Muammer Yılmaz - Tarihi Aşklar ve Aşk Mektupları ONSOZ

Televizyonun admm i§itilmedigi, telefonun bir §ehirde aneak li<;-be§ kiside oldugu devirlerde, insanlar birbirlerine, yazdiklan mektuplarla ulasn; hasretlerini dindirirlerdi. Itir kokulu ve duygu viiklu mektuplar, sosyal hayatmuzm bir parcasrydi. 0 mektuplar ki, yazIldlgl devrin, gunun zevkinin, sosyal hayatm aynalan idiler. Simdi bu guzelim aynalara telefon, faks ve internet sayesinde artik pek bakilnuvor, Bayram tebrikleri bile u<;-be§ kmntmm dismda vazilmaz oldu. Insanoglu diinya kuruldugundan beri uzilnttisiinu, sevincini, sevgisini, hasretini kagIda, kagit bularnadigi zamanlarda rasa, duvara, papuruslere, tabletlere vaznustrr, Yazmadlgi zaman da yuregini tumalann kanatlanna baglayarak ucan kustan, esen yelden vardim istemistir, Bir zamanlar yasantmuzm muhim bir parcasi olan mektup, edebiyatinuzda muhim bir yer tutar, Turk kultiir ve medeniyetini anlatan, 0 giinlerin devlet ve eemiyet havatmi gozler onune seren, ders veren ve ibret almanuzi saglayan tarihi ve edebi mektuplar pek coktur, Lady Montagu'nun "Sark'', Von Molteke'nin "Tur kiye Mektuplan" gibi, Osmanh rarihinin bir edebiyat taraf vardir ki bu eserlere "Munseat'' denilir. Bunlar arasmda manzum olanlan da hayli vekun tutar, Fuzuli'nin, "Selam verdirn, rusvet degildir diye almadrlar" rrusralan ile baslayan iinlii §ikayetnamesi, Cem Sultan ile agabeyi Sultan ikinci Bayezid'in saltanati ele gecirme yansmda birbirlerine vazdiklan manzum mektuplar; iran'a sigman sehzade Baye8 zid'in Bursa'ya sunilen Baki'nin, "Ne sen baki, ne ben baki" diverek Kanunl Sultan Silleyrnan'dan af dileyen goz yasartici mektuplan ... Tarihi ve edebi krymeti her §eyin iistunde olan bu mektuplann icinde iz birakmis, dusundurucu ve ibret verici, cirkin olanlann yanmda buram buram ask, sevgi, incelik, cengaverlik, mertlik, vatan sevgisi, vazife aski, hasmet ve kudret dolu mektuplann saYISI bir hayli fazladit Simdilerde gelisen ve insanlan yutan teknoloji He birlikte, veryuzunun en yiice duygusu olarak tarumlandmlan aski ifade etmenin ve a§lk olmarun yollan da degi§ti. Gecmisteki sayfalar dolusu ask mektuplannm yerini, gunumuzde iki-uc ciirnlelik kisa cep telefonu mesajlan aldi. "Yeni mektup aldrm gul yuzhi yardan, Gozletme yollan gel diye yaznll§. Sivrialan koyunden bizim diyardan , Daglar mar menekse gul diye yaznus." dortliigunde gonul gozlu Veysel, askmi ve mektubunu en guzel §ekilde anlanr, Tarihe damgasmi vuran nice padisahlar, krallar, komutanlar, ilim ve devlet adamlan da askm elinde ve atesinde cavrr cayir yannuslar: eslerine, sevgililerine gonderdikleri mektuplarla tarihe ve gunurruize damgasiru vurmuslardit Biz bu ilgi cekici cahsrnarruzda, tarihi asklan ve a§lklarm sevgi ve ask uzerine kaleme aldiklan mektuplanndan bulabildiklerimizi, biraz daha cesni ka tarak (derleyerek), tarih, edebiyat ve guzel sever halkirmzm gonlune ufak da olsa bir pencere, bir kapi acmaya cahsuk. Muammer YILMAZ

HIPODROMDAN iMPARATORiCELIGE
~ [ustinyen, M. 527'de erguvan rengi elbiseyi giydigi vakit, butun Bizans tarihinin en buyiik saltanatlanndan birini aciyordu. Bu saltanann ortagi; onun taparcasma sevdigi kansi, musaviri, akil

hocasi Thedora idi, Thedora olrnasaydi belki de Bizans'a istedigi gibi hukmedemeyecekti. Thedara Bizansh degildi. Cocukluk vrllannda ailesi tarafmdan Bizans'a getirilmisti. Son derece yoksul bir ailenin cocugu idi. Babasi Hipodrom'da aYI bakiciligi yap an Acacios adli zavalli bir adam, annesi sirklerin kulislerini dolduran van artist, yan hafifmesrep kadmlardan biriydi. O~ kizlan vardi, ortancasi Thedara idi. Acacios gene yasmda oldu. Annesi, aileye gecim parasi saglayan ayi bakiciligmr kacirmamak icin, bu i§i yiirutebiiecek bir adam bulup, onunla yasamak zorunda kaldi ama bu fayda vermedi, Yesilliler bu yere bir baskasiru teklif ediyorlardi. Bu haksizlik karsisinda careslz kalan Thedora'run annesi, sirk gosterilerinin vapilacagi bir gun kizlanrnn elinden tutup arenaya cikn. Kizlann, ellerini yakarmah bir jestle halka dogru kaldirdiklanru goren Yesilliler, bu icler aClSI sahneye kahkahalarla gulduler, Buna karsihk rakipleri Maviler §iddetle alkisladilar ve Acacios'un ailesine kaybettikleri isin bir benzerini sagladilar. Thedara, Yesillilerin kendisiyle gaddarca alay ettiklerini asla unutmayacak, bu durum ileride onu o~ almaya itecektir. Thedora boylece Hipodrom'un kulislerini dolduran bozuk kalabahgm icinde bilyildil. Ablasi tiyatroda basan gosterince, Thedora'da onu izledi. Thedora gilzel bir kizdi. Oldukca ufak tefekti ama son derece zarifti; parlak ve anlamli iri gozlerinin aydmlattigi, mat tenli gilzel bir yilzil vardi, Ama ondan daha onemlisi, son derece zeki ve hos sohbetti. Birkac kucuk rolde oynayan Thedora, ozel toplannlara ahsnusn. Kendisini te§hir etmekte pek serbest davranmast ona iin sagladi. Kisa zamanda tiyatro krali~elerinden biri, unlu bir dansoz, daha da unlu bir fahise haline geldi. Procope, Gizli Tarih'inde; "Hicbir ciddi adam yoktur ki ona sokaklar da rastlandigmda, boylesine igren~ bir kisinin dokunmaSl ile herhangi bir surette kirlenmekten korkarak yolunu degistirmesin. Ona sabah rastlanmca, 0 giiniin kalan kisrru ugursuz sayi-

hrdi'' diyor.
Thedora'nm a§lklan pek ~oktu ve hepsi de zengindi. Muhte§em ziyafetler ve kibarlik icinde havasiz eglenceler rertipledigi evi, gen~lerin bulusma yeri oldu. <:;evresinde delikanhlardan cok devlet bilyiikleri yer alryordu. Kadmlann dedikodu ve iftiralan da kendisi icin bir reklam vasitasi oluyordu. Thedora birden ortadan kayboldu. Suriyeli a§lgl Hekibolos, Afrika'ya vali tayin edilmis, kendisi de onunla birlikte Afrika'ya gitmisti. Ne vazrk ki, roman kisa siirdii, Hekibolos, bilinmeyen bir sebepten Thedora'yi kapi disan etti. ZavalhClk uzun sure Iskenderiye'de sersefil bir hayat ya§adl. . Ugrad1g1 moral ~okiintilsil icinde, Thedora, olaylann kendisini surukledigi bu yeni ortama karst kavitsiz kalamazdi. Patrik Timothee onu etkiledi ve bir zamanlann hafifmesrep kadim, din dar ve temiz bir hayat silrmeye basladi. Oyle ki Bizans'a dondilgil zaman avare hayattan ve sonu gelmez serilvenlerden bikrrus, aguba§h've olgun bir kadm olmustu. Insanlardan uzak, namuslu bir hayat siirmeye basladi. Ufak bir evde oturuyor ve ihtiyar bir kadmla yiln egiriyordu. Bu evde yasarken Thedora'nm talihi de degi§ti. [ustinyen kendisini burada tarurrus, onu gonir gormez oylesine tutulmustu ki, Thedora'vi servete ve onurlara bogmakla yetinmedi, evlenrneyi de hayal etmeye basladi. Bulgar asilli olan [iistinyen yumusak bash, babacan adamdi.

Soylu aileden olrnadigi gibi, soylularla da basr hos degildi. Imparatorice Eupliemi de kendisine Thedora gibi birinin halef olmasiru istemiyordu. Bu yi.izden yegenini cok sevdigi halde, bu evlilige §iddetle karst cikn. Fakat §ans Thedora'ya vardim ediyordu.

Imparatorice oldil. Bundan soma isler kolay yurtidu. Kanun, senator, yuksek mevkili kisilerin hafifmesrep kadmlarla evlenmelerini yasaklrvordu. [ustinven bu kanunu kaldrrmakla kalmadi, Thedora ile evlendi.
Kocasmdan daha ihtirash, tasarladigi islerde ve ozellikle kinlerinde ondan daha azimli olan Thedora, Bizans'm buyuk ve en cok sayilan imparatoricesi oldu. Senatorler bile ona korkusuz yaklasanuyorlar, ayaklanm opuvorlar ve 0 izin vermedikce soz soyleyerniyorlardi, Thedora kocasi icin bir musavir, bir sirdas, bir i§ arkadasi idi. [ustinven ona adeta tapiyor, onu her zaman "Benim tath gilzelim" dive caginyor; sefere ~lkugl zaman askiru tazeleyen, buram buram hasret ve sevgi kokan haber ve mektuplar gonderiyordu. Bizans'ta, Mavi ve Yesilliler hem siyasi parti hem de spor kulubu olarak birbirinin kuyusunu kazmakla yetinmiyorlar, haydutluklanyla da istanbul'u korku icinde brrakryorlardi, Hrrsizlik, silahli tecaviizler, adam oldurrneler Bizans genel yasantismm olagan hadiseleri haline gelmisti. [iistinyen'in tac giymesi ile tahttan uzaklasunlrrus olan Imparator Anastasius'un yegenleri Yesilleri, Imparator tarafmdan tutuIan Mavilere karsi ayaklandmyorlardi. Dini bakimdan da iki taraf birbirine karsr idi. Sefaletler, hayat pahaliligi, ag1r vergilerin reformlann sonucu ve bakanlann eseri oldugunu soyleyerek Mavi

10

HIPODROMDAN iMPARATORiC;ELiGE

11 ve Yesillileri birlestirenler Hipodrom'da biiyiik bir isyan <;Ikartular. Ihtilalcilerin parolasi ve hirlesme cagnsi "Nika (Zafer)" idi. Bu kisa fakat feci demegojik patlama tarihte Nika isyam dive amhr. Halk, Hipodrom'dan tasip imparatorluk saravmm kaptlarma varmis ve telasa kapilan [ustinyen, kacmaktan baska bir §ey ~ii§iinemez olmustu. Sogukkanhhgmi muhafaza eden Thedora, Imparatora ve bakanlara §unlan soyleverek ihtilalin oniine gecti: "Gercekten, tek kurtulus yolu kacmak olsavdi bile, kacmazdim. Tac tasmus kimse, onu kaybettikten soma ya§amamah. Beni imparatorice olarak selamlayacaklan giinii asla gormeyecegim Kacmak istiyorsan, Sezar, kac; paran var, gemiler hazir, denizler acik. Bana gelince; ben kahyorum. 'Taht, muhtesern bir tabuttur. Erguvan rengi elbise kefenlerin en giizelidir' diyen atasozunii pek

" sevenm .... Thedora, [ustinven'in rahnru kurtardi ve tahnrun da, hayatirun da tehlikeye girdigi 0 kavgadaki tuturnu, onu kahramanhga yiiceltti. Imparator da, gen<;liginde taparcasma sevdigi bu kadma sonuna kadar baglr kaldi; ustelik onun iistiin zekasmm, iradesinin de havraruydi. Oyle ki, ondan hicbir §ey esirgemiyor, devlet idaresinde simrsiz bir otorite tamyordu. Thedora, 29 Haziran 548'de kanserden oldiigii zaman [ustinyen, bu telafisi imkansiz kayba <;ok iizilldii, Sagken onu taparcasina sevmisti, Oldtikten soma da hanrasma sadakatle baglr kaldr.

§atodan §atoya suriilen. Turkluk ve Islamiyet adina faydalarulmak istenen Cem. Dogdugllnda babasi Fatih'ten pek yiiz bulamayan §ehzade. Babasmm olum haberini ge<. bu hususta romanlar bile vaznuslardir. Uzun esaret hayatmda Cem'in. .in ve hapis hayan ya§ayan talihsiz Cem. Vatarum ve ailesini terk ederek yad ellere slgmdr. egleniyor ve biraz olsun yalruzhguu unutmaya cahsryordu. Rodas Adasi'na slgmdlgma bin pisman alan. aile-vatan hasretini birazcik olsun unutturan gonltlntl kapnrdigt birkac sevgilisi de olmustur. tam bir siirgi. gonullerde taht kuramanuslardir. Once Rodos'a slgmdr. talihi kendisine yar olmadi. gezintiler birbirini izler. olusii bile paylasilamayan Cem'in na§l bes bin altm karsihgmda satin almarak 3 vil.12 BEDBAHT CEMiN CONUL MERHEMLERj Osrnanlilar hukum siirerken saltanattan yiizlerce §ehzade gelip gecmistir. Dort ay ya§adlgl Nice'de yeni bir hayat ile kar§lla§tlgl icin avunuyor. nice entrikalann kurbam olup istanbul'a gelemeyen Cern. diger kardesleri Mustafa ve Bayezid'e tercih bile edilecektir. viicudundan. ziyafetler. daha soma onun gozune girecek.ekmemi§ler. <. zekasi ve hasmetli tavirlanyla kadmlarm ve gene kizlann gonlunii kolayca caldigiru anlatmakta ge~ kalmarmslar. Banlan padisah olmasma ragmen Cem Sultan kadar ilgi <. 4 giin soma Turkiye'ye getirilip Bursa'da topraga verilrnistir. Sonra Fransa'ya gonderilerek ulkeden ulkeye. dirisi bir yana. alan. sonunda ahlaksiz Papa Aleksandr Borciya tarafmdan buyuk bir ihtimalle zehirlenerek oldiiriilmu§tiir. 11 ay. vatan ve evlat hasreti ile kavrula kavrula yanarak gene yasta Italya'da oldu. Rodas adasmdan Fransa'ya getirildiginde yaklasik dort ay Nice (Nis) 'de kahr. Cern'in macerasi Fatih'in olumu ile basladi. ham cevapliligi. Davetler. hayatm sillesini daha besikte yernisti. Cem. Cern'i taruyan ~agda§l Avrupah tarihciler onun giizelligi. Gonullerin ve kalplerin sultaru olan Cem. 25 ~ubat 1495'te Napoli'de olen. Papa ve Fransa'nm Hacli seferleri karsihgmda kendisine sunulacak olan Osmanli padisahliguu da elinin tersiyle iten Cern.e§itli nedenlerle alamadigi Osmanh tahnru isyan yolu ile almaya kalkisti ise de. ne Turkliigiinden ne de dininden son nefesine kadar odun vermemistir.

sevimli baktsli. Gozyaslan se1 alan Cern. Kizm gelisini miijde1erle karsrlryor. Sassenaj Satosu'nun senyoru Baron Jacques (jakr'n. Kadm ve erkek giizelleri ve bahceleri cok idi. kulak. gogiis acikn. isnrabmi mersiye1ere dokuvor. Cem'in biitiin dii§iincesi Elen'di. Geride birakmak zorunda kaldigi ii~ yasmdaki oglu Oguz Han. Hem zengin hem de cok kibardi.. Kendi Avrupa'da. babahk duygulanru. Kiiciik agrzh. evlat hasretini. Cern §atoya getirildiginden itibaren kendisine nazikane muame1ede bulunuyor. §ehzadenin §airane duygulanru tahrik ediyor ve Nice icin dudaklanndan §u rmsralar dokuluvordu: "Acaib §ehr imis bu §ehr-i Nice (Nis) Ki kalur yanma her ki§i Nitse" Cem'in oltirnune kadar yanmda bulunan ve hayanru romanlasnran can dostu Haydar Bey de Nice'vi §oyle tasvir ediyor: "Nice (Nis) . derya (deniz) kenannda bir §ehir idi. Onun ge1mesini dart gozle bekliyor. Bu askiru §ll ciimle1erle ifade etmeye calisryordu: 14 BED BAHT CEM'iN GONUL MERHEMLERi 15 "Miijde ey can kim canan gelir Sad 01 ey ten olmu§ iken can gelir" . eglencesi boldur ama Cem. olesiye mahzundur. " Cok gecmeden. olmii§ viicuduna yeniden hayat geliyordu. beyaz tenli. Kizlanndan biri alan "Phillipine He1eni" de Cem'in hizmetine vermisti. Nice ve civannda veba salgiru crkar. ama gonlii (ruhu) yurdunda alan mahzun ve Rodas §ovalye1erinin elinde gercek bir tutsak alan Cern Sultan icin garip yo1culuklar tekrar baslar. Salgin kent yasarruru altust eder. §uh ve §en kiz. yakm dostu ve lalasi Gedik Ahmet Pasa ve ana bagh daha bircok yiiksek gorevlinin Sultan Bayezid'in ernriyle boguldugunu ogrenince dunyasi bir kez daha karardi. e1a gozlit.. Kadmlann ve gene kizlann boyun. . ilk gordiigii andan itibaren Cem'i buyulemis ve kalbinde kapanmasi imkansiz derin bir yara acrmstir. felege soyle kahrediyordu: "Salalidan beni girdab-i Frengistan'a sen Gozlerimden kanh ya§ derya gibi akar fe1ek Dokrnedi Yakup ben denli gozunden kanli ya§ Cekrnedi ben ~ektigim zulmetde iskender Fe1ek i§ide1den Sahoguz Han'm §ehid oldugunu Derd ile oldu Frengistan'da Cem mecnun felek Aglamaktan 01 ciger-gusem firakmdan rnudam Kare kare kanlara boyandi bahristan fe1ek . Be1ki de Cem'in esaret hayatmda tek teselli kaynagi bu yeni aski olmustur. soma yalcm bir kava iizerinde bulunan Russmar'a ve soma da daha yasarur bir yer alan Sassenaj ~atosu'na getirilir. " Nice kentinin guzeli bol.Nice'nin giize1 manzarasi. sokaklannda dolasan giizeller. Vatan ve aile hasreti yanmda cok sevdigi oglu Oguzhan'm feci ahbeti cigerini dagladi. hiirmet gosteriyordu. onunla gecen saatleri hayatimn en mesut dakikalan addediyordu. ~ovalye1er bir an once Cem'i tehlikeli bolgeden cikartmak isterler. Once Savua dukahgirun merkezi Chambery'ye (Samberi)..

Bu itiraftan soma Cem'in kendisine yuz vermek §oyle dursun. Tum vucudu hickinklarla sarsildi. beklenmedik tutsak misafir. Marie'nin ohlmune cok lizlilmli§tii. . Uzun pazarliklann ardmdan Papa Sekizinci innocent'e teslimine karar verilmesinden soma. yakm dostu iki aga. Almeida rakibesini ortadan kaldirnus ama bir tiirlti Cem'i kendine baglavamanusti. Bourganeuf ~atosu'nun sorumlusu ~ovalye Guy de Blanchefort'un iirkek bakish. ondan nefret edip yanmdan uzaklasnrmasi Almeida'vi daha da crldrrtti. Elen'in yardmu ile satodan kacmaya tesebbus ettiyse de muvaffak olarnadi. Hiizun doIu stirgun §iirlerine Marie'yi de kativor. Cern. 0 zamanlardan kalma vekayinameler gizIi askin bir meyve verdigini. Bourganeuf kasabasmm simgesi olacak "Zizim (Cem) Kulesi" 1486'da tarnarnlandi. sapsan sacli.ildliglinli ve daha soma bu oglarun asil aileden bir kizla evlendigin] vazrnaktadrr. yah§lkh Osmanh sehaadesine ilk goniste vurulmustu. Cern'i kimseyle paylasmak istemeyen Almeida. Soylu Fransiz guzeli Marie. onu tekrar Vatikan'a getirdi. "La fenetre de L'etrangere (Yabanci guzelin penceresi). buglin MIa adiyla amlan yeni yerine gecebildi. Cem de ilgisiz kalmamisn. On yedinci asirda Guy Allard isimli bir mliellif. Marie. bir imam ve yirrni hiarnetkarla kuleye yerlestirildi. Bourganeuf ormanlannda at gezintilerinin doyumsuz tadmi alarak birazci]. Cem'i gormeve geldiginde bu i§e son verecekti. Cem'e en zor gunlerinde teselli veren. Cem. .Cem'le Elen'in aski. Cem'in sadik hizmetkan Almeida'nm kendisine sundugu buz gibi soguk §erbeti. Almeida silah yerine digerleri gibi zehir yolunu secti. dogan erkek ~ocugun guzel Phiilipine tarafmdan bliyliti. Marie'yi sevmis olan Cem'in kizgmhgr ve hiddeti kulenin duvarlannda vankilaruvordu. Paris'in Eyfel Kulesi gibi. Almeida'mn gozlinu kin burlimli§tli. Onun Rum cariyesi Almeida da Cern'e tutulmustu. Altnus yasmda oltince yerine Papa secilen Altmci Aleksandr Borcia. Nihayet Sekizinci Innocent aglr hastalamnca Saint Ange (Sent Anj) §atosuna hapsedildi. kulenin demir parmakh penceresinden bir sure disanyi stizdtikten soma kendisini saglam bir iple asn. icinde oldurucu zehir oldugunu bilmeden icti ve birkac giin sonra da oluverdi. 13 Mart 1489'da Roma'ya gelen Cern. Cern'i kacmp kendi hesabma bir koz olarak kullanmak isteyen Avrupah dukler. kalenin en yuksek burcu olan Lastic burcuna hapsedildi. muhtesem giysileri ve silahlan. Papa'run saraymda li~ vil vasadi. Cern. Almeida'run kiskanchk nobetleri yeniden tuttu ve hayatmm en btivuk hatasiru vapn: Cem'e Marie'yi kendisinin zehirledigint anlatti. tahn ele gecirme umudunun alevini surekli tutan bu Akdenizli dilber kolenin gonhinu kiskanclik atesi vakip kavuruyordu. Cem." Talihsiz Cem'in macerasi burada bitmiyordu. Bourganeuf'ta Cern icin ozel bir kule sate yapmu sunivordu. Bourganeuf'tan vola cikanldi. Gun gectikce azalmasma ragmen gene de debdebeli hazinesi. guzel hzkade§i Marie de Blanchefort. Cern. krallar adeta maya girmislerdi. Bunun uzerine buradan ahnarak Limoges civanndaki Bourganeuf Satosu'na getirildi. Cern'e vurulan sadece Marie degildi. 0 civann mahalli an'anelerine bile intikal ederek asirlarca soma toplamp tarihi bir romana mevzu oldu. Papa innocent zamanmda bulamadigt serbestligi §imdi bulmus oluyordu. Papa tarafmdan muhtesem bir merasimle karsil anarak Vatikan Sarayi'na verlestirildi. olsun avunmaya ~ah§lyordu. Bugun bile Bourganeuf'u ziyaret edenlere kulenin list katmdaki bu pencereyi gosterirler. gozyaslan sel gibi akti. "Zizimi Prince Ottoman Amoureux de Philippine-Helene de Sassenage" adiyla bir tarihi roman nesretmistir.

mahir bir aver ve savas sanatmda benzersiz bir kumandandi.. Cem'in Italya'dan Fransa Kralma teslim edilisine kadar yanmdan aynlmadi. siz beni bir kasik suda bogmak istiyorsunuz". . Rodos Adasi'run fethini tavsiye edenlere. 18 TAM KAVUSACAKKEN Osmanh sultanlan icinde miistesna bir veri alan Yavuz Sultan Selim. "Ben dunvavi fethetmek istiyorum. Yavuz'un butun gayesi. kendisine diinya haritasi gosterildigi zaman da. "Diinya bir padisaha yetecek kadar genis degilmis" cevabiru verecek kadar Tiirk Cihan Hakirniyeti §uuru ile yogrulmu§. tarihin en buyuk cihangirlerinden biridir. Cern'i gorur gormez hayran ve a§lk olan Lukressia. italya'run en giizel ve en cazip kaduu olarak §ohret kazanrrusn.5 karma cikarnus. devlet topraklanm 2. Yeni Papa. ahlaksizhkta digerlerinden a§agl kalmayan bir cani idi. gezmeye ~lkarlardl. her atng. dedesi Fatih gibi islam alemini tek bir bayrak alnnda toplayip birligi saglamakti. Cern Don [uan'la ekseriya ata biner. Osmanh tahtmda ancak sekiz vil kalrrus olmasma ragmen. Rakiplerini Tofana suyu denilen bir zehirle birer ikiser ortadan kaldmp papaliga vukselmisti. Hayan boyunca bu birligin atesi ile vamp tutusan Cihangirin. Kin Lukressia Borcia ise. Hatta bu gezintilere bazen Papa'nm kendisi de kanlirdi. 19 yasmda bulunan Gandia Dukasi 16 BEDBAHT CEM'iN GÖNUL MERHEMLERi 17 Don Juan Cem'le gayet samimi dost olmustu. Anadolu Turk birligini kesin §ekilde saglanus demir penceli bir hukumdardir. .Papa'nm ogullanndan. adimda ve aldigt her nefeste bunun izlerini gonirtlz.

Hususi hayati diizenli. 1514 yilmda Caldrran'da ~ah ismail'i perisan eden Yavuz. "arslanlar onun kahredici pencesi alnnda titrerken. Yavuz Selim'in vataguun kuruldugu duvarm iizerine: "~Ik olan nevlesinl" misramr yazdi. kitleleri arkasmdan siiriiklemesini bilen bir hatip. sonra da kl§1 gecirmek gayesiyle Sam'a gelmisti. bilginlere savgi gosteren niikteden bir zatn. ihtiyath. hatta onun kapismda kul 01maya bile razidu. kudretli. ta§l gedigine koyan bir nuktedandi. sogukkanh ve liyakate onem veren bir Cihangir. hem de iyi bir sairdi. yapilan hatalan kolay kolay bagislamazdi. zeki. Gene kiz. ileri gorii§lii. tertemiz duyguya deger verdi: "Hi~ korkmasm soylesin . Giildii ve kizm misramm altma: "Derdi ne ise soylesin" cevabuu vazdi. inee ruhlu. Gene kizin §u goniil seslenisi. davanamadi. her tiirlii gosteristen uzak. az da olsa ziynete itibar etmesi soylendigi zaman: "Herkes kendisini bize begendirrnek icin siislenir.iksek. Misafir kaldigt konakta ozel hizmetlerine gen~ ve giizel bir kiz bakivordu. Arapca ve Farsca dillerine vakU. gunlerce du§uniip karar verdikten soma projelerini suratle ve azimle uvgulardi. ~iddeti diinyalan titreten Yavuz Sultan Selim. ~olleri ormanhk yamaclar gibi asan Koea Cihangir. duygulu. Temiz olduktan soma her ki§i siislii de' mektir" demistir. guzellige. Yavuz'un bu tutu. Bir gun kendisine ipekten. erkeklerin aym §ekildeki hareketini hos karsilarnazdi. Cigerparem. " . felek kendisini bir ahu gozliiye kole" etmistir. mu halk arasmda da biiyiik yankilar uyandmyordu. Bir giin de oglu Sulevman'i (Kanuni) haddinden fazla siislii gorunce: .. bir giizel karsismda goniil kapilanru ardma kadar acar. bir darb-i mesel (atasozu) haline gelmistit "Rakibin olmesine care yoktur Vezir ola meger Sultan Selim'e" Bununla beraber kihei kadar kalemi de kuvvetli olan Cihangir. edebi §ahsiyeti yi. Misir Kolemenleri iizerine yiiriiyerek Mercidabik zaferini kazannus. Cehre ve beden giizelligi kadar. dedesi ve babasi gibi bir §air. ilmi sever. diinyanm gidisatma yani onun elem ve kederlerine ait manzumlara sik sik rastlamr. 0 yiizden pek cok vezir ve vezir-i azamml idam ettirmekten ~ekinmemi§tir. KlZ. vakur Cihangir Yavuz'un onunde durmak ve ona bakmak bile cesaret isterdi. giyirni basit. Bilgisiz devlet adamlanna devlet kadrolarmda asla yer vermez. devlet vonetiminde gevseklik gosterilmesine goz yummaz. Suslii elbiselerin ancak kadmlara yakisacagiru du§uniir. Cengaverligini dedesi Fatih gibi §iir haline getirmistir. Selirni mahlasiru kullanan Yavuz Selirn. Nitekim §u iki rrusra vuzyillar boyu tekrarlannus. diyerek latife etmistit Genis gorii§lii bir kiiltiir adanu ve kudretli bir asker olan Yavuz. bu erkek giizeline yiirekten a§lk oldu.. sadeligi severdi. ya biz kimin icin siislenelim. Fakat go' nul ferman dinlemezdi. padisahm vatagiru toplarken okudugu bu eevapla bahtiyar ve umitli. Farsca Divan sahibi §air Cihangir'i duvgulandrrnusn. gosteri§li elbiseler giymesi. bu goniil selinin onunde miistesna heybetinin kapisuu araladi. Diger divan §airlerinde oldugu gibi onun §iirlerinde de giizele. Saltanat siiresince kaf§lla§tlgl zorluklan yenmek icin zaman zaman §iddet gosterdigi olmustut Aslmda her §ey devletin nizarm icindi. kararh. cesaretli. Debdebe ve gosteristen hoslanmaz.Yavuz Selim. §iir zevki de vardi Sultan'm. ziynet takar. kitle psikolojisini iyi bilen. 0 kadar cok suslenmis. sabirh. an. nenize bir §ey koymarmssuuz. Oyle ki. duygusunu acikladu "Ya korkarsa neylesin?" 0. ziynet takrrnssnuz ki.

Sevgi bazen kor olup. tiirkii ve namelerde buram buram ask ve sevgi vardit Sevgi aklm maverasi. Susarruslann. "Sinede vuktur". basuu kaldirdi. Bu gozlerdeki muhabbet ve §efkat bile. titretir. serinletir. Sevgiden yoksun bir yiirek. vazilan. diri olrnarun. §iir. Gercek sevgide riya.dili kuruyanlann. Birkac defa sallandi. ismini bilmedigi bu giizelin adi yerine tugrasiru isletti ve tebdil giyerek kabri ziyaret etti. sikar. Dunva uzerinde en cok konusulan. somaki mermer mezar vapnrdi. gurur. onu ernzirip besleyen. gonlun miracidir. top raga ekip biiyiiten OZ tohumudur. bir avnadit Bu aynadan da yiiztirntlzti degil. yaradana ulasrnanm ilk §artl sevmektir. Biitiin gii. kendimizi.Gene kiz. onun hayat suyudur. kibir. makam. demirden bir kurektir. Yavuz'un duygusuna cevap verecegi vaadinin sevinci icinde en giizel elbiselerini giydi. bunalnr. Yavuz'un yiiziine baku. Mecnun gibi . 0 anda olan oldu. senlik . Sevgi. Sevgi insaru yoktan vareden. 20 TAM KAVUSACAKKEN 21 KANINI.NIN DiKBASLI SEVGILISI Hayan guzellestiren ve devarruru saglayan teme1 duygu sevgidir. 0 masum tertemiz duygularla atan kalbi durmustu. sarmalar. "Degil tastan. Sevgi en cok mevsime benzer: O§iitur. §ohret. §an. gozlerinde diinya mutlulugu. baskalanru da sevemez. Ferhat gibi dagIan deldirir. Seven.benlik yoktur. Var olmarnn. fazilettir. Kendisini sevmeyen insan. soma yere yikildr ve kaldi. ki§iyi cavir cayir yakar. Lakin her tarafi titriyordu. eiinii topladi. mevki. dolayisiyla caresizler caresizinin biiytikliigiinii gonlruz. hasretlik cekenlerin kana kana i~tigi ab-i hayatnr. §arkl. Misir seferini ii~ gun tehir eden Yavuz Selim. Sevgi bir erdemdir. erisilmez heybet ve merhametin yildmm tesirini giderernemisti. yolunu kaybedenlerin. kendimizi sevmekle baslar. agzl . heybetli Hakan'm odasma girdi.

Bazen de buz parcasi olup. "Siirler pen~e . hamlan olgunlastmr. muhitinden ve ailesinden ayn dii§iiren talihine isyan ediyordu. Seni sevmek gunah ise efendim ~ok gunalurn var" diyen ve anrun iizengisi oniine Salib'i (Hachvi) diz ~oktiiren Kanuni. biiyiileyici ve baglaviet cazibesi. kiza dikkatle baku. hem de duvarlan ipekten. Yalruz yumusak bash degtl. zengini fakiri olmaz. dikkatli bir muayeneden ve denemeden gecirilirdi. Karsismda hafifce kalkik burunlu. Onun konmadigi. Ash'yi Kerem eder. Tarih~i Emil Ludwing Napolvon'u anlanrken. Zeki. htiktimdarlara diz ~oktiiren Muhtesem Sulevman'm bu muazzam kudreti yarunda bir de egildigi yenemedigi bir kale. sonunda Kanuni'ye kadar duyuldu. La Rossa. bir siirii genclik giinlerinin birer tath haurasi olarak kalmtslar. milletlere kos dinleten. insan aczini. §ikayetlerini anlanvordu.dokiik ciimlelerle dertlerini. vine Misir seferi sirasmda ~am'da hizmetine bakan ve kalbi duran. Kmm tararlannm Rusya iclerine yaptiklan bir akm sonunda esir edilen Hurrem'in: Rus Leh (Polonya). gozlerinde §im§ekler cakivor. hie kimseye ita at etmek istememesi yiiziinden her giin bir olav cikarmasr. ~ig olaru pisirir. bir gun oniinde bas egeceginiz bir giizelle karsilasabilirsiniz. Hurrem'in gittikce artan hlr~mhgl ve harem kurallanna uymak. onunde durulmaz cekiciligt idi. girmedigi. Kanuni. ama bu guzellik olagan iistii degildi. sonunda onu gormek istedi. Sevgi snur tarumaz. mazgallan cazibeli bir ~ift gozden ibaret olan bir kale vardi. Erkegi yaratan kadmlar oldugu gibi. Guzeldi. Ve Galicva'run Rohatyn §ehrinde dogmustu. Ashnda bu talihin kendisine 0 devir diinya kadmltgi icin en muhtesem bir istikbal hazirlanus bulundugundan habersizdi. Kendisini yurdundan. gii~siizliigiinii. buna ragmen tathhgmi ve buvuleviciligini kaybetmeyen sesiyle ve kink . gormedigi. Onda olagarulstu olan. sadrazamlar §oyle dursun. Kit'alara otak kuran. Hurrem'in onunde diz ~okiiyor ve kendinden geciyordu. ya sorma curmunu oldtir. beyaz tenli. Nice devlet adamlan. . ince kaslan hiddetle canhvor. ismini bilmedigi ask §ehidesini dile getiren nusralan sevdarun ne yaman bir ares oldugunu bildiriyor. Roxalana (Roksolon) dive anrruslardir. duymadigi yer yoktur. onun sozlerini dinlemiyordu bile. yetersizligini sevgiyle tarur. Kmmlilar'da adetti. Huzuruna getirilen bu ahmh gen<. Ban kaynaklannda La Russe. hasekisi Hurr~m Sultan'di (1502-1591). cerkes ve hatta Fransiz oldugu ~e§itli Dogu ve Ball kaynaklannda rivayet edilmistir. yiiregimize saplarur. erkegi vikan kadmlar da vardir'' diyor. diinyanm bile karsismda titredigi Yavuz Sultan Selim bile. Hurrem. Derdinin ne oldugunu merak ediyordu. kihclasn. Padisah da olsaruz. Saraya alman cariyeler. i§te saraya getirilince Hurrem Sultan adtru alan bu giizel Cariye ise aslmda Leh (Polenva) asilli idi. "Ya affet.~ollere dii§iiriir. son derece giizel endamli. Osmanh sarayma takdim edildigi zaman on yedi ya§ma heniiz basnus bulunuyordu. Hayatmda tarudtgi kadmlann sayismi bilmiyorduo Lakin bunlann hie biri. Bu yiizden harem halki onun sarayda pek fazla bannacagml sannuyorlardi. yiiziin goster. 0 giine kadar kalbine hirap etmemisler. tam tersine hircm ve dik bashydi. bu giizeli seyretmekte idi. Sevgi gelince noksanlan giderir. Makanu.i kahnmda olurken lerzan Beni bir gozleri ahuya zebfm etti felek" derken. baskadiru. Yalruz. Hurrem saraya getirildigi zaman kendisinde aranan mezivetler mevcuttu. ulkelere el pen~e divan da durdursaruz. manah bakish. Padisah duyduklanna hayret ederek. burclan lepiska saclardan. kabiliyetli ve bilhassa son derece uysal ve yumusak bash olmalanna itina olunurdu. carpicr ve cekici bir mahluk duruyordu. Savaslarda alman ganimetlerin en guzelleri Osmanli Padisahlan'na takdim edilirdi. Bu kalenin sahibi sevgili. carpici.

sirlarmun bilicisi. bir daha §ikayet 01masm . sabahtan geceyedek bir diiziye aglayip kendi havanmdan el yuyup (cekip) neyliyecegim. bas basa dogu§mu§lerdi. . kendisini huzuruna getiren gedikli Kalfa'ya: "Hurrem'i yerine ilet.24 KANUNi'NiN DiKBASLI SEVGILISI 25 soma da unutulup gitmislerdi. saghglm kaygrya. Bayezid isimlerinde dort oglu ile Mihrimah isminde bir kizmi diinyava getiriyordu. yarali ruhumun askmm merhemi daima gonltim tahtma sultandir. bu hicbirine benzerniyorduo C. Kanuni yirmi alu ya§mm biitiin atesiyle bu Leh kinru sevdi. uygunsuz zalim felek. sultarum tarafmdan bir haber belurmedi. Simdi Hurrem'in lurcmhgl gecmis. bunun yerini basma buyruk olma ve kimseyi begenmeme alrrusti.:aglrtugl vakit. siz cermet s:is:egini benden aymnca. Gtilbahal' Sultarn da Manisa'ya siirerek saraydan uzaklasnrryordu. Kalbi buyuk bir ihtirasla dolu olan Hurrem ilk mucadelesine Veliaht Sehzade Mustafa'nm annesi Gulbahar Kadm'dan basladi. Hurrem'i . gonliinii alan Kanuni. rahanm srkmnya. Onu bir muddet hayran hayran seyreden Kanuni. istedigi zaman kalkryordu. zar aglaYlp nalan (inleyen. II o hafta. diger taraftan padisahina uzun ask mektuplan birbirini takip ediyordu: "Benim Devletltlm. vuzum goztim nrnak icinde. bugun rahathk yuzun gorrneyup gece sabahadek. Kendisine hie kimse kansrmvordu. feryat ve figan eden) ve giryan (aglayan) gozum kapular gozler. Artik sik: harem kurallan ona VIZ geliyor. Topkapi Sarayi'run hos hareminde iki guzel kadm bir gun sac saca. istedigi zaman yatryor. Gozlerimin nuru.. Topkapi Sarayi'mn lo§ dairelerinde daniadmm sadaretini (Sadrazamhgiru) ve kendi ogillnun (Selim) saltanauru temin edecek planlar hazirhvorlar. Kanuni. saadetimin sermayesi.Hain kadm bana rekabet edecek sen mi kaldm?" diyor ve hirsiru yenemeyerek iizerine anlip saclanru yoluyot. gamli gonlumun rahatl. Osmanli saraymda hakimiyeti eline alan Hurrem.:. Huzurlanna cikacak yuzum yok. Ancak. Mukayyed olsunlar. Hem de bir daha crkmarnak iizere. dirligim olume yGz tutup dunden beri iniltili bagmnalanmdan insanlann canlan vamp tutusup ihtimal ki gozyaslanm Tann'ya ulasrms oldugundan siz aziz omiirliimu vine bana mGyesser kildi. ne yapacak benim gibi haini? Saclanm yoluk. Hurrem gozdeler arasma girdi. Bir bucuk ay oldu ki. nazarlanru rahatsiz etmeyim?" haberini yolluyordu. ben tasalrya eziyet edip caruma tiirlii tiirhi aynlik hancerlerini saplavip bu benim kara gozum yasma bakmaYIP. Kanuni'nin seferde oldugu gunlerde aynligma bir gun olsun dayanamayan Hurrem.unku ilk goruste Kanuni'nin gonlune girmisti. Cihangir Selim. Hurrem miiteessir bir halde nazlamyor ve Padisah'a: ". Hurrern'i huzuruna kabul edip. birbiri arkasma Gulbahar'm bir ogluna mukabil Kanuni'den Mehmet. Gulbahar Hurrem'e: ". Eger caresiz kalnus bir zavallmm halinden biraz sorarsaruz. Aralannda kisa zamanda derin ve sarsilmaz bir ask dogup yerlesti. benim sultamm. yiizunu nrmahyordu. kryamet gun Gnu hatmna getirmeyup. Hak alim §ahittir ki.

Carurrun nuru. gaza (zafer) miijdeleri salip. gozleri ya§ dolu.Benim yGzG Yusufum. Tann kapisma vuzumu supurge edip beni sizden ayrrma fikrinin mahvolmasma. istanbul fakirlerine sadakalar dagitnrdi... Yuztimu yere koyup mutluluk slgmagl avaguuzm topragiru optukten soma. damadi Hirvar Rustem Pasa ile birleserek padisahi kandmyordu. eger bu aynhk atesine vanrrus. Kanuni'nin haris ve giizel Haseki Sultan'i 56 yasmda oldugu halde 1556 Nisan'mda oldu. sinesi harap. hasret deryasina gark bicare. mektubunuzu ahnca giiya rnubarek agzlmz~ dan soz isittim. Sevgili kadmma giizel bir turbe yapnrdi. cabukca mubarek yGzGnuzG gostermesine oyle valvanyorum ki . 26 KANUNi'NiN DiKBASLI SEVGiLISI 27 Bulbul gibi ah-u fervadim dinmeyip avnhgirruzdan dolayi ovle bir halim var ki Allah kafir olan kullanna dahi vermesin." Diye §iirler yaziyor ve Istanbul'a haberciler.i Yusufu okusun. Aglamaktan. SlZlamaktan gozvaslanm yiiziimden akn. latif nazlr sultarum. Bu sanrlannda biitiin bir giizellik ve isve kivranan mektuplarla Kanuni'nin iktidan elinden gidiyor ve: "Sure-i Velleyl okurdum dun namazi Sam'da Ziilfiin andim dilberin nittin. Kanuni biiyiik bir iizuntiiye dii§tii. Boylece saltanann yolu kendi ogullan Selim'e acilryordu. Kim ki aynligm acilanru ogrenmek isterse Sure .. benim devletimin gunesi ve saadetimin serrnayesi sultarum. 28 . 0 tamamen bunu anlatir. Osmanh tahtmm miimtaz namzedi Sehzade Mustafa'yi da oldurtuvordu. Ferhat ve Mecnun'dan betel' §eyda kolenizi sorarsaruz. askmuz ile miiptela. Hurremin'e hediyeler gonderiyordu. . butun agaclar kalem olsa vine bu aynligm aciklamasmi yapamazlar. ne zamandir ki sultarumdan aynvun. Sevincimden ktyamete kadar aglasan da yine kar§lhgl olamaz" diyordu. gecesi gunduzii belirsiz olan. Eger denizler miirekkep. cigeri kebap. sozG §eker. bilmedim. neyledim. Kanuni'yi avcunun icine alip entrika iistiine entrika ceviren Haseki Sultan Hurrem.

Glilfam. dedi. Bunun dismda. biiyiik bir askla sevdigi Hurrem Sultan vefat ettigi zaman altrms ii~ yasmda bulunuyordu. hayalinde bir cami vasiyordu. Kanuni. boyle yapmaya basladi. Meydana getirdigi eserler. Boyle bir §ey. akhna hie gel~ mezdi. Tiirk Asn'run Sultam Kanuni Sultan Siileyman. Kanuni'nin kendisini cok begendigini duyunca buyuk bir hayrete kapildi.KANUNI. biraz urktu. bir sure soma onlarla iltifata basladi. Kanuni kendisine. baska bir ili§kiye girmemisti. BlI yuzden harem dairesinde kendisini herkese sevdirmis bulunuyordu. Hurrem Sultan'a omni boyunca bagh kalnus. Bir giin kahya kadmla birlikte cariyelerin bulundugu daireye gitti ve bunlar arasmda ucuk san. Saadetlu Hiinkar seni ziyade begenmisler ki boyle buvilk peskeste bulundular. ktrrmzi atlas bir kese icinde bes yuz altm gonderdi. ileride hayrat yaparsm. muhtesem Osmanh'yi zaferden zafere kosturan.. pek begenip sevdigi Gillfarn'a iki nobet vermisti. hayalinden icad ederdi. Kanuni. Hatta. Artik hasekiler arasma girmis olan Glilfam. GLilfam'm haremde bir §ohreti de vardi: Sofuluk. Sofu. bir gecelik olsun Hurrem'in yerini almaya can atiyordu. Kanuni olesiye sevip saydig. henilz onaln yasmda idi. Bununla beraber. Be§ vakit narnaziru ve Ramazan orucunu bir ozrli olmadan birakngiru goren olmanusn. Hurrem'in oliimunden soma kendisini cok yalmz hissetmeye baslarrusn. tabiatm ve esirligin kendisine yukledig. mevcut geleneklerin cok iistunde bir ihsandi. Kimbilir hangi diyar ve hangi iklimden kopup Osmanh sarayma gelmis olan bu yeni a~ml§ gul. Oysa haremdeki yuzlerce gene ve guzel kadm. Simdi. Gene kadin §a§lrdl. pembe beyaz pek giizel bir kiz gordu. Yuzunde cok tath bir pembelik bulundugu icin adiru Giilfam (Gulrengi) koymuslardi. Ostelik bunlan orneklere bakarak yapmaz. gri gozlii. son derece uysal ve iyi huylu idi. namm yasar ve iki cihanda aziz olursun . Ertesi gun ise. gore vi elinden geldigi kadar yerine getirdi. cok zarif ve guzeldi. Musluman kizsm. Ya§adlgl maddi ve manevi mesekkatlerle dolu hayat onu ister istemez ~okertmi§ti..NiN SON ASKI Milletlere kos dinletip ayak opturen. buyuk ustalikla gergef islerdi. Saraya on bir vrl once almnus ve mukemmel bir §ekilde terbiye edilip yeristirilmisti. Bunlan biriktir. Onu cok begenmisti. bos zamanlannda nafile namazlan kilar ve Li<. usta bir ressanun elinden cikm1§ yagh boya tablolara benzerlerdi. Onu oz kin gibi seven yasli kadm: ~ Sakla. aylar oruclanru tutardi. kusursuz bir guzel oldugu gibi. Baska ihsan ve hediyeler de gelir. Ihtiyar kalfaya darusn. Paravi ne yapacaguu bilmedi. ihsanlann miktan ise gittikce . Glilfam. Bu. Bunlar.

zLilUtlLi baltacilar kethudasi ile yapi icin volladi. Basvurdugu hasekiler. Gene ve muhteris kadm. Yanmda bir de ilkokul olacak ve semtin cocuklan burada okuyacaklardi. Kanuni. bunun caresini de buldu: . Bunlann bedeli de harcarunca artik el ve avucta bir §eyi kalmadi. Simendam ise.OzrLi vardi de rim.Nobetini niye sana verir? Rahatsiz nul . Bunun uzerine bore para aramaya basladi. Yalruz. . simsiyah sacli ve simsiyah gozhi. Kanuni S. Bununla beraber. sirasmi yeni savnusti. bir gece nobetini bana terk et. kararlasnnlan mazereti ileri siirecegine: ~ Gulfarn nobeti bana verdi.ah§lrdl. nereden bilecek? Glilfam buna razi oldu ve rakibesinin saydig: cil cil altmlan.. . Kanuni. Lakin. haseki sultan derecesine yukselmesiydi. bu durum ise vapuun cok yavas ilerlemesine sebep oluyordu.Hayu. hem sirndiye kadar olan emeklerinin bosa gitmesi hem de butun hayallerinin vikrlrnaSl demekti. olacak i§ degildi. levend endamh. BlitLin korkusu. Glilfam'l pek kiskarurdi. Ancak nobetlerinden sonra padisahm sundugu hediyeleri bu ise harcryor. Ancak. Kendisi akca canhsi olup nobetini bana satti. on un yerine Simendam cikagelmisti. buna ragmen Glilfam'm iki nobet sahibi olmasuu bir turlu cekemezdi. bu sirada caresizlik icinde bocalryordu.iki nobetten hazzetmezdi. Bu. Bu atesli Gurcti dilberi. carpicr bir guzelligi olan Simendam. Gulfam.Ya! . Ben ise Efendimize mustak (ozleyen) idirn. bu istegi reddettiler. Bir cariyenin ozru olsa. dedi. kisa zamanda bu isin tahmininden cok masrafli oldugunu anladi.arnyordu. Glilfam. nobete ondan soma gelen girerdi. I§<. Gulfam'm Kanuni'den bir cocuk sahib olmasi ve boylece kadmefendi. diye sordu. Sana bagisim olsun. bu teklifi evvela §iddetle reddetti. Hem de bore degil . biiyiik bir hiddetin butun benligini sardigmi hissetti.Gulfam nerede ve sen neden geldin. ancak. Ancak. onu dii§linduren baska bir mesele daha vardi: Kanuni sorarsa ne divecekti? Sirnendam. buna guvenerek OskLidar'da bir cami insasma baslatn. Suleyrnan. Hasekiler arasmda uzun boylu. guzellikte kendisini cok daha iistun bulur. . Fakat gunler gecip caresizligi artmca yava§ yavas razt oldu. bu duygusunu hie belli etmemeye <. Bunun uzerine Kanuni'nin hediyesi olan mucevherleri sattirdi. Ona bu yuzden olesiye dLi§~ mandi. dedi.. 0 gece Gulfaru'i ozlernle beklernekteydi. Bu ise. busbutun §a§lrd1: 30 KANUNi'NiN SON ASKI 31 . Bir siire soma elindeki hazir para tiikendi. beyaz tenli. onu gozden dli§urmek ve mahvetmek isteyen Simendam: ~ Ben veririm. Glilfam.ilerin i§i birakrnak iizere olduklanm duymustu.

Hakkiruzda ferman-i kaza var sultarum. Sakin. Hemen tovbe istigfar eyleyin. bu istegini kirmadilar: . Bir kus gibi ~lrpmdl. Mahzunlugunun sebebi. bu esir parcasi. Ama. dedi.Hangi cami? . Ama tizce davrarup yalmz farz ile iktifa buyurun.Her neve memur iseniz yerine getirin. bu gece kimseyi istemem.. Fazlasi yoktu. bir vasiyetim var. Oskudar'da baslayan camiimi yanm brrakmayrp beni mezanmda da mahzun komasmlar Buna karsilik ben dahi cumle hakkirru helal ettim" demis. Bu bahsi kizlaragasryla daha fazla konusmak istemedigi icin ertesi gunu harem kethudasim cagirtti. Oskudar'da bir cami ve mektep vapnrmaya baslaytp akcasi kafi gelmernis. cabucak abdest alip yatsi namazirun dort rekat farziru kildi. bu isle ilgilendi: . . darbenin nereden geldigini anlarmstu ancak kendisini savunmarun faydasiz oldugunu da biliyordu.Kimden? 32 .. is terse bu gece icin canmu bile verirdim. Gulfam. Ama. kendisini kuvvetli kollanyla kaldiran babasi canlandi. Cumle padisahmuz ihsanlanyla Oskudar'da bir cami-i §erif ve mektep insasma baslanp Zuluflu Baltacilar Kethudasi kulunuzu nazrr tayin eylemis.Sen dahi git. kendi bildiklerini ve kalfadan duyduklanm Kanuni'ye dosdogru anlatn: . Bunu arz ederken krzlaragasi: . Biraz soma iki harem agas. butun iltifatlanna ragmen nankorluk etmis ve §ah-l ciharun visalini paraya degi§mi§ti. Hizmeti if a eden aga kullanna. derhal emir verdi: . Durum usulen Kanuni've haber verildi. caminin yanm kalmasr idi. ormandaki kulube. Oskudar'da baslayan camii yanm birakrnavrp beni mezanmda da mahzun komasmlar. Soma. Agalara dondu: . dedi.Bin alun .Bizim fira§lmlzl satan veya degi§tirenden hayir yoktur. Saadetlu Hunkar'm mubarek ayak tozlanna yuzurmi siirerirn. Hiddeti esasen ge~mi§ ve verdigi pek sert emirden pisman 01mus bulunan Kanuni. gelen haberler Simendam'm soylediklerini dogru cikardi. Aym anda harem agalan kemendi boynuna doladilar. kizlaragasuu ~aglrtlp Gulfam'm hemen bir odaya hapsini ve bu ism dogru olup olmadigmm arastmlmasnu istedi.Kendisine ne kadar verdin? . Kanuni'nin emirlerini munakasaya imkan yoktu. Buna karsthk ben dahi cumle hakkirm helal ettim. .Bir vasiyeti dahi olmus. Ancak. Kethuda kadm. soma hareketsiz kaldi. Kanuni: .. Kanuni. Bogulsun. Kanuni'nin gozleri yavas yavas acilryordu. Bir an icin gozlerinin onunde.. Onun ne derece sofu oldugunu bilen agalar. Ama. Bumundan soluyarak sordu: .Merhume gayet sofu ve ibadete mubtela idi. saclanru oksavan ilik ana eli.Yatsi namaztru kilmadim.Merhume. vakit gecmeden musaade var rru. Gene kadm. akca yetmediginden mustarip olup hayrati yanm kalmasm dive bore alnus. "Saadetlu httnkann mubarek ayak tozlanna yuzumu siirerirn. gen~ kadmm bulundugu odaya girdiler: .Demek ki bu kustah cariye. sessiz fakat mahzundu.Oyle olmah . dive sordu.

Ciimle hasekilerden bore isteyip kimse vermernis. Once her §eyi inkar ettiyse de sikisunlmca olayi itiraf etmek zorunda kaldi. Bu ise kendisinin alet edilmis olmasi ise. Kalfa kadm ise §ifa yurdunda uzun yillar yasadr ve hikayesini orada bulunan herkese bikip usanmadan anlatn. haksiz yere Gulfam'r kotulemisti. elinde bir Kur'an-i Kerim. ama Simendam vermis. Giilfam gorniildukten soma mezanna bir hafta her gece ust uste nur indig. haremde kalmasi caiz degildir" diyerek Suleymaniye Daru's-sifastna (Sifa yurduna) kaldinlrnasma izin aldilar.ok zaman glillip geciyorlardi.KANUNi'NiN SON ASKI 33 . obur elinde ise tesbih vardi. gozleri kamastmyordu. Giilfam'm ugradigi akibetten cok miiteessir olrnus. Ulu aga<. Kethuda kadm devam etti: . Kalfa kadin bu rtiyayi oniine gelene anlatn. Gulfam. agizdan agiza soylenmis ve civar halk: tarafmdan ermislerden sayrlrrusur. Derhal Hassa Mimarbasisi Sinan'a emredip cami ve mektebi tamamlattl. Nihayet Kanuni'ye arz ettiler: "Zihnine bir miktar hafiflik gelrnistir. Kim bir haksizliga ugrar ve derdini anlatamazsa. Aslmda Hurrem'den sonra kalbine girebilen tek kadm ovdu. hatta pisrnanligmdan aglarrusn. Ye§il elbiseler icinde idi. gene bir erkege dogru uzatnnsti. bir kadm rekabeti oldugu sezilmekteydi. camiinin yanma gamiilmii§ ve vine Kanuni'nin emriyle mezanrun ustiine bir turbe yapilnustir. Sarayda Giilfam icin en cok kalfa kadm gaZya§l dokrnusni. Ancak. Soma. Butun masrafi kendi cebinden vererek Gulfam'm.. Demek Simendam kendisine yalan soylemis. Boynunda bir ip. bulundugu bolumdeki akil hastalan onu bo§ gozlerle dinliyor ve <. Kanuni. bir oduncu kulubesinin onunde idi. 34 KANUNi'NiN SON ASKI . kendisine hayran hayran bakan gene bir kadmla. Arnk gece-gunduz bunu anlanvor.Simendarn'dan padisalum . bu macera da digerleri gibi unutulup gitti. Tesbih tutan elini. isinin duzelmesi icin onun ruhuna bir Yasin adardi. KIrk gun soma riiyasmda gordu. Kanuni. henuz on sekizinci bahannda soldurdugu bu pembe gulun ruhuna mevludler okutmus. Bunun uzerine 0 gece boynuna tas baglarup Kizkulesi onunden denize anldi. hayannm devarni icin Macaristan'da zengin vakiflar kurup gelirini buna tahsis etmisti. 0 zaman meseleyi anlar gibi oldu. baska soz bilmiyordu.. Yuzunden fI§hran nur. bunun uzerine yeniden kuplere bindi. Kanuni'nin aynca aginna gitrnisti. Hemen verdigi emir uzerine Simendarn sorguva cekildi. Kanuni. Bunda.h bir ormanda.

istikbale ait proje ve planlan birlikte cizryorlardr. <. muhasibi. derhal onu dul kadmdan satin alarak i<. sohbetleriyle Sehzade Suleyman'm ailesini eglendiriyordu. annesi Hafize Sultan ve Ba§ Kadmi Mahidevran'la oturdukIan meclise onu da alryor. 1529'da yapilan ve iyi netice almamayan Birinci Viyana Kusatmasi. kisa zamancla ibrahim'i 0 kadar cok sevdi ki. bazi §airlerin hakkmda vazdig. Sehzade Suleyrnan. Ibrahim. mevkiini saglamlasnrmak icin meshur Vezir Piri Mehmet Pa§a'YI makammdan ettigi gibi. Bilakis ben emrettigim halde 0 tensip etmezse benim emirlerim iera olunur. memleketleri. cok sevdigi ibrahim'i 1523'te sadrazam yapn. Kanuni'nin ibrahim Pa§a'YI tanryip saraya aldirmasmm cok enteresan bir hikayesi vardir. padisaha yakm olmarrusnr. "Maktul (katledilmis)" unvanlanyla da arulan ibrahim Pasa. oglu Edirne kadisi Mehmet'i de makam vaadiyle zehirletip oldurttu. devlet hazinesi benim emrim altmdadir. Sehzadenin mizacma gore soz sovltiyor ve isleri onun arzusuna gore vapryordu.:abuk unutmustu. Gencligimden beri . Gaflet icinde. Avusturya Arsidukasi Ferdinand'm elcileri geldigi zaman on lara §oyle dernisti: "Benim yapngnn yaptiktir. "Makbul". Sultan Sulevman sik sik goruvor. kralliklar verebilirim. 0 da aym hislerle onlara bagh idi. Mohac Meydan Savasi'nda gosterdigi cesaret ve kahramanhk onu Kanuni'nin yanmda cok yukseltmisti.: oglanlan arasma katrrusn. hicbiri ibrahim Pasa kadar yetkilerle donanlmanus. Keman calamn kim oldugunu ogrenmek istedi ve kapuun onunde durdu. Kanuni Sultan Sulevman'm sadece sadrazarru degil. Zaman zaman da vazifeler veriyordu. §ehzadeligi zamarnnda Manisa'da pek gene bir sancak beyi iken bir aksam sokaklan dolasiyordu. kemamyla. Bu vuzden Hafize Sultan ve Mahidevran Kadm ibrahim'i hem begeniyorlar hem de takdir ediyorlardi. i§te bu sebepten Kanuni padisah olur olmaz. sulh ve harp benim elimdedir. krzkardesi Hatice Sultan'm da kocasiydi. Enderun'a alman ibrahim'i. i§te Kanuni Sultan Suleyman. Koca Osmanh'yi kendisinin idare ettigini samyordu. Kanuni. Tarihci M uneccimbasi'ya gore Kanuni'nin ayaklanrn ylkadlgl suyu icecek derece ona yaklasan ibrahim Pasa. lanetle arulmanusnr. etrafmda toplanan dalkavuklann tesiri ile kendisini dey aynasmda gorrneye baslanusn. hazineleri bana tevdi olunmustur. BunIan istedigim gibi idare ve sarf ederim. yerlere kadar egilerek evin kapilanru acrmslardi. Kale Ibrahim'i. Dahasi. Gittikce nilfuzu artan ibrahim Pasa. ~ehzadeyi gorenler.35 MAKBUL'DU MAKTUL OLDU Osmanh'nm hukum siirdiigii villar boyunca yiizlerce vezir ve vezir-i azam gelip gecrnistir. "Frenk". Esirlikten geldigini <. sanki ibrahim de bu ailenin bir ferdi imis gibi onlarla konusuyor. Bir dul kadmm evinden yiikseliyordu. Efendim'in maluman olmadan istedigim gibi memleketler. Onun degil. Yine Koprulu Mehmet Pasa haric. kaside ve methivelerin. 11 ay soma da ktz kardesi Hatice Sultan'la evlendirip onu ailesinin fertleri arasma soktu. Avrupa'run kalbine kadar ilerlemesinde ibrahim Pasa'nm biiviik rolu oldugu ilan edilmisti. kernamru ve sozlerini ilk defa bu kapmm onunde begenmis. Kanuni zevklerinde. halka bir zafer §eklinde duyurulmus Turk ordusunun. Bu denemelerde ibrahim cok basanli idi. onun verdigi §eyi ben munasip gormezsem iradesi esersiz kahr. Benim servetim daima el dokunmarms olarak kalir. eglencelerinde daima onu yanmda bulunduruyor. bir seyisi pasa yapabilirim.:linkli 0 benim hep masraflarnm verir. kibir ve gururdan yamna vanlnuyordu. Kralliklan. beraber yiyip iciyorlar. Kanuni ile aym yastaydi. Hicbiri ibrahim Pasa kadar iz birakmanus. onunla konusuyordu. Bir evin onunden gecerken nefis bir keman sesi i§itti.

Padisah ile beraber yasadun.. onun dogdugu hafta dogmusum .. ibrahim Pasa'run bu askiru coktan haber alnus ve ortahgi kanstirmaya baslarrusti. bir tarafta her §eye ragmen sevdigi ibrahim Pasa . tath . Bunlann arasmda Basdefterdar Iskender Celebi'yi Bagdat'ta idam ettirmisti. Nihayet karanru verdi: Bovunu ve mevkiini ihanet derecesinde asan ibrahim Pasa olecekti.i§tu. " Kellesi ile oynayan ibrahim Pasa. Diger yandan emir ve Iermanlara "Serasker Sultan" dive imza atmasi da sabnn tamamen tasmasma neden olrnustu. "Hazret-i carum ve sevdigim". 40 . biricik diledigimiz sizin sihhatinizdir. "Hazret-i carum ve sevdigim ve kiiskunurn''. 1536 vil. ansizin sabah rlizgan vavas yava§ eserek guzel cisminizin gomiller acari kelamlanruzr getirip oW vucuduma yeniden hayat verdi. . aciz fakiriniz M uhsine .. mektuplara §oyle basliklar koyarak ispat etmeye calisryordu: "Hazret-i Hatun'ul-muazzam''. Maktul Ibrahim Pasa oldu .sohbetler yapildi...i§mi. " Bu ask ve sevda kokan satirlara ragmen her istedigini elde eden ve kendisini Kanuni'nin yerine koyan ibrahim Pasa. Pek cok dusmam ve rakipleri de firsati yakalanuslardi. Bundan 38 MAKBUCDU MAKTUL OLDU 39 baska ibrahim Pasa. Sizi istiyakla seven. Hatice Sultan da ona karst derin bir muhabbetle bagli idi. adamlan vasitasiyla bunlan haber aldiktan soma. Hatice Sultan'a ihanet etti. Hatice Sultan': onceleri derin bir askla seviyordu. Bir tarafta Hurrem Sultan. gunah~lZ bazi kimselerin karuna girmisti. Muhsine'ye smlsiklam a§lk olan ibrahim Pasa. seferden donen Kanuni'ye tesir etmeye basladi. MakbUl ibrahim Pasa. icildi. Hurrem Sultan. fakat elden ne gelir. " Aleyhine donen Hurrem Sultan. Edime'de iyi egleniniz dive uzuluyorum. eskiden oldugu gibi ibrahim Pasa saraya ~agnldl. Ramazan'irun on dordunu on besine baglayan gece. gittigi seferlerde ona hasret dolu mektuplar yolluyor. Soma odasma cekilip derin bir uykuya daIan Ibra~im Pasa.. korkmadan onunla dusilp kalkmaya basladi. Kanuni zor bir duruma di. "Hazret-i carum ve sevdigim ve gozleri guzel. Muhsine de hemen karsthglm veriyordu: "Ozuntli bucaginda ve avnlik ocagmda bas: donmiis ve inlerken.. Yenildi. Bunlar bir darbe ile padisalu tahttan indirebilecegini bile soylemekten cekinmiyorlardi. bogularak olduruldu... ozleyen bicare. Muhsine adh bir kadma a§lk oldu. Edime'ye avlanarak vardigmm bildiriyorsunuz. Irak seferinde bircok hatalar yapnus. ibrahim Pasa bu sevgisini yazdig.

verde dehset ve korku sacryor. muhtesem konagmda topladtgi maiyetiyle debdebeli bir havan yudumluyordu. Osmanh ordusu her gectig. Sadrazamliguun ilk senelerinde Lehistan (Polonya) seferine cikan ve Cehrin zaferi ile asked kudretini gosteren Pasa. hatta onu azarlar. sadrazam oldugu sirada kirk dort ya§mdaydi. Cok buvuk servete ve malikanelere sahip alan Pasa. Macaristan topraklanna giriyordu. Macarlara yardnn etmenin yamnda. Avrupah ilerleyip gelisirken Osmanh da duraklayip gerilemeye baslarmsti. sozlerine aldms etmez. Pasa ve adamlan yenicerilere soz geciremivorlardi. zaman zaman da kelle alip kelle veriyorlardi. Boyle bir ordu ile zafer kazamlacak ve Viyana dil§lirillebilecek miydi? Viyana her gece Merzifonlu'nun ruvalanna girip dli§lerini stlsluyordu. Butun bu olumsuzluklar alnnda Viyana onlerine gelen Merzifonlu Kara Mustafa Pasa. Fazil Ahmet Pasa'run gene vasta olumu uzerine yerine Merzifonlu Kara Mustafa Pasa'yi sadrazamliga getirdi. Gozli pek olan Pasa. Boyle bir orduyu kumanda ederek zafer kazanacagmi zanneden Merzifonlu da venicerilerden a§agl kalnuyordu. sonra da arkadan vurulur. menzilleri birer birer asarak. Avusturya ile yapilan bansi bozarak sefer haztrlrklanna basladi. §ehri . Bu srrada Avusturya'run Protestan Macarlar'i ezmesi uzerine Macarlar. Merzifonlu'nun bir baska huyu da elcilere iyi davranmamasi ve onlara tepeden bakip zaman zaman hakaret etmesi idi. buyuk bir ordu ile istanbul'dan hareket edip.SON AKIN SON DURAK VIYANA Koprulu ailesinin idaresinden hosnut kalan Osmanh Padisalu Dorduncu Mehmet. Fakat Merzifonlu yarulivordu. Tokeli'nin bu istegini Dorduncu Mehmet'e kabul ettiren Kara Mustafa Pasa. Bu son Krzilelma'va bir an once sahip olmak icin can atan Sadrazam. Bu yagma ve talan. Ganimerten baska bir §ey dil§ilnmilyor. Kanuni'den beri surup gelen anlasmazhklan kokunden halletmek ve en onernlisi Kanuni'nin alarnadigi son "Kizilelrna'' Viyana'yi alarak daha fazla §an ve §ohrete kavusmakti. Estergon ve Yamkkale elde edilmeden Viyana ilzerine yilrilmeyelim. Avusturya ile basa cikarnaymca Osmanli Devleti'nin himayesine girerek vardnn istedi. Tokeli imre baskanligmda isyan ederek Avusturya ile carpisrnaya baslarmslardi. Padisahm gozune girmisti. ziynetin yanmda §an ve §erefe de cok dii§kiindu. Macaristan'dan Viyana'ya kadar biitun §iddetiyle kendini gosterdi. Ama evdeki hesap <.ar§lya uyacak nuydi? Yeniceriler bozulmaya baslamisn. Tokeli. Budin Beylerbeyisi ibrahim Pasa'nm. Merzifonlu'nun arnacr. veniceriler ganimet lursi icinde yagrna ve talandan baska bir §ey dii§ilnmilyordu. Pasarun butun arnaci Osmanh Devleti'ni Kanuni devrinin azametine kavusturmakti. Kara Mustafa Pasa.

Hiristiyan dunyasi Viyana'nm imdadma kosar. sevincini. Eger ileri anlsaydm. Bu geri <. Leh kuvvetlerinin Tuna'dan gecisini seyreder. gayret beni kovmadi. Sadrazarmn cadmndaki ziynet ve debdebe tasvirin dismda. . ufak bahceler. son durag. kemer ve ok cantalan. Bunlardan biri de. Tatar kadmlannm savastan eli bos donen kocalanna soyledikleri gibi. Gorevi istemeye istemeye kabul eden Murat Giray. Polonya (Lehistan) Krah Jean Sobieski'dir. " iki ares arasmda kalan Osmanh ordusu. ne yapacagim §a§mlll§ bir halde hungiu: hungur aglamaktachr. Buyuk bir bozguna ugrayan Osmanli'run silah. Binlerce ceset ve kan deryasuu arkasmda birakarak kendisini guclukle Belgrad'a atar. sen iyi bir savasci degilsin. Bu. Tatar (Kinm) Ham'na. tarihte <. cocuklar gibi aglarrus.kusatirsa da bir tiirlu dusuremez. " 44 .ok btiyuk sonuclar doguracaktir. Tatar kadrini bilsinler . batmakta olan gunesin son l§lklanna karst kansi Mariyet'ine yazip gonderdigi mektupta zaferini. Ona karst 42 SON AKIN SON DURAK ViYANA 43 durmak mumkun degildir.. Ganimetin neden ibaret oldugunu saymakla bitiremem: Elmash saat. Merzifonlu'nun cadinna giren Leh Krah Jean Sobieski. Onlar da gorstmler kendilerini kac akce adam imisler. olacaknr. binlerce esya ve gayet kiymetli kurkler. diyemeyeceksin. ikinci Viyana hezimeti. c.. sevgisini ve Osmanli'nm hazin durumunu §oyle ifade ediyordu: "Muazzez Ruhum! Sen artik bana. cephane. sen de bir §ey yakalardm. hahlar. Tuna'dan gecip Viyana'rnn imdadina yetisecek olan Sobieski'yi Kmm Ham Murat Giray'la durdurmaya calisrr. her turlu arac ve gerecler ve ordu aglrhklan diisman eline gecmistir. Han da: "Polonya Krah'm biliriz. yedek av atlan var. Osmanli'ya kirgm ve kizgmdir. Lakin. fiskiveler. gururunu. Bu rezilane hezimet. Burada hamamlar.linkil bana bir §ey getirmedin. Simdi Viyana'da teshir edilen Merzifonlu Kara Mustafa Pasa'nm meshur otagi da bunlar arasmda idi. yorganlar. Kacmaktan baska carernia yoktur" cevabiru vermis. Merzifonlu. "Mumkunse beni kurtar" dernis. Merzifonlu ise bitkin. Hatta bir papagan bile bulduk.ekili§ kademe kademe surtip Ankara'ya kadar devam edecek ve burada "dur" denilecektir. Sadrazam karst duramavacagiru anlar anlamaz ogullanm caglrml§. dusrnanm def'i yamnda hicbir §eydi ve bilirim ki bu hal dinimize ihanettir. ekrnegi ile bilylidilgil Osmanh'va §U (onulmaz) sozleriyle ihanet eder: "Sen bu Osrnanh'nm bize ettigi cevri (hakslzhgl) bilmezsin.. cil yavrusu gibi dagrlip kacmaya baslar. talihimizin ve tarihimizin son akmi.

saga-sola bakmadan. bir ihtiras gibi §ehri kavuruyordu. Kar§ldaki pencerelerin birinde. damadi ise Sadrazam Nevsehirli ibrahim Pasa idi. i§ bittikten soma Vine etrafuu merak etmeye veltenmeden.ah§lyorlard1. kalbinin atng.Osmanlilarla Venedikliler arasmda. Pietro'nun butun hareketleri kontrol altmda olacaktir.1kip gidecektir. kisa zaman soma bir hayali kesfeder.i<.egi yiizlerce cesit lale. Bunun nedeni. dunya gailesini biraz olsun unutmaya <. Harem dairesinin pencerelerine bakrnamaSl ve iceriyi gormernesidit. Osmanh padisahi Ucunci. yesil gozlU ve koyu bir Katolik olan Benedetti. saraym her tarafiru res imler. vine gonlU ferrnan dinlemeyecek. cesit <. Harem dairesinin mescit ve mimarisi de bu hasmetli vaprya tezat teskil edercesine bodurlasip cucelesiyordu. cesitli tablolar ve baska kimselerin portresinin yam sira duvar freskleri yapmak gorevini de ona verrnisti. Italyan mimann istanbul'a geldigi siralarda Lale meraki <. iki <.i cozmek gibi gelirse de. Fatih Sultan Mehmed'in gilzel sanatlara olan merakirun bir iptila derecesine vardigirn.11gmlig. Italyan Pietro'ya gerekli butun ikazlar. Matteo D'patsi ve Gentile Bellini gibi Venedikli sanarkarlar davet edilerek istanbul'a getirilmisti.lbyordu. cicek ve lalesi. bilhassa Fatih devrinde. Esmer.evresi idi. nakislar ve kabartmalarla silslemek istedigini biliyoruz. Musluman sanatkarlann yanmda Pavli Paola da Ragusa. saadet bahcesi. ticari iliskilerin yams Ira kulturel iliskiler de luzlannusn. sanan ve sanatkan cok seven birisiydi. vaki§lkh.lan. istanbul Fatihinin bir vatandasIan hakkmdaki ovgustmden ~ok. Olilmsilz bir §ohret kazanan Bellini'ye iki portesini yapttran Fatih. Ahmet. hayatmm son una kadar maas baglarrusn.avu§un refakatinde i§ sahasma gidecek. kimbilir hangi diyann hangi agacmdan . 1479'da istanbul'a ge1en ve burada on bes ay kalan Bellini'yi ulkesine ugurlarken. ogle uzeri yemegini mutfakta yiyecek ve aksam. §uh guzelleri ile cennetten bir kose haline getirilen. 1710'da Lale Devri'nin baslangicmda. Venedik senatosuna hitaben bir mektup vererek onu nuikafatlandirrrusn. Basta Padisah O<. kafasiru kaldirmadan vardunci bahcivanlarla cahsacak. Dogu'nun ve Bati'nm kapismda durarak her iki alemin kulturilnil nefsinde toplayan Fatih. yer ise Sadabad adi verilen Kag1thane ve <. Boyle bir calisma Pietro ustaya Gordion'un dugumuni. Daha dogrusu oyle du§unulUp vapilnusti.lld1g1 bahcede calisan Pietro. mehtapli gecelerde daha da cosup tasryordu. "Lale Devri" adim verdigimiz bu donernin bas <. Harem dairesinin pencerelerinin ve panjurlanrun a<. kapidan <.gururlanan Senato da Bellini'ye. Deresi.uncu Ahmet. felaket de adun adim yaklasryorduo Patrona Halil ve adamlan tetikte bekliyorlardi. gozu de gordugunden §a§mayacakt1r. Sabahlan saraya geldigi zaman. Topkapi Saravi'nm bahcelerini tanzim edecekti. Diger yandan halkm feryadi ayyuka <. Dunyaya hukmedenlerin ya§ad1g1 Topkapi Sarayi. sivasi. bu sefer istanbul'a <. minareye ezan okumak icin cikan muezzinin. devlet erkaru. ko§k ve saraylan. kaplumbagalan. darnadi Sadrazam Nevsehirli ibrahim Pasa olmak iizere.e§it aga<. iran'la baslavan savas bir bakirna unutuluyor. sadeliginden ald1g1 hasmetle hem Bogaz'a hem de Halic'e ku§bab§l bakarken. zenginler ve Sair Nedim de Sadabad'm havasi ve guzelligi ile kendilerinden gecip. Venedikli ressamm fircasmdan cikan eserleri saatlerce buyilk bir hayranhkla seyreden Fatih.agnlan Venedikli sanatkar mimar Pietro Benedetti idi. mutluluk veri manalanna Sadabad adi verilen Kag1thane. daha saraya girmeden evvel vaprlir Once Harem dairesinin bahceleri dtlzenlenecektir. Harem dairesi de her renk ve dilden guzellerle dolup tasryordu.

buruktur. cigeri pare pare olur. bu yasagr nasil delip. M iisluman 01 da benimle evlen. kahreden bir merakla yuregi ifil ifil olur. Bildigimiz. Hazin bir sevginin saklanabilecek tek hanrasi bu dokuma parcasidu. Mektubunda. Ondan nasil aynlacaktir. deryada bir katre. dinlendirmek istiyorum. seni dudaklanma degdirmek. isini kisa bir zaman soma bitirir. pencereden aynlmayan bu serabm kendisine vaklastigim gorur. birbirlerine daha da baglarurlar." Izin verilir. Istanbul'dan aynlmak istemez. Saraydan zaman zaman disanya kiz verirlermis. bitiktir. talih az da olsa kendisine gtiler. " Pietro'nun Ferdanesine kavusrnasi icin saraym izin vermesi yanmda. mi demek istemistir dersiniz. Mektup yazsa bile kim. Italyan Mimara bir ipek seccade hediye eder. . Ferdanesine soruyor: "Colde bir serap. 0 gul cemalini gorebilmem mi? . diyen Pietro. nasil ulasnracaknr? Pietro bunun da caresini bulur. ilk narnenin Pietro ustadan geldigidir. Bugiin Hazine ve Portreler Dairelerinin arasindan a§aglya dogru inen Amavut kaldmmh dar ~lkI§m uzandigi sahadaki toprak parcasmm uzerinde tek basina cahsrnalara baslar. kendisinin ugruna ve sevgisi adina yaptiguu haremin kahn duvarlan arasmda once gene kadm bilir. Ferdanesindedir. alabildigine sikilir. Muslilrnanhgt ve Ttirkive'ye yerlesmeyi kabullenmesi de 46 MASAL GiBi BiR SEVDA 47 §arttlr. Pietro'nun bu basanli cahsrnasiru bes kese altmla mukafatlandmr.kopartilarak gelmis veya getirilmis olan gene bir kadmm silueti. I§ini kisa zamanda bitirecektir.. . uzgundur. bilmiyoruz. Italyan mimann gozii alnnda degil. Heyecanh degildir. Sevgisini ve itimaduu kazandigi Lale Devri'nin Padisahi Ucilncu Ahmet'e. Son bulusmalannda Ferdane Cariye. Pietro'nun i§i bir gun biter. Ferdane bu hediyesi ile. Haremde calisip zaman zaman disan cikrnak hakkma sahip olan ve evi Aksaray civannda bulunan bir kadm aracihgiyla. Pietro her gun. "bir eksigimi tamamlamak isterim.. Sevgileri doruga cikan iki a§lk. kendisini takip etmektedir. birkac sanrlik mektubunu gonderir. nefesi darahr. Pietro. Soma Pietro'dan cariyesine gelen hediye ile harem halki. Sana izin vermezler mil Senin arzunu dinlemezler mil Seni istesem. Kim kime ilk de fa vazrrusnr. Padisah O~uncu Ahmet. talihe sitem ederek cariyesi. isini bitirmesine ragmen bir tiirlu saraydan. yasak bir aska giriftar olan Italyan Mimar. Bu ancak. Sevdigi erkegin bu ek calismasuu. Bir yandan. zirvede bir tutam kar da olsan. bana bag1§lamazlar mi? Bir dakika bile olsa. Umitsiz. Italyan usta boyle bir degi§ime ham nudir bilemiyoruz. birkac sam name ile mumkun olacaknr. seni bir dakika bile olsa gorebilmern mi. "bin verirseniz" der. hayali ile konustugu bu guzele hislerini nasil ifade edecegini du§uniir. kokunu icime cekip bedenimi ve ruhumu yikamak. Pietro. Ferdanesiyle zaman zaman saraym disma cikan araci kadirun evinde bulusurlar.

Cok ge<. Burasr. geziye gitmedigi gi. mahzun ve mukadder bir §ekilde iilkesine donmusttir. padisah olarak cikabildi. kalbinde yeseren sevgisini. doseklere serip oldureceksin" diye SlZlamyor. Italyan Mirnar.icesi ve yedi dilsiziyle va kit geciriyordu. askmi. kadmlanyla konusuyor ya da i. daha once Cariye Ferdane'nin Pietro'ya hediye ettigi ipek seccadedir. Yuzlerce cariyesi vardi. 48 DIVANE ASIK ~ 177 4-17 89 seneleri arasmda saltanat suren Birinci Abdulhamit. bes yasmda kapanldigr "Kafes" denilen bu daireden ancak kirk dokuz yasmda. kirk dokuz yasmda Osmanli tahnna ~lktlgl zaman dag gibi sorunlarla karst karsiya kalrrus. Hurnasah. Seniyeperver'in adlanmn gecrnesine ragmen ask mektuplanm nedense baska bir kadma. Birinci Abdulhamit. "Glilm sensizlikten bir kat daha havirh billahi" diye and iciyor ve devam ediyordu: . Binnaz. Sonrasi rm? .Pietro'nun Ferdanesine birakugr ilk ve son hediye... Hadice Ruhsah'a vaziyor. Dindar. 1730 Patrona Halil ayaklanrnasi ile tahttan indirilmisti. yasta padisah olan Abdulhamit. ne vapacagiru §a§lrml§tl. hukumdann ilk iki kansi olan Ay§e ve Humasah hammlardan soma baskadmi oldugu. Burak Cetintas'm 20 Kasim 2002 tarihli Hurriyet Tarih Dergisi'nde yazdlgl vazida. senelerden beri devam eden savaslardan dolayl perisan olmus vaziyetteydi. Hatice. Yazili kaynaklarda baskadmlan olarak Nuketseza. Topkapi Sarayi'nda kafes denilen daireye kapatildi. genclik ve orta vaslilik villan kafeste gecmisti. 0 zaman daha aln yasmda olan Abdulhamit. saf ve kadmlara duskundu. Tahn devraldigmda. on iki yilda on yedi cocuk babasi oldu. Oyle ki. "Beni. dantel dantel butun motifleri ve renkleri ile Ferdane'nin verdigi seccadesine islernis. gonlunu kapnrdtgr Ruhsah'mdan az cekmi§ degildir. bir yangm sarml§ ruhunu teskin etmek icin Ruhsah'm ayagrru degil. Maliye berbatti ve devlet. Ruhsah'm Abdulhamit'in cariyesi degil kansi oldugu.i~ ci.inlerde Harem'de okuyor. Osmanh tarihi boyunca iktidan en uzun sure bekleyen ve "kafes"te en uzun stire kalan hanedan mensuplanrun ii~uncusu olabilmek gibi bir rekorun sahibiydi. yakisikh degildi. Elli yasmdan soma hayata yeniden sanlan Birinci Abdulhamit. idari hayatta oldugu gibi ask hayatmda da yenilgisini kabul etmis. terligini bile opmeve razidir: Mektuplannda. Sehzade Abdiilharnit. Biitun cocukluk. Babasi Ucuncu Ahmet. herhangi bir girisimde bulunmalanm onlernek gayesiyle kullamlan bir daireydi. 21 Haziran 1779'da daha goztinil acmadan vefat eden bir §ehzade dogurdugu belirtilmektedir. tahtm varisi olan sehzadelenn disarryla irtibanm kesmek. Ozi kalesinin Ruslann eline gecmesi uzerine uziintusunden 50 DiIVANE ASK kalp krizi gecirerek ölmüstür. Abdulharnit. Naksidil. Evlenme cagina gelen §ehzadelere cariyeler tahsis edilir ama cocuk sahibi olmalanna asIa izin verilmezdi.

Ben kulun yanma gelip ayagina yuzumu si.yilzilmi. Lakin istemezsin diye buna cesaret edemedim. diye buyurursun diyorum. ama sen bana 'gotur' demiyorsun. sana baglanml§ olan bir kulunum. Sen bana bu vaktimde merhamet etmezsen. Birinci Abdulhamit yine kaleme sanlryor. Kendimi zapt edemiyorum. Goniluyor ki.. Aksarn-sabah gelip birkac dakika oturmak i§ degildir. benim halim cok kotudur. Vallahi silmme billahi. Insallahu Teala. Kainan yaratan Hak Teala bizi de yaratti."Ruhsah'im. ister beni darp eyle. kurban olsun. Ama hicbir mahlukuna kusurundan dolavi azap vermez. gecelerde vatagmuza gelmemege sebep ne ola? Allah hakki icin. Ayagmm altma yilzilm. Bir cefaci dilbere gonlunilzil kapnrdmiz rru kendinizden olursunuz. feryadi ayyuka <.i si. Sen de boyle davrandikca billahi olum bana daha havirlidir . Efendim. Billahi hastalarup doseklere dusrnernin. Billahi her gece sabahi cikanrnn. Hak degildir.. Benim bu halime dusmarurn bile acir. Bu gece de gelmezseniz bildim ki (bilirim ki) bana muhabbetin yoktur. belki de olmemin sebebi olacaksm.. Camm efendim. " Birinci Abdulhamit. istanbul'a Belgrat ormanlanndan tasman aga~ ve odunlar bile karaborsaya dii§mii§tlir. . iki kisilik bir dunya kurmarun yolu ve koludur . ister oldur.irerek senden rica ediyo- " rum . Hamid'in sana kurban ola. 51 DILFEZANIN 'NIN YASAK ASK! 1795 senesinin kt§l istanbul'u kasip kavurmaktadir. ister §ah 01. Ruhsah'ma kul. siz efendime bu kadar hasret ve istek ilzre olup. "Abdulhamit. Sevmek. sevgilinin e§igine yilzi. Sana teslimim. benim bu kederli acilanma ve perisan halime derman ve acilrms yareme merhem olursun ilmidiyle sizden §efkat beklerken. bu iki mektup ilzerine gonill kapilanru acrms olacak ki Koca Hunkar'i bu sefer halinden memnun goniyoruz. Ben kulun. goztim stirerek rica ederim. billahi'l-azim. Allah bana layik oldugumu versin. onulmaz dertlere dusen bir insan gibi. omnirnuz oldukca birbirimizin oluruz. ister kul. dunvaya nizam veren bir devletin ba§l oldugunu unutrnus. kim eder. gideyim. benim aglayismnn atesini sondurtirse." Bu mektuba ragmen Ruhsah'm fettanligr tutmus olmah ki..lbyor: "Fesubhanallah. Odunun cekisi "2" paraya kadar cikrrusnr. belki beni gotur. Ruh§ah. ancak sonsuz merhametin sondunir. Yalvannm bu gece gel. Yine bir iki gecede gelirsiniz diye i.imitlenirken boyle eylemek Allahu Teala razi degildir. Benim vilcudum toprak oluncaya kadar senden vazgecersem.. ayagina. Efendim.irmek isterim.inil silrerek gorull yaresine merhem anyor. Bir kusur ile beni unutma..

bir gece Dilfeza'Yl yanma isternis. " Bir zamanlar Hurrem Sultanm yapngi gibi. Haremagasi bir bakrma. Olen saraylilann ve bilhassa saray kadmlanrun cenazeleri de bu camiden kaldmlirdi.iinci. Odalann duvarlan en fazla dart metreye vanyor ve Haremin biiylik bir kisrru haric. 0 zamanlar Haremi ve hizrnetkarlan. huzurda hicbir §eyi gizlemez. burnundan kil aldirmamacasma. Haremagasi Cevher Aga'ya kadar ulasu. Dilfeza'run odasi Galata sahiline bakryor. Ama Haremde bu odun sikmnsmdan hi~ soz edilmiyor. ama bir kay a ustundeki kartal kadar yabani. yliz bile vermemistir.. kendisi razi oluncaya kadar. durumu Padisah Uciincti Selim'e anlanr Selim. Osmanli tahtmm sultam otuz iki yasmdaki Ue. san sirma sacli. Bu durum. sultan krzi. Hareme alman Dilfeza'ya en ince nuanslanna kadar Turkce agretmi§ler. . tasra e. Bir kedi kadar munis. daha camiye gelirken Dilfeza pencereye oturmakta ve ezam dinledikten soma odasma cekilmektedir. bestekar ve ruh insaru. cariyeler dairesine acilan kapmm arkasma saklarur ve sabah ezaru okunmadan once pencerenin oniine gel en Dilfeza'yi suciistii yakalamak ister. bir kapIan kadar yrrnciydi. Gozu §akagmdan alnma kadar moraran. itaat etmesini bir turlu ogrenernemis. davudi sesli miiezzine kaptirdigml kulaktan kulaga yayarlar. Padisah Oe. bin mislini basma gelecek bil. Sair. yabani mi yabani. imamlar ve muezzinler haremin iist katlanm gorrnesinler dive minarelerin boyunun kisa yaplldlgl soylenir. ezandan once odasma cikmakra ve minareye acilan pencereye gitmektedir. ko§e minderinde agirlaruyor.iinci. sol yanagi dart tirnakla cizilen Cevher Aga. Ucuncu Ahmed'in de kiz. Soma. Dilfeza'ya bir kotuluk gelmeye. Caminin miiezzini Hos Sed a Merzifonlu Yusuf. Her §eyi ogrenen Dilfeza.lkanhp evlendirilmiyor da. alan Zeynep Asime Sultan'a takdim edilmis.Bir bakima dunya imparatorlugunun merkezi olan Topkapi Sarayi'nda. §a§mp kahr. Cevher Aga'ya ragmen Dilfeza'run §a§kmhktan dilini yutmak iizere . Dilfeza. Dilfeza 0 gece Sultarun yanma nasil geldiyse. kimsenin yiiziine bakmadan odasma cekiliyor. Cihan padisahi ile sohbetlerde bile bulunuyor. 1793 yih Mavis aymm dorduncu Cuma giinii sadrazamhga getirilen Damat Mehmet Pasa'nm kansi.i Selim. Dilfeza'Yl kiskananlar bir sure kendisini izlemekle kalrnamrs. Oysa Dilfeza. nakis islernesini belletmisler hatta tanbur bile mesk ettirrnisler. kizlardau zaman zaman rusvet bile kabul eden kisidir. Nedir bu Dagistanh. ye§il deniz gozltl kizm marifeti ki. Bostancilan ve Enderun'u ile a§agl yukan dart bin can yasamaktadu. Caminin minaresi oldukca kisa tutulmus. Dilfeza 0 kadar guzel ki.agnhyor. Bu fisiltilar. Dilfeza. padisah visalini reddetmesine ragmen siiriilmiiyor. Buradaki ezan daha ziyade harem halkma okundugu icin.. 0 gune kadar en ufak bir hediye degil. Dilfeza'ya dokunmak kimin haddine? Ostelik Hukurndann saz alemlerine en basta 0 e. Galata sahiline aciIan bahcede ise bir cami var. ~a§hna donen Ue. her taraf tas. her ezan vaktinde tekrarlanmaktadir. Dilfeza'nm bu hareketi de Haremde buvuk bir merak uyandirrrus. samur kiirkune buruntip. Ta. onun gonltinii bir erkek guzeline.iincii Selim. Fakat Daglstanh kizm bir tokadi ile dart donernecli merdivenden a§agl yuvarlarnr. herkes gittikten soma. Bir kisi haric: Dagistan'dan getirilmis olan on yedi vasindaki cariye Dilfeza. Olavi bir de kendisi izlemek isteyen Cevher Aga. bu itiban goniyor.. Dilfeza.i Selim . Ne gelirse. bu korpe glizelligi kocasma sunmaya cesaret edernemis ve saraya gondermis. birkac dakika soma oyIe donmus hareme. ertesi gun Harernagasi'na §oyIe demis: "Zinhar ola ki. Bir dag kusu kadar urkek.

camiler yanmda sivil ve asked okullar acrldi. istanbul'da kalmasmda bile sakmca vardu. en usta miizisyenler ve bestekarlarla dolmustu. Kislalar. Devrinde saray. Bes bin altm ceyiz ve atiye ile gelin edilir gene kiz. Siirlerinde ilhami mahlasiru kullanan Sultan. besteler yapngi gibi ~alardl da. kimsenin haberi olmadan hediyeler gonderilir. onlara bol rnaa§ verir ve ihsanlarda bulunurdu. . Bostanci ocagma bagh olarak modem tarzda Nizam-i Cedid adryla bir ordu kurdu. mtilki.. eger suratli bir §ekHde islahat vapilrnazsa. Her vil. Ticari ve iktisadi sahada yenilikler vapilmasim sagladi. Avrupa'da daimi elcilikler kuruldu. Ayanlann eskiden oldugu gibi halk tarafmdan secilrnesini kanun haline getirdi. idari. ilk icraatmi aglrhkh olarak asked alanda yapn. cok merhametli. Padisah'm sanata ve sanatkara ne kadar deger verdigini §u hikaye ile anlanrlat Kendisi. Fatih gibi sanatkarlan korur. Ancak degil sarayda. bir isyan sonucu Arz Odasi'nda kihc darbeleri altmda oldunilen D~iincii Selim. Bulgaristan'm T rrnova §ehrindeki sevgi. §efkatli.olan miiezzine verilmesini ernreder. muhabbet anlanuna gelen Masukiye Camii'ne imam tayin edilir. Devletin biiyiik bir tehlike icinde oldugunu. 54 DiLFEZA'NIN YASAK ASKI 55 SADULLAH AGA'NIN ASK! Kabakci Mustafa'nm baslatng. yaradihsmdan halim-selim ve cok da zeki bir insan idi. ictirnai islahatlan "Nizam-i Cedid" adiyla tatbikat safhasina koydu. her Ramazan ve Kurban bayrammda bu gene cifte. istikbalin kotii olacagiru cok iyi biliyorduo Devleti kurtarmak icin biitun kudreti He vapngi askeri. Merzifonlu Muezzin Yusuf. Anadolu ve Rumeli topraklanm yirmi sekiz eyalete ayirdi. . hattat ve bestekar olmasidir. Bozulan Yeniceri ocagimn yanmda. D~iincii Selim'in diger bir ozelligi de §air.

Sadullah Aga uz~n muddet bu askm acilarma dayandi. Bu yuzden anu bas muhasip yaparak cariyelerine de miizik dersi vermeye memur etti. nuzrabmda. kabiliyetli alan lara saz ve ses ogretmenleri tutardi. soz ustatlan ve bestekarlara saraym comert kapismi ardma kadar acari sanatperver Padisah. Fakat sanralan du§uncesini degi§tirdi. takdir ve itimat ederdi. " Duygulu ve sanatkar kiymeti bilir bir ins an alan Ucuncu Selim. Mihriban'i ilk goniste sevmisti.. a siralarda §ohreti her tarafa yayilrrus alan Haci Sadullah Aga'Yl cok sever. Istanbul'un en buyuk musiki ustatlanndan alan ishak da varrrus. ama ishak gibi nadide ruzgar kac asirda vetisir. neseli. Fakat bu iirnitsiz ve olduruct. Hos. kulagma ishak Beyin geldigini. bestekar ve hanendelerini fasil yapmak icin saraya davet ennis. ders vermek iizere Meskhane'ye girdigi zaman bir anda vildmm ~arpml§a dondu. guzel konusan ve yazan cariyeler devlet kademesinin en iistiine yukselmeyi bilmislerdir. Enderun'da miizik. hossohbet bir adamdi. edebiyat ve tarih okuyarak zirveye ciknusn.istanbul' un en namli sazende. Sadullah Aga. padisahlanrun davetine ge~ gelen bu adama hakaret etmeye. Padisah'm Mihriban gibi yuzlerce cariyesi oldugunu hanrlavarak kendini teselli etti. ilk zamanlarda boyle du§unerek Mihriban'dan kacti. Kapi oniindeki gurultuyu isiten Padisah Selim. fasil veri alan Serdar Kasn'na geldigi zaman da fasil coktan baslarrus. <. kimsenin bir dakikasmm bile bos kalmamasi saglanml§. O~uncu Selim icin yetistiriliyordu. namusunu emanet etmisti. prograrm vapilnustir: Dans. atngi her adimda. Onemle belirtelim ki. mahrem ve gizli manalanna gelen Harem. 1728 yilmda. Yamna donen nediminin.. yahut da askmdan vamp kul oldugu Mihriban'a kavusrnah idi. ter icinde kapidan iceri girmek istemisse de saray bostancilan. ata binmekte pek mahirdi. guzel okuyup. Harem'de bulunan guzel cariyelerin egitimine de onem verir.. §imdi kendisini iyi tutup iceri biraksaruz . basmda §im§ekler cakngiru hissediyor. sazmm tellerinde hep a vardi. Ucuncu Selim. severek ve sevilerek olmenin tadma erisecegini hesaba katti. ishak Bey.. Ama bu ka~l§ nereye kadardi? Bir kere ask atesi gonliine du§rniistii. Karsismda melekler kadar guzel bir cariye vardi. atesler icinde yamyardu. Giizel konusan. Aym zamanda bir akul alan Harem'de. Sadullah Aga. bagmp ~aglmlaya. Aldigt her nefeste. bir sevgi idi. 0 halde ya bu ugurda olmeli. bestelerinde. Bu viizden Mihriban'a askmi ilan etmeye karar verdi. miizik. Ucuncu Selim'in dave tine tam zamanmda vetisememis. Hie almazsa. dikis. bostancilann onu dovdugtinu fisildarnasrvla.unhi Mihriban. Fatih Camii muezzinlerinden Kerim Efendi'nin aglu idi. istanbul'da dog an Sadullah Aga. adi da Mihriban idi. Sadullah Aga'run ihanetini anlaymca hiddet- 58 . egitim. Burada vetiserek terbiye edilmis zeki ve yetenekli. ne olup bittigini ogrenmek icin nedimlerinden birisini disanva yollarms. Bunlann arasinda. Ondan kactikca. Bilhassa saz. Senin gibi herif arz iizerinde yuz bin tane vardir. Bundan baska Padisah ana itimat etmis. ishak Bey kan. padisahm evi yani ailesinin oturdugu yer demektir. yerinden hiddetle firlayarak kukremis: "Baka bre Bostanci . Cirit oynamakta. hatta sille tokat atmaya baslamislar.

misline cikardi. Galata-Beyoglu arasmda tunel isletmesi kuruldu. demiryolumuzun uzunlugunu 452 km'den uc. Nedimlerden biri Sadullah Aga'run hayatta oldugunu soyleyince. Her tarafmdan hayat. ciride. Beste c. Derhal SaduUah Aga'yr getirmelerini emretti. adiru ve bestekanru sordu. Karakoy'u Erninonu'ne baglayan Mecidiye (Galata) Koprusu yapilarak hizmete acildr. Oc.uncu Selim nerede ise aglayacakn. Huzurunuzda icra etmeye firsar bulamadi. Osmanli padisahlannm otuz ikincisidir. Derhal adamlanna. bir gun vine sanatkarlan toplarms. gurese.almdlgl zaman Dc. Padisah. Sadullah Aga hapiste yatarken "Bayati Araban" fashru bestelemisti. Saz heyeti birdenbire Bayati Araban fashm calmaya baslamisn. Sultan Ikinci Mahmud'un ikinci oglu olup. isnrap. bore para ile saraylar vapnrdig. Ona hediyeler ve ihsanlar vererek gonliinu aldi. egitim ve ogre time onem vererek asked ve sivil pek cok okul acrrustir. Yanmdakiler: . . §anma layik buyiikliigu burada da gosterdi. "Boyle bir iistat oldurulur mii?" dive sovleniyordu. Oc. bilyiik bir ihtimalle damarlan kesilerek katledilislne kadar on dort VII saltanat surrruistur.uncu Selim'in dli§lincesini ogrenmek istiyorlardi. hap~ste oliirnle pencelesmekten zaviflarms. Ulasima da onern veren padisah. ruh ve beden bakimmdan gayet sihhatli bir padisahn. padisahm §imdiye kadar i§itmedigi c. Tuna ve Dicle nehirleri uzerinde gemi isletmesi tedbirleri ilk defa baslanldi.uncu Selim.a goturup hapse attilar.ok giizel bir parca idi. Onun zamanmda yeni yollar yapildi. 60 MAVI SÜTUNLU SARAY Abdulaziz. padisahm onu oldurmeyecegini bildirerek elinden aldilar ve hapse koydular. Idari ve hukuki alanlarda onemli adimlar atildi. dediler. yuzii sapsan 01mustu. SaduUah Aga'yi oldurecegi zaman. Ileri goru§lii ve tedbirli. Ucuncu Selim'in onunde boynu bukuk durmus. Aga'y. Padisahm neseli bir gununde bunu caldtrmaya karar verdiler. Bogazda gerni calrsnrrnak icin . annesi Pertevniyal Valide Sultan'dir. KIrk yasmda Osmanli tahtma oturrnus.SADULLAH AGA'NIN ASKI 59 lendi. ata binmeye merakli. SaduHah Aga'run olum fermam idi. Cellar. fasil geciriyordu. ntifuzlu adamlar ceHada. Soma da sevdigi Mihriban ile diigunlerini vapnrarak Sadullah Aga'ya rahat ve mesut bir hayat sagladi. aym zamanda gurese merakli olan Sultan Abdulaziz. kara ve deniz kuvvetlerini guclendirmis. heybetli. yuzune bakarruyordu. ask ve sanat akryordu. Derhal. Bu. Biiyuk bestekar. ava. Bu. "Yakalaym haini. eski nesesi tekrar yerine geldi. Siivey§ Kanah acilarak Akdeniz ve Kizildeniz birlestirildi. olmeden onceki giinlerde bestelemisti. goturun" emrini verdi. Sadullah Aga'Yl sevenler. yolunda tenkit edilen Sultan Aziz. Cariyesini seven Sadullah Aga'Yl affetti.lirket-i Hayriyye'ye imtiyazlar verildi. Bu on un en meshur bestelerinden biridir.Sadullah kulunuzundur. padisah onunden yaka pac. Cok musrif oldugu.

Padisahm maiyetinde §ehzadeler Yusuf Izzeddin.liikle bastmldi. Adim ansm. adeta kizgm bir sacm uzerine oturmustu. Osmanli'ya bir nota vererek Girit'teki asked harekann durdurulmasrru istediler. Aksam Allah ne kar verdiyse onunla coluk cocugumun nafakasiru alaytm. 10 Temmuz'da Paris'ten aynlarak Ingiltere'ye gecmis. 21 Haziran 1867 Carsamba gunu Dolmabahce Sarayi onunden Sultaniye yatma binerek vola ciku. Girit'in her kans topragi §ehitlerin karuyla sulandi. Girit icin Osmanh Devleti tam yirmi yedi sene. . unvansiz. Yureklerimiz rahat. hali vakti verinde bir kimse gibi cikrnayi arzu ettigini Basrnabeyinci Mehmet Bey'e §oyle anlatnusn: "Bak Mehmet.lkml§tL Balkanlar kaymyordu. atima de gil esegirne bineyim. Murat. Ban devletlerinin istegi dogrultusundaki ferman vaymlanarak bazi imtiyazlar verilince. Kimsenin derdi bize illet olmasm. Aym zamanda Kralice Victoria da. Boylece Osmanh tarihinde. Ya onlann memleketlerinde. Ben de istemez miyim oralan gormeyi? Amma. Paris'te acilan milletleraras: sanayi sergisine -bircok devletin idarecilerini davet ettigi gibi. Gelen elcilerin halini gorursun. donanmamda bir tek sandal kalmcaya kadar ata mirasiru korumak ve kollamak kararmdaYlln . Ordulanmda tek bir asker. makamsiz bir kisi olarak Avrupa'ya gitmek. Yunanistan'a verilen baglmslzhktan soma rahat durmayan Rumlar.Sultan Abdulaziz'i de davet icin bir elci gonderdi. Diger taraftan.i binbir dertle dolmarms olarak evime geleyim. Sabah evimden cikayun.. Ege adalannda isyan cikardilar. <. Sultan'! Ingiltere'ye davet etti. Paris'te aklmi basmdan alan bir hammla rarusrrusn: Fransa'run ze- . bile merak uyandmr. Sultan Abdulaziz. §U §amar gibi sozlerle Napolyon'u susturup oziir diletti: .ocuklanm sevgiyle karsilasm beni. amma kafanun i<. Fransa krah O<. toplanan divanda goru§uldu ve devletin itiban bakmundan Sultanm kabul etmesi kararlastmldi. aslmda cok arzu ettigi boyle bir yolculuga. Ali Pasa Girit'e gonderildi. Misafirler icin verilen yemekte. bu tahnn da esareti var. corbarmn zevkle iceyim. sofranm basma geceyim.. bakism. kendi halimizde yasayip gideyim. ciimle halk ortasmda insan rahat nefes alabilir mil Neylersin ki. huyiik meselelerden uzak. Kral Yedinci Edward tarafmdan karsilannus ve Londra'da on bir gun kalnusnr. 29 Haziran'da Fransa'run Toulun lirnaruna girdi. Bu kirk yedi gun siiren Avrupa gezisi esnasmda Abdtilaziz. isime gideyim. Hadiselerin bastmlmasmdan bir sure soma. Burada asked torenle karsilanan Sultan.Ekselans. Isyaru planlayan Avrupa devletleri.ozLim yolu. hali vakti yerinde. cumle alemin gozleri senin uzerinde. 25 Haziran 1861'de Osmanh Padisahi olan Abdulaziz. gelgelelim bu koskoca ulkenin padisahism. yabanci ulkelere seyahate cikan tek padi§ah ve ilk halife Abdulaziz oldu. dudaklanmn kipirdavis. Abdulaaiz'in yamnda oturan ev sahibi Uctincu Napolyon'un: "Ekselans Hazretleri! Girit icin en guzel <. Ne isterdim bilir misin? Cebinde harcligi olan. Yorgun argm. Burada da Fransa Krah Ucuncu Napolyon tarafmdan asked torenle karsilandi.Turk guresinin dunyada soz sahibi olmasmdaki payini hie kimse inkar edememektedir. Kanm gtiler yuzle. kan dokerek savasti. Adarun Yunanistan'a terk edilmesidir" sozti uzerine cok sinirlenen Sultan. Sultan Abdulaziz. zaman zaman ne istedim bilir misin? Ya Kapalicarsi'da ya da Asmaaln'nda kU <. Abdulhamit ve Disisleri Bakam Fuat Pasa vardi. Sultaniye yatiru Canakkale Bogazi dl§mda karsilayan Fransiz donanmasi. agir mesuliyetleri olan bir padisah olarak de gil de. Osmanh Devleti'nin durumu son derece kansikti. " Sultan Abdiilaziz.uncu Napolyon. Mall sikmtilar son haddinde olup Karadag ve Hersek'te isyanlar <. Yunavim. Isyanlar gu<. asiler isyandan vazgectiler..Lik bir dukkaru olan bir esnaf veya bir zanaatkar olayim. trenle Paris'e gecti. 1867 yihnda. Bu davetler.

imparator naibesi olarak Fransa'yi idare etmistir. Eugenie'yi daha karaya ayak basmadan denizde karsilarrus ve hediyelere bogmustu. Sultan Abdulaziz. ziyaretin ilk gununde baslarrusn. tesirinde kaldigi Eugenie'yi iki yil soma tekrar gorebilme mutlulugu yasadi. Siiveys Kanah'nm a<. 64 . Bir Ispanyol kontunun kizi olan Eugenie (Ojeni).62 T ARiHi ASKLAR VE ASK MEKTUPLARI MAVi SÜTUNLU SARAY 63 kasi ve guzelligiyle meshur. 1853'te Imparator Louis Napolyon'la evlenip imparatorice 01du ve Fransizlann gonlune taht kurdu. Sultan Abdulaaiz. 1920'de Madrid'de. Dedikodular.lh§ davetine kanlmak uzere gerniyle Misir'a giderken. Zaman zaman. Sovlenenlere gore Hukumdann gozti arnk baska bir §ey gormez olmus ve akli hep onda kaln~l§tlr. Kocasi Ucuncu Napolyon'un. Guzelligi kadar politikaya da merakli idi. soma dan "Imparator Uciincu Napolyon" unvaruni alacak olan Louis Napoleon'la tarusn. 1869'un 13 Ekim'inde altt gtinlUgtine istanbul'a ugradi. Ingiliz ordusuna katilip Gunev Afrika'ya savasa giden oglunun bir cansmada olmesi uzerine kendini dine verdi ve acilanm unutmak icin diyar diyar dolasn. Dahasi. 94 vasmda oldu. Eugenie'nin nedimlerini ve yaverini bir gece bahaneyle Imparatorice'nin yanmdan uzaklasnrdrktan soma. 1826'da Granada'da dogdu. Tam yanm asrr surgunde yasayan Eugenie. Hukumdar. Bir sene soma serbest birakilan kocast ile burada yeniden bir araya geldi. Imparatorice. Alman ordulanna karst ~870'te Sedan'da yenilip esir dusmesi iizerine Paris'i terk ederek Ingiltere'ye slgmmak zorunda kaldi. Imparatorice icin Beylerbeyi Sarayi'm hazirlanus. Ucuncu Napolyon'un kansi Imparatorice Eugenie (Ojeni). Genclik yillanru Paris'te gecirdi ve burada. kocasml~ 1873'te olumunden soma da politikayla ugra§maya devam etti. Dolmabahce'den Beylerbeyi'ne gecmis ve gun aganncaya kadar beraber kalrruslardi.

onun zamansiz oliimu iizerine ilaru. her turlu taassuptan ve tutucu fikirlerden uzak bulundurmaya gayret etmis. Bu ragbet iizerine Ikinci Mahmut. kiilturel ve siyasi yonden onun yasamasuu saglayacagma inarulan Tanzimat (Inkilabi) Hareketi. hokkabazhk. Sultan Ikinci Mahrnut. Bu ilanda Dl§i§led Bakaru Mustafa Resit Pasa'run da tesvik ve katkilan biiyuktur. Istanbul halki icin cok yeni ve gorulmemis bir §ey oldugundan fazla ragbet gortirlerdi. her renk ve iklimden secme. Kizlann kirni kucagma oturmaya. Sirki ilk defa Ikinci Mahmut zamamnda gormuslerdi. 0 sirada on dort yasmda olan Veliaht Abdulmecit de bu gosterileri izlemis ve cok begenmisti. Kadm ve kizlara dusktln olan Abdiilmecit'in Harem dairesi. Fransa'da cok §ohret kazanmis oldugunu duydugu Louis Seullier'in sirkini davet etmisti. Alnnci Mehmet Vahidettin. basta Louis Seullier olmak uzere kadrosunda kim varsa. Gunluk isleri son a erip Hareme donunce adeta hucuma ugrardr. Abdulmecit. Osrnanli Devleti'ni ve toplumunu Ban uygarhgma vonelten. turlu isveleriyle onu eglendirirlerdi. aslmda ikinci Mahmut zamarunda hazrrlanrrus. Ancak bunlardan sekiz oglu ve yedi kizi. 1 Temmuz 1839 gtinu babasi ikinci Mahmud'un akciger vereminden vefat etmesi iizerine. Fransizca ve Ban mtizigi ogrenmesini saglanusn.:lkml§tl. devleti kalkmdmp. di. Erkek ve kiz olarak otuz aln ~ocugu olmustu. Dogu dunvasmm hurafelerinden. Abdulmecit. cariyelere cok ytiz verdigi icin onlan §lmartml§ti. kimi omzuna cikmava kalki§lr. Haydarpasa caymnda dtizenledigi cambazhk.ABDÜLMECIT VE CAMBAZ KIZ MADELAiNE Tanzimat doneminin ilk padisahi Abdtllmecit. Kernalettin. "Cariye" dive arulan. ilerici ve banhlasrna yanhsi olan ve bu hususta bazi cevrelerce tenkit edilip adi "Gavur" padisaha cikan ikinci Mahmut. kisin helva sohbetleri yanmda kahvelere ve orta oyunu seyretrneye. padisah olduktan soma bu topluluk Beyoglu'nda. Bu sirk. Burhanettin. on aln yasmda iken Osmanli tahnna <. oglu Abdulmecid'i de bir Avrupali prens gibi vetistirrneye ozen gostermisti. Eriskin ~aga ulasabilmis cocuklan §unlardl: Besinci Murat. Siileyman ve Nurettin. Batt ulkelerinden Istanbul'a gelen ve aylarca kalan sirkler. sihirbazlik (illuzyon) gosterileriyle parmaklan agizda btraknusn. Digerleri kucuk yasta olrnuslerdir. kadm efendileri ve gozdeleri arasmda bos kalan vakitlerini degerlendiriyor. Onu. yazm da kir ve korulara giderek zamanlanru degerlendirmeve calisirlardi.inya ve devlet gailesini biraz olsun unutmaya calisryordu. korpe ve guzel gene hzlanyla doluydu. Avrupa'daki siyasi ve fikri aknnlan yakmdan izletmis. Istanbul halki. maas baglayarak halka gosteriler yaprnaya deyam etrnelerini sagladi. Son derece acik fikirli. oglu Abdulmecid'e nasip olmustur. Ikinci Abdulhamit. Abdiilmecit. eriskin ~aga ulasabilmistir. Besinci Mehrnet Resat. 40 kisilik orkestrasryla .

i~lii kuvvetli. dudaklan dolgundu ve Abdulmecit icin tamarnen degi§ik bir tipti. Abdulmecit. Seullier sirkini de davet etmisti. Madelaine onun icin cok yeni ve cok cekici bir tipti. beli ince. Madelaine bir turlu aklmdan cikmryor. saclan parlak ve giirdii. Saraym nazli ve narin guzellerinin yanmda. iizerine titrerlerdi. Ashnda bu gibi hususlarda cok serbest yeti§mi§ olan ve a§k iliskilerini bir oyun gibi goren Madelaine. viicudunun biitun guzelligini cornertce sergiliyordu. agzl biiyukce. Yeni gosterileri halki ile birlikte izleyen Abdulmecit: Louis Seullier'in iivey kizt olup 0 sirada on yedi yaslannda bulunan Madelaine'nin. bu daveti tereddutsuz kabul ederek saraya geldi. Annesi Bezmialem Valide Sultan ve yakmlan. danslar yanmda kendisini de cok begenmisti. omuzlan genis. Orada gene Sultana vanasip gee saatlere kadar ahkonuldu.igiinli sona erince. Ancak. onu daha cok yakmdan tarurnak icin krvraruyor. 66 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI ABDOLMECiT VE CAMBAZ Kiz MADELAiNE 67 KIRK YILLIK KANI OLUR MU YANI . bir an once onunla konusrnak ve hatta ba§ basa kalmak istiyordu. pek guzel bir kizdi. Abdulrnecit. Bacaklan uzun. ogullan Resat. Madelaine beyaz tenli. siyah krvircik sach. duzenlenen §enlik ve eglencelere. gi. Saraydan aynlirken aldigi ihsan ve hediyeler ise bir servete bedeldi. onu list tiste birkac kere seyrettikten soma adeta tutuldu. once degi§ik guzelligiyle Abdulmecit'in dikkatini cekti. at sirtmda biiyuk bir ustahkla vapng. N urettin ve Kemalettin'in gunlerce surecek olan siinnet dugtinlen icin bilyuk bir hazirhk yapurrrus. Madelaine hunerlert cok begenildigi icin bizzat Padisah tarafmdan "taltif" edilmek uzere saraya davet olundu. Surekli idrnanlarla sertlesmis olan vucudu cok mutenasipti. Abdulmecit'in hicbir §eye uzulmesini istemezler. Siyah gozlerinin bakislan biraz sert. Madelaine. Bunun da caresini buldular. Yapng: dans nurnaralan ise. Sunnet di. Louis Seullier'i dorduncu rutbeden Mecidi nisaruyla odullendirdi ve hediyelere bogdu. Abdiilmecit.gosterilerine devarn etti.

yerini daha soma mate me birakryordu. Buradaki gorevi. "Hakikaten evlensem senin yasmda kiznn olurdu. Kendisini Kan (cevherin ocagi) He iliskilendirip §iirlerinde Kani. Cocuklugu ve gen<.Limni Adasi. Uzaklardan gorunen u<. ~a§km. soma da bedenini caldi. Limni halkmm iimitleri daha da buzlasrrus.Aradigm bende degildir. cevher gibi soz soyleven" mahlasmi kullanmavi tercih etmisti.igneyip gecersin. Tokat'taki Mevlevi dervislerinden ogrendigi zikir ve tespihleri de terk ediverdi. cal oynasm bir hayat surmeye basladi. derse de Kani Efendiye laf anlatamaz. lakin senin gibisini bulamazdrm. gormedigi bu insan karsismda urperir. "Bu gemide olmam buvuk haksizhk" diyen Ebubekir Efendi. ~imdi ise aradigtrru buldum. ask ate§i ile yamp durulanmarrusn. bu kasaba benim. yuvast da. Yasr krrki bulan. Kalyon. Ulah beylerinden Voyvoda Alekxander'in ozel sekreteri ve tercumaru olarak goreve baslamisn. tarihinin en buyuk soguklanndan birini yasryordu. dilsiz. Bir ceyrek saat kadar suren yolculuklannda Ebubekir Kani. selvi boylum. Ali Pasa'run istanbul'a donmesi iizerine. Ebubekir Kani Efendi.lkanlnu~. yaruna yaklasrr. duraganhk katmak istiyordu. yam basmdaki Tuna Nehri gibi bir dinginlik. Kani. yasindan utan. sevinci kursagmda kalnusn. bir yaprak gibi savrula savrula Silistre'ye kadar vardi. bohem hayan once onun kaderini. yiyecek ve vardim yerine bir surti mahkum getirmisti. Ebubekir Kani. Turk olsun. KIZ: . halk achktan kmlryordu. hayran. Bunlann icinde Ebubekir Kani Efendi de vardi. hayvanlanm otlatan bir Rum dilbere rastlar ve akli basmdan gider.ligi yoksulluk icinde geemisti. Ebubekir sair adarndi. cami ve kiliselerde tez elden kurtulmak icin dualar ediliyor. Daha evlenmemis. vaslandigirn dii§unerek gencligmin ardmdan agltlar yakrnaya basladi. saclanna aklar dusen Kani. ya selarmrm ahrsm" der. Rum olsun. Niyetinin kotu olrnadigtru sovleyip konusmak isterse de umdugunu bulamaz. askmi istiyorum" cevabini verir. Hilal kaslim. Politik ve yoresel sorunlara iliskin yaztlan kaleme alrvor. hicivleri kulaktan kulaga dolasmaya baslamisti. "Basmdan utanrruyorsan. §iirleri. Yaradandan vardim isteniyordu. nazh nazli akan Tuna hyalannda dolasirken e. gunden gune erimeye basladi. halki bir anda sevince boguyorsa da.izerine Kani. Eli ayagma dolasan Kani Efendi. nihayet kendini kontrol edebilmis. Kalbi duracak gibidir. varasm yoluna gidesin. bu §ehirde degerini bulacagmm umidiyle sevincinden kabma slgmlyordu. istanbul'daki §uh meclislerin aranan aktorleri arasma girince. benim vasimda kizm olur" demesi i. artik bu bohemce hayatma bir e. Bir gun Ebubekir Efendi. Tokat'ta dogmu§tu. Vur patlasm. siyah rahibe elbiseleri He elinde zikir tespihiyle dolasan Despina Anne idi. "maden ocagmdan e. . arkasmda hanralar ve dostlar birakarak 0 §ehir sen in. ambarh Osmanh kalyonunun aglr aglr Adaya dogru gelmesi.ama§lr yikayip. "Ya e. KIZ tarumadigi ve hie. baka kaldigt bu guzele dogru yurtir. Soguktan donmayan hemen hemen bir §ey kalrnarrus. Ali Pasa'nm divan katipligiydi. isini bitirip yola cikan bu guzelin hizla arkasmdan kosar. Nihayet carevi viiriirnekte olduklan tozlu yolun en dar yerinde boylu boyunca yatmakta bulan Ebubekir Kani. Kalbinde eksik kalan sevgiyi tamamlamanm carelerini aramaya baslayan Kani. Bunlardan biri de. Kalbi de bostu. Bu derbederlik. Tokat'tan gecerken zekasma hayran oldugu Hekimoglu Ali Pasa'run maiyetine katihp istanbul'a geldiginde yirmi bes vasmda bulunuyor.ekiduzen vermek. Ozellikle mikte yuklu gazelleri. idari ve resmi isleri vurutuyordu. Kizm.

kizr kiliseye kadar takip etmisti. kusagmdaki kucuk bir keseden crkardigt bir avuc inci. Muhammed adina. Kani Efendi bu sozleri soylerken. ilia yuregim zindedir ve bedenim pektir.i§te kapimzda bagh kulunuzum. Kani'nin akh fikri Rum dilberindeydi. gece hayallerine sanlarak act cekiyordu. degilse isa adma. §lk benim . ne de kim 01dugunu ogrenebilmisti. kendisinin takip edilmesinden gizli bir haz da duymuyor degildi. Ask derdinden saranp solmustu. Yasun belki buyuktur.. elimden gelen butiin guzellikleri yegane sermayem olan §u inci taneleri gibi ayagmiza serpmeye. krzi babasmdan istemeye karar verdi. Voyvoda Alekxander'den beni sorar. kimseciklere soyleyemedigi aski. Kani. Tuna'run durgun sulannda hayaller goren. Beni kabul ederseniz Allah adina. ogrenebilirsiniz.. ister disanda tutarsimz ama zincire takngrm kilidin anahtan hicbir zaman 01madi. Gonlune laf anlatanuyordu bir turlu. Kiziruza Allah'm emri.inlerce bakislanru ko§e baslanna zincirleyip beklemis ama sevgiliyi goremernisti. bir yrl evvel Limni'den ozel davet ile buraya getirilmis saygm bir rahipti ve kasabanm Hiristiyan cemaati onun etkili vaazlanna tutku derecesinde baghydl. daha soma sozlerini. Mechul sevgiliye de kardesinin adma izafeten Tiryandafila admi vermisti. . Gunlerdir. Kani'nin tarudigi Rahip Petraki. Rahip Petraki'ye halini anlatti: .. iki Peygamber'in kavli iizere talibim. Bu takip sonunda onun.§airane ve zengin hayaller ile kizm kalbini vumusatmayi basarrms ama ne adiru.Tam kirk gun once gormustum sizi ve askim bu gece pervanenin kanatlannda kemale erdi. . Gi. on vaslanndaki erkek kardesini tarunus ve admm Tiryandafil oldugunu ogrenmi§ti. Kilisenin yolunu tuttu. Rahip Petraki'nin kizi oldugunu ogrendi. Ebubekir Kani. ister iceride. gozlerinin icine bakngi Rum dilbere cevirerek Rahip babasmm §a§km bakislan arasmda devam etti: .. Kani arkadagenclik hayali kurarak vuruyorlardi. "Kaniya raz-i dili acmak olur dildara Korkumuz nanka esrannuza mahrem olur" 70 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI KIRK YILLIK KANi QLUR MU YANi 71 derken. Rum kizi. Tirvandafila'run hasretiyle cayrr cayrr yanan Ebubekir Kani her gece yeni bir gazel yazryordu. Ali Pasa'rnn mektupcusu Ebubekir Kani. uykudan cahsrnadan armdi. Bu arada onun. buvudukce saklamak daha da zorlasiyordu. KIZ onde. Beni ondan kurtaracak irade sizin elinizdedir. dedikleri avare 3.. aksam saatlerinde circrr bocekleriyle konusmaya calisan Kani. butiin §iir dizelerimi sizin muhtesem guzelliginiz icin dizmeye yemin ederim . Silistre Kalesi'nin burclanndan giin banrmru seyreden. Yemeden icmeden kesildi. admi bilmedigi ve kimseciklere soramadigi Rum kizmm yolunu gozluyor. gonlunde tutusan atesi sondurmek icin daha fazla bekleyemedi. biiyl'ik elcileri adma. onu sizden helallige istiyorum.

Kani'nin donmamasi icin bedeninin sicakhguu ona vermeye <. <.arpmaya baslar. Hiristiyanltgt kabul edip vaftiz olacakn. Dart yilm sonunda Petraki. Despina'run yiiztinu gonir gormez sesi titrer. rahibin bir din adanu gibi degil de bir zalim gibi davranmasma icerleyen. parmaklannm hissetmeyecek derecede ii§iidtigtinii bilmeden. 0 unlu soziinii patlatti: . Bu zaman zarfmda Rum dilber de Kani'yi sevmis. Despina. rahibe olan Despina Anne (Tiryandafila) de vardir. Azize Beatrice gibi hiirrnetle ziyaret edildi.. sabalun ilk isiklanyla kendine gelirken kizm nefesi kesilmeye. gene kizm ayaklanna dogru akmaktaydi. Sevgilisi Limni'ye ucurulan Ebubekir Kani. Ortaya bir Kur'an. basuu buzlardan kaldmp elleri arasma ahr. kalbi ctkarcasma <. sabahm isiklanna ulasan Ebubekir Kani'yi kurtaran Despina. gozleri karanr. kazanrrus olmarun verdigi giivenden gti<. iki a§lk ilk defa bir canmn alnnda bas basa kalirlar. ne yapacagrru bilmeyen Ebubekir Kani Efendi. Petraki'nin teklifi uzerine kendinden gecen. gene a§lklar tag iizerine mumlar dikerek adaklar adadilar. nemli gozlerini hie kirpmadan. adeta kiztru kacinrcasma Limni'ye gonderrneye karar verir. biraz da kizm gonlum. i<. On sekiz yasinda bir gene kiz iken yapamadigiru. kizrru Kani'ye venneye razi olmustu. bir Incil. 72 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI KIRK YILLIK KANi QLUR MU YANi 73 C::Ighklan ayyuka cikan. 0 da mahkumlan tasiyan kalyonla Limni'ye gelir. Despina'nm mezan Limni'de. halkm ayiplarnalanndan ve kizt hakkmda cikanlan dedikodulardan bikip usanrrus. kiliseden kacip Kani'nin evine gelir. Gemiden en son cikan Kani. Nefesleri 0 gece birbirine kansir.. Fakat §artl cok agirdi: Kani. yakacak odun bulamaymca ocak sonmii§. Limni'den geldikten altr ay soma istanbul'da oldu ve Eyup Sultan kabristanma . onun buzlar usttine Ylgtlan bedenini kavrar. Despina'run kucagmda yatan Ebubekir Kani.ah§ml§tlr. Gozlerinden suzulen steak yaslar da Kani Efendiyi kendine getiremez. kendisini kurtaramaz ve hayata veda eder. Dorduncu yilda Rahip Petraki. istanbul'a donecegi gun. §imdi kirkim asmis bir rahibe olarak yaprnaktan hem gurur hem de haz duyrnaktadir Gecenin ayazina aldtrmadan.lghklar atarak vardim ister. bu durum dart uzun yll sunip gitmisti. kirk yillik Kani olur mu Yani . kirk inciyle birlikte sevgilisinin kirk tel sacim mezanrun basma gomer.lerinde. bir Paskalya somunu ve bir avuc tuz koyarak el basip ornur boyu birbirlenni sevmeye yemin ederler. Ebubekir Kani. Despina. Despina. Halk merak ve heyecanla gerniyi karsilamak icin iskeleye kosusur. alan Ebubekir Efendi.kilisenin tashk yolunda. Rahip Petraki. Limni'de kaldigi iki YII boyunca her gun bir ttirhi unutarnadigr Despinasi'nm rnezanrun basinda dua eder. buzlann ustiine ylglhr kahr. bir kilic. sabaha kadar kendine gelemez. Silistre'de cok kalmaz.insaf eyle Petraki Efendi. 0 gun kiz. birbirlerine Turkce-Yunanca mektuplar yazmaya baslanuslardi. Caminin misafir odasma getirilen Kani. kizmi vermeye yanasmarrus.

gezip eglenmenin hayal oldugunu. calismaya ba§lar. §air ve yazar olarak unutuldu ama "KIrk yilhk Kani.. kuvvetli h§ gtlnlerinin giderek yakla§tlglm anlatan eseri (§arhlan) onu adeta olumsuzlestirir: "Gulzara (gulbahcesi) nazar kildim. belki de en icten. Bu sirada yirmi dart vasmdadu. sozil 0 gun bugundiir Tiirkce bir darbimesel (atasozu) olarak dillerde yasryor. Eczaci Hacip Efendi'nin kizr alan Natuvan Harnm icin yarup tutusan ~evki Bey. Saraydan aynlan Sevki Bey ne yazik ki ickiye ahsn. istirapttr. Cok kolay beste yapan bestekanrmz. arnk her gece meyhanelerden ctkmaz olur. diken gulunden §ikayet~idir. <. Dahasi da. kil~i. sevgisini gonlune gomerdi. insam Yaradanma ulasnran bir merdivendir. Kahramanmuz buyitk bestekar Sevki Bev'i de Natuvan Harum'a olan a§b yikrrusti. zevk. ickisinin atesi. an un icin cok sayida beste yapmasma neden olmustur. ernr-i muhal (olmaz) olmus Sabret. hatta kacmak ister. Hacip Bey. 74 KARASEVDA Askin ne yaman bir ares oldugunu tadanlar bilir. bulbullerin sustugunu.gomi. arkasmdan alum gelirdi. yakm dostu oldugu icin de ana da. Beylerbeyi'nde. "Benim gibi 01 da gar" der . Ebubekir Kani. Ogrenimi ortaokulu asrnayan Sevki Bey. asklanmn yangiru. en gonulden baglandig: kadm Natuvan Harum'di. virane misal olmus Seyran-i sefalar hep bir hab u (uyku..i. olur mu Yanii. rsnrabnu. ganul yarasmi sarkilara tasumsnr: . kelimenin tam anlarmyla hicrandu. Onlli Bested. Natuvan'a da acilamamis. Gercek ask ise. aynliktu.tigi icin de Eminonu Bahk pazanndaki Bedros Efendi'nin meyhanesinden cikmayan Sevki Bey'in a§lk oldugu. lepiska sacli sevgilisine gonlumi pek acamaz: hicrarum. icindeki bu atesi kullendiremernis. bir sure soma saray hayanndan sikilarak aynlmak. Saray fasil toplulugunda hanendelik yaprrus. bulbillleri lal (dilsiz) olmus Gam mevsimidir §imdi. her gun yeni bir askm acismi kadehindeki ickiyle birlikte yudumlarken. seckinlerin tarudigi. gonuller sultam Mevlana'ya askm tadfini soranlara. gelir a demler ki ehl-i sefarundir'' Cok icen. ruya) hayal olmus Guller saranp solmus. doyurnsuz bir hedonizme brraknusut Gul dikeninden. besteler arka arkasma srralarurdi. Sevki Bey'de ask. Dastlann sicakligt. Gul bahcelerinin perisan halini. ~arhlannda renk ise sanbahar gibi sapsandir. cesitli nedenlerle kavusamadigi gontil yaresi karasevda'ya donu§ilr. Hayati hakkmda pek az §ey bildigimiz Sevki Bey. ela gozlu. Ruh ordusunun basi. gullerin saranp soldugunu. istanbul gumriigtlne girer.ok i<. 1860'da istanbul'un Fatih semtinde dunyava gelmistir. Her seyin fersudelestigi gunumuzde. kibar tavirlan ile de buyuk bir ilgi toplarrusnr. ask ve meskler de yerini cinsellige.ildi. guzel sesi gibi. Bizim neslin insarun cogu: karakasli.ik yasta iken Muzika-i Humayun'a almnusti. halkm cok sevdigi bir besteci olmayi basarrrnsur.

Sardinya Krah yenilerek Nice ile Savoia'yi Fransa'ya birakti. Fransiz donanmasi da Trafalgar'da Nelson tarafindan biiyiik bir yenilgiye ugranldi. Birlesik ordu Napolyon'un ele gecirdigi topraklan geri aldr. 1805 vihnda Ingiltere.are bulunmaz Her derdin olur caresi. ve Avusturya Fransa'ya karst birlestiler. halk tarafmdan desteklendi. dostu Hacip Bey'in kizi Natuvan Harum'a alan a§h yiizunden viktldt. Dogrudan dogruya ingiltere'ye saldiracagina. Osmanh Devleti. Napolyon kanunlan. Diger taraftan Napolyon. Avusturya ve Rus ordulanru bir kere daha yendi.'nin elivle tac giyerek imparator oldu. Akdeniz'deki Ingiliz donanmasrru yenilgiye ugratti. firak (aynlik) acrnadadir sine me yare Vuslat yine mi kaldi guzel.il varesine <. Bu sefer. meshur meseldir Dunyada gonul yaresine care bulunmaz. Napolyon. Korsika'run Ajaccio §ehrinde dogdu. Rusya. asm hassasiyet. Direktuvarhk tarafmdan Ingiltere'yi ele gecirmekle gorevlendirildi. Napolyon'un iinunun yayilrnasma sebep oldu. gani. baska bahare Bari bulaynn. Napolyon. Daha soma Milano'ya girdi. Avusturyahlar Bavyera'ya saldirdilarsa da Fransa. soyle de sen derdime care Vuslat yine mi kaldi guzel. kisa zamanda FranS1Z halkirun sevgisini kazandr. Nelson'un bu basansi iizerine Ingiltere. heniiz otuz bir yasmda iken kalp krizi sonucu hayata veda etmistir . Piramitler savasiru kazandi ise de 1 Agustos'ta Nelson vonetimindeki Ingiliz donanmaSl FranS1Z donanmasma saldirarak gemilerini banrdi. Malta'yi aldi. Akka'nm basanyla savunulmasi ve ordusunda beliren salgin hastaliklar vuzunden cekilmek zorunda kaldi. 1798 Temmuz'unda Iskenderiye'ye ayak basti. 1795 Ekim'inde. biraz icki. Isvec. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde Papa Pius VII. Ayru vil. 76 KARASEVDA 77 JOZEPiN PETTANLIGI Birinci Napolyon (1769-1821)."Dil yaresini andiracak yare bulunmaz Di. Fransa'ya karsi birlestiler. Ayru giin.inyada. 1807'de imzalanan .. Paris'teki asked akademiye vazildt. Ulm'da Avusturya birliklerini bozguna ugratti. Fransa'daki ordunun basma getirildi ve ilk Italya seferini yapti. Avusturya ve Rusya. Napolyon Paris'e dondukten soma. Napoli Krallig. Ordusunu Kleber'e birakarak gemiyle Fransa'ya dondu. Once Misir seferini hazrrladi. Bu bilyuk besteci. Ingiliz etki alarunm en can ahci noktasina saldirmayi uygun buldu. saYlS1Z ask acisi ve ozellikle duygulanm aciklayamadig. 1794'te Italya'daki topcu birliklerin komutanligina getirildi. 1799 Ocak'mda Suriye'ye girdi. Kl§ geldi. baska bahare" 211 §arhyla ganiillerimize raht kuran Sevki Bey..

Dusman kuvvetleri 1814'te Paris kapilanna dayanmca gorevinden aynlmak zorunda kaldi. top arabasi ve askerden baska bir §ey gorrne- 80 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI JOSEFiN FETTANLIGI . Ordusu peri§an oldu. Vikont Alexander Bauharneais ile evlenir. Eylul ortalannda Moskova irmagi kryilanndaki kanh bir savastan soma.la para diyorum ve savasm para icin yaplldlglru iddia ediyorum. Vikont Bauharneais. 1812 Haziran'mda Napolyon bes yiiz bin kisilik ordusuyla Rusya ilzerine yiirtidii. Bunlardan birisi olan Hortense daha soma Hollanda kralligma getirilen Napolyon'un kardesi Louis ile evlendirilir.ik ve ilk kizi olarak dunyaya gelen [ozefin. Fransa'nm vetistirdigi buyuk devlet adamlanndan biri olan Napolyon'un her sevin temelinde "para" oldugunu soylemesi. Paris'te sevgililerinin maddi yardimlan ile lilks bir hayat yasar. para hususunda Ingiliz generallerinden birisi ile konusurken Ingiliz General kendisine. Moskova'ya girdi. Her millet. 1810 yilinda Car Aleksandr. ordunun komutasmi Joachim Murat'a birakarak Paris'e dondu. Hayatmda kisla. Paris'e donunce ikinci de fa tahttan indirildi. §eref. Peki. Bu kahramanligimzt asagilamryor mu?" der. 23 Haziran 1783'te Fransiz somurgesi Batl Hint Adalannda bir §eker kanusi tanmcismm en biiyi.. Son yillanru bu kuciik adada geciren ve hanralanru yazan Napolyon.iksek Ingiliz onuru" demesine karsihk Napolyon'un cevabi §ahanedir: "Tebrik ederim. Fakat Ekim'de cekilmeye basladi. Kazandigi birkac onernsiz seferden soma Ingiliz ve Rusya kuvvetleri tarafmdan Wateroloo'da buyuk bir yenilgiye ugratildi. kendisinde olmayan bir §ey icin savasrr. Napolyon bir giin. Belcika'ya saldirdi. Tilsit antlasrnasnu bozarak Rus limanlanru ticaret limanlanna a~lp FranS1Z mallanna gumnik koydu. Napolyon.Tilsit antlasmasi ile Fransiz-Rus ittifakma vol acn. Napolyon. yi. siz savasi para icin vapngiruzi sovltivorsunuz. Helen Adasi'na g6tiiriildi. ben ha. Daha soma ihtilal mahkemesi tarafindan giyotinde kafasi kesilince dul kalan [ozefin. Amerika'ya kacmak istediyse de basaramavmca St. iki cocugu olur. sizin ise onurunuz .. onu daha populer hale getirmistir. asker ve atlar a~ kaldilar. Napolyon. 1840'da cenazesi Paris' e getirildi. 0 zaman kocasi Rhin ordulan kurnandamdir. Bizim paranuz yok. olmaz.i. BlI arada ~e§itli zorluklar bas g6stererek ordunun yiyecegi tukendi. igneli soruya Napolyon §6yle cevap verir: . Kansi [ozefin tarafmdan yaverleriyle aldatilan Napolyon'un cilgm ask mektuplan yarunda intikarm da korkunc oldu. kacaklann sayist ~ogaldl. 5 Mavis 1821'de oldu.Evet. " Devlet adami ve komutan olarak i§leri yolunda gitmeyen Napolyon'un ask ve sevdada da §anSl yaver gitmedi. Elbe Adasi'na surgtine gonderildi. soguga yenik dii§mii§tii. kendisine karst dtizenlenen bir hiikiirnet darbesini bastirdiktan soma yeni bir ordu kurdu. "Majeste. Paris'te. Bir yandan da Ruslar cete savaslanyla Fransizlan bunalnyorlardi. [ozefin fettan kadmdn. siz ne icin yapryorsunuz? Ingiliz Generalin "San. 1813 Ekim'inde Leipzig'de yenik du§tu. Bosanmak isterler. [ozefin'den olan oglunun gayrimesru oldugunu iddia eder. Hemen bir ordu toplayan Napolyon. 7 Mart 1815'te Elbe Adasi'ndan kacarak Paris'e dondu ve buyuk bir sevgiyle karsilandi.

81 mi§ alan Napolyon: ilk goru§unde §llh bir kadma cilginca a§lk olur. Italya ordulanna baskumandan olarak tayin edilis ve vola <;:1kisindan bir gun once; 9 Mart 1795 Persembe gurui [ozefin ile evlenir, Yirmi yedi vasmdaki Napolyon, kendisinden aln ya§ buyiik alan fettan kansma ilk ask mektubunu 15 Mart 1797 Pazartesi gunu Milano'dan gonderir,

"Madam, dunden ben Milano artik benim, Dunku Pazar gunii, butun Italya gibi Milanolularda buyiik katedralde ve kiliselerde bana §i.ikrettiler. Kadm, erkek, coluk cocuk beni kucaklamak ve opmek istiyor, Oysa ben, Italya'run mutlak hakirni olan ben, dun gece yatak odamda sizi opmek ve kucaklamak istedim. Bana bu lutfu cok gormeviniz. Yoksa karsilasugumz zaman, bana italyanlar kadar bile direnerneveceksiniz, Butun toplanrmzm atesi, sizi saracak olan atesimin hararetinden fazla degil, Siz benim kanmsuuz. Italva'ya de gil, size sahip olmak istiyorum. Italya, oniime servetimi birakti. Ben sizi, vucudunuz ve ruhunuzla <;:ml<;:lplak zapt etmek istiyorum. Napoleone Buonoparte" [ozefin Napolyon'a pek onern verrnez, ona "Benim Tontonum'' dive hi tap eder. Napolyon, atesli ask mektuplan gondere dursun, [ozefin subaylan ile alev alev ask geceleri gecirir, Gene ada nun silah ve suuf arkadaslan fettan kadmdan nasiplerini ahrlar. Napolyon, Misir seferine crkuktan soma Kahire'de kansmm ihanetini, hem de butun avnnnlan ile ogrenir ve cilgma doner, Buna ragmen 1805 yilmda hayatmm en muhtesem seferlerinden birisi olan Avusturya seferini kazamr. Arnk Viyana'run da sahibidir, Her §eye ragmen vine kaleme ve kaglda sanhr: "lmparatoricern, Viyana arnk benim. Butiin Avrupa gibi, Ama siz kimsiniz? Benim mil Hevhat, aldaruyorum. Aksi olmus olsa da, davetlerine 'evet' der ve ask atesi He crldiran imparatorunuzu, geceleri kar altmda unutulan bir tahta parcasi gibi yalruz birakrnazduuz. Geliniz, sizi bekliyorum. Butun Avrupa beklivor, Yoksa, size sahip olamamanm atesi ile dunyay; yikacagim ... " Bu sefer gelir [ozefin. Ama kendisini getiren arabada, kocasiru, Napolyon'un en yakm arkadaslanndan General Dartois ile aldatmaktan da geri kalmaz. Napolyon bir kez daha uyannusnr; [ozefin'in her ihanetinden haberdar olmaktadir, [ozefin'i Viyana'da Fransiz ordusu ve Vivanahlar karsilar, 0 gece balodan soma beraber olacaklardir, [ozefin, Napolyon'un nasil bir hasretle krvrandigtru bilir, Balo biter; [ozefin nedimleri ile 0 ask gecesine hazirlanmaya gider. Atlas, ipek ve kadife perdelerin ardmdaki yatak odasmda Napolyon kendisini beklemektedir. Hazirhk biter. [ozefin butun §uhlllgu ve gtizelligi ile yandaki odaya gecmek iizere ilerler. Elini perdeye atar, Yuzunde en kadirumsi tebessumu ve §uhlugu vardir Ve orada, nedimlerirun kollan arasma duserek bayiltr, Napolyon intikarruru alnus ve perdenin arkasmdaki kapryi, alelade tuglalar ile ordtirmustur,
82

JOZEFiN FETTANLIGI

83

XARL MARX (MARKS)1N ASK!

Dnli.i kapital yazan, marksisizmin kurucusu Karl Marx (Marks) j fiziki bakimdan cok ~irkin bir adamdi, §ekilsiz bir bur' nu, daima kirpisnrdig; miyop gozleri, kocaman agzl, seyrek sakali ile korkunc bir gori.ini.i§i.i vardi. Ailesi pek zengin olmayan Marx'm babasi Hirschel Marx, avukatlik ve hukuk musavirligi yapryordu. Aslen Musevi olan aile, Karl aln yasmda iken din degi§tirmi§ ve Hiristiyan olmuslardi, Ki.i~i.ik Karl, ilk hi.irriyet fikirlerini babasmdan alrrusti. Baba Marx okuyan bir adamdi. En cok sevdigi di.i§i.ini.irler, Fransiz ih, tilali'nin fikir babalan olan Voltaire, Diderot, Jean Jacques Rousseau ve Lessing idi.

o zamarun Alman aydmlan arasmda ozgurhik sevgisiyle birlikte mutlakiyete karst nefret cok yaygm oldugundan, Baba Marx ile meslektasi Baron Von Vestefelya, gayet iyi anlasryorlardi. Bu yi.izden aralanndaki dostluk ve samimiyet ailelerine de sirayet etmis, cocuklan bile birbirinden aynlmaz olmustu.
Heniiz kiicilk bir cocuk olan Karl'm, Baron Von Vestefalya'run kizi Jenny'e havranhgi 0 giinlerde baslar, Jenny, Karl'm ablasi yasmdadir, Onceleri herkesin cocukca bir muhabbet olarak gordi.igii bu yan kardesce sevgi, gitgide alevlenerek bir "ask" halini alnus ve isin tuhafi karsilik da gormilsnlr, Jenny, harikulade guzel bir kizdr. Ince, zarif endarm, nefis ve§il gozleri ve krzrla calan saclanyla Trier'in en glizel kizr olarak lin vaprrusti, Karl'dan dort ya§ buyiiktii, yani yirmi ile;: yasmda idi. [enny'in ailesi, kizlanrun bir gun nasil olsa bu isten vazgececegi umidinde idiler. Ama dusundukleri gibi olmadr ve Jenny sonun a kadar direndi. Hem zaten onlar, kendi aralannda gizlice ni§anlanah lie;: yll oluyordu. Buna Karl'm babasi bile §a§maktaydL Nitekim ogluna yazdlgl mektupta §oyle diyordu: "Bana oyle geliyor ki, onun onune prenslerin §ahl da ciksa yine senden aynlmaz. Ruhuyla ve bedeniyle sana 0 kadar baglanml§. Fakat unutma ki, boyle bir baglmhhk hicbir vakit alelade bir kizm harci degildir ... " Oysa aS11 korkan ve ins am dusunduren [enny'di. Olesiye sevdigi bu e;:irkin adam ya bir gun kendisinden bikarsa ... Bu yersiz endisesini Karl'ma yazdlgl mektubunda dile getiriyordu: "Bilmem senin bugunku askmm sicakltgim son una kadar devam ettirebilecek miyim? Ah Karl,

nasil korkuyorum bilsenJ Senin 0 son derece gtizel, son derece duygulu, son derece atesli sevginin bende varattigi hayallerin heyecaru baska hicbir yerde yok. Bunlar her gene;: kizm kalbini tarif edilmez bir mutlulukla dolduracak §eyler. Beni korkutan ve endiseye sevk eden de bu ya. Havatrrrun tamarru, mevcudiyetimin hepsi seni dusunmekten ibaret ... " Daimi bir araYl§ icinde olan Karl; felsefenin derinligine vararak hukuk tahsilini brrakir, Bu birakis onu Hegel'e gotiirecek, daha kotusu de Allah'; inkar edecektir. Yine ona gore, toplumun en muhtac oldugu §ey ihtilaldir. Bundan soma, Karl Marx'm miicadelesi baslar, Profesorluk dahil her turlti imkam teper. Tepemedigi, olesiye baglandlgl tek dayanagi, a§h Jenny'dir. Onunla Haziran 1843'te, Kreuznach'taki Luter Kilisesi'nde evlenir. Kendi virmi bes, kansi yirmi dokuz yasmdadir. Karl son derece mutludur. Kansma da kendi felsefi dusuncesini asrlamaya baslarnis ve onu Allah'm var olmadigma ikna etmistir, Boylece hayalinde kurdugu bir dunyayi, bir komunist dunyasiru gene kadma gosterrnistir. Marx'lann ilk e;:ocuklan Paris'te, 1844 Mayis'mda dunvaya gelir. Onun admi da Jenny koyarlar. Fransa'da bulunmalannm sebebi, Prusya hukumetinin baskismdan kurtulmaknr. Fakat burada da duramazlar. Bir Alman multecisinin e;:lkardlgl gazeteyi yonetmeye koyulunca srrur dl§l edilir ve Bruksel'e yerlesirler, Yolculuk masraflanru karsilamak icin butun esyalanm satarlar. 1848 ihtilali patlak verince, Belcika polisi ile baslan derde girer. Once Paris'e soma Koln'e giderlerse de burada da tutunamazlar, Londra'ya kacarlar, Orada dorduncu cocuklan dogar, Ayru zamanda muthis bir sefalet hayatr baslar, De;: cocuklan da tuberkilozdan oliir, Butiin aile, bir veya iki odali yerlerde en zor §artlar icinde ya§amaktadlr. Ama biitun bu sefalet ve rezillikler, kan koca arasmdaki sevgiyi oldiireceg; yerde busbtltun kuvvetlendirir. 21 Haziran 1858'de, Karl Marx, [enny'e vazdig; mektubunda askmi, sevgisini §U cumlelerle anlatir: "Sen oniimde etten ve kemikten buttm varliginla durmaktasm. Seni kollanmda tasryorum. Ayaklannm ucundan baslayarak saclanna kadar her yerinden opup, onunde diz cokmekteyim ve 'seni seviyorum' diye inlemekteyim. Sahiden benim hammefendi sevgilim, seni hie;: kimsenin sevmedigi kadar seviyorum ... " Bruksel'de bulunduklan sirada jenny'in annesi, kizma yardrmci olsun diye Helene Demuth adli bir hizmetci kiz gonderir, KIZ, Karl Marx tarafmdan hamile brrakilir ve bir erkek cocugu dunvaya getirir. Karl'm arkadasi Engels, bu cocugu kabul ederek bir skandalm oniine gecer, Ne var ki Jenny, her §eyi ogrenmesine ragmen Karl'iru terk etmez; onu cok sevdigi icin dogan cocuga ve kadma vardimci bile olur. Jenny, vermis yasina gelmesine ragmen guzelliginden bir §ey kaybetmernistir. Karl ise 1880'lere dogru, kahbi yerinde bir ihtiyar

86

KARL MARX (MARKS) 'IN ASKI

87 adamdir, Uzun saclan ve ihtirasla parlayan gozleri vardir, Jenny hastalamp yataga di.i§ti.igi.i zaman, Marx, onun bas ucundan bir an olsun aynlrnarms, onun kanser hastahgiru ve sonra da olilmtlrui bi.iyi.ik bir metanetle karsilamasmt bilmistir,

ilk cicim aylan fevkalade geciyor. babasi Car Birinci Nikola sonunda bu evlilige razi olmustu. adalet islerini duzene soktu. iki gene.Prenses Maria'yi seviyorum.i Maria'dan baskasim gorrnez olrnustu: . Ingiltere ve Fransa ~lkarlan icabi Osrnanli tarafiru tuttular. Ama prenseslikle hicbir ilgisi yoktu . saraym resrni havasmdan. gozi. 2 Mart 1855'te Car sifatryla Rusya tahtina c. 0 siralarda Smolny'deki kiz enstitiisunu yeni bitirmisti. Prenses Katerina Katya Dolgoruki idi. Osmanli Devleti icindeki Ortodokslann haklanru korumak bahanesiyle savas acmasi uzerine. Avrupa'da vapng. gonltinun boslugundan kurtulmak ihtiyacmdaydi. Yaverlerine de. bir inceleme sirasmda Maria von Hesse'ye rastlarrus. kaygrlanndan. butun kibar ailelerin gittigi Petersburg'daki devlet parkmda. Yenilen Ruslar. on un duygulan degi§memi§. Onun da adi. aydmlarla iiniversite gen~ligi arasmda bir ihtilal hareketinin ilk tohumlanni serpmis oldu. 88 CARIN CÖZDESi KATYA ~ Birinci Nikola'nm yerine Rusya tahtma cikan Car ikinci Aleksandr. ondan aln cocugu olmustu. Daha gencliginde. Ondan vazgecmektense tahnmdan vazgecerim.Kansi ve kizmm arka arkaya olmesine dayanamayan Karl Marx. 1883'te hayata gozlerini vurnmustur. Maria da kendisini hayrr islerine adarrusn.. prens ailesine mens up olmadigi soylenen boyle bir ktzla evlenmek istemesine Vine ailesi karsi gelmisse de. Aleksandr. 1838'de Gene. Saranp solan ve bir ko§eye cekilen Carice'den Aleksandr yava§ yava§ bikmaya baslanusn. bir dedigini iki etmiyordu. Rus Prensi. i§te tam bu siralarda. Giri§tigi islahat hareketi birkac yil soma birdenbire duruverdi. Lehine olmayan Paris Bansi'ru istemeye istemeye imzalamak zorunda kalan Aleksandr. dunyarun §ahdaman istanbul ve Bogazlarda olan Rusya'nm. Boylece. . Carice Maria'nm sihharini ~abucak bozdu. kendine karsr oldugu kadar baskalanna kars: da vesveseliydi. maglubiyetin acisuu gidermek. Bir bakima goz boyayan ve tutarsiz bir insan olan Aleksandr. vakisrkh. ilk olarak koleligi kaldirdi. Hayal kmkhgl icinde §a§mp bocalayan.lkngl zarnan. Katya Dolgoruki. halkmi memnun etmek icin bir sira tedbirler almaya baslarmsn. babasi gibi boylu poslu. §anma vakisrnayacak boyle bir evlilige onay vermernisti. Bu gonul macerasi. ailesine geri adim atnrrms. ikinci Aleksandr. Tarih boyunca gozii ve gonlu. bans istediler. Birlesik kuvvetler Kinm'a asker cikanp Sivastopol Kalesi'ni topa tuttular. 1841 vilmm Nisan'mda evlendiler.i pek bir gencti. Sansilru gevsetti. Bu birbirini kovalayan dogurnlar ve Petersburg'un sert iklimi. gonul maceralanyla anne ve babasrm kaygilandmyordu. meshur 1853 Kmm Savasi'nm en civcivli zamanmda tahta ciknusti. gittikce bunalan ve Maria'run da pek yilzilne bakmayan Aleksandr. Aleksandr'm.. dive diretmesi. gorilr gormez ona tutulmustu. Bir ara saraydaki nedimelerden Polonyalt asil bir ktz olan Olga Kalinovski'ye tutulup evlenmek istemisse de. gozi. "Ben ancak bu kizla evlenebilirim" demisti. annesi Carice. hayatmda onernli ral oynayacak gene bir kizla tarusti. Aleksandr kansiru cok seviyor. onunla evlenecegim.

Car ise kirk yaslannda vardi. Ona. gene kadim Napoli'ye gottirdii. Bu sartlar altmda Katya'nm a§b onun icin tek Slglnakti. kestane sach. Her aksam Car'la bulusmak icinde Eleysees Sarayi'na gidiyordu. onu cekmekte oldugu bi. gozdesi ile gizlice evlendi. Bunlara "Nihilistler" deniliyordu. Seckinlerle aydmlar arasmda bir gencler grubu turernisti. cocuklanna ve torunlanna da Yuriyevski prensi unvarurn verdi. Bu degum Car hanedanmda oldugu kadar aristokrat ailelerde de ofke ve uzuntii yaratti. Katya sevgili Car'ma bir oglan dogurdu. Suikastlar birbirini kovalamakta. pek akilh degildi.i kana bulayacak olan suikastm tohumu boylece. halk tabakasmdan olan ihtilalcilerin de ekmegine vag surdu. Car'm hasretiyle yanan Katya. Yuz cizgileri muntazam. diinyanm en tatli kadmmi bulduguna inanmaktaydi. Kirnse. Yillar yih Aleksandr. sedef tenli. akil darusilacak capta degildi. Katya. Bir taraftan da de vlet idaresini elinde tutanlar arasmda gizli bir cansma alip yi. tethisciler kishk saraym bir kisnuru bomba ile vikacak kadar i§i azitmaktaydilar. Ostelik iktidar kavgalan. Car'i tarudig. kisa bir sure kaldiktan soma 1867 vilmm Haziran aymda Paris'e gelerek Aleksandr'la bulustu. oliim korkusu icinde vasadi. Daha §imdiden. haftada il~ dart defa Kl§ Sarayi'na giderek anahtarlanru hep yanmda ta§ldlgl kucuk bir kapidan iceri giriyordu. Car Aleksandr. atlan ve arabalan vardi. Hepsi kay komunleri ve curnhuriyetci federalist bir sistemin kurulmasmdan yana idiler. Katya'nm ~ari~elige yukseldiginden soz ediliyorduo Ortahk iyice kansnusn. 1872 yilmm Mavis aymda. Butun bunlara ragmen ol~ilsilz.imi. Ertesi yil. . sirada heniiz yirrni yasma girmisti. cok guzel bir kadmdi. her an tehdit alnnda. Dedikodular ayyuka cikrnrsn. Evliliginin ilk yillanndan itibaren verem hastaligma tutulan 90 CARIN G6ZDESi KATYA 91 ve cigerleri iflas eden Carice Maria'nm 1880'de olumu. Petersburg sokaklanru 1 Mart 1881 gilni. Petersburg salon ve sokaklannda dedikodu girla gidiyordu. Akli ile bedeni ayn te1den calryordu. Bu olum Car'm.in acilanndan kurtarmisti. Oglu Grandiik Aleksandr'm cevresinde bir cesit gizli ihtilalci komite turedi. ilk ftrsatta seninle evlenecegim" demesine ragmen tam on bes yil surdii. bu kendi gelen entrikaCl kadmm yukselmesini. Katya. ilk zamanlarda Katya. Carice Maria'run olumilnden bir ay soma. Arnk usaklan. ihtilal tehlikesi onu cabuk vtpratrmsn.iri. ikinci Aleksandr'i tahttan indirme cabalan basladi. Katarina Katya tekrar Petersburg'a dondu ve yengesiyle birlikte otunnaya basladi. Carin sirdasrvdi ama ogiltler verecek. Dedikodulara kulak asmayan Aleksandr. sivrilmesini istemiyordu. Gercekten Katya.i. agzl bicimlivdi. Aristokratlar arasmda beliren bu hosnutsuzluk. daha 0 gun anlnus oldu. Saf bakrslan insarun icine islivordu. bir cocuk daha dogurunca hosnutsuzluk biisbuttin artti.iti. Bunun uzerine ailesi. Katva ile evlenmesinin de onunu aciyordu.i§ti.Car Aleksandr'm: "Seni Tann huzurunda rnesru kanm sayryorum.

onu bekliyorlardi. tethiscilerden birisi elindeki paketi atlann ayaklanna dogru firlatn.i dinmek bilmeyen karu durdurmak icin cerrahlara vardim etti. gezintiye ~lkmak. iki metre ilerisindeki mechul bir adam Car'a dogru bir bomba firlatn. Bu dramatik ask. 1922'de hayata gozlerini yumdu . halkm gozunde hem Aleksandr.iti.i.izenini Koruma Yi. kanunlann hazirlanmasma kanlabilecekti. Bazrlan bu yeni politikaya Katya'run ilham kaynag.in de kilisede ayine kanldiktan soma. Car'a bir §ey olrnanusti. Yildtz Sarayi'ru alt list etmekle kalmarrus.ik bir cocuk verde vatryorlardi. Her ne olursa olsun.irli. ikisinin ortasi bir vol tutuyordu. ilerici fikirleriyle i.ilkede demokrasinin ilk tohumlanru ekmeye kalkisti. ne hurriyetci idi. ilk defa seninle orada ramsrrustik hani" dedi.i~i.in millet. hmc ve ofke de son hadde ulasiyordu. Harmanisi sirtmdan firlanus.i ile beraber koyu bir kar ve duman bulutu gaklere yukseldi. 92 93 HATICE SULTAN'IN DRAMA TiK A$KI Padisah Besinci Murad'm en bilyiik kizi Hatice Sultan'm dramatik a§kt (romam). Car'm i.izerine kanadiru germisti. Aslmda Katya ne gerici. Aym anda. Paket yere duser dusmez biryiik bir gtiri. her ne yapilirsa yapilsm.in salnus Kont Loris Melikov'u getirdi. Facianm son perdesi yaklasmaktavdi. donuste seninle yazhk bahcede sakin bir gezinti yapanz. ilk tarustig: yere gitmek icin kocasim bekliyordu. ona oksijen verdi. her §eyden habersiz hazirlanrms.iylik aski Aleksandr'm olurnuyle carice olamayan Katya. daima tenha olan bir nhum boyunca tedhisciler pusu kurmus. Ertesi gi. son nefesini verdigi zaman da gozlerini kendi elleriyle kapadi.irlidi. Felaket haberini agrenir agrenmez deliye donen ve yanma kosan Katya. Baskanliga iyi bir general olan. dunyadan elini etegini cekrnis bir halde. il meclisleri tarafmdan secilecek temsilcilerin aracihgi ile bi.(ar Aleksandr. Can cekisen hukilmdarr saraya getirdiler. ama Aleksandr umursarnadi: "Merak etme. bir ti. Maiyetindeki Kazaklardan iki kisi ile ki.i aksanu Kont Melikov'u kabul etti ve yaymlanacak bir bildiri ile mutabrk oldugunu soyledi. 1887'de "Toplum Di.i§lincesi kocasi. Bi.icevherleri idi. mi. Onun tek di. Plevne kahramani Gazi Osman . korkusuz bir eda ile suikastcilere dogru yi. Giinlerden pazardi. gibi. saraydan cikrnamasi icin sevgili Car'ma ~ok valvarrmsn. digerlerinin asklanna pek benzememektedir. Car'ma ilk vardmu yaparak §akaklanm eterle ovdu. Bu seferki bornba yerini bulmustu. hanralanyla bas basa yasadi.. Aleksandr. Fakat daha 0 anda olum. hem Katya sue ortagi savilryordu. Dramatik romanm basrol oyuncusu Hatice Sultan. ikinci Abdulhamit basta olmak uzere aileleri de perisan etmistir. Katya. Car'm arabasi onlerinden gectigi sirada. Fazlaca kan kaybediyordu. Fransa'nm gi.. oldugunu ileri siirduler. i.iksek Komisyonu"nu kurarak ona genis yetkiler verdi. bacaklan parcalanmisti. Aleksandr donerken.ineyinde bir yere yerleserek uzun villar orada. Aleksandr. Baskent'te kendisine karsi yeni bir suikast hazirhgmdan soz ediliyordu. her zaman yapng.ini.ilti. Tethisciler kesin darbeyi indirmeye hazirlarurlarken. Aleksandr. Katya. Car yere yuvarlandi. Melikov. cocuklan. Ama Aleksandr bu soylentilere aldms etmedi. Mihail saraymm muhafiz kitalannm gecit toreninde hazir bulundu. 12 Mart 1881 gi. Petersburg'dan aynldi.

Bu misafirlik aylarca devam edecektir. Kemalettin Pasa'mn. di. Hatice Sultan'm babasuu <. hicrarum haykiran cok uzun mektubunda. Aman aman. Hatice Sultan'la yirmiyi askm bulunan Fehime Sultan. Pararnparca olan urnitlerimin enkazi alnnda perisan .imsiiyordu. gok §en. Ciragan zindarundan kurtulmak ve mustakil bir daireye yerlesmek istegini arz eder. daha agrrbash oldugu gori.ili.imidin arkasmdan kostum. Hatice ve Fehime sultanlann Crragan'dan almmalanna razi olur.in bu giizelliklerin cinlayan sesi. Evlendikten soma konaklan van yana olan iki sevgilinin el ayak cekilince gizlice bulusmalan yamnda.ir. Atesli mizaci ve guzelligi ile Ciragan Sarayi'ndaki diger kiz kardeslerinden aynlan Hatice. mektuplannda sevgilisine kavusmak icin her careye. gozi. hatta vakisikh bir gens: bile olmayan. Enderun'dan yeti§mi§. Biiti. Diger yandan. yanardag gibi fl§kmp tutusan bir ask vardi. intikam icin her imkaru kullanacak. melekcigimin sarav-i ismetine girmeyi emrediyordu. Kemaleddin Pasa'nm da Bursa'ya slirgi. babasi tahta ciktlgmda aln yasmda idi. ikinci Abdulhamit'in darnadi Kemaleddin Pasa He sevisiyordu.. cok sevdigi kizi Naime Sultan': yere vurmak icin kurulmus bir plan vardi. Dunya mesut.inii idi. servette de. intikam icinde yaruvordu.izlerini gorrneyeceklerdir.iti. Her zerre. Hatice Sultan. Hatice Sultan'a Ortakoy'de verilen saraya damat pa§a olarak yollarur. film ve romanlara konu olacak §ekildedir.in tafsilanyla anlatryor: "Senelerce bir i. Abdiilhamit'in kizmm kocasmdan aynlmasma. Arnk kendimi bir nebat gibi hissiz yasamaya mahkurn ettim.lragan Saravi'nda inleten ve kendisini otuz bir yasma kadar bekar birakan Sultan Hamit'ten nasil intikam almdiginm hikayesi vardi. Yine bu mektuplarda. bu §artl kabul eder ve Yildiz Sarayi'na misafir giderler. uzun kara bryikli Vasif Efendi. fakat §artl vardir: Bir daha ebediyen Ciragan'a donmeyecekler. Abdiilharnit'in sectigi ismarlama kocayi his: begenmemis. tarihi ask rornaru da diyebiliriz. emelsiz. bu yeis kaplanus omrumun agir yiikli alnnda ezildim.Pasa'run oglu. Bu mektuplarda alev alev yanan degil. melekler sevinc icinde . incelik. Abdulhamit'in bir ara Sultan Resat'm vakisrkh oglu Mehmet Ziyaeddin Efendi'ye: daha soma Misir Hidivi Abbas Hilmi Pasa'ya vermek istedigi. Hatice Sultan ile. tahsilden mahrum. ikilinin birbirlerine vaznus olduklan mektuplann her satmnda gorunlz.i karamus bir a§lk. damarlarda akryor. hatta cinayete bile basvurmayi goze alan. saray ve kulube de de insanlara hakim tek kuvvet halinde yasryor. babalannm yi. sultanda da.ini. §ohrette de. Umitsiz.inya durdukca da yasayacak. amcasi Abdulharnir'e ares puskuruyor. Ciragan Saravi'nda adeta bir mahpus gibi yasryor ve bu duruma isyan ediyordu. Hatice Sultan. Padisah Ahdulhamit. Abdi. Varhk icinde yalmz ben mahzundum. Bu dramatik a§kt. Ikinci Abdulhamit'e. "Kendi kizlanru Gazi Osman Pasa'nm ogullanna verdi. Bir imkan bulabilmek icin isnrap ve has ret icinde yuvarlandrm.ilhamit'in damadi Kemalettin Pa§a'nm aski tiyatrolarda oyun. Hatice Sultan'm ise daha temkinli. bu ask macerasmm nasil basladigirn bi.in yollanmasma sebep olacaknr. giil rengi ile gi. Mektuplardaki hitabet. o ask ki. Besinci Murad'm buyuk kizi Hatice Sultan. hikave. Muthis bir kin ve intikam da vardi. birbirlerine gonderdikleri buram buram hasret kokan saY1S1Z rnektuplar da bu yasak a§k1 daha cekici hale getiriyordu. yekten bir Va~lfPa§a yapihp. Hatice Sultan ile ilk defa 13 Nisan 1904'te bulusan Kemalettin Pasa.. kim in nesi oldugu mechul. Yirmi bes yasma geldiginde. Bir Persembe gi. valruz beni azap icinde ktvrandmyordu. ask ve tasvirler degrne roman. Bu sevdaya. Her §ey. masal ve siirleri golgede birakacak §ekilde insanm kanma kansip. bizi de kimlere munasip buldu" dive dusunen Hatice Sultan. yanma uzunca bir muddet vaklasnrmarmsu.

i§ butun gucumu. . nurlu viizuniiz karstsmda eridim.is 96 T ARiHi ASKLAR VE ASK MEKTUPLARI HATicE SULTAN' IN DRAMATiK ASKI 97 ettigim hava aynhk tozlan ile dolu. takatimi kesti. Okudum. §iddetli huzunlerin dakikalan gunler kadar. sevgili melekcigim. Bir gokyuzune. ezberledim. " Hazan mevsimi gelmis. . gunler seneler kadar uzun geliyor. divane mi oldum.in sarayrruzin oniinden kayikla gecerken gramofon cahyordu. ya Rabbi. Bahcedeki masaya oturarak icindeki ask alevini dokiip biraz olsun ferahlamak icin yine kaleme kaglda sanhr.oldum.. yoksa nivada rrnyun? Ya Rabbi. Boyle uzun. bu haliyle sevgilisine cevap vermekten de kendini alamaz: "Merhametli velinimetim. 0 kutsal maksat. kalbimin ilstilne koydum. Gonlum. ben asktan vefa gormedigim icin melul. Yaradihsin tabii kanunu. yapraklar dallanndan birer birer du§erken olumu hatirlatmaktadu. Efendicigim pencere onunde idi. Her nefes aldikca vasadigima pisman oluyordum. karanhk geceler icinde insan gene bir aydmhk nokta bulmaya cahsryor. optiim. Kemalettin Pasa ko§kiln bahcesine ctkar. ne sonsuz kudretin var? Bogulurcasma kendimden gecerek titreye titreye 0 koseye vaklasnm.. Bir umidin parlamasryla ruhum aydmlandi. yazdlgl rnektubu Hatice Sultan'a vermesinin hemen ardmdan karsihgiru aliyor: "Mektubunuzu optiim. " Sevgilisinin yilzilnil gcrunce Tann'nm cernalini gomlil§ gibi olan. gonlume yerlesti. Sizi gorrneye. annesinin kucagmdaki yeni dogmu§ masum bir yavru gibi bitkin. Teneffi.. Beni dunyaya getiren kuvvetten fazla. ulviyetinize hayran ve minnettar oldum. kendimden mi gectim.. tekrar tekrar okudum. esaret zincirine vurulmu§. camm 0 derece §ilkilr ve nimetle sarsildi ki. Bir gi. zihnime. 0 ilahi hitabmiza kulak verdim. Manalar ale min de Tann'nm cemalini gormekten farki olmayan bu fevkalade gori. hastalamp yataga dilsen Kemalettin Pasa.. sizden bir zerre olsun bakabilmeye §iddetle muhtactrm. nurun mudur? Ilahi. gozume gorunen ey ilah sen misin. vucudumun her zerresi toprak oluncaya kadar efendicigime kul olmaya cabalamalidrr . inleyen gunahsiz bir mazlum gibi iimitsiz ve talihsiz . ilk defa kendisine bir soz soylemesi ilzerine sevgilisini kendisini yaratan kudretten ilstiln sayan Kemalettin Pasa. olum ve hasretten kurtaran kudretinize. sizi bir §erbet gibi ruhumla iciyordum. Gunler ve haftalarca pencere onunde kendisini gormek icin nasil bekledigini yana yakila anlanr: "Ya Rabbi. vucudumun askla dolu her zerresi bir maksada tabi idi. " Hatice Sultan'mdan aldigi cevap karsismda deliye donup kendinden gecen. saadetler sacn. Tann'mn sifatma yarasan harikulade kudretiniz karsismda kendimden gectim. bir size baknm. bana hayat verdi. Gozlerimden dokiilen damla damla zehirlerle hayal ettigim saadetim zehirleniyordu. Sanki vucudum toprak olmus. Askim benden care gormedigi icin gam icinde. komsu oldugu sevgilisinin perdelerinin asih oldugunu gorup cok sevinir. gordilgilm nedir? Esrar rru ictim.

Bu hurriyer. taharnmul edilmez hisler ve ne pahasma olursa olsun Hatice Sultan'a sahip olmak arzusu vardir.. Gene bu mektuplardan nasil bulustuklanru ogreniyoruz. Bll tedbir bize zarardan baska bir fayda getirmez. cektikce cekiyor: "Dun gece sabaha kadar bir buhran icinde. Hatice Sultan'm kocasi Vasif Pasa isin i~ vuzurui bilrnekte. Hatice Sultan. Ben sag iken aynlmalan imkansizdu. hatta ernretmektedir... gizli yollardan sevgilisinin koskiine girdigi gibi. ne var ki Sul- 98 HATICE SULTAN'IN DRAMATiK ASKI 99 tan Abdulhamit bu evliligin devanuru istemekte. ne vapacagiru §a§lran Hatice Sultan. Hatice Sultan'm sarayma girmektedir.. Hatice Sultan'm buldugu ve musaade ettigi §ekilde mektuplasma. saat on bucuktan soma yalmz rrusuuz.. Ne var ki. Asklanndan neredeyse cilduan iki 5. padisahm kendisini asia serbest birakmavacagmi soyleyerek devam ediyor: " . Hatice Sultan da kocasi ile cmgar cikanp stk sik yapngi gibi "Bir daha gelmeyecegim" diyerek cikip gitmekte. Ah velinimetim. bu utanc verici di. boyle bir tesebbusun zarardan baska bir fayda getirmeyecegini. da olur.i§uncenin bir ise varamavacagim. Yalmz bu hadiselerin bazen aksadig. kavruldum . Bu cok tehlikeli bulusmalar son derece planli vapilmaktadrr. kocasi Vasif Pasa'yi asia sevmemektedir.g1thane'de de bulusurlar. Hatice Sultan. Ote yandan. Bana bir hayli hasret gozyaslan doktilrdil. gosterdiginiz ilgi He iyilesecegim. istanbul'un mesire veri alan K5... uzaktan olsun efendimizin nurlu yilzil karsismda biisbiitun iyi olurum. Ah efendicigirn. " Kemalettin Pasa. Aynlmalan icin olumumu temenni etsinler" diyen Sultan Abdulhamit karst gelir. Kernalettin Pasa. efendicigim. yan yana olan kosklerin pencerelerinden bahceye sarkinlan iple yapilmaktadu. " Kemalettin Pasa'run mektuplanndan ogreniyoruz ki.inku elimde alan bu kadarcik hurriyet ve serbestiyet de olmayacakur. Yann herhalde ve elbette... Kemalettin Pasa gizli yol ve gizli kapidan Hatice Sultan'm saravma gitmektedir. Kemalettin Pasa.. ovle bir miknatistir ki. Vastf Pasa'yi zehirleyerek oldurrnekten bile bahsederler. Gizli bir yoldan ve kapidan . Melegime kars: havatirm tarife nasil soz bulabilirim? ilahi bir sevdamn anlatilmasi ruhsuz kelimelere sigar rru ki? Hie konusmasarn.§lk.i§i. Emirleriniz ilzere butun panjurlann acik bulundurulmasmi suret-i mahsusada tembih ettirdim. c. iniltiler ve atesler icinde vandim. kosktin hizmetcilerine bir gun onceden izin vermekte. Gecirdigi ask buhram ile zaman zaman hastalanan ve mektup iistiine mektup yazan Kemalettin Pasa'nm elliye yakm ask mekrubunda vamp cirpmrualar devam edip gider. ondan aynlmak istedikce her defasmda "Bizde sultanlann bosanma adeti yoktur. butun bunlardan ve pencereden pencereye isaretlerle anlastiktan sonra.Merak etmeyiniz.inerek §u karan verdim. . cok goruniir milsilnilz? Sonsuz teessurle ayaklanruzi operim efendicigim .i. saat dart bucukta gonderdiginiz §efkatli fermannarnenizi aldim. yaznll§ oldugu son mektubunda. Kac gundur gayet derin di. askirm belki daha ivi ifade edebilirim . Butun kelimelerinde hasret.

. Ruhum.. Sultan Hamit'in itimat ettigi bir erkek olmaymca beni serbest birakmasi asia mumkun degildit Bugi. yahut bir kir icindeki kosklerden birinde. Kemalcigim . dudaklanmzdan istiyak ve muhabbetle operek bu karanrru kabul edip beni kirmamarnzr istirham ederim. Tabii reddedecegim.. Hatice Sultan. Karar derhal tatbik edilir.i gene ve vakisik]: Rauf Hayri Bey'i begenerek onunla evlenir. Kizida Hindistan'da vefat etmistir.. pede rim hayatta olmazsa rahat biraktr. Hatice Sultan ise van a<. evlidir. u<. nasil yasanrn? Sayle Kemalettin'cigim. Bir sure soma Abdulhamit tahttan indirilir.onun vucudu ile kaimdir. sene . Hie mi hie sevmedigi Vasif Pasa'ya yukluce bir para odeyerek bosamr. hayatim. Bunlar buyuk saadet degil midir? Bu saadetten de mahrum kahrsak ne yapanz? Ben ne olurum.in rnektuplasabilivoruz. bir gezinti yerinde gardugi. ne kadar devam eder? Olsa olsa iki. Fakat Hatice Sultan.inursen. Bu hal. Peder bir <. 100 HATicE SULTAN'IN DRAMATiK ASKI 101 .agnhyor. Bu karannu yerinde bulmazsan. Kemalettin Pasa serbest brrakilir ve Mesrutiyet ilan edilir.incelerimi iyi dusun. kizr Naima Sultan'dan bosatilacak ve Kemalettin Pasa.15. van tok yasavarak hayanrn bitirir. 0 mahvolunca beni Yl1d1Z'a alacaklar. iyi du§i. Soma tahta cikacak alan Resad Efendi'nin bize son derece teveccuhii ve §efkati vardir. beni sevmiyorsun. bir muddet oturttuktan soma evlenmeye zorlayacaklar...1ban iken. . karannu kabul edeceginden §uphem yoktur. h5. " Bir gun iki tarafm yazd1g1 ask mektuplan. konsoloslugu sirasmda kansngi kacakcilikran dolayi hapse anlir. ne olacak? Ya geneYildiz'da oturtacak. Cumhuriyet'in ilanmdan soma hal~edan ileri gelenleriyle yurt disma cikan Hatice Sultan'm kocasi Rauf Hayri Bey. Abdulhamit'in eline gecer ve karanni verir: Sevgili damadi Kemalettin Pasa. diyecegim. Yanaklanmzdan. Hatice Sultan'm Rauf Hayri Bey'den bir krz ve bir erkek cocugu olmustur. Hemen a <. Evimde bir §ey oldugu zaman ne kahyadan soruluyor. Bursa'ya surgun edilecektir. ondan soruluyor. ne de bas agadan. Artik Kemalettin Pasa ile evlenmesi icin hicbir engel kalmarmssa da iki cilgm sevgili vine birlesernez. Bu karar ve dii§i.

4 Agustos 1922'de Ruslarin saldinsina ugravan Enver Pasa. Enver Pasa artik devletin en guS.ENVER PASA VE NACiYE SULTAN Enver Pap. "Tiiran Imparatorlugu'' kurma hayaliyle bin bir zorluk icerisinde Rusya'ya gecti. Sovyetlerden bekledigi destegi gorerneyince Buhara'ya giderek Ruslar'a karst savasan Ozbekleri teskilatlandirmaya calisti. Sultan Abdulmecid'in torunu Naciye Sultan ile evlenerek saraya damat oldu. 1909'da Berlin'e asked ate§e olarak gitti ve burada Trablus (Libyal'u isgal eden Italyanlarla carpisn. aym zamanda Hareket ordusu komutam da olan Mahmut Sevket Pasa'ya verdi. Alman cephane sandiklan iizerinde Enverland vazryordu. 23 Ocak 1913'te arkadaslanyla beraber Babiali'yi basarak hukumeti devirdi. Alman Imparatoru ikinci Wilhelm ve istanbul'daki Alman Buvukelcisi Wangenheim'le dostluklar kurdu. Harp Okulu'nu bitirdikten soma Manasnr'a tayin edildi. Tiirk diinyasmm oldugu kadar islam diinyasmm da yakmdan tamdrgi bir insandir. Pasa'run bir suikastle oldurtilmesi uzerine vonetirne el koyan ittihat ve Terakki'nin asked kanadirun lideri oldu. hatta padisahtan bile gLiS. Katkasva'ya.lliydii. Osmanh Devleti'ni Almanya ile muttefik olarak Birinci OLin ya Savasi'na sokanlann basinda gelen Enver Pasa. Belcivan yakmlanndaki Cegan .lu adami olrnustu. Sadrazamligi. ikinci Abdulhamit'i. 3 Ocak 1914'te "Pasa'' ve "Harbiye Nazm". Tarihimizde havati. Maceradan maceraya kosan Pasa. Enver Pasa kadar maceralarla gecen bir baska kisi belki de yoktur. harbi kavbedince Talat ve Cemal Pasalarla birlikte 1 Kasun 1918 gecesi T urkiye'den aynldi. ~ --ENVER PASA \IE NACiYE SULTAN daha soma da "Ba§ Kumandan Vekili" oldu ve guciinun zirvesine ulasti. Osmanh'dan "Enverland" yani "Enveristan'' (Enver'in Ulkesi) diye bahsediliyordu. Aym senenin Mart aymda. 1881'de istanbul'da Divanyolu'nda dogan Enver Pasa. Mesrutiyet'i yeniden ilan etmeye zorlamak icin 24 Haziran 1908 Haziran'mda arkadaslanyla daga ~lktl. 104 . ismail Enver. 24 Temmuz 1908'de ikinci Mesrutivet'in ilarundan soma "Hiirriyet Kahramaru'' olarak tarundi. Bilhassa Almanya'da. Gonli. Bu donemde. ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne kanldt. Almanya'dan varia olan Pasa. Burada Rum ve Amavut cetelerrvle carpisn. Bu yolculuk esnasmda iki kere tutuklandi ise de ucunctlsunde Moskova'ya ulasrnayi basardi. Balkan Savasi'run patlamasi uzerine istanbul'a donen Enver Pasa. orad an Berlin'e gitti.

Gercekten beni senden kopanp buralara kadar surukleyen. bundan senin de ayn bir mutluluk duyman gerekir. Oyleyse. onu sevmendir. BugunkLi Tacikistan smrrlan icerisinde kalan Abiderya koyune defnedildi. Onu daima kalbimin ustunde tasryacagun.. her ne kadar gormern §imdilik mumkun degilse de. Oysa ben §imdi. Sevgili N aciye. Allah da bundan memnun olmaz. Enver Pasa. kilmc ve harbi sevdigim kadar hicbir §eyi sevmedigimi yazrmssm. hem askmi terennum ediyor hem de siyasi ve askeri faaliyetleri hakkmda bilgi veriyordu. sana olan askmi Allah'a alan askina feda edecek kadar kuvvetli bir imam var. 0 yeni bir hayata. Milli Mticadele'nin ba§ladlgl gunlerde Naciye Sulran'a yazdigi mektup. Bu oyle ulu bir vazifedir ki. Bir zarnan benim snclanrm tarayan.Tepesi'nde on satta carpisrrken §ehit oldu. hem de ebedi bir hayata kavusrnaktir. senin her zaman ~ok vakisikh dedigin bir bas . zengin olmak veya kendi b. yildonumunde 5 Agustos 1996'da Turkiye'ye getirilerek Istanbul'da. 'Ben hicbir seyi degil sadece seni seviyorum' diyemem. ~u fani dunyevi sevler icinde. Allah'a emrini yerine getirmede sana olan sevgime dahi boyun egme dim. . Oesem de yalan olur. §ehit olarak el. ben sadece cihada niyetle yetinmivorum. benim hakkunda vanlis propagandalar yapan bir kisrm bedbahtlarm iddia ettikleri zibi ben uzak divarlarda servet aramak. Bu vucud oyle ki: senin gozunde melekler kadar masum ve butiin askerlerden daha heybetli olan bu viicuttan kopanlrrus (kanlar icerisinde §ehit olmus) . butun dunyevi §eylerden yiiz cevirip Allah'a yonelmen. nazik parrnaklanmn bu mektubun kelime ve sanrlanm nasil dizdigini hayal ediyorum. Vatan ve aile hasretiyle kavrulan Enver Pasa'nm muthis mucadelesinde tek tesellisi. Fakat sen de bilirsin ki. ilahi cennete girmeye hak kazandinr. hakimiyetirni kurmak icin gelmedim. esi Naciye Sultan'a yazdlgl mektuplarda hem hasretini. 105 Her ne kadar kadmlar iizerinde bi'l-fiil kilmcla cihad etmek farz kilmnussa da onlar kendilerini bu ilahi gorevden muaf tutmazlar. meye niye gayret etmesin? Halbuki sehitlik mutlak olum (yokluk) degildir. Sen yazdrgm mektubunda bana sitem etmis. bu harp meydanlanndan sag salim kurtulup gelmesi icin dua etmeyesin. Her ne kadar senden ayn kalmak. senin sevginden baska benim irademi sarsan hicbir §ey yoktur. Bir kere du§lin! Bu bas oyle ki. Sakm sen kocana.. Bu ise senin ince kalbini uzmektedir. sevgi ve askmm vaninda. senden cok uzaklarda. Hurrivet-i Ebediyye Tepesi'ndeki arnt mezara. Bundan daha bliyuk bir mazhariyet var nudir? Hayat kisa. hizmetleri kabul buyurmasi icin dua et ki. cok sevdigi N acive Sultan'ma vazdtgr ask ve siyaset (Mustafa Kernal'e) mektuplan olmustur. Allah's hamd olsun ki.. Soyledigin pek yalan degil. Sen Allah'a once kocamn vapng. vine 0 nazik parrnaklar e1egil mi idi. senin sevginle carpan kalbimi paramparca etmekte ise de bu ugurda boyle biiyiik bir imtihan vermekten mutluyum. Cenab-i Hakk'm omuzlanma vukledig! kudsi bir vazifedir. sehit dtisrnesinin 74. diger ittihatci kader arkadaslanrun vamna defnedildi. tatli yuzum. blum ise mukadderdir. Fakat Allah'a §ukurler olsun ki. Bir de benim cihad azrnimin daha kuvvetlenmesine yardimci olmandir. muzaffer bir komutan olarak donsun veya §ehitlik mertebesine ulassm. .. Kemikleri. Senin vazdigm 0 son mektubu aldtrn. olumden korkmak niye? Bir kimse rahat yatagmda olmektense. Ve bir kere daha soyluvorum. Bu ise cihad vazifesidir. Senin cihad etmen ise. Bu bir nevi kendini du§iinmek olur ki. ona niyet edenleri bile (yapmasa dahi). bir kan ve ares deryasmda kahramanca carpisrnaktayrm. Senin oyle bir hayat arkadasm var ki onun. Mustafa Kemal ve Turkluk sevgisini de dile getirmesi bakirnmdan son derece onernlidir: "Sevgili N aciye. Senin 0 sevimli.

Pekala sevgilim. seninle bir daha hie aynlmamak iizere cennet-i alada bulusacagrz.. . cocuklanmm da askerlik mesleginde yetistirilmesi ve onlann da vakti gelince Islam'a hizmet icin harp meydanlanna gonderilmesidir. belki ben hemen yann §ehitler zumresine kanlacagim. Bilmem Allah kederi de. Hele bir dli§un. benim §ehit olmam senin icin ebedi bir iftihar kaynagi olacaktir. Kim bilir. Derken. Bunlan okuduktan soma.... Zira Allah. Naciye. artik size 'Allah'a ismarladik' diyorum. Haydi. bgleden soma aldigim postamn getirdigi 7 Temmuz tarihli kisa fakat sanki inlemelerimi duyarak teselli icin vazdigm kalbi sanrlann elernimi tadil etti (degistirdi). Eminim. Cicerin'in (Sovyet Disisleri Komiseri) bizim istediklerimizi yaplp vapmayacagiru kat'i olarak anlamak istedik. Bakaltm sabaha ne olur? Ah Naciyecigiml Bunlarla bastru agntmak istemem. Fakat Allah buyuktur. " Milli Mucadele oncesi Mustafa Kemal'le arasi limoni olan Enver Pasa. Dilnku mektubunun tesiriyle pek muteessir iken. Naciye Sultan'a 16 Temmuz 1921 gunil Moskova'dan gonderdigi mektubunda ise.Bu arada benim senden ilk istegim. sevinci de verince birbiri iistiine veriyor. kendisini Halil ve Kii~lik Talat'm cikanlmast uzerine hakh gostermek ve belki de iyi olacak bir banstan soma yalmz benim degil. Sultarum. Allah bilir. kalbimin icinden kaynayip gelen bir ses.. sabirh 01. §imdi senden aynlma zamam geldi. onu bu memleketi dilsrnandan kurtarmak ve korumak icin secip gondermistir. biitiin Ittihatcilann memlekete gelmemizi engellemek icin yazdlrdlgl sanrlar da carunu sikn. Elbet millet yakmda anlar ve hakikati gorur. Mustafa Kemal Pasa'nm. Onun basanya ulasrnasi icin mumkiin olan hicbir yarduru esirgerne. Mahpeyker'in rahatsizhgi gecsin . Mahpeyker'in (buyiik kizlan) rahatsizhgma da acidim . zira Allah onu bu memleketi du§mandan kurtarmak ve korumak icin gondermistir" diyor. sana bir kere daha boyle bir mektup yazarnayacagirm soylernektedir. 106 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLAR1 ENVER PA~A VE NACiYE SULTAN 107 Istanbul gazetelerine M. "0nun basanya ulasmasi icin mumkun olan hicbir yardmu esirgeme.. 0 da Mustafa Kemal Pasa ile ilgilidir. biraz yuzune vurmak istiyorurn.. ~u anda sanki seni kucaklar gibiyim. istanbul gazetelerini okudum. Suallere kacamakli ve olmayacak cevaplar verdi. Naciye Sultan'a yazdlgl mektubunda.. Allah nasip ederse.. ittihatcilarm Turkiye'ye donrnelerine izin verilmeyecegi yolundaki demecine cok lizlilUp hiddetlendigini anlanyor: "Sevgili N aciyecigim. ikinci bir arzum daha vardir. . Insallah bu kadar kederden soma sevinc verir. Ah Naciye! Hele bugunler senin §byle ellerinin arasma basirm brrakarak aglayip can sikmnlannu gidermeye ne kadar muhtacrm. Mustafa Kemal'e evvelce acik olarak butun iyi niyetimle her §eyi anlarnus iken. Kemal Pasa'ya son gonderdigirn mektubun birer suretini gondererek . senin de orada nasrl carum sikryorJar: Hele. Allah'a ismarladik . Bak benim olurniime sakm uzulmeyesin.

Mustafa Kernal'in Fikrive'den hoslanmasi daha Sofya'da iken baslanusn. Cok tatli bir kiz. Pasasirun a dehset gLinlerinde yanmda olmasim bilmis.. ince bir kadrndi. Ve hayalinin hicbir zaman gerceklesmeyecegini anladigi an. seni Allah'in birligine emanet ederim . Cok hoslaruvorum Fikriye'den ama ben his: evlenecek dunnnda bir adam nuyim? Yann ne olacagi belli mi? Yazik olur co~" cuga . Selanik'te ders verdigirn bir kiz vardi. i.imince her derdimi unuttum. Ama Fikriye kendisini bir hulyaya kapnrnusn. kendilerini dislamamasmi. size boyle sanlmayi ne kadar cok isternistim'' dedi. agzmdan tek bir §ikayet SOZLj kacirmadan katlanrmsti. Fakat hastaligmm gittikce ilerledigi ve mutlaka bir sanatoryum tedavisine muhtac oldugu anlasilmca. "Beni iki kadm sevdi.. Birinci Dunya Savasi sonundaki faaliyetlerini ve Moskova'daki calismalannr anlatarak. "Benim camm Kemal Agabeycigim. Oteki ise. hicbir §ey beklemeden. Ben de insarum. Zi. Fikriye'nin yi. Fikrive.i olmadrgmi. babasi orada kumandandi. kizlarla konusurken duygusal sozler ederim. Vasfiye Harum. sevgi dolu mektuplar yazanm... Fikrive. oper. Fikriye. kimsenin engelleyemeyecegini soyluvordu . el sikisnlar. yalmz ben oldugum icin. Fikriye de kollanm be line doladi. elini sevdigi adanun elinden his: <. Tiirklugu ve Islamivet'i ezmeye calisan Avrupa canavarlanm percinlernek icin Muslurnanlan harekete gecirmek oldugunu. kara uziim gozhi. butun yokluklara. Ince bir hastaliga. Biri. Mustafa Kemal'i sadece a oldugu icin seven. Fikriye. o kadmlardan. Fikriye'vi asla . bana cok duskun oldugunu biliyorum. 10 Agustos 1913'te Mustafa Kemal'in istanbul'a donrnesiyle basladi.. Mustafa Kemal'i olesiye seven bir kadmdi. Onun elini avuclannda birkac kez sikip btrakn. uvey babasmm yegeni Fikriye idi. " diyordu kiz kardesi Makbule'ye. ilk kez Fikriye'ye dokunmaktan tatli bir haz duydugunu anladi. Sofya'da gorevli iken lzmir'e gelen Mustafa Kemal. " Enver Pasa. Buyudukce guzellesti. doktoru kendisine.Ah ben bunu dLi§i. memlekete eninde sonunda gelecegini ve bunu hi<. Fikriye. mevkiim icin . hicbir §ekilde memuriyette gozi. Onceleri hasta oldugu kendisinden saklanmistr. Fikriye'nin Isvicre'de bir sanatoryumda bakrlmasi gerektigini soylUyorlardl. Soma 0 ktz da korkunc bir kaza gecirdi: 0 ask defteri feci bir §ekilde kapandi. aym rarihte Mustafa Kemal Pasa'ya g6nderdigi oldukca uzun mektubunda. Sen sag ve 0 da mesut olsun. Yaradilisim boyle.. havatina son vermekten cekinrnemisti.i kipkirrmzi kesilmisti.im anyor. tek idealinin memleketin kurtulmasi. elbette sevmis olabilirim. 108 KAVUSAMAYINCA ÖLÜMÜ SECTI ~~ Ulu Onder Mustafa Kemal. ben her §eye katlamnm. vereme tutulmustu. Doktor Fikret'e bu hususta sunlan sayler: "Ben duygusal bir insarum. kalbi gum gi. julide kendisini gozyaslan ile karsiladilar: boynuna sanlip uzun uzun optuler.. Doktorlar. her haltikarda hizmete devam edecegini. voksulluklara.izi.ivey babanun yegeni. Mustafa Kemal'in is:i bir hos oldu.. kulaklan ugulduyordu.ekmek istemedi. ~imdilik. Isvicre'de birkac ay kalmasmm hayan icin vazgecilmez sart haline geldigini soylemisti. ~imdi on aln yasmda... Fikriye'nin ogluna gosterdigi bu asm ilgiden raharsiz olmustu.ibeyde Harum. ikili arasmda ilk steak temas. Soma. Son giln aynhrken yine siki sikrya birbirlerine sanldilar.

Mustafa Kemal. iyi kadm ama senin hizmetini gorecek kadar gorgi. Hie deger mi? Benim oglum sag olsun..ah§lyon::lu: "Benim Pasa oglurn gonlunil kapnrdi galiba §U soguk kiza. nazlanmaya.. tath tath guluvordu: "Uzi. Benim sofra cavusum. Fikriye'vi sadece bir mucizenin kurtarabilecegini dusunerek ici sizladi.i degil .ili. Azrail gecmis gibi bir sessizlik vardi. 15-20 gun icinde turp gibi olururn insallah. kendisine biraz olsun gelince. Sen de Isvicre'ye villigma gitmiyorsun ya. hie kendi degerini bilmez . 0 da biitun kizlarda var.lki§ islemleri tarnamlandi. Isvicre'ye gidecek. Ah.Sefarethane..irsiin? Elbette yillarca kalacak degilim ya Isvicre'de. Mustafa Kemal'in Latife Harum ile evlendigini Isvicre'de vattigt sanatoryumda ogrenmi§.Ah benim sevgili Pasam. du§uni. boynundan kayip vastigim islatryordu. Aldigi fraki. Her §eye ragmen.iIllle sen. Zubeyde Hamm ise Fikriye'yi oglunun gozunden du§i. huziinle fakat dikkatle . Mustafa Kemal'e sik sik: . cok sevdigi Pasasmdan bir turlu aynlmak istemiyordu. Bir gozleri var guzel olan. Fikriye bavilnusn. kendisini koyuvermis. Son uncia Fikriye'nin S. "Ne yapiskan kiz §U Fikriye. Fatma Harum. Onun nesini begenir bilmem. benim carum Pasam... Fikriye.. Onun kafasmda soylu ve iinlii ailelerden bir kiz vardi. Fikriye. Mustafa Kernal. Nasil da Fikriyecigini sever.. kiskanmava hakki yoktu. yanaklanna dokulen gozyaslan. Pasasi icin Paris'ren birkac parca giyecek alnusn. cilgma donmustu. hareket edecegi bildirildi.in hi.irmeye <. kendileriyle goruseyim. Gerekirse Alman makamlanna basvururum .Peki Pasam. gerekeni yapanz.gelini olarak gormek istemiyordu. Sanki biiti. bir gi. " Mustafa Kemal'i deliler gibi seven Fikrive'nin once saghgml kazanmasi gerekiyordu. kesin tavnru koydu: . onlann hepsi olur.in kismet ciksa. bu isleri gorur §imdilik. size de elma yanakh bir kiz gibi kosar gelirim Pasam . evlenip gitse de kurtulsak" deyip duruyordu. ben gidince sana kim bakacak? Sabah kahvelerini kim getirecek? Elbiselerini kim utuleyecek? Senin hangi elbise ile hangi mendili kullanacagmi bilmezler.icreleri bir arada tutan bag kopmus. clemesi uzerine Fikriye. Mustafa Kemal'in ablasi Makbule Atadan'm tutumu da annesinden daha farkh degildi. Ba§hekimin. Ben ne aptahm. Fikriye. Tedavisinin gerisini Turkiye'de yaptirmak istedigini soyleyerek hastaneden aynlmak icin emir verilme- 110 KAVUSAMAYiNCA ÖLÜMÜ SECTi 111 sini istecli. sizinle sefarethaneniz ilgiliclir." Fikriye sevgili Pasasi'run boynuna sanldr. Sanatoryumda. tedavisine orada devam edecekti. Fikriye. calisma odasma gecerken. Konsolosluga telefon eclilip. ani bir kararla kalkarak bashekimin odasma daldi. Saghgml kazanmadan direnmeye. AIdlgl haplarla derin bir uvkuya girecekken ruya icinde Mustafa Kemal Pasa'nm adiru sayiklryor. konsolosluk benim hurriyetirni smirlayamaz. sinirlendirirler seni. dagilrrusn.. tren bileti almdi. gozlerinden yaslar akryordu: .

. saghgi ne yapacagim? Gunesim sonmiis benim..is. Kenclisi icin bir dunva demek olan Mustafa Kemal Pasasi'ru kavbetmisti. Cantadaki silahi §akagma clayayarak yalancilar kahvesine veda etti.' . Ben evi ne yapacagnu. Cezayir rneneksesi gozlerini dli§line dli§Line uyudu. ':5. Cankaya yokusunu inmeye baslamisu. onu ne kadar yasatirsa yasavacak. Bu cigerlerini saran vangm. Fikriye'nin koskte gecirdigi ikinci gun. arabanm icine devriliverdi.. Cankava'nm yesi] salonunu. Dostlan bile birer birer kendisinden kopmuslardi. gokyuzlinden butiin yildizlanm dli§mLi§. Mustafa Kemal ile Fikriye'nin yasadig.e ofkeleniyor. iyilesrneden sanatoryumdan aynidigma iyi etrnedigini. para istendi. Daha sonra yaverlerin onu disan atmasi ise her seyi bitirmisti. trajeclik bicimde sonlanan bu ask. koskten aynldiktan soma dusenin dostu olmadigmi bir clefa daha ogrendi. Yemekte soylenen bu sozlere cok uziilen Fikriye. birincisinden de cetin olclu. Cankaya'da istenmedigini kesin olarak anlanusn. elinden geldigince nazik gorunrueve s. Ankara'vi cepcevre goren genis koltuklara oturdular.ek gibi varasiyla. Fikriye icin saray da birdi artik. Fikriye.• kendisine aynlan odaya cekildi.. Ikindiye dogru Latife Harum'm. Mustafa Kemal'le Latife Hamm valruzdilar.. Gorduklerini dLi§Linclub. guzel bir evde oturacagim soyluvordu. Bunu.. Hifzi Topuz'un. "Gazi ve Fikriye" adli eserincle daha da orijinal bir hale geliyor. dinlenivorlardi.bavuluna yerlestirdi. Hemen . Fikriye.:'i •. Fikriye. kederler icinde yiiregi ve cigerine kezzap du§mu§ gibi yanryordu. Latife Harum kenclisine yaki§lr inceligi gostererek: "Bekletmeyelim Pasam" dedi.b yi kabuslar icinde gecirdi. sevgisini kaybetmisti. Ben basimm caresine bakmasmi bilirim . Bunca rezillige. saghgrma kavu§acakml§lm.. yuksek ve sinirli bir sesle.. hele kendisine ba§ goz eclilecek besleme kiz muamelesi yapilrnasina ares puskuruyordu: "Sanki onlardan ev isrendi. Mustafa Kemal. arkadaslanm. §akagmcla buyuyen bir kirnuzi s. Fikriye'nin sonunda korktugu basma gelmisti 0 aece. soma kara ates gozlerini yumacaku. Emir Cavusu Ali'ye. Tcpuza gore kitap.. Latife Hammla Mustafa Kemal goz goze gelcliler..ah§IYorduo Hos geldin merasiminden soma. Dostlanru. Mustafa Kemal ile birkac dakika cia olsa konusmaya hrsat bularnadi. itibanru. kendinden gecerek elindeki catal yere dii§tLi. Emir s. her §eye ragmen maddi bir endise duymasma sebep olmadigim. Ev cle onlann olsun. gulkurusu bir 1§lkla doldurrnustu. kan-koca Fikriye'yi aralanna alarak vururluler. "Bu hamm MIa nu oturuyor? Ne zaman gidecek?" dedigini duvdugu zaman.avu§u Ali. Bundan soma.. dU§Lindu. Latife Harurn. "Size cok hizmeti gecmis bir kadmdir. yapacaklan yardim da . Araba. Fikriye'nin odasi onunde. maddi bir endisem olmamalryrms. Zeytin ekmek de. Soma Pa§asmin mavi. Ankara'nm ikindi gline§i. belgesel ve tarihsel bir kurgu. Fikriye'nin 112 . iceriye girerek Fikriye Hammm geldigini haber verdi. gozumi bile kirpmadan kencli kendisiyle konustu. caresizlige katlanmak icin . Fikriye'ye durmadan soruvor.. hangi degerli seyini korumak icin yasamalrydi? Fikriye icin degi§mezdi birkac giinluk soluk. kulube de . durmadan aghvor. koskun bahcesinden cikrrus. " Sabaha kadar uyumadi. kendisine hos geldiniz" diyelirn. benim Pasam nasil soylerl Erenkoy'cle guzel bir evim olacakmis. ziyafet sofrasi da ayru §eydi.

suyu oluvordu.in cevtesinde olan yakmlan ise. ne kadar uzmu§ oldugunu on dokuzlu mektubunda kalbini okur gibi hissediyorum. yirmi bir. Aydm'mu milyonlarca operirn . dun cok hazin ve istiraph gun oldu. sirurlandmlnusti. onu can evinden vurdugunu dusunup pisrnan (da) oluyor muydu? "Berin'irn. Yani tutuklandigt andan itibaren di. Ancak Atati. Berin Harum'a gonderdigi ve cevabiru aldigi mektuplarda sevgi.inya ile ilgisi tamamen kesilmisti. Cok iizgim arumda yazdignn mektubun seni nasil. seni hayulisryla gorebilmek. Miisaade olundu mu? Herhalde olundu demek. Seni Berin'im. her §eye ragmen vuvayi son una kadar terk etmeyen gercek hayat arkadasi Berin Harum'a yazdlgl mektuplar ve cevaplanydi.i bir yana gazete okumasi. Yuce Yaradan'ma . olunmasavdi yazmazdm. dun on dokuz. nefes ahp vermesi bile kontrol alnna alman ve sonra da "vatana ihanet" suclamasryla asilan Basbakan Adnan Menderes.up gitmisler ve olaym aynnnlan tarihin karanhklanna gomulmus. yirmi ikileri. bu evliligi hi<. Mustafa Kemal'in Fikriye'yi koruma endisesi. Yassiada'da bir bir hesap (i) sorulmustur. Yassiada'da Menderes'in haber alma ozgi. Tann hayirlisryla nasip etsin. ailesinin hasreti de bu valmzligm tuzu-biberi oluyordu. kendisini sirursiz bir askla seven bu kadmla geleneksel bir bicimde evlenmis. " Berin Harum'm cevabmda ise act. Ne guzel hislerle cevap veriyorsun. Fiziki ve manevi iskence bir yana. 0 gune kadar renkli ve bohemce bir hayat (da) surmustur. son slgmagl alan sevgili esine ihanet ettigini. cile ve huzun birbirini srrtlarms. beni anlanlmaz bir heyecanla.:. istrrap ve hasret.in hasret ve sevgiyi 0 elli kelime icine slgdlracaktl. radyo dinlemesi. fakat yine de gormu§ olmanm bile cok acr dahi olsa.KAVUSAMAYINCA ÖLÜMÜ SECTi 113 hayatta kalan yakmlanna gore Mustafa Kemal. Adnan Menderes. size kavusabilmek lo. sozun kisasi: nefes alip vermesi bile vasaklanrmsn. kangt. hicbir belge birakmadan bu dunyadan go<. telini aldim. Seni karsidan gormek isnrabmi kat kat fazlasiyla duymak nasil tahammulu gli<. duygulu.. hasret.. §ifa 01mas a bile. Bi. incelik.. yolunu bekleyerek ope rim . 114 DARAGACINDAKi KALP 27 Mavis 1960 ihtilali'nin ardmdan Yasstada zindaruna anlan. elli kelimeyle sansurlenmis.irk'i. " "Berin'im. ekmegi. verdigi soze bagh kalarak nikah olayim hi<. icine kapali bir yaradilista olan Fikriye de. aciklarnarrus. Bu iskencenin tek recetesi. cile. ama bu olay gizli tutulmus. Oysa bu mektuplar. sabir ve tevekkul gtirul gurii] akarken.iti. Haftaya gelecegiz mujden nasil hevecanlandrrdi beni. Geleceginiz giinii. tezatli duygularla sarsngiru ifade etmek gli<.tfunu esirgemez insallah.irlugi. hasret. Devlet adamhgi yarunda asklanyla da yakm tarihimize damgasmi vuran Menderes'in bu durumu mahkemelere kadar yansurus. Nikah taruklan da. Menderes'in renkli diinvasi ve sivasi hayan Yassiada'ya getirilmesi ile bitiyor. insallah. Yapngm her §ey icin ve 0 mektubu yazan elini. icimi dolduran bir heyecanla bekliyorum. Bunun nedeni ise. arkadaslanyla konusrnasi. Cok onurlu.. duyrnanuslar ve Fikriye Harurn'm yakmlannm goruslerine katrlrruyorlar. Bliyuk Allah'nn.: bir aci oldugunu.

senin sihhat.el ve kucak aciyordu: "Adnancigim. Zaten her an nemli gozlerimden vaslar akarken. sihhatine. Basi sikisan kendisine geliyordu. cahsma bakaru Sadi Irmak'm baldtzi Mukaddes Hamm'la Menderes'in aski on iki vil surrnustur. isteklerini yerine getirip adeta uzerlerine titredigi Mukaddes Harum. Menderes'i oyle avucunun icine alnus ki bir dedigini iki etmiyor. Tempo Dergisi. Adnan Menderes. §iddetli gecimsizlik yuzunden bosanrms. Mukaddes Harum. 10 Subat 2006). <. seni bize kavusturmasmi niyaz ediyorum. sayi: 06-949. Gun gectikce has ret ve istiyakuruzm ne derece oldugunu soylemek luzurnsuz. §arhcl Ayhan Aydan ve 1960'h yillann en unlu kadm yazan Suzan Sozen'di.. her gun ilk isim sana yazmak. C. Menderes'in yamnda Fuat Koprulu ve Refik Koraltan da bulunuyordu. Adnan Menderes. Mukaddes Hamm bu "ihaneti'' bir nirlu kaldiramarrus. Beni habersiz birakmamak icin her gun yazism beni rninnettar ediyor. hayata Menderes'le baslangic vaprmsur. Elbette hakikatler anla§llacak.§lk olmustur. Bu ask. Bu iliskiyi Menderes'in candan arkadasi Ethem Menderes de bilmektedir. Mustafa Kemal Araturk'un Sivas kongresinde yakm arkadasi olan Konya Valisi Haydar Bey'in ktzi. Ayhan Aydan'm araya girmesine kadar devam etmistir. selametine biitun varlignnla Cenab-i Hakk'a dualar ediyor. Telefonla yine konusmalar devam etse de eski tadi vermiyordu. Tarusrna. Seni bize selametle kavusturacak . issizlere i§ bulmak bir yana. Mukaddes Harum'a Berin Hamm'la evliyken 3. Allah artik cilernizi kafi gorecek. Muhendis Aziz Suver'in kansi olarak da istanbul'da zenginligin tadmi cikaran Mukaddes Hamm. On ik] ytl kesintisiz suren iliski. Turkiye'nin ilk mtihendislerinden Aziz Suver'in kansi. selametine dua eder ve mektup yazanm. " Menderes'in hayatma sevgili e§i Berin Harum'dan baska giren gozdeleri (asklan): on iki yil beraber oldugu (Bkz. Ucak kazasmdan sonra da donernin emniyet muduruntm hamrru Suzan Sozen'in araya girmesiyle irtibat tamamen kopuyordu.. soma Ye§ilkoy'deki eve sik sik gelmeye baslar.:ok guzel bir kadm olan ve "siyah sacli dilberim" dedigi Mukaddes Hamm'la istanbul vapurlanmn birinde tarusmislardi. iizuntusunden disleri dokulmesine ragmen yine de ondan nefret etmemisti. sonunda aska donli§ur. ihtilal'den soma Menderes'in sevgilisi olrnasi nedeniyle sik 116 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI DARAGACINDAKi KALP 117 . rest yemis bakanlanyla da arasim buluyordu. Menderes once Beyoglu. selametle cikacaksm. Adnan Menderes'in gonliinu Ayhan Aydan'a kapnrmasryla kulleniyor.ogu uykusuz gecen gecelerin §afagmda kalkar. iki cocugunun babasi 1946 yilmda olunce.

Menderes'in sorusuna §U ciirnlevle cevap verdi: "Evet.. Galiba i§ siki oldugu icin inemedik. Basbakan 20. Ayhan Avdan. Menderes. Menderes Ayhan Aydan'la.. Cubuk barajmda akrabast alan Ziraat Bankasi Genel Miidiiril Mithat Dulge'nin vermis oldugu bir davette tarusir.118 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLAR1 sik sorusturmaya tabi tutulan ve kendisiyle vuzlestirilen Mukaddes Harurn. telefon numarasmm gecerli olup olmayacaguu soruyor. dontiste mutlaka arayacagmi. Aydan bu ilgiye. Ancak Menderes'in basbakanhgi yanmda kibarligi ve zerafeti de kendisini etkilernisti.. Bir tiirlu icim oturmus degildir. Dun inecektik. bir siire §ehir dismda olacagmi. yuregini bir kez daha hoplatnnsn. yani kibarca bosanacak rrusiruz demek istiyordu. Ertesi gun telefona sanlan Basbakan. gayet hararetli muzakereler oldu. kinldim .. Sana karst hasmane hisler peyda olmaya baslryor. Ihtimal ki ofkelendin. aslmda bunun imkansiz bir iliski oldugunun farkmdaydi. zariflig! ve hazrrcevapligr Menderes'in ho§una gitmis. iiziililyorurn. seni arayacaknm. ovle olmasa. Eglenceli mas a kahkahalarla cmlarken davete Basbakan Menderes de gelmisti. Telefon defalarca caldi. Ancak tedavi goren esinden aynlmak uzereydi. Halbuki senin de vaktinde aravamadigm gunler oldu. Bir turlu miisterih olarruyorurn.. gonlum bu hususlarda rahatlarruyor. Adnan Menderes'in kendi imzasiru tasryan. Diln Sah gunu teletonlasacaktik. tarustiklan haftadan itibaren Sihhiye'deki.. Kendisinden bir de cocugu olan ve alii dogan Ayhan Aydan ve Istanbul Emniyet Muduru Ferit Sozen'in harurru Suzan Sozen de DARAGAC1NDAKi KALP bunlardandi. " Menderes'in hayatma sadece Mukaddes Harum girmedi. Daha soma masaya davet edilen Menderes.. Muhakkak bil ki sana danldim. Ayhan Aydan. bu durum araliksiz devam etrnistir. Genel Mtidilr Menderes'i karsilanus. hemen gozune ilisen glizel soprano Ayhan Aydan'm sandalyesine talip olur. bugun Vine Istanbul'a indik. Ve bu da telefonla arayacagim saate rastladi. aln yildrr orkestra §efi Hasan Ferit Alnar'la evliydi. Ben cok bekledim ve nihayet ben seni aradim. ne bekledin ne aradm. Bunlan yazmaktan maksadim. boylelikle irribat devam etti.. Ne yapayim. Saghk Sokak'taki eve haftanm 2-3 gunii cicek gondermeye baslarms. ha Istanbul'a ha Adana'ya ne umurumda olur halbuki. Bilmem. Baskent'in goz alici Sopronasi Ayhan Aydan. bu numara her zaman gecerli olacak . cok . Aydan 25 yasmdaydi. biraz geciktim. 10 ~ubat 2006) iis: mektupta. Ve bugtine kadar tehir mecburiyeti duyduk. " Ikili tarustiklannda Menderes 50. Aydan'm guzelligt. vaktinde aramadim diye . boyle bilerek hareket etmen icindir.. Aydan 6 vildir evliydi. Bunu senden cok rica ediyorum . Acep nerededir? Ne yapryor? Oziintii ve endisesi her zaman icimdedir. "koltugumda goziiniiz var galiba'' dive espriyle cevap verir.. Carurnm ici. Menderes'in Mukaddes Harum'a olan ask ve baghhgl dikkat s:ekiyor: "Carurn Mukaddes. ben gecikmis olursam ya beni beklersin veyahut sen ararsm. Ne yapnk ettik. 1953 vilmda olmii§tiir. yoktun. TBMM ozel ve Basbakanhk hususi damgah kagltlarda eski Tiirkce'vle yazrlnus ve Mukaddes Hamm'm kizi Tulin Hamm'da bulunan yiiz mektuptan "Tempo" Dergisine verilen (Sayi 06-949. operacilann masasma dogru vonelmisti. . Onun icin bekledim ki. operadan arkadaslanyla orada bulunuyordu.

Suzan ve Ferit Sozen ciftinin Macka'daki evinin ontinde gortiltivordu. 27 Mavis ihtilali'nin ardmdan. eve gelmeye basladi. Menderes'in ozel kasasmdan <. Menderes telefon ettirdi ve irnzali kitabmu istetti. Cadillac'iyla. Menderes'i her §eyden kiskaruvordu. " o donernde cikan haberlere gore. iizerine titredigi bebeginin olmesine razi olabilir . Bize Basbakaru cok iyi tamdigmi ve bizi Menderes'le tarustirabilecegini soyledi. Gumushane'ye tayin edildi. Menderes'e bu i§i yaptirmanm carelerini aradim.. Bu talihsiz degum. Kocam anlardi. orada ges: vakitlere kadar kahyor. Sozen. Ayhan Aydan degum sancilan cektigi srralarda istanbul'da kendisine yeni bir sevgili daha buldu. Yine beraberliklerinin bir amsi olarak imzalayip Menderes'e verdigi kendi fotografll1ll1 altina Suzan Sozen §u sanrlan yazrmsu: "Bir kas cansrvla ciham yerinden oynatan Menderes. muvafakat etti. Ferit Sozen'in Gtimtlshane'ye tayini durdurulmus ve istanbul Emniyet Mudur Muavini olarak atanrmsn. 0 gelecegi vakit. Hangi vicdansiz ana. Bu §ekilde tarusnk. "Yassiada Durusmalan" gunlerinde. Hasta bunyem musaade etmedi. Cocugum sekiz ayhk dogdu ve oldu. Ayhan Aydan'm tanik kursusunde §U sozleri ile Menderes berat edecektir. Yine Menderes'in Taksim Park Otel'deki ozel odasmda bulunan "Sanera" adh rornarun birinci savfasmda. Cumhurbaskani Celal Bayar't da rahatsiz eder olmustu. Pilic Osman'la tamsnm. 1955'te meshur ask mektuplanru kaleme aldlgll1da Adnan Menderes altrrus iki. sik sik Ankara'dan istanbul'a gelen Menderes.iduru'ni. " Suzan Sozen'in Menderes'e imzaladtgi kitapta bu vazihydt. gitmedik.. Bunu basaramadim. Gizlisi kapaklisi olmayan bu ask meyve vermisse de. meyve oW dogmu§tu. renkleri gok mavisi ve kenarlan nrtilh kagltlardaki ask mektuplanydi.. . donerdi.Aydan. kocam hasta dahi olsa evden cikardi. Pencerede parolarruz vardi. E§i ve cocuklanyla kahvaltida birlikte oluyordu.in Harumi Suzan Sozen . Yassiada tutanaklanna "Bebek Davast" olarak gececek. i§te bu mektuplar. Suzan Sozen.... kendisiyse otuz iki vasmdavdi. yatma vakti kendi evine gidiyordu. 0 tarihte istanbul Polis Okulu'nda hoca idi. " Daldan dala konan Adnan Menderes. Butun emelim ondan bir <. Ertesi gun. Kocama sordum. "Adnan Menderes'i buyuk bir askla sevdim. Menderes He Suzan Sozen arasmda otuz ya§ vardi. Bir gun Tarabya'da. her sannnda sen varsm ... " 121 . §U ithaf yer alryorduo "Adnan'im. Burada kalmak icin cahsnk. Basbakanla tarusrnasmi ve sonrasmi. selam sana .lkartlhp elden ele dolasnnlan. Alevlenerek devam eden bu ask. istanbul Emniyet Mi. muhalefete koz olmakla 119 120 DARAGACINDAKi KALP kalmarms. Basbakan i§ S:lh§l dogruca sevgilisinin evine gidiyor. Dolmabahce Sarayi'nda sorgulamrken §oyle anlatryordu: "Ferit Sozen..ocuk sahibi olmakn.

butun bir gece uyurnadigrrndrr. Nazim'm 1933'ten 1950'ye kadar on yedi yil boyunca kendisine yazdlgl mektuplan. icirnden her geli§te sana.. Bunlardan biri elestirmen Mehmet Fuat Bengu'ydu. seni seviyorum. Ancak evlilik yasarnlarmm 13. buyuk §air cezaevindeydi. Bursa Hapishanesi) Birtanem Son mektubunda Basim sizhyor Yuregim sersem Diyorsun Seni asarlarsa Seni kaybedersem Diyorsun Ya§ayamam Yasarsm kancigim Kara bir duman gibi Dagilu hanram Ruzgarda . neden'e cevap vermek icin bastanbasa bir §iir kitabi yazmak Iazim. dememissindir. nesirle olsun.:h bir balkonda 01sun. Nicin uyutmadi? Neden uyutmadi? Bu nicin'e. diyorsun. bir hapishanenin g6rLi§me yerinde olsun. Buramn 61e. her zaman. Belki ben daha sanatka- nm. dernisimdir.§lk oldu. Oglumla beraber cikanp gonderdiginiz resim uyutmadi beni.:am agae. YIlinda. diyorsun.:i.YE Nazim Hikmet. kadin ise Piraye'ydi. karanhk. her yerde. gens: kadin esinden henuz bo§andlgl srrada tarustilar. Ben ask mektubu yazmastnl beceremedim. siirle olsun. boyle bir mektup icin Lie. en uzun sure evli kaldig. "Sevgili. 1951 yilmda. yalmz senin g6z1erinin l§lltlstnl g6rdLigLim ihk bir odada. yavrum.§lk oldu.isLiy1e. e. Simdi muhakkak olan bir §ey varsa. ~imdiye kadar gonderdiklerimin s:ogu neydi zaten Sen benim gozlerimin icine bakarak 124 NAZIM HiKMET'TEN PiRAYE'YE 125 bir kere olsun. Nazun daha soma Munevver'e 8.NAZIM HIKMET'TEN PIRAYE. Sen yaz da bana model olsun. KARlMA MEKTUP (11 Kaslm 1933. Butiin bir uvkusuz ges:en geceden soma sana bu mektubu sabah sabah vaziyorum. seni seviyorum. mektupsuz olsun. yasarm boyunca bir cok kez 8. mektupla olsun. Bana ask mektubu gender. Ben. 0 kitap gunun birinde yanlacakur. Zati sen bend en e. Sanat elestirmeni Vedat OrEi He on alti yasindavken evlenen Piraye'nin iki cocugu vardi. . Nazim He Piraye.:ok daha derinsin. Piraye'yi cok sevdi.: sene yauhr billahi . Piraye bir tahta bavulda sakladi. valdizh bir denizin iistiinde. Senin ask mektubun hariku1adeydi. Nazim. Nazim'm en guzel ask §iirlerini vazdigi. Nazun He Piraye'nin evliligi sona erdi.

Elli Kelime (Menderes'in Mektuplan).im Fakat Emin 01 ki sevgili Zava1h bir e. Aska Mektup. Bir. Asure. Akman. Bizans Tarihi. Bailly. Banoglu. siyah bir ortimcege Benzeyen eli Gecirecekse eger Ipi bogazlma Mavi g6z1erimde Benden emin olman beni oyle bahtiyar. "Hance Sultan'm A§k Mektuplan". Terciiman 1001 Temel Eser. ka1bimin kizi Sach bacisi En fazla bir ytl surer Yirminci asrrlarda alum aC1Sl Olum Bir ipte sallanan bir 6lii Bu olume bir tiirlu Razi olmuyor g6n1i. S: 5-6. Mavi Sutunlu Saray. Auguste.:ingenenin Kilh.irekli Alnn renkli Gozleri baldan tatli Anm benim N e diye yazdim sana istedigini idanunnn Daha dava ilk adimmda Ve bir §algam gibi Koparnllyorlar Kellesini adanun Haydi bunlara bo§ ver Bunlar uzak bir ihrimal Paran varsa eger Bana name bir don al Tuttu bacagunm siyatik Agnsl Ve unutrna ki Daima iyi sevler di.Yasarsm.. Ahmet Refik. oyle magrur kildi ki . Altmay. Paplo Martin. 14 Subat 2005 5.inmeli Bir mahpusun kansi 126 TARiHi ASKLAR VE ASK MEKTUPLARI KAYNAKCA 1.. istanbul 2004 2. istanbul 2004 4. II Korkuyu gormek icin Bosuna bakacaklar Nazun'a. Niyazi Ahmet. 1 HaziranTemmuz 1969 . binbir gece §ehrinin altm kakmah kapilanndan muzaffer girmi§ eski zaman kahramam gibi hissediyorum kendimi. Felaket Seneleri (Viyana Bozgunu ve Sonrasi).i§i. No: 46 3. istanbul 1332 3. Ben. Alaca karanhgindn son Sabahumn Dostlannll ve seni Gorecegim Ve yalruz Yanm kalnus Bir §arkmm Acrsiru Topraga goturecegim Kanm benim Ivi yi. Milliyet Gazetesi Eki.. Nuriye. Hayat Tarih Mecmuasi. .

Murat. S: 5. Bardakci. 14-15 Subat 2006 13. 10 Kasrm-S Arahk 1987 10.. "Karl Marx'm Aski". Diindar.4. Grunwald.. Ali. 25 Nisan 2004 8. "Carin Gozdesi (Ceviren S. Terciiman Gazetesi. Murat. 3-5 Nisan 2005 10. Can. Abdiilaziz'in Eugenie'si Dogruymus". istanbul 2005 14. Agustos 1978 12. Canman. Bardakci. Bozdag. Can. Dunden Bugiine Terciiman. Yuzyilin Asklan. Zekeriya. S: 56. Yillarboyu Tarih. Terciiman Gazetesi. Nazh. Ilhan. "Adnan Menderes ve Ayhan Aydan Aski''. Ismet. Tiryakioglu)". Tarihi Belgeler. Hiirriyet Gazetesi. Turk . "Menderes'in Ailesine Yazdlgl Mektuplar''. Pasa'rnn E§i Naciye Sultan'a Ask ve Siyaset Mektuplan". 1984 8. Enver Pasa'run Son Mektubu ve Ataturk''. "Ataturk'un Yuruternedigt Evlilik". Tarih Konusuyor. " . Constantin. Eyliil 1968 15. Bardakci. Milliyet Gazetesi. Hurriyer Gazetesi. Dundar. Kitapci. Ihcak. 16 Eylul 2003 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful