P. 1
Tarihi ASklar Ve ASk Mektup

Tarihi ASklar Ve ASk Mektup

|Views: 36|Likes:
Yayınlayan: Dilek Özer

More info:

Published by: Dilek Özer on Mar 17, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

Muammer Yılmaz - Tarihi Aşklar ve Aşk Mektupları ONSOZ

Televizyonun admm i§itilmedigi, telefonun bir §ehirde aneak li<;-be§ kiside oldugu devirlerde, insanlar birbirlerine, yazdiklan mektuplarla ulasn; hasretlerini dindirirlerdi. Itir kokulu ve duygu viiklu mektuplar, sosyal hayatmuzm bir parcasrydi. 0 mektuplar ki, yazIldlgl devrin, gunun zevkinin, sosyal hayatm aynalan idiler. Simdi bu guzelim aynalara telefon, faks ve internet sayesinde artik pek bakilnuvor, Bayram tebrikleri bile u<;-be§ kmntmm dismda vazilmaz oldu. Insanoglu diinya kuruldugundan beri uzilnttisiinu, sevincini, sevgisini, hasretini kagIda, kagit bularnadigi zamanlarda rasa, duvara, papuruslere, tabletlere vaznustrr, Yazmadlgi zaman da yuregini tumalann kanatlanna baglayarak ucan kustan, esen yelden vardim istemistir, Bir zamanlar yasantmuzm muhim bir parcasi olan mektup, edebiyatinuzda muhim bir yer tutar, Turk kultiir ve medeniyetini anlatan, 0 giinlerin devlet ve eemiyet havatmi gozler onune seren, ders veren ve ibret almanuzi saglayan tarihi ve edebi mektuplar pek coktur, Lady Montagu'nun "Sark'', Von Molteke'nin "Tur kiye Mektuplan" gibi, Osmanh rarihinin bir edebiyat taraf vardir ki bu eserlere "Munseat'' denilir. Bunlar arasmda manzum olanlan da hayli vekun tutar, Fuzuli'nin, "Selam verdirn, rusvet degildir diye almadrlar" rrusralan ile baslayan iinlii §ikayetnamesi, Cem Sultan ile agabeyi Sultan ikinci Bayezid'in saltanati ele gecirme yansmda birbirlerine vazdiklan manzum mektuplar; iran'a sigman sehzade Baye8 zid'in Bursa'ya sunilen Baki'nin, "Ne sen baki, ne ben baki" diverek Kanunl Sultan Silleyrnan'dan af dileyen goz yasartici mektuplan ... Tarihi ve edebi krymeti her §eyin iistunde olan bu mektuplann icinde iz birakmis, dusundurucu ve ibret verici, cirkin olanlann yanmda buram buram ask, sevgi, incelik, cengaverlik, mertlik, vatan sevgisi, vazife aski, hasmet ve kudret dolu mektuplann saYISI bir hayli fazladit Simdilerde gelisen ve insanlan yutan teknoloji He birlikte, veryuzunun en yiice duygusu olarak tarumlandmlan aski ifade etmenin ve a§lk olmarun yollan da degi§ti. Gecmisteki sayfalar dolusu ask mektuplannm yerini, gunumuzde iki-uc ciirnlelik kisa cep telefonu mesajlan aldi. "Yeni mektup aldrm gul yuzhi yardan, Gozletme yollan gel diye yaznll§. Sivrialan koyunden bizim diyardan , Daglar mar menekse gul diye yaznus." dortliigunde gonul gozlu Veysel, askmi ve mektubunu en guzel §ekilde anlanr, Tarihe damgasmi vuran nice padisahlar, krallar, komutanlar, ilim ve devlet adamlan da askm elinde ve atesinde cavrr cayir yannuslar: eslerine, sevgililerine gonderdikleri mektuplarla tarihe ve gunurruize damgasiru vurmuslardit Biz bu ilgi cekici cahsrnarruzda, tarihi asklan ve a§lklarm sevgi ve ask uzerine kaleme aldiklan mektuplanndan bulabildiklerimizi, biraz daha cesni ka tarak (derleyerek), tarih, edebiyat ve guzel sever halkirmzm gonlune ufak da olsa bir pencere, bir kapi acmaya cahsuk. Muammer YILMAZ

HIPODROMDAN iMPARATORiCELIGE
~ [ustinyen, M. 527'de erguvan rengi elbiseyi giydigi vakit, butun Bizans tarihinin en buyiik saltanatlanndan birini aciyordu. Bu saltanann ortagi; onun taparcasma sevdigi kansi, musaviri, akil

hocasi Thedora idi, Thedora olrnasaydi belki de Bizans'a istedigi gibi hukmedemeyecekti. Thedara Bizansh degildi. Cocukluk vrllannda ailesi tarafmdan Bizans'a getirilmisti. Son derece yoksul bir ailenin cocugu idi. Babasi Hipodrom'da aYI bakiciligi yap an Acacios adli zavalli bir adam, annesi sirklerin kulislerini dolduran van artist, yan hafifmesrep kadmlardan biriydi. O~ kizlan vardi, ortancasi Thedara idi. Acacios gene yasmda oldu. Annesi, aileye gecim parasi saglayan ayi bakiciligmr kacirmamak icin, bu i§i yiirutebiiecek bir adam bulup, onunla yasamak zorunda kaldi ama bu fayda vermedi, Yesilliler bu yere bir baskasiru teklif ediyorlardi. Bu haksizlik karsisinda careslz kalan Thedora'run annesi, sirk gosterilerinin vapilacagi bir gun kizlanrnn elinden tutup arenaya cikn. Kizlann, ellerini yakarmah bir jestle halka dogru kaldirdiklanru goren Yesilliler, bu icler aClSI sahneye kahkahalarla gulduler, Buna karsihk rakipleri Maviler §iddetle alkisladilar ve Acacios'un ailesine kaybettikleri isin bir benzerini sagladilar. Thedara, Yesillilerin kendisiyle gaddarca alay ettiklerini asla unutmayacak, bu durum ileride onu o~ almaya itecektir. Thedora boylece Hipodrom'un kulislerini dolduran bozuk kalabahgm icinde bilyildil. Ablasi tiyatroda basan gosterince, Thedora'da onu izledi. Thedora gilzel bir kizdi. Oldukca ufak tefekti ama son derece zarifti; parlak ve anlamli iri gozlerinin aydmlattigi, mat tenli gilzel bir yilzil vardi, Ama ondan daha onemlisi, son derece zeki ve hos sohbetti. Birkac kucuk rolde oynayan Thedora, ozel toplannlara ahsnusn. Kendisini te§hir etmekte pek serbest davranmast ona iin sagladi. Kisa zamanda tiyatro krali~elerinden biri, unlu bir dansoz, daha da unlu bir fahise haline geldi. Procope, Gizli Tarih'inde; "Hicbir ciddi adam yoktur ki ona sokaklar da rastlandigmda, boylesine igren~ bir kisinin dokunmaSl ile herhangi bir surette kirlenmekten korkarak yolunu degistirmesin. Ona sabah rastlanmca, 0 giiniin kalan kisrru ugursuz sayi-

hrdi'' diyor.
Thedora'nm a§lklan pek ~oktu ve hepsi de zengindi. Muhte§em ziyafetler ve kibarlik icinde havasiz eglenceler rertipledigi evi, gen~lerin bulusma yeri oldu. <:;evresinde delikanhlardan cok devlet bilyiikleri yer alryordu. Kadmlann dedikodu ve iftiralan da kendisi icin bir reklam vasitasi oluyordu. Thedora birden ortadan kayboldu. Suriyeli a§lgl Hekibolos, Afrika'ya vali tayin edilmis, kendisi de onunla birlikte Afrika'ya gitmisti. Ne vazrk ki, roman kisa siirdii, Hekibolos, bilinmeyen bir sebepten Thedora'yi kapi disan etti. ZavalhClk uzun sure Iskenderiye'de sersefil bir hayat ya§adl. . Ugrad1g1 moral ~okiintilsil icinde, Thedora, olaylann kendisini surukledigi bu yeni ortama karst kavitsiz kalamazdi. Patrik Timothee onu etkiledi ve bir zamanlann hafifmesrep kadim, din dar ve temiz bir hayat silrmeye basladi. Oyle ki Bizans'a dondilgil zaman avare hayattan ve sonu gelmez serilvenlerden bikrrus, aguba§h've olgun bir kadm olmustu. Insanlardan uzak, namuslu bir hayat siirmeye basladi. Ufak bir evde oturuyor ve ihtiyar bir kadmla yiln egiriyordu. Bu evde yasarken Thedora'nm talihi de degi§ti. [ustinyen kendisini burada tarurrus, onu gonir gormez oylesine tutulmustu ki, Thedora'vi servete ve onurlara bogmakla yetinmedi, evlenrneyi de hayal etmeye basladi. Bulgar asilli olan [iistinyen yumusak bash, babacan adamdi.

Soylu aileden olrnadigi gibi, soylularla da basr hos degildi. Imparatorice Eupliemi de kendisine Thedora gibi birinin halef olmasiru istemiyordu. Bu yi.izden yegenini cok sevdigi halde, bu evlilige §iddetle karst cikn. Fakat §ans Thedora'ya vardim ediyordu.

Imparatorice oldil. Bundan soma isler kolay yurtidu. Kanun, senator, yuksek mevkili kisilerin hafifmesrep kadmlarla evlenmelerini yasaklrvordu. [ustinven bu kanunu kaldrrmakla kalmadi, Thedora ile evlendi.
Kocasmdan daha ihtirash, tasarladigi islerde ve ozellikle kinlerinde ondan daha azimli olan Thedora, Bizans'm buyuk ve en cok sayilan imparatoricesi oldu. Senatorler bile ona korkusuz yaklasanuyorlar, ayaklanm opuvorlar ve 0 izin vermedikce soz soyleyerniyorlardi, Thedora kocasi icin bir musavir, bir sirdas, bir i§ arkadasi idi. [ustinven ona adeta tapiyor, onu her zaman "Benim tath gilzelim" dive caginyor; sefere ~lkugl zaman askiru tazeleyen, buram buram hasret ve sevgi kokan haber ve mektuplar gonderiyordu. Bizans'ta, Mavi ve Yesilliler hem siyasi parti hem de spor kulubu olarak birbirinin kuyusunu kazmakla yetinmiyorlar, haydutluklanyla da istanbul'u korku icinde brrakryorlardi, Hrrsizlik, silahli tecaviizler, adam oldurrneler Bizans genel yasantismm olagan hadiseleri haline gelmisti. [iistinyen'in tac giymesi ile tahttan uzaklasunlrrus olan Imparator Anastasius'un yegenleri Yesilleri, Imparator tarafmdan tutuIan Mavilere karsi ayaklandmyorlardi. Dini bakimdan da iki taraf birbirine karsr idi. Sefaletler, hayat pahaliligi, ag1r vergilerin reformlann sonucu ve bakanlann eseri oldugunu soyleyerek Mavi

10

HIPODROMDAN iMPARATORiC;ELiGE

11 ve Yesillileri birlestirenler Hipodrom'da biiyiik bir isyan <;Ikartular. Ihtilalcilerin parolasi ve hirlesme cagnsi "Nika (Zafer)" idi. Bu kisa fakat feci demegojik patlama tarihte Nika isyam dive amhr. Halk, Hipodrom'dan tasip imparatorluk saravmm kaptlarma varmis ve telasa kapilan [ustinyen, kacmaktan baska bir §ey ~ii§iinemez olmustu. Sogukkanhhgmi muhafaza eden Thedora, Imparatora ve bakanlara §unlan soyleverek ihtilalin oniine gecti: "Gercekten, tek kurtulus yolu kacmak olsavdi bile, kacmazdim. Tac tasmus kimse, onu kaybettikten soma ya§amamah. Beni imparatorice olarak selamlayacaklan giinii asla gormeyecegim Kacmak istiyorsan, Sezar, kac; paran var, gemiler hazir, denizler acik. Bana gelince; ben kahyorum. 'Taht, muhtesern bir tabuttur. Erguvan rengi elbise kefenlerin en giizelidir' diyen atasozunii pek

" sevenm .... Thedora, [ustinven'in rahnru kurtardi ve tahnrun da, hayatirun da tehlikeye girdigi 0 kavgadaki tuturnu, onu kahramanhga yiiceltti. Imparator da, gen<;liginde taparcasma sevdigi bu kadma sonuna kadar baglr kaldi; ustelik onun iistiin zekasmm, iradesinin de havraruydi. Oyle ki, ondan hicbir §ey esirgemiyor, devlet idaresinde simrsiz bir otorite tamyordu. Thedora, 29 Haziran 548'de kanserden oldiigii zaman [ustinyen, bu telafisi imkansiz kayba <;ok iizilldii, Sagken onu taparcasina sevmisti, Oldtikten soma da hanrasma sadakatle baglr kaldr.

Rodas Adasi'na slgmdlgma bin pisman alan.e§itli nedenlerle alamadigi Osmanh tahnru isyan yolu ile almaya kalkisti ise de. 25 ~ubat 1495'te Napoli'de olen. vatan ve evlat hasreti ile kavrula kavrula yanarak gene yasta Italya'da oldu. Banlan padisah olmasma ragmen Cem Sultan kadar ilgi <. Davetler. ziyafetler. olusii bile paylasilamayan Cem'in na§l bes bin altm karsihgmda satin almarak 3 vil. hayatm sillesini daha besikte yernisti. tam bir siirgi. egleniyor ve biraz olsun yalruzhguu unutmaya cahsryordu. viicudundan. nice entrikalann kurbam olup istanbul'a gelemeyen Cern. Cern'i taruyan ~agda§l Avrupah tarihciler onun giizelligi. bu hususta romanlar bile vaznuslardir. zekasi ve hasmetli tavirlanyla kadmlarm ve gene kizlann gonlunii kolayca caldigiru anlatmakta ge~ kalmarmslar. Dort ay ya§adlgl Nice'de yeni bir hayat ile kar§lla§tlgl icin avunuyor. Cern'in macerasi Fatih'in olumu ile basladi. Cem. Vatarum ve ailesini terk ederek yad ellere slgmdr. diger kardesleri Mustafa ve Bayezid'e tercih bile edilecektir. daha soma onun gozune girecek. gonullerde taht kuramanuslardir. gezintiler birbirini izler. Gonullerin ve kalplerin sultaru olan Cem. Babasmm olum haberini ge<. ne Turkliigiinden ne de dininden son nefesine kadar odun vermemistir.in ve hapis hayan ya§ayan talihsiz Cem. 4 giin soma Turkiye'ye getirilip Bursa'da topraga verilrnistir. Rodas adasmdan Fransa'ya getirildiginde yaklasik dort ay Nice (Nis) 'de kahr. Dogdugllnda babasi Fatih'ten pek yiiz bulamayan §ehzade. aile-vatan hasretini birazcik olsun unutturan gonltlntl kapnrdigt birkac sevgilisi de olmustur. Uzun esaret hayatmda Cem'in. dirisi bir yana. Once Rodos'a slgmdr.ekmemi§ler. <. Papa ve Fransa'nm Hacli seferleri karsihgmda kendisine sunulacak olan Osmanli padisahliguu da elinin tersiyle iten Cern. . talihi kendisine yar olmadi. ham cevapliligi. §atodan §atoya suriilen. alan.12 BEDBAHT CEMiN CONUL MERHEMLERj Osrnanlilar hukum siirerken saltanattan yiizlerce §ehzade gelip gecmistir. 11 ay. Sonra Fransa'ya gonderilerek ulkeden ulkeye. sonunda ahlaksiz Papa Aleksandr Borciya tarafmdan buyuk bir ihtimalle zehirlenerek oldiiriilmu§tiir. Turkluk ve Islamiyet adina faydalarulmak istenen Cem.

onunla gecen saatleri hayatimn en mesut dakikalan addediyordu. Once Savua dukahgirun merkezi Chambery'ye (Samberi).. Kizlanndan biri alan "Phillipine He1eni" de Cem'in hizmetine vermisti. olesiye mahzundur. isnrabmi mersiye1ere dokuvor. yakm dostu ve lalasi Gedik Ahmet Pasa ve ana bagh daha bircok yiiksek gorevlinin Sultan Bayezid'in ernriyle boguldugunu ogrenince dunyasi bir kez daha karardi. §uh ve §en kiz. Onun ge1mesini dart gozle bekliyor. Bu askiru §ll ciimle1erle ifade etmeye calisryordu: 14 BED BAHT CEM'iN GONUL MERHEMLERi 15 "Miijde ey can kim canan gelir Sad 01 ey ten olmu§ iken can gelir" . olmii§ viicuduna yeniden hayat geliyordu. eglencesi boldur ama Cem. Kiiciik agrzh. Cern §atoya getirildiginden itibaren kendisine nazikane muame1ede bulunuyor. Kadm ve erkek giizelleri ve bahceleri cok idi. " Cok gecmeden. e1a gozlit. Salgin kent yasarruru altust eder. Kendi Avrupa'da. felege soyle kahrediyordu: "Salalidan beni girdab-i Frengistan'a sen Gozlerimden kanh ya§ derya gibi akar fe1ek Dokrnedi Yakup ben denli gozunden kanli ya§ Cekrnedi ben ~ektigim zulmetde iskender Fe1ek i§ide1den Sahoguz Han'm §ehid oldugunu Derd ile oldu Frengistan'da Cem mecnun felek Aglamaktan 01 ciger-gusem firakmdan rnudam Kare kare kanlara boyandi bahristan fe1ek . Geride birakmak zorunda kaldigi ii~ yasmdaki oglu Oguz Han. beyaz tenli. Be1ki de Cem'in esaret hayatmda tek teselli kaynagi bu yeni aski olmustur. sevimli baktsli. Kizm gelisini miijde1erle karsrlryor. ilk gordiigii andan itibaren Cem'i buyulemis ve kalbinde kapanmasi imkansiz derin bir yara acrmstir. babahk duygulanru. gogiis acikn. kulak.. Sassenaj Satosu'nun senyoru Baron Jacques (jakr'n. sokaklannda dolasan giizeller. Hem zengin hem de cok kibardi. hiirmet gosteriyordu. Nice ve civannda veba salgiru crkar. Cem'in biitiin dii§iincesi Elen'di. §ehzadenin §airane duygulanru tahrik ediyor ve Nice icin dudaklanndan §u rmsralar dokuluvordu: "Acaib §ehr imis bu §ehr-i Nice (Nis) Ki kalur yanma her ki§i Nitse" Cem'in oltirnune kadar yanmda bulunan ve hayanru romanlasnran can dostu Haydar Bey de Nice'vi §oyle tasvir ediyor: "Nice (Nis) . derya (deniz) kenannda bir §ehir idi.Nice'nin giize1 manzarasi. evlat hasretini. Kadmlann ve gene kizlann boyun. Gozyaslan se1 alan Cern. ama gonlii (ruhu) yurdunda alan mahzun ve Rodas §ovalye1erinin elinde gercek bir tutsak alan Cern Sultan icin garip yo1culuklar tekrar baslar.. . ~ovalye1er bir an once Cem'i tehlikeli bolgeden cikartmak isterler. soma yalcm bir kava iizerinde bulunan Russmar'a ve soma da daha yasarur bir yer alan Sassenaj ~atosu'na getirilir. Vatan ve aile hasreti yanmda cok sevdigi oglu Oguzhan'm feci ahbeti cigerini dagladi. " Nice kentinin guzeli bol.

Cem. Cem. Hiizun doIu stirgun §iirlerine Marie'yi de kativor. Tum vucudu hickinklarla sarsildi. Marie'yi sevmis olan Cem'in kizgmhgr ve hiddeti kulenin duvarlannda vankilaruvordu. . Gun gectikce azalmasma ragmen gene de debdebeli hazinesi. 13 Mart 1489'da Roma'ya gelen Cern. Bourganeuf ~atosu'nun sorumlusu ~ovalye Guy de Blanchefort'un iirkek bakish. On yedinci asirda Guy Allard isimli bir mliellif. kalenin en yuksek burcu olan Lastic burcuna hapsedildi. Cern'i kacmp kendi hesabma bir koz olarak kullanmak isteyen Avrupah dukler. Cem'i gormeve geldiginde bu i§e son verecekti. "La fenetre de L'etrangere (Yabanci guzelin penceresi). Cern'e vurulan sadece Marie degildi. Papa innocent zamanmda bulamadigt serbestligi §imdi bulmus oluyordu. Marie. Bugun bile Bourganeuf'u ziyaret edenlere kulenin list katmdaki bu pencereyi gosterirler. Papa tarafmdan muhtesem bir merasimle karsil anarak Vatikan Sarayi'na verlestirildi. Cern. Marie'nin ohlmune cok lizlilmli§tii.ildliglinli ve daha soma bu oglarun asil aileden bir kizla evlendigin] vazrnaktadrr. krallar adeta maya girmislerdi. Soylu Fransiz guzeli Marie." Talihsiz Cem'in macerasi burada bitmiyordu. muhtesem giysileri ve silahlan. Almeida'mn gozlinu kin burlimli§tli. kulenin demir parmakh penceresinden bir sure disanyi stizdtikten soma kendisini saglam bir iple asn. Uzun pazarliklann ardmdan Papa Sekizinci innocent'e teslimine karar verilmesinden soma. olsun avunmaya ~ah§lyordu. Bu itiraftan soma Cem'in kendisine yuz vermek §oyle dursun. "Zizimi Prince Ottoman Amoureux de Philippine-Helene de Sassenage" adiyla bir tarihi roman nesretmistir. onu tekrar Vatikan'a getirdi. buglin MIa adiyla amlan yeni yerine gecebildi. Almeida silah yerine digerleri gibi zehir yolunu secti. 0 zamanlardan kalma vekayinameler gizIi askin bir meyve verdigini. Altnus yasmda oltince yerine Papa secilen Altmci Aleksandr Borcia. yakm dostu iki aga. sapsan sacli. 0 civann mahalli an'anelerine bile intikal ederek asirlarca soma toplamp tarihi bir romana mevzu oldu. Elen'in yardmu ile satodan kacmaya tesebbus ettiyse de muvaffak olarnadi. Bunun uzerine buradan ahnarak Limoges civanndaki Bourganeuf Satosu'na getirildi. ondan nefret edip yanmdan uzaklasnrmasi Almeida'vi daha da crldrrtti. bir imam ve yirrni hiarnetkarla kuleye yerlestirildi. Bourganeuf'tan vola cikanldi. Onun Rum cariyesi Almeida da Cern'e tutulmustu. Almeida rakibesini ortadan kaldirnus ama bir tiirlti Cem'i kendine baglavamanusti. Bourganeuf'ta Cern icin ozel bir kule sate yapmu sunivordu. beklenmedik tutsak misafir. Cem'in sadik hizmetkan Almeida'nm kendisine sundugu buz gibi soguk §erbeti. guzel hzkade§i Marie de Blanchefort. yah§lkh Osmanh sehaadesine ilk goniste vurulmustu. icinde oldurucu zehir oldugunu bilmeden icti ve birkac giin sonra da oluverdi. tahn ele gecirme umudunun alevini surekli tutan bu Akdenizli dilber kolenin gonhinu kiskanclik atesi vakip kavuruyordu. Cern. Paris'in Eyfel Kulesi gibi. Cern. Nihayet Sekizinci Innocent aglr hastalamnca Saint Ange (Sent Anj) §atosuna hapsedildi. Cem'e en zor gunlerinde teselli veren. Cem de ilgisiz kalmamisn. Bourganeuf kasabasmm simgesi olacak "Zizim (Cem) Kulesi" 1486'da tarnarnlandi. . dogan erkek ~ocugun guzel Phiilipine tarafmdan bliyliti. Papa'run saraymda li~ vil vasadi. gozyaslan sel gibi akti. Almeida'run kiskanchk nobetleri yeniden tuttu ve hayatmm en btivuk hatasiru vapn: Cem'e Marie'yi kendisinin zehirledigint anlatti.Cem'le Elen'in aski. Bourganeuf ormanlannda at gezintilerinin doyumsuz tadmi alarak birazci]. Cern'i kimseyle paylasmak istemeyen Almeida.

mahir bir aver ve savas sanatmda benzersiz bir kumandandi. her atng. "Diinya bir padisaha yetecek kadar genis degilmis" cevabiru verecek kadar Tiirk Cihan Hakirniyeti §uuru ile yogrulmu§. Hatta bu gezintilere bazen Papa'nm kendisi de kanlirdi. Rakiplerini Tofana suyu denilen bir zehirle birer ikiser ortadan kaldmp papaliga vukselmisti.5 karma cikarnus. Kin Lukressia Borcia ise. Rodos Adasi'run fethini tavsiye edenlere. siz beni bir kasik suda bogmak istiyorsunuz". 18 TAM KAVUSACAKKEN Osmanh sultanlan icinde miistesna bir veri alan Yavuz Sultan Selim. italya'run en giizel ve en cazip kaduu olarak §ohret kazanrrusn. "Ben dunvavi fethetmek istiyorum.. . . Yavuz'un butun gayesi. ahlaksizhkta digerlerinden a§agl kalmayan bir cani idi. dedesi Fatih gibi islam alemini tek bir bayrak alnnda toplayip birligi saglamakti. Cern'i gorur gormez hayran ve a§lk olan Lukressia. 19 yasmda bulunan Gandia Dukasi 16 BEDBAHT CEM'iN GÖNUL MERHEMLERi 17 Don Juan Cem'le gayet samimi dost olmustu. Anadolu Turk birligini kesin §ekilde saglanus demir penceli bir hukumdardir. kendisine diinya haritasi gosterildigi zaman da.Papa'nm ogullanndan. tarihin en buyuk cihangirlerinden biridir. gezmeye ~lkarlardl. adimda ve aldigt her nefeste bunun izlerini gonirtlz. Yeni Papa. devlet topraklanm 2. Cem'in Italya'dan Fransa Kralma teslim edilisine kadar yanmdan aynlmadi. Cern Don [uan'la ekseriya ata biner. Osmanh tahtmda ancak sekiz vil kalrrus olmasma ragmen. Hayan boyunca bu birligin atesi ile vamp tutusan Cihangirin.

giyirni basit.Yavuz Selim. Yavuz Selim'in vataguun kuruldugu duvarm iizerine: "~Ik olan nevlesinl" misramr yazdi. erkeklerin aym §ekildeki hareketini hos karsilarnazdi. Misafir kaldigt konakta ozel hizmetlerine gen~ ve giizel bir kiz bakivordu. Arapca ve Farsca dillerine vakU. "arslanlar onun kahredici pencesi alnnda titrerken. gosteri§li elbiseler giymesi. cesaretli. bilginlere savgi gosteren niikteden bir zatn. sogukkanh ve liyakate onem veren bir Cihangir. felek kendisini bir ahu gozliiye kole" etmistir. ziynet takar. ihtiyath. ~olleri ormanhk yamaclar gibi asan Koea Cihangir. kararh. edebi §ahsiyeti yi. diyerek latife etmistit Genis gorii§lii bir kiiltiir adanu ve kudretli bir asker olan Yavuz. kitle psikolojisini iyi bilen. Debdebe ve gosteristen hoslanmaz. duygulu. Yavuz'un bu tutu.iksek. Selirni mahlasiru kullanan Yavuz Selirn. dedesi ve babasi gibi bir §air. bir giizel karsismda goniil kapilanru ardma kadar acar. Saltanat siiresince kaf§lla§tlgl zorluklan yenmek icin zaman zaman §iddet gosterdigi olmustut Aslmda her §ey devletin nizarm icindi. tertemiz duyguya deger verdi: "Hi~ korkmasm soylesin . gunlerce du§uniip karar verdikten soma projelerini suratle ve azimle uvgulardi. ileri gorii§lii. vakur Cihangir Yavuz'un onunde durmak ve ona bakmak bile cesaret isterdi. 1514 yilmda Caldrran'da ~ah ismail'i perisan eden Yavuz. bu erkek giizeline yiirekten a§lk oldu. hem de iyi bir sairdi. Gene kiz. Temiz olduktan soma her ki§i siislii de' mektir" demistir. sadeligi severdi. davanamadi. Bir giin de oglu Sulevman'i (Kanuni) haddinden fazla siislii gorunce: . Cehre ve beden giizelligi kadar. bu goniil selinin onunde miistesna heybetinin kapisuu araladi. Fakat go' nul ferman dinlemezdi. duygusunu acikladu "Ya korkarsa neylesin?" 0. devlet vonetiminde gevseklik gosterilmesine goz yummaz. KlZ. Misir Kolemenleri iizerine yiiriiyerek Mercidabik zaferini kazannus. kitleleri arkasmdan siiriiklemesini bilen bir hatip.. diinyanm gidisatma yani onun elem ve kederlerine ait manzumlara sik sik rastlamr. 0 kadar cok suslenmis. yapilan hatalan kolay kolay bagislamazdi. Farsca Divan sahibi §air Cihangir'i duvgulandrrnusn. bir darb-i mesel (atasozu) haline gelmistit "Rakibin olmesine care yoktur Vezir ola meger Sultan Selim'e" Bununla beraber kihei kadar kalemi de kuvvetli olan Cihangir. ~iddeti diinyalan titreten Yavuz Sultan Selim. Suslii elbiselerin ancak kadmlara yakisacagiru du§uniir. " . mu halk arasmda da biiyiik yankilar uyandmyordu. Hususi hayati diizenli. sonra da kl§1 gecirmek gayesiyle Sam'a gelmisti. zeki. hatta onun kapismda kul 01maya bile razidu.. §iir zevki de vardi Sultan'm. kudretli. padisahm vatagiru toplarken okudugu bu eevapla bahtiyar ve umitli. Bir gun kendisine ipekten. az da olsa ziynete itibar etmesi soylendigi zaman: "Herkes kendisini bize begendirrnek icin siislenir. Cengaverligini dedesi Fatih gibi §iir haline getirmistir. Giildii ve kizm misramm altma: "Derdi ne ise soylesin" cevabuu vazdi. ziynet takrrnssnuz ki. inee ruhlu. Gene kizin §u goniil seslenisi. nenize bir §ey koymarmssuuz. ya biz kimin icin siislenelim. Oyle ki. Cigerparem. Nitekim §u iki rrusra vuzyillar boyu tekrarlannus. guzellige. Diger divan §airlerinde oldugu gibi onun §iirlerinde de giizele. sabirh. 0 yiizden pek cok vezir ve vezir-i azamml idam ettirmekten ~ekinmemi§tir. an. ilmi sever. her tiirlii gosteristen uzak. ta§l gedigine koyan bir nuktedandi. Bilgisiz devlet adamlanna devlet kadrolarmda asla yer vermez.

Bu gozlerdeki muhabbet ve §efkat bile. Misir seferini ii~ gun tehir eden Yavuz Selim. onu ernzirip besleyen. senlik . bunalnr. hasretlik cekenlerin kana kana i~tigi ab-i hayatnr. Sevgi. diri olrnarun. Biitiin gii. gozlerinde diinya mutlulugu. somaki mermer mezar vapnrdi. kendimizi. fazilettir. §an. serinletir. baskalanru da sevemez. Sevgi bir erdemdir. Yavuz'un yiiziine baku. heybetli Hakan'm odasma girdi. makam. dolayisiyla caresizler caresizinin biiytikliigiinii gonlruz. "Sinede vuktur". "Degil tastan. §iir. gurur. eiinii topladi. Susarruslann. Sevgi insaru yoktan vareden. Yavuz'un duygusuna cevap verecegi vaadinin sevinci icinde en giizel elbiselerini giydi. 0 anda olan oldu. Sevgiden yoksun bir yiirek. kendimizi sevmekle baslar.NIN DiKBASLI SEVGILISI Hayan guzellestiren ve devarruru saglayan teme1 duygu sevgidir. Ferhat gibi dagIan deldirir. tiirkii ve namelerde buram buram ask ve sevgi vardit Sevgi aklm maverasi. kibir. vazilan. yolunu kaybedenlerin. Sevgi en cok mevsime benzer: O§iitur. erisilmez heybet ve merhametin yildmm tesirini giderernemisti. titretir. Dunva uzerinde en cok konusulan. basuu kaldirdi. §arkl. gonlun miracidir. top raga ekip biiyiiten OZ tohumudur. §ohret. Birkac defa sallandi. sikar. Mecnun gibi . ismini bilmedigi bu giizelin adi yerine tugrasiru isletti ve tebdil giyerek kabri ziyaret etti. demirden bir kurektir. Sevgi bazen kor olup. bir avnadit Bu aynadan da yiiztirntlzti degil. 0 masum tertemiz duygularla atan kalbi durmustu. Lakin her tarafi titriyordu.Gene kiz. yaradana ulasrnanm ilk §artl sevmektir. soma yere yikildr ve kaldi. Kendisini sevmeyen insan.benlik yoktur. Gercek sevgide riya. Var olmarnn.dili kuruyanlann. ki§iyi cavir cayir yakar. mevki. 20 TAM KAVUSACAKKEN 21 KANINI. agzl . Seven. onun hayat suyudur. sarmalar.

Kmmlilar'da adetti. buna ragmen tathhgmi ve buvuleviciligini kaybetmeyen sesiyle ve kink .i kahnmda olurken lerzan Beni bir gozleri ahuya zebfm etti felek" derken. kiza dikkatle baku. insan aczini. ama bu guzellik olagan iistii degildi. Makanu. cerkes ve hatta Fransiz oldugu ~e§itli Dogu ve Ball kaynaklannda rivayet edilmistir. onunde durulmaz cekiciligt idi. i§te saraya getirilince Hurrem Sultan adtru alan bu giizel Cariye ise aslmda Leh (Polenva) asilli idi. Bu kalenin sahibi sevgili. Nice devlet adamlan. ~ig olaru pisirir. Ve Galicva'run Rohatyn §ehrinde dogmustu. Yalruz. vine Misir seferi sirasmda ~am'da hizmetine bakan ve kalbi duran. burclan lepiska saclardan. Ashnda bu talihin kendisine 0 devir diinya kadmltgi icin en muhtesem bir istikbal hazirlanus bulundugundan habersizdi. gozlerinde §im§ekler cakivor. Onda olagarulstu olan. tam tersine hircm ve dik bashydi. Bu yiizden harem halki onun sarayda pek fazla bannacagml sannuyorlardi. yiiziin goster. La Rossa. Tarih~i Emil Ludwing Napolvon'u anlanrken. Kendisini yurdundan. hasekisi Hurr~m Sultan'di (1502-1591). 0 giine kadar kalbine hirap etmemisler. Guzeldi. son derece giizel endamli. gii~siizliigiinii. kabiliyetli ve bilhassa son derece uysal ve yumusak bash olmalanna itina olunurdu. §ikayetlerini anlanvordu. Hurrem'in onunde diz ~okiiyor ve kendinden geciyordu. Osmanh sarayma takdim edildigi zaman on yedi ya§ma heniiz basnus bulunuyordu. Kanuni. onun sozlerini dinlemiyordu bile. duymadigi yer yoktur. bu giizeli seyretmekte idi. Padisah duyduklanna hayret ederek. Derdinin ne oldugunu merak ediyordu. ince kaslan hiddetle canhvor. Hayatmda tarudtgi kadmlann sayismi bilmiyorduo Lakin bunlann hie biri. Erkegi yaratan kadmlar oldugu gibi. dikkatli bir muayeneden ve denemeden gecirilirdi. hie kimseye ita at etmek istememesi yiiziinden her giin bir olav cikarmasr. erkegi vikan kadmlar da vardir'' diyor. Padisah da olsaruz. manah bakish. diinyanm bile karsismda titredigi Yavuz Sultan Selim bile. Sevgi snur tarumaz. yetersizligini sevgiyle tarur. Zeki. muhitinden ve ailesinden ayn dii§iiren talihine isyan ediyordu. Ash'yi Kerem eder. Onun konmadigi.~ollere dii§iiriir. Yalruz yumusak bash degtl. beyaz tenli. gormedigi. sadrazamlar §oyle dursun. "Siirler pen~e . yiiregimize saplarur. sonunda Kanuni'ye kadar duyuldu. "Ya affet. baskadiru. Seni sevmek gunah ise efendim ~ok gunalurn var" diyen ve anrun iizengisi oniine Salib'i (Hachvi) diz ~oktiiren Kanuni. carpici. Roxalana (Roksolon) dive anrruslardir.dokiik ciimlelerle dertlerini. bir gun oniinde bas egeceginiz bir giizelle karsilasabilirsiniz. ulkelere el pen~e divan da durdursaruz. sonunda onu gormek istedi. mazgallan cazibeli bir ~ift gozden ibaret olan bir kale vardi. Huzuruna getirilen bu ahmh gen<. Savaslarda alman ganimetlerin en guzelleri Osmanli Padisahlan'na takdim edilirdi. Karsismda hafifce kalkik burunlu. Sevgi gelince noksanlan giderir. hamlan olgunlastmr. ismini bilmedigi ask §ehidesini dile getiren nusralan sevdarun ne yaman bir ares oldugunu bildiriyor. carpicr ve cekici bir mahluk duruyordu. biiyiileyici ve baglaviet cazibesi. Bazen de buz parcasi olup. zengini fakiri olmaz. Hurrem saraya getirildigi zaman kendisinde aranan mezivetler mevcuttu. ya sorma curmunu oldtir. htiktimdarlara diz ~oktiiren Muhtesem Sulevman'm bu muazzam kudreti yarunda bir de egildigi yenemedigi bir kale. Saraya alman cariyeler. Kmm tararlannm Rusya iclerine yaptiklan bir akm sonunda esir edilen Hurrem'in: Rus Leh (Polonya). Hurrem. kihclasn. Kit'alara otak kuran. hem de duvarlan ipekten. . milletlere kos dinleten. Hurrem'in gittikce artan hlr~mhgl ve harem kurallanna uymak. bir siirii genclik giinlerinin birer tath haurasi olarak kalmtslar. girmedigi. Ban kaynaklannda La Russe.

Hurrem'i . bas basa dogu§mu§lerdi. benim sultamm.. Hurrem gozdeler arasma girdi. Kalbi buyuk bir ihtirasla dolu olan Hurrem ilk mucadelesine Veliaht Sehzade Mustafa'nm annesi Gulbahar Kadm'dan basladi. sabahtan geceyedek bir diiziye aglayip kendi havanmdan el yuyup (cekip) neyliyecegim. birbiri arkasma Gulbahar'm bir ogluna mukabil Kanuni'den Mehmet. vuzum goztim nrnak icinde. istedigi zaman yatryor. Kanuni'nin seferde oldugu gunlerde aynligma bir gun olsun dayanamayan Hurrem. Huzurlanna cikacak yuzum yok. Onu bir muddet hayran hayran seyreden Kanuni. Hurrern'i huzuruna kabul edip. feryat ve figan eden) ve giryan (aglayan) gozum kapular gozler. Gozlerimin nuru. sirlarmun bilicisi. Osmanli saraymda hakimiyeti eline alan Hurrem. saghglm kaygrya. Gtilbahal' Sultarn da Manisa'ya siirerek saraydan uzaklasnrryordu. Kendisine hie kimse kansrmvordu. Gulbahar Hurrem'e: ". Topkapi Sarayi'mn lo§ dairelerinde daniadmm sadaretini (Sadrazamhgiru) ve kendi ogillnun (Selim) saltanauru temin edecek planlar hazirhvorlar. istedigi zaman kalkryordu. ben tasalrya eziyet edip caruma tiirlii tiirhi aynlik hancerlerini saplavip bu benim kara gozum yasma bakmaYIP. nazarlanru rahatsiz etmeyim?" haberini yolluyordu. saadetimin sermayesi. Bir bucuk ay oldu ki. . Bayezid isimlerinde dort oglu ile Mihrimah isminde bir kizmi diinyava getiriyordu. Mukayyed olsunlar. uygunsuz zalim felek. bugun rahathk yuzun gorrneyup gece sabahadek. Kanuni. Aralannda kisa zamanda derin ve sarsilmaz bir ask dogup yerlesti. zar aglaYlp nalan (inleyen. Hurrem miiteessir bir halde nazlamyor ve Padisah'a: ". Hak alim §ahittir ki. siz cermet s:is:egini benden aymnca. bu hicbirine benzerniyorduo C. Kanuni yirmi alu ya§mm biitiin atesiyle bu Leh kinru sevdi. gamli gonlumun rahatl. Hem de bir daha crkmarnak iizere. Artik sik: harem kurallan ona VIZ geliyor. rahanm srkmnya. yiizunu nrmahyordu. Ancak. bunun yerini basma buyruk olma ve kimseyi begenmeme alrrusti.Hain kadm bana rekabet edecek sen mi kaldm?" diyor ve hirsiru yenemeyerek iizerine anlip saclanru yoluyot. Cihangir Selim. bir daha §ikayet 01masm . kendisini huzuruna getiren gedikli Kalfa'ya: "Hurrem'i yerine ilet. gonliinii alan Kanuni. Simdi Hurrem'in lurcmhgl gecmis. yarali ruhumun askmm merhemi daima gonltim tahtma sultandir. kryamet gun Gnu hatmna getirmeyup. II o hafta.:.24 KANUNi'NiN DiKBASLI SEVGILISI 25 soma da unutulup gitmislerdi. dirligim olume yGz tutup dunden beri iniltili bagmnalanmdan insanlann canlan vamp tutusup ihtimal ki gozyaslanm Tann'ya ulasrms oldugundan siz aziz omiirliimu vine bana mGyesser kildi. diger taraftan padisahina uzun ask mektuplan birbirini takip ediyordu: "Benim Devletltlm. Topkapi Sarayi'run hos hareminde iki guzel kadm bir gun sac saca. sultarum tarafmdan bir haber belurmedi. Eger caresiz kalnus bir zavallmm halinden biraz sorarsaruz.:aglrtugl vakit. ne yapacak benim gibi haini? Saclanm yoluk.unku ilk goruste Kanuni'nin gonlune girmisti.

cigeri kebap. sinesi harap. damadi Hirvar Rustem Pasa ile birleserek padisahi kandmyordu.Benim yGzG Yusufum. Sevincimden ktyamete kadar aglasan da yine kar§lhgl olamaz" diyordu. Ferhat ve Mecnun'dan betel' §eyda kolenizi sorarsaruz.. mektubunuzu ahnca giiya rnubarek agzlmz~ dan soz isittim. Boylece saltanann yolu kendi ogullan Selim'e acilryordu. Kanuni'nin haris ve giizel Haseki Sultan'i 56 yasmda oldugu halde 1556 Nisan'mda oldu. eger bu aynhk atesine vanrrus. gecesi gunduzii belirsiz olan. 0 tamamen bunu anlatir." Diye §iirler yaziyor ve Istanbul'a haberciler. latif nazlr sultarum. 26 KANUNi'NiN DiKBASLI SEVGiLISI 27 Bulbul gibi ah-u fervadim dinmeyip avnhgirruzdan dolayi ovle bir halim var ki Allah kafir olan kullanna dahi vermesin. bilmedim. Yuztimu yere koyup mutluluk slgmagl avaguuzm topragiru optukten soma. Sevgili kadmma giizel bir turbe yapnrdi. benim devletimin gunesi ve saadetimin serrnayesi sultarum.i Yusufu okusun. 28 . butun agaclar kalem olsa vine bu aynligm aciklamasmi yapamazlar. Hurremin'e hediyeler gonderiyordu. Kanuni'yi avcunun icine alip entrika iistiine entrika ceviren Haseki Sultan Hurrem. Aglamaktan. gaza (zafer) miijdeleri salip. cabukca mubarek yGzGnuzG gostermesine oyle valvanyorum ki . . ne zamandir ki sultarumdan aynvun. Osmanh tahtmm miimtaz namzedi Sehzade Mustafa'yi da oldurtuvordu. neyledim.. gozleri ya§ dolu. Bu sanrlannda biitiin bir giizellik ve isve kivranan mektuplarla Kanuni'nin iktidan elinden gidiyor ve: "Sure-i Velleyl okurdum dun namazi Sam'da Ziilfiin andim dilberin nittin. Carurrun nuru. istanbul fakirlerine sadakalar dagitnrdi.. hasret deryasina gark bicare. Kanuni biiyiik bir iizuntiiye dii§tii. Tann kapisma vuzumu supurge edip beni sizden ayrrma fikrinin mahvolmasma. SlZlamaktan gozvaslanm yiiziimden akn. sozG §eker. Kim ki aynligm acilanru ogrenmek isterse Sure . askmuz ile miiptela. Eger denizler miirekkep.

Be§ vakit narnaziru ve Ramazan orucunu bir ozrli olmadan birakngiru goren olmanusn. boyle yapmaya basladi. Ya§adlgl maddi ve manevi mesekkatlerle dolu hayat onu ister istemez ~okertmi§ti. Hurrem'in oliimunden soma kendisini cok yalmz hissetmeye baslarrusn. Meydana getirdigi eserler. Onu cok begenmisti. Boyle bir §ey. Baska ihsan ve hediyeler de gelir. bir gecelik olsun Hurrem'in yerini almaya can atiyordu. Kanuni kendisine. Musluman kizsm.NiN SON ASKI Milletlere kos dinletip ayak opturen. Saraya on bir vrl once almnus ve mukemmel bir §ekilde terbiye edilip yeristirilmisti. Sofu. hayalinde bir cami vasiyordu. Bunlan biriktir. son derece uysal ve iyi huylu idi. Artik hasekiler arasma girmis olan Glilfam. biraz urktu. Kanuni olesiye sevip saydig. bir sure soma onlarla iltifata basladi. Paravi ne yapacaguu bilmedi. Tiirk Asn'run Sultam Kanuni Sultan Siileyman. Ostelik bunlan orneklere bakarak yapmaz. pek begenip sevdigi Gillfarn'a iki nobet vermisti. kusursuz bir guzel oldugu gibi. aylar oruclanru tutardi. GLilfam'm haremde bir §ohreti de vardi: Sofuluk. mevcut geleneklerin cok iistunde bir ihsandi. Kanuni. bos zamanlannda nafile namazlan kilar ve Li<. Saadetlu Hiinkar seni ziyade begenmisler ki boyle buvilk peskeste bulundular. ktrrmzi atlas bir kese icinde bes yuz altm gonderdi. Ertesi gun ise. ileride hayrat yaparsm. pembe beyaz pek giizel bir kiz gordu. muhtesem Osmanh'yi zaferden zafere kosturan.. Hurrem Sultan'a omni boyunca bagh kalnus. Bunun dismda. ihsanlann miktan ise gittikce . Bu. gore vi elinden geldigi kadar yerine getirdi. cok zarif ve guzeldi. dedi. Bununla beraber. akhna hie gel~ mezdi. namm yasar ve iki cihanda aziz olursun . usta bir ressanun elinden cikm1§ yagh boya tablolara benzerlerdi. Kimbilir hangi diyar ve hangi iklimden kopup Osmanh sarayma gelmis olan bu yeni a~ml§ gul.KANUNI. hayalinden icad ederdi. Yuzunde cok tath bir pembelik bulundugu icin adiru Giilfam (Gulrengi) koymuslardi. henilz onaln yasmda idi. Onu oz kin gibi seven yasli kadm: ~ Sakla. baska bir ili§kiye girmemisti. Glilfam. Ihtiyar kalfaya darusn. biiyiik bir askla sevdigi Hurrem Sultan vefat ettigi zaman altrms ii~ yasmda bulunuyordu. buyuk ustalikla gergef islerdi. Kanuni.. Glilfam. Hatta. Simdi. Oysa haremdeki yuzlerce gene ve guzel kadm. Bir giin kahya kadmla birlikte cariyelerin bulundugu daireye gitti ve bunlar arasmda ucuk san. tabiatm ve esirligin kendisine yukledig. BlI yuzden harem dairesinde kendisini herkese sevdirmis bulunuyordu. Kanuni'nin kendisini cok begendigini duyunca buyuk bir hayrete kapildi. Gene kadin §a§lrdl. Bunlar. gri gozlii.

Bunun uzerine Kanuni'nin hediyesi olan mucevherleri sattirdi. Fakat gunler gecip caresizligi artmca yava§ yavas razt oldu. Kanuni S. Bu ise. biiyiik bir hiddetin butun benligini sardigmi hissetti. Bir cariyenin ozru olsa. Ancak. bu istegi reddettiler. BlitLin korkusu. Basvurdugu hasekiler. Yanmda bir de ilkokul olacak ve semtin cocuklan burada okuyacaklardi.ilerin i§i birakrnak iizere olduklanm duymustu. Bunun uzerine bore para aramaya basladi.iki nobetten hazzetmezdi.. Bu. buna guvenerek OskLidar'da bir cami insasma baslatn. diye sordu. 0 gece Gulfaru'i ozlernle beklernekteydi. . Hasekiler arasmda uzun boylu. bu sirada caresizlik icinde bocalryordu. Simendam ise. Gulfam'm Kanuni'den bir cocuk sahib olmasi ve boylece kadmefendi. Gulfam. bu durum ise vapuun cok yavas ilerlemesine sebep oluyordu.OzrLi vardi de rim. Hem de bore degil . haseki sultan derecesine yukselmesiydi.Hayu. ancak. buna ragmen Glilfam'm iki nobet sahibi olmasuu bir turlu cekemezdi. Sana bagisim olsun.Gulfam nerede ve sen neden geldin. Ben ise Efendimize mustak (ozleyen) idirn. olacak i§ degildi. bu teklifi evvela §iddetle reddetti. hem sirndiye kadar olan emeklerinin bosa gitmesi hem de butun hayallerinin vikrlrnaSl demekti. zLilUtlLi baltacilar kethudasi ile yapi icin volladi.ah§lrdl. . Bunlann bedeli de harcarunca artik el ve avucta bir §eyi kalmadi. busbutun §a§lrd1: 30 KANUNi'NiN SON ASKI 31 . carpicr bir guzelligi olan Simendam. . dedi. beyaz tenli.. Bununla beraber. nereden bilecek? Glilfam buna razi oldu ve rakibesinin saydig: cil cil altmlan.arnyordu. Lakin. Ancak. onu gozden dli§urmek ve mahvetmek isteyen Simendam: ~ Ben veririm. bir gece nobetini bana terk et. Bir siire soma elindeki hazir para tiikendi. Glilfam. Gene ve muhteris kadm. Ancak nobetlerinden sonra padisahm sundugu hediyeleri bu ise harcryor. levend endamh. Ona bu yuzden olesiye dLi§~ mandi. Yalruz. I§<. onu dii§linduren baska bir mesele daha vardi: Kanuni sorarsa ne divecekti? Sirnendam.Nobetini niye sana verir? Rahatsiz nul .Ya! . Kendisi akca canhsi olup nobetini bana satti. bu duygusunu hie belli etmemeye <. Glilfam. kararlasnnlan mazereti ileri siirecegine: ~ Gulfarn nobeti bana verdi. guzellikte kendisini cok daha iistun bulur. Kanuni. kisa zamanda bu isin tahmininden cok masrafli oldugunu anladi. simsiyah sacli ve simsiyah gozhi. bunun caresini de buldu: . Suleyrnan. sirasmi yeni savnusti. Bu atesli Gurcti dilberi. nobete ondan soma gelen girerdi. on un yerine Simendam cikagelmisti. Kanuni. Glilfam'l pek kiskarurdi. dedi.

Ancak.Bizim fira§lmlzl satan veya degi§tirenden hayir yoktur. "Saadetlu httnkann mubarek ayak tozlanna yuzumu siirerirn. cabucak abdest alip yatsi namazirun dort rekat farziru kildi.Bir vasiyeti dahi olmus.Hangi cami? . . Fazlasi yoktu. gelen haberler Simendam'm soylediklerini dogru cikardi. akca yetmediginden mustarip olup hayrati yanm kalmasm dive bore alnus.. vakit gecmeden musaade var rru. caminin yanm kalmasr idi. Bu bahsi kizlaragasryla daha fazla konusmak istemedigi icin ertesi gunu harem kethudasim cagirtti. Bumundan soluyarak sordu: . Biraz soma iki harem agas. Soma. Hiddeti esasen ge~mi§ ve verdigi pek sert emirden pisman 01mus bulunan Kanuni. bu istegini kirmadilar: . butun iltifatlanna ragmen nankorluk etmis ve §ah-l ciharun visalini paraya degi§mi§ti. Bir an icin gozlerinin onunde. soma hareketsiz kaldi. bu gece kimseyi istemem. Hizmeti if a eden aga kullanna. Hemen tovbe istigfar eyleyin. Kanuni. . dive sordu. Ama tizce davrarup yalmz farz ile iktifa buyurun. Kanuni'nin gozleri yavas yavas acilryordu. Gene kadm. sessiz fakat mahzundu. Durum usulen Kanuni've haber verildi. saclanru oksavan ilik ana eli. Mahzunlugunun sebebi.Sen dahi git.Oyle olmah . Bir kus gibi ~lrpmdl. Bunu arz ederken krzlaragasi: .Kendisine ne kadar verdin? . Buna karsthk ben dahi cumle hakkirm helal ettim. bu isle ilgilendi: . Oskudar'da baslayan camiimi yanm brrakmayrp beni mezanmda da mahzun komasmlar Buna karsilik ben dahi cumle hakkirru helal ettim" demis.Demek ki bu kustah cariye. derhal emir verdi: . is terse bu gece icin canmu bile verirdim. Oskudar'da baslayan camii yanm birakrnavrp beni mezanmda da mahzun komasmlar.. Saadetlu Hunkar'm mubarek ayak tozlanna yuzurmi siirerirn. kendi bildiklerini ve kalfadan duyduklanm Kanuni'ye dosdogru anlatn: . Cumle padisahmuz ihsanlanyla Oskudar'da bir cami-i §erif ve mektep insasma baslanp Zuluflu Baltacilar Kethudasi kulunuzu nazrr tayin eylemis. kizlaragasuu ~aglrtlp Gulfam'm hemen bir odaya hapsini ve bu ism dogru olup olmadigmm arastmlmasnu istedi. Kanuni: . Ama. dedi.. Sakin. Oskudar'da bir cami ve mektep vapnrmaya baslaytp akcasi kafi gelmernis. darbenin nereden geldigini anlarmstu ancak kendisini savunmarun faydasiz oldugunu da biliyordu. Kanuni'nin emirlerini munakasaya imkan yoktu. bir vasiyetim var.Kimden? 32 . Ama. Ama.Yatsi namaztru kilmadim.Bin alun . kendisini kuvvetli kollanyla kaldiran babasi canlandi. Onun ne derece sofu oldugunu bilen agalar. Aym anda harem agalan kemendi boynuna doladilar. Agalara dondu: ..Merhume gayet sofu ve ibadete mubtela idi. ormandaki kulube. bu esir parcasi. Bogulsun. dedi. gen~ kadmm bulundugu odaya girdiler: . Gulfam. Kethuda kadm.Her neve memur iseniz yerine getirin.Merhume.Hakkiruzda ferman-i kaza var sultarum.

Kalfa kadm ise §ifa yurdunda uzun yillar yasadr ve hikayesini orada bulunan herkese bikip usanmadan anlatn. Gulfam. isinin duzelmesi icin onun ruhuna bir Yasin adardi. Giilfam gorniildukten soma mezanna bir hafta her gece ust uste nur indig. baska soz bilmiyordu. Soma. hatta pisrnanligmdan aglarrusn.h bir ormanda. Ancak. Hemen verdigi emir uzerine Simendarn sorguva cekildi. haremde kalmasi caiz degildir" diyerek Suleymaniye Daru's-sifastna (Sifa yurduna) kaldinlrnasma izin aldilar. Bunun uzerine 0 gece boynuna tas baglarup Kizkulesi onunden denize anldi. Bu ise kendisinin alet edilmis olmasi ise. henuz on sekizinci bahannda soldurdugu bu pembe gulun ruhuna mevludler okutmus. bir oduncu kulubesinin onunde idi. Once her §eyi inkar ettiyse de sikisunlmca olayi itiraf etmek zorunda kaldi. Kim bir haksizliga ugrar ve derdini anlatamazsa.. Kalfa kadin bu rtiyayi oniine gelene anlatn. hayannm devarni icin Macaristan'da zengin vakiflar kurup gelirini buna tahsis etmisti. Kanuni. gozleri kamastmyordu. Demek Simendam kendisine yalan soylemis. Ulu aga<. camiinin yanma gamiilmii§ ve vine Kanuni'nin emriyle mezanrun ustiine bir turbe yapilnustir. bunun uzerine yeniden kuplere bindi. Derhal Hassa Mimarbasisi Sinan'a emredip cami ve mektebi tamamlattl. 34 KANUNi'NiN SON ASKI . bulundugu bolumdeki akil hastalan onu bo§ gozlerle dinliyor ve <.ok zaman glillip geciyorlardi. ama Simendam vermis. elinde bir Kur'an-i Kerim. Arnk gece-gunduz bunu anlanvor. bu macera da digerleri gibi unutulup gitti. Sarayda Giilfam icin en cok kalfa kadm gaZya§l dokrnusni. Ye§il elbiseler icinde idi. 0 zaman meseleyi anlar gibi oldu. haksiz yere Gulfam'r kotulemisti. Butun masrafi kendi cebinden vererek Gulfam'm. Kanuni. agizdan agiza soylenmis ve civar halk: tarafmdan ermislerden sayrlrrusur. gene bir erkege dogru uzatnnsti. Boynunda bir ip.. bir kadm rekabeti oldugu sezilmekteydi.Simendarn'dan padisalum . Tesbih tutan elini. Nihayet Kanuni'ye arz ettiler: "Zihnine bir miktar hafiflik gelrnistir. Kethuda kadm devam etti: . Yuzunden fI§hran nur. kendisine hayran hayran bakan gene bir kadmla. obur elinde ise tesbih vardi. Kanuni'nin aynca aginna gitrnisti. Giilfam'm ugradigi akibetten cok miiteessir olrnus. Bunda. Aslmda Hurrem'den sonra kalbine girebilen tek kadm ovdu. KIrk gun soma riiyasmda gordu. Kanuni.KANUNi'NiN SON ASKI 33 .Ciimle hasekilerden bore isteyip kimse vermernis.

kibir ve gururdan yamna vanlnuyordu. Bir dul kadmm evinden yiikseliyordu. Ibrahim. derhal onu dul kadmdan satin alarak i<. Enderun'a alman ibrahim'i. ~ehzadeyi gorenler. 11 ay soma da ktz kardesi Hatice Sultan'la evlendirip onu ailesinin fertleri arasma soktu. Avusturya Arsidukasi Ferdinand'm elcileri geldigi zaman on lara §oyle dernisti: "Benim yapngnn yaptiktir. Onun degil. Benim servetim daima el dokunmarms olarak kalir. hazineleri bana tevdi olunmustur. Bu vuzden Hafize Sultan ve Mahidevran Kadm ibrahim'i hem begeniyorlar hem de takdir ediyorlardi. Kanuni Sultan Sulevman'm sadece sadrazarru degil. Tarihci M uneccimbasi'ya gore Kanuni'nin ayaklanrn ylkadlgl suyu icecek derece ona yaklasan ibrahim Pasa. halka bir zafer §eklinde duyurulmus Turk ordusunun. Sehzade Suleyrnan. istikbale ait proje ve planlan birlikte cizryorlardr. Keman calamn kim oldugunu ogrenmek istedi ve kapuun onunde durdu. Sultan Sulevman sik sik goruvor. Gittikce nilfuzu artan ibrahim Pasa. Zaman zaman da vazifeler veriyordu. bazi §airlerin hakkmda vazdig.:abuk unutmustu. <. hicbiri ibrahim Pasa kadar yetkilerle donanlmanus. Bir evin onunden gecerken nefis bir keman sesi i§itti. BunIan istedigim gibi idare ve sarf ederim. Kanuni. padisaha yakm olmarrusnr. devlet hazinesi benim emrim altmdadir. bir seyisi pasa yapabilirim. muhasibi. memleketleri. kaside ve methivelerin. kralliklar verebilirim. beraber yiyip iciyorlar. sulh ve harp benim elimdedir. kernamru ve sozlerini ilk defa bu kapmm onunde begenmis. Bu denemelerde ibrahim cok basanli idi. Gencligimden beri . Esirlikten geldigini <. Mohac Meydan Savasi'nda gosterdigi cesaret ve kahramanhk onu Kanuni'nin yanmda cok yukseltmisti. "Makbul". Yine Koprulu Mehmet Pasa haric. "Maktul (katledilmis)" unvanlanyla da arulan ibrahim Pasa. Koca Osmanh'yi kendisinin idare ettigini samyordu. yerlere kadar egilerek evin kapilanru acrmslardi. 0 da aym hislerle onlara bagh idi. Bilakis ben emrettigim halde 0 tensip etmezse benim emirlerim iera olunur. eglencelerinde daima onu yanmda bulunduruyor.:linkli 0 benim hep masraflarnm verir. cok sevdigi ibrahim'i 1523'te sadrazam yapn. Gaflet icinde. Avrupa'run kalbine kadar ilerlemesinde ibrahim Pasa'nm biiviik rolu oldugu ilan edilmisti. Dahasi. kemamyla. Kanuni zevklerinde. §ehzadeligi zamarnnda Manisa'da pek gene bir sancak beyi iken bir aksam sokaklan dolasiyordu.: oglanlan arasma katrrusn. lanetle arulmanusnr. "Frenk". sanki ibrahim de bu ailenin bir ferdi imis gibi onlarla konusuyor. oglu Edirne kadisi Mehmet'i de makam vaadiyle zehirletip oldurttu. Kanuni'nin ibrahim Pa§a'YI tanryip saraya aldirmasmm cok enteresan bir hikayesi vardir. Efendim'in maluman olmadan istedigim gibi memleketler. kisa zamancla ibrahim'i 0 kadar cok sevdi ki. Kale Ibrahim'i. Sehzadenin mizacma gore soz sovltiyor ve isleri onun arzusuna gore vapryordu. i§te Kanuni Sultan Suleyman. krzkardesi Hatice Sultan'm da kocasiydi. sohbetleriyle Sehzade Suleyman'm ailesini eglendiriyordu. onunla konusuyordu. 1529'da yapilan ve iyi netice almamayan Birinci Viyana Kusatmasi. Kralliklan. Kanuni ile aym yastaydi. mevkiini saglamlasnrmak icin meshur Vezir Piri Mehmet Pa§a'YI makammdan ettigi gibi. onun verdigi §eyi ben munasip gormezsem iradesi esersiz kahr.35 MAKBUL'DU MAKTUL OLDU Osmanh'nm hukum siirdiigii villar boyunca yiizlerce vezir ve vezir-i azam gelip gecrnistir. etrafmda toplanan dalkavuklann tesiri ile kendisini dey aynasmda gorrneye baslanusn. annesi Hafize Sultan ve Ba§ Kadmi Mahidevran'la oturdukIan meclise onu da alryor. i§te bu sebepten Kanuni padisah olur olmaz. Hicbiri ibrahim Pasa kadar iz birakmanus.

. seferden donen Kanuni'ye tesir etmeye basladi. mektuplara §oyle basliklar koyarak ispat etmeye calisryordu: "Hazret-i Hatun'ul-muazzam''. Hatice Sultan'a ihanet etti.i§mi.. 40 . ozleyen bicare.. icildi. 1536 vil. Hatice Sultan da ona karst derin bir muhabbetle bagli idi. Sizi istiyakla seven. Kanuni zor bir duruma di. . " Aleyhine donen Hurrem Sultan. Irak seferinde bircok hatalar yapnus. Maktul Ibrahim Pasa oldu . eskiden oldugu gibi ibrahim Pasa saraya ~agnldl. Muhsine'ye smlsiklam a§lk olan ibrahim Pasa. Edime'de iyi egleniniz dive uzuluyorum. aciz fakiriniz M uhsine . Muhsine adh bir kadma a§lk oldu. "Hazret-i carum ve sevdigim ve gozleri guzel. Ramazan'irun on dordunu on besine baglayan gece. korkmadan onunla dusilp kalkmaya basladi. Hatice Sultan': onceleri derin bir askla seviyordu.. Diger yandan emir ve Iermanlara "Serasker Sultan" dive imza atmasi da sabnn tamamen tasmasma neden olrnustu.. MakbUl ibrahim Pasa. bir tarafta her §eye ragmen sevdigi ibrahim Pasa . Soma odasma cekilip derin bir uykuya daIan Ibra~im Pasa. adamlan vasitasiyla bunlan haber aldiktan soma.. onun dogdugu hafta dogmusum .. " Kellesi ile oynayan ibrahim Pasa.. Bundan 38 MAKBUCDU MAKTUL OLDU 39 baska ibrahim Pasa.Padisah ile beraber yasadun.sohbetler yapildi. bogularak olduruldu. gittigi seferlerde ona hasret dolu mektuplar yolluyor. Yenildi. Bunlar bir darbe ile padisalu tahttan indirebilecegini bile soylemekten cekinmiyorlardi. Hurrem Sultan. "Hazret-i carum ve sevdigim ve kiiskunurn''. Edime'ye avlanarak vardigmm bildiriyorsunuz. Bunlann arasmda Basdefterdar Iskender Celebi'yi Bagdat'ta idam ettirmisti. biricik diledigimiz sizin sihhatinizdir. fakat elden ne gelir. " Bu ask ve sevda kokan satirlara ragmen her istedigini elde eden ve kendisini Kanuni'nin yerine koyan ibrahim Pasa. Bir tarafta Hurrem Sultan. gunah~lZ bazi kimselerin karuna girmisti.i§tu. ibrahim Pasa bu sevgisini yazdig. ibrahim Pasa'run bu askiru coktan haber alnus ve ortahgi kanstirmaya baslarrusti. Muhsine de hemen karsthglm veriyordu: "Ozuntli bucaginda ve avnlik ocagmda bas: donmiis ve inlerken. Pek cok dusmam ve rakipleri de firsati yakalanuslardi. Nihayet karanru verdi: Bovunu ve mevkiini ihanet derecesinde asan ibrahim Pasa olecekti. tath .. ansizin sabah rlizgan vavas yava§ eserek guzel cisminizin gomiller acari kelamlanruzr getirip oW vucuduma yeniden hayat verdi. "Hazret-i carum ve sevdigim".

Merzifonlu'nun bir baska huyu da elcilere iyi davranmamasi ve onlara tepeden bakip zaman zaman hakaret etmesi idi. Padisahm gozune girmisti. Merzifonlu'nun arnacr. Gozli pek olan Pasa. Fakat Merzifonlu yarulivordu. Avusturya ile basa cikarnaymca Osmanli Devleti'nin himayesine girerek vardnn istedi.ar§lya uyacak nuydi? Yeniceriler bozulmaya baslamisn. Avusturya ile yapilan bansi bozarak sefer haztrlrklanna basladi. hatta onu azarlar. veniceriler ganimet lursi icinde yagrna ve talandan baska bir §ey dii§ilnmilyordu. Bu son Krzilelma'va bir an once sahip olmak icin can atan Sadrazam. Ganimerten baska bir §ey dil§ilnmilyor. Macarlara yardnn etmenin yamnda. Budin Beylerbeyisi ibrahim Pasa'nm. buyuk bir ordu ile istanbul'dan hareket edip. Ama evdeki hesap <. Sadrazamliguun ilk senelerinde Lehistan (Polonya) seferine cikan ve Cehrin zaferi ile asked kudretini gosteren Pasa. Boyle bir orduyu kumanda ederek zafer kazanacagmi zanneden Merzifonlu da venicerilerden a§agl kalnuyordu. Kanuni'den beri surup gelen anlasmazhklan kokunden halletmek ve en onernlisi Kanuni'nin alarnadigi son "Kizilelrna'' Viyana'yi alarak daha fazla §an ve §ohrete kavusmakti. Butun bu olumsuzluklar alnnda Viyana onlerine gelen Merzifonlu Kara Mustafa Pasa. Boyle bir ordu ile zafer kazamlacak ve Viyana dil§lirillebilecek miydi? Viyana her gece Merzifonlu'nun ruvalanna girip dli§lerini stlsluyordu. Fazil Ahmet Pasa'run gene vasta olumu uzerine yerine Merzifonlu Kara Mustafa Pasa'yi sadrazamliga getirdi. zaman zaman da kelle alip kelle veriyorlardi. Kara Mustafa Pasa. Tokeli imre baskanligmda isyan ederek Avusturya ile carpisrnaya baslarmslardi. §ehri . sonra da arkadan vurulur. Tokeli'nin bu istegini Dorduncu Mehmet'e kabul ettiren Kara Mustafa Pasa. Macaristan'dan Viyana'ya kadar biitun §iddetiyle kendini gosterdi. ziynetin yanmda §an ve §erefe de cok dii§kiindu. verde dehset ve korku sacryor. sadrazam oldugu sirada kirk dort ya§mdaydi. Pasarun butun arnaci Osmanh Devleti'ni Kanuni devrinin azametine kavusturmakti. Pasa ve adamlan yenicerilere soz geciremivorlardi.SON AKIN SON DURAK VIYANA Koprulu ailesinin idaresinden hosnut kalan Osmanh Padisalu Dorduncu Mehmet. Cok buvuk servete ve malikanelere sahip alan Pasa. Tokeli. sozlerine aldms etmez. Bu srrada Avusturya'run Protestan Macarlar'i ezmesi uzerine Macarlar. Estergon ve Yamkkale elde edilmeden Viyana ilzerine yilrilmeyelim. Bu yagma ve talan. Macaristan topraklanna giriyordu. menzilleri birer birer asarak. muhtesem konagmda topladtgi maiyetiyle debdebeli bir havan yudumluyordu. Avrupah ilerleyip gelisirken Osmanh da duraklayip gerilemeye baslarmsti. Osmanh ordusu her gectig.

tarihte <. Bu geri <. Polonya (Lehistan) Krah Jean Sobieski'dir. Simdi Viyana'da teshir edilen Merzifonlu Kara Mustafa Pasa'nm meshur otagi da bunlar arasmda idi. sen de bir §ey yakalardm. Hiristiyan dunyasi Viyana'nm imdadma kosar. Ona karst 42 SON AKIN SON DURAK ViYANA 43 durmak mumkun degildir. " iki ares arasmda kalan Osmanh ordusu. batmakta olan gunesin son l§lklanna karst kansi Mariyet'ine yazip gonderdigi mektupta zaferini. Leh kuvvetlerinin Tuna'dan gecisini seyreder. hahlar. diyemeyeceksin. yedek av atlan var. Merzifonlu. kemer ve ok cantalan. Kacmaktan baska carernia yoktur" cevabiru vermis.. ne yapacagim §a§mlll§ bir halde hungiu: hungur aglamaktachr.. Burada hamamlar. Buyuk bir bozguna ugrayan Osmanli'run silah. sen iyi bir savasci degilsin. binlerce esya ve gayet kiymetli kurkler. yorganlar.. gayret beni kovmadi. Binlerce ceset ve kan deryasuu arkasmda birakarak kendisini guclukle Belgrad'a atar. Tuna'dan gecip Viyana'rnn imdadina yetisecek olan Sobieski'yi Kmm Ham Murat Giray'la durdurmaya calisrr. Osmanli'ya kirgm ve kizgmdir. her turlu arac ve gerecler ve ordu aglrhklan diisman eline gecmistir. olacaknr. Eger ileri anlsaydm. "Mumkunse beni kurtar" dernis. " 44 .ok btiyuk sonuclar doguracaktir. talihimizin ve tarihimizin son akmi. gururunu. sevincini. fiskiveler. c. Sadrazarmn cadmndaki ziynet ve debdebe tasvirin dismda. cephane.ekili§ kademe kademe surtip Ankara'ya kadar devam edecek ve burada "dur" denilecektir. Tatar (Kinm) Ham'na. Merzifonlu'nun cadinna giren Leh Krah Jean Sobieski. cocuklar gibi aglarrus. Ganimetin neden ibaret oldugunu saymakla bitiremem: Elmash saat. Bu rezilane hezimet. ekrnegi ile bilylidilgil Osmanh'va §U (onulmaz) sozleriyle ihanet eder: "Sen bu Osrnanh'nm bize ettigi cevri (hakslzhgl) bilmezsin. ikinci Viyana hezimeti. Han da: "Polonya Krah'm biliriz. Lakin. Bu. cil yavrusu gibi dagrlip kacmaya baslar. sevgisini ve Osmanli'nm hazin durumunu §oyle ifade ediyordu: "Muazzez Ruhum! Sen artik bana. son durag. Sadrazam karst duramavacagiru anlar anlamaz ogullanm caglrml§. Merzifonlu ise bitkin. Hatta bir papagan bile bulduk. Bunlardan biri de. Gorevi istemeye istemeye kabul eden Murat Giray. Tatar kadmlannm savastan eli bos donen kocalanna soyledikleri gibi. . ufak bahceler.kusatirsa da bir tiirlu dusuremez.linkil bana bir §ey getirmedin. dusrnanm def'i yamnda hicbir §eydi ve bilirim ki bu hal dinimize ihanettir. Tatar kadrini bilsinler . Onlar da gorstmler kendilerini kac akce adam imisler.

felaket de adun adim yaklasryorduo Patrona Halil ve adamlan tetikte bekliyorlardi. saraym her tarafiru res imler. vaki§lkh. i§ bittikten soma Vine etrafuu merak etmeye veltenmeden. bilhassa Fatih devrinde. gozu de gordugunden §a§mayacakt1r. Ahmet.i<.i cozmek gibi gelirse de. cesitli tablolar ve baska kimselerin portresinin yam sira duvar freskleri yapmak gorevini de ona verrnisti. kimbilir hangi diyann hangi agacmdan . 1479'da istanbul'a ge1en ve burada on bes ay kalan Bellini'yi ulkesine ugurlarken. hayatmm son una kadar maas baglarrusn. Dogu'nun ve Bati'nm kapismda durarak her iki alemin kulturilnil nefsinde toplayan Fatih. bu sefer istanbul'a <. zenginler ve Sair Nedim de Sadabad'm havasi ve guzelligi ile kendilerinden gecip. saga-sola bakmadan.uncu Ahmet. Esmer. Venedik senatosuna hitaben bir mektup vererek onu nuikafatlandirrrusn. iki <.agnlan Venedikli sanatkar mimar Pietro Benedetti idi. iran'la baslavan savas bir bakirna unutuluyor. yesil gozlU ve koyu bir Katolik olan Benedetti. daha saraya girmeden evvel vaprlir Once Harem dairesinin bahceleri dtlzenlenecektir. Basta Padisah O<. Musluman sanatkarlann yanmda Pavli Paola da Ragusa. sadeliginden ald1g1 hasmetle hem Bogaz'a hem de Halic'e ku§bab§l bakarken. Venedikli ressamm fircasmdan cikan eserleri saatlerce buyilk bir hayranhkla seyreden Fatih. Pietro'nun butun hareketleri kontrol altmda olacaktir. ogle uzeri yemegini mutfakta yiyecek ve aksam.lan. Bunun nedeni. kisa zaman soma bir hayali kesfeder. Osmanh padisahi Ucunci. ticari iliskilerin yams Ira kulturel iliskiler de luzlannusn.1kip gidecektir. Olilmsilz bir §ohret kazanan Bellini'ye iki portesini yapttran Fatih.egi yiizlerce cesit lale. sivasi. dunya gailesini biraz olsun unutmaya <. §uh guzelleri ile cennetten bir kose haline getirilen. kapidan <. Italyan Pietro'ya gerekli butun ikazlar. damadi ise Sadrazam Nevsehirli ibrahim Pasa idi. Kar§ldaki pencerelerin birinde.ah§lyorlard1. Italyan mimann istanbul'a geldigi siralarda Lale meraki <. Daha dogrusu oyle du§unulUp vapilnusti. Harem dairesinin mescit ve mimarisi de bu hasmetli vaprya tezat teskil edercesine bodurlasip cucelesiyordu.e§it aga<. Sabahlan saraya geldigi zaman. Harem dairesi de her renk ve dilden guzellerle dolup tasryordu. Harem dairesinin pencerelerine bakrnamaSl ve iceriyi gormernesidit. Deresi. Fatih Sultan Mehmed'in gilzel sanatlara olan merakirun bir iptila derecesine vardigirn. mehtapli gecelerde daha da cosup tasryordu. vine gonlU ferrnan dinlemeyecek. 1710'da Lale Devri'nin baslangicmda.evresi idi.avu§un refakatinde i§ sahasma gidecek.lld1g1 bahcede calisan Pietro. kaplumbagalan. Harem dairesinin pencerelerinin ve panjurlanrun a<.gururlanan Senato da Bellini'ye.lbyordu. Boyle bir calisma Pietro ustaya Gordion'un dugumuni. cicek ve lalesi. darnadi Sadrazam Nevsehirli ibrahim Pasa olmak iizere. devlet erkaru. sanan ve sanatkan cok seven birisiydi. ko§k ve saraylan. Topkapi Saravi'nm bahcelerini tanzim edecekti.11gmlig. nakislar ve kabartmalarla silslemek istedigini biliyoruz. Diger yandan halkm feryadi ayyuka <. yer ise Sadabad adi verilen Kag1thane ve <. bir ihtiras gibi §ehri kavuruyordu. Matteo D'patsi ve Gentile Bellini gibi Venedikli sanarkarlar davet edilerek istanbul'a getirilmisti. mutluluk veri manalanna Sadabad adi verilen Kag1thane. kafasiru kaldirmadan vardunci bahcivanlarla cahsacak.Osmanlilarla Venedikliler arasmda. minareye ezan okumak icin cikan muezzinin. cesit <. kalbinin atng. istanbul Fatihinin bir vatandasIan hakkmdaki ovgustmden ~ok. saadet bahcesi. "Lale Devri" adim verdigimiz bu donernin bas <. Dunyaya hukmedenlerin ya§ad1g1 Topkapi Sarayi.

Pietro'nun bu basanli cahsrnasiru bes kese altmla mukafatlandmr. bu yasagr nasil delip. dinlendirmek istiyorum. Italyan Mimara bir ipek seccade hediye eder. bana bag1§lamazlar mi? Bir dakika bile olsa. 0 gul cemalini gorebilmem mi? . Son bulusmalannda Ferdane Cariye. Saraydan zaman zaman disanya kiz verirlermis. Heyecanh degildir. buruktur.kopartilarak gelmis veya getirilmis olan gene bir kadmm silueti. bitiktir. Sevgileri doruga cikan iki a§lk. Ferdane bu hediyesi ile. Haremde calisip zaman zaman disan cikrnak hakkma sahip olan ve evi Aksaray civannda bulunan bir kadm aracihgiyla. . "bin verirseniz" der. Hazin bir sevginin saklanabilecek tek hanrasi bu dokuma parcasidu.. "bir eksigimi tamamlamak isterim. Ferdanesindedir. Ferdanesine soruyor: "Colde bir serap. zirvede bir tutam kar da olsan. talihe sitem ederek cariyesi. seni dudaklanma degdirmek. Pietro'nun i§i bir gun biter. seni bir dakika bile olsa gorebilmern mi. deryada bir katre. Sevgisini ve itimaduu kazandigi Lale Devri'nin Padisahi Ucilncu Ahmet'e. bilmiyoruz. kendisinin ugruna ve sevgisi adina yaptiguu haremin kahn duvarlan arasmda once gene kadm bilir. diyen Pietro. kokunu icime cekip bedenimi ve ruhumu yikamak. Sana izin vermezler mil Senin arzunu dinlemezler mil Seni istesem. Padisah O~uncu Ahmet. nefesi darahr. Pietro. Bildigimiz. talih az da olsa kendisine gtiler. Pietro. Umitsiz. yasak bir aska giriftar olan Italyan Mimar. birkac sam name ile mumkun olacaknr. nasil ulasnracaknr? Pietro bunun da caresini bulur. Ondan nasil aynlacaktir. alabildigine sikilir. Sevdigi erkegin bu ek calismasuu. kahreden bir merakla yuregi ifil ifil olur. birkac sanrlik mektubunu gonderir. Bu ancak. M iisluman 01 da benimle evlen. Ferdanesiyle zaman zaman saraym disma cikan araci kadirun evinde bulusurlar. Mektubunda. Kim kime ilk de fa vazrrusnr.. Soma Pietro'dan cariyesine gelen hediye ile harem halki. Bir yandan. mi demek istemistir dersiniz. birbirlerine daha da baglarurlar. Bugiin Hazine ve Portreler Dairelerinin arasindan a§aglya dogru inen Amavut kaldmmh dar ~lkI§m uzandigi sahadaki toprak parcasmm uzerinde tek basina cahsrnalara baslar. Istanbul'dan aynlmak istemez. isini kisa bir zaman soma bitirir. cigeri pare pare olur. Italyan usta boyle bir degi§ime ham nudir bilemiyoruz. ilk narnenin Pietro ustadan geldigidir. Italyan mimann gozii alnnda degil. I§ini kisa zamanda bitirecektir. Pietro her gun. Mektup yazsa bile kim. ." Izin verilir. kendisini takip etmektedir. Muslilrnanhgt ve Ttirkive'ye yerlesmeyi kabullenmesi de 46 MASAL GiBi BiR SEVDA 47 §arttlr. isini bitirmesine ragmen bir tiirlu saraydan. pencereden aynlmayan bu serabm kendisine vaklastigim gorur. " Pietro'nun Ferdanesine kavusrnasi icin saraym izin vermesi yanmda. uzgundur. hayali ile konustugu bu guzele hislerini nasil ifade edecegini du§uniir.

doseklere serip oldureceksin" diye SlZlamyor. saf ve kadmlara duskundu. Naksidil. gonlunu kapnrdtgr Ruhsah'mdan az cekmi§ degildir. Hurnasah.i~ ci. Burak Cetintas'm 20 Kasim 2002 tarihli Hurriyet Tarih Dergisi'nde yazdlgl vazida. padisah olarak cikabildi. Binnaz. Cok ge<. Hatice. Topkapi Sarayi'nda kafes denilen daireye kapatildi. Seniyeperver'in adlanmn gecrnesine ragmen ask mektuplanm nedense baska bir kadma. terligini bile opmeve razidir: Mektuplannda. bes yasmda kapanldigr "Kafes" denilen bu daireden ancak kirk dokuz yasmda.. Sehzade Abdiilharnit. daha once Cariye Ferdane'nin Pietro'ya hediye ettigi ipek seccadedir. geziye gitmedigi gi. bir yangm sarml§ ruhunu teskin etmek icin Ruhsah'm ayagrru degil. 21 Haziran 1779'da daha goztinil acmadan vefat eden bir §ehzade dogurdugu belirtilmektedir. Sonrasi rm? . Dindar. "Beni. ne vapacagiru §a§lrml§tl. herhangi bir girisimde bulunmalanm onlernek gayesiyle kullamlan bir daireydi. Maliye berbatti ve devlet. kirk dokuz yasmda Osmanli tahnna ~lktlgl zaman dag gibi sorunlarla karst karsiya kalrrus. askmi. Yazili kaynaklarda baskadmlan olarak Nuketseza.inlerde Harem'de okuyor. Ozi kalesinin Ruslann eline gecmesi uzerine uziintusunden 50 DiIVANE ASK kalp krizi gecirerek ölmüstür. Ruhsah'm Abdulhamit'in cariyesi degil kansi oldugu. Elli yasmdan soma hayata yeniden sanlan Birinci Abdulhamit. Abdulharnit. senelerden beri devam eden savaslardan dolayl perisan olmus vaziyetteydi. on iki yilda on yedi cocuk babasi oldu. dantel dantel butun motifleri ve renkleri ile Ferdane'nin verdigi seccadesine islernis. 48 DIVANE ASIK ~ 177 4-17 89 seneleri arasmda saltanat suren Birinci Abdulhamit. Babasi Ucuncu Ahmet. Hadice Ruhsah'a vaziyor. idari hayatta oldugu gibi ask hayatmda da yenilgisini kabul etmis. yasta padisah olan Abdulhamit.Pietro'nun Ferdanesine birakugr ilk ve son hediye. Osmanh tarihi boyunca iktidan en uzun sure bekleyen ve "kafes"te en uzun stire kalan hanedan mensuplanrun ii~uncusu olabilmek gibi bir rekorun sahibiydi. Burasr. Birinci Abdulhamit. tahtm varisi olan sehzadelenn disarryla irtibanm kesmek. hukumdann ilk iki kansi olan Ay§e ve Humasah hammlardan soma baskadmi oldugu.. yakisikh degildi. Evlenme cagina gelen §ehzadelere cariyeler tahsis edilir ama cocuk sahibi olmalanna asIa izin verilmezdi. Italyan Mirnar. Yuzlerce cariyesi vardi. Oyle ki. "Glilm sensizlikten bir kat daha havirh billahi" diye and iciyor ve devam ediyordu: .icesi ve yedi dilsiziyle va kit geciriyordu. Biitun cocukluk. Tahn devraldigmda. 0 zaman daha aln yasmda olan Abdulhamit. kalbinde yeseren sevgisini. kadmlanyla konusuyor ya da i. genclik ve orta vaslilik villan kafeste gecmisti. mahzun ve mukadder bir §ekilde iilkesine donmusttir. 1730 Patrona Halil ayaklanrnasi ile tahttan indirilmisti.

lbyor: "Fesubhanallah. Ben kulun. siz efendime bu kadar hasret ve istek ilzre olup. Birinci Abdulhamit yine kaleme sanlryor.. "Abdulhamit. ayagina. omnirnuz oldukca birbirimizin oluruz. benim bu kederli acilanma ve perisan halime derman ve acilrms yareme merhem olursun ilmidiyle sizden §efkat beklerken. Benim bu halime dusmarurn bile acir.irerek senden rica ediyo- " rum . Billahi her gece sabahi cikanrnn.i si. Yalvannm bu gece gel. billahi'l-azim. ancak sonsuz merhametin sondunir. Bir kusur ile beni unutma.inil silrerek gorull yaresine merhem anyor. Kainan yaratan Hak Teala bizi de yaratti. Bu gece de gelmezseniz bildim ki (bilirim ki) bana muhabbetin yoktur. 51 DILFEZANIN 'NIN YASAK ASK! 1795 senesinin kt§l istanbul'u kasip kavurmaktadir.... Lakin istemezsin diye buna cesaret edemedim. onulmaz dertlere dusen bir insan gibi. bu iki mektup ilzerine gonill kapilanru acrms olacak ki Koca Hunkar'i bu sefer halinden memnun goniyoruz. Efendim. feryadi ayyuka <.. kim eder. belki de olmemin sebebi olacaksm. Yine bir iki gecede gelirsiniz diye i. sevgilinin e§igine yilzi. Goniluyor ki. benim aglayismnn atesini sondurtirse. Ruh§ah. Hamid'in sana kurban ola. Ama hicbir mahlukuna kusurundan dolavi azap vermez. Billahi hastalarup doseklere dusrnernin. Efendim."Ruhsah'im. Ruhsah'ma kul. Ayagmm altma yilzilm. Odunun cekisi "2" paraya kadar cikrrusnr. ister §ah 01. Sen bana bu vaktimde merhamet etmezsen.irmek isterim. benim halim cok kotudur. Bir cefaci dilbere gonlunilzil kapnrdmiz rru kendinizden olursunuz. Sevmek. ama sen bana 'gotur' demiyorsun. sana baglanml§ olan bir kulunum. Allah bana layik oldugumu versin. goztim stirerek rica ederim. Hak degildir.yilzilmi. . dunvaya nizam veren bir devletin ba§l oldugunu unutrnus. Kendimi zapt edemiyorum.. ister kul. kurban olsun. iki kisilik bir dunya kurmarun yolu ve koludur . Vallahi silmme billahi. ister beni darp eyle. ister oldur. Sana teslimim. diye buyurursun diyorum. Ben kulun yanma gelip ayagina yuzumu si. istanbul'a Belgrat ormanlanndan tasman aga~ ve odunlar bile karaborsaya dii§mii§tlir." Bu mektuba ragmen Ruhsah'm fettanligr tutmus olmah ki. Insallahu Teala. " Birinci Abdulhamit. Aksarn-sabah gelip birkac dakika oturmak i§ degildir.imitlenirken boyle eylemek Allahu Teala razi degildir. belki beni gotur. Sen de boyle davrandikca billahi olum bana daha havirlidir . gideyim. gecelerde vatagmuza gelmemege sebep ne ola? Allah hakki icin. Camm efendim. Benim vilcudum toprak oluncaya kadar senden vazgecersem.

Dilfeza'nm bu hareketi de Haremde buvuk bir merak uyandirrrus. Ne gelirse. itaat etmesini bir turlu ogrenernemis. bir gece Dilfeza'Yl yanma isternis. Osmanli tahtmm sultam otuz iki yasmdaki Ue. ertesi gun Harernagasi'na §oyIe demis: "Zinhar ola ki.. bestekar ve ruh insaru.. Bu fisiltilar. Cevher Aga'ya ragmen Dilfeza'run §a§kmhktan dilini yutmak iizere . Olavi bir de kendisi izlemek isteyen Cevher Aga. Soma. sultan krzi. Her §eyi ogrenen Dilfeza. alan Zeynep Asime Sultan'a takdim edilmis. bir kapIan kadar yrrnciydi. Dilfeza'Yl kiskananlar bir sure kendisini izlemekle kalrnamrs.iincii Selim. Caminin minaresi oldukca kisa tutulmus. imamlar ve muezzinler haremin iist katlanm gorrnesinler dive minarelerin boyunun kisa yaplldlgl soylenir. Bir dag kusu kadar urkek. 0 gune kadar en ufak bir hediye degil. kimsenin yiiziine bakmadan odasma cekiliyor. ko§e minderinde agirlaruyor. daha camiye gelirken Dilfeza pencereye oturmakta ve ezam dinledikten soma odasma cekilmektedir. ama bir kay a ustundeki kartal kadar yabani. ezandan once odasma cikmakra ve minareye acilan pencereye gitmektedir.i Selim.lkanhp evlendirilmiyor da. Gozu §akagmdan alnma kadar moraran. kizlardau zaman zaman rusvet bile kabul eden kisidir. herkes gittikten soma. samur kiirkune buruntip. yabani mi yabani. Bir kisi haric: Dagistan'dan getirilmis olan on yedi vasindaki cariye Dilfeza. . Dilfeza. Nedir bu Dagistanh. Bostancilan ve Enderun'u ile a§agl yukan dart bin can yasamaktadu. Ama Haremde bu odun sikmnsmdan hi~ soz edilmiyor. bu korpe glizelligi kocasma sunmaya cesaret edernemis ve saraya gondermis. onun gonltinii bir erkek guzeline. Bir kedi kadar munis. Dilfeza 0 kadar guzel ki. Haremagasi bir bakrma. Padisah Oe. tasra e. Dilfeza'ya dokunmak kimin haddine? Ostelik Hukurndann saz alemlerine en basta 0 e. yliz bile vermemistir. 1793 yih Mavis aymm dorduncu Cuma giinii sadrazamhga getirilen Damat Mehmet Pasa'nm kansi. " Bir zamanlar Hurrem Sultanm yapngi gibi. Hareme alman Dilfeza'ya en ince nuanslanna kadar Turkce agretmi§ler.. Cihan padisahi ile sohbetlerde bile bulunuyor. Dilfeza'run odasi Galata sahiline bakryor. nakis islernesini belletmisler hatta tanbur bile mesk ettirrnisler. Sair. sol yanagi dart tirnakla cizilen Cevher Aga. ye§il deniz gozltl kizm marifeti ki. bu itiban goniyor. Dilfeza. Haremagasi Cevher Aga'ya kadar ulasu. Buradaki ezan daha ziyade harem halkma okundugu icin. Dilfeza 0 gece Sultarun yanma nasil geldiyse. 0 zamanlar Haremi ve hizrnetkarlan.iinci. Fakat Daglstanh kizm bir tokadi ile dart donernecli merdivenden a§agl yuvarlarnr. her taraf tas. birkac dakika soma oyIe donmus hareme. Galata sahiline aciIan bahcede ise bir cami var. Odalann duvarlan en fazla dart metreye vanyor ve Haremin biiylik bir kisrru haric. davudi sesli miiezzine kaptirdigml kulaktan kulaga yayarlar. padisah visalini reddetmesine ragmen siiriilmiiyor.agnhyor.iinci. Dilfeza'ya bir kotuluk gelmeye. kendisi razi oluncaya kadar. Olen saraylilann ve bilhassa saray kadmlanrun cenazeleri de bu camiden kaldmlirdi. Oysa Dilfeza. durumu Padisah Uciincti Selim'e anlanr Selim. her ezan vaktinde tekrarlanmaktadir.Bir bakima dunya imparatorlugunun merkezi olan Topkapi Sarayi'nda. burnundan kil aldirmamacasma. bin mislini basma gelecek bil. Caminin miiezzini Hos Sed a Merzifonlu Yusuf. huzurda hicbir §eyi gizlemez. §a§mp kahr. Bu durum. cariyeler dairesine acilan kapmm arkasma saklarur ve sabah ezaru okunmadan once pencerenin oniine gel en Dilfeza'yi suciistii yakalamak ister.i Selim . Dilfeza. Ucuncu Ahmed'in de kiz. ~a§hna donen Ue. Ta. san sirma sacli.

D~iincii Selim'in diger bir ozelligi de §air. Devletin biiyiik bir tehlike icinde oldugunu. mtilki. idari. ictirnai islahatlan "Nizam-i Cedid" adiyla tatbikat safhasina koydu. onlara bol rnaa§ verir ve ihsanlarda bulunurdu. besteler yapngi gibi ~alardl da. Bulgaristan'm T rrnova §ehrindeki sevgi. Bozulan Yeniceri ocagimn yanmda.. . Fatih gibi sanatkarlan korur. Bostanci ocagma bagh olarak modem tarzda Nizam-i Cedid adryla bir ordu kurdu. . Devrinde saray. hattat ve bestekar olmasidir. istikbalin kotii olacagiru cok iyi biliyorduo Devleti kurtarmak icin biitun kudreti He vapngi askeri. Her vil. her Ramazan ve Kurban bayrammda bu gene cifte. Avrupa'da daimi elcilikler kuruldu. ilk icraatmi aglrhkh olarak asked alanda yapn. Ayanlann eskiden oldugu gibi halk tarafmdan secilrnesini kanun haline getirdi.olan miiezzine verilmesini ernreder. istanbul'da kalmasmda bile sakmca vardu. bir isyan sonucu Arz Odasi'nda kihc darbeleri altmda oldunilen D~iincii Selim. en usta miizisyenler ve bestekarlarla dolmustu. kimsenin haberi olmadan hediyeler gonderilir. cok merhametli. §efkatli. Bes bin altm ceyiz ve atiye ile gelin edilir gene kiz. yaradihsmdan halim-selim ve cok da zeki bir insan idi. muhabbet anlanuna gelen Masukiye Camii'ne imam tayin edilir. eger suratli bir §ekHde islahat vapilrnazsa. Siirlerinde ilhami mahlasiru kullanan Sultan. Ancak degil sarayda. camiler yanmda sivil ve asked okullar acrldi. Ticari ve iktisadi sahada yenilikler vapilmasim sagladi. 54 DiLFEZA'NIN YASAK ASKI 55 SADULLAH AGA'NIN ASK! Kabakci Mustafa'nm baslatng. Merzifonlu Muezzin Yusuf. Anadolu ve Rumeli topraklanm yirmi sekiz eyalete ayirdi. Kislalar. Padisah'm sanata ve sanatkara ne kadar deger verdigini §u hikaye ile anlanrlat Kendisi.

Bu yuzden anu bas muhasip yaparak cariyelerine de miizik dersi vermeye memur etti. bestelerinde. hatta sille tokat atmaya baslamislar. guzel okuyup. Karsismda melekler kadar guzel bir cariye vardi. Enderun'da miizik.. istanbul'da dog an Sadullah Aga. fasil veri alan Serdar Kasn'na geldigi zaman da fasil coktan baslarrus. Fakat bu iirnitsiz ve olduruct.unhi Mihriban. Senin gibi herif arz iizerinde yuz bin tane vardir. Bunlann arasinda. yerinden hiddetle firlayarak kukremis: "Baka bre Bostanci . ne olup bittigini ogrenmek icin nedimlerinden birisini disanva yollarms. namusunu emanet etmisti. Sadullah Aga. ishak Bey kan. bostancilann onu dovdugtinu fisildarnasrvla. Bu viizden Mihriban'a askmi ilan etmeye karar verdi. bagmp ~aglmlaya. Mihriban'i ilk goniste sevmisti. mahrem ve gizli manalanna gelen Harem. Sadullah Aga. ders vermek iizere Meskhane'ye girdigi zaman bir anda vildmm ~arpml§a dondu. Sadullah Aga'run ihanetini anlaymca hiddet- 58 . Kapi oniindeki gurultuyu isiten Padisah Selim. Hos. severek ve sevilerek olmenin tadma erisecegini hesaba katti. Sadullah Aga uz~n muddet bu askm acilarma dayandi. prograrm vapilnustir: Dans. Yamna donen nediminin. Ucuncu Selim'in dave tine tam zamanmda vetisememis. takdir ve itimat ederdi. atesler icinde yamyardu. egitim. <. Cirit oynamakta. adi da Mihriban idi. nuzrabmda. ter icinde kapidan iceri girmek istemisse de saray bostancilan. Fatih Camii muezzinlerinden Kerim Efendi'nin aglu idi. Giizel konusan. a siralarda §ohreti her tarafa yayilrrus alan Haci Sadullah Aga'Yl cok sever. 0 halde ya bu ugurda olmeli. Ama bu ka~l§ nereye kadardi? Bir kere ask atesi gonliine du§rniistii. bir sevgi idi. yahut da askmdan vamp kul oldugu Mihriban'a kavusrnah idi. Aym zamanda bir akul alan Harem'de. hossohbet bir adamdi. kimsenin bir dakikasmm bile bos kalmamasi saglanml§. guzel konusan ve yazan cariyeler devlet kademesinin en iistiine yukselmeyi bilmislerdir. ata binmekte pek mahirdi. Aldigt her nefeste. Padisah'm Mihriban gibi yuzlerce cariyesi oldugunu hanrlavarak kendini teselli etti. kulagma ishak Beyin geldigini. 1728 yilmda.. sazmm tellerinde hep a vardi. soz ustatlan ve bestekarlara saraym comert kapismi ardma kadar acari sanatperver Padisah. padisahlanrun davetine ge~ gelen bu adama hakaret etmeye. Bundan baska Padisah ana itimat etmis. Bilhassa saz. ishak Bey.. atngi her adimda. neseli.istanbul' un en namli sazende. Istanbul'un en buyuk musiki ustatlanndan alan ishak da varrrus. ama ishak gibi nadide ruzgar kac asirda vetisir. Burada vetiserek terbiye edilmis zeki ve yetenekli. Hie almazsa. miizik.. ilk zamanlarda boyle du§unerek Mihriban'dan kacti. Harem'de bulunan guzel cariyelerin egitimine de onem verir. O~uncu Selim icin yetistiriliyordu. Onemle belirtelim ki. dikis. basmda §im§ekler cakngiru hissediyor. §imdi kendisini iyi tutup iceri biraksaruz . Ondan kactikca. Ucuncu Selim. padisahm evi yani ailesinin oturdugu yer demektir. edebiyat ve tarih okuyarak zirveye ciknusn. kabiliyetli alan lara saz ve ses ogretmenleri tutardi. " Duygulu ve sanatkar kiymeti bilir bir ins an alan Ucuncu Selim. bestekar ve hanendelerini fasil yapmak icin saraya davet ennis. Fakat sanralan du§uncesini degi§tirdi.

Padisahm neseli bir gununde bunu caldtrmaya karar verdiler.uncu Selim'in dli§lincesini ogrenmek istiyorlardi. . Ulasima da onern veren padisah. ata binmeye merakli. Aga'y. demiryolumuzun uzunlugunu 452 km'den uc. egitim ve ogre time onem vererek asked ve sivil pek cok okul acrrustir.a goturup hapse attilar. annesi Pertevniyal Valide Sultan'dir. "Boyle bir iistat oldurulur mii?" dive sovleniyordu. padisahm onu oldurmeyecegini bildirerek elinden aldilar ve hapse koydular. gurese. Sadullah Aga'Yl sevenler. yuzune bakarruyordu. ruh ve beden bakimmdan gayet sihhatli bir padisahn.ok giizel bir parca idi. Idari ve hukuki alanlarda onemli adimlar atildi. Galata-Beyoglu arasmda tunel isletmesi kuruldu. SaduUah Aga'yi oldurecegi zaman. "Yakalaym haini. kara ve deniz kuvvetlerini guclendirmis. Yanmdakiler: . bilyiik bir ihtimalle damarlan kesilerek katledilislne kadar on dort VII saltanat surrruistur. Sadullah Aga hapiste yatarken "Bayati Araban" fashru bestelemisti. hap~ste oliirnle pencelesmekten zaviflarms. Cariyesini seven Sadullah Aga'Yl affetti. Biiyuk bestekar.almdlgl zaman Dc. Onun zamanmda yeni yollar yapildi. goturun" emrini verdi. ntifuzlu adamlar ceHada. heybetli. SaduHah Aga'run olum fermam idi. Derhal SaduUah Aga'yr getirmelerini emretti. Nedimlerden biri Sadullah Aga'run hayatta oldugunu soyleyince. Soma da sevdigi Mihriban ile diigunlerini vapnrarak Sadullah Aga'ya rahat ve mesut bir hayat sagladi. Saz heyeti birdenbire Bayati Araban fashm calmaya baslamisn. adiru ve bestekanru sordu.lirket-i Hayriyye'ye imtiyazlar verildi. Bu. isnrap. §anma layik buyiikliigu burada da gosterdi. yuzii sapsan 01mustu. padisah onunden yaka pac. Derhal. Oc. Cellar. Cok musrif oldugu. bir gun vine sanatkarlan toplarms. padisahm §imdiye kadar i§itmedigi c. Bu.uncu Selim.SADULLAH AGA'NIN ASKI 59 lendi. bore para ile saraylar vapnrdig.Sadullah kulunuzundur. ava. ask ve sanat akryordu. Beste c. misline cikardi. Bu on un en meshur bestelerinden biridir. Tuna ve Dicle nehirleri uzerinde gemi isletmesi tedbirleri ilk defa baslanldi. Siivey§ Kanah acilarak Akdeniz ve Kizildeniz birlestirildi. Her tarafmdan hayat. Ucuncu Selim'in onunde boynu bukuk durmus. 60 MAVI SÜTUNLU SARAY Abdulaziz. dediler. Karakoy'u Erninonu'ne baglayan Mecidiye (Galata) Koprusu yapilarak hizmete acildr. Oc. aym zamanda gurese merakli olan Sultan Abdulaziz. eski nesesi tekrar yerine geldi. Sultan Ikinci Mahmud'un ikinci oglu olup. olmeden onceki giinlerde bestelemisti. Ona hediyeler ve ihsanlar vererek gonliinu aldi. Ileri goru§lii ve tedbirli. ciride. KIrk yasmda Osmanli tahtma oturrnus. Padisah. Huzurunuzda icra etmeye firsar bulamadi.uncu Selim nerede ise aglayacakn. Osmanli padisahlannm otuz ikincisidir. fasil geciriyordu. Bogazda gerni calrsnrrnak icin . yolunda tenkit edilen Sultan Aziz. Derhal adamlanna.

. 10 Temmuz'da Paris'ten aynlarak Ingiltere'ye gecmis. Padisahm maiyetinde §ehzadeler Yusuf Izzeddin. huyiik meselelerden uzak. Yorgun argm. Burada da Fransa Krah Ucuncu Napolyon tarafmdan asked torenle karsilandi. Diger taraftan. Sultan Abdulaziz. Ne isterdim bilir misin? Cebinde harcligi olan. Isyaru planlayan Avrupa devletleri.Ekselans. hali vakti verinde bir kimse gibi cikrnayi arzu ettigini Basrnabeyinci Mehmet Bey'e §oyle anlatnusn: "Bak Mehmet. Sultan'! Ingiltere'ye davet etti. dudaklanmn kipirdavis. Adarun Yunanistan'a terk edilmesidir" sozti uzerine cok sinirlenen Sultan. Girit icin Osmanh Devleti tam yirmi yedi sene. Sultan Abdulaziz. Aym zamanda Kralice Victoria da. kendi halimizde yasayip gideyim. makamsiz bir kisi olarak Avrupa'ya gitmek. corbarmn zevkle iceyim. asiler isyandan vazgectiler. Adim ansm. toplanan divanda goru§uldu ve devletin itiban bakmundan Sultanm kabul etmesi kararlastmldi. Aksam Allah ne kar verdiyse onunla coluk cocugumun nafakasiru alaytm. zaman zaman ne istedim bilir misin? Ya Kapalicarsi'da ya da Asmaaln'nda kU <. Osmanh Devleti'nin durumu son derece kansikti. atima de gil esegirne bineyim. Fransa krah O<. Yunavim.. Bu davetler. Gelen elcilerin halini gorursun. Ben de istemez miyim oralan gormeyi? Amma.lkml§tL Balkanlar kaymyordu. Hadiselerin bastmlmasmdan bir sure soma. donanmamda bir tek sandal kalmcaya kadar ata mirasiru korumak ve kollamak kararmdaYlln . bakism. adeta kizgm bir sacm uzerine oturmustu. 29 Haziran'da Fransa'run Toulun lirnaruna girdi. §U §amar gibi sozlerle Napolyon'u susturup oziir diletti: . bile merak uyandmr. Ali Pasa Girit'e gonderildi. 1867 yihnda. amma kafanun i<. Misafirler icin verilen yemekte.Sultan Abdulaziz'i de davet icin bir elci gonderdi. . Girit'in her kans topragi §ehitlerin karuyla sulandi. isime gideyim.Lik bir dukkaru olan bir esnaf veya bir zanaatkar olayim. " Sultan Abdiilaziz.. Sabah evimden cikayun. yabanci ulkelere seyahate cikan tek padi§ah ve ilk halife Abdulaziz oldu. Ege adalannda isyan cikardilar. Abdulhamit ve Disisleri Bakam Fuat Pasa vardi.ozLim yolu. Mall sikmtilar son haddinde olup Karadag ve Hersek'te isyanlar <. Sultaniye yatiru Canakkale Bogazi dl§mda karsilayan Fransiz donanmasi. Burada asked torenle karsilanan Sultan.ocuklanm sevgiyle karsilasm beni.liikle bastmldi. 21 Haziran 1867 Carsamba gunu Dolmabahce Sarayi onunden Sultaniye yatma binerek vola ciku. Boylece Osmanh tarihinde. unvansiz. kan dokerek savasti. hali vakti yerinde. Yureklerimiz rahat. Kral Yedinci Edward tarafmdan karsilannus ve Londra'da on bir gun kalnusnr. agir mesuliyetleri olan bir padisah olarak de gil de.uncu Napolyon. Yunanistan'a verilen baglmslzhktan soma rahat durmayan Rumlar.i binbir dertle dolmarms olarak evime geleyim. trenle Paris'e gecti. aslmda cok arzu ettigi boyle bir yolculuga. Ya onlann memleketlerinde. Paris'te aklmi basmdan alan bir hammla rarusrrusn: Fransa'run ze- . Kimsenin derdi bize illet olmasm. gelgelelim bu koskoca ulkenin padisahism. Abdulaaiz'in yamnda oturan ev sahibi Uctincu Napolyon'un: "Ekselans Hazretleri! Girit icin en guzel <. cumle alemin gozleri senin uzerinde. Paris'te acilan milletleraras: sanayi sergisine -bircok devletin idarecilerini davet ettigi gibi. Ban devletlerinin istegi dogrultusundaki ferman vaymlanarak bazi imtiyazlar verilince. Osmanli'ya bir nota vererek Girit'teki asked harekann durdurulmasrru istediler.Turk guresinin dunyada soz sahibi olmasmdaki payini hie kimse inkar edememektedir. <. bu tahnn da esareti var. Bu kirk yedi gun siiren Avrupa gezisi esnasmda Abdtilaziz. sofranm basma geceyim. Kanm gtiler yuzle. Ordulanmda tek bir asker. ciimle halk ortasmda insan rahat nefes alabilir mil Neylersin ki. 25 Haziran 1861'de Osmanh Padisahi olan Abdulaziz. Murat. Isyanlar gu<.

soma dan "Imparator Uciincu Napolyon" unvaruni alacak olan Louis Napoleon'la tarusn. kocasml~ 1873'te olumunden soma da politikayla ugra§maya devam etti. Sultan Abdulaziz. 1826'da Granada'da dogdu. Imparatorice. 1869'un 13 Ekim'inde altt gtinlUgtine istanbul'a ugradi. Eugenie'nin nedimlerini ve yaverini bir gece bahaneyle Imparatorice'nin yanmdan uzaklasnrdrktan soma. Ucuncu Napolyon'un kansi Imparatorice Eugenie (Ojeni). Genclik yillanru Paris'te gecirdi ve burada. Kocasi Ucuncu Napolyon'un. Hukumdar. Sultan Abdulaaiz. imparator naibesi olarak Fransa'yi idare etmistir. Dolmabahce'den Beylerbeyi'ne gecmis ve gun aganncaya kadar beraber kalrruslardi. Bir sene soma serbest birakilan kocast ile burada yeniden bir araya geldi. Guzelligi kadar politikaya da merakli idi. 1853'te Imparator Louis Napolyon'la evlenip imparatorice 01du ve Fransizlann gonlune taht kurdu. 1920'de Madrid'de. Dedikodular. tesirinde kaldigi Eugenie'yi iki yil soma tekrar gorebilme mutlulugu yasadi. Alman ordulanna karst ~870'te Sedan'da yenilip esir dusmesi iizerine Paris'i terk ederek Ingiltere'ye slgmmak zorunda kaldi. 64 . Sovlenenlere gore Hukumdann gozti arnk baska bir §ey gormez olmus ve akli hep onda kaln~l§tlr. Zaman zaman.lh§ davetine kanlmak uzere gerniyle Misir'a giderken. Bir Ispanyol kontunun kizi olan Eugenie (Ojeni). Ingiliz ordusuna katilip Gunev Afrika'ya savasa giden oglunun bir cansmada olmesi uzerine kendini dine verdi ve acilanm unutmak icin diyar diyar dolasn. Eugenie'yi daha karaya ayak basmadan denizde karsilarrus ve hediyelere bogmustu. Dahasi. ziyaretin ilk gununde baslarrusn. 94 vasmda oldu.62 T ARiHi ASKLAR VE ASK MEKTUPLARI MAVi SÜTUNLU SARAY 63 kasi ve guzelligiyle meshur. Tam yanm asrr surgunde yasayan Eugenie. Siiveys Kanah'nm a<. Imparatorice icin Beylerbeyi Sarayi'm hazirlanus.

padisah olduktan soma bu topluluk Beyoglu'nda. oglu Abdulmecid'e nasip olmustur. kisin helva sohbetleri yanmda kahvelere ve orta oyunu seyretrneye. Digerleri kucuk yasta olrnuslerdir. Burhanettin. maas baglayarak halka gosteriler yaprnaya deyam etrnelerini sagladi.:lkml§tl. Abdulmecit. onun zamansiz oliimu iizerine ilaru. her turlu taassuptan ve tutucu fikirlerden uzak bulundurmaya gayret etmis. Bu ilanda Dl§i§led Bakaru Mustafa Resit Pasa'run da tesvik ve katkilan biiyuktur. Istanbul halki icin cok yeni ve gorulmemis bir §ey oldugundan fazla ragbet gortirlerdi. Son derece acik fikirli. Kizlann kirni kucagma oturmaya. Eriskin ~aga ulasabilmis cocuklan §unlardl: Besinci Murat. oglu Abdulmecid'i de bir Avrupali prens gibi vetistirrneye ozen gostermisti. Ikinci Abdulhamit. Kadm ve kizlara dusktln olan Abdiilmecit'in Harem dairesi. hokkabazhk. Bu sirk. Sultan Ikinci Mahrnut. Fransizca ve Ban mtizigi ogrenmesini saglanusn. di. Osrnanli Devleti'ni ve toplumunu Ban uygarhgma vonelten. Abdulmecit. 40 kisilik orkestrasryla . on aln yasmda iken Osmanli tahnna <. korpe ve guzel gene hzlanyla doluydu. her renk ve iklimden secme. Ancak bunlardan sekiz oglu ve yedi kizi. Istanbul halki. 1 Temmuz 1839 gtinu babasi ikinci Mahmud'un akciger vereminden vefat etmesi iizerine. Besinci Mehrnet Resat. kadm efendileri ve gozdeleri arasmda bos kalan vakitlerini degerlendiriyor. yazm da kir ve korulara giderek zamanlanru degerlendirmeve calisirlardi. 0 sirada on dort yasmda olan Veliaht Abdulmecit de bu gosterileri izlemis ve cok begenmisti. devleti kalkmdmp. kiilturel ve siyasi yonden onun yasamasuu saglayacagma inarulan Tanzimat (Inkilabi) Hareketi. Avrupa'daki siyasi ve fikri aknnlan yakmdan izletmis.inya ve devlet gailesini biraz olsun unutmaya calisryordu. turlu isveleriyle onu eglendirirlerdi. Sirki ilk defa Ikinci Mahmut zamamnda gormuslerdi. basta Louis Seullier olmak uzere kadrosunda kim varsa. Erkek ve kiz olarak otuz aln ~ocugu olmustu. Fransa'da cok §ohret kazanmis oldugunu duydugu Louis Seullier'in sirkini davet etmisti. eriskin ~aga ulasabilmistir.ABDÜLMECIT VE CAMBAZ KIZ MADELAiNE Tanzimat doneminin ilk padisahi Abdtllmecit. cariyelere cok ytiz verdigi icin onlan §lmartml§ti. Onu. Bu ragbet iizerine Ikinci Mahmut. ilerici ve banhlasrna yanhsi olan ve bu hususta bazi cevrelerce tenkit edilip adi "Gavur" padisaha cikan ikinci Mahmut. Abdiilmecit. Gunluk isleri son a erip Hareme donunce adeta hucuma ugrardr. Haydarpasa caymnda dtizenledigi cambazhk. kimi omzuna cikmava kalki§lr. Batt ulkelerinden Istanbul'a gelen ve aylarca kalan sirkler. sihirbazlik (illuzyon) gosterileriyle parmaklan agizda btraknusn. Dogu dunvasmm hurafelerinden. Kernalettin. "Cariye" dive arulan. aslmda ikinci Mahmut zamarunda hazrrlanrrus. Alnnci Mehmet Vahidettin. Siileyman ve Nurettin.

bir an once onunla konusrnak ve hatta ba§ basa kalmak istiyordu. Ashnda bu gibi hususlarda cok serbest yeti§mi§ olan ve a§k iliskilerini bir oyun gibi goren Madelaine. bu daveti tereddutsuz kabul ederek saraya geldi. Bacaklan uzun. duzenlenen §enlik ve eglencelere. iizerine titrerlerdi. Saraydan aynlirken aldigi ihsan ve hediyeler ise bir servete bedeldi. Madelaine hunerlert cok begenildigi icin bizzat Padisah tarafmdan "taltif" edilmek uzere saraya davet olundu. ogullan Resat. 66 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI ABDOLMECiT VE CAMBAZ Kiz MADELAiNE 67 KIRK YILLIK KANI OLUR MU YANI . Annesi Bezmialem Valide Sultan ve yakmlan. Madelaine bir turlu aklmdan cikmryor. Madelaine beyaz tenli. Yapng: dans nurnaralan ise. Madelaine onun icin cok yeni ve cok cekici bir tipti. viicudunun biitun guzelligini cornertce sergiliyordu. Bunun da caresini buldular. saclan parlak ve giirdii. once degi§ik guzelligiyle Abdulmecit'in dikkatini cekti. Ancak.i~lii kuvvetli. Seullier sirkini de davet etmisti. onu daha cok yakmdan tarurnak icin krvraruyor. Orada gene Sultana vanasip gee saatlere kadar ahkonuldu. Madelaine. danslar yanmda kendisini de cok begenmisti. siyah krvircik sach. dudaklan dolgundu ve Abdulmecit icin tamarnen degi§ik bir tipti. beli ince. onu list tiste birkac kere seyrettikten soma adeta tutuldu. omuzlan genis. Abdiilmecit. Saraym nazli ve narin guzellerinin yanmda. N urettin ve Kemalettin'in gunlerce surecek olan siinnet dugtinlen icin bilyuk bir hazirhk yapurrrus.igiinli sona erince. gi. Surekli idrnanlarla sertlesmis olan vucudu cok mutenasipti. Yeni gosterileri halki ile birlikte izleyen Abdulmecit: Louis Seullier'in iivey kizt olup 0 sirada on yedi yaslannda bulunan Madelaine'nin.gosterilerine devarn etti. Sunnet di. Siyah gozlerinin bakislan biraz sert. agzl biiyukce. pek guzel bir kizdi. Abdulmecit'in hicbir §eye uzulmesini istemezler. Louis Seullier'i dorduncu rutbeden Mecidi nisaruyla odullendirdi ve hediyelere bogdu. Abdulrnecit. Abdulmecit. at sirtmda biiyuk bir ustahkla vapng.

KIZ tarumadigi ve hie. Kani. Bu derbederlik.Aradigm bende degildir.ligi yoksulluk icinde geemisti.ama§lr yikayip. Nihayet carevi viiriirnekte olduklan tozlu yolun en dar yerinde boylu boyunca yatmakta bulan Ebubekir Kani. Kizm. yerini daha soma mate me birakryordu. "Basmdan utanrruyorsan. Niyetinin kotu olrnadigtru sovleyip konusmak isterse de umdugunu bulamaz. istanbul'daki §uh meclislerin aranan aktorleri arasma girince. hayran. Politik ve yoresel sorunlara iliskin yaztlan kaleme alrvor. hicivleri kulaktan kulaga dolasmaya baslamisti. nihayet kendini kontrol edebilmis. yuvast da. baka kaldigt bu guzele dogru yurtir. ~a§km. bu kasaba benim. Ozellikle mikte yuklu gazelleri. askmi istiyorum" cevabini verir.Limni Adasi.izerine Kani. Ulah beylerinden Voyvoda Alekxander'in ozel sekreteri ve tercumaru olarak goreve baslamisn. Kalbinde eksik kalan sevgiyi tamamlamanm carelerini aramaya baslayan Kani. Kalyon. Hilal kaslim. Ebubekir Kani. benim vasimda kizm olur" demesi i. soma da bedenini caldi. artik bu bohemce hayatma bir e. nazh nazli akan Tuna hyalannda dolasirken e. hayvanlanm otlatan bir Rum dilbere rastlar ve akli basmdan gider. Kalbi de bostu. "Hakikaten evlensem senin yasmda kiznn olurdu. halk achktan kmlryordu. idari ve resmi isleri vurutuyordu. dilsiz. "Ya e. yam basmdaki Tuna Nehri gibi bir dinginlik.lkanlnu~. Bunlardan biri de. KIZ: . Buradaki gorevi. vaslandigirn dii§unerek gencligmin ardmdan agltlar yakrnaya basladi. . tarihinin en buyuk soguklanndan birini yasryordu. yasindan utan. halki bir anda sevince boguyorsa da. Bunlann icinde Ebubekir Kani Efendi de vardi. arkasmda hanralar ve dostlar birakarak 0 §ehir sen in. Bir gun Ebubekir Efendi. gormedigi bu insan karsismda urperir. Ebubekir Kani Efendi. Rum olsun. cami ve kiliselerde tez elden kurtulmak icin dualar ediliyor. "maden ocagmdan e. Vur patlasm. lakin senin gibisini bulamazdrm. Turk olsun. ya selarmrm ahrsm" der. Eli ayagma dolasan Kani Efendi.ekiduzen vermek. Cocuklugu ve gen<. yaruna yaklasrr. Ali Pasa'run istanbul'a donmesi iizerine. bohem hayan once onun kaderini. Yaradandan vardim isteniyordu. selvi boylum. Ebubekir sair adarndi. cal oynasm bir hayat surmeye basladi. Soguktan donmayan hemen hemen bir §ey kalrnarrus. bu §ehirde degerini bulacagmm umidiyle sevincinden kabma slgmlyordu. Tokat'ta dogmu§tu. Bir ceyrek saat kadar suren yolculuklannda Ebubekir Kani. §iirleri. ask ate§i ile yamp durulanmarrusn. Kendisini Kan (cevherin ocagi) He iliskilendirip §iirlerinde Kani. Daha evlenmemis. Tokat'tan gecerken zekasma hayran oldugu Hekimoglu Ali Pasa'run maiyetine katihp istanbul'a geldiginde yirmi bes vasmda bulunuyor. ~imdi ise aradigtrru buldum. siyah rahibe elbiseleri He elinde zikir tespihiyle dolasan Despina Anne idi. derse de Kani Efendiye laf anlatamaz. Limni halkmm iimitleri daha da buzlasrrus. varasm yoluna gidesin. yiyecek ve vardim yerine bir surti mahkum getirmisti. ambarh Osmanh kalyonunun aglr aglr Adaya dogru gelmesi. bir yaprak gibi savrula savrula Silistre'ye kadar vardi. Uzaklardan gorunen u<.igneyip gecersin. Kalbi duracak gibidir. cevher gibi soz soyleven" mahlasmi kullanmavi tercih etmisti. Yasr krrki bulan. saclanna aklar dusen Kani. Ali Pasa'nm divan katipligiydi. "Bu gemide olmam buvuk haksizhk" diyen Ebubekir Efendi. Tokat'taki Mevlevi dervislerinden ogrendigi zikir ve tespihleri de terk ediverdi. gunden gune erimeye basladi. isini bitirip yola cikan bu guzelin hizla arkasmdan kosar. duraganhk katmak istiyordu. sevinci kursagmda kalnusn.

kendisinin takip edilmesinden gizli bir haz da duymuyor degildi. "Kaniya raz-i dili acmak olur dildara Korkumuz nanka esrannuza mahrem olur" 70 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI KIRK YILLIK KANi QLUR MU YANi 71 derken. degilse isa adma. biiyl'ik elcileri adma. aksam saatlerinde circrr bocekleriyle konusmaya calisan Kani. admi bilmedigi ve kimseciklere soramadigi Rum kizmm yolunu gozluyor. gece hayallerine sanlarak act cekiyordu. Kani Efendi bu sozleri soylerken. Beni kabul ederseniz Allah adina.i§te kapimzda bagh kulunuzum. ister iceride. Gi. Rum kizi. butiin §iir dizelerimi sizin muhtesem guzelliginiz icin dizmeye yemin ederim . Mechul sevgiliye de kardesinin adma izafeten Tiryandafila admi vermisti. §lk benim . Yemeden icmeden kesildi. buvudukce saklamak daha da zorlasiyordu. Kiziruza Allah'm emri. . Muhammed adina. kimseciklere soyleyemedigi aski.. krzi babasmdan istemeye karar verdi. Voyvoda Alekxander'den beni sorar. elimden gelen butiin guzellikleri yegane sermayem olan §u inci taneleri gibi ayagmiza serpmeye. Silistre Kalesi'nin burclanndan giin banrmru seyreden. Tuna'run durgun sulannda hayaller goren. iki Peygamber'in kavli iizere talibim. ogrenebilirsiniz.§airane ve zengin hayaller ile kizm kalbini vumusatmayi basarrms ama ne adiru. gonlunde tutusan atesi sondurmek icin daha fazla bekleyemedi... bir yrl evvel Limni'den ozel davet ile buraya getirilmis saygm bir rahipti ve kasabanm Hiristiyan cemaati onun etkili vaazlanna tutku derecesinde baghydl. Beni ondan kurtaracak irade sizin elinizdedir. daha soma sozlerini. Rahip Petraki'ye halini anlatti: . . on vaslanndaki erkek kardesini tarunus ve admm Tiryandafil oldugunu ogrenmi§ti. Kani arkadagenclik hayali kurarak vuruyorlardi. Yasun belki buyuktur.Tam kirk gun once gormustum sizi ve askim bu gece pervanenin kanatlannda kemale erdi. Rahip Petraki'nin kizi oldugunu ogrendi.inlerce bakislanru ko§e baslanna zincirleyip beklemis ama sevgiliyi goremernisti. Tirvandafila'run hasretiyle cayrr cayrr yanan Ebubekir Kani her gece yeni bir gazel yazryordu.. Bu arada onun. uykudan cahsrnadan armdi. Bu takip sonunda onun. Ebubekir Kani. dedikleri avare 3. ilia yuregim zindedir ve bedenim pektir. Kani. Kani'nin akh fikri Rum dilberindeydi. Ali Pasa'rnn mektupcusu Ebubekir Kani. ister disanda tutarsimz ama zincire takngrm kilidin anahtan hicbir zaman 01madi. onu sizden helallige istiyorum. Gonlune laf anlatanuyordu bir turlu.. Kani'nin tarudigi Rahip Petraki. kusagmdaki kucuk bir keseden crkardigt bir avuc inci. Ask derdinden saranp solmustu. gozlerinin icine bakngi Rum dilbere cevirerek Rahip babasmm §a§km bakislan arasmda devam etti: . ne de kim 01dugunu ogrenebilmisti. kizr kiliseye kadar takip etmisti. Kilisenin yolunu tuttu. Gunlerdir. KIZ onde.

rahibe olan Despina Anne (Tiryandafila) de vardir. Gemiden en son cikan Kani.arpmaya baslar. birbirlerine Turkce-Yunanca mektuplar yazmaya baslanuslardi. Caminin misafir odasma getirilen Kani. onun buzlar usttine Ylgtlan bedenini kavrar. rahibin bir din adanu gibi degil de bir zalim gibi davranmasma icerleyen. Halk merak ve heyecanla gerniyi karsilamak icin iskeleye kosusur. gene a§lklar tag iizerine mumlar dikerek adaklar adadilar. gene kizm ayaklanna dogru akmaktaydi. Silistre'de cok kalmaz. kizrru Kani'ye venneye razi olmustu. 0 da mahkumlan tasiyan kalyonla Limni'ye gelir. Despina'run kucagmda yatan Ebubekir Kani.. i<. Hiristiyanltgt kabul edip vaftiz olacakn. kirk inciyle birlikte sevgilisinin kirk tel sacim mezanrun basma gomer. iki a§lk ilk defa bir canmn alnnda bas basa kalirlar. sabaha kadar kendine gelemez. kiliseden kacip Kani'nin evine gelir. basuu buzlardan kaldmp elleri arasma ahr. halkm ayiplarnalanndan ve kizt hakkmda cikanlan dedikodulardan bikip usanrrus. Limni'den geldikten altr ay soma istanbul'da oldu ve Eyup Sultan kabristanma . Dart yilm sonunda Petraki. Bu zaman zarfmda Rum dilber de Kani'yi sevmis. Rahip Petraki. Petraki'nin teklifi uzerine kendinden gecen. adeta kiztru kacinrcasma Limni'ye gonderrneye karar verir. Fakat §artl cok agirdi: Kani. kizmi vermeye yanasmarrus. Limni'de kaldigi iki YII boyunca her gun bir ttirhi unutarnadigr Despinasi'nm rnezanrun basinda dua eder. On sekiz yasinda bir gene kiz iken yapamadigiru. yakacak odun bulamaymca ocak sonmii§.insaf eyle Petraki Efendi. Kani'nin donmamasi icin bedeninin sicakhguu ona vermeye <.kilisenin tashk yolunda. kalbi ctkarcasma <. kazanrrus olmarun verdigi giivenden gti<. sabahm isiklanna ulasan Ebubekir Kani'yi kurtaran Despina.lerinde. 0 unlu soziinii patlatti: . Gozlerinden suzulen steak yaslar da Kani Efendiyi kendine getiremez. bir kilic. istanbul'a donecegi gun. Despina. gozleri karanr. Sevgilisi Limni'ye ucurulan Ebubekir Kani. 72 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI KIRK YILLIK KANi QLUR MU YANi 73 C::Ighklan ayyuka cikan. Dorduncu yilda Rahip Petraki. §imdi kirkim asmis bir rahibe olarak yaprnaktan hem gurur hem de haz duyrnaktadir Gecenin ayazina aldtrmadan. Despina'run yiiztinu gonir gormez sesi titrer. buzlann ustiine ylglhr kahr. Ortaya bir Kur'an. Nefesleri 0 gece birbirine kansir. kendisini kurtaramaz ve hayata veda eder..ah§ml§tlr. 0 gun kiz. nemli gozlerini hie kirpmadan. Ebubekir Kani. biraz da kizm gonlum. bir Incil. Despina. ne yapacagrru bilmeyen Ebubekir Kani Efendi. Despina. bir Paskalya somunu ve bir avuc tuz koyarak el basip ornur boyu birbirlenni sevmeye yemin ederler. sabalun ilk isiklanyla kendine gelirken kizm nefesi kesilmeye. bu durum dart uzun yll sunip gitmisti.lghklar atarak vardim ister. parmaklannm hissetmeyecek derecede ii§iidtigtinii bilmeden. Azize Beatrice gibi hiirrnetle ziyaret edildi. kirk yillik Kani olur mu Yani . Despina'nm mezan Limni'de. <. alan Ebubekir Efendi.

gullerin saranp soldugunu. bir sure soma saray hayanndan sikilarak aynlmak. olur mu Yanii. Onlli Bested. gonuller sultam Mevlana'ya askm tadfini soranlara. aynliktu. Sevki Bey'de ask. Her seyin fersudelestigi gunumuzde. hatta kacmak ister. seckinlerin tarudigi.ok i<. ela gozlu. Eczaci Hacip Efendi'nin kizr alan Natuvan Harnm icin yarup tutusan ~evki Bey. besteler arka arkasma srralarurdi. Cok kolay beste yapan bestekanrmz. en gonulden baglandig: kadm Natuvan Harum'di. <. kuvvetli h§ gtlnlerinin giderek yakla§tlglm anlatan eseri (§arhlan) onu adeta olumsuzlestirir: "Gulzara (gulbahcesi) nazar kildim.tigi icin de Eminonu Bahk pazanndaki Bedros Efendi'nin meyhanesinden cikmayan Sevki Bey'in a§lk oldugu. ~arhlannda renk ise sanbahar gibi sapsandir. ruya) hayal olmus Guller saranp solmus. kibar tavirlan ile de buyuk bir ilgi toplarrusnr. sevgisini gonlune gomerdi. gelir a demler ki ehl-i sefarundir'' Cok icen.i. Ebubekir Kani. istirapttr.ildi. kelimenin tam anlarmyla hicrandu. ask ve meskler de yerini cinsellige. Natuvan'a da acilamamis. bulbillleri lal (dilsiz) olmus Gam mevsimidir §imdi.gomi. Saray fasil toplulugunda hanendelik yaprrus. Saraydan aynlan Sevki Bey ne yazik ki ickiye ahsn. doyurnsuz bir hedonizme brraknusut Gul dikeninden. calismaya ba§lar. gezip eglenmenin hayal oldugunu. Hacip Bey. diken gulunden §ikayet~idir. arnk her gece meyhanelerden ctkmaz olur. halkm cok sevdigi bir besteci olmayi basarrrnsur. 1860'da istanbul'un Fatih semtinde dunyava gelmistir.. Gercek ask ise. arkasmdan alum gelirdi. Kahramanmuz buyitk bestekar Sevki Bev'i de Natuvan Harum'a olan a§b yikrrusti. §air ve yazar olarak unutuldu ama "KIrk yilhk Kani. cesitli nedenlerle kavusamadigi gontil yaresi karasevda'ya donu§ilr. ickisinin atesi. Gul bahcelerinin perisan halini. belki de en icten. Dastlann sicakligt. Bizim neslin insarun cogu: karakasli. Dahasi da. kil~i. insam Yaradanma ulasnran bir merdivendir. her gun yeni bir askm acismi kadehindeki ickiyle birlikte yudumlarken. Ruh ordusunun basi. guzel sesi gibi. ganul yarasmi sarkilara tasumsnr: . bulbullerin sustugunu. yakm dostu oldugu icin de ana da. "Benim gibi 01 da gar" der . sozil 0 gun bugundiir Tiirkce bir darbimesel (atasozu) olarak dillerde yasryor. icindeki bu atesi kullendiremernis. asklanmn yangiru. istanbul gumriigtlne girer. an un icin cok sayida beste yapmasma neden olmustur. Ogrenimi ortaokulu asrnayan Sevki Bey. 74 KARASEVDA Askin ne yaman bir ares oldugunu tadanlar bilir.ik yasta iken Muzika-i Humayun'a almnusti.. Beylerbeyi'nde. Hayati hakkmda pek az §ey bildigimiz Sevki Bey. Bu sirada yirmi dart vasmdadu. rsnrabnu. zevk. lepiska sacli sevgilisine gonlumi pek acamaz: hicrarum. ernr-i muhal (olmaz) olmus Sabret. virane misal olmus Seyran-i sefalar hep bir hab u (uyku.

Rusya. Ingiliz etki alarunm en can ahci noktasina saldirmayi uygun buldu. Sardinya Krah yenilerek Nice ile Savoia'yi Fransa'ya birakti. Daha soma Milano'ya girdi. asm hassasiyet. Ayru giin. heniiz otuz bir yasmda iken kalp krizi sonucu hayata veda etmistir .il varesine <. meshur meseldir Dunyada gonul yaresine care bulunmaz. Diger taraftan Napolyon. Direktuvarhk tarafmdan Ingiltere'yi ele gecirmekle gorevlendirildi. Napolyon. Bu bilyuk besteci. Paris'teki asked akademiye vazildt. Napolyon Paris'e dondukten soma. ve Avusturya Fransa'ya karst birlestiler. Ulm'da Avusturya birliklerini bozguna ugratti. 1805 vihnda Ingiltere. Avusturya ve Rusya. Akdeniz'deki Ingiliz donanmasrru yenilgiye ugratti.. Napolyon kanunlan. baska bahare Bari bulaynn.inyada.. Avusturyahlar Bavyera'ya saldirdilarsa da Fransa."Dil yaresini andiracak yare bulunmaz Di. Ordusunu Kleber'e birakarak gemiyle Fransa'ya dondu. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde Papa Pius VII. Once Misir seferini hazrrladi. Kl§ geldi. Akka'nm basanyla savunulmasi ve ordusunda beliren salgin hastaliklar vuzunden cekilmek zorunda kaldi. soyle de sen derdime care Vuslat yine mi kaldi guzel.are bulunmaz Her derdin olur caresi. Bu sefer. Osmanh Devleti. dostu Hacip Bey'in kizi Natuvan Harum'a alan a§h yiizunden viktldt. 76 KARASEVDA 77 JOZEPiN PETTANLIGI Birinci Napolyon (1769-1821). Napolyon. Napolyon'un iinunun yayilrnasma sebep oldu. Malta'yi aldi. Fransa'ya karsi birlestiler. baska bahare" 211 §arhyla ganiillerimize raht kuran Sevki Bey. Fransa'daki ordunun basma getirildi ve ilk Italya seferini yapti. Birlesik ordu Napolyon'un ele gecirdigi topraklan geri aldr. 1795 Ekim'inde. Napoli Krallig. firak (aynlik) acrnadadir sine me yare Vuslat yine mi kaldi guzel. 1794'te Italya'daki topcu birliklerin komutanligina getirildi. halk tarafmdan desteklendi. kisa zamanda FranS1Z halkirun sevgisini kazandr. Isvec. Ayru vil. 1807'de imzalanan . Nelson'un bu basansi iizerine Ingiltere. gani. Avusturya ve Rus ordulanru bir kere daha yendi. saYlS1Z ask acisi ve ozellikle duygulanm aciklayamadig.'nin elivle tac giyerek imparator oldu. Korsika'run Ajaccio §ehrinde dogdu. 1799 Ocak'mda Suriye'ye girdi. biraz icki. Piramitler savasiru kazandi ise de 1 Agustos'ta Nelson vonetimindeki Ingiliz donanmaSl FranS1Z donanmasma saldirarak gemilerini banrdi. Fransiz donanmasi da Trafalgar'da Nelson tarafindan biiyiik bir yenilgiye ugranldi. 1798 Temmuz'unda Iskenderiye'ye ayak basti. Dogrudan dogruya ingiltere'ye saldiracagina.

siz ne icin yapryorsunuz? Ingiliz Generalin "San. 0 zaman kocasi Rhin ordulan kurnandamdir. ben ha. Kazandigi birkac onernsiz seferden soma Ingiliz ve Rusya kuvvetleri tarafmdan Wateroloo'da buyuk bir yenilgiye ugratildi.ik ve ilk kizi olarak dunyaya gelen [ozefin. Paris'e donunce ikinci de fa tahttan indirildi. [ozefin fettan kadmdn. igneli soruya Napolyon §6yle cevap verir: .la para diyorum ve savasm para icin yaplldlglru iddia ediyorum. Dusman kuvvetleri 1814'te Paris kapilanna dayanmca gorevinden aynlmak zorunda kaldi.i. Helen Adasi'na g6tiiriildi. 1813 Ekim'inde Leipzig'de yenik du§tu. kendisinde olmayan bir §ey icin savasrr. Bosanmak isterler. Elbe Adasi'na surgtine gonderildi. Belcika'ya saldirdi. Napolyon. Vikont Bauharneais. Bu kahramanligimzt asagilamryor mu?" der. Hayatmda kisla. Paris'te sevgililerinin maddi yardimlan ile lilks bir hayat yasar. sizin ise onurunuz . Peki. yi. Napolyon bir giin. Her millet. siz savasi para icin vapngiruzi sovltivorsunuz. Napolyon. §eref. Hemen bir ordu toplayan Napolyon. Tilsit antlasrnasnu bozarak Rus limanlanru ticaret limanlanna a~lp FranS1Z mallanna gumnik koydu.. Ordusu peri§an oldu. kacaklann sayist ~ogaldl. Daha soma ihtilal mahkemesi tarafindan giyotinde kafasi kesilince dul kalan [ozefin. 1810 yilinda Car Aleksandr. "Majeste. Napolyon. Amerika'ya kacmak istediyse de basaramavmca St. [ozefin'den olan oglunun gayrimesru oldugunu iddia eder.Tilsit antlasmasi ile Fransiz-Rus ittifakma vol acn. Fakat Ekim'de cekilmeye basladi. top arabasi ve askerden baska bir §ey gorrne- 80 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI JOSEFiN FETTANLIGI . Son yillanru bu kuciik adada geciren ve hanralanru yazan Napolyon. 5 Mavis 1821'de oldu. Vikont Alexander Bauharneais ile evlenir.Evet. para hususunda Ingiliz generallerinden birisi ile konusurken Ingiliz General kendisine. Bizim paranuz yok. iki cocugu olur. olmaz. 1812 Haziran'mda Napolyon bes yiiz bin kisilik ordusuyla Rusya ilzerine yiirtidii. Bunlardan birisi olan Hortense daha soma Hollanda kralligma getirilen Napolyon'un kardesi Louis ile evlendirilir. " Devlet adami ve komutan olarak i§leri yolunda gitmeyen Napolyon'un ask ve sevdada da §anSl yaver gitmedi. Eylul ortalannda Moskova irmagi kryilanndaki kanh bir savastan soma. Bir yandan da Ruslar cete savaslanyla Fransizlan bunalnyorlardi. Paris'te. onu daha populer hale getirmistir. 7 Mart 1815'te Elbe Adasi'ndan kacarak Paris'e dondu ve buyuk bir sevgiyle karsilandi. soguga yenik dii§mii§tii.. asker ve atlar a~ kaldilar. kendisine karst dtizenlenen bir hiikiirnet darbesini bastirdiktan soma yeni bir ordu kurdu. ordunun komutasmi Joachim Murat'a birakarak Paris'e dondu. Kansi [ozefin tarafmdan yaverleriyle aldatilan Napolyon'un cilgm ask mektuplan yarunda intikarm da korkunc oldu. 23 Haziran 1783'te Fransiz somurgesi Batl Hint Adalannda bir §eker kanusi tanmcismm en biiyi. Fransa'nm vetistirdigi buyuk devlet adamlanndan biri olan Napolyon'un her sevin temelinde "para" oldugunu soylemesi. 1840'da cenazesi Paris' e getirildi. Moskova'ya girdi.iksek Ingiliz onuru" demesine karsihk Napolyon'un cevabi §ahanedir: "Tebrik ederim. BlI arada ~e§itli zorluklar bas g6stererek ordunun yiyecegi tukendi.

81 mi§ alan Napolyon: ilk goru§unde §llh bir kadma cilginca a§lk olur. Italya ordulanna baskumandan olarak tayin edilis ve vola <;:1kisindan bir gun once; 9 Mart 1795 Persembe gurui [ozefin ile evlenir, Yirmi yedi vasmdaki Napolyon, kendisinden aln ya§ buyiik alan fettan kansma ilk ask mektubunu 15 Mart 1797 Pazartesi gunu Milano'dan gonderir,

"Madam, dunden ben Milano artik benim, Dunku Pazar gunii, butun Italya gibi Milanolularda buyiik katedralde ve kiliselerde bana §i.ikrettiler. Kadm, erkek, coluk cocuk beni kucaklamak ve opmek istiyor, Oysa ben, Italya'run mutlak hakirni olan ben, dun gece yatak odamda sizi opmek ve kucaklamak istedim. Bana bu lutfu cok gormeviniz. Yoksa karsilasugumz zaman, bana italyanlar kadar bile direnerneveceksiniz, Butun toplanrmzm atesi, sizi saracak olan atesimin hararetinden fazla degil, Siz benim kanmsuuz. Italva'ya de gil, size sahip olmak istiyorum. Italya, oniime servetimi birakti. Ben sizi, vucudunuz ve ruhunuzla <;:ml<;:lplak zapt etmek istiyorum. Napoleone Buonoparte" [ozefin Napolyon'a pek onern verrnez, ona "Benim Tontonum'' dive hi tap eder. Napolyon, atesli ask mektuplan gondere dursun, [ozefin subaylan ile alev alev ask geceleri gecirir, Gene ada nun silah ve suuf arkadaslan fettan kadmdan nasiplerini ahrlar. Napolyon, Misir seferine crkuktan soma Kahire'de kansmm ihanetini, hem de butun avnnnlan ile ogrenir ve cilgma doner, Buna ragmen 1805 yilmda hayatmm en muhtesem seferlerinden birisi olan Avusturya seferini kazamr. Arnk Viyana'run da sahibidir, Her §eye ragmen vine kaleme ve kaglda sanhr: "lmparatoricern, Viyana arnk benim. Butiin Avrupa gibi, Ama siz kimsiniz? Benim mil Hevhat, aldaruyorum. Aksi olmus olsa da, davetlerine 'evet' der ve ask atesi He crldiran imparatorunuzu, geceleri kar altmda unutulan bir tahta parcasi gibi yalruz birakrnazduuz. Geliniz, sizi bekliyorum. Butun Avrupa beklivor, Yoksa, size sahip olamamanm atesi ile dunyay; yikacagim ... " Bu sefer gelir [ozefin. Ama kendisini getiren arabada, kocasiru, Napolyon'un en yakm arkadaslanndan General Dartois ile aldatmaktan da geri kalmaz. Napolyon bir kez daha uyannusnr; [ozefin'in her ihanetinden haberdar olmaktadir, [ozefin'i Viyana'da Fransiz ordusu ve Vivanahlar karsilar, 0 gece balodan soma beraber olacaklardir, [ozefin, Napolyon'un nasil bir hasretle krvrandigtru bilir, Balo biter; [ozefin nedimleri ile 0 ask gecesine hazirlanmaya gider. Atlas, ipek ve kadife perdelerin ardmdaki yatak odasmda Napolyon kendisini beklemektedir. Hazirhk biter. [ozefin butun §uhlllgu ve gtizelligi ile yandaki odaya gecmek iizere ilerler. Elini perdeye atar, Yuzunde en kadirumsi tebessumu ve §uhlugu vardir Ve orada, nedimlerirun kollan arasma duserek bayiltr, Napolyon intikarruru alnus ve perdenin arkasmdaki kapryi, alelade tuglalar ile ordtirmustur,
82

JOZEFiN FETTANLIGI

83

XARL MARX (MARKS)1N ASK!

Dnli.i kapital yazan, marksisizmin kurucusu Karl Marx (Marks) j fiziki bakimdan cok ~irkin bir adamdi, §ekilsiz bir bur' nu, daima kirpisnrdig; miyop gozleri, kocaman agzl, seyrek sakali ile korkunc bir gori.ini.i§i.i vardi. Ailesi pek zengin olmayan Marx'm babasi Hirschel Marx, avukatlik ve hukuk musavirligi yapryordu. Aslen Musevi olan aile, Karl aln yasmda iken din degi§tirmi§ ve Hiristiyan olmuslardi, Ki.i~i.ik Karl, ilk hi.irriyet fikirlerini babasmdan alrrusti. Baba Marx okuyan bir adamdi. En cok sevdigi di.i§i.ini.irler, Fransiz ih, tilali'nin fikir babalan olan Voltaire, Diderot, Jean Jacques Rousseau ve Lessing idi.

o zamarun Alman aydmlan arasmda ozgurhik sevgisiyle birlikte mutlakiyete karst nefret cok yaygm oldugundan, Baba Marx ile meslektasi Baron Von Vestefelya, gayet iyi anlasryorlardi. Bu yi.izden aralanndaki dostluk ve samimiyet ailelerine de sirayet etmis, cocuklan bile birbirinden aynlmaz olmustu.
Heniiz kiicilk bir cocuk olan Karl'm, Baron Von Vestefalya'run kizi Jenny'e havranhgi 0 giinlerde baslar, Jenny, Karl'm ablasi yasmdadir, Onceleri herkesin cocukca bir muhabbet olarak gordi.igii bu yan kardesce sevgi, gitgide alevlenerek bir "ask" halini alnus ve isin tuhafi karsilik da gormilsnlr, Jenny, harikulade guzel bir kizdr. Ince, zarif endarm, nefis ve§il gozleri ve krzrla calan saclanyla Trier'in en glizel kizr olarak lin vaprrusti, Karl'dan dort ya§ buyiiktii, yani yirmi ile;: yasmda idi. [enny'in ailesi, kizlanrun bir gun nasil olsa bu isten vazgececegi umidinde idiler. Ama dusundukleri gibi olmadr ve Jenny sonun a kadar direndi. Hem zaten onlar, kendi aralannda gizlice ni§anlanah lie;: yll oluyordu. Buna Karl'm babasi bile §a§maktaydL Nitekim ogluna yazdlgl mektupta §oyle diyordu: "Bana oyle geliyor ki, onun onune prenslerin §ahl da ciksa yine senden aynlmaz. Ruhuyla ve bedeniyle sana 0 kadar baglanml§. Fakat unutma ki, boyle bir baglmhhk hicbir vakit alelade bir kizm harci degildir ... " Oysa aS11 korkan ve ins am dusunduren [enny'di. Olesiye sevdigi bu e;:irkin adam ya bir gun kendisinden bikarsa ... Bu yersiz endisesini Karl'ma yazdlgl mektubunda dile getiriyordu: "Bilmem senin bugunku askmm sicakltgim son una kadar devam ettirebilecek miyim? Ah Karl,

nasil korkuyorum bilsenJ Senin 0 son derece gtizel, son derece duygulu, son derece atesli sevginin bende varattigi hayallerin heyecaru baska hicbir yerde yok. Bunlar her gene;: kizm kalbini tarif edilmez bir mutlulukla dolduracak §eyler. Beni korkutan ve endiseye sevk eden de bu ya. Havatrrrun tamarru, mevcudiyetimin hepsi seni dusunmekten ibaret ... " Daimi bir araYl§ icinde olan Karl; felsefenin derinligine vararak hukuk tahsilini brrakir, Bu birakis onu Hegel'e gotiirecek, daha kotusu de Allah'; inkar edecektir. Yine ona gore, toplumun en muhtac oldugu §ey ihtilaldir. Bundan soma, Karl Marx'm miicadelesi baslar, Profesorluk dahil her turlti imkam teper. Tepemedigi, olesiye baglandlgl tek dayanagi, a§h Jenny'dir. Onunla Haziran 1843'te, Kreuznach'taki Luter Kilisesi'nde evlenir. Kendi virmi bes, kansi yirmi dokuz yasmdadir. Karl son derece mutludur. Kansma da kendi felsefi dusuncesini asrlamaya baslarnis ve onu Allah'm var olmadigma ikna etmistir, Boylece hayalinde kurdugu bir dunyayi, bir komunist dunyasiru gene kadma gosterrnistir. Marx'lann ilk e;:ocuklan Paris'te, 1844 Mayis'mda dunvaya gelir. Onun admi da Jenny koyarlar. Fransa'da bulunmalannm sebebi, Prusya hukumetinin baskismdan kurtulmaknr. Fakat burada da duramazlar. Bir Alman multecisinin e;:lkardlgl gazeteyi yonetmeye koyulunca srrur dl§l edilir ve Bruksel'e yerlesirler, Yolculuk masraflanru karsilamak icin butun esyalanm satarlar. 1848 ihtilali patlak verince, Belcika polisi ile baslan derde girer. Once Paris'e soma Koln'e giderlerse de burada da tutunamazlar, Londra'ya kacarlar, Orada dorduncu cocuklan dogar, Ayru zamanda muthis bir sefalet hayatr baslar, De;: cocuklan da tuberkilozdan oliir, Butiin aile, bir veya iki odali yerlerde en zor §artlar icinde ya§amaktadlr. Ama biitun bu sefalet ve rezillikler, kan koca arasmdaki sevgiyi oldiireceg; yerde busbtltun kuvvetlendirir. 21 Haziran 1858'de, Karl Marx, [enny'e vazdig; mektubunda askmi, sevgisini §U cumlelerle anlatir: "Sen oniimde etten ve kemikten buttm varliginla durmaktasm. Seni kollanmda tasryorum. Ayaklannm ucundan baslayarak saclanna kadar her yerinden opup, onunde diz cokmekteyim ve 'seni seviyorum' diye inlemekteyim. Sahiden benim hammefendi sevgilim, seni hie;: kimsenin sevmedigi kadar seviyorum ... " Bruksel'de bulunduklan sirada jenny'in annesi, kizma yardrmci olsun diye Helene Demuth adli bir hizmetci kiz gonderir, KIZ, Karl Marx tarafmdan hamile brrakilir ve bir erkek cocugu dunvaya getirir. Karl'm arkadasi Engels, bu cocugu kabul ederek bir skandalm oniine gecer, Ne var ki Jenny, her §eyi ogrenmesine ragmen Karl'iru terk etmez; onu cok sevdigi icin dogan cocuga ve kadma vardimci bile olur. Jenny, vermis yasina gelmesine ragmen guzelliginden bir §ey kaybetmernistir. Karl ise 1880'lere dogru, kahbi yerinde bir ihtiyar

86

KARL MARX (MARKS) 'IN ASKI

87 adamdir, Uzun saclan ve ihtirasla parlayan gozleri vardir, Jenny hastalamp yataga di.i§ti.igi.i zaman, Marx, onun bas ucundan bir an olsun aynlrnarms, onun kanser hastahgiru ve sonra da olilmtlrui bi.iyi.ik bir metanetle karsilamasmt bilmistir,

gittikce bunalan ve Maria'run da pek yilzilne bakmayan Aleksandr. gorilr gormez ona tutulmustu. Rus Prensi. bir inceleme sirasmda Maria von Hesse'ye rastlarrus. Tarih boyunca gozii ve gonlu. bir dedigini iki etmiyordu. kendine karsr oldugu kadar baskalanna kars: da vesveseliydi. aydmlarla iiniversite gen~ligi arasmda bir ihtilal hareketinin ilk tohumlanni serpmis oldu. Prenses Katerina Katya Dolgoruki idi. kaygrlanndan. Yenilen Ruslar. Carice Maria'nm sihharini ~abucak bozdu. Bu birbirini kovalayan dogurnlar ve Petersburg'un sert iklimi. gonltinun boslugundan kurtulmak ihtiyacmdaydi. gonul maceralanyla anne ve babasrm kaygilandmyordu.Prenses Maria'yi seviyorum. Avrupa'da vapng. Saranp solan ve bir ko§eye cekilen Carice'den Aleksandr yava§ yava§ bikmaya baslanusn. 1841 vilmm Nisan'mda evlendiler. halkmi memnun etmek icin bir sira tedbirler almaya baslarmsn. Ama prenseslikle hicbir ilgisi yoktu . Aleksandr. adalet islerini duzene soktu. dunyarun §ahdaman istanbul ve Bogazlarda olan Rusya'nm. 2 Mart 1855'te Car sifatryla Rusya tahtina c. Lehine olmayan Paris Bansi'ru istemeye istemeye imzalamak zorunda kalan Aleksandr. saraym resrni havasmdan. babasi gibi boylu poslu. 1883'te hayata gozlerini vurnmustur. butun kibar ailelerin gittigi Petersburg'daki devlet parkmda. annesi Carice. maglubiyetin acisuu gidermek. Birlesik kuvvetler Kinm'a asker cikanp Sivastopol Kalesi'ni topa tuttular. ailesine geri adim atnrrms. Osmanli Devleti icindeki Ortodokslann haklanru korumak bahanesiyle savas acmasi uzerine. on un duygulan degi§memi§. Bu gonul macerasi. Bir ara saraydaki nedimelerden Polonyalt asil bir ktz olan Olga Kalinovski'ye tutulup evlenmek istemisse de. Bir bakima goz boyayan ve tutarsiz bir insan olan Aleksandr. Hayal kmkhgl icinde §a§mp bocalayan. Aleksandr kansiru cok seviyor.. gozi. prens ailesine mens up olmadigi soylenen boyle bir ktzla evlenmek istemesine Vine ailesi karsi gelmisse de.i pek bir gencti. gozi. "Ben ancak bu kizla evlenebilirim" demisti. ilk olarak koleligi kaldirdi. Yaverlerine de. Katya Dolgoruki. vakisrkh. meshur 1853 Kmm Savasi'nm en civcivli zamanmda tahta ciknusti. dive diretmesi. . i§te tam bu siralarda. hayatmda onernli ral oynayacak gene bir kizla tarusti. Giri§tigi islahat hareketi birkac yil soma birdenbire duruverdi. Daha gencliginde.. onunla evlenecegim. ondan aln cocugu olmustu. babasi Car Birinci Nikola sonunda bu evlilige razi olmustu. 1838'de Gene. §anma vakisrnayacak boyle bir evlilige onay vermernisti. iki gene. ikinci Aleksandr.i Maria'dan baskasim gorrnez olrnustu: . Maria da kendisini hayrr islerine adarrusn. 0 siralarda Smolny'deki kiz enstitiisunu yeni bitirmisti. Onun da adi. 88 CARIN CÖZDESi KATYA ~ Birinci Nikola'nm yerine Rusya tahtma cikan Car ikinci Aleksandr. Sansilru gevsetti. Aleksandr'm. Boylece. bans istediler.lkngl zarnan. Ingiltere ve Fransa ~lkarlan icabi Osrnanli tarafiru tuttular. Ondan vazgecmektense tahnmdan vazgecerim. ilk cicim aylan fevkalade geciyor.Kansi ve kizmm arka arkaya olmesine dayanamayan Karl Marx.

ilk zamanlarda Katya. Oglu Grandiik Aleksandr'm cevresinde bir cesit gizli ihtilalci komite turedi. tethisciler kishk saraym bir kisnuru bomba ile vikacak kadar i§i azitmaktaydilar. Bunun uzerine ailesi. kisa bir sure kaldiktan soma 1867 vilmm Haziran aymda Paris'e gelerek Aleksandr'la bulustu. ilk ftrsatta seninle evlenecegim" demesine ragmen tam on bes yil surdii. Katya sevgili Car'ma bir oglan dogurdu. gene kadim Napoli'ye gottirdii. oliim korkusu icinde vasadi. Dedikodular ayyuka cikrnrsn.i§ti.imi. Gercekten Katya. Dedikodulara kulak asmayan Aleksandr. Katya. pek akilh degildi. cok guzel bir kadmdi. sivrilmesini istemiyordu. Arnk usaklan. onu cekmekte oldugu bi. Car ise kirk yaslannda vardi. Katya'nm ~ari~elige yukseldiginden soz ediliyorduo Ortahk iyice kansnusn. Yuz cizgileri muntazam. Bu degum Car hanedanmda oldugu kadar aristokrat ailelerde de ofke ve uzuntii yaratti. bu kendi gelen entrikaCl kadmm yukselmesini. Bu olum Car'm. cocuklanna ve torunlanna da Yuriyevski prensi unvarurn verdi. Evliliginin ilk yillanndan itibaren verem hastaligma tutulan 90 CARIN G6ZDESi KATYA 91 ve cigerleri iflas eden Carice Maria'nm 1880'de olumu.Car Aleksandr'm: "Seni Tann huzurunda rnesru kanm sayryorum. bir cocuk daha dogurunca hosnutsuzluk biisbuttin artti. Carice Maria'run olumilnden bir ay soma. kestane sach. Katva ile evlenmesinin de onunu aciyordu. halk tabakasmdan olan ihtilalcilerin de ekmegine vag surdu.iri. Car Aleksandr. Katarina Katya tekrar Petersburg'a dondu ve yengesiyle birlikte otunnaya basladi. diinyanm en tatli kadmmi bulduguna inanmaktaydi. Hepsi kay komunleri ve curnhuriyetci federalist bir sistemin kurulmasmdan yana idiler. Bir taraftan da de vlet idaresini elinde tutanlar arasmda gizli bir cansma alip yi. Car'i tarudig. Seckinlerle aydmlar arasmda bir gencler grubu turernisti. gozdesi ile gizlice evlendi. sedef tenli. ikinci Aleksandr'i tahttan indirme cabalan basladi. Carin sirdasrvdi ama ogiltler verecek. sirada heniiz yirrni yasma girmisti. atlan ve arabalan vardi. ihtilal tehlikesi onu cabuk vtpratrmsn. Bunlara "Nihilistler" deniliyordu. Saf bakrslan insarun icine islivordu. haftada il~ dart defa Kl§ Sarayi'na giderek anahtarlanru hep yanmda ta§ldlgl kucuk bir kapidan iceri giriyordu. Petersburg salon ve sokaklannda dedikodu girla gidiyordu. Petersburg sokaklanru 1 Mart 1881 gilni.in acilanndan kurtarmisti. Akli ile bedeni ayn te1den calryordu. Yillar yih Aleksandr. Car'm hasretiyle yanan Katya. Ostelik iktidar kavgalan. agzl bicimlivdi. Butun bunlara ragmen ol~ilsilz. her an tehdit alnnda. Bu sartlar altmda Katya'nm a§b onun icin tek Slglnakti. Kirnse.i. Her aksam Car'la bulusmak icinde Eleysees Sarayi'na gidiyordu. Ona. akil darusilacak capta degildi. Daha §imdiden. Katya. daha 0 gun anlnus oldu. Suikastlar birbirini kovalamakta. Aristokratlar arasmda beliren bu hosnutsuzluk. Ertesi yil. 1872 yilmm Mavis aymda.i kana bulayacak olan suikastm tohumu boylece. .iti.

iylik aski Aleksandr'm olurnuyle carice olamayan Katya. onu bekliyorlardi. Aleksandr donerken.. Tethisciler kesin darbeyi indirmeye hazirlarurlarken. 1887'de "Toplum Di. ama Aleksandr umursarnadi: "Merak etme. digerlerinin asklanna pek benzememektedir.iti. Aleksandr. 1922'de hayata gozlerini yumdu . iki metre ilerisindeki mechul bir adam Car'a dogru bir bomba firlatn. ne hurriyetci idi.in millet. Baskanliga iyi bir general olan. il meclisleri tarafmdan secilecek temsilcilerin aracihgi ile bi. 92 93 HATICE SULTAN'IN DRAMA TiK A$KI Padisah Besinci Murad'm en bilyiik kizi Hatice Sultan'm dramatik a§kt (romam).i§lincesi kocasi. Can cekisen hukilmdarr saraya getirdiler. Ertesi gi.in de kilisede ayine kanldiktan soma. Paket yere duser dusmez biryiik bir gtiri. Bazrlan bu yeni politikaya Katya'run ilham kaynag. saraydan cikrnamasi icin sevgili Car'ma ~ok valvarrmsn. mi. ikisinin ortasi bir vol tutuyordu. Giinlerden pazardi.iksek Komisyonu"nu kurarak ona genis yetkiler verdi.izenini Koruma Yi. her ne yapilirsa yapilsm. son nefesini verdigi zaman da gozlerini kendi elleriyle kapadi. Dramatik romanm basrol oyuncusu Hatice Sultan. her zaman yapng. gezintiye ~lkmak. Aym anda. ikinci Abdulhamit basta olmak uzere aileleri de perisan etmistir. hem Katya sue ortagi savilryordu.i aksanu Kont Melikov'u kabul etti ve yaymlanacak bir bildiri ile mutabrk oldugunu soyledi. Bu dramatik ask.izerine kanadiru germisti. daima tenha olan bir nhum boyunca tedhisciler pusu kurmus. Plevne kahramani Gazi Osman .irli. Mihail saraymm muhafiz kitalannm gecit toreninde hazir bulundu. Car'm arabasi onlerinden gectigi sirada. Her ne olursa olsun. hanralanyla bas basa yasadi. Bu seferki bornba yerini bulmustu. gibi. Ama Aleksandr bu soylentilere aldms etmedi.(ar Aleksandr. Katya. ilk defa seninle orada ramsrrustik hani" dedi.ilkede demokrasinin ilk tohumlanru ekmeye kalkisti. kanunlann hazirlanmasma kanlabilecekti.in salnus Kont Loris Melikov'u getirdi.ik bir cocuk verde vatryorlardi. Onun tek di.ineyinde bir yere yerleserek uzun villar orada. ilk tarustig: yere gitmek icin kocasim bekliyordu. Facianm son perdesi yaklasmaktavdi. Maiyetindeki Kazaklardan iki kisi ile ki. dunyadan elini etegini cekrnis bir halde.i~i.ilti. donuste seninle yazhk bahcede sakin bir gezinti yapanz. Aslmda Katya ne gerici. her §eyden habersiz hazirlanrms. 12 Mart 1881 gi. Melikov.icevherleri idi.i. Fakat daha 0 anda olum..i ile beraber koyu bir kar ve duman bulutu gaklere yukseldi. Car'a bir §ey olrnanusti. i. Aleksandr. ilerici fikirleriyle i. oldugunu ileri siirduler. hmc ve ofke de son hadde ulasiyordu. Bi. cocuklan. Katya. Baskent'te kendisine karsi yeni bir suikast hazirhgmdan soz ediliyordu. bir ti. Car'm i. bacaklan parcalanmisti. Car'ma ilk vardmu yaparak §akaklanm eterle ovdu. Petersburg'dan aynldi. Harmanisi sirtmdan firlanus. korkusuz bir eda ile suikastcilere dogru yi. Felaket haberini agrenir agrenmez deliye donen ve yanma kosan Katya. Yildtz Sarayi'ru alt list etmekle kalmarrus. Fazlaca kan kaybediyordu. halkm gozunde hem Aleksandr.irlidi. Car yere yuvarlandi. Aleksandr. tethiscilerden birisi elindeki paketi atlann ayaklanna dogru firlatn. ona oksijen verdi.i dinmek bilmeyen karu durdurmak icin cerrahlara vardim etti.ini. Fransa'nm gi.

intikam icinde yaruvordu. bu §artl kabul eder ve Yildiz Sarayi'na misafir giderler. Bu sevdaya. Bu mektuplarda alev alev yanan degil. Biiti. §ohrette de. hikave. "Kendi kizlanru Gazi Osman Pasa'nm ogullanna verdi. tarihi ask rornaru da diyebiliriz. tahsilden mahrum. Arnk kendimi bir nebat gibi hissiz yasamaya mahkurn ettim. Mektuplardaki hitabet. Hatice Sultan. Hatice Sultan. bu yeis kaplanus omrumun agir yiikli alnnda ezildim. Ciragan Saravi'nda adeta bir mahpus gibi yasryor ve bu duruma isyan ediyordu.in bu giizelliklerin cinlayan sesi. fakat §artl vardir: Bir daha ebediyen Ciragan'a donmeyecekler. Umitsiz. Ciragan zindarundan kurtulmak ve mustakil bir daireye yerlesmek istegini arz eder. Padisah Ahdulhamit. melekcigimin sarav-i ismetine girmeyi emrediyordu. Bir imkan bulabilmek icin isnrap ve has ret icinde yuvarlandrm.imsiiyordu. masal ve siirleri golgede birakacak §ekilde insanm kanma kansip. Hatice Sultan ile. film ve romanlara konu olacak §ekildedir. hatta vakisikh bir gens: bile olmayan.inya durdukca da yasayacak.ir. uzun kara bryikli Vasif Efendi. yanma uzunca bir muddet vaklasnrmarmsu. Her zerre. Bu misafirlik aylarca devam edecektir. Yirmi bes yasma geldiginde. Dunya mesut. cok sevdigi kizi Naime Sultan': yere vurmak icin kurulmus bir plan vardi. ikinci Abdulhamit'in darnadi Kemaleddin Pasa He sevisiyordu. bu ask macerasmm nasil basladigirn bi. Hatice Sultan'm ise daha temkinli.ilhamit'in damadi Kemalettin Pa§a'nm aski tiyatrolarda oyun. Bir Persembe gi. bizi de kimlere munasip buldu" dive dusunen Hatice Sultan.iti. ask ve tasvirler degrne roman. Ikinci Abdulhamit'e.imidin arkasmdan kostum. Diger yandan. yekten bir Va~lfPa§a yapihp. melekler sevinc icinde . Kemalettin Pasa'mn. daha agrrbash oldugu gori.. sultanda da. gozi. Hatice Sultan'a Ortakoy'de verilen saraya damat pa§a olarak yollarur.lragan Saravi'nda inleten ve kendisini otuz bir yasma kadar bekar birakan Sultan Hamit'ten nasil intikam almdiginm hikayesi vardi. birbirlerine gonderdikleri buram buram hasret kokan saY1S1Z rnektuplar da bu yasak a§k1 daha cekici hale getiriyordu. babalannm yi. Varhk icinde yalmz ben mahzundum. incelik.ini. intikam icin her imkaru kullanacak. Hatice Sultan'la yirmiyi askm bulunan Fehime Sultan. yanardag gibi fl§kmp tutusan bir ask vardi. amcasi Abdulharnir'e ares puskuruyor. hicrarum haykiran cok uzun mektubunda.i karamus bir a§lk.Pasa'run oglu. di. Abdi. giil rengi ile gi. Abdulhamit'in bir ara Sultan Resat'm vakisrkh oglu Mehmet Ziyaeddin Efendi'ye: daha soma Misir Hidivi Abbas Hilmi Pasa'ya vermek istedigi. Abdiilhamit'in kizmm kocasmdan aynlmasma.. hatta cinayete bile basvurmayi goze alan. Yine bu mektuplarda. babasi tahta ciktlgmda aln yasmda idi. servette de.in yollanmasma sebep olacaknr. gok §en. Besinci Murad'm buyuk kizi Hatice Sultan. kim in nesi oldugu mechul.inii idi. Hatice ve Fehime sultanlann Crragan'dan almmalanna razi olur. Evlendikten soma konaklan van yana olan iki sevgilinin el ayak cekilince gizlice bulusmalan yamnda. Abdiilharnit'in sectigi ismarlama kocayi his: begenmemis. Aman aman. Muthis bir kin ve intikam da vardi. mektuplannda sevgilisine kavusmak icin her careye.ili. valruz beni azap icinde ktvrandmyordu. Hatice Sultan ile ilk defa 13 Nisan 1904'te bulusan Kemalettin Pasa. Enderun'dan yeti§mi§. emelsiz.in tafsilanyla anlatryor: "Senelerce bir i. damarlarda akryor. ikilinin birbirlerine vaznus olduklan mektuplann her satmnda gorunlz. Her §ey.izlerini gorrneyeceklerdir. Atesli mizaci ve guzelligi ile Ciragan Sarayi'ndaki diger kiz kardeslerinden aynlan Hatice. o ask ki. Bu dramatik a§kt. Hatice Sultan'm babasuu <. Pararnparca olan urnitlerimin enkazi alnnda perisan . Kemaleddin Pasa'nm da Bursa'ya slirgi. saray ve kulube de de insanlara hakim tek kuvvet halinde yasryor.

Kemalettin Pasa ko§kiln bahcesine ctkar. Gonlum. karanhk geceler icinde insan gene bir aydmhk nokta bulmaya cahsryor. vucudumun her zerresi toprak oluncaya kadar efendicigime kul olmaya cabalamalidrr . kendimden mi gectim. Askim benden care gormedigi icin gam icinde. tekrar tekrar okudum. Sizi gorrneye. . Gunler ve haftalarca pencere onunde kendisini gormek icin nasil bekledigini yana yakila anlanr: "Ya Rabbi. nurun mudur? Ilahi. bu haliyle sevgilisine cevap vermekten de kendini alamaz: "Merhametli velinimetim. Her nefes aldikca vasadigima pisman oluyordum. inleyen gunahsiz bir mazlum gibi iimitsiz ve talihsiz .. Yaradihsin tabii kanunu.. §iddetli huzunlerin dakikalan gunler kadar. ezberledim. Beni dunyaya getiren kuvvetten fazla. yoksa nivada rrnyun? Ya Rabbi.in sarayrruzin oniinden kayikla gecerken gramofon cahyordu. Bir umidin parlamasryla ruhum aydmlandi. gordilgilm nedir? Esrar rru ictim. esaret zincirine vurulmu§. Efendicigim pencere onunde idi. Sanki vucudum toprak olmus. " Hazan mevsimi gelmis. ilk defa kendisine bir soz soylemesi ilzerine sevgilisini kendisini yaratan kudretten ilstiln sayan Kemalettin Pasa. " Hatice Sultan'mdan aldigi cevap karsismda deliye donup kendinden gecen. Bir gokyuzune.i§ butun gucumu.is 96 T ARiHi ASKLAR VE ASK MEKTUPLARI HATicE SULTAN' IN DRAMATiK ASKI 97 ettigim hava aynhk tozlan ile dolu. hastalamp yataga dilsen Kemalettin Pasa. ulviyetinize hayran ve minnettar oldum. nurlu viizuniiz karstsmda eridim. sevgili melekcigim. ne sonsuz kudretin var? Bogulurcasma kendimden gecerek titreye titreye 0 koseye vaklasnm. Teneffi. vucudumun askla dolu her zerresi bir maksada tabi idi. bir size baknm. divane mi oldum. annesinin kucagmdaki yeni dogmu§ masum bir yavru gibi bitkin. saadetler sacn. sizden bir zerre olsun bakabilmeye §iddetle muhtactrm. " Sevgilisinin yilzilnil gcrunce Tann'nm cernalini gomlil§ gibi olan.. Gozlerimden dokiilen damla damla zehirlerle hayal ettigim saadetim zehirleniyordu. gonlume yerlesti. Okudum. 0 ilahi hitabmiza kulak verdim. optiim. yazdlgl rnektubu Hatice Sultan'a vermesinin hemen ardmdan karsihgiru aliyor: "Mektubunuzu optiim. Boyle uzun. bana hayat verdi. ya Rabbi. Bir gi. komsu oldugu sevgilisinin perdelerinin asih oldugunu gorup cok sevinir. Tann'mn sifatma yarasan harikulade kudretiniz karsismda kendimden gectim. Bahcedeki masaya oturarak icindeki ask alevini dokiip biraz olsun ferahlamak icin yine kaleme kaglda sanhr. kalbimin ilstilne koydum. yapraklar dallanndan birer birer du§erken olumu hatirlatmaktadu. olum ve hasretten kurtaran kudretinize. 0 kutsal maksat. gozume gorunen ey ilah sen misin. gunler seneler kadar uzun geliyor. ben asktan vefa gormedigim icin melul. Manalar ale min de Tann'nm cemalini gormekten farki olmayan bu fevkalade gori. camm 0 derece §ilkilr ve nimetle sarsildi ki. zihnime. . takatimi kesti.oldum... sizi bir §erbet gibi ruhumla iciyordum.

ne var ki Sul- 98 HATICE SULTAN'IN DRAMATiK ASKI 99 tan Abdulhamit bu evliligin devanuru istemekte. kavruldum . da olur. hatta ernretmektedir. taharnmul edilmez hisler ve ne pahasma olursa olsun Hatice Sultan'a sahip olmak arzusu vardir. Kac gundur gayet derin di. cektikce cekiyor: "Dun gece sabaha kadar bir buhran icinde. Kemalettin Pasa gizli yol ve gizli kapidan Hatice Sultan'm saravma gitmektedir. Kemalettin Pasa.i§uncenin bir ise varamavacagim. askirm belki daha ivi ifade edebilirim .i. efendicigim. . yaznll§ oldugu son mektubunda.. Butun kelimelerinde hasret. saat on bucuktan soma yalmz rrusuuz. kosktin hizmetcilerine bir gun onceden izin vermekte.i§i. Asklanndan neredeyse cilduan iki 5. saat dart bucukta gonderdiginiz §efkatli fermannarnenizi aldim.inku elimde alan bu kadarcik hurriyet ve serbestiyet de olmayacakur. yan yana olan kosklerin pencerelerinden bahceye sarkinlan iple yapilmaktadu.§lk. uzaktan olsun efendimizin nurlu yilzil karsismda biisbiitun iyi olurum. Hatice Sultan. Ben sag iken aynlmalan imkansizdu. Gene bu mektuplardan nasil bulustuklanru ogreniyoruz. " Kemalettin Pasa. Ote yandan. Bana bir hayli hasret gozyaslan doktilrdil. gizli yollardan sevgilisinin koskiine girdigi gibi. bu utanc verici di.Merak etmeyiniz.. Ah efendicigirn. cok goruniir milsilnilz? Sonsuz teessurle ayaklanruzi operim efendicigim . Bu cok tehlikeli bulusmalar son derece planli vapilmaktadrr. Hatice Sultan'm kocasi Vasif Pasa isin i~ vuzurui bilrnekte. Bll tedbir bize zarardan baska bir fayda getirmez.. Yann herhalde ve elbette. Hatice Sultan. ondan aynlmak istedikce her defasmda "Bizde sultanlann bosanma adeti yoktur. padisahm kendisini asia serbest birakmavacagmi soyleyerek devam ediyor: " . iniltiler ve atesler icinde vandim. Hatice Sultan'm buldugu ve musaade ettigi §ekilde mektuplasma. Hatice Sultan'm sarayma girmektedir. Ne var ki. c. Aynlmalan icin olumumu temenni etsinler" diyen Sultan Abdulhamit karst gelir. Hatice Sultan da kocasi ile cmgar cikanp stk sik yapngi gibi "Bir daha gelmeyecegim" diyerek cikip gitmekte. Kernalettin Pasa.g1thane'de de bulusurlar. ovle bir miknatistir ki. Ah velinimetim. boyle bir tesebbusun zarardan baska bir fayda getirmeyecegini. Emirleriniz ilzere butun panjurlann acik bulundurulmasmi suret-i mahsusada tembih ettirdim.. Vastf Pasa'yi zehirleyerek oldurrnekten bile bahsederler. " Kemalettin Pasa'run mektuplanndan ogreniyoruz ki. ne vapacagiru §a§lran Hatice Sultan.inerek §u karan verdim.... kocasi Vasif Pasa'yi asia sevmemektedir. butun bunlardan ve pencereden pencereye isaretlerle anlastiktan sonra.. Gizli bir yoldan ve kapidan .. Bu hurriyer. Yalmz bu hadiselerin bazen aksadig. gosterdiginiz ilgi He iyilesecegim. Melegime kars: havatirm tarife nasil soz bulabilirim? ilahi bir sevdamn anlatilmasi ruhsuz kelimelere sigar rru ki? Hie konusmasarn. istanbul'un mesire veri alan K5.. Gecirdigi ask buhram ile zaman zaman hastalanan ve mektup iistiine mektup yazan Kemalettin Pasa'nm elliye yakm ask mekrubunda vamp cirpmrualar devam edip gider.

. . nasil yasanrn? Sayle Kemalettin'cigim.agnhyor.incelerimi iyi dusun. Kizida Hindistan'da vefat etmistir. Soma tahta cikacak alan Resad Efendi'nin bize son derece teveccuhii ve §efkati vardir. Hatice Sultan. Hie mi hie sevmedigi Vasif Pasa'ya yukluce bir para odeyerek bosamr. Karar derhal tatbik edilir. h5. ondan soruluyor... konsoloslugu sirasmda kansngi kacakcilikran dolayi hapse anlir. sene . bir muddet oturttuktan soma evlenmeye zorlayacaklar. evlidir. 0 mahvolunca beni Yl1d1Z'a alacaklar... ne olacak? Ya geneYildiz'da oturtacak. bir gezinti yerinde gardugi. yahut bir kir icindeki kosklerden birinde. pede rim hayatta olmazsa rahat biraktr.. Cumhuriyet'in ilanmdan soma hal~edan ileri gelenleriyle yurt disma cikan Hatice Sultan'm kocasi Rauf Hayri Bey.i gene ve vakisik]: Rauf Hayri Bey'i begenerek onunla evlenir. Bu hal. ne de bas agadan. dudaklanmzdan istiyak ve muhabbetle operek bu karanrru kabul edip beni kirmamarnzr istirham ederim. van tok yasavarak hayanrn bitirir. Hatice Sultan'm Rauf Hayri Bey'den bir krz ve bir erkek cocugu olmustur. Peder bir <. Bu karar ve dii§i.onun vucudu ile kaimdir. u<. Bunlar buyuk saadet degil midir? Bu saadetten de mahrum kahrsak ne yapanz? Ben ne olurum. hayatim. Bir sure soma Abdulhamit tahttan indirilir. Sultan Hamit'in itimat ettigi bir erkek olmaymca beni serbest birakmasi asia mumkun degildit Bugi. Artik Kemalettin Pasa ile evlenmesi icin hicbir engel kalmarmssa da iki cilgm sevgili vine birlesernez. kizr Naima Sultan'dan bosatilacak ve Kemalettin Pasa.in rnektuplasabilivoruz. Hatice Sultan ise van a<. diyecegim.15. Kemalettin Pasa serbest brrakilir ve Mesrutiyet ilan edilir. Evimde bir §ey oldugu zaman ne kahyadan soruluyor.inursen. iyi du§i. Fakat Hatice Sultan. Bursa'ya surgun edilecektir. beni sevmiyorsun. Tabii reddedecegim. Kemalcigim . 100 HATicE SULTAN'IN DRAMATiK ASKI 101 . Abdulhamit'in eline gecer ve karanni verir: Sevgili damadi Kemalettin Pasa. Ruhum.1ban iken. Bu karannu yerinde bulmazsan. ne kadar devam eder? Olsa olsa iki. Yanaklanmzdan. Hemen a <. karannu kabul edeceginden §uphem yoktur. " Bir gun iki tarafm yazd1g1 ask mektuplan.

3 Ocak 1914'te "Pasa'' ve "Harbiye Nazm". ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne kanldt. Aym senenin Mart aymda. Harp Okulu'nu bitirdikten soma Manasnr'a tayin edildi. 4 Agustos 1922'de Ruslarin saldinsina ugravan Enver Pasa.ENVER PASA VE NACiYE SULTAN Enver Pap. Bu yolculuk esnasmda iki kere tutuklandi ise de ucunctlsunde Moskova'ya ulasrnayi basardi. Sultan Abdulmecid'in torunu Naciye Sultan ile evlenerek saraya damat oldu. Sovyetlerden bekledigi destegi gorerneyince Buhara'ya giderek Ruslar'a karst savasan Ozbekleri teskilatlandirmaya calisti. Osmanh Devleti'ni Almanya ile muttefik olarak Birinci OLin ya Savasi'na sokanlann basinda gelen Enver Pasa. Burada Rum ve Amavut cetelerrvle carpisn. ismail Enver. harbi kavbedince Talat ve Cemal Pasalarla birlikte 1 Kasun 1918 gecesi T urkiye'den aynldi. "Tiiran Imparatorlugu'' kurma hayaliyle bin bir zorluk icerisinde Rusya'ya gecti. 104 .lu adami olrnustu. 23 Ocak 1913'te arkadaslanyla beraber Babiali'yi basarak hukumeti devirdi.lliydii. hatta padisahtan bile gLiS. Balkan Savasi'run patlamasi uzerine istanbul'a donen Enver Pasa. Alman cephane sandiklan iizerinde Enverland vazryordu. 1909'da Berlin'e asked ate§e olarak gitti ve burada Trablus (Libyal'u isgal eden Italyanlarla carpisn. Osmanh'dan "Enverland" yani "Enveristan'' (Enver'in Ulkesi) diye bahsediliyordu. Enver Pasa kadar maceralarla gecen bir baska kisi belki de yoktur. Enver Pasa artik devletin en guS. aym zamanda Hareket ordusu komutam da olan Mahmut Sevket Pasa'ya verdi. Bilhassa Almanya'da. orad an Berlin'e gitti. Tiirk diinyasmm oldugu kadar islam diinyasmm da yakmdan tamdrgi bir insandir. Gonli. ~ --ENVER PASA \IE NACiYE SULTAN daha soma da "Ba§ Kumandan Vekili" oldu ve guciinun zirvesine ulasti. Katkasva'ya. 1881'de istanbul'da Divanyolu'nda dogan Enver Pasa. Mesrutiyet'i yeniden ilan etmeye zorlamak icin 24 Haziran 1908 Haziran'mda arkadaslanyla daga ~lktl. Maceradan maceraya kosan Pasa. Bu donemde. Alman Imparatoru ikinci Wilhelm ve istanbul'daki Alman Buvukelcisi Wangenheim'le dostluklar kurdu. ikinci Abdulhamit'i. Sadrazamligi. 24 Temmuz 1908'de ikinci Mesrutivet'in ilarundan soma "Hiirriyet Kahramaru'' olarak tarundi. Tarihimizde havati. Belcivan yakmlanndaki Cegan . Almanya'dan varia olan Pasa. Pasa'run bir suikastle oldurtilmesi uzerine vonetirne el koyan ittihat ve Terakki'nin asked kanadirun lideri oldu.

sevgi ve askmm vaninda. ~u fani dunyevi sevler icinde. Ve bir kere daha soyluvorum. Soyledigin pek yalan degil. Sakm sen kocana. blum ise mukadderdir. bir kan ve ares deryasmda kahramanca carpisrnaktayrm. 'Ben hicbir seyi degil sadece seni seviyorum' diyemem.. hem askmi terennum ediyor hem de siyasi ve askeri faaliyetleri hakkmda bilgi veriyordu. kilmc ve harbi sevdigim kadar hicbir §eyi sevmedigimi yazrmssm. Cenab-i Hakk'm omuzlanma vukledig! kudsi bir vazifedir. ben sadece cihada niyetle yetinmivorum. Bu ise cihad vazifesidir. bu harp meydanlanndan sag salim kurtulup gelmesi icin dua etmeyesin. vine 0 nazik parrnaklar e1egil mi idi. bundan senin de ayn bir mutluluk duyman gerekir. senin sevginden baska benim irademi sarsan hicbir §ey yoktur. esi Naciye Sultan'a yazdlgl mektuplarda hem hasretini. cok sevdigi N acive Sultan'ma vazdtgr ask ve siyaset (Mustafa Kernal'e) mektuplan olmustur. Bir zarnan benim snclanrm tarayan. meye niye gayret etmesin? Halbuki sehitlik mutlak olum (yokluk) degildir. Bu bir nevi kendini du§iinmek olur ki. Hurrivet-i Ebediyye Tepesi'ndeki arnt mezara. Bir de benim cihad azrnimin daha kuvvetlenmesine yardimci olmandir. Kemikleri. senin sevginle carpan kalbimi paramparca etmekte ise de bu ugurda boyle biiyiik bir imtihan vermekten mutluyum. yildonumunde 5 Agustos 1996'da Turkiye'ye getirilerek Istanbul'da. Milli Mticadele'nin ba§ladlgl gunlerde Naciye Sulran'a yazdigi mektup. senden cok uzaklarda. Oysa ben §imdi. olumden korkmak niye? Bir kimse rahat yatagmda olmektense. Bu ise senin ince kalbini uzmektedir. Bu oyle ulu bir vazifedir ki.Tepesi'nde on satta carpisrrken §ehit oldu. Fakat Allah'a §ukurler olsun ki. 0 yeni bir hayata. Fakat sen de bilirsin ki.. Senin oyle bir hayat arkadasm var ki onun. Allah'a emrini yerine getirmede sana olan sevgime dahi boyun egme dim. Allah's hamd olsun ki. hem de ebedi bir hayata kavusrnaktir. Senin 0 sevimli. Vatan ve aile hasretiyle kavrulan Enver Pasa'nm muthis mucadelesinde tek tesellisi. butun dunyevi §eylerden yiiz cevirip Allah'a yonelmen. senin her zaman ~ok vakisikh dedigin bir bas . diger ittihatci kader arkadaslanrun vamna defnedildi. Allah da bundan memnun olmaz. Her ne kadar senden ayn kalmak. onu sevmendir. tatli yuzum. zengin olmak veya kendi b. BugunkLi Tacikistan smrrlan icerisinde kalan Abiderya koyune defnedildi. Oyleyse. Sen yazdrgm mektubunda bana sitem etmis. ona niyet edenleri bile (yapmasa dahi). 105 Her ne kadar kadmlar iizerinde bi'l-fiil kilmcla cihad etmek farz kilmnussa da onlar kendilerini bu ilahi gorevden muaf tutmazlar.. hizmetleri kabul buyurmasi icin dua et ki. hakimiyetirni kurmak icin gelmedim. Senin vazdigm 0 son mektubu aldtrn. Sevgili N aciye. . Enver Pasa. benim hakkunda vanlis propagandalar yapan bir kisrm bedbahtlarm iddia ettikleri zibi ben uzak divarlarda servet aramak. Oesem de yalan olur. muzaffer bir komutan olarak donsun veya §ehitlik mertebesine ulassm. . §ehit olarak el. Senin cihad etmen ise. ilahi cennete girmeye hak kazandinr. Bu vucud oyle ki: senin gozunde melekler kadar masum ve butiin askerlerden daha heybetli olan bu viicuttan kopanlrrus (kanlar icerisinde §ehit olmus) . Bir kere du§lin! Bu bas oyle ki. sehit dtisrnesinin 74. Onu daima kalbimin ustunde tasryacagun. sana olan askmi Allah'a alan askina feda edecek kadar kuvvetli bir imam var. Sen Allah'a once kocamn vapng. Mustafa Kemal ve Turkluk sevgisini de dile getirmesi bakirnmdan son derece onernlidir: "Sevgili N aciye. Bundan daha bliyuk bir mazhariyet var nudir? Hayat kisa. Gercekten beni senden kopanp buralara kadar surukleyen.. nazik parrnaklanmn bu mektubun kelime ve sanrlanm nasil dizdigini hayal ediyorum. her ne kadar gormern §imdilik mumkun degilse de.

biraz yuzune vurmak istiyorurn. Hele bir dli§un.. ~u anda sanki seni kucaklar gibiyim. Mahpeyker'in (buyiik kizlan) rahatsizhgma da acidim . Naciye Sultan'a yazdlgl mektubunda. Mustafa Kemal Pasa'nm. Suallere kacamakli ve olmayacak cevaplar verdi... Bunlan okuduktan soma. Sultarum. bgleden soma aldigim postamn getirdigi 7 Temmuz tarihli kisa fakat sanki inlemelerimi duyarak teselli icin vazdigm kalbi sanrlann elernimi tadil etti (degistirdi). ikinci bir arzum daha vardir.. seninle bir daha hie aynlmamak iizere cennet-i alada bulusacagrz. . "0nun basanya ulasmasi icin mumkun olan hicbir yardmu esirgeme. Bak benim olurniime sakm uzulmeyesin. biitiin Ittihatcilann memlekete gelmemizi engellemek icin yazdlrdlgl sanrlar da carunu sikn. Bilmem Allah kederi de. sabirh 01. Derken. sevinci de verince birbiri iistiine veriyor. Bakaltm sabaha ne olur? Ah Naciyecigiml Bunlarla bastru agntmak istemem. artik size 'Allah'a ismarladik' diyorum. 106 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLAR1 ENVER PA~A VE NACiYE SULTAN 107 Istanbul gazetelerine M. Ah Naciye! Hele bugunler senin §byle ellerinin arasma basirm brrakarak aglayip can sikmnlannu gidermeye ne kadar muhtacrm. ittihatcilarm Turkiye'ye donrnelerine izin verilmeyecegi yolundaki demecine cok lizlilUp hiddetlendigini anlanyor: "Sevgili N aciyecigim. zira Allah onu bu memleketi du§mandan kurtarmak ve korumak icin gondermistir" diyor. Mustafa Kemal'e evvelce acik olarak butun iyi niyetimle her §eyi anlarnus iken. sana bir kere daha boyle bir mektup yazarnayacagirm soylernektedir... Zira Allah. Pekala sevgilim. 0 da Mustafa Kemal Pasa ile ilgilidir. kalbimin icinden kaynayip gelen bir ses. Allah'a ismarladik . Kemal Pasa'ya son gonderdigirn mektubun birer suretini gondererek . istanbul gazetelerini okudum. Allah nasip ederse.. belki ben hemen yann §ehitler zumresine kanlacagim. Haydi. §imdi senden aynlma zamam geldi. Allah bilir. Onun basanya ulasrnasi icin mumkiin olan hicbir yarduru esirgerne. Naciye Sultan'a 16 Temmuz 1921 gunil Moskova'dan gonderdigi mektubunda ise. benim §ehit olmam senin icin ebedi bir iftihar kaynagi olacaktir. Naciye. Kim bilir. Eminim. onu bu memleketi dilsrnandan kurtarmak ve korumak icin secip gondermistir. Mahpeyker'in rahatsizhgi gecsin . cocuklanmm da askerlik mesleginde yetistirilmesi ve onlann da vakti gelince Islam'a hizmet icin harp meydanlanna gonderilmesidir. senin de orada nasrl carum sikryorJar: Hele. Cicerin'in (Sovyet Disisleri Komiseri) bizim istediklerimizi yaplp vapmayacagiru kat'i olarak anlamak istedik. kendisini Halil ve Kii~lik Talat'm cikanlmast uzerine hakh gostermek ve belki de iyi olacak bir banstan soma yalmz benim degil. Elbet millet yakmda anlar ve hakikati gorur.Bu arada benim senden ilk istegim. " Milli Mucadele oncesi Mustafa Kemal'le arasi limoni olan Enver Pasa.. .. Insallah bu kadar kederden soma sevinc verir. Dilnku mektubunun tesiriyle pek muteessir iken. Fakat Allah buyuktur.

i kipkirrmzi kesilmisti. hicbir §ekilde memuriyette gozi. Ve hayalinin hicbir zaman gerceklesmeyecegini anladigi an. Fikriye'nin Isvicre'de bir sanatoryumda bakrlmasi gerektigini soylUyorlardl. Soma. Selanik'te ders verdigirn bir kiz vardi.izi. Fikriye de kollanm be line doladi. Fikrive.ekmek istemedi. elbette sevmis olabilirim. kulaklan ugulduyordu. doktoru kendisine. elini sevdigi adanun elinden his: <. "Beni iki kadm sevdi. julide kendisini gozyaslan ile karsiladilar: boynuna sanlip uzun uzun optuler.ivey babanun yegeni. Sen sag ve 0 da mesut olsun. yalmz ben oldugum icin. Fikriye'vi asla .i olmadrgmi.. ilk kez Fikriye'ye dokunmaktan tatli bir haz duydugunu anladi. Fikriye'nin yi. kara uziim gozhi. bana cok duskun oldugunu biliyorum.. i. sevgi dolu mektuplar yazanm. " Enver Pasa. Mustafa Kemal'in is:i bir hos oldu. size boyle sanlmayi ne kadar cok isternistim'' dedi. voksulluklara. 108 KAVUSAMAYINCA ÖLÜMÜ SECTI ~~ Ulu Onder Mustafa Kemal. uvey babasmm yegeni Fikriye idi. aym rarihte Mustafa Kemal Pasa'ya g6nderdigi oldukca uzun mektubunda.. kendilerini dislamamasmi. Zi. oper.im anyor. Yaradilisim boyle. Vasfiye Harum... Ama Fikriye kendisini bir hulyaya kapnrnusn. memlekete eninde sonunda gelecegini ve bunu hi<.ibeyde Harum.. " diyordu kiz kardesi Makbule'ye. hicbir §ey beklemeden. kimsenin engelleyemeyecegini soyluvordu . Fikriye. babasi orada kumandandi. Pasasirun a dehset gLinlerinde yanmda olmasim bilmis. Cok hoslaruvorum Fikriye'den ama ben his: evlenecek dunnnda bir adam nuyim? Yann ne olacagi belli mi? Yazik olur co~" cuga . Fikriye.imince her derdimi unuttum. Ben de insarum. Fikriye. Isvicre'de birkac ay kalmasmm hayan icin vazgecilmez sart haline geldigini soylemisti. ben her §eye katlamnm. Fikriye'nin ogluna gosterdigi bu asm ilgiden raharsiz olmustu.. o kadmlardan. kalbi gum gi. Birinci Dunya Savasi sonundaki faaliyetlerini ve Moskova'daki calismalannr anlatarak. Mustafa Kemal'i sadece a oldugu icin seven. ikili arasmda ilk steak temas. ~imdi on aln yasmda. Mustafa Kernal'in Fikrive'den hoslanmasi daha Sofya'da iken baslanusn. mevkiim icin . el sikisnlar. Biri. Mustafa Kemal'i olesiye seven bir kadmdi. seni Allah'in birligine emanet ederim . 10 Agustos 1913'te Mustafa Kemal'in istanbul'a donrnesiyle basladi. Cok tatli bir kiz. Son giln aynhrken yine siki sikrya birbirlerine sanldilar. Fikrive. ince bir kadrndi. agzmdan tek bir §ikayet SOZLj kacirmadan katlanrmsti. her haltikarda hizmete devam edecegini.Ah ben bunu dLi§i. Onun elini avuclannda birkac kez sikip btrakn. Soma 0 ktz da korkunc bir kaza gecirdi: 0 ask defteri feci bir §ekilde kapandi. "Benim camm Kemal Agabeycigim.. Ince bir hastaliga. Onceleri hasta oldugu kendisinden saklanmistr.. havatina son vermekten cekinrnemisti. Buyudukce guzellesti. ~imdilik. Oteki ise. Fakat hastaligmm gittikce ilerledigi ve mutlaka bir sanatoryum tedavisine muhtac oldugu anlasilmca.. Doktorlar. tek idealinin memleketin kurtulmasi. butun yokluklara. Doktor Fikret'e bu hususta sunlan sayler: "Ben duygusal bir insarum. Tiirklugu ve Islamivet'i ezmeye calisan Avrupa canavarlanm percinlernek icin Muslurnanlan harekete gecirmek oldugunu. kizlarla konusurken duygusal sozler ederim. Sofya'da gorevli iken lzmir'e gelen Mustafa Kemal. vereme tutulmustu.

tren bileti almdi. Sen de Isvicre'ye villigma gitmiyorsun ya.lki§ islemleri tarnamlandi. Hie deger mi? Benim oglum sag olsun. Zubeyde Hamm ise Fikriye'yi oglunun gozunden du§i. ben gidince sana kim bakacak? Sabah kahvelerini kim getirecek? Elbiselerini kim utuleyecek? Senin hangi elbise ile hangi mendili kullanacagmi bilmezler. Mustafa Kemal. kendileriyle goruseyim. Mustafa Kernal.in hi. kiskanmava hakki yoktu. gerekeni yapanz. Fatma Harum. Benim sofra cavusum. du§uni. Nasil da Fikriyecigini sever. boynundan kayip vastigim islatryordu.in kismet ciksa. cilgma donmustu.irmeye <. Mustafa Kemal'in ablasi Makbule Atadan'm tutumu da annesinden daha farkh degildi. Onun nesini begenir bilmem. bir gi. Tedavisinin gerisini Turkiye'de yaptirmak istedigini soyleyerek hastaneden aynlmak icin emir verilme- 110 KAVUSAMAYiNCA ÖLÜMÜ SECTi 111 sini istecli. bu isleri gorur §imdilik. Ben ne aptahm. "Ne yapiskan kiz §U Fikriye. konsolosluk benim hurriyetirni smirlayamaz. 0 da biitun kizlarda var. Fikriye. Fikriye. Son uncia Fikriye'nin S.Sefarethane. hie kendi degerini bilmez . Mustafa Kemal'in Latife Harum ile evlendigini Isvicre'de vattigt sanatoryumda ogrenmi§. gozlerinden yaslar akryordu: . tedavisine orada devam edecekti. hareket edecegi bildirildi. 15-20 gun icinde turp gibi olururn insallah. Sanatoryumda. Gerekirse Alman makamlanna basvururum . Isvicre'ye gidecek. iyi kadm ama senin hizmetini gorecek kadar gorgi. Pasasi icin Paris'ren birkac parca giyecek alnusn." Fikriye sevgili Pasasi'run boynuna sanldr. kendisini koyuvermis. huziinle fakat dikkatle . Azrail gecmis gibi bir sessizlik vardi. evlenip gitse de kurtulsak" deyip duruyordu. size de elma yanakh bir kiz gibi kosar gelirim Pasam .. sinirlendirirler seni.. Her §eye ragmen.Ah benim sevgili Pasam.. Fikriye. AIdlgl haplarla derin bir uvkuya girecekken ruya icinde Mustafa Kemal Pasa'nm adiru sayiklryor.. dagilrrusn. yanaklanna dokulen gozyaslan. tath tath guluvordu: "Uzi. Bir gozleri var guzel olan.ah§lyon::lu: "Benim Pasa oglurn gonlunil kapnrdi galiba §U soguk kiza. Ah. Fikriye. " Mustafa Kemal'i deliler gibi seven Fikrive'nin once saghgml kazanmasi gerekiyordu. Ba§hekimin. kendisine biraz olsun gelince. clemesi uzerine Fikriye.irsiin? Elbette yillarca kalacak degilim ya Isvicre'de.i degil .. Konsolosluga telefon eclilip. calisma odasma gecerken.Peki Pasam.. Onun kafasmda soylu ve iinlii ailelerden bir kiz vardi. sizinle sefarethaneniz ilgiliclir. nazlanmaya. kesin tavnru koydu: . Mustafa Kemal'e sik sik: ..icreleri bir arada tutan bag kopmus.iIllle sen.ili. Sanki biiti. Aldigi fraki. ani bir kararla kalkarak bashekimin odasma daldi. cok sevdigi Pasasmdan bir turlu aynlmak istemiyordu.. Fikriye'vi sadece bir mucizenin kurtarabilecegini dusunerek ici sizladi. onlann hepsi olur. benim carum Pasam. Fikriye bavilnusn. Saghgml kazanmadan direnmeye.gelini olarak gormek istemiyordu.

Mustafa Kemal ile Fikriye'nin yasadig. belgesel ve tarihsel bir kurgu. Mustafa Kemal'le Latife Hamm valruzdilar. kan-koca Fikriye'yi aralanna alarak vururluler. ziyafet sofrasi da ayru §eydi.' . Dostlanru. Soma Pa§asmin mavi. Emir Cavusu Ali'ye. Hemen . "Bu hamm MIa nu oturuyor? Ne zaman gidecek?" dedigini duvdugu zaman. kulube de . Ben evi ne yapacagnu. benim Pasam nasil soylerl Erenkoy'cle guzel bir evim olacakmis. birincisinden de cetin olclu. sevgisini kaybetmisti. Cankaya yokusunu inmeye baslamisu. §akagmcla buyuyen bir kirnuzi s. iceriye girerek Fikriye Hammm geldigini haber verdi. Dostlan bile birer birer kendisinden kopmuslardi. Emir s. hangi degerli seyini korumak icin yasamalrydi? Fikriye icin degi§mezdi birkac giinluk soluk. elinden geldigince nazik gorunrueve s. gulkurusu bir 1§lkla doldurrnustu. soma kara ates gozlerini yumacaku. Cezayir rneneksesi gozlerini dli§line dli§Line uyudu. Fikriye. gokyuzlinden butiin yildizlanm dli§mLi§. onu ne kadar yasatirsa yasavacak. yapacaklan yardim da ..:'i •. koskten aynldiktan soma dusenin dostu olmadigmi bir clefa daha ogrendi. "Gazi ve Fikriye" adli eserincle daha da orijinal bir hale geliyor. hele kendisine ba§ goz eclilecek besleme kiz muamelesi yapilrnasina ares puskuruyordu: "Sanki onlardan ev isrendi.ek gibi varasiyla. Latife Harum kenclisine yaki§lr inceligi gostererek: "Bekletmeyelim Pasam" dedi. itibanru. Tcpuza gore kitap. Bu cigerlerini saran vangm. Fikriye.e ofkeleniyor. dinlenivorlardi.• kendisine aynlan odaya cekildi. kendinden gecerek elindeki catal yere dii§tLi. Gorduklerini dLi§Linclub. Ankara'nm ikindi gline§i. Fikriye icin saray da birdi artik. her §eye ragmen maddi bir endise duymasma sebep olmadigim.. kendisine hos geldiniz" diyelirn.. caresizlige katlanmak icin . Hifzi Topuz'un. Bunca rezillige. Fikriye'ye durmadan soruvor. Bunu. Kenclisi icin bir dunva demek olan Mustafa Kemal Pasasi'ru kavbetmisti.b yi kabuslar icinde gecirdi. dU§Lindu. Fikriye'nin sonunda korktugu basma gelmisti 0 aece. guzel bir evde oturacagim soyluvordu. Bundan soma. saghgi ne yapacagim? Gunesim sonmiis benim. Fikriye. trajeclik bicimde sonlanan bu ask. Cantadaki silahi §akagma clayayarak yalancilar kahvesine veda etti. durmadan aghvor. Daha sonra yaverlerin onu disan atmasi ise her seyi bitirmisti.is. ':5. iyilesrneden sanatoryumdan aynidigma iyi etrnedigini. " Sabaha kadar uyumadi. saghgrma kavu§acakml§lm. Ev cle onlann olsun. Latife Harurn..bavuluna yerlestirdi. Yemekte soylenen bu sozlere cok uziilen Fikriye.ah§IYorduo Hos geldin merasiminden soma. Zeytin ekmek de. Fikriye'nin 112 . Araba. koskun bahcesinden cikrrus. Ankara'vi cepcevre goren genis koltuklara oturdular... yuksek ve sinirli bir sesle. Mustafa Kemal ile birkac dakika cia olsa konusmaya hrsat bularnadi. Cankaya'da istenmedigini kesin olarak anlanusn. Fikriye'nin odasi onunde. Latife Hammla Mustafa Kemal goz goze gelcliler. kederler icinde yiiregi ve cigerine kezzap du§mu§ gibi yanryordu. Ben basimm caresine bakmasmi bilirim . maddi bir endisem olmamalryrms. Fikriye'nin koskte gecirdigi ikinci gun.. Cankava'nm yesi] salonunu.. "Size cok hizmeti gecmis bir kadmdir. para istendi.. gozumi bile kirpmadan kencli kendisiyle konustu.. arkadaslanm. arabanm icine devriliverdi.avu§u Ali. Ikindiye dogru Latife Harum'm.. Mustafa Kemal..

ailesinin hasreti de bu valmzligm tuzu-biberi oluyordu. Oysa bu mektuplar.:. Devlet adamhgi yarunda asklanyla da yakm tarihimize damgasmi vuran Menderes'in bu durumu mahkemelere kadar yansurus. insallah. duyrnanuslar ve Fikriye Harurn'm yakmlannm goruslerine katrlrruyorlar..inya ile ilgisi tamamen kesilmisti. incelik.iti. Bliyuk Allah'nn. hicbir belge birakmadan bu dunyadan go<. Tann hayirlisryla nasip etsin. Cok onurlu.. sirurlandmlnusti. son slgmagl alan sevgili esine ihanet ettigini.KAVUSAMAYINCA ÖLÜMÜ SECTi 113 hayatta kalan yakmlanna gore Mustafa Kemal. Yuce Yaradan'ma .: bir aci oldugunu. bu evliligi hi<. duygulu.irk'i. " Berin Harum'm cevabmda ise act. size kavusabilmek lo. Bunun nedeni ise. §ifa 01mas a bile. olunmasavdi yazmazdm. Nikah taruklan da. ekmegi. elli kelimeyle sansurlenmis. istrrap ve hasret.i bir yana gazete okumasi.in hasret ve sevgiyi 0 elli kelime icine slgdlracaktl. suyu oluvordu. seni hayulisryla gorebilmek. radyo dinlemesi. Bu iskencenin tek recetesi. Aydm'mu milyonlarca operirn . nefes ahp vermesi bile kontrol alnna alman ve sonra da "vatana ihanet" suclamasryla asilan Basbakan Adnan Menderes. Seni karsidan gormek isnrabmi kat kat fazlasiyla duymak nasil tahammulu gli<. Fiziki ve manevi iskence bir yana. dun cok hazin ve istiraph gun oldu. Mustafa Kemal'in Fikriye'yi koruma endisesi. Bi. yolunu bekleyerek ope rim . " "Berin'im. ama bu olay gizli tutulmus.tfunu esirgemez insallah. arkadaslanyla konusrnasi. sabir ve tevekkul gtirul gurii] akarken.. tezatli duygularla sarsngiru ifade etmek gli<. 0 gune kadar renkli ve bohemce bir hayat (da) surmustur.irlugi.in cevtesinde olan yakmlan ise. her §eye ragmen vuvayi son una kadar terk etmeyen gercek hayat arkadasi Berin Harum'a yazdlgl mektuplar ve cevaplanydi. sozun kisasi: nefes alip vermesi bile vasaklanrmsn. telini aldim. 114 DARAGACINDAKi KALP 27 Mavis 1960 ihtilali'nin ardmdan Yasstada zindaruna anlan. Geleceginiz giinii. Miisaade olundu mu? Herhalde olundu demek. icine kapali bir yaradilista olan Fikriye de. Cok iizgim arumda yazdignn mektubun seni nasil. Ne guzel hislerle cevap veriyorsun. hasret. verdigi soze bagh kalarak nikah olayim hi<..up gitmisler ve olaym aynnnlan tarihin karanhklanna gomulmus. Adnan Menderes. cile ve huzun birbirini srrtlarms. yirmi bir. onu can evinden vurdugunu dusunup pisrnan (da) oluyor muydu? "Berin'irn. hasret. aciklarnarrus. yirmi ikileri. icimi dolduran bir heyecanla bekliyorum. fakat yine de gormu§ olmanm bile cok acr dahi olsa. Berin Harum'a gonderdigi ve cevabiru aldigi mektuplarda sevgi. Haftaya gelecegiz mujden nasil hevecanlandrrdi beni. dun on dokuz. Yassiada'da Menderes'in haber alma ozgi. beni anlanlmaz bir heyecanla. Yani tutuklandigt andan itibaren di. kangt. Seni Berin'im. cile. Ancak Atati. Yapngm her §ey icin ve 0 mektubu yazan elini. Menderes'in renkli diinvasi ve sivasi hayan Yassiada'ya getirilmesi ile bitiyor. ne kadar uzmu§ oldugunu on dokuzlu mektubunda kalbini okur gibi hissediyorum. Yassiada'da bir bir hesap (i) sorulmustur. kendisini sirursiz bir askla seven bu kadmla geleneksel bir bicimde evlenmis.

Mustafa Kemal Araturk'un Sivas kongresinde yakm arkadasi olan Konya Valisi Haydar Bey'in ktzi. ihtilal'den soma Menderes'in sevgilisi olrnasi nedeniyle sik 116 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLARI DARAGACINDAKi KALP 117 . Menderes once Beyoglu. Zaten her an nemli gozlerimden vaslar akarken. Menderes'i oyle avucunun icine alnus ki bir dedigini iki etmiyor. cahsma bakaru Sadi Irmak'm baldtzi Mukaddes Hamm'la Menderes'in aski on iki vil surrnustur.:ok guzel bir kadm olan ve "siyah sacli dilberim" dedigi Mukaddes Hamm'la istanbul vapurlanmn birinde tarusmislardi. Muhendis Aziz Suver'in kansi olarak da istanbul'da zenginligin tadmi cikaran Mukaddes Hamm. Bu iliskiyi Menderes'in candan arkadasi Ethem Menderes de bilmektedir. Ayhan Aydan'm araya girmesine kadar devam etmistir. hayata Menderes'le baslangic vaprmsur. Elbette hakikatler anla§llacak.. C.. iizuntusunden disleri dokulmesine ragmen yine de ondan nefret etmemisti. soma Ye§ilkoy'deki eve sik sik gelmeye baslar. Mukaddes Hamm bu "ihaneti'' bir nirlu kaldiramarrus. Adnan Menderes'in gonliinu Ayhan Aydan'a kapnrmasryla kulleniyor. Telefonla yine konusmalar devam etse de eski tadi vermiyordu. Adnan Menderes. Ucak kazasmdan sonra da donernin emniyet muduruntm hamrru Suzan Sozen'in araya girmesiyle irtibat tamamen kopuyordu. selametle cikacaksm. Menderes'in yamnda Fuat Koprulu ve Refik Koraltan da bulunuyordu. §arhcl Ayhan Aydan ve 1960'h yillann en unlu kadm yazan Suzan Sozen'di. Seni bize selametle kavusturacak . " Menderes'in hayatma sevgili e§i Berin Harum'dan baska giren gozdeleri (asklan): on iki yil beraber oldugu (Bkz. sayi: 06-949. selametine dua eder ve mektup yazanm. issizlere i§ bulmak bir yana. iki cocugunun babasi 1946 yilmda olunce. Beni habersiz birakmamak icin her gun yazism beni rninnettar ediyor. §iddetli gecimsizlik yuzunden bosanrms. isteklerini yerine getirip adeta uzerlerine titredigi Mukaddes Harum. 10 Subat 2006). Tarusrna. Bu ask. her gun ilk isim sana yazmak.§lk olmustur. rest yemis bakanlanyla da arasim buluyordu. Mukaddes Harum. selametine biitun varlignnla Cenab-i Hakk'a dualar ediyor. <. Tempo Dergisi. Turkiye'nin ilk mtihendislerinden Aziz Suver'in kansi. Mukaddes Harum'a Berin Hamm'la evliyken 3. senin sihhat.ogu uykusuz gecen gecelerin §afagmda kalkar. sihhatine. Allah artik cilernizi kafi gorecek. Adnan Menderes. Gun gectikce has ret ve istiyakuruzm ne derece oldugunu soylemek luzurnsuz.el ve kucak aciyordu: "Adnancigim. seni bize kavusturmasmi niyaz ediyorum. Basi sikisan kendisine geliyordu. sonunda aska donli§ur. On ik] ytl kesintisiz suren iliski.

Ihtimal ki ofkelendin. Bunlan yazmaktan maksadim. ovle olmasa. Ben cok bekledim ve nihayet ben seni aradim. Bilmem. Ve bugtine kadar tehir mecburiyeti duyduk. Ne yapayim. Carurnm ici. Aydan 6 vildir evliydi. gayet hararetli muzakereler oldu. Menderes'in Mukaddes Harum'a olan ask ve baghhgl dikkat s:ekiyor: "Carurn Mukaddes. tarustiklan haftadan itibaren Sihhiye'deki. Genel Mtidilr Menderes'i karsilanus. dontiste mutlaka arayacagmi. Bir turlu miisterih olarruyorurn. zariflig! ve hazrrcevapligr Menderes'in ho§una gitmis.118 T ARiHi A~KLAR VE A~K MEKTUPLAR1 sik sorusturmaya tabi tutulan ve kendisiyle vuzlestirilen Mukaddes Harurn.. Ancak Menderes'in basbakanhgi yanmda kibarligi ve zerafeti de kendisini etkilernisti. boylelikle irribat devam etti. kinldim . biraz geciktim.. Halbuki senin de vaktinde aravamadigm gunler oldu. Bir tiirlu icim oturmus degildir.. Ne yapnk ettik. yani kibarca bosanacak rrusiruz demek istiyordu. Cubuk barajmda akrabast alan Ziraat Bankasi Genel Miidiiril Mithat Dulge'nin vermis oldugu bir davette tarusir. Onun icin bekledim ki. bir siire §ehir dismda olacagmi. bu durum araliksiz devam etrnistir. Aydan 25 yasmdaydi. yoktun. cok ... Baskent'in goz alici Sopronasi Ayhan Aydan. ha Istanbul'a ha Adana'ya ne umurumda olur halbuki. 10 ~ubat 2006) iis: mektupta.. telefon numarasmm gecerli olup olmayacaguu soruyor. 1953 vilmda olmii§tiir. aln yildrr orkestra §efi Hasan Ferit Alnar'la evliydi. Galiba i§ siki oldugu icin inemedik. ne bekledin ne aradm. .. Bunu senden cok rica ediyorum . Daha soma masaya davet edilen Menderes. TBMM ozel ve Basbakanhk hususi damgah kagltlarda eski Tiirkce'vle yazrlnus ve Mukaddes Hamm'm kizi Tulin Hamm'da bulunan yiiz mektuptan "Tempo" Dergisine verilen (Sayi 06-949. Menderes. iiziililyorurn. Diln Sah gunu teletonlasacaktik. aslmda bunun imkansiz bir iliski oldugunun farkmdaydi. Aydan bu ilgiye. bu numara her zaman gecerli olacak . Muhakkak bil ki sana danldim. Kendisinden bir de cocugu olan ve alii dogan Ayhan Aydan ve Istanbul Emniyet Muduru Ferit Sozen'in harurru Suzan Sozen de DARAGAC1NDAKi KALP bunlardandi. seni arayacaknm. " Ikili tarustiklannda Menderes 50.. yuregini bir kez daha hoplatnnsn. Adnan Menderes'in kendi imzasiru tasryan. Ertesi gun telefona sanlan Basbakan. ben gecikmis olursam ya beni beklersin veyahut sen ararsm. gonlum bu hususlarda rahatlarruyor. operadan arkadaslanyla orada bulunuyordu. Ayhan Avdan. " Menderes'in hayatma sadece Mukaddes Harum girmedi. Aydan'm guzelligt. Basbakan 20. Saghk Sokak'taki eve haftanm 2-3 gunii cicek gondermeye baslarms. Sana karst hasmane hisler peyda olmaya baslryor. Dun inecektik.. operacilann masasma dogru vonelmisti. boyle bilerek hareket etmen icindir. Acep nerededir? Ne yapryor? Oziintii ve endisesi her zaman icimdedir. "koltugumda goziiniiz var galiba'' dive espriyle cevap verir. hemen gozune ilisen glizel soprano Ayhan Aydan'm sandalyesine talip olur. Ancak tedavi goren esinden aynlmak uzereydi. Ve bu da telefonla arayacagim saate rastladi. Eglenceli mas a kahkahalarla cmlarken davete Basbakan Menderes de gelmisti. bugun Vine Istanbul'a indik.. Telefon defalarca caldi. Ayhan Aydan. Menderes'in sorusuna §U ciirnlevle cevap verdi: "Evet. vaktinde aramadim diye . Menderes Ayhan Aydan'la.

renkleri gok mavisi ve kenarlan nrtilh kagltlardaki ask mektuplanydi. 1955'te meshur ask mektuplanru kaleme aldlgll1da Adnan Menderes altrrus iki. Menderes He Suzan Sozen arasmda otuz ya§ vardi. selam sana .. Yine Menderes'in Taksim Park Otel'deki ozel odasmda bulunan "Sanera" adh rornarun birinci savfasmda. istanbul Emniyet Mi. Kocama sordum. Ayhan Aydan'm tanik kursusunde §U sozleri ile Menderes berat edecektir. i§te bu mektuplar.. Hasta bunyem musaade etmedi. "Adnan Menderes'i buyuk bir askla sevdim. orada ges: vakitlere kadar kahyor. Menderes telefon ettirdi ve irnzali kitabmu istetti. her sannnda sen varsm . Cocugum sekiz ayhk dogdu ve oldu. Bunu basaramadim. Ertesi gun. Bir gun Tarabya'da. Menderes'in ozel kasasmdan <..ocuk sahibi olmakn. donerdi. Kocam anlardi. Sozen. Menderes'i her §eyden kiskaruvordu. §U ithaf yer alryorduo "Adnan'im. .. Butun emelim ondan bir <. Cumhurbaskani Celal Bayar't da rahatsiz eder olmustu. Cadillac'iyla.in Harumi Suzan Sozen . " 121 . Ayhan Aydan degum sancilan cektigi srralarda istanbul'da kendisine yeni bir sevgili daha buldu. Bu talihsiz degum. " Daldan dala konan Adnan Menderes. Gumushane'ye tayin edildi. Yine beraberliklerinin bir amsi olarak imzalayip Menderes'e verdigi kendi fotografll1ll1 altina Suzan Sozen §u sanrlan yazrmsu: "Bir kas cansrvla ciham yerinden oynatan Menderes. Dolmabahce Sarayi'nda sorgulamrken §oyle anlatryordu: "Ferit Sozen.lkartlhp elden ele dolasnnlan. Gizlisi kapaklisi olmayan bu ask meyve vermisse de. " Suzan Sozen'in Menderes'e imzaladtgi kitapta bu vazihydt.. Yassiada tutanaklanna "Bebek Davast" olarak gececek. iizerine titredigi bebeginin olmesine razi olabilir . meyve oW dogmu§tu. kendisiyse otuz iki vasmdavdi. Pencerede parolarruz vardi. "Yassiada Durusmalan" gunlerinde. muvafakat etti. " o donernde cikan haberlere gore. kocam hasta dahi olsa evden cikardi. Hangi vicdansiz ana.. eve gelmeye basladi. 0 tarihte istanbul Polis Okulu'nda hoca idi. 27 Mavis ihtilali'nin ardmdan. Alevlenerek devam eden bu ask. Basbakanla tarusrnasmi ve sonrasmi. gitmedik.Aydan.. 0 gelecegi vakit. Basbakan i§ S:lh§l dogruca sevgilisinin evine gidiyor. Burada kalmak icin cahsnk. sik sik Ankara'dan istanbul'a gelen Menderes. Ferit Sozen'in Gtimtlshane'ye tayini durdurulmus ve istanbul Emniyet Mudur Muavini olarak atanrmsn. Bu §ekilde tarusnk.iduru'ni. muhalefete koz olmakla 119 120 DARAGACINDAKi KALP kalmarms. Bize Basbakaru cok iyi tamdigmi ve bizi Menderes'le tarustirabilecegini soyledi. yatma vakti kendi evine gidiyordu. Suzan Sozen. E§i ve cocuklanyla kahvaltida birlikte oluyordu. Pilic Osman'la tamsnm... Suzan ve Ferit Sozen ciftinin Macka'daki evinin ontinde gortiltivordu. Menderes'e bu i§i yaptirmanm carelerini aradim.

Sen yaz da bana model olsun. karanhk. neden'e cevap vermek icin bastanbasa bir §iir kitabi yazmak Iazim. yalmz senin g6z1erinin l§lltlstnl g6rdLigLim ihk bir odada. Piraye bir tahta bavulda sakladi. en uzun sure evli kaldig.§lk oldu. Sanat elestirmeni Vedat OrEi He on alti yasindavken evlenen Piraye'nin iki cocugu vardi. Nazim He Piraye. Buramn 61e. buyuk §air cezaevindeydi. ~imdiye kadar gonderdiklerimin s:ogu neydi zaten Sen benim gozlerimin icine bakarak 124 NAZIM HiKMET'TEN PiRAYE'YE 125 bir kere olsun. Butiin bir uvkusuz ges:en geceden soma sana bu mektubu sabah sabah vaziyorum. dememissindir. her yerde. "Sevgili. Nazim'm en guzel ask §iirlerini vazdigi. nesirle olsun. mektupla olsun. diyorsun.NAZIM HIKMET'TEN PIRAYE. KARlMA MEKTUP (11 Kaslm 1933. kadin ise Piraye'ydi. YIlinda. yavrum.. Simdi muhakkak olan bir §ey varsa.:i. Oglumla beraber cikanp gonderdiginiz resim uyutmadi beni. diyorsun. Nicin uyutmadi? Neden uyutmadi? Bu nicin'e. Nazun daha soma Munevver'e 8. bir hapishanenin g6rLi§me yerinde olsun. Nazun He Piraye'nin evliligi sona erdi. Ben ask mektubu yazmastnl beceremedim. seni seviyorum. Zati sen bend en e. Ancak evlilik yasarnlarmm 13. seni seviyorum. Belki ben daha sanatka- nm.: sene yauhr billahi . siirle olsun. Senin ask mektubun hariku1adeydi. mektupsuz olsun. Nazim'm 1933'ten 1950'ye kadar on yedi yil boyunca kendisine yazdlgl mektuplan. boyle bir mektup icin Lie. Bursa Hapishanesi) Birtanem Son mektubunda Basim sizhyor Yuregim sersem Diyorsun Seni asarlarsa Seni kaybedersem Diyorsun Ya§ayamam Yasarsm kancigim Kara bir duman gibi Dagilu hanram Ruzgarda . 0 kitap gunun birinde yanlacakur. valdizh bir denizin iistiinde. 1951 yilmda.§lk oldu. Piraye'yi cok sevdi. e.:am agae. Nazim. icirnden her geli§te sana. dernisimdir. yasarm boyunca bir cok kez 8.:ok daha derinsin. Bunlardan biri elestirmen Mehmet Fuat Bengu'ydu. Bana ask mektubu gender. her zaman.isLiy1e. butun bir gece uyurnadigrrndrr. gens: kadin esinden henuz bo§andlgl srrada tarustilar. Ben.YE Nazim Hikmet. .:h bir balkonda 01sun.

Altmay.. Elli Kelime (Menderes'in Mektuplan). siyah bir ortimcege Benzeyen eli Gecirecekse eger Ipi bogazlma Mavi g6z1erimde Benden emin olman beni oyle bahtiyar. Milliyet Gazetesi Eki. binbir gece §ehrinin altm kakmah kapilanndan muzaffer girmi§ eski zaman kahramam gibi hissediyorum kendimi.im Fakat Emin 01 ki sevgili Zava1h bir e. istanbul 2004 2. istanbul 2004 4. Aska Mektup. No: 46 3. "Hance Sultan'm A§k Mektuplan". Bailly. Bir. oyle magrur kildi ki .. Felaket Seneleri (Viyana Bozgunu ve Sonrasi). 14 Subat 2005 5. Hayat Tarih Mecmuasi. Paplo Martin.i§i.inmeli Bir mahpusun kansi 126 TARiHi ASKLAR VE ASK MEKTUPLARI KAYNAKCA 1. Niyazi Ahmet. Terciiman 1001 Temel Eser. Bizans Tarihi. Ahmet Refik.. Auguste. Mavi Sutunlu Saray.irekli Alnn renkli Gozleri baldan tatli Anm benim N e diye yazdim sana istedigini idanunnn Daha dava ilk adimmda Ve bir §algam gibi Koparnllyorlar Kellesini adanun Haydi bunlara bo§ ver Bunlar uzak bir ihrimal Paran varsa eger Bana name bir don al Tuttu bacagunm siyatik Agnsl Ve unutrna ki Daima iyi sevler di. Ben.Yasarsm. Akman. II Korkuyu gormek icin Bosuna bakacaklar Nazun'a. istanbul 1332 3. Alaca karanhgindn son Sabahumn Dostlannll ve seni Gorecegim Ve yalruz Yanm kalnus Bir §arkmm Acrsiru Topraga goturecegim Kanm benim Ivi yi. . S: 5-6. 1 HaziranTemmuz 1969 . Banoglu.:ingenenin Kilh. ka1bimin kizi Sach bacisi En fazla bir ytl surer Yirminci asrrlarda alum aC1Sl Olum Bir ipte sallanan bir 6lii Bu olume bir tiirlu Razi olmuyor g6n1i. Nuriye. Asure.

Agustos 1978 12. Diindar. Yillarboyu Tarih. Enver Pasa'run Son Mektubu ve Ataturk''. Abdiilaziz'in Eugenie'si Dogruymus". Ismet. Terciiman Gazetesi. "Menderes'in Ailesine Yazdlgl Mektuplar''. Tarihi Belgeler. Murat. Nazh. Eyliil 1968 15. 1984 8. "Adnan Menderes ve Ayhan Aydan Aski''.. Zekeriya. Yuzyilin Asklan.4. Can. Ihcak. S: 56. S: 5. Murat. Bardakci.. " . Dunden Bugiine Terciiman. 3-5 Nisan 2005 10. 14-15 Subat 2006 13. Hiirriyet Gazetesi. Dundar. Bardakci. Turk . Pasa'rnn E§i Naciye Sultan'a Ask ve Siyaset Mektuplan". istanbul 2005 14. Canman. 25 Nisan 2004 8. Tiryakioglu)". Grunwald. Kitapci. "Carin Gozdesi (Ceviren S. Bardakci. Bozdag. Terciiman Gazetesi. Constantin. 16 Eylul 2003 16. Can. Tarih Konusuyor. 10 Kasrm-S Arahk 1987 10. Ilhan. "Ataturk'un Yuruternedigt Evlilik". Ali. Hurriyer Gazetesi. "Karl Marx'm Aski". Milliyet Gazetesi.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->