P. 1
mikrobiyolojikonukitabi.pdf

mikrobiyolojikonukitabi.pdf

|Views: 372|Likes:
Yayınlayan: Nalan Rim

More info:

Published by: Nalan Rim on Mar 16, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2014

pdf

text

original

TUMER MİKROBİYOLOJİ KONU KİTABI 5.

BASKI- 2009

1

TEMEL MİKROBİYOLOJİ
MİKROORGANİZMALAR
Mikroorganizmalar sellüler ve asellüler olmak üzere iki ana grupta incelenirler. Sellüler mikroorganizmalar replikasyonları ve yaşamları için gerekli olan tüm enzim ve biyolojik yapıları bulundururlar. Daha açık bir tanımlama ile protein sentezi yapabilecek DNA ve RNA yapılarına sahiptirler. Ökaryotlar ve prokaryotlar olarak ikiye ayrılırlar (Tablo 1.1) (Şekil 1.1). Tek hücreli ökaryotlar sınıfına protistler denir. Algler, protozonlar, mantarlar ve slime moldlar bu grubun üyesidirler. Gerçek hücre yapısı ve metabolizmaları bulunmayan, bir konak hücreye girerek onun genetik yapısındaymış gibi davranan, böylece kendisi için gerekli olan proteinleri sentezlettiren, bu arada içinde bulunduğu konak hücrenin fonksiyonlarını bozarak onlarda hastalık meydana getirebilen basit yapılı canlılara asellüler mikroorganizmalar denir. Virüsler, viroidler ve prionlar asellüler mikroorganizmalar sınıfındandır.

Tablo 1.1 Medikal önemi olan mikroorganizmaların karakteristik özellikleri
Özellik Hücre yapısı Nükleik asit Nukleus tipi Ribozom Mitokondri Dış yüzey yapısı Hareket Replikasyon Virüsler Yok DNA veya RNA Yok Yok Yok Protein kapsid ve lipoporotein zarf Yok Hücre içinde çoğalma Bakteriler Var Hem DNA hem RNA Prokaryot 70S Yok Peptidoglikan hücre duvarı (Mycoplasma hariç) Var Binary fission Mantarlar Var Hem DNA hem RNA Ökaryot 80S Var Kitin yapısında sert duvar Yok Budding veya mitoz Protozoon ve helmintler Var Hem DNA hem RNA Ökaryot 80S Var Fleksibi membran

Var Mitoz

İnsanlarda hastalık yapan mikroorganizmalar bakteriler, mantarlar, protozoonlar, helmintler ve virüsler olmak üzere beş ana bölümde incelenir. Virüsler nonsellüler, bakteriler prokaryot, diğerleri ise ökaryotik hücrelerdir. Bakteriler prokaryot, virüsler ise nonsellüler grubun üyesidir. Diğerleri ise ökaryotik hücrelerdir.

Virüsler
Virüs partikülü bir kapsid ile çevrili DNA veya RNA'dan oluşmuştur (nukleokapsid). Kapsid nükleik asidi korur ve konak hücreye tutunma ve penetrasyon işlerinde görevlidir. Kapsid üzerindeki proteinler (daha çok glikoprotein) virüs ile konak hücre arasındaki ilişkiyi açıklar. Bazı virüsler ayrıca lipid yapılı bir zarf ile çevrilidir.

Viroid
Tek sarmal, küçük, çıplak, RNA molekülleridir. Kapsidi yoktur, insanlarda enfeksiyonları gösterilememiştir, bitki hastalıkları yapmaktadırlar. Hücreler arasındaki bulaşmanın hangi mekanizma ile olduğu bilinmemektedir.

Prionlar
Nükleik asitleri olmayan, protein yapısında nukleazları olmayan infektif partiküllerdir. Proteazlara ve sterilizasyon yöntemlerine dirençli olmaları önemli özellikleridir. Uzun inkübasyon periyotlu yavaş virüs enfeksiyonları oluştururlar. Hastalığın belirgin özelliği nöronlarda vakuolizasyon ve amiloid plaklar geliştirmeleridir. İlk defa scrapie hastalığında tespit edilmişlerdir. Bulaşıcı özelliği olan prion proteinleri (PrP) konağın kromozamal DNA'sında kodlanır. İnsanlarda Kuru, Jacobs-Creutzfeld (Şekil 1.2) , fatal familial insomnia etkenidirler. Deli Dana (bovine spongioform encephalo-pathy-BSE) hastalığı hayvan ölümlerinden sorumlu prionların meydana getirdiği güncel hastalıktır. Hastalığın tanısında tarama testi olarak kullanılabilecek serolojik bir yöntem geliştirilememiştir. İntrasellüler yaşayan organizmaya karşı immün yanıt kötüdür. Biyopsi ile tanı konulur. Prionların iki formu vardır,

2

infeksiyöz form bulaşıcı olup, BSE, iatrojenik CJB ve kuru hastalığı etkenidir. Kalıtsal geçen prionlar ise bulaşıcı değildir, PrP'nin gen mutasyonuna bağlı familial CJB, fatal familial insomnia etkeni olarak görülür. Sellüler hücreler ökaryotlar ve prokaryotlar olmak üzere başlıca iki önemli yapıdadır. Her ikisi de hücresel mikroorganizma olmasına rağmen aralarında temel farklar bulunmaktadır (Tablo 1.2) (Şekil 1.2, 1.5). Prokaryotlar denince bakteriler anlaşılır.

3

4

ÖKARYOTLAR VE PROKARYOTLAR Prokaryotlar (Bakteriler)
Ökaryotlardan başlıca farkı nukleus membranı ve nukleolusunun bulunmamasıdır. Her zaman tek kromozom bulundurur ve histon proteinleri içermez. Prokaryotların çekirdeğine özel yapısından dolayı nukleoid denmektedir. Mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi cihazı, plastidler ve lizozom gibi organelleri bulunmaz, ökaryotlardan daha küçük ribozoma (70S) sahiptirler. Prokaryotların bir çoğu etraflarında peptidoglikan hücre duvarı bulundurur (Mcoplasma hariç). Ökaryotlarda böyle bir tabaka bulunmaz. Mantarlarda kitin denilen N-asetilglukozamin yapısında sert bir tabaka vardır, ancak bakteri hücre duvarının özelliklerini taşımaz. Protozoonlar ve bazı bakteriler hareketli olabilirken virüsler ve mantarlar hareketsizdir.

Ökaryot sitoplazmik membranında sterol bulunur, prokaryotlarda Mycoplasmalar (kolesterol) dışında bulunmaz. Bakterilere şekillerini hücre duvarları verir. Şekillerine göre iki grupta incelenirler; Atipik şekilliler: Bu gruptaki bakterilerin belirli bir şekli yoktur (Mikoplazmalar gibi). Gerçek şekilliler; Kromozom kontrolü altında belirli şekle sahiptirler, üç grup altında toplanırlar (Şekil 1.4); 1. Koklar 2. Basiller 3. Spiriller

5

Serotiplendirme 5. Antibiyogram duyarlılıkları 6. insan hücresi) Var Var Var Birden fazla (Diploid) var var var 80S (60S+40S) yok Mitokondrilerle var Var Bakterileri birbirinden ayırmak için fenotipik. parazit. Biyotiplendirme 4. analitik ve genotipik sınıflandırma yapılır.2 Prokaryot ve ökaryot hücrelerin özellikleri Özellik Gerçek çekirdek Mitotik bölünme Histonlarla eşleşmiş DNA Kromozom sayısı Mitokondri Endoplazmik retikulum Lizozom Ribozomun büyüklüğü Peptidoglikan hücre duvarı Solunum Hücre zarında sterol Çekirdek zarı Prokaryot Hücre (Bakteri) Yok yok yok Tek (Haploid) yok yok yok 70 S (50S+30S) Var Hücre zarı ile Yok (mikoplazma hariç) yok Ökaryot Hücre (Mantar. Mikroskobik yapıları 2. Faj tiplendirmesi Analitik sınıflandırma 1.Tablo 1. Bakterilerin sınıflandırılması Fentipik sınıflandırma 1. Makroskobik yapıları 3. Nükleik asit sekans analizi 4. Ribotyping 6. Hücre duvarı yağ asitleri analizi 2. Hücre enzimlerinin elektroforezi Genotipik sınıflandırma 1. Plazmid analizi 5. DNA hibridizasyon 3. Tüm bakteride lipid analizi 3. Kromozomal DNA yapı ve parçalarının incelenmesi 6 . Guanin/sitozin oranı 2. Tüm bakteride protein analizi 4.

Epidemiyolojik çalışmalar Kantitatif viral NAT Kantitatif yöntemler. enzimler. insitu hibridizasyon) bulunmaktadır. amplifikasyon sonrası elde edilen ürün miktarından orijinal örnekteki n. mikroorganizma nükleik asitlerinin morfolojik olarak yerleşimi incelenebilmektedir. Hibridizasyon yöntemine göre (Şekil 4) iki mikroorganizma arasındaki homoloji >%70 ise aynı tür olduklarına karar verilir. genellikle saptama duyarlılığını arttırmak için amplifikasyon gerekmektedir. Bunun için çift sarmadı DNA dizisine bağlanan florejenik moleküller kullanılarak hibrid yakalanır. Bu yöntemde DNA ısı ile denatüre edilerek sarmallar ayrılmakta. bakteriofaj tiplendirme ve bakteriosin tiplendirme yöntemleri ile yapılabilir. infeksiyon hastalıklarının ilerlemesi hakkında fikir vermenin yanı sıra. Nükleik asit kimyasının anlaşılması ile birlikte nükleik asit prob teknolojisi ortaya çıkmıştır. transkripsiyona dayalı amplifikasyon yöntemlerinde (TMA. Hibridizasyon yöntemleri: Hedef nükleik asit dizilerine karşılık gelen nükleik asit dizileri (prob) ile doğrudan hibridizasyon yapılmaktadır. Thermus aquaticus'dan (Taq polymerase) elde edilen DNA polimeraz PCR testinde kullanılır.a. En küçük bakteri mikoplazmadır. Klinik viroloji laboratuarlarında nükleik asit testlerinin kullanım araçları : 1. miktarı tayin edilmeye çalışılmaktadır. özgül viral DNA'nın kantitatif analizi ile belirlenebilmektedir. prob veya sinyal çoğaltılmaktadır. Gerçekzamanlı PCR: Hedef DNA'nın amplifikasyonunu ve amplifikasyon ürünlerini prob ile saptama basamaklarını aynı kapalı tüp içinde birleştirmektedir. Tedavi etkinliğinin izlenmesi 6. Gerçek zamanlı PCR ile nükleik asit miktarı belirlenir (viral yük). Bu yöntemler arasında sıvı faz hibridizasyon testleri. Hastalık prognozunun belirlenmesi 3.Bakteriler öbakteri ve arkebakteri olmak üzere iki grupta incelenir. Klasik kantitatif PCR yöntemlerinde. Filogenetik analizler a. antijenik substratlar veya kemilüminesans veya floresans veren moleküller ile işaretlenmiş özgüllüğü yüksek DNA veya RNA segmentleridir. NASBA. Doğrudan hibridizasyon yöntemi ile serumdaki serbest virüs. Arkebakterilerin öbakterilerden farkı peptidoglikan tabakalarının bulunmamasıdır. sadece araştırılan nükleik asitler saptanabilmektedir. komplementer DNA sentezlenmekte ve ısı döngüleri yinelenerek DNA kopyaları çoğaltılmaktadır (PRC ürünleri ampliconlar). öncüller) bağlanmakta. İnfeksiyon etkeninin saptanması ve tanımlanması 2. Q-beta replikaz. Virusların genotiplerinin belirlenmesi 7. 7 . antibiyotik duyarlılık testleri. İnfeksiyon kaynağının izinin sürülmesi b. dallı DNA testlerinde DNA araştırılırken. katı faz hibridizasyon testleri (Dot blot. kalıp DNA sarmalının karşısına gelecek oligonükleotid dizileri (primerler. İnsanlarda hastalık yapan bakteriler öbakteri sınıfındandır. yüksek ısı gibi anormal şartlarda yaşayabilen bakterilerdir. Geçmiş yüzyılda mikroorganizmalar morfolojileri ve biyokimyasal özelliklerine göre tanımlanıyordu. serotiplendirme. Klasik polimeraz zincir reaksiyonun yanı sıra ligaz zincir reaksiyonu. rRNA'nın mutasyondan en az etkilenen genetik materyal olması nedeniyle hibridizasyonda en duyarlı yöntem DNA ile ribozomal RNA (rRNA) karşılaştırmasıdır. Öncül olarak özgül oligonükleotitler kullanıldığı için. RT-PCR: RNA araştırılacaksa önce revers transkriptaz enzimi ile komplementer DNA sentezlenir ve ardından PCR uygulanır. Tedaviye direnç genlerinin araştırılması 5. TAS gibi) RNA molekülleri çoğaltılmaktadır. İn-situ hibridizasyonda mikroskop lamlarına fiske edilmiş hücre veya doku kesitleri üzerinde hibdirizasyon yapıldığından. Amplifikasyon yöntemleri: Hedef. yüksek tuz. Tedaviye yanıt şansının değerlendirilmesi 4. en büyük virüsden (Poxvirüs) bile daha küçüktür. Bakterilerin özel tiplerine (epidemi yapanlar gibi) subtipleri denir. Subtiplendirme biyotiplendirme. Northern blot. Southern blot. 3SR. DNA polimeraz enzimi ile her sarmalın karşısında. Problar radyoizotoplar. antiviral tedavinin izlenmesinde de çok faydalıdır. Sindirim sisteminde simbiyotik olarak yaşarlar. Viral nükleik asit testlerinde kullanılan yöntemler Moleküler biyolojik yöntemler genel olarak amplifikasyon ve hibridizasyon yöntemleridir. Klinik örnekte mikroorganizmaların bol olduğu durumlarda hibridizasyon yeterli olabilirken. Hedef nükleik asitlerin çoğaltıldığı yöntemler Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR): Klasik yöntemdir. Hibridizasyon testlerinde araştırılan genetik materyalin saptanabilmesi için belli bir düzeyde hedef nükleik asit miktarına gerek vardır. Yeterli miktarda hedef nükleik asit dizisinin bulunmadığı durumlarda testlerin duyarlılığının arttırılması gerekir.

8 .

9 . Transkripsiyona dayalı amplifikasyon (TMA) da benzer bir yöntemdir. RNAz H.PCR'a alternatif diğer amplifikasyon yöntemleri: Benzer şekilde hedef nükleik asitleri çoğaltan nükleik asit dizisen bağlı amplifikasyon (NASBA) tek ısıda uygulanır. Bu yöntemlerde hedef RNA molekülüdür. revers transkriptaz ve '17 RNA polimeraz enzimleri kullanılır. Hedef ve prob çoğaltma yöntemlerine göre daha stabil testlerdir. özgül problar bağlanır ve ligaz enzimi ile bu oligonükleotitler yapıştırılarak yeni diziler elde edilir. Q-beta replikaz: Sistemde bir RNA polimeraz enzimi. kontaminasyona bağlı yalancı pozititif olma riski daha azdır. LCR: Denatüre olmuş DNA sarmallarına. prob miktarları artmaz. Q-beta replikaz tarafından çoğaltılabilecek dizileri de taşıyan özgül problar kullanılır. hedef nükleik aside bağlanan işaretli moleküllerin çok sayıda olması ile testlerin duyarlılığı arttırılmaktadır. Sinyal çoğaltma yöntemleri: Hedef nükleik asit.

10 .

Çekirdek hücrenin ortasında veya bir kenarında bulunabilir. DNA replikasyonları da birçok noktada aynı anda sürdürülür. Bakteri ribozomları 70 Svedberg (S) büyüklüğündedir (50S ve 30S subünitleri vardır). proteinler ve metabolitlerden oluşmuştur. Bakterinin organellerinden sadece nukleoidini görürsünüz. Bazı Cyanobacteriler thylakoid denilen fotosentetik yapılar. Son basamakta kullanılan fuksin ile gram negatif bakteriler pembeye. Hem şekli hem de sağlamlığı sağlayan iskeletidir. Lipofilik ve hidrofilik madde içeren deterjanların hedef dokusu sitoplazmik membrandır. Prokaryotlar ökaryotlardan farklı olarak çekirdek zarı ve nukleolus içermezler. hücre bölünmesinin başladığı yerdir. Kemotaksi ve duyusal reseptörlerin bulunduğu yer sitoplazmik membrandır. Elektron mikroskobu ile incelediğinizde görülen en önemli partiküller ribozomlardır. Novobiosin DNA sentezinin inhibisyonu dışında. Mikoplazmalar dışında diğer prokaryotlar sitoplazmik membranlarında sterol içermezler. Bunların içinde en bilinenleri Corynebacterium bakterileri içinde bulunan fosfat bağları taşıyan Ernst-Babes (volutin) granülleridir. DNA giraz enzimi bakterinin boyunun ortalama 1000 katı uzunluğundaki DNA'sının süpersarmal haline gelip bakterinin içine sığmasını ve açılmasını sağlar. Mikoplazmalar bu özellikleri nedeni ile sterol içeren besiyerlerinde ürerler. Hücre zarfı'nın (sitoplazmik membran. Polisakkarid. Prokaryotların boyanma özelliğini sağlayan yapı burasıdır. Bakterinin protein sentezinde görevleri vardır. Sitoplazmik membranın görevleri 1. Nukleoid Işık mikroskobu ile hücreler içinde görülebilen en büyük yapı çekirdektir. ayrıca ekzotoksinler) 4. ökaryotlarda ise 80S (60S ve 40s subünitleri vardır) büyüklüğünde ribozom vardır. Gram pozitif bakterilerde daha kalındır. Yapı olarak ökaryotlara benzemelerine rağmen daha fazla fonksiyona sahiptir. Ökaryotlarda ise birçok DNA (kromozom) bulunur ve birbirlerine histon proteinleri aracılığı ile bağlanırlar. Sitoplazma başlıca DNA kromozomu. ancak bağımsızdır. mRNA. Hücre duvarı Mikoplazmalar dışında tüm prokaryotlarda bulunur. Birçok antibiyotik bakteri ribozomlarına etkili iken insan hücrelerindeki protein sentezini etkilemezler. Polimiksinler de deterjanlar ile yapısal benzerlikleri ile sitoplazmik membranın yapısında bulunan fosfatidil-etanolamini selektif olarak tahrip ederek hücre ölümüne sebep olurlar. mukopeptid) tabakadır (Şekil 6). hücre duvarı ve kapsül) en içte kalan tabakasıdır (Tablo 3). Bakteri DNA'sı Borrelia burgdorferi (lineer yapıda) ve bazı Streptomyces türleri dışında sirküler yapıdadır. hem de penisilinaz gibi direnç enzimleri. Ökaryotlarda görülen mikrotubüler yapılar prokaryotlarda görülmez. Her bakteride çift sarmallı tek bir DNA ipçiği bulunur. lipid.BAKTERİNİN YAPISI Sitoplazma Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler benzer internal. Mezozomun septal kısmı. iki lipid ve bunların arasında bir protein tabakadan oluşmuştur. Lateral mezozom ise spor oluşumunun başladığı (sporlu bakterilerde) ve konjugasyonda pilusun bağlandığı yerdir. Eğer görünür başka yapılar varsa bunlar enerji için gerekli depo granüllerdir. bazıları da gaz vezikülleri içerir. Işık mikroskobu ile homojen bir sıvı olarak görünür. ribozomlar. Sitoplazmik membrana mezozom aracılığı ile tutunur. Bakteriyi iç basınca karşı korur. Hücre duvarı polimerlerinin sentezi 5. Dış ortamdaki maddelerin girişine izin veren seçici olmayan 1-2 nm çapında porlar bulundurur. farklı eksternal yapılara sahiptirler. teikoik asit sentezini inhibe eder. Gram pozitif ve gram negatif bakterilerin farkları tabloda gösterilmiştir. Arkebakterilerde buna benzer psödomurein (psödoglikan) bulunur. Enzim sentezi (Hem maddeleri parçalayıcı hidrolitik enzimler. Ozmotik basıncın düzenlenmesi (selektif permeabilite ve transport) 2. Hücre duvarının sağlamlığını ve direncini sağlayan peptidoglikan (murein. sülfür granülleri olabilir. Solunum (sitokromlar bu yapı içindedir) 3. Sitoplazmik membran Ökaryot ve prokaryot hücreler arasında yapı olarak birbirlerine en benzeyen bölüm burasıdır. Nukleotidler intron denen baz sıraları ile birbirlerine bağlanırlar. gram pozitifler ise kristal violet ile morlacivert boyanır (Tablo 4). Peptidoglikanın ana yapısını n-asetil muramik asit 11 . Bakteriler gram boyamasına göre gram pozitif ve gram negatif olmak üzere iki önemli grupta toplanırlar.

D-alanin. pentaglisin köprülerini oluşturur. Bu iki ana yapı birtakım proteinler aracılığı ile birbirlerine bağlanırlar. hem de gram pozitiflerin bir birine benzer peptidoglikan yapıları vardır. L-alanin. D-glutamik asit.ve n-asetil glukozamin isimli şekerler oluşturur. gram negatiflerde ise %10 kadarını peptidoglikan tabaka oluşturur. Gram pozitif bakterilerde hücre duvarının ortalama %50. glikozamin. 12 . Hem gram negatifler. diaminopimelik asit. Çarpraz bağlarda gram pozitiflerdeki Lizin'in yerine gram negatiflerde diaminopimelik asit bulunur. Muramik asit. L-Lizin.

3 Bakteri zarfının yapıları ve görevleri Fonksiyon Dayanıklılığı veren yapılar İç yapıların korunması Geçirgenlik ve bariyerler Metabolik geçirgenlik Enerji üretimi Konak hücreye yapışma Konağın immün tanıması Konak immün yanıtına Antibiyotik duyarlılık Antibiyotik direnci Hareket Yapışma Yapı Hepsi Hepsi Dış membran veya plazma membranı Membranlar ve periplazmik transport proteinleri. Pnömokokların teikoik asitleri Forssman antijeni olarak isimlendirilir. lipoteikoik asit'in kaynağı sitoplazmik membrandır. porinler. sadece gram pozitifler mor kalır 4. Safranın ile boyama.Tabo 1.tuberculosis. dış membran ve lipopolisakkarid'dir. Potasyum iyodür ile tespit 3. Bazı bakterilerde hücre duvarında yağ bulunur (M. Streptococcus pyogenes'i M proteini de lipoteikoik asittir. yapışma elemanıdır. Klamidyalarda gram negatif bakteri duvar yapısı bulunmasına rağmen peptidoglikan tabaka bulunmaz. gram pozitifler ise mor boyanır ARB boyama 1. aside dirençliler kırmızı kalır 3. gram negatifler pembe. Böylece Klamidyalar lizozime dirençlidir ve mukoza infeksiyonu yaparlar. Metilen mavisi ile kalanların boyanması. N. Karbol fuksin ile ısıtarak boyama (kırmızı) 2. Asti-alkol ile dekolorizasyon. Özellik Dış zar Hücre duvarı Lipopolisakkarit Teikoik asit Spor Kapsül Lizozime duyarlılık Ekzotoksin üretimi Penisilin hassasiyeti Gram pozitif Yok Kalın Yok Var Bazılarında var Bazılarında var Duyarlı Bazılarında var Daha duyarlı Gram negatif Var İnce Var Yok Yok Bazılarında var Dirençli Bazılarında var Daha dirençli Memelilerin salgılarında bulunan lizozimin ana hedefi peptidoglikan tabakadır. aside dirençliler kırmızı. Gram negatif bakterilerde bulunmaz. lipoprotein. ribitol ve gliserolden yapılı majör antijenidir. diphtheriae. Alkol ile dekolorizasyon. Kristal violet ile boyama 2. Lipoprotein tabaka dış membran ile peptidoglikan tabakayı birbirine bağlar 13 . asteroides gibi). proteinler. C. diğerleri mavi boyanır Tablo 1. permeazlar Plazma membranı Pili. teikoik asit bulunmayabilir. Tüm Gram pozitif bakterilerde lipoteikoik asit bulunurken. M proteini karşı koyma Peptidoglikan sentetik enzimleri Dış membran Flajella Pili Tablo 1. Gram negatif bakterilerin hücre duvarının üç temel yapısı. Teikoik asit hücre duvarından kaynaklanırken. teikoik asit Tüm dış yapılar Kapsül. Teikoik ve lipoteikoik asit gram pozitif bakterilerin içinde dağınık halde bulunan.5 Gram pozitif ve gram negatif bakterilerin farkları.4 Gram ve ARB boyama aşamaları Gram boyama 1.

gram negatif boyanırlar. Ancak. metabolik. gram negatifler ise dış membranlarını korudukları için sferoplast adını alırlar. göz yaşı. tümör nekroze edici faktör ve diğer faktörlerin salınmasını sağlar. heterojen. Bu bölümde bulunan beta laktamazlar gram pozitiflere göre daha iyi korunmaktadır. Kapsül Bakterilerin hücre dışına salgıladıkları mukoid yapılı maddelere denir. Bunların birçoğu transmembran proteinleridir ve porin olarak isimlendirilir. direnç enzimleri ile virülans faktörlerinin etkisini gösterdiği yapıdır. Hipertonik ortamda yaşayabilen ve bölünebilen duvarsız bakterilere L formu (Lister formu) bakteriler denir (Şekil 1. Porinler 700Da'dan daha küçük hidrofilik moleküllerin difüzyonunu sağlarlar. endopeptidaz ve karboksipeptidaz gibi protein yapılar (penisilin bağlayan proteinler PBP) bulunmaktadır. Metabolizma enzimleri hücre dışından alınan ve belirli bir iriliğe kadar küçültülmüş molekülleri hücre metabolizmasında kullanılabilecek boyutlara kadar parçalarlar. Bol miktarda endotoksinin kana dökülmesi ile Shwartzman reaksiyonu (dissemine intravasküler koagülasyon) gelişir. Bu bölgede penisilinlerin bağlanma bölgesi olan transpeptidaz. Gram pozitif bakteriler tüm duvarını kaybettikleri için protoplast.13). Gram negatif bakterilerin dış membranları üzerinde çeşitli proteinler bulunur. hücreyi dış ortamın safra tuzu ve hidrolitik enzimlerinden korur. Bu tabakanın en dışında kor polisakkaridi ve hidrofilik özellikteki O Ag'inden oluşan majör antijenik yapı vardır. Tükrük. 14 . Bunlar bazı büyük antibiyotiklerin hücre içine geçişlerini engellerler. Lipopolisakkarid (LPS) yapı immün sistemin güçlü bir stimülatörüdür. nazal sekresyonlarda bulunan lizozim peptidoglikan tabakayı hidrolize eder. L formu bakteriler penisilinlere dirençlidirler. gevşek yapılı ve yapışkan ise slime tabaka (glikokaliks) adını alır. Bu yapı homojen ve belirli bir şekle sahip ise kapsül. bu durum konakta kronik enfeksiyon geliştirebilir. Periplazmik aralık Gram negatif bakterilerin iç ve dış membranları arasında bulunan. N. O Ag'inin alt bölümünde bulunan lipid A ise bakterinin endotoksinini oluşturur. Bu yapı üzerinde por proteinleri (porinler) bulunur.Gram negatif bakterilerin hücre duvarının dış kısmını fosfolipid tabaka (dış membran) oluşturur. interlökin-6. Bazı bakteriler spontan veya antibiyotiklere bağlı olarak L formu haline gelebilir. Lizozim ile karşılaşan bakteriler düşük ozmotik basınçlı ortamlarda lizise uğrarlar. LPS B hücrelerini aktifleştirir ve makrofajlar gibi hücreleri indükleyerek interlökin-1. gonorrhoeae gibi bazı bakterilerde lipooligosakkarid tabaka bulunur. LPS ateş ve şok meydana getirir. hipertonik ortamlarda bakteriler hücre duvarlarını kaybedebilirler.

Medikal önemi olan kapsüllü bakteriler • • • • • • • • • • Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Neisseria meningitidis Klebsiella spp Escherichia coli Salmonella typhi (Vi antijeni) Bacillus anthracis (poly-d-glutamik asit) Streptococcus pyogenes (hyaluronik asit) Streptococcus agalactia (sialik asit) Bacteroides fragilis 15 . Bakterilerin virülansında kapsülün önemli bir yeri vardır. kontakt lenslere ve diş gibi sert dokulara yapışma görevi olan bakteri organelidir. Kapsülün ana yapısı sudur. B. slime tabaka ise prostetik malzemelere.Kapsül fagositoza karşı koymada. S. Şeker yapılı kapsüle sahip bakterilerde tip tayini için kapsül şişme testi (Quellung testi) uygulanabilir (Şekil 1. kateterlere. kapsüllü bakteriler antikapsüler antikorlar ile kaplanmadıkça fagositoza karşı koyarlar.pyogenes'de ise hiyaluronik asit yapısındadır. Kapsül zayıf antijenik yapıya sahiptir. Kapsüller negatif boyama yöntemleri kullanılarak görünür hale getirilirler.anthracis'de protein. Diğer kısmı genellikle polisakkarittir.14).

Destek üniteleri olan blefaroplast ile flajellalar sitoplazmik membrana tutunurlar. Protein yapısında flajellin denilen subünitlerden oluşur. Protein yapılı olduklarından iyi antijendirler. Işık mikroskobu ile iyi görünür.Flagella (kirpik) Bakterinin hareket organelidir. Ancak tannik asit tuzları ile hazırlanan boyalar ile daha iyi görünür hale gelirler. 16 . Bazı hastalıklarda serolojik yöntemlerle gelişen antikorlar tanı testi olarak kullanılır (H antijen).

15). Bunlardan Bacillus grubu aerop. Monotrikoz (Tek flajellalı) 2.6) Endospor (Spor) Bazı bakteriler ısı. Bakterinin yapışma elemanıdır. Fimbria'sını kaybeden bu bakteriler enfeksiyon meydana oluşturamazlar. Sporlu bakteriler vegetatif hallerindeki aktivitelerini gösteremezler. ancak hiçbir zaman metabolizmaları durmaz. Normal ışık mikroskobu ile görülemez. radyasyon. N.17). Fimbriaların virulans ile direk ilişkileri vardır. Piluslar ile (seks pilusu) iki bakteri arasındaki yapışmadan sorumludur. Medikal önemi olan iki gram pozitif basil sporludur. Spor fiziksel etmenlere çok dirençlidir. Hareket organeli değildir. bazı kimyasal maddeler ile karşılaşma ve kötü beslenme. özellikle E.16). Gram pozitif koklardan streptokokların M proteinleri de fimbriadır. Lofotrikoz (Püskül şeklinde) 3. Böylece konjugasyon gerçekleşir. Peritrikoz ( Bakteriyi çepeçevre saran) Fimbria (Pili) Flajellalardan daha kısa ve küçük olup bir bakteride yüzlerce bulunabilir (Şekil 1. Lipoteikoik asit ile birlikte konağın epitel hücrelerine yapışmadan sorumludur. Önemli yüzey virülans faktörlerinin bakteri patogenezindeki yeri tabloda açıklanmıştır. (Tablo 1. kötü soluma şartları gibi uygun olmayan durumlarda hücre duvarlarını kalsiyum (Ca) ve dipikolinik asit ile güçlendirerek (kalsiyum-dipikolinat) kendileri için önemli organellerini koruma altına alırlar (Şekil 1. Sporlu bakterilerin metabolizmaları minimuma inmiştir.gonorrhoeae farklı antijenik tipte pili oluşturur.Bakterilerin flagellaları bulundukları yerlere göre üçe ayrılır (Şekil 1.coli ve Gonokoklar fimbriaları ile konak hücrelere tutulup hastalık yapabilirler. 1. ancak elektron mikroskobi ile tesbit edilebilir. bir diğer bakteriye veya yüzeylere yapışmada önemlidir. Clostridium grubu ise anaeropdur. Hem fimbria hem de pilus'a pili denmektedir. 17 . böğlece antikorların varlığında bile konak yüzeylere tutunabilir. Fimbria'lar konak memeli hücresine. Fimbrialar genellikle gram negatif bakterilerde bulunur.

Meningititis Gr (+) basiller B. pneumonia S. pneumonia E. Pestis Polisakkarit kapsül Polisakkarit kapsül Protein pili Protein pili Polisakkarit kapsül V-W faktör Var Yok Yok Yok Yok Yok Dokulara yapışmayı sağlar. İnfluenza K. perfringens sporu ise subterminaldir. 18 . C. tetani sporu terminal. Anthracis Gr (-) basiller H. C. aureus Gr (-) koklar N. gonorrhoeae S. anthracis sporu santral. Malaşit yeşili veya karbolfuksin ile boyanır hale getirilir. pyogenes S. Serotiplemede kullanılır. 6 Bakteriyel patogenezde önemli yüzey virulans faktörleri Bakteri Gr (+) koklar S. Mantarlardaki sporlar gibi üreme ile ilişkileri yoktur.Tablo 1. Kromozom kontrolü altında olduğu için bakteriler sporlarını her defasında hücrenin aynı yerinde yaparlar. coli N. Her bir bakterinin sadece tek sporu vardır. Sporlar intrasellüler boyanmayan yapılardır. Serotiplemede kullanılır. Virulans faktör Aşı olarak kullanımı Açıklama Bunların dışında bazı kitaplarda Sporosarcina ve Coxiella burnetti (muhtemelen) endospor yapar denir. typhi Y. Bakterilerin sporları onların tanınmasında ve özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Bu yapı komplemanı Fc kısmından bağlar böylece opsonizasyonu engellemiş olur. Polisakkarit kapsül M proteini Protein A Var Yok Yok Serotiplemede kullanılır. B. Polipeptid kapsül (D Glu) Yok Polisakkarit kapsül Var Serotiplemede kullanılır. Uygun şartları bulduğu zaman bakteri tekrar vegetatif haline döner (germinasyon). Dokulara yapışmayı sağlar. Diğer salmonella tiplerinde önemi yok.

İndirgeyici olarak bir elektron vericisi olan NADPH kullanılır. Bakterilerin çoğu şeker. 50-60°C'de üreyebilenlere ise termofil bakteriler denir. Bakteriler 'binary fission' (ikiye bölünme) yoluyla. enerjilerini organik bileşiklerden (şekerler. Anabolizma genel olarak kimyasal redüksiyonlar zinciridir. Elde edilen enerji ve yapı taşları. Düşük ısılarda üreyebilen bakterilere (15-20°C) psikrofil. Fakültatif anaerop: Hem O2'li ortamda hem de O2'siz ortamda fermentasyon yapabilen bakterilerdir.2 cal. azot. Clostridium. sağlanır. optimal üreme için CO2'e İhtiyaç gösterdiği İçin kapnofilik bakteri denir. Bir sıvı besiyerinde bakterinin üreme eğrisi altı dönemden oluşur (Şekil 1. Zorunlu anaerop bakterilere örnek olarak Bacteroides. Bakterilerin çoğu organotroftur. Solunum tiplerine göre bakteriler dört grupta incelenir.5 cal. Bazı bakteriler litotroftur. Bakteriler üreme. enerjilerini azot-demir-sülfür içeren inorganik maddelerden sağlarlar. C. leprae ve T. ortaya çıkar. Adinomyces gösterilebilir. Mikroorganizmaların bir kısmı inorganik karbonu karbondioksidi (ototrof bakteriler). metabolizma ve protein sentezi için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Solunum Bakteriler tarafından sıklıkla kullanılan eksternal elektron akseptörü moleküler oksijendir. Katabolizma: Bakteriler. 19 . Anabolizma: Enzimler ve ATP'den elde edilen enerji yardımı ile katabolizma sonucu oluşan basit ön maddeler kompleks proteinlere dönüştürülür. diptheriae verilebilir. Bir bakterinin gelişebilmesi için karbon. Bakterilerin Üremeleri Virüsler. Mikroaerofil: Çok az miktardaki O2 ve yüksek CO2 düzeylerinde üreyebilen bakterilerdir. Fungus ve bazı bakteriler heterotrof iken bitkiler ototrofturlar. hareket etme. azot ve sülfür kullanılmaktadır. Anaerob bakterilerde son H alıcısı olarak karbon. Ayırtedici besiyerleri: Koloni yapısı ve rengi ile diğer bakterilerden ayırt edilebildiği besiyerleridir. Jejuni en iyi %5 O2 + %10 CO2'li ortamda üreyebilir. aminoasit gibi organik maddeleri parçalayarak enerji elde ederler. Zorunlu aerop: Son H+ alıcısı havadaki O2'dir. yüksek ozmotik basınç altında üreyebilenlere ise osmofilik bakteriler denir. İçeri alınanlarda endo-enzimler ile oksidasyon gerçekleşir ve sonuçta oluşan enerji. sitoplazmik membran tarafından yönetilerek ya pasif diffüzyon veya aktif transport ile içeri alınırlar. bakteri hücresi için gerekli maddelerin yapımında (anabolizma) kullanılır. Zorunlu aerop bakterilere örnek olarak V.18). su ve değişik iyonlara ihtiyacı vardır. cholerae. Zorunlu anaerop: Zorunlu anaerop bakterilerde oksijenli solunum sonucunda ortaya çıkan H2O2'nin zararlı etkilerini ortadan kaldıran katalaz ve süperoksit anyonlarının (O2-) zararlı etkilerini önleyen süperoksit dismutaz enzimleri + bulunmamaktadır. M. 30-37° C'de üreyenlere mezofil. Isı Bakterilerin üremeleri için farklı ısılar gerekebilir. Bir mol glukoz oksijenasyonu sonucunda 688.Bakterilerin Metabolizması Bakteri hücresinde gelişen kimyasal reaksiyonlar enerji sağlayan (katabolik) ve enerji gerektiren (anabolik) reaksiyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. organik maddeleri yıkarak enerji sağlayan organotrof canlılardır. yüksek enerji fosfat bağları (ADP'den TP'ye dönüşüm) ve Asetil Koenzim A şeklinde depolanır. 1 mol glikozun fermentasyonu ile ortalama 31. bir kısmı da organik moleküllerdeki karbonu (heterotrof bakteriler) karbon kaynağı olarak kullanırlar. M. Yüksek tuz konsantrasyonunda üreyen bakterilere halofilik. pallidum gibi bazı bakteriler ise hem canlı hücre kültürlerinde hem de sentetik besiyerlerinde üretilemezler. eşeysiz olarak ürerler. Örneğin C. bir enerji kaynağı. Tüm mikroorganizmaların karbon kaynaklarına gereksinimleri vardır. Kültür yöntemleri Genel besiyerleri: Genelde bakterilerin yetiştirilebildiği besiyerleridir Selektif besiyerleri: Bakterinin yetiştirilebildiği özel suplement ve/veya antibiyotikler eklenmiş besiyerleridir. tuberculosis. aminoasitler) alırlar. klamidyalar ve riketsiyalar canlı hücre kültürlerinde ürerler. Organik maddeler hücre dışına salınan ekzoenzimler aracılığı ile yapı taşlarına kadar parçalanır.

E. 20 . Bakteri sayısı hızla azalır. Yavaşlama (retardasyon) dönemi: Ortamda metabolitlerin artmasına bağlı olarak bakterinin üreme hızı yavaşlar. Ölüm dönemi: Ölüm oranı artar.Tablo 1. B. D.7 Selektif (S) ve ayırt edici (A) besiyerleri Organizma Anaeroblar Corynebacterium Enterik bakteriler Enterik patojenler Vibrio cholerae Legionella Mycobacterium Steril alandan elde edilen Neisseria Haemophilus Normal floradan elde edilen Neisseria Besiyeri Tiaglikolatlı besiyeri Löfflerin koagüle serumlu besiyeri (S) Tellürit agar (A) Eozin metilen mavisi (A) Mac Conkey agar (A) Hektoen enterik agar (D) TCBS (S) Charcoal-yeast ektract agar (CYE agar) (S) Löwenstein-Jensen medium (S) Çikolotamsı agar Thayer-Martin agar (S)* *Thayer-Martin agar normal florayı inhibe eden vankomisin. Çoğalmanın durması dönemi: Toksik metabolitler bakterinin üremesine izin vermez. Bakterilerin içinden bazıları aylarca canlılıklarını koruyabilirler. Brucella. purin ve pirimidinler Sistein X (protoporfirin) ve V (NAD) Mycoplasma Francisella. F. nistatin ve kolistin içerir Tablo 1. Bakteri bu dönemde en küçüktür. Antiseptik ve antibiyotiklere en duyarlı olduğu dönemdir. Gizli (latent. Bakterinin ortama alışma dönemidir.8 Özel suplement içeren besiyerleri Kolesterol. Pasteurella Haemophilus influenzae A. C. lag) dönemi: Üreme hızı sıfırdır. Legionella. Logaritmik (eksponansiyel) dönem: En hızlı üreme dönemidir. Akselerasyon (hızlanma) dönemi: Üreme başlamıştır.

C. Bakteri içinde üremeden bekleyen fajlara ılımlı faj. böyle durumlarda epizom adını alır. Isıtılan DNA'nın. Bunun en bilinen örneği. Her bakteri sadece tek bir faj ile infekte edilebilir. Sınıf 1 plazmidlerinde antibiyotik direnç genleri ile transfer faktör (RTF) beraberdir.cholerae. bu özelliği nedeni ile replikon olarak adlandırılır. Sınıf 2'de ise RTF ayrı antibiyotik direnç genleri ayrıdır. Fajlar ayakları ile reseptörü bulunan bakterinin yüzey yapılarına tutunur. transpozonlar. Önemli plazmidler 1. botulinum ve S. Kol plazmidi: Bakteriosin'leri salgılatan plazmidlerdir. Corynebacterium dipthena'nır) ekzotoksininin üretiminde Corynephage beta fajının rolü vardır. F fajları DNA. Bakterileri infekte eden bakteriofajlar hücre içinde replike olarak sayıları artar ve lizis sonucunda bakteri dışına çıkarlar (litik enfeksiyon) veya konak genomuna integre olarak (profaj) konağı parçalamaksızın yaşamına devam edebilir (lizojenlik). Plazmid: Bakterilerin çoğunun sitoplazmasında bulunur. E. 21 . pyogenes (kızıldır. bunları taşıyan bakterilere de lizojen bakteri adı verilir. plazmidler. Bakteri DNA'sının çoğaltılabilir özellikte olması hibridizasyon tekniklerinin gelişmesine sebep olmuştur. Fajlar spesifikliği nedeniyle bakterilerin tiplendirilmesinde kullanılmaktadır. Çember şeklinde çift iplikli ekstrakromozomal DNA yapılarıdır (Borrelia burgdorferi'de lineer). boyun kısmı ile duvar üzerinde bir delik açar ve nükleik materyalini bakteri içine gönderir. Diğer önemli lizojen bakteriler V. Plazmidler bakterilerin yapısal olmayan. D. C. B. Fajların medikal önemi ekzotoksinlerin üretimidir. Virülans plazmidleri Bakterileri infekte eden virüslere faj (bakteriofaj) denir (Şekil 14). Profaj bağımsız olarak üremez ve ancak bakteri üreyince yeni bakterilere geçirilir. Büyük plazmidler (20-120 kb) konjugasyon sırasında kendi transferlerini kontrol edebilirler. Bunları içlerindeki rezistans transfer faktör (RTF)'leri aracılığı ile yaparlar. Plazmidler bakteri kromozomundan bağımsız olarak replike olabilen genetik materyaldir. E fajı ise RNA nükleus yapısına sahiptir. IS elementleri replikondur. Diğer küçük plazmidler ise genellikle transformasyon veya transdüksiyon yoluyla transfer edilebilirler. Bazen (örneğin. Plazmidlerin medikal önemi ilaç direncidir. R plazmidleri: Antibiyotik direncini aktaran plazmidlerdir. 100SC civarında ısıtılması ile iki ipçiği birbirinden ayrılır. coli'nin F plazmidi) bakteri kromozomu ile birleşebilir. Bakteriofajlar resimde de görüldüğü gibi bakterileri infekte eden uzay aracı gibi virüslerdir. Konjugasyon yolunu kullanarak hücre dışına aktarırılır. Bakteriyofajlar.Bakteri Genetiği Replikon Bir DNA ipçiğinin (polinükleotidinin) eskiden karşısında bulunan ipçiğin aynısı olan yeni bir polinükleotid ipçiğini sentezletme yeteneği vardır. Stafilokok plazmidleri 4. 2. A. 3. Bilinen bir DNA ile bakterinin ayrılan ipçiği karşılaştırıldığında saptanan birleşme oranları bakterinin benzerliğini ortaya koyar. Bazen tek bir antibiyotik bazen de çoklu antibiyotik direnci bulundururlar. ancak onlar için önemli avantaj sağlayan özelliklerin genetik materyalidir.

Bazı patojen bakteriler bu mekanizma ile virülans faktörlerini harekete geçirebilirler. Basit yapılı olanlara IS (insertion sequence) elementleri denir. Transpozonlar bazen gen içine girer ve bu geni inaktive eder. ısı gibi çeşitli çevre faktörleri ile tetiklenebilir ve bakteriye virülans kazandırabilir. T3 T2 T1. Ulaşabileceğiniz mikrobiyoloji kitaplarında "bakteriofajlar bakteri hücre duvarları üzerindeki reseptörler üzerine oturur" diye yazar.Hücre duvarı üzerine oturduktan sonra boyunlarını bir matkap gibi kullanarak bakteri duvar üzerinde delik açıp nükleik asitlerini bakterinin içine gönderirler. MS2 SP-50 bakteriler) Reseptör LPS core polisakkarid OMP. "Faj tutunma alanları gram negatiflerde pili. F porin protein Ton A ferrichrome transport protein Tsx nucleoside transport protein Lam B maltose transport protein Flagellum (Salmonella) F-pilus Teikoik asit (Bacillus. Faj T4. gram pozitiflerde ise teikoik asit veya peptidoglikan tabakadır" Transpozonlar ve IS elementleri Transpozonlar DNA'nın farklı genetik molekülleri arasında hareket edebilen genetik elementlerdir (Şekil 15). Bu genetik yapılar pH. Örneğin Salmonella'nın SPI1 adacığı fagositer olmayan hücreler içine bakterinin girmesini sağlayan 25 kadar geni içerir. Virüslerin bakteriler ile ilişkiye girmelerini sağlayan reseptörler bu tabaka üzerinde bulunur. dış zar ise gram negatif bakterilerin en dış kısmında bulunan tabakadır. T5 T6 Lambda Chi F1. Fajlar için belirlenmiş reseptörler. Peptidoglikan tabaka gram pozitif bakterilerin. 22 . Kompleks yapılı olan transpozonlar antibiyotik direnci gibi spontan mutasyonda yer alır. Böyle durumlarda gen esensiyal proteinleri sentezleyemeyeceği için hücre ölümü gözlenebilir. gram pozitif Faj tutunma alanlarının hem teikoik asit hem de peptidoglikan olabilir. Böylesine gen gruplarına patojenite veya virülans adacıkları denir. LPS veya dış membran proteini.

23 .

bakteri DNA'sının tümü geçmiş ise generalize transdüksiyon denir (Şekil 17). Bacteroides. Örneğin E. Yeni gelişen canlıya mutant denir. Mutasyon Transformasyon Parçalanmış bakterinin erimiş DNA'sının başka bir bakteri tarafından alınıp genetik materyal olarak kullanılmasıdır (Şekil 16). Konjugasyon İlk olarak 1942 yılında Lederberg ve Tatum tarafından iki mutant suş olan E. Bacillus suşları ve Neisseria suşları gibi hem gram negatif hem de gram pozitifler arasında gerçekleştiği gösterilmiştir. Streptomyces ve Clostridium bakterileri arasında konjugasyon gerçekleşebilir. Faj ile geçen spesifik bir gen parçası ise spesiyal. Bu bir konjugasyon geçişidir. Böyle bir geçişin gerçekleşebilmesi için alıcı bakterinin kompetans faktör denilen eksojen DNA alabilme yeteneğinin olması gerekir. parçalanmış kapsüllü Pnömokoklar ile karıştırıldıklarında kapsüllü hale geçmesini göstermiştir. akridin oranj gibi kimyasal maddeler mutasyon yapabilirler. Bu geçişin Haemophilus influenzae. Streptokoklar. Mutasyon (genotipik) DNA üzerindeki nukleotid çiftlerinin sıra veya yapısı kalıcı olarak değişmiştir. Transdüksiyondan sorumlu faja pseudovirüs denir.bakteriye bağlanır ve plazmidinin bir kopyasını verir. Konjugasyonda plazmidin bir kopyası geçerken (F).olarak kalabilir (Şekil 18). Konjugasyon iki canlı bakteri arasında hücre-hücre teması olarak plazmid aktarımıdır. Transformasyon ve transdüksiyon birbirine çok benzer. Hfr hücrelerde plazmid ile birlikte bakteri DNA'sından da bir parça geçer (F'). ancak önemli farkları vardır. Her ikisinde de verici bakteri ölür ve geçiş rastlantısaldır. F plazmidi bakteri içindeki büyük plazmidlerdir ve üzerlerinde RTF denilen transfer faktörlerini bulundurur. F plazmidi taşıyan bakteri pilusu ile F. Konjugasyonda F. Transdüksiyon Bir bakteriofajın kendi hücreyi parçalaması sırasında kendi DNA'sı yerine bakteri DNA'sını alarak bir başka bakteriye gitmesi ve böylece genetik materyali taşımasına transdüksiyon denir. kirpik. Ultraviyole ışınlar. 24 . Bağlantı seks pilusu aracılığı ile yapılır. transdüksiyonda geçişten bir faj sorumludur. Transformasyonda erimiş bakteri DNA'sı direkt olarak alınırken. Transformasyon bakteriler arasında ilk tespit edilen genetik geçiş şeklidir. coli K12 arasında seks benzeri bir geçiş gösterilmiştir. Bunlardan birincisi konjugasyonda F plazmidi plazmid olarak bulunurken. birbirine benzer diğer bakteriler arasında da olabilir. Sreptococcus pneumoniae. İlk olarak 1928 yılında Griffith kapsülsüz Pnömokokların. Konjugasyon sadece aynı bakteriler arasında değil. Hfr hücrelerde epizom şeklindedir.MİKROORGANİZMA DEĞİŞİKLİKLERİ Modifikasyon (fenotipik) Genetik değişim yoktur. High frequency of recombination (Hfr) hücreler F plasmidi bakteri DNA'sına integre olmuş hücrelerdir (epizom). X ışınları. coli ile. kapsül veya hücre duvarı kaybı gibi bakterilerdeki reversibl değişikliklerdir.hücre plazmid geçişinin ardından kesinlikle F+ haline geçerken Hfr hücrelerde F.

25 .

26 .

27 .

perfringens Bacillus anthracis Staphliococcus aureus Streptococcus pyogenes Bacillus cereus Gram negatif E.0157:H7) P.25). Alfa toksin bir lesitinazdır. Isıya ve proteolitik enzimlere duyarlıdırlar. süperantijen IL-1 ve IL-2 uyarılması. iyi pişirilmeden yenen yiyeceklerle enfeksiyon meydana gelebilir.aureus enterotoksini. Ekzotoksinler antijeniktir. hem de gram negatif bakteriler tarafından salgılanır. süperantijen HLET adenilat siklazı uyarır Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Hastalık Etki Şekli Toksoid aşı 28 . Ekzotoksin A ADP ribolizasyonu ile EF-2'yi inaktive eder Adenilat siklazı uyarır Adenilat siklazı uyarır Yok Yok Var Yok Yok Difteri Tetanoz Botulizm Pseudomembranöz enterokolit Gazlı gangren Şarbon Toksik şok sendromu Kızıl İshal ADP ribolizasyonu ile EF-2 inaktivasyonu Glisin salınımının inhibisyonu Asetil kolin salınmasının inhibisyonu Ekzotoksin B entorositler için toksiktir (sitotoksin). antitoksinleri hazırlanabilir. A ve B subünitlerinden meydana gelirler (Şekil 1. anthracis hariç). Toksoid haline getirilebilir. Etkileri spesifiktir (Tablo 5. 6). B subünitleri ile spesifik reseptörlerine tutunurken. botulinum toksini ısıya dirençlidir. A subünitleri ile etki gösterirler (fi. Bazı ekzotoksinlerin etki mekanizmaları tabloda belirtilmiştir. Adenilat siklazın uyarılması IL-1 ve IL-2 uyarılması. Besin zehirlenmesine yol açan S. Çok toksiktirler (potent).BAKTERİ TOKSİNLERİ Ekzotoksinler Hem gram pozitif. Verotoksin enterositler için toksiktir (sitotoksin).9 Onemli ekzotoksinler ve etki mekanizmaları Bakteri Gram pozitif Corynebacterium diphteriae Clostridium tetani Clostridium botulinum Clostridium difficile C. coli Sulu ishal (ETEC) Kanlı ishal (EHEC. enterotoksin süperantijendir. aeruginosa Vibrio cholereae Bordetella pertussis Doku hasarı Kolera Boğmaca Labil toksin adenilat siklazı. Stabil toksin guanilat siklazı uyarır. Salınım bakteri canlı iken yapılır ve ekzotoksinler saf protein yapısındadır. Etkileri sırasında ateş meydana getirmezler (süper-antijenler hariç). Tablo 1.

monositer hücreler ve diğer retiküloendotelyal hücreler üzerindeki reseptörler ile reaksiyona giren proteinler ile ilişkiye girer. Etkileri geneldir (ateş. C3 aktivasyonu.Endotoksinler Gram negatif bakterilerin hücre duvar yapısında bulunan Lipid-A'nın bakteri ölümü ile açığa çıkması sonucunda endotoksin etkisi başlar. DIC. 29 . ishal. Endotoksinler tarafından uyarılan makrofajlardan salınan TNF-alfa. lökopeni. IL-8 gibi sitokinler sepsis patogenezinde önemli bir rol oynamaktadır (Şekil 1. IL-1. hipoglisemi.26). peteşiler. Isı ve proteolitik enzimlere dirençlidir. solunum güçlüğü. abortus gibi). kardiyovasküler kollaps. Dolaşıma geçtiklerinde makrofajlar. hipotansiyon. IL-6.

LPS kompleksinin lipid A bölümü etkilidir. Tindalizasyon: Serum. Bakterilerin üremelerini durduran antimikrobiyotiklere bakteriostatik. Kuvvetli toksiktir. Serbest salınımı yoktur. Molekül ağırlığı 10. asit ve ısı ile antijenik. Sadece Gram negatif bakterilerde vardır. cerrahi metal veya pamuklu aletlerin sterilizasyonu 160170°C'de 1 saat tutulması ile sağlanır. Lipopolisakkarid yapıdadır. Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler tarafından yapılır.13) denir. Hedef madde üzerinde hastalandıran mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasına ise dezenfeksiyon (Tablo 1. 15 dakikada sporlu bakterilerde dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalar öldürülebilir. Endotoksinler Gram negatif bakterilerin hücre duvarlarının bir parçasıdır. Dezenfeksiyon-Sterilizasyon Bir sterilizasyon işlemi sonrasında ortamdaki tüm mikroorganizmaların öldürülmesine sterilizasyon (Tablo 1. bakteriyofaj veya plazmid t Serbest salınımı vardır.000'dir. Bakterinin ölümünden sonra ya da bakteri ürerken ortaya çıkar. Sadece kromozom tarafından kodlanır. Genellikle hücrelerdeki spesifik reseptörlere bağlanır. Tetanus toksoidi). kan. Otoklavlama'da 15 lb/sq atmosfer basıncı ile 121 °C elde edilir. Isıya kısmen dayanıklıdır. toksik olmayan forma döner. Yüksek titrede antitoksin yapımını stimüle eder. Toksoidler aşılamada kullanılır (Örnek. Kromozom. 60°C üstünde ısıtmakla hızla harap olur Antijenik özelliği kuvvetlidir. aşı gibi maddelerdeki sporlu bakterilerin düşük ısıda steril edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. öldürenlere ise bakterisid denir.Tablo 1. Pasteur fırınında (kuru hava sterilizatör) cam eşyaların. 60°C üstünde ısıtmakla toksik etkisini kaybetmeden saatlerce dayanır. Kromozomal genlerle yönetilir. İnterlökin-1 ve diğer mediyatörlerin salınması ile konakta ateş yapar.10 Ekzotoksinlerin etki mekanizmaları Tip Ekstrasellüler sitotoksinler (hücrelere direkt zehir etkisi) Örnek Streptokoksik hyaluronidaz Pseudomona aeruginosaekzotoksin A Transmembran sitotoksinler (Hücre içine bir reseptör veya transport molekülü aracılığı ile girenler) Membran hasarı yapan toksinler (hemolize veya sitolize sebep olanlar) Escherichia coli verotoksin Shiga toksin difteri toksini Streptolizin O Clostridium perfringens alfatoksin Staphylococcus aureus lökosidin Regülasyonu bozanlar (aşırı çalışma ile tuvar mekanizmaları arttıranlar) İnhibitörler ile yarışanlar (Doğal transmitterlerin blokerleri yarışanlar) E. Tüm gram negatiflerde aynı etki türüne sahiptir. toksini nötralize eder. Bakteri cinsine özel etki türü vardır. Protein yapısındadır (Polipeptid).12) denir. Genellikle konakta ateş yapmaz Sıklıkla ekstrakromozomal genlerle yönetilir (Örnek: Plazmid). 30 . Polipeptid yapısındadır. Hücrelerde spesifik reseptörleri bulunmaz. Antitoksin. Hayvanlarda mikrogram ve daha az düzeylerde öldürücüdür. Isıya dayanıksızdır. Formalin.11 Ekzotoksin ve endotoksinlerin (lipopolisakkarıt) özellikleri Ekzotoksinler Canlı hücrelerden salınır. Toksoid hale dönmez Orta derecede toksiktir 10-100 mikrogramı hayvanlar için öldürücüdür. Zayıf immünojendir antikorlar antitoksik ve koruyucudur.000-900. Hastalıktan korunma ile antikor fitreleri arasındaki ilişki ekzotoksinlerdeki gibi açık değildir. coli ısıya duyarlı toksini Kolera sekretoksini Botulinum toksini Tetanus toksini Tablo 1.

2 %2 29°C İLE 65°C arasında 450 ile 1200mg/L dozunda 2-5 saat 60°C ile 80°C 55°C ile 60°C Yüksek iyonize hidrojen peroksit gazı Değişken 121°C veya 132°C'de değişik zamanlar 171°C'de 1 saat. 121°C'de 16 saat 0.Günümüzde kullanılan sterilizasyon yöntemleri 1. Kimyasal maddeler 4. 12 Sterilizasyon yöntemleri Yöntem Fiziksel yöntemler Basınçlı buhar Kuru hava Filtrasyon Ultraviyole radyasyon İyonize radyasyon Gaz-buhar sterilizasyonu Etilen oksid Formaldehit buharı arasında % 2-%5 Hidrojen peroksit arasında %30 Plazma gaz Klorin dioksit gaz Kimyasal maddeler ile sterilizasyon Parasetik asit Gluteraldehid % 0. Isı a) Yakma b) Kuru hava c) Nemli ısı Buhar Basınçlı (Otoklav) Basınçsız d) Sıcak su Kaynatma Tindalizasyon 2. Filtreler ile süzme 3. Işınlama Tablo 1.22 ile 45 um arasında değişen delikleri olan filtreler veya HEPA filtreleri 254 nm dalga boyun da değişik süreler Mikrodalga veya gama radyasyon ile dalga boyları Konsantrasyon veya seviye 31 . 160°C'de 2 saat.

Ağır metal iyonları Yüksek konsantrasyonlarda civa.6(düşük) Konsantrasyon (Aktivite Derecesi) 75°C ile 100°C arası (yüksek) Pastörizasyon ise sıvıların dezenfeksiyonu için kullanılan bir yöntemdir.13 Dezenfeksiyon yöntemleri Yöntem Isı Sıvı Gluteraldehid Hidrojen peroksid Formaldehit Klorin dioksid Parasetik asit Klor bileşikleri Alkol (etil. Brown tüpleri kullanılır. bakteriler (Bacillus subtilis var. En çok 0. Bacillus pumilus). Sterilizasyon amacıyla sellüloz asetat ve sellüloz nitrat yapılı membran filtreler kullanılır. Fenol Fenol ve birçok fenolik bileşikler güçlü antibakteriyel maddelerdir. 32 .22 um büyüklüğünde porları olan nitrosellüloz filtreler kullanılmaktadır. Bacillus stretothrermophilus. Seitz. Ancak süt için bu süre 3-5 saniyedir. Genellikle sülfidril gruplar ile kombine edilerek düşük konsantrasyonlarda kullanılır. Chamberland gibi). Alkollerin %70'lik konsantrasyonları protein denatürasyonuna sebep olmaları nedeniyle genellikle kullanılır.4-%1. sonra süratle oda ısısına kadar soğutulur. bakır ve gümüş tuzları proteinleri denatüre ederler. niger. Bunların dışında daha kalın partiküller ve bakteriler için kullanılan toprak yapılı filtreler de vardır (Berkefeld. hipoklorid. Isı ile sterilizasyonun başlıca etkisi protein ve nükleik asitlerin denatüre edilmesi veya hücre membranının bozulmasıdır. Oksidanlar Hidrojen peroksit. Sıvılar bu ısıya kadar ısıtılır. sterilizasyon bantları. Sterilizasyon işleminin denetlenmesi amacıyla. iyod. isopropil) Fenol bileşikleri İodofor bileşikleri Kuaterner amonyum bileşikleri % 2 (yüksek) % 3-%25 (yüksek) % 3-% 8 (yüksek/orta) Değişken (yüksek) Değişken (yüksek) Serbest klorün 100 ile ile 1000 ppm arası konsantrasyonu (yüksek) % 70-%95 (orta-düşük) % 0. Genellikle etil alkol veya isopropil alkol kullanılır. klor serbest sülfidril gruplarını okside ederek hücreleri inaktive ederler. Filtrasyon solüsyonların sterilizasyonunda en çok tercih edilen yöntemdir. Ultraviyole ışınlar ve iyonize radyasyon değişik cihazların sterilizasyonu amacıyla kullanılabilir.4-%5 (orta-düşük) Serbest iodin 30-50 ppm/L konstrasyonu (orta) %0. Ancak insan dokuları için zararlıdır. Sıvı 71-72°C'de 15 saniye tutulur ve süratle soğutulur.Tablo 1. Kimyasal Maddeler Alkoller Yüksek konsantrasyonlarda toksiktirler. %1-2'lik konsantrasyonları proteinleri denatüre ederek etki ederler.

İlaç direnci Genetik olmayan mekanizma: Bakterinin spesifik hedef yapıları bulunmaz. Enfeksiyon alanları. Deterjanlar Bakterilerin lipid içeren hücre membranına etkilidirler. Bakteriostatik ilaçlar arasında sinerjistik kombinasyonlar sağlanabilir (örneğin trimetoprim ve sulfonamid).Alkilleyici ajanlar Sterilizasyon amacıyla formaldehit (formalin'in %37 solüsyonu satılır) ve etilen oksit kullanılır. Kromozomal mutasyon ile antibiyotiğin bağlandığı reseptörler değişebilir veya ilaca karşı geçirgenlik azalabilir. Antibiyotiklerin in vitro ve in vivo etkileri farklıdır. mikroorganizma sayısı. 33 . İaçların antimikrobik aktiviteleri dilüsyon ve difüzyon testleri ile ölçülebilir. mikrorganizmanın metabolik aktivitesi ve pH'a göre etkileri değişir. R plazmidleri transpozonlar veya bir plazmidin füzyonu sonucunda meydana gelirler. örneğin L formu bakterilerin hücre duvarlarının olmaması Genetik mekanizma: Kromozomal veya ekstrakromozomal direnç gelişebilir. Isıya dayanmayan özel vakumlanmış cerrahi malzemelerin sterilizasyonunda kullanılır. Kimyasal maddelere göre mikroorganizmaların direnç sınıflaması tabloda gösterilmiştir. Antimikrobiyal kemoterapi Antimikrobiyotikler mikroorganizmaları öldürüp. Bazı bakteriler genetik veya nongenetik olarak ilaçlara dirençlidirler. Bir R plazmid aracılığı ile betalaktamaz gibi enzimler sentezlenebilir. Minimal inhibitör konsantrasyon ile kantitatif ölçüm yapılabilir. Bakteriostatik (üremeyi engelleyen) ve bakterisidal (bakteriyi öldüren) etkili olabilirler. konak dokulara zarar vermezler (selektif toksisite). Etilen oksit gazı %90 CO2 veya bir florokorbon ile karıştırılarak patlayıcılık özelliği kaybettirilir. ilacın inkübasyon periyodunun uzunluğu.

Daha çok penisilin alerjisi olanlarda kullanılabilirler. Betalaktam halkası betalaktamaz salgılayan bakteriler tarafından parçalanabilir. sefalosporinler ve karbapenemler) peptidoglikanın transpeptidasyonunu (çapraz bağlar) inhibe ederler. Örneğin sülfonamidler ve trimetoprim'in her biri bakteri üzerine inhibitör etkiye sahiptir. Hücre duvar sentezi inhibitörleri Bakterisidaldirler. basitrasin membranda bata laktamlar ise hücre duvarında gösterirler. Tedavinin sonunda L formu bakteriler gelişebilir. Sikloserin etkisini sitoplazmada. basitrasin ve vankomisin ise peptidoglikanın sentezini inhibe ederler. 2. Sadece hücre duvarı olan bakterilere etkilidirler. Ancak beraber kullanılırsa sinerjistik etki gösterir. Sikloserin. b. paraamino-salisilik asit ve bakterisidal (izoniazid) olabilirler.Antibiyotiklerin etki mekanizmaları (Tablo 1. trimethoprim. Bazı beta latamazlar ile inhibe edilebilen beta laktam halkaları vardır. Antimetabolitler Bakteriostatik (sulfonamid. Penisilinler Hücre duvar sentezinde önemi olan transpeptidasyon enzimlerini inhibe ederler. Beta laktam olanlar (penisilinler. Hem gram pozitif hem de negatiflere etkilidirler. Penisilin bağlayan proteinler ile reaksiyona girer. Gram pozitif ve gram negatif bakterilere etkilidirler. a. Sefalosporinler Etki mekanizmaları penisilinlere benzer.15) 1. Spesifik enzimlerin etkilerini inhibe ederler. 34 . Kombine kullanıldıklarında bakterisidal etkiye ulaşabilirler.

35 . 16 Antibiyotiklerin etki mekanizmaları Antibiyotik Etki mekanizması Beta . Gram negatif bakterilerin 30S ribozomal subünitine bağlanarak bakterisidal etki gösterirler. protein sentezini inhibe eder Ribozumun 30S subünitine bağlanır. etkilerini gösterebilmeleri için bakterilerin üremeleri gerekir.Folat antagonistleri Sulfanilamid Dihidropteroat sentezinin kompetitif inhibitörü. Anaeroblar ve intrasellüler bakterilere karşı etkili değildirler. kanamisin ve gentamisin bu grubun üyeleridir. c. sinir toksisitesi (işitme kaybı) önemli yan etkileridir. böylece beta laktamazlara dirençlidir. Aminoglikozidler Streptomisin. Renal ve VIII. tetrahidrofolat sentezinin bloke edilmesi Ökaryotik hücre membranındaki sterole bağlanır.Membran fonksiyonlarının inhibitörleri Amfoterisin B Sulfonamidler . lizis Aminoglikozidler-Protein sentezi inhibitörleri Streptomisin Kanamisin Neomyisn Gentamisin Amikasin Tobramisin Diğer protein sentez inhibitörleri Kloramfenikol Eritromisin Linkomisin Fusidik asit RNA sentez inhibitörleri Rifampin DNA sentez inhibitörleri Nitrofuranlar Metronidazol Nalidiksik asit Novobiosin Siprofloksasin ve diğer kinolonlar Civa tuzları Sülfidril grupları aracılığı ile protein fonksiyonlarını inhibe ederler DNA girazı inhibe ederek engeller Bakteri RNA'ya bağlanarak transkripsiyonu başlangıç aşamasında engeller Solubl elongasyon faktör G (translokasyon faktör) ile etkileşerek protein sentezini bloke eder Ribozomun 50S subünitine bağlanır. neomisin. Beta laktam halkasına beş karbonlu halka eklenmiştir. Karbapenemler Etki mekanizmaları penisilinler gibidir. Protein sentezi inhibitörleri Geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. En önemli üyeleri aminoglikozidler ve linkomisinler'dir. a. otoliz Polienler .laktamlar-Murein sentez inhibitörleri Penisilinler ve Sefalosporinler Penisilin bağlayan proteinler aracılığı ile hücre duvarı sentezinin inhibisyonu.Tablo 1. 3. protein sentezini bozarak bakterinin ölümüne sebep olur.

enterokoklar ve diğer gram pozitif bakteriler için kullanılır. gram negatif. Aztreonam önemli monobaktamlardan birisidir. Sitoplazmik membran inhibitörleri Polimiksin ve polienler plazma membranının ozmotik yapısını değiştirirler. b. oksitetrasiklin ve klortetrasiklin 30S ribozomal subünite bağlanan bakteriostatik etkili antibiyotiklerdir. streptokoklar. linkomisin ve klindamisin (linkomisin) bakteriostatik etkilidir. Bakterisidal etkilidir. adenilaz ve asetilaz enzimleri aracılığı ile (en önemli direnç mekanizması). 50S ribozomal subünitlere bağlanarak peptid bağların gelişimini engeller. Polimiksin bazı gram negatif bakterilerin ve sterol içeren mikoplazmaların tedavisinde. nalidiksik asit DNA. 6. ketokonazol) fungal membranın lipid sentezini inhibe ederler. rifampin ise RNA sentezini inhibe eder. Nükleik asit sentez inhibitörleri Kinolonlar. riketsia ve klamidyalara etkili bakteriostatik antibiyotiktir. 5. Kloramfenikol Gram pozitif. mikobakterilerin mikolik asit sentezini inhibe eden bakterisidal antibiyotiktir. Stafilokoklar (özellikle metisilin rezistan S. Mikrotübül oluşumunu engelleyerek hücre bölünmesini bloke eder. Griseofulvin Fungistatik etkilidir. Makrolidler ve linkomisin Eritromisin (makrolid). Teikoplanin yapı olarak vankomisine benzeyen bir glikopeptiddir. aureus). e. d. Mikolik asit sentez inhibitörü İzoniazid. Spesifik tetrasiklin R plazmidleri içeren hücrelerden plazmid aracılığı ile protein aktarımı yoluyla diğer bakterilere geçer. 4. 1) Plazmid kontrolündeki fosforilaz. 36 . R plazmidi ile taşınabilen kloramfenikol asetil-transferaz enzimi ile inaktive edilebilir. 3) İlaçlara karşı bakterinin geçirgenliğinin azalması. Enterobacteriacea ve Pseudomonas gibi gram negatif bakterilere etkilidir. 50S ribozomal subünit'de 23S RNA'ya bağlanarak translokasyonu bloke eder. Antibiyotiklerin toksik etkileri ve diğer ilaçlar ile etkileşimleri Tablo 10 ve 11 'de gösterilmiştir. Diş ve kemikte depolanabilir. c.Aminoglikozidlere karşı direnç üç mekanizma ile gelişir. Tetrasiklinler Tetrasiklin. Tüm kinolonlar ve florokinolonlar DNA girazı bloke ederek bakteri DNA sentezini inhibe ederler. Azoller ise (mikonazol. gram pozitifler ve anaeroblara etkili değildir. 2) Kromozomal mutasyon. polienler (nistatin ve amfoterisin B) ise fungal efeksiyonlarda kullanılır. önemli özellikleri ökaryotik hücrelere çok toksik olmalarıdır.

17 Antibiyotikler ve toksık etkileri Antibiyotik Aminoglikozid Etkileştiği ilaç Anestetikler Etakrinik asit Ampisilin Oral kontraseptifler Antasidler Eritromisin Terfenadin Dijital Teofilin Siklosporin Rifampin Antikoagülanlar Digitoksin Beta blokerler Oral kontraseptifler Ketokonazol Kortikosteroid İzoniazid Sulfonamidler Ketokanazol Antikoagülanlar Methotrexate Tetrasiklinler Dijital Oral kontraseptifler Amfoterisin B İmidazoller Dijital Siklosporin Etki Nöromusküler blokaj Ototoksisite Gl absorbsiyonun azalması Gl absorbsiyonun azalması Fatal kardiak aritmiler Konsantrasyon ve toksisite artışı Aktiviteyi arttırır Aktiviteyi arttırır Aktiviteyi arttırır Aktiviteyi arttırır Aktiviteyi arttırır Aktiviteyi arttırır Aktiviteyi arttırır Aktiviteyi arttırır Absorbsiyonu düşürür Aktiviteyi arttırır Aktiviteyi arttırır Konsantrasyon ve toksisite artar Gİ absorbsiyon azalır Potasyum konsantrasyonu azalır. digitalis toksisitesi artar Aktiviteyi arttırır (immunsupresyon) 37 .Tablo 1.

pirazinamid ve etionamid. Deri reaksiyonları Sülfonamidler.Tablo 1. Çok nadir olarak yeni monobaktamların da böyle bir etkisi vardır. Nadir olarak yüksek doz benzil penisilin tedavisinde de meydana gelebilir. yüksek doz ampisilin ve fluklosasilin kullanımında da meydana gelebilir. Ayrıca bütün ilaçlar anafilaktikreaksiyon sonucunda hipotansiyona bağlı akut tübüler nekroz oluşturabilir Aminoglikozidler proksimal tubuluslere toksik etkilidir. Granülomatözhepatit Aplastik anemi Metabolik kemik iliği depresyonu Granülositopeni Uzun süreli kinin tedavisinin komplikasyonudur Uzun süreli kloramfenikol kullanımı sonucunda gelişebilir Gansiklovir ve sulfonamidlerin komplikasyonudur Sülfonamidler ve sülfon tedavisinin bir sonucudur. Penisilinlerde gorulur. Amfoterisin distal tubuler lezyon ve glomerul filtrasyon hızında azalma meydana getirebilir Tetrasiklinler farklı mekanizmalar ile renal toksisite meydana getirebilir Hepatosellüler hasar En iyi bilinenleri izoniazid ve rifampisin'dir.17 Antibiyotiklerin dıger ilaçlar ile etkileşimleri Toksisite tipi Renal toksisite Örnek ilaçlar Uzun etkili sülfonamidler obstrüktif nefropati. Hepatit komplikasyonu eritromisin. birinci generasyon sefalosporinler tübüllerde mikrokristaller oluşturarak renal toksisite meydana getirebilir. 38 . penisilinler ve sefalosporinler hafif kaşıntılı ürtikeryal deri lezyonları yapmaktadır. Akut anafilaksi hapten özelliği gösteren ilaçların yol açtığı tip I hipersensitivite reaksiyonudur. parenteral tetrasiklin. Çapraz reaksiyon ile sefalosporinlerde de bulunabilir.

lökosidin. pirojenik eksotoksinler) bağlı enflamasyon Postinfeksiyöz klinik tablolar Kapsüle bağlı enflamasyon Deri hastalıkları (erizipel. menenjit. sellülit 39 . impetigo). lgA1 proteaz'a bağlıdır Fagositoza direnç (kapsül) enflamasyonu kolaylaştırır. solunum yolu enfeksiyonları. C5a peptidaz. glomerulonefrit Diğer Beta hemolitik streptokoklar α hemolitik streptokoklar Pnömokoklar (S. endotoksin İnflamasyonu endotoksin. streptokinaz. endokard) abseler. ampiyem. teikoik asit.Tablo 2. lipoteikoik asidleri.1 . barsaklar (normal flora) Bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozalardan bulaşır immünyetersizlikli hastalarda cihazlara implantasyonuna bağlı enfeksiyonlar Grup A Streptokoklar Pozitif zincir yapan koklar Boğaz (taşıyıcı) Bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozalardan bulaşır Hücre yüzey komponentlerine (M proteini. tonsillit. hiyaluronik asit. toksin içeren besinlerin yenilmesiyle bulaşır Patojenite mekanizmasI Özel hastalık tablosu Staphylococcu s aureus Akut enflamasyon ve birçok ekstrasellüler toksinleri (koagülaz. el teması Kana geçen bakterinin hasarlı kalp kapaklarında kolonizasyonu Fagositoza direnç (kapsül) enflamasyonu kolaylaştırır Fagositoza direnç (kapsül) enflamasyonu kolaylaştırır. kolon ve genitoüriner sistem Boğaz (taşıyıcı) İnhalasyon. mürein. pili. kemik iliği. murein). romatizmal ateş. menenjit Boğaz. deri (taşıyıcı) Bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozalardan. el teması Boğaz (taşıyıcı) i nhalasyon. toksik şok. kızıl. Morfoloji Pozitif. toksik şok toksini. lgA1 proteaz. septisemi. el teması Üretrit. katalaz. vajina Neonatal septisemi ve menenjit Bakteriyel endokardit ve nadiren diğer hastalıklar Pnömoni. bazıları asemptomatik) Sekresyonları cinsel temas ile bulaşması Boğaz (taşıyıcı) İnhalasyon. dış membran proteinleri Gram negatif diplokok Genital sistem (taşıyıcı. enterotoksinleri) ve hücre yüzey komponentleri (kapsül. septisemi. besin zehirlenmesi Staphylococcu s epidermidis Pozitif. pelvik inflamatuvar hastalık Gram negatif küçük basillerdir Menenjit (3 ay ile 2 yaş arası).A İnsanlarda hastalık etkeni önemli bakterilerin özellikleri Bakteri Gram Boyama. protein A) aracılığı ile abse oluşumu Slime tabakası aracılığı ile protez ve intravenöz kateterlere aderans ve kolonizasyon Piyojenik enfeksiyonlar ve birçok organda (örneğin subkutan dokular. endokardit Septisemi. gonorrhoeae) Haemophilus influenzae Pozitif zincir yapan koklar Pozitif zincir yapan koklar Pozitif a hemolitik diplokoklar Gram negatif diplokok Kolon. salpenjit. üzüm salkımı şeklinde koklar Deri. pneumoniae) Meningokoklar (Neisseria meningitidis) Gonokoklar (N. ekstrasellüler enzimlerine (hemolizin. endotoksin. üzüm salkımı şeklinde koklar Normalde bulunduğu yer ve vücuda girişi Burun. pili ve yüzey proteinlerinin adhezyonu.

adhesinler. Gram negatif basil. kıvrık bakteri Gram negatif basil Suda yaşar. Shiga benzeri toksin. yiyecekler. kişisel temas. birçok suşu patojenik (ETEC. septisemi. immünyetersizlikli hastalarda diğer enfeksiyonlar Üriner sistemde inflamatuvar hastalık. akciğerlerde). insan-insan teması ile fekal kontaminasyon (az miktarda inokulum yeterlidir) Genellikle. EPEC. eksotoksin. elastaz. yüksek pH'da daha iyi ürer Muhtemelen fekal kontaminasyon İnflamasyon. Endotoksininin de etkisi vardır Pnömoni.Tablo 2. kistik fibrozis de aljinat Kolera Salmonella spp. Üre pozitif. veya epitellerin bozulması ile penetrasyon yapar Yanık hastalarında. menenjit Klebsiella pneumoniae Geniş kapsûllü Gram negatif basil Fagositoza direnci (kapsülü) enflamasyonu kolaylaştırır. paratifo. toprak. vajina (normal flora) Escherichia coli Gram negatif basil. yiyecekler İnhalasyon. bunun yanında bilinmeyen bir çok patojenite faktörü vardır. septisemi Pseudomonas Aeruginosa Gram negatif basil. Tifo. yiyecekler. oral floradan inhalasyon yoluyla bulaşır İnce barsak mukozasına Shiga toksin ve adezinlerin ile invazyon yapar Dizanteri (inflamatuvar hastalık) Abseler (periton. Gram negatif basil. anaerob Barsak. endotoksin). sadece zorunlu aeroptur Su. bulaşma enfekte suların içilmesi ile olur Dışkı bakterisidir. sistit. diabetiklerde piyojenik enfeksiyonlar kistik fibrozis de akciğer enfeksiyonları 40 . dizanteri. İnsan-insan teması ile fekal kontaminasyon Barsaklardan veya oral floradan organizmanın girişinin ardından duyarlı alanlarda enflamasyon Enterotoksinlerine bağlı değişik tipte diyareler. EHEC gibi) Su. Yiyecekler. sıklıkla mikst enfeksiyon Sekretuvar diyare (turist diaresi). 1 . endotoksin.B Bacteroides spp. Diyare muhtemelen toksinlerine bağlıdır Toksinleri (toksin A. gastroenterit. bazı suşları hayvansal besinlerin alınması ile bulaşır Kolera toksinine bağlı masif sulu diyare Makrofajların içinde çoğalır. Bazen üriner sistem taşları da eşlik edebilir Proteus spp. genellikle üriner sistemde Vibrio cholerae Gram negatif. adezinler Bu faktörlerden bazıları derin doku enfeksiyonlarına sebep olabilir Shigella spp Gram negatif basil Su.

Bazıları sistemik hastalık. anaerop Barsak (normal flora ?) Toprak. sistem enfeksiyonları Mycobacterium tuberculosis ve diğerleri Aside dirençli boyanan (Gram ile iyi boyanmaz). yaralar Toprak. İnsan sekresyonları Bilinmeyen mekanizmalar ile patojenitesini özellikle hücresel immün yetersizliği olanlarda gösterir Makrofajlarda bakterilerin yaşamasına bağlı kronik enflamasyon. ince barsaklar hastalık toksinin alınması ile oluşur Toprak. sporlu basil. M. özellikle AIDS hastalarını infekte eder Tüberküloid ve lepromatöz lepra Mycobacterium leprae 41 . diğer hidrolitik enzimler miyonekroz. barsaklar deri bütünlüğünün bozulması. anaerop Tetanospazmin Tetanolizin Tetanus (spastik paralizi) Clostridium perfringens ve diğerleri Gram pozitif. yavaş üreyen. ince basiller Aside dirençli boyanan (Gram ile iyi boyanmaz). Serratia. yavaş üreyen. hayvansal ürünler (M. Campylobacter. kontamine yiyecekler. infant ve yara botulizmi Clostridium tetani Gram pozitif. muhtemelen endotoksine bağlıdır İnflamasyonunun patogenezi tam olarak bilinmemektedir Toksinleri Botulinum toksini Boğmaca Diğer enterik bakteriler (Enterobacter. yiyecekler İnsan sekresyonları (M. gazlı gangren Legionella pneumophila Gram negatif küçük zorunlu hücre içi basillerdir Su (air condition. bazıları küçük kemiriciler (fare) aracılığı ile bulaşır Sıklıkla midede bulunur Pertussis toksini. adjuvan etki Makrofajlarda bakterilerin yaşamasına bağlı kronik enflamasyon.Tablo 2. bazıları da lokal enflamasyonlar yapar. anaerop Gram pozitif. soğutma sistemleri. sporlu basil. dizanteri. sporlu basil. avium intracellulare vd). adezinler Virülans faktörleri kesin olarak bilinmemektedir. ince basiller Primer ve sekonder tüberküloz. inhalasyon. sitokin salınımı Pnömoni. kontamine yiyecekler yara kontaminasyonu Pseudomembranöz kolit Botulizm (flask paralizi). peptik ülser Gram negatif basil Clostridium difficile Clostridium botulinum Gram pozitif. kontamine yiyecekler. Gastrit. Citrobacter. Yersinia) Helicobacter pylori Gram negatif basil Değişik diyareler. tuberculosis). sitokin salınımı. avium intracellulare vd. su (M. sulu sistemler). anaerop Lesitinaz C. sporlu basil. trakeal sitotoksin. adenilat siklaz.1 –C Borda tella pertussis Gram negatif küçük basillerdir Boğaz (taşıyıcı) İnhalasyon ve el teması ile bulaşır Genellikle fekal kontaminasyon. bovis) toprak.

Virülans faktörleri bilinmemektedir ancak beyin gangliozidlerine yapıştığına dair bilgiler vardır Granülomatöz ve süpüratif yanıt oluşturur İntrasellüler yaşayan retiküler cisimciklerin konak hücre harabiyetine bağlı enflamasyon yapar Sifiliz Borrelia burgdorferi Gram ile boyanamayan. silier fonksiyonunun kaybolması.Tablo 2. insanlar ve hayvanlar taşıyıcıdır Özellikle genç erişkinlerde bronkopnömoni. virülans faktörleri bilinmemektedir Enfeksiyonun sifilise benzer üç dönemi vardır.pnö moni. Zorunlu intrasellüler bakteridir. Elementer cisim ve retiküler cisim olmak üzere iki yapıda bulunur. Bazılarının üremesi için sterol gerekir Kedi tırmığı Kedi tırmığı hastalığı. gram negatif zorunlu hücre içi basillerdir Gram ile boyanamayan küçük organizmalardır. hareketlidir ve kültürde çoğaltılamaz İnfekte kişilerin sekresyonları ile temas Birinci dönemde şankr. genital ve intrauterin enfeksiyonlar 42 . Solunum epitelinde hasar. üçüncü dönemde ise kronik enflamasyon ve otoimmün benzeri bulgular. basiller angiomatosis PID. ince. zorunlu intrasellüler bakteridir. genital veya diğer sekresyonlardaki elementer cisimler aracılığı ile bulaşırlar Rickettsia spp Hayvanlar rezervuar. gram ile boyanamayan. artropodlar vektördür. sentetik besiyerlerinde üretilemez Gram ile boyanamayan küçük organizmalardır.D Treponema pallidum Gram ile boyanamayan. ince. Böylece vital organlarda hasar gelişir. hücre duvarı olmayan bakterilerdir. ikinci dönemde akut enflamasyon. spiril basillerdir. sentetik besiyerlerinde üretilemez Küçük.1 . Q ateşi Mycoplasma spp. neonatal konjunktivit Chlamydia trachomatis İnsanlar doğal konaklarıdır. Epidemik tifüste muhtemel taşıyıcılar insanlardır. muhtemelen hidrojen peroksit içeren metabolitlerine bağlıdır Tifüs tipleri. Organizmanın üremesine bağlı vasküler endotel yapıda hasar meydana gelir. spiril yapılı basillerdir Rezervuar hayvanlardan insanlara sert keneler aracılığı ile bulaşır Lyme hastalığı Bartonella hanselae Küçük. lenfogranuloma.

Bakteriyoloji • Normal Flora • Sporlu Gram Pozitif Basiller • Clastridiumlar • Gram Pozitif Koklar • Gram Negatif Koklar • Sporsuz Gram Pozitif Basiller • Enterik Gram Negatif Basiller • İntestinal Sistem içinde ve Dışında Enfeksiyon Yapanlar • Gastrointestinal Sistem içinde Enfeksiyon Yapanlar • Gastrointestinal Sistem Dışında Enfeksiyon Yapanlar • Solunum Sistemi ile İlişkili Gram Negatif Basiller • Hayvan Kaynaklı Gram Negatif Koklar (Zoonozlar) • Mikrobakteriler • Diğer Bakteriler 43 .

Derinin normal florası genellikle geçici tiptedir. Kalıcı flora organizmanın fonksiyonlarına yardımcıdır. alfa hemolitik streptokoklar. bazen Listeria veya Mobilincus bulunur. anaeroplar. Normal yetişkinlerde özofagus ağız florası bakterilerini ihtiva eder. Normal floranın organizma için önemi. Kalıcı floranın herhangi bir şekilde azalması durumunda geçici floranın hastalık yapma olasılığı vardır. 4-12 saat sonra viridans streptokoklar kolonize olmaya başlar. Doğumda barsaklar sterildir. mayalar. Vajinada doğumdan sonra laktobasiller kolonize olur.BAKTERİYOLOJİ NORMAL FLORA Sağlıklı kişilerin deri ve mukozalarında yaşayan mikroorganizmalara normal mikrobiyal flora denir. Mukoza ve derideki flora bakterileri patojen bakterilerin üremesini engeller (bakteriyel interferans). Bacteriodes fragilis'de kolonun normal flora üyesidir. ancak süratle flora yerine gelir. Moraxella catarrhalis. Ancak sekresyonların yapıldığı anatomik alanlarda kalıcı flora bulunur. yıkanma veya değişik antiseptiklerin kullanımı ile normal flora bakterilerin miktarı azaltılabilir. intestinal floranın K vitamini sentezinde rolü vardır. ancak kolonizasyonu artarsa hastalık yapabilir. Ureaplasma urealyticum. Dışkıda 100'den fazla çeşit bakteri bulunur. sebase sekresyonların yapıldığı alanlarda (genital ve dış kulak yolu) nonpatojenik mikobakteriler bulunur. Ağızda ek olarak candida suşları bulunur. difteroidler ve bazen laktobasiller eklenir. Örneğin Streptococcus pyogenes üst solunum yollarının normal flora üyesidir. uretra sterildir. Mide asidi bakterileri minimuma indirir. Kolonun anaerop florası abse oluşumunda başlıca rolü oynar. Kolonun %96-99'u anaerop bakterileri içerir (Özellikle Bacteroides fragilis). Küçük bronşlar ve alveoller sterildir. Servikal mukus antibakteriyel aktivite ve lizozim içerir. Virüsler normal flora üyesi değildirler. 44 . Kalıcı ve geçici flora olarak ikiye ayrılır. organizmalar daha sonra yiyeceklerle kolonize olur. Bir peptostreptokok olan Streptococcus mutans diş plaklarının ve çürüklerinin sebebidir. aerop ve anaerop stafilokoklar. enterokoklar. sporlu aerop basiller. • Enfeksiyon kaynağı olabilir • İmmün stimülasyon için yardımcıdır • Aynı reseptörleri kullanarak patojen mikroorganizmaların enfeksiyon yapmalarını engelerler • Sindirim ve metabolizmada rolleri vardır • Karsinojenlerin kaynağı olabilir İnsanlarda normal viral flora demek anormal bir durumdur. Baskın olarak difteroid basiller. Gardnerella vaginalis. Normal vajen florasında Grup B streptokoklar. bronşlarda çok az miktarda bakteri vardır. Daha sonraki dönemlerde stafilokoklar. Daha ileri dönemlerde karışık flora vardır. Anne sütü alan çocukta laktik asit streptokokları ve laktobasiller bulunur. Örneğin. Duodenumdan kolona indikçe bakteri miktarı artar. Ağız ve farenksin mukozaları doğumda sterildir. Farenks ve trakeada da benzer flora bulunur. ancak iç organlara geçerse patojen olur. İnsan vücudunda bakterinin bol olarak bulunduğu alanlar: • • • • • Deri Solunum sistemi Sindirim sistemi Üriner sistem Genital sistem Özellikle nemli alanlar Burun ve orofarenks Ağız ve kolon Anterior üretha Vajina Bazı normal flora üyeleri fırsatını bulduğu zaman patojen olabilir. Terleme. Anterior uretra dışında.

Ödem faktör 3. Bacillus anthracis (ŞARBON) Şarbon başlıca koyun. Kapsülü fagositoza karşı koymak amacıyla üretilir. ondüle saç görünümünde R tipi koloni yapar. ARB boyama ile sporları kırmızı renkte görülür. İnsanlar nadiren infekte olurlar. Sporlar dokularda germinasyona uğrar. asıl virülansı toksinine bağlıdır. Zorunlu aerobdur. Bu bakteriler önemli spesifik enfeksiyonların etkenleridir. İnhalasyon yolu ile bulaşma hemorajik mediastinit. Nadiren gastrointestial ve inhalasyon yolu ile (woolsorter's disesase) enfeksiyon yaptığı gösterilmiştir. Kromatografik olarak üç alt gruba ayrılır 1. cereus swarming tarzında ürer).1).2). Bakteri tren vagonu veya bambu kamışı şeklinde kaba zincirler yapan gram pozitif merkezi sporu olan basildir (Şekil 2. Hareketsizdir (B. 45 . menenjit ve sepsis gibi hızlı seyirli fatal enfeksiyonlar ile sonlanır.SPORLU GRAM POZİTİF BASİLLER Gram pozitif spor yapan basiller aeroplar Bacillus. Letal faktör Protektif antijen reseptör görevi görür. eğer bakteri protektif antijen üretmezse diğer toksinlerde etki göstermezler. sığır. pnömoni. Enfeksiyon sağlam olmayan deri veya mukozalardan sporların alınması ile bulaşır (Tablo 2. Protektif antijen 2. Bakterinin poli-D-glutamik asit yapısındaki kapsülü bir haptendir. Hem kapsül hem de toksinler farklı plazmidlerin kontrolü altındadır . at gibi hayvanların hastalığıdır. Antraks toksini diğer ekzotoksinlerden farklı olarak A ve B subünitlerden meydana gelmez. Klinik örneklerden izole edilen bakteriler kapsüllü sporsuz. Kanlı agarda iyi ürer. doğada ise sporlu kapsülsüzdür. zorunlu anaeroplar Clostridium'\ar olmak üzere ikiye ayrılır. vejetatif organizmalar ödem ve konjesyon ile karakterize hastalık yapar.

sığır Kedi. tilki. at Kedi. etoburlar Klinik Dokulara geçen sporlu bakteri germinasyona uğrar. canis Erizipeloid Leptospiroz Melioidoz Ruam Tularemi Virüsler Foot and mouth Orf (Ektima kontagiosum) Veziküler stomatit Parazit Kutanöz larva migrans Erysipelothrix rhusiopahtiae Leptospıra interrogans Pseudomonas pseudomallei Pseudomonas mallei Francisella tularensis Aphthovirus Parapox virüs Vesicular stomatitis virüs Ancylostoma caninum Ancylostoma braziliense Mantar Bilinmeyen Dermatofitler Kedi tırmığı Zoofilik trichophytonlar.2). aerop Gram negatif basil Hayvan Evcil hayvanlar Koyun. 46 . evcil hayvanlar Fareler Evcil hayvanlar Tavşanlar. keçi Sığır Domuz Köpek Domuz. aburtus B. fareler Sığır Koyun. microsporum Afipia felis Mantar Gram negatif basil Köpek. köpek. köpek Grampozitif basil Spiroket Gram negatif basil Gram negatif basil Gram negatif basil Picomavirus ailesinden Poxvirus ailesinden Rhabdovirus ailesinden Nematod Grup Gram pozitif. özellikle giriş yerinde jelatinöz ödeme sebep olur (habis püstül) (Şekil 2. kümes hayvanları. Daha sonra lenfatikler ve kan dolaşımı aracılığı ile yayılan vejetatif bakteriler ağır bir sepsis tablosuna sebep olurlar. suis B. balık Fareler. keçi Sığır.Tablo 2.2 Deri yaralanması ile bulaşan zoonozlar Hastalık Etken Bakteriler Şarbon Bruselloz Organizma ismi Bacillus anthracis Brucella melitensis B. kedi. sporlu.

Emetik formda bulantı. Virülan antraks suşları intraperitoneal injeksiyon ile fareleri öldürürler. Tanı Anamnez ve cilt lezyonunun görülmesi genellikle tanı için yeterlidir. yapay tıbbi malzeme kullananlarda endokardit. osteomyelit veya pnömoni gibi sistemik enfeksiyonların etkeni olarak tespit edilebilir.cereus'lu hastaların dışkıları bakteriyolojik inceleme açısından yeterli bilgi vermez. ateş ve kusma eşlik eder. aşı yapılmayanlarda ise 8 hafta siprofloksasin veya doksisiklin uygulanır. İnhalasyon antraksı nadir görülür. Tetrasiklin. Hemorajik mediastinit ve şok tablosu tablosu içinde hastaların hemen tamamı birkaç gün içinde ex olurlar. Bunlardan biri pirinçli yiyeceklerden geçen emetik form. Bacillus cereus Besin zehirlenmesi etkeni olan B. siprofloksasin. cereus iki farklı tipte ekzotoksin salgılar (Tablo 2.3).cereus'un dışkıda tespit edilmesinin tanı açısından değeri yoktur. lentimorbus) böcekler için patojendir. Tedavi Bacillus cereus beta laktamaz ürettiği için penisilin ve diğer beta laktam antibiyotiklere dirençlidir.Sporların oral yoldan alınması ile gelişen gastrointestinal sistem şarbonu hayvanlarda yaygın iken insanlarda nadiren görülür. B. Ancak önemli olan tedaviye erken başlanmasıdır. kalın gram pozitif basillerin gösterilmesi. abdominal kramplar. bunlardan bazıları böcek ilacı olarak kullanılır. Enterotoksin barsakta sentezlenir. menenjit. B. Tedavi Şarbon'a karşı birçok antibiyotik kullanılabilir. Korunma Korunma hayvan çıkartıları ile temas edilmemesi. popilliae. B. koruyucu elbiselerin giyilmesi ve hayvanların aşılanması ile sağlanabilir. sphaericus. kusma. şarbondan ölen hayvanların yakılması veya derin gömülmesi. Tanı için şarbon yarasından alınan materyalde sporsuz. klindamisin. Biyolojik savaş nedeniyle gündemdedir. aminoglikozidler ve karbapenemler denenmelidir. klindamycin ve eritromisin de denenebilir. Pirinçli yiyeceklerin yenmesinden sonra 1-5 saat içinde başlar. Spesifik antraks gama bakteriofaj ile lizis olması tanıda yardımcıdır. B. Tedavide vankomisin. B. anthracis ile karşılaşmalarda aşı yapılırsa 4 hafta. diğeri ise etli (soslu) yiyeceklerden bulaşan diyare tipi besin zehirlenmesi yapar. Biyolojik silah olarak kullanılan B. veya kanlı agarda gri nonhemolitik koloni yapısı (Medusa başı görünümü) ile merkezi sporları gösterilebilir. abdominal kramplar ve nadiren ishal olur. 47 . besiyerlerinde swarming tarzında ürer. İnhalasyon ile alınan şarbon dışında penisilin genellikle ilk seçenektir. Hareketlidir. Akciğer şarbonunda siprofloksasin tercih edilir. Normal florada da bulunabilir.cereus ciddi keratit. Hastalık genellikle 24 saat içinde kendi kendine düzelir. Hayvanlara kapsül. Diyare formunda ise inkübasyon periyodu 1-24 saattir. larvae ve B. Presipitasyon veya hemaglutinasyon testleri ile antikorlar aranabilir. B. insanlara protektif antijen aşıları uygulanmaktadır. endoftalmit ve panoftalmitgibi göz enfeksiyonlarına sebep olur. Bakterinin besin üzerinde tespit edilmesi tanı açısından değerlidir. Özellikle travma veya göze yabancı cisim kaçması ile enfeksiyon meydana gelir. Sulu diyareye. thuringiensis. Nadir de olsa intravenöz uyuşturucu bağımlılarında. Diğer Bacillus türleri (B.

3 Besin zehirlenmesi etkenleri. Toksinin 8 antijenik tipi vardır (A-G). ısıtılmış yiyecekler Pirinçli yiyecekler Soslu yiyecekler Tavuk. E özellikle balık ürünlerinde vardır.Isıya duyarlı toksin Salmonella Campylobacter V. Organizmanın sporları ısıya çok dirençlidir. Toprakta ve hayvan dışkılarında bulunan bir bakteridir.Tablo 2. Toksinler benzer etki gösteren nörotoksik proteinlerdir. genellikle her bakterinin kendi antijenik yapısı vardır. tetanoz. Clostridium botulinum Botulizm etkenidir. vakumla paketlenmiş yiyecekler veya konserveler aracılığı ile bulaşır. soslar Klinik bulgu Kusma Kusma Diyare Ateş. elektromiyogram bulguları tipiktir. cereus Mekanizma . Özellikle A. C. 48 . Doğada. tütsülenmiş. Isı direnci asit pH'da yada çok tuzlu ortamlarda düşürülebilir. parahaemolyticus Y.Isıya dirençli toksin . Toksin gastrik epitel hücrelerinden emilir. onların innerve ettiği nöromusküler plağa getirilir. Botulizm. kan veya lenf dolaşımı ile kolinerjik sinirlere. bir çoğu peritriş flagellalara sahiptir. enterocolitica E. kırmızı et. perfringens Toksin İnkübasyon periyodu (saat) 1-6 1-16 8-24 16-48 16-48 16-72 16-72 16-72 16-48 8-12 Bulaşma Salam. yumurta. 100°C'de ortalama 20 dakikada parçalanırlar. toprakta. diyare Diyare Diyare Ateş. botulinum toksini hem bakteri ürerken hem de parçalanırken ortama salınır. Sadece anaerobik ortamlarda ürerler. pasta. Baharatlı. B ve E (bazen F) zehirlenme lerden sorumludur. süt Tavuk. diyare Diyare CLOSTRİDİUMLAR Gram pozitif.3). Clostridiumların sporları genellikle basilin çapından daha geniştir. Santral. Ortak antijenik yapıları bulunmakla birlikte. A (en potenti) ve B her türlü yiyecekte bulunurken. gazlı gan-gren ve pseudomembranoz kolit gibi spesifik önemli enfeksiyonlar yaparlar. anaerob. süt Deniz kabukluları Süt Salatalar Kırmızı et Kırmızı et. 1-2 (xg insanlar için öldürücüdür. inkübasyon periyodu bulaşmadan sorumlu yiyecekler ve klinikleri Organizma S. subterminal ve terminal olmak üzere sporun basil üzerindeki yeri değişik olabilir. aureus B. coli İnvazyon İnvazyon İnvazyon (toksin ?) İnvazyon (toksin ?) Toksin O157:H7 (verotoksin) C. Gevşek paraliziler yapar. dışkıda bulunurlar. endositoz ile plağa girer ve asetil kolin deşarjını önleyerek çizgili kas paralizilerine yol açar (Şekil 2. Toksin üretimi bakteriyofaj kontrolündedir. kaba basillerdir. C. 100 °C'ye 3-5 saat kadar dayanabilir. kümes hayvanları. diyare Ateş. diyare Ateş.Isıya dirençli toksin . botulinum toksinleri son derece toksiktir.

Tedavi Trivalan (A. C. İyileşmiş hastalarda antitoksin oluşmaz. özellikle insan ve hayvan dışkılarında bulunur. konuşma bozukluğu da görülebilir. bu özellikleri taşıyan dokulara tetanojen dokular denir. Gerekirse mekanik ventilatörler ile ventilasyon desteği sağlanır. Toksin üretimi plazmid kontrolündedir. Tüm Clostridium tipleri aynı antijenik tipte tetanospazmin (nörotoksin) salgılar. yuvarlak. özellikle bakteri lizise uğrayınca salgılanır. Vejetatif bakteriler tarafından üretilir. Doğada. Sadece kültür ortamlarında ve doğada sporlu. Enfeksiyon anaerob dokularda lokalize kalır. solunum paralizisi ve kalp durması geliştiğinde ölümle sonuçlanabilir. yutma güçlüğü. dokuların kanlanmasının bozulması ve ortamda Ca bulunması gerekmektedir. Ciddi bir bakım ile ölüm oranı %65'den %25'e düşürülebilir. Şüpheli yiyecekler en azından 20 dakika süreyle kaynatılmalıdır. Kapağı şişmiş konserveler tüketilmemelidir. Clostridium tetani Tetanoz etkenidir. E) antitoksin süratle intravenöz verilir. Patogenez İnvazyon yapmaz. canlı dokularda ise vejetatif formdadır. Bulber paralizi. Ölüme kadar hastanın bilinci yerindedir. gastrointestinal sistem bulguları bulunmaz. çift görme) ilk bulgulardır. Anatomik ++ 49 . İinsan vücudunda. kanda ise bulunmaz. Toksin Hemolizden sorumlu tetanolizin ve istem dışı kasılmalardan sorumlu tetanospazmin üretir. Evde yapılan konserveler tehlikelidir. Sanayide üretilen konserveler. usulüne uygun hazırlanmışsa botulizm gelişmez. Sadece semptomatik tedavi uygulanır. Hayvan deneyleri yapılabilir. Mortalite oranı yüksektir.Klinik bulgular Kontamine yiyeceklerin alınmasından 18-24 saat sonra ortaya çıkar. Tanı Klinik bulgular ve EMG ile konulur. B. Sporların germinasyonu için nekrotik dokuların olması. perfringens'e göre daha güçlükle ürerler. botulinum doğada yaygındır ve yiyecekleri kontamine edebilir. Ciddi olgularda 4 saatte bir tekrarlanır. tenis raketi) bakterilerdir. terminal sporlu (davul çomağı. Tamamen iyileşme 3 ay ile bir yıl arasında sürebilir. Ateş yoktur. Korunma C. Süt çocuklarında (ilk bir yaş) toksin ile kontamine yiyeceklerin (bal) yedirilmesi ile infantil botulizm görülebilir (gevşek bebek). Görme ile ilgili bulgular (göz kaslarında koordinasyon bozukluğu. Toksin serum ve yiyeceklerde gösterilebilir. Peritriş flajellaları ile hareketli. Ani ölüm sebebidir. Bu hastalarda toksin dışkıda tespit edilir.

Vejetatif organizmalardan salınan toksin retrograt aksonal iletişim veya kan dolaşımı yoluyla merkezi sinir sistemine ulaşabilir. Sfinkter spazmı nedeniyle konstipasyon ve idrar retansiyonu görülür. BOS normaldir. aureus. Prognoz çok iyidir. interkostal adelelerin olaya katılması ile gelişen asfiksi en sık ölüm sebebidir. olgunun seyri boyunca. Ortamda aerop bakterilerin (S. eller hiçbir zaman hastalığa katılmaz. Kasılmalar. Kasılmalar enerjiden bağımsızdır. Ancak başka bir enfeksiyon varlığında veya ölüme yakın dönemlerde gelişen aspirasyon pnömonisi gibi sekonder enfeksiyonlara bağlı olarak ateş yükselir. uygunsuz düşük girişimleri sonucunda puerperal tetanoz görülebilir.boşluk bırakılarak sütüre edilmiş. bacaklar ise ekstansiyon halini alır (opistotonus (Şekil 2. yabancı cisim ve koagulum içeren lezyonlar. iyi irrige ve debride edilmemiş yara ve yanıklardır. hatta iyileşme sonrasında aylarca süren en uzun seyirli bulgudur. Otonom sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak terleme. Kraniyal sinirlerin (özellikle 7. Lockjaw) gelişir. Lokalize tetanoz: Çok nadiren hastalık yaralanma bölgesi ile sınırlı kalabilir. Tetanospazmin merkezi sinir sistemine birkaç yoldan etkilidir. Generalize tetanoz: Tipik tetanoz tablosudur. donuk yüz (risus sardonicus) görülmeye başlanır. Sefalik tetanoz: Özellikle kulaklarda olmak üzere (otitis media) primer enfeksiyon bölgesinin başta olduğu durumlardır. Toksin başlangıçta motor nöronların presinaptik membranlarındaki reseptörlere bağlanır. Bunların dışında septik şartlarda göbek kordununun kesilmesine bağlı yenidoğan tetanozu (yedinci gün hastalığı). prognoz kötüdür. ancak olguların 1/3 kadarında görülebilir. Herhangi bir eksternal stimulus kasılmaları başlatabilir. Kobaya injekte edilen BOS insandakinin aksine assendan tarzda tetanoz geliştirir. Ayırıcı tanıda striknin zehirlenmesine dikkate alınmalıdır. kollar fleksiyon. İlk kasılmalar yara yerinde başlar. sinir) tek tek veya kombine tutulduğu görülür. Daha sonra generalize forma da dönüşebilir. Pseudomonas aeruginosa) bulunması ile oksijen tüketimi hızlanır ve üremeleri daha kolaylaşır. İlk bulgu ile generalize spazmlar arasındaki dönem 2 günden kısa ise hastalık ciddidir. Generalize tetanozun ilk bulgusu sayılır. Klinik İnkübasyon 4-5 günden birkaç haftaya kadar değişebilir. Bunun sonucunda. Daha sonra diğer yüz kasları da tutulur. Tüm etkilerini ekzotoksinleri aracılığı ile yaparlar. nöbetler esnasında paravertebral kas spazmına bağlı olarak hastanın gövde ve başı hiperekstansiyon. Hastalarda sık görülen komplikasyonu aspirasyon pnömonisidir. 50 . İlk tutulan kas masseter kasıdır. aritmiler ve arteriyel kan basıncı oynamaları görülür. hiperrefleksi ve kas spazmları meydana gelir. Yaradan alınan preparatlarda gram pozitif sporsuz basillerin görülmesi tanıda önemlidir. Laboratuvar kesin tanı için kullanılır. hastanın bilinci terminal döneme kadar açıktır. Tanı Klinik bulgular ile konulur. Yaranın merkezi sinir sistemine uzaklığı bu süreyi etkiler. Ateş yoktur. Bunu izleyen dönemde.4). Trismus (Çene kilitlenmesi. Asetil kolinin salınımını inhibe eder ve böylece nöromusküler geçişi engeller. zaten hiperirritabl haldeki hastanın dış uyaranlarla her uyarılışında gelişir. İnkübasyon periyodu kısa. Ağır olgularda konvülsiyonlar gözlenir. Hastalık tonik kas kasılmaları ile karakterizedir. taşikardi.

Clostridium perfringens C. 51 . histolyticum. Korunma Tetanoza karşı ilk yapılacak işlem yara temizliğidir. Yara yerinden hazırlanan preparatlarda gram pozitif sporsuz (bazen sporlu) bakterilerin gösterilmesi. Tüm bireylere aktif immünizasyon şeması uygulanmalıdır. ayrıca lökosit sayısının azlığı tanı açısından destekleyicidir. cereusfun gastroentenit tarzı besin zehirlenmelerine benzer.4 C. Gazlı gangren denince de bu bakteri akla gelir. Sporlar dokularda vejetatif hale geçtikten sonra gaz üretirler. Kaslarda ve yumuşak dokularda nekroz. Kanlı agarda çift hemoliz zonu yapar Miyonekroz olmaksızın sellülit. 4. bir kollajenazdır. subkutan dokuların kollajen tabakasını ve kasları sindirir. Dokularda kalabilecek bakterilere karşı antibiyotik uygulanır. ancak yine de tetanoz düşünülen her hastaya uygulanmalıdır. feçes) veya intestinal yol ile ulaşır. sonra 10 yılda bir booster (hatırlatma) dozu uygulanmalıdır. Genellikle travma sonucunda gelişir. perfringens'in bazı suşları güçlü enterotoksin üretir. Kolonilerinin çevresinde çok sayıda hemoliz zonu gelişir. ancak bunların %90'ından Clostridium perfringens sorumludur. Nöronlardaki toksinin nötralizasyonunda etkisizdir. Beraberinde aşı yapılır ve penisilin tedavisi başlanır. Hiperimmunglobulin dolaşan serbest toksini nötralize eder. anemi ve toksemi ile karakterize hastalık tablosu yapar. ayrıca radyolojik olarak da izlenebilen gaz birikimine neden olur.Tedavi Hasta sakin bir odaya alınır. Yaraya debridman uygulanır. Palpasyonla krepitasyon alınması tipik klinik bulgudur. DNase ve hyaluronidase. Tanı Klinik bulgular ile konulur. Toksinleri Tip A'nın salgıladığı alfa toksin lesitinaz C'dir. Hastalık bu haliyle B. Beta toksin hemolitik ve nekrotizan etkiye sahiptir ancak lesitinaz değildir. aşırı su ve elektrolit kaybı olan diyareler görülebilir. böylece 6-18 saatte ortaya çıkan. 6. gaz birikimi ve süpürasyon ile özelleşen yumuşak doku enfeksiyonlarına sebep olabilir. Mevcut yaranın çevresinde pis kokulu nekroze dokular gelişir. Penisilin ilk seçilecek antibiyotiktir. perfringensm neden olduğu hastalıklar Hastalık Gazlı Gangren Nekrotizan Enterokolit (NEC) Besin Zehirlenmesi Tipi Tip A Tip C Tip A Toksin Alfa toksin Beta Toksin Enterotoksin Patogenez Clostridial sporlar dokulara travmatize dokuların kontaminasyonu (toprak. Gazlı gangren kural olarak mikst enfeksiyondur. Ortamda Clostridiumlar dışında koklar ve gram negatif basiller de bulunur. tetanus toksoidi yapılır. Tablo 2. Hibernasyon amacıyla yüksek dozda diazepam verilir. Yenidoğan tetanozunda hiperimmunglobulin hayat kurtarıcıdır (gerçek endikasyon). Özellikle etli yiyeceklerde oluşan bu toksin jejenum ve ileum'dan hipersekresyon yapar. alternatif olarak metronidazol verilebilir. novyi gibi yaklaşık 30 susun gazlı gangren gibi invaziv enfeksiyonlar yaptığı bilinmektedir. Tetanoz immunglobulini atlardan hazırlanmış ise hastalarda serum hastalığı gelişebileceği unutulmamalıdır. C. Yara geniş bir alanı kapsıyor ve kontamine ise tetanus immunglobulin uygulanır. C. ve 18. 2. septicum. C. Hücre membranınındaki lesitini parçalar. aylarda birer doz. Travma ile başvuran hastalarda önce yara temizliği ve debridman uygulanır. Tetanoz hiperimmunglobulininin hem korunmada hem de tedavideki yeri tartışmalıdır.

morfolojik olarak Stafilokoklara benzerler. Peptostreptokoklar anaerobik koklardır. Tüm Stafilokoklar katalaz pozitiftir. toksik şok sendromu. Tablo 2. vankomisin dirençli enterokokları geliştirmesi nedeniyle artık birinci tercih değildir. Tanı Toksinin varlığının gösterilmesi. Karın ağrısı. difficile'nin virülans faktörleri ve etkileri Virülans Faktörü Toksin A (Enterotoksin) Toksin B (Sitotoksin) Spor Etkisi İshal Pseudomembran oluşumu Çevre şartlarına direnç Klinik Orta derecede diyareden toksik megakolona kadar değişen klinik tablo gelişebilir. epidermidis endokardit ve S. GRAM POZİTİF KOKLAR Stafilokoklar ve Streptokoklar medikal önemi olan gram pozitif koklardır. Stafilokoklarda ayırt edici özellikleri (Tablo 2. besin zehirlenmesi. Clostridium difficile Antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit) etkenidir. Oral vankomisin tedavisi. S. kanlı diyare. Dışkı kültürünün tanısa I değeri yoktur.Besin zehirlenmesine sebep olabilir. Mikrokoklar da Stafilokoklara benzerler. şok ve peritonit ile kendini gösteren nekrotizan enterit etkenidir. S. 52 . endokardit ve osteomiyelit gibi değişik piyojenik enfeksiyonlar. Hareketsiz ve sporsuzdurlar. Tedavi Debridman. dörtlü veya sekizli paketler halindedirler. saprophyticus ise üriner sistem enfeksiyonu etkenleridir. antibiyotik ve hiperbarik oksijen tedavisi uygulanır. Stafilokokların otuzdan fazla serotipi vardır. Ateş sıktır .7) gösterilmiştir. böylece apoptozis gelişir ve enterositler ölür. Ekzotoksin A ve B aktinin depolimerizasyonuna sebep olur. Dirençli veya metronidazol yan etkisi olan hastalarda kullanılabilir. Antibiyotiklerin hemen hepsi (özellikle ampisilin.6). Nosokomial diyarelerin en sık etkenidir. bu özelliği Streptokoklardan ayrımında kullanılır. aureus abseler. ancak bunlardan üçü medikal önemlidir (Tablo 2. Penisilin G ilk tercih edilecek antibiyotiktir.5 C. kolonoskopi ile psödomembranların tespiti değerlidir. Stafilokoklar Hastalık Üzüm salgımı görünümünde gram pozitif koklardır. karakteristik özelliği psödomembranlar bulunmasıdır. Bu oran iki yaş civarında %4'lere düşer. C tipi bakterinin salgıladığı beta toksin sorumludur. İki tip toksin üretir. bakteri kolonizasyonunun artmasını sağlarlar. Bu mikroorganizma yenidoğanların barsak florasında %50 oranında bulunur. klindamisin ve sefalosporinler) ile kemoterapötikler normal florayı azaltarak. doğada yaygın olarak bulunurlar. Tedavi Oral metronidazol primer tedavisidir.

Koagülaz negatif Stafilokoklarda Protein A yoktur. Opsonizasyon ve fagositozu önler.6 Medikal önemi olan Stafilokoklar Bakteri S. beta hemoliz yapmaz. 53 . Metisilin (nafsilin) direnci de beta laktamaz üretimine bağlıdır. yüzeyinde Protein A bulundurur. aureus'a patojenliğini veren ayırıcı tanısal özellikler • Koagülaz pozitiftir • Kanlı agarda altın sarısı (aureus latincede altın demektir) koloniler yapması • Beta. Beta hemolitik. koagülaz pozitif.Stafilokoklar birçok antibiyotiğe dirençlidir. eritromisin ve aminoglikozidler gibi birçok antibiyotiğe direnç taşıyabilir. Epidemiyolojik çalışmalarda faj tiplendirmesi ile suşlar belirlenebilir. koagülaz negatif.7 Stafilokokların ayırıcı özellikleri Özellik Koagülaz pozitif S. epidermidis S. aureus'un birçok antijen ve hücre duvar komponenti vardır. Peptidoglikan tabakaya bağlı halde bulunan Protein A. Tolerans bir antibiyotiğin Stafilokokların üretimini inhibe etmesi ancak onları öldürememesidir. epidermidis (-) (-) Yok Yok % 30 + Duyarlı Yabancı cisim enfeksiyonları 5. mukoza hücrelerine yapışmasını sağlar. üriner sistem enfeksiyonları etkeni Tablo 2. ancak bütün Stafilokoklar vankomisin'e duyarlıdır. novobiosine dirençli. Staphylococcus aureus Önemli Bilgiler S. saprophyticus (-) (-) Yok Yok % 30 + Dirençli Üriner infeksiyon S. aureus'a bağlı endokarditlerde tanı olarak kullanılabilir. IgG'lerin (lgG3 hariç) Fc kısmına affinite gösterir. koagülaz negatif. gliserol veya ribitol fosfat polimerlerinden oluşur. Plazmidler tetrasiklin. komplemana karşı etkinlik gösteren bir proteindir. aureus S. Protein A bazı aglutinasyon testlerinde tanı yöntemi olarak kullanılabilir (koaglutinasyon). novobiosine duyarlı. beta hemoliz yapmaz. süpüratif enfeksiyonlar yapar Katalaz pozitif. Bunlardan en önemlisi plazmid kontrolündeki beta laktamaz üretimidir. aureus DNAase Mannitol Hemoliz Protein A Lipaz Novobiosine duyarlılık Yaptığı Hastalık (+) (+) Beta Var Tamamında var Duyarlı Süpüratif hastalıklar Koagülaz negatif S. kemotaktik.hemoliz yapması • Mannitolü parçalaması (Chapman besiyerini sarartması) • Polimiksin'li besiyerinde üremesi • Novobiosin'e duyarlılığı Tablo 2. Stafilokokların yüzey reseptörleri bazı fajlar için reseptör görevi görür. normal deri florası bakterisi Katalaz pozitif. Teikoik asit Stafilokokların hücre duvarında bulunur. saprophyticus Önemli bilgiler Katalaz pozitif. antiteikoik asit antikorları S. Antijenik yapıdadır.

Kısa inkübasyon periyodlu (1/2 . hastane personelinde %70'ler civarında nasal taşıyıcılığı bulunabilir. hordeolum. Klinik Bulgular (Tablo 2. Vagende %5 oranında bulunabilir. derialtı yayılımını sağlar. S. Haşlanmış Deri Sendromu'ndan sorumludur. Patogenez Stafilokoklar toksinleri ve doku enflamasyonu yoluyla hastalık oluştururlar. Stafilokokların hücre duvarı üzerinde bulunan polisakkarid ve protein oluşumlu antijenik yapıları kapsül. Özellikle intravenöz uyuşturucu bağımlılarında lokalize bir lezyondan sepsis meydana gelebilir. Stafilokinaz (fibrinoliz) Penisilinaz (beta laktamaz): Beta-laktam halkasının siklik amid bağını hidrolize eder.6 saat) emetik tarzda besin zehirlenmesi etkenidir. Enterotoksin . toksinin bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. aureus denir (MRSA). hücre duvarı proteinleri. antijen sunumuna gereksinim duymadan CD4+ T lenfositlere direkt olarak bağlanan (süper-antijen) bir toksindir. Teikoik asit. epidermidis'dir. Nötrofil ve makrofajları eritir. Toksik Şok Sendromu Toksini (TSST-1): İntravaginal tampon kullanan kadınlarda ve tampon kullanılan yaralarda toksik şok sendromu'na yol açar. Antiteikoik asit antikorları. Lipazlar: Deri. jel difüzyon yöntemi ile S. Katalaz: Streptokoklardan ayrımında kullanılır. Toplumda %40. flegmon. aureusların yaklaşık %5-25 kadarı TSST taşır. Bakterilerin %70'inden fazlası böyledir. 30 dakikadan az kaynatmaya dirençlidir. aureus burun ve deri üzerinde (özellikle sağlık çalışanları) bulunabilir. aureus'a bağlı endokarditli hastalarda tespit edilebilir. 54 . Enterotoksin A ile E arasında 6 değişik tiptedir. S. Toksin lokal olarak üretilir. Hyalüronidaz: Bağ dokusunu hidrolize eder.Bulaşma Stafilokoklar normal insan florasında bulunurlar.aureus'un. Akut endokardit etkenidir. deride nekroz ve hemoliz yapar. Toksinleri Lökosidinler: İn vivo dokulardaki nekrozdan sorumludur. peptidoglikanteikoik asit kompleksi ve protein A'dır. toksik şok gelişmesinde önemlidir.8) İnflamatuvar enfeksiyonlar Deri-mukoza lezyonları: Abse. Lokal büllöz eritemlere yol açmaktadır. Böyle suşlara metisilin rezistan S.B ise stafilokoksik psödomembranöz enterokolite yol açar. Bakteri bu enzim sayesinde çevresini fibrin tabakası ile sararak savunma elemanlarından korunur. Eksfoliatif Toksin: Epidermolitik toksin de denmektedir. karbonkul. Bu nedenle özellikle burun/nazofarenks portörlerinden oluşan gıda üreticilerinin kontamine ettiği krema ve mayonez gibi besinlerle oluşan besin zehirlenmeleri. S. Normal kapaklılarda özellikle intravenöz uyuşturucu bağımlılarında sağ kalp endokarditi yapar. Beta laktamaz enzimleri penisilin ve birçok birinci generasyon sefalosporinleri inhibe eder. aureus'un tipik lezyonu abse'dir. S. gliserol veya ribitol fosfat polimerlerinden yapılı peptidoglikan bağlarıdır ve antijenik olabilir. İçlerinde en önemlisi alfa toksindir. Prostatik kapak endokarditlerinde etken S. hidradenit. panaris. Enzimleri Koagülaz: Plazmayı koagüle etme özelliğindedir. Koagülaz üretimi patojenlik ile iş anlamlı kullanılır. S. epidermidis deri ve mukozaların normal florasında bulunur. Isıya. follikülit. kan dolaşımına karışır. yayılma faktörüdür. Taşıyıcılarda problem oluşturmayan bakteri hastane enfeksiyonlarının önemli kaynağını oluşturabilir. fibrinojeni fibrine dönüştürür.

S. aureus'tan farkı) S. Toksik şok sendromu. bulantı. Karaciğer. 24 saatten önce. hipotansiyon. Genellikle küçük çocuklarda görülür.Tablo 2. Besin zehirlenmesi: Kısa inkübasyon periyotlu emetik tarzda besin zehirlenmesidir. kendiliğinden geçer. Nosokomial pnömonilerin en önemli etkenlerinden birisidir. Koagülaz negatif Stafilokoklar Esas tanı . yüzeylere yapışma özelliği vardır (kateter. Hem travmatik hem de hematojen yayılım gösterebilir.8 Stafilokokların etken olduğu enfeksiyonlar Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Furonkül. böbrekler. kremalı pasta. ateş. S. kusma görülür. epidermidis ve S. Bakteriyemi sonucunda abseler meydana gelir (metastatik abseler). saprophyticus ise vajenin normal flora bakterisidir. epidermidis derinin. Bulantı önlenmemeli.Kolonileri gri veya beyazdır Mikroskopta üzüm salkımı gibi görünürler Katalaz pozitifliği Streptokoklardan farkını gösterir Koagülaz enzimi bulunmaz (S. GİS. cerrahi) Sellülit İmpetigo Bakteriyemi Endokardit Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları Beyin apzesi Menenjit (nadir) Epidural apze Pulmoner enfeksiyonlar Embolik Aspirasyon İskelet sistemi hastalıkları Osteomiyelit Artrit Üriner sistem enfeksiyonları Renal karbonkül Alt solunum yolu enfeksiyonları Toksinlere bağlı enfeksiyonlar Toksik şok sendromu Haşlanmış deri sendromu Besin zehirlenmesi (Daha çok metastik apzeler) Osteomiyelit ve septik artrit etkenidir. S.Kolonilerinde hemoliz yoktur . saprophyticus Normal flora bakterileridir. güneş yanığı şeklinde deri döküntüsü ile karakterizedir. Birkaç saat içinde. Jambon. S. sıvı elektrolit replasmanı uygulanmalıdır. Şiddetli epigastrik ağrı. şant. eritematöz maküler döküntüler ile karakterizedir. epidermisin sıklıkla etken olduğu hastalıklar: • Devamlı ayaktan periton diyalizi (CAPD) peritonitleri • Nozokomiyal bakteriyemi • Protez kapak endokarditi • IV katater infeksiyonlar 55 . Haşlanmış deri sendromu ateş. epidermidis'de yapışıcı bir yüzey (Slime) tabaka bulunur. karbonkül Yara enfeksiyonları (travmatik. MSS. dondurma gibi oda ısısında kalmış yiyeceklere enterotoksinin bulaşması ile gelişen bir intoksikasyondur. prostetik eklem enfeksiyonları gelişir. kaslar tutulur. geniş büller.Gram pozitif koklar . Saç ve tırnaklar dökülebilir. Özellikle postoperatif veya viral enfeksiyonların ardından (örneğin influenzae) ampiyem veya akciğer abseleri meydana gelir.

epidermidis yenidoğanda ve diyalize bağlı gelişen peritonitlerde en sık görülen etkendir. Bakterilerin birçoğu betalaktamaz üretir ve önemli bir kısmı da metisiline dirençlidir. sellülit. eklemler (H) Böbrekler (H) S. Toksik şok tedavisinde sıvı replasmanı.aureus'la birlikte) • Vasküler greft infeksiyonları (S. Laboratuvar Bulgular Stafilokok lezyonlarından alınan yaymalarda üzüm salkımı gibi gram pozitif bakterilerin görülmesi ve kültür ile tanı konulur. Normal Flora (NF) Deri (H) . bakteriye karşı ise beta laktamaz dirençli penisilinler (örneğin nafsilin) verilmesi tamponun çıkarılması ve enfekte alanın debridmanı gerekebilir. bazı sefalosporinler ve vankomisin ile tedavi edilebilir. saprophyticus özellikle seksüel olarak aktif kadınlarda üriner sistem enfeksiyonu (£. Ayrıca romatizmal ateş ve glomerulonefrit gibi immünolojik hastalıkların tetikleyicisidir. S. Bu bakteriler için seçilecek primer antibiyotik vankomisindir (gerekli görülürse gentamisin eklenebilir). ancak enterokoklara vankomisin direncinin taşınmasında rolleri vardır. Bu bakterilerin özellikle hastane enfeksiyonları yaptığı bilinmektedir.9 Streptokok infeksıyonlarında patogenez özellikleri Oganizma Patogenez Tipi Tipik Hastalık Hastalık bölgesi (H). Böyle olgularda seçilecek tek antibiyotik vankomisin'dir. aureus koagülaz pozitiftir. Beta laktamaz üretenlerin çoğu plazmid kontrolü altındadır. S. menenjit Endokardit Kan dolaşımı (D) Kan dolaşımı (D) Deri (H) Kalp. S. Kolonizasyon (K). Nafsilin.saprophyticus antibiyotiklere duyarlıdır. endokardit Endokardit Pnömoni. Yüksek düzeyde dirençli bakteriler için Streptograminler kullanılabilir. Ortalama %20 S. Tedavi ve Korunma S. kloksasilin. S. Stafilokoklarda vankomisin direnci gösterilememiştir. nonsupüratif) S. yani antibiyotikler ile inhibe edilebilir ancak öldürülemez.Farenks (H) İmpetigo. S. fecalis (grup D) S.• BOS şantı olan hastada menenjit • Ortopedik protez infeksiyonları (S.pyogenes (grup A) Piyojenik Lokal Dissemine Toksijenik immün aracılı (poststreptokokal. Antibiyotik dirençli Stafilokoklarda taşıyıcılar hastane personelidir.pneumoniae S. inotropik ilaçlar. Apze olgularında mutlaka drenaj uygulanmalıdır. Böyle olgularda ilaç kombinasyonları kullanılabilir. Beta laktamaza duyarlı antibiyotikler ile beta laktamaz inhibitörleri kombine edilir (Amoxicillin + klavulonik asit). coli'den sonra ikinci) etkenidir.bovis (grup D) S. Üriner sistem enfeksiyonlarında kinolon veya trimetoprim sulfametaksazol kullanılabilir. otitis media. Sistitli kadınların yaklaşık olarak %15 kadarında izole edilmiştir. (Tablo 2. saprophyticus novobiosine dirençli olması ile diğer koagülaz negatif stafılokoklardan ayırdedilir. agalactia (grup B) E. Hastalardaki intravenöz kateterler çıkartılmalıdır.9) Tablo 2.aureus'\a birlikte) • Ameliyat sonrası endoftalmit S. Streptokoklar Hastalık Streptokoklar farenjitten sellülit ve sepsis'e kadar bir çok enfeksiyonun sebebi olabilir.viridans Piyojenik Piyojenik Piyojenik Piyojenik Piyojenik Vajen (K) Kolon (NF) Kolon (NF) Orofarenks (K) Orofarenks (NF) 56 . aureus susunun metisiline karşı (veya nafsilin) dirençli olduğu (MRSA) ve bunu penisilin bağlayan proteinlerin değişikliği sonucunda kazandığı gösterilmiştir. epidermidis'de yüksek antibiyotik direnci vardır. Bazı stafilokok suşları tolerans gösterebilir. farenjit Sepsis Kızıl Toksik şok Romatizmal ateş Akut glomerulonefrit Yeni doğan sepsisi menenjit Üriner sistem enfeksiyonu. aureus'ların %90'ından çoğu penisilin G'ye dirençlidir. Burun taşıyıcılığı intranazal mupirosin ile önlenebilir.

Halen tüm gereksinimleri karşılayan bir sınıflama yapılamamıştır. optokin duyarlı Safrada erimez. beta veya gamma Alfa veya gama Alfa Alfa Basitrasin duyarlı Basitrasin dirençli CAMP pozitif. menenjit pnömoni Nadir deri sepsisleri ve endokartidler. kolonide uzun zincirler yapar. Anaerop. S. Enterokok. . dysgalactiae S. Koyun kanlı agarda yaptıklara hemolize göre şöyle sınıflandırılırlar (Brown sınıflaması) Alfa hemoliz: Koloni çevresinde yeşil renkte hemoliz zonu vardır. Hücre duvarı karbonhidratları (C polisakkaridi) esas alınarak Lancefield sınıflaması ile streptokoklar A. T ve R proteinleri ile de serotiplere ayrılır.. romatizmal ateş. Zon içinde tam olmayan hemoliz vardır (S. B ve C grubu streptokokların hiyaluronik asit yapılı kapsülü vardır. erizipel. bovis S. S. M. Beta hemoliz: Koloni çevresinde tam. Beta hemoliz bakterinin streptolizin O ve streptolizin S üretimine bağlıdır (Tablo 2. kızıl. agalactiae neonatal sepsis ve menenjit. faecalis S.pneumoniae). Bu yapı. gruplandırmada güçlükler bulunur. B.12'dadır. otitis media. Tablo 2. milleri B C S. bovis'de endokardit etkenin en önemli etkenlerindendir (Tablo 2. insan bağ dokusunda da bulunduğu için immünojenik değildir. eritrositler tamamiyle hemoliz olmuştur. Streptokokların laboratuvar özellikleri tablo 2. Postinfeksiyöz glomerulonefrit bildirilmiştir. pyogenes *S. agalactie E.. Laktik. equi S. faecalis nosokomial üriner sistem enfeksiyonu ve endokardit.11). viridans streptokoklar ve S.11 Beta hemolitik Streptokoklar ve hastalıkları Grup A Suş Streptococcus pyogenes S.5 NaCI'de ürer % 6.10 Medıkal önemi olan Streptokoklar Suş Hemoliz tipi S.viridans.10). E. V harfleri altında gruplandınlmıştır. zooepidemicus S. S. böylece fagositozdan korunurlar. Sınıflama Materyalde kısa. Fakültatif anaeropturlar. sinerjistik gangren.. pyogenes S. C. hippuratı hidrolize eder % 6. D F Kolon kanserlerinde endokardit ve bakteriyemi Metastatik süpüratif enfeksiyon ve dental sepsis 57 .. Yeni türler). Diğerleri. bovis S. A. Heterojen bir gruptur. En gelişkin sınıflama Jones sınıflamasıdır (Piyojen. optokine dirençli Tablo 2. agalactiae Gama hemoliz: Hemoliz yapmayan Streptokoklar için kullanılır. agalactiae S. pyogenes farenjit ve sellülit.5 NaCI'de ürer üremez Safrada erir. şeffaf renkli hemoliz zonu vardır. *S. Bazıları normal flora bakterisidir.Önemli Bilgiler Streptokoklar katalaz negatif zincir yapan gram pozitif koklardır. pneumoniae Viridans grubu Diagnostik özelliği Beta Beta Alfa. milleri Yaptğı hastalıklar Akut farenjit. daha çok bu sınıflama kullanılır. Oral. equisimilis S. postsreptokoksik glomerulonefrit Metastatik süpüratif enfeksiyonlar Neotanal sepsis.

fagositozdan korunmasına yardımcıdır. G streptokoklarda bulunan kuvvetli antijeniktir. 58 . Yapışıklık açılması. DNaz (Streptodornaz): DNA'yı depolimerize eder. Hyalüronidaz üreten suşların enfeksiyonlarında serumda spesifik antikorlar tespit edilebilir. Enzimleri İnflamasyondan sorumlu üç önemli enzimi vardır. Tüm S. Dick testi ile (cilde eritrojenik toksin vererek) duyarlılık araştırılır. Kültür plağı yüzeyindeki ve insan vücudundaki hemolizden sorumludur. Eğer kızarıklık oluyorsa organizmada antitoksin yoktur.5 NaCl Safra ile lizis Beta-hemolitik Streptokok Grup A Grup B Grup C. endotoksinlerinin etkisini potansiyalize eder. A. antijenik olarak farklıdırlar. Streptolizin O salgılayan streptokoklar ile enfekte olmuş kişilerde antistreptolizin O (ASO) antikorları gelişir. Pirojenik. Kızıl ve Streptokoksik toksik şok sendromu hastalıklarından sorumludur. koroner arter ve venöz tromboz tedavilerinde kullanılır. Bunu üretenler lizojenik suşlardır. Ekzotoksin B ise nekrotizan fasciitis'e sebep olan doku yıkımından sorumlu proteazdır. hastalık kızıldır. M proteini önemli virülans faktörüdür. Derialtı enjeksiyonlarının yayılması için kullanılır. 80'den fazla M proteini tipi vardır. diğerlerinden farklı olarak Basitrasin'e duyarlıdır. T ve R proteinlerinin virülansta önemi yoktur. pyogenes. Bir skarlatiniform döküntünün eritrojenik toksine bağlı olup olmadığının anlaşılması için ise Schultz-Charlton sönme reaksiyonu kullanılır. Sönme varsa. Diğer ekzotoksinlerden farklı olarak ısıya dirençlidir. Plazminojeni plazmine çevirerek fibrinoliz yapar. pyogenes suşları penisiline duyarlıdır. en sık A tipi görülür. Streptokinaz (Fibrinolizin): A grubu beta hemolitik streptokokların birçoğunda bulunur. sitotoksiktir. Hiyalüronidaz: Yayılım faktörüdür. Pulmoner emboli. Bu antikorlar streptolizin O tarafından meydana gelen hemolizi bloke ederler.Tablo 2. G Viridans streptokok Streptococcus pneumonia Enterekok + + + + + + + + - Streptococcus pyogenes S. farinks ve deri) yapışmasını sağlar. F proteini ise ökaryotik hücredeki fibronektin molekülleri için reseptör görevi yapar ve bakterinin konak hücreye (epitel. Bu antikorun titre si yakın dönemde geçirilmiş streptokok enfeksiyonunun göstergesi olabilir. Streptolizin-S: Antijenik değildir. Streptolizin-O: Derin hemolizden sorumludur ve Grup A. Bunun altında. C. kişi kızıl olabilir. Toksinleri Eritrojenik (pirojenik ekzotoksin) toksin: A grubu Beta hemolitik Streptokoklarda bulunur. irinin koyuluğunu açma gibi amaçlarla kullanılır. trombositleri ve eritrositleri eritir. B ve C olmak üzere üç ayrı antijenik tipi vardır. bakterinin tip spesifikliğini belirler.12 Streptokokların laboratuar özellikleri Duyarlılık Organizma Basitra sin Optokin CAMP Hidroliz Hippura t Eskulin Büyüme Safra %6. Süperantijen özelliğindedir. böylece yayılır. Hyaluronik asit yapısında kapsülü vardır. komplemanın bakteriye yapışmasını önler. hücre duvarı dışına bir saç gibi uzanan fimbriyaların uç kısmını oluşturan M proteini bulunur. F. M proteini olmayanlar virülan değildir. Pirojenik ekzotoksin A streptokoksik toksik şok sendromu yapan toksinidir. Lökositleri. ortamı akıcılaştırır.

akut faz protein yüksekliği (sedimantasyon. Hastalık haftalarca sürebilir. lizojenik S. impetigo gibi deri enfeksiyonlarından ortalama üç hafta kadar sonra meydana gelir. Sydenham koresi. skarlatiniform) bir döküntü belirir. Eritrojenik antitoksin oluşmuş kişilerde kızıl gelişmezse de enfeksiyon gelişebilir. Döküntüler deskuamasyon bırakarak bir haftada kaybolur. proteinüri. Direkt temas veya böcek sokması ile bulaşırlar. ateş. lenfanjit • Sepsis 2. olgularda (stafilokoksik olandan farklı olarak) ciddi ve yaygın cilt enfeksiyonlarının. Bulaşma Streptokokların birçoğu normal flora üyesidir. Streptokoksik toksik şok sendromu. Pnömoni nadir görülür. Daha çok 2-5 yaş grubu çocuklarda görülür. G gruplarınca ve S. daha küçük yaşlarda nadirdir. Poststreptokoksik enfeksiyonlar Akut Eklem Romatizması: AGBHS'ların M3 ve M18 kökenlerinin sitoplazmik membranı ve M protein antijenlerinin kalp sarkolemması ve sinoviyal membranının yapısına benzemesi nedeniyle gelişen ciddi bir tablodur. Farinks hiperemisi. bakteriyemi. Streptokoksik toksik şok sendromu. eksüda ve servikal LAP görülür. enfeksiyon bakterinin doku veya kana ulaşması ile meydana gelir. şok. %30 civarında ölümle sonuçlanır. Hipertansiyon. CRP). pirojenik ekzotoksin A salgılayan S. ödem gelişir. Akut glomerulonefrit: Nefritojenik tipteki M49.aureus tarafından da oluşturulur. Kıvrım ve bası yerlerinde ise döküntü yoğundur (Pastia çizgileri). Çocuklarda ve yaşlılarda genelde yüz ve ekstremitelerde görülen. solunum ve multiorgan yetersizliği ile karakterize bir tablodur. Çocuklarda subakut seyirli olabilir. Ağız çevresinde döküntü yoktur (circum oral pallor). poliartrit. streptolizin cilt lipitlerince inaktive edildiğinden. 5-15 yaşlarda en sık. Bakterilerin sitoplazmik membran antijenleri ile glomerül bazal membranının antijenik benzerliği sorumludur. nadiren C ve G grubu streptokoklarca oluşturulur. Piyojen enfeksiyonlar • Farenjit • Kızıl (scarlet fever) • Erizipel • Streptokoksik Toksik Şok Sendromu • Piyodermi • Puerperal sepsis • Akut infektif endokardit • Pnömoni. Hastaların büyük çoğunluğu tamamen iyileşir. Kızıl. Öksürük ve göz yaşarması varlığında ise daha çok viral etkenler (Adenovirüs) düşünülmelidir. Boğaz ağrısı. Hipotansiyon ve hipoalbüminemi vardır. bakteriyemi tabloyu ağırlaştırır. dil önceleri beyaz bir tabaka ile kaplı iken sonra kırmızı (çilek dili) hal alır. Piyojen olmayan streptokok hastalıkları • Akut Eklem Romatizması (A-ER) • Akut Glomerülonefrit (AGN) Streptokoksik farenjitlerin en önemli sebebi beta hemolitiklerdir. 59 . Hastada farenjitin gelişiminden 1-2 gün sonra omuzlar ve göğüste eritematöz (fırça ile sürülmüş gibi.Klinik Bulgular 1. pyogenes'lerdir. Sorumlu bakteriler. ciltten kabarık sellülit ve buna eşlik eden lenfanjit tablosudur. stafilokoksik olanı ile benzerlik gösterir. eritema marginatum. bakteriyeminin varlığı ve buna kalp. PR uzaması. ateş ve baş ağrısı vardır. Travmanın ardından nekrotizan fasciitis gelişir. M57 streptokokların. böbrek. hematüri. Pirojenik ekzotoksin A-C ile meydana gelir. yüzeysel dokuları tutan. Karditin tipik bulguları kapaklarda kalınlaşma ve deformasyon ile miyokardda perivasküler granülomlardır (Aschoff nodülleri). genellikle viral enfeksiyonlara sekonder olarak gelişir. akciğer gibi çoğul organ belirtilerinin eşlik etmesidir. Farenjitten 3 hafta sonra artralji ve poliartrit ile seyreden poststreptokoksik toksik bir komplikasyondur. Piyodermi yaz aylarında daha sık görülen cilt enfeksiyonlarıdır. Lenfadenomegali bulunur. subkutan nodüller. Diğer benzer tablolar C. Minör kriterler: Artralji. Erizipel genelde A. Kalbin bütün katmanlarını tutabilir. de ri soyulur. kırmızı. ASO yükselmez. Önemli özellik. Jones kriterleri : Majör kriterler: Kardit. pyogenes'in immünitesi uygun bir konakta gelişen farenjitin komplikasyonudur. Diğer streptokoklar ve cilt enfeksiyonu etkenleri bu tabloya yol açmaz. Piyodermililerde.

Subakut infektif endokarditlerin en sık iki etkeni viridans ve enterokoklardır. vajen ve perine bölgesinde de bulunabilir.faecium) % 6. CAMP (Christie.agalactiae) Önemli özellikleri Fakültatif gram pozitif diplokoklardır Koyun kanlı agarda dar bir beta hemoliz zonu olan gri beyaz koloniler yaparlar.sanguis) İnsan ve hayvanların üst solunum yollarının normal flora bakterisidir. doktorlar. Hippuratı hidrolize ederler. Grup D streptokoklar (Enterokoklar) Enterokoklar doğada yaygın olarak bulunurlar. Doğum sırasındaki (vertikal) bulaşma nedeniyle. tıbbi cihazlar veya bakıcılar aracılığı ile yayılırlar. Hastalık tabloları Yenidoğanda: erken dönem enfeksiyonları bakteriyemi. doğum yaraları enfeksiyonu. Enterococcus faecalis en sık görüleni. Basitrasin ve trimetoprim-sulfametaksazol'e dirençlidir içerdikleri CAMP faktörü ile S. Atkins ve Munch-Petersen) testi (+)'dir. Enterococcus faecium daha az görülür ancak antibiyotiklere dirençlidir. Optokin dirençlidir. Enterokoklar (S. tedavide dirençli olduğu görülür. safra yolları enfeksiyonları ve bakteriyemi şeklinde görülür. yoğun bakım hastalarında vankomisin dirençli enterokoklar başbelasıdır. Sefalosporinler. pyogenes kadar olmasa da penisiline duyarlıdır. 60 . Mikrobiyoloji Tek tek.13) Erişkinde postpartum endometrit.faecalis. Bakteriyemili menenjit sıklıkla görülen tablodur. pnömoni ve menenjittir. İmmün yetersizliği olan. S. kompleman düzeyi düşük olan yenidoğanlarda menenjit veya puerperal enfeksiyonlara sebep olur. Üriner sistem. S. ikili veya kısa zincirler şeklinde bulunabilir. Normal genital. sepsis. Doğumdan birkaç saat sonra başlar. Çoğu alfa. başlıca insan ve hayvanların barsak florası bakterisidir. bağışıklık sistemi bozuk olanlarda fırsatçı enfeksiyonlar yapabilir.anginosus. Kültür negatif endokarditlerde en sık görülen viridans streptokoklar Abiotrophia defectiva ve Abiotrophia adjacens'dir. Viridans streptokoklar (S. intermedius. Birçok antibiyotiğe doğal dirençlidirler. Eskülin'i hidrolize etme özellikleri ile diğerlerinden ayrılırlar. Aminoglikozidlere ya doğal yada yanlış kullanıma bağlı olarak direnç gelişebilir. Trimetoprim sulfametaksazol'e invitro testlerde duyarlı görülmesine rağmen. penisilinaza dirençli penisilinler ve monobaktamlara doğal dirençlidir.mutans. Son yıllarda vankomisin dirençli enterokoklar önemli bir sorundur. romatik veya aterosklerotik deformasyon vardır. Diş kökü enfeksiyonu ve subakut infektif endokardit etkenidir. Fakültatif anaerob bakterilerdir. Non-enterokoklardan ayrımında en önemli test yöntemidir. Penisilin + aminoglikozid kullanılması tavsiye edilir. Slime tabakası vardır. S. En azından 12 tip enterokok suşu vardır. Enterokoklar şekil olarak pnömokoklara benzer.5 NaCI'li ortamda üreyebilir. Subakut infektif endokardit gelişenlerde kalp kapaklarında konjenital. 24 gün içinde neonatal dönemde geç dönem enfeksiyonları görülür. S. (Tablo 2. Sefalosporinler başta olmak üzere antibiyotiklere dirençlidirler.aureus'un hemoliz yeteneğini arttırır. Beta laktamaz üretimini de gerçekleştirebilir. Özellikle idrar sondaları predispozan faktördür.B Grubu streptokoklar (S. Enterokokların asıl önemi üriner ve nosokomial enfeksiyonlardır. bazen non-hemolitiktir. Hastalar. nazofarenks ve GIS florasında bulunurlar. pelvik alan. S. Boğaz.

Grup B streptokoklar da penisilinlere duyarlıdır. Psödomonaslar 3. Enterokoklar hipertonik (%6. Klebsiellalar Mantarlar Virüsler Nadir Çok nadir Ağız içi girişimler. aureus 3.pyogenes enfeksiyonlarında penisilin ilk seçenektir. Grup B streptokoklar hippuratı hidrolize ederler ve CAMP testi pozitiftir. kan ve plevral sıvıda pnömokok üretilir. balgam. otit. Diğer türler vankomisin'e duyarlıdır. balgamda dip dibe mumu alevi gibi diplokoklar görülür. bovis sorumludur. Artritte aspirin. ileri yaş ve immün sistemi baskılayan hastalıklar predispozan faktörlerdir. ağız ve barsakların normal flora bakterisidir. Grup D streptokoklar safra varlığında eskülini hidrolize ederler. Penisilin allerjisi bulunanlarda eritromisin denenmelidir. E. coli (ikinci en sık) 2. Laboratuvar bulguları Viridans streptokoklar normal boğaz florası üyesi oldukları için direk preparatların gram ile boyanması boğaz enfeksiyonlarında kullanılan bir yöntem değildir. Vajinal taşıyıcı gebelerde doğuma yakın tedavi ile bebek enfeksiyonları önlenebilmektedir. Farinks taşıyıcılarının tedavisi gerekmez. S. Streptococcus pneumoniae Önemli bilgiler Pnömoni. Bacteroides başta olmak üzere diğer anaeroblar ile birlikte beyin. Bu durum akut glomerulonefrit için geçerli değildir. Deri ve yara lezyonlarında ise kullanılabilir. Poststreptokoksik enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaz.Tablo 2. S. Farenjit gelişiminden itibaren 10 gün içinde antimikrobiyal tedavi uygulanması. röntgende lober tutulum. menenjit. Hastalık Pnömokoklar pnömoni. karditte kortikosteroid kullanılır. Tedavi ve korunma S. 61 . A grubu streptokok enfeksiyonlarında bir müddet sonra ASO yükselir. abdominal ve pelvik süpüratif enfeksiyonlar meydana getirirler. Üst solunum yollarının normal flora bakterisidir. diş çekimi gibi flora bakterilerini kana karıştırıcı bir hazırlayıcı faktör vardır. menenjit. Grup B Beta-hemolitik streptokoklar (en sık) 2. Akut romatizmal ateşin en önemli bulgularından birisidir. Aminoglikozidler (özellikle enterokoklarda) penisilinin etkisini potansiyalize ederler. ateş. Anaerobik streptokoklar (Peptostreptococcus) kadın genital organlar. Pnömoni: Prodüktif öksürük. terleme.5) NaCI'de üreyebilirken. dispne. Ciddi olgularda aminoglikozitlerle kombine edilerek kullanılmalıdır. sinüzit ve otitis media'da en sık karşılaşılan mikrorganizmadır. Grup A streptokoklar basitrasin ile inhibe olurlar. akut eklem romatizması gelişimini önlemektedir. Bu grubun içindeki Lactobasiller ile Pediococcus ve Leuconostoc suşları vankomisine dirençlidir. sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. akciğer. Tedavi 10 gün sürdürülmelidir. Penisiline direnç söz konusu değildir. Diş çekimi gibi normal floralı boşluklara uygulanacak girişimlerden önce profilaktik antibiyotik kullanılmalıdır. Boğaz kültüründe beta hemolitik streptokok kolonilerinin görülmesi anlamlıdır. Anti-DNaz ve antihyaluronidaz deri enfeksiyonlarında yükselir ve akut glomerulonefrit'in önemli bir indikatörüdür. nonenterokok olanlar üreyemezler. Kolon kanserli olgulardaki endokarditlerden ise nadir bir streptokok olan S. Diğer katalaz negatif streptokoklar Morfolojik ve büyüme özellikleri ile viridans streptokoklara benzerler. hem toplumdan kazanılmış hem de hastane enfeksiyonu yapar.13 Yenidoğan sepsisi etkenleri Gram (+) koklar 1. Eepidermidis Gram (+) basiller Gram (-) çomaklar Listeria monocytogenes 1. bakteriyemi. kalp.

Ancak. Alveoler aralığa gelen bakteriler burada ürerler. pnömokokların C karbonhidratı ile reaksiyon verir. bu zararsız gibi görülen bakterilerin enfeksiyon oluşturmasına neden olurlar. Gr (+). balgamın yapısını oluşturur. Ani başlayan titreme. daha önce florada bulunanlardan çok yeni bulaşmış kökenlerdir. Yaşlılarda serotip 3 enfeksiyonlarının mortalitesi fazladır.klinik bulgular Toksini yoktur. kronik solunum yolu patolojileri. Kapsül yapılarına göre immünolojik olarak 80'den fazla serotipi vardır. Ancak enfeksiyona yol açan türler.14). Erkenden belirir ve akut enfeksiyon düzelince çabucak normale iner ve dolayısıyla da bakteriyel enfeksiyonlarda ve tümör olgularında tanısal. (C karbonhidratı). Bazen zincir yaparlar. Rahimiçi araç kullanan kadınlarda hiçbir enfeksiyon olmaksızın yüksek oranda bulunduğu için yanılgılara yol açabilmektedir. Kapsül virülans ile yakından ilgilidir. Aspirasyon sonrasında geliştiği için lokalize ve alveoler aralığı ilgilendiren bir enfeksiyondur. düşük konsantrasyondaki optokin ortamında dahi üremelerinin inhibe olması ve safrada erimeleridir. Ortama nötrofillerin migrasyonu sonucunda kanlı ve pürülan bir eksüda birikir. Bakteriyel pnömonilerin en sık etkenidir. Risk gruplarında bronkopnömoni görülmesi nadir değildir. prognostik değeri olan ve karaciğerde sentezlenen beta-globulin yapısında bir proteindir. silier aktiviteyi bozan influenza. Hastalık materyalini sarımsı yeşil renge boyar. göğüs ağrısı ile beliren tipik pnömoni bulgularının yanında menenjit.15 Pnömokok enfeksiyonları için predispozan faktörler • • • • • • Alkol veya uyuşturucu kullanımı öksürük refleksini azaltır. Diğer farklar: İnülini hidrolize etmesi.15). özellikle splenektomize olgularda ciddi bir tablo çizebilirler (Tablo 2. alkol kullanımı. Tablo 2. ateş yükselmesi. % 5-10 CO2'li ortamı sever. sekresyonların aspirasyonu artar Respiratuvar sistem anomalileri Pulmoner hipertansiyon veya kalp yetersizliği gibi dolaşım bozuklukları Splenektomi Orak hücreli anemi gibi kronik hastalıklar BOS kaçaklarına sebep olan kafa travmaları 62 . Farenks florasında bulunan veya eklenen bakterinin aspirasyonu başlıca enfeksiyon nedenidir. kapsülsüz türler hastalığa yol açmazlar (Tablo 2. Lober pnömoni yapar. dolaşım problemleri ve direncin kırılmasına yol açan patolojik gelişimler. Tablo 2. tüm pnömokoklarda bulunan C karbonhidratı. dip dibe iki mum alevi (lanset şeklinde) gibi görünürler. Bakterinin iki somatik antijeni bulunur: M proteini. İnsan organizmasında akut olgularda sedimantasyon artışından da erken dönemde konsantrasyonu artan bir akut faz yanıtı proteini olan C Reaktif Protein (CRP). Patogenez . anerjiye yol açan kızamık gibi viral enfeksiyonların varlığı. Koyun kanlı agarda alfa hemolitik koloniler yaparlar.Önemli bilgiler Bazı özellikleri nedeniyle streptokoklardan ayrı olarak sınıflandırılırlar.pürülan balgam. Tanıda (Klebsiellalarda olduğu gibi) kapsül şişme testi önemlidir. endokardit ve septik artrit komplikasyonu ile de seyredebilir. kanlı.14 Kapsülü ile önemli mikroorganizmalar Bakteri • • • • • • • • • • Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus Neisseria meningitidis Bacillus anthracis Haemophilus influenzae Klebsiella pneumoniae Escherichia coli Bacteroides fragilis Cryptococcus neoformans Mantar Bulaşma Farenksin normal florasında bulunur. Karbonhidrat yapısında kapsülleri vardır.

Neisseria meningitidis Doğal konakları insanlardır. Dış membranlarında endotoksin bulundururlar. meningitidis • H. % 5 CO2li ortamda İyi ürerler (mikroaerofilik). Meningokoklar kapsüllüdür. Damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşırlar. Korunma Kapsül aşısı vardır. 1) polisakkarid kapsül. Gram (-) diplokoklardır. Taşıyıcılar asemptomatiktir. gonorrhoeae endotoksini lipooligosakkarid yapısındadır (Tablo 2. influenzae 63 . Gram negatif basiller nadiren görülür. N. gonokokların çoğunda bulunur. gonokoklarda da fimbria önemlidir. bu nedenle penisilin profilaksisi uygulanmalıdır. bakteriyel pnömonide %90 koruyucudur. Moraxella (Branhamella) catarrhalis Normalde nazofarinks mukozasında bulunan immün yetersizliği olanlarda sinüzit.16). Çikolata agarda daha iyi ürerler. Direnç tespit edilen ve menenjit gibi hayati öneme sahip hastalıklarda ilk seçenek vankomisin olmalıdır. otit. sıklıkla subdural efüzyonla karşılaşılmaktadır. Bu risk gruplarının aşılanması gereklidir. betalaktamaz ve DNaz içeren bakteridir. Sinüzit ve otitlerde bakteriyemi görülmez. Spesifik hastalığı yoktur. Beta laktamaz üretmezler. Gonokoklar ve meningokoklar %70 homoloji gösterirler. gonorrhoeae dışında Moraxella Acinetobacter ve Kingella grubu bakterileri içerir. pnömoni yapan. pnömonilerde ise 1/3 olguda bakteriyemi gelişmektedir. Meningokokların plazmidi yokken. 1983 yılından beri 23 serotipli aşılar kullanılmaktadır. meningitidis'in endotoksini diğer gram negatif bakterilerde olduğu gibi lipopolisakkarid yapısında iken. Tedavi İlk seçilecek ilaç penisilin olmalıdır. Fizik-şimik dış etkenlere çok hassastır ve bu nedenle kültürleri karanlıkta tutulur. Orak hücreli anemisi olanlarda veya splenektomili hastalarda pnömokok enfeksiyonu riski fazladır. Üç önemli virülans faktörü vardır. Bazı laboratuar testleri ile birbirlerinden ayrılabilirler. lgA1 proteaz salgılayan bakteriler: • N. Yakın temas içinde yaşayanlar riskli grubu oluşturur. Kaynak genellikle bilinmez ve bu grup hastalarda en temel etken Streptococcus pneumoniae'dır. İmmün yetersizliği olanlarda ve 2 yaşın altındakilerde aşı ile yeterli immünite sağlanamaz. 3) immunglobulin A proteaz. Spontan bakteriyel peritonit (primer peritonit) genellikle 10 yaş altı kız çocuklarında görülür. bronşit. Kapsüllü. N. N. Bu grubun içinde medikal önemi olan N. meningitidis. Ciddi pnömokok enfeksiyonlarında penisilin G. Kafa tabanı kırıkları. Menenjit olgularında çok sık. Pnömokoksik menenjitlerde diğer bakteriyel etkenlerle olanlara göre 20 kat daha fazla nörolojik defisit ve sekeller gelişmekte. Penisilin bağlayan proteinlerdeki değişikliğe bağlı olarak %20'lerde penisilin direnci görünmektedir. orta şiddettekilerde penisilin V kullanılır. 2) endotoksin. GRAM NEGATİF KOKLAR Neisseria'lar Neisserialar gram negatif fasülye görünümünde diplokoklardır. Neisseria'lar oksidaz pozitiftir. mastoidit kaynaklı (otojen) veya kafa içine açılan anatomik patolojiler nedeniyle gelişen tekrarlayan menenjitlerde ve erişkin yaşta karşılaşılan akut pürülan menenjitlerde ilk sırayı alan etkendir. gonorrhoeae • N.Paranazal sinüzit ve otitis media olgularının da en sık nedenidir. Maltoz (+) olması ile gonokoklardan ayrılır.

sinüzit. Patogenez ve Epidemiyoloji İnsan patojenidirler. Komplemanın 5-9 arası (MAC) komponentinin eksikliğinde tekrarlayan Neisseria enfeksiyonları meydana gelir. Tablo 2. splenektomi. beyin cerrahisi. Normal görünümlü nazofarinks taşıyıcıları epidemilerde yayılırından sorumludur. otitis media. rinore ve otoreli kafa travması. 6. 8 eksikliği. diabet. kontamine süt ve peynirin yenilip içilmesi Erken membran rüptürü. Yaşlara göre akut bakteriyel menenjit etkenleri Yaş Yenidoğan 2 ay-6 Yaş 6-50 Yaş >50 Yaş Etken Gr (-) basil (E. böbrek nakli. düşük doğum tartısı Açık kafa travması. menengitidis S. mastoidit. alkolzim. hipogamaglobulinemi. properdin eksikliği Pnömoni. hipogamaglobulinemi Epidemiler. kapalı ortam ve sıkışık yaşam koşulları önemli risk faktörleridir. 7. Damlacık enfeksiyonu olup. şant takılması Beyin cerrahisi L. influenzae N. otitis media. multipl myelom. aureus ve S. endokardit. alkolizm. immün süpresyon. C5. malignite. kronik böbrek ve karaciğer yetmezliği. epidermidis Gram negatif basiller 64 . nazofarinks taşıyıcılığı. monositogenes Grup B streptokok S.17 Menenjit etkenlerinin risk faktörleri Etken H. pneumoniae Risk faktörleri Sinüzit.17'dadır. splenektomi.• S pneumoniae Prevotella melaninogenica ve dental hastalıklardan sorumlu bazı streptokokların da bu enzimi salgıladığı bilinmektedir. Epidemik menenjit etkenidir. Wiskott-AIdrich sendromu ve kafa travması Yenidoğan ve yaşlılık dönemleri.coli) Grup B Streptokok Hib Pnömokok Pnömokok Menenjit etkeni bakterilerde risk faktörleri tablo 2.16 Medikal önemi olan Neisseria'ların özellikleri Özellikler Giriş Kapsül Maltoz fermantasyonu Beta laktamaz üretimi Oksidaz Aşı Meningokok Solunum sistem (+) (+) Yok (+) (+) Gonokok Genital sistem (-) (-) Bazen (+) (-) Tablo 2. alkolizm. epiglottit.

BOS bulguları . Besiyerlerine ekim: Kültür alındıktan hemen sonra tüp karbon kağıdı ile sarılır. Bakteriyemi gerek klinik tabloyu oluşturur. şok. güneş çarpması. Meningismus (Menenjizm): LP sonrası. sonra kantitatif protein miktarı tayini 4. Meninks irritasyon belirtileri hipertonik sıvılar verilince kaybolur. Tablo 2. Opa proteinleri de gonokokların konak hücrelere tutunmasını sağlar. Önce kalitatif (% 10 fenik asit. görünümü (berrak/bulanık) 2. meningokoksemiye yol açmaktadır. Klinik Bulgular Meningokoksemi ve menenjit yapar. Korunma Meningokoklarda temas öncesi korunmada A+C kapsül aşıları kullanılır. bunlara patolojik refleksler iştirak edebilir. yaygın purpura. Fimbriaları dışında hücre membranları üzerinde bulunan porları da antjenik olarak farklı yapıdadır ve serolojik tiplendirmede kullanılır. lateks aglutinasyon yöntemi ile kapsüler antijenlerin aranması güvenilir bir çabuk tanı yöntemidir (Tablo 2. İçerdiği kan hücreleri (BK ve/veya KK) 3.Akut bakteriyel menenjit dışında. Bakteriyel menenjit bulguları.18). 2. En önemli antijenik yapıları fimbria (pili)larıdır. Menenjitte BOS'ta antien olarak aranır 4. kafa travması gibi nedenlerle sadece BOS basıncının artması. Serolojik grupların tanımlanmasında kullanılan antijendir 3. İndirekt tanısal prosedürlerin kullanılması: BOS süpernatanında C-reaktif protein. hücre ve biyokimyasal değişikliğin gelişmemesi durumudur. Üç yıl kadar korumaktadır. Gonokoklar insanların majör mukozal immunglobulini olan IgA1'i inaktive eden 65 . Aşıda kullanılan antijendir Tedavi ve Korunma Penisilin G tek seçilecek ilaçtır. en iyi tanı yöntemidir. Enterik gram negatif basilerden farklı olarak O antijenleri uzun zincirler şeklinde değildir ve lipooligosakkarid LOS adını alır. Basıncı. sitokinler. dissemine intravasküler koagülasyon ve adrenal yetersizlik ile seyreden fatal klinik tablodur. Neisseria gonorrhoeae Gonokoklar sadece glukozu fermente ederler. Direnç gösterilememiştir. Besiyerlerinde opak koloni yapanlarda opa proteinleri vardır. Brudzinski pozitifliği. Gonokok enfeksiyonlarının toksisitesi büyük oranda LOS'un endotoksik etkisine bağlıdır. 1. santrifüjlenir ve tek koloni ekimi yapılır. • Yüksek ateş • Baş ağrısı • Bilinç değişikliği • Bulantı/Kusma • Herpes labialis • Peteşiler • Patolojik refleksler Meninks irritasyon bulguları Kerning. Pandy solüsyo nu). Antifagostik aktivite ile virülansı arttırır. rengi. Temas sonrasında ise rifampisin ve siprofloksasin verilir. Laboratuvar Bulgular BOS Bulguları Temel laboratuar prosedürü kan ve BOS örnekleri üzerinde çalışmaktır. 5.18 Menenjitte kapsülün rolü 1. Tüm suşlarında bulunur ve antijenik farklılığını gösterir. Yaymaların incelenmesi: Gram negatif diplokokların gösterilmesidir. transparan kolonilerde ise bulunmaz. Waterhouse-Friderichsen sendromu ateş. bu özelliği diğer neisserialar ile farkını belirler. 6. Meningokoklarda sulfonamid direnci.

laktoz. rektum ve boğazın mukozalarında akut süpürasyonlu doku invazyonu yapan enfeksiyonlar meydana getirir. Penisilin alerjisi olanlarda siprofloksasin kullanılabilir. Kronik gonokoksik servisit ve proktit çoğunlukla asemptomatiktir. diplokoklar görülmesi tipiktir ve kesin tanı koydurur. akıntıdan direkt olarak alınır. En sık genital sistem enfeksiyonları gelişir. İntrasellüler yaşamayı severler. serviks. Uretral ve endoservikal eksüdanın Gram boyanmasında nötrofillerin içinde ve dışında bol miktarda gram negatif diplokoklar görülür. sukroz gibi diğerlerini ise metabolize etmez. kolistin.lgA1 proteaz salgılarlar. Bazı hastalarda meningokokları taklit eden göz enfeksiyonları ve menenjit gelişebilir. Endoservikal akıntıdan yapılan boyalı preparatlarda Glukozu oksidatif olarak metabolize eder. Fimbrialardaki antijenik değişiklikler nedeniyle tekrarlayan enfeksiyonları görülebilir. Mikst enfeksiyonları nedeniyle C. Maltoz. Asemptomatiklerde ve kadınlarda tanı güçtür. ancak betalaktamaz plazmidleri de bulunmaktadır. Tedavi ve Korunma Komplikasyon olmayan gonokok enfeksiyonlarında seçilecek ilaç seftriaksondur. yenidoğan doğum kanalından infekte olabilir. Metilen mavisi ile boyanan akıntı yaymasında lökositler içerisinde. Erkeklerde bu testin sensitivitesi ortalama %90. Bakteri cinsel temasla bulaşır. Ancak. Lenfatik iletim ile. Uzun süreli infeksiyonlarında kronik enflamasyon ve fibrozis gelişir. spesifitesi ise %99'dur. Nadir de olsa asemptomatik olabilir. boğaz ve sinoviyal sıvı kültür ve yayması incelenir. Son yıllarda siprofloksasin dirençli suşların görülmesi dikkat çekicidir. Bu olgular yüksek ateş. perihepatite yol açabilirler (Fitz-HughCurtis Sendromu). Gram boyamanın duyarlılığı >%90. kompleman ve nötrofillerdir. ancak anorektal ve farenks enfeksiyonlarda görülebilir. Gonokoksik salpenjitin ardından yaklaşık %20 kadında infertilite gelişebilir. özgüllüğü ise %98'dir. Dünyada penisilin dirençli gonokoklar süratle yayılmaktadır. Bu plazmidler konjugasyon yoluyla hem diğer gonokoklara hem de Haemophilus gibi benzer gram negatif bakterilere aktarılmaktadır. trachomatis için tetrasiklin de eklenebilir. Gonokoklara karşı konak savunma mekanizması antikorlar (IgA ve IgG). Kültür hasta başında. mukopürülan akıntılı endoservisit görülür. dizde daha sık görülen septik monoartrit ile de seyredebilir. anccak seyirli PID göstergesidir. Mukozalara tutunmadan fimbriaları. Gonokoklarda çok miktarda plazmid bulunur. toksisitesinden endotoksinleri sorumludur. Gonokoklara karşı gelişen antikorların ELISA veya PCR yöntemi ile ölçülmesiyle de tanı konulabilir. Yenidoğana doğum sonrasında % 1 AgNO3 damlatılır. Tedavi edilmemiş olgularda fibrozis'e bağlı üretral darlık gelişebilir. Hastalık epididimit'e ilerleyebilir. Genitoüriner sistem. göz. Sarılık yoktur. Gram ile boyalı preparatlarında Çin alfabesi şeklinde görülürler. rektum. 66 . Salpenjit. Hafif bir klinik tablodur. Gonoreli kadınlarda % 1-3 olasılıkla dissemine gonokok enfeksiyonu gelişebilir. SPORSUZ GRAM POZİTİF BASİLLER Bu grupta Corynebacterium ve Listeria bulunur. Kan kültürü sistemik hastalıklarda faydalıdır. ciltte peteşiler belirir (gonokoksemi). sadece karaciğer enzimlerinde hafif bir yükselme görülür. Gonore kısa inkübasyon periyottu cinsel yolla bulaşan hastalıktır. tenosinovit. Klinik Bulgular Gonokokların sadece fimbrialı olanları patojendir. Bunlardan bir kısmının fonksiyonu bilinmemektedir. gram boyamasında ise gram (-). Kadınlarda. akıntı yayması. Ancak 1976 yılında penisilinaz üreten suşlar gösterildi. Modifiye Thayer-Martin jeloz (vankomisin. Dissemine enfeksiyonların gelişmesinde C5-C9 kompleman eksikliğinin rolü vardır. Erkeklerde dizüri şikayeti ile karakterize koyu krem şeklinde akıntılı üretrit olguların yaklaşık %95'inde görülür. Taşıyıcı anneden doğum sırasında bebeğe de bulaşarak. fibrozis ve tüplerde daralma meydana gelebilir. Başlangıçta gonokoklar penisiline duyarlı idiler. erken tanı açısından önemlidir. Sporlu gram pozitif basillerden farkı ince yapılı olmaları ve zincir şeklinde değilde ayrı ayrı bulunmalarıdır. konjunktiva. Laboratuvar Tanı Uretra. Meningokoklar ise glukoza ek olarak maltozu da metabolize ederler. Patogenez ve Epidemiyoloji Yalnızca insanda hastalık oluştururlar. Hemokültürde ve gonokok artritli hastaların ortalama %30'unda bakteri izole edilebilir. gonokoksik ophthalmia neonatorum'a yol açabilir. trimethoprim ve nistatin bulunan çukulatamsı agar) ve çukulata agarda üretilebilirler. Vajina ve uretra da enfeksiyona eşlik edebilir. Penisilinaz üreten suşların ortalama %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

miyokardit ve dolaşım kollapsı. Hem toksin üretenler hem de üretmeyenler üst solunum yollarında bulunur ve damlacık enfeksiyonu yolu ile bulaşır. Antikorlar gelişmemiş ise 4-7 gün sonra injeksiyon alanında enflamasyon gelişir. Toksin tüm ökaryotik hücreleri etkilerken. diphtheriae''nın doğal konaklarıdır. Difteroidler ise normal flora bakterileridir ve fırsatçı enfeksiyonlardan sorumludurlar. prokaryotikleri etkilemez. Önemli Bilgiler Corynebacteria'lar gram pozitif basillerdir V ve L şeklinde veya Çin alfabesi şeklinde görülürler Metakromatik boyanan yüksek enerji taşıyan fosfat granülleri vardır (Babest-Ernst cisimcikleri) (Şekil 2.5). kalın pseudomembranlar görülür. Bakterinin boğaza invazyon yapması gerekmektedir. 2) toksine karşı gelişen antikorlar B parçasını inhibe ederler. Komplikasyonları Larenks ve trakea obstrüksiyonları. Kutanöz difteri gri membran ile çevrili ülsere lezyonlardır. Toksin üreten suşlar bir faj ile infekte lizojenik bakterilerdir. böylece konak hücreye tutunmayı önlerler. Sıklıkla çevre dokulara invazyon yapmazlar. Patogenez Ekzotoksin üretimi başlıca patojenite faktörüdür. Bakteri 1) psödomembranlarla karakterize lokal enflamasyon yapar. Mavi boyanan bakterilerde kırmızı olarak görünürler.Corynebacterium diphtheriae Hastalık C. diphtheriae difteri etkenidir. rekürren larenks paralizisi.1 mL intradermal injekte edilir. Ateş. boğaz ağrısı ve servikal adenopati nonspesifik bulgularıdır. Klinik Bulgular Tonsiller üzerinde ve boğazda gri. Kişilerin difteriye karşı immun yanıtı Schick testi ile ölçülür. Bulaşma İnsanlar C. Difteri toksini elongasyon faktör 2 inhibisyonu aracılığı ile protein sentezini inhibe eder. Deri enfeksiyonlarına da sebep olabilir. 67 . Sistemik semptomlar nadiren görülür. Standart purifiye toksin 0. periferik nöropati görülebilir.

Tedavi ve Korunma Mümkün olan en kısa sürede antitoksin uygulanır. Bu hastalara toksin verilmemelidir. tellüritli agar ve kanlı agara ekilir. yaşlarda booster aşılama yapılır. aylarda yapılır. intrasellüler enfeksiyon yapması nedeniyle hücresel immünitenin sağlam olması daha önemlidir. diğeride özellikle renal transplantasyon hastalarında olmak üzere (immunsüprese yetişkinlerde) meydana gelen sepsisdir. İnsanlara hayvanlardan direkt temas veya pastörize edilmemiş sütlerle. Patogenez Listeria enfeksiyonlarının iki klinik tipi vardır.19 Gram pozitif çomakların önemli özellikleri Özellik Hemoliz Hareket Katalaz H2S Corynebacterium Değişken Yok (+) (-) Listeria Beta Var* (+) (-) Erisipelothrix Alfa Yok (-) (+) * 22°C'de hareketli 37°C'de hareketsizdir. Löffler'in metilen mavisi ile boyama metakromatik cisimlerin gösterilmesi nedeniyle tercih edilmektedir. penisilin direnci olanlarda eritromisin etkilidir. Aşılı kişiler difterinin tipik toksemik klinik tablolarından korunurlar. bunun Streptolizin O gibi hemolizin etkisi vardır. sığır veya koyundan hazırlanmıştır. Antitoksin heterolog yapıdadır. Erken olgularda penisilin. ancak kesin tanıyı koydurtmaz. Bunlardan birincisi fetus ve yenidoğanlarda plasentayı geçerek meydana gelen granulomatosis infantiseptica. Aşı 2. ince Çin alfabesi gibi bakterilerin gösterilmesi tanı için değerlidir. Hücre membranları üzerinde delikler açar. PCR ile toksin genlerinin gösterilmesi tanıda kullanılabilir. Organizma listerioliz O üretir. Kanlı agarda kolonileri dar bir beta hemoliz zonu yapar. bunu takiben 1 ve 6. Buzdolabında üreyebilmesi önemli özelliğidir. Önemli Bilgiler Corynebacteriumlar gibi V ve L şeklinde küçük gram pozitif basillerdir. Bu nedenle anafilaksi riski taşımaktadır. Amerika'da pastörize edilmemiş yiyeceklerle bulaşan en önemli hastalıktır. at. Bakteri izole edilirse hayvan deneyleri veya jel diffüzyon presipitin testi ile toksin üretimi araştırılır. Boğaz sürüntüsü Löffler'in sığır serumlu buyyonu. Laboratuvar Tanı Hem bakterinin izolasyonu hem de toksinin gösterilmesi ile konur. Korunma Toksinden elde edilmiş toksoid aşıları ile yapılır. Patogenezini mononükleer fagositik hücrelere invazyon ile yapar (Şekil 2. bitkiler ve toprakta yaygın olarak bulunur. 6. Organizma hayvanlar. Boğaz sürüntüsünün gram ve metilen mavisi ile boyanması ile gram pozitif. Hareketli olması ile ayrılır. Taşıyıcılarında tedavilerinde eritromisin kulllanılır. kontamine sebzeler ile bulaşır.Tablo 2. Listeria monocytogenes Hastalık Yenidoğanlarda ve immün yetersizliği olanlarda menenjit ve sepsis etkenidir. 68 . 4. ancak infekte olmaktan korunamazlar.6).

Laboratuvar Tanı Tanıda gram boyama ve kültür yöntemleri kullanılır. Kontamine hayvansal ürünler ile salgınlar bildirilmiştir. Kültürde üretilen bakteriye genel görünümü dışında şeker testleri ile biyoşimi yapılır. Tedavi ve Korunma Ampisilin primer ilacıdır. Bu organizma sağlıklı kişilerde besin zehirlenmelerine sebep olabilir. katalaz yapımı. hücreden hücreye yayılım. İmmünyetersizliği olanların yiyeceklerine dikkat edilmelidir. 69 . asidifikasyon ve lizozomal tuberculosis enzimlerin difüzyonunun inhibisyonu Serbest oksijen radikallerinin temizlenmesi. bebekte sepsis meydana gelebilir. fagolizozomal H2O2'nin nötralizasyonu Fagozom içeriğinin asidifikasyonunun inhibisyonu Fagozom oluşumu. katalaz sentezinin arttırılması. proteolitik enzimlere direnç Lizozom füzyonundan önce fagozomdan kaçar Fagolizozom oluşumunun inhibisyonu Enfeksiyon gebelerde abortus ile sonuçlanabilir ya da prematüre doğum. Sulu diyare şeklinde gastroenterit etkenidir. Yenidoğanda 1-4 hafta sonra menenjit meydana gelebilir. Aşısı yoktur. İnfekte annede asemptomatik veya influenza benzeri bir hastalık olabilir. Trimethoprim-sulfametaksazol de etkilidir. İnterferon-Â'nın etkilerinin inhibisyonu.20 Fakültatıf hücre içi organizmaların kaçaş mekanizmaları Organizma Listeria monocytogenes Neisseria gonorrhoeae Mycobacterium avium Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium leprae Legionella pneumophilila Yersinia pestis Leishmania Trypanosoma cruzi Toxoplasma gondii Kaçış Mekanizması Fagozomdan kaçış. IL-10 sentezinin uyarılması Koruyucu kapsül. fagolizozom oluşumunun engellenmesi Antikomplemanter aktivite Monosit ve nötrofillerin sitokinlere yanıtının inhibisyonu. beraberinde gentamisin'de kullanılabilir.Tablo 2. Dirençli suşları nadirdir. IL-4 ve IL10 salgılayan baskılayıcı T lenfositlerinin indüklenmesi Solunumsal patlamanın inhibisyonu.

formole duyarlıdır. parahemolyticus Campylobacter jejuni + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ± + + + + ± ± Diyare Kanlı diyare İleit Kolit 70 . Shigella ve Salmonelladan iki tanesi hariç) Glükoz (+) tir. Ortak özellikleri Oksidaz (-).21). E. E. Gram negatif enterik bakterilerin bir kısmı hem intestinal hem de ekstraintestinal hastalık yaparken. Salmonella ve Shigella insan için kesin patojendir. Toplum sağlığı açısından değeri vardır. Tablo 2. genelde fakültatif anaeropturlar Hareketlidirler (Klebsiella. asit veya asit-gaz yaparlar Laktoz negatif olanlar patojendir (Salmonella. Enterotoksijenik E. coli genellikle üriner sistem enfeksiyonu etkeni olarak bilinirken. Bu grupların üyeleri diyare'den kolite kadar çok değişik türde ishal tiplerine sebep olabilir (Tablo 2. Enterik patojenlerden bazıları (Shigella. diğerlerinin bu özelliği yoktur. Koliform bakteriler diye adlandırılırlar. Enterobacteriacea normal floranın üyesi olarak bulunabilir. Campylobacter jejuni enfeksiyonlarında bunlara ek olarak Guillain-Barre sendromu gelişebilir. coli gelişmekte olan ülkelerde en sık ishal etkenidir. kanlı diyare ve dizanteri etkeni Gram negatif basiller Dizanteri Etken Enterobacteriacea ETEC EPEC EAggEC EIEC EHEC Shigella Salmonella enteriti Salmonella typhi Yersinia enterocolitica Diğerleri Vibrionaceae Vibrio cholerae V. Enterobacteriacea İnsan ve hayvan barsaklarında bulunan heterojen gram negatif basillerdir. • Somatik O Antijeni: Isıya dirençli. Campylobacter ve Yersinia) Reiter sendromu gibi otoimmün hastalıklara sebep olabilirler.22). Akut enfeksiyon göstergesidir. Polisakkarid yapısında olduğu için organizmada IgM yapısında antikorların oluşmasına sebep olur. ancak diğerleri patojendir. Salmonella. Katalaz (+) tirler Nitratları nitritlere indirgerler ECA denilen ortak antijenleri vardır. kanalizasyonun içme sularına karıştığının göstergesi koliform bakterilerdir. Shigella) (Tablo 2.ENTERİK GRAM NEGATİF BASİLLER Diyare etkeni enterik bakteriler Enterobacteriaceae ve Vibrionacea olarak ikiye ayrılır. başka bir kısmı ise sadece ekstraintestinal enfeksiyonları ile bilinirler. coli gibi bazıları normal flora bakterisidir ve rastlantısal hastalık yaparken. bir kısmı sadece intestinal.21 Diyare.

barsak epitel hücrelerinde adenilat siklaz aktivasyonu ile cAMP artışına yol açar.coli K 100 antijeni Haemophilus influenzae tip b ile çarpraz reaksiyon gösterir. Klebsiella ve Salmonella izolatlarında da gösterilmiştir. 71 . Salmonella. Klinik Bulgular E. coli ve Klebsiella gibi kapsüllü enterik bakterilerde bulunur. P ve S fimbriaları ile Kolisin-V içerdikleri gösterilmiştir. S fimbriası yenidoğan sepsis ve menenjitlerinde rol oynarlar. İmmünitesi normal olan kişilerde E. Enterobacter Shigella. coli'nin bası suşları spesifik hastalık tabloları meydana getirirler (Tablo 2. P fimbriası eritrositlerdeki P kan grubu Ag'lerine ve üroepitelyal hücrelerdeki P Ag'lerine afinite göstererek piyelonefritlere yol açarlar. Vi Ag'i Salmonella typhi'nin K Ag'idir. coli enfeksiyonları virülan kökenlerce. Serratia İNTESTİNAL SİSTEM İÇİNDE VE DIŞINDA ENFEKSİYON YAPANLAR Escherichia Coli Hastalık Üriner sistem enfeksiyonu ve gram negatif basil sepsislerinin en sık görülen etkenleridir. Klebsiella. Vi antijenine karşı oluşmuş antikorların gösterilmesi tarama testi olarak kullanılabilir.23). GİS ve üriner sistemde gelişir.22 Enterik bakterilerde laktoz fermantasyonu Fermantasyon Fermente edenler Etmeyenler Yavaş edenler Bakteriler Escherichia. formole dirençlidir. Bunlar diğer suşların üremelerini engeller. Virülans ile ilişkilidir. Patogenez Üriner sistem enfeksiyonuna neden olanların. Önemli bilgiler GİS florasını oluşturan doğal üyelerdendir. E. Bu yapının aynısı Citrobacter'de de bulunur. Pseudomonas Vibrio.Enterobakterilerin çoğunda E. cholerae ekzotoksini benzeri olan Termolabil Toksin (LT). Bu floranın %99'unu anaerobik bakteriler (Bacteroides türleri) oluştururlar. E. • Kolisin (bakteriosin): Gram negatif organizmaların birçoğu bakteriosin üretir. coli GİS sistem dışında vücudun başka herhangi bir yerinde tespit edilirse patolojik olarak kabul edilir. • K Kapsül antijeni (Vi yüzey Ag): E. enterocolitica ve Citrobacter türlerinde görülür. Bu antijen ile serogruplandırma yapılır. E. polisakkarid yapıdadır. fagositozu ve antikor bağlanmasını önlerler. • H Flagella antijeni: Isı ve alkole duyarlıdır. Tablo 2. Proteus. coli'nin K1 Ag'ni yenidoğan menenjiti yapar. Diğer sistemlerin E. Bu ise Y. Bakteriosinler bakteri tiplendirilmesinde kullanılabilir. ise guanilat siklaz aktivasyonu ile cGMP artışına yol açar. Stabil Toksin (ST). İntestinal Enfeksiyonlar ETEC (Enterotoksijenik): Plazmid kontrolünde olan iki tür toksini vardır. 100-1200C'de 1 saatte inaktive olur. ancak kesin tanı dışkı kültürü ile konulur. coli'nin 014 antijeni bulunur. coli enfeksiyonları fırsatçı niteliktedir. ETEC turist diyaresinin en sık etkenidir. IgG yapısında antikor oluşumuna neden olurlar. V. oportunistik (fırsatçı) enfeksiyon etkenidir. IgM olmaksızın sadece IgG yapısında antikorlar yüksek olarak tespit edilirse geçirilmiş enfeksiyon yorumu yapılır.

coli gibi potansiyel patojenlerin üremesini inhibe eder. yara enfeksiyonu ve kolesistitler ekstraintestinal hastalık tablolarıdır. febril üst solunum yolu enfeksiyonları. Tedavi ve korunma Antibiyotik direnci büyük değişiklikler göstermekle birlikte. Shiga ekzotoksini benzeri toksini vardır (Verotoksin). hastane kaynaklıların ise %40-50'sinden sorumludur. antibiyogram sonuçlarının beklenemeyeceği acil durumlarda. tüm sepsislerin 1/3'ünden. Bu tabloların gelişmesinde kapsül ve endotoksinin rolü vardır. Bifidus faktörü (methyl-N-acetyl D-glucosamine) Lactobacillus bifidus üremesi sırasında oluşan spesifik bir faktördür. Hemorajik kolit. yüksek ateşle seyreden) diyare etkenidir.Hamburgerler önemli kaynaklardır. Ampisilin ve kotrimoksazol'a dirençlidirler. persistan diyare Kanlı diyare Kanlı diyare. AIDS hastaları Endemik Batı ülkeleri Ekstraintestinal Hastalık Tabloları Sepsis. EPEC (Enteropatojenik): Bakıcı kaynaklı süt çocuğu sürgünlerinden sorumludur. H Ag negatiftir. enfeksiyon bölgesine göre değiştirilebilmekle birlikte tedavide. coli'lerin ayrımı rutin laboratuvarlarda yapılmaz. coli ise bunların %40'ından sorumludur.EIEC (Enteroinvazif): Şigelloz gibi dizanteriform (kanlı-mukuslu. coli laktoz pozitif olması nedeniyle renkli koloniler yapar. TTP Epidemiyoloji Dünyada yaygın İnfant< 1 yaş İnfant < 6 ay. özel serumlara ihtiyaç vardır. nozokomiyal enfeksiyonlar. E. Sulu diyare yapar. Bu nedenle anne sütü alan çocuklarda otitis media. hemorajik kolit.23 Patojenik E. sefalosporinler veya aminoglikozidler tercih edilir. Bifidus faktör insan sütünde bulunur ama inek sütünde bulunmaz. akut diare gibi enfeksiyonlar daha az görülür. L. EHEC (Enterohemorajik): E. kinolonlar. E. çocuklarda hemolitik üremik sendrom ve trombotik trombositopenik purpura' dan (TTP) sorumludur. coli hastane dışında edinilmiş üriner sistem enfeksiyonlarının >%80'inden. Diğerlerinden ayrımı (Sereny testi) ile yapılır (kültür süzüntüsü tavşanda keratokonjunktivit yapar). üriner sistem enfeksiyonları (en sık). 72 . EAggEC (Enteroaggregatif): Turist diyaresinin diğer bir etkenidir. Enterotoksijenik ve enteropatojenik E. İyi pişmemiş sığır etinden bulaşır. coli suşlarının sınıflandırılması Grup ETEC EPEC EAggEC EIEC EHEC Semptomlar Sulu diyare (turist diyaresi) Sulu daire Sulu diyare. E. Enterobacteriacea üyesi bakteriler.bifidus'un ürettiği asetik asit ve laktik asit dışkı pH'sını düşürür böylece E. Az gelişmiş ülkelerde 5 yaşından küçük çocukların ishal etkenidir. hemolitik üremik send. Tablo 2. coli 0157:H7 suşudur.. yenidoğan menenjitleri. Laboratuvar tanı Gram negatif basil elde edildiği zaman EMB agar gibi laktoz bulunduran besiyerlerine ekilirler. Patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır.

Önemli Bilgiler DNA benzerlikleri açısından tüm Salmonellalar S. typhi'nin antifagositik virülans faktörüdür. sepsis ve fokal organ enfeksiyonları. asemptomatik taşıyıcılık yaparlar. Kümes hayvanlarında enfeksiyon etkeni olan S. pullorum hareketsiz bunların dışındakiler hareketlidir. typhi. Vi antijeni kapsüler polisakkarid antijenidir. Üriner kateter Escherichia coli Streptococcus faecalis Pseudomonas aeruginosa Klebsiella spp. 2000 civarında serotipi vardır. cinsel aktif kadınlar) Diğer enterobacteriacea'lar Enterokoklar Tablo 2. Gelişmiş ülkelerde bakteriyel enterokolitlerin en önemli etkenlerinden birisidir. enteritidis kemirici ve farelerin primer etkenleridir. Salmonella suşları hayvanlar ile insanlarda farklı enfeksiyonlara neden olabilmektedirler. H2S üretirler. typhimirum'da farelerde tifo benzeri bir enfeksiyon yaparken. 20°C'de (oda ısısında) rahatlıkla üreyebilmeleri besin zehirlenmesi açısından anlamlıdır.25 Hastane enfeksiyonlarında en sık karşılaşılan patojenler Enfeksiyon tipi Yara enfeksiyonları En sık karşılaşılan organizmalar Staphylococcus aureus Escherichia coli Streptococcus faecalis Akciğer enfeksiyonları Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterobacter spp. insanlarda ise besin zehirlenmelerine neden olurlar. cholerasuis'dir. tifo. S. Tablo 2. O antijenine göre A-I'ya. paratyphi A. Salmonella Hastalık Gastroenterit. saprophyticus (genç. insanlarda besin zehirlenmesi yapar. S. 73 . H antijenine göre faz 1 ve 2'ye ayrılır. gallinorum ve S. Epidemiyoloji Salmonella bakterilerin çoğu zoonozdur ancak. Laktozu fermente etmezler. Esherichia coli İntravenöz kateter Staphylococcus epidermidis Staphylococcus auereus Streptococcus faecalis Candida spp. S.Aktif ve pasif korunma yoktur. S ve C sadece insan enfeksiyonlarından sorumludur.24 Piyelonefrit nedenleri Çocuklar Sıklıkla Daha nadir Escherichia coli Diğer enterobacteriacealar Enterokoklar Streptococcus agalactiae Yetişkinler Escherichia coli S. S. S.

hastada gelişen halsizlik. Gastroenterit yapan suşlardan farklı olarak hemokültür (+) tir. deoksikolat ve tetratiyonat gibi inhibitör maddeler eklenir. Tifo S. Salmonella ile Şigella arasındaki önemli farklar Tablo 2. Ancak. Bir-iki haftalık inkübasyon periyodundan sonra. karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma. sorun olan. İshal beklenirken kabızlık görülür. Bulaşma kontamine besinler aracılığı ile olmaktadır. karışık floralı ortamlarda izolasyonudur. choleraesuis'dir. Lağım suları gibi karışık floralı ortamdan izolasyon için Mueller-Kaufman'ın Tetratiyonat'lı buyyonu kullanılır. Laboratuvar Tanı Kısa süreli lökositozdan sonra derin lökopeni. Yüksek ateş. Besiyerlerine Salmonellaların dirençli olduğu Brillant yeşili. tifodan ayırıcı tanıda önemlidir. baş ağrıları (tipiktir) gibi genel enfeksiyon belirtilerine birkaç gün içinde yüksek ateş. GIS bulgusu yoktur veya çok hafiftir. typhimurium ve S. diskordans (relatif bradikardi. Hepatosplenomegali vardır. febril proteinüri. Uzun inkübasyon periyotlu (8-48 saat) besin zehirlenmesi etkenidir. genel durum bozukluğu. endarterit (aort anevrizmalarına oturabilir) ve osteomiyelit (orak hücreli anemi olgularında) gibi lokal yerleşimli enfeksiyonlar gelişir. Hemokültür (-) negatiftir. her 10°C ateş artışında nabzın ortalama 20 vuru/dakika yükselmesi beklenirken. stupor veya koma gibi bilinç bozuklukları ile toksik tablo eklenir. bakteriyi nötrofil fagositozundan korumaktadır. Bakteriler kontamine besinler ile alındıktan sonra ince barsaklardan. C ile paratifo meydana gelir. burada ürerler.26'de görülmektedir. periferik kanda eozinofil kaybı. paratyphi A. makrofajlarca fagosite edilseler de öldürülemezler (oksidatif mekanizmalara dirençlidirler). B. Özellikle orak hücreli anemi veya kanser gibi altta yatan immün yetersizlik yaratıcı hastalığı olanlarda görülür. endokardit. İmmün yetersizliği olanların dışında bakteriyemi gelişmez. S. typhi ile tifo. Kontamine besinin yenmesinden kısa süre sonra basiller kana karışır. İndirekt tanı yöntemlerinden Gruber -Widal testinde 0 ve H Ag'ine karşı gelişen antikorların titrasyonu tespit edilir. diyare. Birinci haftanın sonundan itibaren birkaç hafta süre ile göğüs cildinde makülopapüler döküntü (rose spot) gözlenebilir. Ancak tüm Salmonella türlerince oluşturulan enfeksiyonların seyrinde de gelişebilmektedir. Bakteriyemi Etkeni S. İnce ve kalın barsağın epitel ve subepitel dokularını invaze eder. Kolera gibi seyrederse Kolera nostras denir. En çok izole edilen bakteriler S. kusma ve karın ağrısı ile seyreder. bulantı. ağır olgularda ve böbrek tutulumlarında üre ve kreatinin 74 . özellikle ileum submukozal lenf bezlerine (Peyer plakları) oturur. Dışkı kültürünün hemen başlangıçtan itibaren (+) bulunması. mental konfüzyon. yükselmemesi). menenjit (infantlarda). Makrofaj fagositozu ve barsak epitel hücrelerini infekte etmeleri. Klinik Bulgular Salmonella enterokoliti En sık karşılaşılan salmonella kliniğidir. lenfomonositoz. enteritidis!dir (tavuk etinden veya infekte çiğ yumurta yenilmesi ile insana bulaşır). Daha sonra lenfohematojen yayılan Salmonellalar. Şigella'nın aksine hastalığın ortaya çıkması için çok sayıda bakterinin (1-100 milyon bakteri) yutulması gerekmektedir. pnömoni. barsak lenfatiklerine ulaşır. bazı olgularda silendirüri. Baş ağrısı sıktır. bakteriyemi çok nadir görülür. Lenfohematojen yayılım sonucunda bakteri.Basit besiyerlerinde kolaylıkla ürerler. birkaç günde kendiliğinden iyileşir.

IgG yapısındadırlar. Hastalardan hemokültür. H antijenine karşı antikorlar ise 2. Önemli Bilgiler Laktozu fermente etmezler. Taşıyıcılığı arttırdığı için antibiyotik kullanımından kaçınılır. 2) H2S üretmez 3) hareketsizdir. Hafta sonundan itibaren Anti-0 antikorlar pozitifleşir. özellikle Schistosomiasis olgularında görülür. 1:160 titrenin üzerindeki pozitiflik enfeksiyon lehinedir. Kısa sürede bakteri öldürülmesi çok miktarda endotoksinin açığa çıkmasına yol açacak ve endotoksik şok tehlikesi meydana gelecektir (Herxheimer reaksiyonu). Anti-H antikorlarının tek başına pozitifliği anlamlı değildir. hafta 3.Reenfeksiyon. Tedavi ve koruma Gastroenterit: Sadece sıvı-elektrolit replasmanı yapılması çoğu zaman yeterlidir. Parenteral (TAB) 2-40 yaş arası yüksek risk grubuna yapılır ancak çok etkili değildir. Tedavi prensibi olarak ilk dozlar düşük olmalıdır. tıbbi tedaviye dirençli safra taşlı olgularda kolesistektomi uygulanır. Taşıyıcılık: Tifo geçirenlerin %1-5. nontifoid enfeksiyon geçirenlerin ise <%1 'inde 1 yılı aşkın süreyle dışkı veya nadiren de idrar ile basil saçılımı gözlenebilir. kinolonlar ile ise 14 gün devam edilir. Kloramfenikol allerjik ve toksik komplikasyonları nedeniyle artık ilk seçenek değildir. Tifo gibi intrasellüler enfeksiyonlarda gerçek koruyucu immünite hücresel olanıdır. Salmonellalardan başlıca üç kriter ile ayrılırlar. hafta 4. Kadınlarda taşıyıcılık erkeklerden daha fazladır. hafta Hemokültür Dışkı kültürü İdrar kültürü Safra kültürü Tifo geçiren hastalarda 2 ile 4 ay kadar dışkıda bakteri izole edilebilir. Günümüzde tarihsel önemi vardır. hafta 2. Endokarditlerde ampisilin ve seftriakson kullanılır. Bunlarda tifo ile beraber parazit tedavisi de yapılmalıdır. Hastaya taşıyıcı tanısı konabilmek için bir yıldan uzun süre dışkıda bakterinin gösteriliyor olması gerekir. GASTROİNTESTİNAL SİSTEM İÇİNDE ENFEKSİYON YAPANLAR Shigella Hastalık Basilli dizanteri etkenidir (Tablo 2. Ağır olgularda antibiyotik kullanılabilir. Ancak 2 hafta sonra tekrarlandığında 4 kat pozitiflik devam ediyor ise enfeksiyon lehine bir bulgudur. 1) glukozun fermentasyonundan gaz çıkarmaz. zayıflatılmış oral aşı (Ty2la) ve Vi Ag aşısının yan etkileri çok azdır. 75 . IgM yapısındadır. Aşı: Canlı. Taşıyıcılar: 4 hafta süre ile kinolon verilir. Grup Aglutinasyon ile 1. Hücresel immünite defekte olanlarda Anti-O veya Anti-H pozitifleşse dahi relaps veya reenfeksiyon gelişebilmektedir (AIDS). Tifo ve bakteriyemi: ilk seçenek kinolonlardır. Kloramfenikol ile tedaviye 21 gün. idrar kültürü ve dışkı kültürü alınır. Ancak haftalara göre üreme ihtimali değişiktir. hafta sonlarına doğru pozitifleşir.düzeylerinde artmalar görülür. diğerine göre daha koruyucudur. 1. Aşı sadece riskli bölgelere seyahat edeceklere önerilir.26).

27 Salmonella ve Shigellanın önemli özelliklerinin karşılaştırılması Özellikler Rezervuar Laktoz fermentasyonu H2S Üretimi Enfeksiyon dozu (ID50) Diare Kan dolaşımı invazyonu Kronik taşıyıcılık Aşı Shigella insan Hayır Hayır Düşük Evet Hayır Hayır Hayır Salmonella typhi dışı Salmonellalar Hayvanlar Hayır Evet Yüksek Evet Evet Nadiren Hayır S. dysenteriae yapar. Dışkı sulu ancak kan ve mukusludur. En ağır tabloyu S. Ülkemizdeki enfeksiyonların çoğundan sorumludur. cholerae E. coli (ETEC) Rotavirus Norwalk ajanı Giardia Cryptosporidium Cyclospora Ağrının lokalizasyonu Dışkının volümü Dışkının tipi Dışkıda kan Dışkıda lökosit Proktoskopi Orta abdomen Bol Sulu Nadir Nadir Normal Alt abdomen. typhi İnsan Hayır Evet Yüksek Hayır Evet Evet Evet O antijenine göre başlıca 4 grupta incelenir. A grubu: S.coli (EIEC veya invazif) Campylobacter Entamoeba histolytica Tablo 2. sonnei hafif hastalık tablosu oluşturan. Diyare 2-3 günde kendi kendine iyileşir. B grubu: S.26 İnce barsak ve kolon tipi diyarelerin özellikleri İnce barsak Patojenler V. Hastalık bakterinin tipine veya hastanın yaşına göre ağır seyirli olabilir.Tablo 2. Tür ayrımında kullanılan Mannitol testi A grubunda (-) diğerlerinde (+) dir. Küçük çocuklarda diyareleri konvülsiyonlar ile seyreder. Memeli hücresinin 60S ribozom subünitesini irreversibl olarak inaktive eder. Eğer bakteri bol sulu yiyeceklerle alınmış veya herhangi bir sebeple mide pH'sı azalmışsa enfeksiyonun gelişmesi kolaylaşır. dysenteriae. Başlıca kaynak kirli kontamine eller ve bunlarla kirletilmiş besin maddeleridir. ancak en dirençli tür budur. immün yetersizliklilerde. dünyada en yaygın Shigella suşudur. boydii D grubu: S. Klinik Bulgular 1-4 günlük inkübasyon periyodunun ardından ateş ve abdominal kramp ve bunu takiben diyare gelişir. hücre protein sentezi yapamaz ve ölür. Enfeksiyonunda en hafif kliniğe sahiptir. Kolonda mukoza ile sınırlı abseler ve ülserler yapar. S. 76 . Fimbrialı'dır. Çok az sayıda (100-200) bakteri ile bulaşma gerçekleşebilir. flexneri. sonnei dünyada en yaygın görülen suştur. bebekler ve yaşlılarda ağır seyirli. rektum Az Mukoid Bol Bol (amebiasis hariç) Mukozal ülserler hemorajik mukoza Kolon Shigella E. derin dokulara invazyon yapmazlar. Patogenez ve Epidemiyoloji Şigelloz gelişmekte olan ülkelerde küçük çocukların hastalığıdır. bomba koloniler yapar. Serogrup 1 (Shiga basili): Ekzotoksini koleragen toksini benzeri enteronöroeksotoksindir. nörolojik bulgularla seyreden İkari Sendromu'na sebep olabilir. C grubu: S.

virgül şekilli. sert vücutlu.cholerae biyotip cholerae (klasik tip) • V. Campylobacterler evcil hayvanların bakterisidir. (V. Önemli Bilgiler V. Antijenik yapı V. Bactrim. 77 . Vibriolar aeromonaslardan farklı olarak %6'lık NaCI'de ürerler. Vibrionacea Vibrio. B ve C determinantlarına göre 3 farklı serotipi vardır. Kültür buradan alınır. Gr (-) bir bakteridir. Hastalık bol sulu diyare ve bunun meydana getirdiği dehidratasyon ve ölüm ile karakterizedir. Özellikle içme suları aracılığı ile bulaşır. C antijenlerinin A. • Ogawa (A+B) • Inaba (A+C) • Hikojima (A+B+C) V. epidemilere yol açmayan diyare. Vibrio cholerae Hastalık Vibrio cholerae bu genusun tek önemli hastalığı olan kolera etkenidir.cholerae biyotip eltor El Tor biyotipi bir hemolizin üretir. Dışkının makroskopik ve mikroskobik görünümü Kolera dışında anlamlı değildir. Vibrio cholerae ürettiği enterotoksini aracılığı ile kolera yapar. Kuruluğa ve fenollü dezenfektanlara dayanıksızdır. cholerae'nın 0:1 ve 0:139 serotipleri klasik kolera yaparken. ortaktır. Oksidaz (+)'dir ve alkali besiyerlerinde (pH 7. En azından 139 değişik tipte O antijeni vardır.cholerae serotipleri ise genelde farklı enterotoksinlerle hafif. Voges Proskauer test pozitiftir ve polimiksin B'ye dirençlidir.cholerae'nın tüm kökenlerinde ısıya duyarlı H Ag'leri. Vibriolar denizler ve yüzeyel sularda bulunur. Bu biyotipler arasındaki fark ancak referans laboratuarlarında gösterilebilir. polar flajellası ile çok hızlı (balık sürüsü gibi) hareketli.cholerae 01 'in farklı iki biyotipi vardır • V.Laboratuvar Tanı Basilli dizanterinin dışkısı sulu ve şekilsizdir. Aeromonaslar taze suların ve ara sıra soğuk kanlı hayvanların bakterisidir. Eğer antibiyotik kullanılacak ise yetişkinlerde doksisiklin veya kinolonlar. Aeromonaslar ve Plesiomonaslar ise insanlarda nadiren ishal etkenidir. ampisilin'e karşı yüksek direnç vardır. Direkt mikroskopide dışkıda bol miktarda lökosit ve eritrosit bulunur. Fekal-oral bulaşı engelleyecek önlemlerin alınması başlıca korunma yöntemidir. Plesiomonas. çocuklarda ise nalidiksik asit verilmelidir. Temiz sularda kirli olanlara göre daha uzun süre yaşarlar.cholerae. H antijenlerine karşı karşı gelişen antikorlar muhtemelen koruyucu değildir.comma). Helicobacter pylori ise gastrit ve duodenal ülser hastalıkları ile ilişkilidir. yara enfeksiyonları ve bakteriyemi gibi ekstraintestinal tablolara yol açabilirler.6) kolaylıkla ürerler. Campylobacter ve Helicobacter suşları doğada yaygın olarak bulunan gram negatif kıvrık basillerdir. Aeromonas. aside ısı ve klora çok duyarlıdır. V. dışkı üzerine yapışmış kanlı mukuslarda bol basil bulunur.4-9. Bakteriler besiyerlerinde uzun süre kaldıklarında diğer gram negatif basiller gibi görünürler. Tedavi ve korunma Hastalığın kendi kendini iyileşmesi nedeniyle antibiyotik kullanımı risk grupları ve taşıyıcılar dışında engellenmelidir. Campylobacter jejuni insanlarda enteritin en önemli etkenlerinden birisidir. büyük çoğunluğu kolera toksini salgılamayan non-01 V. Plesiomonaslar hem soğuk kanlı hem de sıcak kanlı hayvanların bakterisidir.

1. Portörlük süresi değişkenlik göstermekle birlikte. kontamine su ile alındıktan sonra mide asidini aşabilirse.Patogenez ve Epidemiyoloji Enfeksiyon ılıman iklimlerde düşük sosyo-ekonomik düzeydeki toplumlarda içme ve kullanma sularının dışkı ile kontamine olduğu ülkelerde daha sık görülür. Asemptomatik enfeksiyon: Dışkı izolasyonu ile anlaşılır. Klinik Bulgular İnkübasyon periyodu semptomların geliştiği olgularda 1-4 gündür. HCO3. sıvı ve elektrolit kaybını arttırır. 78 . aşırı sıvı ve elektrolit kaybıdır. Yaşlılarda kronik safra kesesi portörlüğü (%1-20) söz konusudur. potasyum ve su sekresyonu gelişir. Uzamış hipovolemi nedeniyle akut tübüler nekroz (ATN) ve akut böbrek yetersizliği de tabloya eklenir. Büyük salgınlar su kaynaklı olarak gerçekleşmektedir. metabolik asidoz. Sadece insanlarda enfeksiyon yapar. Klinik bulgular ani başlayan bulantı. İnce barsak epitel hücrelerinde cAMP artar. Kolera enterotoksininin antijenik olarak Escherichia coli LT'i ile antijenik benzerlik gösterdiği ve nötralizan antikorların gelişiminde rolü olduğu gösterilmiştir. genelde 1 hafta kadardır. ekzotoksin salgılar. Hastada hipovolemik şok. Eltor kolerası daha az gürültülü. Safra kesesi portörlüğü oranının yüksek olduğu eltor kolerasında yayılım klasik tipten daha süratlidir. Normal mide asidinde bulaşma için en azından 1010 bakteri gerekirken. Direkt insan-insan bulaşı oldukça nadirdir. sinsi ve uzun sürelidir. aktif hareketleri ile ince barsak kriptaları arasına girer ve müsinaz enzimi ile mukozal bariyeri aşar. yayılmadan sorumludur. kusma ve abdominal kramplar ile karakterize bol sulu dışkılamadır. Toksinin gastrik sinir uçlarını irrite etmesi ile gelişen kusma. Ancak toksin ve bakteriyel antikorların korunmadaki rolü tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. 5B ve 2A subünitinden oluşmaktadır. Kolera enterotoksininin kaynağı bakteri kromozomudur. aklorhidrililerde 1000 kadarı yeterlidir. Ciddi olgularda 20-30 L/gün sıvı kaybedilir. Koleradaki tüm klinik bulguların nedeni. kripta hücrelerinden aşırı klor. Bakteri. aktive eder ve günde litrelerce sıvı ve buna bağlı olarak elektrolitlerin kaybına yol açar. barsak hücresi içine girer ve Adenilat siklazın inhibisyonunu önler. belirtisizdir. dehidratasyon. A1 subüniti. kardiyovasküler kollaps. Enterotoksin Enterotoksin yapısındaki ekzotoksin CHOLERAGEN). Mukozayla temas etse de hiçbir enflamasyon veya nekroza yol açamaz. hemo konsantrasyona bağlı patolojiler (miyokard infarktüsü gibi) ve bulgular gelişmektedir.

Deney hayvanlarında spesifik IgA antikorların geliştiği gösterilmiştir. Metabolik asidoz ile uyumlu kan gazı bulguları elde edilir. 5. yüksek ateş ve konfüzyonlu tablodur. Durdurulamayan. TCBS (Tiyosülfat. Sıvı ve elektrolitler intravenöz ve oral olarak verilir. 1. Kolera gravis: Tipik kolera tablosudur. dışkı hijyeni. Karın ağrısı ve tenezm olmaksızın. bunlar için kinolonlar kullanılır. Karanlık alan mikroskopisinde çok hareketli bakteriler vardır. hematokrit yükselir (hemokonsantrasyon) İdrar dansitesi artar Hipoglisemi. TCBS. Kolera geçiren hastalarda immünite gelişmektedir. Kolera sicca: Çok akut bir başlangıç ile birden kollaps gelişir en ağır formdur. hafif şiddetli bir ishal ile nonspesifik gastroenterite benzeyen bir tablo halindedir. ancak Hindistan'da dirençli formlar bildirilmektedir. safra. 2. Benzer antikorlar serumda da gelişir ancak birkaç ay sürebilir. yayılırından asıl sorumlu olan ve "Hasta Sayısı X 10" sayıdaki portörlerin belirlenmesi ve tedavisi. ancak bunun koruma süresi bilinmemektedir. sukroz) agar 2. Kolerin: Tipik kolera belirtilerinin daha hafif ve kısa süreli olduğu tablodur. Klasik klinik form olan kolera gravis'de. yüksek üre ve kreatinin düzeyleri belirlenir. Dışkı pirinç suyu görünümündedir. Antitoksin antikorlarının koruyuculuğu konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. kas krampları • Kanda üre ve kreatinin değerlerinde artma gelişir. 6. Süratle rehidratasyon tedavisine başlanır. sitrat. Tetrasiklin ilk tercih edilecek ilaçtır. Sıvı ve elektrolit kaybına ait belirti ve bulgular • Dehidratasyonun klasik cilt ve KVS bulguları • Hipotermi • Hemokonsantrasyon (yaşlılarda miyokard infarktüsü) • Oligüri/anüri • Ses kısıklığı. 1:20 üzerindeki vibrio antikorunun kolonizasyon ve hastalıktan koruyucu olduğu düşünülmektedir. tek doz doksisik-lin/kinolon ile kemoprofılaksi uygulanabilir. • V. Cholerae polivalan 0:1 veya 0:139 antiserum ile agglütinasyon gelişir Transport besiyerleri: 1. Venkatraman-Ramakrishnan Plak besiyeri 1. yeşil besiyeri üzerinde sarı renkli koloniler oluşur. Tifoid form: Çocuklarda rastlanan. cholerae non-0 1 enfeksiyonları hafiftir ve yaşamı tehdit etmez. Suların klor ile dezenfeksiyonu. sterilizasyon gerektirmediğinden oldukça kullanışlıdır. İmmünite Gastrik asit kolera vibrioları için önemli bir korunma faktörüdür. Tedavi edilmemiş olgularda mortalite oranı %25-50 arasındadır Laboratuvar tanı • • • • • • • Eritrosit ve lökosit sayısı fazla bulunur. Alkali peptonlu su 2. bulantı ve öğürtüsüz kusma 3. Vibrio parahaemolyticus Kontamine deniz ürünlerinin pişirilmeden yenmesi ile akut gastroenterit oluşturur. eritrosit ve lökosit görülmez. ishale zaman kalmadan hipovolemi ile ölüm gelişir. 2-3 gün süren. epitel hücreleri ve bol miktarda bakteriye bağlı pirinç suyu dışkılarına.2. 3. Çok miktarda sıvı barsak lumenine dolar. mukus. Tedavi ve korunma Enfeksiyon hastalıklarının en önemli acillerinden birisidir. 79 . 4. Kolera diyaresi: Ayakta geçirilen. Tetrasikline oldukça duyarlıdır.

nadiren de hasta insanlardan temas yolu etkili ekzotoksinleri ve 80 . DNaz pozitifliği ise Aeromonaslardan ayrımında kullanılır. aminoglikozid ve sefalosporinlere duyarlıdır. Enterotoksini yoktur. Bakteri Salmonella ve shigella gibi spesifik besiyerlerinde üremez. Dışkıda lökosit bulunur. Önemli bilgiler Sert vücutlu. Bakteriyemi ciddi bir tablodur. abdominal kramp. ateş ve sulu diyare oluşturur. Küçük ve ince olduğu için bakteri filtrelerinden geçebilirler. Campylobacterler lipopolisakkaridleri ile endotoksik aktivite gösterirler. Sitotoksin ve doku invazyon faktörleri gösterilmiştir. Bazı Plesiomonas suşları Shigella sonnei ile antijenik benzerlik gösterir. Mikroaerofil üreme özellikleri vardır. bakteriyemi ve gastroenterit etkenidir Normal veya immün yetersizliği olanlarda kontamine sular ile temas edenlerde.12-24 saatlik bir inkübasyonun ardından kusma. yara enfeksiyonları gelişir. Plesiomonaslar Shigella'lardan oksidaz pozitifliği ile ayrılır. Aeromonas Taksonomide Vibrionaceae ailesinden görülen aeromonadaceace grubundan bakteriler olan Aeromonasların üç suşu insanlarda enfeksiyon etkenidir: A. TCBS agarda mavi-yeşil koloniler oluşturur. jejuni genellikle izole edilirken. İnsanlara ise kontamine yemekler. Vibrio vulnificus Ciddi yara enfeksiyonları. özellikle çocuklarda bakteriyemi yapar. caviae ve A. Kanlı agarda geniş bir hemoliz zonu oluşturur. Katalaz ve oksidaz (+)'dir. kedi. Patogenez ve Epidemiyoloji Esasen koyun. Bazı suşlarının enterotoksini vardır. Tedavide tetrasiklin seçilecek primer antibiyotiktir. Plesiomonas Plesiomonas shigelloides polar flajellası olan gram negatif bakteridir. olguların %50'si kaybedilir. Bakteri TCBS'de yeşil koloniler yaparak ürer. Campylobacter Hastalık Campylobacterler entorokolit ve nadiren sistemik hastalık etkenidir. Aeromonaslar hemolizin üretir. insan hastalıklarının yaklaşık %5-10 kadarından C. İnsanlarda diyare etkenidir. Sadece su ve elektrolit dengesi sağlanarak başka bir tedavi vermeksizin 1-4 günde kendi kendine iyileşir. Sitopatik enterotoksinleri gösterilmiştir ancak insan enfeksiyonlarındaki önemi bilinmemektedir. kanlı agarda daha kolay ürer. virgül / S / martı kanadı şeklinde. İki önemli etkenden C. su veya süt ile. sığır. Karbonhidratları okside veya fermente etmezler. A. veronii Koloni yapıları enterik gram negatif bakterilere benzer. Bu bakteriler Salmonella ve Shigella kadar enfeksiyonlardan sorumludur. köpek ve kümes hayvanlarının florasında bulunurlar ve patojen hale gelip abortus ve infertiliteye yol açabilirler. Tetrasiklin. hydrophila. polar flajellası ile hareketli bakterilerdir. Tropikal ve subtropikal bölgelerin bakterisidir. İnvitro çalışmalarda siprofloksasin etkili bulunmuştur. Ancak bu faktörleri bulundurmayan bakterilerde insanlarda gastroenterit etkeni olarak gösterilmiştir. coli sorumludur. Hem deniz ürünleri hem de birçok hayvandan izole edilmiştir.

0 gibi düşüktür. gelişenlerde ise aminoglikozidler kullanılır. Özellikle jejunum. 81 . Karakteristik S veya martı kanadı şeklinde bakterilerin gösterilmesi ile tanı konulur. Helicobacter pylori Hastalık Spiral yapılı Gram negatif basildir. Campylobacter jejuni C. Hipogammaglobulinemililerde ağır seyreden. Gelişmiş ülkelerde bakteriyel ishallerin en sık etkenidir. Bakteri yüzeyinde birçok yüzey proteininden oluşmuş kapsül benzeri bir yapı bulunur. Patogenez ve Epidemiyoloji Gastrik lümen içinde pH 6. Campylobacter fetus C. başağrısı olur. ileum olmak üzere kolona da invaze olur. fetus'un aksine özellikle genç erişkin ve çocuklarda hastalık tablolarına yol açar.0-2.4'tür. ancak farklı olarak üreaz da pozitiftir. C. 25°C'de üremesi durur. polimiksin B ve trimethoprim) kanlı agara (Skirrow medium) ekilir. abse ve ülserler gelişir. Mide asidine duyarlıdır bu nedenle enfeksiyon gelişebilmesi için 104 bakteriye ihtiyaç vardır. Bakterinin giriş kapısı GİS'dir. ateş. fetus immün yetersizlikli hastalarda sistemik enfeksiyon etkenidir. Laboratuvar Tanı Diyareli hastaların dışkıları antibiyotikli (vankomisin. Hayvan dışkısı ile kirlenmiş süt ve et gibi besinlerle özellikle bulaşır. Gastrit ve peptik ülser etkenidir. yüksek ateşli ve dizanteriform (kanlı mukuslu) diyarelere yol açar. Önemli Bilgiler Bir çok özelikleri ile Campylobacterlere benzerler. Nadiren (% 1) bakteriyemi gelişebilir.ile bulaşırlar. Gastrik alanda lümen içindeki pH1. Klinik Akut başlangıçlı kramp tarzında abdominal ağrı. Tedavi ve Korunma Sistemik enfeksiyon gelişmemişse tedavide ilk seçenek eritromisin. jejuni 42°C'da mikroaerofilik ortamda ürer. Onlar gibi katalaz ve oksidaz pozitiftir. Bir delikten çıkan multipl flajellası ile çok hareketlidir. %5 oksijen %10'luk karbondioksitli ortamda iyi ürer. pylori enfeksiyonu mide kanserleri için risk faktörüdür. H. atılmış ok gibi hareket eder. pylori ürettiği güçlü üreaz aktivitesi ile asidi nötralize eder.0 ve 7. H. Hareketleri sayesinde mukustan epitel alana geçer. Kan yoluyla yayılması ile tifo benzeri bir tablo gelişir. oksidaz pozitiftir ve nalidiksik asite duyarlıdır. Hastalık genellikle 5-8 gün içinde kendi kendine iyileşir. Fare deneylerinde yüzey kapsül benzeri yapıda S proteininin bulunması hayvanların ölümüne sebep olmaktadır. ancak epitel alanındaki pH 7. kanlı bol sulu diyare.0'da ürer.

ancak bunların aktif enfeksiyon ile geçirilmiş olanların ayrımı yapılamadığı için akut enfeksiyonlar için çok değerli değildir. In vivo üreaz aktivitesine de bakılabilir. Antimikrobiyal tedavi sonrasında duodenal ülser ve gastrit iyileşmektedir. pylori mikroaerofilik ortamda 3-6 günde ürer. pylori'nin alınması gastrit ve hipoklorhidrinin gelişmesi ile sonuçlanır. Bakterinin mukozal enflamasyonu ve meydana getirdiği hasar tam olarak tanımlanamamıştır. Genellikle epitel hücreleri bozulmuş ve glandular atrofi meydana gelmiştir (Şekil 2. ateş ve üst gastrointestinal bölgesinde ağrı gibi akut enfeksiyon bulguları vardır. Campylobacterler gibi skirrow besiyerine ekim yapılabilir. Klinik Bulgular Peptik ülser bulguları vardır. 1-2 mm çapında yarı mat kolonileri olur. pylori enfeksiyonları arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Serum antikorlarına bakılabilir. H. GİS kanamaları görülebilir. Bakteriyemi ve dissemine enfeksiyonlar görülmez. Duodenal ülser ile H. Yada bu örneklerde direkt boyama yöntemleri ile ince kıvrık bakteriler aranabilir. Akut semptomlar 1-2 hafta sürebilir. pylori örneklerinde üreaz aktivitesine bakılabilir. H. Kolonizasyonun ardından H. Laboratuvar Tanı Mide biyopsisi örneklerinde histolojik çalışmalar yapılabilir. Histolojik olarak gastrit kronik ve aktif enflamasyon ile karakterizedir. Polimorfonükleer ve mononükleer hücre infiltrasyonu epitel ile lamina propria arasında görülmektedir.9). pylori enfeksiyonu yıllarca (hatta ömür boyu) devam eder. H. Bulantı kusma. Hızlı test için H. pylori aynı zamanda gastrik karsinoma ve lenfoma etyolojisinde de önemlidir.İnsanlarda H. 13C veya 14C ile işaretli üre hastaya içirilir. pylori 82 .

rhinoscleromatis burun ve farenkste granuloma (rinoskleroma) etkenidirler. Metronidazol. % 60-80 mortaliteli lober pnömonilere (Friedlander pnömonisi) yol açar. Virülans faktörleri geniş kapsülü ve endotoksinidir.coli gibi normal barsak ve üst solunum yolu florasında bulunabilir. Aşısı ve spesifik koruyucu önlemi yoktur. Bir hafta süreli proton pompasi inhibitörü artı amoksisilin ve klaritromisin son derece etkili bir tedavidir. diabetiklerde. Yoğun bakımlarda nebulazitörlerde üreyerek Serratia pnömoni salgınları görülür. Son zamanlarda en önemli noninvazif tanı testi olarak kullanılmaktadır. KOAH'lılarda. Bakteriyel pnömonilerin yaklaşık olarak % 2-5. kanlı balgama yol açan. K. K. Serratia marcescens En küçük enterik bakteridir. hareketsiz ve laktoz (+)'dir. hastane enfeksiyonlarının %10"undan sorumludur. 83 . pylori antijenleri de tanımlanabilir. nekrotizan. pylori enfeksiyonunu eradike eder. üst solunum yolu içeriğinin aspire edilmesine bağlı olarak akut. Proton pompası inhibitörleri direkt üreaz inhibitörleridir. Multipl antibiyotik direncine sahiptirler. K. hemorajik. Nosokomial ve fırsatçı enfeksiyon etkenidir. Bazı suşları kırmızı koloniler yaparlar. Çoğunlukla antibiyotiklere dirençlidir. 2 yaşından küçük çocuklarda ve immün yetersizlikli olanlarda. İmmün yetersizliği olanlarda patojen hale gelir. bizmut tuzları. Fırsatçı nosokomiyal enfeksiyonlardan sorumludur. kaviteleşmeye ve abseleşmeye eğilimli. coli gibi ekstraintestinal enfeksiyonlara sebep olurlar. oxytoca hastane enfeksiyonu etkenidir. Klebsiella pneumoniae E. Hem tanıda hem de tedavinin takibinde kullanılır. Dışkıda H. amoksisilin veya tetrasiklin kombinasyonunun 14 günlük kullanımı %70-95 hastada H. GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DIŞINDA ENFEKSİYON YAPANLAR Bu gruptaki bakteriler enterik gram negatif bakterilerdir ancak E. Özellikle alkoliklerde. ozenae. ağır seyirli. Tedavi ve Korunma Tek başına antibiyotikler yetersizdir. K pneumoniae üst solunum yolunun normal flora üyesidir. atrofik rinit (ozena). pneumoniae ve K. Geniş kapsüllü. Ülser iyileşmesi için 4-6 hafta asit supressörleri kullanılabilir.varsa solunumla çıkarılan CO2 ölçülür.

fagositoz ve kompleman etkinlikleri azalır. böylece kolaylıkla üriner sistem enfeksiyonları meydana getirebilir. Üriner sistem enfeksiyonu etkenidir. Su ihtiva eden her yerde üreyebilirler. cepacia'nın antiseptik ve deterjanlarda üremesi hastane enfeksiyonu gelişmesinde önemli faktördür. idrar sondası bulunan hastanede yatan hastalarda sepsise yol açar. bu nedenle katı besiyerlerinde 4 saatte bir olmak üzere halkalar halinde hızla yayılarak ürerler (Swarming). Bu tabakası aracılığı ile respiratuvar sistemde mukozalara organizmanın tutunması sağlanır ve bakteriye antikorların bağlanmasını engeller. Glukozu fermente etmezler. İntravenöz kateterizasyon. Daha önemlisi oksidaz pozitiftir. insanların ortalama %10 kadarı normal florasında taşırlar. Laboratuvarda besiyerlerinde de meydana gelen aynı pigmentleri tanı amacıyla kullanılır. Dezenfektanlardan heksaklorofen bulunduran sabunlar. aeruginosa başlıca. çoğu antibiyotiklere dirençlidir. anestezi ekipmanında. Ancak zorunlu aerobdurlar. Magnezyum-amonyum-hidroksid taşlarının gelişmesine neden olur. pnömoni ve üriner sistem enfeksiyonu etkenidir. Morganella Diğer enterobacteriacea grubundan fenilalanin deaminaz enzimi üretmeleri ile ayrılırlar. Deri üzerinde nemli ortamlarda bulunurlar ve hospitalize hastalarda üst solunum yollarında kolonize olabilirler. 1) Yara yerini ve abse materyalini mavi-yeşil renge boyayan piyosiyanin 2) Yanıklı hastalarda deri enfeksiyonlarının kolaylıkla tespit edilmesini sağlayan ultraviyole ışık altında floresan veren sarı-yeşil pigment olan piyoverdin (florescein). Çok hareketlidir. Patogenezi endotoksin. Patogenez ve Epidemiyoloji P. 84 . aeruginosa ve P. Önemli Bilgiler Enterobacteriacea üyelerine benzeyen gram negatif basillerdir. Providencia. Pseudomonas Hastalık Pseudomonas aeruginosa konak savunma mekanizması azalmış hastalarda başlıca sepsis. aeruginosa piyosiyanin üreten tek suştur.Enterobacter cloaca Hastane enfeksiyonu etkenidir. bu nedenle nonfermenter olarak tanınırlar. intravenöz sıvılarda ve distile sularda ürerler. Besiyerlerinde çok pis koku çıkarırlar. Üreyi parçaladığı için pH yükselir. P. ekzotoksin ve enzimlerine bağlıdır. Pseudomonas cepacia (yeni adı Burkholderia cepacia) ve Pseudomonas maltophilia (yeni adı Xanthomonas maltophilia veya Stenotrophomonas maltophilia)'da daha nadir olmakla birlikte aynı türde enfeksiyon yaparlar. Providencia Providencia suşları normal intestinal flora üyesidir. aeruginosa başlıca toprakta ve sularda bulunur. Sadece insanda enfeksiyon yapar. Kistik fibrozisli hastalarda izole edilen P. Ureaz (+)'dir. Citrobacter Citrobacter suşları'da üriner sistem enfeksiyonları ve sepsis etkenidir. Proteus. P. Respiratuvar terapi sistemlerinde. Bazı suşların O antijenleri bazı riketsiya suşları ile çapraz reaksiyon verir ve riketsiyal hastalıkların tanısında kullanılır (Weil-Felix testi) Weil-Felix reaksiyonu . antiseptikler ve deterjanlar en çok üredikleri yerlerdir. aeruginosa suşlarının slime tabakası vardır. Klebsiella ve serratia gibi kolon bakterisidir ancak ekstraintestinal hastalık yapar. • Proteus vulgaris 0X19 ile Rickettsia prowazeki antijenleri arasında ve • Proteus vulgaris 0X2 ile Rickettsia conori arasında çapraz reaksiyon vardır. üroepitel deprese olur. Klinik ve laboratuvar önemi olan iki pigment üretirler. P. entübasyon. Ürettikleri Ekzotoksin A ile insan hücresi ribozomlarındaki olgunlaşmamış peptid zincirlerinin uzaması (tamamlanması) için gerekli olan Elongasyon Faktör (EF)-2'yi (difteri toksini gibi) inhibe ederek protein sentezini önler ve dokularda nekrozlara yol açar.

Oksidaz pozitiftir. Mavi-yeşil pigmentleri ve kolonilerinin meyve kokusu kendine has özellikleridir. pnömoni (özellikle kistik fibrozisli hastalar). Laboratuvar Tanı EMB agarda laktoz negatif koloniler yaparlar. diabetiklerde habis otitis eksterna ve diğer deri lezyonları (follikülit) oluşabilir. Spor ayakkabılarından meydana gelen ayak yaralanmalarındaki osteokondritlerin en sık etkenidir.29 Kistik fibroziste akciğer enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar Çocuklar S ık İnfuenzae A/B virüs Streptococcus pneumoniae H. uyuşturucu bağımlılarında gelişen endokarditlerin ve artritlerin en sık nedenlerindendir. difteri toksinine benzer etki) Tablo 2. Deri lezyonlarına ektima gangrenozum denir. Organizma buralardan kana karışarak sepsise sebep olabilir. aureus Mycobacterium avium intracellulare Aspergillus suşları İnfluenzae A/B virüsleri Klorlama yeterli değilse yüzme havuzlarından bulaşan ciddi otitis eksterna. Hastane enfeksiyonlarının %10-20'sinden sorumludur Kistik fibrozisde akciğer enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmalar tablo 2.30'da gösterilmiştir. Staphylococcus aureus ile birlikte. influenzae Moraxella catarrhalis Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae P. yara enfeksiyonları (yanık) en sık görülenleridir. Tablo 2. Kontakt lens kullananlarda korneal enfeksiyonlar görülebilir.28 Pseudomonasların virülans faktörleri Virülans faktörü Pili Kapsül Endotoksin Elastaz Ekzotoksin A Biyolojik Etkileri Epitele yapışma Epitele yapışma (Özellikle kistik fiProziste). Bakteriyofaj ve piyosiyanin tiplendirmesi ile ayırıcı tanı yapılır. influenzae S. 85 . pneumoniae H. aeruginosa Enterobakter suşları Serratia marcescens Nadir Mycobacterium avium intracellulare Aspergillus suşları Yetişkin P. fagositozun önlenmesi Sepsis Ektima gangrenozum etkeni Protein sentezinin inhibisyonu (EF-2 inhibisyonu. Klinik Bulgular Vücudun heryerinde bulunmasına rağmen özellikle üriner sistem enfeksiyonları. Sepsisli hastalarda mortalite oranı %50'nin üzerindedir. aeruginosa Acinetobacter suşları Enterobacter suşları Burkholderia (Ralstonia) cepacia Stenotrophomonas maltophilia Achromobacter xylosoxidans K. Pseudomonas endokarditlerinde genelde tutulan kapak triküspit kapaktır. aureus) İmmün sistemi bozulmuşların Nötrofil sayısı 500/ml altında olanların Kateteri olanların Hospitalize edilmiş hastaların fırsatçı enfeksiyon etkenidir.• • • • • • • Yanık hastalarının Derinin konak savunma sistemleri bozulmuşların Kistik fibrozisli hastaların (ilk 3 yaşta S. pneumoniae S.

Tedavi ve Korunma Bakteri bir çok antibiyotiğe dirençlidir. Bu nedenle antibiyogram yapılarak tedavi düzenlenmelidir. Ampirik tedavilerde antipseudomonal penisilinler (tikarsilin veya piperasillin) aminoglikozidler ile kombine edilerek kullanılmalıdır. Burkholderia cepacia ve Stenotrophomonas maltophilia enfeksiyonlarının tedavisinde seçilecek ilaç trimetoprim-sulfamethoksazoldür.

Pseudomonas mallei
Ruam hastalığının etkenidir. Endotoksini ile hastalık yapar. Akut Ruam; hasta hayvan salgıları ile temas etmiş ellerin deri/mukozalara sürülmesi ile, mikro çatlaklardan vücuda girer. İlk lezyon daha çok burunda görülür. Burun mukozası şişer, püstüller gelişir, 5-7 günde ekzantemler ve derialtında hamur kıvamında, irinli Ruam Düğmecikleri, bölgesel LAP ve genel durum bozukluğu ile karakterize, yüksek ateşle seyreden bir hastalıktır. Tedavide ise streptomisin, sulfadiazin, kloramfenikol veya tetrasiklin kullanılır. Hastalığın kronik formu, yaygın abselerle karakterizedir.

Pseudomonas pseudomallei
Melioidosis etkenidir. Çoğunlukla asemptomatik olsalar da temas bölgelerinde lokalize suppuratif cilt lezyonları ve bölgesel lenfadenit gelişimine yol açabilirler. Vietnam savaşından sonra tekrar önemi artmıştır. Nadiren kaviter forma kadar ilerleyebilen pulmoner enfeksiyonlarına neden olabilirler. Burkholderia pseudomallei de denir.

Bacteroides
Hastalık Bacteroides sepsis, peritonit ve abselerdeki mikst anaerobik enfeksiyonların etkenidir. Bacteroides fragilis anaerob enfeksiyonların en sık sorumlusudur (Tablo 2.30). Önemli Bilgiler Zorunlu anaerop, hareketsiz, polisakkarid yapıda kapsülü olan bakterilerdir. Gr (-) bakteri hücre duvar yapısına sahip olmakla birlikte, LPS tabakasının Lipid-A komponenti yapısal farklılık gösterdiği için endotoksik aktivite göstermez. İçerdiği çok sayıda enzimleri sayesinde aerotolerans ve doku obstrüksiyonu oluşturma, antikor inaktivasyonu gibi yetenekler kazanmıştır. Tablo 2.30 Medikal önemi olan anaerob bakteriler
Yapı Sporlu basiller Sporsuz basiller Gram boyama Pozitif Negatif Pozitif Negatif Sporsuz koklar Pozitif Negatif Bakteri Clostridium Yok Actinomyces, Bifidobacterium, Eubacterium, Lactobacillus, Propionibacterium Bacteroides, Fusobacterium Peptococcus, Peptostreptococcus, Streptococcus Veillonella

Anaerop metabolizma sırasında açığa çıkan kısa zincirli yağ asitleri fagositozdaki degranülasyonu önler. Yumuşak dokuda en çok enfeksiyona neden olan anaerop bakteridir. Abse formundaki intraabdominal enfeksiyonlardan ve Gr (-) anaerobik sepsislerin % 75-80'inden sorumludur. Kolonun normal florasının >% 95'i anaeroptur ve bunların da büyük kısmını S. fragilis oluşturur, Buradaki Bacteroides sayısı, E.coli'nin 1000 katı kadardır. fi. melaninogenicus (Prevotella melaninogenica diye de isimlendirilir) ve B. corrodens primer olarak ağız florasının üyesidir.

86

Patogenez ve Epidemiyoloji Genelde endojen ve abse formunda enfeksiyonlara yol açar. Önceki bir batın travması veya operasyonuna sekonder olarak gelişen apendisit, peritonit, akciğer ve beyin abseleri, üriner sistem enfeksiyonu ve yara/yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olur. Klinik Bulgular Peritonit veya lokal abseler ile karakterize intraabdominal enfeksiyonlar görülür. Bunun sonucunda pelvik abseler ve bakteriyemiler de gelişebilir. Oral, farengeal ve pulmoner abseler daha sıklıkla fi. melaninogenicus ile meydana gelir. B. fragilis diyafragmanın altından, fi. melaninogenicus ise üstündeki abselerden sorumludur.

Laboratuvar Tanı
Kanamisin ve vankomisin içeren kanlı agarda anaerobik ortamlarda üretilirlebilirlerr. Siyah koloniler B. melaninogenicus'un karakteristik özelliğidir. Tedavi ve Korunma Birçok suşu beta laktamaz üretir bu nedenle tedavide beta laktamaz inhibitörlü sefalosporinler, veya kloramfenikol kullanılmalıdır. Tedavide seçilecek diğer bir seçenek metronidazoldür. Klindamisine her geçen gün artan oranlarda direnç söz konusudur.

SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLİŞKİLİ GRAM NEGATİF BASİLLER
Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila ve Bordatella pertussis solunum sistemi ile ilişkili gram negatif basillerdir. L. pneumophila su kaynaklarından bulaşması ile ayrılır, diğerleri insandan insana bulaşır.

Haemophilus influenzae
Hastalık Çocuklardaki başlıca menenjit etkenidir. Ancak son zamanlarda özellikle Avrupa ve Amerika'da aşılamaya bağlı olarak etken sıklığı azalmaktadır. Menenjit dışında çocuklarda otit, sinüzit ve epiglottit gibi üst solunum sistemi enfeksiyonları ve sepsis etkeni olarak da görülmektedir. KOAH'lı yetişkinlerde pnömoni yapabilir. Önemli Bilgiler Gram ile zor da olsa, mavi-menekşe renkte, Yersinia'lar gibi kutupsal ve (-) boyanırlar. Hareketsiz, bazen pleomorfik olabilen, kapsüllü kokobasillerdir. Kapsül poliribozil ribitol fosfat (PRP) yapısında olup, virulans ile yakından ilgilidir, bakteriyi fagositozdan korur. Ayrıca, pnömokok ve meningokoklar gibi, lgA1 proteaz enzimi ile salgısal IgA'nın koruyucu etkisini kaldırır. Kapsülüne göre 6 farklı antijenik serotipe ayrılmıştır. Tip b (Hib), invazif tüm H. influenzae türlerinin >% 95 'inden sorumludur.

Patogenez
Sadece insan enfeksiyonları yapar, hayvan rezervuarı yoktur. Üst solunum yolu enfeksiyonları, otitis media, sinüzit veya pnömoni etkenidir. Patogenezi endotoksin ve kapsüle bağlıdır, ekzotoksini yoktur. Enfeksiyonları 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda görülür. Ancak ilk 1 yaş içinde daha sık enfeksiyonu görülür. Klinik Bulgular Akut menenjit etkenidir. Hava yolunda yabancı cisim obstrüksiyonuna bağlı nadiren epiglottit yapar. Kapsüllü türlere duyarlılık, özellikle kapsüler Ag'lere antikor yanıtının yetersiz olduğu çocukluk, splenektomi sonrası ve immünite defektlerinde fazladır. Erişkin ve yaşlı enfeksiyonlarından ise daha çok kapsülsüz türler sorumludur. Daha çok var olan bir kronik akciğer hastalığı zemininde akut alevlenmeler şeklinde kendini gösterir. Akut otitis media ve sinüzitlerin pnömokoklardan sonraki en sık ikinci etkenidir.

Laboratuvar Tanı
Adi besiyerlerinde üretilemezler. Üremeleri için besiyerinde hemin (faktör X) ve NAD (faktör V)'e gereksinimi vardır. Bakteri taze koyun kanlı agarda üremez. Eritrosit eklendikten sonra hafifçe ısıtılarak hemolize edilmiş kanlı agarda (çukulata agarda) ise iyi ürerler; şebnem tanesi gibi koloniler oluşur.

87

Bakterinin diğer bir üretme yöntemi, Staphylococcus aureus ile birlikte ekilmeleridir. Bu amaçla; materyal tüm kanlı agar yüzeyine sürüldükten sonra ortaya 5. aureus çizgi ekimi yapılır. Böylece, beta hemoliz oluşan çizgi ekim bölgesinde H. influenzae için gerekli faktörler aracılığı ile ürerler (süt anne / satellit belirtisi). Menenjit olgularında BOS'da kapsüler antijenlere karşı hazırlanmış lateks aglütinasyon testi kullanılır. Tedavi ve Korunma Bakterilerin ortalama l/4'ünde plazmid ile aktarılabilir betalaktamaz üretimi belirlenen günümüzde, ampisilin, ampirik tedavi için uygun bir seçenek değildir. Kloramfenikol ise halen uygun seçenek olarak kabul edilmektedir. Özellikle menenjit olgularında daha modern seçenekler tercih edilmelidir. Bu olgularda, BOS'a iyi penetre olabilen 3. kuşak sefalosporinler (özellikle sefotaksim ve seftriakson) en uygun antimikrobiyallerdir. Sinüzit ve otit gibi daha hafif enfeksiyonlarda ise sefaklor veya kotrimoksazol uygulanabilir. Polisakkarid kapsül, tetanoz ve difteri toksoidi veya N.meningitidis dış membran proteini (OMP) gibi büyük protein yapılara hapten olarak bağlandığında hem IgM ve hem de IgG yapısında ve uzun süreli Ab sentezi sağlayabilir. Bu teknikle "konjuge Hib aşıları" geliştirilmiştir (PRP-T, PRP-D, PRP-. OMP aşıları). Bu aşılarla çocuklarda güçlü antikor yanıtı ve iyi bir koruyuculuk sağlanmıştır. Hastalarla temaslılara 4 gün süre ile 10 mg/kg dozda rifampisin verilmesi ile kemoprofilaksi sağlanmış olur.

Legionella
Hastalık Legionella pneumophila hem toplumdan kazanılmış, hem de nosokomiyal pnömoni yapar. Pnömoni şeklinde seyreden Lejyoner hastalığının etkenidir. Önemli Bilgiler Standart gram boyama yöntemleri ile iyi boyanmayan gram negatif basildir. Pnömonilerinden genellikle L. pneumophila sorumludur, nadir olarak L. micdadei ve L. bozemanii'de etken olarak saptanabilir. Patogenez ve Epidemiyoloji Bakteri su kaynaklarından bulaşır. Hastane kaynaklı salgınlarda havalandırma sistemleri, banyolar ve buhar cihazları sorumludur. Giriş akciğerlerdir ve asıl bulgu pnömonidir. Ağır seyirli atipik pnömoni tablolarına yol açar, tedavisiz olgularda mortalite % 20-40'lara çıkmaktadır. Ancak vasküler hasar nedeniyle beyin ve böbrekler gibi multiorgan enfeksiyonları görülür. İntrasellüler yaşama özelliğindedir, makrofajların içinde yaşamlarını sürdürebilirler, fagolizozomu engellerler. Hücresel immünite asıl defans mekanizmasını oluşturur. AIDS'li hastalar, kanserliler, transplantasyonlular veya kortikosteroid alanlarda ağır seyirli ve fataldır. Klinik Bulgular Hafif influenza benzeri enfeksiyondan (Pontiac hastalığı) ağır seyirli pnömonilere kadar değişen tablo ile seyreder. Hiponatreminin olması diğer atipik pnömonilerden farkıdır. Enfeksiyonların çoğu 7-10 günde spontan iyileşir, fakat immünyetersizliklilerde fatal seyi rlidir. Mycoplasma pnömonisi, viral pnömoniler, psittakoz, Q ateşi ve klamidya pnömonisi gibi atipik pnömoniler ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır. Tablo 2.31 Atıpik pnömoni etkenleri ve özellikleri
Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila Chlamydia psittaci Chlamydia trachomatit CoKİella burnetti Hafif, Üsye ile birlikte, gençlerde, soğuk aglütinin pozitif Yaşlılarda, ağır tablo, klima, ishal, hiponatremi, baş ağrısı Kuşlardan, splenomegali Yenidoğan, konjuktivit Çiftlik hayvanları, kedi/köpek teması, splenomegali, hepatit

88

Laboratuvar Tanı
Balgamda nötrofilleri görülür ancak bakteri yoktur. Balgam veya kandan standart besiyerlerinde üretilemez. Demir ve sistein içeren besiyerlerine ekmek gerekir. Tanı daha çok antikor titrelerindeki artış ile konulur. Tedavi ve Korunma Tedavisinde öncelikle eritromisin seçilmelidir, rifampisin ile kombine edilebilir. Pontiac hastalığında tedavi gerekmez. Beta laktam antibiyotiklere dirençlidir. Korunmada sigara ve alkol kullanımının önüne geçilmesi hastalık açısından önemlidir. Ayrıca aerosol tarzında su kaynaklarının önüne geçilmelidir.

Bordatella
Hastalık Bordatella pertussis boğmaca etkenidir. Gram negatif, kapsüllü kokobasillerdir. Patogenez ve Epidemiyoloji Tek konakçısı insandır. Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. Organizma üst solunum yollarının epiteline tutunur ancak dokulara invazyon yapmaz. Patogenezinde siliya epitellerinin nekrozu önemli bir bulgudur. Toksinleri aracılığı ile boğmacaya yol açar. Başlıca virülans faktörleri ipsi hemaglütininleri (epitel hücrelerine yapışmadan sorumludur) ve toksinleridir. Başlıca toksinleri ; 1. Pertussijen toksin adenilat siklazı stimüle eder. Lenfositoz geliştiren faktör veya histamine duyarlılık faktörü de denmektedir. Lenfositik lökositoza yol açar, bakterilerin siliyalı epitel hücrelerine yapışmasından sorumludur, antijeniktir. Bu etkinliklerden başka insülin salgılatma ve hipoglisemi geliştirme özelliği de vardır. 2. Adenilat siklaz toksini: Lökositlerin kemotaksisini, fagositoz ile öldürme yeteneğini, alveoler makrofajların oksidatif mekanizmalarını ve doğal katil hücre (NK) aktivitesini bozar. 3. Trakeal sitotoksin: Hücre duvarı yapısında bulunan bir peptidoglikan monomeridir. Siliyer hücrelere etki ile siliyer hareketleri durdurur ve epitel hücrelerinin yapısını bozar. Klinik Bulgular Boğmaca 4 yaşın altındaki çocuklarda gelişen akut trakeobronşittir. Boğmaca uzun süren bir çocukluk dönemi hastalığıdır. Boğmaca krizleri 4 hafta kadar sürebilir, hastalığın ciddiyetine rağmen bakteriyi solunum ve kan kültürlerinden izole edemezsiniz. Uzun süreli olmasının nedeni, trakeal sitotoksinin siliyer hücrelerde oluşturduğu paralizi ve dejenere olan epitel hücrelerinin rejenerasyonunu yavaşlatmasıdır. Inkübasyon periyodu 1-3 haftadır. Hastalık dönemleri; 1. Dönem (kataral): İki hafta süreli nezle, düşük dereceli ateş görülür. Bulaştırıcılığın en fazla olduğu dönemdir. 2. Dönem (spazmodik öksürük): iki hafta ile iki ay arasında sürebilen kentöz öksürükle özel bir dönemdir. Siliyer aktivite bozukluğu nedeni ile koyu olan balgam çıkarılamaz, öksürük, sonunda kusma, konvülsiyonlar görülür. Konjunktival kanamalar ve epistaksis gelişebilir. 3. Dönem (İyileşme): İyileşme uzun sürer. Bu dönemde sekonder bakteriyel pnömoniler, nöbetler sırasındaki beyin hipoksisi ve küçük kanamalara bağlı ensefalopati ve epilepsi gibi komplikasyonlar bu dönemde gelişir.

Laboratuvar Tanı
Zorunlu aerop, Gr (-) basildir. Bordet Gengou (Patates + gliserinli Agar) besiyerinde ürer. Ekim yapılacağında tavşan kanı eklenir. Kültür materyali nazofarenksten eküvyon ile alınır veya hasta plağa öksürtülür. 3-4 günde cıva damlası gibi, hemoliz yapmış koloniler oluşur. Tipik laboratuvar bulgusu: 20-30 bin/mm3 lenfositik lökositoz Tedavi ve Korunma Erken dönemde seçilecek ilk ilaç eritromisin'dir. Diğer seçenekler; ampisilin, kloramfenikol, tetrasiklin'dir. >10 gün sürdürülmelidir. İlk günlerden sonra antibiyotiklerin etkisi sınırlıdır, sadece bulaştırıcılığı azaltır. Halen inaktive bakteri süspansiyonundan hazırlanan aşı (DBT) ve sadece toksinlerinden hazırlanmış asellüler aşıları vardır. Aşılamadan sonra lokal ve hafif sistemik belirtiler çıkabilir.

89

HAYVAN KAYNAKLI GRAM NEGATİF KOKLAR (ZOONOZLAR)
Bakteri oral yoldan alındıktan sonra lenfatiklere girer. B. melitensis lizozomların fagozoma degranülasyonu önleyerek daha dirençli ve patojen bir tablo çizer. En hafif tablo ise B.abortus'a aittir. Nötrofil içinde korunarak bölgesel lenfatiklere ilerler. Daha sonra bakteriyemi ile dalak, karaciğer, kemik iliği, böbrek ve diğer lenfatiklere yerleşir. RES'de hücre proliferasyonu gelişir ve karaciğer ile dalağı büyütür (hepatosplenolenfadenomegali). Zaman içinde makrofajlarca tanımlanmaya ve bunlara karşı öldürücü mekanizmalar işlemeye başlar, endotoksinleri açığa çıkar ve sonuçta tipik klinik tablo gelişir (Şekil 2.11). Tedavisiz olgularda kronikleşme fazladır.

Brusella
Hastalık Brusella suşları bruselloz (Malta humması, ondülan ateş) etkenidir. Önemli Bilgiler Zoonozdur. Kapsülsüz küçük gram negatif basillerdir. insanlarda hastalık yapanlar; B. abortus, B. melitensis, B. suis ve B. canis'dir. Brucella bakterileri gram negatif, aerop nonmotil kokobasillerdir. Zenginleştirilmiş besiyerlerinde 2-5 günde konveks, düz koloniler yapar. Brucella bakterileri intrasellüler yerleşimlidir. B. abortus diğerlerinden farklı olarak %5-10 CO2'li ortamda ürerler. Dört suşunda da katalaz ve oksidaz pozitiftir. Isı ve asiditeye orta derecede duyarlıdırlar ve pastörizasyon ile öldürülebilirler. Patogenez ve Epidemiyoloji Hastalık insanlara 1. Kontamine süt veya süt ürünleri (özellikle pastori ze edilmemiş süt ile yapılan peynir) (Tablo 2.34) 2. Enfekte hayvan vücut sıvılarının, bütünlüğü bozulmuş deri veya konjunktivaya direkt teması 3. İnfeksiyöz aerosollerin inhalasyonu 4. Konjunktivalar yoluyla bulaşır. (Şekil 2.10)

Bakteri oral yoldan alındıktan sonra lenfatiklere girer. B. melitensis lizozomların fagozoma degranülasyonu önleyerek daha dirençli ve patojen bir tablo çizer. En hafif tablo ise B.abortus'a aittir. Nötrofil içinde korunarak

90

Ring testi ise sütte antikorların araştırılması için uygulanır (Şekil 2. Rose Bengal (lam aglütinasyonu) ve tam kan ile yapılan Spot test (lam aglütinasyonu) ile gelişen antikorlar araştırılır. İrin gibi kontamine materyal özel besiyerlerine (Brucella Agar gibi) ekilir.12). B.bölgesel lenfatiklere ilerler. Klinik olarak Bruselloz düşünülen. Tedavisiz olgularda kronikleşme fazladır. 91 . İnsanlara bulaşmada. Kronik enfeksiyon Laboratuvar Tanı B. Brusella bakterileri eritriolün bol miktarda bulunduğu hayvan plasentasında üreyebildiği için sığırlarda düşük yapar.abortus diğerlerinden farklı olarak % 10 CO2li ortamda üreyebilir (mikroaerofil). ancak Wright Aglütinasyonu (-) bulunmuş bireylerde test. Akut enfeksiyon 3. (Tablo 2. Coombs serumu ile tekrarlanmalıdır. periton ve plevral sıvılardan da ekimler yapılabilir. karaciğer. abortus 99S kökeninin kolonilerinden alınan inaktive edilmiş bakteriler kullanılır.32) Tekrarlayan bruselloz olgularında 2-merkaptoetanol ile tanımlanabilir. Zaman içinde makrofajlarca tanımlanmaya ve bunlara karşı öldürücü mekanizmalar işlemeye başlar. endotok-sinleri açığa çıkar ve sonuçta tipik klinik tablo gelişir (Şekil 2. Daha sonra bakteriyemi ile dalak.11). İnsan plasentasında eritriol bulunmaması nedeniyle düşük görülmez. Titre >1/160 ise aktivasyon vardır. kemik iliği. 1. İdrar. RES'de hücre proliferasyonu gelişir ve karaciğer ile dalağı büyütür (hepatosplenolenfadenomegali). Gelişen antikorlar inkomplet blokan özellikte olabilir. Serolojik (immünolojik) Testler: Hasta serumu ile yapılan Wright Agglütinasyonu (tüp aglütinasyonu ). Klinik Bulgular İnkübasyon periyodu 6-20 gün kadardır. Subakut enfeksiyon (Ondülan tip) 4. Wright Aglütinasyonu B. canis enfeksiyonlarında Wright aglutinasyon testi negatif bulunur. Bruselloz için 1/160 pozitiflik anlamlıdır. mastitli meme dokusundan alınan süt çok önemlidir. Asemptomatik enfeksiyon 2. böbrek ve diğer lenfatiklere yerleşir. Bakteri izolasyonu kan veya kemik iliği materyali ile Brain-Heart infüzyon agarda yapılır.

Wright testini yalancı pozitif yapan durumlar
• Tularemi geçirenler • Kolera aşısı yapılanlar • Tüberkülozlular • Lenfomalılar • Y. enterocolitica enfeksiyonu geçirenler Tedavi ve Korunma Kombine antibiyotik kullanılmalıdır. Bu nedenle erişkinlerde tetrasiklin ve rifampisin kombinasyonu kullanılmaktadır; Rifampisin yerine streptomisin (1 g/gün, i.m., 21 gün) de kullanılabilir.

Komplikasyonları
Brusella tüm sistemleri tutabilir. Genellikle selim tabiatlıdır. Brusella endokarditi fatal seyirli olabilir. Daha çok aort kapağı tutulur. Tanısı gecikmiş, eski olgularda gelişir. Ölüm, progressif konjestif kalp yetersizliğindendir. Tıbbi tedaviye ek olarak kapak replasmanı yapılır.

92

Tablo 2.32 Wright testinin yorumlanması
Sonuç Negatif Negatif Pozitif Prozon 1/20 + + 1/40 + + 1/80 + + 1/160 + 1/320 (+/-) + + 1/640 1/1280

Tablo 2.33 Yiyeceklerin kontaminasyonu aracılığı ile bulaşan zoonozlar
Cins Bakteri Hastalık Brusella Etken Brucella melitensis B. abortus Campylobacter jejuni Listeria monocytogenes Salmonella suşları (S. typhi hariç) Mycobacterium bovis Lassa virüs Giardia lamblia Cryptosporidium Toxoplasma gondii Taenia saginata Taenia solium Sestod Sestod Grup Gram negatif basil Gram negatif basil Gram pozitif Gram negatif basil Aside dirençli bakteri Arenavirüs Hayvan Keçi, sığır Kontamine yiyecek Süt ürünleri

Campylobacter enfeksiyonu Listeryoz Salmonelloz

evcil hayvanlar Evcil hayvanlar, kemiriciler, kuşlar Evcil hayvanlar, kaplumbağa Sığır

Süt, su, et, kümes ürünleri Sebze, su, peynir Süt, yumurta, et, kabuklu ürünler Süt

Tüberküloz

Virüs Protozoo n

Lassa humması Giardiasis Cryptosporidiosi s Toxoplazmoz

Fare Vahşi hayvanlar Buzağı Kedi

Kontamine yiyecekler Suda kistler Ookistler Kedi dışkısındaki ookistler, iyi pişmemiş etlerdeki doku kistleri İyi pişmemiş etlerdeki larva (cysticercus) İyi pişmemiş etlerdeki larva (cysticercus), topraktaki yumurtalar İyi pişmemiş balıktaki larva Yumurta İyi pişmemiş balıktaki larva Larval kistler

Helmintle r

Tenialar

Sığır Domuz

Diphyllobothriu m latum Echinococcus Anisakiasis Trichinosis Anisakis Trichinella spiralis

Sestod Sestod Nematod Nematod

Balık Köpek, koyun, geyik, tilki Balık Domuz, evcil memeliler, vahşi memeliler, kemirgenler Köpek

Visseral larva migrans

Toxocara canis

Nematod

Topraktaki yumurtalar

Francisella
Hastalık Tularemi etkenidir. Önemli Bilgiler Çok küçük, intrasellüler üreyebilen Gr (-) kokobasillerdir. Hayvanlar arasında artropodlarla yayılır. İnsanlara infekte vahşi hayvanlardan yaralanmış deriden direkt kontakt ile, besinlerle, vektör kenelerle veya inhalasyon yolu ile bulaşır.

93

Çok az sayıda (10 tane dahi) bakterinin bir artropod ısırığı veya deriye temas ile bulaşması yeterlidir. İnhalasyonla 50 adet, oral yoldan ise yüz milyonlarca bakteri gerekir. Klinik Bulgular En sık ülseroglandüler şeklidir (Şekil 13). Diğerleri; tifo benzeri, oküloglandüler, glandüler, pnömoni, menenjit şekilleridir. Fistülleşme görülür.

Laboratuvar Tanı
Francis besiyerinde üretilebilir. Laboratuvar bulaşma dikkat edilmelidir. Sıklıkla kullanılan tanı yöntemi serumda antikor titrelerine bakmaktır. Tedavi ve Korunma Tedavide streptomisin seçilecek ilk ilaçtır. Diğerleri ise gentamisin ve tetrasiklindir. Ülserde tıbbi tedavi yetmeyebilir, cerrahi tedavi uygulanır.

Yersinia spp.
Hastalık Yersinia pestis veba etkenidir. Diğer suşlar olan Y. enterocolitica ve Y. pseudotuberculosis gastroenterit etkeni bakterilerdir, besin zehirlenmesi yaparlar. Kutupsal boyanan kokobasillerdir. Taze kültürlerde kapsüllüdür. Soğuk ortamda üremeleri daha kolay olduğu için Yersinia'ların diğer enterik bakterilerden ayırmak için ikili (22 ve 37°C) ekimler yapılır. Laktoz (-) dir.

Yersinia pestis
Bipolar boyanan, hareketsiz, buyyon ve jelöz gibi adi besiyerlerinde kolaylıkla üreyebilen bir bakteridir. Buyyonda zar yapar. Bakterinin 5 virülans faktörü vardır. 1) F-1 olarak adlandırılan zarf antijeni fagositoza karşı koyar 2) Endotoksin, 3) Ekzotoksin, 4) V antijen, 5) W antijen. Son üç proteinin etkileri bilinmemektedir.

Klinik
Pireler aracılığı ile kemiricilerden insanlara bulaşır (Tablo 2.34). Bubonik veba en sık görülen klinik formudur, pirenin ısırdığı yerde ağrı ve innerve ettiği lenf bezinde ağrılı sert şişlik vardır.

94

Bubonlar vebanın karakteristik bulgusudur. Septik şok ve pnömoni ağır enfeksiyonlarıdır. Pnömonik veba hastaların akciğer sekresyonlarının inhale edilmesi ile de bulaşabilir. DIC, kutanöz hemoraji endotoksin ile gelişir, fatal seyirlidir (kara ölüm). Laboratuvar Bubondan hazırlanan yayma ve kan veya abse kültürü en iyi tanı materyalidir. İşlem sırasında sıçrayan partiküller ile konjunktivadan bulaşma gelişebilir. Giemsa veya Wayson boyası ile Gram'dan daha iyi sonuç alınır. Ateşli dönemde çift ekimli hemokültür, balgam var ise direkt inceleme ve çift ekimler yapılmalıdır. Kanlı agarda saçlı koloniler yaparlar (şarbondaki gibi). Tedavi Tedavide seçim streptomisin ile tetrasiklinin kombinasyonu olmalıdır, ancak streptomisin tek olarak ta verilebilir. Bilinen antibiyotik direnci yoktur. Diğer seçenekler tetrasiklin ve kloramfenikol'dür. Bubonların insizyonu ve drenajı gereksizdir. Tedavisiz olgularda ölüm oranı yüksektir. Aşısı vardır. Tablo 2.34 Artropod vektörler aracılığı ile bulaşan etkenler
Tür Bakteri Hastalık Lyme hastalığı Veba (bubonik) Rekürren ateş Tularemi (İnhalasyon, yiyecekler ve direkt deriden de bulaşabilir) Kayalık dağlar benekli ateşi Çalılık ateşi Murin tifüs Rickettsial pox Ehrlichiosis Virüsler Sarı humma Ensefalitler Eastern Equine Westem Equine Venezuelan Equ. Rift Valley fever Kırım-Kongo Hemorajik ateş Colorado kene ateşi Protozoonl ar Babezyoz Layşmanyaz (Kalaazar, kutanöz layşmanyaz) Amerikan trypanosomiasis Vektör Sert kene Pire Sert kene Kene, pire Organizma Borrelia burgdorferi Yersinia pestis Borrelia recurrentis Francisella tularensis Rickettsia rickettsii Rickettsia tsutsugamushi Rickettsia typhi Rickettsia akari Ehrlichia canis Flavivirus Alphavirus Mikrobial grup Spiroket Gram negatif basil Spiroket Gram negatif basil Rickettsia Rickettsia Rickettsia Rickettsia Ehrlichia Togavirus ailesi Togavirus ailesi Bunyavirus ailesi Bunyavirus ailesi Reovirus ailesi Rezervuar Hayvan Kemirgenler, geyik Tarla fareleri, kemirgenler Kemirgenler, vahşi memeliler Kemirgenler, vahşi memeliler, kuşlar Vahşi kemirgenler, köpekler Vahşi kemirgenler, fareler Fareler Fare Köpekler Primatlar Kuşlar, atlar

Kene Akar (mite) Pire Akar (mite) Kene Sivrisinek Sivrisinek

Sivrisinek Kene Kene Kene Felebotom

Bunyavirüs Bunyavirus Orbivirüs Babesia spp Leishmania suşları

Koyun, keçi, sığır Evcil hayvanlar, kemirgenler Kemirgenler Evcil ve vahşi hayvanlar Köpekler, tilki, kemirgenler ve memeliler Köpek, kedi, armodilla, vahşi memeliler Sürüngenler, Sığırlar, vahşi hayvanlar

Reduviid bug (kissing bug) Çe çe sineği (Tsetse)

Trypanosoma cruzi

Afrika uyku hastalığı

Trypanosoma suşları

95

Yersinia enterocolitica
25°C'de peritriş kirpikleri ile hareketli, 37°C'de ise hareketsizdir. Buzdolabı ekimleri ayırıcı tanı açısından önemlidir. Y enterocolitica 0:9 ile B. abortus arasında antijenik benzerlikler vardır. Tanıda karışıklıklara neden olabilir. Kış aylarında daha çok olmak üzere besin zehirlenmesi etkenidir. Bunlarda da V ve W antijenleri vardır. Hastalıklardan sorumlu olan başlıca serotipler Amerika'da 0:8, Avrupa'da 0:3 ve 0:9'dur.Bakterinin kendisine bağlı olarak meydana gelen hastalıklar gastroenterit ve enterokolit, sepsis, mezenter lenfadenit (Pseudoapendisit), terminal ileit'tir. HLA-B27 Ag ve bakteri Ag'lerinin benzerliği sonucunda oluşan otoantikorlar sıklıkla gastroenteritin başlangıcından birkaç hafta sonra (ortalama 1 ay) gelişir. Reaktif artrit en sık orta ve küçük eklemlerde görülür. Bunun dışında tenosinovit, eritema nodosum, konjunktivit, miyokardit perikardit, glomerülonefrit, temporal arterit, Henoch Schönlein purpurası, Reiter Sendromu 'da gelişebilir. Tanı spesifik besiyenine (CİN agar) +4, 22 ve 37°C'de ekimler ve aglütinasyon testleri ile konulur.

Pasteurella
Hastalık Kedi ve köpek ısırıklarından sonra gelişen yara infeksiyonları yapar (Tablo 2.35). Önemli Bilgiler Bipolar boyanan küçük kapsüllü gram negatif basillerdir. Patogenez ve Epidemiyoloji Bakteri köpek, kedi gibi evcil hayvanların ağız florasında bulunur, hayvanlarda sepsise neden olabilir. Hayvanların insanları ısırması sonucunda yara enfeksiyonlarına, sellülit, lenfadenit ve abselere yol açabildiği gibi; menenjitlere, immün supresse hastalarda sistemik enfeksiyonlara ve KOAH'lılarda nadiren pnömoniye neden olabilir. Tablo 2.36 Bazı zoonozların bulaşma yolları
İnsan ısırığı Kedi-köpek ısırığı Kedi tırmığı Fare ısırığı Eikenella corrodens Pasteurella multoci dea, Capnocytophaga canimorsus (özellikle splenektomi sonrası) Afipia felis, Bartonella henselea Streptobacillus moniliformis, Spirillum minus

Tedavi ve Korunma Penisilin G tedavide ilk seçenektir. Antibiyotiklere direnci gösterilememiştir. Kedi veya köpek ısırıklarında korunma amacıyla ampisilin kullanılır. Tablo 2.35 Hayvan ısırığı ile bulaşan enfeksiyonlar
Tür Bakteri Hastalık Pasteurellosis Fare ısırığı hastalığı Etken Pasteurella multocida Spirillum minus Streptobacillus moniliformis "DF-2" Virüsler Rabies Herpes B ensefomyeliti Mantar Blastomycosis Capnocytophaga canimorsus Rabies virüs Herpesvirus simiae (Maymun pox virüs) Blastomyces dermatitis Grup Gram negatif basil Spiroket Gram negatif basil Gram negatif basil Rhabdovirus Herpesvirus Hayvan Köpek, kedi, kuş ve vahşi memeliler Fare, kedi Fare, kemirici, hindi Köpek Evcil memeliler, tilki, köpek, kedi, yarasa, sığır Maymun Köpek

96

Bakteri. Gelişmekte olan ülkelerde M. Bunlar Waxlar ile kombine edildiğinde gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonlarına sebep olurlar. tuberculosis asit ve alkalilere dirençlidir. Hücre duvarındaki lipidler yüzünden (duvarın %60'ı) aside rezistan boyanır (ARB). tuberculosis zorunlu aeroptur. Ayrıca organizmada birçok protein daha bulunur. bovis enfeksiyonları da önemlidir. Hücre duvarında birçok kompleks lipid içerir. leprae üretilemez. Bunlardan. zorunlu aerop bakterilerdir. M. Hiçbir mikobakteri toksin üretmez. Virülan suşlarda kord faktör benzeri "serpentin" bulunur. yapı olarak Gram pozitiftirler. Genellikle önce akciğer enfeksiyonu şeklinde başlar. tuberculosis (insan patojeni. Kültürde görülebilir kolonilerinin oluşması için 6-8 hafta süre gerekir.Jensen [Yumurta + Patates + Mineraller + inhibitör (Malaşit Yeşili)] Middlebrook 7H [14C kullanılarak yapılan hızlı tanı yöntemleridir] kullanılan besiyerleridir. Basil kuruluğa dirençlidir. M. Löwenstein . Fosfatidler kazeifikasyon nekrozu oluşumunda rol oynarlar. Önemli Bilgiler M. böbrek gibi) yerleşmeyi sever. Tüberküloz basili dışı mycobacteriler (M. tuberculosis'in ortalama yarılanma ömrü 18 saattir. M. . Klinik materyalleri konsantre etmek için NaOH kullanılır. böylece kurumuş balgamlarda uzun süre canlı kalabilir.14). Kord faktör ise organizmanın virülansı ile ilişkilidir. Patogenez M. M. gliserole dirençli) M. tuberculosis'in ekzotoksini ve endotoksini yoktur. bovis (sığır patojeni. süt enfeksiyonu) . İnsanlar doğal kaynaklarıdır. pastörizasyon işlemi hatalı yapılırsa insanlarda gastrointestinal tüberküloza neden olur. tuberculosis insanlara damlacık enfeksiyonu ile bulaşır (Şekil 2. Vücutta başlıca RES hücreleri içinde (özellikle makrofajlar) bulunurlar. bu durum aerosollerle bulaşmada önemlidir. Duvar yapısının özelliğinden dolayı Gram ile kötü boyanırlar. Bu nedenle yüksek oksijen bulunan dokulara (akciğer. inek sütlerinde bulunur. inhibitör boyalar diğer bakterilerin üremelerini engeller. Wax D'nin antijenlere karşı immün yanıtı arttırdığı gösterilmiştir. hayvan enfeksiyonları görülmez. M.MİKROBAKTERİLER Mycobacteria Aside rezistan. lezyonlar organizmanın varlığına ve konağın yanıtına bağlıdır. gliserole duyarlı. 97 . Bu proteinler PPD (purified protein derivative) deri testindeki antijenlerdir. leprae. M. Bulaşma ve Epidemiyoloji M. tuberculosis kültürde üretilebilirken. avium intracellulare gibi) Mycobacterium tuberculosis Hastalık Tüberküloz etkenidir. uzun zincirli yağ asitleri olan mikolik asit organizmanın ARB boyanmasını sağlar.

bu etkinlik basillerin öldürülmesi için yeterli değildir. ortalama 2-6 hafta sonra gelişmeye başlayan hücresel inımünite sonucunda PPD pozitifleşir.37 PPD testi >5mm indurasyonların (+) kabul edildiği kişiler • infekte kişilerle kontakt kurmuş bireyler • Anormal göğüs grafisine sahip kişiler • HIV infekte ve diğer immunsüpresif kişiler >10mm indurasyon (+) kabul edildiği kişiler • Yüksek prevalansa sahip bölgelerden göç etmiş yabancılar • Sağlık personeli • Toplu yaşanılan yerlerde kalanlar (Yurtlar. Infekte olmuş makrofajlar. immünite gelişmemiştir. dalak. Basillerin makrofajlarca mediastinal hiler lenf bezlerine taşınması sonucunda. basiller. basillerin ve konağın bazı özelliklerine ve karşılıklı etkileşimlerine göre farklılıklar gösterebilmektedir: ilk karşılaşmada alveollere yerleşen basile karşı ilk olarak nötrofil yanıtı gelişir. şiddetli bir enflamasyon ile sınırlandırılarak yayılması engellenir (Tip IV Aşırı Duyarlılık benzeri). Basiller fagolizozom gelişimini önleyerek bunların zararlı etkilerinden korunurlar. bakteriyel pnömonide olduğu gibi bir enflamasyon oluşur. bölgeye toplanan nötrofiller ve sitokinlerce aktive edilememiş alveoler makrofajlarca fagosite edilirlerse de. bazen de mediastinal lenf bezlerinden hematojen yayılımla akciğer apeksine (Simon odağı). Antijenle daha sonraki karşılaşmalarda ise karşılaştığı bölgede. Dolayısıyla. solunum yollarındaki silier aktiviteye takılırken veya havada uzun süre kalamazken.15). Akciğerde akut.Koch fenomeni: Organizma bir antijenle uygun dozlarda karşılaştıktan sonra bellek T lenfositleri aracılığı ile bir duyarlılık gelişir. Tablo 2. aerosoller alveollere kadar ulaşabilmektedir (Şekil 2. Zamanla üredikleri makrofajları parçalayarak serbestleşirler ve bunu fagositoz-intrasellüler üremelizis döngüleri izler. içlerindeki basilleri bölgesel (hilermediastinal) lenf bezlerine lenfatik yolla ulaştırabildikleri gibi (Ghon odağı). süt çocuğu ve küçük çocuklarda çoğunlukla primer enfeksiyon şeklindedir ve milier formun görülmesi de nadir değildir. Organizma basil ile daha önceden karşılaşmamışsa. buralarda odaklaşırlar (milier tbc). bakımevleri) • Diğer medikal risk faktörleri olan kişiler >15 mm indurasyon (+) kabul edildiği kişiler • Risk faktörü olmayan kişiler 98 . Bölgedeki makrofajlanın birbirine füzyonu sonucunda basillerin çevresinde multinükleer dev hücreler (Langhans) oluşur. karaciğer. kemik. Böylece intrasellüler olarak üremeye başlarlar ve enfeksiyon başlar. lokalize. havada uzun süre asılı damlacık halinde bulunabilen ve herbiri 1-3 basil içeren küçük. Tbc. Lenfatik yayılım sonucunda akciğer hiier lenf bezlerinin de olaya katılması ile Ghon odağı gelişir. Primer enfeksiyonun seyri. kemik iliği ve MSS (Rich odağı) gibi organ ve dokulara da yayılabilirler. Basil saçan insanların öksürerek çevreye saçtıkları iri tükrük damlacıkları. çevreye saçılan.

Bu arada makrofajlarca salınan prokoagülan faktörler koagülasyon faktörlerini aktifleştirir ve böylece kan damarlarında trombüsler gelişir. Basil sayısının çok fazla olduğu durumlarda ise sınırlandırılamaz ve makrofajlarda bulunan TNF-. Bu yapıya tüberkül adı verilmektedir. fibroblastlar. monosit ve lenfositlerden ibaret kalın bir yapı oluşturulur. Bu büyük lezyonların sınırlandırılması sırasında çevredeki kalın fibrin dokusu lezyon içine yeterli sayıda makrofajların girişini engeller. Sonuçta lezyonun santral bölgesinde kazeifikasyon nekrozu gelişir. Ardından. salgıladıkları sitokinler aracılığı ile dolaşımdaki makrofajları aktifleştirirler. İlk eksüdatif lezyon 3 mm'den küçük bir odak halinde fibroze olmuşsa. makrofajlar basilleri öldürebilir. Böylece basil öldürülemez. reaktif oksijen metabolitleri ve basilin kord faktörü gibi toksik ürünler. basil bu şekilde sınırlandırılır. Buna granülom adı verilmektedir. bölgedeki doku yıkımını arttırır. Basil miktarının fazla olduğu daha nadir olgularda ise akciğerde >5 mm nekroz odakları oluşur. granülomun çevresine fibröz doku oturur. Hiler lenf bezlerinde de sınırlı bir kazeifikasyon nekrozu ve kalsifikasyon oluştuktan sonra rezolüsyon gelişerek birey tamamen iyileşebilir. epiteloid hücreler. 99 .CD4+T lenfositler. Basilleri çevreleyen multinükleer dev hücrelerin de çevresinde.alfa. Eğer basil sayısı az ise aktifleşmiş makrofajlar minimal doku hasarı ile basili sınırlayacaktır.

Primer enfeksiyonun yayılırını sırasında basil beyine de ulaşabilir ve özellikle de pO2si yüksek olan bazal bölgeye. Tbc çocuklarda saptanan plevral efüzyonların en önemli nedenlerindendir. Primer kompleks plevraya yakınsa plevral efüzyon gelişebilir. Orta bölgedeki kazeumun bronşa açılması ile ortası kaviteli.Basil ile ilk kez karşılaşmış kişilerin primer enfeksiyonlarında gelişmiş olan tüberkül de sınırlayıcı olamayabilir. Bu patolojik yapı da fibrozis veya kalsifikasyon ile iyileşir. genç bir kişide serozaların inıflamasyonunda tbc ve kollajen doku hastalıkları başta düşünülmelidir. 100 . Bronşa açılım sonucunda akciğer içi yayılımla tbc bronkopnömoni veya lenfohematojen yolla milier tbc gelişebilir. çevresi bağ dokusundan ibaret kavern gelişir. Kural olarak.

101 . Renal tbc'de hematüri önemli bir bulgudur. ikinci karşılaşma bölgesinde (çoğunlukla akciğerde) veya reaktivasyonun geliştiği bölgede (beyin. alkolizm. Organizmada ilk karşılaşma ile edinilmiş olan geç tip ADR nedeniyle. kontrol altına alınamamış diabet ve gebeliktir. Ancak konak akciğerinde ve daha çok hiler lenf bezinde sınırlandırılmış konumda sessiz ancak canlı basil taşıyabilir. deri tbc gibi organ/doku tbc veya venalara açılım ile milier tbc gelişebilir. Açılım pulmoner venaya olmuşsa milier tbc gelişebilir. primer enfeksiyon sırasında hematojen yayılımla çeşitli organlara yerleşmiş ve gelişen anti-tbc immünite ile ilk basillerin tekrar aktifleşmesi ile reaktivasyon denir. granulomatöz hepatit. habasetler ve HİV enfeksiyonu gibi enfeksiyon hastalıkları. Sekonder enfeksiyon: Tbc basilleriyle 2. özellikle submandibuler servikal ve akciğer hiler lenf bezleri tutulur. dalak. immüno-süpres-sif tedavi. kemik. Basil. eklem ve kemik tbc. Gelişen immüniteyle burada sınırlandırılabilir veya daha çok çocuklarda görüldüğü gibi. Sekonder endojen enfeksiyon (reaktivasyon) immün sistemde viral hastalıklar (rubeola. Tbc lenfadenit daha çok çocuklarda görülür.subkortikal beyin dokusuna yerleşir. Bu kez hiler lenf bezleri olaya katılmaz Sekonder enfeksiyondaki doku yanıtı prodüktif niteliktedir. Fistülize olarak cilde açılabilirler. değişik bölgelerde tbc lenfadenit. Primer enfeksiyon %90 şifa bulur. Hiler lenf bezinden komşuluk yolu ile akciğer ve plevra tbc. granulom tüberkül ve kavern gelişimi ile sonuçlanır. Diabetlilerde ise atipik lokalizasyonlarla karşılaşılabilir. menenjit. dalak gibi primer enfeksiyonun dağıldığı bölgelerde) enflamasyon oluşur. boğmaca gibi) veya ilaçlar nedeniyle meydana gelen supresyon sonucunda gelişmektedir. plasenta veya amniyotik sıvı yoluyla fetusa da geçebilmekte ve konjenital enfeksiyonlara yol açabilmektedir. kez karşılaşma ile ekzojen olarak meydana gelmişse reenfeksiyon. Tüberkül bronşa boşalırsa bronkojen yayılım oluşur. böbrek. tbc menenjit tablosuna yol açabilir. ürogenital tbc. influenza. Dışarıdan basilin alınması büyük çoğunlukla solunum yolundan gerçekleşir. malnutrisyon. Reaktivasyonda etkili faktörler. Sekonder ekzojen enfeksiyon (reenfeksiyon) genellikde akciğerde apeks bölgesindedir.

bazen de 10 hafta sonra PPD testi pozitifleşir ve aşı yerinde hızla iyileşen küçük bir doku reaksiyonu gelişir. scrofulaceum scrofula etkenidir. Hastanın balgamı 2-3 hafta içinde noninfeksiyöz olmasına rağmen tedavinin normal süresince devam ettirilmesi gerekir. gece terlemesi ve kilo kaybı en çok görülen bulgulardır. NaOH ile konsantre edilen materyal Löwenstein Jensen agara ekilir. pirazinamid 2 ay kullanılır.18). rifampin ve pirazinamid üçlü tedavisi uygulanır. İzoniazid bakterisidaldir. BACTEC besiyerinde radyoaktif metabolitler vardır ve üreme 2 hafta içinde gösterilebilir. Pulmoner tbc'de öksürük ve hemoptizi olur. Atipik Mycobacteria Doğal ortamda çok yaygın bulunan bu bakteriler immün sistemi normal olanlarda enfeksiyon etkeni olmazlar. Dissemine tbc'nin en önemli klinik formları tbc menenjit ve vertebral osteomyelit (Pott hastalığı) dır. 4-6. INH'ın hepatotoksik olduğu unutulmamalıdır. Ateş. Hem M. INH ve rifampin 6 ay. immunsupresyondaki PPD pozitifleşmiş hastalara INH ile 6-9 aylık kemoprofilaksi uygulanır.Guerin) aşısı ile sağlanır. İzoniazid gibi ilaçlara direnç nedeniyle duyarlılık testleri uygulanabilir. İmin ün yetersizliği ve ilaç direnci olanlarda etambutol eklenir ve bu dörtlü tedavi 9-12 ay devam eder. Büyüme ve pigment oluşturma yeteneklerine göre dört grupta incelenirler. M. Klinik Bulgular Basil ile birçok organ tutulabilir. Pulmoner tbc'de INH. Değerlendirme 8 haftalık bir süreçte yapılmalıdır (Şekil 2.İmmünite ve Hipersensitivite İmmünite BCG (Bacille de Calmette-. halsizlik. tedavide kullanılan ana ilaçtır. BCG aşısı. Ayrıca. tuberculosis hem de M. En hızlı test için DNA amplifikasyon yöntemleri kullanılabilir (PCR gibi). Aşı uygulandıktan sonraki karşılaşmalarda. 102 . Laboratuvar Tanı Klinik materyallerin ARB ile boyanması ilk yapılan laboratuvar testtir. Milier tbc yaygın lezyonlar ile karakterizedir. tuberculosis niasin üretir. virüs ve lösemi/karsinom gibi tümör hücrelerine karşı immunstimülasyon sağlamaktadır. Korunma PPD deri testi pozitifleşen asemptomatik enfeksiyonlularda. duyarlılara göre daha kolay sınırlandırılmaktadır. bakteri. Bu aşının yapıldığı kişide. M leprae'ya karşı bağışıklığı güçlendirir. diğer tbc basillerinden ayrımında kullanılır. Tedavi Multipl ilaç tedavisi 6-9 ay süresince uygulanır. Scrofula'da ağrısız genellikle tek taraflı servikal lenfadenit görülür. Auramin boyaması ile floresan görünümlü bakteriler daha kolay tanınabilir. basil. semptomatik tbc enfeksiyonlu ailelerin çocuklarına.

fortuitum-chelonei complex) Mycobacterium leprae Hastalık Hansen tarafından tanımlanan M. • Grup IV (hızlı üreyenler) organizmalar. Lepromatöz lepra: Bakteriyemi vardır. Lepram yüzde görünü bozukluğuna (aslan yüzü). Hastalığın anerji safhasıdır. Hastalığın rezervuarı tedavi edilmemiş insanlardır. marinum).38). Globi içeren hücrelere lepra hücresi denilmektedir. kansasii. genellikle dokunun serin bölgelerini tutarlar. Deri sıyrıkları. leprae 1873'den beri sentetik besiyerlerinde üretilememiştir. İnsan leprasından nazal kazıntı ile elde edilen materyal armodillalarda yaygın lepromatöz lepra geliştirmektedir. burunda septum ülseri ve çökmelere neden olur. M. Profilaksi uygulanmazsa basille karşılaşan çocukların ortalama %10 kadarı hastalığa yakalanmaktadır. Patogenez Duyarlı kişilerde vücuda giren basil kan dolaşımı ile deri ve sinirlere yayılır. immünolojik ve histokimyasal bulgular göz önüne alınarak bir uçta tüberküloid lepra diğer uçta da hastalığın en ciddi formu olan lepromatöz lepra yer alır (Tablo 2. diğerlerinin aksine 7 gün içinde ürerler (M. Bakteriyolojik. Basil taşıyan makrofajlara Virchow hücreleri (lepra köpük hücreleri) denir. Tüberküloid lepra: Leprid denilen makül veya plak şeklinde lezyonlar görülmektedir. Cüzzam (lepra) etkenidir. deri lezyonlarına leprom denir. yaralanma ayrıca yiyeceklerle veya inhalasyonla bulaştığı kabul edilmektedir. hipopigmente. Mikobakteriler içinde DOPA aktivitesi gösteren tek türdür. Bulaşın ancak küçük yaşlarda az miktarda basille uzun süre temastan sonra gerçekleştiği düşünülmektedir. scroufulaceum) • Grup III (nonkromojen) organizmalar pigment oluşturmazlar (çok az oluşturabilirler) (M. kepekli bir görünümü vardır ve duyu kaybı gelişir. Sınırları belirgin. Hücresel immünitedeki bozukluk derecesine göre hastalığın klinik gidişi etkilenir. Önemli Bilgiler EZN ile koyu kırmızı boyanan globi denilen kümeler tarzında görülen basillerdir. Klinik Bulgular Lepranın başlangıcı sinsidir. eritematöz veya bakır renginde olabilir. avium-intracellulare complex). 103 . • Grup II (Scotokromojen) organizmalar başlıca karanlıkta pigment oluştururlar (M.• Grup I (Fotokromojen) organizmalar ışık altında sarı portakal renkli pigment kolonileri oluştururlar (M.19). ileri dönemlerde sinir lezyonlarında simetrik genişlemeler ve bu sinirlerin innerve ettikleri alanlarda yavaş ilerleyen duyu ve motor bozukluklar gelişir (Şekil 2. Bulaşma yolu tam olarak bilinmemektedir. Nörolojik bulgular deri lezyonlarından önce gelişir. dövme. Basile karşı koruyucu mekanizma hücresel immünitedir.

Tablo 2. ARB ile daha iyi boyanırlar. Diş abseleri servikofasiyal tip için. israelii'dir. Çocuklarda nadir olmakla beraber hemen her zaman insan ağız ve barsak florasında üretilebilir. torasik. kızarık olmayan granülomatöz tabiatlı (ortası abseli) doku lezyonları gelişir. Oral-servikofasiyal. Toprak ve sularda yaygın olarak bulunurlar. Actinomyces kelime anlamı "ışınsal mantar"dır. Olguların %90'ından N.Laboratuvar Tanı Lezyonlardan hazırlanan preparatlarda basilin gösterilmesi tanıyı kesinleştirir. Lepromatöz lepralıların eşleri ve çocukları dapson ile kemoproflaksiye alınır. Bakteri sentetik besiyerleri ve canlı hücre kültürlerinde üretilemez. Hücresel immünitenin ölçülmesi için Lepromin veya Mitsuda deri testleri yapılır. aktinomikozda ilk seçilecek ilaçtır. sindirim kanalı cerrahisi. yaralanma abdominal tip için. Besiyerlerinde kavuniçi koloniler yaparlar. Actinomyces Zorunlu anaeroptur. doku harabiyeti kalıcı olabilir. ancak daha sonraki dönemlerde ağrısız. Tedavi ve Korunma Basil sayısı çok olanlarda ayda bir 600 mg rifampin ve 300 mg klofazimin. Sıklıkla kontamine tozların inhale edilmesiyle akciğer yerleşimli veya daha az olarak deri altına travmatik girişle aktinomikotik miçetoma şeklinde seyreder. Cerrahi eksizyon ve drenaj faydalı olabilir. Nocardia Aeroptur. Hasta örneğinde ve kültürlerde farklı morfolojik özelliklere sahiptir. Bulaşma için travma önemli bir faktördür. asteroides sorumludur. rahim içi araç (kontrolsüz uzun süreli) kullanımı da pelvik tip için başlangıç travmalarıdır. Kültürlerde ise gram pozitif basiller şeklindedir R tipi koloniler yaparak ürerler. günde 100 mg dapson 6 ay süreyle verilir. aspirasyon akciğer enfeksiyonları için. Tedavi Penisilin. İnsanda normal florada bulunmazlar.38 Tüberküloid lepra ile lepromatöz lepra arasındaki farklar Özellik Hücresel immünite Lezyonlarda basil Humoral immünite Hafif klinik tablo Lepromlar ile karakterize ağır klinik tablo Sürekli bakteriyemi Aslan yüz görünümü Lepromin deri testi Ciltte lenfosit infiltrasyonu Tüberküloid lepra İyi Az Kötü (+) (-) (-) (-) (+) CD4 T Helper Lepromatöz lepra Kötü Çok İyi (-) (+) (+) (+) (-) CD8 T supressor Actinomycetes Actinomyces türleri Mantar benzeri bakterilerdir. Püyleri sarı sülfür granülleri içerir ve bakteri filamentöz yapıdadır. basil sayısı az olanlarda ise ayda 600 mg rifampin. Pozitif testler kişinin dirençli olduğunu gösterir. anaerop olanlar ise normal mukoza florasında yer alırlar. abdominal ve pelvik tipte olmak üzere dört klinik şekli vardır. insan enfeksiyonlarında en sık rastlanan suşu A. 104 . günde 100 mg dapson ve 50 mg klofazimin tedavisi iki yıl süresince. Akut döneminde sellülit olur. Tedavi yüksek dozda ve uzun süre uygulanmalıdır. Çoğu aerop olup toprakta yaşarlar. Nokardiyalar Gram pozitiftir ve çoğu aside dirençlidir. Genetik çalışmalar sonucunda bakteri olarak kabul edilmişlerdir. Sinir biyopsisi alınması tavsiye edilmektedir. Basit besiyerlerinde üreyebilirler.

Zayıf ve düzensiz boyanmaları nedeniyle boncuklu filamanlar şeklindedir. en sık görülen etkeni N. Atipik pnömoni etkenleri • Mycoplasma pneumoniae • Legionella pneumophila • Chlamydia pneumoniae • Chlamydia psittaci • Coxiella burnetti Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni etkenidir. granülom yoktur. L. Tanı ARB boyanırlar (Tablo 2. Tüberküloz benzeri tablo oluşturur ancak. çok sayıda ve birbiriyle ilişkili. havalandırma sistemleri.Sıvı besiyerlerinde mikobakteriler gibi yüzeyel zar oluştururlar. Primer kutanöz enfeksiyon daha çok tropikal iklimlerde görülür.20). braziliensis'dir. Steroid kullanımı yayılımı körükleyen en önemli etkendir. Pulmoner enfeksiyonun aksine immünitesi normal olanlarda da görülebilir. Tablo 2. üçte bir olguda ampiyem görülür. Nokardiyozda tipik lezyon apsedir. Doğada serbest yaşayabilen ve laboratuvarda sentetik besiyerlerinde üretilebilen en küçük mikroorganizmadır.39). Genelde süpürasyonu bol. bitişik apse paketleri halindedir. sauna gibi buharlaşmanın çok olduğu yerlerden bulaşır. pneumophila lejyoner hastalığı etkenidir. Pulmoner nokardiyoz röntgente tek veya çoğul apse. pneumoniae en önemli patojenidir.39 Tanısında Aside rezistan boyama (ARB) kullanılan mikrobiyolojik etkenler • Mycobacterium spp • Nocardia asteroides • Bacillus anthracis'in sporu • Legionella micdadei • Cryptosporidium parvum Tedavi Tüm klinik şekillerde sülfonamidler en etkili ilaçlardır. kalsifikasyon nadirdir. M. Besiyerlerinde ortalama 4 haftada ürerler. Kavitasyon veya endobronşiyal lezyon olabilir. klimalar veya banyo. Mikoplazmalar Mikoplazmalar atipik şekilli küçük duvarsız mikroorganizmalardır (Şekil 2. Pulmoner nokardiyoz veya miçetoma etkenidir. Relaps görülebilir. Atipik pnömoni etkenidir. nodül veya kitleler halinde görülebilir. Özellikle hücresel immün sistem yetersizliği olgularında enfeksiyon gelişmesi ve yayılması önemlidir. ağır seyirli 105 .

damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşır. Klinik Bulgular Primer atipik pnömoniye neden olur. 106 . Bakterilerin L formundan. hastalığın ikinci epizodları görülebilir. pneumoniae (TWAR ajanı) sıkışık yaşam şartlarında epidemiler yapar. çevreye doğru açılan pnömonik inflltrasyonlar ve beklenenden daha az railerin alındığı. Enfeksiyon sırasında eritrosit. Daha çok 5-30 yaş hastalığı olup. zorunlu aeropturlar. daha hafif bir lökositoz ile seyreden (atipik) bir tablodur.40). Sadece bir serotipi vardır ve antijenik olarak diğerlerinden farklıdır. Tipik olarak tek taraf akciğer orta-alt lobların ortası kondanse. Yakın temas içindeki insanlarda pnömoni salgınları yapar. Patogenez ve Epidemiyoloji Sadece insanlar için patojendir. osmotik şoka dirençli olmaları ve hiçbir zaman hücre duvarı oluşturmamaları ile ayrılırlar. üremesi için ortamda sterol olmalıdır. Oksidaz enzimleri sitoplazmadadır. Katı besiyerindeki kolonileri sahanda pişmiş yumurta şeklindedir (Şekil 2. solunum sekresyonlarıyla ile bulaşır. M. C. Önemli Bilgiler Mycoplasma'ların. sitoplazmik membranlarında da sterol bulunur. burnetti ise zoonozdur. Mycoplasma pneumoniae (Eaton ajanı) Hastalık Atipik pnömoni etkenidir. pneumoniae enflamasyon mekanizması halen anlaşılamamıştır. psittaci ile C. Solunum mukozasına invazyon göstermez ancak siliyer aktiviteyi inhibe eder ve epitelde nekroz oluşur. Dünyada yaygındır ve kış aylarında insidensi artar. Kültür ortalama bir haftada sonuçlandığından erken tanıda faydalı değildir.21). % 50-70 olguda belirlenen >1/32 titrede soğuk agglütinasyon pozitifliğidir. İmmünite kalıcı değildir. aile içi enfeksiyonlara yol açar. C. Laboratuvar Tanı Spesifik laboratuvar bulgusu. Mycoplasma'lara karşı gelişen antikorların eritrositlerin yüzeyindeki "i" antijenleri ile reaksiyona girmesi ve bunları soğuk ortamda agglütine etmeleridir. pnömoni dışında sistemik bulgular da görülür.pnömoni yapar. akciğer ve karaciğer hücrelerine karşı otoantikorlar meydana gelir (soğuk aglutininler). Bunun nedeni. beyin. Bakteri filtrelerinden geçebilirler (Tablo 2.

üremeleri için sterol gerekmez. Akıntı ile karakterize genital enfeksiyonlar yaparlar. Nongonokoksik üretrit olgularının %20'si ureoplasmalar ile gelişir. civa ve bizmut ile kolaylıkla inaktive edilebilir. hominis ve ureaplasmalar PID etkenidir. Spiroketler İnce duvarlı. menenjit. Soğuk uygulama yapılmamalıdır. miyelit. Antijenik yapıları özellik arz eder. T-mycoplasma) ise farklı olarak daha küçük koloniler yapar. Kan bankasında 0-4°C'de 3-5 günde torba kanın içinde bakterinin infektif olamayacağı kabul edilir. Protoplazmik silindir. Kuruluk ve 42°C üzerindeki ısıya dayanıklı değildir. üretritlerde ise bunlar veya kinolonlar kullanılır. Hücrelerinin yüzeyindeki glikolipid antijenler insanlardaki bazı glikolipid yapılı maddeler içeren (beyin dokusu gibi) dokularla benzerlik gösterir. Betalaktam antibiyotikler etkisizdir. %1-4 Oksijenli ortamda daha iyi ürer. Reiter suşları) in vitro anaerobik kültürlerde üretilebilir.41) ve anneden çocuğa olur. T. Treponema ve leptospiralar çok incedir. Treponema pallidum 6-14 kıvrımlı patojen türleri ile enfeksiyonlara neden olan spiril bakteridir. boyunun birkaç misli yer değiştirmesi ve bir uçtan diğer uca dalgalanma hareketi göstermesi karakteristik özelliğidir. Borrelia'lar daha kalındır. Aksiyal filamentleri (endoflagella) aracılığı ile hareketlidir. Kadın/erkek oranı 1:1'dir. Penisiline direnç gösterilememiştir. İnsanlarda hastalık yapan 3 bakteri vardır. pallidum doku kültürleri ile besiyerlerinde üretilememiştir. Treponema. Borrelia ve Leptospira. Arsenik. Bulaşma insandan insana. çoğunlukla cinsel ilişki (Tablo 2. DİC. hareketli basillerdir. Nonpatojenik Treponema türleri (örn. Penisiline duyarlıdır. içerdikleri üreaz enzimi ile üreyi parçalayarak enerji kaynağı olarak kullanırlar. Bakteri buzdolabında ortalama 24 saat içinde infektivitesini kaybeder. pallidum mikroaerobik bakteridir. ancak yarılanma ömrü (30 saat gibi) uzun olduğu için inaktive olması uzun sürer. koagülopati. Treponema pallidum Hastalık Frenklerden yayılması nedeniyle ülkemizde Frengi olarak bilinir. aksiyal filament ve dış membran olmak üzere üç ana yapıdan oluşmuştur. kardit. Diğer Mikoplazmalar M.40 Bakteri filtrelerinden geçebilen klinik önemi olan bakteriler • Mycoplasma pneumoniae • L formu bakteriler • Coxiella burnetti • Campylobacter jejuni • Acinetobacter baumanii Ureaplasma'lar (Minik Mikoplazmalar.Tedavi ve Korunma Tedavide tetrasiklin ve/veya eritromisin kullanılır. Giemsa ve diğer boyalar ile boyanabilir. T. kıvrık. Antimikoplazma antikorlar burada oturarak. Proteus'lar gibi üriner sistem enfeksiyonlarına yol açarlar. artrit (Reiter Sendromu) gibi immun kompleks hastalıkları yaparlar. 107 . ancak karanlık alan mikroskopları aracılığı ile görülebilir. Tablo 2. Direkt incelemede uzun ekseni etrafında burgu şeklinde dönmesi.

Anogenital bölge. keratit 108 . kemik tutulumu. lenfadenopati. Sekonder sifiliz de kendiliğinden iyileşir. kondüloma lata. Hutchinson dişleri. Bulaşma cinsel temas ile genital mukozalar veya yaralanmış deriden olur. Bu dönemde deri. korioretinit. aort yetersizliği Parezi. lenf ve kan yoluyla vücuda yayılır. Enfeksiyondan 2-10 hafta sonra giriş bölgesinde bir papül gelişir.41 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Hastalık Klamidya enfeksiyonu Gonore Genital herpes Siğil. tabes dorsalis. aksillalar ve ağızda Condylomalar ortaya çıkar. Spiroketler giriş alanında çoğalır ve bir müddet sonra lenf bezlerine ve kan dolaşımına geçer. hepatosplenomegali. Olguların %10-20'sinde primer lezyon rektal.42 Sifilizte evreler ve klinik bulgular Evre Erken dönem Primer Sekonder Latent Geç dönem Erken Geç Bening Kardiyovasküler Nörosifiliz Konjenital sifiliz Erken Geç Zaman 3 hafta 2 hafta-6 ay 1 yıldan az 1 yıldan çok Aylar. aort anvrizması. Kalanlar ise tersiyer döneme girerler. latent sifiliz ve geç sifiliz şeklinde sınıflandırılır. bu sert kenarlı temiz ağrısız bir ülser izler (sert şankr). kemikler ve karaciğerde granulomlar (gomlar). nefrit (immün kompleks tipi) ve periostit eşlik eder. demans Mukokutanöz lezyonlar.Tablo 2. alopesi. lenfadenopati Ateş. pallidum sağlam mukoza ve travmatize deriden kolayca girer. ciltte multipl lezyonlar. Erişkin tip sifiliz: Sadece insan enfeksiyonları görülür. aort kapak yetersizliği gibi) olur. menenjit Asemptomatik Asemptomatik Gomlar Aort anevrizması. Hem primer hem de sekonder sifiliz spiroketlerden zengindir ve çok infeksiyozdur. Primer lezyon 2-10 hafta içinde kendiliğinden iyileşir ancak bundan sonra ikinci dönem sifiliz bulguları başlar. Bunlara sifilitik menenjit. lenfadenopati. A. Tablo 2. perianal veya oral olabilir. anogenital kanser Trikhomoniyaz AIDS Şankroid Sifiliz Lenfogranuloma venereum Candidiasis Bakteriyel vaginosis Etken Chlamydia trachomatis (L haricindeki tüm serotipler) Neisseria gonorrhoeae Herpes simplex virüs tip II Human papillomavirus Trichomonas vaginalis HIV Haemophilus ducreyi Treponema pallidum Chlamydia trachomatis (L serotipleri) Candida albicans Gardnerella vaginalis T. %30'luk bir hasta topluluğu serolojik olarak pozitif ancak klinik bulguların görülmediği latent dönem sifilize geçer. hepatit. merkezi sinir sisteminde dejeneratif değişiklikler veya kardiovasküler lezyonlar (aortit. inkübasyon süresi 3-90 gündür. hastalığın dönemlerine göre ise erken sifiliz. yıllar 10-30 yıl 2-20 yıl 0-2 yıl 2 yıldan sonra Semptomlar Şankr. nörosifiliz Anemi. Klinik Sifilizin oluştuğu döneme göre konjenital sifiliz ve edinsel sifiliz. Avuç içi ve ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudun her yerinde makulopapüler döküntüler görülür. ostekondrit.Tedavi edilmeyen olguların %30'u kendiliğinden iyileşir. optik atrofi.

TPHA: Ucuz ve spesifik bir testtir. Buradan alınan materyallerde hareketli spiroketlerin gösterilmesi tanı açısından değerlidir. malinitesi olanlarda pozitiflik saptanabilir. Tanı testi olarak kullanılır. bazen yaşam boyu pozitif kalabilir. Tedavi takibinde kullanılır. endemicum ise bejel hastalığı etkenidir 109 . Konjenital sifilizli bebeklerde interstisial keratit. Doğrulama testi olarak kullanılır. Birinci ve ikinci dönem sifilizde yüksek duyarlılıkları vardır. sekonder veya konjenital sifiliz deri lezyonarından alınan eksuda karanlık alan mikroskopisi ile hızlı tanıda kullanılabilir (Tablo 2. Bunlar nonspesifik IgM ve IgG tipinde antikorlardır.43). multipl transfüzyon yapılanlar. Diğer treponemalar T. otoimmün hastalıklarda.Tüm tersiyer lezyonlarda treponemalar nadirdir ve lezyonların çoğu hipersensitivite reaksiyonlarına bağlıdır. İlaca karşı direnç bildirilmemiştir. yaşlılar. Sifilizli bebeklerin kanında reajin antikorları yükselebilir ancak enfeksiyon yok ise anneden geçen antikorlar kısa bir süre içinde düşer. Treponemal testler: Özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek. Nontreponemal testler: Enfeksiyondan 4-8 hafta sonra pozitifleşir. Bunların bir kısmı düşükle sonlanır. Laboratuar hataları dışında. pallidum'un gösterilmesi ve Fetal IgM pozitifliği ile tanı konulur. Hutchinson's dişleri. Penisilin alerjisi varsa doksisiklin veya tetrasiklin tercih edilir. bakteriyel ve viral enfeksiyonlar. Bu testler kardiyolipinlesitin-kolesterol antijenine yönelik antikorları ortaya çıkarır. kondiloma lata ve mukoza lezyonları bol miktarda mikroorganizma içerir. Sifilizli gebelerin uygun tedavisi ile konjenital sifiliz önlenebilir. ancak kalanları zamanında doğar. T. Primer şankr. Tanı Primer. periostit ve değişik merkezi sinir sistemi anomalileri görülür. Ancak unutulmamalıdır ki bu dönemde de göz ve merkezi sinir sisteminde hala bakteri bulunabilir (Tablo 2. Kongenital enfeksiyon tanısı için bebekte antitreponemal IgM antikorları aranmalıdır. Meningovasküler sifilizde BOS'ta VDRL ve TPHA pozitifliğe anlamlıdır. hamileler. T. FTA-ABS: En duyarlı testlerdendir. B.43 Sıfilizdeki tanı testleri Test tipi Mikroskopi Kültür Seroloji Yöntem Karanlık alan Direkt floresan antikor Üretilemez Nontreponemal testler VDRL RPR Treponemal testler FTA-ABS MHA-TP Oral lezyonların tanıda değeri yoktur. Prenatal dönemde amniotik sıvıda PCR ile T.42). Tedavi sonucunda uzun süreler. Tarama amaçlı kullanılan testlerdir. Kongenital sifiliz: Sifilizli gebe kadın T. pertenue yaws. bakteriye spesifik testlerdir. Tedavi bitiminde antikor fitresi düşer. kemer burun. pallidum'u fetus'a gestasyonun 10-15. Oral spiroketler tanıda karışıklığa sebep olabilir. narkotik ilaç kullananlar. Bu testlerin en önemli sorunu yalancı pozitiflik yaşanmasıdır. ci haftalarında bulaştırabilir. Tablo 2. Serolojik olarak nonspesifik reajinik antikorların ve spesifik antitreponemal antikorların araştırılması ile tanı konulabilir. Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) ve Rapid Plasma Reagin (RPR) aglutinasyon testleri en sık kullanılanlarıdır. TPI: Canlı treponemalar kullanıldığı için ancak araştırma laboratuarlarında uygulanabilen bir testtir. careteum pinta. Altın standarttır. Tedavi İlk seçenek penisilindir.

Tedavi edilmezse aylarca sürebilen latent döneme geçer. Kalp kapakları tutulmaz. Geyik gibi büyük memeliler rezervuardır. Ateşli dönemde yapılırsa. radikülonörit). aspirine yanıt vermeyen ağrı tipiktir. Septik tarzdadır. B. enzimler ve diğer önemli virülans faktörleri tespit edilememiştir. Leptospira Leptospiralar az kıvrımlı spiroketlerdir. recurrentis bitler aracılığı ile bulaşır. Serolojik testler sık kullanılmaz. Normal floradaki spiroketler ile çarpraz reaksiyon sık görüldüğü için tanı PCR ile doğrulanmalıdır. baş ağrısı ve multiorgan yetersizliği görülebilir. kranial nörit. Birinci dönem: Isırık yerinin çevresinde eritema kronikum migrans gelişir. Ancak tanı için fazla kullanılmaz. Kronik progressif MSS enfeksiyonu eşlik edebilir. Leptospiroz etkeni Leptospira interrogans'tır. miyalji görülür. Spiroketler birçok dokuda çoğalabilir. B. dönemden aylar veya yıllarca sonra genellikle tek taraflı ve dizde fazla olmak üzere büyük eklemlerde artrit gelişir. Antijenlere karşı antikor gelişir. Tanı özellikle ateşli dönemde periferik kan yaymasında spiroketlerin gösterilmesi ile konulur. Serumlu kültürlerde üretilebilirler. Borrelia recurrentis B. Ekzotoksin. Hastalık süresince ortalama 3-10 kez bu ataklar devam eder. B. hermsii ve diğer suşlar tekrarlayan ateş etkenidir. hermsii ise keneler ile bulaşır. yeni antijenleri ile tekrar akut enfeksiyon başlar. ancak rutin kültürlerde genellikle üremez. Antikor fitresi yükseldiği zaman atak iyileşir. İkinci dönem: kardiyolojik ve nörolojik hastalık tabloları (menenjit. Fareler başta olmak üzere diğer kemiriciler ve evcil hayvanları infekte edebilir. Korunmada artropodlara karşı önlem almak en iyi yöntemdir. EIA ve IFAT ile hastada yükselen IgM antikorları gösterilir. Lyme ve Rekürren ateş.Borelia Giemsa ile kolaylıkla boyanabilir. IgG antikorları ise 30 gün sonra belirgin olarak pozitifleşir. Tanı Zor da olsa modifiye Kelly besiyerinde üretilebilirler. titreme. Borrelia'lar bit ve kene gibi artropodlar ile bulaşırlar. Lyme borreliyozu da denir. Daha sonra 2. Serum veya doku örneklerinden bakteriyi üretebilirsiniz. Üçüncü dönem: 2. Tedavi Birinci dönem ve hafif enfeksiyonlar için doksisiklin veya amoksisilin kullanılır. L. Hastalık üç dönemden oluşur. bakteri lizisi nedeniyle Herxheimer reaksiyonu meydana gelebilmektedir. insanlar tek konaklarıdır. Kan ürünlerinde varsa buzdolabında 6 hafta canlı kalırlar. İki önemli hastalık yaparlar. Enfeksiyonları süresince bakterinin antijenleri değişir. icterrohaemorrhagia Weil hastalığının etkenidir. Isırıktan 3-30 gün sonra hastalık tablosu gelişir. Hastalığın gelişebilmesi için kenenin 24-48 saat konak üzerinde kalması gerekir. kardit (AV blok. dönem gelişir. recurrentis. Hayvanlar idrarları ile su veya toprağı kontamine ederler.karanlık alan mikroskopide görülebilirler. Bu suşların transovarian geçmesi ile doğada hastalık süreklilik kazanır. Ateşsiz dönemlerde tetrasiklin hastalığın erken dönemlerinde relapslan önler. Borrelia burgdorferi (LYME HASTALIĞI) lxodes tipi kenelerin vektörlüğü ile bulaşır. Ateş. İnsan enfeksiyonları bu suları kullananlar veya infekte 110 . artralji. Özel besiyerlerinde üretilebilir. antikoagülanları enerji kaynağı olarak kullanabilirler. Bunlarda fareler ve diğer kemiriciler reverzuardır. ensefalit. boyalar ile boyanmazlar. 3-4 hafta sürer. Dünyada yaygındır. hastalık iyileşiyor gibi olur. Grip benzeri enfeksiyon belirtileri. miyoperikardit konjestif kalp yetersizliği) gelişir. Ortalama 2 hafta sonra pozitifleşir. Köpekler önemli rezervuardır. Ciddi formlarda ve geç dönemde penisilin G veya seftriakson daha etkilidir.

hepatit nedeniyle sarılık. Çiftçiler. Sodoku hastalığı da denen bir cins fare ısırığı hastalığından sorumludur. Kendi başına enerji üretme işlemini başaramayan bakteri ancak konak içinde üreyebilir.böbrek tutulumu sonucunda üremi. Hastalık Chlamiydia psittaci psittakoz. Kontamine sulardan salgınlar gelişebilir. Antibiyotik direnci bildirilmemiştir. Streptobacillus moniliformis'in neden olduğu Haverhill hastalığında da görülmektedir. lağım ile uğraşanlar ve lağım suları ile temas edenler risk altındadır. Klinik bifaziktir. Tüm klamidyalar grup spesifik lipopolisakkarid antijenlere sahiptir. üst solunum yolu enfeksiyonu. Kan dolaşımına geçen bakteri bir çok dokuda çoğalır. yüksek ateş ile birlikte ısırık yerinde şişlik. Benzer bir hastalık tablosu. ciddi hepatit ve böbrek yetersizliği görülür. Chlamydia pneumoniae (TWAR ajanı) atipik pnömoni etkenidir (Tablo 2.44 İnsanlarda Klamidya hastalıkları Türü Chlamydia trachomatis Biovaryant Trahom Serovaryant A-C D-K Hastalık. Korunma için kontamine sular ile temastan çekinmelidir. düşük. sendrom Trahom. Kardiovasküler hastalık. pneumoniae bir immunotipe sahipken. artrit Psittakoz. konjunktivit Üretrit. trahom. servisit. Tedavide penisilin G seçilir. Ateş.44). prostatit. Chlamydia trachomatis göz. Spirillum minus Spiril bakteriler içinde yer alan ve fare ısırığı hastalığının iki etkeninden birisi olan spiral yapılı bir bakteridir. klinik bulgular ve belirgin IgM yüksekliği ile konulur. Tanı anamnez. Chlamydiae Zorunlu intrasellüler parazittir. epididimit. Bir Gr (-) hücre duvarı olmasına rağmen peptidoglikan tabakası yoktur. kalp doku hasarı. İnsan enfeksiyonları leptospiraların mukoza veya deri ile teması sonucunda gelişir. Temas düşünülen hastalarda doksisiklin korunma amaçlı verilebilir. artrit infant konjunktiviti ve pnömoni Lymphogranuloma venereum Pnömoni. Bu tablonun ardından bakteri kandan çekilir. Tablo 2. bölgesel lenf bezlerinde büyüme ve enflamasyon görülür. ektopik gebelik. Erken dönemde ateş. PID. Önemli Bilgiler Zorunlu intrasellüler bakteridir. Psittakoz. C.yiyecekleri yiyenlerde gelişir. aseptik menenjit. trachomatis'in en azından 15 serotipi vardır. endometrit. solunum yolu ve genital sistem enfeksiyonları etkenidir. lenfogranuloma venereum ve diğer enfeksiyonların etkenidir. infertilite. Bu hastalıkta. artrit LGV Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci L1-L3 111 . salpenjit. psittaci ve C. akciğerlerde hemoraji ve aseptik menenjit gelişir. Kan ve idrar kültürlerinde (Cox besiyeri) üretilebilir. titreme ve şiddetli başağrısı görülür. proktit. İnsandan insana bulaşma nadirdir. İkinci dönem immünolojik etkiler ile gelişir. C.

Bu organizma ile meydana gelen hastalıklar dünyada yaygındır. psittaci kuşları ve bazı hayvanları infekte eder. epididimit ve prostatit yapabilir. trachomatis 15'den fazla serotipe sahiptir (A-L).Tablo 2. Afrika ve Asya'da sık görülür. Legionella pneumophilia Mycobacterium tuberculosis/lepra Replikasyonu diğer bakterilerden farklıdır. spor benzeri elementer cisimler hücrelere girer ve hücre içinde daha geniş inisyel (reticulate body) cisimlere dönerler. C. Ekstrasellüler. Trahom'da parmak-göz teması bulaşmada önemlidir. C. anneden çocuğa geçiş gibi yakın temas ile bulaşır. psittaci başlıca solunum yolundan bulaşan akciğer enfeksiyonu etkenidir. Kadınlarda servisit gelişir ve salpenjit. pneumoniae genç erişkinlerde bronşit ve pnömoni gibi alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabilir (Tablo 2. Nongonokoksik üretritler gonore'den farklı olarak genellikle yüksek sosyoekonomik toplulukların hastalığıdır. Salpenjit ve PID'nin tekrarlayan enfeksiyonlarında 112 . Ancak trahom gelişmekte olan ülkelerin sorunudur. PID yapabilir. Nadiren invazyon ve dissemine enfeksiyon yapar.46). Binary fission yoluyla yeni elementer cisimler oluşur ve bunlar hücre dışına salınırlar. Replikasyon sırasında hücre içinde oluşturduğu inklüzyon cisimcikleri boyanarak mikroskobik olarak görülebilir (Şekil 2. Patogenez ve Klinik Bulgular Klamidyalar başlıca mukozaların epitel hücrelerini ve akciğerleri infekte eder. C. ancak sistemik enfeksiyon yapmaz. C.45 Bazı fakültatıf ve zorunlu hücre içi mikroorganizmalar Zorunlu hücre içi bakteri Riketsiya Klamidya Fakültatif hücre içi mantar Histoplasma capsulatum Fakültatif hücre içi parazit Toksoplasma gondi Leishmania spp. Körlüğe sebep olabilir. Nadiren göz veya solunum sistemini tutabilir. pneumoniae sadece insanlarda enfeksiyon yapar. trachomatis sadece insanları infekte eder ve seksüel temas. B ve C trahom etkenidir. C. insanlara damlacık enfeksiyon tarzında bulaşır. Trypanosoma spp.22). Bulaşma ve Epidemiyoloji C. Bulaşmada asemptomatik genital enfeksiyonlular önemli bir rezervuardır. D-K serotipleri genital sistem enfeksiyonları yaparlar. Erkeklerde nongonokoksik üretritlerin en sık etkenidir. insanlar başlıca kurumuş kuş feçesinin inhalasyonu yolu ile bakteriyi alırlar. Fakültatif hücre içi bakteri Brucella mellitensis Francisella tularensis Yersinia pestis Listeria monositogenes Salmonella spp. Enfeksiyon sadece antikor titrelerinden tanınabilecek şekilde asemptomatik veya yüksek ateş ve pnömoni ile birlikte olabilir. Bunlar tanıda değerlidir. A.

Ekstrasellüler replikasyon için enerji üretme yetenekleri yoktur. Birinci hastalık Türkiye'de yoktur. Hastalıklar Kitaplarda iki önemli riketsiya'dan bahsedilir. ışık mikroskobunda zor görülürler. Ancak organizmaya karşı kalıcı immünite gelişmez. Ayrıca Ehrlichia chafeensis insan monositik erlihyoz'undan sorumludur. trachomatis'e karşı gelişen enfeksiyon hümoral ve hücresel immünitenin işbirliği sonucunda iyileştirilir. yumurta embriyonunda ve deney hayvanlarında üretilebilirler. trachomatis genital enfeksiyonlu hastalarda Reiter Sendromu (üretrit. ELISA yöntemi ile eksuda veya idrarda klamidya antijenleri araştırılabilir. C. hastalık tekrarlayabilir. Rickettsia rickettsii'nin etkeni olduğu kayalık dağlar benekli ateşi ve Coxiella bumetti'nin etkeni olduğu Q ateşi. C.infertilite ve ektopik gebelik riski vardır. 113 . Gram boyama faydalı değildir. trachomatis'in seksüel yolla bulaşan enfeksiyon türlerinde azitromisin kullanılır. sporlu basil Aside dirençli bakteri Rickettsia Chlamydia Rezervuar hayvan Koyun. keçi İnhale edilen Hayvan yünündeki sporlar Evcil hayvanlar Kontamine respiratuvar sekresyonlar Hayvan sekresyonları ile toprak ve toz infekte kuşların kurumuş çıkartıları Kontamine topraktaki mikrokonidialar Enfekte aerosoller Q ateşi Psittakoz (ornitoz) Mantar Virüsler Histoplazmoz Lenfositik koriomenenjit (deri penetrasyonu ve hayvan ısırığı ile de bulaşabilir) Evcil hayvanlar Papağan. Gram ile kötü boyanırlar. Tablo 2. Riketsiya çiçeği (rickettsialpox) nadir hastalıklardan birisidir. artrit ve üveit) görülebilir. kuş Kuşlar. PCR veya DNA hibridizasyon teknikleri kullanılabilir. Gram negatif hücre duvarları bulunmasına rağmen. Zorunlu intrasellüler parazitlerdir. Önemli Bilgiler Riketsiyalar çok küçük basillerdir. yarasalar Fare ve diğer kemiriciler Ricketsiae Riketsiyalar zorunlu intrasellüler bakterilerdir. benekli ateş ve Q ateşi etkenidir. Tedavi ve Korunma Tüm klamidya suşları tetrasiklin ve eritromisine duyarlıdır. L1. hindi. endemik tifüs ile çalılık ateşi gelişmekte olan ülkelerde önemli hastalık etkenlerindendir. Seksüel temas ile geçen bu hastalıkta genital lezyonlar ve lenf nodlarının büyümesi klinik tabloyu oluşturur. infekte anneden doğanlarda neonatal inklüzyonlu konjunktivit ve pnömoni meydana gelebilir. C. Tedavi semptom ve bulguları geriletebilir ancak bakteriyi tam olarak eradike edemez. Klamidyalar ancak hücre kültürlerinde üretilebilir. Laboratuvar Tanı Giemsa boyama ve immünfloresan yöntemi ile sitoplazmik inklüzyon cisimciklerinin gösterilmesi ile tanı konur. Klamidyal hastalıklara karşı aşı geliştirilememiştir. Kişisel ve çevre sağlığı açısından gerekenler yapılmalıdır. L2 ve L3 serotipleri lenfogranuloma venereum etkenidir. Bunların dışında epidemik. aerop. Tifüs.46 İnhalasyon yolu ile bulaşan zoonozlar Tür Bakteri Hastalık Anthrax (Woolsorter's disease) Tüberküloz Mycobacterium tuberculosis Coxiella burnetti Chlamydia psittaci Histoplasma capsulatum Lenfositik choriomeningitis virüsü (LCM) Arenavirüs ailesi Etken Bacillus anthracis Grup Gram pozitif. Sitoplazmada karakteristik morulalar oluşturur. Sadece hücre kültürlerinde.

Patogenez Riketsiya enfeksiyonlarının tipik lezyonu vaskülittir. tsutsugamushive R. burnetti**** B. prognozu en kötü olan riketsiya **** : inhalasyonla bulaşır. prowazekii. akan** Kene Akar Köpek. granülomatöz hepatit ve pnömoni yapar ***** : Suni besiyerinde üretilebilir C. Proteuslar ile riketsiyal antikorların çapraz aglutinasyon vermesi temeline dayanan testin adı Weil-Felix'dir. rickettsii gibi bir çok suş Proteus vulgaris'in OX suşları ile çarpraz reaksiyon verirler. koyun. Deri damarlarındaki hasara bağlı olarak karakteristik döküntüler. ödem ve artan kapiler permeabiliteye bağlı olarak hemoraji görülür. Bulaşma İnsanlara artropodların ısırması ile bulaşırlar. Tablo 2. Tek farklı olan Q ateşi aerosollerin inhalasyonu ile bulaşır. döküntüye neden olmaz. rickettsii* R. typhi R. epidemik tifüs ise insan bitleri ile bulaşır ve sadece insan enfeksiyonları olur. Bu organizmanın patogenezi halen bilinmemektedir. Riketsiya enfeksiyonları coğrafi lokalizasyon gösterir. kemirgenler Fare Riketsiya Artropod vektör Rezervuar 114 .47 Riketsiyaların gruplandırılması ve genel özellikleri Hastalık Lekeli Ateş Kayalık dağlar ateşi Riketsiya çiçeği Tifüs grubu Epidemik tifüs Endemik tifüs Çalılık ateşi Diğerleri Q ateşi Siper ateşi * : Çekirdekte çoğalan tek riketsiya ** : Veziküler döküntü yapan tek riketsiya *** : Bit tifüsü ve Brill Zinser hastağının etkeni. guintana***** Yok (bazen kene) Bit Sığır.Klamidyaların özel (vakuoler) üreme şekilleri olmasına rağmen. tsutsugamushi Bit Pire Akar insan Fare Kemirgen R. ancak ekzotoksin ve sitolitik enzimleri gösterilememiştir. R. provazekii*** R. Tüm riketsiyalar zoonozdur. keçi insan R. R. riketsiyalar binary fission yoluyla çoğalırlar. Hastalıkta endotoksinlerin de rolü vardır.

Kediler arasındaki bulaşmadan sivrisinekler sorumludur. el ve ayak ayalarında bulunmaz. Döküntü diğer riketsiyal hastalıklara karşın nadirdir. Tekrarlayan şekline Brill-Zinsser Hastalığı denmektedir. sağlıklı insanı ısırınca bitin dışkısı buradan dokulara penetre olur. dışkı. 50 yıl sonra bile hastalık tekrarlayabilir. birinci haftanın sonlarında sırt ve omuzdan başlayan makülopapüler döküntüler tipiktir. Prodrom belirtilerinden ve ateşin remittan. Pastörizasyon ile organizma öldürülebilir. prowazekii (epidemik tifüs) Hastalık. Tedavi Riketsiya enfeksiyonları için primer ilaç tetrasiklindir. Bartonella Bartonella suşları pleomorfik gram negatif basillerdir. Koyun ve sığırlar insan enfeksiyonları için rezervuardır. öksürük ve grip benzeri semptomlar görülür. sonra da intermittan olarak yükselmesinden ve 40-41 °C'da kontinü hal almasından sonra.Klinik bulgular Tifüs R. Antikor titresinin iki hafta ara ile 4 kat artması ile akut enfeksiyon tanısı konulur. Weil-Felix testinin tarihsel önemi vardır. henselae (eski adı Rochalimea henselae) basiller anjiomatozis ve kedi tırmığı etkenidir. Yalnız insanda hastalık yaparlar. Beyin beslenmesi bozulduğu için bilinç bulanır. Hepatit pnömoniye eşlik eder. Mortalite salgınlarda % 10-40 kadardır. Bartonella quintana (eski adı Rochalimea quintana) siper ateşi etkenidir. Gövdede sıktır. 115 . Pnömoni hastaların yarısında görülür. Kedi tırmığı veya ısırması en sık bulaşma yoludur. İnsanlara aerosoller ile bulaşır. inek sütü ile de bulaşabilir. burada da aynı olaylar gerçekleşir. burada ürer ve hücreyi parçalayarak genel dolaşıma katılır. Basiller anjiomatozis AIDS gibi immünyetersizliği olan hastalarda görülür. Organizma kedi oral florası üyesidir. öncelikle delinen damarın endotel hücrelerinin sitoplazması içine girer. Hayvanların idrar. B. nadir görülen kronik Q ateşinde fatal seyirli endokardit gelişebilir. Ani yükselen ateş. cilt kurudur. Sensitivite ve spesifitesi yeni testlere göre çok düşüktür. infekte insanın kanını emdikten 3-5 gün sonra bulaştıncı hale gelir. Kuluçka dönemi 8-14 gündür. ciddi başağrısı. damardan zengin tüm organlar hastalık tablosuna semptom verebilir. kış aylarında epidemilerle seyreder. Deri ve iç organlarda Kaposi sarkomu benzeri vasküler lezyonlar görülür. Pediculus corporis. ancak bulaşma riski nedeniyle standart labarotuvarlarda kullanılmaz. Hastalık daha çok kırsal kesimde görülür. iç organ kapillerleri. Rickettsia'ların irritatif etkileri ile damar endotellerinde mitoz ve bu nedenle proliferasyonla endarteritis nodosa (Fraenkel nodülleri) ve sonuçta oklüzyon ile nekrozlar gelişir. B. arteriol ve venüllerin endotel hücrelerine girerler. Antibiyotik tedavisi kullanılmasa bile kendiliğinden iyileşebilir. ancak insanlara bulaşmasında etkisi yoktur. Riketsiyalar hücre kültürlerinde üretilebilir. plasenta ve amniotik sıvılarında yüksek konsantrasyonlarda bakteriyi gösterebilirsiniz. ajitasyon ve şiddetli baş ağrısı gelişir. halüsinasyonlar. Laboratuar tanı Seroloji organizmanın üretilmesinden daha çok kullanılır. sekonder olarak kloramfenikol seçilebilir. Q ateşi Diğer riketsiyalardan farklı olarak akciğer enfeksiyonları yaparlar. Q ateşi insanlara artropodlar olmaksızın bulaşır. bacilliformis Oroya ateşi ve verruga peruana denilen iki nadir hastalık etkenidir.

Cinsel yolla bulaşır. • Kültür alınırken. Erysipelothrix rhusiopathiae Erizipeloid etkenidir. Yumuşar şankr benzeri lezyonlar yapar ancak ağrısızdır. Kötü kokulu vajinal sekresyonlarda ipucu hücrelerinin gösterilmesi ile tanı konur (Üzerini bakteri kaplamış vajinal epitel hücreleri). pnömoni ve üriner sistem enfeksiyonları en sık görülenleridir.DİĞER BAKTERİLER Anaeroplar İnsan normal florasında bulunan bakterilerin çoğunu anaeroblar meydana getirir. periton. Streptobacillus moniliformis Gram negatif basildir. Fusobacterium suşları Anaerobik gram negatif ince uçlu basillerdir. beyin. Balıkçılar. 116 . • Bacteroides ve bazı prevotella suşları dışında penisiline duyarlıdırlar. anaerob taşıma ve bakteri izolasyon tekniklerine dikkat etmek gerekir. Anaeroblar doku veya vücut sıvılarına geçerlerse enfeksiyon oluşturabilirler Anaerobların kendine has özellikleri • Mukoza alanlarında normal florayı oluştururlar. ağrılı. oksidaz ve indol negatiftir. Sepsis. Diğer anaeroblarla birlikte mikst enfeksiyonlar yapabilir. Mobilincus sıklıkla bu bakteri ile beraber görülür. • Anaerobik enfeksiyonlar. Calymmatobacterium granulomatis Granuloma inguinale etkenidir. kanlanmanın bozulduğu. • Abseleri pis kokuludur. bakteri filtrelerinden geçebilir. Küçük olan etken. insan normal florasında da bulunabilir. Ayırıcı tanıda özellikle hayvanlarla temas önemlidir. Gardnerella vaginalis Bakteriyel vajinosis etkeni gram labil boyanan bakteridir. Normal ağız. kolon ve kadın genital sistem florası bakterileridir. pelvis abseleri). • Karışık bakteri enfeksiyonları meydana getirirler. influenzae'da olduğu gibi V faktör istemez. akciğer. Fusobacterium nucleatum Vincent anjinası etkenidir. Haemophilus ducreyi Seksüel yolla bulaşan Şankroid (yumuşak şankr) etkeni gram negatif basildir. nekrotik alanların bulunduğu ve antibiyotiklerin ulaşamadığı yerlerde meydana gelir. Organizma üreme için X faktöre ihtiyaç gösterir ancak H. Deri enfeksiyonu streptokokların yaptığı erizipel'e çok benzer. TSİ agarda hidrojen sülfid üreterek besiyerini siyaha boyar. iltihaplı. Bakteri gram pozitif hücre duvarına sahip olmasına rağmen. ince peptidoglikan tabakası nedeniyle gram negatif bolanır. Ülserleri. yumuşak kenarlı. kasaplar risk altındadır. Tropikal ülkelerde görülür. • Enfeksiyonları abse ile karakterizedir (örneğin. çok ve ağrılı lenfadenomegali ile birliktedir. Katalaz. fare ısırığı etkenlerinden birisidir. Toprakta ve sularda bol miktarda bulunur. Bakteri deniz hayvanlarında bulunur. balık temizleyenler. Acinetobacter Gram negatif kokobasillerdir. immünyetersizlikli hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar yapar. Lezyondan hazırlanan preparatlarda makrofajların içinde Donovan cisimciklerinin gösterilmesi ile tanı konulur.

Tropheryma whippelii Whipple hastalığı etkenidir. Viroloji • Genel Viroloji • DNA Virüsler • RNA Virüsler • Enterovirüsler • Hepatit Virüsler • Diğer Virüsler 117 . Bakteri duodenal lezyonlarda bir aktinomikoz olarak üretilmiştir. Halen daha bu konu tartışılmaktadır.

Viral proteinler: Virüslerin yapısal proteinleri önemli fonksiyonlara sahiptirler. Adenovirüs. Ortomiyovirüs. Ayrıca virüslerin antijenik özelliklerini belirlerler. hayvanlar. RNA virüsler ise Reovirüsler dışında tek sarmallıdır. Sadece insanlar için değil. Kapsomerler'de daha küçük peptomerlerden oluşmuştur. Zarflı virüslerin bazılarında virüse spesifik zarf proteinleri "Matriks proteinleri" zarf ile kapsid arasında ilişkileri düzenler. Virüsler sadece canlı hücreler içinde canlılıklarını sürdürebilirler. İnsanlarda enfeksiyon yapan virüslerin yapıları Tablo 3. Kapsidlerin simetrik yapılarını meydana getiren daha küçük birimlere kapsomer denir. bunyavirüs ve reovirüsler diğerlerinden farklı olarak segmenter yapıda RNA virionu içerirler. Viral nükleik asitler: Virüslerin taşıdığı DNA-RNA'lar tek veya çift sarmal olabilir. Metabolizmalarını kontrol edebilmeleri için başka virüslere ihtiyaçları vardır.1'de sıralanmıştır. Protein kapsid. 118 . Bu temel yapıya nükleokapsid denir.picornavirüs gibi bazı virüslerde nükleokapsid ile aynı anlam dadır. sert bir koruyucu tabaka oluşturur. bitkiler ve bakteriler için de önemli patojendirler. Bazı virüsler içlerinde protein yapılı enzimler taşırlar (örneğin polimerazlar). Nükleik asitler tek veya çok segmentli genom şeklinde olabilir. Kapsomerler kapsid yapısı iki temel simetrik şekilde oluşur. Kural olarak DNA virüsler Parvovirüs B19 dışında çift sarmaldır. Virion : Tam bir virüs yapısına denir. Öncelikle konak hücreye nükleik asidin geçirilmesini organize ederler. Virüsün tam replikasyonuna olanak tanıyan hücreler permisif olarak nitelendirilir. Nükleokapsid: Kapsid ile çevrili nükleik asit Yapısal üniteler: Kapsidi oluşturan temel proteinlerdir. Bakterileri infekte eden virüslere bakteriofaj denir. Zarf: Bazı viral partikülleri çevreleyen lipid tabakalar. Poksvirüsler bu gruba girmezler. kompleks kapsid yapılı virüsler diye bilinirler. retrovirüslerden Mouse mamary tumor virüs bu grubun iki önemli üyesidir. Protein yapılı nükleik asitler (nukleus) bir protein kılıf (kapsid) ile çevrilidir. İcosahedral ve helical. Herpesvirüslerden CMV ve EBV. Zarflı virüslerde ise nükleokapsid + zarf yapısını anlatır. arenavirüs.BÖLÜM 3: VİROLOJİ GENEL VİROLOJİ Terminoloji Kapsid : Nükleik asitten yapılı genomu çevreleyen protein kılıf. bu nedenle çıplak virüsler denatürasyona dirençlidirler. Kapsomer: ikozahedral viral partikûllerin yüzeyinde elektron mikroskop ile görülen protein ana yapısında morfolojik yapılardır. Detektif virüs : Fonksiyonel olarak eksikliği olan virüslerdir.1). bazen bunları lipid yapılı bir membran çevreler (zarf) (Şekil 3. Replikasyon sırasında boş kapsidler bulunabilir. Virüsler genom olarak sadece tek bir nükleik asit taşıyan (DNA veya RNA) en küçük mikroorganizmalardır. Bazı virüsler süperantijen özelliği gösteren proteinler taşırlar. Viral kapsid proteinleri genetik materyalin korunmasından ve virüsün konak hücre üzerindeki spesifik reseptörlere yapışmasından sorumludur.

zarfın altındaki matriks proteinleri ile üstündeki karbonhidrat antijenler virüsün kendi yapılarıdır. Zarfın İipid tabakasından farklı olarak konak hücreden alınmaz. Negatif yapılı RNA virüsler ise infeksiyöz değildir. konak hücre içinde mRNA gibi moleküler fonksiyon gösterirler. virüs tarafından yapılırlar.Pozitif yapılı RNA virüsleri.1 İnsan enfeksiyonlarından sorumlu virüsler Nükleik asit yapısı DNA Kapsid simetrisi İkozahedral Virion Çıplak Nükleik asit tipi Tek sarmal Çift sarmal sirküler Çift sarmal Zarflı Kompleks İkozahedral Kompleks zarf Çıplak Çift sarmal sirküler Çift sarmal Çift sarmal Tek sarmal Tek sarmal Tek sarmal Çift sarmal segmente Zarflı Kompleks veya bilinmeyen Zarflı Tek sarmal Tek sarmal Tek sarmal segmente Tek sarmal Tek sarmal diploid Helikal Zarflı Tek sarmal segmente Tek sarmal segmente Tek sarmal Tek sarmal Tek sarmal Tek sarmal Virüsler Parvovirüsler Papovavirüsler Adenovirüsler Hepadnavirüsler Herpesvirüsler Poxvirüsler Picornavirüsler Astrovirüsler Calicivirüsler Reovirüsler Togavirüsler Flavivirüsler Arenavirüsler Coronavirüsler Retrovirüsler Bunyavirüsler Orthomyxovirüsler Paramyxovirüsler Rhabdovirüsler Bornavirüsler Filovirüsler Viral lipidler : Virüslerin iipid tabakası zarf üzerinde bulunur. 119 . Viral glikoproteinlerinin gösterilmesi virüsün yetişkin olduğunun göstergesidir. Virüslerin konak hücreye tutunmasında ilk adım adsorbsiyon'dur. bunu uygun reseptörlere tutunma izler. Zarfsız virüsler (polio gibi) endositoz yoluyla (viropeksi) hücre içine girerler ve sitoplazmada bir endozom içinde görülürler. bu kopyalar mRNA gibi davranıp protein sentezleyebilir. DNA virüsleri konak hücrenin nükleik asitleri ile birleşirler ve mRNA'larını meydana getirirler. Zarfsız virüslerin hepsi genellikle etere dirençlidir. Zarflı virüsler ise plazma membranını virion zarflarının plazma membranına füzyonu ile konak hücreye direkt olarak geçerler ve sitoplazmada serbest halde bulunurlar. Bu tabaka konak hücre membranından meydana gelir virüsün kendi yapısı değildir. Zarf konak hücrelerin membranlarından oluşmasına rağmen. Poxvirüs sitoplazmada guarnieri cisimciklerini oluşturur. Tablo 3. nötralizan antikorların hedefi konumundadır. Viral Karbonhidratlar: Zarf üzerinde bulunurlar. RNA virüsler ise bir mRNA gibi davranarak konak hücrenin sitoplazmasına yerleşirler. Zarflı virüsler eter ve diğer organik çözücülere duyarlıdırlar. Glikoproteinlerin asıl görevi hedef hücre üzerindeki reseptörlere tutunmaktır. virionlarında taşıdıkları RNA polimeraz aracılığı ile pozitif kopyalarını yaparlar. Aynı zamanda iyi bir antijendir. Bir RNA virüs olmasına rağmen retrovirüsler DNA oluşturarak çekirdeğe yerleşir. DNA virüsleri genellikle nükleusta inklüzyon cisimciklerini oluştururken.

Genel özellikleri Tablo 3. moleküler yapıları beta herpesvirus grubuna uymaktadır. HTLV-2) Kızamık (?) 120 . İntranükleer inklüzyon cisimleri tanıda kullanılır. nöraminik asid Eritrosit P antijeni CD 21 (CR-2)* Ig A reseptörü Ig süperaile proteini CD46 Tablo 3. Herpesvirus grubu içindeki virüsler arasında antijenik benzerlik bulunmaz. Bunların içinde human herpesvirus 6 ve 7'nin sınıflaması yayınlar arasında farklılık gösterir.Tablo 3.5 Latent enfeksiyon yapabilen virüsler DNA virüsleri HSV VZV CMV EBV HHV-6 HHV-7 HHV-8 HPV Polyoma virüsler (JC.4'de görülmektedir. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda ağır enfeksiyonlar yapabilirler. Herpes simplex virüsleri nöronlarda latent kalırlar ve sık rekürrens yaparlar. Lenfositlerde enfeksiyon yapmaları nedeniyle (T lenfositler) gama-herpesvirus grubunda sayılmalarına rağmen. Tüm herpesvirüsler çift sarmal DNA'lı ve zarflıdırlar. Tablo 3. Herpes simplex virüsler Dünyada yaygındır. Bunların içinde sadece herpes simplex virüs tip 1 ve 2 antijenleri arasında benzerlik vardır.2 Bazı virüslerin ve tutundukları reseptörler Virüs HIV(gp 120) Kuduz virüsü Rhinovirüs infiuenza virüs (hemaglütinin) Parvovirüs B19 EBV HBV Polyovirüs Kızamık virüsü * B lenfosit yüzeyindeki C3 reseptörü Tutunduğu reseptör CD4 Asetil kolin reseptörü ICAM-1 Siyalik asid. BK virüs) RNA virüsleri Retrovirüsler (HTLV-1. Çok değişik tipte hücreleri infekte edebilir ve farklı hayvanlarda enfeksiyon etkenidir.3 Virüslerde görülen inklüzyon cisimciklerinin yerleşimi Sitoplazmada Çiçek (Guarnieri) Kuduz (Negri) Parainfluenza Reovirüsler Nukleusta Herpes Simplex Virüs (Cowdry A) Varicella Zoster Virüs Adenovirüsler Poliyomavirüsler Cytomegalovirüs (baykuş gözü) Hem nukleus hem sitoplazmada Kızamık Kabakulak DNA VİRÜSLER Herpervirüsler Herpesvirüslerin ortak özellikleri insanlarda yaşam boyu yerleşik kalmaları ve periyodik hastalıklar ortaya çıkarmalarıdır.

Varicella zoster'inki ise benzerdir. Latent fazdaki virüsler uygun bir provokasyon ile aksonlar aracılığı ile periferik alana gider. Tablo 3. fiziksel veya emosyonel stres. HSV-2 ise genital yol ile bulaşır. Membranlarda ise veziküller rüptüre olduktan sonra ülserler görülür. genital HSV -2'nin ise sakral ganglionlardır. deri ve mukozalarda replikasyon başlar. ancak ateş.4 Herpesvirüslerin latent kaldıkları yerlere göre sınıflandırılması Subgrup Alfaherpesvirinae Latent enfeksiyon Nöronlar İsim Human herpesvirus 1 Human herpesvirus 2 Human herpesvirus 3 Betaherpesvirinae Gamaherpesvirinae Böbrekler. Bu iki virüs serolojik olarak çarpraz reaksiyon verebilir. kromatinin sınırlanması ve mültinükleer dev hücrelerinin gelişmesidir. Nadiren sistemik hastalık gelişebilir. Ödem sıvısı epidermis ve dermal tabaka arasında birikir. Virüs buradan lokal sinirlere geçer. Sıvı absorbe olduktan sonra lezyon skarsız iyileşir. Viral replikasyon çoğunlukla ilk bulaşma alanında olur. Orofarengeal HSV-1 enfeksiyonlarının latent kaldığı yer trigeminal ganglionlar (Şekil 3.İki farklı tip herpes simplex vardır (HSV-1. HSV-2 seksüel yol ile yayılır ve yetişkinlerde genital. retrograd aksonal akış ganglionlara gider ve burada ikinci bir replikasyon ile latent dönem başlar. Bunlardan Glukoprotein G (gG) tipe özgüldür. Rekürransların çoğu asemptomatiktir. inflamasyon hücreleri ihtiva eder.2). monositler Lenfoid dokular ve lenfositler Human herpesvirus 5 Human herpesvirus 4 Human herpesvirus 6 Human herpesvirus 7 Human herpesvirus 8 Genel isim Herpes simplex virüs tip 1 Herpes simplex virüs tip 2 Varicella-zoster virüs Cytomegalovirus Epstein-Barr virüs Human herpesvirus 6 Human herpesvirus 7 Human herpesvirus 8 Histopatolojik özellikleri infekte hücrelerde balonlaşma. HSV-1 ile HSV-2 arasındaki antijenik farklılıktan sorumludur. Latent Enfeksiyon Virüsler ganglionlarda replikatif değildir. Cowdry A (Tzank hücreleri de denir) tipi intranükleer inklüzyon cisimcikleri oluşturmaları. Primer enfeksiyon Virüs mukozalardan veya bütünlüğü bozulmuş deriden bulaşır (sağlam deriden virüs bulaşmaz). insanların %80'inden fazlası latent virüs taşımalarına karşın bunların çok az bir kısmında rekürrens oluşmaktadır. HSV-2). Primer HSV enfeksiyonlarının çoğu asemptomatik ya da hafif enfeksiyon şeklindedir. 121 . bezler. Reaktivasyonların moleküler etkisi bilinmemektedir. Patogenez HSV-1 ve HSV-2'nin deri ve mukozalardaki lezyonları aynı. UV ışınlarına maruz kalma sonucu olabilir. Aktif uçuk veya genital lezyonlar görülmeden de bulaşma olabilir. HSV-1 tükrük yoluyla yayılırken. Bu veziküler sıvı bol miktarda virüssüz hücreler. ayrıca yenidoğan enfeksiyonlarına sebep olabilir. HSV-1 enfeksiyonları genellikle orofarenkste sınırlıdır ve virüs ya damlacık enfeksiyonu şeklinde veya infekte tükrükler aracılığı ile bulaşır. HSV-1 enfeksiyonlarının semptomatik rekürrensleri genellikle dudak kenarında olur. sadece virüs yayılımı olur. Sekiz adet glukoprotein antijeni vardır.

Klinik Bulgular Primer cilt enfeksiyonlarında veziküller ayrı ayrı bulunurlar, rekürrenslerde ise birleşmeye eğilimlidir. Primer enfeksiyonlarda bölgesel lenfadenomegali bulunur. Orofarengeal hastalıklar: Primer HSV-1 enfeksiyonları genellikle asemptomatiktir. Semptomatik hastalık genellikle 1-5 yaşındaki çocuklarda görülür. Gingivitis bu yaş grubunda en sık görülen bulgudur, yetişkinlerde primer enfeksiyon genellikle farenjit ve tonsillit şeklindedir. Keratokonjonktivit: Primer enfeksiyon ciddi keratokonjonktivit olarak başlayabilir. Genellikle asemptomatiktir. Semptomatik enfeksiyonda göz kapağında veziküllerin görülmesi ile tanı konulur. Fluoresan boyama ile dendritik ülserler görülebilir. Yenidoğandaki göz enfeksiyonlarından HSV2 sorumludur. Gözün rekürren enfeksiyonlarında dendritik keratit (Şekil 3.3), korneal ülserler veya göz kapaklarında veziküller görülebilir. Çoğunlukla tek taraflıdır. Rekürrensler sırasında körlük görülebilir.

Genital herpes: Genital hastalıklarda asıl etken HSV-2'dir. Primer genital herpes enfeksiyonları ciddi seyididir, yaklaşık olarak 3 hafta sürer. Genital bölgede veziküloülseratif lezyonların görülmesi ile karakterizedir. Kadında ülserleşen daha ağır bir tablo varken, erkeklerde genelde asemptomatik enfeksiyon tarzındadır. Ateş, dizüri, lenfadenopati bu klinik tabloya eşlik edebilir. Sistemik komplikasyonlar görülebilir, ekstragenital lezyonlar ve aseptik menenjit görülebilir.

122

Genital herpetik enfeksiyonların rekürransı sık görülür ancak hafif seyirlidir. Hastalık ortalama 10 gün kadar sürer. Virüs bulaştırılması primer olgulardaki gibi uzun süreli değildir. Kadınlarda daha sık görülür. Perianal enfeksiyonlar: Homoseksüellerde görülür. Anal bölgede veziküllerin gelişimi ile tanı konur, inguinal LAP tanıya yardımcıdır. Deri enfeksiyonları: Sağlam deri HSV'ye karşı dirençlidir. Sağlıklı kişilerde enfeksiyon görülmez. Virüs ancak deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda bulaşabilir (travmatik herpes). Sekonder enfeksiyon yoksa sikatris bırakmadan iyileşir. Bu lezyonlar diş hekimleri ve hastane personelinin parmaklarında (herpetik whitlow) (Şekil 3.4), veya güreşçilerin vücutlarında (herpetik gladiatorum) görülebilir.

Ekzema veya yanık üzerinde oluşan primer herpes enfeksiyonları ağır seyirlidir ve hayati önemi vardır. Ekzema herpetikum kronik ekzema zemininde gelişir, fatal seyredebilir.

123

Ensefalit : HSV-1 enfeksiyonları çocuklardaki sporadik, fatal ensefalitlerin en sık sebeplerinden birisidir. Lezyonlar temporal bölgededir (Şekil 3.6). EEG'de anormal spike'lar, zemin aktivitede yavaşlama, BOS'ta eritmosit görülür. Kesin tanı için beyin biyopsisi yapılmalıdır. Mortalite oranı yüksektir, iyileşenlerde nörolojik bozukluklar sık görülür. Genellikle primer enfeksiyonlarda görülür.

Menenjit: Ensefalitten farkı selim seyirli olmasıdır. Genellikle genital herpese sekonder olarak gelişir. Kural olarak HSV-1 ile ensefalit, HSV-2 ile menenjit meydana gelir. Neonatal Herpes : En çok görülen bulaşma şekli doğum sırasında herpetik lezyonlu doğum kanalından olanıdır. HSV-2 ile meydana gelir. Genital herpesli gebe kadınlarda sezaryen endikasyonu vardır. Neonatal herpes postnatal HSV-1, HSV-2 hastane personeli ve anne tarafından bulaştırılabilir. Neonatal herpes enfeksiyonları hemen daima semptomatiktir. Tedavi edilmeyen olgularda mortalite oranı %50'nin üzerindedir. Üç kategoride incelenir; 1) lezyonlar deri, göz ve ağızda lokalizedir. 2) lokalize deri lezyonları ile veya yalnız başına ensefalit vardır. 3) merkezi sinir sistemi bulgularının yanında multi-organ tutulumu vardır. Fetusun transplasental enfeksiyonlarında konjenital malformasyonlar görülebilir, ancak çok nadirdir. İmmünsuprese hastalar: Renal, kardiak ve kemik iliği transplantasyonu yapılanlarda ciddi herpes enfeksiyonları görülür. Hematolojik malinitesi olanlarda ve AlDS'li hastalarda daha da ağır infeksiyonlar olur.

Laboratuvar tanı
Virüsü izole etmek kesin tanıyı koydurur. Herpetik lezyonlarda multinükleer dev hücrelerin gösterilmesi faydalıdır ancak diagnostik değildir. Asidofilik intranükleer inklüzyon cisimlerinin (Cowdry A) gösterilmesi ile tanı konulabilir. Ensefalitlerde erken tedaviye başlamak için, hızlı tanı amacıyla biyopsi materyallerinde fluoresan antikor testleri uygulanabilir. Antikorlar 2-4 hafta içinde pik yaparlar. Sekonder anamnestik reaksiyonlar nedeniyle tanı değerli değildir. Tedavi Antiviral ilaçlar viral DNA sentezini inhibe ederler. Tedavi sonrasında klinik bulgular düzelebilir ancak, HSV'nin latent kalmasını engellemez. Asiklovir HSV enfeksiyonlarında en etkin kullanılan antiviraldir. infekte hücrelere selektiftir. Latent enfeksiyonlarda tedavi uygulanmaz.

Varicella-Zoster Virüs (VZV)
Hastalık Primer hastalığı suçiçeği (varicella) (Şekil 3.7), rekürren enfeksiyonu zona (gece yanığı)'dır (Şekil 3.8).

124

Önemli Bilgiler Sadece insanlarda hastalık yapar. Yapı ve morfolojik olarak diğer hepresvirüslere benzemesine rağmen antijenik olarak farklıdır.

Bulaşma ve Epidemiyoloji
Virüs damlacık enfeksiyonu ile ve lezyonlar ile direkt temas ile bulaşır. Zonalı hastaların vezikülü ile temas edenlerde varicella gelişir. Herpesvirüslerden farkı çocuklarda çok enfeksiyöz olmasıdır. Dünyada yaygındır.

Patogenez ve İmmünoloji
VZV üst solunum yolu mukozasını infekte eder, sonra kan yoluyla deriye yayılır, bunun sonucunda tipik veziküler döküntüler oluşur. Lezyonların tabanında intranükleer inklüzyonlu multinükleer dev hücreler görülür. İyileşmenin ardından virüsler latent hale geçer, dorsal kök ganglionlarına otururlar. Yaşamın ilerleyen dönemlerinde sıklıkla immünsistem yetmezliğinde veya lokal travmalar sonucunda, virüs aktifleşir ve ağrılı zoster deri döküntülerini yapar. Varicellaya karşı gelişen immünite ömür boyu kalıcıdır, insanlar sadece bir kez suçiçeği geçirir, ancak zona zoster meydana gelebilir.

125

Klinik Bulgular

Varicella
14-21 günlük bir periyodun ardından, ateş ve titreme ile karakterize prodromal semptomlar başlar. Vezikülopapüler lezyonlar gövdeden başlayarak baş ve ekstremitelere yayılır. Döküntüler papüllerden veziküllere, buradan püstüllere dönüşür ve sonunda kabuklanır. Lezyonlar polimorfizm gösterir. Kaşıntı en önemli semptomdur. Çocuklarda hafif seyirli iken erişkinlerde ciddi enfeksiyonlar yapar. Majör komplikasyonları pnömoni ve ensefalittir. Reye sendromu ensefalopati ve karaciğer dejenerasyonu ile karakterize özellikle çocuklara aspirin verilmesi ile ortaya çıkan bir tablodur. EBV, influenza B, Rubeola ile beraber olabilir. Varicella pnömonisi özellikle gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestirinde ağır seyirli olabilir. Gebeliğin ilk üç ayında kongenital varisella sendromu (organ hipoplazileri, kortikal atrofi, koriyoretinit) gelişebilir. Ganglion geniculate'yi tutmuşsa Rumsey Hunt Sendromu (Yüz felci, dış kulakta veziküller, 8. Sinir tutulum) gelişebilir. Tablo 3 6 Konjenital Varicella Sendromu
Mikrosefali Hidrosefali Mikroftalmi Optik atrofi Kortikal atrofi Alt ekstremite hipoplazi Mental retardasyon

Zona Zoster
Duyusal sinirlerin innerve ettiği alanlarda ağrılı veziküller ile karakterize bir tablodur. Ağrı haftalarca sürebilir ve postzoster nevralji olabilir. İmmün yetersizlikli hastalarda, pnömoni gibi hayatı tehdit eder nitelikte dissemine enfeksiyonlara sebep olabilir. Laboratuvar Bulgular Tanı klinik bulgular ile konulur. Tzank smear hazırlanarak HSV lezyonlarındaki gibi multinükleer dev hücreler görülebilir. Ayırıcı tanı virüs hücre kültürleri ile konulabilir, spesifik antiserumlar ile idantifikasyon yapılabilir. Laboratuvar hayvanlarında üretilemez. Tedavi Normal hastalarda hem suçiçeği hem de zona da tedavi gerekmez. Sistemik hastalığı olan immün yetersizliği olan hastalarda asiklovir, asiklovire dirençli suşlarda foskarnet kullanılır.

Korunma
İmmünyetmezlikli hastalarda korunma amacıyla Asiklovir kullanılabilir. Profilakside varicellazoster immunglobulin (VZIG) kullanılabilir. Canlı, attenue VZV içeren aşı 1995 yılından beri kullanılmaktadır. Aşı varicella'nın oluşumunu engeller ancak, zona'ya etkili değildir. 1 ile 12 yaşındaki çocuklara tek doz uygulanır. Hastalık geçirmemiş yetişkinlere iki doz uygulanır.

Cytomegalovirüs (CMV)
Hastalık Yenidoğanlarda sitomegalik inklüzyon hastalığı etkenidir. Konjenital anomalilerin en sık sebeplerinden biridir. Heterofil antikorlar negatif mononükleozis, ayrıca immün yetersizliği olanlarda pnömoni yapabilir.

126

sağırlık. Böbrek ve kemik iliği transplantasyonu yapılanlarda pnomoni ve hepatit 127 . Annede daha önceden antikorlar varsa fetüs genellikle etkilenmez. İmmün yetersizlikli hastalar dışında çocuklar ve yetişkinlerdeki enfeksiyonları genellikle asemptomatik seyreder. Enfekte çocuklar yıllarca idrarla CMV çıkarırlar. CMV enfeksiyonları T hücreleri inhibe ederek bir immünsüpresif etki yapabilir. bayılma. İmmün yetersizlikli yetişkinlerde ateş. En büyük (genetik içerik olarak) herpesvirüsdür. sarılık ve purpura belirtileri olan sitomegalik inklüzyon hastalığı gelişebilir. İnsanlar tek doğal konaklarıdır. doğum kanalı ve anne sütü ile bulaşabilir. Bulaşma ve Epidemiyoloji Yaşamın ilk dönemlerinde plasenta. CMV lökositlerde latent kalır ve hücresel immünyetmezliği olanlarda reaktive olur. Konak CMV enfeksiyonlarına karşı hem antikorlar aracılığı ile hem de hücresel immünite aracılığı ile defans yapar. Patogenez ve İmmünoloji Fetüste multinükleer dev hücreler ile karakterize sitomegalik inklüzyon hastalığı yapar. Hücresel immünite sistemik hastalıkları baskıladığı için daha önemlidir. Birçok organ etkilenir ve konjenital anomaliler görülür.Önemli Bilgiler Morfolojik ve yapısal olarak diğer hepresvirüslere benzer ancak. Hepatosplenomegali en genel bulgudur. yetişkinlerin yaklaşık %80'inde antikorları bulunur. hayvanlardaki CMV suşları insanları infekte etmez. laterji ve periferik kan yaymasında atipik lenfositler ile karakterize heterofil negatif mononükleoz meydana gelir. "Cytomegalo" denilen dev hücreler meydana gelir. Klinik Bulgular CMV ile infekte olan süt çocuklarının yaklaşık %20 kadarında mikrosefali. Gebe kadında primer enfeksiyon gelişir ise fetüs hastalanır. Küçük çocuklarda en önemli bulaşma yolu tükrüktür. antijenik olarak farklıdır. Yaşamın ilerleyen yıllarında cinsel yol ile bulaşır. Sadece tek bir serotipi vardır. CMV aynı zamanda yıllarca böbreklerde kalabilir. Ancak en önemli bulaşma yolu transfüzyon ve organ transplantasyonudur. CMV dünyada yaygındır. Konjenital anomaliler ilk trimesterdeki enfeksiyonlarda gelişir.

Tedavi AIDS’li hastalarda retinit ve pnömoni tedavisinve foskarnetde gansiklovir etkilidir. 1-2 haftada üretilebilir. bu dönemde B lenfositler infekte olur.MA (Membranöz antijen): Yapısal olan. Periferik yaymada görülen atipik lenfositler bu T hücrelerdir. 5. intranükleerdir ve oval baykuş gözü şeklinde görünümü vardır (Şekil 3. AIDS'li hastalarda. İmmunfluoresans yöntemler ile virüs gösterilebilir. AIDS'li hastalarda retiniti önlemek amacıyla gansiklovir kullanılabilir. İnsanlar doğal konaklarıdır. Aynı zamanda AIDS'li hastalarda 'hairy cell' lökoplakia meydana gelebilir. körlük ile sonuçlanabilen retinit gelişebilir.10). sonra kan yoluyla yayılır. Sitotoksik T lenfositler B lenfositlere karşı reaksiyona girer. Önemli Bilgiler Virüs oral ve farenks mukoza hücrelerinde ve B lenfositlerde bulunan CD21 reseptörlerine bağlanabilme özelliğindedir. Patogenez ve İmmünoloji Enfeksiyon başlangıçta orofarenkstedir. Epstin-Barr Virüs (EBV) Hastalık EBV enfeksiyöz mononükleoz etkenidir. çünkü tanı testi olarak kullanılır. Yenidoğanlara kan transfüzyonu yapılacağı zaman CMV negatif olanlar seçilmelidir.bulgularının ön planda olduğu sistemik CMV enfeksiyonu görülebilir. Aynı zamanda Burkitt lenfoması. HSV ve VZV'den farklı olarak asiklovire dirençlidir. Terminal dönemte fatal seyirli enfeksiyöz mononükleoz görülebilir.EBNA (Nükleer antijen): Latent dönemde infekte hücrelerce üretilen sitotoksisite uyarıcı antijenidir 2. Sitomegalik inklüzyon hastalığı olan infantlar idrarları ile virüsü diğer infantlara bulaştırabilirler. 3. geç dönemde ortaya çıkan antijendir. Düşük sosyoekonomik gruplarda erken yaşlarda enfeksiyon görülür ve genellikle asemptomatiktir. 4. Laboratuvar Tanı Hücre kültürlerinde virüs. Antijenleri. En önemli antijenidir (VCA). ancak daha çok bilineni. EBV B 128 .EA (Early Antijen): Yapısal olmayan erken dönemde enfekte hücrelerde belirlenen antijenlerdir. Korunma Aşısı yoktur. Eğer mümkünse organ transplantasyonlarında da CMV negatif donörler seçilmelidir.LMP (Latent membran proteini): EBNA ile aynı özellikleri taşır. inatçı diyare görülebilir. ileri ülkelerde ise ileri yaşlarda (lise çağı) virüs ile bulaşma olur ve enfeksiyöz mononükleoz yapar.VCA (Viral kapsid antijeni): Replikasyonun başlaması ile gelişen virüslere ait yapısal antijendir. Şeffaf bir hale ile çevrelenmiş koyu renkli bir inklüzyon cisimcikleri görülür. 1. Gansiklovire dirençli olgularda foskarnet kullanılabilir. diğer B hücreli lenfomalar ve nazofarengeal karsinomanın da etkenidir. Bulaşma ve Epidemiyoloji EBV başlıca tükürük ile bulaşır (kissing disease).

Nazofarengeal karsinoma (Çin). Tedavi Komplikasyonsuz hastalara antiviral tedavi gereksizdir. daha spesifik. immunglobulinler korunmada etkisizdir. Nükleer antijenler fluoresan antikor boyama yöntemi ile gösterilebilir. Hepatit sık görülürken. İyileşmeden sonra çok kısa bir süre içinde serumda kaybolduğundan hafif enfeksiyonlarda faydalı değildir. Heterofil antikorlar 6 ay kadar sonra serumda tespit edilemediğinden tedavinin kontrolü amacıyla kullanılır. hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda yüksek doz verilebilir. EBV enfeksiyonuna karşı immün yanıt ilk olarak VCA IgM antikorlarıdır. 1. ensefalit de gelişebilir. bunu VCA IgG'ler takip eder ve ömür boyu kalıcıdır. formül lökositte %30'un üzerinde atipik lenfosit saptanır. daha duyarlı olan Mono test kullanılır. Hastalığın erken dönemlerinde VCA IgM antikorları ölçülür. Spesifik antikorlara ek olarak nonspesifik heterofil antikorlar da saptanabilir. Hematolojik bulgular. hepatit B ve serum hastalığında da bulunabildiği unutulmamalıdır. Asiklovir EBV'ye karşı zayıf aktivite gösterir. sıklıkla fatal seyirli X'e bağlı immunoproliferatif sendrom gelişebilir. Akut enfeksiyonlarda IgM antikorları kullanılır. EBV'ye spesifik antikorların ölçülmesi özellikle tanı zorluğu çekilen olgularda kullanılır. Anoreksi ve letarji de sıklıkla bulunur. Bu amaçla tüp testine (Paul Bunnel) göre daha ucuz. hastalarda lenfositoz vardır. VCA IgG ise hafif enfeksiyonların tanısında kullanılır. Genellikle 2-3 hafta içinde spontan iyileşme olur. Splenomegalinin nadir komplikasyonlarından olan dalak rüptürü özellikle sportif egzersizler sırasında meydana gelebilir. lenfadenopati ve splenomegali karakteristik bulgularıdır. ancak teknik olarak zor uygulamalardır. Heterofil antikorlar koyun veya at eritrositlerini aglutine eder. Bu antikorların EBV enfeksiyonu için spesifik olmadığı. İmmünolojik bulgular. Tablo 3. Burkitt lenfomasında EA saptanabilir.lenfositler içinde latent kalır.7 Atipik lenfosit EPSTEİN-BARR VİRUS • CMV • Toksoplasma gondii • Kızamıkçık virusu • Kabakulak virusu • Viral hepatitler • İlaç reaksiyonları Lenfositleri infekte edebilen virüsler • CMV • HHV 7 • HIV • EBV • HBV HTLV • HHV6 • Kızamık 129 . İmmün yetmezliği olanlarda ciddi. Bunlar geniş lobuler nükleusa ve vakuollü bazofilik sitoplazmaya sahip sitotoksik T lenfositlerdir. Burkitt lenfoması ve diğer B hücreli lenfomalar (Afrikalı çocuklarda). Korunma Aşısı yoktur. Klinik Bulgular Ateş. Tükrük gibi klinik örneklerden EBV izole edilebilir. Çapraz reaksiyon veren Forssman antikorları fare böbrek ekstresi ile adsorbe edilip. boğaz ağrısı. EBV DNA'nın birkaç kopyası hücre genomuna integre olurken. 2. çünkü ortalama 2 hafta içinde pozitifleşir. yalancı aglutinasyon önlenir. Kanser ile İlişki Lenfoid orijinli kanserler ile ilişkilidir. EBV'nin kanser oluşumundaki rolü halen açıklığa kavuşmamıştır. IgG ise eski enfeksiyonların göstergesidir. sirküler yapıdaki birçok kopya sitoplazmada bulunur. Timik karsinoma (USA) EBV ile ilişkisi ispatlananlardır. Laboratuvar Tanı Başlıca iki tip laboratuvar bulgusu vardır. heterofil antikor testi ile infeksiyoz mononükleozun erken tanısı konulur. EBNA'da geçirilmiş enfeksiyonların tanısı açısından faydalıdır.

130 .

Tablo 3.Timus karsinomu Primer hepatosellüler karsinom (x proteini) Selim cilt tümörü Servikal karsinom İlişkili olduğu kanser Diğer herpesvirüsler Human Herpesvirüs 6 ve 7 T lenfositlerini infekte eder. vaccinia virüsü ve molluscum contagiosum virüsüdür. HHV 6 aynı zamanda çocuklarda döküntülü enfeksiyona sebep olur (roseola veya exanthema subitum) (Şekil 3. skatris bırakarak iyileşirler. Poksivirüs Poksivirüsler en büyük ve kompleks yapılı virüslerdir. Biyolojik silah olarak önemi vardır. Smalpox (çiçek): Etkili aşılama sonucunda dünyadan eradike edilmiştir.18. Nazofarinks karsinomu. Lezyonlarda Guernieri inklüzyon cisimcikleri yaparlar. Bu virüsün DNA yapısı daha çok EBV'ye benzer ve bu nedenle primer hedefinin lenfositler olduğu düşünülmektedir. Vaccinia virüs. B ve T hücreli lenfoma Hodgkin lenfoma.8 İnsan tümör virüsleri ve ilişkili olduğu tümörler Virüs tipi DNA virüsleri Human papilloma virüs tip 16 . Variola virüsü dünyadan silen canlı atenüe aşının içindeki virüsdür. DNA virüs olmasına karşın intrasitoplazmik replikasyon gösterirler. Medikal önemi olanlar çiçek virüsü (smalpox). Bu nedenle Kaposi sarkomu ile ilişkili herpesvirüs (KSHV) olarak isimlendirilir. HHV 8'in AlDS'li homoseksüellerde epidemik olarak bulunduğu ve Kaposi sarkomu ile ilişkisi bilinmektedir. tüm döküntüler aynı dönemdedir. Su çiçeğinden farklı olarak cilt lezyonları. 131 . 31 EBV Hepatit B virüsü Molluskum kontagiosum virüsü HSV-2 RNA virüsleri HTLV-1 HTLV-2 HCV Erişkin akut T hücreli lenfoma Tüylü hücreli lösemi Primer hepatosellüler karsinom Servikal kanser (E6 ve E7 proteini) Burkitt lenfoma. çok odacıklıdır.12). ancak HHV 6'nın lenfoproliferatif hastalıklara neden olduğu saptanmıştır. Bu virüsler hakkında çok az bilgi bulunmaktadır.

Bazı serotiplerinin özel hastalıklardan sorumlu olduğu gösterilmiştir. papüler. Fekal-oral yol çocuklardaki en yaygın görülen bulaşma şeklidir. Nötralizan antikorlara bağlı gelişen immünite tipe sipesifiktir ve yaşam boyu devam eder. Yakın temas ile bulaşır (seksüel temas dahil). Bazı serotipleri (özellikle 12. ve 21 solunum sistemi hastalıkları. Kapsidinin her 12 alt biriminden bir fiber çıkar. tip 11 ve 21 akut hemorajik sistit ve tip 40 ve 41 infantil gastroenterit etkenleridir. Virionlarından ayrılan fiberlerin insan hücreleri için toksik olduğu gösterilmiştir. özellikle askerler gibi sıkışık yaşamda salgınlar yapabilirler. Özellikle çocuklar arasında yaygındır.Molluscum contagiosum: Deri ve mukozaların küçük. Patogenez ve İmmünoloji Adenovirüsler solunum sistemi. Adenovirüsler dünyada yaygındır. pembe. Adenovirüsler Hastalık Adenovirüsler farenjit. Örneğin. 7. 132 . Fiberler organlara tutunmada görevi olan hemaglutininlerdir. Fiber proteinleri (hemaglutinin) tipe spesifik antijenleridir ve bugüne kadar 41 değişik antijenik tipi gösterilmiştir. Orf: Koyunlardan bulaşan. Tedavi lezyonların küretajı ile yapılır. Sistemik tedavisi yoktur. ancak insanlarda tümör oluşumu ile ilişkisi gösterilememiştir. hemorajik sistit ve gastroenterit de sorumlu olduğu enfeksiyonlar arasındadır. 3. Bulaşma ve Epidemiyoloji Adenovirüsler aerosoller. siğil tarzında bening tümörleridir. gastrointestinal sistem ve konjunktivalar gibi birçok organın mukozalarının enfeksiyonudur. İmmün yetersizliği olan hastalarda adenovirüsler herpesvirüsler kadar başbelasıdır. Keratokonjunktivit. 8 ve 9 epidemik keratokonjunktivit. İmmün sistemi sağlam olanlarda birkaç ay içinde kendi kendine iyileşir. fekal-oral yol ve konjunktivalara direk inokülasyon gibi değişik yollarla bulaşabilir. konjunktivit ve pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olurlar. 18 ve 31) farelerde sarkom oluşturur. hemorajik büllöz lezyonlarla karakterize bir hastalıktır (Koyun kaşıntılı hastalığı). 4. Önemli Bilgiler Adenovirüsler kapsülsüz çift sarmal lineer DNA ve izosahedral nükleokapsid yapısına sahiptirler. folliküler konjunktivit. Lezyonlar krater tarzındadır ve içinde beyaz renkli bir içerik taşır. Adenovirüslerin insan enfeksiyonlarına spesifik antijenleri hexon proteinleri üzerinde lokalizedir (Şekil 3. Hayvanlarda hastalık yapan adenovirüsler insanlara bulaşmazlar.13). Özellikle transplant hastalarında fatal seyirli pnömoniler yapabilir.

Hemorajik sistitte hematüri ve dizüri belirgin semptomlardır. Alt solunum yollarında ise bronşit ve atipik pnömoni etkenidir. HPV-16-18 gibi bazı tipleri serviks kanseri etkenidir. Adenovirüs enfeksiyonlarının çoğu kendi kendine iyileşir. E6 ve E7 genleri kansinojeniktir. Papillomavirüsler Hastalık Papillomavirüsler siğiller gibi skuamöz hücrelerin bening tümörleri olan papilloma etkenidir. Önemli Bilgiler Papovavirüs ailesindendir ve polyomavirüsler ile SV40 virüslere benzerler fakat daha büyük genoma sahiptir. Ancak bazı serotipleri belirli dokularda enfeksiyon yaparlar. Siğiller beningdir ve malignleşmez. Tedavi semptomatiktir.14). HPV'nin 100'den fazla serotipi vardır. Laboratuvar Tanı Tanı için hücre kültürlerinde virüsün üretilmesi veya spesifik antikorların iki hafta ara ile 4 kat arttığının gösterilmesi gerekmektedir. Enfeksiyonların yarısından çoğu da asemptomatiktir. HPV 18 çok yüksek riske sahiptir. 7 ve 21 suşları için canlı atenue olmayan aşısı vardır ancak sadece orduda kullanılmaktadır. özellikle göz muayeneleri sırasında aseptik şartlara uyulması ve ellerin yıkanması ile bulaşma önlenebilir. Patogenez ve İmmünoloji Papillomavirüsler skuamoz epitel hücrelerini enfekte eder karakteristik sitoplazmik vakuoller (koilositoz) oluşturur. Papovavirüsler Serolojik açıdan papillomavirüsler ile polyomavirüsler olmak üzere iki farklı cins altında toplanırlar. Ancak serviks ve penis üzerindeki HPV enfeksiyonları kanserleşebilir (Condyloma acuminata). İki yaşın altındaki çocuklarda kan bulunmayan gastroenteritler yaparlar.Klinik Bulgular Farenjit. Epidemik keratokonjunktivit iatrojenik hastalıktır. genital siğillerden en sık HPV-6 ve HPV-11 sorumludur. derideki siğillerden HPV-1-4 sorumlu iken (Şekil 3. farengokonjunktival ateş ve akut respiratuvar hastalık yaparlar. 133 . Bu vakuoller patognomoniktir.HPV 16 yüksek. Örneğin. Korunma 4. Tedavi Bilinen antiviral tedavisi yoktur.

BK virüs solunum yolu enfeksiyonları ile böbrek epitel hücrelerini enfekte etme özelliği vardır.Bulaşma ve Epidemiyoloji Bulaşma deri-deri teması ile olur (seksüel geçiş). ileri yaşlarda geriler. Hayvanlardaki siğiller insanlar için bulaştırıcı değildir. Lezyonlarda koilositozun görülmesi tanıyı kesinleştirir. Tedavi lezyonlara cerrahi veya topikal asetilsalisilik asit uygulanması ile yapılır. JC virüs Progresif multifokal lökoansefalopati (PML) etkenidir. Tanı genellikle klinik olarak konulur. Genital siğiller en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalıklardır (Şekil 3. Derideki siğiller çocuklar ve genç erişkinlerde daha yaygın iken. 134 .15). Antiviral tedavisi ve aşısı yoktur. Polyomavirüsler Bu grup içinde simian virüsü 40 (SV40) ve insan virüsleri olan BK ve JC virüsleri bulunur.

Bir diğeride kan damarlarındaki endotel hücreleridir. Virüs boğaz sürüntüsünden elde edilebilir ancak sık kullanılan bir yöntem değildir. beşinci hastalık). Klinik Bulgular Dört klinik tipi vardır 1. Aplastik krizler: Orak hücreli anemi. Sadece tek serotipi vardır. Sorumlu olduğu enfeksiyon gösterilememiştir. Transplasental bulaşmada görülebilir. Virüs detektif bir parvovirüsdir. adenovirüs varlığında gelişebilir. talassemililer ve sferositozu olanlarda geçici ciddi aplastik anemi olur.9 Virüsler ve insanlarda oluşturdukları kanserler Virüs ailesi Papovavirüsler Virüs Human papillomavirüs İnsanda meydana getirdiği kanser Genital tümörler Skuamoz hücreli karsinom Orofarengeal karsinom Herpesvirüsler EB virüs Nazofarenks karsinom Afrika Burkitt lenfoması B hücreli lenfoma Hepadnavirüsler Retrovirüsler Flavivirüsler Hepatit B virüs HTL virüs Hepatit C virüs Hepatosellüler karsinom Yetişkinin T hücreli lösemisi Hepatoselüler karsinom 135 . B19 ile enfekte olan yetişkinlerdeki immünkompleksler döküntü ve artritleri meydana getirir. Son yıllarda Adenoassociated virüs denilen bir parvovirüs insanlarda rastlantısal olarak tespit edilmiştir. Üçüncü trimesterde meydana gelen enfeksiyon klinik tablo yaratmaz. hayvanlarda enfeksiyon yapan suşlar insanlara bulaşmaz. Bunlardan birincisi kemik iliğinde eritrositlerin prekürsör hücreleridir ve aplastik krizlere neden olur. Eklem bulguları romatoid artriti taklit edebilir. Bulaşma ve Epidemiyoloji Başlıca solunum sistemi yoluyla bulaşır. Parvovirüs B19'un konjenital anomali yaptığı gösterilememiştir. 3. Kronik B19 enfeksiyonu: Özellikle HIV enfeksiyonlularda olmak üzere immün yetersizliği olanlarda meydana gelir. 2. Eritema infeksiyozum (Beşinci hastalık). Fetal enfeksiyonlar: Gebe kadın birinci ve ikinci trimesterde enfekte olursa. Fetal ölüm ve hidrops fetalis meydana gelebilir. Kan donörleri de önemli bir kaynaktır. Eritema infeksiyozum (tokatlanmış çocuk sendromu. artropati yıllarca sürebilir. Patogenez ve İmmünoloji B19 başlıca iki tip hücreyi enfekte eder. eller ve dirsekler olmak üzere eklem tutulumları önemlidir. İnsanlar tek kaynaktır. Laboratuvar Tanı B19'a karşı gelişen IgM antikorlarının tespit edilmesi ile tanı konur. bu da eritema infeksiyozumdaki döküntülerin sebebidir. Yüzde tipik döküntü. Dünyada yaygındır. Tablo 3. Tedavi Spesifik tedavisi yoktur. Standart immunglobulinler immünyetmezliği olan hastalarda faydalı olabilir.Parvovirüsler Hastalık Parvovirüslerin insanlardan enfeksiyon yapan tek suşu Parvovirüs B19'dur. aplastik kriz (özellikle orak hücreli anemililerde) ve hidrops fötalis (Fetal enfeksiyon) etkenidir. Artrit ve atrofatiler ile karakterizedir. virüs plasentaya geçip fetusu enfekte eder. 4. Genom negatif DNA'dır. Özellikle okul yaşındaki çocukları tutar. Önemli Bilgiler Çok küçük tek sarmal DNA virüsüdür.

Genomda dört önemli gen bölgesi bulunmaktadır (Şekil .X bölgesi.17). Hepadnavirus ailesinin üyesidir. Hasta serumları incelendiğinde üç değişik partikül görülür. Zarfı yüzey antijen denilen (HBsAg) bir protein taşır. Replikasyon Virüsün genomu tamamlanmamış çift sarmal DNA dan yapılmıştır. Önemli Bilgiler İnsanlar tek doğal konaklarıdır. Virüs eksik zincirini enfeksiyon alanında tamamlamak için reverse transkriptaz taşır. Zarflı ancak etere dirençlidir.S bölgesi. Kor içinde DNA bağımlı DNA polimeraz (revers transkriptaz) vardır. Eksik olan + zincir (S zinciri) replikasyon sırasında tamamlanır.C bölgesi .P bölgesi. DNA polimeraz 4.Hepatit B Virüsü Hastalık B tipi viral hepatit etkenidir. HBsAg 2. 1. 42 nm çapındaki ise infektif partikülleridir (Dane partikülü) (Şekil 3. Bunlardan 22nm çapında sferik ve 22nm çapında flamenter yapıda olanlar infektif olmayan. HBxAg 136 . HBcAg ve HBeAg 3. Kısmi çift sarmal DNA yapısındadır. Replikasyon sonrasında ise yeni viryonun genomuna ait S zinciri tamamlanamadan genomun kapsidi yapısını tamamlar ve böylece yeni virüslerinde S zincirleri eksik kalır.18).

Bu determinantlar nedeniyle serotipler oluşmaktadır. Parenteral yol: Kan ve kan ürünleri aracılığı ile bulaşır. d. manikür. uyuşturucu bağımlıları (intravenöz). Genomun Pre-S1 geni L proteinini. Horizontal yol: Aralarında cinsel temas veya kan teması bulunmayan sıkışık yaşam şartlarındakilerde gelişen bir yoldur. ancak karaciğer iğne biyopsisi ile gösterilebilir. Vertikal yol: Perinatal bulaşmada transplasental bulaşma nadirdir. HBsAg'nin glikoproteini a. kan ve kan ürünü transfüzyonu. y. HBsAg'nin 6 aydan uzun süre pozitifliğinin devam etmesi kronik hastalık lehinedir. S proteini. HBcAg: HBV'nin "core" bölgesinin antijenidir. CD8 T lenfositlerinin hedefi bu hücrelerdir. Bu antijen de C geninin Pre-C başlangıç noktasından başlayarak yapılır. Türkiye'deki en sık görülen bulaşma yoludur. Ayrı başlangıç noktalarından kodlanmalarına bağlı olarak Large (L). r determinatlarından oluşmaktadır. Ancak yetersiz yanıt varsa. HBsAg üç farklı proteinden oluşur. Bunlarda bulaştırıcılık fazladır. w. Patogenez ve İmmünoloji Sitotoksik T hücrelerin aktivitesi sonucunda. hemodiyaliz. partner sayısı arttıkça hastalığın bulaşma ihtimali de artar. İyileşen olgularda Anti-HBe gelişmeye başlar. HBeAg pozitif gebelerde bulaşma hemen hemen kaçınılmazdır. tatuaj. HBsAg'de en çok bulunan proteindir.Tablo 3. Ancak tüm HBV suşlarında a determinantı bulunması nedeniyle aşıların hepsi ile immünizasyon sağlanmaktadır. S geni ise S proteinini kodlar. Pre-S2 geni M proteinini. Bunların bir kısmı hepatositlerin endoplazmik retikulumunda değişikliğe uğraması ile suda eriyebilir HBeAg oluşur. Subklinik ve anikterik akut enfeksiyon geçirenlerde kronikleşme daha sık görülür. hastalık kronik hale geçer.10 Hepatit virüslerinin özellikleri HAV Genom Aile Bulaşma RNA Heparnavirüs Fekooral HBV DNA Hepadnavirus Cinsel Parenteral HCV RNA Flavivirü s Parenter al Cinsel? 1-6 ay Sinsi Var Düşük Yok Yok HDV RNA Deltavir üs Parente ral Cinsel? 1-2 ay Ani Var Yüksek Yok Yok HEV RNA Calisivirüs Fekooral Kuluçka devri Başlangıç Kronikleşme Fulminan hepatit riski Pasif bağışıklık Aşı 2-6 hafta Ani Yok Düşük Standart immünglobulin Ölü 2-6 ay Sinsi Var Düşük Hiper immünglobulin Rekombinant 2-6 hafta Ani Yok Gebelerde yüksek Yok Yok HBsAg: ilk pozitifleşen marker HBsAg'dir. Bulaştırıcılığın göstergesidir. ana okulları. Bunu antikor yanıtının gelişmesi (Anti-HBs) izler ve hastaların çoğu iyileşir. Eğer hastaların hücresel immünitesi iyi ise infekte hepatositler yıkılır ve virüs temizlenir. Aile içi. 137 . hepatositler parçalanır ve hepatit gelişir. Small (S) proteinlerden oluşur. Bulaşma doğum sırasında meydana gelir. Aynı gen bölgesini kullanmaları nedeniyle HBcAg'nin serumdaki göstergesidir denebilir. akupunktur. Pre-S2 bölgesinin karaciğer hücreleri üzerindeki polimerize human serum albumin reseptörlerine bağlandığı bilinmektedir. Seksüel temas: Cinsel ilişki ile bulaşır. konjunktival girişimler bulaşmada önemli faktörlerdir. Kontamine iğneler. yaşlı bakım evleri. Böylece akut hepatit tablosu ortaya çıkar. Özellikle homoseksüel ilişki ile sıklığı artar. HBeAg MHC class I antijenler tarafından sunulan antijendir. Hem Dane partiküllerinin hem de infektif olmayan partiküllerin üzerinde bulunur. Middle (M). Replikasyonun sürdüğü kronik olgularda HBeAg pozitifliğini korur. hastaneler. Bulaşma ve Epidemiyoloji Hepatit B'nin başlıca bulaşma yolları. kışlalar en önemli örneklerdir. akut dönemdeki hepatit B'li bir hastanın kronikleşme riskinin az olduğu yönünde bir bulgudur. Serumda saptanamaz. Anti-Pre-S2 antikorları HBsAg negatifleşmeden pozitifleştiği için. L ve M proteinlerinin hepatositlere bağlanmada rolü olduğu gösterilmiştir.

amonyak artar ve PTZ yükselir. ancak ekstrahepatik bulgularda gösterir. DNA polimeraz. Ekstrahepatik bulgular sıktır.HBeAg viral replikasyonun göstergelerinden biridir (HBV-DNA. Hastalarda akut karaciğer nekrozu ve ensefalopati vardır. üre normalin altına iner. pankreas. Laboratuvar Bulgular ALT seviyesi üst sınırının 10 katını aşanlar ve deRitis oranı (AST/ALT) 1'den küçük olanlar akut hepatitli kabul edilirler. Klinik Bulgular İnkübasyonu 6 aya kadar uzayabilir.21 gösterilmiştir. HBcAg gibi). Olguların sadece 1/4 kadarı ikterik enfeksiyon geçirir. Hepatit B bir karaciğer hastalığıdır. safra kanalı epitellerinde de enfeksiyon oluşturur ancak buralarda replike olamaz. eklem ağrıları.11 Hepatit B serolojisi Başlang ıç HBsAg Anti-HBs Anti-HBc IgM Anti-HBc-lgG HBeAg Anti-HBe ALT Pozitif Negatif Pozitif Pozitif Pozitif Negatif Çok yüksek Pencere Negatif Negatif Pozitif Pozitif Pozitif Negatif Belki biraz İyileş me Negati f Pozitif Negati f Pozitif Negati f Pozitif Norm al Kronik Aktif Persistan Pozitif Negatif Negatif Pozitif Pozitif Negatif Yüksek Kronik Pozitif Negatif Negatif Pozitif Negatif Pozitif Az yüksek Taşıyıcı Pozitif Negatif Negatif Pozitif Negatif Pozitif Normal Aşılı Negatif Pozitif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 138 . kemik iliği. HBV karaciğer dışında monositler. Akut enfeksiyonda genellikle başlangıç hepatit A kadar gürültülü değildir. ancak çok güvenilir değildir. Derin ikteri olan hastalarda kaşıntı bulanabilir. artrit gelişebilir. Çok yüksek olan ALT ve AST değerleri hızla düşer. Gastrointestinal sistem bulguları ön plandadır. Tablo 3. Olguların ortalama %1 kadarında fulminan hepatit görülür. dalak. böbrek. Özellikle ürtiker. hastalarda konstipasyon görülür. Hastanın serolojisi tablo 6'da ve şekil 3. İkterik olgularda hem direkt hem de indirekt bilirubin yükselir.

139 .

Multipl transfüzyon alanlar. HDV enfeksiyonu HBV replikasyonuna (HBsAg üretilmesi) bağlıdır. Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerinde prevalansı yüksektir. HDV. Primer bulaşma yollarının HBV ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. ancak süperinfeksiyonları sırasında daha da kısa olabilir. enfeksiyonları sırasında hepatit B markerları azalır. HBsAg delta virüsü için bir zarf gibi davranır.Delta Hepatiti (HDV) HDV dünyada yaygındır ancak özellikle Afrika. İnkübasyon periyodu 2-12 haftadır. 140 . HBV gen üretimi ile yarıştığı için. intravenöz uyuşturucu bağımlıları ve bunlarla yakın temasta olanlar yüksek risk grubunu oluşturur.

Mümkün olduğunca herkes aşılanmalıdır. sigara içenlerde. Karaciğer enzimlerinin normal olduğu. hastaların büyük çoğunluğu kroniklesin HDV enfeksiyonu tanısı hastalarda anti-HDV IgM antikorlarının gösterilmesi ile konulur. Korunma Plazma kaynaklı veya rekombinan aşılar 0. Dünyada iki tip HDV enfeksiyonu epidemiyolojisi vardır. %10 kadarı kronikleşir.İki tür HDV enfeksiyonu vardır. Yenidoğanlarda anne HBsAg'li ise hem aşı hem de hiperimmunglobulin uygulanır. Tedavide interferon alfa 6 ay. hastaların büyük bölümü iyileşir. Süperenfeksiyon kronik hepatit B'li hastalarda görülür. ikincisi ise özellikle ABD ve Kuzey Avrupa ülkelerinde kan ve kan ürünleri ile bulaşma şeklidir. hepatit B'li hastalarda yakın temas ile bulaşma. Birincisi Akdeniz ülkelerinde görülen. 1. tek ALT piki oluşur. 6. hastada klinik bulguların bulunmadığı sadece HBsAg taşıyıcılığı ile karakterize kronik taşıyıcılarda vardır. hastalarda iki defa ALT piki oluşur. Kronik hepatit kronik aktif ve kronik persistan olmak üzere ikiye ayrılır. Çocuklarda bu oran tersinedir. Hepatit aşıları içinde sadece HBsAg bulunduğundan gebeler de dahil olmak üzere herkese uygulanabilir. Koenfeksiyon hastalarda akut viral enfeksiyonun ardından gelişir. erkeklerde ve yaşı ileri olanlarda immünite sağlanamayabilir. aylarda uygulanır ise %95 üzerinde koruyuculuk sağlar. 141 . İnterferon ya tek olarak veya bazı tedavi protokollerinde Lamivudin ile kombine edilerek kullanılabilir. Son yıllarda Lamivudin'in tek olarak kullanıldığı protokoller de uygulanmaktadır. 1 yıl ve 2 yıllık sürelerde kullanılır. Tedavi Erişkinlerde tüm HBV'li hastaların yaklaşık olarak %90'ı iyileşirken. Şişmanlarda.

gerekse kronik tıbbi sorunları olanları etkilemiştir. karaciğer enzim düzeylerinde yükselmeler ve pıhtılaşma bozuklukları gibi belirti ve bulgular bildirilmiştir. kazlar ve benzeri kümes hayvanlarındaki gibi öldürücüdür. domuzlar) influenza A virüsünü taşırlar ve insanlarda büyük epidemilerin oluşmasını sağlayan antijenik değişimlerin kaynağıdırlar. helikal yapıda nukleokapsidi olan. Hemaglutinin konak hücrelere tutunmayı sağlarken. bu insanlar insandan insana kolayca bulaşmayı sağlayacak insan genlerine sahip olan yepyeni bir alt tipin yoğrulduğu bir hamur teknesi gibi işlev görebilir.RNA VİRÜSLER İnfluenzae Virüsler Ortomyxovirus grubundandırlar. Önemli bilgiler Zarflı. Kuş gribi: Bu hastalık. influenzavirus A'ya bağlı olarak genellikle kuşlarda ortaya çıkar. aile bireyleri. genomda majör değişimdir ve her 10-11 yılda bir meydana gelen büyük salgınlardan sorumludur. H5 ya da H7 alt tipindeki patojenitesi düşük olan kuş gribi viruslarının. 142 . çoğul organ yetersizliği. ilk kez 1878'de italya'da tanımlanmıştır. H1N1 ve H3N2 influenza A'nın en bilinen suşlarıdır ve son zamanlardaki aşılarda sıkça kullanılmaktadır. A/Johannesburg/94 (H3N2) influenza virüsünün yazılışını gösterir. "Myxo" denilince musinler (glikoprotein) ile etkileşen virüsler anlamını taşır. reseptörler ortaya çıkarır. iki tip antijen değişimi vardır. tavuklar. boğaz ağrısı. Kuşa özgü influenzavirus H5N1 ile oluşan insan infeksiyonunun klinik gidişine ilişkin yayımlanmış bilgiler sınırlıdır. Antijenik drift. özellikle patojenitesi yüksek formla oluşan salgınların. Kuş gribinin. patojenitesi yüksek kuş gribi çok daha önceden. Paramyxovirüslerden segmenter RNA'ları bulunması ile ayrılırlar. Birçok hayvan (kuşlar. nöraminidaz ise koruyucu mukus tabakayı sulandırarak. pnömoni. Kuş gribi salgınları bir ülkenin içine yayılacak olursa. İnfluenzae A ile pandemiler her 10 ile 20 yılda bir meydana gelir. kümes hayvanları arasında patojenitesi yüksek kuş gribi salgınlarıyla eşzamanlı olarak görülmektedir. Evcil ördeklerdeki infeksiyon ise tıpkı tavuklar. Dünyadaki büyük epidemiler virüsün yüzeyindeki bu reseptörleri değiştirmesi sonucunda ortaya çıkar. minör değişiklikleri gösterir. İnfluenzavirus A H5N1. gerek önceden sağlıklı erişkin ve çocukları. özellikle gelişmekte olan ülkelerde kümes hayvanları endüstrisi ve çiftlik sahipleri üzerindeki etkileri son derece yıkıcı olabilir. bakteriyel superenfeksiyonlar eklenirse yaşlılarda ölümler görülebilir. A grup antijenidir. bölgesel enfeksiyonlardan sorumludur. hindiler. Hemaglutinin ve nöraminidaz. Daha sonrakiler virüsün izole edildiği yer ve zamanı gösterir. öksürük ve kas ağrıları). Patojenitesi yüksek olan kuş gribi viruslarının yabanıl kuş topluluklarında bulunmadığı. göz infeksiyonları. bir grip pandemisinin başlangıcı da olacaktır. kontrol altına alınması çok güç olabilir. Hastalık. H3N2 ise hemaglutinin ve nöraminidaz'ın tipleridir. segmenter tek sarmal RNA virüslerdir. Böyle bir olay. İnsandaki olgular. geçmişteki patojenitesi yüksek kuş gribinin uluslararası yayılımı böyle açıklanmaktadır. İnfluenza B'de salgın yapabilir ancak influenza C salgın yapmaz. Kuş gribi virusunun doğal rezervuarı. yeşilbaş ördeklerdir ve enfeksiyona en dayanıklı olan kuşlar da bunlardır. ülkeden ülkeye canlı kümes hayvanlarının ticareti aracılığıyla yayılabilir. Salgın. Büyük pandemilerden inluenza A sorumludur. 1997 Hong Kong salgınında hastalananlarda gripteki gibi tipik belirtiler (ateş. Bulaşma ve epidemiyoloji Virüs damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşır. Zaman içinde daha çok insan infekte olup bunlar bir de insana ve kuşa özgü influenzavirus suşlarıyla aynı anda infekte olurlarsa. kümes hayvanları arasında yayıldıktan sonra geçirdikleri mutasyonlarla yüksek patojenite kazandıkları kabul edilmektedir. ancak her yıl farklı ülkelerde salgınlar yapabilir. tavukçuluk yapanlar ve tavuk imha ekiplerinde çalışanlarda insandan insana çok sınırlı bir biçimde de olsa bulaşabildiği anlaşılmaktadır. Antijenik shift. Hastalık Dünyada grip pandemileri yapan virüslerdir. atlar. Grip özellikle kış aylarında meydana gelir. yalnızca hafif ve kısa süren bir hastalık geçirirler. Virusları çok uzaklara taşıyabilmelerine ve dışkılarıyla çıkarmalarına karşılık. Göçmen kuşlar da virusu uzaklara taşıyabilir. lenfopeni. H5N1 suşunun sağlık çalışanları. Zarflarının üzerinde iki farklı çıkıntı vardır. akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS). ilk kez 1961'de Güney Afrika'da balıkçıllardan izole edilmiş olmakla birlikte.

Aşı her yıl yeniden formüle edilir. Tek bir serotipi vardır. Solunum yollarında nekroza yol açmaz. Tedavi Amantadin hem tedavi hem de korunmada kullanılmaktadır. IgG tipi antikorlar viremi sırasında virüslerin nötralizasyonunda rol oynarsa da. Korunma ortalama 6 ay kadardır. Korunma Ölü influenza A ve B aşıları kullanılmaktadır. böylece hücresel immün sistemde baskılanma görülür. Multinükleer dev hücreler (Warthin Finkeldey dev hücreleri) lezyonlarda görülür.22). Klinik bulgular 24-48 saatlik inkübasyonun ardından. Bakteriyel superenfeksiyon gelişmemiş ise semptomlar spontan olarak 4-7 günde geriler. Nadir görülen komplikasyonu ensefalopati ve karaciğerde dejenerasyon ile karakterize Reye sendromudur. Önemli Bilgiler Paramyxovirüs ailesindendir. Enfeksiyon sırasında geçici hücresel immünite depresyonu görülür. öksürük ile karakterize prodromal şikayetler görülür. ateş. Her aşıda 3 suş bulunur. Amantadin sadece influenza A'ya etkilidir. Hücre kültürleri ve antikor titresindeki yüksekliklerin gösterilmesi de gerçek tanının konması için yardımcıdır. Miyalji gibi sistemik bulgular dolaşan sitokinlere bağlıdır. İmmünite salgısal IgA'ya bağlıdır. AIDS gibi hücresel immün sistem bozukluğu olanlarda hastalık ölümcül seyreder. burada tekrar replike olur.Patogenez ve İmmünite Enfeksiyon üst ve alt solunum yollarında lokalize kalır. sistemik bulgulara rağmen nadiren viremi olur. Zarfının üzerinde hemaglutinin ve hemolitik aktivite gösteren iki tip antijeni bulunur. İnfluenza B ve suçiçeği gibi viral enfeksiyonlarda ateşin düşürülmesi için kullanılan aspirin patogenezde rol oynar. Ayrıca sekonder bakteriyel enfeksiyonlar. Bulantı ve kusma da eşlik edebilir. 2-3 yılda bir büyük epidemiler yapar. 143 . miyalji. PPD deri testi negatifleşebilir ve tüberküloz reaktivasyonu görülebilir. Başlıca endikasyonu bilinci kapalı. yaşlı ve immün sistemi bozuk olanlardır. Nadir olarak subklinik kızamık görülebilir. Patogenez ve İmmünite Üst solunum yollarının enfeksiyonunun ardından virüs kana geçer ve RES hücrelerini infekte eder. Virüsün hedef hücreye penetrasyonunu veya virüsün kılıfından soyulmasını engeller. baş ağrısı ve öksürük gelişir. Kızamık virüsü makrofajların yüzeyinde bulunan IL-12 üretiminden sorumlu olan CD46 reseptörlerine bağlanır. Bir müddet sonra döküntüler ortaya çıkar. Anneden antikorların plasenta aracılığı ile geçmesi nedeniyle infantlar 6 ay süresince korunma altındadır. Sitotoksik T hücrelerin de koruyucu etkisi vardır. bunlardan ikisinin A birinin B susu olmasına dikkat edilir. hücresel immünite daha önemlidir. influenzae A ve B'ye birlikte etkili olan oseltamavir'dir. Bulaşma ve Epidemiyoloji Bulaşma prodromal dönem ile döküntünün başladığı birkaç gün içinde damlacık enfeksiyonu yoluyla olur. Daha sonra kan yoluyla deriye yayılır. Klinik Bulgular Ortalama 2 haftalık bir inkübasyon periyodunun ardından ateş. Dünyada yaygındır. Koplik lekeleri tanıda önemli bir bulgudur. Guillain-Barre sendromu görülebilir. burun akıntısı. Kızamık Virüsü(MEASLES) Kızamık etkenidir. Döküntüler sitotoksik T hücrelerinin kızamık ile infekte olmuş derideki vasküler endotel hücrelerini etkilemesi sonucunda gelişir. influenza virüse bağlı pnömoni interstisyel tiptedir. korunmanın sürekli olması için her yıl aşılamanın yapılması gerekmektedir. Birkaç gün sonra yüzden başlayarak aşağıya doğru yayılan döküntüler görülür (Şekil 3. Gelişmekte olan ülkelerde malnütrisyonlu çocuklardaki enfeksiyonlar sağlıklı olanlara göre daha ağır seyirlidir. Laboratuvar tanı Tanı büyük çoğunlukla klinik bulgular ile konulur. Hastalığı geçirenlerde yaşam boyu kalıcı immünite gelişir. konjunktivit (fotofobi). Burada antikora bağımlı vaskülitin rolü vardır. IgG gelişir ancak koruyucu özelliği azdır.

attenüe aşılar ile korunma sağlanır. Hasta bulaştırın değildir ve virüs izolasyonu yapılamaz. Canlı.Ciddi komplikasyonları vardır. 15 aydan daha küçük çocuklara aşı yapılmaz. Ölü aşılar artık kullanılmamaktadır. Tablo 3.12 Yavaş virüs enfeksiyonları Yavaş virüs enfeksiyonları Subakut sklerozan panensefalit Progresif multifokal lökoensefalopati Progresif Rubella ensefaliti HIV ensefalopatisi Virüs tipi Kızamık Polyoma JC Kızamıkçık HIV Ölü aşı verilmiş veya hafif enfeksiyon geçirmiş kişilerde atipik kızamık gelişir. Kızamığa bağlı primer dev hücreli veya sekonder bakteriyel pnömoni gelişebilir. Tedavi ve Korunma Antiviral tedavisi yoktur. Enkübasyon periyodunun erken dönemlerinde immünize olmamışlarda standart immünglobulin kullanılabilir. Aşı ile etkili korunma sağlanır ve yan etkisi çok azdır. Dokularda intranükleer ve intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri oluştururlar. Mumps Virüs Kabakulak etkenidir 144 . Canlı aşı olması nedeniyle immün yetersizliği olanlar ile gebelere uygulanmaz. Ölü aşıların kullanılmamasından artık atipik kızamık yetişkinlerde görülmemektedir. kalıcı sekel oranı ise %40'tır. Genellikle 15 aylık çocuklara rubella ve mumps aşısı ile birlikte yapılır. Hücre kültürlerinde virüsün izolasyonu mümkündür ancak. Her 1000 olguda bir ensefalit görülebilir. Günlerce süren ciddi bir klinik tablo oluşturur. Koplik lekeleri olmaksızın atipik döküntüler ile karakterizedir. İmmünitenin azalmasını önlemek amacıyla rapel dozlar tavsiye edilir. Mortalite %10. çünkü maternal antikorlar virüsü nötralize eder ve immün yanıt düşebilir. Laboratuvar Tanı Tanı klinik bulgular ile konulur. Hastalıktan birkaç yıl sonra MSS'nin fatal seyirli hastalığı olan subakut sklerozan panensefalit (SSPE) gelişebilir. tanıda güçlük çekilen olgularda antikor fitresinin iki hafta içinde 4 kat artması değerli bulgudur. Anneden geçen antikorlar nedeniyle halen korunma altında olan bebeklerde ve enfeksiyonun hemen öncesinde hiperimmün kızamık immünglobulini veya normal gama globulin preparatlarının uygulandığı kişilerde ortaya çıkan hafif kızamık tablosuna modifiye kızamık denir.

Standart immunglobulinler hastalıktan korunmada ve orşit gelişmesinde koruyucu değildir. Kış aylarında salgınlar oluşturur. İnfantlardaki ciddi enfeksiyonlarında bir immunopatojenik mekanizma gelişebilir. Aşı uzun süreli (en azından 10 yıl) immünite sağlar. Ömür boyu kalıcıdır. Çocukların %30 kadarı klinik bulgular göstermeksizin enfeksiyonu geçirir. infantlarda alt solunum yollarını tutar. Puberte dönemindeki erkeklerde bilateral testis tutulması sonucu sterilite meydana gelebilir. Klinik Bulgular Ortalama 3 haftalık bir inkübasyon döneminin ardından. iştahsızlık. Canlı aşı olması nedeniyle immün yetmezliği olanlar ile gebe kadınlara kullanılmaz. Dünyada yaygındır. Solunum sisteminde lokalizedir. Ödemi engellemek amacıyla semptomatik tedavi yapılır. kış aylarında insidensi artar. Hastanedeki süt çocukları arasındaki salgınları önemlidir. el yıkama veya eldiven kullanma gibi basit önlemler ile önlenebilir. Patogenez ve İmmünite Virüs solunum sistemi yoluyla enfeksiyonu meydana getirdikten sonra dolaşım yoluyla parotis bezlerine. bilinen bir serotipi vardır. Karakteristik özelliği limon yedirildiği zaman parotisde ağrı meydana gelmesidir. Bulaşma ve Epidemiyoloji Damlacık enfeksiyonu ile veya kontamine ellerin ağız-buruna dokunulması ile bulaşır. overlere.Önemli Bilgiler İnsanlar tek doğal kaynaklarıdır. Önemli Bilgiler Yüzeylerinde hemaglutinin ve nöraminidazları yoktur. Measles ve Rubella ile birlikte 15 aylık çocuklara uygulanır. Tek taraflı orşitlerde sterilite olmaz. yetişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonları yaparken. Önemli iki komplikasyonu vardır. S Ag'ni pozitifliği erken tanı kriteri olarak kullanılır. Hastalık benign seyirlidir. Hemaglutinin ve nöraminidaz antijenlerine V Ag'ni denir. Patogenez ve İmmünite İnfantlarda daha ciddi seyirlidir. Tedavi ve Korunma Spesifik tedavisi yoktur. pankreasa ve meninkslere yerleşir. ateş. viremi olmaz. Antikor tarama testlerinde 4 katlık artış tanı açısından değerlidir. Laboratuvar Tanı Tanı klinik bulgular ile konulur. 3 yaşın altındakilerde görülür. Sounum Sinsisyumu Virüsü (RSV) Süt çocuklarında pnömoni ve bronşiolit etkeni önemli bir virüsdür. BOS veya idrardan hücre kültürleri ile virüs elde edilebilir. kendiliğinden sekelsiz iyileşir. Bulaşma ve Epidemiyoloji Damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşır. Anneden geçen antikorlar virüs ile reaksiyona girerek. Canlı attenüe aşı ile korunma sağlanır. Tüm kabakulak olgularının yaklaşık %15'inde gelişir. Sinsitia denilen bu dev hücreler virüse de ismini verir. Tunica albuginia'nın fibröz hal alması nedeniyle testisler üzerine baskı olur ve bu da spermatozitlerin nekrozu ile sonuçlanır. Parotis bezine Stenon kanalı yoluyla yanak mukozasından da ulaşabilir. testislere. Diğer önemli komplikasyonu menenjittir. Genellikle selim seyirli. 145 . Bu salgınlar hastane personeli tarafından meydana getirilir. bulantı ve bunu takiben parotis bezinde unilateral veya bilateral şişme meydana gelir. respiratuvar sistem hücrelerinde harabiyete sebep olabilir. Dünyada yaygındır. spontan olarak bir hafta içinde düzelir. İntrasitoplazmik ve intranükleer inklüzyon cisimciklerine sebep olur. Bunlar hedef hücrelere tutunmaya yarar ve multinükleer dev hücrelerin gelişmesine sebep olur. Tükrük. füzyon proteinleri bulunur.

Grip.İmmün sistemin rolü tam olarak tespit edilememiştir. Dünyada yaygındır. kış aylarında epidemiler yapar ve başlıca damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşır. Özellikle gebeler tehlike altındadır. Ancak özellikle nazal sekresyondaki IgA tipindeki sekretuvar antikorların reenfeksiyona karşı koruyucu olduğu düşünülmektedir. Bulaşma ve Epidemiyoloji Dünyada yaygındır. Büyük çocuklarda ve yetişkinlerde ise üst solunum yolu enfeksiyonu şeklindedir. Hem serum hem de sekretuvar antikorlar RSV yanıtında önemlidir. farenjit. bronşit ve pnömoni de yapabilir. yetişkinlerde grip benzeri enfeksiyondan sorumludur. 146 . Önemli Bilgiler Virüs yüzeyinde hemaglutinin. Bulaşma ve Epidemiyoloji Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. Laboratuvar Tanı Tanı klinik olarak konur. Tanıda spesifik antikorların 4 kat artması anlamlı bir bulgudur. Hayvanlarda ve insanlarda enfeksiyon yapan tipleri olmasına rağmen. Patogenez ve İmmünite Viremi yapmaksızın. Laboratuvar Tanı Solunum yolundan alınan materyalde immunfluoresans yöntemler ile veya hücre kültürleri ile virüs gösterilebilir. Multinükleer dev hücreler şeklindeki sitopatik etkisi tanı koydurucudur. Enfeksiyonların çoğu subklinik seyirlidir. Tedavi ve Korunma Hastanede yatan infantların ciddi hastalıklarında aerosol tarzında ribavirin kullanılır. Klinik Bulgular İnfantlarda bronşiolit ve pnömoni etkenidir. hayvan enfeksiyonu yapanlar insanları etkilemez. Füzyon proteinleri dev hücrelerin gelişmesine sebep olur. insanlar doğal konaklarıdır. alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları yaparlar. Önemli Bilgiler Togavirüs ailesindendir. Klinik Bulgular Beş yaş altındaki çocukların krup etkenidir. Aşısı yoktur. Tedavi ve Korunma Antiviral tedavisi ve aşısı yoktur. Her 6-9 yılda bir büyük epidemiler yapar. Rubella Virüs Kızamıkçık ve konjenitai rubella sendromu etkenidir. Hücre kültürlerinde virüsün izole edilmesi. 4 tipi vardır. Parainfluenza Virüs Çocuklarda akut larengotrakeobronşit ve pnömoni etkeni iken. Ribavirin'in hiperimmünglobulin ile birlikte kullanılması daha etkilidir. Parainfluenzae virüs tip 1 ve 2 en sık enfeksiyon yapan suşlarıdır. Sekonder bakteri enfeksiyonları nadir görülür. antikorların 4 kat artmasının gösterilmesi de ayırıcı tanıda kullanılabilir. nörominidaz ve füzyon proteinleri bulunur.

Döküntüler 3 gün içinde kaybolur. Aşı ortalama 10 yıl kadar koruyucudur. 2. Rabies Virüs Kuduz virüsüdür. Klinik Bulgular İki tip enfeksiyonu vardır. IgM artışı akut enfeksiyonu gösterir. Genç kadınlara yapılan aşıların ardından. 15 aylık çocuklara MMR aşısı şeklinde yapılır. attenüe aşısı ile korunma sağlanabilir. Yetişkin rubellasında özellikle kadınlarda immünkomplekslere bağlı poliartritler görülebilir. Rubella: Hafif seyididir. bunun da etrafı zarf ile çevrilidir. maternal viremi ve fetal enfeksiyon sonucunda konjenitai malformasyonlar görülebilir. Döküntünün nedeni halen kesin olarak açıklığa kavuşturulamamıştır.24). gözlerde (katarakt). IgG'nin 1:8 ve daha üstündeki fitreleri gebe kadını koruyacaktır. Gebe kadında rubella virüs ile karşılaştığında. Konjenitai rubella sendromu : Rubella virüs teratojendir. Antikor fitresinin 4 kat artması tanı açısından değerlidir. ancak sitopatik etkisi yoktur. 3 ay süresince kontrasepsiyon uygulanır. Tedavi ve Korunma Antiviral tedavisi yoktur. ve beyinde (mental retardasyon) malformasyonlar görülür. Laboratuvar Tanı Hücre kültürlerinde üretilebilir. Gebe kadın ilk trimesterde akut enfeksiyon geçirirse (özellikle ilk ayında). Kan yoluyla iç organlara ve deriye yayılır.Patogenez ve İmmünite Başlangıçta virüs nazofarenkste ve lokal lenf bezlerinde replike olur.24). 147 . Canlı. Önemli Bilgiler Mermi şeklinde kapsidi vardır. antijen-antikor kompleksine bağlı vaskülit olabileceği öne sürülmektedir. Prodromal belirtilerin ardından makulopapüler döküntüler yüzden başlayarak ekstremitelere yayılır (Şekil 3. Rhabdovirus ailesindendir. Negatif RNA'sı bulunması nedeniyle RNA bağımlı RNA polimeraz taşır (Şekil 3. 1. Posterior auriküler lenfadenopati önemli bir bulgusudur. Başlıca kalpte (patent ductus arteriosus).

Saldırganlık. MR normaldir. Hastalar asfiksi veya diğer komplikasyonlar ile ex olurlar. 148 . Hastalar nöbetler sırasında kaybedilebilir. İnsan aşılarından farklı olarak hayvan aşıları canlı virüs aşısıdır. virüs miktarına ve yaranın beyne yakın olmasına göre değişir.Sabit virüs: Sokak virüsünün tavşan beyninde pasajlanması ile elde edilir. Dünyada tilki. Baş ve boyun bölgelerinden ısırılmalarda daha kısadır. Yeterli sayıya ulaşınca duyu sinirlerine gelir. hipertansiyon ve hipersalivasyon görülür. 1. Farelerde tükrük bezlerine virüs ulaşmadan hayvan öldüğü için.Prodromal dönem: Semptomlar virüsün merkezi sinir sistemine girmesi ile başlar. Alınan virüsün sayısı çok fazla ise direkt duyu sinirlerine ulaşma görülür. ısırma ve sakin dönemler kısa aralıklarla birbirini izler. 5.Ölüm Laboratuvar Tanı Tanı klinik bulgular ile konulur. Yarasalar. hayvan aşıları elde etmekte kullanılır. ajitedir. kurt. Hidrofobiye fotofobi ve aerofobi eşlik eder. Gerçek tanı beyin biyopsisi ile konulur. kaşıntı ve parestezi kuduzun spesifik ilk bulgusudur.Sokak virüsü: Kuduz yapan virüsdür 2.Çok geniş konak grubu vardır. hipokampus'un ammon boynuzunda görülür. Otonom sinir sistemi etkilenmesine bağlı hipertermi. Kuduz bir hayvan tarafından ısırılma sonucunda kuduz gelişme riski %30-40 iken. bazı memelilerin enfeksiyonu insan bulaşlarında önemlidir. çakal gibi yabani hayvanlar bulaştırıcılıkta sorumlu iken. Generalize konvülziyonlar görülür. Üç ayrı tip virüs vardır. Isırık yerindeki ağrı. Burada replike olur. Burada konak hücrede tipik intrasitoplazmik inklüzyon cisimciklerini yapar (Negri cisimcikleri). tırmalama yolu ile bulaşma riski %1'dir. kendileri hastalanmazlar. Beyin dokusunda Negri cisimciklerinin gösterilmesi önemli bir bulgudur. serebellumda. kaçma. 4.Nörolojik dönem: Hasta kızgın görünümlü. Genel enfeksiyon bulguları görülebilir. Klinik Bulgular 1. İrritabilite görülebilir. Semple aşısındaki virüsdür 3. halusinasyonlar görür.İnkübasyon dönemi: Yaranın büyüklüğüne. Türkiye'de sokak köpeklerinden bulaşma görülür. Bulaşma ve Epidemiyoloji Bulaşma hayvan ısırıkları ile olur. yaşadıkları mağaralarda taşıdıkları virüslerin inhalasyonu ile insanlara bulaştırabilirler. Patogenez ve İmmünite Virüs ısırık bölgesinde sitoplazmik membrandaki asetil kolin reseptörlerine yapışır. farenks ve diyafragmada spontan veya yutkunma gibi uyaranlarla ağrılı spazmlar başlar. En çok omurilikte. 2. ajitasyon. ısırıkları ile hayvanlara. Larenks.Koma dönemi : Genelde semptomlardan sonra bir haftalık dönem içinde görülür.Flury suşu: Sokak virüsünün embriyonlu yumurtada pasajlanması ile elde edilir. fare ısırığı ile kuduz bulaşmaz. Günde ortalama 2 cm hızla periferik duyusal sinirde aksoplazmik yoldan ilerler ve spinal korda ve oradan da merkezi sinir sistemine ulaşır. taşikardi. Hidrofobi gelişir. EEG ile tipik ensefalit bulguları görülür. 3.

Virüs kültürleri ile kesin tanı konulur. Ölen şüpheli hayvanların başı kesilir, gliserinli-tuzlu su ile ıslatılmış bezler ile laboratuvara gönderilir. Burada Negri cisimcikleri araştırılır. Tedavi ve Korunma Semptomlar başladıktan sonra tedavi imkanı yoktur. Önemli olan hastalığın meydana gelmesini engellemektir. Bu nedenle aşı kullanılır. İnsan diploid hücrelerinden üretilmiş aşılar kullanılmaktadır (HDCV). Semple tipi aşılar, yavru fare beyin dokusu aşısı ve kanatlı fare beyin dokusu aşıları artık kullanılmamaktadır. Aşı uygulamasının sonucunda serumda koruyucu nötralizan antikor düzeyleri yaklaşık olarak bir hafta sonra gelişmektedir. Kafa ve boyundan ısırıklarda aşı ile birlikte kuduz için spesifik immünglobulin kullanılmalıdır. Bunlar ya hayvan kaynaklı antirabies serum (ARS) veya insan kaynaklı rabies hiperimmunglobulindir (RHIG). RHIG'de anafilaksi veya serum hastalığı riski yoktur ve daha etkilidir. 20 İÜ/kg uygulanır. ARS etkili olması için iki kat fazla dozda uygulanır. Hiperimmünglobulinler ilk bir hafta içinde uygulanmalıdır, daha sonraki günlerde yapılmasının bir faydası yoktur. Aşı ile ayrı enjektörlerde ve ayrı bölgelerde aynı anda uygulanabilirler. Isıran hayvan, ısırdıktan sonra 10 gün yaşamışsa hastada aşılama kesilir.

Korunma
Evcil hayvanlar Flury suşu ile hazırlanmış canlı attenüe aşılar ile aşılanır. Temas öncesi: 0, 7, 21/28 nci günlerde HDCV hayvancılıkla uğraşanlara, laboratuvar çalışanlarına, veterinerlere, kırsal kesimlere çıkacaklara uygulanır. Bu aşı 2 yıl koruma sağlar, ancak sürekli risk altındakilere 6 ayda bir veya yılda bir booster aşılama yapılır. Temas sonrası: Temas sonrası korunmanın ilk kademesi yaranın sabunlu su ile yıkanmasıdır. Kuduz sadece bu uygulama ile %80'in üzerinde önlenmektedir. Semple aşısı ile ağır yaralanmalarda 20 gün, hafif yaralanmalarda ise 14 gün süresince karın derisi altına uygulanır. HDCV; 0, 3, 7, 14, 28'inci günlerde deltoid kasına intramusküler uygulanır. Aynı zamanda gerekli görülür ise RHIG 'de yapılır. Isıran hayvan 10 gün süresince sağ ise aşı kesilir. Son yıl içinde aşı yapılmışlara 0 ve 3. günlerde iki doz aşı yapılması yeterli olmaktadır.

Picornaviruslar
Medikal önemi olan picornavirüsler enterovirüsler ve rhinovirüsler olmak üzere ikiye ayrılır (Tablo 3.13); Enterovirüslerin konağa giriş yolu GİS iken, rhinovirüslerin giriş yolu burun ve boğaz dır. Enterovirüsler 37°C'de ürerken, rhinovirüsler 33°C'de üremeyi severler. Enterovirüsler aside dayanıklıdır.

Tablo 3.13 Pıcornavirüs ailesi ve serotipleri
Enterovirüsler 31 Echovirüs 23 Coxsackie A 6 Coxsackie B 4 Enterovirüs 3 Poliovirüs 1 Hepatit A

Rhinovirüsler

100 serotip

149

ENTEROVİRÜSLER Poliovirüsler
Poliovirüslerin üç antijenik tipi vardır, en epidemik olanı tip 1'dir.

Bulaşma ve Epidemiyoloji
Pastörize edilmemiş süt, krema ve dondurma ile bulaşır. Oral yoldan alındıktan sonra, tonsillalar, lenf bezleri, farenks, mide ve barsaklarda replike olurlar.

Patogenez ve İmmünite
Merkezi sinir sistemine ulaşan virüsler, sinir hücrelerinde reversibl harabiyet yaparlar. Medulla spinalis ön boynuz hücreleri, beyinde vestibüler sistem ve serebellum tutulur. Miyokardit, peyer plak ülserleri ve lenfoid hiperplaziye yol açar. Klinik Bulgular Klinik formları dört değişik şekilde görülür; 1. Asemptomatik inaparan enfeksiyon: Hastalığa yakalananların %90'ında görülür. 2. Minör hastalık: Grip benzeri semptomlar görülür. 3. Aseptik menenjit: Olguların %1-2 kadarında görülür, minör hastalık semptomlarına menenjit bulguları eklenir, iyi seyirlidir 4. Paralitik poliomyelit (Majör hastalık): Olguların ortalama %1 kadarında görülür. Aşağı motor nöronların hasarı sonucu gelişen flask tipte paraliziler hastalığın tipik bulgularıdır. Hastalığın ağır formu olan bulber poliomyelitte farenks, kord vokaller ve respiratuvar kaslar etkilenir. Hastalar kaybedilmezse tam iyileşme görülür. Guillain-Barre sendromu ile karşılaştırıldığında, ekstremite paralizileri asimetriktir, BOS proteini ve hücre sayısı aseptik menenjit bulguları verir, ateş yüksektir. Hastalığın ardından 6 ay gibi uzun bir sürede iyileşme görülür. Ağır olgularda sekel kalabilir. Sensoryel tutulum nadirdir. Olguların büyük bir bölümünde postpolio sendromu görülür.

Laboratuvar Tanı
Virüsün boğaz, dışkı ve BOS'tan izolasyonu veya antikor titresindeki artış ile tanı konur. Tedavi ve Korunma Antiviral tedavisi yoktur. Korunmada oral attenüe-canlı sabin aşısı veya İM inaktive ölü Saik aşısı kullanılmaktadır. Sabin aşısının, viremi ve 1:1 milyon kişide paralitik hastalık geliştirme riski nedeniyle özellikle erişkinlere, gebelere ve doğumsal immün yetersizliği olanlara Saik aşısı uygulanmalıdır.

Coxsackievirüsler
New York'ta Coxsackie kasabasında ilk olarak izole edilmiştir, ismini de oradan alır. Önemli Bilgiler Değişik hastalıkların etkenidir. A ve B grubuna ayrılır. Gruplaşma farelerdeki etkisine bağlıdır. Grup A virüsler yaygın miyozit, flask paraliziler yaparken, grup B virüsler jeneralize, kalpte, pankreasta ve merkezi sinir sisteminde daha az ciddi lezyonlara ve fokal miyozite sebep olur. Şimdiye kadar 24 A serotipi, 6 B serotipi bulunmuştur.

Bulaşma ve Epidemiyoloji
Temel bulaşma yolu fekal-oral yoldur, ancak aerosollerin respiratuar sistem yoluyla da bulaşmayı gerçekleştirdiği bilinmektedir. İnsanlar tek doğal konaklarıdır.

Patogenez ve İmmünite
Grup A virüsler deri ve mukozaları tercih ederken B tipi virüsler kalp, plevra, pankreas, karaciğer gibi organlarda enfeksiyon yapar. Her ikiside meninksleri ve motor nöronları etkileyerek paralizi yapabilirler. Orofarenks ve gastrointestinal sistemde replike olmalarına rağmen kan dolaşımı yoluyla yayılırlar. İmmünite enfeksiyon geçirenlerde IgG tipi antikorlar ile sağlanır.

150

Klinik Bulgular (Tablo 3.14) Grup A spesifik hastalıklar: Herpangina; yüksek ateş, boğaz ağrısı, anoreksi, bulantı kusma ile orofarenkste veziküller ile karakterizedir. El-ayak-ağız hastalığı özellikle çocuklarda el, ayakta veziküler lezyonlar ve ağızda ülserasyon ile karakterizedir. Grup B Spesifik hastalıklar: Plörodini (Bronholm hastalığı, epidemik miyalji) Ateş ve ciddi plörezi tipinde ağrı ile karakterizedir. Miyokardit ve perikardit gelişebilir. Coxsackievirus B4 ile farelerde pankreas hasarına bağlı Diabetes mellitus gelişmektedir. Bu virüsün insanlarda jüvenil diabet etkeni olabileceği düşünülmektedir. Her ikisinin birlikte yaptıkları hastalıklar: Aseptik menenjit, hafif parezi ve geçici paraliziler yaparlar.

Laboratuvar Tanı
Hücre kültürlerinde virüsü izole etmek veya antikor fitresinin 4 kat artması tanı koydurucudur. Tedavi ve Korunma Antiviral tedavisi ve aşısı yoktur. Tablo 3.14 Coxsackievirüslerın hastalık tabloları
Hastalık Coxsackievirus Grup A Tip 124 Nörolojik Aseptik menenjit Paralizi Ensefalit Deri ve mukoza Herpangina El-ayak-ağız Ekzantemler Kardiak ve kas Plörodini Miyokardit, perikardit Solunum Grip Pnömoni Oküler Akut hemorajik konjunktivit GİS Diyare Hepatit Diğerleri Ateş (tanımlanmamış) Diabet 1-6 . 3,4 18, 20-22, 24 4,9 5 24 21,24 9, 16 1, 3, 4, 5 4, 5 5-Jan 5-Jan 2-6, 8, 10 5, 10, 16 Bir çok 5 Bir çok 9-Jul 2, 5-7, 9 6-Jan 5-Feb 5-Jan Grup B Tip 16

Echovirüslar
Grip benzeri hastalık, viral menenjit, çocuk diyareleri, yazın görülen aseptik menenjit gibi spesifik olmayan hastalıklardan sorumludur.

Diğer Enterovirüsler
Maymun hücre kültürlerinde üretilmiş (68-71) dört enterovirüsden üç tanesi insanlarda hastalık etkeni olarak tespit edilmiştir.

151

Enterovirüs 68 bronşiolitli ve pnömonili çocukların solunum sisteminden izole edilmiştir. Enterovirüs 70 akut hemorajik konjunktivitin ana sebebidir. Pandemiler yapar. Etkili bir tedavi yoktur, tamamen iyileşir. Enterovirüs 71 menenjit, ensefalit ve polio benzeri paralizisi olan hastalarda izole edilmiştir.

Rhinovirüsler
33°C'de replike olması virüse has bir özelliktir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli etkenlerinden birisidir. Bazı yayınlara göre rinitin en sık sebebidir. Hafif seyirli enfeksiyonlar yaparlar. Aside duyarlıdır gastrointestinal sistemde replike olmazlar, bu özellikleri ile enterovirüslerden ayrılırlar. Nazal sekresyon yapması, üst solunum yolu epitel hücrelerinden histamin ve bradikinin salınımı da hastalığa özel bulgulardır. Tedavide nazal interferon-alfa uygulanır. 100 den fazla serotipinin olması aşı geliştirilmesini engellemektedir.

Reovirüsler
Respiratory Enteric Orphan; Virüs bulunduğunda hem respiratuvar hem de enterik dokulardan izole edilmiş ancak belirgin bir hastalığı bulunamamıştır. Çift tabakalı kapsid içinde 10-12 segment içeren çift sarmal RNA genom içerir. Rotavirus bu ailenin en önemli insan patojenidir.

Rotavirus
Segmente çift sarmal RNA'ya sahip tek virüsdür. Viryon RNA bağımlı RNA polimeraz taşır. Bu polimeraz ikinci sarmalın yapımı için kullanılır. Zarfsız tekerlek görünümündedir. Küçük çocukların en sık görülen gastroenterit etkenidir. Isıtmaya, aside ve etere dayanıklıdır, mide asidini kolaylıkla geçebilir. Kış aylarında epidemiler yapar. Virüs dış ortamlara dirençli olması nedeniyle oyuncaklarda uzun süre canlılığını korur ve anaokulu gibi yerlerde kolayca çocuk ishal salgınlarına sebep olabilir. Virüs oral yoldan alındıktan sonra ince barsağın erişkin epitel hücreleri içinde replike olur, bunların transport mekanizmalarını bozar ve ayrıca absorptif etkinlik gösteren erişkin epitel hücrelerinin dökülmesine yol açar. Böylece villusların genç, ancak absorpsiyon yeteneği yeterince gelişmemiş epitel hücrelerince donatılmasına yol açar. Sonuçla barsak lümenine bol miktarda sıvı geçer ve ozmotik ishaller görülür. İnfant ve küçük çocuklarda daha ağır seyirlidir. 40°C'yi bulan yüksek ateş, şiddetli bulantı-kusma, karın ağrısı ve ishal vardır. Dışkıda eritrosit ve lökosit yoktur, inflamasyon bulunmaz.İmmünite IgA'nın gelişmesine bağlıdır. Anne sütü, kolostrum ve inek sütü anti-Rotavirüs antikorları içerdiğinden pasif korunma sağlarlar.

HEPATİT VİRÜSLER Hepatit A virüs
A tipi viral hepatit etkenidir. Önemli Bilgiler Enterovirüslerin bütün özelliklerini gösterir. Enterovirüs 72 olarak da bilinir. Dünyada sadece tek serotipi vardır. Diğer hepatit virüsleri ile antijenik benzerliği yoktur.

Bulaşma ve Epidemiyoloji
Fekal-oral yol ile bulaşır. İnsanlar tek rezervuardır. Virüsün dışkı ile saçılımı semptomların başlaması ile biter, böylece bu hastalara karantina uygulanmasının anlamı yoktur. Asıl etkilenenler çocuklardır, epidemileri yaz kamplarında veya okullarda görülebilir. Asıl bulaşma dışkı ile kirlenmiş suların içilmesi ile olur. Deniz suyunda 10 aya kadar yaşayabilir, midye ile bulaşabilir. Nadir de olsa kan ve kan ürünleri ile bulaşabilir.

152

Patogenez ve İmmünite
Gastrointestinal sistemden kana geçen virüs karaciğere gelir, burada sitopatik etkisi olmadan replike olur ve interferon yapımını indükler. Bunun sonucunda replikasyon baskılanır ve naturel killer aktivitesi tetiklenir. Virüse spesifik antikorlar, kompleman, sitotoksik T hücreler ve Naturel killer hücreler aracılığı ile hepatositler yıkılır ve virüsün üremesi önlenir. Bu yıkım sırasında da klinik bulgular ortaya çıkar. Klinik Bulgular Hepatit B'de olduğu gibi viral hepatit bulguları vardır. Çocukların yaklaşık olarak 1/10'unda ikter görülürken, yetişkinlerde bu oran 2/3'tür. Klinik belirtiler B ve C tipi hepatite göre daha gürültülüdür. Yetişkinlerde; fulminan, kolestatik ve relapslı formları görülebilir. Kronikleşmez

Laboratuvar Tanı
Tanı Anti-HAV IgM antikorlarının tespit edilmesi ile konulur. Pozitiflik 6 ay kadar sürebilir. IgG tipi antikorlar ise ömür boyu pozitif kalır. Hepatit A virüs ile enfeksiyon geçirenler IgG antikorları ile ayırt edilebilir.

153

Tek sarmallı.02 ml/kg dozunda verilen standart Ig preparatları büyük oranda koruyucudur. 6 ncı aylarda uygulanır. Bulaşma ve Epidemiyoloji 154 . zarflı virüsdür. Dünya nüfusunun %2'si kronik hepatit C infeksiyonudur. Hepatit C Virüs C tipi viral hepatit etkenidir. Formalin ile inaktive edilmiş aşısı vardır. Özellikle ilk 5 yaş içinde 0. Semptomlar başladıktan sonra bile uygulanabilir. 1. Türkiye'de 20 yaş üzerindekilerde %95'den fazla IgG antikor pozitifliği bulunduğu için. dünyada kronik hepatit etkeni HCV'dir. Türkiye'de hepatit denilince HBV anlaşılır ancak. pozitif RNA. Önemli Bilgiler Flavivirüs ailesindendir. Standart Ig koruyuculuğu 4-6 ay kadar sürer. Diğer flavivirüslerden farklı olarak artropodlar aracılığı ile bulaşmaz.Tedavi ve Korunma Bulaşmadan sonraki 2 hafta içinde İM olarak 0. bu nedenle endemik bölgeye seyahat edeceklere antikor negatif olanlara önerilir. aşı yapılacaklara mutlaka antikor tarama testleri uygulanmalıdır. Hastalık geçirilse bile hafif seyirlidir.

Ortalama inkübasyon periyodu 8 haftadır. HBV'de olduğu gibi kronikleşebilir. vertikal mi olduğu kesin bilinmemektedir. Kronik hepatitlerin ortalama olarak %10 kadarında kronik aktif hepatit ve siroza gidiş görülür. Tedavi ve Korunma Kronik hepatit C tedavisinde interferon alfa ve ribavirin kullanılır. Endüstriyel hazırlanmış kan ürünleri genellikle güvenlidir. Virüsün indüklediği sitopatik etki gösterilememiştir. Patogenez ve İmmünite Başlıca hepatositleri infekte eder. HCV enfeksiyonlarının birçoğu asemptomatik seyirlidir ve rastgele tanı konulur. Aşısı ve hiperimmunglobulini yoktur. HCV'ye karşı gelişen antikorlar kronikleşmeyi engelleyememektedir. Hastalık relapslar ile sürer. ancak çok miktarda bulaşma gösterilmiştir.İnsanlar HCV için rezervuardırlar. Transfüzyonla bulaşan hepatit deyince ilk akla gelendir. Hepatosellüler karsinomanın en önemli etkenlerinden birisidir. Kan donörlerinde ortalama olarak %1 kadar pozitiflik saptanır. Doğrulama için RIBA (Recombinant ımmunoblot assay) kullanılır. 155 . seksüel temas ve anneden çocuğa bulaşabilir. Klinik Bulgular Akut viral hepatit C diğerlerine göre daha hafif seyirlidir. Özellikle intravenöz uyuşturucu bağımlılarında bulaşma yüksek orandadır. Maternal bulaşmanın. Kan. Hepatositlerdeki harabiyet sitotoksik T hücrelerinin etkisine bağlıdır. immünite gelişmesine rağmen relapsların görülmesinin sebebi henüz anlaşılamamıştır. Laboratuvar Tanı HCV enfeksiyonu tanısı HCV antikorlarının ELISA ile konulur. plasenta aracılığı ile mi yoksa. Ancak HCV için gerçek tanı PCR ile HCV RNA'nın gösterilmesi ile olur. Altın standart testtir.

Gebelerde enfeksiyona daha fazla rastlanır ve daha ağır seyreder. Hepatit A virüsüne göre daha fatal seyreder. Profilakside standart immunglobulin kullanımı hastalığı önleyebilir. Kronikleşmez. Calicivirus grubundandır. Hepatit G Virüs (HGV) Flavivirüs grubunda parenteral bulaşan virüstür. 156 . Fekal oral yol ile bulaşır. Gebeliğin üçüncü trimestrinde %25 oranında mortalite bulunur. Özellikle hemodiyaliz hastaları ve İV uyuşturucu bağımlılarında kronikleştiği belirtilmektedir.Hepatit E Virüs (HEV) Hepatit A virüs özelliklerini gösterir.

Bu nedenle diploid olarak isimlendirilir. Bunun sonucunda hücresel immünitede zayıflık başlar ve konakta fırsatçı enfeksiyonlar oluşur. integraz ve proteaz isimlerinde üç önemli enzimi bulunur. Bu antijen önemli zarf proteinleri olan gp120 ile gp41'in prekürsör proteinleridir. Virüse spesifik gp120 ve gp41 glikoproteinleri taşıyan bir zarf ve içinde de çubuk şeklinde RNA'sı vardır. Revers transkriptazın ikinci bir etkiside ribonükleaz H aktivitesi göstermesidir. pol ve env yapısal proteinleri kodlarken. Human İmmunodeficiency Virüs (HIV) HIV AIDS etkenidir. Retrovirüslerin lentivirüs alt grubundan olan HIV uzun inkübasyon periyotlu yavaş (slow) enfeksiyonlar yapar. Önemi nedeniyle HIV-1 özelliklerinden bahsedilecek. HIV gp120 farklılığına göre A I'ya kadar alt sınıflara ayrılır. Makrofajlar ve monositler de yüzeylerinde CD4 reseptörleri taşıdığından bunlar da infekte olurlar. env geni ise gp160 antijenini kodlar. HIV RNA'sı birbirinin aynı iki adet olan tek sarmal RNA'dır. Virionda transkriptaz. Bu enzim RNA genomundan proviral DNA oluşturur. Virion revers transkriptazını pol geni kodlar. HIV-2 sadece Batı Afrika'da bulunmaktadır. HIV öncelikle CD4 T lenfositleri infekte eder ve öldürür. İnternal kor proteinleri gag geni kodlar. HIV-1 dünyada yaygın iken. Transkriptaz retrovirüslerin adını veren RNA bağımlı DNA polimerazdır. Bunlardan B subtipi öncelikli olarak mononükleer hücreleri infekte eder ve anal seks ile bulaşır. genom RNA'sı düzenleyici genler de bulundurur. Özellikle hemodiyaliz hastalarında ve organ transplantasyonu yapılanlarda görülür. Subtip E ise kadın genital hücrelerini enfekte eder ve öncelikli olarak vajinal seks ile bulaşır. Önemli Bilgiler İnsan T hücre lenfotropik retrovirüsüdür (HTLV-3). Bunlardan en önemlisi serolojik testlerde de kullanılan p24 antijenidir. Bu Viral RNA genomunu degrade eder.Transfusion Transmitted Virüs (TTV) Tek sarmal DNA virüsüdür. HIV genomu retrovirüslerin en karmaşık yapılı olanıdır. Retroviral genlerden olan gag. HIV-1 ve HIV-2 adlarında antijenik olarak iki farklı virüs aynı klinik tabloyu yaparlar. Viral RNA'nın 157 .

Enfeksiyon hem HIV ile infekte hücrelerin alınması hem de serbest HIV virüsleri ile gerçekleşebilir. ancak ondan farklı olarak daha fazla virüs ile bulaşma gerçekleşmektedir. HIV ile infekte hücrelerin ölümü sitotoksik CD8 T hücrelerinin aktivasyonu ile olur. Viral proteaz da önemli proteinlerin prekürsörüdür. Gruba spesifik antijen olan p24 ise core bölgesinde lokalizedir ve değişmez. Anneden bebeğe bulaşma hem doğumda hem de süt ile mümkündür. İntegraz proviral DNA'nın konak hücre DNA'sına integrasyonunu sağlar. Ancak günümüzde özellikle Afrika'da en önemli bulaşma yollarından birisidir. Bunun sonucunda fırsatçı enfeksiyonlar ile Kaposi sarkomu ve lenfomalar gibi malign hastalıklar ortaya çıkar. gp120 hücre yüzeyindeki CD4 reseptörleri ile ilişkiye girer. Heteroseksüel geçiş nadir idi. multinükleer dev hücreler ve merkezi sinir sistemi semptomlarının gelişmesine sebep olur. 158 . gp41 ise virüsün hücre içine girmesini sağlar. Bu virüsler yapısal olarak HlV'e benzerler ancak AIDS yapmazlar. Vücut sıvılarında az miktarda HIV gösterilmiş olmasına rağmen bunların bulaşmada önemli olmadığı bildirilmektedir. HHV8'in DNA'sı Kaposi sarkomu hücrelerinde bulunmuştur. aşı geliştirilmesini engeller. 1980'lerde ABD ve Avrupa'da AIDS homoseksüellerin.degrade olması çift sarmal proviral DNA oluşmasının birinci aşamasıdır. Simian immunodeficiency virüs (SIV) maymunlarda AIDS benzeri hastalık yapar. HlV'in doğal konağı insandır. Ancak virüsün tat geni MHC class I proteininin yapımını engeller ve virüs ile infekte hücreler hücresel immüniteden kendilerini koruyabilirler. Genel olarak bulaşması hepatit B gibidir. Patogenez ve İmmünite HIV helper T lenfositleri infekte eder ve onları öldürür. intravenöz uyuşturucu bağımlılarının ve hemofilililerin hastalığı olarak bilinirdi. Parenteral yol ile hastane personeline bulaşmalar ile ilgili çok miktarda yayın bulunmaktadır. Sürekli antijenik yapısını değiştiren gp120 antijenik farklılıkların sebebidir. HIV beyin monosit ve makrofajlarını da infekte eder. bunun sonucunda hücresel immünitede baskılanma meydana gelir. Kanserlerde yapılan çalışmalarda HIV geninin kanser hücrelerinde bulunmadığı tespit edilmiştir. p24'e karşı gelişen antikorlar virüsü nötralize etmez ancak enfeksiyonun önemli bir serolojik markeridir. HTLVIV'de T hücreleri infekte eder ancak hastalık oluşturmaz. Bulaşma ve Epidemiyoloji HIV için başlıca bulaşma yolu seksüel temas ve kan ürünleridir. HlV'in önemli antijenleri gp120 ve gp41 tipe özgü zarf glikoproteinleridir.

B hücrelerinde poliklonal aktivasyon gelişir ve immunglobulin seviyesi yükselir. Akut retroviral sendrom . Persistan jeneralize lenfadenopati 159 .HIV ile infekte insanların ortalama olarak %90 kadarında anti HIV antikorlar gelişir. orta latent dönem ve geç immün yetersizlik dönemi olmak üzere üç bölümde incelenir. bunların virüsü nötralize etmesi zayıftır. Centers for Diseases Control (CDC) sınıflamasına göre. Antikorların tanısal değeri vardır. T hücrelerinin etkilenmesine bağlı olarak anormal B hücreleri de gelişir. Antikor gelişenler korunmuş anlamı taşımaz. Klinik Bulgular HIV enfeksiyonunun kliniği erken akut dönem.A GRUBU • Asemptomatik dönem . 1. Böylece otoimmün hastalıklar ortaya çıkar.

lenfopeni. Asemptomatik seyirli olabildiği gibi halsizlik. bazen akut retroviral sendrom denilen infeksiyöz mononükleoz benzeri tablo görülebilir. zona görülebilir. 15 aydan önce tespit edilen HIV antikorları büyük yaşlarda da teyit edilmelidir. Özofagus kandidozu. Bu sınıflamalara çocuklar alınmaz. ateş yükselmesi. kilo kaybı. mukokutanöz kandidoz.C GRUBU (AIDS) olarak sınıflandırılır. Hastalar bu şekilde 4-8 yıl kadar idare ederler ancak immün yetmezliğin artmasına bağlı olarak semptomlar daha belirgin olmaya başlar. Bulaşmadan ortalama olarak 2 ay içinde p24 pozitiflesin Bu dönem asemptomatiktir. ateş. kilo kaybı. oral saçlı lökoplaki. lökopeni. Kilo kaybı. den büyük ve 3 aydan uzun süreli lenfadenomegalinin tespit edilmesi tablo tanısını koydurur. koksidioidomikoz gibi derin mikozlar 160 . persistan ateş. Akut dönemin ardından 2 ile 6 ay arasında anti-HIV pozitiflesin Bu dönemde en önemli bulgu persistan jeneralize lenfadenomegalidir. yorgunluk ve yaygın lenfadenopati bu tablonun bulgularıdır. Bu değişikliklerin ardından hastalar AIDS ile ilişkili hastalıklar (ARC) dönemine girer. CD4 T lenfosit sayısında azalma.2. kronik diyareler. diyare. anti-p24'ün azalması tablonun kötüleştiğini gösterir. düşkünlük. en sık ölüm sebebi) (Şekil 3. Bundan sonra uzunca bir latent dönem başlar.32) • Kaposi sarkomu • Mukokutanöz kandidoz • Mikobakteri enfeksiyonları (en sık M. Pneumocystis carinii pnömonisi (Hastalarda en sık gelişen enfeksiyon. inguinal bölge dışında 2 veya daha fazla bölgeder 1 cm. p24 artması. avium) • Histoplazmoz.B GRUBU (Semptomatik dönem) 3. periferik nöropatiler. Aşağıdaki bulgulardan herhangi birisinin görülmesi hastanın AIDS dönemine girdiğinin göstergesidir.

• • • • • • • • • CMV ve HSV'nin persistan enfeksiyonları HIV ensefalopatisi Primer beyin lenfoması (Çocuklarda en sık gelişen tümör) Beyin toksoplazmozu (En sık gelişen protozoon en feksiyonu) (Şekil 3.33) Cryptosporidium ishali Ekstrapulmoner kriptokok enfeksiyonu (Beyin) Lenfoid interstisyel pnömoni (çocuklar) Non-hodgkin lenfomalar (homoseksüeller dışındakilerde en sık gelişen malinite) 3 CD4 TL sayısı 200/mm altına düşünce hangi klinik olursa olsun hasta AIDS dir. 161 .

Yalancı pozitif sonuçların görülmesi nedeniyle bu sonuçlar Westem Blot testi ile doğrulanmalıdır. Tedavi ve Korunma Tedavi stratejisinde birkaç faktör göz önüne alınır.Fırsatçı enfeksiyonların tedavisi Korunma amacıyla aşı çalışmaları devam etmektedir. 2. lamivudin.Antiretroviral tedavi : Revers transkriptaz ve viral proteaz inhibitörleri kullanılır. HIV klinik örneklerden hücre kültürleri aracılığı ile üretilebilmektedir. Ancak bu yöntem çok özel merkezlerde uygulanmaktadır. 4. bunların tanısında mutlaka PCR'dan yararlanılmalıdır. Bunlar. 1.Laboratuvar Tanı HIV tanısı öncelikle ELISA testi ile antikorların gösterilmesi ile konulur. CD4T lenfosit sayısının 500/mm3 ten az olması ilaç kullanma endikasyonudur. ddA. Bazı kişilerde antikor gelişmemektedir. ddC. AZT. Ortalama olarak ilk iki ay içinde antikor negatif kalabilir. sakunavir ve ritonavir viral proteaz inhibitörüdür. İnfekte hücrelerin içinde HIV DNA'sının PCR yöntemi ile gösterilmesi çok duyarlı ve spesifik bir tekniktir.Kaposi sarkomunda AZT ile interferon alfa kombinasyonu mRNA inhibisyonunu önlemek amacıyla kullanılır. Viral yükün azaltılması hedeflenir. Dirençli olgularda lamivudin ile kombine edilir. Böyle hastalarda p24 antijen yakalama testleri kullanılabilir. foskarnet revers transkriptaza karşı kullanılır. ddl. ancak bugün için aşısı yoktur.İndinavir. Hastaya önceden kullanılmış revers transkriptaz inhibitörlerine karşı direnç gelişmiş ise bu ilaçlar ile kombine edilir. 162 . 3. Kemik iliğinde depresyon yapar.

Bunu takiben dünyanın çeşitli bölgelerinden 29 ülkeden 8000 üzerinde olgu ve 780 ölüm bildirilmiştir.flusitozin Profilaksi Trimetoprim sulfometoksazol Klotrimazol Asiklovir Gansiklovir Trimetoprim sulfometoksazol Klaritromisin (rifabutin) Flukonazol DİĞER VİRÜSLER Sars Ciddi akut respiratory sendrom (SARS) ilk olarak dünya gündemini Şubat 2003 tarihinde Çin'deki 305 olgu ile işgal etmiştir. Avrupa. ancak 60 yaşın üzerinde bu oran %50'nin üzerine çıkmaktadır. Kırım Kongo Hemorajik Ateşi Virüsü Kırım-Kongo hemorajik ateş etkeni virüs (CCHF) bir çeşit ateşli döküntülü hastalık yapar. Fatalite oranı ortalama %10'dur. 1) Öksürük ve aksırığı olanların ağız ve burunlarının maske ile kapatılması 2) Solunum sekresyonları bulaşmış eşya ve dokuların dezenfeksiyonu 3) Kontamine obje veya respiratuvar sekresyonlar ile temas etmişlerin el hijyenine dikkat etmesi gerekir. Hastalık ilk olarak 1944 yılında Kırım'da tespit edilmiş ve Kırım hemorajik ateş adını almıştır. 1956'da Kongo'da bir hastadan virüsün izole edilmesi üzerine ismi iki ülkeyi'de içine alacak şekilde Kırım Kongo hemorajik ateş olarak değiştirilmiştir. Flukonazol. 2) Hastaların çoğu ciddi olgulardır ve hospitalizasyon gerekmektedir. İnsan insan bulaşması dışında Güney Çin'de iki olguda laboratuar bulaşıda gerçekleşmiştir. kontaminasyon riskine karşı başka kliniklerde tutulmamalıdır. Hastane infeksiyonları şeklinde de görülebilir.15 AlDSte fırsatçı ınfeksıyonların tedavisi Fırsatçı Patojen Pneumocystis carinii Candida HSV ve VZV CMV Toxoplasma gondii M. 1) Hastaların çoğunda radyografik pnömoni bulguları tespit edilmiştir. 2001 yılında Afrika. Üst solunum yolu enfeksiyonu olmaksızın 2-7 gün içinde kuru öksürük ve solunum sıkıntısı erken sistemik semptomlarıdır. 163 . Bunun dışında Kosova. Hayvan infeksiyonları insanlarda daha fazla görülür. Asya'daki çeşitli ülkelerde endemik olgular gösterilmiştir. Amfoterisin B Asiklovir Gansiklovir Sulfodiyazin + Primetamin Klaritromisin + Rifabutin + Etambutol Amfoterisin B + . hastalığın önüne geçilmiştir. iran. Hastalar Sağlık Bakanlığı'nda bu konuda oluşturulmuş özel birimlere bildirilmelidir. günlerinde radyografik olarakta tespit edilebilen pnömoni gelişmektedir. Hızla yayılan mortalitesi ve morbiditesi yüksek olan bu hastalığa karşı nasıl bir tedavi uygulanacağını kimse bilmemektedir. Yapılan çalışmalarda coronavirüslere bağlı insan-insan bulaşmasının önemli olduğu SARS hastalığı tanımlanmıştır. Özellikle zoonozdur. 2003 salgını sonucunda üç önemli çıkarım elde edilmiştir. İnsanlarda ciddi hastalık ve yüksek mortaliteye sahiptir. avium kompleksi Cryptococcus neoformans İlaç Trimetoprim sulfometoksazol Pentamidin Nistatin. Dünya Sağlık Örgütünün yoğun çabaları sonucunda genel infeksiyon kontrol önlemleri uygulanarak.Tablo 3. Korunma Hasta insanların solunum sekresyonlarının kontaminasyonunu önlemek amacıyla. Sert keneler ile yayıldığı için hastalık bunların bulunduğu yerlerde sık görülür. Olguların çoğunda lenfopeni görülmektedir. Pakistan ve Güney Afrika'da salgınlar yapmıştır. SARS tespit edilen hastalar bakanlığın genelgesi üzerine donanımlı hastanelere nakledilmeli. Klinik bulgular İnkübasyon periyodu 2-10 gündür. sporadik olgular ve bazen salgınlar da yapar. 3) Olguların hemen hepsinin SARS salgınının görüldüğü bölgeler ile ilişkisi vardır. Cezayir. Hastalığın 7-10.

Hantavirüs Bunyaviridae ailesindendir. Nadir ancak fatal seyirli ensefalit etkenidir. Özellikle büyükbaş hayvanlar risklidir. Gelişen immunkompleksler renal harabiyet ve kapiller permeabilite artışına sebep olur. Hayvanlar arasında Hyalomma sert keneleri ile bulaşır. kırgınlık. 164 . akut böbrek yetersizliği. HSV-1'e karşı gelişen antikorlar herpes B virüsü etkilemez. Uygun şartlarda PCR testi uygulanabilir. Sarı Humma Virüsü(FLAVIVIRIDAE) Aedes sivrisineklerince bulaştırılır. Subkutan yapılan aşı yapıldıktan 10 gün sonra korumaya başlar. lökopeni ve trombositopeni. Afrika ülkelerinde kırsal kesimde yaşayanlarda görülür. Ağır seyirlidirler. Bulaşma hastaların kan veya sekresyonları ile temas sonrasında (hastane bulaşı) gerçekleşir. Herpes B Virüs Maymun B virüsüdür. Viremiden sonra antikor yanıtı gelişir. Birçok kuş infeksiyona karşı dirençlidir. ateş. Hastaların çıkartı ve kanları ile temas etmemek bilinen en önemli korunma yöntemidir. HSV-1 ile antijenik olarak çarpraz reaksiyon göstermesine rağmen. Dört aydan küçük çocuklar için de kontrendikedir. kas ve karaciğer enzim yüksekliği klinik bulgularını oluşturur. Kore hemorajik ateşi etkeni Hantaan virüsün bir prototipidir. şok ve DİC bu tabloyu takip edebilir. Bunların içinden CCHF en önemli insan patojenidir. Marburg Virüs ve Lassa Fever Virüs Ebola virüs gibi hemorajik ateş etkenleridir. Bufissür tarzında ödem massif proteinüri. İnsanlara bu hayvanların çıkartılarından direkt temas ile de bulaşabilir Klinik Bulgular Kırsal kesimde yaşayan veya son bir ay içinde kırsal kesime seyahat öyküsü. Nairovirüslerin 32 alt grubuda keneler ile bulaşır. Dikkat edilecek konu kolera aşısı ile birlikte yapılmamalıdır. Farelerin idrarları ile veya aerosol yolu ile bulaşır. Yüksek otların bulunduğu yerlerde hastalık daha sık görülür. Maymun bakıcılarında ve hücre kültürleri ile çalışanlarda görülür. Tedavi ve korunması yoktur. Rezervuar ve Vektörleri Hem vahşi hem de evcil hayvanları infekte edebilir. kusma ve diyare ile karakterize hastalık yapar. Renal sendromlu hemorajik ateş etkenidir. başağrısı. bulantı. ne olduğu bilinmemektedir.CCHF Virus Virüs Bunyavirüs ailesinin beş alt grubundan olan Nairovirüs grubundandır. Ateş. Endemik bölgelere gideceklere aşısı yapılır. Ardından GİS kanaması görülür. Salgın sırasında gebelere uygulanabilen tek canlı aşıdır. Bu virüs ile mortalite oranı %100'e kadar çıkabilir. Hastalığı karaciğer ve böbrekleri tutar. halsizlik. Tanı Tanı ELISA yöntemi ile yüksek IgM ve IgG antikorlarının gösterilmesi ile yapılır. 10 yıl süresince koruyucudur. Ebola Virüs Zairedeki bir nehirden adını alan virüs hemorajik ateş etkenidir. hipovolemi pulmoner ödem ve multisistem organ yetersizliği belirtileri ile hemorajiler oluşur. üşüme titreme. Virüsün doğal kaynağının düşünülmemektedir. yaygın vücut ve baş ağrısı. Maymunlar infektedir ancak rezervuar olarak Antiviral tedavisi yoktur.

Fare idrarının ev eşyalarına veya yiyeceklere bulaşması sonucunda direkt temas ile bulaşır. ciddi olgularda menenjit tablosu vardır. Menenjitli olgularda beyin omurilik sıvısında lenfosit sayısının 2000 mm3 den fazla olması tipik bir bulgudur. İnsandan insana bulaşmaz.Lenfositik Koriyomenenjit (LCM) Arenaviridae ailesindendir. Nadiren solunum sistemi yoluyla da bulaşabilir. Genelde hafif seyirli hastalıktır. Bir bölümünde merkezi sinir sistemi tutulumu belirtileri görülür. büyük bölümü asemptomatik geçer. Parazitoloji • Protozoonlar • Ürogenital Parazitler • Kan ve Doku Parazitleri • Diğer Protozoonlar • Diğer Cestodlar • Trematodlar • İntestinal Nematodlar • Doku Nematodları • İnsanda Lavraları Hastalık Yapan Nematodlar 165 .

1). Protozoonlar İNTESTİNAL VE ÜROGENİTAL PARAZİTLER İNTESTİNAL PARAZİTLER ENTAMOEBA HISTOLYTICA Hastalık Dünyada çok bulunan Entamoeba türlerinden çok azı insanlarda hastalık yapar. İçerdikleri histolitik 166 . Özellikle endemik bölgelere seyahat edenlerde. Bulaşmadan kistler sorumludur. Ara konağı yoktur. E.BÖLÜM 4: PARAZİTOLOJİ PROTOZOONLAR Parazitler başlıca tek hücreliler (protozoonlar) ve çok hücreliler (helmintler) olarak ikiye ayrılırlar. Mastigophora (Silialılar) ve Ciliata (siliatlar) olmak üzere dörde. Önemli Bilgiler Barsakta saptanması kesin olarak patolojiktir. Medikal önemi olan protozoonlar kendi içinde Sarcodina (amipler). Sporozoa (Sporozoonlar). histolytica'dan ayrılabilir. homoseksüellerde ve kötü yaşam koşullarındakilerde enfeksiyona yakalanma oranı yüksektir. Yapılan çalışmalarda zimodem enzimi taşıyan kistlerin bulaştırmadan sorumlu olduğu bulunmuştur. Platihelmintler de kendi içlerinde trematodlar ve sestodlar olmak üzere ikiye ayrılır. helmintler ise platihelmintler (düz helmintler) ve nemathelmintler (yuvarlak helmintler) olarak ikiye ayrılır. Patogenez ve Epidemiyoloji Dünya nüfusunun yaklaşık %10'u Entamoeba histolytica taşıyıcısıdır. ileri ülkelerde bu oran %4'lere düşmektedir. dispar ancak ileri laboratuar yöntemler ile E. Entamoeba histolytica amipli dizanteri ve amebiyazis etkenidir. Kistleri taşıyan yiyecek veya suların oral alınması ile bulaşır (Şekil 4. enfeksiyonun göstergesi trofozoitlerdir. kollajenaz nöraminidaz gibi proteolitik enzimleri aracılığı ile kolon mukozasına penetre olurlar. Katepsin. Aside dirençli olan ve böylece mideyi rahatlıkla geçebilen kistler kolona ulaşır ve trofozoit haline geçer. Genellikle asemptomatiktir ve kolit yapmaz. Kist ve trofozoit olmak üzere iki formu vardır.

konjestif kalp yetmezliği ve tamponad ile karakterize perikardit 2.1 Amebiyazis'de klinik bulgular İntestinal Sık gelişen 1. Toksik megakolon : Uzun süreli kortizon kullananlarda görülür. Kuvvet kaybı 4. Hastalara kortizon başlanmadan veya cerrahi müdahale öncesi klinik tablonun düzgün değerlendirilmesi gerekir. Ameboma: Kolon halka şeklinde daralmıştır. Ülseratif kolit benzeri bir tablo ortaya koyar. Megakolon 5. Ateş 2.enzimleri ile de nötrofilleri lizise uğratır. tedavide total kolektomi uygulamak gerekebilir. Bu tabloya genellikle karaciğer apsesi. Ateş. Jöle görünümünde berrak parlak kırmızı renkte dışkı görünümü vardır. Yüksek ateş. Karaciğer amip apseleri daha sıklıkla sağ lobda meydana gelir. Genellikle asemptomatiktir. şiddetli karın ağrısı. kanlı-mukuslu ve şiddetli diyare. Kanlı mukuslu ishal 3. 167 . Diyare 2. Portal ven aracılığı ile karaciğerde amip apseleri gelişebilir. Hepatomegali 1. bulaşma gerçekleşen %90 kadar olguda bu form gelişir. Ortalama %1 olguda gelişir. Diyare olguların yaklaşık 1/3'ünde tespit edilmiştir. Asemptomatik %90 2. ikinci olarak peritona yayılım olur. göğüs ağrısı. Yüksek ateş.1) İntestinal Amebiyazis Asemptomatik enfeksiyon: Bulaştırıcılıkta önemlidir. Mortalite oranı %50'lerdedir. Hastalar sadece kistleri taşırlar klinik şikayetleri yoktur. Abdominal ağrı ile karakterize peritonit Kronik nondizanterik sendrom: Hecmelerle seyreden mukuslu diyare. Tedavi edilmeyen bu olgularda relaps ve reinfeksiyonlar sık görülür. Fulminan amebik kolit: immün sistemi yetmezliği olanlarda nadir görülen. Tedavisi cerrahi yaklaşımla yapılır. Olguların %50'sinde hepatomegali vardır. Ameboma 4. Ağrılı ülserler ile karakterize genitoüriner hastalık Ekstrahepatik 1. mortalite oranı yüksektir. Öksürük ve göğüs ağrısı ile karakterize plörezi 2. Dışkıda amip her zaman tespit edilmeyebilir. Genellikle çekum veya inen kolonda görülen kronik lokalize amip enfeksiyonudur. Klinik Bulgular (Tablo 4. Genellikle görüntüleme yöntemleri ile malign lezyonlar ile karıştırılır. Mikroskobik incelemede bol eritrosit ile amip kist ve trofozoitleri görülür. Hepatobronşiyal fistül gelişen hastaların balgamında amip tespit edilebilir. Sağ üst kadranda ağrı. Abdominal ağrı Nadir gelişen 1. Genellikle akciğere. ayırıcı tanıda biyopsi faydalıdır. genelde ateşsiz toksik tablonun eşlik ettiği klinik şeklidir. Bu nedenle basilli dizanteriye göre dışkıda az lökosit bulunur. ancak ağrılı da olabilir. Perforasyon Hepatik 1. lökositoz. Amebik ampiyem materyali plevral aralığı rüptüre olursa mortalite oranı artar. Hastada öksürük ve sağ akciğer tabanında railer bulunabilir. Ekstraintestinal Amebiyazis Karaciğer amip apsesi: Genelde asemptomatik enfeksiyonu olanlarda görülür. Tablo 4. Akciğer amebiyazisi: Komşuluk yoluyla geçmesi nedeniyle çoğunlukla karaciğer amip apsesine sekonderdir. periton irritasyon bulguları ve hipotansiyon vardır. Semptomatik enfeksiyon: Gastroenterit şeklinde seyreder Amipli dizanteri: inkübasyon döneminin ardından gelişen kanlı mukuslu. Dışkıda kan mukus vardır ancak püy yoktur. kilo kaybı ve dispeptik yakınmalar ile kronik inflamatuvar barsak hastalıklarına benzer bir tablo çizer. ilk iki haftada ateş 3. sağ omuz ağrısı veya her ikisi birden 2. Mental değişiklikler. fokal nörolojik bulgular ile karakterize ensefalit 3. Abse gelişimi erkeklerde 9 kat daha fazladır. Ülserler bazen peritonit yapabilir. Pulmoner hastalık 1. Volüm kaybı 3. kolon nekrozu ve perforasyonu eşlik eder. karın ağrısı ve çoğunlukla sağ omuz ağrısı görülür. Bir yaşından küçük çocuklarda ekstraintestinal yayılım daha sık görülür. fatal seyirli enfeksiyonudur. Submukozaya kadar ilerleyen kolon eksenine paralel dar ağızlı şişe tarzında ülserler gelişir. Nadiren sarılık görülür.

Endoskopi ile ülser tabanından örnek alınması daha kesin tanı koydurucudur. Boyamalarda kistler aranır. Cerrahi tedavi beyin apsesinde endikedir. Anti-amip antikorlar IHA. cerrahi tedavi sona bırakılmalıdır. Peritonitte önce tıbbi tedavi uygulanmalı. IFAT veya ELISA testleri ile aranır. Kültür yöntemleri deneysel çalışmalarda kullanılır. Genelikle karaciğer sol lobunun rüptürü sonucunda gelişir. Perikardial amebiyazis: Karaciğer amip apsesinin nadir ancak ciddi komplikasyonudur. Çoğunlukla genital lezyonlar karaciğer veya kolon hastalıklarının fistülü sonucunda gelişir.Peritoneal amebiyazis: Karaciğer amip apselerinin ikinci büyük komplikasyonudur. Laboratuvar Bulgular Dışkının mikroskobik incelemesinde amip kist ve trofozoitlerinin görülmesi tanıyı koydurtturur (Şekil 4. Barsak dışı amebiyazis olgularında görüntüleme yöntemleri uygulanabilir. ilerleyici konjestif kalp yetersizliği. duvarda boldur. Ateş. Mental değişiklikler ve fokal nörolojik bulgular ile seyreder. Bol akıntılı ağrılı ülserler ile karakterizedir. E. Abse sıvısında amip nadiren gösterilebilirken. Serebral amebiyazis: Ani başlar. coli trofozoitlerinden ayırt edici özelliğidir. Dışkıda fazlaca Charcot Leyden kristali görülebilir.2). Perkütan drenaj da uygulanabilir. Bu özelliği normal florada bulunabilen E. Serolojik testler karaciğer amip apsesi veya invazyon yapmış kolon hastalığında ve doku amebiyazisinde kullanılır. Olguların ortalama %2-7'sinde görülür. histolytica trofozoitleri eritrosit içerir. 168 . rutinde kullanılmaz Karaciğer absesinde AST ve ALT ile alkalen fosfataz seviyeleri yükselir. İnvazyon yapmış kolon hastalığında trofozoitlerin içinde eritrositlerin görülmesi önemlidir. Kistleri 4 nükleusludur. tamponad ve şok ortaya çıkabilir. Karaciğer amip apsesinin tedavisi tıbbidir. Trofozoitler süratli parçalandıkları için dışkı alındıktan sonra 20 dakika içinde bakılmalıdır. Drene edilmelidir. Tedavi Amipli dizanteri ve karaciğer apsesi 10 günlük metronidazol veya tinidazol ile tedavi edilir. Ürogenital amebiyazis: Renal enfeksiyon direkt karaciğerden veya kan ya da lenfatik yayılım ile gelişebilir. hızlı ve fatal seyreder. Direkt mikroskopi yanında metilen-mavisi ve lugol ile de boyama yapılmalıdır. göğüs ağrısı.

Giardia lamblia. Kolona ilerleyen trofozoitler kist halini alır.2). böylece çoğunlukla dışkı mikroskobisinde sadece kistleri görülür. Hem akut hem de kronik enfeksiyon yapar (Tablo 4. Zoomastigophorea sınıfından flagellalı enterik protozoondur. Bulaşma kistlerin dışkı ile kirlenmiş yiyecekler ile alınması. ara konağı yoktur. kistleri klorlamaya ve mide asiditesine dayanıklıdır. Gelişmekte olan ülkelerde 10 yaş altı çocukların %15-20'sinde görülür. Olguların %30-50'si kronik giardiasise dönüşür. 10 adet kist bile enfeksiyonun gelişmesi için yeterlidir. Trofozoitlerinin iki nükleusu ve iki adet emici diski bulunur ve armut şeklindedir. K gibi yağda eriyen vitaminlerin emilimi bozulur. Klinik Bulgular İnkübasyon periyodu 1-4 haftadır. lamblia kistleri soğuk sularda bulunur. Giardiasis kliniği Duodenuma yerleştikleri için yağ emilimi bozulur. Retrograt yolla kolesistit ve pankreatit yapabilir. Giardia intestinalis veya Giardia duodenalis olarak da bilinir. infekte eller veya homoseksüellerde oral-anal yolla olur (Şekil 4. Uzun süreli enfeksiyonlarında vitamin eksiklikleri görülebilir. 169 . GİS'in başka bölgelerinde bulunmaz ve invazyon yapmaz. E.Giardia Giardiasis etkenidir. Trofozoitler duodenumdaki intestinal villuslara yapışır. Olguların yarısı asemptomatiktir. D.3). A. sağ hipokondrium ağrısı ve yağlı dışkılarına görülür. G. Önemli Bilgiler Bulaşmadan kistler sorumludur. Safra kesesinde kronik forma dönüşür.

170 . Laboratuvar Bulgular Hastalara 3 gün içinde birbirini izleyen dışkı mikroskopisi yapılmalıdır. sadece kistlerin gösterilmesi ile tanı konulabilir.2 Giardia enfeksiyonları Akut Daha sık karşılaşılan • Diyare • Karın ağrıları • Psikolojik bozukluklar Kronik • Diyare • Birbirini takip eden konstipasyon ve diyare atakları • Yemekten sonra abdominal ağrı • Malaise • Psikolojik bozukluklar Daha nadir görülenler • Bulantı • Kilo kaybı • Kusma • Ürtiker • Malabsorbsiyon • Makrositer anemi • Laktoz intoleransı • Kilo kaybı • Baş ağrısı İntestinal divertikülü veya IgA yetersizliği olanlarda inatçı enfeksiyonlar yapar. Tanı için E. Safra kesesi portörlerinin belirlenmesi için nadir kullanılan daha invazif yöntemler olan safra tubajı veya ip testi yapılabilir. Histolytica'daki gibi trofozoit aranmaz.Tablo 4. Dışkıda amip kist ve trofozoitlerinin görülmesi tanı koydurucudur.

ve bunlardan ookistler oluşur. Enfeksiyon AIDS hastalarında ve immün sistemi gelişmemiş 2 yaşından küçük çocuklarda görülür. Fekal oral yoldan alınan kistler sindirim enzimleri ile açılır. bir vakuol içine alınırlar. Ookistler soğuk. İmmün yetersizliği olan hastalarda kolesistit veya solunum yolu infeksiyonları görülebilir (Tablo 4. Vakuol içinde üreyen parazitler merontlara dönüşür. Laboratuvar Bulgular Dışkı mikroskobisinde genellikle eritrosit ve lökosit görülmez. Patogenez ve Epidemiyoloji Enfeksiyon geliştirebilmek için 132 ookist yeterlidir. Cryptosporidium Hastalık Cryptosporidiosis etkenidir. Gelişmiş ülkelerde %1-3. gelişmekte olanlarda ise %5-10 dışkıda Cryptosporidium gösterilebilir. Hücresel immün sistemi yetmezliği olanlarda fulminan diyare ile ölüme kadar giden ağır bir klinik tablo gelişebilir. Endemik bölgelerde sular kaynatılmalı veya filtre edilmelidir.Tedavi ve Korunma Tedavide metronidazol veya kinakrin hidroklorid kullanılır. B12 vitamin emilimi bozulur. Parazit ookistlerin içindeki sporozoitlerin oral yoldan alındığı tek bir canlıda evrimini tamamlar (Şekil 4. Bazı merozoitler gametositlere değişir. bazıları barsağın ilerleyen bölümlerinde yeni enfeksiyon odakları meydana getirirler. yüksek ateş ve enfeksiyon belirtileri görülür. Klinik Bulgular Enterik kriptosporidyoz en sık görülen klinik tablodur. yan yana 4 muz halinde görünen hareketli sporozoitler serbestleşir. kolesistit ve solunum sistemi semptomları da bulunabilir. Merontlar merozoite ilerleyerek lümene salınır. intrasellüler ancak ekstrasitoplazmik yerleşirler. kanlı ve pürülan görünümlü diyare. Ookistlerin bir kısmı dışarı atılırken. 171 . fakat mukus vardır. inkübasyon süresi 5-7 gündür.4). Lökositoz ve eozinofili nadirdir. Profilaktik ilaç veya aşısı yoktur. mukuslu. 10 gün tedavi edilmelidir (Tablo 4. Uzun süreli hastalıkta. yağ .3). Önemli Bilgiler AlDS'li hastalarda gelişen ishallerde ilk akla gelecek etkendir. bunların bir kısmı tekrar başka hücrelere invaze olarak enfeksiyon odaklarını geliştirirler.4). İntestinal epitel hücreler yapışan sporozoitler sitoplazma dışında. Sulu. nemli ortamlar veya yüzey sularda uzun süre canlılığını korurlar. Tablo 4.3 Gıardıasıs tedavisi Yetişkin İlk seçim Metronidazol veya Tinidazol veya Kinakrin İkinci seçim Furazolidon veya Paromomisin Çocuklar Metronidazol Veya Furazolidon likid Gebeler Mümkünse tedavi doğum sonrasına bırakılır Metronidazol ilk trimestrden sonra kullanılabilir Paromomisin'de denenebilir. Malabsorbsiyon.

Kilo kaybı 2.Asıl tanı yöntemi dışkıda C.5 Cryptosporidium tedavisinde seçenekler Yetişkin İlk seçim İkinci seçim Paromomisin Azitromisin Çocuk Paromomisin - 172 . Ateş 4. paramomisin. Laringotrakeobronşit Solunum sistemi 1. Kotrimaksazol. Yüksek alkalen fosfataz 1. parvum'un gösterilmesidir. AIDS hastalarında 2. Kusma 5. Malabsorbsiyon Kolesistit 1. Hırıltılı solunum Tablo 4. immünyetmezlik durumları 2.4 Cryptosoporidiosis sendromu Enterik Sık görülen 1. Tedavi ve Korunma Tedavi için hastanın immün sisteminin düzeltilmesi gerekir. Ciddi immün yetersizliği olanlarda tedavi güçtür. Tablo 4. Dispne 4. Diyare 2. Sağ üst kadran ağrısı 3. Ookistler dışkının modifiye ARB boyanması ile gösterilebilir. Sinüzit 2. Bulantı 4. Sulu diyare 2. Baş ağrısı 4. Tedavide etkili bir ilaç yoktur. makrolidler tedavide kullanılabilir (Tablo 4. ikincide %100'dür. Tanı için dört dışkı örneğinin incelenmesi tavsiye edilir. Duodenal veya solunum sistemi aspirasyonu ile de elde edilen materyalde ARB pozitif ookistler benzer yöntemler ile gösterilebilir. AlDS'li hastalarda birinci örnekte tanı koyma olasılığı %96. Miyalji 3. Dışkı %10 formalin ile tespit edilmelidir. daraprim. Yüksek bilirubin 1. Öksürük 3.5). Ateş Nadir görülen 1. Abdominal ağrı 3. Bulantı/kusma 5.

173 .

Balantidium coli Amipli dizanteri etkenlerindendir. kistleri yoktur Bulaşma Enterobius vermicularis gibi helmintlerin yumurtaları ile olur. Trofozoitleri bulunur.6). Metronidazol de kullanılabilir. Nadir ishal etkenidir (Şekil 4. Tedavisi tetrasiklin ile yapılır. 174 . Dientamoeba fragilis Flajellalıdır. Ara konağı yoktur (Şekil 5). Gözle bile görülebilecek büyüklüktedir. Domuz dışkısında bulunur. silialıdır ve sitostom denilen ağız benzeri yapıları vardır. İnsanlara bulaşması domuz dışkısı ile kirlenmiş yiyecekler aracılığı ile olur.

Tedavi Primer ilacı metronidazoldür. Sadece cinsel temas ile değil. Patogenez ve Epidemiyoloji Kadınların vajeninde veya erkek uretrası ile prostat sıvılarında bulunur. kötü kokulu. Laboratuvar Bulgular Vajinal veya prostatik sekresyonlarda hareketli trofozoitlerin gösterilmesi ile tanı konur. Nadiren üretrit ve prostatit yapabilir. Vajenin pH'ının düşük tutulması yardımcıdır. trofozoit olmasına rağmen indirekt olarak klozetlerle de bulaşabilir (Şekil 4. yeşilimsi vajinal akıntı. Klinik Bulgular Kadınlarda genellikle sulu. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanılması bulaşmayı önler. Sadece trofozoitleri vardır. Cinsel ortaklar beraber tedavi edilmelidir. Erkeklerde ise asemptomatik enfeksiyon görülür (Gonore'nin aksine). Profilaktik ilacı ve aşısı yoktur.7). 175 .ÜROGENİTAL PARAZİTLER Trichomonas vaginalis Hastalık Trichomoniasis etkenidir Önemli Bilgiler Merkezi nukleusu ve önünde dört adet flagellası vardır. kistleri bulunmaz. Ondüle membranı 2/3'ünü kaplar. kaşıntı vardır.

Patogenez ve Epidemiyoloji Enfeksiyon zinciri insan-anofel-insan şeklindedir. eşeysiz üreme) üreme görülür. falciparum. P. İnsanları sokan dişi anofeller. 176 . malana. P. Önemli Bilgiler P. vivax görülür. vivax ve P. Dişi anofelde seksüel (Sporogoni. ovale. insanlardaki ise aseksüel (Şizogoni. insanlarda sıtma etkeni olarak görülen parazitlerdir. falciparum diğerlerinden daha yaygındır. Ülkemizde sadece P.KAN VE DOKU PARAZİTLERİ Plasmodium Hastalık Sıtma etkenidir. P. eşeyli üreme). P. vivax. hastanın kanındaki dişi (makrogametosit) ve erkek (mikrogametosit)'leri emerler.

ovale. • Duffy kan grubu P. tanı ancak karaciğer iğne biyopsisi ile konur (Şekil 4. İyi tedavi edilmemiş olgularda nükslerden sorumludur. örneğin. falciparum'a karşı koruyucudur • Yaşlılık • HbF. Kan dolaşımına geçen sporozoitler ortalama 1 saat içinde karaciğere gelir ve yüzeylerindeki circumsporozoit protein yardımıyla karaciğer parenkim hücrelerine girerler. Hepatik merozoitler 1-2 hafta sonunda karaciğerden dolaşıma geçerler. Oo kist bölünerek içinde birçok sporozoit bulunan sporokistleri yapar. glikoprotein değişikliği • Orak hücreli anemi gibi anomalilerde plasmodium enfeksiyonları görülmez.Anofel midesinde her bir mikrogametositten 4 mikro-gamet. Plasmodiumlar sağlam eritrositleri severler. yıllarca hipnozoit olarak karaciğerde kalabilir. İnsanları sokan sivrisinekler aracılığı ile sporozoitler bulaştırılır. oluşan zigottan ookinet meydana gelir. makrogametositten ise bir makrogamet oluşur. 177 . Mikrogametler makrogameti döller. Sporokist parçalanır ve içindeki sporozoitler anofelin vücut boşluğuna dağılır ve bu arada tükrük bezlerine de gelir. Ookinet mide duvarını geçerek ookist halini alır. P. eritrositlerin yapısal veya metabolik anormallikleri var ise doğal olarak sıtmaya karşı dirençlidirler.8). (Şekil 4. Dolaşıma geçen parazitler eritrositer şizogoni evresini başlatır. Bu döneme ekzoeritrositer (hepatik şizogoni) dönem denir. periferik kan örneklerinde parazit saptanamaz.9). HbS gibi anormal hemoglobin yapıları • Siyaloprotein. vivax için reseptördür • G6PD eksikliği P. Hipnozoiti olanlar sağlıklı insanlardır. vivax ve P.

malana yaşlı eritrositleri 178 . ovale retikülositleri • P. • P.Ayrıca eritrositlerin yaşının da önemi vardır. vivax ve P.

179 . Bunun tanınması için kolay yöntemler geliştirilmiştir. Eritrositer şizogoni dönemi P. Birkaç plasmodium türünün enfeksiyon yaptığı ülkelerde bunların ayrımı için boyama özelliklerinden faydalanılır. Ülkemizde sıtma yapabilen anofeller. A. Bulaşmadan sadece sivrisinekler değil. ovale ve P. P. P. Vivax 3. yenilerinin infekte etmek üzere kana dökülürler.• P. P. birden fazla nükleer materyali nedeniyle Walkman kulaklığı şeklinde. Bazı trofozoitler ise farklı bir evrim geçirerek makro ve mikrogametositler haline gelirler.malaria ise 72 saat'de bir (Kuartan) eritrositleri parçalayarak nöbetleri oluşturur. P. sacharovi'dir. falciparum Maurer (Siyah) Eritrositlerin içindeki olgun şizontun içinde de türe göre değişen sayıda eritrositer merozoit gelişir. Ring formu önce. ameboid forma. falciparum olup olmaması önemlidir. falciparum'a ise malign tersiyan (subtersiyan) denir. Klinik Bulgular Kliniğin gelişmesinden sorumlu olan patojenik mekanizmalar şunlardır. • Ateş • Anemi • Mikrosirkülasyon bozukluklarına bağlı hipoksi • İmmünopatolojik olaylar Ateş parazitin eksojen pirojen etkisine bağlıdır. Eritrositlerin içine giren merozoitler genç trofozoitlere dönüşürler. asemptomatik taşıyıcıların kan ve kan ürünleride sorumlu olabilmektedir. P.10). 1. falciparum ise her türlü eritrositi infekte edebilir. P. falciparum'da 48 saat (tersiyan) sürer. sitoplazmalar da bölününce olgun şizont oluşmaktadır. malarla Schüffner (Kahverengi) Ziemann granülleri görülür (Şekil 4. Oluşan bu merozoitler eritrositleri çatlatarak. A. superpictus. vivax. Çekirdek bölününce genç şizont. vivax"a bening tersiyan. 2. A. maculopennis. Plasmodium enfeksiyonlarında etkenin P. gametositleri muz şeklinde görülebilir. Örneğin bir eritrosit içinde birden daha çok taşlı yüzük bulunur. P. ayrıca. daha sonra da olgun trofozoitlere dönüşürler.

En ağır formu beyin damarlarının etkilenmesine bağlı olarak gelişen serebral malarya'dır. Malaria tanısını koymak için kalın damla kullanılır. falciparum ciddi klinik seyir gösterir. Mikrosirkülasyon bozuklukları.Primakin: Hipnozoitleri ortadan kaldırmak için kullanılır. 180 . dalakta eritrositlerin sekestre olması ve otoimmün mekanizmalar anemi sebebidir. 1. İnfekte eritrositlerin parçalanması. falciparum ve P. Tedavide iki tip ilaç kullanılır. En sık komplikasyon bu formda görülür. periferik preparatlar ile de hangi tip olduğu tanımlanır. Parazitler eritrositlerin yüzeyindeki negatif elektrik yükünü bozarak. Komplikasyonları P. Hastalarda eozinofili görülmez. Kemoprofilaksi: Endemik bölgelere seyahat edeceklere bir hafta öncesinden başlayarak. Eritrositlerin sekestre edildiği dalak büyür. Tanıda periferik kandan hazırlanan kalın damla ve periferik yayma preparatları kullanılır. ülkemizde görülen tek sıtma tipidir. • Anemi • Serebral malarya • Hiperpireksi • Algid Malarya • Karasu ateşi • Akut böbrek yetmezliği • Akciğer ödemi • DIC • Hipersplenizm • Tropikal splenomegali • Hipoglisemi görülebilir.Anemi paraziteminin şiddetine bağlıdır. rulo formasyon (eritrositlerin para şeklinde dizilmesi) oluşmasını sağlarlar. Malarya nöbetleri başlıca. • Titreme • Ateşli kuru dönem • Terleme dönemleri olarak sınıflandırılır. Klorokin direnci olmayan bölgelerde P. malaria'nın rozet şeklindeki merozoitlerinin görülmesi tanıda değerlidir. bazen hipersiplenizm ve pansitopeni oluşabilir. orada kaldığı sürece ve 4 hafta sonrasına kadar klorokin 2 tablet/ hafta ve dönünce primakin 14 gün uygulanır. Klorokin direnci var ise meflokin veya kinin doksisiklin kombinasyonu kullanılır. Bu tıkaçlar küçük damarlarda tıkanmalara sebep olurlar. Laboratuvar Bulgular Plasmodiumların eritrosit içeren sentetik besiyerleri vardır. ancak sadece deneysel amaçlı kullanılırlar. İnkübasyon periyodu: Hepatik dönem ve birinci eritrositer şizogoni dönemidir. rutinde kullanılmaz. malaria'da 3 gün klorokin kullanılır. falciparum periferik yaymasında sadece taşlı yüzük formu ve muz şeklindeki game-tosit formları görülebilir. Özellikle kan merkezlerinde serolojik yöntemler ile tanı konulabilir. Ayrıca gametositler için primakin 15 mg 1x3 kullanılır. tropikal splenomegaliler gelişebilir. Klorokin direnci olan bölgelerde ise meflokin 1 tablet / hafta ve dönünce primakin 14 gün uygulanır. Korunmada sirkumsporozoit aşılar kullanılmaktadır. Endemik bölgelerde dalak çok büyüyebilir.Klorokin: Eritrositer seri hücrelere etki eder 2. vivax. Gebelerde ve transfüzyon sonrası gelişen enfeksiyonlarda klorokin kullanılır. P. P. Hastalarda anemi en önemli bulgudur. Tedavi P.

toksoplazmosis etkenidir. tanı ve tedavi yöntemlerinin belirlenmiş olması gerekir. Bunlardan birincisi oral yoldan kedi dışkısınaki ookistlerin alınarak yetişkinlerde akut toksoplazmoz gelişmesi.Toksoplazma Hastalık Toxoplasma gondii bir zoonozdur. İnfekte hayvanların doku kistlerinin veya parazit taşıyan hayvanların dışkılarındaki sporokistlerin oral yoldan alınması ile bulaşır (Şekil 4. Asıl problemli klinik tablolar gebelerde oluşur. Subakut olgularda beyin ve göz lezyonları görülebilir. göz. Kandaki trofozoitlerine takizoit denir (Şekil 4. 181 . korunma. 3) Hastalığın görülmesinde toplumdaki bilinç. Akut olgularda organ nekrozları görülebilir. Kronik olgularda beyin.12). Kistlerin içindeki bradizoitler metabolizması yavaşlamış parazitlerdir. Parazitin iki siklusu vardır. Konjenital toksoplazmoz gelişmesi için üç önemli faktör vardır. ekstraintestinal aseksüel siklus ise hem kedilerde. Patogenez ve Epidemiyoloji İki önemli bulaşma yolu vardır.13). Enteroepitelyal seksüel siklus kedilerin ince barsaklarında gerçekleşir. Barsakta açılan kistlerden takizoitler çıkar ve vücuttaki tüm hücre ve dokulara yayılır. 2) Enfeksiyonun gelişmesi için gebenin gestasyonal yaşın önemi vardır. Vücuttaki tüm dokularda ve organlarda küçük kistler oluşturur (bradizoit). Gebeliği sırasında infekte olan veya daha önceden infekte olanlarda immün yetmezlik gelişir ise parazitler fetüse transplasental olarak geçer. veya gebelerde fetusa geçerek konjenital toksoplazmoz oluşması. 1) Kadın gebeliği sırasında ilk kez enfeksiyon geçirmelidir. çizgili kas ve sürrenallerde psödokistler oluşur. hem diğer hayvanlarda (rastlantısal olarak insanlarda) gerçekleşir.

En sık görülen tablo ateş. hidrosefali. IgG pozitifliği belirgin olarak yüksekse ya edinsel enfeksiyonu veya kronik enfeksiyonun reaktivasyonunu gösterir. Bilateral koryoretinit. 1) Yeni oluşmuş edinsel enfeksiyonu. 40 yaşından sonra nadirdir. Granülomatöz inflamasyon nekrotizan retinite sekonder olarak gelişir.12). CD4 ve CD8 hücreler. Gebeliğin ilk üç ayında abortus olur. Konjenital toksoplazmoz: Gebeliği sırasında enfekte olan anneden çocuğa parazitin geçme olasılığı %40 kadardır. CD4 T lenfosit sayısı. Toksoplazmada immünite: immün sistemi sağlam olanlarda yaşam boyu kalıcı immünite gelişir. Vücut sıvıları Giemsa ile. Hodgkin hastalığı. geç dönemde geçirilen akut enfeksiyonlarda ise fetüs etkilenir. Antitoksoplazma antikorlarının varlığı. Pozitif T. Kültür yöntemleri uygulanabilir ancak sık kullanılmaz.Klinik Bulgular Akkiz toksoplazmoz: Olguların çoğu asemptomatiktir immün sistemi normal olanlarda enfeksiyöz mononükleoz benzeri bir enfeksiyon tablosu gelişir. Sadece HIV enfeksiyonlular değil aynı zamanda T hücre yetmezli olan. Lenfadenomegali çoğunlukla posterior servikal bölgede tek ve büyük olarak bulunur ve aylar boyunca devam edebilir. HLA antijen yapısı DQ3 olan AIDS hastaları toksoplazma ensefaliti gelişmesine daha duyarlı iken. antitoksoplazma ve antiretroviral tedavi kullanımı beyin toksoplazmozu gelişimini etkiler. doğal katil hücreler ve sitokinler parazit-konak ilişkisini düzenlerler. bazen ciltte makülopapüler ve eritematöz döküntüler görülebilir. organ kesitleri ise Hematoksilen-Eozin boyası ile boyanır. %30-50 oranında toksoplazma gelişme riski vardır. böbrek ve kemik iliği transplantlılarda da toksoplazma ensefaliti gelişme riski yüksektir. Profilaksi uygulanmayan HIV pozitif kişilerde CD4 T lenfosit sayısı 100/mm3'ün altına düşerse. akkiz gelişen olgularda ise tek taraflı koriyoretinit görülür. 2) Bazı olgularda 5 yıl süresince IgM pozitifliği devam edebilir. Genetik faktörlerin de etkisi vardır. Hücresel immün yetersizliklerde gelişen toksoplazmoz: HIV ile infekte hastalarda fırsatçı enfeksiyon şeklinde görülür. Oküler toksoplazmoz: Konjenital olanda bilateral. kalp. gondii IgM antikorları. Klinik bulgular olanlarda serum IgG negatifliği kural olarak erken dönem bulaşmayı gösterir. DQ1 olanlar daha dirençlidirler. Beyinde hücresel immünite humoral olandan daha önemlidir. akciğer. veya 182 . Nadir de olsa tokosplazmik koryoretinit ve toksoplazma ensefalopatisi gelişenlerde IgG negatifliği gösterilmiştir. Toksoplazma tanısında en önemli birinci adım hastanın parazit ile karşılaşıp kaşlılaşmadığının gösterilmesidir. Laboratuvar Bulgular Hastaların kedi ile ilgili anamnezlerinin bulunmaması toksoplazma tanısından uzaklaştırmaz. Gerçek negatif IgM olgularının en azından 6 ay önce enfeksiyon geçirdiği veya kronik enfeksiyonun reaktivasyonunun olmadığı ile ilişkilidir. immünyetersizzliği olanlarda gelişen oküler tutulumda ciddi inflamasyon ve nekroz ile karakterize akut koryoretinit gelişir. posterior servikal lenfadenomegali ve hepatosplenomegali'dir. Tanı etkenin gösterilmesi ile yapılır (Şekil 4. serebral kalsifikasyonlar (toksoplazmoz triadı) görülür. intrauterin enfeksiyon gebeliğinin ikinci veya üçüncü dekadında olanlarda görülür. Bazen meningoensefalit.

polyomyozit bulguları olanlar hem erişkin. miyokardit. 6 aydan uzun süredir T. Korunma Korunmada bulaşmadan sorumlu olan çiğ etler ve kedi dışkısındaki ookistlerin alınmasının önlenmesi için çaba gösterilmelidir. Doku kistlerinin alınmasının önlenmesi . Tablo 4. Hastanın serumu referans laboratuarında kontrol edilmelidir Ortada bir sonuç.3) yalancı pozitifliğin bulgularıdır (Tablo 4. Sulfonamid alerjisi olanlarda sulfodiazin yerine klindamisin kullanılabilir. Gebeliğin 18'inci haftasından büyük olanlarda amniyotik sıvı PCR testi pozitif ise primetamin + sulfodiazin + folinik asit immünyetmezlikli hastalara verilen dozlarda başlanabilir. Aktif koryoretinit. Yeni bir serum alınıp hem IgG hem de IgM tekrar çalışılmalı Muhtemelen akut infeksiyon. Aktivite testlerin ile tokso IgM pozitifliği değerlenirilir. gondii infeksiyonu Muhtemelen akut enfeksiyon. gondii infeksiyonu göstergesi serolojik bulgu yok Akut infeksiyon veya yalancı pozitif IgM. Gebeliği sırasında akut enfeksiyon gelişenlerde amniyotik sıvıda PCR negatifleşinceye veya gebelik sonlanıncaya kadar 3g/gün spiramisin kullanılır. hem de çocuklarda primetamin + sulfodiazin + folinik asit ve endikasyon var ise kortikosteroid verilir. Çiğ etler ile temas edildikten sonra eller güzelce yıkanmalıdır • Çiğ etler ile temas edildikten sonra mukozalara dokunulmamalıdır • Çiğ et ile temas eden mutfak yüzeyleri güzelce temizlenmelidir .7). Tablo 4.6. Etler iyi pişirilmelidir • Tütsülenmiş etlerin yenmesinden kaçınılmalıdır Ookistlerin alınmasının önlenmesi • Meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır • Kedi dışkısı ile kontamine olduğundan şüphelenilen yiyeceklerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır 183 . Yeni bir serum alınıp çalışılmalı veya IgG için başka bir test yöntemi kullanılmalı Ortada bir sonuç. Serum örneğini referans laboratuarına gönderin Tedavi İmmün sistemi sağlam olanlarda ve lenfadenit bulgularında tedavi gerektirmez.6 Gebe kadının Toksoplazma serolojisinin anlamı (FDA'ya göre) IgG sonucu Negatif Negatif Şüpheli Şüpheli Şüpheli Pozitif Pozitif IgM sonucu Negatif Şüpheli veya pozitif Negatif Şüpheli Pozitif Negatif Şüpheli veya pozitif Yorum T. hem immünyetmezliği olanlar.

Dünyada yaygındır. At. Ağır solunum yetersizliği gelişebilir. Amerika'da yapılan bir çalışmada sağlıklı çocukların %70'inde antikorları tespit edilmiştir. Klinik Bulgular Çoğu insanda asemptomatik olarak normal florada bulunur. Patogenez ve Epidemiyoloji Bulaşma inhalasyon yolu iledir. • Kedilere çiğ et verilmemelidir. Pneumocystis Hastalık İmmünyetmezliği olan hastalarda pnömoni etkenidir Önemli Bilgiler Pneumocystis'in sınıflandırması biraz karışıktır. 1988 yılında rRNA analizlerine göre mantar sınıfına (Saccharomyces cerevisiae gibi) sokulmuştur. Mantar kültürlerinde ürememekte ve antimikotiklere yanıt vermemektedir. Enfeksiyon akciğerlerdedir. AlDS'li hastalardaki pnömonilerde ilk akla gelecek etkendir. koyun ve fareler gibi bazı hayvanlarda tespit edilmesine karşın insan enfeksiyonlarında bunların öneminin ne kadar olduğu bilinmemektedir. bunlardan da trofozoitler gelişir. Kistlerden sporozoitler. Ancak medikal olarak protozoon gibi davranmaktadır. Riskli hastalarda yüksek ateş ve akciğer bulguları hastalığı düşündürmelidir. 184 . Mitokondrial DNA ve değişik enzimler ile yapılan çalışmalar bu fikri desteklemektedir. Trofozoitler pulmoner epitel hücrelerin yüzeylerinde ekstrasellüler olarak ürerler (Şekil 4.• Bahçe işlerinde çalışırken veya kedi kumu boşaltırken eldiven kullanılmalıdır • Kedi kumu atılmadan önce kaynayan suda 5 dakika bekletilmelidir.13). Hücresel immünyetersizlik olduğu zaman hastalık yapıcı hale geçer.

cruzi Chagas. bronkoalveoler lavaj sıvısı veya akciğer endoskopik biyopsi örneklerinde Giemsa boyaması ile kist ve trofozoitler görülebilir. 185 . kültür yöntemlerinin etkili olmadığı unutulmamalıdır. gambiense ise Afrika uyku hastalığı etkenidir. Organizmanın Gram ile iyi boyanmadığı. AIDS'li hastalarda bu ilaçlar profilaktik olarak kullanılır. köpekler. ancak AIDS gibi immünyetmezliği olanlarda pozitifliği anlamlıdır. rhodesiense ve T. T. Trypanosoma cruzi Hastalık Chagas (Amerikan tripanosomiyazisi) hastalığı etkenidir. Önemli Bilgiler Kediler. Tedavi Tedavide trimetoprim-sulfametaksazol. Trypanosoma Medikal önemi olan üç Trypanosoma vardır. İmmün sistemi sağlan olanlarda normal flora kabul edilebilir. T.Laboratuvar Bulgular Akciğer filminde hilustan yayılan infiltrasyon ve akciğerde buzlu cam manzarası görülür. kemiriciler doğal rezervuarlarıdır. Balgamda. Trypanosomalar insanda ve vektörlerde morfolojik ve fizyolojik olarak farklılıklar gösterirler. serolojik testlerinin olmadığı. Fluoresans antikor boyama yöntemleri de kullanılabilir. alternatif olarak pentamidin kullanılır. Latin Amerika ülkelerinin hastalığıdır.

En sık kulanılan yöntem ELISA testleridir. geçici deri döküntüleri. Klinik Bulgular Chagas hastalığının klinik bulguları akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak unutulmamalıdır ki kongenital Chagas ortalama 2/3'ü asemptomatiktir. hepatosplenomegali. lenfadenopati. Chagas hastalığında %40 oranında ani ölüm görülür. Akut enfeksiyonda deride eritematöz lezyonlar (chagoma). 186 . periferik nöronlar ve merkezi sinir sistemini infekte ederler. Gastrointestinal sistemde otonom ganglionlar harap olur ve megaözofagus ile megakolon görülür. olguların önemli bölümünde reaktivasyona bağlı serebral abseler görülebilir. Sifiliz. myokardit ve hepatit ile karakterizedir.14). sepsis. Ölüm konjestif kalp yetersizliği veya aritmilere bağlıdır. Laboratuvar Bulgular Kalın damla veya yayma preparatlarda etken aranır. hematojen chagomalar denilen ağrılı subkutan nodüller. Kronik dönemin önemli bulguları kardiak ve gastrointestinal sistemi ilgilendirenleridir. Kana geçen parazitler başlıca monositler. insanlarda ise kamçısız amastigot formundadır. Kardiak hastalığın tipik bulguları biventriküler hipertrofi ve aritmilerdir. HIV pozitif hastalarda fatal seyirlidir. Kongenital chagas hastalığı hepatosplenomegali.Patogenez ve Epidemiyoloji Trypanosoma cruzi'nin tahtakurusu (reduviid bug) veya kene dışkısı ile kontamine ellerle gözlerin kaşınması veya bütünlüğü bozulmuş deri yolu ile bulaşır (Şekil 4. malarya. yüz ve ekstremitelerde ödem gelişir.15). laysmayoz ve diğer parazitler ile çarpraz reaksiyon göstermesi nedeniyle yalancı pozitiflik sık görülür. periorbital ödem ile karakterize Romana işareti (Şekil 4. Rutin kullanıma girmemesine rağmen PCR testi kullanılabilir. Vektörlerde kamçılı tripamostigot. Birkaç hafta veya ay sonra hastalar kronik döneme girerler. ateş.

Çeçe sineği en önemli vektörüdür. Tablo 4. Ancak insandan insana bulaşma da gösterilmiştir. brucei rhodesiense'dir.Şüpheli serumlar referans laboratuarlarına gönderilmelidir. rhodesiense sadece insan değil aynı zamanda evcil hayvanlar ve vahşi hayvanlarda da enfeksiyon etkenidir. Önemli Bilgiler Birçok etkeni hayvanları infekte eder ancak. Bu ilaç tripomastigotları kan içinde öldürebilir ancak doku içindeki amastigotlara çok etkili değildir (Tablo 4. oradan da beyine geçer. Hastalığın kliniğinde üç dönem vardır. Tedavi Akut olgularda seçilecek primer ilaç nifurtimokstur. T. brucei gambiense ve T.8). Kronik klinik tablolarda tedavinin etkinliği yoktur.8 Chagas hastalığının tedavisi Yetişkin İlk seçenek Nifurtimoks Günde 4 defa 8-10 mg/kg/gû'n 120 gün Alternatif Benznidazol 5 mg/kg/gün PO 60 gün Pediatrik Nifortimoks Günde 4 defa 15 mg/kg/gün 120 gün Benznidazol 5 mg/kg/gün PO 60 gün Trypanosoma gambiense ve rhodesiense Hastalık Afrika uyku hastalığı etkenidir. 187 . insanlarda hastalık yapanlar T. Deriden bulaşmanın ardından hastanın immün sisteminin gücüne bağlı olarak kana ve lenf dolaşımına.

T. Erken ve geç dönem MSS infeksiyonlarında etkilidir. Tanı kanda direkt mikroskopi ile hareketli parazitlerin görülmesi ile veya periferik yayma preparatın Giemsa veya Wright yöntemi ile boyanması ile konulur (Şekil 4. Relaps olgularında aynı tedavi uygulanır. 188 . 3. rhodesiense'de ise birkaç ay içinde ölümle sonuçlanan daha akut bir enfeksiyon tablosu görülür. 2. brasiliensis Leishmaniasis tatarcıkların (phlebotom) vektörlük yaptığı ve memelilerin rezervuar olduğu bir zoonozdur.Kanla veya lenf yoluyla yayılma dönemi. T. Visseral Leishmaniasis (Kalaazar): L. Suraminde tedavide etkilidir. Mukokutanöz Leishmaniasis: L. Örnekler ateşli dönemlerde alınmalıdır. Klinik gidiş T.Uyku hastalığı dönemi. gambiense'de ise sık sık tanı yöntemleri tekrarlanmalıdır. Leishmania donovani Hastalık Kala azar (visseral leishmaniasis) etkenidir. donovani 2. Tedavi parazitin başlıca enzimi olan ornitin dekarboksilazı inhibe eden Eflornitin kullanılır. Korunmada Çeçe sinekleri ile mücadele edilmelidir. rhodesiense'de daha fazla parazit bulunması nedeniyle tanı daha kolaydır. Pentamidin alternatif ilaç olarak kullanılabilir. Parazitemi olgularında BOS'ta kontrol edilmelidir. Uyku hastalığında relapslar uygun tedaviye rağmen sık görülür.1. Organizma şankr veya kemik iliğinin aspirasyonu ile de gösterilebilir. Leishmania Başlıca üç tip hastalık yaparlar 1.16). Kutanöz Leishmaniasis (Şark çıbanı): L. koroid pleksus ve subaraknoid aralığa yayılarak meningoensefalit gelişimi. tropica 3. gambiense'de kronik enfeksiyon şeklinde iken.Başlangıçta enfeksiyon alanı olan deride üç hafta kadar süren şankrlar görülür. Korunma amacıyla kemoprofilaksi uygulanamaz ve immunoprofilaksiler etkili değildir. T.

Sadece dişi flebotomlar taşıyıcıdırlar (Şekil 4. Köpek. infekte hayvandan kan emen flebotom amastigot (insanlardaki kamçısız formu) içeren makrofajları emer. Patogenez ve Epidemiyoloji Amastigotlar deri. 189 . Kemik iliği aktivitesindeki düşüklük ve dalaktaki hücresel yıkım nedeniyle anemi.17). tilki ve fareler gibi memeliler rezervuardırlar. En ciddi etkilenen organlar karaciğer. lökopeni ve trombositopeni görülebilir. Tatarcıktaki yaşam siklusu ortalama 10 gün kadardır. Barsaklarda çoğalarak farenkse göç ederler ve bir sonraki ısırıkta bulaşırlar. Daha sonra amastigotlar makrofajları terk ederek.18). tatarcığın midesinde promastigot'a (tatarcıkta kamçılı formu) dönüşürler. Bu durum sekonder enfeksiyonların gelişmesine ve kanama diyatezine sebep olur.Önemli Bilgiler Yaşam siklusu içinde tatarcıkların önemli bir yeri vardır. dalak ve kemik iliği gibi retiküloendotelyal sistem organlarıdır. fagositer ve diğer retiküloendotelyal orjinli hücreleri infekte edebilirler. Enfeksiyon hastalıkları içinde dalağı en çok büyüten hastalıktır (Şekil 4.

Hindistan ve Kenya'da ise ana rezervuar insanlardır. Orta-Doğu.9). kilo kaybıdır. Tablo 4. Kalaazar'da üç farklı epidemiyolojik bölge vardır. Çok büyük dalak karakteristik özelliğidir. dalak veya lenf bezi biyopsilerinde amastigotların gösterilmesi ile konulur. Başlangıçta hastalar ateşi tolere edebilir. Kalaazar hipoalbuminemi ve hipergammaglobulinemi ile karakterize bir hastalıktır. epiteloid hücreler ve makrofajların içinde tipik Leishman-Donovan cisimcikleri görülür (Şekil 4. 190 . ancak anemi lökopeni ve trombositopeni hastalığı ağırlaştırır. Afrika'da fare gibi kemiriciler.19). Amastigotlar lökositler. Açık renkli hastalarda hiperpigmentasyon görülür (Kara hastalık). kuvvetsizlik. Tedavi bening tabiatlı olmadığı için ayırıcı tanıda diğer hastalıkların ekarte edilmesi önemlidir (Tablo 4. Laboratuvar Bulgular Tanıda ilk adım anamnezdir.Hastalarda spesifikliği ve koruyuculuğu olmayan IgG artışı bulunur. Güney Rusya ve Çin'in bazı kısımlarında ana rezervuar köpekler ve tilkilerdir. Klinik Bulgular Semptomlar intermittan ateş.9 Cryptcsoporidiosis sendromu İnfeksiyonlar Bakteriyel Kutanöz • Tularemi • Furonkül/karbonkül • Sellülit • Yaws • Sitiliz • Atipik tüberküloz • Tüberküloz • Lepra Mantar • Histoplazmoz • Sporotrichosis • Lobomycosis • Coccidioidomycosis • Blastomycosis • Chromomycosis Viral Protozoon • Orf • Dracunculiasis • infeksiyoz mononükleoz • Akut Chagas hastalığı • Schistosomiasis • Karaciğer amip apsesi • Malaria Diğer (noninfeksiyöz sebepler) • Bazal veya squamoz cell carsınoma • Lenfoma veya metastatik kanserler • Discoid lupus • Sarkoidoz • Insect bite • Ektima • Kerion • Piyojenik granuloma • Yabancı cisim granuloması • Bazal cell karsinoma • Wegener granulomatosis'i • Sarkoidoz • Lenfoma • Histoplasmosis • Paracoccidiodomycosis • Rhinosporidiosis • Histoplasmosis Mukokutanöz • Yaws • Sitiliz Visseral • Bruselloz • Tifo • Tüberküloz Tanı genellikle kemik iliği. Tedavi edilmeyen olgular genellikle sekonder enfeksiyonlar ile kaybedilirler. Hastalık yıllarca sürebilir.

L. Hasta serumuna bir damla formalin damlatılınca serumda katılaşma görülür. L. braziliensis Hastalık L tropica ve L mexicana kutanöz layşmonyoz etkenidir. Yavaş ve hafif lezyonlara yol açar. 191 . genelde yüzdedir ve 1 yılda iyileşir.20). donovanide olduğu gibi tatarcıklar etkendir. İki tiptir. mexicana. Tedavi Sodyum stiboglukonat ilk seçilecek ilaçtır. Tedavi Tedavide en önemli ilaç bir beş değerli antimon bileşiği olan sodyum stiboglukonat'dır (Tablo 4.Kültür alınabilir. Leishmanmia tropica.21). 1. Deri testlerinin aktif hastalık sırasında negatif. İnkübasyon periyodunun ardından ısırık yerinde kırmızı renkli bir papül.ancak tanıda faydalıdır. İyileşme kalıcı immünite ile sonuçlanır. Uygun tedavi ile mortalite oranı %5'in altındadır. Önemli Bilgiler L. 6 ayda iyileşir (Şekil 4. Lenf bezleri de olaya karışır. Promastigotlardan hazırlanmış deri testleri bulunur. daha sonra da yayılarak nekrozlar oluşturur.tropica tüm dünyada yaygındır. iyileşmişlerde ise pozitif olabileceği unutulmamalıdır. Hipergamaglobulinemiyi gösteren Formoljel testi spesifik değildir. tropica majördür. Laboratuvar Bulgular Lezyonun krut yanındaki ödemli kısım ile sağlam cilt sınırından enjektörle alınan eksüdada Giemsa veya lesihman boyası ile etken görülebilir. Ancak tedavi her zaman başarılı değildir. İkincisi sadece Amerika'da bulunurken. braziliensis'de Güney Amerika'da mukokotanöz layşmonyoz etkenidir (Şekil 4. Kuru tip: L tropica minör etkenidir.10). krutlanarak ve depigmente sikatris bırakarak iyileşir. Patogenez ve Epidemiyoloji Flebotomların ısırması ile bulaşır. Yaş tip: Etken L. ülserleşir. Hastaların çoğunda indirekt immünfloresans yöntemi ile pozitif bulunur.

1 mg/kg IV bir gün arayla 20 gün • Tedaviye paromomisin eklemek tedavi süresini 28 günden 15 güne düşürecektir. 192 .Tablo 4. Alternatifler • L tropica majör veya L mexicana enfeksiyonlarında stibogluconate'ın intralezyonal injeksiyonu her gün 8/24 injeksiyon kullanılabilir. 4 mg/kg haftada 3 kez 5 hafta veya • Amfoterisin B.10 Leishmaniasis tedavisi İlk seçim Kutanöz • Meglumin antimonat (glukantim) 10 gün 20 mg/kg/gün • Stibogukonat mg/kg/gün Mukokutanöz Visseral • Stiboglukonat 20 mg/kg/gün IV veya İM iki eşit dozda 30 gün • Stiboglukonat 20mg/kg/gün İv veya İM iki eşit • Dirençli olgularda: pentamidin.

Etkili tedavisi yoktur. Acanthamoeba kontakt lens kullananlar. Hastalık körlük yapabilir. Hem trofozoitleri hemde kistleri vardır. 193 . Deri lezyonları mantar enfeksiyonlarını taklit eder. Granülomatöz ensefalit gelişen olgular ortalama 40 gün içinde ex olurlar. Kistler dirençlidir. Tedavi edilen hastalarda dahi prognoz kötüdür. Hastalık sıklıkla H5V veya bakteriyel keratitler ile karıştırılır. Tanı biyopsi ile konulur. Naegleria trofozoitleri genellikle ılık sularda yüzme veya dalma sırasında burun mukozasından girer. Etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Tanı için pürülan BOS'da bakteri görülmezse direkt preparatlarda amip aranmalıdır. Tedavide intravenöz ve intratekal amfoterisin B kullanılır.22). ancak amfoterisin B kullanılabilir. Primer meningoensefalit etkenidir.23).DİĞER PROTOZOONLAR Acanthamoeba ve Naegleria Meningoensefalit. Organizmalar ılık suları olan göllerde ve su birikintilerinde. Fokal nörolojik bulgulardan görme bozuklukları ve ataksi önemli semptomlarıdır (Şekil 4. Mukozaya penetrasyon sonunda. Tanı BOS'da amiplerin gösterilmesi ile konur. Ancak hızlı ilerler ve fatal seyirlidir. keratit etkeni olan serbest yaşayan amiplerdir. toprakta bulunur. kontamine sularda kornea travmasına maruz kalanlarda keratit yapar. pürülan menenjit ve ensefalit tablosu ile hastalarda fatal bir tablo yaratır (Şekil 4. Acanthamoeba solunum yolu veya deri travmalarından ardından immün yetersizlikli hastalarda gelişen granülomatöz ensefalit etkenidir. klorlama ile ortadan kaldırılamaz. Acanthomeba kontakt lens takanlarda keratit etkeni olabilir.

bol sulu diyare görülür. Eritrositlerin içinde P.24). 194 . Hayvanlarda rezervuarı yoktur. Isospora Isospora belli diyare etkeni intestinal protozoondur. Sıtma gibi eritrosit parazitidir. Cyclospora Cydospora cayetanensis intestinal prozotoondur ve immün yetersizlikli hastalarda sulu diyareler yapar. Plasmodiumlardan farklı olarak intraeritrositer pigmentasyon görülmez. Tanı dışkı incelemesinde tipik ookistlerin görülmesiyle konur. Etken fekal-oral yolla alınır. Diyareler intermittan ve relapslıdır. Falciparum gibi birden çok taşlı yüzük formu vardır. Sıtmadan farklı olarak karaciğer dönemi yoktur. Kenelerle bulaşır. Skoleksler parazitin barsak duvarına tutundukları organelleridir. Tedavide trimethoprim-sulfometaksazol kullanılır. Tedavide kinin ve klindamisin ile kombine tedavi daha etkilidir. Sestodlar Sestodlar scolex denilen bir başa ve proglottid denilen multipl segmentlere sahiptirler.Babesia Babesia microti babezyoz etkenidir. Sestodlar skolekslerinin arkasına ürettikleri proglottidleri aracılığı ile büyürler. X şeklinde şizontları vardır (Şekil 4. Özellikle AIDS'li (immün yetersizlikli) hastalarda görülür. Kırsal bölgelerde endemik olarak bulunur. Tanı intraeritrositer taşlı yüzük şeklindeki parazitlerin gösterilmesi ile konulur. Diyarenin patogenizi bilinmemektedir. Splenektomi yapılan hastalar daha ağır enfeksiyon geçirirler. İmmün yetersizliği olan hastalarda kronik.

Tablo 4. Taenia saginata Hastalık Teniasis etkenidir. solium'da bu sayı 5-10 arasındadır. 195 . insanda larvaları sistiserkozis yapmaz. T. Parazit ince barsağın duvarına tutunur. 15-25 arasında uterus dallanması vardır. CT Tedavi Praziquantel Praziquantel veya cerrahi tedavi ile kistlerin alınması GİS Dışkıda proglottidler Dışkıda kapaklı yumurtalar Biyopsi. Laboratuvar Bulgular Tanı dışkıda 15-20 uterus dalı bulunan hareketli proglottidlerin görülmesi ile konur. Hastalık dünyada yaygın olarak bulunur. akciğer ve beyin (hidatik kist) Albendazol veya cerrahi tedavi ile kistin çıkartılması Taenia 1. T.Distal proglottid birçok yumurta içerir ve dışkı ile dışarı atılır. Sisteserkozis ve hidatik kist gibi bazı durumlarda yumurtalar alınır ve kistik hastalıklar oluşabilir. Bazı hastalarda bulantı. hatta dışkı yapılmaksızın düşürülmesi önemli bulgudur. Hareketli proglottidlerin dışkıda. saginata'nın 4 adet vantuzu vardır.11'de açıklanmıştır. İnsanlar iyi pişmemiş sığır etlerinin içindeki larvaların (sistiserkus) yenilmesi ile infekte olurlar (Şekil 4. 3 ay içinde 10 metre uzunluğa erişebilir. tacı yoktur. Yumurtalar proglottidlerden daha az görülür.25). Sığırlarda sistiserkus bovis gelişir.11 Medikal önemi olan sestodlar ve özellikleri Sestod Taenia solium Bulaşma (A) İyi pişmemiş etler (B) İnsan dışkısı ile kirlenmiş besinlerden yumurtaların alınması Taenia saginata İyi pişmemiş etlerden larvaların alınması İyi pişmemiş balıktan larvaların alınması Köpek dışkısı ile kirlenmiş yiyeceklerle yumurtaların alınması Sığır Ara konak Domuz İnsanda yerleşim yeri GİS Beyin ve gözler (Sistiserkozis) Tanı Dışkıda proglottidler Biyopsi. Önemli Bilgiler T. Yumurtaları morfolojik olarak birbirinden farklı değildir. Patogenez ve Epidemiyoloji İnce barsaklarda hafif bir hasar olabilir. Medikal önemi olan sestodların özellikleri Tablo 4. Böylece başka hayvanların ve insanların enfeksiyonunda rol oynar. CT. solium'dan farklı olarak insanlarda sistiserkus gelişmez. Apendisit yapabilir. seroloji Praziquantel Diphyllobothrium latum Echinococcus granulosus Yumuşakçalar ve balık Koyun GİS Praziquantel Karaciğer. iştahsızlık ve karın krampları görülebilir. Klinik Bulgular Hastaların çoğu asemptomatiktir. İnsanlar genellikle iyi pişmemiş etlerde bulunan larvaların yenilmesi ile infekte olurlar.

İnsanlar iyi pişmemiş sistiserkuslu domuz etleri yiyerek infekte olurlar. Sistiserkozislerin tanısı görüntüleme yöntemleri ile konulabilir. Canlı sistiserkuslar inflamasyon yapmazlar.25). Gözde olursa üveit ve retinit. Alternatif olarak albendazol önerilebilir. Beyindeki sistiserkoz başağrısı. solium larvaları insanlarda sistiserkozis yaparlar. 196 . Önemli Bilgiler Dört adet vantuzu ve tacı vardır. bazen de vitreusda yüzen larvalar görülebilir. kusma ve bayılma yapabilir. Laboratuvar Bulgular Dışkıda proglottidlerin görülmesi ile tanı konur. 3 ay içinde 5 metre büyüklüğe ulaşır. T. Tedavi Primer ilaç prazikuanteldir. Sistiserkuslar ise çok geniş olabilir.Tedavi Praziquantel tedavide seçenektir. infekte kişilerden çıkarılan proglottidlerin hayvanlar tarafından yenilmesine engel olunmalıdır Taenia solium Hastalık Taeniasis etkenidir. özellikle beyinde büyük lezyonlar yapabilirler. Bazılarında dışkıda proglottidler görülebilir. Yumurtadan altı adet çengeli olan embriyo (onkosfer) domuzun barsağına tutunur. Klinik Bulgular Genellikle asemptomatiktir. domuzlar ise ara konaktır (Şekil 4. İnsanlar hem ara hem son konak. ancak ölürlerse salgıladıkları maddeler ile inflamatuvar yanıt oluştururlar. bazı hastalarda anoreksi veishal görülebilir. İnsanlar tarafından yenilinceye kadar stabil olarak kalır. Patogenez ve Epidemiyoloji İntestinal yerleşimli şeritler barsaklarda az hasar yaparlar. Cerrahi tedavi gerekebilir. Dışarı atılan proglottidler rastlantısal olarak domuzlar tarafından yenilir. 5-10 arasında dallanan uterusu bulunan proglottidleri bulunur. Asemptomatik hastalarda yumurtaları yutarak otoinfeksiyona sebep olabilecekleri için tedavi edilmelidir. Böyle durumlarda sistiserkuslar kalsifiye olur ve röntgen ile görülebilirler. Buradan kan damarlarına geçer ve iskelet kaslarına yerleşir. Korunmada hayvan etlerinin iyi pişirilmeden yenilemesine. Kaslar içinde sistiserkus gelişir. Parazit ince barsak duvarına tutunur.

Abdominal ağrıları ve diyaresi olanlara rastlanılır. 197 . Japonya ve Kanada'da endemiktir. 30 yıldan uzun yaşayabilir. Laboratuvar Bulgular Dışkıda oval. Hastalık özellikle iskandinavya. Serolojik testi yoktur.Diphyllobothrium Hastalık Difilobotriyoz etkenidir. Kuzey Rusya. Proglottidinin genişliği uzunluğundan daha fazladır. sarı-kahverengi boyanan. Yumurtaları diğer sestodlardan farklı olarak ovaldir ve kapaklıdır.26). Önemli Bilgiler İnsanlara larva içeren balıkların iyi pişirilmeden yenmesi ile bulaşır. latum enfeksiyonu ince barsaklarda hafif bir inflamasyon yapar. Bir kişide birden çok parazit bulunabilir. Bazı hastalarda parazitin B12 vitaminini kullanmasına bağlı olarak megaloblastik anemiler meydana gelebilir. Boyu 13 metreden uzun olabilir. kapaklı tipik yumurtalarının görülmesi tanı koydurucudur. En uzun sestoddur. Patogenez ve Epidemiyoloji D. İnce barsaklarda erişkin hale gelir (Şekil 4. Klinik Bulgular Hastaların çoğu asemptomatiktir.

kemik ve beyine göç ederler. insanlar rastlantısal ara konaktır (Şekil 4. E. Onkosfer embriyolar ince barsakta meydana gelir ve başlıca karaciğer. Embriyolar bu dokularda içi su dolu hidatik kistler halini alırlar.Tedavi Tedavide ilk seçenek prazikuantel'dir. köpeklerin barsağındaki parazit tarafından binlerce yumurta üretilir ve bunlar koyunlar veya insanlar tarafından yenilir. En küçük tenyadır. Koyunlar ara konaktırlar. granulosis bir skoleks ve sadece üç adet proglottid'den oluşmuştur. Önemli Bilgiler E. Yaşam siklusunda. Köpekler en bilinen son konaklarıdır.27). akciğer. multiloküler hidatik kist etkenidir. alveolaris ise nadir görülür. Echinococcus Hastalık Echinococcus granulosus hidatik kist etkenidir. 198 .

granulosis bol sıvılı unisellüler kist üretir.Patogenez ve Epidemiyoloji E. Bu kistlerde binlerce skoleks bulunur ve geniş kistin içinde birçok yavru kistler (kız kist) oluşturur. 199 .

28). serebral kistler de baş ağrısı ve nörolojik bulgular oluşturabilir. granulosis için yerleşim %60. Diğer sestodlardan farklı olarak yumurtaları insanları direkt olarak infekte edebilir. Laboratuvar Bulgular Tanı görüntüleme yöntemleri ile multipl protoskoleks taşıyan kapsülün gösterilmesi ve bunun mikroskobik incelenmesi veya indirekt hemaglutinasyon test gibi serolojik yöntemlerdir.E. Artık sadece tarihsel önemi olan iki test Casoni ve Weinberg'dir. Ancak son konak tilki.30). 200 . E. DİĞER CESTODLAR Echinococcus alveolaris (multilocularis) Birçok özelliği E. Erişkin formu insanlarda bulunan en küçük sestoddur.29). Hymenolepis nana Cüce sestoddur. Klinik Bulgular Hidatik kistli hastaların çoğunun kliniği asemptomatiktir. Buradaki amaç kistin patlaması durumunda parazitlerin dolaşıma geçmesinin engellenmesidir. Çok yüksek oranda karaciğere yerleşir (Şekil 4. Hipertonik tuzlu sular gibi protoskolisida ajanlar kist içine injekte edilir. Ara konakları yoktur (Şekil 4. Casoni kist sıvısı ile yapılan cilt testidir.. Buna cerrahi tedavi eklenebilir. Tedavi Tıbbi tedavi albendazoldür. Önemli özellik Weinberg ile antikor aranmadan önce Casoni testinin yapılması halinde yalancı pozitiflik ortaya çıkabilir. Kistin rüptüre olması anafilaktik reaksiyonlar meydana getirebilir. ara konaklar ise farelerdir. Sadece 3-5 cm. alveolaris için ise %90 karaciğerdedir (Şekil 4. Akciğer kistleri kanlı balgam. Karaciğer kistleri hepatik fonksiyonlarda bozulma yaratabilir. granulosis ile aynıdır. boyutlarına kadar ulaşabilir. İnsanlar rastlantısal ara konaktır.

31). enterit. nana bulunabilir. Hastalığın önlenmesi personel hiyjenine dikkat edilmesi. 201 . Tanı dışkıda bipolar saçaklı yumurtalarının görülmesi ile konulur (Şekil 4. kontamine yiyecek ve sulardan uzak durulması ile konulur. Karın ağrısı. anemi. sinir sistemi belirtileri ve konvulsiyonlar bulunabilir. Tedavi prazikuantel ile yapılır. asteni. Proglottidleri dışarı atılmak için parazitten ayrıldıklarında barsakta açılır ve otoinfeksiyonlara sebep olurlar.Duodenuma geldiklerinde sistiserkoid larvalara ve sonrasında da yetişkin forma dönerler. Diğer sestodlardan farklı olarak bir kişide yüzlerce H. Çocuklarda enfeksiyon sıklığı fazladır.

Yumurtalar dışkı veya idrar ile atılır ve dışarda tekrar serkaryaları oluştururlar.TREMATODLAR Schistosoma Hastalık Schistosomiasis etkenidir.33). haematobium üriner sistem infeksiyonu yaparken. haematobium yumurtalarının ise terminal dikeni vardır. S. Schistosomalar diğerlerinden farklı olarak erişkin döneminde erkek ve dişi olarak ayrılır ve dişi erkeğin karın oluğunda (gynecophoric kanal) yaşar (Şekil 32). Önemli Bilgiler Trematotlar hermafrodittirler. S. Üçününde kendine has yumurtaları bulunur. 202 . portal dolaşım aracılığı ile karaciğere gelir ve yetişkin parazitleri oluştururlar. japonicum gastrointestinal sistemde etkilidir. Sonrada kendi alanlarına yerleşirler (Şekil 4. insanlar çatal kuyruklu serkaryaların deriye penetre olmaları ile infekte olurlar. Buradan kana geçer ve venler aracılığı ile arteriyel dolaşıma çıkarlar. japonicum çok küçük lateral diken ve S. Böylece sürekli yumurtaları döller. S. mansonive japonicum'un yetişkinleri mezenter venlerinde yaşarken. mansoni lateral dikene sahipken. Shistosomalar damar içi (kan) paraziti olarak tanınırlar. S. S. mansonive S. Mezenter arterden.haematobium idrar kesesinde yaşar. S.

haemotobium enfeksiyonlarının en belirgin semptomu hematüridir.Patogenez ve Epidemiyoloji Yumurtaların karaciğer. dalak.mansoni yumurtaları distal kolon duvarında (alt mezenter ven) hasar oluştururken S. Tedavi Praziquantel primer ilaçtır. Portal hipertansiyon splenomegali yapabilir. 4.34.haemotobium mesane duvarında granulom ve fibrozis oluşturduğu için mesane karsinomlarına sebep olabilir. S. Penetrasyonun olduğu yerde kaşıntı. 203 . Hepatositler sağlam kaldığından genellikle karaciğer fonksiyon testleri bozulmaz. diyare. Yumurtaların antijenlerine karşı gelişen immün yanıt granulomların sebebidir. titreme. Bakteriyel süper infeksiyonlar görülebilir. Gastrointestinal hemoraji. Bazı göllerde meydana gelen yüzücü kaşıntısı insanları infekte etmeyen schistosomalar tarafından meydana gelmektedir. bunu takip eden 2-3 hafta sonra ateş. lenfadenopati ve hepatosplenomegali görülebilir. Karaciğerde granulomlar. En genel ölüm sebebi özofagus varis kanamalarıdır. hepatomegali ve massif splenomegali gelişebilir. Orta yükseklikte eozinofili görülebilir. S. Kronik enfeksiyonlar semptomatik olabilir. Serolojik testler kullanışlı değildir. Kronik hastalık morbidite ve mortaliteye sebep olabilir. Eozinofili görülebilir.35). S. hepatomegali ve portal hipertansiyon yapabilir. japonicum yumurtaları hem ince barsak hem de kalın barsak duvarında (üst ve alt mezenter ven) hasar oluştururlar. Laboratuvar Bulgular Karakteristik yumurtaların dışkıda veya idrarda gösterilmesi ile tanı konulur (Şekil 4. barsak veya mesane duvarına birçok patolojik etkisi vardır. Klinik Bulgular Hastaların çoğu asemptomatiktir. fibrozis.

İmmatür parazit ince barsaklardan akciğere yerleşir (Şekil 4. Tanı tipik kapaklı yumurtalarının balgam veya feçesde tespit edilmesi ile konulur.36).Paragonimus Hastalık Paragonimyaz denilen akciğer infeksiyonunu yapar. Praziguantel primer ilaçtır.38). Önemli Bilgiler İnsanlara az pişmiş veya çiğ yenen metaserkarya bulunduran yengeç etinden bulaşır (Şekil 4. 204 .

Fasciola Fasciola hepatica koyun karaciğeri yassı solucanıdır. ancak safra yollarında hiperplazi ve fibrozis yapabilir. Duodenumda kistindan çözüldükten sonra immatür parazit safra yollarına yerleşir.Clonorchis Hastalık Clonorchis sinensis klonorşiyaz (Oriental karaciğer yassı solucan infeksiyonu) etkenidir. kahverengi. 205 . Önemli Bilgiler İnsanlar az pişmiş veya çiğ yenen balık etindeki metaserkaryalar aracılığı ile infekte olurlar. tipik kapaklı yumurtalarının dışkıda tespit edilmesi ile konulur. yetişkin olur. (Şekil 4. Tanı küçük. kadar olan yaprak şeklinde bir parazittir. Sıklıkla asemptomatik seyreder.38). Boyu yaklaşık 3 cm. Praziquantel primer ilaçtır.

Portal siroz gelişebilir. 206 . Tanı. mekanik etki ile hepatomegali kolanjit. filariform larvalar infeksiyözdür.39). Duodenumda kistleri açılan parazitler.İnsanlar larvalar ile kontamine su terelerini yiyerek infekte olurlar. Doku nematodlarından Dracunculus diğerlerinden farklı olarak tatlı sulardaki yumuşakçalarda yaşar ve insanlara içme suları aracılığı ile bulaşır. Oncho-cerca ve Loa filarial nematodlar olarak bilinir. dışkıda kapaklı yumurtaların görülmesi ile konulur. Trichuris ve Ascaris yumurtalarının oral yoldan alınması ile bulaşırken. çünkü kan ve doku sıvılarında mikrofilaria denilen hareketli embriyoları vardır. diğer intestinal nematodlar larvaları ile bulaşırlar.12). Bu bitkileri yiyen koyun veya insanlarda tipik enfeksiyonlarını oluştururlar (Şekil 4. Doku nematodlarının erişkinleri insan vücudunda yaşarlar. Bunlar. Necator americanus • Strongyloides stercoralis • Trichuris trichiura • Capillaria philippinensis • Trichostrongylus • Anisakiasis Doku nematodları Filariasis • Wuchereria türleri (lenfatik filariasis) • Brugia türleri (lenfatik filariasis) • Loa loa (Afrika göz nematodu) • Mansonella türleri • Onchocerca volvulus Diğer doku nematodları • Dracunculus medinensis • Trichinella spiralis • Toxocara türleri (visseral larva migrans) • Angiostrongylus cantonensis (menenjit) Enterobius. Medikal önemi olanlar intestinal ve doku nematodları olarak iki önemli gruba ayrılırlar (Tablo 4.12 İnsanlarda hastalık yapan nematodlar İntestinal nematodlar • Ascaris lumbricoides • Enterobius vermicularis • Ancylostoma duodenale. Önemli doku nematodlarından Wuchereria. Tablo 4. bunlardan serkaryalar oluşur ve kistik hale gelen parazitler su bitkilerinin üzerine tutunurlar. mirasidyalar tatlı su yumuşakçalarına geçer. Eozinofili görülür. barsak duvarına penetre olurlar ve karaciğere ulaşırlar ve burada yetişkin hale gelirler. Prazikuental ve bitional etkili ilaçlarıdır. Serolojik testi yoktur. Dişileri erkeklerine göre genellikle daha büyüktür. Vücutları kütikül denilen çok dirençli hücre içermeyen bir yapı ile kaplıdır. Nematodlar Nematodlar (nemathelmintler) silindirik vücuda ve ağız ile anüsü de içeren sindirim sistemlerine sahiptirler. sadece Strongyloides toprakta da yaşayabilir. Yetişkin parazitler safra yollarına yerleşir. Koyun karaciğeri yiyenlerde dışkı mikroskopisinde parazit yumurtalarını görebilirsiniz (yalancı perazitlik). Safra yollarında yumurta üreten hermafrodit yetişkinler feçese bunları dökerler. insandan insana kan emen sinekler aracılığı ile bulaşır. sarılık ve ishale neden olurlar. Rhabditiform larvalar yiyecekler ile bulaşırken. Yumurtalar tatlı sulara karışır.

Eozinofiller organizmayı fagosite etmezler. IgE aracılığı ile parazitin yüzeyine tutunur. daha hafif seyididir. Patogenez ve Klinik Bulgular Perianal kaşıntı en sık görülen semptomdur. 207 . Geceleri dişi anüse gider ve perianal deri üzerine binlerce fertilize yumurta boşaltır. Helmintlere karşı konak immün yanıtı T hücrelerin alt tipi olan Th-2'ler aracılığı ile olur.Nematodlardan bir kısmı insanlarda larvaları ile enfeksiyon yaparlar. Kaşınma sonucunda sekonder bakteriyel enfeksiyonlar görülebilir. Yumurtalar ince barsaklarda açılır. Köpek ve kedilerin kancalı kurdunun larvası olan Ancylostoma caninum kutanöz larva migrans etkenidir. 12 yaş altında dünyada en sık görülen parazittir. köpek askarisi larvası olan. Bunlardan en ciddi olanları visseral larva migrans etkeni. Bunların kaşınma sonucu parmaklara gelmesi ile reenfeksiyon gerçekleşebilir. Strongyloides. Trichinella. Önemli Bilgiler Sadece insanlarda enfeksiyon yapar. İNTESTİNAL NEMATODLAR Enterobiu vermiculariss Hastalık Kıl kurdu (oksiyür) enfeksiyonu etkenidir. Parazitlerin dokulara migrasyonunu olaylaştıran sistein proteaz üretimi IL-5 üretimini stimüle eder. Bulaşma yumurtaların oral yoldan alınması ile olur. Ascaris ve Ancylostoma ile Necator enfeksiyonları sırasında dokularda migrasyon yaparlar. eozinofilik granüllerinde bulunan sitotoksik enzimlerini parazitin üzerine sekrete ederler. Yetişkin erkek ve dişi parazitler kolonda oturur. larvalar kolona ilerler. Bir üçüncü nematod da iyi pişmemiş deniz ürünlerinden bulaşan anisakiasis'dir (Anisakis simplex). Toxocara canis'dir. Eozinofili önemli bir bulgudur. 6 saat içinde yumurtalarda larvalar gelişir ve enfeksiyon yapıcı hale gelebilir (Şekil 41). IgE üretimi interlökin-4 aracılığı ile artar ve eozinofiller interlökin-5 aracılığı ile artarlar.

208 .13) . Embriyone yumurtalar bulaşmadan sorumludur. Diğer nematodlardan farklı olarak dışkıda yumurtası görülmez. albendazol tedavide kullanılabilir. Önemli Bilgiler İnsanlar. İnce barsaklara ulaşan yumurta. Trichuris Hastalık Etken Trichuris trichura'dır. beyaz kıl kurtlarını görmek mümkün olabilir. Kolonda bulunan parazitler binlerce yumurta çıkartır (Şekil 4.Laboratuvar Bulgular Tanıda perianal deri üzerindeki yumurtaları görebilmek için selofan bant yöntemi uygulanır (Şekil 42). 2 hafta sonra tedavi tekrar edilmelidir (Tablo 4. Tedavi Pirantel pamoat. Ayrıca evde kalan herkes tedavi altına alınmalıdır. mebendazol.42). İkinci seçenek olarak pivinium pamoat tercih edilebilir. Reenfeksiyon yaygındır. Kolonda parazit enfeksiyonu yapar. immatür yetişkin parazitler olan larvalara dönüşür. dışkı ile kirlenmiş yiyeceklerin yenmesi ile infekte olurlar. Bunlar kolona gelir ve olgunlaşır. Serolojik testi yoktur. Bu ilaçlar yetişkin parazitleri öldürebilirken yumurtalara etkisizdir. Küçük çocukların anüsünde veya dışkısında küçük.

Klinik Bulgular Kancalı kurtlar gibi anemiye sebep olmaz.43). Küçük çocuklarda irritasyona bağlı ıkınma hissi oluşur ve prolapsus ani'ye sebep olabilir.13) . genellikle asemptomatiktir. Bazı hastalarda diyare yapabilir. Laboratuvar Bulgular Limon şeklindeki tipik yumurtalarının dışkıda görülmesiyle tanı konur (Şekil 4.Patogenez ve Epidemiyoloji Kıl gibi ince olan ön tarafı ile intestinal mukozaya tutunur. Tedavi Albendazol ve mebendazol ilk seçilecek ilaçlardır (Tablo 4. 209 . Ascaris Hastalık Ascariasis etkenidir.

13). Ascaris pnömonisi (Löffler pnömonisi) ateş. buradan farenkse gelen larva yutularak tekrar gastrointestinal sisteme döner. Ivermektin. Barsak lümeninde bulunur. Bazen dışkıda parazitin kendisi de gösterilebilir Tedavi Tedavide pirantel pamoat. Bol miktarda parazit taşıyanlarda (özellikle çocuklar) malnütrisyon sebebi olabilir. Yumurtalar oval ve düzensiz yüzeylidir. Alveol içinden bronşlara ve sonra trakeaya geçer. 210 . Yumurtalar ince barsaklarda açılır.44). Klinik Bulgular Enfeksiyonların çoğu asemptomatiktir. larva barsak duvarından kan dolaşımına buradan da akciğerlere gider. öksürük ve eozinofili vardır. İnce barsaklara geldiğinde yetişkin olmuştur.45). Doku reaksiyonlarının olduğu en önemli yer larva antijenlerine karşı gelişen eozinofilik eksüdalı inflamasyonun olduğu akciğerlerdir. duvarlara tutunmaz. Binlerce yumurta dışkı ile atılır. Abdominal ağrı. Ilık nemli topraklarda embriyolar meydana gelir.Önemli Bilgiler İnsan dışkısı ile kirlenmiş yiyeceklerin yenmesi ile bulaşır.46). Patogenez ve Epidemiyoloji Başlıca hasar migrasyon sırasında akciğerlerde meydana gelir.'ye kadar büyüyebilir). Laboratuvar Bulgular Dışkı mikroskobisinde yumurtalarının görülmesi ile tanı konur (Şekil 4. mebendazol veya albendazol kullanılır. Yetişkinleri en büyük intestinal nematodtur (25 cm. Ascaris topakları ile obstrüksiyonlar gelişebilir (Şekil 4. Bu embriyolu yumurtaların alınması ile siklus tekrar oluşur. barsak içindeki yiyecekler ile beslenir (Şekil 4. piperazin ve levamizoller ikinci seçenektir (Tablo 4.

Ancylostoma ve Nerator (Kancalı kurtlar) Hastalık Ancylostoma duodenale ve Necator americanus kancalı kurt enfeksiyonu yaparlar. 211 . Önemli Bilgiler İnsanlar genellikle ayak veya bacaklarının derisinden nemli topraklar üzerinde bulunan filariform larvaların direk deriyi delmeleri aracılığı ile infekte olurlar. sonra broşlardan yutağa gelirler ve tekrar yutulurlar. Larvalar kan damarları aracılığı ile akciğerlerde alveollere.47). İntestinal villusların kapillerlerinden kan emerek beslenirler (Şekil 4. İnce barsaklara gelen parazitler barsak duvarına tutunurlar.

212 . Tedavi Tedavide pirantel pamoat.48). Laboratuvar Bulgular Dışkıda mikroskobik olarak safra ile boyanmayan yumurtaların görülmesi tanı koydurucudur (Şekil 4.Patogenez ve Epidemiyoloji Majör hasar parazitin tutunduğu ince barsaklardan kan kaybına bağlı olarak gelişir. Demir eksikliği olan hastalara demir replasmanı yapılmalıdır. eozinofili hemen daima bulunur.13). Larvanın deri üzerindeki giriş deliğinde kaşıntılı papül veya veziküller meydana gelebilir. mebendazol ve albendazol kullanılır (Tablo 4. Hastalarda dışkıda gizli kan görülebilir. Klinik Bulgular Kan kaybı mikrositer anemi yapar ve bunun sonunda solukluk ve halsizlik şikayetleri oluşur. Larvanın akciğerlere migrasyonu sırasında eozinofilili meydana gelebilir. Hafif enfeksiyonlar genellikle asemptomatik olduğu için tam bir eradikasyon için 2 hafta sonra tekrarlanmalıdır.

213 . hematolojik malinitesi olanlarda hiperenfeksiyon sendromu denilen masif otoinjeksiyonla karakterize ağır klinik gidiş vardır. Patogenez ve Klinik Bulgular Hastaların çoğu asemptomatiktir. Laboratuvar Bulgular Tanı dışkıda larvaların gösterilmesi ile konulur (Şekil 4.49).Strongyloides Hastalık Strongyloides stercoralis strongyloidiasis etkenidir. Larvalar birçok organlara yerleşerek fatal seyir gösterirler. Trichinella Hastalık Trichinella spiralis trichinosis etkenidir. Migrasyon yapan tüm nematodların ortak özelliği belirgin eozinofilinin görülmesidir. organ transplantasyonu yapılanlarda. Alveollerden bronşlara. Tedavi Albendazol ve ivermektin ilk seçilecek ilaçlardır. Bu larvalardan bazıları direkt olarak tekrar mukoza içine girerek yeni enfeksiyonları başlatır ve akciğerlere gider (otoinfeksiyon). Yumurtalar genellikle mukoza içinde açılır ve dışkı ile larvalar atılır. Larvanın vücuda girdiği yerde kaşıntı görülür. Otoinfeksiyonlar sonucunda enterik bakterilerin yol açtığı sepsis olguları görülmüştür. Akciğerlerdeki larvalar Ascaris'de olduğu gibi pnömoniler yaparlar. Hiperinfeksiyon sendromu sepsis ve bakteriyemileri taklit edebilir. immün yetersizliği olanlarda. Thiabendazol ikinci seçenek olarak tercih edilebilir (Tablo 4. Önemli Bilgiler Birisi insan vücudunda. İnce barsaklara geldiğinde larva yetişkin hale dönüşür ve mukoza içine girerek yumurta üretmeye başlar. AIDS'li hastalarda. Serolojik testler faydalı değildir. immün sistemi sağlam olanlarda genellikle asemptomatik seyirli enfeksiyon görülürken.13). kortizon tedavisi alanlarda. diğeri toprakta olmak üzere İki farklı yaşam siklusu vardır. sonrada trakea yoluyla yutağa gelir ve tekrar yutulur. İnsan vücudundaki yaşam siklusu deriye penetrasyonu ile başlar. Barsak duvarındaki yetişkin parazit inflamasyon ve sulu ishal yapar. İnfeksiyöz flariform larvalar özellikle ayak derisinden vücuda girer ve akciğerlere migrasyon yapar.

214 . yıllarca canlı kalırlar ancak sonunda kalsifiye olurlar (Şekil 4. Kaslarda oturan larvalar bir fibröz kapsül içinde kistik yapılar halini alırlar.Önemli Bilgiler Memelilerin hepsi infekte olabilirken. Yetişkin form parazit ince barsaklara yerleşir. infektif larvalar ince barsaklardan kana ve buradan kaslara yayılır. Larvaları içeren kasların yenilmesi ile bulaşma meydana gelir.50). özellikle domuzlarda görülür. İnsanlar kasların içindeki kistik yapılarda bulunan larvaların pişirilmeden veya az pişmiş olarak yenmesi ile infekte olurlar.

10 mg/kg tek doz • Mebendazol 200-500 mg tek doz (hafif enfeksiyonlar) veya 100 mg günde iki kez üç gün • Albendazol 400 mg tek doz hafif enfeksiyonlar. 3 gün • Mebendazol 100 mg günde iki kez üç gün • Albendazol 400 mg tek doz (Ancylostoma) veya 400 mg tek doz 3 gün (Necator) Strongyloides • Albendazol. 15 mg/kg tek doz • Thiabendazol. Tedavi Trichininosis'in tedavisi başlıca destekleyici tedavidir. 10 mg/kg tek doz Mebendazol. 2 hafta tekrar et • Albendazol. 2 hafta tekrar et İkinci seçenek • Ivermektin. 400 mg/gün tek doz veya günde iki kez 3-7 gün. 200 pg/kg günde tek doz 2 gün Trichuriasis • Albendazol.51). 2 hafta tekrar et Kancalı kurtlar Pirantel pamoat. Karakteristik bulgusu periorbital ödemdir. 5 mg/kg tek doz. miyalji gibi sistemik bulgular takip eder. mebendazol (200-400 mg günde 3 kez 3 gün. Ölüm nadirdir. 400 mg tek doz. 100 mg günde iki doz 3 gün • Oksantel pamoat. 215 . Nadiren miyokardit veya ensefalit görülebilir. sonra 400-500 mg 3 kez 10 gün) veya thiabendazol (25 mg/kg/gün 1 hafta) enfeksiyonu önleyebilir.Tablo 4. Kaslara yerleşmeyi önleyecek bir tedavi yöntemi de yoktur.13 İntentinal nematodların tedavi seçenekleri İlk seçenek Ascariasis • Pirantel pamoat. Erken dönemde (1 hafta içinde) diyare. özellikle kalp yetmezliğinden meydana gelir. bulantı. Onuncu günden sonra eozinofili ve IgE yüksekliği görülür. 60 gün). kusma şeklinde gastrointestinal semptomlar ön plandadır. Semptomlar 4-8 hafta sürer. 75 mg günde tek doz 2 gün Patogenez ve Klinik Bulgular Hafif enfeksiyonlar genellikle asemptomatiktir. 1 hafta sonra tekrarla • Ivermektin. 100-200 pg/kg günde tek doz 32 gün • Piperazin. 400 mg tek doz 3 gün Enterobiasis Pirantel pamoat. 150 mg tek doz • Pivinium pamoate. Bunu ateş. 25 mg/kg günde iki doz 3 gün dissemine enfeksiyonlarda 5-7 gün devam et • Levamizol. Laboratuvar Bulgular Çizgili kas biyopsilerinde larvaların görülmesi ile tanı konulur (Şekil 4. 100 mg tek doz. Serum kreatin fosfokinaz ve laktik dehidrogenaz konsantrasyonları miyozitin göstergesidir. 24 saat içinde enfeksiyonun alındığı bilinir ise alben dazol (400 mg günde iki kez. 600 mg tek doz • Mebendazol. 10 mg/kg tek doz. Trichinella serolojisi ortalama 3 haftadan sonra pozitifleşmeye başlar. Kaslara yerleşmiş olan larvalar için faydalı bir tedavi yöntemi yoktur.

Dietilkarbamazin sülfat sadece mikrofilaryalara karşı etkilidir. Laboratuvar Bulgular Gece alınan kalın damla yaymalarında mikrofilaryaların görülmesi ile tanı konulur. Yetişkin parazitler için tedavi yoktur.DOKU NEMATODLARI Wuchereria Hastalık Wuchereria bancrofti filariasis etkenidir. ürtiker veya lenfanjit gibi alerjik reaksiyonlar gelişebilir.52). ödeme sebep olurlar. sellülit gelişir. Erken enfeksiyonları asemptomatiktir. Mikrofilaryalar semptom vermez. Uzun bir süreç sonucunda elefantiyazis gelişir (Şekil 4. lenf nodlarına geçer ve ortalama bir yıl sonra yetişkin hale erişip mikrofilaryalar üretir. Tedavi Akut filarial lenfanjitin semptomatik tedavisinde semptomların azaltılması için antihistaminikler ve aspirin kullanılabilir. Bunlar özellikle geceleri kan dolaşımına geçerler ve tekrar sivrisinekler tarafından alınırlar. Sivrisinekler içinde bunlar infektif larvalar haline dönüşürler ve yeni bir ısırık ile transfer edilirler. Önemli Bilgiler İnsanlara dişi sivrisineklerin (özellikle Anopheles ve Culex türleri) ısırması ile bulaşır. Tedavi sırasında ateş. Larva deriye penetre olur. lenfanjit. Serolojik testleri yoktur. 216 . Obstrüksiyon sonucunda bacaklarda ve genital bölgelerde ödem meydana gelir. Patogenez ve Klinik Bulgular Yetişkin parazitler lenf nodları içinde inflamasyon meydana getirirler ve lenfatik damarlarda obstrüksiyon oluşturup. Ateş.

Önemli Bilgiler İnsanlar Simulium cinsi dişi karasineklerin ısırması ile infekte olurlar. genellikle dermal nodüller içindedir (Şekil 4.Onchocerca Hastalık Onchocerca volvulus onchocerciasis etkenidir.53). 217 . Larvalar yara yerinden girer ve subkutan dokulara ilerler ve burada yetişkin hale gelir.

Kanda parazit aranması iyi bir yöntem değildir. Deri nodülleri cerrahi yöntemle çıkarılabilir. özellikle göz hastalıklarında kullanılır. çünkü mikrofilaryalar kanda bulunmaz. Serolojik testler de yardımcı değildir. Afrika ve Amerika'da endemiktir. Patogenez ve Klinik Bulgular Subkutan dokularda inflamasyon ve kaşıntılı papül ve nodüller meydana gelir. ancak endemik bölgelerde yeni nodüllerin oluşabileceği unutulmamalıdır. 218 . Özellikle gözdeki dokularda oturmayı severler ve lezyonlar körlüğe sebep olabilir. nehir körlüğü etkenidir Laboratuvar Bulgular Dokulardan alınan biyopsi örneklerinde mikrofilaryaların gösterilmesi ile tanı konulur.54).Dişiler mikrofilaryaları üretir ve bunlarda başka sinekler tarafından alınarak bulaştırılır (Şekil 4. Suramin yetişkin formları öldürür ancak çok toksiktir. Tedavi İvermektin mikrofilaryalara karşı etkilidir ancak yetişkin parazitlere etkisizdir.

Hastalık sadece merkezi Afrika'da sineğin yaşadığı bölgelerde görülür. lokalize. Önemli Bilgiler İnsanlara geyik sineğinin (mongofly) ısırması ile bulaşır.Loa loa Hastalık Loa loa loaiasis etkenidir. Laboratuvar Bulgular Tanı kan yaymalarında mikrofilaryaların gösterilmesi ile konulur.6). Larva ısırık yerinden kana geçer ve yetişkin forma dönüşür. subkutan ödem (Kalabar ödemi) meydana gelir. kızarık olmayan. Serolojik testi yoktur. Dişi parazitler mikrofilaryaları üretirler. Patogenez ve Klinik Bulgular Mikrofilaryalara karşı geçici.55). Kan emen diğer sinekler aracılığı ile bunlar başkalarına bulaştırılır (Şekil 4. 219 . En dramatik bulgu yetişkin parazitin yavaş yavaş konjonktiva boyunca göze ilerlemesidir (Şekil 4.

Gözdeki parazitler cerrahi müdahale ile çıkarılmalıdır. yetişkin parazitleri de öldürebilir.Tedavi Dietilkarbamazepin mikrofilaryalara karşı etkilidir. Dracunculus Hastalık Dracunculus medinensis dracunculiasis etkenidir. 220 .

Laboratuvar Bulgular Tanı ülserlerden parazitlerin çıkarılması ile konulur. 221 . Tedavi Asıl tedavi derideki lezyonlardan parazitlerin çıkarılmasıdır. Laboratuvarın tanı açısından önemli bir rolü yoktur. İnflame papüller kaşıntılıdır. Metrelerce uzunluğunda yetişkin dişi parazitler deri ülserlerine sebep olur.Önemli Bilgiler İnsanlara bulaşma infekte larvalar içeren içme sularının kullanılmasıyla olur (Şekil 4.57). Larva ince barsaklardan vücut içine girer ve yetişkin forma dönüşür. ülserler sekonder olarak infekte olabilirler.58). Buralardan hareketli larvalar sulara bırakılır (Şekil 4. Patogenez ve Klinik Bulgular Yetişkin parazitlerlerin salgıladığı maddeler inflamasyon. özellikle alt ekstremitelerde deride ülserler meydana getirebilir.

Köpeklerin askarisi'dir. Angiostrongylus Fare akciğer nematodu olan Angiostrongylus cantonensis eozinofilik menenjit etkenidir. İlaç tedavisi yoktur. Gastroenterit. cati'de etken olabilir. İyi pişmemiş deniz ürünleri ile bulaşır. Mikoloji • Yapı ve Büyüme Özellikleri • Fungal Toksinler ve Allerji • Sınıflama • Fırsatçı Mikozlar 222 . endoskopi ile larvaların temizlenmesi gerekir. eozinofili ve kanlı dışkılama görülür. Ancylostoma caninum Köpek kancalı kurdu Ancylostoma caninum ve kedi kancalı kurdu Ancylostoma braziliense kutanöz larva migrans etkenidirler. Anisakis simplex'in larvaları mide ve barsakların submukozasına penetre olur.İNSANDA LARVALARI HASTALIK YAPAN NEMATODLAR Toxocara canis Visseral larva migrans'ın majör etkenidir. Anisakis İyi pişmemiş deniz ürünleri ile bulaşır. kronik enfeksiyonu da gastrointestinal kanseri taklit eder. T. Akut enfeksiyonu appendisit.

Mantar hücre membranı ergosterol ve zymosterol bulundurur.BÖLÜM 5: MİKOLOJİ YAPI VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Mantarlar (küfler ve mayalar) ökaryotik organizmalardır. Mantar ilaçlarının çoğunun hedefi bu yapıdır. İnsan ökaryotik hücrelerinden ayrılan iki önemli yapıları bulunur. Mantarların çoğu zorunlu aerobdur. Küfler ve mayalar olmak üzere iki tip mantar bulunur. Mayalar aseksüel tomurcuklanma ile eşeysiz ürerler. Bunlar genellikle doğada küf şeklinde iken insan vücudunda maya şeklinde bulunur. Ürerken hiflerin uzaması ve dallanması ile küf kolonileri yani miçelyumlar oluşur (Şekil 1). ancak hiçbiri zorunlu anaerob değildir. bazıları fakültatif anaerob olabilir. Binlerce mantar türü olmasına rağmen insanlarda 100 kadarı enfeksiyon etkenidir. Bazı mantarlar seksüel sporlar yaparak ürerler. bazılarında ise bu duvar bulunmaz (septasız hif). Mantarlar kitin denilen (N-asetil glukozamin'in bir homopolimeridir) hücre duvarına sahiptir. Sadece dermatofitler ve Candida türleri insandan insana bulaşırlar. Candida albicans dışında (endojendir) mantarların doğal kaynağı tabiattır. Küfler ise hif denilen uzun filamentlerden oluşmuştur. Bazı hiflerin transvers duvarları bulunur (septalı hif). 1. Septasız hifler multinükleerdir (coencytic). 223 . bu yapı insan hücrelerindeki kolesterol'den farklıdır. Farklı ısılarda farklı yapılarda bulunur. Ancak duvar antibiyotiklerinden etkilenmez 2. Medikal önemi olan birçok mantar termal dimorfiktir.

Candida antijenleri ile yapılan deri testleri immünitesi normal olanlarda negatif çıkmaktadır. Basidiospor 4. Artrosporlar (Coccidioides immitis) 2. blastomycosis gibi birçok majör sistemik mantar granülomlar yaparak hastalık oluştururlar. Negatif deri testlerinin immün yetersizlikli hastalarda bulunabileceği unutulmamalıdır. Patogenez Mantarların çoğu granülomatöz enfeksiyon yaparlar. Mantarlar hücre duvar yapılarında endotoksin bulundurmazlar ve ayrıca bakteriler gibi ekzotoksin üretmezler. 224 . Medikal önemi olan mantarların çoğu aseksüel spor olan konidyalar yaparak ürerler. Seksüel spor yapmayan mantarlara fungi imperfecti denir. Askospor 3. Sistemik ve subkutan mantarlar coğrafi lokalizasyon gösterir. rengi ve bulunduğu yer mantarların tanısında kullanılır. Sporangiosporlar (Rhizopus ve Mucor) Medikal olarak önemli mantarlar dışında yiyeceklerin bozulmasına sağlayan mantarlar da bulunur. Oospor Seksüel sporlardır. Blastosporlar (C. Pozitif deri testleri anlamlıdır. Çok nadir olarak klinik öneme sahiptirler. Zigospor 2. insanlar normal floralarında Candida taşımalarına rağ men. Klamidosporlar (Candida albicans) 3. 1. Ancak akut enfeksiyonun göstergesi olamaz. albicans) 4. Konidyaların şekli. Coccidioidomycosis. Aspergillosis ve Sporotrichosis gibi bazı mantar hastalıklarında nötrofillerin hakim olduğu akut süpüratif enfeksiyonlarda gözlenebilir. Hücresel tip aşırı duyarlılık reaksiyonları granulom oluşmasının sebebidir. histoplasmosis. Bazı mantar antijenleri intradermal enjekte edilirler ise gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonu oluşturabilir.1.

korunmada hücresel immün sistem önemlidir. Coccidioides immitis sferülleri ve Cryptococcus neoformans'ın kapsülü çini mürekkebi ile boyanarak gösterilebilir (Şekil 5. pubertede olduğu gibi hormanlara bağlı derideki değişiklikler Tricophytonların saçlı deride enfeksiyon yapmasını engellerler.4). Ergotism vasküler ve nörolojik etkiler yaratır.3) 2. Aflotoksinler ise Aspergillus fumigatus tarafından üretilir ve karaciğer hasarı. Fungal sporların sebep olduğu allerji Amanita mantarlarının ürettiği beş toksinden ikisi (amanitin ve phalloidin) bilinen en ağır hepatotoksinlerdir. FUNGAL TOKSİNLER VE ALLERJİ Mikotik enfeksiyonlara ek olarak mantarların sebep olduğu iki hastalık daha vardır. Mantar enfeksiyonları sırasında oluşan IgG ve IgM'in tanısal değeri vardır. 1. Derinin ve mükoz membranların normal florası da mantarların üremesini baskılar. Direkt mikroskobik inceleme : Balgam. akciğer biyopsi materyali ve deri kazıntılarında karakteristik mantar özelliklerinin %10'luk KOH ile muamele edildikten sonra ışık mikroskobunda görülmesi ile tanı konur (Şekil 5. 1. Mantar duvarının kalkoflor beyazı (floresan boya) ile boyanarak gösterilmesi doku örneklerinde faydalıdır.Sağlam deri mantarların çoğuna karşı konak defansı görevini görür. Aspergillus sporlarının oluşturduğu allerji ise duyarlı kişilerde astım krizlerine sebep olabilir.3). Ancak antibiyotikler ile normal flora bozulursa mantar enfeksiyonları görülmeye başlayabilir. Mantar toksinlerinin yenmesi ile oluşan mikotoksikoz (Şekil 5. 225 . ancak deri bütünlüğü bozulunca mantar enfeksiyonları görülebilir. Laboratuvar tanı Mantar enfeksiyonlarının tanısında dört yöntem uygulanır . Respiratuvar sistemde nazofarengeal mukoz membranlar ve alveolar makrofajlar önemli konak defans mekanizmalarıdır. hayvanlarda tümör oluşturur (insanlarda hepatik karsinoma etkenlerinden birisi olduğu düşünülmektedir). Yağ asitleri dermatofitlerin üremesini baskılar.

Kutanöz 2. Blastomyces ve Cryptococcus için geliştirilmiş hızlı tanı yöntemleridir. ayrıca Kriptokok menenjiti için kapsül antijenine karşı geliştirilmiş lateks aglutinasyon yöntemleri (BOS) kullanılmaktadır. Serolojik testler: Mantarlara karşı oluşmuş antikorların hastaların serumunda ve BOS'unda gösterilmesi sistemik mikozların tanısında değerlidir. Histoplasma. Antifungal tedavi Bakterilere etkili antibiyotikler mantarları tedavi edemez. Miçelyum ve aseksüel sporların gösterilmesi tanı açısından yeterlidir. SINIFLAMA Medikal önemi olan mikozlar 4 grupta incelenir. Kültür: Mantarlar Sabouraud besiyerinde kolaylıkla ürerler. 3. Coccidioidomycosis. Fırsatçı (opportunistik) 226 . histoplasmosis ve blastomycosis için geliştirilmiş kompleman fiksasyon yöntemleri. Bunun sebebi mantarların bakteriler gibi prokaryot olmamasındandır. Sistemik 4. Antifungal ilaçlara direnç gösterilememiştir. DNA testleri: Coccidioides. Besiyerinde kullanılan antibiyotikler bakterilerin üremesini engellemiştir. Subkutanöz 3. ancak her mantar enfeksiyonunda kullanılmaz.2. 4. 1. Antifungallerin çoğunun etki ettiği ergosterol bakterilerde bulunmaz.

1 Dermatofit enfeksiyonları Hastalık Tinea corporis Tinea pedis (atlet ayağı) Bulunduğu bölge Saçsız. T. Tablo 5. Ayrıca atopik dermatit dermatofit enfeksiyonları için hazırlayıcı faktördür. Microsporum Dermatofitler. Böyle enfeksiyonlarda reenfeksiyon gelişmez. Tablo 5. bunların ancak 15 kadarı insan enfeksiyonlarına sebep olurlar (Tablo 5. mentagrophytes T.Kutanöz ve Subkutanöz Mikoz Kutanöz Mikozlar Dermatofitler Dermatofitler içerdikleri keratinazlar nedeniyle sadece yüzeyel keratinli dokularda (deri. E. deri Saç. rubrum. Epidermophyton 2. inflamasyon ve hatta püstüller ile seyredenlere ise "kerion "denir. infekte kişilerden direkt temas sonucunda yayılır. flococcosum Tinea cruris Kasık T. mentagrophytes. mentagrophytes ve T. Dermatofitlerin 40'tan fazla türü olmasına rağmen. Microsporum suşları aynı zamanda kedi ve köpek gibi hayvanlarla yayılırlar. Tipik dermatofitoz lezyonuna "tinea" denir.1). Klinik Antropofilik enfeksiyonlar konak ile antijenik benzerlikleri nedeniyle diğerlerine göre daha hafif immün yanıt oluşturur. morfoloji ve patojenlik olarak bir farkları yoktur. Trichophyton 3. verrucosum önemli kerion etkenleridir. tonsurans T. rubrum. floccosum Dermatofitid (İd reaksiyonu) Genellikle parmakların kenarında ve avuç içinde Lezyonlarda mantar görülmez. saç. E. ancak uzun süreli tedaviye dirençli enfeksiyonlar meydana gelir. mentagrophytes. deri ve tırnak Floresans Yeşil Yok (Favus'ta mat yeşil) 227 . men tagrophytes. dış sınırı ise kırmızı renktedir (Şekil 5. Sekonder bakteri enfeksiyonları olabilir. 1. floccosum Tinea capitis Tinea barbae Tinea ungiunim (Onikomikoz) Saçlı deri : Endotriks ve Ektotriks Sakal Tırnak M. T. mentagrophytes. canis. infektivite. rubrum. sürekli çizme giyme gibi konak faktörleri enfeksiyonlarda önemlidir. hayvan (zoofilik) ve toprak (jeofilik) kaynaklı olabilir. derin dokulara invazyon yapmazlar. insan (antropofilik). Genetik. Trichophyton diğer dermatofitlerden farklı olarak yetişkinlerin çoğunda tüberkülin benzeri reaksiyon oluşturur. kaşıntılı ve ciltten kabarıktır. tırnak) enfeksiyon oluştururlar. Lezyonun ortasında çok az inflamasyon vardır. T. rubrum. Kırsal kesimde gözlenen jeofilik enfeksiyonlar en nadir görülenleridir. E.2 Dermatofıtlerın önemli özellikleri Etken Microsporum Trichophyton Makrokonidi Mekik şeklinde Kalem şeklinde Mikrokonidi Var Var Yerleştiği doku Saç. Dünyada dramatik olarak enfeksiyonları artan Trichophyton rubrum tinea pedis ve tinea cruris etkenidir. T. T. aşırı giyinme. T. T.6). T. Pullanmış. Önemli dermatofitler Fungi imperfecti sınıfından olan. yumuşak deri Ayakkabı giyenlerin ayak parmak araları En sık görülen etken Microsporum canis.

7). ektotriks ve favus olmak üzere üç farklı klinik formda görülür. Ektotriks enfeksiyonlarında da inflamasyon görülmez. kafatasında kabuklar görülür (Şekil 5. Trichophyton tonsurans çocuklardaki en yaygın tinea capitis etkenidir. Özellikle M. verrucosum en sık T. Endotriks enfeksiyonunda saçlı deri enfekte olmuştur. mentagrophytes ve T. schoenleinii'dir. T. barbea etkenidir. Favus kalıcı alopesi yapan en ciddi saç enfeksiyonudur. 228 . Tinea corporis başlıca vücudun kılsız bölgelerinde gelişir. nadiren skrotum tutulur (skrotum tutulumunda Candida düşünülür). Seboreik dermatit benzeri bir tablo ile karşılaşılır. gri renkli alopesi ile karakterizedir. Alopesi ile karakterize gri alanlar görülür. T.Epidermophyton Candida Lobut (raket) şeklinde Yok Yok Yok Deri ve tırnak Deri ve tırnak Yok Yok Tinea capitis endotriks.8). Favus etkeni T. endotrix tarzında enfeksiyon yapar. rubrum en sık görülen tinea capitis etkenidir. Tinea barbea sakalların mantar enfeksiyonudur. T. pedis dünyada en sık görülen mantar enfeksiyonudur ve an önemli etkeni bir anthropofilik mantar olan Tinea rubrum'dur (Şekil 5. capitis'den farklı olarak bakteriyel süperenfeksiyonları sıktır ve tedaviye dirençlidir. Tinea cruris genellikle erkeklerde perine bölgesinde meydana gelir. Atlet ayağı da denilen T. Enfeksiyon genellikle hastanın ayaklarından genital bölgesine bulaşır. inflamasyon veya siyah renkli alopesi çok nadirdir. canis enfeksiyonlarında kerion meydana gelir.

kolay kırılan saçlar ve ince kırılan tırnaklar en belirgin özellikleridir (Şekil 5. yağlı ortamlarda üremeyi severler. E. Enfeksiyonun önlenmesi için keratin içeren dokular kuru ve soğuk tutulmalıdır. İdlezyonları dolaşan fungal antijenlere karşı gelişen bir yanıttır. özellikle güneş yanıklarının ardından göğüs. tolnaftat) veya oral griseofulvin iledir.9). Lezyonlar genellikle hipopigmente alanlarda dikkati çeker. Kaşıntılı papüller ve veziküller. lezyonlarda hifler bulunmaz Deri ve tırnaktan kazınarak alınan örneklerin %10'luk KOH. parmaklarda veziküller görülür. Microsporum'a bağlı Tinea capitis lezyonları ve T. Onikomikoz yapan mantarların tiplendirilmesi önemli değildir. Genellikle sıcak 229 . tedavi seçeneği değişmez. sararma. sırt.3 Mantarlarda Tanı Yönteleri • • • • • KOH: Keratinize doku eritmede kullanılır Laktofenol pamuk mavisi: Kültürde üreyen mantar boyama Calcoflour beyazı: Mantar duvarında kitin boyama Çini mürekkebi: Cryptococcus neofrmans Giemsa: Histoplasma capsulatum Tedavi lokal antifungal kremler (mikonazol. Dermatofitler sıcak ve nemli bölgelerde kronik enfeksiyonlar yaparlar. kalkoflour beyazı ile incelenmesinde mikroskopta hifler görülebilir. Lipofilik mantarlar denir. Tinea versicolor Malassezia furfur tarafından oluşturulan yüzeyel deri enfeksiyonudur. Sabouraud agar kültüründe oda ısısında tipik hif ve konidyalar ürer. Tablo 5. Bazı enfekte kişilerde dermatofitlere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişir "id reaksiyonu veya dermatofitid".Tinea ungiunim veya onikomikoz tırnakların enfeksiyonudur. schoenleinii enfeksiyonları Wood ışığı altında parlak yeşil floresan verir. floccosum saç enfeksiyonu yapmaz Microsporum türleri de tırnak enfeksiyonu yapmazlar. Etken normal flora üyesi küf mantarıdır. boyun ve omuzlarda oluşur (Şekil 5.10). Tırnakta opaklaşma. kalınlaşma ve şekil bozukluğu meydana gelir.

nemli havalarda görülür. Subkutan Mikozlar Bu mantarlar toprakta ve bitkilerde bulunur. Etken Cladosporium werneckii. Tanı mikroskobik inceleme veya deri kazıntılarından alınan kültür ile konulur.11). ekstrakutanöz ve dissemine sporotrikoz olmak üzere üç farklı tipte klinik gösterir. Tanı genellikle KOH ile konur. malnutrisyon. Sistemik hastalık oluşturabilir. yanık. nadirde olsa epidemileri yayınlanmıştır. Genellikle üst ekstremitelerdedir. Hitlerinde melanin benzeri pigmentinin bulunması nedeniyle kahverengi lezyonlar şeklinde görülür. Trichosporon beigelii ise aksiller. Tinea nigra Derinin keratinize dokularının enfeksiyonudur. Şahsilik asit gibi topikal keratolitik ilaçların kullanılması ile tedavi edilir. Farklı türlerinde pigment oluşumu görülebilir. Klinik Kutanöz. Cushing hastalığı. Enfeksiyon genellikle asemptomatik geçer ancak. Sporların inhalasyonu yoluyla primer pulmoner enfeksiyonları da gelişebilmektedir. Bunun dışında gebelik. kültür yapılmaz. atlar gibi birçok hayvanda görülebilir Zoonotik bulaşmaların yanı sıra insan-insan bulaşması da gösterilmiştir Olguların çoğunda bulaş yaralanmış deriden olur. pubis ve saçlı deride yumuşak açık kahverengi nodüller (beyaz piedra) meydana getirir. oral kontraseptif kullanımı. Olguların çoğu sporadiktir. bazen hafif bir kaşıntı ve kızarıklık görülebilir. Yaralanmış deriden bulaştıktan sonra lenfatikler boyunca uzanan tipik zemini nekrotik nodüllü lokal püstül veya ülserler oluşturur. bakteriyel enfeksiyonlar ve yabancı cisim granulomları ile ayırıcı tanı yapılmalıdır (Şekil 5. 230 . insanlara travma ile bulaşıp subkutan dokularında yavaş seyirli (Sporothrix hariç) enfeksiyon yapar. tüberküloz. kullanılır ancak hastalarda duyarlılık olması nedeniyle reenfeksiyon sıktır. Kutanöz sporotrikoz en sık görülen klinik formudur. Sporotrikoz Sporothrix schenckii bitkilerde bulunan dimorfik bir mantardır (Çiçekçi hastalığı). toprakta bulunur ve yaralanma ile geçer. Diğer deri mantarı enfeksiyonları. sonra lenfatikler boyunca ilerler. Tedavide topikal mikonazol. Başlangıçta organizma lokal yerleşir. Lezyonlar kronikleşebilir. Köpekler. Piedra Piedraia hortae saçlı deride sert siyah nodüller (siyah-piedra) oluşturur. kortizon tedavisi görenler ve diğer immünsupresyon yapıcı hastalıklarda da lezyonlar ortaya çıkabilir. Lenfanjitik kutanöz sporotrikozda lezyonlar direkt inokülasyonun meydana geldiği dokularda görülür. Lezyonlar hem tomurcuklanan hücreler hem de hifler içerir. fareler.

Mantarlar için etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Kutanöz hastalıklarda mekanizması tam olarak bilinmese de oral potasyum iodür kullanılır. Lenfokutanöz sporotrikozun tedavisinde pirimer seçilecek antimikotik itrakonazol'dür. Bu mantarlar melanin benzeri pigmentleri ile tanınırlar. 37°C'de doku örneklerinde ve kültürde yuvarlak sigara şeklinde tomurcuklanan mayalar görülür. Mycetoma Toprakta yaşayan mantarlar {Petriellidium. Osteoartiküler sporotrikoz tedavisinde itrakonazol veya amfoterisin B kullanılır ancak relaps sık görülür.) genellikle ayakta oluşturulan yavaş ilerleyen granülomatöz enfeksiyonlar yaparlar. ancak eller. Tedaviye deri lezyonları iyileşinceye kadar devam edilir. Fonsecaea compactum. Doz hastanın maksimum tolere edebileceği seviyeye kadar yavaş yavaş arttırılır. Hastalıkların en sık etkeni Fonsecaea pedrosoi'dir. Tropikal ve subtropikal bölgelerin hastalığıdır. biyopside lökositler ve dev hücreler içinde siyah kahverengi ve yuvarlak fungal hücreler görülür. İnsan-insan bulaşması görülmez. Phialophora verrucosa. Nocardia'larda benzer lezyonlar oluşturur (aktinomikotik miçetoma). Tedaviye 3-6 ay kadar devam edilir. 231 . Madura ayağı). Phialophora. Kan kültürleri pozitif olabilir. Madurella) yaralardan ayak (Maduromikoz. sistemik ve cerrahi tedavi uygulanabilir. Cladosorium. Sporotrikoz menenjit tedavisinde intravenöz amfoterisin B kullanılır. Laboratuvar tanıda. En sık ayaklarda meydana gelir. İnkübasyondan 3-5 gün sonra başlangıçta beyaz. AIDS'li ve hematolojik malinitesi olanlar ile immünsuprese kişilerde multiorgan tutulumu ve geniş kutanöz hastalık ile karakterize dissemine sporotrikoz görülür. Exophiala spinifera diğer etkenleridir. Tedavi Hastalığın ciddiyetine göre lokal. Deri ve eklem kültürlerinde mikroorganizmanın üretilmesi tanı açısından çok değerlidir. Lenfatikler boyunca siğil benzeri verrüköz lezyonlar yaparlar (karnıbahar tarzı). vd. Rhinodadiella aquaspersa. lokal cerrahi girişim gerekebilir. Hastalar genellikle immün yetersizliği olanlardır. el ve sırta bulaşır ve içinden püy akan sinüslerle karakterize abseler yaparlar. Aylar. cerrahi tedavi tavsiye edilir. Deri testleri epidemiyolojik çalışmalar açısından değerlidir. Cladosporium carrionii. sonra kahverengi siyah pigmentli kolonileri görülür. kollar ve bacaklarda da görülebilir. Bir alilamin antifungal olan Terbinafin lenfokutanöz sporotrikoz tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Botrymomyces caespitosus. Deriye travma yolu ile bulaşır. akciğerler ve merkezi sinir sistemidir. yıllar içinde gelişen kronik deri ve yumuşak doku enfeksiyonudur. Sklerotik cisimlerin gösterilmesi tanı açısından değerlidir.Sporotrikozun en sık ekstrakutanöz yerleşimi eklemler. Hastalık oral flusitozin veya tiabendazol ile tedavi edilebilir. Chromoblastomycosis olarakta bilinir. Kromomikoz Farklı toprak mantarları tarafından (Fonsecae. Laboratuvarda.

RES Coccidioides Hastalık Coccidioides immitis coccidioidomycosis etkenidir. Ancak immünsistemi baskılanmış hastalarda diğer organlara da yayılan ağır bir tablo ile hastalar kaybedilebilir (Tablo 5. Pozitif deri testi hastalığın tekrarlayabileceğini gösterir. Patogenez Artrosporlar akciğerlere ulaşınca sferüller oluşur ve bunlar endosporlar ile doludur. Sferüllerin duvarları yıkılınca. Çoğu enfeksiyon asemptomatiktir ve kendi kendine iyileşir. dokularda ise sferüller şeklindedir (Şekil 9). Depremlerde ve fırtınalarda hasta sayısı artmaktadır. Akciğerlere ulaştıklarında. Tablo 5. 232 . Tozlardaki artrosporlar rüzgarla taşınarak inhalasyon yoluyla akciğerleri infekte eder. Toprakta yaşayan dimorfik mantardır. Başlıca gelişen immün yanıt hücreseldir.4 Sistemik mikozlar ve hastalıkları Hastalık Çöl romatizması vadi ateşi Histoplazmoz Blastomikoz Güney Amerika blastomikozu Organizma Coccidioides immitis Histoplasma capsulatum Blastomyces dermatitidis Paracoccdioides brasiliensis Dimorfizm 20°C→37°C Hif → Sferül Hif→Maya Hif→Maya Hif → Maya Yerleşim yeri Pulmoner. reenfeksiyon gelişebilir. kemik Pulmoner. Organizma bir kişiye direkt temas veya kan yoluyla geçer.Sistemik Mikozlar Bu enfeksiyonlar dimorfik mantarların toprakta yaşayan küflerinin inhalasyon yoluyla alınması ile bulaşır (Şekil 5. Özellikle endemik bölgeye seyahat öyküsü olanlarda dikkatle araştırılmalıdır. doğada küf şeklinde.12). RES Deri Deri. Eğer hastalık veya ilaçlar nedeniyle hücresel immünite baskılanırsa. Bulaşma Çöl ortamı bulunan Amerika'nın güneybatısında endemiktir. Toprağın kuru olduğu ve nemsiz havalarda risk artmaktadır. Enfeksiyonun kontrolünde T lenfositler önemli rol oynar. sporlar mayalara farklılaşır. "çöl romatizması" etkenidir. "Vadi ateşi" (San Joaquin ateşi). Meninksler. Granülomatöz lezyonlar özellikle kemikler ve MSS'de bulunur. Disseminasyonun bulunması hastada immün yetersizlik olduğunu gösterir. endosporlar açığa çıkar ve yeni sferüller oluşturur.4).

Laboratuvarda üretilmesi önemlidir ancak teknisyenler için tehlikeli olduğu unutulmamalıdır. zenciler. başağrısı ve göğüs ağrısı gibi nonspesifik bulgular görülür. Semptomatik hastalarda genellikle öksürük. Sıklıkla asemptomatiktir ve 2 yıl içinde kendi kendine iyileşir. LP tanı için değerli tanı yöntemidir. Laboratuvar tanı Endemik bölgelere seyahat edenlerde pulmoner sendrom var ise hastalık düşünülmelidir. Tedavide hastanın durumuna göre amfoterisin B ve oral azol antifungaller kullanılır. Spesifik eritrema denilen hem eritema nodosum hem de eritema multiforme bulunması beklenir. bazı hastalarda yaşam boyu sürebilir. Ekstrapulmoner hastalık granülomatöz deri lezyonları. Genç hastalarda kaviter akciğer hastalığı gelişebilir. ateş. İnfekte kişilerde coccidioidin veya sferülin deri testleri ile. çocuk ve gençlerde görülme sıklığı fazladır. Gebeler. Hastaların çoğunda eozinofili görülür. 233 . BOS'ta mononükleer hücre hakimiyeti vardır. Kültürlerde 2-5 gün içinde oda ısısında (25°C) artrosporlu hifler görülür. immün yetersizliği olanlar. Dissemine hastaların ortalama yarısında menenjit görülür. Deri testlerinin negatifleşmesi veya antikor fitrelerinin çok yükselmesi relaps açısından risk taşır.Klinik Bulgular Çoğunlukla asemptomatiktir. %50 akciğer filiminde değişiklikler görülür. immünyetmezliği olanlarda daha ileri yıllarda ortaya çıkabilir. Menenjit normalde akut enfeksiyonu takiben 6 ay içinde gelişirken. deri testi veya serolojik yöntemler ile tanı konulur. Primer enfeksiyonda deri döküntüleri hemen daima bulunur. disseminasyon varsa negatifleşir. Tipik hastalık tablosu pnömonidir ve kendi kendine iyileşir. 48 saat içinde 5 mm üzerinde endurasyon görülmesi ile tanı koydurur. Deri testleri 2-4 hafta içinde pozitifleşir. • Ateşi 1 aydan uzun sürenler • Ağır ve ilerleyici pulmoner hastalığı olanlar • İmmünyetmezliği olan hastalar • HIV hastaları • Gebeler • Dissemine hastalık gelişenler tedavi edilmelidir. balgam çıkarma. Doku örneklerinde mikroskobik olarak sferüller görülür (Şekil 5. osteomyelit veya menenjit'tir. septik artrit. protein yüksektir. Sıklıkla glukoz düşük. Tedavi Asemptomatik ve hafif seyirli enfeksiyonlarda tedavi gerekmez. Asemptomatik hastaların çoğunda tanı deri testleri ile konulur. Olguların yaklaşık %5'inde disseminasyon görülebilir. yıllarca pozitif kalır. Flukonazol ve itrakonazol aynı etkiyi gösterir.13). Tedavi 12-18 ay gibi uzun sürelidir. Endemik alanlara seyahat edecekler için bir korunma önlemi yoktur. subkutan abseler.

Lezyonlar apikal veya subapikal bölgelerde lokalizedir. Mediastinal granulomatoz: Akciğer enfeksiyonlarının iyileşmesi granülomatöz inflamatuvar yanıt ile sonuçlanır.5 Histoplazmozda klinik sendromlar Sık enfeksiyonları Nadir enfeksiyonları Akut primer pulmoner histoplazmoz • Dissemine histoplazmoz • Kronik pulmoner histoplazmoz • Mediastinal granulomatozis • Fibroz mediastinit Akut primer histoplazmoz: Ateş. capsulatum makrofajların içinde oval tomurcuklanan mayalar şeklinde bulunur ve burada çoğalır (Şekil 5. Mağalara yapılacak gezilerden veya çalışmalardan histoplazmoz salgınları görülebilir. kilo kaybı ana semptomlarıdır. Patogenez ve Klinik bulgular İnhale edilen miçeller makrofajlar tarafından fagosite edilir ve bunların içinde mayalar gelişir. özofagopulmoner fistül.14). diğer %10'unda ise artrit ve eritema nodosum görülebilir. Hastalarda anemi ve lökositoz görülebilir. Bulaşma Bu mantarlar dünyanın birçok yerinde görülebilir. Kuşlar enfekte değildir. Bunun sonucunda öksürük. nonprodüktif öksürük. disfaji. H. Küçük granülomatöz odaklar kalsifiye olurlar. Prodüktif öksürük. titreme. ancak immünyetmezliği olanlarda aylar süren dispne ve hipoksi meydana gelebilir. Fibrozis çevre dokularda yapışıklıklar ve kompresyonlara sebep olabilir. lenf ve kan yoluyla (özellikle karaciğer ve dalak) yayılır ancak genellikle asemptomatiktir. Organizma tüm vücuda. Böylece makrofajlarda yapı ve fonksiyon bozukluğuna sebep olur. Hastaların çoğu tedavisiz iyileşir. Yoğun mikroorganizma alınırsa klinik bulgular veren pnömoni görülebilir. 234 . halsizlik. Bazı hastalarda iyileşme sırasında lenf nodlarında fibrozis meydana gelebilir. postobstrüktif pnömoni veya bronşektazi meydana gelebilir.Histoplasma Hastalık Histoplasma capsulatum histoplazmoz etkenidir. Özelikle tüberküloz ile karışabilir. İnce duvarlı 2-4 mm çapında oval mayalar dokularda bulunan patojen formu oluşturur.5). Dokularda. Akciğer grafisindehiler ve mediastinal lenfadenopati ve fokal infiltrasyon görülür. Tablo 5. göğüs ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile karakterize akut enfeksiyon görülür. ülseratif gastroenterit lezyonları veya MSS enfeksiyonları şeklinde dissemine enfeksiyonları görülebilir (Tablo 5. Özellikle kuş dışkısının (güvercin) kirlettiği topraklarda bol miktarda bulunur. Kronik pulmoner histoplazmoz: Progressif fokal konsolidasyon ve kavitasyon ile karakterize kronik obstrüktif pulmoner hastalıktır. Daha nadir olarak adrenaller tutulumu. Hastaların yaklaşık %10'unda perikardit. Organizma infektif doku veya kan kültürlerinden izole edilebilir. yarasalar infekte olabilir.

Laboratuvar tanı Doku biyopsilerinde veya kemik iliği aspirasyonlarında makrofajlar içinde mantar hücrelerinin görülmesi hızlı tanı açısından değerlidir. Spesifik T hücre immünitesi 2-4 hafta içinde gelişir. Enfeksiyondan 2-3 hafta sonra 5 mm üzerinde endürasyon gösteren histoplazmin deri testi pozitif olarak değerlendirilir.6 Histoplazmoz tedavisi İmmünyetmezlikli hastalar İlk seçim İkinci seçim Amfoterisin B 0. 200-400 mg/gün 6-12 saatte bir İtrakonazol. bilinen endemik bölgesi Kuzey Amerika'dır. 200 mg oral Amfoterisin B 0.Fibroz mediastinit: Nadir olgularda iyileşme sonucunda fibrozis mediastinal yapılar. Tozlardaki miçellerin inhalasyonu yoluyla bulaşır.6). Serolojik testlerinde 1:32 titrasyon üzeri tanı açısından anlamlıdır.0 mg/kg günlük İtrakonazol. Hücresel immünite başlıca korunma sistemidir. İlerleyici akciğer enfeksiyonlarında oral itrakonazol faydalıdır. Yayılma deri. Sabouraud dekstroz agarda karakteristik tüberküloid makrokonidiyalı ve mikrokonidyalı hifleri görülür. Enfeksiyon başlıca kan dolaşımı veya lenfatik sistem aracılığı ile uzak dokulara yayılır. trakea ve vasküler yapıları sıkıştırabilir.7).7-1. 200-400 mg gün PO Nonmeningeal. Histoplazmoza bağlı fibroz mediastinit süperior vena cava sendromunun maliniteden bile daha çok olmak üzere en sık sebebidir. Blastomycosis gibi diğer mantarlar ile çapraz reaksiyon görülebilir. özofagus.0 mg/kg günlük AIDS'li hastalar Amfoterisin B 0.7 Yetişkin ve çocuklarda blastomikoz klinik sendromları En sık Daha nadir • Pulmoner • Kutanöz • İskelet sistemi • Genitoüriner Ender • MSS • Dissemine 235 . Ancak granulomların içinde mayalar uzun süre canlılığını korurlar. Deri testleri özellikle epidemiyolojik çalışmalarda kullanılır. 200-400 mg gün PO. Doğada küf.7-1. Enfeksiyon başlangıcı respiratuvar sistemde olur. yıllarca pozitif olarak kalır.7-1. Granülamotöz lezyonlar zamanla kalsifiye olarak iyileşir. Türkiye'de bulunmaz. dokularda maya şeklinde bulunan dimorfik mantardır. Tablo 5. genitoüriner ve MSS olmak üzere ekstrapulmoner şekilde görülür (Şekil 5. Akciğerlerde mantar mayalara dönüşür.0 mg/kg 14 gün İdame için İtrakonazol. 200-400 mg gün PO MSS hastalığı Amfoterisin B 0. Yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuçların bulunabileceği unutulmamalıdır.7-1. Tablo 5. hayatı tehdit eden hastalık İtrakonazol.0 mg/kg günlük Itrakonazol. Dissemine hastalıklarda Amfoterisin-B kullanılır (Tablo 5. Tedavi Asemptomatik ve hafif enfeksiyonu olanlara tedavi gerekmez. iskelet sistemini tutan. Hastalık hem pulmoner hem de kutanöz. kemik ve diğer alanlardaki ülserli granülomlardan olur (Tablo 5. Blastomyces Blastomyces dermatitidis blastomycosis etkenidir. Başlangıçtaki polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu daha sonra makrofaj infiltrasyonuna ve granülamatöz dokulara dönüşür.15). Asemptomatik ve hafif seyirli enfeksiyonları nadiren tespit edilebilir. Kalın duvarlı yuvarlak mayalar dokularda görülür.

krusei nadir etkenlerden birisidir. uzun süreli kateter kullanımı ve parenteral nutrisyonel beslenme olarak sıralanabilir. oral kontraseptif kullanımı. gelişme faktörleri vajinit ile aynıdır. rugosa insan enfeksiyonlarında saptanmış önemli suşlardır. FIRSATÇI MİKOZLAR Fırsatçı mantarlar doğada ve normal insan florasında bulunabilir. krusei flukonazole direnci ile tanınır. Bu mantarlar dünyanın her yerinde yaygındır. parapsilosis. pamukçuk. C. deri de etkilenebilir. uzamış nötropeni. Dokuların mantar kültüründen etken üretilebilir. Risk faktörleri antibiyotik kullanımı.Tanı doku biyopsilerinden alınan örneklerden kalın duvarlı mayaların gösterilmesi ile konulur. Genellikle tek tomurcuklanan oval mayalardır. vajinit ve kronik mukokotanöz kandidiyaz etkenidir. C. C. guilliermondii. tropicalis. diabet ve immün yetmezlik olarak özetlenebilir. C. albicans. oküler enfeksiyon. C. Dokularda küfler gibi görünürler. krusei. pseudohif denir. C. glabrata enfeksiyonlarında dokularda pseudohif örülmez. Candida enfeksiyonlarında başlıca etken C. Candida hastanelerde alınan kan kültürlerinde dördüncü sıklıkta tespit edilen etkendir. ancak özellikle immün yetersizliği olanlarda düşünülmelidir. oral mukozada gelişen Candida enfeksiyonudur. Pamukçuk. genellikle hastalık etkeni değildir. C. lusitaniae ve C. Kutanöz enfeksiyonlar gibi hafif olgularda ilk seçenek itrakonazoldür. endokardit ve renal hastalıklar gibi özel alan enfeksiyonlarında tespit edilebilir. Candida Hastalık Candida albicans. krusei kandidemi. C. C. MSS enfeksiyonları ve AIDS'li hastalarda amfoterisin B ilk seçilecek ilaçtır. İnsanlarda üst solunum yolu. endemik değildir. glabrata. C. Hem solunum sistemi yoluyla hem de diğer hazırlayıcı faktörler aracılığı ile enfeksiyon meydana getirebilirler. gastrointestinal ve kadınların genital sisteminin normal florasında bulunur. gebelik. Candida sepsisi için spesifik risk faktörleri antibiyotik kullanımı. İtrakonazol. Candida'nın gerçek enfeksiyon alanı mukozalardır. Epidemiyoloji Normal flora üyesidir. albicans'tır. Tedavide hayatı tehdit eden enfeksiyonlar. ancak enfeksiyon immün yetmezlik geliştiğinde ortaya çıkar. C. Flukonazol de denenebilir. C. Fırsatçı mantar enfeksiyonları için mutlaka altta yatan bir sebep vardır. pseudotropicalis. bunların içinde C. Candida enfeksiyonlarının gelişmesi için normal flora'nın değişime uğraması gerekir. glabrata da diğer sık rastlanan Candida suşlarından birisidir. önemli özelliği flukonazole orta düzeyde dirençlidir. Bugüne kadar tespit edilmiş 150'den fazla Candida suşu vardır. Kadınların 3/4 ünün yaşamlarında en azından birkez Candida vajiniti geçirdiği bildirilmektedir. 236 . Ketokonazol.

oral kontraseptif kullanımı. GİS cerrahisi. derinin göğüs altları. eksternal dizüri. HIV enfeksiyonu ve nötropeni yaratan kemoterapi gibi faktörler Candida enfeksiyonlarının gelişmesine neden olur. epigastrik ağrı. tırnak altları ve aksillalar gibi nemli alanlarında meydana gelir. candida sistiti veya üriner sistem kandidiasisi gelişmesi için predispozan faktördür. Diğerlerinde dispne. Tipik tablo vulva kaşıntısı ve vajinal akıntıdır.Mikrobiyolojik özellikler Candida başlıca maya şeklindedir. Candida vulvovajinitinde risk faktörü olarak gebelik. organ transplantasyonu. HIV enfeksiyonu ve antimikrobiyal terapi gösterilmesine rağmen olguların büyük bir bölümünde bunlar yoktur. nötropeni yapan kemoterapi alınması. Özofagial candidisis'in yaklaşık %50'si asemptomatiktir. Oral candidiasis genellikle asemptomatiktir veya yanma hissi ile karakterizedir. Tipik bulgu dil. Hastalarda genellikle malinite. masere deri • Derinin nemli alanları • Paronişya • Onikomikosis Oral • Eritematöz mukozada dil. DM. endotel. vajinal irritasyon gibi bulgular da bulunabilir. Ancak antibiyotik kullanımı. 237 . kasıklar. Candidemi asemptomatikten fulminan sepsise kadar değişen klinik tablolarla karşımıza gelebilir. kusma ve hematemez görülür. plastik malzemeye tutunabilir. bulantı. yanık. Hafif bir koku bulunabilir. üriner kateter kullanımı ve DM candidüri. Normal floranın bozulmasına sebep olan iki önemli faktör antibiyotik kullanımı ve deri maserasyonudur. kateter. Vulvada yanma. GIS cerrahisi. Candida ürettiği proteinler aracılığı ile epitel hücreleri. Hastalarda sıklıkla oral pamukçuk ta vardır. klasik tanı yöntemi serumda 90 dakika içinde germinasyon tüpleri oluşturmasıdır. Patogenez ve Klinik Bulgular Normal flora üyesi olduğu için hastalıkları ancak lokal veya sistemik defans mekanizmaları bozulduğu zaman ortaya çıkar.8-9) Candida dermatiti. yumuşak damak ve farenks üzerinde beyaz plaklar Özophegeal • Asemptomatik • Disfaji • Epigastrik ağrı • Bulantı kusma Hematemez • Eşlik eden oral pamukçuk • Beyaz plaklar olmaksızın dil ve yumuşak damakta eritematöz mukoza • Mukozada eritem ve ödem • Eritematöz tabanda dil üzerinde kaldırılamayan beyaz plaklar • Kesikler • Perforasyon GI • Benign ülserlerde enfeksiyon • Barsaklarda ülserasyon ve pseudomemban gelişmesi Vulvovaginal • Vulva kaşıntısı • Vajinal akıntı • Hafif koku • Vulvada yanma • Eritematöz mukozada beyaz plakların görülmesi Nadir • Generalize deri tutulumu • Generalize deri tutulumu • Tek veya multipl 5-10 mm'lik papüller • Candida granüloması • Midenin diffüz tutulumu • Derin ülserler • Hemoraji • Perforasyon Candida'nın idrarda gösterilmesi enfeksiyon işareti değildir. trombosit ve fibrin plaklarına. Kronik mukokutanöz candidiasis immün yetmezliği olanlarda antifungal tedaviye rağmen deri ve mukozaları tutan ağır bir enfeksiyondur. geniş spektrumlu uzun süreli antibiyotik kullanımı gibi hazırlayıcı faktörler bulunur. yumuşak damak. ancak dokularda hem maya hem küf şeklinde bulunur. ancak dizüri görülebilir (Tablo 5. Ateş yüksek olabilir. Hastalar sıklıkla asemptomatiktir.8). Maya hücreleri 4-6 um çapındadır ve tomurcuklanma ('budding' blastospor) ile çoğalır. Candida kültürlerde yumuşak beyaz koloniler şeklinde ürer. Ayrıca ürettiği proteazlar ile fosfolipazları organizmanın konak defansının önlemesi ve mukozaya invazyonunda kullanır Klinik (Tablo 5. diğer oral mukozada pamukçuk veya pseudomembranöz kandidiyaz şeklindedir. Tablo 5.8 Dermatolojik ve Mukozal Candidiasis Dermatit S ık görülenler • Eritematöz. Hipoparatiroidizm ve adrenal yetersizlik ile karakterize otoimmün endokrin yetmezliğin eşlik etmesi ile poliglandular otoimmün sendrom tip I meydana gelebilir.

Laboratuvar tanı Tanı eksüda veya dokularda. dalak. Sıcak.9). Tablo 5.Dissemine candidiasis karaciğer. Kültür ortamında özel tipte mayalar görülür. 37°C'de germinasyon tüpleri (Şekil 5. Yüksek pH. C.17) oluşumu C.16) oluşturur. diabet veya antibiyotik kullanımı ile ortaya çıkan vajinit kaşıntı ve akıntı ile karakterizedir. titreme ve kilo kaybı • Emboli bulguları 238 . İmmunsuprese kişilerde Candida bir çok organa dissemine olabilir ve kronik mukokotanöz kandidiyaz meydana getirebilir. albicans için tipiktir. tomurcuklanan mayalar (blastosporlar) ve pseudohiflerin görülmesi ile konulur. Klamidospor (Şekil 5. Su ile çalışan kimselerde (çamaşırcı veya bulaşıkçı gibi) tırnak ve parmak enfeksiyonları görülebilir. göz gibi birçok organda multipl abseler ile karakterize bir klinik tablodur (Tablo 5. nemli bölgelerde deri invazyonu görülebilir. ancak diğer Candida'larda görülmez.9 Derin doku candida enfeksiyonu Üriner sistem S ık görülenler • Asemptomatik • Hastalarda risk faktörleri vardır Candidemi ve Dissemine candidiasis • Hastalarda risk faktörleri vardır • Asemptomatikten septik şoka kadar klinik tablo • Pozitif kan kültürü • Multipl organlarda çoğul abseler Nadir • Dizüri • Piyüri • Renal parenkim ve üreter tutulumu • Negatif kan kültürü (dissemine enfeksiyonu ekarte ettirmez • Kapak perforasyonu • Kongestif kalp yetmezliği • Miyokardit Endokardit • Hastalarda risk faktörleri vardır • Ateş. albicans'ın ağızda üremesi beyaz plaklar yapar (pamukçuk). Serolojik testler nadiren faydalıdır.

mikonazol veya terkonazol ile tedavi oranı %75-90 arasındadır. Candida vajinitinde vajinal pH normaldir (< 4. Oral azoller olan flukonazol 150 mg PO veya itrakonazol 400 mg ile topikal tedaviye destek olunabilir. Candida özofajitinde nistatin suspansiyon 10-30 ml 4 kez 10 gün topikal olarak. KOH preparatları tanı için değerlidir.Candida antijenlerine karşı deri testlerinin pozitifliği kişinin hücresel immünitesi için bir göstergedir.8-1. Gebelerde relaps sıktır. flukonazol 10 gün 200mg PO. Alternatif tedavi olarak amphoterisinB 0. Flukonazol kullanılan hastalara amfoterisin B ile 1 litre steril suya 50 mg karıştırılarak saatte 40 ml gidecek şekilde devamlı infüzyon/direnaj yapılabilir. Özefagus enfeksiyonlarında baryumlu özofagus filmleri ve endoskopi yararlıdır. Varsa idrar sondası çıkartılmalı. amfoterisin-B 0. Mantar topları veya geniş bölgede perinefritik abse var ise cerrahi girişim yapılabilir. parenkim tutulumunun azalması ve pozitif kan kültürünün ardından 14 gün devam ettirilmelidir. Krem veya vajinal tabletlerin birbirine bir üstünlüğü yoktur. Flukonazol 200 mg başlangıçta ve sonra 100 mg PO 4 gün kullanılabilir. end organ tutulumu gözlem altında bulundurulmalıdır.3-0. Aşısı yoktur. parenkim tutulumunun azalması ve pozitif kan kültürünün ardından 14 gün devam ettirilmelidir.6 mg/kg/gün IV sistemik olarak kullanılabilir. dissemine candidiasis gelişebileceği unutulmamalıdır. ancak bunun normal florada da bulunabileceği unutulmamalıdır. Tomurcuklanan mayalar ve hiflerin gösterilmesi tanı koydurucudur. itrakonazol 200mg PO.0mg/kg/gün IV kullanılabilir.0 mg/kg/gün IV ve/veya 5-FC 10 mg/kg/gün IV kullanılmalıdır.8-1. Kan kültürünün negatif olması bizi tanıdan uzaklaştırmaz. Kültürde sıklıkla Candida üretilir. Akıntının direkt incelenmesinde mantar elemanları gösterilmesine rağmen abondan lökosit yoktur. Deri testleri anerjik olan bir kişide. Tedavi Oral kandidiasis tedavisinde nistatin süspansiyon 7-10 gün süresince günde 4-6 mL 6 kez topikal olarak kullanılır. Dissemine candidiasis tedavisinde erişkinde birinci seçenek flukonazol 400-800 mg PO/IV klinik bulguların gerilemesi. 239 . Topikal azol preparatları olan klotrimazol. Oral azoller gebelerde kullanılmamalıdır.5). Gerek görülürse amfoterisinB ile irrigasyon yapılabilir. 200 mg PO verilebilir. Derin kandidiasisde kan kültürü alınmalıdır. Gerekmedikçe hastalara antibiyotik verilmemelidir. amfoterisin B 0. Sistemik tedavide flukonazol 10-14 gün 100 mg PO veya itrakonazol. Candida vulvovajiniti için hem topikal hem de oral birçok antimikotik kullanılabilir. Asemptomatik kandidüri olgularında varsa idrar sondası çıkartılmalıdır. Üriner sistoskopide kandida sistiti olanlarda mukozada beyaz plaklar görülebilir. diğer testler denenmez. Üst üriner sistem enfeksiyonlarında ise flukonazol 400-800 mg PO/IV. Tedavi klinik bulguların gerilemesi. Bu hastalarda da idrar sondası varsa çıkartılmalıdır. Hasta serumunda mannan antijenleri gösterilebilir.

AIDS'li hastalarda gelişen menenjitte BOS lenfosit sayısı sıklıkla düşüktür. Patogenez İnsanlara kuş dışkılarının inhalasyonu ile bulaşır. Mantarın virülansında ana faktörler polisakkarid kapsülü. Epidemiyoloji Mantar doğada yaygındır. infekte BOS'ta. Tedavi Pulmoner enfeksiyonlarda birinci seçenek flukonazoldür. Lateks aglutinasyon yöntemi ile antijenin gösterilmesi kültür ve çini mürekkep yöntemine göre daha duyarlıdır.18). Testin Romatoid faktör pozitifliğinde ve Trichosporon beigelii enfeksiyonlarında yalancı pozitiflik verdiği unutulmamalıdır. özellikle kuş (güvercin) dışkısı ile kirlenmiş toprakta bulunur. Menenjit ve diğer dissemine enfeksiyonlar Amfoterisin-B. tomurcuklanan mayalardır. Hastalığın gelişmesini önlemek için spesifik önlemler bulunmaz. Bu oran Afrika'da %30'ların üzerine çıkmakta ve erkeklerin kadınlara göre 3 kat fazla hastalandığı dikkati çekmektedir. Karakteristik özelliği kapsülünde fenol oksidaz enzimi bulundurmasıdır. Son 25 yılda AIDS ve immünsupressif ilaçların kullanımı C. Alveollere ulaşan mantarlar makrofajlar tarafından fagosite edilir. etkenidir. Akciğer grafisinde alt loblarda multipl alanlarda infiltrasyon gösterilebilir. kapsül antijeni lateks partikül aglutinasyon testi ile pozitif sonuç verir. Kuşlar enfekte değildir. Olguların yaklaşık 1/3 ünde ateş bulunmaz. flusitozin kombinasyonu ile tedavi edilir. Bununla birlikte Kriptokok menenjiti geçirenlerin hemen yarısında immün yetmezlik tespit edilememiştir. Referans laboratuvarlarında PCR yöntemi gibi moleküler yöntemler kullanılır. Laboratuvar tanı Çini mürekkebi ile boyanan BOS'ta maya hücreleri etrafında geniş kapsül olguların ancak %50'sinde gösterilebilir (Şekil 5. Bunun gösterilmesi tanı yöntemi olarak kullanılır. gatti tropikal iklimlerde bulunur ve okaliptus ağaçları aracılığı ile bulaşır. Akciğer enfeksiyonları genellikle asemptomatiktir. Serumda Kriptokok antijeni gösterilmesi en duyarlı yöntemdir. Kriptokoklar oval. İnsan enfeksiyonları inhalasyon ile bulaşır. Hastalık özellikle immün yetmezliği olanlarda (AIDS) gibi görülür.5). Kapsül boyanmaz. fenoloksidaz enzimi ve 37°C'de üreyebilme yeteneğidir. etrafında geniş polisakkarid kapsülleri bulunur. MSS ve diğer organlara yayılır . neoformans'a bağlı enfeksiyonların gelişmesinde dramatik artış görülmesine sebep olmuştur. Bir diğer suşu olan C. Kriptokok menenjitin uzun süreli supresyonu için AIDS hastalarında flukonazol kullanılır. Özellikle CD4 T lenfosit sayısı <100/mm3 olanlarda fungal enfeksiyonlar görülmektedir. ancak immünyetmezliği olanlarda akciğer enfeksiyonları görülebilir. AIDS'li hastalarda Kriptokok enfeksiyonu görülme sıklığı çalışmalara göre %6-10 arasındadır. Pulmoner hastalık hemen daima bulunur.Cryptococcus Genel özellikler Cryptococcus neoformans kriptokokkoz. mukoid yumuşak koloniler şeklinde sonuç verir. İnsandan insana bulaşma yoktur. Rutin laboratuvar testler sıklıkla normaldir. Ayırıcı tanıda kullanılan mantar kültürü 37°C'de ortalama 72 saatte beyaz. bazen pnömoni yapabilir (Şekil 5. 240 . Organizma genellikle bu aşamada ortadan kaldırılır.

BOS ve kanda yüksek fitrelerde kriptokok antijenin gösterilmesi. Nötrofillerde onlara yardımcı olur. kriptokoksemi. Patogenez ve Klinik Bulgular Kolonize olmuş Aspergillus fumigatus deri. Bulaşma 500'den fazla Aspergillus suşu olmasına karşın insanlarda enfeksiyon yapan sadece birkaç tanesidir. A. Aspergillus türleri dimorfik değildir. Aspergillus Hastalık Aspergillus türleri.19). niger. 241 . Kronik granulomatöz hastalığı olan çocuklar ve kontrolsüz diabeti olanlarda risk altındadır. evlerde. Pulmoner makrofajlar konidiyalara karşı ilk defans elemanlarıdır. Özellikle nemli topraklarda ürerler. Özellikle nötropenisi olan immün yetmezlikli hastalarda akciğerlerde granülomlar ve hemoptizi görülür.10). terretus'da nadir enfeksiyon etkenidir. BOS'da lökosit sayısının azlığı ve glukoz miktarının düşüklüğü prognozu olumsuz etkileyen faktörlerdir. kemik iliği transplantasyonu veya aplastik anemi bilinen en önemli risk faktörleridir. Doğada yaygındır ve çok çeşitli şartlarda üreyebilir. kulak. kornea. fumigatus en sık görülen insan patojenidir. flavus ve A. Fagositoz ve sellüler yetmezlik invazif enfeksiyonun gelişmesi için önemli faktörlerdir. yanık. İnsandan insana bulaşmaz. özellikle Aspergillus fumigatus. Ciddi immün yetersizliği olan hospitalize hastalarda nosokomial enfeksiyonları önemlidir. işyerlerinde ve hastanelerde saksıların topraklan önemli kaynaklardır. 60 yaşın üzerinde olma. Profilaktik olarak alınacak fazla bir önlem yoktur. deri.allerjik bronkopulmoner aspergilloz etkenidir. akciğerlerde mantar topları. göz. karakteristik septalı hifleri ile sadece küf formu vardır. A. Filtre edilmemiş hastane havasında sporları bulunur. Özellikle çiçekler önemli kaynaklardır. A. Konidiyaların hava yoluyla alınması ile bulaşır. Hastaların çoğunun immünyetmezliği olması nedeniyle IgG tipi antikorların tanıda fazla değeri yoktur. Diğer hastalarda tedavi oranı %2530'lardadır. Mental retardasyon. Kaviter lezyonlarında aspergilloma veya fungus topları görülür. dış kulak yolu veya paranazal sinüslere invazyon yapar. Nötropeni meydana getiren lösemi. yaralar. Kapsül aşılarının korunmada başarılı olmadığı gösterilmiştir. Havaya yayılan konidyalar ısıya ve ekstrem şartlara dirençlidir. AIDS'li hastalarda flukonazol kullanımı ile kriptokok gelişme olasılığı %7'den %1'e düşürülmüştür. Kavite duvarında yüzeyel enfeksiyonları olur disseminasyon nadirdir (Tablo 5.Prognoz ve Korunma AIDS'li hastaların MSS kriptokok enfeksiyonları çoğunlukla fatal seyirlidir. Hiflerinin 45°'lik açılar ile dallanması diğer mantarlardan ayıran önemli özelliğidir (Şekil 5. kemoterapi.

sarkoidoz. Tablo 5. uygun konaklarda bronşlara ve damarlara invaze olur.10 Aspergillus enfeksiyonları Çocuklar Sık enfeksiyonları • Alerjik bronkopulmoner aspergilloz • Aspergilloma • İnvazif pulmoner aspergilloz • Dissemine aspergilloz Yetişkinler • Çiftçi akciğeri • Alerjik bronkopulmoner aspergilloz • Aspergilloma • İnvazif pulmoner aspergilloz • Dissemine aspergilloz • Aspergillus sinüziti Nadir enfeksiyonları • Osteomyelit • Endokardit • Endoftalmit • Endoftalmit • Osteomyelit • Disk enfeksiyonu • Endokardit • Osteomyelit • Aspergillus trakeobronşiti İnhalasyon ile alınan conidialar. En sık klinik bulgu hemoptizidir. Dokularda hemorajik infarktlar ve nekrozlar oluşturur. MSS tutulumunda ise ani bayılmalara sebep olabilir. Disseminasyon MSS. Diğer eozinofilik pnömoniler ayırıcı tanıda göz önüne alınmalıdır (Tablo 5. İnvazif pulmoner aspergilloz nötropeni. Periferik eozinofili alerjik bronkopulmoner aspergillusun en önemli işaretidir. Sistemik antifungal tedavinin etkisi yoktur. Astım benzeri semptomları vardır. IgE yüksekliği gösterilebilir.11 Alerjik bronkopulmoner aspergillozisin tanı kriterleri Tanı kriterleri • Astım bronşiyale • Periferik eozinofili • Aspergillus fumigatus antijenlerine karşı deri testlerinin pozitifliği • Akciğer grafisinde pulmoner infiltrasyon • Fumigatus'a karşı serum presipitinlerinin varlığı • Serum IgE yüksekliği • Santral bronşektazi Spesifik destekleyici kriterler • Kahverengi balgam • Balgam kültüründe A. ciddi olgularda cerrahi tedavi yapılmalıdır. organ transplantasyonu sonucunda akut rejeksiyon. Bunu anormal akciğer grafisi bulguları ve balgam kültürü pozitifliği takip eder. Bunlara ek olarak Aspergillus fumigatus'a karşı serum presipitinlerinin tespit edilmesi. Ateş. Tüberküloz. nonprodüktif öksürük. Tanı multiorgan yetmezliği olan kişilerde kan veya doku kültürlerinde aspergillusun izolasyonu ile konulur. Tipik bir klinik bulgusu yoktur. Laboratuar tanısında balgam kültürü kullanılır. Hemoptizinin görülmesi invazif pulmoner aspergillusun en önemli bulgusudur. dispne ve göğüs ağrısı görülür. silikozis ve bronşektazi gibi kaviter hastalıkların varlığında gelişen akciğer enfeksiyonuna aspergilloma denir. İnvazyon gelişen doku veya organ ile ilişkili bulgular vardır. Kan kültürü nadiren pozitif olur. Alerjik bronkopulmoner aspergillus alerjik astım şikayeti olanlarda veya kistik fibrozislilerde gelişen eozinofilik pnömoni veya hipersensitivite reaksiyonudur. karaciğer böbrekler ve gastrointestinal sisteme olur. İtrakonazol'ün inatçı olgularda etkili olduğu bildirilmektedir. Hastalık başlangıçta asemptomatiktir. Damar invazyonu dissemine enfeksiyonun gelişmesinde önemli faktördür. kortizon tedavisi. Mantar topları veya miçetoma da denilen bu klinik tablo kavitelerde ağır aspergillus kolonizasyonudur. fumigatus üremesi • Spesifik IgG ve IgE yüksekliği 242 . Bu durum pulmoner tutulumda hemoptizi.Tablo 5. deri. ileri dönemlerde AIDS ve kontrolsüz diabetik hastalarının önemli aspergillus enfeksiyonudur. İnhale kortizon tedavisinin etkisi yoktur. Kortizon tedavisi uygulamak gerekir. transplantasyon sonrası gelişen sitomegalovirüs enfeksiyonu.11). Tanı balgam kültüründe aspergillusun üretilmesi ile konulur. Dissemine aspergillozis immün yetersizlikli hastalarda fatal seyirli bir klinik tablodur. kemik iliği transfüzyonu sonucunda gelişen graft versus host hastalığı.

Laboratuvar tanı Biyopsi örneklerinde dokulara invaze olmuş septalı hiflerin gösterilmesi ile tanı konulur. Başağrısı. Noninvazif sinüzitler neoplazi. İnvazif aspergillozisli kişilerin serumlarında yüksek titrede galaktomannan tespit edilir. inflamatuvar hastalıklar ve bakteriyel enfeksiyonlar ile karıştırılabilir. nekrotik dokuların cerrahi tedavisi beraber uygulanır. akciğerler infekte olur (Şekil 5. Sinüs veya pulmoner kavitede gelişen mantar topları cerrahi olarak tedavi edilir. özellikle paranazal sinüsler. Semptomlar 6-8 saat içinde gelişen öksürük ve derin soluk alamamak olarak özetlenebilir. Tıkanan damarlar nedeniyle dokularda nekrozlar oluşturur. diş ağrısı. normalde de kolonizasyon olabileceği için herzaman enfeksiyonu göstermez. Nazal sekresyon kültürleri genellikle pozitiftir. Absidia gibi) saprofitik küfler tarafından meydana gelir. altta yatan hastalık.Çiftçi akciğeri Aspergillus sporlarının inhalasyonu ile bir alerjik reaksiyon olan alerjik alveolit veya hipersensitivite pnömonisidir. Allerjik hastalarda steroidler ile antifungal ilaçlar beraber kullanılır (Tablo 5. Kan damarları. Bu organizmalar immün sistemi düşük olan kişilerde aseksüel sporları ile hava yoluyla bulaşır ve dokulara invazyon yapar.5 mg/kg Hayır Debridman. amfoterisin-B. Rhizopus. Kültür pozitifliği. Tablo 5. 243 . Nötrofili görülebilir ancak tipik bulgu eozinofilinin bulunmamasıdır. nazal konjesyon.12). Tedavi İnvazif aspergillozis amphoterisin-B ile tedavi edilir.0-1. yanıklarda ve lösemililerde sorun çıkarır.20). Eğer erken tanı konulursa. Diabetik ketoasidozlu hastalarda. cerrahi eksizyon ve drenaj gerekebilir Mucor Mukormikozis doğada yaygın olarak bulunan (Mucor.5 mg/kg/gün 400 mg PO Lokalize Hastalıklarda denenebilir 1-1. sinüs veya göz ağrısı klinik bulguları oluşturur. Hastalık çoğu zaman kendi kendine iyileşir. Biyopsi materyalinde septasız dik açı ile dallanan hiflerin görülmesi ile tanı konulur.12 Aspergillus enfeksiyonlarında tedavi Tedavi seçenekleri Çiftçi akciğeri Alerjik Bronkopulmoner aspergillus Aspergilloma İnvazif pulmoner aspergillozis ve dissemine aspergillozis Kesinlikle kontrendike Aspergillus sinütizi Kortikosteroidler Uzamış subakut veya kronik semptomları olanlarda kullanılır Hayır Hayır Hayır Uzamış hastalarda prednizolon Hayır No Amfoterisin B İtrakonazol Cerrahi Hayır Araştırma aşamasında Hayır Hayır Hayır Selektif olgularda 1. pürülan nazal akıntı. Aspergillus ciddi immün yetersizliği olanlarda ve nötropeniklerde sinüzit oluşturabilir.

244 .

İmmünoloji • İmmünoloji • Spesifik immün Yanıt • Aktif ve Pasif immünite • Antijenler • Yaş ve immün Yanıt 245 .

İmmünite Nonspesifik ve spesifik immünite olarak ikiye ayrılır. Fagositer sistem denince kandaki nötrofiller ile monositler.2).2). Bunlardan birincisi fagositer sistem. eklemlerde sinovial hücreler. Doğal immünitenin eriyebilen komponentini ise kompleman proteinleri. Nonspesifik immünite Nonspesifik immünite doğumda başlar. Makrofajlar her doku için özelleşmiş hücrelerdir. mikroorganizmalar veya virüsle infekte hücrelere karşı katil hücreler (Tablo 6. Doğal ve edinsel immünitenin hümoral ve hücresel immünite ile ilişkisini sağlayan hücreler Tablo 6. önceden antijen ile karşılaşmaksızın işlev görür ve hafıza hücreleri bulunmaz (Şekil 6. Örneğin. dokularda da makrofajlar anlaşılır (Şekil 6.2).1'de görülmektedir. İmmün sistemin başlıca görevi bakteri. akut faz reaktanları ve sitokinler oluşturur. diğeri ise özellikle tümör hücreleri. Bu ağın çalışmasından sorumlu immün sistem organları Şekil 6. karaciğer sinüzoidlerinde Kupffer hücreleri.2'de görülmektedir. mantar ve parazit gibi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan enfeksiyonları önlemek veya sınırlandırmaktır.3). virüs.BÖLÜM 6: İMMÜNOLOJİ İmmün sistem hücreler ve eriyebilen komponentin meydana getirdiği bir ağdır. 246 .1) (Şekil 6. akciğerlerde alveoler makrofajlar. Hem konağın kendisinin hem de yabancı antijenlere karşı yanıt verebilir. Bunun dışında iki önemli hücresel komponenti vardır. İmmün sistemin tüm komponentleri pluripotent kök hücrelerden gelişirler (Şekil 6. Deri ve mide asidi gibi kimyasal bariyerleri mikroorganizmalar için ilk engellerdir. MSS'de perivasküler mikroglial hücreler ve böbreklerdeki mesengial fagositer hücreler.

1 Doğal immünite Mekanizma Mikroorganizmanın girişinin sınırlandırılması Faktörler Sağlam derinin keratin tabakası Gözyaşı ve diğer sekresyonlardakı lizozim Derinin yağ asitleri Respiratuvar silialar Boğaz. kolon ve vajenin normal florası Vajen ve midedeki düşük pH Yüzey fagositleri Mikroorganizmaların vücutta üremelerinin sınırlandırılması Naturel killer hücreler Fagositerler İnterferonlar Transferrin ve laktoferrin Kompleman sistemi Vücut ısısının yükselmesi inflamatuvar yanıt 247 .Tablo 6.

böylece doğal ve edinsel immünite arasında köprü görevi görür. Sitokinler inflamasyonun ve immün yanıtın etkisini arttırırlar. Sitokinlerin sekresyonu spesifik antijen ile aktifleşen lenfositler tarafından tetiklenmesine rağmen. Spesifik olarak sınırsız antijen tanıma kapasitesine sahiptirler. Lenfositler fonksiyonları ve yüzey marker'larına göre CD4 ve CD8 olmak üzere ikiye ayrılırlar. Lenfositler timusta olgunlaşanlar (T hücreler) ve kemik iliğinde olgunlaşanlar (B hücreler) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sistemin hücresel komponenti lenfositler. antijene spesifik değildir. buna TCR/CD3 kompleksi denir. B hücrelerinin antijen tanıma fonksiyonu yüzey immunglobulinleri aracılığı ile sağlanır. Yüzey immunglobulinieri ile erimiş antijenleri tanır ve spesifik antikorları salgılarlar. Spesifik immünite Spesifik immünite öğrenilir. T hücreler yüzeylerinde Ig bulundurmazlar.Sitokinler spesifik antijen. Ag değişken alanlara bağlanır. Tablo 6. 248 . eriyebilir komponenti ise immunglobulinlerdir. Ig üzerinde kalıcı ve değişken alanlar vardır. Günümüzde 166 adet CD tanımlanmıştır. endotoksin diğer sitokinler gibi) sonucunda aktifleşen monositler ve lenfositler tarafından sekrete edilen immunglobulin olmayan polipeptidlerdir. Ag'i T hücre reseptörleri (TCR) aracılığı ile tanırlar. TCR Ig ler ile aynı gen familyasına sahiptirler. adapte edilebilir ve hafıza sistemini geliştirir.2 Doğal ve Edinsel immünite hücreleri Humoral immünite Doğal Kompleman Sitokinler Edinsel B hücreler Plazma hücresi Antikorlar Hücresel immünite Makrofajlar Nötrofiller Doğal katil hücreler Yardımcı T hücreleri Sitotoksik T hücreler Ig'ler ikişer adet ağır ve hafif zincirlerden meydana gelir. Yüzey markerlarına clusters of differentiation (CD) denir. TCR CD3 molekülü ile bir kompleks yapı oluşturur. nonspesifik antijen veya bir nonspesifik eriyebilen stimülus (örneğin.

ayrıca IgE sekresyonunu indüklerler..... Kemotaksis ve lökosit migrasyonunu indükleyen sitokin grubuna kemokin'ler denir.3'te gösterilmiştir. MHC Class I proteinleri ile CD4 hücreler. IL-8). dendritik hücreler. -B. asıl MHC/Ag kompleksine etki gösterir. MHC Class II proteinleri ile ise CD8 hücreler birleşebilir. T hücreleri nadiren bunu yapabilir. IL-1. tümör nekroze edici faktör (TNF-alfa ve beta). -DR. makrofajlar. Sitokinler Sitokinler spesifik hücre reseptörlerine bağlanır ve etkilerini böyle gösterirler. TCR'nin MHC/Ag kompleksine bağlanması T hücre aktivasyonu için yeterli değildir. CD28/ CD80CD86 yokluğunda T hücreler anerjik veya toleran olabilirler. onların kaynakları ve majör etkileri Tablo 6.C'den oluşur. MHC Class II taşıyan hücrelere antijen sunan hücreler (APC) denir. Class II MHC proteinleri ise HLA-D. 249 . Bir koaktivasyon sinyaline daha ihtiyaç vardır. kromozom üzerindeki majör histocompatibilite kompleksi genleri aracılığı ile olmaktadır. transforme edici büyüme faktörleri ve hematopoetik koloni stimülan faktörler (CSF) olmak üzere bir çok gruba ayrılırlar.. Sitokinlerin farklı etkileri vardır. Majör sitokinler. IL-2'nin sekresyonunu indükler. IL-2. İnterlökinler (IL-1.. Bu ikinci sinyal T hücre yüzeyindeki CD28 ile APC'Ier üzerindeki CD80 veya CD86'lardır. Class I MHC proteinleri HLA-A. IL-4 ve IL-6 sitotoksik T lenfositlerin gelişimi için sinerjizm gösterirler. IL-4 ve IFN-gama B hücrelerinin class II ekspresyonunun indüksiyonunda birbirlerinin etkilerini arttırırlar. Kemokinlerin bazı reseptörleri HlV'in monosit/makrofajların içine girmesine aracılık yaparlar. Örneğin. -DP ve -DQ'dan oluşur. tüm çekirdekli hücreler ile trombositlerin yüzeyinde bulunur. beta ve gama).Majör Histocompatibility Complex İmmün sistemin kendinden olanlar ile olmayanları tanıması 6. Sitokinler interferonlar (IFN -alfa. B hücreleri eriyebilen antijenler ile reaksiyona girerken. ve . Langerhans hücreleri ve aktifleşmiş (ancak aktifleşmemişlerde yok) T hücrelerinde bulunur. B hücreleri.

helperjh) Yüzeylerinde CD4 taşıyan hücreler T yardımcı (Th) lenfositleri olarak tanınırlar. Burada pozitif ve negatif seleksiyondan geçirilirler ve bu ayrımdan eksiksiz geçen hücreler artık dolaşıma ve lenfoid dokulara çıkabilir. bu hücreler ThO hücrelere dönüşürler ve IFN-gama . IL-4. IL-4 ve IL-10 ise Th2 gelişiminde önemli sitokinlerdir. Farklılığı kolaylıkla algılayabilirler. Tüm matür T hücreler yüzeylerinde CD4 veya CD8 reseptörleri taşırlar. Th hücreler prekürsör hücreler halini alınca IL-2 salgılarlar. and IL-10 gibi bir çok sitokin salgılarlar. Bunlar fonksiyonları. yani milyonlarca farklı antijeni tanıyabilirler.T hücreleri ve sellüler immünite Sitotoksik T hücrelerinin olgunlaşması. Sitokinlere bağlı olarak ThO Th1 ve Th2'den birine dönüşür. Bu antijenleri uzun süre hafızalarında saklarlar ve spesifik etki gösterirler. IL-5. sitokinlere yanıtları ve salgıladıkları sitokinlere göre iki majör kategoriye ayrılır. Yardımcı T hücreleri (T. IFN-° and IL-12 Th1 gelişiminde. fonksiyonel özelliklerini kazanması ve konak özelliklerini öğrenmesi timusta olur. Hem hücresel hem de humoral immünitenin üç önemli özelliği vardır. 250 . IL-2. böylece antijene karşı spesifik tepkime yaparlar. Başlangıç stimülasyonunda.

TH2) T hücreler CD4 TH2 hücreler • IL-1 alfa IL-1 beta T hücreler. eozinofiller •IL-6 Makrofajlar. T ve NK hücrelerin ve makrofajların immün supresyonu Oral toleransın gelişimi. kemoattraktant protein. Spesifik hücre tiplerinin gelişme ve farklılaşması T ve B hücrelerin gelişimi Farklılaşma B hücre gelişimi ve farklılaşması. GR-&) • Beta-kemokinler: C-C kemokinler (MCP)-). B. Ig sekresyonu. stromal hücreler CD4 T hücreler (TH0. stroma CD4 TH2 hücreler hücreler Makrofaj CD4T3 hücreler T hücreler ve B hücreler. MSS • TNF-alfa (kaşektin) • TNF-beta • Koloni-stimülan faktörler (örn GM-CSF) • IL-2 •IL-3 • IL-4 • IL-5 T Hücreler. CD4TH1 hücreler B hücreler • IL-12 • TGF.Tablo 6. T ve B Fibroblastlar. İler. Lenfotoksin. RANTES : regulated on aktivaiton. GM-CSF : granulosit-makrofaj koloni stimülan faktör. GRO : Grofth related onkogen Ig : immunglobulin. T hücreler Birçok hücreler Bazofiller oloni sti. CD4TH1 TH1 yanıtının inhibisyonu NK hücreler. Bir çok hücre Nörtofiller. 251 . İnflamatuvar protein.gama KAYNAK Lökositler. tümör ölümü. TNF : tümör nekroz faktör. yara iyileşmesi Kematoksis. Ig üretimi TH2 yanıtını gelişimi B hücre gelişimi ve farklılaşması ve IgE üretimi. antitümör ve kaşeksikilo kaybı gibi fonks. İP : interferon-MCP : monosit MIP : makrofa NK : Naturai k T hücreler. endotel hücreleri Kemik iliği. fibroblastlar Epitelyum hücreleri Endotel hücreleri IL-1 benzeri T hücreler T hücreler. B hücre gelişimi ve farklılaşması Pre-B hücreler. İP : interferon-alfa protein. GM-CSF : granulositmakrofaj k mülan faktör. CD4 TH1 hücreler NK hücreleri Makrofaj. RANTES : regulated on aktivaiton. normal T expressed and secreted. keratinositler CD4 fTH0. GRObeta. dokular.TH1) CD4 T hücreler.3 Başlıca stokinler ve önemli fonksiyonları FAKTÖR • Interferon . GRO-alfa. tümörler PMN aktivasyonu Stem cell IL-1 benzeri.alfa Interferon . MlPalfa. ateş. aktivasyon alfa protein. PMN : polimorfonükleer lökositler. B hücreler NK hücreler Stem cell B ve T hücreler B hücreler. TNF : tümör nekroz faktör. MCP : monosit kemoattraktant protein. makrofajlar Kematoksis. İL: interlökin. hepatositler •IL-7 • IL-10 Prekürsör hücreler ve stem cell B hücreler. alerjik yanıtlar Akut faz ve inflamatuvar yanıtın stimülasyonu. PMN : polimorfonükleer lökositler. GRO : Grofth related onkogen Ig : immunglobulin. inflamasyonun gelişimi TH1 yanıtını artırır ve TH2 yanıtını inhibe eder Inflamatuar ve akut faz yanıtını arttırır. eozinofil üretimi.beta Aktivasyon IgA üretimi. timosit. B hücreler PMN. fibroblastlar HEDEF HÜCRE Virüsle infekte hücreler Tümör hücreleri Makrofajlar T hücreler FONKSİYON Antiviral aktiviteyi indükler. aktivasyon • Alfa-kemokinler: C-X-C kemokinler-bir amino asit aracılığı ile iki sisteine ayrılır ayrılır (IL-8. ateş T hücrelerin aktivasyonu PMN. normal T expressed and secreted. IP-10.İL: interlökin. epitelyem hücreleri. T hücreler ve sitotoksik lenfositlerin gelişimi B hücrelerin gelişimi. NK hücreleri aktifleştirir Hücresi imnüniteyi geliştirir Makrofajların aktivasyonu. NK : Natural killer. MIP : makrofaj inflamatuvar protein.beta • Interferon .

252 .

IL-4 (B hücre büyüme faktörü) ve IL-5 (B hücre diferansiasyon faktörü) salgılanır. bu etkilerini virüs ile infekte hücrelere karşı meydana getirirler. tuberculosiste karşı spesifik olan gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana gelir. bu parçalara antijen denir. yardımcı T lenfositleri ve B lenfositlerinin koordineli çalışmasına bağlıdır. Böylece bu antijene spesifik yardımcı T hücrelerde aktivasyon ve klonal proliferasyon gelişir. ancak. Antijen-class II MHC kompleksine yardımcı T hücrelerin spesifik reseptörleri bağlanır ve bundan sonra IL-2 (T hücre büyüme faktör). Örneğin infuenza virüs respiratuvar sistemde bir hücreyi infekte ettiğinde viral zarf glikoproteinleri infekte hücrenin yüzeyinde class I MHC proteinler yardımıyla görülürler. aktifleşmiş makrofajlara yardım ederler ve M. Bu faktörler B hücrelerini antijene spesifik antikor üretebilecek şekilde aktif hale geçirir. Antijen veya epitopları makrofajların yüzeyinde Class II majör histocompatibilite kompleksi (MHC) proteinleri aracılığı ile görülür. Antikor oluşumu genellikle helper T hücrelere bağlıdır. Humoral İmmün Sistem Antikor sentezi.SPESİFİK İMMÜN YANIT Hücresel immün sistem Bir bakteri konağa girer ve bir makrofaj tarafından yakalanırsa parçalanır. yüzeydeki Class II MHC proteinlerinde antijen görülür. Sitotoksik T lenfosit antijene spesifik reseptörleri aracılığıyla viral antijen-class I MHC protein kompleksine bağlanır. bakterilerin öldürülmelerini kolaylaştırmak için opsonizasyon yapması ve komplemanı aktifleştirmek olarak özetlenebilir (Şekil 6. Sitotoksik T lenfositler hücresel immün sistemin spesifik uygulayıcıdırlar. bakteri polisakkaridleri gibi bazı antijenler T hücrelerin yardımı olmaksızın B hücreleri aktif hale geçirebilmektedir. Antijen-Class II MHC kompleksi yardımcı T lenfositlerinin yüzeyinde bulunan antijene spesifik reseptörler tarafından algılanır.6) 253 . Aktifleşmiş yardımcı T hücreleri. makrofajlar. Aktifleşmiş B lenfositler prolifere olur ve yüksek miktarlarda immünglobulin (antikor) salgılayabilecek plazma hücrelerine dönüşürler (Tablo 6. bunların içinde en önemlileri interlökin-1 (makrofajlar tarafından salınır) ve interlökin-2 (lenfositler tarafından salınır) dir. bunlara T hücrelerinden bağımsız antijenler denmektedir. Antikorların etkisi toksin ve virüslerin nötralizasyonu. sonuçta interlökinler salgılanır.4). Makrofajların parçalama işleminden sonra. Ayrıca T helper hücreler tarafından salgılanan IL-2 bu hücrelerin klonlaşmasını ve çoğalmasını sağlar.

Kontakt dermatit Doku ve tümör rejeksiyonu Antikor yanıtının düzenlenmesi (yardım ve supresyon) AKTİF VE PASİF İMMÜNİTE Aktif immünite yabana antijen ile karşılaşma sonrasında indüklenen dirençtir. N. bazı aşılarda hafif bir hastalık (kızamıkçık aşısında). Bazı örnekler aşağıda verilmiştir. kuduz. Bu tip aşılar organizmada. aseton. kabakulak. Tüm bu şartlarda konak antikorlar aktifleşmiş yardımcı T ve sitotoksik T hücrelerinden oluşan bir immün yanıt oluşturur. • Canlı (atenüe) bakteri aşıları: BCG Verem Aşısı • Canlı (atenüe) virüs aşıları: Sabin tipi çocuk felci aşısı. kızamıkçık. kızamıkçık. Özellikle bazı atenüe virüs aşıları (örn. Aşağıda cansız mikrop aşılarına birkaç örnek verilmiştir. sessiz veya çok hafif seyirli bir infeksiyon oluşturarak doğal infeksiyona benzer nitelikte bir bağışıklık oluştururlar. mantar ve virüsler) Allerji. hastalandırıcılık özelliği (virülansı) ortadan kaldırılan veya virülansı yavaşlatılan mikroplardan hazırlanan bu aşılara canlı atenüe aşılar denir. etken mikrobun belirli bir parçasından (örneğin HBs Ag partikülleri. ultraviyole gibi etki veya maddelerle öldürülürler. Toksoid aşılar daha çok hümoral bağışık yanıt oluşturarak antikorlarla (= antitoksinlerle) koruma sağlarlar. kızamık. kızamık. bazılarında ise tamamen belirtisiz (çocuk felci aşısında) seyir göster. örn. canlı veya ölü mikroorganizmalar. Sarı ateş .3 0. Bu karşılaşma klinik veya subklinik infeksiyonu geçirmek. kabakulak gibi) tek bir doz ile ömür boyu bağışıklık sağlayabilirler.4 oranında formol eklenerek 37°C'de 3-4 hafta bekletilir) zehir etkisi giderilmiş.Tablo 6. Bakteri toksini saf olarak elde edilir ve daha sonra ısı veya formol ile muamele edilerek (%0. Aşı hastalığı da denen bu infeksiyon bazı aşılarda açıkça görülebildiği halde (BCG aşısında). Bu öldürülme veya inaktivasyon işleminde genellikle mikrop bütünlüğü ve antijenik yapı bozulmaz. Mikropların belirli bir kısmından hazırlanan aşılar: Bazı infeksiyon hastalıklarında. Yüksek ateş Otoimmünite Hücresel immünite (T hücreler) İnfeksiyona karşı konağı koruma (özellikle tüberküloz. fakat antijen yapısı bozulmamış toksoidler (anatoksin) aşı olarak kullanılır. örn. influenza (Grip) aşıları gibi. Dört çeşit aşı vardır. Canlı mikrop aşıları daha çok hücresel bağışık yanıt oluştururlar ve koruyuculuk süreleri de daha uzundur. Atenüe aşılar organizmaya çeşitli yollarla verilebilirler. meningitidis'in hücre duvar polisakkariti gibi) hazırlanan aşıların daha iyi koruyucu etki yaptığı araştırmalarla gösterilmektedir. • Cansız (ölü) mikrop aşıları • Canlı (atenüe) mikrop aşıları • Mikrop ürünlerinden hazırlanan aşılar • Biyoteknolojik aşılar Cansız (ölü) mikrop aşıları Çeşitli yöntemlerle öldürülmüş bakteriler ile inaktive edilmiş virüs aşılarıdır. Canlı (atenüe) mikrop aşıları Antijenik niteliği bozulmadan. fenol. onların antijenleri veya toksinleri ile aşılanmak şeklinde olabilir. • İnaktive virüs aşıları : Çocuk felci (Salk tipi). Bakteri veya virüslar laboratuvarlarda üretildikten sonra 1 cm3 sıvıda belirli sayıda mikrop olacak şekilde sulandırılarak ısı.4 T ve B hücrelerinin ana fonksiyonları Antikora bağımlı immünite (B hücreler) İnfeksiyona karşı konağı koruma (opsonizasyon. formaldehit. toksin ve virüslerin nötralizasyonu Allerji. 254 . Mikrop ürünlerinden hazirlanan aşılar Toksoid (Anatoksin) aşılar: Difteri ve tetanoz gibi bakteri toksinleriyle meydana gelen hastalıklardan korunmada kullanılan aşılardır.

influenzae b tipi kapsülüne difteri toksoidi ve N. kolera toksini. 255 . pestis ile çalışan laboratuar personeline uygulanır. Bakteri aşıları Çocukluk çağı aşıları DTaP • Tümüyle asellülerdir • B. Örneğin V. Asplenikler Streptococcus pneumoniae: 23 farklı Pnömokok suşundan hazırlanmış kapsül aşısı Sınırlı kullanımı olanlar Neisseria meningitidis • A ve C kapsül polisakkaridi ile hazırlanır • B serotipi enfeksiyonların önemli bir kısmından sorumludur.cholerae bakterisinde toksini kodlayan genin yok edilmesi gibi. elde edilen "aşı geni"nin taşıyıcı bir virusa (örneğin herpes viruslara) rekombine edilmesidir.Biyoteknolojik aşılar Aşılamada bazı sorunların yaşandığı infeksiyon hastalıklarında. HIB H. ancak sialik asit yapılı kapsülü immunojen değildir • Salgınları sırasında antibiyotik profilaksisi de uygulanır • Askerlere rutinde kullanılır Salmonella typhi (ty21 a) • Endemik alanlara seyahat edenlere uygulanan attenue bakteri aşısıdır. Örneğin Hepatit B virüsünün yüzey antijenini (HBsAg) kodlayan gen bir maya hücresine aktarılarak çokça elde edilir ve aşı olarak kullanılır (Rekombinant HBV aşısı). Sorudaki sıklardan polisakkarit izolasyonu ve purifikasyon yöntemi ile viral aşıları hazırlama tekniği yukarıda da anlatıldığı şekilde viral aşıları hazırlamada kullanılan yöntemler değildir. pertussis içeriği • Pertussis toksoidi • ± Flamentöz hemaglutinin • ± Pertactin (Adhesin) • Difteri toksoidi • Tetanoz toksoidi DTP DTaP ile aynıdır. • Sentetik peptid aşıları: Bu teknikle. böylece infantlara uygulanabilir. orada bol miktarda sentezlettirilirler. daha etkili ve yan etkileri daha az olan aşıların elde edilmesi için yeni. aminoasit sıralaması belirlenir ve bu proteinler laboratuvarda sentetik olarak sentezlettirilirler. bağışıklıkta etkili olan proteinlerin. ancak pertussis komponenti ölü bakteri içerir. streptokok M proteini aşıları gibi. moleküler biyoteknoloji kullanılmaktadır. biyoteknoloji ile patojen mikroplardaki virulans genleri yok edilerek "avirulan mutant" suşlar ile atenüe aşılar hazırlanabilmektedir. toksin yoktur. meningitidis dış membranı konjuge edilmiştir. Rekombinant DNA tekniğinin bir başka uygulaması. Yersinia pestis • İçinde F1 antijen bulunan ölü bakteri aşısıdır • Endemik alanlarda askerlere ve Y. • Anti idiotip aşılar: Antikorlar aracılığı ile gerçekleştirilen yeni bir aşı tekniğidir. Bu tekniklerle hazırlanan aşılar: • Rekombinant DNA aşıları: Bu teknikle mikropların bağışıklıkta etkili olan proteinlerini kodlayan genleri ayırdedilir ve bu genler bir taşıyıcı hücreye aktarılarak. Örneğin. • Mutant aşılar: Canlı mikrop aşıları hazırlanırken uygulanan eski virulans azaltma yöntemleri yerine.

İkinci doz en geç beklenen doğum tarihinden 2 hafta önce yapılmalıdır. Difteri.Bacillus anthracis • Purifiye proteinlerin supernatantından hazırlanır • Askerlere ve risk altındakiler uygulanır BCG • Attenue M. Pasif immünite başka konakta hazırlanan antikorlara bağlı olarak gelişen dirençtir. Anneden geçen antikorlar bebeği 1-2 ay kadar hastalıktan korur. Passif immünizasyonunun başlıca avantajı uygun miktarda antikoru verebilmektir. Diğerleri için teratojenik etki gösterilememiştir. kızamıkçık. Ayrıca başka canlı türlerinde hazırlanan antikorların kullanımı ile hipersensitivite reaksiyonları meydana gelebilir. Pasif immünitenin diğer bir formu ise anneden çocuğa plasenta yoluyla geçen IgG ve enzirme yoluyla yenidoğana geçen IgA antikorlarıdır. İlk doz ile ikinci doz arası uzun tutulmalıdır. Başlıca dezavantajı ise yavaş gelişmesi. BCG'nin. botulizm gibi enfeksiyonlara karşı hazırlanan antitoksin çok kısa bir sürede bol miktarda toksini inhibe edebilir.5). Tablo 6. kabakulak. Aktif immünitenin başlıca avantajı uzun süreli kalıcı olmasıdır (Tablo 6. Bunun yanında rabies. Bu durumda antitüberkülo ilaçlar verilir. dezavantajı ise kısa yarı ömürleridir. Kızamıkçık aşısının teratojenik etkili olması yüksek bir olasılıktır.5 Aktif ve pasif immünitenin özellikleri Mediatörler Aktif immünite Pasif immünite Antikor ve T hücreler Antikorlar Avantajları Uzun süreli (yıllar) Anında etki Dezavantajları Yavaş başlangıç Kısa süreli (aylar) Gebelik ve aşılar Gebelikte kural olarak canlı virüs aşılarının (kızamık. • Kızamıkçık aşısından sonraki üç ay içinde gebe kalınmaması gerekir. zararlı etkisi gösterilmemişse de gebelikte yapılması tavsiye edilmez. özellikle primer yanıtın zayıf olmasıdır. tetanoz. Fakat pahalıdır. Gebelikte aşılar Tehlikesizce uygulanabilecek aşılar • İnfluenza • Pnömokok • Tetanoz • HBV • İPV (Salk) • Kuduz (HDCV) • Kolera • İmmünglobulinler (spesifik ve nonspesifik) 256 . Zorunlu durumlarda (salgınınlarda bulaşma riski yüksek ise) annelere gebeliğin üçüncü ayından sonra oral polio aşısı (Sabin) yapılabilir. • İnaktive polio (Saik) aşısı her zaman yapılabilir. hepatit A ve hepatit B gibi virüslere karşı hazırlanan antikorlar inkübasyon periyodunda viral multiplikasyonunu önleyebilir. Çok zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır Tetanoz aşısı gebelikte iki doz şeklinde yapılır. polio) teratojenik olabileceği düşüncesi ile yapılması önerilmemektedir. İlk doz gecikmiş ise iki doz arasındaki aralık1 aya kadar indirilebilir. Boğmaca aşısının teratojenik ekisi yoktur fakat erken doğuma neden olur. İlk dozun gebeliğin erken döneminde yapılır. bovis suşlarıdır • Pulmoner tüberkülozdan korumaz ancak yayılmayı önler. Gebe kadınların çocuklarına aşı yapılmasının teratojenik etkisi gösterilememiştir.

Buradaki amaç kısa sürede pasif immüniteden faydalanmak.Ancak riskli durumlarda uygulanan aşılar • Difteri • Meningokok • Boğmaca • OPV • Kuduz (Semple) Kesinlikle uygulanmayan aşılar • Kızamık • Kızamıkçık • Kabakulak • Su çiçeği Pasif-aktif immünizasyon aynı anda uygulanabilmektedir. Karaciğerdeki sentez mikroorganizma ile karşılaşan makrofajlar tarafından salınan IL-1. bu nedenle mikroorganizmaların tanısında diagnostik test olarak kullanılabilir.6) (Şekil 6. kuduz ve hepatit B'de uygulamalar verilebilir Akut faz yanıtı C-reaktif protein ve mannozbinding protein gibi değişik plazma proteinlerinin miktarının çok artmasıdır. TNF gibi bazı sitokinler tarafından indüklenir. Bu proteinler karaciğer tarafından sentezlenirler ve mikroorganizmalara ve doku yıkımına karşı bir nonspesifik yanıt oluştururlar. Bir antijen ile antikor arasındaki etkileşme çok spesifiktir.7). IL-6. Bazı akut faz proteinleri bakteri yüzeyine bağlanarak komplemanı aktifleştirir ve bakterinin ölümüne sebep olur (Tablo 6. 257 . Örnek olarak tetanoz. ardından daha sonra gelişecek olan aktif immüniteden uzun süreli olarak yararlanabilmektir.

Antijenik determinantları (epitoplar): Epitoplar antijenler üzerinde bulunan antikor ile reaksiyona girmeyi kolaylaştıran küçük kimyasal gruplardır. İmmünojenik olabilmek için önemli şartlardan birisi molekülün yabancı olmasıdır. Haptenler univalandırlar ve multivalan antijenler gibi B hücreleri aktifleştirmezler.6 Akut faz yanıtı Organ veya hücre tipi Hipotalamus Beyin Hipofiz Otonom sinir sistemi Karaciğer Etkisi Prostaglandin sentezi yoluyla ateş Somnolans. yolu ve verilme zamanı: Adjuvanlar bir immunojenin immün yanıtını arttırırlar. bazı önemli farklılıkları vardır. proteinaz inhibitörleri. Hapten kendisi immünojenik olmayan ancak spesifik antikor yanıtı oluşturabilen bir moleküldür. Haptenlerin bu özelliği MHC proteinlerine bağlanamamalarından kaynaklanmaktadır. bunların da altında olan amino asitler ise immunojenik değildir. Antijenin dozu. Birçok ilaç ve dermatit etkeni olan bitki yağı katekol bir haptendir. salınımı ve aktivasyonu artar Sitokin sekresyonu blastogenez spesifik antijene bağlı yanıt Antimikrobik defanstaki yeri Mikrobiyal replikasyonun inhibisyonu Kasların gevşemesi ve uyuma adaptif yanıt olabilir Adrenokortikoidler vücudun strese uyumunu sağlar inflamasyona kardiovasküler ve pulmoner adaptasyon infeksiyona generalize metabolik adaptasyon. seruloplazmin. Yabancılık: Normal şartlarda organizmalar kendilerine ait olan antijenleri tanırlar ve onlar immonojenik değildir. nonspesifik opsoninler. üretimi. 1. amyloid A proteini. inflamasyon aracılığı ile gelişen doku yıkımının azaltılması İskelet kasları Fibroblastlar Endotel hücreleri Kemik iliği Lenfositler immün sistem hücreleri tarafından protein sentezi için substrattır Yara iyileşmesi inflamasyon alanına lökositlerin akışına yardımcı olur Pyojenik infeksiyonlarda efektör hücrelerdir Antimikrobiyal immün yanıt ANTİJENLER Antijen antikor yanıtı oluşturabilen moleküllerdir. 5. fibronektin. haptenlerde olduğu gibi. Böylece haptenler ne primer ne de sekonder yanıt oluşturmazlar ancak bir taşıyıcı proteine kovalent bağ ile bağlanırlarsa antijenik özellik kazanırlar.Tablo 6. Bazı aşılarda adjuvan olarak alguminyum hidroksit veya lipidler bulunurlar. haptoglobulin) yükselir Proteolizis böylece dolaşım sistemine serbest aminoasidler salınır. Molekül ağırlıkları 10000 altında olanlar zayıf immunojeniktirler. Oysa. MHC proteinleri tarafından sadece polipeptidler sunulabilirler. Molekül büyüklüğü: En etkili immunojenler yüksek molekül ağırlıklı (özellikle 100 000 üzerindekiler) proteinlerdir. Hapten gibi bazı küçük moleküller ise başka moleküllere bağlandıkları zaman immunojenik özellik gösterebilirler. Haptenler küçük moleküllerdir. Antijenlerin çoğu birçok determinanta sahiptir ve bunlara multivalan denir. komplemanlar. 2. 258 . TSH salınımı Nörotransmitterlerin salınımı Albumin sentezi düşer Akut faz proteinleri (fibrinojen. haptenler polipeptid değildirler. Fakat çoğu zaman aynı amaçla kullanılmaktadırlar. Proliferasyon kollajen sentezi Aktivasyon sitokin sekresyonu adhezyon Nötrofillerin. Genelde bir determinant düzenli 5 aminoasit veya şeker'den oluşur. çünkü helper T hücrelerini aktifleştirmezler. LPSbinding protein. Haptenler immünojenik değildir. Karışık kimyasal yapı: iki veya üç farklı aminoasit içeren bazı heteropolimerler homopolimer aminoasitlerden daha fazla immunojeniktirler. Bunlar kimyasal yapı olarak immunojenden farklıdırlar ancak nonspesifik olarak immünreaktif hücreleri aktifleştirirler veya immunojenin yavaş yavaş ortama salınmasını sağlarlar. 4. Bunun yerine kullanılan immünojen ise immün sistemde yanıt oluşturabilir moleküllerdir. CRP. ancak bazen yüksek molekül ağırlıklı nükleikasitlerde hapten özelliği gösterebilirler. 3. Bir molekülün immünojenliği aşağıdaki faktörlere bağlıdır. endorfinlerin salınımı ACTH.

Tablo 6. Yenidoğanda antikorlar genellikle anneden plasenta yoluyla geçen IgG antikorlarıdır. Bu düzenleyici T hücre sayısının azalmasına bağlı olarak. Kolostrum özellikle IgA olmak üzere antikor bulundurur ve bu da çocukları değişik respiratuvar ve intestinal infeksiyonlardan korur. otoreaktif T hücre proliferasyonuna bağlıdır. fakat timus içinde farklılaşırken bu glikoproteinler yüzeyde görülürler. Bu genellikle konjenital infeksiyon lehinedir (örneğin Sy'de Treponema pallidum'a karşı).YAŞ VE İMMÜN YANIT İmmünite yaşamın başında ve sonunda (yenidoğan ve yaşlılar) sınırlıdır. IgG ve IgA doğumdan kısa bir süre sonra yapılmaya başlar. Oysa çocukluk döneminde polisakkarid antijenlere karşı yanıt zayıftır S. Yenidoğandaki immün yetersizliğin sebebi bilinmemektedir ancak T hücre fonksiyonlarının yetişkinlere göre çok düşük olduğu tesbit edilmiştir. Fetusta bazen IgM yanıtı gelişebilir. Kök hücreler eritroid. Otoimmün hastalık sıklığı yaşlılarda artmıştır. IL-5 ve IFN gama sentezi Hücresel immünite etkisi Timusta olgunlaşma Bursa veya onun eşdeğeri organlarda olgunlaşma T hücre Var Yok Var Var Yok Var Var Var Var Yok B hücre Var Var Yok Var Var Yok Yok Yok Yok Var 259 . Embriyonik gelişme süresince kan hücreleri fetal karaciğer ve yolk sak'ta yapılır. İmmün yanıtı meydana getiren hücreler İmmün hücrelerin orijini İmmünolojik yanıt başlıca lenfoid hücreler ile meydana gelir. Bazı protein antijenlere karşıda yanıt iyidir böylece poliovirus immunizasyonu 2 aylıkken başlayabilir. Yaşlılarda immünite genellikle düşüktür.7 T ve B hücrelerin farkları Bulgular Yüzeyde antijen reseptörleri Yüzeyde IgM Yüzeyde CD3 proteinleri Spesifik antijenlerle karşılaştığında klonal artış immunglobulin sentezi Antikor sentezinin düzenlenmesi IL-2. Bazı antijenlere karşı düşük IgG yanıtı. zayıf T hücre ve zayıf gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonu gözlenebilir. myeloid ve lenfoid seri hücrelere farklılaşır. pneumoniae gibi bazı mikroorganizmalara karşı aşılama 18-24 aylık oluncaya kadar yapılmamalıdır. Başlangıçta CD4 ve CD8 negatif olan (double negatif) stem hücrelerde ilk olarak CD4 ve CD8 beraber pozitifleşir (double pozitif). T hücrelerinin B hücrelerine oranı yaklaşık olarak 3:1 dir. CD4 ve CD8 molekülleri yoktur. Double negatif ve double pozitif hücreler timusun korteksinde lokalize iken single pozitif hücreler medullasında bulunurlar. IL-4. eğer üzerinde MHC I proteinleri varsa CD8 hücre halini alır. Double pozitif hücre eğer üzerinde MHC II proteinler varsa CD4 pozitif hücre halini alır. Stem hücrelerin antijen reseptörleri ve yüzeylerinde CD3. Daha sonra bunlar timusu terk eder. daha sonra CD4 veya CD8'in ikisinden birisi pozitif kalır. Daha sonraki gelişme ise lenfositlerin T ve B hücreler olarak farklılaşmasıdır (Tablo 6.7). Postnatal dönemde ise kök hücreler (stem celi) kemik iliği kaynaklıdır. Maternal antikorlar ilk 3-6 aydan sonra çok azalır ve çocuklar infeksiyon açısından çok riskli bir grupturlar. T hücre prekürsörleri timus içinde farklılaşır.

Timus içinde. B hücre prekürsörleri kemik iliğinde farklılaşırlar. CD8.95 ve adp2 yüzey moleküllerini meydana getirir. timus eğitimi denilen bu süreç sonrasında her double pozitif T hücre farklı spefisik bir antijen reseptörü sentezler. MHC Class I ve MHC Class II bunları içerir İntegrin familyası alfa ve beta zincirli moleküllerin heterodimerik yapılarını içerir. her biri kendine has zinciri içerirler. Bunların bir kısmı diğer lökositler üzerinde de bulunabilir. CD2. birçok glikosaminoglikan (GAG) bağlayan (örneğin. Selektinler (CD62.CD4. CD3. Bu kombinasyonlar lenfosit fonksiyon antijenleri olan LFA-1. B hücrelerin klonal delesyon alanları timusta değildir. Mac-1 (CR3). Lenfositler yüzeylerinde farklı familyalardan yüzey reseptörleri taşırlar. p150. zinciri bulunurken. CD11c veya ad ile birlikte p zinciri olarak CD18'İ kullanırlar. chondrotin sülfat için). Membran glikoproteinleridir (CD43) Proteoglikanlar. P2-integrinler CD11a. ve ekstrasellüler matrik yapıların bağlanması için (tipik olarak hyaluronik asit) alanlar içerir. CD11b. Bunların her birinde aynı . bilinmeyen bir yerde gerçekleşir. Bunların dışında diğer diğer familyalar • Tumor nekroz faktör (TNF) ve nerve grovth factor (NGF) reseptör ailesi 260 . CD28. asla timusa gitmezler. Majör familyalar • İmmunglobulin superfamilyası • İntegrin familyası • Selectinler • Proteoglikanlar İmmunglobulin superfamilyası adından da anlaşılacağı gibi yapısal olarak immunglobulinlere benzer. İkinci aile olan beta1 integrinler ise beta zinciri olarak CD29'u kullanırlar. T hücreler bu şekilde milyonlarca antijene karşı farklılaşırlar. tipik olarak CD44. E. L ve P) lökositler üzerinde bulunur ve endotel hücreleri ile trombositleri (E ve P) aktifleştirirler.

261 . lenfoid seriden oluşan T hücreler. (örneğin. Makrofajlar. B hücreler ve NK hücrelerden farklı olarak miyeloid prekürsörden farklılaşır. Makrofajlar fagositoz ve antijen tanıma fonksiyona sahiptir. Yüzeylerinde CD16 ve CD56 reseptörlerini taşırlar (Şekil 6. Virüs ile infekte veya tümör hücrelerini MHC class I veya class II proteinleri ile sunulmaksızın tanır ve öldürürler. timusa gitmezler.• C tip lektin superailesi • Yedi transmembran segmentli reseptörlerin ailesi (tm7) • Tetraspaninler. Antikora bağımlı hücresel sitotoksisiteden sorumludur. CD20) Doğal katil (NK) hücreler büyük granüllü lenfositlerdir (LGL).9). antijen reseptörleri taşımazlar ve CD4 veya CD8 proteinleri bulunmaz. Olgunlaşmak amacıyla timusa gitmezler ve antijen reseptörleri taşımazlar. dört membran spanning segmentli (tm4) superailedir. Yüzeylerinde yardımcı T hücrelere antijen sunma rolünü üstlenen MHC class II proteinleri bulundurur.

IL-2 CD4 ve CD8 hücrelerini aktifleştirir. CD4 lenfositler helper fonksiyonunu görürler. Th-1 hücreler IL-2 ve gama interferonun yardımıyla gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonundan (Şekil 6. CD4 ve CD8 T hücreler : Timus içinde muhtemelen dış kortikal epitel hücrelerinde. Regülatör fonksiyonu interlökinler aracılığı ile yardımcı (CD4) T hücreleri tarafından gerçekleştirilir.T hücreler T hücreler başlıca regülatör ve efektör olarak adlandırılan iki ana yapı üzerinde birçok önemli fonksiyona sahiptirler. özellikle timus medullasında. Th-2 hücreler ise IL-4 ve IL-5 yardımıyla B hücre aktivasyonundan sorumludurlar (Şekil 6. allografleri ve virüs ile infekte hücreleri öldüren sitotoksik (CD8 pozitif) hücreler gerçekleştirir.8). IL12 Th-1 hücreleri arttırır (Tablo 6. Matür T hücreler CD4 veya CD8 yüzey reseptörlerinden birini bulundururlar. tonsillerde ve kanda bulunurlar. timosinler ve timopoietinler gibi timus hormonlarının etkisiyle T hücre progenitorlerinden farklılaşırlar.12). Bu fonksiyonlar CD4 hücrelerin 2 ayrı gruba ayrılması ile meydana gelir. Th-1 ve Th-2 hücreler arasında ayarlamayı yapan önemli bir mediatör makrofajlar tarafından salgılanan IL-12'dir. ancak her ikisi birden bulunmaz. Diğer önemli regülatör ise Th-2 üretimini inhibe eden gama interferondur. CD4 ve CD8 gibi glikoproteinler bulundururlar. Bunlar B hücrelerinin antikor üreten plazma hücreleri haline gelmelerine. Bu hücreler CD3. CD8 T hücrelerin aktif sitotoksik T hücreler haline gelmelerine ve makrofajların gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonları göstermelerine yardımcı olurlar. Örneğin yardımcı T hücreleri tarafından yapılan IL-4 ve IL-5 B hücrelerinden antikor üretimine yardımcı olurlar.11). 262 . Tüm T hücreler CD3 reseptörlerini yüzeylerinde taşırlar (T hücre reseptörü). T hücreler üzerlerinde bulunan yüzey proteinlere göre iki ana kategoriye ayrılırlar. gama interferon ise intrasellüler organizmalara karşı gelişen gecikmiş tip hipersensitivite'den sorumlu makrofajları aktifleştirir. Efektör fonksiyonunu ise başlıca tümör hücreleri. CD4 T hücreler periferik hücrelerin yaklaşık olarak %65'ini oluştururlar.

CD8 T hücreler sitotoksik fonksiyondan sorumludur ve özellikle virüs ile infekte hücreler. Bu birleşmeye başka proteinlerin birleşmesi de eklenebilir.12). Bu kompleks yapı makrofajların yüzeyine çıkar ve CD4 pozitif helper hücrelerin reseptörlerine sunulur. Virüs ile infekte hücrelerde de aynı olaylar meydana gelir. Bunlardan birincisi hücreden salınan perforinlerin hedef hücrenin membranında delik açması iledir veya apoptozis denilen programlanmış konak hücre ölümüdür. 263 . ancak farklı olarak class I proteinler kompleks oluştururlar. Makrofajlar en önemli APC hücrelerdir. Öldürme işlemini iki yöntemle yaparlar. T hücrelerin aktivasyonu (Şekil 30): Helper T hücrelerin aktivasyonu makrofajlar gibi antijen sunan hücrelerin (APC) yüzeylerindeki kompleks yapıyı (Antijen + Class II MHC protein) tanımalarına bağlıdır. tümör hücreleri ve allograft hücrelerin öldürülmesinden sorumludur. dalaktaki dendritik hücreler ve derideki Langerhans hücreleri de yüzeylerindeki Class II proteinler vasıtasıyla APC özelliği gösterirler. Bu yapı da CD8 pozitif sitotoksik hücrelerin reseptörleri tarafından algılanır (Şekil 6. Aktivasyon olaylarında birinci adım antijen için spesifik olan T hücre reseptörünün (TCR) antijen ile birleşmesidir. Örneğin. TCR ile antijen birleşmesi sırasında CD4 protein MHC Class II proteini ile birleşir. ancak B hücreler. Makrofajlar tarafından salgılanan IL-1 etkili yardımcı T hücre aktivasyonu için gereklidir. hem CD4 hem de CD8 hücrelerin yüzeylerinde bulunan LFA-1 proteinleri APC hücreleri yüzeylerindeki ICAM-1 proteini ile birleşir. Makrofajların sitoplazmasında yabancı protein küçük peptidlere ayrılır ve MHC class II proteinler ile birleşir.

264 .

265 . IL-6 ve IL-10 üretimi Hücresel immünite ve gecikmiş tip hipersensitiviteden sorumluluk Başlıca antikor üretiminden sorumlu IL-12 ile stimülasyon IL-4 ile stimülasyon Th-1 hücre Var Yok Var Yok Var Yok Th-2 hücre Yok Var Yok Var Yok Var Helper T hücrelerin tam olarak aktifleşebilmesi için bir kostimülatöre ihtiyaç vardır. Eğer T hücre reseptörleri antijen ile birleşirse (epitop) kostimülatörler meydana gelmez ve anerji denilen cevapsızlık durumu meydana gelir. Bunlarında MHC proteinleri tarafından sunulmuş olması gerekir. Anerji epitoplar için spesifiktir. T hücreler sadece polipeptid antijenleri tanırlar. Bu olaya MHC restriction denilir. effektör ve memory fonksiyonlarının işleve geçirilmesini sağlar. Eğer bu birleşme gerçekleşir ise helper T hücrelerden IL-2 salgılanır ve bu hücrelerin regulatuar.8 T helper hücrelerin özellikleri Fonksiyon IL-2 ve gama interferon üretimi IL-4. Bunlardan biri APC üzerindeki B7 proteini ile helper T hücrelerin yüzeyindeki CD28 proteininin birleşmesidir. IL-5.Tablo 6. bir epitopa karşı gelişen anerji diğerlerini etkilemez.

Bunlar CD8 pozitif sitotoksik T hücreleri aktive etmezler. örneğin. çünkü virüs hücre içinde replike olmadığı için viral epitoplar class I MHC proteinleri tarafından sunulmaz. Böylece yoğun sitokin salgılanması olur ve hastanın kliniği ağırlaşır. polisakkaridler. T hücrelerin sadece peptid tanıyan antijen reseptörlerinden farklı olarak. Bunun önemli bir istisnası ölü viral aşılardır. viral proteinler. bazıları da IgD tipinde.Şöyle bir genelleme yapacak olursak. Sitotoksisite: Sitotoksik yanıt virüs ile infekte olmuş hücreler. T hücrelerinin fonksiyonları Gecikmiş tip hipersensitivite: Bu reaksiyon hücre içi yaşayan bazı bakteri ve mantarlara karşı gelişir. Örneğin toksik şok sendromu toksini antijen sunumu olmaksızın direk olarak APC'Ierin class II MHC proteinleri ile T helperlerin TCR'lerini nonspesifik olarak birbirine bağlar. bakteri proteinleri sunarlar. B hücreler plazma hücrelerine dönüşür ve immunglobulin salgılarlar. Antikorlar B lenfositler yüzeylerinde IgM tipinde. yüzey immunglobulinleri (IgM ve IgD) ile antijenlerle direkt ilişkiye girerler. Antijenler için T hücre reseptörü CD3 proteinleridir. Antijenler T hücrelerde olduğu gibi B hücrelerde class II MHC proteinleri yoluyla sunulmazlar. tümör hücreleri ile graft rejeksiyonunda meydana gelir. MHC class II proteinleri ise fagosite edilmiş ekstrasellüler mikroorganizmaları. Süperantijen Stafilokok ve Streptokokların antijenleri gibi bazı proteinler süperantijen özelliği gösterir. Gama interferon. B hücreler immunglobulinlerin Fc kısmı için ve bazı kompleman komponentleri için de yüzey reseptörleridir. Bunlar antijenler için spesifik birer reseptördürler. Makrofaj activating faktör (MAF) ve Makrofaj migrasyon inhibitör faktör (MİF)' in bu oluşumda rolleri olduğu bilinmektedir. B hücreler. örneğin. Bazı retrovirüsler ile CMV ve EBV'nin de süperantijen özelliği gösterdiği bulunmuştur. Makrofajlar ve CD4 hücreler rol oynarlar. Normal şartlarda bir antijen ile bir T helper aktifleştirirken. class I MHC proteinleri endojen kaynaklı antijenleri. B hücreleri peptidler. Bunun sonucunda T hücrelerinden IL-2 ve makrofajlardan IL-1 salgılanır (Şekil 6. 266 . süperantijenler birden çok T helper'ı aktifleştirir. Bir antijen B lenfositler ile ilişkiye girince. B hücrelerinde antijen bulunduğu zaman helper T hücreleri ile yüzeylerinde bulunan class II MHC proteinleri ile ilişki kurarlar. immunglobulinler taşırlar. Bu interlökinler toksinler tarafından oluşturulan Stafilokok infeksiyonlarının temelini oluşturur.16). nükleik asidler ve penisilin gibi antijenleri tanıyabilecek farklı birçok yüzey reseptörlerine sahiptirler.

Antikor oluşmasının birinci basamağı antijenin makrofajlar tarafından fagosite edilmesi ve bunların T hücrelerine sunulmasıdır. Basit bir antikor molekülü γ şeklindedir ve birbirlerine disülfid bağları ile bağlı iki H iki L tipi zincir taşır (Şekil 6. L ve H zincirleri değişebilir (variabl) ve sabit (constant) bölümlerden oluşur. Hafif zincirler Kappa (K) ve lambda (λ) olarak iki tipte bulunmasına rağmen her bir immungulobulin bunlardan sadece birini bulundurur. epsilon (ε) olmak üzere farklı yapıdadır. alfa (α). İmmunglobulinler (Şekil 6. Aktifleşmiş T hücreler B hücreleri ile ilişkiye girer. İlişkiye girilen B hücreler plazma hücrelerine döner ve spesifik antikorları salgılarlar.18) IgG: iki H iki L zinciri vardır (H2L2). mu ((µ). Ağır zincir her bir immunglobulinde gamma (γ). 267 . sabit alan ise biyolojik aktivitelerden sorumludur. H zincirin amino terminal ucu antijen bağlar. Değişebilir alan antikor yakalama. Papain gibi pretolitik enzimler ile muamele edilirse antikor menteşe bölgesinden (hinge region) parçalanır. delta (δ). Antikor yapısı ve fonksiyonu Plazma proteinlerinin yaklaşık olarak %20 kadarını antikorlar oluşturur. karboksi terminal ucu ise Fc bölgesidir. Bütün immunglobulin molekülleri hafif ve ağır polipeptid zincirlerinden oluşur.17). iki antijen bağlama alanı olması nedeniyle divalent olarak isimlendirilir.

plasentayı geçebilen tek antikordur ve böylece yenidoğanda tespit edilebilen en önemli antikordur. kapsüllü bakterilere karşı defansta önemli yeri vardır. kapsüllü bakterilere etkili Yarılanma: 7 gün (diğerleri: 20-21) En güçlü kompleman uyarıcı (IgM) Protein A ile bağlanmaz Komplemana bağlanmaz IgG sekonder yanıtın antikorudur.lgG1 lgG4 olmak üzere 4 alt sınıfı vardır. Tablo 6. lgG2 polisakkarid antijenlere karşı direk etki gösterir.9 Ig G alt grupları Ig G2 lgG3 lgG3 Ig G3 Ig G4 Plasentadan en az geçen. lgG1 total IgG'lerin %65'idir.5 IgA1 α1 160 2.5 IgD δ 184 0. Tablo 6.10 İmmünglobulınlerın özellikleri IgM Ağır zincir Moleküler ağırlık Erişkinde serum seviyesi mg/ml Fonksiyon Nötralizasyon Opsonizasyon NK hücresine duyarlık Mast hücresine duyarlık Kompleman sisteminin aktivasyonu Özellikleri Epiteli geçebilme Plasentaya geçebilme Ekstravasküler alana difüzyon + +/+++ +++ + +++ ++ +++ +/+++ +++ (dimer) ++ (mono mer) + + +++ ++ +++ ++ + +++ ++ + +++ ++ ++ ++ + ++ + + ++ + +++ µ 970 1.5 IgE ε 188 0.0000 5 268 .03 IgG1 γ 146 9 lgG2 γ2 146 3 lgG3 γ3 165 1 IgG4 γ4 146 0.0 lgA2 α2 160 0.

IgM: Erken immun yanıtın antikorudur. Serumda bulunan IgM birbirine J zinciri ile bağlı 5 H2L2 ünitesinden oluşmuştur. Pentamer yapının total 10 tane antijen bağlama alanı vardır. Fetus'da ancak infeksiyon var ise bulunur. IgA: Süt. IgA serumda monomerik yapıdadır. tükrük. Birbirlerine J zinciri ile bağlı iki adet H2L2'den oluşmuştur.19). kompleman bağlama ve antijen antikor reaksiyonlarının en etkili immunglobulinidir. Serumda eser miktarda bulunur. IgE: Fc kısmı mast hücreleri ve bazofillerin yüzeyindeki reseptörlere bağlanır. intestinal ve genital sekresyonlarda bulunan immunglobulindir. IgD: Bazı B lenfositlerin yüzeyinde antijen reseptörü olarak görev yapar. Serum IgE tipik olarak helmint infeksiyonlarında yükselir. gözyaşı ile respiratuvar. Bakteri ve virüslerden mukozaları korur. 269 . Monomerik IgM B hücrelerinin yüzeyinde bulunur (Şekil 6. IgA dimer molekülleri sekretuvar komponent denilen antikorun mukoza epitel hücrelerine geçişini kolaylaştıran protein taşırlar. Aglutinasyon. Bu bağlanma ile antijen antikor kompleksinin tetiklediği anafilaktik reaksiyonları meydana getirir.

Antikorlar antijen ile doğrudan ilişkiye girebilir ancak T hücre reseptörleri antijen sunan hücrelerin MHC molekülleri tarafından sunulan antijenlere afinite gösterir. HLA-B ve HLA-C genleri tarafından kodlanır. HLA (Human lökosit antijen) olarak da bilinen MHC genlerinin en önemlileri class I ve class II MHC proteinlerini kodlar. Class I molekülleri tüm çekirdekli hücrelerde bulunur (Şekil 6. IgG'de ise belirli bir yükseklik vardır. Yanıtın şiddeti primer yanıttan sonra meydana gelen memory hücrelerinin miktarına ve duyarlılığına bağlıdır. Serum antikor konsantrasyonu birkaç hafta devam eder ve sonra düşer. Class I proteinleri HLA-A. IgM çok az yükselir. T hücre reseptörleri antikorlardan farklıdır. MHC insanlarda 6. (Şekil 6. Majör histocompatibilite kompleksi (MHc) MHC moleküller protein antijenlere bağlanır ve bunları T hücrelere sunarlar. Antikor yanıtı IgM olarak başlar bunu IgG. 270 .20). Sekonder yanıt: Primer yanıttan aylar veya yıllar sonra aynı antijen ile karşılaşıldığında antikor yanıtının daha hızlı ve daha yüksek olduğu görülür.Antikora Bağlı Hümoral İmmünite Primer yanıt: Bir kişi antijen ile ilk karşılaştığında antijenin veriliş yoluna. IgA ve diğerleri izler.21). kromozom üzerinde lokalizedir. dozuna ve tipine bağlı olarak günler veya haftalar içinde antikor gelişir.

C4a ve C5a mast hücrelerinin degranülasyonunu sağlarlar. DQ ve DR bölgeleri vardır. İmmünglobulin sentezinde artış: C3b komponenti immünglobulin sentezinde artış sağlar. Bu proteinler makrofajlar. 2. 5. Majör biyolojik etkileri (Şekil 16. Kişiler kendi genlerini anne babalarından alırlar. 271 . Sitoliz: C5b6789 kompleksinin hücre yüzeyine oturması ile bakteri. Kompleman proteinleri karaciğer ve fagositer hücreler tarafından üretilir. B hücreler ve diğer antijen sunan hücrelerde bulunur. Kompleman sistemi Serum ve membran yüzeylerindeki birtakım proteinlerdir. Opsonizasyon: Hücreler.Class II proteinleri ise HLA-D alanında kodlanır. 56C'de inaktive edilebilir (bu ısıda immunglobulinler inaktive edilemez) Kompleman komponentlerinin birçoğu proenzimlerdir. Anafilotoksinler: C3a. Diğer hücrelerde ortaya çıkması interferon tarafından indüklenebilir. Mediatörlerin salınımı ile vasküler permeabilite artar ve düz kaslarda kasılma meydana gelir. 4. Böylece toplumda birbirinden çok farklı MHC genleri bulunur. 3. Çünkü bir çok fagositer hücrenin yüzeyinde C3b reseptörleri bulunur. Aktivasyon başlıca iki yolla olur (Şekil 6. Kemotaksis: C5a nötrofillerin hareketlerini stimüle eder.23). Isıya duyarlıdır. Bu bölgeninde DP.22). 1. Aktivasyon antijen-antikor komplekslerine veya bazı nonimmunolojik moleküllere bağlıdır. antijen-antikor kompleksleri ve diğer partiküller C3b'nin varlığında daha iyi fagosite edilebilirler. MHC genleri polimorfizm gösterir. eritrosit ve tümör hücreleri gibi hücrelerin lizisi meydana gelir.

272 .

Allograft red: immünsupressif ilaçlar alınmadıkça meydana gelecek red olaylarına allograft reaksiyon denir. 2 ve 3 alt sınıfları aktifleştirebilirken. C2 eksikliğinde ciddi piyojenik bakteri enfeksiyonları. IgG'lerin IgG 1. D ve proper-din aracılığı ile C3bBb'ye ayrılır. Antijen-antikor kompleksi C1s'i aktifleştirir. Bunlarla meydana gelen C3bBbC3b. Bunun etkisi ile C5'den C5a ve C5b meydana gelir. Akut allograft reaksiyonda yabana dokunun vaskülarizasyonu başlangıçta normaldir ancak 11-14 günler arasında dolaşım bozulur ve mononükleer infiltrasyon gelişir. Transplantasyon Daima tercih edilen otograft (kişinin kendi dokusu) transplantasyondur. İsograft (syngeneic graft) transfer genetik olarak birbirine yakın (örneğin ikizler) arasındaki doku alışverişidir. parazitler gibi) farklı bir alternatif yoldan komplemanı aktifleştirebilir. Daha sonra C3 konvertas'dan C3a ve C3b meydana gelir. C5a bir anafilotoksin ve bir kemotaktik faktördür. Bunlardan IgG ve IgM'nin Fc kısmına C1q bağlanır. C3 konvertaz görevindeki faktör B. lgG4 bu yolu kullanmaz.Klasik yol: Sadece IgM ve IgG aktifleştirebilir. C5b ise C6 ve C/ye bağlanır. oluşan komplekse Cg'da bağlanarık membrana atak kompleksi oluşur. bu da C4 ile C2'den C4b2b'yi meydana getirir. Heterograft (xenograft) farklı canlılar arasındaki transferdir. C3. 273 . C1r ve C1s olmak üzere üç proteinden oluşur. alternatif C5 konvertaz oluşturur ve bunlarla gelişen C5b membrana atak kompleksi oluşturur. Alternatif C3 konvertaz daha çok C3b meydana getirir. Buna daha sonra C8 bağlanır. C3a bir anafilotoksindir. Kemik iliği transplantasyonunda antikorlarda bu oluşuma yardımcı olurlar. C1q. Homograft (allograft) aynı türden olan ancak genetik olarak farklı organizmalar arasındaki transferdir (örneğin. MAC eksikliğinde Neisseria enfeksiyonları. C3b ise C4b2b ile birleşerek C5 konvertazı meydana getirir. İmmünsupresyon yapıcı ilaçlar verilmez ise genellikle alıcılarda red reaksiyonları görülür. Antikorların Fc kısımlarına bağlanan C1. Alternatif yolda properdin yetersizliğinde meningokok İnfeksiyonları sık görülür. Alternatif yol: Bir çok madde (endotoksin. Deri ve dokularda meydana gelen ana reaksiyon budur ve T hücreler rol oynar. hemen daima red edilir. insanlar arasında). Buna pirimer reaksiyon denir. bunun sonucunda nekroz olur. Kompleman yetersizliğinin klinik tabloları Komplemanların genetik eksikliği birçok infeksiyon hastalığına zemin hazırlar.

İmmün yetersizliğinin mekanizması İmmün sistem B hücreleri. İmmün yetersizlik kongenital. Aynı kişiye ikinci bir allograft uygulanırsa. edinsel. Buna hızlanmış (accelerated) reaksiyon denir. embriyolojik anormallik veya enzim defekti sonucunda ya da bilinmeyen nedenlere bağlı olarak gelişebilir (Tablo 6. Minör MHC benzemezlik nedeniyle aylar. Clr veya Cls C4 C2* Enfeksiyonlar Piyojenik Piyojenik Asemptomatik Bazen piyojenik Alternatif yol C3 Piyojenik (stafilokok) Membran atak komplakesi C5 C6 C7 C8 C9 Neisseria Neisseria Neisseria Neisseria Asemptomatik Kontrol proteinleri Cl inhibitör 1 proteini H proteini Bozulma hızlandırıcı faktör * En sık görülen kompleman eksikliği Anjiyoödem Piyojenik Hemolitik üremik sendrom Paroksismal noktümal hemogiübinüri Bunun dışında iki ayrı tip gref reddi gelişebilir: 1. Her bölüm birbiriyle ilişkili veya bağımsız olarak yetmezliğe girebilir.Tablo 6. Yeni doku daha önceden gelişmiş antikorlar nedeniyle çok kısa sürede red edilir (örneğin anti ABO antikorlar) 2. Hiperakut doku reddi.12) 274 . daha önceden duyarlı hale gelmiş T hücreler aracılığı ile doku reddi 5-6 günde gelişir. T hücreleri.11 Kompleman komponentlerının eksiklikleri Komponent Klasik yol Clq. Kronik doku reddi. fagositer sistem ve kompleman sistemi olarak dört önemli bölümden oluşur. yıllar sonra gelişebilir.

275 . Bunlardan I.13 Önemli otoimmün hastalıklar İmmün yanıtın tipi Reseptörlere karşı gelişen antikorlar Otoimmün hastalık Myasthenia gravis Graves hastalığı insüline dirençli diabet Lambert-Eaton myasthenia Diğer hücre komponentlerine karşı gelişen antikorlar Sistemik Lupus Erythematosus Romatoid artrit Romatizmal ateş Hemolitik anemi İdiopatik trombositopenik purpura Goodpasture's sendromu Pernisiyöz anemi Hashimoto tiroiditi insüline bağımlı DM Addison hastalığı Akut glomerulonefrit Periarteritis nodosa Guillain-Barre sendromu Hücresel immünite (T hücreler ve makrofajlar) Allerjik ensefalomyelit Hedef Asetilkolin resep. II ve III antikora bağımlı. (Tablo 6. 1. Moleküler benzerlik 2. Başlıca 4 tip aşırı duyarlılık reaksiyonu vardır.Tablo 6. IV ise hücresel tiptedir. Bu gelişimin en önemli adımı kendi dokularına karşı duyarlılık kazanmış CD4 T lenfositlerin ortaya çıkmasıdır. Otoimmün hastalıkların çoğu antikora bağımlı olanlarıdır. Normal proteinlerde değişme 3. intrinsic faktör ve parietal hücreler Thyroglobulin İslet hücreleri Adrenal korteks Glomerüler bazal membran Küçük ve orta boy arterler Myelin proteini Myelin proteinlerinin reaksiyonu Hipersensitivite (Aşırı duyarlılık) Hipersensitivite veya allerji. TSH reseptörleri insülin reseptörleri Calsiyum kanal reseptörleri DsDNA.12 Immünyetmezliğin nedenleri Genetik Otozomal resessif Otozomal dominant X'e bağlı Biyokimyasal ve metabolik yetmezlik Adenozin deaminaz yetmezliği Otoimmün hastalıklar Bazen yetişkinlerde kendi antijenlerine immün reaksiyon gelişir ve otoimmün hastalıklar ile sonuçlanabilir. Böyle reaksiyonlar genellikle antijen ile ikinci defa karşılaşmada meydana gelir. histonlar Eklemlerde IgG Kalp ve eklem dokuları Eritrosit membranları Trombosit membranlan Böbrek ve akciğer bazam membran. Sekestre antijenlerin salimimi Tablo 6. immün yanıtın abartılması veya uygun olmayan reaksiyonların meydana gelmesi ile konağa zarar vermesidir. Th1 ve Th2 hücreler hücresel veya antikora bağlı otoimmün reaksiyonları ortaya çıkarabilir.13) Otoimmün hastalıkların gelişiminde üç ana mekanizma rol oynamaktadır.

4. Bunun sonucunda histamin. eozinofil ve nötrofil kematoktik faktör. ayrıca IL-3. lökotrienler. platelet aktivating faktör.26. 5 ve GM-CSF salgılanır (Şekil 6. 276 .Tip I hipersensitivite (Anafilaktik tip) Anafilaksi düz kasların kasılması ve kapillerlerin dilatasyonudur. IgE antikorunun Fc kısmı mast hücrelerine bağlanır. Bu reaksiyonu spesifik IgE ile bağlanan antijen oluşturur.

Tedavide en iyi yöntem mümkünse allerjenden uzak durmaktır.Allerjenlerin inhale edilmesi sonucunda oluşan allerjik hastalıklarda yüksek ateş ve astım krizleri görülür. Ayrıca birçok yiyecek de allerji yaparak tip I aşırı duyarlılığa sebep olabilir. Ayrıca desentizasyon da uygulanabilir. 277 .

Maksimal 3-8 saat içinde deride pilomorfonükleer infiltrasyon. Hücreler ya fagositerler tarafından (IgG + C3B) ya da komplemanın MAC etkisi ile lizise uğratılır. 278 . Çiftçi akciğeri. Tip III. antikora bağlı graft reddi. kan elemanlarına ve böbrek glomerul bazal membranına karşı gelişen otoimmün reaksiyonlar. Yüksek miktarlarda yabancı proteinlerin injekte edildiği durumlarda serum hastalığı meydana gelir.Tip II hipersensitivite: Antikora bağımlı. İmmün komplekslere bağlı hipersensitivite Antijen-antikor kompleksleri aracılığı ile meydana gelir. pulmoner aspergilloz gibi durumlarda inhale edilen antijen yüksek oranlarda antikor meydana getirir. ödem ve eritem görülmesi arthus reaksiyonu adıyla anılır. İmmünkompleksler ya kompleman aktivasyonu yoluyla polimorfonükleer lökositlerin dokuları parçalar. Transfüzyon reaksiyonları. eritrosit ve trombositlerin ilaca bağlı olarak gelişen hipersensitiviteleri önemli örneklerdir. ya da trombosit aggregasyonu yoluyla mikrotrombüsleri ve vazoaktif aminlerin salınımını indüklerler. sitotoksik hipersensitivite Doku yüzeylerindeki antijenlere antikorların bağlanması ile hücre ölümü meydana gelir. yenidoğanın Rh uygunsuzluğuna bağlı hemolitik hastalık.

279 .

Nikel. kaşıntı. konak proteinlere bağlanınca antijenik özellik kazanır. Küçük moleküller deriye girer ve hapten etkisi yapar.Tip IV: hücresel tip veya gecikmiş tip hipersensitivite Antikora bağımlı değildir. antijen ile T hücrelerinin primer etkileşmesi sonucunda meydana gelir. Hücresel hipersensitivite herpes simplex ve mumps gibi viral infeksiyonlarda da gelişebilir. 280 . CD4 T lenfositler ile birbirini etkileyen epidermis'in Langerhans hücreleri olduğu düşünülmektedir. Sistemik mantar infeksiyonlarında deri testleri enfeksiyon etkeninin tanınmasında yardımcıdır. topikal kullanılan ilaçlar ve bazı kozmetikler. formaldehid gibi bazı kimyasallar. ekzema ve deri nekrozları meydana gelir. Aynı madde ile tekrar karşılaşınca duyarlı kişilerde 12-24 saat içinde eritem. ancak akut infeksiyonu göstermez. Kontakt hipersensitivitesi. Deri içine az miktarda verilen tüberkülin 24-72 saatte kızarıklık ve endürasyon yapar. veziküller. ancak bu hastalıklarda tanı daha çok serolojik olarak konulur. Pozitif deri testi yanıtı kemoterapi'de destekleyici olarak kullanılabilir. Pozitif deri testi kişilerin infekte olduğunu gösterir. Antijen sunan hücrelerin. Tüberkülin tipi hipersensitivite. bitkiler. Lepra'da pozitif lepromin testi tüberküloid lepra lehinedir. sabunların kullanımı sonucunda meydana gelir. Gecikmiş yanıt temaston sonra saatler (bazen günler) ile ifade edilen sürede meydana gelir ve günlerce sürebilir. İki grupta incelenir. En iyi örneği tüberkülin testidir.

281 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->