KAFA ĠÇĠ BASINCI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ

Kafa içi basınç artması sendromu (KĠBAS) pek çok nörolojik ve nöroĢirürjikal hastalığın geliĢiminde bir son ortak yol olarak karĢımıza çıkar. Nadiren spontan iyileĢmeler olsa da genelde ilerleyici bir tablodur. KĠBAS‟a yol açan hastalık ve/veya KĠBAS‟ın kendisi tedavi edilmezse hastanın ölümüne veya körlük gibi nörolojik bir sekel geliĢmesine yol açabilir. Bir sendrom olarak KĠBAS‟ı ele almadan önce intrakranyal basınç (ĠKB) ile ilgili temel fizyolojik ve fizyopatolojik mekanizmaların anlaĢılması gereklidir. Bölümün en sonunda ise intrakranyal hipotansiyon yani kafa içi basınç azalmasına değinilecektir. TEMEL FĠZYOLOJĠK VE FĠZYOPATOLOJĠK MEKANĠZMALAR Normal Ġntrakranyal Basınç ĠKB, intrakranyal olarak doğrudan beyin parankiminden, epidural veya subdural mesafeden ya da en sık yapıldığı Ģekliyle lateral ventriküldeki beyin omurilik sıvısından (BOS) ölçülen basınçtır. Normal koĢullarda yan yatar ve baĢı lomber bölgeyle aynı hizada bulunan bir kimsede lomber ponksiyonla lomber subaraknoid mesafeden ölçülen basınç, intrakranyal mesafeden ölçülen basınca eĢittir. Ölçülen basınç mmHg, mmH 20 veya kPa birimleriyle ifade edilir. 10 mmHg,136 mmH 2O „ya ve 1.3 kPa‟ ya eĢittir. Ortalama BOS basıncı 150 mmH2O‟dur ve normal kiĢilerde 70-200 mmH2O arasındadır. Normalin üst sınırı 250 mmH2O olarak da alınmaktadır. EriĢkinlerde normal ĠKB 0-15 mmHg, kafatası sütürleri henüz kapanmamıĢ bebeklerde ise 05mmHg olarak da kabul edilebilir. Kranyum intrakranyal boĢluğu sert bir kabuk olarak çevreler. Bu rijid yapıyı baĢlıca beyin parankimi, BOS ve kan doldurur. Falks ve tentoryum kranyum içinde semi-rijid bir yapı oluĢturur. Foramen magnum baĢta olmak üzere diğer küçük foraminalar aracılığıyla kranyum içi ve dıĢı arasında bağlantı olmakla beraber, intrakranyal hacim-basınç iliĢkilerini anlamak açısından kranyal boĢluk kapalı bir alan olarak kabul edilebilir. Beyin Elastansı ve Kompliyansı Beyin elastansı intrakranyal hacimdeki birim yükselmeye bağlı, intrakranyal basınçtaki birim yükselmeyi ifade eder ve dP/dV olarak gösterilir. Kompliyans ise bunun tersidir ve dV/dP olarak gösterilir. Kompliyans beynin artmakta olan bir hacmi tolere edebilme kapasitesini gösterir. SıkıĢık bir beyinde kompliyans düĢüktür. ĠKB artıĢını düĢüren mekanizmalar kompliyansı arttırır. Buna karĢılık yüksek elastanstan söz edildiğinde küçük bir hacim eklenmesiyle basınçta ciddi bir artıĢ olacağı anlaĢılır. Beyin Perfüzyon Basıncı (“Cerebral Perfusion Pressure” – CPP) Herhangi bir dokunun perfüzyon basıncı, o dokuda bulunan vasküler yataktaki sistemik arteryel basınçtan, venöz boĢaltım basıncının çıkartılmasıyla bulunur. Dural sinüslerde intrakranyal venöz boĢaltım basıncı ĠKB la hemen hemen eĢittir. Bu nedenle pratikte beyin perfüzyon basıncı (BPB) aĢağıdaki formülle bulunur. BPB = Ortalama Arter Basıncı – ĠKB (Ortalama arter basıncı= 2/3 Diastolik Basınç + 1/3 Sistolik Basınç) Ġskemik bir beyin bölgesi BPB nın düĢmesiyle daha fazla hasar görür, yükseltilmesiyle de iskeminin etkilerinden korunur. Optimal BPB kesin olarak bilinmemekle birlikte pek çok klinik çalıĢmada 70-80 mmHg kritik değer olarak kabul edilmiĢtir. Merkezi sinir sisteminin çeĢitli hastalıklarında, bu değerlerin altında, mortalite ve morbiditede artıĢ olduğu bildirilmiĢtir. Hastaların takibinde ve tedavinin planlanmasında ĠKB yerine BPB nın kullanılmasının daha doğru olacağını belirten çalıĢmalar da mevcuttur. BOS Dolanımının Fizyolojisi BOS nın baĢlıca üretim yeri lateral, III. ve IV. ventriküllerdeki koroid pleksustur (%70-80). Üretim iki aĢamada gerçekleĢir: 1-Endotelyal kapiller duvardan filtrasyon, 2- Koroidal epitelden sodyum ve bikarbonatın aktif sekresyonu. BOS sekresyon miktarını otonomik sinir sistemi, koroidal kan akımı ve asetazolamid gibi bazı enzim inhibitörleri etkiler. BOS üretiminin koroid pleksus dıĢı bölümü beyin parankiminden olur. Bu muhtemelen interstisyel sıvının beyin parankiminden transepandimal olarak ventriküllere ya da transpial olarak kranyal veya spinal subaraknoid mesafeye geçmesi Ģeklinde gerçekleĢir. BOS üretimi yaklaĢık olarak 0.35 ml/dak veya toplam 500ml/gündür ve tüm BOS hacmi her 6-8 saatte tümüyle yenilenmektedir. Toplam 150 ml BOS hacminin yaklaĢık 25-30 ml si ventriküler sistemde bulunur. BOS ventriküler sistemde aĢağı doğru hareket eder. Bu hareketinde epandim silialarının, solunum ve arter pulsasyonlarının ve sinüslerle, ventriküller ve subaraknoid mesafe arasındaki basınç gradyanının rolü vardır. BOS IV. ventrikül çıkıĢ deliklerinden (her iki yanda foramina Luschka ve ortada foramen Magendie) bazal sisternalara boĢalır. Buradan bir kısmı spinal subaraknoid mesafeye geçerken, bir kısmı da diğer bazal sisternalara, oradan da kortikal subaraknoid mesafeye doğru yol alır, ve venöz sinüslerin içine girmiĢ olan araknoid villuslar (granülasyonlar) tarafından emilir. Emilimin çok az bir bölümü de sinir kökü düzeyinde pacchioni granülasyonlar tarafından olur. (ġekil 3). Venöz basınç BOS emiliminde çok önemli bir rol oynar, değiĢiklikleri normal basınç gradyanını ve BOS‟un intrakranyal alandan düzenli çıkıĢını etkiler. BOS üretimi ve emilimi arasındaki denge Dawson eĢitliğiyle ifade edilir. Bu eĢitliğe göre ĠKB sabit tutulduğunda (ĠKB = Fr RboĢaltım + Pss) Ģeklindedir. Burada Fr BOS üretim oranını, RboĢalım BOS boĢaltımına olan direnci ve Pss de sagittal sinüs basıncını verir. Ġnsanlar en fazla BOS üretim ve boĢaltım kapasitesiyle, en düĢük boĢaltım direncine sahip canlılardır. Ciddi ĠKB yükselmelerinde boĢaltım direncinin değiĢmesiyle yüksek miktarda BOS‟un vasküler sisteme akıtılması, beynin yükselen ĠKB‟ye karĢı ana korunma mekanizmalarından biridir. BOS üretiminde de yaklaĢık %20-30 civarında bir azalma meydana gelebilir. BEYĠN ÖDEMĠ Beyin ödemi beyin su miktarındaki artıĢa bağlı olarak beyin hacminde meydana gelen artıĢ olarak tanımlanabilir. Beynin su oranı normalde gri madde için %80, ak madde için %68‟dir. DeğiĢik beyin ödemi tipleri tanımlanmıĢtır. Ancak her beyin ödemi tipi için ortak olan nokta vasküler yataktan beyne artan oranlarda sıvı geçiĢidir. Starling yasası göz önünde bulundurulduğunda:(Kapiller hidrostatik basınç + Doku kolloid osmotik

basıncı = Doku hidrostatik basıncı + Plazma kolloid osmotik basıncı) beyne sıvı geçiĢinde bu dengeyi bozacak

faktörler arasında artmıĢ intravasküler hidrostatik basınç, vasküler endotel hasarı ve plazma kolloid onkotik basıncında azalma sayılabilir. Ġlk kez 1967 yılında Klatzo vazojenik ve sitotoksik olmak üzere iki farklı beyin ödemi tipi tanımladı. Ġlerleyen yıllarda Schutta, Langfitt, Fishman ve Miller‟in katkılarıyla altı değiĢik tipte beyin ödemi tanımlandı. (Tablo 1) Tablo 1. Beyin ödemi tipleri, nedenleri, örnekler ve tedavi seçenekleri ÖDEM TIPI Vazojenik Sitotoksik Hidrostatik Hipoosmotik Ġnterstisyel NEDEN KBB yıkımı Hücre zarı hasarı ÖRNEK Tümör, abse Ġskemi, toksinler TEDAVĠ Kortikosteroid Ca kanal blokerleri, NMDA antagonistleri, Serbest radikal temizleyiciler, Barbitüratlar

ArtmıĢ vasküler transmural Antihipertansif tedavi, NPBGD (AVM ameliyatı sonrası) basınç Evreli operasyon Hiponatremi Obstrüktif hidrosefali Uygunsuz ADH sendromu, Serebral tuz Su kısıtlaması, kaybı sendromu Fludrokortizon Kitle, SAK Nedenin giderilmesi, BOS drenajı, ġant ameliyatı

Beyin ĢiĢmesi

ArtmıĢ kan hacmi

Hipervantilasyon, Arteryel dilatasyon, Venöz konjesyon Diüretikler, BOS Drenajı

KBB: Kan Beyin Bariyeri, Ca: Kalsiyum, NMDA: N-Metil-D-Aspartat, NPBGD: Normal Perfüzyon Basıncının Geri Dönmesi, AVM: Arterio-Venöz Malformasyon , ADH: Antidiüretik Hormon, SAK: Subaraknoid Kanama, BOS:Beyin-Omurilik Sıvısı Vazojenik Ödem: Kan-beyin bariyeri yıkımı sonucu meydana gelir. Su, sodyum ve proteinden oluĢan ödem sıvısı ekstrasellüler mesafeye sızar. Ödem çoğunlukla gri maddede baĢlar, ancak daha gevĢek yapıda olduğundan parmak Ģeklinde uzanımlarla ak maddede birikir. Ġntravasküler basıncı artıran ya da vazodilatasyona neden olan süreçler vazojenik ödemi arttırır. Bunlar arasında kan basıncının yükselmesi, hiperkarbi ve ateĢ sayılabilir. Ödem sıvısı ak madde lifleri arasından epandime ve onu da geçerek ventriküler sisteme ulaĢarak temizlenir. Bu süreçte Starling yasası etkindir. Klinikte vazojenik ödem en sık menengioma, metastaz, yüksek evreli astrositoma gibi tümörlerin, serebral apselerin ve beyin kontüzyonlarının çevresinde geliĢir. Kortikosteroidler vasküler geçirgenliği değiĢtirerek vazojenik beyin ödeminin tedavisinde etkindir. Sitotoksik Ödem: Sellüler ödem olarak da adlandırılır. Hücre zarında meydana gelen fizyopatolojik ve mekanik hasar sonucu geliĢir. BaĢlıca nedeni serebral iskemidir. Serebral iskemi sonucu hücre zarında transportu sağlayan Na-K ATPaz enzimi enerji azalması ya da kaybı sonucu iĢlev göremez. Hücre içinde sodyum birikmeye baĢlar. Yine iskemiyle birlikte hücre zarında bulunan eksitatör amino asit reseptörleri, (baĢlıcası NMDA) normal sinaptik iletiyi sağlayan glutamatın sinaptik aralıkta birikmesi sonucu aĢırı uyarılırlar. Böylece önce Na, ardından da Ca yüksek miktarlarda hücre içine akar. Hücre ĢiĢer. Kalsiyumun hücre içinde inaktif olarak bulunan fosfolipazları tetiklemesiyle hücre membranı kırılır. Membranı oluĢturan yağ asitlerinin (baĢlıca araĢidonik asit) metabolize olmasıyla ortaya çıkan serbest radikaller ve lipid peroksitleri kısır bir döngüye yol açarak zincirleme reaksiyonlarla membran hasarını arttırır. Reperfüzyon gerçekleĢmezse geri dönüĢümsüz hasar oluĢur. Serebral infarktlarda oluĢan ödem bu tiptedir. Vazojenik ödemin tersine, iskemik inme veya kanamaya bağlı geliĢen sitotoksik ödem tedavisinde kortikostreoidlerin yeri yoktur, hatta sistemik yan etkileri nedeniyle hastanın genel durumunu kötüleĢtirebilirler. Hidrostatik Ödem: Kranyum içinde artmıĢ intravasküler basıncın kapiller yatağa yansıması ve prekapiller segmentte, koruyucu olarak serebrovasküler direnci arttıracak otoregülasyon mekanizmalarının bozuk olması sonucu geliĢir. Bu tip ödemde vazojenik ödemden farklı olarak ekstrasellüler alana sızan ödem sıvısı proteinden zengin değildir. Büyük bir intrakranyal kitlenin ani dekompresyonu sonrasında da bu tipte ödem görülebilir. Hipoozmotik Ödem: Deneysel olarak peritoneal kaviteye distile su enjeksiyonuyla plazma ozmolalitesinin düĢürülmesinin ĠKB da ve beyin su oranında artıĢa neden olduğu gösterilmiĢtir. Klinikte bu duruma benzer bir tablo hiponatremiye neden olan süreçler sonucu geliĢebilir. Merkezi sinir sisteminin hastalıklarında ortaya çıkabilen uygunsuz ADH sendromu ve serebral tuz kaybı sendromu hiponatremiye ve difüz beyin ödemine yol açabilir. Ġlkinde dilüsyonel ve hipervolemik bir hiponatremi söz konusudur. Ġkincisinde ise sodyumla birlikte su kaybı da geliĢir ve hipovolemik hiponatremi oluĢur. Tedavide uygunsuz ADH sendromunda hipertonik tuz solüsyonlarının infüzyonuyla su kısıtlaması yapılırken, serebral tuz kaybı sendromunda bir mineralokortikoid olan fludrokortizon verilir. Hipoozmotik ödem hipovolemiyi düzeltmek amacıyla %5 dekstroz solüsyonunun infüzyonu sonucu da geliĢebilir. Ġnterstisyel Ödem: Obstrüktif hidrosefalisi olan hastaların bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) T1 ağırlıklı kesitlerinde lateral ventrikül kesitlerinin etrafında görülen hipodens-hipointens alan bu tip ödemin göstergesidir. ArtmıĢ intraventriküler basınç sonucu transepandimal geçiĢ periventriküler ak

maddede ödeme yol açar. Tedavide hidrosefaliye neden olan kitle çıkartılır ya da BOS un drenaj ya da Ģant ameliyatıyla ventriküllerden uzaklaĢtırılması sağlanır. Beyin ġiĢmesi: Miller tarafından beyin ödemi tipleri arasında yer verilen beyin ĢiĢmesi, arteryel dilatasyon, hipertansiyon ve venöz konjesyon sonucu serebral kan volümünün artması nedeniyle geliĢir. ETYOLOJĠ KĠBAS etyolojisini beĢ grupta ele almak mümkündür. Bunlar; beyin hacminin artması, beyin kan hacminin artması, BOS hacminin artması, kranyosinostoz ve psödotümör serebri ya da diğer adıyla idyopatik intrakranyal hipertansiyondur. Her ne kadar etyopatolojiyi anlamak açısından böyle yapay bir ayrım yapılsa da gerçekte KĠBAS dinamik bir süreçtir ve geliĢiminde birden fazla etyolojik faktör rol oynayabilir. Bu faktörler birbirini etkileyerek kısır bir döngünün geliĢmesine ve geri dönüĢümsüz ĠKB yükselmelerine yol açabilirler. Beyin Hacminin Artması Bu da yer kaplayıcı kitleler ve beyin ödemi Ģeklinde ikiye ayrılabilir. Ġntra ve ekstraaksiyel tümörler; apse, ampiyem gibi infeksiyöz lezyonlar; akut infarkt, anevrizma (dev anevrizmalarda olduğu gibi doğrudan ya da subaraknoid kanama ile KĠBAS‟a neden olabilirler) gibi vasküler lezyonlar bu grubun örneklerindendir. Bu lezyonlara kitabın ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak değinilmiĢtir. Beyin ödemi ise yukarıda geniĢ olarak ele alınmıĢtır. Beyin Kan Hacminin Artması Beyin kan hacminin artması da yine intravasküler ve ekstravasküler olarak iki alt grupta ele alınabilir. Ġntravasküler kaynaklı beyin kan hacmi artıĢına örnek olarak otoregülasyon sınırlarını aĢan ciddi, akut hipertansiyon krizi, artmıĢ venöz basınç (örneğin sinüs trombozu) ve düĢük pH veya artmıĢ parsiyel CO 2 basıncı sonucu geliĢen vazodilatasyon sayılabilir. Ekstravasküler kaynaklı artıĢlara intrakranyal kanamalar, epidural, subdural ve intraserebral hematomlar örnektir. BOS Hacminin Artması BOS un artmıĢ üretimi (koroid pleksus papillomu), azalmıĢ emilimi (infeksiyon, subaraknoid kanama, sinüs trombozu) veya BOS dolanım yollarında bir tıkanma nedeniyle (yer kaplayıcı lezyon) BOS hacmi artar, yani hidrosefali geliĢir. Bu da KĠBAS tablosuna yol açar. Kranyosinostoz Doğumdan sonra kafatasının büyümesi büyük ölçüde beynin büyümesi ile belirlenir. EriĢkin baĢ hacminin %90‟ı bir yaĢına, %95‟i altı yaĢına kadar kazanılır. Ġkinci yaĢ sonunda kemik sütürler birbirine kilitlenir ve daha fazla büyüme osteoklastik ve osteoblastik aktivite ile olur. Kranyosinostozda bir ya da birden çok sütürde erken kapanma söz konusudur. Birden çok sütürde sinostoz olduğunda beynin geliĢimi dirençli kafatası tarafından engellenebilir (tek sütür sinostozlarında da %10 olguda görülebilir). Bu durumda ciddi ĠKB yükselmeleriyle KĠBAS görülür. KĠBAS‟ın önlenmesi için bebek ilk altı ayda ameliyat edilmelidir. Psödotümör Serebri Günümüzde idyopatik intrakranyal hipertansiyon olarak isimlendirilen bu özgün tabloya aĢağıda ayrıntılı olarak değinilecektir. KĠBASTA GENEL KLĠNĠK ÖZELLĠKLER Günümüzde görüntüleme yöntemlerinde sağlanan büyük teknolojik geliĢmeye rağmen KĠBAS‟ta klinik tanı ilerleyici ĠKB artıĢının önüne geçilmesi ve hastanın hayatının kurtarılması açısından hala büyük önem taĢımaktadır. KĠBAS sonucu ortaya çıkan bulgu ve belirtiler, mevcut lezyonun yerleĢimine ve patolojik özelliklerine bağlı geliĢebilecek olanlardan ayırt edilmelidir. KĠBAS‟ta bulgu ve belirtiler ikiye ayrılabilir. Ana belirtiler baĢağrısı, bulantı/kusma, papilödem ve bilinç değiĢiklikleridir. Yardımcı belirti ve bulgular ise beyin sapı tutulumunu gösteren bulgular (Cushing Yanıtı), VI. sinir parezisi, mental ve endokrinolojik değiĢikliklerdir. BaĢağrısı KĠBAS‟ta en sık görülen belirtidir. Klasik olarak KĠBAS‟a bağlı baĢağrısının sıklıkla geceleri uykuda kanda CO2 miktarının yükseliĢi nedeniyle artan kan akımına bağlı kötüleĢtiği, hatta sabah erken saatlerde hastayı uykudan uyandırdığı belirtilse de bu durum ancak küçük bir hasta grubunda gözlenir. Ağrı çoğunlukla frontal ve temporal bölgelere lokalize ve iki yanlıdır. Ağrı, Ģiddetinin artmasıyla tüm baĢa yayılır ve kafa derisi dokunmaya hassas hale gelir. Ani postür değiĢikliklerinde ve venöz basıncın yükselmesine neden olan ıkınma, öksürme gibi durumlarda ağrı artıĢı önemli bir bulgudur. Kusma KĠBAS‟ta genellikle daha geç dönemlerde ortaya çıkar. Çocuklarda eriĢkinlerden daha sık görülür. ĠKB‟nin hızla yükselmesine neden olan hematom, abse ve arka çukur tümörleri gibi lezyonlarda görülme sıklığı daha fazladır. IV. ventrikül tabanında yer alan lezyonlar kusma merkezinin doğrudan uyarılması kusmaya neden olur. KĠBAS‟ta görülen kusma tipik olarak ani ve öncesinde bulantı olmadan fıĢkırır tarzda olur, ancak hastalarda bulantı da izole olarak veya kusma öncesi sık rastlanabilen bir bulgudur. Papilödem artmıĢ BOS basıncının araknoid kılıf içindeki optik sinire yansımasıyla geliĢir. BaĢlıca iki neden öne sürülmüĢtür. Ġlki, artan BOS basıncının santral retinal vende staza yol açması; ikincisi ise optik sinirde aksoplazmik akımın artmıĢ basınç nedeniyle bloke olmasıdır. Yapılan deneysel çalıĢmalar papilödemin bu iki nedenin bir kombinasyonu olarak geliĢtiğini göstermiĢtir. Papilödemin bulunmaması KĠBAS olmadığının kesin bir kanıtı değildir, ancak bu durum çok nadirdir. Papilödem akut ĠKB yükselmelerinde nadiren görülür, sıklıkla uzun süreli KĠBAS durumlarında ortaya çıkar. Fundoskopik muayenede venöz pulsasyon saptanması KĠBAS‟ın aleyhine ciddi bir bulgudur. Pek çok hastalığın seyrinde de (optik nörit, pulmoner hipertansiyon, endokrin hastalıklar, vitamin A eksikliği ya da fazlalığı, orbita tümörleri, kurĢun ensefalopatisi v.d.) papilödem görülebilmesi nedeniyle ayırıcı tanıda dikkatli olmak gerekir. KĠBAS tedavi edilmezse papilödem ilerler ve sekonder optik atrofi sonucu amaroz geliĢebilir. Sekonder optik atrofi optik sinirin doğrudan basısı sonucu geliĢen primer optik atrofiden ayırt edilmelidir.

serebral hemisferlerin üst kısmında yer alan lezyonlarda görülür. Arka çukur kitlesi varlığında ventrikülostomi yapıldığında ani ve çok miktarda BOS drenajı yapılmamalıdır. Nörolojik muayenede dıĢa bakıĢ kısıtlılığı saptanır. hasta objektif olarakGlasgow Koma Skalasına göre izlenmeli ve gerekli tetkikler ve müdahaleler anında yapılmalıdır ĠKB artıĢı sonucu beyin-beyin sapı basısındaki dinamik artıĢ ve bunun klinik tabloda yarattığı değiĢiklikler geçtiğimiz yüzyılın baĢından beri bilinmektedir. Ġki yanlı küçük pupillalar. . serebral tuz kaybı. KĠBAS‟ta mental ve endokrinolojik değiĢiklikler de bildirilmiĢtir. falks serebrinin serbest kenarı komĢuluğunda yer alan singüler girusu iter.Bilinç bozukluğu KĠBAS‟ın son dönemlerinde ortaya çıkar. Bu aĢama geri dönüĢsüzdür. Tentoryum açıklığı üst beyin sapını çevreler. Bilinç durumu izlenirken stupor. Bunlar ĠKB ın artmasıyla geliĢen arter basıncının artması. Cushing hayvanlarda yaptığı deneysel çalıĢmalara ve bu gözlemlerine dayanarak ĠKB yükselmesi sonucu beyin sapının etkilenmesiyle ortaya çıkan ve Cushing Yanıtı veya Cushing Triadı olarak bilinen bulguları tanımlamıĢtır. Superior serebellar arterlerin sıkıĢması iki yanlı pontomezensefalik enfarktla sonuçlanır bu da hastayı ölüme götürür. Ġki yanlı yerleĢmiĢ kronik subdural hematom gibi lezyonlarda da bu tip fıtıklanma ortaya çıkabilir. bradikardi ve solunum düzensizliğidir. Klinik olarak tanınması güçtür. Falks serebri orta hatta yer alır ve her iki serebral hemisferi ayırır. En sık orta fossada yer alan akut epidural hematom. 1901 yılında Kocher klinik tabloyu birbirini izleyen dört evrede tanımlamıĢtır. Yukarı Fıtıklanma (“Upward Herniation”): Arka çukurda yerleĢmiĢ bir kitlenin etkisiyle ya da bu kitlenin varlığında geliĢmiĢ obstrüktif hidrosefaliye yönelik ventrikülostomi yapıldığında serebellar vermisin culmen ve santral lobulusu tentoryum açıklığından yukarı doğru fıtıklanabilirler. Bu aĢamadan sonra hasta resüsite edilse bile. Lateral Transtentoryal (Unkal) Fıtıklanma: Unkal fıtıklanma herniyasyon sendromları arasında en sık görüleni ve tonsiller fıtıklanmayla beraber en önemlisidir. Bu durumda lezyonla aynı tarafta hemiparezi görülür (Kernohan Bulgusu). Tonsiller Fıtıklanma: Arka çukur kitlelerinde. Ġntrakranyal lezyonun yerleĢimine göre. Dorsal mezensefalona basının artmasıyla yukarı bakıĢ kısıtlılığı ve bilinç bozukluğu geliĢir. Santral Transtentoryal Fıtıklanma: Santral fıtıklanma tentoryum açıklığından uzakta. kranyal sinirdir (okulomotor sinir). yukarı bakıĢ kısıtlılığı ve Cheyne-Stokes solunumu klinik özelliklerdir. Mental değiĢiklikler daha çok kognitif fonksiyonlarda gerileme Ģeklinde olur. Ġlk dönemlerinde hastada ense sertliği ve tortikolis görülebilir. midriatik tarafta ıĢığa yanıt azalmıĢtır. Singüler Fıtıklanma: Supratentoryal kompartmanda serebral hemisferlerin frontal veya parietal konveksiteye yakın bölgelerinde yerleĢen fokal bir kitle. Giderek uyuklaması artar ve önce sözel. temporal lob kontüzyon ve tümörleri gibi lezyonların varlığında görülmekle birlikte. kortikospinal traktus tutulur ve lezyonun karĢı tarafında piramidal iritasyon bulguları ve hemiparezi geliĢir. Genellikle KĠBAS etkeni ortadan kalktıktan bir süre sonra düzelir. BaĢlangıçta hasta apatik ve çevresindekilere karĢı ilgisisizdir. Singüler girus falks altından. Endokrin değiĢikliklerde ise diabetes insipidus. KĠBAS‟ta etkilenir ve disfonksiyonu görülebilir. korpus kallosum üstünden karĢı tarafa doğru fıtıklanır. Ġlk etkilenen anatomik oluĢum bu bölgede posterior serebral arter ve süperior serebellar arter arasında seyretmekte olan III. Hasta diplopiden yakınır. Cerrahi giriĢimlerde sistemik arter basıncının ve nabız seyrinin düzenli olarak kaydedilmesi ilk kez modern nöroĢirürjinin kurucusu olan Cushing tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bazı hastalarda unkal fıtıklanma sonucu posterior serebral arter basılabilir ve oksipital infarkt geliĢebilir. Anterior serebral arter falksın serbest kenarıyla beyin arasında sıkıĢabilir. Klinik olarak tanısı son derece önemli ve hayat kurtarıcıdır. Hastaların %15 inde unkus beyin sapını iter ve beyin sapı karĢı tentoryum kenarınca sıkıĢtırılır. tüm supratentoryal yer kaplayıcı lezyonlar ve KĠBAS bu tip fıtıklanmaya yol açabilir. sinirin Edinger-Westphal çekirdeğinden kaynaklanan parasempatik pupilla konstriktör liflerinin disfonksiyonu sonucunda olur. Basının devam etmesi beyin sapında venüllerin ve arteriollerin yırtılmasına neden olur ( Duret kanamaları). ardından ağrılı uyarana yanıtı bozulur. sinirin bası altında kalması sonucu ipsilateral gözde midriyazis geliĢir. Bilincin yakın takibi ve değiĢikliklerin anında farkedilmesi hayati önem taĢır. Singuler fıtıklanmaya özgü tipik bir klinik tablo söz konusu değildir. III. Nörolojik muayenede pupillalarda anizokori saptanır. Aynı zamanda beyni destekleyerek kranyum içinde fazla hareket etmesine de engel olurlar. beyin damarı ve kranyal sinir basıları geliĢir. Fıtıklanma sonucu hem ĠKB daha artar hem de önemli nöral doku. beynin belli bölgeleri itilerek dura kıvrımlarının yanından ya da foramen magnumdan dıĢarı doğru fıtıklanırlar (ġekil 5). Rijid dura kıvrımları kranyumu kompartmanlara bölmüĢtür. özellikle de hızlı büyüyen lezyonlarda görülür. Diensefalon ve mezensefalonun tentoryum açıklığından aĢağıya doğru santral fıtıklanması Ģeklinde gerçekleĢir. Basının ilerlemesiyle solunum düzensizliği ve “kardiyorespiratuvar arrest” geliĢir. Beyin Fıtıklanması (Herniyasyonu) Sendromları KĠBAS‟ın en önemli klinik etkilerinden biri de serebral fıtıklanmalardır (herniyasyonlar). Bu durumda baĢlangıçta serebellar nöbet olarak da adlandırılan ekstansör rijidite atakları olur. Ancak meziyal motor korteks etkilenirse ya da anterior serebral arter iskemisi olursa bacakta parezi görülebilir. uygunsuz ADH gibi su-tuz dengesiyle ilgili bozukluklar ön plandadır. BaĢlıca iki kıvrım falks serebri ve tentoryum serebellidir. arka çukur oluĢumlarından ayırır. Serebellar tonsiller foramen magnumdan spinal kanala doğru fıtıklanır ve medulla oblongataya basar. sıklıkla hipoksik ensefalopati sonucu beyin ölümü meydana gelir. semi-koma gibi tanımlardan kaçınılmalı. Midriazis III. Unkus temporal lobun inferomediyal kısmında yer alır ve tentoryumun serbest kenarı ve üst beyin sapı arasından fıtıklanır. Olayın ilerlemesi sonucu retiküler aktive edici sistem etkilenir ve bilinç bozukluğugeliĢir. Tentoryum serebelli ise çadır Ģeklindedir ve oksipital lobları. Altıncı sinir kafa içinde en uzun seyri olan kranyal sinirdir. Unkusun mezensefalonun pedunkulus kısmına bastırması sonucu.

Bu tedavi sırasında hastanın hipovolemiye girmesi önlenmeli. yeterli analjezi sağlanmalı ve Glasgow Koma Skoru 8‟in altında olan hastalarda entübasyon yapılmalıdır. mümkünse santral venöz basınç takibiyle normovolemi sürdürülmelidir. Eğer hastada ventriküler kateter varsa ya da ventrikül boyutları ventrikül kateteri yerleĢtirmeye uygunsa bu iĢlem gerçekleĢtirilip BOS drenajı yapılır.5-2g/kg dozunda %20‟lik solüsyonları vardır. Özel tedavi yöntemleri belli bir sırayla uygulanarak ĠKB düĢürülmeye çalıĢılır. minör) kafa travması olarak sınıflandırılmıĢtır:  ĠspatlanmıĢ geçici bilinç kaybı (beĢ dakikadan kısa)  Olayın öncesine veya sonrasına ait bellek kaybı  Travma sırasında somnolans. 16 mg olarak baĢlanıp günde ikiye ya da dörde bölünmüĢ olarak 16 mg ile devam edilmelidir. Etyolojik tedavide ise KĠBAS‟a yol açan neden giderilir. Mannitol 0. Ġkinci bir seçenek olarak furosemid de kullanılabilir. Prognozun genelde iyi olmasına karĢılık. pCO 2 basıncı daha fazla düĢerse vazospazmla iskemi geliĢebileceğinden bu durum engellenmelidir. Destek tedavi ĠKB‟ı kontrol etmeye yönelik olarak uygulanan tedavidir. bilinç kaybı veya postravmatik amnezisi olmayan hastaları dahil ettikleri. Eğer hastaya EEG monitörizasyonu yapılabilirse pentotalin ideal dozu EEG deki “burst suppression” paternine göre saptanır. kognitif sekeller bildirilmiĢtir. Bu durumda EEG yaklaĢık 5-10 saniye izoelektrik hat ve sonrasında 5-10 saniye patlama Ģeklinde aktivite gösteren bir trase göstermelidir. bir hematomun boĢaltılması ya da hidrosefaliye yönelik olarak yapılacak Ģant ameliyatı doğrudan nedenin ortadan kaldırılmasıyla artmıĢ ĠKB‟yi düĢürür. Her ikisinde de amaç serebral metabolizmayı düĢürüp ĠKB yüksekliği sonucu geliĢecek serebral iskemiyi önlemektir. Hafif Kafa Travması Orta ġiddette Kafa Travması Ağır Kafa Travması . Tedavide steroidler ancak tümör. venöz obstrüksiyonun. Yine epidural ya da subdural hematom ve kafa içi basınç artıĢı sendromu (KĠBAS) gibi komplikasyonların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Ġntrakranyal bir tümörün çıkartılması. Böylece intrakranyal arteryel vazokonstriksiyonla serebral kan hacminin azalması sağlanacaktır. BPB‟nin 60 mmHg nın üzerinde tutulmasıdır. incelenmesi ve takip edilmesi gereken bir durumdur. öksürme ve eforun engellenmesi ve baĢın yatak düzeyinden 300 yükseğe kaldırılması sayılabilir. ancak ilk tercih mannitol olmalıdır. kesinlikle ihmal edilmemesi. Entübe olan hastalarda ilk yapılması gereken hiperventilasyonla pCO 2 basıncının 30-35 mmHg arasında tutulmasıdır. GKS‟si 15 olan. „minimal kafa travması‟ adı altında bir alt kategori oluĢturmuĢtur. Barbitürat koması için pentotal 5-10 mg/kg yükleme dozuyla baĢlanıp 1mg/kg/h dozundan titre edilerek verilir. Genel tedavi ilkeleri arasında hastanın hava yolunun açık tutulması. yeterli oksijenizasyon sağlanıp hiperkapniden korunma. uzun dönemde kognitif sekeller veya posttravmatik epilepsi gibi komplikasyonlar görülebilir. bazıları da. Hafif kafa travmalarına oranla bu hastalarda kontüzyon veya diffüz aksonal hasar gibi lezyonlar daha sık görülür. etyolojiye yönelik ve destek tedavisi Ģeklindedir. Sonuç olarak hafif kafa travması. Mannitolün “rebound” etkisi unutulmamalı ve tedavi izleyen günlerde azaltılarak kesilmelidir. ĠKB tüm tedavi yöntemlerine karĢın 20 mmHg‟nın üzerinde seyrederse hafif hipotermi ve/veya barbitürat koması uygulanır. Mannitol tedavisi sırasında kan osmolaritesi 300-310 mosmol/L düzeyinde tutulmalıdır. Amaç ĠKB‟nin 20 mmHg nın altında. Burada asıl önemli olan hafif kafa travmasının klinik bir tanı olduğu ve BT gibi görüntüleme yöntemleri ya da laboratuar sonuçları ile ilgisi olmadığıdır. Minimal kafa travması olan hastalarda bile geç semptomatik. GKS puanı 9 – 13 arası değerlendirilen hastalar orta Ģiddette kafa travması olarak sınıflandırılır. Destek tedavisi genel ve özel olarak ikiye ayrılır. abse gibi lezyonların etrafında oluĢan vazojenik ödemi gidermek için kullanılabilir. Kimi kaynaklar GKS‟si 13 olan hastaları da hafif kafa travması içine alırken. yer kaplayıcı bir lezyona bağlı herniasyon riski nedeniyle lomber ponksiyon öncesi mutlaka BT veya MRG ile inceleme gerektiğinin unutulmamasıdır. temporal polektomi ve tentoryumun kesilmesi gibi cerrahi giriĢimlerin yapılmasını öneren yazarlar mevcut olmakla birlikte yararlı sonuçlar elde edildiğine dair bilimsel veriler yetersizdir.KĠBAS TEDAVĠSĠ KĠBAS‟ta tedavi semptomatolojiye yönelik. Hipotermide hasta 32-340 vücut ısısında tutulur. konfüzyon veya dezoryantasyon Ģeklinde bilinç değiĢiklikleri  GKS‟nin 14 veya 15 olması  Hemiparezi gibi bir fokal nörolojik bulgunun olmaması  24 saati geçmeyen posttravmatik amnezi KuĢkusuz yukarıda belirtilen kriterler kesin değildir. Bir sonraki basamak mannitol uygulanmasıdır. yani 100cc de 20 gr etkin madde vardır) önce bolus olarak. Bu nedenle bu hastalar. Örneğin baĢağrısı olan hastaya analjezik verilmesi buna örnektir. bir yoğun bakım ünitesine alınarak. Çok önemli bir nokta KĠBAS tablosu hatta Ģüphesi taĢıyan bir olgu ile karĢılaĢıldığında. Medikal tedaviye rağmen ĠKB yüksek olarak seyretmeye devam ederse unkal herniasyonu önlemek amacıyla iki yanlı subtemporal kraniyektomi. KAFA TRAVMASI Beyin iĢlevlerinde aĢağıda belirtilen Ģekillerde bir değiĢime yol açan travmalar hafif (ya da bazı kaynaklarda belirtildiği üzere. Bu amaçla deksametazon uygulanmalı. Semptomatik tedavi hastanın Ģikâyetlerini hafifletmeye yönelik tedavidir. ĠKB‟nin düĢürülmesinde en etkin yöntemdir. yakından izlenmelidir. ardından altı saatte bir eĢit dozlarda verilir. Bu amaçla hasta sedatize edilmeli.

özellikle de trafik kazası geçirmiĢ erkeklerde. bilinç bozukluğu  Belirgin korteks basısı (genellikle 15mm‟den fazla kalınlık)  30-35 ml‟yi geçen hacim  Özellikle temporal lob yerleĢimli. Bunların yol açtığı fizyolojik ve metabolik bozukluklar nedeniyle. Primer hasar: Cilt ve cilt altı yaralanmaları. yukarıda da değinildiği gibi. kafa travması geçirmiĢ. Yine. Göz açmayan. motor muayene prognoz açısından diğerlerine göre daha büyük önem taĢır. Akut Subdural Hematomlar (ASDH) ASDH‟li hastaların 42-50‟sinde yaralanmadan itibaren bilincin kapalı olduğu ve hastaların yaklaĢık yarısının komadan çıkamadığı bildirilmiĢtir. bilinç kaybı . hematoma eĢlik eden diğer intrakranyal ve ekstrakranyal lezyonlar ile ameliyat zamanlaması mortaliteye etki eden önemli faktörlerdir (ġekil 2). konuĢamayan. Subkortikal ak maddeden (hafif form). histopatolojik bir tanıdır. Fizyopatoloji Kafa travmasının fizyopatolojisi primer (birincil) ve sekonder (ikincil) beyin hasarının iyi anlaĢılmasına dayanır. Genellikle kırık hattının. Erken dönem BT incelemelerinde pek bulgu vermediğinden (bazen derin yerleĢimli birkaç ufak kontüzyon). ödem ve KĠBAS gibi durumlar sonucunda sonradan geliĢen zararlar ise sekonder beyin hasarı olarak nitelendirilir. Ģuuru kapalı. Gelecekte de. kafatası kırıkları (lineer. ağır kafa travmasının habercisidir. BT‟sinde (serebral ödem dahil) bunu açıklayacak lezyon olmayan hastalarda mutlaka akla gelmelidir. beyinsapı refleksleri. DAH. prognoz açısından çok değerlidir. meningea media arterini çaprazladığı yerlerde görülür ve tedavinin baĢarısı hastanın ameliyat öncesi nörolojik durumuyla doğrudan iliĢkilidir. iyon homeostazında bozulma. beyin ödemi ve KĠBAS. parezi. bazen günler sonra ortaya çıkabileceği için. Sekonder hasar: Son 20 yıldır çeĢitli deneysel ve klinik araĢtırmalara konu olan ve önemi giderek artan iskemi. kafa travmasının patofizyolojisini daha da iyi anlamamıza yönelik hücre biyokimyası ve genetiği düzeyindeki çalıĢmalar. Genel olarak. EDH‟larda genelde kabul gören cerrahi tedavi indikasyonları aĢağıda özetlenmiĢtir:  Fokal nörolojik bulgu. pupilla anomalisi. Primer hasar. yeni tedavi Ģekillerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. cilt altı. Son 20 yılda yapılan deneysel ve klinik çalıĢmaların önemli bir bölümü sekonder hasarın anlaĢılmasına ve önlenmesine odaklanmıĢ ve bu alanda kaydedilen geliĢmeler klinik tedavinin yönlendirilmesinde büyük katkı sağlamıĢtır. Ayrıca yaĢ. sekonder beyin hasarını oluĢturur. 4. mortalite de o oranda yüksektir. sekonder beyin hasarını ve buna bağlı nöron kaybını azaltmak teorik olarak mümkündür ve günümüzde travma mahallinde baĢlayıp yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavi protokollerinden çoğu buna yöneliktir. orta hatta itilmeye veya unkal herniasyona yol açan hematom  EĢlik eden intraparenkimal lezyon veya kitle etkisi olan subdural hematom Ayrıca arka çukur EDH‟larında daha düĢük bir hacim. hemiparezi ve anizokoriden oluĢan klasik seyrin görülmeyebileceğini unutmamak gerekir. artmıĢ intrakranyal basınç (ĠKB). ventriküler dilatasyon gibi kriterlerin göz önüne alınması gerekir. epidural hematom ve subdural hematom) ve diffüz aksonal hasar (DAH) gibi travma anında oluĢan yaralanmalar primer hasar olarak adlandırılır. görüldüğü bildirilmektedir (ġekil 1). kafatası ve beyinde travma anında oluĢan zararı gösterir. Bu hastalarda kesin tanı beyin MR incelemesi yapılarak subkortikal ak madde.Ġlk muayenede GKS puanı 8 veya daha düĢük olan hastalar ağır kafa travmalı olarak sınıflandırılır. kafa tabanı). Ameliyat öncesi dönemde. genetik farklılıklar ve iltihabi yanıt gibi fizyolojik ve metabolik mekanizmalarla ortaya çıkan beyin kan akımında azalma. hematom kalınlığı veya orta hattaki itilme ne olursa olsun anizokori varlığında. özellikle de pupillaların ıĢığa yanıtı. korpus kallozum ve beyinsapında T2 ve FLAIR sekenslarda hiperintens odakların saptanması ile mümkündür. intrakranyal kontüzyon ve kanamalar (subaraknoid kanama. çökme. cilt. GKS‟si 9‟dan kötü hastalarda. Bu değerlendirmede. korpus kallozum ve beyinsapına dek (en ağır form) beynin her yerinde yaygın olarak görülebilir ve genellikle kötü prognozlu. Ağrılı uyaranı lokalize eden hastaların hayatta kalma ve iyileĢme Ģansları ekstansör yanıt verenlere veya hiç yanıtı olmayanlara göre çok daha fazladır. Ġlk travmadan saatler. beyinde travma sonrası ilk birkaç günde geliĢen iskemi. Akut EDH‟nin yavaĢ geliĢebileceğini. hastanın GKS‟si ne olursa olsun. BT‟de kalınlığı 10mm‟yi aĢan veya orta hatta 5mm‟den fazla itilmeye yol açan ASDH‟lerin. emirlere uymayan bu hastalar “komada” olarak kabul edilebilir. rotasyonal akselerasyon/ deselerasyon kuvvetlerinin etkisiyle aksonlarda hasar ile ortaya çıkan. ventrikül basısı. Akut Epidural Hematomlar (EDH) Tüm EDH‟ların yaklaĢık %60‟ının 20 yaĢın altında. hastanın GKS‟si ne kadar düĢükse. ameliyat edilmesi önerilir.lusid interval bilinçte kötüleĢme. eksitotoksisite. hematomun hacmi. intrakranyal basınç 20mm Hg‟nin üzerine çıktıysa .

KSDH. buna karĢılık gençlerde baĢağrısı gibi artmıĢ kafaiçi basınç bulgularının ön plana çıktığı bildirilmektedir. bir iç ve dıĢ membran arasında oluĢmuĢ kanla dolu bir boĢluk olarak tanımlanabilir. Ġntraserebral Hematomlar Ġntraserebral kanama ağır kafa travmasının sık görülen ve zaman zaman cerrahi müdahale gerektiren bir sekelidir. konfüzyon. Genellikle ameliyat sonrasında klinik tablo hızla düzelir. kortikal sulkusların nerede sonlandığı gibi ipuçlarından yararlanmak gerekir. Tedavi için genel KĠBAS tedavi ilkeleri uygulanmalıdır. Hasta yoğun bakıma alınırken GKS‟yi. Ameliyat sonrası dönemdeki en önemli problemlerden biri hematomun yeniden toplanmasıdır ve özellikle çok yaĢlılarda. Ģant ameliyatları. Hastalar baĢağrısı. Olguların %15-25‟inde KSDH iki taraflıdır. 1cm‟den ince) hastalarda kortikosteroid ve/veya mannitolle medikal tedavi uygulanabilmesine rağmen KSDH‟ın tedavisi genellikle cerrahidir. Diğer olası nedenler arasında. aynı hematomda farklı kanama evrelerine bağlı olarak farklı densiteler görülebilir. düĢük morbidite ve mortaliteye sahip. Cerrahi tedavide çeĢitli seçenekler olmasına karĢın en sık uygulanan yöntem iki delikle hematomun boĢaltılması ve kavitenin yıkanmasıdır. Asemptomatik ve ince hematomu olan (orta hatta itilmeye yol açmamıĢ. Daha ağır durumlarda nöbet (genellikle fokal). nöroĢirürji pratiğinde sık rastlanan. YaĢlılarda kognitif fonksiyon kayıplarının daha sık görüldüğü. ekstremitelerin ağrıya cevabını ve beyinsapı reflekslerini içeren bir nörolojik değerlendirme genellikle yeterli bilgiyi verir. Bu nedenle akut subdural hematomu olan tüm komalı hastalarda (GKS<9) intrakranyal basınç monitörizasyonu önerilmektedir. duranın altında. yine ameliyat gereklidir. araknoid kistler ve koagülopatiler sayılabilir. Tanı için baĢvurulacak görüntü yöntemleri arasında hızlı ve kolay ulaĢılabilir oluĢuyla kranyal BT ilk seçimdir. hematomun alttaki korteks üzerine etki etmesi sonucu geliĢen iskeminin önemli rolü olduğu görüĢü savunulmaktadır. pupil büyüklüğünü ve ıĢık cevabını. epilepsi. genel durumu kötü olanlarda.veya travma sonrası izlemde GKS‟de iki veya daha fazla puanlık düĢüĢ olduysa. Klinik tablo hafiften ağıra farklı Ģekillerde görülebilir. hem izodens hematomların hem de hematom içindeki farklı evrelerdeki kanamaların ayrıntılı görüntülenmesinde ve buna bağlı olarak ameliyat stratejisinin belirlenmesinde yararlıdır (ġekil 3). Genelde akut subdural hematomdan geliĢtiği düĢünülse de. göz hareketlerini. hatta kimi serilere göre %50‟sinden azında mevcuttur. Bu sırada rutin resüsitasyon iĢleminin (ABC) hızla ve özenle gerçekleĢtirilmesi ikincil . Ġlk 4 saatte ameliyat edilmiĢ ASDH‟li hastalarda prognozun daha iyi olması da yine bu görüĢü desteklemektedir. Özellikle izodens hematomları gözden kaçırmamak için çok dikkatli olmak. böbrek ya da karaciğer hastalığı olanlarda. hemipleji veya koma görülebilir. KSDH çoğunlukla hipodens olarak izlenmesine rağmen bazen izo-hatta hiperdens olarak izlenebilir. Nöbetin intrakranyal basıncı arttırarak herniasyona yol açabilme ihtimali ve geç dönem epilepsi oranını düĢürmesi olasılığı gibi nedenlerden dolayı birçok nöroĢirurji merkezi profilaktik antiepileptik ilaç kullanımını tercih etmektedir. Ağır Kafa Travmasında Tedavi Prensipleri Ağır ve hatta orta Ģiddette kafa travması hastanın yoğun bakım birimine yatırılmasını gerektirir. Bu komplikasyonların oluĢumunda. serebral atrofisi ya da çok büyük hematomu olanlarda. Kronik Subdural Hematom (KSDH) KSDH. Kranyal MR. ASDH‟li hastaların gerek ameliyat sırasında gerekse ameliyat sonrası takibinde. YaĢlılarda beyin ağırlığında yaklaĢık 200g azalma ve ekstraserebral hacimde %11 oranında artıĢ meydana gelmesine bağlı olarak genellikle orta yaĢtan sonra ve özellikle ileri yaĢta görülen bir hastalıktır. geçirilmiĢ travma öyküsü vakaların %50-70‟inde. tedavisi oldukça kolay bir patolojidir. DıĢ membran. antikoagulan kullananlarda ve farklı evrelerde kanaması olanlarda daha sık görülür. Erken dönem kontrol kranyal BT‟ler hemen her zaman bir miktar hematomun devam ettiğini göstereceğinden tedavinin baĢarısına hastanın klinik durumuna göre karar vermek gerekir. kolayca zedelenen ve tekrarlayıcı fokal kanamalarla hematomun büyümesine yol açan sinuzoidal damarlardan zengindir. konuĢma güçlüğü gibi yakınma ve bulgularla ya da geçici iskemik atakları andıran bulgularla baĢvurabilir. aĢırı alkol kullanımı. PıhtılaĢma faktörleri ile fibrinolitik ajanlar arasındaki uyumsuzluğun veya hematomdan yüksek miktarda salgılanan doku tipi plazminojen aktivatörünün hematomun koagülasyonunu önlediği düĢünülmektedir. KĠBAS ve hemisferik ĢiĢme. Minik bir kontüzyondan veya diffüz aksonal hasardaki mikroskobik bir kanamadan dev bir hematoma ulaĢan geniĢ bir spektrumda görülebilirler. nöroĢirürji uzmanlarının sık karĢılaĢtıkları komplikasyonlardır ve ASDH‟li hastalarda mortalitenin belirleyici faktörleridir.

doktor da hastanın ĠKB‟nin düĢmesinden yarar göreceğini düĢünüyorsa. Hiperventilasyon uygulandığında serebral kan akımı ve juguler venöz saturasyonun takibi gereklidir.serebrovasküler hastalıklar (SVH). ĠKB ne olursa olsun.Fokal beyin disfonksiyonu ile giden BDH 1Geçici iskemik ataklar (GĠA) 2Ġnme a) Ġskemik inme (serebral infarkt) b) Kanayıcı inme (beyin kanaması.terimi iskemik kökenli olduğu düĢünülen. ĠKB‟nin kontrolü ve yeterli serebral perfüzyon basıncının (SPB) sağlanmasına yönelik olarak Ģekillendirilebilir. günümüzde genellikle Kuzey Amerika ve Avrupa‟daki Kafa Travması Vakıflarının yayınladığı tedavi ilkelerine göre yürütülmektedir. yatağın baĢı yaklaĢık 300 kaldırılır ve ĠKB‟yle SPB gözlenerek etkisi beklenir. EPĠDEMĠYOLOJĠ VE RĠSK FAKTÖRLERĠ BEYĠN DAMAR HASTALIKLARINDA TANIMLAR VE SINIFLAMA Beyin damar hastalıkları (BDH). Bir taraftan da akciğer ve kalp kontüzyonları. ancak geniĢ ve karĢılaĢtırmalı çalıĢmalarda henüz kesin yararı kanıtlanamamıĢ yöntemlerin seçim ve uygulanmasını daha çok sorumlu doktora bırakmak uygun olur. sıvı kısıtlamasından Ģiddetle kaçınılmalıdır. gerekirse arttırılmalıdır. kısa (tanım gereği maksimum 24 saat). ciddi hiperventilasyon (PaCO2 <30 mmHg) ve ılımlı hipotermi (32-340C) gibi. Hipotansiyon genellikle kanamaya bağlı hipovolemiye iĢaret eder ve ağır kafa travmasının bulgusu değildir.beyin hasarlarının önlenmesinde de yardımcı olur. Sadece beyin ölümünde. Eğer ĠKB monitörizasyon cihazı buna uygun değilse. bugün ağır kafa travmalı hastanın getirildiği nörotravma merkezinde yapılacak ilk iĢlem. Tablo 1: Beyin damar hastalıklarının (BDH) klinik sınıflaması A. KĠBAS saptandığında öncelikle sedasyon ve analjezi kontrol edilmeli. fokal serebral fonksiyon . gerektiğinde BOS drenajına olanak veren intraventriküler kateterler de seçilebilir. ateĢ kontrolü. yeterli SPB‟nin sağlandığından emin olunmalıdır. Bu tedavi sırasında hem hastanın sıvı dengesi. Bu amaçla bugün mannitolün yanı sıra hipertonik tuz çözeltileri de kullanılmaktadır. Tedaviye nöromüsküler inhibitör ekleme seçeneği de bu aĢamada değerlendirilmelidir. Ağır kafa travmasında yapılacak iĢlemler. juguler venöz dönüĢün rahatlatılması ve yeterli oksijenasyonun sağlanması gibi bazı genel önlemlerin alınması gerekir. ArtmıĢ ĠKB‟nin tedavisi sırasında her zaman hastada ameliyat edilmesi gereken yeni bir kitle lezyonunun geliĢmiĢ olabileceği unutulmamalı. dalak rüptürü gibi sistemik yaralanmalar ve kırıkları gözden kaçırmamak için hızlı bir fizik muayene yapmak gerekir. BOS drenajı ĠKB kontrolünde yeterli olmazsa hiperozmolar tedavi düĢünülmelidir. Nöromüsküler inhibisyon olsun olmasın sedasyon. Bunlara göre. Hasta övolemikse. BaĢlangıçta PaCO2 normal değerin alt sınırında (yaklaĢık 35mmHg) tutulmalıdır. ventrikül drenajı denenebilir.Asemptomatik BDH B. genellikle bir damar alanına lokalize edilebilen. hem de kan osmolaritesi yakından izlenmelidir. Hiperozmolar tedavi yetersiz kalırsa ventilasyon arttırılarak PaCO2 30 mmHg düzeyine dek düĢürülebilir. iskemi veya kanama nedeniyle etkilendiği ve/veya beyni besleyen damarların patolojik bir süreç ile doğrudan tutulduğu tüm hastalıkları kapsar (Tablo1).Vasküler demans D. analjezi ve yatağın baĢının yükseltilmesi gibi önlemlere rağmen ĠKB yüksek seyretmeye devam ettiği takdirde uygulanacak ilk giriĢim BOS drenajı olmalıdır. Yüksek doz barbitürat koması. tedaviye yeterli cevap alınamadığı veya ĠKB‟nin kontrolden çıktığı durumlarda mutlaka BT tekrar edilmelidir. Burada yenidoğan ve süt çocuklarının subgaleal bir hematom ile bile hipovolemik Ģoka girebileceklerini unutmamak gerekir. Geçici iskemik ataklar (GĠA)-“ transient” iskemik ataklar (TĠA). Görüntüleme yöntemleri ile saptanabilen asemptomatik beyin infarktları veya boyunda beyni sulayan arterlerin asemptomatik olarak daralma veya tıkanmaları buna örnek olarak verilebilir. Ġlk olarak. BEYĠN DAMAR HASTALIKLARINDA TANIMLAR. belirgin omurilik hasarında ve küçük çocuklardaki intrakranyal kanama ile hipotansiyon görülebilir. Monitörizasyon sağlandıktan sonra tedavi. ikinci sıra tedavi yöntemleri düĢünülebilir. zaman zaman yararlı olduğu yönünde yayınlar yapılan. cerrahi boyuttaki kitlelerin boĢaltılması dıĢında. Serebral perfüzyonun korunabilmesi içi mutlaka yeterli sıvı replasmanı sağlanmalı. Bunun için parenkimal problar kullanılabileceği gibi. Yukarıda belirtilen tüm tedavilere cevap alınamadığı durumlarda.terimi beynin bir bölgesinin geçici veya kalıcı olarak. SINIFLAMA. Ayrıca. subaraknoid kanama) C.Hipertansif ensefalopati Asemptomatik BDH kategorisi vasküler hastalığa ait serebral veya retinal semptomları olmayan hastaları ifade etmektedir. tek veya iki taraflı kranyektomi ve duroplasti. intrakranyal basınç (ĠKB) monitörizasyonu olmalıdır.

3: Nonfokal nörolojik semptomlar Jeneralize zaaf ve/veya duyusal bozukluk Baygınlık hissi. Sendrom ağırlığı. ihmal “neglect”(vizyo.1. vasküler nedenler dıĢında görünür bir neden olmaksızın. Tablo 3‟de ise tanı karıĢıklığına yol açabilecek. hem de inme (24 saatten uzun veya ölüm) tanımında anahtar özellik ani yerleĢen fokal nörolojik defisit bulgularının varlığı ve bu bulguları açıklayacak nonvasküler alternatif bir patolojinin olmayıĢıdır. Semptomların kısa sürmesi iskeminin geçici olmasına bağlı olabildiği gibi beyinde kalıcı hasar oluĢan hastalarda da semptomlar kısa bir süre içinde gerileyebilir. iskemik veya kanayıcı inme veya iskemik-hipoksik beyin lezyonları sonucu geliĢen. stratejik lokalizasyonlu az sayıda infarkt veya yaygınmultifokal subkortikal tutulum sonucu ortaya çıkabilen demans sendromunun ayrıntıları kitabın baĢka bir bölümünde tartıĢılacaktır (Bakınız: Demans bölümü). Ġdrar veya dıĢkı inkontinansı Konfüzyon Ġzole olduğunda aĢağıdaki semptomlardan biri * Dönme hissi (vertigo) Kulak çınlaması (tinnitus) Yutma güçlüğü (disfaji) Peltek konuĢma (dizartri) Çift görme (diplopi) Denge kaybı (ataksi) * Bu semptomlar. sıklıkla kan basıncı iyi kontrol altında olmayan kronik hipertansiyonlu hastalarda ortaya çıkar. Semptomlar tanım gereği 24 saatten uzun sürer veya ölümle sonlanabilir.1.perseptüel disfonksiyon) Unutkanlık (amnezi)* * Tek baĢına olduğunda mutlaka geçici fokal serebral iskemiyi göstermez. kompleks bir hastalık olarak tanımlanabilir. prognoz ve tedavi açılarından benzer özellikler taĢırlar. inme. 1-2 günde tam düzelme. kısmi düzelme. epileptik nöbetler ve bazen geçici nörolojik defisitler görülür. mekan dezoryantasyonu. bilinç bozukluğu. aktivitelerde güçlük. fokal serebral fonksiyon kaybına ait belirti ve bulguların hızla yerleĢmesi ile karakterize klinik bir sendromdur.2: Fokal nörolojik ve oküler semptomlar AMotor semptomlar Vücudun bir yarısının tümü veya bir bölümünde zaaf veya sarsaklık ( hemiparezi. saç tarama. Tablo 20. Çok sayıda kortikal infarkt.spasyal. Hipertansif ensefalopati sendromu. Vasküler demans. Kan basıncının hızla yükselmesi ile birlikte baĢağrısı. veya diğer fokal nörolojik semptomlarla birlikte olduğunda fokal serebral iskemiye iĢaret edebilirler. monoparezi) EĢzamanlı bilateral zaaf (paraparezi. maluliyet ve ölüm olasılıklarını içeren geniĢ bir değiĢkenlik gösterir. kuadriparezi)* Yutma güçlüğü (disfaji)* Dengesizlik (ataksi)* BKonuĢma/lisan bozuklukları KonuĢulan dili anlamakta veya ifade etmekte güçlük (disfazi) Okumada (disleksi) veya yazmada (disgrafi) güçlük Hesap yapmada güçlük (diskalkuli) Peltek konuĢma (dizartri)* CDuyusal semptomlar Vücudun bir yarısının tümü veya bir bölümünde farklı duyma (hemisensoriyel bozukluk) DVizüel semptomlar Bir gözde vizyon kaybı (geçici monooküler körlük veya “amaurozis fugax”) Görme alanının yarısı veya çeyreğinde vizyon kaybı ( hemianopsi. ĠNME RĠSK FAKTÖRLERĠ . kuadrantanopsi) Bilateral körlük Çift görme (diplopi)* EVestibüler semptomlar Dönme hissi (vertigo)* FDavranıĢsal/kognitif semptomlar Giyinme. Ġnme nedeniyle komaya giren ve subaraknoid kanama geçiren hastalarda fonksiyon kaybı global olabilir.kaybı epizodlarını ifade eden klinik bir kategoridir. Hafif iskemik inmeler ve GĠA etyopatoloji. fokal serebral iskemiyi düĢündürmeyen nonfokal nörolojik semptomlar sıralanmıĢtır. Tablo 20. diĢ fırçalama vb. Hem GĠA (24 saatten kısa). birkaçı bir arada bulunduğunda. Bu nedenle bu iki klinik tabloyu birbirinin devamı gibi ele almak daha doğrudur. günlük yaĢam aktivitelerini bozacak ölçüde ağır kognitif tutulum ile karakterize. Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre. Tablo 2‟de fokal serebral iskemiye iĢaret eden nörolojik ve oküler semptomlar. sersemlik hissi Bilinç kaybı veya değiĢmesi ile birlikte göz kararması veya iki yanlı görme bozukluğu.

izleyen metinde ise bunların önemlileri tartıĢılmıĢtır. Diabetes mellitus ateroskleroz yatkınlığını ve hipertansiyon. Japon ve Çinli‟lerde de yüksek inme (özellikle ĠSK ve intrakranyal ateroskleroz) insidensi bildirilmiĢtir. fizik inaktivite Menopoz sonrası hormon tedavisi Orak hücreli anemi Asemptomatik karotis stenozu III. kalp yetersizliği) Sigara Diyabet Yüksek kan kolesterolü ve lipidler Diyet. Ġntraserebral kanama (ĠSK) ve subaraknoid kanama (SAK) ile iliĢkili risk faktörleri ise metnin sonunda ayrıca değerlendirilmiĢtir. Ġçilen miktar arttıkça risk de artmaktadır. Hiperkolesterolemi koroner kalp hastalığı için önemli ve değiĢtirilebilir bir risk faktörü olmakla birlikte iskemik inme sıklığı ile iliĢkisi zayıftır. koroner arter hastalığı.Ġnme ile iliĢkisi veya değiĢtirilmesinin etkisi kesin olmayan risk faktörleri Metabolik sendrom Hiperhomosistinemi Alkol kullanımı Madde kullanımı Oral kontraseptif kullanımı Hiperkoagülabilite (antikardiyolipin antikoru. ileri yaĢta ve izole sistolik hipertansiyonda da geçerlidir.2 kez arttırır. ve inme ile iliĢkisinin bilimsel kesinliği dikkate alınarak sınıflanabilir. risk faktörünün değiĢtirilebilirliği. inmenin alt tipi. protein S eksikliği. pylori CagA seropozitifliği. lupus antikoagülanı. Ġnme insidensi erkeklerde kadınlara göre 1. Antihipertansif tedavi ile inme riskinin %40 oranında azaldığı gösterilmiĢtir. Ġnme insidensi 55 yaĢından sonra her onyıl için iki kat artar. Sigara içilmesi inme riskini yaklaĢık iki kat arttırır. Kardiyoembolik inmelerin yaklaĢık yarısı AF'li hastalarda ortaya çıkmaktadır.1. sitomegalovirus. Hipertansiyon varlığında iskemik inme sıklığı 4 kat artar. faktör V Leiden mutasyonu. kadınlarda ise 2. Arter basıncı azaldıkça belirli bir alt sınır bulunmaksızın inme riski de azalmaktadır. koroner kalp hastalığının yanı sıra iskemik inme insidensinde da önemli bir azalma sağlanabildiği ispatlanmıĢtır. Ġnmelerin yaklaĢık %60‟ı hipertansiyona bağlanabilir. Sosyoekonomik faktörler ırka bağlı değiĢikliklerin değerlendirilmesini güçleĢtirmektedir. Bunların arasında en önemli ve tedavi edilebilir etken atriyal fibrilasyondur (AF).25 kez fazladır. obezite. Ġnme risk faktörleri.8. hiperlipidemi gibi diğer aterojenik risk faktörlerinin sıklığını arttırır. Ama ekstrakranyal karotis aterosklerozu ile total ve LDL kolesterolün pozitif. Ġnme geçirenlerin yaklaĢık %70‟i 65 yaĢın üzerindedir. akut infeksiyonlar. obezite. Ama kadınların yaĢam süresi erkeklerden uzun olduğu için inme nedenli mutlak ölüm sayısı kadınlarda daha yüksektir. Çok sayıda kalp hastalığının inme riskini arttırdığı gösterilmiĢtir. hem de baba tarafında soygeçmiĢte inme olanlarda yüksek inme riski gösterilmiĢtir. Tablo 4’de iskemik inme ile iliĢkili risk faktörleri sıralanmıĢ. AF inme riskini bağımsız olarak 3-5 kat arttırır. . Sigaranın bırakılması ile inme riski hızla azalır ve 2-4 yıl içinde normale yaklaĢır. Tablo20.4: Ġskemik inme risk faktörleri I-DeğiĢtirilemeyen risk faktörleri YaĢ Cins SoygeçmiĢte inme veya GĠA öyküsü Irk DüĢük doğum tartısı II. Daha sıkı glisemi kontrolü ile inme insidensinin azalması mümkün olmakla birlikte henüz kanıtlanmıĢ değildir. Hipertansiyon iskemik inme için en önemli değiĢtirilebilir risk faktörüdür. ABD‟de en yüksek inme insidensi ve mortalite hızları siyah ırkta görülür. H.Bir hastalığın oluĢmasında yatkınlık yaratan etkenler risk faktörü olarak tanımlanır. Diabet inme riskini erkeklerde 1. Oral antikoagülan kullanımı ile AF‟ye bağlı inmelerin %70‟i önlenebilir. Ancak diabetiklerde kardiyovasküler hastalık mutlak riski çok yüksektir ve bu durum antihipertansif ve antilipidemik tedavi kararlarını etkiler. Bu etki her cins ve ırkta. Dahası statin grubu ilaçlarla yapılan çalıĢmalarda. BaĢta hipertansiyon olmak üzere pek çok risk faktörünün etkisi yaĢla azalırken AF‟nin etkisi artarak sürer. yüksek hs-CRP Migren Uyku apnesi YaĢ inme ile ilgili en önemli risk faktörüdür. antitrombin 3 eksikliği gibi) Lipoprotein (a) yüksekliği Ġnflamatuvar süreçler (periodontal hastalık. protein C eksikliği.Ġnme ile iliĢkisi kesin ve değiĢtirilebilen risk faktörleri Hipertansiyon Kalp hastalıkları (atriyal fibrilasyon. Hem anne. Öyle ki 80 yaĢın üzerinde görülen her 4 inmeden biri AF‟ye bağlanabilir. C pnömoni. HDL kolesterolün ise koruyucu etkisi gösterilmiĢtir.

LDL kolesterolde azalma. Asyalı popülasyonlarda çok yüksek ĠSH oranları bildirilmiĢ olmakla birlikte bu çalıĢmalarda çoğunda BT doğrulaması yoktur. CAROTIS INTERNA (ICA) Ekstrakranyal ICA‟yı etkileyen en sık neden aterosklerozdur. puanı 5 olan 66 hastada %12. bir çalıĢmaya göre sadece erkeklerde. Polikistik böbrek hastalığı. Yüksek kan homosisteininin hem aterojenik hem de tromboza meyil yaratan etkileri vardır. insülin duyarlığında artıĢ. Obezite. risk faktörlerinin tek tek düzeyleri çok yüksek olmasa bile. 10-59 dakika=1 puan. ve siyah ırkta beyazlara göre daha yüksektir. Birçok risk faktörü bir arada bulunduğunda. B12. Hipertansiyon da sigara kadar güçlü olmasa da SAK için bağımsız bir risk faktörüdür. GĠA hem inme hem de miyokard infarktüsü için anlamlı ve bağımsız bir risk faktörüdür. erken ateroskleroz. boyunda bir üfürüm duyulduğunda veya ultrasonografi gibi bir yöntemle tarama sırasında Ģüphelenilebilir. Ġskemik olaylar iki mekanizma sonucu ortaya çıkar (ġekil 1. Hiperhomosisteinemi varlığında koroner kalp hastalıkları ve iskemik inme sıklığı artar. Fizik aktivitede artıĢın. az miktarda alkol (günde 1-2 kadeh Ģarap eĢdeğeri) koruyucu etki gösterirken yüksek miktarlarda alkol riski arttırmaktadır. nikotin kullanımı ile geçici kan basıncı artıĢı öne sürülen spekülasyonlar arasındadır. Çok iyi bilinmeyen nedenlerle SAK kadınlarda ve ABD‟de siyahlarda daha sıktır. aort koarktasyonu. östrojen kullanımı gibi olası diğer risk faktörlerinin değeri kesin değildir. glisemide ve aterojenik kan lipidlerinde artıĢa yol açabilir ve bazı çalıĢmalarda bağımsız olarak inme insidensi ile iliĢkili bulunmuĢtur. Hemodinamik olarak anlamlı ekstrakranyal karotis stenozu ile ipsilateral inme oranı yılda %1-2 civarındadır. kilo verilmesi. ateroskleroz ICA‟nın ekstrakranyal kısmından çok intrakranyal kısmını tutar. NÖROVASKÜLER SENDROMLAR . glikoz toleransında düzelme. semptomların süresi (Duration) [≥60 dakika=2 puan. Ehlers Danlos sendromu. patolojik özellikleri ve tedavi prensipleri bu kitabın diğer bölümlerinde anlatılmıĢtır. Ancak bu giriĢim ile iskemik inme veya miyokard infarktüsü sıklığında azalma henüz gösterilmiĢ değildir. inme riski birkaç kat yükselir. GĠA geçirenlerde yıllık inme riski %4 civarındadır. zaaf olmaksızın konuĢma bozukluğu=1 puan]. Santral obezite (abdominal bölgede yağ toplanması) genel obeziteye göre aterojenik hastalıklar açısından daha önemli olabilir. SAK için en önemli değiĢtirilebilir risk faktörü sigara içilmesidir. hemisferik semptomların olması. arter basıncı (Blood pressure) sistolik >140 mm Hg veya diastolik ≥90 mm Hg=1 puan.Alkol kullanımı ile inme arasında “U” veya “J” Ģeklinde bir iliĢki gösterilmiĢtir. Bu iliĢkinin patogenezi bilinmemekle birlikte. baĢka bir çalıĢmaya göre ise her iki cinste inme riskini azalttığı gösterilmiĢtir. SAK‟lı hastaların yaklaĢık %5‟inde soygeçmiĢte SAK öyküsü bulunur. ve folik asit eklenmesi ile kan homosistein değerleri düĢürülebilir.4 olarak bulunmuĢtur. antikoagülasyon ve trombolitik tedavinin ĠSK için değiĢtirilebilir risk faktörleri oldukları gösterilmiĢtir. HDL kolesterolde artıĢ. koroner kalp hastalığı sıklığını azaltmanın yanı sıra. Marfan sendromu. trombosit aggregabilitesinde azalma ve sigaranın bırakılmasını kolaylaĢtırma gibi olumlu etkilere sahiptir. Yani. Ateroskleroz beyaz ırkta ICA‟nın en sık ilk 2 cm‟lik bölümünde görülür. Daha seyrek olarak da ICA‟nın sifon parçası ile ACA ve MCA bifurkasyonunu tutabilir. B12 vitaminleri ve folik asit alımı tarafından belirlenir. Bu bölümde karotis sistemine ait iskemik inmelerin klinik özellikleri gözden geçirilecektir. fibromüsküler displazi gibi nadir kollajen ve elastin hastalıklarında yüksek SAK insidensi görülür. etyolojik. Sigaranın bırakılması artmıĢ riski azaltır ama tümüyle ortadan kaldırmaz. Sarı ırkta ve siyahlarda ise. ĠSK erkeklerde kadınlara göre. A. ÖzgeçmiĢte inme öyküsü. kokain. meyve ve liflerden zengin. <10 dakika=0 puan] olmak üzere toplam 6 puanlık bu skor 7 gün içinde inme geçirme riskini baĢarıyla öngörmektedir. Bazı klinik verilere dayanılarak düzenlenen ABCD skorlama sistemi bu konuda yardımcı olabilir. spontan ĠSK ile ilgili en önemli risk faktörüdür.4. B6. Ağır alkol kullanımı. Sebze. Bireysel riskin derecesi risk faktörleri ile mücadelenin önemini kavramasına yardımcı olur ve tedavi kararlarını etkiler. özellikle de doymuĢ yağlardan fakir bir diyet genel olarak sağlığı korumak için tavsiye edilmektedir. GĠA kuĢkusu ile izlenen 378 hastalık bir kohortta 7 günlük inme riski. ağır alkol kullanımı. Çok düĢük serum kolesterolü ( total kolesterol <160 mg/dl) ve sigara içiminin risk faktörü olup olmadıklarının belirlenmesi için baĢka çalıĢmalara ihtiyaç vardır. ICA orijinindeki stenoz veya oklüzyon retinal ve serebral iskemiye neden olur. akciğerlerde makrofajlar tarafından salınan proteolitik enzim aktivitesi. Kan homosistein düzeyi genetik faktörler ile B6. Hipertansiyon ĠSK için en güçlü değiĢtirilebilir risk faktörüdür. puanı 4 ve daha az olan 274 hastada %0. GĠA geçiren hastalardan hangilerinin erken dönemde inme riski olduğunun belirlenmesi tetkik ve tedavilerin aciliyeti açısından önemlidir. ÇeĢitli risk faktörleri dikkate alınarak hazırlanan tablolardan bir kiĢinin kendi yaĢının ortalamasına göre kaç kat fazla inme riski taĢıdığı hesaplanabilir. Diğer majör risk faktörleri için gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra da. YaĢ (Age) ≥60=1 puan. YaĢ. Sigaranın bırakılması ve antihipertansif tedavinin SAK önlenmesinde etkinliği kanıtlanmıĢtır. KAROTĠS SĠSTEMĠ Ġskemik inmelerin epidemiyolojik. SAK‟ın yaĢ ile iliĢkisi ĠSK kadar belirgin değildir. yakın tarihli GĠA geçirmiĢ olma ve muhtemelen kreĢendo tarzında GĠA‟lar iskemik inme riskini arttıran faktörlerdir. Günümüzde antihipertansif tedavi ĠSKdan korunmada kanıtlanmıĢ tek tedavi türüdür. Giderek artan veya daha ileri stenozlarda risk daha yüksek olabilir. klinik özellikler (Clinical features) [hemiparezi=2 puan. GĠA nedeni olarak yüksek dereceli karotis stenozu bulunması. kan basıncında. Asemptomatik karotis stenozundan.1 ve puanı 6 olan 35 hastada %31. Orta derecede fizik aktivite (haftanın çoğu günlerinde 30-60 dakika hızlı yürüyüĢ eĢdeğeri) kan basıncının azalması. 2). yağ.

Hemisferik Geçici Ġskemik Ataklar Hemisferin disfonksiyonu sonucu ortaya çıkar. Vakaların büyük bölümünde ataklar stereotipiktir. Tek gözde yukarıdan aĢağı gölge veya perde inmesi Ģeklinde tanımlanır. Klinik Belirtiler Hastaların bir bölümünde ICA belirti vermeden tıkanabilir. Bu ataklar amorozis fugaks‟dan biraz farklıdır. DüĢük. b. kontralateral motor ve duyusal defisit. Damar tam tıkalı ise karotis nabzı palpe edilemez. sadece üst veya alt yarıyı etkileyebilir. nondominant hemisferde anozognozi ve ihmal) görülebilir. Bu ataklar oftalmik arterde kan akımının azalmasına bağlıdır. tedrici Ģekilde düzelir. ICA stenoz veya oklüzyonu sonucu ipsilateral gözde retinal arter basıncı azalmıĢtır ve retinal arter dolaĢımı da sınırdadır. Kalıcı belirti olmaksızın aynı Ģekilde düzelir. mezensefalon rostral bölümü ile serebral pedünkülün kanlanmasını sağlar. DüĢük perfüzyon akımına bağlı olarak ortaya çıkan nörolojik bulgular daha hafif olabilir. Lezyon tarafına konjuge bakıĢ deviyasyonu. Çok nadiren her ikisi aynı anda ortaya çıkar. Saniyeler veya birkaç dakika sürebilir. DüĢük perfüzyon (hemodinamik veya distal yetersizlik) Ġntrakranyal embolizm: Aterosklerotik ICA hastalığında arter progresif bir Ģekilde daralır. Dinlemekle üfürüm duyulabilir. Motor. Hasta klinik olarak MCA sulama alanı infarktı bulguları ile karĢımıza çıkar. Bazen sadece kontralateral kolun distalinde güçsüzlük Ģeklinde görülebilir. Eğer üfürüm ipsilateral göz küresi üzerinde duyuluyorsa ICA orijinlidir. infarkt her iki ACA alanını tutabilir. ipsilateral ACA alanı etkilenebilir. MCA-PCA ve ACA-PCA arter sulama alanları arasındaki “border zone” (“watershed”) sınır bölgeleridir.perfüzyon: ICA stenozu veya oklüzyonu sırasında oluĢan düĢük perfüzyon akımı retina veya serebral hemisferde iskemiye yol açar. I. ECA-ICA arasındaki kollateraller iyi geliĢmiĢ ise hastada klinik bulgu ortaya çıkmaz. Görme bulanıklığı Ģeklindedir. Ġntrakranyal embolizm (arterden. duyusal belirtiler. Genellikle MCA-ACA sulama alanları arasındaki sınır bölgeler etkilenir. büyüklüğüne. Willis poligonu iyi çalıĢıyorsa. Klinik bulgular kan basıncındaki değiĢikliklere duyarlıdır. ipsilateral gözde geçici monooküler körlüktür. anterior hipokampus. ICA stenozu olan hastalarda boyunda karotis nabzı zayıf palpe edilir. Superior frontal bölgedeki suprasilviyen infarktlar anterior sınır bölge (border zone) infarktı. Bazı hastalarda hem amorozis fugaks hem de hemisferik GIA‟lar birlikte görülebilir. Bazı hastalarda parlak ıĢığa maruz kalma sonucu geçici monoküler körlük ortaya çıkabilir. ICA oklüzyonlarında eğer AcoA hipoplazik ise. A. Ġleri stenozlu hastalarda ataklar çok sık tekrarlayabilir. superior frontal. afazi. Kan basıncının düĢmesi veya ani ayağa kalkma gibi hemodinamik değiĢiklikler nedeniyle de ataklar ortaya çıkabilir. Her iki ACA hasta taraftan besleniyorsa. kontrüksiyonel apraksi ve hemianopsiler görülebilir. uncus. parieto-oksipital bölgedeki infarktlar posterior sınır bölge infarktı olarak isimlendirilir. COROIDEA ANTERIOR (AchA) AchA. Distal yetersizliğe bağlı infarktlar. Buna retinal kladikasyo adı verilir. Geçici Ġskemik Ataklar (GIA) Geçici iskemik ataklar ICA hastalığının haberci belirtileridir. Ġnme Ekstrakranyal ICA stenozu veya oklüzyonu sonucu ortaya çıkan inmenin ağırlığı. ICA hastalığında hemisferik infarktların büyük bölümü MCA veya dallarının sulama alanındadır. a. parieto-oksipital ve lateral oksipital bölgelerde oluĢur. göreceli olarak yüz ve bacak kurtulur. ICA hastalığına bağlı inme geçiren hastaların yaklaĢık %10‟unda GIA görülür. Geçici Monooküler Körlük ( Amaurosis Fugax) Amorozis fugaks ekstrakranyal ICA hastalığı ile ortaya çıkan. DeğiĢik serilerde farklı oranlarda bildirilmiĢtir. Tüm alanı etkileyebileceği gibi. Parlak ıĢığa maruz kalındığında. Genellikle tam görme kaybı olmaz. II. Kan akımı çok azalmıĢ ise üfürüm duyulmayabilir. görme alanı defektleri olabilir. Aterom plağı üzerinde teĢekkül eden trombosit-fibrin trombüsleri koparak distal intrakranyal damarların tıkanmasına neden olabilir. kapsüla interna arka bacağının alt bölümü. globus pallidus.1. Sıklıkla 15 dakika kadar sürer.artere emboli) 2. bir bölümü de çok sık ataklar geçirebilir. DüĢük perfüzyon akımı sonucu oluĢan infarktlarda sıklıkla kol tutulur. kollateral dolaĢıma ve infarkta neden olan mekanizmalara göre değiĢiklik gösterir. hemianopsi ve yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu (dominant hemisferde afazi. Kollateral dolaĢımın yetersiz olduğu bölgelerde “distal yetersizlik” ortaya çıkar. infarktın yerine. Hemodinamik mekanizma ile oluĢur. Parieto oksipital bölgedeki infarktlarda ise vizyo-spasyal bozukluklar. Eğer PCA baziler arter yerine hasta ICA‟dan kan alıyorsa infarkt PCA alanını da içine alabilir. Tedrici Ģekilde ortaya çıkıp. Sınır bölge infarktı üst konveksitede ise bacak daha çok etkilenir. . artan retinal metabolik aktivite karĢılanamadığı için retinal kladikasyo görülür. Hastaların bir bölümü birkaç atak geçirirken. Hastaların bir bölümünde ise geçici iskemik ataklar (GIA) veya değiĢik ağırlıkta inmeler görülür. Ayrıca optik traktusu izleyerek korpus genikulatum laterale ve radyasyo optici arka bölümünü besler. Bu bölgeler ACA-MCA.

KonuĢma Bozuklukları Hastalığın baĢlangıcında suskunluk en sık belirtidir.Eğer ACA'nın derin dalları kurtulmuĢ ise. temporal lob veya temporal lob istmusundaki beyaz maddenin lezyonuna bağlıdır.Yüksek kortikal bulgular talamus. anozognozi. Sol AchA infarktlarında ise tutuk konuĢma. Maküler görme kurtulabilir. ACA infarktlarında belirtilerin özellikleri aĢağıdaki gibi özetlenebilir. Sfinkter Kusuru Unilateral veya bilateral ACA infarktlarında sfinkter kusuru görülebilir. Sıklıkla hafiftir. Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġnme Veri Bankasında. Akinetik Mutizm (abulia). agrafi ve taktil anomi görülebilir. Sıklıkla hızla düzelir. seyrek olarak da ataksik hemiparezi Ģeklinde klinik tablolar görülebilir. Bazı olgularda ise sadece krural monoparezi vardır.Etkilenen tarafta omuzda zaaf görülür. ACA infarktlarında alt ekstremitede kortikal duyu kusuru görülebilir. motor ve duyusal defisit. konuĢma ve emosyonel ifadeler tamamen ortadan kalkmıĢtır. yüz ve elde zaaf görülmez. 1. Uyaranlara ve sorulara verilen cevap süresi uzamıĢtır. Bunların %21‟i derin. Amnezi ve Diğer Psikomotor Belirtiler Akinetik mutizm n. CEREBRI MEDIA (MCA) MCA'nın kortikal dalları frontal lobun lateral ve inferior bölümünü. Tekrarlama korunmuĢtur. A. görsel bellek kusuru görülebilir. Hemiparezi saf motor hemiparezi Ģeklinde de ortaya çıkabilir.AchA infarktının en tipik bulguları kontralateral hemipleji. 3. perseverasyonlar ve verbal bellek kusurları ortaya çıkabilir. Unilateral veya bilateral ACA infarktlarında yakalama refleksi ortaya çıkabilir. Spontan konuĢma azalmıĢtır. Perikallozal arterin dalları parietal lobun iç yüzü ile prekuneus bölgesini besler. 1. Hastanın gözleri açıktır ve uyanık görünümdedir. Sağ AchA infarktlarında vizüel ihmal. Ġstemli hareket. putamen. anterior hipotalamus ve kapsüla interna‟nın ön bacağı ile paraolfaktor bölge ve anterior komisürün medial bölümünü sular. Bu alandaki infarktların 1/3'i MCA'nın derin dallarını. Kallosomarginal arterin dalları ise frontal lobun iç yüzü ile parasantral lobül ve singulat girusun bir bölümünü sular. lezyon tarafına konjuge bakıĢ deviasyonu. Güç kaybı en fazla ayakta ve uyluğun proksimalindedir. Ġlk iskemik inme geçiren olguların 2/3'inde infarkt MCA alanındadır. Motor ve Duyusal Belirtiler ACA alanındaki infarktların en önemli belirtisi motor güç kaybıdır. Bir iĢi sürdürme yeteneği azalmıĢtır. globus pallidusun dıĢ kısmı. Anterograd amnezi AcoA‟nın perforan dallarının beslediği orta hat ve paramedyan bazal ön beyin lezyonu sonucudur. hemianopsi. Genellikle duyusal modalitelerin tümü tutulur. Ancak proprioseptif duyu kurtulabilir. Olguların çoğunda oklüzyon MCA'nın proksimal kısmında oluĢur. 5. kapsüla c. semantik parafaziler. Spontan aktivite ve konuĢma azalmıĢtır. anksiyete. Derin dalları ise. comminicans anterior‟den (AcoA) ayrılan perforan dallar globus pallidus. yarıdan fazlası da yüzeyel dallarını tutar. Hemiparezi kortikobulber ve kortikospinal yolların kapsula interna arka bacağı veya serebral pedünkülde tutulmasına bağlıdır. öfori. angüler ve supramarjinal girus ile temporal lobun superior bölümünü ve insülayı sular. Böylece lentikülostriat arterlerin (LSA) de tutulması ile yüzeyel ve derin dallarının iskemisi birlikte görülür. A. Mezyal frontal lob lezyonlarında emosyonal labilite. MCA Ana Trunkus MCA ana trunkus oklüzyonu hemen daima semptomatiktir. 4. duyu kusuru ve hemianopsidir. konstrüksiyonel apraksi.interna arka bacağı ve korona radiatayı besler. parietal lobun duyusal korteksini. Homonim hemianopsi. ACA infarktlarında anterograd amnezi görülebilir. %40‟ı yüzeyel ve %34‟ü geniĢ MCA alanını tutmaktadır. Ataksi duyusal semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir. lakünler çıkarıldığında. caudatus veya anterior singulat girusun iki yanlı lezyonlarında görülür. Abulia ise aynı bölgenin unilateral lezyonlarında görülür. Hipestetik ataksik hemiparezi. 2. sol ACA infarktı olan hastalarda sol elde ideomotor apraksi. iskemik inme geçiren olguların %62‟sinde MCA alanında infarkt bulunmuĢtur. Sfinkter kusuru inkontinans Ģeklindedir. CEREBRI ANTERIOR (ACA) ACA‟nın A1 segmenti ve a. Kallozal Disfonksiyon Belirtileri Sağ elini kullanan. Sıklıkla motor belirtilerle birliktedir. nukleus kaudatusun baĢı ve gövdesi. yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu ortaya çıkar (dominant hemisferde . Duyu kusuru izole veya inkomplet olabilir. hiperaktivite. Ġskemik inme olguları arasında en sık MCA infarktları görülür. nukleus kaudatus ve putamenin ön alt bölümlerini. Klinik olarak. superior kuadranopsi Ģeklinde görme alanı defektleri vardır. Sol ACA infarktlarında suplemanter motor alanın tutulumuna bağlı olarak transkortikal motor afazi görülebilir. ajitasyon görülebilir. Anlama ve artikülasyon normaldir. Homonim hemianopsi optik traktusun veya kapsüla internanın retrolentiküler bölümünde genikülokalkarin traktusun tutulumu sonucudur.

global afazi, nondominant hemisferde anozognozi ve ihmal). Beyin ödeminden dolayı uyanıklık kusuru görülebilir. 2. MCA superior divizyon MCA'nın superior divizyonu frontal lob ile superior parietal lobları besler.Alt ekstremitenin nispeten az etkilendiği, yüzde ve kolda baskın kontralateral hemiparezi ve duyu kusuru görülür. Gözlerin etkilenen hemisfer tarafına deviyasyonu veya o hemisfere bakma eğilimi vardır. Lezyon dominant hemisferde ise Broca afazisi görülür. KonuĢma tutuktur. Kelime çıkıĢı azalmıĢtır. Göreceli olarak anlama korunmuĢtur. Tekrarlama ve yazılı materyali anlama bozulmuĢtur. Agramatizm vardır. Bukofasyal apraksi ve ipsilateral ekstremitede ideomotor apraksi görülebilir. Lezyon nondominant hemisferde ise hemispasyal ihmal, anozognozi görülebilir. Emosyonel prozodi de bozulabilir. 3. MCA Ġnferior Divizyon MCA'nın inferior divizyonu temporal lobun lateral yüzünü ve inferior parietal lobu besler. Superior divizyonun aksine bu hastalarda motor ve duyusal semptomlar ya yoktur ya da çok hafiftir. Kortikal duyu kusuru (agrafestezi ve astereognozi) görülebilir. Üst kuadranopsi veya homonim hemianopsi Ģeklinde görme alanı defektleri vardır. Dominant hemisfer lezyonlarında Wernicke tipi afazi görülür. KonuĢma akıcıdır. Parafaziler ve neolojizmler vardır. Anlama ve tekrarlama bozulmuĢtur. Nondominant hemisferde ise kontralateral duyusal hakimiyetli ihmal, anozognozi, konstrüksiyonel apraksi ortaya çıkar. ġekil çizme ve kopyalama bozulmuĢtur. Emosyonel prozodiyi anlama güçlüğü olabilir. Vakaların %50'sinde ajitasyonla seyreden konfüzyonel bir tablo görülebilir. 4. MCA perforan dalları (Striatokapsüler infarkt) MCA'nın Mı parçasından çıkan lateral lentikülostriat arterler (LSA) (sıklıkla 6-12 adet) perforan damarlardır. Globus pallidus, putamen , nukleus kaudatus baĢı, kapsüla interna ön bacağını beslerler. MCA ana trunkusunda trombüs oluĢtuğunda LSA'nın tüm dalları tutulur. Üçgen veya virgül Ģeklinde infarkt ortaya çıkar. Bu infarktlara striatokapsüler infarkt adı verilir (ġekil 7). Ġnfarkt çapı sıklıkla 1,5 cm'den büyüktür. Çapları 2-7cm arasında değiĢir. Striatokapsüler infarkt tüm inme ve GĠA'ların %1'inde görülür. Sıklıkla kontralateral hemiparezi vardır. Üst ve alt ekstremite eĢit olarak etkilenmiĢtir. Yüzde 70'inde afazi, ihmal ve anozognozi gibi kortikal bulgular görülür. Klinik tablo saf motor hemiparezi gibi laküner sendromla da kendini gösterebilir. Vakaların 1/3'inde kardiyak emboli kaynağı, 1/3'inde ise ICA'da stenoz veya oklüzyon saptanmıĢtır. VERTEBROBAZĠLER SĠSTEM Karotis ve vertebrobaziler sisteme ait inmelerin natürleri benzer olmakla birlikte her iki sisteme ait iskemik inmelerin semptom ve klinik bulguları birbirinden oldukça farklıdır. Vertebrobaziler sistemi düĢündüren birçok klinik bulgu vardır. Bu bölümde vertebrobaziler sisteme ait iskemik inmelerin klinik özellikleri gözden geçirilecektir. A. SUBKLAVIA / PROKSĠMAL VERTEBRAL ARTER Vertebral arter (VA) proksimal subklavyadan çıkar. Proksimal subklavyanın ciddi darlığı veya oklüzyonu, ipsilateral vertebral arter ve ipsilateral üst ekstremite arterlerinde basıncın düĢmesine neden olur. Kontralateral vertebral arter ve baziler arterden kan retrograd olarak tıkalı vertebral arteri besler. Buna “ subklavya çalma sendromu” denir (ġekil 8). Doppler USG ile oldukça sık saptanmasına karĢın, çok seyrek olarak nörolojik belirti verir. Genellikle iyi seyirlidir ve hastaların büyük bölümünde kola ve arka sisteme ait semptom yoktur. Eğer semptomlar ortaya çıkarsa en sık belirtiler ipsilateral kol ve el ile ilgilidir. Kolun kullanımı ile kolda soğukluk, kuvvetsizlik ve ağrı olur. Ġpsilateral kolda nabız amplitüdü düĢüktür, kan basıncı azalmıĢtır. “ Dizziness” sık belirtilerden biridir. Seyrek olarak diplopi, bulanık görme, osilopsi görülebilir. Supraklaviküler fossada üfürüm duyulabilir. Proksimal subklavya darlığının en sık nedeni aterosklerozdur. Doppler USG vertebral arterdeki retrograd akımı göstermek açısından önemlidir. Konvansiyonel anjiografide, darlık tarafındaki VA dolmazken, geç arteryel filmler çekilirse, vertebral arterin retrograd olarak dolduğu görülebilir. VA‟nın orijinindeki ateroskleroz sıktır. “Dizziness”, ataksi, diplopi, bulanık görme gibi geçici iskemik ataklar görülebilir. Ancak beyin sapı veya serebellumda infarkt geliĢmesi nadirdir. DĠSTAL EKSTRAKRANYAL VE ĠNTRAKRANYAL VERTEBRAL ARTER VA‟nın transvers foramenler içindeki kısmının aterosklerozu nadirdir. Bu bölgede VA‟nın travma sonucu etkilenmesi söz konusu olabilir. Ġntrakranyal vertebral arter (V4) ateroskleroz, diseksiyon, travma, fibromüsküler displazi sonucu etkilenebilir. Oklüzyon asemptomatik olabilir. Lateral bulber veya inferior serebellar infarkta (PICA), medyal bulber veya hemimedüller infarkta yol açabilir. Trombüsün baziler arter içine ilerlemesi sıklıkla bilateral pons iskemisine yol açar. Ayrıca distal emboliler mezensefalon, talamus, superior serebellar arter (SCA) ve posterior serebral arter ( PCA) alanlarında infarkta neden olabilir. A. CEREBELLARIS POSTERĠOR INFERIOR (PICA) PICA intrakranyal vertebral arterden çıkar. Serebellumun alt bölümünü sular. Bulbusun lateral bölümü PICA veya vertebral arterin V4 segmentinden çıkan perforan dallarla beslenir. PICA veya

vertebral arterin V4 parçasının oklüzyonunda lateral bulber infarkt (Wallenberg sendromu) görülür (ġekil 9 , 10 ). Wallenberg sendromu bulbusun lateral bölümünde ve inferior oliva arkasında yerleĢen bir infarkta bağlı olarak ortaya çıkan, oldukça tipik belirtileri olan ve sık görülen bir klinik tablodur. Vakaların yaklaĢık %40‟ı akut olarak baĢlar. Ancak yarıdan fazlasında ise klinik tablo düzgün progresif veya basamaklar halinde 24-48 saatten daha uzun bir sürede yerleĢir. Vestibüler nukleusların ve bağlantılarının iskemisine bağlı olarak Ģiddetli vertigo, bulantı, kusma ile baĢlar. Aynı nedenlerle ataksi ve nistagmus görülür.Vertigodan yakınan hastaların hemen hepsinde nistagmus vardır. Nistagmus hem horizontal hem de rotatuvar karakterde olabilir. Aynı tarafta ortaya çıkan Horner sendromu (ptoz, miyozis, anhidroz) desendan sempatik liflerin tutulumuna bağlıdır. Miyozis ve ptoz sık olmakla birlikte anhidroz nadirdir. Ayrıca beĢinci sinirin inen nukleus ve traktusunun lezyonuna bağlı olarak ipsilateral yüzde, lateral spinotalamik traktus lezyonu sonucu da kontralateral kol, gövde ve bacakta ağrı ve ısı duyusunda azalma ortaya çıkar.Yutma güçlüğü, çatallanmıĢ ses, dizartri, aynı tarafta farenks ve vokal kord parezisi ise nukleus ambigius lezyonu sonucudur. Ġnferior serebellar pedünkül lezyonuna bağlı olarak ipsilateral serebellar bulgular ortaya çıkar. Seyrek olarak kalp hızı ve kan basıncı değiĢiklikleri gibi, otonomik fonksiyon bozuklukları ile otomatik solunum yetersizliği görülebilir. Otomatik solunum yetersizliği sonucu uyku sırasında uzun süreli apneler, hatta ölüm olabilir (Ondine‟nin Laneti). Bu bulguların hepsinin birlikte bulunmadığı parsiyel sendromlar da vardır. Genel olarak iyi seyirli bir sendromdur. Ancak, birlikte serebellar infarktların bulunması, pıhtının baziler arter içine ilerlemesi, iki yanlı vertebral arter hastalığı, kardiovasküler ve respiratuvar fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkması prognozu kötüleĢtiren nedenlerdir. ANTERĠOR SPĠNAL ARTER (ASA ) ASA‟nın veya vertebral arterin V4 parçasının oklüzyonu sonucu medial bulber infarkt görülür. Mediyal bulber infarkt seyrek görülen bir klinik tablodur. Ġpsilateral dil zaafı, derin duyu kusuru, yüzün kurtulduğu kontralateral hemipareziden oluĢan klasik triadı vardır. Ġpsilateral dil parezisi, hipoglossal nukleus veya sinirin tutulumuna, kontralateral hemiparezi bulbusta çaprazlaĢan piramidal yolun, derin duyu kusuru ise medyal lemnisküsün lezyonuna bağlıdır. Bununla birlikte dil ve arka kordonun tutulmadığı saf motor hemiparezi ile seyreden formları da vardır. Bazen lateral bulber infarkt ile birlikte görülür. Ġki yanlı da olabilir ( ġekil 11). Ġki yanlı olduğunda hastada kuadriparezi görülür. Bu durumda klinik bulgular ya izole kuadriparezi ya da arka kordon belirtileri ve dil parezisi ile birliktedir. BAZĠLER ARTER (BA) Baziler arter iki vertebral arterin ponto-bulber bileĢkede birleĢmesinden orijin alır ve ponsmezensefalon bileĢkesinde sonlanır. Baziler arterin perforan dalları baĢlıca bazis pontisi besler. Baziler arter oklüzyonu ponsun bazisinde iki yanlı iskemiye neden olur. Ġskemi tek veya iki yanlı tegmentumu da etkileyebilir. Ateroskleroz baziler arterin en sık ilk birkaç cm‟lik bölümünü tutar. Baziler arter trombozunun prognozu oldukça değiĢiktir. Prognoz oklüzyonun yeri, yayılımı ve kollateral dolaĢıma bağlıdır. Çok hafif bulgularla seyredebileceği gibi, ciddi nörolojik sekellere yol açabilir veya ölümle sonuçlanabilir. Klinik Belirtiler 1. Motor Belirtiler Baziler arter trombozunda en sık tutulan yapı bazis pontiste kortikospinal traktustur. BaĢlangıçta motor güç kaybı tek taraflı olabilir. Güç kaybı genellikle iki yanlı ve asimetriktir. Ataksi ve koordinasyon bozukluğu ikinci en sık bulgudur. Koordinasyon bozukluğu alt ekstremitelerde daha belirgindir. Kortikopontoserebellar yolların tutulmasına bağlıdır. Dizartri, disfaji, disfoni ile dil hareketlerinde güçsüzlük görülebilir. Bu belirtiler kortiko bulber yolların lezyonu sonucu geliĢen psödobulber belirtilerdir. Pons tegmentumunda kranyal sinir nukleuslarının veya intraparenkimatöz sinir liflerinin tutulumuna bağlı olarak kranyal sinir belirtileri görülebilir. Tek taraflı lezyonlarda çapraz sendromlar ortaya çıkabilir. Ġpsilateral fasyal parezi ile kontralateral hemiparezi çapraz sendrom örneklerinden birisidir. Bu tablo tek taraflı olarak ponsun bazis ve tegmentumunu birlikte tutan lezyonlarda ortaya çıkar. Bazen hasta kuadriplejiktir. Ağır psödobulber belirtiler nedeniyle ses çıkaramaz, konuĢamaz ve yutamaz. Bilinci açık olan hasta sadece göz kırpma ve vertikal göz hareketleri ile çevre ile iliĢki kurabilir. Bu tablo “ Locked-in” içe kilitlenme sendromu olarak isimlendirilir. Ġki yanlı bazis pontis lezyonu sonucu kortikospinal ve kortikobulber traktusların tutulumuna bağlıdır 2. Okülomotor Belirtiler a. Konjuge horizontal bakıĢ ve 6. sinir felci, internükleer oftalmopleji Ponsun paramedyan tegmentumunda paramedyan pontin retiküler formasyon (PPRF), medyal longitudinal fasikülüs (MLF) ve 6. sinir nukleusu yer alır. PPRF tutulursa ipsilateral konjuge göz hareketleri bozulur. Abdusens siniri veya nukleusu tutulursa ipsilateral abduksiyon zaafı, MLF lezyonu

sonucu da internükleer oftalmopleji (INO) ortaya çıkar. INO ile birlikte “skew” deviyasyon ve vertikal nistagmus da görülebilir. b. Birbuçuk sendromu Unilateral pons tegmentum lezyonunda PPRF ve MLF birlikte tutulabilir. PPRF lezyonundan dolayı gözler lezyon tarafına horizontal konjuge bakıĢ yapamaz. MLF tutulduğu için lezyon tarafındaki göz içe bakamaz. Bu durumda horizontal göz hareketlerinden sadece diğer gözdeki abduksiyon hareketi korunmuĢtur. Buna birbuçuk sendromu denir. c. Nistagmus Unilateral pontin tegmentum lezyonlarında lezyon tarafına bakıĢta daha belirgin olan horizontal paretik nistagmus görülebilir. INO‟lu hastalarda da abduksiyon yapan gözde nistagmus görülebilir. Ayrıca bu hastalarda vertikal nistagmus da ortaya çıkabilir. d. Oküler “bobbing” Göz küreleri hızla birkaç milimetre aĢağı inip, tekrar nötral pozisyonlarına dönerler. “Bobbing” iki yanlı ve simetrik olabileceği gibi, tek tarafta belirgin veya hafif asimetrik olabilir. Oküler “bobbing”li hastalarda pontin tegmentum lezyonu veya kompresyonu söz konusudur. e. Pupilla anomalileri Pons infarktlarında genellikle pupillalar normaldir.Komaya yol açan geniĢ pons lezyonlarında pupillalar çok küçüktür (pinpoint) ve ıĢık cevabı korunmuĢtur. 3. Uyanıklık kusurları ve koma Bilinçle ilgili retiküler aktivatör sistem ponsun tegmentumunun paramedyan bölgesiyle mezensefalonda yer alır. Bilateral medyal pons tegmentum lezyonlarında bilinç değiĢiklikleri ve koma görülebilir. BAZĠLER TEPE SENDROMU Rostral baziler arterin oklüzyonu mezensefalon, talamus ve posterior serebral arterin hemisferik dallarının beslediği mezyal temporal ve oksipital bölgelerde infarkta neden olur. Üst beyin sapı veya hemisferik yapılar tek tek tutulabileceği gibi, birlikte de tutulabilir. Bu bölümde mezensefalon ve talamik iskemi bulguları gözden geçirilecek, hemisferik belirtiler ise PCA infarktının tartıĢıldığı bölümde ele alınacaktır Klinik Belirtiler 1. Okülomotor belirtiler a. Vertikal BakıĢ bozuklukları Rostral beyin sapı lezyonlarında vertikal bakıĢ bozuklukları sık görülür. Yukarı veya aĢağı vertikal bakıĢ selektif olarak bozulabilir. Sıklıkla her ikisi birden bozulur. Tek baĢına yukarı bakıĢ felci, aĢağı bakıĢ felcinden daha sıktır.Vertikal planda hem istemli hem de refleks göz hareketleri birlikte bozulabileceği gibi, bazen refleks göz hareketleri korunabilir. Vertikal bakıĢ felci mezensefalon tegmentumunu tutan lezyonlarda görülür. b. Konverjans Bozukluğu Sıklıkla tek veya her iki gözde hiperkonverjans görülür. Tek veya her iki göz içe veya içe aĢağı deviyedir. Horizontal veya vertikal bakıĢ sırasında hiperkonverjans veya konverjans spazmı görülebilir. c. Yalancı Altıncı Sinir Bulgusu Adduktor hareket aktivitesinde ve tonusunda artma sonucu “yalancı altı” fenomeni ortaya çıkar. Bu terim üst beyin sapı lezyonlarında altıncı sinir disfonksiyonu olmaksızın oküler abdüksiyon yetersizliğine verilen isimdir. Sıklıkla iki yanlıdır ve hiperkonverjans ile birliktedir. d. “Skew” deviyasyon Bir göz küresinin diğerine göre yukarda ve oblik pozisyonda bulunması ve bunun tüm bakıĢ yönlerinde devam etmesidir. 2. Pupilla değiĢiklikleri Diensefalik lezyonlarda ıĢık refleksinin aferent yolu kesilebilir. Bilateral sempatik disfonksiyon nedeni ile pupilla küçüktür, ıĢık refleksi zayıftır veya alınamaz. Eğer 3.sinirin Edinger-Westphal nukleusu tutulursa, dilate ve fikse pupilla görülür. 3. Uyanıklık kusurları ve davranıĢ değiĢiklikleri a. Uyanıklık kusurları Rostral beyin sapında retiküler aktivatör sistemi tutan lezyonlarda komadan çok hipersomnolans ortaya çıkar. Bilateral rostral mezensefalik periakuaduktal infarktlarda uzun süren hipersomnolans ve okülomotor sinir felçleri görülür. Ayrıca medyal talamus ve talamusun intralaminar nukleuslarını tutan lezyonlarda da hipersomnolans ortaya çıkabilir. b. Pedünküler hallusinasyonlar Üst beyin sapı infarktlarında, görme alanı defekti olmaksızın vizüel halusinasyonlar görülebilir. Halusinasyonlar sıklıkla çok canlı, çok renkli ve formedir. Bir çok sahneler içerir. Taktil ve iĢitsel de olabilir. Genellikle güneĢ batımında ortaya çıkar. Hastalar bu halusinasyonların gerçek olmadığının

Sol PCA infarktlarında vizüel agnozi de görülebilir. talamusu. Transkortikal duyusal afazide ise. beden ve ekstremilerde uyuĢukluk. Anomik veya transkortikal duyusal afazi Sol (dominant) PCA infarklarında görülür. SCA‟nın sadece serebellumu tutan infarktlarında ise prognoz iyidir. ısı duyusunda azalma görülür. Seyrek olarak ipsilateral horizontal konjuge bakıĢ kusuru ve ipsilateral hemiparezi de görülebilir. Genellikle renk isimlendirme de bozulmuĢtur. Fizyopatolojisi çok iyi bilinmemekle birlikte.Gerstmann sendromu Dominant angüler girus lezyonlarında görülür. Bazı vakalarda da izole serebellar belirtiler görülebilir . Kuadranopsi Ģeklinde de görme alanı defektleri ortaya çıkabilir. UNĠLATERAL HEMĠSFERĠK PCA OKLÜZYONU 1. PCA mezensefalonun etrafından döndükten sonra kortikal dallara ayrılır. Bellek bozuklukları anterograd. üst motor nöron tipi fasyal parezi. CEREBRI POSTERĠOR (PCA) Her iki PCA baziler arter bifurkasyonundan orijin alır. Rostral bulbus ve pons tabanı ile rostral serebellar yapıları besler. Ġpsilateral fasyal parezi. Anomik afazide sadece kelime bulma ve adlandırma güçlüğü vardır. anlama bozuktur. tekrarlama. okumada güçlük vardır. Hasta bir objeyi vizüel olarak tanımadığı . Kalkarin korteksin üst bölümünü veya inferior parietal lob ile oksipital loblarda. Bazen duyu kusurları çok ağır olabilir. korpus kallozum spleniumu ve sol parietal beyaz maddeyi tutan lezyonlarda görülür. superior serebellar pedünkülü ve serebellar hemisferlerin superior yüzünü besler (ġekil 14). inferior ve mezyal temporal lobu. CEREBELLARIS SUPERIOR (SCA) Baziler arter bifurkasyonundan hemen önce baziler arterden çıkar. Parsiyel AICA infarktlarında labirentiti hatırlatan izole vertigo ortaya çıkabilir. Baziler tepe sendromunda sıklıkla iki yanlı medyal talamus tutulmuĢtur. Ġnfarkt oksipital pole ulaĢmıyorsa maküler görme kurtulur. Baziler arterin distal dallarının infarktı ile birlikte görülür ise prognozu kötüdür. Horner sendromu. Agrafi. Korpus kallozum veya komĢu beyaz maddenin lezyonu sonucu. sağ oksipital korteks ile sol hemisferin bağlantısı kesilmiĢtir. Burada PCA‟nın hemisferik dallarının oklüzyonunda sözedilecektir ( ġekil 15 ). iĢitme kaybı. superior optik radyasyonu tutan lezyonlarda alt kuadranopsi görülür. Mezensefalonun dorso-lateral yüzünü. Bellek bozuklukları baĢlıca antero-lateral talamik infarkt (polar arter) veya postero-medyal talamik infarktlar (talamo perforan arterler) sonucu görülür. Bellek bozuklukları ve abulia Rostral beyin sapı infarktlarında talamusun etkilenmesi sonucu bellek bozuklukları ortaya çıkabilir. Saf Ģekli nadirdir. oksipital lobu. Klinik belirtiler vertigo. Mamillotalamik traktusun veya talamusun dorsal medyal nukleusunun tutulmasına bağlıdır. kontralateral spinotalamik duyu kusuru. Klasik sendromunda ipsilateral Horner. A. dizartri. PCA oklüzyonlarında oklüzyonun yeri ve infarktın yayılımına göre klinik bulgular değiĢiklik gösterir. karıncalanma. Görme alanı defektleri striat korteks veya optik radyasyonun tutulumuna bağlıdır. Duyu kusurları Talamusun VPM ve VPL nukleuslarının lezyonlarından dolayı karĢı yüz. Sol oksipital lob. Ağrı ve dokunma duyusunda azalma ile derin duyu kusurları da ortaya çıkabilir. Bu vakalarda baĢ ağrısı. Tekrarlama korunmuĢtur. En sık görülen görme alanı defekti homonim hemianopsidir.Genellikle baziler arter oklüzyonu sonucu görülür. sağ-sol ayrım bozukluğu. kusma. retrograd. PCA‟lar mezensefalonu. Ġzole AICA infarktı nadirdir. CEREBELLARIS ANTERIOR INFERĠOR (AICA) AICA baziler arterin alt bölümünden orijin alır. sinir felci görülür. Bu tabloya “saf duyusal inme” adı verilir. Sol talamik infarktlarda verbal bellek. yazma normal olduğu halde. kusma. ipsilateral serebellar bulgu ve kontralateral ekstremite ve gövdede ağrı. Bellek bozuklukları ve vizüel agnozi Sol temporal lob lezyonlarında bellek kusurları görülebilir. Amnezi ve abulia unilateral lezyonlarda bilateral lezyonlara göre daha hafiftir ve daha kısa sürer. 5. 6. A. 4. 4. akalküli. ekstremite ve gövde ataksisi vardır. Görme alanı defektleri En sık görülen belirti kontralateral görme alanı defektidir. verbal ve nonverbal olabilir. A. iğnelenme gibi paresteziler görülebilir. Striat korteksin alt bölümünü veya temporo-oksipital loblarda. 3. Agrafisiz aleksi KonuĢma. ekstremite ataksisi ve tremor. 2. seyrek olarak da 4. rostral beyin sapındaki retiküler formasyonun disfonksiyonu ile ilgili olduğu düĢünülmektedir. Daha çok yeni Ģeyleri öğrenmede güçlük Ģeklindedir. inferior optik radyasyonu tutan lezyonlarda üst kuadranopsi görülür. parmak agnozisi ile konstrüksiyonel apraksi baĢlıca bulgulardır. tinnitus ve dizartridir. konuĢma akıcı ve parafaziktir. trigeminal alanda duyu kusuru. sağ talamik infarktlarda ise vizüel ve vizüospasyal bellek bozulmuĢtur.farkındadır. parietal lobun posterior inferior kısmını sular.

bacak ve gövdeyi tutabileceği gibi. Limbik korteksin infarktları sonucu ajite deliryum görülür. Duyunun tüm modaliteleri etkilenebilir. bir alt bölümüne takılı kalmaktır. Ajite Deliryum Temporal lobların lingual ve fuziform giruslarının bilateral (bazen unilateral) lezyonları sonucu hiperaktif bir durum ortaya çıkabilir. ancak tümünü görüp değerlendiremez.Bazı hastalar körlüğünün farkında değildir veya görmediklerini inkar ederler (Anton sendromu). Bilateral mezyal temporal lob lezyonlarında amnezi kalıcı olabilir. kol. Bilateral inferior vizüel iĢleme yolunun tutulumunda. 3. sadece yüz veya gövde veya üst ektremite ve alt ekstremite gibi). Kortikal körlük Striat korteksin iki yanlı lezyonlarında kortikal körlük ortaya çıkar. persistan. rengini. Simultanagnozi. PCA‟dan çıkan posterior koroidal arter ise pulvinar. okülomotor apraksi baĢlıca belirtilerdir. PCA orijininin oklüzyonlarında derin ve yüzeyel dallar birlikte tutulabilir. IĢık refleksi korunmuĢtur. Bu nedenle klinik tablo “ yalancı MCA “ olarak da isimlendirilir. Bilateral superior vizüel iĢleme yolunun lezyonlarında ise Balint sendromu ortaya çıkar. bacak. Ataksi görülebilir. infarktın VPL‟a komĢu kapsüla interna arka bacağını etkilemesi sonucu geliĢir. Talamogenikülat arterlerin suladığı alanda baĢlıca üç klinik sendrom ortaya çıkar (ġekil 17). taktil olarak tanıyabilir. iki yanlı görme alanının üst bölümünün görülmediği “ altitudinal hemianopsi” ile kognitif ve davranıĢ değiĢiklikleri görülür. 1. Aprosopagnozi vardır. kol. Hasta daha önceden bildiği ve tanıdığı yüzleri tanıyamaz. sağ temporal ve talamik lezyonlarda ise vizüel materyali öğrenme ve hatırlamada güçlük ortaya çıkar. Okülomotor apraksi ise bir objeye veya bir istikamete direkt olarak bakma güçlüğüdür. Elde distonik postür geliĢebilir. PCA‟nın P1 segmentinden çıkan talamoperforan arterler de talamusun medyal bölümünü sular. . Bu arterlerin tıkanması sonucu geliĢen talamik infarktlarda lezyon yerine göre farklı klinik bulgular ortaya çıkar. optik ataksi. Yeni Ģeylerin öğrenilmesi de güçleĢmiĢtir. Ġnme sırasına ve inmeden önceki döneme ait amnezi vardır. c. Talamogenikulat Arter (Lateral talamik infarkt) Talamogenikülat arterler PCA‟nın P2 segmentinden 6-10 adet olarak çıkarlar. Duyu kusurları geçici veya kalıcı olabilir. BaĢlangıçta hızla düzelen hafif kontralateral hemiparezi görülebilir. b. Kontralateral yüz. Kontralateral hafif yüzeyel duyu kusurları ile ciddi. 2. BĠLATERAL PCA OKLÜZYONU 1. gövde veya bunların birini tek baĢına etkileyen uyuĢukluk ve parestezi Ģeklinde duyusal belirtiler vardır. Sıklıkla renk isimlendirme de bozulmuĢtur.halde. Ayrıca talamusun iskemisine bağlı olarak afazi ve duyu kusurları ortaya çıkabilir. Hasta bir bütünün parçalarını görür. persistan derin duyu kusurları görülür. PcoA‟dan çıkan polar arter talamusun anterior bölümünü. Buna „talamik el‟ adı verilir. Amnezi Bilateral mezyal temporal lobların ve talamusun lezyonu sonucu amnezi görülür. Geç dönemde daha önce uyuĢukluk ve parestezilerin olduğu tarafta ciddi. Obje agnozisi vardır. koreoatetoz ve tremora benzeyen istemsiz hareketler ortaya çıkabilir. Kontralateral kol ve bacakta distoni. Objelerin Ģeklini. Simultanagnozi. Ağrı ve ısının kurtulduğu disosiye duyu kusurları görülebilir.büyüklüğünü ve yapısını ayırt edemez. Ġnmeden haftalar veya aylar sonra etkilenen bölgede ağrılı sendrom geliĢebilir.PCA‟nın P2 segmentinden ayrılan talamogenikulat arterler talamusun lateral bölümünü. a. parsiyel de olabilir (yüz ve el. Sensori-motor inme Bu sendrom aynı beden yarısında duyusal kusurların yanı sıra motor zaafın da bulunmasıdır. Hasta agresiftir. posterior talamus ve genikulat cisimlerin kanlanmasını sağlar. Saf duyusal inme Vücudun bir yarısında paresteziler ve uyuĢukla baĢlayabilir. Bu klinik bulgular sıklıkla “ geniĢ MCA “ infarktını düĢündürebilir. analjeziklere cevap vermeyen ağrılar ortaya çıkabilir. bağırır. Dejerine-Roussy sendromu Lateral talamik infarktların daha yaygın Ģeklidir ve ilk olarak 1906‟da Dejerine ve Roussy tarafından „talamik sendrom‟ adı altında tanımlanmıĢtır. Duyusal defisit karĢı beden yarısında yüz. Görme alanı defektinin yanı sıra serebral pedünkül lezyonu sonucu hemiparezi /hemipleji görülebilir. VPL ve VPM nukleuslar dahil olmak üzere ventrolateral talamus. bir mekanın bir çok alt bölümünü birlikte değerlendiremeyip. Optik ataksi göz ve el arasındaki koordinasyonun bozulmasıdır. Renkleri tanıyamaz ve ayrımını yapamaz. TALAMUSUN ARTERLERĠ Talamus 4 ayrı perforan arter tarafından beslenir. santromedyan nukleus ve pulvinarın rostro-lateral kısmını beslerler. Sol temporal ve talamik lezyonlarda verbal materyali. Unilateral lezyonlarda da görülebilir. durmaksızın hareket eder. Renk tanımada da bozulma görülebilir.

Bilinç bozuklukları düzelince nöropsikolojik anomaliler dikkati çeker. Sağ talamus infarktlarında ise vizüel materyali öğrenme güçlüğü. Sol talamus infarktlarında isimlendirme güçlüğü. spontanitede azalma ve abulia görülür. çocuklarda infratentoriyal yerleĢim % 70 oranındadır. dileyen okur bu kitapta yer alan ve bu konuların anlatıldığı diğer bölümlere baĢvurabilir Epidemiyoloji EriĢkinlere kıyasla çocuklarda primer beyin tümörlerinin görülme sıklığı yüksek olup. ventral lateral nukleusun bir kısmı. Letarji. Posterior Koroidal Arter PRĠMER BEYĠN TÜMÖRLERĠ Primer veya sekonder beyin tümörlerinde tümörün davranıĢ özellikleri birbirinden farklılık gösterse de genelde karĢılaĢılan klinik tablo kafa içi basınç artıĢı sendromudur. Posterior koroidal arter pulvinar. Hasta dezoryante. Primer beyin tümörleri içinde en sık görülen gliomlardır (% 50). vizüel ve iĢitsel ihmal bulguları olabilir. Anlama ve tekrarlama korunmuĢtur. parafaziler ve perseverasyonlar olabilir. tanı olasılıkları içinde arka çukur tümörü ilk sırada olmalıdır. posterior talamus. intralaminar nukleus da dahil olmak üzere posteromedyal talamusu beslerler. Talamoperforan arterler PCA‟nın Pı segmentinden çıkar.  grad 2 astrositom. gerekse prognoz bakımından giderek kötüleĢme söz konusudur. abuli gibi nöropsikolojik bozukluklara da rastlanabilir. Hafıza kusurları daha ciddi ve kalıcıdır. lateral genikulat cisimler ve anterior nukleusun kanlanmasını sağlar. mamillotalamik traktus. Posterior koroidal arter infarklarında tipik klinik bulgular lateral genikulat nuklesun tutulumuna bağlı görme alanı defektleridir. Ayrıca tümörün lokalizasyonuna göre değiĢen çeĢitli nörolojik belirti ve bulgular ve/veya epileptik nöbetler görülebilir.duyu kusuru. löseminin ardından ikinci sırayı alır.  grad 3 anaplastik astrositom  grad 4 glioblastoma multiforme. Seyrek olarak da konstrüksiyonel apraksi ortaya çıkabilir.Ayrıca eriĢkinlerde primer beyin tümörleri sıklıkla (% 70) supratentoriyal yerleĢim gösterirken. dorsal medyal nukleusun posterior inferior kısmı. gliomların en sık tipi olan diffüz astrositik tümörler 4 gruba ayrılmıĢtır:  grad 1 astrositom (çok nadirdir ve hamartomdan ayırdedilmesi güçtür). Talamoperforan Arter (Paramedian talamik infarkt) 4. Bunların büyük kısmı rostral baziler arter embolisine bağlı olarak ortaya çıkar. nöropsikolojik bozukluklar ve vertikal bakıĢ bozukluklarından oluĢan klasik triadı vardır. tümöre bağlı ortaya çıkan metabolik sorunların sinir sistemi üzerindeki etkileri de kısaca sıralanacaktır. 2. amnezi. Hastalar uyandırılabilir. Vertikal bakıĢ kusurları daima görülür. MLF‟in rostral intersitisyel nukleusu. Seyrek olarak homonim sektöranopsi Ģeklinde de defektler görülebilir. dorsomedyal nukleus. Görme alanı defektleri homonim üst veya alt kuadranopsi Ģeklindedir. mitoz özellikleri ile karakterize büyüme potansiyeli. Bilateral infarktlarda bulgular benzerdir. Bu bölümde tümörlerin yarattığı klinik tabloların üzerinde durulmayacaktır. Sağ medyal talamusu tutan infarktlarda solda vizüel ihmal ve konstrüksiyonel apraksi görülebilir. Sınıflama Primer beyin tümörleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) son sınıflamasında. Burada gerek atipi. damarlanma. talamik polün lateral kısmı dahil olmak üzere talamusun anteromedyal ve anterolateral kısımlarını beslerler. Özellikle çocuklarda ve gençlerde görülen pilositik astrositom (WHO grad 1‟e denk gelir) ve ayrıca dev hücreli astrositom farklı büyüme ve sınırlanma özellikleri ve farklı prognozları nedeniyle NÖRO-ONKOLOJĠ . Yakın bellek bozulmuĢtur.Polar arterler PcoA‟dan çıkar. Sıklıkla yukarı bakıĢ felcinin görüldüğü vertikal bakıĢ bozuklukları bulunur. bunu meningiomlar (% 15) izler. Bu sınıflamanın dıĢında tutulan gliomlar da vardır. Polar arter sulama alanındaki bilateral infarktlarda abulia ve amnestik bulgular çok ciddi ve kalıcı olabilir (ġekil 18 ). Bilinç bozuklukları rostral mezensefalon ve intralaminar nukleusların tutulumuna bağlıdır.Hafif hemiparezi . ancak uyaran kesilir kesilmez tekrar uyuklamaya baĢlarlar. Retiküler nukleus. ancak daha ağır ve kalıcıdır . distonik hareketler ile afazi. Konfabulasyonlar vardır. Apati. ġiddetli baĢağrısı anamneziyle getirilen bir çocukta. stupor. Anterograd amnezi görülür. Polar arter alanındaki infarktlarda karakteristik klinik bulgular nöropsikolojik bozukluklardır. Akut olarak ortaya çıkan bilinç değiĢiklikleri. ilgisiz ve apatiktir. Ayrıca verbal materyali öğrenme güçlüğü görülür. Polar Arter (Anterior talamik infarkt) 3. Çocuklarda ise dağılım daha farklıdır. hipersomnolans görülebilir. nukleus parafasikülaris.

MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. tümör yerleĢimi riskli degilse. solid. hepatit-B virusu. Apoptoz yeteneğinin kaybı hem neoplazi geliĢimini indükler. Tümörlerde genellikle hem büyüme faktörlerini hem de reseptörlerini kodlayan genlerde artıĢ olduğu gözlenmektedir. Pineal tümörler pineasitom. P53 geninin çalıĢmasını düzenleyen baĢka genler de mevcuttur: bunlardan 12.genellikle ayrı ele alınır. Ebstein-Barr virusu ile lenfoma arasındaki iliĢki bilinmektedir. Bütün bu sayılanların dıĢında ayrı ele alınan pek çok tümör daha vardır. ikincisi de hücre içinde bulunan BAX ve BCL-2 proteinleri. Yine. Ek olarak radyoterapinin gerekliliği tartıĢmalı bir konudur. Bunun dıĢında kranyal ıĢınlamanın hem meningiom hem de glial tümörlerin geliĢme riskini arttırdığı gösterilmiĢtir. Tedavi. hem de tedaviye direnç sağlar. Genellikle 30-40 yaĢ arası genç eriĢkinlerde sıktır. Tümör baskılayıcı genlerden en önemlisi 17. beyinsapı ise ikinci sırayı alır. Benzer Ģekilde oligodendroglial tümörler de ayrı bir kategoride ele alınır (WHO grad 2: oligodendrogliom. Normal iĢlev gösteren P53 geninin glioblastom hücre serilerini baskıladığı. BT‟de hipodens. retinoblastom ve ependimoblastom) birlikte tekrar sınıflanmıĢtır. Neoplazi oluĢumunda hücre siklusu üzerinde etkili genlerin dıĢında. Patogenez Primer beyin tümörlerinin patogenezi tartıĢılırken baĢlıca iki ana hipotez üzerinde durulur. fibroblast büyüme faktörü (FGF) ve damar endotel büyüme faktörü (VEGF) sayılabilir. Ependimomlar da hücre tipine göre 4 alt gruba ayrılır. uzun vadedeki etkileri zaman içinde tam olarak netleĢecektir. FAS ve BAX apoptozu indüklerken BCL-2 apoptozu önler. büyüme faktörlerinin ve reseptörlerinin de rolü vardır. mümkün olduğunca geniĢ total rezeksiyon hedeflenir. Bütün bu sayılanlardan baĢka apoptozun neoplazi geliĢimindeki rolü de ortaya konmuĢtur. Apoptozda rol oynayan baĢlıca iki yol vardır: birincisi hücre yüzeyinde bulunan FAS molekülü ve buna karĢı gelen FAS ligandı (FASL). tümörün cerrahi olarak çıkarılması Ģeklindedir. Kranyal ve periferik sinirlerin tümörleri ise 3 grupta ele alınır: Schwannom. BCL-2‟yi baskılar. Ancak. Bugün daha fazla kabul gören diğer hipotez ise olgunlaĢmıĢ eriĢkin hücrelerin ardıl mutasyonlar sonucunda kontrolsüz proliferasyonu ve dediferansiyasyonu hipotezidir. 9 değiĢik olgu-kontrol çalıĢmasının meta-analizinde bugün için böyle bir risk olmadığı gösterilmiĢtir. Bunlardan 1800‟lü yıllardan bu yana öne sürülen ilki. pinealoblastom ve embriyonal formlar olarak sınıflanır. Ayrıca. ancak son yıllarda özellikle çocuklarda veya geniĢ tümörlerde yeri olabileceği gösterilmiĢtir. Nöroradyolojik olarak genellikle sınırları belirsiz. Cerrahi . 6. trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) ve reseptörü (PDGFR). P53 geni hücre siklusunun düzenlenmesinde. Son yıllarda bu ikinci hipotezi doğrulayan pek çok onkogen ve tümör baskılayıcı gen tanımlanmıĢtır. DNA hasarına cevapta ve programlanmıĢ hücre ölümünde (apoptoz) önemli rol oynar. Özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılan cep telefonlarının etkisi tartıĢılmaktadır. Bunlar arasında epidermal büyüme faktörü (EGF) ve reseptörü (EGFR). kromozomdaki P53 genidir. DüĢük gradlı astrositomlarda kemoterapinin yerinin olmadığı düĢünülürdü. Bunlar dıĢında hücre siklusu üzerine etkili proteinleri kodlayan birçok baĢka gen de tanımlanmıĢtır. supratentoriyal bölge birinci. beyin tümörlerinin embriyonel kalıntılardan ve kök hücrelerin diferansiyasyon sırasında blastik değiĢim göstermesinden kaynaklandığını savunan hipotezdir. Hücre geliĢiminde rol oynayan bu büyüme faktörlerinin anormal derecede artması hücre içi sinyal iletimi ile mitozu arttırmaktadır. YerleĢim sıklığı açısından. nörofibrom ve nörofibrosarkom. kromozomda bulunan MDM2 geni P53 geninin iĢlevini baskılar. Medulloblastomlar ise nöroektodermal kökenli olduğu düĢünülen diğer tümörlerle (nöroblastom. insan papilloma virusu ve insan T-lenfosit virusu gibi ajanlar suçlanmaktadır. Primer beyin tümörlerinde direkt kanıt olmamakla birlikte Ebstein-Barr virusu. pek kontrast tutmayan bir kitle olarak görülür. Cep telefonu kullanımı ile bazı beyin tümörlerinin sıklığında artıĢ olabileceğini düĢündüren bazı çalıĢmalar mevcuttur. Bu moleküler genetik bilgilerin ıĢığında virusların hücre içine onkogenleri taĢıyarak tümör geliĢiminde önemli rolü olabileceği düĢünülmektedir. sadece nükleer atipi vardır. cerrahi olarak ulaĢılması güç olan tümörlerde veya radyolojik olarak tümör nüksü veya progresyonu saptanması halinde mutlaka uygulanır. Meningiomlar da hücre yapısı açısından alt gruplara ayrılır: meningotelyal (sinsisyal) tip. petrokimya ürünleri ve elektromanyetik dalgaların beyin tümörü riskini arttırdığı ileri sürülmüĢse de bunun aksini gösteren çalıĢmalar da mevcuttur. WHO grad 3: anaplastik oligodendrogliom ve mikst gliomlar). mutant P53 geninin ise transformasyon gösteren astrositlerin ölümsüzleĢmesinde rol oynadığı gösterilmiĢtir. Daha önce sözü edilen P 53 proteini de FAS ve BAX aktivasyonu yaparken. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünür. Yüksek differansiyasyon gösterir. Gliomlar DüĢük gradlı diffüz astrositomlar: WHO sınıflamasına göre grad 2 düzeyindeki astrositik tümörler bu gruba girer. Ancak böyle bir iliĢki henüz kanıtlanmamıĢtır. kromozomda yer alan sikline bağımlı kinaz (CDK) genleri tarafından kodlanan P21 proteini hücre siklusunu durdurur. anaplastik (habis) tip ve atipik gruplar. yavaĢ büyür ancak çevre dokulara yaygın infiltrasyon gösterir. Bu nedenle proapoptotik proteinlerin arttırılması yakın gelecekte birincil tedavi hedeflerindan biri haline gelebilir. Bunların dıĢında henüz geni ve kodladığı proteini belirlenmemiĢ bazı kromozom bozuklukları da tanımlanmıĢtır.

Cerrahi tedavi sonrasında serebellar astrositomlu hastaların %10‟unun 20-30 yıl yaĢadığı bildirilmiĢtir. talamus-bazal ganglia. Oligodendrogliom: BaĢlıca oligodendroglial hücrelere benzeyen hücrelerce oluĢturulan diffüz infiltratif bir tümördür. damar proliferasyonu ve nekroz içerir. yoğun mitoz. Ek olarak radyoterapi ve kemoterapi yapılır. WHO sınıflamasına göre grad 2 olan tümörlere ependimom adı verilir. Oligodendrogliomda rezeksiyon sonrası ortalama sağkalım yaklaĢık 4. Oligodendrogliomlar sıklıkla frontal ve temporal bölgede derin ak maddede yerleĢir. Bazen zaman içinde daha habis formlara dönüĢüm görülebilir. Nöroradyolojik olarak sınırları belirgin ve genellikle kontrast tutan bir kitle olarak görülür. bazen stabilize olabilir hatta gerileyebilir. Ependimomlar 1 ay-81 yaĢ arasında bütün yaĢ gruplarında görülebilir. “Malign” astrositom veya yüksek gradlı astrositom adı da verilir. Nöroradyolojik olarak kitle etkisi olan. serebral hemisferler. Makroskopik veya mikroskopik olarak multifokal olabilir. buna kelebek gliomu adı da verilir. ventrikülden kaynaklanır. yoğun proliferasyon ve çevre dokulara yaygın infiltrasyon gösterir. Çok nadiren BOS yoluyla yayılabilir. Genellikle kistik komponenti vardır. anaplastik formda biraz daha kısadır. Nöroradyolojik olarak düzensiz sınırlı. DüĢük gradlı astrositomların tersine kısmen kontrast tutulumu vardır ve ödem etkisi daha belirgindir.. En sık görüldüğü lokalizasyonlar: optik sinirler (optik sinir gliomu). Glioblastoma multiforme: En “malign” astrositik tümördür (WHO sınıflamasına göre grad 4). Genellikle supratentoriyal yerleĢim gösterir. beyinsapı. Anaplastik astrositom: WHO sınıflamasına göre grad 3 düzeyindeki astrositik tümörler bu gruba girer. frontotemporal veya pariyetal yerleĢim sıktır.-5. Bunların dıĢında hem astrositik hem oligodendrositik hücrelerden kaynaklanan oligoastrositomlar da mevcuttur. yani nükleer atipi. hücresel çeĢitlilik ve artmıĢ mitotik aktivite gösteren. Ependimomlar ventriküllerin herhangi bir bölgesinde yer almakla birlikte en sık 4. Tedavide genellikle iyi diferansiye tümörlerde cerrahi yeterlidir. bazen vasküler proliferasyon ve nekroz da içerebilen tümörlere anaplastik ependimom adı verilir. Anaplastik oligodendrogliom ise 4. MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. Ependimom: Ventrikülleri kaplayan ependimal tabakadan kaynaklanan tümörlerdir. Özellikle anaplastik formda nekrotik kist. kanama. ancak daha gençlerde de görülebilir.5 yıllık sağkalım oranı % 60 civarındadır. Hafif kontrast tutabilir. anaplastik olanlarda cerrahinin ardından radyoterapi ve bazen kemoterapi uygulanır. onyılda daha sıktır. optik kiazmahipotalamus (kiazmatik/ hipotalamik gliom). Tümörün tamamının cerrahi olarak çıkarılması genellikle mümkün olmamaktadır. 1 yıllık sağkalım oranı % 20. Fokal veya yaygın anaplazinin yanı sıra. Genellikle serebral hemisferlerde yerleĢim gösterir. onyılda görülürse de bazen çocuklarda da görülebilir. Bu dönüĢümde P53 genindeki mutasyonların rol oynadığı düĢünülmektedir. Genellikle 45-70 yaĢ arası eriĢkinlerde sıktır (ortalama 53 yaĢ). Medulla spinalisin en sık rastlanan glial tümörü de ependimomdur ve genellikle . solid bir kitle olarak görülür. Çok nadiren oligodendrogliomlar BOS yoluyla yayılabilir. serebellum. Kistik özellik göstermesi tanıyı kolaylaĢtırır. 2 yıllık sağkalım ise % 10 civarındadır. Nadiren de meningial gliomatosis görülebilir.sonrasında ortalama sağkalım süresi 6-8 yıldır. bu durumda bazen vasküler proliferasyon ve nekroz da gösterebilir.5 yıl iken. kalsifikasyon ve kontrast tutulumu daha belirgindir. ancak kitlenin azaltılması açısından yararlıdır. Nadiren ölümcüldür. EriĢkinlerde en sık görülen beyin tümörüdür. Çok az differansiyasyon gösterir. yani nükleer atipi. Hızlı ilerler. MSS dıĢına yayılım çok nadirdir. ancak çok net sınırlarının olması nedeniyle farklı kategoride ele alınır. Çoğunlukla ilk iki onyılda olmak üzere çocuklarda ve genç eriĢkinlerde sıktır. Nöroradyolojik olarak sınırları belirsiz. Bunların dıĢında WHO sınıflamasına göre grad 1 olan iki tümör tipi daha vardır: subependimom ve sadece kauda-konus bölgesinde yerleĢen miksopapiller ependimom. Bazen BOS‟ta protein artıĢına ve lenfositik pleositoza yol açabilir. YavaĢ büyür. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünen ve sınırları belirgin olan lezyon görülür. Oligodendrogliomlar genellikle 3. Malign transformasyon göstermez.4. Tedavi yüz güldürücü olmamakla birlikte 40 yaĢ altı genç hastalarda 1. Genetik yatkınlık söz konusu olabilir: Tip 1 nörofibromatozlu hastalarda en sık görülen MSS tümörüdür. Etrafı ödemlidir. ortasında nekrotik kavite bulunan. Pilositik astrositom: DüĢük gradlı astrositomlar arasındadır (WHO grade 1). bazal ganglia bölgesine ve korpus kallosumdan karĢı hemisfere geçiĢ sıktır. BT‟de hipo veya izodens görünen. Özellikle kromozom 1p ve 19q alelik kaybı bulunan tümörlerin kemosensitif olmaları dolayısıyla tümörün bu yönden incelenmesi mümkün olursa prognostik önem taĢıyabilir. MSS‟nin pek çok bölgesinde görülebilir. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünür. BaĢlangıç yaĢı düĢük gradlı astrositomlara oranla daha geçtir (ortalama 41 yaĢ) ve daha hızlı ilerler. Grad 3 olduğunda. BT‟de hipodens. Prognozu kötüdür. kalsifikasyon gösterebilen. hücresel çeĢitlilik ve mitotik aktivite arttığında anaplastik oligodendrogliom adını alır. çevresinde halkasal düzensiz kontrast tutulumu gösteren bir kitle olarak görülür. Bazen tümör içine kanama veya kist bulunabilir. daha nadiren de medulla spinalis olabilir. WHO sınıflamasına göre grad 2 düzeyindedir. grad 3 düzeyindeki. etrafı ödemlidir. MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. çevre dokulara yoğun infiltrasyon vardır.

Spinal kanalda en sık dorsal bölgede yer alır. bazen kistik komponentli. Nöroradyolojik olarak kalsifikasyonlar gösteren ve kontrast tutan izodens bir kitle olarak görülür. Nöroma: Bu grupta yer alan Schwannoma ve nörofibroma WHO sınıflamasında grad 1 düzeyinde iyi huylu periferik sinir tümörleridir. çok büyümedikçe belirti vermeyebilir. optik sinirler. bazen sella içine de uzanır. genellikle dura ile birleĢtiği yerde bir “dural kuyruk” bulunur. Schwannoma genellikle baĢ-boyun bölgesindeki ve ekstremitelerin ekstansör taraflarındaki sinirlerden kaynaklanır. Bu durumda nüksler sıktır. Hidrosefali sık görülür. ancak çok küçük çocuklarda radyoterapiden kaçınıldığından bu olgularda kemoterapi uygulanır. Heterojen görünümde yer yer kistik ve yer yer kalsifikasyonlu bir tümördür. WHO sınıflamasına göre grad 4 düzeyindedir. Tümörün cerrahi olarak çıkarılması kalıcı tedavi sağlar. Tedavide genellikle cerrahinin ardından radyoterapi uygulanır. Sık görüldüğü diğer bölgeler olfaktör yarık. Hastaların üçte ikisi kadındır. Ġlkel nöroektodermal tümörlerin ortak bir öncü hücreden kaynaklandığı düĢünüldüğünden farklı MSS hücre gruplarına doğru farklılaĢma gösterirler. Ancak radyoterapi uygulanacak alanın geniĢliği tartıĢmalıdır. En sık falks yerleĢimlidir. bazen cilt ve ciltaltını yaygın olarak tutar ve bütün ekstremitenin büyük görünmesine yol açar (elephantiasis neuromatosa). tohumlama (seeding) tipi metastaz yapması sıktır. Kistik komponenti olabilir. Bu iki tümör tipi de ailevi MSS tümörü sendromlarında sık görülen tümörlerdir. Optik kiazma basısına bağlı görme yakınmaları ve endokrin bozukluklarla kendini gösterir. Leptomeningial yayılım sıktır ve bu da meninkslerde nodüler veya yaygın kontrast tutulumuna yol açar. 2) iki veya daha fazla . Etrafı ödemlidir. Nörofibromatosis Tip I: Von Recklinghausen hastalığı olarak da adlandırılır. sfenoid çıkıntı. bu da genel anlamda kanser oluĢum mekanizmalarını daha iyi anlamamızı sağlamıĢtır. Özellikle tip 2 nörofibromatozda meningiomlar geliĢir. Anaplastik formda kemoterapi de eklenebilir. Nöroradyolojik görünümü. nadiren atipik veya anaplastik meningiom görülebilir (sırası ile WHO grad 2 ve 3). nörofibroma da her yaĢ grubunda görülebilir. Spinal köklerde ve kranyal sinirlerde de sıktır. fibroblastlar ve diğer hücreler de bulunur. homojen kontrast tutan bu tip tümörlerin tedavisi cerrahidir. Ailesel MSS Tümörleri Eskiden beri bazı ailelerde tümör kümelenmeleri olduğu biliniyordu. Tanı için Ģu kriterlerden en az ikisi bulunmalıdır: 1) çapı puberte öncesinde > 5mm. En sık 6. Radyoterapi yapılabilir. Bu tedavi ile 10 yıllık sağkalım oranı yaklaĢık % 45 civarındadır. Tedavi olarak genellikle tümör rezeksiyonuna ek olarak BOS yoluyla yayılıma karĢı radyoterapi uygulanmaktadır. petroz çıkıntı. Kolesterol içeren bir tümör olduğundan MRG‟de kontrastsız T1 ağırlıklı kesitlerde yer yer hiperintens görünebilir. Tümü otozomal dominant geçiĢ gösteren bu sendromlar Tablo 3‟te sıralanmıĢtır. Son yıllarda moleküler genetik çalıĢmalar ile bunların altında yatan genetik patoloji de ortaya konmuĢ. Genellikle bir cilt nodülü Ģeklindedir. Birincisi periferik siniri çevreleyen iyi diferansiye Schwann hücrelerinden oluĢur. değiĢen oranlarda kontrast tutabilir. serebellar tentoryum ve arka çukurdur. Schwannomalar 4. Nöroradyolojik olarak yoğun ve homojen kontrast tutulumu gösteren solid kitle Ģeklinde görülür. Çoğunlukla vermiste yerleĢim gösterir ve 4. Son iki özellik anaplastik formda sık görülür. ventriküle uzanır. Ailevi olgular vardır. Endokrin bozukluğun düzeltilmesi önemlidir. BOS yoluyla. Ġnfratentoriyal yerleĢim çocuklarda daha sık görülürken. Kranyal sinirlere ait Schwannoma MRG‟de düzgün sınırlı. Çocuklarda prognoz kötü olmakla birlikte spinal ependimomlarda prognoz oldukça iyidir. BT‟de kalsifikasyonlar hiperdens görünür.lumbosakral bölgede yer alır. ikincisinde ise Schwann hücrelerinin yanı sıra. puberte sonrasında > 15 mm olan 6 veya daha fazla “café au lait” sütlü kahverenginde cilt lekesi. ve 7. Tedavi cerrahidir. Özellikle VIII. ancak her zaman tümörün tamamı çıkarılamayabilir. Meningiom: Meningiomlar araknoidal (meningotelyal) hücrelerden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Bu dağılım yaĢa göre değiĢir. Bazen komĢu normal nöral dokuyu infiltre eder. kranyal sinirde Schwannoma sık görülür (vestibüler nörinom/ akustik nörinom gibi). Meningiomlar araknoidal kılıfın her bölgesinden kaynaklanabilir. eriĢkinlerde spinal ve infratentoriyal yerleĢim eĢit orandadır. bu durumda serebello-pontin köĢe sendromu bulguları ortaya çıkar. Medulloblastom: Serebellumda yerleĢen infiltratif ve malign bir ilkel nöroektodermal tümördür. Genellikle suprasellar yerleĢimlidir. sınırları düzgün bir kitle Ģeklindedir. kemikte erozyon yapmıĢ bir kitle olarak görülür. onyıllarda görülür. Rathke kesesi kalıntılarından geliĢtiği düĢünülür. onyıllar arasında sık olmakla beraber her yaĢ grubunda görülebilir. Kranyofaringiom: Çocuklarda ve gençlerde görülen iyi huylu bir epitelyal tümördür (WHO grad 1). ancak yararı tartıĢmalıdır. cerrahi rezeksiyonun tam olmaması ve BOS yoluyla yayılım bulunması kötü prognoz iĢaretleridir. En sık 7 yaĢ civarı olmak üzere genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve hastaların üçte ikisi erkektir. Çok daha nadir olarak malign formları görülebilir. Nörofibroma ise kranyal sinirlerde görülmez. Genellikle WHO grad 1 düzeyindedir. Meningiomlar çok yavaĢ büyür ve bulunduğu bölgeye göre değiĢmekle birlikte. perinöralbenzeri hücreler. Cerrahi giriĢimin mümkün olmadığı hastalarda ve malign meningiomlarda radyoterapi yapılabilir. YaĢın küçük olması. parasellar bölge.-6. Bazen uzak metastaz dahi görülebilir. Solid kısımları kontrast tutar.

Bu nedenlerle nöroloji pratiğinde önemli bir yeri vardır. endüstriyel toksinlere daha fazla maruz kalma gibi nedenlerle kanser insidensi giderek artmaktadır. serebral kalsifikasyon. infeksiyon ve metabolik sorunlarla baĢa çıkmada geliĢtirilen yeni yöntemler de sağkalım üzerinde olumlu etki göstermektedir. . yeni tedavi yöntemlerinin geliĢmesi ile kanserli hastaların sağ kalım süresi uzamakta. 6) birinci dereceden bir akrabada tip I nörofibromatosis bulunması. serebral kalsifikasyon. SISTEMIK KANSERIN NÖROLOJIK ETKILERI Sistemik kanserin nörolojik komplikasyonları nöroloji ile uğraĢan hekimin günlük pratiğinde giderek artan sıklıkta ve önemli bir yer tutmaktadır. gliom. Nörofibromatosis Tip II: Genetik olarak tip I nörofibromatosisden ayrı bir tablodur ve Von Recklinghausen hastalığı olarak adlandırılmaz. Ayrıca kanserli hastalarda görülebilen nörolojik komplikasyonlar genellikle acilen müdahale edilmesi gereken ciddi. Tablo 4. Schwannom. Ayrıca. arka subkapsüler lens opasitesi. artı. 3) aksiller veya inguinal çillenme. Kanserli bir hastada belirti veren sinir sistemi bölgesine göre aranması gereken komplikasyon türleri Tablo 4‟te verilmektedir. Tanı kriterleri: 1) bilateral akustik nörinom (Schwannom). Bunlara bağlı olarak zaman içinde görülebilecek nörolojik problemler de artmaktadır.nörofibroma. vs. 4) optik sinir gliomu. Kanserli hastada belirti veren bölgeye göre aranması gereken nörolojik komplikasyon türleri (Kaynak 26‟dan). abse) Radyasyon ensefalopatisi Serebrovasküler olay Paraneoplastik (limbik ensefalopati. veya 2) birinci dereceden bir akrabada tip II nörofibromatosis bulunması. gliom. Nüfusun yaĢ ortalamasının artması. b) multipl meningiom. c) Schwannom. arka subkapsüler lens opasitesi. 5) belirgin bir kemik lezyonu. Bölge Nörolojik komplikasyon        Beyin Parenkim metastazı Leptomeningial metastaz Metabolik ve toksik ensefalopati Ġnfeksiyon (menenjit. ancak tedavi ile kısmen de olsa rahatlatılması mümkün olan sorunlardır. veya 3) aĢağıdakilerden ikisi: a) unilateral akustik nörinom. miyastenia bileĢke gravis) Kas    Steroid miyopatisi KaĢektik miyopati Paraneoplastik polimiyozit / dermatomiyozit Tümör Yayılımına Bağlı (Metastatik) Etkiler Beyin Metastazı kanserli olduğu bilinen bir hasta nörolojik tablo geliĢtirdiği takdirde öncelikle metastaz olasılığı düĢünülmelidir. nörofibrom. nörofibrom. ya da b) aĢağıdakilerden ikisi: meningiom. ya a) unilateral akustik nörinom.) Epidural bası Leptomeningial metastaz Ġntramedüller metastaz Epidural abse veya kanama Radyasyon miyelopatisi Ġntratekal kemoterapiye bağlı miyelopati Paraneoplastik miyelopati Tümör veya diğer kitlelere bağlı bası Tümör tarafından infiltrasyon Kemoterapi toksisitesi Varisella zoster infeksiyonu Radyasyon pleksopatisi Paraneoplastik nöropati    Omurilik & kauda  ekuina      Kranyal ve periferik  sinir     Ġlaçlar (aminoglikozid antibiyotikler) Nöromüsküler  Paraneoplastik bozukluk (Lambert-Eaton miyastenik sendromu.

Buna karĢın. Ġntramedüller metastazlar ise daha çok hematojen yolla olur. Ayırıcı tanı: Metastatik hastalığın ayırıcı tanısında primer beyin tümörleri. Tek lezyon varsa. Ayrıca bulundukları bölgeye özgü belirtiler de verebilirler. melanom. akciğer kanserlerinin % 35‟i beyin metastazı yapar. Kliniği. renal kanser ve lenfoma gibi tümörler olmakla birlikte. koryokarsinom.Beyin metastazının en sık nedenleri akciğer kanseri. Beyin metastazları diğer tümörler gibi baĢlıca kafa içi basınç artıĢı sendromu veya epileptik nöbetlerle karĢımıza çıkarlar. meme. meme kanseri ve Hodgkin. meme kanseri. uyanıklık kusuru ve silik nörolojik bulgularla genel bir ensefalopati tablosuna yol açabilirler. Cerrahi giriĢim yapılamayan ya da multipl metastazlı hastalarda sadece radyoterapi uygulanabilir. Küçük hücreli akciğer kanseri ve melanom çok sayıda metastaz yapar. akciğer. Beyin parenkim metastazlarının % 80‟i hemisferlerde % 20‟si arka çukurda yer alır. testis kanseri gibi radyasyona duyarlı tümörlerde sağkalım daha uzun olabilir. zaman içersinde oldukça Ģiddetli bir nitelik kazanır. Ayrıca paravertebral yapılardan ve epidural boĢlukta yer alan metastatik lezyonlardan da kaynaklanabilir. koryokarsinom. Epidural metastazlar baĢlıca üç mekanizma ile belirti verir. Ortalama sağkalım 6 ay civarındadır. Diğer yandan. özofagus. metastazın rezeksiyonu düĢünülmelidir. Bu tür metastazlar nadiren intradural bir kitle oluĢturarak etki edebilirler. böbrek. HodgkindıĢı lenfomalardır. Klinik bağlamda. akciğer tümörleri (yaklaĢık % 50). epidural abse. tutulan miyotoma özgü. Belirgin kontrast tutulumu gösterir. Bazen kontrastsız BT‟de lezyonlarda kanama gözlenebilir. hasta yatar durumdayken Ģiddetlenir. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünür. Sonuçta oldukça nadir bir durumdur. orofarinks ve melanom dıĢı cilt kanserleri yer alır. En sık görülen epidural lezyonlardır. Bunun dıĢında tek bir kitle halinde veya leptomeningial yayılım Ģeklinde intradural ekstramedüller yerleĢimli ve/veya intramedüller yerleĢimli metastazlar da görülebilir. Standart olarak günde 16 mg deksametazon ile baĢlanabilir. Nöroradyoloji: BT‟de metastazlar izodens veya hipodens düzgün sınırlı lezyonlar olarak görülür. Metastatik lezyon sayısı da primer tümör tipi hakkında bilgi verebilir. non-Hodgkin lenfoma ile birlikte dural metastaz görülür. yaklaĢık % 5 kadarını oluĢturur. bazı durumlarda demiyelinizan hastalık akla gelmelidir. Kontrastlı MRG ile gösterilmiĢ tek bir lezyon varsa. multipl miyelom ve Hodgkin hastalığı. BT‟nin negatif olması metastaz olasılığını ortadan kaldırmaz. Ġntradural ekstramedüller metastazlar bir sonraki leptomeningial metastaz baĢlığı altında incelenecektir. primer tümör de iyi durumdaysa. meme kanseri. Bunların çoğunluğu omurlardaki kemik metastazlarından kaynaklanır. bu durum steroidlere cevaplıdır. akciğer adenokarsinomu akla gelmelidir. Tedaviye rağmen metastatik beyin tümörlerinin prognozu kötüdür. infeksiyöz lezyonlar. özellikle sık beyin metastazı yapan kanserler değerlendirildiğinde: melanomların % 75‟i. Ardından parestezi gibi duysal yakınmalar ve hızlıca. Spinal Metastaz Kanserli hastalarda omuriliği ilgilendiren üç tip metastatik lezyon vardır. kuĢku varsa MRG yapılmalıdır. ancak pelvik organların ve kolon kanserinin metastazları arka çukuru tercih eder. disk fıtıklaĢması ve diğer epidural kitleler akla gelmelidir. etki sağlanmazsa 48 saatte bir doz arttırılarak 100 mg/gün dozuna kadar çıkılabilir. testis kanserlerinin % 57‟si. olguların % 10‟unda metastazın kaynağı belirlenemez. Sistemik kemoterapinin bazı durumlar haricinde serebral metastazlara pek etkili olmadığı düĢünülmektedir. Bazen de leptomeningial tümör omuriliği infiltre eder. Bunlar arasında prostat. Tedavi: Akut iyilik hali sağlanması için kortikosteroidler kullanılabilir. bu dönemde basının ortadan kaldırılması ile normal iĢlev kazanılabilir. Metastazlar MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. bazı meme kanserleri. Bazen de davranıĢ değiĢikliği. 3) basıya bağlı vazojenik ödem geliĢir. Ancak lenfoma. Ġntramedüller metastazın en sık nedenleri. En sık kanayan metastazlar melanom. Epidural metastaz: . renal ve surrenal kanserlerine aittir. prostat. 2) özellikle ön ve arkadan basıda spinal damarların sıkıĢması ile medulla spinalis infarktı geliĢir. Epidural metastazın ayırıcı tanısında epidural kanama. kiĢi otururken daha rahattır. 1) erken dönemde basıya bağlı ak maddede ödem ve aksonal ĢiĢme görülür. Cerrahi giriĢimin ardından da radyoterapi yapılır. Beyin dokusuna hemen hiç metastaz yapmayan bazı kanserler de vardır. ağrı daha geri planda olmak üzere epidural bası gibidir. Nörolojik aciller kapsamında değerlendirilmesi gereken bu klinik tabloda. aĢağıda sözü edilecek olan paraneoplastik sendromlar. etrafı ödemlidir. tiroid. Ġntradural ve intramedüller metastaz: Dura içerisindeki metastazlar metastatik spinal tümörlerin en azını. Radyoterapinin 4872 saat öncesinde 16 mg deksametazon veya eĢdeğerinin verilmesi akut radyoterapi yan etkilerini önlemek açısından yararlıdır. Ancak çok uzun kullanımda steroidlerin bilinen sakıncaları gündeme gelecektir. Birden fazla sayıda (multipl) olduklarında tanı güçlüğü yaratırlar. Bölgesel veya radiküler nitelikte olan ağrı. kas zaafı geliĢir. ağrı ortaya çıkan ilk bulgudur. Yoğun homojen veya çevresel kontrast tutulumu vardır.

olguların yaklaĢık %5‟ini oluĢturmaktadır. Trombositopenili hastalarda lomber ponksiyon yapılması gerekiyorsa öncesinde trombosit suspansiyonu verilerek kanda trombosit sayısının 20 000/ mm3 düzeyinin üzerine çıkarılması gerekir. Beslenme bozuklukları arasında en sık görülenler tiamin eksikliğine bağlı Wernicke-Korsakoff sendromu. Ġnfeksiyöz.Leptomeningial Metastaz : Meninkslerin malign hücreler tarafından infiltre edilmesi leptomeningial metastaz olarak adlandırılır. T-lenfosit ve mononükleer fagosit sistemi bozuk olan hastalarda nötrofil iĢlevleri veya total lökosit sayısı normal olsa bile. toksoplazmoz gibi parazitozlar ve progresif multifokal lökoensefalopati tablosu sık görülür. lenfoma) bu oran %5-15 arasında olabilir. karaciğer ve böbrek yetersizliklerine bağlı ensefalopatiler sayılabilir. bozulmuĢ serebral metabolizma sonucu oluĢan davranıĢ değiĢikliklerini içerir. karaciğer yetersizliğine bağlı K vitamini eksiklikleri kanserli hastalarda sık görülen kanama nedenleridir. Metabolik. davranıĢ bozuklukları. herpes simpleks ve sitomegalovirus infeksiyonları baĢta olmak üzere virus infeksiyonları. Leptomeningial metastaz yapabilen diğer tümörler meme kanseri. Kanayıcı olaylar intraserebral kanamalar. yaygın hastalıkla birlikte ortaya çıkar. Solid tümörlü hastaların yaklaĢık %5‟inde görülürken hematolojik neoplazili hastalarda (lösemi. görülme sıklığı açısından serebrovasküler komplikasyonlar metastatik komplikasyondan sonra ikinci sırada yer alırlar. B12 vitamini eksikliği ve niasin eksikliğine bağlı pellegra sayılabilir. Kanserli hastalarda leptomeningial metastaz sıklığı tam olarak bilinmemekle beraber primer neoplazinin niteliğine göre değiĢkenlik gösterir. pneumoniae. Vasküler Etkiler Ġnfeksiyonlar: Kanserli hastalarda hem tümöre bağlı geliĢen immunsupresyon. Kanserli hastalarda kanayıcı ve tıkayıcı serebrovasküler olaylar yaklaĢık eĢit oranlarda görülür. kranyal ve spinal subdural ve epidural kanamalar ve nadiren subaraknoid kanama Ģeklinde karĢımıza çıkabilir. özellikle meme kanserli hastalarda hiperkalsemi sıkça görülür. Kemik iliğinin tümör infiltrasyonuna veya ilaçlarla baskılanmasına bağlı trombositopeni. düĢünce kusurları. Akut ya da subakut olarak geliĢen bu tablonun klinik bulguları. ayrıca ince iğne ile (no. aspergillus ve mukormikoz gibi mantar infeksiyonlarına eğilim artar. Bu sıkça karĢılaĢılan klinik tablo altta yatan nedene yönelik tedavi ile geriye döner. E. bilinç düzeyinde değiĢimler ve bazen de anormal motor aktiviteler Ģeklinde özetlenebilir. muhtemelen hastaların bir kısmında gözden kaçabildiğini düĢündürmektedir. influenzae ve N. Çok daha seyrek olarak birkaç yılı bulan hastalıksız dönemin ardından ortaya çıkabilir. Bu durumda S. bunların arasında hipoksi. Ancak. herpes zoster. EEG‟de yaygın yavaĢ dalga varlığı saptanır. özellikle kriptokok gibi mantar. akut lenfositik ve non-lenfositik lösemi gibi hematolojik tümörlerdir. hem de tedaviye bağlı kemik iliği baskılanması sonucu infeksiyonlar sık görülür. Bu konunun ayrıntıları Sinir Sistemi Ġnfeksiyonları konusunda anlatılacağından burada çok kısaca değinilecektir. Leptomeningial metastaz genellikle geç dönemde. Öncelikle kanserin tuttuğu organın iĢlevlerini bozması ile o organ sistemine ait yetersizlikler olabilir. B-lenfosit yetersizliği nadir görülür. Ayrıca bu hastalarda sıvı-elektrolit dengesindeki bozukluklar. letarji. Bunlar arasında MSS infeksiyonları da yer alır. Bu hücreler lösemik hücrelerse bu duruma meningial lösemi (veya lösemik menenjit). Varolan metabolik bozukluğa bağlı olarak metabolik ensefalopatiler geliĢebilir. emosyonel labilite. Kanserli hastalarda beslenme bozuklukları ve kaĢeksi de oldukça sıktır. Metabolik etkiler: Kanserli hastalarda pek çok nedenle nutrisyonel ve metabolik bozukluklar meydana gelebilir. stafilokoklar ile birlikte Listeria infeksiyonlarına ve kandida. H. meningitidis infeksiyonlarına eğilim artar. bir otopsi çalıĢmasında nörolojik bulgu veren kanserli olguların %19‟unda saptanmıĢ olması. miyokloniler ve asteriksis gibi istemsiz hareketler eĢlik ettiğinde bu tanı olasılığı akla gelmelidir. melanom ile nonHodgkin lenfoma. Klebsiella). Tümörlerde sağkalımının artması ile orantılı olarak insidensi artar. huzursuzluk. Metabolik ensefalopati deyimi. Özetle. uyuklama ya da uykusuzluk gibi bulgulara tremor. Bu sonuncusu bazı kanserlerle görülen ve kanserin salgıladığı bazı peptidlere bağlı diyare ataklarına yol açan karsinoid sendromda sıktır. Metabolik bozukluklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi ilgili bölümlerde bulunabilir Vasküler etkiler: Sistemik arteroskleroz oranı genel popülasyona oranla kanserli hastalarda daha düĢük olmasına karĢın. Nötrofil mutlak sayısı 1000/mm3‟ün altında olan hastalarda enterik basiller (Psödomonas grubu. kanser hücreleri ise meningial karsinomatoz (veya karsinomatoz menenjit) adı verilir. Metastaz DıĢı Etkiler Nörolojik bulgu gösteren kanserli hastaların yarısında nörolojik tabloya neden olan herhangi bir metastaz veya tümör yayılımı saptanmaz. Bu durumda çok farklı nedenler nörolojik tablodan sorumlu olabilir. coli. Granülositopenisi veya nötrofil iĢlev bozukluğu olan hastalarda özellikle bakteriyel infeksiyonlara eğilim artar. Bu nedenler aĢağıda sıralanmıĢtır. trombosit iĢlev bozuklukları. küçük hücreli akciğer kanseri. 20 . konfüzyon. Bazen de sistemik kanserin ilk belirtisini oluĢturduğundan klinik tanıyı koymak son derece önemlidir. Primeri bilinmeyen karsinomatoz menenjit. streptokok. Kanayıcı olayların altında sıklıkla koagülasyon bozuklukları bulunur. Listeria ve Nocardia gibi bakteriyel infeksiyonlar.

oksaliplatin. Fokal nörolojik bulgu varsa hafiftir. Ara-C. VP-16. interlökin-2. Her türlü malinitede görülmekle birlikte lökoz ve lenfomalarda daha sıktır. prokarbazin. fludarabin Görme kaybı Tamoksifen. teniposid. Tedavi Komplikasyonları Kemoterapi Yan Etkileri Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötiklere bağlı görülebilen nörolojik yan etkiler Tablo 5‟te sıralanmıĢtır. göğüs ağrısı. asparaginaz. kortikosteroidler. prokarbazin. Öykü alınırken semptomların baĢlangıç Ģekli ve seyri. Bunlar arasında disemine intravasküler koagülasyon (DIC). akut geliĢen ensefalopati. Nörotoksik etki gösteren kemoterapötikler (Kaynak 3 ve 26‟dan)) Akut ensefalopati (delirium) Metotreksat (intravenöz veya intratekal). Ara-C. diyet. eĢlik edebilecek semptomlar ( baĢağrısı. busulfan. tamoksifen. pulsatil tinnitus). kusma. PALA. sis-platin. etoposid. fokal/nonfokal semptomların ayırımı vasküler orijin düĢündüren “ negatif “ (motor. sis-platin. fizik aktivite. koryokarsinom. septik emboli. duyusal veya vizüel foksiyon kaybı) semptomların büyük olasılıkla nonvasküler kaynaklı “ pozitif” (istemsiz hareket. Aksi halde spinal subdural veya epidural kanama geliĢebilir. siklosporin. OKT 3. paklitaksel. Ara-C (intratekal). Bazen tümörün tümör veya metastazlarının içine kanama da görülebilir. Ġnmelerin çoğunda semptomlar herhangi bir presipitan faktör olmaksızın aniden baĢlar. trombotik vasküler hastalıklar içerisinde ilk sırayı alır. En sık kanayan beyin metastazları melanom. diabetes mellitus. 5-florourasil. akciğer kanserleri ve hematolojik neoplaziler) salgıladığı pro-koagulan maddeler ile bazı kanserlerde de (prostat. ve alıĢkanlıklar (sigara. nadiren günler süren düzgün veya merdivenvari bir progresyon görülse de baĢlangıç anidir. renal ve sürrenal kanserlerine aittir. ifosfamid/ mesna. nitrojen mustard. suramin. vinkristin. Bunu izleyerek özellikle vasküler olanlar olmak üzere özgeçmiĢ ve soygeçmiĢ özellikleri (hipertansiyon. hiperlipidemi. tümör basısı ile arter tıkanmasının yanı sıra meme. temozolamid Epileptik nöbet Metotreksat. Ara-C. miyokard infarktüsü. fokal nörolojik defisit semptomlarının varlığına ve benzer bir Ģekilde ortaya çıkabilecek diğer hastalıkların dıĢlanmasına dayanır. epileptik nöbet. halüsinasyon gibi) semptomlardan ayırt edilmesi. Kanserli hastalarda görülebilen iskemik serebrovasküler olayların yaklaĢık üçte birinin altında klasik aterosklerotik damar darlıkları bulunur. Sık görülen bazı özel durumlar burada biraz daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. kapesitabine. akciğer. vinkristin. sis-platin. klorambusil Miyelopati (intratekal ajanlar) Metotreksat. mide. bortezomab. BCNU. Bazı hastalarda sonradan saatler. taksol. meme) dural metastazlar nedeni ile majör venöz sinüslerde tıkanma görülebilir. intermittan klodikasyo. nitrozüreler. prokarbazin. dosetaksel.veya 22) ve çok dikkatli bir Ģekilde ponksiyon yapılmalıdır. ifosfamid. interferonlar. etoposid. ani baĢlangıçlı. buna eklenen fokal ya da jeneralize konvülsiyonlar ile karakterizedir. meme. Ara-C. siklosporin. 5-florourasil. panik ve anksiyete. hıçkırık. ilaçlar) belirlenmelidir. varsa geçirilmiĢ inme ve GĠA‟ların özellikleri araĢtırılmalıdır. arterit). Tablo 5. Genelde ölümle sonlanan bu klinik tablo. mitotan. tümör embolisi. siklosporin A Aseptik menenjit monoklonal antikorlar. angina pektoris. alkol. asparaginaz. Yine bazı kanserlerin (jinekolojik. paklitaksel Kronik ensefalopati (demansiyel sendrom) Metotreksat . vinkristin. Kanserli hastalarda yaygın (disemine) intravasküler koagülasyon tıkayıcı. metotreksat (intratekal) BaĢağrısı Tamoksifen. nitrozüreler. Geri kalan çoğunluğunda farklı nedenler söz konusudur. BCNU. hangi vücut parçalarının (yüz-kol-bacak) ve fonksiyonların etkilendiği. ġiddetli baĢ ağrısını izleyen konvülsiyonlarda bu tanı akla gelmelidir. tiotepa Periferik nöropati Vinka alkaloidleri. Serebral venöz oklüzyonlar ise her türlü sistemik kanserde görülmekle birlikte lökoz ve lenfomalarda sıktır. dakarbazin. akciğer kanserleri ve lenfomada görülebilen trombotik mikroanjiyopati ile intravasküler lenfoma sayılabilir. non-bakteriyel trombotik endokardit. galyum nitrat. Ara-C. Progresyon süresi arttıkça semptomların vasküler kaynaklı olma olasılığı ĠNME SENDROMUNUN AYIRICI TANISI . talidomid Ġnme tanısı yatak baĢında konulur ve uygun bir hastada (genellikle vasküler risk faktörlerini taĢıyan yaĢlı bir hasta). bilinç bozukluğu. bevasizumab. 5-azasitidin. sis-platin Serebellar bozukluk/ ataksi 5-florourasil. prokarbazin. etoposid.

Klinik olarak inme tanısı konulan az sayıda hastada BT veya MR ile subdural hematom. kardiyak üfürümler. beyin apsesi. Creutzfeldt-Jacob hastalığı bazen inme benzeri bir tablo ile ortaya çıkabilir.azalır. bilinç bozukluğu gibi bulguların ön planda oluĢu. baĢağrısı. korona radiata ve talamus lezyonlarında görülebilen “psödoradiküler” defisitler bazen periferik sinir (örneğin radyal sinir felci) veya radiks lezyonları ile karıĢabilir. genel halsizlik gibi nonfokal semptomlar hemen daima nonvasküler nedenlere bağlıdır. Wernicke ensefalopatisi gibi durumlar akutça ortaya çıkabilen fokal nörolojik semptomlara ve tanı karıĢıklığa neden olabilir. objektif nörolojik bulguların yokluğu yol gösterici olabilir. ensefalit. EEG ile tanı konabilir. kan basıncı (her iki koldan). Fokal nörolojik semptomların yanı sıra bilinç bozukluğu ve ateĢ (özellikle pnömoni vb görünür neden olmadığında) saptanan hastalarda ensefalit. eĢzamanlı emosyonel çatıĢma varlığı. Todd paralizisi) olan bir hastada yanlıĢlıkla inme tanısı konulabilir. özgeçmiĢte histerik epizod veya psikiyatrik problem öyküsü. demans. konfüzyon. gliom. Daha da önemlisi inmeye bağlı olmayan epileptik nöbetler tanı karıĢıklığa yol açabilir. ve periferik nabızlar araĢtırılmalıdır. tablo baĢlangıcında “pozitif” semptomlar) ve seyrin izlenmesi ile varılabilir.Semptomların baĢlangıç Ģekli ve seyrinin iyi belirlenemediği durumlarda ise.ve hipodens olur ve geç incelenen olgularda infarkt/kanama ayırımı yapmak güçleĢir. anozognozi). Multipl skleroz atağı bazen inme ile karıĢabilir. inme tanısı klinik olarak %95‟e varan oranda doğru konulabilir. hiponatremi. GEÇĠCĠ ĠSKEMĠK ATAKLAR Geçici iskemik atak (GĠA). beyin tümörü (meningiom. Ġnmeli hastaların muayenesinde. GeçmiĢte bilinç bozukluğu. subakut baĢlangıç (günler içinde progresyon). Ancak atakların çoğu 2-15 dakika içinde . Bu ayırımı doğru olarak yapabilmenin geçerli yolu erken dönemde (tercihen1-2. Papilla ödemi ve nedeni ortaya konulamayan ateĢ gibi bulguların varlığında inme tanısından Ģüphelenilmelidir. kan akımı yetersizliğine bağlı olarak geliĢen. intraserebral kanamaların yarısına ve subaraknoid kanamalı hastaların hemen tümüne eĢlik eder. Metabolik/toksik nedenlere bağlı ensefalopatiler genellikle fokal bulgular olmaksızın subakut geliĢen bilinç bozukluğu tablosuna yol açarlar. BaĢlangıçtaki epileptik nöbet gözden kaçarsa postiktal konfüzyon veya uyanıklık kusurunun yanı sıra hemiparezi (postiktal nörolojik defisit. Alt motor nöron ve dermatom bulguları ayırıcı tanıda yararlıdır. miyokloniler yönlendirici özelliklerdir. Hastadan veya yakınlarından iyi bir öykü alınabildiğinde ve muayene ile saptanabilen nörolojik defisit bulgularının varlığında. BaĢağrısı iskemik inmelerin dörtte birine. Fokal serebri iskemi fokal serebral semptomlara yol açar. BT ucuzluğu ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle erken dönem için tercih edilen araĢtırma yöntemidir. Ama seyrek olsa da hipoglisemi. Klinik olarak inme tanısı konulduktan sonra ikinci adım. beyin tümörü veya kronik subdural hematom gibi çeĢitli nedenlere bağlı olma olasılığı vardır. Baygınlık hissi. Ne normal klinik değerlendirme ne de infarkt/hematom ayırımı için tasarlanmıĢ klinik “skorlama” yöntemleri iskemik/kanayıcı inme ayırımını yapmak için yeterli değildir. YaklaĢık %2 oranında inmeli hastada semptomların baĢlangıcında epileptik nöbet görülebilir. nonketotik hiperglisemi. konfüzyon. kafa travması. Foksiyonel (histeri veya simülasyon) semptom ve bulgular psikiyatrik öyküsü olmayan yaĢlı hastalarda seyrektir. gerçek vertigo olmayan baĢdönmesi (dizziness). epileptik nöbetler ve papilla ödemi gibi bulguların varlığı. inmenin patolojik tipine karar vermektir. subakut baĢlangıç. maksimum 4 hafta içinde) kranyal BT yapmaktır. Arbitrer olarak 24 saatten kısa süren epizodlar GĠA olarak kabul edilir. öyküde atakların varlığı gibi klinik ve BOS. süregelen semptomların inmeye değil. MR bulguları gibi laboratuvar özellikler ayırıcı tanıyı sağlar. semptomların dalgalanması ve bulguların düzeleceğine kötüleĢme eğiliminde olması gibi özellikler doğru tanıya yönlenmede yardımcıdır. beyin apsesi ve subdural ampiyem gibi lokal infeksiyonlar akla gelmelidir. Bunlara örnek olarak vizüel-spasyal disfonksiyon bulguları (konstrüksiyonel apraksi. ve gövde ataksisi sayılabilir. kalp hızı ve ritmi. Çok sayıda hastalık klinik ve/veya radyolojik olarak inme ile karıĢabilir. metastaz) veya arteryovenöz malformasyon gibi yapısal intrakranyal lezyonlar görülebilir. Gradyant eko gibi MR sekansları intrakranyal kanamayı erken dönemde de güvenilir bir Ģekilde belirleyebilir. yüksek kan basıncı ve hipertansif retinopati gibi bulguların yardımıyla ayırt edilebilir. nörolojik bulguların ortaya konulmasının yanı sıra. Doğru tanıya öykünün derinleĢtirilmesi (öncesinde nöbet epizodları. BaĢlangıcın subakut oluĢu. diskriminatif duyu bozukluğu. propriosepsiyon bozukluğu. Küçük kortikal. Çünkü BT‟de parenkim içinde kan hemen hiperdens olarak görünürken zaman içinde izo. BaĢlangıcın inme kadar ani olmayıĢı (veya bu konuda bilgi eksikliği). Bulguların tutarsızlığı. Hipertansif ensefalopati. akut. baĢağrısı. Halbuki MR‟da kanama için tipik olan intensite değiĢiklikleri çok daha uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. fokal serebral veya monooküler disfonksiyona ait kısa süreli semptomlarla karakterize olan klinik bir sendromdur. görme alanı defektleri. nöbetler. Genç yaĢ. ciddi baĢağrısı gibi semptomların kanayıcı inme için tipik olduğu düĢünülmüĢse de BT döneminde küçük intraserebral hematomlu hastalarda bu “tipik” özelliklerin olmadığı görülmüĢtür.Bazı nörolojik defisit bulguları iyi muayene edilmezlerse gözden kaçabilirler. bilinç bozukluğu. ihmal/söndürme. Daha geç dönemde incelenebilen hastalarda ise MR daha uygundur.

Benzer Ģekilde vasküler semptomlar beden parçalarında (yüz. damar basısı vb) geçici nörolojik semptomlara yol açan intrakranyal lezyonlar Tümör (meningiom. Tablo 1. duyu kaybı. subdural hematom. migren gibi). sol gözde “amaurosis fugax” ile sağ hemiparezi-afazi unsurlarını içeren ataklar geçiren ve uygun incelemelerle sağ karotis interna baĢlangıcında ileri darlığa yol açan aterom plağı saptanan bir hasta endarterektomi için çok uygun bir aday olabilir. vertigo. daha uzun süreli semptomlara yol açan hastalıklardan (intrakranyal yer kaplayıcı lezyonlar gibi) çok farklıdır. Dizartri hem karotis hem de vertebrobaziler GĠA‟ların parçası olabilir. ya da izole olduklarında çok daha sık olarak nonvasküler nedenlerle oluĢan vertigo gibi semptomlar GĠA dıĢı nedenleri akla getirmelidir.ÇeĢitli nedenlerle (nöbet. Geçici iskemik atakları taklit edebilen ve ayırıcı tanıda dikkate alınması gereken hastalıklar 1. Bilinç kaybı. kol. prognoz ve tedavi açılarından fark olmamakla birlikte ayırıcı tanı açısından GĠA/inme ayırımı yararlıdır.Senkop veya “near-syncope” 4.Vestibüler sistem hastalıkları Meniere hastalığı Benign paroksizmal pozisyonel vertigo Benign rekürran vertigo Labirentit 6. Vasküler semptomlar “ negatif” yani monooküler ya da serebral fonksiyonun ortadan kalkması (zaaf. bazı olgularda BT/MR ile uygun lokalizasyonda serebral infarkt görülmesi klinik GĠA tanısını reddettirmez. Mesela. Ama refleks asimetrisi veya ekstansör taban derisi refleksi gibi fonksiyonel olarak önemi olmayan bulgular 24 saatin ötesine taĢabilir. iskemi oluĢan karotis alanına göre karĢı beden yarısında motor ve/veya duysal belirtiler. GĠA‟lar semptomların yansıttıkları vasküler alanlara göre “ karotis sistemi” ve “ vertebrobaziler sistem” GĠA‟ları olarak iki ana gruba ayrılarak incelenir. hem de tedavi Ģansı olan hastalıklar ön planda ayırt edilmelidirler.Epileptik nöbetler 3. GĠA‟lar. kardiyoembolizm.Metabolik Bozukluklar Hipoglisemi Hiperglisemi Hiperkalsemi 7. pıhtılaĢma bozuklukları gibi nedenler araĢtırılmalı ve nedene yönelik uygulanmalıdır.sonlanır. afazi (dominant hemisfer tutulumunda) ve nadiren hemianopsi. Birkaç saniyelik epizodların GĠA‟ya bağlı olma olasılığı azdır. meningiom benzeri iyi huylu tümörler ve parsiyel epileptik nöbetler gibi hem ciddi sonuçları olup. uzun süren ataklardan sonra daha sık olmak üzere.Tanım gereği kalıcı defisit olmamalıdır. gliom) Dev anevrizma Arteryovenöz malformasyon Kronik subdural hematom . vasküler çalma. Vertebrobaziler sistem GĠA‟larında ise tek veya iki yanlı motor ve/veya duyusal belirtiler ile hemianopsi görülür. GĠA sonrası. semptomların bedende yayılması (march) GĠA tanısına aykırıdır. bacak) hemen hemen aynı anda ve maksimum Ģiddetle baĢlarken.Geçici global amnezi 5. Bu nedenle GĠA düĢünülen hastalarda altta yatan büyük damar aterosklerozu . ipsilateral olarak ise geçici monooküler körlük (amaurosis fugax) görülür. “Pozitif” (istemsiz hareket. Veya GĠA‟lar geçiren ve atriyal fibrilasyonu olan baĢka bir hasta oral antikoagülan tedaviyle kendisini yatalak bırakacak geniĢ bir MCA infarktından baĢarı ile korunabilir. GĠA ile karıĢabilecek durumlar arasında hipoglisemi. Nonfokal semptomlar. Ġskemik inmeye yol açan tüm etyolojik faktörler GĠA nedeni de olabilir. afazi. görme kaybı gibi) Ģeklindedir. diplopi. Daha önce de belirtildiği gibi GĠA‟larla hafif iskemik inmeler arasında etyopatoloji.Migren aurası (baĢağrısı ile birlikte veya değil) 2. GĠA‟lar genellikle tekrarlayıcıdır. küçük damar hastalığı. parlayan ıĢıklar görme gibi) semptomlar epileptik nöbet. daha sonra oluĢabilecek ve belki de uygun tedavi ile önlenmeleri mümkün olan ağır inmelerin habercileri oldukları için tanınmaları önemlidir. Karotis sistemi GĠA‟larında. karıncalanma hissi. Kısa süreli nörolojik bulgulara yol açan ve GĠA‟larla ayırıcı tanıya giren durumlar Tablo 1’de sıralanmıĢtır Fokal iskemi fokal nörolojik veya monoküler semptomlara yol açar. Çünkü dakikalar süren fokal nörolojik semptomlara yol açabilecek nonvasküler hastalıklar (epileptik nöbet. Stokes-Adams atakları. migren gibi alternatif tanıları akla getirmelidir. epilepsi veya senkop tanılarını akla getirir ve hemen hiçbir zaman GĠA‟ya bağlı değildir. nonaterosklerotik vaskülopati. disfaji gibi belirtilerin birkaçı bir arada veya herhangi biri motor/duyusal belirtilerden biriyle birlikte olduklarında vertebrobaziler sistem için karakteristik sayılırlar. Dengesizlik.

uygun kollateral kan akımı bulunan bölgenin distalindeki bir noktada emboli ile tıkanması sonucu oluĢur. bir arterin. posterior (vertebro-baziler) sirkülasyon infarktlarını (POCI). hemianopsi) sadece ikisinin varlığı (sağ hemiparezi. kortikal bulgular ve hemianopsi) değerlendirilerek serebral infarktın yerini ve geniĢliğini yansıtan infarkt subtiplerinin belirlenmesi ve böylece prognozun tahmin edilmesi mümkündür (Tablo 1). yılda ölen (%) 1.Psikojen nedenler Hiperventilasyonla birlikte duyusal fenomenler Panik atakları Somatizasyon Klinik olarak inme tanısı konulduktan ve görüntüleme yöntemleri ile inmenin kanamaya değil de iskemiye bağlı olduğu belirlendikten sonraki adım. POCI sendromu vertebrobaziler sistemin suladığı oksipital loblar ile beyinsapı ve serebellum tutulumunu gösterir. ve c) hemodinamik olmak üzere üç temel mekanizma sonucu geliĢirler. Motor/duyusal. beyinsapı bulguları ve serebellum bulgularının herhangi bir kombinasyonunun görülmesiyle tanınır ve vertebrobaziler sistemi oluĢturan arterlerin proksimal veya distal oklüzyonuna iĢaret eder. veya yeni geliĢmiĢ izole kortikal disfonksiyon bulgusu (izole afazi gibi) ile tanınır ve a. Duyusal Kortikal. TACI sendromu akut geliĢen hemiparezi (duyu kusuru ile birlikte veya değil). ve klinik olarak laküner sendromlu hastaları (LACI) ayırt etmektedir. yatak baĢında temel bazı nörolojik bulgular (motor/duyusal. infarktın yeri ve geniĢliği hakkında bir fikir edinilmesi ve son olarak da infarkt nedeninin belirlenmesidir. Ġskemik Ġnme Klinik Alt Tiplerinin Özellikleri Bulgular Parsiyel Anterior Sirkülasyon Sadece Alttakilerden ikisi: Motor veya Motor/duyusal. Kortikal. kortikal bulgular ve hemianopsi olmaksızın. afazi (sol hemisfer için) veya ihmal (sağ hemisfer için) örneklerinde olduğu gibi yeni geliĢen kortikal defisit. Kan akımı bozulan damar ve bunun suladığı beyin bölgesinin fonksiyonuna bağlı olarak çok sayıda farklı nörolojik sendrom geliĢebilir. veya motor/duyusal bulguların bir vücut parçasında sınırlı kalması (monoparezi gibi). afazi veya sol hemiparezi. b) embolik.Ama. nedenlerle bir bulgu (sıklıkla hemianopsi) yeterince test edilemezse bu bulgunun var olduğu kabul edilir. anterior (karotis) sirkülasyon alanına ait büyük ve küçük infarktları. PACI daha sınırlı bir klinik sendromdur. serebri media‟nın proksimal oklüzyonu veya a. yılda bağımlı (%) 25 Total Anterior Posterior Sirkülasyon Sirkülasyon Hepsi: Hemianopsi. Hemianopsi 10 20 30 Laküner 1. ya TACI sendromu oluĢturan üç komponentin (motor/duyusal. Bu geniĢlikte bir infarktın a. ĠSKEMĠK ĠNME Tablo 1. Laküner sendromlar. Beyinsapı. Hemodinamik infarktlar nadirdir ve en sık olarak proksimal arterlerde ciddi darlık veya tıkanma ile birlikte global serebral perfüzyonun kritik olarak düĢmesi (örneğin kardiyak “output” azalması) sonucu oluĢurlar. Hemianopsi. ihmal gibi). Bilinç bozukluğu vb. motor ve/veya duyusal bulguların yüz.Periferik sinir sistemi/kas hastalıkları Mononöropati / radikülopati Miyastenia gravis Periyodik paralizi 10. derin infarktlara iĢaret ederler. a) trombotik. . bazis pontis gibi motor ve duyusal iletileri taĢıyan liflerin sıkıĢık bir Ģekilde bir arada bulunduğu bölgeleri sulayan penetran arterlerden sadece birinin tıkanmasına bağlı olarak geliĢen küçük. Bazen damar duvarına ait bir bozukluk olmaksızın pıhtılaĢma bozukluğu nedeniyle trombotik infarkt geliĢebilir. ve homonim hemianopsi bulgularının hepsinin bir arada bulunmasıyla tanınır ve a. Serebellar Hemianopsi 60 20 35 20 Ġskemik inmeler. serebri media alanının büyük bir bölümünü kapsayan bir infarktın varlığına güvenilir bir Ģekilde iĢaret eder. Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) çalıĢmasında kullanılan bu sınıflama. Embolik infarkt. kortikal bulgular.Multipl skleroz 9. karotis interna oklüzyonu sonucu geliĢmesi beklenir. serebri media dallarından birinin veya nadiren a. kol ve bacağın hepsini veya en azından ikisini içerecek Ģekilde bulunmasıyla tanınır ve çoğunlukla kapsüla interna. yani total anterior sirkülasyon infarktı (TACI) ve parsiyel anterior sirkülasyon infarktı (PACI). serebri anterior‟un tıkanmasına bağlı bir infarkta güvenilir bir Ģekilde iĢaret eder. Trombotik infarktlar genellikle aterosklerotik bir plak üzerine trombüs yerleĢmesi ile oluĢur.8.

arterit gibi). karotis interna‟da ileri darlığı olan ve aynı taraftaki göze ait amarozis fugaks veya karĢı beden yarısına ait GĠA‟lar veya minör iskemik inme geçiren hastaların karotis endarterektomisinden yararlandıkları kanıtlanmıĢtır A. kardiyoemboli kaynağı yok) dayanır. diğer nedenlerin dıĢlanabildiği durumlarda. Ön sirkülasyonda a. arterden artere emboli veya hemodinamik mekanizmalarla infarkta yol açtığı düĢünülür. çok sayıda olguda lezyonların noninvazif ve invazif yöntemlerle gösterilebilir olmasıyla. Kardiyoembolik inmelerde kalpte emboli kaynağı bulunur. A. pıhtılaĢma bozuklukları (antifosfolipid antikor sendromu. A. Bazı yazarlar neden bulunamayan hastaları. Aterosklerotik lezyonlar bazı bölgelerde daha sık görülürler.S eksiklikleri gibi). infarkt mekanizmasının belirlenmesi. b) Ġnfarkt. Bu nadir nedenler “ genç inme” bölümünde ayrıntılarıyla incelenecektir Ġzleyen bölümde iskemik inmenin temel etyolojik alt tipleri ayrıntıları ile gözden geçirilecektir. Ateroskleroz sonucu infarkt iki yolla gerçekleĢir: a) Aterom plağı. klinik bulgular ile pratikte uygulanabilen laboratuvar yöntemlerinin yardımıyla güvenilir bir Ģekilde tanınabilen ve yaklaĢım-tedavi açılarından farklılıklar gösteren etyolojik alt tiplere ayrılması gereklidir. Hastaların küçük bir bölümünde ise nonaterosklerotik vaskülopati (arter diseksiyonu. Tıkanan damar distalinde kollateral akım yetersizse veya distale uzanan pıhtı kollateral akımın ulaĢtığı bölgenin ötesine geçerse veya nadiren hemodinamik mekanizmalarla infarkt geliĢir. aterotrombotik infarktlı hastalarda kardiyoembolik infarktlı hastalara göre daha sıktır. baziler arter proksimali bu darlıkların en sık görüldükleri yerlerdir (ġekil 5). orak hücreli anemi gibi) iskemik inme etyolojisinde rol oynarlar. Laküner inmeler ise penetran arterlerden sadece birinin tıkanmasına bağlı olarak geliĢen küçük derin infarktların sonucudur. Aterotrombotik inmelerde uygun. beyin arterlerinin sulama alanlarındaki büyük değiĢkenlik nedeniyle sınır sulama alanı infarktları. Ancak aterotrombotik infarktlı hastalar da kardiyoembolik infarktlı hastalarda olduğu gibi PACI.Ancak. sifon parçası. Ġzleyen yıllarda bu bölgedeki darlıkların cerrahi olarak ortadan kaldırılabilmesi. Ekstra ve intrakranyal arterlerin aterosklerozu sıklıkla koroner arter ve periferik arterlerin hastalığı ile birliktedir. kortikal dal tıkanmasına bağlı infarktlardan güvenilir bir Ģekilde ayrılamaz. Emboli kaynağı kalp veya proksimal arterler olabilir. trombüs. Distal vertebral . Hemodinamik infarktların tipik olarak majör serebral arterlerin sulama alanları arasında kalan sınır bölgelerinde oluĢtuğu bilinmekle birlikte. Bazı hastalarda ise inmeye neden olabilecek birden fazla neden (kalpte emboli kaynağı ve boyunda uygun taraftaki karotiste ileri darlık gibi) bulunabilir. bazen de tedavi planlaması açısından yararsızdır. protein C. vertebral arterin baĢlangıç ve intrakranyal parçası. çoğu kez inmeye yol açmazlar. Bu nedenlerle. arka sirkülasyonda a. ve kanın Ģekilli hücrelerine ait bozukluklar (polistemi. karotis interna oklüzyonuna ilk kez 1951 yılında Fisher dikkati çekmiĢtir. orta ve küçük boy arterleri etkileyebilir. muhtemelen zengin kollateral olanaklarına bağlı olarak. GĠA öyküsü ve servikal üfürüm ile klinik bulguların progresyonu. Hastaların önemlice bir bölümü ise kolaylıkla bu kategorilerden birine sınıflanamaz ve en iyisi bu hastaların “ nedeni belirlenemeyen infarkt” olarak tanımlanmalarıdır. boyundaki büyük damar lezyonları iskemik inme ve GĠA nedeni olarak büyük popülarite kazanmıĢtır. infarktın büyük olasılıkla aterosklerotik lezyonlara bağlı olması gerektiği varsayımıyla aterotrombotik infarkt grubuna eklemektedir. media ve posterior‟un proksimal parçaları ile baziler arter tepesinde de daha az oranda olmak üzere aterosklerotik darlıklar görülebilir. serebri anterior. Ġskemik inmeler aterotrombotik. arter lümenini önemli ölçüde daraltacak Ģekilde büyüyebilir. Vertebral arterlerin baĢlangıç bölümünde aterosklerotik lezyonlar sık görülürler ancak bunlar. trombüs veya plak fragmanlarının distal embolizasyonu (arterden artere emboli) sonucu geliĢir. A. klinikte çoğu kez imkansız. BT/MR ile nonlaküner tipte infarkt görülebilir ve ne klinik tabloya ne de BT ve MR‟da görüntülenen infarkt özelliklerine bakılarak aterotrombotik/kardioembolik infarkt ayırımı yapılamaz. karotis interna baĢlangıcı. Trombüs büyük. subklavya. Aterotrombotik beyin infarktı tanısı ateroskleroza bağlı olduğu düĢünülen arteriyel daralma/ tıkanmaların varlığını kanıtlayan Doppler-ultrasonografi gibi noninvazif veya anjiyografi gibi invazif inceleme yöntemleriyle elde edilen bulgulara ve diğer inme nedenlerinin dıĢlanmıĢ olmasına (klinik ve radyolojik olarak nonlaküner infarkt. Bu durumda arka sisteme ait GĠA‟lar görülebilir. kardiyoembolik ve laküner olmak üzere üç klinik kategoriye ayrılarak incelenir. Damar tıkandığında akım durmasına bağlı pıhtı oluĢur ve distale doğru ilerleyebilir. ancak inme nadirdir. subklavya‟nın vertebral arterleri vermeden önceki bölümünde tıkanması sonucu subklavyan çalma sendromu geliĢir. iskemik inmelerin. A. proksimal büyük ve orta boy arterlerde aterosklerotik darlık veya tıkanmaların. Ama daha sıklıkla lümen lezyonun üzerine oturan trombüs yoluyla daralır veya tıkanır. TACI veya POCI tablolarından biriyle ortaya çıkarlar. karotis interna‟nın baĢlangıcındaki aterosklerotik lezyonlar ve a.ATEROTROMBOTĠK BEYĠN ĠNFARKTI Bu infarkt tipi ekstrakranyal ve majör intrakranyal arterlerin belirli bölgelerinin aterosklerotik lezyonları sonucu oluĢur.

trombüsün yeri ve kollateral dolaĢımın geliĢimi gibi faktörlere bağlı olarak baziler arter oklüzyonun çok iyi bir klinik seyir de gösterebildiği bilinmektedir. patolojik bir tanım olmasına karĢın. kapsüla interna ön bacağı veya bazis pontis yerleĢimli lakünler sonucu geliĢirken. Laküner sendrom tanısı konulabilmesi için motor ve/veya duyusal bulgular vücut parçalarının ( yüz. a. birden çok sayıda penetran arter sulama alanını ilgilendirir ve büyük damar aterosklerozu veya kardiyoembolizme bağlı olabilirler. Dev lakün olarak isimlendirilmiĢ olan daha büyük derin lezyonlar.LAKÜNER ĠNFARKT Laküner infarkt terimi. daha önce tanımlanmıĢ olan “ homolateral ataksi – krural parezi” ve “ dizartri-beceriksiz el” sendromlarını da içerecek Ģekilde kullanılmaktadır. B – KARDĠYOEMBOLĠK BEYĠN ĠNFARKTI Akut maksimal defisit. Zamanla normal doku ile çevrelenmiĢ. izole afazi. penetran arterlerin tutulumu sonucu oluĢan küçük lezyonlara ait bir klinik kategori olarak kullanılır. tıkanmanın hızı. Görüntüleme yöntemleriyle yukarda anılan bölgelerde küçük (genel kabul gören en büyük infarkt çapı 15 mm) bir infarkt görülebilir veya tekrarlansa bile BT hatta MR sorumlu lezyonu göstermeyebilir. BT/MR ile 15 mm‟den küçük. Laküner infarkt tanısının temelini klinik olarak klasik laküner sendromlardan birinin varlığı. Fisher çalıĢmalarında lakünleri patolojik olarak tanımlamıĢ. Ama günümüzde. Ġlk kez 1946‟da Kubik ve Adams‟ın dikkat çektikleri baziler arter oklüzyonu. Daha sınırlı tutulumlar (monoparezi. ikincisi ise lakünlerin oluĢumundan küçük penetran arterlere . içi sıvı dolu bir kavite oluĢur. Lakünlerin farklı bir damarsal lezyona bağlı. “ sensorimotor inme” ve “pür duyusal inme” olarak isimlendirilen dört sendrom ( klasik laküner sendromlar) ile karĢılaĢılır. Görüntüleme yöntemleri bu olasılıkların dıĢlanması açısından da önemlidir. kortikal bulgu (afazi. bacak) en az ikisini tutacak kadar geniĢ olmalıdır. Bu çalıĢmalarla belirlenen laküner infarkt kavramı baĢlıca iki hipoteze dayanmaktadır. Lakün (gölcük) ismi bu görünüĢü yansıtır. “ataksik hemiparezi”. Aterosklerotik lezyonlar sıklıkla baziler arterin baĢlangıcını ve proksimal bölümünü tutar. Motor bulgular ile zaafla açıklanmayacak ölçüde beceriksizlik/ ataksi bulgularının aynı taraf ekstremitelerinde bulunduğu klinik tablo ataksik hemiparezi olarak isimlendirilir ve günümüzde.arter darlık/tıkanıkları ise lateral medüller infarkt. Bunlardan birincisi semptomatik laküner infarktların spesifik laküner sendromlarla kendini gösterdiği. Laküner enfarktların yerleĢimi öncesinde gene “laküner “ özellikler gösteren GĠA‟lar olabilir ve olguların azımsanamayacak bir bölümünde bulgular progresif olarak yerleĢir. “ pür duyusal inme” talamus tutulumuna iĢaret eder. izole homonim hemianopsi gibi kortikal dal oklüzyonlarını düĢündüren tablolar. ihmal gibi). C . öncelikle bilateral mediyanparamediyan bazis pontis olmak üzere geniĢliği değiĢken bir infarkta ve çoğu kez ölümle sonlanan ağır nörolojik tablolara yol açabilir. inme semptomları ile birlikte baĢağrısı ve epileptik nöbet gibi özelliklerin kardiyoembolik infarktlarda daha sık görüldüğü bildirilmekle birlikte bunların hiçbiri kardiyak emboliye bağlı infarktları kesin olarak aterotrombotik infarktlardan ayırmaya yetmez. görüntüleme yöntemleri ile hemorajik infarkt görülmesi. büyük damarlara ait anlamlı aterosklerotik darlık bulgusu yok) dayanır. kol. Çok sık olmayarak kortikal (özellikle minör hemisfer) infarktların yanı sıra küçük hematom ve intrakranyal yer kaplayıcı lezyonlar gibi iskemik olmayan patolojiler de klinik olarak laküner sendromlara yol açabilirler. sınırlı yüz-el tutulumu gibi) kortikal lezyonlar sonucu da geliĢebilirler. büyük semptomatik lakünler için “mikroaterom” ) ortaya koymuĢtur. Küçük derin infarkt sonucu oluĢtuğu iddia edilen çok sayıda klinik sendrom varsa da. Kardiyoembolik beyin infarktı tanısının temeli. serebri posterior alanında arterden artere emboli ve bilateral lezyonlarda baziler arter oklüzyonuna benzer tablolara yol açarak semptomatik olma eğilimi gösterirler. ve diğer iskemik inme nedenlerinin (büyük damar aterosklerozu. derin infarkt görülmesi veya incelemelerin negatif kalması. Lakünler asemptomatik kalabilirler veya bilinç bozukluğu. multipl damar alanlarında GĠA veya infarkt. kardiyak emboli kaynağının gösterilmesi ve diğer inme nedenlerinin dıĢlanmıĢ olmasına (kliniko-radyolojik olarak nonlaküner infarkt. görme alanı defekti gibi bulgular olmaksızın sadece motor ve/veya duyusal belirtilerle giden tipik sendromlara yol açarlar. Bu arterler ana dallardan 90 derecelik bir açıyla çıkar ve hemisferin derin beyaz ve gri maddelerini (lentikülostriat arterler gibi) ve beyin sapını sularlar. Bunlardan ilk üçü genellikle motor ve/veya duysal liflerini yoğun olarak bir arada bulunduğu korona radiata. laküner sendromların özelliklerini belirlemiĢ ve az sayıda otopsi olgusunda lakünlere yol açan vasküler lezyonlar (küçük asemptomatik lakünler için “ lipohiyalinozis”. kardiyak emboli kaynağı) dıĢlanmıĢ olması oluĢturmaktadır. Kollateral olanakları kötü olan bu arterlerden birinde kan akımının durması. o arterin sınırlı sulama alanında infarkta yol açar. sistemik embolizasyon . tanı ve tedavi aĢamalarında farklı bir tutum izlenmesi gereken klinikopatolojik bir antite olarak popülarize olması Fisher‟in 1965‟den baĢlayarak yayınladığı bir dizi yazı sonunda gerçekleĢmiĢtir. derin. serebellar infarkt. klinikte çoğu kez “ pür motor hemiparezi”. sıklıkla küçük.

Bu bulgular lakünlerin farklı bir vaskülopatiye bağlı olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmak için yeterli olmamakla birlikte. Ancak bu özellik altta yatan nedene göre az-çok değiĢiklik gösterebilir. “Hasta kanayan hemisfere bakar-Vulpian Belirtisi”. antikoagülanlara bağlı kanamalarda ise subakut olabilir. tıpkı tıkayıcı SVH‟larda da olduğu gibi akut baĢlaması ve görece hızlı yerleĢmesidir (Genellikle 1-24 saat). laküner infarkt grubunun ayrı bir klinik kategori olarak muhafaza edilmesini savunan görüĢlere haklılık kazandırır niteliktedir. Charcot ve Bouchard‟ın 1868‟de intraserebral kanamadan ölen hastalarda kanayan bölgedeki küçük damarları basit bir yöntemle beyin dokusundan ayırıp incelemeleri sonucu ortaya koydukları ve “milier anevrizma” diye adlandırdıkları yapıların gerçekten anevrizma olup olmadıkları uzun süre tartıĢılmıĢtır. inmenin kanamaya mı.Daha önce de belirtildiği gibi (Tablo 1. güvenilir epidemiyolojik çalıĢmalar olmasa da. Medulla spinalis parenkimi içine kanama için ise. tedavi edilmemiĢ kronik hipertansiyon. Primer intraserebral kanamanın en sık görüldüğü lokalizasyon putaminokapsüler bölgedir. hipertansiyon baĢta olmak üzere risk faktörlerinin laküner ve nonlaküner infarktlı hastalarda benzer sıklıkta olduğu gösterilmiĢtir. “Felçli taraftaki yanak her nefes veriĢte pipo içiyormuĢ gibi ĢiĢer”.) laküner infarktlı hastalarda prognoz daha iyidir. Özel olarak intraserebral kanamadaki risk faktörleri konusunda yeterli. Böyle bir durumda yapılacak ilk Ģey. Ne kadar tipik olursa olsun. Tüm bu eleĢtirilere karĢın. stüpör. ancak kanama ile hipertansiyon derecesi arasında her zaman anlamlı bir korelasyon bulunmaz. Fisher‟in bu hipotezleri kanıtlamak için ortaya koyduğu materyal bazı yönlerden eleĢtirilmiĢtir. tıkayıcı serebro-vasküler hastalıklara oranla biraz daha düĢüktür. YaĢ ortalaması. emboli nedeni olabilecek kalp lezyonları ve uygun tarafta karotis darlığı laküner infarktlı hastalarda çok daha seyrek olarak görülmektedir. “Ġntraserebral kanama”. koma) içine girer. Klinik Tablo Klasik kitaplarda tanımlanan tipik bir PĠK‟ de yaklaĢık 50-70 yaĢ arasında genellikle iyi beslenmiĢ kırmızı yüzlü hasta o sıradaki Ģikayetini ifade etmeye fırsat bulamadan yere yıkılır ve çeĢitli derecelerde bilinç bozukluğu tablosu (somnolans. PĠK‟ in görülme sıklığı ırklara göre de farklılıklar gösterir. tıkanmaya mı bağlı olduğunu saptamak BEYĠN KANAMASI .Ve nihayet klinikopatolojik korelasyon ve vasküler patolojinin gösterildiği çalıĢmaların geç dönemde incelenmiĢ çok az sayıda olguya dayanması da bu eleĢtiriler arasındadır. anlaĢılacağı gibi merkezi sinir sistemi parenkimi içine kanamayı ifade eder. sigara. etyolojisi spesifik olarak kronik hipertansiyona bağlı böyle bir antitenin varlığı tartıĢmalı olmakla birlikte. beyin. Birçok vakada baĢ ve gözler kanayan hemisfere doğru dönmüĢtür. “ primer” olarak kabul edilen hipertansif beyin kanamalarında baĢlangıç daha akut iken. yüksek miktarda alkol tüketimi ve düĢük kolesterol düzeyinin (160 mg/dl‟nin altında) PĠK için risk faktörü oldukları kabul edilmektedir. Mesela. Hastanın sağ ya da sol vücut yarısı felçlidir. Serebrovasküler hastalıklara (SVH) bağlı inmelerin yaklaĢık % 12-20 sini oluĢturan intraserebral kanamalarda klinik tablonun ayırdedici özelliği. Primer Ġntraserebral Kanama (PĠK) “Hipertansif intrakranyal kanama” diye de adlandırılan. Ancak buradaki “serebral” sözcüğü genel kullanımda. ileri yaĢ. talamus. beyinsapı ve serebellumun derin yapılarını besleyen küçük arterlerin dejenerasyona uğrayarak günün birinde kanadıkları Charcot‟dan beri az çok biliniyor. Hastaların büyük çoğunluğunda orta-ileri derecede bir arteryel hipertansiyon vardır.Laküner/nonlaküner infarkt gruplarını karĢılaĢtıran çalıĢmalarda. Bunu derin hemisferik ak madde. Farklı vaskülopatinin kaynağı olarak gösterilen hipertansiyonun sıklığı lakünlü hastalarda diğer inmeli hastalardan farklı değildir. ĠNTRASEREBRAL KANAMA (ĠSK) Bilindiği gibi “cerebrum” karĢılığı olarak kullandığımız “beyin” deyimi.ait farklı bir vaskülopatinin sorumlu olduğudur. Siyahlarda beyazlara göre daha sık görülmekle birlikte. Öte yandan. serebellum ve beyinsapı lokalizasyonlarını kapsar. bazı durumlarda genel olarak merkezi sinir sistemini ifade etmek için de kullanılır. serebellum ve pons izler . en sık Japonlarda görülmektedir. serebrum. elden geldiği kadar solunumu ve kardiyovasküler sistemi kontrol altına alıp hastanın kranyal bilgisayarlı tomografisini (BT) çekmektir. Kanama çoğu zaman bir aktivite sırasında ortaya çıkar. Örneğin. semptomatik laküner infarktların spesifik laküner sendromlarla kendini gösterdiği hipotezi “genellikle” kelimesinin eklenmesiyle doğrulanmıĢ sayılabilir.Yeni çalıĢmalarda laküner sendromla baĢvuran hastaların sadece %5-10‟unda laküner infarktla uyumlu olmayan görüntüleme bulguları elde edilmiĢtir. klinik tabloyu değerlendirerek. “intramedüller kanama” ya da “ hematomiyeli” deyimleri kullanılır. Hipotezin ikinci bölümünün erken dönemde yapılacak otopsi çalıĢmaları ile test edilmesi pratik olarak mümkün değildir. laküner sendromların baĢta kortikal infarkt ve küçük hematom gibi lakün dıĢı patolojilere bağlı olabileceğini gösteren çok sayıda olgu örneği yayınlanmıĢtır. Cins tercihi söz konusu değildir.

frontal kanamalarda hemiparezi. Masif kanamalarda solunum giderek düzensizleĢir. Ġlk Ģikâyetler. özellikle arkaya-dıĢa doğru uzanan kanamalarda hemianopsi. tekrarlayan kusmalar. primer intraserebral kanama tanısıyla izlenen ve kaybedilen hastalar arasında amiloid anjiyopati. Pontin Kanama: Tipik bir masif pons kanamasında hasta dakikalar içinde deserebre olur ve komaya girer. AĢağı deviasyon en sık rastlanan bakıĢ anomalisidir. Burada da kranyal BT tanıyı kesinleĢtirir (ġekil 6 ). ve 7. Vertigo. Bunu temporal. Motor defisiti hafif olduğu halde talamik ağrı nedeniyle sürekli ilaç almak zorunda kalan hastalar az değildir (ġekil 4). Klinik tabloyu lokalizasyon belirler. Özellikle tegmentuma sınırlı kalan (10 mm‟den küçük) kanamalarda ise klinik tablo daha hafif seyreder (ġekil 5). önce genellikle baĢağrısı ya da benzeri bir his ve onu dakikalar (bazen ½ -1 saat) içinde izleyen bir hemiparezi söz konusudur. Sekonder Ġntraserebral Kanama . hatta periferik vestibüler sendromlarla karıĢabilir. solunum daha düzenlidir. Aynı tarafta hafif 6. Kanamanın ventrikül sistemine açılması (çok masif Ģekilde olmadığı sürece). Hipertansif primer intraserebral kanamalarda hemisferik ak madde lokalizasyonuna (lober) oldukça sık rastlandığı genel olarak kabul edilmekle birlikte.hemiplejidir. kranyal sinir tutulmaları. Hastaların yaklaĢık % 40‟ında kanama ventrikül sistemine açılır. Okülosefalik ve okülo–vestibüler refleksler azalmıĢ ya da kaybolmuĢtur. aĢağı forse deviasyon. klinik tabloyu ağırlaĢtıran bir faktör değildir.çoğu zaman olanaksızdır. Göz küreleri genellikle fikse. sıvı-elektrolit dengesinin korunması ve gereğinde solunum desteği ile bu tür hastaların birçoğu bazı sekellerle aktif yaĢamlarına dönebilirler. kriptik AVM. hipertansiyonun eĢlik etmediği intraserebral kanamalar en sık lober lokalizasyondakilerdir (YaklaĢık % 60). BT‟nin yaygın kullanımıyla kanamanın fazla büyük olmadığı birçok hastada klinik tablonun. BaĢ ve gözler kanamanın bulunduğu tarafa dönmüĢtür. ıĢığa yanıtlı miyotik pupilla görülebilir. Bu yüzden serebellar kanamalarda hastanın bilinç durumu yakından izlenmeli ve sık BT kontrolleri yapılmalıdır. Hafif olgularda serebellar infarktlarla. baĢağrısı. frontal ve parietal lob izler (ġekil 7). Bilinç daha açık. Yine otopsi serilerinde. Bunların büyük bölümü hafif sekellerle normal yaĢamlarına dönerler Talamik kanama: Kanamanın Ģiddetine ve boyutlarına göre değiĢen oranda bir “capsula interna” basısı söz konusu olacağı için. Oksipital kanamalarda göz çevresinde ağrı ve hemianopsi. Daha sınırlı kanamalarda ise. Arka kafa çukurunun ekspansiyon kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle hematom ve ödeme bağlı kafa içi basınç artması hızla geliĢebilir. Koma derinleĢince bu bulgular genellikle kaybolur. pupillalar miyotiktir (1 mm) ve ıĢık cevabı vardır. Kanamanın boyutlarına göre değiĢen oranda çapraz beyin sapı sendromları ve göz küresi hareketlerinde bozukluklar dikkati çeker.b. subtalamik bölgeye uzanan kanamalarda da çeĢitli oküler belirtiler görülür (vertikal ve lateral konjuge bakıĢ felci. sekonder kanama nedenlerine. PĠK‟de BT‟de parenkim içinde hiperdens görünümdeki taze hematomu tanımak son derece kolaydır. metastatik tümör v. baĢ dönmesi ve denge bozukluğudur. Bunların yanında. baĢağrısı bile olmadan. Duyu kusuru ve genellikle derin ağrı ve yanma Ģeklinde ifade edilen subjektif Ģikâyetler (talamik ağrı) çoğu zaman vardır. Hastaların birçoğu üst beyinsapı sıkıĢması ile sonlanan tentoryal herniasyon tablosu içinde kaybedilir. “skew deviation” . anizokori ve ıĢık refleksi kaybı. Kortekse kadar uzanan hematomlarda fokal epileptik nöbetler görülebilir. Gözler genellikle lezyonun karĢı tarafına dönüktür. Frontal hematomlarda genellikle baĢ ve gözler lezyon tarafına dönmüĢtür ve refleks göz hareketleri bozulmamıĢtır. Putamino-kapsüler kanamalar: Masif kanamalarda. Bu ağır tabloya çeĢitli derecelerde solunum bozuklukları eĢlik eder ve hasta genellikle saatler içinde kaybedilir. sınırlı ise çeĢitli derecede nörolojik sekellerle yaĢamını sürdürür. Serebellar kanama: Öteki lokalizasyonlara göre klinik tablo genellikle yavaĢ geliĢir. klinik tablonun ana unsuru yine hemiparezi. temporal kanamalarda görme alanında kadran defekti ve afazi (sol hemisfer). parietal kanamalarda hemihipoestezi sık rastlanan bulgulardır. karĢı vücut yarısında ortaya çıkan akut hemipleji tablosu ile yere yıkılır ve hızla komaya girer. Hemisferik serebellar kanamalarda gözler kanayan tarafın tersine deviye olabilir. Ġyi bir bakım. yukarda belirttiğimiz gibi hasta. bulantı. en sık lober kanamalarda rastlanır. kusma gibi nonspesifik Ģikâyet ve bulgulara. Hemisferik kanama (lober) : Lober kanamalar en sık oksipital lobda görülür. hasta deserebre olur ve komanın derinliği artar. blefarospazm. sadece bir hemipareziden ibaret kalabildiği anlaĢılmıĢtır. Erken dönemde nistagmus ve öteki serebellar bulgular silik kalabilir. ancak hasta belli bir uyanıklık durumuna sahipse saptanabilir. “ocular bobbing”.b. konjüge bakıĢ felçleri ve ataksi gibi nörolojik bulguların eklenmesi kanamayı akla getirmelidir.). Bazı hastalarda hemiballismus gibi istemsiz hareketler tabloya eĢlik edebilir. Kanın subaraknoidal mesafeye geçmesiyle ortaya çıkması beklenen ense sertliği ve menengial iritasyon bulguları. “skew deviation” v. sinir zaafı. Burada da kanama Ģiddetli ve büyükse hasta hızla komaya girer ve çoğu zaman herniasyon tablosu ile kaybedilir. baĢağrısı.

Bu durum. Kanamaya yol açan anevrizmaların çok büyük bir çoğunluğu. Onu parietal lob ve serebellum izler. telanjiektazi).Comm. genetik faktörün önemini kanıtlayan gözlemler ortada durmaktadır.Carotis interna %30 A. Ventriküle açılma durumunda ise. MR‟da lober mikro kanama odakları amiloid anjiopatiyi düĢündürür.Tablo 1‟de görüldüğü gibi sekonder intraserebral kanamaya yol açan pek çok neden sıralanabilir. YaĢın seksenin üzerinde olması. Etyo-patogenez Subaraknoid kanama olgularının yaklaĢık %85‟inde kanama nedeninin anevrizma olduğunu söylemiĢtik. beyin-omurilik sıvısının dolaĢtığı subaraknoid aralığa açılması demektir. tüm serebro-vasküler hastalıkların yaklaĢık %10-11‟ini oluĢturur. Olguların yaklaĢık % 5‟inde. özellikle genç hastalardaki intraserebral kanamaların yaklaĢık 1/3‟ünü oluĢturduğu bilinmektedir. Seyir ve Prognoz Primer intraserebral kanamada ilk 30 günlük mortalite % 30 – 50 arasındadır. muhtemelen “perimezensefalik kanama” diye bilinen selim seyirli özel bir subaraknoid kanama tipinin baĢlıca nedenlerinden biridir. Bazıları ana artere dar bir boyunla bağlı yuvarlak kese görünümündedir. Tekrar kanama riski bu yapılarda daha fazladır (% 7). Bu AVM‟lerin yaklaĢık %1020‟sinde. Supratentoryal kanamalarda hematomun hacmi 60 ml‟ nin. “mikroanjiyom” baĢlığı altında toplanan küçük vasküler anomalileri akla getirmek gerekir (kriptik AVM. SAK. Özellikle 40-45 yaĢın altındaki hastalarda sıkca rastlanan kanama nedenleri arasında. Olguların yaklaĢık yarısı ilk 2 günde ölmektedir. 70 yaĢın üstündeki hastalarda amiloid anjiyopati oranı yaklaĢık % 30‟ u bulur. AVM‟nin besleyici arterleri üzerinde ince duvarlı sakküler anevrizmaların bulunduğu ve bunların kanadıkları anlaĢılmıĢtır. Anevrizma lokalizasyonu (Warlow‟dan değiĢtirilerek) A. infratentoryal yerleĢim ve orta çizgi yapılarında itilme de prognozu olumsuz etkileyen diğer faktörlerdir. serebellar kanamalarda 30 ml‟ nin üstünde ise prognozun kötüye gideceği söylenebilir. Venöz anjiyomlar. venöz anjiyom. sık rastlanmayan bir dizi baĢka neden söz konusudur. Burada bir ya da birkaç sekonder keseleĢme bulunabilir. Görüntüleme yöntemleriyle kolayca saptanabilen boyutlardaki AVM‟ lerin. Kanayan.Venöz kaynaklı subaraknoid kanama seyrektir ve venöz basıncın düĢük olması nedeniyle ancak sızma niteliğinde bir kanama söz konusu olduğu için klinik tablo dramatik değildir.Cerebri media %20 Vertebro-baziler %10 Sakküler anevrizmaların boyutları 2 mm. sıradan otopsilerde yaklaĢık %4 oranında saptanırlar. kavernöz anjiyom. Ayrıca hidrosefali de 30 günlük mortalite için bağımsız risk faktörüdür. PĠK geçiren olguların sadece % 20‟ si 6 ay sonra bağımsız yaĢayabilmektedir. Kavernöz anjiyomların genel olarak kanamadıkları kabul edilmekle birlikte özellikle arka kafa çukurunda kanayan (hatta yeniden kanayan) kavernöz anjiyomlar bildirilmiĢtir. . Bazal ganglia bölgesi dıĢındaki kanamalarda bu gruptaki lezyonlar akla gelmelidir. SUBARAKNOĠD KANAMA (SAK) Damar içindeki kanın. EĢ zamanlı multipl yada tekrarlayan intraserebral kanamalarda bu oran daha da yüksektir. den 2-3 cmye kadar değiĢebilir. Bazı AVM‟ler kanamadan önce fokal epileptik nöbetlerle kendini belli ederken bazıları kanayıncaya kadar sessiz kalır. Venöz anjiyomlar ancak çok nadir olarak kanarlar. Subaraknoid kanama geçiren hastaların birinci derece akrabalarındaki SAK riski normal populasyona göre 3-7 kat fazladır. büyük çoğunlukla (%85) Willis poligonunu oluĢturan büyük boy serebral arterlerin üzerindeki "anevrizma" dediğimiz anormal damar yapılarıdır. Primer intraserebral kanamada 30 günlük mortaliteyi belirleyen en önemli faktörler bilinç durumu (Glasgow koma skalası: GKS < 8 altında ) ve hematomun hacmidir. Genellikle yırtılma yeri anevrizmanın kubbesidir. ventrikül içindeki hematom hacmi 20 ml‟ yi geçiyorsa. Bazılarında ise boyun hiç yoktur ve anevrizma ince yada kalın bir silindir halinde ana damardan çıkar. anterior kompleksi %40 A. yine prognoz kötü demektir. YaĢlı hasta grubunda lober lokalizasyonlu intraserebral kanamaya yol açan en önemli neden ise amiloid anjiyopatidir. En sık frontal lobda yerleĢirler. YaklaĢık %10 olgu ise belirli bir neden saptanamayan (venöz?) “perimezensefalik” tipteki subaraknoid Genel olarak doğrulanmamasına karĢın. Subaraknoid kanamanın klinik özelliklerini anlatırken bu konuya yeniden döneceğiz. Tablo 4. ana damara bir boyunla bağlanmıĢ olan kese biçimindeki anevrizmalardır (sakküler).

Bunlar da konveksitede yüzeyel. Bu son durumda kanama bazal sisternalara yöneleceği için SAK kliniği ve BT görünümü dikkati çekebilir. Ağrı bazen enseden baĢlayıp hızla baĢa yayılır. ya da ventrikül duvarının hemen altında subependimal yerleĢen AVMlerde görülür.SAK‟a yol açtığı bilinen sekonder nedenlerin baĢında vertebral arter diseksiyonu gelir. Özellikle gençlerde ani ve sert boyun hareketleri sırasında. kusma eĢlik eder. çoğunlukla Ģiddetli ama gelip geçici nitelikteki baĢağrılarının. ense sertliği ve daha hafif bilinç bozukluğu belirtileri eĢlik eder. Bunlarda. KuĢkulu durumlarda BT sorunu çoğu zaman çözer. Bugün için kabul edilen görüĢ. baĢağrısı ile ilgili yakınmalarını dile getirmeye fırsat bulamaz. kusma. Karotis diseksiyonunda SAK çok nadirdir. Her iki durumda da klinik tablo ve ağrı paterni klasik serebral SAKdan farklıdır. bulantı.000‟ de 6 – 10‟ dur . daha seyrek olarak da (yaklaĢık %10) proksimal parçada yerleĢir. Hastaların yaklaĢık %50-60‟ında. yüksek doz sigara ve alkol tüketiminin anlamlı risk faktörleri olduğu yolundadır. yeniden kanama olasılığı dikkate alınarak efordan kesin olarak kaçınması gerekir. Bazı hastalar ağrı yerine “baĢıma sanki kaynar sular döküldü”. Mikotik anevrizmalar genellikle a. Subependimal yerleĢimliler doğrudan intraventriküler kanamaya yol açarlar. Arter diseksiyonunda ne sıklıkla SAK görüldüğü net olarak bilinmiyor. fotofobi. bazı hastalarda asıl kanamanın öncesinde görülen. SAK saptanan hastaların. Ġnfektif endokarditte sıklıkla görülen serebral komplikasyon mikotik anevrizmaların yol açtığı intraserebral kanama ve infarktlardır. baĢağrısına bulantı. Tentoryal yerleĢimli dural AVMler genellikle bazal sisternalara kanarlar. Klinik Tablo Anevrizmal subaraknoid kanamanın genel insidansı 100. ağrının akut baĢlaması ve hastanın tanıdığı ağrılara benzememesidir. Kanama genel olarak . SAK„da risk faktörleri konusunu aydınlatacak kontrollü geniĢ epidemiyolojik çalıĢmalar eksiktir. Tablo 3 de sıralanan kardiyak miksoma. Kanamanın. Öte yandan. spinal yerleĢimli sakküler anevrizmalar kanamaya yol açabilir. konveksitedeki sulkuslardadır. Görüntüleme yöntemleri ile elde edilen bilgi birikimi. Bazı durumlarda hasta çok hızla komaya girdiği için. SAK geçiren hastaların yaklaĢık %40 „ında bu tip ağrıların bulunduğunu doğrulayan çalıĢmalar vardır. Bir bölümü ise günler boyu (yaklaĢık %15) giderek ağırlaĢan bilinç bozukluğu tablosu içinde kalabilirler. bazen baĢın ön bölümünde yoğunlaĢır. Bu sayılan nedenler dıĢında. BT görüntüsü anevrizmal SAKlardan farksızdır. her tür kuĢkunun üstüne gitmek gerektiğini göstermektedir. Bütün bu bulgular. klinik belirtilere çeĢitli düzeylerde bilinç bozuklukları. Intraparenkimal yada yaygın peteĢial kanama eĢlik edebilir. En sık 55 – 60 yaĢ arasında görülür ve kadınlarda biraz daha sıktır (yaklaĢık 3 : 2 oranında ) . kokain kullanımı. Spinal yerleĢimli AVMlerde SAK oranı yaklaĢık %10 dur.cerebri media‟nın distal dallarında. BT‟nin SAK tanısında yaygın olarak kullanılmasından önceki dönemde (1970‟ler öncesi) SAK larda AVMlerin. primer intraserebral kanamadaki gibi SAKda da hipertansiyonun. Nasıl ifade edilirse edilsin. Bu oran iskemik inmelerde %5‟den fazla değildir. koagülasyon bozuklukları ve hipofiz apopleksisinin de az rastlanan SAK nedenleri arasında yer aldığını unutmamak gerekir. birinci derece akrabalarda SAK anamnezi bulunması da kuĢkusuz bir risk faktörüdür. kanayan AVM lerin ancak %5‟inde primer olarak SAK görüldüğünü ortaya çıkarmıĢtır. Ancak retrospektif sorgulandığında. Sakküler anevrizmalardan söz ederken değindiğimiz gibi. Bu hastaların bir bölümü bir sağlık kurumuna ulaĢamadan dakikalar (ya da birkaç saat) içinde kaybedilir (yaklaĢık %20-25). hastaların %18-20‟ sinde aĢırı fiziksel aktivite yada cinsel iliĢki sırasında baĢladığını ileri sürenler vardır. iyi sorgulandığı zaman olayın bir “baĢağrısı” olduğu ve bunun hastanın daha önceden tanıdığı Kafa travmasının seyrek olmayarak SAKa yol açtığı bilinmektedir. anevrizmal kanamanın habercisi (sızma ?) olup olmadığı tartıĢmalıdır. “sanki enseme tokmakla vurdular” gibi ifadeler kullanabilir. orak hücreli anemi. Ancak tentoryal yerleĢimli dural AVMnin oldukça nadir bir SAK nedeni olduğunu unutmamak gerekir. Daha hafif olgularda yakınma sadece baĢağrısından ibaret kalabilir (%12-25). Klasik baĢlangıç semptomu akut baĢağrısıdır. sakküler anevrizmalardan sonra gelen en sık etyolojik neden olduğu düĢünülürdü. KuĢkunun doğrulanmaması SAKın atlanmasından iyidir. SAKda kanama öncesinde genel durumun iyi olması. Bu yüzden akut baĢlayan her baĢağrısında SAK olasılığını dikkate almak ve diagnostik adımları ona göre atmak gerekir. Çok nadir olarak da. SAK gibi yüksek mortaliteli bir hastalık söz konusu olduğu zaman. daha ileri yaĢlarda ise kayda değer bir neden olmaksızın vertebral arter diseksiyonu olabilir. Kanamanın Ģiddetine göre. Akılda tutulması gereken genel kural. Ancak ölümle sonuçlanan SAK olgularının otopsilerinde yaklaĢık %5 oranında vertebral arter diseksiyonuna rastlandığı biliniyor.

Anevrizmanın Tedavisi Günümüzde anevrizmanın kapatılması için iki seçenek bulunmaktadır. Ġlk 14 günün sonunda toplam kanama riski %19 olarak saptanmıĢtır. özellikle ani ve sık.Ağrılı Konfüzyonel verbal yanıt V4 E4 . Kanamadan 6-12 ay sonrasında risk yıllık %3 düzeyine iner. SAK.Verbal emirleri yerine getirme M6 Subaraknoid Kanamada Tedavi SAKlı hastanın ilk müdahalesinde uygun havayolu ve yeterli solunum ve dolaĢım desteğinin sağlanmasına yönelik temel ilk yardım koĢulları geçerlidir. hastanın bilinç durumu ve subaraknoid aralıktaki kan miktarıdır. hidrosefali ve yeniden kanama görülür.M3 Uygunsuz verbal yanıt V3 3 .Spontan açık ve göz kırpma var uyarana kolu çekerek yanıt-M4 . Analjezik tedavi çoğunlukla gereklidir ve bunun için narkotik ajanlar veya diğer analjezikler (kodein. prognozu olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. hastalar belirgin bir yeniden kanama tehditi altındadırlar. interskapuler bölge ve daha aĢağıda lokalize ağrılar spinal subaraknoid kanamayı ya da aort diseksiyonunu düĢündürmelidir. erken dönemde. Bunun dıĢında hastanın. bulunamazsa metoprolol gibi beta blokerler) kullanılabilir.Anlamsız sesler çıkarıyor V2 . hastanın bir nörolojik yoğun bakım ünitesine naklidir.Ağrılı uyaranı elle uzaklaĢtırma çabası . Hiperglisemi ve hiperterminin prognozu kötü yönde etkilediği gösterilmiĢtir ve mutlaka kontrol altında tutulmaları gerekir.Yok V1 .Normal verbal M5 yanıt V5 . son yıllarda Toussaint ve arkadaĢları. Glasgow koma indeksi Göz Açma Skoru Motor Yanıt Skoru Verbal Yanıt Skoru . yaptıkları bir çalıĢmada baĢarılı bir resüsitasyon ve yoğun tedavi ile ĢaĢılacak derecede iyi sonuçlar alınabileceğini göstermiĢlerdir. genellikle Glasgow koma skalasına göre yapılır . Mortalitesi %50 olan. Genel Ġlkeler Kan basıncının normal sınırlar içerisinde tutulması gerekir. göz açma. ya da yeniden kanama anında kardiyak arrest geliĢmesi genellikle kötü prognoz habercisi olarak kabul edilirken. hastanın genel durumu izin verdiği takdirde anevrizmanın dolaĢım dıĢı bırakılarak yeniden kanamanın önlenmesi ve serebral vazospazm ile daha yoğun mücadele edilebilmesidir . koĢullar da elveriĢli olduğu takdirde. Alt boyun.ağrılara benzemediği anlaĢılır. Ġlk 24 saat içerisinde en yüksek olan bu risk (%4) ikinci günün sonundan itibaren günde %1. Seyir ve Prognoz SAKda prognozu belirleyen baĢlıca faktörler. Tanının konmasının ardından en uygunu.Yok M1 . gerekirse intravenöz ajanlar (tercihan labetalol. Ġleri yaĢ ve anevrizmanın vertebro-baziler sistemde yer alması da. Tablo 5. ciddi morbiditeye yol açabilen yeniden kanamanın kuĢkusuz en kesin önlemi anevrizmanın cerrahi olarak veya endovasküler yoldan kapatılmasıdır. nöbetlerden ve her türlü Yeniden kanama: Daha önceden de belirtildiği gibi. Bu nedenle tedavideki ilk amaç. Bu da. ilk kanama sonrası hayatta kalan SAKlı .Yok E1 .5 civarında seyreder. Anevrizma tedavi edildikten sonra bu tedaviye ciltaltı verilen düĢük molekül ağırlıklı heparinler de eklenebilir. iyi resüsitasyon ve yoğun destek tedavisinin altını bir kez daha çizmektedir . yeniden kanamaya ve vazospazma bağlıdır.Sesli uyaranlara yanıt var -EAğrılı uyarana kolda fleksor yanıt. SAK sonrası erken dönemde antifibrinolitik ajanların (özellikle traneksamik asid) kullanımının yeniden kanamayı önlediği bildirilmekteyse de uzun süreli uygulamanın iskemik komplikasyonlar nedeniyle genel prognozu değiĢtirmediği bilinmektedir . Bunun için. Ġskemik komplikasyonları azalttığı gerekçesiyle oral nimodipin kullanımı genel olarak önerilmektedir. SAK Komplikasyonlarının Tedavisi SAK sonrası nörolojik komplikasyonlar sıktır ve en çok vazospazm. Anevrizmatik SAK sonrası mortalite ve morbidite baĢlıca. mikroĢirürjikal yöntemle anevrizmanın cerrahi olarak kliplenmesi ve endovasküler yöntemle “koil” ile doldurularak kapatılması. tansiyon yükselmelerinden (180 mm Hg‟yı aĢan). en azından anti-tromboembolik çorapların giydirilmesi kesinlikle ihmal edilmemelidir.Ağrılı uyaranlara yanıt var-E2 Ağrılı uyarana kolda ekstansor yanıt M2 . ilk kanamanın etkilerine.Glasgow koma skalasında. motor yanıt ve verbal yanıt yetenekleri ayrı ayrı derecelendirilir. Hastayı derin ven trombozundan korumak için aralıklı basınç uygulayan kompresyon sistemlerinden yararlanılmalı. SAKda prognoz tahmininde ve kimi durumda cerrahi giriĢim kararı vermekte rol oynayan bilinç değerlendirmesi. parasetamol) verilebilir.

Anjiyografik vazospazm radyolojik olarak serebral damar çapında meydana gelen daralmayı ifade eder. Tedavisinde hasta entübe edildikten sonra pozitif ekspiryum sonu basıncıyla yapay solunum yapılmalıdır. EKG değiĢiklikleri arasında sivri P ve patolojik Q dalgaları. hipertansiyonun. okskarbazepin ve fenitoin. SAKın ağırlığı arttıkça solunum bozukluğu riski de artar. BOS basıncı yükselmemiĢ olsa bile. erken cerrahinin yaygın olarak uygulanır olması sayesinde bu sorunun önemi azalmıĢ ve vazospazm. kadın cinsiyetinin. öngörülebilir. sivrileĢmiĢ. seçilecek ilaçlardandır Medikal komplikasyonlar: Medikal komplikasyonlar SAK hastasında sık rastlanan ve mortalite ve morbiditeye katkısı olan sorunlardır. durumu ağır hastalarda ya da yüksek Fisher derecesine sahip olanlarda. Klinik vazospazm ise son yıllarda daha çok tercih edilen terim olan geç iskemik defisitle (GĠD) eĢ anlamlı olarak kullanılır ve serebral damarların ilerleyici daralmasıyla birlikte geliĢen iskemik belirti ve bulguların oluĢturduğu sendromu tanımlar . alkolizmin. Kusma SAKlı hastada sık görülebilir. hastalara profilaktik antikonvülzif ilaç baĢlanması nöroĢirürjiyenlerce yaygın kabul görmektedir. . sıvı-elektrolit dengesizlikleri ve tromboembolik komplikasyonlardır. Uluslararası ortak bir çalıĢmanın sonuçları. Glasgow Koma Skoru 8 ve altında olan hastalar mutlaka entübe edilmelidir. Duygusal stresten uzak (yakın akraba ve arkadaĢların fazla ilgisi dahil). Ġntraventriküler kanama ve buna eĢlik eden akut hidrosefali. yeniden kanamanın tüm ölümlerin % 26‟sından sorumlu olduğunu ortaya koymuĢtur . özellikle de ilk 24 saatte sıklıkla görülebilir. seri lomber ponksiyonlar ve ameliyat sırasında lamina terminalis fenestrasyonu ile ventrikülostomi uygulanmasının kronik hidrosefali riskini azalttığı belirtilmiĢtir. Ancak bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ventriküloperitoneal ya da lumboperitoneal Ģant takılması gerekebilir Nöbet: SAK hastalarının % 4-15‟inde nöbet görülebilir.gerginlikten korunması gerekir. SAKlı hastalarda olası bir nöbetin kliniği çok olumsuz etkileyebileceği düĢünülürse. Klinik olarak diğer iskemik inmelerden farkı. Kardiyovasküler komplikasyonlar: SAK hastalarında %98‟e varan oranlarda EKG değiĢiklikleri görülebilir. Kötü evredeki SAK hastalarında QTc aralığındaki artıĢın. Akciğerler üzerine doğrudan nörojenik etkiyle pulmoner kapiler geçirgenlikte artıĢ bunun sonucunda da eritrositler ve proteinden zengin bir sıvının alveollere sızması sonucu oluĢur. özellikle bilinç bulanıklığı olan hastalarda aspirasyon pnömonisi riski taĢır. Anevrizma kanamasından sonra geliĢen en korkutucu komplikasyon yeniden kanamayken. Hidrosefali: Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası görülen hidrosefali genellikle akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. kardiyovasküler komplikasyonlar. Bu hastalar yoğun bakım koĢullarında günlük akciğer grafileri ile izlenmeli. Ekstenal ventrikül drenajı ve bu sırada kateterler için uzun ciltaltı tünellerinin kullanılmasının. büyük anevrizma boyutunun ve pnömoni ve menenjit gibi infeksiyonların kronik hidrosefalinin geliĢmesinde etken faktörler olduğu bildirilmiĢtir. loĢ ve sakin bir odada yatak istirahatı uygun olur. Lomber ponksiyon veya eksternal ventriküler drenaj gerektiğinde yukarda da belirtildiği gibi intramural basıncı fazla düĢürmekten kaçınılmalıdır. hastanın klinik tablosunun ağır olmasının. Tipik olarak düzensiz solunum ve kırmızı-pembe köpüklü sekresyonla karakterizedir. düzleĢmiĢ ya da tersine dönmüĢ T dalgaları ve uzamıĢ QTc aralığı sayılabilir. ilerleyen günlerde geliĢen kardiyopulmoner komplikasyonların göstergesi olabileceği bildirilmiĢtir . Ağrı verici invazif uygulamalar sırasında mutlaka sedasyon ve analjezi sağlamak gerekir. Nörolojik tablonun giderek kötüleĢmesi ya da en azından beklendiği ölçüde düzelme göstermemesi. trakeal aspirasyon yapılarak tıkaçlar oluĢması önlenmeli. Vazospazmdan söz edildiğinde anjiyografik ve klinik vazospazmı ayırmak gerekir. Ancak bu durumda stres kaynaklarını iyi belirlemek gerekir (örneğin istemeyen bir hastayı gereksiz yere yatakta tuvalet yapmaya zorlamak veya gereğinden fazla hastane içi transportlar gibi). Nörojenik pulmoner ödem SAKın en ciddi komplikasyonlarından biridir. Serebral vazospazm: Subaraknoid kanama sonrası geliĢen fokal serebral iskeminin baĢlıca nedeni serebral vazospazmdır. önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasıdır. subaraknoid kanamanın mortalite ve morbidite açısından en riskli komplikasyonu haline gelmiĢtir. Akut hidrosefali ve intraventriküler kanamanın. aspirasyon materyallerinden yapılan günlük kültür incelemeleri ile infeksiyon tanısı erken konarak uygun antibiyoterapi ile tedaviye baĢlanmalıdır. Yine anterior kommunikan arter veya baziler tepe anevrizmalarına bağlı SAK sonrası daha sık görüldüğü belirtilmektedir. Yoğun subaraknoid kanama ve intraserebral hematomu olan hastalarda nöbet geçirme olasılığı daha fazladır . Ayrıca hemodinamik monitorizasyonla birlikte diüretik verilir. SAK sonrası hastaların ortalama %20‟sinde geç veya kronik hidrosefali geliĢtiği bildirilmektedir. bu hastalarda ventrikülomegalinin tedavisini gerektirir. Özellikle her gün EKG takibi yapıldığında bu bulguları saptamak mümkündür. Karbamazepin. artmıĢ QRS voltajı. Ağrı ve heyecana bağlı hipertansiyon kodein veya morfin gibi narkotik analjeziklerle ya da midazolam veya fenobarbital gibi sedatiflerle tedavi edilebilir. Bu değiĢiklikler hastaların %4 ünden azında önem arzeder. Bu komplikasyonların baĢlıcaları solunum bozuklukları. Solunum bozuklukları: SAKlı hastada görülen en önemli komplikasyonlardan biri solunum bozukluğudur.

GENÇLERDE ĠNME ETYOLOJĠ ÇeĢitli çalıĢmalarda inme etyolojileri arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Tedavisi için sıvı kısıtlaması gerekir ve nörolojik kötüleĢmeyle beraber serebral infarkt geliĢme riski yüksektir. Ağır olduğu durumlarda desmopressin asetat verilebilir. Yine bu dengesizliklerin yüksek mortaliteye iĢaret ettiğini düĢündüren kanıtlar vardır ve yapılan otopsilerde genellikle hipotalamik kanama saptanmıĢtır . önemi giderek daha çok anlaĢılan diğer nedeni ise serebral tuz kaybıdır. Bugün artık bazı hastalarda da uygunsuz ADH ile serebral tuz kaybettirici sendromun bir karıĢımının görüldüğü düĢünülmektedir. Psikiyatrik bozukluk genellikle nörolojik kayba eĢlik eder ama bazen hastada ayrıca bir reaktif depresyon olabileceğini unutmamak gerekir . serum osmolalitesi de 280 mosmol/kg‟ın altına düĢerken intravasküler hacim yüksektir (dilusyonel hiponatremi). SAK sonrası hiponatremi %4‟lerden %34‟lere varan oranlarda bildirilmiĢtir . Etyolojik faktörler dikkatle araĢtırıldığında en sık neden kardioembolizmdir. INFLAMATUVAR Takayasu hastalığı Ġnfektif arterit (sifiliz. Behçet hast. aritminin SAK sonrası en sık ilk günle. 7. NONATEROSKLEROTĠK HASTALIKLAR ANONĠFLAMATUVAR Diseksiyon Fibromüsküler displazi Moyamoya B. bazen Ģiddetli olabilen hiponatremi ile ortaya çıkar. Tablo 1. Tromboembolik komplikasyonlar: Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası derin venöz tromboz ve pulmoner emboli insidensi uluslararası çok merkezli çalıĢmada %2. romatoid arterit) II-HEMATOLOJĠK HASTALIKLAR HĠPERVĠSKOZĠTE ( Miyeloproliferatif hastalıklar ) Nöropsikolojik bozukluklar:Anevrizmal SAK sonrası en sık görülen psikiyatrik bozukluklar . uygunsuz ADH salınımı sendromuna ya da serebral tuz kaybettirici sendroma bağlı olarak geliĢebilir.elektrolit dengesi bozuklukları: SAK sonrası en sık görülen sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları hiponatremi ile hipernatremidir ve anterior kommunikan arter anevrizmasına bağlı SAKlardan sonra daha sık görüldükleri bildirilmektedir. entellektüel kapasite kaybı ve depresyondur. Bu komplikasyonları önlemek için tromboembolik varis çorabı. tbc. SLE. Sıvı . intermittan pnömatik kompresyon cihazı ve düĢük doz heparin kullanılabilir . Saatlik idrar çıkıĢı 250-300 ml‟in üzerindedir ve idrar dansitesi 1005‟in altına düĢmüĢtür.) Sistemik vaskülit (poliarteritis nodosa. SAK sonrası daha seyrek olarak diabetes insipidusa (DI) bağlı hipernatremi görülebilir. Gençlerde inmeye neden olan etyolojik nedenlerin dağılımı Tablo 1‟de görülmektedir. vs. Uygunsuz ADH sendromunda serum sodyumu 135 meq/l‟nin. Fludrokortizon verilerek böbreklerden tuz kaybı azaltılabilir. SAK sonrası görülen hiponatreminin. Derin venöz tromboz insidensi baĢka çalıĢmalarda %3-18 arasında bildirilmiĢtir. Bunu arteryel diseksiyon ve büyük damar aterosklerozu izler. ARTERYEL HASTALIKLAR 1. ATEROSKLEROZA BAĞLI 2.SAK sonrasında kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Sodyum metabolizmasındaki bu dengesizlik genellikle vazospazm dönemine eĢlik eder ve iki-üç haftada kendiliğinden düzene girer. Ġntravasküler hacim ve serum sodyumu düĢükken idrar sodyumu artmıĢtır. Santral pontin miyelinolizis riski nedeniyle serum sodyumunu yavaĢ (en fazla saatte 1 meq/l) düzeltmek gerekir. Ġdrar sodyumu 25 meq/l‟nin üzerindedir ve idrar osmolalitesi de plazma osmolalitesinden fazladır. Beyinden bir natriüretik peptidin (muhtemelen ANF: atrial natriüretik faktör) fazla salgılanmasına bağlı olarak böbreklerden tuz kaybının artması sonucu ortaya çıktığı sanılmaktadır.2 olarak bildirilmiĢtir. Klinik tablo kanamadan 3-7 gün sonra.-8. DeğiĢik çalıĢmalarda sürekli kardiyak monitorizasyon yapılan hastaların tamamına yakınında kardiyak aritmi görüldüğü. Sodyum ve gereğinde sıvı replasmanı en uygun tedavi Ģeklidir. Gençlerde inmeye neden olan etyolojik nedenler I. Hiponatremi. Vazospazm riski nedeniyle SAKlı hastalarda sıvı kısıtlamasından kaçınmak gerekir. günlerde ve sinüs taĢikardisi Ģeklinde ortaya çıktığı gösterilmiĢtir . AIDS.

sildenafil. sol atrial miksoma. inme lokalizasyonu nadir görülen .GENETĠK HASTALIKLAR CADASIL MĠTOKONDRĠYAL HASTALIKLAR (MELAS ) V. polisitemia vera. homosistinemi ve homosistinüri ) ANEMĠ III. büyük damar aterosklerozuna ve arteryel diseksiyona bağlı olarak geliĢir. Tablo 2. Faktör V Leiden mutasyonu. incelemelerin negatif olduğu GĠA‟larda ise rekürren inme riski düĢüktür. oral kontraseptif. Bu Ģekilde iskemik. Vasküler Ġncelemeler Genç hastalarda iskemik inme en sık embolik dal oklüzyonuna. Aterosklerotik vasküler hastalığa bağlı geçici iskemik atak (GĠA)‟larda inme. miyokard infarktüsü (MI) ve mortalite riski yüksektir. 2. Kardiyolojik Ġncelemeler Genç inmeli hastaların 1/3‟inde inme nedeni kardiyoemboliktir. mümkün olan en erken zamanda yapılmalıdır. trombositoz. Migren öyküsünün bulunmadığı.KOAGÜLOPATĠ ( protein C. iskemik inmenin nedeni bulunamamıĢsa. atipik antipisikotikler vs) KÖTÜYE KULLANILAN MADDELER ( Kokain. CRP EKG Ġdrar tahlili Trigliserid ve kolesterol Transtorasik ekokardiyografi (TTE ) 1. parodoksal emboliyi araĢtırmak için de intravenöz eko kontrast ile TEE yapılmalıdır. gebelik. Hematolojik Ġncelemeler BaĢlangıçta yapılan tarama testlerinde orak hücreli anemi. protein S ve antitrombotin III eksikliği. Akut nörolojik bulgusu olan bir hastaya ilk olarak Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya kanamaya duyarlı sekansları da içeren magnetik rezonans görüntüleme ve Tablo 2‟de gösterilen incelemeler yapılmalıdır. orak hücreli anemi. 24 saatlik ritim Holter monitorizasyonu ve ekokardiyografiyi içine almalıdır. amfetamin vs ) PROGNOZ Prognoz altta yatan etyolojik nedene bağlıdır. ETYOLOJĠK ĠNCELEMELER Akut yerleĢen fokal nörolojik bulgu ile gelen genç hastaların yaklaĢık 1/3‟inde beyin damar hastalığı dıĢı nedenler söz konusudur. 3. Ġncelemeler kardiyak değerlendirme. akut miyokard infarktüsü. polisitemi gibi nedenler yoksa. Akut nörolojik defisitin beyin damar hastalığına bağlı olduğuna karar verildikten sonra inme mekanizmasını aydınlatmaya yönelik incelemeler yapılmalıdır. Akut nörolojik bulgusu olan bir hastada ilk inceleme planı Kranyal BT Tam kan sayımı Trombosit sayımı Kan Ģekeri Elektrolitler Karaciğer fonksiyon testleri Kan üresi ve kreatinin PT ve aPTT Sedimentasyon .MĠGREN / ĠNME VI. hasta sinüs sendromu. puerperium. hastada tekrarlayan inmeler varsa. TEE‟de sağ atriumdan sola “shunt” gösterilebilir. Ekstrakranyal ve transkranyal Doppler US incelemesi iskemik inmeli bir hastada tarama testi olarak kullanılabilir. Eğer konvansiyonel anjiografi yapılacaksa. Ayrıca vasküler hastalık dıĢı nedenler dıĢlanabilir.DĠĞER NEDENLER ĠLAÇLAR (Antiinflamatuvar ilaçlar . atriyal septal defekt. hemorajik inme ayırımı yapılabilir.atrial septal anevrizma IV. antifosfolipid antikor sendromu. EKG. transözofageal ekokardiyografi (TEE) . mitral kapak prolapsusu DĠĞER : Atrial fibrilasyon.KALP HASTALIKLARI VALVÜLER: Mitral stenoz. Uzun süreli prognozda inme için risk faktörlerinin bulunup bulunmaması seyri etkiler. protez kapak. Ġnmenin erken döneminde konvansiyonel anjiografi yapılması iskemik inmenin nedenini ortaya koyabilir. Transtorasik ekokardiyografi (TTE) normal ise veya sol atriuma ait bir patoloji düĢünülüyorsa.

OluĢan trombus sekonder olarak distal damarlarda embolizasyona yol açar. Protein S. Kranyoservikal Arteryel Diseksiyon Spontan karotis diseksiyonlarının büyük bölümünde hatırlanamayan önemsiz bir travma söz konusudur ( çeĢitli sportif aktiviteler. Bu Ģikayetler iskemik belirtilerden birkaç saat veya birkaç hafta önce ortaya çıkabilir. Ekstrakranyal damar diseksiyonlarının tedavisi. karotis sistemine ait intrakranyal diseksiyonlardan daha sıktır. sigara ve hipertansiyon da spontan arter diseksiyonu için risk faktörleridir. Bu nedenle intrakranyal diseksiyon olgularında antikoagülan tedavi uygulanmamalıdır. bu konuda yapılmıĢ kontrollü randomize çalıĢmalar bulunmadığından tartıĢmalıdır. Arteryel diseksiyonların patogenezi bilinmemektedir. Yalancı lümen içindeki kan artarak damar lümenini önemli ölçüde daraltır veya lokal trombus oluĢmasına neden olur. Ekstrakranyal vertebral arter diseksiyonu spontan arter diseksiyonlarının görüldüğü en sık ikinci lokalizasyondur. kusma. Büyük kısmında önemsiz bir travma söz konusudur. Ehlers-Danlos sendromu. Seyrek olarak yalancı anevrizma oluĢumu görülebilir. osteogenezis imperfecta tip I gibi arteriopatilerle birlikte görülebilir. Özellikle vertebro-baziler sistemdeki intrakranyal diseksiyon olgularında subraknoid kanama sıktır. hiperhomosistinemi.bir lokalizasyon ise. Burası büyük damar aterosklerozu için tipik bir bölge değildir. Bir çok klinik 3 – 6 ay süre ile antikoagülan tedavi uygulamaktadır. Biz de kliniğimizde 3 – 6 ay süre ile antikoagülan tedavi uygulamaktayız . Diğer incelemeler Akut yerleĢen fokal nörolojik bulgusu olan bir hastada sinir sistemi infeksiyonu veya beyin damarlarına ait vaskülitik süreç düĢünülüyorsa beyin omurilik sıvısı incelemesi yapılmalıdır. Ġskemik belirtiler arasında en sık lateral bulber ve serebellar enfarkt görülür. ARTER DĠSEKSĠYONU EriĢkinler arasında sıklık açısından her iki cinste fark yoktur. Ġntrakranyal Arteryel Diseksiyon : Karotis ve vertebro-baziler sisteme ait intrakranyal damarlarda diseksiyon oldukça seyrektir. intubasyon uygulanması. aniden yapılan boyun hareketleri gibi ). Klinik bulgular ise ağrı ile birlikte ortaya çıkan karotis alanına ait GĠA veya inmelerdir. Bu nedenle Tablo 3‟ de yer alan ileri hematolojik incelemeler yapılmalıdır. Antikoagülan tedavi uygulanan olgularda INR değeri 2 – 3 arasında tutulmalıdır. Tablo 3. Vertebral arter ve baziler artere ait intrakranyal diseksiyon. BaĢ ve boyun ağrısı ilk Ģikâyettir. BaĢ ağrısı sıklıkla oksipital bölgede lokalizedir. Marfan sendromu. Hematolojik Ġncelemeler Fibrinojen Fibrin yıkım ürünleri D-dimer Protein C. Diseksiyon düĢünülen bir hastada ilk inceleme olarak noninvasif bir inceleme olan Doppler US yapılabilir. baĢ veya boyunda ağrı vardır. Ġntrakranyal diseksiyonlarda serebral iskeminin yanısıra subaraknoid kanama da görülür. arter duvarı arasına girerek “yalancı lümen” oluĢturur. Arteryel diseksiyonlar intimal yırtılma sonucu oluĢur. Ayrıca fibromüsküler displazi. En sık görüldüğü yer ekstrakranyal vertebral arterin C1-C2 düzeyindeki V3 segmentidir. tavan boyama. Ani baĢ hareketleri. Arter diseksiyonu ve büyük damar aterosklozunun ayırıcı tanısında lokalizasyon önemlidir. öksürme. yoga ve çeĢitli sportif aktiviteler diseksiyon oluĢumunda rol oynayabilir. Ġpsilateral Horner sendromu görülebilir. Migren. gebelik. otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı. Ancak yağ baskılamalı T1 ağırlıklı aksiyal MR incelemesi diseksiyonu göstermede oldukça . Damar duvarı yırtıldığında kan. boyun manipulasyonu. oral kontraseptif kullanımı. Spontan arteryel diseksiyonlu hastaların küçük bir kısmında aile üyelerinden en az birinde diseksiyon öyküsü vardır. hastalar konjenital ve edinsel koagülopati nedenleri yönünden değerlendirilmelidir. ancak anevrizmalar nadiren semptomatik olur. carotis interna (ICA) orijininin ilk 2 cm‟lik bölümünün üstündedir. Diseksiyon çoğunlukla ICA‟nın intrapetrozal kısmında sona erer. Antitrombin III Lupus antikoagulanı Antikardiyolipin antikorları Faktör V Leiden mutasyonu Protrombin gen mutasyonu 4. Hastalarda ipsilateral yüz. Ancak diseksiyon sırasında kadınlar erkeklerden ortalama 5 yıl daha gençtir. Karotis diseksiyonlarında diseksiyon yeri a. Akut dönemde intravenöz trombolitik tedavinin emniyetle yapılabileceğini belirten az sayıda vaka bildirisi vardır. Boyun manipulasyonları sırasında ortaya çıkabilir.

Kafa kaidesinde çok fazla sayıda küçük kollateralin oluĢturduğu görünüme moyamoya denmiĢtir. Serebral anjiografide moyamoya görünümü nörofibromatozis. Diseksiyon saptanan olgularda aynı veya farklı arter ağacında rekürrens çok nadirdir.baĢarılıdır (ġekil 1) . anemi ve kilo kaybı gibi akut faz belirtileri vardır. Down sendromu ile birlikte bulunabilir. subaraknoid kanama. En sık 10 yaĢın altındaki çocuklarla. Karotisler. idyopatik aortitis) aorta ve dalları ile seyrek olarak pulmoner arterleri tutan nedeni bilinmeyen kronik inflamatuvar granülomatöz arterittir. Subklavya çalma sendromu sık görülmesine karĢın. paraproteinemiler. Aynı dönemde veya daha sonra arterlerin stenoz ve oklüzyonlarına veya hipertansiyona bağlı olarak hastaların yaklaĢık % 70‟ inde kardiyovasküler ve serebrovasküler belirtiler geliĢir. TAKAYASU HASTALIĞI Takayasu hastalığı (Nabızsızlık hastalığı. yavaĢ ilerleyen mental yıkım ve epileptik nöbetler görülür. Cerrahi olarak direkt ve indirekt revaskülarizasyon yöntemleri ile koruyucu tedavi giriĢimleri önerilmektedir. Ġndirekt revaskülarizasyonda EDAS (ensefaloduroarteriosinanjiosis) ve EDAMS (ensefaloduroarteriomiyosinanjiosis) gibi yöntemler kullanılmaktadır. seyrek olarak da intraventriküler kanamaya yol açar. prokainamid. Konvansiyonel anjiyografi de diseksiyon tanısında baĢvurulabilecek yardımcı muayene yöntemidir (ġekil 2). ANTĠFOSFOLĠPĠD ANTĠKOR SENDROMU ( APS ) Antifosfolipidler belirli fosfolipidlere karĢı oluĢan poliklonal antikorlardır. tuberküloz menenjiti. kinidin) da antikorlar yüksek bulunabilir. APASS (Antiphospholipid Antibodies in Stroke Study Group) grubu. IgA gibi immunoglobulinlerdir. ilk iskemik inmeli olgularda antikardiolipin antikorlarının yüksek olmasının bağımsız risk faktörü oluĢturduğunu göstermiĢtir. MOYAMOYA HASTALIĞI Moyamoya hastalığı serebral anjiografide görülen. artralji. Geçici görme bulanıklığı. kranyal ıĢınlama.8 dır. Ancak iskemik inmeli genç hastalar arasında prevalans yüksektir. Ancak hastaların büyük bir kısmında SLE‟nin serolojik ve klinik özellikleri görülmez. amorozis fugaks gibi vizüel belirtiler de erken dönemde sık görülür. lenfoma. bazı ilaçların kullanılmasında (fenotiazin. maliniteler. vaskülitler. Buna primer antifosfolipid sendromu adı verilir. brakiyosefalik arterler etkilenir. miyalji. Direkt revaskülarizasyon için en sık superfisyal temporal arter ile a. Kol klodikasyosu. Moyamoya Japoncada “sigara dumanı” anlamına gelmektedir. Cerrahi revaskülarizasyonların hastalığın prognozu üzerine olan etkileri kesin olarak bilinmemektedir. . hipotansiyon ve hiperventilasyondan kaçınmak iskemik inmeden korunmak için önemlidir. Erken ve akut dönemde glikokortikoidlerin inflamasyonu önlemede etkili olduğu belirtilmiĢtir. Ġnme için risk faktörlerinin kontrolü. Bu toplumda çocuklarda yıllık insidensi yaklaĢık 3 / 100. Siklofosfamid veya metotreksat kortikosteroidlere iyi yanıt vermeyen hastalarda kullanılabilir. Erkek kadın oranı 1: 1. tuberoz skleroz. En sık Asya toplumlarında rastlanır. Kronik dönemde çeĢitli cerrahi rekonstrüksiyonlar uygulanmaktadır.serebri media arasında bypass yapılmaktadır. fenitoin. Yorgunluk. IgM. Antifosfolipid antikorları bazen sistemik lupus eritematozus (SLE) ile birlikte olabilir. Japon araĢtırıcılar ailevi bir eğilimden de söz etmiĢlerdir. Ġntrakranyal damarlar nadiren tutulur. Antifosfolipidler IgG. Moyamoya hastalığının nedeni bilinmemektedir. Sağlıklı kiĢilerde antifosfolipid antikorlarının prevalansı % 0-2 arasındadır. En sık görülenleri lupus antikoagülanı (LA) ve antikardiyolipin antikorlarıdır. subklavya. Ayrıca yalancıanevrizma oluĢmuĢ ise görülebilir.000 olarak bildirilmiĢtir. BaĢ dönmesi ve senkop postüral değiĢikliklerden sonra ortaya çıkabilir (yatar pozisyondan oturur duruma geçme veya ayağa kalkma gibi). Son zamanlarda renal arterlere ve beyin damarlarına stent uygulaması yapılmaktadır. Bunun yanısıra SLE. valproat. 40‟lı yaĢların ortalarındaki eriĢkinleri etkiler. Moyamoya hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. istemsiz hareketler. Hastalık büyük ve orta boy arterleri tutar. beyin bazalinde Willis poligonu çevresinde ve distalinde. diğer kollagen vasküler hastalıklar. Bu incelemeye MRA da ilave edilirse arter lümenindeki daralma veya tıkanmanın dağılımı ve uzunluğu hakkında daha iyi bilgi edinilebilir. baĢ dönmesi (dizziness ) ve senkop en sık belirtilerdir. HĠV ve diğer infeksiyonlar. ateĢ. En sık Japonlarda görülür. Sıklıkla 11-30 yaĢ arasındaki genç kadınlarda (% 75) görülür. muhtemelen Willis poligonunun iyi çalıĢması sonucu arka sistem iskemisine pek rastlanmaz. ÇeĢitli çalıĢmalarda retinal veya serebral iskemili hastalarda IgG‟nin IgM‟ye göre anlamlı derecede yüksek bulunduğu gösterilmiĢtir. Tanı için konvansiyonel anjiyografi gereklidir. Moyamoya hastalığı eriĢkinlerde iskemik inmenin yanısıra intraserebral kanama. küçük anastomatik damar ağı ile birlikte her iki karotis arterinin terminal parçalarının darlık ve oklüzyonları ile karakterizedir. Çocuklarda tekrarlayan iskemik olaylar. Ailesel vakalar dıĢında yılda % 1 civarındadır. Diğer toplumlarda daha seyrek görülür (Avrupa‟da Japonların 1 / 10‟u).

Serebral ven trombozu beyin parenkiminde tutulan venöz sisteme bağlı olarak korteks ve subkortikal ak madde veya derin hemisferik yapılarda venöz infarkta yol açar. Serebral ven trombozu sonucunda ortaya çıkan patoloji izole bir kafa içi basınç artıĢı sendromu ile sınırlı kalabilir veya beyin parenkiminin de etkilenmesi ile daha ciddi değiĢiklikler ortaya çıkabilir. Post partum dönemde geliĢen serebral ven trombozları olguların neredeyse yarısından fazlasında postpartum 3-4. Kafa içi basınç artıĢına iĢaret eden baĢağrısı. livedo retikülaris. Trombüsün görünümü periferik venlerde olduğu gibi taze iken eritrosit ve fibrinden zengin. mastoiditis gibi infeksiyöz nedenlere bağlı septik serebral ven trombozlarının sıklığının azaldığı ve buna bağlı olarak aseptik trombozlarının göreceli oranının arttığı söylenebilir. Herhangi bir dural sinus tek baĢına tromboze olabileceği gibi. kalp kapağı vejetasyonları. Pratik olarak periferik ven trombozuna yol açan nedenlere kranyal bölgedeki lokal nedenleri (travma. Serebral ven trombozu (SVT) beynin arteryel tıkayıcı hastalıklarına oranla daha nadir görülen bir durumdur. GeliĢmiĢ ülkelerde sıklığının her 3000 doğumda bir olduğu bildirilmekte. trombositopeni. 0 civarında tutulmalıdır. kusma ile karakterize subakut izole kafa içi basıncı artıĢı sendromu ile SEREBRAL VEN TROMBOZU . antikorlar normal ise. En sık mitral kapak tutulur. Ġleri etyolojik araĢtırmalara rağmen olguların %25-30‟unda belirli bir etyoloji saptanamayacağı ve bu olguların uzun dönem izlenmesi gerektiği akılda tutulmalıdır. ölü doğumlar. değiĢik çaptaki damarlarda arteriyel ve venöz trombozlar. Bu durumda çoğunlukla SSS tutulur. Genç kadınlarda anılan durumlar dıĢında sistemik hastalıklar (hematolojik hastalıklar. subakut ve kronik bir gidiĢ gösterebilir. trombositten fakir kırmızı trombüstür. Ġskemik olayların nedeni sıklıkla trombotiktir. Behçet hastalığı ve sistemik lupus eritematozus gibi sistemik inflamatuar hastalıklar) serebral ven trombozlarının en sık nedenleridir. bulantı. Tablo 1‟de gösterilen nedenler içinde post-partum dönem ve oral kontraseptif kullanımı serebral ven trombozlarının reprodüktif çağdaki genç kadınlarda saptanan en yaygın nedenleridir. Venöz staz. bulantı. Daha sonra göreceğimiz gibi gebelik ve oral kontraseptif kullanımı ile iliĢkisi nedeniyle kadınlarda daha sık rastlanan bir durum olduğu öne sürülmektedir. edinsel veya kalıtsal trombofili. Klinik bulgular inmeli hastalardakine benzer Ģekilde akut geliĢebileceği gibi (olguların yaklaĢık dörtte biri). Ancak bu sendromlar zaman içinde sabit kalmayabilir ve diğer bir sendroma doğru geliĢim gösterebilir. Oral kontraseptifler tek neden olarak karĢımıza çıkabilse de birkaç nedenden biri de olabilir. rekanalizasyon geliĢebilir. Ancak kalp kapaklarında oluĢan vejetasyonlara bağlı olarak embolik inmeler de oluĢabilir. Etyoloji Serebral ven trombozlarının etyolojileri çok çeĢitlidir. Genel olarak günümüzde yaygın antibiyotik kullanımına bağlı olarak otitis media. aynı anda birden çok sinus tıkanabilir. Venöz infarkt çoğunlukla hemorajik karakterdedir. günlerde herhangi baĢka bir tetikleyici neden olmaksızın ortaya çıkar. APS düĢünülen bir hastada. Örneğin baĢağrısı. kansere bağlı geliĢen paraneoplastik durumlar. Primer APS‟li hastaları trombozdan korumak için sıklıkla antikoagülan tedavi uygulanmaktadır. APS‟li iskemik inmeli hastaları rekürren inmeden korumak için antiagregan veya antikoagülan tedavinin üstünlüğü konusunda kesin bilgi yoktur. Kortikal ven trombozları genellikle sinus trombozlarına eĢlik ederse de kortikal venler nadiren tek baĢlarına tıkanabilirler. ancak geliĢmekte olan ülkelerde bu sıklığın 10 katına ulaĢabildiği belirtilmektedir. beyin parenkiminin hastalık sürecine katıldığını gösteren fokal veya jeneralize epileptik nöbetler ve fokal nörolojik defisitler en sık karĢılaĢılan klinik semptom ve bulgulardır. ven veya venöz sinusların duvarını ilgilendiren inflamatuar veya infeksiyöz süreçler tromboza yol açan en önemli nedenlerdir. Bu semptom ve bulgular değiĢik kombinasyonlarda bir araya gelerek sıklıkla rastlanılan klinik sendromları oluĢtururlar.Primer antifosfolipid antikor sendromunda tekrarlayan düĢükler. Patoloji Serebral venöz sistem içinde trombüs geliĢimine neden olan süreçler vücudun diğer periferik venöz sistemi için geçerli olan nedenlerden farklı değildir. Trombüs yaĢlandıkça fibröz dokudan zengin organize trombüs haline dönüĢür. kusma ve papilla ödemi. INR degeri yaklaĢık 3 . baĢağrısı ile beraber fokal nörolojik defisit veya epileptik nöbet ve baĢağrısı ile beraber hızlıca kötüleĢen bilinç bozukluğu olarak özetlenebilir. birkaç hafta sonra inceleme tekrarlanmalıdır. Son yıllarda toplumda en sık rastlanan kalıtsal trombofili nedeni olan faktör V Leiden mutasyonu taĢıyıcısı olan kadınlarda oral kontraseptiflerin periferik ven trombozları gibi serebral ven trombozu riskini de arttırdıkları gösterilmiĢtir. Klinik gösteriler Serebral ven trombozlarında klinik semptomatoloji çok zengin olarak karĢımıza çıkar. sinuslara komĢu anatomik yapılarda infeksiyon ve tümoral nedenler) eklemek gerekir. Bu sendromlar izole kafa içi basınç artıĢı sendromu. Akut atak sırasında antikor titresi düĢük bulunabilir. Nadir de olsa nedeni belli olmayan serebral ven trombozlu hastalarda kalıtsal trombofililer sistematik olarak araĢtırılmalıdır. migrene benzer baĢ ağrıları. En sık tutulan sinus SSS‟tir. yalancı pozitif sifiliz testi baĢlıca bulgulardır.

Serebral ven trombozu tanısı konulduktan sonra etyolojiyi belirlemeye yönelik laboratuar incelemelere baĢvurulacaktır. ptozis ve ağrılı bir oftalmopleji ile karakterizedir. serebral venlerin de hastalık sürecine katıldığı durumlarda bu semptom ve bulgulara fokal nörolojik olayların (epileptik nöbet. En sık izole veya beraber SSS ve lateral sinus tutulumu görülür. davranıĢ ve hareket bozuklukları ve fokal nörolojik defisitlerle baĢvuran hastalarda da derin venöz tutulum görülen olgular bildirilmiĢtir. erkek cinsiyet. Bu amaçla noninvazif ve dural sinusları daha yüksek duyarlılıkla gösterebilen kranyal magnetik rezonans görüntülemeye (MRG) (Ģekil 5a) ve magnetik rezonans venografiye (ġekil 5b.Olguların %30‟a kadarında ise BT normaldir. Superior sagital sinusun tutulduğu durumlarda klasik olarak orta hattın her iki yanında multipl hemorajik venöz infarktlar görülebilir. Zengin anastomoz ve kollateral dolaĢımın varlığı bu selim seyirden sorumlu tutulabilir. Konvansiyonel anjiyografi MR veya BT venografi çok erken (5 günden önce) veya geç (6 haftadan sonra) dönemlerde yanlıĢ negatif veya Ģüpheli sonuç verdiğinde kullanılır. Bunlar içinde en sık karĢılaĢılan kontrastsız kranyal BT‟de dural sinüs veya serebral venin spontan hiperdens görüntüsü (ġekil 2) ve SSS‟nin arka bölümü tutulduğunda kontrastlı BT incelemesinde sinüsün içinde trombüse iĢaret eden “delta bulgusudur”. Hemorajik venöz infarkt multifokal olabilir ve genellikle tutulan dural sinus komĢuluğunda yer alır (ġekil 4).baĢlayan klinik tabloya zaman içinde epileptik nöbetler ve/veya fokal nörolojik defisit bulguları eklenebilir. Magnetik rezonans incelemeleri Ģüpheli sonuçlar vermiĢse baĢvurulacak tanı yöntemi serebral dijital subtraksiyon anjiyografidir. Günümüzde SVT‟nin “altın standart” tanı yöntemi anjiyografi değil MRG‟dir. Tanı araĢtırmaları Serebral ven trombozundan Ģüphelenildiğinde BT acil koĢullarda baĢvurulan ilk tanı yöntemidir. Günümüzde genellikle sinüziti izleyerek akut olarak ortaya çıkan kemozis. Bu incelemede saptanabilecek bulgular direkt ve indirekt olarak ikiye ayrılabilir. fokal bulguların olması veya bu bulguların kötüleĢmesi. gerek vital gerekse de fonksiyonel prognozu kötüleĢtiren faktörlerdir. Bu incelemelerde saptanabilecek bulguların detaylı tarifleri bu kitabın amacını aĢtığından burada değinilmeyecektir. Yukarıda belirtilen klinik sendromlar dıĢında dural sinüs tutulumları içinde kavernöz sinus trombozunun klinik gösterisi drene ettiği orbital yapılar nedeniyle çok spesifiktir ve kolaylıkla tanınabilir. tromboz sinüsten venlere yayılırsa yalnızca baĢağrısıyla baĢvuran bir hastanın ağır hemiplejiye ilerleyerek aniden kötüleĢtiği de görülebilir. Serebral venöz trombozlar arteryel inmeden çok daha iyi prognozlu olsa da prognozu çoğunlukla önceden tahmin edilemez. derin ven sisteminin tutulması. Kranyal BT ile serebral ven trombozdan Ģüphelenildiğinde dural sinüs trombozu tanısının kesinleĢtirilmesi gerekmektedir. Direkt bulgular tutulan kortikal ven veya dural sinüste trombüs varlığına iĢaret eden bulgulardır. Buna karĢılık. semptomatik ve antitrombotik tedavi olarak üç ayaklıdır. . Tanı sırasında izole intrakranyal hipertansiyon olması da iyi prognostik faktör olarak bildirilmiĢtir. Tedavi Serebral ven trombozlarının tedavisi etyolojiye yönelik. YaĢ. Ayrıca klinik düzelmenin venin rekanalizasyonundan çok önce baĢladığı ve rekanalizasyon olmadan da gerçekleĢtiği bilinmektedir. MRG‟de tromboze sinüs T1 ve T2 ağırlıklı incelemelerde sinyal artıĢı olarak görülür. Venöz infarkt kranyal BT‟de hipodens görünümdedir. belirli bir arteryel sulama alanına uymaz. arka çukur lezyonu. Pratik olarak akılda tutulması gereken. eğer hastalık süreci yalnızca sinüs trombozu ile sınırlıysa klinik tabloya değiĢik derecelerde kafa içi basınç artıĢı semptom ve bulgularının hakim olduğu. 6) baĢvurulur. Ancak son yıllarda hafif konfüzyon. lümen içindeki trombüs nedeniyle hipodenstir (ġekil 3). etyolojide kanser olması ve özellikle septik trombozlar. Prognoz Serebral ven trombozlarının önemli bir bölümü selim seyirlidir. dramatik düzeldikleri görülür. Derin venlerin tutulumu klasik olarak ve çoğunlukla en ağır formunda akut veya subakut geliĢen bir koma ve deserebrasyon tablosu ile karĢımıza çıkmaktadır. mental durum değiĢikliği. epileptik nöbetler. nörolojik defisit) eklendiğidir. Seyrek olmayarak derin komadaki veya ağır hemiplejili hastaların sekelsiz. baĢlangıçta komanın varlığı. genellikle peteĢiyal tarzda hemorajik olduğundan dolayı içinde yer yer hiperdens alanlar görülür. Serebral ven trombozu olan hastalarda dural sinuslar nadiren tek baĢına daha sıklıkla da multipl olarak tutulur. Antibiyotiklerle iyi tedavi edilemediğinde diğer dural sinüslere de yayılarak ağır ve dramatik bir klinik tabloya dönüĢebilir. Kanamanın belirgin olduğu durumlarda yoğun bir hematom görüntüsü ile karĢılaĢılabilir. Kontrast injeksiyonu sonrasında SSS‟nin duvarları üçgen Ģeklinde yoğun olarak kontrast tutar ve hiperdens hale gelirken.

Lokalizasyon: Beynin hangi bölgesi hasarlanmıĢ? Beyin disfonksiyonunu yansıtan içinde vücudun bir yarısında ortaya çıkan uyuĢukluk ve güçsüzlük ile konuĢma ve anlama bozukluğunun ön planda serebral hemisferlere ait bir bulgu olduğu. hızlı ve kaba lokalizasyonun yapılabilmesini sağlayan bilgilerdir. Görüntüleme. süre son olarak sağlam görüldüğü saatten yakınmalarının kaybolmasına veya ilk görülene dek geçen süredir. Sürenin belirlenmesi daha sonra değinilecek olan tedavi indikasyonlarının belirlenmesinde çok önemlidir. Hızlı bir nörolojik muayenede uyanıklık durumu. 24 saat veya daha uzun sürebildiği gibi ölümle de sonuçlanabilen klinik bir durumdur. Hastaların bu incelemeye gönderilmeden önce mutlaka solunum. hecmelerle kötüleĢme) seyir gösterebilir. Hemorajik inme mi? Ġskemik inme mi? Anamnez ve nörolojik muayene aĢamasından sonra en önemli basamak klinik ön tanıyı doğrulamak ve hemorajik inme ile iskemik inme arasında ayırıcı tanıyı yapmaktır. hemianopsi. Acilde yapılan ilk değerlendirmenin amaçları tüm inme tipleri için aynıdır ve Ģöylece özetlenebilir: Hastanın nörolojik Ģikayetlerinin inme nedeniyle ortaya çıktığına karar vermek.ĠSKEMĠK BEYĠN DAMAR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVĠ YAKLAġIMLARITANI Ġskemik inme Ģüphesi olan hastalarda ilk tanısal değerlendirmenin amaçları nelerdir? Ġskemik inme acil bir medikal durumdur. ġikayetler hasta uykudan uyandığında fark edilmiĢse. Bu değerlendirmede en önemli basamak olan hastalık anamnezini alırken sorgulanması gereken en önemli durum hastanın Ģikayetlerinin aniden ortaya çıkmıĢ olup olmadığıdır. afazi. Bu amaçla hastanın son olarak sağlam görüldüğü saatten yakınmalarının kaybolmasına veya ilk görülene dek geçen süre hesaplanır. motor ve duysal defisitin. Aniden ortaya çıkan Ģikayetler daha sonra çeĢitli tipte (dalgalanma. ani ve tek baĢına ortaya çıkan ciddi bir baĢ ağrısının da baĢlıca subaraknoid mesafeye kanama nedeniyle ortaya çıktığı her hekimin bilgi dağarcığında yer alması gereken. Bu amaçla acilde uygulanması gereken görüntüleme yöntemi kranyal bilgisayarlı tomografidir (BT). trunkal ve appendiküler ataksi gibi bulguların varlığı ortaya konularak daha iyi bir lokalizasyon yapılabilir. hemodinamik ve . baĢ dönmesi dengesizlik ve çift görmenin beyin sapı tutulumunu yansıttığı. Bu tanım beyin kanaması. fokal (veya global) serebral disfonksiyona yol açan. Bu tanımın ve hastaları acile getiren en sık beyin disfonksiyonu Ģikayetlerinin neler olduğunun akılda tutulması hastaların çoğunda inme ön tanısının konulmasını sağlar. meningeal irritasyon bulguları da subaraknoid mesafenin tutulduğunu gösteren bulgulardır. subaraknoid kanama. inmeyi taklit edebilecek medikal ve diğer nörolojik hastalıkları dıĢlamak Beyin hasarının geliĢtiği bölgeyi lokalize etmek Hemorajik ve iskemik inme arasında ayırıcı tanıyı yapmak Ġnmeye yol açan nedene yönelik ilk bilgileri toplamak Ġnme seyrinde ortaya çıkabilecek akut nörolojik ve medikal komplikasyonları ortaya koymak      Ġskemik inme Ģüphesi olan hastalarda nasıl tanı konur? Klinik karar: Ġnme mi? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre inme. Bu ayırım uygulanacak tedavi stratejilerinin birbirinden farklı olması nedeniyle çok önemlidir. çeĢitli tipte beyin damar hastalıkları sonucu geliĢen klinik durumları yansıtır. arteryel veya venöz tıkanmalar sonucu ortaya çıkan beyin infarktına bağlı. Hastanın acile baĢvurduğunda yapılan tanısal değerlendirmeden elde edilecek bulgular hem hastanın prognozunu belirlemede hem de doğru tedavilerin baĢlatılmasında önemlidir. aniden yerleĢip. Bulantı ve kusma intrakranyal basıncın artmıĢ olduğunu. progresif kötüleĢme. vasküler neden dıĢında görünürde baĢka bir neden olmadan. nistagmus ve diğer okülomotor defisitlerin. Anamnezde inme semptomlarının baĢlangıcından beri geçen süre de sorgulanmalıdır. Kranyal BT yalnızca kanamayla iskemiyi ayırdetmekle kalmayıp inmeye bağlı geliĢebilecek nörolojik komplikasyonlara ait radyolojik değiĢikliklerin tanınmasını ve inme ile karıĢabilecek diğer hastalık süreçlerinin dıĢlanmasını da sağlayacaktır.

Bu nedenlerle klinik durumu MR incelemesine uygun olan hastalarda yukardaki MR sekansları zaman kaybına yol açmadan uygulanabiliyorsa magnetik rezonans görüntüleme bilgisayarlı tomografinin yerini alabilir. Bu değiĢiklik en kolay derin bazal ganglia yapılarında (ġekil 1) ve korteks serebride izlenebilir.perfusion . yani gri madde ile ak madde arasındaki anatomik sınırlarının görünmez hale gelmesi kontrastsız BT'de iskeminin ilk belirtisidir ve inmenin baĢlangıcından sonraki ilk 3 saatte saptanabilir. hidrosefali. Bu durumda klinik bulgular inme ile uyumluysa iskemik inme tanısı konulur. Bilgisayarlı tomografi erken dönem için yeterli bir görüntüleme yöntemi olmakla birlikte. vasküler risk faktörlerini saptamaya ve böylece de inmeden ikincil koruyucu tedavilerin belirlenmesine yöneliktir. Bu sekans görüntüleme ile iskemik lezyon belirlemenin duyarlığını önemli ölçüde arttırmıĢtır. Perfüzyon ağırlıklı görüntüleme (PWI.metabolik açıdan vital fonksiyonları güvence altına alınmıĢ olmalıdır. Kana duyarlı magnetik rezonans görüntüleme sekansları (T2*GRE -gradient recalled echo) intraserebral kanamaları yüksek bir duyarlılıkla gösterir. Ġskemik inmenin baĢlangıcından sonra ne kadar uzun süre geçmiĢse kranyal BT'de bunun lezyon karĢılığını görme Ģansı o kadar artar. venöz infarktlar ise belirli bir arter sulama alanı dıĢına taĢarlar ve genellikle erkenden hemorajik özellik taĢırlar. sessiz serebral mikrokanama odakları da belirlenebilir. uygun sekanslar kullanılarak yapılan magnetik rezonans görüntüleme incelemesinde BT ile elde edilen bilgiler elde edildiği gibi ek bazı bilgilere de ulaĢılabilir. Kranyal BT'de iskemi hemoraji ayrımı yapıldıktan sonra kitle etkisi (ġekil 3). Akut dönemde BT gerek subaraknoid gerekse de beyin parenkimi içine kanamayı gösteren en duyarlı yöntemdir. Bu amaçla bazı olgularda beyni daha ayrıntılı olarak görüntüleyebilme özelliği olan kranyal MRG. Bu dönemde yapılacak incelemeler inmenin nedenini ortaya koymaya. Kranyal BT acilde kontrastsız yapılmalıdır. Özellikle küçük kortikal infarktlar ile derin ak maddedeki nonspesifik sinyal değiĢikleri nedeniyle diğer MR sekanslarında fark edilmeleri güç olan küçük derin infarktlar bu yöntemle akut dönemde çok daha kolay tanınabilmektedir. hemorajik transformasyon (ġekil 4) gibi nörolojik komplikasyonlara ait bulgular da değerlendirilir. Özellikle arka çukur yapıları. Yine seçilmiĢ olgularda koagülopati taraması bu dönemde yapılacak incelemeler arasındadır Magnetik Rezonans Görüntüleme Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi iskemik lezyonları görüntülemede kranyal bilgisayarlı tomografiden daha duyarlı bir yöntemdir. Bu incelemenin hemen yapılması gerekiyorsa destek tedavilerinin bu inceleme esnasında hastaya eĢlik edilerek paralel bir Ģekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Böylece akut dönemde MR ile iskemi/kanama ayrımı yapılabildiği gibi. laküner infarktlar bu inceleme ile daha kolaylıkla görüntülenebilir. Kanama parenkim içinde ise BT'de hiperdens bir kitle olarak görülür. ve genel olarak tüm hastalarda da inme etyolojisini araĢtırmak amacıyla beyin damar ve kardiyak görüntüleme incelemeleri yapılır. Bu tanı daha geç dönemde (24 ile 72 saat sonra) ya BT ya da diğer bir görüntüleme yöntemi ile kesinleĢtirilir. Akut iskemik inmede hastaların yaklaĢık %50'sinde inceleme normal olarak bulunur. Difüzyon ve perfüzyon ağırlıklı incelemeler birlikte değerlendirilerek iskemik penumbra bölgesine ait bilgiler elde edilebilir. Ġskemik inmeli hastada hastaneye yattıktan ve stabilizasyon sağlandıktan sonra yapılacak ikincil tanısal değerlendirmenin amaçları nelerdir? Hasta acil olarak değerlendirildikten ve izlenmek amacıyla hastaneye yatırıldıktan sonra daha ayrıntılı bir anamnez alınmalı ve daha geniĢ bir sistemik ve nörolojik muayene yapılmalıdır. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI-diffusion weighted image) sekansı ile iskemik lezyonlar ilk dakikalardan itibaren güvenilir bir Ģekilde belirlenebilir. beyin sapındaki iskemik lezyonlar. Arteryel infarktın görüntüsü belirli bir arter sulama alanında ortaya çıkmıĢ hipodens bir lezyondur (ġekil 2). Serebral gri madde ile ak madde arasındaki kontrastın azalması. Kana duyarlı magnetik rezonans görüntüleme sekansları (T2*GRE -gradient recalled echo) kullanılarak iskemi/kanama ayırımı yapılabilir Difüzyon ağırlıklı görüntüleme ile iskemik beyin bölgesi ilk dakikalardan itibaren belirlenebilir.

Birçok inmeli hastada akut dönemde saptanan yüksek kan basıncı akut miyokard infarktüsü. Kan basıncına rutin müdahale serebral perfüzyon basıncının düĢmesine dolayısıyla da infarkt dokusu ve çevresindeki bölgesel kan akımının azalmasına yol açabilir.Dehidratasyon önlenmeli. Bu erken dönemde doku oksijenasyonu ve hemodinaminin optimal düzeyde tutulması. akut böbrek yetmezliği ve aort disseksiyonu Ģüphesi gibi bir hipertansiyon acili ile karĢı karĢıya değilsek rutin olarak tedavi edilmemelidir (Tablo 4). saptanmıĢsa tedavi edilmelidir. Ġster iskemik isterse de hemorajik olsun hastane öncesi ve hastaneye transport sırasında uygulanacak en önemli giriĢimler vital parametreleri güvence altına almaya yöneliktir. Hemodinamiyi bozan supra veya ventriküler aritmiler tedavi edilmelidir.weighted image) ile beyinde kan akımının azaldığı bölgeler saptanabilir. süregelen penumbra bölgesinin varlığına yaklaĢık olarak iĢaret edebilir TEDAVĠ Ġskemik inmeli hastaya acil tedavi yaklaĢımın amaçları nelerdir? Ġnmeli hastalarda acil tedavi uygulamaları ilk görüldükleri andan itibaren baĢlamalıdır. uzun vadede de hastaların sakatlık oranlarının azaldığı gösterilmiĢtir. Her inmeli hasta mümkünse hastaneye yatırılmalıdır. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar inme konusunda uzmanlaĢmıĢ bir doktor. Bu amaçla damar yolu açılmalı ve izotonik sodyum klorür veya Ringer laktat solüsyonu ile parenteral sıvı tedavisine baĢlanmalıdır. Her türlü acil durumda olduğu gibi temel ve ileri yaĢam desteği tedavileri uygulanacaktır. Hastanede koroner yoğun bakımlara benzer Ģekilde yalnızca inmeli hastalara bakım ve tedavi hizmeti veren “inme üniteleri” bulunuyorsa bu tip yataklar tercih edilmelidir. Acil Serviste destek tedavi yaklaĢımları (Tablo 5) Hasta acile getirildikten sonra acil tanısal değerlendirmelerin yapıldığı süre boyunca hastane öncesinde baĢlanmıĢ olan destek tedavileri sürdürülecektir. Yine bu dönemde ateĢi yüksek olan hastalarda soğuk uygulama ve antipiretiklerle ateĢ düĢürülmeye çalıĢılmalıdır. Bu müdahaleler acil servislerinde nöroloji konsültasyonu yapılana ve hasta uygun bir nöroloji yatağına yatırılana dek sürdürülmelidir. yardımcı sağlık personeli içeren ve multidisipliner bakım verebilen inme ünitelerine yatırılan hastalarda akut dönemde olgu ölüm oranı düĢtüğü. ağrı gibi sorunlarla mücadele edilebilir. Kalıcı infarktın belirteci olan difüzyon lezyonu ile perfüzyon defekti gösteren bölge arasındaki fark. Konvülsiyon geçiren hastanın nöbeti durdurulmalıdır. hipoventile eden hastalarda gerekirse mekanik solunum desteği verilmeli ve ampirik olarak 2-3 lt/dakika O2 tedavisine baĢlanmalıdır. hemĢire. akciğer ödemi.Tablo 4‟ten anlaĢılacağı gibi transport esnasında kan basıncına yönelik müdahale olanakları sınırlıdır. Acil servislerinde ideal olanı hastaların vital . Acilde ayrıca bu dönemde erken nörolojik ve medikal komplikasyonların tedavilerine baĢlanmalıdır. Hava yolu açıklığı sağlanmalı. hipogliseminin düzeltilmesi yaĢamsal önem taĢır. Akut dönemde hipoglisemi saptanmadıkça dekstrozlu sıvı verilmemelidir. Ġskemik inmeli hastanın hastaneye yatırılmasındaki amaçlar aĢağıdaki gibi özetlenebilir. Ġskemik inmenin erken saatlerinde beyin dokusunun bir bölümü ölmüĢ olsa bile birçok hastada risk altında olan ancak hala yaĢamını sürdüren “penumbra” dokusunun geleceği bir ölçüde bu destek tedavisinin baĢarısına bağlıdır. Bu tipi ne olursa olsun tüm inmeli hastalar için geçerlidir: Vital bulguları stabilize etmek Nörolojik hasarı durdurmak veya geriye dönüĢümlü ise düzeltmek Ġnme ile beraber veya seyrinde ortaya çıkacak medikal ve nörolojik komplikasyonlarla mücadele etmek  Erken dönemden baĢlamak üzere rehabilitasyon giriĢimlerini baĢlatmak  Erken dönemde hasta ailesinin yeni duruma adaptasyonunu sağlamak için bilgilendirme ve destek sağlamaktır    Vital bulguları stabilize etmek Hastane öncesi dönemde destek tedavi yaklaĢımları (Tablo 3) . Bu dönemde bulantı kusma. Hasta bulunduğu yerden hastaneye hızlıca taĢınırken aynı zamanda destek tedavileri de baĢlatılmalıdır.

Bu amaçla trombolitik. Bu medikal destek yaklaĢımlarının yanı sıra inmenin baĢlangıcında konvülsiyon geçirmiĢ hastalarda veya konvülsiyon geçiren hastalarda parenteral antiepileptik tedaviye baĢlanmalıdır. Bu nedenle baĢlamıĢ doku hasarının durdurulması bölgesel kan akımının yeniden sağlanabilmesi ile olanaklıdır. Bu dönemde ateĢi yüksek olan hastalarda sürmekte olan olası bir infeksiyona yönelik vucut sıvısı örnekleri alındıktan sonra ampirik antibiotik tedavisine baĢlanabilir. Kan Ģekeri yüksek bulunan hastalarda genellikle 200 mg/dl‟nin üstünde insülin tedavisine baĢlanır.parametrelerinin sürekli olarak monitorize edilmesi ve tedavilerin bu monitorizasyon bulgularına göre Ģekillendirilmesidir. Bu nedenle 3-6 saat arasında da etkili olabilecek tedavilere ihtiyaç vardır. Hasta diabetik ve oral antidiabetik ilaçlar alıyorsa bunlar durdurulur. trombolitik tedavinin bu indikasyonlarla uygulanması henüz Avrupa Ülkeleri ve Türkiye de ruhsatlandırılmıĢ değildir. Radyolojik yöntemlerle 3-6 saatin ötesi de dahil olmak üzere penumranın süregeldiği gösterilen hastalarda trombolitik tedavinin yararını araĢtıran çalıĢmalar ile intraarteriyel yoldan mekanik yöntemlerle tıkanmayı açmayı amaçlayan çalıĢmalar süregelmektedir. Ġntravenöz trombolitik tedavinin yararının 4. Bu tedavinin uygulandığı hastalarda 3. Antikoagülan tedavi Ġskemik inmeli hastada inmenin akut döneminde rutin ve etkin dozda heparin veya düĢük molekül ağırlıklı heparinlerle antikoagülan tedavinin yararı olmadığı gösterilmiĢtir. Birçok hasta 3 saatten daha geç hastaneye ulaĢmaktadır. Ġskemik inmede nörolojik hasarı durdurmak veya geriye dönüĢümlü ise düzeltmek Semptomatik medikal tedaviler Hastanın hastaneye transportu sırasında baĢlatılan ve acilde sürdürülen medikal destek tedavileri aynı zamanda nörolojik hasarın artmasını önlemeye yönelik bir anlamda “beyin resusitasyonunu” sağlayan giriĢimlerdir. Bunun nedeni antikoagülan tedavilerin serebral ve sistemik kanama riskini arttırması ve prognozu kötüleĢtirmesidir. Ayrıntılı nörolojik değerlendirme ve beyin görüntüleme incelemeleri eğer artmıĢ kafa içi basıncına ve herniasyon riskine iĢaret ediyorsa hızla kafa içi basıncını düĢürücü tedaviler uygulanmalıdır (Tablo 5). Spesifik tedaviler Akut iskemik inmede spesifik medikal tedaviler Beyni besleyen bir damarın tromboembolik mekanizmayla tıkanması ve bu damarın beslediği dokunun kan akımının kesintiye uğraması iskemik inmeye yol açan en önemli nedendir. ayda sakatlık oranı azalır.5 saate dek sürdüğünü ve arteria serebri media alanı inmelerinde ilk 6 saatte yapılan intraarteriyel trombolizin yararlı olduğunu gösteren çalıĢmalara dayanarak bu uygulamaların yapılabileceği yönündeki öneriler 2009 yılında yenilenen inme tedavi rehberlerine girmiĢ olmakla birlikte. Tedavi indikasyonunun inmenin ilk 3 saati olması erken dönemde inme ön tanısı olan hastaların hastaneye hızlıca ulaĢtırılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Son yıllarda bu tedavi yöntemleri ile geniĢ hasta topluluklarında önemli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ancak bu tedavi erken dönemde beyin kanaması riskini ve buna bağlı ölüm riskini arttırmaktadır. Trombolitik tedavi Doku plasminojen aktivatörü ile intravenöz yolla yapılan trombolitik tedavi iskemik inmenin ilk 3 saatinde uygulanırsa hastaların prognozlarında iyileĢmeye yol açar. Ġnmenin erken döneminde oral beslenmeden kaçınmalıdır. AteĢli bir tablo seyrinde inme ile baĢvuran hastalarda acil olarak ekokardiyografik incelemelerle bakteryel endokardit araĢtırılmalı ve pozitif bulgular varlığında ampirik antibiotik tedavi buna göre düzenlenmelidir. antikoagülan ve antiplatelet tedavilere baĢvurulur. Bu nedenle yalnızca inme konusunda uzman ve iyi organize edilmiĢ kurumlarda indikasyon ve kontrendikasyonları (Tablo 6) ayrıntılı bir Ģekilde gözden geçirildikten sonra uygulanmalıdır. Iskemik inmenin ilk 3 saatinde tromboliz tedavisi uygulamak zordur. Antiplatelet tedavi .

GeniĢ serebellar infarktlar (ġekil 14) beyin sapı basısına yol açarak ölüme neden olabilirler. Cerrahi Tedavi Karotis endarterektomisi karotis alanına ait iskemik atak veya hafif sekellerle düzelen inme geçiren hastaları yeni bir inmeden koruyan bir tedavi yöntemidir. herhangi bir kontrendikasyon olmadıkça. kardiyoembolik inmede antikoagülan tedavi. NASCET-North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) yürütülen iki randomize çalıĢmada gösterilmiĢtir. Kalbinde yüksek riskli emboli kaynaği (romatizmal mitral stenoz. Hasta en az ayda bir kez hekim tarafından kontrol edilmelidir. cerebri media infarktı) % 80‟e ulaĢan oranlarda ölümle sonlanmaktadır. Bu iki çalıĢmada semptomatik karotis hastalığı olan hastalarda Kuzey Amerika çalıĢmasında kullanılan ölçme yöntemi ile %50 nin üzerinde darlık . inmenin ilk 48 saatinde BT'de hemorajik inme olasılığı dıĢlandıktan sonra 160-300 mg dozunda uygulandığında küçük de olsa anlamlı bir yarar sağlamaktadır. aspirin ve yavaĢ salınımlı dipridamol kombinasyonu gibi antiplatelet ajanlardan birisi kullanılabilir. Buna göre oral antikoagülan tedavi indikasyonu olanlar dıĢında kalan iskemik inmeli hastalarda aspirin.0 arasında olması hedeflenmelidir. 18-60 yaĢları arasındaki bu tür hastalarda geniĢ kraniyektomi ve duraplasti ile yapılan dekompressif cerrahinin mortalite ve maluliyeti azalttığı gösterilmiĢtir Ġnmeli hastalarda ikincil koruyucu tedavi yaklaĢımları (Tablo 9) Ġskemik inme geçiren hastayı ikinci bir inmeden korumada aterotrombotik inme için antiplatelet tedavi. Bu tip hastalarda cerrahi müdahale hayat kurtarıcıdır. Klinik çalıĢmalar NVAF saptanan hastalarda uzun süreli antikoagulan kullanımının primer korunmada da yararlı olduğunu ortaya koymuĢtur.akinetik segment.Son yıllarda sekonder inmeden korunmada aspirin ve klopidogrelin birlikte kullanıldığı karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar olumsuz sonuçlanmıĢtır. uzun yıllara giden bilgi birikimi ve maliyeti nedeniyle en çok kullanılan antiplatelet ajan aspirindir. klopidogrel. Tedavi süresince hasta ve yakınları ile hekim arasındaki iĢbirliği yan etkilerin önlenmesi (kanama riski) açısından önem taĢır. periferik damar) yapılan tüm antiplatelet tedavi çalıĢmaları dikkate alınarak oluĢturulan tedavi önerileri 1998 ve 1999 yıllarında yayınlanmıĢtır. Birkaç hafta veya birkaç aylık bir izleme dönemi sonunda bu tedavi ile ölüm veya sakatlık riski azalmaktadır . kalp damar. protez kapak. Aspirin tedavisi. kitle etkisi yaratan infarktlar (malign a. Antiplatelet Tedavi Ġskemik damar hastalığı olan hastalarda (beyin damar. Ancak ölüm ve sakatlık riski yüksek olan inmeli hasta grubunda aspirinden daha etkili yeni antiplatelet ajanlar geliĢtirme çabaları ile birlikte yüksek riskli hastalarda kombine antiplatelet kullanımına ait klinik çalıĢmalar sürdürülmektedir. dilate kardiyomiyopati) olan ve kardiyoembolik inme geçiren hastalarda da bu yönde bir klinik çalıĢma olmadığı halde koruyucu olarak antikoagulan tedavi uygulanır. Ġlk 48 saat içinde.Akut iskemik inmede Aspirin tedavisinin etkinliği gösterilmiĢtir. Tedavi edilen hastalarda ilk haftalarda ölüm veya ölümcül olmayan inme sıklığı azalmaktadır. Bu nedenle bu tip infarktları olan hastalar yakın nörolojik takibe alınmalı. Klinik yararına rağmen antikoagulan kullanılacak hasta grubunun iyi seçilmesi gerekir. Antikoagülan Tedavi Ġskemik inme geçiren hastalarda uzun süreli oral antikoagulan kullanımının hastayı yeni bir inmeden koruduğu sadece non-valvüler atriyal fibrilasyona (NVAF) bağlı kardiyoembolik inme geçiren hasta grubunda gösterilmiĢtir.0-3. taze miyokard infarktüsü. Arteria serebri media alanındaki geniĢ. Gastrointestinal sistemdeki olumsuz yan etkilerine rağmen kullanım kolaylığı. Akut iskemik inmede cerrahi tedaviler Ġskemik inmede cerrahi tedavi indikasyonları çok sınırlıdır. Tedavi süresince INR değerinin 2. ekstrakranyal karotis hastalığında ise cerrahi tedavi. yararı doğrulanmıĢ tedavi yöntemleridir. Tedavinin yararı Avrupa ve Kuzey Amerikada (ECST-European Carotid Suırgery Trial. uyanıklığı bozulan hastalarda beyin cerrahisi konsültasyonu yapılarak arka çukur dekompresyon cerrahisi indikasyonları açısından hızlıca değerlendirilmelidir.

basilaris. Ġleri yaĢ ve erkek cinsiyet ile darlık derecesinin yüksekliği de endarterektomiden yararlanma olasılığını arttıran faktörler arasındadır. Ancak bu grupta semptomatik karotis darlığına göre inme riski düĢük olduğundan (yılda %2-3 gibi) asemptomatik karotis darlığı olan hastalarda endarterektomiden elde edilen mutlak yarar oldukça düĢüktür. Bu çalıĢmalar epidemiyolojik çalıĢmalarla öne sürülen ve antihipertansif tedavide . Kronik hipertansiyon tedavisi gerek genç gerekse de yaĢlı hastalarda ilk inme sıklığında önemli bir azalmaya yol açar. Bu risk faktörleri genel anlamda toplam kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile iliĢkilidir. kadınlarda daha belirgin olmak üzere semptomlarla giriĢim arasındaki süre arttıkça azalmaktadır. Son yıllarda karotis endarterektomisine uygun olan hastalarda endovasküler tedavi (balon anjiyoplasti ve/veya “stent”ile endarterektomiyi karĢılaĢtıran bazı klinik çalıĢmalarda stent uygulamalarının endarterektomiye eĢdeğer olduğu gösterilmemiĢtir. Bu nedenle giriĢim olabildiğince erken yapılmalıdır. Epidemiyolojik çalıĢmalar primer korunmada özellikle inme riskini optimal düzeyde azaltabilmek için 140 mm Hg'nin altına düĢmenin yararlı olacağını düĢündürtmektedir.saptanan hastaların cerrahiden yararlandığı görülmüĢtür. periferik damar hastalığı. Antihipertansif tedavi Kronik hipertansiyon tüm inme tipleri için yaĢtan bağımsız değiĢtirilebilir en önemli risk faktörüdür. Diyabetik hastalarda sistolik kan basıncında hedef değer 130 mm Hg olmalıdır. Nitrendipin) yararlı etkileri gösterilmiĢtir. Total kardiyovasküler morbidite ve mortalite açısından sistolik kan basıncının optimal düzeyi 140 mm Hg‟dir. inme. Cerrahi giriĢimin yararı. diabetes mellitus ve sigara gelmektedir. Hipertansiyon tedavisinin inme ve koroner kalp hastalığı geliĢimi açısından ortaya konulmuĢ yararlı etkileri büyük oranda beta bloker ve diüretik ilaçlarla yapılan çalıĢmalar ile ortaya konulmuĢtur. Bu risk faktörlerinin tedavisi primer korunmada olduğu gibi sekonder korunmada da yüksek vasküler risk taĢıyan hasta gruplarında (koroner arter hastalığı. cinsiyet. Özellikle yaĢlı hasta popülasyonlarında sık rastlanan sistolik hipertansiyonun tedavisinde uzun etkili dihidropiridin türevi kalsiyum kanal inhibitörlerinin (uzun etkili Nifedipin. Günümüzde karĢılaĢtırmalı klinik çalıĢmalar olmadığı halde cerrahi olarak ulaĢılamayan (a. Antihipertansif tedavide ACE inhibitörleri en azından beta bloker ve diüretikler kadar etkili olduğu ve belki de kardiyovasküler mortaliteyi daha olumlu etkileyebileceği düĢünülmektedir . DeğiĢtirilebilir risk faktörleri arasında en baĢta hipertansiyon. Bu konuda halen devam eden çalıĢmalar vardır. statinler ve bazı fibrat türevi ilaçlarla morbidite ve mortalitenin önemli ölçüde azaltılabildiği gösterilmiĢtir. Son yıllarda anjiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACE). Bilindiği gibi vasküler risk faktörleri kiĢinin özelliklerinden oluĢan yaĢ. Diastolik kan basıncında optimal düzey baĢta diyabetik hastalar olmak üzere 80 mm Hg'dir.cerebri media gibi) intrakranyal aterosklerotik darlıklara da endovasküler tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. diabetes mellitus) toplam kardiyovasküler riskin azaltılabilmesinde halk sağlığı açısından en önemli basamaktır. hipertrigliseridemi). Diğer Medikal Tedaviler Geçici iskemik atak (GĠA) veya inme geçiren bir kiĢiyi yeni bir inmeden korumada yapılması gerekenlerin baĢında primer korunmada da geçerli olan vasküler risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınması gelmektedir (Tablo 10). hiperlipidemi (hiperkolesterolemi. Anatomik veya tıbbi nedenlerle cerrahi kontrendikasyonu olan hastalarda endovasküler olarak stent uygulanması endarterektomiye makul bir alternatif olabilir. Asemptomatik %60 üzerinde karotis darlığı saptanan olgularin da endarterektomiden yararlandığı görülmüĢtür. a. ırk-etnik ve herediter özellik gibi değiĢtirilemeyen faktörler ile değiĢtirilebilir risk faktörleri olarak ikiye ayrılır. Ancak son yıllarda diğer antihipertansif ilaç grupları ile yapılan çalıĢmalarda da benzer yararlı etkiler saptanmıĢtır. Sonuçları çok yakın zamanda yayınlanmıĢ HOPE (The Heart Outcome Prevention Evaluation Study) ve PROGRESS (Perindopril Protection Against Reccurent Stroke Study) çalıĢması ister doğrudan kan basıncını düĢürücü etkileri ile isterse de buna ek olarak olası vasküloprotektif etkileri ile olsun ACE inhibitörlerinin ikincil korumada iskemik veya hemorajik natürde tekrarlayıcı inme riskini azalttığını göstermiĢtir.

Normal bir beynin zaman içinde bir dizi hücresel-moleküler. eldeki tüm verileri ortak havuzlarda toplayarak karĢılaĢtırma ve tedavi seçiminde bu verileri en doğru Ģekliyle EPĠLEPSĠ . Epilepsi hastalığı ise iyi tanımlanmıĢ. tedaviye yanıt ve EEG bulguları sendromun belirlenmesinde önem taĢır. Epilepsi sendromu belli nöbet tipleriyle birlikte ona eĢlik eden klinik ve laboratuvar bulgularının tümünü tanımlar. Heart Protection Trial çalıĢması yüksek riskli yaklaĢık 20 000 kiĢilik bir hasta grubunda statin tedavisinin etkisini araĢtırmıĢ bir çalıĢmadır. yapısal ve/veya fonksiyonel değiĢikliklere maruz kalarak epileptik bir beyin haline dönüĢmesi. sinaptik reorganizasyon. Statin grubu ilaçlarla yapılan sekonder korumaya yönelik çalıĢmaların meta-analizinde statinlerin inme riskinde ortalama %20-25 oranında azalmaya yol açtığı gösterilmiĢti. tetiklenmemiĢ (non-provoke) nöbetlerle giden tabloyu tanımlar. Epileptogenez mekanizması ilerleyici bir süreçtir. Genel olarak bunlar genetik ve edinsel mekanizmalardır. EPĠLEPSĠ NÖBETLERĠNĠN VE EPĠLEPSĠ SENDROMLARININ SINIFLANDIRILMASI Modern sınıflama çalıĢmaları ortak bir terminoloji oluĢturarak iletiĢimi kolaylaĢtırma. özgül tek bir etyolojisi olan durumdur. beyindeki sinir hücrelerinin artmıĢ uyarılabilirliğinden (nöronal hiperekstabilite) kaynaklanan klinik bir durumdur. Lafora hastalığı özgün epilepsi hastalığıdır. kısa süreli ve geçici stereotipik değiĢiklik durumu gözlenir. Beynin fokal bir bölgesini (parsiyel epilepsi) veya tüm beyni (jeneralize epilepsi) içerebilir. Etyoloji. Statin tedavisinin yanlızca iskemik inmeli hasta topluluğundaki etkisini araĢtıran SPARCLE çalıĢmasında da sekonder inme ve kardiyovasküler olayların sıklığında azalma saptanmıĢtır. duygu. hareket veya algılama fonksiyonlarında ani baĢlayan. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar akut epileptogenezin de varlığını ortaya koymuĢtur. yüksek LDL kolesterol veya düĢük HDL kolesterol düzeyleri koroner kalp hastalığının en önemli risk faktörleri olmasına karĢın epidemiolojik gözlem çalıĢmaları kolesterol metabolizması ve inme riski arasında kesin ve kuvvetli bir iliĢki ortaya koyamamıĢtır. yaĢ ve total veya LDL kolesterol değerlerinden bağımsız olarak tekrarlayıcı ölümcül veya ölümcül olmayan iskemik inme sıklığı ile inme dıĢı majör bir vasküler olay geliĢme riskinin yaklaĢık %25 düzeyinde azaldığını gösteren ilk çalıĢmadır. Örneğin progresif miyoklonus epilepsileri sendromu belirtirken. Hiperlipidemi tedavisi Ġskemik kalp hastalığı ve iskemik inmenin risk faktörleri önemli oranda benzerlikler gösterir. kalıcı bir Ģekilde ve spontan olarak nöbet oluĢturabilme özelliği kazanması sürecini ifade eder.günümüzde optimal hedef olarak belirlenmiĢ 130/80 mm Hg düzeyindeki kan basıncı değerlerinin tedavideki yararlılığını kanıtlamaktadırlar. genetik faktörlerin etkisiyle hücre ölümü. Takiben belli bir süre sonra spontan nöbetler ortaya çıkar. Akut epileptogenez dakikalar veya saatler içinde geliĢir ve geri dönüĢlü olabilir. Epilepsi ise kronik olarak tekrarlayan. Epileptogenez değiĢik mekanizmalarla oluĢabilir. tekrarlayıcı spontan nöbetlerin oluĢtuğu uzun süreli beyin transformasyonudur. hızlı ve yerel elektriksel boĢalımlardan köken alır ve klinikte belli bir süreye sınırlı olarak. farklı tipteki lokal reseptörlerin özelliklerinde değiĢiklikler meydana gelir. prognoz. davranıĢ. baĢlangıç hasarını takiben sessiz bir dönem oluĢur. Günümüzde yakın zamana dek inme veya GĠA'lı hastalarda lipid düzeylerini düĢürücü müdahalelerin inme sıklığı veya inmeye bağlı mortalite üzerindeki etkilerini doğrudan ortaya koymuĢ bir çalıĢma yoktu. Bu çalıĢma inme riskine yönelik yapılmıĢ metaanaliz çalıĢmalarını desteklemektedir. bilinç. odağın anatomik yerleĢimi. cins. TANIMLAMA VE EPĠDEMĠYOLOJĠ Epilepsi. Epilepsi nöbeti. gri maddedeki artmıĢ. Tüm bu süreç günler-aylar veya yıllar içinde geliĢir (ġekil 1). Bu çalıĢma iskemik inmeli hastalarda cinsiyet. Koroner hastalıkların önlenmesine yönelik statinlerle yapılan primer ve sekonder korunma çalıĢmaları hem yüksek hem de normale yakın serum kolesterol düzeyi olan hastalarda kolesterol düzeylerini düĢürmenin koroner morbidite ve mortaliteyi net bir Ģekilde azalttığını kesin bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. aksonlarda filizlenme. Bu dönemlerde yaĢ. Yüksek serum kolesterol. Statin grubu ilaçların kullanımı ile inme riski arasındaki iliĢki koroner arter hastalıklarının primer veya sekonder korunmasına yönelik çalıĢmalarından elde edilmiĢ verilere dayanmaktaydı. GeçmiĢte epileptogenezin kronik bir süreç olduğu düĢünülmekteydi. EPĠLEPTOGENEZ Epileptogenez. nöbeti tetikleyen faktörler. bu nedenle tek bir tetiklenmemiĢ nöbet epilepsi anlamına gelmez. baĢlangıç yaĢı.

Sonuç olarak epilepsilerin sınıflanması: • Kavrama. EEG interiktal dönemde normal temel aktivite gösterir. geliĢmekte olan tümör. Öyküde nöbete neden olabilecek bir merkezi sinir sistemi (MSS) hastalığı. Burada EEG ve diğer araĢtırma yöntemleri katılmadan gözleme dayanan bir tanımlama söz konusudur. tedavinin gerekliliği. Kriptojenik (nedeni belirlenemeyen) epilepsi kognitif etkilenme veya nörolojik defisitin olduğu. frontal. üçünün ortak bir özelliği olmadığı.kullanabilme isteğinden doğmuĢ ve epilepsi ile ilgilenenlerin öncelikli sorunlarından biri haline gelmiĢtir. 1985'deki ilk sınıflamayı 1989'da yapılan yeni sınıflama izlemiĢtir (Tablo 2). infeksiyon. jüvenil miyoklonik epilepsi ve mezyal temporal lob epilepsisi) karĢılaĢtırıldığında. Nörolojik muayene. Bu sınıflama „‟yatak baĢı rehberi‟‟ olarak değerlendirilebilir. EEG'de temel aktivitede yavaĢlama saptanır. Ana soru prognoz (tek bir nöbetin tekrarlama olasılığı. Dialeptik nöbet kavramı da bu grupça kullanıma sunulmuĢ ve izole Ģuur kaybı ataklarını tanımladığı belirtilmiĢtir. altta gösterilebilen herhangi bir patolojik süreç yoktur. genelde uykuda olduğu için ve spontan remisyon beklendiği için tedavi kısa sürelidir veya gerek yoktur. tetikleyen faktörler. aile öyküsü. tedavilerinin farklı olduğu açıkça anlaĢılmaktadır. Diğer bir deyiĢle epilepsileri yalnızca nöbet tipi ve sıklığına göre sınıflamak önemli bilgileri göz ardı eder. Epilepsinin farklı ve benzer özellikleri olan birçok hastalık grubunu içermesi nedeniyle sınıflama bize sistemli bir yaklaĢım sağlar. prognoz. etyoloji (idyopatik-kriptojenik-semptomatik) de önem taĢır. oksipital gibi loblara anatomik olarak lokalize edilmesi de gereklidir. Ailesel özellik genellikle dikkat çeker. nöbet evolüsyonuna iĢaret edecek Ģekilde. Nöbetin detaylı tanımlanması nöbeti oluĢturan bölgeyi. edinsel bir nedeni olması gerektiği düĢünülen ancak saptanamayan epilepsiler için kullanılan bir terimdir (Lennox Gastaut Sendromu. Doose Sendromu vb). Benzer epileptik nöbet tipleri hem idyopatik hem de semptomatik epilepsilerde görülebilmektedir. 1998): ILAE sınıflamalarına en ciddi eleĢtiriyi getiren Dr. etyoloji ve dolayısıyla tedavi yaklaĢımının çok farklı özellikler gösterebileceği dikkate alındığında yalnızca nöbetlerin sınıflandırılması yetersiz kalmaktadır. tedavinin sonlandırılması veya hastalığın gelecek kuĢaklara kalıtımla taĢınması olasılığı gibi akla gelebilecek tüm sorular) ve ortada görülen epileptik nöbetin altında yatan nedensel faktörle iliĢkilidir. Tedaviye cevap çok değiĢkendir ve spontan sonlanma (remisyon) olasılığı düĢüktür. Ayrıca sağ ve solun ve bilinç kaybının belirtilmesi ek bilgiler sağlamaktadır. geçirilmiĢ kafa travması (KT). Hastayı doktora getiren nöbet geçirmesidir ve nöbet tipi tutulan sinir sistemi bölgesinin ürünüdür. yayılımı gösterebilir. Buna karĢın jüvenil miyoklonik epilepside (JME) uygun seçilmiĢ düĢük doz tek bir antiepileptik . Buna karĢın semptomatik epilepside altta yatan bir beyin hastalığı ve buna bağlı nörolojik bozukluklar. geliĢme basamakları normal ilerler. eğitim ve öğretim • ĠletiĢim: MeslektaĢlar arasında aynı-ortak dili kullanmak • Patofizyolojik açıdan ortak ve ayrı yönleri saptamak • Etyolojik yaklaĢıma katkı • Ortak bilimsel çalıĢmalar için gereklilik • Prognoz ve tedavi hakkında yol gösterme • Epilepsi nöbetlerinin sebebini anlamada ilerleme sağlama açılarından önemlidir. Ancak nöbetlerin baĢlangıç yaĢı. en fazla 2 ok kullanılarak belirtilir. ILAE 1989 epilepsi sendrom sınıflamasında 2 ana ayırım vurgulanmaktadır: 1-Fokal kortikal bir lokalizasyondan kaynaklanan parsiyel epilepsiler ile jeneralize olanların ayırımı 2-Ġdyopatik ya da primer olanlarla semptomatik ya da sekonder olan epilepsilerin ayırımı Ġdyopatik (nedeni kendinden olan veya genetik olarak belirlendiği varsayılan) sendromlara genelde baĢka bir nörolojik disfonksiyon eĢlik etmez. Aynı zamanda yeni belirlenen ve iyi tanımlanmıĢ epilepsi sendromlarının sayıları da giderek artmaktadır. Örnek olarak: Görsel auratonik sol (Bilinç Kaybı: BK) PsiĢik auraotomotor (BK) (sağ hemisfer) Klonik sağ kolsağ bacak (BK yok) Diğer taraftan epilepsilerde klinik seyir. fokal) veya jeneralize olabilir. EEG ve beyin görüntüleme (tercihen MRG) ile temporal. dejeneratif hastalıklar bulunur. nörolojik muayene ve görüntüleme normaldir. nöbetler görece daha seyrek ve tedaviye yanıt daha iyidir. Semiyolojik Nöbet Sınıflaması (H. Ġyi huylu çocukluk çağı parsiyel epilepsilerinde nöbetler çok seyrek. BaĢlangıç lokalizasyonla ilgili (parsiyel. Lüders ve ark. sadece görülen nöbete ya da tarifine bakarak nöbeti sınıflamayı önermektedir. Bu nedenle yıllar içinde çabalar epilepsileri ve epileptik sendromları sınıflama yönünde yoğunlaĢmıĢtır. Bu sınıflamaya yöntemi ile görüldüğü gibi semiyolojik olarak birçok bilgi elde edilebilmektedir. Üç nöbet özelliği. Lüders ve arkadaĢları. Ġdyopatik form daha genelde iyi bir prognoz gösterir ve remisyon olasılığı vardır. Sık görülen ve iyi bilinen üç ayrı epileptik sendrom (örnek olarak iyi huylu çocukluk çağı parsiyel epilepsileri.

Hipermotor-hiperkinetik otomatizmalı nöbet: frontal kökenli nöbeti düĢündürür. Yeni geliĢmeler ıĢığında mevcut sınıflamalardaki yetersizlikleri ve çeliĢkileri gidermek amacıyla ILAE Sınıflama ve Terminoloji Komisyonu tarafından 5 eksenli yeni bir tanı Ģeması önerilmiĢtir.ilaç (AEĠ)‟la nöbetler tamamen önlenebilir. . II. tanı ve tedaviyi genellemektir. Ancak baĢ dönmesinin lateralize edici değeri diğer parsiyel motor tonik veya klonik nöbetlere göre belirgin Ģekilde düĢüktür. • -Post-iktal Todd paralizisi sık görülür. Ayrıca JME de tedavi çok daha uzun süreli gereklidir. Febril nöbet artı jeneralize epilepsi (GEFS+. Özellikle bilinç korunmuĢken tonik baĢ dönmesi frontal lob nöbeti için tipik kabul edilir. ILAE 2001 Önerisi: I.tipik temporal lob otomatizmalı nöbetler. PARSĠYEL TĠPTE EPĠLEPSĠ NÖBETLERĠNĠN LOKALĠZASYON DEĞERĠ Beyin fonksiyonlarının dinamik yapısı göz önüne alındığında beynin anatomik olarak loblara bölünmesi yetersiz kalmaktadır. Rasmussen. Epilepsi sendrom sınıflamasında temel alınan özellikler Ģunlardır:  Nöbet tipleri  BaĢlangıç yaĢı  EEG bozukluğunun tipi  EĢlik eden nörolojik bulgular Spesifik nöbet tipi-tiplerinin lokalizasyonu. • -KonuĢmanın durması ve vokalizasyonlar görülebilir. Bir diğer önemli nokta parsiyel yerine “fokal” teriminin tekrar kullanılması ve febril konvülzüyon yerine febril nöbet denmesidir. Nöbet tipi. mesleğe olan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. kalıtım Ģekli. ödün verilemeyeceği unutulmamalıdır. III. Frontal lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri Bugünkü bilgilerimize göre beynin en gizemli ve büyük bölümü olan frontal loblardan kaynaklanan bir nöbeti akla getiren baĢlıca semptomlar Ģunlardır: • -Tonik ve postüral olabilen motor belirtiler sıktır (%50-60). tekme atma v. tedavi kararları. koĢma. • -BaĢlangıçta kompleks hareketler (örneğin: pedal çevirme. KarmaĢık entegrasyonları olan nöral yollar yapay anatomik sınırlarla örtüĢmediğinden epileptik nöbetlerin klinik profillerinin belirlenmesinde anatomik bölümlemenin yeterli bir ölçüt olamayacağı ve klinik belirtilerin çok değiĢken olabilen yayılım Ģekilleri sonucunda ortaya çıktığı unutulmamalıdır. uygun tanı ve doğru tedavi açısından en önemli geliĢmedir. Bu nedenlerle korteksin çeĢitli bölgelerinden benzer özellik gösteren nöbetler ortaya çıkabilmekte ya da birbirinden farklı nöbetler aynı kortikal odaktan kaynaklanabilmektedir. Semiyoloji. Bu sendromların belirlenmesinin getirdiği yararlar baĢlıca Ģunlardır:  Prognozun baĢlangıçtan öngörülebilmesi  Etkin tedavi seçimi  Etyolojik kökenin belirlenmesi Epileptolojide epileptik sendromların tanınması. eğitim.) Ģeklinde otomatizmalar sık görülür.b. hastalığın ağırlığı. sirkadyen dağılım. Sendrom. Etyoloji ve V. temporal lob kökeni düĢündürür. çünkü ilaç kesilince nüks sıktır. Özürlülüğü içerir. Ancak bu sınıflama genel kabul görmemiĢ ve pratiğe geçirilememiĢtir. Öte yandan genetik bilgilerin ıĢığında daha önce olmayan ve eklenen sendromların yer aldığı dikkati çekmektedir. Bu karmaĢık nöronal entegrasyon ve yayılma paternleri konusunda bugünkü bilgilerimiz yetersiz kalmakta ve derin elektrot çalıĢmaları ve ayrıntılı klinik veriler ıĢık tutmaktadır. IV. genetik tanı ve danıĢma açısından. veya Sturge-Weber gibi sendromları olan çocukları nöbet benzer bile olsa ayırt etmek kolaydır. Mezyal temporal lob epilepsisi (MTLE) ele alındığında baĢlıca nedeni hipokampal skleroz olan bu sendromda nöbetler baĢlangıçtan bir süre sonra ilaç tedavisine dirençli duruma gelir ve cerrahi tedavi gerektirebilir. AĢağıda anatomik lokalizasyonlara göre epileptik odakların lokalizasyonuna kısaca değinilecektir 1. prognoz. sıklığı. Lennox-Gastaut. Doğru tanının altın kural olduğu. Karbamazepin (KBZ) parsiyel epilepside birinci seçenek olduğu halde JME‟de nöbetleri kötüleĢtirebilir. frontal ve temporal kökenli nöbetleri ayırt edememektedir. tetikleyen faktörler. Bu yeni öneride otomatizmalı parsiyel-fokal nöbetler Lüders sınıflamasına benzer Ģekilde ayrıntılandırılmıĢtır.Epilepside yapılmaması gereken Ģey terminoloji. Generalised epilepsy with febrile seizure plus) baĢlıca örneği teĢkil etmektedir. Bu terimin getirdiği belirsizliklerin en önemli kısmı lokalizasyonla iliĢkilidir. Otomotor. doğal seyir diğer tanımlanan özelliklerdir. Getirdiği kabul gören baĢlıca yeniliklerden biri eski sınıflamadaki KP nöbet kavramına iliĢkindir. tedaviye yanıt. • -Epileptik boĢalım bilateral olduğunda sıklıkla düĢme eĢlik eder. özellikle kiĢisel. Ġyi huylu parsiyel epilepsili normal zekası olan bir çocukla. Klinik uygulamada epilepsi veya nöbet tanımı ile sınırlı kalınmamalı. 2001 önerisindeki bir baĢka önemli değiĢiklik de kriptojenik sözcüğünün kaldırılması ve yerine olası semptomatik epilepsi tanımlamasının getirilmesidir. olayların basamakları. eĢlik eden fiziksel özellikler. sosyal hayat. baĢlangıç yaĢı.

vokalizasyonlar Frontopolar Singulat Orbitofrontal Erken bilinç kaybı. psödoabsans. bilinçli adversiyon ve tonik/distonik ("supplementary ") postür. somatotopik. bilinçli adversiyon. "psödoabsans". yüzey EEG'si de çoğu zaman bu ayırımı sağlamada yetersiz kalmaktadır (Tablo 4). değiĢken. konuĢma olabilir nadir 10-60 saniye günde bir çok kez. çoğunlukla kümeler halinde vokalizasyon. giysilerini çekiĢtirme basit. eskrimci postürü. seksüel tuhaf (çığlık. Frontal lobdan kaynaklanan nöbetlerin klinik özellikleri Rolandik bölge (primer motor alan) Dorsolateral Kontralateral fokal klonik aktivite. letarji. Frontal ve temporal lob kökenli kompleks parsiyel nöbetlerin ayrımı TEMPORAL Aura Süre Sıklık BaĢlangıç Otomatizma Vokalizasyon Jeneralizasyon Postiktal FRONTAL sık. küfür) sık konfüzyon. 30 dakika minimal veya yok kadar sürebilir . • • -Sıklıkla uyku sırasında ve bazen küme halinde görülürler.Saçlı deriden kaydedilen yüzey EEG'sinin kimi olgularda iktal dönemde bile negatif kalabildiği unutulmamalıdır. veya erken oroalimentar otomatizmler basit. çığlık) 2. Zorlu düĢünce. müphem sefalik bölgesi hakkında ipucu verebilir duyumsamalar. hızlı jeneralizasyon Korku. Tablo 4. Temporal lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri Parsiyel nöbetlerin %50'den fazlasını oluĢturan temporal lob nöbetleri zengin ve ilginç semptomatolojisi nedeniyle üzerinde en çok araĢtırma yapılan parsiyel epilepsi türünü oluĢturur. Frontal lobun "sessiz" bölgelerinden kaynaklanan nöbetler ancak komĢu yapılara veya diğer loblara yayılma gösterdikten sonra klinik belirti vermektedirler. erken el hareketlerine iliĢkin otomatizmlerle giden kompleks parsiyel nöbetler. baĢlangıçspesifik olmayan. Orbitofrontal bölgeden kaynaklanan nöbetlerin fasciculus uncinatus veya gyrus cinguli yoluyla temporal loba yayılma göstermesi frontal nöbetlerin temporal nöbetlerle karıĢtırılmasına yol açmaktadır. kompleks. Jacksonien yayılım gösterebilir. korkulu yüz görünümü tuhaf. jeneralize tonik klonik nöbet Noktürnal kümeler halinde. Tablo 3. -Kimi zaman nöbet tablosu histeri ile karıĢtırılacak kadar atipik olabilmektedir. Nöbetler genellikle yığınlar halinde belli aralıklarla gelmektedir. tuhaf motor otomatizmler (bimanuel. zorlu düĢünce 1-2 dakika haftada/ayda bir çok kez donarak durma. hızlı jeneralizasyon SMA (ek motor alan) Spesifik olmayan duysal aura. güçlü afekt (korku). Kallozal veya subkortikal yollarla karĢı hemisfere hızlı yayılım sonucu görülen sekonder bilateral senkroni nedeniyle bazen idyopatik jeneralize epilepsilerle de karıĢtırılabilmektedir. oroalimentar. bipedal. vokalizasyonlar (küfür. bimanuel. yarı-amaçlı. konuĢma durması. bipedal). ÖzgeçmiĢte febril nöbet öyküsü ve pozitif aile öyküsüne sık rastlanır. ani baĢlangıç. "psödoabsans" veya kompleks parsiyel nöbet. ama tipiktir. afazi.

) elementer veya kompleks olabilen belirtilerle giden nöbetlerdir. Çok farklı Ģekillerde olabilirler.) Basit duysal. • -KonuĢmanın durması. Bu fenomenler tek yanlı olduğunda odağın genellikle kontralateralinde rastlanırlar.). Lateral ve mezyal temporal nöbet baĢlangıç ayrımı için kullanılan klinik özellikler Mezyal temporal Korku. • -Yine tat duyumsaması da temporal lob kökenli nöbetlerin yanı sıra parietal operküler bölgeden kaynaklanabilir. En sık olarak (%20) görsel illüzyon ve halüsinasyonlara rastlanır. -Diğer loblara yayılım özellikle inferior longitudinal fasikül yoluyla temporal loba yayılım ve sekonder jeneralizasyon sıktır. skotom. olfaktor halüsinasyonlar. renkler v. Gözlerin karĢı tarafa dönmesi. • -Dismneziler ("déja vu".Temporal lob epilepsisini akla getiren baĢlıca nöbet semptomları Ģunlardır: (Tablo 5) • -Otonom ve/veya psiĢik semptomlar ve bazı özel duysal fenomenler. vestibüler veya gustatuvar halüsinasyonlar. • -Elementer paresteziler en sık görülen somatosensoryel nöbet semptomlarıdır. Epileptik orijinli olduklarında genellikle kısa sürelidirler ve hasta bunların gerçek olmadığının bilincindedir. Negatif fenomenler örneğin hissizlik görülebilir. • -Beden imajı bozukluğu veya asomatognozi Ģeklindeki fenomenlerin genelde nondominan hemisferden kaynaklandığı düĢünülmektedir. fokal sensorimotor fenomenler Lateral temporal 3. otonom değiĢiklikler (operküler/insüler baĢlangıçla da görülebilir. • -Parasantral tutulumda bazı seksüel nöbetler görülebilir. Bunlar temporal kökenli nöbetlerin tersine genellikle hoĢ olmayan. Oksipital bölgeden kaynaklananlarla kıyaslanınca daha karmaĢık yapıda oldukları saptanmıĢtır. • -Ağrı iktal bir semptom olarak görülebilir. elektriklenme keçeleĢme ve iğnelenme gibi duyumsamalar sınırlı veya Jacksonien tarzda olabilir. En sık olan yükselen epigastrik duyumsamadır. iĢitsel. hemianopsi) veya pozitif (ıĢıklar. göz kırpma ve gözlerde hareket hissi oksipital lob nöbet semptomları olarak görülebilmektedir.b. Ancak nadir de olsa bilateral ve ipsilateral nöbetler görülebilmektedir. reseptif afazi. Genellikle görsel. epigastrik duyumsama. Tablo 5. çeĢitli kognitif ve afektif semptomlar gibi çok değiĢken formlar görülebilmekle birlikte her hasta için stabil olan bir nöbet paterni genellikle vardır. • -Vertigo hissi de genelde inferior parietal lobdan kaynaklanır. • -Hemen her duysal modalitede basit veya kompleks illüzyon ve halüsinasyon görülebilir. negatif (iktal körlük. • -Vücudun belli bir bölümünü hareket ettirememe hissi Ģeklindeki nöbetlerin suprasilviyen bölgedeki ikinci duysal alan kökenli oldukları düĢünülmektedir. Epilepsi nöbetlerinin lokalizasyonu ve lateralizasyonu tartıĢıldığında deĢarjların hızla yayılabildiği ve semptomların primer odağı değil yayılım bölgesini gösterebileceği göz önünde tutulmalıdır. • -Nadiren termal algı Ģeklinde nöbetler olabilir. Oksipital lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri . duygulanımlar. • -Sıklıkla motor durma ile baĢlayıp tipik oroalimanter otomatizmalarla devam eden ve sıklıkla diğer otomatizmaların eklendiği kompleks parsiyel nöbetler görülür. -Epileptik nistagmusun pariyeto-oksipital korteksten kaynaklandığı gösterilmiĢtir. -Elementer vizüel halüsinasyonlar ve kompleks vizüel halüsinasyonlar çok çeĢitli formlarda nöbet semptomu olarak karĢımıza çıkabilirler. dizartri ve afazi gibi konuĢma bozuklukları görülebilir. 4. -Vizüel illüzyonları da basit ve kompleks formlara ayırmak mümkündür. • -Kompleks auralar ve viseral duyumsama Ģeklinde uyarıcı semptomlar görülmesi önemlidir. "déja/jamais vu". örneğin koku ve iĢitsel illüzyonlarla giden basit parsiyel nöbetler sık görülür. -Ġktal körlük sık olarak görülür ve migrenle iliĢkisi tartıĢılmaktadır. Temporal lob epilepsisinin diğer bir önemli boyutu da bildirilmiĢ olan interiktal kiĢilik değiĢiklikleridir. Pariyetal lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri Pariyetal lob orijinli nöbetler esas olarak kontralateral hemiferdeki odaktan kaynaklanan somatosensoryel nöbetlerden oluĢur. korkutucu veya ağrılı Ģekildedir ve genellikle kadınlarda görülürler. "jamais vu" vb. Pozitif fenomenler olarak karıncalanma.

Nöbetler gündüzleri de görülebilir ve baĢlıca görsel semptomlar bulunur. jeneralize veya fokal motor status epileptikus (%20) Ģeklindedir. Etyolojide bu kronik ensefalitten baĢka kortikal displazi. 2. fokal motor status epileptikus olan “epilepsia parsiyalis kontinua” tablosu görülür. bazen iki yanlı ama birbirinden bağımsız ve yer değiĢtirebilen yüksek amplitüdlü santrotemporal lokalizasyon veren diken/ diken-yavaĢ dalga aktivitesi Ģeklindedir ve bu aktivite genellikle uykuda artma gösterir (ġekil 2). otonom bulgular burada sık değildir. etyoloji. 8-10 yaĢlarında baĢlar. EEG‟de gözler kapatılınca oksipital bölgede. Otonom status epileptikus geliĢebilmekte ve ayırıcı tanıda sorun yaĢanabilmektedir. prognoz. Atipik olarak görece yavaĢ seyirli olan. larinks ve dil kaslarının tutulması nedeniyle konuĢma durur veya dizartrikleĢir. semptomatik epilepsiler arasında çocukluk çağının kronik progresif epilepsia parsiyalis kontinuası adıyla yer alan çok nadir ancak kötü seyirli bir tablodur. Bazı nöbetler oldukça uzun sürebilir. Ġlk nöbetler jeneralize tonik klonik nöbetler (%30). baĢlıca bulantı kusma yakınmalarını tonik göz deviasyonu ile giden nöbetler izler. EEG‟de etkilenen hemisferde en çok temporal ve santral olmak üzere polimorfik delta frekansında yavaĢ dalgalar görülür. Rasmussen ensefalitinde yavaĢ progresif bir nörolojik kötüleĢme izlenir. Klinik nöbetin kontralateralinde elektrografik nöbetler izlenebilir. ancak hemen her yaĢta görülebilen bir parsiyel epilepsi Ģeklidir. boğaz ve dudaklarda uyuĢma ve/veya taraflarda tek yanlı motor bulgularla seyreder. Genellikle uyku sırasında gelen nöbetler bazen jeneralize tonik klonik nöbete (JTKN) dönüĢebilir. a. Ġdyopatik parsiyel epilepsilerin prototipi olan ve “sensorimotor sistem” epilepsisi olarak kabul edilen bu tipik tablonun tanınması çok önemlidir. belirli epilepsi sendromlarından bazıları hakkında kısaca bilgi verilecektir. Patolojik olarak viral ensefalit bulgularının olması tanıyı koydurur. mental retardasyon ve dominant hemisfer tutulmuĢsa disfazi olur. Ġdyopatik Parsiyel Epilepsi Sendromları Çocukluk çağının en sık görülen parsiyel epilepsisidir ve çoğunlukla remisyonla sonlanır. Nöbetler uzun süreli (40% olguda en az 30 dakika) olabilmektedir. 2001 ILAE sınıflama önerisinde iki farklı tip çocukluk çağı idyopatik oksipital lob epilepsisi olduğu belirtilmiĢtir. Hastada neredeyse devamlı bir Ģekilde süren basit parsiyel nöbetler görülür. sadece bir hemisferi tutan kronik bir ensefalitin bulgusu olarak görülür. Santrotemporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi (Rolandik epilepsi) Oksipital paroksizmli selim çocukluk çağı epilepsisi Özel bir semptomatik parsiyel sendrom: "Epilepsia partialis continua" ve Rasmussen sendromu ILAE sınıflamasında. migrenle karıĢtırılmasına yol açan çeĢitli görsel semptomlarla baĢlar. genellikle tek yanlı serebral atrofi tipiktir . Epilepsia parsiyalis kontinua genellikle hayatın ilk on yılında baĢlayan. Ancak Rasmussen ensefaliti tanımlandıktan sonra birçok atipik olgu bildirimi olmuĢtur. En sık olarak yukarıda da belirtildiği gibi. prognoz erken baĢlangıçlılar kadar iyi değildir. postiktal baĢağrısı sık görülür. Sıklıkla 3-6 yaĢlar arasında baĢlar. eriĢkin yaĢta baĢlayan veya epilepsia parsiyalis kontinuanın miyoklonik formları ile ortaya çıkan klinik bulgular olabilir. Farinks. illüzyon veya halüsinasyon gibi. Hemiparezi. 1. baĢağrısı. Tipik nöbetler körlük. Otonomik ve görsel sistemlerin ağırlıklı tutulumu ayırımda tipiktir. Hastaların %50‟sinde ilk yıl nörolojik kötüleĢme ile birlikte nöbetler baĢlar.Gastaut tipi: (Geç baĢlangıçlı olanlar: görsel sistem). tedaviye yanıt bakımından çok farklı davranabilen çeĢitli epilepsi türleri arasında iyi tanımlanmıĢ. Sıralama Tablo 2‟de yer alan sınıflama esas alınarak yapılmıĢtır. Kranyal görüntülemede kontralateral atrofi bazen beklenen kadar belirgin olmayabilir. tümörler. Tipik nöbet özellikleri yüzün bir yarısında özellikle dil. büyüme geliĢmesi normal olan çocuklarda çoğunlukla gece uyku sırasında. Tipik interiktal EEG bulgusu tek yanlı. Hemiklonik kasılmalar. Gastaut tarafından 1982‟de tanımlanmıĢtır. tükürük artıĢı eĢlik edebilir. Tedavi gereken durumlarda valproik asidi yeğleyenler olduğu gibi karbamazepini üstün bulanlar da vardır. Radyolojik olarak da yavaĢ progresif seyirli. Tipik olgularda ilaçlara dirençli tek yanlı fokal motor nöbetler ve/ veya temporal lob nöbetleri ortaya çıkar.Panayiotopoulos tipi: (Erken baĢlangıçlı olanlar: otonom sistem). vasküler lezyonlar sorumlu olabilir. Genelde bu nöbetin baĢlaması Rasmussen ensefaliti adını taĢıyan. tipik yüksek amplitüdlü sık sivri dalga dizileri izlenir (ġekil 3). Bu nöbet sırasında hastanın bilinci korunmuĢtur. bazen de bilateral tutulum görülebilir. Nöbetleri genelde seyrek olduğu için ve ergenlikte remisyonla sonlandığı için bazı olgularda tedavi verilmeyebilir.EPĠLEPSĠ SENDROMLARI Bu bölümde seyir. erkeklerde biraz daha sıktır. EEG‟de ıĢığa duyarlılık görülmez ve yer değiĢtirebilen multifokal dikenler görülebilir. Ġdyopatik parsiyel epilepsilerin ikincisi olan bu tablonun eskiden sanıldığından daha sık görüldüğü anlaĢılmaktadır. Genellikle 4-10 yaĢlarında nörolojik açıdan normal bir çocukta baĢlar. Ailede epilepsi ve migren öyküsü çok sıktır. bulantı ve konfüzyon tabloya eĢlik edebilir. Beyin omurilik sıvısının (BOS) incelemesinde olguların yaklaĢık %50‟sinde protein artıĢı ve .

Glutamat reseptörü subunit 3‟e karĢı oluĢan antikor (anti-Glu3R) saptanabilmekle birlikte bu hastalık için spesifik değildir ve tanı için artık kullanılmamaktadır. HIV. BaĢlangıç yaĢı 3-9 arasıdır. Hayatın 2. ve otonom komponentlerin ve otomatizmlerin olduğu nöbetlere kompleks absans nöbetleri denir. Uzun dönem immünoterapi Ģu an için cerrahinin yerini almıĢtır.5-4) Hz diken-dalga kompleksleri. IV 100 mg piridoksine çok hızla yanıt alınır ve EEG'de normale döner. diğer nöbet tipleri eĢlik ettiğinde ise valproattır. kızlarda biraz daha sıktır. metabolik bozukluklar (MELAS) veya inflamatuar durumlar (vaskülit. Ġn utero veya birkaç ay içinde baĢlangıç bildirilmiĢtir. Oligoklonal band hastaların %0-67 sinde görülür. inme. Ġdyopatik Jeneralize Epilepsi Sendromları Çok nadir görülmekle birlikte tamamen selim olması ve genetik açıdan mutasyonlarının belirlenmiĢ olması nedeniyle önem taĢımaktadır. Rus ilkbahar-yaz meningoensefaliti vb) düĢünülmelidir. örneğin apneik nöbetler görülür. ġekil 2). Piridoksin yani B6 vitamini inhibitör nörotransmitter GABA'nın sentezinde rol alan glutamik asit dekarboksilaz enziminin kofaktörüdür ve otozomal resesif eksikliğinin bu tabloya rol açtığı düĢünülmektedir. tonik. Otozomal dominant (OD) ve yüksek penetranslı olan bu hastalığın geninin 20. plazmaferez veya oral takrolimus verilir. Beraberinde kortikosteroid. atonik. 8-16 yaĢ arası normal çocuk ve ergenlerde görülen bu tabloda nöbetler yıllar içinde hafifler ama ÇAE‟deki gibi remisyon beklenmez.gün nöbetleri) Piridoksin bağımlılığı Hayatın ilk 2 yılı içinde jeneralize miyoklonus atakları ile karakterizedir. Bazı olgularda erken tedaviye rağmen mental gerilik kalabilir. Çocukluk çağı absans epilepsine (ÇAE) oldukça benzer. Olgu sayısı az olduğu için kontrollü çalıĢmalar yapılamamaktadır. veya 3. ancak genelde ilaçlara dirençli nöbetlerdir. ġüphelenildiği durumlarda tedavi denemesi yapılmalıdır. EEG ÇAE‟ye benzer ama multipl diken olabilir (ġekil 5). genelikle düzenli ve simetrik 3 (2. Beyin biyopsisi sadece Ģüpheli olgularda klinik ve radyolojik destek yok ise tanıyı doğrulamak için yapılır. kromozomda olduğu saptanmıĢtır. Tipik absans nöbetlerinin EEG bulgusu bilateral. Selim ailesel yenidoğan konvülzüyonları Selim yenidoğan konvülzüyonları (5. Tipik absans nöbetleri ile giden bu tablo çocukluk çağı nöbetlerinin yaklaĢık %4'ünü oluĢturur. Aile öyküsü genellikle vardır ve nöbetler kolayca kontrol altına alınır. Tedaviye iyi cevap (%80 olguda tam kontrol) alınan bu tabloda uygun ilaçlar sadece absans nöbeti olanlarda etosüksimid veya valproik asid. Ender görülen dirençli absans nöbetlerinde lamotrijin. kromozomda da bir defekt gösterilmiĢtir. Süt çocukluğunun selim miyoklonik epilepsisi Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi) Jüvenil absans epilepsi Jüvenil miyoklonik epilepsi . intravenöz immünoglobulin. temel aktivite normaldir (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi. Ancak. Nöropsikolojik testlerin tanı için değeri yoktur. Sadece bilinç kaybı ile seyreden nöbetlere basit absans. 1-6 ay içinde kaybolur. bazen multipl diken-yavaĢ dalgalar Ģeklindedir. Bu sırada hastanın cevapsız ve hareketsiz olduğu. Ardından baĢka bir grup tarafından 8. etosüksimid veya diğer geniĢ spektrumlu anti-epileptikler birlikte kullanılabilir. Tedavide antiepileptik ilaçlar baĢlanır. ancak takipte progresyonu göstermek için önemli yer tutar. önceden tavsiye edilmiĢ olan hemisferektomi /hemisferetomi bu olgularda artık pek tercih edilmemektedir. sık klonik ve sinsi. Sorumlu genlerin her iki kromozomda yer alan farklı (KCNQ2. EEG. Nadirdir. Tedavide valproat tercih edilir. Ayırıcı tanıda unilateral epileptik nöbetlere yol açan tablolardan kortikal malformasyonlar. Bebeklerin geliĢimi tamamen normaldir ve ardından epilepsi geliĢimi görülmez. Nörolojik açıdan normal geliĢen bu hastaların 1/7'sinde sonradan epilepsi geliĢebilir. gününde genellikle jeneralize tipte günde 20'ye dek varan sıklıkta nöbetler görülür.lenfosit ağırlıklı hücre artıĢı vardır. hemikonvülziyonhemipleji-epilepsi sendromu. Absans nöbetleri ÇAE'den uzun ve görece daha hafiftir. JTKN ve seyrek miyokloni olabilir ama geri plandadır. boĢ bir Ģekilde baktığı gözlenir. Çok nadir görülmekle birlikte spesifik tedavisi olduğundan önem taĢıyan bu tabloda nöbetler hayatın ilk 24 saatinde baĢlar. Sturge-Weber sendromu. Genellikle normal zeka düzeyinde olan bu hastalar sık nöbetleri nedeniyle okul baĢarısında düĢme gösterebilirler. Nöbetler her çeĢit mental aktivitenin aniden durması ve saniyeler sonra kaldığı yerden devam etmesi Ģeklinde olur. Genellikle jeneralize tipte olan nöbetler tüm antiepileptik tedavilere dirençlidir. Genellikle baĢka nöbet tipleri eĢlik etmez ama ergenlik döneminde JTKN görülebilir. b. gliomatozis serebri gibi tümörler. bilinç kaybı ile birlikte hafif klonik. KCNQ3) potasyum kanal genleri olduğu 1998'de kanıtlanmıĢtır.

örneğin parsiyel bir epilepsi sanılabilir. EEG de tipik bulgu 3-6 Hz jeneralize çok diken-dalga deĢarjları görülmesidir. Bu tablo 2001 sınıflamasına da nöbet tipi olarak girmiĢtir. Doğru tanı konduktan sonra yapılması gereken ilk önce hastanın nöbeti arttıran faktörler açısından uyarılmasıdır. ILAE (Tablo 2) tarafından tipik absans nöbetleriyle giden 4 sendrom tanımlanmıĢtır: o Çocukluk çağı absans epilepsisi o Jüvenil absans epilepsisi o Jüvenil miyoklonik epilepsi o Miyoklonik absans epilepsisi Ancak son yıllarda göz kapağı miyoklonili absans epilepsi sendromu baĢta olmak üzere bir çok farklı absans epilepsi sendromunun olduğu Panayiotopoulos ve arkadaĢları tarafından bildirilmiĢtir. Bazı olgularda EEG‟de asimetrik ve fokal anomalilere rastlanabilir ve deneyimsiz bir göz tarafından yanlıĢ sonuçlara varılabilir. Bazı hastalarda nöbet sırasında hafif fokal bulgular saptanabilir. Bu faktörler arasında uykusuzluk. yaygın. fantom absans ve geç baĢlangıçlı jeneralize konvülzüyonlar gibi tablolar sayılabilir. sık JTKN geçirdikleri ve prognozlarının görece daha kötü olduğu bilinmektedir.Genellikle 8-26 yaĢ arasında. erken baĢlangıç. yorgunluk. Ģekil 7. Ġlk tanı sorunu daha öncede belirtildiği gibi hastanın miyoklonileri önemsemeyip genellikle ilk büyük nöbeti geçirince doktora baĢvurması ve miyokloniler doktor tarafından sorulmazsa bahsetmemesi nedeniyledir. fotosensitivite de önemlidir (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi. Ancak 1/3 olguda ilk EEG normal bulunur. Karbamazepin ve fenitoin tedavileri bu sendromda olumsuz etki yaratarak absans ve miyoklonileri arttırmaktadır. EEG. Miyokloniler bazı hastalarda tek nöbet tipi olarak kalabildiği gibi çoğu hastada bir yıl içinde yine benzer tetikleyici etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan JTKN tabloya eklenir. Kadın hastalar menstruasyon sırasında nöbet artıĢından yakınabilirler. Bu nedenle bu nöbetlerin anlaĢılabilmesi için ayrıntılı bir Ģekilde sorgulanması gerekmektedir. oyun oynama vb. Ģuuru yerindeyken. Genetik olarak yeri ilk çalıĢmalarda 6. buna karĢın sık olarak tanı konmasında gecikme ve güçlükler ortaya çıkar. tekrarlayıcı. Miyoklonik nöbetleri sinirlilik. Ancak ömür boyu sürdüğü bilinen bu hastalıkta ilaç kesme ve tetikleyici faktörlere bağlı olarak nüksler görülmektedir. ancak baĢka lokuslar da eklenmiĢtir. Kesin tanı için EEG‟ nin tekrarlanması yararlıdır. 8). Bu sendromda görülebilen 3. Uzun takip çalıĢmaları 40 yaĢından sonra miyoklonik nöbetlerin çoğu olguda ortadan kalktığını veya hafiflediğini göstermiĢtir. ayrıca fotosensitif oldukları. takip eden yılda Ser1 reseptör geninde mutasyonlar saptanmıĢtır.) yer alır. Bu arada hasta çeĢitli yanlıĢ tanılar alabilir. AkĢamüstü dinlenme saatlerinde de nöbet görülebilir. prognozları ve tedaviye cevapları olan çeĢitli epileptik sendromlarda görülür. Bu sendromda doğru ilaç tedavisi valproik asid ile olur. Her hasta bu faktörlerin bir veya birkaçından etkilenebilir.. normal nörolojik muayene. Tipik absans nöbetleri birbirinden farklı klinik tabloları. televizyon veya bilgisayar oyunları ve nadir bazı olgularda bazı mental fonksiyonlar (okuma. Bir ailede GABRA1 gen mutasyonları yanı sıra 2004 yılında EFHC1 geni. nöbet tipi olguların yaklaĢık 1/3'ünde görülen ve genellikle daha erken yaĢlarda ortaya çıkan absans nöbetleridir. Ailede epilepsi öyküsü genellikle bulunur. yorgunluk yüzünden elde titreme gibi açıklamalarla çoğu hasta önemsemez ve bir doktora baĢvurmaz. Uyanırken gelen grand mal nöbetli epilepsi . en sık olarak 12-15 yaĢlarında bir hastada tipik olarak sabah uyandıktan sonra. JTKN olmaması (sadece absans nöbeti ile %64 remisyon. Aniden uyandırılma ve uykusuzluk ile tetiklenen bu nöbetler bazen hastanın elindekileri düĢürmesine yol açar. Psikiyatrik ek sorunları olan ve 3 nöbet tipi olan olgular %15 oranında görülebilen dirençli seyir açısından risk taĢırlar. IĢık uyarana duyarlılık bu sendromda özellikle kadın olgularda sık olarak görülmektedir. kromozomun kısa kolunda bulunmuĢ. genellikle kollarda belirgin olan miyoklonilerle baĢlar. Bu idyopatik jeneralize epilepsi sendromu tüm epilepsilerin %4-10 kadarını oluĢturmaktadır. Yapılan çalıĢmalar uzun takipli hasta gruplarında normal IQ.. YaklaĢık %80 olgu bu ilaç ile tam olarak kontrol altına alınır. iyi seyirlidir. göz küreleri yukarı deviye olur. (ġekil 6). Genellikle 10-20 yaĢ arasında baĢlayan ve diğer idyopatik jeneralize epilepsilerle ortak özellikler taĢıyan bu sendromda nöbetlerin %90'ı uyanma dönemleri ve uykusuz kalma ile iliĢkilidir. Diğer bazı yeni tanımlanmıĢ absans epilepsi sendromları arasında perioral miyoklonili absans epilepsi. ani uyanma. parlak ıĢık uyarı. alkol alımı. Hasta ve ailelerini absans nöbetinin remisyona gireceği ya da devam edeceği açısından aydınlatabilmek çok önem taĢımaktadır. ġekilde tipik EEG bulgusu gösterilmiĢ olan bu sendromda hastaların göz kapamayı izleyen kısa süreli absans nöbetleri sırasında göz kırpma ritmik olarak tekrarlar. fakat yan etkiler nedeniyle sorun yaĢanabilir.

Seyir ve prognoz çok değiĢkendir. miyoklonik-astatik ve tonik klonik olabilir. astatik. Ġnfantil spazmlar antiepileptik ilaçlara genellikle direnç gösterirler. düzensiz. Steroidler. Otozomal dominant kalıtım Ģekli gösteren. Nöbetler miyoklonik. Tipik absans nöbetleriyle atipik absans nöbetleri klinik planda. EEG'de düzensiz hızlı diken-dalga veya çok diken dalga görülür. Bu grubun %5 kadarında ailede infantil spazm öyküsü bulunmaktadır. Ġnsidensi yaklaĢık olarak 5000'de 1 olarak bildirilen bu tablonun baĢlangıç yaĢı 3-12 aydır. Ayrıca atipik absanslar genellikle mental retarde ve diğer nöbet tipleri olan hastalarda görülür. Ġdyopatik jeneralize epilepsi özelliklerini taĢıyan ve genetik çalıĢmalar sayesinde yeni tanımlanmıĢ heterojen özellikte bir sendromdur. aile öyküsü olmaması gibi faktörlerin prognostik açıdan olumlu olduğunu göstermiĢtir. Febril nöbetler beklenenden daha erken veya geç yaĢta baĢlayabilir. zemin genellikle anormaldir. miyoklonik. 6 yaĢından sonra da ateĢli veya ateĢsiz olarak devam edebilir ve farklı epilepsi nöbetleri aynı ailede farklı bireylerde izlenebilir. EEG‟de yavaĢ (12. yaygın ve fokal yavaĢ aktivite ile giden kaotik tablo Ġnfantil spazmlar fleksör. SCN2A1 geninde mutasyonlar bildirilmiĢtir. Ancak son yıllarda özellikle vigabatrin tedavisi ile olumlu sonuçlar bildirilmektedir.JTKN varlığında ise %34 remisyon görülür). erkeklerde biraz daha fazladır. bilateral olmakla birlikte asimetrik ve düzensizdir. morbiditeye yol açar ve bu tip bazı olgularda anterior kallozotomi giriĢimi ile olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir.. ıĢığa duyarlılık olmaması. merkezi sinir sistemi infeksiyonları ve çeĢitli metabolik-toksik nedenlerdir. atonik nöbetler ve bazen ağır olgularda miyoklonik-astatik nöbetler görülebilir. Voltaj kapılı sodyum kanalı SCN1A ve SCN1B subünite genlerinde. Bu tabloda atipik absans. yavaĢ diken-dalga kompleksleri. Nadir görülen bu sendromda normal bir çocukta aniden düĢme nöbetleri baĢlar.5Hz) diken-dalga görünümü tipiktir (ġekil 8). tonik nöbetler. Olguların yaklaĢık 3/4ünde etyolojik bir neden gösterilebilir. Tedaviye cevap çoğunlukla kötüdür ve bazı diğer epilepsi tiplerine özellikle Lennox-Gastaut sendromuna ilerleme görülebilir. Kriptojenik veya Semptomatik Jeneralize Epilepsi Sendromları Bu tablonun tipik 3 ana belirtisi Ģunlardır: Ġnfantil spazmlar Mental gerilik EEG'de hipsaritmi denen multifokal odaklar. absans statusu olmaması. faklı ailelerde farklı mutasyonlar saptanmaktadır. Nadir rastlanan bu tabloda baĢlangıç genellikle 5-8 yaĢ arasındadır. GABA reseptör γ-2 subunit geninde (GABRG2) ayrıca α-2 subunit geninde. Nöbetler genellikle ilaç tedavisine dirençlidir. Genetik çalıĢmaların sendrom sınıflamasını etkilediğini göstermesi açısından bu sendrom önemli bir örnek oluĢturmaktadır. c. 3-7 aylar arasında ve erkek çocuklarda nispeten sık rastlanır. Ancak Ģu an için tam olarak klinik özellikleri ve sınırları anlaĢılamamıĢ geniĢ spektrumlu bir genetik sendrom özelliği göstermektedir. atipik absans nöbetlerinin baĢlangıç ve sonlanmasının çok kesin olmaması. Tipik absanslara ciddi bilateral klonik atmalar eĢlik eder. miyoklonik nöbetler. hızlı aktivite vb görülür. Bu semptomatik olarak adlandırılan West olgularında sık olarak saptanan faktörler hipoksik-iskemik ensefalopati (perinatal asfiksi). bazen hafif bir baĢ hareketi Ģeklinde olup baĢlangıçta ailenin ve doktorun dikkatinden kaçabilir. 6 yaĢından sonra da devam eden sık febril nöbetler ve farklı nöbet tipleri ile birliktelik gösteren ilk geniĢ aile 1997‟de Scheffer ve Berkovic tarafından tanımlanmıĢtır. West sendromunun etyolojisinde söz edilen nedenlerin çoğu aynı zamanda Lennox-Gastaut sendromuna yol açabilir. atonik ve tonik-klonik nöbet tiplerinin birden fazlası bir arada görülür. EEG özellikleri ÇAE'den farklı değildir. Kriptojenik olarak adlandırılan grupta ise yapılan tüm araĢtırmalara rağmen etyolojik bir faktör bulunmaz. Olguların büyük kısmında belirgin motor-mental gerilik söz konusudur. tedavi mekanizması bilinmemekle birlikte (ACTH veya prednison) daha iyi sonuçlar verir. Prognoz semptomatik grupta ve tedavi gecikmesinde özellikle daha belirgin olmak üzere genellikle kötüdür. tonus değiĢikliklerinin çok daha belirgin olması ile ayrılır. Bazı olgular remisyona girerken bazıları Lennox-Gastaut sendromu ile kesiĢme gösterir. DüĢme nöbetleri özellikle kötü prognoza iĢaret eder. Bazı olgular West sendromundan geçerek bu tabloya girerler. serebral malformasyonlar (özellikle tuberoz skleroz).    GEFS+: Jeneralize epilepsi ve febril nöbet artı sendromu West sendromu West sendromunun bir uzantısı gibi düĢünmek mümkündür. Semptomatik Jeneralize Epilepsi Sendromları Spesifik Sendromlar Lennox-Gastaut sendromu Miyoklonik-astatik nöbetli epilepsi Miyoklonik absans epilepsisi Progresif miyoklonik epilepsiler (PME) . Absans. Bu konuda çalıĢmalar halen devam etmekte. klonik veya miyoklonik tiplerde olabilir. d. Status epileptikus ve ailede benzer öykü sıktır. ekstansör. Atipik absans nöbetlerinde iktal EEG çok daha heterojendir.

Gangliozidozis. oftalmolojik ve sistemik bulgular görülebilir. Bu grupta konvülzüyon 15 dakikadan kısa sürer. buna JTKN ve diğer nöbetler eklenir. Komplike FN olarak sınıflanan grubun ise nöbeti uzundur (ya da status epileptikus Ģeklindedir). dentatorubropallidoluysian atrofi (DRPLA:CAG trinükleotid tekrarıJaponya‟da sıktır) olarak sayılabilir. Fokal veya Jeneralize Olduğu Belirlenemeyen Bazı Epilepsi Sendromları Genellikle ilk aylarda veya ilk yıl içinde normal bir bebekte jeneralize veya fokal miyoklonik nöbetler geliĢir. Klinik olarak baĢlangıçta jüvenil miyoklonik epilepsi gibi selim epilepsi sendromlarıyla karıĢabilir ama EEG genelde bu tablolara göre belirgin yavaĢtır. Bu iliĢkide neden-sonuç bağlantısı Ģu anda tam olarak aydınlatılamamıĢtır. FN'de profilaktik tedavi verilmesi tartıĢmalıdır. Tedavisinde klinik deneyimlerimize göre en etkili ilaç steroidin yanı sıra klonazepamdır. Hallervorden-Spatz. Özel (Özgün) Sendromlar Duruma Bağlı Nöbetler Merkezi sinir sistemi infeksiyonu veya kronik bir beyin hastalığı olmaksızın. Psikomotor geliĢim ikinci yıl içinde geriler. Çölyak hastalığı. Yıllar içinde çeĢitli refleks epilepsi sendromları tanımlanmıĢtır. Bu bu oran normal popülasyonun riskinden çok da yüksek değildir. Duysal algıların refleks nöbetleri tetiklediği 19. Demans dıĢında baĢlıca serebellar olmak üzere çeĢitli nörolojik. ateĢli havale) Refleks Nöbetler ve Epilepsi Refleks epilepsi herhangi bir duysal dıĢ uyarana bağlı olarak geliĢen ve tekrarlayan epileptik nöbetler durumudur. bir nöbet daha görülür. Tedaviye dirençli. 6 ay-5 yaĢ (3ay-6 yaĢ) arası normal çocuklarda ateĢli dönemlerde ortaya çıkan nöbetlerdir ve görülme sıklığı toplumlara göre değiĢmekle birlikte % 3-5 arasıdır. Tekrarlayan ve uzun FN'leri olan olgularda nöbeti durdurmak için rektal diazepam uygulaması kolay ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. kasılmalar jeneralizedir ve nörolojik bulgu yoktur. koinsidental olabilecek bazı bulgular dıĢında tümüyle normal olmalıdır. . genellikle genetik geçiĢli nörodejeneratif süreçler sorumludur (Tablo 6 ve 7). En sık görülen PME nedenleri: Süt çocuğunun ağır miyoklonik epilepsisi Landau-Kleffner sendromu Febril nöbet (febril konvülzüyon.BaĢlangıç yaĢı erken çocukluktan eriĢkinliğe dek olabilen bu tablodan altta yatan çeĢitli. • -Unverricht-Lundborg hastalığı • -Lafora cisimli hastalık • -Mitokondrial ensefalopati ve çatlak kırmızı lifler "rugged red fibers" (MERRF) • -Sialidoz (“cherry red spot”-miyoklonus sendromu) • -Seroid Lipofuksinozlar olarak sayılabilir. Gaucher tip III-a. EEG‟de jeneralize diken-dalga. Çok nadir olan bu tablo konuĢmayı normal olarak öğrenmiĢ olan 3-10 yaĢ arası bir çocukta konuĢmanın kaybolması (edinsel epileptik afazi) ve bunu genellikle izleyen parsiyel motor ve JTK tipte epileptik nöbetlerle ortaya çıkar.yüzyıldan önce de bilinmektedir. Ailesel olgular sıktır. Olguların %30‟unda FN tekrarlar ve bunlarında yine 1/3'ünde 3. fokal kasılma görülür ve Todd parezisi gibi bazı nörolojik bulgular eĢlik edebilir. f. -Diğer nadir nedenler. Hepsinin ortak klinik özellikleri genellikle postür. Febril bir status epileptikus olarak baĢlayabilir. aksiyon veya dıĢ uyarılar (ıĢık. Çok sayıda etyolojik nedenlerin tümü seyrek görülür ve PME tüm epilepsilerin yaklaĢık %1‟ini oluĢturur. FN‟lerin yaklaĢık ¾ 'ü basit FN olarak gruplanabilir. Ancak komplike FN öyküsü ile dirençli bir mezyal temporal lob epilepsisi geliĢtirme açısından anlamlı bir bağlantı olduğu gösterilmiĢtir. „‟Ramsey-Hunt‟‟ Sendromu. giderek Ģiddeti artan ve mental açıdan da yıkıma yol açan tablolardır. Profilaksinin nöbet tekrarını ve epilepsi geliĢimini engellediğini gösteren somut bir kanıt gösterilememiĢtir. Ancak hastalarda bazı davranıĢ problemleri ve iletiĢim güçlüğü kalıcı olabilmektedir. EEG bulguları tanı koydurur (ġekil 10). e. ıĢık duyarlılığı ve bazen fokal bulgular saptanır (ġekil 9). EEG‟de tipik olarak temel aktivitede yavaĢlama ve jeneralize epileptiform deĢarjlar. ses ve dokunma) ile tetiklenen ağır miyoklonustur. en sık görüleni %75-80 oranıyla ıĢığa duyarlı gruptur. Refleks nöbetler ise özgün bir uyarana karĢı daima veya hemen daima ortaya çıkan nöbetlerdir. Bazı olgularda CSWSS (continiuous spike and waves during slow wave sleep) tablosu görülebilir. Patofizyolojisi aydınlatılamamıĢ olan bu tabloda ilerleyen yaĢla birlikte genellikle remisyon görülür. FN geçiren olgularda epilepsi geliĢme riski %2-5 olarak bildirilmiĢtir. Aileler ateĢ kontrolü açısından eğitilmelidir. Tablo ilaçlara dirençlidir. Febril nöbet (FN) geçiren bir olguda nörolojik durum ve geliĢim. Bu tablonun Ohtahara sendromu (EEG'de burst-süpresyonlarla giden erken infantil epileptik ensefalopati) ve erken miyoklonik ensefalopati ile kesiĢen yönleri olduğu düĢünülmektedir. fokal bulgular ve fotosensitivite görülür.

duĢ alma. Sıcak su epilepsisi. video oyunları da uyaran olarak rol oynamaktadır. Hastalar çizgili duvar kağıtları. soğuk su ile veya küvette yıkanma. Startle epilepsi epileptik kökenli olmayan startle (irkilme) reaksiyonlarından ayırt edilmelidir. üniformalar. Refleks epilepsiler. ızgaralar. basit uyarana bağlı veya karmaĢık uyaranlara bağlı olabilir. yağmur damlasının . Alkolün bırakılması veya ateĢ gibi özel durumlarda ortaya çıkmıĢ olan nöbetler refleks nöbet değildir. lamba ıĢığı. özgün bir dıĢ uyaran olan “sıcak su ile yıkanma” sırasında ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlerle karakterize refleks epilepsi türüdür. Kadınlarda 10-25 yaĢlarında görsel uyaran ile ortaya çıkan nöbet ve EEG‟de fotoparoksismal yanıt sık görülür. Avustralya. Aralıklı ıĢık uyaranına karĢı oluĢan yanıta göre ıĢığa duyarlılık 3 alt grupta incelenebilir: 1. ÇAE ve diğer ĠJE sendromlarına göre daha fazladır. GüneĢ ıĢığının direkt Ģekilde veya ağaçlı bir yolda aralıklı yansıması.Ġlk kez 1989 ILAE sendrom sınıflamasında. diğer görsel uyaranlar). Nöbetler genellikle jeneralize toniktir. Nörolojik muayene normaldir. üst üste duran tabakları uyaran olarak bildirmektedir. Bu yüksek kontrastlı güçlü ıĢık uyaran içeren çizgi filmi 16 Aralık 1997 yılında Japonya‟da seyreden yaklaĢık 685 çocuk nöbet geçirme nedeniyle acillere baĢvurmuĢtur. fakat parsiyel olabilir ve genellikle semptomatik kökenlidir. Patern duyarlılığı: Aralıklı ıĢık uyaranının ardından en sık görülen görsel tetikleyicidir. propriyoseptif. Fotosensitivite: Klinik olarak ıĢık uyaranlarla tetiklenen nöbetler refleks fotosensitif nöbetlerdir. erken veya geç latanslı. 4 yıl içinde saptanan 279 vaka ile Güney Hindistan‟dan geniĢ bir seri bildirmiĢlerdir. primer okuma epilepsisi ve “startle” epilepsisi olarak 2001 sınıflama önerisinde yer almaktadır. Yurdumuzda Avrupa ülkelerine göre sık rastlandığı görülen bu tabloda genelde temporal bölgede epilepsi odağı dikkati çekmektedir ve genetik özellik olduğunu düĢündüren ailesel olgular vardır. En sık banyo sırasında sıcak suyun baĢtan aĢağı dökülmesiyle ortaya çıkar.Refleks epilepsi sendromlarında görülen epileptik nöbetler fokal veya jeneralize. Sıcak Su Epilepsisi: Banyo sırasında sıcak suyun etkisiyle oluĢan epilepsi. yemek yeme.5-2 civarındadır. sıcak su epilepsisi veya banyo epilepsisi olarak adlandırılmaktadır. paternler. düĢünme. klinik farklılık bildirilmemiĢtir. Kadın/Erkek oranı 1. banyo sırasında aĢırı sıcak su ile baĢın üstüne dökünülerek yıkanılması ve genetik özelliklerin etkisi vurgulanmaktadır. görsel uyaranlar (yanıp sönen ıĢıklar. “Startle” Epilepsi: Startle epilepsi ani. Startle nöbetlerinin epileptojenik bir fokusun proprioseptif uyaran ile aktivasyonuna bağlı olduğu düĢünülmektedir. Bu bölgenin iklim koĢulları. döĢemeler. beklenmedik ses veya somatosensoryel uyarı ile tetiklenen nöbetlerle karakterizedir. Ailesel özellik sıktır. ĠJE sendromları içinde özellikle JME ve sabah uyanırken olan jeneralize tonik-klonik nöbetlerde. hatta elini soğuk su dolu kovaya sokma. Diğer taraftan spontan nöbetler de geliĢebilir. TV ile birlikte veya ayrı olarak bilgisayar ekranı. Uyaranın özellikleri kiĢiden kiĢiye değiĢkenlik gösterebilir. Bu nedenle toplumlar arası kültürel farklılıklar. IĢığa duyarlı refleks epilepsili olgularda çeĢitli ıĢık kaynakları rol oynayabilir. Ġzole refleks nöbet görüldüğünde bu kiĢinin epilepsi tanısı almasını gerektirmez. Sadece ıĢık uyaranla nöbet geçirenler 2. idyopatik fotosensitif oksipital lob epilepsisi. radyatörler. okuma. özel uyaranlarla ortaya çıkan epilepsi tanımı konulmuĢtur. Paterne duyarlı hastalar ile ıĢığa duyarlı hastalar arasında demografik farklılık. Ancak 40 yaĢından sonra dahi ortaya çıkabilir. Patern duyarlılığının fotosensitivite ile yakın iliĢkisi bilinmekte ve patern-fotosensitif birlikteliği %70‟e varan oranda bildirilmektedir. EEG‟de ıĢığa duyarlılığı saptanan asemptomatik kiĢiler IĢığa duyarlılık belirgin olarak yaĢa bağımlılık gösterir ve en fazla görülme yaĢları 10-15 yaĢ arasındadır. Çok defa fokal belirtilere yol açan nöbetlerdir. “startle” olarak belirtilmiĢtir. iyi seyirlidir. müzik. En sık bildirilen ıĢık kaynağı TV‟dir. Fotosensitif epilepsinin tüm dünyada tanınması Pokemon isimli çizgi film ile olmuĢtur. 2001 yılındaki sınıflamada refleks nöbetleri ortaya çıkaran uyaranlar. Epileptik hastaların yaklaĢık %5‟inde EEG‟de ıĢık duyarlılığı görülür Bu oran idyopatik jeneralize epilepsilerde %21‟ e kadar yükselir. Japonya. Fotosensitivitenin yaĢ ve cinsiyete bağlı penetrans gösteren. somatik duysal. Buna karĢılık Satichandra ve ark. diğer görsel sensitif epilepsiler. paternler. Ġngiltere gibi ülkelerden izole olgular bildirilmektedir. sıcak su. yürüyen merdiven. genetik faktörler ve sosyal alıĢkanlıkların rolü tartıĢılmaktadır. fotosensitif olgularda diğer uyaranlardır. strüktürel lezyon genellikle bulunmamaktadır. Spontan nöbetler de eĢlik edebilir. coğrafi özellikler. aylar ya da yıllar içinde remisyon beklenir. En sık erkek çocuklarda rastlanır. IĢık uyaranla ya da uyaran olmadan nöbet geçirenler 3. eğlence yerlerinde yanıp sönen renkli ve parlak ıĢıklar. otozomal dominant bir kalıtım paterni vardır. praksi. Nöbetten yoğun haz duyma ve bilinç kaybı oluĢuncaya kadar kompulsif bir Ģekilde su dökünmeyi sürdürme yani self-indüksiyon çoğu olgular için en dikkat çekici özelliklerinden biridir.

nöbet için uyarıcı olabilir. Bu nedenle çok ayrıntılı anamnez alınmasını izleyerek detaylı bir nörolojik ve sistemik muayene mutlaka yapılmalıdır. Epilepsi tanısı ve değerlendirmesinde anamnezde hastanın perinatal öyküsü. Çok nadir görülür. Genellikle baĢlangıç yaĢı ergenlik dönemidir. satranç vb oyunları oynamak ve düĢünmektir. Farklı müzik çeĢitlerinde (caz. postoperatif metabolik anoksik nedenler. Primer okuma epilepsisinde spontan nöbetler olmaksızın sadece okuma ile ortaya çıkan çenede atma kasılma Ģeklinde nöbetler görülür. Daha kısa latanslı yutma ile tetiklenen ve uzun latanslı kompleks tetik gerektiren tipleri bildirilmiĢtir.000. geliĢme basamakları. Epilepsi nöbeti beynin hemen her hastalığının sonucu olabileceği gibi sistemik birçok hastalıkta ve iyatrojenik çeĢitli nedenlerle de epileptik nöbet oluĢabileceği (intoksikasyonlar. Görüntülemelerde lezyon görülebilir. Olguların bir kısmında yazı yazma sırasında kullandığı kolda ya sıçrama ya da kasılma olur (grafojenik epilepsi).vücuda değmesi vb. ilk kez 1936 yılında tanımlanmıĢtır. Yemek yeme epilepsisi: Epilepsi sınıflamalarında henüz ayrı bir epilepsi sendromu olarak yerini alamamıĢtır. Çok ender rastlanan tablolardır. ortamdan etkilenme.) unutulmamalıdır. Müzikojenik epilepsi çok nadirdir. çeĢitli ilaçların terapötik dozda bile epilepsi eĢiğini düĢürmesine bağlı olarak vb. Oral miyoklonik atmalar yoktur ve interiktal EEG anormaldir. BaĢlangıç yaĢı 11-39 arasında. MRG) normaldir. GeliĢim öyküsü. kafa travması. Müzikojenik Epilepsi: Müzik ile tetiklenen nöbetlerdir. ailede epilepsi ve diğer sık görülen hastalıkların defalarca ve ayrıntılı bir Ģekilde sorgulanması çok önem taĢımaktadır. Bazen en ayrıntılı MRG gibi yapısal görüntüleme yöntemleri uygulanmıĢ bir hastada kan kalsiyum düzeyi bakılmadığı için gerçek etyoloji anlaĢılamayabilir. yazı yazmak. matematik. Nöbetlerin sessiz veya yüksek sesle okuma ile ortaya çıkmasının dıĢında. Okuma Epilepsisi: Okuma epilepsisi. Yemek yeme epilepsisi olan hastalarda spontan nöbetler de görülebilir. Genelde sol temporal bölgede aktif epileptiform anomali saptanır ve özgeçmiĢte bir tetikleyici olay öyküsü vardır. resim yapmak. Erkeklerde (%76) daha sık görülmektedir. karar vermek. erkeklerde sıktır. Altta yatan çok sayıda sebepten hangisinin sorumlu olduğunu bulmak kimi zaman sadece iyi alınmıĢ ayrıntılı bir anamnezle (örneğin tipik genetik geçiĢli idyopatik jeneralize ve parsiyel epilepsi sendromlarında olduğu gibi) mümkündür. DüĢünme ve belli uzaysal görevlerle ortaya çıkan nöbetler: Uyaranlar.000 olarak tahmin edilmektedir ve tanıda güçlük nedeniyle az tanı konduğu düĢünülmektedir. EPĠLEPSĠLĠ HASTANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAMNEZ VE MUAYENE Epilepsi nöbeti bir semptomdur. ancak Sri Lanka‟dan hayli yüksek değerler bildirilmiĢtir. prevalansı 1/10. ortalama yaĢ 14 dür. %40-50‟sinde herediter özellik görülmüĢtür ve JME‟li bazı olgularda görülebildiğine dikkat çekilmiĢtir. klasik müzik. Sekonder okuma epilepsisi olanlarda ise spontan nöbetler ile birlikte okuma ve ıĢık uyaran ile indüklenen nöbetler görülür. folk parçaları vb) kiĢiye göre değiĢen. Epilepsisi olanlarda prevalansı 1/1000-2000 olarak bulunmuĢtur. idyopatik (primer) ve daha az oranda semptomatik epilepsi olarak alt gruplara ayrılır. Doktora az baĢvurulması ve banyodaki self-indüksiyonla tetiklenen nöbetlerin gizlenmesi söz konusu olabilmektedir. Erkek/Kadın oranı:1. ETYOLOJĠ Epilepsiye yol açan baĢlıca nedenler: • Bilinmeyen (muhtemelen genetik) • Bilinen genetik-kromozomal anormallikler • Perinatal hasarlar • MSS infeksiyonları • Tümörler • Serebrovasküler hastalıklar • Kafa travması • Dejeneratif beyin hastalıkları • Metabolik ve hormonal hastalıklar • Ġlaçlar ve alkol yoksunluğu • Diğerleri (porfiri.8‟dir. 1/4‟inde heyecanlı veya tartıĢmalı bir konuĢma sırasında da nöbet görülebilir. sesin yüksekliği. eklampsi vb) LABORATUAR ĠNCELEMELERĠ . interiktal EEG ve görüntüleme tetkikleri (BT. nörolojik muayene. Hastalığın baĢlangıç yaĢı da etyolojik açıdan önem taĢır. MSS infeksiyonu. kağıt oyunu oynamak. afektif içeriği de olabilen farklı uyaranlar bildirilmiĢtir.

takip ve tedaviyi yönlendirmek açılarından çok yararlıdır. Emosyonel faktörler ve kiĢilik geliĢimi X ıĢınlarını kullanan bilgisayarlı tomografi yönteminin nöroloji pratiğinde yerini alması özellikle semptomatik parsiyel epilepsiler açısından bir devrim niteliğinde olmuĢtur. Bu nedenle epilepsi hastalarının unutkanlık gibi yakınmaları olduğunda ayrıntılı nöropsikolojik testlerle değerlendirilmesi. Çevresel faktörler. barbitüratlar. Günümüzde ise beyin anatomisini çok detaylı bir Ģekilde gösteren MRG epileptik hastalarda ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi olarak BT'nin yerini almıĢ durumdadır.Epileptik hastanın tanısında ve takibinde klinik değerlendirmenin önceliği ve vazgeçilmez olduğu yadsınamaz bir gerçektir. gerekirse uyku kayıtları. Nöbet aktivitesi  nöbetlerin baĢlangıç yaĢı  nöbet sıklığı  nöbet süresi  nöbet tipi  EEG anomalisinin tipi 3. Bu incelemeler aynı zamanda nöbet semiyolojisinin de çok ayrıntılı analizine olanak sağlamaktadır (ġekil 11). özellikle difenilhidantoin. Ġlk olarak 1940'larda kullanılmaya baĢlayan bu yöntem bugün için de epilepsi biliminin temel direğini oluĢturmaktadır. Aktivasyon yöntemlerinin iyi uygulanması esastır. EEG beyindeki geniĢ bir nöron grubunun elektriksel aktivitesindeki dalgalanmanın kayıtlanması ilkesine dayanmaktadır. Antiepileptik tedavi. EEG zemin aktivitesi postiktal dönem dıĢında idyopatik epilepsilerde normaldir. Her EEG anomalisinin epilepsi ile eĢdeğer olmadığı ve normal bir EEG‟nin epilepsiyi dıĢlamayacağı unutulmamalıdır. Zemin aktivitesinde belirgin asimetri veya yavaĢlama. epileptiform deĢarjlar (diken. lateralize ve jeneralize olabilir. Bununla birlikte günümüzde çeĢitli laboratuvar yöntemleri bu konuda hekime çok yararlı bilgiler sunacak duruma gelmiĢtir. yavaĢlama semptomatik epilepsiyi düĢündürür. gösterilebilen bir yapısal lezyonu bulunmayan olgularda da kognitif defektlerin varlığına dikkat çekilmiĢtir. Bu defektler yapısal lezyonlarla bir ölçüde açıklanmakla birlikte. ancak bazı çalıĢmacılar bu görüĢe karĢı çıkmıĢlar ve henüz ilaca baĢlanmamıĢ epileptik olgularda da normallerle kıyaslandığında belirli davranıĢ ve kognitif parametrelerde bozukluk olduğunu göstermiĢlerdir. Ġlk EEG‟de % 50 oranında tipik epileptiform anomali saptanırken tekrarlanan EEG‟lerde ise bu oran yükselmekte ve %80-90‟a ulaĢmaktadır. Saçlı deriden kayıtlanan potansiyellerin çoğu piramidal hücrelerdeki toplam sinaptik potansiyellerin ekstrasellüler akımlarla iliĢkisinin sonucudur. nöbetler sıksa video-EEG monitörizasyonu yapılmalıdır. Kranyal tomografi incelemesinde bulgu saptanmayan %20-30 hastada MRG pozitiftir Elektroensefalografi (EEG) Nöropsikolojik Değerlendirme Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) . Beyin fonksiyon bozukluğunun tarafı 5. yeni ilaçlardan özellikle topiramat bu kognitif fonksiyon bozukluğunun sorumlusu olarak suçlanmıĢ. Antiepileptik tedavinin yan etkileri 4. Epilepsi cerrahisindeki ilerlemelere paralel olarak invazif ve yarı-invazif yöntemlerle değiĢik derin/intrakranyal elektrod yerleĢimleri de epilepsi cerrahisi yapılan merkezlerde rutin kullanıma girmiĢtir. Etyolojiye iliĢkin faktörler 2. keskin ve diken-dalga deĢarjları) elektroklinik sendromlar hakkında bilgi verir. aile yapısı 7. Diğer yeti kayıpları ve nöropsikolojik bozukluklar 6. Epileptiform deĢarjlar fokal. Epileptik olgularda kognitif fonksiyonu etkileyen faktörleri 7 noktada toplamak mümkündür: 1. Rutin EEG ilk nöbetle gelen hastada en önemli testtir. EEG'nin epileptik olgunun değerlendirilmesine baĢlıca katkılarını 3 ana maddede özetlemek olasıdır:  Klinik olarak konulmuĢ olan tanının desteklenmesi ve doğru tanı konmasına yardım  Nöbet kaydı yapılabilirse veya dolaylı bazı bulgularla nöbet tipi ve buradan hareketle epilepsi sendromunu belirlemesi  Odağın lateralizasyon-lokalizasyonu hakkında bilgi verebilmesi Giderek geliĢtirilen ve bilgisayarlarla bağlantılı hale getirilen klasik EEG cihazlarının yanı sıra telemetrik incelemeler ve video-EEG cihazları ile epilepsi elektrofizyolojisi konusundaki bilgilerimiz giderek artmıĢtır. Epileptik hastaların normallere oranla kognitif defektler gösterebildikleri bilinmektedir.

baĢlangıç hasarı ve sürecin zamanlamasının yapılamaması nöroprotektif stratejileri de yetersiz kılmaktadır. epilepsinin progresyonunu ve farmakorezistans (ilaca direnç) geliĢimini durdurmalı. AYIRICI TANI Epilepside tanı öncelikle klinik olarak konur ve dolayısıyla geçirilen atakların çok ayrıntılı olarak hasta ve görenler tarafından tarif edilmesine dayanır. ateĢ ile tetiklenen nöbetler)  Akut semptomatik.Bazı glial tümörler. ANTĠEPĠLEPTĠK tedavi (Ģu an için kullanılan ilaçlar) Epilepsiyi tedavi etmek. Ancak MRG‟nin epilepsi protokolüne uygun yapılması sağlanmalıdır. YanlıĢ konan epilepsi tanısı hastayı ciddi biçimde çok boyutlu (ömür boyu epilepsi hastası sayılmak. lokalize atrofi ve nöronal migrasyon anomalileri gibi çeĢitli yapısal lezyonları göstermede MRG'nin BT'den üstün olduğu saptanmıĢtır. aralıksız T1A koronal kesitleri de içermeli. Ancak epileptogenez mekanizmasının halen bilinmemesi. temporal ve frontal loblar ayrıntılı incelenmelidir. EEG tanıda çok yardımcı olabilir ama bazen yeterli bilgi sahibi olmayanlar tarafından yorumlandığında ciddi yanılgılara da yol açar. postoperatif dönemlerde)  Özel durumlara bağlı nöbetler (uykusuzluk. Eğer olay Ģüpheli kalırsa yanlıĢ bir etiket yapıĢtırmaktansa sadece gerekli araĢtırmaları yapıp izlemek daha doğru bir yaklaĢımdır. Bunun dıĢında epilepsisi olmayan normal kiĢilerde de %5'e varan oranda epileptiform anomalilerin görülebildiği ve epilepsi olgularında ilk EEG' nin 1/3'lere varan oranda normal bulunabildiği unutulmamalıdır. Kompleks parsiyel nöbetlerin etyolojisinde %70-80 civarında görülen mezyal temporal sklerozun MRG ile tespitinin mümkün olabildiği ortaya konmuĢtur.) sıkıntılarla karĢı karĢıya bırakmak demektir. nöbetlerin nörobiyolojik sonuçlarının ne olduğu halen belirsizliğini korumaktadır. MRG‟de görülen lezyonun EEG ve klinikle korelasyonu yapılmalıdır. Ġdyopatik epilepsilerde bu yapısal görüntüleme yöntemlerinin yardımı oldukça azdır. vasküler malformasyonlar. hamartoma. Benzer olarak nöroprotektif etkiler de tartıĢmalıdır. Örneğin yavaĢ dalgalar gibi spesifik olmayan bozuklukların epilepsi lehine yorumlanması sık rastlanan bir yanılgıdır. NÖROPROTEKTĠF tedavi Antiepileptojenik bir ilaç epilepsili hastalarda kalıcı remisyon sağlamalı. ANTĠEPĠLEPTOJENĠK tedavi Hücre ölümünü engellemek. risk grubundaki hastalarda epilepsinin baĢlamasını önlemelidir (profilaktik etki). aĢırı yorgunluk. toksik/metabolik nöbetler (genellikle 3-6 ay tedavi yeterli sayılabilir) Epilepside hedef farmakolojik tedavi 3 basamakta düĢünülebilir: AEĠ tedavisinde bazı tartıĢmalı klinik durumlar Ģöyle sıralanabilir: . Buna karĢın serebral kalsifikasyonları gösterme açısından BT MRG'ye üstün konumdadır. EPĠLEPSĠ TEDAVĠSĠ Nöbetleri baskılamak. Nöroproteksiyonun amacı nöronal fonksiyon bozukluğu/ölümü sınırlayarak beyinde mümkün olan en yüksek hücre interaksiyonunu sağlamak ve nöral fonksiyonun bozulmasını önlemektir. FLAIR sekanslarını ve sagital kesitleri. uzun süre antiepileptik ilaçların maddi yükü ve yan etki olasılıkları vb.)  Profilaksi amaçlı kullanım (post-travmatik. Bu nedenle epilepsi tanısı koyarken ayırıcı tanıya çok önem vermek gerekmektedir (Tablo 8). Bu protokol olabildiğince yüksek Tesla gücünde bir cihazla.En sık karĢılaĢılan ve sorun yaratan diğer olasılıklar senkop ve yalancı nöbetlerdir (Tablo 9). Önemli bir nokta ise kimi zaman geçici BT veya MRG anomalilerine rastlanabilmesidir. sadece kullanıldıkları süre için nöbetleri azaltabildiği veya ortadan kaldırabildiğini bilmek tedaviyi belirlemek açısından önemlidir. kontrast madde verilmesine çoğu zaman gerek olmaması. Ġnsanda yapılan nöroproteksiyon çalıĢmaları yetersiz ve dolaylı bilgi sağlamaktadır. Ancak nöbetlerin önlenmesiyle nöronal ölümün önlenme sürecine katkı da potansiyel antiepileptojenik etki olarak kabul edilebilir. gereğinde volümetrik görüntü elde edilebilecek Ģekilde ince kesitli. Ġlaca direnç mekanizmasının. doğru tedavinin gecikmesi. Klinikte genelde kronik epilepsi oluĢtuktan sonra hastalarla karĢı karĢıya kalınmaktadır.  Ġlk nöbet  Çok seyrek nöbetler (5-10 yılda bir nöbet gibi)  Çok hafif nöbet (sadece deja vu vb. Bulguların kolay gözden kaçabileceği ve tekrar tekrar incelenmesi gerekliliği unutulmamalıdır. lüks perfüzyona veya bölgesel kan beyin bariyeri yıkımına bağlı olabileceği düĢünülmektedir. Antiepileptik ilaçların epileptogenezi yani epilepsiyi oluĢturan temel mekanizmaları engelleyemediği. kavernoma. BT'ye oranla kemik artefaktlarının olmaması nedeniyle mezyal temporal lobu ve arka çukur yapılarını daha iyi görüntülemesi ve rekonstrüksiyonla her planda görüntünün kolayca elde edilebilmesi diğer üstün yanlarıdır. Epilepside nöbet tiplerinin ne kadar çok çeĢitli ve değiĢken olduğu düĢünüldüğünde ayırıcı tanı yelpazesinde yer alan hastalıkların da ne kadar çok ve çeĢitli olacağı açıktır. Bu görüntülerin fokal nöbet veya status aktivitesi sırasındaki ödeme. alkol alımı. MRG'nin radyasyon içermemesi. Bazı çalıĢmalarda %10 gibi oranlarda rastlantısal patolojik bulguya rastlandığı belirtilmektedir.

Önemli bir diğer nokta da hastaya durumun anlatılması ve verilecek karara katılımının sağlanmasıdır. kaza-sakatlık vs) ve psikososyal (iĢ kaybı. hafif ve yaĢamı etkilemeyen ve nöbetleri sadece uyku sırasında olan sendromlarda (örneğin çocukluk çağının selim santrotemporal dikenli epilepsisi) hastanın ve ailesinin görüĢü de alınarak tedavi yapılmayabilir. ilaç etkileĢimleri. Yalnızca uykuda olan nöbetler  DıĢ uyaranlara bağlı refleks nöbetler Ġlk epileptik nöbet ile baĢvuran bir hastada tedaviye baĢlama konusu bugün için halen tartıĢmalı bir konudur. fokal nörolojik bulgu. tedavi baĢlanmayan gruba göre yeni nöbet riski ilk 1-2 yıl için daha az olmasına rağmen. fokal yavaĢ veya epileptiform aktivitenin varlığı rekürens riskini arttırmakta. Bugün için post-travmatik ya da postoperatif dönem gibi riskli zamanlarda AEĠ verilmesini destekleyen veri yoktur. Bir epileptik nöbetin tekrarlama riski ilk 3 ay içinde en yüksektir. Bazı çok iyi seyirli. doz ayarlama. Ancak bu durumda da hasta ayrıntılı olarak etyolojik açıdan araĢtırılmalı ve mutlaka izlemeye alınmalıdır. Bu sorulara yapılmıĢ az sayıda olan klinik çalıĢmadan dolaylı olarak öğrendiklerimiz ile yaklaĢmaktayız. Benzer Ģekilde saptanmıĢ toksik/metabolik nedene bağlı nöbetler tedavi gerektirmez. BaĢlanmıĢ profilaktik amaçlı tedavinin de mutlaka dikkatle izlenmesi ve rasyonel bir Ģeması olması gerektiğini unutmamak gerekir. Spontan nöbetler eklenirse ya da uyarıyı kontrol etmek yeterli değilse nöbet tipine göre tedavi baĢlanır. nöbeti tetikleyecek durumlardan uzak durulması konusunda bilgilendirilmeli (uykusuzluk. MESS çalıĢmasında nöbet tekrarı açısından belirlenmiĢ olan en önemli risk faktörleri hastanın baĢvuru sırasındaki nöbet sayısının birden fazla olması. Burada hastanın meslek ve yaĢam koĢulları da belirleyici rol oynamaktadır. yan etkileri olabilecek ve belki de gereksiz olan bir tedaviye baĢlamadan önce epilepsinin doğal seyrini izlemek akılcı olabilir. Ayrıca fokal baĢlangıç varsa. dıĢlanma vs) zararlar ile tedavinin olumsuz etkileri (sistemik ve/veya psikiyatrik yan etkiler. oral kontraseptifler vd. anormal EEG bulgusu olarak jeneralize diken dalga.) ilacın etkisinin kaybolabileceği ya da toksik düzeye ulaĢabileceği hastaya mutlaka belirtilmeli o Ġlacın aniden kesilmesi. vb) düĢünüleceği konusunda hasta bilgilendirilmeli o Sadece ilaç alımının yetmeyebileceği. intrakranyal tümör/arteryovenöz malformasyon) veya komorbid baĢka bir hastalığı varsa epilepsi ile birlikte tedavi edilmeli o Sendroma ve nöbet tipine uygun seçilen tek ilaç ile tedavi uygulanmalı (monoterapi ilkesi) o En düĢük etkili dozla baĢlanmalı ve ilacın yan etkisi en az veya hiç olmamalı o Doz tam nöbet kontrolu sağlanana ya da yan etkiler görülene dek arttırılmalı o Ġlaç kan düzeyi toksik etki veya tedaviye uyumsuzluk Ģüphesi olursa kontrol edilmeli ve bunun dıĢında nöbet kontrolü sağlanmıĢ hastada sadece kan düzeyine bakılarak doz değiĢikliği yapılmamalı o Kullanılacak diğer ilaçlarla (örneğin antibiyotikler. Ġlk yıl içinde tekrarlamadığında bir nöbetin tekrarlama riski düĢmektedir. buna karĢın belirli bir neden yok. uyum güçlükleri) iyi değerlendirilmeli ve denge iyi oluĢturulmalıdır. Saf refleks nöbetlerde uyarıdan uzak durarak kontrol yoluna gidilebilir. eğer tekrarlamıĢ ve AEĠ baĢlanmıĢsa da genellikle 3-6 ay tedavi yeterli sayılabilir. belirgin bir neden (görüntülemede lezyon varlığı). nörolojik bir hastalığın eĢlik etmesi ve anormal bir EEG bulgusunun olmasıdır. Özel durumlara bağlı nöbetler eğer tekse tedavi verilmeyebilir. Burada önemli noktalardan biri de düzenli. Hemen tedavi baĢlanan hasta grubunda. unutulmasının riskleri ve ilaç alımındaki uyumsuzluk nedeniyle doğabilecek riskler hakkında bilgilendirilmeli o Ġlk ilaca yanıt alınmazsa ikinci uygun seçim ile monoterapi. EEG ve görüntüleme normal ise risk düĢmektedir. yıllar süren bir tedaviye uyum sağlamak açısından hastanın iĢ birliğinin mutlaka sağlanmasıdır. Epilepside ilaç tedavisinin temel ilkeleri Ģu sekilde özetlenebilir: o Hasta ile tedavinin gerekliliği ve riskleri konusunda konuĢularak uzun süreli bir izleme planı yapılmalı o Altta yatan bir neden varsa (örneğin. mahcubiyet duygusu. alkol alımı vb) . vagal sinir stimulasyonu. Ġlk nöbet kronik bir epilepsi hastalığına bağlı ortaya çıkan ilk atak mıdır? Akut semptomatik bir nöbet midir? Altta yatan bir neden var mıdır? sorularına yanıt aranması gerekir. ailede epilepsi öyküsü. uzun süreli remisyon açısından 3-5 yıl sonra belirgin bir fark görülmemektedir. Nöbet tekrarının getireceği fiziksel (yaralanma. Bazı olgular ömürleri boyunca tek bir nöbet veya uzun yıllar arayla seyrek olarak nöbet geçirmektedirler. buna da yanıt alınmazsa uygun ilaç kombinasyonuna gidilmesi veya diğer tedavi seçenekleri (epilepsi cerrahisi. Örneğin yalnızca gece uykusunda nöbet geçiren bir ev hanımı ile ıĢıklı ortamlarda nöbet geçiren bir televizyon spikerinin epilepsi tedavisi aynı bağlamda ele alınamaz. Bu nedenle bazı durumlarda uzun sürecek. ancak özellikle nöroĢirürjiyenler tarafından erken dönem risklerini önlemek için verilmektedir.

topiramat veya zonisamiddir. Burada uygun ilaç ve maksimum dozda kullanım esastır. Yeni AEĠ denenmesi kriterler arasında yer almamakla birlikte sıklıkla denenmektedir. en az 3 AEĠ tek tek veya beraber kullanım  Son 1 yıl boyunca >1/ay nöbet. Ġlaç çok çabuk titre edilerek yükseltilmemelidir.o Epilepsi nöbetlerinin tedavisi ile özellikle psikiyatrik hastalıkların (depresyon. Yeni antiepileptiklerin çoğu parsiyel epilepside ek tedavide kullanılmaktadır. Ġlaç seçiminde monoterapiler denenip ilaca yanıt görülmezse bu ilaçların kombinasyonları hastaya verilebilir. AĢağıda konunun önemine dikkat çekmek amacıyla kısaca cerrahi tedaviyle iyi sonuç alınan epilepsi ve sendromlar anlatılmıĢtır. Ayrıca daha önce yüksek doz denenmiĢ ilaçlar veya aynı kombinasyondaki ilaçlarda ısrarcı olmamak. 2 veya daha fazla AEĠ kullanımı (birisi DFH.BaĢlangıç yaĢı genellikle ilk dekadın son yarısında olur. Kabul edilmiĢ kesin bir dirençli epilepsi tanımı yoktur. toksik etkilerin olmaması veya daha gerçekçi yaklaĢımla en az yan etki ve ucuzluk olarak özetlenebilir. KBZ. Ancak dirençli epilepsilerde en çok yapılan hata monoterapi denenmeden gereksiz polifarmasi veya yüksek doz ilaç kullanımıdır. Fenitoin ve valproat hızlı yükleme avantajı nedeniyle status epileptikus ve statusa eğilim durumlarında baĢvurulabilecek seçeneklerdir. >1/ay nöbet. Bu durumun MTLE tablosunun nedeni mi yoksa aynı patolojik sürecin erken dönemdeki gösterisi mi olduğu halen tartıĢmalıdır. birbirinden bağımsız. interiktal ve/veya iktal EEG bulguları Progresif bir nörolojik hastalığın olması Bazı özel epilepsi sendromlarında genel olarak ilaç tedavisine yanıt alınamazken. Sadece absans nöbeti olan hastalarda etosüksimid yeğlenebilir. veya VPA olmalı) Tablo 19. cerrahi tedavi ile iyi sonuçlar alındığı son yıllarda artan bilgi birikimi ile kesinlik kazanmıĢtır. DĠRENÇLĠ EPĠLEPSĠLER VE CERRAHĠ YOLLA TEDAVĠ EDĠLEBĠLĠR EPĠLEPSĠLER Epilepsili hastaların yaklaĢık %25-30'ında uygun antiepileptik ilaçların (AEĠ) kullanımına karĢın nöbetler kontrol altına alınamamaktadır ve bu gruba “ilaç tedavisine dirençli epilepsi” denir. En ucuz antiepileptikler fenitoin ve barbitürat grubu ilaçlardır. Epilepsi Cerrahisi Ġçin Tam ve Relatif Kontrendikasyonlar Tam kontrendikasyonlar Ġdyopatik yaĢa bağlı epilepsi sendromları Epilepsiye neden olan sistemik bir hastalığın olması Ġncelemelere koopere olamayan ve iĢbirliği kuramayan hasta Relatif kontrendikasyonlar GerçekleĢmesi mümkün olmayan yüksek beklenti düzeyi Psikopatoloji Mental retardasyon SıradıĢı (eloquent) kortekste odak (örneğin konuĢma/ hareketle iliĢkili merkez) Bilateral. Bunların yanı sıra kullanım kolaylığı (örneğin günde tek doz kullanma vb) önemli bir faktördür.  En az 2 yıl süreyle. levetirasetam. farklı kombinasyonda düĢük dozda ilaç vermek yan etkilerin ortaya çıkmasını önler. Yüksek dozda ortaya çıkabilecek nöbetlerin de önüne geçilmiĢ olur. Lamotrijin ve levetirasetam diğer sık kullanılan ve parsiyel epilepsilerde monoterapi endikasyonu almıĢ olan ilaçlara örnek olarak verilebilir. YapılmıĢ çok sayıda tanımlardan bazıları aĢağıda özetlenmiĢtir.Nöbetlerin ergenlik ve genç eriĢkinlik döneminde remisyona girmesinin ardından tekrar baĢlayıp Mezyal temporal lob epilepsisi (MTLE) . Yeni antiepileptikler diye adlandırdığımız grubun çok daha pahalı olması kullanımlarını kısıtlayıcı en önemli faktördür. Ġlaç seçiminde rol oynayan en önemli faktörler etkinlik. anksiyete vb) gerileyip kaybolabileceği ve sosyal integrasyonun tekrar sağlanacağı anlatılmalı o Tedavi Ģartlarının hastanın yaĢam kalitesini yükseltmeye yönelik olduğu unutulmamalı (örneğin nöbet kontrolü sağlanmasına rağmen yan etkilerin hastayı kötü durumda bırakmasının engellenmesi gibi) ĠLAÇ SEÇĠMĠ Antiepileptik ilaç seçimi için ilk önce hastanın nöbetlerinin ve epilepsi tipinin sınıflanması gerekir. 3 veya daha fazla AEĠ kullanımı  Son 1 yılda >1/ay nöbet. Bu tipik tablonun ana özellikleri Ģunlardır: Öykü: Hastaların çoğunun özgeçmiĢinde komplike olmuĢ (yarım saatten uzun süren veya nörolojik lateralizasyon bulgusu veren) febril nöbet geçirme öyküsü vardır. Parsiyel epilepside ise ilk seçenek karbamazepin veya okskarbazepindir. Yan etki profilleri de göz önüne alındığında bugün için ilk basamakta seçilecek antiepileptikler idyopatik jeneralize epilepside valproik asid ve izleyerek lamotrijin. Meziyal temporal lob epilepsisi (MTLE) bu durum için en tipik ve sık rastlanan örneği oluĢturmaktadır. Ailede epilepsi öyküsü de yüksek oranda saptanmaktadır.

Süre genellikle 1-2 dakikadır. Olfaktor. bellek bozukluğu.EEG‟de jeneralize diken-dalga veya baĢka bölgelerde fokal diken varlığı ile yaygın veya temporal dıĢı yavaĢ aktivite tanı ve cerrahi tedavinin baĢarısı açısından kuĢku yaratmalıdır.Dual patoloji olarak heterotopi ve hamartomalar eĢlik edebilir.) emosyonlar (en sık korku). NTLE olguları interiktal EEG bulgularına göre anterior.Postiktal dönemde genellikle oryantasyon bozukluğu. posterior ve yaygın olarak ayrılabilir.En tipik nöbet kompleks parsiyel (otomotor tipte) nöbetlerdir.) nöbetin baĢlaması MTLE‟de görülmez  Nörolojik muayene Genellikle normaldir. korku MTLE‟de olur. ancak belirgin ve yaygın kognitif defektlerin varlığı MTLE'de görülmez. Tipik paternde hipokampusda %30 oranından fazla hücre kaybı görülür.Fonksiyonel görüntüleme PET tekniği daha üstün bir fonksiyonel inceleme yöntemi olmakla birlikte pahalıdır. iyi planlanmıĢ bir MRG incelemesi ve noninvazif videoEEG incelemeleriyle nöbet kaydı yapılarak hastanın operasyona hazırlanması söz konusudur. Klinik olarak distonik hareketler MTLE‟de özellikle MTS olan grupta sık iken. Sekonder jeneralize olan nöbet görece nadir görülür. Tipik MTLE olgusunda invazif giriĢimlere genellikle gerek duyulmaz ama bazen hipokampal sklerozun iki yanlı olması durumu güçleĢtirir. Bu aura MTLE‟de en sık olarak mideden yükselen tuhaf bir his (rising epigasric sensation) Ģeklindedir.Bellek defektleri (odak soldaysa sözel. ucuz ve kolay uygulanabilir olduğu için ve özellikle iktal dönemde inceleme yapılabildiğinden yardımcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Kompleks otomatizmalar anterior grupta sık görülürken nörolojik muayene anormallikleri olanlar posterior grupta yer alır. odak dominant hemisferdeyse konuĢma bozukluğu görülür.Dentat granüler hücre yosunsu liflerinde dallanma vardır. MTLE tanısı klinik planda konduktan sonra.ilaç tedavisine dirençli duruma gelmesi tipiktir.Ġnteriktal SPECT ise daha düĢük görüntü kalitesine rağmen. Ayrıca aynı bölgede aralıklı veya devamlı ritmik ya da düzensiz delta frekansında yavaĢ dalga aktivitesi görülebilir Ekstrakranyal nöbet aktivitesi fokal (ön temporal bölgede) 5-7Hz ritmik aktivite Ģeklinde baĢlar ve genellikle yayılım ve frekans değiĢimleri gösterir. Bazen aura dediğimiz bu basit parsiyel nöbet kabul edilebilecek durumu Ģuur kaybı ve diğer nöbet belirtileri izlemeyebilir. gustatuvar ve deja vu gibi auralar daha çok anterior odağı gösterirken görsel karmaĢık aura posterior odağı düĢündürür.Fokal motor veya spesifik duysal semptomlar ile (örneğin. PET ile mezyal temporal bölgede görece geniĢ bir hipometabolizma görülmesi önemli bir destekleyici lateralizan veridir. Genellikle temporal aurayı izleyerek. Hastaların nöropsikolojik testleri mutlaka detaylı Ģekilde yapılmalıdır.. koku ve tat duyularına iliĢkin duyumsamalar da aura olarak görülebilir.Diğer epileptik nöbet tipleri ve özel bir tetikleyici olmazsa genelde status epileptikus tablosu görülmez.Ġnteriktal davranıĢ değiĢiklikleri (sıklıkla depresyon) görülür. Nöbet Özellikleri Aura olarak da adlandırılan hastanın nöbet öncesinde farkettiği öncü belirti genellikle vardır. ĠĢitsel. bazen de aniden durma ve donmayı izleyen ağız Ģapırdatma ve yutkunma. jamais vu vb.. viseral duyumsama. Bunun dıĢında diğer otonom ve psiĢik semptomlar (deja vu. Saptanan hipoperfüzyon bölgesi genellikle tüm temporal lobu içine alacak Ģekilde geniĢ bir alandadır. NTLE‟de yüzde seyirme ve Neokortikal temporal lob epilepsisi (NTLE) .  EEG Nöbetler arası dönemde odak tarafında veya bazen iki yanlı bağımsız ön temporal bölgede keskin dalga aktivitesi tipiktir. sağdaysa görsel modalitede) görülebilir. Fokal nörolojik belirti tanıda kuĢku yaratmalıdır. yani izole aura görülebilir.Odağın karĢı tarafındaki nazolabial telemin silik olduğu bazı olgularda gözlenir (Emosyonel fasyal parezi). yalanma hareketleri gibi oroalimenter otomatizmler görülür. vertijinöz ve görsel aura daha çok NTLE‟de olurken epigastrik aura. postiktal dönem genellikle dakikalar sürer.Somatostatin ve NPY içeren hücrelerin seçici olarak kaybı söz konusudur. MTLE tanısı ile incelemeleri sonucunda operasyona verilen hastaların %80 kadarında anteromedial temporal lob rezeksiyonu ya da selektif amigdalo-hipokampektomi giriĢimleriyle hastalar nöbetsiz kalmakta ya da çok belirgin oranda nöbetleri azalmaktadır. Klinik ve EEG özellikleri MTLE ile birbirine çok benzeyebilir. Bu ipuçlarına rağmen NTLE‟yi MTLE‟den ayırmak yine de zordur. görme kaybı veya parestezi vb.Mikrodisgenezis sıktır. SPECT ile interiktal dönemde odak bölgesinde hipoperfüzyon ve iktal dönemde tipik hiperperfüzyon saptanır.  Patofizyoloji Temporal lobun iç yan yapıları olan amigdala ve hipokampusda sklerotik değiĢikliklerle karakterizedir (Mezyal temporal skleroz MTS). WADA testi olarak adlandırılan anjiografik olarak sodyumamital verilmesi ile bir hemisferin geçici blokajı sonrasında çeĢitli nöropsikolojik testlerin uygulanarak hastanın postoperatif defektlerinin geçici olarak belirlenmesi kimi olgularda gerekmektedir. Ġktal deĢarjın karĢı tarafındaki kolda tonik postür ve aynı taraftaki kolda çeĢitli otomatizmler tipiktir (ġekil 11).

Buna eĢlik eden retrosternal veya abdominal ağırlık hissidir. Posterior grupta ise nöbet süresi 25-80 sn iken sekonder jeneralize olduğunda ortalama 85 sn sürer. Lateralizan bulgu olarak anterior grupta fokal tonik klonik aktivite ve kontralateralden nöbet kaydı olur. Ġktal kayıtlar için küçük farklar bildirilmiĢtir. Görüntüleme özellikleri olarak tipik hastalarda hipokampal atrofi görülmez. GeniĢ rezeksiyon cerrahi sonrası nöbetsizlik oranını arttırır. EEG‟de sıklıkla posterior temporooksipital interiktal epileptiform deĢarjlar izlenirken iktal baĢlangıç posterior temporal bölgeyi içine alır. Aura olarak her iki grupta da parestezik semptomlar olabilir. gövde) ait paresteziler tipiktir. Ġnsuler nöbetler de ancak invazif kayıtlamalar sonrasında tanınır. EEG özellikleri açısından genelde MTLE‟den farkı yoktur. invazif inceleme gerektirir. göz deviyasyonu. Bazen hipermotor. Anatomik olarak karmaĢıktır. Nöbet yayılımı açısından anterior singulatta frontal loba yayılım olurken. Skalp EEG‟si lokalize etmekten çok lateralize eder. ġu an için cerrahi sonrası nöbetsizlik oranı kesin olarak bilinmemektedir. Pupil dilatasyonu. NTLE‟den klinik öykü olarak farkı yoktur. Peri. Bu olgularda otozomal dominant lateral temporal epilepsi sendromunu ayırıcı tanıda unutmamak gereklidir.yüzünü ekĢitmek gibi hareketler daha çok görülür. Semiyolojik özellikleri parietal ve oksipital lob epilepsisi baĢlığı altında yukarda anlatılmıĢ olan bu tabloda nöbet yayılımına bağlı olarak %29-88 oranında TLE‟de izlenen tipik otomatizmalar görülür ve %38-47 fokal motor aktivite vardır. Mekanik ve uygunsuz olarak atılan kahkahalar görülür. Bilateral asimetrik tonik nöbet semiyolojik olarak. Çoğunluğunda bilinç kaybı olur. Cerrahi sonuçlar %60-75 hastada nöbetsizlik olarak bildirilmektedir. Yüzeyel EEG‟nin interiktal ve iktal bulguları lateralize veya lokalize etmesi olguların %50‟sinden azında olur. içerdiği alanlar alt ekstremitenin primer motor korteksi. Klinik olarak jelastik nöbetlerle karakterize epilepsi ve prekoks puberte önemli özelliklerdir. ani baĢlangıçlı bilateral asimetrik tonik postürde 10-40 saniye süren postiktal konfüzyon ve stuporun olmadığı bir nöbettir. Fonksiyonel olarak heterojen olan bu multimodal alanda yer alan epileptojenik odağın lokalizasyonu genelde zordur. Bilateral asimetrik tonik nöbet dıĢında hipermotor nöbet (çok hızlı ve hareketli kol bacak otomatizmaları) (ġekil 11). oroalimenter otomatizmalar. Orbitofrontal bölgenin limbik yapılarla iliĢkileri nedeniyle nöbetler frontal veya temporal loblardan kaynaklanıyormuĢ gibi göründüğünden bu hastalarda operasyona karar verirken çok dikkatli olunmalıdır. henüz bir gene ulaĢılabilmiĢ değildir. Görüldüğü gibi MTS hastalarına göre relatif olarak daha düĢük cerrahi baĢarı bulunmaktadır. Derin yerleĢimli bir bölge olduğu için saçlı deri EEG‟si ile nöbet kaydını yapmak zordur. Semptomatik NTLE olgularında sık olarak tümör. yüzde kızarma gibi otonomik özellikler ve nefes tutma buna eĢlik eder. Posterior grupta fokal klonik ve versif nöbetler sırasında kontralateral nöbet kaydı veya lezyonu vardır. posterior grup temporal yayılım gösterir. Genellikle bilinç korunur. Ağrı Ģeklinde olmak üzere çoğunlukla somatosensoryeldir. Genellikle nöbetler ilaçla kontrol altına alınır. Anterior singulat girusta kompleks motor. suplementer motor alan ve anterior singulat motor alandır. Nadiren suplementer motor alandan kaynaklanan bu nöbet lateral frontal. Tuber sinereum ve/veya mamiller cisimciklerde geliĢen tümör benzeri malformasyondur. Bu bölgenin cerrahi tedavisi öncesinde invazif monitorizasyon Ģarttır. Aileseldir ve ortalama baĢlangıç yaĢı ikinci onyıldır. tonik veya Bazal frontal lob epilepsisi Mezyal frontal lob epilepsisi Ġnsuler epilepsi Singulat epilepsi Parietooksipital epilepsi Hipotalamik hamartom . Motor ve duysal farengo-larengeal semptomlar diğer bulgulardır. Bazen vücut algılaması ile ilgili auralar da olur. eğer görülürse “dual patoloji” olarak ele alınmalıdır. Nöbetin yayılımına bağlı tonik kasılma. Cerrahi öncesi. Parietal lob epilepsilerde %94 aura vardır. hipermotor ve bilateral asimetrik tonik nöbetler görülürken posterior singulat girusta ise otomotor ve dialeptik nöbetler sık görülür. oral-el otomatizması ve fokal motor aktivite izlenir. parietal veya oksipital bölgelerden de baĢlayabilir. BeĢ iktal özelliği içeren bu nöbetlerde bilinç korunur. baĢ-göz deviyasyonu veya jeneralize distoni olur. Bağlantı analizlerinde kromozom 10 q bölgesinde bağlantı gösterilmiĢtir. Jelastik nöbetler yaĢamın ilk yıllarında hatta doğumla birlikte baĢlar. frontal lob tipi “absans” ve negatif miyoklonus da bu bölgenin en sık görülen nöbetleridir. kortikal malformasyonlar ve vasküler lezyonlar görülür. Verteks veya anterior frontal yüzeyel EEG anormallikleri bazen yanıltıcı olabilir. Anterior grupta nöbet süresi sekonder jeneralize olmayanlarda 30-70 sn iken sekonder jeneralize olduğunda ortalama 90 sn sürer. ikinci özellik ise parestezidir. Yüzeyel EEG genellikle yanıltıcıdır.veya intraoral alan ya da geniĢ bir kütanöz bölgeye (yüz-omuz-kol. Ġnsuler deĢarjların karĢı tarafında parestezi vardır. Bazı hastalarda bu yayılım birden fazla bölgeye olur. Tonik spazm. Nörolojik muayenede görme alanı defisiti %20-59 iken kranyal görüntülemede anormal bulgu %37-72 bulunur. Cerrahi öncesi incelemelerde nöbet baĢlangıç yeri kesinlik kazanmalıdır. Son bulgu olan motor semptom ile nöbet biter. Disfonik ve dizartrik konuĢma baĢka bir bulgusudur.

Olgu sayısı az olduğundan karĢılaĢtırma çalıĢması bulunmamaktadır. Agiri: Komplet lisensefali ile eĢ anlamlıdır. böbrek. kortikal laminasyon ve organizasyonda bozulma. DavranıĢ ve kognitif problemleri sık görülür. Korteksten derinlere uzanan bir yarık izlenir. 2-3 yaĢlarında epilepsi ve mental retardasyon görülür. En sık etkilenen bölge Silviyen fissürün posterior yapılarıdır. ancak olması Ģart değildir. düzensiz disritmik burstler sıktır. DĠĞER TEDAVĠ ALTERNATĠFLERĠ Vagal Sinir Stimülasyonu (VSS): Ġlaca dirençli epilepsisi olan ancak epilepsi cerrahisi açısından uygun bulunmayan kiĢilerde uygulanır. Sıçanda parietal korteksin piramidal nöronlarında VSS‟nun düĢük uyaranıyla hiperpolarizasyon bulunmuĢtur. testiste selim tümörler görülür. Ancak her bölge etkilenebilir. meningeal. travmatik skarlar. epilepsi ve deri lezyonları ile karakterize klasik triadı vardır. beyin yüzeyinde girus ve sulkus geliĢiminin olmaması anlamına gelir. geniĢ displastik nöronlar ile karakterizedir. kaba girus saptanır. Stimülasyonlar insan EEG‟si üzerinde görülebilir değiĢiklikler meydana getirmemektedir. Ġlk kez 1997 yılında ABD‟de onaylandıktan sonra yaĢı 12den büyük olan kiĢilere uygulanmaya baĢlamıĢtır. hipomelanotik maküller. bazılarında Lennox-Gastaut sendromu geliĢir. Hemimegalensefali: Serebral hemisferin tümü veya bir kısmının hamartomatöz aĢırı büyümesidir ve etkilenen hemisferde migrasyon defekti vardır Tuberoz skleroz: Ailevi mültipl organ hastalığıdır. Hamartoma: Nöronal. Hemisferin küçük veya geniĢ bir kısmı tutulabilir. hamartomalar. Nöbetler karakter değiĢtirir. Yapılan fonksiyonel görüntülemelerle VSS‟nun etki mekanizması anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Hastaların yarısından fazlasında nöbetlerde progresyon olur. „Gamma Knife‟ veya stereotaktik radyasyon cerrahisi yaĢı büyük hastalarda ve hamartomu küçük olanlarda tercih edilmektedir Cerrahi yolla tedavi edilebilen diğer önemli bir epilepsi de belli bir lezyona bağlı olarak geliĢen ve bu lezyon çıkarıldığında ek bir defisit geliĢmeyen parsiyel epilepsilerdir. Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Pakigiri: Ġnkomplet lisensefali ile eĢ anlamlıdır. hipsaritmiyle fleksiyon miyoklonusu görülür. dalak. Bu anomali kortikal gri ve ak madde anomalisi. psikomotor nöbetler görülür. Fakoma. glial veya bunların kombinasyonunun neoplastik özellik göstermeyen proliferasyonundan oluĢan yapıdır. Shagreen lekeleri. Ġlk yıllarda “selam” spazmları. % 20 olguda displastik korteksin altındaki ak maddede uzamıĢ T2 relaksasyon zamanı saptanır. GeliĢme geriliği ilk yıllarda dikkati çeker. MRG'de saptanan lezyonun klinik ve EEG ile nöbetlerin kaynağı olduğu gösterildiğinde cerrahi sonuçları yine MTLE'ye benzer Ģekilde yüz güldürücü olmaktadır. Fokal kortikal displazi : Epileptik nöbetler en sık ve en önemli semptomudur. kallozal agenezi. Mental retardasyon. Bu lezyonlar genellikle iyi bir MRG incelemesi ile saptanır. AEĠ‟lar genellikle yetersiz kalır. Kranyal MRG‟de tipik lokalizasyonda T2 ve FLAIR‟de hiperintensite ve T1 ağırlıklı kesitlerde hipointensite olur. korioretinopati ve EEG bozukluğu) görülebilir. Bazen de epileptik olguda görülen lezyonun aslında epilepsi süreciyle ilgisi yoktur. Hayvan deneylerinde VSS‟nun antikonvülzan etkisinin kortikal ritimlerin desenkronizasyonu ile oluĢtuğu belirtilmektedir. subungual fibromalar gibi deri belirtileri görülür. Herhangi bir yaĢta epilepsi baĢlayabilirse de. Ancak detaylı cerrahi öncesi çalıĢması ile söz konusu lezyonun epilepsinin gerçek nedeni olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bazı olgularda lezyon birden fazladır ve gerçek epileptik odak zorlukla bulunur. tesadüfen bulunmuĢ masum bir lezyondur. fokal kortikal displazi gibi çeĢitli konjenital bozukluklardır. Patognomonik olan adenoma sebaseum dıĢında. Birkaç kısa. Lisensefali: Düz beyin. infantil spazm. Doğumdan itibaren hastalık belirtileri görülebilir. Semptomatik Epilepsilerde Diğer Bazı Sık Etyolojik Nedenler 1. Kortikal displazilerin %5'ten azında kalsifikasyon görülebilir. Nöronlar kortekse ulaĢır ancak anormal dağılım görülür. Bu tip lezyonlar genellikle küçük neoplazmlar. akciğer. Jeneralize tonik/atonik nöbetler. vasküler malformasyonlar. karaciğer. Cerrahi olarak birçok farklı yaklaĢım vardır. jeneralize konvülziyonlar. PET ile bilateral talamusta kan akımında değiĢiklikler nöbet sayısındaki azalma ile korele . Yüzeyel EEG‟nin iktal bulguları yanıltıcı olabilir. Kitle etkisi olmayan iyi sınırlanmıĢ lezyonlarla kolayca tanınır. tiroid. Konjenital CMV enfeksiyonu sonucu ve Aicardi sendromunda da fokal kortikal displazi (X'e bağlı dominant kalıtımlı. EEG'de yüksek voltajlı diken ve yavaĢ dalga. sıklıkla 6 yaĢından önce baĢlar. Deri lezyonları geç çocukluk dönemlerinde belirginleĢir. kalpte selim rabdomiyoma.klonik fasyal kontraksiyonlar da jelastik nöbet sırasında görülebilir. Giruslar hiç görülmez. Ġnvazif video EEG incelemesinde derinlik elektrodları iktal deĢarjların hamartomdan kaynaklandığını gösterir. Görüntüleme çalıĢmalarında displastik korteks tipik olarak normal korteksle izointens görünümdedir. Heterotopi: Ektopik nöronların serebral korteks dıĢında bulunmamaları gereken bir alana yerleĢmesi anlamına gelir ġizensefali: Agenetik porensefali olarak da adlandırılır. Kortikal geliĢimsel bozukluklar: Epilepsi genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve dirençli seyreder.

edilmiĢtir. fMR‟da bilateral talamus (sol>sağ) ve insüler kortekste aktivasyon klinik yanıt ile de uyumlu bulunmuĢtur. Cihaz sol n. vagusa genel anestezi veya servikal lokal anestezi altında yerleĢtirilir. Sağ taraftaki vagusda daha fazla miktarda kardiyak eferent dallar olduğu ve bradikardi yapabileceği için VSS uygulanması tercih edilmez. Ġki spiral elektroddan biri vagusa diğeri ise infraklaviküler bölgeye konacak olan pile takılır. Deneyimli ellerde iki saatten kısa süren bir cerrahi iĢlemdir. Operasyon komplikasyonları olarak vagus siniri veya karotis zedelenmesi ya da infeksiyon olabilir. Stimulatör dıĢarıdan programlanabilir ve istenirse pil kapatılabilir veya supraklaviküler bölgeye magnetin tutulması ile etkisi arttırılabilir. Özellikle aurası olan hastanın nöbetini durdurmak için magneti kullanması çok önemlidir. VSS iyi tolere edilebilen ve çok nadir yan etki veya komplikasyon olabilen güvenilir bir alternatif tedavidir. VSS takıldıktan yaklaĢık iki hafta sonra etkisi baĢlamaktadır. Hastaların %35-40‟ında nöbetlerinin %50‟den fazla azalması Ģeklinde sonuçlar vardır, ancak sadece %2 hastanın VSS ile nöbetsiz kaldığı bildirilmiĢtir. BeĢ yıldan uzun süreli çalıĢmalarda ortalama nöbet sayısının %60-70 azaldığı belirlenmiĢtir. Çocuklarda yapılan çalıĢmalarda da benzer sonuçlar izlenmiĢtir. Yan etkiler açısından bakılınca en sık ses kısıklığı, öksürük, parestezi, dispne, laringismus görülür. VSS uyku apne sendromu, kardiyak aritmi ve astım bronĢiyalesi olanlarda kontrendikedir. VSS oldukça pahalı bir yöntem olması nedeniyle sınırlı kullanılabilmektedir. Ketojenik Diyet: Alternatif tedavi olarak 1920‟li yılların baĢından beri ilaca dirençli epilepsilerde yüksek yağ, düĢük karbonhidrat ve protein içerikli diyetin alınması önerilmektedir. Açlıkla ortaya çıkan ketozisin nöbetleri baskıladığı görüĢüyle ortaya konmuĢ bir tedavi yöntemidir. Mekanizması tam olarak bilinmemektedir Derin Beyin Stimülasyonu: Epilepside alternatif tedavi olarak denenmeye son yıllarda baĢlanmıĢtır. Hareket bozukluklarında uzun süreden beri ve sık kullanılan bu yöntem için epilepside deneyim henüz çok azdır. Mekanizması bilinmemektedir. En çok tercih edilen bölgeler talamusun anterior nukleusu, kaudat nukleus, talamusun santromedyan nukleusu, serebellum, hipokampus ve subtalamik nukleustur. Bu konuda yayınlanan çalıĢmalar çift kör olmadan yapılmıĢ ve çok az sayıda hastadan oluĢan serilerdir. STATUS EPĠLEPTĠKUS VE TEDAVĠSĠ Birçok epileptik nöbet bir giriĢim gerektirmeden kendiliğinden dakikalar içinde sonlanmaktadır. Bir nöbetin 30 dakikadan uzun sürmesi ya da bu süre içinde hasta düzelmeden birden çok nöbetin ard arda tekrarlamasına status epileptikus (SE) adı verilir. Son yıllar içinde status epileptikus tanısı için gereken süre giderek kısalmıĢ ve bazı yayınlarda 5 veya 10 dakikadan uzun süren nöbetler bile bu tanım içinde ele alınmıĢtır. Ancak süre konusunda fikir birliği yoktur. Jeneralize konvülzif status epileptikus (JKSE) en sık karĢılaĢılan, en iyi tanınan ve en tehlikeli tipidir. Hayatı tehlikeye sokan bu tablonun hızlı ve doğru tedaviye cevap vermesi konunun önemini arttırmaktadır. Dirençli status epileptikus tanımı ise status epileptikus tedavisinde ikinci veya üçüncü ilaca yanıt alınamamıĢ hastalar için geçerlidir. Ancak tanımı konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Tüm status epileptikuslar içinde %10-40 gibi yüksek bir görülme oranı vardır. Agresif tedavi edilmesi gerekir. Status Epileptikus Tedavisinde Ġzlenmesi Gereken Basamaklar  Kısa sürede etkili bir benzodiazepin türevinin IV yolla verilmesi. Lorazepam burada ilk tercih olarak belirtilmektedir, ancak yurdumuzda bulunmamaktadır. Klonazepam (Rivotril amp) IV formu da artık bulunmamaktadır. Tek seçenek olarak kalan IV diazepam ampül 5 dakika içinde uygulanabilir. Burada i.m. yolla uygulamanın kesinlikle yeri yoktur. Ġlacın özellikle solunum depresyonu yapıcı yan etkisi nedeniyle entübasyona hazırlık yapılması gerekmektedir. Etyolojik araĢtırmalar da tedavi ile paralel yürümelidir.  Ġkinci ve tedavinin baĢarısını devam ettiren önemli basamak yine IV yolla fenitoin (20mg/kg dozunda ve en çok 50mg/dakikada olacak Ģekilde) yüklenmesidir. Yurdumuzda henüz bulunmayan fosfenitoinde kullanılabilir. YaĢlı kiĢilerde ve kalp hastalarında verilirken monitorize edilmelidir. Kardiyak aritmi ve hipotansiyon yapabilir, bu açılardan dikkatle izlenmelidir. Hastanın idyopatik jeneralize epilepsisi varsa (absans, miyokloni) fenitoin verilmemelidir. Nöbetlerini daha da arttırır. Burada seçenek IV valproattır.  Jeneralize epilepsilerde tercih valproattır. IV yükleme sonrası hiperamonyemik ensefalopati olguları bildirilmesi nedeniyle takip edilmelidir. Üre siklus bozukluklarında verilmemelidir.  Nöbetler 20 dakika sonra hala devam ediyorsa fenitoin 5-10mg/kg ek doz verilmesi bazı kaynaklarda önerilmektedir.  Bu aĢamada bir reanimasyon ünitesine hastanın nakledilmesi ve midazolam veya propofol ile acilen anestesi uygulanması gerekmektedir. Bu özellikle sistemik komplikasyonu geliĢen ve nöbetleri 1 saatten uzun süredir devam eden hastalarda çok büyük gereklilik taĢımaktadır. Bazı merkezlerde midazolam düĢük dozlarda diazemin yerine de kullanılabilmektedir.

 Yoğun bakım ünitesi bulunmayan bir yerde ilk bir saat henüz dolmamıĢ ancak nöbetlerde devam ediyorsa, bir yandan transport olanakları zorlanırken IV yolla fenobarbital (20mg/kg; dakikada 50-75mg olacak Ģekilde) uygulanabilir.  Refrakter SE olan olgularda nazogastrik tüpten 300-1600mg/g topiramat verilebilir.  Levetirasetam da topiramat gibi nazogastrik tüpten 500-3000mg/g verilebilir. Kısa bir süre sonra levetirasetamın intravenöz formu ülkemizde kullanıma sunulacaktır.

Epilepsiye bağlı ölümlerin içinde en önemlisini oluĢturmaktadır, nedeni bilinmemektedir. Diğer ölüm nedenleri nöbet sırasındaki yaralanma, boğulma ve status epileptikusa bağlı ölümlerdir. Çok merkezli çalıĢmalar yapılarak etyopatogenezi belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Çoğu olguda tanık yoktur. En son yatmadan önce sağlıklı olan kiĢi sabah yatağında ölü bulunur. SUDEP insidansı 45 yaĢ altında 0.05-0.1/1000 iken 45 yaĢ üstünde 3/1000 olarak belirlenmiĢtir. Ancak nöbetleri erken yaĢta baĢlayanlarda, dirençli epilepsisi olan, politerapi alanlarda, IQ <70 olanlarda, epilepsi cerrahisi yapılmıĢ ve baĢarısız olmuĢ kiĢilerde ve beraberinde baĢka hastalıkları olanlarda risk artmaktadır. En yüksek risk ilaç uyum sorunu olan, sık jeneralize tonik-klonik nöbet geçiren kiĢilerdir. Nedeni bilinmemekle birlikte pulmoner, kardiyak, otonomik mekanizmaların biri veya birden fazlasının etkili olduğu ileri sürülmektedir. Nöbet ile birlikte santral ve obstrüktif apne, aĢırı bronĢiyal ve oral sekresyon, pulmoner ödem ve hipoksi gibi nedenler solunumda değiĢikliklere neden olmaktadır. Pulmoner ödem çoğu olguda görülmektedir. Diğer bir olasılık ta kardiyak otonomik kontrolun bozulması sonucu kardiyak aritmilerin izlenmesidir. Etyopatogenezi bilinmediği için önleyici tedavi de verilememektedir. EPĠLEPSĠNĠN SOSYAL YÖNLERĠ Epileptik hastanın normal bir hayat sürdürmesi bazı basit noktalara dikkat edilerek çoğu zaman mümkündür. Ancak toplumdaki genel eğitimsizlik bazen bu hastaların hayatını gereksiz Ģekilde zorlaĢtırmakta ve verimsizleĢtirmektedir. Tüm adımlar, hastanın mümkün olduğunca normal bir hayat sürmesi, yani eğitim, evlenme, meslek sahibi olma ve boĢ zamanlarını değerlendirme gibi çeĢitli sosyal olayları normal bir Ģekilde sürdürmesi amacıyla atılmalıdır. Epilepsi ve Gebelik Epilepsi ve gebelik bir çok yönden etkileĢim gösterir. Gebelik ve çocuk doğurma epileptik kadınların büyük çoğunluğunda ciddi bir soruna yol açmaz. Çocuk sahibi olmak isteyen epileptik bir kadında ilk önce tanının doğru olup olmadığı ve ilaç kullanımının gerekli olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Hastaya ve eĢine olası fetal anomaliler hakkında sağlıklı bilgi verilmelidir. Antiepileptik ilaç kullanımı normal popülasyonda % 2-5 civarında olan fetal anomali riskini yaklaĢık 2-3 kat arttırmaktadırlar (%710). Söz konusu anomalilerin çoğu yarık dudak gibi minör anomalilerdir, ancak antiepileptikler az oranda da olsa ciddi nöral tüp defektleri ve konjenital kalp hastalıklarına yol açabilmektedir. Valproatın nöral tüp defekti oluĢturma riski diğer ilaçlara göre biraz daha yüksektir. Fenitoin ve fenobarbital ise yarık dudak ve kalp anomalileri ile daha sık iliĢkilendirilmektedir. Yeni AEĠ ile ilgili bilgi eksiği vardır. Lamotrijin ile ilgili ilk veriler olumlu iken topiramat konusunda olumsuzdur. Risk politerapiyle ve artan dozlara paralel olarak yükselmektedir. Gebelik daha gerçekleĢmeden, nöbetlerin iyi bir Ģekilde kontrol edilebildiği minimal ilaç dozunun ayarlanması ve gereksiz ilaç kombinasyonlarından kaçınarak, mümkün olduğunca monoterapiye geçilmesi uygun adımlardır. Tüm hastalara 5 mg günlük folik asid tedavisi verilmesi gerekmektedir. Hastanın gebelik süresince nöbet sıklığı açısından dikkatle ve sık kontrollerle izlenmesi gerekir, çünkü gebelik sırasında ilaç kan düzeylerinde dalgalanmalar olmaktadır. Hastanın jinekologuyla nörologunun ilaç tedavisi, gebeliğin gidiĢi ve doğum sırasındaki tedavi düzenlemeleri açısından sıkı bir iĢbirliği içinde olmaları önerilmelidir. Fetal riskler nedeniyle anne adayının aniden antiepileptik ilaçlarını kesmesi %50 oranında nöbet nüksü ve daha da tehlikelisi status epileptikus riskini beraberinde getirir. Bu nedenle anne adayının bilinçlendirilmesi ve böyle bir durumun bebeğe antiepileptik ilaçlardan daha fazla zarar verebileceği, hatta annenin de status epileptikus sırasında yaĢamını yitirebileceğinin anlatılması gerekmektedir. Epileptik gebelerde ilaçların metabolizmasında değiĢiklikler olmaktadır, bu nedenle 1/3 olguda nöbetlerin kontrolü kötüye gider ve yeni doz ayarlamaları gerekli olabilir. Ancak çoğu hasta normal bir gebelik geçirir. Emzirmeye genelde bebeği izleyerek izin verilmelidir. Bir çok AEĠ süte geçer ama klinik etki görülmez, fenobarbitalin bebeği uyutarak beslenmesini olumsuz etkilediği bilinmektedir. IHS sınıflama sisteminde baĢağrıları baĢlıca iki geniĢ grupta ele alınmaktadır: primer baĢağrısı bozuklukları (1.-4. Kategoriler) ve sekonder baĢağrısı bozuklukları (5.-12. Kategoriler) (Tablo 1A ve B). Sekonder baĢağrısı bozukluklarında baĢağrısı beyin tümörü, inme veya metabolik bozukluk gibi bir baĢka hastalığa bağlıdır ve IHS kriterleri bu grup baĢağrılarını etyolojik nedenlerine dayanarak sınıflayan bir kriterler sistemi sağlamaktadır. Primer baĢağrısında ise altta yatan saptanabilir baĢka bir neden yoktur ve IHS kriterleri baĢağrılarını belirti özelliklerine göre sınıflayan tanımlayıcı bir sistem

Epilepsili hastalarda ani beklenmedik ölüm

BAġAĞRISI

ortaya koymuĢtur. IHS kriterleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul görmüĢ ve bu sistemin ana hatları Uluslararası Hastalık Sınıflaması‟na (ICD-10) da alınmıĢtır. IHS sınıflamasını bu bölümün sınırları içinde tümüyle ele almak mümkün olmadığından önce tanısal yaklaĢım, ardından bazı sık karĢılaĢılan primer baĢağrıları bölüm içinde kısaca tartıĢılacaktır; sekonder baĢağrısı yapan nörolojik hastalıklar için kitabın ilgili bölümlerine bakılmalıdır. Tablo 1A. Uluslararası BaĢağrısı Topluluğu (IHS) 2004 sınıflama sisteminde primer baĢağrısı bozuklukları 1. Migren 1.1. Aurasız migren 1.2. Auralı migren (nonmigren baĢağrılı ve baĢağrısız aura, ailesel ve sporadik hemiplejik migren ve baziler tip migren gibi alt grupları vardır) 1.3. Sıklıkla migren öncülü olan çocukluk çağı periyodik sendromları (siklik kusmalar, abdominal migren, çocukluk çağının iyi huylu paroksizmal vertigosu gibi alt grupları vardır) 1.4. Retinal migren 1.5. Migren komplikasyonları (kronik migren, status migrenozus, ısrarlı aura, migrenöz infarkt, migrenin tetiklediği nöbet gibi alt grupları vardır) 1.6. Olası migren 2. Gerilim tipi baĢağrısı (perikranyal duyarlılığın eĢlik ettiği ve etmediği tipler) 2.1. Seyrek epizodik gerilim tipi baĢağrısı 2.2. Sık epizodik gerilim tipi baĢağrısı 2.3. Kronik gerilim tipi baĢağrısı 2.4. Olası gerilim tipi baĢağrısı 3. Küme baĢağrısı ve kronik paroksizmal hemikranya 3.1. Küme baĢağrısı 3.2. Paroksizmal hemikranya 3.3. Konjunktival kanlanma ve yaĢarmalı kısa süreli tek yanlı nevraljiform baĢağrısı (SUNCT) 3.4. Olası trigeminal otonomik baĢağrısı 4. Diğer primer baĢağrıları 4.1. Primer saplanıcı baĢağrısı 4.2. Primer öksürük baĢağrısı 4.3. Primer egzersiz baĢağrısı 4.4. Cinsel etkinliğe eĢlik eden primer baĢağrısı (preorgazmik, orgazmik) 4.5. Hipnik baĢağrısı 4.6. Primer gökgürültüsü baĢağrısı 4.7. Süreğen yarım baĢağrısı (Hemikranya kontinua) 4.8. Yeni günlük ısrarlı baĢağrısı BAġAĞRILI HASTAYA TANISAL YAKLAġIM BaĢağrısı bulunan bir hasta değerlendirilirken, ilk yapılması gereken bir sekonder baĢağrısı bozukluğunun dıĢlanmasıdır. BaĢağrılı Hastada Öykü Alınması BaĢağrılı hastaların ele alınmasında ve tanısının konulmasında en önemli olan baĢağrısı öyküsünün tam olarak alınmasıdır. BaĢağrısı hastalarının çoğunda tıbbi ve nörolojik muayeneler normal bulunur. Bu nedenle, doğru tanı için elimizdeki en yararlı gereç ayrıntılı öyküdür. BaĢağrısı öyküsü hastanın baĢağrılarının ayrıntılı bir tablosunu çizmeli, ayrıca varsa tanıyı veya tedaviyi etkileyebilecek diğer tıbbi durumlar hakkında da bilgi sağlamalıdır BaĢağrısı öyküsünde aĢağıdaki çeĢitli parametreler mutlaka sorulmalıdır:  BaĢağrısının tipi ve karakteri  BaĢlangıcı  Sıklığı  Yeri  ġiddeti  Aura ve prodromal belirtilerin olup olmaması  EĢlik eden belirtiler olup olmaması (bulantı, kusma , foto-,fono-,osmofobi gibi)  Presipite eden faktörler olup olmaması  Uyku düzeni  Emosyonel faktörler  Aile öyküsü  Medikal, cerrahi veya doğum öyküsü  Alerji, taĢıt tutması vb özgeçmiĢ öyküsü  Önceki medikasyonlar ve tedaviler

döküntüler) Kanser ya da HIV‟li bir hastada yeni baĢlayan baĢağrısı Lateralizan nörolojik semptomlar Papilödem AYIRICI TANI Temporal arterit. kollajen vasküler hastalık (antifosfolipid antikorları içeren) YKL. idyopatik intrakranyal hipertansiyon. subdural hematom. efor. Ġlaçların gözden geçirilmesi Nörolojik görüntüleme yöntemleri. hatta bazı sakıncaları da olabilir. menenjit OLASI ĠNCELEME Sedimentasyon. ĢaĢkınlık. Primer baĢağrıları içinde en sık karĢılaĢılanlar migren ve gerilim tipi baĢağrılarıdır. ense sertliği. nörolojik görüntüleme Nörolojik görüntüleme yöntemleri. moralini ve hatta tedaviyi kötü yönde etkileyebilir (ġekil 1 a ve b). zonklayıcı olması. doğru tanı almama nedeniyle yıllarca Ģiddetli ağrılar çekebilmektedir. ense sertliği. Bu nedenle tedavi için kullanılan analjeziklerin ayda 10 günden fazla alınmasının kendi baĢına kronik bir baĢağrısı nedeni olduğu konusunda hastalar mutlaka en baĢtan uyarılmalıdır. yer kaplayan lezyon (YKL) Subaraknoid kanama. inme. beyin abseleri (toksoplasma).Ġlk değerlendirme sırasında sekonder baĢağrısı bozukluğu olasılığını düĢündürecek aĢağıdaki “baĢağrısı alarm belirtileri” gözden geçirmelidir:  Ġlk veya hayatının en Ģiddetli baĢağrısı  Akut baĢlangıç  Sıklığı veya Ģiddeti giderek artan baĢağrısı  Yeni baĢlayan baĢağrısı: o Kanserli hastada o 50 yaĢ üzerinde o Kafa travmasıın ardından  Egzersizle birlikte ortaya çıkan baĢağrısı (öksürük. tek yanlı oluĢu (%80 hastada). Lomber ponksiyon Nörolojik görüntüleme yöntemleri. AVM ya da YKL‟nin içine kanama YKL. uzun süren veya sebat eden aura  Eski baĢağrısıın özelliklerinde açıklanamayan değiĢiklik  Nörolojik baĢka yakınmaların veya bulguların eĢlik ettiği baĢağrısı (ateĢ. papilödem. Çoğu kez bu hastalar. ensefalit. sistemik infeksiyon. Örneğin rastlantısal olarak saptanan araknoid kist veya nonspesifik beyaz madde lezyonları gibi lezyonlar hastanın yaklaĢımını. hipofiz apopleksisi. nöbet. Bunlarla karĢılaĢtırıldığında çok daha seyrek olmakla birlikte (2000 kiĢide bir veya daha ender) çok Ģiddetli. AVM. metastazlar YKL. sık baĢağrılarına neden olmaları. uyku hali gibi) Tablo 2: BaĢağrısının değerlendirilmesinde bazı alarm belirtileri ve bulguları ile inceleme Ģemaları BAġAĞRISI 50 yaĢından sonra ortaya çıkan baĢağrısı Ani baĢlayan baĢağrısı BaĢağrısının giderek artan özellik göstermesi Sistemik hastalıkla birlikte baĢağrısı (ateĢ. ilaçların aĢırı kullanımı Menenjit. atak sırasında sıklıkla ıĢıktan ve sesten . geleneksel ağrı kesicilere yanıt vermemeleri ve farklı tedaviler gerektirmeleri nedeniyle otonomik sefalaljiler (küme baĢağrısı. SIK RASTLANAN PRĠMER BAġ AĞRILARI MĠGREN Karakteristik özellikleri tekrarlayıcı olması. atağın ilaçsız olarak 4 saatten fazla sürmesi (ve 3 günden az). paroksizmal hemikranya gibi) önemli bir primer baĢağrısı hastalığı grubunu oluĢturmaktadır. Lomber ponksiyon Nörolojik görüntüleme yöntemleri Lomber ponksiyon Nörolojik görüntüleme yöntemleri Kollajen vasküler hastalıkların araĢtırılması Nörolojik görüntüleme yöntemleri Lomber ponksiyon Bu tür kuĢkulandırıcı durumlar yoksa normal nörolojik muayenesi olan bir hastada primer baĢağrısı tanısı için güçlü bir izlenim oluĢtuğundan görüntüleme yöntemleri gibi yardımcı inceleme yöntemleri çoğu kez gerekli değildir. ġu an için dünyada en sık üçüncü baĢağrısı tipi ise iyatrojenik bir tablo olan analjezik ilaç aĢırı kullanım baĢağrısıdır. cinsel aktivite ile belirmesi )  Belirli bir Ģekle uymayan baĢağrısı  Tedaviye yanıt vermeyen baĢağrısı  Sabah olan veya uykudan uyandıran baĢağrısı  Hiç yer değiĢtirmeyen baĢağrısı  AlıĢılmadık. kollajen vasküler hastalık Menenjit (kronik ya da karsinomatozis). görme kaybı. lateralizasyon bulguları.

orta Ģiddette ya da Ģiddetli ağrı iv. uyuĢma) tam düzelen duyusal semptomlar iii. BaĢağrısının tipik özellikleri. Tablo 3. Uluslararası BaĢağrısı Derneği: Migren Kriterleri (2004) 1. BaĢağrısı aĢağıdaki özelliklerin en az ikisini taĢımalıdır: i. geçici nörolojik belirtiler görülebilir (auralı migren). spotlar. zonklayıcı tarzdadır. pozitif (örn. görme kaybı) belirtilerin de içinde olduğu tam düzelen görsel semptomlar ii. rutin fiziksel aktiviteyle kötüleĢme izlenir ve mide bulantısı ve/veya fotofobi ve fonofobi eĢlik eder. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. pozitif belirtiler (titreĢen ıĢıklar.1 Aurasız Migren Daha önce kullanılmıĢ olan terimler: Genel (Common) migren. migrenli hastaların %10–15 kadarında ağrıların hemen öncesinde 5–60 dakika arası süren.1'de anlatılan Aurasız migren kriterlerinden B D'ye uyan baĢağrısı baĢlar E. zonklayıcı karakter iii. spotlar veya çizgiler) ve/veya negatif (örn. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir.2. bir saatten fazla sürmemesi. yürüme ya da merdiven çıkma) kaçınmaya neden olma D. baĢağrısında migren özellikleri görülmez veya baĢağrısı hiç yoktur. BaĢağrısı sırasında aĢağıdakilerden en az biri görülür: i. karıncalanma) ve/veya negatif belirtiler içeren (örn. Migren çoğu kez öncesinde bir nörolojik defisit olmaksızın ortaya çıkarken (aurasız migren).2 Non-migren baĢ ağrılı tipik aura . ağrının orta Ģiddette veya Ģiddetli olmasıdır. hatta uyanıklık kusuru Ģeklinde aura olabilir. YavaĢ geliĢmesi. fakat motor güçsüzlük yoktur: i. 5 dakika ya da daha uzun sürede yavaĢ yavaĢ geliĢen en az bir aura semptomu ve/veya 5 dakikadan uzun sürede görülen birbirini izleyen farklı aura semptomları iii. unilateraldir. pozitif belirtiler (örn. AĢağıdakilerden en az birini taĢıyan aura görülür. B . Tanım: Görsel ve/veya duysal ve/veya konuĢma semptomlarından oluĢan tipik aura. uyuĢma) belirtilerin de olduğu tam düzelen duyumsal semptomlar iii.20 dakikada yavaĢ yavaĢ geliĢen ve 60 dakikadan az süren geri dönüĢümlü. homonim görsel semptomlar ve/veya unilateral duysal semptomlar ii. kırık çizgiler görme gibi) veya dilde-yüzde-kolda uyuĢma. fokal nörolojik semptom ataklarıyla kendini gösteren tekrarlayan durum. B .D kriterlerine uyan en az 5 atak B. Daha az sıklıkla. 1.1 Migren BaĢağrılı Tipik Aura 1. Sıklıkla aura semptomlarını takiben aurasız migrende görülene benzer baĢağrısı izler. her bir semptom 5 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürer D. merdiven çıkma gibi fiziksel eylemlerle ağrıda artıĢ.2. görme kaybı) tam düzelen görsel semptomlar ii.1'de anlatılan Aurasız migren kriterlerine uymayan farklı baĢağrısının eĢlik ettiği auranın belirleyici özellikleridir. Tanısal kriterler: A.rahatsızlık. Aura aĢağıdakilerden en az birini taĢır. 4 .2 Auralı Migren Tanım: Genelde 5 . mide bulantısı ve/veya kusma ii. pozitif (örn. AĢağıdakilerden en az ikisi: 1. beyaz ıĢıklar görme. Aura sırasında veya takip eden 60 dakika içerisinde 1. güçsüzlük.D kriterlerine uyan en az 2 atak B. ancak motor güçsüzlük görülmez: (not: bu durumda hemiplejik migren sözkonusudur) i. AĢağıdakilerden en az ikisi: i. ağrıya sıklıkla bulantı veya kusmanın eĢlik etmesi. Tanısal kriterler: A. çizgiler) veya negatif belirtiler içeren (örn. titreĢen ıĢık. hemikranya simpleks Tanım: 4 – 72 saat süren ataklarla kendini gösteren tekrarlayan baĢağrısı. konuĢmada bozulma gibi bulguların birkaçı veya vertigo gibi diğer arka sistem bulguları. En sık görsel (hemianopsi. orta Ģiddette ya da Ģiddetlidir. hem negatif hem de pozitif özellikler barındırması ve tam geri dönme olan ama bölüm 1. B . rutin fiziksel aktiviteyle kötüleĢme ya da rutin fiziksel aktiviteden (örn. A. tam düzelen disfazik konuĢma bozukluğu C. tam düzelen disfazik konuĢma bozukluğu C.72 saat arası süren baĢağrısı atakları (tedavi edilmeyen ya da tedavisi baĢarısız olan) C. unilateral lokalizasyon ii.D kriterlerine uyan en az iki atak B. fotofobi ve fonofobi E. karıncalanma) ve/veya negatif (örn.

varsa aura dönemi. Tanım: AĢırı analjezik ilaç alınmadığı takdirde 3 aydan daha fazla süre boyunca ayda 15 veya daha çok gün migren baĢağrısı görülür. uyuma isteği Sistemik/otonom semptomlar Ense sertliği Halsizlik Açlık. uzayabilir ve çok daha Ģiddetli olabilir. tatlı yeme isteği. sık idrara çıkma Karında ĢiĢlik hissi. vücutta su tutulması. karakteristik özellik olarak. Klinik gözlemler. Tanısal kriterler: A. Aura sırasında veya takip eden 60 dakika içinde. Tablo 4 :Migren prodrom döneminde karĢılaĢılabilecek baĢlıca semptomlar Nöro-psikolojik semptomlar AĢırı duyarlılık-tepkisellik. Depresyon ve Migren Migren prodromu. BaĢağrısının menstrüel migren olarak tanımlanabilmesi için atakların %90‟ının adetten önceki 2 gün ve adetin son günü arasında olması gerekmektedir.1 Kronik migren bağlı olarak Ģekillenen ve farklı dönemler içinde ortaya çıkan bir semptomlar kompleksi olarak ele almak daha uygundur. enerji eksikliği ve yorgunluk ile karakterize olan hafif zihinsel ve fiziksel depresyonun sık oluĢu bildirmiĢtir. bölüm 1.1'de anlatılan Aurasız migren B-D kriterlerine uymayan baĢağrısı baĢlar E. kabızlık veya ishal hali Menstrüel Migren Kesin tanımlamalar değiĢmekle birlikte menstrüel migren tanımı premenstrüel dönemde oluĢan migren ataklarını tanımlamaktadır. Menstrüasyon sırasında migren atakları sık görülmesine karĢın. (Tablo 4) Hastadan iyi bir öykü alındığında migrenlilerin yaklaĢık %50-60‟ında prodrom belirtilerinin bir ya da daha fazlasıyla karĢılaĢıldığı görülecektir. Liveing 1873 yılında depresyon ve yorgunluğu migrenin tipik özellikleri olarak tanımlamıĢtır. Bu baĢağrıları diğer migren baĢağrılarının cevap verdiği tedavilere dirençli kalabilir. Wolf migrenli hastalarda. düĢüncede yavaĢlama Kelime bulma güçlüğü. motor aktivitede bozukluklar. Hâlbuki ağrı. bölüm 1. eğer atakların %90‟ı menstrüasyon sırasında oluyorsa bu menstrüel migren adını alır. Daha sonraları ise migren hastaları arasında bir apati duyusu. aĢırı fiziksel yorgunluk ve apatinin bulunduğunu kaydetmiĢtir. 5 dakika veya daha uzun sürede yavaĢ yavaĢ geliĢen en az bir aura semptomu ve/veya 5 dakikadan daha uzun sürede birbirini izleyen farklı aura semptomları iii. iĢtah artıĢı veya iĢtahsızlık AĢırı su içme. ağrı öncesinde ortaya çıkan ve kiĢinin duyu durumunda veya biliĢsel iĢlevlerinde değiĢikliklerle Ģekillenen. depresif duygu durumu Öfori. 3 aydan fazla bir süre boyunca ayda 15 ya da daha fazla gün. homonim görsel semptomlar ve/veya unilateral duysal semptomlar ii. kriz dönemi ve ikisi arasındaki dönemlerde psikiyatrik semptomların sık görüldüğü bildirilmiĢtir. migren baĢağrılarının menstrüel dönem öncesinde daha sık ve daha Ģiddetli olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. ağrı ve ağrının sonlanması ile Ģekillenen “ağrı” dönemi ve son olarak da postdrom dönemi olarak sıralayabiliriz.i. migreni serebral disfonksiyona 2. konuĢurken takılma ArtmıĢ ıĢık-ses-koku duyarlılığı Esneme. Migrenden söz edildiği zaman çoğunlukla baĢağrısı sadece “Ģiddetli ağrı boyutu” ile değerlendirilmektedir. depresyon ya da coĢku. her bir semptom 5 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürer D. nadiren hiperaktive Durgunluk/donukluk. konsantrasyon ve dikkatte azalma. 1988 yılında ise Blau. Migren riski âdetin ilk 3 günü daha fazladır. kimi zaman da otonom ve sistemik belirtilerinin eĢlik ettiği prodrom dönemi. iĢtah ve uyku . afektif bozuklukları karakterize eden semptomlara benzer migren prodromunu.1'de anlatılan Aurasız migren kriterlerinden C ve D'ye uyan BaĢağrısı B BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. Bu tablonun altında östrojenin yattığı düĢünülmekle birlikte net olarak kanıtlanmıĢ bir mekanizma yoktur. iritabilite. ardından ağrının baĢlaması. Migren‟in bu dönemlerini. migrenin sadece bir dönemi olup. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir.

eletriptan. kusma gibi yakınmalarının giderilmesine yönelik “atak (akut/ağrı) tedavisi” olarak iki Ģekilde yapılır. frovatriptan gibi) gibi migrene özel tedaviler önemli bir yer tutmaktadır. Farklı incelemelerde. Bulantısı çok belirgin olan hastalarda kas içi ve damardan enjeksiyonlar dıĢında hastanın kendine uygulayabileceği deri altı enjeksiyon Ģeklinde ve nazal sprey Ģeklinde de triptan grubu ilaçlar üretilmiĢtir. Migren tanısı koyulduktan sonra hastaya migrenin hayatı tehdit eden bir beyin hastalığı olmadığı ve tedavisinin belli bir düzene göre ve hekimle iĢbirliği içinde yapılması gerektiği açıklanmalıdır. Migrende ilaç tedavisi ataklardan korunmaya yönelik “profilaktik” veya önleyici/koruyucu tedavi ve atağın ağrı. bulantı.2 kat) yarattığını göstermiĢtir. Sumatriptan (Oral) 50-100 mg+++ sersemlik hali. hem de mideden emilimi arttırır. peptik ülser. Her iki bozukluk da kadın ve genç eriĢkinlerde daha sıktır. Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar özellikle auralı migrenin 45 yaĢ altı kadınlarda artmıĢ bir iskemi riski (3. asteni. Bu ilaçlar hastanın her atakta doktor baĢvurusu yapmaktan kurtulması açısından çok önem taĢımaktadır. bu tip yan etkileri taĢımayan seçici serotoninerjik ilaçlar olan triptanların günümüzde migren spesifik ilaçlar olarak ergo türevlerine tercih edilmelerine neden olmuĢtur. Bu nedenle ya ortak gizli patolojik mekanizmaları paylaĢmaktadırlar ya da bozukluklardan birisinin diğerine yol açması veya onun geliĢmesine neden olması Ģeklinde bir sebep sonuç iliĢkisi söz konusudur. Özellikle çocukluk çağında görülen abdominal migren ile abdominal epilepsi arasında bir iliĢkinin bulunduğundan ve ayırıcı tanıda aklımıza bu olasılığın da gelmesinden söz edilmektedir. NSAĠden 20 dakika önce alınmaları hem bulantıyı giderir. Triptanlar 5HT1B ve1D reseptör agonistidir. Migren için özel olan atak tedavisinde ergot preparatları ve triptan grubu (sumatriptan. sıkıntı hissi ve ağrı nazal) Rizatriptan 10 mg +++ Frovatriptan* 2.5 mg + arter hastalığı. göğüste kontrol edilemeyen hipertansiyon Zolmitriptan (Oral. Ergo türevi ilaçların uzun süreli kullanımda daha da belirginleĢen genel damar daraltıcı riskleri. Bunun dıĢında da kronik ağrı.8-6. çok daha ucuz olmalarına karĢın. baĢ sönmesi. bulantı. diskinezi riski açısından dikkatli olunmalıdır. Anti-emetikler ise yararlı kabul edilmektedir. Her iki durumda baĢlangıç ortalama yaĢının 24-29 olması da önemlidir.5 mg ++ Sumatriptan 6 mg ++++ (Subkütan) . Yok Baziler tip migren. psikiyatrik ve psikososyal açıdan ayrıca gözden geçirilmesi gereken bir konudur. 2. Ġlaç Migrenin Ġlaçla Tedavisi Atak Tedavisi Tablo 3b. ĠM) ve domperidon (20-30 mg) kullanılabilir. her hastaya özel olarak karar verilmesi gereken bir tedavi Ģeklidir. Bu bulguların ve yapılan az sayıdaki çalıĢmaların ıĢığında migren ve depresyon etyolojik olarak iliĢkili bulunmuĢtur.5 mg +++ basınç. Profilaktik tedavi belirli bir süre boyunca düzenli ilaç kullanarak ağrı sıklığını ve Ģiddetini azaltılmaya yöneliktir. baĢağrısı ve depresyon arasındaki iliĢki. Bugün migrenin ?ya da alerji ile kesin bir ilgisi olduğu kanıtlanamamıĢtır. Prinzmetal anjinası. hemiplejik kırgınlık. Metoklopamid (10-20 mg oral veya ĠV. periferik Naratriptan (Oral) 2. halsizlik. Migren atak tedavisinde günümüzde sık kullanılan bazı spesifik ilaçlar Önerilen Doz Etkinlik Olası veya Sık Yan Etki Olumlu Komorbid Olumsuz Komorbid Durum veya Düzeyi Durum Kontrendikasyon Eletriptan (Oral) 40 mg +++ AteĢ basması. Örneğin 1920‟lerde geçerli olan iliĢki epilepsi ile olandır. ırk ve sosyal sınıf açısından benzer bir dağılım gösterir. Bugün hala migren ve epilepsi arasında iliĢki kurulmaktadır ve genetik çalıĢmalar bu bağlantıyı kanıtlamıĢtır. Migren ile depresyon arasındaki iliĢki gözden geçirildiğinde dikkate değer bir benzerlik olduğu görülmektedir. Profilaktik tedavi herkese aynı Ģablonun uygulanmadığı. 1930 ve 40 yılları arasında ise migren ve alerji arasında iliĢki aranmıĢtır. Migren Tedavisi Migren tedavi edilmelidir çünkü migren atağı sırasında hasta iĢini yapamaz duruma gelerek üretim ve kapasite kaybına uğrar. her iki bozukluk için de benzer prevalans görülmektedir. Bu durum sigara ve diğer risk faktörleri bulunduğunda artmaktadır ve bu nedenle hastalar bilgilendirilmelidir. Ancak Ģunu da bilmemiz gerekir: migren ile diğer durumlar arasında hep iliĢki aranmıĢtır. Bu klinik gözlemlerin tutarlılığına karĢılık migren ile depresyon arasındaki iliĢkiyi sistematik olarak ele alan kontrollü çalıĢmaların sayısı çok azdır. Atak tedavisinde opiodlerin ve kortikosteroidlerin yeri yoktur. Migrenli olgularda sessiz infarktların ve sessiz ak akmadde lezyonlarının da artmıĢ olduğu gösterilmiĢtir (ġekil 4). rizatriptan. Patofizyolojisi tam bilinmeyen migrenin tedavisi bu nedenle semptomatiktir.değiĢikliklerini içeren semptomlardan söz etmiĢtir. Ayrıca hastanın hayat kalitesi ağrı nedeniyle düĢer. ayrıca hafif ağrı giderici etkileri de olduğu ileri sürülmektedir. migren.

 topiramat  Migren + astım beta bloker  Migren +Raynaud fenomeni beta bloker  Migren +yaĢlı hasta trisiklikler. magnezyum (1 gr ĠV).*Frovatriptan daha uzun etkilidir ve perimenstrüel migrende koruyucu tedavide kullanılabilmektedir. atak sırasında bulantının olmayıĢı ve ıĢıktan rahatsızlık duymama karakteristik özelliğidir. anksiyete bozukluğu. GERĠLĠM TĠPĠ BAġAĞRILARI Primer baĢağrıları içinde en sık karĢılaĢılan tip gerilim tipi baĢağrılarıdır (GTB. Bu kronik form doktora daha sık baĢvuru nedenidir. Depresif ruh durumu. kalsiyum kanal blokeri  Migren +zayıf beden Topiramat. tipik olarak bilateral. kalsiyum kanal blokeri  Migren + anjina Kalsiyum kanal blokeri  Migren + stres beta bloker  Migren + depresyon trisiklik antidepresan. topiramat  trisiklik antidepresan  Migren + obezite valproat. uzamıĢ auralı migren. Koruyucu tedavide kullanılan ilaçlar migren atak sıklığını ve Ģiddetini azaltırlar ve migren sıklığının yüzde ellinin üstünde azalması tedavinin etkinliğini gösterir. hasta tarafından subjektif olarak dayanılmaz Ģiddette bulunan migren ağrıları ve komplike migren atakları (hemiplejik migren. amitriptilin. beta bloker  Migren +dikkat gerektiren iĢ trisiklikler. Sıklıkla 20 yaĢ civarında baĢlar. Kadınlarda biraz daha sık görülmekle birlikte aradaki fark migrende olduğu kadar çarpıcı değildir. Ataklar Ģeklinde gelebildiği gibi. Bazı hastalarda fibromiyalji ve miyofasyal ağrı sendromu birlikteliği vardır.orta Ģiddettedir ve Profilaktik Tedavi Migren statusu 72 saatten uzun süren ataklar veya 4 saatten kısa süren ağrısız dönemlerin dıĢında . antiepileptik (ĠV). Migrene bağlı kayıpların (iĢgücü. Bu nedenle bir “çöp sepeti” tanısı gibi ele alan yazarlar vardır. migrenle iliĢkili infarkt gibi nadir durumlar) yüksek oranda profilaksi gerektirir. hareketle artmaması. Atak tedavisine yeterli cevap vermeyen ve/veya atak tedavilerinin yan etkilerinin tolere edilemez düzeyde olduğu. somatoform bozukluklar ve diğer yakınmalar eĢlik edebilir. 30 dakikalık olabildiği gibi günlerce de sürebilen seyrek baĢağrısı epizodlarıdır. Tablo 4. GTB‟nin lokalizasyonu değiĢkendir ve semptomları aynı hastada bile tek tip değildir. SSRI  beta bloker  Migren + insomni trisiklik antidepresan  Migren + epilepsi valproat. flunarizin. her yaĢta görülebilir. sık ve kronik olarak gruplandırılmıĢtır ve bu hasta için sorun olma boyutu ve tedaviyi yönlendirmek açısından anlamlıdır. Gerilim tipi baĢağrıları IHS sınıflamasında Tablo 1A2’de görüldüğü gibi seyrek. baskılı veya sıkıĢtırıcı karakterde ve hafif . Ağrı. GTB‟li olguların %10 kadarında baĢağrısı zonklayıcı gibi hissedilebilir ve baĢka olgularda tek yanlı ağrı olabilir. antiemetik (ĠV). ketodolak veya gereğinde opioidler gibi seçeneklerle tedavisi sağlanmalıdır. ayda 3 den fazla sayıda migren atağı geçiren hastalarda profilaktik tedavi indikedir. sosyal yaĢam) yani disabilitenin düzeltilmesi ve yaĢam kalitesinin yükseltilmesi de tek baĢına profilaksi indikasyonu kabul edilmelidir. Hastanın hızla kortikosteroidler (deksametazon 16 mg ĠV gibi). Kaslarda gerginlik %80 olguda palpasyonla saptanır ve hastalar sıklıkla dikkat eksikliğinden yakınırlar. zonklayıcı olmaması. Sıklıkla iki yanlı bir baĢağrısına neden olması. topiramat  Migren +karaciğer hastalığı Valproat  Migren +glokom Topiramat  Migren +böbrek taĢı Topiramat devam eden ataklar veya standart atak tedavisine cevapsız uzamıĢ migren Ģeklinde tanımlanabilir. Seyrek epizodlu gerilim tipi baĢağrısı yaklaĢık olarak ayda 1 günden daha seyrek (yılda 12 günden az) görülür. baziler migren. Ayrıca 48 saatten uzun süren migren atakları. Bazı araĢtırmacılar ise migren ile aynı spektrumun diğer ucu olduğu görüĢündedir. 3 aydan daha uzun süredir günlük veya gün aĢırı baĢağrısının olduğu kronikleĢmiĢ halde de görülmesi seyrek değildir. Migren profilaksisinde ilaç seçiminde kormorbitenin rolü Komorbid durum Etki Profilaksi seçimi  Migren + hipertansiyon beta bloker.

Ancak hastaların yaklaĢık % 1015‟inde düzelme olmaksızın kronik belirtiler olur ve bu durum kronik küme olarak adlandırılır. Bilinmeyen nedenlerle erkeklerde kadınlara göre 3-4 kez daha sıktır. alıĢıldık biçimde aylar ya da yıllar süren düzelme dönemleri ile ayrılmıĢ olan. Fluvoksamin50-100 mg ve diğerleri) etkinliği vardır. Bulantı. nadir de olsa. Kronik GTBA„da antidepresan ilaçlar kullanılır. Ġlaç aĢırı kullanımına yol açabilir ve bazı olgularda kronik migrenden ayrımı sorun yaratabilir.rutin fiziksel aktivite ile kötüleĢmez. Bu baĢağrısı primer olabileceği gibi. görme bozukluğu. ağız kuruluğu. fotofobi ya da fonofobi görülebilir. Bazı merkezlerde oksipital sinir blokajı Ģeklinde teknikler ilaç tedavisine yanıtsız kronik olgularda denenmektedir. Mide bulantısına rastlanmaz. Ataklara aĢağıdakilerden biri ya da daha fazlası tümü aynı tarafta olarak eĢlik edebilir: • Parsiyel Horner Sendromu (miyoz. karaciğer yetmezliği ve renal yetmezlik olan hastada verilmemelidir. histamin ya da nitrogliserin ile uyarılabilir. kalpte ileti bloğu. Orbital. Bir küme dönemi sırasında ve kronik tipte. ağız kuruluğu. En kötü ataklar sırasında ağrı yoğunluğu Ģiddetlidir. supraorbital. haftalarca ya da aylarca süren diziler (küme dönemleri) biçiminde ortaya çıkar. bu baĢağrısı tipinde fizyolojik trigeminal parasempatik refleksin aktive olarak sekonder kranyal sempatik disfonksiyona neden olduğunu düĢündürmektedir ve hipotalamusun nosiseptif ve otonom yollara modülatör rolü üzerinde durulmaktadır. Bazı olgular Tizanidin 28 mg/gün kullanımından yarar görebilir. Profilakside amitriptilin en etkili ilaçlardandır. ataklar düzenli olarak ortaya çıkar ve alkol. gerilim ve migren baĢağrısından sonra en sık görülen primer baĢ ağrılarındandır. ekstrapiramidal bozukluklar. Deneysel çalıĢmalar ve insanda fonksiyonel görüntüleme incelemeleri ile oluĢan bilgi birikimi. Atak sırasında genelde parasetamol gibi basit analjezikler veya NSAĠ ilaçlar yeterlidir. Fluoksetin 20 mg. herhangi birinin diğerlerine üstünlüğü gösterilmemiĢtir. impotans. sekonder bir nedenle de ortaya çıkabilir. Gerilim baĢ ağrılarında ilaç tedavisi ile birlikte gevĢeme teknikleri. En sık görüleni küme baĢağrısıdır. Ağrının tipik özellikleri tek taraflı. 15-180 dakika süren ve gün aĢırı bir kez ile günde 8 defaya kadar ortaya çıkan Ģiddetli ataklardır. Her yaĢta rastlanmakla birlikte daha yaygın olarak 20-40 yaĢ arası ortaya çıkmaktadır. Küme baĢağrısı olarak adlandırılmasının en belirgin nedeni periyodik Ģekilde oluĢmasıdır. KÜME (DEMET. Citalopram 10-20 mg. Ağrı her bir küme dönemi sırasında hemen hemen değiĢmeksizin aynı yerde ortaya çıkar. CLUSTER) BAġAĞRISI Trigeminal otonomik sefalaljiler trigeminal sinir dağılımına uyan bölgede baĢağrısı ile birlikte kranyal otonomik aktivasyon ile karakterize bir dizi baĢ ağrısı sendromundan oluĢur. Yurdumuzda oldukça sık rastlanan (%5‟in üstünde) ve polikliniklere sık baĢvuran grubu oluĢturmaktadır. temporal tek taraflı. Küme baĢağrısı. stresle mücadele yöntemleri. terleme. taĢikardi. Sersemlik hissi. MAO inhibitörü kullanan. idrar retansiyonu gibi yan etkileri vardır ve ileri yaĢta. nöbet. fakat 15 günden daha az görülen ve (yılda 12 gün veya daha fazla ve 180 günden az) bir durumdur. ve nöbet gibi yan etkiler oldukça seyrektir. Ortalama üç ay boyunca 15 gün veya daha fazla gün görülen baĢağrısı (yılda 180 veya daha fazla gün) diğer özellikler açısından benzerdir. Sık epizodlu gerilim tipi baĢağrısı ise en az 3 ay boyunca ayda bir gün veya daha çok. diğer özellikleri aynıdır. uyuklama. Tedavide hasta temelli bir yaklaĢım uygundur. Sertralin 50-100 mg. Kronik gerilim tipi baĢağrısı ise günlük olarak veya çok sık görülen epizodik gerilim tipi baĢağrısından geliĢen birdurumdur. çeĢitli egzersizler ve masaj gibi uygulamaların yapıldığı ilaç dıĢı tedaviler de baĢarılı sonuçlar vermektedir. Tedavisi migrene benzer prensipler içermektedir ve daha az seçeneklidir. Profilaksisinde antidepresanların antinosiseptik etkisi antidepresan etkiden kaynaklanmamaktadır. obez hastalarda ve MAO inhibitörü kullanma öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır. Hastalar genellikle . BaĢka bir hastalıkla iliĢkili olmadığının gösterilmesi önem taĢır. YaĢam kalitesi üzerine olumsuz etkisi olan bir durumdur. erkeklerde ve sigara daha içenlerde sıktır. pitoz) • Burun tıkanıklığı veya akıntısı • Göz yaĢarması (nazolakrimal kanalın blokajına bağlı olarak) • Konjuktival kanlanma • Alın ve yüzde terlemede artıĢ (nadir) • AteĢ basması (nadir) • Yüzü ve göz kapağını içeren ödem (çok seyrek) • Supraorbital „cold spot‟ (termografi ile saptanmıĢ) Sistemik belirtiler • Bradikardi • Hipertansiyon • Gastrik salgı üretiminde artıĢ Ataklar. Çocuklarda ve yaĢlılarda çok seyrek görülür. Çoğu hasta atak sırasında huzursuz ya da ajitedir. SSRI grubunun da (Paroksetin 20 mg. çok Ģiddetli ve kısa süreli olmasıdır.

azotioprin ve çeĢitli invazif prosedürler önerilmiĢtir. çok hasta görmeyen hekimler sıklıkla küme baĢağrısı ile migreni karıĢtırmaktadırlar. Dirençli olgularda kortikostreoidler. Remisyon dönemleri olsa da. KiĢi hemen bir yere oturma ya da yatma ihtiyacı duyar. damar atar gibi. Tedavide denenen ilaçların çoğu baĢarısızdır. olguların yaklaĢık % 5 inde kalıtsal olabilir. Erkeklerde daha sık görülür. Diğer ağrılardan farklı olarak ileri yaĢlarda ortaya çıkar. Medikal tedavi olarak intramusküler dihidroergotamin. Epizodik formda indometazin genellikle tahmin edilen atak süresinden daha uzun bir süre verilir ve azaltılarak kesilir. Tedavisi. Tek istisnası muhtemelen kısmi bir sempatik defisite bağlı olan Horner sendromudur. delici olarak tanımlanabilir. Status formu da bildirilmiĢtir. Sekonder SUNCT sendromu gösteren birçok olgu sunumu vardır ve daima arka çukur lezyonları ile iliĢkilidir. Paroksismal Hemikranya Sjaastad ve Dale tarafından 1974‟de tanımlanmıĢ olan paroksismal hemikranya (PH). Eğer cevap alınamazsa yavaĢça 225 mg‟a çıkarılmasını önerilmektedir. öncesinde primer bir baĢağrısı olması. basit analjezikler. Ağrının yapısı zonklayıcı. sabah erkenden (çalar saat baĢağrısı) ya da uyuduktan sonra bir saat içinde ağrıyla uyanırlar. Bazı hastalarda sadece bir tek küme dönemi de olabilmektedir. kronik formda çok uzun süreli tedavi gerekir. Ağrı kesinlikle hep aynı tarafta Ģiddetli olarak ortaya çıkar. kısa süren ve remisyonsuz baĢ ağrılarıdır. . Fonksiyonel MRG ile bir hastada ipsilateral hipotalamik aktivasyon bildirilmiĢtir. Küme baĢağrısı. Atakların ortalama günlük sıklığı 5-20 arasındadır ve her seferinde ağrı süresi 245dakika arasındadır. eĢlikçi semptomu olmayan devamlı bir ağrıdır. antasitler. BaĢağrısıyla birlikte burun tıkanıklığı. 2-3 ay sürer ve remisyon devri 1-2 yıl (sınırları 2 ay-20 yıldır) devam eder. topiramat 50-300mg. Ġndometazinin etki mekanizması bilinmemektedir ve nitrik oksid üretimini azaltıcı etkisi ve CGRP ve VIP üzerinden etkili olduğu sanılmaktadır. ĠliĢkili otonom değiĢiklikler küme baĢağrısındakine çok benzer ancak tipik özellik indometazinle 3 gün içinde tam kontrol edilebilmesidir. sıkıĢtırıcı veya zonklayıcı olabilir. epizodları en çok ilkbahar ve sonbaharda görülür. burun akıntısı. ergotamin. oyucu. IHS tarafından belirlenen kriterler. Genelde hafif. günlük veya çok sık ağrı (> 15 gün/ay). göz ödemi gibi belirtilere de rastlanır. günde üç kez 25 mg indometazindir. PH ayırıcı tanısında dikkat edilmesi gereken sekonder nedenlerin MRG ile araĢtırılması dıĢında bir konu da trigeminal nevralji ile birlikte görülebileceği ve bir PH-tik sendromunun tanımlanmıĢ olduğunun akılda tutulmasıdır. Küme baĢağrısının tipik özelliği analjezik ilaçlara ve migrenin tipik profilaksisine çoğu kez yanıtsızlıklarıdır. Bu durum hastalara MRG incelemesi yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. çiğneme veya hareketle tetiklenebilir. künt. oyucu. Tedavi Akut atakta 5-8 litre/dakika oksijen inhalasyonu %70 oranında baĢarılı olmaktadır. SUNCT Sendromu (Tek taraflı göz yaĢarması ve kızarmasının eĢlik ettiği kısa süreli nevraljiform ağrılar) Sjaastad‟ın 1978‟de tanımladığı bu tablo primer baĢ ağrılarının en seyrek görünenlerindendir. lityum ve steroidlerle profilaksiye yanıt verirler. Kadınlarda erkeklerden 3-4 kat fazla rastlanmaktadır. bir saatte 5-6 atak (günde 3-200 atak) sıktır. Tipik bir klinik tablosu yoktur. Ağrının yapısı Ģiddetli. triptan. opioidler. Atakta aura yoktur ve ağrı 10-15 dakikada en yüksek seviyeye ulaĢır. ortalama görülme yaĢı 50‟dir. Tüm baĢa lokalize. Tüm hastalarda olası gastrointestinal yan etkilerine karĢı önlem alınmalıdır (H2 reseptör antagonistleri. elektrik çarpmıĢ gibidir. zaman zaman Ģiddetlenebilir. Verapamil. genelde altta migren gibi primer bir baĢağrısı vardır. Alkol aldıktan sonra 20-30 dakika içinde kriz dönemi baĢlar ve hastalar doktor tarafından sözü edilmeden önce bile alkolden kaçınmaları gerektiğini bilirler. ĠLAÇ AġIRI KULLANIM BAġAĞRISI AĢırı ilaç kullanmaya bağlı baĢağrısı (ĠAKB). Periyodik olması ana özelliğidir. çok seyrek görülen bir primer baĢağrısıdır. Akut ataklar posterior hipotalamik gri maddenin aktivasyonunu içerir. Trigeminal nevralji ile birlikte olan küme baĢağrısı (küme-tik sendromu) da tanımlanmıĢtır Klinik olarak. Sıklıkla kroniktir. Ġndometazine cevapsızlık ancak 150 mg oral (100 mg IM) veya üzeri dozlarda değerlendirilebilir. En çok antiepileptik ilaçlardan (Lamotrigin 200-400mg. ĠliĢkili otonom belirtilerin hemen hemen tamamı kranyal parasempatik aktivasyonla iliĢkilidir. bazı olgularda ataklar trigeminal veya boyun gibi bölgelerde basınç. Küme baĢağrısı tipik olarak 6-12 hafta süren senelik ataklar halinde orta yaĢlı erkeklerde ortaya çıkar. Bu „küme” dönemlerinde. analjezik ilaçların uygunsuz kullanımı (ilaç kullanımı > 10 Gün ayda ve > 3 ayı aĢan zamandan beri) ve ilaçların bırakılması ile düzelme Ģeklinde özetlenebilir.uzanamazlar ve tipik olarak dolaĢmak zorunda kalırlar. gabapentinle kombinasyonlar) yararlanabilir. triptanlar ve akut atakta kortikosteroidler kullanılabilir. ancak epizodik formu da tanımlanmıĢtır. Ağrı 5 ila 240 saniye süren paroksizmler halinde gelir. yakıcı. Kadınlarda daha sık görülür ve 25-40 yaĢ arasındaki kiĢilerde rastlanmaktadır. kombine analjeziklerin ayda 10-15 günden fazla alınmasına bağlı olarak geliĢen sekonder nitelikte baĢağrısıdır (Tablo 1). Ataklar genelde gündüz olur. misoprostol).

2) KomĢuluk yolu. Merkezi sinir sisteminin iki önemli özelliği. aylık dozların sınırlanması ve hastaya uygun profilaksi baĢlanması önemlidir. Bu nedenle gerek doğrudan sıkıĢma ile.ortalama 40 yaĢlarında tanı konulur. Bu durumda bütün bu faktörlerin infeksiyonla savaĢta MSS‟yi güçsüz kılacağı da açıktır. Ergenlik çağında ve hatta çocuklarda artan oranlar bildirilmesi endiĢe vericidir Genel popülasyonda % 1-2 sıklıkta hatta daha sık olduğu bildirilmektedir. en sık tip baĢağrısıdır ve kronik günlük baĢağrısı olgularının 1/3 ü bu tanıyı almaktadır. b) sınırlı lenfatik drenaj: uzun yıllar MSS‟nin bir lenfatik drenajının olmadığı düĢünülmüĢtü. Bu durum genetik yatkınlık ile açıklanabilir. c) yetersiz antijen sunumu: antijen sunumu için gerekli bazı moleküllerin (MHC tip I ve tip II antijenleri. MSS infeksiyonlarında görülebilen klinik tablolar: Genel olarak MSS infeksiyonlarının 5 ana belirtisi vardır. Rutin ağrı tedavisinin bırakılmasını köprü tedavisi (genelde amitriptilin ve anti-emetik. veya meninkslere ulaĢması. Ancak asıl tutulan bölgeye göre bu belirtilerin bir kısmı daha ön planda bir kısmı daha geri planda olabilir. vs) veya hücrenin sistemik dolaĢımdan MSS içine geçmesine izin vermez.paranazal sinüsler. ayaktan veya yatarak ilaç kesme konusunda hasta ve hekim birlikte karar verebilir. Aslında yukarıda sayılan gerek anatomik gerekse immünolojik özellikler baĢlangıçta MSS‟yi koruyucu bir iĢlev gösterirler. Tedavide esas olan ilaçların tamamen kesilmesi. huzursuzluk. ĠAKB da nükslerin sık olduğu bilinmektedir. MSS‟nin anatomik yapısı: Gerek dural kese. Sinir Sistemi Ġnfeksiyonları Ġnfeksiyon ajanlarının MSS’ne varıĢ yolları: 1) Hematojen yol. gibi) normal koĢullarda MSS hücreleri tarafından sergilenmemesi de MSS‟nin immünolojik açıdan korunmuĢ bir bölge olmasına katkıda bulunur. baĢağrısında Ģiddetlenme. Genelde ayaktan kesim tercih edilmektedir. konjenital anomaliler nedeni ile MSS‟ni çevreleyen kemik ve zar yapıların bütünlüğünün bozulması. 4) Nöral yol: infeksiyon ajanının (özellikle bazı virüsler) vücuda giriĢ yerinden periferik sinirler içinde MSS‟ye ulaĢması. gerekse vasküler yapıların basıya uğraması ile infekte bölgede ve komĢu MSS yapılarında oldukça kısa bir süre içinde kalıcı hasar meydana gelebilir. 3) MSS koruyucu tabakasının bütünlüğünün bozulması: travma. Ancak bu koruyucu iĢlevin yetersiz kaldığı durumlarda infeksiyon meydana gelir. orta kulak. 2. Bu immünolojik ayrıcalığı sağlayan 3 ana faktör vardır: a) kan beyin bariyeri: normal koĢullarda bazı eriyebilir moleküller dıĢında hiçbir molekülün (immunglobulinler. Arka kök nöronlarında artmıĢ uyarılabilirliğin yanı sıra nöroplastik kalıcı değiĢiklikler olduğu ileri sürülmüĢtür. Hastaya yeterli Ģekilde açıklamak ve motivasyonu sağlamak tedavide esastır. Basit analjeziklerle ortaya çıkmıĢ çok sayıda ĠAKB olgusu da vardır. burada ortaya çıkan infeksiyonların seyri ve sonuçlarını belirlemektedir: 1. kompleman sisteminin elemanları. kötü kullanımın süresi 10 yıl gibi süreleri aĢabilmektedir Migren ve GTB‟dan sonra 3. kusma. Bazı hastalarda primer baĢağrısının devam süresi 20 yıl. MSS‟yi katı bir zırh gibi sararak içinde yer alan dokularda geniĢlemeye izin vermez. sitokinler. uykusuzluk. MSS infeksiyonlarında erken tanı ve tedavi çok büyük önem taĢımaktadır. Ġlaç-bağımlılığı (psikolojik ve fiziksel) ile benzer mekanizmalar içerdiği. devamlı NSAĠ kullanmak durumunda olan artritlilerde seyrek geliĢmesi ve sadece migreni olan artritlilerde ortay çıkmasıdır. Bu nedenlerle. Kronik suma. Kombine ilaçlar ve opioidlerle nüks daha sıktır.ve zolmitriptan tedavisi ile hayvan modellerinde korteks ve beyin sapı serotonin respetörlerinde anlamlı azalma gösterilmiĢtir. cerrahi giriĢim.vücuttaki baĢka bir infeksiyon odağından kana karıĢan ajanın beyin parenkimine . gerekse onu da çevreleyen kemik yapı. bugün ise servikal lenf düğümlerine sınırlı da olsa bir drenaj bulunduğu bilinmektedir. Hastalar özellikle ilk bir hafta içerisinde karĢılaĢacakları yoksunluk belirtileri (sinirlilik. santral sensitizasyonun ve reseptor regülasyonunun (serotonin vs siklooksijenaz sistemleri) rolü olduğu ileri sürülmektedir. Ġlginç bir durum. bu dönemdeki geri çekilme semptomlarının tedavisi ve ileriye yönelik nüksü önlemek için ve baĢağrısı sıklığını kontrol için profilaksi dahil önlemlerin alınmasıdır. kortizon veya diğer) ve yoksunluk semptomlarının giderilmesi (2-10 gün) izler. MSS‟nin immünolojik yapısı: MSS immünolojik olarak görece korunmuĢ bir bölgedir. Triptanların daha kısa sürede ĠAKB‟ya yol açabildiği ama tedavisinin de daha kolay olduğu bilinmektedir. Yurdumuzda ĠAKB‟ya en sık yol açan ilaç grubu ergo bileĢikleridir. bulantı. EĢlik eden davranıĢ modifikasyon tedavileri. mastoid ve orbita infeksiyonlarının komĢu MSS yapılarına ulaĢması. diyare ve tremor gibi) açısından uyarılmalı ve destek olunmalıdır.

bulantı-kusma görülür. Bu tedaviyi geciktirecekse önce ampirik tedaviye baĢlanmalıdır (Tablo 3). ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları (Kernig. 4. influenza. Meningitidis (% 25-40) EriĢkinler S. Fokal bulgular 4. Ensefalit (beyin parenkiminin iltihabı). N. pneumoniae. 2. kranyal sinir felçleri görülebilir. L. meningitidis (% 10-35) YaĢlılar Gram negatif çomaklar. Uyanıklık kusuru Klinik ve Laboratuvar Bulguları: . coli (% 50-60). B grubu streptokoklar (% 20-50) Çocuklar H. davranıĢ değiĢikliği. Tablo 1. Nörolojik muayenede ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları saptanır (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi). Tanıda BOS bulgularının önemi büyüktür. AteĢ. fokal nörolojik bulgular görülebilir. AteĢ BaĢağrısı/bulantı-kusma Ense sertliği ve meningeal iritasyon bulguları Mental durum değiĢikliği Fokal nörolojik bulgular/ epileptik nöbetler BAKTERĠYEL ĠNFEKSĠYONLAR a. Saatler içinde giderek çok Ģiddetlenen baĢağrısı. 4. Akut Bakteriyel (Pürülan) Menenjit Akut bakteriyel menenjitte en sık karĢılaĢılan infeksiyöz ajanlar BağıĢıklık sistemi sağlam hastalar YaĢ: Neonatal E. influenzae S. Kriptokok Nötropeni Enterobakteriler. 5. baĢağrısı.aureoginosa. 2. Kandida Dalak iĢlev bozukluğu S. Akut bakteriyel menenjitte en sık karĢılaĢılan infeksiyöz Ajan H. olabilirse de ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları yoktur ya da geri plandadır. meningitidis (meningokok) Gram negatif çomaklar Streptokoklar Stafilokoklar Listeria monocytogenes *Hemen daima B grubu streptokoklar Yenidoğan (<1 ay) 0-3 0-5 0-1 50-60 20-50* 5 2-10 Çocuk (1 ay-15 yaĢ) 40-60 10-20 25-40 1-2 2-4 1-2 1-2 EriĢkin (>15 yaĢ) 1-3 30-50 10-35 1-10 5 1-15 5 Genel olarak bütün etkenler benzer bir klinik tabloya yol açar. Görüntüleme yapılmadan lomber ponksiyon yapılmasının kontrendike olduğu durumlar. monocytogenes Cerrahi giriĢim: Gram negatif çomaklar. Apse (beyin parenkiminin çevresi sınırlandırılmıĢ iltihabı)-Fokal nörolojik bulgular. monocytogenes. Ģiddetli baĢağrısı. Ancak bazı durumlarda lomber ponksiyon yapılması kontrendikedir. bulantı-kusma ve giderek artan uyanıklık kusuru olur. 1.AteĢ ve halsizlik gibi genel infeksiyon belirtilerinin yanı sıra. Çok daha seyrek olarak epileptik nöbetler. Epidural veya subdural ampiyem infeksiyonun bu boĢluklarda sınırlanmıĢ Ģeklidir ve benzer bulgular verir. Menenjit (meninkslerin iltihabı). pneumoniae.Fokal nörolojik bulgular. baĢağrısı. MSS infeksiyonlarının 5 ana belirtisi 1. Brudzinski bulguları) ortaya çıkar. pneumoniae Tablo 2b. pneumoniae (% 30-50). S. fokal nörolojik bulgular. influenzae (% 40-60). S. Ġlerleyen dönemde uyanıklık kusuru geliĢebilir. papilla ödemi saptanırsa mutlaka öncesinde kranyal BT (veya MR) incelemesi yapılmalıdır. Tablo 3. epileptik nöbetler. bulantı-kusma. S. Epileptik nöbet 3. pneumoniae (pnömokok) N. 3. Vaskülit/filebit (vasküler yapıların iltihabı)-Genellikle menenjit komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Aureus BağıĢıklık sistemi bozukluğu bulunan hastalar T-hücre/makrofaj defekti L. Daha seyrek olarak epileptik nöbetler. Papilla ödemi 2. yüksek ateĢ. P. Eğer fokal bulgular ve/veya nöbetler varsa. N. 3. Yüksek ateĢ.1. epileptik nöbetler ve giderek artan uyanıklık kusuru sıktır. bulantı-kusma olabilirse de ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları yoktur ya da geri plandadır. Aureus Travma: S. H. Etkilenen vasküler yapıya göre ya arter tıkanma sendromları ya da dural sinüs trombozuna benzer tablolarla karĢımıza gelir.

karaciğer hastalığı ve HIV infeksiyonu araĢtırılmalıdır. Menenjit kafa içi basınç artıĢı sendromuna (KĠBAS) yol açan bir tablo olduğundan BOS basıncı yüksektir (>200 mmH2O). Bu nedenle büyük çocuklarda veya eriĢkinlerde menenjit etkeni olarak H. alkolizm. influenzae. 1990‟ların baĢlarında bebeklerde 2. Özellikle H. bu durumda hücre sayısı çok değiĢken olabilir. Herhangi bir antibiyotik tedavisi almamıĢ olan hastada mm3‟te 1000-10000 arasında lökosit bulunur. Ġnvazif pnömokok infeksiyonu olan kiĢilerde humoral immünite bozukluğu bulunabileceği de akılda tutulmalı ve özellikle splenektomi. Ancak. yine bir diğer dörtte birinde de pnömoni bulunabildiği unutulmamalıdır. influenzae menenjiti sıklığının giderek azalmaya baĢladığı dikkati çekmekte ise de. influenzae eriĢkinlerde ancak paranazal infeksiyonlara sekonder geliĢen veya kafa travması/ BOS rinoresi ile iliĢkili menenjitlerde rol oynar. diyabet. Lomber ponksiyon mümkün olan en ince iğne ile (eriĢkinde 22 no) yapılmalı ve 1-2 ml‟den fazla BOS alınmamalıdır. H. influenzae aĢısı uygulamasının baĢlatılmasından sonra çocuklarda pnömok menenjiti oranı giderek artmaktadır. Klinik olarak diğer menenjit etkenlerine benzer bir tablo yaratır ancak olguların yaklaĢık yarısında gövde ve alt ekstremitelerde baĢlangıçta maküler daha sonra peteĢiyal karakterde bir döküntü görülür. Erken dönemde lökositlerin %85-95‟ini nötrofiller oluĢturur. Meninkslerde kontrast tutulumu görülebilir. BOS fistülü veya bağıĢıklık sistemini bozan bazı durumlar (diyabet. Pnömokoklara bağlı menenjitlerde erken dönemde nöbetler ve uyanıklık kusuru daha sık görülür. Meningokok sepsisi söz konusu ise yaygın intravasküler koagülopati (DIC) geliĢir ve yaygın purpura (purpura fulminans) görülür. Genellikle gebelikte amnion sıvısı infeksiyonu Ģeklinde görülür ve menenjit geliĢimi nadirdir. Akut bakteriyel menenjitte BOS protein düzeyi de hemen daima yüksektir (genellikle 100-500 mg/dl). YaĢ ilerledikçe meningokok infeksiyonu sıklığı azalır. ama günler geçtikçe lenfositlerin oranı artar. BOS Ģekeri genellikle azalmıĢtır (< kan Ģekerinin %40‟ı veya < 40mg/dl). ileri yaĢ. hasta menenjit gibi kabul edilip ilk tedavisine baĢlanmalı. Gram negatif diplokoklar Ģeklinde görülen meningokoklar hem çocuklarda hem eriĢkinlerde menenjit etkeni olabilir.influenzae gösterilebilir. aydan itibaren yaygın olarak aĢı uygulamasının baĢlatılmasından sonra H. ve sistemik malinite gibi risk faktörleri ile görülebilir. serolojik yöntemlerle bakteriyel antijenin ortaya konması hem hızlı sonuç verir hem de hasta antibiyotik almıĢ olsa da sonucu etkilemez. Kısmen tedavi edilmiĢ menenjitte de lenfositler baskın hale geçer. Genellikle akut bakteriyel menenjitte BT veya MR normaldir. EriĢkinlerde MSS infeksiyonu ajanı olarak çok seyrek karĢımıza çıkar. boza kıvamındadır. diyabet. Özellikle Asya ve Afrika‟da yaygın salgınlara yol açabilir. özellikle geliĢmekte olan ülkelerde çocuklarda en önde gelen menenjit etkenidir. pnömokokların çocuklarda da sıklıkla menenjit etkeni olarak karĢımıza çıkabileceği unutulmamalıdır. Menenjit tanısında asıl yol gösterici olan laboratuvar incelemesi BOS analizidir. 2 ay-5 yaĢ arası çocuklarda en sık görülen menenjit etkenidir. Nöroradyolojik incelemeler ayrıca geç dönemde komplikasyonların ortaya konmasında yararlı olabilir. Buna karĢılık. grimsi beyaz ve bulanık. yüksek mortalite iĢareti olan bu durum ekstremite uçlarında nekroza yol açabilir. influenzae saptanmıĢsa bu tür kronik infeksiyonlar. siroz.*Bu durumlarda LP öncesinde mutlaka kranyal BT veya MR yapılarak olası bir yer kaplayıcı lezyon dıĢlanmalıdır. Görüntüleme yapılması tedaviyi geciktirecekse. ondan sonra görüntüleme için gönderilmelidir. Diğer ajanlardan B grubu streptokoklar neonatal menenjit etkenidir ve yaĢamın ilk günlerinde ortaya çıkar. Gram negatif bir kokobasil olan H. Daha sonra ilerleyen yaĢla birlikte sıklığı giderek azalır. Ayrıca gebelik dıĢında. Bakılabilirse BOS‟ta CRP düzeyinin yükselmiĢ olması bakteriyel menenjit tanısını destekler. zarların erken açılması ve maternal B grubu streptokok bakteriürisi sayılabilir. EriĢkinlerde en sık görülen menenjit etkeni gram pozitif kok olan Streptococcus pneumoniae‟dir. ancak bu zaman alıcı bir iĢlemdir. BOS ve kan kültürü yapılabilirse etken ortaya konabilir. Eger ödem geliĢmeye baĢlamıĢsa beyinsapı çevresindeki sisternalar görünmeyebilir. Epidemiyoloji ve Klinik Tablolar . Ayrıca pnömokok menenjiti olan hastaların yaklaĢık dörtte birinde otit ve mastoidit bulunabildiği. Ġnfeksiyon etkeni genellikle doğum kanalından geçiĢ sırasında bulaĢır. Risk faktörleri arasında prematüre veya düĢük tartılı bebek. alkolizm. meningokoklar ise daha zor görülür. vs) araĢtırılmalıdır. Gram boyama ile pnömokoklar ve H. Yıl içinde ilkbahar ve sonbahar aylarında artıĢ gösterir.

Listeria için trimetoprim-sulfametoksazol. 2. böbrek yetersizliği. BOS‟ta hücre sayısı daha azalır. Ġlk antibiyotik dozundan önce veya birlikte verilmesi ve ilk 4 gün antibiyotik tedavisi ile birlikte sürdürülmesi önerilmektedir. Yiyecekler yolu ile bulaĢır. Listeria menenjiti klinik olarak diğer menenjitlere benzer ancak epileptik nöbetler sıktır ve beyinsapı parenkiminde mikro-apselere yol açarak farklı nörolojik bulgular verebilir. H influenza menenjiti olan çocuklarda yapılan çalıĢmalarda olumlu bir etki gözlendiği için 2-3 aydan büyük çocuklarda ilk antibiyotik dozundan hemen önce deksametazon verilmesi ve 2-4 gün sürdürülmesi genel olarak kabul görmektedir. Tablo 5a. Bu terim. hastanın görülmesinden itibaren en geç ilk 2 saat içinde ampirik tedaviye baĢlanmalıdır (Tablo 5a. Eğer tedavi baĢlanmasını geciktirecekse yardımcı nörolojik incelemelerin sonuçlanması beklenmeden. Gram negatifler için kloramfenikol + gentamisin veya trimetoprim-sulfametoksazol + gentamisin. BOS bulguları uyumsuzdur. meningokok ve pnömokok için kloramfenikol + vankomisin. lenfositlerin baskın olduğu bir BOS ile karĢılaĢmak mümkündür (Tablo 4). Hasta bize baĢvurmadan önce bazı antibiyotikler kullanmıĢsa. Yenidoğanlarda da menenjit etkeni olabilir (maternal infeksiyona bağlı olarak geliĢir). 3. nötrofil oranı ve protein düzeyi de daha azdır. Durumun acilliği nedeni ile çoğu zaman etken ajan bilinmeden ampirik olarak tedaviye baĢlanır. yaĢlılarda ise kinolonlar kullanılabilir Hasta < 3 aylık çocuk Tedavi YaklaĢımı Tablo 5b.Gram pozitif çomak olan Listeria ise görece seyrek bir menenjit etkenidir. stafilokoklar için ise vankomisin + rifampisin kullanılabilir. Risk faktörleri arasında ileri yaĢ. steroid tedavisi veya kemoterapi) sayılabilir. Akut bakteriyel menenjit kliniğine rağmen lenfositik BOS saptanması 1. HIV infeksiyonu. BOS‟taki hücre sayısı daha azdır. Bu durumda Ģeker düzeyinin düĢük olması ve bakılabilirse BOS‟ta CRP düzeyinin > 100 mg/dl olması bakteriyel menenjit tanısını destekler. Bakteriyel menenjit tedavisinde kortikosteroidlerin yeri tartıĢmalı bir konudur. Ayrıca bakteri antijenleri de yol gösterici olabilir. gebelik. *Eğer hastada penisilin allerjisi varsa: HIB. immünsupresyon (malinite. gram boyamada veya kültürde bakteri üreme Ģansı da azalır. karĢımıza gelmeden önce uygun olmayan antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalıĢılmıĢ hastalar için kullanılır. transplantasyon. EriĢkinlerde yürütülen çalıĢmalarda da steroid kullanımının yarar gösterme eğiliminde olduğu ortaya konmuĢtur. Yine de lomber ponksiyon yapılmıĢsa BOS‟ta gram boyaması ve bakteri antijeni tayinleri yol gösterici olabilir. 5b ve 5c). Ayrıca. BağıĢıklık sistemi sağlam olan hastada akut bakteriyel menenjitin ampirik tedavisi# Seçilecek tedavi* ve dozu Ampisilin (4 x 75 mg/kg) + Seftriakson (2x 50-75 mg/kg) veya sefotaksim (4 x 50-75 mg/kg) > 3 aylık çocuk Seftriakson (2 x 50-75 mg/kg) veya sefotaksim (4 x 50-75 mg/kg) [gerekirse vankomisin eklenebilir (4 x 15 mg/kg)] EriĢkin Seftriakson (2 x 2 gr) veya sefotaksim (4 x 2 gr) [gerekirse vankomisin eklenebilir (2 x 1-2 gr)] YaĢlı (> 60 yaĢ) Seftriakson (2 x 2 gr) veya sefotaksim (4 x 2 gr) + ampisilin (6 x 2-4 gr) # Burada Türkiye‟de önerilen tedavi yaklaĢımı anlatılmaktadır (Amerika BirleĢik Devletlerinde ise eriĢkin bir menenjit hastasında kültür ve antibiyogram sonuçları çıkana kadar seftriakson veya sefotaksime ek olarak mutlaka vankomisin ve asiklovir verilmesi önerilmektedir). Yetersiz tedavi edilmiĢ bakteriyel menenjit Nötropenik olgular veya total lökosit sayısının < 1000/ mm 3 olması Listeria menenjiti Yetersiz tedavi edilmiĢ menenjit kavramı Bakteriyel menenjit son derece acil bir durumdur ve bu olasılık düĢünüldüğü anda tedaviye baĢlanmalıdır. diyabet. BağıĢıklık sistemi bozukluğu varlığında akut bakteriyel menenjitin ampirik tedavisi Bozukluk tipi Seçilecek tedavi ve dozu . klinik olarak akut pürülan menenjit tablosu ile uyumlu bulgular verdiği halde. BOS proteini azalır. Tablo 4. nötrofil oranı azalır.

Akciğer apseleri ve bronĢiektazi de önemli bir grubu oluĢturur. En sık serebral apse etkenleri arasında anaerob veya mikroaerofilik streptokoklar. nadiren demiyelinizan hastalıklar bu Ģekilde karĢımıza çıkabilir. nötrofil oranları değiĢkendir. osteomiyelit.5 cm‟den büyük olan apselerde veya kritik yerleĢimli apselerde stereotaktik aspirasyon planlanmalıdır. bazen tümörler. Olguların sadece % 10 kadarında travma ve intrakranyal cerrahi giriĢimler sorumludur. Bunun mümkün olmadığı durumlarda veya serebrit Klinik Bulgular Radyolojik Bulgular Tedavi . Eğer süpürasyon subdural veya epidural aralığa sınırlıysa. Patoloji b. Ama tedavi edilmezse apse geniĢleyebilir veya çevresinde yavru apseler oluĢabilir. Eğer apse kolleksiyonu dura ile araknoid membran arasındaysa subdural ampiyem. Bu durumda hastada infeksiyon kliniği bulunması ve akut faz reaktanlarının artıĢı apseyi destekleyebilir. nokardia yer alır. Zamanla apsenin bulunduğu bölgeye göre değiĢebilen fokal nörolojik bulgular. Apse geliĢtikten sonra lomber ponksiyon yapılmasının serebral veya serebellar herniasyon riski taĢıdığı için kontrindike olduğu unutulmamalıdır. Ġkinci haftadan itibaren nöroradyolojik olarak apse daha iyi görülebilir hale gelmiĢtir: BT‟de ortası hipodens. Genellikle sedimentasyon hızı artar. Ayrıca difüzyon MR incelemesi ve MR spektroskopi de ayrımın yapılmasında yardımcı olabilir. MR‟da ödem ve kitle etkisi daha net anlaĢılabilir. Daha sonra ortada nekrotik bir alan meydana gelir. Yapılabilirse özellikle çapı 2. Bu Ģekilde hem apsenin drenajı sağlanır. Gram boyama sonucuna göre antibiyotik tedavisi Gram-pozitif koklar Gram-negatif koklar Gram-pozitif çomaklar Gram-negatif çomaklar Vankomisin + seftriakson Penisilin G Ampisilin / penisilin G + gentamisin Seftazidim Serebral apse hemen daima vücutta baĢka bölgedeki bir infeksiyon odağından kaynaklanır. Nöbetler görülebilir. dura ile kranyum kemikleri arasında ise epidural apse adını alır. ateĢ. damarlarda septik trombozlar ve lökosit kümeleri gözlenir. Serebral Apse BaĢlangıcta lokalize inflamatuvar eksüda.T-hücre / makrofaj disfonksiyonu (lökosit sayısı normal) T-hücre / makrofaj disfonksiyonu (lökosit sayısı azalmıĢ) Nötropenik hasta Dalak iĢlev bozukluğu Travma / NöroĢirurjikal giriĢim sonrası Seftriakson veya sefotaksim + ampisilin Seftazidim + gentamisin + vankomisin Seftazidim + gentamisin Seftriakson veya sefotaksim + vankomisin Seftazidim + gentamisin + vankomisin Tablo 5c. Bölge hiperemiktir ve interstisyel ödem vardır. aktinomices. böylelikle apse sınırlanmıĢ olur. Uzak bir kaynaktan hematojen yolla yayılma ise olguların üçte birinde söz konusudur (metastatik apse). Mantarlar da apse yapabilirler. Serebrit aĢamasında subakut baĢlangıçlı baĢağrısı. Serebral apse tanısında MR incelemesi BT‟ye üstündür. ancak ateĢ gerileyebilir. birkaç yüze kadar lökosit bulunabilir. Serebral apselerin üçte biri fokal yayılma ile duranın aĢılması veya serebral venöz dolaĢımın invazyonu ile gerçekleĢir. çevresinde de fibroblastlar prolifere olarak kapsülü meydana getirirler. Gerektiği durumlarda drenaj tüpü de yerleĢtirilebilir. diĢ apsesi gibi fokal infeksiyonlar sorumludur. Bunlar arasında birinci sırada paranazal sinüslerin ve kulak boĢluklarının infeksiyonları gelir. bulantı kusma gibi kafa içi basınç artıĢı bulguları eklenir. protein düzeyi genellikle 100 mg/dl‟nin üzerindedir. Geç serebrit döneminde (4-14 gün) yavaĢ yavaĢ çevresel kontrast tutulumu belirmeye baĢlar. Henüz apse sınırlarının tam kesinleĢmediği bu aĢamaya serebrit adı da verilir. Subdural ampiyemle birlikte beynin venöz sinüslerinde septik trombüs de bulunabilir. hem de kültür ve sitolojik inceleme yapılabilir ve tanı doğrulanarak sorumlu ajana yönelik tedavi baĢlanabilir. Çok daha seyrek olarak da pelvik infeksiyonlar. Sonraki hafta içinde (geç serebrit dönemi) yavaĢ yavaĢ baĢağrısı Ģiddetlenir. papilla ödemi ve tedavi edilmezse uyanıklık kusuru ortaya çıkabilir ve serebral veya serebellar herniasyon Ġlk 1-3 günü içeren erken serebrit döneminde BT‟de çevre dokudan hafifçe daha düĢük dansitede sınırları silik bir alan ve düzensiz kontrast tutulumu görülebilir. bakteriodes gibi diğer anaeroblar. stafilokoklar. Ģeker normal sınırlardadır. epileptik nöbetler görülebilir. bu durumda apse lokalizasyonu primer infeksiyona komĢuluk gösterir. Ancak bu tür halka Ģeklinde kontrast tutan lezyonlar baĢka hastalıklarda da görülebilir. nöroradyolojik olarak kitle etkisi gösteren subdural veya epidural efüzyon Ģeklinde görülür. çevresi halka Ģeklinde kontrast tutan onun da çevresinde yaygın ak madde ödemi bulunan bir lezyon Ģeklinde görülür (ġekil 1). Serebrit aĢamasında lomber ponksiyon yapılırsa. fokal nörolojik bulgular. basınç biraz artmıĢ bulunabilir. Bir diğer büyük grup da akut bakteriyel endokardit komplikasyonlarıdır.

eritromisin. Penisilin alerjisi olan kiĢilerde ise tetrasiklin. Sifiliz infeksiyonunun herhangi bir döneminde hastada klinik bulgu olmaksızın BOS‟ta sifilize bağlı bozuklukların görüldüğü asemptomatik nörosifiliz geliĢebilir. Sinir sistemini tutan bir diğer spiroket hastalığı da Lyme hastalığıdır. Tedaviyi 2-4 hafta sürdürmek gerekir.aĢamasında ise ampirik tedavi uygulanır. iyi sınırlanmıĢ ve yabancı cisimle iliĢkili apseler cerrahi eksizyon adayıdır. Antibiyotik tedavisi 6-8 hafta sürdürülmelidir. Polimeraz zincir reaksiyonu da B. burgdorferi‟ye karĢı antikorların gösterilmesi ile mümkündür. Akut pürülan menenjit tedavisindekine benzer dozda üçüncü kuĢak sefalosporin ile birlikte metranidazol verilebilir. Nörolojik Lyme hastalığının tedavisinde seçilecek ajan sefalosporinler veya penisilindir (2 x 1-2 g /gün seftriakson veya 20 milyon ünite/gün penisilin ya da 1500-3000 mg /gün amoksisilin). Görece genç yaĢta ortaya çıkan bu progresif demansiyel tablo. burgdorferi‟nin saptanmasında yeterince etkin bir yöntem değildir. Ancak nörolojik belirtisi olmayan hastalarda rutin BOS incelemesi yapılması önerilmemektedir (HIV-pozitif hastalar dıĢında). Hala hücre ve VDRL pozitifliği varsa negatifleĢene kadar 3 ayda bir tekrar incelenmeli ve gerekirse tekrar tedavi edilmelidir. aylar veya birkaç yıl içinde ölümle sonlanır. Genellikle meningeal irritasyon bulguları ve kranyal sinir tutulumları ile giden ılımlı bir akut menenjit Ģeklinde karĢımıza çıkar. Sifilitik demans ya da diğer adıyla paralizi jeneral. Özellikle IgM tipi antikorlar saptanırsa aktif infeksiyon lehinedir. Hasta nöbet geçirmiĢse mutlaka antiepileptik tedavi baĢlanmalıdır. Protein düzeyi genellikle ılımlı olarak artmıĢtır. Bu da primer infeksiyondan 10-20 yıl sonra ortaya çıkar. Bir diğer alternatif ise 4x200 mg doksisiklindir. HIV infeksiyonu bulunan kiĢilerde eĢzamanlı sifiliz de varsa. BOS incelemesinin travmatik olduğu durumlarda yalancı pozitif bulunabilir. Eğer hastada bağıĢıklık bozukluğu varsa mantar apseleri de akla gelmelidir. BOS‟ta VDRL (venereal disease research laboratory) testi çok duyarlı olmamakla birlikte özgüllüğü çok yüksek bir testtir. Tanı. IgG tipi antikorlar tedavi ile kaybolmazlar. Kuzey Amerika‟nın ve Kuzey Avrupa‟nın ormanlık bölgelerinde endemik olarak bulunur. Ġki haftada bir BT ile izlenmesi uygundur. Yetersiz drene olmuĢ. kanda ve BOS‟taB. Parenkimal nörosifilizde hücre sayısı normal olabilir. hastalığın sekonder evresinde akut sifilitik menenjit görülür. bu nedenle aktif infeksiyonla geçirilmiĢ infeksiyonu ayırt edemezler. BOS Ģekeri normal veya hafifçe azalmıĢ olabilir. Ancak bu antikorların varlığı ELISA testi ile gösterildikten sonra Western Blot ile doğrulanmalıdır. nörosifiliz geliĢme riski daha fazladır. Serebrit fazında yakalanmıĢsa. Türkiye‟de endemik olmadığı düĢünülmektedir. Hücre sayısının normale dönmesi ve BOS‟ta VDRL testinin negatifleĢmesi beklenir. Eğer kafa travması veya cerrahi giriĢim öyküsü varsa seftazidim ile birlikte stafilokoklara yönelik olarak penisilinaza dirençli penisilin türevleri veya vankomisin verilmelidir. Tedaviden üç ay kadar sonra BOS incelemesinin tekrarlanması önerilir. Oligoklonal IgG bantları saptanabilir. Parenkimal nörosifiliz ise genellikle tersiyer sifiliz belirtisi olarak ortaya çıkar ve baĢlıca iki Ģekilde görülebilir. multiloküle. Herniasyon riski olan veya giderek kötüleĢen hastalarda ödeme ve kitle etkisine yönelik olarak intravenöz deksametazon veya gerekiyorsa diğer antiödem tedaviler verilebilir. Nörosifiliz tedavisinde bugün hala penisilin kullanılmaktadır: günde 12-24 milyon ünite kristalize penisilin 10-14 gün boyunca verilir. Laboratuar yöntemlerinin geliĢtirilmesine gerek vardır. Etkeni olan Borrelia burgdorferi kene ısırığı ile bulaĢır. uygun antibiyotik tedavisi ile iyileĢme Ģansı yüksektir.Omurilik Hastalıkları). Nörosifiliz birçok farklı klinik tablo ile kendini gösterebilirse de asıl patolojik süreç kronik ve yavaĢ seyirli bir leptomeningeal inflamasyondur. Penisilinin bulunmasından sonra ender bir hastalık haline gelmiĢtir. Nörosifiliz Etkeni Treponema pallidum olan ve cinsel yolla yayılan sifiliz hastalığının tersiyer dönemde Nörosifilizde BOS‟ta ılımlı bir lenfositik pleositoz mevcuttur. Sonuçta Lyme hastalığı tanısı bugün baĢlıca klinik bulgulara dayanmaktadır. ağır derin duyu kusuruna bağlı ataksi. Spiroket infeksiyonları etkilediği bölgelerden biri sinir sistemidir. hastalığın geç döneminde genellikle primer infeksiyondan 10-20 yıl sonra ortaya çıkar. Cerrahi giriĢimin gerekliliği ve uygulanma Ģekli tartıĢmaya açık bir konudur. yüzeyel. Eğer tedavi altında klinik tablo kötüleĢirse stereotaktik veya açık cerrahi giriĢimle apse aspirasyonu gerekebilir. c. Protein daha geç normale dönebilir. Bulguları arasında Ģiddetli çakıcı ağrılar. Sonuçta saatler veya günler içinde yerleĢen inme tabloları görülebilir. Erken dönemde. Meningovasküler sifiliz ise sifilitik menenjitli hastalarda meninkslerdeki inflamasyona bağlı olarak dura içine geçen orta boy arterlerde inflamasyon (vaskülit) geliĢmesi ve akımlarının bozulması sonucu ortaya çıkar. BOS‟ta lenfosit hakimiyeti söz konusudur. Bir diğer geç komplikasyon da tabes dorsalis tablosudur. Ancak tedavi kesildikten sonra nüksler görülebilir. Lyme Hastalığı . yüzeyel duyu kusuru (hem hipoestezi hem hiperestezi) ve Argyl-Robertson pupil bulgusu sayılabilir (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi. ancak nöbeti olmayan hastada profilaksi gerekip gerekmediği tartıĢmalıdır. Semptomatik nörosifiliz ise birkaç Ģekilde karĢımıza çıkabilir. Buna karĢın BOS‟ta FTA-Abs (fluorescent treponema antibody-absorption) testi özgül olmayan ancak çok duyarlı bir testtir. medikal tedaviye yanıtsız veya soliter. kloramfenikol veya seftriakson verilebilir. Primer ve sekonder sifiliz‟li hastalar tedavi edilmezlerse yaklaĢık %7‟sinde nörosifiliz geliĢebilir.

Lyme-nöroboreliyosis f.Karsinomatöz menenjit (actinomices.Bakteriyel menenjit .NMO* kabakulak.Tüberküloz menenjiti .Sarkoidoz . LCV: lenfositik koryomenenjit virüsü.Kimyasal menenjit .Erken dönem tüberküloz (angiostrongylus. Diğer viral infeksiyonlar -CMV (sitomegalovirüs) -Lenfositik koryomenenjit **meningoensefalit tablosuna da yol açabilir. parenkimal bulgular baskındır. herhangi bir nörolojik defisiti yoktur.SUBAKUT VE KRONĠK MENENJĠTLER Öncelikle infeksiyöz etyolojiye sahip olanlar ile infeksiyon dıĢı nedenlere bağlı menenjitlerin ayırt edilmesi önemlidir.Behçet hastalığı* (aspergillus. HIV: insan immün yetmezlik virüsü. Nöro-sifiliz e. LCV ADEM: akut disemine ensefalomiyelit.Sistiserkoz . Tüberküloz menenjiti* a. Mantarlara bağlı menenjit b. Tablo 6. CMV: sitomegalovirüs. MSS Tüberkülozu Tüberküloz Menenjiti BOS bulguları . NMO: nöromiyelitis optika.Lenfoma . listeria. 3 evrede ele alınmasını önermiĢtir: Evre 1‟de hasta uyanıktır. Evre 2‟de hastada konfüzyon vardır ancak uyanıklığı bozuk değildir. ** hemen daima meningoansefalit Ģeklinde görülür. Sarkoidoz -Criptococcus neoformans* c. Evre 3‟te ise uyanıklık kusuru veya multipl kranyal sinir felçleri ya da hemipleji veya parapleji vardır.Vaskülitler . bilinen diğer hastalıkları. .SLE menenjiti Ģistosoma) .Bütün mantarlar . Mycobacterium tuberculosis infeksiyonunun sinir sistemi tutulumunun en sık karĢılaĢılan Ģekli tüberküloz menenjitidir. Kimyasal menenjit -Kandida grubu -Mukormikoz c.SAK sonrası . geç HSV.Kriptokok menenjiti (HIV Kimyasal menenjit . listeria. bazı nörolojik bulguları bulunabilir.Viral menenjit . Hastanın özgeçmiĢi.ADEM* zigomicetes) .CMV (HIV+ hastada) -Parazitler .Mantar menenjiti . sistemik muayene bulguları ve bazı BOS özellikleri bu konuda yardımcı olabilir . Bruselloz d. MSS lupusu** -Blastomyces dermatitidis e. Granülomatöz anjiit (primer MSS vasküliti)** -Histoplasma capsulatum d. British Medical Research Council. nocardia) . sistiserkoz.Benign lenfositik menenjitBakteriyel menenjit . AIDS h. . Tüberküloz hastalığının en ağır komplikasyonudur. Meningeal karsinomatoz /lenfomatoz / lökemi b. Sistemik tüberkülozu olan olguların yaklaĢık % 10‟unda sinir sistemi tutulumu geliĢir.Karsinom +) . Parazit infeksiyonları -Sistiserkoz -Toksoplazmoz g.Vaskülitler . Kronik infeksiyöz menenjitler arasında en sık karĢılaĢılan tüberküloz menenjiti ve mantarlara bağlı menenjitler aĢağıda ayrıntıları ile yer almaktadır. Kronik menenjit tablosunun ayırıcı tanısı Ġnfeksiyoz kökenli Ġnfeksiyon dıĢı nedenlere bağlı a.Nöro-sifiliz . HSV: herpes simpleks virüsü. Daha seyrek olarak tüberkülomlarla parenkim tutulumu görülebilir. Behçet hastalığı** -Sporotrix schenkii f.Coccioides menenjiti (actinomices. kandida.NMO* -SLE . Tablo 6b.NMO* . a. Vogt Kayanagi Harada hastalığı -Coccidioides immitis* d.Behçet hastalığı* . . nocardia) .CMV (HIV +). SAK: subaraknoid kanama.Kronik enterovirüs infeksiyonu .Toksoplazma . BOS bulgularına gore kronik menenjit tablosunun ayırıcı tanısı ↓ ġeker < 50 Hücre/mm3 Nötrofilik pleositoz Eozinofilik pleositoz (lenfosit baskın) . SLE: sistemik lupus eritematozus *Menenjit kliniği geri plandadır veya yoktur.

. sonra da protein giderek normale döner. Coccidioides immitis ve Blastomyces dermatitidis bunlar arasında sayılabilir. Bruselloz Genellikle ateĢ. Buna karĢın rifampisin ve streptomisin normal kan beyin bariyerini geçemez. MSS tutulumu subakut. Ġlk 2 aydan sonra izoniyazid ve rifampisin ile devam edilerek tedavi 7-10 aya tamamlanır. BOS Ģekeri düĢüktür. inflamasyon varsa sınırlı miktarda geçebilir. Kandida grubu da yaygın infeksiyon durumlarında. Bunlarda da klinik tablo ve seyir kriptokok menenjitine benzer. kriptokok polisakkarit antijen tayini de kriptokok infeksiyonlarının tanı ve takibinde çok yol göstericidir. nüksler görülebilir ve tedaviye rağmen mantar menenjitlerinin mortalitesi oldukça yüksektir. artralji. Tedavinin ilk iki ayında izoniyazid. Tek büyük bir apse görünümünde olabileceği gibi multipl küçük lezyonlar Ģeklinde de görülebilir. kronik kateter taĢıyıcılarında ve immünsupresyon durumlarında menenjite yol açabilir. neoformans BOS‟un çini mürekkebi ile boyanması sonucu gösterilebilir. BOS proteini artmıĢtır. BOS‟ta lenfositik hücre artıĢı saptanır. Protein düzeyi artmıĢtır. Genellikle lenfositik bir hücre profili söz konusudur. Tedavi Parenkimal MSS Tüberkülozu b. Genellikle steroidler yarar sağlar. Kültürde zorlukla gösterilebilir. Tedavi ile önce Ģeker düzeyi yükselir (3-10 haftada). Dirençli suĢ yaratmamak için birkaç ilacın birlikte kullanılması uygundur. zigomicetes grubu. birkaçyüz miligrama kadar çıkabilir. Aseptik Menenjit . Tedaviye rağmen BOS Ģekerinin düĢük bulunması nüksü akla getirmelidir. Mantar kültürleri yaklaĢık %50 oranında pozitif sonuç verebilir. terleme ve halsizlik gibi sistemik bulgular eĢlik eder. Blastomyces dermatitidis ve Coccioides infeksiyonlarında nötrofil/ eozinofil hakimiyeti görülebilir. sonra hücre sayısı azalır. Ancak ilk 24-48 saatte polimorflar baskın olabilir. c. rifampisin ve pirazinamid ile birlikte etambutol veya streptomisin‟den oluĢan dörtlü tedavi ile baĢlanır. Baslangıç akut veya kronik olabilir. Bu nedenle tanıda sıklıkla serolojik testler kullanılmaktadır. Diğer menenjit etkenleri arasında Coccidioides immitis. BOS‟ta protein artmıĢtır. Histoplazmozda organomegali eĢlik edebilir. Bruselloz tanısı daha çok serolojik yöntemlere dayanmaktadır. flukanozol gibi sistemik antifungal ajanlarla gerçekleĢtirilir. aspergillus grubu. Histoplasma capsulatum. miyalji. özellikle intravenöz madde bağımlılarında. Bazı mantarlar apse ve granülom oluĢturmaya daha fazla eğilimlidirler: zigomicetes grubu. Ayrıca. ancak daha akut baĢlangıç görülebilir. Bu durumda klinik tablo serebral apselerdeki gibidir. miyeloradikülopati tablosu veya meningoensefalit tablosu ya da nöropatiler görülebilir. ancak diğer mantarlar çini mürekkebi ile boyanmazlar. Tedaviye rağmen tüberküloz menenjitinin mortalitesi %25‟ler civarındadır Daha seyrek olarak MSS tüberkülozu karĢımıza menenjit Ģeklinde değil de parenkim lezyonları Ģeklinde çıkabilir. Zigomicetes grubu ve aspergillus grubu damar duvarını tutmaya da eğilimlidir. Tanı Tedavi: MSS mantar infeksiyonlarının tedavisi amfoterisin B. Nadiren hücresel bağıĢıklık bozukluğu bulunan hastalarda erken günlerde BOS hücresiz olabilir. Ġzoniyazid ve pirazinamid inflamasyon olsun veya olmasın. aspergillus grubu. Blastomyces dermatitidis ve Sporotrix schenkii sayılabilir. BaĢağrısı ve ense sertliği bulunur. Ancak. Olguların yaklaĢık %10‟unda menenjitle beraber bulunabilir. BOS‟ta Brucella antikorlarının gösterilmesi tanı koydurucudur. Tedavisi doksisiklin ve rifampin kombinasyonu ile gerçekleĢtirilir. VĠRAL ĠNFEKSĠYONLAR a. Bazen AIDS hastalarında veya diğer nedenlerle bağıĢıklığı bozulmuĢ hastalarda bu polimorf hakimiyeti sürebilir. Ancak tedavi uzun süre alır. Mantar Ġnfeksiyonları Mantara bağlı menenjitlerin en sık nedeni Criptococcus neoformans‟tır. birkaç yüz mg/dl düzeyinde olabilir. Hücre sayısı mm 3‟te 500‟e varabilir. BOS Ģekeri genellikle azalmıĢtır. Apse varsa herniasyon riski nedeniyle lomber ponksiyonun kontrindike olduğu unutulmamalıdır. olguların üçte ikisinde Ģeker azalmıĢtır. ancak <10mg/dl ise daha çok bakteriyel bir infeksiyon akla gelmelidir. C. Klinik tablo haftalar veya aylar içinde yerleĢen baĢağrısı ve/veya epileptik nöbetlerle kendini gösterebilir. Mantara bağlı MSS infeksiyonlarında BOS bulguları: Genellikle açılıĢ basıncı biraz artmıĢtır. flusitozin. BOS berrak ve renksizdir. kan beyin bariyerini kolay geçer. Bir de tedavi baĢlandıktan sonra klinikte bir kötüleĢmeye eĢlik eden polimorf artıĢı gözlenebilir ki bunun bir aĢırı duyarlık reaksiyonu olduğu düĢünülmektedir. Sıklıkla eĢlik eden kranyal sinir bulguları. Genellikle tedaviyi birkaç ay sürdürmek gerekir. Hücre sayısı birkaç yüze kadar (bazen 1000-2000) olabilir.Tipik olarak berrak ve renksiz bir BOS ve lenfositik hücre artıĢı görülür (birkaç yüz civarında). kronik veya rekürran menenjit Ģeklinde görülebilir. organomegali saptanır.

trimetoprim-sulfametoksazol. MSS parenkimine ait bulgu çok ender görülür. kabakulak virüsü ve herpes virüsler de aseptik menenjite yol açabilir. Mantarlar*: -Criptococcus neoformans**. ateĢ. lenfositik koryomenenjit virüsü (LCV). IVIg. INH) *Genellikle BOS protein ve Ģeker düzeyleri ile viral menenjitten kolayca ayırdedilebilir. Ekovirüs infeksiyonlarında bir döküntü bulunabilir. HSV II. azathioprin. Lenfosit hakimiyetli BOS saptanan hastada yapılması gereken incelemelerTablo 8‟de verilmektedir. kızamık. Hemen daima hiç sekelsiz düzelir. HIV-1 infeksiyonları -Diğer (influenza. Kabakulak virüsü söz konusu ise parotit bulunur. RF -Sjögren antijenleri -ACE -Protein elektroforezi -Lyme ve brusella serolojisi Diğer: -MRG -Akciger grafisi -PPD testi b. protein -Gram boyama. Yaz aylarında sıklığı artar. Doğrudan viral ajan . Bulantı-kusma. vs.Bakteriyel*: -Yetersiz tedavi edilmiĢ pürülan menenjit -Spiroket infeksiyonları (sifiliz. Bu konu yukarıda ilgili bölümde anlatılmıĢtır. Direkt infeksiyöz A.Tanım olarak herhangi bir infeksiyöz ajanın ortaya konmadığı menenjit tabloları aseptik menenjit olarak adlandırılır.) B. adenovirüs. Genellikle eĢlik eden baĢka nörolojik bulgular ve nöbetler de bulunabilir. Ģeker. Viral aseptik menenjit son derece selim bir klinik tablodur. Genellikle 1-2 hafta içinde tamamen iyileĢme ile sonlanır. Aseptik menenjit ayırıcı tanısı Tablo 7‟de verilmektedir. Ġndirekt infeksiyöz: III. Histoplasma capsulatum. VZV Kan: -Yanda sayılanların hepsi -Kültürler -Sedimentasyon hızı. Lyme. parvovirüs. Ġnfeksiyöz kökenli aseptik menenjit hemen daima viral etyolojiye sahiptir. ANA.Mikoplazma: E. Omuriliğin ön planda tutulduğu durumlarda ise miyelitten söz edilir. yayma -HIV -Lyme (ELISA) -VDRL-TPHA -Seroloji titre takibi: enterovirüsler. En sık etken enterovirüslerdir. herpes virüsler. EBV BOS: (rutin testlere ek olarak) -Sitoloji -ACE* -Kriptokok antijeni -Lyme. kabakulak. Protein düzeyi hafifçe artsa da 100 mg/dl‟yi geçmez. Ġnfeksiyon dıĢı: -Bakteriyel endokardit -Parameningeal infeksiyonlar -Otoimmün hastalıklar -Kimyasal menenjit -Malinite -Ġlaca bağlı (nonsteroid antiinflamatuvarlar. LCV.Parazitler: -Primer amip meningoensefaliti -Toksoplazmoz -Sistiserkoz D. fotofobi ve menenjizm eĢlik edebilir. brusella. leptospirosis) -Bruselloz -Tüberküloz -Bartonella infeksiyonları C. Aseptik menenjit ayırıcı tanısı I. bakteri kültürleri -Kriptokok antijeni -Aside dirençli basil için yayma -Latex aglutinasyon testleri (HIB. baĢağrısı ve davranıĢ ve uyanıklık bozukluğu ile giden MSS parenkiminin akut inflamasyonu olarak tanımlanabilir. ġeker düzeyi normaldir. histoplasma ve coccidioides antikorları -PCR: tüberküloz. Tablo 7. Blastomyces dermatitidis II. enterovirüs 71 infeksiyonunda el-ayak-ağız sendromu (herpangina) eĢlik edebilir. rotavirğus. pnömokok ve meningokok) -VDRL -HSV için PCR (immun-yetersizlik varsa VZV de) -Virüs-spesifik IgM antikorlar Kan: -Tam kan sayımı.Viral: -Enterovirüsler. parainfluenza. BOS‟ta ılımlı lenfositik hücre artıĢı görülür. adenovirüs. Birkaç günlük bir prodromal dönemin ardından ani yükselen ateĢ ve Ģiddetli baĢağrısı ortaya çıkar. arbovirüsler. Viral Ensefalitler / Miyelitler Ensefalit. Aseptik menenjit ayırıcı tanısında en önemli noktalardan biri yetersiz tedavi edilmiĢ ve BOS profili değiĢmiĢ pürülan menenjitin ayırt edilmesidir. Coccidioides immitis**. Tablo 8. Lenfositik menenjitte yapılması gereken incelemeler Akut seyir Kronik seyir BOS: -Hücre sayımı. HSV.

Genellikle ilk 15 gün içinde bu deĢarjlar görülür. baĢağrısı. progresif miyelit ve poliradikülite yol açabilir. sistemik bir infeksiyona çapraz reaksiyon olarak da geliĢebilir. eğer IgM pozitifliği saptanırsa anlamlıdır. Varisella Zoster virüsü (VZV) ise çocukluk infeksiyonlarından suçiçeğinin etkenidir. HSV tip I ensefaliti en sık görülen sporadik ensefalittir ve dünyanın her bölgesinde. BOS‟ta eritrosit de bulunabilir. HSV tip IV veya Epstein Barr virüsü (EBV) nadiren MSS parenkimini tutar. EEG ve BOS bulgularına dayanır. HSV tip I ile primer infeksiyon orofaringeal mukozada yerleĢir. berrak-renksiz veya ksantokromik olabilir. Milimetreküpte birkaç yüze varan (nadiren 2000‟e kadar) lenfositik pleositoz ve ılımlı bir protein artıĢı görülür. Tedavi 2-3 hafta sürdürülmelidir. her yaĢta ve her mevsimde görülebilir. Birkaç haftada semptomlar kaybolur. Herpesvirüsler MSS parenkimini tutmaya eğilimli virüslerin baĢında gelirler. HSV I ensefaliti beyinde baĢlıca temporal korteks ve limbik sistem yapıları gibi belirli bölgeleri tutma eğilimindedir. Asemptomatik olabileceği gibi. Tanı nöroradyoloji. Çoğu zaman tedaviye ampirik olarak baĢlanır. daha seyrek olarak da ağır ensefalit tablolarına yol açabilir. Asiklovire dirençli suĢlar için yeni antiviral ajanlar kullanılmaktadır. nadiren miyelit veya ensefalit ile iliĢkili olabilir. Tedavi her zaman yüz güldürücü olmayabilir. Zaman zaman. HSV I ensefalitinde ateĢ. akut inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (AIDP) ile iliĢkisi bilinmektedir. KiĢiler genellikle çocukluktan beri HSV ile karĢılaĢmıĢ olduklarından. serum HSV antikorları genellikle tanıda yardımcı olmazlar. Bu durumda genellikle akut serebellar ataksi görülür. klinik olarak akla geldiğinde tanının doğrulanması beklenmeden tedaviye baĢlanmalıdır. BOS‟ta saptanan HSV antikorları da tanıda yardımcı olabilir. bu tablo kitabın baĢka bir bölümünde anlatılmaktadır. Ancak BOS‟ta antikorların ilk 10 günden sonra saptanabilmesi tedavinin gecikmesine yol açar. Bunlardan Herpes Simpleks (HSV) tip I. EriĢkinlerde ise latent hale geçtiği arka kök ganglionunda yıllar sonra aktive olarak zona infeksiyonuna yol açar. Tanıya çoğu zaman klinik kuĢku sonucu. konfüzyon ve davranıĢ değiĢiklikleri görülür. afazi gibi fokal nörolojik bulgular görülebilir. BOS bulguları: BOS açılıĢ basıncı yükselmiĢtir. BT‟de kolay görünmese de MRG ile bu bölgelerin tek yanlı veya iki yanlı tipik tutulumu bu tanıyı hemen akla getirmelidir (ġekil 3). HSV tip V veya Sitomegalovirüs (CMV) ise bağıĢıklık sistemi sağlam olan kiĢilerde MSS infeksiyonuna yol açmaz. klasik herpes ensefalitinden sorumludur. Bu ikinci duruma para-infeksiyöz veya post-infeksiyöz ensefalomiyelit adı verilir. daha sonra kaybolabilir. Ģeker normaldir. Ancak çok erken dönemde (ilk 1-2 günde) MRG normal olabilir. Bu nedenle BOS‟ta HSV antikorları ancak tanının sonradan doğrulanması amacıyla kullanılmaktadır. EĢzamanlı alınan serumda saptanan antikor düzeyine göre BOS düzeyinin 20 kat veya daha fazla olması beklenir. Bazen hemorajik bir kitle Ģeklinde de görülebilir. Daha seyrek olarak da miyelit veya ensefalite yol açabilir. Bugüne dek tanımlanmıĢ çoğu alt tipinin nörotrop olduğu düĢünülmektedir. Görece yeni tanımlanan HHV tip VI ve VIII‟in de demiyelinizan hastalıkların etyolojisinde rolü olabileceği öne sürülmekte ve bu konuda araĢtırmalar yürütülmektedir. Spesifik tanıda son yıllarda kullanılmaya baĢlanan PCR yöntemi ile HSV DNA‟sı aranması yüz güldürücü olabilir. özellikle herpes ensefaliti ağır nörolojik sekeller bırakabileceğinden ve tedavi edilebilir bir durum olduğundan dolayı acil nöroloji pratiğinde önemli bir yer kaplar. daha sonra negatif sonuç elde etme Ģansı artar. Ancak herpes ensefaliti bağıĢıklık sistemi normal kiĢilerde de görüldüğünden.tarafından oluĢturulabileceği gibi. Bazen de bu reaktivasyon ensefalit tablosu ile sonuçlanabilir. EEG‟de de bu bölgelerin tutulduğuna iĢaret eden periyodik lateralizan epileptiform deĢarjlar (PLED) spesifik olmasa da HSV ensefalitini akla getiren bir bulgudur. Önceki yıllarda HSV tanısı için Ģart koĢulan beyin biyopsisi ise artık nadiren gerekmektedir. Asiklovir böbrek yetersizliği olanlar dıĢında oldukça güvenli bir ilaçtır. HSV ensefalitinin tedavisi her 8 saatte bir intravenöz 10mg/kg asiklovir ile yapılır. mukozada ağrılı herpetik lezyonlar ve ateĢ de görülebilir. Tedavi: HSV ensefaliti morbidite ve mortalitesi çok yüksek bir hastalık olduğundan. En yüksek sonuç ilk iki haftada alınır. Herpesvirüs Ġnfeksiyonları Herpes Ensefaliti . özellikle immünsupresyon durumlarında reaktive olabilir. altında immünsupresyona yol açan bir neden aramak gerekmez. Ancak diğer nedenlere bağlı limbik ensefalitlerde de benzer lezyonlar görülebileceği unutulmamalıdır. Genital herpes infekisyonu etkeni olan HSV tip II ise neonatal ensefalitten sorumludur. ancak virüs retrograd transnöronal taĢınma ile trigeminal gangliona gelir ve burada latent olarak yerleĢir. Nöbetler. eriĢkinlerde daha çok aseptik menenjite yol açar. Viral ensefalitlerden. Ancak hem HSV I hem HSV II için PCR ile yalancı pozitif sonuç olasılığı hemen hemen sıfırdır. BağıĢıklık sisteminde bozukluk olan kiĢilerde ise subakut ensefalit. Bulgular günler veya haftalar içinde ilerler. EEG ve MRG gibi incelemelerin desteği ve diğer olasılıkların dıĢlanması ile varılır. Eğer hastada ciddi bir immün yetersizlik de varsa ayırıcı tanıda bulunan CMV ve HHV6 ensefaliti için ampirik tedaviye gansiklovir de eklenmelidir.

ekovirüsler. ayrıca serum ve BOS‟ta antikorlar da gösterilebilir. Ayrıca. Zona ağrısı için kodein dahil çeĢitli analjezikler kullanılabilir. Isırılan bölgenin beyne uzaklığına göre değiĢmekle beraber. Ġlk 5-6 gün paralizi alanı yayılabilir. döküntü süresini kısalttığı ve post-herpetik nevralji olasılığını azalttığı düĢünülmektedir. Ayrıca MSS parenkimine ait çeĢitli bulgular. Artropodlarla taĢınan virüslere bağlı ensefalitlerin destek tedavisi dıĢında tedavisi yoktur. Kesin tanı virüs kültürü veya RT (real time)-PCR ile konur. EriĢkinlerde ya ileri yaĢla birlikte ya da immünsupresyon durumlarında reaktive olarak zona infeksiyonuna yol açar. bazen polio ensefalitine dönüĢebilir. Diğerleri genellikle konfüzyona yol açan ılımlı bir ateĢli hastalık Ģeklinde geçer. Zona tedavisinde asiklovir‟in yeri tartıĢmalı bir konudur. miyelopati bulguları. hiperaktivite ve saldırganlık. poliovirüs. Bazen bir meningoensefalite de yol açabilirler. Bir diğer komplikasyon da özellikle bağıĢıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda görülen yaygın bir ensefalit tablosudur.VZV çocukluk infeksiyonlarından suçiçeğinin etkenidir. örneğin davranıĢ değiĢikliği. Asemptomatik dönemde tanı koyma Ģansı hemen hemen hiç yoktur. Batı Nil virüsü Amerika kıtasında endemik olmamasına rağmen. Miyelit ve post-herpetik nevralji dıĢında zona infeksiyonunun baĢka komplikasyonları da olabilir. davranıĢ değiĢiklikleri. BOS‟ta lenfositik hücre artıĢı ve ılımlı protein artıĢı görülür. Döküntü nedeniyle meningokok menenjiti ile karıĢtırılabilir. 1999 yılında ilk kez New York bölgesinde bir salgınla görülmüĢ. Japon B ensefaliti virüsü. Genellikle yaz sonu ve sonbahar baĢında salgınlar halinde görülür. 20-60 günlük bir kuluçka döneminden sonra prodromal dönemde ateĢ. Zona ve VZV‟nin diğer MSS infeksiyonları aseptik menenjitin en sık nedenidir. Genellikle kudurmuĢ bir hayvan tarafından ısırılma sonucunda bulaĢır. baĢağrısı ve halsizlik ortaya çıkar. Bölgesel olarak Batı Nil ensefaliti doğu Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde görülebilir. Enterovirüs ensefaliti genellikle bir makülo-papüler döküntü ve nöbetlerle karakterizedir. MR görüntüleri tipik değildir. Diğer herpesvirüslerde olduğu gibi VZV'de de yalancı pozitiflik hemen hemen hiç görülmez. beyinsapı bulguları. yutma güçlüğüne bağlı hidrofobi geliĢir. Kuduz . Daha sonra arka kök ganglionunda latent hale geçer ve yıllarca sessiz kalır. polio benzeri paralitik tablolar görülebilir. Ancak peteĢi görülmez. ağır sekelle iyileĢebilir veya ölümle sonlanabilir. Non-paralitik form daha çok aseptik menenjit kliniği gösterir. Zona genellikle tek yanlı 1-3 dermatom alanında ağrılı ve eritemli bir zemin üzerinde veziküler döküntü ile karakterizedir. Giderek iritabilite. Olguların %10 kadarında bulber bölge tutulabilir. tanıda PCR çok yardımcıdır. serebellar bulgular görülebilir. Periferik sinirler boyunca MSS‟ne taĢınır ve orada trans-sinaptik yayılma gösterir. Sokaklardaki baĢıboĢ hayvanların önemli bir sorun olduğu ülkemizde kuduz da önemli ve güncel bir sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir. AĢılama kampanyalarına rağmen poliomiyelit ülkemizde hala önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir. ve enterovirüs 70 ve 71‟in sayılabileceği enterovirüsler Arbovirüsler Artropodlarla taĢınan virüslere bağlı ensefalitlerin ülkemizde endemik olarak bulunmadığı düĢünülmektedir. ondan sonra da her yıl salgınlar yapmaya devam etmiĢtir. parkinsonizm. St Louis ensefalit virüsü. Bu durum kendiliğinden düzelebileceği gibi. Tanıda serum antikor titrelerinde 4 kata varan artıĢ. Her iki durumda da BOS‟ta ılımlı bir lenfositik hücre artıĢı görülür. Ayrıca bağıĢıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda komplikasyonları önlemek için kullanılabilir. BOS‟ta IgM tipi antikorların bulunması veya virüs izolasyonu gerekir. Tutulan ekstremitede ağır atrofik sekel kalır. nöbetler. Batı Nil ensefaliti dıĢında Kaliforniya grubu virüsler (La Crosse virüsü). leptomeningeal veya periventriküler kontrast tutulumu veya bazal ganglionlarda hiperintensite görülebilir. ÇeĢitli klinik formlarda karĢımıza çıkabilir. Hasta tamamen düzelebileceği gibi. bazen polio-benzeri bir gevĢek felç yapabilir. Arbovirüs infeksiyonlarında BOS‟ta erken dönemde nötrofilik. birkaç hafta içinde koma ve ölümle sonlanır. bazen de paralitik polio tablosuna dönüĢür. ancak belirtiler ortaya çıktıktan sonra tablo geri dönüĢsüzdür ve ölümle sonlanır. Semptomlar ortaya çıktığında ense cildinden tam kat biyopsi alınarak veya kornea “smear”lerinde kuduz antijeni gösterilebilir (duyarlılık: %50-90. daha sonra lenfositik bir pleositoz görülür (doğu “equine” ensefalitinde hücre sayısı çok yüksek olabilir). doğu ve batı “equine” (at) ensefaliti virüsü ve Venezuella “equine” ensefaliti virüsü sayılabilir. diğerleri ise pek görülmez. Yüksek ateĢle birlikte menenjit veya ensefalit kliniği ile baĢvurur. Yaygın aĢılama ile önlenmesi dıĢında bilinen bir tedavisi yoktur. Poliomiyelit infeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkabilen ve progressif zaafla seyreden bir komplikasyonu ise post-polio sendromudur Enterovirüsler Aralarında Coxsackie A ve B. Nöbetler. Kısaca söz etmek gerekirse. BağıĢıklık sistemi sağlam olan hastada steroidler de yararlı olabilir. Bunlardan biri VZV ile iliĢkili granülomatöz arterit geliĢimidir ve ilgili arter alanlarında inmelerle kendini gösterir. Bunlar içinde en ağır seyreden ve mortalitesi en yüksek olan doğu “equine” ensefalitidir. Ancak. Enterovirüs infeksiyonları arasında poliovirüs infeksiyonlarını ayrı ele almak gerekir. Kuduz bir hayvan tarafından ısırılan bütün insanlarda hastalık ortaya çıkmayabilir. Paralitik poliomiyelit‟te en sık lomber bölge tutulur Proksimal kaslarda daha belirgin olan ve belli kas gruplarının tutulduğu gevĢek ve asimetrik paralizi geliĢir. VZV ensefalitinde kullanılması gereken doz HSV ensefalitindeki gibidir.

AIDS hastalarının yarısından fazlasında hastalığın herhangi bir döneminde nörolojik komplikasyonlar görülebilir. 14. Yapılması gereken 3 basamak vardır: 1) Yara bölgesinin bol su-sabun veya benzalkonium klorür ile yıkanması. veya tükürükten virüs üretilebilir. 10 günlük gözlem süresi yeterlidir. AIDS ve Nörolojik Komplikasyonları Fırsatçı infeksiyon dıĢı nedenle -Metabolik -AIDS-demans kompleksi Beyin-fokal -Primer MSS lenfoması Meninksler -Lenfoma (primer veya . Ancak kesin tanı beyin biyopsisi (Negri cisimleri) ile konur. bu aĢı ile görülmemektedir.kromozomda PrP proteinini kodlayan PRNP geninde mutasyon saptanmıĢtır. vs). Bunların hepsi otozomal dominant geçiĢlidir ve tümünde 20. bağıĢıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda yine kızamık virüsüne bağlı subakut kızamık ensefaliti. Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) Son yıllarda bütün dünyada gözlenen edinsel immün yetersizlik sendromu (AIDS). Ġnsanlarda görülebilen spongiform ensefalopatileri sporadik. Buna ısırılma sonrası mümkün olan en kısa zamanda baĢlanır ve 3.. 7. günlerde tekrarlanır. Bu nedenle. edinsel ve genetik olarak üç grupta ele almak mümkündür. seyrek görülen veya neredeyse ortadan kalkmıĢ olan pek çok hastalığı tekrar gündeme getirmiĢtir. AIDS hastalarında görülebilen nörolojik komplikasyonlar Tutulan bölge Beyin-difüz Fırsatçı infeksiyonlar Fırsatçı infeksiyonun tedavisi Listeria  Ampisilin CMV  Gansiklovir. d. genetik form %15 oranında görülür. c. Bu 10 gün içinde hayvanda kudurma belirtileri ortaya çıkarsa profilaksi uygulanmaya baĢlanır. AIDS-demans kompleksi ve prion hastalıkları sayılabilir. Genetik grupta ailevi CreutzfeldtJacob hastalığı. Gerstmann-Sträussler-Schenker hastalığı ve fatal familyal insomni hastalığı yer alır. 1990‟lardaki „deli dana hastalığı‟ (bovine spongiform encephalopathy) salgını ve bu hastalığın sığırlardan insanlara bulaĢabileceği kaygısı ile birlikte güncelleĢmiĢ ve kamuoyunu ilgilendirmeye baĢlamıĢtır. Prion hastalıkları (BulaĢıcı Spongiform Ensefalopatiler) Önceleri nadir hastalıklar arasında sayılan spongiform ensefalopatiler. AIDS hastalarında görülebilecek nörolojik komplikasyonların bir listesi Tablo 9‟da verilmektedir. Eğer ısırma hayvanın doğasına aykırı bir biçimde meydana gelmiĢse (provoke edilmeden. Kronik Persistan Viral Ġnfeksiyonlar (YavaĢ-Virüs Ġnfeksiyonları) Bazı viral infeksiyonlar sinir sistemine yerleĢtikten sonra çok uzun bir latent dönemin ardından hastalık belirtilerine yol açarlar. Sporadik form %85 oranında. kuduz riski olan bir bölgede olmuĢsa veya hayvan kaçmıĢsa profilaksiye baĢlanır. Bu hastalıklar arasında kızamık virüsü tarafından oluĢturulansubakut sklerozan panensefalit. %5-10‟unda ise klinik tablo nörolojik bulgularla ortaya çıkabilir. bir papovavirüs olan JC virüsüne bağlı progresif multifokal lökoensefalopati. foskarnet Toksoplazmoz  Primetamin/sulfadiazin veya klindamisin Toksoplazmoz  Yukarısı ile aynı PML  Sitarabin. profilaktik tedavinin önemi büyüktür. Daha önceden kullanılmakta olan diğer aĢılarla sık görülen akut disemine ensefalomiyelit ve akut inflamatuvar poliradikülopati gibi komplikasyonlar. Ġlk kez 1933‟te Dawson tarafından inklüzyon cisimli dejeneratif bir süreç olarak tanımlanmıĢ. Tedavi: Semptomlar ortaya çıktıktan sonra destek tedavisi dıĢında yapılabilecek hiçbir Ģey yoktur. kızamıkla iliĢkisi ise 1960‟larda anlaĢılmıĢtır. progresif kızamıkçık panensefaliti.özgüllük: %100). Kızamık infeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkan nadir. antiretroviral ajanlar VZV  Asiklovir veya famsiklovir Aspergilloz  Amfoterisin-b Kriptokok  Amfoterisin-b. 2) 20 IU/kg kuduz immünglobulini verilmesi (yarısı yara bölgesine kalanı IM) (Eğer kiĢi daha önceden kuduz aĢısı olmuĢsa bu basamak uygulanmamalıdır). flusitozin e. infekte materyalden ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu yoluyla virüs RNA‟sı da ortaya konabilir.. Eğer bir ev hayvanı tarafından ısırılma söz konusu ise. ve 28. bir retrovirüs olan HTLV-1 virüsüne bağlı tropikal spastik paraparezi. ancak ağır nörolojik yıkıma ve ölüme giden progresif seyirli bir hastalıktır. Tablo 9. edinsel form ise %1‟den azdır. 3) Ġnsan diploid hücre aĢısı uygulaması.

Olguların yaklaĢık %5‟inde Ģarbon menenjiti görülebilirÇok hızlı ilerleyerek fatal sonlanabildiği için kinolonların yanı sıra iki antibiyotiğin (ampisilin. rifampisin. vankomisin gibi) daha kullanıldığı üçlü rejim önerilmektedir. Nörosistiserkoz: Sistiserkoz etkeni olan Tenia solium domuz eti ile bulaĢtığı için. Botulizm Seyrek görülen ancak öldürücü bir hastalık olan botulizm. diyare. baĢlıca üç Ģekilde görülür: besinlerle ilgili botulizm. Bakteri boğazda yerleĢir ve endotoksin üretmeye baĢlar. c. gece terlemeleri. Ģeker hafifçe azalmıĢ olabilir. kilo kaybı. MSS toksoplazmozu tedavisinde primetamin/sulfadiazin veya klindamisin kullanılır. poliartrit ve lenfadenopati ile karakterize bir sistemik hastalıktır. Progresif multifokal lökoensefalopati: JC virüs adı verilen bir polioma virüsünün etkeni olduğu progresif multifokal lökoensefalopati (PML). ateĢ. bu hastalık ülkemizde ender görülür. Difteri Çocukluk dönemindeki yaygın aĢılama sonucu nadir bir hastalık haline gelen difterinin etkeni Corynebacterium diphteriae‟nin endotoksini olguların yaklaĢık %20‟sinde nörolojik bulgulara yol açabilir.Sifiliz  Tüberküloz  HSV I ve II  Omurilik Kranyal / periferik sinirler Kas Penisilin INH + rifampisin + etambutol + pirazinamid Asiklovir HSV I ve II  Asiklovir VZV  Asiklovir veya famsiklovir Sifiliz  Penisilin CMV  Gansiklovir. foskarnet VZV  Asiklovir veya famsiklovir Listeria  Ampisilin Mantar menenjti Amfoterisin-b S. BOS‟ta mononükleer hücre artıĢı ve ılımlı protein artıĢı görülür.aureus miyoziti Uygun antibiyotik metastatik) -HIV menenjiti -Vakuoler miyelopati -Lenfoma -HIV nöropatisi -CIDP -Toksik nöropati -Polimiyozit -Zidovudin miyopatisi -Noninflamatuvar miyopati Diğer Nadir Ġnfeksiyonlar Whipple hastalığı: Tropheryma whippelii olarak adlandırılmıĢ bir bakteri tarafından oluĢturulur. Tedavide penisilin veya tetrasiklin yarar sağlayabilir. Halsizlik. Tetanoz b. meropenem. gastrointestinal sistemde veya akciğerlerde hastalık bulguları vardır. Toksoplazmoz. hücresel bağıĢıklığın bozulduğu durumlarda ortaya çıkar ġarbon menenjiti: Ciltte. yara botulizmi ve bebeklerde görülen botulizm MSS infeksiyonu kuĢkusu olan hastaya acil yaklaĢım algoritması Nörolojik tablo: baĢağrısı-bulantı-kusma Febril değil Febril    Diğer olasılıklar MSS          MSS infeksiyonu infeksiyonu?  BaĢlangıç ve Seyir   Subakut/ Akut/ hızlı progresif   Fokal Bulgu Var  Kranyal BT*  Kitle yok  Lomber  Yok    Ponksiyon**  Kontrastlı  Kitle var  . Bakteri Toksinleri ile Ortaya Çıkan Nörolojik Tablolar a. Genellikle gastrointestinal yakınmalara ve eklem yakınmalarına neden olur.

sokakta. LCD‟de Lewy cisimcikleri) buralarda nöron ve sinaps kaybıyla dejenerasyona yol açar ve iĢlevini bozar. gerek PRAD ve gerekse DAT tanıları için bu koĢulun yerine getiriliyor olması esastır. akut konfüzyonel durumun (AKD) akut baĢlangıç ve günler. Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma. Bu tanım uyarınca. Bu patogenez belli bir yayılım aĢamasında kliniğe demans olarak yansır. Öykünün baĢlangıç ve seyir özellikleri göz önüne alınmaksızın. Viral menenjit d. Tablo 1. ev iĢleri. Oysa ki. bilinç bulanıklığı olmaksızın. Nitekim. birden fazla kognitif alanın bozulması. Latince‟deki kullanım biçimiyle “yerleĢmiĢ. sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur” DEMANSLARIN SINIFLANDIRILMASI Demanslar öncelikle primer ve sekonder olarak sınıflanırlar AH‟nin de dahil olduğu ve en büyük bölümü oluĢturan primer demanslar. varolan. Nörodejeneratif hastalık. etimolojik olarak Latince zihin anlamına gelen mens kelimesinden türemiĢtir ve demens zihnin yitirilmesi anlamına gelir.) demans çerçevesinde değerlendirilmezler. öncelikle birden fazla kognitif iĢlevi bozmalıdır. tanımı gereği. Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma. sıklıkla kendine özgü patolojik izi bırakarak (örneğin. Tbc menenjit c. örneğin akut konfüzyonel durum (psikiyatrik terminolojide sıklıkla delirium) ile demans yüzeysel bir benzerlik taĢıyabilir. edinilmiĢ olan zihnin sonradan yitirilmesi” anlamını taĢımaktadır Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma. Demans Hastalıklarının Sınıflandırılması Primer (Dejeneratif) Alzheimer hastalığı Lewy cisimcikli demans Fronto-temporal demans FTD-davranıĢsal varyant Ġlerleyici tutuk afazi Semantik demans FTD-ALS Hareket bozukluğuyla birlikte Parkinson hastalığı demansı Kortiko-bazal dejenerasyon Sekonder Vasküler demans Multi-infarkt demans Binswanger hastalığı Stratejik infarkt demansı CADASIL Normal basınçlı hidrosefali Toksik-metabolik demanslar Wernicke-Korsakoff hastalığı B12 vitamin eksikliği Hipotiroidi . bu arada AH‟nin klinik tanısı için sekonder demansların ekarte edilebiliyor olması gerekir. yine bazen kendiliğinden tümüyle düzelme tarzındaki seyri onu demansın tarzından kolaylıkla ayırır “Demans. zihinsel iĢlevlerin alt yapısını oluĢturan limbik ve asosiasyon alanlarında. Oysa ki. orta ve büyük çaplı arterlerin birbirini izleyen tıkanmaları sonucunda geliĢen serebral infarktüsler demans düzeyinde birden fazla kognitif alan bozukluğuna neden olabilir (bu tür bir demans VaD altında Multi-infarkt Demans – MID olarak sınıflanır). mali iĢlerde bağımsızlık. tanımı gereği. AH için yayınlanmıĢ olan klinik tanı kriterleri içinde. ALZHEIMER HASTALIĞI ve ALZHEIMER DIġI DEMANSLAR DEMANS SENDROMU BIR KLĠNĠK KAVRAM OLARAK DEMANS Dilimizde popüler kullanımıyla bunama adı verilen demans kelimesi. demansa neden olan MSS‟nin nörodejeneratif hastalıklarını içerir. AH‟de senil plak ve nörofibriler yumaklar. amnezi. salt zihinsel durum açısından yapılacak bir karĢılaĢtırmada. tanımı gereği.NöroĢirürji   Bulanık Berrak   Bakteriyel a. sıradan aygıtların kullanımı. Yetersiz tedavili menenjit bakteriyel menenjit b. Diğer*** DEMANS SENDROMU. bununla ilintili olarak günlük yaĢam aktivitelerinin eski düzeyinde sürdürülememesine neden olan. eriĢkin MSS‟nin hasarlanması sonucu. ihmal. mesleki performans. kendine bakım ile özetlenebilecek günlük yaĢam aktivitelerinde (GYA‟lar) kayda değer bir bozulmaya yol açacak Ģiddette olmalıdır . bazen de haftalar sürüp. doğal seyri açısından kalıcı ve sıklıkla da ilerleyici olmalıdır. hobiler. vb. Primer demansların. doğal seyri açısından kalıcı. örneğin serebro-vasküler olaylar sonucu geliĢen sol ya da sağ hemisfer hasarlarına eĢlik eden izole kognitif bozukluklar (afazi. hatta demansın ileri evreleri dikkatin ileri derecede bozulduğu bir kronik konfüzyonel durum özelliği gösterebilir.

kas erimesi gibi temel belirtileri sorgulanmalıdır. konuĢma ve yutma bozukluğu) önemlidir. mali iĢleri (fatura ödemeleri. 3. kronik konstipasyon. tremor. Ortostatizm yakınmaları. alıĢveriĢ. hiperfaji) sayılabilir ĠĢlevsel alana ait belirtiler. gerek ayırıcı tanıdaki önemleri ve gerekse de tüm demans hastalarının zihinsel . dengesizlik. yıkanmak. Yakınmaların baĢlangıç (sinsi. düĢme. hobilerini sürdürmek. Motor bozukluklar arasında baĢta yürüyüĢ bozukluğu olmak üzere ekstrapiramidal bulgulara atfedilecek yakınmaların sorgulanması (küçük adımlarla yürüme. özel eĢyanın kaybedilmesi. donma.) muktedir olmak Ģeklinde örneklenebilecek özellikleri bozabilir (iĢlevsel alana ait belirtilerin AH‟de bozulma hiyerarĢisi için ilerdeki “Alzheimer Hastalığının Klinik Evreleri” kısmına bakınız). senkopal eğilim. sabah çok erken uyanma gibi insomnia belirtileri ve insomnianın veya uyku apnesinin sonucu olarak veya bağımsız bir fenomen olarak “aĢırı gündüz uyuklaması”.) çekip çevirmek. üç ana (kardinal) kategoride sınıflanabilir: 1. Parasomniler arasında özellikle REM uykusu sırasında tonik inhibitör aktivitenin çözülmesi sonucu ortaya çıkan rüyaların yatakta sıçrama. iĢini sürdürmek. akut veya subakut) ve ilerleme tarzı (statik. Demans öyküsü. bu üç kardinal alana özgü yakınmaların bir sistematik içinde sorgulanması ile alınır. Öykü mümkünse hastadan birinci derecede sorumlu bir hasta yakınının da varlığında. DavranıĢsal belirtiler arasında. kendine bakım veya hijyene (giyinmek. kesintili uyuma. Kognitif belirtiler arasında mutlak olmasa da en sık rastlanılan belirti bellek alanına aittir. ĠĢlevsel (GYA‟lar). disinhibisyona varacak Ģekilde dürtü kontrolünde bozukluklar (hiperseksüalite. DavranıĢsal. yemeğin ocakta. istemeden hızlanma. ev iĢlerini yürütmek. Ġdrara yetiĢme güçlüğü (urgency) düzeyinde hafif bir inkontinansın dahi kaydedilmesi gerekir. ev dıĢında yolculuk. konuĢma. paralel olarak alınmalıdır. Vasküler demansa parezi sekellerinin. Otonom bozukluklar arasında ise üriner inkontinansın bulunup bulunmaması önem taĢır. otonom sistemler ve uyku bozukluklarına iliĢkin yakınma ve belirtilerin sorgulanması da bazı demans sendromları açısından önem taĢır ve kardinal alanların yanısıra bu alanlar da ikincil alanlar olarak düĢünülebilir. ocağın açık unutulmasından yakınmaktadır. Bunların yanısıra motor. 2. dövünme. haykırma Ģeklinde dıĢavurumu olan REM uykusu davranıĢ bozukluğu (RUDB) belirtileri önem taĢır. Hasta ya da yakını aynı soruların. günlük aygıtları kullanmak. fronto-temporal demansa amiyotrofinin eĢlik edebileceği akılda tutulmalı ve zaaf. impotans demans sendromlarının ayırt edilmesinde önem taĢıyan diğer otonomik yakınmalar arasındadır. kronik sürekli veya basamaksı. banka iĢleri.Progresif supranükleer paralizi Huntington hastalığı Multi-sistem atrofiler Wilson hastalığı Nöroakantositoz Prion hastalıkları Creutzfeldt-Jacob hastalığı Gerstmann-Sträussler-Scheinker hastalığı Fatal familyal insomni ÇeĢitli pediyatrik demanslar Kufs hastalığı Metakromatik lökodistrofi Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Diğer ender demanslar Limbik demans Poliglukozan cisimcik hastalığı Arjirofilik tahıl hastalığı Kronik karaciğer hastalığı Organik çözücülere maruz kalma Ġlaçlar Ġnfeksiyonlar Herpes simpleks ensefaliti Nörosifilis Kronik menenjitler HIV-demans kompleksi Whipple hastalığı Kafa içi yer kaplayıcı hastalıklar Neoplastik durumlar Subdural hematom Otoimmun-inflamatuar hastalıklar Multipl skleroz Behçet hastalığı Paraneoplastik limbik ensefalit VGKC ve NMDAR kanalopatileri Granülomatöz anjitis Primer sinir sistemi vasküliti NAIM sendromu DEMANSTA ÖYKÜ ÖZELLĠKLERĠ Demans sendromunun semptomatolojisi. düĢme. Uykuya dalma güçlüğü. beslenmek. aynı konuların tekrarlanması. apatiye varacak Ģekilde kendiliğindenliğin kaybı. vb. Kognitif. randevuların unutulması. hareketlerde yavaĢlama. tuvalet. hızlı) belirlenip kaydedilmelidir. vb.

epilepsi. vasküler risk faktörleri. yerinde duramama. yargılama. hareket yavaĢlığı. DavranıĢsal gözlemler. hipotiroidi. Demansta öykü özellikleri için Tablo 2‟ye bakınız. DavranıĢsal Gözlemler . traĢ olma. erime. sistemik neoplazi. MSS infeksiyonları (menenjit. özellikle kardiyak giriĢimler kaydedilmelidir. sistemik otoimmun-inflamatuar hastalıklar (Sistemik lupus. güçsüzlük. seyirme Ġnkontinans. ortostatizm. hidrosefali gibi durumların varlığı sorgulanmalıdır. subdural hematom. diğer ev iĢleri. anlama. ensefalit). geçirilmiĢ hemorajik-iskemik inme ya da geçici iskemik ataklar. empotans. konsantrasyon. disinhibisyon. Demans muayenesi: 1. kü tamirat. sosyal uygunsuzluk Keder. uygu neĢe. makyaj. yazma. tuvalet meka sfinkter kontrolü YürüyüĢ bozukluğu.performanslarına belirgin olumsuz etkileri ve göreli olarak da kolay tedavi hedefleri olma özellikleriyle titizlikle sorgulanmalı ve kaydedilmelidirler. özellikle Ģuur kayıplı kafa travması. Mental durum muayenesi (MDM). yemek piĢirme. Tablo 2. Bunlardan bir bölümü sekonder demansların nedenleri olabileceği gibi. düĢmeler. B12 vitamini yetmezliği). kronik infeksiyonlar (tüberküloz. dengesizlik. DEMANSTA ÖZ VE SOYGEÇMĠġ ÖZELLĠKLERĠ Genel medikal özgeçmiĢ içinde vasküler risk faktörleri (hipertansiyon. B12 eksikliği. Uzak: ilkokul öğretmeni. Demansta 3 kardinal ve 3 ikincil alanın sorgulanması Kognitif Bellek Yakın: yakın geçmiĢe ait kiĢisel ve aktüel olaylar. iskemik kalp hastalığı. genel anestezi gibi durumlar AH‟yi komplike eden ve kontrol edilebilecek komorbid durumlar da olabilirler. alıĢveriĢ. Somatik nörolojik muayene alt baĢlıklarıyla kaydedilebilir. konstipasyon. ev aygıtlarını kullanma. Capgras ve diğer türden hezeyanlar ĠĢ yaĢamı. aĢırı gündüz uykusu. sosyal iliĢkiler Hobiler. giyinme. genel anestezi kullanılmıĢ cerrahi giriĢimler. okuma. diyabet). beyin tümörü. sinirlilik. Sjögren. emeklilik tarihle Dalgalanma. oturma-yürüme güçlükleri Nesneleri tanıma. uyku apne sendromu DEMANS MUAYENESĠ Kognitif ve/veya davranıĢsal yakınmalarını ileten hastanın muayenesi demans sendromunun mevcut olup olmadığını. çelinebilirlik Dikkat Dil Görsel-mekansal iĢlevler Yürütücü iĢlevler Praksis Gnosis DavranıĢsal KiĢilik değiĢiklikleri Duygudurum bozuklukları Algı bozuklukları DüĢünce bozuklukları ĠĢlevsel Sokakta GYA’lar Evde GYA’lar Kendine bakım Motor Otonom Uyku Kelime bulma. yolculuk. mekanda birbirinden ayırma Apati. yıkanma. sadakatsizlik. Nörolojik özgeçmiĢte geliĢimsel bozukluklar. AIDS). yazı karakterinde (ortog değiĢiklik Problem çözme. 2. evlilik. endokrin-metabolik bozukluklar (özellikle hipotirodi. Behçet). terleme REM-davranıĢ bozukluğu. sifilis. eĢin peĢinden ayrılmama Görsel ve diğer halüsinasyonlar Hırsızlık. mevcutsa demans sendromları içinde tipik bir tabloya uyup uymadığını saptamaya yönelik olmalıdır. gazete-TV ilgisi Yemek yeme. donmalar. giyinme. 3. mali iĢler. okuduğu okullar. romatoid artrit. huzursuzluk. soyutlama bozuklukları Alet kullanma. isteksizlik. hesaplama güçlükleri Yabancı/tanıdık mekanlarda dolaĢabilme.

miyoklonus ya da yürüme güçlüğü gibi diğer nörolojik bozukluklar. gerekse de bazı durumlarda tanı koydurucu olabilir. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısı Ģunlarla desteklenir: · Dil (afazi). doğal olarak demans hastalıklarının muayenesine de tam bir somatik nörolojik muayenenin eĢlik etmesi beklenir. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı klinik tanı kriterleri Ģunları içerir: · Klinik muayene ile saptanan. III. · Ġki ya da daha fazla kognitif süreçte bozulma. IV. prezantasyon ya da klinik seyirde varyasyonların bulunması durumunda konulabilir. Tablo 5.Hastanın muayene sırasındaki davranıĢları gerek MDM‟den alınacak sonuçların değerlendirilmesinde önem taĢırken. verbal. merkezini limbik sistem dejenerasyonuna bağlı yakın bellek bozukluğunun oluĢturduğu. Alzheimer hastalığı dıĢındaki nedenler dıĢlandıktan sonra. geçirilmiĢ inmelere ait fokal nörolojik bulguların tümü de demans sendromlarının ayırt edilmesinde kullanılacaklardır. yürüyüĢ bozukluğu varsa bunun Parkinsonyen ve/veya ataktik niteliği. . Gerektiğinde davranıĢsal belirtilerin ağırlığını saptayacak. demans Ģiddetini belirleyecek ölçekler de kullanılabilir. · Hastalığın ileri evresinde nöbetler. görme alanı defektleri ve inkoordinasyon gibi fokal nörolojik bulguların hastalığın erken evrelerinde bulunması. sinsi baĢlangıçlı. · Bellek ya da diğer biliĢsel süreçlerde ilerleyici bozukluğa yolaçabilecek sistemik ya da beyne ait baĢka bir hastalık yok. emosyonel ya da fiziksel katastrofik patlamalar. · YaĢ için normal BT. iĢlevsel durumu nicelleĢtirecek. sosyal uygunluk gibi ölçülmesi zor ya da mümkün olmayan bulgular üzerine muayene edenin yargıları belirtilir. · Nöbetler ya da yürüyüĢ bozukluklarının. Bu alt baĢlık altında apati. · Ailede benzer bozukluk öyküsü (özellikle patolojik olarak kanıtlanmıĢsa). Göz hareketleri muayenesinde ortaya konabilecek aĢağı bakıĢ felci. Mental Durum Muayenesi Mental durum muayenesi (MDM) kendi içinde “yatak baĢı testleri” ve “tarama testleri” olarak sınıflanabilir. Özellikle EPS‟nin nicelleĢtirilmesi amacıyla Parkinson hastalığının (PH) belirti ve bulguları için geliĢtirilen UPDRS isimli ölçeğin Kısım III alt bölümü kullanılabilir. BT‟de serebral atrofiye iliĢkin bulgular ve seri incelemelerde bu bulguların ilerleyiĢi. ancak demansın nedeni gibi görünmeyen ikinci bir sistemik ya da beyin hastalığının bulunması durumunda konulabilir. · Bazı hastalarda. II. ALZHEIMER HASTALIĞI KLĠNĠK TABLO Yukarıda yeri geldiğince tartıĢıldığı gibi ATD. MÜMKÜN Alzheimer Hastalığı tanı kriterleri Ģunlardır: · Demansa neden olabilecek diğer nörolojik. Bunlar arasında ekstrapiramidal sistem bulgularının (EPS) özel bir yeri vardır. illüzyon ve halüsinasyonlar. uykusuzluk. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısı ile uyumlu olabilecek diğer klinik özellikler Ģunlardır: · Hastalığın seyrinde platolar. hezeyan. inkontinans. Blessed Demans Ölçeği ya da benzer bir test ile dokümante edilen ve nöropsikolojik testlerle de doğrulanan demans tablosu. Nörolojik Muayene Diğer nörolojik hastalıklarda olduğu gibi. 1984) I. psikiyatrik ya da sistemik bozukluklar olmaksızın. cinsel bozukluklar ve kilo kaybı gibi eĢlikçi bulgular. · Bilinç bozukluğu yok. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısını belirsizleĢtiren ya da ihtimal dıĢına çıkaran özellikler Ģunlardır: · Ġnme tarzında ani baĢlangıç. · Depresyon. baĢlangıç. EEG‟nin normal olması yada yavaĢ dalga aktivitesinde artıĢ gibi non-spesifik değiĢiklikler. · Günlük yaĢam aktivitelerinde bozulma ve davranıĢ biçiminde değiĢme. Mini-Mental Test. · Laboratuarda: Standart tekniklerle normal lomber ponksiyon. · Hemiparezi. · BaĢlangıç 40-90 yaĢları arasında. V. duysal kayıp. Bununla birlikte bazı demans sendromlarıyla özellikle bazı nörolojik bulgular birlikte gittiği için söz konusu bulguların bulunup bulunmaması önem taĢır. kas tonusunda artıĢ. · Demansa neden olabilecek. daha baĢlangıçta ya da hastalığın çok erken evrelerinde bulunması. yavaĢ seyirli bir tempoyla neokortikal tutulumun da katılmasıyla diğer kognitif iĢlevlerin de bozulduğu bir demans sendromudur (GYA‟ları bozan sinsi baĢlangıç. motor yetenekler (apraksi) ve algı (agnozi) gibi özgül kognitif iĢlevlerde ilerleyici bozulma. özellikle hastalığın ileri dönemlerinde. büyük sıklıkla da 65 yaĢından sonra. NINCDS-ADRDA Alzheimer Hastalığının Klinik Tanı Kriterleri (McKhann et al. yavaĢ seyirli en az iki kognitif bozukluk).

Parkinson hastalığı. D. hafif demanslı. sıralama. konuĢma. Bellek 2. Tablo 6. KESĠN Alzheimer Hastalığı tanısı kriterleri Ģunlardır: · Muhtemel Alzheimer Hastalığı klinik kriterleri. yaĢamını sürdürmek için 24 saat ana-babaya (bakıcıya) tümüyle bağımlı 0-2 yaĢ bebeğine benzer. Orta demanslı ise kabaca. subdural hematom. Birden fazla kognitif alanı içeren bozukluk kendini aĢağıdaki iki maddeyi de kapsayacak Ģeklinde ortaya çıkar: (1) Bellek bozukluğu (yeni bir bilgi öğrenme ve öğrenilmiĢ eski bir bilgiyi hatırlama yeteneğinin bozulması) (2) AĢağıda sıralanan kognitif bozuklardan en az biri: (a) Afazi (dil bozukluğu) (b) Apraksi (motor iĢlevlerin normal olmasına karĢın belirli motor eylemlerin yerine getirilmesi yeteneğinde bozulma) (c) Agnozi (duysal iĢlevlerin salim olmasına karĢın nesneleri tanımakta güçlük) (d) Yürütücü iĢlevlerde bozulma (planlama. VI. B12 vitamini ya da folik asid eksikliği. Ağır demanslı. oturma. beyin tümörü) (2) Demansa neden olabileceği bilinen sistemik durumlar (örneğin hipotiroidizm. tek ve yavaĢ ilerleyici bir biliĢsel bozukluğun bulunması durumunda. · Biyopsi ya da otopsiyle elde edilen histopatolojik kanıtlar. sfinkter kontrolünün geliĢtiği bebekliğin dinamik geliĢiminin tam tersi olarak kavranıp alt evrelere ayrılabilir. Demansın Klinik Evrelendirilmesi Ölçeği -CDR (Morris 1997) CDR 0 1. Buna göre AAMI-MCI‟lı yaĢlı büyük ölçüde bağımsız olsa da bazı kararları için eriĢkin gözetimine gerek duyan ergene. muhakeme gerektiren karmaĢık iĢlevlerde halen denetim gereksinen 7-12 yaĢlarındaki okul çocuğunu andırır. evinde ve ev dıĢında tanıdık mekanlarda belli bir bağımsızlığı kazanmıĢ. yürüme. Seyir. F. DSM-IV Alzheimer Tipi Demans Ġçin Tanı Kriterleri (1995) A.· Diğer belirlenebilir nedenlerinin dıĢlandığı. niasin eksikliği. yıkanma. organize etme. araĢtırma çalıĢması amaçlı olarak kullanılabilir. Huntington hastalığı. yani giderek tüm motor ve verbal yeteneklerin kaybedildiği yatağa tam bağımlı nihai döneme doğru yıkım. Yargılama – Problem çözme Günlük problemler ve çalıĢma hayatı ve mali iĢlerle ilgili problemleri iyi . soyutlama) B. A1 ve A2 kriterlerinde tanımlanan biliĢsel bozukluklar aĢağıda sıralanan nedenlerden herhangi birine bağlı değildir: (1) Bellek ve diğer biliĢsel iĢlevlerde ilerleyici bozulmaya neden olabilecek merkezi sinir sistemine ait diğer durumlar (örneğin serebrovasküler hastalık. Bozukluk baĢka bir Eksen I hastalığı ile açıklanabilir nitelikte değildir. normal basınçlı hidrosefali. ancak sosyal iliĢkiler. ev yaĢamı ve giyinme. C. hiperkalsemi. Bozukluklar delirium seyri dıĢında ortaya çıkmıĢtır. yemek yeme gibi temel GYA‟larda henüz gözetim gereken 2-6 yaĢları arasındaki okul öncesi çocuğu gibidir. nörosifilis. Alzheimer Tipi Demansın Evreleri Bugün yaygın olarak kullanılan iki evreleme sisteminden biri olan “Global Bozulma Ölçeği” (Global Deterioration Scale-GDS)‟nin de geliĢtiricisi olan Reisberg. HIV infeksiyonu) (3) Ġlaçlar ve madde kullanımı ile ilgili durumlar E. sinsi baĢlangıç ve yavaĢ ilerleyici kognitif yıkım özelliklerindedir. AH‟deki ilerleyici yıkım sürecini. Oryantasyon Bellek kaybı yok ya da hafif ve Tümüyle oryante belirsiz unutkanlık 3. Ağır evrenin kendisi de. A1 ve A2 kriterlerinde tanımlanan biliĢsel bozukluklar toplumsal ve mesleki iĢlevselliği ciddi biçimde bozmakta ve eski iĢlevsellik düzeyine göre anlamlı bir gerilemeyi temsil etmektedir. Tablo 10. bebeklik-erken ve geç çocukluk ve ergenlik Ģeklindeki insanın ilerleyici bireyselleĢme-bağımsızlaĢma geliĢimsel sürecinin tam tersine çevrilmesi olduğunu ileri sürer ve bu ilerleyici yıkımı retrogenez olarak adlandırır.

yargılama genellikle korunmuĢtur belirgin. yalnızca çok iliĢkilerinde ağır düzeyde Zaman Ağır düzeyde bozukluk. hobiler ve entelektüel Ev ilgilerde hafif bozulma Anılan aktivitelerden bazılarını Evdeki iĢlevlerde hafif fakat aĢikar halen Gayrete getirilmesi gerekiyor sürdürse de. En erken gösterilebilir bozukluk bulguları. Bellek kusuruna ait. alıĢveriĢte. Bellek bozukluğuna iliĢkin. dıĢında tümüyle oryante farklılıkları kavramakta hafif bozukluk "selim" unutkanlık Orta düzeyde unutkanlık. Semptomatolojiye yönelik uygun düzeyde endiĢe taĢıyor. Zaman iliĢkilerinde hafif güçlük Problem çözme. genellikle zamana. Bozukluk aĢağıdaki alanlarda ortaya konuyor: (a) günlük ve yakın geçmiĢe ait olaylara iliĢkin bilgide azalma. Hastada inkar mekanizması belirgin hale gelir olmuĢ. unutkanlık günlük dıĢarıda coğrafi disoryantasyonu aktiviteleri etkiliyor olabilir Ağır düzeyde unutkanlık. yakın Zamanda orta düzeyde güçlük. (f) değerli bir nesne kaybedilmiĢ yada konulmaması gereken bir yere konmuĢ. ancak yoğun bir görüĢmeden sonra ortaya konulabilen nesnel bulgular. genellikle götürülemeyecek kadar hasta inkontinandır görünür 1 2 3 4 Bellek kusuruna iliĢkin yakınma yok.5 1 2 3 ĠĢte. ĠĢ ve toplumsal ortamlarda nesnel bir bozukluk yok. yüzeysel bir bakıĢla hala ve ilgiler terkedilmiĢ durumda hobiler normal görünebilir Ev dıĢında bağımsızlığını Yalnızca basit iĢler yapılabiliyor. hijyen ve diğer kiĢisel bakım ilgiler tümüyle yitirmiĢ / Ev dıĢında son derece sınırlı için yardım gerekiyor aktivitelere götürülebilecek kadar iyi görünür Ev dıĢında bağımsızlığını tümüyle kayda değer bir iĢlevselliği yok bakım için önemli ölçüde Evde KiĢisel yitirmiĢ / Ev dıĢında aktivitelere yardım gerekir. KiĢisel bakım 0.5 1 2 3 çözer. Klinik görüĢmede bellek kusuruna ait nesnel bir kanıt yok. toplumsal dönem olayları için daha muayene sırasında mekana oryante. yargılama iyidir Hafif fakat aĢikar unutkanlık. hastanın bozulmaya yüztutan çalıĢma performansının farkındalar. Dikkatli bir klinik görüĢme sonrasında ortaya konulan aĢikar bozukluk bulguları. karmaĢık görememe. (g) konsantrasyon eksikliği klinik testler sırasında aĢikar. güçlük. (b) önceden iyi bildiği isimleri unutuyor.0. hobiler ve entelektüel Kendine bakıma tümüyle muktedir toplumsal gruplar içinde her zamankiiyi korunmuĢ ilgiler düzeyde bağımsız iĢlevsellik Anılan aktivitelerde hafif bozulma yaĢamı. (c) çıkarma dizileriyle ortaya konulan konsantrasyon bozukluğu. yalnızca Yalnızca kiĢilere oryante Yargılama ve problem çözme tümüyle parçacıklar kalır bozuk CDR 0 4. (e) yeni tanıĢtığı insanların isimlerini hatırlamakta güçlüğü var. AĢağıdaki alanlar genellikle sorunsuz: (a) yer ve zaman oryantasyonu . (c) kelime ve isim bulma güçlükleri yakınları tarafından fark ediliyor. gönüllü gruplar ve Ev yaĢamı. Orta düzeyde bozukluk. sıklıkla da toplumsal yargılama da bozuktur yeni materyel hızla yitirilir mekana disoryante Ağır düzeyde unutkanlık. Ev dıĢında iĢlevsellik 5. AĢağıdaki alanlarda birden fazla bulgu: (a) iyi bilmediği çevrelere gittiğinde kaybolabiliyor. bağımsız iĢlev bozulma. UğraĢı gerektiren iĢ koĢulları yada toplumsal ortamlarda düĢük performans. Klinik görüĢme ile bellek kusuru saptanmıyor. benzerlik ve olayların kısmen hatırlanabilmesi. para iĢleriyle uğraĢma gibi yeteneklerde azalma. (b) kiĢisel geçmiĢe ait bazı bellek problemleri. (d) yolculuk yapma. (d) bir kitap yada yazıyı okuduğunda eskisi gibi hatırında kalmıyor. Ev yaĢamı – Hobiler 6. (b) iĢ arkadaĢları.Giyinme. güç ev iĢleri. genellikle iyi öğrenilmiĢ materyel tutulabilir. özellikle aĢağıda sıralanan alanlarda yakınmalar var: (a) eĢyalarını koyduğu yerleri unutuyor. Belirtilere ılımlı yada orta düzeyde bir anksiyete eĢlik edebilir.

hasta sürekli olarak basit bir temizlik hareketini tekrarlayabilir. ajitasyon ve daha önce mevcut olmayan tarzda bir saldırganlık görülebilir. eĢlerini taklit olmakla suçlayabilirler. Genellikle. yaĢamlarını sürdürmek için tümüyle bağımlı oldukları eĢlerinin ismini unutabilirler. Evrenin ilerlemesiyle. homurdanmak dıĢında.5 6 7 (b) bildik kiĢi ve yüzlerin tanınması. Hemen daima kendi isimlerini hatırlarlar. (c) anksiyete belirtileri. (b) yakın aile üyelerinin isimlerini (torunlar gibi). örn. YaĢamlarını sürdürebilmeleri için yardım gerekmektedir. Bu evrenin erken döneminde bazı kelime ve cümleler söylenebilse de konuĢma son derece sınırlanmıĢtır. . mevsim. KarmaĢık iĢlevlerin yerine getirilemez olması. Diurnal ritm sıklıkla bozulmuĢtur. 10'dan geriye. v. Hasta güncel yaĢamına iliĢkin temel özelliklerden birini hatırlayamıyor. Bazen. yıl. Ġdrar inkontinansı. (b) yolculuk için yardım gerekir.b.. Temizlenmek ve yemek yemekte yardım gerekmez. Bu evre sürecinde tüm verbal yetenekler kaybedilir. eĢ ve çocuklarınınkileri genellikle bilirler. (b) obsesif belirtiler olabilir. Kendi isimlerini daima.. (c) bilinen yerlere yolculuk yapabilme. mevsim. (c) mezun olduğu lise yada yüksek okulun adını. Günlük yaĢam aktivitelerinde yardım gerekir: (a) idrar inkontinansı olabilir. temizlik ve yemek yemek için yardım gerekir. (d) kognitif abuli. haftanın günü. ancak uygun giysiyi seçmekte güçlükleri olabilir. KiĢilik ve emosyon değiĢiklikleri görülür. Bunlar oldukça değiĢkendir ve Ģunları içerir: (a) hezeyan davranıĢı. çevrelerindeki tanıdık kiĢileri yabancılardan ayırabilirler. örn. yada 20'den geriye 2'Ģer saymakta güçlük çekebilir.. örn. Temel psikomotor yetenekler (örn. Bu evredeki kiĢiler kendilerine ve diğerlerine ait temel gerçeklere iliĢkin bilgiyi korurlar.b) yada mekan oryantasyonunda bozulmalar. YaĢamlarındaki yakın geçmiĢe iliĢkin olay ve deneyimlerin tümünden büyük ölçüde habersizdirle Çevreye iliĢkin bazı bilgiler korunabilir. çevredeki hayali kiĢilerle. v. konuĢma tümüyle yitirilir. yada aynadaki ke imgeleriyle konuĢabilirler. Eğitimli bir kiĢi. Örneğin: (a) yıllardır kullanmakta olduğu adres yada telefon numarasını. amaca yönelik bir davranıĢın uygulanması için gerekli düĢüncenin yeterli süre taĢınamam nedeniyle irade gücünün kaybı. bazen de ileriye doğru 1'er saymakta güçlükleri olabilir. Zaman (gün. Baskın savunma mekanizması olarak inkar kullanılıyor. fakat bazen bildik yerlere gidebilirler. Duygulanımda küntleĢme ve sıkıntı yaratan durumlardan kaçınma. Genel ve kortikal nörolojik bulgu ve belirtiler bu evrede genellikle mevcuttur. 40'tan geriye 4er. yürümek) evrenin ilerlemesiyle kaybedilir. Beyin bedene ne yapması gerektiğini söyleme yeteneğini artık yitirmiĢ gibidir.

inflamasyon Kolinerjik innervasyonun kaybı Diğer nörotransmitter kayıpları Nörofibriler yumaklar NFY‟lerin (ġekil 10) temel bileĢeni hiperfosforile t (tau) proteinidir. aksonal ve dendritik morfolojik değiĢiklikler. AH Nöropatolojisi Nörofibriler yumaklar (NFY) Amiloid plaklar (AP) Nöron kaybı Dendritik ve aksonal değiĢiklikler Sinaps kaybı Gliozis . Nöron kaybı AH‟de nöron kaybı entorhinal korteksten baĢlar ve limbik sistemi terkettiğinde superior temporal sulkusta tespit edilebilir.EPĠDEMĠYOLOJĠ Tablo 13. AH kesin tanısı için patolojik olarak nörofibriler yumaklar (NFY) ve senil ya da amiloid plakların (AP) saptanması gerekli ancak yeterli değildir. Ġlerde demansa dönüĢecek olsun ya da olmasın normal insanlar 60 yaĢlarından itibaren neokortikal gevĢek plaklar ve bazen limbik NFY‟ler geliĢtirmeye baĢlarlar. AH‟nin kesin tanısı için patolog bu iki lezyonun varlığını saptamanın yanısıra belli bir nöroanatomik dağılımda ve belli miktarlarda olduklarını da göstermelidir. Ancak titiz kliniko-anatomik korelasyon çalıĢmaları NFY‟lerin neokorteks. nöron . NFY‟ler beyinde rasgele değil fakat belli bir bölgesel yatkınlığı yansıtacak Ģekilde yerleĢirler. kromozom tarafından kodlanan mikrotübül asosiye proteinler (MAP) ailesinden bir proteindir. Nöron kaybının zaman içinde ilerleme ve anatomik yatkınlık tarzı genel anlamda NFY‟nin tarzına benzese ve NFY ile nöron sayılarının arasında anlamlı negatif korelasyonlar saptansa da. AP‟lerin ise nöritik veya sert plak biçimiyle limbik sistemde görünür olmalarının AH için %100‟e yaklaĢan duyarlılık ve özgüllük gösterdiğini ortaya koymaktadır. Tau 17. sitoskeletal bütünlük ve kargo veziküllerinin aksonal nakliyesinde önemli roller oynar. Oysa ki. normal yaĢlanma-MCI-giderek ağırlaĢan demans devamlılığının patolojik korelatı gibi durmaktadır. Yine klinik evreyle sayısal ve bölgesel açıdan korelasyon göstermemekle birlikte gevĢekten nöritike doğru biçimini değiĢtirip limbik sistemde görülür hale gelen AP hemen daima NFY ve AP‟lerin yanısıra gliozis-inflamasyon. nöron ve sinaps kayıpları. kortikal kolinerjik innervasyon ve diğer nörotransmitter sistemlerinde kayıplar AH nöropatolojisinin bileĢenlerini oluĢtururlar (Tablo 15). Mikrotübüller özellikle aksonlarda yerleĢir. Alzheimer Hastalığı‟nda Rol Oynayan Faktörler Risk faktörleri · YaĢ · · · · · · · · · · · · Kadın cinsiyet DüĢük eğitim Ailede demans öyküsü Genetik etkenler (APOE-ε4) Bilinç kayıplı kafa travması Down sendromu Majör depresyon öyküsü Vasküler olaylar Plazma homosistein düzeyi Küçük kafa çevresi Hipotiroidi Bazı toksik ve zararlı durumlara maruz kalma Koruyucu faktörler · Yüksek eğitim · APOE-ε2 · Anti-oksidan kullanımı (?) · Anti-inflammatuar kullanımı (?) · Östrojen kullanımı (?) · Statin kullanımı (?) · Kırmızı Ģarap · Akdeniz diyeti · Fiziksel ve zihinsel aktivite NÖROPATOLOJĠ AH‟nin klinik tanıda baĢvurulabilecek patognomik bir iĢaretleyicisi olmadığı gibi patolojik tanısı da benzer bir güçlük taĢır. Normal yaĢlılık sürecinde limbik (entorhinal ve hippokampal) NFY sayısıyla kronolojik yaĢ arasında korelasyon gösterilmiĢtir. NFY‟lerin limbik sistemde birikip neokortekse geçiĢi ve giderek neokortekste yaygınlık göstermeye baĢlaması. Pick cisimciklerinin varlığı PiH kesin tanısı için gerekli ve yeterli koĢuldur. Tablo 15. AĢağıda daha iyi görüleceği gibi. Her iki lezyon da normal yaĢlanmada olduğu gibi bir dizi baĢka dejeneratif hastalıkda da görülebilir. Mikrotübüllerin stabilizasyonu.

Sinaptofizin gibi sinaptik proteinlerin miktarlarının da demans ağırlığıyla korele ettiği gösterilmiĢtir. LCD‟ye özgü neokortikal ve beyinsapı yerleĢimi çok daha seyrektir. Benzer Ģekilde. NFY‟lerin az sayıda olduğu ya da hiç bulunmadığı bölgelerde de ağır nöron kaybı görülebilir. Sinaps kaybı Sinaps kaybı kortikal biyopsi örneklerinde klinik demans ağırlığıyla. ChEĠ‟ler büyük ölçüde hafif-orta evre hastalarda çalıĢılmıĢ ve bu evrelerde kullanım için endikasyon almıĢlardır. Bu olguların patolojik karĢılığı büyük sıklıkla substantia nigra pars compacta (SNc) dopaminerjik (DA-erjik) nöronlarında kayıp ve Lewy cisimcikleridir (LC). LC‟ler ve NFY-AP birlikteliği için 2 ayrı nöropatolojik örüntü sınıflandırmaya yardımcı olabilir. Günümüze kadar biriken verilerin kapsamlı bir gözden geçirmesi için Cochrane veritabanına bakınız. orta-ağır evre çalıĢmaları da genellikle pozitiftir. Biriken verilerin analizi memantinin mevcut ajitasyonu kontrol altına alabildiği gibi uzunlamasına . NA-erjik kaybın klinik karĢılığı iyi belirlenmemiĢtir. Kolinesteraz Ġnhibitörleri Takrin Donepezil. Buna bir sonraki bölümde değinilecektir. Kolinerjik aksonların kaybı diğer patolojik özellikler gibi bir bölgesel yatkınlık gösterir. Mikroglial aktivasyon sitokinlerin salgılanması. Kortikal 5-HT-erjik akson terminallerinde 5-HT‟nin salınımı ve geri alınımı ciddi düzeyde bozulmuĢtur. böylece kolinerjik nörotransmisyonun yanısıra glutamaterjik nörotransmisyonun da NMDA reseptör modülasyonu aracılığıyla düzenlenmesinin AH‟de bir tedavi stratejisi olabileceği kanıtlanmıĢtır. Noradrenerjik kayıp Beyinsapındaki noradrenerjik (NA-erjik) çekirdek olan locus ceruleus‟ta (LC) da dorsal raphe benzeri bir nöronal kayıp ve NFY oluĢumu gözlenir. akut faz reaktanları ve komplemanın aktive edilmesiyle inflamasyonu harete geçirir Diğer nörotransmitter kayıpları Serotoninerjik kayıp AH‟de serotoninerjik (5-HT-erjik) dorsal raphe çekirdeğinde Meynert düzeyinde olmasa bile kayda değer nöron kaybı ve kalan nöronlarda NFY‟ler görülür. AH‟de 5-HT-erjik kayıpla depresyon ve saldırgan davranıĢın korelasyonu bildirilmektedir. Amiloid nörotoksisitesinin neden olduğu sinaps kaybı ve transsinaptik dejenerasyon hücre ölümünde rol oynadığı düĢünülen diğer etmenlerdir. Diğer limbik alanlar. AH‟de limbik alanlardaki yaygın NFY formasyonu ve nöron kaybı Meynert çekirdeğini de etkiler. ChEĠ‟lerin non-kognitif ya da davranıĢsal belirtiler üzerindeki olumlu etkileri de bildirilmektedir. ajitasyon ve apatiye iyi gelebildiği gösterilmiĢtir. özellikle de periamigdaloid ve entorhinal korteks amigdaladan sonra en sık görüldükleri yerlerdir. LCD kendine özgü bir antite olarak ortaya çıkmıĢken LCD ve AH‟nin içiçe geçtiği durumlar olan hem NFYAP hem de kortikal Lewy cisimciklerinin sonucu olan klinik durumların LCD mi yoksa AH‟nin Lewy varyantı (AHLV) olarak mı adlandırılacağı tartıĢmalıdır. 5-HT geri alınım blokerlerinin (SSRI) AH‟deki depresyon ve agresyonun tedavisindeki rasyoneli bu gözlemlere dayanmaktadır. memantinin de psikotik belirtilere ve özellikle de ajitasyona iyi geldiği gösterilmiĢtir. Gliozis ve Ġnflamasyon Gliozis AH nöropatolojisinin bir baĢka özelliğidir. rivastigmin ve galantamin sınanan çok sayıda ChEĠ‟den Ģimdiye kadar ruhsatlananlardır. Bununla birlikte. Kolinerjik kayıp Bütün korteksin kolinerjik innervasyonu temel limbik yapılardan biri olan bazal önbeyindeki Meynert çekirdeğinden sağlanır.ölümünden tek baĢına NFY‟ler sorumlu tutulamaz. TEDAVĠ Kognitif Semptomatik Tedavi Halen tedavinin çekirdeğini kolinesteraz inhibitörleri (ChEĠ‟ler) ve memantin ile kognitif semptomatik tedavi oluĢturmaktadır. Subkortikal çekirdekler gibi NFY‟lerin bulunduğu bölgelerde ille de nöron kaybının olması gerekmediği gibi. Memantin ChEĠ‟lerden sonra bu kez farklı bir etki mekanizmasına sahip olan bir ajan daha onay almıĢ. Tau hiperfosforilazasyonun ilk görüldüğü alanlardan biri de Meynert çekirdeğidir. Dopaminerjik kayıp AH ileri evrelerinde parkinsonizm sıradıĢı bir olgu değildir. LC‟ler gerek sporadik ve gerekse de familyal AH‟de en sık amigdalada ve %60‟a yaklaĢan bir oranda görülürler. Bu innervasyon dikkat ve bellek iĢlevlerinin optimal sürdürülebilmesi açısından büyük önem taĢır. primer hasarın özellikle de intraselüler çözülebilir Aβ oligomeri aracılığıyla sinapslara olması ve bozukluğun retrograd olarak hücre gövdesine taĢınarak. LC‟deki patoloji seçici yatkınlığa uygun biçimde LC‟nin kortikal projeksiyonları olan anterior ve medyal bölümlerini etkilerken spinal ve serebellar projeksiyonları içeren kaudal ve lateral bölümleri salim kalır. NFY oluĢumu ve nihayetinde hücre ölümüne yolaçması artık daha muhtemel görünmektedir. primer sensoryal ve motor korteksler göreli olarak salim kalırlar. Sinaps kaybı baĢlangıçta NFY ve nöron ölümünün anterograd Wallerian dejenerasyon sonucu sekonder etkisi ile açıklansa da. etkilenen Meynert kaynaklı kolinerjik innervasyon da aynı tarzı yansıtır: kortekste en fazla etkilenen bölgeler limbik ve asosiasyon korteksleri iken. nöron kaybından dahi daha kuvvetli en yüksek korelasyon gösteren yapısal değiĢikliklerin baĢında gelir. Lokal internöronlardan sağlanan striatal kolinerjik innervasyon ve talamusun beyinsapı pedinkülopontin çekirdek kaynaklı kolinerjik innervasyonu etkilenmediği gibi. Buna karĢılık LCD‟de yaygın neokortikal ve beyinsapı yerleĢimine değiĢken miktarlarda AH tipi patoloji eĢlik edebilir. Non-Kognitif Semptomatik Tedavi ChEĠ‟lerin özellikle halüsinasyon ve hezeyanlar Ģeklindeki psikotik belirtilere.

Alzheimer dernek ve vakıflarının ve benzeri kaynakların dergi. tanı ve semptomların Ģiddetini değerlendirmek için klinik değerlendirmede daha geliĢmiĢ metodların kullanımı önerilmiĢtir. Görsel-mekansal bozukluğun Ģiddeti erken dönemde posterior kortikal atrofide izlenen Ģiddette bir simultanagnoziye neden olabilir. Depresyon tedavisinde öncelikle bu yaĢ grubunda sık kullanılan ve depresyonu bizzat ortaya çıkarabilecek veya Ģiddetlendirebilecek olan reserpin. bu anılan belirtilerin Ģiddetleri anti-psikotiklerle derhal müdahaleyi gerektirmediği durumlarda yeni baĢlanılan bir ChEĠ‟nin ve/veya memantinin onların üzerine muhtemel etkisini değerlendirmekle gereksiz ilaç kullanımının da önüne geçilmiĢ olur. Hastalığın erken evresinde göreli olarak daha az olan bellek ile ilgili yakınmalar ve muayene bulguları ancak hastalık ilerledikçe aĢikar hale gelir. Ajitasyon ve saldırganlığın tedavisinde yine atipik nöroleptikler ilk seçimlerdir. Son yıllarda edinilen bilgilerden sonra. Karbamazepin. neokortikal ve beyinsapı LC‟lere değiĢen oranlarda AH nöropatolojisinin (baskın olarak amiloid plaklar) eĢlik etmesi durumunda vurgunun LCD üzerinde olması daha uygun gibi görünmektedir. Mirtazapin (Remeron®) yatmadan önce ½ tablet (15mg) dozunda benzer etkiye sahiptir. Alzheimer hastalığının Lewy cisimcikli varyantı (AHLCV). içgörü. Ġmpulsivite ve dürtü kontrol kusurlarının tedavisinde öncelikle SSRI‟lar denenir. β-blokerler gibi anti-hipertansifler kesilerek kalsiyum kanal blokerleri veya ACE inhibitörleri gibi daha uygun ilaçlara geçilmelidir Hezeyan ve halüsinasyon gibi psikotik belirtilerin tedavisinde ekstrapiramidal ve anti-kolinerjik yan etkilerden arınmıĢlık baĢlıca tercih nedenidir. senil dönemde sinsi baĢlangıçlı. . peri-amigdalar ve entorhinal korteksler) eĢlik etmesi durumunda kullanıp. kitap gibi bilgilendirici yayınlarının okunması teĢvik edilir Orta evrede hasta ve hasta yakınına yalnız sokağa çıkmanın sakıncaları anlatılır Ġleri evrede Evde profesyonel yardım ve bir ötesi olarak kalıcı bir bakımevine nakil üzerine tartıĢılır ve teĢvik edilir. Episodik bellek ile ilgili testlerdeki performansları (çoktan seçmeli ile hatırlamaları serbest hatırlamadan iyidir) AH‟si olan hastalara göre daha iyidir. . Depresyon. Ajitasyon için bazen tek baĢına trazodonla baĢlayıp cevap alınmazsa nöroleptikleri tercih etmek bir seçenek olabilir. seyirde dalgalanma ve parkinsonizm) üçünün bir arada düĢük sıklıkta görülüyor olması nedeniyle tanı kriterlerinde revizyon yapılması ihtiyacı doğmuĢtur. Gerçekte bir antidepresan olan trazodon (Desyrel®) 50-200 mg dozları arasında yatmadan 1 saat önce verildiğinde oldukça etkin bir sedatif etki gösterir. Merkezi Özellik Hastanın sosyal ya da iĢ hayatındaki fonksiyonelliğini etkileyen ilerleyici bir kognitif bozulma olmalıdır. McKeith ve arkadaĢları tarafından 1996 yılında tanımlanan uzlaĢı kriterlerinin kabul edilebilir bir özgüllüğünün olmasına rağmen duyarlılığının suboptimal olması ve bununla beraber temel özelliklerden olan zihinsel iĢlevlerde dalgalanmanın tanınmasındaki zorluklar ve temel özelliklerin (görsel halüsinasyonlar. soyut düĢünme yeteneği. Dolayısıyla da. genellikle belirgin görsel-mekansal ve yürütücü fonksiyonlarda bozulmanın ön planda olduğu bir demans tablosudur. 1996). hatta demans için kesme puanının üzerinde kalan bir hastanın kesiĢen beĢgenlerden puan kaybetmesi özellikle ayıt ettiricidir. Uykusuzluk tedavisinde ilaçtan önce yatmadan bir süre önce içilecek ılık süt önerilmelidir. Ayrıca sözel bellek testlerinde görsel bellek testlerine göre daha iyi performans gösterirler. planlama. valproat ve lityum da tek baĢına ya da ilave tedavi olarak denenebilir. Yürütücü iĢlevler. Non-Farmakolojik Tedavi Tedaviye non-farmakolojik yaklaĢım hasta ve hasta yakını ile kurulan ve hastalıkla baĢa çıkmaya yönelik ilaç dıĢı etkileĢimin bütününü içermektedir.izlemde ilaç kullanan hastalarda daha az ajitasyon ortaya çıktığı gözlemlenmiĢtir. Hiperseksüalite için ayrıca anti-androjen ajanlar kullanılabilir. Evresel perspektif Ģöyle özetlenebilir: Erken evrede hastalık hasta ve hasta yakınına kültüre uyumlu bir Ģekilde anlaĢılabilir bir Ģekilde aktarılır ve hastalığın mümkün olduğunca ayrıntılı bir Ģekilde kavranacağı internet. Bu kognitif kayıp erken evrede özellikle karmaĢık dikkat. LCD‟nin klinik ve patolojik tanı kriterleri için. görsel-mekansal ve yürütücü iĢlevlerde bozulma ile karakterizedir. yargılama. kronik progresif seyirli. karar verme gibi amaca yönelik hareketler için önemli olan kognitif iĢlemleri içerir. diffüz Lewy cisimcik hastalığı. Klinik Tablo: LCD de Alzheimer hastalığına benzer tarzda. Bunlar farklı baĢlıklarda sıralanabileceği gibi hastalık evrelerine göre de farklılık gösterir. α-metil-dopa. Lewy cisimcik tipli senil demans ve Alzheimer hastalığına eĢlik eden Lewy cisimcik hastalığı gibi farklı terimlerle ifade edilmiĢtir. mani ve anksiyete gibi duygudurum bozuklukları AH‟de sıktır. Her üç çekirdek özellik için de yeni kriterlerde fazlaca değiĢiklik belirtilmemesine rağmen. Bu çalıĢtaydan önce demanstaki Lewy cisimciklerinin varlığı. ALZHEIMER DIġI DEMANSLAR ALZHEIMER DIġI DEJENERATIF DEMANSLAR Lewy Cisimcikli Demans Lewy cisimcikli demans (LCD) tanımı ilk kez 1996 yılında Ģu anki LCD Birliği‟nin Birinci Uluslararası ÇalıĢtayı‟nda kullanılmıĢtır (McKeith et al. Yukarda “Alzheimer Hastalığı” bölümünün “Dopaminerjik Kayıp” alt baĢlığında tartıĢıldığı gibi AHLCV‟yi AH nöropatolojisine sınırlı limbik LC‟lerin (amigdala. broĢür. Erken ve ön planda görsel-mekansal bozukluk LCD için tipiktir. MMSE‟de AH‟ye kıyasla göreli yüksek puan alabilen.

SPECT görüntülemelerinde oksipital kortekste tutulum azalmıĢtır. IPT. sferik. haftalara kadar değiĢen sürelerde. olmayan PKA‟lılara göre bunların gerçekte LCD olduklarını düĢündürecek Ģekilde daha fazla parkinsonizm ve RUDB‟ye sahip oldukları gösterilmiĢtir. LCD‟de postüral instabilite. Bu kriter için uyanıklık durumu veya kognitif ve iĢlevsel performansta dakikalar. bradimimi gibi aksiyal tutulum demanssız PH‟lılara göre daha belirgindir. filamantöz inklüzyon cisimcikleridir Tablo 17. 2005) 1) Merkezi özellik (Muhtemel veya mümkün LCD tanısı için gereklidir): Demans. Normal sosyal ya da mesleki iĢlevselliği etkileyecek ağırlıkta ilerleyici kognitif bozulma. Tipik olarak iyi forme ve ayrıntılı. Hezeyanlar içinde misidentifikasyon ve Capgras hezeyanı özellikle sıktır. Parkinsonizmin motor özelliklerinin kendiliğinden mevcudiyeti 2) (Bu özelliklerden bir veya daha fazlası yine bir veya daha fazla çekirdek özelliğin varlığında. bu özelliklerden bir veya daha fazlasının olması mümkün LCD tanısı için yeterlidir. Ġstirahat tremoru daha az görülür. renkli. Destekleyici Özellikler: Destekleyici özellikler LCD‟de sıklıkla görülür ancak özgüllükleri çekirdek ve iĢaretleyici özellikler kadar yüksek değildir. fakat ilerlemeyle birlikte aĢikar hale gelir. TRODAT gibi spesifik ligandlarla yapılan dopamin taĢıyıcısı görüntülemesi. günler. konstipasyon.Çekirdek Özellikler Dalgalanma: Klinik pratikte çekirdek kriterler arasında en zor karakterize edilebileni zihinsel iĢlevlerdeki dalgalanmalardır. Bununla birlikte dalgalanma kriterinin varlığı veya yokluğunun saptanmasının sadece öyküyle değerlendirmeciler arası güvenilirliğinin çok yüksek olmadığı ve dalgalanmaya özgü geliĢtirilmiĢ ölçeklerin kullanımının önerildiği unutulmamalıdır. PH‟nın ayırdedici asimetrik sunumu belirgin olmayabilir. kompleks görsel halüsinasyonlar tanı için çekirdek özelliklerden ikincisidir. L-Dopa cevapsızlığı özelliklerinden birinin LCD‟de PH‟ya göre 10 kat daha muhtemel olduğu bildirilmiĢtir. ĠĢaretleyici Özellikler morbidite nedeniyle. LCD‟de striatal dopamin taĢıyıcısı aktivitesi düĢük iken. birinin mevcudiyeti ise “mümkün DLB” tanısı için esastır): a. halüsinasyonları olmayan grup ile karĢılaĢtırıldığında görsel-algısal bozulmaları daha belirgindir. hasta yakını ve bazen de hekim için aĢikar kayda değer dalgalanmalar geçerli sayılmalıdır. Miyoklonus. görsel halüsinasyonları olan vakalarda. Muhtemel LCD tanısı ise tek baĢına iĢaretleyici özelliklere dayanarak konmamalıdır. frontal-subkortikal yetenekler ve vizuo-spasyal iĢlevleri ölçen testlerdeki bozulmalar ön planda olabilir. Görsel halüsinasyonlar: Hastalığın genellikle erken evrelerinde görülen tekrarlayıcı canlı. Parkinsonizmin L-Dopa cevabı çok iyi olmayabilir. Erken evrelerde bellek bozukluğu baskın ve kalıcı düzeyde olmayabilir. Dikkat ve uyanıklıkta ciddi değiĢikliklerle birlikte giden zihinsel iĢlevlerde dalgalanma. b. intranöronal sitoplazmik. Alzheimer hastalığında normaldir. saatlerden. nörokardiyovasküler insitabilite. Görsel halüsinasyonları olan posterior kortikal atrofili (PKA) grubun. üriner inkontinans. nigrostriatal dopaminerjik sistemin bütünlüğünü tanımlar. MSA ve PSP‟de de bozuk olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Hastalığın erken döneminde ortostatik hipotansiyon. beta-CIT. Otonomik disfonksiyon aynı zamanda bazı hastalarda görülebilen tekrarlayan düĢmeler. Nöropatoloji Nöropatolojik olarak tabloya adını veren intraselüler Lewy cisimcikleri (LC) baĢlıca özelliktir. tremorun yokluğu. impotans gibi otonomik semptomlar görülebilir. Muhtemel ve Mümkün LCD Klinik Tanısı için Gözden GeçirilmiĢ Yeni UzlaĢı Kriterleri (McKeith et al.) 3) ĠĢaretleyici özellikler . senkop ve geçici bilinç kaybının geliĢmesine de katkı da bulunuyor olabilir. FP-CIT. Ancak çekirdek özelliklerden hiçbirisi yoksa. Otopsi çalıĢmalarında. Çekirdek özellikler (Üç temel özellikten ikisinin mevcudiyeti “muhtemel DLB”. Görsel halüsinasyonları olan LCD‟li hastaların. eozinofilik. Dikkat. LC‟ler. tanı muhtemel LCD olabilir. presinaptik nöronal dejenerasyon için iĢaretleyici olabilirler. Sistematize hezeyanlar ve depresyon hastalığın herhangi bir döneminde görülebilir. yürüyüĢ bozukluğu. tedavi gerektirmeyecek kadar hafif bir parkinsonizm. REM uyku davranıĢ bozukluğu: Nöroleptik aĢırı duyarlılığı: Nöroleptik duyarlılık reaksiyonlarıyla birlikte olan yüksek mortalite ve . tekrarlayıcı görsel halüsinasyonlar c. görsel kompleks imajların jeneratörü olduğu bilinen anterior ve inferior temporal lob ve amigdalada Lewy cisimciklerinin artmıĢ olduğu bildirilmiĢtir. Ġdiopatik PH. Görsel halüsinasyonları olan hastalarda kortikal asetilkolin defisitleri daha belirgindir ve bu durum belki de kolinerjik tedaviye daha iyi yanıtın nedeni olabilir. D2 reseptör bloke edici ajanlar tanı veya tedavi amacıyla kullanılmamalıdır Dopamin taĢıyıcısı görüntülemesi: Dopamin taĢıyıcısı fonksiyonel görüntülemesi. Parkinsonizm: LCD‟de ekstrapiramidal motor bulguların ağırlığı genellikle demansı olsun veya olmasın benzer yaĢ grubundaki Parkinson hastalarındaki (PH) motor bulguların ağırlığına benzer Ģekilde olabileceği gibi daha geri planda ve hafif de olabilir.

Farmakolojik yaklaĢım: Motor bulgular: LCD‟de parkinsonizmin L-Dopa cevabının iyi olmaması ve DA-erjiklerin psikotik belirtileri . ChEĠ‟lerin davranıĢsal belirtiler üzerindeki olumlu etkisi ilk kez LCD‟li hastalarla yapılan bir klinik çalıĢmada ortaya konmuĢtur. klinik durum için en uygun terim kullanılmalıdır ve Lewy cisimcik hastalığı gibi genelleyici terimler sıklıkla yardımcıdır.): a. nöroleptik tedaviye karĢı geliĢebilecek aĢırı duyarlılık da göz önüne alınarak görsel halüsinasyonlar ve diğer psikotik belirtilerin tedavisi için bir süre tek baĢına bırakılabilir. LCD‟de Cochrane Kütüphanesi tarafından değerlendirmeye alınan tek rasgele kontrollü klinik çalıĢma olan McKeith çalıĢmasında rivastigminin bazı kognitif ölçütlerdeki üstünlüğüne rağmen sonuçlar etkinlik açısından yeterince ikna edici bulunmamıĢtır. Cevap alınamadığı takdirde atipik nöroleptikler. REM uyku davranıĢ bozukluğu b. Antikolinerjiklerden kaçınılmalıdır. LCD‟li hastaların pek çok semptomlarında ve fonksiyonel kayıplarında yararlı olabilirler. SSRI veya SNRI‟lar kullanılabilir. motor fonksiyonları kötüleĢtirebilir veya benzer Ģekilde tersi de mümkündür. LCD tanısı için hala önerilmeye devam edilmektedir. Uyku bozuklukları: RUDB yatmadan önce verilen 0. SPECT veya PET görüntülemeleriyle gösterilebilen bazal gangliada düĢük dopamin taĢıyıcı tutulumu 4) Destekleyici özellikler (Genellikle vardır fakat tanısal özgüllüğü kanıtlanmamıĢtır. Tipik antipsikotiklerin kullanımından kaçınılmalıdır. Görsel halüsinasyonlar ve kognitif kötüleĢme. Bu nedenle sosyal iliĢkilerin arttırılması gibi yaklaĢımlarla uyanıklığın ve dikkatin arttırılması yararlı olabilir. L-dopa düĢük dozlarda baĢlanıp. yerleĢmiĢ Parkinson hastalığı bağlamında oluĢan demansı tanımlamak için kullanılmalıdır. Klinikopatolojik ve tedavi çalıĢmaları gibi diğer araĢtırma projelerinde ise her iki klinik fenotipinin de alfasinükleopati veya Lewy cisimcik hastalığı gibi daha geniĢ kategoriler altında toplanmalrı düĢünülebilir. Depresyon da sık görülen bir semptomdur ancak anti-depresan kullanımı ile ilgili sistematize bir çalıĢma yoktur. AĢırı gündüz uyuklaması zihinsel performansın düĢmesine katkıda bulunabilir. Ağır otonomik disfonksiyon (ortostatik hipotansiyon. en azından halen elimizde bulunan ChEĠ‟lerle AH‟ye benzer biçimde yararlı olabilir. olanzapin. Tedavi LCD tedavisi klinisyen için zor ve karmaĢıktır. arttırma riskine karĢın hastanın kendisine optimize edilmiĢ bir anti-parkinson tedaviden yararlanıp yararlanmayacağı tetkik edilmelidir. dikkat ve uyanıklığın az olduğu zamanlarda daha ağır olabilir. Fokal nörolojik bulgular veya beyin görüntülemesinde serebrovasküler olaya ait bir delil varsa b. Pratik uygulamada. Eğer parkinsonizm ilk kez ağır demans evresinde ortaya çıkarsa Semptomların zamansal sıralanımı: LCD tanısı. Buna karĢılık rivastigmin EXPRESS isimli baĢarılı klinik çalıĢmasına dayanarak PHD tedavisi için. yavaĢ doz artıĢı yapılarak psikiyatrik semptomların artmasını engellemek amacıyla gerekli olan minimum dozda kullanılmalıdır. Kognitif semptomlar: LCD tedavisinde ağır kolinerjik yetmezliğin de düĢündüreceği gibi. Doz artıĢı her zaman yavaĢ yapılmalı ve yan etkiler açısından dikkatli olunmalıdır. Sistematize hezeyanlar f. 100-400mg arası kullanılacak modafinil ile yarar sağlanır. Ancak antikolinerjik etkileri nedeniyle trisiklik antidepresanlardan kaçınılmalıdır. demans parkinsonizmden (eğer varsa) önce veya birlikte ortaya çıkar ise düĢünülmelidir. EEG‟de belirgin yavaĢ dalga aktivitesi ile birlikte temporal loblarda geçici keskin dalgalar LCD tanısı ihtimali aĢağıdakilerin mevcudiyeti durumunda azalır: a. AH tedavisine benzer dozlarda kullanılmak koĢuluyla ketiapin.25 mg klonazepam. SPECT ve PET‟de oksipital aktivitede azalma ile birlikte genel olarak düĢük tutulum i. ancak henüz bu konu sistematik olarak değerlendirilmemiĢtir. üriner inkontinans gibi) d. Tekrarlayan düĢmeler ve senkop b. 5) 6) Non-farmakolojik yaklaĢım: Non-farmakolojik yaklaĢımlar. Tedavide sabah ve öğlen dozları Ģeklinde. klozapin sırasıyla seçilebilir. MIBG myokard sintigrafisinin bozuk (düĢük tutulum) olması j. Farmakolojik yaklaĢımın gerektiği durumlarda atipik antipsikotikler ve kolinesteraz inhibitörleri (ChEĠ) düĢünülmelidir. Nöropsikiyatrik semptomlar: Görsel halüsinasyonlar en sık görülen psikiyatrik semptomlardır. yeni bir hastada kognitif tedavi amaçlı baĢlanan ChEĠ. kolinerjik temelli tedavi. Diğer modalitelerde halüsinasyonlar e. BT/MRG‟de medial temporal lob yapılarının göreli olarak korunmuĢ olması h.5 mg ketiapin ile baĢlanacak dozlarla tedavi edilebilir. LCD ve PHD ayrımı yapılması gereken araĢtırma projelerinde ise demansın baĢlangıcı ile parkinsonizm arasındaki 1 yıl kuralı. Non-motor semptomlar için etkili olan tedaviler. Dolayısıyla. Parkinson hastalığı demansı (PHD) terimi. Depresyon g.a. 3 mg melatonin veya 12. Ağır nöroleptik duyarlılığı c. Klinik tabloya tamamen ya da kısmen neden olabilecek baĢka bir fiziksel hastalık veya beyin bozukluğunun varlığı c. Geçici açıklanamayan bilinç kaybı c. onlarla dahi aĢırı duyarlılığın geliĢebileceğine dair anekdotal bildiriler de hesaba katılarak dikkatle kullanılabilir.

Kullanımı düĢünülebilir. Bu aĢamada demans ve Parkinsonsizm belirtilerinin bir arada olabileceği diğer hastalıklar (progresif supranükleer felç. Dil bağlamında en sık görülen sorunları spontan kelime bulma güçlüğü ve sözel akıcılıkta bozulma oluĢturur. açık bellek. BaĢlangıçta zihinsel alandaki bozulmalar motor bulgulara odaklanan hekimin ve hasta yakınlarının dikkatini çekmeyebilir. B-12 eksiklği gibi diğer nedenler de göz ardı edilmemelidir. Bu klinik gözlemler büyük ölçüde hastalığın nörobiyolojisi ve patogenezinin kavranmasındaki geliĢmeler sayesinde mümkün olmuĢtur. Yürütücü iĢlev bozukluğu erkenden ortaya çıkar ve hastalık ilerledikçe daha belirgin hale gelir. giderek artan apatiden dolayı bu tip aktivitelere ve hobilerine ilgileri ve spontaniteleri azalır. konuĢma giderek kötüleĢir. hasta konuĢmayı kestiğinde ne anlattığını ve nerede kaldığını hatırlamayabilir. Öğrenme testlerinde ve günlük hayatta spontan geri çağırma AH‟ye benzer Ģekilde bozulmuĢken seçenekler arasından tanıma veya ipuçlarından yararlanarak hatırlama daha iyidir. Giderek yeterince uzun sürmüĢ bir PH‟da kognitif bozulmanın belli bir Ģddeti olarak demansın nerdeyse kaçınılmaz olduğu gözlenmiĢtir. Parkinson Hastalığı Demansı Parkinson hastalığı uzun yıllar için saf bir motor bozukluk olarak tasarlandıktan sonra zaman içinde nonmotor bozukluklar ve bunlar içinde ağırlıklı bir yeri olan kognitif bozukluklar kaydedilir olmuĢtur. dikkatte daha ağır ve daha dalgalanan bir bozulma vardır. Tanı Kriterleri PHD‟nin klinik tanı kriterleri (bkz. Örneğin. Erken ve belirgin görsel-mekansal iĢlev bozukluğu PHD‟nin diğer bir önemli özelliğidir. Bu kognitif profile sıklıkla apati. yakın olayları iyi hatırlayamadıklarından. PHD‟de belleğin tüm öğeleri (çalıĢma belleği. Subjektif olarak hastalar sıklıkla dikkat ve konsantrasyon güçlüklerinden. yöneltilmiĢ dikkatte bozulma anlamındaki yürütücü iĢlev bozukluğu. Temel dil iĢlevleri PHD‟de büyük ölçüde korunmuĢtur. Nöropsikolojik muayenede kompleks. Klinik Özellikler Genel seyri itibarıyla PHD sinsi baĢlangıçlı ve yavaĢ ilerleyici bir demans tablosu ile karakterizedir. Ġzleyen çalıĢmalarda kortikal LC‟lerin demans Ģiddetiyle korelasyon gösteren ana patolojik bulgu olduğu saptanmıĢtır. Ancak bazı hastalarda ileri. depressif belirtielerin . Demansın ileri evrelerinde bu belirtiler iyice belirginleĢir. Parkinson hastalığına eklenebilecek subdural hematom. yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı haldedir. algılamanın ve düĢüncenin yavaĢlamasından. Tüm bu durumlar ekarte edilmesine karĢın tanıda bazen güçlüklerle karĢılaĢılabilir. banka ve finans iĢlerini yürütme. gündüz-gece ritminin tersine dönmeye baĢlamasıdır. nigral LC‟lerin çevresindeki karakteristik haloyu taĢımadıkları için klasik boyamayla gösterilemeyen kortikal LC‟ler de gösterilebilir hale gelmiĢtir. ailevi ve sosyal aktivitelere katılmakta zorluk çekerler. Bazı yazarlara göre yürütücü iĢlev disfonksiyonuna bağlı. LCD‟nin temel özelliklerinden biri olan mental performansta günden güne veya gün içinde ortaya çıkan dalgalanmalar PHD için de oldukça tipiktirler. Sık bir bulgu güniçi uyuklamaların artması. Bu grup tarafından tanımlanan PHD‟nin klinik özellikleri. Son evrelerde hasta sıklıkla inkontinan. sözel akıcılıkta azalma ve psikomotor hızdaki yavaĢlama en erken saptanan özelliklerdir. sistemik hastalıklar ya da ilaç yan etkisi olarak ortaya çıkabilen akut-uzamıĢ konfüzyonu ve depresyonu içerir. Bu durumlar ekarte edilp demans tanısı konulduktan sonra ikinci aĢama ayırıcı tanıyı oluĢturur. PHD tanısı temel prensipleri itibarıyla herhangi bir hastada demans tanısı koymaktan farklı değildir. normal basınçlı hidrosefali ve LCD gibi) düĢünülmeli. Tipik klinik özellikler ön planda bir yürütücü iĢlev bozukluğuyla birlikte dikkatte ve görsel mekansal iĢlevlerde erken dönemlerden itibaren bozulma (sıklıkla demansın genel Ģiddetinden daha ağır ölçüde). karıĢık ilaç Ģemalarını uygulama gibi daha karmaĢık iĢlevlerde. daha belirgin kognitif yavaĢlama (bradifreni). Hastalar kendilerine ya da üstlendikleri görevleri yapmak için uzun zaman harcarlar. Bu hastalar büyük olasılıkla her iki tip patolojinin değiĢik oranlarda bir arada olduğu karma-patolojili tabloları temsil ederler. Tablo 18) “Movement Disorders Society”‟nin oluĢturduğu bir ÇalıĢma Grubu tarafından 2007 yılında yayınlanmıĢtır (Emre et al. ya da hiç yapamazlar. zamanla da daha temel günlük yaĢam iĢlevlerinde bozulma görülür. vasküler demans. Memantin tek bir çalıĢmada (Emre 2010) sadece global ölçüde plaseboya üstün bulunmuĢtur. bu özelliklerin varlığı ya da yokluğuna dayandırılarak tanımlanan “muhtemel PHD” ve “mümkün PHD” tanı kriterleri Tablo 18‟de gösterilmiĢlerdir. içe dönük dikkat ve arama stratejilerinde bozulma sonucu ortaya çıkan. Alfa-sinükleinin SNc‟deki Lewy cisimcikleri (LC‟ler) içinde biriken ana protein olduğunun bulunması ve alfa-sinüklein immünhistokimyasının geliĢtirilmesinden sonra. Karar vermede. verbal ve görsel modalitelerde örtük hazırlama belleği. prosedürel öğrenme) bozulmuĢtur. iĢleri baĢlatmada. kortikobazal dejenerasyon. Braak ve arkadaĢlarının anatomo-klinik korelasyon çalıĢmalarında (halen tartıĢmalı olsa da) alfa-sinüklein patolojisinin kaudo-rostral bir ilerleyiĢle beyinsapından limbik ve heteromodal asosiasyon kortekslerine doğru yükseldiğinin gösterilmesiyle PH‟da demansın neden geç dönemde ortaya çıktığı sorusunun cevabı da teorik bir temele kavuĢmuĢtur. Nöropsikolojik profil açısından PHD klasik olarak yürütücü iĢlev bozukluğunun ön planda olduğu . cümleyi baĢlatmakta ve doğru kelimeleri bulmakta güçlüklerden bahsederler. “diseksekutif” tipte bir demans tablosudur. bu bozukluk . . Bu durumlar demans seviyesinde olmayan kognitif tutulumu. ileri derecede motor ve konuĢma bozukluğunun kognitif yıkımla üst üste binmesi. genelde tanımanın korunduğu daha hafif bir episodik bellek bozukluğu. halüsinasyon ve hezeyanlar gibi davranıĢsal semptomlar eĢlik eder.AH‟ye kıyasla daha ağırdır. kelime akıcılığı ve kelime bulma zorluğu dıĢında göreli olarak korunmuĢ temel lingusitik iĢlevleri içerir. AH ile kıyaslandığında PHD‟de daha fazla apati. böylelikle de dil iĢlevlerinde gerçek bir bozulmayı yansıtmayan bu belirtiler AH‟dekinden daha ciddi boyutta olabilirler. 2007). limbik tipte bellek bozukluğunun ön planda olduğu Alzheimer tipi bir demans tablosunun belirtileri tabloya katılabilir ya da ön plana geçebilir.FDA onayı almıĢtır ve dolayısıyla da LCD için de düĢünülebilir. ileri dizartrik ve anlaĢılmaz hale gelebilir. Giderek önce hesap yapma. AH‟ye bağlı demans tablosuyla PHD tablosu arasındaki bu farklılıklara karĢın PHD ile Lewy Cisimcikli Demans tabloları büyük ölçüde örtüĢürler. Ġlk aĢamada demansı taklit edebilen diğer durumların ekarte edilmesi gerekir.

yavaĢ ilerleyen. PHD için özgül bir nörogörüntüleme bulgusu yoktur. görsel algı veya yapılandırma testlerinde görülebilir  Bellek: BozulmuĢ. hezeyan gibi psikotik belirtileri ve konfüzyonu arttırabilecekleri için özellikle agonistlerin dozu azaltılmalı ya da bunlar kesilmeli. diğer hastalıkları dıĢlayan laboratuar incelemeleri ile yukarıda sözü edilen PHD klinik tanı kriterlerinin dikkatlice uygulanması tanıyı kolaylaĢtırır. yavaĢlamıĢ mental hız (bradifreni)  Görsel-mekansal iĢlevler: BozulmuĢ. Böylelikle bu yöntem ekstrapiramidal bulgular geliĢtiren Alzheimer hastalarının (örn. kiĢi. Ayrıntılı bir öykü. Kullanımı düĢünülebilir. klinik ve mental muayene bulguları ile konan. Bu çalıĢmaların en büyüğü ve kapsamlısı rivastigmin ile yapılan EXPRESS çalıĢmasıdır ve pozitif sonuçlanmıĢtır (Emre et al. örn. BT ve MRG gibi yapısal görüntülemelerde daha ziyade beynin posterior bölgelerinde atrofi dikkat çeker. kural değiĢtirme veya koruma testlerinde olabilir. Dopaminerjik ilaçlar halüsinasyon. Fonksiyonel görüntülemede SPECT ve PET incelemelerinde frontal ve temporoparietal kortekste hipoperfüzyon bulunur. 2004). LCD tedavisinde anılan Emre çalıĢmasında memantin PHD grubunda da klinik değerlendirme ölçütünde plaseboya üstün bulunmuĢtur. tanısı öykü. tüm kognitif alanları içeren mental muayene. Bozulma yakın geçmiĢteki olayların serbest hatırlanması veya yeni bilgileri öğrenme testlerinde görülebilir. PHD‟de kolinerjik eksikliğin tanımlanmasından sonra mevcut tüm kolinesteraz inhibitörleri (rivastigmin. Bozulma görsel-mekansal iĢlevler. görsel-mekansal oryantasyon. hayvan veya objelerin iyi ĢekillenmiĢ görüntüleri  Hezeyanlar. performans gün içinde veya günden güne dalgalanabilir. Parkinson Hastalığı demansını dıĢlattırmayan. ancak tanıyı kuĢkuda bırakan özellikler · Demansın sebebi oldukları düĢünülmeyen. nöroleptik yan etkisine bağlı) PHD ve LCD hastalarından ayırd edilmesinde yardımcı olabilir. aldatılma veya baĢka birinin varlığı (evde istenmeyen misafirlerin varlığı) gibi hezeyanlar  AĢırı gündüz uyuklamaları III. Kelime bulma güçlükleri ve kompleks cümleleri anlamada bozulma olabilir. ancak kognitif bozukluğa neden olabilecek diğer anormalliklerin varlığı. 2007) I. çoğunlukla görsel. Temel Özellikler 1. Presinaptik dopaminerjik terminallerin yoğunluğunu gösteren “dopamin taĢıyıcı” (DAT) SPECT incelemesinde PHD ve LCD hastalarında striatal DAT tutulumunda azalma görülürken AH‟de bu tutulum normaldir. DavranıĢsal özellikler  Apati: Spontanitenin azalması. olası ilaç yan etkilerinin tabloyu karıĢtırdığı durumlarda tanı güçleĢebilir. Spontan ve odaklanmıĢ dikkatte bozulma. konsept oluĢturma. hippokampal ve medyal-temporal atrofi eĢlik edebilmesine karĢın AH‟de görülen kadar sık ve ağır değildir. 2. genellikle paranoid özellikte. EXPRESS çalıĢmasının sonuçlarına dayanarak rivastigmin PHD‟de ilk özgül tedavi olarak ruhsatlandırılmıĢtır. ancak bu çalıĢma henüz yayınlanmamıĢtır. planlama. genellikle kompleks. özellikle yeni baĢlanan veya dozu arttırılan ilaçlar gözden geçirilmeli. dikkat testlerinde kötü performans. hatırlama genellikle ipucuyla düzelir. Tablo 18: Parkinson hastalığı demansının özellikleri (Emre et al. Nihayet AH için geliĢtirilen PET ile amiloid görüntülemede LCD grupları AH2liler gibi amiloid pozitif bulunurken PHD grupları demanssız kontroller gibi amiloid negatif bulunmaktadır. trisiklik antidepresan veya benzodiazepin grubundan bir ilaç kullanıyorsa bu ilaçlar kesilmelidir. motivasyonun. ancak bu bulgu AH‟de de ortaya çıkabildiği için özgül değildir ve tek bir hastanın ayırıcı tanısına katkı sağlamaz. Non-kognitif belirtilerin tedavisi de LCD‟ye benzerdir. Kognitif özellikler  Dikkat: BozulmuĢ.. donepezil. mesleki veya kiĢisel bakım) etkileyecek ağırlıkta olması (motor veya otonomik bozukluğa atfedilen bozukluktan bağımsız olarak) II. kural bulma. hasta antikolinerjik. tüm çalıĢmalarda belirli ölçüde olumlu etkiler tanımlanmıĢtır. belirli ölçeklerde plasebodan üstün olduğu bildirilmiĢ. Bu bağlamda sistemik hastalıklar. tedavi mümkün olduğu kadar yeterli dozda yalın levodopa preparatlarına indirgenmelidir. Sinsi olarak baĢlayan. ilginin ve iradi davranıĢların kaybı  KiĢilikte ve duygu durumda. EĢlik eden klinik özelikler 1. galantamin) çoğunlukla küçük çaplı ve açık çalıĢmalarda olmak üzere bu grup hastalarda denenmiĢ. depresif özellikler ve anksiyeteyi içeren değiĢiklikler  Halüsinasyonlar. görüntülemede anlamlı vasküler hastalık varlığı .eĢlik etmesi. Tedavi PHD düĢünülen bir hastada farmakolojik tedaviye baĢlamadan önce zihinsel bozukluğu tetikleyebilecek diğer faktörler dıĢlanmalıdır. Tanısı “Queen Square Beyin Bankası” Kriterlerine göre konulmuĢ Parkinson Hastalığının varlığı 2.  Yürütücü ĠĢlevler: BozulmuĢ. aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢ demans sendromunun varlığı:  Birden fazla kognitif alanda bozulma  Bu alanlarda premorbid düzeye göre bir düĢüĢ  Kognitif bozuklukların günlük hayatı (sosyal. Diğer asetilkolinesteraz inhibitörlerden donepezil ile de büyük çaplı bir çalıĢma yapılmıĢ. tanıma genellikle serbest hatırlamadan daha iyidir  Dil: Ana fonksiyonlar büyük oranda korunmuĢ. Bozukluk baĢlama. .

dikkat korunmuĢ iken saf depo-hasarı biçiminde amnezi (bellek ipucuyla veya tanıma görevleri ile düzelmiyor) veya reseptif tipte (akıcı) afazi  DavranıĢsal semptomlar olabilir veya olmayabilir VEYA C. ancak davranıĢsal semptomların olmaması tanıyı dıĢlatmaz C. görsel-mekansal iĢlevlerde bozulma ve serbest hatırlama belleğinde bozulma-genellikle ipucu ile düzelme)  DavranıĢsal semptomlardan (apati. Grup IV‟de yer alan özelliklerin olmaması Frontotemporal Demans Klinik Tablo PK perspektifi ile motor vayant da dahil edildiğinde bir davranıĢsal varyant (FTDdv). Tablo 19. Tedavi Nedene yönelik bir tedavinin doğal olarak FTLD mekanizmasında temel rolü oynayan tau. Özellikle FTDdv ve PNFA‟ta ALS eĢlik ettiğinde FTD-ALS‟den sözedilir. Temel Özellik: Her iki temel özellik de bulunmalı B. yürütücü iĢlevlerde bozulma. AH‟nin aksine. Hastalık ilerledikçe atrofi tarzı simetrikleĢme eğilimi gösterir. ChEI‟lerin ve memantinin yararı gösterilmemiĢtir. Bu klinik sunumların ayrıntılı özellikleri yukarda “Progresif Afazi”. Grup III‟de yer alan özelliklerin olmaması D. anterior temporal ve parietal lob atrofileri izler. “Progresif Yürütücü/DavranıĢsal Bozukluk” ve “Progresif Apraksi” bölümlerinde ayrıntıyla tartıĢılmıĢtır. tipik profil gösteren bozulma (dikkatte dalgalanan bozulma. Parkinsonizm büyük ölçüde L-dopa‟ya cevapsızsa da erken dönemde alınabilecek olan sınırlı cevaptan yararlanılabilir. TDP-43 ve FUS proteinlerinin patolojik katlanmasını engellemeyi hedeflemelidir. bunların varlığında Parkinson hastalığı demansı tanısını koymak mümkün olmaz  Kognitif ve davranıĢsal semptomların aĢağıdaki nedenler çerçevesinde ortaya çıkması · Akut konfüzyon · Sistemik hastalıklar veya anormallikler · Ġlaç intoksikasyonu · DSM IV‟e göre majör depresyon · NINDS-ARIEN kriterlerine göre “Muhtemel Vasküler Demans” ile uyumlu özellikler Muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı A. Grup III‟de yer alan özelliklerden bir veya daha fazlasının varlığı D.· Motor ve kognitif semptomların geliĢimi arasındaki zaman iliĢkisinin bilinmemesi IV. Mental bozukluğun nedeni olabilecek diğer hastalıkların veya bozuklukların mevcudiyeti. kendi içinde PNFA ve SD olarak da ayrılan bir dilsel varyant (SD sol ve sağ temporal varyantlar olarak bir kez daha ayrılabilir) ve yine kendi içinde asimetrik parkinsonizm-progresif apraksi tarzında KBD sendromu ve vertikal bakıĢ felci-aksiyel parkinsonizm-ağır postüral imbalans Ģeklinde PSP sendromu Ģeklinde ayrılabilecek bir motor varyant ayırt edilir. bunu izole frontal. Temel Özellik: Her iki temel özellik de olmalı B. tutulum tarzının nasıl ilerleyeceği önceden kestirilemez. ÇeĢitli davranıĢsal belirtilerin tedavisi için AH tedavisinde önerilenlere paralel bir yol izlenebilir. Frontotemporal Lobar Dejenerasyon Klinik Tanı UzlaĢı Kriterleri (Neary et al. AH‟nin mekanizma temelli tedavi staratejillerinden tau hedefli stratejilerin ilerde FTLD‟lerde de kullanılabileceği düĢünülebilir. örn. halüsinasyonlar. EĢlik eden klinik özellikler:  Dört kognitif alanın en az ikisinde. En sık olarak asimetrik fronto-temporal kombine atrofi görülürken. FTD‟nin klinik tanı özellikleri: Klinik profil . Bazı bildirimlerde SSRI‟ların yararı üzerinde durulmaktadır. Nöropatoloji Nöropatolojik olarak makroskopik açıdan FTLD antitelerinin ayırıcı özelliği daha önce de değinildiği gibi lober atrofidir. Grup IV‟de yer alan özelliklerin olmaması Mümkün Parkinson Hastalığı Demansı A. depresif ve anksiyöz duygudurum. 1998) Liste 1. FTLD‟de mekanizma temelli tedavilerin yerleĢebilmesi için farklı proteinopatilerin de klinik olarak tanınabilmesi tabii ki bir zorunluluk olacaktır. hezeyanlar. aĢırı gündüz uyuklaması) en az birinin varlığı muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı tanısını destekler. EĢlik eden klinik özellikler:  Birden fazla alanda var olan kognitif bozukluğun atipik profili.

fonemik parafaziler. Nöropsikoloji: ağır amnezi. yavaĢ seyir B. Perseveratif ve stereotipik davranıĢ 6. Stereotipik konuĢma 3. Progresif tutuk afazinin klinik tanı özellikleri: Klinik profil Ekspresif dil bozukluğu baĢlangıçta ve hastalığın seyri botunca temel özelliktir. I. Akinezi. Destekleyici tanı özellikleri A. Ġlkel refleksler 2. Beyin görüntülemesi (yapısal ve/veya iĢlevsel): ağırlıkla dominan (genellikle sol) hemisferi tutan asimetrik bozukluk Liste 3. yavaĢ seyir B. Sosyal yeteneklerin erken dönemde korunmuĢ olması 2. Kekeleme veya oral apraksi 2. agrafi 4. Elektroensefalografi: klinik olarak aĢikar demansa karĢılık konvansiyonel EEG‟nin normal olması 3. Sosyal kiĢiler arası davranıĢın erken dönemde bozulması C. Geç dönemde FTD‟ye benzer davranıĢsal değiĢiklikler C. Beyin görüntülemesi (yapısal ve/veya iĢlevsel): ağırlıkla frontal ve/veya anterior temporal bozukluk Liste 2. tremor 4. Kendiliğindenliğin kaybı. Fiziksel bulgular 1. Çelinebilirlik ve sebatsızlık 4. Fiziksel bulgular: geç dönemde kontrlateral primitif refleksler. DavranıĢsal bozukluk 1. Geç dönemde mutizm B. KiĢisel davranıĢın düzenlenmesinin erken dönemde bozulması D. Ġncelemeler 1. Erken dönemde emosyonel küntlük E. Destekleyici tanı özellikleri A. DavranıĢ 1. Kullanma davranıĢı B. Hiperoralite ve beslenme tarzında değiĢiklikler 5. Diğer biliĢsel iĢlevler salimdir veya göreli olarak iyi korunmuĢlardır. Perseverasyon 5. Semantik afazi ve asosiyatif agnozinin (SD) klinik tanı özellikleri: Klinik profil . Mutizm C.KiĢilik değiĢikliği ve sosyal davranıĢ bozukluğu. Zihinsel rijidite ve esneklik kaybı 3. Aleksi. Ġnkontinans 3. praksis ve belleğe iliĢkin enstrümental iĢlevler salim ya da göreli olarak iyi korunmuĢtur. Ekolali 4. Temel tanı özellikleri A. rijidite ve tremor D. Basınçlı konuĢma 2. rijidite. Temel tanı özellikleri A. Algı. Ġncelemeler 1. akinezi. anomi II. mekansal yetenekler. KonuĢma çıktısında değiĢiklik a. Nöropsikoloji: ağır amnezi ve algısal-mekansal bozukluk olmaksızın tutuk afazi 2. Ġç görünün erken dönemde kaybı II. Sinsi baĢlangıç. Kelime anlamının erken dönemde korunmuĢ olması 5. az konuĢma b. DüĢük ya da labil kan basıncı D. afazi veya algısal-mekansal bozukluk olmaksızın frontal lob testlerinde anlamlı bozukluk 2. baĢlangıçta ve hastalığın seyri boyunca temel özelliklerdir. KiĢisel hijyen ve kendine bakımda azalma 2. Sinsi baĢlangıç. I. Tutuk spontan konuĢma ve Ģunlardan en az biri: agramatizm. Elektroensefalografi: normal veya hafif asimetrik yavaĢlama 3. KonuĢma ve dil 1. KonuĢma ve dil 1. Tekrarlama bozukluğu 3.

AĢağıdakilerle karakterize algısal bozukluk: 1. KonuĢma ve dil 1. Elektroensefalografi: normal 3. Ġdyosenkratik kelime kullanımı 3. I. yavaĢ seyir B. Adlandırma ve anlama bozukluğu ile ortaya konan kelime anlamının kaybı 3. Akinezi. yıl içinde tüm olguların %90‟ının ölmüĢ olduğu kaydedilmiĢtir. sentaks ve elemanter algısal süreçler. içeriği boĢ spontan konuĢma 2. Beyin görüntülemesi (yapısal ve/veya iĢlevsel): ağırlıkla anterior temporal bozukluk (simetrik veya asimetrik) CREUTZFELDT-JACOB VE DIĞER PRION HASTALIKLARI Stanley Prusiner‟in 1982 yılında yavaĢ virüs kavramını yerle bir edip. Bu. böylelikle çoğalıp biriken ve bulaĢabilen bir protein olan prionu (PrP) bulması alanı kökten değiĢtirmiĢti. rijidite ve tremor D. AĢağıdakilerle karakterize dil bozukluğu: 1. Yüksek sesle okuma ve dikte ile ortografik olarak düzgün kelimeler yazma yeteneklerinin korunmuĢ olması II. Progresif.000 kiĢi olarak hesaplanmaktadır. CJH‟nin nedeni olarak diğer proteinopatilerde olduğu gibi. mekansal yetenekler ile gündelik belleğin korunmuĢ olması 2. ülkemizde kabaca her yıl 65-70 yeni CJH vakasının ortaya çıktığı anlamına gelmektedir. Fonemik parafazilerin bulunmayıĢı 4. Hesabın korunması B. Tablo 20. Prion Hastalıkları . fiziksel konformasyonunu değiĢtirerek patojen haline dönüĢen (PrP Sc) ve bu haliyle bir Ģablon oluĢturup normal hücresel proteini (PrPc) kendine benzetmeye baĢlayıp. Oesch 1985 yılında PrP c‟yi kodlayan geni (PRPN) 20. Primitif refleksler yoktur veya geç dönemde görülür 2. akıcı. Bundan böyle aynı zamanda bulaĢabilir bir proteinopati olarak prion hastalıklarından söz edilecektir. Kısıtlı takıntılı uğraĢılar 3. Otobiyografik bellek de dahil olmak üzere diğer biliĢsel iĢlevler salimdir veya göreli olarak iyi korunmuĢtur. Sinsi baĢlangıç. kromozomda haritalandırmıĢtır. Hastalık çok hızlı seyirlidir. Ġncelemeler 1. Tek kelime tekrarlamanın korunmuĢ olması F. Hasislik C. Hastalık coğrafi bölge. Destekleyici tanı özellikleri A. Semantik parafaziler ve/veya C. Algısal eĢleme ve çizerek kopyalamanın korunmuĢ olması E. Nöropsikoloji: a. BaĢlangıç yaĢı ortalama 60‟dır. Prosopagnozi: aĢina yüzlerin tanınmasında bozulma ve/veya 2.Semantik bozukluk (kelime anlamının ve/veya nesne kimliğinin anlaĢılmasında bozulma) baĢlangıçta ve hastalık seyri boyunca temel özelliktir. Asosiyatif agnozi: nesne kimliğinin tanınmasının bozulması D. DavranıĢ 1. Yüzey disleksi ve disgrafisi 5. Fiziksel bulgular: 1. Tanı özellikleri A. Kelime anlama ve adlandırma ve/veya yüz ve nesne tanıma bozukluğuyla ortaya konan ağır semantik kayıp b.000. Sempati ve empatinin kaybı 2. etnik köken veya cinsiyet ayırd etmeksizin bütün dünyada görülebilmekte ve yıllık sıklığı yaklaĢık 1/1. Basınçlı konuĢma 2. Konu üzerine uzmanlaĢmıĢ büyük merkezlerde CJH hastalarından oluĢan geniĢ vaka serilerinde ortalama hayatta kalmanın 4 ay kadar olduğu hesaplanmaktadır. Sporadik Prion Hastalıkları Sporadik fatal insomni son derece nadir bir hastalık olduğu için bu baĢlık sporadik CJH ile pratik olarak aynı anlama gelir. Fonoloji. Belirtilerin baĢlamasından sonraki 1.

baĢlangıçtaki kiĢilik değiĢikliği. aylar içinde hızla ağır bir demansa ve sonunda akinetik mutizme yolaçar. kilo kaybı. Creutzfeldt-Jacob hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Klinik Tanı Kriterleri Muhtemel CJH 1. AĢağıdakilerden en az ikisi: · Miyoklonus · Görsel bozukluk · Serebellar bulgular · Piramidal veya ekstrapiramidal bulgular · Akinetik mutizm Mümkün CJH 1. Henüz ABD‟den ve ülkemizden bildirilen olgu yoktur.Ġnsan Hastalıkları Sporadik Ġnfeksiyöz Ailevi CJH Fatal Sporadik Insomnia – FSI CJH (iyatrojenik) vCJH Kuru CJH (ailevi) Fatal Familyal Insomnia . insan hipofiz bezi ekstreleri alan veya dura mater greftlemesi yapılan kiĢilerde gösterilmiĢtir. vCJH‟nin BSE etkeni ile kontamine dana eti yenmesi sonucu geliĢebileceğini gösteren çok sayıda delil bulundu. Beyin dokusunda Western blot analizi ile proteaza dirençli prion proteininin saptanması 3. BSE primatlara doğrudan beyne inokülasyon yoluyla . Atipik EEG veya EEG bilgisi mevcut değil 3. ilk deli dana olgusunun (Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE) bildiriminden 10 yıl sonra görülmeye baĢlandı. Avrupa‟da vCJH olguları. Kuru. infekte derin elektrodların kullanıldığı. vCJH. Ġzleyerek. Hastalıklı beyin dokusu inokülatı ile deneysel bulaĢmanın gösterilmesi Ġnfeksiyöz Prion Hastalıkları Ġyatrojenik CJH. Yeni Gine‟de Fore yerlileri arasında tarif edilmiĢ ve hastalığa neden olduğu kanıtlanan bölgeye özgü dinsel ritüelin terkedilmesiyle de artık görülmez olmuĢtur. huzursuzluk. prion bulaĢmıĢ cerrahi aletlerle nöroĢirürjikal operasyon geçiren. Tablo 22. Fransa ve Ġrlanda‟da yaklaĢık 50 genç hastada 1990‟ların ortalarından itibaren bildirilmeye baĢlanmıĢtır.FFI Gerstmann-Sträussler-Scheinker Hastalığı (GSS) Hayvan Hastalıkları Koyun Sığır Vizon Geyik Kedi Scrapie Bovin Spongiform Ensefalopati (BSE) BulaĢabilen Vizon Ensefalopatisi (TME) Kronik Kas Erimesi Hastalığı (CWD) Felin Spongiform Ensefalopati (FSE) Hastalık olguların yaklaĢık %25‟inde uykusuzluk. halsizlik gibi spesifik olmayan prodromal belirtilerle baĢlar. Prodromal belirtiler olsun olmasın. iĢtahsızlık. Britanya. Nöropatolojik incelemede scrapie ile ilintili fibrillerin saptanması 4. kortikal körlükten agnozilere görsel iĢleme problemleri Ģeklindeki belirti ve bulgular. Karakteristik nöropatoloji 2. ataksi. kornea nakli yapılan. Ġlerleyici demans 2. zihinsel iĢlevlerde bozulma. AĢağıdakilerden en az ikisi: · Miyoklonus · Görsel bozukluk · Serebellar bulgular · Piramidal veya ekstrapiramidal bulgular · Akinetik mutizm 4. Ġlerleyici demans 2. Demans süresi iki yıldan daha az Kesin CJH 1. Tipik EEG 3.

piramidal bulgular erken bulgulardır. planlama bozuklukları Ģeklinde bir frontal yürütücü bozukluğa. Ultrastrüktürel olarak. Serebellar ataksi ve spastik paraparezi erken dönemde görülürken. Ailevi prion hastalıkları Ailevi prion hastalıkları (Tablo 23). Diğer oküler hareket bozuklukları da bulunur. soyutlama. ataksi. klinik tabloda zamansal ve ağırlık olarak “subkortikal” tarzda bir zihinsel bozukluğun önünde olurlar. Mikroskopisinde baĢlıca neostriatumda nükleer huntingtin birikimleri görülür. daha uzun sürebilir (22-24 ay). spongiozis Nöron kaybı. Kuru‟da serebellar gri maddeye sınırlıdır. PSP. akinetik-rijid. tipik klinik sendroma yol açan anatomik yatkınlığına bağlıdır. Koreye zaman içinde demans eĢlik etmeye baĢlar. miyoklonus. en seyrek olarak da sporadik CJH‟de olmak üzere amiloid boyaları ile boyanan plaklar görülür. Prion Kavramı Prionlar genetik materyel taĢımayan infeksiyöz patojenlerdir.spongiozis Sporadik CJH‟ye göre daha erken baĢlayıp (geç 40 – erken 50‟ler). Sonrasında. zihinsel esneklikte kayıp. +/. otozomal dominant bir nörodejenerasyondur.bulaĢtırılabildi ve beyin dokusundaki patolojik değiĢikliklerin. Tedavi Prion hastalıklarının henüz bir tedavisi yoktur. PrPC‟nin PrPSc‟ye dönüĢümünü engellemek gelecekteki tedavi stratejilerinin temel hedefi gibi durmaktadır HAREKET BOZUKLUĞU VE DEMANS Huntington hastalığı. PSP ile birlikte “subkortikal” demansların prototipi sayılan bu tabloda bradifreni. normal iĢlevi aydınlatılamamıĢ olan bir hücresel proteindir (PrP c). spongiozis. nöropatolojik değiĢiklikler ve PrP‟nin glikoform profilleri açılarından birbirinin tıpkısı olduğu saptandı. PrP. kromozomda kodlanan PrP geninde (PRPN) oluĢan çok sayıda mutasyon sonucu kalıtılır Tablo 23. tanımanın korunduğu sekonder yakın bellek bozukluğu eĢlik eder. vCJH‟de görülenin benzerleri olduğu izlendi. Spongiozis. Demans ileri evrede görülür. parenkim hücreleri ve nöronal proçeslerin vakuolizasyonuna karĢılık gelir. prion çomakları da denilen fibriller mevcuttur. Provoke olmayan sık düĢmeler öykünün baĢlıca özelliklerindendir. Patolojik olarak Huntingtin genindeki artan trinükleotid (C-A-G) tekrarları sonucu oluĢan eksitotoksik hasarın. kromozom tarafından kodlanan. TSE lezyonları inflamatuar değildir. dizartri. Ailevi Prion Hastalıklarının Klinik Özellikleri fCJH GSS FFI Nöropatoloji TSE‟lerin temel nöropatolojik özellikleri nöron kaybı. Demans HH‟dekine . GSS ve vCJH‟de. demans ileri evrede katılır. 40‟lı yaĢların ortalarında baĢlar ve 5 yıl kadar sürer. Ancak. vCJH‟de görülen eozinofilik merkez ve soluk kenarlı plaklar süslü (“florid”) adını alır. daha önce sözü edildiği gibi 20. PrPc. Progresif supranükleer paralizi (PSP)‟de aksiyel baskın bir akinetik-rijid bozukluk ve özellikle aĢağıya bakıĢ felci Ģeklinde bir vertikal bakıĢ paralizisi mevcuttur. gliozis Süslü plaklar ve yaygın spongiozis Talamik gliozis ve nöron kaybı Plaklar. gliozis Nöron kaybı. multi sistem atrofi (MSA) gibi bir grup hastalıkta hiperkinetik. otozomal dominant bir tarzda. disotonomi. Sığır PrP‟si eksprese eden transjenik farelerde hem BSE. gliozis ve status spongiozistir. Huntington hastalığı (HH). Tablo 24 Hastalık Kuru CJH fCJH nvCJH FFI GSS Ġnsan Prion Hastalıklarının Nöropatolojisi Nöropatoloji Kuru plakları. Ġlerleyici uykusuzluk. serebellar ya da bunların içiçe geçmesinden oluĢan motor bulgular. CJH‟de o olgudaki semptomatolojiyi yansıtır tarzda beyinde gri ve beyaz maddede değiĢkenlik gösterir. bu plakların cevherleri AH‟de olduğu gibi Aβ değil PrPSc ile immun reaksiyon verir. Farklı prion hastalıklarının patolojik özellikleri için Tablo 24‟ e bakınız. 20. Ancak. Bu antiteler ve tedavileri “Hareket Bozuklukları” bölümünde daha ayrıntılı biçimde tartıĢılmıĢtır. Lezyonların dağılımı spesifik prion hastalığının anatomik yatkınlığı ve klinik fenotipini de yansıtır. BSE ağız yoluyla da maymunlara bulaĢtırılabildi. diğer kognitif iĢlevler göreli korunmuĢtur. En fazla Kuru. infeksiyöz PrP‟ye (PrPSc) α-sarmallı fiziksel konformasyonel yapısını kaybedip β tabakalarına katlanarak yeni bir konformasyonel yapı kazanarak dönüĢür. gliozis. Özellikle elektro-okülogram (EOG) ile de saptanabilen sakkadik hareketlerde yavaĢlama hemen bütün olgularda mevcut olan tipik özelliktir. spongiozis. hem de vCJH beyin ekstreleri ile inokülasyon sonucu ortaya çıkan hastalıkların inkübasyon zamanları.

Dolayısıyla. 3. Psödobulber paralizi. Ġnme için risk faktörlerinin büyük bölümünün AH için de risk faktörleri olduğu gösterilmiĢtir. KiĢilik veya duygudurum değiĢiklikleri. nöropil iğcikler Ģeklinde ortaya koyar. substantia nigra pars reticulata. ürolojik nedenlerle açıklanamayan idrara sık çıkma. “Olivo-ponto-serebellar Atrofi” (OPCA) ve “Shy-Drager Sendromu” (SDS) tablolarından oluĢur. Bu patoloji. Whipple hastalığı da. Volümetrik olarak saptanan globus pallidus atrofisinin normal kontrollerin yanı sıra PH‟lılar ve LCD‟lilerden de ayırabildiğine iliĢkin bir bildirim bulunmaktadır. SEKONDER DEMANSLAR Vasküler Demans Bundan 30 yıl önce “serebroskleroz” adıyla en sık. Patolojik olarak bir αsinükleopatidir. pre-tektal alan yanı sıra. KBD‟ye yukarda “Progresi Apraksi” ve “Fronto-temporal Demans” bölümleri içinde değinilmiĢti. SDS‟de otonom disfonksiyon temel özelliktir. bellek bozukluğu ve kognitif iĢlevlerde ilerleyici bozulmanın erken dönemde mevcudiyeti. 2. KBD ve PSP‟nin tipik klinik sunumları dahil birbirlerini taklit edebildikleri yapılan otopsi doğrulamalı çalıĢmalardan bilinmektedir. Vasküler demans tanısı ihtimalini azaltan özellikler Ģunlardır: 1. 2. acele etme veya diğer üriner belirtiler. . Erken dönemde yürüyüĢ bozukluğu. bazen PSP‟yi taklit eden diğer nadir hareket bozukluğu – demans sendromları arasındadır. subtalamik çekirdek ve globus pallidusta saptanır. Yeni nomenklatürde SDS‟nin bağımsız bir antite olarak varlığına son verilmiĢ ve OPCA Ģekli için MSA-C (serebellar MSA). LCD ve idyopatik Parkinson hastalığı gibi α-sinükleopatili diğer parkinsonizm sendromlarından ayırmaya yardım eder. hem de AH patolojilerini birlikte gösteren “karma (mixed) demans” (MIX) oldukları görülmüĢtür. Hafif düzeyde ve demans Ģiddetine genellikle ulaĢmayan bir yürütücü bozukluk Ģeklinde kognitif disfonksiyon eĢlik eder.benzer. delirium. 2. Erken dönemde. Ġlk iki hastalık tipik olarak hareket bozuklukları ön planda olan sendromlara sahiptir. BT veya MRG‟de serebrovasküler lezyonların bulunmaması. SND Ģekli için MSA-P (parkinsonyen MSA) kullanılmaktadır. Glial fibriler α-sinüklein inklüzyonları MSA‟ların ayırıcı patolojik özelliğidir. AĢağıdaki dıĢlama kriterleri bulunmaksızın demansın mevcudiyeti: Bilinç bozukluğu. beyinsapında superior colliculi dahil peri-akuaduktal gri madde. diğer α-sinükleopatilerde olduğu gibi MSA‟larda da REM-uykusu davranıĢ bozukluğu sıktır. Muhtemel vasküler demans tanısıyla uyumlu olacak klinik özellikler Ģunlardır: 1. Muhtemel Vasküler Demans Tanısı Ġçin NINDS-AIREN Kriterleri 1. BaĢlıca τ birikimleri ve daha da seyrek olarak nöron kaybı. Kortikal tutulum daha seyrek ve hafiftir. MRG‟de alıĢık bir göz özellikle sagital T1 kesitlerde mezensefalon atrofisini ayırt edebilir. gliozis ve mikrovakuolizasyon görülür. nöropsikolojik muayeneyi engelleyecek nitelikte ağır afazi veya sensoryalmotor değiĢiklikler. abuli. Nöron kaybı ve gliozis eĢlik eder. Bu çalıĢmalarda klinik olarak VaD tanısı almıĢ olguların büyük bölümünün nekropsilerinde gerçekte AH oldukları veya hem vasküler. Dengesizlik veya kendiliğinden düĢmeler öyküsü. depresyon. Disotonomi her iki bozukluğa da olgudan olguya değiĢen zamanlama ve Ģiddetlerle katılmaktadır. OPCA‟da ataksi. psikoz. son yıllardaki kliniko-patolojik korelasyon çalıĢmalarıyla sıralamadaki yerini iyiden iyiye kaybetmiĢ durumdadır. Wilson hastalığı. 1 ve 2 arasında aĢağıdaki tarzda bir iliĢki: Saptanabilen bir inmeyi izleyen 3 ay içinde baĢlayan demans Kognitif iĢlevlerin ani bozulması veya kognitif bozuklukların dalgalanan tarzda basamaksı ilerleyiĢi. Kufs hastalığı metabolik bozukluklara bağlı yirmili yaĢların demans hastalıkları arasındadır. ancak birinin ön planda olduğu “Striato-nigral Dejenerasyon” (SND). Genç eriĢkin demansları arasında olduğu için burada anılan Kufs‟a demansın yanısıra epilepsi eĢlik eder. kognitif değiĢiklikleri açıklayabilecek nitelikte sistemik veya beyin (Alzheimer hastalığı gibi) hastalıkları. Patolojik olarak bir taupati olarak sınıflanabilecek bir nörodejenerasyondur. 3. 4. Beyin görüntülemesinde karĢılık gelecek lezyonlar olmaksızın. a) b) Serebrovasküler Hastalık. Multi-sistem Atrofi (MSA) tabloları. Genç baĢlangıçlı demansların ayırıcı tanısına girerler. SND‟de simetrik ve tremorsuz bir akinetik-rijid sendrom. SPECT ve PET gibi fonksiyonel görüntüleme araçları ile genellikle simetrik frontal hipoperfüzyon/metabolizma saptanır. Taupati kendini intranöronal globoz NFY‟ler. emosyonel inkontinans veya psikomotor retardasyon ya da yürütücü iĢlevlerde bozuklukları da içerecek Ģekilde diğer subkortikal bozukluklar. 20 yıl önce “Multi-infarkt demans” (MID) adıyla AH‟den sonra 2. Hallervorden-Spatz hastalığı. içiçe geçmiĢ. Tablo 25. Kognitif bozukluk dıĢında diğer fokal nörolojik bulguların bulunmaması. 3. sıklıktaki demans olduğu düĢünülen VaD. 5. Göz bulguları yanı sıra otonom tutulumun beklenmemesi MSA.

Arteriolo-skleroz. Depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarının uygun tedavisine çalıĢılmalıdır. Klinik tablo VaD alt tiplerine özgü değiĢiklikler gösterir. VaD tedavisi serebrovasküler hastalık tedavisi ilkelerini izler. küçük Tek arter Sınır sulama alanı. yine ayırdedilebilir bir vasküler olaya kadar bir ölçüde düzelmeyle birlikte durağan bir plato dönemi ve yeni olay sonrasında basamaksı kötüleĢme ile seyreden kognitif yıkım öyküsü esastır. Seyir yukarda tanımlanan Ģekilde akut baĢlangıç ve basamaksı ilerleme tarzındadır. frontal yürütücü bozukluk Ģeklindedir. VaD tanısı pratik olarak iskemik vasküler lezyonlara bağlı demanslara karĢılık olarak kullanılsa da. diğer amiloid anjiyopati. Notch proteini genindeki mutasyonlar klinik tablo ve görüntüleme açılarından BH‟ya çok benzeyen “Cerebral Autosomal Dominant Arteriyopati Subkortikal Ġnfarktlar Lökoensefalopati” (CADASIL) isimli ailevi hastalığa neden olur. inme gibi bir vasküler olay çevresinde akut baĢlangıç. subaraknoid kanama) hasta sağ kalırsa. diğer amiloid anjiyopati. serebral hemisferleri besleyen ana arterlerin proksimal ve/veya distal tıkanmalarına bağlı olarak. BaĢta hipertansiyon ve diabet olmak üzere vasküler risk faktörlerinin kontrolü. Yakın bellek de nadiren primer bir bozukluk söz konusudur. Laküner durum. ancak bu ajanlar uygun dozlara çıkılıp belli bir cevap alındığı takdirde kullanılabilir. kritik ekstra-kranyal karotis interna daralmalarında uygun olgularda karotis endarterektomisi VaD‟ın önlenmesi ve denetiminde de etkili olacaktır. CADASIL intra-kranyal in-situ tromboz Tek arter Tek arter. Bu durumda beklenen tablo. kardiyak veya arterden artere emboli riskinde anti-koagülasyon. Vasküler parkinsonizm ve yürüyüĢ bozuklukları L-dopaya sıklıkla cevapsızdır. tabloya demans Ģiddetinde bir zihinsel bozukluğun da katılmasını öngörür Tipik bir VaD için. yüzeyel duyu bozuklukları ve görme alanı kusurları sıklıkla eĢlik etmektedir. diğer küçük situ tromboz küçük damar hastalığı küçük damar hastalığı. karotis Arteriolo-skleroz. bu alanlarda oluĢan infarktüslerin devreden çıkardığı iĢlevleri yansıtır. Demansa hemi. MID. “subkortikal demans” olarak tanımlanan tablonun protipidir. Hachinski Ġskemik Skoru (Orijinal versiyon ve bir modifikasyonu) Klinik Özellik Hachinski Loeb-Gandolfo (1975) (1983) Ani baĢlangıç 2 2 Basamaksı kötüleĢme 1 Dalgalanan seyir 2 Noktürnal konfüzyon 1 KiĢiliğin göreli korunması 1 Depresyon 1 Somatik yakınmalar 1 Emosyonal inkontinans 1 Hipertansiyon öyküsü 1 Ġnme öyküsü 2 1 Jeneralize ateroskleroz 1 Fokal nörolojik belirtiler 2 2 Fokal nörolojik bulgular 2 2 Bilgisayarlı Tomografi Hipodens alan – izole 2 Hipodens alan – multipl 3 Maksimum skor 18 10 Vasküler sınır 7-18 5-10 Karma sınır 5-6 3-4 Dejeneratif sınır 0-4 0-2 MID tanımı kardiyo-embolik veya atero-trombotik inmelerin aynı hastada tekrarlaması sonucu bu tür bir inmeye eĢlik etmesi beklenen sekelin yanı sıra. sol hemisfer inmelerinin afazik bozukluklarıyla. Bir NMDA reseptör antagonisti memantin ve AH‟de kullanılan kolinesteraz inhibitörleri VaD‟da da etkin olduklarına dair çok güçlü olmasa da deliller mevcuttur. hastalığı. Vasküler demans alt tipleri Multi-infarkt Demans Laküner Durum Stratejik Ġnfarkt Binswanger Sendromu Kardiyo-emboli.veya tetraparezi. sağ hemisfer inmelerinin ihmal sendromu ve vizyo-spasyal bozukluklarının karıĢımı Ģeklindedir. sekel tablo demans ile uyumlu statik bir ensefalopati olabilir. otozomal dominant kalıtım tarzıyla birlikte bulunur. Tablo 27. küçük arteriyol arteriyoller Etyoloji Damar alanı . Bu ailelerde migren öyküsü ile birlikte BH benzeri demans. intra-kranyal inamiloid anjiyopati. Demans profili bellekte tanımanın korunduğu sekonder bozukluk. damar hastalığı. büyük bir hemorajik inmeyi izleyerek (intraserebral kanama. asetil salisilik asit ve benzeri anti-agregan uygulama. Arteriolo-skleroz.Tablo 26.

BH‟ya benzer bir triada sahiptir. Yani bir anlamda ne olduğuyla değil ne olmadığıyla tanımlanmıĢ bir sistemdir. Motor yolları kabaca ikiye ayırmak mümkündür: inen yollar ve geri dönen (re-entran yollar). Bu durumda. ataksi ve nistagmustan oluĢan ve haftalar süren bir akut dönem sonrası.Kortiko-striato-talamoKortiko-striato-talamoKortiko-kortikal bağlantılar kognitif Ģebekeler kortikal devreler kortikal devreler Afazi. GYA‟ları etkilemeyen unutkanlık) ve ayrıntılı bir mental durum muayenesi ile ortaya konur Diğer Sekonder Demanslar Hızlı seyirli demansların ayırıcı tanısına “paraneoplastik limbik ensefalit” de katılır. Konfüzyon. Ġnen yollar doğrudan yaptırıcı. oftalmoparezi. vizyo-spasyal Yürütücü bozukluk. dorsomedyal ve pulvinar talamik çekirdekler) ve beyinsapı (peri-akuaduktal gri madde) yapılarının hasarlanması sonucu geliĢir. En sıklıkla. yavaĢ seyir üriner inkontinans Normal Basınçlı Hidrosefali Normal basınçlı hidrosefali (NPH). Wernicke-Korsakoff Hastalığı. B1 vitamini (thiamin) eksikliğine bağlı olarak limbik (corpus mamillare. genellikle B1 içermeyen Ģekerli parenteral sıvılarla sonlandırılmasına bağlı iyatrojenik bir etken olduğu görülmüĢtür. ülkemizde açlık grevleri de belli baĢlı nedenleri arasındadır. tabloyu ortaya çıkaran etkenin açlığın kendisi değil de. nöroanatominin tarihsel geliĢimi esnasında tanımlanmıĢ bir deyimdir. Daha sonraki yıllarda anatomik bütünlük anlamında böyle bir sistemin olmadığı anlaĢılmıĢsa da bu deyim yine de kullanılagelmiĢtir. hemiparezi. kaudat Peri. üriner inkontinans. sıklık hemianopsi vasküler parkinsonizm. Bazal Ganglionlar  Striatum -Putamen -Nukleus kaudatus -Ventral striatum  Globus pallidus (eksternus ve internus)  Substantia nigra (pars compacta ve pars reticulata)  Subtalamik nukleus (Korpus Luysii) HAREKET BOZUKLUKLARININ SINIFLAMASI Hareket bozukluklarını tabloya hakim olan anormal veya istemsiz hareketin niteliğine göre hipokinetik (hareketin azaldığı) ve hiperkinetik (hareketin arttığı) sendromlar olarak iki büyük gruba ayırmak teĢhise klinik yaklaĢımı kolaylaĢtırması açısından yaygın kullanım bulmuĢtur HĠPOKĠNETĠK HAREKET BOZUKLUKLARI HAREKET BOZUKLUKLARI . kortikopontin. Ġlk kez Adams ve Hakim tarafından tanımlanmıĢtır ve dolayısıyla Adams-Hakim sendromu olarak da anılır. kelime itibarıyla da "piramidal sistemin dıĢında kalan sistem" anlamına gelir. Tablo 1. Nöro-Behçet ve multipl skleroz hastalıklarının kronik evrelerinde kognitif bozukluk Ģiddeti demans düzeyine ulaĢabilir. Demans genellikle hafif Ģiddettedir ve zamanlama olarak yürüyüĢ bozukluğundan sonra baĢlar. YürüyüĢ bozukluğu genellikle ilk. uygulatıcı yollar iken (kortikospinal. Triadın diğer özellikleri ancak sorgulamayla (daha sık idrara çıkma. yürüme bozukluk. kronik alkolizm zemininde ortaya çıksa da. amnezi bozukluğu. paraventriküler beyaz infarkt alanları frontal beyaz maddede çekirdek. gerçekte bir izole amnestik durum olsa da. idrar için acele etme. bu bulgular çeĢitli derecelerde düzelirken kronik tablo yerleĢir. ona benzer Ģekilde anatomik ve fizyolojik olarak tanımlanabilen ikinci bir sistemin var olduğu düĢüncesiyle. eĢlik eden psikotik bozukluklar ve kiĢilik değiĢikliğiyle hastanın bağımsızlığını bozarak sıklıkla bir demans gibi davranır. Ekstrapiramidal sistemin ana oluĢumu bazal ganglionlardır. Yürütücü bozukluk. Yürütücü bozukluk. kortikobulber) geri dönen yollar kontrol edici ve modülatör bir iĢlev görürler.Beyin hasarı mekanizması Patoloji Görüntüleme Akut iskemi Akut iskemi Akut iskemi Kronik hipoperfüzyon Lokalizasyon Klinik Birden fazla bölgesel Multipl lakünler Stratejik lokalizasyonlu Demyelinizasyon ve aksonal kayı infarkt tek infarkt Kortiko-subkortikal Derin gri madde ve Medyal talamus. bazen de tek baĢvuru yakınmasıdır. EKSTRAPĠRAMĠDAL SĠSTEM VE BAZAL GANGLĠA Ekstrapiramidal sistem deyimi motor iĢlevlerin yürütülmesinde piramidal sistem dıĢında. psödobulber paralizi. kapsula interna maddede lökoareozis / hiperintensit laküner infarktlar genusunda laküner infarkt GeniĢ boyutlu nöro.

özellikle hastalığın baĢlangıcında bu bulguların sadece biri ortaya çıkabilir. toksoplazmoz) Hastalığı)  Hemiparkinson-hemiatrofi sendromu 7. Bradikinezi hareketleri baĢlatmakta güçlük.Vasküler (küçük damar hastalığına bağlı subkortikal 2.  Spinoserebellar ataksi tip 2. Hasta özellikle alçak sandalyelerden güç kalkar.3. tiner. kalsiyum  Lewy Cisimcikli Demans kanal blokerleri. Bu hastalıklarda hakim tablo hareketlerin azalması. beceriksizlik. yavaĢlaması ve eĢlik eden kas tonusundaki artıĢtır. tutuklaĢması. belli bir postürün korunması esnasında tekrar ortaya çıkabilir. Parkinson sendromunun sınıflaması Dejeneratif Semptomatik 1. ekstrapontin miyelinozis. siyanid)  Huntington Hastalığı 6 Bilateral striapallidodentat kalsinozis (Fahr Ġnfeksiyonlar (ensefalitler. ardısıra veya tekrarlayıcı el. potasyum hastalıklar permanganat. Hastalık sıklıkla asimetrik olarak.Ġdyopatik Parkinson hastalığı (ĠPH) 1. gece yatakta dönmenin. gövde öne doğru eğiktir. kalan hücrelerin içinde de Lewy cisimciği olarak adlandırılan. Ancak Parkinson hastalığı teĢhisi koymak için bu dört bulgunun da bir arada olması gerekmez. dopamin boĢaltıcı ilaçlar. vücudun öne doğru eğilmesi Ģeklindedir. MPTP. multi-lakünler. kaba bir istirahat tremoru görülebilir. Hastada düĢük frekanslı. yürümeyi baĢlatmada güçlük çekebilir. antiemetikler.Psikojenik Parkinsonizm  Pallidal dejenerasyonlar  Striatal nekrozla giden mitokondriyal hastalıklar  Pantotenat kinaza eĢlik eden nörodejenerasyon  Nöroakantositoz ĠDYOPATĠK PARKĠNSON HASTALIĞI Parkinson hastalığındaki patolojik değiĢiklikler Substantia Nigra pars compacta'daki melanin içeren dopaminerjik hücrelerin kaybı. nörosifiliz. bazal ganglia ve beyinsapının  Multisistem atrofisi hemorajileri ve infarktları) 2. Hastalar spontan olarak ya da sorulduğunda yazılarının değiĢip küçüldüğünü.Ġntoksikasyonlar (karbon monoksit. Parkinson hastalığının kardinal klinik belirtileri bradikinezi. rijidite. hareketin amplitüdünde azalma ve değiĢkenlik saptanır. yavaĢlama. dementia pujilistika (boksörlerde) kompleksi 9. bu tremor tipik olarak istemli hareketler esnasında kaybolur. kronik karaciğer hastalığı. ağırlıklı olarak alfa-sinüklein ve ubiquitin adı verilen proteinler içeren küresel inklüzyon cisimciklerinin saptanması Ģeklindedir.17 organik çözücüler. harekete baĢlamada güçlük çektiklerini buna karĢın kaba kas kuvveti gerektiren iĢlerde güçsüzlük farketmediklerini söylerler. . yavaĢ. yürümesi küçük adımlarla. ayaklarını sürterek yürüdüklerini. zamanla hastalık vücudun diğer yarısına da geçer.Parkinson artı sendromları ensefalopati. zor anlaĢılan bir konuĢma. yerlerinden kalkmanın güçleĢtiğini. genelde hastanın iĢlevselliğini bozmaz. vücudun bir yarısında baĢlar. Muayenede bradikinezinin ifadesi olarak maske yüz. valproik asit. uygulamada yavaĢlık ve zorluk. cıva ve diğer ağır metaller. hareketlerinin. yürümelerinin yavaĢladığını. Wilson Hastalığı)  Frontotemporal demans-parkinsonizm 8. özellikle yürümenin yavaĢlaması. genel olarak hareketlerin fakirleĢmesi olarak tanımlanır. lityum) 3. ayaklarını sürüyebilir ve bir ya da her iki kolunu sallamaz. ayak hareketlerini baĢlatmada güçlük. Ġlk belirtiler sıklıkla bir ekstremitede istirahat tremoru. Klinik belirtilerin ortaya çıkması için dopaminerjik hücre kaybının %60-70 seviyelerinde gerçekleĢmesi gerekmektedir.Parkinsonizmin eĢlik edebildiği diğer dejeneratif 5. hipofonik. Tablo 2. ekstremite bulguları sıklıkla asimetriktir. prion hastalığı. Kas gücü normal sınırlardadır ve piramidal bulgulara rastlanmaz.Normal basınçlı hidrosefali  Progresif supranükleer felç 3. hipoparatiroidizm. Bu belirtilere istirahat tremoru eĢlik edebilir.Demiyelinizan hastalıklar  Dentatorubropallidoluysian atrofi 10. Bu belirtiler kural olarak sinsi baĢlayıp yavaĢ yavaĢ ilerlerler. efedrin kötü kullanımı.Kafa travması. bir elin özellikle ince hareketlerde beceriksizleĢmesi. Parkinson sendromunu oluĢturan semptomlar bradikinezi-akinezi. düğme iliklemek ya da açmak gibi ince iĢlerde zorluk çektiklerini. tremor ve postüral instabilitedir.Metabolik nedenler (hipoksi. manganez.Bu gruptaki hastalıklara akinetik-rijid sendromlar da denir. yavaĢlaması ya da tüm hareketlerin. ancak bu Ģart değildir.Yer kaplayıcı lezyonlar  Kortikobazal dejenerasyon 4. bazen eĢlik eden postüral instabilitedir. rijidite. güçleĢmesi. Akinetik-rijid sendromların prototipi Parkinson sendromudur.Ġlaca bağlı (nöroleptikler. karbon disulfid.

pons. Otonomik Ģikayetler. MSA-C (eski deyimle sporadik olivopontoserebeller atrofi) de hakim olan bulgular sinsi baĢlayıp yavaĢ ilerleyen gövde ve yürüme ataksisi. inferior oliva. tedaviye ĠPH'dan daha kötü cevap verir. erektil impotans. Bazen amantadin diğer dopaminerjik ilaçlardan daha etkili olabilir. Multisistem atrofisi (MSA) deyimi patolojik anatomik bulguları birbirine benzeyen. Levodopanın çevre dokularda dopamine çevrilerek periferik yan etkilerin ortaya çıkmasını önlemek ve beyine geçen levodopa miktarını arttırmak amacıyla levodopa bu maddenin dopamine çevrilmesini sağlayan enzim olan dopa dekarboksilazın periferik tip inhibitörleri (benserazid veya karbidopa) ile birlikte kullanılır. MSA-P (eski deyimle striatonigral dejenerasyon) orta-ileri yaĢlarda bir parkinsonizm tablosuyla baĢlar ve baĢlangıçta idyopatik Parkinson hastalığından ayırmak çok güç olabilir. MSA-P olarak tanımlanan tablo ön planda parkinsonizmin bulunduğu. piramidal bulgular ve rijidite. ancak yukarıda bahsedildiği gibi cevap sıklıkla kısıtlıdır. ya da vücutta su ve tuz tutulmasını sağlayan fluorokortizon kullanılabilir. Tipik olarak bu hastalar dopaminerjik tedaviye ya hiç cevap vermezler. serebellar (ataksi. Kesin patolojik teĢhis için bu cisimciklerin görülmesi Ģarttır. Bu bağlamda idrar inkontinansı. Levodopa dopaminin ön maddesidir. okülomotor) ve otonomik bulguların (inkontinans. postüral refleks bozuklukları) yanına baĢka bulgu ve belirtilerin eklenmesidir. Levodopa preparatları ve dopamin agonistleri kullanılabilir. otonomik bulguların az ya da çok eĢlik etiği. ya kısmi cevap verirler ya da baĢlangıçta iyi olan tedavi cevabı bir-iki yıl içinde kaybolur. Ağır ortostatik hipotansiyon olan hastalarda sıkı varis çorapları. postüral bozukluklar ve antekollis olarak adlandırılan baĢın öne eğilmesidir. Multisistem Atrofisi Bu hastalık parkinson artı sendromları arasında en sık görülenlerden biridir. MSA-C de ise ön planda serebellar ve pontin bulgular olup parkinsonizm bulguları geri plandadır. MSA'de görülen parkinsonizm. hasta ayağa kalktığında baĢ dönmesi ve fenalaĢma hissi tarif eder. pontin (piramidal. Bu hastalarda substantia nigra. Bunun sebebi otonomik bulguların az ya da çok tüm MSA hastalarında bulunması ve böylece ayırt edici bir özellik taĢımamasıdır. alfa-sinüklein içeren sitoplazmik bir inklüzyon cismidir. striatum. ortostatik hipotansiyon) değiĢen ölçüde birlikteliği olarak ortaya çıkar. Buna sebep yukarıda da bahsedildiği gibi bu tabloların patolojik özelliklerinin benzerliğidir. tremor. klinik bulguları kısmi örtüĢme gösteren birkaç klinik tabloyu tanımlamak için kullanılır. Ġlk tanımlayan araĢtırıcıların adına atfen bu hastalık Steele-Richardson- . Bu amaçla en sık kullanılan ilaçlar Levodopa içeren preparatlardır. GeçmiĢte striatonigral dejenerasyon. terleme bozuklukları görülebilir. Parkinsonizm tablosunda sıklıkla rastlanan özellikler aksiyal rijidite. ortostatik hipotansiyon. Bu hastalıklardan aĢağıda kısaca bahsedilecektir. dismetri. Hangi çekirdeğin ne ölçüde tutulduğuna göre de klinik tablo ekstrapiramidal (parkinsonizm). teĢhisten sonra ortalama yaĢam süresi sekiz yıl civarındadır. göz hareketleri bozuklukları gibi serebellar ve pontin bulgulardır. medulla spinalisin otonom sinir sistemine ait olan intermedyolateral kolonu ve Onuf nukleusunda hastadan hastaya değiĢen miktarlarda nöron kaybı ve gliozis gözlenir. sporadik olivopontoserebeller atrofi ve Shy-Drager sendromu olarak adlandırılan tablolar bugün tek bir isim altında toplanıp multisistem atrofisi olarak anılmaktadırlar. Progresif supranükleer felç (palsy) (PSP) Prevalansı yüksek olmamakla birlikte PSP parkinson artı sendromları arasında göreceli olarak sık rastlanılanlardan biridir. Bazı hastalarda ataksi gibi serebellar bulgular da saptanabilir. deskriptif bir deyim olduğu için de grubun sınırlarını net olarak çizmek mümkün değildir. Son olarak gelinen nokta MSA'yı MSA-P ve MSA-C olarak ikiye ayırıp orijinal ismi Shy-Drager olan tabloyu ayrı bir antite olarak ayırmamak yönündedir. PARKĠNSON ARTI SENDROMLARI Bu gruptaki hastalıkların ortak özellikleri Parkinson sendromunun klasik bulgularının (bradikinezi. dismetri). BaĢlangıçta birbirinden farklı antiteler olarak tarif edilen üç değiĢik klinik tablo MSA adı altında toplandıktan sonra da bu tablolara MSA'nın üç alt-tipi gözüyle bakılıyordu.Parkinson hastalığının semptomatik tedavisindeki ana yaklaĢım azalmıĢ dopaminerjik geçiĢi arttırmaya yönelik bir substitüsyon tedavisidir. MSA'nın prognozu ĠPH'dan daha kötüdür. Bu grupta kimileri oldukça nadir görülen bir çok hastalık vardır. Hastalığın hücresel düzeydeki patolojisi glia hücrelerinde görülen. rijidite. BaĢlangıçtan itibaren ya da zamanla otonomik bulgular tabloya eklenir. dopamin kan beyin bariyerini geçemediğinden onun yerine levodopa verilir. ancak bunlar nadiren baĢka nörodejeneratif hastalıklarda da görülebilir ve MSA'ya özgün değildir. bradikinezi gibi parkinsonizm bulguları tabloya eĢlik edebilir. Ortostatik hipotansiyon hastanın ayakta durmasını olanaksız kılacak kadar ağır olabilir. Parkinson artı ismi de bu ilave bulgulara atfen konulmuĢtur ve hastada klasik bulgulara ilave bulgular olduğunu ifade eder. serebellar ve piramidal bulguların ise ya hiç bulunmadığı ya da geri planda olduğu tablolardır.

Sürekli ve yavaĢ bir ilerleme gösteren hastalığın prognozu kötüdür. ses alçak tonda. daha az tutulan tarafta daha kolay gösterilebilir. bazen patoloji diğer bazal ganglia yapılarını ve hatta bazı kortikal bölgeleri tutacak Ģekilde yaygınlaĢabilir. bazen diğer beyinsapı ve limbik bölgelere bazen de bu yapıların tümüne yayılmasıdır. Görülebilecek diğer bulgular canlı yüz refleksleri. Hastaların birçoğunda diseksekütif sendrom olarak da adlandırılan frontal tipte bir demans oluĢur. yani frontal loba atfedilen iĢlevlerin ön planda tutulması Ģeklindedir. Kortikal bölgelerin ve bazal ganglia yapılarının birlikte tutulmasına bağlı olarak bu hastalıkta çeĢitli kortikal ve ekstrapiramidal bulgular bir arada görülürler. baĢlangıçtan itibaren yaĢam beklentisi 6-8 yıldır. beyinsapı ve bazen serebellar yapılarda hücre kaybı ve gliozis olarak özetlenebilir. Hastalığın baĢlangıcından itibaren görünürde bir sebep olmadan ortaya çıkan düĢmeler PSP yi düĢündürmelidir. yani boyun ve gövde kaslarını tutan bir rijidite ya da distoni ve postüral refleks bozuklukları. görme güçlüğü veya çift görmeden yakınabilirler. Hastalığın en önemli özelliklerinden birisi klinik tablonun dalgalanmalar göstermesidir. Demans diseksekütif tipte. balonlaĢması ve akromazisi (soluklaĢması) ile karakterize asimetrik kortikal atrofi. senkoplar. istirahat tremorunun varlığı. Bazı hastaların klinik tabloları hastalığın ilk yıllarında ĠPH'na benzeyebilir (asimetrik baĢlangıç. distoni olarak ortaya çıkan akinetik-rijid bir sendromdur.Olszewski hastalığı olarak da adlandırılır. Bu birlikteliğin yanı sıra en önemli özellik bulguların belirgin ölçüde asimetrik olmasıdır. Diğer kortikal bulgular miyoklonus ve kortikal tipte duyu kusurunu (elin üzerine yazılan harfleri. baĢlangıçtan itibaren ortalama yaĢam süresi 5-6 yıl civarındadır. Hastalığın baĢlangıcında dengesizlik ve sık. bir ekstremitenin vücuda ait olmadığı hissi ve bu ekstremitenin istemdıĢı. Diğer belirtiler arasında dopaminerjik tedaviden bağımsız olarak ortaya çıkan görsel halüsinasyonlar. Hastalık baĢladıktan sonra sürekli ve yavaĢ bir Ģekilde ilerler. postüral instabilite görülebilir. substantia nigra gibi oluĢumlarda nöron kaybı ve gliozis. PSP'nin klinik tablosu akinetik-rijid bir parkinsonizmle birlikte supranükleer tipte bakıĢ felci ve subkortikal tipte bir demans olarak özetlenebilir. düĢmeler göreceli olarak daha sıktır. Kontraktür geliĢmesini önlemek için fizyoterapi ve ergoterapi önemlidir. prognozu kötüdür. Bu hastalık önce parkinsonizm ile ya da önce demansiyel bulgularla baĢlayabilir. rijidite. yakalama refleksi gibi ilkel refleksler. ekstremitelerde bradikinezi saptanır. bu bölgelerdeki nöronların içinde de tau proteini içeren nörofibriler yumakların görülmesidir. substantia nigra pars compactadaki melanin içeren hücrelerin kaybı ve ilave olarak daha birçok subkortikal. Hastalık orta-ileri yaĢlarda kortikal veya ekstrapiramidal bulgularla baĢlayabilir. Ekstrapiramidal bulgular genellikle asimetrik rijidite. Patolojik özelliği ĠPH'da tarif edilen ve ĠPH'da sadece Substantia nigra pars compacta hücrelerinde görülen hücre kaybı. Patolojisindeki belirleyici özellik beyin sapının santral gri maddesindeki değiĢik yapılarda. Bazı hastalar amantadin veya antikolinerjiklerden kısmen faydalanabilirler. hastalar bazı günler bazen de aynı gün içinde belirgin olarak daha iyi veya daha kötü olurlar. içine konulan eĢyaları tanıyamama) içerir. distoni baklofen'den yararlanabilir. Nöropatolojik özelliği beynin özellikle frontal ve bazen paryetal bölgelerindeki kortikal piramidal nöronların ĢiĢmesi. dikkat ve buna bağlı bellek bozuklukları erkenden ortaya çıkabilir. Bunun yanında yabancı el (alien hand/limb) olarak adlandırılan. bazal ganglionları oluĢturan özellikle pallidum. konuĢma dizartrik ve zor anlaĢılır hale gelir. tremor. ani uyuklamalar sayılabilir. iradeden bağımsız. ancak teĢhis için hastada her iki sendromun bir arada bulunması gerekir. disfaji bazen de serebellar belirtilerdir. KonuĢma erkenden etkilenebilir. dikkat bozukluğuna ikincil olarak bellek bozukluğu ve sıklıkla görsel-mekansal iĢlevlerin bozukluğu da görülür. Hastalar gözlerini oynatamamaktan. Bazen supranükleer tipte bir bakıĢ felci geliĢebilir ve PSP ile karıĢabilir. gliozis ve Lewy cisimciklerinin bazen serebral kortekse. iyi L-dopa cevabı. Kortikal bulguların en sık ve en belirgin olanı apraksidir. bulgular zamanla diğer tarafa da yayılırlar. Apraksi bazen ağır tutulum gösteren tarafta rijidite ve distoniden dolayı muayene edilemez. KBD'lu hastalar dopaminerjik tedaviye iyi cevap vermezler. bradikinezi. subtalamik nukleus. klasik nöroleptiklere aĢırı duyarlılık. mental yavaĢlama. . Parkinsonizm tablosu ĠPH'dakinden farklı değildir. sebepsiz düĢmeler oldukça karakteristiktir. KiĢilik değiĢiklikleri. Muayenede özellikle aksiyal tipte. yavaĢ progresyon Klasik PSP tablosundaki hastalar dopaminerjik tedaviye ya hiç yanıt vermezler ya da sadece kısmi fayda görürler. Lewy Cisimcikli Demans Lewy Cisimcikli Demans (LCD) ekstrapiramidal belirtilerle demansın bir arada olduğu bir baĢka hastalıktır. bazen amaçlı gibi görünen hareketleri ortaya çıkabilir. Kortikobazal Dejenerasyon (KBD) Adından da anlaĢılacağı gibi bu hastalık serebral korteks ve bazal ganglionların birlikte tutulumu ile karakterizedir. bu iki grup bulgudan biri bir süre tabloya hakim olabilir. Miyoklonus klonazepam'dan. bradikinezi. Buna sıklıkla postüral instabilite ve dizartri eklenir. Rijidite ve distoni hastanın elini kullanmasını çok güçleĢtirecek ağırlıkta olabilir.

dekadda tepe noktasına ulaĢır. haloperidol) kullanımı sonucu görülür ve bu ilaçların dopaminerjik reseptörleri blokajı sonucu ortaya çıkar. SEMPTOMATĠK PARKĠNSONĠZM Beynin hücresel yapısını doğrudan etkileyen dejeneratif hastalıklar dıĢında beynin iĢleyiĢini.BaĢlangıç yaĢına göre  Erken (juvenil)  Adölesan  Geç III. kendiliğinden oluĢan hareketlerin hakim olması. benzer tablolar maden iĢçilerinde manganez zehirlenmesi sonucu tanımlanmıĢtır. oromandibuler ve larengeal distoni)  Multifokal (örn. kalsiyum kanal blokerleri ve valproik asit de parkinsonizme yol açabilir.Etyolojiye göre  Primer (Ġdyopatik)  Sekonder (Semptomatik) Primer (Ġdyopatik) Distoniler Sık rastlanılan primer (idyopatik) distoni türlerinden aĢağıda bahsedilecektir. tipik olarak bulgular alt ekstremitelerde. öncelikli olarak da kranyoservikal kasları tutar. Tablo 4. amaç dıĢı hareketlerin ortaya çıkması ya da her iki tip bozukluğun bir arada bulunmasıdır. Kırk yaĢın üzerinde baĢlayan distoniler ise sıklıkla fokal veya segmental özelliktedir. bazen kranyal kaslara yayılır. hipoksi. kranyal kaslar ve ekstremite distonisi)  Hemidistoni (aynı taraf kol ve bacak distonisi)  Jeneralize (tüm ekstremiteler ve kranyal kaslar) II. Belirtiler genelde subakut yerleĢir. Demansiyel belirtilerin Alzheimer hastalığında kullanılan asetilkolinesteraz inhibitörlerinden yararlanabileceği bildirilmiĢtir. zehirlenmeler. Bunlar arasında ilaçlar. vasküler nedenler. anatomisini. antiemetikler. eriĢkin yaĢ distonilerini klinik görünüm ve tutulan kas gruplarına göre adlandırmak. bükücü.Lewy cisimcikli demanslı hastaların parkinsonizm belirtileri en azından baĢlangıçta dopaminerjik tedaviden yararlanırlar. Bu hastalıkların bazılarından bu bölümün ilerisinde ve kitabın diğer bölümlerinde bahsedilmiĢtir. travma. . döndürücü niteliktedir. Kasılma genellikle yavaĢ. tabloya genelde akinetik-rijid bir sendrom hakimdir ve belirtiler kural olarak ilacın kesilmesiyle birkaç ay içinde kaybolurlar. gerekirse klozapin veya ketiapin gibi atipik nöroleptikler kullanılmalıdır. yazıcı krampı)  Segmental (örn. Birinci dekadda baĢlayan ve çocukluk çağı distonileri baĢlığı altında toplanan distoniler. normal basınçlı hidrosefali ve beyin tümörleri gibi yer kaplayıcı lezyonlar sayılabilir. Karbon monoksit zehirlenmesi veya yaygın hipoksi (ağır sistemik hipotansiyon gibi) sonucu akinetik-rijid bulguların ön planda olduğu bir parkinsonizm tablosu ortaya çıkabilir. Nöroloji pratiğinde. ve 4. D Ġlaçlara bağlı parkinsonizm en sık nöroleptik ilaçların (ör. Distonilerin sınıflaması I-Tutulum yerine göre  Fokal (örneğin blefarospazm. Halüsinasyonların ve diğer davranıĢsal semptomların tedavisinde klasik nöroleptiklerden (haloperidol gibi) kaçınılmalı. her yaĢ grubunda görülebilen. Parkinsonizm tablosunun eĢlik ettiği diğer nörodejeneratif hastalıklar Tablo 2‟de verilmiĢtir. infeksiyonlar. çocukluk çağında fokal/segmental. sıklıkla da bacaklardan baĢlayıp aylar ya da yıllar içinde diğer ekstremitelere. idyopatik torsiyon distonisi terimini ise çocukluk çağında baĢlayan distoniler için kullanma eğilimi vardır. Özellikle küçük damar hastalığı sonucu bazal ganglionları besleyen perforan arterlerin tıkanmasıyla vasküler tipte bir parkinsonizm ortaya çıkabilir. bazı yazarların tanımlamalarına göre idyopatik torsiyon distonisi (ĠTD). süreğen. BaĢlangıç yaĢı 1. Benzer özellik taĢıyan dopamini boĢaltıcı ilaçlar. istemli hareketlerin yürütülmesinde kontrolsüz kasılmaların. nöronal bağlantılarını ikincil olarak etkileyen birçok durumda parkinsonizm görülebilir. Ġdyopatik Torsiyon Distonisi: Ġdyopatik distoni. altta yatan baĢka bir hastalık bulunmayan distonilerin genel ismidir. döndürücü nitelikte kas kasılmalarıyla karakterize. eriĢkinde ise ekstremitelerde baĢlayan distoniler görülebilir. zamanla bu cevap azalıp kaybolabilir. tekrarlayan istemdıĢı hareketlere veya geçici ya da kalıcı anormal postürlere yol açan bir hareket bozukluğudur. Nadiren. HĠPERKĠNETĠK HAREKET BOZUKLUKLARI Bu gruptaki hareket bozukluklarının ortak özelliği tabloya istemdıĢı. genellikle bir ekstremiteden. Amaca uygun motor davranıĢların yapılabilmesi ya da belli bir postürün korunabilmesi için birbirlerine zıt çalıĢan kasların (agonist ve antagonist kaslar) eĢzamanlı kasılmaları sonucu geliĢir. yürüme ve dengede daha belirgindir ve dopaminerjik tedaviye iyi cevap vermezler. DĠSTONĠ Distoni istemsiz.

Eyleme özgü distoniler. Yakınmalar hasta olan tarafta hafif bir gerginlik ve çekilme hissi ile baĢlayıp aylar bazen yıllar içinde yerleĢebilir. kranyal sinirlerce innerve edilen kasların distonisi anlamında kranyal distoni (Meige's sendromu) olarak adlandırılır. fakat daha geç yaĢta baĢlayan olgular da vardır. emosyonel stres. Wilson Hastalığı (WH)'nda ihtiyaç fazlası bakırın atılımı bozulmuĢtur. Sıklıkla 30-50 yaĢları arasında ortaya çıkar. Nörolojik tutulum hastaların %50'sinde ilk belirtidir Distoni Tedavisi Semptomatik distonilerde tedavi nedene yöneliktir. Kasılmalar daima bilateraldir. Genelde jeneralize distonilerde ilaç. Kesin olmamakla birlikte. Ağırlıklı olarak tutulan kasın iĢlevine göre baĢ karĢı tarafa dönebilir (tortikollis). Hastalık genellikle 10-20 yaĢ arasında baĢlar. Daha çok eriĢkinlerde görülen bu tip distonilerin sık karĢılaĢılanlarından aĢağıda bahsedilecektir. diensefalon ve striatum lezyonlarına bağlı semptomatik blefarospazm da görülebilir. Yakınmalar emosyonel stres ile artar. 1912'de Kinner Wilson tarafından tanımlanmıĢtır. beyne. terzi gibi günlük pratiği sınırlı bir kas grubunun uzun süreli ve tekrarlayıcı aktivasyonuna dayanan meslek sahiplerinde de görülebilir. Esneme. WH'nda belirti ve bulgular serumda serbest dolaĢan bakırın çöktüğü doku ve organların iĢlevlerini bozması ile ortaya çıkar. Genin penetransı %30-40 civarındadır. Primer distoniler arasında farklı genetik özelliklere sahip hızlı baĢlangıçlı distoni-parkinsonizm. böbreğe çökmekte ve klinik belirti ve bulgulara yol açmaktadır. çeĢitli kanamalar görülebilir. Hastalarda bulantı. fokal distonilerde ise botulinum toksini ilk tercih olarak seçilmektedir. tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmaları sonucu oluĢan göz kapanması Ģeklinde ortaya çıkan bir fokal distonidir. Besinle alınan bakır bir çok enzimatik süreçte kullanılmakta ve gereksinimden fazlası. yukarı veya aĢağı bakıĢ sırasında ve parlak ıĢıkta artar. Dolayısıyla serumda düzeyi yükselen bakır karaciğere. Merkezi sinir sistemini tutan kalıtımsal metabolik hastalıklar arasında en iyi bilinenidir. patofizyolojik mekanizmanın karaciğerde bakırın seruloplazmine bağlanmasını sağlayan enzimin bozukluğuna dayandığı düĢünülmektedir. alna bastırma. okuma. Parkinsonizm ve piramidal bulgular da eĢlik edebilir. Ģarkı söyleme gibi hastadan hastaya değiĢen bu manevralara "duyusal hile" (sensory trick) adı verilir. Otozomal resesif geçen hastalığın geni 13. Larengeal Distoni (Spazmodik Disfoni): Larenks kaslarının distonisidir. kadınlarda erkeklerden fazla görülür. öne (anterokollis) veya arkaya (retrokollis) doğru eğilebilir. DYD olasılığına karĢı mutlaka L-dopa tedavisi denenmelidir. yana (laterokollis). Daha çok 40 yaĢın üzerinde görülür ancak gençlerde de olabilir. En sık tutulan organ karaciğerdir. kilo kaybı. kromozomun uzun kolunda bulunan GTP siklohidrolaz geninde çeĢitli mutasyonlar saptanmıĢtır. Ancak beyinsapı. antidopaminerjik. çiğneme. Wilson Hastalığı (Hepatolentiküler Dejenerasyon) .Dopa Yanıtlı Distoni (DYD. Ġdyopatik distonilerde ise distoninin tipine göre antikolinerjik. benzodiazepin grubu ilaçlar ve botulinum toksini kullanılmaktadır. Bu gen bakır taĢıyan ATP'az enzimini kodlamaktadır. Fokal Distoniler Bu tip distonilerde vücudun sadece bir bölgesi tutulur ve distoni tutulan vücut bölgesine göre adlandırılır. Eyleme Özgü Distoniler (“task”-spesifik distoniler): Yalnızca belli bir motor iĢlev esnasında ortaya çıkan distonilerdir. Çocukluk çağında karĢılaĢılan her türlü primer distonide. Enzim eksikliğinde bakır seruloplazmine bağlanamamakta ve karaciğerden atılamamaktadır. esas olarak karaciğerde seruloplazmine bağlanarak safra yolları ile atılmaktadır. bu nedenle de "eyleme özgü" (task-spesific) olarak adlandırılırlar. Servikal Distoni (Spazmodik Tortikollis): Boynun ve baĢın normal postürünü koruyan ve hareketini sağlayan kasların distonisidir. Aynı kasların kullanımını gerektiren baĢka bir eylemde görülmezler. kromozomun uzun kolundadır. Bu hastalık bakır metabolizması bozukluğuna bağlıdır. Oromandibulolingual distoni blefarospazm ile birlikte görüldüğünde. müzisyen. Uykuda kaybolan kasılmalar. iĢlevsel körlüğe yol açacak kadar sık ve Ģiddetli göz kapanmaları Ģeklinde de seyredebilir. baklofen. Hastalık çocukluk çağında ve genellikle alt ekstremitelerde distoni ile baĢlar. Yakınmaların Ģiddeti nedeniyle meslek değiĢtirenler dahi vardır. Bazı manevralarla kasılmanın Ģiddeti azaltılabilir ya da durdurulabilir. Oromandibulolingual Distoni: Çiğneme ve dil kaslarının istemsiz. Yalnızca göz kırpma frekansının artması Ģeklinde hafif olabileceği gibi. Blefarospazm: Palpebral ve periorbital kasların. Bu tutulum serum transaminazlarında hafif artıĢtan akut veya kronik hepatite kadar değiĢik tablolara yol açabilir. Blefarospazm çoğu hastada idyopatiktir. 50-60 yaĢ arasında baĢlar ve kadınlarda erkeklere oranla 3 kez fazla görülür. distonik kasılmalarıdır. Kadınlarda erkeklerden 2 kat fazladır. kusma. X'e bağlı distoni-parkinsonizm ve miyoklonik distoni de bulunmaktadır. Diğer çoğu distonik sendromun tersine yakınmaları hafifleten etkili duyusal hile yoktur. Segawa Hastalığı): Otozomal dominant geçiĢli olan bu hastalıkta 14.

Koreik ve ballistik hareketler bazen bir arada bulunurlar veya bir hastalığın seyri esnasında birbirlerini izleyebilirler. Kore-ballizm yapabilen hastalıklar Primer Kore-Ballizm: Sekonder Kore-Ballizm: Huntington hastalığı Otoimmün: Huntington benzeri hastalık 1.2. ancak ballistik hareketler daha çok subtalamik nukleustaki patoloji sonucu ortaya çıkarlar. Anormal solunum sesleri. her iki vücut yarısında görülüyorsa biballizm. globus pallidus ve subtalamik nukleus kritik yapılardır. Toksin distonik kasılmadan sorumlu olan kas içine enjekte edilmekte. basit veya kompleks özellikte genellikle ekstremitelerin distalini tutan küçük amplitüdlü istemsiz hareketler olarak tanımlanır. AĢağıda koreballizme sebep olabilecek hastalıklar liste halinde verilmiĢtir Tablo 5. Ģant operasyonları) Leigh hastalığı Metabolik: Hipo-hipernatremi Hipokalsemi Hipo-hiperglisemi Hipomagnezemi Hipertiroidizm Hipoparatiroidizm Nütrisyonel (tiamin. En önemli yan etkisi toksinin komĢu kaslara yayılarak geçici zaaf oluĢturmasıdır.3. Primer kore-ballizm doğrudan beyni tutan nörodejeneratif ya da herediter hastalıklar sonucu ortaya çıkar. Koreik hareketler bazen çok belirsiz olabilir ve özellikle çocuklarda normal hareketlerle içiçe geçebilirler. hızlı. Ballizm vücudun bir yarısına sınırlıysa hemiballizm. sırıtma ve ekstremitelerde hipotoni koreye eĢlik edebilir. sıçrayıcı veya akıcı. Buna karĢın sekonder kore-ballizm beyni ikincil olarak etkileyen bozukluklar ya da hastalıklar sonucu ortaya çıkar ve altında pek çok neden yatabilir. Tekrarlanan uygulamalarda. hepatoserebral dejenerasyon Porfiri Kernikterus Aminoasid metabolizma hastalıkları Leigh hastalığı Lesch-Nyhan hastalığı Lipid metabolizma hastalıkları Mitokondiriyal miyopati . Hemoraji) Wilson hastalığı Arteriyovenöz malformasyon Nöroferritinopati Travmatik beyin hasarı Selim kalıtsal kore Anoksik ensefalopati Beyin demir birikimi Tip I Multipl skleroz Nöronal lipofüksinozis Neoplazmlar Pantotenat kinazla iliĢkili kore NöroĢirürjikal giriĢimler (talamatomi. bir ekstremiteye sınırlıysa monoballizm adını alır. subtalamatomi. Diğer ilaçlardan yarar görmeyen jeneralize distonilerde de. Eğer bu istemsiz hareketin amplitüdü büyükse ve ekstremitenin proksimalini tutuyorsa buna ballizm adı verilir. Kore-ballizmi altta yatan sebebin niteliğine göre primer ve sekonder olmak üzere iki ana gruba ayırmak mümkündür. KORE VE BALLĠZM Kore aritmik.Son yıllarda rutin kullanımı yerleĢen ve özellikle fokal distoni tedavisinde bir çığır açan botulinum toksini etkisini nöromüsküler ileti bloğu yaratarak gösterir.4 Sydenham koresi (Romatik kore) Striatodentat kalsinozis Gebelik koresi (Korea gravidarum) Nöroakantositozis Sistemik lupus eritematozus Mc Leod sendromu Periarteritis nodoza Ataksi telanjiektezi Henoch-Schönlein purpurası Dentatorubropallidoluysian atrofi Behçet hastalığı Spinoserebellar ataksiler Antifosfolipid antikor sendromu Prion hastalıkları Ġmmünizasyon veya infeksiyon sonrası Selim herediter kore Yapısal nedenler: Paroksizmal koreoatetoz Serebrovasküler hastalıklar (Ġnfarkt. Koreik ve ballistik hareketler için putamen. en aktif kas EMG ile saptanıp botulinum toksini uygulanabilir. nadir de olsa toksine karĢı oluĢan antikorlar nedeniyle etkinlik azalabilir. etkisi 1-2 haftada baĢlayıp 3-6 ay sürmekte ve daha sonra uygulama tekrarlanmaktadır. Ballizm çoğunlukla hemoraji veya infarkt gibi serebrovasküler hastalıklar sonucu ortaya çıkar. vitamin B12 eksikliği) Böbrek hastalıkları Hepatik ensefalopati.

beceriksizlik veya yerinde duramama ile baĢlar. Yan etkiler göz önünde tutularak ilaç tedavisine uzun süre devam etmekten kaçınılmalıdır. pimozid. Bu süre infeksiyonun baĢlangıcından 6 ay sonraya kadar uzayabilir ve bazı hastalarda infeksiyon öyküsü alınmayabilir. Dizartri ve disfaji hastalığın ileri basamaklarında görülür. Huntington hastalığı çoğunlukla 4. amfetamin Serotonin geri alınım inhibitörleri Levodopa Antikonvülzanlar Kontraseptifler Lityum Trisiklik antidepresanlar Dopamin agonistleri Beta adrenerjikler Teofilin Toksinler ve Ġlaçlar: Ensefalitler (Herpes simpleks. Yürümede güçlük ve düĢmeler sıktır. olanzapin. Hastalık yaklaĢık %10 oranında 20 yaĢından önce (Jüvenil HH) ve %10 oranında da 60 yaĢından sonra ortaya çıkar. Ölüm aspirasyon pnömonisinden veya diğer tıbbi komplikasyonlardan olur. Hastalık 4. Koreik ve ballistik hareketlerin semptomatik tedavisi temelde dopaminerjik nörotransmisyonun azaltılmasına dayanır. Sydenham Koresi (SK) akut romatizmal ateĢin majör kriterlerinden biridir. Kore-Ballizm Tedavisi Kore-ballizmin tedavisi esas nedene yönelik olarak yapılmalıdır. Eğer hareket bozukluğu günlük yaĢam aktivitelerinde kısıtlanmaya neden oluyor ya da yaĢam kalitesini etkiliyorsa ilaç tedavisi ile kore-ballizm baskılanabilir. Huntington hastalığı Sydenham Koresi (romatik kore. St. Huntington hastalığı (HH) veya Huntington koresi genelde korenin baskın olduğu hareket bozukluğu (kore. psikiyatrik ve kognitifdir. flufenazin. Kognitif ve psikiyatrik bulgular hareket bozukluğundan önce görülebilir. psikiyatrik bulgular ve demansın eĢlik ettiği herediter nörodejeneratif bir hastalıktır. ketiapin. Huntington hastalığı otozomal dominant geçiĢlidir ve çok büyük oranda ailevidir. distoni. klozapin) ve presinaptik dopamin depolarını boĢaltan ilaçlar (tetrabenazin. kore minör) . risperidon. kromozomun kısa kolundaki huntingtin proteinini kodlayan IT-15 veya huntingtin geninin mutasyonu sonucu olur. Dopamin reseptör blokerleri (haloperidol. Vitus dansı. yeni mutasyonlar sonucu sporadik vakaların ortaya çıkması çok nadirdir. Hastalık A grubu streptokokların neden olduğu farenjit epizodundan sonra haftalar içinde geliĢir. anartriye kadar ilerleyebilir ve aspirasyona sebep olabilir. Sakkadik göz hareketlerinde yavaĢlama. veya 5. Huntington hastalığının klinik bulguları motor.Cıva Etanol Nöroleptikler Kokain. dekadda baĢlar ve kadın-erkek eĢit olarak etkilenir. parkinsonizm bulguları da hastaların hemen hemen hepsinde görülür. göz hareketine baĢlamada güçlük ve yavaĢ izleme hareketinde duraksamalar baĢlıca okülomotor bulgulardır. parkinsonizm). Okülomotor bulgular HH'nın erken belirtisi olabilir ve hareket bozukluğu olmadan nörolojik muayenede bulunabilir. Bulguların ortaya çıkmasından sonra ölüme kadar geçen ortalama yaĢam süresi genellikle 15-20 yıl arasındadır. EriĢkin baĢlangıçlı HH genellikle hafif motor koordinasyon güçlüğü. HIV) Toksoplazma Sifiliz Tüberküloz Creuzfeldt-Jacob hastalığı Sarkoidoz Kardiyak cerrahi sonrası Polisitemi Serebral felç Ġnfeksiyonlar ve diğer nedenler: AĢağıda primer ve sekonder koreye neden olan hastalıklardan göreceli olarak sık görülenler ele alınacaktır. Zamanla hastalar akinetik-rijit hale gelirler ve distonik postür ortaya çıkabilir. Kore hastalığın en belirgin bulgusu olmasına rağmen. Terminal dönemde hasta yatağa bağımlı hale gelir. Daha sonra belirgin koreik hareketler klinik tabloya hakim olur.

rezerpin) bu grupta yer alırlar. Bunlardan baĢka benzodiazepinler (klonazepam, diazepam, oksazepam) ve antikonvülzanlar (fenitoin, karbamazepin, valproik asit) tedavide kullanılabilir. Ballizm ilaç tedavisine oldukça dirençli olabilir. Dirençli vakalarda talamatomi gibi bir cerrahi giriĢim düĢünülebilir. TREMOR Tremor bir vücut parçasını hareket ettiren resiprokal kasların alternan veya senkron kasılması sonucu oluĢan istemsiz, ritmik osilasyonlardır. Tremor etkilenen alana (baĢ, çene, dirsek, vokal kordlar, aĢağı veya yukarı ekstremite, vücut), hareketle iliĢkisine (istirahatte, postüral, aksiyonel, intansiyonel), frekansına (düĢük: 4 Hz'den az; orta: 4-7 Hz; yüksek 7 Hz'den fazla) ve genliğine (ince, kaba) göre tanımlanır. Bu özelliklerin saptanması, özellikle de tremorun hareket ve postürle bağlantısı etyolojik tanıya yönelmek açısından önemlidir. AĢağıda hareket ve postüre bağımlılığı yönünden tanımlanan tremor çeĢitleri, bunların ortaya çıktığı durumlar tarif edilecek ve nispeten sık görülen tremor nedenleri kısaca özetlenecektir. Hareket ve postüre bağımlılığı açısından tremor çeĢitleri Etkilenen bölgede herhangi bir istemli kas kasılması, istemli hareket giriĢimi ya da yerçekiminin etkisi olmadan vücudun bir parçasında görülen tremordur. Tremor hareket esnasında kaybolur, ekstremiteyi yeni bir pozisyonda sabit tutunca yeniden baĢlar. En sık ellerde ve ekstremitelerin distal kısımlarında görülür. Hareketin niteliğinden dolayı bazen para sayma ya da hap yapma tremoru olarak da adlandırılır. Ġstirahat tremoru kural olarak Parkinson hastalığı ve parkinsonizme neden olan diğer durumlarda ortaya çıkar. Tedavide en yararlı ilaçlar antikolinerjikler, L-dopa preparatları ve dopamin agonistleridir. Cerrahi giriĢimlerden talamotomi ve subtalamatomi de tremora karĢı oldukça etkilidir. KiĢi istemli olarak yerçekimine karĢı koyduğunda, örneğin kollarını öne doğru uzatıp ellerini gerdiğinde ortaya çıkar, o postür korunduğu sürece de devam eder. Frekansı ve genliği altta yatan nedene göre değiĢir. AĢağıda detaylı olarak ele alınacak olan esansiyel tremor hastalığı için tipiktir. Bir ekstremiteyi aktif olarak kullanırken, hareket esnasında ortaya çıkar. Genelde yüksek frekanslıdır ancak genliği az ya da çok olabilir, genlik hareket esnasında hep aynı kalır. Postüral tremor gibi aksiyon tremoru da en sık esansiyel tremor hastalığında görülür. Bu tip tremorun en büyük özelliği istemli hareket esnasında ortaya çıkması ve hedefe yaklaĢırken tremorun genliğinin çok artmasıdır. Örneğin parmak-burun testinde hasta parmağını burnuna yaklaĢtırdıkça tremorun genliği artar ve hasta hedefi bulamaz. Ġntansiyon tremoru düĢük frekanslı, kaba bir tremordur ve kural olarak serebellum ve bağlantılarının tutulması sonucu ortaya çıkar. Dizartri ve nistagmus tremora eĢlik edebilir. Tedavisi oldukça güçtür. Ġzoniazid veya talamatomi yararlı olabilir. Rubral tremorun özelliği istirahatte görülmesi ve hareketle belirgin olarak artmasıdır. Bu özelliğiyle rubral tremor istirahat, postüral ve aksiyon tremorunun bir kombinasyonudur. Frekansı düĢük, kaba, düzensiz bir tremordur ve proksimal kaslar distal kaslardan daha fazla etkilenir. Rubral tremor orta beynin tegmentum bölgesindeki red nukleus veya bağlantılarının hasarı sonucu ortaya çıkar, en sık multipl skleroz ve serebrovasküler hastalıklarda görülür. Tremora ek olarak hemen daima hemiparezi, kranyal sinir felci gibi diğer orta beyin hasarı bulguları vardır. Rubral tremorun tedavisi oldukça güçtür. L-dopa, izoniazid, klonazepam, klozapin ve talamatomi tedavi seçenekleri arasındadır. Etyoloji ve Klinik Belirtilere Göre Tremor Fizyolojik tremor parmakların veya kolların aktif innervasyonu sonucu, normal kas kasılmasına bağlı olarak tüm insanlarda ortaya çıkan, hızlı (10-12 Hz), düĢük genlikli postüral bir tremordur, aksiyonda ve istirahatte görülmez ve patolojik bir anlam taĢımaz. Mikrocerrahi, saat tamirciliği gibi ince iĢlerle uğraĢanlarda daha çok göze çarpar. ArtmıĢ fizyolojik tremor fizyolojik tremorla aynı frekanstadır ancak genliği daha büyüktür. Mental nedenler (anksiyete, stres, yorgunluk), metabolik nedenler (ateĢ, tirotoksikoz, hipoglisemi), ilaçlar (nöroleptikler, beta adrenerjik agonistler, valproik asit, lityum, steroidler, dopamin agonistleri, antidepresanlar), alkol abstinansı, toksinler (cıva, kurĢun, arsenik) ve bazı gıda maddeleri (kafein) artmıĢ fizyolojik tremora yol açabilir. En sık rastlanılan hareket bozukluğudur. Esansiyel tremor (ET) genellikle asimetrik ve postüral bir tremor olarak baĢlar, zamanla karĢı tarafa yayılır. Tremor sadece özel bir pozisyonda ortaya çıkabilir. Pozisyonun açısı değiĢince tremorun Ģiddeti de farklılaĢabilir. Kural olarak aksiyonla artıp istirahatte geçer, ancak nadiren istirahatte de görülebilir. Esansiyel tremorun frekansı genelde hızlıdır, ancak 4-

Ġstirahat Tremoru

Postüral Tremor

Aksiyon Tremoru (kinetik tremor)

Ġntansiyon Tremoru

Rubral Tremor (Ortabeyin ya da Holmes tremoru)

Fizyolojik tremor

Esansiyel Tremor

12 Hz aralığında farklı frekanslar görülebilir. ET herhangi bir vücut parçasında olabilir (eller, baĢ, bacaklar, ses telleri). Elde baskın olunca yeme, içme ve yazı yazma bozulabilir. Ortostatik tremor hasta ayağa kalktıktan birkaç saniye sonra bacaklarda görülen, vücudun sallanmasına yol açan bir tremor çeĢididir. Hasta ayakta durduğu müddetçe devam eder, hastanın düĢmesine yol açabilir. Otururken veya destek alındığında tremor ortaya çıkmaz, yürürken azalır. Ortostatik tremor genellikle 6.-7. dekadlarda görülür ve çok hızlı frekanstadır (15-16 Hz). Klonazepam bazen de propranolol ortostatik tremorda etkilidir. Bazı vakalarda gabapentinin etkinliği bildirilmiĢtir. Sadece yazı yazarken ellerde ortaya çıkan pronasyon-supinasyon Ģeklinde 5-6 Hz frekanslı bir tremordur. Esansiyel veya distonik tremorun bir alt tipi olduğu düĢünülmektedir. Tremora bazen distoni de eĢlik edebilir. Sadece belirli bir eylem esnasında ortaya çıkan baĢka tremorlar da olabilir (piyano çalarken, raket tutarken vb.). Primer yazma tremorunda propranolol gibi klasik medikal tedavilerden baĢka botulinum toksini de faydalı olabilir. Tremor sadece sese sınırlıdır, konuĢurken ses titremesi Ģeklinde ortaya çıkar. Bazen larengeal spazmodik distoni veya esansiyel tremor bağlamında görülebilir. Otozomal dominant geçiĢli sadece çenede tremor ile seyreden bir hastalıktır. Ġzole çene tremorunun prognozu iyidir ve ileri yaĢlarda spontan düzelebilir. Hızlı distonik kasılmalar sonucu ortaya çıkan, sıklıkla distoniye ait bükücü-döndürücü postür gibi diğer bulguların da eĢlik ettiği bir tremor çeĢididir. Tutulan vücut parçası istemli olarak distoninin zorla çevirdiği tarafa doğru döndürülürse tremor azalır ya da kaybolabilir. Ġstirahatte görülebilir, hareketle artma olabilir. Bu tür tremorda klonazepam, antikolinerjikler ve botulinum toksini kullanılabilir. Periferik nöropatilere tremor eĢlik edebilir. Tremor herediter nöropatilerde nispeten sık görülmesine rağmen her çeĢit nöropatide ortaya çıkabilir. Periferik nöropatilerde görülen tremor düzensiz veya ritmik, proksimal veya distal yerleĢimli olabilir. Mekanizmasının ekstremitedeki güçsüzlük sonucu artmıĢ fizyolojik tremora ikincil veya bozulmuĢ gerilme refleksi ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Palatal Tremor (Palatal Miyoklonus): YumuĢak damağın istemsiz hareketidir. Tek ya da çift taraflı olabilir. Serebellumun dentat çekirdeği, mezensefalondaki rubral çekirdek ve bulbusdaki inferior olive arasında bulunan ve Guillain-Mollaret üçgeni olarak adlandırılan bölgenin etkilenmesine bağlıdır. Klinik olarak yumuĢak damağın ritmik veya semi-ritmik, hızlı kasılmalara bağlı olarak tremoru görülür. Bazen yumuĢak damağın yanı sıra dil, farenks ve yüz kasları da kasılmalara katılabilir. Palatal tremor istemli olarak durdurulamaz, kural olarak baĢladıktan sonra bir daha kaybolmaz. Esansiyel ve semptomatik olmak üzere iki tipi vardır. Esansiyel tipinde her kontraksiyonda östaki borusunun kapanmasına bağlı olarak kulakta bir klik sesi iĢitilir, semptomatik de ise bu ses ortaya çıkmaz. Semptomatik tipinde genellikle tremor dıĢında serebellar ve beyinsapı bulguları da saptanır, kasılmalar esansiyel olanın tersine uykuda kaybolur. Semptomatik olanda tedavi nedene yöneliktir. Esansiyel olanda ise antikolinerjikler, benzodiazepinler, antikonvülzanlar ve botulinum toksini denenebilir, ancak tedaviye genellikle dirençlidir. Ani baĢlangıçlıdır, bir psikolojik travmayı izleyerek baĢlayabilir, değiĢken karakterdedir ve sıklıkla bilinen organik tremor tablolarından hiçbirine uymaz. Kinetik, postüral, istirahat veya her üçünün kombinasyonu olabilir. Kadınlarda daha sık görülür. Psikojenik tremoru psiĢik stres altında artan fizyolojik veya esansiyel tremor ile karıĢtırmamak gerekir. TĠK BOZUKLUKLARI Tablo 6. Tik bozuklukları Primer tik bozuklukları  Gilles de la Tourette sendromu  Kronik motor-vokal tikler (bir yıldan uzun süren tikler)  Geçici tik bozuklukları (bir aydan fazla, ancak bir yıldan az süren tikler) Sekonder tik bozuklukları

Ortostatik Tremor

Primer Yazma Tremoru

Ġzole Ses Tremoru

Ġzole Çene Tremoru (Geniospazm) Distonik Tremor

Periferik Nöropati ve Tremor

Psikojenik Tremor

Doğumsal

o o o

Huntington hastalığı Nöroakantositozis Ġdyopatik torsiyon distonisi

o

Edinsel

Kromozom anormallikleri

o Ġlaçlar (stimülanlar, nöroleptikler, antikonvülzanlar, L-dopa, doğum kontrol hapları, trisiklik antidepresanlar) o Travma o Ġnfeksiyöz hastalıklar (Creutzfeldt Jacob hastalığı, Sydenham koresi, viral ensefalitler) o GeliĢimsel (statik ensefalopati, mental retardasyon, otizm) o Ġnme o Dejeneratif hastalıklar (Ġdyopatik Parkinson Hastalığı, Progresif supranükleer felç) o Toksik (karbonmonoksit zehirlenmesi) o Hiperekpleksia AĢağıda en sık görülen primer tik bozukluklarından olan Gilles de la Tourette sendromundan kısaca bahsedilecektir. Gilles de la Tourette sendromu (GTS) sıklıkla davranıĢsal ve psikiyatrik bozuklukların eĢlik ettiği motor veya vokal tikler ile karakterize bir hastalıktır. Gilles de la Tourette sendromunun görülme sıklığı ve ağırlığı adölesan dönemde tepe noktasına ulaĢır. Tikler genellikle eriĢkin yaĢa gelince düzelir veya oldukça hafifler. Gilles de la Tourette sendromu erkeklerde yaklaĢık 3 kat daha fazla görülür. Hastaların pek çoğunda otozomal dominant geçiĢle uyumlu aile öyküsü vardır. Son zamanlarda yapılan genetik çalıĢmalarda bazı lokuslar gösterilmiĢtir. Çoğu hasta özellikle sosyal ortamlarda tiklerini birkaç dakikadan yarım saate kadar baskılayabilir. Baskılanan sürenin sonunda tikler daha Ģiddetli olarak geri döner. Tüm semptomlar fiziksel ve psikolojik stresle artar. Çoğu zaman GTS hafiftir ve fazla fonksiyonel bozukluğa yol açmaz. Gilles de la Tourette sendromlu hastaların yarısı obsesif-kompülsif davranıĢ bozukluğu gösterirler. Obsesif-kompülsif bozukluk tiklerden daha fazla maluliyete neden olabilir. Obsesyonlar tekrar eden kalıcı fikirler, düĢünceler, impulslar veya hayallerdir. Kompulsiyonlar obsesyonlar sonucunda geliĢen tekrarlayıcı ve kasıtlı davranıĢlardır. Kompulsiyonların kesin kuralları vardır. Sık görülen kompulsiyonlar tekrar tekrar kontrol etme, yatma rituelleri, sayma ve aĢırı temizlik (tekrar tekrar el yıkama) gibi örnekleri içerir. Gilles de la Tourette sendromlu hastaların yarıya yakınında görülen diğer bir bulgu hiperaktif davranıĢın eĢlik ettiği dikkat bozukluğudur. Ayrıca GTS‟na disleksi, antisosyal davranıĢ, depresyon, uyku bozuklukları ve kiĢilik değiĢikleri eĢlik edebilir. AĢağıda GTS'unun DSM IV tanı kriterleri görülmektedir.  Birden fazla motor ve vokal tikler.  Tiklerin hemen hemen her gün olup, 1 yıldan uzun sürmesi. Tiksiz zamanların 3 aydan fazla sürmemesi.  Tiklere bağlı olarak sosyal, mesleki ve diğer önemli iĢlevsel alanlarda bozulma.  21 yaĢından önce baĢlangıç.  Tiklerin ilaçlara veya baĢka bir tıbbi hastalığı bağlı olmaması. Gilles de la Tourette sendromunda tiklerin ve davranıĢsal semptomların ağırlığı hastadan hastaya değiĢir. Tedavi hedef semptoma göre seçilmelidir. Ġlk olarak hasta, aile bireyleri, eĢ ve okul personeli hastalık hakkında bilgilendirilmelidir. Tikler ve davranıĢsal problemler hastanın yaĢam kalitesini etkilemiyor, sosyal ortama uyumda problem yaratmıyorsa ilaç tedavisi gerekmeyebilir. Ġlaç dozları yavaĢ titre edilmeli ve doz semptomların düzeldiği en düĢük seviyede tutulmalıdır. Tikler, obsesifkompülsif bozukluk ve hiperaktivite-dikkat bozukluğunun tedavisi için seçilen ilaçlar farklıdır. Tikler zaman zaman ortaya çıkıp, kaybolabileceğinden uzun süre ilaç tedavisine devam etmek gerekmeyebilir. Tikler için dopaminerjik tonusu azaltan ilaçlar (haloperidol, pimozid, sulpirid gibi dopamin reseptör blokerleri veya tetrabenazin gibi dopamin deposunu boĢaltan ilaçlar), atipik nöroleptikler (klozapin, olanzapin, risperidon, ketiapin, ziprasidon, aripiprazol), noradrenerjik tonusu azaltan ilaçlar (klonidin) en etkili seçeneklerdir. Ancak haloperidol, sulpirid gibi nöroleptikler tardif diskineziye yol açabileceklerinden dikkatli kullanılmalıdırlar. Klonazepam gibi benzodiazepinler, kalsiyum kanal antagonistleri, trisiklik antidepresanlar ve lityum diğer tedavi seçeneklerini oluĢtururlar. Çoğu hastada tiklere eĢlik eden obsesif-kompülsif bozukluk serotonin geri alınım inhibitörlerine (fluoksetin, sitalopram, sertralin, paroksetin v.b) iyi cevap verir. ATAKSĠLER Ataksi primer motor iĢlevlerdeki bir kayba (felç gibi) bağlı olmaksızın ortaya çıkan hareket koordinasyon bozukluğu olarak tanımlanır ve sıklıkla geniĢ tabanlı, dengesiz yürüyüĢü tarif etmekte kullanılır. Ataksi serebellum ve bağlantılarındaki tutulumlardan, spinal kord lezyonlarından, periferik duyu kayıplarından veya bu üç durumun kombinasyonundan kaynaklanabilir. Ataksiler basitçe edinsel

Gilles de la Tourette Sendromu

Edinsel ataksilere alkolizm. anatomik ve patofizyolojik kalıpların dıĢına çıkması. kendiliğinden iyileĢme dönemlerinin bulunması. multipl skleroz. Genellikle yüz. Bazen genetik geçiĢ niteliğinin saptanamadığı. Kronik ilaç kullanımını gerektiren psikozlarda. paraneoplastik sendromlar gibi yukarıda sözü edilen yapıları tutan bir çok etyoloji neden olabilir. Tedavide sorumlu ilacın kesilmesi dıĢında tetrabenazin gibi dopamin depolarını boĢaltıcı ilaçlar. plasebo tedavisine olumlu yanıt alınması. Ġstemsiz hareketlerin niteliği baĢlıca distonik olduğunda tabloya tardiv distoni adı verilir. tedavi baĢlangıcından aylar. Benzer Ģekilde tardiv akatizi. Ataksilerin herediter ve edinsel nedenleri kitabın ilgili bölümünde anlatılmıĢtır Tardiv Sendromlar: Uzun süreli nöroleptik kullanımı sonucu ortaya çıkan. otoimmün hastalıklar. yeni mutasyonların yol açtığı sporadik herediter ataksiler de görülebilir. Ataksi terimi. stereotipik hareketlerin ön planda bulunduğu tablolardır. alıĢılmıĢ biçimin dıĢına taĢan bir görünüm sergilemesi. sıklıkla stereotipik nitelikte istemsiz hareketler vardır. primer veya metastatik tümörler. psiĢik bir travmayı takiben ortaya çıkması. Tardiv diskinezi çiğneme. Bunun yanı sıra nörolojik muayene tamamen normaldir. vestibüler çekirdek. yutma gibi çeĢitli orofasyal koreik. serebrovasküler hastalıklar. ağız çevresi. Genel olarak gövde veya ekstremitelere ait olmak üzere ikiye ayrılabilir. spinal ve/veya serebellar atrofinin eĢlik ettiği tablolardır. PSĠKOJENĠK HAREKET BOZUKLUKLARI Psikojenik kökenli hareket bozuklukları distoni. tardiv tremor. vestibüler sinir veya arka kordon hastalıklarında da ataksi görülebilir. Tablo 1. tremor. Serebellar hastalıklara bağlı olarak geliĢebileceği gibi. bazen geri dönüĢümsüz olan istemsiz hareketlerdir. tardiv miyoklonus tabloları tanımlanmıĢtır. ekstremiteler ve gövdede. yıllar sonra ortaya çıkarlar. ciddi handikaplar yaratması. Bu hastalıkların hepsinde serebeller ataksi değiĢmez bulgudur ve nesilden nesile geçiĢ özelliklerine göre sınıflanabilirler. kas tonus bozukluğu veya istemsiz hareket olmaksızın hareketlerin dengeli ve amacına uygun Ģekilde yapılmasında bozukluk olması durumunda kullanılmaktadır. OPCA Ataksi-telenjiektazi . Mekanizmadan dopamin reseptörlerinde kronik blokaj sonucu geliĢen aĢırı duyarlılık sorumlu tutulmaktadır. Bazı ayrıntıların dikkatli bir biçimde irdelenmesi tanıda yanılgı payını en aza indirir. Herediter ataksiler sıklıkla yavaĢ ilerleyici. Ġdyopatik olanlara kıyasla retrokollis ve geriye doğru olan gövde distonisi daha sık görülür. Yakınmaların baĢlangıcının ani olması. tik gibi her türlü organik hareket bozukluğunu taklit edebilirler. nöroblastom vs) Dejeneratif/genetik Spinoserebellar ataksiler (SCA) Multi sistem atrofi (MSA-C). vitamin eksiklikleri. ikincil kazançların varlığı ve hastada psikopatoloji lehine belirtilerin sezilmesi hareket bozukluğunun psikojen kökenli olduğunu düĢündürür. hastanın dikkati dağıtılınca yakınmaların düzelmesi. selektif dopamin reseptör blokerleri ve klozapin gibi atipik nöreleptikler kullanılabilir. miyoklonus. Ataksilerde etyolojik sınıflama ATAKSĠLER  o o o o  o o o o o o o o  o o  o o o Vasküler Arteryel enfarkt Laküner enfarkt ve sendromlar Posterior fossa hematomları Baziler migren Demiyelinizan/otoimmün Multipl skleroz (MS) Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) Çölyak hastalığı Otoimmün poliglandüler sendrom tip 1 Anti-GAD antikoru ile iliĢkili subakut serebellar ataksi Miller-Fisher sendromu Bickerstaff ensefaliti Akut postenfeksiyöz serebellit Neoplastik/paraneoplastik Paraneoplastik serebellar dejenerasyon Posterior fossa tümörleri (hemanjioblastom. altta yatan parezi.ve herediter ataksiler olarak ikiye ayrılabilir.

spinal ve/veya serebellar atrofinin eĢlik ettiği tablolardır. vs) Whipple Hastalığı Creutzfeld-Jacob Hastalığı Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) Hastalığı Viral serebellit Batı Nil virusu Kompresif Chiari malformasyonu Baziler impresyon Nutrisyonel/metabolik/hormonal Vit E eksikliği CoQ10 eksikliği Wilson hastalığı Hipotiroidizm Ġdyopatik Ġdyopatik geç baĢlangıçlı serebellar ataksi HEREDĠTER ATAKSĠLER Herediter ataksiler sıklıkla yavaĢ ilerleyici. Bu hastalıklar kalıtımsal geçiĢ özelliklerine göre otozomal dominant. otozomal resesif ve X‟e bağlı olarak sınıflandırılırlar Tablo 2. Otozomal dominant SCA‟lar Dentatorubro pallidoluysian atrofi Epizodik ataksiler . 3. 2. prokarbazin. 1. Genetik sınıflama A. siklosporin A. MIRAS)  o o o o o o  o o  o o o o  o Enfeksiyöz/postenfeksiyöz/prion Postenfeksiyöz serebellit (varisella. valproat) Lityum Anti-neoplastik ajanlar (5-florourasil. vinkristin. heksametilmelamin) o Nitrik oksit o Kronik toluen ve civa intoksikasyonu o Nitrofurantoin o o o o o o o o o o o o o o o  o o o o o o  o o o o o Adrenolökodistrofi Frajil-X sendromu SSPE Charlevoix-Saguenay otozomal resesif spastik ataksisi Joubert sendromu MNGIE sendromu Abeta/hipo-lipoproteinemi Ataksi-okülomotor apraksi Ramsay Hunt sendromu Marinesco-Sjogren sendromu Juvenil gangliosidosis ve lipidosis Biotidinaz eksikliği Kalıtsal sideroblastik anemi ve ataksi Dentatorubral-pallidoluysian atrofi (DRPLA) Nöroakantositoz (Bassen-Kornzweig hastalığı) Mitokondriyal Friedreich ataksisi MERRF (Fukuhara hastalığı) Epizodik ataksiler Nörojenik ataksi retinitis pigmentosa (NARP) sendromu Leigh sendromu POLG mutasyonları (SANDO.Toksik/ilaca bağlı Metronidazol Streptomisin Anti-epileptikler (difenilhidantoin. sitarabin. karbamazepin.

5. 3. serebellar ataksi veya progresif miyoklonik epilepsinin ağırlıkta olduğu üç farklı fenotip Ģeklinde ortaya çıkabilir. Koreoatetoid. SCA‟lar içinde en sık görülenler SCA tip 1. Bunlardan en sık görülenler EA tip 1 ve 2‟dir. 6. heyecan ve ani uyaranlar ile ortaya çıkarılabilir. Genellikle 3. 3. 2. Hastaların çoğunda dengesizlik atakları dıĢında nistagmus ve hafif serebellar bulgular saptanabilir. 4. Klinik belirtiler dakikalar veya saniyeler süren. CAG tekrar sayısındaki artıĢın saptanması ile bu hastalıkların kesin tanısı konulur. SCA tip 8'de farklı bir trinükleotid olan CTG tekrar sayısında. SCA 10'da ise ATTCT pentanükleotinin tekrar sayısında artıĢ vardır. Epizodik ataksi tip 1 potasyum kanal geninin mutasyonu sonucu oluĢur. kramplar ve interiktal miyokimidir. Spinoserebellar ataksi (SCA) tip 1. B. ataksi. Epizodik ataksilerin bir kısmı asetazolamid tedavisine cevap verebilir. öngörülen patofizyolojik mekanizmadır. Progresif demans. Otozomal dominant serebellar ataksilerin görülme sıklığı dünyanın değiĢik bölgelerinde bazı farklılıklar gösterir. ġimdiye kadar en fazla vaka bildirileri Japonya'dandır.4. 7. Ataklar tipik olarak saatler-günler sürer. tremor. Bu yüzden bu hastalıklar trinükleotid tekrar bozuklukları olarak da tanımlanırlar. OTOZOMAL DOMĠNANT SEREBELLAR ATAKSĠLER Epizodik ataksiler (EA) iyon kanalları proteinlerini kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucu meydana gelir ve 6 alt tipi vardır. dizartri. Spinoserebellar ataksilerin klinik özellikleri ve baĢlangıç yaĢları büyük oranda birbirleri içine geçmiĢtir. kore. 2 ve 3.-6. ruber. Bu hastalıkların klinik ve genetik özellikleri Tablo 3‟de görülmektedir. 5. 1. 17 ve dentatorubropallidoluysian atrofi‟ye. Juvenil veya eriĢkin baĢlangıçlı olabilir. 10‟dur. D. 6. Diğer EA‟ler nadiren görülürler ve klinik-genetik özellikleri Tablo 3’de gösterilmektedir. Ataklar egzersiz. 1. 2. gün içinde defalarca tekrarlayan ataksi. 12. OTOZOMAL RESESĠF HEREDĠTER ATAKSĠLER . Bu dengesizlik atakları dıĢında serebellar bulgular normaldir. 7. 1. C. 2. Toplumdan topluma değiĢebilmekle beraber. globus pallidus ve subtalamik nukleusta belirgin hücre kaybı baĢlıca nöropatolojik bulgudur. miyoklonik epilepsi ve psikiyatrik bulgularla seyreder. 2. Dentat nukleus. 6. Alexander hastalığı Gerstmann–Sträussler–Scheinker hastalığı Otozomal resesif Charlevoix-Saguenay‟ın otozomal resesif spastik ataksisi (ARSACS) Ataksi-okulo-motor apraksi (AOMA) Vitamin E eksikliği ile giden ataksi Refsum hastalığı Ataksi telenjiektazi Abetalipoproteinemi CoQ10 eksikliği Bebeklik çağı baĢlangıçlı spinoserebellar ataksi Mitokondriyal NARP POLG mutasyonları (nükleer DNA) X‟e bağlı Kalıtsal sideroblastik anemi ve ataksi Adrenolökodistrofi Frajil X ataksi sendromu ġimdiye kadar bilinen ve çoğunun genetik özellikleri saptanmıĢ 30‟dan fazla otozomal dominant herediter ataksi vardır. n. kore. 8. epilepsi ve demansla karakterize nadir bir nörodejeneratif hastalıktır. Kranyal manyetik rezonans incelemesinde pontoserebellar atrofiye ek olarak T2 ağırlıklı kesitlerde periventriküler ak maddede hiperintensiteler görülür. sadece klinik bulgular ve nörogörüntüleme ile birbirlerinden ayırt edilmeleri genellikle güçtür. Kromozom 12‟de DRPLA genindeki artmıĢ CAG tekrarı sonucunda poliglutaminlenmiĢ proteinin nukleusta birikmesi. sorumlu genlerdeki mutasyon sonucu gendeki CAG trinükleotid tekrar sayısındaki artma neden olur. Epizodik ataksi tip 2 voltaja bağlı kalsiyum kanal geninin mutasyonu sonucu meydana gelir. Dentatorubropallidoluysian atrofi (DRPLA) ataksi. Erken baĢlangıçlı olgular progresif miyoklonik epilepsiye benzer. SCA tip 9 ve SCA tip 24 için uluslararası literatürde yer ayrılmıĢ olmakla birlikte henüz bunlarla ilgili klinik ve genetik bilgi henüz yoktur. daha sonraki yıllarda kalıcı ataksi yerleĢebilir. 3. dekadlar arasında baĢlar. geç baĢlangıçlı olgular ise daha çok Huntington Hastalığı benzeri bir klinikle seyreder. Ancak çocukluk çağında baĢlayan vakalar da bildirilmiĢtir. 7. Bu grubun çoğunu spinoserebellar ataksiler oluĢturmaktadır.

Ataksi telanjiektazi'ye neden olan gen 11. Bağımsız yürümenin kaybına kadar geçen süre ortalama olarak 10-15 yıldır. Tedavide yüksek doz vitamin E kullanılmaktadır. Hastalığın seyri esnasında dizartri. Bu bağlanmanın bozulması sonucunda serumdaki vitamin E düzeyi düĢmektedir.Otozomal resesif ataksilerin hepsinde değiĢmez bulgu ilerleyici ataksidir. arefleksi ve vibrasyon duyusu bozukluğu ile fenotip Freidreich ataksisine çok benzeyebilir. bazen görme kaybı ve retinitis pigmentosa. Patolojik tekrar sayısı 66 ile 1000 arasında değiĢir. Rutin DNA testleri serebellar ataksilerden bir kısmı için kolaylıkla mümkündür. 2-52 8q13 giden ataksi genellikle 20 yaĢından önce Ayırıcı klinik özellikler Hiporefleksi. Hastalığa %10 oranında insüline dirençli diyabet eĢlik eder. Kardiyak bulgular sol ventrikül hipertrofisi. görme kaybı ve sfinkter bozukluğu sıktır. E vitamini ile tedavi edilebilir veya ilerlemesinin durdurulabilir olması yönünden önemlidir. fizik muayene ve nörolojik muayene tanıya yardımcı olur. koreoatetoz. Ġkinci dekadda distal kaslarda kuvvetsizlik ve atrofi olur. ekstansör taban derisi ceva derin duyu kaybı. Vitamin E eksikliği ile giden ataksi Vitamin E‟nin az alımı veya emilim bozukluğu gibi sebeplerle serebellar ataksi görülebileceği gibi. serum E vitamini dü Bu hastalık genellikle 20 yaĢından önce. artmıĢ alfa-fetoprotein Friedreich ataksisine benzer klinik. artmıĢ kanser insidansı. Hastaların yarısından fazlası kardiyak nedenlerle ölürler. Friedreich ataksisinin geç baĢlangıçlı ve tendon reflekslerinin korunduğu alt tipleri de vardır. kromozomun uzun koluna lokalizedir. Bacaklarda arefleksi genellikle hastalığın erken evrelerinden itibaren vardır. Bunların sonucunda aritmiler. Otozomal resessif serebellar ataksiler Hastalık Adı Friedreich ataksisi Ataksi-telanjiektazi BaĢlangıç yaĢı Kromozom ve lokus Gen 1. Tablo 4. Ataksitelanjiektazi. Normal tekrar sayısı 40 civarındadır. disfaji. spinoserebeller ataksi kliniğine iĢitme kaybı. kromozomun uzun koluna lokalize olan mutasyondur. Otozomal resesif kalıtılır. KonuĢma giderek dizartrikleĢir.-2. nistagmus. Ataksi telanjiektazi AMĠYOTROFĠK LATERAL SKLEROZ . Herediter ataksi öyküsü bulunan ailelerde semptomatik olmayan aile bireylerine genetik inceleme ile prediktif ya da prenatal tanı konabilir. asimetrik septal hipertrofi ve global hipokinezi Ģeklindedir. Friedreich ataksisi Bu hastalık bir yaĢ civarında postural instabilite ve ataksi ile baĢlar. arefleksi ve derin duyu kaybı gibi nörolojik bulgular eklenir. Bu protein α-tokoferolun (vitamin E) dolaĢımdaki lipoproteinlere bağlanıp taĢınmasını sağlamaktadır. Piramidal bulgular. abetalipoproteinemi ve vitamin E eksikliği ile birlikte giden ataksilerin tanıları klinik muayene ve laboratuvar bulguları ile konulabilir. yürümede yavaĢ geliĢen bir dengesizlikle baĢlar. dekad 9q13-21 frataxin 1. Ġleri evrelerde iĢitme kaybı. kalp yetmezliği ve angina geliĢebilir. baĢ dönmesi. kardiyomiyopati Telanjiektazi. Elektrofizyolojik incelemelerde duysal sinir aksiyon potansiyellerinde küçülme saptanır. Nörogörüntülemede omurilik atrofisi ve göreceli olarak korunmuĢ serebellum dikkati çeker. α-tokoferol transfer proteinindeki bir mutasyondan da kaynaklanabilir. polinöropati. skolyoz ve kardiyak bulgular sıklıkla eĢlik eder. immun yetmezlik. görme kaybı ve zeka geriliği gibi tabloların eĢlik ettiği ve genetik lokusları belirlenmiĢ nadir otozomal resesif ataksiler de bulunmaktadır. bradikinezi. Bazı herediter serebellar ataksiler için ayrıntılı moleküler analiz gerekir. Hastaların bir kısmında mental gerilik vardır. Bu listede belirtilmeyen. Bu evrede hipotoni. kafa titubasyonu sık. Tablo 4‟de bu gruba giren ataksilerin baĢlangıç yaĢları. Özellikle vitamin E eksikliği ile birlikte giden ataksi. dekad 11q22-q23 ATM -TTP Vitamin E eksikliği ile birlikte yaĢ arasında. Motor geliĢim basamakları çoğunlukla gecikmiĢtir. Altı yaĢ civarında ataksi oldukça ciddileĢir. Aile öyküsü. alt ekstremitelerde derin duyu kaybı. Hastalarda ilerleyici ataksiye tremor. Bu mutasyon sonucunda mitokondriyal solunum zincirinde iĢlevi olan frataksin genindeki GAA tekrar sayısında artıĢ meydana gelir. kromozom lokusları ve ayırt ettirici klinik özellikleri gösterilmiĢtir. HEREDĠTER ATAKSĠLERDE TANI Herediter ataksilerin kesin tanısı moleküler analiz ile konulur. özellikle alt ekstremitedeki kaslarda güçsüzlük ve atrofi geliĢir. Hastalığın nedeni 9. ekstansör taban derisi cevabı.

Dilde zaaf ve atrofi. Bu tabloya aynı anda baĢlayan taraf zaafı eĢlik edebileceği gibi. Ayırıcı tanıda yer alan diğer hastalıklar için gerekli laboratuvar yöntemlerine baĢvurulması da gereklidir. Gözden geçirilmiĢ El Escorial tanı kriterleri ALS tanısı için gerekli olanlar: A:1 Klinik. Solunum kaslarının tutulumu bulber baĢlangıçlı ALS‟ de . tüm vücuda yayılabilir. yani alt ve üst motor nöron tutulumunun bulguları göze çarpar. taraflardan baĢlayana ise progresif müsküler atrofi (PMA) de denir. El Escorial Kriterleri (Madrid yakınlarında toplantının yapıldığı yere atfen) adı verilen bu kriterlere son hali 2000 yılında verilmiĢtir (Tablo 1). daha nadir olarak da disfajidir. Ġyi bir klinisyen hastalık öyküsü ve nörolojik muayeneyle hastalığın tanısını koyabilir. Ġlk kez 1990 da ALS için tanı kriterleri oluĢturulmuĢtur. Hastanın ilk fark ettiği ve dile getirdiği yakınma „ses değiĢikliği‟ dir. Bulber tutulumda alt fasyal zaafın da katkıda bulunduğu nazone bir konuĢma ve spastik dizartri karıĢımının. özellikle dil ağız içindeyken gözlenmesi uygun olan fasikülasyonların varlığı. Tablo 1. Bir çok hastada ilk göze çarpan lokal zaaf ve atrofidir. Bunlardan ilerde söz edilecektir. yumuĢak damak fonasyonla iyi kalkmasa bile farenks refleksinin kaybolmaması genellikle sık görülen belirtilerdir. Ayrıca çene refleksinin varlığı da araĢtırılmalıdır. Kramplara fasikülasyonlar da eĢlik edebilir.Orbikülaris oris zaafına bağlı ağız kapama güçlüğü. bulber belirti ve bulguların baĢlamasından aylar sonra da ortaya çıkabilir.GiriĢ ve Epidemiyoloji Klinik Özellikler ve Tanı a. Hastalığın baĢlangıcında bazı hastalar özellikle gece belirgin olan kramplardan yakınır. Belirti ve Bulgular ALS‟li hastaların bir bölümünde yakınma ve belirtiler bulber bölgeden. Bulber baĢlangıçlı ALS formuna progresif bulber felç (palsy) (PBP). Çağımızda teknolojinin sunduğu birçok olanağa rağmen ALS tanısının klinik ve kliniği destekleyenelektrofizyolojik bulguların bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu söylemek yanlıĢ değildir.Elektromiyografinin (EMG) de yine hastalık öyküsü ve klinik muayene ıĢığında yapılması son derece önemlidir. Ġki ya da daha çok bölgede üst motor nöron bulgularının olması veya Üst motor nöron bulgularının alt motor nöron bulgularının üstünde yer almaksızın. Tanı kriterleri Üst ve alt motor nöron tutulumu bulgularının birlikte bulunması ALS‟nin klinik özelliğidir.   Kesin ALS Olası ALS Üç bölgede üst ve alt motor nöron bulguları Ġki bölgede üst ve alt motor nöron bulgularıyla birlikte en azından bazı üst motor nöron tutulumu bulgularının alt motor nöron tutulumu bulgularının daha üstünde yer alması     Olası ALS-Laboratuvar destekli Mümkün ALS Bir ya da birden çok üst motor nöron tutulumu bulgusu ve EMG ile en az iki bölgede alt motor nöron bulgusuna rastlanması Bir bölgede üst ve alt motor nöron bulgularının birlikte olması.Fasikülasyonlar tek ya da birkaç kas grubuna lokalize olabileceği gibi tek bir ekstremiteyi etkileyebilir. elektrofizyolojik veya histopatolojik olarak alt motor nöron tutulumunun kanıtlanması A:2 Klinik muayene ile üst motor nöron tutulumunun kanıtlanması A:3 Öykü veya muayene ile belirti ve bulguların bir vücut bölgesi içinde ya da diğer bölgelere ilerleyici özellikte yayılması Olmaması gerekenler: B:1 Alt motor nöron ve/veya üst motor nöron tutulumunu açıklayabilecek baĢka bir hastalığı telkin eden elektrofizyolojik ve histopatolojik veriler B:2 Var olan klinik ve elektrofizyolojik bulguları görüntüleme yöntemleriyle açıklayabilecek veriler Bu ilkeler çerçevesinde. Hastaları El Escorial Kriterlerinde yer alan kategorilere göre değerlendirmek. daha çok çalıĢma ve araĢtırmalar için bir fikir birliği sağlanması açısından önemlidir. diğer bir bölümünde ise taraflardan baĢlar. günlük klinik uygulamada pratik olmasa bile. iki bölgede üst ve alt motor nöron bulgularının olması _______________________________________________________________________ b. boyun fleksiyon zaafı tanı koydurucudur. Bulber baĢlangıçlı hastalarda ilk yakınma genellikle dizartridir.

genellikle asimetrik olan zaaf ve atrofi ortaya çıkar. Taraflardan baĢlayan ALS‟ de adından da anlaĢılacağı gibi kol ya da bacaklarda. mikroglia aktivasyonu gibi hastalık sürecinde ortaya çıktığı kanıtlanan patolojik mekanizmalara yönelik çalıĢmaların varlığı da bilinmektedir. Bazı hastalar uzun bir süre. Mutant SOD1‟in ekspresyonunu hücrelere zarar vermeden viral vektörler aracılığıyla ortadan kaldırmaya yönelik çalıĢmalar hayvan deneylerinde olumlu sonuç vermiĢtir. ALS‟de okülomotor tutulum. Bu yöntem insanda denenme aĢamasındadır. yapılan çalıĢmalar hastalığı “iyileĢtirme” yönünde olumlu sonuç vermemiĢtir. tanı açısından zorluk yaratabilecek. Günümüzde üstünde yoğunlaĢılan tedavi yaklaĢımlarının bir bölümü mutant SOD1‟in neden olduğu motor nöron dejenerasyonunun oluĢ mekanizmasını model almıĢtır. manganez) 9. Bu tür bir klinik formda baĢlayabilen ALS tabloları olabileceğinden tanı açısından ĢaĢırtıcı olabilir. Genetik test (SOD1 mutasyonu için) Tedavi YaklaĢımları ALS‟nin bugün için geçerli tedavisi yoktur. PLS‟nin prognozu ALS ye göre çok daha iyidir. Hastalığın etyopatogenezini aydınlatmaya yönelik birçok araĢtırma var olmasına rağmen. Ant-gangliozid antikorları (IgM GM1) 7. B12-Folat 3. Primer lateral skleroz (PLS) ilerleyici üst motor nöron tutulumuyla giden bir tablodur. sedimentasyon. Riluzole sodyum ve yüksek-voltajlı kalsiyum kanal blokajı yanında glutamat reseptör . ALS sendromuna yol açabilecek. Bir bölüm çalıĢma da motor nöron dejeneresansına kadar geçen süreçteki etapları tek tek gözden geçirip. Tümör belirteçleri 8. immunfiksasyon yöntemiyle serum immunelektroforezi 5. Zaman içinde kranyal sinir tutulumu da tabloya eklenir. Hastaların %10-15 kadarı hastalığın son evresine kadar bir miktar dizartri ve disfajileri olsa da konuĢma yetilerini kaybetmezler. Üstte sözü edilen alt fasyal tutulumun sonucu olarak ağız kapamadaki zaaf nedeniyle hastaların vital kapasitelerinin değerlendirilmesi sağlıklı bir Ģekilde yapılamayabilir. Rutinde istenen kan testleri (tam kan sayımı. Protein elektroforezi. Kognitif tutulum hastalığın baĢlangıcında rastlanan bir özellik olmamasına rağmen ALSdemans sendromunda (tüm ALS hastalarının %5‟i) demans önde giden bir bulgudur. otonomik ve duysal belirtiler genellikle görülmez. HIV. Tablo 3 Rutin incelemeler dıĢında. bu aĢamalara müdahale etmeyi amaçlamaktadır. sfinkter kusuru.değiĢkendir. Ayırıcı Tanı ALS‟nin ayırıcı tanısında yer alan baĢlıca klinik tablo ve sendromlar Tablo 2‟de yer almaktadır. HTLV1 serolojisi 10. Elektrofizyolojik testler (sinir ileti çalıĢmaları ve iğne EMG‟si) yine de en önemli araĢtırma yöntemidir. Genel eğilim 3 yıl PLS tablosuyla giden durumda bu tanıda karar kılmaktır. üst motor nöron bulguları olmaksızın sadece taraf zaafı ve atrofiyle kendini gösteren klinik özellikler sergileyebilirler (psödopolinevritik form). Bugün için ALS tedavisi için. Bu durumda en iyi tutum ayırıcı tanıda yer alan hastalıkları dıĢladıktan sonra klinik izlemdir. özellikle de tedavi edilebilecek hastalıkların ortaya konması için gerekli olan testler istenmelidir. Toksinler içim kan ve/veya idrar tahlili (kurĢun. c. mitokondriyal disfonksiyon. Anti-nöronal antikorlar 6. klinik tabloya göre istenebilecek testler 1. elektrolit ve karaciğer enzimleri gibi) ve kranyal ya da spinal MR dıĢında klinik tabloya göre diğer baĢka testler de istenebilir (ayrıntısı Tablo 3’de verilmiĢtir). Genel olarak klinisyenin yaptığı ayırıcı tanıda yer alan. geçerli olduğu bilinen Riluzole motor nöron ölümüne neden olduğu kanıtlanan eksitotoksisite teorisi sonucunda geliĢtirilmiĢtir. etkisi kısıtlı da olsa. c. Kan gazları 4. Ayrıca direkt olarak motor nöronu korumayı hedefleyen çalıĢmalar da vardır. Heksozaminidaz düzeyi 12. Buna karĢılık erken evrede solunum yetmezliği geliĢen hastalar da görülebilir. Nöronal inklüzyonların varlığı. Tanı Yöntemleri ALS için özgün bir tanı yöntemi ya da laboratuvar testi yoktur. Kas biyopsisi 2. Lyme hastalığı serolojisi 11. CPK.

SMA tip 1‟de gevĢek bebeğin ayırıcı tanısına giren tüm hastalıklar akla gelmelidir. böylece bu genin kodladığı protein normal miktarda yapılabilir. bebek çok gevĢektir. SMA‟nın genetiğindeki çok özel durum tedavisinin mümkün olabileceğinin ipuçlarını vermektedir. hafif seyirlilerde ise daha çok bulunduğu anlaĢılmıĢtır. Geç baĢlayan SMA‟da (özellikle SMA 3 ve 4) güç kaybının genellikle son derece yavaĢ ilerlediği ve solunum güçlüğünün eklenmediği vurgulanmalıdır. Hastalığın baĢlama yaĢına ve hastanın yapabildiği hareketlere göre sınıflandırılmıĢ tipleri vardır: SMA tip 1 ya da Werdnig Hoffmannhastalığı en ağır olandır. Yukarıda da anlatıldığı gibi. normal Ģartlarda. Hastalık 18 aylıktan önce baĢlar. Güçsüzlüğe bağlı olarak skolyoz gibi vücut deformiteleri ortaya çıkabilir.000‟de bir. Bu dağılım. SMA tip 2 orta ağırlıkta olandır. Bu çalıĢmalar hayvan deneyi düzeyinde olumlu sonuçlar verse de insanlara uygulamak ve varsa olumlu sonuçlarını görmek için zamana ihtiyaç vardır. oturamaz. mekanik solunum desteği olmadan yaĢamını sürdüremez. Genellikle ağır SMA tiplerinde bu kopyadan daha az. TANI VE AYIRICI TANI Hastanın öyküsünü dinleyerek ve muayene ederek bu tanıdan Ģüphelenilebilir. Ancak. gluteus maksimusun erkenden güçsüzleĢtiği distrofilerden farklıdır. Otozomal resesif nöromüsküler hastalıklar arasında en sık görülen SMA‟nın canlı doğumlarda ortaya çıkma olasılığı kabaca 10. Amaç. SMN2‟yi bir Ģekilde etkileyerek daha fazla normal protein yapmasını sağlamaktır. SMA erkeklerde daha sık görülür ve kadınlara kıyasla daha ağır olabilir. Yıllar sonra hastalar zor yürüyebilir hale gelirler. ĠĢte tedavide bu bilgiden yararlanılmaya çalıĢılmaktadır. taĢıyıcılık sıklığı ise 50‟de birdir. EriĢkin yaĢta baĢlayan çok nadir bir form ise SMA tip 4‟tür. genellikle baĢlangıç geciktikçe hastalık daha hafif olur. Yukarıda anlatılan kas güçsüzlüğünün dağılımı bu iki hastalık arasında ayırım yapılabilmesini sağlayabilir. ciddi solunum güçlüğü mevcuttur. Hastalara uygulanabilmesi için daha çok araĢtırma ve çalıĢma yapılması gerekmektedir. gluteus maksimusun ise çoğunlukla geç evrelere kadar gücünü koruduğu gözlenir. ikinci motor nöronların kalıtımsal bir hastalığıdır. baĢını tutamaz. ölüme götürmektedir. Elektromiyografide (EMG) SMA‟da ön boynuz hastalıkları ile uyumlu bulgular saptanarak kas hastalıklarından kesin olarak ayırdedilir. dönemez. motor nöronların iyi çalıĢması için SMN1 geninden en az bir adet bulunması gerekir. ALS ortalama 3-4 yıl içinde eğer yardımcı solunum olanakları kullanılmazsa. merdivenleri çıkarken ve çömelip kalkarken zorlanır. çocuk yürüyebilir. ancak kas zaafı mevcuttur. SMA hastalarında SMN1 hiç yoktur ama az miktarda normal protein yapabilen SMN2 mevcuttur. BMD‟de ise çok yüksektir. Nörolojik muayenede. Hastaların %95‟inde hastadan alınan bir kan örneğinde genetik bozukluk gösterilebilir. Kollarda ve bacaklarda güçsüzlük ve atrofiyle seyreden bu hastalığın en ağır Ģeklinde solunum da etkilenir. Kemik veter refleksleri azalmıĢtır. Embriyonik kök hücreler in vitro olarak motor nöron benzeri hücrelere dönüĢmektedir. SMA tip 1‟de daha yaygın bir güçsüzlük olmakla birlikte SMA tip 2 ve 3‟de güçsüzlüğün proksimal kaslarda olduğu görülür.blokajı yaparak etkisini göstermektedir. Bunlar arasında kas hastalıkları en önemli yeri tutar. çocuk oturabilir ama yürüyemez. SMA 3‟ün en çok karıĢtığı kas hastalığı ise Becker tipi müsküler distrofidir (BMD). HASTALIĞIN TĠPLERĠ VE BELĠRTĠ/BULGULARI SMA‟nın baĢlıca belirtileri. kas güçsüzlüğü ve atrofisidir. bacaklar güçsüz olduğu gibi kollarda da güçsüzlük vardır. hastalık baĢlangıç yaĢı çok değiĢkendir. Özellikle SMA 3‟de proksimal kas tutulumunun kas hastalıklarından farklı çok tipik bir dağılımı vardır: Alt ekstremitelerde iliopsoas ve kuadriseps femorisin erkenden güçsüz hale geldiği. Üst ekstremitelerde en zayıf kas trisepstir. Genetik inceleme ile kesin tanı konur. SMA‟lı hastalarda el titremesi tipiktir. Spinal müsküler atrofi (SMA). Bu kopya genden ne kadar çok varsa o kadar çok normal protein yapılabilir. ALS’de Bakım Göz kasları hariç hemen tüm istemli kasları tutan ve atrofiye yol açan bu kötü prognozlu. SPĠNAL MÜSKÜLER ATROFĠ . SMA tip 3 hastalarında. Kesin tanı genetik inceleme ile konulur. Hastalık 18 aylıktan sonra baĢlar. SMA‟da kreatin kinaz (CK) hafif yüksek bulunabilir. Hastalık doğuĢta baĢlar. TEDAVĠ SMA‟nın Ģu anda etkin bir tedavisi yoktur. Bu yöntem diğer tedavi seçeneklerine göre daha çok ümit vaat etmektedir. Öteden beri nörodejeneratif hastalıklar için söz konusu edilen kök hücre tedavisi son günlerde ALS için de adından oldukça söz ettirmektedir. Hasta sık düĢer. Daha çok kemik iliği gibi nöral dokuya da dönüĢme yeteneği olan multipotentprojenitör hücrelerin kullanıldığı çalıĢmalar gelecek vaat edebilir. SMA tip 3 (Kugelberg Welander) en hafif olandır. ağır kas hastalığında henüz tedavi olanağı bulunmadığından bakım (management) büyük önem taĢımaktadır.

demiyelinizan hastalıklarda miyelinin biyokimyasal yapısı normaldir. travmadan sonra en sık karĢılaĢılan önemli bir özürlülük nedenidir. Pierre Marie 1884‟te ilk kez multipl sklerozun infeksiyöz bir nedeni olabileceğini öne sürmüĢtür. Cruveilhier klinik olgu sunumlarıyla birlikte multipl sklerozun tüm patolojik tanımını atlasında basmıĢtır. Antijenlere tepki vermezler. Bu incelemelerin bazıları multipl sklerozlu hastalarda hastalık aktivitesini izlemede de yararlı olabilir. Turck. Jean Martin Charcot multipl sklerozun farklı ve özgün bir tablo olduğu konusunda en önemli rolü oynamıĢtır. Çevresel ve/veya endojen bir faktör miyelin ve/veya oligodendrositi etkileyerek hastalık tablosuna yol açar. Multipl skleroz plaklarının oluĢumunda önemli olabilecek birçok mekanizma ileri sürülmüĢtür: 1. Bu hipotez hala tartıĢmalıdır. Multipl skleroz merkezi sinir sistemi ak maddesinin yineleyici ya da ilerleyici inflamatuar. ve birçoğu yakın zamanda kullanım için hazır olacaktır. Rastlantısal demiyelinizasyon Ġnandırıcı bir ipucu olmamasına karĢın. Charcot ayrıca hastalığın klinik spektrumu ve histolojik görünümünü de tanımlamıĢ. Bunu 1824‟te Olivier‟in bildirisi izler. Gerçek fizyopatoloji. multipl skleroz için birçok yeni tedavi araĢtırılmaktadır. olasılıkla birden fazla nedene bağlıdır. toksinlerin tablonun ortaya çıkıĢında rol oynayabileceği ileri sürülmüĢtür. diyet ile ilgili nedenlerin. inflamasyon ve miyelin kaybının temel histopatolojik görünüm olduğuna dikkat çekmiĢtir. oligodendrositlerin kaybı ve astrogliozis dikkat çekicidir. bazıları kurtulabilir. Genetik yatkınlık 3 Ġnfeksiyon ve diğer çevresel nedenler 4. Demiyelinizan hastalıkların anlaĢılması konusunda önemli bir adım. Otoreaktif T ve B hücrelerinin düĢük düzeyleri normal . 1800‟lü yılların ilk yarısına iliĢkin bilgi olmaması multipl sklerozun nispeten yeni bir hastalık olduğu Ģeklinde yorumlanır. Patolojik olarak. Ġzleyerek. patolojik anatomi atlasında bir multipl skleroz olgusu sunmuĢtur. Otoimmunite Ontogenez sırasında otoreaktif lenfositler normal olarak klonal azalmaya giderler. Rokitansky ve Rindfleisch konuya önemli katkılarda bulunmuĢlardır. Sık karĢılaĢılan nörolojik hastalıklardan oluĢan bu grubu aĢağıdaki baĢlıklar altında gözden geçirmek yararlıdır. Patogenez ve Fizyopatoloji Multipl sklerozun patogenez ve fizyopatolojisi tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Ġdeal bir tedavisi olmamasına karĢın. multifokal demiyelinizasyon alanlarıyla nitelenir. 1935‟te “deneysel alerjik ensefalomiyelit” in Rivers tarafından tanımlanmasıyla atılmıĢtır. Son zamanlarda hastalık etyopatogenezini. Bundan kısa süre sonra Carswell. 1866‟da Vulpian tanımlanan bu patolojik tabloya “sclérose en plaque” adını önerdi. demiyelinizan hastalığıdır. Aksonlar kısmen korunurken. Ġzleyen yıllarda değiĢik tiplerde demiyelinizan hastalıklar tanımlanmıĢtır. sıklıkla klinik kuĢkuyu doğrulamak ve diğer olasılıkları dıĢlamak için yardımcı araĢtırma yöntemlerinden yararlanmak gerekir. Bazı klinik tablolar multipl skleroz için niteleyici olmakla birlikte. 20-40 yaĢları arasında. Valentiner. miyelin yıkım ve onarım mekanizmalarını anlamamızda önemli geliĢmeler olmuĢtur. 1.MERKEZĠ SĠNĠR SĠSTEMĠNĠN MĠYELĠN HASTALIKLARI DEMĠYELĠNĠZAN HASTALIKLAR Bugünkü bilgilerimize göre. MULTĠPL SKLEROZ GiriĢ Multipl skleroz (MS) yaklaĢık 150 yıl önce tanımlanmıĢtır. Otoimmunite 2. St Lidwina of Schiedam (1380-1433)‟da 18 yaĢında yineleyici bir nörolojik hastalık ortaya çıkmıĢtır. Frerichs.

Süreğen merkezi sinir sistemi infeksiyonu. Ġnfeksiyon ve Diğer Çevresel Nedenler Sinir dokusu içindeki immun aktivite özgül olmayan bir Ģekilde miyelin yıkımı ile sonlanabilir. Çok sayıdaki aday gen araĢtırılmıĢtır. Siyah Afrikalılardaki durum iyi bilinmezken. Çevre faktörlerinden sıklıkla söz edilmekle birlikte. Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Belirtiler genellikle genç eriĢkinlik döneminde yani 20-40 yaĢları arasında baĢlar ve 24 yaĢında tepe noktasına ulaĢır. etnik yatkınlık önem taĢımaktadır. GeniĢ çaplı araĢtırmalar az sayıda aday bölge ortaya koymuĢtur. Bu. Multipl skleroz riskinde göç 4. Viral infeksiyonlar insanda da demiyelinizasyon nedeni olabilir. Bu hücrelerin kendi vücut hücrelerine karĢı tepkisizliği kırıldığı zaman otoimmun hastalık oluĢur. baĢlatılan inflamatuar reaksiyon oligodendrositleri etkileyebilir ya da doğrudan yıkabilir. Bazı bulgular multipl sklerozda moleküler benzerliğin rol oynadığını gösterir. Diğer ırklar ve etnik popülasyonlar değiĢen derecelerde yatkınlık gösterir. Geçici merkezi sinir sistemi infeksiyonu bir olaylar dizisi baĢlatabilir (foster otoimmunite) 3. Multipl skleroz ve diğer otoimmun hastalıkların bu toleransın kaybı sonucu geliĢtiği düĢünülür. Rastlantıya Bağlı Demiyelinizasyon . sonuçlar tartıĢmalıdır. kendine ait ve yabancı antijenler arasındaki moleküler benzerliktir. Yineleyici merkezi sinir sistemi infeksiyonları yineleyen inflamasyon ve demiyelinizasyonu hızlandırabilir. çocukluk çağında ya da 50 yaĢından sonra da baĢlayabilir. Diğer çözünebilen maddeler potansiyel olarak toksiktir. Proinflamatuar sitokin TNFalfa. Multipl sklerozun baĢlatılması ve sürdürülmesinde viral infeksiyonların rolü uzun bir süredir tartıĢmalıdır. Genetik Yatkınlığın Rolü 3. Kadınlarda erkeklere göre 2 kez daha sık rastlanır. Otoreaktif T4 lenfositleri yapısal olarak benzerlik gösteren yabancı antijenlerle karĢılaĢınca aktive olabilirler. multipl sklerozda multigenik bir kalıtımsal yatkınlığı destekler. in vitro oligodendrosit apoptozu ve miyelin yıkımının nedenidir. 2. Örneğin progresif multifokal lökoensefalopati (JC papilloma virus). Multipl skleroz beyazlarda ve Avrupa kökenlilerde sıktır. 4. hayvanlarda demiyelinizasyon nedeni olarak bilinen viral infeksiyonlardır. Bir virüsün multipl skleroz patogenezinde rol oynayabilmesinin birçok yolu vardır: 1. subakut sklerozan panensefalit (kızamık virüsü) ve insan T hücre lenfotrofik ya da lösemi virüsü tip I ( HTLV-1 ile miyelopati). Yakın zamanlarda HLA bölgesi dıĢında IL-2RA ve IL-7RA bölgeleriyle multipl skleroz arasındaki iliĢkinin gösterilmesi tedavi yaklaĢımları bakımından umut verici olmuĢtur. Koyunlarda ve keçilerde visna virüsü. Toleransı (vücut antijenlerine tepkisizliği) kıran olası bir mekanizma. Merkezi sinir sistemi dıĢındaki geçici ya da kalıcı bir infeksiyon otoreaktif T hücrelerini moleküler benzerlik ya da superantijen gibi diğer non-spesifik nedenlerle aktive edebilir. Ġmmun yanıtın immunoglobulinlerden baĢka miyelin ya da oligodendrosit için toksik olduğundan kuĢkulanılan. çevre faktörleri ve etnik karıĢımla açıklanabilir. 2.bireylerde de meydana gelebilir. çözünebilen birçok ürünü bilinir. Afrika kökenli Amerikalı‟larda beyazların yarısı sıklığında görülür. Genellikle 15-50 yaĢları arasında sık görülen hastalıkta belirtiler. Çevre faktörlerinin ortaya konmasında göçlerle multipl sklerozun demetler ya da epidemiler halinde görülmesi önemlidir. Mevcut bulgular multipl skleroza artmıĢ yatkınlıkta çok sayıda (50 civarında) genin etkileĢtiğini gösterir. köpeklerde canine distemper virus ve Theiler‟s murine ensefalomiyeliti. Ailevi olgular ve epidemiyolojik veriler. Multipl skleroz tropikal bölgelerde nadirdir ve prevalansı ekvatordan uzaklaĢtıkça (kutuplar dıĢında) orantılı bir Ģekilde artar (ġekil 5).

Bazı bölgelerde epidemiler bildirilmiĢtir. Multipl skleroz‟da demiyelinizasyona yol açan kesin çevre olaylarının ne olduğu bilinmemektedir. Travma. On beĢ yaĢından önce yüksek riskli bir bölgeden düĢük riskli bir bölgeye göç edildiğinde multipl skleroz riski azalır. Lezyonlar genellikle 1-2 cm çapında olup bazen birleĢip geniĢ plaklar oluĢturabilirler. gebelik soğuk iklim. Tablo 2. Hatalığın seyri değiĢebilir. m. dizesteziler (yanma) ve hiperesteziler sıktır.beyin bariyerinin bozulmasıdır. Aksine bazı belirtiler atipik. Birçok bulgu ve belirtiler karakteristiktir ve pek azı hastalık için patognomiktir. Kan beyin bariyerinin bozulması lezyon patogenezinde kritik bir erken basamak olarak görünür. Klinik Tablolar. beyinsapı ve m. On beĢ yaĢından önce düĢük riskli bir bölgeden yüksek riskli bir bölgeye göç. . süt ürünlerinin multipl skleroz için riski değiĢtirebileceğinden kuĢkulanılmıĢtır. spinalisteki plaklardır. Belirti ve Bulgular Multipl skleroz çok çeĢitli klinik tablolara yol açabilir (Tablo 2). bir ya da iki ekstremitede. Beyin kesitlerinde taze ve aktif plaklar sınırları belirsiz pembe-sarı renkte görülürken. Bununla birlikte. bazıları ise farklı tanıya götürecek kadar nadirdir. spinalisin dıĢtan muayenesinde multipl skleroz plakları görülebilir. Multipl Sklerozda BaĢlangıç Belirtileri ____________________________________________________________________ Belirti % Motor 50 Duysal 30 Görme bozukluğu 22 Ataksi/tremor 20 Diplopi 12 Vertigo 7 Sfinkter kusuru 6 Diğer 5 BaĢlangıç monosemptomatik ya da polisemptomatik olabilir. iĢlenmiĢ et. et tüketimi. çok sayıda küçük plak. Patoloji Multipl skleroz‟un patolojik iĢareti beyin ya da m. _____________________________________________________________________ _ Duysal belirtiler multipl sklerozda en sık karĢılaĢılan ilk belirtilerdir ve sonuçta hemen bütün hastalarda ortaya çıkar. Duyu kaybı (uyuĢukluk). multipl skleroz riskini arttırır. Epidemiyolojik bilgiler genetik olarak duyarlı kiĢilerde bir çevre faktörünün tetiklemesi ya da neden olmasıyla multipl skleroz ortaya çıktığını düĢündürür.yaĢı önemli bulunmuĢtur. Viral infeksiyonlar en olası tetikleyici gibi görünür. Ailesel sıklık ve dağılım birçok genin yatkınlığa katkıda bulunduğunu gösterir ve bu Ģimdiye kadar incelenen genetik lokuslarla geçen düĢük relatif risk ile uyumludur. ekstremitelerin bir bölgesinde. Plaklar periventriküler bölgede ve daha sık olarak periventriküler ak madde. Bu yaĢtan sonraki göç ise riski etkilemez. eski plaklar mavi-gri renkte ve sınırları keskin olarak görülür. ev hayvanları. Bunlar herhangi bir dağılımda olabilir. spinaliste görülürler. ikinci dünya savaĢı sırasında Ġngiliz birliklerinin iĢgali sırasında bir patojen ile karĢılaĢma üzerinde durulmuĢtur. Beynin gözle yapılan patolojik muayenesi değiĢen derecelerde atrofi ve ventriküler dilatasyon ortaya koyarken. mikroskobik inceleme ile intrakortikal miyelinli lifleri etkilemiĢ olarak kortekste görülür Akut multipl skleroz plaklarının en erken bulgularından biri manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinde de görülen kan. fakat hiçbiri bağımsız multipl skleroz risk faktörü olarak belirlenememiĢtir. paresteziler (karıncalanma). Ġzlanda ve Faroe adalarından bildirilen. yüz ya da kombinasyon Ģeklinde görülebilir. gövde.

spinalis sendromları ve Oppenheim‟ın kullanılmayan el sendromudur. M. Gövde kaslarındaki zaaf m.5‟inde optik nöropati. Ağrı multipl sklerozun ana bir belirtisi değildir. güçlüklere yol açar. Bu genellikle alt ekstremite distalinde vibrasyon ve pozisyon duyusunda azalma Ģeklindedir. düğme ilikleme. multipl sklerozun baĢlangıç belirtisidir ve % 50 den fazla hasta yaĢamı sırasında bir optik nöropati atağı geliĢtirebilir. Genelde hastaların % 17‟si. Bacaklarda sertlik gibi spastisite belirtileri. disdiadokinezi. En sık karĢılaĢılan belirti birkaç gün içersinde geliĢen bir gözde görme azalmasıdır. hemiparezi. Duysal m. Özellikle göz hareketleri sırasında göz çevresinde ağrıya görsel belirtiler eĢlik edebilir. spastisite. Ayrıca multipl sklerozda trigeminal nevralji (TGN) %5 oranında görülebilir.Türk kohortunda ise %14. Bu el yazısında ve bilgisayar kullanmada. kortikosteroide yanıtlıdır. fakat bazen daha çok çocuklarda olmak üzere papillit ya da venöz kılıflanma ortaya konabilir. Alt motor nöron liflerini uyaran bazı lezyonlar. yürüme ve dengeyi bozabilirler. Paraparezi. görmenin bulanıklaĢması ve kısa süre içinde düzelmesi) görülebilir. zaaf. spinaliste ya da beyinsapında lemniskal yollardadır. Belirtiler hafif koordinasyon bozukluğu ve yürüme ataksisinden. Çocukların ve Asya‟lı hastaların daha sıklıkla bilateral optik nöropati gösterdiği bildirilir. Bu sendrom genellikle aylar içinde yineler. sübjektif uyuĢukluğun yanı sıra diskriminatif ve proprioseptif iĢlevleri kaybederler. dismetri. Sorumlu lezyon ya servikal m. Gözdibi muayenesi genellikle normaldir. ilk belirtilerin ipsilateralinde medial arka kordondan baĢlayan. aksiyon tremoru. Multipl sklerozda piramidal yol iĢlev bozukluğuna sık rastlanır. bacak ya da gövdeyi saran rahatsız edici basınç. renk algılamasında bozulma ve sıklıkla bir merkezi skotom ortaya konur. Uzun süreden beri multipl sklerozu olanlar özel bir yürüme biçimi ve ataksik dizartri geliĢtirebilir. eğer meydana gelirse hastayı rahatsız eder. Sık karĢılaĢılan tablo bir ayaktan ya da elden uyuĢma ve karıncalanmanın baĢlaması. Kas zaafı. Bilateral eĢzamanlı optik nöropati eriĢkinlerde sık değildir fakat formal görme alanı testi beklenmeyen eksiklikler ortaya koyabilir. Brown. Vücudun bir tarafında kuĢkulu bir duyu kaybı meydana gelebilir. Genç bir insanda ortaya çıktığında multipl sklerozu düĢündürür. sıkıĢma duyularıdır.Multipl skleroz‟un en çarpıcı nüksleri duysal m. Duysal m. kompleks motor hareketlerin bozulması ve denge kaybıdır. Bu durum alt ekstremite belirtileri olmaksızın iki yanlı olarak ortaya çıkabilir. Oppenheim‟ın kullanılmayan el sendromunu gösteren hastalar. Lhermitte bulgusudur (baĢı öne eğince vücuda yayılan elektriklenme hissi). spinalis sendromu. Belirtilere yönelik tedavilere yanıt vermeyen ve cerrahi tedavi gerektiren TGN görülebilir. Kalıcı görme bulanıklığı. görme keskinliğinin azalması. Medulla spinalis tutulumu kök giriĢ bölgesindeki lezyonlardan ileri gelen radiküler ağrı paroksizmleri. spinalis ve beyinsapı lezyonları bazen solunum kaslarında güçsüzlüğe yol açabilir. duysal disosiyasyon ve hemiparezi ile ortaya çıkabilir. izleyerek önce ipsilateral sonra kontrolateral yükselmesidir. spinalis sendromları multipl sklerozda sıktır. Oppenheim‟ın kullanılmayan el sendromu çok özgül bir belirtidir ve nadiren diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. EĢlik eden belirtiler sıklıkla dengesizlik. ya da ekstensor ve fleksor spazmlar özürlülüğün diğer nedenleridir. değiĢen renk algısı. Bazen ilerleyici görme bozukluğu meydana gelir ve multipl skleroz hastalarında optik nöropati öyküsü olmaksızın gözdibi muayenesinde ya da uyandırılmıĢ potansiyel incelemelerinde. kolayca düzelir ve tekrarlar. Kas atrofisi genellikle kullanmamaya bağlı geliĢir. özellikle göz kontrolü kalktığında. objeleri tutmada. Multipl skleroz hastalarının büyük çoğunluğu kalıcı duyu kusuru gösterirler. Müphem belirtiler genellikle egzersizle ya da ısı ile kötüleĢir. Muayenede aferent pupilla defekti .Uthoff belirtisi (vücut ısısı arttığında. En sık karĢılaĢılan ağrı alt ekstremitelerdeki dizestezik ağrılardır. Serebellar yollar multipl sklerozun seyrinde sıklıkla etkilenir fakat baĢlangıçta baskın olarak . ön boynuz hücresinin kendisi segmental zaaf ve atrofi. ve refleks artıĢına yol açar. bir ekstremitede zaaf sık karĢılaĢılan belirtilerdir. sıklıkla optik sinir tutulma bulgusu olabilir serebellar sendrom nadirdir. Motor belirti ve bulgular akut ya da süreğen ilerleyici olarak görülebilir ve genellikle diğer belirtilerle birliktedir. KaĢıntı. geliĢen bir demiyelinizan lezyonu yansıtır. idrar yetiĢtirememe.Sequard sendromu. hareketle uyarılan belirgin tremora ve dengenin tam kaybına kadar değiĢebilir. refleks azalması nedeni olabilir. Belirtiler. nüks sırasında ya da paroksizmal olarak dermatomal dağılımda ortaya çıkabilir. kuadriparezi. spinalis lezyonlarından ileri gelir ve anormal postüre neden olur. kabızlık. ya da öncesinde görülebilir.

Sık idrara gitme, yetiĢtirememe m. spinalis lezyonlarından ileri gelir ve multipl skleroz hastalarında sık karĢılaĢılır. Mesane fonksiyon bozukluğu belirtileri geçici olabilir ve alevlenme ile meydana gelir, fakat sıklıkla kalıcıdır. Veziküler duyumların artması yüksek kapasiteli mesane ve detrusor kasının incelmesi ve bozulmasıyla mesane atonisine yol açabilir. Bu geriye dönmeyen bir durumdur. Beyinsapı idrar kontrol merkezinin bağlantısının kesilmesi, üriner sfinkter ve detrusor kaslarında kontraktür ya da detrusorsfinkter disinerjisine yol açar. Meydana gelen yüksek basınç hidronefroza yol açabilir ve tedavi edilmezse kronik renal yetmezlik geliĢir. konudur. YaklaĢık olarak hastaların 2/3 ü azalmıĢ libido bildirirler. Erkeklerin 1/3 ünde sertleĢme, aynı oranda kadınlarda vajinal kayganlıkta değiĢme sorunları görülür. Doğrudan nörolojik etkilenmenin yanında, duyu kaybı, fizik sınırlılıklar, depresyon, yorgunluk ek olarak multipl sklerozlu hastalardaki seksüel güçlüklere katkıda bulunur. Ayrıca eĢin tavrı, psikolojik nedenler ve reddedilme korkusu libidonun kaybında önemlidir. ġiddetli vertigo ile birlikte bulantı ve kusma bazı multipl skleroz atakları sırasında görülebilir. Medial longitüdinal demetin lezyonları internükleer oftalmoplejiye yol açabilir ve multipl sklerozlu hastalarda diplopinin en sık karĢılaĢılan nedenidir. Semptom verir hale geldiğinde lateral bakıĢta horizontal diplopi oluĢturur ve genellikle yineler. Nörolojik muayenede, lezyonla aynı taraftaki gözde tam olmayan ya da yavaĢ adduksiyon, karĢı gözde ise abduksiyon sırasında nistagmus ortaya çıkar. Disosiye nistagmus eski ya da silik internükleer oftalmoplejinin eski ve tek bulgusu olabilir. Ġki yanlı internükleer oftalmopleji multipl sklerozu kuvvetle gösteren bir bulgudur. Nadiren neoplaziler, infarkt mitokondriyal sitopatiler, Wernicke ensefalopatisi, Chiari malformasyonu internükleer oftalmoplejiye neden olur. Nistagmus, yavaĢ sakkadik hareketler, bozulmuĢ oküler takip, oküler dismetri, serebellar ve vestibüler yolların lezyonlarıyla meydana gelirler. Kranyal sinir tutulumuna bağlı diplopi multipl skleroz hastalarında alıĢılmıĢ değildir. Bazen n. abdusens parezisine bağlı meydana gelir, fakat okülomotor ve troklear sinir tutulumu nadirdir. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG) beyinsapında multipl skleroz plaklarının görülmesi akut beyinsapı nükslerinin ortaya çıkıĢından daha sıktır. Kortikospinal, spinotalamik, lemniskal, vestibüler ve serebellar yollar tümüyle etkilenebilir. Ayrıca, kranyal sinir tutulumu, beyinsapı çekirdekleri ya da mevcut ve çıkan lifleri etkileyen lezyonlar m. spinalis uzun demetleri ve çekirdek bulguları yüzünden trigeminal sinir sıklıkla etkilenir. Yüz siniri parezisi çok nadir meydana gelir, önceden belirti olmadan hastalarda Bell paralizisinin olması son derece nadirdir. Akut tek yanlı iĢitme kaybı, oldukça nadir bir belirtidir. Yutma güçlüğü sıklıkla 9, 10, 12. kranyal sinirlerin etkilenmesiyle genellikle geç dönemde ortaya çıkar. Bugün için kognitif bozukluklar multipl sklerozlu hastaların %40-70‟inde bulunur. YaĢ, multipl sklerozun süresi, fizik özürlülük, kognitif iĢlev bozukluğu hakkında önceden fikir vermez. Multipl sklerozda MRG‟de görülen total lezyon yükü kognitif bozulmanın derecesiyle bağıntılı olabilir. Beyin atrofisi, geniĢlemiĢ ventriküller ve korpus kallosumun incelenmesi de kognitiv iĢlev bozukluğunu belirleyebilir. Sıklıkla sorunlar müphemdir ve standart mental durum değerlendirmelerinde ortaya konamayabilir. Multipl sklerozda bellek bozulması, dikkatsizlik, yavaĢ bilgi iĢleme, kavramları özetlemekte ve karmaĢık soyutlamada güçlükler saptanır. Zeka genel olarak etkilenmez. Afazi, apraksi, agnozi gibi kortikal belirtiler alıĢılmamıĢ bulgulardır. Kortikal ve subkortikal lezyonlarda meydana gelebilen homonim hemianopsi de nadirdir. Belirgin ak madde tutulmasına karĢın agrafisiz aleksi, iletim tipi afazi, saf kelime sağırlığı multipl skleroz hastalarında bildirilmemiĢtir. sıktır. Bu hem anksiyete hem de depresyonu içerir. Bu semptomların hiçbiri fizik ve kognitif özürlülük ya da MRG‟de görülen lezyon yükü ile ilgili değildir. Hastalar bazen emosyonel

Seksüel iĢlev bozukluğu multipl sklerozda sık karĢılaĢılan ama seyrek sözü edilen bir

Duygulanım bozuklukları multipl skleroz popülasyonunda genel popülasyondan daha

durumlarıyla ilgili olmayan, kontrol edilemeyen ağlama ve daha az sıklıkla gülme atakları yaĢarlar. Kortikobulber yolların kesilmesi bu belirtilerden sorumludur (psödobulber). Yorgunluk, özürlülük ve depresyonla iliĢkisi olmayan “pervasive” bir belirtidir. Ciddi Ģekilde etkilenen hastalarda hem fizik hem de mental aktiviteleri baĢlatma güçlüğü olabilir ve kolaylıkla yorulurlar. Diurnal bir patern niteleyicidir ve normal sirkadiyen paterni izler. Örneğin, kötü semptomlar öğle saatlerinde ortaya çıkar, akĢam saatlerinde düzelir. Multipl skleroz belirtileri önceden kestirilebilir Ģekilde dalgalanabilir. Bunlardan biri Uthoff fenomenidir. Bu fenomende görme bulanıklığı güçlü bir eksersizin ardından ya da pasif olarak ısıya maruz kalmakla ortaya çıkar. Bu ataklar vücut ısısı normale dönünce ya da dinlenmeden sonra geçer. AteĢle birlikte araya giren infeksiyonlar belirtileri kötüleĢtirebilir ve bir nüksle karıĢabilir. Isı duyarlığı muhtemelen ileti bloğu ile ilgilidir, çünkü demiyelinize aksonlar normal miyelinli liflere göre iletiyi geçirmede yavaĢtır.

Paroksizmal belirtiler multipl skleroz için niteleyicidir. Uyarının lateral yayılmasıyla, baĢka bir deyiĢle efaptik ileti ile demiyelinizasyon alanlarında aksonlar arasında oluĢtuğuna inanılır.
Belirtiler tipik olarak süre bakımından kısadır (saniyelerden 2 dakikaya kadar) ve sık olarak oluĢur, bazen günde onlarca kez yinelenebilir. Hiperventilasyon, bazı duysal uyarılar ve postürlerle uyarılabilir. Tonik spazmlar sıklıkla bir taraftaki kol ve bacağı etkilerler, bazen yüz, bir bacak, her iki bacak etkilenir. Bu spazmlar kortikospinal demet boyunca herhangi bir yerden kaynaklanabilirler. Genellikle akut bir ataktan düzelme fazı sırasında baĢlar, birkaç ay sonrada tekrarlar. Yoğun ağrı, aynı tarafta ya da çapraz duysal belirtiler bunlara eĢlik edebilir. Multipl sklerozda çok çeĢitli duysal belirtiler görülebilir, örneğin karıncalanma, yanma, kaĢınma, keskin nöraljik ağrı sıktır. Paroksizmal zaaf olabilir, ama nadirdir. Trigeminal nevralji genç bir kadın hastada, iki yanlı olarak görüldüğünde multipl skleroz ilk akla gelmesi gereken tanılardan biridir. Lhermitte bulgusu (boyun fleksiyonu ile uyarılan geçici duysal belirtiler) genellikle elektriksel ve karıncalanma duyusu Ģeklinde tanımlanır, omurga ve bacaklara doğru yayılır. Lhermitte bulgusu B12 vitamini eksikliği, spondiloz, Chiari malformasyonu, tümörler, sisplatin kemoterapisinden sonra da görülebilir. Paroksizmal dizartri/ataksi, paroksizmal diskinezi/distoni, paroksizmal diplopi, bu belirtilerin kombinasyonu dahil birçok paroksizmal belirtilerle nadiren karĢılaĢılır. Fasiyal miyokimi ve hemifasiyal spasm aylar süren diğer ek belirtilerdir ve beyinsapı demiyelinizasyonundan kaynaklanır. Epileptik nöbetler multipl skleroz‟lu hastaların %5‟inde görülür. Fokal motor nöbetler olasılıkla sekonder jenaralizasyonla en sık görülen nöbet tipidir. Nöbetlerin oluĢumunda iki özellikten söz edilebilir. Nadiren fokal baĢlayan nöbetler multipl sklerozun erken döneminde ortaya çıkar ve sonra yineler. Multipl sklerozun geç döneminde ortaya çıkan nöbetler kronik problemlerle iliĢkilidir ve sıklıkla kontrolü güçtür. Multipl sklerozda çok odaklı merkezi sinir sistemi tutulması olup, akut kötüleĢmeler ve iyileĢmeler, ya da nörolojik bulguların yavaĢ ilerlemesi söz konusu olabilir. Nörolojik iĢlev bozukluğunun tek bir dönemi, alevlenmenin tipik zaman seyrini izlerse multipl sklerozu telkin edebilir. Nörolojik bulguların sinsi ilerlemesi merkezi sinir sisteminde tek bir bölgeye sınırlı olması multipl sklerozda görülebilir, fakat diğer olası nedenler araĢtırılmalıdır. Multipl sklerozun seyri 4 grupta incelenebilir: 1. “relapsing-remitting” (RR) (yineleyici), 2. progresif “relapsing” (PR) (ilerleyici yineleyici), 3. primer progresif (PP) (birincil ilerleyici), 4. sekonder progresif (SP) (ikincil ilerleyici). multipl sklerozu olan ve çok az özürlülük geliĢmiĢ (<3.5 EDSS) ya da hiç özürlülüğü olmayan hastalar için kullanılır. Benign multipl skleroz kavramı özellikle son yıllarda yeni ve erken

Ġyi gidiĢli veya selim (benign) multipl skleroz terimi genellikle uzun süreden beri (>10 yıl)

tedavi yaklaĢımlarının öneminin vurgulanmasıyla dikkatleri bir kez daha çekmiĢtir. Serilerin yaklaĢık %20‟sini oluĢtururlar. Bu grubun yaĢamlarının sonuna kadar benign grupta kalıp kalmayacaklarına iliĢkin veriler tartıĢmalıdır. Kötü gidiĢli (malin) multipl skleroz bazen sık ve tam düzelmeyen ataklar geçirip, özürlülüğü hızla ilerleyen, bazen de akut fulminan demiyelinizan sendromlu hastalar için kullanılır. Multipl sklerozda merkezi sinir sitemi dıĢında tutulan tek organ gözdür. Uveit ve retinal periflebit multipl skleroz hastalarının %10‟unda meydana gelir. Uveit arka “intermediate” bölgeyi tutabilir, nadiren de ön bölümü tutar. Sarkoidoz, Reiter‟s sendromu, Behçet hastalığı, inflamatuar barsak hastalığı, SLE gibi diğer inflamatuar hastalıklara ya da sifiliz, tüberküloz, Lyme hastalığı gibi infeksiyöz durumlara benzer. Gözdibi muayenesinde venöz kılıflanma olarak periflebit görülür. Histolojik olarak beyin ak maddesinde bulunan perivasküler inflamasyona benzer bir inflamasyon retinada bulunur. Burada Schwann hücreleri tarafından yapılan periferik miyelin vardır. Multipl sklerozlu hastalarda periferik sinir ve sinir köklerinin demiyelinizasyonunun yanı sıra akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati ve kronik inflamatuar demiyelinizan poliradikülopati konusunda az sayıda yayın vardır. Bu vakaların bir kısmı muhtemelen iki iliĢkisiz hastalık sürecini tesadüfi bir arada gösterir. Bununla birlikte merkezi ve çevresel sinir sistemi birçok antijeni paylaĢtıkları için - MBP dahil- otoimmun reaksiyonun ya da viral infeksiyonun hem merkezi hem de çevresel sinir sistemini etkilemesi söz konusu olabilir. Bir otoimmun hastalığı olan kiĢi diğerleri bakımından artmıĢ bir risk taĢır. Multipl sklerozlu hastalarda sistemik ve organa özgül otoimmun hastalıkların prevalansı popülasyon çalıĢmalarında, daha yüksek bulunmamakla birlikte aile bireylerinde yüksek bulunmuĢtur. Gerçekte multipl skleroz ile romatoid artrit arasında negatif bir birliktelik gözükür. Beyin tümörleriyle hematolojik malinitelerde artmıĢ bir risk bulunmamıĢtır. Tablo 3. Multipl skleroz tanısında klinik tablolar Multipl sklerozu düĢündüren klinik tablolar 15-50 yaĢlar arasında baĢlama MSS‟de çok sayıda odağın etkilenme bulguları Optik nöropati Lhermitte bulgusu Ġnternükleer oftalmopleji Yorgunluk Vücut ısısının artmasıyla kötüleĢme Multipl sklerozu düĢündürmeyen klinik tablolar 10 yaĢından önce 60 yaĢından sonra baĢlangıç Periferik sinir sisteminin tutulması Hemianopsi Rijidite, sabit distoni Afazi, apraksi, agnozi, aleksi, ihmal (“neglect”) gibi kortikal bulgular Erken demans Tanı Multipl skleroz tanısının köĢe taĢı nörolojik öykü ve muayenedir. 1965‟te Schumacher Kurulu kesin MS tanısı için 6 madde belirlemiĢti. 1. Nesnel MSS iĢlev bozukluğu, 2. Ak madde yapılarının etkilenmesi, 3. MSS‟de 2 ya da daha fazla bölgenin etkilenmesi, 4. ”Relapsing-remitting” ya da progresif seyir (> 6ay) 5. 10-50 yaĢlarında baĢlangıç,

Bu tanı ölçütleriyle tanıya ulaĢılırken herhangi bir yardımcı laboratuvar yöntemi kullanılmamıĢtı. BOS muayenesi. 1983 yılında Poser ve arkadaĢları tarafından beyin omurilik sıvısı (BOS) bulgularının. Periferik kan incelemesi. Akciğer grafisi baĢlıca sarkoidoz ve paraneoplastik sendromlar olmak üzere diğer bazı olasılıkları değerlendirmekte gereklidir. Belirti ve bulguların bu alanda çalıĢan uzman nörolog tarafından daha iyi bir açıklamasının olmaması. Beyin MRG‟si multipl skleroz için en duyarlı incelemedir ve BT‟den çok daha yararlıdır. Bu ölçütler. Tek bir MRG incelemesinde hem kontrast tutan hem de tutmayan lezyonların bulunması zaman ve mekan içerisinde sürecin yayılmasını göstermez. Tablo 4. uyarılmıĢ potansiyellerin (UP) ve nörogörüntülemenin eĢliğinde değiĢtirildi. multipl skleroz tanısını doğrulamak ve diğer olasılıkları dıĢlamak üzere sıklıkla gerekli olur. birçok infeksiyöz. Akut disemine ensefalomiyelitte olduğu gibi aynı anda geliĢen lezyonları ayırt etmek için de paraklinik testler yardımcı olur. klinik atak 0 (baĢtan itibaren progresif) 1≥ 1 yıldan beri hastalık progresyonu ve aĢağıdakilerden 3 ün 2 si . Bütün tanı ölçütlerindeki ana hedefler lezyonların klinik ve radyolojik olarak zaman ve MSS içersindeki dağılımını gösterme esasına dayanır. Yardımcı testler. klinik izole sendrom (KĠS) olarak adlandırılır. Tablo MS ile uyumludur (*) 2≥ 1 MR ile MSS‟de yeni lezyon geliĢmesi gerekir. Klinik ve radyolojik olarak MS‟i düĢündüren monofazik. diğer inflamatuar ve hematolojik sorunu dıĢlamakta yardım edebilir. Oftalmolojik muayene ise görme kaybının diğer nedenlerini belirlemeye yardım edebilir.6. Hastalığın erken döneminde tanı ölçütlerini tamamlamayan hastaların durumu klinik olarak tartıĢmalı kalır. klinik atak 1 1 bölgelerinde lezyon geliĢimi ya da MR‟da 2≥ MS ile uyumlu MS lezyonu ve BOS OKB (+) Tekrarlanan MR‟larda yeni lezyon Tekrarlanan MR‟larda yeni MSS Tekrarlanan MR‟larda yeni lezyon geliĢmesi ya da 2. olası ve kesin multipl skleroz için gereken zaman aralığını belirlemek için ayrıntılı ölçütler belirlediler. ADEM gibi olgularda paraklinik testler sıklıkla normal olur. ve izleyen 5 yıl içersinde MS geliĢtirme riski taĢır. olası MS ve MS değildir olarak gruplanır. Multipl skleroz tanı ölçütleri (2005) Klinik (Ataklar) Nesnel lezyonlar Tanı için ek gerekenler 2≥ 2≥ Ek inceleme gerektirmez. ilk bulgu olarak ortaya çıkan tablo. Bu ölçütlerle tanısal değerlendirmenin sonucu MS. ya da MR‟da 2≥ MS ile uyumlu MS lezyonu ve BOS OKB (+) ya da yeni bir klinik atak 1 2≥ geliĢmesi ya da 2. uyandırılmıĢ potansiyeller özel bir bulgu ortaya koymaları bakımından sıklıkla faydalıdır. bu ADEM gibi monofazik süreçlerde de görülebilir. McDonald ve arkadaĢları MR görüntülemeden yararlanarak. BOS‟ta oligoklonal band ve yüksek IgG indeksi destekleyici BOS bulgularıdır. Manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri. Bu ölçütler daha yeni olarak (2005) Amerikan MS Derneğinin bir komitesi tarafından yeniden gözden geçirilerek geniĢletilmiĢtir (Tablo 4). Bu ölçütler daha çok araĢtırmalara katılacak olgular için geliĢtirildi. Ardından (2001).

MS tanısında paraklinik bulgular _________________________________________________________________________ A. Akut disemine ensefalomiyelit genellikle monofazik merkezi sinir sistemi demiyelinizasyonunun nedenidir. spinalis lezyonları. Pozitif BOS’un anlamı nedir ?  Oligoklonal bandların (OKB) BOS‟ta bulunması fakat eĢ zamanlı serumda bulunmaması. spinalis lezyonu. Tablo 6. D. Hangi MR bulguları zaman içersinde MSS’de dağılımı gösterir ?  BaĢlangıçtaki olaydan farklı bir yerde ilk olayın baĢlamasından en az 3 ay sonra kontrast tutan bir lezyon saptanması.  3≥ periventriküler lezyon. spinalis ya da kontrast tutan lezyon yoksa. 9 adet T2 ( hiperintens) beyin ya /ya da m. pozitif VEP Pozitif spinal kord MRG (2≥ fokal T2 lezyon) Pozitif BOS ___________________________________________________________________________ __ Tablo 5. B. Diğer birincil idyopatik inflamatuar demiyelinizan merkezi sinir sistemi hastalıkları multipl skleroz ile karıĢabilir. C. Multipl Sklerozun Ayırıcı Tanısı Ġnflamatuar hastalıklar Granülomatöz anjiitis Sistemik lupus eritematozus Sjögren hastalığı Behçet hastalığı Poliarteritis nodosa Paraneoplastik ensafalomiyelopatiler Akut disemine ensefalomiyelopati . beyin lezyonları ile birlikte yeterli sayıda T2 lezyona ulaĢmaya katkıda bulunur. ya da  Ġlk klinik olaydan en az 30 gün sonra yapılan referans MR ile herhangi bir zamanda yapılan MR karĢılaĢtırıldığında yeni bir T2 (hiperintens) lezyon görülmesi.Pozitif beyin MRG (9 adet T2 lezyon ya da 4≥ T2 lezyon.Pozitif MR bulguları ( aĢağıdakilerin 4 ünden biri):  1 kontrast tutan beyin ya da m. (*) herbir m.spinalis lezyonu. ya da  ArtmıĢ IgG indeksi. spontan olarak düzelebilen az sayıda nörolojik hastalık vardır. Genellikle aynı yaĢta çok odaklı ak madde lezyonları oluĢturmasına karĢın akut disemine ensefalomiyelit her zaman güvenilir bir Ģekilde multipl sklerozun ilk atağından ayırt edilemeyebilir.  1≥ infratentoryal ya da m.  1≥ jukstakortikal lezyon. Pozitif VEP’in anlamı nedir ?  GecikmiĢ ama iyi korunmuĢ dalga Ģekli _________________________________________________________________________ __ Ayırıcı Tanı (Tablo 6) Merkezi sinir sisteminin farklı alanlarına iliĢkin iĢlev kaybına yol açan. Bununla birlikte multipl sklerozun çarpıcı heterojenitesi yüzünden özellikle hastalığın ilk aktif yıllarında birçok hastalık multipl skleroza benzeyebilir.

Birçok bağıĢıklık sistemini baskılayıcı ya da iĢlevini değiĢtiren ilaç değerlendirilmekte ve birçok çalıĢma da sürmektedir. tümör nekroz faktörü alfa. özürlülüğün ilerlemesini durdurma hedeflenir. sürekli kötüleĢmeyi önlemeyi hedefler. atak sıklığını azaltmayı. MRG‟de görülen hastalık aktivitesini etkileme.Postinfeksiyöz ensefalomiyelitler Ġnfeksiyöz hastalıklar Lyme hastalığı Ġnsan T-hücre lenfotropik virus tip 1 infeksiyonu (HTLV-I) HIV infeksiyonu Progresif multifokal lökoensefalopati Nörosifiliz Granülomatöz hastalıklar Sarkoidoz Wegener granülomatozu Lenfomatoid granülomatozis Genetik miyelin hastalıkları Metakromatik lökodistrofi Adrenolökodistrofi Diğer Spinoserebellar bozukluklar Kraniyovertebral anomaliler Vitamin B12 eksikliği _______________________________________________________________________ Multipl Sklerozda Tedavi YaklaĢımları Bugün multipl skleroz için tam koruyucu ya da Ģifa sağlayıcı bir tedavi yöntemi yoktur. Hastaların 1/3 ü steroidlerin kullanılmasına karĢın bir ataktan sonra yeterli iyileĢme göstermeyebilir ve diğer tedaviler gerekir. multipl skleroz‟un doğal seyrini değiĢtiren tedaviler mevcuttur ve birçoğu da geliĢtirilmektedir. değiĢtirme ikinci hedeftir. Mevcut birçok tedavi. Tedavideki ana hedeflerden biri hastalığın doğal seyrini değiĢtirmektir. interlökin-2. Ayrıca. konunun bazı tartıĢmalı yönleri olduğunu ortaya koysa da bu yöntem çoğu kez pratik uygulamada genel kabul görür. Ġntravenöz metilprednizolon tedavisi diğer akut multipl skleroz ataklarının tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. elastaz ve plazminogen aktivatör gibi proinflamatuar enzimleri inhibe ederler. Hastanın özelliklerine göre oral steroid eklenebilir ya da eklenmez. Bu antiinflamatuar etkiler multipl skleroz nükslerinin akut tedavisi için kullanılmaktadır. fizik yetenekleri arttırır ve bazı komplikasyonları önler. fakat uzun süreli tedavi edici etkisi yoktur. Optik nöropati tedavi çalıĢmasından elde edilen sonuçlar. ataklardan düzelmeyi böylece doğrudan atağa bağlanan sabit özürlülüğü önlemeyi. belirtilerin hafifletilmesini sağlar. Steroidler sitoplazmik reseptörlere bağlanarak hücre nukleusunun içine girerler ve interlökin-1. progresyonun yol açtığı özürlülüğü. Adrenokortikotrop hormon (ACTH)‟nun atak döneminde düzelme hızını arttırdığı gösterilmiĢtir. süreğen ilerleyici döneme giriĢi önleme. Özürlülük yaratan atakların tedavisi için önerilen doz 500-1000mg metilprednizolondur. Ġzleyen bazı çalıĢmalar. Steroidler multipl skleroz tedavisi için en sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Multipl skleroz klinik çalıĢmalarında. intravenöz metilprednizolonun oral prednizolona göre düzelme hızını arttırdığını ve gelecek atağın süresini geciktirdiğini göstermiĢtir. Atak Tedavisi Multipl Sklerozda Doğal Seyri DeğiĢtirmeye Yönelik Tedaviler . diğer proinflamatuar sitokinlerin transkripsiyonunu ve kollagenaz. ACTH‟ın önceden kestirilemeyen kortizon yanıtı yüzünden oral steroid ve özellikle son zamanlarda intravenöz metilprednizolon tercih edilen tedavilerdir. ĠyileĢtirmeyi arttıran birçok ilaç araĢtırma aĢamasındadır. atakların sıklık ve Ģiddetinin azaltılması.

Birincil ve ikincil ilerleyici seyir gösteren 15 olgumuzda. hemorajik sistit. Ġnterferon lar (IFN) antiviral ve bağıĢıklık sistemini düzenleyici iĢlevleri olan bir peptid sınıfıdır. Retrospektif bir çalıĢmada. Interferon beta 1b hem Avrupa hem kuzey Amerika çalıĢmalarında ikincil ilerleyici multipl skleroz için de yararlı bulunmuĢtur. Azathiopirin ile tedavi edilen multipl skleroz hastalarında kanser sıklığı yüksek bulunmamıĢtır. Plasebo kontrol grubunda ak madde lezyonları birikmeye devam ederken. malinite geliĢtirme riskini arttırması dikkat edilecek özelliklerdir. pratik kullanımını çok sınırlar. Yineleyici multipl sklerozu olan geniĢ bir hasta grubunda yapılan çalıĢma. Depresyon ve “intihar giriĢimi” ile karĢılaĢılabilir. En çarpıcı gözlem ise beyin MRG üzerindeki etkisidir. Multipl sklerozda. interferon gama ile yapılan bir pilot çalıĢma nüks oranının belirgin artması nedeniyle sonlandırılmıĢtır. Mart 2009 tarihinde tamamlanan kladribin çalıĢması (CLARITY). ancak bunun özürlülük puanı üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıĢtır. Metotreksat bir folat antagonistidir ve romatoid artritte etkilidir. Interferon beta 1b ile tedavi edilen 85 yineleyici multipl sklerozdan oluĢan grubumuzda “intihar giriĢimi“ oranı %2 dir. 15 yıllık izleme sonucunda hastalığın ilerleme hızını durdurmadığı ve hastaların yatağa bağlanmasını engellemediği görülmüĢtür (basılmamıĢ bilgi). MR lezyon yükünü ve özürlülüğü plasebo grubuna göre anlamlı Ģekilde etkilediğini ortaya koymuĢtur. Siklofosfamid alkilleyici bir ajan olup lenfositler dahil hızla bölünen hücreler üzerinde sitotoksik etkisi vardır. Tutarsız sonuçların yanı sıra. Birçok çalıĢma. 6 ay süreyle aylık 1gr uygulanan siklofosfamid pulse tedavinin. IFN-beta 1b tedavisinden 3 yıl sonra nötralizan antikor oluĢma oranı ise %38 olarak bulunmuĢtur. hem yineleyici hem ilerleyici hastalarda yararlı olduğunu öne sürmüĢtür. Bu antikorların ortaya konmasında ve yorumlanmasında bazı güçlükler olup. sterilite ve malinite geliĢme riski gibi ciddi yan etkiler yüzünden silofosfamid yaygın bir kullanım alanı bulmamaktadır. 2 yıl uygulanan metotreksatın günlük hayatta ve özürlülük puanında bir değiĢiklik yapmadığı görülmüĢtür (basılmamıĢ bilgi). Kör ve plasebo kontrollü çalıĢmaların bir metaanalizi. sonuçları Amerikan ilaç ve besin dairesinin (FDA) görüĢüne sunulmuĢtur ve yakın bir tarihte piyasaya çıkması beklenmektedir. Yakında . ACTH. Ayrıca nörotoksik etkilerine bağlı özellikle dirençli nöbet geliĢimi. Pratik uygulamamızda 35 primer ve sekonder progresif multipl sklerozlu hastada haftada bir kez 7. intravenöz metilprednizolon ile birlikte verildiğinde yararlı olduğu öne sürülmüĢtür. hastaların 1/3‟ünde iyilik sağlandığını ortaya koymuĢtur.Birçok çalıĢma. Karaciğer toksisitesi ve hematolojik yan etkilerinin yanında. Bazı merkezler klasik tedavi yöntemlerinin baĢarısız kaldığı durumlarda siklofosfamid kullanmaktadır. Bir çalıĢmada. Siklosporin 3 klinik çalıĢmada değerlendirilmiĢ ve yararlı bulunmuĢtur. bir purin antimetaboliti olan azathiopirinin multipl sklerozun tedavisinde bir etkisi olabildiğini ortaya koymuĢtur. DüĢük doz interferon tedavisi alan hastaların plasebo grubuna göre klinik planda kötüleĢtiği gözlenir. MRG‟de ise olumlu bir etki saptanır. fakat bu potansiyel bir risk olarak kalır. Pratik uygulamada bu yan etkiler baĢedilebilir düzeydedir. Interferon beta 1b (Betaferon. grip benzeri belirtiler.5 mg/gün olarak. Daha yeni bir çalıĢmada beyin MRG lezyon yükünü ve aktif büyüyen plak sayısını etkilediği de bildirilmiĢtir. Bir çalıĢmada haftalık düĢük doz oral metotreksatın sekonder progresif multipl skleroz grubunda üst ekstremite iĢlev bozukluğunu geciktirdiği bulunmuĢtur. genellikle IFN tedavisinin 1. Bu özelliği ile güçlü bir bağıĢıklık sistemi baskılayıcısıdır. kladribinin “relapsing-remitting” multipl sklerozda atakları (%33). Diğer çalıĢmalarda uygun bir etki gösterilmemiĢtir. Atakların Ģiddeti azalır. karaciğer enzimlerinde yükselme ve lenfopeni gibi yan etkiler genelde baĢedilebilir düzeydedir. yılı sonunda ortaya çıkarlar ve izleyerek kaybolurlar. Betaseron) ABD‟ de FDA tarafından onaylanan ilk ilaçtır. Bir nükleotid türevi olan kladribin ile yapılan bir ön araĢtırma. progresyonu önleme ve atak sıklığını azaltmada hafif bir yarar ortaya koymuĢtur. Ġnterferon alfa ve beta ise benzer fizyolojik etkilere sahiptir ve antiiflamatuar T “helper” 2 yanıtının bir parçasıdırlar. Hipertansiyon ve serum kreatinin düzeyinin yükselmesi gibi yan etkiler oldukça sıktır. Bu gözlem açıklanmadan kalır. Ġnjeksiyon yeri reaksiyonu. Azathiopirin toksisitesi ve etkisinin yavaĢ baĢlaması yaygın kullanımını önler. bu tedavinin multipl sklerozdaki nüks oranını azalttığını ve ilerlemeyi yavaĢlattığını ortaya konmuĢtur . yüksek doz (8 MIU) IFN-beta 1b alan grubun beyin MRG‟sinde duraklama görülür ve lezyonlar daha büyük hacimlere ulaĢmazlar. Proinflamatuar bir sitokin olan gama interferon sinir dokusu içersinde HLA II sunumunu arttırır.

fakat izleyen çalıĢmalar sadece orta derecede etkiler ortaya koymuĢtur. “Newly Emerging Multiple Sclerosis for Initial Treatment” (BENEFIT). “Relapsing-remitting” multipl skleroz tedavisinde yeni tamamlanan. Spastisite belirginleĢirse baklofen kullanılabilir. En sık karĢılaĢılan yan etki uykuya eğilim ve kas zaafıdır. “Controlled High. Hastalık sürecini kontrol eden ilaç kullanmalarına rağmen sık atak geçiren ve hastalık progresyonu olan hastalarda kombinasyon tedavileri yapılabilir. Interferon beta‟nın baĢka bir formülü Amerikan ilaç ve besin dairesi tarafından onaylanmıĢtır. Küçük dozlardan baĢlanarak. Rebif ile Copaxon‟u karĢılaĢtıran (REGARD) ve Betaseron ile Copaxon‟u triple dose gadolinium ve 3T MRG ile birlikte karĢılaĢtıran (BECOME) çalıĢmalarında söz konusu ilaçların uzun süreli kullanımları ve etkinlikleri benzer bulunurken. Nadir olarak spatisitede paradoksik bir artıĢ görülebilir. Küçük bir çalıĢmada.  Multifokal ortaya çıkması. tek bir MR‟da büyüklükleri> 3mm olan T2 lezyonlar  Son 1 yıl içersinde ≥3 yeni T2 lezyonlar. aktif RRMS‟te ilk tedavi seçenekleri olduklarını ortaya koymuĢtur.  MR‟da inflamasyonu gösteren devam eden beyin aktivitesi BağıĢıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç olan mitoksantron ümit verici görünmektedir. yineleyici multipl sklerozun intravenöz immunoglobulin ile tedavisi sonucunda daha az sayıda ve Ģiddette atak geliĢmesi yanı sıra özürlülük birikimini azalttığı gösterilmiĢtir. tasarlanma biçimleri çalıĢmaların birincil ve ikincil hedefleri birbirinden farklıdır. MRG verileri de etkinliği doğrular yöndedir.  ≥3 Gd+. yavaĢça arttırılır ve 120 mg/kg/ gün‟e kadar çıkılabilir.risk Avonex Multiple Sclerosis Prevention study” (CHAMPS) ve “Early Treatment of MS” (ETOMS)” çalıĢmalarıyla erken tedavi ile klinik olarak kesin MS‟e dönüĢme oranının istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde azaldığı ortaya konmuĢtur. Hafif spastisitenin tedavisine germe . Glatiramer asetat (Copaxone) miyelin bazik proteininde sıklıkla bulunan dört aminoasidin düzensiz bir bileĢimidir.  >1 adet Gd-DTPA tutan lezyon. Interferon beta 1a (Avonex) doğal IFN-beta ile aynı aminoasid dizisine sahiptir ve farmakodinamik yönden IFN-beta 1 b den farklıdır. Hastalık sürecini kontrol eden ilaçların etkisi klinik izole sendromlarda (KĠS) araĢtırılmıĢ.  BaĢlangıçtan itibaren klinik ve radyolojik olarak yüksek hastalık aktivitesi ile beraberinde uzun pre-klinik dönem ya da agresif klinik seyir. karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar olan “ Betaferon Efficacy Yielding Outcomes of a New Dose (BEYOND). çift kör. Interferon beta 1a (Avonex) çalıĢmasında izleme süresi daha kısadır. spinalis atakları  Son atağı izleyerek son 6-12 ay arasında EDSS> 3. Baklofen tedavisiyle birlikte ensefalopati olarak ortaya çıkan non-konvulzif status epileptikus Belirtilerin Tedavisi Spastisite minimal zaafı olan hastalarda bile görülebilir.0 olması. Bu çalıĢmalara kaydedilen hastaların klinik durumları. Interferon beta -1 a‟nın diğer bir Ģekli olan Rebif ise haftada 3 kez 22 ve 44 mikrogram cilt altı injeksiyon Ģeklinde uyğulanmaktadır. BileĢimin etkili olduğunu gösteren bir ön çalıĢmadan sonra randomize. uzun süreli etkileri bilinmemektedir.tamamlanan bir çalıĢma bu antikorların klinik ve radyolojik etkilerinin olmadığını ortaya koymuĢtur. Genellikle baklofene iyi uyum gösterilir. plasebo kontrollü.  Tekrarlayan beyinsapı ya da m. Klinik olarak aktif hastalığı olanlarda kullandıkları hastalık sürecini kontrol eden tedavi yanında indüksiyon tedavisi önerilir:  Geçen bir yıl içersinde kortikosteroid tedavi gerektiren >2 atak. Bu çalıĢmalarda belirlenen erken tedavinin uygun olduğu hastaların klinik ve radyolojik özellikleri aĢağıdaki bildirilmiĢtir :  ≥ 9 adet T2 lezyon. çok merkezli bir çalıĢma nüks oranında %29 luk bir azalmaya neden olduğunu ve özürlülük üzerinde hafif bir pozitif etkinin bulunduğunu ortaya koymuĢtur.  Herhangi bir atrofi bulgusu ağırlıklı egzersizlerle baĢlamak uygundur. AkĢam dozu olarak verilen benzodiazepinler ekstensor spazmlar ve klonusu rahatlatarak uykuyu dinlendirici kılar.

Benzer Ģekilde emosyonel dengesizlikler. Tedaviye oldukça dirençlidir. Fiziksel ve mesleki tedavi yaĢamı bağımsız olarak sürdürmeye önemli katkıda bulunur. Karbamazepin ve izoniazid yararlı olabilir. psikolojik ve hormonal nedenleri gözden geçirmek gerekir. misoprostol‟ün multipl skleroz ile ilgili trigeminal nevraljide etkili olduğu öne sürülmektedir. Klonazepam biraz rahatlama sağlayabilir fakat doz arttırma gerekebilir ve ilaca alıĢma söz konusu olabilir. Multipl sklerozlularda sağlıklı yaĢam için uygun diyet ve egzersiz önerilir. Profilaktik olarak antibiyotik kullanılması gerekmez. 37. Konstipasyonla Ģiddetine göre değiĢik Ģekillerde baĢedilebilir. Seksüel disfonksiyon multipl skleroza atfedilmeden önce ürolojik. sıklıkla hastanın faaliyetlerini sınırlandırması gerekir. Gebelik Prgnoz . Bu pompa daha küçük dozların verilmesini sağlar. Günde 2 kez 100mg amantadin ile baĢlangıç tedavisi olabilir. Bununla birlikte. Detrusor sfinkter dissinerjisinde antikolinerjikler ve bazen alfa-blokan ajanlar (tetrazosin. Epileptik nöbetler. ilaç tedavileri kısmen etkilidir.ve karaciğer enzimlerinde yükselme bildirilmiĢtir. Üreme dönemindeki bir kadında herhangi bir ilaç baĢlamadan önce teratojenite olasılığını araĢtırmak ve tartıĢmak gerekir. Dizestezik ağrıları kontrol etmek güçtür bazen trisiklik antidepresanlara iyi yanıt verebilirler. aĢırı alkol kullanımı ve aĢırı kilo almaktan kaçınmalıdır. Diğer birçok ilacın etkisi ise bilinmez. Gabapentinin kısmen etkili olduğuna iliĢkin olgu sunumları vardır. Aksiyon tremoru en sık özürlülük yaratan nedenlerden biridir. multipl sklerozu olmayan olgulardaki gibi tedavi edilir. ataksinin eĢlik etmediği olgularda stereotaksik talamotomi bir seçenek olarak düĢünülebilir. GevĢek (flask) mesaneye bazenbetanekol ile yardım edilebilir. Isı duyarlılığı. fakat bazen nöbetlere ve rahatsız edici parestezilere neden olabilir. Multipl sklerozlu hastalardaki seksüel disfonksiyonun kesin nedenini belirlemek gerekir. asetozolamid. Sık idrar etme ve inkontinans Ģeklindeki spastik (hiperrefleksik) mesane belirtileri oksibutinin. tedavi sınırları da dardır. hytrin) ya da aralıklı kateter uygulanması gerekebilir. Isının uyarıcı etkisinden kaçınılması mümkün olmayan durumlarda soğutucu ceket giymek bir seçenek olabilir. Bir potasyum kanal blokeri olan 4-aminopridin bazı hastalarda ısı duyarlığını azaltır. jinekolojik. dirençli spastisitenin yatıĢtırılmasını ve idrar sıklığının azaltılmasını sağlayabilir. Tremorun ön planda olduğu. Dantrolen sodyumda spastisite için kullanılabilir. tekerlekli sandalye. Ağır spastisitesi olan paraplejik hastalarda spastisiteye yönelik tedbirler iĢlevleri arttırmaz ve bağımsızlığı sağlamaz. vb yürüme araçları güvenli olarak hareketi sürdürmeye yardımcı olabilir. Seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin uyarıcı etkileri multipl skleroza bağlı yorgunlukla baĢa çıkmada kısmen etkili olabilir. bunu uyaran iĢlerden kaçınmayı gerektirir. küçük doz trisiklik antidepresanlar ya da tioridazinden yararlanabilir. Yüksek doz baklofen kullanılması gereken hastalarda oral alımın yarattığı tahamülsüzlüğü ortadan kaldırmak için cilt altı yerleĢtirilen bir pompa aracılığı ile intratekal baklofen verilir. Sigara. Dantrolen sodyum Türkiye‟de bulunmadığı gibi. propantelin ya da imipramin ile kontrol altına alınabilir. gabapentin. Ayrıca. baklofen gibi baĢka seçenekler denenebilir. Paroksizmal belirtiler tıbbi tedaviye oldukça yanıtlıdırlar. baklofen kadar etkili ğörünmemektedir. bazılarında tedavi eĢiği yükselebilir. Fekal inkontinans barsak hareketlerinin düzenlenmesiyle minimuma indirilebilir. Baston.5 mg günlük dozu plasebodan daha etkilidir. Gebelik sırasında akut alevlenme tedavisi değiĢmez. Multipl sklerozda yorgunluk önemli bir belirti olup. bu belirtilere ve onların oluĢturduğu durumlara bağlıdır. Modafinil ve metilfenidat bu konudaki diğer seçeneklerdir. Eğer tahammül edilmezse difenilhidantoin. gebelik olduğunda koruyucu tedavi durdurulmalıdır. Tizanidin. Küçük doz karbamazepin sıklıkla etkilidir. ancak sıklıkla aralıklı kateterizasyon gerekir. Yorgunluk tedavisinde pemoline (cylert) ikinci sırada yer alır. Sitotoksik bağıĢıklık sistemi baskılayıcıları teratojenik etkiye sahiptirler ve interferon betanın hayvanlarda spontan düĢük oluĢturduğu bilinir. Bu nedenle planlanan bir gebelikten birkaç ay önce bu ilaçların kesilmesi iyi bir yoldur. Etkisiz olduğunu söylemek için en az 2 ay kullanmak gerekir.

0 tekerlekli sandalyeye mutlak bağımlılığı ğösterir. Ataklarla giden nöromiyelitis optika sistemik lupus eritematozus baĢta olmak üzere sıklıkla otoimmun hastalıklarla birliktedir. multipl skleroz ile ve olasılıkla viral infeksiyonlarla birlikte olabilir. Hastaların % 35‟i monofazik. sıklıkla eritrosit sedimentasyon hızı ve anti-nükleer antikorlar. belirsiz ve tutarsız tanımında yatar. Kronik lezyonlarda. EDSS: 10 ise multipl skleroz nedeniyle ölümü ifade eder. spinalis nekrotik dejenerasyon ve gliozis nedeni ile nekrotik ve atrofiktir. Epidemiyoloji ve risk faktörleri gözden geçirildiğinde Devic sendromu. yürüyebilirlik ve çalıĢma yeteneğinin ölçülmesine dayanır. % 55‟i optik sinir ve m. spinalis dıĢına dağılımı nedeniyle multipl sklerozdan ayrılması bir soru iĢareti oluĢturur. 3. etyopatogenezdeki yeri ve klinik önemi konusundaki çalıĢmalar sürmektedir. Bu geniĢ lezyon infarkta benzeyebilir. Lezyonların optik sinirler ve m. ve 3. ya da tüm m. kiasma. Devic sendromu ve nöromiyelitis optika (NMO) sıklıkla biribirinin yerine kullanılır. 1-3 hafif özürlülük ile hiç bulgu eĢlik etmemesi ya da yürümede minimal bozulma ile birliktedir. M. tanımların sadece farklı bir bozukluğa sahip olduğu düĢünülen hastaları adlandırmada kullanılması yeğlenir. Tablonun patogenez ve fizyopatolojisine göre. sınırlayıcı pia ile karĢılaĢınca intramedüller basıncı arttırabilir ve küçük parankimal damarların kapanmasına yol açarak daha ileri doku yıkımına yol açabilir.Multipl sklerozda özürlülük durumu geniĢletilmiĢ özürlülük durumu ölçeği (“Expanded Disability status Scale”. 6 farklı sistemdeki puanlarla ifdade edilen.5 orta derecede bir özürlülüğü gösterir ve yürümede bir bozukluk tabloya eĢlik eder. yakın zaman iliĢkisi içerisinde ortaya çıkan optik nöropati ve miyelopati ile nitelenen. Multipl skleroz ile NMO arasındaki patogenetik iliĢki net değildir. Patolojik tanımlamalar çok değiĢir. 2. yineleyen Devic sendromunun daha ileri yaĢlarda (ortalama 43) belirme eğilimi gösterdiği bildirilir. Devic hastalığı. geniĢ.0 dır. .8/1). Devic sendromu ile ortaya çıkan hastalar farklı bazı seyir tipleri gösterebilir. “Sıfır”‟ın anlamı belirti ve bulgu yok demektir. NMO‟yu multipl sklerozdan ayırt ettiren serum antikor biyoiĢaretleyicisi olan ve aquaporin-4‟e karĢı oluĢmuĢ olan antikorlar olduğu belirlenen NMOIgG‟nin ortaya konması ve yakında klinik kullanıma girmesi yeni ve heyecan yaratıcı bir bulgu olmuĢtur. yaygın ĢiĢme ve yumuĢama gösterir. Devic sendromlu hastaların bir bölümünü içine alan optiko-spinal multipl skleroz. yineleyen tip daha ağırlıklı olarak kadınlarda görülür (3. Bu ölçeğin anlaĢılması önemlidir. spinalis‟e sınırlı ataklarla ve daha nadir olarak tipik multipl skleroz seyrine uymayan ve ataksız çok hızlı ilerleyici bir seyir gösterebilir. Klasik olarak. Devic sendromu. m.spinalis lezyonları. Özürlülük durumu (EDSS puanı) göz önüne alınarak multipl sklerozun prognozunu tayin etme konusunda birçok çalıĢma vardır.5-5. 1 ile 73 arasında değiĢen yaĢlarda ortaya çıkmaktadır. Devic sendromu yukarıdaki tanıma uyan tüm hastaları kapsamasına karĢın. Optik sinirler. Kalın ve hiyalinize duvarlı damarların proliferasyonu infarkttan sonra ya da diğer yaygın yıkımlarda görülenlere benzer. çünkü bu hastalar değiĢmez olarak heterojen bir gruptur. Monofazik Devic sendromunun ağırlıklı olarak her iki cinste de görüldüğü dikkati çekerken. birkaç seviyede uzanır. spinaliste devamlı veya yama tarzında dağılır. Daha az fulminant lezyonlar aynı anda oluĢabilir ve bunlar inflamatuar demiyelinizasyona daha çok benzer. akut disemine ensefalomiyelit (ADEM) ile. spinalisteki ani ĢiĢme. Akut olarak ak ve gri maddeyi tutan yoğun makrofaj infiltrasyonu. Monofazik Devic sendromunun ortalama baĢlangıç yaĢı 27 iken. bazen serebral hemisferler benzer tarzda hem demiyelinizan lezyonlar. miyelin ve akson kaybı ile damarların etrafında lenfosit kümelerinin oluĢmasıyla giden bir yıkım söz konusudur. anti-ds DNA ve antifosfolipid antikorlar gibi otoantikorların yükselmesi gözlenir. EDSS: 8. spinalisin tutulduğu hastaları adlandırmak için kullanılır. NÖROMĠYELĠTĠS OPTĠKA (DEVIC HASTALIĞI) Nöromiyelitis optika (NMO). Güçlüğün bir bölümü. EDSS her bir basamağındaki artıĢ ile iĢlevlerde kötüleĢmeyi gösteren 10 basamaklı bir ölçektir. hem nekrotizan lezyonlarla ya da ikisi bir arada olarak etkilenebilir. pek sık karĢılaĢılmayan bir nörolojik hastalıktır. otoimmun hastalıklarla. akut m. baĢlıca ya da belirgin olarak optik sinir ve m. 100m yürümek için bastona ihtiyaç olduğunda EDSS puanı 6. EDSS) ve “Multiple Sclerosis Functional Composite” (MSFC) ile değerlendirilir. Bu hastalarda. Puanlama. Ancak.

Coxackie). büyük ve sınırları belirgin. Lezyonun hafif-orta kitle etkisi olabilir. Görme kaybına genellikle göz çevresinde ağrı. Devic sendromundaki klinik bulgular ve eĢlik eden belirtiler saatler ya da günler içerisinde yerleĢen optik nöropati ve miyelittir. Nekropside. Radyolojik olarak öncelikle diffüz serebral neoplazmlardan ayırt edilmeleri gerekir. ateĢ ve miyalji tabloya eĢlik edebilir. Diffüz serebral sklerozun bu tipinin multipl skleroz ile yakın iliĢkili göründüğü aĢikardır ve Schilder‟in öne sürdüğü gibi multipl sklerozun varyantı olabilir. Bu sayede hastalar daha rahat izlenebilir. kapalı demiyelinizasyon alanları görülür. merkezi sinir sisteminin birçok kısmının eĢ zamanlı olarak tutulduğu bir ensefalomiyelit tablosudur. Bu olgularda tipik lezyon. Bunların dıĢında çocuklarda ADEM tablosuna yol açabilen baĢka ajanlar da tanımlanmıĢtır: enteroviruslar (ECHO. tanı ölçütlerini belirlemeye çalıĢmıĢtır. Histolojik olarak gerek büyük gerekse küçük lezyonlar multipl sklerozun karakteristik tablosunu gösterir. AKUT DĠSEMĠNE ENSEFALOMĠYELĠT (ADEM) ve ĠLĠġKĠLĠ HASTALIKLAR Akut disemine ensefalomiyelit (ADEM). demiyelinizan hastalıklar içersinde Devic sendromunun %1 oranında görüldüğü belirlenmiĢtir. Ağır nörolojik kayıplar sıktır ve düzelme derecesi değiĢkendir. Devic sendromunun öncesinde en sık karĢılaĢılan infeksiyonlar su çiçeği ve akciğer tüberkülozudur. Bazen de grip ve kabakulak aĢısının ardından Devic sendromu geliĢebilir. miyelite ise belli bölgede bel ağrısı ya da radiküler ağrı eĢlik edebilir. ve bu durum Schilder döneminden gelen ağır ve fatal hastalık kavramının sorgulanmasına yol açmıĢtır. Ne yazık ki. M. Poser. Bazı çocukluk çağı infeksiyonlarının ardından post-infeksiyöz ensefalomiyelit geliĢebilir. Sonraki değerlendirmelerde. diğerinde ise subakut sklerozan panensefalit saptanmıĢtır. Çeperinin yoğun ve kalın kontrast tutması onu apse. spinalis hasarına bağlı olarak tonik spazmlar ve nöropatik alt ekstremite ağrıları sık karĢılaĢılan sekellerdir. 1979 yılında Ellison ve Baron seyri multipl skleroza benzeyen. Lezyonlarda inflamatuvar reaksiyonun belirgin olması ve aksonların nispeten korunmasıyla multipl skleroz lezyonlarına benzemesini dikkate alarak. Akut ve subakut Devic sendromlu hastaların klinik tablosu genellikle intavenöz metilprednizolon gibi kortikosterid tedavilere yanıt verir. BOS incelemesinde genelikle oligoklonal band negatiftir. tüm bir lobu ya da serebral hemisferi etkileyen. Serebral belirtilerin öncesinde ya da sonrasında optik nöropati geliĢebilir. Kliniğimiz materyalinde. bu olgulardan birinde lökodistrofi. bir döküntülü hastalık veya infeksiyon hastalığının ya da aĢılanmanın ardından ortaya çıkan. tanının biopsi ile doğrulandığı steroide yanıtlı benzer bir olgu bildirmiĢlerdir. Schilder‟in orjinal yayınına ve tanımına konu olan 14 yaĢındaki kız çocuğunun ilerleyici mental retardasyon ve kafa içi basınç artması sendromu geliĢtirdiği ve baĢlangıçtan 19 hafta sonra tablonun ölümle sonlandığı bilinir. Tedavi Tablonun steroide verdiği dramatik yanıt dikkat çekicidir. T2 ağırlıklı incelemelerde T1‟deki lezyon hiperintens olarak izlenir.000‟de 5 ten azdır. 1986‟da konu tekrar gözden geçirilmiĢtir. izleyen yayınlarda Schilder farklı tipte iki durumda aynı adı kullanmıĢtır. . Bunlara multipl sklerozun sık karĢılaĢılan lezyonlarına benzeyen çok sayıda daha küçük demiyelinizasyon odakları eĢlik eder. Bu bulguların öncesinde baĢağrısı. Özellikle su çiçeği sonrası geliĢen ensefalomiyelit tablosu olguların yarısından fazlasında izole bir serebellar sendrom Ģeklinde karĢımıza çıkar ve çok iyi prognoz taĢır. kızıl. Bunlar arasında boğmaca. kızamık. bulantı. Schilder bu hastalığa “encephalitis periaxialis diffusa” adını vermiĢtir. Hastaların büyük çoğunluğu iki yanlı optik nöropati geliĢtirir. sınırları iyi belirlenmiĢ. Neoplazmla karıĢtırılma sonucu yapılan cerrahi giriĢimler. tipik olarak korpus kallozumu geçerek karĢı hemisfere uzanır Ģekilde yerleĢir. bununla birlikte sıklığı 100. büyük. metastaz vb lezyonlardan ayırt etmemizi sağlar (ġekil 9). serebrumda. MRG‟de bu lezyonlar T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. her iki hemisferde. ak madde içersinde. herpes. grip ya da gastroenterit öyküsüne sahiptir. Bu tür lezyonlara eriĢkinlere göre çocuk ve ergenlerde daha sık rastlanır. mikoplazma ve HIV gibi. Son zamanlarda tablonun yineleyici formları tanımlanmıĢ. kızamıkçık ve su çiçeği sayılabilir. Lhermitte bulgusu tabloya eĢlik edebilir. sayısı 1-3 arasında değiĢen. uyuklama.Hastaların 1/3„ü nörolojik tablonun baĢlamasından birkaç hafta önce geçirilmiĢ bir üst solunum yolu infeksiyonu. steroidle düzelebilecek bu tabloda sekel kalmasına yol açar. literatürü gözden geçirip klinik ve radyolojik tablonun özelliklerini ortaya koyarak. sınırları iyi belirlenmiĢ ve kistik görünümde olabilir. Yakın zamana kadar Devic sendromunun Japonya ve doğu Asya‟da daha sık görüldüğü bildirilmiĢtir. SCHILDER’ĠN MĠYELĠNOKLASTĠK DĠFFÜZ SKLEROZU Bazen serebrumda tek büyük bir odak ya da birkaç odak Ģeklinde yaygın demiyelinizasyon ile karĢılaĢılır.

T1 ağırlıklı kesitlerde kara deliklerin görülmesi ve 2 veya daha fazla periventriküler lezyon bulunmasının MS lehine kabul edilebileceği belirtilmektedir. mikoplazma ve HIV gibi ajanlar sorumlu tutulmaktadır. saatlik . AĢılanma sonrasında da ADEM tablosu ortaya çıkabilir. Daha kesin bir ayrım için izleme döneminde ataktan en az üç ay sonra MR kontrolü yapılmalı ve ortaya yeni lezyonların çıkıp çıkmadığı araĢtırılmalıdır. DavranıĢ-kiĢilik değiĢiklikleri gözlenebilir. Bir diğer sorun da nöral doku içeren kuduz aĢılarından sonra geliĢen ensefalomiyelit tablosudur. multipl skleroz da nadiren bu Ģekilde karĢımıza çıkabilir. Çok nadiren erken dönemde yineleyici ADEM gibi seyreden olguların ileriki yıllarda sekonder progresif MS gibi bir klinik seyir gösterebildiği de bildirilmiĢtir. Konvülziyonlar olabilir. boğmaca. Nötrofilik pleositoz nedeniyle bakteriyel infeksiyonla karıĢtırılabilir. etkilenen bölgeye göre fokal bulgular (paraparezi. kızamık. Yeni lezyon geliĢmesi veya üç ay sonraki MR‟da kontrast tutan lezyon saptanması tanıyı multipl skleroz lehine çevirecektir. Yine de bazı lezyonlar kontrast tutarken bazılarının kontrast tutmaması da söz konusu olabilir. Aslında klinik olarak bu ayrımın yapılmasının güç olması kadar. ADEM ve MS arasındaki ayrımın dıĢında son yıllarda bir de yineleyici ADEM (relapsing ADEM) olgularından söz edilmektedir. Post vaksinial ensefalomiyelit de akut hemorajik ensefalomiyelit ile ADEM arasında değiĢen spektrumda karĢımıza çıkabilir. geniĢ ve simetrik olma eğilimindedir (ġekil 10). Bunlar arasında tam kan sayımı. çiçek aĢısının uygulamadan kalkması ile çok nadir görülen bir durum haline gelmiĢtir.EriĢkinlerde de non-spesifik üst solunum yolu infeksiyonları. Laboratuvar Ġncelemeleri ADEM hastalarında kanda saptanabilen spesifik bir bulgu yoktur. hemiparezi. difteri aĢıları sayılabilir. Demiyelinizasyon olmaksızın hem gri hem ak maddede perivenüler hücre infiltrasyonu. Hem lenfositler. histopatolojik ayrımı da güç olabilir. Nadiren ADEM tablosuna periferik sinir sistemi tutulumu (akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati) de eĢlik edebilir. Bunlar arasında hepatit B. Optik nöropati de sıktır. hem plazma hücreleri hem de makrofajlar bu inflamasyonu oluĢturur. Patoloji BaĢlıca ak maddeyi tutan. ADEM‟de görülen ak madde lezyonları daha yaygın. ancak gri maddeyi de etkileyen yaygın perivasküler inflamasyon söz konusudur. MR‟da bilateral simetrik paternin görünmemesi. Klinik prezentasyon dıĢında MR bulguları da ayrımda bize yardımcı olabilir. Bu da tipik ADEM özellikleri gösterir. hastada ensefalopatik bir tablo bulunması daha çok ADEM lehine ise de. Belirtiler infeksiyon veya aĢılanmadan sonraki birkaç gün ile bikaç hafta içinde ortaya çıkar. Ancak olası öncü infeksiyonlar ve karıĢabilecek diğer hastalıklar açısından bazı incelemeler yapılmalıdır. bazen komaya kadar gidebilir. ÇeĢitli düzeylerde demiyelinizasyon da vardır. yoksa bir tür yineleyici MS formu mu oldukları halen tartıĢmalı bir konudur. Nükslerin genellikle ilk yıllar içinde görülebildiği bildirilmekle beraber. ancak multipl skleroz ile karĢılaĢtırıldığında bu oldukça geri plandadır. Olguların bir kısmında herhangi bir öncü infeksiyon veya aĢı saptanamayabilir. beyinsapı bulguları) görülebilir. Nüks riskini öngören faktörler arasında optik nörit varlığı. yoksa yineleyerek multipl skleroz Ģekline mi dönüĢeceğini kestirmek güç olabilir. Hızla konfüzyon-koma tablosu geliĢir ve sıklıkla fatal seyreder. ilk ataktan yıllar sonra görülebilen olgular da bildirilmiĢtir. Klinik olarak ADEM ile MS ayrımında en önemli bulgunun ensefalopati varlığı olduğu ileri sürülmektedir. Büyük serilerde olguların yaklaĢık %15-30‟unun yineleyici ADEM Ģeklinde karĢımıza çıkabileceği belirtilmektedir. BaĢağrısı ve uyanıklık kusuru sıktır. Diğer pek çok aĢılanmadan sonra da ADEM geliĢebilir. Ense sertliği ve meningeal iritasyon bulguları nadirdir. Seyir çoğu zaman monofaziktir. Bulguların yaygın olması. Bunlar arasında bir dönemin önemli sorunlarından biri olan post-vaksiniyal ensefalomiyelit. kanama. ADEM yelpazesinin diğer ucunda akut hemorajik ensefalomiyelit (Hurst hastalığı) tablosu yer alır. ilk ataktan sekelsiz düzelme ve MR‟da MS kriterlerinin doldurulması sayılmıĢtır. Bu olguların gerçekten tekrarlayan ADEM hastalığını mı temsil ettikleri. ailede baĢka demiyelinizan hastalık öyküsü. Görülen bütün lezyonların benzer kontrast tutma paterni göstermesi lezyonların aynı yaĢta olduğunu gösterir. Ancak bazen akut atak sırasında bunun monofazik mi olacağı. Klinik olarak kesin bir ayrım yapılabilmesi için hastanın en az 6 ay takibinin gerektiğini ileri süren görüĢler vardır. Non-spesifik bir üst solunum yolu infeksiyonundan yaklaĢık 10 gün kadar sonra ortaya çıkan çok akut bir ensefalomiyelit formudur. Yeni tip insan diploid hücre aĢısının (HDCV) kullanılmaya baĢlamasıyla oldukça seyrekleĢmiĢtir. ödem ve nekroz görülebilir. adenoviruslar.

Bunlar dıĢında miyelopati. Hastaların dörtte birinde deri döküntüsü. yaygın meningoensefalit tabloları yer alır. BOS‟ta lenfositik pleositoz bulunabilir. ANCAK MULTIPL SKLEROZA BENZER TABLOLARA YOL AÇABILECEK DIĞER ĠNFLAMATUAR MSS HASTALIKLARI KONNEKTIF DOKU HASTALIKLARI VE SISTEMIK VASKÜLITLERE BAĞLI TUTULUM Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) SLE olgularında nörolojik tutulumun patogenezinde en önemli rolün vasküler faktörlere ait olduğu. Bir diğer faktör de otoantikorlara bağlı immunkompleks birikimlerinin yol açtığı vaskülit tablosu veya direkt otoantikorlara bağlı nöronal hasardır. zaman içinde kaybolması beklenir. sklerodaktili. Sistemik Skleroz Cilt ve diğer dokularda aĢırı kollajen birikimi ile karakterize. .sedimentasyon hızı. Protein artmıĢtır. telanjiektazi eĢlik eder. Anti-Ro ve anti-La gibi otoantikorların yanı sıra diğer pek çok otoantikor da bulunabilir (antidsDNA. Genellikle Sjögren sendromu tanısı nörolojik tablonun ortaya çıkıĢından daha sonra koyulursa da iyi bir sorgulama sistemik belirtilerin önceden beri bulunduğunu ortaya koyabilir. Bütün bunların dıĢında. Kranyal sinirlerin tutulumu da bildirilmiĢtir. Mikoplazma antikorları ve titrede olası yükselmeler de araĢtırılmalıdır. Devic sendromu ile birlikte görülen veya yineleyici multipl sklerozu taklid eden olgular da bildirilmiĢtir. lenfadenomegali gibi sistemik bulgular da vardır. Sjögren Sendromu Sjögren sendromu. anti-Sm. inme benzeri yerleĢen fokal nörolojik bulgular. Bu olgularda eĢlik edebilen periferik nöropati veya miyozit gibi multipl skleroz hastaları için atipik sayılabilecek bulgular da bulunabilir. anti-histon. kalsinoz. Keratokonjonktivitis sicca. Tanı için gözyaĢı sekresyonunu ölçen Schirmer testi yeterli olabileceği gibi. Genellikle periferik sinir sistemini tutar. MR bazı olgularda multipl sklerozdakine benzer lezyonlar ortaya koyar. interstisyel nefrit. Ġç organlar tutulabilir. Skleroderma bulgusuna sıklıkla Raynaud fenomeni. bunun altında da ya antifosfolipid antikorların ya da lupus endokarditinin yattığı düĢünülmektedir. BOS‟ta monoklonal veya oligoklonal IgG sıklıkla pozitiftir. vaskülitik lezyonlar olabileceği düĢünülmektedir. optik nöropati. Genellikle periferik sinir sistemini tutarsa da MSS tutulumu olan olgular da bildirilmiĢtir. Genellikle 3-10 gün üstüste 1000 mg/g MIYELINI DAHA GERI PLANDA ETKILEYEN. Görülen nörolojik tablolar arasında epileptik nöbetler. Özellikle son yıllarda Sjögren sendromu ile nöromiyelitis optika arasındaki iliĢki giderek daha fazla dikkati çekmektedir. lupus ile doğrudan iliĢkili olmayan nörolojik olayların da görülebileceği unutulmamalıdır. eksokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile giden otoimmun bir hastalıktır. nadiren hücresiz de olabilir. Ancak bu lezyonların demiyelinizan natürlü olmadığı. Eğer BOS hücre düzeyi doğrudan infeksiyöz bir süreci düĢündürürse mutlaka gerekli kültürler yapılmalıdır. disfaji. Tedavi Bugün ADEM tedavisinde ilk seçilen yaklaĢım yüksek doz intravenöz metilprednizolon verilmesidir. romatoid faktör gibi). BaĢka nörolojik bulguların eĢlik etmediği epizodik baĢ ağrılarının lupusun nörolojik tutulumu lehine alınmaması gerektiği unutulmamalıdır. Ancak multipl sklerozda görülenin aksine. lenfoma ile iliĢkisi bilinmektedir. Ģeker normal veya hafifçe azalmıĢ olabilir. Daha çok orta yaĢtaki kadınlarda görülür. Oligoklonal bantlar sık olmamakla birlikte görülebilir. Bu durumların baĢında immunsupresif tedaviye bağlı geliĢebilecek MSS infeksiyonları gelmektedir. tükrük bezi biyopsisi gerekebilir. SLE ve diğer sistemik hastalıkların belirteçleri ve viral serolojik incelemeler sayılabilir. kserostomi ve bir diğer bağ dokusu hastalığı (sıklıkla romatoid artrit) triadı ile karakterizedir. otoimmun natürlü olduğu düĢünülen bir hastalıktır.

EMG sessiz kalmıĢ periferik sinir tutulumunu ortaya koyabilir. Klasik PAN olgularında ateĢ. ANCA antikorlarının sitoplazmik alt grubu (cANCA) Wegener hastalığı ile iliĢkilidir. Sistemik vaskülitlerin prognozu çok yüz güldürücü değildir. Primer MSS Vasküliti Primer MSS vasküliti veya diğer adıyla MSS‟nin granülomatöz anjiiti. Semptomatik olmasa da diğer organ tutulumları araĢtırılmalıdır. Klinik tablo tek veya multipl iskemik inme ile karsımıza çıkabildiği gibi. Nadiren de klinik tablo kitle lezyonu veya kronik menenjit Ģeklinde karĢımıza çıkabilir. BOS kültürü ve sitolojisinin yapılması diğer olasılıkların dıĢlanması için gereklidir. Ancak bir de merkezi sinir sisteminin izole vasküliti ve periferik sinir sisteminin izole vasküliti (non-sistemik vaskülitik nöropati) olarak adlandırılan. kan biyokimyası ve idrar analizi bilgi verici olabilir. Böbrekler. periferik sinir veya nazal sinüs biyopsisi yapılabilir. paranazal sinüsler. Mikroskopik polianjiit PAN‟a benzer. ancak ek olarak hızlı ilerleyici glomerülonefrit ve akciğer tutulumu vardır. anti-Ro ve anti-La. perinükleer alt grubunun (pANCA) ise daha çok mikroskopik polianjiit ve Churg-Strauss hastalığı ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Sistemik vaskülitlerde olduğu gibi MSS‟ye ait fokal veya jeneralize belirti ve bulgularla ortaya çıkabilir. akciğerler. kusma ve ense sertliği eĢlik edebilir. çok ender rastlanan bir hastalıktır. Bazı olgularda miyelopati ile giden multipl skleroz benzeri tablolar bildirilmiĢse de arada bir iliĢki olup olmadığı net değildir. periferik nöropati çok daha seyrek görülür. romatoid faktör (RF). Bu durumda tanı koyma görevi nörologa düĢebilir. Sistemik vaskülitlerin seyri sırasında ortaya çıkan MSS tutulumunda genellikle diğer organ sistemlerine ait bulgular mevcut olduğundan tanınmaları zor olmaz. dokularda ve kanda eozinofili ile giden sistemik arterit söz konusudur. PAN. antikardiyolipin antikorlar araĢtırılmalıdır. Genellikle tuttukları damar çapına göre sınıflanırlar. Bu nedenle tanı koyulur koyulmaz yüksek doz steroid ve diğer immunsupresif ajanlarla tedaviye baĢlanmalıdır. nöbetler olabilir. halsizlik ve hipertansiyon gibi sistemik yakınma ve bulguların yanı sıra böbrek. Sistemik vaskülitlerde sıkça görülen inme benzeri fokal tablolar burada daha geri plandadır. tam kan sayımı. Bir de çeĢitli infeksiyonların seyri sırasında geliĢen nadir vaskülit tabloları vardır. ikincisi ise periferik sinir hastalıkları bölümünde anlatılmaktadır. Laboratuvar incelemelerinden saatlik sedimentasyon hızı. Wegener hastalığı. beyinsapı bulguları görülebilir. Kranyal MR ve anjiografi MSS tutulumu ile ilgili bilgi verir. hareket bozuklukları. Klasik poliarteritis nodosa (PAN) ve Kawasaki hastalığı. Wegener ve Diğer Sistemik Vaskülitler Vaskülitler damar duvarının inflamatuar infiltrasyonu ve nekrozu ile giden ve birbirinden çok farklı tabloları kapsayan bir hastalıklar grubudur. Churg-Strauss ve mikroskopik polianjiit ise orta boy ve daha küçük arterleri tutar. Uyanıklık kusuru geliĢebilir. . Genellikle akut veya subakut bir seyir gösterse de bazen kronik progresif gidiĢli olabilir. astım. Churg-Strauss ve esansiyel kriyoglobulinemi akla gelmelidir. antinötrofil sitoplazmik antikorların (ANCA) alt grupları. Bunlardan ilki bir sonraki baĢlık altında. Sadece küçük damarları tutan vaskülitler ise Henoch-Schonlein purpurası. orta boy arterleri tutar. CRP. Sistemik vaskülitlerin aksine kan sayımı ve sedimentasyon hızı ılımlı değiĢiklikler dıĢında normaldir. Birkaç yüze varan lenfositik pleositoz ve protein artıĢı gözlenebilir. kompleman düzeyleri. progresif davranıĢ ve kiĢilik değiĢikliği. Kanda yukarıda sayılan serolojik testlerin yanı sıra infeksiyon ajanlarına yönelik serolojik incelemeler. Sistemik vaskülitlerin hemen hemen bütün tipleri merkezi veya periferik sinir sistemi tutulumuna yol açabilir. BaĢağrısı oldukça sık rastlanan bir bulgudur. bu olgularda periferik sinir tutulumu %75‟leri bulurken MSS tutulumu çok daha seyrektir (%3-20 arası). esansiyel kriyoglobulinemi ve cildin lökositoklastik vaskülitidir. BOS genellikle patolojiktir. sistemik tutulumun olmadığı tablolar vardır. Wegener hastalığı. ülseratif ve diğer tipte deri lezyonları araĢtırılmalıdır. kriyoglobulinler ve serolojik testlerden ANA. kognitif bozukluklar da sıktır. nöbetler. buna karĢılık Churg-Strauss hastalığında ateĢ. deri ve gastrointestinal sistem tutulumu da görülebilir.Bir de vaskülite bağlı MSS bulguları ortaya çıkabilir. Progresif olarak artabilir. DavranıĢ ve kiĢilik değiĢikliği. EĢlik eden periferik sinir tutulumu da varsa PAN. Ancak nadiren sistemik tutulum geri planda olabilir veya hastalık MSS tutulumu ile ortaya çıkmıĢ olabilir. Gereken durumlarda cilt. Bu durumda uyanıklık kusuru. Örneğin Wegener hastalığında sık görülen triad sistemik arterite eĢlik eden üst ve alt solunum yollarında nekrotizan granülomlar ve granülonefrit tablosudur. Bunlarda sinir sistemi tutulumu daha çok inme benzeri tablolarla karĢımıza gelir (Bakınız:Gençlerde inme). Büyük arterleri tutan belli baĢlı iki vaskülit vardır: dev hücreli arterit (temporal arterit) ve Takayasu arteriti. yaygın bir ensefalopati tablosu da görülebilir. kas.

ancak oligoklonal IgG bantları seyrek bulunur. buna rağmen progresyon sürerse oral veya intravenöz siklofosfamid eklenerek en az bir yıl sürdürülmesidir. Behçet hastalığında seçilecek yöntem MR‟dır. Behçet hastalığı tanısı için oral aftların yanı sıra aĢağıdakilerden en az ikisi bulunmalıdır: genital ülserasyon veya skarı. akciğerler ve sinir sistemi gibi sistemlerin tutulumu da görülebilir. Akut atak tedavisinde yüksek doz intravenöz (1000 mg/gün. nörolojik tutulum söz konusu olduğunda erkekler lehine olan bu dağılım daha da belirginleĢir. Olguların önemli bir kısmında sfinkter kusuru bulunabilir. BOS‟ta . Bazı olgularda ise omurilik tutulumu ön planda olabilir. Serebral anjiografi ile orta ve küçük boy arterlerde daralmalar ve düzensizlikler görülebilirse de hem yalancı pozitiflik oranı hem de yalancı negatiflik oranı yüksek bir inceleme yöntemidir. eritema nodozum veya genital bölge dıĢında ülserasyonlar).EEG‟de sıklıkla yaygın yavaĢlama görülür. Hem nötrofilik hem de lenfositik hakimiyet söz konusu olabilir. bazen 1000 kadar hücre bulunabilir. Bu olguların hemen hepsinde merkezi sinir sistemi etkilenir. Akut atak sırasında kranyal MR bulguları oldukça tipiktir: genellikle beyinsapından aynı tarafta diensefalik yapılara ve bazal ganglion bölgesine uzanan geniĢ bir lezyon görülür. Eğer MR‟da görülen bir lezyon varsa buradan biyopsi alınması pozitiflik Ģansını arttıracaktır. Behçet hastalığında sinir sistemi tutulumu olguların yaklaĢık % 5-10‟unda görülür. Çoğu zaman nörolojik tutulum Behçet hastalığının baĢlangıcından birkaç yıl (ortalama 5 yıl) sonra ortaya çıkar ve baĢlıca iki ana Ģekilde görülür. genellikle 5 gün boyunca) metilprednizolon pulse tedavi verilir. gastrointestinal sistem. göz tutulumu (bir göz hekimi tarafından saptanan ön veya arka uveit ya da retinal vaskülit) ve pozitif paterji testi. ancak bu spesifik bir bulgu değildir. deri lezyonları (akne. Çok daha seyrek olarak da serebral arterlerin tıkanmasına bağlı inme-benzeri tablolar görülebilir. Bazen iki yanlı da olabilir (ġekil 11). Klinik Tablo BOS Bulguları Nöroradyolojik Bulgular Tedavi . ancak spesifik değildir. milimetreküpte birkaç yüze kadar. hemiparezi. Bu grupta en sık serebral venöz sinüslerin tıkanması görülür ve klasik kafa içi basınç artıĢı sendromu ile karĢımıza gelir. nadiren de menenjizm eĢlik edebilir. Bu nedenle tanı koyulur koyulmaz tedaviye baĢlanmalıdır. Ģeker düzeyi normaldir. Duyusal yakınma ve bulgular seyrek görülür. Daha sonra bu lezyon küçülür. Geç dönemde beyinsapı ve diensefalik yapılarda bazen asimetrik olabilen bir atrofi görülebilir. MSS parenkiminin tutulduğu durumlarda klasik tablo birkaç hafta içinde progresif olarak yerleĢen davranıĢ değiĢikliği. Olguların yaklaĢık dörtte üçünde BOS bulguları saptanabilir. Tanıda beyin ve meninks biyopsisi „altın standart‟ olarak kabul edilirse de invazif bir yöntem olan biyopsinin de yalancı negatiflik riski vardır. Bazı olgularda oral. yineleyici oral aftlar. dağınık noktasal lezyonlar haline dönüĢür veya tamamen kaybolabilir. Kranyal MR ile hemen daima bazı patolojik bulgular görülür. Ancak. buna karĢın.IgG düzeyi artmıĢtır. BOS proteininde ılımlı bir artıĢ söz konusudur (genellikle <100 mg/dl). yüksek doz steroid ve diğer immunsupresif ajanlar kullanılmaktadır. Primer MSS vasküliti çok ağır seyreden ve fatal olabilen bir hastalıktır. Daha sonra oral idame tedavisine geçip dozu çok yavaĢça azaltmak gerekir. Ani kesilme durumunda tedaviye daha dirençli nüksler görülür. ataksi ve dizartri ile karakterize bir beyinsapı sendromudur. Seyrek görülen bir hastalık olduğu için prospektif tedavi çalıĢmaları yoktur. Dural sinüs trombozu bulunan olgularda açılıĢ basıncı yüksekliği dıĢında BOS genellikle normaldir. Behçet Hastalığı ve Sinir Sistemi Tutulumu Behçet hastalığı. genital ülserasyonlar ve uveit ile kendini gösteren multi-sistemik inflamatuar bir hastalıktır. genital mukoza ve uvea dıĢında eklemler. 1990 yılında yayınlanan uluslararası tanı kriterlerine göre. Bunun dıĢında bir de MSS parenkiminin tutulmadığı. folikülit. Bugün pek çok merkezde geçerli olan uygulama yüksek doz intravenöz metilprednizolon verilmesi. Bazen yüksek ateĢ ve baĢağrısı. damarlar (özellikle venler). periferik sinir ve kas tutulumu oldukça seyrektir. Genelde Behçet hastalığı erkeklerde daha sık gorülür. ancak majör damarlarının tutulumuna bağlı olarak nörolojik bulguların ortaya çıktığı ikinci bir grup hasta vardır.

sinir. Nörolojik tutulum-klinik özellikler: Bir seride görülen klinik tabloların dağılımına göre.Uzun vadeli koruyucu tedavi olarak da intravenöz steroidle beraber 2. HeerfordtWaldenström sendromunda ise ateĢ. Az sayıda olguda kognitif bozukluk. Antikoagülan tedavi verilecekse mutlaka öncesinde toraks BT yapılarak pulmoner anevrizma varlığı dıĢlanmalıdır. Gerek toraks içinde gerekse diğer bölgelerde lenfadenomegali de sık görülür. epiteloid hücrelerin ve bunların oluĢturduğu dev hücrelerin birikimi ile granülomlar geliĢir. makülopapüler döküntü ve ciltaltı nodülleri geliĢebilir. akut atak sırasında BOS patolojik ise bu da uzun vadede kötü prognozu gösterir. Plevra tutulumu da seyrek görülür (< %5). Daha sonra tutulan organa göre bulgular verir. Ayrıca kemik kistleri. halsizlik. Tek tek olgu örneklerinde TNF antagonistlerinin de yararlı olduğunu bildiren çalıĢmalar yayınlanmıĢtır. giderek makrofajların. uveit.5 mg/kg/gün dozunda azathioprin‟e baĢlamak yararlı olabilir. Genellikle ateĢ. eritema nodozum. Bazen akut atak sırasında steroide cevap yetersizse aylık pulse intravenöz siklofosfamid eklenebilir. Ataklı hastaların ise yaklaĢık yarısında daha sonra progresif bir kötüleĢme görülebilir. ardından VIII. sarkoidoz tanısı histopatolojik doğrulamaya dayanır. eritema nodozum. sinir. kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. eklem tutulumu ve asemptomatik miyozit görülebilir. Olguların üçte birinde iki yanlı olabilir. gerekse diğer nedenlere bağlı sinüs trombozlarına göre çok iyidir. kuru öksürükle kendini gösterir. Granülomun ortasında kazeifikasyon görülmez. en sık rastlanan bulgu subakut seyirli atipik özellikler gösteren optik nöropatidir. Azathioprin tedavisinin süresi ile ilgili bir fikir birliği yoksa da en az birkaç yıl sürdürülmesi gerektiği kabul görmektedir. Ġkinci sıklıkta kranyal sinir tutulumu gelir. tanısı güç bir hastalıktır. Bu durumda dispne. Sarkoidoz. bilateral hiler lenfadenomegali. hemoptizi. Bilateral hiler Seyir ve Prognoz Klinik Özellikler Tanıda Yardımcı Ġnceleme Yöntemleri . veya hipotalamik disfonksiyon görülür. asemptomatik hastalar da bildirilmiĢtir. Karaciğer tutulumu sıktır. sinir sistemi tutulumu olguların yaklaĢık %5‟inde görülür. böbrek. Üçüncü sırada omurilik tutulumu. eklem tutulumu ile karakterizedir. Dural sinüs trombozu tedavisinde de baĢlıca kullanılan ajanlar steroidlerdir. oküler motor sinirler ve V. Siklosporin almakta iken nörolojik tutulum geliĢen olgularda siklosporinin kesilmesi ve o hastada tekrar baĢlanmaması gerekmektedir. ancak nadiren klinik bulgulara yol açar. Yine %25 olguda uveit görülebilir. nörolojik tutulum da ataklar ve sekelli/ sekelsiz düzelmelerle gider. Beraberinde antikoagulan tedavi verilmesinin gerekip gerekmediği tartıĢmalı bir konudur. sinir tutulumu görülür. Buna karĢın. gastrointestinal kanal ve kalp tutulumu nadir görülür. Sıklıkla aylar içinde yavaĢ progresif bir tablo olarak karĢımıza çıkar. Sarkoidoz seyrinde görülebilecek iki sendrom tanımlanmıĢtır: Löfgren sendromu. Behçet hastalığının diğer bulguları gibi. BaĢlıca akciğerleri tutar. bu grupta en sık VII. Ancak nörolojik tutulumun tipine göre bazı farklılıklar sözkonusudur. parotis tutulumu ve yüz felci görülür. menenjizm. Ancak küçük bir grup hastada herhangi bir atak olmaksızın baĢlangıçtan itibaren ilerleyici bir seyir söz konusudur. Sistemik sarkoidoz açısından toraks grafisi veya BT yapılmalıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi. Nöro-Sarkoidoz Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen multisistemik bir granülomatöz hastalıktır. Ayrıca. hidrosefali. Genellikle genç eriĢkinlerde görülür ve kadınlarda biraz daha sıktır. ardından da beyinsapı ve serebellum tutulumu gelir. Tutulan dokularda önce CD4+ lenfositler ve mononükleer fagositler toplanır. iĢtahsızlık. Parenkimal MSS tutulumu içinde kognitif tutulumla birlikte giden yaygın beyinsapı sendromu kötü prognoz iĢaretidir. Behçet hastalığında nörolojik tutulum olması prognozu kötüleĢtiren bir faktördür. akut veya subakut formları olabileceği gibi. Cilt tutulumu yaklaĢık %25 olguda söz konusudur. balgam nadirdir. Bu granülomun dıĢ çevresinde CD4+ lenfositler dizilir. Yüz felci yineleyici olabilir. Behçet hastalığı ile iliĢkili dural sinüs trombozunun prognozu gerek parenkimal tutuluma göre. çoğu zaman doku biyopsisine dayanır. Olguların %90‟ında hastalığın bir döneminde akciğer tutulumu görülür. Bu nedenle hastada MSS dıĢında organ tutulumu varsa buradan biyopsi materyeli alınabilir.

değiĢik derecelerde tutulması söz konusudur. Bronkoalveoler lavaj da hem diğer olasılıkların araĢtırılması hem de sarkoidoz tanısının doğrulanması için yol göstericidir. Oligoklonal bantlar saptanabilir. Ancak hem bekleme süresinin birkaç hafta gibi uzun bir dönem olması. BOS: Nöro-sarkoidoz hastalarının çoğunda BOS patolojiktir. kollarını kaldırıp yükseğe uzanma. Birçoğu kalıtımsal olan kas hastalıklarında güçsüzlük yıllar. bazen çok yüksek düzeylere varabilir. özellikle de asimetrik biçimde tutulmuĢsa fasyoskapulohumeral distrofiyi. BOS ACE düzeyinin tanıda Ģimdilik pek yeri yoktur. Kveim-Siltzbach deri testi artık çok uygulanmayan bir yöntem olsa da oldukça duyarlı ve spesifik bir testtir. Galyum 67 ile akciğer ve tüm vücut taraması da sıklıkla pozitif sonuç verir. Hastaların yaklaĢık yarısında lenfositik pleositoz görülebilir. yürüme. Bazen bitiĢik kortekste de hiperintensite veya kontrast tutulumu görülebilir. ancak spesifik değildir. Omurilik tutulumu olan olgularda ilgili segmenti tutan hiperintens nodüler lezyon görülebilir. En sık rastlanan bozukluk protein artıĢıdır. Bütün bunların dıĢında. kök kaslarında güçsüzlük nedeni ile ortaya çıkan yakınmalarla doktora baĢvururlar. Myasthenia gravis‟te olduğu gibi bazen güçsüzlük gün içinde değiĢkenlik gösterir (fluktuasyon). Genellikle artmıĢ CD4+ lenfosit sayısı ve bol miktarda alveolar makrofaj icerir. Birçok kas hastalığının ilerlemiĢ dönemlerinde tabloya ayak ve el kasları gibi distal kasların güçsüzlüğü de eklenir. skapulayı yerinde tutan kaslar ve humerus çevresi kaslar. yutma. malin hipertermi gibi durumlarda ise güçsüzlük saatler içinde ilerler ve en çok birkaç gün içinde en üst düzeyine ulaĢır. Nöro-sarkoidoz tanısı da benzer derecede güçtür. baĢını yastıktan kaldırma gibi hareketleri sağlayan kasların güçsüzlüğü de eĢlik eder. frontal. değiĢik yönlere bakma. Meninkslerde kontrast tutulumu da sık görülen bir bulgudur. Bazen bunlara gözkapaklarını açma veya kapama. 1997 yılında yayınlanan bir tanı kriteri önerisine göre. ancak spesifik değildir. yüzün mimik hareketlerini yapma. yüz kasları ile birlikte sternokleidomastoid kas ve distal (özellikle tibialis anterior) kasların tutulması öncelikle miyotonik distrofiyi düĢündürür. Bu tedaviye cevap alınamazsa siklofosfamid gibi daha güçlü immunsupresan ajanlar denenebilir. ancak diğer granülomatöz hastalıklarda da pozitif olabilir. Sarkoidoz tanısının çoğu zaman bir dıĢlama tanısı olduğu. hatta on-yıllar içinde geliĢir. Bazı kas hastalıklarının ise kendine özgü güçsüzlük dağılımı vardır. Periyodik paraliziler bu son duruma örnektir. yaygın interstisyel tutulum paterni veya ikisinin kombinasyonu görülebilir. Bazı durumlarda güçsüzlük hastada akut ve epizodik olarak yerleĢir ve tekrarlar. hiçbir laboratuvar bulgusunun spesifik olmadığı unutulmamalıdır. Genellikle seçilen tedavi yüksek doz oral veya intravenöz pulse metilprednizolon tedavisidir. çiğneme. baĢını yıkamada güçlük gibi. Bu Ģekilde transbronĢiyal biyopsi yapılacak bölge hakkında da bilgi elde edilebilir. Hastaların yaklaĢık üçte ikisinde kanda anjiotensin „converting‟ enzim (ACE) düzeyi artar. Ancak bazı kas hastalıklarında bu distal kasların tutulumu hastalığın en erken ve en belirgin bulgusu olabilir (distal miyopatiler). kesin nöro-sarkoidoz tanısı için bu tanıyı düĢündüren ve baĢka bir açıklaması olmayan klinik tabloya eĢlik eden pozitif sinir sistemi patolojisi gerekmektedir. hem güvenliğe iliĢkin kuĢkular nedeniyle pek çok ülkede kullanılmamaktadır. Ġdrarda 24 saatlik kalsiyum atılımının artması da sarkoidoz lehine bir bulgudur. Tedavi: KAS HASTALIKLARINDA BELĠRTĠ VE BULGULAR GÜÇSÜZLÜK Kas hastaları genellikle yokuĢ ve merdiven çıkma. hastalık kronik gidiĢlidir. Eğer sinir sistemi patolojisi ortaya konmamıĢsa ancak baĢka açıklaması olmayan inflamatuar bir sinir sistemi hastalığı varsa ve sistemik sarkoidoza ait patolojik veri varsa olası (probable) nörosarkoidoz tanısı söz konusu olmaktadır. EGZERSĠZ ĠNTOLERANSI KAS VE NÖROMÜSKÜLER KAVġAK HASTALIKLARI . Örneğin yüzün mimik kasları. Edinsel kas hastalıklarından inflamatuvar miyopatilerde ise zaafın geliĢimi subakuttur. Rabdomiyoliz. Nöroradyolojik incelemeler: Kranyal MR‟da kontrast tutulumu da gösteren multipl hiperintens ak madde lezyonları görülür. bu dağılımlara rastlandığında öncelikle o hastalıkların varlığı düĢünülmelidir.lenfadenomegali. Birçok miyopatide kalp kası ve solunum kaslarının. hasta birkaç hafta veya ay içinde ciddi fonksiyon kaybına ve sakatlık durumuna ulaĢır. Bu kriterin de karĢılanmadığı durumlarda ancak muhtemel (possible) nöro-sarkoidoz‟dan sözedilebilir. oturduğu yerden kalkma.

biri veya diğerinin defektine bağlı olarak yeterli düzeyde olmamasıdır. Kontraktür oluĢuncaya kadar tendonda geliĢen ve giderek artan sertlik. piruvat. o hareketi yapan kasta geliĢen ve normalde olmaması gerektiği ölçüde olan yorgunluğa egzersiz intoleransı denir. Kas hastalıklarında bu kontraktürün geliĢmesi genellikle yıllar alır. Buna karĢılık polimiyozit ve dermatomiyozite bazen. rabdomiyolize ise hemen her zaman . suskunken birden konuĢmaya baĢladığında.Belirli bir hareketi yapmakla. hareket sırasında enerji elde etmek için kullanılan metabolik yollardan hangisinin tutulduğuna bağlıdır. Bu yorgunluk. toksik veya metabolik süreçleri akla getirir. eli ile bir Ģey tuttuğunda veya sıktığında. Bu durumlarda kontraktür. kasılmanın normal veya oldukça iyi. yemek yemeye baĢladığında ilgili harekette tutukluk hisseder. ACh ile n-AChR arasındaki iletiĢimin. tip-1 kas lifleri ile yavaĢ hareketleri yapmamızı sağlayan lipid metabolizması yolunun bozukluğunu düĢündürmelidir. o kastaki zaaf ve atrofi ile orantılı olarak ve zaman içinde azalır veya kaybolur. Seyrek olarak distrofinopati. kasıldıktan sonra gevĢemenin güç olduğu bir durumdur. Bu yolların veya son ortak enerji yolu olan oksidasyon-fosforilasyon sisteminin bozukluğunda. PSÖDOHĠPERTROFĠ Adından anlaĢılacağı gibi. yalancı hipertrofidir. KONTRAKTÜR Aynı eklemin etrafındaki kasların kuvveti birbirinden farklı olduğunda o eklem. nekrotizan. her bir metabolik bozukluğa özgü olan değiĢiklikler de eĢlik edebilir. Bazı miyopatiler kontraktür oluĢturmaya özellikle eğilimlidir. çünkü gevĢeme güçlüğü azalır. istirahatten sonraki ilk hareketlerinde çok belirgindir. Miyotoni. kaveolinopati gibi kas distrofilerinde de egzersizle kas ağrıları. Bu gevĢeme güçlüğü o kasın. Bu hastalıklara örnek olarak Emery. bazen kuadriseps kasında. Miyotoniye kas zaafının eĢlik etmediği durumda (myotonia congenita). myotonia congenita‟da olduğu gibi. bazen baĢka kaslarda da. Bu tutukluk bazen romatizmal hastalıklar. BĠTKĠNLĠK Myasthenia gravis ve kas-sinir kavĢağının diğer hastalıklarında bir hareketi yapmakla o kasta. gevĢemenin ise zor olduğu durumlarda görülür. Burada bozukluk sinir-kas kavĢağındadır ve sorun. bazen de baĢka kaslarda görülür. ATROFĠ Kas hastalıklarında atrofi. baĢlangıçta normal veya daha iyi güç oluĢturan kasın hareketinde devamlılığın sağlanmasındaki güçlük nedeni ile ortaya çıkar.Dreifuss kas distrofisi ve “rigid spine” hastalığı gösterilebilir. durakta otobüs beklerken otobüsün geldiğini görünce aniden koĢup yakalamaya çalıĢtığında. kasların tutulumundan bağımsız olarak. hipertrofi nedeni ile hasta “Herkül” görünümündedir. bazı hastalıklarda tek belirtidir. KEMĠK VETER REFLEKSLERĠ (KVR) Kas hastalıklarında KVR de. yani atrofiye neden olmasıdır. baĢını aniden bir yöne çevirdiğinde. ancak cerrahi giriĢimle düzeltilebilir. özellikle baldır ağrıları görülebilir. Örneğin bir hastada yürürken egzersiz intoleransı geliĢiyor ancak bu hasta hızlı koĢarken rahatsız olmuyorsa bu durum öncelikle. KAS AĞRISI (MĠYALJĠ) Jeneralize kas ağrıları baĢlıca kaslardaki inflamatuvar. aynı hareket tekrarladıkça harekette rahatlama görülür. Bunun nedeni kas liflerinin tek tek hastalanması ve ancak zaman içinde. kasın tüm kitlesini etkileyecek ölçüde küçülmesine. Hastalık nedeni ile henüz kaybedilmemiĢ kas liflerindeki hipertrofiye bağ ve yağ dokusundaki artıĢ da eĢlik eder ve kas kitlesi bu nedenle artar. HĠPERTROFĠ Gerçek hipertrofi. Bu hastalıklarda kontraktürlerin dağılımı da özellik gösterir. Genellikle metabolik hastalıkların seyri sırasında görülür. yeterince kas lifi tutulduktan sonra. Ancak sabit kontraktür geliĢtikten sonra o eklem. oldukça erken geliĢir. Bazen bu yorgunluğa ağrı da eĢlik edebilir. Aynı miyopati nedeni ile çevredeki kasların atrofik durumda olması bu geniĢlemiĢ görüntüyü abartılı hale getirir. miyoglobin düzeylerinde. En sık baldırlarda gastroknemius-soleus kas grubunda. egzersiz intoleransına serum laktat. Örneğin hasta sabah yataktan ilk kalktığında. kol kaslarında ortaya çıkıyorsa bu kez baĢlıca tip-2 kas liflerinin kullandığı glikojen metabolizmasının bozuk olduğu düĢünülmelidir. bazen de kalıcı kas güçsüzlüğü ile beraberdir: miyotonik distrofi buna örnektir. özellikle sabah tutukluğu ile karıĢtırılabilir. egzersizle veya eklemi ters pozisyonda tutan atellerle önlenebilir veya azaltılabilir. Yorgunluğu doğuran hareket. belli bir pozisyonda durma eğilimi gösterir. çok ileri derecede yorgunluk (tükenme) ortaya çıkar. miyotoni gibi kasılmanın belirgin. Buna karĢılık hastada aynı yakınma örneğin seri ve hızlı yapılan yer silme gibi bir kol hareketinde. MĠYOTONĠ Klinik olarak miyotoni güçsüzlüğün tersine. amonyak. ilgili kasta kısalma olur ve zaman içinde eklemin bu pozisyonu sabitleĢir (kontraktür oluĢur). Buna karĢılık polinöropatilerde KVR birden veya çok kısa sürede kaybolur. periferik sinir hastalıklarındakine oranla çok daha geç geliĢir. Metabolik hastalıklardaki ağrı genellikle veya yalnızca egzersizle iliĢkilidir.

yerçekimine karĢı hareketini tamamladıktan sonra. miyopatisi olan bir hastada merkezi sinir sisteminin tutulduğunu gösteren bulguların varlığı bir mitokondriyal hastalığı akla getirebilir. Buna rağmen. miyopatisi olan bir hasta epileptik nöbetler geçirdiğinden söz ediyor veya mental retardasyon gösteriyorsa mitokondriyal hastalıklar akla gelebilir. 3/5 kas gücü: Test edilen kas. BAġLANGIÇ YAġI Hastalığın baĢlangıç yaĢının öğrenilmesi hastalığın gidiĢ hızını ve doğasını anlamak için gereklidir. Ayrıca hastalığın baĢlangıç yaĢı. 2/5 kas gücü: Test edilen kas. DĠĞER KASLARIN ZAAFI Kas hastalığı olduğu düĢünülen bir hasta. hematom veya tümörlerde görülür. yerçekimine karĢı hareketini tamamladıktan sonra. direnç gösterebildiği halde. Soyağacı. Örneğin. =0= kas gücü: Test edilen kas hiçbir Ģekilde hareket veya kasılma gösteremiyor. ancak patolojik sürecin gerilemesi ile ortadan kalkarlar.v. yalnızca kasılma gösteriyor. Ancak kası ilgilendiren özelliklerin muayenesi ayrı bir özen gerektirir. Lokal kas ağrıları ise infeksiyon. o eklemin hareketi ile artar. yeniliyor. ailedeki hasta olmayan bireyler ve yaĢları/cinsiyetleri mutlaka kaydedilmelidir. asit maltaz eksikliği. Kemik ağrıları ise daha derin. kendisine uygulanan tam karĢı kuvvete. otozomal resesif geçiĢ baĢkalarını. klorokin. AĠLE ÖYKÜSÜ (SOYGEÇMĠġ) Birçoğu genetik olarak kalıtılan kas hastalıklarında aile öyküsü. infarkt. genç ve orta eriĢkinlik döneminde ise öncelikle edinsel miyopatiler. ailedeki aynı hastalığı taĢıyan bireyler ve yaĢları/cinsiyetleri. KAS HASTALIKLARINDA MUAYENE Kas hastalığına eĢlik edebilecek bulgulardan yararlanmak için nörolojik muayenenin tam olarak yapılması gerekir. çocukluk veya ergenlik döneminde ise öncelikle herediter miyopatiler. Hastalık belirtilerinin baĢlangıcı yenidoğan dönemi. Sinir sisteminin baĢka bölümlerinin tutulması da tanı olasılıkları yelpazesini daraltır. Bu ağrılar. amiodaron. özellikle geceleri nefes darlığı veya nefesinin yetmediğinden söz ediyorsa myasthenia gravis. 4/5 kas gücü: Test edilen kas. kendisine uygulanan karĢı kuvvete. Örneğin rabdomiyoliz olduğu düĢünülen bir hastada o sırada veya daha önceleri idrar renginde koyulaĢma olduğunun anlaĢılması tanıya çok yardımcı olur. kasaba veya Ģehirden olup olmadıkları). Eklem ağrıları lokal ve ekleme sınırlıdır. Yutma güçlüğü ve ses kısıklığı da benzer durumları akla getirmelidir. Bu nedenle çoğu zaman hastaya ve ailesine geçmiĢ yıllara ait hatırlatmalar yapmak gerekebilir. hiçbir direnç gösteremeden yeniliyor. anne-baba akrabalığı (akraba değillerse ailelerin aynı köy. . ailedeki ölüm nedenleri. ancak yerçekimi etkisi kaldırıldığında hareketini tamamlıyor. travma. Örneğin. Otozomal dominant geçiĢ belli hastalıkları. ailede hasta olan bireylerde klinik tablonun homojen olup olmamasına ait bilgiler de tanıya yaklaĢım açısından yararlıdır. ipeka. kendisine uygulanan tam karĢı kuvvete. KRAMP Kramp kas hastalığından çok bir periferik sinir hastalığını düĢündürür. Kas miyofosforilaz eksikliğinde (McArdle hastalığı) ortaya çıkan kramp. Kas ağrılarını eklem ve kemik ağrılarından ayırmak önemlidir. 1/5 kas gücü: Test edilen kas. yerçekimine karĢı hareketini tamamladıktan sonra. Birçok miyopatide ise boyun fleksiyon zaafı görülür. d-penisilamin. Ģiddetli. Bazı ilaçların (anti-hiperlipidemik veya antihiperkolesterolemik ilaçlar. siklosporin-A. tam bir dirençle karĢılık veriyor. SĠSTEMĠK BULGULAR Anamnez alınırken bazı sorular hastaya özellikle sorulması çok yardımcı olabilir. AĢağıda yalnızca bu muayene tekniklerine değinilecektir. Bu hastalıklar arasında en sık düĢünülmesi gereken hipotiroididir. Belirgin çift görme. yerçekimi etkisi kaldırıldığında bile hareketini tamamlayamıyor. özellikle egzersizle ortaya çıkan kramplarda ayırıcı tanıda metabolik miyopatileri. Bazı sistemik hastalıkların da miyopati yapacağı bilinmeli ve hasta bu sistemik hastalıklar açısından da sorgulanmalıdır.s. Yine boyun ekstansor kaslarının zaafına bağlı geliĢebilecek baĢın öne düĢmesi myasthenia gravis. polimiyozit gibi hastalıkları akla getirmelidir. Ģiddeti sürekli aynı kalan. kaveolinopati ve disferlinopati gibi kas distrofilerini de düĢünmek gerekir.eĢlik eden miyaljiler sürekli ağrılardır. Çok yavaĢ ve sinsi ilerleyen hastalıklarda hastanın ve ailesinin hastalığın baĢlangıç yaĢını hatırlaması sıklıkla zor olur. anamnezin vazgeçilmez bir parçasıdır. birçok zaman geceleri artan ağrılardır. 5/5 (Tam) kas gücü: Test edilen kas. polimiyozit mutlaka tanı olasılıkları arasında olmalıdır. egzersizi yapan kastadır ve elektrofizyolojik olarak sessizdir. oftalmoparezi de gösteren mitokondriyal miyopatiler veya okülofaringeal distrofiden çok myasthenia gravis‟i düĢündürmelidir. kolĢisin. X‟e bağlı resesif geçiĢ ise diğer bazı kas hastalıklarını düĢündürür. geç eriĢkinlik ve yaĢlılık döneminde ise öncelikle toksik-iyatrojenik miyopatiler akla gelmelidir. distrofinopati.) kullanımı ve bazı toksinlere maruz kalmanın da miyopati yaratacağı bilinmeli ve hasta bu açıdan da sorgulanmalıdır. lokal inflamasyon.

Kas Distrofileri Sınıflaması KAVġAK TĠPĠ KAS DĠSTROFĠLERĠ “LIMB GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHIES” (LGMD) a) Duchenne tipi kas distrofisi (DMD) X‟e BAĞLI RESESĠF GEÇĠġLĠ (Xp21) b) Becker tipi kas distrofisi (BMD) (Distrofinopatiler) c) Açık distrofinopati taĢıyıcıları d) Diğer (X‟e bağlı dilate kardiyomiyopati.KAS HASTALIKLARI KAS DĠSTROFĠLERĠ Kas distrofileri kas liflerinin histopatolojik olarak tekrarlayıcı yıkım (nekroz). ancak ilerleyici seyrederler. otozomal geçiĢli kavĢak distrofilerinde bu bulgulardan farkların belirtilmesi ile yetinilecektir. ailenin kadınları taĢıyıcı olabilirler. X’e BAĞLI RESESĠF GEÇEN KAVġAK TĠPĠ KAS DĠSTROFĠLERĠ (DĠSTROFĠNOPATĠLER) Xp21 geni tarafından kodlanan ve kas hücrelerinde sarkolemma altında yerleĢmiĢ olan distrofin proteininin kalitatif veya kantitatif bozuklukları sonucu ortaya çıkan bir grup kas distrofisidir. klinik özelliklerine göre baĢlıca iki ana grupta ele almak gerekmektedir (Tablo 1) Tablo 1. tamir (rejenerasyon) süreçlerini birlikte gösteren. Kas distrofilerini. Hastalık erkek çocuklarda görülür. Eğer rastlantısal x . translokasyonlar. DeğiĢik ağırlıkta. Duchenne tipi kas distrofisi 1/3500 erkek doğumda bir görülür. Bu bölümde kavĢak tipi kas distrofilerinin ağır ve hafif formlarına klasik örnekler olmak üzere Duchenne tipi kas distrofisi (DMD) ve Becker tipi kas distrofisi (BMD) ayrıntılı olarak anlatılacak. Turner sendromu. Sürecin çok ilerlemesi ile diğer iskelet kaslarına da yayılırlar. Görülme sıklığı toplumlara göre değiĢkenlik göstermemekle birlikte prenatal tanının yapılabildiği toplumlarda ailevi olguların sayısı giderek azalmıĢ. olguların büyük çoğunluğu yeni mutasyonlarla oluĢmaya baĢlamıĢtır. mental retardasyon. sonuçta nekrozun galip gelmesi ile kas lifi kaybı. bu kaybın yerini alan endomizyal ve perimizyal yağ ve bağ dokusu artıĢı ile karakterize genetik hastalıklarıdır. Mc Leod sendromu) a) LGMD 1A OTOZOMAL DOMĠNANT GEÇĠġLĠ b) LGMD 1B c) LGMD 1C d) LGMD 1D e) LGMD 1E(?) f) LGMD 1F g) LGMD 1G a) LGMD 2A OTOZOMAL RESESĠF GEÇĠġLĠ b) LGMD 2B c) LGMD 2C d) LGMD 2D e) LGMD 2E f) LGMD 2F g) LGMD 2G h) LGMD 2H i) LGMD 2I j) LGMD 2J k) LGMD 2K l) LGMD 2L m) LGMD 2M ÖZEL KAS ZAAFI DAĞILIMI VEYA KLĠNĠK TABLO GÖSTEREN KAS DĠSTROFĠLERĠ a) Emery-Dreifuss kas distrofisi X‟e BAĞLI RESESĠF GEÇĠġLĠ (Otozomal dominant ve resesif formları da var) a) Miyotonik distrofi (DM) OTOZOMAL DOMĠNANT GEÇĠġLĠ b) Fasyoskapulohumeral distrofi (FSHD) c) Okülofaringeal kas distrofisi (OFMD) a) Konjenital kas distrofileri OTOZOMAL RESESĠF GEÇĠġLĠ b) Diğer KAVġAK TĠPĠ KAS DĠSTROFĠLERĠ BaĢlıca ve öncelikle kalça ve omuz kavĢağı kaslarının tutulumu ile seyreden kas distrofileridir.

Hastaların yaklaĢık %10‟unda orta derecede zekâ geriliği.inaktivasyonu sırasında. CK değiĢik derecelerde yüksek bulunur. cerrahi sonrası fizyoterapi ve hastanın çok erken mobilizasyonu büyük önem taĢır. MĠYOTONĠK DĠSTROFĠ (DM) Genetik olarak otozomal dominant kalıtım özelliği gösteren klasik miyotonik distrofi DM1. Kortikosteroid uygulama protokolleri değiĢiktir. sarkolemmada distrofinin bulunduğu. bunlar yoksa bile CK. normalde asemptomatik olması gereken taĢıyıcı kadında kas zaafı ortaya çıkabilir. 19. hem de geliĢebilecek deformiteleri önlemektedir. Daha sonra. henüz 13 yaĢına ulaĢmamıĢ ve yürüyebilen. ancak az miktarda veya normalden kısa bir protein yapısında olduğu durumda ortaya çıkar. kortikosteroidlere baĢlama yaĢı daha erken olabilmektedir. Baldırlar. Her toplumda görülebilir.75mg/kg/gün dozunda prednizolon baĢlanmakta ve 6 ay sonra doz azaltılarak bu 15 mg/günaĢırı olmak üzere idame dozunda yıllarca tutulmaktadır. değiĢik derecelerde tutulmuĢtur. klinik olarak ise kas zaafı ve atrofisine eĢlik eden miyotoni ve diğer sistemik bulguların belirleyici olduğu kas distrofisidir. Bu durumda. 5 yaĢtan sonra hastalara kortikosteroid baĢlanması konusunda ortak bir görüĢ oluĢmuĢtur. Otozomal dominant geçiĢlidir. anamnez ve klinik bulguların yanı sıra genetik inceleme ile konur.Ġmmunhistokimyasal olarak distrofinin bulunduğu durumlarda distrofinin kalitesini göstermek amacı ile “Western blotting” yapılması gerekir. Western blotting) incelemelerle hastalığın tanısı dıĢında taĢıyıcıların tanınması ve prenatal tanı yapılması mümkündür. bugün için bilinen. EriĢkin çağın en sık görülen distrofilerindendir. Bu inceleme Becker tipi kas distrofisini. Yürümeye baĢladıktan sonra çocuğun yavaĢ yürümesi “ağır kanlılığına”. Achilles kontraktürü gibi durumlarda cerrahi giriĢim düĢünülebilir. distrofinopati taĢıyıcılığını dıĢlamaz. erken baĢlangıçlı bir distrofinopatide. Normal CK düzeyi. hastalığın prognozunu belirlemek amacı ile immünhistokimya gereklidir. Genellikle çocuklar normal yaĢta yürümeye baĢlarlar. ÖZGÜN KAS ZAAFI DAĞILIMI VEYA KLĠNĠK TABLO GÖSTEREN KAS DĠSTROFĠLERĠ FASYOSKAPULOHUMERAL DĠSTROFĠ (FSHD) Yüzün mimik kaslarını. aynı etkiye sahip ve sentetik olarak üretilmiĢ olan PTC124 isimli ilaçta bu yan etkiler bertaraf edilmiĢ ve ilaç piyasaya verilmiĢtir. yani DMD tanısını kesinleĢtirmek için kullanılır ve özellikle. Bazı çalıĢmalara göre asemptomatik taĢıyıcıların büyük bir bölümünde kalp kası. CK daha düĢük düzeylerde bulunur. delesyon gösterilmiĢ bile olsa. Bu nedenle. Genetik incelemelerde prematür stop kodon oluĢan az sayıda olguda gentamisinin bu stop kodonun görmezlikten gelinmesine yaradığı ve kısa da olsa distrofin oluĢmasını sağladığı gösterilmiĢ ancak ilacın toksik etkileri hastalarda uzun süre kullanılmasını engellemiĢtir. sarkolemmada distrofinin hiç bulunmadığı durumda ortaya çıkar. Hastalığın. Kas immünhistokimyası distrofinin hiç olmadığını göstermek. diğer benzer seyirli kavĢak tipi distrofilerden ayırt etmeye yarar. Ancak alınan materyalde distrofin immünhistokimyasının normal olması. Görülme sıklığı 100. Varyantları DM2 (3q21) ve proksimal miyotonik miyopati (PROMM)‟dur (PROMM‟un genetik yerleĢimi . kadın taĢıyıcılarda bu taĢıyıcılık açık klinik tablo haline dönüĢebilir.000‟de 13‟dür. DMD. Ayrıca. birçoğunda disleksi mevcuttur. Asemptomatik taĢıyıcılarda da CK bazen hafif yüksek bulunabilir. sık sık kucak istemesi “Ģımarıklığa”. açık veya gizli distrofinopati taĢıyıcılığını dıĢlamaz. 0. Kortikosteroidler öncelikle düĢmeleri azaltmakta hatta bazen durdurmaktadır. Becker tipi kas distrofisi. düĢmeleri çok sık olan çocuklarda. genellikle 7-8 yaĢından sonra. periskapular kaslar ile humerus çevresi kaslarını en çok ve öncelikli olarak tutan bir kas distrofisidir. EMG ve kas biyopsisi (distrofin immünhistokimyası) yapılmalıdır. Tersinden bakıldığında. hiç klinik bulgunun olmadığı neonatal dönemde bile çok yüksektir (20-100 kat). Belirtiler 5-55 yaĢ arasında baĢlar Açık distrofinopati taĢıyıcılarında sorun hasta allelin aktif durumda olduğu kas liflerinin sayısının. Hastalığın ileri dönemlerinde. TaĢınabilir solunum cihazı kullanmadıkça hastalar genellikle 20-25 yaĢ arasında kaybedilirler. bazen normale yaklaĢır. Distrofinopatilerde tanı. CK. tekerlekli iskemleye bağlanma yaĢını geciktirdiği gösterilmiĢtir. Çocuğun doğumu ve ilk yıl içindeki geliĢme aĢamaları tümüyle normaldir. Ģifa sağlayıcı bir tedavisi yoktur. kardiyomiyopatili bir kadında öncelikle hasta erkek aile bireyleri sorgulanmalı. genetik incelemede delesyon gösterilemeyen hastalarda değerlidir. kas lifi dıĢına CK çıkaracak kas miktarı çok azaldığından. Hastalığın tedavisinde ne kullanılırsa kullanılsın. Kreatin monohidrat ve albuterol ile yapılan çalıĢmalar beklenen sonuçları göstermemiĢtir. Skolyoz. çocukluktan itibaren genellikle ĢiĢ ve serttir (psödohipertrofi) (ġekil 5). Genetik ve moleküler (kas biyopsisi. Yan etkilerin mutlaka izlenmesi gerekmektedir. Kliniğimizde hastalara. Bu cerrahi giriĢimlerin zamanlanması. klinik bulgu verecek kadar çok olmasıdır. Çünkü fizyoterapi hem fiziksel kapasiteyi artırmakta. fizyoterapi mutlaka eĢlik etmelidir. eğer bilinmesi isteniyorsa. Bu nedenle. içinde hasta allelin aktif olduğu kas hücresi sayısı yeterli olursa. sık düĢmesi ise “beceriksizliğe” atfedilir. Kortikosteroidlerin hastanın yürüme süresini uzattığı. kromozomdaki miyotonin (DMPK) geninde CTG üçlü nükleotid tekrar artıĢı.

Göz hareketlerinin iyi korunmuĢ olması OFMD‟nin. Klinik tabloya özellikle alt ekstremite proksimal kaslarının zaafı eklenir. otozomal dominant ve otozomal resesif kalıtılan ve Ģu an kalıtımsal defekti belirlenmiĢ 4 tipi vardır (EDMD-1. Distrofik değiĢiklikler gösterenler zaman zaman otozomal geçiĢli kavĢak tipi kas distrofileri ile iç içe geçer. Burada baĢlıca EDMD-1‟in klinik özelliklerinden söz edilecektir. Bu grupta distal kaslar da proksimal kasların yanında tutulur. OKÜLOFARĠNGEAL KAS DĠSTROFĠSĠ (OFMD) En belirgin klinik özelliği iki yanlı ptoz ve disfajidir. Skapuloperoneal miyopatiler Yalnızca. Kesin tanı genetik incelemede mutasyonun gösterilmesi ile konur. kısıtlandığında da hafiftir ve genellikle yukarı bakıĢta ortaya çıkar. proksimal bir miyopatinin klinik olarak çok ilerlemiĢ döneminde zaafın distal kaslara yayılımını anlatmak için kullanılmaz (Tablo 4). EMG miyopatiktir. EMERY DREIFUSS KAS DĠSTROFĠSĠ Emery-Dreifuss müsküler distrofi (EDMD). Diplopi pek geliĢmez. DĠSTAL MĠYOPATĠLER Distal kasları da tutan miyopatilerin bir grubu. erken çocukluk çağında ortaya çıkan kontraktür. Bu üç ayrı genetik geçiĢli tipin klinik tablosu birbirine benzemektedir. ptozla giden bir baĢka hastalık grubu olan mitokondriyal hastalıklardan en önemli farkıdır. X‟e bağlı resesif. -3 ve -4). baĢka özellikleri nedeni ile bu bölümün baĢka baĢlıkları altında irdelenmiĢ miyopatilerdir.) METABOLĠK MĠYOPATĠLER Mitokondriyal hastalıklar Glikojenozlar “Debranching” enzim eksikliği Fosforilaz b-kinaz eksikliği Asit maltaz eksikliği DĠĞER Myasthenia gravis. Elektron mikroskopik olarak kas lifleri içinde ve çekirdeklerinde çok ince filamentler gösterilir ve tanı koydurucudur. Kas biyopsisinde kırmızı çerçeveli vakuoller vardır. aB-kristallin def.DM2 ile aynı bölgeye haritalanmıĢtır). . Distal miyopati terimi. Distal Kas Tutulumu da Gösteren Ancak Asıl Özelliği Bu Olmayan Miyopatiler DĠSTROFĠLER Miyotonik distrofi (DM) Emery-Dreifuss müsküler distrofi (EDMD) Fasyoskapulohumeral distrofi (FSHD) OR KavĢak tipi distrofi 2G (AR-LGMD2G) KONJENĠTAL MĠYOPATĠLER Nemalin (rod) “Central core” Sentronükleer Miyofibriler miyopatiler (desminopati. Ptoz baĢlangıçta asimetrik olabilir ancak hastalık ilerledikçe simetrik hale gelir. Tablo 4. baĢlıca veya en erken distal kasların tutulumu ile kendini gösteren. Disfaji ilerleyicidir. çok belirgindir. Histopatolojik olarak bu miyopatilerden bazıları nonspesifik miyopati. BaĢlangıç belirtisi her ikisinden biri olabilir. Aksine distal miyopatilerde klinik tablonun belirleyici özelliği. bazıları distrofik değiĢiklikler. bazıları ise miyopati veya distrofi ile birlikte kırmızı çerçeveli vakuoller (RV) gösterirler. baĢlangıçtan veya erken dönemlerden itibaren distal kasların tutulumunun varlığı ve ağırlığıdır (Tablo 5). Tedavide „pace-maker‟ takılmasını gerektirebilen kardiyolojik tedavi en önemli yeri tutar. Bu son iki klinik tablo. -2. çok heterojen bir grup genetik hastalık özgün “distal miyopati” grubunu oluĢturur. CK hafif yüksektir. Göz hareketleri genellikle kısıtlanmaz. daha geç kendini gösteren hafif kas zaafı ve eriĢkin yaĢtaki tüm hastalarda görülen kardiyak tutulum ile karakterize kalıtımsal bir hastalıktır. “Zinc finger protein 9 (ZFP9)” geninin yer aldığı 3q21 bölgesindeki CCTG artıĢı ile karakterizedir.

LGMD2B‟nin allelik hastalığı olup aynı soyağacı içinde hem MM hem de LGMD2B gösteren olgular bildirilmiĢtir. ancak gençlik veya eriĢkinlik döneminde ortaya çıkan tabloları içine almaktadır. Bu hastalıklardaki heterojenite. bir yandan da bu grup içindeki hastalıklardakine benzer veya onlarla aynı patolojik değiĢiklikleri gösteren. Kas biyopsisinde yoğun inflamasyon gösteren distrofi bulguları vardır. tutulan kaslara ve histopatolojik bulgulara da yansımaktadır. yüksek veya çok yüksek bulunabilmektedir. bazıları ise vakuollü miyopati gösterirler. Performans artırmak ve deformiteleri önlemek amacı ile fizyoterapi. “centronuclear” ve miyofibriler miyopatiler bu miyopatilerin bazılarıdır. Konjenital miyopatilerin ortak özelliği. Hastalıkların her biri için ayrı bir etyopatogenetik mekanizmadan söz etmek mümkündür. Patogenezin farklılığı serum CK düzeyine de yansımakta. otozomal resesif veya X‟e bağlı resesif kalıtım özelliği gösteren ve alt gruplarının her biri ayrı hastalıklar olan bu miyopatiler her ırk ve cinste görülebilmektedir. EMG miyopatik değiĢiklikler gösterir. “multi-minicore”. yaĢamla bağdaĢacak hafiflikte olanlar genellikle yavaĢ ve selim seyirlidir. “central core”. en distal kaslar genellikle korunmuĢtur. disferlin negatiftir. Ġlk yaĢ içinde daha ağır olan zaaf çocuk büyüdükçe ilk . bazıları non-spesifik miyopati. oluĢmuĢ deformitelerin bazılarının düzeltilmesi için cerrahi giriĢim dıĢında tedavi bugün için söz konusu değildir. distrofik bulgular veya kırmızı çerçeveli vakuol gösteren miyopati bulguları gösterilebilir. Konjenital isimlendirmesi aslında “doğuĢtan beri olan ve yaĢamın ilk yılları içinde kendini gösteren” anlamına gelmesine rağmen bu hastalıklar bir yandan konjenital miyasteniler gibi bazı konjenital hastalıkları içermemekte. kas hücreleri içinde morfolojik olarak patolojik değiĢiklikler göstermeleridir. Otozomal dominant. eller. Herediter ve Özgün Distal Miyopatiler Distal miyopatiler. kol ve bacakların distal kaslarını izole. Klasik olarak polinöropatilerde zaaf ve özellikle atrofi ekstremitelerin en distal (parmaklar. Nonaka miyopatisi) olurken bir baĢka tip distal miyopatide arka kompartman zaafı belirleyicidir (örneğin Miyoshi miyopatisi). Kas biyopsisinde nonspesifik miyopatik bulgular. Bu grup hastalıklar içinde en kolay tanınabileceklerden birisi olması nedeni ile MM. “nemalin (rod)”. baĢka bazı tiplerde ise baĢlangıç önkol kaslarındandır (örneğin Welander tipi distal miyopati). CK normal. Bu nedenle bu miyopatilerde klinik olarak nöropatilerden ayırt edilme zorluğu yaĢanabilir. birbirinden bağımsız bazı yapısal kas değiĢiklikleri ile kendilerini gösteren bir grup kas hastalığıdır.Tablo 5. öncelikle veya ağırlıklı olarak tutan. dikkat edilmesi gereken bir distal miyopatidir. Miyoshi miyopatisi (MM). Bu morfolojik değiĢikliklerin her biri hastalığa özgüdür ve çoğu zaman hastalığın isimlendirilmesinde kullanılır. Primer olarak kası tutan bu hastalıklar çoğunlukla bebeklikte baĢlar. Genç bir hastada kas zaafı ve atrofisi alt bacak arka grup kasları tutmuĢsa ve CK çok yüksek ise MM mutlaka akla gelmelidir. KONJENĠTAL MĠYOPATĠLER Konjenital miyopatiler. bazı tiplerde hastada krus ön kompartman zaafı belirgin ve ağırlıklı (örneğin herediter inklüzyon cisimli miyopati. Histopatolojik olarak ise bazı tipler distrofi. ayaklar) kaslarında varlık veya belirginlik gösterirken distal miyopatiler alt bacak (krus) veya önkol kaslarında atrofi yaparlar. Örneğin. heterojen bir grup miyopatidir.

YaĢamı tehdit eden bu sonuç nedeni ile hastalar. Bu nedenle. EMG normal veya miyopatiktir. birçoğuna dismorfik özellikler eĢlik eder. GLĠKOJEN DEPO HASTALIKLARI LĠZOZOMAL TĠPTE GLĠKOJEN DEPO HASTALIKLARI Glikojenin. Bu nedenle hastalığın erken tanısı önem taĢımaktadır. Histopatolojik olarak sıklıkla tip-I kas liflerinin belirginliği veya atrofisi gözlenir. En önemli özelliği. Tedaviye. aldolaz eksiklikleridir. Ġlerleyici olan bu tabloyu gösteren bebekler yaklaĢık 1. Serum CK düzeyi. çok yüksek CK düzeyi gösteren hastalarda distrofilerle birlikte lizozomal glikojen depo hastalıkları da düĢünülmelidir. Kalbi ve karaciğeri de tutabilir. Bu miyopatilerden bazıları ekstremite zaafı dıĢında kranyal alan kaslarını. Defektif geni bilinen konjenital miyopatilerde kesin tanı genetik analiz ile kesinleĢtirilmektedir (Ülkemizde halen hiçbir konjenital miyopati için genetik analiz yapılamamaktadır). Tümü kalıtımsal hastalıklardır. Lizozomal enzimlerden asit maltaz eksikliğine bağlıdır (Tip II glikojenoz).5 yaĢında kaybedilirler. Bazı metabolik hastalıklar. miyofosforilaz. Ġnfantil tiplerin dıĢında juvenil veya eriĢkin tipler ve bu genel ve benzer özelliklerin dıĢına çıkan konjenital miyopatiler veya formlar da mevcuttur. Hastalığın tanısı. fosfogliserat mutaz. Ġnfantil tip (Pompe hastalığı) doğuĢtan baĢlayan yaygın kas zaafı nedeni ile ortaya çıkan hipotoni. Bugün artık otofajik vakuoler miyopatiler (Danon hastalığı) olarak bilinen bir grup hastalığın ilk tanımlanmıĢ üyesidir. hastalığın yıkıcı etkilerinin en az olduğu baĢlangıç döneminde baĢlanması en akılcı yol gibi görünmektedir. “branching” enzim. Bu gruptaki hastalıkların bazıları yalnızca kas dokusuna özgü patolojik değiĢiklik oluĢtururken birçoğu vücudun baĢka sistemlerinde de kendini gösterir. CK genellikle normal veya hafif yüksek. Sistemik bulgular açısından belli aralıklarla kalp ve solunum sistemi fonksiyonları izlenmelidir. X‟e bağlı geçen artmıĢ otofajili miyopati (XMEA) ve infantil otofajik vakuollü miyopatidir. aĢırı enerji gerektiren durumlarda (ağır egzersiz. fosforilaz-b-kinaz. EriĢkin tip asit maltaz eksikliği bazen yalnızca solunum sıkıntısı ile kendini gösterebilir. Rekombinant enzimin (alglukozidaz alfa) ömür boyu sistemik olarak kullanılması infantil baĢlangıçlı hastalarda yaĢam süresini uzatmakta. Danon hastalığı grubunun diğer üyeleri lizozomla iliĢkili membran proteini-2 (LAMP-2) eksikliği (ilk tanımlandığında asit maltaz eksikliği göstermeyen lizozomal glikojen depo hastalığı olarak bildirilmiĢti). Kandaki bazal veya egzersiz sonrası laktat. Juvenil ve eriĢkin tipleri biraz daha selim olmakla birlikte. Asit maltaz enziminin eksik olduğu durumlarda (glikojenoz tip-II –Pompe hastalığı) klinik tablonun ağırlığı. Bunun dıĢında solunum yetersizliği ve kardiyomiyopatinin destek tedavisi birincil yaklaĢım olmalıdır. ayrıca kardiyomiyopati ve hepatomegali ile seyreder. distrofilerde olduğu gibi çok yüksek düzeylerdedir. pozitif diken ve bazen miyotonik boĢalımların eĢlik ettiği miyopati gösterir. fibrilasyon. Belirtiler çok çeĢitli düzeylerde ve lokalizasyonlarda kas zaafı olmakla birlikte. yine bazıları kalp ve/veya solunum kaslarını tutabilir. Performans artırmak ve deformiteleri önlemek amacı ile fizyoterapi. enerji üretmekte kullanılmayan lizozomal yoldan yıkımının engellenmesi ile ortaya çıkan ve kalıtımsal olan klinik tablolardır. Bazıları sistemiktir. çoğunlukla ultrastrüktürel inceleme amacı ile elektron mikroskopisi gerekmektedir. EMG. lizozomal otofajik vakuollerin varlığıdır. açlık gibi) rabdomiyoliz ve buna bağlı miyoglobinüri oluĢturur. Ancak kesin tanı için dokuda biyokimyasal olarak enzim düzeyi tayini ve genetik inceleme yapılmalıdır. hastalıkları hakkında bilinçlendirilmelidir. Böylece kalıcı ve ilerleyici kas zaafı oluĢur. . Gen tedavi çalıĢmaları sürmekle birlikte henüz patolojik süreci düzeltici bir tedavi bulunmamıĢtır. oluĢmuĢ deformitelerin bazılarının düzeltilmesi için cerrahi giriĢim dıĢında tedavi bugün için söz konusu değildir. bazıları ise yıkılamayan maddelerin depolanması ile giden ve bu morfolojik veya biyokimyasal bozukluğun yansıması olan klinik bulgularla kendini gösteren miyopatilerdir. yapım ve yıkım yollarındaki enzim defektleri nedeni ile ortaya çıkan miyopatilerdir. Bu gruptaki hastalıklar enerji üretmekte kullanılan glikojen ve lipid metabolizmasını ve en yüksek derecede ATP üretiminin yapıldığı mitokondrileri ilgilendirmektedir. Kas zaafının nedeni yıkılamayan lizozomal glikojenin lizozom ve sitoplazmada birikerek kas liflerini harabiyete uğratmasıdır. bunlarda birincil sorun solunum kaslarının tutulumudur. NON-LĠZOZOMAL TĠPTE GLĠKOJEN DEPO HASTALIKLARI: Glikojenin enerji üreten. enerji açığı yaratan hastalıklarda egzersiz intoleransı önemli bir bulgudur. Yani motor geliĢim gecikmiĢtir ancak genellikle çocuk bu basamakları geç de olsa yakalar. HEREDĠTER METABOLĠK MĠYOPATĠLER Büyük bir bölümü kas dokusunda enerji açığı yaratan. fosfogliserat kinaz. laktat dehidrogenaz. eriĢkin hastaların bazılarında ise iyileĢme sağlamaktadır. piruvat ve amonyak düzeyleri bu hastalıklar konusunda çok kaba bir ayırıcı tanı yaptırabilir. fosfofrüktokinaz.yaĢlar içinde kısmen düzelme gösterir. Miyopati ortaya çıkaran glikojenozlar “debranching” enzim. Bazı konjenital miyopatilerin tanınması rutin histokimyasal ve enzim histokimyasal incelemelerle mümkün olmakla birlikte. baĢlangıç yaĢı ve rezidüel asit maltaz miktarına bağlıdır. basit histokimyasal incelemelerle rahatlıkla konabilir.

Bazen hiç kas zaafı olmamasına rağmen yalnızca egzersiz intoleransı görülebilir. Serum CK düzeyi normal veya hafif yüksektir. miyopati yapan lipid (veya lipidmitokondri) depo hastalıklarıdır. diyetin enerjiyi glikojenden farklı bir maddeden elde edecek Ģekilde düzenlenmesi. kas zaafına göre daha belirgindir. Bugün için bilinen kesin bir tedavi yoktur. Bazı tiplerde lipid birikimi görülmez. Miyofosforilaz eksikliğinde (Mc Ardle hastalığı) bazen tek bulgu. bloğa uğratan enzimin fonksiyonuna göre. kas biyopsisi ve genetik incelemeler değer taĢımaktadır. rabdomiyolize yol açacak aktivitelerden kaçınılmasının sağlanması. laktik asidoz. yani nükleer gen defektlerine bağlı olarak veya mitokondriyal DNA defektlerinin maternal yoldan aktarımı ile olur. Bunun yanında hastanın hastalık hakkında bilinçlendirilmesi.Bu tipteki miyopatilerde kas liflerinde yıkılamayan glikojenin birikimi olmakla birlikte. Serum CK düzeyi normal veya hafif yüksek olabilir. Rabdomiyoliz geliĢebilir.ve çok uzun. rabdomiyoliz dönemlerinde geçici olarak çok yükselebilir. MĠTOKONDRĠYAL HASTALIKLAR Mitokondriyal hastalıklar genellikle yalnızca kas dokusunu ilgilendirmeyen multisistemik ve mitokondri disfonksiyonu ile giden hastalıklardır. yorgunluk gibi belirtiler (egzersiz intoleransı). Ġskemik egzersiz testi sırasında laktatın bazal değere göre hiç yükselmemesi değerli bir bulgudur. orta-. ensefalopati tabloları görülebilir. geri plandadır. koenzim-Q (CoQ10) eksikliği. elektron transfer flavoprotein (ETF) defektleri. inme benzeri epizodlar MERRF: Miyoklonik epilepsi. Lipid metabolizması bazı hareketlerimiz ve hareketlerimizin bazı aĢamalarında gerekli olan bir enerji yoludur. ancak bulunamayabilir. Mitokondrinin. baĢlıca kardiyomiyopatinin. Bazılarında glikojen birikimi hemen hiç olmamaktadır. bazı durumlarda ise ensefalopati (Reye sendromuna benzer tablo) ve sıklıkla kalp tutulumu görülebilir. Bu nedenle en sık etkilenen dokular. Daha önemli sorun enerji elde edilememesidir. düz kas ve kalp kası ile retina ve beyin dokularıdır. Defektif mitokondrilerin oranı. Yoğun egzersiz ve özellikle açlık durumlarında rabdomiyoliz geliĢebilir. hücrenin en önemli enerji deposu olması nedeni ile enerji açığı ortaya çıkar. Bu hastalıktan kuĢku duyulduğunda bu bulgunun özellikle aranması gerekir. Bu nedenle “mitokondriyal sitopatiler” olarak da adlandırılmaktadırlar. ayrıca geliĢebilecek ensefalopatinin iyileĢtirilmesi en önemli yaklaĢımlardan biridir. patolojik bulgu oluĢmasına neden olur veya bulgunun derecesini belirler. baĢka polisakkaridler de birikebilir.zincirli acil-koenzimA dehidrogenaz eksiklikleri. rabdomiyoliz dönemlerinde çok yükselebilir. Bazı durumlarda hipoglisemi atakları. Karnitin eksikliğinde 3gm/gün L-karnitin kullanılabilir. Kas tutulumu dıĢında bazı tiplerde karaciğer tutulumu. Dokularda yalnızca glikojen değil. her dokunun eĢik değerine bağlı olarak. EMG‟de miyopati bulguları vardır. “ragged red” lifler Ġyi belirlenmiĢ mitokondriyal sendromlar: . Özellikle infantil dönemde baĢlayan bazı tiplerde hipoketotik hipoglisemi de birlikte olabilir. karnitin palmitil transferaz I ve II (CPT I ve II) eksikliği. oruç. Bu yolun. egzersiz intoleransı veya kas zaafı. koenzim-Q (CoQ10) eksikliği ise CoQ10 tedavisine dramatik yanıt verir. Yıllar içinde bazen zaaf geliĢebilir. rabdomiyolize yol açan açlık. karnitin-acilkarnitin translokaz eksikliği. Hastanın. Elektron transfer flavoprotein (ETF) defektleri riboflavine (B2 vitamini). kardiyovasküler performansı artırıcı hafif ve düzenli egzersiz verilmesi önemlidir. Kas veya sistemik karnitin eksikliği. hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi. Bazı tiplerde genetik inceleme yapılabilir. bazen eĢlik eden sistemik bulgularla kendini gösteren bir grup metabolik hastalıktır. Kas biyopsisinde kas lifleri içinde lipid birikiminin gösterilmesi bu grup hastalığa tanı koydurur. Ancak. diyetin düzenlenmesi. aĢırı egzersiz gibi aktivitelerden kaçınmasının sağlanması önemlidir. Karaciğer ve periferik sinirler de tutulabilir. Bu grup hastalıkta biyokimyasal incelemeler. EMG normal veya miyopatik olabilir. enerjiye en çok gereksinimi olan iskelet kası. uzun. Bu grup hastalığın kesin tedavisi bugün için bilinmemektedir. Kalıtımsal veya edinsel olabilirler. Birikim gösterilebilse bile bu yolun hangi düzeyde bloke olduğunu anlamak için dokuda biyokimyasal olarak enzim düzeyi saptamak gereklidir. kısa-. Nükleer-mitokondriyal intergenomik iletiĢim bozukluğu da mitokondriyal hastalık ortaya çıkarabilir. iskemik egzersizle ortaya çıkan ve EMG‟de sessiz kalan kontraktür olabilir. Kalıtımsal olanlarda genetik geçiĢ Mendel kanunlarına göre. LĠPĠD DEPO HASTALIKLARI Kas kasılmasının bazı aĢamalarında gerekli olan lipid aktarım veya yıkım yolu bozukluklarına bağlı olarak geliĢen. Belirtiler de bu iki faktöre bağlı olarak ortaya çıkar. BaĢlıca sorunun enerji elde edilememesi olması nedeniyle egzersizle ortaya çıkan ağrı. MELAS: Mitokondriyal ensefalomiyopati. Bazen ilerleyici kas zaafı olabilir. Bazı olgular sporadiktir. hem de yıkılamayan lipidlerin hücreler içinde birikmesine (bazı tiplerinde) neden olur. kas lifleri içindeki nötral lipidlerin aktarımı veya yıkımı sırasında bloke olması hem enerji açığı ortaya çıkarır.

ataksi. Diğer birçok miyopatinin tersine subakut seyirlidirler. iĢitme cihazı. karnitin eksikliği yapabilir). Ġnfeksiyöz ve Ġnflamatuvar Miyopatiler . diklorasetat (DCA) (laktik asidozda). Ancak bazı durumlarda bu histopatolojik bulguların bulunmayacağının bilinmesi önemlidir. enzim histokimya ile mitokondriyal agregatların varlığı veya sitokrom oksidaz üretiminin olmadığının gösterilmesi genel olarak bu grup hastalığın tanınmasına yardımcı olur. Diğer sistem tutulumları da kendilerine özgü incelemelerle saptanmalıdır. ĠNFLAMATUVAR MĠYOPATĠLER Ġnflamatuvar miyopatiler kas dokusunun edinsel miyopatilerindendir. Ancak alt grupların belirlenmesi için biyokimyasal inceleme ve dokuda genetik inceleme gereklidir. Tanımlandıkça bu sayının çok artması kaçınılmazdır. hidrasyon ve elektrolit balansının düzenlenmesi. nazogastrik besleme. L-karnitin. Diğer sistem tutulumları da kendilerine özgü bulguları gösterirler. retinitis pigmentosa Leigh sendromu Kearns Sayre sendromu FRDA: Friedreich ataksisi Ġyi belirlenmiĢ bu mitokondriyal sendromlar dıĢında. Ancak. folik asit. K3vitamini. Ġskemik egzersiz testinde serum laktat düzeyi normalden çok daha fazla yükselir. diyaliz (renal tutulumda). bazen hafif yüksektir. MELAS‟ta beyin omurilik sıvısında laktat düzeyi artmıĢtır. koklea transplantasyonu. bazen laktat/piruvat oranı değiĢmiĢtir. AĢağıdaki tabloda bu değiĢik nedenler görülebilir. nöbet kontrolu (valproata dikkat edilmelidir. geri planda da olsa bulunabilir. Kas biyopsisinde “ragged red” liflerin (RRF) bulunması. aerobik egzersiz. ilgili durumlarda ve gerektiğinde uygulanmalıdır. C vitamini.CPEO : Kronik progresif eksternal oftalmopleji MNGIE: Miyo-nöro-gastrointestinal sendrom. rabdomiyolizden korunma. En iyi tanımlanmıĢ mitokondriyal hastalıklarda ptoz ve oftalmopleji sık görülen bir bulgudur. Bazen rabdomiyoliz geliĢebilir. periton diyalizi (MNGIE). CoQ-10. Tablo 9. Serum CK düzeyi çoğunlukla normal. E vitamini. gerekirse kardiyak transplantasyon. diğer sistem tutulumlarının tedavisi. Bu bölümde yalnızca idyopatik inflamatuvar miyopatiler konusu derinlemesine iĢlenecektir. L-karnitin + CoQ-10. transfüzyon (sideroblastik anemi). ensefalopati NARP: Nöropati. Kas zaafı değiĢik derecelerde olabilir. riboflavin (kompleks-1 eksikliğinde). Kas ve çevre dokularda inflamasyona yol açan nedenler çok çeĢitlidir. Bugün için hiçbir alt grupta kesin tedavi sözkonusu değildir. her biri bulunan mutasyona veya oluĢmuĢ klinik bulguya göre adlandırılmıĢ çok sayıda mitokondriyal hastalık olduğu bilinmektedir. katarakt cerrahisi. “pace-maker”. EMG normal veya miyopatik olabilir. ptoz cerrahisi. Egzersizle yorulma. büyüme hormonu (endokrin sistem tutulmuĢsa).

MG‟in 1 yaĢın altında görülmesi beklenmez. En sık ortaya çıkıĢ yaĢı kadınlarda 20-30 arası ve 50‟nin üstü olmak üzere bimodal. Hastalar sabahları düzeldiklerini.D.B. Dermatomiyozitte ek olarak deri bulguları da vardır. EPĠDEMĠYOLOJĠ Birçok Avrupa ülkesi ve A. çoğunlukla postsinaptik yerleĢimli nikotinik asetilkolin reseptörlerinin (AChR) hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır. Yine otoimmün kökenli bir hastalık olan Lambert Eaton miyastenik sendromu presinaptik bir patolojiye bağlıdır. Nöromüsküler kavĢağın herediter hastalıkları olan konjenital miyastenik sendromlar nadir olarak görülür. MYASTHENIA GRAVIS Myasthenia gravis (MG). nöromüsküler hastalıklar arasında. NÖROMÜSKÜLER KAVġAK HASTALIKLARI Nöromüsküler kavĢak hastalıklarının çoğu edinseldir. Bunların arasında en sık rastlananı otoimmün kökenli bir hastalık olan ve postsinaptik bir patoloji sonucu ortaya çıkan myasthenia gravis‟dir. Polimiyozit ve dermatomiyozitin ortak özellikleri subakut (haftalar veya aylar içinde geliĢen) proksimal kas zaafı ve yüksek serum CK değeri ile seyretmeleridir. MG daha çok genç insan hastalığı gibi bilinirken yeni epidemiyolojik çalıĢmalar MG insidansının 50 yaĢ üzerinde de yükselmiĢ olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle gençlerde kadınlarda erkeklere göre daha sık. Bunların çoğu postsinaptik patolojilere bağlıdır. ancak sinaptik ve presinaptik olanlar da vardır. Doğal seyrinde solunum krizi nedeniyle mortalitesi çok yüksek olan bu hastalık. Belirtiler . Hastalık remisyon ve alevlenmelerle seyreder. yaĢlılarda ise kadın ve erkekte aynı oranda görülür. KLĠNĠK Hastalığın en önemli özelliği yorulmakla artan ve dinlenmekle en azından kısmen düzelen kas güçsüzlüğüdür.ĠDYOPATĠK ĠNFLAMATUVAR MĠYOPATĠLER Polimiyozit (PM). Presinaptik bölgenin diğer bir hastalığı ise otoimmün olmayanbotulizmdir. uygun tedavi ile hastalar tamamen normal bir yaĢam sürebileceklerinden.‟de yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda elde edilen farklı değerler MGin insidansının 4-15/milyon/yıl. hatta tüm nöroloji pratiğinde özel bir öneme sahiptir. belirtilerin akĢama doğru ya da yorulunca arttığını ifade ederler (ġekil 24). hareketle artan kas güçsüzlüğü (bitkinliği) ile karakterize. erkeklerde ise 50‟nin üstündedir. dermatomiyozit (DM) ve inklüzyon cisimciği miyoziti (ĠCM) bu grup içinde yer almaktadır. Bu benzerliğe rağmen iki miyopatinin patogenezleri birbirinden tümüyle farklıdır. 1-10 yaĢları arasında da nadirdir. öncelikle okülobulber kasları tutan. prevalansının ise 45-150/milyon arasında değiĢtiğini göstermektedir. Remisyonlar birkaç günden birkaç yıla kadar sürebilir.

Hastaların %15-25‟inde. Hastaların çoğunda oküler bulgulara kısa zamanda bulber (orofarengeal) kaslara ve ektremite kaslarına ait belirtiler eklenir. Hastalık oküler kaslarda baĢlayabildiği gibi bulber kaslarda da baĢlayabilir. En çok güçsüzlük bulunan kaslar triseps. Bu kasta güçsüzlük olmayan jeneralize miyastenik hasta çok nadir görüldüğünden bu kasın kuvvetli olması MG tanısından Ģüphe doğurabilir. ağzı kapamak için hastalar çeneyi elleriyle desteklerler (ġekil 27). ağır solunum yetmezliğiyle giden kriz görülür. nadiren uzun süreli remisyonlar olabilir. jeneralize. el parmak ekstansörleri ve iliopsoastır. Hastalığın baĢlangıcında kısa süreli. en sık da ptozla baĢlar. tanı ve tedaviye yaklaĢım açısından yararlıdır (Tablo 11). beslenme ancak nazogastrik sonda yoluyla olur. MG ALTTĠPLERĠ MG‟i farklı alttipleri olan bir hastalık olarak düĢünmek. anti-AChR pozitif ve timomasızdır. Ġç rektuslar sık etkilenen kaslardandır (ġekil 25). ancak hastalık çoğunlukla yeniden kendini gösterir. Nazone konuĢma dikkat çekicidir. MG‟den dolayı mortalite 1940-1957 arasında %30 kadarken 1958-1966 arasında bu oran %15‟e. Yıllar içinde miyastenik yakınmalar sönerek azalır ama hastalık dalgalanmalarla sürer. hatta canlı bulunabilir. Remisyonda olan hastalarda dahi tek muayene bulgusu bu olabilir. Duyu muayenesi normaldir. içilen sular burundan gelir. bronĢiyal bakım ve pnömoninin iyi tedavisi) dikkati çekmektedir. Ekstremite kaslarındaki güçsüzlük kollarda proksimal ve distal. Buna çift görme eĢlik eder ya da birkaç gün veya hafta içinde eklenir. ya da beyinsapı hastalıklarında görülen internükleer oftalmopleji veya konjuge bakıĢ kusuru tarzında olması olağan değildir. bilateral olduğu zaman asimetrik olması dikkati çeker. erken baĢlangıçlı. Menstruasyon dönemlerinde de miyastenik yakınmalar artabilir. Yine aynı Ģekilde diğer kaslara ait belirtiler baĢlangıç belirtilerine kısa zamanda eklenir. Ekstremite kaslarındaki belirtiler yokuĢ-merdiven çıkarken zorlanma. ancak bu değiĢimin hangi yönde olacağını önceden kestirebilmek mümkün değildir. Ġnfeksiyonlar ve ağır stres hastalığın gidiĢini genellikle olumsuz yönde etkiler. ama son derece nadirdir. Gebelik ve loğusa dönemleri hastalığın gidiĢini değiĢtiren faktörlerdir. MG‟de pupillalar tutulmaz. Hastalığın seyri genellikle ilerleyicidir. 1966‟dan sonraki düĢüĢ ise o sıralarda kullanılmaya baĢlanan yüksek doz steroidin olumlu etkisine bağlanabilir. kollarını yukarı kaldırma zorluğu ya da bir iki el parmağını bir süre kaldıramama Ģeklinde kendini gösterir. Deltoid ve hamstringler de sık tutulan kaslardandır.Hastalık çoğu zaman oküler belirtilerle. Ekstraoküler kas tutulumu genellikle bilateraldir ve belli bir paterne uymaz. Ağır olgularda yemekleri yutmak olanaksız hale gelir. 1967-1985 arasında ise %7‟ye düĢmüĢtür. Ġlk yıllar miyasteninin en ağır seyrettiği dönemdir. Muayene bulguları motor alana sınırlıdır. yutma ve çiğneme güçlüğü. Bir çalıĢmaya göre. genellikle ilk 3 yıl içinde. bacaklarda ise daha çok proksimal kasların tutulması Ģeklindedir. Tibialis anterior kaslarının genellikle etkilenmediği. Bulber belirtiler konuĢma. hastalığın en ağır halinde de solunum zorluğudur. En klasik Ģekliyle MG. Bu çarpıcı düĢüĢün solunum desteği Ģartlarının düzelmeğe baĢladığı 1960‟ların baĢına rastladığı (basınç ve hacim kontrollü asiste ventilasyon kullanılması. ancak iliopsoasların çok zayıflamıĢ olduğu durumlarda bu kaslarda da güçsüzlük saptanabilmesi dikkat çekicidir. Tablo 11. Orbikularis okuli kasının güçsüzlüğü MG‟de en sabit bulgulardan biridir. patogenez. Genellikle bilateral olan yüz kaslarının güçsüzlüğü hastalarda ağzın horizontal yerine vertikal yönde kayması Ģeklinde tipik bir gülüĢe neden olur (ġekil 26). Ancak nadiren bu tarzda tutulmalar da görüldüğünden her türlü göz hareket bozukluğunda MG‟i akla getirmek gerekir. Bulber tutulumu olanlarda dil. Tibialis anteriorların ön planda etkilendiği olgular mevcuttur. masseter ve boyun kaslarında güçsüzlük görülür. Myasthenia Gravis’in Alttipleri Tutulan kaslara göre Jeneralize Oküler BaĢlangıç yaĢına göre Erken (40 veya 50 yaĢ öncesi) Geç (40 veya 50 yaĢ sonrası) Bulgular Seyir . Ptoz unilateral veya bilateral olabilir. yani güçsüz kasların dağılımının belli bir sinir innervasyonunu düĢündürmesi. Ekstremite kaslarına ait belirtilerle baĢlaması daha nadirdir ve daha çok gençlerde görülür. yumuĢak damak. Kaslardaki güçsüzlüğü ortaya çıkarmak için hastalara yukarda anlatılan bitkinliği ortaya çıkarıcı testler (bir süre yukarıya bakmak ya da kolları havada tutmak gibi) yaptırmak gerekebilir. Kemik veter refleksleri normaldir.

Anti-MuSK antikorları. Anti-AChR antikoru negatif olan jeneralize MG‟li hastalarda anti-MuSK antikorlarına bakmak gerekir. Timomasız erken baĢlangıçlı MG‟de. Timomasız geç baĢlangıçlı MG‟de ise daha zayıf bir iliĢki B7 ve DR2 ile bulunmuĢtur. Timoma ise tektük bildiri niteliğinde olup son derece nadirdir. Bazı hastalarda bir kez negatif olduğu halde daha sonra pozitif bulunabilir. DR3 ile iliĢki saptanmıĢtır. Son yıllarda MG‟de anti-AChR antikoru dıĢında baĢka bir antikor. Anti-AChR antikorları. Bizim hastalarımız arasında anti-AChR pozitif MG olan çok az sayıda kızkardeĢler ve baba-kız bulunmaktadır. Ancak timusun olayın baĢlangıcından mı sorumlu olduğu yoksa immünolojik sürecin daha sonraki aĢamalarında mı devreye girdiği sorusu halen cevaplanamamıĢtır. ancak otoimmün cevabın oluĢmasında yardımcı T lenfositlerinin de katkısı gerekmektedir (T hücresine bağımlı humoral immün cevap). timik lenfositlerin anti-AChR antikoru sentez edebilmeleri. TANI Okülobulber belirtilerle baĢlayan ve gün içinde fluktuasyon gösteren bir klinik tablo kuvvetle MG‟i düĢündürür. Anti-AChR antikorları birkaç yoldan reseptör sayısının azalmasına neden olur. % 70 kadarında timus hiperplazisi bulunması ve hastaların önemli bir kısmının timektomiden yararlanması dikkatleri timus üzerine çekmiĢtir. Anti-AChR antikorları B lenfositleri tarafından yapılır. Tanıda kısa etkili edrofonyum klorid (Tensilon) veya daha uzun etkili neostigmin bromid (Prostigmin) kullanılır. Herhangi bir antikorun gösterilemediği seronegatif hastalarda. Uzun süre oküler kalmıĢ anti- Antikolinesterazlara yanıt Antikorlar . Anti-AChR antikorları çizgili kaslarda postsinaptik olarak yerleĢmiĢ olan nikotinik AChR‟ine karĢı oluĢur. Timomalarda hemen daima pozitif bulunduğu yukarıda belirtilmiĢtir. burada yüzeylerinde AChR taĢıyan „myoid‟ hücrelerin bulunması. MG‟li hastaların yaklaĢık % 10-15‟inde timoma. timomalarda AChR veya bazı subünitelerine benzeyen bir protein ekspresyonu olması gibi özellikler timusun önemli bir rolü olabileceğini düĢündürmektedir. antikor aracılı hastalıkları tanımlamada kullanılan tüm kriterlerin burada mevcut olduğunu görürüz: Hastaların birçoğunda antikor bulunur ve antikorun AChR ile birleĢtiği gösterilebilir.Antikora göre Anti-AChR pozitif Anti-MuSK pozitif Seronegatif Timoma varlığına göre Timomasız ETYOPATOGENEZ MG. EriĢkin kavĢakta da varolan bu reseptörler. Bu antikorlar arasında MG‟de en sık görülen ve en iyi bilinen anti-AChR antikorunu ele alırsak. antijen ile immünizasyon sonucu hayvanlarda hastalık oluĢur ve serumda antikorların azaltılması (plazmaferez) hastalığın belirtilerini azaltır. anti-AChR antikor pozitiflere göre daha az oranda olmakla birlikte. Oküler MG‟de pozitiflik oranı sadece % 50‟dir. Otoimmün yanıtın nasıl baĢladığı bilinmemektedir. MG‟de genetik bir yatkınlığın varlığını düĢündüren gözlemler vardır. kasa spesifik tirozin kinaz reseptörüne karĢı anti-MuSK antikorları saptanmıĢtır. MG Ģüphesi olan bir hastada anti-AChR veya anti-MuSK antikorlarının bulunması tanı koydurucudur. Antikolinesterazlar (AKE) ile kas gücünde objektif ve net düzelme ile tanı konur. Seronegatif hastalarda da. ACh birleĢme yerlerinin fonksiyonel olarak blokajı söz konusu ise de bu daha az önemlidir. timusta hiperplazi bulunur. Ġmmunolojik olarak kendi antijenlerine cevap veren “zararlı” T hücrelerinin elimine edildiği yerin timus olması. antikorlar aracılığıyla oluĢan otoimmün bir hastalıktır. A1. MG‟li bir kiĢinin aile bireylerinde MG geliĢme olasılığı diğer kiĢilere göre biraz daha yüksek bulunmuĢtur. pasif transfer ile hastalığın geçirilebilmesi ve plazmafereze yanıt olması otoantikorların varlığına kanıttır. ancak anti-MuSK MG‟in patogenezi henüz aydınlatılabilmiĢ değildir. HLA ile iliĢki genetik bir predispozisyonun sözkonusu olduğunu desteklemektedir. Bunlardan en önemli iki yol kompleman aracılığıyla postsinaptik membran harabiyeti ve antikorların birleĢtirdiği (cross-linking) reseptörlerin daha hızlı harabolmasıdır. özellikle kadınlarda. Bu antikoru taĢıyan hastalarda timoma olmadığı (bildirilen bir olgu dıĢında) ve timus hiperplazisinin ender olduğu dikkati çekmiĢtir. jeneralize MG‟lilerin % 85 kadarının serumunda saptanabilir. Anti-MuSK MG ile HLA-DR14-DQ5 ile kuvvetli bir iliĢki saptanmıĢtır. B8. Öyküde spontan remisyonların varlığı bu tanıyı destekler. sinaps oluĢumu sırasında AChR kümelenmesini sağlar. Hastalık pasif transfer ile hayvanlara geçirilebilir. MG‟li hastaların %7-8 kadarında pozitif bulunur.

ardıĢık sinir uyarımı ile dekrement bulma olasılığının oldukça düĢük olduğu oküler MG ve çok az bulguları olan hafif jeneralize olgularda özellikle çok yararlıdır. Tedavinin doktora ve hastaya göre bazı değiĢiklikler göstermesi kaçınılmazdır. Tek lif EMG‟nin duyarlılığı çok yüksek iken özgünlüğü ardıĢık sinir uyarımına göre daha düĢüktür. Hastalar göz bulgularına çok önem verdiklerinden sıklıkla göz düzelmiyorsa ilacın fazla iĢe yaramadığı fikrine varırlar. Öykü MG‟i kuvvetle düĢündürüyorsa bu tanıdan kesinlikle vazgeçmemek gerekir. EMG de yeterince kanıtlayıcı olmayabilir. dekrementi bir değil birkaç kez elde ederek emin olmak ve dekrement paternine dikkat etmek çok önemlidir. Hastaya Ģimdilik gözle ilgili yakınmalara aldırmamaları söylenmeli. Sinire supramaksimal olarak uygulanan düĢük frekanslı (2 Hz veya 3 Hz) ardıĢık uyarım ile birbirini izleyen bileĢik kas aksiyon potansiyellerinin amplitüdünde tipik bir düĢme (miyastenik dekrement) kaydedilir. Tek lif EMG. Beklenen. Hemen bütün miyasteniklerde artmıĢ „jitter‟ bulunur. ArdıĢık sinir uyarım testlerinde en büyük tehlike. 1-2 saatte maksimuma eriĢir ve 3-4 saat veya daha fazla sürer. Ayrıntılı bir inceleme ile remisyonda olmayan ve çok hafif olmayan jeneralize MG‟lilerin % 95 kadarında dekrement bulunabilir. ilaçların hangi kombinasyon halinde ve hangi dozda kullanılacağı hakkında kesin formüller öne sürmenin mümkün olmadığı kolayca anlaĢılır. BaĢlangıçta günde 2-4 kez 60 mg‟lık drajelerden (120-240 mg) verilir. Tek lif EMG ile „jitter‟ ölçümü ve blok aranması MG tanısında kullanılan bütün testlerin en duyarlı olanıdır. gastrik parietal hücreler gibi) bulunabilir. hele güçsüz bir kasta „jitter‟in normal bulunması MG tanısını neredeyse dıĢlar. BaĢka olası tanılar elendikten sonra hala MG düĢünülüyorsa kortikosteroid verilerek alınan cevap ile MG tanısını desteklemek mümkündür. Hastalığın ağırlığına göre 3 saatte bir 60 mg‟a kadar (480 mg) vermek gerekebilir. Hastalığın fluktuasyon ve spontan remisyonlarla seyretmesi ve ağırlık derecesinin her hastada farklı olması tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi güçleĢtirmektedir. Günde sekizden fazla alması gereken hastaları hastane Ģartlarında izlemek daha uygundur. tekrar ilaç saati geldiğinde belirtilerin hafiften baĢlamıĢ olmasıdır. eskiden ağır mortalitesi olan MG‟in prognozunu tamamen değiĢtirmiĢ. Hastalık kontrol altına alındığında ArdıĢık sinir uyarım testleri ve tek lif elektromiyografisi Antikolinesterazlar . güçsüzlüğün olduğu alanda bir kasın (örneğin. Klasik olarak 9-10 kez üstüste yapılan stimülasyon sırasında dördüncü potansiyel amplitüdünde ilk potansiyel amplitüdüne göre % 10„dan fazla olduğunda anlamlı olarak kabul edilen bu düĢüĢün MG‟de belli birkaç patterni vardırBu testi distal kaslarda yapmak daha kolaydır. Bu durumda hastaya hayati fonksiyonları etkileyecek semptomlara (bulber) dikkat etmesi öğretilmelidir. Bazı hastalarda bir grup semptom kaybolurken baĢka bir grup hiç etkilenmeyebilir. AKE‟ı belirtiler ortaya çıkmaya baĢladığı zaman almak gerekir. Bu hastalarda bazen ptoz ve göz hareket bozukluğu AKE‟a cevap vermez. Ağır hastalarda bu doz dikkatle arttırılabilir. Ayrıca miyasteniklerde çeĢitli dokulara karĢı antikorlar (tiroid. bunların ergeç düzeleceğini anlatarak hasta rahatlatılmalıdır. Yüksek dozlarda aynen miyasteniye benzeyen kolinerjik bir tablo ortaya çıkabilir. bulber güçsüzlüğü olanda m. abductor digiti minimi veya trapezius. ekstremite güçsüzlüğü olanda m. TEDAVĠ AKE. Ġlaçlardan AKE‟lar semptomatik yarar sağlar. Timomalı hastaların büyük bir bölümünde pozitif olan titin ve riyanodin reseptör antikoru timomasız yaĢlı hastaların bir kısmında da pozitif olabilir. Hastaya AKE tedavisinden neler beklenildiğinin anlatılması ve hastayla çok yakın bir iĢbirliğinin sağlanması Ģarttır. hastalara normal bir yaĢam sürme Ģansını vermiĢtir. En verimli seçim. asetilkolinin yıkılmasını engelleyerek sinaptik aralıkta daha uzun süre kalmasını sağlar. Etkisi 15-30 dakikada baĢlar. artefakt olarak ortaya çıkan dekrementi gerçek dekrement sanmak ve yanlıĢ olarak MG tanısı koymaktır. Oral olarak kullanılabilen ve piridostigmin bromid‟den çok az farkları olan diğer oral preparatlar Türkiye‟de bulunmayan neostigmin bromid (Prostigmin) ve ambenonium kloriddir (Mytelase). Hastalığın ağır dönemlerinde AKE‟ı olabildiğince 24 saat içine eĢit aralıklarla yaymak gerekir. nasalis gibi) kullanılmasıdır. Bu bakımdan incelenecek kası çok iyi stabilize etmek. AKE dozunu ayarlamak oldukça güçtür. AKE. diğerlerinin ise hastalığın immünolojik kökenine yönelik olduklarından tedavi edici etkileri vardır. Bu tanı bir kez konulduğunda sonra değiĢtirmek zor olabilir. Tanıda en büyük sorun hiçbir antikor saptanmayan seronegatif oküler MG‟li hastalardadır.AChR antikor negatif hastalarda (oküler MG) ise anti-MuSK antikorlarını pozitif bulma olasılığı çok düĢüktür. ilacı aldıktan 1-2 saat sonra belirtilerin azalması veya kaybolması. Kontrollü klinik çalıĢmaların azlığı da göz önüne alınırsa. immünsüpresif/immünmodülatör tedavi ve pozitif basınçlı solunum desteği. ancak proksimal kaslar ve yüz kaslarında miyastenik dekrementi ortaya çıkarma olasılığı daha fazladır. Günlük tedavide en sık kullanılan piridostigmin bromid‟in (Mestinon) 60 mg‟lık oral formudur.

Uygun dozda AKE 2. Elli yaĢın üzerindeki hastalarda ise karar. hasta düzeldikçe azaltılır ve kesilir GEÇ BAġLANGIÇLI JENERALĠZE MG‟DE FARKLAR *Timoma varsa timektomi mutlaka yapılır. günlük aktivite derecesine. Cerrahi yaklaĢım klasik olarak transsternal veya transservikaldir. ancak bir yıl. Bu düzelme 4-6 hafta içinde görülür. timomasız hastalarda da çok önemli bir yer tutar. Kortikosteroidler düĢük doza düĢürülemiyorsa azathioprine eklenir 8. Jeneralize MG‟li genç hastada tedavinin temel basamaklarından biridir. hatta birkaç yıl sonra kendini göstermektedir. Timektominin yararı bilimsel olarak kanıtlanmıĢ olmamasına rağmen çok sayıda miyasteni hastası gören hekimlerin genel kanısı timektominin çok iĢe yaradığı yönündedir. kullanılan diğer ilaçlara bağlı olarak dinamik olarak değiĢtirilmesi gerekmektedir. Optimal durumda timektomi 5. hatta ağır olmayan olgularda azathioprine‟i tek baĢına vermek düĢünülür *Kortikosteroid düĢük bir doza getirip sürdürülür. hastalar iyi duruma getirildikten sonra yapılır. Tablo 14 . Gerekirse kortikosteroid 4. bunların içinden bir bölümünün ise remisyona girdiği düĢünülmektedir. Pür oküler miyasteniklerde timektomi genellikle yapılmaz. gerektiğinde aylık IVIg verilir ve çok gerekirse kortikosteroid baĢlanır 6. Timomalı hastalarda mutlaka timomektomi yapılmalıdır. Anti-AChR pozitif ve seronegatif hastalarda timektominin yararlı olabileceği düĢünülürken anti-MuSK pozitif hastalarda henüz net bir izlenim elde edilememiĢtir. ameliyatın riskleri ve timektominin o yaĢtaki etkisi tartılarak verilmelidir. AKElar daima ihtiyaca göre verilir. Bu yarar hemen ortaya çıkmamakta.sadece gündüz verilebilir ve aralıklar da daha serbest olarak ayarlanabilir. En çok prednizolon (PRD) kullanılır. Kortikosteroid timektomiden önce veya sonra baĢlanmıĢsa zaman içinde yavaĢça doz düĢürülür ve hastanın durumuna göre düĢük bir dozda sürekli tutulur veya kesilir 7. Ameliyat. Anti-MuSK pozitif MG‟li hastaların çoğunda piridostigmin iĢe yaramadığı gibi aĢırı fasikülasyon ve hipersalivasyondan dolayı tolere edilmeyebilir. Bazı hastalarda piridostigminin yarayabileceğini de gözden kaçırmamalıdır. Bu hastalarda piridostigmin sürekli kullanımında iĢe yaramadığı halde test dozu verildiğinde ileri bir düzelme görülebilir. Timektomi sonrasında olabildiğince (en az bir yıl) beklemeye çalıĢılır. Görülüyor ki AKE dozunun hastalığın ağırlığına. immünsüpresif ajan etkisini gösterdikçe AKE‟ı azaltmak ve hasta remisyona girdiğinde kesmektir. Hastalığın erken dönemlerinde yapılan timektomiden yararlanma Ģansının daha yüksek olduğu düĢünülmektedir. Kortikosteroidler hastaların büyük çoğunluğunu tamamen düzeltir. Timektomi. Hasta bozulduğunda AKE‟a yeniden baĢlanabilir. Gerekirse IVIg veya plazmaferez 3. Miyastenide Kullanılabilecek Tedavi ġemaları ERKEN BAġLANGIÇLI JENERALĠZE MG (sırayla) 1. Ġmmunsüpresif baĢlanmıĢsa amaç. kesilmesi planlanmaz OKÜLER MG‟DE FARKLAR *Timektomi genellikle düĢünülmez * Kortikosteroidleri günaĢırı ve düĢük dozda vermek genellikle yeterlidir Timektomi Kortikosteroidler LAMBERT EATON MĠYASTENĠK SENDROMU . Timektomi hiçbir zaman acil yapılması gereken bir ameliyat değildir. bu sayede timektominin morbiditesi çok azalmıĢtır. Daha yeni bir yöntem videotorakoskopik timektomidir. Timektomiden hastaların üçte iki kadarının yararlandığı. Daha kısa zamanda düzelme ortaya çıkabildiği gibi düzelme süreci daha da uzayabilir. yoksa birçok merkezde timektomi endikasyonu konmaz (özellikle >50 yaĢ) *Timektomi yapılmayacaksa ve kortikosteroid baĢlanıyorsa azathioprine daha çabuk eklenebilir. Bizde timoması olmayan hastalarda bu yöntem uygulanmaktadır.

Tablo 16: Konjenital Miyastenik Sendromlar (çok nadir olanlar listeye alınmamıĢtır) Postsinaptik AChR eksikliği Kinetik anormallikler (yavaĢ kanal.Toksin motor ve otonomik sinir terminallerinden ACh‟in salınımını engelleyerek presinaptik bir patoloji yaratır. Eskiden erkeklerde daha sık bilinirken artık kadınlarda ve erkeklerde eĢit olarak görülmektedir. dünyada çok az merkezde gerçekleĢtirilebilen morfolojik incelemeler ve artık bunların yerini alan genetik testlerle yapılabilir hale gelmiĢtir. sinaptik veya postsinaptik bir patolojiye bağlı olabilir (Tablo 16). nadiren de yarada toksin üremesiyle oluĢur. Tedavide piridostigmin önemli bir yer tutar. Birçok hastada ancak immünolojik tedavinin eklenmesi ile hastalık kontrol altına alınabilir. ancak piridostigmin ile kötüleĢen KMS tipleri olduğunu bilmek gerekir. KMS‟lar arasında en sık görülen AChR eksikliği bebeklikte baĢlar. Ağır mortalitesi olan bu hastalıkta genellikle çok kısa zaman içinde solunum yetmezliği belirir ve mekanik ventilasyon yapmak gerekir. KMS‟lar immünolojik olmadığından serumda antikor bulunmaz ve immünolojik tedaviye yanıt yoktur. Hastalar bir potasyum kanal inhibitörü olan 3. Ġmmunolojik tedavide MG‟de anlatıldığı gibi kortikosteroidler ve/veya azathioprine. KMS. ön planda oftalmoparezi ile seyreder ve iyi prognozludur. Bu hastalıklar genellikle ilk yaĢ içinde oküler. bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük ile kendini gösterir. KONJENĠTAL MĠYASTENĠK SENDROMLAR Konjenital miyastenik sendromlar (KMS‟lar). Tümörün tedavisi LEMS bulgularının da gerilemesine neden olabilir. idrar retansiyonu. Ağız kuruluğu. midriazis ve pupilla cevapsızlığı gibi otonomik belirti – bulgular dikkati çeker. kabızlık. azalmıĢ kemik veter refleksleri ve otonomik fonksiyon bozukluğu görülür. kontamine gıdanın yenmesinden 12-36 saat sonra bulanık görme. nöromüsküler kavĢağın herediter bir grup hastalığıdır.Lambert Eaton miyastenik sendromu (LEMS) ön planda bacaklarda güçsüzlük ile karakterize.4 diaminopyridine‟den çok yararlanırlar. Guanidin hidroklorid yan etkileri bakımından tercih edilmez. motor ve otonomik sinir terminallerindeki voltaja bağımlı kalsiyum kanallarının hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır. kısa vadede yarar için de plazmaferez ya da IVIg kullanılır. Nadiren daha geç yaĢlarda baĢladığında tanı koymak zorlaĢır. hızlı kanal) Rapsin eksikliği DOK7 eksikliği Sinaptik Son plak AChE eksikliği Presinaptik Kolin asetiltransferaz eksikliği Defektin en sık postsinaptik olduğu ve mutasyonların çoğunun da AChR geni ε subünitesinde yoğunlaĢtığı gösterilmiĢtir. Bu ilaç tek baĢına veya piridostigmin ile kombine edilerek kullanılabilir. Üç-dört gün içinde bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük eklenir. Klinik olarak. ptoz ve diplopi ile baĢlar. presinaptik. Ender rastlanan bir hastalık olan LEMS daha çok 40 yaĢın üzerinde baĢlarsa da çocuklarda bile görüldüğü bildirilmiĢtir. ArdıĢık sinir uyarımı ve tek lif EMG bulguları MG‟de görülenlere benzer. Bu sırada hastalarda mide bulantısı ve kusma da vardır. Genellikle ilk 3 ay içinde çocuğun kısık sesle ağladığı ve . tümörle iliĢkili (paraneoplastik) olabildiği gibi tümör olmadan da ortaya çıkabilen. Klinik olarak çoğu zaman mümkün olmayan bu ayırım. kas güçsüzlüğü. Evde yapılmıĢ konserve baĢta olmak üzere toksin içeren gıdaların yenmesiyle. BOTULĠZM Anaerobik bir bakteri olan Clostridium botulinum toksini ile oluĢan bir hastalıktır. Belirtiler.

Zaman içinde bulber belirtiler geriler ve göz belirtileriyle kol ve bacaklardaki yorgunluk süregelir. Son zamanlarda. yavaĢ kanal KMS‟de ise kinidin ve fluoxetine yararlı olabilir. yani normal BKAP‟ı izleyen daha düĢük ampitüdlü BKAPlar görülür. Nörolojik muayenede bilateral ptoz olduğu ve gözlerin çok az hareket ettiği. EMG bulguları da benzer: Motor ileti incelemelerinde tekrarlayan bileĢik kas aksiyon potansiyelleri (BKAP) dikkati çeker. DOK7 eksikliği olan hastalar da efedrinden yararlanabilirler. Her KMS olgusunda bu tanıları kaçırmamak için tekrarlayan BKAPların aranması önemlidir.iyi ememediği dikkati çeker. hatta piridostigminle kötüleĢebilir. Bu göz hareket bozukluğu kronik ve büyük ölçüde simetrik olduğundan çift görme yok denecek kadar azdır. Gerektiğinde BiPAP ile solunumun düzeltilmesi de çok önemlidir. Bu hastalarda profilaktik olarak antikolinesterazlar verilmeli ve hastalar çok yakından izlenmelidir . Farklı tedavisi olan iki KMS tipinden sözetmekte yarar vardır: AChE eksikliği ve AChR‟ünün uzun süre açık kalmasına bağlı yavaĢ kanal KMS. daha sonra ptoz farkedilir. Her ikisinde de diğer belirtilere ek olarak kol ve elin ekstansor kaslarında güçsüzlük ve atrofi geliĢebilir. Bu iki tip KMS piridostigmine yanıt vermez. Her ikisinde de solunumla ilgili problemler ön planda olabilir. Bu iki tipi birbirinden ayırmak zordur. AChE eksikliğinde efedrin veya albuterol. Belirtiler gün içinde fluktuasyon gösterir ve antikolinesterazlara kısmen de olsa yanıt verir. neredeyse orta hatta fikse olduğu görülür. Miyastenik yakınmalar çok silik olduğu halde aniden solunum krizine girildiği „epizodik apne‟ adı verilen tablonun kolin asetiltransferaz enzimi eksikliğine bağlı olduğu anlaĢılmıĢtır. rapsyn ve DOK7 eksikliğinin neden olduğu KMS‟ların da bu sendromlar arasında önemli bir yer tuttuğu anlaĢılmıĢtır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful