KAFA ĠÇĠ BASINCI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ

Kafa içi basınç artması sendromu (KĠBAS) pek çok nörolojik ve nöroĢirürjikal hastalığın geliĢiminde bir son ortak yol olarak karĢımıza çıkar. Nadiren spontan iyileĢmeler olsa da genelde ilerleyici bir tablodur. KĠBAS‟a yol açan hastalık ve/veya KĠBAS‟ın kendisi tedavi edilmezse hastanın ölümüne veya körlük gibi nörolojik bir sekel geliĢmesine yol açabilir. Bir sendrom olarak KĠBAS‟ı ele almadan önce intrakranyal basınç (ĠKB) ile ilgili temel fizyolojik ve fizyopatolojik mekanizmaların anlaĢılması gereklidir. Bölümün en sonunda ise intrakranyal hipotansiyon yani kafa içi basınç azalmasına değinilecektir. TEMEL FĠZYOLOJĠK VE FĠZYOPATOLOJĠK MEKANĠZMALAR Normal Ġntrakranyal Basınç ĠKB, intrakranyal olarak doğrudan beyin parankiminden, epidural veya subdural mesafeden ya da en sık yapıldığı Ģekliyle lateral ventriküldeki beyin omurilik sıvısından (BOS) ölçülen basınçtır. Normal koĢullarda yan yatar ve baĢı lomber bölgeyle aynı hizada bulunan bir kimsede lomber ponksiyonla lomber subaraknoid mesafeden ölçülen basınç, intrakranyal mesafeden ölçülen basınca eĢittir. Ölçülen basınç mmHg, mmH 20 veya kPa birimleriyle ifade edilir. 10 mmHg,136 mmH 2O „ya ve 1.3 kPa‟ ya eĢittir. Ortalama BOS basıncı 150 mmH2O‟dur ve normal kiĢilerde 70-200 mmH2O arasındadır. Normalin üst sınırı 250 mmH2O olarak da alınmaktadır. EriĢkinlerde normal ĠKB 0-15 mmHg, kafatası sütürleri henüz kapanmamıĢ bebeklerde ise 05mmHg olarak da kabul edilebilir. Kranyum intrakranyal boĢluğu sert bir kabuk olarak çevreler. Bu rijid yapıyı baĢlıca beyin parankimi, BOS ve kan doldurur. Falks ve tentoryum kranyum içinde semi-rijid bir yapı oluĢturur. Foramen magnum baĢta olmak üzere diğer küçük foraminalar aracılığıyla kranyum içi ve dıĢı arasında bağlantı olmakla beraber, intrakranyal hacim-basınç iliĢkilerini anlamak açısından kranyal boĢluk kapalı bir alan olarak kabul edilebilir. Beyin Elastansı ve Kompliyansı Beyin elastansı intrakranyal hacimdeki birim yükselmeye bağlı, intrakranyal basınçtaki birim yükselmeyi ifade eder ve dP/dV olarak gösterilir. Kompliyans ise bunun tersidir ve dV/dP olarak gösterilir. Kompliyans beynin artmakta olan bir hacmi tolere edebilme kapasitesini gösterir. SıkıĢık bir beyinde kompliyans düĢüktür. ĠKB artıĢını düĢüren mekanizmalar kompliyansı arttırır. Buna karĢılık yüksek elastanstan söz edildiğinde küçük bir hacim eklenmesiyle basınçta ciddi bir artıĢ olacağı anlaĢılır. Beyin Perfüzyon Basıncı (“Cerebral Perfusion Pressure” – CPP) Herhangi bir dokunun perfüzyon basıncı, o dokuda bulunan vasküler yataktaki sistemik arteryel basınçtan, venöz boĢaltım basıncının çıkartılmasıyla bulunur. Dural sinüslerde intrakranyal venöz boĢaltım basıncı ĠKB la hemen hemen eĢittir. Bu nedenle pratikte beyin perfüzyon basıncı (BPB) aĢağıdaki formülle bulunur. BPB = Ortalama Arter Basıncı – ĠKB (Ortalama arter basıncı= 2/3 Diastolik Basınç + 1/3 Sistolik Basınç) Ġskemik bir beyin bölgesi BPB nın düĢmesiyle daha fazla hasar görür, yükseltilmesiyle de iskeminin etkilerinden korunur. Optimal BPB kesin olarak bilinmemekle birlikte pek çok klinik çalıĢmada 70-80 mmHg kritik değer olarak kabul edilmiĢtir. Merkezi sinir sisteminin çeĢitli hastalıklarında, bu değerlerin altında, mortalite ve morbiditede artıĢ olduğu bildirilmiĢtir. Hastaların takibinde ve tedavinin planlanmasında ĠKB yerine BPB nın kullanılmasının daha doğru olacağını belirten çalıĢmalar da mevcuttur. BOS Dolanımının Fizyolojisi BOS nın baĢlıca üretim yeri lateral, III. ve IV. ventriküllerdeki koroid pleksustur (%70-80). Üretim iki aĢamada gerçekleĢir: 1-Endotelyal kapiller duvardan filtrasyon, 2- Koroidal epitelden sodyum ve bikarbonatın aktif sekresyonu. BOS sekresyon miktarını otonomik sinir sistemi, koroidal kan akımı ve asetazolamid gibi bazı enzim inhibitörleri etkiler. BOS üretiminin koroid pleksus dıĢı bölümü beyin parankiminden olur. Bu muhtemelen interstisyel sıvının beyin parankiminden transepandimal olarak ventriküllere ya da transpial olarak kranyal veya spinal subaraknoid mesafeye geçmesi Ģeklinde gerçekleĢir. BOS üretimi yaklaĢık olarak 0.35 ml/dak veya toplam 500ml/gündür ve tüm BOS hacmi her 6-8 saatte tümüyle yenilenmektedir. Toplam 150 ml BOS hacminin yaklaĢık 25-30 ml si ventriküler sistemde bulunur. BOS ventriküler sistemde aĢağı doğru hareket eder. Bu hareketinde epandim silialarının, solunum ve arter pulsasyonlarının ve sinüslerle, ventriküller ve subaraknoid mesafe arasındaki basınç gradyanının rolü vardır. BOS IV. ventrikül çıkıĢ deliklerinden (her iki yanda foramina Luschka ve ortada foramen Magendie) bazal sisternalara boĢalır. Buradan bir kısmı spinal subaraknoid mesafeye geçerken, bir kısmı da diğer bazal sisternalara, oradan da kortikal subaraknoid mesafeye doğru yol alır, ve venöz sinüslerin içine girmiĢ olan araknoid villuslar (granülasyonlar) tarafından emilir. Emilimin çok az bir bölümü de sinir kökü düzeyinde pacchioni granülasyonlar tarafından olur. (ġekil 3). Venöz basınç BOS emiliminde çok önemli bir rol oynar, değiĢiklikleri normal basınç gradyanını ve BOS‟un intrakranyal alandan düzenli çıkıĢını etkiler. BOS üretimi ve emilimi arasındaki denge Dawson eĢitliğiyle ifade edilir. Bu eĢitliğe göre ĠKB sabit tutulduğunda (ĠKB = Fr RboĢaltım + Pss) Ģeklindedir. Burada Fr BOS üretim oranını, RboĢalım BOS boĢaltımına olan direnci ve Pss de sagittal sinüs basıncını verir. Ġnsanlar en fazla BOS üretim ve boĢaltım kapasitesiyle, en düĢük boĢaltım direncine sahip canlılardır. Ciddi ĠKB yükselmelerinde boĢaltım direncinin değiĢmesiyle yüksek miktarda BOS‟un vasküler sisteme akıtılması, beynin yükselen ĠKB‟ye karĢı ana korunma mekanizmalarından biridir. BOS üretiminde de yaklaĢık %20-30 civarında bir azalma meydana gelebilir. BEYĠN ÖDEMĠ Beyin ödemi beyin su miktarındaki artıĢa bağlı olarak beyin hacminde meydana gelen artıĢ olarak tanımlanabilir. Beynin su oranı normalde gri madde için %80, ak madde için %68‟dir. DeğiĢik beyin ödemi tipleri tanımlanmıĢtır. Ancak her beyin ödemi tipi için ortak olan nokta vasküler yataktan beyne artan oranlarda sıvı geçiĢidir. Starling yasası göz önünde bulundurulduğunda:(Kapiller hidrostatik basınç + Doku kolloid osmotik

basıncı = Doku hidrostatik basıncı + Plazma kolloid osmotik basıncı) beyne sıvı geçiĢinde bu dengeyi bozacak

faktörler arasında artmıĢ intravasküler hidrostatik basınç, vasküler endotel hasarı ve plazma kolloid onkotik basıncında azalma sayılabilir. Ġlk kez 1967 yılında Klatzo vazojenik ve sitotoksik olmak üzere iki farklı beyin ödemi tipi tanımladı. Ġlerleyen yıllarda Schutta, Langfitt, Fishman ve Miller‟in katkılarıyla altı değiĢik tipte beyin ödemi tanımlandı. (Tablo 1) Tablo 1. Beyin ödemi tipleri, nedenleri, örnekler ve tedavi seçenekleri ÖDEM TIPI Vazojenik Sitotoksik Hidrostatik Hipoosmotik Ġnterstisyel NEDEN KBB yıkımı Hücre zarı hasarı ÖRNEK Tümör, abse Ġskemi, toksinler TEDAVĠ Kortikosteroid Ca kanal blokerleri, NMDA antagonistleri, Serbest radikal temizleyiciler, Barbitüratlar

ArtmıĢ vasküler transmural Antihipertansif tedavi, NPBGD (AVM ameliyatı sonrası) basınç Evreli operasyon Hiponatremi Obstrüktif hidrosefali Uygunsuz ADH sendromu, Serebral tuz Su kısıtlaması, kaybı sendromu Fludrokortizon Kitle, SAK Nedenin giderilmesi, BOS drenajı, ġant ameliyatı

Beyin ĢiĢmesi

ArtmıĢ kan hacmi

Hipervantilasyon, Arteryel dilatasyon, Venöz konjesyon Diüretikler, BOS Drenajı

KBB: Kan Beyin Bariyeri, Ca: Kalsiyum, NMDA: N-Metil-D-Aspartat, NPBGD: Normal Perfüzyon Basıncının Geri Dönmesi, AVM: Arterio-Venöz Malformasyon , ADH: Antidiüretik Hormon, SAK: Subaraknoid Kanama, BOS:Beyin-Omurilik Sıvısı Vazojenik Ödem: Kan-beyin bariyeri yıkımı sonucu meydana gelir. Su, sodyum ve proteinden oluĢan ödem sıvısı ekstrasellüler mesafeye sızar. Ödem çoğunlukla gri maddede baĢlar, ancak daha gevĢek yapıda olduğundan parmak Ģeklinde uzanımlarla ak maddede birikir. Ġntravasküler basıncı artıran ya da vazodilatasyona neden olan süreçler vazojenik ödemi arttırır. Bunlar arasında kan basıncının yükselmesi, hiperkarbi ve ateĢ sayılabilir. Ödem sıvısı ak madde lifleri arasından epandime ve onu da geçerek ventriküler sisteme ulaĢarak temizlenir. Bu süreçte Starling yasası etkindir. Klinikte vazojenik ödem en sık menengioma, metastaz, yüksek evreli astrositoma gibi tümörlerin, serebral apselerin ve beyin kontüzyonlarının çevresinde geliĢir. Kortikosteroidler vasküler geçirgenliği değiĢtirerek vazojenik beyin ödeminin tedavisinde etkindir. Sitotoksik Ödem: Sellüler ödem olarak da adlandırılır. Hücre zarında meydana gelen fizyopatolojik ve mekanik hasar sonucu geliĢir. BaĢlıca nedeni serebral iskemidir. Serebral iskemi sonucu hücre zarında transportu sağlayan Na-K ATPaz enzimi enerji azalması ya da kaybı sonucu iĢlev göremez. Hücre içinde sodyum birikmeye baĢlar. Yine iskemiyle birlikte hücre zarında bulunan eksitatör amino asit reseptörleri, (baĢlıcası NMDA) normal sinaptik iletiyi sağlayan glutamatın sinaptik aralıkta birikmesi sonucu aĢırı uyarılırlar. Böylece önce Na, ardından da Ca yüksek miktarlarda hücre içine akar. Hücre ĢiĢer. Kalsiyumun hücre içinde inaktif olarak bulunan fosfolipazları tetiklemesiyle hücre membranı kırılır. Membranı oluĢturan yağ asitlerinin (baĢlıca araĢidonik asit) metabolize olmasıyla ortaya çıkan serbest radikaller ve lipid peroksitleri kısır bir döngüye yol açarak zincirleme reaksiyonlarla membran hasarını arttırır. Reperfüzyon gerçekleĢmezse geri dönüĢümsüz hasar oluĢur. Serebral infarktlarda oluĢan ödem bu tiptedir. Vazojenik ödemin tersine, iskemik inme veya kanamaya bağlı geliĢen sitotoksik ödem tedavisinde kortikostreoidlerin yeri yoktur, hatta sistemik yan etkileri nedeniyle hastanın genel durumunu kötüleĢtirebilirler. Hidrostatik Ödem: Kranyum içinde artmıĢ intravasküler basıncın kapiller yatağa yansıması ve prekapiller segmentte, koruyucu olarak serebrovasküler direnci arttıracak otoregülasyon mekanizmalarının bozuk olması sonucu geliĢir. Bu tip ödemde vazojenik ödemden farklı olarak ekstrasellüler alana sızan ödem sıvısı proteinden zengin değildir. Büyük bir intrakranyal kitlenin ani dekompresyonu sonrasında da bu tipte ödem görülebilir. Hipoozmotik Ödem: Deneysel olarak peritoneal kaviteye distile su enjeksiyonuyla plazma ozmolalitesinin düĢürülmesinin ĠKB da ve beyin su oranında artıĢa neden olduğu gösterilmiĢtir. Klinikte bu duruma benzer bir tablo hiponatremiye neden olan süreçler sonucu geliĢebilir. Merkezi sinir sisteminin hastalıklarında ortaya çıkabilen uygunsuz ADH sendromu ve serebral tuz kaybı sendromu hiponatremiye ve difüz beyin ödemine yol açabilir. Ġlkinde dilüsyonel ve hipervolemik bir hiponatremi söz konusudur. Ġkincisinde ise sodyumla birlikte su kaybı da geliĢir ve hipovolemik hiponatremi oluĢur. Tedavide uygunsuz ADH sendromunda hipertonik tuz solüsyonlarının infüzyonuyla su kısıtlaması yapılırken, serebral tuz kaybı sendromunda bir mineralokortikoid olan fludrokortizon verilir. Hipoozmotik ödem hipovolemiyi düzeltmek amacıyla %5 dekstroz solüsyonunun infüzyonu sonucu da geliĢebilir. Ġnterstisyel Ödem: Obstrüktif hidrosefalisi olan hastaların bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) T1 ağırlıklı kesitlerinde lateral ventrikül kesitlerinin etrafında görülen hipodens-hipointens alan bu tip ödemin göstergesidir. ArtmıĢ intraventriküler basınç sonucu transepandimal geçiĢ periventriküler ak

maddede ödeme yol açar. Tedavide hidrosefaliye neden olan kitle çıkartılır ya da BOS un drenaj ya da Ģant ameliyatıyla ventriküllerden uzaklaĢtırılması sağlanır. Beyin ġiĢmesi: Miller tarafından beyin ödemi tipleri arasında yer verilen beyin ĢiĢmesi, arteryel dilatasyon, hipertansiyon ve venöz konjesyon sonucu serebral kan volümünün artması nedeniyle geliĢir. ETYOLOJĠ KĠBAS etyolojisini beĢ grupta ele almak mümkündür. Bunlar; beyin hacminin artması, beyin kan hacminin artması, BOS hacminin artması, kranyosinostoz ve psödotümör serebri ya da diğer adıyla idyopatik intrakranyal hipertansiyondur. Her ne kadar etyopatolojiyi anlamak açısından böyle yapay bir ayrım yapılsa da gerçekte KĠBAS dinamik bir süreçtir ve geliĢiminde birden fazla etyolojik faktör rol oynayabilir. Bu faktörler birbirini etkileyerek kısır bir döngünün geliĢmesine ve geri dönüĢümsüz ĠKB yükselmelerine yol açabilirler. Beyin Hacminin Artması Bu da yer kaplayıcı kitleler ve beyin ödemi Ģeklinde ikiye ayrılabilir. Ġntra ve ekstraaksiyel tümörler; apse, ampiyem gibi infeksiyöz lezyonlar; akut infarkt, anevrizma (dev anevrizmalarda olduğu gibi doğrudan ya da subaraknoid kanama ile KĠBAS‟a neden olabilirler) gibi vasküler lezyonlar bu grubun örneklerindendir. Bu lezyonlara kitabın ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak değinilmiĢtir. Beyin ödemi ise yukarıda geniĢ olarak ele alınmıĢtır. Beyin Kan Hacminin Artması Beyin kan hacminin artması da yine intravasküler ve ekstravasküler olarak iki alt grupta ele alınabilir. Ġntravasküler kaynaklı beyin kan hacmi artıĢına örnek olarak otoregülasyon sınırlarını aĢan ciddi, akut hipertansiyon krizi, artmıĢ venöz basınç (örneğin sinüs trombozu) ve düĢük pH veya artmıĢ parsiyel CO 2 basıncı sonucu geliĢen vazodilatasyon sayılabilir. Ekstravasküler kaynaklı artıĢlara intrakranyal kanamalar, epidural, subdural ve intraserebral hematomlar örnektir. BOS Hacminin Artması BOS un artmıĢ üretimi (koroid pleksus papillomu), azalmıĢ emilimi (infeksiyon, subaraknoid kanama, sinüs trombozu) veya BOS dolanım yollarında bir tıkanma nedeniyle (yer kaplayıcı lezyon) BOS hacmi artar, yani hidrosefali geliĢir. Bu da KĠBAS tablosuna yol açar. Kranyosinostoz Doğumdan sonra kafatasının büyümesi büyük ölçüde beynin büyümesi ile belirlenir. EriĢkin baĢ hacminin %90‟ı bir yaĢına, %95‟i altı yaĢına kadar kazanılır. Ġkinci yaĢ sonunda kemik sütürler birbirine kilitlenir ve daha fazla büyüme osteoklastik ve osteoblastik aktivite ile olur. Kranyosinostozda bir ya da birden çok sütürde erken kapanma söz konusudur. Birden çok sütürde sinostoz olduğunda beynin geliĢimi dirençli kafatası tarafından engellenebilir (tek sütür sinostozlarında da %10 olguda görülebilir). Bu durumda ciddi ĠKB yükselmeleriyle KĠBAS görülür. KĠBAS‟ın önlenmesi için bebek ilk altı ayda ameliyat edilmelidir. Psödotümör Serebri Günümüzde idyopatik intrakranyal hipertansiyon olarak isimlendirilen bu özgün tabloya aĢağıda ayrıntılı olarak değinilecektir. KĠBASTA GENEL KLĠNĠK ÖZELLĠKLER Günümüzde görüntüleme yöntemlerinde sağlanan büyük teknolojik geliĢmeye rağmen KĠBAS‟ta klinik tanı ilerleyici ĠKB artıĢının önüne geçilmesi ve hastanın hayatının kurtarılması açısından hala büyük önem taĢımaktadır. KĠBAS sonucu ortaya çıkan bulgu ve belirtiler, mevcut lezyonun yerleĢimine ve patolojik özelliklerine bağlı geliĢebilecek olanlardan ayırt edilmelidir. KĠBAS‟ta bulgu ve belirtiler ikiye ayrılabilir. Ana belirtiler baĢağrısı, bulantı/kusma, papilödem ve bilinç değiĢiklikleridir. Yardımcı belirti ve bulgular ise beyin sapı tutulumunu gösteren bulgular (Cushing Yanıtı), VI. sinir parezisi, mental ve endokrinolojik değiĢikliklerdir. BaĢağrısı KĠBAS‟ta en sık görülen belirtidir. Klasik olarak KĠBAS‟a bağlı baĢağrısının sıklıkla geceleri uykuda kanda CO2 miktarının yükseliĢi nedeniyle artan kan akımına bağlı kötüleĢtiği, hatta sabah erken saatlerde hastayı uykudan uyandırdığı belirtilse de bu durum ancak küçük bir hasta grubunda gözlenir. Ağrı çoğunlukla frontal ve temporal bölgelere lokalize ve iki yanlıdır. Ağrı, Ģiddetinin artmasıyla tüm baĢa yayılır ve kafa derisi dokunmaya hassas hale gelir. Ani postür değiĢikliklerinde ve venöz basıncın yükselmesine neden olan ıkınma, öksürme gibi durumlarda ağrı artıĢı önemli bir bulgudur. Kusma KĠBAS‟ta genellikle daha geç dönemlerde ortaya çıkar. Çocuklarda eriĢkinlerden daha sık görülür. ĠKB‟nin hızla yükselmesine neden olan hematom, abse ve arka çukur tümörleri gibi lezyonlarda görülme sıklığı daha fazladır. IV. ventrikül tabanında yer alan lezyonlar kusma merkezinin doğrudan uyarılması kusmaya neden olur. KĠBAS‟ta görülen kusma tipik olarak ani ve öncesinde bulantı olmadan fıĢkırır tarzda olur, ancak hastalarda bulantı da izole olarak veya kusma öncesi sık rastlanabilen bir bulgudur. Papilödem artmıĢ BOS basıncının araknoid kılıf içindeki optik sinire yansımasıyla geliĢir. BaĢlıca iki neden öne sürülmüĢtür. Ġlki, artan BOS basıncının santral retinal vende staza yol açması; ikincisi ise optik sinirde aksoplazmik akımın artmıĢ basınç nedeniyle bloke olmasıdır. Yapılan deneysel çalıĢmalar papilödemin bu iki nedenin bir kombinasyonu olarak geliĢtiğini göstermiĢtir. Papilödemin bulunmaması KĠBAS olmadığının kesin bir kanıtı değildir, ancak bu durum çok nadirdir. Papilödem akut ĠKB yükselmelerinde nadiren görülür, sıklıkla uzun süreli KĠBAS durumlarında ortaya çıkar. Fundoskopik muayenede venöz pulsasyon saptanması KĠBAS‟ın aleyhine ciddi bir bulgudur. Pek çok hastalığın seyrinde de (optik nörit, pulmoner hipertansiyon, endokrin hastalıklar, vitamin A eksikliği ya da fazlalığı, orbita tümörleri, kurĢun ensefalopatisi v.d.) papilödem görülebilmesi nedeniyle ayırıcı tanıda dikkatli olmak gerekir. KĠBAS tedavi edilmezse papilödem ilerler ve sekonder optik atrofi sonucu amaroz geliĢebilir. Sekonder optik atrofi optik sinirin doğrudan basısı sonucu geliĢen primer optik atrofiden ayırt edilmelidir.

Yukarı Fıtıklanma (“Upward Herniation”): Arka çukurda yerleĢmiĢ bir kitlenin etkisiyle ya da bu kitlenin varlığında geliĢmiĢ obstrüktif hidrosefaliye yönelik ventrikülostomi yapıldığında serebellar vermisin culmen ve santral lobulusu tentoryum açıklığından yukarı doğru fıtıklanabilirler. tüm supratentoryal yer kaplayıcı lezyonlar ve KĠBAS bu tip fıtıklanmaya yol açabilir. BaĢlangıçta hasta apatik ve çevresindekilere karĢı ilgisisizdir. Falks serebri orta hatta yer alır ve her iki serebral hemisferi ayırır. Singüler girus falks altından. III. Singuler fıtıklanmaya özgü tipik bir klinik tablo söz konusu değildir. Aynı zamanda beyni destekleyerek kranyum içinde fazla hareket etmesine de engel olurlar. Bu durumda baĢlangıçta serebellar nöbet olarak da adlandırılan ekstansör rijidite atakları olur. Santral Transtentoryal Fıtıklanma: Santral fıtıklanma tentoryum açıklığından uzakta. Midriazis III. uygunsuz ADH gibi su-tuz dengesiyle ilgili bozukluklar ön plandadır. falks serebrinin serbest kenarı komĢuluğunda yer alan singüler girusu iter. 1901 yılında Kocher klinik tabloyu birbirini izleyen dört evrede tanımlamıĢtır. ardından ağrılı uyarana yanıtı bozulur. Hasta diplopiden yakınır. Altıncı sinir kafa içinde en uzun seyri olan kranyal sinirdir. Bu durumda lezyonla aynı tarafta hemiparezi görülür (Kernohan Bulgusu). En sık orta fossada yer alan akut epidural hematom. Klinik olarak tanınması güçtür. Unkus temporal lobun inferomediyal kısmında yer alır ve tentoryumun serbest kenarı ve üst beyin sapı arasından fıtıklanır. Ġlk dönemlerinde hastada ense sertliği ve tortikolis görülebilir. Basının devam etmesi beyin sapında venüllerin ve arteriollerin yırtılmasına neden olur ( Duret kanamaları). Ancak meziyal motor korteks etkilenirse ya da anterior serebral arter iskemisi olursa bacakta parezi görülebilir. serebral tuz kaybı. Ġntrakranyal lezyonun yerleĢimine göre. Cerrahi giriĢimlerde sistemik arter basıncının ve nabız seyrinin düzenli olarak kaydedilmesi ilk kez modern nöroĢirürjinin kurucusu olan Cushing tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bilinç durumu izlenirken stupor. semi-koma gibi tanımlardan kaçınılmalı. Nörolojik muayenede pupillalarda anizokori saptanır. kortikospinal traktus tutulur ve lezyonun karĢı tarafında piramidal iritasyon bulguları ve hemiparezi geliĢir.Bilinç bozukluğu KĠBAS‟ın son dönemlerinde ortaya çıkar. bradikardi ve solunum düzensizliğidir. serebral hemisferlerin üst kısmında yer alan lezyonlarda görülür. Hastaların %15 inde unkus beyin sapını iter ve beyin sapı karĢı tentoryum kenarınca sıkıĢtırılır. Lateral Transtentoryal (Unkal) Fıtıklanma: Unkal fıtıklanma herniyasyon sendromları arasında en sık görüleni ve tonsiller fıtıklanmayla beraber en önemlisidir. Genellikle KĠBAS etkeni ortadan kalktıktan bir süre sonra düzelir. Fıtıklanma sonucu hem ĠKB daha artar hem de önemli nöral doku. KĠBAS‟ta mental ve endokrinolojik değiĢiklikler de bildirilmiĢtir. korpus kallosum üstünden karĢı tarafa doğru fıtıklanır. sinirin Edinger-Westphal çekirdeğinden kaynaklanan parasempatik pupilla konstriktör liflerinin disfonksiyonu sonucunda olur. Anterior serebral arter falksın serbest kenarıyla beyin arasında sıkıĢabilir. Bu aĢama geri dönüĢsüzdür. Tentoryum serebelli ise çadır Ģeklindedir ve oksipital lobları. kranyal sinirdir (okulomotor sinir). Unkusun mezensefalonun pedunkulus kısmına bastırması sonucu. Nörolojik muayenede dıĢa bakıĢ kısıtlılığı saptanır. yukarı bakıĢ kısıtlılığı ve Cheyne-Stokes solunumu klinik özelliklerdir. Ġki yanlı yerleĢmiĢ kronik subdural hematom gibi lezyonlarda da bu tip fıtıklanma ortaya çıkabilir. Singüler Fıtıklanma: Supratentoryal kompartmanda serebral hemisferlerin frontal veya parietal konveksiteye yakın bölgelerinde yerleĢen fokal bir kitle. Tonsiller Fıtıklanma: Arka çukur kitlelerinde. KĠBAS‟ta etkilenir ve disfonksiyonu görülebilir. midriatik tarafta ıĢığa yanıt azalmıĢtır. Ġki yanlı küçük pupillalar. sinirin bası altında kalması sonucu ipsilateral gözde midriyazis geliĢir. Rijid dura kıvrımları kranyumu kompartmanlara bölmüĢtür. Olayın ilerlemesi sonucu retiküler aktive edici sistem etkilenir ve bilinç bozukluğugeliĢir. Beyin Fıtıklanması (Herniyasyonu) Sendromları KĠBAS‟ın en önemli klinik etkilerinden biri de serebral fıtıklanmalardır (herniyasyonlar). özellikle de hızlı büyüyen lezyonlarda görülür. sıklıkla hipoksik ensefalopati sonucu beyin ölümü meydana gelir. beyin damarı ve kranyal sinir basıları geliĢir. Giderek uyuklaması artar ve önce sözel. Klinik olarak tanısı son derece önemli ve hayat kurtarıcıdır. . temporal lob kontüzyon ve tümörleri gibi lezyonların varlığında görülmekle birlikte. BaĢlıca iki kıvrım falks serebri ve tentoryum serebellidir. Bazı hastalarda unkal fıtıklanma sonucu posterior serebral arter basılabilir ve oksipital infarkt geliĢebilir. Tentoryum açıklığı üst beyin sapını çevreler. arka çukur oluĢumlarından ayırır. Ġlk etkilenen anatomik oluĢum bu bölgede posterior serebral arter ve süperior serebellar arter arasında seyretmekte olan III. hasta objektif olarakGlasgow Koma Skalasına göre izlenmeli ve gerekli tetkikler ve müdahaleler anında yapılmalıdır ĠKB artıĢı sonucu beyin-beyin sapı basısındaki dinamik artıĢ ve bunun klinik tabloda yarattığı değiĢiklikler geçtiğimiz yüzyılın baĢından beri bilinmektedir. Arka çukur kitlesi varlığında ventrikülostomi yapıldığında ani ve çok miktarda BOS drenajı yapılmamalıdır. Diensefalon ve mezensefalonun tentoryum açıklığından aĢağıya doğru santral fıtıklanması Ģeklinde gerçekleĢir. beynin belli bölgeleri itilerek dura kıvrımlarının yanından ya da foramen magnumdan dıĢarı doğru fıtıklanırlar (ġekil 5). Mental değiĢiklikler daha çok kognitif fonksiyonlarda gerileme Ģeklinde olur. Bunlar ĠKB ın artmasıyla geliĢen arter basıncının artması. Dorsal mezensefalona basının artmasıyla yukarı bakıĢ kısıtlılığı ve bilinç bozukluğu geliĢir. Endokrin değiĢikliklerde ise diabetes insipidus. Serebellar tonsiller foramen magnumdan spinal kanala doğru fıtıklanır ve medulla oblongataya basar. Cushing hayvanlarda yaptığı deneysel çalıĢmalara ve bu gözlemlerine dayanarak ĠKB yükselmesi sonucu beyin sapının etkilenmesiyle ortaya çıkan ve Cushing Yanıtı veya Cushing Triadı olarak bilinen bulguları tanımlamıĢtır. Superior serebellar arterlerin sıkıĢması iki yanlı pontomezensefalik enfarktla sonuçlanır bu da hastayı ölüme götürür. Basının ilerlemesiyle solunum düzensizliği ve “kardiyorespiratuvar arrest” geliĢir. Bu aĢamadan sonra hasta resüsite edilse bile. Bilincin yakın takibi ve değiĢikliklerin anında farkedilmesi hayati önem taĢır.

yeterli analjezi sağlanmalı ve Glasgow Koma Skoru 8‟in altında olan hastalarda entübasyon yapılmalıdır. Prognozun genelde iyi olmasına karĢılık. GKS‟si 15 olan. ĠKB tüm tedavi yöntemlerine karĢın 20 mmHg‟nın üzerinde seyrederse hafif hipotermi ve/veya barbitürat koması uygulanır. mümkünse santral venöz basınç takibiyle normovolemi sürdürülmelidir. bazıları da. Mannitol 0. Destek tedavisi genel ve özel olarak ikiye ayrılır. konfüzyon veya dezoryantasyon Ģeklinde bilinç değiĢiklikleri  GKS‟nin 14 veya 15 olması  Hemiparezi gibi bir fokal nörolojik bulgunun olmaması  24 saati geçmeyen posttravmatik amnezi KuĢkusuz yukarıda belirtilen kriterler kesin değildir. minör) kafa travması olarak sınıflandırılmıĢtır:  ĠspatlanmıĢ geçici bilinç kaybı (beĢ dakikadan kısa)  Olayın öncesine veya sonrasına ait bellek kaybı  Travma sırasında somnolans. Eğer hastaya EEG monitörizasyonu yapılabilirse pentotalin ideal dozu EEG deki “burst suppression” paternine göre saptanır. incelenmesi ve takip edilmesi gereken bir durumdur. ancak ilk tercih mannitol olmalıdır. yeterli oksijenizasyon sağlanıp hiperkapniden korunma.5-2g/kg dozunda %20‟lik solüsyonları vardır. Örneğin baĢağrısı olan hastaya analjezik verilmesi buna örnektir. Burada asıl önemli olan hafif kafa travmasının klinik bir tanı olduğu ve BT gibi görüntüleme yöntemleri ya da laboratuar sonuçları ile ilgisi olmadığıdır. Eğer hastada ventriküler kateter varsa ya da ventrikül boyutları ventrikül kateteri yerleĢtirmeye uygunsa bu iĢlem gerçekleĢtirilip BOS drenajı yapılır. Bu amaçla hasta sedatize edilmeli. GKS puanı 9 – 13 arası değerlendirilen hastalar orta Ģiddette kafa travması olarak sınıflandırılır. Ġntrakranyal bir tümörün çıkartılması. temporal polektomi ve tentoryumun kesilmesi gibi cerrahi giriĢimlerin yapılmasını öneren yazarlar mevcut olmakla birlikte yararlı sonuçlar elde edildiğine dair bilimsel veriler yetersizdir. yer kaplayıcı bir lezyona bağlı herniasyon riski nedeniyle lomber ponksiyon öncesi mutlaka BT veya MRG ile inceleme gerektiğinin unutulmamasıdır. Her ikisinde de amaç serebral metabolizmayı düĢürüp ĠKB yüksekliği sonucu geliĢecek serebral iskemiyi önlemektir. Mannitolün “rebound” etkisi unutulmamalı ve tedavi izleyen günlerde azaltılarak kesilmelidir. Bu amaçla deksametazon uygulanmalı. Bu tedavi sırasında hastanın hipovolemiye girmesi önlenmeli. Tedavide steroidler ancak tümör. Yine epidural ya da subdural hematom ve kafa içi basınç artıĢı sendromu (KĠBAS) gibi komplikasyonların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Kimi kaynaklar GKS‟si 13 olan hastaları da hafif kafa travması içine alırken. etyolojiye yönelik ve destek tedavisi Ģeklindedir. Entübe olan hastalarda ilk yapılması gereken hiperventilasyonla pCO 2 basıncının 30-35 mmHg arasında tutulmasıdır. Destek tedavi ĠKB‟ı kontrol etmeye yönelik olarak uygulanan tedavidir. bilinç kaybı veya postravmatik amnezisi olmayan hastaları dahil ettikleri. Bu nedenle bu hastalar. Özel tedavi yöntemleri belli bir sırayla uygulanarak ĠKB düĢürülmeye çalıĢılır. Böylece intrakranyal arteryel vazokonstriksiyonla serebral kan hacminin azalması sağlanacaktır. abse gibi lezyonların etrafında oluĢan vazojenik ödemi gidermek için kullanılabilir. Medikal tedaviye rağmen ĠKB yüksek olarak seyretmeye devam ederse unkal herniasyonu önlemek amacıyla iki yanlı subtemporal kraniyektomi. Sonuç olarak hafif kafa travması. yani 100cc de 20 gr etkin madde vardır) önce bolus olarak. venöz obstrüksiyonun. bir yoğun bakım ünitesine alınarak. „minimal kafa travması‟ adı altında bir alt kategori oluĢturmuĢtur. pCO 2 basıncı daha fazla düĢerse vazospazmla iskemi geliĢebileceğinden bu durum engellenmelidir. Minimal kafa travması olan hastalarda bile geç semptomatik. yakından izlenmelidir. Semptomatik tedavi hastanın Ģikâyetlerini hafifletmeye yönelik tedavidir. kognitif sekeller bildirilmiĢtir. Bu durumda EEG yaklaĢık 5-10 saniye izoelektrik hat ve sonrasında 5-10 saniye patlama Ģeklinde aktivite gösteren bir trase göstermelidir. Hipotermide hasta 32-340 vücut ısısında tutulur. kesinlikle ihmal edilmemesi. Barbitürat koması için pentotal 5-10 mg/kg yükleme dozuyla baĢlanıp 1mg/kg/h dozundan titre edilerek verilir. Mannitol tedavisi sırasında kan osmolaritesi 300-310 mosmol/L düzeyinde tutulmalıdır. bir hematomun boĢaltılması ya da hidrosefaliye yönelik olarak yapılacak Ģant ameliyatı doğrudan nedenin ortadan kaldırılmasıyla artmıĢ ĠKB‟yi düĢürür. BPB‟nin 60 mmHg nın üzerinde tutulmasıdır. KAFA TRAVMASI Beyin iĢlevlerinde aĢağıda belirtilen Ģekillerde bir değiĢime yol açan travmalar hafif (ya da bazı kaynaklarda belirtildiği üzere. Genel tedavi ilkeleri arasında hastanın hava yolunun açık tutulması. uzun dönemde kognitif sekeller veya posttravmatik epilepsi gibi komplikasyonlar görülebilir. Bir sonraki basamak mannitol uygulanmasıdır. Amaç ĠKB‟nin 20 mmHg nın altında. Hafif Kafa Travması Orta ġiddette Kafa Travması Ağır Kafa Travması . Hafif kafa travmalarına oranla bu hastalarda kontüzyon veya diffüz aksonal hasar gibi lezyonlar daha sık görülür. ardından altı saatte bir eĢit dozlarda verilir. Etyolojik tedavide ise KĠBAS‟a yol açan neden giderilir. ĠKB‟nin düĢürülmesinde en etkin yöntemdir. öksürme ve eforun engellenmesi ve baĢın yatak düzeyinden 300 yükseğe kaldırılması sayılabilir. Ġkinci bir seçenek olarak furosemid de kullanılabilir. 16 mg olarak baĢlanıp günde ikiye ya da dörde bölünmüĢ olarak 16 mg ile devam edilmelidir.KĠBAS TEDAVĠSĠ KĠBAS‟ta tedavi semptomatolojiye yönelik. Çok önemli bir nokta KĠBAS tablosu hatta Ģüphesi taĢıyan bir olgu ile karĢılaĢıldığında.

hematomun hacmi. eksitotoksisite. orta hatta itilmeye veya unkal herniasyona yol açan hematom  EĢlik eden intraparenkimal lezyon veya kitle etkisi olan subdural hematom Ayrıca arka çukur EDH‟larında daha düĢük bir hacim. Ģuuru kapalı. kafa travmasının patofizyolojisini daha da iyi anlamamıza yönelik hücre biyokimyası ve genetiği düzeyindeki çalıĢmalar.Ġlk muayenede GKS puanı 8 veya daha düĢük olan hastalar ağır kafa travmalı olarak sınıflandırılır. mortalite de o oranda yüksektir. yeni tedavi Ģekillerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. intrakranyal kontüzyon ve kanamalar (subaraknoid kanama. kafatası kırıkları (lineer. Ağrılı uyaranı lokalize eden hastaların hayatta kalma ve iyileĢme Ģansları ekstansör yanıt verenlere veya hiç yanıtı olmayanlara göre çok daha fazladır. histopatolojik bir tanıdır. intrakranyal basınç 20mm Hg‟nin üzerine çıktıysa . Erken dönem BT incelemelerinde pek bulgu vermediğinden (bazen derin yerleĢimli birkaç ufak kontüzyon). bazen günler sonra ortaya çıkabileceği için. motor muayene prognoz açısından diğerlerine göre daha büyük önem taĢır. sekonder beyin hasarını oluĢturur. görüldüğü bildirilmektedir (ġekil 1). Primer hasar: Cilt ve cilt altı yaralanmaları. Son 20 yılda yapılan deneysel ve klinik çalıĢmaların önemli bir bölümü sekonder hasarın anlaĢılmasına ve önlenmesine odaklanmıĢ ve bu alanda kaydedilen geliĢmeler klinik tedavinin yönlendirilmesinde büyük katkı sağlamıĢtır. cilt altı. Primer hasar. parezi.lusid interval bilinçte kötüleĢme. DAH. Genel olarak. Bu hastalarda kesin tanı beyin MR incelemesi yapılarak subkortikal ak madde. yukarıda da değinildiği gibi. Bunların yol açtığı fizyolojik ve metabolik bozukluklar nedeniyle. beyinde travma sonrası ilk birkaç günde geliĢen iskemi. Fizyopatoloji Kafa travmasının fizyopatolojisi primer (birincil) ve sekonder (ikincil) beyin hasarının iyi anlaĢılmasına dayanır. bilinç bozukluğu  Belirgin korteks basısı (genellikle 15mm‟den fazla kalınlık)  30-35 ml‟yi geçen hacim  Özellikle temporal lob yerleĢimli. Akut EDH‟nin yavaĢ geliĢebileceğini. kafa tabanı). sekonder beyin hasarını ve buna bağlı nöron kaybını azaltmak teorik olarak mümkündür ve günümüzde travma mahallinde baĢlayıp yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavi protokollerinden çoğu buna yöneliktir. özellikle de pupillaların ıĢığa yanıtı. meningea media arterini çaprazladığı yerlerde görülür ve tedavinin baĢarısı hastanın ameliyat öncesi nörolojik durumuyla doğrudan iliĢkilidir. hemiparezi ve anizokoriden oluĢan klasik seyrin görülmeyebileceğini unutmamak gerekir. kafa travması geçirmiĢ. beyinsapı refleksleri. Bu değerlendirmede. cilt. Sekonder hasar: Son 20 yıldır çeĢitli deneysel ve klinik araĢtırmalara konu olan ve önemi giderek artan iskemi. beyin ödemi ve KĠBAS. genetik farklılıklar ve iltihabi yanıt gibi fizyolojik ve metabolik mekanizmalarla ortaya çıkan beyin kan akımında azalma. ağır kafa travmasının habercisidir. rotasyonal akselerasyon/ deselerasyon kuvvetlerinin etkisiyle aksonlarda hasar ile ortaya çıkan. Yine. ameliyat edilmesi önerilir. hematoma eĢlik eden diğer intrakranyal ve ekstrakranyal lezyonlar ile ameliyat zamanlaması mortaliteye etki eden önemli faktörlerdir (ġekil 2). epidural hematom ve subdural hematom) ve diffüz aksonal hasar (DAH) gibi travma anında oluĢan yaralanmalar primer hasar olarak adlandırılır. Gelecekte de. emirlere uymayan bu hastalar “komada” olarak kabul edilebilir. EDH‟larda genelde kabul gören cerrahi tedavi indikasyonları aĢağıda özetlenmiĢtir:  Fokal nörolojik bulgu. kafatası ve beyinde travma anında oluĢan zararı gösterir. korpus kallozum ve beyinsapında T2 ve FLAIR sekenslarda hiperintens odakların saptanması ile mümkündür. özellikle de trafik kazası geçirmiĢ erkeklerde. Göz açmayan. Genellikle kırık hattının. Akut Subdural Hematomlar (ASDH) ASDH‟li hastaların 42-50‟sinde yaralanmadan itibaren bilincin kapalı olduğu ve hastaların yaklaĢık yarısının komadan çıkamadığı bildirilmiĢtir. ventrikül basısı. bilinç kaybı . ödem ve KĠBAS gibi durumlar sonucunda sonradan geliĢen zararlar ise sekonder beyin hasarı olarak nitelendirilir. hastanın GKS‟si ne kadar düĢükse. ventriküler dilatasyon gibi kriterlerin göz önüne alınması gerekir. pupilla anomalisi. artmıĢ intrakranyal basınç (ĠKB). 4. Subkortikal ak maddeden (hafif form). korpus kallozum ve beyinsapına dek (en ağır form) beynin her yerinde yaygın olarak görülebilir ve genellikle kötü prognozlu. iyon homeostazında bozulma. BT‟de kalınlığı 10mm‟yi aĢan veya orta hatta 5mm‟den fazla itilmeye yol açan ASDH‟lerin. GKS‟si 9‟dan kötü hastalarda. Ameliyat öncesi dönemde. Akut Epidural Hematomlar (EDH) Tüm EDH‟ların yaklaĢık %60‟ının 20 yaĢın altında. prognoz açısından çok değerlidir. hematom kalınlığı veya orta hattaki itilme ne olursa olsun anizokori varlığında. çökme. hastanın GKS‟si ne olursa olsun. Ġlk travmadan saatler. Ayrıca yaĢ. BT‟sinde (serebral ödem dahil) bunu açıklayacak lezyon olmayan hastalarda mutlaka akla gelmelidir. konuĢamayan.

Erken dönem kontrol kranyal BT‟ler hemen her zaman bir miktar hematomun devam ettiğini göstereceğinden tedavinin baĢarısına hastanın klinik durumuna göre karar vermek gerekir. duranın altında. antikoagulan kullananlarda ve farklı evrelerde kanaması olanlarda daha sık görülür. Genelde akut subdural hematomdan geliĢtiği düĢünülse de. kortikal sulkusların nerede sonlandığı gibi ipuçlarından yararlanmak gerekir. Özellikle izodens hematomları gözden kaçırmamak için çok dikkatli olmak. Bu komplikasyonların oluĢumunda. Hastalar baĢağrısı. Hasta yoğun bakıma alınırken GKS‟yi. Nöbetin intrakranyal basıncı arttırarak herniasyona yol açabilme ihtimali ve geç dönem epilepsi oranını düĢürmesi olasılığı gibi nedenlerden dolayı birçok nöroĢirurji merkezi profilaktik antiepileptik ilaç kullanımını tercih etmektedir. pupil büyüklüğünü ve ıĢık cevabını. aĢırı alkol kullanımı. Tanı için baĢvurulacak görüntü yöntemleri arasında hızlı ve kolay ulaĢılabilir oluĢuyla kranyal BT ilk seçimdir. Bu nedenle akut subdural hematomu olan tüm komalı hastalarda (GKS<9) intrakranyal basınç monitörizasyonu önerilmektedir. KĠBAS ve hemisferik ĢiĢme. Ġntraserebral Hematomlar Ġntraserebral kanama ağır kafa travmasının sık görülen ve zaman zaman cerrahi müdahale gerektiren bir sekelidir. Minik bir kontüzyondan veya diffüz aksonal hasardaki mikroskobik bir kanamadan dev bir hematoma ulaĢan geniĢ bir spektrumda görülebilirler.veya travma sonrası izlemde GKS‟de iki veya daha fazla puanlık düĢüĢ olduysa. KSDH. Ağır Kafa Travmasında Tedavi Prensipleri Ağır ve hatta orta Ģiddette kafa travması hastanın yoğun bakım birimine yatırılmasını gerektirir. Ģant ameliyatları. Kranyal MR. Cerrahi tedavide çeĢitli seçenekler olmasına karĢın en sık uygulanan yöntem iki delikle hematomun boĢaltılması ve kavitenin yıkanmasıdır. YaĢlılarda beyin ağırlığında yaklaĢık 200g azalma ve ekstraserebral hacimde %11 oranında artıĢ meydana gelmesine bağlı olarak genellikle orta yaĢtan sonra ve özellikle ileri yaĢta görülen bir hastalıktır. hatta kimi serilere göre %50‟sinden azında mevcuttur. araknoid kistler ve koagülopatiler sayılabilir. serebral atrofisi ya da çok büyük hematomu olanlarda. yine ameliyat gereklidir. KSDH çoğunlukla hipodens olarak izlenmesine rağmen bazen izo-hatta hiperdens olarak izlenebilir. Diğer olası nedenler arasında. Daha ağır durumlarda nöbet (genellikle fokal). Klinik tablo hafiften ağıra farklı Ģekillerde görülebilir. buna karĢılık gençlerde baĢağrısı gibi artmıĢ kafaiçi basınç bulgularının ön plana çıktığı bildirilmektedir. hematomun alttaki korteks üzerine etki etmesi sonucu geliĢen iskeminin önemli rolü olduğu görüĢü savunulmaktadır. Asemptomatik ve ince hematomu olan (orta hatta itilmeye yol açmamıĢ. PıhtılaĢma faktörleri ile fibrinolitik ajanlar arasındaki uyumsuzluğun veya hematomdan yüksek miktarda salgılanan doku tipi plazminojen aktivatörünün hematomun koagülasyonunu önlediği düĢünülmektedir. aynı hematomda farklı kanama evrelerine bağlı olarak farklı densiteler görülebilir. konuĢma güçlüğü gibi yakınma ve bulgularla ya da geçici iskemik atakları andıran bulgularla baĢvurabilir. Bu sırada rutin resüsitasyon iĢleminin (ABC) hızla ve özenle gerçekleĢtirilmesi ikincil . böbrek ya da karaciğer hastalığı olanlarda. geçirilmiĢ travma öyküsü vakaların %50-70‟inde. göz hareketlerini. DıĢ membran. Kronik Subdural Hematom (KSDH) KSDH. epilepsi. hem izodens hematomların hem de hematom içindeki farklı evrelerdeki kanamaların ayrıntılı görüntülenmesinde ve buna bağlı olarak ameliyat stratejisinin belirlenmesinde yararlıdır (ġekil 3). nöroĢirürji pratiğinde sık rastlanan. bir iç ve dıĢ membran arasında oluĢmuĢ kanla dolu bir boĢluk olarak tanımlanabilir. genel durumu kötü olanlarda. kolayca zedelenen ve tekrarlayıcı fokal kanamalarla hematomun büyümesine yol açan sinuzoidal damarlardan zengindir. tedavisi oldukça kolay bir patolojidir. Olguların %15-25‟inde KSDH iki taraflıdır. 1cm‟den ince) hastalarda kortikosteroid ve/veya mannitolle medikal tedavi uygulanabilmesine rağmen KSDH‟ın tedavisi genellikle cerrahidir. düĢük morbidite ve mortaliteye sahip. Ġlk 4 saatte ameliyat edilmiĢ ASDH‟li hastalarda prognozun daha iyi olması da yine bu görüĢü desteklemektedir. Tedavi için genel KĠBAS tedavi ilkeleri uygulanmalıdır. Ameliyat sonrası dönemdeki en önemli problemlerden biri hematomun yeniden toplanmasıdır ve özellikle çok yaĢlılarda. Genellikle ameliyat sonrasında klinik tablo hızla düzelir. ASDH‟li hastaların gerek ameliyat sırasında gerekse ameliyat sonrası takibinde. ekstremitelerin ağrıya cevabını ve beyinsapı reflekslerini içeren bir nörolojik değerlendirme genellikle yeterli bilgiyi verir. konfüzyon. YaĢlılarda kognitif fonksiyon kayıplarının daha sık görüldüğü. hemipleji veya koma görülebilir. nöroĢirürji uzmanlarının sık karĢılaĢtıkları komplikasyonlardır ve ASDH‟li hastalarda mortalitenin belirleyici faktörleridir.

Serebral perfüzyonun korunabilmesi içi mutlaka yeterli sıvı replasmanı sağlanmalı. gerektiğinde BOS drenajına olanak veren intraventriküler kateterler de seçilebilir. Bunlara göre. bugün ağır kafa travmalı hastanın getirildiği nörotravma merkezinde yapılacak ilk iĢlem. Tedaviye nöromüsküler inhibitör ekleme seçeneği de bu aĢamada değerlendirilmelidir. subaraknoid kanama) C. Geçici iskemik ataklar (GĠA)-“ transient” iskemik ataklar (TĠA). tedaviye yeterli cevap alınamadığı veya ĠKB‟nin kontrolden çıktığı durumlarda mutlaka BT tekrar edilmelidir. Bunun için parenkimal problar kullanılabileceği gibi. cerrahi boyuttaki kitlelerin boĢaltılması dıĢında.serebrovasküler hastalıklar (SVH). intrakranyal basınç (ĠKB) monitörizasyonu olmalıdır. Monitörizasyon sağlandıktan sonra tedavi.Fokal beyin disfonksiyonu ile giden BDH 1Geçici iskemik ataklar (GĠA) 2Ġnme a) Ġskemik inme (serebral infarkt) b) Kanayıcı inme (beyin kanaması. gerekirse arttırılmalıdır. Ġlk olarak. Ayrıca. ArtmıĢ ĠKB‟nin tedavisi sırasında her zaman hastada ameliyat edilmesi gereken yeni bir kitle lezyonunun geliĢmiĢ olabileceği unutulmamalı. Görüntüleme yöntemleri ile saptanabilen asemptomatik beyin infarktları veya boyunda beyni sulayan arterlerin asemptomatik olarak daralma veya tıkanmaları buna örnek olarak verilebilir. Burada yenidoğan ve süt çocuklarının subgaleal bir hematom ile bile hipovolemik Ģoka girebileceklerini unutmamak gerekir. EPĠDEMĠYOLOJĠ VE RĠSK FAKTÖRLERĠ BEYĠN DAMAR HASTALIKLARINDA TANIMLAR VE SINIFLAMA Beyin damar hastalıkları (BDH). Hiperozmolar tedavi yetersiz kalırsa ventilasyon arttırılarak PaCO2 30 mmHg düzeyine dek düĢürülebilir. yeterli SPB‟nin sağlandığından emin olunmalıdır.beyin hasarlarının önlenmesinde de yardımcı olur.Asemptomatik BDH B. ancak geniĢ ve karĢılaĢtırmalı çalıĢmalarda henüz kesin yararı kanıtlanamamıĢ yöntemlerin seçim ve uygulanmasını daha çok sorumlu doktora bırakmak uygun olur. SINIFLAMA. ĠKB ne olursa olsun. Yukarıda belirtilen tüm tedavilere cevap alınamadığı durumlarda. Bir taraftan da akciğer ve kalp kontüzyonları. Bu amaçla bugün mannitolün yanı sıra hipertonik tuz çözeltileri de kullanılmaktadır. BEYĠN DAMAR HASTALIKLARINDA TANIMLAR. analjezi ve yatağın baĢının yükseltilmesi gibi önlemlere rağmen ĠKB yüksek seyretmeye devam ettiği takdirde uygulanacak ilk giriĢim BOS drenajı olmalıdır. Eğer ĠKB monitörizasyon cihazı buna uygun değilse. KĠBAS saptandığında öncelikle sedasyon ve analjezi kontrol edilmeli. sıvı kısıtlamasından Ģiddetle kaçınılmalıdır. tek veya iki taraflı kranyektomi ve duroplasti. Bu tedavi sırasında hem hastanın sıvı dengesi.terimi beynin bir bölgesinin geçici veya kalıcı olarak.Hipertansif ensefalopati Asemptomatik BDH kategorisi vasküler hastalığa ait serebral veya retinal semptomları olmayan hastaları ifade etmektedir. ciddi hiperventilasyon (PaCO2 <30 mmHg) ve ılımlı hipotermi (32-340C) gibi. günümüzde genellikle Kuzey Amerika ve Avrupa‟daki Kafa Travması Vakıflarının yayınladığı tedavi ilkelerine göre yürütülmektedir. BaĢlangıçta PaCO2 normal değerin alt sınırında (yaklaĢık 35mmHg) tutulmalıdır. Tablo 1: Beyin damar hastalıklarının (BDH) klinik sınıflaması A. iskemi veya kanama nedeniyle etkilendiği ve/veya beyni besleyen damarların patolojik bir süreç ile doğrudan tutulduğu tüm hastalıkları kapsar (Tablo1). ventrikül drenajı denenebilir. Yüksek doz barbitürat koması. Hasta övolemikse. ĠKB‟nin kontrolü ve yeterli serebral perfüzyon basıncının (SPB) sağlanmasına yönelik olarak Ģekillendirilebilir. juguler venöz dönüĢün rahatlatılması ve yeterli oksijenasyonun sağlanması gibi bazı genel önlemlerin alınması gerekir.terimi iskemik kökenli olduğu düĢünülen.Vasküler demans D. BOS drenajı ĠKB kontrolünde yeterli olmazsa hiperozmolar tedavi düĢünülmelidir. Hiperventilasyon uygulandığında serebral kan akımı ve juguler venöz saturasyonun takibi gereklidir. fokal serebral fonksiyon . kısa (tanım gereği maksimum 24 saat). genellikle bir damar alanına lokalize edilebilen. ikinci sıra tedavi yöntemleri düĢünülebilir. dalak rüptürü gibi sistemik yaralanmalar ve kırıkları gözden kaçırmamak için hızlı bir fizik muayene yapmak gerekir. zaman zaman yararlı olduğu yönünde yayınlar yapılan. Hipotansiyon genellikle kanamaya bağlı hipovolemiye iĢaret eder ve ağır kafa travmasının bulgusu değildir. yatağın baĢı yaklaĢık 300 kaldırılır ve ĠKB‟yle SPB gözlenerek etkisi beklenir. Sadece beyin ölümünde. Ağır kafa travmasında yapılacak iĢlemler. Nöromüsküler inhibisyon olsun olmasın sedasyon. hem de kan osmolaritesi yakından izlenmelidir. belirgin omurilik hasarında ve küçük çocuklardaki intrakranyal kanama ile hipotansiyon görülebilir. ateĢ kontrolü. doktor da hastanın ĠKB‟nin düĢmesinden yarar göreceğini düĢünüyorsa.

saç tarama.1. vasküler nedenler dıĢında görünür bir neden olmaksızın. Vasküler demans. kuadriparezi)* Yutma güçlüğü (disfaji)* Dengesizlik (ataksi)* BKonuĢma/lisan bozuklukları KonuĢulan dili anlamakta veya ifade etmekte güçlük (disfazi) Okumada (disleksi) veya yazmada (disgrafi) güçlük Hesap yapmada güçlük (diskalkuli) Peltek konuĢma (dizartri)* CDuyusal semptomlar Vücudun bir yarısının tümü veya bir bölümünde farklı duyma (hemisensoriyel bozukluk) DVizüel semptomlar Bir gözde vizyon kaybı (geçici monooküler körlük veya “amaurozis fugax”) Görme alanının yarısı veya çeyreğinde vizyon kaybı ( hemianopsi. sersemlik hissi Bilinç kaybı veya değiĢmesi ile birlikte göz kararması veya iki yanlı görme bozukluğu.2: Fokal nörolojik ve oküler semptomlar AMotor semptomlar Vücudun bir yarısının tümü veya bir bölümünde zaaf veya sarsaklık ( hemiparezi. kısmi düzelme. ihmal “neglect”(vizyo. kuadrantanopsi) Bilateral körlük Çift görme (diplopi)* EVestibüler semptomlar Dönme hissi (vertigo)* FDavranıĢsal/kognitif semptomlar Giyinme. Bu nedenle bu iki klinik tabloyu birbirinin devamı gibi ele almak daha doğrudur. Çok sayıda kortikal infarkt. 1-2 günde tam düzelme. iskemik veya kanayıcı inme veya iskemik-hipoksik beyin lezyonları sonucu geliĢen. hem de inme (24 saatten uzun veya ölüm) tanımında anahtar özellik ani yerleĢen fokal nörolojik defisit bulgularının varlığı ve bu bulguları açıklayacak nonvasküler alternatif bir patolojinin olmayıĢıdır. günlük yaĢam aktivitelerini bozacak ölçüde ağır kognitif tutulum ile karakterize. Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre. prognoz ve tedavi açılarından benzer özellikler taĢırlar. monoparezi) EĢzamanlı bilateral zaaf (paraparezi. sıklıkla kan basıncı iyi kontrol altında olmayan kronik hipertansiyonlu hastalarda ortaya çıkar. maluliyet ve ölüm olasılıklarını içeren geniĢ bir değiĢkenlik gösterir. kompleks bir hastalık olarak tanımlanabilir. fokal serebral fonksiyon kaybına ait belirti ve bulguların hızla yerleĢmesi ile karakterize klinik bir sendromdur. ĠNME RĠSK FAKTÖRLERĠ . epileptik nöbetler ve bazen geçici nörolojik defisitler görülür. mekan dezoryantasyonu. inme. Hafif iskemik inmeler ve GĠA etyopatoloji.spasyal. diĢ fırçalama vb. Tablo 2‟de fokal serebral iskemiye iĢaret eden nörolojik ve oküler semptomlar.kaybı epizodlarını ifade eden klinik bir kategoridir. Ġnme nedeniyle komaya giren ve subaraknoid kanama geçiren hastalarda fonksiyon kaybı global olabilir. bilinç bozukluğu. Tablo 20. Ġdrar veya dıĢkı inkontinansı Konfüzyon Ġzole olduğunda aĢağıdaki semptomlardan biri * Dönme hissi (vertigo) Kulak çınlaması (tinnitus) Yutma güçlüğü (disfaji) Peltek konuĢma (dizartri) Çift görme (diplopi) Denge kaybı (ataksi) * Bu semptomlar. Hipertansif ensefalopati sendromu. Hem GĠA (24 saatten kısa). birkaçı bir arada bulunduğunda. veya diğer fokal nörolojik semptomlarla birlikte olduğunda fokal serebral iskemiye iĢaret edebilirler. Sendrom ağırlığı.perseptüel disfonksiyon) Unutkanlık (amnezi)* * Tek baĢına olduğunda mutlaka geçici fokal serebral iskemiyi göstermez. Semptomlar tanım gereği 24 saatten uzun sürer veya ölümle sonlanabilir. fokal serebral iskemiyi düĢündürmeyen nonfokal nörolojik semptomlar sıralanmıĢtır. Tablo 3‟de ise tanı karıĢıklığına yol açabilecek. stratejik lokalizasyonlu az sayıda infarkt veya yaygınmultifokal subkortikal tutulum sonucu ortaya çıkabilen demans sendromunun ayrıntıları kitabın baĢka bir bölümünde tartıĢılacaktır (Bakınız: Demans bölümü).3: Nonfokal nörolojik semptomlar Jeneralize zaaf ve/veya duyusal bozukluk Baygınlık hissi.1. Tablo 20. aktivitelerde güçlük. Semptomların kısa sürmesi iskeminin geçici olmasına bağlı olabildiği gibi beyinde kalıcı hasar oluĢan hastalarda da semptomlar kısa bir süre içinde gerileyebilir. Kan basıncının hızla yükselmesi ile birlikte baĢağrısı.

H.Ġnme ile iliĢkisi kesin ve değiĢtirilebilen risk faktörleri Hipertansiyon Kalp hastalıkları (atriyal fibrilasyon. Öyle ki 80 yaĢın üzerinde görülen her 4 inmeden biri AF‟ye bağlanabilir. Ġçilen miktar arttıkça risk de artmaktadır. ve inme ile iliĢkisinin bilimsel kesinliği dikkate alınarak sınıflanabilir. akut infeksiyonlar. Tablo 4’de iskemik inme ile iliĢkili risk faktörleri sıralanmıĢ. ileri yaĢta ve izole sistolik hipertansiyonda da geçerlidir. protein S eksikliği. C pnömoni.Bir hastalığın oluĢmasında yatkınlık yaratan etkenler risk faktörü olarak tanımlanır. Hipertansiyon varlığında iskemik inme sıklığı 4 kat artar. Ama kadınların yaĢam süresi erkeklerden uzun olduğu için inme nedenli mutlak ölüm sayısı kadınlarda daha yüksektir. Sosyoekonomik faktörler ırka bağlı değiĢikliklerin değerlendirilmesini güçleĢtirmektedir. Kardiyoembolik inmelerin yaklaĢık yarısı AF'li hastalarda ortaya çıkmaktadır. Sigaranın bırakılması ile inme riski hızla azalır ve 2-4 yıl içinde normale yaklaĢır. ABD‟de en yüksek inme insidensi ve mortalite hızları siyah ırkta görülür. izleyen metinde ise bunların önemlileri tartıĢılmıĢtır. koroner arter hastalığı. Sigara içilmesi inme riskini yaklaĢık iki kat arttırır. hiperlipidemi gibi diğer aterojenik risk faktörlerinin sıklığını arttırır. antitrombin 3 eksikliği gibi) Lipoprotein (a) yüksekliği Ġnflamatuvar süreçler (periodontal hastalık.4: Ġskemik inme risk faktörleri I-DeğiĢtirilemeyen risk faktörleri YaĢ Cins SoygeçmiĢte inme veya GĠA öyküsü Irk DüĢük doğum tartısı II.8. . Ġnmelerin yaklaĢık %60‟ı hipertansiyona bağlanabilir. Diabetes mellitus ateroskleroz yatkınlığını ve hipertansiyon. Bu etki her cins ve ırkta. Diabet inme riskini erkeklerde 1. BaĢta hipertansiyon olmak üzere pek çok risk faktörünün etkisi yaĢla azalırken AF‟nin etkisi artarak sürer. yüksek hs-CRP Migren Uyku apnesi YaĢ inme ile ilgili en önemli risk faktörüdür. Ancak diabetiklerde kardiyovasküler hastalık mutlak riski çok yüksektir ve bu durum antihipertansif ve antilipidemik tedavi kararlarını etkiler. Antihipertansif tedavi ile inme riskinin %40 oranında azaldığı gösterilmiĢtir. obezite. HDL kolesterolün ise koruyucu etkisi gösterilmiĢtir. protein C eksikliği. Tablo20. faktör V Leiden mutasyonu. lupus antikoagülanı.1. Japon ve Çinli‟lerde de yüksek inme (özellikle ĠSK ve intrakranyal ateroskleroz) insidensi bildirilmiĢtir. Ġnme risk faktörleri. Hipertansiyon iskemik inme için en önemli değiĢtirilebilir risk faktörüdür. Hiperkolesterolemi koroner kalp hastalığı için önemli ve değiĢtirilebilir bir risk faktörü olmakla birlikte iskemik inme sıklığı ile iliĢkisi zayıftır. Ġnme insidensi erkeklerde kadınlara göre 1.25 kez fazladır. AF inme riskini bağımsız olarak 3-5 kat arttırır. Oral antikoagülan kullanımı ile AF‟ye bağlı inmelerin %70‟i önlenebilir. Ġntraserebral kanama (ĠSK) ve subaraknoid kanama (SAK) ile iliĢkili risk faktörleri ise metnin sonunda ayrıca değerlendirilmiĢtir. kadınlarda ise 2. Ama ekstrakranyal karotis aterosklerozu ile total ve LDL kolesterolün pozitif.2 kez arttırır. Daha sıkı glisemi kontrolü ile inme insidensinin azalması mümkün olmakla birlikte henüz kanıtlanmıĢ değildir. Çok sayıda kalp hastalığının inme riskini arttırdığı gösterilmiĢtir. sitomegalovirus. risk faktörünün değiĢtirilebilirliği. Arter basıncı azaldıkça belirli bir alt sınır bulunmaksızın inme riski de azalmaktadır. kalp yetersizliği) Sigara Diyabet Yüksek kan kolesterolü ve lipidler Diyet. obezite.Ġnme ile iliĢkisi veya değiĢtirilmesinin etkisi kesin olmayan risk faktörleri Metabolik sendrom Hiperhomosistinemi Alkol kullanımı Madde kullanımı Oral kontraseptif kullanımı Hiperkoagülabilite (antikardiyolipin antikoru. pylori CagA seropozitifliği. fizik inaktivite Menopoz sonrası hormon tedavisi Orak hücreli anemi Asemptomatik karotis stenozu III. inmenin alt tipi. Ġnme insidensi 55 yaĢından sonra her onyıl için iki kat artar. koroner kalp hastalığının yanı sıra iskemik inme insidensinde da önemli bir azalma sağlanabildiği ispatlanmıĢtır. Ġnme geçirenlerin yaklaĢık %70‟i 65 yaĢın üzerindedir. hem de baba tarafında soygeçmiĢte inme olanlarda yüksek inme riski gösterilmiĢtir. Dahası statin grubu ilaçlarla yapılan çalıĢmalarda. Hem anne. Bunların arasında en önemli ve tedavi edilebilir etken atriyal fibrilasyondur (AF).

GĠA kuĢkusu ile izlenen 378 hastalık bir kohortta 7 günlük inme riski. CAROTIS INTERNA (ICA) Ekstrakranyal ICA‟yı etkileyen en sık neden aterosklerozdur. <10 dakika=0 puan] olmak üzere toplam 6 puanlık bu skor 7 gün içinde inme geçirme riskini baĢarıyla öngörmektedir. Sarı ırkta ve siyahlarda ise. boyunda bir üfürüm duyulduğunda veya ultrasonografi gibi bir yöntemle tarama sırasında Ģüphelenilebilir. yağ.Alkol kullanımı ile inme arasında “U” veya “J” Ģeklinde bir iliĢki gösterilmiĢtir. Asyalı popülasyonlarda çok yüksek ĠSH oranları bildirilmiĢ olmakla birlikte bu çalıĢmalarda çoğunda BT doğrulaması yoktur. Günümüzde antihipertansif tedavi ĠSKdan korunmada kanıtlanmıĢ tek tedavi türüdür. glisemide ve aterojenik kan lipidlerinde artıĢa yol açabilir ve bazı çalıĢmalarda bağımsız olarak inme insidensi ile iliĢkili bulunmuĢtur. aort koarktasyonu. Obezite.1 ve puanı 6 olan 35 hastada %31. SAK için en önemli değiĢtirilebilir risk faktörü sigara içilmesidir. kilo verilmesi. Marfan sendromu. Çok düĢük serum kolesterolü ( total kolesterol <160 mg/dl) ve sigara içiminin risk faktörü olup olmadıklarının belirlenmesi için baĢka çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Hiperhomosisteinemi varlığında koroner kalp hastalıkları ve iskemik inme sıklığı artar. SAK‟lı hastaların yaklaĢık %5‟inde soygeçmiĢte SAK öyküsü bulunur. Sebze. spontan ĠSK ile ilgili en önemli risk faktörüdür. GĠA nedeni olarak yüksek dereceli karotis stenozu bulunması. ve siyah ırkta beyazlara göre daha yüksektir. Asemptomatik karotis stenozundan. Diğer majör risk faktörleri için gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra da. trombosit aggregabilitesinde azalma ve sigaranın bırakılmasını kolaylaĢtırma gibi olumlu etkilere sahiptir. ateroskleroz ICA‟nın ekstrakranyal kısmından çok intrakranyal kısmını tutar. KAROTĠS SĠSTEMĠ Ġskemik inmelerin epidemiyolojik. Santral obezite (abdominal bölgede yağ toplanması) genel obeziteye göre aterojenik hastalıklar açısından daha önemli olabilir. GĠA geçiren hastalardan hangilerinin erken dönemde inme riski olduğunun belirlenmesi tetkik ve tedavilerin aciliyeti açısından önemlidir. 10-59 dakika=1 puan. Birçok risk faktörü bir arada bulunduğunda. Çok iyi bilinmeyen nedenlerle SAK kadınlarda ve ABD‟de siyahlarda daha sıktır. antikoagülasyon ve trombolitik tedavinin ĠSK için değiĢtirilebilir risk faktörleri oldukları gösterilmiĢtir. GĠA hem inme hem de miyokard infarktüsü için anlamlı ve bağımsız bir risk faktörüdür. NÖROVASKÜLER SENDROMLAR . Hipertansiyon da sigara kadar güçlü olmasa da SAK için bağımsız bir risk faktörüdür. ĠSK erkeklerde kadınlara göre. puanı 5 olan 66 hastada %12. Hemodinamik olarak anlamlı ekstrakranyal karotis stenozu ile ipsilateral inme oranı yılda %1-2 civarındadır. ÇeĢitli risk faktörleri dikkate alınarak hazırlanan tablolardan bir kiĢinin kendi yaĢının ortalamasına göre kaç kat fazla inme riski taĢıdığı hesaplanabilir. patolojik özellikleri ve tedavi prensipleri bu kitabın diğer bölümlerinde anlatılmıĢtır. LDL kolesterolde azalma. özellikle de doymuĢ yağlardan fakir bir diyet genel olarak sağlığı korumak için tavsiye edilmektedir. inme riski birkaç kat yükselir. insülin duyarlığında artıĢ. YaĢ (Age) ≥60=1 puan. etyolojik. Kan homosistein düzeyi genetik faktörler ile B6. 2). Yüksek kan homosisteininin hem aterojenik hem de tromboza meyil yaratan etkileri vardır.4. bir çalıĢmaya göre sadece erkeklerde. ve folik asit eklenmesi ile kan homosistein değerleri düĢürülebilir. Ateroskleroz beyaz ırkta ICA‟nın en sık ilk 2 cm‟lik bölümünde görülür. Fizik aktivitede artıĢın. östrojen kullanımı gibi olası diğer risk faktörlerinin değeri kesin değildir. puanı 4 ve daha az olan 274 hastada %0. Ağır alkol kullanımı. baĢka bir çalıĢmaya göre ise her iki cinste inme riskini azalttığı gösterilmiĢtir. Bu bölümde karotis sistemine ait iskemik inmelerin klinik özellikleri gözden geçirilecektir. Bireysel riskin derecesi risk faktörleri ile mücadelenin önemini kavramasına yardımcı olur ve tedavi kararlarını etkiler. B12 vitaminleri ve folik asit alımı tarafından belirlenir. Bazı klinik verilere dayanılarak düzenlenen ABCD skorlama sistemi bu konuda yardımcı olabilir. Orta derecede fizik aktivite (haftanın çoğu günlerinde 30-60 dakika hızlı yürüyüĢ eĢdeğeri) kan basıncının azalması. Yani. Giderek artan veya daha ileri stenozlarda risk daha yüksek olabilir. Sigaranın bırakılması artmıĢ riski azaltır ama tümüyle ortadan kaldırmaz. risk faktörlerinin tek tek düzeyleri çok yüksek olmasa bile. B6. kan basıncında. YaĢ. HDL kolesterolde artıĢ. Ġskemik olaylar iki mekanizma sonucu ortaya çıkar (ġekil 1. Ehlers Danlos sendromu. klinik özellikler (Clinical features) [hemiparezi=2 puan. B12. SAK‟ın yaĢ ile iliĢkisi ĠSK kadar belirgin değildir. koroner kalp hastalığı sıklığını azaltmanın yanı sıra. fibromüsküler displazi gibi nadir kollajen ve elastin hastalıklarında yüksek SAK insidensi görülür. glikoz toleransında düzelme. semptomların süresi (Duration) [≥60 dakika=2 puan.4 olarak bulunmuĢtur. nikotin kullanımı ile geçici kan basıncı artıĢı öne sürülen spekülasyonlar arasındadır. arter basıncı (Blood pressure) sistolik >140 mm Hg veya diastolik ≥90 mm Hg=1 puan. meyve ve liflerden zengin. A. hemisferik semptomların olması. Polikistik böbrek hastalığı. ICA orijinindeki stenoz veya oklüzyon retinal ve serebral iskemiye neden olur. GĠA geçirenlerde yıllık inme riski %4 civarındadır. erken ateroskleroz. kokain. yakın tarihli GĠA geçirmiĢ olma ve muhtemelen kreĢendo tarzında GĠA‟lar iskemik inme riskini arttıran faktörlerdir. ağır alkol kullanımı. Sigaranın bırakılması ve antihipertansif tedavinin SAK önlenmesinde etkinliği kanıtlanmıĢtır. Hipertansiyon ĠSK için en güçlü değiĢtirilebilir risk faktörüdür. Daha seyrek olarak da ICA‟nın sifon parçası ile ACA ve MCA bifurkasyonunu tutabilir. az miktarda alkol (günde 1-2 kadeh Ģarap eĢdeğeri) koruyucu etki gösterirken yüksek miktarlarda alkol riski arttırmaktadır. Ancak bu giriĢim ile iskemik inme veya miyokard infarktüsü sıklığında azalma henüz gösterilmiĢ değildir. zaaf olmaksızın konuĢma bozukluğu=1 puan]. akciğerlerde makrofajlar tarafından salınan proteolitik enzim aktivitesi. Bu iliĢkinin patogenezi bilinmemekle birlikte. ÖzgeçmiĢte inme öyküsü.

kontrüksiyonel apraksi ve hemianopsiler görülebilir. hemianopsi ve yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu (dominant hemisferde afazi. Bu ataklar amorozis fugaks‟dan biraz farklıdır. ipsilateral ACA alanı etkilenebilir. bir bölümü de çok sık ataklar geçirebilir. Dinlemekle üfürüm duyulabilir. II. artan retinal metabolik aktivite karĢılanamadığı için retinal kladikasyo görülür. Ġleri stenozlu hastalarda ataklar çok sık tekrarlayabilir. mezensefalon rostral bölümü ile serebral pedünkülün kanlanmasını sağlar. Ayrıca optik traktusu izleyerek korpus genikulatum laterale ve radyasyo optici arka bölümünü besler. DüĢük perfüzyon akımı sonucu oluĢan infarktlarda sıklıkla kol tutulur. Klinik bulgular kan basıncındaki değiĢikliklere duyarlıdır. ECA-ICA arasındaki kollateraller iyi geliĢmiĢ ise hastada klinik bulgu ortaya çıkmaz. göreceli olarak yüz ve bacak kurtulur. parieto-oksipital bölgedeki infarktlar posterior sınır bölge infarktı olarak isimlendirilir. Hemisferik Geçici Ġskemik Ataklar Hemisferin disfonksiyonu sonucu ortaya çıkar. Bazı hastalarda hem amorozis fugaks hem de hemisferik GIA‟lar birlikte görülebilir. kontralateral motor ve duyusal defisit. Kollateral dolaĢımın yetersiz olduğu bölgelerde “distal yetersizlik” ortaya çıkar. Parlak ıĢığa maruz kalındığında. A. Parieto oksipital bölgedeki infarktlarda ise vizyo-spasyal bozukluklar. Distal yetersizliğe bağlı infarktlar. superior frontal. infarktın yerine. ICA stenoz veya oklüzyonu sonucu ipsilateral gözde retinal arter basıncı azalmıĢtır ve retinal arter dolaĢımı da sınırdadır. Hemodinamik mekanizma ile oluĢur. . ICA hastalığına bağlı inme geçiren hastaların yaklaĢık %10‟unda GIA görülür. Motor. parieto-oksipital ve lateral oksipital bölgelerde oluĢur. kapsüla interna arka bacağının alt bölümü. Bu bölgeler ACA-MCA. Sıklıkla 15 dakika kadar sürer. Hastaların bir bölümü birkaç atak geçirirken. anterior hipokampus. sadece üst veya alt yarıyı etkileyebilir. Bazı hastalarda parlak ıĢığa maruz kalma sonucu geçici monoküler körlük ortaya çıkabilir. infarkt her iki ACA alanını tutabilir. Kan akımı çok azalmıĢ ise üfürüm duyulmayabilir. Superior frontal bölgedeki suprasilviyen infarktlar anterior sınır bölge (border zone) infarktı. a. kollateral dolaĢıma ve infarkta neden olan mekanizmalara göre değiĢiklik gösterir. Willis poligonu iyi çalıĢıyorsa. Genellikle tam görme kaybı olmaz. Sınır bölge infarktı üst konveksitede ise bacak daha çok etkilenir. nondominant hemisferde anozognozi ve ihmal) görülebilir. ICA oklüzyonlarında eğer AcoA hipoplazik ise. b. Buna retinal kladikasyo adı verilir. büyüklüğüne. Her iki ACA hasta taraftan besleniyorsa. ipsilateral gözde geçici monooküler körlüktür. Hastaların bir bölümünde ise geçici iskemik ataklar (GIA) veya değiĢik ağırlıkta inmeler görülür. Genellikle MCA-ACA sulama alanları arasındaki sınır bölgeler etkilenir. Lezyon tarafına konjuge bakıĢ deviyasyonu. Kalıcı belirti olmaksızın aynı Ģekilde düzelir. Tek gözde yukarıdan aĢağı gölge veya perde inmesi Ģeklinde tanımlanır. DüĢük perfüzyon akımına bağlı olarak ortaya çıkan nörolojik bulgular daha hafif olabilir. Geçici Ġskemik Ataklar (GIA) Geçici iskemik ataklar ICA hastalığının haberci belirtileridir. ICA hastalığında hemisferik infarktların büyük bölümü MCA veya dallarının sulama alanındadır. Bazen sadece kontralateral kolun distalinde güçsüzlük Ģeklinde görülebilir. Tüm alanı etkileyebileceği gibi. duyusal belirtiler. Hasta klinik olarak MCA sulama alanı infarktı bulguları ile karĢımıza çıkar. DüĢük.artere emboli) 2. Görme bulanıklığı Ģeklindedir. Tedrici Ģekilde ortaya çıkıp. ICA stenozu olan hastalarda boyunda karotis nabzı zayıf palpe edilir. Vakaların büyük bölümünde ataklar stereotipiktir. afazi. DeğiĢik serilerde farklı oranlarda bildirilmiĢtir. MCA-PCA ve ACA-PCA arter sulama alanları arasındaki “border zone” (“watershed”) sınır bölgeleridir. Damar tam tıkalı ise karotis nabzı palpe edilemez. COROIDEA ANTERIOR (AchA) AchA. görme alanı defektleri olabilir. Klinik Belirtiler Hastaların bir bölümünde ICA belirti vermeden tıkanabilir.1. DüĢük perfüzyon (hemodinamik veya distal yetersizlik) Ġntrakranyal embolizm: Aterosklerotik ICA hastalığında arter progresif bir Ģekilde daralır. Kan basıncının düĢmesi veya ani ayağa kalkma gibi hemodinamik değiĢiklikler nedeniyle de ataklar ortaya çıkabilir. I. Ġntrakranyal embolizm (arterden. Eğer PCA baziler arter yerine hasta ICA‟dan kan alıyorsa infarkt PCA alanını da içine alabilir. Ġnme Ekstrakranyal ICA stenozu veya oklüzyonu sonucu ortaya çıkan inmenin ağırlığı.perfüzyon: ICA stenozu veya oklüzyonu sırasında oluĢan düĢük perfüzyon akımı retina veya serebral hemisferde iskemiye yol açar. Saniyeler veya birkaç dakika sürebilir. uncus. Bu ataklar oftalmik arterde kan akımının azalmasına bağlıdır. globus pallidus. Geçici Monooküler Körlük ( Amaurosis Fugax) Amorozis fugaks ekstrakranyal ICA hastalığı ile ortaya çıkan. tedrici Ģekilde düzelir. Aterom plağı üzerinde teĢekkül eden trombosit-fibrin trombüsleri koparak distal intrakranyal damarların tıkanmasına neden olabilir. Eğer üfürüm ipsilateral göz küresi üzerinde duyuluyorsa ICA orijinlidir. Çok nadiren her ikisi aynı anda ortaya çıkar.

anterior hipotalamus ve kapsüla interna‟nın ön bacağı ile paraolfaktor bölge ve anterior komisürün medial bölümünü sular. hemianopsi. Böylece lentikülostriat arterlerin (LSA) de tutulması ile yüzeyel ve derin dallarının iskemisi birlikte görülür. semantik parafaziler. duyu kusuru ve hemianopsidir. Anlama ve artikülasyon normaldir. CEREBRI ANTERIOR (ACA) ACA‟nın A1 segmenti ve a. Sol ACA infarktlarında suplemanter motor alanın tutulumuna bağlı olarak transkortikal motor afazi görülebilir. Motor ve Duyusal Belirtiler ACA alanındaki infarktların en önemli belirtisi motor güç kaybıdır. %40‟ı yüzeyel ve %34‟ü geniĢ MCA alanını tutmaktadır. Maküler görme kurtulabilir. Genellikle duyusal modalitelerin tümü tutulur. CEREBRI MEDIA (MCA) MCA'nın kortikal dalları frontal lobun lateral ve inferior bölümünü. Homonim hemianopsi. yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu ortaya çıkar (dominant hemisferde . Bir iĢi sürdürme yeteneği azalmıĢtır.AchA infarktının en tipik bulguları kontralateral hemipleji. öfori. Perikallozal arterin dalları parietal lobun iç yüzü ile prekuneus bölgesini besler. yarıdan fazlası da yüzeyel dallarını tutar. Derin dalları ise. Hastanın gözleri açıktır ve uyanık görünümdedir. angüler ve supramarjinal girus ile temporal lobun superior bölümünü ve insülayı sular. hiperaktivite. A. KonuĢma Bozuklukları Hastalığın baĢlangıcında suskunluk en sık belirtidir. Kallosomarginal arterin dalları ise frontal lobun iç yüzü ile parasantral lobül ve singulat girusun bir bölümünü sular. iskemik inme geçiren olguların %62‟sinde MCA alanında infarkt bulunmuĢtur. Sıklıkla hafiftir. Ġskemik inme olguları arasında en sık MCA infarktları görülür. superior kuadranopsi Ģeklinde görme alanı defektleri vardır. seyrek olarak da ataksik hemiparezi Ģeklinde klinik tablolar görülebilir.Eğer ACA'nın derin dalları kurtulmuĢ ise. Unilateral veya bilateral ACA infarktlarında yakalama refleksi ortaya çıkabilir. Duyu kusuru izole veya inkomplet olabilir. konstrüksiyonel apraksi. Hipestetik ataksik hemiparezi. parietal lobun duyusal korteksini. Kallozal Disfonksiyon Belirtileri Sağ elini kullanan. Klinik olarak. Uyaranlara ve sorulara verilen cevap süresi uzamıĢtır. Sıklıkla hızla düzelir. 1. ajitasyon görülebilir. Anterograd amnezi AcoA‟nın perforan dallarının beslediği orta hat ve paramedyan bazal ön beyin lezyonu sonucudur. Hemiparezi saf motor hemiparezi Ģeklinde de ortaya çıkabilir. anozognozi. perseverasyonlar ve verbal bellek kusurları ortaya çıkabilir.Etkilenen tarafta omuzda zaaf görülür. comminicans anterior‟den (AcoA) ayrılan perforan dallar globus pallidus. Homonim hemianopsi optik traktusun veya kapsüla internanın retrolentiküler bölümünde genikülokalkarin traktusun tutulumu sonucudur. Tekrarlama korunmuĢtur. Ancak proprioseptif duyu kurtulabilir. caudatus veya anterior singulat girusun iki yanlı lezyonlarında görülür. 4. anksiyete. Hemiparezi kortikobulber ve kortikospinal yolların kapsula interna arka bacağı veya serebral pedünkülde tutulmasına bağlıdır. Olguların çoğunda oklüzyon MCA'nın proksimal kısmında oluĢur. Bunların %21‟i derin. ACA infarktlarında alt ekstremitede kortikal duyu kusuru görülebilir. lakünler çıkarıldığında. nukleus kaudatusun baĢı ve gövdesi. globus pallidusun dıĢ kısmı. Spontan aktivite ve konuĢma azalmıĢtır. Bazı olgularda ise sadece krural monoparezi vardır. Sfinkter Kusuru Unilateral veya bilateral ACA infarktlarında sfinkter kusuru görülebilir. agrafi ve taktil anomi görülebilir. 3. Sol AchA infarktlarında ise tutuk konuĢma. nukleus kaudatus ve putamenin ön alt bölümlerini. Ataksi duyusal semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir. kapsüla c.interna arka bacağı ve korona radiatayı besler. Sağ AchA infarktlarında vizüel ihmal. Bu alandaki infarktların 1/3'i MCA'nın derin dallarını. temporal lob veya temporal lob istmusundaki beyaz maddenin lezyonuna bağlıdır. motor ve duyusal defisit. konuĢma ve emosyonel ifadeler tamamen ortadan kalkmıĢtır. A. lezyon tarafına konjuge bakıĢ deviasyonu. 2. ACA infarktlarında belirtilerin özellikleri aĢağıdaki gibi özetlenebilir. Spontan konuĢma azalmıĢtır. 1. Sfinkter kusuru inkontinans Ģeklindedir. Ġlk iskemik inme geçiren olguların 2/3'inde infarkt MCA alanındadır. MCA Ana Trunkus MCA ana trunkus oklüzyonu hemen daima semptomatiktir. Ġstemli hareket. Amnezi ve Diğer Psikomotor Belirtiler Akinetik mutizm n. Mezyal frontal lob lezyonlarında emosyonal labilite. putamen. 5. görsel bellek kusuru görülebilir. Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġnme Veri Bankasında. Akinetik Mutizm (abulia). sol ACA infarktı olan hastalarda sol elde ideomotor apraksi. Abulia ise aynı bölgenin unilateral lezyonlarında görülür. yüz ve elde zaaf görülmez. ACA infarktlarında anterograd amnezi görülebilir.Yüksek kortikal bulgular talamus. Güç kaybı en fazla ayakta ve uyluğun proksimalindedir. Sıklıkla motor belirtilerle birliktedir.

global afazi, nondominant hemisferde anozognozi ve ihmal). Beyin ödeminden dolayı uyanıklık kusuru görülebilir. 2. MCA superior divizyon MCA'nın superior divizyonu frontal lob ile superior parietal lobları besler.Alt ekstremitenin nispeten az etkilendiği, yüzde ve kolda baskın kontralateral hemiparezi ve duyu kusuru görülür. Gözlerin etkilenen hemisfer tarafına deviyasyonu veya o hemisfere bakma eğilimi vardır. Lezyon dominant hemisferde ise Broca afazisi görülür. KonuĢma tutuktur. Kelime çıkıĢı azalmıĢtır. Göreceli olarak anlama korunmuĢtur. Tekrarlama ve yazılı materyali anlama bozulmuĢtur. Agramatizm vardır. Bukofasyal apraksi ve ipsilateral ekstremitede ideomotor apraksi görülebilir. Lezyon nondominant hemisferde ise hemispasyal ihmal, anozognozi görülebilir. Emosyonel prozodi de bozulabilir. 3. MCA Ġnferior Divizyon MCA'nın inferior divizyonu temporal lobun lateral yüzünü ve inferior parietal lobu besler. Superior divizyonun aksine bu hastalarda motor ve duyusal semptomlar ya yoktur ya da çok hafiftir. Kortikal duyu kusuru (agrafestezi ve astereognozi) görülebilir. Üst kuadranopsi veya homonim hemianopsi Ģeklinde görme alanı defektleri vardır. Dominant hemisfer lezyonlarında Wernicke tipi afazi görülür. KonuĢma akıcıdır. Parafaziler ve neolojizmler vardır. Anlama ve tekrarlama bozulmuĢtur. Nondominant hemisferde ise kontralateral duyusal hakimiyetli ihmal, anozognozi, konstrüksiyonel apraksi ortaya çıkar. ġekil çizme ve kopyalama bozulmuĢtur. Emosyonel prozodiyi anlama güçlüğü olabilir. Vakaların %50'sinde ajitasyonla seyreden konfüzyonel bir tablo görülebilir. 4. MCA perforan dalları (Striatokapsüler infarkt) MCA'nın Mı parçasından çıkan lateral lentikülostriat arterler (LSA) (sıklıkla 6-12 adet) perforan damarlardır. Globus pallidus, putamen , nukleus kaudatus baĢı, kapsüla interna ön bacağını beslerler. MCA ana trunkusunda trombüs oluĢtuğunda LSA'nın tüm dalları tutulur. Üçgen veya virgül Ģeklinde infarkt ortaya çıkar. Bu infarktlara striatokapsüler infarkt adı verilir (ġekil 7). Ġnfarkt çapı sıklıkla 1,5 cm'den büyüktür. Çapları 2-7cm arasında değiĢir. Striatokapsüler infarkt tüm inme ve GĠA'ların %1'inde görülür. Sıklıkla kontralateral hemiparezi vardır. Üst ve alt ekstremite eĢit olarak etkilenmiĢtir. Yüzde 70'inde afazi, ihmal ve anozognozi gibi kortikal bulgular görülür. Klinik tablo saf motor hemiparezi gibi laküner sendromla da kendini gösterebilir. Vakaların 1/3'inde kardiyak emboli kaynağı, 1/3'inde ise ICA'da stenoz veya oklüzyon saptanmıĢtır. VERTEBROBAZĠLER SĠSTEM Karotis ve vertebrobaziler sisteme ait inmelerin natürleri benzer olmakla birlikte her iki sisteme ait iskemik inmelerin semptom ve klinik bulguları birbirinden oldukça farklıdır. Vertebrobaziler sistemi düĢündüren birçok klinik bulgu vardır. Bu bölümde vertebrobaziler sisteme ait iskemik inmelerin klinik özellikleri gözden geçirilecektir. A. SUBKLAVIA / PROKSĠMAL VERTEBRAL ARTER Vertebral arter (VA) proksimal subklavyadan çıkar. Proksimal subklavyanın ciddi darlığı veya oklüzyonu, ipsilateral vertebral arter ve ipsilateral üst ekstremite arterlerinde basıncın düĢmesine neden olur. Kontralateral vertebral arter ve baziler arterden kan retrograd olarak tıkalı vertebral arteri besler. Buna “ subklavya çalma sendromu” denir (ġekil 8). Doppler USG ile oldukça sık saptanmasına karĢın, çok seyrek olarak nörolojik belirti verir. Genellikle iyi seyirlidir ve hastaların büyük bölümünde kola ve arka sisteme ait semptom yoktur. Eğer semptomlar ortaya çıkarsa en sık belirtiler ipsilateral kol ve el ile ilgilidir. Kolun kullanımı ile kolda soğukluk, kuvvetsizlik ve ağrı olur. Ġpsilateral kolda nabız amplitüdü düĢüktür, kan basıncı azalmıĢtır. “ Dizziness” sık belirtilerden biridir. Seyrek olarak diplopi, bulanık görme, osilopsi görülebilir. Supraklaviküler fossada üfürüm duyulabilir. Proksimal subklavya darlığının en sık nedeni aterosklerozdur. Doppler USG vertebral arterdeki retrograd akımı göstermek açısından önemlidir. Konvansiyonel anjiografide, darlık tarafındaki VA dolmazken, geç arteryel filmler çekilirse, vertebral arterin retrograd olarak dolduğu görülebilir. VA‟nın orijinindeki ateroskleroz sıktır. “Dizziness”, ataksi, diplopi, bulanık görme gibi geçici iskemik ataklar görülebilir. Ancak beyin sapı veya serebellumda infarkt geliĢmesi nadirdir. DĠSTAL EKSTRAKRANYAL VE ĠNTRAKRANYAL VERTEBRAL ARTER VA‟nın transvers foramenler içindeki kısmının aterosklerozu nadirdir. Bu bölgede VA‟nın travma sonucu etkilenmesi söz konusu olabilir. Ġntrakranyal vertebral arter (V4) ateroskleroz, diseksiyon, travma, fibromüsküler displazi sonucu etkilenebilir. Oklüzyon asemptomatik olabilir. Lateral bulber veya inferior serebellar infarkta (PICA), medyal bulber veya hemimedüller infarkta yol açabilir. Trombüsün baziler arter içine ilerlemesi sıklıkla bilateral pons iskemisine yol açar. Ayrıca distal emboliler mezensefalon, talamus, superior serebellar arter (SCA) ve posterior serebral arter ( PCA) alanlarında infarkta neden olabilir. A. CEREBELLARIS POSTERĠOR INFERIOR (PICA) PICA intrakranyal vertebral arterden çıkar. Serebellumun alt bölümünü sular. Bulbusun lateral bölümü PICA veya vertebral arterin V4 segmentinden çıkan perforan dallarla beslenir. PICA veya

vertebral arterin V4 parçasının oklüzyonunda lateral bulber infarkt (Wallenberg sendromu) görülür (ġekil 9 , 10 ). Wallenberg sendromu bulbusun lateral bölümünde ve inferior oliva arkasında yerleĢen bir infarkta bağlı olarak ortaya çıkan, oldukça tipik belirtileri olan ve sık görülen bir klinik tablodur. Vakaların yaklaĢık %40‟ı akut olarak baĢlar. Ancak yarıdan fazlasında ise klinik tablo düzgün progresif veya basamaklar halinde 24-48 saatten daha uzun bir sürede yerleĢir. Vestibüler nukleusların ve bağlantılarının iskemisine bağlı olarak Ģiddetli vertigo, bulantı, kusma ile baĢlar. Aynı nedenlerle ataksi ve nistagmus görülür.Vertigodan yakınan hastaların hemen hepsinde nistagmus vardır. Nistagmus hem horizontal hem de rotatuvar karakterde olabilir. Aynı tarafta ortaya çıkan Horner sendromu (ptoz, miyozis, anhidroz) desendan sempatik liflerin tutulumuna bağlıdır. Miyozis ve ptoz sık olmakla birlikte anhidroz nadirdir. Ayrıca beĢinci sinirin inen nukleus ve traktusunun lezyonuna bağlı olarak ipsilateral yüzde, lateral spinotalamik traktus lezyonu sonucu da kontralateral kol, gövde ve bacakta ağrı ve ısı duyusunda azalma ortaya çıkar.Yutma güçlüğü, çatallanmıĢ ses, dizartri, aynı tarafta farenks ve vokal kord parezisi ise nukleus ambigius lezyonu sonucudur. Ġnferior serebellar pedünkül lezyonuna bağlı olarak ipsilateral serebellar bulgular ortaya çıkar. Seyrek olarak kalp hızı ve kan basıncı değiĢiklikleri gibi, otonomik fonksiyon bozuklukları ile otomatik solunum yetersizliği görülebilir. Otomatik solunum yetersizliği sonucu uyku sırasında uzun süreli apneler, hatta ölüm olabilir (Ondine‟nin Laneti). Bu bulguların hepsinin birlikte bulunmadığı parsiyel sendromlar da vardır. Genel olarak iyi seyirli bir sendromdur. Ancak, birlikte serebellar infarktların bulunması, pıhtının baziler arter içine ilerlemesi, iki yanlı vertebral arter hastalığı, kardiovasküler ve respiratuvar fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkması prognozu kötüleĢtiren nedenlerdir. ANTERĠOR SPĠNAL ARTER (ASA ) ASA‟nın veya vertebral arterin V4 parçasının oklüzyonu sonucu medial bulber infarkt görülür. Mediyal bulber infarkt seyrek görülen bir klinik tablodur. Ġpsilateral dil zaafı, derin duyu kusuru, yüzün kurtulduğu kontralateral hemipareziden oluĢan klasik triadı vardır. Ġpsilateral dil parezisi, hipoglossal nukleus veya sinirin tutulumuna, kontralateral hemiparezi bulbusta çaprazlaĢan piramidal yolun, derin duyu kusuru ise medyal lemnisküsün lezyonuna bağlıdır. Bununla birlikte dil ve arka kordonun tutulmadığı saf motor hemiparezi ile seyreden formları da vardır. Bazen lateral bulber infarkt ile birlikte görülür. Ġki yanlı da olabilir ( ġekil 11). Ġki yanlı olduğunda hastada kuadriparezi görülür. Bu durumda klinik bulgular ya izole kuadriparezi ya da arka kordon belirtileri ve dil parezisi ile birliktedir. BAZĠLER ARTER (BA) Baziler arter iki vertebral arterin ponto-bulber bileĢkede birleĢmesinden orijin alır ve ponsmezensefalon bileĢkesinde sonlanır. Baziler arterin perforan dalları baĢlıca bazis pontisi besler. Baziler arter oklüzyonu ponsun bazisinde iki yanlı iskemiye neden olur. Ġskemi tek veya iki yanlı tegmentumu da etkileyebilir. Ateroskleroz baziler arterin en sık ilk birkaç cm‟lik bölümünü tutar. Baziler arter trombozunun prognozu oldukça değiĢiktir. Prognoz oklüzyonun yeri, yayılımı ve kollateral dolaĢıma bağlıdır. Çok hafif bulgularla seyredebileceği gibi, ciddi nörolojik sekellere yol açabilir veya ölümle sonuçlanabilir. Klinik Belirtiler 1. Motor Belirtiler Baziler arter trombozunda en sık tutulan yapı bazis pontiste kortikospinal traktustur. BaĢlangıçta motor güç kaybı tek taraflı olabilir. Güç kaybı genellikle iki yanlı ve asimetriktir. Ataksi ve koordinasyon bozukluğu ikinci en sık bulgudur. Koordinasyon bozukluğu alt ekstremitelerde daha belirgindir. Kortikopontoserebellar yolların tutulmasına bağlıdır. Dizartri, disfaji, disfoni ile dil hareketlerinde güçsüzlük görülebilir. Bu belirtiler kortiko bulber yolların lezyonu sonucu geliĢen psödobulber belirtilerdir. Pons tegmentumunda kranyal sinir nukleuslarının veya intraparenkimatöz sinir liflerinin tutulumuna bağlı olarak kranyal sinir belirtileri görülebilir. Tek taraflı lezyonlarda çapraz sendromlar ortaya çıkabilir. Ġpsilateral fasyal parezi ile kontralateral hemiparezi çapraz sendrom örneklerinden birisidir. Bu tablo tek taraflı olarak ponsun bazis ve tegmentumunu birlikte tutan lezyonlarda ortaya çıkar. Bazen hasta kuadriplejiktir. Ağır psödobulber belirtiler nedeniyle ses çıkaramaz, konuĢamaz ve yutamaz. Bilinci açık olan hasta sadece göz kırpma ve vertikal göz hareketleri ile çevre ile iliĢki kurabilir. Bu tablo “ Locked-in” içe kilitlenme sendromu olarak isimlendirilir. Ġki yanlı bazis pontis lezyonu sonucu kortikospinal ve kortikobulber traktusların tutulumuna bağlıdır 2. Okülomotor Belirtiler a. Konjuge horizontal bakıĢ ve 6. sinir felci, internükleer oftalmopleji Ponsun paramedyan tegmentumunda paramedyan pontin retiküler formasyon (PPRF), medyal longitudinal fasikülüs (MLF) ve 6. sinir nukleusu yer alır. PPRF tutulursa ipsilateral konjuge göz hareketleri bozulur. Abdusens siniri veya nukleusu tutulursa ipsilateral abduksiyon zaafı, MLF lezyonu

sonucu da internükleer oftalmopleji (INO) ortaya çıkar. INO ile birlikte “skew” deviyasyon ve vertikal nistagmus da görülebilir. b. Birbuçuk sendromu Unilateral pons tegmentum lezyonunda PPRF ve MLF birlikte tutulabilir. PPRF lezyonundan dolayı gözler lezyon tarafına horizontal konjuge bakıĢ yapamaz. MLF tutulduğu için lezyon tarafındaki göz içe bakamaz. Bu durumda horizontal göz hareketlerinden sadece diğer gözdeki abduksiyon hareketi korunmuĢtur. Buna birbuçuk sendromu denir. c. Nistagmus Unilateral pontin tegmentum lezyonlarında lezyon tarafına bakıĢta daha belirgin olan horizontal paretik nistagmus görülebilir. INO‟lu hastalarda da abduksiyon yapan gözde nistagmus görülebilir. Ayrıca bu hastalarda vertikal nistagmus da ortaya çıkabilir. d. Oküler “bobbing” Göz küreleri hızla birkaç milimetre aĢağı inip, tekrar nötral pozisyonlarına dönerler. “Bobbing” iki yanlı ve simetrik olabileceği gibi, tek tarafta belirgin veya hafif asimetrik olabilir. Oküler “bobbing”li hastalarda pontin tegmentum lezyonu veya kompresyonu söz konusudur. e. Pupilla anomalileri Pons infarktlarında genellikle pupillalar normaldir.Komaya yol açan geniĢ pons lezyonlarında pupillalar çok küçüktür (pinpoint) ve ıĢık cevabı korunmuĢtur. 3. Uyanıklık kusurları ve koma Bilinçle ilgili retiküler aktivatör sistem ponsun tegmentumunun paramedyan bölgesiyle mezensefalonda yer alır. Bilateral medyal pons tegmentum lezyonlarında bilinç değiĢiklikleri ve koma görülebilir. BAZĠLER TEPE SENDROMU Rostral baziler arterin oklüzyonu mezensefalon, talamus ve posterior serebral arterin hemisferik dallarının beslediği mezyal temporal ve oksipital bölgelerde infarkta neden olur. Üst beyin sapı veya hemisferik yapılar tek tek tutulabileceği gibi, birlikte de tutulabilir. Bu bölümde mezensefalon ve talamik iskemi bulguları gözden geçirilecek, hemisferik belirtiler ise PCA infarktının tartıĢıldığı bölümde ele alınacaktır Klinik Belirtiler 1. Okülomotor belirtiler a. Vertikal BakıĢ bozuklukları Rostral beyin sapı lezyonlarında vertikal bakıĢ bozuklukları sık görülür. Yukarı veya aĢağı vertikal bakıĢ selektif olarak bozulabilir. Sıklıkla her ikisi birden bozulur. Tek baĢına yukarı bakıĢ felci, aĢağı bakıĢ felcinden daha sıktır.Vertikal planda hem istemli hem de refleks göz hareketleri birlikte bozulabileceği gibi, bazen refleks göz hareketleri korunabilir. Vertikal bakıĢ felci mezensefalon tegmentumunu tutan lezyonlarda görülür. b. Konverjans Bozukluğu Sıklıkla tek veya her iki gözde hiperkonverjans görülür. Tek veya her iki göz içe veya içe aĢağı deviyedir. Horizontal veya vertikal bakıĢ sırasında hiperkonverjans veya konverjans spazmı görülebilir. c. Yalancı Altıncı Sinir Bulgusu Adduktor hareket aktivitesinde ve tonusunda artma sonucu “yalancı altı” fenomeni ortaya çıkar. Bu terim üst beyin sapı lezyonlarında altıncı sinir disfonksiyonu olmaksızın oküler abdüksiyon yetersizliğine verilen isimdir. Sıklıkla iki yanlıdır ve hiperkonverjans ile birliktedir. d. “Skew” deviyasyon Bir göz küresinin diğerine göre yukarda ve oblik pozisyonda bulunması ve bunun tüm bakıĢ yönlerinde devam etmesidir. 2. Pupilla değiĢiklikleri Diensefalik lezyonlarda ıĢık refleksinin aferent yolu kesilebilir. Bilateral sempatik disfonksiyon nedeni ile pupilla küçüktür, ıĢık refleksi zayıftır veya alınamaz. Eğer 3.sinirin Edinger-Westphal nukleusu tutulursa, dilate ve fikse pupilla görülür. 3. Uyanıklık kusurları ve davranıĢ değiĢiklikleri a. Uyanıklık kusurları Rostral beyin sapında retiküler aktivatör sistemi tutan lezyonlarda komadan çok hipersomnolans ortaya çıkar. Bilateral rostral mezensefalik periakuaduktal infarktlarda uzun süren hipersomnolans ve okülomotor sinir felçleri görülür. Ayrıca medyal talamus ve talamusun intralaminar nukleuslarını tutan lezyonlarda da hipersomnolans ortaya çıkabilir. b. Pedünküler hallusinasyonlar Üst beyin sapı infarktlarında, görme alanı defekti olmaksızın vizüel halusinasyonlar görülebilir. Halusinasyonlar sıklıkla çok canlı, çok renkli ve formedir. Bir çok sahneler içerir. Taktil ve iĢitsel de olabilir. Genellikle güneĢ batımında ortaya çıkar. Hastalar bu halusinasyonların gerçek olmadığının

Fizyopatolojisi çok iyi bilinmemekle birlikte. superior serebellar pedünkülü ve serebellar hemisferlerin superior yüzünü besler (ġekil 14). UNĠLATERAL HEMĠSFERĠK PCA OKLÜZYONU 1. Anomik afazide sadece kelime bulma ve adlandırma güçlüğü vardır. Ağrı ve dokunma duyusunda azalma ile derin duyu kusurları da ortaya çıkabilir. konuĢma akıcı ve parafaziktir. tekrarlama. akalküli. 5. Horner sendromu. Genellikle renk isimlendirme de bozulmuĢtur. Striat korteksin alt bölümünü veya temporo-oksipital loblarda. parmak agnozisi ile konstrüksiyonel apraksi baĢlıca bulgulardır. 2. A. trigeminal alanda duyu kusuru. Saf Ģekli nadirdir. Bazı vakalarda da izole serebellar belirtiler görülebilir . Ġpsilateral fasyal parezi. iğnelenme gibi paresteziler görülebilir. ekstremite ataksisi ve tremor. Kalkarin korteksin üst bölümünü veya inferior parietal lob ile oksipital loblarda. sağ oksipital korteks ile sol hemisferin bağlantısı kesilmiĢtir. sağ-sol ayrım bozukluğu. retrograd. ipsilateral serebellar bulgu ve kontralateral ekstremite ve gövdede ağrı. CEREBRI POSTERĠOR (PCA) Her iki PCA baziler arter bifurkasyonundan orijin alır. CEREBELLARIS ANTERIOR INFERĠOR (AICA) AICA baziler arterin alt bölümünden orijin alır. korpus kallozum spleniumu ve sol parietal beyaz maddeyi tutan lezyonlarda görülür. Görme alanı defektleri En sık görülen belirti kontralateral görme alanı defektidir. Hasta bir objeyi vizüel olarak tanımadığı .farkındadır. inferior optik radyasyonu tutan lezyonlarda üst kuadranopsi görülür. Baziler arterin distal dallarının infarktı ile birlikte görülür ise prognozu kötüdür. Görme alanı defektleri striat korteks veya optik radyasyonun tutulumuna bağlıdır. seyrek olarak da 4. PCA mezensefalonun etrafından döndükten sonra kortikal dallara ayrılır. Korpus kallozum veya komĢu beyaz maddenin lezyonu sonucu. Transkortikal duyusal afazide ise. PCA oklüzyonlarında oklüzyonun yeri ve infarktın yayılımına göre klinik bulgular değiĢiklik gösterir. Baziler tepe sendromunda sıklıkla iki yanlı medyal talamus tutulmuĢtur. Rostral bulbus ve pons tabanı ile rostral serebellar yapıları besler. Klinik belirtiler vertigo. Duyu kusurları Talamusun VPM ve VPL nukleuslarının lezyonlarından dolayı karĢı yüz. verbal ve nonverbal olabilir. Amnezi ve abulia unilateral lezyonlarda bilateral lezyonlara göre daha hafiftir ve daha kısa sürer. Bazen duyu kusurları çok ağır olabilir. Sol oksipital lob. Tekrarlama korunmuĢtur. Kuadranopsi Ģeklinde de görme alanı defektleri ortaya çıkabilir. tinnitus ve dizartridir. 4. Parsiyel AICA infarktlarında labirentiti hatırlatan izole vertigo ortaya çıkabilir. kontralateral spinotalamik duyu kusuru. ekstremite ve gövde ataksisi vardır. superior optik radyasyonu tutan lezyonlarda alt kuadranopsi görülür. A. Agrafisiz aleksi KonuĢma. kusma. Bellek bozuklukları baĢlıca antero-lateral talamik infarkt (polar arter) veya postero-medyal talamik infarktlar (talamo perforan arterler) sonucu görülür. Daha çok yeni Ģeyleri öğrenmede güçlük Ģeklindedir. rostral beyin sapındaki retiküler formasyonun disfonksiyonu ile ilgili olduğu düĢünülmektedir. oksipital lobu. anlama bozuktur. Sol PCA infarktlarında vizüel agnozi de görülebilir. beden ve ekstremilerde uyuĢukluk. parietal lobun posterior inferior kısmını sular. yazma normal olduğu halde. Ġzole AICA infarktı nadirdir. A. CEREBELLARIS SUPERIOR (SCA) Baziler arter bifurkasyonundan hemen önce baziler arterden çıkar. inferior ve mezyal temporal lobu. okumada güçlük vardır. talamusu. En sık görülen görme alanı defekti homonim hemianopsidir. SCA‟nın sadece serebellumu tutan infarktlarında ise prognoz iyidir. Agrafi. sinir felci görülür. 4. ısı duyusunda azalma görülür. Bu vakalarda baĢ ağrısı. Bellek bozuklukları ve vizüel agnozi Sol temporal lob lezyonlarında bellek kusurları görülebilir. Bellek bozuklukları ve abulia Rostral beyin sapı infarktlarında talamusun etkilenmesi sonucu bellek bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu tabloya “saf duyusal inme” adı verilir. 6. Mamillotalamik traktusun veya talamusun dorsal medyal nukleusunun tutulmasına bağlıdır. kusma. üst motor nöron tipi fasyal parezi. Bellek bozuklukları anterograd. iĢitme kaybı. Burada PCA‟nın hemisferik dallarının oklüzyonunda sözedilecektir ( ġekil 15 ). sağ talamik infarktlarda ise vizüel ve vizüospasyal bellek bozulmuĢtur. 3. dizartri.Genellikle baziler arter oklüzyonu sonucu görülür. karıncalanma.Gerstmann sendromu Dominant angüler girus lezyonlarında görülür. Seyrek olarak ipsilateral horizontal konjuge bakıĢ kusuru ve ipsilateral hemiparezi de görülebilir. Anomik veya transkortikal duyusal afazi Sol (dominant) PCA infarklarında görülür. Mezensefalonun dorso-lateral yüzünü. Klasik sendromunda ipsilateral Horner. Ġnfarkt oksipital pole ulaĢmıyorsa maküler görme kurtulur. Sol talamik infarktlarda verbal bellek. PCA‟lar mezensefalonu.

Bilateral inferior vizüel iĢleme yolunun tutulumunda. Kontralateral hafif yüzeyel duyu kusurları ile ciddi. Okülomotor apraksi ise bir objeye veya bir istikamete direkt olarak bakma güçlüğüdür. Saf duyusal inme Vücudun bir yarısında paresteziler ve uyuĢukla baĢlayabilir. durmaksızın hareket eder. PCA‟dan çıkan posterior koroidal arter ise pulvinar. bacak.Bazı hastalar körlüğünün farkında değildir veya görmediklerini inkar ederler (Anton sendromu). okülomotor apraksi baĢlıca belirtilerdir. rengini. persistan derin duyu kusurları görülür. Ġnmeden haftalar veya aylar sonra etkilenen bölgede ağrılı sendrom geliĢebilir. Yeni Ģeylerin öğrenilmesi de güçleĢmiĢtir. Görme alanı defektinin yanı sıra serebral pedünkül lezyonu sonucu hemiparezi /hemipleji görülebilir. BĠLATERAL PCA OKLÜZYONU 1. infarktın VPL‟a komĢu kapsüla interna arka bacağını etkilemesi sonucu geliĢir. Dejerine-Roussy sendromu Lateral talamik infarktların daha yaygın Ģeklidir ve ilk olarak 1906‟da Dejerine ve Roussy tarafından „talamik sendrom‟ adı altında tanımlanmıĢtır. TALAMUSUN ARTERLERĠ Talamus 4 ayrı perforan arter tarafından beslenir. Optik ataksi göz ve el arasındaki koordinasyonun bozulmasıdır. Simultanagnozi. Bilateral mezyal temporal lob lezyonlarında amnezi kalıcı olabilir. PCA‟nın P1 segmentinden çıkan talamoperforan arterler de talamusun medyal bölümünü sular. posterior talamus ve genikulat cisimlerin kanlanmasını sağlar. Ġnme sırasına ve inmeden önceki döneme ait amnezi vardır. Sensori-motor inme Bu sendrom aynı beden yarısında duyusal kusurların yanı sıra motor zaafın da bulunmasıdır. Renkleri tanıyamaz ve ayrımını yapamaz. bağırır. Ajite Deliryum Temporal lobların lingual ve fuziform giruslarının bilateral (bazen unilateral) lezyonları sonucu hiperaktif bir durum ortaya çıkabilir. Ağrı ve ısının kurtulduğu disosiye duyu kusurları görülebilir. Bu arterlerin tıkanması sonucu geliĢen talamik infarktlarda lezyon yerine göre farklı klinik bulgular ortaya çıkar. 2.PCA‟nın P2 segmentinden ayrılan talamogenikulat arterler talamusun lateral bölümünü. Obje agnozisi vardır. Kontralateral yüz.büyüklüğünü ve yapısını ayırt edemez. bir mekanın bir çok alt bölümünü birlikte değerlendiremeyip.halde. koreoatetoz ve tremora benzeyen istemsiz hareketler ortaya çıkabilir. kol. Kontralateral kol ve bacakta distoni. BaĢlangıçta hızla düzelen hafif kontralateral hemiparezi görülebilir. 1. gövde veya bunların birini tek baĢına etkileyen uyuĢukluk ve parestezi Ģeklinde duyusal belirtiler vardır. Kortikal körlük Striat korteksin iki yanlı lezyonlarında kortikal körlük ortaya çıkar. Bu klinik bulgular sıklıkla “ geniĢ MCA “ infarktını düĢündürebilir. a. parsiyel de olabilir (yüz ve el. kol. analjeziklere cevap vermeyen ağrılar ortaya çıkabilir. VPL ve VPM nukleuslar dahil olmak üzere ventrolateral talamus. sadece yüz veya gövde veya üst ektremite ve alt ekstremite gibi). Ayrıca talamusun iskemisine bağlı olarak afazi ve duyu kusurları ortaya çıkabilir. optik ataksi. b. Duyunun tüm modaliteleri etkilenebilir. . Aprosopagnozi vardır. Objelerin Ģeklini. Geç dönemde daha önce uyuĢukluk ve parestezilerin olduğu tarafta ciddi. persistan. 3. Simultanagnozi. Buna „talamik el‟ adı verilir. Talamogenikülat arterlerin suladığı alanda baĢlıca üç klinik sendrom ortaya çıkar (ġekil 17). ancak tümünü görüp değerlendiremez. c. PCA orijininin oklüzyonlarında derin ve yüzeyel dallar birlikte tutulabilir. bacak ve gövdeyi tutabileceği gibi. Sol temporal ve talamik lezyonlarda verbal materyali. Sıklıkla renk isimlendirme de bozulmuĢtur. Duyusal defisit karĢı beden yarısında yüz. Limbik korteksin infarktları sonucu ajite deliryum görülür. IĢık refleksi korunmuĢtur. PcoA‟dan çıkan polar arter talamusun anterior bölümünü. Bu nedenle klinik tablo “ yalancı MCA “ olarak da isimlendirilir. Bilateral superior vizüel iĢleme yolunun lezyonlarında ise Balint sendromu ortaya çıkar. taktil olarak tanıyabilir. Hasta daha önceden bildiği ve tanıdığı yüzleri tanıyamaz. iki yanlı görme alanının üst bölümünün görülmediği “ altitudinal hemianopsi” ile kognitif ve davranıĢ değiĢiklikleri görülür. Ataksi görülebilir. Renk tanımada da bozulma görülebilir. Hasta bir bütünün parçalarını görür. Unilateral lezyonlarda da görülebilir. santromedyan nukleus ve pulvinarın rostro-lateral kısmını beslerler. bir alt bölümüne takılı kalmaktır. Talamogenikulat Arter (Lateral talamik infarkt) Talamogenikülat arterler PCA‟nın P2 segmentinden 6-10 adet olarak çıkarlar. Elde distonik postür geliĢebilir. sağ temporal ve talamik lezyonlarda ise vizüel materyali öğrenme ve hatırlamada güçlük ortaya çıkar. Hasta agresiftir. Amnezi Bilateral mezyal temporal lobların ve talamusun lezyonu sonucu amnezi görülür. Duyu kusurları geçici veya kalıcı olabilir.

Anlama ve tekrarlama korunmuĢtur. Bilateral infarktlarda bulgular benzerdir. Bu bölümde tümörlerin yarattığı klinik tabloların üzerinde durulmayacaktır. Hafıza kusurları daha ciddi ve kalıcıdır. gliomların en sık tipi olan diffüz astrositik tümörler 4 gruba ayrılmıĢtır:  grad 1 astrositom (çok nadirdir ve hamartomdan ayırdedilmesi güçtür). Sol talamus infarktlarında isimlendirme güçlüğü. vizüel ve iĢitsel ihmal bulguları olabilir. Yakın bellek bozulmuĢtur. dorsomedyal nukleus. tanı olasılıkları içinde arka çukur tümörü ilk sırada olmalıdır. Çocuklarda ise dağılım daha farklıdır. Apati. Bunların büyük kısmı rostral baziler arter embolisine bağlı olarak ortaya çıkar. ventral lateral nukleusun bir kısmı. ancak daha ağır ve kalıcıdır . Sıklıkla yukarı bakıĢ felcinin görüldüğü vertikal bakıĢ bozuklukları bulunur. MLF‟in rostral intersitisyel nukleusu. Sınıflama Primer beyin tümörleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) son sınıflamasında. Sağ talamus infarktlarında ise vizüel materyali öğrenme güçlüğü. gerekse prognoz bakımından giderek kötüleĢme söz konusudur.duyu kusuru. Letarji. mitoz özellikleri ile karakterize büyüme potansiyeli. lateral genikulat cisimler ve anterior nukleusun kanlanmasını sağlar. parafaziler ve perseverasyonlar olabilir. dileyen okur bu kitapta yer alan ve bu konuların anlatıldığı diğer bölümlere baĢvurabilir Epidemiyoloji EriĢkinlere kıyasla çocuklarda primer beyin tümörlerinin görülme sıklığı yüksek olup. Görme alanı defektleri homonim üst veya alt kuadranopsi Ģeklindedir. spontanitede azalma ve abulia görülür. löseminin ardından ikinci sırayı alır. Hastalar uyandırılabilir. Ayrıca tümörün lokalizasyonuna göre değiĢen çeĢitli nörolojik belirti ve bulgular ve/veya epileptik nöbetler görülebilir. distonik hareketler ile afazi. dorsal medyal nukleusun posterior inferior kısmı. nukleus parafasikülaris. stupor. Konfabulasyonlar vardır. damarlanma. bunu meningiomlar (% 15) izler. Bu sınıflamanın dıĢında tutulan gliomlar da vardır. ilgisiz ve apatiktir. Seyrek olarak da konstrüksiyonel apraksi ortaya çıkabilir. ancak uyaran kesilir kesilmez tekrar uyuklamaya baĢlarlar. Primer beyin tümörleri içinde en sık görülen gliomlardır (% 50). Seyrek olarak homonim sektöranopsi Ģeklinde de defektler görülebilir.Ayrıca eriĢkinlerde primer beyin tümörleri sıklıkla (% 70) supratentoriyal yerleĢim gösterirken. posterior talamus. amnezi. Posterior koroidal arter pulvinar. Sağ medyal talamusu tutan infarktlarda solda vizüel ihmal ve konstrüksiyonel apraksi görülebilir. hipersomnolans görülebilir. Posterior Koroidal Arter PRĠMER BEYĠN TÜMÖRLERĠ Primer veya sekonder beyin tümörlerinde tümörün davranıĢ özellikleri birbirinden farklılık gösterse de genelde karĢılaĢılan klinik tablo kafa içi basınç artıĢı sendromudur. nöropsikolojik bozukluklar ve vertikal bakıĢ bozukluklarından oluĢan klasik triadı vardır.  grad 2 astrositom. Polar Arter (Anterior talamik infarkt) 3. Ayrıca verbal materyali öğrenme güçlüğü görülür. intralaminar nukleus da dahil olmak üzere posteromedyal talamusu beslerler.Hafif hemiparezi .Polar arterler PcoA‟dan çıkar. talamik polün lateral kısmı dahil olmak üzere talamusun anteromedyal ve anterolateral kısımlarını beslerler. Polar arter sulama alanındaki bilateral infarktlarda abulia ve amnestik bulgular çok ciddi ve kalıcı olabilir (ġekil 18 ). Hasta dezoryante. Bilinç bozuklukları rostral mezensefalon ve intralaminar nukleusların tutulumuna bağlıdır. 2.  grad 3 anaplastik astrositom  grad 4 glioblastoma multiforme. mamillotalamik traktus. Talamoperforan arterler PCA‟nın Pı segmentinden çıkar. Burada gerek atipi. Vertikal bakıĢ kusurları daima görülür. Akut olarak ortaya çıkan bilinç değiĢiklikleri. Bilinç bozuklukları düzelince nöropsikolojik anomaliler dikkati çeker. Özellikle çocuklarda ve gençlerde görülen pilositik astrositom (WHO grad 1‟e denk gelir) ve ayrıca dev hücreli astrositom farklı büyüme ve sınırlanma özellikleri ve farklı prognozları nedeniyle NÖRO-ONKOLOJĠ . Anterograd amnezi görülür. abuli gibi nöropsikolojik bozukluklara da rastlanabilir. ġiddetli baĢağrısı anamneziyle getirilen bir çocukta. Polar arter alanındaki infarktlarda karakteristik klinik bulgular nöropsikolojik bozukluklardır. çocuklarda infratentoriyal yerleĢim % 70 oranındadır. Retiküler nukleus. Talamoperforan Arter (Paramedian talamik infarkt) 4. Posterior koroidal arter infarklarında tipik klinik bulgular lateral genikulat nuklesun tutulumuna bağlı görme alanı defektleridir. tümöre bağlı ortaya çıkan metabolik sorunların sinir sistemi üzerindeki etkileri de kısaca sıralanacaktır.

anaplastik (habis) tip ve atipik gruplar. tümörün cerrahi olarak çıkarılması Ģeklindedir. Meningiomlar da hücre yapısı açısından alt gruplara ayrılır: meningotelyal (sinsisyal) tip. MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. Bütün bu sayılanların dıĢında ayrı ele alınan pek çok tümör daha vardır. hepatit-B virusu. Nöroradyolojik olarak genellikle sınırları belirsiz. kromozomda bulunan MDM2 geni P53 geninin iĢlevini baskılar. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünür. DüĢük gradlı astrositomlarda kemoterapinin yerinin olmadığı düĢünülürdü. Hücre geliĢiminde rol oynayan bu büyüme faktörlerinin anormal derecede artması hücre içi sinyal iletimi ile mitozu arttırmaktadır. YerleĢim sıklığı açısından. Ek olarak radyoterapinin gerekliliği tartıĢmalı bir konudur. Apoptoz yeteneğinin kaybı hem neoplazi geliĢimini indükler. Genellikle 30-40 yaĢ arası genç eriĢkinlerde sıktır. Bunlar arasında epidermal büyüme faktörü (EGF) ve reseptörü (EGFR). Bunlardan 1800‟lü yıllardan bu yana öne sürülen ilki. Apoptozda rol oynayan baĢlıca iki yol vardır: birincisi hücre yüzeyinde bulunan FAS molekülü ve buna karĢı gelen FAS ligandı (FASL). Benzer Ģekilde oligodendroglial tümörler de ayrı bir kategoride ele alınır (WHO grad 2: oligodendrogliom. Bunların dıĢında henüz geni ve kodladığı proteini belirlenmemiĢ bazı kromozom bozuklukları da tanımlanmıĢtır. Yüksek differansiyasyon gösterir. insan papilloma virusu ve insan T-lenfosit virusu gibi ajanlar suçlanmaktadır. tümör yerleĢimi riskli degilse. supratentoriyal bölge birinci. kromozomdaki P53 genidir. petrokimya ürünleri ve elektromanyetik dalgaların beyin tümörü riskini arttırdığı ileri sürülmüĢse de bunun aksini gösteren çalıĢmalar da mevcuttur. Ebstein-Barr virusu ile lenfoma arasındaki iliĢki bilinmektedir. Bütün bu sayılanlardan baĢka apoptozun neoplazi geliĢimindeki rolü de ortaya konmuĢtur. yavaĢ büyür ancak çevre dokulara yaygın infiltrasyon gösterir. BCL-2‟yi baskılar. Bu moleküler genetik bilgilerin ıĢığında virusların hücre içine onkogenleri taĢıyarak tümör geliĢiminde önemli rolü olabileceği düĢünülmektedir. Ancak. uzun vadedeki etkileri zaman içinde tam olarak netleĢecektir. fibroblast büyüme faktörü (FGF) ve damar endotel büyüme faktörü (VEGF) sayılabilir. pinealoblastom ve embriyonal formlar olarak sınıflanır. Yine. ancak son yıllarda özellikle çocuklarda veya geniĢ tümörlerde yeri olabileceği gösterilmiĢtir. beyinsapı ise ikinci sırayı alır. Neoplazi oluĢumunda hücre siklusu üzerinde etkili genlerin dıĢında. Ancak böyle bir iliĢki henüz kanıtlanmamıĢtır. Patogenez Primer beyin tümörlerinin patogenezi tartıĢılırken baĢlıca iki ana hipotez üzerinde durulur. sadece nükleer atipi vardır. Medulloblastomlar ise nöroektodermal kökenli olduğu düĢünülen diğer tümörlerle (nöroblastom. beyin tümörlerinin embriyonel kalıntılardan ve kök hücrelerin diferansiyasyon sırasında blastik değiĢim göstermesinden kaynaklandığını savunan hipotezdir. Son yıllarda bu ikinci hipotezi doğrulayan pek çok onkogen ve tümör baskılayıcı gen tanımlanmıĢtır. Tümör baskılayıcı genlerden en önemlisi 17. Cerrahi . Ayrıca. Cep telefonu kullanımı ile bazı beyin tümörlerinin sıklığında artıĢ olabileceğini düĢündüren bazı çalıĢmalar mevcuttur. WHO grad 3: anaplastik oligodendrogliom ve mikst gliomlar). Daha önce sözü edilen P 53 proteini de FAS ve BAX aktivasyonu yaparken. mutant P53 geninin ise transformasyon gösteren astrositlerin ölümsüzleĢmesinde rol oynadığı gösterilmiĢtir. P53 geninin çalıĢmasını düzenleyen baĢka genler de mevcuttur: bunlardan 12. mümkün olduğunca geniĢ total rezeksiyon hedeflenir. büyüme faktörlerinin ve reseptörlerinin de rolü vardır. solid. P53 geni hücre siklusunun düzenlenmesinde. Bugün daha fazla kabul gören diğer hipotez ise olgunlaĢmıĢ eriĢkin hücrelerin ardıl mutasyonlar sonucunda kontrolsüz proliferasyonu ve dediferansiyasyonu hipotezidir. ikincisi de hücre içinde bulunan BAX ve BCL-2 proteinleri. Tümörlerde genellikle hem büyüme faktörlerini hem de reseptörlerini kodlayan genlerde artıĢ olduğu gözlenmektedir. cerrahi olarak ulaĢılması güç olan tümörlerde veya radyolojik olarak tümör nüksü veya progresyonu saptanması halinde mutlaka uygulanır. trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) ve reseptörü (PDGFR). FAS ve BAX apoptozu indüklerken BCL-2 apoptozu önler. DNA hasarına cevapta ve programlanmıĢ hücre ölümünde (apoptoz) önemli rol oynar. Bunlar dıĢında hücre siklusu üzerine etkili proteinleri kodlayan birçok baĢka gen de tanımlanmıĢtır. BT‟de hipodens. pek kontrast tutmayan bir kitle olarak görülür.genellikle ayrı ele alınır. Normal iĢlev gösteren P53 geninin glioblastom hücre serilerini baskıladığı. Primer beyin tümörlerinde direkt kanıt olmamakla birlikte Ebstein-Barr virusu. Pineal tümörler pineasitom. hem de tedaviye direnç sağlar. Özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılan cep telefonlarının etkisi tartıĢılmaktadır. Kranyal ve periferik sinirlerin tümörleri ise 3 grupta ele alınır: Schwannom. 9 değiĢik olgu-kontrol çalıĢmasının meta-analizinde bugün için böyle bir risk olmadığı gösterilmiĢtir. retinoblastom ve ependimoblastom) birlikte tekrar sınıflanmıĢtır. Ependimomlar da hücre tipine göre 4 alt gruba ayrılır. kromozomda yer alan sikline bağımlı kinaz (CDK) genleri tarafından kodlanan P21 proteini hücre siklusunu durdurur. nörofibrom ve nörofibrosarkom. Bunun dıĢında kranyal ıĢınlamanın hem meningiom hem de glial tümörlerin geliĢme riskini arttırdığı gösterilmiĢtir. Tedavi. 6. Bu nedenle proapoptotik proteinlerin arttırılması yakın gelecekte birincil tedavi hedeflerindan biri haline gelebilir. Gliomlar DüĢük gradlı diffüz astrositomlar: WHO sınıflamasına göre grad 2 düzeyindeki astrositik tümörler bu gruba girer.

T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünen ve sınırları belirgin olan lezyon görülür. çevre dokulara yoğun infiltrasyon vardır. yoğun proliferasyon ve çevre dokulara yaygın infiltrasyon gösterir. frontotemporal veya pariyetal yerleĢim sıktır. MSS‟nin pek çok bölgesinde görülebilir. Bunların dıĢında hem astrositik hem oligodendrositik hücrelerden kaynaklanan oligoastrositomlar da mevcuttur. solid bir kitle olarak görülür. damar proliferasyonu ve nekroz içerir. Oligodendrogliomlar genellikle 3. çevresinde halkasal düzensiz kontrast tutulumu gösteren bir kitle olarak görülür. etrafı ödemlidir. YavaĢ büyür. Cerrahi tedavi sonrasında serebellar astrositomlu hastaların %10‟unun 20-30 yıl yaĢadığı bildirilmiĢtir. Çoğunlukla ilk iki onyılda olmak üzere çocuklarda ve genç eriĢkinlerde sıktır. kalsifikasyon gösterebilen. optik kiazmahipotalamus (kiazmatik/ hipotalamik gliom). BT‟de hipo veya izodens görünen. “Malign” astrositom veya yüksek gradlı astrositom adı da verilir. Oligodendrogliomda rezeksiyon sonrası ortalama sağkalım yaklaĢık 4. Glioblastoma multiforme: En “malign” astrositik tümördür (WHO sınıflamasına göre grad 4). Tedavide genellikle iyi diferansiye tümörlerde cerrahi yeterlidir.5 yıllık sağkalım oranı % 60 civarındadır. kalsifikasyon ve kontrast tutulumu daha belirgindir. Nöroradyolojik olarak sınırları belirgin ve genellikle kontrast tutan bir kitle olarak görülür. WHO sınıflamasına göre grad 2 olan tümörlere ependimom adı verilir. anaplastik olanlarda cerrahinin ardından radyoterapi ve bazen kemoterapi uygulanır. Nadiren de meningial gliomatosis görülebilir. Ek olarak radyoterapi ve kemoterapi yapılır. 2 yıllık sağkalım ise % 10 civarındadır. WHO sınıflamasına göre grad 2 düzeyindedir. Kistik özellik göstermesi tanıyı kolaylaĢtırır. yoğun mitoz. 1 yıllık sağkalım oranı % 20. Bazen zaman içinde daha habis formlara dönüĢüm görülebilir. grad 3 düzeyindeki. Oligodendrogliom: BaĢlıca oligodendroglial hücrelere benzeyen hücrelerce oluĢturulan diffüz infiltratif bir tümördür. Prognozu kötüdür. BT‟de hipodens. Nöroradyolojik olarak kitle etkisi olan. Oligodendrogliomlar sıklıkla frontal ve temporal bölgede derin ak maddede yerleĢir. beyinsapı. Özellikle kromozom 1p ve 19q alelik kaybı bulunan tümörlerin kemosensitif olmaları dolayısıyla tümörün bu yönden incelenmesi mümkün olursa prognostik önem taĢıyabilir. En sık görüldüğü lokalizasyonlar: optik sinirler (optik sinir gliomu). buna kelebek gliomu adı da verilir. serebral hemisferler. EriĢkinlerde en sık görülen beyin tümörüdür. Grad 3 olduğunda. MSS dıĢına yayılım çok nadirdir. Bunların dıĢında WHO sınıflamasına göre grad 1 olan iki tümör tipi daha vardır: subependimom ve sadece kauda-konus bölgesinde yerleĢen miksopapiller ependimom. bu durumda bazen vasküler proliferasyon ve nekroz da gösterebilir. Bu dönüĢümde P53 genindeki mutasyonların rol oynadığı düĢünülmektedir. Nadiren ölümcüldür. DüĢük gradlı astrositomların tersine kısmen kontrast tutulumu vardır ve ödem etkisi daha belirgindir.. Etrafı ödemlidir. ancak kitlenin azaltılması açısından yararlıdır. Çok nadiren oligodendrogliomlar BOS yoluyla yayılabilir. ventrikülden kaynaklanır. BaĢlangıç yaĢı düĢük gradlı astrositomlara oranla daha geçtir (ortalama 41 yaĢ) ve daha hızlı ilerler.5 yıl iken. bazal ganglia bölgesine ve korpus kallosumdan karĢı hemisfere geçiĢ sıktır. Ependimom: Ventrikülleri kaplayan ependimal tabakadan kaynaklanan tümörlerdir. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünür. Çok az differansiyasyon gösterir. Genellikle kistik komponenti vardır. Çok nadiren BOS yoluyla yayılabilir. Hafif kontrast tutabilir. yani nükleer atipi. Malign transformasyon göstermez. Tedavi yüz güldürücü olmamakla birlikte 40 yaĢ altı genç hastalarda 1. bazen vasküler proliferasyon ve nekroz da içerebilen tümörlere anaplastik ependimom adı verilir. Hızlı ilerler. Anaplastik oligodendrogliom ise 4. kanama. talamus-bazal ganglia. Genellikle supratentoriyal yerleĢim gösterir. Genetik yatkınlık söz konusu olabilir: Tip 1 nörofibromatozlu hastalarda en sık görülen MSS tümörüdür. Tümörün tamamının cerrahi olarak çıkarılması genellikle mümkün olmamaktadır. ancak çok net sınırlarının olması nedeniyle farklı kategoride ele alınır.sonrasında ortalama sağkalım süresi 6-8 yıldır. yani nükleer atipi. daha nadiren de medulla spinalis olabilir. onyılda daha sıktır. Makroskopik veya mikroskopik olarak multifokal olabilir. onyılda görülürse de bazen çocuklarda da görülebilir. Bazen tümör içine kanama veya kist bulunabilir. Ependimomlar ventriküllerin herhangi bir bölgesinde yer almakla birlikte en sık 4.-5. ortasında nekrotik kavite bulunan. Genellikle 45-70 yaĢ arası eriĢkinlerde sıktır (ortalama 53 yaĢ). Genellikle serebral hemisferlerde yerleĢim gösterir. hücresel çeĢitlilik ve mitotik aktivite arttığında anaplastik oligodendrogliom adını alır. Medulla spinalisin en sık rastlanan glial tümörü de ependimomdur ve genellikle . anaplastik formda biraz daha kısadır. hücresel çeĢitlilik ve artmıĢ mitotik aktivite gösteren. Fokal veya yaygın anaplazinin yanı sıra. Özellikle anaplastik formda nekrotik kist. Nöroradyolojik olarak sınırları belirsiz. MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. Anaplastik astrositom: WHO sınıflamasına göre grad 3 düzeyindeki astrositik tümörler bu gruba girer. Nöroradyolojik olarak düzensiz sınırlı.4. bazen stabilize olabilir hatta gerileyebilir. Pilositik astrositom: DüĢük gradlı astrositomlar arasındadır (WHO grade 1). Ependimomlar 1 ay-81 yaĢ arasında bütün yaĢ gruplarında görülebilir. ancak daha gençlerde de görülebilir. MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. Bazen BOS‟ta protein artıĢına ve lenfositik pleositoza yol açabilir. serebellum.

Spinal köklerde ve kranyal sinirlerde de sıktır. Tedavide genellikle cerrahinin ardından radyoterapi uygulanır. Nöroma: Bu grupta yer alan Schwannoma ve nörofibroma WHO sınıflamasında grad 1 düzeyinde iyi huylu periferik sinir tümörleridir. ancak yararı tartıĢmalıdır. Tedavi cerrahidir. Bazen komĢu normal nöral dokuyu infiltre eder. WHO sınıflamasına göre grad 4 düzeyindedir.-6. Meningiomlar çok yavaĢ büyür ve bulunduğu bölgeye göre değiĢmekle birlikte. Optik kiazma basısına bağlı görme yakınmaları ve endokrin bozukluklarla kendini gösterir. Genellikle bir cilt nodülü Ģeklindedir. Nöroradyolojik görünümü. En sık 7 yaĢ civarı olmak üzere genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve hastaların üçte ikisi erkektir. petroz çıkıntı. Nörofibroma ise kranyal sinirlerde görülmez. ve 7. nadiren atipik veya anaplastik meningiom görülebilir (sırası ile WHO grad 2 ve 3). tohumlama (seeding) tipi metastaz yapması sıktır. Medulloblastom: Serebellumda yerleĢen infiltratif ve malign bir ilkel nöroektodermal tümördür.lumbosakral bölgede yer alır. Tümü otozomal dominant geçiĢ gösteren bu sendromlar Tablo 3‟te sıralanmıĢtır. BT‟de kalsifikasyonlar hiperdens görünür. Bu durumda nüksler sıktır. Kranyofaringiom: Çocuklarda ve gençlerde görülen iyi huylu bir epitelyal tümördür (WHO grad 1). Radyoterapi yapılabilir. En sık 6. Genellikle WHO grad 1 düzeyindedir. Nöroradyolojik olarak kalsifikasyonlar gösteren ve kontrast tutan izodens bir kitle olarak görülür. Hidrosefali sık görülür. sfenoid çıkıntı. ancak her zaman tümörün tamamı çıkarılamayabilir. Cerrahi giriĢimin mümkün olmadığı hastalarda ve malign meningiomlarda radyoterapi yapılabilir. sınırları düzgün bir kitle Ģeklindedir. YaĢın küçük olması. Tedavi olarak genellikle tümör rezeksiyonuna ek olarak BOS yoluyla yayılıma karĢı radyoterapi uygulanmaktadır. Ġlkel nöroektodermal tümörlerin ortak bir öncü hücreden kaynaklandığı düĢünüldüğünden farklı MSS hücre gruplarına doğru farklılaĢma gösterirler. BOS yoluyla. Spinal kanalda en sık dorsal bölgede yer alır. Meningiomlar araknoidal kılıfın her bölgesinden kaynaklanabilir. 2) iki veya daha fazla . Çocuklarda prognoz kötü olmakla birlikte spinal ependimomlarda prognoz oldukça iyidir. Tümörün cerrahi olarak çıkarılması kalıcı tedavi sağlar. değiĢen oranlarda kontrast tutabilir. Bu tedavi ile 10 yıllık sağkalım oranı yaklaĢık % 45 civarındadır. serebellar tentoryum ve arka çukurdur. Nörofibromatosis Tip I: Von Recklinghausen hastalığı olarak da adlandırılır. çok büyümedikçe belirti vermeyebilir. Çoğunlukla vermiste yerleĢim gösterir ve 4. Ailevi olgular vardır. Solid kısımları kontrast tutar. bu durumda serebello-pontin köĢe sendromu bulguları ortaya çıkar. Son yıllarda moleküler genetik çalıĢmalar ile bunların altında yatan genetik patoloji de ortaya konmuĢ. Birincisi periferik siniri çevreleyen iyi diferansiye Schwann hücrelerinden oluĢur. Son iki özellik anaplastik formda sık görülür. En sık falks yerleĢimlidir. Anaplastik formda kemoterapi de eklenebilir. cerrahi rezeksiyonun tam olmaması ve BOS yoluyla yayılım bulunması kötü prognoz iĢaretleridir. ventriküle uzanır. Etrafı ödemlidir. Rathke kesesi kalıntılarından geliĢtiği düĢünülür. Genellikle suprasellar yerleĢimlidir. Bazen uzak metastaz dahi görülebilir. homojen kontrast tutan bu tip tümörlerin tedavisi cerrahidir. optik sinirler. Endokrin bozukluğun düzeltilmesi önemlidir. Nöroradyolojik olarak yoğun ve homojen kontrast tutulumu gösteren solid kitle Ģeklinde görülür. Ġnfratentoriyal yerleĢim çocuklarda daha sık görülürken. kemikte erozyon yapmıĢ bir kitle olarak görülür. Heterojen görünümde yer yer kistik ve yer yer kalsifikasyonlu bir tümördür. Bu dağılım yaĢa göre değiĢir. ikincisinde ise Schwann hücrelerinin yanı sıra. genellikle dura ile birleĢtiği yerde bir “dural kuyruk” bulunur. Hastaların üçte ikisi kadındır. eriĢkinlerde spinal ve infratentoriyal yerleĢim eĢit orandadır. Çok daha nadir olarak malign formları görülebilir. perinöralbenzeri hücreler. kranyal sinirde Schwannoma sık görülür (vestibüler nörinom/ akustik nörinom gibi). Schwannoma genellikle baĢ-boyun bölgesindeki ve ekstremitelerin ekstansör taraflarındaki sinirlerden kaynaklanır. bazen cilt ve ciltaltını yaygın olarak tutar ve bütün ekstremitenin büyük görünmesine yol açar (elephantiasis neuromatosa). onyıllar arasında sık olmakla beraber her yaĢ grubunda görülebilir. bu da genel anlamda kanser oluĢum mekanizmalarını daha iyi anlamamızı sağlamıĢtır. bazen sella içine de uzanır. Sık görüldüğü diğer bölgeler olfaktör yarık. Schwannomalar 4. Leptomeningial yayılım sıktır ve bu da meninkslerde nodüler veya yaygın kontrast tutulumuna yol açar. Tanı için Ģu kriterlerden en az ikisi bulunmalıdır: 1) çapı puberte öncesinde > 5mm. Özellikle VIII. bazen kistik komponentli. onyıllarda görülür. Ancak radyoterapi uygulanacak alanın geniĢliği tartıĢmalıdır. Meningiom: Meningiomlar araknoidal (meningotelyal) hücrelerden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. fibroblastlar ve diğer hücreler de bulunur. parasellar bölge. Bu iki tümör tipi de ailevi MSS tümörü sendromlarında sık görülen tümörlerdir. Kistik komponenti olabilir. ancak çok küçük çocuklarda radyoterapiden kaçınıldığından bu olgularda kemoterapi uygulanır. nörofibroma da her yaĢ grubunda görülebilir. Kranyal sinirlere ait Schwannoma MRG‟de düzgün sınırlı. puberte sonrasında > 15 mm olan 6 veya daha fazla “café au lait” sütlü kahverenginde cilt lekesi. Özellikle tip 2 nörofibromatozda meningiomlar geliĢir. Kolesterol içeren bir tümör olduğundan MRG‟de kontrastsız T1 ağırlıklı kesitlerde yer yer hiperintens görünebilir. Ailesel MSS Tümörleri Eskiden beri bazı ailelerde tümör kümelenmeleri olduğu biliniyordu.

Nüfusun yaĢ ortalamasının artması. veya 2) birinci dereceden bir akrabada tip II nörofibromatosis bulunması. Kanserli bir hastada belirti veren sinir sistemi bölgesine göre aranması gereken komplikasyon türleri Tablo 4‟te verilmektedir. nörofibrom. Bölge Nörolojik komplikasyon        Beyin Parenkim metastazı Leptomeningial metastaz Metabolik ve toksik ensefalopati Ġnfeksiyon (menenjit. b) multipl meningiom. arka subkapsüler lens opasitesi. ancak tedavi ile kısmen de olsa rahatlatılması mümkün olan sorunlardır. 5) belirgin bir kemik lezyonu. abse) Radyasyon ensefalopatisi Serebrovasküler olay Paraneoplastik (limbik ensefalopati. Tablo 4. SISTEMIK KANSERIN NÖROLOJIK ETKILERI Sistemik kanserin nörolojik komplikasyonları nöroloji ile uğraĢan hekimin günlük pratiğinde giderek artan sıklıkta ve önemli bir yer tutmaktadır. Kanserli hastada belirti veren bölgeye göre aranması gereken nörolojik komplikasyon türleri (Kaynak 26‟dan). veya 3) aĢağıdakilerden ikisi: a) unilateral akustik nörinom. serebral kalsifikasyon. 3) aksiller veya inguinal çillenme.) Epidural bası Leptomeningial metastaz Ġntramedüller metastaz Epidural abse veya kanama Radyasyon miyelopatisi Ġntratekal kemoterapiye bağlı miyelopati Paraneoplastik miyelopati Tümör veya diğer kitlelere bağlı bası Tümör tarafından infiltrasyon Kemoterapi toksisitesi Varisella zoster infeksiyonu Radyasyon pleksopatisi Paraneoplastik nöropati    Omurilik & kauda  ekuina      Kranyal ve periferik  sinir     Ġlaçlar (aminoglikozid antibiyotikler) Nöromüsküler  Paraneoplastik bozukluk (Lambert-Eaton miyastenik sendromu. serebral kalsifikasyon. Bu nedenlerle nöroloji pratiğinde önemli bir yeri vardır. Ayrıca kanserli hastalarda görülebilen nörolojik komplikasyonlar genellikle acilen müdahale edilmesi gereken ciddi. endüstriyel toksinlere daha fazla maruz kalma gibi nedenlerle kanser insidensi giderek artmaktadır. ya da b) aĢağıdakilerden ikisi: meningiom. gliom. c) Schwannom. Ayrıca. arka subkapsüler lens opasitesi. miyastenia bileĢke gravis) Kas    Steroid miyopatisi KaĢektik miyopati Paraneoplastik polimiyozit / dermatomiyozit Tümör Yayılımına Bağlı (Metastatik) Etkiler Beyin Metastazı kanserli olduğu bilinen bir hasta nörolojik tablo geliĢtirdiği takdirde öncelikle metastaz olasılığı düĢünülmelidir. ya a) unilateral akustik nörinom. Nörofibromatosis Tip II: Genetik olarak tip I nörofibromatosisden ayrı bir tablodur ve Von Recklinghausen hastalığı olarak adlandırılmaz. infeksiyon ve metabolik sorunlarla baĢa çıkmada geliĢtirilen yeni yöntemler de sağkalım üzerinde olumlu etki göstermektedir. . yeni tedavi yöntemlerinin geliĢmesi ile kanserli hastaların sağ kalım süresi uzamakta.nörofibroma. nörofibrom. vs. Bunlara bağlı olarak zaman içinde görülebilecek nörolojik problemler de artmaktadır. Schwannom. artı. 4) optik sinir gliomu. gliom. Tanı kriterleri: 1) bilateral akustik nörinom (Schwannom). 6) birinci dereceden bir akrabada tip I nörofibromatosis bulunması.

Spinal Metastaz Kanserli hastalarda omuriliği ilgilendiren üç tip metastatik lezyon vardır. Epidural metastaz: . Birden fazla sayıda (multipl) olduklarında tanı güçlüğü yaratırlar. kuĢku varsa MRG yapılmalıdır. akciğer. metastazın rezeksiyonu düĢünülmelidir. primer tümör de iyi durumdaysa. tutulan miyotoma özgü. epidural abse. Küçük hücreli akciğer kanseri ve melanom çok sayıda metastaz yapar. kiĢi otururken daha rahattır. meme kanseri ve Hodgkin. Bazen de davranıĢ değiĢikliği. Beyin parenkim metastazlarının % 80‟i hemisferlerde % 20‟si arka çukurda yer alır. özofagus. Cerrahi giriĢim yapılamayan ya da multipl metastazlı hastalarda sadece radyoterapi uygulanabilir. prostat. koryokarsinom. Yoğun homojen veya çevresel kontrast tutulumu vardır. koryokarsinom. 3) basıya bağlı vazojenik ödem geliĢir. Ancak lenfoma. Bölgesel veya radiküler nitelikte olan ağrı. Sonuçta oldukça nadir bir durumdur. Ancak çok uzun kullanımda steroidlerin bilinen sakıncaları gündeme gelecektir. zaman içersinde oldukça Ģiddetli bir nitelik kazanır. Ġntramedüller metastazın en sık nedenleri. meme kanseri. renal ve surrenal kanserlerine aittir. multipl miyelom ve Hodgkin hastalığı. Bu tür metastazlar nadiren intradural bir kitle oluĢturarak etki edebilirler. etrafı ödemlidir. Metastatik lezyon sayısı da primer tümör tipi hakkında bilgi verebilir. Nörolojik aciller kapsamında değerlendirilmesi gereken bu klinik tabloda. meme kanseri. non-Hodgkin lenfoma ile birlikte dural metastaz görülür. BT‟nin negatif olması metastaz olasılığını ortadan kaldırmaz. Ġntramedüller metastazlar ise daha çok hematojen yolla olur. Tedaviye rağmen metastatik beyin tümörlerinin prognozu kötüdür. Bunun dıĢında tek bir kitle halinde veya leptomeningial yayılım Ģeklinde intradural ekstramedüller yerleĢimli ve/veya intramedüller yerleĢimli metastazlar da görülebilir. hasta yatar durumdayken Ģiddetlenir. Kontrastlı MRG ile gösterilmiĢ tek bir lezyon varsa. orofarinks ve melanom dıĢı cilt kanserleri yer alır. 2) özellikle ön ve arkadan basıda spinal damarların sıkıĢması ile medulla spinalis infarktı geliĢir. testis kanserlerinin % 57‟si. Bunların çoğunluğu omurlardaki kemik metastazlarından kaynaklanır. aĢağıda sözü edilecek olan paraneoplastik sendromlar. akciğer kanserlerinin % 35‟i beyin metastazı yapar. ağrı daha geri planda olmak üzere epidural bası gibidir. Epidural metastazın ayırıcı tanısında epidural kanama. böbrek. Sistemik kemoterapinin bazı durumlar haricinde serebral metastazlara pek etkili olmadığı düĢünülmektedir. bu dönemde basının ortadan kaldırılması ile normal iĢlev kazanılabilir. Ġntradural ekstramedüller metastazlar bir sonraki leptomeningial metastaz baĢlığı altında incelenecektir. Standart olarak günde 16 mg deksametazon ile baĢlanabilir. Beyin metastazları diğer tümörler gibi baĢlıca kafa içi basınç artıĢı sendromu veya epileptik nöbetlerle karĢımıza çıkarlar. Ayırıcı tanı: Metastatik hastalığın ayırıcı tanısında primer beyin tümörleri. testis kanseri gibi radyasyona duyarlı tümörlerde sağkalım daha uzun olabilir. Ġntradural ve intramedüller metastaz: Dura içerisindeki metastazlar metastatik spinal tümörlerin en azını. Klinik bağlamda. Cerrahi giriĢimin ardından da radyoterapi yapılır. Ardından parestezi gibi duysal yakınmalar ve hızlıca. Buna karĢın. Beyin dokusuna hemen hiç metastaz yapmayan bazı kanserler de vardır. bazı meme kanserleri. Metastazlar MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. ancak pelvik organların ve kolon kanserinin metastazları arka çukuru tercih eder. Ortalama sağkalım 6 ay civarındadır. bu durum steroidlere cevaplıdır. Epidural metastazlar baĢlıca üç mekanizma ile belirti verir. Bunlar arasında prostat. akciğer tümörleri (yaklaĢık % 50). Belirgin kontrast tutulumu gösterir. Diğer yandan. yaklaĢık % 5 kadarını oluĢturur. etki sağlanmazsa 48 saatte bir doz arttırılarak 100 mg/gün dozuna kadar çıkılabilir. En sık kanayan metastazlar melanom. Tedavi: Akut iyilik hali sağlanması için kortikosteroidler kullanılabilir. 1) erken dönemde basıya bağlı ak maddede ödem ve aksonal ĢiĢme görülür. Ayrıca paravertebral yapılardan ve epidural boĢlukta yer alan metastatik lezyonlardan da kaynaklanabilir. olguların % 10‟unda metastazın kaynağı belirlenemez. özellikle sık beyin metastazı yapan kanserler değerlendirildiğinde: melanomların % 75‟i. Nöroradyoloji: BT‟de metastazlar izodens veya hipodens düzgün sınırlı lezyonlar olarak görülür. Tek lezyon varsa. HodgkindıĢı lenfomalardır. Radyoterapinin 4872 saat öncesinde 16 mg deksametazon veya eĢdeğerinin verilmesi akut radyoterapi yan etkilerini önlemek açısından yararlıdır. bazı durumlarda demiyelinizan hastalık akla gelmelidir. infeksiyöz lezyonlar. kas zaafı geliĢir. renal kanser ve lenfoma gibi tümörler olmakla birlikte. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünür. disk fıtıklaĢması ve diğer epidural kitleler akla gelmelidir. uyanıklık kusuru ve silik nörolojik bulgularla genel bir ensefalopati tablosuna yol açabilirler. meme. ağrı ortaya çıkan ilk bulgudur. melanom. Ayrıca bulundukları bölgeye özgü belirtiler de verebilirler. Bazen kontrastsız BT‟de lezyonlarda kanama gözlenebilir. akciğer adenokarsinomu akla gelmelidir. Bazen de leptomeningial tümör omuriliği infiltre eder. Kliniği. En sık görülen epidural lezyonlardır. tiroid.Beyin metastazının en sık nedenleri akciğer kanseri.

herpes zoster. görülme sıklığı açısından serebrovasküler komplikasyonlar metastatik komplikasyondan sonra ikinci sırada yer alırlar. letarji.Leptomeningial Metastaz : Meninkslerin malign hücreler tarafından infiltre edilmesi leptomeningial metastaz olarak adlandırılır. meningitidis infeksiyonlarına eğilim artar. stafilokoklar ile birlikte Listeria infeksiyonlarına ve kandida. Metabolik etkiler: Kanserli hastalarda pek çok nedenle nutrisyonel ve metabolik bozukluklar meydana gelebilir. herpes simpleks ve sitomegalovirus infeksiyonları baĢta olmak üzere virus infeksiyonları. yaygın hastalıkla birlikte ortaya çıkar. pneumoniae. Bu sıkça karĢılaĢılan klinik tablo altta yatan nedene yönelik tedavi ile geriye döner. Akut ya da subakut olarak geliĢen bu tablonun klinik bulguları. Çok daha seyrek olarak birkaç yılı bulan hastalıksız dönemin ardından ortaya çıkabilir. aspergillus ve mukormikoz gibi mantar infeksiyonlarına eğilim artar. Listeria ve Nocardia gibi bakteriyel infeksiyonlar. trombosit iĢlev bozuklukları. Nötrofil mutlak sayısı 1000/mm3‟ün altında olan hastalarda enterik basiller (Psödomonas grubu. Bazen de sistemik kanserin ilk belirtisini oluĢturduğundan klinik tanıyı koymak son derece önemlidir. Ayrıca bu hastalarda sıvı-elektrolit dengesindeki bozukluklar. konfüzyon. Bu sonuncusu bazı kanserlerle görülen ve kanserin salgıladığı bazı peptidlere bağlı diyare ataklarına yol açan karsinoid sendromda sıktır. Tümörlerde sağkalımının artması ile orantılı olarak insidensi artar. Kanserli hastalarda beslenme bozuklukları ve kaĢeksi de oldukça sıktır. Kanserli hastalarda kanayıcı ve tıkayıcı serebrovasküler olaylar yaklaĢık eĢit oranlarda görülür. toksoplazmoz gibi parazitozlar ve progresif multifokal lökoensefalopati tablosu sık görülür. davranıĢ bozuklukları. Leptomeningial metastaz yapabilen diğer tümörler meme kanseri. miyokloniler ve asteriksis gibi istemsiz hareketler eĢlik ettiğinde bu tanı olasılığı akla gelmelidir. muhtemelen hastaların bir kısmında gözden kaçabildiğini düĢündürmektedir. coli. bilinç düzeyinde değiĢimler ve bazen de anormal motor aktiviteler Ģeklinde özetlenebilir. düĢünce kusurları. Bunlar arasında MSS infeksiyonları da yer alır. karaciğer ve böbrek yetersizliklerine bağlı ensefalopatiler sayılabilir. huzursuzluk. 20 . Ġnfeksiyöz. özellikle kriptokok gibi mantar. Granülositopenisi veya nötrofil iĢlev bozukluğu olan hastalarda özellikle bakteriyel infeksiyonlara eğilim artar. T-lenfosit ve mononükleer fagosit sistemi bozuk olan hastalarda nötrofil iĢlevleri veya total lökosit sayısı normal olsa bile. Trombositopenili hastalarda lomber ponksiyon yapılması gerekiyorsa öncesinde trombosit suspansiyonu verilerek kanda trombosit sayısının 20 000/ mm3 düzeyinin üzerine çıkarılması gerekir. Beslenme bozuklukları arasında en sık görülenler tiamin eksikliğine bağlı Wernicke-Korsakoff sendromu. Bu hücreler lösemik hücrelerse bu duruma meningial lösemi (veya lösemik menenjit). Metabolik. bir otopsi çalıĢmasında nörolojik bulgu veren kanserli olguların %19‟unda saptanmıĢ olması. E. Kanayıcı olaylar intraserebral kanamalar. özellikle meme kanserli hastalarda hiperkalsemi sıkça görülür. lenfoma) bu oran %5-15 arasında olabilir. Bu konunun ayrıntıları Sinir Sistemi Ġnfeksiyonları konusunda anlatılacağından burada çok kısaca değinilecektir. Bu durumda S. B-lenfosit yetersizliği nadir görülür. Metabolik ensefalopati deyimi. karaciğer yetersizliğine bağlı K vitamini eksiklikleri kanserli hastalarda sık görülen kanama nedenleridir. ayrıca ince iğne ile (no. H. Vasküler Etkiler Ġnfeksiyonlar: Kanserli hastalarda hem tümöre bağlı geliĢen immunsupresyon. Ancak. akut lenfositik ve non-lenfositik lösemi gibi hematolojik tümörlerdir. B12 vitamini eksikliği ve niasin eksikliğine bağlı pellegra sayılabilir. kanser hücreleri ise meningial karsinomatoz (veya karsinomatoz menenjit) adı verilir. EEG‟de yaygın yavaĢ dalga varlığı saptanır. Primeri bilinmeyen karsinomatoz menenjit. hem de tedaviye bağlı kemik iliği baskılanması sonucu infeksiyonlar sık görülür. bunların arasında hipoksi. küçük hücreli akciğer kanseri. streptokok. Özetle. uyuklama ya da uykusuzluk gibi bulgulara tremor. olguların yaklaĢık %5‟ini oluĢturmaktadır. influenzae ve N. Bu nedenler aĢağıda sıralanmıĢtır. Metastaz DıĢı Etkiler Nörolojik bulgu gösteren kanserli hastaların yarısında nörolojik tabloya neden olan herhangi bir metastaz veya tümör yayılımı saptanmaz. Öncelikle kanserin tuttuğu organın iĢlevlerini bozması ile o organ sistemine ait yetersizlikler olabilir. Metabolik bozukluklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi ilgili bölümlerde bulunabilir Vasküler etkiler: Sistemik arteroskleroz oranı genel popülasyona oranla kanserli hastalarda daha düĢük olmasına karĢın. melanom ile nonHodgkin lenfoma. kranyal ve spinal subdural ve epidural kanamalar ve nadiren subaraknoid kanama Ģeklinde karĢımıza çıkabilir. Bu durumda çok farklı nedenler nörolojik tablodan sorumlu olabilir. Kanayıcı olayların altında sıklıkla koagülasyon bozuklukları bulunur. emosyonel labilite. Varolan metabolik bozukluğa bağlı olarak metabolik ensefalopatiler geliĢebilir. Klebsiella). Solid tümörlü hastaların yaklaĢık %5‟inde görülürken hematolojik neoplazili hastalarda (lösemi. Kemik iliğinin tümör infiltrasyonuna veya ilaçlarla baskılanmasına bağlı trombositopeni. bozulmuĢ serebral metabolizma sonucu oluĢan davranıĢ değiĢikliklerini içerir. Kanserli hastalarda leptomeningial metastaz sıklığı tam olarak bilinmemekle beraber primer neoplazinin niteliğine göre değiĢkenlik gösterir. Leptomeningial metastaz genellikle geç dönemde.

hangi vücut parçalarının (yüz-kol-bacak) ve fonksiyonların etkilendiği. Progresyon süresi arttıkça semptomların vasküler kaynaklı olma olasılığı ĠNME SENDROMUNUN AYIRICI TANISI . sis-platin. Kanserli hastalarda yaygın (disemine) intravasküler koagülasyon tıkayıcı. sis-platin. Aksi halde spinal subdural veya epidural kanama geliĢebilir. buna eklenen fokal ya da jeneralize konvülsiyonlar ile karakterizedir. tümör basısı ile arter tıkanmasının yanı sıra meme. prokarbazin. interferonlar. OKT 3. renal ve sürrenal kanserlerine aittir. paklitaksel Kronik ensefalopati (demansiyel sendrom) Metotreksat . alkol. fokal nörolojik defisit semptomlarının varlığına ve benzer bir Ģekilde ortaya çıkabilecek diğer hastalıkların dıĢlanmasına dayanır. PALA. siklosporin A Aseptik menenjit monoklonal antikorlar. suramin. akut geliĢen ensefalopati. Ara-C. etoposid. varsa geçirilmiĢ inme ve GĠA‟ların özellikleri araĢtırılmalıdır. Ara-C (intratekal). Öykü alınırken semptomların baĢlangıç Ģekli ve seyri. Serebral venöz oklüzyonlar ise her türlü sistemik kanserde görülmekle birlikte lökoz ve lenfomalarda sıktır. duyusal veya vizüel foksiyon kaybı) semptomların büyük olasılıkla nonvasküler kaynaklı “ pozitif” (istemsiz hareket. hıçkırık. paklitaksel. hiperlipidemi. ve alıĢkanlıklar (sigara. bevasizumab. Ara-C. bortezomab. Bazı hastalarda sonradan saatler. dosetaksel. arterit). meme) dural metastazlar nedeni ile majör venöz sinüslerde tıkanma görülebilir. epileptik nöbet. siklosporin. prokarbazin. vinkristin. diabetes mellitus. angina pektoris. tamoksifen. interlökin-2. prokarbazin. kapesitabine. 5-florourasil. akciğer. meme. ifosfamid. prokarbazin. Tablo 5.veya 22) ve çok dikkatli bir Ģekilde ponksiyon yapılmalıdır. göğüs ağrısı. oksaliplatin. koryokarsinom. ifosfamid/ mesna. temozolamid Epileptik nöbet Metotreksat. nitrozüreler. metotreksat (intratekal) BaĢağrısı Tamoksifen. Sık görülen bazı özel durumlar burada biraz daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. septik emboli. asparaginaz. akciğer kanserleri ve lenfomada görülebilen trombotik mikroanjiyopati ile intravasküler lenfoma sayılabilir. Bunu izleyerek özellikle vasküler olanlar olmak üzere özgeçmiĢ ve soygeçmiĢ özellikleri (hipertansiyon. trombotik vasküler hastalıklar içerisinde ilk sırayı alır. sis-platin. En sık kanayan beyin metastazları melanom. nitrozüreler. nadiren günler süren düzgün veya merdivenvari bir progresyon görülse de baĢlangıç anidir. BCNU. etoposid. fokal/nonfokal semptomların ayırımı vasküler orijin düĢündüren “ negatif “ (motor. halüsinasyon gibi) semptomlardan ayırt edilmesi. dakarbazin. fizik aktivite. sis-platin Serebellar bozukluk/ ataksi 5-florourasil. ilaçlar) belirlenmelidir. non-bakteriyel trombotik endokardit. mitotan. 5-azasitidin. tümör embolisi. taksol. Yine bazı kanserlerin (jinekolojik. talidomid Ġnme tanısı yatak baĢında konulur ve uygun bir hastada (genellikle vasküler risk faktörlerini taĢıyan yaĢlı bir hasta). Bazen tümörün tümör veya metastazlarının içine kanama da görülebilir. kortikosteroidler. Bunlar arasında disemine intravasküler koagülasyon (DIC). mide. busulfan. fludarabin Görme kaybı Tamoksifen. galyum nitrat. nitrojen mustard. akciğer kanserleri ve hematolojik neoplaziler) salgıladığı pro-koagulan maddeler ile bazı kanserlerde de (prostat. eĢlik edebilecek semptomlar ( baĢağrısı. Ara-C. Ara-C. Genelde ölümle sonlanan bu klinik tablo. Geri kalan çoğunluğunda farklı nedenler söz konusudur. tiotepa Periferik nöropati Vinka alkaloidleri. diyet. Fokal nörolojik bulgu varsa hafiftir. asparaginaz. bilinç bozukluğu. siklosporin. Kanserli hastalarda görülebilen iskemik serebrovasküler olayların yaklaĢık üçte birinin altında klasik aterosklerotik damar darlıkları bulunur. intermittan klodikasyo. klorambusil Miyelopati (intratekal ajanlar) Metotreksat. ġiddetli baĢ ağrısını izleyen konvülsiyonlarda bu tanı akla gelmelidir. vinkristin. etoposid. Her türlü malinitede görülmekle birlikte lökoz ve lenfomalarda daha sıktır. Ġnmelerin çoğunda semptomlar herhangi bir presipitan faktör olmaksızın aniden baĢlar. Nörotoksik etki gösteren kemoterapötikler (Kaynak 3 ve 26‟dan)) Akut ensefalopati (delirium) Metotreksat (intravenöz veya intratekal). Ara-C. VP-16. 5-florourasil. ani baĢlangıçlı. Tedavi Komplikasyonları Kemoterapi Yan Etkileri Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötiklere bağlı görülebilen nörolojik yan etkiler Tablo 5‟te sıralanmıĢtır. kusma. BCNU. panik ve anksiyete. pulsatil tinnitus). miyokard infarktüsü. vinkristin. teniposid.

ciddi baĢağrısı gibi semptomların kanayıcı inme için tipik olduğu düĢünülmüĢse de BT döneminde küçük intraserebral hematomlu hastalarda bu “tipik” özelliklerin olmadığı görülmüĢtür. Alt motor nöron ve dermatom bulguları ayırıcı tanıda yararlıdır. BaĢağrısı iskemik inmelerin dörtte birine. baĢağrısı. Bu ayırımı doğru olarak yapabilmenin geçerli yolu erken dönemde (tercihen1-2. tablo baĢlangıcında “pozitif” semptomlar) ve seyrin izlenmesi ile varılabilir. Creutzfeldt-Jacob hastalığı bazen inme benzeri bir tablo ile ortaya çıkabilir. beyin apsesi. BaĢlangıçtaki epileptik nöbet gözden kaçarsa postiktal konfüzyon veya uyanıklık kusurunun yanı sıra hemiparezi (postiktal nörolojik defisit. konfüzyon. kan basıncı (her iki koldan). maksimum 4 hafta içinde) kranyal BT yapmaktır. Genç yaĢ. Papilla ödemi ve nedeni ortaya konulamayan ateĢ gibi bulguların varlığında inme tanısından Ģüphelenilmelidir. gerçek vertigo olmayan baĢdönmesi (dizziness). Klinik olarak inme tanısı konulan az sayıda hastada BT veya MR ile subdural hematom. kafa travması. Bulguların tutarsızlığı. Foksiyonel (histeri veya simülasyon) semptom ve bulgular psikiyatrik öyküsü olmayan yaĢlı hastalarda seyrektir. görme alanı defektleri. nörolojik bulguların ortaya konulmasının yanı sıra. YaklaĢık %2 oranında inmeli hastada semptomların baĢlangıcında epileptik nöbet görülebilir. bilinç bozukluğu gibi bulguların ön planda oluĢu. Ama seyrek olsa da hipoglisemi. konfüzyon. Baygınlık hissi. subakut baĢlangıç (günler içinde progresyon). ve periferik nabızlar araĢtırılmalıdır. hiponatremi. kan akımı yetersizliğine bağlı olarak geliĢen. BaĢlangıcın subakut oluĢu. subakut baĢlangıç. Bunlara örnek olarak vizüel-spasyal disfonksiyon bulguları (konstrüksiyonel apraksi. nonketotik hiperglisemi. korona radiata ve talamus lezyonlarında görülebilen “psödoradiküler” defisitler bazen periferik sinir (örneğin radyal sinir felci) veya radiks lezyonları ile karıĢabilir. demans. intraserebral kanamaların yarısına ve subaraknoid kanamalı hastaların hemen tümüne eĢlik eder. Daha geç dönemde incelenebilen hastalarda ise MR daha uygundur. ensefalit. semptomların dalgalanması ve bulguların düzeleceğine kötüleĢme eğiliminde olması gibi özellikler doğru tanıya yönlenmede yardımcıdır. yüksek kan basıncı ve hipertansif retinopati gibi bulguların yardımıyla ayırt edilebilir. baĢağrısı. ve gövde ataksisi sayılabilir. beyin tümörü veya kronik subdural hematom gibi çeĢitli nedenlere bağlı olma olasılığı vardır. kardiyak üfürümler. metastaz) veya arteryovenöz malformasyon gibi yapısal intrakranyal lezyonlar görülebilir. Küçük kortikal. Wernicke ensefalopatisi gibi durumlar akutça ortaya çıkabilen fokal nörolojik semptomlara ve tanı karıĢıklığa neden olabilir.ve hipodens olur ve geç incelenen olgularda infarkt/kanama ayırımı yapmak güçleĢir. BT ucuzluğu ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle erken dönem için tercih edilen araĢtırma yöntemidir. MR bulguları gibi laboratuvar özellikler ayırıcı tanıyı sağlar. Halbuki MR‟da kanama için tipik olan intensite değiĢiklikleri çok daha uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. genel halsizlik gibi nonfokal semptomlar hemen daima nonvasküler nedenlere bağlıdır. Fokal nörolojik semptomların yanı sıra bilinç bozukluğu ve ateĢ (özellikle pnömoni vb görünür neden olmadığında) saptanan hastalarda ensefalit. eĢzamanlı emosyonel çatıĢma varlığı.Semptomların baĢlangıç Ģekli ve seyrinin iyi belirlenemediği durumlarda ise. propriosepsiyon bozukluğu. Çünkü BT‟de parenkim içinde kan hemen hiperdens olarak görünürken zaman içinde izo. nöbetler. Multipl skleroz atağı bazen inme ile karıĢabilir. akut. BaĢlangıcın inme kadar ani olmayıĢı (veya bu konuda bilgi eksikliği). inmenin patolojik tipine karar vermektir. kalp hızı ve ritmi. Fokal serebri iskemi fokal serebral semptomlara yol açar. objektif nörolojik bulguların yokluğu yol gösterici olabilir. miyokloniler yönlendirici özelliklerdir.azalır. epileptik nöbetler ve papilla ödemi gibi bulguların varlığı. Ne normal klinik değerlendirme ne de infarkt/hematom ayırımı için tasarlanmıĢ klinik “skorlama” yöntemleri iskemik/kanayıcı inme ayırımını yapmak için yeterli değildir. bilinç bozukluğu. EEG ile tanı konabilir. GEÇĠCĠ ĠSKEMĠK ATAKLAR Geçici iskemik atak (GĠA). özgeçmiĢte histerik epizod veya psikiyatrik problem öyküsü. diskriminatif duyu bozukluğu. Metabolik/toksik nedenlere bağlı ensefalopatiler genellikle fokal bulgular olmaksızın subakut geliĢen bilinç bozukluğu tablosuna yol açarlar. Hastadan veya yakınlarından iyi bir öykü alınabildiğinde ve muayene ile saptanabilen nörolojik defisit bulgularının varlığında. Gradyant eko gibi MR sekansları intrakranyal kanamayı erken dönemde de güvenilir bir Ģekilde belirleyebilir. gliom. ihmal/söndürme. Hipertansif ensefalopati. inme tanısı klinik olarak %95‟e varan oranda doğru konulabilir. Arbitrer olarak 24 saatten kısa süren epizodlar GĠA olarak kabul edilir. Ancak atakların çoğu 2-15 dakika içinde . GeçmiĢte bilinç bozukluğu. Ġnmeli hastaların muayenesinde.Bazı nörolojik defisit bulguları iyi muayene edilmezlerse gözden kaçabilirler. öyküde atakların varlığı gibi klinik ve BOS. Daha da önemlisi inmeye bağlı olmayan epileptik nöbetler tanı karıĢıklığa yol açabilir. beyin tümörü (meningiom. beyin apsesi ve subdural ampiyem gibi lokal infeksiyonlar akla gelmelidir. süregelen semptomların inmeye değil. fokal serebral veya monooküler disfonksiyona ait kısa süreli semptomlarla karakterize olan klinik bir sendromdur. anozognozi). Todd paralizisi) olan bir hastada yanlıĢlıkla inme tanısı konulabilir. Çok sayıda hastalık klinik ve/veya radyolojik olarak inme ile karıĢabilir. Doğru tanıya öykünün derinleĢtirilmesi (öncesinde nöbet epizodları. Klinik olarak inme tanısı konulduktan sonra ikinci adım.

Nonfokal semptomlar. uzun süren ataklardan sonra daha sık olmak üzere. Vasküler semptomlar “ negatif” yani monooküler ya da serebral fonksiyonun ortadan kalkması (zaaf. Ġskemik inmeye yol açan tüm etyolojik faktörler GĠA nedeni de olabilir. kol. afazi. bazı olgularda BT/MR ile uygun lokalizasyonda serebral infarkt görülmesi klinik GĠA tanısını reddettirmez. semptomların bedende yayılması (march) GĠA tanısına aykırıdır. karıncalanma hissi. parlayan ıĢıklar görme gibi) semptomlar epileptik nöbet. Dengesizlik. daha sonra oluĢabilecek ve belki de uygun tedavi ile önlenmeleri mümkün olan ağır inmelerin habercileri oldukları için tanınmaları önemlidir. duyu kaybı.sonlanır. sol gözde “amaurosis fugax” ile sağ hemiparezi-afazi unsurlarını içeren ataklar geçiren ve uygun incelemelerle sağ karotis interna baĢlangıcında ileri darlığa yol açan aterom plağı saptanan bir hasta endarterektomi için çok uygun bir aday olabilir. Stokes-Adams atakları. Kısa süreli nörolojik bulgulara yol açan ve GĠA‟larla ayırıcı tanıya giren durumlar Tablo 1’de sıralanmıĢtır Fokal iskemi fokal nörolojik veya monoküler semptomlara yol açar. Geçici iskemik atakları taklit edebilen ve ayırıcı tanıda dikkate alınması gereken hastalıklar 1. ipsilateral olarak ise geçici monooküler körlük (amaurosis fugax) görülür. nonaterosklerotik vaskülopati. görme kaybı gibi) Ģeklindedir. GĠA sonrası. Bu nedenle GĠA düĢünülen hastalarda altta yatan büyük damar aterosklerozu . diplopi. Veya GĠA‟lar geçiren ve atriyal fibrilasyonu olan baĢka bir hasta oral antikoagülan tedaviyle kendisini yatalak bırakacak geniĢ bir MCA infarktından baĢarı ile korunabilir. Karotis sistemi GĠA‟larında. migren gibi). Çünkü dakikalar süren fokal nörolojik semptomlara yol açabilecek nonvasküler hastalıklar (epileptik nöbet. Dizartri hem karotis hem de vertebrobaziler GĠA‟ların parçası olabilir.Migren aurası (baĢağrısı ile birlikte veya değil) 2. kardiyoembolizm. pıhtılaĢma bozuklukları gibi nedenler araĢtırılmalı ve nedene yönelik uygulanmalıdır. epilepsi veya senkop tanılarını akla getirir ve hemen hiçbir zaman GĠA‟ya bağlı değildir. ya da izole olduklarında çok daha sık olarak nonvasküler nedenlerle oluĢan vertigo gibi semptomlar GĠA dıĢı nedenleri akla getirmelidir. meningiom benzeri iyi huylu tümörler ve parsiyel epileptik nöbetler gibi hem ciddi sonuçları olup. Ama refleks asimetrisi veya ekstansör taban derisi refleksi gibi fonksiyonel olarak önemi olmayan bulgular 24 saatin ötesine taĢabilir. Birkaç saniyelik epizodların GĠA‟ya bağlı olma olasılığı azdır. vertigo. subdural hematom. Daha önce de belirtildiği gibi GĠA‟larla hafif iskemik inmeler arasında etyopatoloji.ÇeĢitli nedenlerle (nöbet. GĠA‟lar genellikle tekrarlayıcıdır. Mesela. iskemi oluĢan karotis alanına göre karĢı beden yarısında motor ve/veya duysal belirtiler. afazi (dominant hemisfer tutulumunda) ve nadiren hemianopsi. GĠA‟lar semptomların yansıttıkları vasküler alanlara göre “ karotis sistemi” ve “ vertebrobaziler sistem” GĠA‟ları olarak iki ana gruba ayrılarak incelenir. disfaji gibi belirtilerin birkaçı bir arada veya herhangi biri motor/duyusal belirtilerden biriyle birlikte olduklarında vertebrobaziler sistem için karakteristik sayılırlar. bacak) hemen hemen aynı anda ve maksimum Ģiddetle baĢlarken. prognoz ve tedavi açılarından fark olmamakla birlikte ayırıcı tanı açısından GĠA/inme ayırımı yararlıdır.Tanım gereği kalıcı defisit olmamalıdır. daha uzun süreli semptomlara yol açan hastalıklardan (intrakranyal yer kaplayıcı lezyonlar gibi) çok farklıdır.Epileptik nöbetler 3. GĠA‟lar.Vestibüler sistem hastalıkları Meniere hastalığı Benign paroksizmal pozisyonel vertigo Benign rekürran vertigo Labirentit 6. Benzer Ģekilde vasküler semptomlar beden parçalarında (yüz. Tablo 1. hem de tedavi Ģansı olan hastalıklar ön planda ayırt edilmelidirler. damar basısı vb) geçici nörolojik semptomlara yol açan intrakranyal lezyonlar Tümör (meningiom. GĠA ile karıĢabilecek durumlar arasında hipoglisemi. Vertebrobaziler sistem GĠA‟larında ise tek veya iki yanlı motor ve/veya duyusal belirtiler ile hemianopsi görülür. gliom) Dev anevrizma Arteryovenöz malformasyon Kronik subdural hematom . Bilinç kaybı. küçük damar hastalığı. vasküler çalma.Senkop veya “near-syncope” 4.Geçici global amnezi 5.Metabolik Bozukluklar Hipoglisemi Hiperglisemi Hiperkalsemi 7. “Pozitif” (istemsiz hareket. migren gibi alternatif tanıları akla getirmelidir.

beyinsapı bulguları ve serebellum bulgularının herhangi bir kombinasyonunun görülmesiyle tanınır ve vertebrobaziler sistemi oluĢturan arterlerin proksimal veya distal oklüzyonuna iĢaret eder. uygun kollateral kan akımı bulunan bölgenin distalindeki bir noktada emboli ile tıkanması sonucu oluĢur. serebri media alanının büyük bir bölümünü kapsayan bir infarktın varlığına güvenilir bir Ģekilde iĢaret eder. kortikal bulgular. bir arterin. POCI sendromu vertebrobaziler sistemin suladığı oksipital loblar ile beyinsapı ve serebellum tutulumunu gösterir.Psikojen nedenler Hiperventilasyonla birlikte duyusal fenomenler Panik atakları Somatizasyon Klinik olarak inme tanısı konulduktan ve görüntüleme yöntemleri ile inmenin kanamaya değil de iskemiye bağlı olduğu belirlendikten sonraki adım. motor ve/veya duyusal bulguların yüz. Bilinç bozukluğu vb. b) embolik. PACI daha sınırlı bir klinik sendromdur. Hemianopsi 10 20 30 Laküner 1. serebri media dallarından birinin veya nadiren a. ve homonim hemianopsi bulgularının hepsinin bir arada bulunmasıyla tanınır ve a. posterior (vertebro-baziler) sirkülasyon infarktlarını (POCI).8. Serebellar Hemianopsi 60 20 35 20 Ġskemik inmeler. Hemodinamik infarktlar nadirdir ve en sık olarak proksimal arterlerde ciddi darlık veya tıkanma ile birlikte global serebral perfüzyonun kritik olarak düĢmesi (örneğin kardiyak “output” azalması) sonucu oluĢurlar. afazi veya sol hemiparezi. ihmal gibi). yılda bağımlı (%) 25 Total Anterior Posterior Sirkülasyon Sirkülasyon Hepsi: Hemianopsi. Motor/duyusal. Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) çalıĢmasında kullanılan bu sınıflama. Bazen damar duvarına ait bir bozukluk olmaksızın pıhtılaĢma bozukluğu nedeniyle trombotik infarkt geliĢebilir. serebri media‟nın proksimal oklüzyonu veya a. ve c) hemodinamik olmak üzere üç temel mekanizma sonucu geliĢirler. afazi (sol hemisfer için) veya ihmal (sağ hemisfer için) örneklerinde olduğu gibi yeni geliĢen kortikal defisit. serebri anterior‟un tıkanmasına bağlı bir infarkta güvenilir bir Ģekilde iĢaret eder. hemianopsi) sadece ikisinin varlığı (sağ hemiparezi. Ġskemik Ġnme Klinik Alt Tiplerinin Özellikleri Bulgular Parsiyel Anterior Sirkülasyon Sadece Alttakilerden ikisi: Motor veya Motor/duyusal. Embolik infarkt. Kortikal.Multipl skleroz 9. a) trombotik. TACI sendromu akut geliĢen hemiparezi (duyu kusuru ile birlikte veya değil). ĠSKEMĠK ĠNME Tablo 1. Kan akımı bozulan damar ve bunun suladığı beyin bölgesinin fonksiyonuna bağlı olarak çok sayıda farklı nörolojik sendrom geliĢebilir. Beyinsapı. veya motor/duyusal bulguların bir vücut parçasında sınırlı kalması (monoparezi gibi). yılda ölen (%) 1. . kortikal bulgular ve hemianopsi) değerlendirilerek serebral infarktın yerini ve geniĢliğini yansıtan infarkt subtiplerinin belirlenmesi ve böylece prognozun tahmin edilmesi mümkündür (Tablo 1). kortikal bulgular ve hemianopsi olmaksızın. bazis pontis gibi motor ve duyusal iletileri taĢıyan liflerin sıkıĢık bir Ģekilde bir arada bulunduğu bölgeleri sulayan penetran arterlerden sadece birinin tıkanmasına bağlı olarak geliĢen küçük. nedenlerle bir bulgu (sıklıkla hemianopsi) yeterince test edilemezse bu bulgunun var olduğu kabul edilir. Bu geniĢlikte bir infarktın a. kol ve bacağın hepsini veya en azından ikisini içerecek Ģekilde bulunmasıyla tanınır ve çoğunlukla kapsüla interna. Trombotik infarktlar genellikle aterosklerotik bir plak üzerine trombüs yerleĢmesi ile oluĢur. Hemianopsi. karotis interna oklüzyonu sonucu geliĢmesi beklenir. yani total anterior sirkülasyon infarktı (TACI) ve parsiyel anterior sirkülasyon infarktı (PACI). yatak baĢında temel bazı nörolojik bulgular (motor/duyusal. ve klinik olarak laküner sendromlu hastaları (LACI) ayırt etmektedir. infarktın yeri ve geniĢliği hakkında bir fikir edinilmesi ve son olarak da infarkt nedeninin belirlenmesidir. Laküner sendromlar. derin infarktlara iĢaret ederler. anterior (karotis) sirkülasyon alanına ait büyük ve küçük infarktları. Duyusal Kortikal. ya TACI sendromu oluĢturan üç komponentin (motor/duyusal. veya yeni geliĢmiĢ izole kortikal disfonksiyon bulgusu (izole afazi gibi) ile tanınır ve a.Ama.Periferik sinir sistemi/kas hastalıkları Mononöropati / radikülopati Miyastenia gravis Periyodik paralizi 10.

Vertebral arterlerin baĢlangıç bölümünde aterosklerotik lezyonlar sık görülürler ancak bunlar. baziler arter proksimali bu darlıkların en sık görüldükleri yerlerdir (ġekil 5). proksimal büyük ve orta boy arterlerde aterosklerotik darlık veya tıkanmaların. Ġskemik inmeler aterotrombotik. beyin arterlerinin sulama alanlarındaki büyük değiĢkenlik nedeniyle sınır sulama alanı infarktları. infarktın büyük olasılıkla aterosklerotik lezyonlara bağlı olması gerektiği varsayımıyla aterotrombotik infarkt grubuna eklemektedir. Aterotrombotik beyin infarktı tanısı ateroskleroza bağlı olduğu düĢünülen arteriyel daralma/ tıkanmaların varlığını kanıtlayan Doppler-ultrasonografi gibi noninvazif veya anjiyografi gibi invazif inceleme yöntemleriyle elde edilen bulgulara ve diğer inme nedenlerinin dıĢlanmıĢ olmasına (klinik ve radyolojik olarak nonlaküner infarkt. Bazı yazarlar neden bulunamayan hastaları. trombüs veya plak fragmanlarının distal embolizasyonu (arterden artere emboli) sonucu geliĢir. klinikte çoğu kez imkansız.Ancak. Ama daha sıklıkla lümen lezyonun üzerine oturan trombüs yoluyla daralır veya tıkanır. TACI veya POCI tablolarından biriyle ortaya çıkarlar. ancak inme nadirdir. Laküner inmeler ise penetran arterlerden sadece birinin tıkanmasına bağlı olarak geliĢen küçük derin infarktların sonucudur. ve kanın Ģekilli hücrelerine ait bozukluklar (polistemi. boyundaki büyük damar lezyonları iskemik inme ve GĠA nedeni olarak büyük popülarite kazanmıĢtır. Aterosklerotik lezyonlar bazı bölgelerde daha sık görülürler. A. trombüs. arterit gibi). iskemik inmelerin. A. Ön sirkülasyonda a. A. protein C. aterotrombotik infarktlı hastalarda kardiyoembolik infarktlı hastalara göre daha sıktır. Distal vertebral . GĠA öyküsü ve servikal üfürüm ile klinik bulguların progresyonu. kortikal dal tıkanmasına bağlı infarktlardan güvenilir bir Ģekilde ayrılamaz. diğer nedenlerin dıĢlanabildiği durumlarda. infarkt mekanizmasının belirlenmesi. Damar tıkandığında akım durmasına bağlı pıhtı oluĢur ve distale doğru ilerleyebilir. Hastaların önemlice bir bölümü ise kolaylıkla bu kategorilerden birine sınıflanamaz ve en iyisi bu hastaların “ nedeni belirlenemeyen infarkt” olarak tanımlanmalarıdır. Hemodinamik infarktların tipik olarak majör serebral arterlerin sulama alanları arasında kalan sınır bölgelerinde oluĢtuğu bilinmekle birlikte. Bazı hastalarda ise inmeye neden olabilecek birden fazla neden (kalpte emboli kaynağı ve boyunda uygun taraftaki karotiste ileri darlık gibi) bulunabilir. bazen de tedavi planlaması açısından yararsızdır.S eksiklikleri gibi). Bu nadir nedenler “ genç inme” bölümünde ayrıntılarıyla incelenecektir Ġzleyen bölümde iskemik inmenin temel etyolojik alt tipleri ayrıntıları ile gözden geçirilecektir. serebri anterior. Emboli kaynağı kalp veya proksimal arterler olabilir. Ancak aterotrombotik infarktlı hastalar da kardiyoembolik infarktlı hastalarda olduğu gibi PACI. sifon parçası. orak hücreli anemi gibi) iskemik inme etyolojisinde rol oynarlar. BT/MR ile nonlaküner tipte infarkt görülebilir ve ne klinik tabloya ne de BT ve MR‟da görüntülenen infarkt özelliklerine bakılarak aterotrombotik/kardioembolik infarkt ayırımı yapılamaz. kardiyoembolik ve laküner olmak üzere üç klinik kategoriye ayrılarak incelenir. Hastaların küçük bir bölümünde ise nonaterosklerotik vaskülopati (arter diseksiyonu. arter lümenini önemli ölçüde daraltacak Ģekilde büyüyebilir. Bu durumda arka sisteme ait GĠA‟lar görülebilir. b) Ġnfarkt. A. media ve posterior‟un proksimal parçaları ile baziler arter tepesinde de daha az oranda olmak üzere aterosklerotik darlıklar görülebilir. arka sirkülasyonda a. Aterotrombotik inmelerde uygun. vertebral arterin baĢlangıç ve intrakranyal parçası. orta ve küçük boy arterleri etkileyebilir. muhtemelen zengin kollateral olanaklarına bağlı olarak. Ġzleyen yıllarda bu bölgedeki darlıkların cerrahi olarak ortadan kaldırılabilmesi. karotis interna‟nın baĢlangıcındaki aterosklerotik lezyonlar ve a. pıhtılaĢma bozuklukları (antifosfolipid antikor sendromu. karotis interna oklüzyonuna ilk kez 1951 yılında Fisher dikkati çekmiĢtir. Ekstra ve intrakranyal arterlerin aterosklerozu sıklıkla koroner arter ve periferik arterlerin hastalığı ile birliktedir. Trombüs büyük. çok sayıda olguda lezyonların noninvazif ve invazif yöntemlerle gösterilebilir olmasıyla. subklavya‟nın vertebral arterleri vermeden önceki bölümünde tıkanması sonucu subklavyan çalma sendromu geliĢir. karotis interna baĢlangıcı. çoğu kez inmeye yol açmazlar.ATEROTROMBOTĠK BEYĠN ĠNFARKTI Bu infarkt tipi ekstrakranyal ve majör intrakranyal arterlerin belirli bölgelerinin aterosklerotik lezyonları sonucu oluĢur. Bu nedenlerle. arterden artere emboli veya hemodinamik mekanizmalarla infarkta yol açtığı düĢünülür. Tıkanan damar distalinde kollateral akım yetersizse veya distale uzanan pıhtı kollateral akımın ulaĢtığı bölgenin ötesine geçerse veya nadiren hemodinamik mekanizmalarla infarkt geliĢir. Kardiyoembolik inmelerde kalpte emboli kaynağı bulunur. karotis interna‟da ileri darlığı olan ve aynı taraftaki göze ait amarozis fugaks veya karĢı beden yarısına ait GĠA‟lar veya minör iskemik inme geçiren hastaların karotis endarterektomisinden yararlandıkları kanıtlanmıĢtır A. klinik bulgular ile pratikte uygulanabilen laboratuvar yöntemlerinin yardımıyla güvenilir bir Ģekilde tanınabilen ve yaklaĢım-tedavi açılarından farklılıklar gösteren etyolojik alt tiplere ayrılması gereklidir. kardiyoemboli kaynağı yok) dayanır. Ateroskleroz sonucu infarkt iki yolla gerçekleĢir: a) Aterom plağı. subklavya.

Bu çalıĢmalarla belirlenen laküner infarkt kavramı baĢlıca iki hipoteze dayanmaktadır. a. kol. Bunlardan ilk üçü genellikle motor ve/veya duysal liflerini yoğun olarak bir arada bulunduğu korona radiata. “ pür duyusal inme” talamus tutulumuna iĢaret eder. ikincisi ise lakünlerin oluĢumundan küçük penetran arterlere . multipl damar alanlarında GĠA veya infarkt. Laküner sendrom tanısı konulabilmesi için motor ve/veya duyusal bulgular vücut parçalarının ( yüz. C . birden çok sayıda penetran arter sulama alanını ilgilendirir ve büyük damar aterosklerozu veya kardiyoembolizme bağlı olabilirler. inme semptomları ile birlikte baĢağrısı ve epileptik nöbet gibi özelliklerin kardiyoembolik infarktlarda daha sık görüldüğü bildirilmekle birlikte bunların hiçbiri kardiyak emboliye bağlı infarktları kesin olarak aterotrombotik infarktlardan ayırmaya yetmez. bacak) en az ikisini tutacak kadar geniĢ olmalıdır. Daha sınırlı tutulumlar (monoparezi. o arterin sınırlı sulama alanında infarkta yol açar. tıkanmanın hızı. Kollateral olanakları kötü olan bu arterlerden birinde kan akımının durması. Bu arterler ana dallardan 90 derecelik bir açıyla çıkar ve hemisferin derin beyaz ve gri maddelerini (lentikülostriat arterler gibi) ve beyin sapını sularlar. Ġlk kez 1946‟da Kubik ve Adams‟ın dikkat çektikleri baziler arter oklüzyonu. Kardiyoembolik beyin infarktı tanısının temeli. Motor bulgular ile zaafla açıklanmayacak ölçüde beceriksizlik/ ataksi bulgularının aynı taraf ekstremitelerinde bulunduğu klinik tablo ataksik hemiparezi olarak isimlendirilir ve günümüzde. izole afazi. kardiyak emboli kaynağının gösterilmesi ve diğer inme nedenlerinin dıĢlanmıĢ olmasına (kliniko-radyolojik olarak nonlaküner infarkt. Zamanla normal doku ile çevrelenmiĢ. “ sensorimotor inme” ve “pür duyusal inme” olarak isimlendirilen dört sendrom ( klasik laküner sendromlar) ile karĢılaĢılır. Ama günümüzde. “ataksik hemiparezi”. büyük semptomatik lakünler için “mikroaterom” ) ortaya koymuĢtur. büyük damarlara ait anlamlı aterosklerotik darlık bulgusu yok) dayanır. içi sıvı dolu bir kavite oluĢur. Aterosklerotik lezyonlar sıklıkla baziler arterin baĢlangıcını ve proksimal bölümünü tutar. Çok sık olmayarak kortikal (özellikle minör hemisfer) infarktların yanı sıra küçük hematom ve intrakranyal yer kaplayıcı lezyonlar gibi iskemik olmayan patolojiler de klinik olarak laküner sendromlara yol açabilirler. B – KARDĠYOEMBOLĠK BEYĠN ĠNFARKTI Akut maksimal defisit. sıklıkla küçük. penetran arterlerin tutulumu sonucu oluĢan küçük lezyonlara ait bir klinik kategori olarak kullanılır. Bunlardan birincisi semptomatik laküner infarktların spesifik laküner sendromlarla kendini gösterdiği. Lakün (gölcük) ismi bu görünüĢü yansıtır. kortikal bulgu (afazi. kardiyak emboli kaynağı) dıĢlanmıĢ olması oluĢturmaktadır. kapsüla interna ön bacağı veya bazis pontis yerleĢimli lakünler sonucu geliĢirken. derin infarkt görülmesi veya incelemelerin negatif kalması. sistemik embolizasyon . Dev lakün olarak isimlendirilmiĢ olan daha büyük derin lezyonlar. patolojik bir tanım olmasına karĢın. Laküner enfarktların yerleĢimi öncesinde gene “laküner “ özellikler gösteren GĠA‟lar olabilir ve olguların azımsanamayacak bir bölümünde bulgular progresif olarak yerleĢir. daha önce tanımlanmıĢ olan “ homolateral ataksi – krural parezi” ve “ dizartri-beceriksiz el” sendromlarını da içerecek Ģekilde kullanılmaktadır. Laküner infarkt tanısının temelini klinik olarak klasik laküner sendromlardan birinin varlığı. görüntüleme yöntemleri ile hemorajik infarkt görülmesi. Görüntüleme yöntemleri bu olasılıkların dıĢlanması açısından da önemlidir. derin. ihmal gibi). BT/MR ile 15 mm‟den küçük. izole homonim hemianopsi gibi kortikal dal oklüzyonlarını düĢündüren tablolar.arter darlık/tıkanıkları ise lateral medüller infarkt. serebri posterior alanında arterden artere emboli ve bilateral lezyonlarda baziler arter oklüzyonuna benzer tablolara yol açarak semptomatik olma eğilimi gösterirler. klinikte çoğu kez “ pür motor hemiparezi”. Lakünler asemptomatik kalabilirler veya bilinç bozukluğu. Fisher çalıĢmalarında lakünleri patolojik olarak tanımlamıĢ. görme alanı defekti gibi bulgular olmaksızın sadece motor ve/veya duyusal belirtilerle giden tipik sendromlara yol açarlar. öncelikle bilateral mediyanparamediyan bazis pontis olmak üzere geniĢliği değiĢken bir infarkta ve çoğu kez ölümle sonlanan ağır nörolojik tablolara yol açabilir. laküner sendromların özelliklerini belirlemiĢ ve az sayıda otopsi olgusunda lakünlere yol açan vasküler lezyonlar (küçük asemptomatik lakünler için “ lipohiyalinozis”.LAKÜNER ĠNFARKT Laküner infarkt terimi. Küçük derin infarkt sonucu oluĢtuğu iddia edilen çok sayıda klinik sendrom varsa da. serebellar infarkt. Lakünlerin farklı bir damarsal lezyona bağlı. sınırlı yüz-el tutulumu gibi) kortikal lezyonlar sonucu da geliĢebilirler. ve diğer iskemik inme nedenlerinin (büyük damar aterosklerozu. Görüntüleme yöntemleriyle yukarda anılan bölgelerde küçük (genel kabul gören en büyük infarkt çapı 15 mm) bir infarkt görülebilir veya tekrarlansa bile BT hatta MR sorumlu lezyonu göstermeyebilir. trombüsün yeri ve kollateral dolaĢımın geliĢimi gibi faktörlere bağlı olarak baziler arter oklüzyonun çok iyi bir klinik seyir de gösterebildiği bilinmektedir. tanı ve tedavi aĢamalarında farklı bir tutum izlenmesi gereken klinikopatolojik bir antite olarak popülarize olması Fisher‟in 1965‟den baĢlayarak yayınladığı bir dizi yazı sonunda gerçekleĢmiĢtir.

Daha önce de belirtildiği gibi (Tablo 1. antikoagülanlara bağlı kanamalarda ise subakut olabilir. etyolojisi spesifik olarak kronik hipertansiyona bağlı böyle bir antitenin varlığı tartıĢmalı olmakla birlikte. sigara. elden geldiği kadar solunumu ve kardiyovasküler sistemi kontrol altına alıp hastanın kranyal bilgisayarlı tomografisini (BT) çekmektir.Yeni çalıĢmalarda laküner sendromla baĢvuran hastaların sadece %5-10‟unda laküner infarktla uyumlu olmayan görüntüleme bulguları elde edilmiĢtir. Hipotezin ikinci bölümünün erken dönemde yapılacak otopsi çalıĢmaları ile test edilmesi pratik olarak mümkün değildir. klinik tabloyu değerlendirerek. Bunu derin hemisferik ak madde. Klinik Tablo Klasik kitaplarda tanımlanan tipik bir PĠK‟ de yaklaĢık 50-70 yaĢ arasında genellikle iyi beslenmiĢ kırmızı yüzlü hasta o sıradaki Ģikayetini ifade etmeye fırsat bulamadan yere yıkılır ve çeĢitli derecelerde bilinç bozukluğu tablosu (somnolans. en sık Japonlarda görülmektedir. Primer intraserebral kanamanın en sık görüldüğü lokalizasyon putaminokapsüler bölgedir. Hastaların büyük çoğunluğunda orta-ileri derecede bir arteryel hipertansiyon vardır. “ primer” olarak kabul edilen hipertansif beyin kanamalarında baĢlangıç daha akut iken. Ne kadar tipik olursa olsun. koma) içine girer. tıpkı tıkayıcı SVH‟larda da olduğu gibi akut baĢlaması ve görece hızlı yerleĢmesidir (Genellikle 1-24 saat). “Ġntraserebral kanama”. tıkanmaya mı bağlı olduğunu saptamak BEYĠN KANAMASI . serebellum ve beyinsapı lokalizasyonlarını kapsar.Bu bulgular lakünlerin farklı bir vaskülopatiye bağlı olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmak için yeterli olmamakla birlikte. ileri yaĢ. Mesela. “Hasta kanayan hemisfere bakar-Vulpian Belirtisi”. “intramedüller kanama” ya da “ hematomiyeli” deyimleri kullanılır. Öte yandan. Örneğin. Charcot ve Bouchard‟ın 1868‟de intraserebral kanamadan ölen hastalarda kanayan bölgedeki küçük damarları basit bir yöntemle beyin dokusundan ayırıp incelemeleri sonucu ortaya koydukları ve “milier anevrizma” diye adlandırdıkları yapıların gerçekten anevrizma olup olmadıkları uzun süre tartıĢılmıĢtır. tedavi edilmemiĢ kronik hipertansiyon. hipertansiyon baĢta olmak üzere risk faktörlerinin laküner ve nonlaküner infarktlı hastalarda benzer sıklıkta olduğu gösterilmiĢtir. ĠNTRASEREBRAL KANAMA (ĠSK) Bilindiği gibi “cerebrum” karĢılığı olarak kullandığımız “beyin” deyimi. beyinsapı ve serebellumun derin yapılarını besleyen küçük arterlerin dejenerasyona uğrayarak günün birinde kanadıkları Charcot‟dan beri az çok biliniyor. Cins tercihi söz konusu değildir. laküner infarkt grubunun ayrı bir klinik kategori olarak muhafaza edilmesini savunan görüĢlere haklılık kazandırır niteliktedir. beyin. YaĢ ortalaması. emboli nedeni olabilecek kalp lezyonları ve uygun tarafta karotis darlığı laküner infarktlı hastalarda çok daha seyrek olarak görülmektedir. güvenilir epidemiyolojik çalıĢmalar olmasa da. bazı durumlarda genel olarak merkezi sinir sistemini ifade etmek için de kullanılır. Özel olarak intraserebral kanamadaki risk faktörleri konusunda yeterli. Farklı vaskülopatinin kaynağı olarak gösterilen hipertansiyonun sıklığı lakünlü hastalarda diğer inmeli hastalardan farklı değildir. Kanama çoğu zaman bir aktivite sırasında ortaya çıkar. Medulla spinalis parenkimi içine kanama için ise. inmenin kanamaya mı. PĠK‟ in görülme sıklığı ırklara göre de farklılıklar gösterir. Primer Ġntraserebral Kanama (PĠK) “Hipertansif intrakranyal kanama” diye de adlandırılan. Fisher‟in bu hipotezleri kanıtlamak için ortaya koyduğu materyal bazı yönlerden eleĢtirilmiĢtir. Serebrovasküler hastalıklara (SVH) bağlı inmelerin yaklaĢık % 12-20 sini oluĢturan intraserebral kanamalarda klinik tablonun ayırdedici özelliği. talamus. Ancak bu özellik altta yatan nedene göre az-çok değiĢiklik gösterebilir. Hastanın sağ ya da sol vücut yarısı felçlidir. serebrum. laküner sendromların baĢta kortikal infarkt ve küçük hematom gibi lakün dıĢı patolojilere bağlı olabileceğini gösteren çok sayıda olgu örneği yayınlanmıĢtır. stüpör.) laküner infarktlı hastalarda prognoz daha iyidir. semptomatik laküner infarktların spesifik laküner sendromlarla kendini gösterdiği hipotezi “genellikle” kelimesinin eklenmesiyle doğrulanmıĢ sayılabilir.Ve nihayet klinikopatolojik korelasyon ve vasküler patolojinin gösterildiği çalıĢmaların geç dönemde incelenmiĢ çok az sayıda olguya dayanması da bu eleĢtiriler arasındadır. Böyle bir durumda yapılacak ilk Ģey. anlaĢılacağı gibi merkezi sinir sistemi parenkimi içine kanamayı ifade eder.ait farklı bir vaskülopatinin sorumlu olduğudur. Ancak buradaki “serebral” sözcüğü genel kullanımda. yüksek miktarda alkol tüketimi ve düĢük kolesterol düzeyinin (160 mg/dl‟nin altında) PĠK için risk faktörü oldukları kabul edilmektedir. “Felçli taraftaki yanak her nefes veriĢte pipo içiyormuĢ gibi ĢiĢer”. Tüm bu eleĢtirilere karĢın. serebellum ve pons izler . ancak kanama ile hipertansiyon derecesi arasında her zaman anlamlı bir korelasyon bulunmaz.Laküner/nonlaküner infarkt gruplarını karĢılaĢtıran çalıĢmalarda. tıkayıcı serebro-vasküler hastalıklara oranla biraz daha düĢüktür. Siyahlarda beyazlara göre daha sık görülmekle birlikte. Birçok vakada baĢ ve gözler kanayan hemisfere doğru dönmüĢtür.

solunum daha düzenlidir. Serebellar kanama: Öteki lokalizasyonlara göre klinik tablo genellikle yavaĢ geliĢir. Kanamanın boyutlarına göre değiĢen oranda çapraz beyin sapı sendromları ve göz küresi hareketlerinde bozukluklar dikkati çeker. sinir zaafı. Hafif olgularda serebellar infarktlarla. pupillalar miyotiktir (1 mm) ve ıĢık cevabı vardır. kranyal sinir tutulmaları. Vertigo. Putamino-kapsüler kanamalar: Masif kanamalarda. Kanın subaraknoidal mesafeye geçmesiyle ortaya çıkması beklenen ense sertliği ve menengial iritasyon bulguları. Bazı hastalarda hemiballismus gibi istemsiz hareketler tabloya eĢlik edebilir. subtalamik bölgeye uzanan kanamalarda da çeĢitli oküler belirtiler görülür (vertikal ve lateral konjuge bakıĢ felci. Motor defisiti hafif olduğu halde talamik ağrı nedeniyle sürekli ilaç almak zorunda kalan hastalar az değildir (ġekil 4). Frontal hematomlarda genellikle baĢ ve gözler lezyon tarafına dönmüĢtür ve refleks göz hareketleri bozulmamıĢtır. Okülosefalik ve okülo–vestibüler refleksler azalmıĢ ya da kaybolmuĢtur.hemiplejidir. “skew deviation” . BT‟nin yaygın kullanımıyla kanamanın fazla büyük olmadığı birçok hastada klinik tablonun. aĢağı forse deviasyon. Pontin Kanama: Tipik bir masif pons kanamasında hasta dakikalar içinde deserebre olur ve komaya girer. Bunu temporal.çoğu zaman olanaksızdır. Hastaların birçoğu üst beyinsapı sıkıĢması ile sonlanan tentoryal herniasyon tablosu içinde kaybedilir. “skew deviation” v. Ġyi bir bakım. Sekonder Ġntraserebral Kanama . Kanamanın ventrikül sistemine açılması (çok masif Ģekilde olmadığı sürece). metastatik tümör v. “ocular bobbing”. Arka kafa çukurunun ekspansiyon kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle hematom ve ödeme bağlı kafa içi basınç artması hızla geliĢebilir. kusma gibi nonspesifik Ģikâyet ve bulgulara. Klinik tabloyu lokalizasyon belirler. Göz küreleri genellikle fikse. Ġlk Ģikâyetler. Hemisferik serebellar kanamalarda gözler kanayan tarafın tersine deviye olabilir. tekrarlayan kusmalar. Bu yüzden serebellar kanamalarda hastanın bilinç durumu yakından izlenmeli ve sık BT kontrolleri yapılmalıdır. Bu ağır tabloya çeĢitli derecelerde solunum bozuklukları eĢlik eder ve hasta genellikle saatler içinde kaybedilir. Koma derinleĢince bu bulgular genellikle kaybolur.b. baĢ dönmesi ve denge bozukluğudur. ancak hasta belli bir uyanıklık durumuna sahipse saptanabilir. sınırlı ise çeĢitli derecede nörolojik sekellerle yaĢamını sürdürür.). baĢağrısı. anizokori ve ıĢık refleksi kaybı. baĢağrısı.b. sekonder kanama nedenlerine. özellikle arkaya-dıĢa doğru uzanan kanamalarda hemianopsi. temporal kanamalarda görme alanında kadran defekti ve afazi (sol hemisfer). kriptik AVM. klinik tablonun ana unsuru yine hemiparezi. parietal kanamalarda hemihipoestezi sık rastlanan bulgulardır. BaĢ ve gözler kanamanın bulunduğu tarafa dönmüĢtür. Hipertansif primer intraserebral kanamalarda hemisferik ak madde lokalizasyonuna (lober) oldukça sık rastlandığı genel olarak kabul edilmekle birlikte. Kortekse kadar uzanan hematomlarda fokal epileptik nöbetler görülebilir. hatta periferik vestibüler sendromlarla karıĢabilir. ve 7. Hastaların yaklaĢık % 40‟ında kanama ventrikül sistemine açılır. Oksipital kanamalarda göz çevresinde ağrı ve hemianopsi. frontal kanamalarda hemiparezi. PĠK‟de BT‟de parenkim içinde hiperdens görünümdeki taze hematomu tanımak son derece kolaydır. Erken dönemde nistagmus ve öteki serebellar bulgular silik kalabilir. baĢağrısı bile olmadan. en sık lober kanamalarda rastlanır. sadece bir hemipareziden ibaret kalabildiği anlaĢılmıĢtır. sıvı-elektrolit dengesinin korunması ve gereğinde solunum desteği ile bu tür hastaların birçoğu bazı sekellerle aktif yaĢamlarına dönebilirler. primer intraserebral kanama tanısıyla izlenen ve kaybedilen hastalar arasında amiloid anjiyopati. hipertansiyonun eĢlik etmediği intraserebral kanamalar en sık lober lokalizasyondakilerdir (YaklaĢık % 60). bulantı. blefarospazm. Hemisferik kanama (lober) : Lober kanamalar en sık oksipital lobda görülür. hasta deserebre olur ve komanın derinliği artar. Masif kanamalarda solunum giderek düzensizleĢir. karĢı vücut yarısında ortaya çıkan akut hemipleji tablosu ile yere yıkılır ve hızla komaya girer. Aynı tarafta hafif 6. Duyu kusuru ve genellikle derin ağrı ve yanma Ģeklinde ifade edilen subjektif Ģikâyetler (talamik ağrı) çoğu zaman vardır. Burada da kranyal BT tanıyı kesinleĢtirir (ġekil 6 ). Yine otopsi serilerinde. Bunların büyük bölümü hafif sekellerle normal yaĢamlarına dönerler Talamik kanama: Kanamanın Ģiddetine ve boyutlarına göre değiĢen oranda bir “capsula interna” basısı söz konusu olacağı için. frontal ve parietal lob izler (ġekil 7). Gözler genellikle lezyonun karĢı tarafına dönüktür. Burada da kanama Ģiddetli ve büyükse hasta hızla komaya girer ve çoğu zaman herniasyon tablosu ile kaybedilir. Bunların yanında. klinik tabloyu ağırlaĢtıran bir faktör değildir. konjüge bakıĢ felçleri ve ataksi gibi nörolojik bulguların eklenmesi kanamayı akla getirmelidir. Özellikle tegmentuma sınırlı kalan (10 mm‟den küçük) kanamalarda ise klinik tablo daha hafif seyreder (ġekil 5). Bilinç daha açık. AĢağı deviasyon en sık rastlanan bakıĢ anomalisidir. ıĢığa yanıtlı miyotik pupilla görülebilir. yukarda belirttiğimiz gibi hasta. Daha sınırlı kanamalarda ise. önce genellikle baĢağrısı ya da benzeri bir his ve onu dakikalar (bazen ½ -1 saat) içinde izleyen bir hemiparezi söz konusudur.

Bu durum. özellikle genç hastalardaki intraserebral kanamaların yaklaĢık 1/3‟ünü oluĢturduğu bilinmektedir. YaklaĢık %10 olgu ise belirli bir neden saptanamayan (venöz?) “perimezensefalik” tipteki subaraknoid Genel olarak doğrulanmamasına karĢın. sık rastlanmayan bir dizi baĢka neden söz konusudur. “mikroanjiyom” baĢlığı altında toplanan küçük vasküler anomalileri akla getirmek gerekir (kriptik AVM. Bazılarında ise boyun hiç yoktur ve anevrizma ince yada kalın bir silindir halinde ana damardan çıkar. Özellikle 40-45 yaĢın altındaki hastalarda sıkca rastlanan kanama nedenleri arasında. infratentoryal yerleĢim ve orta çizgi yapılarında itilme de prognozu olumsuz etkileyen diğer faktörlerdir.Venöz kaynaklı subaraknoid kanama seyrektir ve venöz basıncın düĢük olması nedeniyle ancak sızma niteliğinde bir kanama söz konusu olduğu için klinik tablo dramatik değildir. Primer intraserebral kanamada 30 günlük mortaliteyi belirleyen en önemli faktörler bilinç durumu (Glasgow koma skalası: GKS < 8 altında ) ve hematomun hacmidir. venöz anjiyom. muhtemelen “perimezensefalik kanama” diye bilinen selim seyirli özel bir subaraknoid kanama tipinin baĢlıca nedenlerinden biridir. kavernöz anjiyom. ana damara bir boyunla bağlanmıĢ olan kese biçimindeki anevrizmalardır (sakküler). Olguların yaklaĢık yarısı ilk 2 günde ölmektedir. Kanayan.Tablo 1‟de görüldüğü gibi sekonder intraserebral kanamaya yol açan pek çok neden sıralanabilir. EĢ zamanlı multipl yada tekrarlayan intraserebral kanamalarda bu oran daha da yüksektir. Venöz anjiyomlar ancak çok nadir olarak kanarlar. Görüntüleme yöntemleriyle kolayca saptanabilen boyutlardaki AVM‟ lerin. Tablo 4. Etyo-patogenez Subaraknoid kanama olgularının yaklaĢık %85‟inde kanama nedeninin anevrizma olduğunu söylemiĢtik. Onu parietal lob ve serebellum izler. Genellikle yırtılma yeri anevrizmanın kubbesidir. sıradan otopsilerde yaklaĢık %4 oranında saptanırlar. Ventriküle açılma durumunda ise. tüm serebro-vasküler hastalıkların yaklaĢık %10-11‟ini oluĢturur. Olguların yaklaĢık % 5‟inde. YaĢın seksenin üzerinde olması. Kavernöz anjiyomların genel olarak kanamadıkları kabul edilmekle birlikte özellikle arka kafa çukurunda kanayan (hatta yeniden kanayan) kavernöz anjiyomlar bildirilmiĢtir.Cerebri media %20 Vertebro-baziler %10 Sakküler anevrizmaların boyutları 2 mm. Seyir ve Prognoz Primer intraserebral kanamada ilk 30 günlük mortalite % 30 – 50 arasındadır. Venöz anjiyomlar. beyin-omurilik sıvısının dolaĢtığı subaraknoid aralığa açılması demektir. anterior kompleksi %40 A. serebellar kanamalarda 30 ml‟ nin üstünde ise prognozun kötüye gideceği söylenebilir. . Anevrizma lokalizasyonu (Warlow‟dan değiĢtirilerek) A. Subaraknoid kanama geçiren hastaların birinci derece akrabalarındaki SAK riski normal populasyona göre 3-7 kat fazladır. AVM‟nin besleyici arterleri üzerinde ince duvarlı sakküler anevrizmaların bulunduğu ve bunların kanadıkları anlaĢılmıĢtır.Carotis interna %30 A. Ayrıca hidrosefali de 30 günlük mortalite için bağımsız risk faktörüdür. Subaraknoid kanamanın klinik özelliklerini anlatırken bu konuya yeniden döneceğiz. büyük çoğunlukla (%85) Willis poligonunu oluĢturan büyük boy serebral arterlerin üzerindeki "anevrizma" dediğimiz anormal damar yapılarıdır. ventrikül içindeki hematom hacmi 20 ml‟ yi geçiyorsa. Bu AVM‟lerin yaklaĢık %1020‟sinde. Bazı AVM‟ler kanamadan önce fokal epileptik nöbetlerle kendini belli ederken bazıları kanayıncaya kadar sessiz kalır. SAK. SUBARAKNOĠD KANAMA (SAK) Damar içindeki kanın. Supratentoryal kanamalarda hematomun hacmi 60 ml‟ nin. Burada bir ya da birkaç sekonder keseleĢme bulunabilir.Comm. yine prognoz kötü demektir. 70 yaĢın üstündeki hastalarda amiloid anjiyopati oranı yaklaĢık % 30‟ u bulur. YaĢlı hasta grubunda lober lokalizasyonlu intraserebral kanamaya yol açan en önemli neden ise amiloid anjiyopatidir. PĠK geçiren olguların sadece % 20‟ si 6 ay sonra bağımsız yaĢayabilmektedir. telanjiektazi). Tekrar kanama riski bu yapılarda daha fazladır (% 7). En sık frontal lobda yerleĢirler. den 2-3 cmye kadar değiĢebilir. MR‟da lober mikro kanama odakları amiloid anjiopatiyi düĢündürür. Bazal ganglia bölgesi dıĢındaki kanamalarda bu gruptaki lezyonlar akla gelmelidir. genetik faktörün önemini kanıtlayan gözlemler ortada durmaktadır. Bazıları ana artere dar bir boyunla bağlı yuvarlak kese görünümündedir. Kanamaya yol açan anevrizmaların çok büyük bir çoğunluğu.

Öte yandan. Akılda tutulması gereken genel kural. Klinik Tablo Anevrizmal subaraknoid kanamanın genel insidansı 100. klinik belirtilere çeĢitli düzeylerde bilinç bozuklukları. Bütün bu bulgular. Görüntüleme yöntemleri ile elde edilen bilgi birikimi. Bazı durumlarda hasta çok hızla komaya girdiği için. birinci derece akrabalarda SAK anamnezi bulunması da kuĢkusuz bir risk faktörüdür. fotofobi. Subependimal yerleĢimliler doğrudan intraventriküler kanamaya yol açarlar. bazı hastalarda asıl kanamanın öncesinde görülen. her tür kuĢkunun üstüne gitmek gerektiğini göstermektedir. baĢağrısı ile ilgili yakınmalarını dile getirmeye fırsat bulamaz. Hastaların yaklaĢık %50-60‟ında. Karotis diseksiyonunda SAK çok nadirdir. KuĢkunun doğrulanmaması SAKın atlanmasından iyidir. primer intraserebral kanamadaki gibi SAKda da hipertansiyonun. Bu son durumda kanama bazal sisternalara yöneleceği için SAK kliniği ve BT görünümü dikkati çekebilir. Ancak tentoryal yerleĢimli dural AVMnin oldukça nadir bir SAK nedeni olduğunu unutmamak gerekir. spinal yerleĢimli sakküler anevrizmalar kanamaya yol açabilir. BT görüntüsü anevrizmal SAKlardan farksızdır. Sakküler anevrizmalardan söz ederken değindiğimiz gibi.SAK‟a yol açtığı bilinen sekonder nedenlerin baĢında vertebral arter diseksiyonu gelir. daha seyrek olarak da (yaklaĢık %10) proksimal parçada yerleĢir. En sık 55 – 60 yaĢ arasında görülür ve kadınlarda biraz daha sıktır (yaklaĢık 3 : 2 oranında ) . Kanamanın Ģiddetine göre. ya da ventrikül duvarının hemen altında subependimal yerleĢen AVMlerde görülür. orak hücreli anemi. KuĢkulu durumlarda BT sorunu çoğu zaman çözer. Spinal yerleĢimli AVMlerde SAK oranı yaklaĢık %10 dur. Intraparenkimal yada yaygın peteĢial kanama eĢlik edebilir. SAKda kanama öncesinde genel durumun iyi olması. Bu oran iskemik inmelerde %5‟den fazla değildir.000‟ de 6 – 10‟ dur . Ancak ölümle sonuçlanan SAK olgularının otopsilerinde yaklaĢık %5 oranında vertebral arter diseksiyonuna rastlandığı biliniyor. SAK„da risk faktörleri konusunu aydınlatacak kontrollü geniĢ epidemiyolojik çalıĢmalar eksiktir. Tablo 3 de sıralanan kardiyak miksoma. Ġnfektif endokarditte sıklıkla görülen serebral komplikasyon mikotik anevrizmaların yol açtığı intraserebral kanama ve infarktlardır. Bazı hastalar ağrı yerine “baĢıma sanki kaynar sular döküldü”. kusma. Daha hafif olgularda yakınma sadece baĢağrısından ibaret kalabilir (%12-25). bazen baĢın ön bölümünde yoğunlaĢır. BT‟nin SAK tanısında yaygın olarak kullanılmasından önceki dönemde (1970‟ler öncesi) SAK larda AVMlerin. Nasıl ifade edilirse edilsin. koagülasyon bozuklukları ve hipofiz apopleksisinin de az rastlanan SAK nedenleri arasında yer aldığını unutmamak gerekir. sakküler anevrizmalardan sonra gelen en sık etyolojik neden olduğu düĢünülürdü. yeniden kanama olasılığı dikkate alınarak efordan kesin olarak kaçınması gerekir. Ağrı bazen enseden baĢlayıp hızla baĢa yayılır. Çok nadir olarak da. çoğunlukla Ģiddetli ama gelip geçici nitelikteki baĢağrılarının. Bu yüzden akut baĢlayan her baĢağrısında SAK olasılığını dikkate almak ve diagnostik adımları ona göre atmak gerekir. Bugün için kabul edilen görüĢ. Tentoryal yerleĢimli dural AVMler genellikle bazal sisternalara kanarlar. yüksek doz sigara ve alkol tüketiminin anlamlı risk faktörleri olduğu yolundadır. kanayan AVM lerin ancak %5‟inde primer olarak SAK görüldüğünü ortaya çıkarmıĢtır. konveksitedeki sulkuslardadır. SAK geçiren hastaların yaklaĢık %40 „ında bu tip ağrıların bulunduğunu doğrulayan çalıĢmalar vardır. anevrizmal kanamanın habercisi (sızma ?) olup olmadığı tartıĢmalıdır. baĢağrısına bulantı. SAK gibi yüksek mortaliteli bir hastalık söz konusu olduğu zaman. ağrının akut baĢlaması ve hastanın tanıdığı ağrılara benzememesidir. Klasik baĢlangıç semptomu akut baĢağrısıdır. Ancak retrospektif sorgulandığında. Kanama genel olarak . hastaların %18-20‟ sinde aĢırı fiziksel aktivite yada cinsel iliĢki sırasında baĢladığını ileri sürenler vardır.cerebri media‟nın distal dallarında. Bunlar da konveksitede yüzeyel. Kanamanın. Bunlarda. Arter diseksiyonunda ne sıklıkla SAK görüldüğü net olarak bilinmiyor. Bu sayılan nedenler dıĢında. Bir bölümü ise günler boyu (yaklaĢık %15) giderek ağırlaĢan bilinç bozukluğu tablosu içinde kalabilirler. SAK saptanan hastaların. daha ileri yaĢlarda ise kayda değer bir neden olmaksızın vertebral arter diseksiyonu olabilir. ense sertliği ve daha hafif bilinç bozukluğu belirtileri eĢlik eder. bulantı. Her iki durumda da klinik tablo ve ağrı paterni klasik serebral SAKdan farklıdır. Özellikle gençlerde ani ve sert boyun hareketleri sırasında. “sanki enseme tokmakla vurdular” gibi ifadeler kullanabilir. Mikotik anevrizmalar genellikle a. Bu hastaların bir bölümü bir sağlık kurumuna ulaĢamadan dakikalar (ya da birkaç saat) içinde kaybedilir (yaklaĢık %20-25). iyi sorgulandığı zaman olayın bir “baĢağrısı” olduğu ve bunun hastanın daha önceden tanıdığı Kafa travmasının seyrek olmayarak SAKa yol açtığı bilinmektedir. kokain kullanımı. kusma eĢlik eder.

yeniden kanamaya ve vazospazma bağlıdır. interskapuler bölge ve daha aĢağıda lokalize ağrılar spinal subaraknoid kanamayı ya da aort diseksiyonunu düĢündürmelidir. ilk kanamanın etkilerine.Glasgow koma skalasında. erken dönemde. Tablo 5. Anevrizmanın Tedavisi Günümüzde anevrizmanın kapatılması için iki seçenek bulunmaktadır.Verbal emirleri yerine getirme M6 Subaraknoid Kanamada Tedavi SAKlı hastanın ilk müdahalesinde uygun havayolu ve yeterli solunum ve dolaĢım desteğinin sağlanmasına yönelik temel ilk yardım koĢulları geçerlidir. SAK. ilk kanama sonrası hayatta kalan SAKlı . prognozu olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. iyi resüsitasyon ve yoğun destek tedavisinin altını bir kez daha çizmektedir . Alt boyun.Yok V1 . Bu nedenle tedavideki ilk amaç.M3 Uygunsuz verbal yanıt V3 3 . SAKda prognoz tahmininde ve kimi durumda cerrahi giriĢim kararı vermekte rol oynayan bilinç değerlendirmesi. Genel Ġlkeler Kan basıncının normal sınırlar içerisinde tutulması gerekir. Anevrizma tedavi edildikten sonra bu tedaviye ciltaltı verilen düĢük molekül ağırlıklı heparinler de eklenebilir. bulunamazsa metoprolol gibi beta blokerler) kullanılabilir. Bunun dıĢında hastanın.5 civarında seyreder. ya da yeniden kanama anında kardiyak arrest geliĢmesi genellikle kötü prognoz habercisi olarak kabul edilirken. hastanın bilinç durumu ve subaraknoid aralıktaki kan miktarıdır.Yok M1 .Anlamsız sesler çıkarıyor V2 . Bu da. Hiperglisemi ve hiperterminin prognozu kötü yönde etkilediği gösterilmiĢtir ve mutlaka kontrol altında tutulmaları gerekir. Ġlk 14 günün sonunda toplam kanama riski %19 olarak saptanmıĢtır. Bunun için.Ağrılı Konfüzyonel verbal yanıt V4 E4 . tansiyon yükselmelerinden (180 mm Hg‟yı aĢan).ağrılara benzemediği anlaĢılır. hastalar belirgin bir yeniden kanama tehditi altındadırlar. hastanın bir nörolojik yoğun bakım ünitesine naklidir.Spontan açık ve göz kırpma var uyarana kolu çekerek yanıt-M4 . SAK Komplikasyonlarının Tedavisi SAK sonrası nörolojik komplikasyonlar sıktır ve en çok vazospazm. Tanının konmasının ardından en uygunu. hidrosefali ve yeniden kanama görülür. Hastayı derin ven trombozundan korumak için aralıklı basınç uygulayan kompresyon sistemlerinden yararlanılmalı. Seyir ve Prognoz SAKda prognozu belirleyen baĢlıca faktörler. genellikle Glasgow koma skalasına göre yapılır . Anevrizmatik SAK sonrası mortalite ve morbidite baĢlıca. mikroĢirürjikal yöntemle anevrizmanın cerrahi olarak kliplenmesi ve endovasküler yöntemle “koil” ile doldurularak kapatılması. göz açma.Yok E1 . özellikle ani ve sık. motor yanıt ve verbal yanıt yetenekleri ayrı ayrı derecelendirilir. Kanamadan 6-12 ay sonrasında risk yıllık %3 düzeyine iner. Glasgow koma indeksi Göz Açma Skoru Motor Yanıt Skoru Verbal Yanıt Skoru . Ġskemik komplikasyonları azalttığı gerekçesiyle oral nimodipin kullanımı genel olarak önerilmektedir. hastanın genel durumu izin verdiği takdirde anevrizmanın dolaĢım dıĢı bırakılarak yeniden kanamanın önlenmesi ve serebral vazospazm ile daha yoğun mücadele edilebilmesidir . nöbetlerden ve her türlü Yeniden kanama: Daha önceden de belirtildiği gibi. Ġleri yaĢ ve anevrizmanın vertebro-baziler sistemde yer alması da. yaptıkları bir çalıĢmada baĢarılı bir resüsitasyon ve yoğun tedavi ile ĢaĢılacak derecede iyi sonuçlar alınabileceğini göstermiĢlerdir. koĢullar da elveriĢli olduğu takdirde.Sesli uyaranlara yanıt var -EAğrılı uyarana kolda fleksor yanıt. parasetamol) verilebilir. Ġlk 24 saat içerisinde en yüksek olan bu risk (%4) ikinci günün sonundan itibaren günde %1.Ağrılı uyaranı elle uzaklaĢtırma çabası . Mortalitesi %50 olan.Normal verbal M5 yanıt V5 . SAK sonrası erken dönemde antifibrinolitik ajanların (özellikle traneksamik asid) kullanımının yeniden kanamayı önlediği bildirilmekteyse de uzun süreli uygulamanın iskemik komplikasyonlar nedeniyle genel prognozu değiĢtirmediği bilinmektedir . Analjezik tedavi çoğunlukla gereklidir ve bunun için narkotik ajanlar veya diğer analjezikler (kodein.Ağrılı uyaranlara yanıt var-E2 Ağrılı uyarana kolda ekstansor yanıt M2 . son yıllarda Toussaint ve arkadaĢları. en azından anti-tromboembolik çorapların giydirilmesi kesinlikle ihmal edilmemelidir. gerekirse intravenöz ajanlar (tercihan labetalol. ciddi morbiditeye yol açabilen yeniden kanamanın kuĢkusuz en kesin önlemi anevrizmanın cerrahi olarak veya endovasküler yoldan kapatılmasıdır.

Nörojenik pulmoner ödem SAKın en ciddi komplikasyonlarından biridir. Klinik olarak diğer iskemik inmelerden farkı. Anjiyografik vazospazm radyolojik olarak serebral damar çapında meydana gelen daralmayı ifade eder. büyük anevrizma boyutunun ve pnömoni ve menenjit gibi infeksiyonların kronik hidrosefalinin geliĢmesinde etken faktörler olduğu bildirilmiĢtir. Kötü evredeki SAK hastalarında QTc aralığındaki artıĢın. durumu ağır hastalarda ya da yüksek Fisher derecesine sahip olanlarda. düzleĢmiĢ ya da tersine dönmüĢ T dalgaları ve uzamıĢ QTc aralığı sayılabilir. seçilecek ilaçlardandır Medikal komplikasyonlar: Medikal komplikasyonlar SAK hastasında sık rastlanan ve mortalite ve morbiditeye katkısı olan sorunlardır. önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasıdır. Lomber ponksiyon veya eksternal ventriküler drenaj gerektiğinde yukarda da belirtildiği gibi intramural basıncı fazla düĢürmekten kaçınılmalıdır.gerginlikten korunması gerekir. yeniden kanamanın tüm ölümlerin % 26‟sından sorumlu olduğunu ortaya koymuĢtur . Klinik vazospazm ise son yıllarda daha çok tercih edilen terim olan geç iskemik defisitle (GĠD) eĢ anlamlı olarak kullanılır ve serebral damarların ilerleyici daralmasıyla birlikte geliĢen iskemik belirti ve bulguların oluĢturduğu sendromu tanımlar . erken cerrahinin yaygın olarak uygulanır olması sayesinde bu sorunun önemi azalmıĢ ve vazospazm. Hidrosefali: Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası görülen hidrosefali genellikle akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. artmıĢ QRS voltajı. Karbamazepin. özellikle de ilk 24 saatte sıklıkla görülebilir. Nörolojik tablonun giderek kötüleĢmesi ya da en azından beklendiği ölçüde düzelme göstermemesi. hastanın klinik tablosunun ağır olmasının. Vazospazmdan söz edildiğinde anjiyografik ve klinik vazospazmı ayırmak gerekir. SAKlı hastalarda olası bir nöbetin kliniği çok olumsuz etkileyebileceği düĢünülürse. ilerleyen günlerde geliĢen kardiyopulmoner komplikasyonların göstergesi olabileceği bildirilmiĢtir . Bu hastalar yoğun bakım koĢullarında günlük akciğer grafileri ile izlenmeli. Uluslararası ortak bir çalıĢmanın sonuçları. okskarbazepin ve fenitoin. Bu komplikasyonların baĢlıcaları solunum bozuklukları. SAK sonrası hastaların ortalama %20‟sinde geç veya kronik hidrosefali geliĢtiği bildirilmektedir. aspirasyon materyallerinden yapılan günlük kültür incelemeleri ile infeksiyon tanısı erken konarak uygun antibiyoterapi ile tedaviye baĢlanmalıdır. Ancak bu durumda stres kaynaklarını iyi belirlemek gerekir (örneğin istemeyen bir hastayı gereksiz yere yatakta tuvalet yapmaya zorlamak veya gereğinden fazla hastane içi transportlar gibi). Ġntraventriküler kanama ve buna eĢlik eden akut hidrosefali. öngörülebilir. Glasgow Koma Skoru 8 ve altında olan hastalar mutlaka entübe edilmelidir. Duygusal stresten uzak (yakın akraba ve arkadaĢların fazla ilgisi dahil). kadın cinsiyetinin. Anevrizma kanamasından sonra geliĢen en korkutucu komplikasyon yeniden kanamayken. Yoğun subaraknoid kanama ve intraserebral hematomu olan hastalarda nöbet geçirme olasılığı daha fazladır . Ağrı verici invazif uygulamalar sırasında mutlaka sedasyon ve analjezi sağlamak gerekir. seri lomber ponksiyonlar ve ameliyat sırasında lamina terminalis fenestrasyonu ile ventrikülostomi uygulanmasının kronik hidrosefali riskini azalttığı belirtilmiĢtir. EKG değiĢiklikleri arasında sivri P ve patolojik Q dalgaları. kardiyovasküler komplikasyonlar. Akciğerler üzerine doğrudan nörojenik etkiyle pulmoner kapiler geçirgenlikte artıĢ bunun sonucunda da eritrositler ve proteinden zengin bir sıvının alveollere sızması sonucu oluĢur. loĢ ve sakin bir odada yatak istirahatı uygun olur. alkolizmin. SAKın ağırlığı arttıkça solunum bozukluğu riski de artar. Kardiyovasküler komplikasyonlar: SAK hastalarında %98‟e varan oranlarda EKG değiĢiklikleri görülebilir. subaraknoid kanamanın mortalite ve morbidite açısından en riskli komplikasyonu haline gelmiĢtir. Tipik olarak düzensiz solunum ve kırmızı-pembe köpüklü sekresyonla karakterizedir. sıvı-elektrolit dengesizlikleri ve tromboembolik komplikasyonlardır. Ancak bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ventriküloperitoneal ya da lumboperitoneal Ģant takılması gerekebilir Nöbet: SAK hastalarının % 4-15‟inde nöbet görülebilir. Ayrıca hemodinamik monitorizasyonla birlikte diüretik verilir. hipertansiyonun. Özellikle her gün EKG takibi yapıldığında bu bulguları saptamak mümkündür. . Ekstenal ventrikül drenajı ve bu sırada kateterler için uzun ciltaltı tünellerinin kullanılmasının. Kusma SAKlı hastada sık görülebilir. trakeal aspirasyon yapılarak tıkaçlar oluĢması önlenmeli. bu hastalarda ventrikülomegalinin tedavisini gerektirir. Solunum bozuklukları: SAKlı hastada görülen en önemli komplikasyonlardan biri solunum bozukluğudur. hastalara profilaktik antikonvülzif ilaç baĢlanması nöroĢirürjiyenlerce yaygın kabul görmektedir. sivrileĢmiĢ. Yine anterior kommunikan arter veya baziler tepe anevrizmalarına bağlı SAK sonrası daha sık görüldüğü belirtilmektedir. Akut hidrosefali ve intraventriküler kanamanın. özellikle bilinç bulanıklığı olan hastalarda aspirasyon pnömonisi riski taĢır. Bu değiĢiklikler hastaların %4 ünden azında önem arzeder. Serebral vazospazm: Subaraknoid kanama sonrası geliĢen fokal serebral iskeminin baĢlıca nedeni serebral vazospazmdır. Ağrı ve heyecana bağlı hipertansiyon kodein veya morfin gibi narkotik analjeziklerle ya da midazolam veya fenobarbital gibi sedatiflerle tedavi edilebilir. Tedavisinde hasta entübe edildikten sonra pozitif ekspiryum sonu basıncıyla yapay solunum yapılmalıdır. BOS basıncı yükselmemiĢ olsa bile.

2 olarak bildirilmiĢtir. Etyolojik faktörler dikkatle araĢtırıldığında en sık neden kardioembolizmdir. Behçet hast. GENÇLERDE ĠNME ETYOLOJĠ ÇeĢitli çalıĢmalarda inme etyolojileri arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Beyinden bir natriüretik peptidin (muhtemelen ANF: atrial natriüretik faktör) fazla salgılanmasına bağlı olarak böbreklerden tuz kaybının artması sonucu ortaya çıktığı sanılmaktadır. Ağır olduğu durumlarda desmopressin asetat verilebilir. Santral pontin miyelinolizis riski nedeniyle serum sodyumunu yavaĢ (en fazla saatte 1 meq/l) düzeltmek gerekir. 7.) Sistemik vaskülit (poliarteritis nodosa. Bunu arteryel diseksiyon ve büyük damar aterosklerozu izler. Uygunsuz ADH sendromunda serum sodyumu 135 meq/l‟nin. Derin venöz tromboz insidensi baĢka çalıĢmalarda %3-18 arasında bildirilmiĢtir.SAK sonrasında kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. Yine bu dengesizliklerin yüksek mortaliteye iĢaret ettiğini düĢündüren kanıtlar vardır ve yapılan otopsilerde genellikle hipotalamik kanama saptanmıĢtır . Ġdrar sodyumu 25 meq/l‟nin üzerindedir ve idrar osmolalitesi de plazma osmolalitesinden fazladır. Ġntravasküler hacim ve serum sodyumu düĢükken idrar sodyumu artmıĢtır. Bu komplikasyonları önlemek için tromboembolik varis çorabı. serum osmolalitesi de 280 mosmol/kg‟ın altına düĢerken intravasküler hacim yüksektir (dilusyonel hiponatremi). günlerde ve sinüs taĢikardisi Ģeklinde ortaya çıktığı gösterilmiĢtir .-8. INFLAMATUVAR Takayasu hastalığı Ġnfektif arterit (sifiliz. intermittan pnömatik kompresyon cihazı ve düĢük doz heparin kullanılabilir . Tromboembolik komplikasyonlar: Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası derin venöz tromboz ve pulmoner emboli insidensi uluslararası çok merkezli çalıĢmada %2.elektrolit dengesi bozuklukları: SAK sonrası en sık görülen sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları hiponatremi ile hipernatremidir ve anterior kommunikan arter anevrizmasına bağlı SAKlardan sonra daha sık görüldükleri bildirilmektedir. Tedavisi için sıvı kısıtlaması gerekir ve nörolojik kötüleĢmeyle beraber serebral infarkt geliĢme riski yüksektir. romatoid arterit) II-HEMATOLOJĠK HASTALIKLAR HĠPERVĠSKOZĠTE ( Miyeloproliferatif hastalıklar ) Nöropsikolojik bozukluklar:Anevrizmal SAK sonrası en sık görülen psikiyatrik bozukluklar . aritminin SAK sonrası en sık ilk günle. Fludrokortizon verilerek böbreklerden tuz kaybı azaltılabilir. SAK sonrası daha seyrek olarak diabetes insipidusa (DI) bağlı hipernatremi görülebilir. Sodyum ve gereğinde sıvı replasmanı en uygun tedavi Ģeklidir. ARTERYEL HASTALIKLAR 1. entellektüel kapasite kaybı ve depresyondur. SAK sonrası görülen hiponatreminin. Klinik tablo kanamadan 3-7 gün sonra. Gençlerde inmeye neden olan etyolojik nedenler I. SAK sonrası hiponatremi %4‟lerden %34‟lere varan oranlarda bildirilmiĢtir . Hiponatremi. Bugün artık bazı hastalarda da uygunsuz ADH ile serebral tuz kaybettirici sendromun bir karıĢımının görüldüğü düĢünülmektedir. bazen Ģiddetli olabilen hiponatremi ile ortaya çıkar. tbc. Psikiyatrik bozukluk genellikle nörolojik kayba eĢlik eder ama bazen hastada ayrıca bir reaktif depresyon olabileceğini unutmamak gerekir . ATEROSKLEROZA BAĞLI 2. NONATEROSKLEROTĠK HASTALIKLAR ANONĠFLAMATUVAR Diseksiyon Fibromüsküler displazi Moyamoya B. DeğiĢik çalıĢmalarda sürekli kardiyak monitorizasyon yapılan hastaların tamamına yakınında kardiyak aritmi görüldüğü. Sodyum metabolizmasındaki bu dengesizlik genellikle vazospazm dönemine eĢlik eder ve iki-üç haftada kendiliğinden düzene girer. Vazospazm riski nedeniyle SAKlı hastalarda sıvı kısıtlamasından kaçınmak gerekir. AIDS. önemi giderek daha çok anlaĢılan diğer nedeni ise serebral tuz kaybıdır. SLE. Saatlik idrar çıkıĢı 250-300 ml‟in üzerindedir ve idrar dansitesi 1005‟in altına düĢmüĢtür. Gençlerde inmeye neden olan etyolojik nedenlerin dağılımı Tablo 1‟de görülmektedir. Tablo 1. Sıvı . uygunsuz ADH salınımı sendromuna ya da serebral tuz kaybettirici sendroma bağlı olarak geliĢebilir. vs.

2.atrial septal anevrizma IV. CRP EKG Ġdrar tahlili Trigliserid ve kolesterol Transtorasik ekokardiyografi (TTE ) 1. Eğer konvansiyonel anjiografi yapılacaksa. hasta sinüs sendromu. amfetamin vs ) PROGNOZ Prognoz altta yatan etyolojik nedene bağlıdır. Ayrıca vasküler hastalık dıĢı nedenler dıĢlanabilir. Ġnmenin erken döneminde konvansiyonel anjiografi yapılması iskemik inmenin nedenini ortaya koyabilir. puerperium. Kardiyolojik Ġncelemeler Genç inmeli hastaların 1/3‟inde inme nedeni kardiyoemboliktir. Akut nörolojik bulgusu olan bir hastaya ilk olarak Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya kanamaya duyarlı sekansları da içeren magnetik rezonans görüntüleme ve Tablo 2‟de gösterilen incelemeler yapılmalıdır. protez kapak.MĠGREN / ĠNME VI. Aterosklerotik vasküler hastalığa bağlı geçici iskemik atak (GĠA)‟larda inme. Uzun süreli prognozda inme için risk faktörlerinin bulunup bulunmaması seyri etkiler. Ekstrakranyal ve transkranyal Doppler US incelemesi iskemik inmeli bir hastada tarama testi olarak kullanılabilir. parodoksal emboliyi araĢtırmak için de intravenöz eko kontrast ile TEE yapılmalıdır. orak hücreli anemi. akut miyokard infarktüsü. Tablo 2. mitral kapak prolapsusu DĠĞER : Atrial fibrilasyon. Hematolojik Ġncelemeler BaĢlangıçta yapılan tarama testlerinde orak hücreli anemi. Migren öyküsünün bulunmadığı. sol atrial miksoma. TEE‟de sağ atriumdan sola “shunt” gösterilebilir. atipik antipisikotikler vs) KÖTÜYE KULLANILAN MADDELER ( Kokain. miyokard infarktüsü (MI) ve mortalite riski yüksektir. 24 saatlik ritim Holter monitorizasyonu ve ekokardiyografiyi içine almalıdır. inme lokalizasyonu nadir görülen . ETYOLOJĠK ĠNCELEMELER Akut yerleĢen fokal nörolojik bulgu ile gelen genç hastaların yaklaĢık 1/3‟inde beyin damar hastalığı dıĢı nedenler söz konusudur. Transtorasik ekokardiyografi (TTE) normal ise veya sol atriuma ait bir patoloji düĢünülüyorsa. polisitemi gibi nedenler yoksa. protein S ve antitrombotin III eksikliği. polisitemia vera. incelemelerin negatif olduğu GĠA‟larda ise rekürren inme riski düĢüktür. iskemik inmenin nedeni bulunamamıĢsa. Akut nörolojik bulgusu olan bir hastada ilk inceleme planı Kranyal BT Tam kan sayımı Trombosit sayımı Kan Ģekeri Elektrolitler Karaciğer fonksiyon testleri Kan üresi ve kreatinin PT ve aPTT Sedimentasyon . oral kontraseptif. atriyal septal defekt. Akut nörolojik defisitin beyin damar hastalığına bağlı olduğuna karar verildikten sonra inme mekanizmasını aydınlatmaya yönelik incelemeler yapılmalıdır. Bu Ģekilde iskemik. transözofageal ekokardiyografi (TEE) . gebelik. hemorajik inme ayırımı yapılabilir.KOAGÜLOPATĠ ( protein C.KALP HASTALIKLARI VALVÜLER: Mitral stenoz.GENETĠK HASTALIKLAR CADASIL MĠTOKONDRĠYAL HASTALIKLAR (MELAS ) V. EKG. homosistinemi ve homosistinüri ) ANEMĠ III. Ġncelemeler kardiyak değerlendirme. 3. antifosfolipid antikor sendromu. Faktör V Leiden mutasyonu. sildenafil. Vasküler Ġncelemeler Genç hastalarda iskemik inme en sık embolik dal oklüzyonuna. hastada tekrarlayan inmeler varsa. trombositoz. mümkün olan en erken zamanda yapılmalıdır.DĠĞER NEDENLER ĠLAÇLAR (Antiinflamatuvar ilaçlar . büyük damar aterosklerozuna ve arteryel diseksiyona bağlı olarak geliĢir.

Migren. carotis interna (ICA) orijininin ilk 2 cm‟lik bölümünün üstündedir. bu konuda yapılmıĢ kontrollü randomize çalıĢmalar bulunmadığından tartıĢmalıdır. sigara ve hipertansiyon da spontan arter diseksiyonu için risk faktörleridir. Marfan sendromu. Ġskemik belirtiler arasında en sık lateral bulber ve serebellar enfarkt görülür. Ġntrakranyal diseksiyonlarda serebral iskeminin yanısıra subaraknoid kanama da görülür. ARTER DĠSEKSĠYONU EriĢkinler arasında sıklık açısından her iki cinste fark yoktur. OluĢan trombus sekonder olarak distal damarlarda embolizasyona yol açar. Kranyoservikal Arteryel Diseksiyon Spontan karotis diseksiyonlarının büyük bölümünde hatırlanamayan önemsiz bir travma söz konusudur ( çeĢitli sportif aktiviteler. yoga ve çeĢitli sportif aktiviteler diseksiyon oluĢumunda rol oynayabilir. Ehlers-Danlos sendromu. intubasyon uygulanması. Bu Ģikayetler iskemik belirtilerden birkaç saat veya birkaç hafta önce ortaya çıkabilir. Boyun manipulasyonları sırasında ortaya çıkabilir. baĢ veya boyunda ağrı vardır. Bir çok klinik 3 – 6 ay süre ile antikoagülan tedavi uygulamaktadır. karotis sistemine ait intrakranyal diseksiyonlardan daha sıktır. BaĢ ağrısı sıklıkla oksipital bölgede lokalizedir. Hematolojik Ġncelemeler Fibrinojen Fibrin yıkım ürünleri D-dimer Protein C. Ayrıca fibromüsküler displazi. Ġntrakranyal Arteryel Diseksiyon : Karotis ve vertebro-baziler sisteme ait intrakranyal damarlarda diseksiyon oldukça seyrektir. gebelik. oral kontraseptif kullanımı. arter duvarı arasına girerek “yalancı lümen” oluĢturur. BaĢ ve boyun ağrısı ilk Ģikâyettir. Antikoagülan tedavi uygulanan olgularda INR değeri 2 – 3 arasında tutulmalıdır. Klinik bulgular ise ağrı ile birlikte ortaya çıkan karotis alanına ait GĠA veya inmelerdir. Bu nedenle Tablo 3‟ de yer alan ileri hematolojik incelemeler yapılmalıdır. otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı. Arteryel diseksiyonlar intimal yırtılma sonucu oluĢur. Protein S. osteogenezis imperfecta tip I gibi arteriopatilerle birlikte görülebilir. aniden yapılan boyun hareketleri gibi ). ancak anevrizmalar nadiren semptomatik olur. öksürme. tavan boyama. hiperhomosistinemi. Diseksiyon düĢünülen bir hastada ilk inceleme olarak noninvasif bir inceleme olan Doppler US yapılabilir. hastalar konjenital ve edinsel koagülopati nedenleri yönünden değerlendirilmelidir. kusma. Arteryel diseksiyonların patogenezi bilinmemektedir. En sık görüldüğü yer ekstrakranyal vertebral arterin C1-C2 düzeyindeki V3 segmentidir. Damar duvarı yırtıldığında kan. Seyrek olarak yalancı anevrizma oluĢumu görülebilir.bir lokalizasyon ise. Diğer incelemeler Akut yerleĢen fokal nörolojik bulgusu olan bir hastada sinir sistemi infeksiyonu veya beyin damarlarına ait vaskülitik süreç düĢünülüyorsa beyin omurilik sıvısı incelemesi yapılmalıdır. Biz de kliniğimizde 3 – 6 ay süre ile antikoagülan tedavi uygulamaktayız . Antitrombin III Lupus antikoagulanı Antikardiyolipin antikorları Faktör V Leiden mutasyonu Protrombin gen mutasyonu 4. Ekstrakranyal vertebral arter diseksiyonu spontan arter diseksiyonlarının görüldüğü en sık ikinci lokalizasyondur. Ani baĢ hareketleri. Bu nedenle intrakranyal diseksiyon olgularında antikoagülan tedavi uygulanmamalıdır. boyun manipulasyonu. Hastalarda ipsilateral yüz. Spontan arteryel diseksiyonlu hastaların küçük bir kısmında aile üyelerinden en az birinde diseksiyon öyküsü vardır. Akut dönemde intravenöz trombolitik tedavinin emniyetle yapılabileceğini belirten az sayıda vaka bildirisi vardır. Karotis diseksiyonlarında diseksiyon yeri a. Vertebral arter ve baziler artere ait intrakranyal diseksiyon. Tablo 3. Büyük kısmında önemsiz bir travma söz konusudur. Diseksiyon çoğunlukla ICA‟nın intrapetrozal kısmında sona erer. Ancak diseksiyon sırasında kadınlar erkeklerden ortalama 5 yıl daha gençtir. Arter diseksiyonu ve büyük damar aterosklozunun ayırıcı tanısında lokalizasyon önemlidir. Özellikle vertebro-baziler sistemdeki intrakranyal diseksiyon olgularında subraknoid kanama sıktır. Ancak yağ baskılamalı T1 ağırlıklı aksiyal MR incelemesi diseksiyonu göstermede oldukça . Burası büyük damar aterosklerozu için tipik bir bölge değildir. Ekstrakranyal damar diseksiyonlarının tedavisi. Yalancı lümen içindeki kan artarak damar lümenini önemli ölçüde daraltır veya lokal trombus oluĢmasına neden olur. Ġpsilateral Horner sendromu görülebilir.

Geçici görme bulanıklığı. Ancak hastaların büyük bir kısmında SLE‟nin serolojik ve klinik özellikleri görülmez. BaĢ dönmesi ve senkop postüral değiĢikliklerden sonra ortaya çıkabilir (yatar pozisyondan oturur duruma geçme veya ayağa kalkma gibi). Son zamanlarda renal arterlere ve beyin damarlarına stent uygulaması yapılmaktadır. Ġntrakranyal damarlar nadiren tutulur. Tanı için konvansiyonel anjiyografi gereklidir. 40‟lı yaĢların ortalarındaki eriĢkinleri etkiler. En sık Asya toplumlarında rastlanır. En sık 10 yaĢın altındaki çocuklarla. IgM. Antifosfolipid antikorları bazen sistemik lupus eritematozus (SLE) ile birlikte olabilir. Ayrıca yalancıanevrizma oluĢmuĢ ise görülebilir. Moyamoya hastalığının nedeni bilinmemektedir. Kronik dönemde çeĢitli cerrahi rekonstrüksiyonlar uygulanmaktadır. Moyamoya hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. prokainamid. amorozis fugaks gibi vizüel belirtiler de erken dönemde sık görülür.8 dır. tuberküloz menenjiti. seyrek olarak da intraventriküler kanamaya yol açar. ilk iskemik inmeli olgularda antikardiolipin antikorlarının yüksek olmasının bağımsız risk faktörü oluĢturduğunu göstermiĢtir. Konvansiyonel anjiyografi de diseksiyon tanısında baĢvurulabilecek yardımcı muayene yöntemidir (ġekil 2). Subklavya çalma sendromu sık görülmesine karĢın. Kafa kaidesinde çok fazla sayıda küçük kollateralin oluĢturduğu görünüme moyamoya denmiĢtir. TAKAYASU HASTALIĞI Takayasu hastalığı (Nabızsızlık hastalığı. miyalji. Hastalık büyük ve orta boy arterleri tutar. küçük anastomatik damar ağı ile birlikte her iki karotis arterinin terminal parçalarının darlık ve oklüzyonları ile karakterizedir. Karotisler. muhtemelen Willis poligonunun iyi çalıĢması sonucu arka sistem iskemisine pek rastlanmaz. Erkek kadın oranı 1: 1. Cerrahi olarak direkt ve indirekt revaskülarizasyon yöntemleri ile koruyucu tedavi giriĢimleri önerilmektedir. Ġndirekt revaskülarizasyonda EDAS (ensefaloduroarteriosinanjiosis) ve EDAMS (ensefaloduroarteriomiyosinanjiosis) gibi yöntemler kullanılmaktadır. yavaĢ ilerleyen mental yıkım ve epileptik nöbetler görülür. . idyopatik aortitis) aorta ve dalları ile seyrek olarak pulmoner arterleri tutan nedeni bilinmeyen kronik inflamatuvar granülomatöz arterittir. fenitoin. lenfoma. diğer kollagen vasküler hastalıklar. maliniteler. brakiyosefalik arterler etkilenir. Erken ve akut dönemde glikokortikoidlerin inflamasyonu önlemede etkili olduğu belirtilmiĢtir. Diğer toplumlarda daha seyrek görülür (Avrupa‟da Japonların 1 / 10‟u). subklavya. Ancak iskemik inmeli genç hastalar arasında prevalans yüksektir. valproat. Sağlıklı kiĢilerde antifosfolipid antikorlarının prevalansı % 0-2 arasındadır. ateĢ. Ailesel vakalar dıĢında yılda % 1 civarındadır. Direkt revaskülarizasyon için en sık superfisyal temporal arter ile a. bazı ilaçların kullanılmasında (fenotiazin.serebri media arasında bypass yapılmaktadır. Cerrahi revaskülarizasyonların hastalığın prognozu üzerine olan etkileri kesin olarak bilinmemektedir. beyin bazalinde Willis poligonu çevresinde ve distalinde. Kol klodikasyosu. kinidin) da antikorlar yüksek bulunabilir. Down sendromu ile birlikte bulunabilir. IgA gibi immunoglobulinlerdir. Japon araĢtırıcılar ailevi bir eğilimden de söz etmiĢlerdir.baĢarılıdır (ġekil 1) . Serebral anjiografide moyamoya görünümü nörofibromatozis. artralji. Aynı dönemde veya daha sonra arterlerin stenoz ve oklüzyonlarına veya hipertansiyona bağlı olarak hastaların yaklaĢık % 70‟ inde kardiyovasküler ve serebrovasküler belirtiler geliĢir. vaskülitler. Bu incelemeye MRA da ilave edilirse arter lümenindeki daralma veya tıkanmanın dağılımı ve uzunluğu hakkında daha iyi bilgi edinilebilir. Antifosfolipidler IgG. Çocuklarda tekrarlayan iskemik olaylar. Moyamoya hastalığı eriĢkinlerde iskemik inmenin yanısıra intraserebral kanama. Bunun yanısıra SLE. subaraknoid kanama. Sıklıkla 11-30 yaĢ arasındaki genç kadınlarda (% 75) görülür. tuberoz skleroz. Diseksiyon saptanan olgularda aynı veya farklı arter ağacında rekürrens çok nadirdir. HĠV ve diğer infeksiyonlar. kranyal ıĢınlama. Moyamoya Japoncada “sigara dumanı” anlamına gelmektedir. APASS (Antiphospholipid Antibodies in Stroke Study Group) grubu. En sık Japonlarda görülür. MOYAMOYA HASTALIĞI Moyamoya hastalığı serebral anjiografide görülen. Ġnme için risk faktörlerinin kontrolü. ÇeĢitli çalıĢmalarda retinal veya serebral iskemili hastalarda IgG‟nin IgM‟ye göre anlamlı derecede yüksek bulunduğu gösterilmiĢtir. Siklofosfamid veya metotreksat kortikosteroidlere iyi yanıt vermeyen hastalarda kullanılabilir. Yorgunluk. Buna primer antifosfolipid sendromu adı verilir. ANTĠFOSFOLĠPĠD ANTĠKOR SENDROMU ( APS ) Antifosfolipidler belirli fosfolipidlere karĢı oluĢan poliklonal antikorlardır. baĢ dönmesi (dizziness ) ve senkop en sık belirtilerdir. paraproteinemiler. anemi ve kilo kaybı gibi akut faz belirtileri vardır. hipotansiyon ve hiperventilasyondan kaçınmak iskemik inmeden korunmak için önemlidir.000 olarak bildirilmiĢtir. En sık görülenleri lupus antikoagülanı (LA) ve antikardiyolipin antikorlarıdır. istemsiz hareketler. Bu toplumda çocuklarda yıllık insidensi yaklaĢık 3 / 100.

Ancak bu sendromlar zaman içinde sabit kalmayabilir ve diğer bir sendroma doğru geliĢim gösterebilir. Daha sonra göreceğimiz gibi gebelik ve oral kontraseptif kullanımı ile iliĢkisi nedeniyle kadınlarda daha sık rastlanan bir durum olduğu öne sürülmektedir. günlerde herhangi baĢka bir tetikleyici neden olmaksızın ortaya çıkar. kusma ve papilla ödemi.Primer antifosfolipid antikor sendromunda tekrarlayan düĢükler. kusma ile karakterize subakut izole kafa içi basıncı artıĢı sendromu ile SEREBRAL VEN TROMBOZU . aynı anda birden çok sinus tıkanabilir. baĢağrısı ile beraber fokal nörolojik defisit veya epileptik nöbet ve baĢağrısı ile beraber hızlıca kötüleĢen bilinç bozukluğu olarak özetlenebilir. Nadir de olsa nedeni belli olmayan serebral ven trombozlu hastalarda kalıtsal trombofililer sistematik olarak araĢtırılmalıdır. Kafa içi basınç artıĢına iĢaret eden baĢağrısı. Tablo 1‟de gösterilen nedenler içinde post-partum dönem ve oral kontraseptif kullanımı serebral ven trombozlarının reprodüktif çağdaki genç kadınlarda saptanan en yaygın nedenleridir. Akut atak sırasında antikor titresi düĢük bulunabilir. Genç kadınlarda anılan durumlar dıĢında sistemik hastalıklar (hematolojik hastalıklar. birkaç hafta sonra inceleme tekrarlanmalıdır. Bu sendromlar izole kafa içi basınç artıĢı sendromu. bulantı. Klinik bulgular inmeli hastalardakine benzer Ģekilde akut geliĢebileceği gibi (olguların yaklaĢık dörtte biri). Bu semptom ve bulgular değiĢik kombinasyonlarda bir araya gelerek sıklıkla rastlanılan klinik sendromları oluĢtururlar. Etyoloji Serebral ven trombozlarının etyolojileri çok çeĢitlidir. rekanalizasyon geliĢebilir. livedo retikülaris. bulantı. Trombüs yaĢlandıkça fibröz dokudan zengin organize trombüs haline dönüĢür. ölü doğumlar. subakut ve kronik bir gidiĢ gösterebilir. Serebral ven trombozu sonucunda ortaya çıkan patoloji izole bir kafa içi basınç artıĢı sendromu ile sınırlı kalabilir veya beyin parenkiminin de etkilenmesi ile daha ciddi değiĢiklikler ortaya çıkabilir. GeliĢmiĢ ülkelerde sıklığının her 3000 doğumda bir olduğu bildirilmekte. Venöz staz. ven veya venöz sinusların duvarını ilgilendiren inflamatuar veya infeksiyöz süreçler tromboza yol açan en önemli nedenlerdir. değiĢik çaptaki damarlarda arteriyel ve venöz trombozlar. mastoiditis gibi infeksiyöz nedenlere bağlı septik serebral ven trombozlarının sıklığının azaldığı ve buna bağlı olarak aseptik trombozlarının göreceli oranının arttığı söylenebilir. Primer APS‟li hastaları trombozdan korumak için sıklıkla antikoagülan tedavi uygulanmaktadır. kansere bağlı geliĢen paraneoplastik durumlar. antikorlar normal ise. Herhangi bir dural sinus tek baĢına tromboze olabileceği gibi. trombositopeni. Ancak kalp kapaklarında oluĢan vejetasyonlara bağlı olarak embolik inmeler de oluĢabilir. Venöz infarkt çoğunlukla hemorajik karakterdedir. trombositten fakir kırmızı trombüstür. APS düĢünülen bir hastada. kalp kapağı vejetasyonları. sinuslara komĢu anatomik yapılarda infeksiyon ve tümoral nedenler) eklemek gerekir. Ġskemik olayların nedeni sıklıkla trombotiktir. 0 civarında tutulmalıdır. Pratik olarak periferik ven trombozuna yol açan nedenlere kranyal bölgedeki lokal nedenleri (travma. Oral kontraseptifler tek neden olarak karĢımıza çıkabilse de birkaç nedenden biri de olabilir. Serebral ven trombozu beyin parenkiminde tutulan venöz sisteme bağlı olarak korteks ve subkortikal ak madde veya derin hemisferik yapılarda venöz infarkta yol açar. APS‟li iskemik inmeli hastaları rekürren inmeden korumak için antiagregan veya antikoagülan tedavinin üstünlüğü konusunda kesin bilgi yoktur. Serebral ven trombozu (SVT) beynin arteryel tıkayıcı hastalıklarına oranla daha nadir görülen bir durumdur. ancak geliĢmekte olan ülkelerde bu sıklığın 10 katına ulaĢabildiği belirtilmektedir. Behçet hastalığı ve sistemik lupus eritematozus gibi sistemik inflamatuar hastalıklar) serebral ven trombozlarının en sık nedenleridir. Kortikal ven trombozları genellikle sinus trombozlarına eĢlik ederse de kortikal venler nadiren tek baĢlarına tıkanabilirler. Trombüsün görünümü periferik venlerde olduğu gibi taze iken eritrosit ve fibrinden zengin. yalancı pozitif sifiliz testi baĢlıca bulgulardır. Son yıllarda toplumda en sık rastlanan kalıtsal trombofili nedeni olan faktör V Leiden mutasyonu taĢıyıcısı olan kadınlarda oral kontraseptiflerin periferik ven trombozları gibi serebral ven trombozu riskini de arttırdıkları gösterilmiĢtir. Genel olarak günümüzde yaygın antibiyotik kullanımına bağlı olarak otitis media. Patoloji Serebral venöz sistem içinde trombüs geliĢimine neden olan süreçler vücudun diğer periferik venöz sistemi için geçerli olan nedenlerden farklı değildir. Örneğin baĢağrısı. Bu durumda çoğunlukla SSS tutulur. Post partum dönemde geliĢen serebral ven trombozları olguların neredeyse yarısından fazlasında postpartum 3-4. Klinik gösteriler Serebral ven trombozlarında klinik semptomatoloji çok zengin olarak karĢımıza çıkar. En sık tutulan sinus SSS‟tir. edinsel veya kalıtsal trombofili. beyin parenkiminin hastalık sürecine katıldığını gösteren fokal veya jeneralize epileptik nöbetler ve fokal nörolojik defisitler en sık karĢılaĢılan klinik semptom ve bulgulardır. Ġleri etyolojik araĢtırmalara rağmen olguların %25-30‟unda belirli bir etyoloji saptanamayacağı ve bu olguların uzun dönem izlenmesi gerektiği akılda tutulmalıdır. En sık mitral kapak tutulur. migrene benzer baĢ ağrıları. INR degeri yaklaĢık 3 .

derin ven sisteminin tutulması. MRG‟de tromboze sinüs T1 ve T2 ağırlıklı incelemelerde sinyal artıĢı olarak görülür. Günümüzde SVT‟nin “altın standart” tanı yöntemi anjiyografi değil MRG‟dir. dramatik düzeldikleri görülür. Serebral venöz trombozlar arteryel inmeden çok daha iyi prognozlu olsa da prognozu çoğunlukla önceden tahmin edilemez. genellikle peteĢiyal tarzda hemorajik olduğundan dolayı içinde yer yer hiperdens alanlar görülür. arka çukur lezyonu. belirli bir arteryel sulama alanına uymaz. Kanamanın belirgin olduğu durumlarda yoğun bir hematom görüntüsü ile karĢılaĢılabilir. tromboz sinüsten venlere yayılırsa yalnızca baĢağrısıyla baĢvuran bir hastanın ağır hemiplejiye ilerleyerek aniden kötüleĢtiği de görülebilir. Tanı sırasında izole intrakranyal hipertansiyon olması da iyi prognostik faktör olarak bildirilmiĢtir. Superior sagital sinusun tutulduğu durumlarda klasik olarak orta hattın her iki yanında multipl hemorajik venöz infarktlar görülebilir. 6) baĢvurulur. erkek cinsiyet. Seyrek olmayarak derin komadaki veya ağır hemiplejili hastaların sekelsiz. baĢlangıçta komanın varlığı. Venöz infarkt kranyal BT‟de hipodens görünümdedir. Bu incelemede saptanabilecek bulgular direkt ve indirekt olarak ikiye ayrılabilir. Derin venlerin tutulumu klasik olarak ve çoğunlukla en ağır formunda akut veya subakut geliĢen bir koma ve deserebrasyon tablosu ile karĢımıza çıkmaktadır. Zengin anastomoz ve kollateral dolaĢımın varlığı bu selim seyirden sorumlu tutulabilir. Antibiyotiklerle iyi tedavi edilemediğinde diğer dural sinüslere de yayılarak ağır ve dramatik bir klinik tabloya dönüĢebilir. . serebral venlerin de hastalık sürecine katıldığı durumlarda bu semptom ve bulgulara fokal nörolojik olayların (epileptik nöbet. Kranyal BT ile serebral ven trombozdan Ģüphelenildiğinde dural sinüs trombozu tanısının kesinleĢtirilmesi gerekmektedir. nörolojik defisit) eklendiğidir. eğer hastalık süreci yalnızca sinüs trombozu ile sınırlıysa klinik tabloya değiĢik derecelerde kafa içi basınç artıĢı semptom ve bulgularının hakim olduğu. Konvansiyonel anjiyografi MR veya BT venografi çok erken (5 günden önce) veya geç (6 haftadan sonra) dönemlerde yanlıĢ negatif veya Ģüpheli sonuç verdiğinde kullanılır. ptozis ve ağrılı bir oftalmopleji ile karakterizedir. semptomatik ve antitrombotik tedavi olarak üç ayaklıdır. etyolojide kanser olması ve özellikle septik trombozlar. Hemorajik venöz infarkt multifokal olabilir ve genellikle tutulan dural sinus komĢuluğunda yer alır (ġekil 4). Tedavi Serebral ven trombozlarının tedavisi etyolojiye yönelik. Pratik olarak akılda tutulması gereken. gerek vital gerekse de fonksiyonel prognozu kötüleĢtiren faktörlerdir. Bunlar içinde en sık karĢılaĢılan kontrastsız kranyal BT‟de dural sinüs veya serebral venin spontan hiperdens görüntüsü (ġekil 2) ve SSS‟nin arka bölümü tutulduğunda kontrastlı BT incelemesinde sinüsün içinde trombüse iĢaret eden “delta bulgusudur”. Kontrast injeksiyonu sonrasında SSS‟nin duvarları üçgen Ģeklinde yoğun olarak kontrast tutar ve hiperdens hale gelirken.baĢlayan klinik tabloya zaman içinde epileptik nöbetler ve/veya fokal nörolojik defisit bulguları eklenebilir. Tanı araĢtırmaları Serebral ven trombozundan Ģüphelenildiğinde BT acil koĢullarda baĢvurulan ilk tanı yöntemidir. lümen içindeki trombüs nedeniyle hipodenstir (ġekil 3). Magnetik rezonans incelemeleri Ģüpheli sonuçlar vermiĢse baĢvurulacak tanı yöntemi serebral dijital subtraksiyon anjiyografidir. Serebral ven trombozu olan hastalarda dural sinuslar nadiren tek baĢına daha sıklıkla da multipl olarak tutulur. Ancak son yıllarda hafif konfüzyon. Buna karĢılık. Ayrıca klinik düzelmenin venin rekanalizasyonundan çok önce baĢladığı ve rekanalizasyon olmadan da gerçekleĢtiği bilinmektedir. davranıĢ ve hareket bozuklukları ve fokal nörolojik defisitlerle baĢvuran hastalarda da derin venöz tutulum görülen olgular bildirilmiĢtir. Prognoz Serebral ven trombozlarının önemli bir bölümü selim seyirlidir. Bu amaçla noninvazif ve dural sinusları daha yüksek duyarlılıkla gösterebilen kranyal magnetik rezonans görüntülemeye (MRG) (Ģekil 5a) ve magnetik rezonans venografiye (ġekil 5b. Bu incelemelerde saptanabilecek bulguların detaylı tarifleri bu kitabın amacını aĢtığından burada değinilmeyecektir. Yukarıda belirtilen klinik sendromlar dıĢında dural sinüs tutulumları içinde kavernöz sinus trombozunun klinik gösterisi drene ettiği orbital yapılar nedeniyle çok spesifiktir ve kolaylıkla tanınabilir. fokal bulguların olması veya bu bulguların kötüleĢmesi. mental durum değiĢikliği. Direkt bulgular tutulan kortikal ven veya dural sinüste trombüs varlığına iĢaret eden bulgulardır.Olguların %30‟a kadarında ise BT normaldir. Serebral ven trombozu tanısı konulduktan sonra etyolojiyi belirlemeye yönelik laboratuar incelemelere baĢvurulacaktır. En sık izole veya beraber SSS ve lateral sinus tutulumu görülür. epileptik nöbetler. Günümüzde genellikle sinüziti izleyerek akut olarak ortaya çıkan kemozis. YaĢ.

hecmelerle kötüleĢme) seyir gösterebilir. trunkal ve appendiküler ataksi gibi bulguların varlığı ortaya konularak daha iyi bir lokalizasyon yapılabilir. baĢ dönmesi dengesizlik ve çift görmenin beyin sapı tutulumunu yansıttığı. Bu ayırım uygulanacak tedavi stratejilerinin birbirinden farklı olması nedeniyle çok önemlidir. hemodinamik ve . Bu değerlendirmede en önemli basamak olan hastalık anamnezini alırken sorgulanması gereken en önemli durum hastanın Ģikayetlerinin aniden ortaya çıkmıĢ olup olmadığıdır. Bu tanım beyin kanaması. Sürenin belirlenmesi daha sonra değinilecek olan tedavi indikasyonlarının belirlenmesinde çok önemlidir. Kranyal BT yalnızca kanamayla iskemiyi ayırdetmekle kalmayıp inmeye bağlı geliĢebilecek nörolojik komplikasyonlara ait radyolojik değiĢikliklerin tanınmasını ve inme ile karıĢabilecek diğer hastalık süreçlerinin dıĢlanmasını da sağlayacaktır. Bulantı ve kusma intrakranyal basıncın artmıĢ olduğunu. subaraknoid kanama. Hastanın acile baĢvurduğunda yapılan tanısal değerlendirmeden elde edilecek bulgular hem hastanın prognozunu belirlemede hem de doğru tedavilerin baĢlatılmasında önemlidir. fokal (veya global) serebral disfonksiyona yol açan. süre son olarak sağlam görüldüğü saatten yakınmalarının kaybolmasına veya ilk görülene dek geçen süredir. arteryel veya venöz tıkanmalar sonucu ortaya çıkan beyin infarktına bağlı.ĠSKEMĠK BEYĠN DAMAR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVĠ YAKLAġIMLARITANI Ġskemik inme Ģüphesi olan hastalarda ilk tanısal değerlendirmenin amaçları nelerdir? Ġskemik inme acil bir medikal durumdur. inmeyi taklit edebilecek medikal ve diğer nörolojik hastalıkları dıĢlamak Beyin hasarının geliĢtiği bölgeyi lokalize etmek Hemorajik ve iskemik inme arasında ayırıcı tanıyı yapmak Ġnmeye yol açan nedene yönelik ilk bilgileri toplamak Ġnme seyrinde ortaya çıkabilecek akut nörolojik ve medikal komplikasyonları ortaya koymak      Ġskemik inme Ģüphesi olan hastalarda nasıl tanı konur? Klinik karar: Ġnme mi? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre inme. Aniden ortaya çıkan Ģikayetler daha sonra çeĢitli tipte (dalgalanma. çeĢitli tipte beyin damar hastalıkları sonucu geliĢen klinik durumları yansıtır. hemianopsi. ani ve tek baĢına ortaya çıkan ciddi bir baĢ ağrısının da baĢlıca subaraknoid mesafeye kanama nedeniyle ortaya çıktığı her hekimin bilgi dağarcığında yer alması gereken. Hızlı bir nörolojik muayenede uyanıklık durumu. meningeal irritasyon bulguları da subaraknoid mesafenin tutulduğunu gösteren bulgulardır. Görüntüleme. nistagmus ve diğer okülomotor defisitlerin. progresif kötüleĢme. hızlı ve kaba lokalizasyonun yapılabilmesini sağlayan bilgilerdir. afazi. Hastaların bu incelemeye gönderilmeden önce mutlaka solunum. Lokalizasyon: Beynin hangi bölgesi hasarlanmıĢ? Beyin disfonksiyonunu yansıtan içinde vücudun bir yarısında ortaya çıkan uyuĢukluk ve güçsüzlük ile konuĢma ve anlama bozukluğunun ön planda serebral hemisferlere ait bir bulgu olduğu. ġikayetler hasta uykudan uyandığında fark edilmiĢse. Hemorajik inme mi? Ġskemik inme mi? Anamnez ve nörolojik muayene aĢamasından sonra en önemli basamak klinik ön tanıyı doğrulamak ve hemorajik inme ile iskemik inme arasında ayırıcı tanıyı yapmaktır. motor ve duysal defisitin. vasküler neden dıĢında görünürde baĢka bir neden olmadan. 24 saat veya daha uzun sürebildiği gibi ölümle de sonuçlanabilen klinik bir durumdur. Acilde yapılan ilk değerlendirmenin amaçları tüm inme tipleri için aynıdır ve Ģöylece özetlenebilir: Hastanın nörolojik Ģikayetlerinin inme nedeniyle ortaya çıktığına karar vermek. Anamnezde inme semptomlarının baĢlangıcından beri geçen süre de sorgulanmalıdır. Bu amaçla hastanın son olarak sağlam görüldüğü saatten yakınmalarının kaybolmasına veya ilk görülene dek geçen süre hesaplanır. Bu tanımın ve hastaları acile getiren en sık beyin disfonksiyonu Ģikayetlerinin neler olduğunun akılda tutulması hastaların çoğunda inme ön tanısının konulmasını sağlar. Bu amaçla acilde uygulanması gereken görüntüleme yöntemi kranyal bilgisayarlı tomografidir (BT). aniden yerleĢip.

Özellikle arka çukur yapıları. Kranyal BT'de iskemi hemoraji ayrımı yapıldıktan sonra kitle etkisi (ġekil 3). Kana duyarlı magnetik rezonans görüntüleme sekansları (T2*GRE -gradient recalled echo) kullanılarak iskemi/kanama ayırımı yapılabilir Difüzyon ağırlıklı görüntüleme ile iskemik beyin bölgesi ilk dakikalardan itibaren belirlenebilir. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI-diffusion weighted image) sekansı ile iskemik lezyonlar ilk dakikalardan itibaren güvenilir bir Ģekilde belirlenebilir. vasküler risk faktörlerini saptamaya ve böylece de inmeden ikincil koruyucu tedavilerin belirlenmesine yöneliktir. hidrosefali. Böylece akut dönemde MR ile iskemi/kanama ayrımı yapılabildiği gibi. Bu nedenlerle klinik durumu MR incelemesine uygun olan hastalarda yukardaki MR sekansları zaman kaybına yol açmadan uygulanabiliyorsa magnetik rezonans görüntüleme bilgisayarlı tomografinin yerini alabilir. Difüzyon ve perfüzyon ağırlıklı incelemeler birlikte değerlendirilerek iskemik penumbra bölgesine ait bilgiler elde edilebilir. Akut iskemik inmede hastaların yaklaĢık %50'sinde inceleme normal olarak bulunur. Bu tanı daha geç dönemde (24 ile 72 saat sonra) ya BT ya da diğer bir görüntüleme yöntemi ile kesinleĢtirilir. Perfüzyon ağırlıklı görüntüleme (PWI. Bilgisayarlı tomografi erken dönem için yeterli bir görüntüleme yöntemi olmakla birlikte. Arteryel infarktın görüntüsü belirli bir arter sulama alanında ortaya çıkmıĢ hipodens bir lezyondur (ġekil 2). Kanama parenkim içinde ise BT'de hiperdens bir kitle olarak görülür. Özellikle küçük kortikal infarktlar ile derin ak maddedeki nonspesifik sinyal değiĢikleri nedeniyle diğer MR sekanslarında fark edilmeleri güç olan küçük derin infarktlar bu yöntemle akut dönemde çok daha kolay tanınabilmektedir.metabolik açıdan vital fonksiyonları güvence altına alınmıĢ olmalıdır. Bu amaçla bazı olgularda beyni daha ayrıntılı olarak görüntüleyebilme özelliği olan kranyal MRG. Kana duyarlı magnetik rezonans görüntüleme sekansları (T2*GRE -gradient recalled echo) intraserebral kanamaları yüksek bir duyarlılıkla gösterir. Ġskemik inmenin baĢlangıcından sonra ne kadar uzun süre geçmiĢse kranyal BT'de bunun lezyon karĢılığını görme Ģansı o kadar artar. Bu durumda klinik bulgular inme ile uyumluysa iskemik inme tanısı konulur. laküner infarktlar bu inceleme ile daha kolaylıkla görüntülenebilir. Kranyal BT acilde kontrastsız yapılmalıdır. uygun sekanslar kullanılarak yapılan magnetik rezonans görüntüleme incelemesinde BT ile elde edilen bilgiler elde edildiği gibi ek bazı bilgilere de ulaĢılabilir.perfusion . Akut dönemde BT gerek subaraknoid gerekse de beyin parenkimi içine kanamayı gösteren en duyarlı yöntemdir. Yine seçilmiĢ olgularda koagülopati taraması bu dönemde yapılacak incelemeler arasındadır Magnetik Rezonans Görüntüleme Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi iskemik lezyonları görüntülemede kranyal bilgisayarlı tomografiden daha duyarlı bir yöntemdir. yani gri madde ile ak madde arasındaki anatomik sınırlarının görünmez hale gelmesi kontrastsız BT'de iskeminin ilk belirtisidir ve inmenin baĢlangıcından sonraki ilk 3 saatte saptanabilir. beyin sapındaki iskemik lezyonlar. venöz infarktlar ise belirli bir arter sulama alanı dıĢına taĢarlar ve genellikle erkenden hemorajik özellik taĢırlar. hemorajik transformasyon (ġekil 4) gibi nörolojik komplikasyonlara ait bulgular da değerlendirilir. Ġskemik inmeli hastada hastaneye yattıktan ve stabilizasyon sağlandıktan sonra yapılacak ikincil tanısal değerlendirmenin amaçları nelerdir? Hasta acil olarak değerlendirildikten ve izlenmek amacıyla hastaneye yatırıldıktan sonra daha ayrıntılı bir anamnez alınmalı ve daha geniĢ bir sistemik ve nörolojik muayene yapılmalıdır. Serebral gri madde ile ak madde arasındaki kontrastın azalması. Bu dönemde yapılacak incelemeler inmenin nedenini ortaya koymaya. Bu değiĢiklik en kolay derin bazal ganglia yapılarında (ġekil 1) ve korteks serebride izlenebilir. sessiz serebral mikrokanama odakları da belirlenebilir. Bu sekans görüntüleme ile iskemik lezyon belirlemenin duyarlığını önemli ölçüde arttırmıĢtır. ve genel olarak tüm hastalarda da inme etyolojisini araĢtırmak amacıyla beyin damar ve kardiyak görüntüleme incelemeleri yapılır. Bu incelemenin hemen yapılması gerekiyorsa destek tedavilerinin bu inceleme esnasında hastaya eĢlik edilerek paralel bir Ģekilde sürdürülmesi gerekmektedir.

hemĢire. yardımcı sağlık personeli içeren ve multidisipliner bakım verebilen inme ünitelerine yatırılan hastalarda akut dönemde olgu ölüm oranı düĢtüğü. Konvülsiyon geçiren hastanın nöbeti durdurulmalıdır. ağrı gibi sorunlarla mücadele edilebilir. Ġskemik inmenin erken saatlerinde beyin dokusunun bir bölümü ölmüĢ olsa bile birçok hastada risk altında olan ancak hala yaĢamını sürdüren “penumbra” dokusunun geleceği bir ölçüde bu destek tedavisinin baĢarısına bağlıdır. Hasta bulunduğu yerden hastaneye hızlıca taĢınırken aynı zamanda destek tedavileri de baĢlatılmalıdır. Ġster iskemik isterse de hemorajik olsun hastane öncesi ve hastaneye transport sırasında uygulanacak en önemli giriĢimler vital parametreleri güvence altına almaya yöneliktir. Birçok inmeli hastada akut dönemde saptanan yüksek kan basıncı akut miyokard infarktüsü. süregelen penumbra bölgesinin varlığına yaklaĢık olarak iĢaret edebilir TEDAVĠ Ġskemik inmeli hastaya acil tedavi yaklaĢımın amaçları nelerdir? Ġnmeli hastalarda acil tedavi uygulamaları ilk görüldükleri andan itibaren baĢlamalıdır.weighted image) ile beyinde kan akımının azaldığı bölgeler saptanabilir. Bu dönemde bulantı kusma. Hemodinamiyi bozan supra veya ventriküler aritmiler tedavi edilmelidir.Dehidratasyon önlenmeli. Hava yolu açıklığı sağlanmalı. Her türlü acil durumda olduğu gibi temel ve ileri yaĢam desteği tedavileri uygulanacaktır. Yine bu dönemde ateĢi yüksek olan hastalarda soğuk uygulama ve antipiretiklerle ateĢ düĢürülmeye çalıĢılmalıdır.Tablo 4‟ten anlaĢılacağı gibi transport esnasında kan basıncına yönelik müdahale olanakları sınırlıdır. akut böbrek yetmezliği ve aort disseksiyonu Ģüphesi gibi bir hipertansiyon acili ile karĢı karĢıya değilsek rutin olarak tedavi edilmemelidir (Tablo 4). akciğer ödemi. Kalıcı infarktın belirteci olan difüzyon lezyonu ile perfüzyon defekti gösteren bölge arasındaki fark. Acilde ayrıca bu dönemde erken nörolojik ve medikal komplikasyonların tedavilerine baĢlanmalıdır. Akut dönemde hipoglisemi saptanmadıkça dekstrozlu sıvı verilmemelidir. Bu erken dönemde doku oksijenasyonu ve hemodinaminin optimal düzeyde tutulması. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar inme konusunda uzmanlaĢmıĢ bir doktor. Acil Serviste destek tedavi yaklaĢımları (Tablo 5) Hasta acile getirildikten sonra acil tanısal değerlendirmelerin yapıldığı süre boyunca hastane öncesinde baĢlanmıĢ olan destek tedavileri sürdürülecektir. Hastanede koroner yoğun bakımlara benzer Ģekilde yalnızca inmeli hastalara bakım ve tedavi hizmeti veren “inme üniteleri” bulunuyorsa bu tip yataklar tercih edilmelidir. Bu müdahaleler acil servislerinde nöroloji konsültasyonu yapılana ve hasta uygun bir nöroloji yatağına yatırılana dek sürdürülmelidir. hipoventile eden hastalarda gerekirse mekanik solunum desteği verilmeli ve ampirik olarak 2-3 lt/dakika O2 tedavisine baĢlanmalıdır. Her inmeli hasta mümkünse hastaneye yatırılmalıdır. saptanmıĢsa tedavi edilmelidir. uzun vadede de hastaların sakatlık oranlarının azaldığı gösterilmiĢtir. hipogliseminin düzeltilmesi yaĢamsal önem taĢır. Bu amaçla damar yolu açılmalı ve izotonik sodyum klorür veya Ringer laktat solüsyonu ile parenteral sıvı tedavisine baĢlanmalıdır. Acil servislerinde ideal olanı hastaların vital . Bu tipi ne olursa olsun tüm inmeli hastalar için geçerlidir: Vital bulguları stabilize etmek Nörolojik hasarı durdurmak veya geriye dönüĢümlü ise düzeltmek Ġnme ile beraber veya seyrinde ortaya çıkacak medikal ve nörolojik komplikasyonlarla mücadele etmek  Erken dönemden baĢlamak üzere rehabilitasyon giriĢimlerini baĢlatmak  Erken dönemde hasta ailesinin yeni duruma adaptasyonunu sağlamak için bilgilendirme ve destek sağlamaktır    Vital bulguları stabilize etmek Hastane öncesi dönemde destek tedavi yaklaĢımları (Tablo 3) . Ġskemik inmeli hastanın hastaneye yatırılmasındaki amaçlar aĢağıdaki gibi özetlenebilir. Kan basıncına rutin müdahale serebral perfüzyon basıncının düĢmesine dolayısıyla da infarkt dokusu ve çevresindeki bölgesel kan akımının azalmasına yol açabilir.

Ayrıntılı nörolojik değerlendirme ve beyin görüntüleme incelemeleri eğer artmıĢ kafa içi basıncına ve herniasyon riskine iĢaret ediyorsa hızla kafa içi basıncını düĢürücü tedaviler uygulanmalıdır (Tablo 5). Iskemik inmenin ilk 3 saatinde tromboliz tedavisi uygulamak zordur. Ancak bu tedavi erken dönemde beyin kanaması riskini ve buna bağlı ölüm riskini arttırmaktadır. Bu amaçla trombolitik. Ġskemik inmede nörolojik hasarı durdurmak veya geriye dönüĢümlü ise düzeltmek Semptomatik medikal tedaviler Hastanın hastaneye transportu sırasında baĢlatılan ve acilde sürdürülen medikal destek tedavileri aynı zamanda nörolojik hasarın artmasını önlemeye yönelik bir anlamda “beyin resusitasyonunu” sağlayan giriĢimlerdir. Hasta diabetik ve oral antidiabetik ilaçlar alıyorsa bunlar durdurulur. Bu medikal destek yaklaĢımlarının yanı sıra inmenin baĢlangıcında konvülsiyon geçirmiĢ hastalarda veya konvülsiyon geçiren hastalarda parenteral antiepileptik tedaviye baĢlanmalıdır. ayda sakatlık oranı azalır. Antiplatelet tedavi . Birçok hasta 3 saatten daha geç hastaneye ulaĢmaktadır.5 saate dek sürdüğünü ve arteria serebri media alanı inmelerinde ilk 6 saatte yapılan intraarteriyel trombolizin yararlı olduğunu gösteren çalıĢmalara dayanarak bu uygulamaların yapılabileceği yönündeki öneriler 2009 yılında yenilenen inme tedavi rehberlerine girmiĢ olmakla birlikte. trombolitik tedavinin bu indikasyonlarla uygulanması henüz Avrupa Ülkeleri ve Türkiye de ruhsatlandırılmıĢ değildir. Bu tedavinin uygulandığı hastalarda 3. Trombolitik tedavi Doku plasminojen aktivatörü ile intravenöz yolla yapılan trombolitik tedavi iskemik inmenin ilk 3 saatinde uygulanırsa hastaların prognozlarında iyileĢmeye yol açar. Ġnmenin erken döneminde oral beslenmeden kaçınmalıdır. Bu nedenle 3-6 saat arasında da etkili olabilecek tedavilere ihtiyaç vardır. Bunun nedeni antikoagülan tedavilerin serebral ve sistemik kanama riskini arttırması ve prognozu kötüleĢtirmesidir. Antikoagülan tedavi Ġskemik inmeli hastada inmenin akut döneminde rutin ve etkin dozda heparin veya düĢük molekül ağırlıklı heparinlerle antikoagülan tedavinin yararı olmadığı gösterilmiĢtir. Spesifik tedaviler Akut iskemik inmede spesifik medikal tedaviler Beyni besleyen bir damarın tromboembolik mekanizmayla tıkanması ve bu damarın beslediği dokunun kan akımının kesintiye uğraması iskemik inmeye yol açan en önemli nedendir. Kan Ģekeri yüksek bulunan hastalarda genellikle 200 mg/dl‟nin üstünde insülin tedavisine baĢlanır. Bu nedenle yalnızca inme konusunda uzman ve iyi organize edilmiĢ kurumlarda indikasyon ve kontrendikasyonları (Tablo 6) ayrıntılı bir Ģekilde gözden geçirildikten sonra uygulanmalıdır. Tedavi indikasyonunun inmenin ilk 3 saati olması erken dönemde inme ön tanısı olan hastaların hastaneye hızlıca ulaĢtırılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Son yıllarda bu tedavi yöntemleri ile geniĢ hasta topluluklarında önemli çalıĢmalar yapılmıĢtır. antikoagülan ve antiplatelet tedavilere baĢvurulur. Radyolojik yöntemlerle 3-6 saatin ötesi de dahil olmak üzere penumranın süregeldiği gösterilen hastalarda trombolitik tedavinin yararını araĢtıran çalıĢmalar ile intraarteriyel yoldan mekanik yöntemlerle tıkanmayı açmayı amaçlayan çalıĢmalar süregelmektedir. Bu dönemde ateĢi yüksek olan hastalarda sürmekte olan olası bir infeksiyona yönelik vucut sıvısı örnekleri alındıktan sonra ampirik antibiotik tedavisine baĢlanabilir. Ġntravenöz trombolitik tedavinin yararının 4. AteĢli bir tablo seyrinde inme ile baĢvuran hastalarda acil olarak ekokardiyografik incelemelerle bakteryel endokardit araĢtırılmalı ve pozitif bulgular varlığında ampirik antibiotik tedavi buna göre düzenlenmelidir. Bu nedenle baĢlamıĢ doku hasarının durdurulması bölgesel kan akımının yeniden sağlanabilmesi ile olanaklıdır.parametrelerinin sürekli olarak monitorize edilmesi ve tedavilerin bu monitorizasyon bulgularına göre Ģekillendirilmesidir.

NASCET-North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) yürütülen iki randomize çalıĢmada gösterilmiĢtir. Aspirin tedavisi. ekstrakranyal karotis hastalığında ise cerrahi tedavi. Birkaç hafta veya birkaç aylık bir izleme dönemi sonunda bu tedavi ile ölüm veya sakatlık riski azalmaktadır . kitle etkisi yaratan infarktlar (malign a. herhangi bir kontrendikasyon olmadıkça. 18-60 yaĢları arasındaki bu tür hastalarda geniĢ kraniyektomi ve duraplasti ile yapılan dekompressif cerrahinin mortalite ve maluliyeti azalttığı gösterilmiĢtir Ġnmeli hastalarda ikincil koruyucu tedavi yaklaĢımları (Tablo 9) Ġskemik inme geçiren hastayı ikinci bir inmeden korumada aterotrombotik inme için antiplatelet tedavi. dilate kardiyomiyopati) olan ve kardiyoembolik inme geçiren hastalarda da bu yönde bir klinik çalıĢma olmadığı halde koruyucu olarak antikoagulan tedavi uygulanır. Kalbinde yüksek riskli emboli kaynaği (romatizmal mitral stenoz. Klinik çalıĢmalar NVAF saptanan hastalarda uzun süreli antikoagulan kullanımının primer korunmada da yararlı olduğunu ortaya koymuĢtur. Antiplatelet Tedavi Ġskemik damar hastalığı olan hastalarda (beyin damar. Bu nedenle bu tip infarktları olan hastalar yakın nörolojik takibe alınmalı. periferik damar) yapılan tüm antiplatelet tedavi çalıĢmaları dikkate alınarak oluĢturulan tedavi önerileri 1998 ve 1999 yıllarında yayınlanmıĢtır. Tedavinin yararı Avrupa ve Kuzey Amerikada (ECST-European Carotid Suırgery Trial. Gastrointestinal sistemdeki olumsuz yan etkilerine rağmen kullanım kolaylığı. uzun yıllara giden bilgi birikimi ve maliyeti nedeniyle en çok kullanılan antiplatelet ajan aspirindir. Cerrahi Tedavi Karotis endarterektomisi karotis alanına ait iskemik atak veya hafif sekellerle düzelen inme geçiren hastaları yeni bir inmeden koruyan bir tedavi yöntemidir. Bu tip hastalarda cerrahi müdahale hayat kurtarıcıdır.Son yıllarda sekonder inmeden korunmada aspirin ve klopidogrelin birlikte kullanıldığı karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar olumsuz sonuçlanmıĢtır. GeniĢ serebellar infarktlar (ġekil 14) beyin sapı basısına yol açarak ölüme neden olabilirler. Ancak ölüm ve sakatlık riski yüksek olan inmeli hasta grubunda aspirinden daha etkili yeni antiplatelet ajanlar geliĢtirme çabaları ile birlikte yüksek riskli hastalarda kombine antiplatelet kullanımına ait klinik çalıĢmalar sürdürülmektedir. Tedavi süresince hasta ve yakınları ile hekim arasındaki iĢbirliği yan etkilerin önlenmesi (kanama riski) açısından önem taĢır. inmenin ilk 48 saatinde BT'de hemorajik inme olasılığı dıĢlandıktan sonra 160-300 mg dozunda uygulandığında küçük de olsa anlamlı bir yarar sağlamaktadır. kardiyoembolik inmede antikoagülan tedavi. kalp damar. Buna göre oral antikoagülan tedavi indikasyonu olanlar dıĢında kalan iskemik inmeli hastalarda aspirin. Klinik yararına rağmen antikoagulan kullanılacak hasta grubunun iyi seçilmesi gerekir. Akut iskemik inmede cerrahi tedaviler Ġskemik inmede cerrahi tedavi indikasyonları çok sınırlıdır. klopidogrel.Akut iskemik inmede Aspirin tedavisinin etkinliği gösterilmiĢtir. Hasta en az ayda bir kez hekim tarafından kontrol edilmelidir.akinetik segment. Arteria serebri media alanındaki geniĢ. aspirin ve yavaĢ salınımlı dipridamol kombinasyonu gibi antiplatelet ajanlardan birisi kullanılabilir. yararı doğrulanmıĢ tedavi yöntemleridir. cerebri media infarktı) % 80‟e ulaĢan oranlarda ölümle sonlanmaktadır. Tedavi edilen hastalarda ilk haftalarda ölüm veya ölümcül olmayan inme sıklığı azalmaktadır. uyanıklığı bozulan hastalarda beyin cerrahisi konsültasyonu yapılarak arka çukur dekompresyon cerrahisi indikasyonları açısından hızlıca değerlendirilmelidir. Bu iki çalıĢmada semptomatik karotis hastalığı olan hastalarda Kuzey Amerika çalıĢmasında kullanılan ölçme yöntemi ile %50 nin üzerinde darlık . Antikoagülan Tedavi Ġskemik inme geçiren hastalarda uzun süreli oral antikoagulan kullanımının hastayı yeni bir inmeden koruduğu sadece non-valvüler atriyal fibrilasyona (NVAF) bağlı kardiyoembolik inme geçiren hasta grubunda gösterilmiĢtir. Ġlk 48 saat içinde.0 arasında olması hedeflenmelidir. Tedavi süresince INR değerinin 2. taze miyokard infarktüsü. protez kapak.0-3.

periferik damar hastalığı. Diğer Medikal Tedaviler Geçici iskemik atak (GĠA) veya inme geçiren bir kiĢiyi yeni bir inmeden korumada yapılması gerekenlerin baĢında primer korunmada da geçerli olan vasküler risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınması gelmektedir (Tablo 10). Antihipertansif tedavi Kronik hipertansiyon tüm inme tipleri için yaĢtan bağımsız değiĢtirilebilir en önemli risk faktörüdür. Günümüzde karĢılaĢtırmalı klinik çalıĢmalar olmadığı halde cerrahi olarak ulaĢılamayan (a. Bilindiği gibi vasküler risk faktörleri kiĢinin özelliklerinden oluĢan yaĢ. Bu çalıĢmalar epidemiyolojik çalıĢmalarla öne sürülen ve antihipertansif tedavide . Son yıllarda anjiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACE). ırk-etnik ve herediter özellik gibi değiĢtirilemeyen faktörler ile değiĢtirilebilir risk faktörleri olarak ikiye ayrılır.basilaris. DeğiĢtirilebilir risk faktörleri arasında en baĢta hipertansiyon. inme. statinler ve bazı fibrat türevi ilaçlarla morbidite ve mortalitenin önemli ölçüde azaltılabildiği gösterilmiĢtir. Nitrendipin) yararlı etkileri gösterilmiĢtir. Bu nedenle giriĢim olabildiğince erken yapılmalıdır. Ancak bu grupta semptomatik karotis darlığına göre inme riski düĢük olduğundan (yılda %2-3 gibi) asemptomatik karotis darlığı olan hastalarda endarterektomiden elde edilen mutlak yarar oldukça düĢüktür. Anatomik veya tıbbi nedenlerle cerrahi kontrendikasyonu olan hastalarda endovasküler olarak stent uygulanması endarterektomiye makul bir alternatif olabilir. Total kardiyovasküler morbidite ve mortalite açısından sistolik kan basıncının optimal düzeyi 140 mm Hg‟dir. cinsiyet. Özellikle yaĢlı hasta popülasyonlarında sık rastlanan sistolik hipertansiyonun tedavisinde uzun etkili dihidropiridin türevi kalsiyum kanal inhibitörlerinin (uzun etkili Nifedipin. hiperlipidemi (hiperkolesterolemi. hipertrigliseridemi). a. Ġleri yaĢ ve erkek cinsiyet ile darlık derecesinin yüksekliği de endarterektomiden yararlanma olasılığını arttıran faktörler arasındadır. Ancak son yıllarda diğer antihipertansif ilaç grupları ile yapılan çalıĢmalarda da benzer yararlı etkiler saptanmıĢtır. Asemptomatik %60 üzerinde karotis darlığı saptanan olgularin da endarterektomiden yararlandığı görülmüĢtür. Kronik hipertansiyon tedavisi gerek genç gerekse de yaĢlı hastalarda ilk inme sıklığında önemli bir azalmaya yol açar. kadınlarda daha belirgin olmak üzere semptomlarla giriĢim arasındaki süre arttıkça azalmaktadır. Diastolik kan basıncında optimal düzey baĢta diyabetik hastalar olmak üzere 80 mm Hg'dir. Bu risk faktörleri genel anlamda toplam kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile iliĢkilidir. Sonuçları çok yakın zamanda yayınlanmıĢ HOPE (The Heart Outcome Prevention Evaluation Study) ve PROGRESS (Perindopril Protection Against Reccurent Stroke Study) çalıĢması ister doğrudan kan basıncını düĢürücü etkileri ile isterse de buna ek olarak olası vasküloprotektif etkileri ile olsun ACE inhibitörlerinin ikincil korumada iskemik veya hemorajik natürde tekrarlayıcı inme riskini azalttığını göstermiĢtir. diabetes mellitus) toplam kardiyovasküler riskin azaltılabilmesinde halk sağlığı açısından en önemli basamaktır. Bu risk faktörlerinin tedavisi primer korunmada olduğu gibi sekonder korunmada da yüksek vasküler risk taĢıyan hasta gruplarında (koroner arter hastalığı. Diyabetik hastalarda sistolik kan basıncında hedef değer 130 mm Hg olmalıdır. Antihipertansif tedavide ACE inhibitörleri en azından beta bloker ve diüretikler kadar etkili olduğu ve belki de kardiyovasküler mortaliteyi daha olumlu etkileyebileceği düĢünülmektedir . Son yıllarda karotis endarterektomisine uygun olan hastalarda endovasküler tedavi (balon anjiyoplasti ve/veya “stent”ile endarterektomiyi karĢılaĢtıran bazı klinik çalıĢmalarda stent uygulamalarının endarterektomiye eĢdeğer olduğu gösterilmemiĢtir. Hipertansiyon tedavisinin inme ve koroner kalp hastalığı geliĢimi açısından ortaya konulmuĢ yararlı etkileri büyük oranda beta bloker ve diüretik ilaçlarla yapılan çalıĢmalar ile ortaya konulmuĢtur. Cerrahi giriĢimin yararı.saptanan hastaların cerrahiden yararlandığı görülmüĢtür. diabetes mellitus ve sigara gelmektedir. Epidemiyolojik çalıĢmalar primer korunmada özellikle inme riskini optimal düzeyde azaltabilmek için 140 mm Hg'nin altına düĢmenin yararlı olacağını düĢündürtmektedir.cerebri media gibi) intrakranyal aterosklerotik darlıklara da endovasküler tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu konuda halen devam eden çalıĢmalar vardır.

Beynin fokal bir bölgesini (parsiyel epilepsi) veya tüm beyni (jeneralize epilepsi) içerebilir. prognoz. aksonlarda filizlenme. yüksek LDL kolesterol veya düĢük HDL kolesterol düzeyleri koroner kalp hastalığının en önemli risk faktörleri olmasına karĢın epidemiolojik gözlem çalıĢmaları kolesterol metabolizması ve inme riski arasında kesin ve kuvvetli bir iliĢki ortaya koyamamıĢtır. Hiperlipidemi tedavisi Ġskemik kalp hastalığı ve iskemik inmenin risk faktörleri önemli oranda benzerlikler gösterir. gri maddedeki artmıĢ. Statin grubu ilaçların kullanımı ile inme riski arasındaki iliĢki koroner arter hastalıklarının primer veya sekonder korunmasına yönelik çalıĢmalarından elde edilmiĢ verilere dayanmaktaydı. Epileptogenez mekanizması ilerleyici bir süreçtir. Günümüzde yakın zamana dek inme veya GĠA'lı hastalarda lipid düzeylerini düĢürücü müdahalelerin inme sıklığı veya inmeye bağlı mortalite üzerindeki etkilerini doğrudan ortaya koymuĢ bir çalıĢma yoktu. beyindeki sinir hücrelerinin artmıĢ uyarılabilirliğinden (nöronal hiperekstabilite) kaynaklanan klinik bir durumdur. Epilepsi nöbeti. farklı tipteki lokal reseptörlerin özelliklerinde değiĢiklikler meydana gelir. Statin grubu ilaçlarla yapılan sekonder korumaya yönelik çalıĢmaların meta-analizinde statinlerin inme riskinde ortalama %20-25 oranında azalmaya yol açtığı gösterilmiĢti. Epilepsi hastalığı ise iyi tanımlanmıĢ. hareket veya algılama fonksiyonlarında ani baĢlayan. bu nedenle tek bir tetiklenmemiĢ nöbet epilepsi anlamına gelmez. Takiben belli bir süre sonra spontan nöbetler ortaya çıkar. tetiklenmemiĢ (non-provoke) nöbetlerle giden tabloyu tanımlar. nöbeti tetikleyen faktörler. genetik faktörlerin etkisiyle hücre ölümü. Koroner hastalıkların önlenmesine yönelik statinlerle yapılan primer ve sekonder korunma çalıĢmaları hem yüksek hem de normale yakın serum kolesterol düzeyi olan hastalarda kolesterol düzeylerini düĢürmenin koroner morbidite ve mortaliteyi net bir Ģekilde azalttığını kesin bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. Tüm bu süreç günler-aylar veya yıllar içinde geliĢir (ġekil 1). GeçmiĢte epileptogenezin kronik bir süreç olduğu düĢünülmekteydi. sinaptik reorganizasyon. Akut epileptogenez dakikalar veya saatler içinde geliĢir ve geri dönüĢlü olabilir. Yüksek serum kolesterol. kalıcı bir Ģekilde ve spontan olarak nöbet oluĢturabilme özelliği kazanması sürecini ifade eder. tekrarlayıcı spontan nöbetlerin oluĢtuğu uzun süreli beyin transformasyonudur. baĢlangıç yaĢı. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar akut epileptogenezin de varlığını ortaya koymuĢtur. kısa süreli ve geçici stereotipik değiĢiklik durumu gözlenir. özgül tek bir etyolojisi olan durumdur. baĢlangıç hasarını takiben sessiz bir dönem oluĢur. Epilepsi ise kronik olarak tekrarlayan. eldeki tüm verileri ortak havuzlarda toplayarak karĢılaĢtırma ve tedavi seçiminde bu verileri en doğru Ģekliyle EPĠLEPSĠ . Genel olarak bunlar genetik ve edinsel mekanizmalardır. hızlı ve yerel elektriksel boĢalımlardan köken alır ve klinikte belli bir süreye sınırlı olarak. davranıĢ. Lafora hastalığı özgün epilepsi hastalığıdır. tedaviye yanıt ve EEG bulguları sendromun belirlenmesinde önem taĢır. duygu. EPĠLEPSĠ NÖBETLERĠNĠN VE EPĠLEPSĠ SENDROMLARININ SINIFLANDIRILMASI Modern sınıflama çalıĢmaları ortak bir terminoloji oluĢturarak iletiĢimi kolaylaĢtırma. Normal bir beynin zaman içinde bir dizi hücresel-moleküler. Epileptogenez değiĢik mekanizmalarla oluĢabilir. Heart Protection Trial çalıĢması yüksek riskli yaklaĢık 20 000 kiĢilik bir hasta grubunda statin tedavisinin etkisini araĢtırmıĢ bir çalıĢmadır. Statin tedavisinin yanlızca iskemik inmeli hasta topluluğundaki etkisini araĢtıran SPARCLE çalıĢmasında da sekonder inme ve kardiyovasküler olayların sıklığında azalma saptanmıĢtır. Epilepsi sendromu belli nöbet tipleriyle birlikte ona eĢlik eden klinik ve laboratuvar bulgularının tümünü tanımlar. Bu dönemlerde yaĢ. EPĠLEPTOGENEZ Epileptogenez. TANIMLAMA VE EPĠDEMĠYOLOJĠ Epilepsi.günümüzde optimal hedef olarak belirlenmiĢ 130/80 mm Hg düzeyindeki kan basıncı değerlerinin tedavideki yararlılığını kanıtlamaktadırlar. yaĢ ve total veya LDL kolesterol değerlerinden bağımsız olarak tekrarlayıcı ölümcül veya ölümcül olmayan iskemik inme sıklığı ile inme dıĢı majör bir vasküler olay geliĢme riskinin yaklaĢık %25 düzeyinde azaldığını gösteren ilk çalıĢmadır. cins. Etyoloji. Bu çalıĢma iskemik inmeli hastalarda cinsiyet. yapısal ve/veya fonksiyonel değiĢikliklere maruz kalarak epileptik bir beyin haline dönüĢmesi. odağın anatomik yerleĢimi. bilinç. Örneğin progresif miyoklonus epilepsileri sendromu belirtirken. Bu çalıĢma inme riskine yönelik yapılmıĢ metaanaliz çalıĢmalarını desteklemektedir.

Sonuç olarak epilepsilerin sınıflanması: • Kavrama. aile öyküsü. EEG interiktal dönemde normal temel aktivite gösterir. üçünün ortak bir özelliği olmadığı. Ancak nöbetlerin baĢlangıç yaĢı. dejeneratif hastalıklar bulunur. Bu nedenle yıllar içinde çabalar epilepsileri ve epileptik sendromları sınıflama yönünde yoğunlaĢmıĢtır. EEG ve beyin görüntüleme (tercihen MRG) ile temporal. Dialeptik nöbet kavramı da bu grupça kullanıma sunulmuĢ ve izole Ģuur kaybı ataklarını tanımladığı belirtilmiĢtir. Ana soru prognoz (tek bir nöbetin tekrarlama olasılığı. Tedaviye cevap çok değiĢkendir ve spontan sonlanma (remisyon) olasılığı düĢüktür. Kriptojenik (nedeni belirlenemeyen) epilepsi kognitif etkilenme veya nörolojik defisitin olduğu. Nöbetin detaylı tanımlanması nöbeti oluĢturan bölgeyi. Diğer bir deyiĢle epilepsileri yalnızca nöbet tipi ve sıklığına göre sınıflamak önemli bilgileri göz ardı eder. edinsel bir nedeni olması gerektiği düĢünülen ancak saptanamayan epilepsiler için kullanılan bir terimdir (Lennox Gastaut Sendromu. nöbet evolüsyonuna iĢaret edecek Ģekilde. altta gösterilebilen herhangi bir patolojik süreç yoktur. ILAE 1989 epilepsi sendrom sınıflamasında 2 ana ayırım vurgulanmaktadır: 1-Fokal kortikal bir lokalizasyondan kaynaklanan parsiyel epilepsiler ile jeneralize olanların ayırımı 2-Ġdyopatik ya da primer olanlarla semptomatik ya da sekonder olan epilepsilerin ayırımı Ġdyopatik (nedeni kendinden olan veya genetik olarak belirlendiği varsayılan) sendromlara genelde baĢka bir nörolojik disfonksiyon eĢlik etmez. Aynı zamanda yeni belirlenen ve iyi tanımlanmıĢ epilepsi sendromlarının sayıları da giderek artmaktadır. jüvenil miyoklonik epilepsi ve mezyal temporal lob epilepsisi) karĢılaĢtırıldığında. genelde uykuda olduğu için ve spontan remisyon beklendiği için tedavi kısa sürelidir veya gerek yoktur. etyoloji ve dolayısıyla tedavi yaklaĢımının çok farklı özellikler gösterebileceği dikkate alındığında yalnızca nöbetlerin sınıflandırılması yetersiz kalmaktadır. prognoz. nöbetler görece daha seyrek ve tedaviye yanıt daha iyidir. Örnek olarak: Görsel auratonik sol (Bilinç Kaybı: BK) PsiĢik auraotomotor (BK) (sağ hemisfer) Klonik sağ kolsağ bacak (BK yok) Diğer taraftan epilepsilerde klinik seyir. geçirilmiĢ kafa travması (KT). en fazla 2 ok kullanılarak belirtilir. Doose Sendromu vb). eğitim ve öğretim • ĠletiĢim: MeslektaĢlar arasında aynı-ortak dili kullanmak • Patofizyolojik açıdan ortak ve ayrı yönleri saptamak • Etyolojik yaklaĢıma katkı • Ortak bilimsel çalıĢmalar için gereklilik • Prognoz ve tedavi hakkında yol gösterme • Epilepsi nöbetlerinin sebebini anlamada ilerleme sağlama açılarından önemlidir. frontal. etyoloji (idyopatik-kriptojenik-semptomatik) de önem taĢır. BaĢlangıç lokalizasyonla ilgili (parsiyel. Lüders ve ark. Hastayı doktora getiren nöbet geçirmesidir ve nöbet tipi tutulan sinir sistemi bölgesinin ürünüdür. Semiyolojik Nöbet Sınıflaması (H. EEG'de temel aktivitede yavaĢlama saptanır. geliĢmekte olan tümör. Öyküde nöbete neden olabilecek bir merkezi sinir sistemi (MSS) hastalığı. oksipital gibi loblara anatomik olarak lokalize edilmesi de gereklidir. Bu sınıflama „‟yatak baĢı rehberi‟‟ olarak değerlendirilebilir. yayılımı gösterebilir.kullanabilme isteğinden doğmuĢ ve epilepsi ile ilgilenenlerin öncelikli sorunlarından biri haline gelmiĢtir. Epilepsinin farklı ve benzer özellikleri olan birçok hastalık grubunu içermesi nedeniyle sınıflama bize sistemli bir yaklaĢım sağlar. Ġyi huylu çocukluk çağı parsiyel epilepsilerinde nöbetler çok seyrek. Ġdyopatik form daha genelde iyi bir prognoz gösterir ve remisyon olasılığı vardır. Sık görülen ve iyi bilinen üç ayrı epileptik sendrom (örnek olarak iyi huylu çocukluk çağı parsiyel epilepsileri. Lüders ve arkadaĢları. Bu sınıflamaya yöntemi ile görüldüğü gibi semiyolojik olarak birçok bilgi elde edilebilmektedir. tedavinin gerekliliği. Ayrıca sağ ve solun ve bilinç kaybının belirtilmesi ek bilgiler sağlamaktadır. tedavinin sonlandırılması veya hastalığın gelecek kuĢaklara kalıtımla taĢınması olasılığı gibi akla gelebilecek tüm sorular) ve ortada görülen epileptik nöbetin altında yatan nedensel faktörle iliĢkilidir. Üç nöbet özelliği. Benzer epileptik nöbet tipleri hem idyopatik hem de semptomatik epilepsilerde görülebilmektedir. Nörolojik muayene. tetikleyen faktörler. Ailesel özellik genellikle dikkat çeker. sadece görülen nöbete ya da tarifine bakarak nöbeti sınıflamayı önermektedir. Buna karĢın jüvenil miyoklonik epilepside (JME) uygun seçilmiĢ düĢük doz tek bir antiepileptik . 1985'deki ilk sınıflamayı 1989'da yapılan yeni sınıflama izlemiĢtir (Tablo 2). Burada EEG ve diğer araĢtırma yöntemleri katılmadan gözleme dayanan bir tanımlama söz konusudur. infeksiyon. nörolojik muayene ve görüntüleme normaldir. Buna karĢın semptomatik epilepside altta yatan bir beyin hastalığı ve buna bağlı nörolojik bozukluklar. fokal) veya jeneralize olabilir. 1998): ILAE sınıflamalarına en ciddi eleĢtiriyi getiren Dr. tedavilerinin farklı olduğu açıkça anlaĢılmaktadır. geliĢme basamakları normal ilerler.

ILAE 2001 Önerisi: I. Klinik uygulamada epilepsi veya nöbet tanımı ile sınırlı kalınmamalı. Özürlülüğü içerir. Özellikle bilinç korunmuĢken tonik baĢ dönmesi frontal lob nöbeti için tipik kabul edilir.tipik temporal lob otomatizmalı nöbetler. KarmaĢık entegrasyonları olan nöral yollar yapay anatomik sınırlarla örtüĢmediğinden epileptik nöbetlerin klinik profillerinin belirlenmesinde anatomik bölümlemenin yeterli bir ölçüt olamayacağı ve klinik belirtilerin çok değiĢken olabilen yayılım Ģekilleri sonucunda ortaya çıktığı unutulmamalıdır. mesleğe olan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Rasmussen. sirkadyen dağılım. hastalığın ağırlığı. eĢlik eden fiziksel özellikler. Getirdiği kabul gören baĢlıca yeniliklerden biri eski sınıflamadaki KP nöbet kavramına iliĢkindir. Sendrom. Ayrıca JME de tedavi çok daha uzun süreli gereklidir. tanı ve tedaviyi genellemektir. Bu sendromların belirlenmesinin getirdiği yararlar baĢlıca Ģunlardır:  Prognozun baĢlangıçtan öngörülebilmesi  Etkin tedavi seçimi  Etyolojik kökenin belirlenmesi Epileptolojide epileptik sendromların tanınması. • -BaĢlangıçta kompleks hareketler (örneğin: pedal çevirme. Bu yeni öneride otomatizmalı parsiyel-fokal nöbetler Lüders sınıflamasına benzer Ģekilde ayrıntılandırılmıĢtır. baĢlangıç yaĢı. Ancak baĢ dönmesinin lateralize edici değeri diğer parsiyel motor tonik veya klonik nöbetlere göre belirgin Ģekilde düĢüktür. Epilepsi sendrom sınıflamasında temel alınan özellikler Ģunlardır:  Nöbet tipleri  BaĢlangıç yaĢı  EEG bozukluğunun tipi  EĢlik eden nörolojik bulgular Spesifik nöbet tipi-tiplerinin lokalizasyonu. Doğru tanının altın kural olduğu. Mezyal temporal lob epilepsisi (MTLE) ele alındığında baĢlıca nedeni hipokampal skleroz olan bu sendromda nöbetler baĢlangıçtan bir süre sonra ilaç tedavisine dirençli duruma gelir ve cerrahi tedavi gerektirebilir. Febril nöbet artı jeneralize epilepsi (GEFS+. Nöbet tipi. IV.) Ģeklinde otomatizmalar sık görülür. eğitim. tekme atma v. doğal seyir diğer tanımlanan özelliklerdir. Bu terimin getirdiği belirsizliklerin en önemli kısmı lokalizasyonla iliĢkilidir. temporal lob kökeni düĢündürür. • -Epileptik boĢalım bilateral olduğunda sıklıkla düĢme eĢlik eder. Etyoloji ve V. 2001 önerisindeki bir baĢka önemli değiĢiklik de kriptojenik sözcüğünün kaldırılması ve yerine olası semptomatik epilepsi tanımlamasının getirilmesidir.b. sıklığı. Öte yandan genetik bilgilerin ıĢığında daha önce olmayan ve eklenen sendromların yer aldığı dikkati çekmektedir. özellikle kiĢisel. tedavi kararları. • -KonuĢmanın durması ve vokalizasyonlar görülebilir. çünkü ilaç kesilince nüks sıktır. genetik tanı ve danıĢma açısından. . Hipermotor-hiperkinetik otomatizmalı nöbet: frontal kökenli nöbeti düĢündürür. Lennox-Gastaut. Karbamazepin (KBZ) parsiyel epilepside birinci seçenek olduğu halde JME‟de nöbetleri kötüleĢtirebilir. koĢma. • -Post-iktal Todd paralizisi sık görülür. tetikleyen faktörler.Epilepside yapılmaması gereken Ģey terminoloji. Semiyoloji. ödün verilemeyeceği unutulmamalıdır. Generalised epilepsy with febrile seizure plus) baĢlıca örneği teĢkil etmektedir. II. uygun tanı ve doğru tedavi açısından en önemli geliĢmedir. veya Sturge-Weber gibi sendromları olan çocukları nöbet benzer bile olsa ayırt etmek kolaydır. AĢağıda anatomik lokalizasyonlara göre epileptik odakların lokalizasyonuna kısaca değinilecektir 1. Ġyi huylu parsiyel epilepsili normal zekası olan bir çocukla. Ancak bu sınıflama genel kabul görmemiĢ ve pratiğe geçirilememiĢtir. PARSĠYEL TĠPTE EPĠLEPSĠ NÖBETLERĠNĠN LOKALĠZASYON DEĞERĠ Beyin fonksiyonlarının dinamik yapısı göz önüne alındığında beynin anatomik olarak loblara bölünmesi yetersiz kalmaktadır. sosyal hayat. Otomotor. olayların basamakları. Bu karmaĢık nöronal entegrasyon ve yayılma paternleri konusunda bugünkü bilgilerimiz yetersiz kalmakta ve derin elektrot çalıĢmaları ve ayrıntılı klinik veriler ıĢık tutmaktadır. frontal ve temporal kökenli nöbetleri ayırt edememektedir. Frontal lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri Bugünkü bilgilerimize göre beynin en gizemli ve büyük bölümü olan frontal loblardan kaynaklanan bir nöbeti akla getiren baĢlıca semptomlar Ģunlardır: • -Tonik ve postüral olabilen motor belirtiler sıktır (%50-60). Bu nedenlerle korteksin çeĢitli bölgelerinden benzer özellik gösteren nöbetler ortaya çıkabilmekte ya da birbirinden farklı nöbetler aynı kortikal odaktan kaynaklanabilmektedir. Yeni geliĢmeler ıĢığında mevcut sınıflamalardaki yetersizlikleri ve çeliĢkileri gidermek amacıyla ILAE Sınıflama ve Terminoloji Komisyonu tarafından 5 eksenli yeni bir tanı Ģeması önerilmiĢtir. tedaviye yanıt. Bir diğer önemli nokta parsiyel yerine “fokal” teriminin tekrar kullanılması ve febril konvülzüyon yerine febril nöbet denmesidir. prognoz. kalıtım Ģekli. III.ilaç (AEĠ)‟la nöbetler tamamen önlenebilir.

Zorlu düĢünce. veya erken oroalimentar otomatizmler basit. 30 dakika minimal veya yok kadar sürebilir . oroalimentar. bilinçli adversiyon ve tonik/distonik ("supplementary ") postür. jeneralize tonik klonik nöbet Noktürnal kümeler halinde. hızlı jeneralizasyon SMA (ek motor alan) Spesifik olmayan duysal aura. -Kimi zaman nöbet tablosu histeri ile karıĢtırılacak kadar atipik olabilmektedir. bipedal). Frontal lobdan kaynaklanan nöbetlerin klinik özellikleri Rolandik bölge (primer motor alan) Dorsolateral Kontralateral fokal klonik aktivite. vokalizasyonlar (küfür. Frontal lobun "sessiz" bölgelerinden kaynaklanan nöbetler ancak komĢu yapılara veya diğer loblara yayılma gösterdikten sonra klinik belirti vermektedirler. Temporal lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri Parsiyel nöbetlerin %50'den fazlasını oluĢturan temporal lob nöbetleri zengin ve ilginç semptomatolojisi nedeniyle üzerinde en çok araĢtırma yapılan parsiyel epilepsi türünü oluĢturur. Frontal ve temporal lob kökenli kompleks parsiyel nöbetlerin ayrımı TEMPORAL Aura Süre Sıklık BaĢlangıç Otomatizma Vokalizasyon Jeneralizasyon Postiktal FRONTAL sık. bimanuel. vokalizasyonlar Frontopolar Singulat Orbitofrontal Erken bilinç kaybı. Nöbetler genellikle yığınlar halinde belli aralıklarla gelmektedir. Jacksonien yayılım gösterebilir. tuhaf motor otomatizmler (bimanuel. konuĢma durması. ani baĢlangıç. "psödoabsans". hızlı jeneralizasyon Korku. çoğunlukla kümeler halinde vokalizasyon. eskrimci postürü. değiĢken. afazi. giysilerini çekiĢtirme basit. konuĢma olabilir nadir 10-60 saniye günde bir çok kez. çığlık) 2. Kallozal veya subkortikal yollarla karĢı hemisfere hızlı yayılım sonucu görülen sekonder bilateral senkroni nedeniyle bazen idyopatik jeneralize epilepsilerle de karıĢtırılabilmektedir. bipedal. ÖzgeçmiĢte febril nöbet öyküsü ve pozitif aile öyküsüne sık rastlanır. kompleks. güçlü afekt (korku). Tablo 4. letarji. ama tipiktir. • • -Sıklıkla uyku sırasında ve bazen küme halinde görülürler. zorlu düĢünce 1-2 dakika haftada/ayda bir çok kez donarak durma. bilinçli adversiyon. baĢlangıçspesifik olmayan. psödoabsans. müphem sefalik bölgesi hakkında ipucu verebilir duyumsamalar.Saçlı deriden kaydedilen yüzey EEG'sinin kimi olgularda iktal dönemde bile negatif kalabildiği unutulmamalıdır. küfür) sık konfüzyon. yüzey EEG'si de çoğu zaman bu ayırımı sağlamada yetersiz kalmaktadır (Tablo 4). erken el hareketlerine iliĢkin otomatizmlerle giden kompleks parsiyel nöbetler. somatotopik. korkulu yüz görünümü tuhaf. yarı-amaçlı. Orbitofrontal bölgeden kaynaklanan nöbetlerin fasciculus uncinatus veya gyrus cinguli yoluyla temporal loba yayılma göstermesi frontal nöbetlerin temporal nöbetlerle karıĢtırılmasına yol açmaktadır. seksüel tuhaf (çığlık. Tablo 3. "psödoabsans" veya kompleks parsiyel nöbet.

çeĢitli kognitif ve afektif semptomlar gibi çok değiĢken formlar görülebilmekle birlikte her hasta için stabil olan bir nöbet paterni genellikle vardır. skotom. Bu fenomenler tek yanlı olduğunda odağın genellikle kontralateralinde rastlanırlar. En sık olarak (%20) görsel illüzyon ve halüsinasyonlara rastlanır. • -Beden imajı bozukluğu veya asomatognozi Ģeklindeki fenomenlerin genelde nondominan hemisferden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Oksipital bölgeden kaynaklananlarla kıyaslanınca daha karmaĢık yapıda oldukları saptanmıĢtır. Çok farklı Ģekillerde olabilirler. fokal sensorimotor fenomenler Lateral temporal 3.Temporal lob epilepsisini akla getiren baĢlıca nöbet semptomları Ģunlardır: (Tablo 5) • -Otonom ve/veya psiĢik semptomlar ve bazı özel duysal fenomenler. Gözlerin karĢı tarafa dönmesi. olfaktor halüsinasyonlar. Pariyetal lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri Pariyetal lob orijinli nöbetler esas olarak kontralateral hemiferdeki odaktan kaynaklanan somatosensoryel nöbetlerden oluĢur. göz kırpma ve gözlerde hareket hissi oksipital lob nöbet semptomları olarak görülebilmektedir. otonom değiĢiklikler (operküler/insüler baĢlangıçla da görülebilir. -Elementer vizüel halüsinasyonlar ve kompleks vizüel halüsinasyonlar çok çeĢitli formlarda nöbet semptomu olarak karĢımıza çıkabilirler. hemianopsi) veya pozitif (ıĢıklar. örneğin koku ve iĢitsel illüzyonlarla giden basit parsiyel nöbetler sık görülür. -Vizüel illüzyonları da basit ve kompleks formlara ayırmak mümkündür. -Ġktal körlük sık olarak görülür ve migrenle iliĢkisi tartıĢılmaktadır. Negatif fenomenler örneğin hissizlik görülebilir. • -Parasantral tutulumda bazı seksüel nöbetler görülebilir. En sık olan yükselen epigastrik duyumsamadır. epigastrik duyumsama.) Basit duysal. "jamais vu" vb. Tablo 5. • -Vertigo hissi de genelde inferior parietal lobdan kaynaklanır. renkler v. • -Nadiren termal algı Ģeklinde nöbetler olabilir. Genellikle görsel. Lateral ve mezyal temporal nöbet baĢlangıç ayrımı için kullanılan klinik özellikler Mezyal temporal Korku. • -Elementer paresteziler en sık görülen somatosensoryel nöbet semptomlarıdır. elektriklenme keçeleĢme ve iğnelenme gibi duyumsamalar sınırlı veya Jacksonien tarzda olabilir. -Epileptik nistagmusun pariyeto-oksipital korteksten kaynaklandığı gösterilmiĢtir. 4. • -Vücudun belli bir bölümünü hareket ettirememe hissi Ģeklindeki nöbetlerin suprasilviyen bölgedeki ikinci duysal alan kökenli oldukları düĢünülmektedir. -Diğer loblara yayılım özellikle inferior longitudinal fasikül yoluyla temporal loba yayılım ve sekonder jeneralizasyon sıktır. Ancak nadir de olsa bilateral ve ipsilateral nöbetler görülebilmektedir. duygulanımlar. • -Hemen her duysal modalitede basit veya kompleks illüzyon ve halüsinasyon görülebilir. • -Ağrı iktal bir semptom olarak görülebilir. vestibüler veya gustatuvar halüsinasyonlar. Bunlar temporal kökenli nöbetlerin tersine genellikle hoĢ olmayan. "déja/jamais vu". korkutucu veya ağrılı Ģekildedir ve genellikle kadınlarda görülürler.b. • -Kompleks auralar ve viseral duyumsama Ģeklinde uyarıcı semptomlar görülmesi önemlidir. • -Dismneziler ("déja vu". Epileptik orijinli olduklarında genellikle kısa sürelidirler ve hasta bunların gerçek olmadığının bilincindedir.) elementer veya kompleks olabilen belirtilerle giden nöbetlerdir. negatif (iktal körlük. Epilepsi nöbetlerinin lokalizasyonu ve lateralizasyonu tartıĢıldığında deĢarjların hızla yayılabildiği ve semptomların primer odağı değil yayılım bölgesini gösterebileceği göz önünde tutulmalıdır. reseptif afazi. dizartri ve afazi gibi konuĢma bozuklukları görülebilir. Pozitif fenomenler olarak karıncalanma.). iĢitsel. • -Sıklıkla motor durma ile baĢlayıp tipik oroalimanter otomatizmalarla devam eden ve sıklıkla diğer otomatizmaların eklendiği kompleks parsiyel nöbetler görülür. Temporal lob epilepsisinin diğer bir önemli boyutu da bildirilmiĢ olan interiktal kiĢilik değiĢiklikleridir. Oksipital lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri . • -KonuĢmanın durması. • -Yine tat duyumsaması da temporal lob kökenli nöbetlerin yanı sıra parietal operküler bölgeden kaynaklanabilir.

Bu nöbet sırasında hastanın bilinci korunmuĢtur.EPĠLEPSĠ SENDROMLARI Bu bölümde seyir. Otonomik ve görsel sistemlerin ağırlıklı tutulumu ayırımda tipiktir. büyüme geliĢmesi normal olan çocuklarda çoğunlukla gece uyku sırasında. bazen iki yanlı ama birbirinden bağımsız ve yer değiĢtirebilen yüksek amplitüdlü santrotemporal lokalizasyon veren diken/ diken-yavaĢ dalga aktivitesi Ģeklindedir ve bu aktivite genellikle uykuda artma gösterir (ġekil 2). Nöbetler gündüzleri de görülebilir ve baĢlıca görsel semptomlar bulunur. Nöbetleri genelde seyrek olduğu için ve ergenlikte remisyonla sonlandığı için bazı olgularda tedavi verilmeyebilir. sadece bir hemisferi tutan kronik bir ensefalitin bulgusu olarak görülür. Sıralama Tablo 2‟de yer alan sınıflama esas alınarak yapılmıĢtır. tipik yüksek amplitüdlü sık sivri dalga dizileri izlenir (ġekil 3). bazen de bilateral tutulum görülebilir. Farinks. Ancak Rasmussen ensefaliti tanımlandıktan sonra birçok atipik olgu bildirimi olmuĢtur. jeneralize veya fokal motor status epileptikus (%20) Ģeklindedir. tedaviye yanıt bakımından çok farklı davranabilen çeĢitli epilepsi türleri arasında iyi tanımlanmıĢ. EEG‟de etkilenen hemisferde en çok temporal ve santral olmak üzere polimorfik delta frekansında yavaĢ dalgalar görülür. Hastaların %50‟sinde ilk yıl nörolojik kötüleĢme ile birlikte nöbetler baĢlar. Genelde bu nöbetin baĢlaması Rasmussen ensefaliti adını taĢıyan. Tedavi gereken durumlarda valproik asidi yeğleyenler olduğu gibi karbamazepini üstün bulanlar da vardır. Genellikle 4-10 yaĢlarında nörolojik açıdan normal bir çocukta baĢlar. tükürük artıĢı eĢlik edebilir. Rasmussen ensefalitinde yavaĢ progresif bir nörolojik kötüleĢme izlenir. Kranyal görüntülemede kontralateral atrofi bazen beklenen kadar belirgin olmayabilir. mental retardasyon ve dominant hemisfer tutulmuĢsa disfazi olur. Tipik interiktal EEG bulgusu tek yanlı. fokal motor status epileptikus olan “epilepsia parsiyalis kontinua” tablosu görülür. 2. Patolojik olarak viral ensefalit bulgularının olması tanıyı koydurur. prognoz erken baĢlangıçlılar kadar iyi değildir. Gastaut tarafından 1982‟de tanımlanmıĢtır. 8-10 yaĢlarında baĢlar. Ġdyopatik Parsiyel Epilepsi Sendromları Çocukluk çağının en sık görülen parsiyel epilepsisidir ve çoğunlukla remisyonla sonlanır. tümörler. illüzyon veya halüsinasyon gibi. otonom bulgular burada sık değildir. Santrotemporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi (Rolandik epilepsi) Oksipital paroksizmli selim çocukluk çağı epilepsisi Özel bir semptomatik parsiyel sendrom: "Epilepsia partialis continua" ve Rasmussen sendromu ILAE sınıflamasında. migrenle karıĢtırılmasına yol açan çeĢitli görsel semptomlarla baĢlar. etyoloji. Epilepsia parsiyalis kontinua genellikle hayatın ilk on yılında baĢlayan. Otonom status epileptikus geliĢebilmekte ve ayırıcı tanıda sorun yaĢanabilmektedir. Sıklıkla 3-6 yaĢlar arasında baĢlar. Nöbetler uzun süreli (40% olguda en az 30 dakika) olabilmektedir. larinks ve dil kaslarının tutulması nedeniyle konuĢma durur veya dizartrikleĢir. EEG‟de gözler kapatılınca oksipital bölgede.Gastaut tipi: (Geç baĢlangıçlı olanlar: görsel sistem). vasküler lezyonlar sorumlu olabilir. belirli epilepsi sendromlarından bazıları hakkında kısaca bilgi verilecektir. bulantı ve konfüzyon tabloya eĢlik edebilir. Ġdyopatik parsiyel epilepsilerin ikincisi olan bu tablonun eskiden sanıldığından daha sık görüldüğü anlaĢılmaktadır. Radyolojik olarak da yavaĢ progresif seyirli. boğaz ve dudaklarda uyuĢma ve/veya taraflarda tek yanlı motor bulgularla seyreder. Ailede epilepsi ve migren öyküsü çok sıktır. Tipik nöbetler körlük. En sık olarak yukarıda da belirtildiği gibi. Hemiklonik kasılmalar. Beyin omurilik sıvısının (BOS) incelemesinde olguların yaklaĢık %50‟sinde protein artıĢı ve . Ġdyopatik parsiyel epilepsilerin prototipi olan ve “sensorimotor sistem” epilepsisi olarak kabul edilen bu tipik tablonun tanınması çok önemlidir. genellikle tek yanlı serebral atrofi tipiktir . Tipik nöbet özellikleri yüzün bir yarısında özellikle dil. prognoz. Tipik olgularda ilaçlara dirençli tek yanlı fokal motor nöbetler ve/ veya temporal lob nöbetleri ortaya çıkar. postiktal baĢağrısı sık görülür. Genellikle uyku sırasında gelen nöbetler bazen jeneralize tonik klonik nöbete (JTKN) dönüĢebilir. baĢağrısı.Panayiotopoulos tipi: (Erken baĢlangıçlı olanlar: otonom sistem). Atipik olarak görece yavaĢ seyirli olan. 2001 ILAE sınıflama önerisinde iki farklı tip çocukluk çağı idyopatik oksipital lob epilepsisi olduğu belirtilmiĢtir. erkeklerde biraz daha sıktır. EEG‟de ıĢığa duyarlılık görülmez ve yer değiĢtirebilen multifokal dikenler görülebilir. Bazı nöbetler oldukça uzun sürebilir. eriĢkin yaĢta baĢlayan veya epilepsia parsiyalis kontinuanın miyoklonik formları ile ortaya çıkan klinik bulgular olabilir. Etyolojide bu kronik ensefalitten baĢka kortikal displazi. 1. Hastada neredeyse devamlı bir Ģekilde süren basit parsiyel nöbetler görülür. Klinik nöbetin kontralateralinde elektrografik nöbetler izlenebilir. Hemiparezi. Ġlk nöbetler jeneralize tonik klonik nöbetler (%30). ancak hemen her yaĢta görülebilen bir parsiyel epilepsi Ģeklidir. a. semptomatik epilepsiler arasında çocukluk çağının kronik progresif epilepsia parsiyalis kontinuası adıyla yer alan çok nadir ancak kötü seyirli bir tablodur. baĢlıca bulantı kusma yakınmalarını tonik göz deviasyonu ile giden nöbetler izler.

boĢ bir Ģekilde baktığı gözlenir. Bazı olgularda erken tedaviye rağmen mental gerilik kalabilir. Oligoklonal band hastaların %0-67 sinde görülür. Ardından baĢka bir grup tarafından 8. ve otonom komponentlerin ve otomatizmlerin olduğu nöbetlere kompleks absans nöbetleri denir. Beyin biyopsisi sadece Ģüpheli olgularda klinik ve radyolojik destek yok ise tanıyı doğrulamak için yapılır. JTKN ve seyrek miyokloni olabilir ama geri plandadır. KCNQ3) potasyum kanal genleri olduğu 1998'de kanıtlanmıĢtır. Sturge-Weber sendromu. ġüphelenildiği durumlarda tedavi denemesi yapılmalıdır. kromozomda da bir defekt gösterilmiĢtir. 1-6 ay içinde kaybolur. plazmaferez veya oral takrolimus verilir. Uzun dönem immünoterapi Ģu an için cerrahinin yerini almıĢtır. HIV. Tipik absans nöbetlerinin EEG bulgusu bilateral. b. Tipik absans nöbetleri ile giden bu tablo çocukluk çağı nöbetlerinin yaklaĢık %4'ünü oluĢturur. Çocukluk çağı absans epilepsine (ÇAE) oldukça benzer. Rus ilkbahar-yaz meningoensefaliti vb) düĢünülmelidir. Sorumlu genlerin her iki kromozomda yer alan farklı (KCNQ2. bazen multipl diken-yavaĢ dalgalar Ģeklindedir. BaĢlangıç yaĢı 3-9 arasıdır. kızlarda biraz daha sıktır. metabolik bozukluklar (MELAS) veya inflamatuar durumlar (vaskülit. ġekil 2). Tedaviye iyi cevap (%80 olguda tam kontrol) alınan bu tabloda uygun ilaçlar sadece absans nöbeti olanlarda etosüksimid veya valproik asid. Glutamat reseptörü subunit 3‟e karĢı oluĢan antikor (anti-Glu3R) saptanabilmekle birlikte bu hastalık için spesifik değildir ve tanı için artık kullanılmamaktadır. etosüksimid veya diğer geniĢ spektrumlu anti-epileptikler birlikte kullanılabilir. Ender görülen dirençli absans nöbetlerinde lamotrijin. EEG. inme. Sadece bilinç kaybı ile seyreden nöbetlere basit absans. gününde genellikle jeneralize tipte günde 20'ye dek varan sıklıkta nöbetler görülür. genelikle düzenli ve simetrik 3 (2. Selim ailesel yenidoğan konvülzüyonları Selim yenidoğan konvülzüyonları (5. atonik. örneğin apneik nöbetler görülür. temel aktivite normaldir (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi. Süt çocukluğunun selim miyoklonik epilepsisi Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi) Jüvenil absans epilepsi Jüvenil miyoklonik epilepsi . Piridoksin yani B6 vitamini inhibitör nörotransmitter GABA'nın sentezinde rol alan glutamik asit dekarboksilaz enziminin kofaktörüdür ve otozomal resesif eksikliğinin bu tabloya rol açtığı düĢünülmektedir. EEG ÇAE‟ye benzer ama multipl diken olabilir (ġekil 5). Genellikle normal zeka düzeyinde olan bu hastalar sık nöbetleri nedeniyle okul baĢarısında düĢme gösterebilirler. ancak takipte progresyonu göstermek için önemli yer tutar. Aile öyküsü genellikle vardır ve nöbetler kolayca kontrol altına alınır. Absans nöbetleri ÇAE'den uzun ve görece daha hafiftir. Nadirdir. Tedavide valproat tercih edilir.gün nöbetleri) Piridoksin bağımlılığı Hayatın ilk 2 yılı içinde jeneralize miyoklonus atakları ile karakterizedir. veya 3. diğer nöbet tipleri eĢlik ettiğinde ise valproattır. Ġdyopatik Jeneralize Epilepsi Sendromları Çok nadir görülmekle birlikte tamamen selim olması ve genetik açıdan mutasyonlarının belirlenmiĢ olması nedeniyle önem taĢımaktadır. gliomatozis serebri gibi tümörler. Otozomal dominant (OD) ve yüksek penetranslı olan bu hastalığın geninin 20. Çok nadir görülmekle birlikte spesifik tedavisi olduğundan önem taĢıyan bu tabloda nöbetler hayatın ilk 24 saatinde baĢlar. hemikonvülziyonhemipleji-epilepsi sendromu. Tedavide antiepileptik ilaçlar baĢlanır. Nöropsikolojik testlerin tanı için değeri yoktur. Ayırıcı tanıda unilateral epileptik nöbetlere yol açan tablolardan kortikal malformasyonlar. Olgu sayısı az olduğu için kontrollü çalıĢmalar yapılamamaktadır. IV 100 mg piridoksine çok hızla yanıt alınır ve EEG'de normale döner. Nörolojik açıdan normal geliĢen bu hastaların 1/7'sinde sonradan epilepsi geliĢebilir. Genellikle baĢka nöbet tipleri eĢlik etmez ama ergenlik döneminde JTKN görülebilir. ancak genelde ilaçlara dirençli nöbetlerdir. Hayatın 2. Ancak. Beraberinde kortikosteroid. Bu sırada hastanın cevapsız ve hareketsiz olduğu. bilinç kaybı ile birlikte hafif klonik. kromozomda olduğu saptanmıĢtır. Genellikle jeneralize tipte olan nöbetler tüm antiepileptik tedavilere dirençlidir. intravenöz immünoglobulin.5-4) Hz diken-dalga kompleksleri. sık klonik ve sinsi. tonik. 8-16 yaĢ arası normal çocuk ve ergenlerde görülen bu tabloda nöbetler yıllar içinde hafifler ama ÇAE‟deki gibi remisyon beklenmez. önceden tavsiye edilmiĢ olan hemisferektomi /hemisferetomi bu olgularda artık pek tercih edilmemektedir. Nöbetler her çeĢit mental aktivitenin aniden durması ve saniyeler sonra kaldığı yerden devam etmesi Ģeklinde olur. Ġn utero veya birkaç ay içinde baĢlangıç bildirilmiĢtir. Bebeklerin geliĢimi tamamen normaldir ve ardından epilepsi geliĢimi görülmez.lenfosit ağırlıklı hücre artıĢı vardır.

yorgunluk yüzünden elde titreme gibi açıklamalarla çoğu hasta önemsemez ve bir doktora baĢvurmaz. YaklaĢık %80 olgu bu ilaç ile tam olarak kontrol altına alınır. oyun oynama vb.Genellikle 8-26 yaĢ arasında. fotosensitivite de önemlidir (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi.. Aniden uyandırılma ve uykusuzluk ile tetiklenen bu nöbetler bazen hastanın elindekileri düĢürmesine yol açar. ani uyanma. örneğin parsiyel bir epilepsi sanılabilir. Uyanırken gelen grand mal nöbetli epilepsi . Doğru tanı konduktan sonra yapılması gereken ilk önce hastanın nöbeti arttıran faktörler açısından uyarılmasıdır. ġekilde tipik EEG bulgusu gösterilmiĢ olan bu sendromda hastaların göz kapamayı izleyen kısa süreli absans nöbetleri sırasında göz kırpma ritmik olarak tekrarlar. AkĢamüstü dinlenme saatlerinde de nöbet görülebilir. iyi seyirlidir. tekrarlayıcı. Ancak 1/3 olguda ilk EEG normal bulunur. JTKN olmaması (sadece absans nöbeti ile %64 remisyon. ILAE (Tablo 2) tarafından tipik absans nöbetleriyle giden 4 sendrom tanımlanmıĢtır: o Çocukluk çağı absans epilepsisi o Jüvenil absans epilepsisi o Jüvenil miyoklonik epilepsi o Miyoklonik absans epilepsisi Ancak son yıllarda göz kapağı miyoklonili absans epilepsi sendromu baĢta olmak üzere bir çok farklı absans epilepsi sendromunun olduğu Panayiotopoulos ve arkadaĢları tarafından bildirilmiĢtir. Bu arada hasta çeĢitli yanlıĢ tanılar alabilir. Bu sendromda doğru ilaç tedavisi valproik asid ile olur. yaygın. Bu faktörler arasında uykusuzluk. genellikle kollarda belirgin olan miyoklonilerle baĢlar. Miyoklonik nöbetleri sinirlilik. (ġekil 6). nöbet tipi olguların yaklaĢık 1/3'ünde görülen ve genellikle daha erken yaĢlarda ortaya çıkan absans nöbetleridir. prognozları ve tedaviye cevapları olan çeĢitli epileptik sendromlarda görülür. takip eden yılda Ser1 reseptör geninde mutasyonlar saptanmıĢtır. göz küreleri yukarı deviye olur. Bazı olgularda EEG‟de asimetrik ve fokal anomalilere rastlanabilir ve deneyimsiz bir göz tarafından yanlıĢ sonuçlara varılabilir. en sık olarak 12-15 yaĢlarında bir hastada tipik olarak sabah uyandıktan sonra. Bazı hastalarda nöbet sırasında hafif fokal bulgular saptanabilir. ayrıca fotosensitif oldukları. Yapılan çalıĢmalar uzun takipli hasta gruplarında normal IQ. ancak baĢka lokuslar da eklenmiĢtir. 8). fakat yan etkiler nedeniyle sorun yaĢanabilir. Ģuuru yerindeyken. Diğer bazı yeni tanımlanmıĢ absans epilepsi sendromları arasında perioral miyoklonili absans epilepsi. Ancak ömür boyu sürdüğü bilinen bu hastalıkta ilaç kesme ve tetikleyici faktörlere bağlı olarak nüksler görülmektedir. fantom absans ve geç baĢlangıçlı jeneralize konvülzüyonlar gibi tablolar sayılabilir. yorgunluk. IĢık uyarana duyarlılık bu sendromda özellikle kadın olgularda sık olarak görülmektedir. Tipik absans nöbetleri birbirinden farklı klinik tabloları. Ailede epilepsi öyküsü genellikle bulunur. Hasta ve ailelerini absans nöbetinin remisyona gireceği ya da devam edeceği açısından aydınlatabilmek çok önem taĢımaktadır. Kesin tanı için EEG‟ nin tekrarlanması yararlıdır. Genetik olarak yeri ilk çalıĢmalarda 6.) yer alır.. alkol alımı. Miyokloniler bazı hastalarda tek nöbet tipi olarak kalabildiği gibi çoğu hastada bir yıl içinde yine benzer tetikleyici etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan JTKN tabloya eklenir. televizyon veya bilgisayar oyunları ve nadir bazı olgularda bazı mental fonksiyonlar (okuma. EEG de tipik bulgu 3-6 Hz jeneralize çok diken-dalga deĢarjları görülmesidir. Bu idyopatik jeneralize epilepsi sendromu tüm epilepsilerin %4-10 kadarını oluĢturmaktadır. Ģekil 7. Kadın hastalar menstruasyon sırasında nöbet artıĢından yakınabilirler. Psikiyatrik ek sorunları olan ve 3 nöbet tipi olan olgular %15 oranında görülebilen dirençli seyir açısından risk taĢırlar. Bir ailede GABRA1 gen mutasyonları yanı sıra 2004 yılında EFHC1 geni. Bu sendromda görülebilen 3. erken baĢlangıç. sık JTKN geçirdikleri ve prognozlarının görece daha kötü olduğu bilinmektedir. EEG. Bu nedenle bu nöbetlerin anlaĢılabilmesi için ayrıntılı bir Ģekilde sorgulanması gerekmektedir. parlak ıĢık uyarı. Karbamazepin ve fenitoin tedavileri bu sendromda olumsuz etki yaratarak absans ve miyoklonileri arttırmaktadır. buna karĢın sık olarak tanı konmasında gecikme ve güçlükler ortaya çıkar. Ġlk tanı sorunu daha öncede belirtildiği gibi hastanın miyoklonileri önemsemeyip genellikle ilk büyük nöbeti geçirince doktora baĢvurması ve miyokloniler doktor tarafından sorulmazsa bahsetmemesi nedeniyledir. Genellikle 10-20 yaĢ arasında baĢlayan ve diğer idyopatik jeneralize epilepsilerle ortak özellikler taĢıyan bu sendromda nöbetlerin %90'ı uyanma dönemleri ve uykusuz kalma ile iliĢkilidir. Bu tablo 2001 sınıflamasına da nöbet tipi olarak girmiĢtir. normal nörolojik muayene. Her hasta bu faktörlerin bir veya birkaçından etkilenebilir. Uzun takip çalıĢmaları 40 yaĢından sonra miyoklonik nöbetlerin çoğu olguda ortadan kalktığını veya hafiflediğini göstermiĢtir. kromozomun kısa kolunda bulunmuĢ.

hızlı aktivite vb görülür. Atipik absans nöbetlerinde iktal EEG çok daha heterojendir. Bu semptomatik olarak adlandırılan West olgularında sık olarak saptanan faktörler hipoksik-iskemik ensefalopati (perinatal asfiksi). serebral malformasyonlar (özellikle tuberoz skleroz).    GEFS+: Jeneralize epilepsi ve febril nöbet artı sendromu West sendromu West sendromunun bir uzantısı gibi düĢünmek mümkündür. Tipik absans nöbetleriyle atipik absans nöbetleri klinik planda. miyoklonik nöbetler. Bu tabloda atipik absans. Bu grubun %5 kadarında ailede infantil spazm öyküsü bulunmaktadır. ıĢığa duyarlılık olmaması. Prognoz semptomatik grupta ve tedavi gecikmesinde özellikle daha belirgin olmak üzere genellikle kötüdür. morbiditeye yol açar ve bu tip bazı olgularda anterior kallozotomi giriĢimi ile olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir. bilateral olmakla birlikte asimetrik ve düzensizdir. 6 yaĢından sonra da ateĢli veya ateĢsiz olarak devam edebilir ve farklı epilepsi nöbetleri aynı ailede farklı bireylerde izlenebilir. Ancak son yıllarda özellikle vigabatrin tedavisi ile olumlu sonuçlar bildirilmektedir. miyoklonik. astatik. yavaĢ diken-dalga kompleksleri. Kriptojenik olarak adlandırılan grupta ise yapılan tüm araĢtırmalara rağmen etyolojik bir faktör bulunmaz. ekstansör. Otozomal dominant kalıtım Ģekli gösteren. Status epileptikus ve ailede benzer öykü sıktır. Tipik absanslara ciddi bilateral klonik atmalar eĢlik eder. atonik nöbetler ve bazen ağır olgularda miyoklonik-astatik nöbetler görülebilir. Bu konuda çalıĢmalar halen devam etmekte. 6 yaĢından sonra da devam eden sık febril nöbetler ve farklı nöbet tipleri ile birliktelik gösteren ilk geniĢ aile 1997‟de Scheffer ve Berkovic tarafından tanımlanmıĢtır. Bazı olgular remisyona girerken bazıları Lennox-Gastaut sendromu ile kesiĢme gösterir. EEG'de düzensiz hızlı diken-dalga veya çok diken dalga görülür. tonus değiĢikliklerinin çok daha belirgin olması ile ayrılır. Tedaviye cevap çoğunlukla kötüdür ve bazı diğer epilepsi tiplerine özellikle Lennox-Gastaut sendromuna ilerleme görülebilir. Olguların yaklaĢık 3/4ünde etyolojik bir neden gösterilebilir. yaygın ve fokal yavaĢ aktivite ile giden kaotik tablo Ġnfantil spazmlar fleksör. Ġdyopatik jeneralize epilepsi özelliklerini taĢıyan ve genetik çalıĢmalar sayesinde yeni tanımlanmıĢ heterojen özellikte bir sendromdur. merkezi sinir sistemi infeksiyonları ve çeĢitli metabolik-toksik nedenlerdir. Bazı olgular West sendromundan geçerek bu tabloya girerler. DüĢme nöbetleri özellikle kötü prognoza iĢaret eder. Nöbetler genellikle ilaç tedavisine dirençlidir. Semptomatik Jeneralize Epilepsi Sendromları Spesifik Sendromlar Lennox-Gastaut sendromu Miyoklonik-astatik nöbetli epilepsi Miyoklonik absans epilepsisi Progresif miyoklonik epilepsiler (PME) . erkeklerde biraz daha fazladır. zemin genellikle anormaldir. d. tonik nöbetler. faklı ailelerde farklı mutasyonlar saptanmaktadır. Olguların büyük kısmında belirgin motor-mental gerilik söz konusudur. Ancak Ģu an için tam olarak klinik özellikleri ve sınırları anlaĢılamamıĢ geniĢ spektrumlu bir genetik sendrom özelliği göstermektedir. Ġnfantil spazmlar antiepileptik ilaçlara genellikle direnç gösterirler. Kriptojenik veya Semptomatik Jeneralize Epilepsi Sendromları Bu tablonun tipik 3 ana belirtisi Ģunlardır: Ġnfantil spazmlar Mental gerilik EEG'de hipsaritmi denen multifokal odaklar. SCN2A1 geninde mutasyonlar bildirilmiĢtir. atonik ve tonik-klonik nöbet tiplerinin birden fazlası bir arada görülür. aile öyküsü olmaması gibi faktörlerin prognostik açıdan olumlu olduğunu göstermiĢtir. Genetik çalıĢmaların sendrom sınıflamasını etkilediğini göstermesi açısından bu sendrom önemli bir örnek oluĢturmaktadır. absans statusu olmaması. Nöbetler miyoklonik. GABA reseptör γ-2 subunit geninde (GABRG2) ayrıca α-2 subunit geninde. Febril nöbetler beklenenden daha erken veya geç yaĢta baĢlayabilir. düzensiz. West sendromunun etyolojisinde söz edilen nedenlerin çoğu aynı zamanda Lennox-Gastaut sendromuna yol açabilir. miyoklonik-astatik ve tonik klonik olabilir.. EEG özellikleri ÇAE'den farklı değildir.5Hz) diken-dalga görünümü tipiktir (ġekil 8). EEG‟de yavaĢ (12. Nadir görülen bu sendromda normal bir çocukta aniden düĢme nöbetleri baĢlar. atipik absans nöbetlerinin baĢlangıç ve sonlanmasının çok kesin olmaması.JTKN varlığında ise %34 remisyon görülür). bazen hafif bir baĢ hareketi Ģeklinde olup baĢlangıçta ailenin ve doktorun dikkatinden kaçabilir. Steroidler. Nadir rastlanan bu tabloda baĢlangıç genellikle 5-8 yaĢ arasındadır. tedavi mekanizması bilinmemekle birlikte (ACTH veya prednison) daha iyi sonuçlar verir. c. Ayrıca atipik absanslar genellikle mental retarde ve diğer nöbet tipleri olan hastalarda görülür. Ġnsidensi yaklaĢık olarak 5000'de 1 olarak bildirilen bu tablonun baĢlangıç yaĢı 3-12 aydır. klonik veya miyoklonik tiplerde olabilir. Absans. 3-7 aylar arasında ve erkek çocuklarda nispeten sık rastlanır. Seyir ve prognoz çok değiĢkendir. Voltaj kapılı sodyum kanalı SCN1A ve SCN1B subünite genlerinde.

en sık görüleni %75-80 oranıyla ıĢığa duyarlı gruptur. Ailesel olgular sıktır. aksiyon veya dıĢ uyarılar (ıĢık. EEG‟de jeneralize diken-dalga. f. ıĢık duyarlılığı ve bazen fokal bulgular saptanır (ġekil 9). Çok sayıda etyolojik nedenlerin tümü seyrek görülür ve PME tüm epilepsilerin yaklaĢık %1‟ini oluĢturur. Tablo ilaçlara dirençlidir. Psikomotor geliĢim ikinci yıl içinde geriler. Klinik olarak baĢlangıçta jüvenil miyoklonik epilepsi gibi selim epilepsi sendromlarıyla karıĢabilir ama EEG genelde bu tablolara göre belirgin yavaĢtır. koinsidental olabilecek bazı bulgular dıĢında tümüyle normal olmalıdır. 6 ay-5 yaĢ (3ay-6 yaĢ) arası normal çocuklarda ateĢli dönemlerde ortaya çıkan nöbetlerdir ve görülme sıklığı toplumlara göre değiĢmekle birlikte % 3-5 arasıdır. genellikle genetik geçiĢli nörodejeneratif süreçler sorumludur (Tablo 6 ve 7). Bu iliĢkide neden-sonuç bağlantısı Ģu anda tam olarak aydınlatılamamıĢtır. buna JTKN ve diğer nöbetler eklenir. Gangliozidozis. oftalmolojik ve sistemik bulgular görülebilir. FN‟lerin yaklaĢık ¾ 'ü basit FN olarak gruplanabilir. Ancak komplike FN öyküsü ile dirençli bir mezyal temporal lob epilepsisi geliĢtirme açısından anlamlı bir bağlantı olduğu gösterilmiĢtir. Çok nadir olan bu tablo konuĢmayı normal olarak öğrenmiĢ olan 3-10 yaĢ arası bir çocukta konuĢmanın kaybolması (edinsel epileptik afazi) ve bunu genellikle izleyen parsiyel motor ve JTK tipte epileptik nöbetlerle ortaya çıkar. fokal kasılma görülür ve Todd parezisi gibi bazı nörolojik bulgular eĢlik edebilir. En sık görülen PME nedenleri: Süt çocuğunun ağır miyoklonik epilepsisi Landau-Kleffner sendromu Febril nöbet (febril konvülzüyon. EEG‟de tipik olarak temel aktivitede yavaĢlama ve jeneralize epileptiform deĢarjlar. Bu grupta konvülzüyon 15 dakikadan kısa sürer. FN geçiren olgularda epilepsi geliĢme riski %2-5 olarak bildirilmiĢtir. .yüzyıldan önce de bilinmektedir. ateĢli havale) Refleks Nöbetler ve Epilepsi Refleks epilepsi herhangi bir duysal dıĢ uyarana bağlı olarak geliĢen ve tekrarlayan epileptik nöbetler durumudur. kasılmalar jeneralizedir ve nörolojik bulgu yoktur.BaĢlangıç yaĢı erken çocukluktan eriĢkinliğe dek olabilen bu tablodan altta yatan çeĢitli. Bu tablonun Ohtahara sendromu (EEG'de burst-süpresyonlarla giden erken infantil epileptik ensefalopati) ve erken miyoklonik ensefalopati ile kesiĢen yönleri olduğu düĢünülmektedir. fokal bulgular ve fotosensitivite görülür. Bazı olgularda CSWSS (continiuous spike and waves during slow wave sleep) tablosu görülebilir. ses ve dokunma) ile tetiklenen ağır miyoklonustur. -Diğer nadir nedenler. Olguların %30‟unda FN tekrarlar ve bunlarında yine 1/3'ünde 3. Tedavisinde klinik deneyimlerimize göre en etkili ilaç steroidin yanı sıra klonazepamdır. Hepsinin ortak klinik özellikleri genellikle postür. • -Unverricht-Lundborg hastalığı • -Lafora cisimli hastalık • -Mitokondrial ensefalopati ve çatlak kırmızı lifler "rugged red fibers" (MERRF) • -Sialidoz (“cherry red spot”-miyoklonus sendromu) • -Seroid Lipofuksinozlar olarak sayılabilir. Febril bir status epileptikus olarak baĢlayabilir. Hallervorden-Spatz. Profilaksinin nöbet tekrarını ve epilepsi geliĢimini engellediğini gösteren somut bir kanıt gösterilememiĢtir. FN'de profilaktik tedavi verilmesi tartıĢmalıdır. Gaucher tip III-a. Ancak hastalarda bazı davranıĢ problemleri ve iletiĢim güçlüğü kalıcı olabilmektedir. Aileler ateĢ kontrolü açısından eğitilmelidir. giderek Ģiddeti artan ve mental açıdan da yıkıma yol açan tablolardır. bir nöbet daha görülür. EEG bulguları tanı koydurur (ġekil 10). Demans dıĢında baĢlıca serebellar olmak üzere çeĢitli nörolojik. Patofizyolojisi aydınlatılamamıĢ olan bu tabloda ilerleyen yaĢla birlikte genellikle remisyon görülür. dentatorubropallidoluysian atrofi (DRPLA:CAG trinükleotid tekrarıJaponya‟da sıktır) olarak sayılabilir. Komplike FN olarak sınıflanan grubun ise nöbeti uzundur (ya da status epileptikus Ģeklindedir). Çölyak hastalığı. Tedaviye dirençli. Yıllar içinde çeĢitli refleks epilepsi sendromları tanımlanmıĢtır. e. Tekrarlayan ve uzun FN'leri olan olgularda nöbeti durdurmak için rektal diazepam uygulaması kolay ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. „‟Ramsey-Hunt‟‟ Sendromu. Fokal veya Jeneralize Olduğu Belirlenemeyen Bazı Epilepsi Sendromları Genellikle ilk aylarda veya ilk yıl içinde normal bir bebekte jeneralize veya fokal miyoklonik nöbetler geliĢir. Febril nöbet (FN) geçiren bir olguda nörolojik durum ve geliĢim. Bu bu oran normal popülasyonun riskinden çok da yüksek değildir. Refleks nöbetler ise özgün bir uyarana karĢı daima veya hemen daima ortaya çıkan nöbetlerdir. Duysal algıların refleks nöbetleri tetiklediği 19. Özel (Özgün) Sendromlar Duruma Bağlı Nöbetler Merkezi sinir sistemi infeksiyonu veya kronik bir beyin hastalığı olmaksızın.

otozomal dominant bir kalıtım paterni vardır. Startle epilepsi epileptik kökenli olmayan startle (irkilme) reaksiyonlarından ayırt edilmelidir. Nörolojik muayene normaldir. Sıcak su epilepsisi. Paterne duyarlı hastalar ile ıĢığa duyarlı hastalar arasında demografik farklılık. Uyaranın özellikleri kiĢiden kiĢiye değiĢkenlik gösterebilir. erken veya geç latanslı. özel uyaranlarla ortaya çıkan epilepsi tanımı konulmuĢtur. iyi seyirlidir. Çok defa fokal belirtilere yol açan nöbetlerdir. Aralıklı ıĢık uyaranına karĢı oluĢan yanıta göre ıĢığa duyarlılık 3 alt grupta incelenebilir: 1. En sık bildirilen ıĢık kaynağı TV‟dir. aylar ya da yıllar içinde remisyon beklenir. üniformalar. üst üste duran tabakları uyaran olarak bildirmektedir. klinik farklılık bildirilmemiĢtir. lamba ıĢığı. Avustralya. Spontan nöbetler de eĢlik edebilir. döĢemeler. Nöbetler genellikle jeneralize toniktir. somatik duysal. EEG‟de ıĢığa duyarlılığı saptanan asemptomatik kiĢiler IĢığa duyarlılık belirgin olarak yaĢa bağımlılık gösterir ve en fazla görülme yaĢları 10-15 yaĢ arasındadır. ızgaralar. 2001 yılındaki sınıflamada refleks nöbetleri ortaya çıkaran uyaranlar. Buna karĢılık Satichandra ve ark. Fotosensitivitenin yaĢ ve cinsiyete bağlı penetrans gösteren. yemek yeme. TV ile birlikte veya ayrı olarak bilgisayar ekranı. idyopatik fotosensitif oksipital lob epilepsisi.5-2 civarındadır. Fotosensitif epilepsinin tüm dünyada tanınması Pokemon isimli çizgi film ile olmuĢtur. Japonya. fakat parsiyel olabilir ve genellikle semptomatik kökenlidir. soğuk su ile veya küvette yıkanma. coğrafi özellikler. yağmur damlasının . yürüyen merdiven. okuma. paternler. Sıcak Su Epilepsisi: Banyo sırasında sıcak suyun etkisiyle oluĢan epilepsi. hatta elini soğuk su dolu kovaya sokma. duĢ alma. fotosensitif olgularda diğer uyaranlardır. Hastalar çizgili duvar kağıtları. ÇAE ve diğer ĠJE sendromlarına göre daha fazladır. IĢığa duyarlı refleks epilepsili olgularda çeĢitli ıĢık kaynakları rol oynayabilir. video oyunları da uyaran olarak rol oynamaktadır. Bu nedenle toplumlar arası kültürel farklılıklar. diğer görsel uyaranlar). Yurdumuzda Avrupa ülkelerine göre sık rastlandığı görülen bu tabloda genelde temporal bölgede epilepsi odağı dikkati çekmektedir ve genetik özellik olduğunu düĢündüren ailesel olgular vardır. radyatörler.Refleks epilepsi sendromlarında görülen epileptik nöbetler fokal veya jeneralize. “Startle” Epilepsi: Startle epilepsi ani. eğlence yerlerinde yanıp sönen renkli ve parlak ıĢıklar. “startle” olarak belirtilmiĢtir. 4 yıl içinde saptanan 279 vaka ile Güney Hindistan‟dan geniĢ bir seri bildirmiĢlerdir. praksi. En sık erkek çocuklarda rastlanır. Nöbetten yoğun haz duyma ve bilinç kaybı oluĢuncaya kadar kompulsif bir Ģekilde su dökünmeyi sürdürme yani self-indüksiyon çoğu olgular için en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Ġzole refleks nöbet görüldüğünde bu kiĢinin epilepsi tanısı almasını gerektirmez. ĠJE sendromları içinde özellikle JME ve sabah uyanırken olan jeneralize tonik-klonik nöbetlerde. propriyoseptif. özgün bir dıĢ uyaran olan “sıcak su ile yıkanma” sırasında ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlerle karakterize refleks epilepsi türüdür. Patern duyarlılığı: Aralıklı ıĢık uyaranının ardından en sık görülen görsel tetikleyicidir. Bu yüksek kontrastlı güçlü ıĢık uyaran içeren çizgi filmi 16 Aralık 1997 yılında Japonya‟da seyreden yaklaĢık 685 çocuk nöbet geçirme nedeniyle acillere baĢvurmuĢtur. müzik. Ailesel özellik sıktır. Fotosensitivite: Klinik olarak ıĢık uyaranlarla tetiklenen nöbetler refleks fotosensitif nöbetlerdir. sıcak su epilepsisi veya banyo epilepsisi olarak adlandırılmaktadır. IĢık uyaranla ya da uyaran olmadan nöbet geçirenler 3. banyo sırasında aĢırı sıcak su ile baĢın üstüne dökünülerek yıkanılması ve genetik özelliklerin etkisi vurgulanmaktadır. strüktürel lezyon genellikle bulunmamaktadır. Patern duyarlılığının fotosensitivite ile yakın iliĢkisi bilinmekte ve patern-fotosensitif birlikteliği %70‟e varan oranda bildirilmektedir. Kadınlarda 10-25 yaĢlarında görsel uyaran ile ortaya çıkan nöbet ve EEG‟de fotoparoksismal yanıt sık görülür. Epileptik hastaların yaklaĢık %5‟inde EEG‟de ıĢık duyarlılığı görülür Bu oran idyopatik jeneralize epilepsilerde %21‟ e kadar yükselir. Ġngiltere gibi ülkelerden izole olgular bildirilmektedir. genetik faktörler ve sosyal alıĢkanlıkların rolü tartıĢılmaktadır. diğer görsel sensitif epilepsiler. basit uyarana bağlı veya karmaĢık uyaranlara bağlı olabilir. primer okuma epilepsisi ve “startle” epilepsisi olarak 2001 sınıflama önerisinde yer almaktadır. Alkolün bırakılması veya ateĢ gibi özel durumlarda ortaya çıkmıĢ olan nöbetler refleks nöbet değildir. Kadın/Erkek oranı 1. Sadece ıĢık uyaranla nöbet geçirenler 2. görsel uyaranlar (yanıp sönen ıĢıklar. paternler. Refleks epilepsiler. En sık banyo sırasında sıcak suyun baĢtan aĢağı dökülmesiyle ortaya çıkar. beklenmedik ses veya somatosensoryel uyarı ile tetiklenen nöbetlerle karakterizedir. Ancak 40 yaĢından sonra dahi ortaya çıkabilir. sıcak su. Diğer taraftan spontan nöbetler de geliĢebilir. GüneĢ ıĢığının direkt Ģekilde veya ağaçlı bir yolda aralıklı yansıması. Startle nöbetlerinin epileptojenik bir fokusun proprioseptif uyaran ile aktivasyonuna bağlı olduğu düĢünülmektedir.Ġlk kez 1989 ILAE sendrom sınıflamasında. Bu bölgenin iklim koĢulları. düĢünme.

Oral miyoklonik atmalar yoktur ve interiktal EEG anormaldir. yazı yazmak. Doktora az baĢvurulması ve banyodaki self-indüksiyonla tetiklenen nöbetlerin gizlenmesi söz konusu olabilmektedir. Çok nadir görülür. Okuma Epilepsisi: Okuma epilepsisi. Müzikojenik Epilepsi: Müzik ile tetiklenen nöbetlerdir. Epilepsi tanısı ve değerlendirmesinde anamnezde hastanın perinatal öyküsü. Yemek yeme epilepsisi: Epilepsi sınıflamalarında henüz ayrı bir epilepsi sendromu olarak yerini alamamıĢtır. klasik müzik. Altta yatan çok sayıda sebepten hangisinin sorumlu olduğunu bulmak kimi zaman sadece iyi alınmıĢ ayrıntılı bir anamnezle (örneğin tipik genetik geçiĢli idyopatik jeneralize ve parsiyel epilepsi sendromlarında olduğu gibi) mümkündür. Yemek yeme epilepsisi olan hastalarda spontan nöbetler de görülebilir. Olguların bir kısmında yazı yazma sırasında kullandığı kolda ya sıçrama ya da kasılma olur (grafojenik epilepsi). postoperatif metabolik anoksik nedenler. Bu nedenle çok ayrıntılı anamnez alınmasını izleyerek detaylı bir nörolojik ve sistemik muayene mutlaka yapılmalıdır. matematik.vücuda değmesi vb. Sekonder okuma epilepsisi olanlarda ise spontan nöbetler ile birlikte okuma ve ıĢık uyaran ile indüklenen nöbetler görülür. Genellikle baĢlangıç yaĢı ergenlik dönemidir. resim yapmak. Çok ender rastlanan tablolardır. kağıt oyunu oynamak.000. EPĠLEPSĠLĠ HASTANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAMNEZ VE MUAYENE Epilepsi nöbeti bir semptomdur. MSS infeksiyonu. çeĢitli ilaçların terapötik dozda bile epilepsi eĢiğini düĢürmesine bağlı olarak vb. Nöbetlerin sessiz veya yüksek sesle okuma ile ortaya çıkmasının dıĢında. ilk kez 1936 yılında tanımlanmıĢtır. ailede epilepsi ve diğer sık görülen hastalıkların defalarca ve ayrıntılı bir Ģekilde sorgulanması çok önem taĢımaktadır.8‟dir. satranç vb oyunları oynamak ve düĢünmektir.) unutulmamalıdır. Bazen en ayrıntılı MRG gibi yapısal görüntüleme yöntemleri uygulanmıĢ bir hastada kan kalsiyum düzeyi bakılmadığı için gerçek etyoloji anlaĢılamayabilir. BaĢlangıç yaĢı 11-39 arasında. Genelde sol temporal bölgede aktif epileptiform anomali saptanır ve özgeçmiĢte bir tetikleyici olay öyküsü vardır. 1/4‟inde heyecanlı veya tartıĢmalı bir konuĢma sırasında da nöbet görülebilir. Müzikojenik epilepsi çok nadirdir. geliĢme basamakları. MRG) normaldir. ortalama yaĢ 14 dür. idyopatik (primer) ve daha az oranda semptomatik epilepsi olarak alt gruplara ayrılır. folk parçaları vb) kiĢiye göre değiĢen. kafa travması. ancak Sri Lanka‟dan hayli yüksek değerler bildirilmiĢtir. prevalansı 1/10. Erkeklerde (%76) daha sık görülmektedir. ETYOLOJĠ Epilepsiye yol açan baĢlıca nedenler: • Bilinmeyen (muhtemelen genetik) • Bilinen genetik-kromozomal anormallikler • Perinatal hasarlar • MSS infeksiyonları • Tümörler • Serebrovasküler hastalıklar • Kafa travması • Dejeneratif beyin hastalıkları • Metabolik ve hormonal hastalıklar • Ġlaçlar ve alkol yoksunluğu • Diğerleri (porfiri. Daha kısa latanslı yutma ile tetiklenen ve uzun latanslı kompleks tetik gerektiren tipleri bildirilmiĢtir. %40-50‟sinde herediter özellik görülmüĢtür ve JME‟li bazı olgularda görülebildiğine dikkat çekilmiĢtir. nörolojik muayene. Farklı müzik çeĢitlerinde (caz. sesin yüksekliği. interiktal EEG ve görüntüleme tetkikleri (BT. erkeklerde sıktır. Epilepsi nöbeti beynin hemen her hastalığının sonucu olabileceği gibi sistemik birçok hastalıkta ve iyatrojenik çeĢitli nedenlerle de epileptik nöbet oluĢabileceği (intoksikasyonlar. Epilepsisi olanlarda prevalansı 1/1000-2000 olarak bulunmuĢtur. ortamdan etkilenme. DüĢünme ve belli uzaysal görevlerle ortaya çıkan nöbetler: Uyaranlar. Erkek/Kadın oranı:1. Görüntülemelerde lezyon görülebilir. afektif içeriği de olabilen farklı uyaranlar bildirilmiĢtir. nöbet için uyarıcı olabilir. GeliĢim öyküsü. Primer okuma epilepsisinde spontan nöbetler olmaksızın sadece okuma ile ortaya çıkan çenede atma kasılma Ģeklinde nöbetler görülür.000 olarak tahmin edilmektedir ve tanıda güçlük nedeniyle az tanı konduğu düĢünülmektedir. Hastalığın baĢlangıç yaĢı da etyolojik açıdan önem taĢır. eklampsi vb) LABORATUAR ĠNCELEMELERĠ . karar vermek.

ancak bazı çalıĢmacılar bu görüĢe karĢı çıkmıĢlar ve henüz ilaca baĢlanmamıĢ epileptik olgularda da normallerle kıyaslandığında belirli davranıĢ ve kognitif parametrelerde bozukluk olduğunu göstermiĢlerdir. Etyolojiye iliĢkin faktörler 2. Saçlı deriden kayıtlanan potansiyellerin çoğu piramidal hücrelerdeki toplam sinaptik potansiyellerin ekstrasellüler akımlarla iliĢkisinin sonucudur. Diğer yeti kayıpları ve nöropsikolojik bozukluklar 6. yeni ilaçlardan özellikle topiramat bu kognitif fonksiyon bozukluğunun sorumlusu olarak suçlanmıĢ. aile yapısı 7. gerekirse uyku kayıtları. EEG zemin aktivitesi postiktal dönem dıĢında idyopatik epilepsilerde normaldir. gösterilebilen bir yapısal lezyonu bulunmayan olgularda da kognitif defektlerin varlığına dikkat çekilmiĢtir. nöbetler sıksa video-EEG monitörizasyonu yapılmalıdır. Beyin fonksiyon bozukluğunun tarafı 5.Epileptik hastanın tanısında ve takibinde klinik değerlendirmenin önceliği ve vazgeçilmez olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Antiepileptik tedavi. Aktivasyon yöntemlerinin iyi uygulanması esastır. barbitüratlar. Günümüzde ise beyin anatomisini çok detaylı bir Ģekilde gösteren MRG epileptik hastalarda ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi olarak BT'nin yerini almıĢ durumdadır. Epileptik olgularda kognitif fonksiyonu etkileyen faktörleri 7 noktada toplamak mümkündür: 1. Kranyal tomografi incelemesinde bulgu saptanmayan %20-30 hastada MRG pozitiftir Elektroensefalografi (EEG) Nöropsikolojik Değerlendirme Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) . Ġlk olarak 1940'larda kullanılmaya baĢlayan bu yöntem bugün için de epilepsi biliminin temel direğini oluĢturmaktadır. lateralize ve jeneralize olabilir. Rutin EEG ilk nöbetle gelen hastada en önemli testtir. EEG'nin epileptik olgunun değerlendirilmesine baĢlıca katkılarını 3 ana maddede özetlemek olasıdır:  Klinik olarak konulmuĢ olan tanının desteklenmesi ve doğru tanı konmasına yardım  Nöbet kaydı yapılabilirse veya dolaylı bazı bulgularla nöbet tipi ve buradan hareketle epilepsi sendromunu belirlemesi  Odağın lateralizasyon-lokalizasyonu hakkında bilgi verebilmesi Giderek geliĢtirilen ve bilgisayarlarla bağlantılı hale getirilen klasik EEG cihazlarının yanı sıra telemetrik incelemeler ve video-EEG cihazları ile epilepsi elektrofizyolojisi konusundaki bilgilerimiz giderek artmıĢtır. yavaĢlama semptomatik epilepsiyi düĢündürür. Ġlk EEG‟de % 50 oranında tipik epileptiform anomali saptanırken tekrarlanan EEG‟lerde ise bu oran yükselmekte ve %80-90‟a ulaĢmaktadır. Her EEG anomalisinin epilepsi ile eĢdeğer olmadığı ve normal bir EEG‟nin epilepsiyi dıĢlamayacağı unutulmamalıdır. Epileptiform deĢarjlar fokal. Bununla birlikte günümüzde çeĢitli laboratuvar yöntemleri bu konuda hekime çok yararlı bilgiler sunacak duruma gelmiĢtir. Çevresel faktörler. Epilepsi cerrahisindeki ilerlemelere paralel olarak invazif ve yarı-invazif yöntemlerle değiĢik derin/intrakranyal elektrod yerleĢimleri de epilepsi cerrahisi yapılan merkezlerde rutin kullanıma girmiĢtir. epileptiform deĢarjlar (diken. Zemin aktivitesinde belirgin asimetri veya yavaĢlama. keskin ve diken-dalga deĢarjları) elektroklinik sendromlar hakkında bilgi verir. Antiepileptik tedavinin yan etkileri 4. Bu nedenle epilepsi hastalarının unutkanlık gibi yakınmaları olduğunda ayrıntılı nöropsikolojik testlerle değerlendirilmesi. özellikle difenilhidantoin. Nöbet aktivitesi  nöbetlerin baĢlangıç yaĢı  nöbet sıklığı  nöbet süresi  nöbet tipi  EEG anomalisinin tipi 3. Emosyonel faktörler ve kiĢilik geliĢimi X ıĢınlarını kullanan bilgisayarlı tomografi yönteminin nöroloji pratiğinde yerini alması özellikle semptomatik parsiyel epilepsiler açısından bir devrim niteliğinde olmuĢtur. EEG beyindeki geniĢ bir nöron grubunun elektriksel aktivitesindeki dalgalanmanın kayıtlanması ilkesine dayanmaktadır. Bu defektler yapısal lezyonlarla bir ölçüde açıklanmakla birlikte. Bu incelemeler aynı zamanda nöbet semiyolojisinin de çok ayrıntılı analizine olanak sağlamaktadır (ġekil 11). Epileptik hastaların normallere oranla kognitif defektler gösterebildikleri bilinmektedir. takip ve tedaviyi yönlendirmek açılarından çok yararlıdır.

Bazı çalıĢmalarda %10 gibi oranlarda rastlantısal patolojik bulguya rastlandığı belirtilmektedir. Benzer olarak nöroprotektif etkiler de tartıĢmalıdır. Antiepileptik ilaçların epileptogenezi yani epilepsiyi oluĢturan temel mekanizmaları engelleyemediği. NÖROPROTEKTĠF tedavi Antiepileptojenik bir ilaç epilepsili hastalarda kalıcı remisyon sağlamalı. baĢlangıç hasarı ve sürecin zamanlamasının yapılamaması nöroprotektif stratejileri de yetersiz kılmaktadır. toksik/metabolik nöbetler (genellikle 3-6 ay tedavi yeterli sayılabilir) Epilepside hedef farmakolojik tedavi 3 basamakta düĢünülebilir: AEĠ tedavisinde bazı tartıĢmalı klinik durumlar Ģöyle sıralanabilir: . kavernoma.Bazı glial tümörler. EEG tanıda çok yardımcı olabilir ama bazen yeterli bilgi sahibi olmayanlar tarafından yorumlandığında ciddi yanılgılara da yol açar. vasküler malformasyonlar. YanlıĢ konan epilepsi tanısı hastayı ciddi biçimde çok boyutlu (ömür boyu epilepsi hastası sayılmak. Bu görüntülerin fokal nöbet veya status aktivitesi sırasındaki ödeme. Bu protokol olabildiğince yüksek Tesla gücünde bir cihazla. Bulguların kolay gözden kaçabileceği ve tekrar tekrar incelenmesi gerekliliği unutulmamalıdır. Ġnsanda yapılan nöroproteksiyon çalıĢmaları yetersiz ve dolaylı bilgi sağlamaktadır.) sıkıntılarla karĢı karĢıya bırakmak demektir. lokalize atrofi ve nöronal migrasyon anomalileri gibi çeĢitli yapısal lezyonları göstermede MRG'nin BT'den üstün olduğu saptanmıĢtır. Klinikte genelde kronik epilepsi oluĢtuktan sonra hastalarla karĢı karĢıya kalınmaktadır. MRG‟de görülen lezyonun EEG ve klinikle korelasyonu yapılmalıdır.  Ġlk nöbet  Çok seyrek nöbetler (5-10 yılda bir nöbet gibi)  Çok hafif nöbet (sadece deja vu vb. Buna karĢın serebral kalsifikasyonları gösterme açısından BT MRG'ye üstün konumdadır. epilepsinin progresyonunu ve farmakorezistans (ilaca direnç) geliĢimini durdurmalı. BT'ye oranla kemik artefaktlarının olmaması nedeniyle mezyal temporal lobu ve arka çukur yapılarını daha iyi görüntülemesi ve rekonstrüksiyonla her planda görüntünün kolayca elde edilebilmesi diğer üstün yanlarıdır. FLAIR sekanslarını ve sagital kesitleri. Epilepside nöbet tiplerinin ne kadar çok çeĢitli ve değiĢken olduğu düĢünüldüğünde ayırıcı tanı yelpazesinde yer alan hastalıkların da ne kadar çok ve çeĢitli olacağı açıktır. Bunun dıĢında epilepsisi olmayan normal kiĢilerde de %5'e varan oranda epileptiform anomalilerin görülebildiği ve epilepsi olgularında ilk EEG' nin 1/3'lere varan oranda normal bulunabildiği unutulmamalıdır. Önemli bir nokta ise kimi zaman geçici BT veya MRG anomalilerine rastlanabilmesidir. doğru tedavinin gecikmesi. uzun süre antiepileptik ilaçların maddi yükü ve yan etki olasılıkları vb. ANTĠEPĠLEPTĠK tedavi (Ģu an için kullanılan ilaçlar) Epilepsiyi tedavi etmek.En sık karĢılaĢılan ve sorun yaratan diğer olasılıklar senkop ve yalancı nöbetlerdir (Tablo 9). Nöroproteksiyonun amacı nöronal fonksiyon bozukluğu/ölümü sınırlayarak beyinde mümkün olan en yüksek hücre interaksiyonunu sağlamak ve nöral fonksiyonun bozulmasını önlemektir. kontrast madde verilmesine çoğu zaman gerek olmaması. Ġlaca direnç mekanizmasının. risk grubundaki hastalarda epilepsinin baĢlamasını önlemelidir (profilaktik etki). aralıksız T1A koronal kesitleri de içermeli. Ancak MRG‟nin epilepsi protokolüne uygun yapılması sağlanmalıdır.)  Profilaksi amaçlı kullanım (post-travmatik. alkol alımı. temporal ve frontal loblar ayrıntılı incelenmelidir. Ancak nöbetlerin önlenmesiyle nöronal ölümün önlenme sürecine katkı da potansiyel antiepileptojenik etki olarak kabul edilebilir. Ancak epileptogenez mekanizmasının halen bilinmemesi. Eğer olay Ģüpheli kalırsa yanlıĢ bir etiket yapıĢtırmaktansa sadece gerekli araĢtırmaları yapıp izlemek daha doğru bir yaklaĢımdır. aĢırı yorgunluk. postoperatif dönemlerde)  Özel durumlara bağlı nöbetler (uykusuzluk. lüks perfüzyona veya bölgesel kan beyin bariyeri yıkımına bağlı olabileceği düĢünülmektedir. ANTĠEPĠLEPTOJENĠK tedavi Hücre ölümünü engellemek. EPĠLEPSĠ TEDAVĠSĠ Nöbetleri baskılamak. AYIRICI TANI Epilepside tanı öncelikle klinik olarak konur ve dolayısıyla geçirilen atakların çok ayrıntılı olarak hasta ve görenler tarafından tarif edilmesine dayanır. nöbetlerin nörobiyolojik sonuçlarının ne olduğu halen belirsizliğini korumaktadır. Kompleks parsiyel nöbetlerin etyolojisinde %70-80 civarında görülen mezyal temporal sklerozun MRG ile tespitinin mümkün olabildiği ortaya konmuĢtur. Örneğin yavaĢ dalgalar gibi spesifik olmayan bozuklukların epilepsi lehine yorumlanması sık rastlanan bir yanılgıdır. MRG'nin radyasyon içermemesi. gereğinde volümetrik görüntü elde edilebilecek Ģekilde ince kesitli. hamartoma. Bu nedenle epilepsi tanısı koyarken ayırıcı tanıya çok önem vermek gerekmektedir (Tablo 8). sadece kullanıldıkları süre için nöbetleri azaltabildiği veya ortadan kaldırabildiğini bilmek tedaviyi belirlemek açısından önemlidir. Ġdyopatik epilepsilerde bu yapısal görüntüleme yöntemlerinin yardımı oldukça azdır. ateĢ ile tetiklenen nöbetler)  Akut semptomatik.

 Yalnızca uykuda olan nöbetler  DıĢ uyaranlara bağlı refleks nöbetler Ġlk epileptik nöbet ile baĢvuran bir hastada tedaviye baĢlama konusu bugün için halen tartıĢmalı bir konudur. yan etkileri olabilecek ve belki de gereksiz olan bir tedaviye baĢlamadan önce epilepsinin doğal seyrini izlemek akılcı olabilir. yıllar süren bir tedaviye uyum sağlamak açısından hastanın iĢ birliğinin mutlaka sağlanmasıdır. Spontan nöbetler eklenirse ya da uyarıyı kontrol etmek yeterli değilse nöbet tipine göre tedavi baĢlanır. kaza-sakatlık vs) ve psikososyal (iĢ kaybı. ilaç etkileĢimleri. Bazı olgular ömürleri boyunca tek bir nöbet veya uzun yıllar arayla seyrek olarak nöbet geçirmektedirler. BaĢlanmıĢ profilaktik amaçlı tedavinin de mutlaka dikkatle izlenmesi ve rasyonel bir Ģeması olması gerektiğini unutmamak gerekir. ancak özellikle nöroĢirürjiyenler tarafından erken dönem risklerini önlemek için verilmektedir. Epilepside ilaç tedavisinin temel ilkeleri Ģu sekilde özetlenebilir: o Hasta ile tedavinin gerekliliği ve riskleri konusunda konuĢularak uzun süreli bir izleme planı yapılmalı o Altta yatan bir neden varsa (örneğin. dıĢlanma vs) zararlar ile tedavinin olumsuz etkileri (sistemik ve/veya psikiyatrik yan etkiler. doz ayarlama. Hemen tedavi baĢlanan hasta grubunda. eğer tekrarlamıĢ ve AEĠ baĢlanmıĢsa da genellikle 3-6 ay tedavi yeterli sayılabilir. Ġlk nöbet kronik bir epilepsi hastalığına bağlı ortaya çıkan ilk atak mıdır? Akut semptomatik bir nöbet midir? Altta yatan bir neden var mıdır? sorularına yanıt aranması gerekir. ailede epilepsi öyküsü. Bazı çok iyi seyirli. buna da yanıt alınmazsa uygun ilaç kombinasyonuna gidilmesi veya diğer tedavi seçenekleri (epilepsi cerrahisi. Bir epileptik nöbetin tekrarlama riski ilk 3 ay içinde en yüksektir. mahcubiyet duygusu. uzun süreli remisyon açısından 3-5 yıl sonra belirgin bir fark görülmemektedir. MESS çalıĢmasında nöbet tekrarı açısından belirlenmiĢ olan en önemli risk faktörleri hastanın baĢvuru sırasındaki nöbet sayısının birden fazla olması. alkol alımı vb) . fokal nörolojik bulgu. Benzer Ģekilde saptanmıĢ toksik/metabolik nedene bağlı nöbetler tedavi gerektirmez. fokal yavaĢ veya epileptiform aktivitenin varlığı rekürens riskini arttırmakta.) ilacın etkisinin kaybolabileceği ya da toksik düzeye ulaĢabileceği hastaya mutlaka belirtilmeli o Ġlacın aniden kesilmesi. Burada önemli noktalardan biri de düzenli. Önemli bir diğer nokta da hastaya durumun anlatılması ve verilecek karara katılımının sağlanmasıdır. Ancak bu durumda da hasta ayrıntılı olarak etyolojik açıdan araĢtırılmalı ve mutlaka izlemeye alınmalıdır. tedavi baĢlanmayan gruba göre yeni nöbet riski ilk 1-2 yıl için daha az olmasına rağmen. Bu nedenle bazı durumlarda uzun sürecek. Nöbet tekrarının getireceği fiziksel (yaralanma. buna karĢın belirli bir neden yok. Saf refleks nöbetlerde uyarıdan uzak durarak kontrol yoluna gidilebilir. unutulmasının riskleri ve ilaç alımındaki uyumsuzluk nedeniyle doğabilecek riskler hakkında bilgilendirilmeli o Ġlk ilaca yanıt alınmazsa ikinci uygun seçim ile monoterapi. vb) düĢünüleceği konusunda hasta bilgilendirilmeli o Sadece ilaç alımının yetmeyebileceği. nörolojik bir hastalığın eĢlik etmesi ve anormal bir EEG bulgusunun olmasıdır. nöbeti tetikleyecek durumlardan uzak durulması konusunda bilgilendirilmeli (uykusuzluk. EEG ve görüntüleme normal ise risk düĢmektedir. Örneğin yalnızca gece uykusunda nöbet geçiren bir ev hanımı ile ıĢıklı ortamlarda nöbet geçiren bir televizyon spikerinin epilepsi tedavisi aynı bağlamda ele alınamaz. uyum güçlükleri) iyi değerlendirilmeli ve denge iyi oluĢturulmalıdır. Bu sorulara yapılmıĢ az sayıda olan klinik çalıĢmadan dolaylı olarak öğrendiklerimiz ile yaklaĢmaktayız. anormal EEG bulgusu olarak jeneralize diken dalga. belirgin bir neden (görüntülemede lezyon varlığı). hafif ve yaĢamı etkilemeyen ve nöbetleri sadece uyku sırasında olan sendromlarda (örneğin çocukluk çağının selim santrotemporal dikenli epilepsisi) hastanın ve ailesinin görüĢü de alınarak tedavi yapılmayabilir. oral kontraseptifler vd. Özel durumlara bağlı nöbetler eğer tekse tedavi verilmeyebilir. Ayrıca fokal baĢlangıç varsa. Bugün için post-travmatik ya da postoperatif dönem gibi riskli zamanlarda AEĠ verilmesini destekleyen veri yoktur. intrakranyal tümör/arteryovenöz malformasyon) veya komorbid baĢka bir hastalığı varsa epilepsi ile birlikte tedavi edilmeli o Sendroma ve nöbet tipine uygun seçilen tek ilaç ile tedavi uygulanmalı (monoterapi ilkesi) o En düĢük etkili dozla baĢlanmalı ve ilacın yan etkisi en az veya hiç olmamalı o Doz tam nöbet kontrolu sağlanana ya da yan etkiler görülene dek arttırılmalı o Ġlaç kan düzeyi toksik etki veya tedaviye uyumsuzluk Ģüphesi olursa kontrol edilmeli ve bunun dıĢında nöbet kontrolü sağlanmıĢ hastada sadece kan düzeyine bakılarak doz değiĢikliği yapılmamalı o Kullanılacak diğer ilaçlarla (örneğin antibiyotikler. Ġlk yıl içinde tekrarlamadığında bir nöbetin tekrarlama riski düĢmektedir. Burada hastanın meslek ve yaĢam koĢulları da belirleyici rol oynamaktadır. vagal sinir stimulasyonu.

>1/ay nöbet. 2 veya daha fazla AEĠ kullanımı (birisi DFH. Fenitoin ve valproat hızlı yükleme avantajı nedeniyle status epileptikus ve statusa eğilim durumlarında baĢvurulabilecek seçeneklerdir. Ġlaç çok çabuk titre edilerek yükseltilmemelidir. KBZ. 3 veya daha fazla AEĠ kullanımı  Son 1 yılda >1/ay nöbet. YapılmıĢ çok sayıda tanımlardan bazıları aĢağıda özetlenmiĢtir.  En az 2 yıl süreyle. Ġlaç seçiminde monoterapiler denenip ilaca yanıt görülmezse bu ilaçların kombinasyonları hastaya verilebilir. farklı kombinasyonda düĢük dozda ilaç vermek yan etkilerin ortaya çıkmasını önler. Parsiyel epilepside ise ilk seçenek karbamazepin veya okskarbazepindir. topiramat veya zonisamiddir. veya VPA olmalı) Tablo 19. toksik etkilerin olmaması veya daha gerçekçi yaklaĢımla en az yan etki ve ucuzluk olarak özetlenebilir. Lamotrijin ve levetirasetam diğer sık kullanılan ve parsiyel epilepsilerde monoterapi endikasyonu almıĢ olan ilaçlara örnek olarak verilebilir. en az 3 AEĠ tek tek veya beraber kullanım  Son 1 yıl boyunca >1/ay nöbet.BaĢlangıç yaĢı genellikle ilk dekadın son yarısında olur. anksiyete vb) gerileyip kaybolabileceği ve sosyal integrasyonun tekrar sağlanacağı anlatılmalı o Tedavi Ģartlarının hastanın yaĢam kalitesini yükseltmeye yönelik olduğu unutulmamalı (örneğin nöbet kontrolü sağlanmasına rağmen yan etkilerin hastayı kötü durumda bırakmasının engellenmesi gibi) ĠLAÇ SEÇĠMĠ Antiepileptik ilaç seçimi için ilk önce hastanın nöbetlerinin ve epilepsi tipinin sınıflanması gerekir. Yeni antiepileptikler diye adlandırdığımız grubun çok daha pahalı olması kullanımlarını kısıtlayıcı en önemli faktördür. Ailede epilepsi öyküsü de yüksek oranda saptanmaktadır. Bu durumun MTLE tablosunun nedeni mi yoksa aynı patolojik sürecin erken dönemdeki gösterisi mi olduğu halen tartıĢmalıdır. Epilepsi Cerrahisi Ġçin Tam ve Relatif Kontrendikasyonlar Tam kontrendikasyonlar Ġdyopatik yaĢa bağlı epilepsi sendromları Epilepsiye neden olan sistemik bir hastalığın olması Ġncelemelere koopere olamayan ve iĢbirliği kuramayan hasta Relatif kontrendikasyonlar GerçekleĢmesi mümkün olmayan yüksek beklenti düzeyi Psikopatoloji Mental retardasyon SıradıĢı (eloquent) kortekste odak (örneğin konuĢma/ hareketle iliĢkili merkez) Bilateral. levetirasetam. En ucuz antiepileptikler fenitoin ve barbitürat grubu ilaçlardır. Bu tipik tablonun ana özellikleri Ģunlardır: Öykü: Hastaların çoğunun özgeçmiĢinde komplike olmuĢ (yarım saatten uzun süren veya nörolojik lateralizasyon bulgusu veren) febril nöbet geçirme öyküsü vardır. interiktal ve/veya iktal EEG bulguları Progresif bir nörolojik hastalığın olması Bazı özel epilepsi sendromlarında genel olarak ilaç tedavisine yanıt alınamazken. Ġlaç seçiminde rol oynayan en önemli faktörler etkinlik.o Epilepsi nöbetlerinin tedavisi ile özellikle psikiyatrik hastalıkların (depresyon. Yüksek dozda ortaya çıkabilecek nöbetlerin de önüne geçilmiĢ olur. Sadece absans nöbeti olan hastalarda etosüksimid yeğlenebilir. Ancak dirençli epilepsilerde en çok yapılan hata monoterapi denenmeden gereksiz polifarmasi veya yüksek doz ilaç kullanımıdır. DĠRENÇLĠ EPĠLEPSĠLER VE CERRAHĠ YOLLA TEDAVĠ EDĠLEBĠLĠR EPĠLEPSĠLER Epilepsili hastaların yaklaĢık %25-30'ında uygun antiepileptik ilaçların (AEĠ) kullanımına karĢın nöbetler kontrol altına alınamamaktadır ve bu gruba “ilaç tedavisine dirençli epilepsi” denir. Yan etki profilleri de göz önüne alındığında bugün için ilk basamakta seçilecek antiepileptikler idyopatik jeneralize epilepside valproik asid ve izleyerek lamotrijin. cerrahi tedavi ile iyi sonuçlar alındığı son yıllarda artan bilgi birikimi ile kesinlik kazanmıĢtır. Meziyal temporal lob epilepsisi (MTLE) bu durum için en tipik ve sık rastlanan örneği oluĢturmaktadır. AĢağıda konunun önemine dikkat çekmek amacıyla kısaca cerrahi tedaviyle iyi sonuç alınan epilepsi ve sendromlar anlatılmıĢtır. Yeni antiepileptiklerin çoğu parsiyel epilepside ek tedavide kullanılmaktadır. birbirinden bağımsız.Nöbetlerin ergenlik ve genç eriĢkinlik döneminde remisyona girmesinin ardından tekrar baĢlayıp Mezyal temporal lob epilepsisi (MTLE) . Bunların yanı sıra kullanım kolaylığı (örneğin günde tek doz kullanma vb) önemli bir faktördür. Kabul edilmiĢ kesin bir dirençli epilepsi tanımı yoktur. Yeni AEĠ denenmesi kriterler arasında yer almamakla birlikte sıklıkla denenmektedir. Ayrıca daha önce yüksek doz denenmiĢ ilaçlar veya aynı kombinasyondaki ilaçlarda ısrarcı olmamak. Burada uygun ilaç ve maksimum dozda kullanım esastır.

) emosyonlar (en sık korku). Bazen aura dediğimiz bu basit parsiyel nöbet kabul edilebilecek durumu Ģuur kaybı ve diğer nöbet belirtileri izlemeyebilir. Klinik ve EEG özellikleri MTLE ile birbirine çok benzeyebilir. MTLE tanısı klinik planda konduktan sonra. gustatuvar ve deja vu gibi auralar daha çok anterior odağı gösterirken görsel karmaĢık aura posterior odağı düĢündürür. Hastaların nöropsikolojik testleri mutlaka detaylı Ģekilde yapılmalıdır. iyi planlanmıĢ bir MRG incelemesi ve noninvazif videoEEG incelemeleriyle nöbet kaydı yapılarak hastanın operasyona hazırlanması söz konusudur. ucuz ve kolay uygulanabilir olduğu için ve özellikle iktal dönemde inceleme yapılabildiğinden yardımcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. WADA testi olarak adlandırılan anjiografik olarak sodyumamital verilmesi ile bir hemisferin geçici blokajı sonrasında çeĢitli nöropsikolojik testlerin uygulanarak hastanın postoperatif defektlerinin geçici olarak belirlenmesi kimi olgularda gerekmektedir. sağdaysa görsel modalitede) görülebilir. jamais vu vb. PET ile mezyal temporal bölgede görece geniĢ bir hipometabolizma görülmesi önemli bir destekleyici lateralizan veridir. NTLE‟de yüzde seyirme ve Neokortikal temporal lob epilepsisi (NTLE) . Bu ipuçlarına rağmen NTLE‟yi MTLE‟den ayırmak yine de zordur. Genellikle temporal aurayı izleyerek.Mikrodisgenezis sıktır. Klinik olarak distonik hareketler MTLE‟de özellikle MTS olan grupta sık iken.Dentat granüler hücre yosunsu liflerinde dallanma vardır. odak dominant hemisferdeyse konuĢma bozukluğu görülür.. NTLE olguları interiktal EEG bulgularına göre anterior.  EEG Nöbetler arası dönemde odak tarafında veya bazen iki yanlı bağımsız ön temporal bölgede keskin dalga aktivitesi tipiktir. korku MTLE‟de olur.En tipik nöbet kompleks parsiyel (otomotor tipte) nöbetlerdir. Kompleks otomatizmalar anterior grupta sık görülürken nörolojik muayene anormallikleri olanlar posterior grupta yer alır.Fonksiyonel görüntüleme PET tekniği daha üstün bir fonksiyonel inceleme yöntemi olmakla birlikte pahalıdır. Nöbet Özellikleri Aura olarak da adlandırılan hastanın nöbet öncesinde farkettiği öncü belirti genellikle vardır. Ayrıca aynı bölgede aralıklı veya devamlı ritmik ya da düzensiz delta frekansında yavaĢ dalga aktivitesi görülebilir Ekstrakranyal nöbet aktivitesi fokal (ön temporal bölgede) 5-7Hz ritmik aktivite Ģeklinde baĢlar ve genellikle yayılım ve frekans değiĢimleri gösterir. Bu aura MTLE‟de en sık olarak mideden yükselen tuhaf bir his (rising epigasric sensation) Ģeklindedir. Saptanan hipoperfüzyon bölgesi genellikle tüm temporal lobu içine alacak Ģekilde geniĢ bir alandadır. SPECT ile interiktal dönemde odak bölgesinde hipoperfüzyon ve iktal dönemde tipik hiperperfüzyon saptanır. Fokal nörolojik belirti tanıda kuĢku yaratmalıdır. viseral duyumsama.  Patofizyoloji Temporal lobun iç yan yapıları olan amigdala ve hipokampusda sklerotik değiĢikliklerle karakterizedir (Mezyal temporal skleroz MTS).Somatostatin ve NPY içeren hücrelerin seçici olarak kaybı söz konusudur. yani izole aura görülebilir. posterior ve yaygın olarak ayrılabilir.Ġnteriktal SPECT ise daha düĢük görüntü kalitesine rağmen. postiktal dönem genellikle dakikalar sürer.Dual patoloji olarak heterotopi ve hamartomalar eĢlik edebilir. Sekonder jeneralize olan nöbet görece nadir görülür. yalanma hareketleri gibi oroalimenter otomatizmler görülür.Ġnteriktal davranıĢ değiĢiklikleri (sıklıkla depresyon) görülür.Postiktal dönemde genellikle oryantasyon bozukluğu. bazen de aniden durma ve donmayı izleyen ağız Ģapırdatma ve yutkunma. Olfaktor. Tipik MTLE olgusunda invazif giriĢimlere genellikle gerek duyulmaz ama bazen hipokampal sklerozun iki yanlı olması durumu güçleĢtirir.Fokal motor veya spesifik duysal semptomlar ile (örneğin.ilaç tedavisine dirençli duruma gelmesi tipiktir. görme kaybı veya parestezi vb. Ġktal deĢarjın karĢı tarafındaki kolda tonik postür ve aynı taraftaki kolda çeĢitli otomatizmler tipiktir (ġekil 11). bellek bozukluğu. Bunun dıĢında diğer otonom ve psiĢik semptomlar (deja vu.Diğer epileptik nöbet tipleri ve özel bir tetikleyici olmazsa genelde status epileptikus tablosu görülmez. ancak belirgin ve yaygın kognitif defektlerin varlığı MTLE'de görülmez. Süre genellikle 1-2 dakikadır. koku ve tat duyularına iliĢkin duyumsamalar da aura olarak görülebilir. ĠĢitsel. vertijinöz ve görsel aura daha çok NTLE‟de olurken epigastrik aura. MTLE tanısı ile incelemeleri sonucunda operasyona verilen hastaların %80 kadarında anteromedial temporal lob rezeksiyonu ya da selektif amigdalo-hipokampektomi giriĢimleriyle hastalar nöbetsiz kalmakta ya da çok belirgin oranda nöbetleri azalmaktadır.Odağın karĢı tarafındaki nazolabial telemin silik olduğu bazı olgularda gözlenir (Emosyonel fasyal parezi).) nöbetin baĢlaması MTLE‟de görülmez  Nörolojik muayene Genellikle normaldir..EEG‟de jeneralize diken-dalga veya baĢka bölgelerde fokal diken varlığı ile yaygın veya temporal dıĢı yavaĢ aktivite tanı ve cerrahi tedavinin baĢarısı açısından kuĢku yaratmalıdır.Bellek defektleri (odak soldaysa sözel. Tipik paternde hipokampusda %30 oranından fazla hücre kaybı görülür.

Derin yerleĢimli bir bölge olduğu için saçlı deri EEG‟si ile nöbet kaydını yapmak zordur. Bazen vücut algılaması ile ilgili auralar da olur. Pupil dilatasyonu.yüzünü ekĢitmek gibi hareketler daha çok görülür. Yüzeyel EEG‟nin interiktal ve iktal bulguları lateralize veya lokalize etmesi olguların %50‟sinden azında olur. baĢ-göz deviyasyonu veya jeneralize distoni olur. Disfonik ve dizartrik konuĢma baĢka bir bulgusudur. hipermotor ve bilateral asimetrik tonik nöbetler görülürken posterior singulat girusta ise otomotor ve dialeptik nöbetler sık görülür. Orbitofrontal bölgenin limbik yapılarla iliĢkileri nedeniyle nöbetler frontal veya temporal loblardan kaynaklanıyormuĢ gibi göründüğünden bu hastalarda operasyona karar verirken çok dikkatli olunmalıdır. Bazı hastalarda bu yayılım birden fazla bölgeye olur. Motor ve duysal farengo-larengeal semptomlar diğer bulgulardır. Bilateral asimetrik tonik nöbet semiyolojik olarak. Son bulgu olan motor semptom ile nöbet biter. suplementer motor alan ve anterior singulat motor alandır. Tuber sinereum ve/veya mamiller cisimciklerde geliĢen tümör benzeri malformasyondur. göz deviyasyonu. Posterior grupta fokal klonik ve versif nöbetler sırasında kontralateral nöbet kaydı veya lezyonu vardır. Ġnsuler nöbetler de ancak invazif kayıtlamalar sonrasında tanınır. ani baĢlangıçlı bilateral asimetrik tonik postürde 10-40 saniye süren postiktal konfüzyon ve stuporun olmadığı bir nöbettir. eğer görülürse “dual patoloji” olarak ele alınmalıdır. tonik veya Bazal frontal lob epilepsisi Mezyal frontal lob epilepsisi Ġnsuler epilepsi Singulat epilepsi Parietooksipital epilepsi Hipotalamik hamartom . Nöbet yayılımı açısından anterior singulatta frontal loba yayılım olurken. Bağlantı analizlerinde kromozom 10 q bölgesinde bağlantı gösterilmiĢtir. Bazen hipermotor. Çoğunluğunda bilinç kaybı olur. Cerrahi öncesi incelemelerde nöbet baĢlangıç yeri kesinlik kazanmalıdır. Lateralizan bulgu olarak anterior grupta fokal tonik klonik aktivite ve kontralateralden nöbet kaydı olur. gövde) ait paresteziler tipiktir. Anterior grupta nöbet süresi sekonder jeneralize olmayanlarda 30-70 sn iken sekonder jeneralize olduğunda ortalama 90 sn sürer. BeĢ iktal özelliği içeren bu nöbetlerde bilinç korunur. Fonksiyonel olarak heterojen olan bu multimodal alanda yer alan epileptojenik odağın lokalizasyonu genelde zordur. Görüntüleme özellikleri olarak tipik hastalarda hipokampal atrofi görülmez. NTLE‟den klinik öykü olarak farkı yoktur. Anatomik olarak karmaĢıktır. EEG‟de sıklıkla posterior temporooksipital interiktal epileptiform deĢarjlar izlenirken iktal baĢlangıç posterior temporal bölgeyi içine alır. invazif inceleme gerektirir. Buna eĢlik eden retrosternal veya abdominal ağırlık hissidir. ġu an için cerrahi sonrası nöbetsizlik oranı kesin olarak bilinmemektedir. Genellikle nöbetler ilaçla kontrol altına alınır. Nöbetin yayılımına bağlı tonik kasılma. Anterior singulat girusta kompleks motor. yüzde kızarma gibi otonomik özellikler ve nefes tutma buna eĢlik eder. Nadiren suplementer motor alandan kaynaklanan bu nöbet lateral frontal. oral-el otomatizması ve fokal motor aktivite izlenir. Bilateral asimetrik tonik nöbet dıĢında hipermotor nöbet (çok hızlı ve hareketli kol bacak otomatizmaları) (ġekil 11). Ġnsuler deĢarjların karĢı tarafında parestezi vardır. Bu bölgenin cerrahi tedavisi öncesinde invazif monitorizasyon Ģarttır. Tonik spazm. Parietal lob epilepsilerde %94 aura vardır. frontal lob tipi “absans” ve negatif miyoklonus da bu bölgenin en sık görülen nöbetleridir. Aura olarak her iki grupta da parestezik semptomlar olabilir. kortikal malformasyonlar ve vasküler lezyonlar görülür. Yüzeyel EEG genellikle yanıltıcıdır. Genellikle bilinç korunur. Cerrahi sonuçlar %60-75 hastada nöbetsizlik olarak bildirilmektedir. Jelastik nöbetler yaĢamın ilk yıllarında hatta doğumla birlikte baĢlar. Semiyolojik özellikleri parietal ve oksipital lob epilepsisi baĢlığı altında yukarda anlatılmıĢ olan bu tabloda nöbet yayılımına bağlı olarak %29-88 oranında TLE‟de izlenen tipik otomatizmalar görülür ve %38-47 fokal motor aktivite vardır. Semptomatik NTLE olgularında sık olarak tümör.veya intraoral alan ya da geniĢ bir kütanöz bölgeye (yüz-omuz-kol. posterior grup temporal yayılım gösterir. Skalp EEG‟si lokalize etmekten çok lateralize eder. Görüldüğü gibi MTS hastalarına göre relatif olarak daha düĢük cerrahi baĢarı bulunmaktadır. Aileseldir ve ortalama baĢlangıç yaĢı ikinci onyıldır. Peri. parietal veya oksipital bölgelerden de baĢlayabilir. ikinci özellik ise parestezidir. Mekanik ve uygunsuz olarak atılan kahkahalar görülür. Verteks veya anterior frontal yüzeyel EEG anormallikleri bazen yanıltıcı olabilir. henüz bir gene ulaĢılabilmiĢ değildir. Ġktal kayıtlar için küçük farklar bildirilmiĢtir. Klinik olarak jelastik nöbetlerle karakterize epilepsi ve prekoks puberte önemli özelliklerdir. EEG özellikleri açısından genelde MTLE‟den farkı yoktur. içerdiği alanlar alt ekstremitenin primer motor korteksi. GeniĢ rezeksiyon cerrahi sonrası nöbetsizlik oranını arttırır. Bu olgularda otozomal dominant lateral temporal epilepsi sendromunu ayırıcı tanıda unutmamak gereklidir. Cerrahi öncesi. oroalimenter otomatizmalar. Posterior grupta ise nöbet süresi 25-80 sn iken sekonder jeneralize olduğunda ortalama 85 sn sürer. Nörolojik muayenede görme alanı defisiti %20-59 iken kranyal görüntülemede anormal bulgu %37-72 bulunur. Ağrı Ģeklinde olmak üzere çoğunlukla somatosensoryeldir.

Nöbetler karakter değiĢtirir. kaba girus saptanır. Nöronlar kortekse ulaĢır ancak anormal dağılım görülür. GeliĢme geriliği ilk yıllarda dikkati çeker. böbrek. Bu anomali kortikal gri ve ak madde anomalisi. infantil spazm. „Gamma Knife‟ veya stereotaktik radyasyon cerrahisi yaĢı büyük hastalarda ve hamartomu küçük olanlarda tercih edilmektedir Cerrahi yolla tedavi edilebilen diğer önemli bir epilepsi de belli bir lezyona bağlı olarak geliĢen ve bu lezyon çıkarıldığında ek bir defisit geliĢmeyen parsiyel epilepsilerdir. Semptomatik Epilepsilerde Diğer Bazı Sık Etyolojik Nedenler 1. Cerrahi olarak birçok farklı yaklaĢım vardır. Pakigiri: Ġnkomplet lisensefali ile eĢ anlamlıdır. Stimülasyonlar insan EEG‟si üzerinde görülebilir değiĢiklikler meydana getirmemektedir. dalak. akciğer. Hayvan deneylerinde VSS‟nun antikonvülzan etkisinin kortikal ritimlerin desenkronizasyonu ile oluĢtuğu belirtilmektedir. Doğumdan itibaren hastalık belirtileri görülebilir. bazılarında Lennox-Gastaut sendromu geliĢir. Ancak her bölge etkilenebilir. Hemimegalensefali: Serebral hemisferin tümü veya bir kısmının hamartomatöz aĢırı büyümesidir ve etkilenen hemisferde migrasyon defekti vardır Tuberoz skleroz: Ailevi mültipl organ hastalığıdır. Shagreen lekeleri. Yüzeyel EEG‟nin iktal bulguları yanıltıcı olabilir. PET ile bilateral talamusta kan akımında değiĢiklikler nöbet sayısındaki azalma ile korele . Jeneralize tonik/atonik nöbetler. Bu lezyonlar genellikle iyi bir MRG incelemesi ile saptanır. Birkaç kısa. Giruslar hiç görülmez. epilepsi ve deri lezyonları ile karakterize klasik triadı vardır. karaciğer. hipsaritmiyle fleksiyon miyoklonusu görülür. DavranıĢ ve kognitif problemleri sık görülür. hipomelanotik maküller. AEĠ‟lar genellikle yetersiz kalır. hamartomalar. Korteksten derinlere uzanan bir yarık izlenir. Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Mental retardasyon. düzensiz disritmik burstler sıktır. fokal kortikal displazi gibi çeĢitli konjenital bozukluklardır. Fokal kortikal displazi : Epileptik nöbetler en sık ve en önemli semptomudur. Hemisferin küçük veya geniĢ bir kısmı tutulabilir. Konjenital CMV enfeksiyonu sonucu ve Aicardi sendromunda da fokal kortikal displazi (X'e bağlı dominant kalıtımlı. Ġlk kez 1997 yılında ABD‟de onaylandıktan sonra yaĢı 12den büyük olan kiĢilere uygulanmaya baĢlamıĢtır. korioretinopati ve EEG bozukluğu) görülebilir. travmatik skarlar. Ancak detaylı cerrahi öncesi çalıĢması ile söz konusu lezyonun epilepsinin gerçek nedeni olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Ġnvazif video EEG incelemesinde derinlik elektrodları iktal deĢarjların hamartomdan kaynaklandığını gösterir. Fakoma. DĠĞER TEDAVĠ ALTERNATĠFLERĠ Vagal Sinir Stimülasyonu (VSS): Ġlaca dirençli epilepsisi olan ancak epilepsi cerrahisi açısından uygun bulunmayan kiĢilerde uygulanır. Herhangi bir yaĢta epilepsi baĢlayabilirse de. Olgu sayısı az olduğundan karĢılaĢtırma çalıĢması bulunmamaktadır. glial veya bunların kombinasyonunun neoplastik özellik göstermeyen proliferasyonundan oluĢan yapıdır. Lisensefali: Düz beyin. Hastaların yarısından fazlasında nöbetlerde progresyon olur. 2-3 yaĢlarında epilepsi ve mental retardasyon görülür. Deri lezyonları geç çocukluk dönemlerinde belirginleĢir. Görüntüleme çalıĢmalarında displastik korteks tipik olarak normal korteksle izointens görünümdedir. EEG'de yüksek voltajlı diken ve yavaĢ dalga. kallozal agenezi. Bazı olgularda lezyon birden fazladır ve gerçek epileptik odak zorlukla bulunur. Kortikal displazilerin %5'ten azında kalsifikasyon görülebilir. Yapılan fonksiyonel görüntülemelerle VSS‟nun etki mekanizması anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ġlk yıllarda “selam” spazmları. Sıçanda parietal korteksin piramidal nöronlarında VSS‟nun düĢük uyaranıyla hiperpolarizasyon bulunmuĢtur. kalpte selim rabdomiyoma. tesadüfen bulunmuĢ masum bir lezyondur. sıklıkla 6 yaĢından önce baĢlar. Kranyal MRG‟de tipik lokalizasyonda T2 ve FLAIR‟de hiperintensite ve T1 ağırlıklı kesitlerde hipointensite olur. beyin yüzeyinde girus ve sulkus geliĢiminin olmaması anlamına gelir. tiroid. vasküler malformasyonlar. psikomotor nöbetler görülür. Bu tip lezyonlar genellikle küçük neoplazmlar. meningeal. testiste selim tümörler görülür. Agiri: Komplet lisensefali ile eĢ anlamlıdır. Patognomonik olan adenoma sebaseum dıĢında. En sık etkilenen bölge Silviyen fissürün posterior yapılarıdır. ancak olması Ģart değildir. Hamartoma: Nöronal. Bazen de epileptik olguda görülen lezyonun aslında epilepsi süreciyle ilgisi yoktur. % 20 olguda displastik korteksin altındaki ak maddede uzamıĢ T2 relaksasyon zamanı saptanır. Kortikal geliĢimsel bozukluklar: Epilepsi genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve dirençli seyreder. jeneralize konvülziyonlar. MRG'de saptanan lezyonun klinik ve EEG ile nöbetlerin kaynağı olduğu gösterildiğinde cerrahi sonuçları yine MTLE'ye benzer Ģekilde yüz güldürücü olmaktadır. subungual fibromalar gibi deri belirtileri görülür. kortikal laminasyon ve organizasyonda bozulma.klonik fasyal kontraksiyonlar da jelastik nöbet sırasında görülebilir. geniĢ displastik nöronlar ile karakterizedir. Heterotopi: Ektopik nöronların serebral korteks dıĢında bulunmamaları gereken bir alana yerleĢmesi anlamına gelir ġizensefali: Agenetik porensefali olarak da adlandırılır. Kitle etkisi olmayan iyi sınırlanmıĢ lezyonlarla kolayca tanınır.

edilmiĢtir. fMR‟da bilateral talamus (sol>sağ) ve insüler kortekste aktivasyon klinik yanıt ile de uyumlu bulunmuĢtur. Cihaz sol n. vagusa genel anestezi veya servikal lokal anestezi altında yerleĢtirilir. Sağ taraftaki vagusda daha fazla miktarda kardiyak eferent dallar olduğu ve bradikardi yapabileceği için VSS uygulanması tercih edilmez. Ġki spiral elektroddan biri vagusa diğeri ise infraklaviküler bölgeye konacak olan pile takılır. Deneyimli ellerde iki saatten kısa süren bir cerrahi iĢlemdir. Operasyon komplikasyonları olarak vagus siniri veya karotis zedelenmesi ya da infeksiyon olabilir. Stimulatör dıĢarıdan programlanabilir ve istenirse pil kapatılabilir veya supraklaviküler bölgeye magnetin tutulması ile etkisi arttırılabilir. Özellikle aurası olan hastanın nöbetini durdurmak için magneti kullanması çok önemlidir. VSS iyi tolere edilebilen ve çok nadir yan etki veya komplikasyon olabilen güvenilir bir alternatif tedavidir. VSS takıldıktan yaklaĢık iki hafta sonra etkisi baĢlamaktadır. Hastaların %35-40‟ında nöbetlerinin %50‟den fazla azalması Ģeklinde sonuçlar vardır, ancak sadece %2 hastanın VSS ile nöbetsiz kaldığı bildirilmiĢtir. BeĢ yıldan uzun süreli çalıĢmalarda ortalama nöbet sayısının %60-70 azaldığı belirlenmiĢtir. Çocuklarda yapılan çalıĢmalarda da benzer sonuçlar izlenmiĢtir. Yan etkiler açısından bakılınca en sık ses kısıklığı, öksürük, parestezi, dispne, laringismus görülür. VSS uyku apne sendromu, kardiyak aritmi ve astım bronĢiyalesi olanlarda kontrendikedir. VSS oldukça pahalı bir yöntem olması nedeniyle sınırlı kullanılabilmektedir. Ketojenik Diyet: Alternatif tedavi olarak 1920‟li yılların baĢından beri ilaca dirençli epilepsilerde yüksek yağ, düĢük karbonhidrat ve protein içerikli diyetin alınması önerilmektedir. Açlıkla ortaya çıkan ketozisin nöbetleri baskıladığı görüĢüyle ortaya konmuĢ bir tedavi yöntemidir. Mekanizması tam olarak bilinmemektedir Derin Beyin Stimülasyonu: Epilepside alternatif tedavi olarak denenmeye son yıllarda baĢlanmıĢtır. Hareket bozukluklarında uzun süreden beri ve sık kullanılan bu yöntem için epilepside deneyim henüz çok azdır. Mekanizması bilinmemektedir. En çok tercih edilen bölgeler talamusun anterior nukleusu, kaudat nukleus, talamusun santromedyan nukleusu, serebellum, hipokampus ve subtalamik nukleustur. Bu konuda yayınlanan çalıĢmalar çift kör olmadan yapılmıĢ ve çok az sayıda hastadan oluĢan serilerdir. STATUS EPĠLEPTĠKUS VE TEDAVĠSĠ Birçok epileptik nöbet bir giriĢim gerektirmeden kendiliğinden dakikalar içinde sonlanmaktadır. Bir nöbetin 30 dakikadan uzun sürmesi ya da bu süre içinde hasta düzelmeden birden çok nöbetin ard arda tekrarlamasına status epileptikus (SE) adı verilir. Son yıllar içinde status epileptikus tanısı için gereken süre giderek kısalmıĢ ve bazı yayınlarda 5 veya 10 dakikadan uzun süren nöbetler bile bu tanım içinde ele alınmıĢtır. Ancak süre konusunda fikir birliği yoktur. Jeneralize konvülzif status epileptikus (JKSE) en sık karĢılaĢılan, en iyi tanınan ve en tehlikeli tipidir. Hayatı tehlikeye sokan bu tablonun hızlı ve doğru tedaviye cevap vermesi konunun önemini arttırmaktadır. Dirençli status epileptikus tanımı ise status epileptikus tedavisinde ikinci veya üçüncü ilaca yanıt alınamamıĢ hastalar için geçerlidir. Ancak tanımı konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Tüm status epileptikuslar içinde %10-40 gibi yüksek bir görülme oranı vardır. Agresif tedavi edilmesi gerekir. Status Epileptikus Tedavisinde Ġzlenmesi Gereken Basamaklar  Kısa sürede etkili bir benzodiazepin türevinin IV yolla verilmesi. Lorazepam burada ilk tercih olarak belirtilmektedir, ancak yurdumuzda bulunmamaktadır. Klonazepam (Rivotril amp) IV formu da artık bulunmamaktadır. Tek seçenek olarak kalan IV diazepam ampül 5 dakika içinde uygulanabilir. Burada i.m. yolla uygulamanın kesinlikle yeri yoktur. Ġlacın özellikle solunum depresyonu yapıcı yan etkisi nedeniyle entübasyona hazırlık yapılması gerekmektedir. Etyolojik araĢtırmalar da tedavi ile paralel yürümelidir.  Ġkinci ve tedavinin baĢarısını devam ettiren önemli basamak yine IV yolla fenitoin (20mg/kg dozunda ve en çok 50mg/dakikada olacak Ģekilde) yüklenmesidir. Yurdumuzda henüz bulunmayan fosfenitoinde kullanılabilir. YaĢlı kiĢilerde ve kalp hastalarında verilirken monitorize edilmelidir. Kardiyak aritmi ve hipotansiyon yapabilir, bu açılardan dikkatle izlenmelidir. Hastanın idyopatik jeneralize epilepsisi varsa (absans, miyokloni) fenitoin verilmemelidir. Nöbetlerini daha da arttırır. Burada seçenek IV valproattır.  Jeneralize epilepsilerde tercih valproattır. IV yükleme sonrası hiperamonyemik ensefalopati olguları bildirilmesi nedeniyle takip edilmelidir. Üre siklus bozukluklarında verilmemelidir.  Nöbetler 20 dakika sonra hala devam ediyorsa fenitoin 5-10mg/kg ek doz verilmesi bazı kaynaklarda önerilmektedir.  Bu aĢamada bir reanimasyon ünitesine hastanın nakledilmesi ve midazolam veya propofol ile acilen anestesi uygulanması gerekmektedir. Bu özellikle sistemik komplikasyonu geliĢen ve nöbetleri 1 saatten uzun süredir devam eden hastalarda çok büyük gereklilik taĢımaktadır. Bazı merkezlerde midazolam düĢük dozlarda diazemin yerine de kullanılabilmektedir.

 Yoğun bakım ünitesi bulunmayan bir yerde ilk bir saat henüz dolmamıĢ ancak nöbetlerde devam ediyorsa, bir yandan transport olanakları zorlanırken IV yolla fenobarbital (20mg/kg; dakikada 50-75mg olacak Ģekilde) uygulanabilir.  Refrakter SE olan olgularda nazogastrik tüpten 300-1600mg/g topiramat verilebilir.  Levetirasetam da topiramat gibi nazogastrik tüpten 500-3000mg/g verilebilir. Kısa bir süre sonra levetirasetamın intravenöz formu ülkemizde kullanıma sunulacaktır.

Epilepsiye bağlı ölümlerin içinde en önemlisini oluĢturmaktadır, nedeni bilinmemektedir. Diğer ölüm nedenleri nöbet sırasındaki yaralanma, boğulma ve status epileptikusa bağlı ölümlerdir. Çok merkezli çalıĢmalar yapılarak etyopatogenezi belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Çoğu olguda tanık yoktur. En son yatmadan önce sağlıklı olan kiĢi sabah yatağında ölü bulunur. SUDEP insidansı 45 yaĢ altında 0.05-0.1/1000 iken 45 yaĢ üstünde 3/1000 olarak belirlenmiĢtir. Ancak nöbetleri erken yaĢta baĢlayanlarda, dirençli epilepsisi olan, politerapi alanlarda, IQ <70 olanlarda, epilepsi cerrahisi yapılmıĢ ve baĢarısız olmuĢ kiĢilerde ve beraberinde baĢka hastalıkları olanlarda risk artmaktadır. En yüksek risk ilaç uyum sorunu olan, sık jeneralize tonik-klonik nöbet geçiren kiĢilerdir. Nedeni bilinmemekle birlikte pulmoner, kardiyak, otonomik mekanizmaların biri veya birden fazlasının etkili olduğu ileri sürülmektedir. Nöbet ile birlikte santral ve obstrüktif apne, aĢırı bronĢiyal ve oral sekresyon, pulmoner ödem ve hipoksi gibi nedenler solunumda değiĢikliklere neden olmaktadır. Pulmoner ödem çoğu olguda görülmektedir. Diğer bir olasılık ta kardiyak otonomik kontrolun bozulması sonucu kardiyak aritmilerin izlenmesidir. Etyopatogenezi bilinmediği için önleyici tedavi de verilememektedir. EPĠLEPSĠNĠN SOSYAL YÖNLERĠ Epileptik hastanın normal bir hayat sürdürmesi bazı basit noktalara dikkat edilerek çoğu zaman mümkündür. Ancak toplumdaki genel eğitimsizlik bazen bu hastaların hayatını gereksiz Ģekilde zorlaĢtırmakta ve verimsizleĢtirmektedir. Tüm adımlar, hastanın mümkün olduğunca normal bir hayat sürmesi, yani eğitim, evlenme, meslek sahibi olma ve boĢ zamanlarını değerlendirme gibi çeĢitli sosyal olayları normal bir Ģekilde sürdürmesi amacıyla atılmalıdır. Epilepsi ve Gebelik Epilepsi ve gebelik bir çok yönden etkileĢim gösterir. Gebelik ve çocuk doğurma epileptik kadınların büyük çoğunluğunda ciddi bir soruna yol açmaz. Çocuk sahibi olmak isteyen epileptik bir kadında ilk önce tanının doğru olup olmadığı ve ilaç kullanımının gerekli olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Hastaya ve eĢine olası fetal anomaliler hakkında sağlıklı bilgi verilmelidir. Antiepileptik ilaç kullanımı normal popülasyonda % 2-5 civarında olan fetal anomali riskini yaklaĢık 2-3 kat arttırmaktadırlar (%710). Söz konusu anomalilerin çoğu yarık dudak gibi minör anomalilerdir, ancak antiepileptikler az oranda da olsa ciddi nöral tüp defektleri ve konjenital kalp hastalıklarına yol açabilmektedir. Valproatın nöral tüp defekti oluĢturma riski diğer ilaçlara göre biraz daha yüksektir. Fenitoin ve fenobarbital ise yarık dudak ve kalp anomalileri ile daha sık iliĢkilendirilmektedir. Yeni AEĠ ile ilgili bilgi eksiği vardır. Lamotrijin ile ilgili ilk veriler olumlu iken topiramat konusunda olumsuzdur. Risk politerapiyle ve artan dozlara paralel olarak yükselmektedir. Gebelik daha gerçekleĢmeden, nöbetlerin iyi bir Ģekilde kontrol edilebildiği minimal ilaç dozunun ayarlanması ve gereksiz ilaç kombinasyonlarından kaçınarak, mümkün olduğunca monoterapiye geçilmesi uygun adımlardır. Tüm hastalara 5 mg günlük folik asid tedavisi verilmesi gerekmektedir. Hastanın gebelik süresince nöbet sıklığı açısından dikkatle ve sık kontrollerle izlenmesi gerekir, çünkü gebelik sırasında ilaç kan düzeylerinde dalgalanmalar olmaktadır. Hastanın jinekologuyla nörologunun ilaç tedavisi, gebeliğin gidiĢi ve doğum sırasındaki tedavi düzenlemeleri açısından sıkı bir iĢbirliği içinde olmaları önerilmelidir. Fetal riskler nedeniyle anne adayının aniden antiepileptik ilaçlarını kesmesi %50 oranında nöbet nüksü ve daha da tehlikelisi status epileptikus riskini beraberinde getirir. Bu nedenle anne adayının bilinçlendirilmesi ve böyle bir durumun bebeğe antiepileptik ilaçlardan daha fazla zarar verebileceği, hatta annenin de status epileptikus sırasında yaĢamını yitirebileceğinin anlatılması gerekmektedir. Epileptik gebelerde ilaçların metabolizmasında değiĢiklikler olmaktadır, bu nedenle 1/3 olguda nöbetlerin kontrolü kötüye gider ve yeni doz ayarlamaları gerekli olabilir. Ancak çoğu hasta normal bir gebelik geçirir. Emzirmeye genelde bebeği izleyerek izin verilmelidir. Bir çok AEĠ süte geçer ama klinik etki görülmez, fenobarbitalin bebeği uyutarak beslenmesini olumsuz etkilediği bilinmektedir. IHS sınıflama sisteminde baĢağrıları baĢlıca iki geniĢ grupta ele alınmaktadır: primer baĢağrısı bozuklukları (1.-4. Kategoriler) ve sekonder baĢağrısı bozuklukları (5.-12. Kategoriler) (Tablo 1A ve B). Sekonder baĢağrısı bozukluklarında baĢağrısı beyin tümörü, inme veya metabolik bozukluk gibi bir baĢka hastalığa bağlıdır ve IHS kriterleri bu grup baĢağrılarını etyolojik nedenlerine dayanarak sınıflayan bir kriterler sistemi sağlamaktadır. Primer baĢağrısında ise altta yatan saptanabilir baĢka bir neden yoktur ve IHS kriterleri baĢağrılarını belirti özelliklerine göre sınıflayan tanımlayıcı bir sistem

Epilepsili hastalarda ani beklenmedik ölüm

BAġAĞRISI

ortaya koymuĢtur. IHS kriterleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul görmüĢ ve bu sistemin ana hatları Uluslararası Hastalık Sınıflaması‟na (ICD-10) da alınmıĢtır. IHS sınıflamasını bu bölümün sınırları içinde tümüyle ele almak mümkün olmadığından önce tanısal yaklaĢım, ardından bazı sık karĢılaĢılan primer baĢağrıları bölüm içinde kısaca tartıĢılacaktır; sekonder baĢağrısı yapan nörolojik hastalıklar için kitabın ilgili bölümlerine bakılmalıdır. Tablo 1A. Uluslararası BaĢağrısı Topluluğu (IHS) 2004 sınıflama sisteminde primer baĢağrısı bozuklukları 1. Migren 1.1. Aurasız migren 1.2. Auralı migren (nonmigren baĢağrılı ve baĢağrısız aura, ailesel ve sporadik hemiplejik migren ve baziler tip migren gibi alt grupları vardır) 1.3. Sıklıkla migren öncülü olan çocukluk çağı periyodik sendromları (siklik kusmalar, abdominal migren, çocukluk çağının iyi huylu paroksizmal vertigosu gibi alt grupları vardır) 1.4. Retinal migren 1.5. Migren komplikasyonları (kronik migren, status migrenozus, ısrarlı aura, migrenöz infarkt, migrenin tetiklediği nöbet gibi alt grupları vardır) 1.6. Olası migren 2. Gerilim tipi baĢağrısı (perikranyal duyarlılığın eĢlik ettiği ve etmediği tipler) 2.1. Seyrek epizodik gerilim tipi baĢağrısı 2.2. Sık epizodik gerilim tipi baĢağrısı 2.3. Kronik gerilim tipi baĢağrısı 2.4. Olası gerilim tipi baĢağrısı 3. Küme baĢağrısı ve kronik paroksizmal hemikranya 3.1. Küme baĢağrısı 3.2. Paroksizmal hemikranya 3.3. Konjunktival kanlanma ve yaĢarmalı kısa süreli tek yanlı nevraljiform baĢağrısı (SUNCT) 3.4. Olası trigeminal otonomik baĢağrısı 4. Diğer primer baĢağrıları 4.1. Primer saplanıcı baĢağrısı 4.2. Primer öksürük baĢağrısı 4.3. Primer egzersiz baĢağrısı 4.4. Cinsel etkinliğe eĢlik eden primer baĢağrısı (preorgazmik, orgazmik) 4.5. Hipnik baĢağrısı 4.6. Primer gökgürültüsü baĢağrısı 4.7. Süreğen yarım baĢağrısı (Hemikranya kontinua) 4.8. Yeni günlük ısrarlı baĢağrısı BAġAĞRILI HASTAYA TANISAL YAKLAġIM BaĢağrısı bulunan bir hasta değerlendirilirken, ilk yapılması gereken bir sekonder baĢağrısı bozukluğunun dıĢlanmasıdır. BaĢağrılı Hastada Öykü Alınması BaĢağrılı hastaların ele alınmasında ve tanısının konulmasında en önemli olan baĢağrısı öyküsünün tam olarak alınmasıdır. BaĢağrısı hastalarının çoğunda tıbbi ve nörolojik muayeneler normal bulunur. Bu nedenle, doğru tanı için elimizdeki en yararlı gereç ayrıntılı öyküdür. BaĢağrısı öyküsü hastanın baĢağrılarının ayrıntılı bir tablosunu çizmeli, ayrıca varsa tanıyı veya tedaviyi etkileyebilecek diğer tıbbi durumlar hakkında da bilgi sağlamalıdır BaĢağrısı öyküsünde aĢağıdaki çeĢitli parametreler mutlaka sorulmalıdır:  BaĢağrısının tipi ve karakteri  BaĢlangıcı  Sıklığı  Yeri  ġiddeti  Aura ve prodromal belirtilerin olup olmaması  EĢlik eden belirtiler olup olmaması (bulantı, kusma , foto-,fono-,osmofobi gibi)  Presipite eden faktörler olup olmaması  Uyku düzeni  Emosyonel faktörler  Aile öyküsü  Medikal, cerrahi veya doğum öyküsü  Alerji, taĢıt tutması vb özgeçmiĢ öyküsü  Önceki medikasyonlar ve tedaviler

görme kaybı. papilödem. atağın ilaçsız olarak 4 saatten fazla sürmesi (ve 3 günden az). nörolojik görüntüleme Nörolojik görüntüleme yöntemleri. zonklayıcı olması. Lomber ponksiyon Nörolojik görüntüleme yöntemleri. geleneksel ağrı kesicilere yanıt vermemeleri ve farklı tedaviler gerektirmeleri nedeniyle otonomik sefalaljiler (küme baĢağrısı. Lomber ponksiyon Nörolojik görüntüleme yöntemleri Lomber ponksiyon Nörolojik görüntüleme yöntemleri Kollajen vasküler hastalıkların araĢtırılması Nörolojik görüntüleme yöntemleri Lomber ponksiyon Bu tür kuĢkulandırıcı durumlar yoksa normal nörolojik muayenesi olan bir hastada primer baĢağrısı tanısı için güçlü bir izlenim oluĢtuğundan görüntüleme yöntemleri gibi yardımcı inceleme yöntemleri çoğu kez gerekli değildir. yer kaplayan lezyon (YKL) Subaraknoid kanama. menenjit OLASI ĠNCELEME Sedimentasyon. nöbet. ensefalit. AVM ya da YKL‟nin içine kanama YKL. AVM. efor. Primer baĢağrıları içinde en sık karĢılaĢılanlar migren ve gerilim tipi baĢağrılarıdır. inme. lateralizasyon bulguları. moralini ve hatta tedaviyi kötü yönde etkileyebilir (ġekil 1 a ve b). beyin abseleri (toksoplasma). Bunlarla karĢılaĢtırıldığında çok daha seyrek olmakla birlikte (2000 kiĢide bir veya daha ender) çok Ģiddetli. uzun süren veya sebat eden aura  Eski baĢağrısıın özelliklerinde açıklanamayan değiĢiklik  Nörolojik baĢka yakınmaların veya bulguların eĢlik ettiği baĢağrısı (ateĢ. Çoğu kez bu hastalar. sistemik infeksiyon. ense sertliği. uyku hali gibi) Tablo 2: BaĢağrısının değerlendirilmesinde bazı alarm belirtileri ve bulguları ile inceleme Ģemaları BAġAĞRISI 50 yaĢından sonra ortaya çıkan baĢağrısı Ani baĢlayan baĢağrısı BaĢağrısının giderek artan özellik göstermesi Sistemik hastalıkla birlikte baĢağrısı (ateĢ. hipofiz apopleksisi. ĢaĢkınlık. Bu nedenle tedavi için kullanılan analjeziklerin ayda 10 günden fazla alınmasının kendi baĢına kronik bir baĢağrısı nedeni olduğu konusunda hastalar mutlaka en baĢtan uyarılmalıdır. sık baĢağrılarına neden olmaları. ġu an için dünyada en sık üçüncü baĢağrısı tipi ise iyatrojenik bir tablo olan analjezik ilaç aĢırı kullanım baĢağrısıdır.Ġlk değerlendirme sırasında sekonder baĢağrısı bozukluğu olasılığını düĢündürecek aĢağıdaki “baĢağrısı alarm belirtileri” gözden geçirmelidir:  Ġlk veya hayatının en Ģiddetli baĢağrısı  Akut baĢlangıç  Sıklığı veya Ģiddeti giderek artan baĢağrısı  Yeni baĢlayan baĢağrısı: o Kanserli hastada o 50 yaĢ üzerinde o Kafa travmasıın ardından  Egzersizle birlikte ortaya çıkan baĢağrısı (öksürük. metastazlar YKL. subdural hematom. Ġlaçların gözden geçirilmesi Nörolojik görüntüleme yöntemleri. kollajen vasküler hastalık Menenjit (kronik ya da karsinomatozis). ilaçların aĢırı kullanımı Menenjit. kollajen vasküler hastalık (antifosfolipid antikorları içeren) YKL. ense sertliği. hatta bazı sakıncaları da olabilir. doğru tanı almama nedeniyle yıllarca Ģiddetli ağrılar çekebilmektedir. atak sırasında sıklıkla ıĢıktan ve sesten . paroksizmal hemikranya gibi) önemli bir primer baĢağrısı hastalığı grubunu oluĢturmaktadır. idyopatik intrakranyal hipertansiyon. tek yanlı oluĢu (%80 hastada). SIK RASTLANAN PRĠMER BAġ AĞRILARI MĠGREN Karakteristik özellikleri tekrarlayıcı olması. döküntüler) Kanser ya da HIV‟li bir hastada yeni baĢlayan baĢağrısı Lateralizan nörolojik semptomlar Papilödem AYIRICI TANI Temporal arterit. cinsel aktivite ile belirmesi )  Belirli bir Ģekle uymayan baĢağrısı  Tedaviye yanıt vermeyen baĢağrısı  Sabah olan veya uykudan uyandıran baĢağrısı  Hiç yer değiĢtirmeyen baĢağrısı  AlıĢılmadık. Örneğin rastlantısal olarak saptanan araknoid kist veya nonspesifik beyaz madde lezyonları gibi lezyonlar hastanın yaklaĢımını.

1 Migren BaĢağrılı Tipik Aura 1. ağrının orta Ģiddette veya Ģiddetli olmasıdır.rahatsızlık. Tablo 3. orta Ģiddette ya da Ģiddetli ağrı iv. YavaĢ geliĢmesi. hatta uyanıklık kusuru Ģeklinde aura olabilir. hem negatif hem de pozitif özellikler barındırması ve tam geri dönme olan ama bölüm 1. Tanısal kriterler: A. hemikranya simpleks Tanım: 4 – 72 saat süren ataklarla kendini gösteren tekrarlayan baĢağrısı. B .D kriterlerine uyan en az 5 atak B. geçici nörolojik belirtiler görülebilir (auralı migren). BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. 1.2.1'de anlatılan Aurasız migren kriterlerinden B D'ye uyan baĢağrısı baĢlar E.1 Aurasız Migren Daha önce kullanılmıĢ olan terimler: Genel (Common) migren. pozitif (örn. homonim görsel semptomlar ve/veya unilateral duysal semptomlar ii. kırık çizgiler görme gibi) veya dilde-yüzde-kolda uyuĢma. 4 . tam düzelen disfazik konuĢma bozukluğu C. spotlar.2. ağrıya sıklıkla bulantı veya kusmanın eĢlik etmesi. titreĢen ıĢık. AĢağıdakilerden en az ikisi: 1. yürüme ya da merdiven çıkma) kaçınmaya neden olma D. migrenli hastaların %10–15 kadarında ağrıların hemen öncesinde 5–60 dakika arası süren. her bir semptom 5 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürer D. tam düzelen disfazik konuĢma bozukluğu C. karıncalanma) ve/veya negatif belirtiler içeren (örn. 5 dakika ya da daha uzun sürede yavaĢ yavaĢ geliĢen en az bir aura semptomu ve/veya 5 dakikadan uzun sürede görülen birbirini izleyen farklı aura semptomları iii. pozitif (örn. Migren çoğu kez öncesinde bir nörolojik defisit olmaksızın ortaya çıkarken (aurasız migren). pozitif belirtiler (titreĢen ıĢıklar. ancak motor güçsüzlük görülmez: (not: bu durumda hemiplejik migren sözkonusudur) i. bir saatten fazla sürmemesi.20 dakikada yavaĢ yavaĢ geliĢen ve 60 dakikadan az süren geri dönüĢümlü.D kriterlerine uyan en az 2 atak B. BaĢağrısının tipik özellikleri. rutin fiziksel aktiviteyle kötüleĢme ya da rutin fiziksel aktiviteden (örn. pozitif belirtiler (örn. En sık görsel (hemianopsi. Uluslararası BaĢağrısı Derneği: Migren Kriterleri (2004) 1. AĢağıdakilerden en az ikisi: i. spotlar veya çizgiler) ve/veya negatif (örn. uyuĢma) tam düzelen duyusal semptomlar iii. rutin fiziksel aktiviteyle kötüleĢme izlenir ve mide bulantısı ve/veya fotofobi ve fonofobi eĢlik eder. güçsüzlük. Aura aĢağıdakilerden en az birini taĢır. Aura sırasında veya takip eden 60 dakika içerisinde 1. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. konuĢmada bozulma gibi bulguların birkaçı veya vertigo gibi diğer arka sistem bulguları. Sıklıkla aura semptomlarını takiben aurasız migrende görülene benzer baĢağrısı izler. beyaz ıĢıklar görme. görme kaybı) belirtilerin de içinde olduğu tam düzelen görsel semptomlar ii. unilateral lokalizasyon ii. karıncalanma) ve/veya negatif (örn. çizgiler) veya negatif belirtiler içeren (örn.D kriterlerine uyan en az iki atak B. BaĢağrısı aĢağıdaki özelliklerin en az ikisini taĢımalıdır: i.72 saat arası süren baĢağrısı atakları (tedavi edilmeyen ya da tedavisi baĢarısız olan) C.2 Auralı Migren Tanım: Genelde 5 . fakat motor güçsüzlük yoktur: i. mide bulantısı ve/veya kusma ii. B . görme kaybı) tam düzelen görsel semptomlar ii. Tanısal kriterler: A. unilateraldir. zonklayıcı karakter iii. Daha az sıklıkla. fokal nörolojik semptom ataklarıyla kendini gösteren tekrarlayan durum. A.2 Non-migren baĢ ağrılı tipik aura .1'de anlatılan Aurasız migren kriterlerine uymayan farklı baĢağrısının eĢlik ettiği auranın belirleyici özellikleridir. zonklayıcı tarzdadır. uyuĢma) belirtilerin de olduğu tam düzelen duyumsal semptomlar iii. AĢağıdakilerden en az birini taĢıyan aura görülür. merdiven çıkma gibi fiziksel eylemlerle ağrıda artıĢ. orta Ģiddette ya da Ģiddetlidir. B . baĢağrısında migren özellikleri görülmez veya baĢağrısı hiç yoktur. Tanım: Görsel ve/veya duysal ve/veya konuĢma semptomlarından oluĢan tipik aura. fotofobi ve fonofobi E. BaĢağrısı sırasında aĢağıdakilerden en az biri görülür: i.

eğer atakların %90‟ı menstrüasyon sırasında oluyorsa bu menstrüel migren adını alır. Bu baĢağrıları diğer migren baĢağrılarının cevap verdiği tedavilere dirençli kalabilir. depresyon ya da coĢku. Migrenden söz edildiği zaman çoğunlukla baĢağrısı sadece “Ģiddetli ağrı boyutu” ile değerlendirilmektedir. motor aktivitede bozukluklar. Daha sonraları ise migren hastaları arasında bir apati duyusu. kimi zaman da otonom ve sistemik belirtilerinin eĢlik ettiği prodrom dönemi. Tanısal kriterler: A. iĢtah artıĢı veya iĢtahsızlık AĢırı su içme. ardından ağrının baĢlaması. tatlı yeme isteği. Depresyon ve Migren Migren prodromu. migren baĢağrılarının menstrüel dönem öncesinde daha sık ve daha Ģiddetli olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. homonim görsel semptomlar ve/veya unilateral duysal semptomlar ii. sık idrara çıkma Karında ĢiĢlik hissi. konuĢurken takılma ArtmıĢ ıĢık-ses-koku duyarlılığı Esneme. Wolf migrenli hastalarda. enerji eksikliği ve yorgunluk ile karakterize olan hafif zihinsel ve fiziksel depresyonun sık oluĢu bildirmiĢtir. BaĢağrısının menstrüel migren olarak tanımlanabilmesi için atakların %90‟ının adetten önceki 2 gün ve adetin son günü arasında olması gerekmektedir. uzayabilir ve çok daha Ģiddetli olabilir. bölüm 1.1'de anlatılan Aurasız migren B-D kriterlerine uymayan baĢağrısı baĢlar E. afektif bozuklukları karakterize eden semptomlara benzer migren prodromunu. 5 dakika veya daha uzun sürede yavaĢ yavaĢ geliĢen en az bir aura semptomu ve/veya 5 dakikadan daha uzun sürede birbirini izleyen farklı aura semptomları iii. kriz dönemi ve ikisi arasındaki dönemlerde psikiyatrik semptomların sık görüldüğü bildirilmiĢtir. 1988 yılında ise Blau. Migren riski âdetin ilk 3 günü daha fazladır. Hâlbuki ağrı. vücutta su tutulması. migreni serebral disfonksiyona 2. aĢırı fiziksel yorgunluk ve apatinin bulunduğunu kaydetmiĢtir.1 Kronik migren bağlı olarak Ģekillenen ve farklı dönemler içinde ortaya çıkan bir semptomlar kompleksi olarak ele almak daha uygundur. 3 aydan fazla bir süre boyunca ayda 15 ya da daha fazla gün. konsantrasyon ve dikkatte azalma. Liveing 1873 yılında depresyon ve yorgunluğu migrenin tipik özellikleri olarak tanımlamıĢtır. Tanım: AĢırı analjezik ilaç alınmadığı takdirde 3 aydan daha fazla süre boyunca ayda 15 veya daha çok gün migren baĢağrısı görülür. Menstrüasyon sırasında migren atakları sık görülmesine karĢın. karakteristik özellik olarak. Tablo 4 :Migren prodrom döneminde karĢılaĢılabilecek baĢlıca semptomlar Nöro-psikolojik semptomlar AĢırı duyarlılık-tepkisellik. depresif duygu durumu Öfori. bölüm 1. Bu tablonun altında östrojenin yattığı düĢünülmekle birlikte net olarak kanıtlanmıĢ bir mekanizma yoktur. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. Migren‟in bu dönemlerini. nadiren hiperaktive Durgunluk/donukluk. her bir semptom 5 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürer D. Aura sırasında veya takip eden 60 dakika içinde.i. ağrı ve ağrının sonlanması ile Ģekillenen “ağrı” dönemi ve son olarak da postdrom dönemi olarak sıralayabiliriz. düĢüncede yavaĢlama Kelime bulma güçlüğü. iritabilite. migrenin sadece bir dönemi olup.1'de anlatılan Aurasız migren kriterlerinden C ve D'ye uyan BaĢağrısı B BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. Klinik gözlemler. uyuma isteği Sistemik/otonom semptomlar Ense sertliği Halsizlik Açlık. iĢtah ve uyku . varsa aura dönemi. ağrı öncesinde ortaya çıkan ve kiĢinin duyu durumunda veya biliĢsel iĢlevlerinde değiĢikliklerle Ģekillenen. (Tablo 4) Hastadan iyi bir öykü alındığında migrenlilerin yaklaĢık %50-60‟ında prodrom belirtilerinin bir ya da daha fazlasıyla karĢılaĢıldığı görülecektir. kabızlık veya ishal hali Menstrüel Migren Kesin tanımlamalar değiĢmekle birlikte menstrüel migren tanımı premenstrüel dönemde oluĢan migren ataklarını tanımlamaktadır.

peptik ülser. sıkıntı hissi ve ağrı nazal) Rizatriptan 10 mg +++ Frovatriptan* 2. Ayrıca hastanın hayat kalitesi ağrı nedeniyle düĢer. göğüste kontrol edilemeyen hipertansiyon Zolmitriptan (Oral. bulantı.8-6. diskinezi riski açısından dikkatli olunmalıdır. Bugün migrenin ?ya da alerji ile kesin bir ilgisi olduğu kanıtlanamamıĢtır. bulantı. Anti-emetikler ise yararlı kabul edilmektedir. Her iki bozukluk da kadın ve genç eriĢkinlerde daha sıktır. periferik Naratriptan (Oral) 2. Bu bulguların ve yapılan az sayıdaki çalıĢmaların ıĢığında migren ve depresyon etyolojik olarak iliĢkili bulunmuĢtur. asteni. 2. ayrıca hafif ağrı giderici etkileri de olduğu ileri sürülmektedir. Her iki durumda baĢlangıç ortalama yaĢının 24-29 olması da önemlidir. çok daha ucuz olmalarına karĢın. her hastaya özel olarak karar verilmesi gereken bir tedavi Ģeklidir. Migren Tedavisi Migren tedavi edilmelidir çünkü migren atağı sırasında hasta iĢini yapamaz duruma gelerek üretim ve kapasite kaybına uğrar. Ġlaç Migrenin Ġlaçla Tedavisi Atak Tedavisi Tablo 3b. Bu ilaçlar hastanın her atakta doktor baĢvurusu yapmaktan kurtulması açısından çok önem taĢımaktadır.5 mg + arter hastalığı. Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar özellikle auralı migrenin 45 yaĢ altı kadınlarda artmıĢ bir iskemi riski (3. Migren ile depresyon arasındaki iliĢki gözden geçirildiğinde dikkate değer bir benzerlik olduğu görülmektedir. baĢ sönmesi. Bu klinik gözlemlerin tutarlılığına karĢılık migren ile depresyon arasındaki iliĢkiyi sistematik olarak ele alan kontrollü çalıĢmaların sayısı çok azdır. Migrende ilaç tedavisi ataklardan korunmaya yönelik “profilaktik” veya önleyici/koruyucu tedavi ve atağın ağrı. halsizlik. Migren tanısı koyulduktan sonra hastaya migrenin hayatı tehdit eden bir beyin hastalığı olmadığı ve tedavisinin belli bir düzene göre ve hekimle iĢbirliği içinde yapılması gerektiği açıklanmalıdır. Migrenli olgularda sessiz infarktların ve sessiz ak akmadde lezyonlarının da artmıĢ olduğu gösterilmiĢtir (ġekil 4). kusma gibi yakınmalarının giderilmesine yönelik “atak (akut/ağrı) tedavisi” olarak iki Ģekilde yapılır. Migren atak tedavisinde günümüzde sık kullanılan bazı spesifik ilaçlar Önerilen Doz Etkinlik Olası veya Sık Yan Etki Olumlu Komorbid Olumsuz Komorbid Durum veya Düzeyi Durum Kontrendikasyon Eletriptan (Oral) 40 mg +++ AteĢ basması. ırk ve sosyal sınıf açısından benzer bir dağılım gösterir. Bunun dıĢında da kronik ağrı. Bugün hala migren ve epilepsi arasında iliĢki kurulmaktadır ve genetik çalıĢmalar bu bağlantıyı kanıtlamıĢtır. baĢağrısı ve depresyon arasındaki iliĢki. Ergo türevi ilaçların uzun süreli kullanımda daha da belirginleĢen genel damar daraltıcı riskleri. eletriptan.5 mg +++ basınç. hemiplejik kırgınlık.değiĢikliklerini içeren semptomlardan söz etmiĢtir. hem de mideden emilimi arttırır. Sumatriptan (Oral) 50-100 mg+++ sersemlik hali. Metoklopamid (10-20 mg oral veya ĠV. Ancak Ģunu da bilmemiz gerekir: migren ile diğer durumlar arasında hep iliĢki aranmıĢtır.2 kat) yarattığını göstermiĢtir. 1930 ve 40 yılları arasında ise migren ve alerji arasında iliĢki aranmıĢtır.5 mg ++ Sumatriptan 6 mg ++++ (Subkütan) . bu tip yan etkileri taĢımayan seçici serotoninerjik ilaçlar olan triptanların günümüzde migren spesifik ilaçlar olarak ergo türevlerine tercih edilmelerine neden olmuĢtur. frovatriptan gibi) gibi migrene özel tedaviler önemli bir yer tutmaktadır. Prinzmetal anjinası. Yok Baziler tip migren. rizatriptan. Triptanlar 5HT1B ve1D reseptör agonistidir. Bulantısı çok belirgin olan hastalarda kas içi ve damardan enjeksiyonlar dıĢında hastanın kendine uygulayabileceği deri altı enjeksiyon Ģeklinde ve nazal sprey Ģeklinde de triptan grubu ilaçlar üretilmiĢtir. psikiyatrik ve psikososyal açıdan ayrıca gözden geçirilmesi gereken bir konudur. Örneğin 1920‟lerde geçerli olan iliĢki epilepsi ile olandır. NSAĠden 20 dakika önce alınmaları hem bulantıyı giderir. Profilaktik tedavi herkese aynı Ģablonun uygulanmadığı. Bu durum sigara ve diğer risk faktörleri bulunduğunda artmaktadır ve bu nedenle hastalar bilgilendirilmelidir. ĠM) ve domperidon (20-30 mg) kullanılabilir. Farklı incelemelerde. migren. Migren için özel olan atak tedavisinde ergot preparatları ve triptan grubu (sumatriptan. her iki bozukluk için de benzer prevalans görülmektedir. Özellikle çocukluk çağında görülen abdominal migren ile abdominal epilepsi arasında bir iliĢkinin bulunduğundan ve ayırıcı tanıda aklımıza bu olasılığın da gelmesinden söz edilmektedir. Bu nedenle ya ortak gizli patolojik mekanizmaları paylaĢmaktadırlar ya da bozukluklardan birisinin diğerine yol açması veya onun geliĢmesine neden olması Ģeklinde bir sebep sonuç iliĢkisi söz konusudur. Atak tedavisinde opiodlerin ve kortikosteroidlerin yeri yoktur. Patofizyolojisi tam bilinmeyen migrenin tedavisi bu nedenle semptomatiktir. Profilaktik tedavi belirli bir süre boyunca düzenli ilaç kullanarak ağrı sıklığını ve Ģiddetini azaltılmaya yöneliktir.

Ayrıca 48 saatten uzun süren migren atakları. Bazı hastalarda fibromiyalji ve miyofasyal ağrı sendromu birlikteliği vardır. Migren profilaksisinde ilaç seçiminde kormorbitenin rolü Komorbid durum Etki Profilaksi seçimi  Migren + hipertansiyon beta bloker. Migrene bağlı kayıpların (iĢgücü. Kadınlarda biraz daha sık görülmekle birlikte aradaki fark migrende olduğu kadar çarpıcı değildir. flunarizin. amitriptilin. Atak tedavisine yeterli cevap vermeyen ve/veya atak tedavilerinin yan etkilerinin tolere edilemez düzeyde olduğu. GTB‟li olguların %10 kadarında baĢağrısı zonklayıcı gibi hissedilebilir ve baĢka olgularda tek yanlı ağrı olabilir. kalsiyum kanal blokeri  Migren + anjina Kalsiyum kanal blokeri  Migren + stres beta bloker  Migren + depresyon trisiklik antidepresan. sık ve kronik olarak gruplandırılmıĢtır ve bu hasta için sorun olma boyutu ve tedaviyi yönlendirmek açısından anlamlıdır. Sıklıkla iki yanlı bir baĢağrısına neden olması. atak sırasında bulantının olmayıĢı ve ıĢıktan rahatsızlık duymama karakteristik özelliğidir. Tablo 4. topiramat  trisiklik antidepresan  Migren + obezite valproat. Bu kronik form doktora daha sık baĢvuru nedenidir. magnezyum (1 gr ĠV). baskılı veya sıkıĢtırıcı karakterde ve hafif . Hastanın hızla kortikosteroidler (deksametazon 16 mg ĠV gibi). baziler migren. kalsiyum kanal blokeri  Migren +zayıf beden Topiramat. Ataklar Ģeklinde gelebildiği gibi. antiepileptik (ĠV). 30 dakikalık olabildiği gibi günlerce de sürebilen seyrek baĢağrısı epizodlarıdır. uzamıĢ auralı migren. Bazı araĢtırmacılar ise migren ile aynı spektrumun diğer ucu olduğu görüĢündedir. beta bloker  Migren +dikkat gerektiren iĢ trisiklikler. topiramat  Migren +karaciğer hastalığı Valproat  Migren +glokom Topiramat  Migren +böbrek taĢı Topiramat devam eden ataklar veya standart atak tedavisine cevapsız uzamıĢ migren Ģeklinde tanımlanabilir. 3 aydan daha uzun süredir günlük veya gün aĢırı baĢağrısının olduğu kronikleĢmiĢ halde de görülmesi seyrek değildir. GTB‟nin lokalizasyonu değiĢkendir ve semptomları aynı hastada bile tek tip değildir.orta Ģiddettedir ve Profilaktik Tedavi Migren statusu 72 saatten uzun süren ataklar veya 4 saatten kısa süren ağrısız dönemlerin dıĢında . Bu nedenle bir “çöp sepeti” tanısı gibi ele alan yazarlar vardır. GERĠLĠM TĠPĠ BAġAĞRILARI Primer baĢağrıları içinde en sık karĢılaĢılan tip gerilim tipi baĢağrılarıdır (GTB. migrenle iliĢkili infarkt gibi nadir durumlar) yüksek oranda profilaksi gerektirir. ketodolak veya gereğinde opioidler gibi seçeneklerle tedavisi sağlanmalıdır. Koruyucu tedavide kullanılan ilaçlar migren atak sıklığını ve Ģiddetini azaltırlar ve migren sıklığının yüzde ellinin üstünde azalması tedavinin etkinliğini gösterir. ayda 3 den fazla sayıda migren atağı geçiren hastalarda profilaktik tedavi indikedir. Kaslarda gerginlik %80 olguda palpasyonla saptanır ve hastalar sıklıkla dikkat eksikliğinden yakınırlar.  topiramat  Migren + astım beta bloker  Migren +Raynaud fenomeni beta bloker  Migren +yaĢlı hasta trisiklikler. Ağrı. hasta tarafından subjektif olarak dayanılmaz Ģiddette bulunan migren ağrıları ve komplike migren atakları (hemiplejik migren. zonklayıcı olmaması. Seyrek epizodlu gerilim tipi baĢağrısı yaklaĢık olarak ayda 1 günden daha seyrek (yılda 12 günden az) görülür. sosyal yaĢam) yani disabilitenin düzeltilmesi ve yaĢam kalitesinin yükseltilmesi de tek baĢına profilaksi indikasyonu kabul edilmelidir. hareketle artmaması. her yaĢta görülebilir. Gerilim tipi baĢağrıları IHS sınıflamasında Tablo 1A2’de görüldüğü gibi seyrek. somatoform bozukluklar ve diğer yakınmalar eĢlik edebilir. Sıklıkla 20 yaĢ civarında baĢlar. SSRI  beta bloker  Migren + insomni trisiklik antidepresan  Migren + epilepsi valproat. tipik olarak bilateral.*Frovatriptan daha uzun etkilidir ve perimenstrüel migrende koruyucu tedavide kullanılabilmektedir. antiemetik (ĠV). anksiyete bozukluğu. Depresif ruh durumu.

Profilaksisinde antidepresanların antinosiseptik etkisi antidepresan etkiden kaynaklanmamaktadır. Bilinmeyen nedenlerle erkeklerde kadınlara göre 3-4 kez daha sıktır. diğer özellikleri aynıdır. Fluvoksamin50-100 mg ve diğerleri) etkinliği vardır. CLUSTER) BAġAĞRISI Trigeminal otonomik sefalaljiler trigeminal sinir dağılımına uyan bölgede baĢağrısı ile birlikte kranyal otonomik aktivasyon ile karakterize bir dizi baĢ ağrısı sendromundan oluĢur. ekstrapiramidal bozukluklar. taĢikardi. Çocuklarda ve yaĢlılarda çok seyrek görülür. Profilakside amitriptilin en etkili ilaçlardandır. Bir küme dönemi sırasında ve kronik tipte. gerilim ve migren baĢağrısından sonra en sık görülen primer baĢ ağrılarındandır. Sık epizodlu gerilim tipi baĢağrısı ise en az 3 ay boyunca ayda bir gün veya daha çok. Yurdumuzda oldukça sık rastlanan (%5‟in üstünde) ve polikliniklere sık baĢvuran grubu oluĢturmaktadır. Küme baĢağrısı olarak adlandırılmasının en belirgin nedeni periyodik Ģekilde oluĢmasıdır. Bazı merkezlerde oksipital sinir blokajı Ģeklinde teknikler ilaç tedavisine yanıtsız kronik olgularda denenmektedir. ağız kuruluğu. Hastalar genellikle . Bazı olgular Tizanidin 28 mg/gün kullanımından yarar görebilir. idrar retansiyonu gibi yan etkileri vardır ve ileri yaĢta. KÜME (DEMET.rutin fiziksel aktivite ile kötüleĢmez. bu baĢağrısı tipinde fizyolojik trigeminal parasempatik refleksin aktive olarak sekonder kranyal sempatik disfonksiyona neden olduğunu düĢündürmektedir ve hipotalamusun nosiseptif ve otonom yollara modülatör rolü üzerinde durulmaktadır. Sertralin 50-100 mg. supraorbital. Ağrı her bir küme dönemi sırasında hemen hemen değiĢmeksizin aynı yerde ortaya çıkar. YaĢam kalitesi üzerine olumsuz etkisi olan bir durumdur. Bu baĢağrısı primer olabileceği gibi. obez hastalarda ve MAO inhibitörü kullanma öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır. Her yaĢta rastlanmakla birlikte daha yaygın olarak 20-40 yaĢ arası ortaya çıkmaktadır. Ancak hastaların yaklaĢık % 1015‟inde düzelme olmaksızın kronik belirtiler olur ve bu durum kronik küme olarak adlandırılır. Gerilim baĢ ağrılarında ilaç tedavisi ile birlikte gevĢeme teknikleri. histamin ya da nitrogliserin ile uyarılabilir. nöbet. Citalopram 10-20 mg. çok Ģiddetli ve kısa süreli olmasıdır. stresle mücadele yöntemleri. erkeklerde ve sigara daha içenlerde sıktır. Ortalama üç ay boyunca 15 gün veya daha fazla gün görülen baĢağrısı (yılda 180 veya daha fazla gün) diğer özellikler açısından benzerdir. fakat 15 günden daha az görülen ve (yılda 12 gün veya daha fazla ve 180 günden az) bir durumdur. kalpte ileti bloğu. En kötü ataklar sırasında ağrı yoğunluğu Ģiddetlidir. Ataklara aĢağıdakilerden biri ya da daha fazlası tümü aynı tarafta olarak eĢlik edebilir: • Parsiyel Horner Sendromu (miyoz. impotans. Ġlaç aĢırı kullanımına yol açabilir ve bazı olgularda kronik migrenden ayrımı sorun yaratabilir. haftalarca ya da aylarca süren diziler (küme dönemleri) biçiminde ortaya çıkar. Bulantı. Ağrının tipik özellikleri tek taraflı. Mide bulantısına rastlanmaz. fotofobi ya da fonofobi görülebilir. nadir de olsa. Atak sırasında genelde parasetamol gibi basit analjezikler veya NSAĠ ilaçlar yeterlidir. pitoz) • Burun tıkanıklığı veya akıntısı • Göz yaĢarması (nazolakrimal kanalın blokajına bağlı olarak) • Konjuktival kanlanma • Alın ve yüzde terlemede artıĢ (nadir) • AteĢ basması (nadir) • Yüzü ve göz kapağını içeren ödem (çok seyrek) • Supraorbital „cold spot‟ (termografi ile saptanmıĢ) Sistemik belirtiler • Bradikardi • Hipertansiyon • Gastrik salgı üretiminde artıĢ Ataklar. En sık görüleni küme baĢağrısıdır. çeĢitli egzersizler ve masaj gibi uygulamaların yapıldığı ilaç dıĢı tedaviler de baĢarılı sonuçlar vermektedir. SSRI grubunun da (Paroksetin 20 mg. herhangi birinin diğerlerine üstünlüğü gösterilmemiĢtir. Tedavisi migrene benzer prensipler içermektedir ve daha az seçeneklidir. Kronik gerilim tipi baĢağrısı ise günlük olarak veya çok sık görülen epizodik gerilim tipi baĢağrısından geliĢen birdurumdur. Tedavide hasta temelli bir yaklaĢım uygundur. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili olmadığının gösterilmesi önem taĢır. alıĢıldık biçimde aylar ya da yıllar süren düzelme dönemleri ile ayrılmıĢ olan. MAO inhibitörü kullanan. Kronik GTBA„da antidepresan ilaçlar kullanılır. görme bozukluğu. Sersemlik hissi. ve nöbet gibi yan etkiler oldukça seyrektir. Orbital. Çoğu hasta atak sırasında huzursuz ya da ajitedir. uyuklama. Küme baĢağrısı. ataklar düzenli olarak ortaya çıkar ve alkol. karaciğer yetmezliği ve renal yetmezlik olan hastada verilmemelidir. sekonder bir nedenle de ortaya çıkabilir. ağız kuruluğu. Fluoksetin 20 mg. 15-180 dakika süren ve gün aĢırı bir kez ile günde 8 defaya kadar ortaya çıkan Ģiddetli ataklardır. terleme. temporal tek taraflı. Deneysel çalıĢmalar ve insanda fonksiyonel görüntüleme incelemeleri ile oluĢan bilgi birikimi.

antasitler. elektrik çarpmıĢ gibidir. ergotamin. triptan. Tüm baĢa lokalize. kısa süren ve remisyonsuz baĢ ağrılarıdır. burun akıntısı. Kadınlarda daha sık görülür ve 25-40 yaĢ arasındaki kiĢilerde rastlanmaktadır. Bu „küme” dönemlerinde. sabah erkenden (çalar saat baĢağrısı) ya da uyuduktan sonra bir saat içinde ağrıyla uyanırlar. Erkeklerde daha sık görülür. Dirençli olgularda kortikostreoidler. azotioprin ve çeĢitli invazif prosedürler önerilmiĢtir. Remisyon dönemleri olsa da. gabapentinle kombinasyonlar) yararlanabilir. opioidler. Atakta aura yoktur ve ağrı 10-15 dakikada en yüksek seviyeye ulaĢır. Eğer cevap alınamazsa yavaĢça 225 mg‟a çıkarılmasını önerilmektedir. Sıklıkla kroniktir. PH ayırıcı tanısında dikkat edilmesi gereken sekonder nedenlerin MRG ile araĢtırılması dıĢında bir konu da trigeminal nevralji ile birlikte görülebileceği ve bir PH-tik sendromunun tanımlanmıĢ olduğunun akılda tutulmasıdır. göz ödemi gibi belirtilere de rastlanır. basit analjezikler. Atakların ortalama günlük sıklığı 5-20 arasındadır ve her seferinde ağrı süresi 245dakika arasındadır. olguların yaklaĢık % 5 inde kalıtsal olabilir. sıkıĢtırıcı veya zonklayıcı olabilir. bazı olgularda ataklar trigeminal veya boyun gibi bölgelerde basınç. ĠliĢkili otonom belirtilerin hemen hemen tamamı kranyal parasempatik aktivasyonla iliĢkilidir. Ağrı 5 ila 240 saniye süren paroksizmler halinde gelir.uzanamazlar ve tipik olarak dolaĢmak zorunda kalırlar. Verapamil. Kadınlarda erkeklerden 3-4 kat fazla rastlanmaktadır. Trigeminal nevralji ile birlikte olan küme baĢağrısı (küme-tik sendromu) da tanımlanmıĢtır Klinik olarak. Genelde hafif. ortalama görülme yaĢı 50‟dir. Periyodik olması ana özelliğidir. eĢlikçi semptomu olmayan devamlı bir ağrıdır. günde üç kez 25 mg indometazindir. genelde altta migren gibi primer bir baĢağrısı vardır. künt. Sekonder SUNCT sendromu gösteren birçok olgu sunumu vardır ve daima arka çukur lezyonları ile iliĢkilidir. analjezik ilaçların uygunsuz kullanımı (ilaç kullanımı > 10 Gün ayda ve > 3 ayı aĢan zamandan beri) ve ilaçların bırakılması ile düzelme Ģeklinde özetlenebilir. Fonksiyonel MRG ile bir hastada ipsilateral hipotalamik aktivasyon bildirilmiĢtir. IHS tarafından belirlenen kriterler. Epizodik formda indometazin genellikle tahmin edilen atak süresinden daha uzun bir süre verilir ve azaltılarak kesilir. kombine analjeziklerin ayda 10-15 günden fazla alınmasına bağlı olarak geliĢen sekonder nitelikte baĢağrısıdır (Tablo 1). Medikal tedavi olarak intramusküler dihidroergotamin. yakıcı. 2-3 ay sürer ve remisyon devri 1-2 yıl (sınırları 2 ay-20 yıldır) devam eder. kronik formda çok uzun süreli tedavi gerekir. Tek istisnası muhtemelen kısmi bir sempatik defisite bağlı olan Horner sendromudur. çok seyrek görülen bir primer baĢağrısıdır. Status formu da bildirilmiĢtir. delici olarak tanımlanabilir. lityum ve steroidlerle profilaksiye yanıt verirler. En çok antiepileptik ilaçlardan (Lamotrigin 200-400mg. oyucu. SUNCT Sendromu (Tek taraflı göz yaĢarması ve kızarmasının eĢlik ettiği kısa süreli nevraljiform ağrılar) Sjaastad‟ın 1978‟de tanımladığı bu tablo primer baĢ ağrılarının en seyrek görünenlerindendir. çok hasta görmeyen hekimler sıklıkla küme baĢağrısı ile migreni karıĢtırmaktadırlar. Alkol aldıktan sonra 20-30 dakika içinde kriz dönemi baĢlar ve hastalar doktor tarafından sözü edilmeden önce bile alkolden kaçınmaları gerektiğini bilirler. ĠliĢkili otonom değiĢiklikler küme baĢağrısındakine çok benzer ancak tipik özellik indometazinle 3 gün içinde tam kontrol edilebilmesidir. Tedavisi. topiramat 50-300mg. zaman zaman Ģiddetlenebilir. Küme baĢağrısının tipik özelliği analjezik ilaçlara ve migrenin tipik profilaksisine çoğu kez yanıtsızlıklarıdır. Akut ataklar posterior hipotalamik gri maddenin aktivasyonunu içerir. Tipik bir klinik tablosu yoktur. . damar atar gibi. KiĢi hemen bir yere oturma ya da yatma ihtiyacı duyar. Bu durum hastalara MRG incelemesi yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ġndometazinin etki mekanizması bilinmemektedir ve nitrik oksid üretimini azaltıcı etkisi ve CGRP ve VIP üzerinden etkili olduğu sanılmaktadır. BaĢağrısıyla birlikte burun tıkanıklığı. Paroksismal Hemikranya Sjaastad ve Dale tarafından 1974‟de tanımlanmıĢ olan paroksismal hemikranya (PH). Ağrının yapısı zonklayıcı. triptanlar ve akut atakta kortikosteroidler kullanılabilir. Tüm hastalarda olası gastrointestinal yan etkilerine karĢı önlem alınmalıdır (H2 reseptör antagonistleri. ancak epizodik formu da tanımlanmıĢtır. çiğneme veya hareketle tetiklenebilir. öncesinde primer bir baĢağrısı olması. Ağrının yapısı Ģiddetli. Küme baĢağrısı tipik olarak 6-12 hafta süren senelik ataklar halinde orta yaĢlı erkeklerde ortaya çıkar. oyucu. Tedavide denenen ilaçların çoğu baĢarısızdır. Tedavi Akut atakta 5-8 litre/dakika oksijen inhalasyonu %70 oranında baĢarılı olmaktadır. ĠLAÇ AġIRI KULLANIM BAġAĞRISI AĢırı ilaç kullanmaya bağlı baĢağrısı (ĠAKB). epizodları en çok ilkbahar ve sonbaharda görülür. bir saatte 5-6 atak (günde 3-200 atak) sıktır. Küme baĢağrısı. misoprostol). Bazı hastalarda sadece bir tek küme dönemi de olabilmektedir. Ġndometazine cevapsızlık ancak 150 mg oral (100 mg IM) veya üzeri dozlarda değerlendirilebilir. Ağrı kesinlikle hep aynı tarafta Ģiddetli olarak ortaya çıkar. Ataklar genelde gündüz olur. günlük veya çok sık ağrı (> 15 gün/ay). Diğer ağrılardan farklı olarak ileri yaĢlarda ortaya çıkar.

ortalama 40 yaĢlarında tanı konulur. 4) Nöral yol: infeksiyon ajanının (özellikle bazı virüsler) vücuda giriĢ yerinden periferik sinirler içinde MSS‟ye ulaĢması. kötü kullanımın süresi 10 yıl gibi süreleri aĢabilmektedir Migren ve GTB‟dan sonra 3. ayaktan veya yatarak ilaç kesme konusunda hasta ve hekim birlikte karar verebilir. Ġlginç bir durum. Yurdumuzda ĠAKB‟ya en sık yol açan ilaç grubu ergo bileĢikleridir. Bu durum genetik yatkınlık ile açıklanabilir. b) sınırlı lenfatik drenaj: uzun yıllar MSS‟nin bir lenfatik drenajının olmadığı düĢünülmüĢtü. Kombine ilaçlar ve opioidlerle nüks daha sıktır. Bu immünolojik ayrıcalığı sağlayan 3 ana faktör vardır: a) kan beyin bariyeri: normal koĢullarda bazı eriyebilir moleküller dıĢında hiçbir molekülün (immunglobulinler. 3) MSS koruyucu tabakasının bütünlüğünün bozulması: travma. uykusuzluk. Bazı hastalarda primer baĢağrısının devam süresi 20 yıl. ĠAKB da nükslerin sık olduğu bilinmektedir. Genelde ayaktan kesim tercih edilmektedir. santral sensitizasyonun ve reseptor regülasyonunun (serotonin vs siklooksijenaz sistemleri) rolü olduğu ileri sürülmektedir. gerekse vasküler yapıların basıya uğraması ile infekte bölgede ve komĢu MSS yapılarında oldukça kısa bir süre içinde kalıcı hasar meydana gelebilir. veya meninkslere ulaĢması. kortizon veya diğer) ve yoksunluk semptomlarının giderilmesi (2-10 gün) izler. Bu nedenle gerek doğrudan sıkıĢma ile. EĢlik eden davranıĢ modifikasyon tedavileri. burada ortaya çıkan infeksiyonların seyri ve sonuçlarını belirlemektedir: 1. bulantı. gerekse onu da çevreleyen kemik yapı. Triptanların daha kısa sürede ĠAKB‟ya yol açabildiği ama tedavisinin de daha kolay olduğu bilinmektedir. c) yetersiz antijen sunumu: antijen sunumu için gerekli bazı moleküllerin (MHC tip I ve tip II antijenleri.paranazal sinüsler. Rutin ağrı tedavisinin bırakılmasını köprü tedavisi (genelde amitriptilin ve anti-emetik. MSS‟yi katı bir zırh gibi sararak içinde yer alan dokularda geniĢlemeye izin vermez. vs) veya hücrenin sistemik dolaĢımdan MSS içine geçmesine izin vermez. 2) KomĢuluk yolu. gibi) normal koĢullarda MSS hücreleri tarafından sergilenmemesi de MSS‟nin immünolojik açıdan korunmuĢ bir bölge olmasına katkıda bulunur. bugün ise servikal lenf düğümlerine sınırlı da olsa bir drenaj bulunduğu bilinmektedir. Bu nedenlerle.vücuttaki baĢka bir infeksiyon odağından kana karıĢan ajanın beyin parenkimine . sitokinler. Arka kök nöronlarında artmıĢ uyarılabilirliğin yanı sıra nöroplastik kalıcı değiĢiklikler olduğu ileri sürülmüĢtür. Sinir Sistemi Ġnfeksiyonları Ġnfeksiyon ajanlarının MSS’ne varıĢ yolları: 1) Hematojen yol. Bu durumda bütün bu faktörlerin infeksiyonla savaĢta MSS‟yi güçsüz kılacağı da açıktır. aylık dozların sınırlanması ve hastaya uygun profilaksi baĢlanması önemlidir. huzursuzluk.ve zolmitriptan tedavisi ile hayvan modellerinde korteks ve beyin sapı serotonin respetörlerinde anlamlı azalma gösterilmiĢtir. Tedavide esas olan ilaçların tamamen kesilmesi. 2. orta kulak. cerrahi giriĢim. baĢağrısında Ģiddetlenme. MSS infeksiyonlarında görülebilen klinik tablolar: Genel olarak MSS infeksiyonlarının 5 ana belirtisi vardır. Ancak asıl tutulan bölgeye göre bu belirtilerin bir kısmı daha ön planda bir kısmı daha geri planda olabilir. Ancak bu koruyucu iĢlevin yetersiz kaldığı durumlarda infeksiyon meydana gelir. mastoid ve orbita infeksiyonlarının komĢu MSS yapılarına ulaĢması. MSS infeksiyonlarında erken tanı ve tedavi çok büyük önem taĢımaktadır. Hastaya yeterli Ģekilde açıklamak ve motivasyonu sağlamak tedavide esastır. en sık tip baĢağrısıdır ve kronik günlük baĢağrısı olgularının 1/3 ü bu tanıyı almaktadır. bu dönemdeki geri çekilme semptomlarının tedavisi ve ileriye yönelik nüksü önlemek için ve baĢağrısı sıklığını kontrol için profilaksi dahil önlemlerin alınmasıdır. Basit analjeziklerle ortaya çıkmıĢ çok sayıda ĠAKB olgusu da vardır. Ġlaç-bağımlılığı (psikolojik ve fiziksel) ile benzer mekanizmalar içerdiği. Ergenlik çağında ve hatta çocuklarda artan oranlar bildirilmesi endiĢe vericidir Genel popülasyonda % 1-2 sıklıkta hatta daha sık olduğu bildirilmektedir. MSS‟nin immünolojik yapısı: MSS immünolojik olarak görece korunmuĢ bir bölgedir. Merkezi sinir sisteminin iki önemli özelliği. Kronik suma. kusma. MSS‟nin anatomik yapısı: Gerek dural kese. devamlı NSAĠ kullanmak durumunda olan artritlilerde seyrek geliĢmesi ve sadece migreni olan artritlilerde ortay çıkmasıdır. konjenital anomaliler nedeni ile MSS‟ni çevreleyen kemik ve zar yapıların bütünlüğünün bozulması. diyare ve tremor gibi) açısından uyarılmalı ve destek olunmalıdır. kompleman sisteminin elemanları. Aslında yukarıda sayılan gerek anatomik gerekse immünolojik özellikler baĢlangıçta MSS‟yi koruyucu bir iĢlev gösterirler. Hastalar özellikle ilk bir hafta içerisinde karĢılaĢacakları yoksunluk belirtileri (sinirlilik.

aureoginosa. Ancak bazı durumlarda lomber ponksiyon yapılması kontrendikedir. Tablo 3. Aureus Travma: S. baĢağrısı.AteĢ ve halsizlik gibi genel infeksiyon belirtilerinin yanı sıra. Menenjit (meninkslerin iltihabı). Uyanıklık kusuru Klinik ve Laboratuvar Bulguları: . Çok daha seyrek olarak epileptik nöbetler. influenza. olabilirse de ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları yoktur ya da geri plandadır. Brudzinski bulguları) ortaya çıkar. kranyal sinir felçleri görülebilir. bulantı-kusma görülür. Meningitidis (% 25-40) EriĢkinler S. influenzae (% 40-60). Tablo 1. H. monocytogenes Cerrahi giriĢim: Gram negatif çomaklar. Vaskülit/filebit (vasküler yapıların iltihabı)-Genellikle menenjit komplikasyonu olarak ortaya çıkar. 4.1. monocytogenes. Epidural veya subdural ampiyem infeksiyonun bu boĢluklarda sınırlanmıĢ Ģeklidir ve benzer bulgular verir. 4. Saatler içinde giderek çok Ģiddetlenen baĢağrısı. Görüntüleme yapılmadan lomber ponksiyon yapılmasının kontrendike olduğu durumlar. 5. Nörolojik muayenede ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları saptanır (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi). AteĢ. Ensefalit (beyin parenkiminin iltihabı). 2. pneumoniae (pnömokok) N. Eğer fokal bulgular ve/veya nöbetler varsa. epileptik nöbetler. pneumoniae. 3. Aureus BağıĢıklık sistemi bozukluğu bulunan hastalar T-hücre/makrofaj defekti L. Apse (beyin parenkiminin çevresi sınırlandırılmıĢ iltihabı)-Fokal nörolojik bulgular. bulantı-kusma ve giderek artan uyanıklık kusuru olur. Epileptik nöbet 3. N. Tanıda BOS bulgularının önemi büyüktür. davranıĢ değiĢikliği. baĢağrısı.Fokal nörolojik bulgular. S. Yüksek ateĢ. meningitidis (meningokok) Gram negatif çomaklar Streptokoklar Stafilokoklar Listeria monocytogenes *Hemen daima B grubu streptokoklar Yenidoğan (<1 ay) 0-3 0-5 0-1 50-60 20-50* 5 2-10 Çocuk (1 ay-15 yaĢ) 40-60 10-20 25-40 1-2 2-4 1-2 1-2 EriĢkin (>15 yaĢ) 1-3 30-50 10-35 1-10 5 1-15 5 Genel olarak bütün etkenler benzer bir klinik tabloya yol açar. fokal nörolojik bulgular. yüksek ateĢ. coli (% 50-60). N. Etkilenen vasküler yapıya göre ya arter tıkanma sendromları ya da dural sinüs trombozuna benzer tablolarla karĢımıza gelir. papilla ödemi saptanırsa mutlaka öncesinde kranyal BT (veya MR) incelemesi yapılmalıdır. Kandida Dalak iĢlev bozukluğu S. Daha seyrek olarak epileptik nöbetler. B grubu streptokoklar (% 20-50) Çocuklar H. Akut Bakteriyel (Pürülan) Menenjit Akut bakteriyel menenjitte en sık karĢılaĢılan infeksiyöz ajanlar BağıĢıklık sistemi sağlam hastalar YaĢ: Neonatal E. Akut bakteriyel menenjitte en sık karĢılaĢılan infeksiyöz Ajan H. influenzae S. 1. 3. fokal nörolojik bulgular görülebilir. S. bulantı-kusma olabilirse de ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları yoktur ya da geri plandadır. pneumoniae Tablo 2b. Ġlerleyen dönemde uyanıklık kusuru geliĢebilir. 2. meningitidis (% 10-35) YaĢlılar Gram negatif çomaklar. AteĢ BaĢağrısı/bulantı-kusma Ense sertliği ve meningeal iritasyon bulguları Mental durum değiĢikliği Fokal nörolojik bulgular/ epileptik nöbetler BAKTERĠYEL ĠNFEKSĠYONLAR a. epileptik nöbetler ve giderek artan uyanıklık kusuru sıktır. ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları (Kernig. Kriptokok Nötropeni Enterobakteriler. pneumoniae (% 30-50). S. L. Fokal bulgular 4. bulantı-kusma. Ģiddetli baĢağrısı. P. Papilla ödemi 2. Bu tedaviyi geciktirecekse önce ampirik tedaviye baĢlanmalıdır (Tablo 3). MSS infeksiyonlarının 5 ana belirtisi 1. pneumoniae.

influenzae saptanmıĢsa bu tür kronik infeksiyonlar. pnömokokların çocuklarda da sıklıkla menenjit etkeni olarak karĢımıza çıkabileceği unutulmamalıdır. ileri yaĢ. influenzae aĢısı uygulamasının baĢlatılmasından sonra çocuklarda pnömok menenjiti oranı giderek artmaktadır. 2 ay-5 yaĢ arası çocuklarda en sık görülen menenjit etkenidir. alkolizm. boza kıvamındadır. Genellikle gebelikte amnion sıvısı infeksiyonu Ģeklinde görülür ve menenjit geliĢimi nadirdir. Klinik olarak diğer menenjit etkenlerine benzer bir tablo yaratır ancak olguların yaklaĢık yarısında gövde ve alt ekstremitelerde baĢlangıçta maküler daha sonra peteĢiyal karakterde bir döküntü görülür. Eger ödem geliĢmeye baĢlamıĢsa beyinsapı çevresindeki sisternalar görünmeyebilir. Epidemiyoloji ve Klinik Tablolar . Ayrıca pnömokok menenjiti olan hastaların yaklaĢık dörtte birinde otit ve mastoidit bulunabildiği. EriĢkinlerde en sık görülen menenjit etkeni gram pozitif kok olan Streptococcus pneumoniae‟dir. YaĢ ilerledikçe meningokok infeksiyonu sıklığı azalır. ama günler geçtikçe lenfositlerin oranı artar. Buna karĢılık. influenzae eriĢkinlerde ancak paranazal infeksiyonlara sekonder geliĢen veya kafa travması/ BOS rinoresi ile iliĢkili menenjitlerde rol oynar. Kısmen tedavi edilmiĢ menenjitte de lenfositler baskın hale geçer. siroz. karaciğer hastalığı ve HIV infeksiyonu araĢtırılmalıdır. BOS ve kan kültürü yapılabilirse etken ortaya konabilir. EriĢkinlerde MSS infeksiyonu ajanı olarak çok seyrek karĢımıza çıkar. Erken dönemde lökositlerin %85-95‟ini nötrofiller oluĢturur. hasta menenjit gibi kabul edilip ilk tedavisine baĢlanmalı. H. aydan itibaren yaygın olarak aĢı uygulamasının baĢlatılmasından sonra H. Ayrıca gebelik dıĢında. Ġnfeksiyon etkeni genellikle doğum kanalından geçiĢ sırasında bulaĢır. Menenjit kafa içi basınç artıĢı sendromuna (KĠBAS) yol açan bir tablo olduğundan BOS basıncı yüksektir (>200 mmH2O). özellikle geliĢmekte olan ülkelerde çocuklarda en önde gelen menenjit etkenidir. diyabet. Görüntüleme yapılması tedaviyi geciktirecekse. grimsi beyaz ve bulanık. Lomber ponksiyon mümkün olan en ince iğne ile (eriĢkinde 22 no) yapılmalı ve 1-2 ml‟den fazla BOS alınmamalıdır. Gram boyama ile pnömokoklar ve H. Genellikle akut bakteriyel menenjitte BT veya MR normaldir. 1990‟ların baĢlarında bebeklerde 2. influenzae menenjiti sıklığının giderek azalmaya baĢladığı dikkati çekmekte ise de. Özellikle Asya ve Afrika‟da yaygın salgınlara yol açabilir. Herhangi bir antibiyotik tedavisi almamıĢ olan hastada mm3‟te 1000-10000 arasında lökosit bulunur. diyabet. Gram negatif diplokoklar Ģeklinde görülen meningokoklar hem çocuklarda hem eriĢkinlerde menenjit etkeni olabilir.influenzae gösterilebilir. yine bir diğer dörtte birinde de pnömoni bulunabildiği unutulmamalıdır. ve sistemik malinite gibi risk faktörleri ile görülebilir. alkolizm. Pnömokoklara bağlı menenjitlerde erken dönemde nöbetler ve uyanıklık kusuru daha sık görülür. Yıl içinde ilkbahar ve sonbahar aylarında artıĢ gösterir. yüksek mortalite iĢareti olan bu durum ekstremite uçlarında nekroza yol açabilir. Akut bakteriyel menenjitte BOS protein düzeyi de hemen daima yüksektir (genellikle 100-500 mg/dl). Ġnvazif pnömokok infeksiyonu olan kiĢilerde humoral immünite bozukluğu bulunabileceği de akılda tutulmalı ve özellikle splenektomi. meningokoklar ise daha zor görülür. zarların erken açılması ve maternal B grubu streptokok bakteriürisi sayılabilir. Özellikle H. Meningokok sepsisi söz konusu ise yaygın intravasküler koagülopati (DIC) geliĢir ve yaygın purpura (purpura fulminans) görülür. BOS Ģekeri genellikle azalmıĢtır (< kan Ģekerinin %40‟ı veya < 40mg/dl). Menenjit tanısında asıl yol gösterici olan laboratuvar incelemesi BOS analizidir. serolojik yöntemlerle bakteriyel antijenin ortaya konması hem hızlı sonuç verir hem de hasta antibiyotik almıĢ olsa da sonucu etkilemez. Ancak. Meninkslerde kontrast tutulumu görülebilir. vs) araĢtırılmalıdır. BOS fistülü veya bağıĢıklık sistemini bozan bazı durumlar (diyabet. Risk faktörleri arasında prematüre veya düĢük tartılı bebek. Bu nedenle büyük çocuklarda veya eriĢkinlerde menenjit etkeni olarak H. Bakılabilirse BOS‟ta CRP düzeyinin yükselmiĢ olması bakteriyel menenjit tanısını destekler. ondan sonra görüntüleme için gönderilmelidir. bu durumda hücre sayısı çok değiĢken olabilir. influenzae. Gram negatif bir kokobasil olan H. Diğer ajanlardan B grubu streptokoklar neonatal menenjit etkenidir ve yaĢamın ilk günlerinde ortaya çıkar. Nöroradyolojik incelemeler ayrıca geç dönemde komplikasyonların ortaya konmasında yararlı olabilir.*Bu durumlarda LP öncesinde mutlaka kranyal BT veya MR yapılarak olası bir yer kaplayıcı lezyon dıĢlanmalıdır. ancak bu zaman alıcı bir iĢlemdir. Daha sonra ilerleyen yaĢla birlikte sıklığı giderek azalır.

hastanın görülmesinden itibaren en geç ilk 2 saat içinde ampirik tedaviye baĢlanmalıdır (Tablo 5a. Listeria menenjiti klinik olarak diğer menenjitlere benzer ancak epileptik nöbetler sıktır ve beyinsapı parenkiminde mikro-apselere yol açarak farklı nörolojik bulgular verebilir. Yine de lomber ponksiyon yapılmıĢsa BOS‟ta gram boyaması ve bakteri antijeni tayinleri yol gösterici olabilir. immünsupresyon (malinite. transplantasyon. 2. Akut bakteriyel menenjit kliniğine rağmen lenfositik BOS saptanması 1. diyabet. BOS‟taki hücre sayısı daha azdır. nötrofil oranı ve protein düzeyi de daha azdır. BOS bulguları uyumsuzdur.Gram pozitif çomak olan Listeria ise görece seyrek bir menenjit etkenidir. BOS proteini azalır. Tablo 4. gebelik. gram boyamada veya kültürde bakteri üreme Ģansı da azalır. *Eğer hastada penisilin allerjisi varsa: HIB. klinik olarak akut pürülan menenjit tablosu ile uyumlu bulgular verdiği halde. Tablo 5a. 3. Bu terim. Yiyecekler yolu ile bulaĢır. stafilokoklar için ise vankomisin + rifampisin kullanılabilir. karĢımıza gelmeden önce uygun olmayan antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalıĢılmıĢ hastalar için kullanılır. steroid tedavisi veya kemoterapi) sayılabilir. BağıĢıklık sistemi sağlam olan hastada akut bakteriyel menenjitin ampirik tedavisi# Seçilecek tedavi* ve dozu Ampisilin (4 x 75 mg/kg) + Seftriakson (2x 50-75 mg/kg) veya sefotaksim (4 x 50-75 mg/kg) > 3 aylık çocuk Seftriakson (2 x 50-75 mg/kg) veya sefotaksim (4 x 50-75 mg/kg) [gerekirse vankomisin eklenebilir (4 x 15 mg/kg)] EriĢkin Seftriakson (2 x 2 gr) veya sefotaksim (4 x 2 gr) [gerekirse vankomisin eklenebilir (2 x 1-2 gr)] YaĢlı (> 60 yaĢ) Seftriakson (2 x 2 gr) veya sefotaksim (4 x 2 gr) + ampisilin (6 x 2-4 gr) # Burada Türkiye‟de önerilen tedavi yaklaĢımı anlatılmaktadır (Amerika BirleĢik Devletlerinde ise eriĢkin bir menenjit hastasında kültür ve antibiyogram sonuçları çıkana kadar seftriakson veya sefotaksime ek olarak mutlaka vankomisin ve asiklovir verilmesi önerilmektedir). Hasta bize baĢvurmadan önce bazı antibiyotikler kullanmıĢsa. lenfositlerin baskın olduğu bir BOS ile karĢılaĢmak mümkündür (Tablo 4). HIV infeksiyonu. EriĢkinlerde yürütülen çalıĢmalarda da steroid kullanımının yarar gösterme eğiliminde olduğu ortaya konmuĢtur. Gram negatifler için kloramfenikol + gentamisin veya trimetoprim-sulfametoksazol + gentamisin. 5b ve 5c). Ayrıca bakteri antijenleri de yol gösterici olabilir. Durumun acilliği nedeni ile çoğu zaman etken ajan bilinmeden ampirik olarak tedaviye baĢlanır. Yenidoğanlarda da menenjit etkeni olabilir (maternal infeksiyona bağlı olarak geliĢir). böbrek yetersizliği. Yetersiz tedavi edilmiĢ bakteriyel menenjit Nötropenik olgular veya total lökosit sayısının < 1000/ mm 3 olması Listeria menenjiti Yetersiz tedavi edilmiĢ menenjit kavramı Bakteriyel menenjit son derece acil bir durumdur ve bu olasılık düĢünüldüğü anda tedaviye baĢlanmalıdır. Listeria için trimetoprim-sulfametoksazol. Eğer tedavi baĢlanmasını geciktirecekse yardımcı nörolojik incelemelerin sonuçlanması beklenmeden. BOS‟ta hücre sayısı daha azalır. H influenza menenjiti olan çocuklarda yapılan çalıĢmalarda olumlu bir etki gözlendiği için 2-3 aydan büyük çocuklarda ilk antibiyotik dozundan hemen önce deksametazon verilmesi ve 2-4 gün sürdürülmesi genel olarak kabul görmektedir. yaĢlılarda ise kinolonlar kullanılabilir Hasta < 3 aylık çocuk Tedavi YaklaĢımı Tablo 5b. BağıĢıklık sistemi bozukluğu varlığında akut bakteriyel menenjitin ampirik tedavisi Bozukluk tipi Seçilecek tedavi ve dozu . Risk faktörleri arasında ileri yaĢ. Ayrıca. meningokok ve pnömokok için kloramfenikol + vankomisin. Bu durumda Ģeker düzeyinin düĢük olması ve bakılabilirse BOS‟ta CRP düzeyinin > 100 mg/dl olması bakteriyel menenjit tanısını destekler. nötrofil oranı azalır. Bakteriyel menenjit tedavisinde kortikosteroidlerin yeri tartıĢmalı bir konudur. Ġlk antibiyotik dozundan önce veya birlikte verilmesi ve ilk 4 gün antibiyotik tedavisi ile birlikte sürdürülmesi önerilmektedir.

çevresi halka Ģeklinde kontrast tutan onun da çevresinde yaygın ak madde ödemi bulunan bir lezyon Ģeklinde görülür (ġekil 1). nadiren demiyelinizan hastalıklar bu Ģekilde karĢımıza çıkabilir. Bu Ģekilde hem apsenin drenajı sağlanır. Eğer süpürasyon subdural veya epidural aralığa sınırlıysa. Bunun mümkün olmadığı durumlarda veya serebrit Klinik Bulgular Radyolojik Bulgular Tedavi . Bölge hiperemiktir ve interstisyel ödem vardır. diĢ apsesi gibi fokal infeksiyonlar sorumludur. MR‟da ödem ve kitle etkisi daha net anlaĢılabilir. Eğer apse kolleksiyonu dura ile araknoid membran arasındaysa subdural ampiyem. Patoloji b. Mantarlar da apse yapabilirler. papilla ödemi ve tedavi edilmezse uyanıklık kusuru ortaya çıkabilir ve serebral veya serebellar herniasyon Ġlk 1-3 günü içeren erken serebrit döneminde BT‟de çevre dokudan hafifçe daha düĢük dansitede sınırları silik bir alan ve düzensiz kontrast tutulumu görülebilir. böylelikle apse sınırlanmıĢ olur. fokal nörolojik bulgular. Daha sonra ortada nekrotik bir alan meydana gelir. Serebral Apse BaĢlangıcta lokalize inflamatuvar eksüda. Genellikle sedimentasyon hızı artar. En sık serebral apse etkenleri arasında anaerob veya mikroaerofilik streptokoklar. Henüz apse sınırlarının tam kesinleĢmediği bu aĢamaya serebrit adı da verilir. dura ile kranyum kemikleri arasında ise epidural apse adını alır. Serebral apse tanısında MR incelemesi BT‟ye üstündür. bazen tümörler. Bunlar arasında birinci sırada paranazal sinüslerin ve kulak boĢluklarının infeksiyonları gelir. ateĢ. birkaç yüze kadar lökosit bulunabilir. hem de kültür ve sitolojik inceleme yapılabilir ve tanı doğrulanarak sorumlu ajana yönelik tedavi baĢlanabilir.T-hücre / makrofaj disfonksiyonu (lökosit sayısı normal) T-hücre / makrofaj disfonksiyonu (lökosit sayısı azalmıĢ) Nötropenik hasta Dalak iĢlev bozukluğu Travma / NöroĢirurjikal giriĢim sonrası Seftriakson veya sefotaksim + ampisilin Seftazidim + gentamisin + vankomisin Seftazidim + gentamisin Seftriakson veya sefotaksim + vankomisin Seftazidim + gentamisin + vankomisin Tablo 5c. stafilokoklar. osteomiyelit. Ancak bu tür halka Ģeklinde kontrast tutan lezyonlar baĢka hastalıklarda da görülebilir. Apse geliĢtikten sonra lomber ponksiyon yapılmasının serebral veya serebellar herniasyon riski taĢıdığı için kontrindike olduğu unutulmamalıdır. Ġkinci haftadan itibaren nöroradyolojik olarak apse daha iyi görülebilir hale gelmiĢtir: BT‟de ortası hipodens. Çok daha seyrek olarak da pelvik infeksiyonlar. aktinomices. Sonraki hafta içinde (geç serebrit dönemi) yavaĢ yavaĢ baĢağrısı Ģiddetlenir. Bu durumda hastada infeksiyon kliniği bulunması ve akut faz reaktanlarının artıĢı apseyi destekleyebilir. Ama tedavi edilmezse apse geniĢleyebilir veya çevresinde yavru apseler oluĢabilir. Gerektiği durumlarda drenaj tüpü de yerleĢtirilebilir.5 cm‟den büyük olan apselerde veya kritik yerleĢimli apselerde stereotaktik aspirasyon planlanmalıdır. basınç biraz artmıĢ bulunabilir. Subdural ampiyemle birlikte beynin venöz sinüslerinde septik trombüs de bulunabilir. Yapılabilirse özellikle çapı 2. epileptik nöbetler görülebilir. Serebral apselerin üçte biri fokal yayılma ile duranın aĢılması veya serebral venöz dolaĢımın invazyonu ile gerçekleĢir. ancak ateĢ gerileyebilir. Bir diğer büyük grup da akut bakteriyel endokardit komplikasyonlarıdır. Gram boyama sonucuna göre antibiyotik tedavisi Gram-pozitif koklar Gram-negatif koklar Gram-pozitif çomaklar Gram-negatif çomaklar Vankomisin + seftriakson Penisilin G Ampisilin / penisilin G + gentamisin Seftazidim Serebral apse hemen daima vücutta baĢka bölgedeki bir infeksiyon odağından kaynaklanır. çevresinde de fibroblastlar prolifere olarak kapsülü meydana getirirler. Nöbetler görülebilir. nötrofil oranları değiĢkendir. Ayrıca difüzyon MR incelemesi ve MR spektroskopi de ayrımın yapılmasında yardımcı olabilir. protein düzeyi genellikle 100 mg/dl‟nin üzerindedir. nöroradyolojik olarak kitle etkisi gösteren subdural veya epidural efüzyon Ģeklinde görülür. bakteriodes gibi diğer anaeroblar. Serebrit aĢamasında subakut baĢlangıçlı baĢağrısı. damarlarda septik trombozlar ve lökosit kümeleri gözlenir. bu durumda apse lokalizasyonu primer infeksiyona komĢuluk gösterir. Ģeker normal sınırlardadır. Olguların sadece % 10 kadarında travma ve intrakranyal cerrahi giriĢimler sorumludur. Zamanla apsenin bulunduğu bölgeye göre değiĢebilen fokal nörolojik bulgular. Serebrit aĢamasında lomber ponksiyon yapılırsa. Akciğer apseleri ve bronĢiektazi de önemli bir grubu oluĢturur. bulantı kusma gibi kafa içi basınç artıĢı bulguları eklenir. Geç serebrit döneminde (4-14 gün) yavaĢ yavaĢ çevresel kontrast tutulumu belirmeye baĢlar. Uzak bir kaynaktan hematojen yolla yayılma ise olguların üçte birinde söz konusudur (metastatik apse). nokardia yer alır.

Nörolojik Lyme hastalığının tedavisinde seçilecek ajan sefalosporinler veya penisilindir (2 x 1-2 g /gün seftriakson veya 20 milyon ünite/gün penisilin ya da 1500-3000 mg /gün amoksisilin). kanda ve BOS‟taB. iyi sınırlanmıĢ ve yabancı cisimle iliĢkili apseler cerrahi eksizyon adayıdır. IgG tipi antikorlar tedavi ile kaybolmazlar. Protein düzeyi genellikle ılımlı olarak artmıĢtır. Bir diğer alternatif ise 4x200 mg doksisiklindir. Tanı. Sonuçta saatler veya günler içinde yerleĢen inme tabloları görülebilir. hastalığın sekonder evresinde akut sifilitik menenjit görülür. Nörosifiliz birçok farklı klinik tablo ile kendini gösterebilirse de asıl patolojik süreç kronik ve yavaĢ seyirli bir leptomeningeal inflamasyondur. Spiroket infeksiyonları etkilediği bölgelerden biri sinir sistemidir. Primer ve sekonder sifiliz‟li hastalar tedavi edilmezlerse yaklaĢık %7‟sinde nörosifiliz geliĢebilir. Nörosifiliz Etkeni Treponema pallidum olan ve cinsel yolla yayılan sifiliz hastalığının tersiyer dönemde Nörosifilizde BOS‟ta ılımlı bir lenfositik pleositoz mevcuttur. burgdorferi‟ye karĢı antikorların gösterilmesi ile mümkündür. Sifiliz infeksiyonunun herhangi bir döneminde hastada klinik bulgu olmaksızın BOS‟ta sifilize bağlı bozuklukların görüldüğü asemptomatik nörosifiliz geliĢebilir.Omurilik Hastalıkları). BOS Ģekeri normal veya hafifçe azalmıĢ olabilir. eritromisin. BOS incelemesinin travmatik olduğu durumlarda yalancı pozitif bulunabilir. Penisilinin bulunmasından sonra ender bir hastalık haline gelmiĢtir. Hala hücre ve VDRL pozitifliği varsa negatifleĢene kadar 3 ayda bir tekrar incelenmeli ve gerekirse tekrar tedavi edilmelidir. Bir diğer geç komplikasyon da tabes dorsalis tablosudur. Akut pürülan menenjit tedavisindekine benzer dozda üçüncü kuĢak sefalosporin ile birlikte metranidazol verilebilir. Eğer tedavi altında klinik tablo kötüleĢirse stereotaktik veya açık cerrahi giriĢimle apse aspirasyonu gerekebilir. Parenkimal nörosifilizde hücre sayısı normal olabilir. Semptomatik nörosifiliz ise birkaç Ģekilde karĢımıza çıkabilir. BOS‟ta lenfosit hakimiyeti söz konusudur. kloramfenikol veya seftriakson verilebilir. Serebrit fazında yakalanmıĢsa. Lyme Hastalığı . Ancak bu antikorların varlığı ELISA testi ile gösterildikten sonra Western Blot ile doğrulanmalıdır. burgdorferi‟nin saptanmasında yeterince etkin bir yöntem değildir. Hasta nöbet geçirmiĢse mutlaka antiepileptik tedavi baĢlanmalıdır. Sifilitik demans ya da diğer adıyla paralizi jeneral. Tedaviyi 2-4 hafta sürdürmek gerekir. Görece genç yaĢta ortaya çıkan bu progresif demansiyel tablo. Protein daha geç normale dönebilir. aylar veya birkaç yıl içinde ölümle sonlanır. Eğer kafa travması veya cerrahi giriĢim öyküsü varsa seftazidim ile birlikte stafilokoklara yönelik olarak penisilinaza dirençli penisilin türevleri veya vankomisin verilmelidir. ancak nöbeti olmayan hastada profilaksi gerekip gerekmediği tartıĢmalıdır. multiloküle. c. bu nedenle aktif infeksiyonla geçirilmiĢ infeksiyonu ayırt edemezler. Herniasyon riski olan veya giderek kötüleĢen hastalarda ödeme ve kitle etkisine yönelik olarak intravenöz deksametazon veya gerekiyorsa diğer antiödem tedaviler verilebilir. Özellikle IgM tipi antikorlar saptanırsa aktif infeksiyon lehinedir. Cerrahi giriĢimin gerekliliği ve uygulanma Ģekli tartıĢmaya açık bir konudur. Ancak nörolojik belirtisi olmayan hastalarda rutin BOS incelemesi yapılması önerilmemektedir (HIV-pozitif hastalar dıĢında). Ġki haftada bir BT ile izlenmesi uygundur. Polimeraz zincir reaksiyonu da B. Bulguları arasında Ģiddetli çakıcı ağrılar. Erken dönemde. Meningovasküler sifiliz ise sifilitik menenjitli hastalarda meninkslerdeki inflamasyona bağlı olarak dura içine geçen orta boy arterlerde inflamasyon (vaskülit) geliĢmesi ve akımlarının bozulması sonucu ortaya çıkar. HIV infeksiyonu bulunan kiĢilerde eĢzamanlı sifiliz de varsa. Yetersiz drene olmuĢ. ağır derin duyu kusuruna bağlı ataksi.aĢamasında ise ampirik tedavi uygulanır. Kuzey Amerika‟nın ve Kuzey Avrupa‟nın ormanlık bölgelerinde endemik olarak bulunur. Sonuçta Lyme hastalığı tanısı bugün baĢlıca klinik bulgulara dayanmaktadır. Tedaviden üç ay kadar sonra BOS incelemesinin tekrarlanması önerilir. yüzeyel duyu kusuru (hem hipoestezi hem hiperestezi) ve Argyl-Robertson pupil bulgusu sayılabilir (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi. Eğer hastada bağıĢıklık bozukluğu varsa mantar apseleri de akla gelmelidir. Türkiye‟de endemik olmadığı düĢünülmektedir. Etkeni olan Borrelia burgdorferi kene ısırığı ile bulaĢır. Genellikle meningeal irritasyon bulguları ve kranyal sinir tutulumları ile giden ılımlı bir akut menenjit Ģeklinde karĢımıza çıkar. Sinir sistemini tutan bir diğer spiroket hastalığı da Lyme hastalığıdır. BOS‟ta VDRL (venereal disease research laboratory) testi çok duyarlı olmamakla birlikte özgüllüğü çok yüksek bir testtir. Laboratuar yöntemlerinin geliĢtirilmesine gerek vardır. Nörosifiliz tedavisinde bugün hala penisilin kullanılmaktadır: günde 12-24 milyon ünite kristalize penisilin 10-14 gün boyunca verilir. uygun antibiyotik tedavisi ile iyileĢme Ģansı yüksektir. nörosifiliz geliĢme riski daha fazladır. Antibiyotik tedavisi 6-8 hafta sürdürülmelidir. hastalığın geç döneminde genellikle primer infeksiyondan 10-20 yıl sonra ortaya çıkar. Parenkimal nörosifiliz ise genellikle tersiyer sifiliz belirtisi olarak ortaya çıkar ve baĢlıca iki Ģekilde görülebilir. Bu da primer infeksiyondan 10-20 yıl sonra ortaya çıkar. Hücre sayısının normale dönmesi ve BOS‟ta VDRL testinin negatifleĢmesi beklenir. Buna karĢın BOS‟ta FTA-Abs (fluorescent treponema antibody-absorption) testi özgül olmayan ancak çok duyarlı bir testtir. Penisilin alerjisi olan kiĢilerde ise tetrasiklin. yüzeyel. Oligoklonal IgG bantları saptanabilir. medikal tedaviye yanıtsız veya soliter. Ancak tedavi kesildikten sonra nüksler görülebilir.

nocardia) . Tablo 6b.Vaskülitler . geç HSV. bilinen diğer hastalıkları. 3 evrede ele alınmasını önermiĢtir: Evre 1‟de hasta uyanıktır. bazı nörolojik bulguları bulunabilir. Mantarlara bağlı menenjit b. . Vogt Kayanagi Harada hastalığı -Coccidioides immitis* d. listeria. Sarkoidoz -Criptococcus neoformans* c.Behçet hastalığı* .Erken dönem tüberküloz (angiostrongylus. . Kimyasal menenjit -Kandida grubu -Mukormikoz c. Kronik infeksiyöz menenjitler arasında en sık karĢılaĢılan tüberküloz menenjiti ve mantarlara bağlı menenjitler aĢağıda ayrıntıları ile yer almaktadır.Karsinomatöz menenjit (actinomices.Behçet hastalığı* (aspergillus.Karsinom +) . Tablo 6.Viral menenjit . Tüberküloz menenjiti* a. LCV: lenfositik koryomenenjit virüsü.Toksoplazma .NMO* . listeria. MSS Tüberkülozu Tüberküloz Menenjiti BOS bulguları .Vaskülitler . MSS lupusu** -Blastomyces dermatitidis e. Tüberküloz hastalığının en ağır komplikasyonudur. Behçet hastalığı** -Sporotrix schenkii f. AIDS h. BOS bulgularına gore kronik menenjit tablosunun ayırıcı tanısı ↓ ġeker < 50 Hücre/mm3 Nötrofilik pleositoz Eozinofilik pleositoz (lenfosit baskın) . herhangi bir nörolojik defisiti yoktur.Kronik enterovirüs infeksiyonu .NMO* kabakulak. ** hemen daima meningoansefalit Ģeklinde görülür. SLE: sistemik lupus eritematozus *Menenjit kliniği geri plandadır veya yoktur.SUBAKUT VE KRONĠK MENENJĠTLER Öncelikle infeksiyöz etyolojiye sahip olanlar ile infeksiyon dıĢı nedenlere bağlı menenjitlerin ayırt edilmesi önemlidir.Nöro-sifiliz .NMO* -SLE . Mycobacterium tuberculosis infeksiyonunun sinir sistemi tutulumunun en sık karĢılaĢılan Ģekli tüberküloz menenjitidir.Sistiserkoz . Bruselloz d.Sarkoidoz .Benign lenfositik menenjitBakteriyel menenjit . sistiserkoz.Kimyasal menenjit . British Medical Research Council.CMV (HIV+ hastada) -Parazitler . Evre 3‟te ise uyanıklık kusuru veya multipl kranyal sinir felçleri ya da hemipleji veya parapleji vardır.Kriptokok menenjiti (HIV Kimyasal menenjit .Bütün mantarlar . kandida. SAK: subaraknoid kanama. Daha seyrek olarak tüberkülomlarla parenkim tutulumu görülebilir.Mantar menenjiti .Coccioides menenjiti (actinomices.Lenfoma .CMV (HIV +). Nöro-sifiliz e.Tüberküloz menenjiti . Kronik menenjit tablosunun ayırıcı tanısı Ġnfeksiyoz kökenli Ġnfeksiyon dıĢı nedenlere bağlı a. LCV ADEM: akut disemine ensefalomiyelit. Hastanın özgeçmiĢi. HSV: herpes simpleks virüsü.SLE menenjiti Ģistosoma) . a.SAK sonrası . Meningeal karsinomatoz /lenfomatoz / lökemi b. . NMO: nöromiyelitis optika. nocardia) . Granülomatöz anjiit (primer MSS vasküliti)** -Histoplasma capsulatum d. Lyme-nöroboreliyosis f. Evre 2‟de hastada konfüzyon vardır ancak uyanıklığı bozuk değildir. HIV: insan immün yetmezlik virüsü. Diğer viral infeksiyonlar -CMV (sitomegalovirüs) -Lenfositik koryomenenjit **meningoensefalit tablosuna da yol açabilir. Parazit infeksiyonları -Sistiserkoz -Toksoplazmoz g.Bakteriyel menenjit . sistemik muayene bulguları ve bazı BOS özellikleri bu konuda yardımcı olabilir . Sistemik tüberkülozu olan olguların yaklaĢık % 10‟unda sinir sistemi tutulumu geliĢir.ADEM* zigomicetes) . CMV: sitomegalovirüs. parenkimal bulgular baskındır.

sonra hücre sayısı azalır. C. Baslangıç akut veya kronik olabilir. Bruselloz Genellikle ateĢ. Sıklıkla eĢlik eden kranyal sinir bulguları. Tanı Tedavi: MSS mantar infeksiyonlarının tedavisi amfoterisin B. BOS Ģekeri genellikle azalmıĢtır. ancak <10mg/dl ise daha çok bakteriyel bir infeksiyon akla gelmelidir. Genellikle lenfositik bir hücre profili söz konusudur. BOS‟ta Brucella antikorlarının gösterilmesi tanı koydurucudur. BOS proteini artmıĢtır. kronik veya rekürran menenjit Ģeklinde görülebilir. Genellikle steroidler yarar sağlar. VĠRAL ĠNFEKSĠYONLAR a.Tipik olarak berrak ve renksiz bir BOS ve lenfositik hücre artıĢı görülür (birkaç yüz civarında). BOS‟ta lenfositik hücre artıĢı saptanır. BaĢağrısı ve ense sertliği bulunur. Blastomyces dermatitidis ve Coccioides infeksiyonlarında nötrofil/ eozinofil hakimiyeti görülebilir. ancak daha akut baĢlangıç görülebilir. organomegali saptanır. Zigomicetes grubu ve aspergillus grubu damar duvarını tutmaya da eğilimlidir. Protein düzeyi artmıĢtır. ancak diğer mantarlar çini mürekkebi ile boyanmazlar. sonra da protein giderek normale döner. Tedaviye rağmen tüberküloz menenjitinin mortalitesi %25‟ler civarındadır Daha seyrek olarak MSS tüberkülozu karĢımıza menenjit Ģeklinde değil de parenkim lezyonları Ģeklinde çıkabilir. Blastomyces dermatitidis ve Sporotrix schenkii sayılabilir. Tedavinin ilk iki ayında izoniyazid. Ayrıca. flukanozol gibi sistemik antifungal ajanlarla gerçekleĢtirilir. miyalji. nüksler görülebilir ve tedaviye rağmen mantar menenjitlerinin mortalitesi oldukça yüksektir. Mantar kültürleri yaklaĢık %50 oranında pozitif sonuç verebilir. c. Ġzoniyazid ve pirazinamid inflamasyon olsun veya olmasın. Ancak tedavi uzun süre alır. Klinik tablo haftalar veya aylar içinde yerleĢen baĢağrısı ve/veya epileptik nöbetlerle kendini gösterebilir. zigomicetes grubu. Tedavi ile önce Ģeker düzeyi yükselir (3-10 haftada). Diğer menenjit etkenleri arasında Coccidioides immitis. birkaç yüz mg/dl düzeyinde olabilir. Aseptik Menenjit . Bazı mantarlar apse ve granülom oluĢturmaya daha fazla eğilimlidirler: zigomicetes grubu. BOS‟ta protein artmıĢtır. Hücre sayısı mm 3‟te 500‟e varabilir. Tedavi Parenkimal MSS Tüberkülozu b. miyeloradikülopati tablosu veya meningoensefalit tablosu ya da nöropatiler görülebilir. özellikle intravenöz madde bağımlılarında. Kandida grubu da yaygın infeksiyon durumlarında. Olguların yaklaĢık %10‟unda menenjitle beraber bulunabilir. kan beyin bariyerini kolay geçer. . neoformans BOS‟un çini mürekkebi ile boyanması sonucu gösterilebilir. kriptokok polisakkarit antijen tayini de kriptokok infeksiyonlarının tanı ve takibinde çok yol göstericidir. Histoplasma capsulatum. terleme ve halsizlik gibi sistemik bulgular eĢlik eder. Kültürde zorlukla gösterilebilir. Histoplazmozda organomegali eĢlik edebilir. Mantara bağlı MSS infeksiyonlarında BOS bulguları: Genellikle açılıĢ basıncı biraz artmıĢtır. Bu nedenle tanıda sıklıkla serolojik testler kullanılmaktadır. aspergillus grubu. Ġlk 2 aydan sonra izoniyazid ve rifampisin ile devam edilerek tedavi 7-10 aya tamamlanır. Dirençli suĢ yaratmamak için birkaç ilacın birlikte kullanılması uygundur. Hücre sayısı birkaç yüze kadar (bazen 1000-2000) olabilir. Nadiren hücresel bağıĢıklık bozukluğu bulunan hastalarda erken günlerde BOS hücresiz olabilir. Bunlarda da klinik tablo ve seyir kriptokok menenjitine benzer. Bu durumda klinik tablo serebral apselerdeki gibidir. Coccidioides immitis ve Blastomyces dermatitidis bunlar arasında sayılabilir. aspergillus grubu. inflamasyon varsa sınırlı miktarda geçebilir. MSS tutulumu subakut. rifampisin ve pirazinamid ile birlikte etambutol veya streptomisin‟den oluĢan dörtlü tedavi ile baĢlanır. Tedavisi doksisiklin ve rifampin kombinasyonu ile gerçekleĢtirilir. birkaçyüz miligrama kadar çıkabilir. kronik kateter taĢıyıcılarında ve immünsupresyon durumlarında menenjite yol açabilir. Genellikle tedaviyi birkaç ay sürdürmek gerekir. BOS Ģekeri düĢüktür. flusitozin. Ancak. Bazen AIDS hastalarında veya diğer nedenlerle bağıĢıklığı bozulmuĢ hastalarda bu polimorf hakimiyeti sürebilir. BOS berrak ve renksizdir. Tedaviye rağmen BOS Ģekerinin düĢük bulunması nüksü akla getirmelidir. Mantar Ġnfeksiyonları Mantara bağlı menenjitlerin en sık nedeni Criptococcus neoformans‟tır. Ancak ilk 24-48 saatte polimorflar baskın olabilir. Apse varsa herniasyon riski nedeniyle lomber ponksiyonun kontrindike olduğu unutulmamalıdır. olguların üçte ikisinde Ģeker azalmıĢtır. Buna karĢın rifampisin ve streptomisin normal kan beyin bariyerini geçemez. Tek büyük bir apse görünümünde olabileceği gibi multipl küçük lezyonlar Ģeklinde de görülebilir. Bir de tedavi baĢlandıktan sonra klinikte bir kötüleĢmeye eĢlik eden polimorf artıĢı gözlenebilir ki bunun bir aĢırı duyarlık reaksiyonu olduğu düĢünülmektedir. Bruselloz tanısı daha çok serolojik yöntemlere dayanmaktadır. artralji.

Lyme. Bu konu yukarıda ilgili bölümde anlatılmıĢtır. Birkaç günlük bir prodromal dönemin ardından ani yükselen ateĢ ve Ģiddetli baĢağrısı ortaya çıkar. Ġndirekt infeksiyöz: III. bakteri kültürleri -Kriptokok antijeni -Aside dirençli basil için yayma -Latex aglutinasyon testleri (HIB. HSV II.Tanım olarak herhangi bir infeksiyöz ajanın ortaya konmadığı menenjit tabloları aseptik menenjit olarak adlandırılır. Mantarlar*: -Criptococcus neoformans**. EBV BOS: (rutin testlere ek olarak) -Sitoloji -ACE* -Kriptokok antijeni -Lyme. Ekovirüs infeksiyonlarında bir döküntü bulunabilir. Coccidioides immitis**. kabakulak.Bakteriyel*: -Yetersiz tedavi edilmiĢ pürülan menenjit -Spiroket infeksiyonları (sifiliz. IVIg. Lenfositik menenjitte yapılması gereken incelemeler Akut seyir Kronik seyir BOS: -Hücre sayımı. INH) *Genellikle BOS protein ve Ģeker düzeyleri ile viral menenjitten kolayca ayırdedilebilir. enterovirüs 71 infeksiyonunda el-ayak-ağız sendromu (herpangina) eĢlik edebilir. adenovirüs. Tablo 8. arbovirüsler. Lenfosit hakimiyetli BOS saptanan hastada yapılması gereken incelemelerTablo 8‟de verilmektedir.Parazitler: -Primer amip meningoensefaliti -Toksoplazmoz -Sistiserkoz D. Blastomyces dermatitidis II. adenovirüs. ANA. Aseptik menenjit ayırıcı tanısı Tablo 7‟de verilmektedir. Viral aseptik menenjit son derece selim bir klinik tablodur.Viral: -Enterovirüsler. kabakulak virüsü ve herpes virüsler de aseptik menenjite yol açabilir. Ġnfeksiyon dıĢı: -Bakteriyel endokardit -Parameningeal infeksiyonlar -Otoimmün hastalıklar -Kimyasal menenjit -Malinite -Ġlaca bağlı (nonsteroid antiinflamatuvarlar. RF -Sjögren antijenleri -ACE -Protein elektroforezi -Lyme ve brusella serolojisi Diğer: -MRG -Akciger grafisi -PPD testi b. trimetoprim-sulfametoksazol. BOS‟ta ılımlı lenfositik hücre artıĢı görülür.) B. Omuriliğin ön planda tutulduğu durumlarda ise miyelitten söz edilir. histoplasma ve coccidioides antikorları -PCR: tüberküloz. VZV Kan: -Yanda sayılanların hepsi -Kültürler -Sedimentasyon hızı. Genellikle 1-2 hafta içinde tamamen iyileĢme ile sonlanır. Aseptik menenjit ayırıcı tanısı I. MSS parenkimine ait bulgu çok ender görülür. brusella. Tablo 7. Kabakulak virüsü söz konusu ise parotit bulunur. parainfluenza. herpes virüsler. HSV. Histoplasma capsulatum. LCV. rotavirğus. baĢağrısı ve davranıĢ ve uyanıklık bozukluğu ile giden MSS parenkiminin akut inflamasyonu olarak tanımlanabilir. Ġnfeksiyöz kökenli aseptik menenjit hemen daima viral etyolojiye sahiptir. azathioprin. yayma -HIV -Lyme (ELISA) -VDRL-TPHA -Seroloji titre takibi: enterovirüsler. Viral Ensefalitler / Miyelitler Ensefalit. Genellikle eĢlik eden baĢka nörolojik bulgular ve nöbetler de bulunabilir. ateĢ. Hemen daima hiç sekelsiz düzelir. Ģeker. kızamık. Protein düzeyi hafifçe artsa da 100 mg/dl‟yi geçmez. ġeker düzeyi normaldir. parvovirüs. HIV-1 infeksiyonları -Diğer (influenza. lenfositik koryomenenjit virüsü (LCV). Doğrudan viral ajan . protein -Gram boyama. En sık etken enterovirüslerdir. Bulantı-kusma.Mikoplazma: E. Yaz aylarında sıklığı artar. pnömokok ve meningokok) -VDRL -HSV için PCR (immun-yetersizlik varsa VZV de) -Virüs-spesifik IgM antikorlar Kan: -Tam kan sayımı. fotofobi ve menenjizm eĢlik edebilir. Aseptik menenjit ayırıcı tanısında en önemli noktalardan biri yetersiz tedavi edilmiĢ ve BOS profili değiĢmiĢ pürülan menenjitin ayırt edilmesidir. leptospirosis) -Bruselloz -Tüberküloz -Bartonella infeksiyonları C. vs. Direkt infeksiyöz A.

Çoğu zaman tedaviye ampirik olarak baĢlanır. BOS‟ta eritrosit de bulunabilir. klinik olarak akla geldiğinde tanının doğrulanması beklenmeden tedaviye baĢlanmalıdır. bu tablo kitabın baĢka bir bölümünde anlatılmaktadır. EriĢkinlerde ise latent hale geçtiği arka kök ganglionunda yıllar sonra aktive olarak zona infeksiyonuna yol açar. Ģeker normaldir. Bazen hemorajik bir kitle Ģeklinde de görülebilir. Eğer hastada ciddi bir immün yetersizlik de varsa ayırıcı tanıda bulunan CMV ve HHV6 ensefaliti için ampirik tedaviye gansiklovir de eklenmelidir. akut inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (AIDP) ile iliĢkisi bilinmektedir. Herpesvirüsler MSS parenkimini tutmaya eğilimli virüslerin baĢında gelirler. Daha seyrek olarak da miyelit veya ensefalite yol açabilir. progresif miyelit ve poliradikülite yol açabilir. Bulgular günler veya haftalar içinde ilerler. Viral ensefalitlerden. Herpesvirüs Ġnfeksiyonları Herpes Ensefaliti . Bu ikinci duruma para-infeksiyöz veya post-infeksiyöz ensefalomiyelit adı verilir. altında immünsupresyona yol açan bir neden aramak gerekmez. Ancak hem HSV I hem HSV II için PCR ile yalancı pozitif sonuç olasılığı hemen hemen sıfırdır. Asemptomatik olabileceği gibi. konfüzyon ve davranıĢ değiĢiklikleri görülür. Ancak diğer nedenlere bağlı limbik ensefalitlerde de benzer lezyonlar görülebileceği unutulmamalıdır. Önceki yıllarda HSV tanısı için Ģart koĢulan beyin biyopsisi ise artık nadiren gerekmektedir. berrak-renksiz veya ksantokromik olabilir. Nöbetler. özellikle herpes ensefaliti ağır nörolojik sekeller bırakabileceğinden ve tedavi edilebilir bir durum olduğundan dolayı acil nöroloji pratiğinde önemli bir yer kaplar. mukozada ağrılı herpetik lezyonlar ve ateĢ de görülebilir. Asiklovire dirençli suĢlar için yeni antiviral ajanlar kullanılmaktadır. Tanıya çoğu zaman klinik kuĢku sonucu. BağıĢıklık sisteminde bozukluk olan kiĢilerde ise subakut ensefalit. HSV tip V veya Sitomegalovirüs (CMV) ise bağıĢıklık sistemi sağlam olan kiĢilerde MSS infeksiyonuna yol açmaz. HSV tip I ile primer infeksiyon orofaringeal mukozada yerleĢir. Bugüne dek tanımlanmıĢ çoğu alt tipinin nörotrop olduğu düĢünülmektedir. EĢzamanlı alınan serumda saptanan antikor düzeyine göre BOS düzeyinin 20 kat veya daha fazla olması beklenir. Ancak çok erken dönemde (ilk 1-2 günde) MRG normal olabilir. BT‟de kolay görünmese de MRG ile bu bölgelerin tek yanlı veya iki yanlı tipik tutulumu bu tanıyı hemen akla getirmelidir (ġekil 3). KiĢiler genellikle çocukluktan beri HSV ile karĢılaĢmıĢ olduklarından. daha sonra kaybolabilir. Asiklovir böbrek yetersizliği olanlar dıĢında oldukça güvenli bir ilaçtır. Bazen de bu reaktivasyon ensefalit tablosu ile sonuçlanabilir. Görece yeni tanımlanan HHV tip VI ve VIII‟in de demiyelinizan hastalıkların etyolojisinde rolü olabileceği öne sürülmekte ve bu konuda araĢtırmalar yürütülmektedir. özellikle immünsupresyon durumlarında reaktive olabilir. HSV I ensefalitinde ateĢ. Bu durumda genellikle akut serebellar ataksi görülür. BOS‟ta saptanan HSV antikorları da tanıda yardımcı olabilir. Tedavi her zaman yüz güldürücü olmayabilir. EEG‟de de bu bölgelerin tutulduğuna iĢaret eden periyodik lateralizan epileptiform deĢarjlar (PLED) spesifik olmasa da HSV ensefalitini akla getiren bir bulgudur. daha sonra negatif sonuç elde etme Ģansı artar. EEG ve MRG gibi incelemelerin desteği ve diğer olasılıkların dıĢlanması ile varılır. Tedavi: HSV ensefaliti morbidite ve mortalitesi çok yüksek bir hastalık olduğundan. En yüksek sonuç ilk iki haftada alınır. HSV ensefalitinin tedavisi her 8 saatte bir intravenöz 10mg/kg asiklovir ile yapılır. sistemik bir infeksiyona çapraz reaksiyon olarak da geliĢebilir. daha seyrek olarak da ağır ensefalit tablolarına yol açabilir. Bunlardan Herpes Simpleks (HSV) tip I. HSV tip IV veya Epstein Barr virüsü (EBV) nadiren MSS parenkimini tutar. serum HSV antikorları genellikle tanıda yardımcı olmazlar. eriĢkinlerde daha çok aseptik menenjite yol açar. Ancak herpes ensefaliti bağıĢıklık sistemi normal kiĢilerde de görüldüğünden. Birkaç haftada semptomlar kaybolur. Ancak BOS‟ta antikorların ilk 10 günden sonra saptanabilmesi tedavinin gecikmesine yol açar. ancak virüs retrograd transnöronal taĢınma ile trigeminal gangliona gelir ve burada latent olarak yerleĢir. Zaman zaman. Tanı nöroradyoloji. Milimetreküpte birkaç yüze varan (nadiren 2000‟e kadar) lenfositik pleositoz ve ılımlı bir protein artıĢı görülür. eğer IgM pozitifliği saptanırsa anlamlıdır. Tedavi 2-3 hafta sürdürülmelidir. Spesifik tanıda son yıllarda kullanılmaya baĢlanan PCR yöntemi ile HSV DNA‟sı aranması yüz güldürücü olabilir. baĢağrısı. afazi gibi fokal nörolojik bulgular görülebilir. HSV I ensefaliti beyinde baĢlıca temporal korteks ve limbik sistem yapıları gibi belirli bölgeleri tutma eğilimindedir. HSV tip I ensefaliti en sık görülen sporadik ensefalittir ve dünyanın her bölgesinde. EEG ve BOS bulgularına dayanır. Genellikle ilk 15 gün içinde bu deĢarjlar görülür. nadiren miyelit veya ensefalit ile iliĢkili olabilir. Genital herpes infekisyonu etkeni olan HSV tip II ise neonatal ensefalitten sorumludur. her yaĢta ve her mevsimde görülebilir.tarafından oluĢturulabileceği gibi. klasik herpes ensefalitinden sorumludur. Varisella Zoster virüsü (VZV) ise çocukluk infeksiyonlarından suçiçeğinin etkenidir. BOS bulguları: BOS açılıĢ basıncı yükselmiĢtir. Bu nedenle BOS‟ta HSV antikorları ancak tanının sonradan doğrulanması amacıyla kullanılmaktadır.

Ayrıca. miyelopati bulguları. Daha sonra arka kök ganglionunda latent hale geçer ve yıllarca sessiz kalır. birkaç hafta içinde koma ve ölümle sonlanır. baĢağrısı ve halsizlik ortaya çıkar. Paralitik poliomiyelit‟te en sık lomber bölge tutulur Proksimal kaslarda daha belirgin olan ve belli kas gruplarının tutulduğu gevĢek ve asimetrik paralizi geliĢir. Sokaklardaki baĢıboĢ hayvanların önemli bir sorun olduğu ülkemizde kuduz da önemli ve güncel bir sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir. parkinsonizm.VZV çocukluk infeksiyonlarından suçiçeğinin etkenidir. 1999 yılında ilk kez New York bölgesinde bir salgınla görülmüĢ. doğu ve batı “equine” (at) ensefaliti virüsü ve Venezuella “equine” ensefaliti virüsü sayılabilir. hiperaktivite ve saldırganlık. daha sonra lenfositik bir pleositoz görülür (doğu “equine” ensefalitinde hücre sayısı çok yüksek olabilir). polio benzeri paralitik tablolar görülebilir. bazen polio-benzeri bir gevĢek felç yapabilir. Kesin tanı virüs kültürü veya RT (real time)-PCR ile konur. yutma güçlüğüne bağlı hidrofobi geliĢir. Ġlk 5-6 gün paralizi alanı yayılabilir. Hasta tamamen düzelebileceği gibi. Artropodlarla taĢınan virüslere bağlı ensefalitlerin destek tedavisi dıĢında tedavisi yoktur. Kuduz bir hayvan tarafından ısırılan bütün insanlarda hastalık ortaya çıkmayabilir. Zona tedavisinde asiklovir‟in yeri tartıĢmalı bir konudur. ve enterovirüs 70 ve 71‟in sayılabileceği enterovirüsler Arbovirüsler Artropodlarla taĢınan virüslere bağlı ensefalitlerin ülkemizde endemik olarak bulunmadığı düĢünülmektedir. Diğer herpesvirüslerde olduğu gibi VZV'de de yalancı pozitiflik hemen hemen hiç görülmez. ÇeĢitli klinik formlarda karĢımıza çıkabilir. Ayrıca MSS parenkimine ait çeĢitli bulgular. Miyelit ve post-herpetik nevralji dıĢında zona infeksiyonunun baĢka komplikasyonları da olabilir. Döküntü nedeniyle meningokok menenjiti ile karıĢtırılabilir. St Louis ensefalit virüsü. Zona ve VZV‟nin diğer MSS infeksiyonları aseptik menenjitin en sık nedenidir. ayrıca serum ve BOS‟ta antikorlar da gösterilebilir. BOS‟ta lenfositik hücre artıĢı ve ılımlı protein artıĢı görülür. Yaygın aĢılama ile önlenmesi dıĢında bilinen bir tedavisi yoktur. Enterovirüs ensefaliti genellikle bir makülo-papüler döküntü ve nöbetlerle karakterizedir. Genellikle yaz sonu ve sonbahar baĢında salgınlar halinde görülür. Semptomlar ortaya çıktığında ense cildinden tam kat biyopsi alınarak veya kornea “smear”lerinde kuduz antijeni gösterilebilir (duyarlılık: %50-90. bazen polio ensefalitine dönüĢebilir. Bir diğer komplikasyon da özellikle bağıĢıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda görülen yaygın bir ensefalit tablosudur. serebellar bulgular görülebilir. leptomeningeal veya periventriküler kontrast tutulumu veya bazal ganglionlarda hiperintensite görülebilir. ekovirüsler. Genellikle kudurmuĢ bir hayvan tarafından ısırılma sonucunda bulaĢır. AĢılama kampanyalarına rağmen poliomiyelit ülkemizde hala önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir. tanıda PCR çok yardımcıdır. Isırılan bölgenin beyne uzaklığına göre değiĢmekle beraber. Japon B ensefaliti virüsü. Ancak peteĢi görülmez. Ancak. ondan sonra da her yıl salgınlar yapmaya devam etmiĢtir. 20-60 günlük bir kuluçka döneminden sonra prodromal dönemde ateĢ. örneğin davranıĢ değiĢikliği. Diğerleri genellikle konfüzyona yol açan ılımlı bir ateĢli hastalık Ģeklinde geçer. VZV ensefalitinde kullanılması gereken doz HSV ensefalitindeki gibidir. EriĢkinlerde ya ileri yaĢla birlikte ya da immünsupresyon durumlarında reaktive olarak zona infeksiyonuna yol açar. Poliomiyelit infeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkabilen ve progressif zaafla seyreden bir komplikasyonu ise post-polio sendromudur Enterovirüsler Aralarında Coxsackie A ve B. Bu durum kendiliğinden düzelebileceği gibi. davranıĢ değiĢiklikleri. Her iki durumda da BOS‟ta ılımlı bir lenfositik hücre artıĢı görülür. Nöbetler. poliovirüs. bazen de paralitik polio tablosuna dönüĢür. Giderek iritabilite. Bölgesel olarak Batı Nil ensefaliti doğu Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde görülebilir. Enterovirüs infeksiyonları arasında poliovirüs infeksiyonlarını ayrı ele almak gerekir. Yüksek ateĢle birlikte menenjit veya ensefalit kliniği ile baĢvurur. Tutulan ekstremitede ağır atrofik sekel kalır. Ayrıca bağıĢıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda komplikasyonları önlemek için kullanılabilir. Batı Nil ensefaliti dıĢında Kaliforniya grubu virüsler (La Crosse virüsü). Kısaca söz etmek gerekirse. döküntü süresini kısalttığı ve post-herpetik nevralji olasılığını azalttığı düĢünülmektedir. Periferik sinirler boyunca MSS‟ne taĢınır ve orada trans-sinaptik yayılma gösterir. beyinsapı bulguları. nöbetler. Bunlar içinde en ağır seyreden ve mortalitesi en yüksek olan doğu “equine” ensefalitidir. Bazen bir meningoensefalite de yol açabilirler. ancak belirtiler ortaya çıktıktan sonra tablo geri dönüĢsüzdür ve ölümle sonlanır. MR görüntüleri tipik değildir. Arbovirüs infeksiyonlarında BOS‟ta erken dönemde nötrofilik. Kuduz . Zona genellikle tek yanlı 1-3 dermatom alanında ağrılı ve eritemli bir zemin üzerinde veziküler döküntü ile karakterizedir. BOS‟ta IgM tipi antikorların bulunması veya virüs izolasyonu gerekir. ağır sekelle iyileĢebilir veya ölümle sonlanabilir. Asemptomatik dönemde tanı koyma Ģansı hemen hemen hiç yoktur. diğerleri ise pek görülmez. Tanıda serum antikor titrelerinde 4 kata varan artıĢ. BağıĢıklık sistemi sağlam olan hastada steroidler de yararlı olabilir. Batı Nil virüsü Amerika kıtasında endemik olmamasına rağmen. Zona ağrısı için kodein dahil çeĢitli analjezikler kullanılabilir. Olguların %10 kadarında bulber bölge tutulabilir. Non-paralitik form daha çok aseptik menenjit kliniği gösterir. Bunlardan biri VZV ile iliĢkili granülomatöz arterit geliĢimidir ve ilgili arter alanlarında inmelerle kendini gösterir.

AIDS ve Nörolojik Komplikasyonları Fırsatçı infeksiyon dıĢı nedenle -Metabolik -AIDS-demans kompleksi Beyin-fokal -Primer MSS lenfoması Meninksler -Lenfoma (primer veya . Ġlk kez 1933‟te Dawson tarafından inklüzyon cisimli dejeneratif bir süreç olarak tanımlanmıĢ. infekte materyalden ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu yoluyla virüs RNA‟sı da ortaya konabilir. Genetik grupta ailevi CreutzfeldtJacob hastalığı. Gerstmann-Sträussler-Schenker hastalığı ve fatal familyal insomni hastalığı yer alır. antiretroviral ajanlar VZV  Asiklovir veya famsiklovir Aspergilloz  Amfoterisin-b Kriptokok  Amfoterisin-b. profilaktik tedavinin önemi büyüktür. ve 28. ancak ağır nörolojik yıkıma ve ölüme giden progresif seyirli bir hastalıktır. progresif kızamıkçık panensefaliti. 10 günlük gözlem süresi yeterlidir.kromozomda PrP proteinini kodlayan PRNP geninde mutasyon saptanmıĢtır. Daha önceden kullanılmakta olan diğer aĢılarla sık görülen akut disemine ensefalomiyelit ve akut inflamatuvar poliradikülopati gibi komplikasyonlar.özgüllük: %100). bu aĢı ile görülmemektedir. Sporadik form %85 oranında. seyrek görülen veya neredeyse ortadan kalkmıĢ olan pek çok hastalığı tekrar gündeme getirmiĢtir. vs). Tedavi: Semptomlar ortaya çıktıktan sonra destek tedavisi dıĢında yapılabilecek hiçbir Ģey yoktur. bir papovavirüs olan JC virüsüne bağlı progresif multifokal lökoensefalopati. c. 2) 20 IU/kg kuduz immünglobulini verilmesi (yarısı yara bölgesine kalanı IM) (Eğer kiĢi daha önceden kuduz aĢısı olmuĢsa bu basamak uygulanmamalıdır). Bunların hepsi otozomal dominant geçiĢlidir ve tümünde 20. Kronik Persistan Viral Ġnfeksiyonlar (YavaĢ-Virüs Ġnfeksiyonları) Bazı viral infeksiyonlar sinir sistemine yerleĢtikten sonra çok uzun bir latent dönemin ardından hastalık belirtilerine yol açarlar. Eğer ısırma hayvanın doğasına aykırı bir biçimde meydana gelmiĢse (provoke edilmeden. Bu 10 gün içinde hayvanda kudurma belirtileri ortaya çıkarsa profilaksi uygulanmaya baĢlanır. Tablo 9. %5-10‟unda ise klinik tablo nörolojik bulgularla ortaya çıkabilir. Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) Son yıllarda bütün dünyada gözlenen edinsel immün yetersizlik sendromu (AIDS). 3) Ġnsan diploid hücre aĢısı uygulaması.. Yapılması gereken 3 basamak vardır: 1) Yara bölgesinin bol su-sabun veya benzalkonium klorür ile yıkanması. AIDS hastalarında görülebilecek nörolojik komplikasyonların bir listesi Tablo 9‟da verilmektedir. AIDS hastalarının yarısından fazlasında hastalığın herhangi bir döneminde nörolojik komplikasyonlar görülebilir. Ġnsanlarda görülebilen spongiform ensefalopatileri sporadik. veya tükürükten virüs üretilebilir. Buna ısırılma sonrası mümkün olan en kısa zamanda baĢlanır ve 3. AIDS-demans kompleksi ve prion hastalıkları sayılabilir. bağıĢıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda yine kızamık virüsüne bağlı subakut kızamık ensefaliti. genetik form %15 oranında görülür. günlerde tekrarlanır. Ancak kesin tanı beyin biyopsisi (Negri cisimleri) ile konur. 7. AIDS hastalarında görülebilen nörolojik komplikasyonlar Tutulan bölge Beyin-difüz Fırsatçı infeksiyonlar Fırsatçı infeksiyonun tedavisi Listeria  Ampisilin CMV  Gansiklovir. Bu nedenle. kuduz riski olan bir bölgede olmuĢsa veya hayvan kaçmıĢsa profilaksiye baĢlanır.. 14. d. foskarnet Toksoplazmoz  Primetamin/sulfadiazin veya klindamisin Toksoplazmoz  Yukarısı ile aynı PML  Sitarabin. Bu hastalıklar arasında kızamık virüsü tarafından oluĢturulansubakut sklerozan panensefalit. edinsel form ise %1‟den azdır. kızamıkla iliĢkisi ise 1960‟larda anlaĢılmıĢtır. Kızamık infeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkan nadir. Prion hastalıkları (BulaĢıcı Spongiform Ensefalopatiler) Önceleri nadir hastalıklar arasında sayılan spongiform ensefalopatiler. edinsel ve genetik olarak üç grupta ele almak mümkündür. 1990‟lardaki „deli dana hastalığı‟ (bovine spongiform encephalopathy) salgını ve bu hastalığın sığırlardan insanlara bulaĢabileceği kaygısı ile birlikte güncelleĢmiĢ ve kamuoyunu ilgilendirmeye baĢlamıĢtır. bir retrovirüs olan HTLV-1 virüsüne bağlı tropikal spastik paraparezi. flusitozin e. Eğer bir ev hayvanı tarafından ısırılma söz konusu ise.

poliartrit ve lenfadenopati ile karakterize bir sistemik hastalıktır. Genellikle gastrointestinal yakınmalara ve eklem yakınmalarına neden olur. diyare. c. hücresel bağıĢıklığın bozulduğu durumlarda ortaya çıkar ġarbon menenjiti: Ciltte. meropenem. bu hastalık ülkemizde ender görülür. MSS toksoplazmozu tedavisinde primetamin/sulfadiazin veya klindamisin kullanılır. ateĢ. Tetanoz b. kilo kaybı. yara botulizmi ve bebeklerde görülen botulizm MSS infeksiyonu kuĢkusu olan hastaya acil yaklaĢım algoritması Nörolojik tablo: baĢağrısı-bulantı-kusma Febril değil Febril    Diğer olasılıklar MSS          MSS infeksiyonu infeksiyonu?  BaĢlangıç ve Seyir   Subakut/ Akut/ hızlı progresif   Fokal Bulgu Var  Kranyal BT*  Kitle yok  Lomber  Yok    Ponksiyon**  Kontrastlı  Kitle var  . Tedavide penisilin veya tetrasiklin yarar sağlayabilir. gastrointestinal sistemde veya akciğerlerde hastalık bulguları vardır.aureus miyoziti Uygun antibiyotik metastatik) -HIV menenjiti -Vakuoler miyelopati -Lenfoma -HIV nöropatisi -CIDP -Toksik nöropati -Polimiyozit -Zidovudin miyopatisi -Noninflamatuvar miyopati Diğer Nadir Ġnfeksiyonlar Whipple hastalığı: Tropheryma whippelii olarak adlandırılmıĢ bir bakteri tarafından oluĢturulur. Halsizlik. foskarnet VZV  Asiklovir veya famsiklovir Listeria  Ampisilin Mantar menenjti Amfoterisin-b S. Botulizm Seyrek görülen ancak öldürücü bir hastalık olan botulizm. Nörosistiserkoz: Sistiserkoz etkeni olan Tenia solium domuz eti ile bulaĢtığı için. BOS‟ta mononükleer hücre artıĢı ve ılımlı protein artıĢı görülür. baĢlıca üç Ģekilde görülür: besinlerle ilgili botulizm.Sifiliz  Tüberküloz  HSV I ve II  Omurilik Kranyal / periferik sinirler Kas Penisilin INH + rifampisin + etambutol + pirazinamid Asiklovir HSV I ve II  Asiklovir VZV  Asiklovir veya famsiklovir Sifiliz  Penisilin CMV  Gansiklovir. Olguların yaklaĢık %5‟inde Ģarbon menenjiti görülebilirÇok hızlı ilerleyerek fatal sonlanabildiği için kinolonların yanı sıra iki antibiyotiğin (ampisilin. rifampisin. Toksoplazmoz. gece terlemeleri. Difteri Çocukluk dönemindeki yaygın aĢılama sonucu nadir bir hastalık haline gelen difterinin etkeni Corynebacterium diphteriae‟nin endotoksini olguların yaklaĢık %20‟sinde nörolojik bulgulara yol açabilir. Progresif multifokal lökoensefalopati: JC virüs adı verilen bir polioma virüsünün etkeni olduğu progresif multifokal lökoensefalopati (PML). Ģeker hafifçe azalmıĢ olabilir. Bakteri Toksinleri ile Ortaya Çıkan Nörolojik Tablolar a. vankomisin gibi) daha kullanıldığı üçlü rejim önerilmektedir. Bakteri boğazda yerleĢir ve endotoksin üretmeye baĢlar.

AH için yayınlanmıĢ olan klinik tanı kriterleri içinde. ev iĢleri. etimolojik olarak Latince zihin anlamına gelen mens kelimesinden türemiĢtir ve demens zihnin yitirilmesi anlamına gelir. sokakta. bilinç bulanıklığı olmaksızın. LCD‟de Lewy cisimcikleri) buralarda nöron ve sinaps kaybıyla dejenerasyona yol açar ve iĢlevini bozar. Nörodejeneratif hastalık. Tablo 1. Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma. örneğin serebro-vasküler olaylar sonucu geliĢen sol ya da sağ hemisfer hasarlarına eĢlik eden izole kognitif bozukluklar (afazi. Demans Hastalıklarının Sınıflandırılması Primer (Dejeneratif) Alzheimer hastalığı Lewy cisimcikli demans Fronto-temporal demans FTD-davranıĢsal varyant Ġlerleyici tutuk afazi Semantik demans FTD-ALS Hareket bozukluğuyla birlikte Parkinson hastalığı demansı Kortiko-bazal dejenerasyon Sekonder Vasküler demans Multi-infarkt demans Binswanger hastalığı Stratejik infarkt demansı CADASIL Normal basınçlı hidrosefali Toksik-metabolik demanslar Wernicke-Korsakoff hastalığı B12 vitamin eksikliği Hipotiroidi . Yetersiz tedavili menenjit bakteriyel menenjit b. Tbc menenjit c. birden fazla kognitif alanın bozulması. mesleki performans. amnezi. Diğer*** DEMANS SENDROMU. edinilmiĢ olan zihnin sonradan yitirilmesi” anlamını taĢımaktadır Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma. Primer demansların. hatta demansın ileri evreleri dikkatin ileri derecede bozulduğu bir kronik konfüzyonel durum özelliği gösterebilir. eriĢkin MSS‟nin hasarlanması sonucu.NöroĢirürji   Bulanık Berrak   Bakteriyel a. öncelikle birden fazla kognitif iĢlevi bozmalıdır. mali iĢlerde bağımsızlık. yine bazen kendiliğinden tümüyle düzelme tarzındaki seyri onu demansın tarzından kolaylıkla ayırır “Demans. sıklıkla kendine özgü patolojik izi bırakarak (örneğin. Oysa ki. sıradan aygıtların kullanımı. bazen de haftalar sürüp. orta ve büyük çaplı arterlerin birbirini izleyen tıkanmaları sonucunda geliĢen serebral infarktüsler demans düzeyinde birden fazla kognitif alan bozukluğuna neden olabilir (bu tür bir demans VaD altında Multi-infarkt Demans – MID olarak sınıflanır). kendine bakım ile özetlenebilecek günlük yaĢam aktivitelerinde (GYA‟lar) kayda değer bir bozulmaya yol açacak Ģiddette olmalıdır . Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma. bununla ilintili olarak günlük yaĢam aktivitelerinin eski düzeyinde sürdürülememesine neden olan. ALZHEIMER HASTALIĞI ve ALZHEIMER DIġI DEMANSLAR DEMANS SENDROMU BIR KLĠNĠK KAVRAM OLARAK DEMANS Dilimizde popüler kullanımıyla bunama adı verilen demans kelimesi. varolan. salt zihinsel durum açısından yapılacak bir karĢılaĢtırmada. AH‟de senil plak ve nörofibriler yumaklar. gerek PRAD ve gerekse DAT tanıları için bu koĢulun yerine getiriliyor olması esastır. Nitekim. tanımı gereği. Oysa ki. tanımı gereği. örneğin akut konfüzyonel durum (psikiyatrik terminolojide sıklıkla delirium) ile demans yüzeysel bir benzerlik taĢıyabilir. vb. hobiler. bu arada AH‟nin klinik tanısı için sekonder demansların ekarte edilebiliyor olması gerekir. Bu patogenez belli bir yayılım aĢamasında kliniğe demans olarak yansır. demansa neden olan MSS‟nin nörodejeneratif hastalıklarını içerir. Bu tanım uyarınca.) demans çerçevesinde değerlendirilmezler. Öykünün baĢlangıç ve seyir özellikleri göz önüne alınmaksızın. sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur” DEMANSLARIN SINIFLANDIRILMASI Demanslar öncelikle primer ve sekonder olarak sınıflanırlar AH‟nin de dahil olduğu ve en büyük bölümü oluĢturan primer demanslar. akut konfüzyonel durumun (AKD) akut baĢlangıç ve günler. ihmal. doğal seyri açısından kalıcı ve sıklıkla da ilerleyici olmalıdır. doğal seyri açısından kalıcı. zihinsel iĢlevlerin alt yapısını oluĢturan limbik ve asosiasyon alanlarında. Latince‟deki kullanım biçimiyle “yerleĢmiĢ. Viral menenjit d. tanımı gereği.

Parasomniler arasında özellikle REM uykusu sırasında tonik inhibitör aktivitenin çözülmesi sonucu ortaya çıkan rüyaların yatakta sıçrama. kesintili uyuma. yıkanmak. kronik konstipasyon. üç ana (kardinal) kategoride sınıflanabilir: 1. düĢme. Öykü mümkünse hastadan birinci derecede sorumlu bir hasta yakınının da varlığında. ocağın açık unutulmasından yakınmaktadır. akut veya subakut) ve ilerleme tarzı (statik. DavranıĢsal belirtiler arasında. sabah çok erken uyanma gibi insomnia belirtileri ve insomnianın veya uyku apnesinin sonucu olarak veya bağımsız bir fenomen olarak “aĢırı gündüz uyuklaması”. beslenmek. Motor bozukluklar arasında baĢta yürüyüĢ bozukluğu olmak üzere ekstrapiramidal bulgulara atfedilecek yakınmaların sorgulanması (küçük adımlarla yürüme. istemeden hızlanma. paralel olarak alınmalıdır. özel eĢyanın kaybedilmesi.) çekip çevirmek. disinhibisyona varacak Ģekilde dürtü kontrolünde bozukluklar (hiperseksüalite. randevuların unutulması. konuĢma ve yutma bozukluğu) önemlidir. Vasküler demansa parezi sekellerinin. senkopal eğilim. konuĢma. hobilerini sürdürmek. hareketlerde yavaĢlama. vb. banka iĢleri. Bunların yanısıra motor. Yakınmaların baĢlangıç (sinsi. haykırma Ģeklinde dıĢavurumu olan REM uykusu davranıĢ bozukluğu (RUDB) belirtileri önem taĢır. iĢini sürdürmek. bu üç kardinal alana özgü yakınmaların bir sistematik içinde sorgulanması ile alınır. mali iĢleri (fatura ödemeleri. yemeğin ocakta. günlük aygıtları kullanmak. alıĢveriĢ. Ortostatizm yakınmaları. dövünme. donma. fronto-temporal demansa amiyotrofinin eĢlik edebileceği akılda tutulmalı ve zaaf. Ġdrara yetiĢme güçlüğü (urgency) düzeyinde hafif bir inkontinansın dahi kaydedilmesi gerekir. Hasta ya da yakını aynı soruların. ĠĢlevsel (GYA‟lar). kronik sürekli veya basamaksı. 3. Uykuya dalma güçlüğü. aynı konuların tekrarlanması. hiperfaji) sayılabilir ĠĢlevsel alana ait belirtiler. ev dıĢında yolculuk. tremor. hızlı) belirlenip kaydedilmelidir. kendine bakım veya hijyene (giyinmek. tuvalet. kas erimesi gibi temel belirtileri sorgulanmalıdır. dengesizlik. Otonom bozukluklar arasında ise üriner inkontinansın bulunup bulunmaması önem taĢır. vb. Demans öyküsü.Progresif supranükleer paralizi Huntington hastalığı Multi-sistem atrofiler Wilson hastalığı Nöroakantositoz Prion hastalıkları Creutzfeldt-Jacob hastalığı Gerstmann-Sträussler-Scheinker hastalığı Fatal familyal insomni ÇeĢitli pediyatrik demanslar Kufs hastalığı Metakromatik lökodistrofi Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Diğer ender demanslar Limbik demans Poliglukozan cisimcik hastalığı Arjirofilik tahıl hastalığı Kronik karaciğer hastalığı Organik çözücülere maruz kalma Ġlaçlar Ġnfeksiyonlar Herpes simpleks ensefaliti Nörosifilis Kronik menenjitler HIV-demans kompleksi Whipple hastalığı Kafa içi yer kaplayıcı hastalıklar Neoplastik durumlar Subdural hematom Otoimmun-inflamatuar hastalıklar Multipl skleroz Behçet hastalığı Paraneoplastik limbik ensefalit VGKC ve NMDAR kanalopatileri Granülomatöz anjitis Primer sinir sistemi vasküliti NAIM sendromu DEMANSTA ÖYKÜ ÖZELLĠKLERĠ Demans sendromunun semptomatolojisi. düĢme. gerek ayırıcı tanıdaki önemleri ve gerekse de tüm demans hastalarının zihinsel . 2. DavranıĢsal. apatiye varacak Ģekilde kendiliğindenliğin kaybı. impotans demans sendromlarının ayırt edilmesinde önem taĢıyan diğer otonomik yakınmalar arasındadır. ev iĢlerini yürütmek.) muktedir olmak Ģeklinde örneklenebilecek özellikleri bozabilir (iĢlevsel alana ait belirtilerin AH‟de bozulma hiyerarĢisi için ilerdeki “Alzheimer Hastalığının Klinik Evreleri” kısmına bakınız). Kognitif. Kognitif belirtiler arasında mutlak olmasa da en sık rastlanılan belirti bellek alanına aittir. otonom sistemler ve uyku bozukluklarına iliĢkin yakınma ve belirtilerin sorgulanması da bazı demans sendromları açısından önem taĢır ve kardinal alanların yanısıra bu alanlar da ikincil alanlar olarak düĢünülebilir.

Somatik nörolojik muayene alt baĢlıklarıyla kaydedilebilir. yazı karakterinde (ortog değiĢiklik Problem çözme. Demansta 3 kardinal ve 3 ikincil alanın sorgulanması Kognitif Bellek Yakın: yakın geçmiĢe ait kiĢisel ve aktüel olaylar. erime. hesaplama güçlükleri Yabancı/tanıdık mekanlarda dolaĢabilme. B12 vitamini yetmezliği). B12 eksikliği. genel anestezi kullanılmıĢ cerrahi giriĢimler. çelinebilirlik Dikkat Dil Görsel-mekansal iĢlevler Yürütücü iĢlevler Praksis Gnosis DavranıĢsal KiĢilik değiĢiklikleri Duygudurum bozuklukları Algı bozuklukları DüĢünce bozuklukları ĠĢlevsel Sokakta GYA’lar Evde GYA’lar Kendine bakım Motor Otonom Uyku Kelime bulma. anlama. yerinde duramama. diyabet). ev aygıtlarını kullanma. sadakatsizlik. kü tamirat. aĢırı gündüz uykusu. beyin tümörü. sistemik neoplazi. genel anestezi gibi durumlar AH‟yi komplike eden ve kontrol edilebilecek komorbid durumlar da olabilirler. Demans muayenesi: 1. okuma. diğer ev iĢleri. mali iĢler. Capgras ve diğer türden hezeyanlar ĠĢ yaĢamı. özellikle Ģuur kayıplı kafa travması. Demansta öykü özellikleri için Tablo 2‟ye bakınız. ensefalit). oturma-yürüme güçlükleri Nesneleri tanıma. Tablo 2. 2. traĢ olma. yazma. Behçet). yemek piĢirme. giyinme. uygu neĢe. 3. subdural hematom. Sjögren. seyirme Ġnkontinans. giyinme. ortostatizm. Mental durum muayenesi (MDM). AIDS). hidrosefali gibi durumların varlığı sorgulanmalıdır. hareket yavaĢlığı. düĢmeler. güçsüzlük. mekanda birbirinden ayırma Apati. dengesizlik. empotans. Nörolojik özgeçmiĢte geliĢimsel bozukluklar. sosyal iliĢkiler Hobiler. kronik infeksiyonlar (tüberküloz. özellikle kardiyak giriĢimler kaydedilmelidir. DEMANSTA ÖZ VE SOYGEÇMĠġ ÖZELLĠKLERĠ Genel medikal özgeçmiĢ içinde vasküler risk faktörleri (hipertansiyon. geçirilmiĢ hemorajik-iskemik inme ya da geçici iskemik ataklar. gazete-TV ilgisi Yemek yeme. eĢin peĢinden ayrılmama Görsel ve diğer halüsinasyonlar Hırsızlık. yolculuk. mevcutsa demans sendromları içinde tipik bir tabloya uyup uymadığını saptamaya yönelik olmalıdır. sosyal uygunsuzluk Keder. sistemik otoimmun-inflamatuar hastalıklar (Sistemik lupus. Bunlardan bir bölümü sekonder demansların nedenleri olabileceği gibi. romatoid artrit. iskemik kalp hastalığı. makyaj. yargılama. emeklilik tarihle Dalgalanma. vasküler risk faktörleri. isteksizlik. konstipasyon. DavranıĢsal gözlemler. evlilik. MSS infeksiyonları (menenjit. sinirlilik.performanslarına belirgin olumsuz etkileri ve göreli olarak da kolay tedavi hedefleri olma özellikleriyle titizlikle sorgulanmalı ve kaydedilmelidirler. epilepsi. hipotiroidi. alıĢveriĢ. endokrin-metabolik bozukluklar (özellikle hipotirodi. sifilis. donmalar. terleme REM-davranıĢ bozukluğu. soyutlama bozuklukları Alet kullanma. konsantrasyon. uyku apne sendromu DEMANS MUAYENESĠ Kognitif ve/veya davranıĢsal yakınmalarını ileten hastanın muayenesi demans sendromunun mevcut olup olmadığını. huzursuzluk. yıkanma. disinhibisyon. okuduğu okullar. DavranıĢsal Gözlemler . Uzak: ilkokul öğretmeni. tuvalet meka sfinkter kontrolü YürüyüĢ bozukluğu.

uykusuzluk. Göz hareketleri muayenesinde ortaya konabilecek aĢağı bakıĢ felci. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısı Ģunlarla desteklenir: · Dil (afazi). Bununla birlikte bazı demans sendromlarıyla özellikle bazı nörolojik bulgular birlikte gittiği için söz konusu bulguların bulunup bulunmaması önem taĢır. Nörolojik Muayene Diğer nörolojik hastalıklarda olduğu gibi. demans Ģiddetini belirleyecek ölçekler de kullanılabilir. kas tonusunda artıĢ. iĢlevsel durumu nicelleĢtirecek. EEG‟nin normal olması yada yavaĢ dalga aktivitesinde artıĢ gibi non-spesifik değiĢiklikler. NINCDS-ADRDA Alzheimer Hastalığının Klinik Tanı Kriterleri (McKhann et al. Blessed Demans Ölçeği ya da benzer bir test ile dokümante edilen ve nöropsikolojik testlerle de doğrulanan demans tablosu. gerekse de bazı durumlarda tanı koydurucu olabilir. Bu alt baĢlık altında apati. · Ailede benzer bozukluk öyküsü (özellikle patolojik olarak kanıtlanmıĢsa). · BaĢlangıç 40-90 yaĢları arasında. büyük sıklıkla da 65 yaĢından sonra. doğal olarak demans hastalıklarının muayenesine de tam bir somatik nörolojik muayenenin eĢlik etmesi beklenir. yürüyüĢ bozukluğu varsa bunun Parkinsonyen ve/veya ataktik niteliği. ancak demansın nedeni gibi görünmeyen ikinci bir sistemik ya da beyin hastalığının bulunması durumunda konulabilir. baĢlangıç. · Bellek ya da diğer biliĢsel süreçlerde ilerleyici bozukluğa yolaçabilecek sistemik ya da beyne ait baĢka bir hastalık yok. daha baĢlangıçta ya da hastalığın çok erken evrelerinde bulunması. merkezini limbik sistem dejenerasyonuna bağlı yakın bellek bozukluğunun oluĢturduğu. inkontinans. özellikle hastalığın ileri dönemlerinde. · Laboratuarda: Standart tekniklerle normal lomber ponksiyon. · Ġki ya da daha fazla kognitif süreçte bozulma. illüzyon ve halüsinasyonlar. duysal kayıp. Mental Durum Muayenesi Mental durum muayenesi (MDM) kendi içinde “yatak baĢı testleri” ve “tarama testleri” olarak sınıflanabilir. Bunlar arasında ekstrapiramidal sistem bulgularının (EPS) özel bir yeri vardır. . · Nöbetler ya da yürüyüĢ bozukluklarının. motor yetenekler (apraksi) ve algı (agnozi) gibi özgül kognitif iĢlevlerde ilerleyici bozulma. Gerektiğinde davranıĢsal belirtilerin ağırlığını saptayacak. V. Alzheimer hastalığı dıĢındaki nedenler dıĢlandıktan sonra. ALZHEIMER HASTALIĞI KLĠNĠK TABLO Yukarıda yeri geldiğince tartıĢıldığı gibi ATD. · Depresyon. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısı ile uyumlu olabilecek diğer klinik özellikler Ģunlardır: · Hastalığın seyrinde platolar. Mini-Mental Test. emosyonel ya da fiziksel katastrofik patlamalar. MÜMKÜN Alzheimer Hastalığı tanı kriterleri Ģunlardır: · Demansa neden olabilecek diğer nörolojik. miyoklonus ya da yürüme güçlüğü gibi diğer nörolojik bozukluklar. II. Tablo 5. yavaĢ seyirli bir tempoyla neokortikal tutulumun da katılmasıyla diğer kognitif iĢlevlerin de bozulduğu bir demans sendromudur (GYA‟ları bozan sinsi baĢlangıç. Özellikle EPS‟nin nicelleĢtirilmesi amacıyla Parkinson hastalığının (PH) belirti ve bulguları için geliĢtirilen UPDRS isimli ölçeğin Kısım III alt bölümü kullanılabilir. görme alanı defektleri ve inkoordinasyon gibi fokal nörolojik bulguların hastalığın erken evrelerinde bulunması. geçirilmiĢ inmelere ait fokal nörolojik bulguların tümü de demans sendromlarının ayırt edilmesinde kullanılacaklardır. IV. verbal. sinsi baĢlangıçlı. III. · Bazı hastalarda. · YaĢ için normal BT. cinsel bozukluklar ve kilo kaybı gibi eĢlikçi bulgular. · Hastalığın ileri evresinde nöbetler. BT‟de serebral atrofiye iliĢkin bulgular ve seri incelemelerde bu bulguların ilerleyiĢi. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı klinik tanı kriterleri Ģunları içerir: · Klinik muayene ile saptanan. prezantasyon ya da klinik seyirde varyasyonların bulunması durumunda konulabilir. 1984) I. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısını belirsizleĢtiren ya da ihtimal dıĢına çıkaran özellikler Ģunlardır: · Ġnme tarzında ani baĢlangıç. · Günlük yaĢam aktivitelerinde bozulma ve davranıĢ biçiminde değiĢme. · Bilinç bozukluğu yok. sosyal uygunluk gibi ölçülmesi zor ya da mümkün olmayan bulgular üzerine muayene edenin yargıları belirtilir.Hastanın muayene sırasındaki davranıĢları gerek MDM‟den alınacak sonuçların değerlendirilmesinde önem taĢırken. · Hemiparezi. psikiyatrik ya da sistemik bozukluklar olmaksızın. · Demansa neden olabilecek. yavaĢ seyirli en az iki kognitif bozukluk). hezeyan.

sinsi baĢlangıç ve yavaĢ ilerleyici kognitif yıkım özelliklerindedir. Seyir. Bellek 2. subdural hematom. Yargılama – Problem çözme Günlük problemler ve çalıĢma hayatı ve mali iĢlerle ilgili problemleri iyi . hafif demanslı. D. HIV infeksiyonu) (3) Ġlaçlar ve madde kullanımı ile ilgili durumlar E. Ağır demanslı. F. DSM-IV Alzheimer Tipi Demans Ġçin Tanı Kriterleri (1995) A. evinde ve ev dıĢında tanıdık mekanlarda belli bir bağımsızlığı kazanmıĢ. Bozukluk baĢka bir Eksen I hastalığı ile açıklanabilir nitelikte değildir. yaĢamını sürdürmek için 24 saat ana-babaya (bakıcıya) tümüyle bağımlı 0-2 yaĢ bebeğine benzer. Bozukluklar delirium seyri dıĢında ortaya çıkmıĢtır. B12 vitamini ya da folik asid eksikliği. Tablo 6. beyin tümörü) (2) Demansa neden olabileceği bilinen sistemik durumlar (örneğin hipotiroidizm. Parkinson hastalığı. KESĠN Alzheimer Hastalığı tanısı kriterleri Ģunlardır: · Muhtemel Alzheimer Hastalığı klinik kriterleri. nörosifilis. Birden fazla kognitif alanı içeren bozukluk kendini aĢağıdaki iki maddeyi de kapsayacak Ģeklinde ortaya çıkar: (1) Bellek bozukluğu (yeni bir bilgi öğrenme ve öğrenilmiĢ eski bir bilgiyi hatırlama yeteneğinin bozulması) (2) AĢağıda sıralanan kognitif bozuklardan en az biri: (a) Afazi (dil bozukluğu) (b) Apraksi (motor iĢlevlerin normal olmasına karĢın belirli motor eylemlerin yerine getirilmesi yeteneğinde bozulma) (c) Agnozi (duysal iĢlevlerin salim olmasına karĢın nesneleri tanımakta güçlük) (d) Yürütücü iĢlevlerde bozulma (planlama. Alzheimer Tipi Demansın Evreleri Bugün yaygın olarak kullanılan iki evreleme sisteminden biri olan “Global Bozulma Ölçeği” (Global Deterioration Scale-GDS)‟nin de geliĢtiricisi olan Reisberg. A1 ve A2 kriterlerinde tanımlanan biliĢsel bozukluklar aĢağıda sıralanan nedenlerden herhangi birine bağlı değildir: (1) Bellek ve diğer biliĢsel iĢlevlerde ilerleyici bozulmaya neden olabilecek merkezi sinir sistemine ait diğer durumlar (örneğin serebrovasküler hastalık. tek ve yavaĢ ilerleyici bir biliĢsel bozukluğun bulunması durumunda. Tablo 10.· Diğer belirlenebilir nedenlerinin dıĢlandığı. Orta demanslı ise kabaca. soyutlama) B. bebeklik-erken ve geç çocukluk ve ergenlik Ģeklindeki insanın ilerleyici bireyselleĢme-bağımsızlaĢma geliĢimsel sürecinin tam tersine çevrilmesi olduğunu ileri sürer ve bu ilerleyici yıkımı retrogenez olarak adlandırır. oturma. Huntington hastalığı. normal basınçlı hidrosefali. AH‟deki ilerleyici yıkım sürecini. organize etme. C. Buna göre AAMI-MCI‟lı yaĢlı büyük ölçüde bağımsız olsa da bazı kararları için eriĢkin gözetimine gerek duyan ergene. niasin eksikliği. konuĢma. muhakeme gerektiren karmaĢık iĢlevlerde halen denetim gereksinen 7-12 yaĢlarındaki okul çocuğunu andırır. ancak sosyal iliĢkiler. ev yaĢamı ve giyinme. yıkanma. hiperkalsemi. VI. Oryantasyon Bellek kaybı yok ya da hafif ve Tümüyle oryante belirsiz unutkanlık 3. araĢtırma çalıĢması amaçlı olarak kullanılabilir. Demansın Klinik Evrelendirilmesi Ölçeği -CDR (Morris 1997) CDR 0 1. A1 ve A2 kriterlerinde tanımlanan biliĢsel bozukluklar toplumsal ve mesleki iĢlevselliği ciddi biçimde bozmakta ve eski iĢlevsellik düzeyine göre anlamlı bir gerilemeyi temsil etmektedir. sıralama. sfinkter kontrolünün geliĢtiği bebekliğin dinamik geliĢiminin tam tersi olarak kavranıp alt evrelere ayrılabilir. · Biyopsi ya da otopsiyle elde edilen histopatolojik kanıtlar. Ağır evrenin kendisi de. yürüme. yani giderek tüm motor ve verbal yeteneklerin kaybedildiği yatağa tam bağımlı nihai döneme doğru yıkım. yemek yeme gibi temel GYA‟larda henüz gözetim gereken 2-6 yaĢları arasındaki okul öncesi çocuğu gibidir.

(g) konsantrasyon eksikliği klinik testler sırasında aĢikar. (e) yeni tanıĢtığı insanların isimlerini hatırlamakta güçlüğü var. güçlük. ĠĢ ve toplumsal ortamlarda nesnel bir bozukluk yok. hobiler ve entelektüel Ev ilgilerde hafif bozulma Anılan aktivitelerden bazılarını Evdeki iĢlevlerde hafif fakat aĢikar halen Gayrete getirilmesi gerekiyor sürdürse de. (d) bir kitap yada yazıyı okuduğunda eskisi gibi hatırında kalmıyor. Belirtilere ılımlı yada orta düzeyde bir anksiyete eĢlik edebilir. unutkanlık günlük dıĢarıda coğrafi disoryantasyonu aktiviteleri etkiliyor olabilir Ağır düzeyde unutkanlık.5 1 2 3 ĠĢte. para iĢleriyle uğraĢma gibi yeteneklerde azalma. Bozukluk aĢağıdaki alanlarda ortaya konuyor: (a) günlük ve yakın geçmiĢe ait olaylara iliĢkin bilgide azalma. hijyen ve diğer kiĢisel bakım ilgiler tümüyle yitirmiĢ / Ev dıĢında son derece sınırlı için yardım gerekiyor aktivitelere götürülebilecek kadar iyi görünür Ev dıĢında bağımsızlığını tümüyle kayda değer bir iĢlevselliği yok bakım için önemli ölçüde Evde KiĢisel yitirmiĢ / Ev dıĢında aktivitelere yardım gerekir. Ev yaĢamı – Hobiler 6. KiĢisel bakım 0. yakın Zamanda orta düzeyde güçlük. AĢağıdaki alanlarda birden fazla bulgu: (a) iyi bilmediği çevrelere gittiğinde kaybolabiliyor.Giyinme. yargılama genellikle korunmuĢtur belirgin. özellikle aĢağıda sıralanan alanlarda yakınmalar var: (a) eĢyalarını koyduğu yerleri unutuyor. (b) kiĢisel geçmiĢe ait bazı bellek problemleri. (c) kelime ve isim bulma güçlükleri yakınları tarafından fark ediliyor. sıklıkla da toplumsal yargılama da bozuktur yeni materyel hızla yitirilir mekana disoryante Ağır düzeyde unutkanlık. Hastada inkar mekanizması belirgin hale gelir olmuĢ. yalnızca çok iliĢkilerinde ağır düzeyde Zaman Ağır düzeyde bozukluk. hastanın bozulmaya yüztutan çalıĢma performansının farkındalar. (b) önceden iyi bildiği isimleri unutuyor. gönüllü gruplar ve Ev yaĢamı. genellikle zamana. yalnızca Yalnızca kiĢilere oryante Yargılama ve problem çözme tümüyle parçacıklar kalır bozuk CDR 0 4. bağımsız iĢlev bozulma. Bellek kusuruna ait. karmaĢık görememe. dıĢında tümüyle oryante farklılıkları kavramakta hafif bozukluk "selim" unutkanlık Orta düzeyde unutkanlık. genellikle götürülemeyecek kadar hasta inkontinandır görünür 1 2 3 4 Bellek kusuruna iliĢkin yakınma yok. AĢağıdaki alanlar genellikle sorunsuz: (a) yer ve zaman oryantasyonu . benzerlik ve olayların kısmen hatırlanabilmesi. (f) değerli bir nesne kaybedilmiĢ yada konulmaması gereken bir yere konmuĢ. Ev dıĢında iĢlevsellik 5. yargılama iyidir Hafif fakat aĢikar unutkanlık. alıĢveriĢte. Klinik görüĢmede bellek kusuruna ait nesnel bir kanıt yok. yüzeysel bir bakıĢla hala ve ilgiler terkedilmiĢ durumda hobiler normal görünebilir Ev dıĢında bağımsızlığını Yalnızca basit iĢler yapılabiliyor. (d) yolculuk yapma. Semptomatolojiye yönelik uygun düzeyde endiĢe taĢıyor. Orta düzeyde bozukluk. (c) çıkarma dizileriyle ortaya konulan konsantrasyon bozukluğu. güç ev iĢleri. Klinik görüĢme ile bellek kusuru saptanmıyor. toplumsal dönem olayları için daha muayene sırasında mekana oryante.5 1 2 3 çözer.0. (b) iĢ arkadaĢları. Zaman iliĢkilerinde hafif güçlük Problem çözme. genellikle iyi öğrenilmiĢ materyel tutulabilir. En erken gösterilebilir bozukluk bulguları. ancak yoğun bir görüĢmeden sonra ortaya konulabilen nesnel bulgular. Dikkatli bir klinik görüĢme sonrasında ortaya konulan aĢikar bozukluk bulguları. UğraĢı gerektiren iĢ koĢulları yada toplumsal ortamlarda düĢük performans. Bellek bozukluğuna iliĢkin. hobiler ve entelektüel Kendine bakıma tümüyle muktedir toplumsal gruplar içinde her zamankiiyi korunmuĢ ilgiler düzeyde bağımsız iĢlevsellik Anılan aktivitelerde hafif bozulma yaĢamı.

yürümek) evrenin ilerlemesiyle kaybedilir. Evrenin ilerlemesiyle. (b) yolculuk için yardım gerekir. fakat bazen bildik yerlere gidebilirler. Diurnal ritm sıklıkla bozulmuĢtur. homurdanmak dıĢında. v. Günlük yaĢam aktivitelerinde yardım gerekir: (a) idrar inkontinansı olabilir. (b) obsesif belirtiler olabilir. Bu evredeki kiĢiler kendilerine ve diğerlerine ait temel gerçeklere iliĢkin bilgiyi korurlar. çevredeki hayali kiĢilerle. örn. (c) bilinen yerlere yolculuk yapabilme. yaĢamlarını sürdürmek için tümüyle bağımlı oldukları eĢlerinin ismini unutabilirler. eĢlerini taklit olmakla suçlayabilirler. Beyin bedene ne yapması gerektiğini söyleme yeteneğini artık yitirmiĢ gibidir. Genel ve kortikal nörolojik bulgu ve belirtiler bu evrede genellikle mevcuttur.b. çevrelerindeki tanıdık kiĢileri yabancılardan ayırabilirler. örn.. temizlik ve yemek yemek için yardım gerekir.. 10'dan geriye. konuĢma tümüyle yitirilir. hasta sürekli olarak basit bir temizlik hareketini tekrarlayabilir. KarmaĢık iĢlevlerin yerine getirilemez olması. Bu evrenin erken döneminde bazı kelime ve cümleler söylenebilse de konuĢma son derece sınırlanmıĢtır. YaĢamlarındaki yakın geçmiĢe iliĢkin olay ve deneyimlerin tümünden büyük ölçüde habersizdirle Çevreye iliĢkin bazı bilgiler korunabilir. (c) mezun olduğu lise yada yüksek okulun adını. Kendi isimlerini daima. Hasta güncel yaĢamına iliĢkin temel özelliklerden birini hatırlayamıyor. Örneğin: (a) yıllardır kullanmakta olduğu adres yada telefon numarasını. 40'tan geriye 4er. mevsim. KiĢilik ve emosyon değiĢiklikleri görülür. (b) yakın aile üyelerinin isimlerini (torunlar gibi). yada aynadaki ke imgeleriyle konuĢabilirler. Temizlenmek ve yemek yemekte yardım gerekmez. mevsim. haftanın günü. Ġdrar inkontinansı. Bu evre sürecinde tüm verbal yetenekler kaybedilir. Hemen daima kendi isimlerini hatırlarlar. YaĢamlarını sürdürebilmeleri için yardım gerekmektedir. yıl. ancak uygun giysiyi seçmekte güçlükleri olabilir. bazen de ileriye doğru 1'er saymakta güçlükleri olabilir. v. yada 20'den geriye 2'Ģer saymakta güçlük çekebilir. örn. Zaman (gün. Bunlar oldukça değiĢkendir ve Ģunları içerir: (a) hezeyan davranıĢı. . Eğitimli bir kiĢi..5 6 7 (b) bildik kiĢi ve yüzlerin tanınması. eĢ ve çocuklarınınkileri genellikle bilirler. Baskın savunma mekanizması olarak inkar kullanılıyor. (d) kognitif abuli. Duygulanımda küntleĢme ve sıkıntı yaratan durumlardan kaçınma. Bazen. ajitasyon ve daha önce mevcut olmayan tarzda bir saldırganlık görülebilir. amaca yönelik bir davranıĢın uygulanması için gerekli düĢüncenin yeterli süre taĢınamam nedeniyle irade gücünün kaybı.b) yada mekan oryantasyonunda bozulmalar. (c) anksiyete belirtileri. Temel psikomotor yetenekler (örn. Genellikle.

normal yaĢlanma-MCI-giderek ağırlaĢan demans devamlılığının patolojik korelatı gibi durmaktadır. AP‟lerin ise nöritik veya sert plak biçimiyle limbik sistemde görünür olmalarının AH için %100‟e yaklaĢan duyarlılık ve özgüllük gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ancak titiz kliniko-anatomik korelasyon çalıĢmaları NFY‟lerin neokorteks. Her iki lezyon da normal yaĢlanmada olduğu gibi bir dizi baĢka dejeneratif hastalıkda da görülebilir. Oysa ki. kortikal kolinerjik innervasyon ve diğer nörotransmitter sistemlerinde kayıplar AH nöropatolojisinin bileĢenlerini oluĢtururlar (Tablo 15). nöron . Ġlerde demansa dönüĢecek olsun ya da olmasın normal insanlar 60 yaĢlarından itibaren neokortikal gevĢek plaklar ve bazen limbik NFY‟ler geliĢtirmeye baĢlarlar.inflamasyon Kolinerjik innervasyonun kaybı Diğer nörotransmitter kayıpları Nörofibriler yumaklar NFY‟lerin (ġekil 10) temel bileĢeni hiperfosforile t (tau) proteinidir. Pick cisimciklerinin varlığı PiH kesin tanısı için gerekli ve yeterli koĢuldur. nöron ve sinaps kayıpları. Nöron kaybı AH‟de nöron kaybı entorhinal korteksten baĢlar ve limbik sistemi terkettiğinde superior temporal sulkusta tespit edilebilir. AH‟nin kesin tanısı için patolog bu iki lezyonun varlığını saptamanın yanısıra belli bir nöroanatomik dağılımda ve belli miktarlarda olduklarını da göstermelidir. sitoskeletal bütünlük ve kargo veziküllerinin aksonal nakliyesinde önemli roller oynar. Yine klinik evreyle sayısal ve bölgesel açıdan korelasyon göstermemekle birlikte gevĢekten nöritike doğru biçimini değiĢtirip limbik sistemde görülür hale gelen AP hemen daima NFY ve AP‟lerin yanısıra gliozis-inflamasyon. Nöron kaybının zaman içinde ilerleme ve anatomik yatkınlık tarzı genel anlamda NFY‟nin tarzına benzese ve NFY ile nöron sayılarının arasında anlamlı negatif korelasyonlar saptansa da. NFY‟ler beyinde rasgele değil fakat belli bir bölgesel yatkınlığı yansıtacak Ģekilde yerleĢirler. Alzheimer Hastalığı‟nda Rol Oynayan Faktörler Risk faktörleri · YaĢ · · · · · · · · · · · · Kadın cinsiyet DüĢük eğitim Ailede demans öyküsü Genetik etkenler (APOE-ε4) Bilinç kayıplı kafa travması Down sendromu Majör depresyon öyküsü Vasküler olaylar Plazma homosistein düzeyi Küçük kafa çevresi Hipotiroidi Bazı toksik ve zararlı durumlara maruz kalma Koruyucu faktörler · Yüksek eğitim · APOE-ε2 · Anti-oksidan kullanımı (?) · Anti-inflammatuar kullanımı (?) · Östrojen kullanımı (?) · Statin kullanımı (?) · Kırmızı Ģarap · Akdeniz diyeti · Fiziksel ve zihinsel aktivite NÖROPATOLOJĠ AH‟nin klinik tanıda baĢvurulabilecek patognomik bir iĢaretleyicisi olmadığı gibi patolojik tanısı da benzer bir güçlük taĢır. NFY‟lerin limbik sistemde birikip neokortekse geçiĢi ve giderek neokortekste yaygınlık göstermeye baĢlaması. aksonal ve dendritik morfolojik değiĢiklikler. Tablo 15. AH Nöropatolojisi Nörofibriler yumaklar (NFY) Amiloid plaklar (AP) Nöron kaybı Dendritik ve aksonal değiĢiklikler Sinaps kaybı Gliozis . Tau 17. Mikrotübüller özellikle aksonlarda yerleĢir. kromozom tarafından kodlanan mikrotübül asosiye proteinler (MAP) ailesinden bir proteindir.EPĠDEMĠYOLOJĠ Tablo 13. Mikrotübüllerin stabilizasyonu. Normal yaĢlılık sürecinde limbik (entorhinal ve hippokampal) NFY sayısıyla kronolojik yaĢ arasında korelasyon gösterilmiĢtir. AH kesin tanısı için patolojik olarak nörofibriler yumaklar (NFY) ve senil ya da amiloid plakların (AP) saptanması gerekli ancak yeterli değildir. AĢağıda daha iyi görüleceği gibi.

Mikroglial aktivasyon sitokinlerin salgılanması. Sinaps kaybı baĢlangıçta NFY ve nöron ölümünün anterograd Wallerian dejenerasyon sonucu sekonder etkisi ile açıklansa da. rivastigmin ve galantamin sınanan çok sayıda ChEĠ‟den Ģimdiye kadar ruhsatlananlardır. Gliozis ve Ġnflamasyon Gliozis AH nöropatolojisinin bir baĢka özelliğidir. Sinaptofizin gibi sinaptik proteinlerin miktarlarının da demans ağırlığıyla korele ettiği gösterilmiĢtir. AH‟de limbik alanlardaki yaygın NFY formasyonu ve nöron kaybı Meynert çekirdeğini de etkiler. LCD‟ye özgü neokortikal ve beyinsapı yerleĢimi çok daha seyrektir. TEDAVĠ Kognitif Semptomatik Tedavi Halen tedavinin çekirdeğini kolinesteraz inhibitörleri (ChEĠ‟ler) ve memantin ile kognitif semptomatik tedavi oluĢturmaktadır. böylece kolinerjik nörotransmisyonun yanısıra glutamaterjik nörotransmisyonun da NMDA reseptör modülasyonu aracılığıyla düzenlenmesinin AH‟de bir tedavi stratejisi olabileceği kanıtlanmıĢtır. LC‟ler gerek sporadik ve gerekse de familyal AH‟de en sık amigdalada ve %60‟a yaklaĢan bir oranda görülürler. Kolinerjik aksonların kaybı diğer patolojik özellikler gibi bir bölgesel yatkınlık gösterir. ChEĠ‟ler büyük ölçüde hafif-orta evre hastalarda çalıĢılmıĢ ve bu evrelerde kullanım için endikasyon almıĢlardır. LCD kendine özgü bir antite olarak ortaya çıkmıĢken LCD ve AH‟nin içiçe geçtiği durumlar olan hem NFYAP hem de kortikal Lewy cisimciklerinin sonucu olan klinik durumların LCD mi yoksa AH‟nin Lewy varyantı (AHLV) olarak mı adlandırılacağı tartıĢmalıdır. LC‟ler ve NFY-AP birlikteliği için 2 ayrı nöropatolojik örüntü sınıflandırmaya yardımcı olabilir. Buna karĢılık LCD‟de yaygın neokortikal ve beyinsapı yerleĢimine değiĢken miktarlarda AH tipi patoloji eĢlik edebilir. Bu innervasyon dikkat ve bellek iĢlevlerinin optimal sürdürülebilmesi açısından büyük önem taĢır.ölümünden tek baĢına NFY‟ler sorumlu tutulamaz. Diğer limbik alanlar. ajitasyon ve apatiye iyi gelebildiği gösterilmiĢtir. Günümüze kadar biriken verilerin kapsamlı bir gözden geçirmesi için Cochrane veritabanına bakınız. Kortikal 5-HT-erjik akson terminallerinde 5-HT‟nin salınımı ve geri alınımı ciddi düzeyde bozulmuĢtur. Subkortikal çekirdekler gibi NFY‟lerin bulunduğu bölgelerde ille de nöron kaybının olması gerekmediği gibi. Bununla birlikte. Benzer Ģekilde. özellikle de periamigdaloid ve entorhinal korteks amigdaladan sonra en sık görüldükleri yerlerdir. etkilenen Meynert kaynaklı kolinerjik innervasyon da aynı tarzı yansıtır: kortekste en fazla etkilenen bölgeler limbik ve asosiasyon korteksleri iken. Lokal internöronlardan sağlanan striatal kolinerjik innervasyon ve talamusun beyinsapı pedinkülopontin çekirdek kaynaklı kolinerjik innervasyonu etkilenmediği gibi. Tau hiperfosforilazasyonun ilk görüldüğü alanlardan biri de Meynert çekirdeğidir. Dopaminerjik kayıp AH ileri evrelerinde parkinsonizm sıradıĢı bir olgu değildir. NA-erjik kaybın klinik karĢılığı iyi belirlenmemiĢtir. NFY‟lerin az sayıda olduğu ya da hiç bulunmadığı bölgelerde de ağır nöron kaybı görülebilir. AH‟de 5-HT-erjik kayıpla depresyon ve saldırgan davranıĢın korelasyonu bildirilmektedir. primer sensoryal ve motor korteksler göreli olarak salim kalırlar. Buna bir sonraki bölümde değinilecektir. Memantin ChEĠ‟lerden sonra bu kez farklı bir etki mekanizmasına sahip olan bir ajan daha onay almıĢ. Sinaps kaybı Sinaps kaybı kortikal biyopsi örneklerinde klinik demans ağırlığıyla. Amiloid nörotoksisitesinin neden olduğu sinaps kaybı ve transsinaptik dejenerasyon hücre ölümünde rol oynadığı düĢünülen diğer etmenlerdir. 5-HT geri alınım blokerlerinin (SSRI) AH‟deki depresyon ve agresyonun tedavisindeki rasyoneli bu gözlemlere dayanmaktadır. Non-Kognitif Semptomatik Tedavi ChEĠ‟lerin özellikle halüsinasyon ve hezeyanlar Ģeklindeki psikotik belirtilere. Kolinesteraz Ġnhibitörleri Takrin Donepezil. nöron kaybından dahi daha kuvvetli en yüksek korelasyon gösteren yapısal değiĢikliklerin baĢında gelir. ChEĠ‟lerin non-kognitif ya da davranıĢsal belirtiler üzerindeki olumlu etkileri de bildirilmektedir. Noradrenerjik kayıp Beyinsapındaki noradrenerjik (NA-erjik) çekirdek olan locus ceruleus‟ta (LC) da dorsal raphe benzeri bir nöronal kayıp ve NFY oluĢumu gözlenir. akut faz reaktanları ve komplemanın aktive edilmesiyle inflamasyonu harete geçirir Diğer nörotransmitter kayıpları Serotoninerjik kayıp AH‟de serotoninerjik (5-HT-erjik) dorsal raphe çekirdeğinde Meynert düzeyinde olmasa bile kayda değer nöron kaybı ve kalan nöronlarda NFY‟ler görülür. orta-ağır evre çalıĢmaları da genellikle pozitiftir. LC‟deki patoloji seçici yatkınlığa uygun biçimde LC‟nin kortikal projeksiyonları olan anterior ve medyal bölümlerini etkilerken spinal ve serebellar projeksiyonları içeren kaudal ve lateral bölümleri salim kalır. memantinin de psikotik belirtilere ve özellikle de ajitasyona iyi geldiği gösterilmiĢtir. Bu olguların patolojik karĢılığı büyük sıklıkla substantia nigra pars compacta (SNc) dopaminerjik (DA-erjik) nöronlarında kayıp ve Lewy cisimcikleridir (LC). primer hasarın özellikle de intraselüler çözülebilir Aβ oligomeri aracılığıyla sinapslara olması ve bozukluğun retrograd olarak hücre gövdesine taĢınarak. NFY oluĢumu ve nihayetinde hücre ölümüne yolaçması artık daha muhtemel görünmektedir. Biriken verilerin analizi memantinin mevcut ajitasyonu kontrol altına alabildiği gibi uzunlamasına . Kolinerjik kayıp Bütün korteksin kolinerjik innervasyonu temel limbik yapılardan biri olan bazal önbeyindeki Meynert çekirdeğinden sağlanır.

. McKeith ve arkadaĢları tarafından 1996 yılında tanımlanan uzlaĢı kriterlerinin kabul edilebilir bir özgüllüğünün olmasına rağmen duyarlılığının suboptimal olması ve bununla beraber temel özelliklerden olan zihinsel iĢlevlerde dalgalanmanın tanınmasındaki zorluklar ve temel özelliklerin (görsel halüsinasyonlar. Uykusuzluk tedavisinde ilaçtan önce yatmadan bir süre önce içilecek ılık süt önerilmelidir. mani ve anksiyete gibi duygudurum bozuklukları AH‟de sıktır. Hastalığın erken evresinde göreli olarak daha az olan bellek ile ilgili yakınmalar ve muayene bulguları ancak hastalık ilerledikçe aĢikar hale gelir. Erken ve ön planda görsel-mekansal bozukluk LCD için tipiktir. bu anılan belirtilerin Ģiddetleri anti-psikotiklerle derhal müdahaleyi gerektirmediği durumlarda yeni baĢlanılan bir ChEĠ‟nin ve/veya memantinin onların üzerine muhtemel etkisini değerlendirmekle gereksiz ilaç kullanımının da önüne geçilmiĢ olur. Gerçekte bir antidepresan olan trazodon (Desyrel®) 50-200 mg dozları arasında yatmadan 1 saat önce verildiğinde oldukça etkin bir sedatif etki gösterir. valproat ve lityum da tek baĢına ya da ilave tedavi olarak denenebilir. seyirde dalgalanma ve parkinsonizm) üçünün bir arada düĢük sıklıkta görülüyor olması nedeniyle tanı kriterlerinde revizyon yapılması ihtiyacı doğmuĢtur. Mirtazapin (Remeron®) yatmadan önce ½ tablet (15mg) dozunda benzer etkiye sahiptir. β-blokerler gibi anti-hipertansifler kesilerek kalsiyum kanal blokerleri veya ACE inhibitörleri gibi daha uygun ilaçlara geçilmelidir Hezeyan ve halüsinasyon gibi psikotik belirtilerin tedavisinde ekstrapiramidal ve anti-kolinerjik yan etkilerden arınmıĢlık baĢlıca tercih nedenidir. Son yıllarda edinilen bilgilerden sonra. broĢür. peri-amigdalar ve entorhinal korteksler) eĢlik etmesi durumunda kullanıp. Alzheimer hastalığının Lewy cisimcikli varyantı (AHLCV). Ġmpulsivite ve dürtü kontrol kusurlarının tedavisinde öncelikle SSRI‟lar denenir. Yürütücü iĢlevler. Evresel perspektif Ģöyle özetlenebilir: Erken evrede hastalık hasta ve hasta yakınına kültüre uyumlu bir Ģekilde anlaĢılabilir bir Ģekilde aktarılır ve hastalığın mümkün olduğunca ayrıntılı bir Ģekilde kavranacağı internet. planlama. Ayrıca sözel bellek testlerinde görsel bellek testlerine göre daha iyi performans gösterirler. karar verme gibi amaca yönelik hareketler için önemli olan kognitif iĢlemleri içerir. diffüz Lewy cisimcik hastalığı. 1996). LCD‟nin klinik ve patolojik tanı kriterleri için. Non-Farmakolojik Tedavi Tedaviye non-farmakolojik yaklaĢım hasta ve hasta yakını ile kurulan ve hastalıkla baĢa çıkmaya yönelik ilaç dıĢı etkileĢimin bütününü içermektedir. α-metil-dopa. görsel-mekansal ve yürütücü iĢlevlerde bozulma ile karakterizedir. yargılama.izlemde ilaç kullanan hastalarda daha az ajitasyon ortaya çıktığı gözlemlenmiĢtir. . senil dönemde sinsi baĢlangıçlı. Ajitasyon için bazen tek baĢına trazodonla baĢlayıp cevap alınmazsa nöroleptikleri tercih etmek bir seçenek olabilir. içgörü. soyut düĢünme yeteneği. Karbamazepin. genellikle belirgin görsel-mekansal ve yürütücü fonksiyonlarda bozulmanın ön planda olduğu bir demans tablosudur. hatta demans için kesme puanının üzerinde kalan bir hastanın kesiĢen beĢgenlerden puan kaybetmesi özellikle ayıt ettiricidir. Her üç çekirdek özellik için de yeni kriterlerde fazlaca değiĢiklik belirtilmemesine rağmen. Depresyon. MMSE‟de AH‟ye kıyasla göreli yüksek puan alabilen. Alzheimer dernek ve vakıflarının ve benzeri kaynakların dergi. Hiperseksüalite için ayrıca anti-androjen ajanlar kullanılabilir. Bu çalıĢtaydan önce demanstaki Lewy cisimciklerinin varlığı. Bu kognitif kayıp erken evrede özellikle karmaĢık dikkat. Dolayısıyla da. Merkezi Özellik Hastanın sosyal ya da iĢ hayatındaki fonksiyonelliğini etkileyen ilerleyici bir kognitif bozulma olmalıdır. Depresyon tedavisinde öncelikle bu yaĢ grubunda sık kullanılan ve depresyonu bizzat ortaya çıkarabilecek veya Ģiddetlendirebilecek olan reserpin. kronik progresif seyirli. Ajitasyon ve saldırganlığın tedavisinde yine atipik nöroleptikler ilk seçimlerdir. Lewy cisimcik tipli senil demans ve Alzheimer hastalığına eĢlik eden Lewy cisimcik hastalığı gibi farklı terimlerle ifade edilmiĢtir. Yukarda “Alzheimer Hastalığı” bölümünün “Dopaminerjik Kayıp” alt baĢlığında tartıĢıldığı gibi AHLCV‟yi AH nöropatolojisine sınırlı limbik LC‟lerin (amigdala. Görsel-mekansal bozukluğun Ģiddeti erken dönemde posterior kortikal atrofide izlenen Ģiddette bir simultanagnoziye neden olabilir. ALZHEIMER DIġI DEMANSLAR ALZHEIMER DIġI DEJENERATIF DEMANSLAR Lewy Cisimcikli Demans Lewy cisimcikli demans (LCD) tanımı ilk kez 1996 yılında Ģu anki LCD Birliği‟nin Birinci Uluslararası ÇalıĢtayı‟nda kullanılmıĢtır (McKeith et al. Bunlar farklı baĢlıklarda sıralanabileceği gibi hastalık evrelerine göre de farklılık gösterir. neokortikal ve beyinsapı LC‟lere değiĢen oranlarda AH nöropatolojisinin (baskın olarak amiloid plaklar) eĢlik etmesi durumunda vurgunun LCD üzerinde olması daha uygun gibi görünmektedir. Klinik Tablo: LCD de Alzheimer hastalığına benzer tarzda. Episodik bellek ile ilgili testlerdeki performansları (çoktan seçmeli ile hatırlamaları serbest hatırlamadan iyidir) AH‟si olan hastalara göre daha iyidir. tanı ve semptomların Ģiddetini değerlendirmek için klinik değerlendirmede daha geliĢmiĢ metodların kullanımı önerilmiĢtir. kitap gibi bilgilendirici yayınlarının okunması teĢvik edilir Orta evrede hasta ve hasta yakınına yalnız sokağa çıkmanın sakıncaları anlatılır Ġleri evrede Evde profesyonel yardım ve bir ötesi olarak kalıcı bir bakımevine nakil üzerine tartıĢılır ve teĢvik edilir.

Ġdiopatik PH. görsel halüsinasyonları olan vakalarda. Görsel halüsinasyonları olan hastalarda kortikal asetilkolin defisitleri daha belirgindir ve bu durum belki de kolinerjik tedaviye daha iyi yanıtın nedeni olabilir. yürüyüĢ bozukluğu. tekrarlayıcı görsel halüsinasyonlar c. Normal sosyal ya da mesleki iĢlevselliği etkileyecek ağırlıkta ilerleyici kognitif bozulma.) 3) ĠĢaretleyici özellikler . Dikkat. Ancak çekirdek özelliklerden hiçbirisi yoksa. olmayan PKA‟lılara göre bunların gerçekte LCD olduklarını düĢündürecek Ģekilde daha fazla parkinsonizm ve RUDB‟ye sahip oldukları gösterilmiĢtir. LC‟ler. Bu kriter için uyanıklık durumu veya kognitif ve iĢlevsel performansta dakikalar. kompleks görsel halüsinasyonlar tanı için çekirdek özelliklerden ikincisidir. Otopsi çalıĢmalarında. Görsel halüsinasyonlar: Hastalığın genellikle erken evrelerinde görülen tekrarlayıcı canlı. Parkinsonizmin L-Dopa cevabı çok iyi olmayabilir. saatlerden. Bununla birlikte dalgalanma kriterinin varlığı veya yokluğunun saptanmasının sadece öyküyle değerlendirmeciler arası güvenilirliğinin çok yüksek olmadığı ve dalgalanmaya özgü geliĢtirilmiĢ ölçeklerin kullanımının önerildiği unutulmamalıdır. filamantöz inklüzyon cisimcikleridir Tablo 17. Tipik olarak iyi forme ve ayrıntılı. Dikkat ve uyanıklıkta ciddi değiĢikliklerle birlikte giden zihinsel iĢlevlerde dalgalanma. tremorun yokluğu. intranöronal sitoplazmik. konstipasyon. PH‟nın ayırdedici asimetrik sunumu belirgin olmayabilir. sferik. Görsel halüsinasyonları olan posterior kortikal atrofili (PKA) grubun. REM uyku davranıĢ bozukluğu: Nöroleptik aĢırı duyarlılığı: Nöroleptik duyarlılık reaksiyonlarıyla birlikte olan yüksek mortalite ve . Parkinsonizm: LCD‟de ekstrapiramidal motor bulguların ağırlığı genellikle demansı olsun veya olmasın benzer yaĢ grubundaki Parkinson hastalarındaki (PH) motor bulguların ağırlığına benzer Ģekilde olabileceği gibi daha geri planda ve hafif de olabilir. SPECT görüntülemelerinde oksipital kortekste tutulum azalmıĢtır. beta-CIT. Muhtemel LCD tanısı ise tek baĢına iĢaretleyici özelliklere dayanarak konmamalıdır. haftalara kadar değiĢen sürelerde. Nöropatoloji Nöropatolojik olarak tabloya adını veren intraselüler Lewy cisimcikleri (LC) baĢlıca özelliktir. L-Dopa cevapsızlığı özelliklerinden birinin LCD‟de PH‟ya göre 10 kat daha muhtemel olduğu bildirilmiĢtir. b. senkop ve geçici bilinç kaybının geliĢmesine de katkı da bulunuyor olabilir. Otonomik disfonksiyon aynı zamanda bazı hastalarda görülebilen tekrarlayan düĢmeler. üriner inkontinans. FP-CIT. D2 reseptör bloke edici ajanlar tanı veya tedavi amacıyla kullanılmamalıdır Dopamin taĢıyıcısı görüntülemesi: Dopamin taĢıyıcısı fonksiyonel görüntülemesi. bu özelliklerden bir veya daha fazlasının olması mümkün LCD tanısı için yeterlidir. Çekirdek özellikler (Üç temel özellikten ikisinin mevcudiyeti “muhtemel DLB”. birinin mevcudiyeti ise “mümkün DLB” tanısı için esastır): a. MSA ve PSP‟de de bozuk olabileceği göz önünde tutulmalıdır. görsel kompleks imajların jeneratörü olduğu bilinen anterior ve inferior temporal lob ve amigdalada Lewy cisimciklerinin artmıĢ olduğu bildirilmiĢtir. ĠĢaretleyici Özellikler morbidite nedeniyle. presinaptik nöronal dejenerasyon için iĢaretleyici olabilirler. TRODAT gibi spesifik ligandlarla yapılan dopamin taĢıyıcısı görüntülemesi. 2005) 1) Merkezi özellik (Muhtemel veya mümkün LCD tanısı için gereklidir): Demans. impotans gibi otonomik semptomlar görülebilir. Ġstirahat tremoru daha az görülür. nörokardiyovasküler insitabilite. tedavi gerektirmeyecek kadar hafif bir parkinsonizm. Sistematize hezeyanlar ve depresyon hastalığın herhangi bir döneminde görülebilir. Miyoklonus. fakat ilerlemeyle birlikte aĢikar hale gelir. tanı muhtemel LCD olabilir. nigrostriatal dopaminerjik sistemin bütünlüğünü tanımlar. halüsinasyonları olmayan grup ile karĢılaĢtırıldığında görsel-algısal bozulmaları daha belirgindir. Muhtemel ve Mümkün LCD Klinik Tanısı için Gözden GeçirilmiĢ Yeni UzlaĢı Kriterleri (McKeith et al. renkli. Hezeyanlar içinde misidentifikasyon ve Capgras hezeyanı özellikle sıktır. Destekleyici Özellikler: Destekleyici özellikler LCD‟de sıklıkla görülür ancak özgüllükleri çekirdek ve iĢaretleyici özellikler kadar yüksek değildir. eozinofilik. bradimimi gibi aksiyal tutulum demanssız PH‟lılara göre daha belirgindir. LCD‟de postüral instabilite. Hastalığın erken döneminde ortostatik hipotansiyon. günler. Alzheimer hastalığında normaldir. Görsel halüsinasyonları olan LCD‟li hastaların. Parkinsonizmin motor özelliklerinin kendiliğinden mevcudiyeti 2) (Bu özelliklerden bir veya daha fazlası yine bir veya daha fazla çekirdek özelliğin varlığında. Erken evrelerde bellek bozukluğu baskın ve kalıcı düzeyde olmayabilir. IPT. hasta yakını ve bazen de hekim için aĢikar kayda değer dalgalanmalar geçerli sayılmalıdır.Çekirdek Özellikler Dalgalanma: Klinik pratikte çekirdek kriterler arasında en zor karakterize edilebileni zihinsel iĢlevlerdeki dalgalanmalardır. frontal-subkortikal yetenekler ve vizuo-spasyal iĢlevleri ölçen testlerdeki bozulmalar ön planda olabilir. LCD‟de striatal dopamin taĢıyıcısı aktivitesi düĢük iken.

REM uyku davranıĢ bozukluğu b. Dolayısıyla. Nöropsikiyatrik semptomlar: Görsel halüsinasyonlar en sık görülen psikiyatrik semptomlardır.a. AĢırı gündüz uyuklaması zihinsel performansın düĢmesine katkıda bulunabilir. SPECT ve PET‟de oksipital aktivitede azalma ile birlikte genel olarak düĢük tutulum i. AH tedavisine benzer dozlarda kullanılmak koĢuluyla ketiapin. Farmakolojik yaklaĢımın gerektiği durumlarda atipik antipsikotikler ve kolinesteraz inhibitörleri (ChEĠ) düĢünülmelidir. en azından halen elimizde bulunan ChEĠ‟lerle AH‟ye benzer biçimde yararlı olabilir. Depresyon g. onlarla dahi aĢırı duyarlılığın geliĢebileceğine dair anekdotal bildiriler de hesaba katılarak dikkatle kullanılabilir. Uyku bozuklukları: RUDB yatmadan önce verilen 0. yeni bir hastada kognitif tedavi amaçlı baĢlanan ChEĠ. Ağır nöroleptik duyarlılığı c. SPECT veya PET görüntülemeleriyle gösterilebilen bazal gangliada düĢük dopamin taĢıyıcı tutulumu 4) Destekleyici özellikler (Genellikle vardır fakat tanısal özgüllüğü kanıtlanmamıĢtır. klinik durum için en uygun terim kullanılmalıdır ve Lewy cisimcik hastalığı gibi genelleyici terimler sıklıkla yardımcıdır. Buna karĢılık rivastigmin EXPRESS isimli baĢarılı klinik çalıĢmasına dayanarak PHD tedavisi için. Sistematize hezeyanlar f. BT/MRG‟de medial temporal lob yapılarının göreli olarak korunmuĢ olması h. Non-motor semptomlar için etkili olan tedaviler. Kognitif semptomlar: LCD tedavisinde ağır kolinerjik yetmezliğin de düĢündüreceği gibi. Pratik uygulamada. LCD tanısı için hala önerilmeye devam edilmektedir.25 mg klonazepam. Tedavi LCD tedavisi klinisyen için zor ve karmaĢıktır. ChEĠ‟lerin davranıĢsal belirtiler üzerindeki olumlu etkisi ilk kez LCD‟li hastalarla yapılan bir klinik çalıĢmada ortaya konmuĢtur. MIBG myokard sintigrafisinin bozuk (düĢük tutulum) olması j. Klinikopatolojik ve tedavi çalıĢmaları gibi diğer araĢtırma projelerinde ise her iki klinik fenotipinin de alfasinükleopati veya Lewy cisimcik hastalığı gibi daha geniĢ kategoriler altında toplanmalrı düĢünülebilir. Farmakolojik yaklaĢım: Motor bulgular: LCD‟de parkinsonizmin L-Dopa cevabının iyi olmaması ve DA-erjiklerin psikotik belirtileri . Bu nedenle sosyal iliĢkilerin arttırılması gibi yaklaĢımlarla uyanıklığın ve dikkatin arttırılması yararlı olabilir. L-dopa düĢük dozlarda baĢlanıp. Fokal nörolojik bulgular veya beyin görüntülemesinde serebrovasküler olaya ait bir delil varsa b. klozapin sırasıyla seçilebilir. Diğer modalitelerde halüsinasyonlar e. demans parkinsonizmden (eğer varsa) önce veya birlikte ortaya çıkar ise düĢünülmelidir. arttırma riskine karĢın hastanın kendisine optimize edilmiĢ bir anti-parkinson tedaviden yararlanıp yararlanmayacağı tetkik edilmelidir. Tekrarlayan düĢmeler ve senkop b. Doz artıĢı her zaman yavaĢ yapılmalı ve yan etkiler açısından dikkatli olunmalıdır. dikkat ve uyanıklığın az olduğu zamanlarda daha ağır olabilir. Antikolinerjiklerden kaçınılmalıdır. Ağır otonomik disfonksiyon (ortostatik hipotansiyon. ancak henüz bu konu sistematik olarak değerlendirilmemiĢtir. Eğer parkinsonizm ilk kez ağır demans evresinde ortaya çıkarsa Semptomların zamansal sıralanımı: LCD tanısı. olanzapin. Cevap alınamadığı takdirde atipik nöroleptikler. yerleĢmiĢ Parkinson hastalığı bağlamında oluĢan demansı tanımlamak için kullanılmalıdır. Parkinson hastalığı demansı (PHD) terimi. Klinik tabloya tamamen ya da kısmen neden olabilecek baĢka bir fiziksel hastalık veya beyin bozukluğunun varlığı c. LCD ve PHD ayrımı yapılması gereken araĢtırma projelerinde ise demansın baĢlangıcı ile parkinsonizm arasındaki 1 yıl kuralı. Tipik antipsikotiklerin kullanımından kaçınılmalıdır. üriner inkontinans gibi) d. Geçici açıklanamayan bilinç kaybı c. SSRI veya SNRI‟lar kullanılabilir. 3 mg melatonin veya 12. Ancak antikolinerjik etkileri nedeniyle trisiklik antidepresanlardan kaçınılmalıdır. nöroleptik tedaviye karĢı geliĢebilecek aĢırı duyarlılık da göz önüne alınarak görsel halüsinasyonlar ve diğer psikotik belirtilerin tedavisi için bir süre tek baĢına bırakılabilir. 100-400mg arası kullanılacak modafinil ile yarar sağlanır. EEG‟de belirgin yavaĢ dalga aktivitesi ile birlikte temporal loblarda geçici keskin dalgalar LCD tanısı ihtimali aĢağıdakilerin mevcudiyeti durumunda azalır: a.5 mg ketiapin ile baĢlanacak dozlarla tedavi edilebilir. Görsel halüsinasyonlar ve kognitif kötüleĢme. Depresyon da sık görülen bir semptomdur ancak anti-depresan kullanımı ile ilgili sistematize bir çalıĢma yoktur. 5) 6) Non-farmakolojik yaklaĢım: Non-farmakolojik yaklaĢımlar. kolinerjik temelli tedavi. Tedavide sabah ve öğlen dozları Ģeklinde. LCD‟li hastaların pek çok semptomlarında ve fonksiyonel kayıplarında yararlı olabilirler. LCD‟de Cochrane Kütüphanesi tarafından değerlendirmeye alınan tek rasgele kontrollü klinik çalıĢma olan McKeith çalıĢmasında rivastigminin bazı kognitif ölçütlerdeki üstünlüğüne rağmen sonuçlar etkinlik açısından yeterince ikna edici bulunmamıĢtır. yavaĢ doz artıĢı yapılarak psikiyatrik semptomların artmasını engellemek amacıyla gerekli olan minimum dozda kullanılmalıdır.): a. motor fonksiyonları kötüleĢtirebilir veya benzer Ģekilde tersi de mümkündür.

. yöneltilmiĢ dikkatte bozulma anlamındaki yürütücü iĢlev bozukluğu. Bu durumlar ekarte edilp demans tanısı konulduktan sonra ikinci aĢama ayırıcı tanıyı oluĢturur. Sık bir bulgu güniçi uyuklamaların artması. halüsinasyon ve hezeyanlar gibi davranıĢsal semptomlar eĢlik eder. PHD‟de belleğin tüm öğeleri (çalıĢma belleği. kortikobazal dejenerasyon. Nöropsikolojik profil açısından PHD klasik olarak yürütücü iĢlev bozukluğunun ön planda olduğu . prosedürel öğrenme) bozulmuĢtur. bu bozukluk . dikkatte daha ağır ve daha dalgalanan bir bozulma vardır. AH‟ye bağlı demans tablosuyla PHD tablosu arasındaki bu farklılıklara karĢın PHD ile Lewy Cisimcikli Demans tabloları büyük ölçüde örtüĢürler. Bu klinik gözlemler büyük ölçüde hastalığın nörobiyolojisi ve patogenezinin kavranmasındaki geliĢmeler sayesinde mümkün olmuĢtur. Subjektif olarak hastalar sıklıkla dikkat ve konsantrasyon güçlüklerinden. Tablo 18) “Movement Disorders Society”‟nin oluĢturduğu bir ÇalıĢma Grubu tarafından 2007 yılında yayınlanmıĢtır (Emre et al. Parkinson Hastalığı Demansı Parkinson hastalığı uzun yıllar için saf bir motor bozukluk olarak tasarlandıktan sonra zaman içinde nonmotor bozukluklar ve bunlar içinde ağırlıklı bir yeri olan kognitif bozukluklar kaydedilir olmuĢtur. Giderek yeterince uzun sürmüĢ bir PH‟da kognitif bozulmanın belli bir Ģddeti olarak demansın nerdeyse kaçınılmaz olduğu gözlenmiĢtir. gündüz-gece ritminin tersine dönmeye baĢlamasıdır. depressif belirtielerin . Giderek önce hesap yapma. Öğrenme testlerinde ve günlük hayatta spontan geri çağırma AH‟ye benzer Ģekilde bozulmuĢken seçenekler arasından tanıma veya ipuçlarından yararlanarak hatırlama daha iyidir. nigral LC‟lerin çevresindeki karakteristik haloyu taĢımadıkları için klasik boyamayla gösterilemeyen kortikal LC‟ler de gösterilebilir hale gelmiĢtir. Demansın ileri evrelerinde bu belirtiler iyice belirginleĢir. limbik tipte bellek bozukluğunun ön planda olduğu Alzheimer tipi bir demans tablosunun belirtileri tabloya katılabilir ya da ön plana geçebilir. AH ile kıyaslandığında PHD‟de daha fazla apati. algılamanın ve düĢüncenin yavaĢlamasından. ileri derecede motor ve konuĢma bozukluğunun kognitif yıkımla üst üste binmesi. normal basınçlı hidrosefali ve LCD gibi) düĢünülmeli.FDA onayı almıĢtır ve dolayısıyla da LCD için de düĢünülebilir. vasküler demans. Memantin tek bir çalıĢmada (Emre 2010) sadece global ölçüde plaseboya üstün bulunmuĢtur. yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı haldedir. iĢleri baĢlatmada. Kullanımı düĢünülebilir. daha belirgin kognitif yavaĢlama (bradifreni). 2007). PHD tanısı temel prensipleri itibarıyla herhangi bir hastada demans tanısı koymaktan farklı değildir. böylelikle de dil iĢlevlerinde gerçek bir bozulmayı yansıtmayan bu belirtiler AH‟dekinden daha ciddi boyutta olabilirler. Bu hastalar büyük olasılıkla her iki tip patolojinin değiĢik oranlarda bir arada olduğu karma-patolojili tabloları temsil ederler. Örneğin. Tanı Kriterleri PHD‟nin klinik tanı kriterleri (bkz. sözel akıcılıkta azalma ve psikomotor hızdaki yavaĢlama en erken saptanan özelliklerdir. Alfa-sinükleinin SNc‟deki Lewy cisimcikleri (LC‟ler) içinde biriken ana protein olduğunun bulunması ve alfa-sinüklein immünhistokimyasının geliĢtirilmesinden sonra. sistemik hastalıklar ya da ilaç yan etkisi olarak ortaya çıkabilen akut-uzamıĢ konfüzyonu ve depresyonu içerir. LCD‟nin temel özelliklerinden biri olan mental performansta günden güne veya gün içinde ortaya çıkan dalgalanmalar PHD için de oldukça tipiktirler. BaĢlangıçta zihinsel alandaki bozulmalar motor bulgulara odaklanan hekimin ve hasta yakınlarının dikkatini çekmeyebilir.AH‟ye kıyasla daha ağırdır. ileri dizartrik ve anlaĢılmaz hale gelebilir. yakın olayları iyi hatırlayamadıklarından. Bu durumlar demans seviyesinde olmayan kognitif tutulumu. Yürütücü iĢlev bozukluğu erkenden ortaya çıkar ve hastalık ilerledikçe daha belirgin hale gelir. “diseksekutif” tipte bir demans tablosudur. genelde tanımanın korunduğu daha hafif bir episodik bellek bozukluğu. Bu kognitif profile sıklıkla apati. Bu aĢamada demans ve Parkinsonsizm belirtilerinin bir arada olabileceği diğer hastalıklar (progresif supranükleer felç. giderek artan apatiden dolayı bu tip aktivitelere ve hobilerine ilgileri ve spontaniteleri azalır. karıĢık ilaç Ģemalarını uygulama gibi daha karmaĢık iĢlevlerde. Tipik klinik özellikler ön planda bir yürütücü iĢlev bozukluğuyla birlikte dikkatte ve görsel mekansal iĢlevlerde erken dönemlerden itibaren bozulma (sıklıkla demansın genel Ģiddetinden daha ağır ölçüde). ailevi ve sosyal aktivitelere katılmakta zorluk çekerler. kelime akıcılığı ve kelime bulma zorluğu dıĢında göreli olarak korunmuĢ temel lingusitik iĢlevleri içerir. Ġlk aĢamada demansı taklit edebilen diğer durumların ekarte edilmesi gerekir. banka ve finans iĢlerini yürütme. hasta konuĢmayı kestiğinde ne anlattığını ve nerede kaldığını hatırlamayabilir. Temel dil iĢlevleri PHD‟de büyük ölçüde korunmuĢtur. açık bellek. Ancak bazı hastalarda ileri. Nöropsikolojik muayenede kompleks. Klinik Özellikler Genel seyri itibarıyla PHD sinsi baĢlangıçlı ve yavaĢ ilerleyici bir demans tablosu ile karakterizedir. Bu grup tarafından tanımlanan PHD‟nin klinik özellikleri. konuĢma giderek kötüleĢir. zamanla da daha temel günlük yaĢam iĢlevlerinde bozulma görülür. Son evrelerde hasta sıklıkla inkontinan. Tüm bu durumlar ekarte edilmesine karĢın tanıda bazen güçlüklerle karĢılaĢılabilir. Erken ve belirgin görsel-mekansal iĢlev bozukluğu PHD‟nin diğer bir önemli özelliğidir. Braak ve arkadaĢlarının anatomo-klinik korelasyon çalıĢmalarında (halen tartıĢmalı olsa da) alfa-sinüklein patolojisinin kaudo-rostral bir ilerleyiĢle beyinsapından limbik ve heteromodal asosiasyon kortekslerine doğru yükseldiğinin gösterilmesiyle PH‟da demansın neden geç dönemde ortaya çıktığı sorusunun cevabı da teorik bir temele kavuĢmuĢtur. Bazı yazarlara göre yürütücü iĢlev disfonksiyonuna bağlı. içe dönük dikkat ve arama stratejilerinde bozulma sonucu ortaya çıkan. Ġzleyen çalıĢmalarda kortikal LC‟lerin demans Ģiddetiyle korelasyon gösteren ana patolojik bulgu olduğu saptanmıĢtır. B-12 eksiklği gibi diğer nedenler de göz ardı edilmemelidir. ya da hiç yapamazlar. cümleyi baĢlatmakta ve doğru kelimeleri bulmakta güçlüklerden bahsederler. Dil bağlamında en sık görülen sorunları spontan kelime bulma güçlüğü ve sözel akıcılıkta bozulma oluĢturur. Parkinson hastalığına eklenebilecek subdural hematom. bu özelliklerin varlığı ya da yokluğuna dayandırılarak tanımlanan “muhtemel PHD” ve “mümkün PHD” tanı kriterleri Tablo 18‟de gösterilmiĢlerdir. Karar vermede. verbal ve görsel modalitelerde örtük hazırlama belleği. Hastalar kendilerine ya da üstlendikleri görevleri yapmak için uzun zaman harcarlar.

görsel algı veya yapılandırma testlerinde görülebilir  Bellek: BozulmuĢ.. kural değiĢtirme veya koruma testlerinde olabilir. Non-kognitif belirtilerin tedavisi de LCD‟ye benzerdir. Nihayet AH için geliĢtirilen PET ile amiloid görüntülemede LCD grupları AH2liler gibi amiloid pozitif bulunurken PHD grupları demanssız kontroller gibi amiloid negatif bulunmaktadır.eĢlik etmesi.  Yürütücü ĠĢlevler: BozulmuĢ. LCD tedavisinde anılan Emre çalıĢmasında memantin PHD grubunda da klinik değerlendirme ölçütünde plaseboya üstün bulunmuĢtur. nöroleptik yan etkisine bağlı) PHD ve LCD hastalarından ayırd edilmesinde yardımcı olabilir. DavranıĢsal özellikler  Apati: Spontanitenin azalması. motivasyonun. 2. aldatılma veya baĢka birinin varlığı (evde istenmeyen misafirlerin varlığı) gibi hezeyanlar  AĢırı gündüz uyuklamaları III. performans gün içinde veya günden güne dalgalanabilir. Ayrıntılı bir öykü. Dopaminerjik ilaçlar halüsinasyon. yavaĢ ilerleyen. EĢlik eden klinik özelikler 1. Tablo 18: Parkinson hastalığı demansının özellikleri (Emre et al. aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢ demans sendromunun varlığı:  Birden fazla kognitif alanda bozulma  Bu alanlarda premorbid düzeye göre bir düĢüĢ  Kognitif bozuklukların günlük hayatı (sosyal. Fonksiyonel görüntülemede SPECT ve PET incelemelerinde frontal ve temporoparietal kortekste hipoperfüzyon bulunur. Böylelikle bu yöntem ekstrapiramidal bulgular geliĢtiren Alzheimer hastalarının (örn. Parkinson Hastalığı demansını dıĢlattırmayan. PHD için özgül bir nörogörüntüleme bulgusu yoktur. depresif özellikler ve anksiyeteyi içeren değiĢiklikler  Halüsinasyonlar. Tanısı “Queen Square Beyin Bankası” Kriterlerine göre konulmuĢ Parkinson Hastalığının varlığı 2. çoğunlukla görsel. klinik ve mental muayene bulguları ile konan. Spontan ve odaklanmıĢ dikkatte bozulma. genellikle paranoid özellikte. ancak kognitif bozukluğa neden olabilecek diğer anormalliklerin varlığı. belirli ölçeklerde plasebodan üstün olduğu bildirilmiĢ. Kelime bulma güçlükleri ve kompleks cümleleri anlamada bozulma olabilir. olası ilaç yan etkilerinin tabloyu karıĢtırdığı durumlarda tanı güçleĢebilir. özellikle yeni baĢlanan veya dozu arttırılan ilaçlar gözden geçirilmeli. 2007) I. donepezil. Kognitif özellikler  Dikkat: BozulmuĢ. görsel-mekansal oryantasyon. konsept oluĢturma. genellikle kompleks. Bu bağlamda sistemik hastalıklar. görüntülemede anlamlı vasküler hastalık varlığı . Temel Özellikler 1. ilginin ve iradi davranıĢların kaybı  KiĢilikte ve duygu durumda. Presinaptik dopaminerjik terminallerin yoğunluğunu gösteren “dopamin taĢıyıcı” (DAT) SPECT incelemesinde PHD ve LCD hastalarında striatal DAT tutulumunda azalma görülürken AH‟de bu tutulum normaldir. tedavi mümkün olduğu kadar yeterli dozda yalın levodopa preparatlarına indirgenmelidir. tüm çalıĢmalarda belirli ölçüde olumlu etkiler tanımlanmıĢtır. planlama. mesleki veya kiĢisel bakım) etkileyecek ağırlıkta olması (motor veya otonomik bozukluğa atfedilen bozukluktan bağımsız olarak) II. hezeyan gibi psikotik belirtileri ve konfüzyonu arttırabilecekleri için özellikle agonistlerin dozu azaltılmalı ya da bunlar kesilmeli. Bozukluk baĢlama. kural bulma. yavaĢlamıĢ mental hız (bradifreni)  Görsel-mekansal iĢlevler: BozulmuĢ. Bu çalıĢmaların en büyüğü ve kapsamlısı rivastigmin ile yapılan EXPRESS çalıĢmasıdır ve pozitif sonuçlanmıĢtır (Emre et al. BT ve MRG gibi yapısal görüntülemelerde daha ziyade beynin posterior bölgelerinde atrofi dikkat çeker. Kullanımı düĢünülebilir. ancak tanıyı kuĢkuda bırakan özellikler · Demansın sebebi oldukları düĢünülmeyen. 2004). hasta antikolinerjik. Tedavi PHD düĢünülen bir hastada farmakolojik tedaviye baĢlamadan önce zihinsel bozukluğu tetikleyebilecek diğer faktörler dıĢlanmalıdır. tüm kognitif alanları içeren mental muayene. . dikkat testlerinde kötü performans. örn. Bozulma yakın geçmiĢteki olayların serbest hatırlanması veya yeni bilgileri öğrenme testlerinde görülebilir. hippokampal ve medyal-temporal atrofi eĢlik edebilmesine karĢın AH‟de görülen kadar sık ve ağır değildir. Bozulma görsel-mekansal iĢlevler. trisiklik antidepresan veya benzodiazepin grubundan bir ilaç kullanıyorsa bu ilaçlar kesilmelidir. kiĢi. tanıma genellikle serbest hatırlamadan daha iyidir  Dil: Ana fonksiyonlar büyük oranda korunmuĢ. ancak bu bulgu AH‟de de ortaya çıkabildiği için özgül değildir ve tek bir hastanın ayırıcı tanısına katkı sağlamaz. EXPRESS çalıĢmasının sonuçlarına dayanarak rivastigmin PHD‟de ilk özgül tedavi olarak ruhsatlandırılmıĢtır. galantamin) çoğunlukla küçük çaplı ve açık çalıĢmalarda olmak üzere bu grup hastalarda denenmiĢ. tanısı öykü. ancak bu çalıĢma henüz yayınlanmamıĢtır. Sinsi olarak baĢlayan. hatırlama genellikle ipucuyla düzelir. hayvan veya objelerin iyi ĢekillenmiĢ görüntüleri  Hezeyanlar. PHD‟de kolinerjik eksikliğin tanımlanmasından sonra mevcut tüm kolinesteraz inhibitörleri (rivastigmin. diğer hastalıkları dıĢlayan laboratuar incelemeleri ile yukarıda sözü edilen PHD klinik tanı kriterlerinin dikkatlice uygulanması tanıyı kolaylaĢtırır. Diğer asetilkolinesteraz inhibitörlerden donepezil ile de büyük çaplı bir çalıĢma yapılmıĢ.

Grup III‟de yer alan özelliklerin olmaması D. hezeyanlar. Mental bozukluğun nedeni olabilecek diğer hastalıkların veya bozuklukların mevcudiyeti. AH‟nin aksine. Bu klinik sunumların ayrıntılı özellikleri yukarda “Progresif Afazi”. ÇeĢitli davranıĢsal belirtilerin tedavisi için AH tedavisinde önerilenlere paralel bir yol izlenebilir. Temel Özellik: Her iki temel özellik de olmalı B. görsel-mekansal iĢlevlerde bozulma ve serbest hatırlama belleğinde bozulma-genellikle ipucu ile düzelme)  DavranıĢsal semptomlardan (apati. EĢlik eden klinik özellikler:  Birden fazla alanda var olan kognitif bozukluğun atipik profili. bunların varlığında Parkinson hastalığı demansı tanısını koymak mümkün olmaz  Kognitif ve davranıĢsal semptomların aĢağıdaki nedenler çerçevesinde ortaya çıkması · Akut konfüzyon · Sistemik hastalıklar veya anormallikler · Ġlaç intoksikasyonu · DSM IV‟e göre majör depresyon · NINDS-ARIEN kriterlerine göre “Muhtemel Vasküler Demans” ile uyumlu özellikler Muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı A. Temel Özellik: Her iki temel özellik de bulunmalı B. aĢırı gündüz uyuklaması) en az birinin varlığı muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı tanısını destekler. Bazı bildirimlerde SSRI‟ların yararı üzerinde durulmaktadır. ChEI‟lerin ve memantinin yararı gösterilmemiĢtir. 1998) Liste 1. anterior temporal ve parietal lob atrofileri izler. FTD‟nin klinik tanı özellikleri: Klinik profil . Frontotemporal Lobar Dejenerasyon Klinik Tanı UzlaĢı Kriterleri (Neary et al. Tablo 19. örn. halüsinasyonlar. “Progresif Yürütücü/DavranıĢsal Bozukluk” ve “Progresif Apraksi” bölümlerinde ayrıntıyla tartıĢılmıĢtır. ancak davranıĢsal semptomların olmaması tanıyı dıĢlatmaz C. Tedavi Nedene yönelik bir tedavinin doğal olarak FTLD mekanizmasında temel rolü oynayan tau. Grup III‟de yer alan özelliklerden bir veya daha fazlasının varlığı D. Nöropatoloji Nöropatolojik olarak makroskopik açıdan FTLD antitelerinin ayırıcı özelliği daha önce de değinildiği gibi lober atrofidir. Özellikle FTDdv ve PNFA‟ta ALS eĢlik ettiğinde FTD-ALS‟den sözedilir. Hastalık ilerledikçe atrofi tarzı simetrikleĢme eğilimi gösterir. depresif ve anksiyöz duygudurum. tutulum tarzının nasıl ilerleyeceği önceden kestirilemez. En sık olarak asimetrik fronto-temporal kombine atrofi görülürken. FTLD‟de mekanizma temelli tedavilerin yerleĢebilmesi için farklı proteinopatilerin de klinik olarak tanınabilmesi tabii ki bir zorunluluk olacaktır. kendi içinde PNFA ve SD olarak da ayrılan bir dilsel varyant (SD sol ve sağ temporal varyantlar olarak bir kez daha ayrılabilir) ve yine kendi içinde asimetrik parkinsonizm-progresif apraksi tarzında KBD sendromu ve vertikal bakıĢ felci-aksiyel parkinsonizm-ağır postüral imbalans Ģeklinde PSP sendromu Ģeklinde ayrılabilecek bir motor varyant ayırt edilir. TDP-43 ve FUS proteinlerinin patolojik katlanmasını engellemeyi hedeflemelidir. AH‟nin mekanizma temelli tedavi staratejillerinden tau hedefli stratejilerin ilerde FTLD‟lerde de kullanılabileceği düĢünülebilir. bunu izole frontal. Parkinsonizm büyük ölçüde L-dopa‟ya cevapsızsa da erken dönemde alınabilecek olan sınırlı cevaptan yararlanılabilir.· Motor ve kognitif semptomların geliĢimi arasındaki zaman iliĢkisinin bilinmemesi IV. tipik profil gösteren bozulma (dikkatte dalgalanan bozulma. EĢlik eden klinik özellikler:  Dört kognitif alanın en az ikisinde. yürütücü iĢlevlerde bozulma. Grup IV‟de yer alan özelliklerin olmaması Mümkün Parkinson Hastalığı Demansı A. dikkat korunmuĢ iken saf depo-hasarı biçiminde amnezi (bellek ipucuyla veya tanıma görevleri ile düzelmiyor) veya reseptif tipte (akıcı) afazi  DavranıĢsal semptomlar olabilir veya olmayabilir VEYA C. Grup IV‟de yer alan özelliklerin olmaması Frontotemporal Demans Klinik Tablo PK perspektifi ile motor vayant da dahil edildiğinde bir davranıĢsal varyant (FTDdv).

I. DüĢük ya da labil kan basıncı D. KonuĢma ve dil 1. Zihinsel rijidite ve esneklik kaybı 3. yavaĢ seyir B. Semantik afazi ve asosiyatif agnozinin (SD) klinik tanı özellikleri: Klinik profil . Akinezi. fonemik parafaziler. Kekeleme veya oral apraksi 2. KonuĢma ve dil 1. akinezi. Destekleyici tanı özellikleri A. Sosyal yeteneklerin erken dönemde korunmuĢ olması 2. Sinsi baĢlangıç. Fiziksel bulgular: geç dönemde kontrlateral primitif refleksler. anomi II. Elektroensefalografi: normal veya hafif asimetrik yavaĢlama 3. Perseveratif ve stereotipik davranıĢ 6. mekansal yetenekler. Ġlkel refleksler 2. Kendiliğindenliğin kaybı. Ġncelemeler 1. KonuĢma çıktısında değiĢiklik a. Destekleyici tanı özellikleri A. Çelinebilirlik ve sebatsızlık 4. az konuĢma b. Geç dönemde mutizm B. rijidite ve tremor D. Erken dönemde emosyonel küntlük E. Progresif tutuk afazinin klinik tanı özellikleri: Klinik profil Ekspresif dil bozukluğu baĢlangıçta ve hastalığın seyri botunca temel özelliktir. KiĢisel davranıĢın düzenlenmesinin erken dönemde bozulması D. I. Diğer biliĢsel iĢlevler salimdir veya göreli olarak iyi korunmuĢlardır. Sosyal kiĢiler arası davranıĢın erken dönemde bozulması C. Ġncelemeler 1. Mutizm C. Fiziksel bulgular 1. Elektroensefalografi: klinik olarak aĢikar demansa karĢılık konvansiyonel EEG‟nin normal olması 3. DavranıĢsal bozukluk 1. praksis ve belleğe iliĢkin enstrümental iĢlevler salim ya da göreli olarak iyi korunmuĢtur. Basınçlı konuĢma 2. Perseverasyon 5. Sinsi baĢlangıç. yavaĢ seyir B. Stereotipik konuĢma 3. tremor 4. Aleksi. Algı. KiĢisel hijyen ve kendine bakımda azalma 2. Kullanma davranıĢı B.KiĢilik değiĢikliği ve sosyal davranıĢ bozukluğu. DavranıĢ 1. Ġnkontinans 3. Temel tanı özellikleri A. Hiperoralite ve beslenme tarzında değiĢiklikler 5. Beyin görüntülemesi (yapısal ve/veya iĢlevsel): ağırlıkla dominan (genellikle sol) hemisferi tutan asimetrik bozukluk Liste 3. agrafi 4. Geç dönemde FTD‟ye benzer davranıĢsal değiĢiklikler C. Ġç görünün erken dönemde kaybı II. Tutuk spontan konuĢma ve Ģunlardan en az biri: agramatizm. Nöropsikoloji: ağır amnezi ve algısal-mekansal bozukluk olmaksızın tutuk afazi 2. Nöropsikoloji: ağır amnezi. Beyin görüntülemesi (yapısal ve/veya iĢlevsel): ağırlıkla frontal ve/veya anterior temporal bozukluk Liste 2. Temel tanı özellikleri A. rijidite. Kelime anlamının erken dönemde korunmuĢ olması 5. Ekolali 4. baĢlangıçta ve hastalığın seyri boyunca temel özelliklerdir. Tekrarlama bozukluğu 3. afazi veya algısal-mekansal bozukluk olmaksızın frontal lob testlerinde anlamlı bozukluk 2.

Ġdyosenkratik kelime kullanımı 3. Progresif. Akinezi. Hastalık coğrafi bölge. böylelikle çoğalıp biriken ve bulaĢabilen bir protein olan prionu (PrP) bulması alanı kökten değiĢtirmiĢti. Destekleyici tanı özellikleri A.000 kiĢi olarak hesaplanmaktadır. AĢağıdakilerle karakterize dil bozukluğu: 1. rijidite ve tremor D. CJH‟nin nedeni olarak diğer proteinopatilerde olduğu gibi. Fonemik parafazilerin bulunmayıĢı 4. kromozomda haritalandırmıĢtır. I. Konu üzerine uzmanlaĢmıĢ büyük merkezlerde CJH hastalarından oluĢan geniĢ vaka serilerinde ortalama hayatta kalmanın 4 ay kadar olduğu hesaplanmaktadır. Otobiyografik bellek de dahil olmak üzere diğer biliĢsel iĢlevler salimdir veya göreli olarak iyi korunmuĢtur. Adlandırma ve anlama bozukluğu ile ortaya konan kelime anlamının kaybı 3. Fonoloji. Ġncelemeler 1. Sempati ve empatinin kaybı 2. Oesch 1985 yılında PrP c‟yi kodlayan geni (PRPN) 20. Bundan böyle aynı zamanda bulaĢabilir bir proteinopati olarak prion hastalıklarından söz edilecektir. Semantik parafaziler ve/veya C. Yüzey disleksi ve disgrafisi 5. Tek kelime tekrarlamanın korunmuĢ olması F. Tanı özellikleri A. Prion Hastalıkları . Kısıtlı takıntılı uğraĢılar 3. Prosopagnozi: aĢina yüzlerin tanınmasında bozulma ve/veya 2.Semantik bozukluk (kelime anlamının ve/veya nesne kimliğinin anlaĢılmasında bozulma) baĢlangıçta ve hastalık seyri boyunca temel özelliktir. mekansal yetenekler ile gündelik belleğin korunmuĢ olması 2. Sinsi baĢlangıç. Algısal eĢleme ve çizerek kopyalamanın korunmuĢ olması E. Tablo 20. Basınçlı konuĢma 2. fiziksel konformasyonunu değiĢtirerek patojen haline dönüĢen (PrP Sc) ve bu haliyle bir Ģablon oluĢturup normal hücresel proteini (PrPc) kendine benzetmeye baĢlayıp. akıcı. BaĢlangıç yaĢı ortalama 60‟dır. ülkemizde kabaca her yıl 65-70 yeni CJH vakasının ortaya çıktığı anlamına gelmektedir. yavaĢ seyir B.000. Belirtilerin baĢlamasından sonraki 1. DavranıĢ 1. Fiziksel bulgular: 1. Hastalık çok hızlı seyirlidir. sentaks ve elemanter algısal süreçler. Elektroensefalografi: normal 3. Nöropsikoloji: a. Asosiyatif agnozi: nesne kimliğinin tanınmasının bozulması D. etnik köken veya cinsiyet ayırd etmeksizin bütün dünyada görülebilmekte ve yıllık sıklığı yaklaĢık 1/1. yıl içinde tüm olguların %90‟ının ölmüĢ olduğu kaydedilmiĢtir. Kelime anlama ve adlandırma ve/veya yüz ve nesne tanıma bozukluğuyla ortaya konan ağır semantik kayıp b. içeriği boĢ spontan konuĢma 2. Primitif refleksler yoktur veya geç dönemde görülür 2. Yüksek sesle okuma ve dikte ile ortografik olarak düzgün kelimeler yazma yeteneklerinin korunmuĢ olması II. Hasislik C. KonuĢma ve dil 1. Hesabın korunması B. AĢağıdakilerle karakterize algısal bozukluk: 1. Bu. Sporadik Prion Hastalıkları Sporadik fatal insomni son derece nadir bir hastalık olduğu için bu baĢlık sporadik CJH ile pratik olarak aynı anlama gelir. Beyin görüntülemesi (yapısal ve/veya iĢlevsel): ağırlıkla anterior temporal bozukluk (simetrik veya asimetrik) CREUTZFELDT-JACOB VE DIĞER PRION HASTALIKLARI Stanley Prusiner‟in 1982 yılında yavaĢ virüs kavramını yerle bir edip.

insan hipofiz bezi ekstreleri alan veya dura mater greftlemesi yapılan kiĢilerde gösterilmiĢtir. AĢağıdakilerden en az ikisi: · Miyoklonus · Görsel bozukluk · Serebellar bulgular · Piramidal veya ekstrapiramidal bulgular · Akinetik mutizm Mümkün CJH 1. Ġlerleyici demans 2. vCJH. zihinsel iĢlevlerde bozulma. Yeni Gine‟de Fore yerlileri arasında tarif edilmiĢ ve hastalığa neden olduğu kanıtlanan bölgeye özgü dinsel ritüelin terkedilmesiyle de artık görülmez olmuĢtur. kilo kaybı. Tipik EEG 3. Ġzleyerek. Britanya. Karakteristik nöropatoloji 2. infekte derin elektrodların kullanıldığı.Ġnsan Hastalıkları Sporadik Ġnfeksiyöz Ailevi CJH Fatal Sporadik Insomnia – FSI CJH (iyatrojenik) vCJH Kuru CJH (ailevi) Fatal Familyal Insomnia . Ġlerleyici demans 2. Nöropatolojik incelemede scrapie ile ilintili fibrillerin saptanması 4. Hastalıklı beyin dokusu inokülatı ile deneysel bulaĢmanın gösterilmesi Ġnfeksiyöz Prion Hastalıkları Ġyatrojenik CJH. ilk deli dana olgusunun (Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE) bildiriminden 10 yıl sonra görülmeye baĢlandı. Prodromal belirtiler olsun olmasın. baĢlangıçtaki kiĢilik değiĢikliği. BSE primatlara doğrudan beyne inokülasyon yoluyla . aylar içinde hızla ağır bir demansa ve sonunda akinetik mutizme yolaçar. Beyin dokusunda Western blot analizi ile proteaza dirençli prion proteininin saptanması 3. vCJH‟nin BSE etkeni ile kontamine dana eti yenmesi sonucu geliĢebileceğini gösteren çok sayıda delil bulundu. Avrupa‟da vCJH olguları. AĢağıdakilerden en az ikisi: · Miyoklonus · Görsel bozukluk · Serebellar bulgular · Piramidal veya ekstrapiramidal bulgular · Akinetik mutizm 4. iĢtahsızlık. kortikal körlükten agnozilere görsel iĢleme problemleri Ģeklindeki belirti ve bulgular. Tablo 22. Creutzfeldt-Jacob hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Klinik Tanı Kriterleri Muhtemel CJH 1. kornea nakli yapılan. Atipik EEG veya EEG bilgisi mevcut değil 3.FFI Gerstmann-Sträussler-Scheinker Hastalığı (GSS) Hayvan Hastalıkları Koyun Sığır Vizon Geyik Kedi Scrapie Bovin Spongiform Ensefalopati (BSE) BulaĢabilen Vizon Ensefalopatisi (TME) Kronik Kas Erimesi Hastalığı (CWD) Felin Spongiform Ensefalopati (FSE) Hastalık olguların yaklaĢık %25‟inde uykusuzluk. Fransa ve Ġrlanda‟da yaklaĢık 50 genç hastada 1990‟ların ortalarından itibaren bildirilmeye baĢlanmıĢtır. huzursuzluk. Henüz ABD‟den ve ülkemizden bildirilen olgu yoktur. prion bulaĢmıĢ cerrahi aletlerle nöroĢirürjikal operasyon geçiren. Kuru. ataksi. Demans süresi iki yıldan daha az Kesin CJH 1. halsizlik gibi spesifik olmayan prodromal belirtilerle baĢlar.

tipik klinik sendroma yol açan anatomik yatkınlığına bağlıdır. Serebellar ataksi ve spastik paraparezi erken dönemde görülürken. Demans ileri evrede görülür. kromozomda kodlanan PrP geninde (PRPN) oluĢan çok sayıda mutasyon sonucu kalıtılır Tablo 23. BSE ağız yoluyla da maymunlara bulaĢtırılabildi. Lezyonların dağılımı spesifik prion hastalığının anatomik yatkınlığı ve klinik fenotipini de yansıtır. Ailevi Prion Hastalıklarının Klinik Özellikleri fCJH GSS FFI Nöropatoloji TSE‟lerin temel nöropatolojik özellikleri nöron kaybı. bu plakların cevherleri AH‟de olduğu gibi Aβ değil PrPSc ile immun reaksiyon verir. Spongiozis. normal iĢlevi aydınlatılamamıĢ olan bir hücresel proteindir (PrP c). daha uzun sürebilir (22-24 ay). Ailevi prion hastalıkları Ailevi prion hastalıkları (Tablo 23). demans ileri evrede katılır. Demans HH‟dekine . Farklı prion hastalıklarının patolojik özellikleri için Tablo 24‟ e bakınız. GSS ve vCJH‟de. PrPC‟nin PrPSc‟ye dönüĢümünü engellemek gelecekteki tedavi stratejilerinin temel hedefi gibi durmaktadır HAREKET BOZUKLUĞU VE DEMANS Huntington hastalığı. +/. Tedavi Prion hastalıklarının henüz bir tedavisi yoktur. PSP ile birlikte “subkortikal” demansların prototipi sayılan bu tabloda bradifreni. prion çomakları da denilen fibriller mevcuttur. otozomal dominant bir nörodejenerasyondur. 40‟lı yaĢların ortalarında baĢlar ve 5 yıl kadar sürer. PrP. En fazla Kuru. spongiozis. soyutlama. serebellar ya da bunların içiçe geçmesinden oluĢan motor bulgular. Mikroskopisinde baĢlıca neostriatumda nükleer huntingtin birikimleri görülür. infeksiyöz PrP‟ye (PrPSc) α-sarmallı fiziksel konformasyonel yapısını kaybedip β tabakalarına katlanarak yeni bir konformasyonel yapı kazanarak dönüĢür. Ġlerleyici uykusuzluk. en seyrek olarak da sporadik CJH‟de olmak üzere amiloid boyaları ile boyanan plaklar görülür. Patolojik olarak Huntingtin genindeki artan trinükleotid (C-A-G) tekrarları sonucu oluĢan eksitotoksik hasarın. multi sistem atrofi (MSA) gibi bir grup hastalıkta hiperkinetik. gliozis ve status spongiozistir. Ancak. Tablo 24 Hastalık Kuru CJH fCJH nvCJH FFI GSS Ġnsan Prion Hastalıklarının Nöropatolojisi Nöropatoloji Kuru plakları. Ultrastrüktürel olarak. tanımanın korunduğu sekonder yakın bellek bozukluğu eĢlik eder. TSE lezyonları inflamatuar değildir. Sonrasında. zihinsel esneklikte kayıp. otozomal dominant bir tarzda. diğer kognitif iĢlevler göreli korunmuĢtur. Provoke olmayan sık düĢmeler öykünün baĢlıca özelliklerindendir. dizartri. daha önce sözü edildiği gibi 20. Huntington hastalığı (HH). Diğer oküler hareket bozuklukları da bulunur. miyoklonus. disotonomi. Özellikle elektro-okülogram (EOG) ile de saptanabilen sakkadik hareketlerde yavaĢlama hemen bütün olgularda mevcut olan tipik özelliktir. spongiozis Nöron kaybı. CJH‟de o olgudaki semptomatolojiyi yansıtır tarzda beyinde gri ve beyaz maddede değiĢkenlik gösterir.bulaĢtırılabildi ve beyin dokusundaki patolojik değiĢikliklerin. gliozis Nöron kaybı. akinetik-rijid. PrPc. hem de vCJH beyin ekstreleri ile inokülasyon sonucu ortaya çıkan hastalıkların inkübasyon zamanları. Progresif supranükleer paralizi (PSP)‟de aksiyel baskın bir akinetik-rijid bozukluk ve özellikle aĢağıya bakıĢ felci Ģeklinde bir vertikal bakıĢ paralizisi mevcuttur. PSP. parenkim hücreleri ve nöronal proçeslerin vakuolizasyonuna karĢılık gelir. gliozis Süslü plaklar ve yaygın spongiozis Talamik gliozis ve nöron kaybı Plaklar. piramidal bulgular erken bulgulardır. kromozom tarafından kodlanan. vCJH‟de görülen eozinofilik merkez ve soluk kenarlı plaklar süslü (“florid”) adını alır. ataksi. Bu antiteler ve tedavileri “Hareket Bozuklukları” bölümünde daha ayrıntılı biçimde tartıĢılmıĢtır. klinik tabloda zamansal ve ağırlık olarak “subkortikal” tarzda bir zihinsel bozukluğun önünde olurlar. vCJH‟de görülenin benzerleri olduğu izlendi. Ancak. Koreye zaman içinde demans eĢlik etmeye baĢlar. planlama bozuklukları Ģeklinde bir frontal yürütücü bozukluğa.spongiozis Sporadik CJH‟ye göre daha erken baĢlayıp (geç 40 – erken 50‟ler). spongiozis. Sığır PrP‟si eksprese eden transjenik farelerde hem BSE. 20. Kuru‟da serebellar gri maddeye sınırlıdır. gliozis. Prion Kavramı Prionlar genetik materyel taĢımayan infeksiyöz patojenlerdir. nöropatolojik değiĢiklikler ve PrP‟nin glikoform profilleri açılarından birbirinin tıpkısı olduğu saptandı.

Göz bulguları yanı sıra otonom tutulumun beklenmemesi MSA. 3. nöropsikolojik muayeneyi engelleyecek nitelikte ağır afazi veya sensoryalmotor değiĢiklikler. Psödobulber paralizi. KBD ve PSP‟nin tipik klinik sunumları dahil birbirlerini taklit edebildikleri yapılan otopsi doğrulamalı çalıĢmalardan bilinmektedir. Wilson hastalığı. sıklıktaki demans olduğu düĢünülen VaD. SDS‟de otonom disfonksiyon temel özelliktir. ürolojik nedenlerle açıklanamayan idrara sık çıkma. 2. 4. Ġlk iki hastalık tipik olarak hareket bozuklukları ön planda olan sendromlara sahiptir. ancak birinin ön planda olduğu “Striato-nigral Dejenerasyon” (SND). SEKONDER DEMANSLAR Vasküler Demans Bundan 30 yıl önce “serebroskleroz” adıyla en sık. son yıllardaki kliniko-patolojik korelasyon çalıĢmalarıyla sıralamadaki yerini iyiden iyiye kaybetmiĢ durumdadır. Yeni nomenklatürde SDS‟nin bağımsız bir antite olarak varlığına son verilmiĢ ve OPCA Ģekli için MSA-C (serebellar MSA). AĢağıdaki dıĢlama kriterleri bulunmaksızın demansın mevcudiyeti: Bilinç bozukluğu. beyinsapında superior colliculi dahil peri-akuaduktal gri madde. 2. Kufs hastalığı metabolik bozukluklara bağlı yirmili yaĢların demans hastalıkları arasındadır. Disotonomi her iki bozukluğa da olgudan olguya değiĢen zamanlama ve Ģiddetlerle katılmaktadır. pre-tektal alan yanı sıra. gliozis ve mikrovakuolizasyon görülür. BT veya MRG‟de serebrovasküler lezyonların bulunmaması. Hallervorden-Spatz hastalığı. Kortikal tutulum daha seyrek ve hafiftir. abuli. Erken dönemde yürüyüĢ bozukluğu. Dengesizlik veya kendiliğinden düĢmeler öyküsü. Glial fibriler α-sinüklein inklüzyonları MSA‟ların ayırıcı patolojik özelliğidir. Bu çalıĢmalarda klinik olarak VaD tanısı almıĢ olguların büyük bölümünün nekropsilerinde gerçekte AH oldukları veya hem vasküler. Erken dönemde. Vasküler demans tanısı ihtimalini azaltan özellikler Ģunlardır: 1. 2. içiçe geçmiĢ. psikoz. Patolojik olarak bir taupati olarak sınıflanabilecek bir nörodejenerasyondur. Genç baĢlangıçlı demansların ayırıcı tanısına girerler. depresyon. substantia nigra pars reticulata. Tablo 25. 5. emosyonel inkontinans veya psikomotor retardasyon ya da yürütücü iĢlevlerde bozuklukları da içerecek Ģekilde diğer subkortikal bozukluklar. Multi-sistem Atrofi (MSA) tabloları. 3. SND Ģekli için MSA-P (parkinsonyen MSA) kullanılmaktadır. nöropil iğcikler Ģeklinde ortaya koyar. Genç eriĢkin demansları arasında olduğu için burada anılan Kufs‟a demansın yanısıra epilepsi eĢlik eder. Volümetrik olarak saptanan globus pallidus atrofisinin normal kontrollerin yanı sıra PH‟lılar ve LCD‟lilerden de ayırabildiğine iliĢkin bir bildirim bulunmaktadır. subtalamik çekirdek ve globus pallidusta saptanır. delirium. Ġnme için risk faktörlerinin büyük bölümünün AH için de risk faktörleri olduğu gösterilmiĢtir. Dolayısıyla. Taupati kendini intranöronal globoz NFY‟ler. Whipple hastalığı da. SND‟de simetrik ve tremorsuz bir akinetik-rijid sendrom. diğer α-sinükleopatilerde olduğu gibi MSA‟larda da REM-uykusu davranıĢ bozukluğu sıktır. acele etme veya diğer üriner belirtiler. a) b) Serebrovasküler Hastalık. “Olivo-ponto-serebellar Atrofi” (OPCA) ve “Shy-Drager Sendromu” (SDS) tablolarından oluĢur. Muhtemel vasküler demans tanısıyla uyumlu olacak klinik özellikler Ģunlardır: 1. bazen PSP‟yi taklit eden diğer nadir hareket bozukluğu – demans sendromları arasındadır. Beyin görüntülemesinde karĢılık gelecek lezyonlar olmaksızın. KiĢilik veya duygudurum değiĢiklikleri.benzer. OPCA‟da ataksi. KBD‟ye yukarda “Progresi Apraksi” ve “Fronto-temporal Demans” bölümleri içinde değinilmiĢti. hem de AH patolojilerini birlikte gösteren “karma (mixed) demans” (MIX) oldukları görülmüĢtür. 1 ve 2 arasında aĢağıdaki tarzda bir iliĢki: Saptanabilen bir inmeyi izleyen 3 ay içinde baĢlayan demans Kognitif iĢlevlerin ani bozulması veya kognitif bozuklukların dalgalanan tarzda basamaksı ilerleyiĢi. Muhtemel Vasküler Demans Tanısı Ġçin NINDS-AIREN Kriterleri 1. Patolojik olarak bir αsinükleopatidir. Hafif düzeyde ve demans Ģiddetine genellikle ulaĢmayan bir yürütücü bozukluk Ģeklinde kognitif disfonksiyon eĢlik eder. kognitif değiĢiklikleri açıklayabilecek nitelikte sistemik veya beyin (Alzheimer hastalığı gibi) hastalıkları. 20 yıl önce “Multi-infarkt demans” (MID) adıyla AH‟den sonra 2. MRG‟de alıĢık bir göz özellikle sagital T1 kesitlerde mezensefalon atrofisini ayırt edebilir. Bu patoloji. Kognitif bozukluk dıĢında diğer fokal nörolojik bulguların bulunmaması. LCD ve idyopatik Parkinson hastalığı gibi α-sinükleopatili diğer parkinsonizm sendromlarından ayırmaya yardım eder. . 3. Nöron kaybı ve gliozis eĢlik eder. BaĢlıca τ birikimleri ve daha da seyrek olarak nöron kaybı. SPECT ve PET gibi fonksiyonel görüntüleme araçları ile genellikle simetrik frontal hipoperfüzyon/metabolizma saptanır. bellek bozukluğu ve kognitif iĢlevlerde ilerleyici bozulmanın erken dönemde mevcudiyeti.

ancak bu ajanlar uygun dozlara çıkılıp belli bir cevap alındığı takdirde kullanılabilir. kritik ekstra-kranyal karotis interna daralmalarında uygun olgularda karotis endarterektomisi VaD‟ın önlenmesi ve denetiminde de etkili olacaktır. sekel tablo demans ile uyumlu statik bir ensefalopati olabilir.veya tetraparezi. büyük bir hemorajik inmeyi izleyerek (intraserebral kanama. yine ayırdedilebilir bir vasküler olaya kadar bir ölçüde düzelmeyle birlikte durağan bir plato dönemi ve yeni olay sonrasında basamaksı kötüleĢme ile seyreden kognitif yıkım öyküsü esastır. Yakın bellek de nadiren primer bir bozukluk söz konusudur. frontal yürütücü bozukluk Ģeklindedir. “subkortikal demans” olarak tanımlanan tablonun protipidir. serebral hemisferleri besleyen ana arterlerin proksimal ve/veya distal tıkanmalarına bağlı olarak. Demans profili bellekte tanımanın korunduğu sekonder bozukluk. intra-kranyal inamiloid anjiyopati. Bu durumda beklenen tablo. Vasküler parkinsonizm ve yürüyüĢ bozuklukları L-dopaya sıklıkla cevapsızdır. diğer amiloid anjiyopati. CADASIL intra-kranyal in-situ tromboz Tek arter Tek arter. Tablo 27. yüzeyel duyu bozuklukları ve görme alanı kusurları sıklıkla eĢlik etmektedir. küçük Tek arter Sınır sulama alanı. Arteriolo-skleroz. kardiyak veya arterden artere emboli riskinde anti-koagülasyon. hastalığı. Bu ailelerde migren öyküsü ile birlikte BH benzeri demans. tabloya demans Ģiddetinde bir zihinsel bozukluğun da katılmasını öngörür Tipik bir VaD için. Demansa hemi. damar hastalığı. inme gibi bir vasküler olay çevresinde akut baĢlangıç. küçük arteriyol arteriyoller Etyoloji Damar alanı . sağ hemisfer inmelerinin ihmal sendromu ve vizyo-spasyal bozukluklarının karıĢımı Ģeklindedir. Hachinski Ġskemik Skoru (Orijinal versiyon ve bir modifikasyonu) Klinik Özellik Hachinski Loeb-Gandolfo (1975) (1983) Ani baĢlangıç 2 2 Basamaksı kötüleĢme 1 Dalgalanan seyir 2 Noktürnal konfüzyon 1 KiĢiliğin göreli korunması 1 Depresyon 1 Somatik yakınmalar 1 Emosyonal inkontinans 1 Hipertansiyon öyküsü 1 Ġnme öyküsü 2 1 Jeneralize ateroskleroz 1 Fokal nörolojik belirtiler 2 2 Fokal nörolojik bulgular 2 2 Bilgisayarlı Tomografi Hipodens alan – izole 2 Hipodens alan – multipl 3 Maksimum skor 18 10 Vasküler sınır 7-18 5-10 Karma sınır 5-6 3-4 Dejeneratif sınır 0-4 0-2 MID tanımı kardiyo-embolik veya atero-trombotik inmelerin aynı hastada tekrarlaması sonucu bu tür bir inmeye eĢlik etmesi beklenen sekelin yanı sıra. otozomal dominant kalıtım tarzıyla birlikte bulunur. Arteriolo-skleroz. diğer amiloid anjiyopati. Laküner durum. sol hemisfer inmelerinin afazik bozukluklarıyla. Vasküler demans alt tipleri Multi-infarkt Demans Laküner Durum Stratejik Ġnfarkt Binswanger Sendromu Kardiyo-emboli. diğer küçük situ tromboz küçük damar hastalığı küçük damar hastalığı. VaD tanısı pratik olarak iskemik vasküler lezyonlara bağlı demanslara karĢılık olarak kullanılsa da. bu alanlarda oluĢan infarktüslerin devreden çıkardığı iĢlevleri yansıtır. MID. Seyir yukarda tanımlanan Ģekilde akut baĢlangıç ve basamaksı ilerleme tarzındadır.Tablo 26. Klinik tablo VaD alt tiplerine özgü değiĢiklikler gösterir. VaD tedavisi serebrovasküler hastalık tedavisi ilkelerini izler. karotis Arteriolo-skleroz. Bir NMDA reseptör antagonisti memantin ve AH‟de kullanılan kolinesteraz inhibitörleri VaD‟da da etkin olduklarına dair çok güçlü olmasa da deliller mevcuttur. Notch proteini genindeki mutasyonlar klinik tablo ve görüntüleme açılarından BH‟ya çok benzeyen “Cerebral Autosomal Dominant Arteriyopati Subkortikal Ġnfarktlar Lökoensefalopati” (CADASIL) isimli ailevi hastalığa neden olur. BaĢta hipertansiyon ve diabet olmak üzere vasküler risk faktörlerinin kontrolü. subaraknoid kanama) hasta sağ kalırsa. Depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarının uygun tedavisine çalıĢılmalıdır. asetil salisilik asit ve benzeri anti-agregan uygulama.

En sıklıkla. bazen de tek baĢvuru yakınmasıdır. yavaĢ seyir üriner inkontinans Normal Basınçlı Hidrosefali Normal basınçlı hidrosefali (NPH). kapsula interna maddede lökoareozis / hiperintensit laküner infarktlar genusunda laküner infarkt GeniĢ boyutlu nöro. Wernicke-Korsakoff Hastalığı. Triadın diğer özellikleri ancak sorgulamayla (daha sık idrara çıkma. Bu durumda. kortikopontin. genellikle B1 içermeyen Ģekerli parenteral sıvılarla sonlandırılmasına bağlı iyatrojenik bir etken olduğu görülmüĢtür. Motor yolları kabaca ikiye ayırmak mümkündür: inen yollar ve geri dönen (re-entran yollar). Tablo 1. Konfüzyon. dorsomedyal ve pulvinar talamik çekirdekler) ve beyinsapı (peri-akuaduktal gri madde) yapılarının hasarlanması sonucu geliĢir. Bazal Ganglionlar  Striatum -Putamen -Nukleus kaudatus -Ventral striatum  Globus pallidus (eksternus ve internus)  Substantia nigra (pars compacta ve pars reticulata)  Subtalamik nukleus (Korpus Luysii) HAREKET BOZUKLUKLARININ SINIFLAMASI Hareket bozukluklarını tabloya hakim olan anormal veya istemsiz hareketin niteliğine göre hipokinetik (hareketin azaldığı) ve hiperkinetik (hareketin arttığı) sendromlar olarak iki büyük gruba ayırmak teĢhise klinik yaklaĢımı kolaylaĢtırması açısından yaygın kullanım bulmuĢtur HĠPOKĠNETĠK HAREKET BOZUKLUKLARI HAREKET BOZUKLUKLARI . Nöro-Behçet ve multipl skleroz hastalıklarının kronik evrelerinde kognitif bozukluk Ģiddeti demans düzeyine ulaĢabilir. tabloyu ortaya çıkaran etkenin açlığın kendisi değil de. vizyo-spasyal Yürütücü bozukluk. sıklık hemianopsi vasküler parkinsonizm. Ekstrapiramidal sistemin ana oluĢumu bazal ganglionlardır. psödobulber paralizi. Ġnen yollar doğrudan yaptırıcı. ataksi ve nistagmustan oluĢan ve haftalar süren bir akut dönem sonrası.Kortiko-striato-talamoKortiko-striato-talamoKortiko-kortikal bağlantılar kognitif Ģebekeler kortikal devreler kortikal devreler Afazi. Ġlk kez Adams ve Hakim tarafından tanımlanmıĢtır ve dolayısıyla Adams-Hakim sendromu olarak da anılır. gerçekte bir izole amnestik durum olsa da. Demans genellikle hafif Ģiddettedir ve zamanlama olarak yürüyüĢ bozukluğundan sonra baĢlar.Beyin hasarı mekanizması Patoloji Görüntüleme Akut iskemi Akut iskemi Akut iskemi Kronik hipoperfüzyon Lokalizasyon Klinik Birden fazla bölgesel Multipl lakünler Stratejik lokalizasyonlu Demyelinizasyon ve aksonal kayı infarkt tek infarkt Kortiko-subkortikal Derin gri madde ve Medyal talamus. Yürütücü bozukluk. ülkemizde açlık grevleri de belli baĢlı nedenleri arasındadır. oftalmoparezi. idrar için acele etme. B1 vitamini (thiamin) eksikliğine bağlı olarak limbik (corpus mamillare. kaudat Peri. ona benzer Ģekilde anatomik ve fizyolojik olarak tanımlanabilen ikinci bir sistemin var olduğu düĢüncesiyle. eĢlik eden psikotik bozukluklar ve kiĢilik değiĢikliğiyle hastanın bağımsızlığını bozarak sıklıkla bir demans gibi davranır. bu bulgular çeĢitli derecelerde düzelirken kronik tablo yerleĢir. Yürütücü bozukluk. kelime itibarıyla da "piramidal sistemin dıĢında kalan sistem" anlamına gelir. paraventriküler beyaz infarkt alanları frontal beyaz maddede çekirdek. yürüme bozukluk. YürüyüĢ bozukluğu genellikle ilk. BH‟ya benzer bir triada sahiptir. nöroanatominin tarihsel geliĢimi esnasında tanımlanmıĢ bir deyimdir. amnezi bozukluğu. EKSTRAPĠRAMĠDAL SĠSTEM VE BAZAL GANGLĠA Ekstrapiramidal sistem deyimi motor iĢlevlerin yürütülmesinde piramidal sistem dıĢında. GYA‟ları etkilemeyen unutkanlık) ve ayrıntılı bir mental durum muayenesi ile ortaya konur Diğer Sekonder Demanslar Hızlı seyirli demansların ayırıcı tanısına “paraneoplastik limbik ensefalit” de katılır. hemiparezi. kortikobulber) geri dönen yollar kontrol edici ve modülatör bir iĢlev görürler. Yani bir anlamda ne olduğuyla değil ne olmadığıyla tanımlanmıĢ bir sistemdir. üriner inkontinans. Daha sonraki yıllarda anatomik bütünlük anlamında böyle bir sistemin olmadığı anlaĢılmıĢsa da bu deyim yine de kullanılagelmiĢtir. uygulatıcı yollar iken (kortikospinal. kronik alkolizm zemininde ortaya çıksa da.

ardısıra veya tekrarlayıcı el. rijidite. kronik karaciğer hastalığı. manganez. valproik asit. multi-lakünler. kaba bir istirahat tremoru görülebilir. Bradikinezi hareketleri baĢlatmakta güçlük. Wilson Hastalığı)  Frontotemporal demans-parkinsonizm 8. bazal ganglia ve beyinsapının  Multisistem atrofisi hemorajileri ve infarktları) 2. düğme iliklemek ya da açmak gibi ince iĢlerde zorluk çektiklerini. cıva ve diğer ağır metaller. Klinik belirtilerin ortaya çıkması için dopaminerjik hücre kaybının %60-70 seviyelerinde gerçekleĢmesi gerekmektedir. yavaĢlaması ve eĢlik eden kas tonusundaki artıĢtır. yürümelerinin yavaĢladığını.Kafa travması. MPTP. siyanid)  Huntington Hastalığı 6 Bilateral striapallidodentat kalsinozis (Fahr Ġnfeksiyonlar (ensefalitler. Bu belirtiler kural olarak sinsi baĢlayıp yavaĢ yavaĢ ilerlerler. ayaklarını sürterek yürüdüklerini. Akinetik-rijid sendromların prototipi Parkinson sendromudur. Parkinson sendromunu oluĢturan semptomlar bradikinezi-akinezi. prion hastalığı. vücudun bir yarısında baĢlar. kalan hücrelerin içinde de Lewy cisimciği olarak adlandırılan. yavaĢlama.3. bu tremor tipik olarak istemli hareketler esnasında kaybolur.Demiyelinizan hastalıklar  Dentatorubropallidoluysian atrofi 10. ekstrapontin miyelinozis. Tablo 2. harekete baĢlamada güçlük çektiklerini buna karĢın kaba kas kuvveti gerektiren iĢlerde güçsüzlük farketmediklerini söylerler.Vasküler (küçük damar hastalığına bağlı subkortikal 2.Bu gruptaki hastalıklara akinetik-rijid sendromlar da denir. güçleĢmesi. hipofonik.Parkinson artı sendromları ensefalopati.Normal basınçlı hidrosefali  Progresif supranükleer felç 3. gece yatakta dönmenin. Parkinson sendromunun sınıflaması Dejeneratif Semptomatik 1. zor anlaĢılan bir konuĢma.17 organik çözücüler. Kas gücü normal sınırlardadır ve piramidal bulgulara rastlanmaz. Ancak Parkinson hastalığı teĢhisi koymak için bu dört bulgunun da bir arada olması gerekmez. karbon disulfid. genelde hastanın iĢlevselliğini bozmaz. Hasta özellikle alçak sandalyelerden güç kalkar. Muayenede bradikinezinin ifadesi olarak maske yüz.Ġlaca bağlı (nöroleptikler. hipoparatiroidizm. belli bir postürün korunması esnasında tekrar ortaya çıkabilir. Bu hastalıklarda hakim tablo hareketlerin azalması. Parkinson hastalığının kardinal klinik belirtileri bradikinezi. . nörosifiliz. zamanla hastalık vücudun diğer yarısına da geçer. gövde öne doğru eğiktir. Ġlk belirtiler sıklıkla bir ekstremitede istirahat tremoru. hareketlerinin. bir elin özellikle ince hareketlerde beceriksizleĢmesi. ekstremite bulguları sıklıkla asimetriktir. tutuklaĢması. yavaĢ. toksoplazmoz) Hastalığı)  Hemiparkinson-hemiatrofi sendromu 7. vücudun öne doğru eğilmesi Ģeklindedir. yavaĢlaması ya da tüm hareketlerin. dementia pujilistika (boksörlerde) kompleksi 9. Hastalık sıklıkla asimetrik olarak.Ġdyopatik Parkinson hastalığı (ĠPH) 1.Yer kaplayıcı lezyonlar  Kortikobazal dejenerasyon 4. hareketin amplitüdünde azalma ve değiĢkenlik saptanır. Hastada düĢük frekanslı. tiner. özellikle hastalığın baĢlangıcında bu bulguların sadece biri ortaya çıkabilir.Ġntoksikasyonlar (karbon monoksit. Hastalar spontan olarak ya da sorulduğunda yazılarının değiĢip küçüldüğünü. lityum) 3. potasyum hastalıklar permanganat. ancak bu Ģart değildir. yürümesi küçük adımlarla.  Spinoserebellar ataksi tip 2. genel olarak hareketlerin fakirleĢmesi olarak tanımlanır. yerlerinden kalkmanın güçleĢtiğini. özellikle yürümenin yavaĢlaması. yürümeyi baĢlatmada güçlük çekebilir.Parkinsonizmin eĢlik edebildiği diğer dejeneratif 5. efedrin kötü kullanımı.Psikojenik Parkinsonizm  Pallidal dejenerasyonlar  Striatal nekrozla giden mitokondriyal hastalıklar  Pantotenat kinaza eĢlik eden nörodejenerasyon  Nöroakantositoz ĠDYOPATĠK PARKĠNSON HASTALIĞI Parkinson hastalığındaki patolojik değiĢiklikler Substantia Nigra pars compacta'daki melanin içeren dopaminerjik hücrelerin kaybı.Metabolik nedenler (hipoksi. dopamin boĢaltıcı ilaçlar. uygulamada yavaĢlık ve zorluk. kalsiyum  Lewy Cisimcikli Demans kanal blokerleri. antiemetikler. bazen eĢlik eden postüral instabilitedir. ayaklarını sürüyebilir ve bir ya da her iki kolunu sallamaz. ayak hareketlerini baĢlatmada güçlük. tremor ve postüral instabilitedir. beceriksizlik. Bu belirtilere istirahat tremoru eĢlik edebilir. ağırlıklı olarak alfa-sinüklein ve ubiquitin adı verilen proteinler içeren küresel inklüzyon cisimciklerinin saptanması Ģeklindedir. rijidite.

otonomik bulguların az ya da çok eĢlik etiği. Ortostatik hipotansiyon hastanın ayakta durmasını olanaksız kılacak kadar ağır olabilir. piramidal bulgular ve rijidite. MSA'nın prognozu ĠPH'dan daha kötüdür. ancak yukarıda bahsedildiği gibi cevap sıklıkla kısıtlıdır. Ağır ortostatik hipotansiyon olan hastalarda sıkı varis çorapları. Bazen amantadin diğer dopaminerjik ilaçlardan daha etkili olabilir. Ġlk tanımlayan araĢtırıcıların adına atfen bu hastalık Steele-Richardson- . okülomotor) ve otonomik bulguların (inkontinans. tremor. PARKĠNSON ARTI SENDROMLARI Bu gruptaki hastalıkların ortak özellikleri Parkinson sendromunun klasik bulgularının (bradikinezi. Progresif supranükleer felç (palsy) (PSP) Prevalansı yüksek olmamakla birlikte PSP parkinson artı sendromları arasında göreceli olarak sık rastlanılanlardan biridir. Bu hastalarda substantia nigra. postüral bozukluklar ve antekollis olarak adlandırılan baĢın öne eğilmesidir. Parkinsonizm tablosunda sıklıkla rastlanan özellikler aksiyal rijidite. rijidite. Buna sebep yukarıda da bahsedildiği gibi bu tabloların patolojik özelliklerinin benzerliğidir. ancak bunlar nadiren baĢka nörodejeneratif hastalıklarda da görülebilir ve MSA'ya özgün değildir. klinik bulguları kısmi örtüĢme gösteren birkaç klinik tabloyu tanımlamak için kullanılır. Hangi çekirdeğin ne ölçüde tutulduğuna göre de klinik tablo ekstrapiramidal (parkinsonizm). Bazı hastalarda ataksi gibi serebellar bulgular da saptanabilir. teĢhisten sonra ortalama yaĢam süresi sekiz yıl civarındadır. ya kısmi cevap verirler ya da baĢlangıçta iyi olan tedavi cevabı bir-iki yıl içinde kaybolur. Bu hastalıklardan aĢağıda kısaca bahsedilecektir. tedaviye ĠPH'dan daha kötü cevap verir. MSA'de görülen parkinsonizm. Levodopa preparatları ve dopamin agonistleri kullanılabilir. inferior oliva. GeçmiĢte striatonigral dejenerasyon. MSA-C de ise ön planda serebellar ve pontin bulgular olup parkinsonizm bulguları geri plandadır. hasta ayağa kalktığında baĢ dönmesi ve fenalaĢma hissi tarif eder. Bu grupta kimileri oldukça nadir görülen bir çok hastalık vardır. pons. deskriptif bir deyim olduğu için de grubun sınırlarını net olarak çizmek mümkün değildir.Parkinson hastalığının semptomatik tedavisindeki ana yaklaĢım azalmıĢ dopaminerjik geçiĢi arttırmaya yönelik bir substitüsyon tedavisidir. MSA-P olarak tanımlanan tablo ön planda parkinsonizmin bulunduğu. Hastalığın hücresel düzeydeki patolojisi glia hücrelerinde görülen. dismetri). medulla spinalisin otonom sinir sistemine ait olan intermedyolateral kolonu ve Onuf nukleusunda hastadan hastaya değiĢen miktarlarda nöron kaybı ve gliozis gözlenir. bradikinezi gibi parkinsonizm bulguları tabloya eĢlik edebilir. serebellar ve piramidal bulguların ise ya hiç bulunmadığı ya da geri planda olduğu tablolardır. Levodopa dopaminin ön maddesidir. Multisistem atrofisi (MSA) deyimi patolojik anatomik bulguları birbirine benzeyen. dopamin kan beyin bariyerini geçemediğinden onun yerine levodopa verilir. Levodopanın çevre dokularda dopamine çevrilerek periferik yan etkilerin ortaya çıkmasını önlemek ve beyine geçen levodopa miktarını arttırmak amacıyla levodopa bu maddenin dopamine çevrilmesini sağlayan enzim olan dopa dekarboksilazın periferik tip inhibitörleri (benserazid veya karbidopa) ile birlikte kullanılır. striatum. ortostatik hipotansiyon. Bu bağlamda idrar inkontinansı. göz hareketleri bozuklukları gibi serebellar ve pontin bulgulardır. serebellar (ataksi. Kesin patolojik teĢhis için bu cisimciklerin görülmesi Ģarttır. Parkinson artı ismi de bu ilave bulgulara atfen konulmuĢtur ve hastada klasik bulgulara ilave bulgular olduğunu ifade eder. ortostatik hipotansiyon) değiĢen ölçüde birlikteliği olarak ortaya çıkar. postüral refleks bozuklukları) yanına baĢka bulgu ve belirtilerin eklenmesidir. ya da vücutta su ve tuz tutulmasını sağlayan fluorokortizon kullanılabilir. alfa-sinüklein içeren sitoplazmik bir inklüzyon cismidir. MSA-P (eski deyimle striatonigral dejenerasyon) orta-ileri yaĢlarda bir parkinsonizm tablosuyla baĢlar ve baĢlangıçta idyopatik Parkinson hastalığından ayırmak çok güç olabilir. erektil impotans. sporadik olivopontoserebeller atrofi ve Shy-Drager sendromu olarak adlandırılan tablolar bugün tek bir isim altında toplanıp multisistem atrofisi olarak anılmaktadırlar. Bunun sebebi otonomik bulguların az ya da çok tüm MSA hastalarında bulunması ve böylece ayırt edici bir özellik taĢımamasıdır. Multisistem Atrofisi Bu hastalık parkinson artı sendromları arasında en sık görülenlerden biridir. terleme bozuklukları görülebilir. pontin (piramidal. Bu amaçla en sık kullanılan ilaçlar Levodopa içeren preparatlardır. dismetri. Otonomik Ģikayetler. BaĢlangıçtan itibaren ya da zamanla otonomik bulgular tabloya eklenir. Tipik olarak bu hastalar dopaminerjik tedaviye ya hiç cevap vermezler. Son olarak gelinen nokta MSA'yı MSA-P ve MSA-C olarak ikiye ayırıp orijinal ismi Shy-Drager olan tabloyu ayrı bir antite olarak ayırmamak yönündedir. MSA-C (eski deyimle sporadik olivopontoserebeller atrofi) de hakim olan bulgular sinsi baĢlayıp yavaĢ ilerleyen gövde ve yürüme ataksisi. BaĢlangıçta birbirinden farklı antiteler olarak tarif edilen üç değiĢik klinik tablo MSA adı altında toplandıktan sonra da bu tablolara MSA'nın üç alt-tipi gözüyle bakılıyordu.

Patolojik özelliği ĠPH'da tarif edilen ve ĠPH'da sadece Substantia nigra pars compacta hücrelerinde görülen hücre kaybı. bazal ganglionları oluĢturan özellikle pallidum. içine konulan eĢyaları tanıyamama) içerir. dikkat ve buna bağlı bellek bozuklukları erkenden ortaya çıkabilir. ekstremitelerde bradikinezi saptanır. Apraksi bazen ağır tutulum gösteren tarafta rijidite ve distoniden dolayı muayene edilemez. rijidite. Hastaların birçoğunda diseksekütif sendrom olarak da adlandırılan frontal tipte bir demans oluĢur. bradikinezi. prognozu kötüdür. bulgular zamanla diğer tarafa da yayılırlar. Bazen supranükleer tipte bir bakıĢ felci geliĢebilir ve PSP ile karıĢabilir. bazen diğer beyinsapı ve limbik bölgelere bazen de bu yapıların tümüne yayılmasıdır. distoni baklofen'den yararlanabilir. Kortikobazal Dejenerasyon (KBD) Adından da anlaĢılacağı gibi bu hastalık serebral korteks ve bazal ganglionların birlikte tutulumu ile karakterizedir. bir ekstremitenin vücuda ait olmadığı hissi ve bu ekstremitenin istemdıĢı. Kortikal bulguların en sık ve en belirgin olanı apraksidir. postüral instabilite görülebilir. Rijidite ve distoni hastanın elini kullanmasını çok güçleĢtirecek ağırlıkta olabilir. Muayenede özellikle aksiyal tipte. Parkinsonizm tablosu ĠPH'dakinden farklı değildir. yavaĢ progresyon Klasik PSP tablosundaki hastalar dopaminerjik tedaviye ya hiç yanıt vermezler ya da sadece kısmi fayda görürler. Hastalığın en önemli özelliklerinden birisi klinik tablonun dalgalanmalar göstermesidir. ses alçak tonda. ani uyuklamalar sayılabilir. istirahat tremorunun varlığı. görme güçlüğü veya çift görmeden yakınabilirler. Demans diseksekütif tipte. dikkat bozukluğuna ikincil olarak bellek bozukluğu ve sıklıkla görsel-mekansal iĢlevlerin bozukluğu da görülür. Hastalık baĢladıktan sonra sürekli ve yavaĢ bir Ģekilde ilerler. ancak teĢhis için hastada her iki sendromun bir arada bulunması gerekir. Bu birlikteliğin yanı sıra en önemli özellik bulguların belirgin ölçüde asimetrik olmasıdır. . substantia nigra pars compactadaki melanin içeren hücrelerin kaybı ve ilave olarak daha birçok subkortikal.Olszewski hastalığı olarak da adlandırılır. Sürekli ve yavaĢ bir ilerleme gösteren hastalığın prognozu kötüdür. klasik nöroleptiklere aĢırı duyarlılık. Buna sıklıkla postüral instabilite ve dizartri eklenir. Nöropatolojik özelliği beynin özellikle frontal ve bazen paryetal bölgelerindeki kortikal piramidal nöronların ĢiĢmesi. konuĢma dizartrik ve zor anlaĢılır hale gelir. Hastalığın baĢlangıcında dengesizlik ve sık. Kontraktür geliĢmesini önlemek için fizyoterapi ve ergoterapi önemlidir. düĢmeler göreceli olarak daha sıktır. yani boyun ve gövde kaslarını tutan bir rijidite ya da distoni ve postüral refleks bozuklukları. Miyoklonus klonazepam'dan. tremor. yakalama refleksi gibi ilkel refleksler. Kortikal bölgelerin ve bazal ganglia yapılarının birlikte tutulmasına bağlı olarak bu hastalıkta çeĢitli kortikal ve ekstrapiramidal bulgular bir arada görülürler. Patolojisindeki belirleyici özellik beyin sapının santral gri maddesindeki değiĢik yapılarda. sebepsiz düĢmeler oldukça karakteristiktir. disfaji bazen de serebellar belirtilerdir. KonuĢma erkenden etkilenebilir. balonlaĢması ve akromazisi (soluklaĢması) ile karakterize asimetrik kortikal atrofi. Bunun yanında yabancı el (alien hand/limb) olarak adlandırılan. Lewy Cisimcikli Demans Lewy Cisimcikli Demans (LCD) ekstrapiramidal belirtilerle demansın bir arada olduğu bir baĢka hastalıktır. bradikinezi. mental yavaĢlama. Bazı hastaların klinik tabloları hastalığın ilk yıllarında ĠPH'na benzeyebilir (asimetrik baĢlangıç. PSP'nin klinik tablosu akinetik-rijid bir parkinsonizmle birlikte supranükleer tipte bakıĢ felci ve subkortikal tipte bir demans olarak özetlenebilir. Ekstrapiramidal bulgular genellikle asimetrik rijidite. bu iki grup bulgudan biri bir süre tabloya hakim olabilir. gliozis ve Lewy cisimciklerinin bazen serebral kortekse. daha az tutulan tarafta daha kolay gösterilebilir. yani frontal loba atfedilen iĢlevlerin ön planda tutulması Ģeklindedir. bu bölgelerdeki nöronların içinde de tau proteini içeren nörofibriler yumakların görülmesidir. Diğer kortikal bulgular miyoklonus ve kortikal tipte duyu kusurunu (elin üzerine yazılan harfleri. subtalamik nukleus. Hastalar gözlerini oynatamamaktan. iradeden bağımsız. Diğer belirtiler arasında dopaminerjik tedaviden bağımsız olarak ortaya çıkan görsel halüsinasyonlar. baĢlangıçtan itibaren ortalama yaĢam süresi 5-6 yıl civarındadır. bazen amaçlı gibi görünen hareketleri ortaya çıkabilir. KiĢilik değiĢiklikleri. Bazı hastalar amantadin veya antikolinerjiklerden kısmen faydalanabilirler. distoni olarak ortaya çıkan akinetik-rijid bir sendromdur. KBD'lu hastalar dopaminerjik tedaviye iyi cevap vermezler. baĢlangıçtan itibaren yaĢam beklentisi 6-8 yıldır. Hastalığın baĢlangıcından itibaren görünürde bir sebep olmadan ortaya çıkan düĢmeler PSP yi düĢündürmelidir. senkoplar. substantia nigra gibi oluĢumlarda nöron kaybı ve gliozis. bazen patoloji diğer bazal ganglia yapılarını ve hatta bazı kortikal bölgeleri tutacak Ģekilde yaygınlaĢabilir. Hastalık orta-ileri yaĢlarda kortikal veya ekstrapiramidal bulgularla baĢlayabilir. iyi L-dopa cevabı. beyinsapı ve bazen serebellar yapılarda hücre kaybı ve gliozis olarak özetlenebilir. Görülebilecek diğer bulgular canlı yüz refleksleri. hastalar bazı günler bazen de aynı gün içinde belirgin olarak daha iyi veya daha kötü olurlar. Bu hastalık önce parkinsonizm ile ya da önce demansiyel bulgularla baĢlayabilir.

kalsiyum kanal blokerleri ve valproik asit de parkinsonizme yol açabilir. Distonilerin sınıflaması I-Tutulum yerine göre  Fokal (örneğin blefarospazm. DĠSTONĠ Distoni istemsiz. ve 4. öncelikli olarak da kranyoservikal kasları tutar. altta yatan baĢka bir hastalık bulunmayan distonilerin genel ismidir. idyopatik torsiyon distonisi terimini ise çocukluk çağında baĢlayan distoniler için kullanma eğilimi vardır. bükücü. hipoksi. oromandibuler ve larengeal distoni)  Multifokal (örn. Demansiyel belirtilerin Alzheimer hastalığında kullanılan asetilkolinesteraz inhibitörlerinden yararlanabileceği bildirilmiĢtir. gerekirse klozapin veya ketiapin gibi atipik nöroleptikler kullanılmalıdır. Kasılma genellikle yavaĢ. tabloya genelde akinetik-rijid bir sendrom hakimdir ve belirtiler kural olarak ilacın kesilmesiyle birkaç ay içinde kaybolurlar. tipik olarak bulgular alt ekstremitelerde. döndürücü nitelikte kas kasılmalarıyla karakterize. istemli hareketlerin yürütülmesinde kontrolsüz kasılmaların. Özellikle küçük damar hastalığı sonucu bazal ganglionları besleyen perforan arterlerin tıkanmasıyla vasküler tipte bir parkinsonizm ortaya çıkabilir. HĠPERKĠNETĠK HAREKET BOZUKLUKLARI Bu gruptaki hareket bozukluklarının ortak özelliği tabloya istemdıĢı. vasküler nedenler. SEMPTOMATĠK PARKĠNSONĠZM Beynin hücresel yapısını doğrudan etkileyen dejeneratif hastalıklar dıĢında beynin iĢleyiĢini. tekrarlayan istemdıĢı hareketlere veya geçici ya da kalıcı anormal postürlere yol açan bir hareket bozukluğudur. Benzer özellik taĢıyan dopamini boĢaltıcı ilaçlar. amaç dıĢı hareketlerin ortaya çıkması ya da her iki tip bozukluğun bir arada bulunmasıdır. Halüsinasyonların ve diğer davranıĢsal semptomların tedavisinde klasik nöroleptiklerden (haloperidol gibi) kaçınılmalı. zamanla bu cevap azalıp kaybolabilir.Etyolojiye göre  Primer (Ġdyopatik)  Sekonder (Semptomatik) Primer (Ġdyopatik) Distoniler Sık rastlanılan primer (idyopatik) distoni türlerinden aĢağıda bahsedilecektir. eriĢkin yaĢ distonilerini klinik görünüm ve tutulan kas gruplarına göre adlandırmak. Belirtiler genelde subakut yerleĢir. anatomisini. normal basınçlı hidrosefali ve beyin tümörleri gibi yer kaplayıcı lezyonlar sayılabilir. her yaĢ grubunda görülebilen. antiemetikler. zehirlenmeler. Karbon monoksit zehirlenmesi veya yaygın hipoksi (ağır sistemik hipotansiyon gibi) sonucu akinetik-rijid bulguların ön planda olduğu bir parkinsonizm tablosu ortaya çıkabilir. Kırk yaĢın üzerinde baĢlayan distoniler ise sıklıkla fokal veya segmental özelliktedir. D Ġlaçlara bağlı parkinsonizm en sık nöroleptik ilaçların (ör. bazen kranyal kaslara yayılır. bazı yazarların tanımlamalarına göre idyopatik torsiyon distonisi (ĠTD). Ġdyopatik Torsiyon Distonisi: Ġdyopatik distoni. dekadda tepe noktasına ulaĢır. . döndürücü niteliktedir. Birinci dekadda baĢlayan ve çocukluk çağı distonileri baĢlığı altında toplanan distoniler. eriĢkinde ise ekstremitelerde baĢlayan distoniler görülebilir. Bunlar arasında ilaçlar. kendiliğinden oluĢan hareketlerin hakim olması. kranyal kaslar ve ekstremite distonisi)  Hemidistoni (aynı taraf kol ve bacak distonisi)  Jeneralize (tüm ekstremiteler ve kranyal kaslar) II. Parkinsonizm tablosunun eĢlik ettiği diğer nörodejeneratif hastalıklar Tablo 2‟de verilmiĢtir. benzer tablolar maden iĢçilerinde manganez zehirlenmesi sonucu tanımlanmıĢtır. Bu hastalıkların bazılarından bu bölümün ilerisinde ve kitabın diğer bölümlerinde bahsedilmiĢtir. Tablo 4.Lewy cisimcikli demanslı hastaların parkinsonizm belirtileri en azından baĢlangıçta dopaminerjik tedaviden yararlanırlar. çocukluk çağında fokal/segmental. sıklıkla da bacaklardan baĢlayıp aylar ya da yıllar içinde diğer ekstremitelere. Amaca uygun motor davranıĢların yapılabilmesi ya da belli bir postürün korunabilmesi için birbirlerine zıt çalıĢan kasların (agonist ve antagonist kaslar) eĢzamanlı kasılmaları sonucu geliĢir. BaĢlangıç yaĢı 1. nöronal bağlantılarını ikincil olarak etkileyen birçok durumda parkinsonizm görülebilir. Nöroloji pratiğinde. haloperidol) kullanımı sonucu görülür ve bu ilaçların dopaminerjik reseptörleri blokajı sonucu ortaya çıkar. yazıcı krampı)  Segmental (örn. süreğen. genellikle bir ekstremiteden.BaĢlangıç yaĢına göre  Erken (juvenil)  Adölesan  Geç III. infeksiyonlar. travma. yürüme ve dengede daha belirgindir ve dopaminerjik tedaviye iyi cevap vermezler. Nadiren.

Parkinsonizm ve piramidal bulgular da eĢlik edebilir. Enzim eksikliğinde bakır seruloplazmine bağlanamamakta ve karaciğerden atılamamaktadır. Ġdyopatik distonilerde ise distoninin tipine göre antikolinerjik. Wilson Hastalığı (WH)'nda ihtiyaç fazlası bakırın atılımı bozulmuĢtur. Genin penetransı %30-40 civarındadır. iĢlevsel körlüğe yol açacak kadar sık ve Ģiddetli göz kapanmaları Ģeklinde de seyredebilir. terzi gibi günlük pratiği sınırlı bir kas grubunun uzun süreli ve tekrarlayıcı aktivasyonuna dayanan meslek sahiplerinde de görülebilir. Bu gen bakır taĢıyan ATP'az enzimini kodlamaktadır. Ģarkı söyleme gibi hastadan hastaya değiĢen bu manevralara "duyusal hile" (sensory trick) adı verilir. benzodiazepin grubu ilaçlar ve botulinum toksini kullanılmaktadır. Eyleme Özgü Distoniler (“task”-spesifik distoniler): Yalnızca belli bir motor iĢlev esnasında ortaya çıkan distonilerdir. Yalnızca göz kırpma frekansının artması Ģeklinde hafif olabileceği gibi. Genelde jeneralize distonilerde ilaç. Wilson Hastalığı (Hepatolentiküler Dejenerasyon) . Fokal Distoniler Bu tip distonilerde vücudun sadece bir bölgesi tutulur ve distoni tutulan vücut bölgesine göre adlandırılır. Aynı kasların kullanımını gerektiren baĢka bir eylemde görülmezler. kromozomun uzun kolunda bulunan GTP siklohidrolaz geninde çeĢitli mutasyonlar saptanmıĢtır. Bu tutulum serum transaminazlarında hafif artıĢtan akut veya kronik hepatite kadar değiĢik tablolara yol açabilir. esas olarak karaciğerde seruloplazmine bağlanarak safra yolları ile atılmaktadır. Larengeal Distoni (Spazmodik Disfoni): Larenks kaslarının distonisidir. yana (laterokollis). Uykuda kaybolan kasılmalar. Daha çok 40 yaĢın üzerinde görülür ancak gençlerde de olabilir. Servikal Distoni (Spazmodik Tortikollis): Boynun ve baĢın normal postürünü koruyan ve hareketini sağlayan kasların distonisidir. En sık tutulan organ karaciğerdir. çiğneme. kusma. bu nedenle de "eyleme özgü" (task-spesific) olarak adlandırılırlar. 50-60 yaĢ arasında baĢlar ve kadınlarda erkeklere oranla 3 kez fazla görülür. distonik kasılmalarıdır. kadınlarda erkeklerden fazla görülür. kromozomun uzun kolundadır. Hastalık çocukluk çağında ve genellikle alt ekstremitelerde distoni ile baĢlar. kilo kaybı. Blefarospazm: Palpebral ve periorbital kasların. Esneme. Blefarospazm çoğu hastada idyopatiktir. diensefalon ve striatum lezyonlarına bağlı semptomatik blefarospazm da görülebilir. böbreğe çökmekte ve klinik belirti ve bulgulara yol açmaktadır. müzisyen.Dopa Yanıtlı Distoni (DYD. patofizyolojik mekanizmanın karaciğerde bakırın seruloplazmine bağlanmasını sağlayan enzimin bozukluğuna dayandığı düĢünülmektedir. çeĢitli kanamalar görülebilir. Oromandibulolingual distoni blefarospazm ile birlikte görüldüğünde. Kadınlarda erkeklerden 2 kat fazladır. Ancak beyinsapı. Yakınmaların Ģiddeti nedeniyle meslek değiĢtirenler dahi vardır. beyne. kranyal sinirlerce innerve edilen kasların distonisi anlamında kranyal distoni (Meige's sendromu) olarak adlandırılır. Kasılmalar daima bilateraldir. Hastalarda bulantı. tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmaları sonucu oluĢan göz kapanması Ģeklinde ortaya çıkan bir fokal distonidir. Kesin olmamakla birlikte. yukarı veya aĢağı bakıĢ sırasında ve parlak ıĢıkta artar. Bazı manevralarla kasılmanın Ģiddeti azaltılabilir ya da durdurulabilir. Çocukluk çağında karĢılaĢılan her türlü primer distonide. Daha çok eriĢkinlerde görülen bu tip distonilerin sık karĢılaĢılanlarından aĢağıda bahsedilecektir. Otozomal resesif geçen hastalığın geni 13. antidopaminerjik. fakat daha geç yaĢta baĢlayan olgular da vardır. emosyonel stres. okuma. fokal distonilerde ise botulinum toksini ilk tercih olarak seçilmektedir. Merkezi sinir sistemini tutan kalıtımsal metabolik hastalıklar arasında en iyi bilinenidir. Bu hastalık bakır metabolizması bozukluğuna bağlıdır. Dolayısıyla serumda düzeyi yükselen bakır karaciğere. Yakınmalar hasta olan tarafta hafif bir gerginlik ve çekilme hissi ile baĢlayıp aylar bazen yıllar içinde yerleĢebilir. X'e bağlı distoni-parkinsonizm ve miyoklonik distoni de bulunmaktadır. Diğer çoğu distonik sendromun tersine yakınmaları hafifleten etkili duyusal hile yoktur. WH'nda belirti ve bulgular serumda serbest dolaĢan bakırın çöktüğü doku ve organların iĢlevlerini bozması ile ortaya çıkar. Oromandibulolingual Distoni: Çiğneme ve dil kaslarının istemsiz. Hastalık genellikle 10-20 yaĢ arasında baĢlar. öne (anterokollis) veya arkaya (retrokollis) doğru eğilebilir. Sıklıkla 30-50 yaĢları arasında ortaya çıkar. Besinle alınan bakır bir çok enzimatik süreçte kullanılmakta ve gereksinimden fazlası. Eyleme özgü distoniler. Ağırlıklı olarak tutulan kasın iĢlevine göre baĢ karĢı tarafa dönebilir (tortikollis). DYD olasılığına karĢı mutlaka L-dopa tedavisi denenmelidir. Nörolojik tutulum hastaların %50'sinde ilk belirtidir Distoni Tedavisi Semptomatik distonilerde tedavi nedene yöneliktir. Primer distoniler arasında farklı genetik özelliklere sahip hızlı baĢlangıçlı distoni-parkinsonizm. baklofen. Segawa Hastalığı): Otozomal dominant geçiĢli olan bu hastalıkta 14. Yakınmalar emosyonel stres ile artar. 1912'de Kinner Wilson tarafından tanımlanmıĢtır. alna bastırma.

etkisi 1-2 haftada baĢlayıp 3-6 ay sürmekte ve daha sonra uygulama tekrarlanmaktadır. en aktif kas EMG ile saptanıp botulinum toksini uygulanabilir. nadir de olsa toksine karĢı oluĢan antikorlar nedeniyle etkinlik azalabilir. her iki vücut yarısında görülüyorsa biballizm. hızlı. bir ekstremiteye sınırlıysa monoballizm adını alır.4 Sydenham koresi (Romatik kore) Striatodentat kalsinozis Gebelik koresi (Korea gravidarum) Nöroakantositozis Sistemik lupus eritematozus Mc Leod sendromu Periarteritis nodoza Ataksi telanjiektezi Henoch-Schönlein purpurası Dentatorubropallidoluysian atrofi Behçet hastalığı Spinoserebellar ataksiler Antifosfolipid antikor sendromu Prion hastalıkları Ġmmünizasyon veya infeksiyon sonrası Selim herediter kore Yapısal nedenler: Paroksizmal koreoatetoz Serebrovasküler hastalıklar (Ġnfarkt. subtalamatomi. Diğer ilaçlardan yarar görmeyen jeneralize distonilerde de. Kore-ballizmi altta yatan sebebin niteliğine göre primer ve sekonder olmak üzere iki ana gruba ayırmak mümkündür. Koreik hareketler bazen çok belirsiz olabilir ve özellikle çocuklarda normal hareketlerle içiçe geçebilirler. ancak ballistik hareketler daha çok subtalamik nukleustaki patoloji sonucu ortaya çıkarlar. sırıtma ve ekstremitelerde hipotoni koreye eĢlik edebilir. Buna karĢın sekonder kore-ballizm beyni ikincil olarak etkileyen bozukluklar ya da hastalıklar sonucu ortaya çıkar ve altında pek çok neden yatabilir. vitamin B12 eksikliği) Böbrek hastalıkları Hepatik ensefalopati. Ballizm çoğunlukla hemoraji veya infarkt gibi serebrovasküler hastalıklar sonucu ortaya çıkar. sıçrayıcı veya akıcı. globus pallidus ve subtalamik nukleus kritik yapılardır. KORE VE BALLĠZM Kore aritmik. Anormal solunum sesleri. Tekrarlanan uygulamalarda.2. Ballizm vücudun bir yarısına sınırlıysa hemiballizm. En önemli yan etkisi toksinin komĢu kaslara yayılarak geçici zaaf oluĢturmasıdır. Koreik ve ballistik hareketler bazen bir arada bulunurlar veya bir hastalığın seyri esnasında birbirlerini izleyebilirler. Kore-ballizm yapabilen hastalıklar Primer Kore-Ballizm: Sekonder Kore-Ballizm: Huntington hastalığı Otoimmün: Huntington benzeri hastalık 1. Eğer bu istemsiz hareketin amplitüdü büyükse ve ekstremitenin proksimalini tutuyorsa buna ballizm adı verilir. Koreik ve ballistik hareketler için putamen. hepatoserebral dejenerasyon Porfiri Kernikterus Aminoasid metabolizma hastalıkları Leigh hastalığı Lesch-Nyhan hastalığı Lipid metabolizma hastalıkları Mitokondiriyal miyopati . AĢağıda koreballizme sebep olabilecek hastalıklar liste halinde verilmiĢtir Tablo 5. basit veya kompleks özellikte genellikle ekstremitelerin distalini tutan küçük amplitüdlü istemsiz hareketler olarak tanımlanır.3. Primer kore-ballizm doğrudan beyni tutan nörodejeneratif ya da herediter hastalıklar sonucu ortaya çıkar. Hemoraji) Wilson hastalığı Arteriyovenöz malformasyon Nöroferritinopati Travmatik beyin hasarı Selim kalıtsal kore Anoksik ensefalopati Beyin demir birikimi Tip I Multipl skleroz Nöronal lipofüksinozis Neoplazmlar Pantotenat kinazla iliĢkili kore NöroĢirürjikal giriĢimler (talamatomi.Son yıllarda rutin kullanımı yerleĢen ve özellikle fokal distoni tedavisinde bir çığır açan botulinum toksini etkisini nöromüsküler ileti bloğu yaratarak gösterir. Ģant operasyonları) Leigh hastalığı Metabolik: Hipo-hipernatremi Hipokalsemi Hipo-hiperglisemi Hipomagnezemi Hipertiroidizm Hipoparatiroidizm Nütrisyonel (tiamin. Toksin distonik kasılmadan sorumlu olan kas içine enjekte edilmekte.

Sydenham Koresi (SK) akut romatizmal ateĢin majör kriterlerinden biridir. ketiapin. beceriksizlik veya yerinde duramama ile baĢlar. Eğer hareket bozukluğu günlük yaĢam aktivitelerinde kısıtlanmaya neden oluyor ya da yaĢam kalitesini etkiliyorsa ilaç tedavisi ile kore-ballizm baskılanabilir. Huntington hastalığı Sydenham Koresi (romatik kore. Huntington hastalığının klinik bulguları motor. göz hareketine baĢlamada güçlük ve yavaĢ izleme hareketinde duraksamalar baĢlıca okülomotor bulgulardır. Yürümede güçlük ve düĢmeler sıktır. pimozid. risperidon. Okülomotor bulgular HH'nın erken belirtisi olabilir ve hareket bozukluğu olmadan nörolojik muayenede bulunabilir. flufenazin. HIV) Toksoplazma Sifiliz Tüberküloz Creuzfeldt-Jacob hastalığı Sarkoidoz Kardiyak cerrahi sonrası Polisitemi Serebral felç Ġnfeksiyonlar ve diğer nedenler: AĢağıda primer ve sekonder koreye neden olan hastalıklardan göreceli olarak sık görülenler ele alınacaktır. kore minör) . kromozomun kısa kolundaki huntingtin proteinini kodlayan IT-15 veya huntingtin geninin mutasyonu sonucu olur. Huntington hastalığı çoğunlukla 4. Dopamin reseptör blokerleri (haloperidol. Bu süre infeksiyonun baĢlangıcından 6 ay sonraya kadar uzayabilir ve bazı hastalarda infeksiyon öyküsü alınmayabilir. Huntington hastalığı (HH) veya Huntington koresi genelde korenin baskın olduğu hareket bozukluğu (kore. Yan etkiler göz önünde tutularak ilaç tedavisine uzun süre devam etmekten kaçınılmalıdır. Kore hastalığın en belirgin bulgusu olmasına rağmen. Huntington hastalığı otozomal dominant geçiĢlidir ve çok büyük oranda ailevidir. Ölüm aspirasyon pnömonisinden veya diğer tıbbi komplikasyonlardan olur. EriĢkin baĢlangıçlı HH genellikle hafif motor koordinasyon güçlüğü. Hastalık A grubu streptokokların neden olduğu farenjit epizodundan sonra haftalar içinde geliĢir. anartriye kadar ilerleyebilir ve aspirasyona sebep olabilir. Kore-Ballizm Tedavisi Kore-ballizmin tedavisi esas nedene yönelik olarak yapılmalıdır. Zamanla hastalar akinetik-rijit hale gelirler ve distonik postür ortaya çıkabilir. distoni. Hastalık 4. Terminal dönemde hasta yatağa bağımlı hale gelir. olanzapin. amfetamin Serotonin geri alınım inhibitörleri Levodopa Antikonvülzanlar Kontraseptifler Lityum Trisiklik antidepresanlar Dopamin agonistleri Beta adrenerjikler Teofilin Toksinler ve Ġlaçlar: Ensefalitler (Herpes simpleks. St. klozapin) ve presinaptik dopamin depolarını boĢaltan ilaçlar (tetrabenazin. Kognitif ve psikiyatrik bulgular hareket bozukluğundan önce görülebilir. psikiyatrik ve kognitifdir. parkinsonizm bulguları da hastaların hemen hemen hepsinde görülür. Bulguların ortaya çıkmasından sonra ölüme kadar geçen ortalama yaĢam süresi genellikle 15-20 yıl arasındadır. Vitus dansı. Koreik ve ballistik hareketlerin semptomatik tedavisi temelde dopaminerjik nörotransmisyonun azaltılmasına dayanır. Sakkadik göz hareketlerinde yavaĢlama. Hastalık yaklaĢık %10 oranında 20 yaĢından önce (Jüvenil HH) ve %10 oranında da 60 yaĢından sonra ortaya çıkar. psikiyatrik bulgular ve demansın eĢlik ettiği herediter nörodejeneratif bir hastalıktır. veya 5. parkinsonizm). Daha sonra belirgin koreik hareketler klinik tabloya hakim olur. dekadda baĢlar ve kadın-erkek eĢit olarak etkilenir.Cıva Etanol Nöroleptikler Kokain. yeni mutasyonlar sonucu sporadik vakaların ortaya çıkması çok nadirdir. Dizartri ve disfaji hastalığın ileri basamaklarında görülür.

rezerpin) bu grupta yer alırlar. Bunlardan baĢka benzodiazepinler (klonazepam, diazepam, oksazepam) ve antikonvülzanlar (fenitoin, karbamazepin, valproik asit) tedavide kullanılabilir. Ballizm ilaç tedavisine oldukça dirençli olabilir. Dirençli vakalarda talamatomi gibi bir cerrahi giriĢim düĢünülebilir. TREMOR Tremor bir vücut parçasını hareket ettiren resiprokal kasların alternan veya senkron kasılması sonucu oluĢan istemsiz, ritmik osilasyonlardır. Tremor etkilenen alana (baĢ, çene, dirsek, vokal kordlar, aĢağı veya yukarı ekstremite, vücut), hareketle iliĢkisine (istirahatte, postüral, aksiyonel, intansiyonel), frekansına (düĢük: 4 Hz'den az; orta: 4-7 Hz; yüksek 7 Hz'den fazla) ve genliğine (ince, kaba) göre tanımlanır. Bu özelliklerin saptanması, özellikle de tremorun hareket ve postürle bağlantısı etyolojik tanıya yönelmek açısından önemlidir. AĢağıda hareket ve postüre bağımlılığı yönünden tanımlanan tremor çeĢitleri, bunların ortaya çıktığı durumlar tarif edilecek ve nispeten sık görülen tremor nedenleri kısaca özetlenecektir. Hareket ve postüre bağımlılığı açısından tremor çeĢitleri Etkilenen bölgede herhangi bir istemli kas kasılması, istemli hareket giriĢimi ya da yerçekiminin etkisi olmadan vücudun bir parçasında görülen tremordur. Tremor hareket esnasında kaybolur, ekstremiteyi yeni bir pozisyonda sabit tutunca yeniden baĢlar. En sık ellerde ve ekstremitelerin distal kısımlarında görülür. Hareketin niteliğinden dolayı bazen para sayma ya da hap yapma tremoru olarak da adlandırılır. Ġstirahat tremoru kural olarak Parkinson hastalığı ve parkinsonizme neden olan diğer durumlarda ortaya çıkar. Tedavide en yararlı ilaçlar antikolinerjikler, L-dopa preparatları ve dopamin agonistleridir. Cerrahi giriĢimlerden talamotomi ve subtalamatomi de tremora karĢı oldukça etkilidir. KiĢi istemli olarak yerçekimine karĢı koyduğunda, örneğin kollarını öne doğru uzatıp ellerini gerdiğinde ortaya çıkar, o postür korunduğu sürece de devam eder. Frekansı ve genliği altta yatan nedene göre değiĢir. AĢağıda detaylı olarak ele alınacak olan esansiyel tremor hastalığı için tipiktir. Bir ekstremiteyi aktif olarak kullanırken, hareket esnasında ortaya çıkar. Genelde yüksek frekanslıdır ancak genliği az ya da çok olabilir, genlik hareket esnasında hep aynı kalır. Postüral tremor gibi aksiyon tremoru da en sık esansiyel tremor hastalığında görülür. Bu tip tremorun en büyük özelliği istemli hareket esnasında ortaya çıkması ve hedefe yaklaĢırken tremorun genliğinin çok artmasıdır. Örneğin parmak-burun testinde hasta parmağını burnuna yaklaĢtırdıkça tremorun genliği artar ve hasta hedefi bulamaz. Ġntansiyon tremoru düĢük frekanslı, kaba bir tremordur ve kural olarak serebellum ve bağlantılarının tutulması sonucu ortaya çıkar. Dizartri ve nistagmus tremora eĢlik edebilir. Tedavisi oldukça güçtür. Ġzoniazid veya talamatomi yararlı olabilir. Rubral tremorun özelliği istirahatte görülmesi ve hareketle belirgin olarak artmasıdır. Bu özelliğiyle rubral tremor istirahat, postüral ve aksiyon tremorunun bir kombinasyonudur. Frekansı düĢük, kaba, düzensiz bir tremordur ve proksimal kaslar distal kaslardan daha fazla etkilenir. Rubral tremor orta beynin tegmentum bölgesindeki red nukleus veya bağlantılarının hasarı sonucu ortaya çıkar, en sık multipl skleroz ve serebrovasküler hastalıklarda görülür. Tremora ek olarak hemen daima hemiparezi, kranyal sinir felci gibi diğer orta beyin hasarı bulguları vardır. Rubral tremorun tedavisi oldukça güçtür. L-dopa, izoniazid, klonazepam, klozapin ve talamatomi tedavi seçenekleri arasındadır. Etyoloji ve Klinik Belirtilere Göre Tremor Fizyolojik tremor parmakların veya kolların aktif innervasyonu sonucu, normal kas kasılmasına bağlı olarak tüm insanlarda ortaya çıkan, hızlı (10-12 Hz), düĢük genlikli postüral bir tremordur, aksiyonda ve istirahatte görülmez ve patolojik bir anlam taĢımaz. Mikrocerrahi, saat tamirciliği gibi ince iĢlerle uğraĢanlarda daha çok göze çarpar. ArtmıĢ fizyolojik tremor fizyolojik tremorla aynı frekanstadır ancak genliği daha büyüktür. Mental nedenler (anksiyete, stres, yorgunluk), metabolik nedenler (ateĢ, tirotoksikoz, hipoglisemi), ilaçlar (nöroleptikler, beta adrenerjik agonistler, valproik asit, lityum, steroidler, dopamin agonistleri, antidepresanlar), alkol abstinansı, toksinler (cıva, kurĢun, arsenik) ve bazı gıda maddeleri (kafein) artmıĢ fizyolojik tremora yol açabilir. En sık rastlanılan hareket bozukluğudur. Esansiyel tremor (ET) genellikle asimetrik ve postüral bir tremor olarak baĢlar, zamanla karĢı tarafa yayılır. Tremor sadece özel bir pozisyonda ortaya çıkabilir. Pozisyonun açısı değiĢince tremorun Ģiddeti de farklılaĢabilir. Kural olarak aksiyonla artıp istirahatte geçer, ancak nadiren istirahatte de görülebilir. Esansiyel tremorun frekansı genelde hızlıdır, ancak 4-

Ġstirahat Tremoru

Postüral Tremor

Aksiyon Tremoru (kinetik tremor)

Ġntansiyon Tremoru

Rubral Tremor (Ortabeyin ya da Holmes tremoru)

Fizyolojik tremor

Esansiyel Tremor

12 Hz aralığında farklı frekanslar görülebilir. ET herhangi bir vücut parçasında olabilir (eller, baĢ, bacaklar, ses telleri). Elde baskın olunca yeme, içme ve yazı yazma bozulabilir. Ortostatik tremor hasta ayağa kalktıktan birkaç saniye sonra bacaklarda görülen, vücudun sallanmasına yol açan bir tremor çeĢididir. Hasta ayakta durduğu müddetçe devam eder, hastanın düĢmesine yol açabilir. Otururken veya destek alındığında tremor ortaya çıkmaz, yürürken azalır. Ortostatik tremor genellikle 6.-7. dekadlarda görülür ve çok hızlı frekanstadır (15-16 Hz). Klonazepam bazen de propranolol ortostatik tremorda etkilidir. Bazı vakalarda gabapentinin etkinliği bildirilmiĢtir. Sadece yazı yazarken ellerde ortaya çıkan pronasyon-supinasyon Ģeklinde 5-6 Hz frekanslı bir tremordur. Esansiyel veya distonik tremorun bir alt tipi olduğu düĢünülmektedir. Tremora bazen distoni de eĢlik edebilir. Sadece belirli bir eylem esnasında ortaya çıkan baĢka tremorlar da olabilir (piyano çalarken, raket tutarken vb.). Primer yazma tremorunda propranolol gibi klasik medikal tedavilerden baĢka botulinum toksini de faydalı olabilir. Tremor sadece sese sınırlıdır, konuĢurken ses titremesi Ģeklinde ortaya çıkar. Bazen larengeal spazmodik distoni veya esansiyel tremor bağlamında görülebilir. Otozomal dominant geçiĢli sadece çenede tremor ile seyreden bir hastalıktır. Ġzole çene tremorunun prognozu iyidir ve ileri yaĢlarda spontan düzelebilir. Hızlı distonik kasılmalar sonucu ortaya çıkan, sıklıkla distoniye ait bükücü-döndürücü postür gibi diğer bulguların da eĢlik ettiği bir tremor çeĢididir. Tutulan vücut parçası istemli olarak distoninin zorla çevirdiği tarafa doğru döndürülürse tremor azalır ya da kaybolabilir. Ġstirahatte görülebilir, hareketle artma olabilir. Bu tür tremorda klonazepam, antikolinerjikler ve botulinum toksini kullanılabilir. Periferik nöropatilere tremor eĢlik edebilir. Tremor herediter nöropatilerde nispeten sık görülmesine rağmen her çeĢit nöropatide ortaya çıkabilir. Periferik nöropatilerde görülen tremor düzensiz veya ritmik, proksimal veya distal yerleĢimli olabilir. Mekanizmasının ekstremitedeki güçsüzlük sonucu artmıĢ fizyolojik tremora ikincil veya bozulmuĢ gerilme refleksi ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Palatal Tremor (Palatal Miyoklonus): YumuĢak damağın istemsiz hareketidir. Tek ya da çift taraflı olabilir. Serebellumun dentat çekirdeği, mezensefalondaki rubral çekirdek ve bulbusdaki inferior olive arasında bulunan ve Guillain-Mollaret üçgeni olarak adlandırılan bölgenin etkilenmesine bağlıdır. Klinik olarak yumuĢak damağın ritmik veya semi-ritmik, hızlı kasılmalara bağlı olarak tremoru görülür. Bazen yumuĢak damağın yanı sıra dil, farenks ve yüz kasları da kasılmalara katılabilir. Palatal tremor istemli olarak durdurulamaz, kural olarak baĢladıktan sonra bir daha kaybolmaz. Esansiyel ve semptomatik olmak üzere iki tipi vardır. Esansiyel tipinde her kontraksiyonda östaki borusunun kapanmasına bağlı olarak kulakta bir klik sesi iĢitilir, semptomatik de ise bu ses ortaya çıkmaz. Semptomatik tipinde genellikle tremor dıĢında serebellar ve beyinsapı bulguları da saptanır, kasılmalar esansiyel olanın tersine uykuda kaybolur. Semptomatik olanda tedavi nedene yöneliktir. Esansiyel olanda ise antikolinerjikler, benzodiazepinler, antikonvülzanlar ve botulinum toksini denenebilir, ancak tedaviye genellikle dirençlidir. Ani baĢlangıçlıdır, bir psikolojik travmayı izleyerek baĢlayabilir, değiĢken karakterdedir ve sıklıkla bilinen organik tremor tablolarından hiçbirine uymaz. Kinetik, postüral, istirahat veya her üçünün kombinasyonu olabilir. Kadınlarda daha sık görülür. Psikojenik tremoru psiĢik stres altında artan fizyolojik veya esansiyel tremor ile karıĢtırmamak gerekir. TĠK BOZUKLUKLARI Tablo 6. Tik bozuklukları Primer tik bozuklukları  Gilles de la Tourette sendromu  Kronik motor-vokal tikler (bir yıldan uzun süren tikler)  Geçici tik bozuklukları (bir aydan fazla, ancak bir yıldan az süren tikler) Sekonder tik bozuklukları

Ortostatik Tremor

Primer Yazma Tremoru

Ġzole Ses Tremoru

Ġzole Çene Tremoru (Geniospazm) Distonik Tremor

Periferik Nöropati ve Tremor

Psikojenik Tremor

Doğumsal

o o o

Huntington hastalığı Nöroakantositozis Ġdyopatik torsiyon distonisi

o

Edinsel

Kromozom anormallikleri

o Ġlaçlar (stimülanlar, nöroleptikler, antikonvülzanlar, L-dopa, doğum kontrol hapları, trisiklik antidepresanlar) o Travma o Ġnfeksiyöz hastalıklar (Creutzfeldt Jacob hastalığı, Sydenham koresi, viral ensefalitler) o GeliĢimsel (statik ensefalopati, mental retardasyon, otizm) o Ġnme o Dejeneratif hastalıklar (Ġdyopatik Parkinson Hastalığı, Progresif supranükleer felç) o Toksik (karbonmonoksit zehirlenmesi) o Hiperekpleksia AĢağıda en sık görülen primer tik bozukluklarından olan Gilles de la Tourette sendromundan kısaca bahsedilecektir. Gilles de la Tourette sendromu (GTS) sıklıkla davranıĢsal ve psikiyatrik bozuklukların eĢlik ettiği motor veya vokal tikler ile karakterize bir hastalıktır. Gilles de la Tourette sendromunun görülme sıklığı ve ağırlığı adölesan dönemde tepe noktasına ulaĢır. Tikler genellikle eriĢkin yaĢa gelince düzelir veya oldukça hafifler. Gilles de la Tourette sendromu erkeklerde yaklaĢık 3 kat daha fazla görülür. Hastaların pek çoğunda otozomal dominant geçiĢle uyumlu aile öyküsü vardır. Son zamanlarda yapılan genetik çalıĢmalarda bazı lokuslar gösterilmiĢtir. Çoğu hasta özellikle sosyal ortamlarda tiklerini birkaç dakikadan yarım saate kadar baskılayabilir. Baskılanan sürenin sonunda tikler daha Ģiddetli olarak geri döner. Tüm semptomlar fiziksel ve psikolojik stresle artar. Çoğu zaman GTS hafiftir ve fazla fonksiyonel bozukluğa yol açmaz. Gilles de la Tourette sendromlu hastaların yarısı obsesif-kompülsif davranıĢ bozukluğu gösterirler. Obsesif-kompülsif bozukluk tiklerden daha fazla maluliyete neden olabilir. Obsesyonlar tekrar eden kalıcı fikirler, düĢünceler, impulslar veya hayallerdir. Kompulsiyonlar obsesyonlar sonucunda geliĢen tekrarlayıcı ve kasıtlı davranıĢlardır. Kompulsiyonların kesin kuralları vardır. Sık görülen kompulsiyonlar tekrar tekrar kontrol etme, yatma rituelleri, sayma ve aĢırı temizlik (tekrar tekrar el yıkama) gibi örnekleri içerir. Gilles de la Tourette sendromlu hastaların yarıya yakınında görülen diğer bir bulgu hiperaktif davranıĢın eĢlik ettiği dikkat bozukluğudur. Ayrıca GTS‟na disleksi, antisosyal davranıĢ, depresyon, uyku bozuklukları ve kiĢilik değiĢikleri eĢlik edebilir. AĢağıda GTS'unun DSM IV tanı kriterleri görülmektedir.  Birden fazla motor ve vokal tikler.  Tiklerin hemen hemen her gün olup, 1 yıldan uzun sürmesi. Tiksiz zamanların 3 aydan fazla sürmemesi.  Tiklere bağlı olarak sosyal, mesleki ve diğer önemli iĢlevsel alanlarda bozulma.  21 yaĢından önce baĢlangıç.  Tiklerin ilaçlara veya baĢka bir tıbbi hastalığı bağlı olmaması. Gilles de la Tourette sendromunda tiklerin ve davranıĢsal semptomların ağırlığı hastadan hastaya değiĢir. Tedavi hedef semptoma göre seçilmelidir. Ġlk olarak hasta, aile bireyleri, eĢ ve okul personeli hastalık hakkında bilgilendirilmelidir. Tikler ve davranıĢsal problemler hastanın yaĢam kalitesini etkilemiyor, sosyal ortama uyumda problem yaratmıyorsa ilaç tedavisi gerekmeyebilir. Ġlaç dozları yavaĢ titre edilmeli ve doz semptomların düzeldiği en düĢük seviyede tutulmalıdır. Tikler, obsesifkompülsif bozukluk ve hiperaktivite-dikkat bozukluğunun tedavisi için seçilen ilaçlar farklıdır. Tikler zaman zaman ortaya çıkıp, kaybolabileceğinden uzun süre ilaç tedavisine devam etmek gerekmeyebilir. Tikler için dopaminerjik tonusu azaltan ilaçlar (haloperidol, pimozid, sulpirid gibi dopamin reseptör blokerleri veya tetrabenazin gibi dopamin deposunu boĢaltan ilaçlar), atipik nöroleptikler (klozapin, olanzapin, risperidon, ketiapin, ziprasidon, aripiprazol), noradrenerjik tonusu azaltan ilaçlar (klonidin) en etkili seçeneklerdir. Ancak haloperidol, sulpirid gibi nöroleptikler tardif diskineziye yol açabileceklerinden dikkatli kullanılmalıdırlar. Klonazepam gibi benzodiazepinler, kalsiyum kanal antagonistleri, trisiklik antidepresanlar ve lityum diğer tedavi seçeneklerini oluĢtururlar. Çoğu hastada tiklere eĢlik eden obsesif-kompülsif bozukluk serotonin geri alınım inhibitörlerine (fluoksetin, sitalopram, sertralin, paroksetin v.b) iyi cevap verir. ATAKSĠLER Ataksi primer motor iĢlevlerdeki bir kayba (felç gibi) bağlı olmaksızın ortaya çıkan hareket koordinasyon bozukluğu olarak tanımlanır ve sıklıkla geniĢ tabanlı, dengesiz yürüyüĢü tarif etmekte kullanılır. Ataksi serebellum ve bağlantılarındaki tutulumlardan, spinal kord lezyonlarından, periferik duyu kayıplarından veya bu üç durumun kombinasyonundan kaynaklanabilir. Ataksiler basitçe edinsel

Gilles de la Tourette Sendromu

ciddi handikaplar yaratması. Tardiv diskinezi çiğneme. ağız çevresi. Ataksi terimi. vitamin eksiklikleri. bazen geri dönüĢümsüz olan istemsiz hareketlerdir. Tedavide sorumlu ilacın kesilmesi dıĢında tetrabenazin gibi dopamin depolarını boĢaltıcı ilaçlar. yutma gibi çeĢitli orofasyal koreik. tremor. plasebo tedavisine olumlu yanıt alınması. altta yatan parezi. Genel olarak gövde veya ekstremitelere ait olmak üzere ikiye ayrılabilir. psiĢik bir travmayı takiben ortaya çıkması. stereotipik hareketlerin ön planda bulunduğu tablolardır. Ataksilerde etyolojik sınıflama ATAKSĠLER  o o o o  o o o o o o o o  o o  o o o Vasküler Arteryel enfarkt Laküner enfarkt ve sendromlar Posterior fossa hematomları Baziler migren Demiyelinizan/otoimmün Multipl skleroz (MS) Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) Çölyak hastalığı Otoimmün poliglandüler sendrom tip 1 Anti-GAD antikoru ile iliĢkili subakut serebellar ataksi Miller-Fisher sendromu Bickerstaff ensefaliti Akut postenfeksiyöz serebellit Neoplastik/paraneoplastik Paraneoplastik serebellar dejenerasyon Posterior fossa tümörleri (hemanjioblastom. kendiliğinden iyileĢme dönemlerinin bulunması. Bazen genetik geçiĢ niteliğinin saptanamadığı. Ġstemsiz hareketlerin niteliği baĢlıca distonik olduğunda tabloya tardiv distoni adı verilir. Ġdyopatik olanlara kıyasla retrokollis ve geriye doğru olan gövde distonisi daha sık görülür. ekstremiteler ve gövdede. Herediter ataksiler sıklıkla yavaĢ ilerleyici. Mekanizmadan dopamin reseptörlerinde kronik blokaj sonucu geliĢen aĢırı duyarlılık sorumlu tutulmaktadır. Bu hastalıkların hepsinde serebeller ataksi değiĢmez bulgudur ve nesilden nesile geçiĢ özelliklerine göre sınıflanabilirler. spinal ve/veya serebellar atrofinin eĢlik ettiği tablolardır. serebrovasküler hastalıklar. Kronik ilaç kullanımını gerektiren psikozlarda. Genellikle yüz. yıllar sonra ortaya çıkarlar. alıĢılmıĢ biçimin dıĢına taĢan bir görünüm sergilemesi. Benzer Ģekilde tardiv akatizi. vestibüler sinir veya arka kordon hastalıklarında da ataksi görülebilir. yeni mutasyonların yol açtığı sporadik herediter ataksiler de görülebilir. tik gibi her türlü organik hareket bozukluğunu taklit edebilirler. Bazı ayrıntıların dikkatli bir biçimde irdelenmesi tanıda yanılgı payını en aza indirir. tedavi baĢlangıcından aylar. sıklıkla stereotipik nitelikte istemsiz hareketler vardır. otoimmün hastalıklar. Serebellar hastalıklara bağlı olarak geliĢebileceği gibi. tardiv miyoklonus tabloları tanımlanmıĢtır. tardiv tremor.ve herediter ataksiler olarak ikiye ayrılabilir. kas tonus bozukluğu veya istemsiz hareket olmaksızın hareketlerin dengeli ve amacına uygun Ģekilde yapılmasında bozukluk olması durumunda kullanılmaktadır. multipl skleroz. OPCA Ataksi-telenjiektazi . Edinsel ataksilere alkolizm. nöroblastom vs) Dejeneratif/genetik Spinoserebellar ataksiler (SCA) Multi sistem atrofi (MSA-C). Tablo 1. vestibüler çekirdek. Yakınmaların baĢlangıcının ani olması. miyoklonus. Ataksilerin herediter ve edinsel nedenleri kitabın ilgili bölümünde anlatılmıĢtır Tardiv Sendromlar: Uzun süreli nöroleptik kullanımı sonucu ortaya çıkan. selektif dopamin reseptör blokerleri ve klozapin gibi atipik nöreleptikler kullanılabilir. primer veya metastatik tümörler. PSĠKOJENĠK HAREKET BOZUKLUKLARI Psikojenik kökenli hareket bozuklukları distoni. paraneoplastik sendromlar gibi yukarıda sözü edilen yapıları tutan bir çok etyoloji neden olabilir. anatomik ve patofizyolojik kalıpların dıĢına çıkması. Bunun yanı sıra nörolojik muayene tamamen normaldir. ikincil kazançların varlığı ve hastada psikopatoloji lehine belirtilerin sezilmesi hareket bozukluğunun psikojen kökenli olduğunu düĢündürür. hastanın dikkati dağıtılınca yakınmaların düzelmesi.

Bu hastalıklar kalıtımsal geçiĢ özelliklerine göre otozomal dominant. vs) Whipple Hastalığı Creutzfeld-Jacob Hastalığı Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) Hastalığı Viral serebellit Batı Nil virusu Kompresif Chiari malformasyonu Baziler impresyon Nutrisyonel/metabolik/hormonal Vit E eksikliği CoQ10 eksikliği Wilson hastalığı Hipotiroidizm Ġdyopatik Ġdyopatik geç baĢlangıçlı serebellar ataksi HEREDĠTER ATAKSĠLER Herediter ataksiler sıklıkla yavaĢ ilerleyici. karbamazepin. Otozomal dominant SCA‟lar Dentatorubro pallidoluysian atrofi Epizodik ataksiler . heksametilmelamin) o Nitrik oksit o Kronik toluen ve civa intoksikasyonu o Nitrofurantoin o o o o o o o o o o o o o o o  o o o o o o  o o o o o Adrenolökodistrofi Frajil-X sendromu SSPE Charlevoix-Saguenay otozomal resesif spastik ataksisi Joubert sendromu MNGIE sendromu Abeta/hipo-lipoproteinemi Ataksi-okülomotor apraksi Ramsay Hunt sendromu Marinesco-Sjogren sendromu Juvenil gangliosidosis ve lipidosis Biotidinaz eksikliği Kalıtsal sideroblastik anemi ve ataksi Dentatorubral-pallidoluysian atrofi (DRPLA) Nöroakantositoz (Bassen-Kornzweig hastalığı) Mitokondriyal Friedreich ataksisi MERRF (Fukuhara hastalığı) Epizodik ataksiler Nörojenik ataksi retinitis pigmentosa (NARP) sendromu Leigh sendromu POLG mutasyonları (SANDO. Genetik sınıflama A. vinkristin. 1.Toksik/ilaca bağlı Metronidazol Streptomisin Anti-epileptikler (difenilhidantoin. 2. spinal ve/veya serebellar atrofinin eĢlik ettiği tablolardır. otozomal resesif ve X‟e bağlı olarak sınıflandırılırlar Tablo 2. MIRAS)  o o o o o o  o o  o o o o  o Enfeksiyöz/postenfeksiyöz/prion Postenfeksiyöz serebellit (varisella. siklosporin A. sitarabin. valproat) Lityum Anti-neoplastik ajanlar (5-florourasil. prokarbazin. 3.

2. Bu hastalıkların klinik ve genetik özellikleri Tablo 3‟de görülmektedir. epilepsi ve demansla karakterize nadir bir nörodejeneratif hastalıktır. miyoklonik epilepsi ve psikiyatrik bulgularla seyreder. 1. geç baĢlangıçlı olgular ise daha çok Huntington Hastalığı benzeri bir klinikle seyreder. Kromozom 12‟de DRPLA genindeki artmıĢ CAG tekrarı sonucunda poliglutaminlenmiĢ proteinin nukleusta birikmesi. Bu grubun çoğunu spinoserebellar ataksiler oluĢturmaktadır. serebellar ataksi veya progresif miyoklonik epilepsinin ağırlıkta olduğu üç farklı fenotip Ģeklinde ortaya çıkabilir. 2. 10‟dur. Ataklar egzersiz. 1. kore. sadece klinik bulgular ve nörogörüntüleme ile birbirlerinden ayırt edilmeleri genellikle güçtür. CAG tekrar sayısındaki artıĢın saptanması ile bu hastalıkların kesin tanısı konulur. 1. 5. globus pallidus ve subtalamik nukleusta belirgin hücre kaybı baĢlıca nöropatolojik bulgudur. 6. gün içinde defalarca tekrarlayan ataksi. Alexander hastalığı Gerstmann–Sträussler–Scheinker hastalığı Otozomal resesif Charlevoix-Saguenay‟ın otozomal resesif spastik ataksisi (ARSACS) Ataksi-okulo-motor apraksi (AOMA) Vitamin E eksikliği ile giden ataksi Refsum hastalığı Ataksi telenjiektazi Abetalipoproteinemi CoQ10 eksikliği Bebeklik çağı baĢlangıçlı spinoserebellar ataksi Mitokondriyal NARP POLG mutasyonları (nükleer DNA) X‟e bağlı Kalıtsal sideroblastik anemi ve ataksi Adrenolökodistrofi Frajil X ataksi sendromu ġimdiye kadar bilinen ve çoğunun genetik özellikleri saptanmıĢ 30‟dan fazla otozomal dominant herediter ataksi vardır. kore. sorumlu genlerdeki mutasyon sonucu gendeki CAG trinükleotid tekrar sayısındaki artma neden olur. dekadlar arasında baĢlar. Bu dengesizlik atakları dıĢında serebellar bulgular normaldir. Hastaların çoğunda dengesizlik atakları dıĢında nistagmus ve hafif serebellar bulgular saptanabilir. OTOZOMAL DOMĠNANT SEREBELLAR ATAKSĠLER Epizodik ataksiler (EA) iyon kanalları proteinlerini kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucu meydana gelir ve 6 alt tipi vardır. Bu yüzden bu hastalıklar trinükleotid tekrar bozuklukları olarak da tanımlanırlar. Spinoserebellar ataksi (SCA) tip 1. SCA tip 8'de farklı bir trinükleotid olan CTG tekrar sayısında. 4. Dentat nukleus. 2. 5. OTOZOMAL RESESĠF HEREDĠTER ATAKSĠLER . kramplar ve interiktal miyokimidir. Koreoatetoid. B. 2 ve 3. ruber. C. n. 3. Otozomal dominant serebellar ataksilerin görülme sıklığı dünyanın değiĢik bölgelerinde bazı farklılıklar gösterir. SCA 10'da ise ATTCT pentanükleotinin tekrar sayısında artıĢ vardır. Juvenil veya eriĢkin baĢlangıçlı olabilir. dizartri. daha sonraki yıllarda kalıcı ataksi yerleĢebilir. ataksi. Ataklar tipik olarak saatler-günler sürer.4. Erken baĢlangıçlı olgular progresif miyoklonik epilepsiye benzer. heyecan ve ani uyaranlar ile ortaya çıkarılabilir. SCA tip 9 ve SCA tip 24 için uluslararası literatürde yer ayrılmıĢ olmakla birlikte henüz bunlarla ilgili klinik ve genetik bilgi henüz yoktur. Spinoserebellar ataksilerin klinik özellikleri ve baĢlangıç yaĢları büyük oranda birbirleri içine geçmiĢtir. Bunlardan en sık görülenler EA tip 1 ve 2‟dir. D. Epizodik ataksi tip 1 potasyum kanal geninin mutasyonu sonucu oluĢur. 7. Dentatorubropallidoluysian atrofi (DRPLA) ataksi. Diğer EA‟ler nadiren görülürler ve klinik-genetik özellikleri Tablo 3’de gösterilmektedir. Progresif demans.-6. 2. SCA‟lar içinde en sık görülenler SCA tip 1. 3. Epizodik ataksi tip 2 voltaja bağlı kalsiyum kanal geninin mutasyonu sonucu meydana gelir. 3. ġimdiye kadar en fazla vaka bildirileri Japonya'dandır. tremor. Toplumdan topluma değiĢebilmekle beraber. Ancak çocukluk çağında baĢlayan vakalar da bildirilmiĢtir. Epizodik ataksilerin bir kısmı asetazolamid tedavisine cevap verebilir. öngörülen patofizyolojik mekanizmadır. Kranyal manyetik rezonans incelemesinde pontoserebellar atrofiye ek olarak T2 ağırlıklı kesitlerde periventriküler ak maddede hiperintensiteler görülür. 17 ve dentatorubropallidoluysian atrofi‟ye. 7. 12. Klinik belirtiler dakikalar veya saniyeler süren. 6. 6. 8. 7. Genellikle 3.

ekstansör taban derisi cevabı. Bacaklarda arefleksi genellikle hastalığın erken evrelerinden itibaren vardır. kardiyomiyopati Telanjiektazi. abetalipoproteinemi ve vitamin E eksikliği ile birlikte giden ataksilerin tanıları klinik muayene ve laboratuvar bulguları ile konulabilir. Tablo 4. Nörogörüntülemede omurilik atrofisi ve göreceli olarak korunmuĢ serebellum dikkati çeker. Hastaların bir kısmında mental gerilik vardır. yürümede yavaĢ geliĢen bir dengesizlikle baĢlar. Tablo 4‟de bu gruba giren ataksilerin baĢlangıç yaĢları. artmıĢ alfa-fetoprotein Friedreich ataksisine benzer klinik. Otozomal resesif kalıtılır. Normal tekrar sayısı 40 civarındadır. kromozom lokusları ve ayırt ettirici klinik özellikleri gösterilmiĢtir. Vitamin E eksikliği ile giden ataksi Vitamin E‟nin az alımı veya emilim bozukluğu gibi sebeplerle serebellar ataksi görülebileceği gibi. Motor geliĢim basamakları çoğunlukla gecikmiĢtir. bazen görme kaybı ve retinitis pigmentosa. koreoatetoz. Bunların sonucunda aritmiler. Rutin DNA testleri serebellar ataksilerden bir kısmı için kolaylıkla mümkündür. kromozomun uzun koluna lokalizedir. disfaji. Friedreich ataksisi Bu hastalık bir yaĢ civarında postural instabilite ve ataksi ile baĢlar. Hastaların yarısından fazlası kardiyak nedenlerle ölürler. Bağımsız yürümenin kaybına kadar geçen süre ortalama olarak 10-15 yıldır. kalp yetmezliği ve angina geliĢebilir. Friedreich ataksisinin geç baĢlangıçlı ve tendon reflekslerinin korunduğu alt tipleri de vardır. α-tokoferol transfer proteinindeki bir mutasyondan da kaynaklanabilir. arefleksi ve vibrasyon duyusu bozukluğu ile fenotip Freidreich ataksisine çok benzeyebilir. asimetrik septal hipertrofi ve global hipokinezi Ģeklindedir. arefleksi ve derin duyu kaybı gibi nörolojik bulgular eklenir. Hastalarda ilerleyici ataksiye tremor. fizik muayene ve nörolojik muayene tanıya yardımcı olur. Altı yaĢ civarında ataksi oldukça ciddileĢir. alt ekstremitelerde derin duyu kaybı. Ġleri evrelerde iĢitme kaybı. Ġkinci dekadda distal kaslarda kuvvetsizlik ve atrofi olur. bradikinezi. Bu evrede hipotoni. Otozomal resessif serebellar ataksiler Hastalık Adı Friedreich ataksisi Ataksi-telanjiektazi BaĢlangıç yaĢı Kromozom ve lokus Gen 1. Hastalığın nedeni 9. Bazı herediter serebellar ataksiler için ayrıntılı moleküler analiz gerekir. Aile öyküsü. kromozomun uzun koluna lokalize olan mutasyondur. HEREDĠTER ATAKSĠLERDE TANI Herediter ataksilerin kesin tanısı moleküler analiz ile konulur. immun yetmezlik. Bu bağlanmanın bozulması sonucunda serumdaki vitamin E düzeyi düĢmektedir. KonuĢma giderek dizartrikleĢir. Bu protein α-tokoferolun (vitamin E) dolaĢımdaki lipoproteinlere bağlanıp taĢınmasını sağlamaktadır. 2-52 8q13 giden ataksi genellikle 20 yaĢından önce Ayırıcı klinik özellikler Hiporefleksi. Herediter ataksi öyküsü bulunan ailelerde semptomatik olmayan aile bireylerine genetik inceleme ile prediktif ya da prenatal tanı konabilir. Tedavide yüksek doz vitamin E kullanılmaktadır. Hastalığa %10 oranında insüline dirençli diyabet eĢlik eder. E vitamini ile tedavi edilebilir veya ilerlemesinin durdurulabilir olması yönünden önemlidir. ekstansör taban derisi ceva derin duyu kaybı. görme kaybı ve zeka geriliği gibi tabloların eĢlik ettiği ve genetik lokusları belirlenmiĢ nadir otozomal resesif ataksiler de bulunmaktadır. artmıĢ kanser insidansı. serum E vitamini dü Bu hastalık genellikle 20 yaĢından önce. kafa titubasyonu sık. Bu mutasyon sonucunda mitokondriyal solunum zincirinde iĢlevi olan frataksin genindeki GAA tekrar sayısında artıĢ meydana gelir. özellikle alt ekstremitedeki kaslarda güçsüzlük ve atrofi geliĢir. Patolojik tekrar sayısı 66 ile 1000 arasında değiĢir. polinöropati.-2. nistagmus. Ataksi telanjiektazi AMĠYOTROFĠK LATERAL SKLEROZ . Hastalığın seyri esnasında dizartri. spinoserebeller ataksi kliniğine iĢitme kaybı. Elektrofizyolojik incelemelerde duysal sinir aksiyon potansiyellerinde küçülme saptanır. dekad 9q13-21 frataxin 1. Kardiyak bulgular sol ventrikül hipertrofisi. dekad 11q22-q23 ATM -TTP Vitamin E eksikliği ile birlikte yaĢ arasında. Piramidal bulgular.Otozomal resesif ataksilerin hepsinde değiĢmez bulgu ilerleyici ataksidir. görme kaybı ve sfinkter bozukluğu sıktır. skolyoz ve kardiyak bulgular sıklıkla eĢlik eder. Ataksitelanjiektazi. baĢ dönmesi. Ataksi telanjiektazi'ye neden olan gen 11. Bu listede belirtilmeyen. Özellikle vitamin E eksikliği ile birlikte giden ataksi.

tüm vücuda yayılabilir.   Kesin ALS Olası ALS Üç bölgede üst ve alt motor nöron bulguları Ġki bölgede üst ve alt motor nöron bulgularıyla birlikte en azından bazı üst motor nöron tutulumu bulgularının alt motor nöron tutulumu bulgularının daha üstünde yer alması     Olası ALS-Laboratuvar destekli Mümkün ALS Bir ya da birden çok üst motor nöron tutulumu bulgusu ve EMG ile en az iki bölgede alt motor nöron bulgusuna rastlanması Bir bölgede üst ve alt motor nöron bulgularının birlikte olması. Hastaları El Escorial Kriterlerinde yer alan kategorilere göre değerlendirmek. Solunum kaslarının tutulumu bulber baĢlangıçlı ALS‟ de . Ġlk kez 1990 da ALS için tanı kriterleri oluĢturulmuĢtur. Gözden geçirilmiĢ El Escorial tanı kriterleri ALS tanısı için gerekli olanlar: A:1 Klinik. iki bölgede üst ve alt motor nöron bulgularının olması _______________________________________________________________________ b. daha çok çalıĢma ve araĢtırmalar için bir fikir birliği sağlanması açısından önemlidir. taraflardan baĢlayana ise progresif müsküler atrofi (PMA) de denir. Çağımızda teknolojinin sunduğu birçok olanağa rağmen ALS tanısının klinik ve kliniği destekleyenelektrofizyolojik bulguların bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu söylemek yanlıĢ değildir. elektrofizyolojik veya histopatolojik olarak alt motor nöron tutulumunun kanıtlanması A:2 Klinik muayene ile üst motor nöron tutulumunun kanıtlanması A:3 Öykü veya muayene ile belirti ve bulguların bir vücut bölgesi içinde ya da diğer bölgelere ilerleyici özellikte yayılması Olmaması gerekenler: B:1 Alt motor nöron ve/veya üst motor nöron tutulumunu açıklayabilecek baĢka bir hastalığı telkin eden elektrofizyolojik ve histopatolojik veriler B:2 Var olan klinik ve elektrofizyolojik bulguları görüntüleme yöntemleriyle açıklayabilecek veriler Bu ilkeler çerçevesinde. Kramplara fasikülasyonlar da eĢlik edebilir. bulber belirti ve bulguların baĢlamasından aylar sonra da ortaya çıkabilir. günlük klinik uygulamada pratik olmasa bile. Ġki ya da daha çok bölgede üst motor nöron bulgularının olması veya Üst motor nöron bulgularının alt motor nöron bulgularının üstünde yer almaksızın. Dilde zaaf ve atrofi. Tanı kriterleri Üst ve alt motor nöron tutulumu bulgularının birlikte bulunması ALS‟nin klinik özelliğidir. Tablo 1. Bunlardan ilerde söz edilecektir. Belirti ve Bulgular ALS‟li hastaların bir bölümünde yakınma ve belirtiler bulber bölgeden. diğer bir bölümünde ise taraflardan baĢlar.Elektromiyografinin (EMG) de yine hastalık öyküsü ve klinik muayene ıĢığında yapılması son derece önemlidir. boyun fleksiyon zaafı tanı koydurucudur. yumuĢak damak fonasyonla iyi kalkmasa bile farenks refleksinin kaybolmaması genellikle sık görülen belirtilerdir.Fasikülasyonlar tek ya da birkaç kas grubuna lokalize olabileceği gibi tek bir ekstremiteyi etkileyebilir. daha nadir olarak da disfajidir. Bir çok hastada ilk göze çarpan lokal zaaf ve atrofidir. yani alt ve üst motor nöron tutulumunun bulguları göze çarpar. özellikle dil ağız içindeyken gözlenmesi uygun olan fasikülasyonların varlığı.Orbikülaris oris zaafına bağlı ağız kapama güçlüğü.GiriĢ ve Epidemiyoloji Klinik Özellikler ve Tanı a. Ġyi bir klinisyen hastalık öyküsü ve nörolojik muayeneyle hastalığın tanısını koyabilir. Bu tabloya aynı anda baĢlayan taraf zaafı eĢlik edebileceği gibi. El Escorial Kriterleri (Madrid yakınlarında toplantının yapıldığı yere atfen) adı verilen bu kriterlere son hali 2000 yılında verilmiĢtir (Tablo 1). Ayrıca çene refleksinin varlığı da araĢtırılmalıdır. Bulber baĢlangıçlı hastalarda ilk yakınma genellikle dizartridir. Bulber tutulumda alt fasyal zaafın da katkıda bulunduğu nazone bir konuĢma ve spastik dizartri karıĢımının. Ayırıcı tanıda yer alan diğer hastalıklar için gerekli laboratuvar yöntemlerine baĢvurulması da gereklidir. Bulber baĢlangıçlı ALS formuna progresif bulber felç (palsy) (PBP). Hastanın ilk fark ettiği ve dile getirdiği yakınma „ses değiĢikliği‟ dir. Hastalığın baĢlangıcında bazı hastalar özellikle gece belirgin olan kramplardan yakınır.

Taraflardan baĢlayan ALS‟ de adından da anlaĢılacağı gibi kol ya da bacaklarda. HIV. immunfiksasyon yöntemiyle serum immunelektroforezi 5. Lyme hastalığı serolojisi 11. CPK. Elektrofizyolojik testler (sinir ileti çalıĢmaları ve iğne EMG‟si) yine de en önemli araĢtırma yöntemidir. tanı açısından zorluk yaratabilecek. Mutant SOD1‟in ekspresyonunu hücrelere zarar vermeden viral vektörler aracılığıyla ortadan kaldırmaya yönelik çalıĢmalar hayvan deneylerinde olumlu sonuç vermiĢtir. Bu durumda en iyi tutum ayırıcı tanıda yer alan hastalıkları dıĢladıktan sonra klinik izlemdir. Bazı hastalar uzun bir süre. Bu yöntem insanda denenme aĢamasındadır. Primer lateral skleroz (PLS) ilerleyici üst motor nöron tutulumuyla giden bir tablodur. klinik tabloya göre istenebilecek testler 1. ALS sendromuna yol açabilecek. Rutinde istenen kan testleri (tam kan sayımı. Tanı Yöntemleri ALS için özgün bir tanı yöntemi ya da laboratuvar testi yoktur. Kas biyopsisi 2. Protein elektroforezi. Bugün için ALS tedavisi için. otonomik ve duysal belirtiler genellikle görülmez. Kognitif tutulum hastalığın baĢlangıcında rastlanan bir özellik olmamasına rağmen ALSdemans sendromunda (tüm ALS hastalarının %5‟i) demans önde giden bir bulgudur. Hastaların %10-15 kadarı hastalığın son evresine kadar bir miktar dizartri ve disfajileri olsa da konuĢma yetilerini kaybetmezler. sfinkter kusuru. Genel eğilim 3 yıl PLS tablosuyla giden durumda bu tanıda karar kılmaktır. Heksozaminidaz düzeyi 12. yapılan çalıĢmalar hastalığı “iyileĢtirme” yönünde olumlu sonuç vermemiĢtir. manganez) 9. elektrolit ve karaciğer enzimleri gibi) ve kranyal ya da spinal MR dıĢında klinik tabloya göre diğer baĢka testler de istenebilir (ayrıntısı Tablo 3’de verilmiĢtir). sedimentasyon. Ayrıca direkt olarak motor nöronu korumayı hedefleyen çalıĢmalar da vardır. Buna karĢılık erken evrede solunum yetmezliği geliĢen hastalar da görülebilir. Genel olarak klinisyenin yaptığı ayırıcı tanıda yer alan. mitokondriyal disfonksiyon. Toksinler içim kan ve/veya idrar tahlili (kurĢun. geçerli olduğu bilinen Riluzole motor nöron ölümüne neden olduğu kanıtlanan eksitotoksisite teorisi sonucunda geliĢtirilmiĢtir. mikroglia aktivasyonu gibi hastalık sürecinde ortaya çıktığı kanıtlanan patolojik mekanizmalara yönelik çalıĢmaların varlığı da bilinmektedir. Riluzole sodyum ve yüksek-voltajlı kalsiyum kanal blokajı yanında glutamat reseptör . özellikle de tedavi edilebilecek hastalıkların ortaya konması için gerekli olan testler istenmelidir. Tümör belirteçleri 8. etkisi kısıtlı da olsa. Bu tür bir klinik formda baĢlayabilen ALS tabloları olabileceğinden tanı açısından ĢaĢırtıcı olabilir. Genetik test (SOD1 mutasyonu için) Tedavi YaklaĢımları ALS‟nin bugün için geçerli tedavisi yoktur. Anti-nöronal antikorlar 6. ALS‟de okülomotor tutulum. Hastalığın etyopatogenezini aydınlatmaya yönelik birçok araĢtırma var olmasına rağmen. Nöronal inklüzyonların varlığı. Ayırıcı Tanı ALS‟nin ayırıcı tanısında yer alan baĢlıca klinik tablo ve sendromlar Tablo 2‟de yer almaktadır. c. c. genellikle asimetrik olan zaaf ve atrofi ortaya çıkar. bu aĢamalara müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Ant-gangliozid antikorları (IgM GM1) 7. B12-Folat 3. HTLV1 serolojisi 10. Bir bölüm çalıĢma da motor nöron dejeneresansına kadar geçen süreçteki etapları tek tek gözden geçirip. Günümüzde üstünde yoğunlaĢılan tedavi yaklaĢımlarının bir bölümü mutant SOD1‟in neden olduğu motor nöron dejenerasyonunun oluĢ mekanizmasını model almıĢtır. PLS‟nin prognozu ALS ye göre çok daha iyidir.değiĢkendir. Zaman içinde kranyal sinir tutulumu da tabloya eklenir. Üstte sözü edilen alt fasyal tutulumun sonucu olarak ağız kapamadaki zaaf nedeniyle hastaların vital kapasitelerinin değerlendirilmesi sağlıklı bir Ģekilde yapılamayabilir. üst motor nöron bulguları olmaksızın sadece taraf zaafı ve atrofiyle kendini gösteren klinik özellikler sergileyebilirler (psödopolinevritik form). Kan gazları 4. Tablo 3 Rutin incelemeler dıĢında.

bacaklar güçsüz olduğu gibi kollarda da güçsüzlük vardır. Güçsüzlüğe bağlı olarak skolyoz gibi vücut deformiteleri ortaya çıkabilir.000‟de bir. normal Ģartlarda. Yıllar sonra hastalar zor yürüyebilir hale gelirler. Genellikle ağır SMA tiplerinde bu kopyadan daha az. Bu çalıĢmalar hayvan deneyi düzeyinde olumlu sonuçlar verse de insanlara uygulamak ve varsa olumlu sonuçlarını görmek için zamana ihtiyaç vardır. Embriyonik kök hücreler in vitro olarak motor nöron benzeri hücrelere dönüĢmektedir. Daha çok kemik iliği gibi nöral dokuya da dönüĢme yeteneği olan multipotentprojenitör hücrelerin kullanıldığı çalıĢmalar gelecek vaat edebilir. Hastaların %95‟inde hastadan alınan bir kan örneğinde genetik bozukluk gösterilebilir. motor nöronların iyi çalıĢması için SMN1 geninden en az bir adet bulunması gerekir. dönemez. Üst ekstremitelerde en zayıf kas trisepstir. taĢıyıcılık sıklığı ise 50‟de birdir. Hastalara uygulanabilmesi için daha çok araĢtırma ve çalıĢma yapılması gerekmektedir. SMN2‟yi bir Ģekilde etkileyerek daha fazla normal protein yapmasını sağlamaktır. Nörolojik muayenede. SMA tip 1‟de daha yaygın bir güçsüzlük olmakla birlikte SMA tip 2 ve 3‟de güçsüzlüğün proksimal kaslarda olduğu görülür. Hastalık doğuĢta baĢlar. Genetik inceleme ile kesin tanı konur. Bu kopya genden ne kadar çok varsa o kadar çok normal protein yapılabilir. Kollarda ve bacaklarda güçsüzlük ve atrofiyle seyreden bu hastalığın en ağır Ģeklinde solunum da etkilenir. Hastalığın baĢlama yaĢına ve hastanın yapabildiği hareketlere göre sınıflandırılmıĢ tipleri vardır: SMA tip 1 ya da Werdnig Hoffmannhastalığı en ağır olandır. oturamaz. ağır kas hastalığında henüz tedavi olanağı bulunmadığından bakım (management) büyük önem taĢımaktadır. ciddi solunum güçlüğü mevcuttur. SMA hastalarında SMN1 hiç yoktur ama az miktarda normal protein yapabilen SMN2 mevcuttur. baĢını tutamaz. SMA tip 3 (Kugelberg Welander) en hafif olandır. ALS’de Bakım Göz kasları hariç hemen tüm istemli kasları tutan ve atrofiye yol açan bu kötü prognozlu. böylece bu genin kodladığı protein normal miktarda yapılabilir. SPĠNAL MÜSKÜLER ATROFĠ . EriĢkin yaĢta baĢlayan çok nadir bir form ise SMA tip 4‟tür. Amaç. Hastalık 18 aylıktan sonra baĢlar. Yukarıda anlatılan kas güçsüzlüğünün dağılımı bu iki hastalık arasında ayırım yapılabilmesini sağlayabilir. Hasta sık düĢer. ikinci motor nöronların kalıtımsal bir hastalığıdır. mekanik solunum desteği olmadan yaĢamını sürdüremez. Otozomal resesif nöromüsküler hastalıklar arasında en sık görülen SMA‟nın canlı doğumlarda ortaya çıkma olasılığı kabaca 10. SMA‟nın genetiğindeki çok özel durum tedavisinin mümkün olabileceğinin ipuçlarını vermektedir. Özellikle SMA 3‟de proksimal kas tutulumunun kas hastalıklarından farklı çok tipik bir dağılımı vardır: Alt ekstremitelerde iliopsoas ve kuadriseps femorisin erkenden güçsüz hale geldiği. SMA‟da kreatin kinaz (CK) hafif yüksek bulunabilir. hafif seyirlilerde ise daha çok bulunduğu anlaĢılmıĢtır. çocuk oturabilir ama yürüyemez. TEDAVĠ SMA‟nın Ģu anda etkin bir tedavisi yoktur. SMA tip 1‟de gevĢek bebeğin ayırıcı tanısına giren tüm hastalıklar akla gelmelidir. ĠĢte tedavide bu bilgiden yararlanılmaya çalıĢılmaktadır. kas güçsüzlüğü ve atrofisidir. gluteus maksimusun erkenden güçsüzleĢtiği distrofilerden farklıdır. Spinal müsküler atrofi (SMA). HASTALIĞIN TĠPLERĠ VE BELĠRTĠ/BULGULARI SMA‟nın baĢlıca belirtileri. SMA tip 2 orta ağırlıkta olandır. hastalık baĢlangıç yaĢı çok değiĢkendir. çocuk yürüyebilir. ölüme götürmektedir. Öteden beri nörodejeneratif hastalıklar için söz konusu edilen kök hücre tedavisi son günlerde ALS için de adından oldukça söz ettirmektedir. Geç baĢlayan SMA‟da (özellikle SMA 3 ve 4) güç kaybının genellikle son derece yavaĢ ilerlediği ve solunum güçlüğünün eklenmediği vurgulanmalıdır. Bu dağılım. Kemik veter refleksleri azalmıĢtır. TANI VE AYIRICI TANI Hastanın öyküsünü dinleyerek ve muayene ederek bu tanıdan Ģüphelenilebilir. SMA tip 3 hastalarında. BMD‟de ise çok yüksektir. merdivenleri çıkarken ve çömelip kalkarken zorlanır. Elektromiyografide (EMG) SMA‟da ön boynuz hastalıkları ile uyumlu bulgular saptanarak kas hastalıklarından kesin olarak ayırdedilir. genellikle baĢlangıç geciktikçe hastalık daha hafif olur. Ancak. gluteus maksimusun ise çoğunlukla geç evrelere kadar gücünü koruduğu gözlenir. Bunlar arasında kas hastalıkları en önemli yeri tutar. SMA 3‟ün en çok karıĢtığı kas hastalığı ise Becker tipi müsküler distrofidir (BMD). Kesin tanı genetik inceleme ile konulur. Yukarıda da anlatıldığı gibi. Hastalık 18 aylıktan önce baĢlar. ALS ortalama 3-4 yıl içinde eğer yardımcı solunum olanakları kullanılmazsa. SMA‟lı hastalarda el titremesi tipiktir. ancak kas zaafı mevcuttur. bebek çok gevĢektir. SMA erkeklerde daha sık görülür ve kadınlara kıyasla daha ağır olabilir. Bu yöntem diğer tedavi seçeneklerine göre daha çok ümit vaat etmektedir.blokajı yaparak etkisini göstermektedir.

Antijenlere tepki vermezler. 1. multifokal demiyelinizasyon alanlarıyla nitelenir. diyet ile ilgili nedenlerin. Bunu 1824‟te Olivier‟in bildirisi izler. Rokitansky ve Rindfleisch konuya önemli katkılarda bulunmuĢlardır. Multipl skleroz plaklarının oluĢumunda önemli olabilecek birçok mekanizma ileri sürülmüĢtür: 1. patolojik anatomi atlasında bir multipl skleroz olgusu sunmuĢtur. Bundan kısa süre sonra Carswell. Bu incelemelerin bazıları multipl sklerozlu hastalarda hastalık aktivitesini izlemede de yararlı olabilir. olasılıkla birden fazla nedene bağlıdır. 20-40 yaĢları arasında. Patogenez ve Fizyopatoloji Multipl sklerozun patogenez ve fizyopatolojisi tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Turck. multipl skleroz için birçok yeni tedavi araĢtırılmaktadır. Cruveilhier klinik olgu sunumlarıyla birlikte multipl sklerozun tüm patolojik tanımını atlasında basmıĢtır. 1935‟te “deneysel alerjik ensefalomiyelit” in Rivers tarafından tanımlanmasıyla atılmıĢtır. travmadan sonra en sık karĢılaĢılan önemli bir özürlülük nedenidir. Son zamanlarda hastalık etyopatogenezini. Patolojik olarak. toksinlerin tablonun ortaya çıkıĢında rol oynayabileceği ileri sürülmüĢtür. Otoreaktif T ve B hücrelerinin düĢük düzeyleri normal . Jean Martin Charcot multipl sklerozun farklı ve özgün bir tablo olduğu konusunda en önemli rolü oynamıĢtır. Rastlantısal demiyelinizasyon Ġnandırıcı bir ipucu olmamasına karĢın. Demiyelinizan hastalıkların anlaĢılması konusunda önemli bir adım. miyelin yıkım ve onarım mekanizmalarını anlamamızda önemli geliĢmeler olmuĢtur. Ġzleyerek. Bazı klinik tablolar multipl skleroz için niteleyici olmakla birlikte. bazıları kurtulabilir. Bu hipotez hala tartıĢmalıdır. oligodendrositlerin kaybı ve astrogliozis dikkat çekicidir. Multipl skleroz merkezi sinir sistemi ak maddesinin yineleyici ya da ilerleyici inflamatuar.MERKEZĠ SĠNĠR SĠSTEMĠNĠN MĠYELĠN HASTALIKLARI DEMĠYELĠNĠZAN HASTALIKLAR Bugünkü bilgilerimize göre. St Lidwina of Schiedam (1380-1433)‟da 18 yaĢında yineleyici bir nörolojik hastalık ortaya çıkmıĢtır. ve birçoğu yakın zamanda kullanım için hazır olacaktır. Ġdeal bir tedavisi olmamasına karĢın. inflamasyon ve miyelin kaybının temel histopatolojik görünüm olduğuna dikkat çekmiĢtir. Otoimmunite 2. Frerichs. MULTĠPL SKLEROZ GiriĢ Multipl skleroz (MS) yaklaĢık 150 yıl önce tanımlanmıĢtır. Ġzleyen yıllarda değiĢik tiplerde demiyelinizan hastalıklar tanımlanmıĢtır. demiyelinizan hastalıklarda miyelinin biyokimyasal yapısı normaldir. 1800‟lü yılların ilk yarısına iliĢkin bilgi olmaması multipl sklerozun nispeten yeni bir hastalık olduğu Ģeklinde yorumlanır. Pierre Marie 1884‟te ilk kez multipl sklerozun infeksiyöz bir nedeni olabileceğini öne sürmüĢtür. Charcot ayrıca hastalığın klinik spektrumu ve histolojik görünümünü de tanımlamıĢ. Genetik yatkınlık 3 Ġnfeksiyon ve diğer çevresel nedenler 4. Gerçek fizyopatoloji. sıklıkla klinik kuĢkuyu doğrulamak ve diğer olasılıkları dıĢlamak için yardımcı araĢtırma yöntemlerinden yararlanmak gerekir. Sık karĢılaĢılan nörolojik hastalıklardan oluĢan bu grubu aĢağıdaki baĢlıklar altında gözden geçirmek yararlıdır. 1866‟da Vulpian tanımlanan bu patolojik tabloya “sclérose en plaque” adını önerdi. Otoimmunite Ontogenez sırasında otoreaktif lenfositler normal olarak klonal azalmaya giderler. Çevresel ve/veya endojen bir faktör miyelin ve/veya oligodendrositi etkileyerek hastalık tablosuna yol açar. Aksonlar kısmen korunurken. Valentiner. demiyelinizan hastalığıdır.

Diğer ırklar ve etnik popülasyonlar değiĢen derecelerde yatkınlık gösterir.Süreğen merkezi sinir sistemi infeksiyonu. Bir virüsün multipl skleroz patogenezinde rol oynayabilmesinin birçok yolu vardır: 1. 2. sonuçlar tartıĢmalıdır. Multipl skleroz riskinde göç 4. Yineleyici merkezi sinir sistemi infeksiyonları yineleyen inflamasyon ve demiyelinizasyonu hızlandırabilir. baĢlatılan inflamatuar reaksiyon oligodendrositleri etkileyebilir ya da doğrudan yıkabilir. Siyah Afrikalılardaki durum iyi bilinmezken. Koyunlarda ve keçilerde visna virüsü. Otoreaktif T4 lenfositleri yapısal olarak benzerlik gösteren yabancı antijenlerle karĢılaĢınca aktive olabilirler. Genellikle 15-50 yaĢları arasında sık görülen hastalıkta belirtiler. köpeklerde canine distemper virus ve Theiler‟s murine ensefalomiyeliti. Multipl skleroz tropikal bölgelerde nadirdir ve prevalansı ekvatordan uzaklaĢtıkça (kutuplar dıĢında) orantılı bir Ģekilde artar (ġekil 5). Bu hücrelerin kendi vücut hücrelerine karĢı tepkisizliği kırıldığı zaman otoimmun hastalık oluĢur. Genetik Yatkınlığın Rolü 3. Yakın zamanlarda HLA bölgesi dıĢında IL-2RA ve IL-7RA bölgeleriyle multipl skleroz arasındaki iliĢkinin gösterilmesi tedavi yaklaĢımları bakımından umut verici olmuĢtur. Multipl sklerozun baĢlatılması ve sürdürülmesinde viral infeksiyonların rolü uzun bir süredir tartıĢmalıdır. Geçici merkezi sinir sistemi infeksiyonu bir olaylar dizisi baĢlatabilir (foster otoimmunite) 3. 2. Bu. Ailevi olgular ve epidemiyolojik veriler. Kadınlarda erkeklere göre 2 kez daha sık rastlanır. Multipl skleroz beyazlarda ve Avrupa kökenlilerde sıktır. Proinflamatuar sitokin TNFalfa. kendine ait ve yabancı antijenler arasındaki moleküler benzerliktir. Ġnfeksiyon ve Diğer Çevresel Nedenler Sinir dokusu içindeki immun aktivite özgül olmayan bir Ģekilde miyelin yıkımı ile sonlanabilir. Rastlantıya Bağlı Demiyelinizasyon . Çevre faktörlerinden sıklıkla söz edilmekle birlikte. in vitro oligodendrosit apoptozu ve miyelin yıkımının nedenidir. Merkezi sinir sistemi dıĢındaki geçici ya da kalıcı bir infeksiyon otoreaktif T hücrelerini moleküler benzerlik ya da superantijen gibi diğer non-spesifik nedenlerle aktive edebilir. 4.bireylerde de meydana gelebilir. Diğer çözünebilen maddeler potansiyel olarak toksiktir. Çevre faktörlerinin ortaya konmasında göçlerle multipl sklerozun demetler ya da epidemiler halinde görülmesi önemlidir. Ġmmun yanıtın immunoglobulinlerden baĢka miyelin ya da oligodendrosit için toksik olduğundan kuĢkulanılan. etnik yatkınlık önem taĢımaktadır. Mevcut bulgular multipl skleroza artmıĢ yatkınlıkta çok sayıda (50 civarında) genin etkileĢtiğini gösterir. Toleransı (vücut antijenlerine tepkisizliği) kıran olası bir mekanizma. Çok sayıdaki aday gen araĢtırılmıĢtır. Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Belirtiler genellikle genç eriĢkinlik döneminde yani 20-40 yaĢları arasında baĢlar ve 24 yaĢında tepe noktasına ulaĢır. Viral infeksiyonlar insanda da demiyelinizasyon nedeni olabilir. çevre faktörleri ve etnik karıĢımla açıklanabilir. GeniĢ çaplı araĢtırmalar az sayıda aday bölge ortaya koymuĢtur. Örneğin progresif multifokal lökoensefalopati (JC papilloma virus). Multipl skleroz ve diğer otoimmun hastalıkların bu toleransın kaybı sonucu geliĢtiği düĢünülür. çözünebilen birçok ürünü bilinir. hayvanlarda demiyelinizasyon nedeni olarak bilinen viral infeksiyonlardır. subakut sklerozan panensefalit (kızamık virüsü) ve insan T hücre lenfotrofik ya da lösemi virüsü tip I ( HTLV-1 ile miyelopati). Bazı bulgular multipl sklerozda moleküler benzerliğin rol oynadığını gösterir. Afrika kökenli Amerikalı‟larda beyazların yarısı sıklığında görülür. çocukluk çağında ya da 50 yaĢından sonra da baĢlayabilir. multipl sklerozda multigenik bir kalıtımsal yatkınlığı destekler.

Travma. süt ürünlerinin multipl skleroz için riski değiĢtirebileceğinden kuĢkulanılmıĢtır. Ailesel sıklık ve dağılım birçok genin yatkınlığa katkıda bulunduğunu gösterir ve bu Ģimdiye kadar incelenen genetik lokuslarla geçen düĢük relatif risk ile uyumludur. m. ev hayvanları. Bunlar herhangi bir dağılımda olabilir. Plaklar periventriküler bölgede ve daha sık olarak periventriküler ak madde. gövde.yaĢı önemli bulunmuĢtur. mikroskobik inceleme ile intrakortikal miyelinli lifleri etkilemiĢ olarak kortekste görülür Akut multipl skleroz plaklarının en erken bulgularından biri manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinde de görülen kan. Hatalığın seyri değiĢebilir. bazıları ise farklı tanıya götürecek kadar nadirdir. Tablo 2. bir ya da iki ekstremitede. On beĢ yaĢından önce yüksek riskli bir bölgeden düĢük riskli bir bölgeye göç edildiğinde multipl skleroz riski azalır. Klinik Tablolar. Multipl Sklerozda BaĢlangıç Belirtileri ____________________________________________________________________ Belirti % Motor 50 Duysal 30 Görme bozukluğu 22 Ataksi/tremor 20 Diplopi 12 Vertigo 7 Sfinkter kusuru 6 Diğer 5 BaĢlangıç monosemptomatik ya da polisemptomatik olabilir. spinaliste görülürler. Belirti ve Bulgular Multipl skleroz çok çeĢitli klinik tablolara yol açabilir (Tablo 2). yüz ya da kombinasyon Ģeklinde görülebilir. Patoloji Multipl skleroz‟un patolojik iĢareti beyin ya da m. multipl skleroz riskini arttırır. gebelik soğuk iklim. ikinci dünya savaĢı sırasında Ġngiliz birliklerinin iĢgali sırasında bir patojen ile karĢılaĢma üzerinde durulmuĢtur.beyin bariyerinin bozulmasıdır. Birçok bulgu ve belirtiler karakteristiktir ve pek azı hastalık için patognomiktir. Epidemiyolojik bilgiler genetik olarak duyarlı kiĢilerde bir çevre faktörünün tetiklemesi ya da neden olmasıyla multipl skleroz ortaya çıktığını düĢündürür. On beĢ yaĢından önce düĢük riskli bir bölgeden yüksek riskli bir bölgeye göç. Bazı bölgelerde epidemiler bildirilmiĢtir. dizesteziler (yanma) ve hiperesteziler sıktır. Lezyonlar genellikle 1-2 cm çapında olup bazen birleĢip geniĢ plaklar oluĢturabilirler. et tüketimi. Beyin kesitlerinde taze ve aktif plaklar sınırları belirsiz pembe-sarı renkte görülürken. . ekstremitelerin bir bölgesinde. paresteziler (karıncalanma). Kan beyin bariyerinin bozulması lezyon patogenezinde kritik bir erken basamak olarak görünür. Viral infeksiyonlar en olası tetikleyici gibi görünür. spinalisin dıĢtan muayenesinde multipl skleroz plakları görülebilir. fakat hiçbiri bağımsız multipl skleroz risk faktörü olarak belirlenememiĢtir. çok sayıda küçük plak. spinalisteki plaklardır. iĢlenmiĢ et. Multipl skleroz‟da demiyelinizasyona yol açan kesin çevre olaylarının ne olduğu bilinmemektedir. Duyu kaybı (uyuĢukluk). beyinsapı ve m. Bununla birlikte. _____________________________________________________________________ _ Duysal belirtiler multipl sklerozda en sık karĢılaĢılan ilk belirtilerdir ve sonuçta hemen bütün hastalarda ortaya çıkar. eski plaklar mavi-gri renkte ve sınırları keskin olarak görülür. Bu yaĢtan sonraki göç ise riski etkilemez. Aksine bazı belirtiler atipik. Ġzlanda ve Faroe adalarından bildirilen. Beynin gözle yapılan patolojik muayenesi değiĢen derecelerde atrofi ve ventriküler dilatasyon ortaya koyarken.

5‟inde optik nöropati. görme keskinliğinin azalması. ilk belirtilerin ipsilateralinde medial arka kordondan baĢlayan. Belirtiler. Motor belirti ve bulgular akut ya da süreğen ilerleyici olarak görülebilir ve genellikle diğer belirtilerle birliktedir. En sık karĢılaĢılan belirti birkaç gün içersinde geliĢen bir gözde görme azalmasıdır. dismetri. Oppenheim‟ın kullanılmayan el sendromunu gösteren hastalar. Çocukların ve Asya‟lı hastaların daha sıklıkla bilateral optik nöropati gösterdiği bildirilir. Ayrıca multipl sklerozda trigeminal nevralji (TGN) %5 oranında görülebilir. Gövde kaslarındaki zaaf m. özellikle göz kontrolü kalktığında. görmenin bulanıklaĢması ve kısa süre içinde düzelmesi) görülebilir. sıkıĢma duyularıdır. Duysal m. duysal disosiyasyon ve hemiparezi ile ortaya çıkabilir. Serebellar yollar multipl sklerozun seyrinde sıklıkla etkilenir fakat baĢlangıçta baskın olarak . fakat bazen daha çok çocuklarda olmak üzere papillit ya da venöz kılıflanma ortaya konabilir. Kalıcı görme bulanıklığı. spinalis lezyonlarından ileri gelir ve anormal postüre neden olur. sübjektif uyuĢukluğun yanı sıra diskriminatif ve proprioseptif iĢlevleri kaybederler. objeleri tutmada. bacak ya da gövdeyi saran rahatsız edici basınç. zaaf. Bacaklarda sertlik gibi spastisite belirtileri. Ağrı multipl sklerozun ana bir belirtisi değildir. Özellikle göz hareketleri sırasında göz çevresinde ağrıya görsel belirtiler eĢlik edebilir.Türk kohortunda ise %14. Müphem belirtiler genellikle egzersizle ya da ısı ile kötüleĢir. aksiyon tremoru. Muayenede aferent pupilla defekti . hemiparezi. Bu genellikle alt ekstremite distalinde vibrasyon ve pozisyon duyusunda azalma Ģeklindedir. spinaliste ya da beyinsapında lemniskal yollardadır. kompleks motor hareketlerin bozulması ve denge kaybıdır.Sequard sendromu. Duysal m. refleks azalması nedeni olabilir. multipl sklerozun baĢlangıç belirtisidir ve % 50 den fazla hasta yaĢamı sırasında bir optik nöropati atağı geliĢtirebilir. M. Bazen ilerleyici görme bozukluğu meydana gelir ve multipl skleroz hastalarında optik nöropati öyküsü olmaksızın gözdibi muayenesinde ya da uyandırılmıĢ potansiyel incelemelerinde. Bilateral eĢzamanlı optik nöropati eriĢkinlerde sık değildir fakat formal görme alanı testi beklenmeyen eksiklikler ortaya koyabilir. Genç bir insanda ortaya çıktığında multipl sklerozu düĢündürür. Medulla spinalis tutulumu kök giriĢ bölgesindeki lezyonlardan ileri gelen radiküler ağrı paroksizmleri. Bu el yazısında ve bilgisayar kullanmada. spinalis sendromları multipl sklerozda sıktır. düğme ilikleme. EĢlik eden belirtiler sıklıkla dengesizlik. izleyerek önce ipsilateral sonra kontrolateral yükselmesidir. kabızlık. geliĢen bir demiyelinizan lezyonu yansıtır. değiĢen renk algısı. spinalis sendromları ve Oppenheim‟ın kullanılmayan el sendromudur. ön boynuz hücresinin kendisi segmental zaaf ve atrofi. Brown.Uthoff belirtisi (vücut ısısı arttığında. Gözdibi muayenesi genellikle normaldir. yürüme ve dengeyi bozabilirler. nüks sırasında ya da paroksizmal olarak dermatomal dağılımda ortaya çıkabilir. eğer meydana gelirse hastayı rahatsız eder. spinalis sendromu. disdiadokinezi. ya da öncesinde görülebilir. Sık karĢılaĢılan tablo bir ayaktan ya da elden uyuĢma ve karıncalanmanın baĢlaması.Multipl skleroz‟un en çarpıcı nüksleri duysal m. Belirtiler hafif koordinasyon bozukluğu ve yürüme ataksisinden. Vücudun bir tarafında kuĢkulu bir duyu kaybı meydana gelebilir. En sık karĢılaĢılan ağrı alt ekstremitelerdeki dizestezik ağrılardır. bir ekstremitede zaaf sık karĢılaĢılan belirtilerdir. Alt motor nöron liflerini uyaran bazı lezyonlar. idrar yetiĢtirememe. Multipl skleroz hastalarının büyük çoğunluğu kalıcı duyu kusuru gösterirler. spinalis ve beyinsapı lezyonları bazen solunum kaslarında güçsüzlüğe yol açabilir. kolayca düzelir ve tekrarlar. hareketle uyarılan belirgin tremora ve dengenin tam kaybına kadar değiĢebilir. Lhermitte bulgusudur (baĢı öne eğince vücuda yayılan elektriklenme hissi). Paraparezi. sıklıkla optik sinir tutulma bulgusu olabilir serebellar sendrom nadirdir. Bu durum alt ekstremite belirtileri olmaksızın iki yanlı olarak ortaya çıkabilir. ya da ekstensor ve fleksor spazmlar özürlülüğün diğer nedenleridir. Belirtilere yönelik tedavilere yanıt vermeyen ve cerrahi tedavi gerektiren TGN görülebilir. Uzun süreden beri multipl sklerozu olanlar özel bir yürüme biçimi ve ataksik dizartri geliĢtirebilir. Multipl sklerozda piramidal yol iĢlev bozukluğuna sık rastlanır. spastisite. güçlüklere yol açar. Kas atrofisi genellikle kullanmamaya bağlı geliĢir. Bu sendrom genellikle aylar içinde yineler. kortikosteroide yanıtlıdır. kuadriparezi. Sorumlu lezyon ya servikal m. ve refleks artıĢına yol açar. Oppenheim‟ın kullanılmayan el sendromu çok özgül bir belirtidir ve nadiren diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. renk algılamasında bozulma ve sıklıkla bir merkezi skotom ortaya konur. KaĢıntı. Kas zaafı. Genelde hastaların % 17‟si.

Sık idrara gitme, yetiĢtirememe m. spinalis lezyonlarından ileri gelir ve multipl skleroz hastalarında sık karĢılaĢılır. Mesane fonksiyon bozukluğu belirtileri geçici olabilir ve alevlenme ile meydana gelir, fakat sıklıkla kalıcıdır. Veziküler duyumların artması yüksek kapasiteli mesane ve detrusor kasının incelmesi ve bozulmasıyla mesane atonisine yol açabilir. Bu geriye dönmeyen bir durumdur. Beyinsapı idrar kontrol merkezinin bağlantısının kesilmesi, üriner sfinkter ve detrusor kaslarında kontraktür ya da detrusorsfinkter disinerjisine yol açar. Meydana gelen yüksek basınç hidronefroza yol açabilir ve tedavi edilmezse kronik renal yetmezlik geliĢir. konudur. YaklaĢık olarak hastaların 2/3 ü azalmıĢ libido bildirirler. Erkeklerin 1/3 ünde sertleĢme, aynı oranda kadınlarda vajinal kayganlıkta değiĢme sorunları görülür. Doğrudan nörolojik etkilenmenin yanında, duyu kaybı, fizik sınırlılıklar, depresyon, yorgunluk ek olarak multipl sklerozlu hastalardaki seksüel güçlüklere katkıda bulunur. Ayrıca eĢin tavrı, psikolojik nedenler ve reddedilme korkusu libidonun kaybında önemlidir. ġiddetli vertigo ile birlikte bulantı ve kusma bazı multipl skleroz atakları sırasında görülebilir. Medial longitüdinal demetin lezyonları internükleer oftalmoplejiye yol açabilir ve multipl sklerozlu hastalarda diplopinin en sık karĢılaĢılan nedenidir. Semptom verir hale geldiğinde lateral bakıĢta horizontal diplopi oluĢturur ve genellikle yineler. Nörolojik muayenede, lezyonla aynı taraftaki gözde tam olmayan ya da yavaĢ adduksiyon, karĢı gözde ise abduksiyon sırasında nistagmus ortaya çıkar. Disosiye nistagmus eski ya da silik internükleer oftalmoplejinin eski ve tek bulgusu olabilir. Ġki yanlı internükleer oftalmopleji multipl sklerozu kuvvetle gösteren bir bulgudur. Nadiren neoplaziler, infarkt mitokondriyal sitopatiler, Wernicke ensefalopatisi, Chiari malformasyonu internükleer oftalmoplejiye neden olur. Nistagmus, yavaĢ sakkadik hareketler, bozulmuĢ oküler takip, oküler dismetri, serebellar ve vestibüler yolların lezyonlarıyla meydana gelirler. Kranyal sinir tutulumuna bağlı diplopi multipl skleroz hastalarında alıĢılmıĢ değildir. Bazen n. abdusens parezisine bağlı meydana gelir, fakat okülomotor ve troklear sinir tutulumu nadirdir. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG) beyinsapında multipl skleroz plaklarının görülmesi akut beyinsapı nükslerinin ortaya çıkıĢından daha sıktır. Kortikospinal, spinotalamik, lemniskal, vestibüler ve serebellar yollar tümüyle etkilenebilir. Ayrıca, kranyal sinir tutulumu, beyinsapı çekirdekleri ya da mevcut ve çıkan lifleri etkileyen lezyonlar m. spinalis uzun demetleri ve çekirdek bulguları yüzünden trigeminal sinir sıklıkla etkilenir. Yüz siniri parezisi çok nadir meydana gelir, önceden belirti olmadan hastalarda Bell paralizisinin olması son derece nadirdir. Akut tek yanlı iĢitme kaybı, oldukça nadir bir belirtidir. Yutma güçlüğü sıklıkla 9, 10, 12. kranyal sinirlerin etkilenmesiyle genellikle geç dönemde ortaya çıkar. Bugün için kognitif bozukluklar multipl sklerozlu hastaların %40-70‟inde bulunur. YaĢ, multipl sklerozun süresi, fizik özürlülük, kognitif iĢlev bozukluğu hakkında önceden fikir vermez. Multipl sklerozda MRG‟de görülen total lezyon yükü kognitif bozulmanın derecesiyle bağıntılı olabilir. Beyin atrofisi, geniĢlemiĢ ventriküller ve korpus kallosumun incelenmesi de kognitiv iĢlev bozukluğunu belirleyebilir. Sıklıkla sorunlar müphemdir ve standart mental durum değerlendirmelerinde ortaya konamayabilir. Multipl sklerozda bellek bozulması, dikkatsizlik, yavaĢ bilgi iĢleme, kavramları özetlemekte ve karmaĢık soyutlamada güçlükler saptanır. Zeka genel olarak etkilenmez. Afazi, apraksi, agnozi gibi kortikal belirtiler alıĢılmamıĢ bulgulardır. Kortikal ve subkortikal lezyonlarda meydana gelebilen homonim hemianopsi de nadirdir. Belirgin ak madde tutulmasına karĢın agrafisiz aleksi, iletim tipi afazi, saf kelime sağırlığı multipl skleroz hastalarında bildirilmemiĢtir. sıktır. Bu hem anksiyete hem de depresyonu içerir. Bu semptomların hiçbiri fizik ve kognitif özürlülük ya da MRG‟de görülen lezyon yükü ile ilgili değildir. Hastalar bazen emosyonel

Seksüel iĢlev bozukluğu multipl sklerozda sık karĢılaĢılan ama seyrek sözü edilen bir

Duygulanım bozuklukları multipl skleroz popülasyonunda genel popülasyondan daha

durumlarıyla ilgili olmayan, kontrol edilemeyen ağlama ve daha az sıklıkla gülme atakları yaĢarlar. Kortikobulber yolların kesilmesi bu belirtilerden sorumludur (psödobulber). Yorgunluk, özürlülük ve depresyonla iliĢkisi olmayan “pervasive” bir belirtidir. Ciddi Ģekilde etkilenen hastalarda hem fizik hem de mental aktiviteleri baĢlatma güçlüğü olabilir ve kolaylıkla yorulurlar. Diurnal bir patern niteleyicidir ve normal sirkadiyen paterni izler. Örneğin, kötü semptomlar öğle saatlerinde ortaya çıkar, akĢam saatlerinde düzelir. Multipl skleroz belirtileri önceden kestirilebilir Ģekilde dalgalanabilir. Bunlardan biri Uthoff fenomenidir. Bu fenomende görme bulanıklığı güçlü bir eksersizin ardından ya da pasif olarak ısıya maruz kalmakla ortaya çıkar. Bu ataklar vücut ısısı normale dönünce ya da dinlenmeden sonra geçer. AteĢle birlikte araya giren infeksiyonlar belirtileri kötüleĢtirebilir ve bir nüksle karıĢabilir. Isı duyarlığı muhtemelen ileti bloğu ile ilgilidir, çünkü demiyelinize aksonlar normal miyelinli liflere göre iletiyi geçirmede yavaĢtır.

Paroksizmal belirtiler multipl skleroz için niteleyicidir. Uyarının lateral yayılmasıyla, baĢka bir deyiĢle efaptik ileti ile demiyelinizasyon alanlarında aksonlar arasında oluĢtuğuna inanılır.
Belirtiler tipik olarak süre bakımından kısadır (saniyelerden 2 dakikaya kadar) ve sık olarak oluĢur, bazen günde onlarca kez yinelenebilir. Hiperventilasyon, bazı duysal uyarılar ve postürlerle uyarılabilir. Tonik spazmlar sıklıkla bir taraftaki kol ve bacağı etkilerler, bazen yüz, bir bacak, her iki bacak etkilenir. Bu spazmlar kortikospinal demet boyunca herhangi bir yerden kaynaklanabilirler. Genellikle akut bir ataktan düzelme fazı sırasında baĢlar, birkaç ay sonrada tekrarlar. Yoğun ağrı, aynı tarafta ya da çapraz duysal belirtiler bunlara eĢlik edebilir. Multipl sklerozda çok çeĢitli duysal belirtiler görülebilir, örneğin karıncalanma, yanma, kaĢınma, keskin nöraljik ağrı sıktır. Paroksizmal zaaf olabilir, ama nadirdir. Trigeminal nevralji genç bir kadın hastada, iki yanlı olarak görüldüğünde multipl skleroz ilk akla gelmesi gereken tanılardan biridir. Lhermitte bulgusu (boyun fleksiyonu ile uyarılan geçici duysal belirtiler) genellikle elektriksel ve karıncalanma duyusu Ģeklinde tanımlanır, omurga ve bacaklara doğru yayılır. Lhermitte bulgusu B12 vitamini eksikliği, spondiloz, Chiari malformasyonu, tümörler, sisplatin kemoterapisinden sonra da görülebilir. Paroksizmal dizartri/ataksi, paroksizmal diskinezi/distoni, paroksizmal diplopi, bu belirtilerin kombinasyonu dahil birçok paroksizmal belirtilerle nadiren karĢılaĢılır. Fasiyal miyokimi ve hemifasiyal spasm aylar süren diğer ek belirtilerdir ve beyinsapı demiyelinizasyonundan kaynaklanır. Epileptik nöbetler multipl skleroz‟lu hastaların %5‟inde görülür. Fokal motor nöbetler olasılıkla sekonder jenaralizasyonla en sık görülen nöbet tipidir. Nöbetlerin oluĢumunda iki özellikten söz edilebilir. Nadiren fokal baĢlayan nöbetler multipl sklerozun erken döneminde ortaya çıkar ve sonra yineler. Multipl sklerozun geç döneminde ortaya çıkan nöbetler kronik problemlerle iliĢkilidir ve sıklıkla kontrolü güçtür. Multipl sklerozda çok odaklı merkezi sinir sistemi tutulması olup, akut kötüleĢmeler ve iyileĢmeler, ya da nörolojik bulguların yavaĢ ilerlemesi söz konusu olabilir. Nörolojik iĢlev bozukluğunun tek bir dönemi, alevlenmenin tipik zaman seyrini izlerse multipl sklerozu telkin edebilir. Nörolojik bulguların sinsi ilerlemesi merkezi sinir sisteminde tek bir bölgeye sınırlı olması multipl sklerozda görülebilir, fakat diğer olası nedenler araĢtırılmalıdır. Multipl sklerozun seyri 4 grupta incelenebilir: 1. “relapsing-remitting” (RR) (yineleyici), 2. progresif “relapsing” (PR) (ilerleyici yineleyici), 3. primer progresif (PP) (birincil ilerleyici), 4. sekonder progresif (SP) (ikincil ilerleyici). multipl sklerozu olan ve çok az özürlülük geliĢmiĢ (<3.5 EDSS) ya da hiç özürlülüğü olmayan hastalar için kullanılır. Benign multipl skleroz kavramı özellikle son yıllarda yeni ve erken

Ġyi gidiĢli veya selim (benign) multipl skleroz terimi genellikle uzun süreden beri (>10 yıl)

tedavi yaklaĢımlarının öneminin vurgulanmasıyla dikkatleri bir kez daha çekmiĢtir. Serilerin yaklaĢık %20‟sini oluĢtururlar. Bu grubun yaĢamlarının sonuna kadar benign grupta kalıp kalmayacaklarına iliĢkin veriler tartıĢmalıdır. Kötü gidiĢli (malin) multipl skleroz bazen sık ve tam düzelmeyen ataklar geçirip, özürlülüğü hızla ilerleyen, bazen de akut fulminan demiyelinizan sendromlu hastalar için kullanılır. Multipl sklerozda merkezi sinir sitemi dıĢında tutulan tek organ gözdür. Uveit ve retinal periflebit multipl skleroz hastalarının %10‟unda meydana gelir. Uveit arka “intermediate” bölgeyi tutabilir, nadiren de ön bölümü tutar. Sarkoidoz, Reiter‟s sendromu, Behçet hastalığı, inflamatuar barsak hastalığı, SLE gibi diğer inflamatuar hastalıklara ya da sifiliz, tüberküloz, Lyme hastalığı gibi infeksiyöz durumlara benzer. Gözdibi muayenesinde venöz kılıflanma olarak periflebit görülür. Histolojik olarak beyin ak maddesinde bulunan perivasküler inflamasyona benzer bir inflamasyon retinada bulunur. Burada Schwann hücreleri tarafından yapılan periferik miyelin vardır. Multipl sklerozlu hastalarda periferik sinir ve sinir köklerinin demiyelinizasyonunun yanı sıra akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati ve kronik inflamatuar demiyelinizan poliradikülopati konusunda az sayıda yayın vardır. Bu vakaların bir kısmı muhtemelen iki iliĢkisiz hastalık sürecini tesadüfi bir arada gösterir. Bununla birlikte merkezi ve çevresel sinir sistemi birçok antijeni paylaĢtıkları için - MBP dahil- otoimmun reaksiyonun ya da viral infeksiyonun hem merkezi hem de çevresel sinir sistemini etkilemesi söz konusu olabilir. Bir otoimmun hastalığı olan kiĢi diğerleri bakımından artmıĢ bir risk taĢır. Multipl sklerozlu hastalarda sistemik ve organa özgül otoimmun hastalıkların prevalansı popülasyon çalıĢmalarında, daha yüksek bulunmamakla birlikte aile bireylerinde yüksek bulunmuĢtur. Gerçekte multipl skleroz ile romatoid artrit arasında negatif bir birliktelik gözükür. Beyin tümörleriyle hematolojik malinitelerde artmıĢ bir risk bulunmamıĢtır. Tablo 3. Multipl skleroz tanısında klinik tablolar Multipl sklerozu düĢündüren klinik tablolar 15-50 yaĢlar arasında baĢlama MSS‟de çok sayıda odağın etkilenme bulguları Optik nöropati Lhermitte bulgusu Ġnternükleer oftalmopleji Yorgunluk Vücut ısısının artmasıyla kötüleĢme Multipl sklerozu düĢündürmeyen klinik tablolar 10 yaĢından önce 60 yaĢından sonra baĢlangıç Periferik sinir sisteminin tutulması Hemianopsi Rijidite, sabit distoni Afazi, apraksi, agnozi, aleksi, ihmal (“neglect”) gibi kortikal bulgular Erken demans Tanı Multipl skleroz tanısının köĢe taĢı nörolojik öykü ve muayenedir. 1965‟te Schumacher Kurulu kesin MS tanısı için 6 madde belirlemiĢti. 1. Nesnel MSS iĢlev bozukluğu, 2. Ak madde yapılarının etkilenmesi, 3. MSS‟de 2 ya da daha fazla bölgenin etkilenmesi, 4. ”Relapsing-remitting” ya da progresif seyir (> 6ay) 5. 10-50 yaĢlarında baĢlangıç,

bu ADEM gibi monofazik süreçlerde de görülebilir. Hastalığın erken döneminde tanı ölçütlerini tamamlamayan hastaların durumu klinik olarak tartıĢmalı kalır. ilk bulgu olarak ortaya çıkan tablo. ADEM gibi olgularda paraklinik testler sıklıkla normal olur. 1983 yılında Poser ve arkadaĢları tarafından beyin omurilik sıvısı (BOS) bulgularının. Manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri. Tablo MS ile uyumludur (*) 2≥ 1 MR ile MSS‟de yeni lezyon geliĢmesi gerekir. Ardından (2001). olası MS ve MS değildir olarak gruplanır. olası ve kesin multipl skleroz için gereken zaman aralığını belirlemek için ayrıntılı ölçütler belirlediler. Oftalmolojik muayene ise görme kaybının diğer nedenlerini belirlemeye yardım edebilir. Bu ölçütlerle tanısal değerlendirmenin sonucu MS. multipl skleroz tanısını doğrulamak ve diğer olasılıkları dıĢlamak üzere sıklıkla gerekli olur. klinik atak 1 1 bölgelerinde lezyon geliĢimi ya da MR‟da 2≥ MS ile uyumlu MS lezyonu ve BOS OKB (+) Tekrarlanan MR‟larda yeni lezyon Tekrarlanan MR‟larda yeni MSS Tekrarlanan MR‟larda yeni lezyon geliĢmesi ya da 2. Akciğer grafisi baĢlıca sarkoidoz ve paraneoplastik sendromlar olmak üzere diğer bazı olasılıkları değerlendirmekte gereklidir. Tek bir MRG incelemesinde hem kontrast tutan hem de tutmayan lezyonların bulunması zaman ve mekan içerisinde sürecin yayılmasını göstermez.6. klinik atak 0 (baĢtan itibaren progresif) 1≥ 1 yıldan beri hastalık progresyonu ve aĢağıdakilerden 3 ün 2 si . ve izleyen 5 yıl içersinde MS geliĢtirme riski taĢır. Bütün tanı ölçütlerindeki ana hedefler lezyonların klinik ve radyolojik olarak zaman ve MSS içersindeki dağılımını gösterme esasına dayanır. Tablo 4. Bu ölçütler. Bu ölçütler daha yeni olarak (2005) Amerikan MS Derneğinin bir komitesi tarafından yeniden gözden geçirilerek geniĢletilmiĢtir (Tablo 4). ya da MR‟da 2≥ MS ile uyumlu MS lezyonu ve BOS OKB (+) ya da yeni bir klinik atak 1 2≥ geliĢmesi ya da 2. uyarılmıĢ potansiyellerin (UP) ve nörogörüntülemenin eĢliğinde değiĢtirildi. klinik izole sendrom (KĠS) olarak adlandırılır. Bu tanı ölçütleriyle tanıya ulaĢılırken herhangi bir yardımcı laboratuvar yöntemi kullanılmamıĢtı. diğer inflamatuar ve hematolojik sorunu dıĢlamakta yardım edebilir. Akut disemine ensefalomiyelitte olduğu gibi aynı anda geliĢen lezyonları ayırt etmek için de paraklinik testler yardımcı olur. Beyin MRG‟si multipl skleroz için en duyarlı incelemedir ve BT‟den çok daha yararlıdır. Belirti ve bulguların bu alanda çalıĢan uzman nörolog tarafından daha iyi bir açıklamasının olmaması. BOS‟ta oligoklonal band ve yüksek IgG indeksi destekleyici BOS bulgularıdır. uyandırılmıĢ potansiyeller özel bir bulgu ortaya koymaları bakımından sıklıkla faydalıdır. McDonald ve arkadaĢları MR görüntülemeden yararlanarak. BOS muayenesi. birçok infeksiyöz. Bu ölçütler daha çok araĢtırmalara katılacak olgular için geliĢtirildi. Periferik kan incelemesi. Yardımcı testler. Multipl skleroz tanı ölçütleri (2005) Klinik (Ataklar) Nesnel lezyonlar Tanı için ek gerekenler 2≥ 2≥ Ek inceleme gerektirmez. Klinik ve radyolojik olarak MS‟i düĢündüren monofazik.

B. C. Akut disemine ensefalomiyelit genellikle monofazik merkezi sinir sistemi demiyelinizasyonunun nedenidir.  1≥ infratentoryal ya da m. Multipl Sklerozun Ayırıcı Tanısı Ġnflamatuar hastalıklar Granülomatöz anjiitis Sistemik lupus eritematozus Sjögren hastalığı Behçet hastalığı Poliarteritis nodosa Paraneoplastik ensafalomiyelopatiler Akut disemine ensefalomiyelopati . 9 adet T2 ( hiperintens) beyin ya /ya da m. spinalis lezyonu. spinalis lezyonları.spinalis lezyonu. spinalis ya da kontrast tutan lezyon yoksa. ya da  ArtmıĢ IgG indeksi.Pozitif MR bulguları ( aĢağıdakilerin 4 ünden biri):  1 kontrast tutan beyin ya da m.  3≥ periventriküler lezyon. Genellikle aynı yaĢta çok odaklı ak madde lezyonları oluĢturmasına karĢın akut disemine ensefalomiyelit her zaman güvenilir bir Ģekilde multipl sklerozun ilk atağından ayırt edilemeyebilir. D. Pozitif BOS’un anlamı nedir ?  Oligoklonal bandların (OKB) BOS‟ta bulunması fakat eĢ zamanlı serumda bulunmaması. Bununla birlikte multipl sklerozun çarpıcı heterojenitesi yüzünden özellikle hastalığın ilk aktif yıllarında birçok hastalık multipl skleroza benzeyebilir.  1≥ jukstakortikal lezyon. MS tanısında paraklinik bulgular _________________________________________________________________________ A. Tablo 6. pozitif VEP Pozitif spinal kord MRG (2≥ fokal T2 lezyon) Pozitif BOS ___________________________________________________________________________ __ Tablo 5. Hangi MR bulguları zaman içersinde MSS’de dağılımı gösterir ?  BaĢlangıçtaki olaydan farklı bir yerde ilk olayın baĢlamasından en az 3 ay sonra kontrast tutan bir lezyon saptanması. beyin lezyonları ile birlikte yeterli sayıda T2 lezyona ulaĢmaya katkıda bulunur. Diğer birincil idyopatik inflamatuar demiyelinizan merkezi sinir sistemi hastalıkları multipl skleroz ile karıĢabilir.Pozitif beyin MRG (9 adet T2 lezyon ya da 4≥ T2 lezyon. (*) herbir m. ya da  Ġlk klinik olaydan en az 30 gün sonra yapılan referans MR ile herhangi bir zamanda yapılan MR karĢılaĢtırıldığında yeni bir T2 (hiperintens) lezyon görülmesi. spontan olarak düzelebilen az sayıda nörolojik hastalık vardır. Pozitif VEP’in anlamı nedir ?  GecikmiĢ ama iyi korunmuĢ dalga Ģekli _________________________________________________________________________ __ Ayırıcı Tanı (Tablo 6) Merkezi sinir sisteminin farklı alanlarına iliĢkin iĢlev kaybına yol açan.

Hastanın özelliklerine göre oral steroid eklenebilir ya da eklenmez. progresyonun yol açtığı özürlülüğü. intravenöz metilprednizolonun oral prednizolona göre düzelme hızını arttırdığını ve gelecek atağın süresini geciktirdiğini göstermiĢtir. Ġntravenöz metilprednizolon tedavisi diğer akut multipl skleroz ataklarının tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. MRG‟de görülen hastalık aktivitesini etkileme. Adrenokortikotrop hormon (ACTH)‟nun atak döneminde düzelme hızını arttırdığı gösterilmiĢtir. multipl skleroz‟un doğal seyrini değiĢtiren tedaviler mevcuttur ve birçoğu da geliĢtirilmektedir. Özürlülük yaratan atakların tedavisi için önerilen doz 500-1000mg metilprednizolondur. Steroidler sitoplazmik reseptörlere bağlanarak hücre nukleusunun içine girerler ve interlökin-1. özürlülüğün ilerlemesini durdurma hedeflenir. ĠyileĢtirmeyi arttıran birçok ilaç araĢtırma aĢamasındadır. ataklardan düzelmeyi böylece doğrudan atağa bağlanan sabit özürlülüğü önlemeyi. Hastaların 1/3 ü steroidlerin kullanılmasına karĢın bir ataktan sonra yeterli iyileĢme göstermeyebilir ve diğer tedaviler gerekir. Optik nöropati tedavi çalıĢmasından elde edilen sonuçlar. tümör nekroz faktörü alfa. diğer proinflamatuar sitokinlerin transkripsiyonunu ve kollagenaz. Bu antiinflamatuar etkiler multipl skleroz nükslerinin akut tedavisi için kullanılmaktadır. belirtilerin hafifletilmesini sağlar. sürekli kötüleĢmeyi önlemeyi hedefler. Ġzleyen bazı çalıĢmalar. fakat uzun süreli tedavi edici etkisi yoktur. Tedavideki ana hedeflerden biri hastalığın doğal seyrini değiĢtirmektir. Birçok bağıĢıklık sistemini baskılayıcı ya da iĢlevini değiĢtiren ilaç değerlendirilmekte ve birçok çalıĢma da sürmektedir. elastaz ve plazminogen aktivatör gibi proinflamatuar enzimleri inhibe ederler. süreğen ilerleyici döneme giriĢi önleme. Mevcut birçok tedavi. interlökin-2. fizik yetenekleri arttırır ve bazı komplikasyonları önler. atakların sıklık ve Ģiddetinin azaltılması. ACTH‟ın önceden kestirilemeyen kortizon yanıtı yüzünden oral steroid ve özellikle son zamanlarda intravenöz metilprednizolon tercih edilen tedavilerdir. Ayrıca. Multipl skleroz klinik çalıĢmalarında. atak sıklığını azaltmayı.Postinfeksiyöz ensefalomiyelitler Ġnfeksiyöz hastalıklar Lyme hastalığı Ġnsan T-hücre lenfotropik virus tip 1 infeksiyonu (HTLV-I) HIV infeksiyonu Progresif multifokal lökoensefalopati Nörosifiliz Granülomatöz hastalıklar Sarkoidoz Wegener granülomatozu Lenfomatoid granülomatozis Genetik miyelin hastalıkları Metakromatik lökodistrofi Adrenolökodistrofi Diğer Spinoserebellar bozukluklar Kraniyovertebral anomaliler Vitamin B12 eksikliği _______________________________________________________________________ Multipl Sklerozda Tedavi YaklaĢımları Bugün multipl skleroz için tam koruyucu ya da Ģifa sağlayıcı bir tedavi yöntemi yoktur. değiĢtirme ikinci hedeftir. konunun bazı tartıĢmalı yönleri olduğunu ortaya koysa da bu yöntem çoğu kez pratik uygulamada genel kabul görür. Steroidler multipl skleroz tedavisi için en sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Atak Tedavisi Multipl Sklerozda Doğal Seyri DeğiĢtirmeye Yönelik Tedaviler .

Bu antikorların ortaya konmasında ve yorumlanmasında bazı güçlükler olup. sonuçları Amerikan ilaç ve besin dairesinin (FDA) görüĢüne sunulmuĢtur ve yakın bir tarihte piyasaya çıkması beklenmektedir.Birçok çalıĢma. Azathiopirin toksisitesi ve etkisinin yavaĢ baĢlaması yaygın kullanımını önler. Pratik uygulamada bu yan etkiler baĢedilebilir düzeydedir. Yakında . Bir çalıĢmada. Interferon beta 1b hem Avrupa hem kuzey Amerika çalıĢmalarında ikincil ilerleyici multipl skleroz için de yararlı bulunmuĢtur. karaciğer enzimlerinde yükselme ve lenfopeni gibi yan etkiler genelde baĢedilebilir düzeydedir. Diğer çalıĢmalarda uygun bir etki gösterilmemiĢtir. bir purin antimetaboliti olan azathiopirinin multipl sklerozun tedavisinde bir etkisi olabildiğini ortaya koymuĢtur. Retrospektif bir çalıĢmada. 2 yıl uygulanan metotreksatın günlük hayatta ve özürlülük puanında bir değiĢiklik yapmadığı görülmüĢtür (basılmamıĢ bilgi). Bir çalıĢmada haftalık düĢük doz oral metotreksatın sekonder progresif multipl skleroz grubunda üst ekstremite iĢlev bozukluğunu geciktirdiği bulunmuĢtur. hemorajik sistit. Plasebo kontrol grubunda ak madde lezyonları birikmeye devam ederken. sterilite ve malinite geliĢme riski gibi ciddi yan etkiler yüzünden silofosfamid yaygın bir kullanım alanı bulmamaktadır. Ġnterferon alfa ve beta ise benzer fizyolojik etkilere sahiptir ve antiiflamatuar T “helper” 2 yanıtının bir parçasıdırlar. Hipertansiyon ve serum kreatinin düzeyinin yükselmesi gibi yan etkiler oldukça sıktır. Interferon beta 1b (Betaferon. ancak bunun özürlülük puanı üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıĢtır. Ġnterferon lar (IFN) antiviral ve bağıĢıklık sistemini düzenleyici iĢlevleri olan bir peptid sınıfıdır.5 mg/gün olarak. Bir nükleotid türevi olan kladribin ile yapılan bir ön araĢtırma. Multipl sklerozda. Mart 2009 tarihinde tamamlanan kladribin çalıĢması (CLARITY). MRG‟de ise olumlu bir etki saptanır. bu tedavinin multipl sklerozdaki nüks oranını azalttığını ve ilerlemeyi yavaĢlattığını ortaya konmuĢtur . Daha yeni bir çalıĢmada beyin MRG lezyon yükünü ve aktif büyüyen plak sayısını etkilediği de bildirilmiĢtir. Azathiopirin ile tedavi edilen multipl skleroz hastalarında kanser sıklığı yüksek bulunmamıĢtır. Karaciğer toksisitesi ve hematolojik yan etkilerinin yanında. En çarpıcı gözlem ise beyin MRG üzerindeki etkisidir. kladribinin “relapsing-remitting” multipl sklerozda atakları (%33). pratik kullanımını çok sınırlar. progresyonu önleme ve atak sıklığını azaltmada hafif bir yarar ortaya koymuĢtur. 15 yıllık izleme sonucunda hastalığın ilerleme hızını durdurmadığı ve hastaların yatağa bağlanmasını engellemediği görülmüĢtür (basılmamıĢ bilgi). Tutarsız sonuçların yanı sıra. yılı sonunda ortaya çıkarlar ve izleyerek kaybolurlar. Ġnjeksiyon yeri reaksiyonu. malinite geliĢtirme riskini arttırması dikkat edilecek özelliklerdir. Siklofosfamid alkilleyici bir ajan olup lenfositler dahil hızla bölünen hücreler üzerinde sitotoksik etkisi vardır. Birçok çalıĢma. interferon gama ile yapılan bir pilot çalıĢma nüks oranının belirgin artması nedeniyle sonlandırılmıĢtır. Ayrıca nörotoksik etkilerine bağlı özellikle dirençli nöbet geliĢimi. Kör ve plasebo kontrollü çalıĢmaların bir metaanalizi. Interferon beta 1b ile tedavi edilen 85 yineleyici multipl sklerozdan oluĢan grubumuzda “intihar giriĢimi“ oranı %2 dir. Atakların Ģiddeti azalır. MR lezyon yükünü ve özürlülüğü plasebo grubuna göre anlamlı Ģekilde etkilediğini ortaya koymuĢtur. DüĢük doz interferon tedavisi alan hastaların plasebo grubuna göre klinik planda kötüleĢtiği gözlenir. IFN-beta 1b tedavisinden 3 yıl sonra nötralizan antikor oluĢma oranı ise %38 olarak bulunmuĢtur. genellikle IFN tedavisinin 1. intravenöz metilprednizolon ile birlikte verildiğinde yararlı olduğu öne sürülmüĢtür. Yineleyici multipl sklerozu olan geniĢ bir hasta grubunda yapılan çalıĢma. fakat bu potansiyel bir risk olarak kalır. Proinflamatuar bir sitokin olan gama interferon sinir dokusu içersinde HLA II sunumunu arttırır. Bazı merkezler klasik tedavi yöntemlerinin baĢarısız kaldığı durumlarda siklofosfamid kullanmaktadır. Depresyon ve “intihar giriĢimi” ile karĢılaĢılabilir. grip benzeri belirtiler. Metotreksat bir folat antagonistidir ve romatoid artritte etkilidir. Pratik uygulamamızda 35 primer ve sekonder progresif multipl sklerozlu hastada haftada bir kez 7. Bu özelliği ile güçlü bir bağıĢıklık sistemi baskılayıcısıdır. hastaların 1/3‟ünde iyilik sağlandığını ortaya koymuĢtur. Bu gözlem açıklanmadan kalır. yüksek doz (8 MIU) IFN-beta 1b alan grubun beyin MRG‟sinde duraklama görülür ve lezyonlar daha büyük hacimlere ulaĢmazlar. hem yineleyici hem ilerleyici hastalarda yararlı olduğunu öne sürmüĢtür. 6 ay süreyle aylık 1gr uygulanan siklofosfamid pulse tedavinin. Siklosporin 3 klinik çalıĢmada değerlendirilmiĢ ve yararlı bulunmuĢtur. ACTH. Betaseron) ABD‟ de FDA tarafından onaylanan ilk ilaçtır. Birincil ve ikincil ilerleyici seyir gösteren 15 olgumuzda.

Interferon beta 1a (Avonex) çalıĢmasında izleme süresi daha kısadır.tamamlanan bir çalıĢma bu antikorların klinik ve radyolojik etkilerinin olmadığını ortaya koymuĢtur. AkĢam dozu olarak verilen benzodiazepinler ekstensor spazmlar ve klonusu rahatlatarak uykuyu dinlendirici kılar. Interferon beta 1a (Avonex) doğal IFN-beta ile aynı aminoasid dizisine sahiptir ve farmakodinamik yönden IFN-beta 1 b den farklıdır. Nadir olarak spatisitede paradoksik bir artıĢ görülebilir.  MR‟da inflamasyonu gösteren devam eden beyin aktivitesi BağıĢıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç olan mitoksantron ümit verici görünmektedir.  BaĢlangıçtan itibaren klinik ve radyolojik olarak yüksek hastalık aktivitesi ile beraberinde uzun pre-klinik dönem ya da agresif klinik seyir. Hastalık sürecini kontrol eden ilaç kullanmalarına rağmen sık atak geçiren ve hastalık progresyonu olan hastalarda kombinasyon tedavileri yapılabilir. spinalis atakları  Son atağı izleyerek son 6-12 ay arasında EDSS> 3.  Tekrarlayan beyinsapı ya da m. Hafif spastisitenin tedavisine germe . yavaĢça arttırılır ve 120 mg/kg/ gün‟e kadar çıkılabilir. En sık karĢılaĢılan yan etki uykuya eğilim ve kas zaafıdır. karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar olan “ Betaferon Efficacy Yielding Outcomes of a New Dose (BEYOND). uzun süreli etkileri bilinmemektedir. Küçük dozlardan baĢlanarak.0 olması. Klinik olarak aktif hastalığı olanlarda kullandıkları hastalık sürecini kontrol eden tedavi yanında indüksiyon tedavisi önerilir:  Geçen bir yıl içersinde kortikosteroid tedavi gerektiren >2 atak. “Newly Emerging Multiple Sclerosis for Initial Treatment” (BENEFIT).  ≥3 Gd+.  Multifokal ortaya çıkması. aktif RRMS‟te ilk tedavi seçenekleri olduklarını ortaya koymuĢtur. yineleyici multipl sklerozun intravenöz immunoglobulin ile tedavisi sonucunda daha az sayıda ve Ģiddette atak geliĢmesi yanı sıra özürlülük birikimini azalttığı gösterilmiĢtir. “Relapsing-remitting” multipl skleroz tedavisinde yeni tamamlanan. tasarlanma biçimleri çalıĢmaların birincil ve ikincil hedefleri birbirinden farklıdır.  >1 adet Gd-DTPA tutan lezyon. Bu çalıĢmalarda belirlenen erken tedavinin uygun olduğu hastaların klinik ve radyolojik özellikleri aĢağıdaki bildirilmiĢtir :  ≥ 9 adet T2 lezyon. “Controlled High.risk Avonex Multiple Sclerosis Prevention study” (CHAMPS) ve “Early Treatment of MS” (ETOMS)” çalıĢmalarıyla erken tedavi ile klinik olarak kesin MS‟e dönüĢme oranının istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde azaldığı ortaya konmuĢtur. Spastisite belirginleĢirse baklofen kullanılabilir. plasebo kontrollü. çok merkezli bir çalıĢma nüks oranında %29 luk bir azalmaya neden olduğunu ve özürlülük üzerinde hafif bir pozitif etkinin bulunduğunu ortaya koymuĢtur. çift kör. Glatiramer asetat (Copaxone) miyelin bazik proteininde sıklıkla bulunan dört aminoasidin düzensiz bir bileĢimidir. fakat izleyen çalıĢmalar sadece orta derecede etkiler ortaya koymuĢtur. MRG verileri de etkinliği doğrular yöndedir. Baklofen tedavisiyle birlikte ensefalopati olarak ortaya çıkan non-konvulzif status epileptikus Belirtilerin Tedavisi Spastisite minimal zaafı olan hastalarda bile görülebilir. Rebif ile Copaxon‟u karĢılaĢtıran (REGARD) ve Betaseron ile Copaxon‟u triple dose gadolinium ve 3T MRG ile birlikte karĢılaĢtıran (BECOME) çalıĢmalarında söz konusu ilaçların uzun süreli kullanımları ve etkinlikleri benzer bulunurken. Interferon beta -1 a‟nın diğer bir Ģekli olan Rebif ise haftada 3 kez 22 ve 44 mikrogram cilt altı injeksiyon Ģeklinde uyğulanmaktadır. Hastalık sürecini kontrol eden ilaçların etkisi klinik izole sendromlarda (KĠS) araĢtırılmıĢ. BileĢimin etkili olduğunu gösteren bir ön çalıĢmadan sonra randomize. tek bir MR‟da büyüklükleri> 3mm olan T2 lezyonlar  Son 1 yıl içersinde ≥3 yeni T2 lezyonlar. Bu çalıĢmalara kaydedilen hastaların klinik durumları.  Herhangi bir atrofi bulgusu ağırlıklı egzersizlerle baĢlamak uygundur. Genellikle baklofene iyi uyum gösterilir. Küçük bir çalıĢmada. Interferon beta‟nın baĢka bir formülü Amerikan ilaç ve besin dairesi tarafından onaylanmıĢtır.

Tizanidin. Günde 2 kez 100mg amantadin ile baĢlangıç tedavisi olabilir. Küçük doz karbamazepin sıklıkla etkilidir. Dizestezik ağrıları kontrol etmek güçtür bazen trisiklik antidepresanlara iyi yanıt verebilirler. Bu nedenle planlanan bir gebelikten birkaç ay önce bu ilaçların kesilmesi iyi bir yoldur. Diğer birçok ilacın etkisi ise bilinmez. ilaç tedavileri kısmen etkilidir. sıklıkla hastanın faaliyetlerini sınırlandırması gerekir. Epileptik nöbetler. Multipl sklerozlu hastalardaki seksüel disfonksiyonun kesin nedenini belirlemek gerekir. Multipl sklerozlularda sağlıklı yaĢam için uygun diyet ve egzersiz önerilir. Gabapentinin kısmen etkili olduğuna iliĢkin olgu sunumları vardır. Benzer Ģekilde emosyonel dengesizlikler. Baston. 37. Bu pompa daha küçük dozların verilmesini sağlar. ataksinin eĢlik etmediği olgularda stereotaksik talamotomi bir seçenek olarak düĢünülebilir. Dantrolen sodyum Türkiye‟de bulunmadığı gibi. Ayrıca. Paroksizmal belirtiler tıbbi tedaviye oldukça yanıtlıdırlar. Sitotoksik bağıĢıklık sistemi baskılayıcıları teratojenik etkiye sahiptirler ve interferon betanın hayvanlarda spontan düĢük oluĢturduğu bilinir. Eğer tahammül edilmezse difenilhidantoin. bu belirtilere ve onların oluĢturduğu durumlara bağlıdır. küçük doz trisiklik antidepresanlar ya da tioridazinden yararlanabilir. Seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin uyarıcı etkileri multipl skleroza bağlı yorgunlukla baĢa çıkmada kısmen etkili olabilir. Konstipasyonla Ģiddetine göre değiĢik Ģekillerde baĢedilebilir. bazılarında tedavi eĢiği yükselebilir. misoprostol‟ün multipl skleroz ile ilgili trigeminal nevraljide etkili olduğu öne sürülmektedir. psikolojik ve hormonal nedenleri gözden geçirmek gerekir. jinekolojik. propantelin ya da imipramin ile kontrol altına alınabilir. multipl sklerozu olmayan olgulardaki gibi tedavi edilir. Tremorun ön planda olduğu. Ağır spastisitesi olan paraplejik hastalarda spastisiteye yönelik tedbirler iĢlevleri arttırmaz ve bağımsızlığı sağlamaz. Multipl sklerozda yorgunluk önemli bir belirti olup. Bununla birlikte. Isının uyarıcı etkisinden kaçınılması mümkün olmayan durumlarda soğutucu ceket giymek bir seçenek olabilir. vb yürüme araçları güvenli olarak hareketi sürdürmeye yardımcı olabilir. tekerlekli sandalye. Fiziksel ve mesleki tedavi yaĢamı bağımsız olarak sürdürmeye önemli katkıda bulunur. gebelik olduğunda koruyucu tedavi durdurulmalıdır. tedavi sınırları da dardır. Modafinil ve metilfenidat bu konudaki diğer seçeneklerdir. GevĢek (flask) mesaneye bazenbetanekol ile yardım edilebilir. dirençli spastisitenin yatıĢtırılmasını ve idrar sıklığının azaltılmasını sağlayabilir.5 mg günlük dozu plasebodan daha etkilidir. Üreme dönemindeki bir kadında herhangi bir ilaç baĢlamadan önce teratojenite olasılığını araĢtırmak ve tartıĢmak gerekir. Isı duyarlılığı. bunu uyaran iĢlerden kaçınmayı gerektirir. Sık idrar etme ve inkontinans Ģeklindeki spastik (hiperrefleksik) mesane belirtileri oksibutinin. hytrin) ya da aralıklı kateter uygulanması gerekebilir. gabapentin.ve karaciğer enzimlerinde yükselme bildirilmiĢtir. Gebelik Prgnoz . Fekal inkontinans barsak hareketlerinin düzenlenmesiyle minimuma indirilebilir. Aksiyon tremoru en sık özürlülük yaratan nedenlerden biridir. baklofen gibi baĢka seçenekler denenebilir. Klonazepam biraz rahatlama sağlayabilir fakat doz arttırma gerekebilir ve ilaca alıĢma söz konusu olabilir. baklofen kadar etkili ğörünmemektedir. Karbamazepin ve izoniazid yararlı olabilir. Yüksek doz baklofen kullanılması gereken hastalarda oral alımın yarattığı tahamülsüzlüğü ortadan kaldırmak için cilt altı yerleĢtirilen bir pompa aracılığı ile intratekal baklofen verilir. Dantrolen sodyumda spastisite için kullanılabilir. Sigara. Seksüel disfonksiyon multipl skleroza atfedilmeden önce ürolojik. asetozolamid. Etkisiz olduğunu söylemek için en az 2 ay kullanmak gerekir. Bir potasyum kanal blokeri olan 4-aminopridin bazı hastalarda ısı duyarlığını azaltır. Gebelik sırasında akut alevlenme tedavisi değiĢmez. aĢırı alkol kullanımı ve aĢırı kilo almaktan kaçınmalıdır. Tedaviye oldukça dirençlidir. ancak sıklıkla aralıklı kateterizasyon gerekir. Detrusor sfinkter dissinerjisinde antikolinerjikler ve bazen alfa-blokan ajanlar (tetrazosin. fakat bazen nöbetlere ve rahatsız edici parestezilere neden olabilir. Profilaktik olarak antibiyotik kullanılması gerekmez. Yorgunluk tedavisinde pemoline (cylert) ikinci sırada yer alır.

Lezyonların optik sinirler ve m.5 orta derecede bir özürlülüğü gösterir ve yürümede bir bozukluk tabloya eĢlik eder. yineleyen tip daha ağırlıklı olarak kadınlarda görülür (3. Devic hastalığı. . Bu ölçeğin anlaĢılması önemlidir. kiasma. Epidemiyoloji ve risk faktörleri gözden geçirildiğinde Devic sendromu. pek sık karĢılaĢılmayan bir nörolojik hastalıktır. Özürlülük durumu (EDSS puanı) göz önüne alınarak multipl sklerozun prognozunu tayin etme konusunda birçok çalıĢma vardır. multipl skleroz ile ve olasılıkla viral infeksiyonlarla birlikte olabilir. birkaç seviyede uzanır. geniĢ. EDSS: 10 ise multipl skleroz nedeniyle ölümü ifade eder.Multipl sklerozda özürlülük durumu geniĢletilmiĢ özürlülük durumu ölçeği (“Expanded Disability status Scale”. baĢlıca ya da belirgin olarak optik sinir ve m. EDSS her bir basamağındaki artıĢ ile iĢlevlerde kötüleĢmeyi gösteren 10 basamaklı bir ölçektir. akut disemine ensefalomiyelit (ADEM) ile.0 dır. spinalis nekrotik dejenerasyon ve gliozis nedeni ile nekrotik ve atrofiktir. 100m yürümek için bastona ihtiyaç olduğunda EDSS puanı 6. EDSS) ve “Multiple Sclerosis Functional Composite” (MSFC) ile değerlendirilir.spinalis lezyonları. Ataklarla giden nöromiyelitis optika sistemik lupus eritematozus baĢta olmak üzere sıklıkla otoimmun hastalıklarla birliktedir. etyopatogenezdeki yeri ve klinik önemi konusundaki çalıĢmalar sürmektedir. otoimmun hastalıklarla. spinalis dıĢına dağılımı nedeniyle multipl sklerozdan ayrılması bir soru iĢareti oluĢturur. anti-ds DNA ve antifosfolipid antikorlar gibi otoantikorların yükselmesi gözlenir. Bu hastalarda. spinalis‟e sınırlı ataklarla ve daha nadir olarak tipik multipl skleroz seyrine uymayan ve ataksız çok hızlı ilerleyici bir seyir gösterebilir. “Sıfır”‟ın anlamı belirti ve bulgu yok demektir. çünkü bu hastalar değiĢmez olarak heterojen bir gruptur. Daha az fulminant lezyonlar aynı anda oluĢabilir ve bunlar inflamatuar demiyelinizasyona daha çok benzer. yaygın ĢiĢme ve yumuĢama gösterir. bazen serebral hemisferler benzer tarzda hem demiyelinizan lezyonlar. Multipl skleroz ile NMO arasındaki patogenetik iliĢki net değildir. spinaliste devamlı veya yama tarzında dağılır. Güçlüğün bir bölümü. akut m. Puanlama. 1 ile 73 arasında değiĢen yaĢlarda ortaya çıkmaktadır.0 tekerlekli sandalyeye mutlak bağımlılığı ğösterir. sıklıkla eritrosit sedimentasyon hızı ve anti-nükleer antikorlar. Tablonun patogenez ve fizyopatolojisine göre. Akut olarak ak ve gri maddeyi tutan yoğun makrofaj infiltrasyonu. tanımların sadece farklı bir bozukluğa sahip olduğu düĢünülen hastaları adlandırmada kullanılması yeğlenir. yürüyebilirlik ve çalıĢma yeteneğinin ölçülmesine dayanır. ve 3. Patolojik tanımlamalar çok değiĢir. Devic sendromu ve nöromiyelitis optika (NMO) sıklıkla biribirinin yerine kullanılır. sınırlayıcı pia ile karĢılaĢınca intramedüller basıncı arttırabilir ve küçük parankimal damarların kapanmasına yol açarak daha ileri doku yıkımına yol açabilir. Monofazik Devic sendromunun ağırlıklı olarak her iki cinste de görüldüğü dikkati çekerken. yakın zaman iliĢkisi içerisinde ortaya çıkan optik nöropati ve miyelopati ile nitelenen. 6 farklı sistemdeki puanlarla ifdade edilen. Devic sendromlu hastaların bir bölümünü içine alan optiko-spinal multipl skleroz. Ancak. belirsiz ve tutarsız tanımında yatar. miyelin ve akson kaybı ile damarların etrafında lenfosit kümelerinin oluĢmasıyla giden bir yıkım söz konusudur. spinalisin tutulduğu hastaları adlandırmak için kullanılır. hem nekrotizan lezyonlarla ya da ikisi bir arada olarak etkilenebilir. m. Klasik olarak. NMO‟yu multipl sklerozdan ayırt ettiren serum antikor biyoiĢaretleyicisi olan ve aquaporin-4‟e karĢı oluĢmuĢ olan antikorlar olduğu belirlenen NMOIgG‟nin ortaya konması ve yakında klinik kullanıma girmesi yeni ve heyecan yaratıcı bir bulgu olmuĢtur. NÖROMĠYELĠTĠS OPTĠKA (DEVIC HASTALIĞI) Nöromiyelitis optika (NMO).5-5. 2. Monofazik Devic sendromunun ortalama baĢlangıç yaĢı 27 iken. Bu geniĢ lezyon infarkta benzeyebilir. Devic sendromu ile ortaya çıkan hastalar farklı bazı seyir tipleri gösterebilir. 1-3 hafif özürlülük ile hiç bulgu eĢlik etmemesi ya da yürümede minimal bozulma ile birliktedir. Kronik lezyonlarda. EDSS: 8. M.8/1). Devic sendromu yukarıdaki tanıma uyan tüm hastaları kapsamasına karĢın. Optik sinirler. yineleyen Devic sendromunun daha ileri yaĢlarda (ortalama 43) belirme eğilimi gösterdiği bildirilir. spinalisteki ani ĢiĢme. ya da tüm m. Kalın ve hiyalinize duvarlı damarların proliferasyonu infarkttan sonra ya da diğer yaygın yıkımlarda görülenlere benzer. 3. Devic sendromu. Hastaların % 35‟i monofazik. % 55‟i optik sinir ve m.

Çeperinin yoğun ve kalın kontrast tutması onu apse. AKUT DĠSEMĠNE ENSEFALOMĠYELĠT (ADEM) ve ĠLĠġKĠLĠ HASTALIKLAR Akut disemine ensefalomiyelit (ADEM). demiyelinizan hastalıklar içersinde Devic sendromunun %1 oranında görüldüğü belirlenmiĢtir. Schilder‟in orjinal yayınına ve tanımına konu olan 14 yaĢındaki kız çocuğunun ilerleyici mental retardasyon ve kafa içi basınç artması sendromu geliĢtirdiği ve baĢlangıçtan 19 hafta sonra tablonun ölümle sonlandığı bilinir. miyelite ise belli bölgede bel ağrısı ya da radiküler ağrı eĢlik edebilir. sınırları iyi belirlenmiĢ ve kistik görünümde olabilir. Akut ve subakut Devic sendromlu hastaların klinik tablosu genellikle intavenöz metilprednizolon gibi kortikosterid tedavilere yanıt verir. büyük. Hastaların büyük çoğunluğu iki yanlı optik nöropati geliĢtirir. tanının biopsi ile doğrulandığı steroide yanıtlı benzer bir olgu bildirmiĢlerdir.000‟de 5 ten azdır. Bazen de grip ve kabakulak aĢısının ardından Devic sendromu geliĢebilir. Bu olgularda tipik lezyon. kızıl. Bu tür lezyonlara eriĢkinlere göre çocuk ve ergenlerde daha sık rastlanır. Özellikle su çiçeği sonrası geliĢen ensefalomiyelit tablosu olguların yarısından fazlasında izole bir serebellar sendrom Ģeklinde karĢımıza çıkar ve çok iyi prognoz taĢır. BOS incelemesinde genelikle oligoklonal band negatiftir. kızamıkçık ve su çiçeği sayılabilir. Histolojik olarak gerek büyük gerekse küçük lezyonlar multipl sklerozun karakteristik tablosunu gösterir. Bunlar arasında boğmaca. tipik olarak korpus kallozumu geçerek karĢı hemisfere uzanır Ģekilde yerleĢir. Bunların dıĢında çocuklarda ADEM tablosuna yol açabilen baĢka ajanlar da tanımlanmıĢtır: enteroviruslar (ECHO. Ağır nörolojik kayıplar sıktır ve düzelme derecesi değiĢkendir. büyük ve sınırları belirgin. spinalis hasarına bağlı olarak tonik spazmlar ve nöropatik alt ekstremite ağrıları sık karĢılaĢılan sekellerdir. serebrumda. kapalı demiyelinizasyon alanları görülür. Bu bulguların öncesinde baĢağrısı. Schilder bu hastalığa “encephalitis periaxialis diffusa” adını vermiĢtir. 1986‟da konu tekrar gözden geçirilmiĢtir. MRG‟de bu lezyonlar T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens.Hastaların 1/3„ü nörolojik tablonun baĢlamasından birkaç hafta önce geçirilmiĢ bir üst solunum yolu infeksiyonu. Kliniğimiz materyalinde. Görme kaybına genellikle göz çevresinde ağrı. bu olgulardan birinde lökodistrofi. diğerinde ise subakut sklerozan panensefalit saptanmıĢtır. SCHILDER’ĠN MĠYELĠNOKLASTĠK DĠFFÜZ SKLEROZU Bazen serebrumda tek büyük bir odak ya da birkaç odak Ģeklinde yaygın demiyelinizasyon ile karĢılaĢılır. T2 ağırlıklı incelemelerde T1‟deki lezyon hiperintens olarak izlenir. herpes. uyuklama. Bunlara multipl sklerozun sık karĢılaĢılan lezyonlarına benzeyen çok sayıda daha küçük demiyelinizasyon odakları eĢlik eder. bir döküntülü hastalık veya infeksiyon hastalığının ya da aĢılanmanın ardından ortaya çıkan. tüm bir lobu ya da serebral hemisferi etkileyen. literatürü gözden geçirip klinik ve radyolojik tablonun özelliklerini ortaya koyarak. Lezyonlarda inflamatuvar reaksiyonun belirgin olması ve aksonların nispeten korunmasıyla multipl skleroz lezyonlarına benzemesini dikkate alarak. bununla birlikte sıklığı 100. ve bu durum Schilder döneminden gelen ağır ve fatal hastalık kavramının sorgulanmasına yol açmıĢtır. Bu sayede hastalar daha rahat izlenebilir. Devic sendromunun öncesinde en sık karĢılaĢılan infeksiyonlar su çiçeği ve akciğer tüberkülozudur. Devic sendromundaki klinik bulgular ve eĢlik eden belirtiler saatler ya da günler içerisinde yerleĢen optik nöropati ve miyelittir. M. mikoplazma ve HIV gibi. grip ya da gastroenterit öyküsüne sahiptir. Ne yazık ki. sayısı 1-3 arasında değiĢen. steroidle düzelebilecek bu tabloda sekel kalmasına yol açar. metastaz vb lezyonlardan ayırt etmemizi sağlar (ġekil 9). Tedavi Tablonun steroide verdiği dramatik yanıt dikkat çekicidir. merkezi sinir sisteminin birçok kısmının eĢ zamanlı olarak tutulduğu bir ensefalomiyelit tablosudur. . Coxackie). Sonraki değerlendirmelerde. tanı ölçütlerini belirlemeye çalıĢmıĢtır. Son zamanlarda tablonun yineleyici formları tanımlanmıĢ. kızamık. sınırları iyi belirlenmiĢ. Nekropside. 1979 yılında Ellison ve Baron seyri multipl skleroza benzeyen. ateĢ ve miyalji tabloya eĢlik edebilir. izleyen yayınlarda Schilder farklı tipte iki durumda aynı adı kullanmıĢtır. Serebral belirtilerin öncesinde ya da sonrasında optik nöropati geliĢebilir. Poser. her iki hemisferde. Neoplazmla karıĢtırılma sonucu yapılan cerrahi giriĢimler. Lhermitte bulgusu tabloya eĢlik edebilir. Diffüz serebral sklerozun bu tipinin multipl skleroz ile yakın iliĢkili göründüğü aĢikardır ve Schilder‟in öne sürdüğü gibi multipl sklerozun varyantı olabilir. Yakın zamana kadar Devic sendromunun Japonya ve doğu Asya‟da daha sık görüldüğü bildirilmiĢtir. bulantı. Lezyonun hafif-orta kitle etkisi olabilir. Bazı çocukluk çağı infeksiyonlarının ardından post-infeksiyöz ensefalomiyelit geliĢebilir. Radyolojik olarak öncelikle diffüz serebral neoplazmlardan ayırt edilmeleri gerekir. ak madde içersinde.

Ancak bazen akut atak sırasında bunun monofazik mi olacağı. ancak gri maddeyi de etkileyen yaygın perivasküler inflamasyon söz konusudur. yoksa bir tür yineleyici MS formu mu oldukları halen tartıĢmalı bir konudur. BaĢağrısı ve uyanıklık kusuru sıktır. histopatolojik ayrımı da güç olabilir. mikoplazma ve HIV gibi ajanlar sorumlu tutulmaktadır. Optik nöropati de sıktır. ancak multipl skleroz ile karĢılaĢtırıldığında bu oldukça geri plandadır. hemiparezi. Belirtiler infeksiyon veya aĢılanmadan sonraki birkaç gün ile bikaç hafta içinde ortaya çıkar. Laboratuvar Ġncelemeleri ADEM hastalarında kanda saptanabilen spesifik bir bulgu yoktur. Yeni tip insan diploid hücre aĢısının (HDCV) kullanılmaya baĢlamasıyla oldukça seyrekleĢmiĢtir. Patoloji BaĢlıca ak maddeyi tutan. Nötrofilik pleositoz nedeniyle bakteriyel infeksiyonla karıĢtırılabilir. ADEM yelpazesinin diğer ucunda akut hemorajik ensefalomiyelit (Hurst hastalığı) tablosu yer alır. etkilenen bölgeye göre fokal bulgular (paraparezi. Bunlar arasında tam kan sayımı. Büyük serilerde olguların yaklaĢık %15-30‟unun yineleyici ADEM Ģeklinde karĢımıza çıkabileceği belirtilmektedir. Klinik olarak kesin bir ayrım yapılabilmesi için hastanın en az 6 ay takibinin gerektiğini ileri süren görüĢler vardır. Klinik prezentasyon dıĢında MR bulguları da ayrımda bize yardımcı olabilir. Konvülziyonlar olabilir. Non-spesifik bir üst solunum yolu infeksiyonundan yaklaĢık 10 gün kadar sonra ortaya çıkan çok akut bir ensefalomiyelit formudur. Bunlar arasında bir dönemin önemli sorunlarından biri olan post-vaksiniyal ensefalomiyelit. Hem lenfositler. beyinsapı bulguları) görülebilir. Hızla konfüzyon-koma tablosu geliĢir ve sıklıkla fatal seyreder. Nüks riskini öngören faktörler arasında optik nörit varlığı. Post vaksinial ensefalomiyelit de akut hemorajik ensefalomiyelit ile ADEM arasında değiĢen spektrumda karĢımıza çıkabilir. Yine de bazı lezyonlar kontrast tutarken bazılarının kontrast tutmaması da söz konusu olabilir. ilk ataktan yıllar sonra görülebilen olgular da bildirilmiĢtir. Bunlar arasında hepatit B. yoksa yineleyerek multipl skleroz Ģekline mi dönüĢeceğini kestirmek güç olabilir. çiçek aĢısının uygulamadan kalkması ile çok nadir görülen bir durum haline gelmiĢtir. MR‟da bilateral simetrik paternin görünmemesi. hastada ensefalopatik bir tablo bulunması daha çok ADEM lehine ise de. T1 ağırlıklı kesitlerde kara deliklerin görülmesi ve 2 veya daha fazla periventriküler lezyon bulunmasının MS lehine kabul edilebileceği belirtilmektedir. Klinik olarak ADEM ile MS ayrımında en önemli bulgunun ensefalopati varlığı olduğu ileri sürülmektedir. Bu olguların gerçekten tekrarlayan ADEM hastalığını mı temsil ettikleri. saatlik . ailede baĢka demiyelinizan hastalık öyküsü. Nükslerin genellikle ilk yıllar içinde görülebildiği bildirilmekle beraber. kanama. adenoviruslar. AĢılanma sonrasında da ADEM tablosu ortaya çıkabilir. Demiyelinizasyon olmaksızın hem gri hem ak maddede perivenüler hücre infiltrasyonu. Nadiren ADEM tablosuna periferik sinir sistemi tutulumu (akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati) de eĢlik edebilir. ilk ataktan sekelsiz düzelme ve MR‟da MS kriterlerinin doldurulması sayılmıĢtır. Daha kesin bir ayrım için izleme döneminde ataktan en az üç ay sonra MR kontrolü yapılmalı ve ortaya yeni lezyonların çıkıp çıkmadığı araĢtırılmalıdır. Diğer pek çok aĢılanmadan sonra da ADEM geliĢebilir. difteri aĢıları sayılabilir. Görülen bütün lezyonların benzer kontrast tutma paterni göstermesi lezyonların aynı yaĢta olduğunu gösterir. Seyir çoğu zaman monofaziktir. Ense sertliği ve meningeal iritasyon bulguları nadirdir. multipl skleroz da nadiren bu Ģekilde karĢımıza çıkabilir. geniĢ ve simetrik olma eğilimindedir (ġekil 10). Aslında klinik olarak bu ayrımın yapılmasının güç olması kadar. Olguların bir kısmında herhangi bir öncü infeksiyon veya aĢı saptanamayabilir. ADEM‟de görülen ak madde lezyonları daha yaygın. ödem ve nekroz görülebilir. boğmaca. Çok nadiren erken dönemde yineleyici ADEM gibi seyreden olguların ileriki yıllarda sekonder progresif MS gibi bir klinik seyir gösterebildiği de bildirilmiĢtir. Bir diğer sorun da nöral doku içeren kuduz aĢılarından sonra geliĢen ensefalomiyelit tablosudur. kızamık.EriĢkinlerde de non-spesifik üst solunum yolu infeksiyonları. DavranıĢ-kiĢilik değiĢiklikleri gözlenebilir. Yeni lezyon geliĢmesi veya üç ay sonraki MR‟da kontrast tutan lezyon saptanması tanıyı multipl skleroz lehine çevirecektir. ÇeĢitli düzeylerde demiyelinizasyon da vardır. ADEM ve MS arasındaki ayrımın dıĢında son yıllarda bir de yineleyici ADEM (relapsing ADEM) olgularından söz edilmektedir. Bu da tipik ADEM özellikleri gösterir. Bulguların yaygın olması. bazen komaya kadar gidebilir. hem plazma hücreleri hem de makrofajlar bu inflamasyonu oluĢturur. Ancak olası öncü infeksiyonlar ve karıĢabilecek diğer hastalıklar açısından bazı incelemeler yapılmalıdır.

lenfoma ile iliĢkisi bilinmektedir. Oligoklonal bantlar sık olmamakla birlikte görülebilir. Bir diğer faktör de otoantikorlara bağlı immunkompleks birikimlerinin yol açtığı vaskülit tablosu veya direkt otoantikorlara bağlı nöronal hasardır. Daha çok orta yaĢtaki kadınlarda görülür. Bunlar dıĢında miyelopati. telanjiektazi eĢlik eder. Eğer BOS hücre düzeyi doğrudan infeksiyöz bir süreci düĢündürürse mutlaka gerekli kültürler yapılmalıdır. Genellikle 3-10 gün üstüste 1000 mg/g MIYELINI DAHA GERI PLANDA ETKILEYEN. inme benzeri yerleĢen fokal nörolojik bulgular. Sjögren Sendromu Sjögren sendromu. Görülen nörolojik tablolar arasında epileptik nöbetler. Bu olgularda eĢlik edebilen periferik nöropati veya miyozit gibi multipl skleroz hastaları için atipik sayılabilecek bulgular da bulunabilir. Genellikle periferik sinir sistemini tutar.sedimentasyon hızı. Ġç organlar tutulabilir. Bu durumların baĢında immunsupresif tedaviye bağlı geliĢebilecek MSS infeksiyonları gelmektedir. Bütün bunların dıĢında. Genellikle periferik sinir sistemini tutarsa da MSS tutulumu olan olgular da bildirilmiĢtir. Genellikle Sjögren sendromu tanısı nörolojik tablonun ortaya çıkıĢından daha sonra koyulursa da iyi bir sorgulama sistemik belirtilerin önceden beri bulunduğunu ortaya koyabilir. Devic sendromu ile birlikte görülen veya yineleyici multipl sklerozu taklid eden olgular da bildirilmiĢtir. Protein artmıĢtır. tükrük bezi biyopsisi gerekebilir. lenfadenomegali gibi sistemik bulgular da vardır. Tedavi Bugün ADEM tedavisinde ilk seçilen yaklaĢım yüksek doz intravenöz metilprednizolon verilmesidir. romatoid faktör gibi). disfaji. Skleroderma bulgusuna sıklıkla Raynaud fenomeni. Kranyal sinirlerin tutulumu da bildirilmiĢtir. anti-histon. MR bazı olgularda multipl sklerozdakine benzer lezyonlar ortaya koyar. otoimmun natürlü olduğu düĢünülen bir hastalıktır. optik nöropati. Ancak bu lezyonların demiyelinizan natürlü olmadığı. Anti-Ro ve anti-La gibi otoantikorların yanı sıra diğer pek çok otoantikor da bulunabilir (antidsDNA. Keratokonjonktivitis sicca. Ģeker normal veya hafifçe azalmıĢ olabilir. Ancak multipl sklerozda görülenin aksine. BaĢka nörolojik bulguların eĢlik etmediği epizodik baĢ ağrılarının lupusun nörolojik tutulumu lehine alınmaması gerektiği unutulmamalıdır. Sistemik Skleroz Cilt ve diğer dokularda aĢırı kollajen birikimi ile karakterize. Özellikle son yıllarda Sjögren sendromu ile nöromiyelitis optika arasındaki iliĢki giderek daha fazla dikkati çekmektedir. eksokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile giden otoimmun bir hastalıktır. kserostomi ve bir diğer bağ dokusu hastalığı (sıklıkla romatoid artrit) triadı ile karakterizedir. sklerodaktili. zaman içinde kaybolması beklenir. Tanı için gözyaĢı sekresyonunu ölçen Schirmer testi yeterli olabileceği gibi. Hastaların dörtte birinde deri döküntüsü. lupus ile doğrudan iliĢkili olmayan nörolojik olayların da görülebileceği unutulmamalıdır. BOS‟ta lenfositik pleositoz bulunabilir. bunun altında da ya antifosfolipid antikorların ya da lupus endokarditinin yattığı düĢünülmektedir. kalsinoz. anti-Sm. BOS‟ta monoklonal veya oligoklonal IgG sıklıkla pozitiftir. ANCAK MULTIPL SKLEROZA BENZER TABLOLARA YOL AÇABILECEK DIĞER ĠNFLAMATUAR MSS HASTALIKLARI KONNEKTIF DOKU HASTALIKLARI VE SISTEMIK VASKÜLITLERE BAĞLI TUTULUM Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) SLE olgularında nörolojik tutulumun patogenezinde en önemli rolün vasküler faktörlere ait olduğu. . yaygın meningoensefalit tabloları yer alır. vaskülitik lezyonlar olabileceği düĢünülmektedir. SLE ve diğer sistemik hastalıkların belirteçleri ve viral serolojik incelemeler sayılabilir. interstisyel nefrit. Mikoplazma antikorları ve titrede olası yükselmeler de araĢtırılmalıdır. nadiren hücresiz de olabilir.

hareket bozuklukları. Kranyal MR ve anjiografi MSS tutulumu ile ilgili bilgi verir. antikardiyolipin antikorlar araĢtırılmalıdır. Bunlarda sinir sistemi tutulumu daha çok inme benzeri tablolarla karĢımıza gelir (Bakınız:Gençlerde inme). Örneğin Wegener hastalığında sık görülen triad sistemik arterite eĢlik eden üst ve alt solunum yollarında nekrotizan granülomlar ve granülonefrit tablosudur. akciğerler. Churg-Strauss ve esansiyel kriyoglobulinemi akla gelmelidir. Sistemik vaskülitlerde sıkça görülen inme benzeri fokal tablolar burada daha geri plandadır. Wegener hastalığı. romatoid faktör (RF). Nadiren de klinik tablo kitle lezyonu veya kronik menenjit Ģeklinde karĢımıza çıkabilir. PAN. antinötrofil sitoplazmik antikorların (ANCA) alt grupları. Böbrekler. kusma ve ense sertliği eĢlik edebilir. paranazal sinüsler. Sadece küçük damarları tutan vaskülitler ise Henoch-Schonlein purpurası. astım. Mikroskopik polianjiit PAN‟a benzer. Ancak nadiren sistemik tutulum geri planda olabilir veya hastalık MSS tutulumu ile ortaya çıkmıĢ olabilir. Genellikle tuttukları damar çapına göre sınıflanırlar. Birkaç yüze varan lenfositik pleositoz ve protein artıĢı gözlenebilir. EĢlik eden periferik sinir tutulumu da varsa PAN. anti-Ro ve anti-La. . ülseratif ve diğer tipte deri lezyonları araĢtırılmalıdır. Sistemik vaskülitlerin prognozu çok yüz güldürücü değildir. halsizlik ve hipertansiyon gibi sistemik yakınma ve bulguların yanı sıra böbrek. Ancak bir de merkezi sinir sisteminin izole vasküliti ve periferik sinir sisteminin izole vasküliti (non-sistemik vaskülitik nöropati) olarak adlandırılan. DavranıĢ ve kiĢilik değiĢikliği. BOS kültürü ve sitolojisinin yapılması diğer olasılıkların dıĢlanması için gereklidir. Wegener ve Diğer Sistemik Vaskülitler Vaskülitler damar duvarının inflamatuar infiltrasyonu ve nekrozu ile giden ve birbirinden çok farklı tabloları kapsayan bir hastalıklar grubudur. Bazı olgularda miyelopati ile giden multipl skleroz benzeri tablolar bildirilmiĢse de arada bir iliĢki olup olmadığı net değildir. EMG sessiz kalmıĢ periferik sinir tutulumunu ortaya koyabilir. ikincisi ise periferik sinir hastalıkları bölümünde anlatılmaktadır. kan biyokimyası ve idrar analizi bilgi verici olabilir. bu olgularda periferik sinir tutulumu %75‟leri bulurken MSS tutulumu çok daha seyrektir (%3-20 arası). esansiyel kriyoglobulinemi ve cildin lökositoklastik vaskülitidir. kognitif bozukluklar da sıktır. Bu durumda uyanıklık kusuru. progresif davranıĢ ve kiĢilik değiĢikliği. nöbetler olabilir. beyinsapı bulguları görülebilir. sistemik tutulumun olmadığı tablolar vardır. ANCA antikorlarının sitoplazmik alt grubu (cANCA) Wegener hastalığı ile iliĢkilidir. kriyoglobulinler ve serolojik testlerden ANA. Sistemik vaskülitlerin seyri sırasında ortaya çıkan MSS tutulumunda genellikle diğer organ sistemlerine ait bulgular mevcut olduğundan tanınmaları zor olmaz. buna karĢılık Churg-Strauss hastalığında ateĢ. Klasik PAN olgularında ateĢ.Bir de vaskülite bağlı MSS bulguları ortaya çıkabilir. Churg-Strauss ve mikroskopik polianjiit ise orta boy ve daha küçük arterleri tutar. Sistemik vaskülitlerin aksine kan sayımı ve sedimentasyon hızı ılımlı değiĢiklikler dıĢında normaldir. çok ender rastlanan bir hastalıktır. Uyanıklık kusuru geliĢebilir. Semptomatik olmasa da diğer organ tutulumları araĢtırılmalıdır. Bu durumda tanı koyma görevi nörologa düĢebilir. kompleman düzeyleri. nöbetler. kas. Progresif olarak artabilir. perinükleer alt grubunun (pANCA) ise daha çok mikroskopik polianjiit ve Churg-Strauss hastalığı ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. dokularda ve kanda eozinofili ile giden sistemik arterit söz konusudur. deri ve gastrointestinal sistem tutulumu da görülebilir. Genellikle akut veya subakut bir seyir gösterse de bazen kronik progresif gidiĢli olabilir. Bunlardan ilki bir sonraki baĢlık altında. Sistemik vaskülitlerin hemen hemen bütün tipleri merkezi veya periferik sinir sistemi tutulumuna yol açabilir. Büyük arterleri tutan belli baĢlı iki vaskülit vardır: dev hücreli arterit (temporal arterit) ve Takayasu arteriti. Bir de çeĢitli infeksiyonların seyri sırasında geliĢen nadir vaskülit tabloları vardır. Wegener hastalığı. Gereken durumlarda cilt. yaygın bir ensefalopati tablosu da görülebilir. orta boy arterleri tutar. Sistemik vaskülitlerde olduğu gibi MSS‟ye ait fokal veya jeneralize belirti ve bulgularla ortaya çıkabilir. Klinik tablo tek veya multipl iskemik inme ile karsımıza çıkabildiği gibi. periferik sinir veya nazal sinüs biyopsisi yapılabilir. Primer MSS Vasküliti Primer MSS vasküliti veya diğer adıyla MSS‟nin granülomatöz anjiiti. BOS genellikle patolojiktir. CRP. Klasik poliarteritis nodosa (PAN) ve Kawasaki hastalığı. tam kan sayımı. Laboratuvar incelemelerinden saatlik sedimentasyon hızı. ancak ek olarak hızlı ilerleyici glomerülonefrit ve akciğer tutulumu vardır. Bu nedenle tanı koyulur koyulmaz yüksek doz steroid ve diğer immunsupresif ajanlarla tedaviye baĢlanmalıdır. periferik nöropati çok daha seyrek görülür. BaĢağrısı oldukça sık rastlanan bir bulgudur. Kanda yukarıda sayılan serolojik testlerin yanı sıra infeksiyon ajanlarına yönelik serolojik incelemeler.

Tanıda beyin ve meninks biyopsisi „altın standart‟ olarak kabul edilirse de invazif bir yöntem olan biyopsinin de yalancı negatiflik riski vardır. ancak spesifik değildir. ancak bu spesifik bir bulgu değildir. Bu grupta en sık serebral venöz sinüslerin tıkanması görülür ve klasik kafa içi basınç artıĢı sendromu ile karĢımıza gelir. akciğerler ve sinir sistemi gibi sistemlerin tutulumu da görülebilir. Daha sonra oral idame tedavisine geçip dozu çok yavaĢça azaltmak gerekir. Geç dönemde beyinsapı ve diensefalik yapılarda bazen asimetrik olabilen bir atrofi görülebilir. Akut atak sırasında kranyal MR bulguları oldukça tipiktir: genellikle beyinsapından aynı tarafta diensefalik yapılara ve bazal ganglion bölgesine uzanan geniĢ bir lezyon görülür. deri lezyonları (akne. Behçet hastalığında sinir sistemi tutulumu olguların yaklaĢık % 5-10‟unda görülür. Olguların önemli bir kısmında sfinkter kusuru bulunabilir. yineleyici oral aftlar. gastrointestinal sistem. folikülit. ancak majör damarlarının tutulumuna bağlı olarak nörolojik bulguların ortaya çıktığı ikinci bir grup hasta vardır. milimetreküpte birkaç yüze kadar. Hem nötrofilik hem de lenfositik hakimiyet söz konusu olabilir. genital ülserasyonlar ve uveit ile kendini gösteren multi-sistemik inflamatuar bir hastalıktır. buna rağmen progresyon sürerse oral veya intravenöz siklofosfamid eklenerek en az bir yıl sürdürülmesidir. BOS proteininde ılımlı bir artıĢ söz konusudur (genellikle <100 mg/dl). Serebral anjiografi ile orta ve küçük boy arterlerde daralmalar ve düzensizlikler görülebilirse de hem yalancı pozitiflik oranı hem de yalancı negatiflik oranı yüksek bir inceleme yöntemidir. nadiren de menenjizm eĢlik edebilir. Genelde Behçet hastalığı erkeklerde daha sık gorülür. Behçet Hastalığı ve Sinir Sistemi Tutulumu Behçet hastalığı. Akut atak tedavisinde yüksek doz intravenöz (1000 mg/gün. damarlar (özellikle venler). nörolojik tutulum söz konusu olduğunda erkekler lehine olan bu dağılım daha da belirginleĢir. Kranyal MR ile hemen daima bazı patolojik bulgular görülür. Çoğu zaman nörolojik tutulum Behçet hastalığının baĢlangıcından birkaç yıl (ortalama 5 yıl) sonra ortaya çıkar ve baĢlıca iki ana Ģekilde görülür.EEG‟de sıklıkla yaygın yavaĢlama görülür. Bu olguların hemen hepsinde merkezi sinir sistemi etkilenir. periferik sinir ve kas tutulumu oldukça seyrektir. genellikle 5 gün boyunca) metilprednizolon pulse tedavi verilir. ataksi ve dizartri ile karakterize bir beyinsapı sendromudur. bazen 1000 kadar hücre bulunabilir. Bunun dıĢında bir de MSS parenkiminin tutulmadığı. Behçet hastalığında seçilecek yöntem MR‟dır.IgG düzeyi artmıĢtır. Daha sonra bu lezyon küçülür. göz tutulumu (bir göz hekimi tarafından saptanan ön veya arka uveit ya da retinal vaskülit) ve pozitif paterji testi. Seyrek görülen bir hastalık olduğu için prospektif tedavi çalıĢmaları yoktur. BOS‟ta . ancak oligoklonal IgG bantları seyrek bulunur. genital mukoza ve uvea dıĢında eklemler. Bu nedenle tanı koyulur koyulmaz tedaviye baĢlanmalıdır. Bazı olgularda ise omurilik tutulumu ön planda olabilir. Duyusal yakınma ve bulgular seyrek görülür. Bazı olgularda oral. Olguların yaklaĢık dörtte üçünde BOS bulguları saptanabilir. eritema nodozum veya genital bölge dıĢında ülserasyonlar). Eğer MR‟da görülen bir lezyon varsa buradan biyopsi alınması pozitiflik Ģansını arttıracaktır. MSS parenkiminin tutulduğu durumlarda klasik tablo birkaç hafta içinde progresif olarak yerleĢen davranıĢ değiĢikliği. Behçet hastalığı tanısı için oral aftların yanı sıra aĢağıdakilerden en az ikisi bulunmalıdır: genital ülserasyon veya skarı. hemiparezi. Ancak. 1990 yılında yayınlanan uluslararası tanı kriterlerine göre. Dural sinüs trombozu bulunan olgularda açılıĢ basıncı yüksekliği dıĢında BOS genellikle normaldir. Bazen iki yanlı da olabilir (ġekil 11). yüksek doz steroid ve diğer immunsupresif ajanlar kullanılmaktadır. Çok daha seyrek olarak da serebral arterlerin tıkanmasına bağlı inme-benzeri tablolar görülebilir. Ani kesilme durumunda tedaviye daha dirençli nüksler görülür. buna karĢın. Bugün pek çok merkezde geçerli olan uygulama yüksek doz intravenöz metilprednizolon verilmesi. Ģeker düzeyi normaldir. dağınık noktasal lezyonlar haline dönüĢür veya tamamen kaybolabilir. Klinik Tablo BOS Bulguları Nöroradyolojik Bulgular Tedavi . Primer MSS vasküliti çok ağır seyreden ve fatal olabilen bir hastalıktır. Bazen yüksek ateĢ ve baĢağrısı.

eklem tutulumu ile karakterizedir. nörolojik tutulum da ataklar ve sekelli/ sekelsiz düzelmelerle gider. Bu nedenle hastada MSS dıĢında organ tutulumu varsa buradan biyopsi materyeli alınabilir. Siklosporin almakta iken nörolojik tutulum geliĢen olgularda siklosporinin kesilmesi ve o hastada tekrar baĢlanmaması gerekmektedir. Ġkinci sıklıkta kranyal sinir tutulumu gelir. parotis tutulumu ve yüz felci görülür. sarkoidoz tanısı histopatolojik doğrulamaya dayanır. asemptomatik hastalar da bildirilmiĢtir. Gerek toraks içinde gerekse diğer bölgelerde lenfadenomegali de sık görülür. Sarkoidoz seyrinde görülebilecek iki sendrom tanımlanmıĢtır: Löfgren sendromu. Nörolojik tutulum-klinik özellikler: Bir seride görülen klinik tabloların dağılımına göre. Plevra tutulumu da seyrek görülür (< %5). Ataklı hastaların ise yaklaĢık yarısında daha sonra progresif bir kötüleĢme görülebilir. akut atak sırasında BOS patolojik ise bu da uzun vadede kötü prognozu gösterir. uveit. Olguların %90‟ında hastalığın bir döneminde akciğer tutulumu görülür. veya hipotalamik disfonksiyon görülür. Cilt tutulumu yaklaĢık %25 olguda söz konusudur. Antikoagülan tedavi verilecekse mutlaka öncesinde toraks BT yapılarak pulmoner anevrizma varlığı dıĢlanmalıdır. kuru öksürükle kendini gösterir. sinir. Ayrıca kemik kistleri. Behçet hastalığında nörolojik tutulum olması prognozu kötüleĢtiren bir faktördür. Olguların üçte birinde iki yanlı olabilir. Nöro-Sarkoidoz Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen multisistemik bir granülomatöz hastalıktır. Daha sonra tutulan organa göre bulgular verir. giderek makrofajların. Parenkimal MSS tutulumu içinde kognitif tutulumla birlikte giden yaygın beyinsapı sendromu kötü prognoz iĢaretidir. Bu granülomun dıĢ çevresinde CD4+ lenfositler dizilir. Ancak nörolojik tutulumun tipine göre bazı farklılıklar sözkonusudur. Azathioprin tedavisinin süresi ile ilgili bir fikir birliği yoksa da en az birkaç yıl sürdürülmesi gerektiği kabul görmektedir. eritema nodozum. Genellikle ateĢ. Bu durumda dispne. Buna karĢın. çoğu zaman doku biyopsisine dayanır. Az sayıda olguda kognitif bozukluk. Sarkoidoz. Dural sinüs trombozu tedavisinde de baĢlıca kullanılan ajanlar steroidlerdir. Tek tek olgu örneklerinde TNF antagonistlerinin de yararlı olduğunu bildiren çalıĢmalar yayınlanmıĢtır. epiteloid hücrelerin ve bunların oluĢturduğu dev hücrelerin birikimi ile granülomlar geliĢir. ancak nadiren klinik bulgulara yol açar. BaĢlıca akciğerleri tutar. Sistemik sarkoidoz açısından toraks grafisi veya BT yapılmalıdır. hidrosefali. Behçet hastalığı ile iliĢkili dural sinüs trombozunun prognozu gerek parenkimal tutuluma göre. Sıklıkla aylar içinde yavaĢ progresif bir tablo olarak karĢımıza çıkar. ardından VIII. halsizlik. makülopapüler döküntü ve ciltaltı nodülleri geliĢebilir. Beraberinde antikoagulan tedavi verilmesinin gerekip gerekmediği tartıĢmalı bir konudur. balgam nadirdir. Bilateral hiler Seyir ve Prognoz Klinik Özellikler Tanıda Yardımcı Ġnceleme Yöntemleri . gerekse diğer nedenlere bağlı sinüs trombozlarına göre çok iyidir. akut veya subakut formları olabileceği gibi. Granülomun ortasında kazeifikasyon görülmez. Bazen akut atak sırasında steroide cevap yetersizse aylık pulse intravenöz siklofosfamid eklenebilir. Ayrıca. Yukarıda da belirtildiği gibi. tanısı güç bir hastalıktır. oküler motor sinirler ve V. Tutulan dokularda önce CD4+ lenfositler ve mononükleer fagositler toplanır.5 mg/kg/gün dozunda azathioprin‟e baĢlamak yararlı olabilir. HeerfordtWaldenström sendromunda ise ateĢ. Yüz felci yineleyici olabilir. sinir sistemi tutulumu olguların yaklaĢık %5‟inde görülür. Karaciğer tutulumu sıktır.Uzun vadeli koruyucu tedavi olarak da intravenöz steroidle beraber 2. Behçet hastalığının diğer bulguları gibi. hemoptizi. Genellikle genç eriĢkinlerde görülür ve kadınlarda biraz daha sıktır. Yine %25 olguda uveit görülebilir. eritema nodozum. Ancak küçük bir grup hastada herhangi bir atak olmaksızın baĢlangıçtan itibaren ilerleyici bir seyir söz konusudur. menenjizm. gastrointestinal kanal ve kalp tutulumu nadir görülür. eklem tutulumu ve asemptomatik miyozit görülebilir. sinir tutulumu görülür. en sık rastlanan bulgu subakut seyirli atipik özellikler gösteren optik nöropatidir. ardından da beyinsapı ve serebellum tutulumu gelir. iĢtahsızlık. Üçüncü sırada omurilik tutulumu. kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. bilateral hiler lenfadenomegali. bu grupta en sık VII. böbrek. sinir.

Eğer sinir sistemi patolojisi ortaya konmamıĢsa ancak baĢka açıklaması olmayan inflamatuar bir sinir sistemi hastalığı varsa ve sistemik sarkoidoza ait patolojik veri varsa olası (probable) nörosarkoidoz tanısı söz konusu olmaktadır. kollarını kaldırıp yükseğe uzanma. 1997 yılında yayınlanan bir tanı kriteri önerisine göre. yüzün mimik hareketlerini yapma. hiçbir laboratuvar bulgusunun spesifik olmadığı unutulmamalıdır. BOS ACE düzeyinin tanıda Ģimdilik pek yeri yoktur. Genellikle seçilen tedavi yüksek doz oral veya intravenöz pulse metilprednizolon tedavisidir. BOS: Nöro-sarkoidoz hastalarının çoğunda BOS patolojiktir. frontal. Omurilik tutulumu olan olgularda ilgili segmenti tutan hiperintens nodüler lezyon görülebilir. Nöro-sarkoidoz tanısı da benzer derecede güçtür. skapulayı yerinde tutan kaslar ve humerus çevresi kaslar. ancak spesifik değildir. değiĢik yönlere bakma. hatta on-yıllar içinde geliĢir. Ġdrarda 24 saatlik kalsiyum atılımının artması da sarkoidoz lehine bir bulgudur. Meninkslerde kontrast tutulumu da sık görülen bir bulgudur. Bazı durumlarda güçsüzlük hastada akut ve epizodik olarak yerleĢir ve tekrarlar. Galyum 67 ile akciğer ve tüm vücut taraması da sıklıkla pozitif sonuç verir. yaygın interstisyel tutulum paterni veya ikisinin kombinasyonu görülebilir. Nöroradyolojik incelemeler: Kranyal MR‟da kontrast tutulumu da gösteren multipl hiperintens ak madde lezyonları görülür. Ancak bazı kas hastalıklarında bu distal kasların tutulumu hastalığın en erken ve en belirgin bulgusu olabilir (distal miyopatiler). malin hipertermi gibi durumlarda ise güçsüzlük saatler içinde ilerler ve en çok birkaç gün içinde en üst düzeyine ulaĢır. baĢını yıkamada güçlük gibi. hasta birkaç hafta veya ay içinde ciddi fonksiyon kaybına ve sakatlık durumuna ulaĢır. Bazı kas hastalıklarının ise kendine özgü güçsüzlük dağılımı vardır. EGZERSĠZ ĠNTOLERANSI KAS VE NÖROMÜSKÜLER KAVġAK HASTALIKLARI . kök kaslarında güçsüzlük nedeni ile ortaya çıkan yakınmalarla doktora baĢvururlar. hem güvenliğe iliĢkin kuĢkular nedeniyle pek çok ülkede kullanılmamaktadır. Oligoklonal bantlar saptanabilir. Bu Ģekilde transbronĢiyal biyopsi yapılacak bölge hakkında da bilgi elde edilebilir. Kveim-Siltzbach deri testi artık çok uygulanmayan bir yöntem olsa da oldukça duyarlı ve spesifik bir testtir. Bu kriterin de karĢılanmadığı durumlarda ancak muhtemel (possible) nöro-sarkoidoz‟dan sözedilebilir. Bazen bunlara gözkapaklarını açma veya kapama. Hastaların yaklaĢık yarısında lenfositik pleositoz görülebilir. Bronkoalveoler lavaj da hem diğer olasılıkların araĢtırılması hem de sarkoidoz tanısının doğrulanması için yol göstericidir. Ancak hem bekleme süresinin birkaç hafta gibi uzun bir dönem olması. yürüme. kesin nöro-sarkoidoz tanısı için bu tanıyı düĢündüren ve baĢka bir açıklaması olmayan klinik tabloya eĢlik eden pozitif sinir sistemi patolojisi gerekmektedir. özellikle de asimetrik biçimde tutulmuĢsa fasyoskapulohumeral distrofiyi. Birçok miyopatide kalp kası ve solunum kaslarının. Örneğin yüzün mimik kasları. Bütün bunların dıĢında. Birçoğu kalıtımsal olan kas hastalıklarında güçsüzlük yıllar. ancak diğer granülomatöz hastalıklarda da pozitif olabilir. hastalık kronik gidiĢlidir. yutma. ancak spesifik değildir. Hastaların yaklaĢık üçte ikisinde kanda anjiotensin „converting‟ enzim (ACE) düzeyi artar. bazen çok yüksek düzeylere varabilir. Tedavi: KAS HASTALIKLARINDA BELĠRTĠ VE BULGULAR GÜÇSÜZLÜK Kas hastaları genellikle yokuĢ ve merdiven çıkma. baĢını yastıktan kaldırma gibi hareketleri sağlayan kasların güçsüzlüğü de eĢlik eder. Genellikle artmıĢ CD4+ lenfosit sayısı ve bol miktarda alveolar makrofaj icerir. oturduğu yerden kalkma. Periyodik paraliziler bu son duruma örnektir. değiĢik derecelerde tutulması söz konusudur. Birçok kas hastalığının ilerlemiĢ dönemlerinde tabloya ayak ve el kasları gibi distal kasların güçsüzlüğü de eklenir. Bu tedaviye cevap alınamazsa siklofosfamid gibi daha güçlü immunsupresan ajanlar denenebilir. Bazen bitiĢik kortekste de hiperintensite veya kontrast tutulumu görülebilir. Myasthenia gravis‟te olduğu gibi bazen güçsüzlük gün içinde değiĢkenlik gösterir (fluktuasyon). çiğneme. Edinsel kas hastalıklarından inflamatuvar miyopatilerde ise zaafın geliĢimi subakuttur. yüz kasları ile birlikte sternokleidomastoid kas ve distal (özellikle tibialis anterior) kasların tutulması öncelikle miyotonik distrofiyi düĢündürür. Rabdomiyoliz.lenfadenomegali. bu dağılımlara rastlandığında öncelikle o hastalıkların varlığı düĢünülmelidir. En sık rastlanan bozukluk protein artıĢıdır. Sarkoidoz tanısının çoğu zaman bir dıĢlama tanısı olduğu.

durakta otobüs beklerken otobüsün geldiğini görünce aniden koĢup yakalamaya çalıĢtığında. gevĢemenin ise zor olduğu durumlarda görülür. ATROFĠ Kas hastalıklarında atrofi. bazen baĢka kaslarda da. Bu yorgunluk. istirahatten sonraki ilk hareketlerinde çok belirgindir. kasın tüm kitlesini etkileyecek ölçüde küçülmesine. Bazen bu yorgunluğa ağrı da eĢlik edebilir. KAS AĞRISI (MĠYALJĠ) Jeneralize kas ağrıları baĢlıca kaslardaki inflamatuvar. bazen kuadriseps kasında. kasıldıktan sonra gevĢemenin güç olduğu bir durumdur. Yorgunluğu doğuran hareket. hipertrofi nedeni ile hasta “Herkül” görünümündedir. yeterince kas lifi tutulduktan sonra. ACh ile n-AChR arasındaki iletiĢimin. myotonia congenita‟da olduğu gibi. egzersiz intoleransına serum laktat. kasların tutulumundan bağımsız olarak. Kontraktür oluĢuncaya kadar tendonda geliĢen ve giderek artan sertlik. KONTRAKTÜR Aynı eklemin etrafındaki kasların kuvveti birbirinden farklı olduğunda o eklem. Burada bozukluk sinir-kas kavĢağındadır ve sorun. o kastaki zaaf ve atrofi ile orantılı olarak ve zaman içinde azalır veya kaybolur. Bu hastalıklara örnek olarak Emery. Miyotoniye kas zaafının eĢlik etmediği durumda (myotonia congenita). Seyrek olarak distrofinopati. eli ile bir Ģey tuttuğunda veya sıktığında. Bu durumlarda kontraktür. egzersizle veya eklemi ters pozisyonda tutan atellerle önlenebilir veya azaltılabilir. Bu gevĢeme güçlüğü o kasın. MĠYOTONĠ Klinik olarak miyotoni güçsüzlüğün tersine. periferik sinir hastalıklarındakine oranla çok daha geç geliĢir. miyoglobin düzeylerinde. Ancak sabit kontraktür geliĢtikten sonra o eklem. yani atrofiye neden olmasıdır. yalancı hipertrofidir. oldukça erken geliĢir. nekrotizan.Belirli bir hareketi yapmakla. ancak cerrahi giriĢimle düzeltilebilir. çünkü gevĢeme güçlüğü azalır. piruvat. kaveolinopati gibi kas distrofilerinde de egzersizle kas ağrıları. Hastalık nedeni ile henüz kaybedilmemiĢ kas liflerindeki hipertrofiye bağ ve yağ dokusundaki artıĢ da eĢlik eder ve kas kitlesi bu nedenle artar. bazen de baĢka kaslarda görülür. ilgili kasta kısalma olur ve zaman içinde eklemin bu pozisyonu sabitleĢir (kontraktür oluĢur). Bunun nedeni kas liflerinin tek tek hastalanması ve ancak zaman içinde. PSÖDOHĠPERTROFĠ Adından anlaĢılacağı gibi. BĠTKĠNLĠK Myasthenia gravis ve kas-sinir kavĢağının diğer hastalıklarında bir hareketi yapmakla o kasta. suskunken birden konuĢmaya baĢladığında. Genellikle metabolik hastalıkların seyri sırasında görülür. kasılmanın normal veya oldukça iyi. biri veya diğerinin defektine bağlı olarak yeterli düzeyde olmamasıdır. Örneğin bir hastada yürürken egzersiz intoleransı geliĢiyor ancak bu hasta hızlı koĢarken rahatsız olmuyorsa bu durum öncelikle. Örneğin hasta sabah yataktan ilk kalktığında. KEMĠK VETER REFLEKSLERĠ (KVR) Kas hastalıklarında KVR de. HĠPERTROFĠ Gerçek hipertrofi. her bir metabolik bozukluğa özgü olan değiĢiklikler de eĢlik edebilir. Aynı miyopati nedeni ile çevredeki kasların atrofik durumda olması bu geniĢlemiĢ görüntüyü abartılı hale getirir. Metabolik hastalıklardaki ağrı genellikle veya yalnızca egzersizle iliĢkilidir. yemek yemeye baĢladığında ilgili harekette tutukluk hisseder. çok ileri derecede yorgunluk (tükenme) ortaya çıkar. bazı hastalıklarda tek belirtidir. baĢlangıçta normal veya daha iyi güç oluĢturan kasın hareketinde devamlılığın sağlanmasındaki güçlük nedeni ile ortaya çıkar. tip-1 kas lifleri ile yavaĢ hareketleri yapmamızı sağlayan lipid metabolizması yolunun bozukluğunu düĢündürmelidir. En sık baldırlarda gastroknemius-soleus kas grubunda. bazen de kalıcı kas güçsüzlüğü ile beraberdir: miyotonik distrofi buna örnektir. toksik veya metabolik süreçleri akla getirir. miyotoni gibi kasılmanın belirgin. özellikle baldır ağrıları görülebilir. o hareketi yapan kasta geliĢen ve normalde olmaması gerektiği ölçüde olan yorgunluğa egzersiz intoleransı denir. özellikle sabah tutukluğu ile karıĢtırılabilir.Dreifuss kas distrofisi ve “rigid spine” hastalığı gösterilebilir. Miyotoni. rabdomiyolize ise hemen her zaman . Kas hastalıklarında bu kontraktürün geliĢmesi genellikle yıllar alır. amonyak. baĢını aniden bir yöne çevirdiğinde. aynı hareket tekrarladıkça harekette rahatlama görülür. belli bir pozisyonda durma eğilimi gösterir. Bu tutukluk bazen romatizmal hastalıklar. kol kaslarında ortaya çıkıyorsa bu kez baĢlıca tip-2 kas liflerinin kullandığı glikojen metabolizmasının bozuk olduğu düĢünülmelidir. Buna karĢılık hastada aynı yakınma örneğin seri ve hızlı yapılan yer silme gibi bir kol hareketinde. Bazı miyopatiler kontraktür oluĢturmaya özellikle eğilimlidir. Buna karĢılık polimiyozit ve dermatomiyozite bazen. Bu hastalıklarda kontraktürlerin dağılımı da özellik gösterir. Buna karĢılık polinöropatilerde KVR birden veya çok kısa sürede kaybolur. Bu yolların veya son ortak enerji yolu olan oksidasyon-fosforilasyon sisteminin bozukluğunda. hareket sırasında enerji elde etmek için kullanılan metabolik yollardan hangisinin tutulduğuna bağlıdır.

Kemik ağrıları ise daha derin. AĠLE ÖYKÜSÜ (SOYGEÇMĠġ) Birçoğu genetik olarak kalıtılan kas hastalıklarında aile öyküsü. kendisine uygulanan tam karĢı kuvvete. Sinir sisteminin baĢka bölümlerinin tutulması da tanı olasılıkları yelpazesini daraltır. hiçbir direnç gösteremeden yeniliyor. lokal inflamasyon. hematom veya tümörlerde görülür. DĠĞER KASLARIN ZAAFI Kas hastalığı olduğu düĢünülen bir hasta. Bazı sistemik hastalıkların da miyopati yapacağı bilinmeli ve hasta bu sistemik hastalıklar açısından da sorgulanmalıdır.eĢlik eden miyaljiler sürekli ağrılardır. miyopatisi olan bir hastada merkezi sinir sisteminin tutulduğunu gösteren bulguların varlığı bir mitokondriyal hastalığı akla getirebilir. AĢağıda yalnızca bu muayene tekniklerine değinilecektir. Örneğin. kendisine uygulanan tam karĢı kuvvete. =0= kas gücü: Test edilen kas hiçbir Ģekilde hareket veya kasılma gösteremiyor. egzersizi yapan kastadır ve elektrofizyolojik olarak sessizdir. yerçekimine karĢı hareketini tamamladıktan sonra. oftalmoparezi de gösteren mitokondriyal miyopatiler veya okülofaringeal distrofiden çok myasthenia gravis‟i düĢündürmelidir. KAS HASTALIKLARINDA MUAYENE Kas hastalığına eĢlik edebilecek bulgulardan yararlanmak için nörolojik muayenenin tam olarak yapılması gerekir. Hastalık belirtilerinin baĢlangıcı yenidoğan dönemi. ailedeki aynı hastalığı taĢıyan bireyler ve yaĢları/cinsiyetleri. kasaba veya Ģehirden olup olmadıkları). KRAMP Kramp kas hastalığından çok bir periferik sinir hastalığını düĢündürür. SĠSTEMĠK BULGULAR Anamnez alınırken bazı sorular hastaya özellikle sorulması çok yardımcı olabilir. özellikle egzersizle ortaya çıkan kramplarda ayırıcı tanıda metabolik miyopatileri. Çok yavaĢ ve sinsi ilerleyen hastalıklarda hastanın ve ailesinin hastalığın baĢlangıç yaĢını hatırlaması sıklıkla zor olur. Örneğin. çocukluk veya ergenlik döneminde ise öncelikle herediter miyopatiler. infarkt. Otozomal dominant geçiĢ belli hastalıkları. geç eriĢkinlik ve yaĢlılık döneminde ise öncelikle toksik-iyatrojenik miyopatiler akla gelmelidir. kaveolinopati ve disferlinopati gibi kas distrofilerini de düĢünmek gerekir. polimiyozit mutlaka tanı olasılıkları arasında olmalıdır. yerçekimine karĢı hareketini tamamladıktan sonra. Bu hastalıklar arasında en sık düĢünülmesi gereken hipotiroididir. ailede hasta olan bireylerde klinik tablonun homojen olup olmamasına ait bilgiler de tanıya yaklaĢım açısından yararlıdır. ipeka. Bu nedenle çoğu zaman hastaya ve ailesine geçmiĢ yıllara ait hatırlatmalar yapmak gerekebilir. anne-baba akrabalığı (akraba değillerse ailelerin aynı köy. Örneğin rabdomiyoliz olduğu düĢünülen bir hastada o sırada veya daha önceleri idrar renginde koyulaĢma olduğunun anlaĢılması tanıya çok yardımcı olur. yeniliyor. anamnezin vazgeçilmez bir parçasıdır. Belirgin çift görme. ancak patolojik sürecin gerilemesi ile ortadan kalkarlar. asit maltaz eksikliği. otozomal resesif geçiĢ baĢkalarını. Bu ağrılar. Ayrıca hastalığın baĢlangıç yaĢı. Eklem ağrıları lokal ve ekleme sınırlıdır. d-penisilamin. direnç gösterebildiği halde. ancak yerçekimi etkisi kaldırıldığında hareketini tamamlıyor. kolĢisin. Birçok miyopatide ise boyun fleksiyon zaafı görülür. Ģiddeti sürekli aynı kalan. ailedeki ölüm nedenleri. BAġLANGIÇ YAġI Hastalığın baĢlangıç yaĢının öğrenilmesi hastalığın gidiĢ hızını ve doğasını anlamak için gereklidir. siklosporin-A. 1/5 kas gücü: Test edilen kas. amiodaron.s.v. Lokal kas ağrıları ise infeksiyon. 5/5 (Tam) kas gücü: Test edilen kas. yerçekimi etkisi kaldırıldığında bile hareketini tamamlayamıyor. Kas miyofosforilaz eksikliğinde (McArdle hastalığı) ortaya çıkan kramp. o eklemin hareketi ile artar. X‟e bağlı resesif geçiĢ ise diğer bazı kas hastalıklarını düĢündürür. Buna rağmen. distrofinopati. birçok zaman geceleri artan ağrılardır. 3/5 kas gücü: Test edilen kas. Ancak kası ilgilendiren özelliklerin muayenesi ayrı bir özen gerektirir. tam bir dirençle karĢılık veriyor. . Ģiddetli. özellikle geceleri nefes darlığı veya nefesinin yetmediğinden söz ediyorsa myasthenia gravis. Yine boyun ekstansor kaslarının zaafına bağlı geliĢebilecek baĢın öne düĢmesi myasthenia gravis. travma. Yutma güçlüğü ve ses kısıklığı da benzer durumları akla getirmelidir. ailedeki hasta olmayan bireyler ve yaĢları/cinsiyetleri mutlaka kaydedilmelidir. 2/5 kas gücü: Test edilen kas. klorokin. Kas ağrılarını eklem ve kemik ağrılarından ayırmak önemlidir.) kullanımı ve bazı toksinlere maruz kalmanın da miyopati yaratacağı bilinmeli ve hasta bu açıdan da sorgulanmalıdır. polimiyozit gibi hastalıkları akla getirmelidir. yalnızca kasılma gösteriyor. Soyağacı. miyopatisi olan bir hasta epileptik nöbetler geçirdiğinden söz ediyor veya mental retardasyon gösteriyorsa mitokondriyal hastalıklar akla gelebilir. 4/5 kas gücü: Test edilen kas. kendisine uygulanan karĢı kuvvete. yerçekimine karĢı hareketini tamamladıktan sonra. genç ve orta eriĢkinlik döneminde ise öncelikle edinsel miyopatiler. Bazı ilaçların (anti-hiperlipidemik veya antihiperkolesterolemik ilaçlar.

DeğiĢik ağırlıkta. klinik özelliklerine göre baĢlıca iki ana grupta ele almak gerekmektedir (Tablo 1) Tablo 1. sonuçta nekrozun galip gelmesi ile kas lifi kaybı. olguların büyük çoğunluğu yeni mutasyonlarla oluĢmaya baĢlamıĢtır. Eğer rastlantısal x . mental retardasyon. Kas Distrofileri Sınıflaması KAVġAK TĠPĠ KAS DĠSTROFĠLERĠ “LIMB GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHIES” (LGMD) a) Duchenne tipi kas distrofisi (DMD) X‟e BAĞLI RESESĠF GEÇĠġLĠ (Xp21) b) Becker tipi kas distrofisi (BMD) (Distrofinopatiler) c) Açık distrofinopati taĢıyıcıları d) Diğer (X‟e bağlı dilate kardiyomiyopati. Turner sendromu. X’e BAĞLI RESESĠF GEÇEN KAVġAK TĠPĠ KAS DĠSTROFĠLERĠ (DĠSTROFĠNOPATĠLER) Xp21 geni tarafından kodlanan ve kas hücrelerinde sarkolemma altında yerleĢmiĢ olan distrofin proteininin kalitatif veya kantitatif bozuklukları sonucu ortaya çıkan bir grup kas distrofisidir.KAS HASTALIKLARI KAS DĠSTROFĠLERĠ Kas distrofileri kas liflerinin histopatolojik olarak tekrarlayıcı yıkım (nekroz). ancak ilerleyici seyrederler. bu kaybın yerini alan endomizyal ve perimizyal yağ ve bağ dokusu artıĢı ile karakterize genetik hastalıklarıdır. Sürecin çok ilerlemesi ile diğer iskelet kaslarına da yayılırlar. tamir (rejenerasyon) süreçlerini birlikte gösteren. Görülme sıklığı toplumlara göre değiĢkenlik göstermemekle birlikte prenatal tanının yapılabildiği toplumlarda ailevi olguların sayısı giderek azalmıĢ. Hastalık erkek çocuklarda görülür. Duchenne tipi kas distrofisi 1/3500 erkek doğumda bir görülür. translokasyonlar. otozomal geçiĢli kavĢak distrofilerinde bu bulgulardan farkların belirtilmesi ile yetinilecektir. Kas distrofilerini. Bu bölümde kavĢak tipi kas distrofilerinin ağır ve hafif formlarına klasik örnekler olmak üzere Duchenne tipi kas distrofisi (DMD) ve Becker tipi kas distrofisi (BMD) ayrıntılı olarak anlatılacak. ailenin kadınları taĢıyıcı olabilirler. Mc Leod sendromu) a) LGMD 1A OTOZOMAL DOMĠNANT GEÇĠġLĠ b) LGMD 1B c) LGMD 1C d) LGMD 1D e) LGMD 1E(?) f) LGMD 1F g) LGMD 1G a) LGMD 2A OTOZOMAL RESESĠF GEÇĠġLĠ b) LGMD 2B c) LGMD 2C d) LGMD 2D e) LGMD 2E f) LGMD 2F g) LGMD 2G h) LGMD 2H i) LGMD 2I j) LGMD 2J k) LGMD 2K l) LGMD 2L m) LGMD 2M ÖZEL KAS ZAAFI DAĞILIMI VEYA KLĠNĠK TABLO GÖSTEREN KAS DĠSTROFĠLERĠ a) Emery-Dreifuss kas distrofisi X‟e BAĞLI RESESĠF GEÇĠġLĠ (Otozomal dominant ve resesif formları da var) a) Miyotonik distrofi (DM) OTOZOMAL DOMĠNANT GEÇĠġLĠ b) Fasyoskapulohumeral distrofi (FSHD) c) Okülofaringeal kas distrofisi (OFMD) a) Konjenital kas distrofileri OTOZOMAL RESESĠF GEÇĠġLĠ b) Diğer KAVġAK TĠPĠ KAS DĠSTROFĠLERĠ BaĢlıca ve öncelikle kalça ve omuz kavĢağı kaslarının tutulumu ile seyreden kas distrofileridir.

genellikle 7-8 yaĢından sonra. Normal CK düzeyi. kas lifi dıĢına CK çıkaracak kas miktarı çok azaldığından. diğer benzer seyirli kavĢak tipi distrofilerden ayırt etmeye yarar. Kreatin monohidrat ve albuterol ile yapılan çalıĢmalar beklenen sonuçları göstermemiĢtir. Tersinden bakıldığında. açık veya gizli distrofinopati taĢıyıcılığını dıĢlamaz. EriĢkin çağın en sık görülen distrofilerindendir. Daha sonra. Kortikosteroidlerin hastanın yürüme süresini uzattığı. hastalığın prognozunu belirlemek amacı ile immünhistokimya gereklidir. Asemptomatik taĢıyıcılarda da CK bazen hafif yüksek bulunabilir. fizyoterapi mutlaka eĢlik etmelidir. Bu cerrahi giriĢimlerin zamanlanması. normalde asemptomatik olması gereken taĢıyıcı kadında kas zaafı ortaya çıkabilir. Yürümeye baĢladıktan sonra çocuğun yavaĢ yürümesi “ağır kanlılığına”. eğer bilinmesi isteniyorsa. Varyantları DM2 (3q21) ve proksimal miyotonik miyopati (PROMM)‟dur (PROMM‟un genetik yerleĢimi . Çocuğun doğumu ve ilk yıl içindeki geliĢme aĢamaları tümüyle normaldir. bugün için bilinen. yani DMD tanısını kesinleĢtirmek için kullanılır ve özellikle. anamnez ve klinik bulguların yanı sıra genetik inceleme ile konur. sık sık kucak istemesi “Ģımarıklığa”. Bu nedenle. Western blotting) incelemelerle hastalığın tanısı dıĢında taĢıyıcıların tanınması ve prenatal tanı yapılması mümkündür. distrofinopati taĢıyıcılığını dıĢlamaz. kortikosteroidlere baĢlama yaĢı daha erken olabilmektedir. Bu durumda. sık düĢmesi ise “beceriksizliğe” atfedilir. Kliniğimizde hastalara. bunlar yoksa bile CK. Hastaların yaklaĢık %10‟unda orta derecede zekâ geriliği. Skolyoz. Genetik incelemelerde prematür stop kodon oluĢan az sayıda olguda gentamisinin bu stop kodonun görmezlikten gelinmesine yaradığı ve kısa da olsa distrofin oluĢmasını sağladığı gösterilmiĢ ancak ilacın toksik etkileri hastalarda uzun süre kullanılmasını engellemiĢtir. cerrahi sonrası fizyoterapi ve hastanın çok erken mobilizasyonu büyük önem taĢır. sarkolemmada distrofinin hiç bulunmadığı durumda ortaya çıkar. Genellikle çocuklar normal yaĢta yürümeye baĢlarlar. Becker tipi kas distrofisi.75mg/kg/gün dozunda prednizolon baĢlanmakta ve 6 ay sonra doz azaltılarak bu 15 mg/günaĢırı olmak üzere idame dozunda yıllarca tutulmaktadır. Ģifa sağlayıcı bir tedavisi yoktur. ÖZGÜN KAS ZAAFI DAĞILIMI VEYA KLĠNĠK TABLO GÖSTEREN KAS DĠSTROFĠLERĠ FASYOSKAPULOHUMERAL DĠSTROFĠ (FSHD) Yüzün mimik kaslarını. Baldırlar. bazen normale yaklaĢır. kadın taĢıyıcılarda bu taĢıyıcılık açık klinik tablo haline dönüĢebilir. CK değiĢik derecelerde yüksek bulunur. aynı etkiye sahip ve sentetik olarak üretilmiĢ olan PTC124 isimli ilaçta bu yan etkiler bertaraf edilmiĢ ve ilaç piyasaya verilmiĢtir. klinik bulgu verecek kadar çok olmasıdır. hiç klinik bulgunun olmadığı neonatal dönemde bile çok yüksektir (20-100 kat). Distrofinopatilerde tanı. sarkolemmada distrofinin bulunduğu. CK daha düĢük düzeylerde bulunur. Ancak alınan materyalde distrofin immünhistokimyasının normal olması. Çünkü fizyoterapi hem fiziksel kapasiteyi artırmakta. Kas immünhistokimyası distrofinin hiç olmadığını göstermek. değiĢik derecelerde tutulmuĢtur. Otozomal dominant geçiĢlidir. TaĢınabilir solunum cihazı kullanmadıkça hastalar genellikle 20-25 yaĢ arasında kaybedilirler. Bazı çalıĢmalara göre asemptomatik taĢıyıcıların büyük bir bölümünde kalp kası. Kortikosteroidler öncelikle düĢmeleri azaltmakta hatta bazen durdurmaktadır. kromozomdaki miyotonin (DMPK) geninde CTG üçlü nükleotid tekrar artıĢı. birçoğunda disleksi mevcuttur. MĠYOTONĠK DĠSTROFĠ (DM) Genetik olarak otozomal dominant kalıtım özelliği gösteren klasik miyotonik distrofi DM1. DMD. Hastalığın ileri dönemlerinde. 19.000‟de 13‟dür. Genetik ve moleküler (kas biyopsisi. Bu nedenle. erken baĢlangıçlı bir distrofinopatide. Belirtiler 5-55 yaĢ arasında baĢlar Açık distrofinopati taĢıyıcılarında sorun hasta allelin aktif durumda olduğu kas liflerinin sayısının. henüz 13 yaĢına ulaĢmamıĢ ve yürüyebilen. hem de geliĢebilecek deformiteleri önlemektedir. tekerlekli iskemleye bağlanma yaĢını geciktirdiği gösterilmiĢtir. çocukluktan itibaren genellikle ĢiĢ ve serttir (psödohipertrofi) (ġekil 5). Her toplumda görülebilir.inaktivasyonu sırasında. 0. Bu inceleme Becker tipi kas distrofisini. Ayrıca. periskapular kaslar ile humerus çevresi kaslarını en çok ve öncelikli olarak tutan bir kas distrofisidir. 5 yaĢtan sonra hastalara kortikosteroid baĢlanması konusunda ortak bir görüĢ oluĢmuĢtur. Hastalığın tedavisinde ne kullanılırsa kullanılsın. kardiyomiyopatili bir kadında öncelikle hasta erkek aile bireyleri sorgulanmalı. CK. Hastalığın. içinde hasta allelin aktif olduğu kas hücresi sayısı yeterli olursa. Kortikosteroid uygulama protokolleri değiĢiktir. Görülme sıklığı 100. Achilles kontraktürü gibi durumlarda cerrahi giriĢim düĢünülebilir. ancak az miktarda veya normalden kısa bir protein yapısında olduğu durumda ortaya çıkar. Yan etkilerin mutlaka izlenmesi gerekmektedir. EMG ve kas biyopsisi (distrofin immünhistokimyası) yapılmalıdır. delesyon gösterilmiĢ bile olsa. klinik olarak ise kas zaafı ve atrofisine eĢlik eden miyotoni ve diğer sistemik bulguların belirleyici olduğu kas distrofisidir. düĢmeleri çok sık olan çocuklarda. genetik incelemede delesyon gösterilemeyen hastalarda değerlidir.Ġmmunhistokimyasal olarak distrofinin bulunduğu durumlarda distrofinin kalitesini göstermek amacı ile “Western blotting” yapılması gerekir.

BaĢlangıç belirtisi her ikisinden biri olabilir. Distrofik değiĢiklikler gösterenler zaman zaman otozomal geçiĢli kavĢak tipi kas distrofileri ile iç içe geçer. Distal Kas Tutulumu da Gösteren Ancak Asıl Özelliği Bu Olmayan Miyopatiler DĠSTROFĠLER Miyotonik distrofi (DM) Emery-Dreifuss müsküler distrofi (EDMD) Fasyoskapulohumeral distrofi (FSHD) OR KavĢak tipi distrofi 2G (AR-LGMD2G) KONJENĠTAL MĠYOPATĠLER Nemalin (rod) “Central core” Sentronükleer Miyofibriler miyopatiler (desminopati. bazıları distrofik değiĢiklikler. Klinik tabloya özellikle alt ekstremite proksimal kaslarının zaafı eklenir. CK hafif yüksektir. OKÜLOFARĠNGEAL KAS DĠSTROFĠSĠ (OFMD) En belirgin klinik özelliği iki yanlı ptoz ve disfajidir. Göz hareketlerinin iyi korunmuĢ olması OFMD‟nin. daha geç kendini gösteren hafif kas zaafı ve eriĢkin yaĢtaki tüm hastalarda görülen kardiyak tutulum ile karakterize kalıtımsal bir hastalıktır. .) METABOLĠK MĠYOPATĠLER Mitokondriyal hastalıklar Glikojenozlar “Debranching” enzim eksikliği Fosforilaz b-kinaz eksikliği Asit maltaz eksikliği DĠĞER Myasthenia gravis. -3 ve -4). Tedavide „pace-maker‟ takılmasını gerektirebilen kardiyolojik tedavi en önemli yeri tutar. otozomal dominant ve otozomal resesif kalıtılan ve Ģu an kalıtımsal defekti belirlenmiĢ 4 tipi vardır (EDMD-1. baĢka özellikleri nedeni ile bu bölümün baĢka baĢlıkları altında irdelenmiĢ miyopatilerdir. Göz hareketleri genellikle kısıtlanmaz.DM2 ile aynı bölgeye haritalanmıĢtır). Distal miyopati terimi. Aksine distal miyopatilerde klinik tablonun belirleyici özelliği. Elektron mikroskopik olarak kas lifleri içinde ve çekirdeklerinde çok ince filamentler gösterilir ve tanı koydurucudur. “Zinc finger protein 9 (ZFP9)” geninin yer aldığı 3q21 bölgesindeki CCTG artıĢı ile karakterizedir. Skapuloperoneal miyopatiler Yalnızca. -2. EMERY DREIFUSS KAS DĠSTROFĠSĠ Emery-Dreifuss müsküler distrofi (EDMD). X‟e bağlı resesif. Bu grupta distal kaslar da proksimal kasların yanında tutulur. Bu üç ayrı genetik geçiĢli tipin klinik tablosu birbirine benzemektedir. çok belirgindir. Kesin tanı genetik incelemede mutasyonun gösterilmesi ile konur. Diplopi pek geliĢmez. baĢlıca veya en erken distal kasların tutulumu ile kendini gösteren. erken çocukluk çağında ortaya çıkan kontraktür. aB-kristallin def. baĢlangıçtan veya erken dönemlerden itibaren distal kasların tutulumunun varlığı ve ağırlığıdır (Tablo 5). ptozla giden bir baĢka hastalık grubu olan mitokondriyal hastalıklardan en önemli farkıdır. DĠSTAL MĠYOPATĠLER Distal kasları da tutan miyopatilerin bir grubu. Burada baĢlıca EDMD-1‟in klinik özelliklerinden söz edilecektir. çok heterojen bir grup genetik hastalık özgün “distal miyopati” grubunu oluĢturur. Bu son iki klinik tablo. kısıtlandığında da hafiftir ve genellikle yukarı bakıĢta ortaya çıkar. Kas biyopsisinde kırmızı çerçeveli vakuoller vardır. Tablo 4. EMG miyopatiktir. bazıları ise miyopati veya distrofi ile birlikte kırmızı çerçeveli vakuoller (RV) gösterirler. Disfaji ilerleyicidir. proksimal bir miyopatinin klinik olarak çok ilerlemiĢ döneminde zaafın distal kaslara yayılımını anlatmak için kullanılmaz (Tablo 4). Ptoz baĢlangıçta asimetrik olabilir ancak hastalık ilerledikçe simetrik hale gelir. Histopatolojik olarak bu miyopatilerden bazıları nonspesifik miyopati.

Miyoshi miyopatisi (MM). Bu morfolojik değiĢikliklerin her biri hastalığa özgüdür ve çoğu zaman hastalığın isimlendirilmesinde kullanılır. baĢka bazı tiplerde ise baĢlangıç önkol kaslarındandır (örneğin Welander tipi distal miyopati). öncelikle veya ağırlıklı olarak tutan. “nemalin (rod)”. Histopatolojik olarak ise bazı tipler distrofi. Konjenital miyopatilerin ortak özelliği. Hastalıkların her biri için ayrı bir etyopatogenetik mekanizmadan söz etmek mümkündür. Patogenezin farklılığı serum CK düzeyine de yansımakta. distrofik bulgular veya kırmızı çerçeveli vakuol gösteren miyopati bulguları gösterilebilir. Nonaka miyopatisi) olurken bir baĢka tip distal miyopatide arka kompartman zaafı belirleyicidir (örneğin Miyoshi miyopatisi). Primer olarak kası tutan bu hastalıklar çoğunlukla bebeklikte baĢlar. Ġlk yaĢ içinde daha ağır olan zaaf çocuk büyüdükçe ilk . “multi-minicore”. Bu nedenle bu miyopatilerde klinik olarak nöropatilerden ayırt edilme zorluğu yaĢanabilir. EMG miyopatik değiĢiklikler gösterir. kol ve bacakların distal kaslarını izole. Konjenital isimlendirmesi aslında “doğuĢtan beri olan ve yaĢamın ilk yılları içinde kendini gösteren” anlamına gelmesine rağmen bu hastalıklar bir yandan konjenital miyasteniler gibi bazı konjenital hastalıkları içermemekte. KONJENĠTAL MĠYOPATĠLER Konjenital miyopatiler. “centronuclear” ve miyofibriler miyopatiler bu miyopatilerin bazılarıdır. Performans artırmak ve deformiteleri önlemek amacı ile fizyoterapi. Bu grup hastalıklar içinde en kolay tanınabileceklerden birisi olması nedeni ile MM. eller. Bu hastalıklardaki heterojenite. heterojen bir grup miyopatidir. CK normal. bazıları ise vakuollü miyopati gösterirler. yaĢamla bağdaĢacak hafiflikte olanlar genellikle yavaĢ ve selim seyirlidir. Klasik olarak polinöropatilerde zaaf ve özellikle atrofi ekstremitelerin en distal (parmaklar. LGMD2B‟nin allelik hastalığı olup aynı soyağacı içinde hem MM hem de LGMD2B gösteren olgular bildirilmiĢtir. yüksek veya çok yüksek bulunabilmektedir. birbirinden bağımsız bazı yapısal kas değiĢiklikleri ile kendilerini gösteren bir grup kas hastalığıdır. tutulan kaslara ve histopatolojik bulgulara da yansımaktadır. disferlin negatiftir. ayaklar) kaslarında varlık veya belirginlik gösterirken distal miyopatiler alt bacak (krus) veya önkol kaslarında atrofi yaparlar. Otozomal dominant.Tablo 5. ancak gençlik veya eriĢkinlik döneminde ortaya çıkan tabloları içine almaktadır. Kas biyopsisinde nonspesifik miyopatik bulgular. kas hücreleri içinde morfolojik olarak patolojik değiĢiklikler göstermeleridir. Kas biyopsisinde yoğun inflamasyon gösteren distrofi bulguları vardır. otozomal resesif veya X‟e bağlı resesif kalıtım özelliği gösteren ve alt gruplarının her biri ayrı hastalıklar olan bu miyopatiler her ırk ve cinste görülebilmektedir. en distal kaslar genellikle korunmuĢtur. bazıları non-spesifik miyopati. bir yandan da bu grup içindeki hastalıklardakine benzer veya onlarla aynı patolojik değiĢiklikleri gösteren. bazı tiplerde hastada krus ön kompartman zaafı belirgin ve ağırlıklı (örneğin herediter inklüzyon cisimli miyopati. Herediter ve Özgün Distal Miyopatiler Distal miyopatiler. Genç bir hastada kas zaafı ve atrofisi alt bacak arka grup kasları tutmuĢsa ve CK çok yüksek ise MM mutlaka akla gelmelidir. Örneğin. oluĢmuĢ deformitelerin bazılarının düzeltilmesi için cerrahi giriĢim dıĢında tedavi bugün için söz konusu değildir. dikkat edilmesi gereken bir distal miyopatidir. “central core”.

enerji açığı yaratan hastalıklarda egzersiz intoleransı önemli bir bulgudur. YaĢamı tehdit eden bu sonuç nedeni ile hastalar. Miyopati ortaya çıkaran glikojenozlar “debranching” enzim. X‟e bağlı geçen artmıĢ otofajili miyopati (XMEA) ve infantil otofajik vakuollü miyopatidir. oluĢmuĢ deformitelerin bazılarının düzeltilmesi için cerrahi giriĢim dıĢında tedavi bugün için söz konusu değildir. Asit maltaz enziminin eksik olduğu durumlarda (glikojenoz tip-II –Pompe hastalığı) klinik tablonun ağırlığı.yaĢlar içinde kısmen düzelme gösterir. Bu gruptaki hastalıkların bazıları yalnızca kas dokusuna özgü patolojik değiĢiklik oluĢtururken birçoğu vücudun baĢka sistemlerinde de kendini gösterir. HEREDĠTER METABOLĠK MĠYOPATĠLER Büyük bir bölümü kas dokusunda enerji açığı yaratan. NON-LĠZOZOMAL TĠPTE GLĠKOJEN DEPO HASTALIKLARI: Glikojenin enerji üreten. pozitif diken ve bazen miyotonik boĢalımların eĢlik ettiği miyopati gösterir. eriĢkin hastaların bazılarında ise iyileĢme sağlamaktadır. Kandaki bazal veya egzersiz sonrası laktat. Danon hastalığı grubunun diğer üyeleri lizozomla iliĢkili membran proteini-2 (LAMP-2) eksikliği (ilk tanımlandığında asit maltaz eksikliği göstermeyen lizozomal glikojen depo hastalığı olarak bildirilmiĢti). . Belirtiler çok çeĢitli düzeylerde ve lokalizasyonlarda kas zaafı olmakla birlikte. Rekombinant enzimin (alglukozidaz alfa) ömür boyu sistemik olarak kullanılması infantil baĢlangıçlı hastalarda yaĢam süresini uzatmakta. Juvenil ve eriĢkin tipleri biraz daha selim olmakla birlikte. Bazı konjenital miyopatilerin tanınması rutin histokimyasal ve enzim histokimyasal incelemelerle mümkün olmakla birlikte. CK genellikle normal veya hafif yüksek. fosforilaz-b-kinaz. lizozomal otofajik vakuollerin varlığıdır. fosfofrüktokinaz. laktat dehidrogenaz. miyofosforilaz. açlık gibi) rabdomiyoliz ve buna bağlı miyoglobinüri oluĢturur. yapım ve yıkım yollarındaki enzim defektleri nedeni ile ortaya çıkan miyopatilerdir. GLĠKOJEN DEPO HASTALIKLARI LĠZOZOMAL TĠPTE GLĠKOJEN DEPO HASTALIKLARI Glikojenin. Performans artırmak ve deformiteleri önlemek amacı ile fizyoterapi. fosfogliserat mutaz. yine bazıları kalp ve/veya solunum kaslarını tutabilir. hastalığın yıkıcı etkilerinin en az olduğu baĢlangıç döneminde baĢlanması en akılcı yol gibi görünmektedir. Bugün artık otofajik vakuoler miyopatiler (Danon hastalığı) olarak bilinen bir grup hastalığın ilk tanımlanmıĢ üyesidir. Ancak kesin tanı için dokuda biyokimyasal olarak enzim düzeyi tayini ve genetik inceleme yapılmalıdır. baĢlangıç yaĢı ve rezidüel asit maltaz miktarına bağlıdır. Tedaviye. aĢırı enerji gerektiren durumlarda (ağır egzersiz. Sistemik bulgular açısından belli aralıklarla kalp ve solunum sistemi fonksiyonları izlenmelidir. Lizozomal enzimlerden asit maltaz eksikliğine bağlıdır (Tip II glikojenoz). Ġlerleyici olan bu tabloyu gösteren bebekler yaklaĢık 1. Bu nedenle.5 yaĢında kaybedilirler. birçoğuna dismorfik özellikler eĢlik eder. Bu miyopatilerden bazıları ekstremite zaafı dıĢında kranyal alan kaslarını. EriĢkin tip asit maltaz eksikliği bazen yalnızca solunum sıkıntısı ile kendini gösterebilir. Gen tedavi çalıĢmaları sürmekle birlikte henüz patolojik süreci düzeltici bir tedavi bulunmamıĢtır. Bunun dıĢında solunum yetersizliği ve kardiyomiyopatinin destek tedavisi birincil yaklaĢım olmalıdır. Böylece kalıcı ve ilerleyici kas zaafı oluĢur. Hastalığın tanısı. Yani motor geliĢim gecikmiĢtir ancak genellikle çocuk bu basamakları geç de olsa yakalar. Ġnfantil tip (Pompe hastalığı) doğuĢtan baĢlayan yaygın kas zaafı nedeni ile ortaya çıkan hipotoni. Ġnfantil tiplerin dıĢında juvenil veya eriĢkin tipler ve bu genel ve benzer özelliklerin dıĢına çıkan konjenital miyopatiler veya formlar da mevcuttur. distrofilerde olduğu gibi çok yüksek düzeylerdedir. Bazıları sistemiktir. En önemli özelliği. Bu gruptaki hastalıklar enerji üretmekte kullanılan glikojen ve lipid metabolizmasını ve en yüksek derecede ATP üretiminin yapıldığı mitokondrileri ilgilendirmektedir. hastalıkları hakkında bilinçlendirilmelidir. EMG normal veya miyopatiktir. Histopatolojik olarak sıklıkla tip-I kas liflerinin belirginliği veya atrofisi gözlenir. enerji üretmekte kullanılmayan lizozomal yoldan yıkımının engellenmesi ile ortaya çıkan ve kalıtımsal olan klinik tablolardır. ayrıca kardiyomiyopati ve hepatomegali ile seyreder. basit histokimyasal incelemelerle rahatlıkla konabilir. “branching” enzim. Kas zaafının nedeni yıkılamayan lizozomal glikojenin lizozom ve sitoplazmada birikerek kas liflerini harabiyete uğratmasıdır. Kalbi ve karaciğeri de tutabilir. aldolaz eksiklikleridir. fibrilasyon. fosfogliserat kinaz. bunlarda birincil sorun solunum kaslarının tutulumudur. piruvat ve amonyak düzeyleri bu hastalıklar konusunda çok kaba bir ayırıcı tanı yaptırabilir. EMG. Defektif geni bilinen konjenital miyopatilerde kesin tanı genetik analiz ile kesinleĢtirilmektedir (Ülkemizde halen hiçbir konjenital miyopati için genetik analiz yapılamamaktadır). bazıları ise yıkılamayan maddelerin depolanması ile giden ve bu morfolojik veya biyokimyasal bozukluğun yansıması olan klinik bulgularla kendini gösteren miyopatilerdir. Serum CK düzeyi. Bazı metabolik hastalıklar. çoğunlukla ultrastrüktürel inceleme amacı ile elektron mikroskopisi gerekmektedir. Tümü kalıtımsal hastalıklardır. Bu nedenle hastalığın erken tanısı önem taĢımaktadır. çok yüksek CK düzeyi gösteren hastalarda distrofilerle birlikte lizozomal glikojen depo hastalıkları da düĢünülmelidir.

Rabdomiyoliz geliĢebilir. Bazen ilerleyici kas zaafı olabilir. Bu grup hastalığın kesin tedavisi bugün için bilinmemektedir. Miyofosforilaz eksikliğinde (Mc Ardle hastalığı) bazen tek bulgu. baĢka polisakkaridler de birikebilir. Bazen hiç kas zaafı olmamasına rağmen yalnızca egzersiz intoleransı görülebilir. uzun. karnitin palmitil transferaz I ve II (CPT I ve II) eksikliği. Ġskemik egzersiz testi sırasında laktatın bazal değere göre hiç yükselmemesi değerli bir bulgudur. inme benzeri epizodlar MERRF: Miyoklonik epilepsi. Kalıtımsal olanlarda genetik geçiĢ Mendel kanunlarına göre. Kas tutulumu dıĢında bazı tiplerde karaciğer tutulumu.ve çok uzun. Kas biyopsisinde kas lifleri içinde lipid birikiminin gösterilmesi bu grup hastalığa tanı koydurur. kas lifleri içindeki nötral lipidlerin aktarımı veya yıkımı sırasında bloke olması hem enerji açığı ortaya çıkarır. Özellikle infantil dönemde baĢlayan bazı tiplerde hipoketotik hipoglisemi de birlikte olabilir. bazı durumlarda ise ensefalopati (Reye sendromuna benzer tablo) ve sıklıkla kalp tutulumu görülebilir. Bazılarında glikojen birikimi hemen hiç olmamaktadır. diyetin düzenlenmesi. baĢlıca kardiyomiyopatinin. Bugün için bilinen kesin bir tedavi yoktur. Bu nedenle “mitokondriyal sitopatiler” olarak da adlandırılmaktadırlar. Kalıtımsal veya edinsel olabilirler. yani nükleer gen defektlerine bağlı olarak veya mitokondriyal DNA defektlerinin maternal yoldan aktarımı ile olur. Defektif mitokondrilerin oranı. Bazı olgular sporadiktir. patolojik bulgu oluĢmasına neden olur veya bulgunun derecesini belirler. bloğa uğratan enzimin fonksiyonuna göre. aĢırı egzersiz gibi aktivitelerden kaçınmasının sağlanması önemlidir. koenzim-Q (CoQ10) eksikliği ise CoQ10 tedavisine dramatik yanıt verir. egzersiz intoleransı veya kas zaafı. Yıllar içinde bazen zaaf geliĢebilir. Bu hastalıktan kuĢku duyulduğunda bu bulgunun özellikle aranması gerekir. Bu grup hastalıkta biyokimyasal incelemeler. hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi. ancak bulunamayabilir. hücrenin en önemli enerji deposu olması nedeni ile enerji açığı ortaya çıkar. LĠPĠD DEPO HASTALIKLARI Kas kasılmasının bazı aĢamalarında gerekli olan lipid aktarım veya yıkım yolu bozukluklarına bağlı olarak geliĢen. Dokularda yalnızca glikojen değil. oruç. Yoğun egzersiz ve özellikle açlık durumlarında rabdomiyoliz geliĢebilir. Karaciğer ve periferik sinirler de tutulabilir. diyetin enerjiyi glikojenden farklı bir maddeden elde edecek Ģekilde düzenlenmesi. kas biyopsisi ve genetik incelemeler değer taĢımaktadır. rabdomiyolize yol açan açlık. Hastanın. Kas veya sistemik karnitin eksikliği. Bazı durumlarda hipoglisemi atakları. geri plandadır. Serum CK düzeyi normal veya hafif yüksek olabilir. Birikim gösterilebilse bile bu yolun hangi düzeyde bloke olduğunu anlamak için dokuda biyokimyasal olarak enzim düzeyi saptamak gereklidir. kardiyovasküler performansı artırıcı hafif ve düzenli egzersiz verilmesi önemlidir. iskemik egzersizle ortaya çıkan ve EMG‟de sessiz kalan kontraktür olabilir. Karnitin eksikliğinde 3gm/gün L-karnitin kullanılabilir. Bunun yanında hastanın hastalık hakkında bilinçlendirilmesi. Bu yolun. Belirtiler de bu iki faktöre bağlı olarak ortaya çıkar. Bazı tiplerde genetik inceleme yapılabilir. Bu nedenle en sık etkilenen dokular. “ragged red” lifler Ġyi belirlenmiĢ mitokondriyal sendromlar: . hem de yıkılamayan lipidlerin hücreler içinde birikmesine (bazı tiplerinde) neden olur. Bazı tiplerde lipid birikimi görülmez. orta-. enerjiye en çok gereksinimi olan iskelet kası. rabdomiyoliz dönemlerinde geçici olarak çok yükselebilir. kısa-. ensefalopati tabloları görülebilir. laktik asidoz.Bu tipteki miyopatilerde kas liflerinde yıkılamayan glikojenin birikimi olmakla birlikte. kas zaafına göre daha belirgindir. elektron transfer flavoprotein (ETF) defektleri.zincirli acil-koenzimA dehidrogenaz eksiklikleri. Elektron transfer flavoprotein (ETF) defektleri riboflavine (B2 vitamini). rabdomiyoliz dönemlerinde çok yükselebilir. bazen eĢlik eden sistemik bulgularla kendini gösteren bir grup metabolik hastalıktır. MELAS: Mitokondriyal ensefalomiyopati. Ancak. her dokunun eĢik değerine bağlı olarak. koenzim-Q (CoQ10) eksikliği. BaĢlıca sorunun enerji elde edilememesi olması nedeniyle egzersizle ortaya çıkan ağrı. EMG normal veya miyopatik olabilir. ayrıca geliĢebilecek ensefalopatinin iyileĢtirilmesi en önemli yaklaĢımlardan biridir. rabdomiyolize yol açacak aktivitelerden kaçınılmasının sağlanması. Lipid metabolizması bazı hareketlerimiz ve hareketlerimizin bazı aĢamalarında gerekli olan bir enerji yoludur. MĠTOKONDRĠYAL HASTALIKLAR Mitokondriyal hastalıklar genellikle yalnızca kas dokusunu ilgilendirmeyen multisistemik ve mitokondri disfonksiyonu ile giden hastalıklardır. EMG‟de miyopati bulguları vardır. karnitin-acilkarnitin translokaz eksikliği. miyopati yapan lipid (veya lipidmitokondri) depo hastalıklarıdır. Daha önemli sorun enerji elde edilememesidir. yorgunluk gibi belirtiler (egzersiz intoleransı). Serum CK düzeyi normal veya hafif yüksektir. Mitokondrinin. düz kas ve kalp kası ile retina ve beyin dokularıdır. Nükleer-mitokondriyal intergenomik iletiĢim bozukluğu da mitokondriyal hastalık ortaya çıkarabilir.

Ġnfeksiyöz ve Ġnflamatuvar Miyopatiler . Diğer birçok miyopatinin tersine subakut seyirlidirler. Tanımlandıkça bu sayının çok artması kaçınılmazdır. aerobik egzersiz. Egzersizle yorulma.CPEO : Kronik progresif eksternal oftalmopleji MNGIE: Miyo-nöro-gastrointestinal sendrom. ataksi. Kas biyopsisinde “ragged red” liflerin (RRF) bulunması. karnitin eksikliği yapabilir). nöbet kontrolu (valproata dikkat edilmelidir. diklorasetat (DCA) (laktik asidozda). Ancak alt grupların belirlenmesi için biyokimyasal inceleme ve dokuda genetik inceleme gereklidir. riboflavin (kompleks-1 eksikliğinde). L-karnitin. büyüme hormonu (endokrin sistem tutulmuĢsa). gerekirse kardiyak transplantasyon. Ancak. nazogastrik besleme. retinitis pigmentosa Leigh sendromu Kearns Sayre sendromu FRDA: Friedreich ataksisi Ġyi belirlenmiĢ bu mitokondriyal sendromlar dıĢında. AĢağıdaki tabloda bu değiĢik nedenler görülebilir. Bugün için hiçbir alt grupta kesin tedavi sözkonusu değildir. diyaliz (renal tutulumda). enzim histokimya ile mitokondriyal agregatların varlığı veya sitokrom oksidaz üretiminin olmadığının gösterilmesi genel olarak bu grup hastalığın tanınmasına yardımcı olur. Diğer sistem tutulumları da kendilerine özgü incelemelerle saptanmalıdır. Diğer sistem tutulumları da kendilerine özgü bulguları gösterirler. En iyi tanımlanmıĢ mitokondriyal hastalıklarda ptoz ve oftalmopleji sık görülen bir bulgudur. Bazen rabdomiyoliz geliĢebilir. EMG normal veya miyopatik olabilir. ensefalopati NARP: Nöropati. ptoz cerrahisi. rabdomiyolizden korunma. Kas zaafı değiĢik derecelerde olabilir. Bu bölümde yalnızca idyopatik inflamatuvar miyopatiler konusu derinlemesine iĢlenecektir. periton diyalizi (MNGIE). iĢitme cihazı. her biri bulunan mutasyona veya oluĢmuĢ klinik bulguya göre adlandırılmıĢ çok sayıda mitokondriyal hastalık olduğu bilinmektedir. katarakt cerrahisi. hidrasyon ve elektrolit balansının düzenlenmesi. ĠNFLAMATUVAR MĠYOPATĠLER Ġnflamatuvar miyopatiler kas dokusunun edinsel miyopatilerindendir. Kas ve çevre dokularda inflamasyona yol açan nedenler çok çeĢitlidir. diğer sistem tutulumlarının tedavisi. Ġskemik egzersiz testinde serum laktat düzeyi normalden çok daha fazla yükselir. CoQ-10. MELAS‟ta beyin omurilik sıvısında laktat düzeyi artmıĢtır. Tablo 9. E vitamini. K3vitamini. folik asit. L-karnitin + CoQ-10. transfüzyon (sideroblastik anemi). bazen laktat/piruvat oranı değiĢmiĢtir. “pace-maker”. ilgili durumlarda ve gerektiğinde uygulanmalıdır. geri planda da olsa bulunabilir. koklea transplantasyonu. C vitamini. Ancak bazı durumlarda bu histopatolojik bulguların bulunmayacağının bilinmesi önemlidir. Serum CK düzeyi çoğunlukla normal. bazen hafif yüksektir.

hareketle artan kas güçsüzlüğü (bitkinliği) ile karakterize. öncelikle okülobulber kasları tutan.B. EPĠDEMĠYOLOJĠ Birçok Avrupa ülkesi ve A. Nöromüsküler kavĢağın herediter hastalıkları olan konjenital miyastenik sendromlar nadir olarak görülür. En sık ortaya çıkıĢ yaĢı kadınlarda 20-30 arası ve 50‟nin üstü olmak üzere bimodal. MYASTHENIA GRAVIS Myasthenia gravis (MG). Hastalık remisyon ve alevlenmelerle seyreder. Yine otoimmün kökenli bir hastalık olan Lambert Eaton miyastenik sendromu presinaptik bir patolojiye bağlıdır. MG daha çok genç insan hastalığı gibi bilinirken yeni epidemiyolojik çalıĢmalar MG insidansının 50 yaĢ üzerinde de yükselmiĢ olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle gençlerde kadınlarda erkeklere göre daha sık. KLĠNĠK Hastalığın en önemli özelliği yorulmakla artan ve dinlenmekle en azından kısmen düzelen kas güçsüzlüğüdür. Doğal seyrinde solunum krizi nedeniyle mortalitesi çok yüksek olan bu hastalık. ancak sinaptik ve presinaptik olanlar da vardır.ĠDYOPATĠK ĠNFLAMATUVAR MĠYOPATĠLER Polimiyozit (PM). belirtilerin akĢama doğru ya da yorulunca arttığını ifade ederler (ġekil 24). Remisyonlar birkaç günden birkaç yıla kadar sürebilir. Belirtiler . 1-10 yaĢları arasında da nadirdir.‟de yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda elde edilen farklı değerler MGin insidansının 4-15/milyon/yıl. NÖROMÜSKÜLER KAVġAK HASTALIKLARI Nöromüsküler kavĢak hastalıklarının çoğu edinseldir. erkeklerde ise 50‟nin üstündedir. uygun tedavi ile hastalar tamamen normal bir yaĢam sürebileceklerinden. Polimiyozit ve dermatomiyozitin ortak özellikleri subakut (haftalar veya aylar içinde geliĢen) proksimal kas zaafı ve yüksek serum CK değeri ile seyretmeleridir. nöromüsküler hastalıklar arasında. yaĢlılarda ise kadın ve erkekte aynı oranda görülür. Dermatomiyozitte ek olarak deri bulguları da vardır. dermatomiyozit (DM) ve inklüzyon cisimciği miyoziti (ĠCM) bu grup içinde yer almaktadır.D. Presinaptik bölgenin diğer bir hastalığı ise otoimmün olmayanbotulizmdir. Bunların arasında en sık rastlananı otoimmün kökenli bir hastalık olan ve postsinaptik bir patoloji sonucu ortaya çıkan myasthenia gravis‟dir. çoğunlukla postsinaptik yerleĢimli nikotinik asetilkolin reseptörlerinin (AChR) hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır. prevalansının ise 45-150/milyon arasında değiĢtiğini göstermektedir. hatta tüm nöroloji pratiğinde özel bir öneme sahiptir. MG‟in 1 yaĢın altında görülmesi beklenmez. Bunların çoğu postsinaptik patolojilere bağlıdır. Bu benzerliğe rağmen iki miyopatinin patogenezleri birbirinden tümüyle farklıdır. Hastalar sabahları düzeldiklerini.

En klasik Ģekliyle MG. genellikle ilk 3 yıl içinde. Genellikle bilateral olan yüz kaslarının güçsüzlüğü hastalarda ağzın horizontal yerine vertikal yönde kayması Ģeklinde tipik bir gülüĢe neden olur (ġekil 26). Hastalık oküler kaslarda baĢlayabildiği gibi bulber kaslarda da baĢlayabilir. bacaklarda ise daha çok proksimal kasların tutulması Ģeklindedir. Yine aynı Ģekilde diğer kaslara ait belirtiler baĢlangıç belirtilerine kısa zamanda eklenir. içilen sular burundan gelir. ama son derece nadirdir. ağır solunum yetmezliğiyle giden kriz görülür. kollarını yukarı kaldırma zorluğu ya da bir iki el parmağını bir süre kaldıramama Ģeklinde kendini gösterir. anti-AChR pozitif ve timomasızdır. Tablo 11. Bir çalıĢmaya göre. tanı ve tedaviye yaklaĢım açısından yararlıdır (Tablo 11). Hastalığın seyri genellikle ilerleyicidir. bilateral olduğu zaman asimetrik olması dikkati çeker. MG‟de pupillalar tutulmaz. Orbikularis okuli kasının güçsüzlüğü MG‟de en sabit bulgulardan biridir. nadiren uzun süreli remisyonlar olabilir. Bu kasta güçsüzlük olmayan jeneralize miyastenik hasta çok nadir görüldüğünden bu kasın kuvvetli olması MG tanısından Ģüphe doğurabilir. jeneralize. yutma ve çiğneme güçlüğü. Bu çarpıcı düĢüĢün solunum desteği Ģartlarının düzelmeğe baĢladığı 1960‟ların baĢına rastladığı (basınç ve hacim kontrollü asiste ventilasyon kullanılması. Ptoz unilateral veya bilateral olabilir. ancak iliopsoasların çok zayıflamıĢ olduğu durumlarda bu kaslarda da güçsüzlük saptanabilmesi dikkat çekicidir. Remisyonda olan hastalarda dahi tek muayene bulgusu bu olabilir. Ġlk yıllar miyasteninin en ağır seyrettiği dönemdir. Tibialis anteriorların ön planda etkilendiği olgular mevcuttur. Yıllar içinde miyastenik yakınmalar sönerek azalır ama hastalık dalgalanmalarla sürer. Bulber tutulumu olanlarda dil. Hastaların çoğunda oküler bulgulara kısa zamanda bulber (orofarengeal) kaslara ve ektremite kaslarına ait belirtiler eklenir. Tibialis anterior kaslarının genellikle etkilenmediği. Hastalığın baĢlangıcında kısa süreli. patogenez. Duyu muayenesi normaldir. beslenme ancak nazogastrik sonda yoluyla olur. Bulber belirtiler konuĢma. Muayene bulguları motor alana sınırlıdır. hatta canlı bulunabilir. Menstruasyon dönemlerinde de miyastenik yakınmalar artabilir. bronĢiyal bakım ve pnömoninin iyi tedavisi) dikkati çekmektedir. Gebelik ve loğusa dönemleri hastalığın gidiĢini değiĢtiren faktörlerdir. masseter ve boyun kaslarında güçsüzlük görülür. Ekstremite kaslarındaki güçsüzlük kollarda proksimal ve distal. ancak hastalık çoğunlukla yeniden kendini gösterir. En çok güçsüzlük bulunan kaslar triseps. Hastaların %15-25‟inde. erken baĢlangıçlı. Ekstremite kaslarındaki belirtiler yokuĢ-merdiven çıkarken zorlanma. ya da beyinsapı hastalıklarında görülen internükleer oftalmopleji veya konjuge bakıĢ kusuru tarzında olması olağan değildir. Kemik veter refleksleri normaldir. MG‟den dolayı mortalite 1940-1957 arasında %30 kadarken 1958-1966 arasında bu oran %15‟e. Myasthenia Gravis’in Alttipleri Tutulan kaslara göre Jeneralize Oküler BaĢlangıç yaĢına göre Erken (40 veya 50 yaĢ öncesi) Geç (40 veya 50 yaĢ sonrası) Bulgular Seyir . en sık da ptozla baĢlar. el parmak ekstansörleri ve iliopsoastır. hastalığın en ağır halinde de solunum zorluğudur. 1966‟dan sonraki düĢüĢ ise o sıralarda kullanılmaya baĢlanan yüksek doz steroidin olumlu etkisine bağlanabilir. Ġnfeksiyonlar ve ağır stres hastalığın gidiĢini genellikle olumsuz yönde etkiler. Buna çift görme eĢlik eder ya da birkaç gün veya hafta içinde eklenir. Ekstremite kaslarına ait belirtilerle baĢlaması daha nadirdir ve daha çok gençlerde görülür. 1967-1985 arasında ise %7‟ye düĢmüĢtür. Deltoid ve hamstringler de sık tutulan kaslardandır. yani güçsüz kasların dağılımının belli bir sinir innervasyonunu düĢündürmesi. ağzı kapamak için hastalar çeneyi elleriyle desteklerler (ġekil 27). ancak bu değiĢimin hangi yönde olacağını önceden kestirebilmek mümkün değildir. MG ALTTĠPLERĠ MG‟i farklı alttipleri olan bir hastalık olarak düĢünmek. Ekstraoküler kas tutulumu genellikle bilateraldir ve belli bir paterne uymaz.Hastalık çoğu zaman oküler belirtilerle. Kaslardaki güçsüzlüğü ortaya çıkarmak için hastalara yukarda anlatılan bitkinliği ortaya çıkarıcı testler (bir süre yukarıya bakmak ya da kolları havada tutmak gibi) yaptırmak gerekebilir. Nazone konuĢma dikkat çekicidir. Ġç rektuslar sık etkilenen kaslardandır (ġekil 25). Ağır olgularda yemekleri yutmak olanaksız hale gelir. yumuĢak damak. Ancak nadiren bu tarzda tutulmalar da görüldüğünden her türlü göz hareket bozukluğunda MG‟i akla getirmek gerekir.

antikor aracılı hastalıkları tanımlamada kullanılan tüm kriterlerin burada mevcut olduğunu görürüz: Hastaların birçoğunda antikor bulunur ve antikorun AChR ile birleĢtiği gösterilebilir. timusta hiperplazi bulunur. Timomasız erken baĢlangıçlı MG‟de. Anti-MuSK MG ile HLA-DR14-DQ5 ile kuvvetli bir iliĢki saptanmıĢtır. Anti-AChR antikorları B lenfositleri tarafından yapılır. kasa spesifik tirozin kinaz reseptörüne karĢı anti-MuSK antikorları saptanmıĢtır. ACh birleĢme yerlerinin fonksiyonel olarak blokajı söz konusu ise de bu daha az önemlidir. Ġmmunolojik olarak kendi antijenlerine cevap veren “zararlı” T hücrelerinin elimine edildiği yerin timus olması. MG‟li hastaların yaklaĢık % 10-15‟inde timoma. HLA ile iliĢki genetik bir predispozisyonun sözkonusu olduğunu desteklemektedir. özellikle kadınlarda. jeneralize MG‟lilerin % 85 kadarının serumunda saptanabilir. MG‟li hastaların %7-8 kadarında pozitif bulunur. burada yüzeylerinde AChR taĢıyan „myoid‟ hücrelerin bulunması. Timomalarda hemen daima pozitif bulunduğu yukarıda belirtilmiĢtir. antikorlar aracılığıyla oluĢan otoimmün bir hastalıktır. Anti-AChR antikorları birkaç yoldan reseptör sayısının azalmasına neden olur. Seronegatif hastalarda da. EriĢkin kavĢakta da varolan bu reseptörler. Herhangi bir antikorun gösterilemediği seronegatif hastalarda. timik lenfositlerin anti-AChR antikoru sentez edebilmeleri. A1. ancak anti-MuSK MG‟in patogenezi henüz aydınlatılabilmiĢ değildir. Otoimmün yanıtın nasıl baĢladığı bilinmemektedir. Bunlardan en önemli iki yol kompleman aracılığıyla postsinaptik membran harabiyeti ve antikorların birleĢtirdiği (cross-linking) reseptörlerin daha hızlı harabolmasıdır. ancak otoimmün cevabın oluĢmasında yardımcı T lenfositlerinin de katkısı gerekmektedir (T hücresine bağımlı humoral immün cevap). Antikolinesterazlar (AKE) ile kas gücünde objektif ve net düzelme ile tanı konur. Tanıda kısa etkili edrofonyum klorid (Tensilon) veya daha uzun etkili neostigmin bromid (Prostigmin) kullanılır.Antikora göre Anti-AChR pozitif Anti-MuSK pozitif Seronegatif Timoma varlığına göre Timomasız ETYOPATOGENEZ MG. Bu antikorlar arasında MG‟de en sık görülen ve en iyi bilinen anti-AChR antikorunu ele alırsak. Öyküde spontan remisyonların varlığı bu tanıyı destekler. sinaps oluĢumu sırasında AChR kümelenmesini sağlar. pasif transfer ile hastalığın geçirilebilmesi ve plazmafereze yanıt olması otoantikorların varlığına kanıttır. % 70 kadarında timus hiperplazisi bulunması ve hastaların önemli bir kısmının timektomiden yararlanması dikkatleri timus üzerine çekmiĢtir. Timoma ise tektük bildiri niteliğinde olup son derece nadirdir. Anti-AChR antikoru negatif olan jeneralize MG‟li hastalarda anti-MuSK antikorlarına bakmak gerekir. Anti-MuSK antikorları. Oküler MG‟de pozitiflik oranı sadece % 50‟dir. DR3 ile iliĢki saptanmıĢtır. antijen ile immünizasyon sonucu hayvanlarda hastalık oluĢur ve serumda antikorların azaltılması (plazmaferez) hastalığın belirtilerini azaltır. Anti-AChR antikorları çizgili kaslarda postsinaptik olarak yerleĢmiĢ olan nikotinik AChR‟ine karĢı oluĢur. timomalarda AChR veya bazı subünitelerine benzeyen bir protein ekspresyonu olması gibi özellikler timusun önemli bir rolü olabileceğini düĢündürmektedir. MG Ģüphesi olan bir hastada anti-AChR veya anti-MuSK antikorlarının bulunması tanı koydurucudur. B8. MG‟de genetik bir yatkınlığın varlığını düĢündüren gözlemler vardır. Son yıllarda MG‟de anti-AChR antikoru dıĢında baĢka bir antikor. anti-AChR antikor pozitiflere göre daha az oranda olmakla birlikte. Bu antikoru taĢıyan hastalarda timoma olmadığı (bildirilen bir olgu dıĢında) ve timus hiperplazisinin ender olduğu dikkati çekmiĢtir. Hastalık pasif transfer ile hayvanlara geçirilebilir. MG‟li bir kiĢinin aile bireylerinde MG geliĢme olasılığı diğer kiĢilere göre biraz daha yüksek bulunmuĢtur. Timomasız geç baĢlangıçlı MG‟de ise daha zayıf bir iliĢki B7 ve DR2 ile bulunmuĢtur. Anti-AChR antikorları. Ancak timusun olayın baĢlangıcından mı sorumlu olduğu yoksa immünolojik sürecin daha sonraki aĢamalarında mı devreye girdiği sorusu halen cevaplanamamıĢtır. TANI Okülobulber belirtilerle baĢlayan ve gün içinde fluktuasyon gösteren bir klinik tablo kuvvetle MG‟i düĢündürür. Uzun süre oküler kalmıĢ anti- Antikolinesterazlara yanıt Antikorlar . Bazı hastalarda bir kez negatif olduğu halde daha sonra pozitif bulunabilir. Bizim hastalarımız arasında anti-AChR pozitif MG olan çok az sayıda kızkardeĢler ve baba-kız bulunmaktadır.

Ġlaçlardan AKE‟lar semptomatik yarar sağlar. Tanıda en büyük sorun hiçbir antikor saptanmayan seronegatif oküler MG‟li hastalardadır. nasalis gibi) kullanılmasıdır. Hastalar göz bulgularına çok önem verdiklerinden sıklıkla göz düzelmiyorsa ilacın fazla iĢe yaramadığı fikrine varırlar. Yüksek dozlarda aynen miyasteniye benzeyen kolinerjik bir tablo ortaya çıkabilir. BaĢka olası tanılar elendikten sonra hala MG düĢünülüyorsa kortikosteroid verilerek alınan cevap ile MG tanısını desteklemek mümkündür. ilacı aldıktan 1-2 saat sonra belirtilerin azalması veya kaybolması. EMG de yeterince kanıtlayıcı olmayabilir. 1-2 saatte maksimuma eriĢir ve 3-4 saat veya daha fazla sürer. BaĢlangıçta günde 2-4 kez 60 mg‟lık drajelerden (120-240 mg) verilir. Günlük tedavide en sık kullanılan piridostigmin bromid‟in (Mestinon) 60 mg‟lık oral formudur. asetilkolinin yıkılmasını engelleyerek sinaptik aralıkta daha uzun süre kalmasını sağlar. AKE dozunu ayarlamak oldukça güçtür. Klasik olarak 9-10 kez üstüste yapılan stimülasyon sırasında dördüncü potansiyel amplitüdünde ilk potansiyel amplitüdüne göre % 10„dan fazla olduğunda anlamlı olarak kabul edilen bu düĢüĢün MG‟de belli birkaç patterni vardırBu testi distal kaslarda yapmak daha kolaydır. Ayrıca miyasteniklerde çeĢitli dokulara karĢı antikorlar (tiroid. ancak proksimal kaslar ve yüz kaslarında miyastenik dekrementi ortaya çıkarma olasılığı daha fazladır. güçsüzlüğün olduğu alanda bir kasın (örneğin. hele güçsüz bir kasta „jitter‟in normal bulunması MG tanısını neredeyse dıĢlar. Kontrollü klinik çalıĢmaların azlığı da göz önüne alınırsa. Bu hastalarda bazen ptoz ve göz hareket bozukluğu AKE‟a cevap vermez. Oral olarak kullanılabilen ve piridostigmin bromid‟den çok az farkları olan diğer oral preparatlar Türkiye‟de bulunmayan neostigmin bromid (Prostigmin) ve ambenonium kloriddir (Mytelase). Günde sekizden fazla alması gereken hastaları hastane Ģartlarında izlemek daha uygundur. bunların ergeç düzeleceğini anlatarak hasta rahatlatılmalıdır. Ayrıntılı bir inceleme ile remisyonda olmayan ve çok hafif olmayan jeneralize MG‟lilerin % 95 kadarında dekrement bulunabilir. ArdıĢık sinir uyarım testlerinde en büyük tehlike. Hastaya Ģimdilik gözle ilgili yakınmalara aldırmamaları söylenmeli. Hastalığın fluktuasyon ve spontan remisyonlarla seyretmesi ve ağırlık derecesinin her hastada farklı olması tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi güçleĢtirmektedir. Timomalı hastaların büyük bir bölümünde pozitif olan titin ve riyanodin reseptör antikoru timomasız yaĢlı hastaların bir kısmında da pozitif olabilir. diğerlerinin ise hastalığın immünolojik kökenine yönelik olduklarından tedavi edici etkileri vardır. Etkisi 15-30 dakikada baĢlar. Ağır hastalarda bu doz dikkatle arttırılabilir. Tek lif EMG‟nin duyarlılığı çok yüksek iken özgünlüğü ardıĢık sinir uyarımına göre daha düĢüktür. hastalara normal bir yaĢam sürme Ģansını vermiĢtir. Beklenen. AKE. TEDAVĠ AKE. dekrementi bir değil birkaç kez elde ederek emin olmak ve dekrement paternine dikkat etmek çok önemlidir. artefakt olarak ortaya çıkan dekrementi gerçek dekrement sanmak ve yanlıĢ olarak MG tanısı koymaktır. Hemen bütün miyasteniklerde artmıĢ „jitter‟ bulunur. Hastalık kontrol altına alındığında ArdıĢık sinir uyarım testleri ve tek lif elektromiyografisi Antikolinesterazlar . Bazı hastalarda bir grup semptom kaybolurken baĢka bir grup hiç etkilenmeyebilir. Hastaya AKE tedavisinden neler beklenildiğinin anlatılması ve hastayla çok yakın bir iĢbirliğinin sağlanması Ģarttır. gastrik parietal hücreler gibi) bulunabilir. abductor digiti minimi veya trapezius. Tedavinin doktora ve hastaya göre bazı değiĢiklikler göstermesi kaçınılmazdır.AChR antikor negatif hastalarda (oküler MG) ise anti-MuSK antikorlarını pozitif bulma olasılığı çok düĢüktür. AKE‟ı belirtiler ortaya çıkmaya baĢladığı zaman almak gerekir. immünsüpresif/immünmodülatör tedavi ve pozitif basınçlı solunum desteği. Sinire supramaksimal olarak uygulanan düĢük frekanslı (2 Hz veya 3 Hz) ardıĢık uyarım ile birbirini izleyen bileĢik kas aksiyon potansiyellerinin amplitüdünde tipik bir düĢme (miyastenik dekrement) kaydedilir. ekstremite güçsüzlüğü olanda m. tekrar ilaç saati geldiğinde belirtilerin hafiften baĢlamıĢ olmasıdır. eskiden ağır mortalitesi olan MG‟in prognozunu tamamen değiĢtirmiĢ. Bu bakımdan incelenecek kası çok iyi stabilize etmek. Bu tanı bir kez konulduğunda sonra değiĢtirmek zor olabilir. ardıĢık sinir uyarımı ile dekrement bulma olasılığının oldukça düĢük olduğu oküler MG ve çok az bulguları olan hafif jeneralize olgularda özellikle çok yararlıdır. bulber güçsüzlüğü olanda m. En verimli seçim. Hastalığın ağırlığına göre 3 saatte bir 60 mg‟a kadar (480 mg) vermek gerekebilir. Öykü MG‟i kuvvetle düĢündürüyorsa bu tanıdan kesinlikle vazgeçmemek gerekir. Hastalığın ağır dönemlerinde AKE‟ı olabildiğince 24 saat içine eĢit aralıklarla yaymak gerekir. ilaçların hangi kombinasyon halinde ve hangi dozda kullanılacağı hakkında kesin formüller öne sürmenin mümkün olmadığı kolayca anlaĢılır. Tek lif EMG ile „jitter‟ ölçümü ve blok aranması MG tanısında kullanılan bütün testlerin en duyarlı olanıdır. Bu durumda hastaya hayati fonksiyonları etkileyecek semptomlara (bulber) dikkat etmesi öğretilmelidir. Tek lif EMG.

Anti-AChR pozitif ve seronegatif hastalarda timektominin yararlı olabileceği düĢünülürken anti-MuSK pozitif hastalarda henüz net bir izlenim elde edilememiĢtir. kesilmesi planlanmaz OKÜLER MG‟DE FARKLAR *Timektomi genellikle düĢünülmez * Kortikosteroidleri günaĢırı ve düĢük dozda vermek genellikle yeterlidir Timektomi Kortikosteroidler LAMBERT EATON MĠYASTENĠK SENDROMU . Kortikosteroidler düĢük doza düĢürülemiyorsa azathioprine eklenir 8. immünsüpresif ajan etkisini gösterdikçe AKE‟ı azaltmak ve hasta remisyona girdiğinde kesmektir. hatta ağır olmayan olgularda azathioprine‟i tek baĢına vermek düĢünülür *Kortikosteroid düĢük bir doza getirip sürdürülür. bunların içinden bir bölümünün ise remisyona girdiği düĢünülmektedir. hastalar iyi duruma getirildikten sonra yapılır. Bu düzelme 4-6 hafta içinde görülür. Cerrahi yaklaĢım klasik olarak transsternal veya transservikaldir. Bu hastalarda piridostigmin sürekli kullanımında iĢe yaramadığı halde test dozu verildiğinde ileri bir düzelme görülebilir.sadece gündüz verilebilir ve aralıklar da daha serbest olarak ayarlanabilir. Bizde timoması olmayan hastalarda bu yöntem uygulanmaktadır. hatta birkaç yıl sonra kendini göstermektedir. Ġmmunsüpresif baĢlanmıĢsa amaç. Timektominin yararı bilimsel olarak kanıtlanmıĢ olmamasına rağmen çok sayıda miyasteni hastası gören hekimlerin genel kanısı timektominin çok iĢe yaradığı yönündedir. Kortikosteroid timektomiden önce veya sonra baĢlanmıĢsa zaman içinde yavaĢça doz düĢürülür ve hastanın durumuna göre düĢük bir dozda sürekli tutulur veya kesilir 7. Elli yaĢın üzerindeki hastalarda ise karar. Timektomi sonrasında olabildiğince (en az bir yıl) beklemeye çalıĢılır. Ameliyat. Tablo 14 . Bu yarar hemen ortaya çıkmamakta. Jeneralize MG‟li genç hastada tedavinin temel basamaklarından biridir. Bazı hastalarda piridostigminin yarayabileceğini de gözden kaçırmamalıdır. günlük aktivite derecesine. Timomalı hastalarda mutlaka timomektomi yapılmalıdır. hasta düzeldikçe azaltılır ve kesilir GEÇ BAġLANGIÇLI JENERALĠZE MG‟DE FARKLAR *Timoma varsa timektomi mutlaka yapılır. Pür oküler miyasteniklerde timektomi genellikle yapılmaz. ameliyatın riskleri ve timektominin o yaĢtaki etkisi tartılarak verilmelidir. Daha kısa zamanda düzelme ortaya çıkabildiği gibi düzelme süreci daha da uzayabilir. Gerekirse IVIg veya plazmaferez 3. kullanılan diğer ilaçlara bağlı olarak dinamik olarak değiĢtirilmesi gerekmektedir. Görülüyor ki AKE dozunun hastalığın ağırlığına. ancak bir yıl. Kortikosteroidler hastaların büyük çoğunluğunu tamamen düzeltir. Gerekirse kortikosteroid 4. bu sayede timektominin morbiditesi çok azalmıĢtır. Anti-MuSK pozitif MG‟li hastaların çoğunda piridostigmin iĢe yaramadığı gibi aĢırı fasikülasyon ve hipersalivasyondan dolayı tolere edilmeyebilir. En çok prednizolon (PRD) kullanılır. Uygun dozda AKE 2. Timektomi hiçbir zaman acil yapılması gereken bir ameliyat değildir. Miyastenide Kullanılabilecek Tedavi ġemaları ERKEN BAġLANGIÇLI JENERALĠZE MG (sırayla) 1. gerektiğinde aylık IVIg verilir ve çok gerekirse kortikosteroid baĢlanır 6. Daha yeni bir yöntem videotorakoskopik timektomidir. timomasız hastalarda da çok önemli bir yer tutar. Optimal durumda timektomi 5. Hasta bozulduğunda AKE‟a yeniden baĢlanabilir. Timektomiden hastaların üçte iki kadarının yararlandığı. AKElar daima ihtiyaca göre verilir. Hastalığın erken dönemlerinde yapılan timektomiden yararlanma Ģansının daha yüksek olduğu düĢünülmektedir. yoksa birçok merkezde timektomi endikasyonu konmaz (özellikle >50 yaĢ) *Timektomi yapılmayacaksa ve kortikosteroid baĢlanıyorsa azathioprine daha çabuk eklenebilir. Timektomi.

KONJENĠTAL MĠYASTENĠK SENDROMLAR Konjenital miyastenik sendromlar (KMS‟lar). bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük ile kendini gösterir. Tedavide piridostigmin önemli bir yer tutar. ancak piridostigmin ile kötüleĢen KMS tipleri olduğunu bilmek gerekir. Genellikle ilk 3 ay içinde çocuğun kısık sesle ağladığı ve . Hastalar bir potasyum kanal inhibitörü olan 3. Üç-dört gün içinde bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük eklenir. Nadiren daha geç yaĢlarda baĢladığında tanı koymak zorlaĢır. hızlı kanal) Rapsin eksikliği DOK7 eksikliği Sinaptik Son plak AChE eksikliği Presinaptik Kolin asetiltransferaz eksikliği Defektin en sık postsinaptik olduğu ve mutasyonların çoğunun da AChR geni ε subünitesinde yoğunlaĢtığı gösterilmiĢtir. KMS. Ender rastlanan bir hastalık olan LEMS daha çok 40 yaĢın üzerinde baĢlarsa da çocuklarda bile görüldüğü bildirilmiĢtir. kontamine gıdanın yenmesinden 12-36 saat sonra bulanık görme. kas güçsüzlüğü. Bu sırada hastalarda mide bulantısı ve kusma da vardır. Tablo 16: Konjenital Miyastenik Sendromlar (çok nadir olanlar listeye alınmamıĢtır) Postsinaptik AChR eksikliği Kinetik anormallikler (yavaĢ kanal.Toksin motor ve otonomik sinir terminallerinden ACh‟in salınımını engelleyerek presinaptik bir patoloji yaratır. dünyada çok az merkezde gerçekleĢtirilebilen morfolojik incelemeler ve artık bunların yerini alan genetik testlerle yapılabilir hale gelmiĢtir. idrar retansiyonu. Bu ilaç tek baĢına veya piridostigmin ile kombine edilerek kullanılabilir. Klinik olarak çoğu zaman mümkün olmayan bu ayırım.Lambert Eaton miyastenik sendromu (LEMS) ön planda bacaklarda güçsüzlük ile karakterize. ptoz ve diplopi ile baĢlar. Guanidin hidroklorid yan etkileri bakımından tercih edilmez. nadiren de yarada toksin üremesiyle oluĢur. Tümörün tedavisi LEMS bulgularının da gerilemesine neden olabilir. KMS‟lar arasında en sık görülen AChR eksikliği bebeklikte baĢlar. KMS‟lar immünolojik olmadığından serumda antikor bulunmaz ve immünolojik tedaviye yanıt yoktur. kısa vadede yarar için de plazmaferez ya da IVIg kullanılır. Ġmmunolojik tedavide MG‟de anlatıldığı gibi kortikosteroidler ve/veya azathioprine. midriazis ve pupilla cevapsızlığı gibi otonomik belirti – bulgular dikkati çeker.4 diaminopyridine‟den çok yararlanırlar. Ağır mortalitesi olan bu hastalıkta genellikle çok kısa zaman içinde solunum yetmezliği belirir ve mekanik ventilasyon yapmak gerekir. Klinik olarak. kabızlık. azalmıĢ kemik veter refleksleri ve otonomik fonksiyon bozukluğu görülür. ön planda oftalmoparezi ile seyreder ve iyi prognozludur. Birçok hastada ancak immünolojik tedavinin eklenmesi ile hastalık kontrol altına alınabilir. nöromüsküler kavĢağın herediter bir grup hastalığıdır. tümörle iliĢkili (paraneoplastik) olabildiği gibi tümör olmadan da ortaya çıkabilen. Evde yapılmıĢ konserve baĢta olmak üzere toksin içeren gıdaların yenmesiyle. ArdıĢık sinir uyarımı ve tek lif EMG bulguları MG‟de görülenlere benzer. sinaptik veya postsinaptik bir patolojiye bağlı olabilir (Tablo 16). motor ve otonomik sinir terminallerindeki voltaja bağımlı kalsiyum kanallarının hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır. presinaptik. Bu hastalıklar genellikle ilk yaĢ içinde oküler. Eskiden erkeklerde daha sık bilinirken artık kadınlarda ve erkeklerde eĢit olarak görülmektedir. BOTULĠZM Anaerobik bir bakteri olan Clostridium botulinum toksini ile oluĢan bir hastalıktır. Ağız kuruluğu. Belirtiler.

neredeyse orta hatta fikse olduğu görülür. hatta piridostigminle kötüleĢebilir. Her ikisinde de diğer belirtilere ek olarak kol ve elin ekstansor kaslarında güçsüzlük ve atrofi geliĢebilir. Bu göz hareket bozukluğu kronik ve büyük ölçüde simetrik olduğundan çift görme yok denecek kadar azdır. Zaman içinde bulber belirtiler geriler ve göz belirtileriyle kol ve bacaklardaki yorgunluk süregelir. EMG bulguları da benzer: Motor ileti incelemelerinde tekrarlayan bileĢik kas aksiyon potansiyelleri (BKAP) dikkati çeker. Gerektiğinde BiPAP ile solunumun düzeltilmesi de çok önemlidir. Bu iki tipi birbirinden ayırmak zordur. Nörolojik muayenede bilateral ptoz olduğu ve gözlerin çok az hareket ettiği. Bu hastalarda profilaktik olarak antikolinesterazlar verilmeli ve hastalar çok yakından izlenmelidir . Bu iki tip KMS piridostigmine yanıt vermez. Belirtiler gün içinde fluktuasyon gösterir ve antikolinesterazlara kısmen de olsa yanıt verir.iyi ememediği dikkati çeker. yani normal BKAP‟ı izleyen daha düĢük ampitüdlü BKAPlar görülür. yavaĢ kanal KMS‟de ise kinidin ve fluoxetine yararlı olabilir. Son zamanlarda. AChE eksikliğinde efedrin veya albuterol. Her ikisinde de solunumla ilgili problemler ön planda olabilir. Miyastenik yakınmalar çok silik olduğu halde aniden solunum krizine girildiği „epizodik apne‟ adı verilen tablonun kolin asetiltransferaz enzimi eksikliğine bağlı olduğu anlaĢılmıĢtır. Her KMS olgusunda bu tanıları kaçırmamak için tekrarlayan BKAPların aranması önemlidir. rapsyn ve DOK7 eksikliğinin neden olduğu KMS‟ların da bu sendromlar arasında önemli bir yer tuttuğu anlaĢılmıĢtır. Farklı tedavisi olan iki KMS tipinden sözetmekte yarar vardır: AChE eksikliği ve AChR‟ünün uzun süre açık kalmasına bağlı yavaĢ kanal KMS. DOK7 eksikliği olan hastalar da efedrinden yararlanabilirler. daha sonra ptoz farkedilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful