P. 1
Nöroloji tıp ders notları

Nöroloji tıp ders notları

|Views: 616|Likes:
Yayınlayan: Erkan Kural

More info:

Published by: Erkan Kural on Mar 14, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

KAFA ĠÇĠ BASINCI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ

Kafa içi basınç artması sendromu (KĠBAS) pek çok nörolojik ve nöroĢirürjikal hastalığın geliĢiminde bir son ortak yol olarak karĢımıza çıkar. Nadiren spontan iyileĢmeler olsa da genelde ilerleyici bir tablodur. KĠBAS‟a yol açan hastalık ve/veya KĠBAS‟ın kendisi tedavi edilmezse hastanın ölümüne veya körlük gibi nörolojik bir sekel geliĢmesine yol açabilir. Bir sendrom olarak KĠBAS‟ı ele almadan önce intrakranyal basınç (ĠKB) ile ilgili temel fizyolojik ve fizyopatolojik mekanizmaların anlaĢılması gereklidir. Bölümün en sonunda ise intrakranyal hipotansiyon yani kafa içi basınç azalmasına değinilecektir. TEMEL FĠZYOLOJĠK VE FĠZYOPATOLOJĠK MEKANĠZMALAR Normal Ġntrakranyal Basınç ĠKB, intrakranyal olarak doğrudan beyin parankiminden, epidural veya subdural mesafeden ya da en sık yapıldığı Ģekliyle lateral ventriküldeki beyin omurilik sıvısından (BOS) ölçülen basınçtır. Normal koĢullarda yan yatar ve baĢı lomber bölgeyle aynı hizada bulunan bir kimsede lomber ponksiyonla lomber subaraknoid mesafeden ölçülen basınç, intrakranyal mesafeden ölçülen basınca eĢittir. Ölçülen basınç mmHg, mmH 20 veya kPa birimleriyle ifade edilir. 10 mmHg,136 mmH 2O „ya ve 1.3 kPa‟ ya eĢittir. Ortalama BOS basıncı 150 mmH2O‟dur ve normal kiĢilerde 70-200 mmH2O arasındadır. Normalin üst sınırı 250 mmH2O olarak da alınmaktadır. EriĢkinlerde normal ĠKB 0-15 mmHg, kafatası sütürleri henüz kapanmamıĢ bebeklerde ise 05mmHg olarak da kabul edilebilir. Kranyum intrakranyal boĢluğu sert bir kabuk olarak çevreler. Bu rijid yapıyı baĢlıca beyin parankimi, BOS ve kan doldurur. Falks ve tentoryum kranyum içinde semi-rijid bir yapı oluĢturur. Foramen magnum baĢta olmak üzere diğer küçük foraminalar aracılığıyla kranyum içi ve dıĢı arasında bağlantı olmakla beraber, intrakranyal hacim-basınç iliĢkilerini anlamak açısından kranyal boĢluk kapalı bir alan olarak kabul edilebilir. Beyin Elastansı ve Kompliyansı Beyin elastansı intrakranyal hacimdeki birim yükselmeye bağlı, intrakranyal basınçtaki birim yükselmeyi ifade eder ve dP/dV olarak gösterilir. Kompliyans ise bunun tersidir ve dV/dP olarak gösterilir. Kompliyans beynin artmakta olan bir hacmi tolere edebilme kapasitesini gösterir. SıkıĢık bir beyinde kompliyans düĢüktür. ĠKB artıĢını düĢüren mekanizmalar kompliyansı arttırır. Buna karĢılık yüksek elastanstan söz edildiğinde küçük bir hacim eklenmesiyle basınçta ciddi bir artıĢ olacağı anlaĢılır. Beyin Perfüzyon Basıncı (“Cerebral Perfusion Pressure” – CPP) Herhangi bir dokunun perfüzyon basıncı, o dokuda bulunan vasküler yataktaki sistemik arteryel basınçtan, venöz boĢaltım basıncının çıkartılmasıyla bulunur. Dural sinüslerde intrakranyal venöz boĢaltım basıncı ĠKB la hemen hemen eĢittir. Bu nedenle pratikte beyin perfüzyon basıncı (BPB) aĢağıdaki formülle bulunur. BPB = Ortalama Arter Basıncı – ĠKB (Ortalama arter basıncı= 2/3 Diastolik Basınç + 1/3 Sistolik Basınç) Ġskemik bir beyin bölgesi BPB nın düĢmesiyle daha fazla hasar görür, yükseltilmesiyle de iskeminin etkilerinden korunur. Optimal BPB kesin olarak bilinmemekle birlikte pek çok klinik çalıĢmada 70-80 mmHg kritik değer olarak kabul edilmiĢtir. Merkezi sinir sisteminin çeĢitli hastalıklarında, bu değerlerin altında, mortalite ve morbiditede artıĢ olduğu bildirilmiĢtir. Hastaların takibinde ve tedavinin planlanmasında ĠKB yerine BPB nın kullanılmasının daha doğru olacağını belirten çalıĢmalar da mevcuttur. BOS Dolanımının Fizyolojisi BOS nın baĢlıca üretim yeri lateral, III. ve IV. ventriküllerdeki koroid pleksustur (%70-80). Üretim iki aĢamada gerçekleĢir: 1-Endotelyal kapiller duvardan filtrasyon, 2- Koroidal epitelden sodyum ve bikarbonatın aktif sekresyonu. BOS sekresyon miktarını otonomik sinir sistemi, koroidal kan akımı ve asetazolamid gibi bazı enzim inhibitörleri etkiler. BOS üretiminin koroid pleksus dıĢı bölümü beyin parankiminden olur. Bu muhtemelen interstisyel sıvının beyin parankiminden transepandimal olarak ventriküllere ya da transpial olarak kranyal veya spinal subaraknoid mesafeye geçmesi Ģeklinde gerçekleĢir. BOS üretimi yaklaĢık olarak 0.35 ml/dak veya toplam 500ml/gündür ve tüm BOS hacmi her 6-8 saatte tümüyle yenilenmektedir. Toplam 150 ml BOS hacminin yaklaĢık 25-30 ml si ventriküler sistemde bulunur. BOS ventriküler sistemde aĢağı doğru hareket eder. Bu hareketinde epandim silialarının, solunum ve arter pulsasyonlarının ve sinüslerle, ventriküller ve subaraknoid mesafe arasındaki basınç gradyanının rolü vardır. BOS IV. ventrikül çıkıĢ deliklerinden (her iki yanda foramina Luschka ve ortada foramen Magendie) bazal sisternalara boĢalır. Buradan bir kısmı spinal subaraknoid mesafeye geçerken, bir kısmı da diğer bazal sisternalara, oradan da kortikal subaraknoid mesafeye doğru yol alır, ve venöz sinüslerin içine girmiĢ olan araknoid villuslar (granülasyonlar) tarafından emilir. Emilimin çok az bir bölümü de sinir kökü düzeyinde pacchioni granülasyonlar tarafından olur. (ġekil 3). Venöz basınç BOS emiliminde çok önemli bir rol oynar, değiĢiklikleri normal basınç gradyanını ve BOS‟un intrakranyal alandan düzenli çıkıĢını etkiler. BOS üretimi ve emilimi arasındaki denge Dawson eĢitliğiyle ifade edilir. Bu eĢitliğe göre ĠKB sabit tutulduğunda (ĠKB = Fr RboĢaltım + Pss) Ģeklindedir. Burada Fr BOS üretim oranını, RboĢalım BOS boĢaltımına olan direnci ve Pss de sagittal sinüs basıncını verir. Ġnsanlar en fazla BOS üretim ve boĢaltım kapasitesiyle, en düĢük boĢaltım direncine sahip canlılardır. Ciddi ĠKB yükselmelerinde boĢaltım direncinin değiĢmesiyle yüksek miktarda BOS‟un vasküler sisteme akıtılması, beynin yükselen ĠKB‟ye karĢı ana korunma mekanizmalarından biridir. BOS üretiminde de yaklaĢık %20-30 civarında bir azalma meydana gelebilir. BEYĠN ÖDEMĠ Beyin ödemi beyin su miktarındaki artıĢa bağlı olarak beyin hacminde meydana gelen artıĢ olarak tanımlanabilir. Beynin su oranı normalde gri madde için %80, ak madde için %68‟dir. DeğiĢik beyin ödemi tipleri tanımlanmıĢtır. Ancak her beyin ödemi tipi için ortak olan nokta vasküler yataktan beyne artan oranlarda sıvı geçiĢidir. Starling yasası göz önünde bulundurulduğunda:(Kapiller hidrostatik basınç + Doku kolloid osmotik

basıncı = Doku hidrostatik basıncı + Plazma kolloid osmotik basıncı) beyne sıvı geçiĢinde bu dengeyi bozacak

faktörler arasında artmıĢ intravasküler hidrostatik basınç, vasküler endotel hasarı ve plazma kolloid onkotik basıncında azalma sayılabilir. Ġlk kez 1967 yılında Klatzo vazojenik ve sitotoksik olmak üzere iki farklı beyin ödemi tipi tanımladı. Ġlerleyen yıllarda Schutta, Langfitt, Fishman ve Miller‟in katkılarıyla altı değiĢik tipte beyin ödemi tanımlandı. (Tablo 1) Tablo 1. Beyin ödemi tipleri, nedenleri, örnekler ve tedavi seçenekleri ÖDEM TIPI Vazojenik Sitotoksik Hidrostatik Hipoosmotik Ġnterstisyel NEDEN KBB yıkımı Hücre zarı hasarı ÖRNEK Tümör, abse Ġskemi, toksinler TEDAVĠ Kortikosteroid Ca kanal blokerleri, NMDA antagonistleri, Serbest radikal temizleyiciler, Barbitüratlar

ArtmıĢ vasküler transmural Antihipertansif tedavi, NPBGD (AVM ameliyatı sonrası) basınç Evreli operasyon Hiponatremi Obstrüktif hidrosefali Uygunsuz ADH sendromu, Serebral tuz Su kısıtlaması, kaybı sendromu Fludrokortizon Kitle, SAK Nedenin giderilmesi, BOS drenajı, ġant ameliyatı

Beyin ĢiĢmesi

ArtmıĢ kan hacmi

Hipervantilasyon, Arteryel dilatasyon, Venöz konjesyon Diüretikler, BOS Drenajı

KBB: Kan Beyin Bariyeri, Ca: Kalsiyum, NMDA: N-Metil-D-Aspartat, NPBGD: Normal Perfüzyon Basıncının Geri Dönmesi, AVM: Arterio-Venöz Malformasyon , ADH: Antidiüretik Hormon, SAK: Subaraknoid Kanama, BOS:Beyin-Omurilik Sıvısı Vazojenik Ödem: Kan-beyin bariyeri yıkımı sonucu meydana gelir. Su, sodyum ve proteinden oluĢan ödem sıvısı ekstrasellüler mesafeye sızar. Ödem çoğunlukla gri maddede baĢlar, ancak daha gevĢek yapıda olduğundan parmak Ģeklinde uzanımlarla ak maddede birikir. Ġntravasküler basıncı artıran ya da vazodilatasyona neden olan süreçler vazojenik ödemi arttırır. Bunlar arasında kan basıncının yükselmesi, hiperkarbi ve ateĢ sayılabilir. Ödem sıvısı ak madde lifleri arasından epandime ve onu da geçerek ventriküler sisteme ulaĢarak temizlenir. Bu süreçte Starling yasası etkindir. Klinikte vazojenik ödem en sık menengioma, metastaz, yüksek evreli astrositoma gibi tümörlerin, serebral apselerin ve beyin kontüzyonlarının çevresinde geliĢir. Kortikosteroidler vasküler geçirgenliği değiĢtirerek vazojenik beyin ödeminin tedavisinde etkindir. Sitotoksik Ödem: Sellüler ödem olarak da adlandırılır. Hücre zarında meydana gelen fizyopatolojik ve mekanik hasar sonucu geliĢir. BaĢlıca nedeni serebral iskemidir. Serebral iskemi sonucu hücre zarında transportu sağlayan Na-K ATPaz enzimi enerji azalması ya da kaybı sonucu iĢlev göremez. Hücre içinde sodyum birikmeye baĢlar. Yine iskemiyle birlikte hücre zarında bulunan eksitatör amino asit reseptörleri, (baĢlıcası NMDA) normal sinaptik iletiyi sağlayan glutamatın sinaptik aralıkta birikmesi sonucu aĢırı uyarılırlar. Böylece önce Na, ardından da Ca yüksek miktarlarda hücre içine akar. Hücre ĢiĢer. Kalsiyumun hücre içinde inaktif olarak bulunan fosfolipazları tetiklemesiyle hücre membranı kırılır. Membranı oluĢturan yağ asitlerinin (baĢlıca araĢidonik asit) metabolize olmasıyla ortaya çıkan serbest radikaller ve lipid peroksitleri kısır bir döngüye yol açarak zincirleme reaksiyonlarla membran hasarını arttırır. Reperfüzyon gerçekleĢmezse geri dönüĢümsüz hasar oluĢur. Serebral infarktlarda oluĢan ödem bu tiptedir. Vazojenik ödemin tersine, iskemik inme veya kanamaya bağlı geliĢen sitotoksik ödem tedavisinde kortikostreoidlerin yeri yoktur, hatta sistemik yan etkileri nedeniyle hastanın genel durumunu kötüleĢtirebilirler. Hidrostatik Ödem: Kranyum içinde artmıĢ intravasküler basıncın kapiller yatağa yansıması ve prekapiller segmentte, koruyucu olarak serebrovasküler direnci arttıracak otoregülasyon mekanizmalarının bozuk olması sonucu geliĢir. Bu tip ödemde vazojenik ödemden farklı olarak ekstrasellüler alana sızan ödem sıvısı proteinden zengin değildir. Büyük bir intrakranyal kitlenin ani dekompresyonu sonrasında da bu tipte ödem görülebilir. Hipoozmotik Ödem: Deneysel olarak peritoneal kaviteye distile su enjeksiyonuyla plazma ozmolalitesinin düĢürülmesinin ĠKB da ve beyin su oranında artıĢa neden olduğu gösterilmiĢtir. Klinikte bu duruma benzer bir tablo hiponatremiye neden olan süreçler sonucu geliĢebilir. Merkezi sinir sisteminin hastalıklarında ortaya çıkabilen uygunsuz ADH sendromu ve serebral tuz kaybı sendromu hiponatremiye ve difüz beyin ödemine yol açabilir. Ġlkinde dilüsyonel ve hipervolemik bir hiponatremi söz konusudur. Ġkincisinde ise sodyumla birlikte su kaybı da geliĢir ve hipovolemik hiponatremi oluĢur. Tedavide uygunsuz ADH sendromunda hipertonik tuz solüsyonlarının infüzyonuyla su kısıtlaması yapılırken, serebral tuz kaybı sendromunda bir mineralokortikoid olan fludrokortizon verilir. Hipoozmotik ödem hipovolemiyi düzeltmek amacıyla %5 dekstroz solüsyonunun infüzyonu sonucu da geliĢebilir. Ġnterstisyel Ödem: Obstrüktif hidrosefalisi olan hastaların bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) T1 ağırlıklı kesitlerinde lateral ventrikül kesitlerinin etrafında görülen hipodens-hipointens alan bu tip ödemin göstergesidir. ArtmıĢ intraventriküler basınç sonucu transepandimal geçiĢ periventriküler ak

maddede ödeme yol açar. Tedavide hidrosefaliye neden olan kitle çıkartılır ya da BOS un drenaj ya da Ģant ameliyatıyla ventriküllerden uzaklaĢtırılması sağlanır. Beyin ġiĢmesi: Miller tarafından beyin ödemi tipleri arasında yer verilen beyin ĢiĢmesi, arteryel dilatasyon, hipertansiyon ve venöz konjesyon sonucu serebral kan volümünün artması nedeniyle geliĢir. ETYOLOJĠ KĠBAS etyolojisini beĢ grupta ele almak mümkündür. Bunlar; beyin hacminin artması, beyin kan hacminin artması, BOS hacminin artması, kranyosinostoz ve psödotümör serebri ya da diğer adıyla idyopatik intrakranyal hipertansiyondur. Her ne kadar etyopatolojiyi anlamak açısından böyle yapay bir ayrım yapılsa da gerçekte KĠBAS dinamik bir süreçtir ve geliĢiminde birden fazla etyolojik faktör rol oynayabilir. Bu faktörler birbirini etkileyerek kısır bir döngünün geliĢmesine ve geri dönüĢümsüz ĠKB yükselmelerine yol açabilirler. Beyin Hacminin Artması Bu da yer kaplayıcı kitleler ve beyin ödemi Ģeklinde ikiye ayrılabilir. Ġntra ve ekstraaksiyel tümörler; apse, ampiyem gibi infeksiyöz lezyonlar; akut infarkt, anevrizma (dev anevrizmalarda olduğu gibi doğrudan ya da subaraknoid kanama ile KĠBAS‟a neden olabilirler) gibi vasküler lezyonlar bu grubun örneklerindendir. Bu lezyonlara kitabın ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak değinilmiĢtir. Beyin ödemi ise yukarıda geniĢ olarak ele alınmıĢtır. Beyin Kan Hacminin Artması Beyin kan hacminin artması da yine intravasküler ve ekstravasküler olarak iki alt grupta ele alınabilir. Ġntravasküler kaynaklı beyin kan hacmi artıĢına örnek olarak otoregülasyon sınırlarını aĢan ciddi, akut hipertansiyon krizi, artmıĢ venöz basınç (örneğin sinüs trombozu) ve düĢük pH veya artmıĢ parsiyel CO 2 basıncı sonucu geliĢen vazodilatasyon sayılabilir. Ekstravasküler kaynaklı artıĢlara intrakranyal kanamalar, epidural, subdural ve intraserebral hematomlar örnektir. BOS Hacminin Artması BOS un artmıĢ üretimi (koroid pleksus papillomu), azalmıĢ emilimi (infeksiyon, subaraknoid kanama, sinüs trombozu) veya BOS dolanım yollarında bir tıkanma nedeniyle (yer kaplayıcı lezyon) BOS hacmi artar, yani hidrosefali geliĢir. Bu da KĠBAS tablosuna yol açar. Kranyosinostoz Doğumdan sonra kafatasının büyümesi büyük ölçüde beynin büyümesi ile belirlenir. EriĢkin baĢ hacminin %90‟ı bir yaĢına, %95‟i altı yaĢına kadar kazanılır. Ġkinci yaĢ sonunda kemik sütürler birbirine kilitlenir ve daha fazla büyüme osteoklastik ve osteoblastik aktivite ile olur. Kranyosinostozda bir ya da birden çok sütürde erken kapanma söz konusudur. Birden çok sütürde sinostoz olduğunda beynin geliĢimi dirençli kafatası tarafından engellenebilir (tek sütür sinostozlarında da %10 olguda görülebilir). Bu durumda ciddi ĠKB yükselmeleriyle KĠBAS görülür. KĠBAS‟ın önlenmesi için bebek ilk altı ayda ameliyat edilmelidir. Psödotümör Serebri Günümüzde idyopatik intrakranyal hipertansiyon olarak isimlendirilen bu özgün tabloya aĢağıda ayrıntılı olarak değinilecektir. KĠBASTA GENEL KLĠNĠK ÖZELLĠKLER Günümüzde görüntüleme yöntemlerinde sağlanan büyük teknolojik geliĢmeye rağmen KĠBAS‟ta klinik tanı ilerleyici ĠKB artıĢının önüne geçilmesi ve hastanın hayatının kurtarılması açısından hala büyük önem taĢımaktadır. KĠBAS sonucu ortaya çıkan bulgu ve belirtiler, mevcut lezyonun yerleĢimine ve patolojik özelliklerine bağlı geliĢebilecek olanlardan ayırt edilmelidir. KĠBAS‟ta bulgu ve belirtiler ikiye ayrılabilir. Ana belirtiler baĢağrısı, bulantı/kusma, papilödem ve bilinç değiĢiklikleridir. Yardımcı belirti ve bulgular ise beyin sapı tutulumunu gösteren bulgular (Cushing Yanıtı), VI. sinir parezisi, mental ve endokrinolojik değiĢikliklerdir. BaĢağrısı KĠBAS‟ta en sık görülen belirtidir. Klasik olarak KĠBAS‟a bağlı baĢağrısının sıklıkla geceleri uykuda kanda CO2 miktarının yükseliĢi nedeniyle artan kan akımına bağlı kötüleĢtiği, hatta sabah erken saatlerde hastayı uykudan uyandırdığı belirtilse de bu durum ancak küçük bir hasta grubunda gözlenir. Ağrı çoğunlukla frontal ve temporal bölgelere lokalize ve iki yanlıdır. Ağrı, Ģiddetinin artmasıyla tüm baĢa yayılır ve kafa derisi dokunmaya hassas hale gelir. Ani postür değiĢikliklerinde ve venöz basıncın yükselmesine neden olan ıkınma, öksürme gibi durumlarda ağrı artıĢı önemli bir bulgudur. Kusma KĠBAS‟ta genellikle daha geç dönemlerde ortaya çıkar. Çocuklarda eriĢkinlerden daha sık görülür. ĠKB‟nin hızla yükselmesine neden olan hematom, abse ve arka çukur tümörleri gibi lezyonlarda görülme sıklığı daha fazladır. IV. ventrikül tabanında yer alan lezyonlar kusma merkezinin doğrudan uyarılması kusmaya neden olur. KĠBAS‟ta görülen kusma tipik olarak ani ve öncesinde bulantı olmadan fıĢkırır tarzda olur, ancak hastalarda bulantı da izole olarak veya kusma öncesi sık rastlanabilen bir bulgudur. Papilödem artmıĢ BOS basıncının araknoid kılıf içindeki optik sinire yansımasıyla geliĢir. BaĢlıca iki neden öne sürülmüĢtür. Ġlki, artan BOS basıncının santral retinal vende staza yol açması; ikincisi ise optik sinirde aksoplazmik akımın artmıĢ basınç nedeniyle bloke olmasıdır. Yapılan deneysel çalıĢmalar papilödemin bu iki nedenin bir kombinasyonu olarak geliĢtiğini göstermiĢtir. Papilödemin bulunmaması KĠBAS olmadığının kesin bir kanıtı değildir, ancak bu durum çok nadirdir. Papilödem akut ĠKB yükselmelerinde nadiren görülür, sıklıkla uzun süreli KĠBAS durumlarında ortaya çıkar. Fundoskopik muayenede venöz pulsasyon saptanması KĠBAS‟ın aleyhine ciddi bir bulgudur. Pek çok hastalığın seyrinde de (optik nörit, pulmoner hipertansiyon, endokrin hastalıklar, vitamin A eksikliği ya da fazlalığı, orbita tümörleri, kurĢun ensefalopatisi v.d.) papilödem görülebilmesi nedeniyle ayırıcı tanıda dikkatli olmak gerekir. KĠBAS tedavi edilmezse papilödem ilerler ve sekonder optik atrofi sonucu amaroz geliĢebilir. Sekonder optik atrofi optik sinirin doğrudan basısı sonucu geliĢen primer optik atrofiden ayırt edilmelidir.

Basının ilerlemesiyle solunum düzensizliği ve “kardiyorespiratuvar arrest” geliĢir. Falks serebri orta hatta yer alır ve her iki serebral hemisferi ayırır. arka çukur oluĢumlarından ayırır. . En sık orta fossada yer alan akut epidural hematom. sıklıkla hipoksik ensefalopati sonucu beyin ölümü meydana gelir. Santral Transtentoryal Fıtıklanma: Santral fıtıklanma tentoryum açıklığından uzakta. sinirin Edinger-Westphal çekirdeğinden kaynaklanan parasempatik pupilla konstriktör liflerinin disfonksiyonu sonucunda olur. Nörolojik muayenede dıĢa bakıĢ kısıtlılığı saptanır. KĠBAS‟ta mental ve endokrinolojik değiĢiklikler de bildirilmiĢtir. temporal lob kontüzyon ve tümörleri gibi lezyonların varlığında görülmekle birlikte. serebral hemisferlerin üst kısmında yer alan lezyonlarda görülür. Bunlar ĠKB ın artmasıyla geliĢen arter basıncının artması. Dorsal mezensefalona basının artmasıyla yukarı bakıĢ kısıtlılığı ve bilinç bozukluğu geliĢir. korpus kallosum üstünden karĢı tarafa doğru fıtıklanır. Lateral Transtentoryal (Unkal) Fıtıklanma: Unkal fıtıklanma herniyasyon sendromları arasında en sık görüleni ve tonsiller fıtıklanmayla beraber en önemlisidir. uygunsuz ADH gibi su-tuz dengesiyle ilgili bozukluklar ön plandadır. Serebellar tonsiller foramen magnumdan spinal kanala doğru fıtıklanır ve medulla oblongataya basar. kortikospinal traktus tutulur ve lezyonun karĢı tarafında piramidal iritasyon bulguları ve hemiparezi geliĢir. ardından ağrılı uyarana yanıtı bozulur. Bilinç durumu izlenirken stupor. Giderek uyuklaması artar ve önce sözel. Ġntrakranyal lezyonun yerleĢimine göre. Superior serebellar arterlerin sıkıĢması iki yanlı pontomezensefalik enfarktla sonuçlanır bu da hastayı ölüme götürür. Tentoryum açıklığı üst beyin sapını çevreler. Ancak meziyal motor korteks etkilenirse ya da anterior serebral arter iskemisi olursa bacakta parezi görülebilir. Bilincin yakın takibi ve değiĢikliklerin anında farkedilmesi hayati önem taĢır. KĠBAS‟ta etkilenir ve disfonksiyonu görülebilir. midriatik tarafta ıĢığa yanıt azalmıĢtır. Yukarı Fıtıklanma (“Upward Herniation”): Arka çukurda yerleĢmiĢ bir kitlenin etkisiyle ya da bu kitlenin varlığında geliĢmiĢ obstrüktif hidrosefaliye yönelik ventrikülostomi yapıldığında serebellar vermisin culmen ve santral lobulusu tentoryum açıklığından yukarı doğru fıtıklanabilirler. 1901 yılında Kocher klinik tabloyu birbirini izleyen dört evrede tanımlamıĢtır. Unkus temporal lobun inferomediyal kısmında yer alır ve tentoryumun serbest kenarı ve üst beyin sapı arasından fıtıklanır. yukarı bakıĢ kısıtlılığı ve Cheyne-Stokes solunumu klinik özelliklerdir. Olayın ilerlemesi sonucu retiküler aktive edici sistem etkilenir ve bilinç bozukluğugeliĢir. Arka çukur kitlesi varlığında ventrikülostomi yapıldığında ani ve çok miktarda BOS drenajı yapılmamalıdır. Bazı hastalarda unkal fıtıklanma sonucu posterior serebral arter basılabilir ve oksipital infarkt geliĢebilir. Beyin Fıtıklanması (Herniyasyonu) Sendromları KĠBAS‟ın en önemli klinik etkilerinden biri de serebral fıtıklanmalardır (herniyasyonlar). Cushing hayvanlarda yaptığı deneysel çalıĢmalara ve bu gözlemlerine dayanarak ĠKB yükselmesi sonucu beyin sapının etkilenmesiyle ortaya çıkan ve Cushing Yanıtı veya Cushing Triadı olarak bilinen bulguları tanımlamıĢtır. Anterior serebral arter falksın serbest kenarıyla beyin arasında sıkıĢabilir. Bu durumda baĢlangıçta serebellar nöbet olarak da adlandırılan ekstansör rijidite atakları olur. Fıtıklanma sonucu hem ĠKB daha artar hem de önemli nöral doku. Ġki yanlı küçük pupillalar. III. Diensefalon ve mezensefalonun tentoryum açıklığından aĢağıya doğru santral fıtıklanması Ģeklinde gerçekleĢir. Altıncı sinir kafa içinde en uzun seyri olan kranyal sinirdir. BaĢlangıçta hasta apatik ve çevresindekilere karĢı ilgisisizdir. Ġki yanlı yerleĢmiĢ kronik subdural hematom gibi lezyonlarda da bu tip fıtıklanma ortaya çıkabilir. Nörolojik muayenede pupillalarda anizokori saptanır. hasta objektif olarakGlasgow Koma Skalasına göre izlenmeli ve gerekli tetkikler ve müdahaleler anında yapılmalıdır ĠKB artıĢı sonucu beyin-beyin sapı basısındaki dinamik artıĢ ve bunun klinik tabloda yarattığı değiĢiklikler geçtiğimiz yüzyılın baĢından beri bilinmektedir. Endokrin değiĢikliklerde ise diabetes insipidus. Rijid dura kıvrımları kranyumu kompartmanlara bölmüĢtür. tüm supratentoryal yer kaplayıcı lezyonlar ve KĠBAS bu tip fıtıklanmaya yol açabilir. beyin damarı ve kranyal sinir basıları geliĢir. Aynı zamanda beyni destekleyerek kranyum içinde fazla hareket etmesine de engel olurlar. falks serebrinin serbest kenarı komĢuluğunda yer alan singüler girusu iter. Bu aĢamadan sonra hasta resüsite edilse bile. Bu durumda lezyonla aynı tarafta hemiparezi görülür (Kernohan Bulgusu). Hasta diplopiden yakınır. kranyal sinirdir (okulomotor sinir). özellikle de hızlı büyüyen lezyonlarda görülür. bradikardi ve solunum düzensizliğidir. Ġlk etkilenen anatomik oluĢum bu bölgede posterior serebral arter ve süperior serebellar arter arasında seyretmekte olan III. Singüler Fıtıklanma: Supratentoryal kompartmanda serebral hemisferlerin frontal veya parietal konveksiteye yakın bölgelerinde yerleĢen fokal bir kitle. Basının devam etmesi beyin sapında venüllerin ve arteriollerin yırtılmasına neden olur ( Duret kanamaları). Tentoryum serebelli ise çadır Ģeklindedir ve oksipital lobları. Cerrahi giriĢimlerde sistemik arter basıncının ve nabız seyrinin düzenli olarak kaydedilmesi ilk kez modern nöroĢirürjinin kurucusu olan Cushing tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Singüler girus falks altından. serebral tuz kaybı. sinirin bası altında kalması sonucu ipsilateral gözde midriyazis geliĢir.Bilinç bozukluğu KĠBAS‟ın son dönemlerinde ortaya çıkar. Unkusun mezensefalonun pedunkulus kısmına bastırması sonucu. beynin belli bölgeleri itilerek dura kıvrımlarının yanından ya da foramen magnumdan dıĢarı doğru fıtıklanırlar (ġekil 5). Hastaların %15 inde unkus beyin sapını iter ve beyin sapı karĢı tentoryum kenarınca sıkıĢtırılır. Tonsiller Fıtıklanma: Arka çukur kitlelerinde. Ġlk dönemlerinde hastada ense sertliği ve tortikolis görülebilir. Klinik olarak tanınması güçtür. Midriazis III. Genellikle KĠBAS etkeni ortadan kalktıktan bir süre sonra düzelir. Singuler fıtıklanmaya özgü tipik bir klinik tablo söz konusu değildir. Klinik olarak tanısı son derece önemli ve hayat kurtarıcıdır. Mental değiĢiklikler daha çok kognitif fonksiyonlarda gerileme Ģeklinde olur. semi-koma gibi tanımlardan kaçınılmalı. BaĢlıca iki kıvrım falks serebri ve tentoryum serebellidir. Bu aĢama geri dönüĢsüzdür.

Kimi kaynaklar GKS‟si 13 olan hastaları da hafif kafa travması içine alırken. Destek tedavi ĠKB‟ı kontrol etmeye yönelik olarak uygulanan tedavidir. Yine epidural ya da subdural hematom ve kafa içi basınç artıĢı sendromu (KĠBAS) gibi komplikasyonların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. uzun dönemde kognitif sekeller veya posttravmatik epilepsi gibi komplikasyonlar görülebilir.KĠBAS TEDAVĠSĠ KĠBAS‟ta tedavi semptomatolojiye yönelik. abse gibi lezyonların etrafında oluĢan vazojenik ödemi gidermek için kullanılabilir. Amaç ĠKB‟nin 20 mmHg nın altında. KAFA TRAVMASI Beyin iĢlevlerinde aĢağıda belirtilen Ģekillerde bir değiĢime yol açan travmalar hafif (ya da bazı kaynaklarda belirtildiği üzere. yeterli oksijenizasyon sağlanıp hiperkapniden korunma. bilinç kaybı veya postravmatik amnezisi olmayan hastaları dahil ettikleri.5-2g/kg dozunda %20‟lik solüsyonları vardır. Eğer hastaya EEG monitörizasyonu yapılabilirse pentotalin ideal dozu EEG deki “burst suppression” paternine göre saptanır. Hipotermide hasta 32-340 vücut ısısında tutulur. ĠKB‟nin düĢürülmesinde en etkin yöntemdir. Ġkinci bir seçenek olarak furosemid de kullanılabilir. ancak ilk tercih mannitol olmalıdır. GKS puanı 9 – 13 arası değerlendirilen hastalar orta Ģiddette kafa travması olarak sınıflandırılır. Her ikisinde de amaç serebral metabolizmayı düĢürüp ĠKB yüksekliği sonucu geliĢecek serebral iskemiyi önlemektir. 16 mg olarak baĢlanıp günde ikiye ya da dörde bölünmüĢ olarak 16 mg ile devam edilmelidir. Hafif kafa travmalarına oranla bu hastalarda kontüzyon veya diffüz aksonal hasar gibi lezyonlar daha sık görülür. bazıları da. Böylece intrakranyal arteryel vazokonstriksiyonla serebral kan hacminin azalması sağlanacaktır. kognitif sekeller bildirilmiĢtir. yani 100cc de 20 gr etkin madde vardır) önce bolus olarak. yeterli analjezi sağlanmalı ve Glasgow Koma Skoru 8‟in altında olan hastalarda entübasyon yapılmalıdır. Prognozun genelde iyi olmasına karĢılık. Destek tedavisi genel ve özel olarak ikiye ayrılır. öksürme ve eforun engellenmesi ve baĢın yatak düzeyinden 300 yükseğe kaldırılması sayılabilir. kesinlikle ihmal edilmemesi. „minimal kafa travması‟ adı altında bir alt kategori oluĢturmuĢtur. Minimal kafa travması olan hastalarda bile geç semptomatik. GKS‟si 15 olan. Bu durumda EEG yaklaĢık 5-10 saniye izoelektrik hat ve sonrasında 5-10 saniye patlama Ģeklinde aktivite gösteren bir trase göstermelidir. Burada asıl önemli olan hafif kafa travmasının klinik bir tanı olduğu ve BT gibi görüntüleme yöntemleri ya da laboratuar sonuçları ile ilgisi olmadığıdır. ardından altı saatte bir eĢit dozlarda verilir. Entübe olan hastalarda ilk yapılması gereken hiperventilasyonla pCO 2 basıncının 30-35 mmHg arasında tutulmasıdır. Tedavide steroidler ancak tümör. Mannitolün “rebound” etkisi unutulmamalı ve tedavi izleyen günlerde azaltılarak kesilmelidir. Medikal tedaviye rağmen ĠKB yüksek olarak seyretmeye devam ederse unkal herniasyonu önlemek amacıyla iki yanlı subtemporal kraniyektomi. Özel tedavi yöntemleri belli bir sırayla uygulanarak ĠKB düĢürülmeye çalıĢılır. Mannitol 0. bir hematomun boĢaltılması ya da hidrosefaliye yönelik olarak yapılacak Ģant ameliyatı doğrudan nedenin ortadan kaldırılmasıyla artmıĢ ĠKB‟yi düĢürür. konfüzyon veya dezoryantasyon Ģeklinde bilinç değiĢiklikleri  GKS‟nin 14 veya 15 olması  Hemiparezi gibi bir fokal nörolojik bulgunun olmaması  24 saati geçmeyen posttravmatik amnezi KuĢkusuz yukarıda belirtilen kriterler kesin değildir. Mannitol tedavisi sırasında kan osmolaritesi 300-310 mosmol/L düzeyinde tutulmalıdır. venöz obstrüksiyonun. ĠKB tüm tedavi yöntemlerine karĢın 20 mmHg‟nın üzerinde seyrederse hafif hipotermi ve/veya barbitürat koması uygulanır. yer kaplayıcı bir lezyona bağlı herniasyon riski nedeniyle lomber ponksiyon öncesi mutlaka BT veya MRG ile inceleme gerektiğinin unutulmamasıdır. minör) kafa travması olarak sınıflandırılmıĢtır:  ĠspatlanmıĢ geçici bilinç kaybı (beĢ dakikadan kısa)  Olayın öncesine veya sonrasına ait bellek kaybı  Travma sırasında somnolans. mümkünse santral venöz basınç takibiyle normovolemi sürdürülmelidir. Semptomatik tedavi hastanın Ģikâyetlerini hafifletmeye yönelik tedavidir. Sonuç olarak hafif kafa travması. Genel tedavi ilkeleri arasında hastanın hava yolunun açık tutulması. temporal polektomi ve tentoryumun kesilmesi gibi cerrahi giriĢimlerin yapılmasını öneren yazarlar mevcut olmakla birlikte yararlı sonuçlar elde edildiğine dair bilimsel veriler yetersizdir. Bu amaçla deksametazon uygulanmalı. Barbitürat koması için pentotal 5-10 mg/kg yükleme dozuyla baĢlanıp 1mg/kg/h dozundan titre edilerek verilir. Çok önemli bir nokta KĠBAS tablosu hatta Ģüphesi taĢıyan bir olgu ile karĢılaĢıldığında. incelenmesi ve takip edilmesi gereken bir durumdur. yakından izlenmelidir. Bu amaçla hasta sedatize edilmeli. etyolojiye yönelik ve destek tedavisi Ģeklindedir. bir yoğun bakım ünitesine alınarak. Ġntrakranyal bir tümörün çıkartılması. BPB‟nin 60 mmHg nın üzerinde tutulmasıdır. Bir sonraki basamak mannitol uygulanmasıdır. Bu nedenle bu hastalar. Hafif Kafa Travması Orta ġiddette Kafa Travması Ağır Kafa Travması . Örneğin baĢağrısı olan hastaya analjezik verilmesi buna örnektir. pCO 2 basıncı daha fazla düĢerse vazospazmla iskemi geliĢebileceğinden bu durum engellenmelidir. Etyolojik tedavide ise KĠBAS‟a yol açan neden giderilir. Bu tedavi sırasında hastanın hipovolemiye girmesi önlenmeli. Eğer hastada ventriküler kateter varsa ya da ventrikül boyutları ventrikül kateteri yerleĢtirmeye uygunsa bu iĢlem gerçekleĢtirilip BOS drenajı yapılır.

Göz açmayan. orta hatta itilmeye veya unkal herniasyona yol açan hematom  EĢlik eden intraparenkimal lezyon veya kitle etkisi olan subdural hematom Ayrıca arka çukur EDH‟larında daha düĢük bir hacim. hemiparezi ve anizokoriden oluĢan klasik seyrin görülmeyebileceğini unutmamak gerekir. Primer hasar. 4. eksitotoksisite. ventriküler dilatasyon gibi kriterlerin göz önüne alınması gerekir. rotasyonal akselerasyon/ deselerasyon kuvvetlerinin etkisiyle aksonlarda hasar ile ortaya çıkan. konuĢamayan. genetik farklılıklar ve iltihabi yanıt gibi fizyolojik ve metabolik mekanizmalarla ortaya çıkan beyin kan akımında azalma. meningea media arterini çaprazladığı yerlerde görülür ve tedavinin baĢarısı hastanın ameliyat öncesi nörolojik durumuyla doğrudan iliĢkilidir. kafatası ve beyinde travma anında oluĢan zararı gösterir. beyin ödemi ve KĠBAS. mortalite de o oranda yüksektir. intrakranyal basınç 20mm Hg‟nin üzerine çıktıysa . hastanın GKS‟si ne kadar düĢükse. Akut Subdural Hematomlar (ASDH) ASDH‟li hastaların 42-50‟sinde yaralanmadan itibaren bilincin kapalı olduğu ve hastaların yaklaĢık yarısının komadan çıkamadığı bildirilmiĢtir. Subkortikal ak maddeden (hafif form). görüldüğü bildirilmektedir (ġekil 1). bazen günler sonra ortaya çıkabileceği için. ventrikül basısı. prognoz açısından çok değerlidir. Primer hasar: Cilt ve cilt altı yaralanmaları. Bu hastalarda kesin tanı beyin MR incelemesi yapılarak subkortikal ak madde. Bu değerlendirmede. Akut EDH‟nin yavaĢ geliĢebileceğini. BT‟sinde (serebral ödem dahil) bunu açıklayacak lezyon olmayan hastalarda mutlaka akla gelmelidir. Bunların yol açtığı fizyolojik ve metabolik bozukluklar nedeniyle. sekonder beyin hasarını oluĢturur. cilt. DAH. hematoma eĢlik eden diğer intrakranyal ve ekstrakranyal lezyonlar ile ameliyat zamanlaması mortaliteye etki eden önemli faktörlerdir (ġekil 2). hematomun hacmi. ameliyat edilmesi önerilir. özellikle de trafik kazası geçirmiĢ erkeklerde. parezi. Akut Epidural Hematomlar (EDH) Tüm EDH‟ların yaklaĢık %60‟ının 20 yaĢın altında. pupilla anomalisi.lusid interval bilinçte kötüleĢme. ödem ve KĠBAS gibi durumlar sonucunda sonradan geliĢen zararlar ise sekonder beyin hasarı olarak nitelendirilir. Ġlk travmadan saatler. Yine. ağır kafa travmasının habercisidir. histopatolojik bir tanıdır. kafatası kırıkları (lineer. Fizyopatoloji Kafa travmasının fizyopatolojisi primer (birincil) ve sekonder (ikincil) beyin hasarının iyi anlaĢılmasına dayanır. bilinç bozukluğu  Belirgin korteks basısı (genellikle 15mm‟den fazla kalınlık)  30-35 ml‟yi geçen hacim  Özellikle temporal lob yerleĢimli. çökme. yeni tedavi Ģekillerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. bilinç kaybı . Ģuuru kapalı. beyinsapı refleksleri. Genellikle kırık hattının. hastanın GKS‟si ne olursa olsun. emirlere uymayan bu hastalar “komada” olarak kabul edilebilir. EDH‟larda genelde kabul gören cerrahi tedavi indikasyonları aĢağıda özetlenmiĢtir:  Fokal nörolojik bulgu. epidural hematom ve subdural hematom) ve diffüz aksonal hasar (DAH) gibi travma anında oluĢan yaralanmalar primer hasar olarak adlandırılır. Gelecekte de. BT‟de kalınlığı 10mm‟yi aĢan veya orta hatta 5mm‟den fazla itilmeye yol açan ASDH‟lerin. korpus kallozum ve beyinsapında T2 ve FLAIR sekenslarda hiperintens odakların saptanması ile mümkündür. Erken dönem BT incelemelerinde pek bulgu vermediğinden (bazen derin yerleĢimli birkaç ufak kontüzyon). hematom kalınlığı veya orta hattaki itilme ne olursa olsun anizokori varlığında. beyinde travma sonrası ilk birkaç günde geliĢen iskemi. Ameliyat öncesi dönemde. kafa travması geçirmiĢ. iyon homeostazında bozulma. intrakranyal kontüzyon ve kanamalar (subaraknoid kanama.Ġlk muayenede GKS puanı 8 veya daha düĢük olan hastalar ağır kafa travmalı olarak sınıflandırılır. kafa tabanı). GKS‟si 9‟dan kötü hastalarda. Genel olarak. korpus kallozum ve beyinsapına dek (en ağır form) beynin her yerinde yaygın olarak görülebilir ve genellikle kötü prognozlu. Son 20 yılda yapılan deneysel ve klinik çalıĢmaların önemli bir bölümü sekonder hasarın anlaĢılmasına ve önlenmesine odaklanmıĢ ve bu alanda kaydedilen geliĢmeler klinik tedavinin yönlendirilmesinde büyük katkı sağlamıĢtır. cilt altı. motor muayene prognoz açısından diğerlerine göre daha büyük önem taĢır. Ayrıca yaĢ. özellikle de pupillaların ıĢığa yanıtı. sekonder beyin hasarını ve buna bağlı nöron kaybını azaltmak teorik olarak mümkündür ve günümüzde travma mahallinde baĢlayıp yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavi protokollerinden çoğu buna yöneliktir. Sekonder hasar: Son 20 yıldır çeĢitli deneysel ve klinik araĢtırmalara konu olan ve önemi giderek artan iskemi. kafa travmasının patofizyolojisini daha da iyi anlamamıza yönelik hücre biyokimyası ve genetiği düzeyindeki çalıĢmalar. Ağrılı uyaranı lokalize eden hastaların hayatta kalma ve iyileĢme Ģansları ekstansör yanıt verenlere veya hiç yanıtı olmayanlara göre çok daha fazladır. artmıĢ intrakranyal basınç (ĠKB). yukarıda da değinildiği gibi.

tedavisi oldukça kolay bir patolojidir. Ġlk 4 saatte ameliyat edilmiĢ ASDH‟li hastalarda prognozun daha iyi olması da yine bu görüĢü desteklemektedir. buna karĢılık gençlerde baĢağrısı gibi artmıĢ kafaiçi basınç bulgularının ön plana çıktığı bildirilmektedir. yine ameliyat gereklidir. genel durumu kötü olanlarda. Hastalar baĢağrısı. aynı hematomda farklı kanama evrelerine bağlı olarak farklı densiteler görülebilir. Bu nedenle akut subdural hematomu olan tüm komalı hastalarda (GKS<9) intrakranyal basınç monitörizasyonu önerilmektedir. pupil büyüklüğünü ve ıĢık cevabını. Daha ağır durumlarda nöbet (genellikle fokal). Diğer olası nedenler arasında. antikoagulan kullananlarda ve farklı evrelerde kanaması olanlarda daha sık görülür. Özellikle izodens hematomları gözden kaçırmamak için çok dikkatli olmak. KĠBAS ve hemisferik ĢiĢme. Tanı için baĢvurulacak görüntü yöntemleri arasında hızlı ve kolay ulaĢılabilir oluĢuyla kranyal BT ilk seçimdir. Nöbetin intrakranyal basıncı arttırarak herniasyona yol açabilme ihtimali ve geç dönem epilepsi oranını düĢürmesi olasılığı gibi nedenlerden dolayı birçok nöroĢirurji merkezi profilaktik antiepileptik ilaç kullanımını tercih etmektedir. Genelde akut subdural hematomdan geliĢtiği düĢünülse de. Ağır Kafa Travmasında Tedavi Prensipleri Ağır ve hatta orta Ģiddette kafa travması hastanın yoğun bakım birimine yatırılmasını gerektirir. araknoid kistler ve koagülopatiler sayılabilir.veya travma sonrası izlemde GKS‟de iki veya daha fazla puanlık düĢüĢ olduysa. Klinik tablo hafiften ağıra farklı Ģekillerde görülebilir. nöroĢirürji pratiğinde sık rastlanan. Ġntraserebral Hematomlar Ġntraserebral kanama ağır kafa travmasının sık görülen ve zaman zaman cerrahi müdahale gerektiren bir sekelidir. serebral atrofisi ya da çok büyük hematomu olanlarda. YaĢlılarda kognitif fonksiyon kayıplarının daha sık görüldüğü. Kronik Subdural Hematom (KSDH) KSDH. Tedavi için genel KĠBAS tedavi ilkeleri uygulanmalıdır. Minik bir kontüzyondan veya diffüz aksonal hasardaki mikroskobik bir kanamadan dev bir hematoma ulaĢan geniĢ bir spektrumda görülebilirler. YaĢlılarda beyin ağırlığında yaklaĢık 200g azalma ve ekstraserebral hacimde %11 oranında artıĢ meydana gelmesine bağlı olarak genellikle orta yaĢtan sonra ve özellikle ileri yaĢta görülen bir hastalıktır. kortikal sulkusların nerede sonlandığı gibi ipuçlarından yararlanmak gerekir. ekstremitelerin ağrıya cevabını ve beyinsapı reflekslerini içeren bir nörolojik değerlendirme genellikle yeterli bilgiyi verir. duranın altında. KSDH. hemipleji veya koma görülebilir. aĢırı alkol kullanımı. 1cm‟den ince) hastalarda kortikosteroid ve/veya mannitolle medikal tedavi uygulanabilmesine rağmen KSDH‟ın tedavisi genellikle cerrahidir. PıhtılaĢma faktörleri ile fibrinolitik ajanlar arasındaki uyumsuzluğun veya hematomdan yüksek miktarda salgılanan doku tipi plazminojen aktivatörünün hematomun koagülasyonunu önlediği düĢünülmektedir. böbrek ya da karaciğer hastalığı olanlarda. geçirilmiĢ travma öyküsü vakaların %50-70‟inde. düĢük morbidite ve mortaliteye sahip. Ameliyat sonrası dönemdeki en önemli problemlerden biri hematomun yeniden toplanmasıdır ve özellikle çok yaĢlılarda. Bu komplikasyonların oluĢumunda. Hasta yoğun bakıma alınırken GKS‟yi. kolayca zedelenen ve tekrarlayıcı fokal kanamalarla hematomun büyümesine yol açan sinuzoidal damarlardan zengindir. Bu sırada rutin resüsitasyon iĢleminin (ABC) hızla ve özenle gerçekleĢtirilmesi ikincil . hatta kimi serilere göre %50‟sinden azında mevcuttur. Kranyal MR. KSDH çoğunlukla hipodens olarak izlenmesine rağmen bazen izo-hatta hiperdens olarak izlenebilir. Cerrahi tedavide çeĢitli seçenekler olmasına karĢın en sık uygulanan yöntem iki delikle hematomun boĢaltılması ve kavitenin yıkanmasıdır. bir iç ve dıĢ membran arasında oluĢmuĢ kanla dolu bir boĢluk olarak tanımlanabilir. Genellikle ameliyat sonrasında klinik tablo hızla düzelir. hem izodens hematomların hem de hematom içindeki farklı evrelerdeki kanamaların ayrıntılı görüntülenmesinde ve buna bağlı olarak ameliyat stratejisinin belirlenmesinde yararlıdır (ġekil 3). epilepsi. konfüzyon. konuĢma güçlüğü gibi yakınma ve bulgularla ya da geçici iskemik atakları andıran bulgularla baĢvurabilir. göz hareketlerini. Olguların %15-25‟inde KSDH iki taraflıdır. nöroĢirürji uzmanlarının sık karĢılaĢtıkları komplikasyonlardır ve ASDH‟li hastalarda mortalitenin belirleyici faktörleridir. Erken dönem kontrol kranyal BT‟ler hemen her zaman bir miktar hematomun devam ettiğini göstereceğinden tedavinin baĢarısına hastanın klinik durumuna göre karar vermek gerekir. Asemptomatik ve ince hematomu olan (orta hatta itilmeye yol açmamıĢ. Ģant ameliyatları. hematomun alttaki korteks üzerine etki etmesi sonucu geliĢen iskeminin önemli rolü olduğu görüĢü savunulmaktadır. ASDH‟li hastaların gerek ameliyat sırasında gerekse ameliyat sonrası takibinde. DıĢ membran.

Eğer ĠKB monitörizasyon cihazı buna uygun değilse.serebrovasküler hastalıklar (SVH). BEYĠN DAMAR HASTALIKLARINDA TANIMLAR. Burada yenidoğan ve süt çocuklarının subgaleal bir hematom ile bile hipovolemik Ģoka girebileceklerini unutmamak gerekir. gerekirse arttırılmalıdır. intrakranyal basınç (ĠKB) monitörizasyonu olmalıdır.terimi iskemik kökenli olduğu düĢünülen. Tedaviye nöromüsküler inhibitör ekleme seçeneği de bu aĢamada değerlendirilmelidir. yeterli SPB‟nin sağlandığından emin olunmalıdır. Bir taraftan da akciğer ve kalp kontüzyonları. hem de kan osmolaritesi yakından izlenmelidir. ancak geniĢ ve karĢılaĢtırmalı çalıĢmalarda henüz kesin yararı kanıtlanamamıĢ yöntemlerin seçim ve uygulanmasını daha çok sorumlu doktora bırakmak uygun olur. ventrikül drenajı denenebilir. ikinci sıra tedavi yöntemleri düĢünülebilir. Hiperventilasyon uygulandığında serebral kan akımı ve juguler venöz saturasyonun takibi gereklidir.Asemptomatik BDH B. Ayrıca. ArtmıĢ ĠKB‟nin tedavisi sırasında her zaman hastada ameliyat edilmesi gereken yeni bir kitle lezyonunun geliĢmiĢ olabileceği unutulmamalı. doktor da hastanın ĠKB‟nin düĢmesinden yarar göreceğini düĢünüyorsa. sıvı kısıtlamasından Ģiddetle kaçınılmalıdır. Ağır kafa travmasında yapılacak iĢlemler. Tablo 1: Beyin damar hastalıklarının (BDH) klinik sınıflaması A. Hiperozmolar tedavi yetersiz kalırsa ventilasyon arttırılarak PaCO2 30 mmHg düzeyine dek düĢürülebilir. Geçici iskemik ataklar (GĠA)-“ transient” iskemik ataklar (TĠA). Nöromüsküler inhibisyon olsun olmasın sedasyon. Hasta övolemikse. ĠKB ne olursa olsun.Fokal beyin disfonksiyonu ile giden BDH 1Geçici iskemik ataklar (GĠA) 2Ġnme a) Ġskemik inme (serebral infarkt) b) Kanayıcı inme (beyin kanaması.Hipertansif ensefalopati Asemptomatik BDH kategorisi vasküler hastalığa ait serebral veya retinal semptomları olmayan hastaları ifade etmektedir. KĠBAS saptandığında öncelikle sedasyon ve analjezi kontrol edilmeli. analjezi ve yatağın baĢının yükseltilmesi gibi önlemlere rağmen ĠKB yüksek seyretmeye devam ettiği takdirde uygulanacak ilk giriĢim BOS drenajı olmalıdır. belirgin omurilik hasarında ve küçük çocuklardaki intrakranyal kanama ile hipotansiyon görülebilir. EPĠDEMĠYOLOJĠ VE RĠSK FAKTÖRLERĠ BEYĠN DAMAR HASTALIKLARINDA TANIMLAR VE SINIFLAMA Beyin damar hastalıkları (BDH). Hipotansiyon genellikle kanamaya bağlı hipovolemiye iĢaret eder ve ağır kafa travmasının bulgusu değildir. Ġlk olarak. dalak rüptürü gibi sistemik yaralanmalar ve kırıkları gözden kaçırmamak için hızlı bir fizik muayene yapmak gerekir.terimi beynin bir bölgesinin geçici veya kalıcı olarak. tedaviye yeterli cevap alınamadığı veya ĠKB‟nin kontrolden çıktığı durumlarda mutlaka BT tekrar edilmelidir. gerektiğinde BOS drenajına olanak veren intraventriküler kateterler de seçilebilir.beyin hasarlarının önlenmesinde de yardımcı olur. Bunlara göre. zaman zaman yararlı olduğu yönünde yayınlar yapılan. fokal serebral fonksiyon . kısa (tanım gereği maksimum 24 saat). genellikle bir damar alanına lokalize edilebilen. subaraknoid kanama) C. yatağın baĢı yaklaĢık 300 kaldırılır ve ĠKB‟yle SPB gözlenerek etkisi beklenir. iskemi veya kanama nedeniyle etkilendiği ve/veya beyni besleyen damarların patolojik bir süreç ile doğrudan tutulduğu tüm hastalıkları kapsar (Tablo1). Bu tedavi sırasında hem hastanın sıvı dengesi. cerrahi boyuttaki kitlelerin boĢaltılması dıĢında. Yüksek doz barbitürat koması. juguler venöz dönüĢün rahatlatılması ve yeterli oksijenasyonun sağlanması gibi bazı genel önlemlerin alınması gerekir. Yukarıda belirtilen tüm tedavilere cevap alınamadığı durumlarda. Bu amaçla bugün mannitolün yanı sıra hipertonik tuz çözeltileri de kullanılmaktadır. tek veya iki taraflı kranyektomi ve duroplasti. ĠKB‟nin kontrolü ve yeterli serebral perfüzyon basıncının (SPB) sağlanmasına yönelik olarak Ģekillendirilebilir.Vasküler demans D. Serebral perfüzyonun korunabilmesi içi mutlaka yeterli sıvı replasmanı sağlanmalı. ateĢ kontrolü. Bunun için parenkimal problar kullanılabileceği gibi. ciddi hiperventilasyon (PaCO2 <30 mmHg) ve ılımlı hipotermi (32-340C) gibi. SINIFLAMA. günümüzde genellikle Kuzey Amerika ve Avrupa‟daki Kafa Travması Vakıflarının yayınladığı tedavi ilkelerine göre yürütülmektedir. Görüntüleme yöntemleri ile saptanabilen asemptomatik beyin infarktları veya boyunda beyni sulayan arterlerin asemptomatik olarak daralma veya tıkanmaları buna örnek olarak verilebilir. Monitörizasyon sağlandıktan sonra tedavi. BOS drenajı ĠKB kontrolünde yeterli olmazsa hiperozmolar tedavi düĢünülmelidir. Sadece beyin ölümünde. bugün ağır kafa travmalı hastanın getirildiği nörotravma merkezinde yapılacak ilk iĢlem. BaĢlangıçta PaCO2 normal değerin alt sınırında (yaklaĢık 35mmHg) tutulmalıdır.

Sendrom ağırlığı. fokal serebral iskemiyi düĢündürmeyen nonfokal nörolojik semptomlar sıralanmıĢtır. diĢ fırçalama vb. Hem GĠA (24 saatten kısa). epileptik nöbetler ve bazen geçici nörolojik defisitler görülür. sıklıkla kan basıncı iyi kontrol altında olmayan kronik hipertansiyonlu hastalarda ortaya çıkar. ĠNME RĠSK FAKTÖRLERĠ . fokal serebral fonksiyon kaybına ait belirti ve bulguların hızla yerleĢmesi ile karakterize klinik bir sendromdur. kuadrantanopsi) Bilateral körlük Çift görme (diplopi)* EVestibüler semptomlar Dönme hissi (vertigo)* FDavranıĢsal/kognitif semptomlar Giyinme.spasyal. Hipertansif ensefalopati sendromu. Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre. stratejik lokalizasyonlu az sayıda infarkt veya yaygınmultifokal subkortikal tutulum sonucu ortaya çıkabilen demans sendromunun ayrıntıları kitabın baĢka bir bölümünde tartıĢılacaktır (Bakınız: Demans bölümü). ihmal “neglect”(vizyo. sersemlik hissi Bilinç kaybı veya değiĢmesi ile birlikte göz kararması veya iki yanlı görme bozukluğu. mekan dezoryantasyonu.3: Nonfokal nörolojik semptomlar Jeneralize zaaf ve/veya duyusal bozukluk Baygınlık hissi.kaybı epizodlarını ifade eden klinik bir kategoridir. Kan basıncının hızla yükselmesi ile birlikte baĢağrısı. Çok sayıda kortikal infarkt. kısmi düzelme.1. veya diğer fokal nörolojik semptomlarla birlikte olduğunda fokal serebral iskemiye iĢaret edebilirler. Bu nedenle bu iki klinik tabloyu birbirinin devamı gibi ele almak daha doğrudur. Tablo 2‟de fokal serebral iskemiye iĢaret eden nörolojik ve oküler semptomlar.perseptüel disfonksiyon) Unutkanlık (amnezi)* * Tek baĢına olduğunda mutlaka geçici fokal serebral iskemiyi göstermez. inme. 1-2 günde tam düzelme. vasküler nedenler dıĢında görünür bir neden olmaksızın. Tablo 3‟de ise tanı karıĢıklığına yol açabilecek.1. Ġdrar veya dıĢkı inkontinansı Konfüzyon Ġzole olduğunda aĢağıdaki semptomlardan biri * Dönme hissi (vertigo) Kulak çınlaması (tinnitus) Yutma güçlüğü (disfaji) Peltek konuĢma (dizartri) Çift görme (diplopi) Denge kaybı (ataksi) * Bu semptomlar. Ġnme nedeniyle komaya giren ve subaraknoid kanama geçiren hastalarda fonksiyon kaybı global olabilir. günlük yaĢam aktivitelerini bozacak ölçüde ağır kognitif tutulum ile karakterize. maluliyet ve ölüm olasılıklarını içeren geniĢ bir değiĢkenlik gösterir. Vasküler demans. Tablo 20.2: Fokal nörolojik ve oküler semptomlar AMotor semptomlar Vücudun bir yarısının tümü veya bir bölümünde zaaf veya sarsaklık ( hemiparezi. hem de inme (24 saatten uzun veya ölüm) tanımında anahtar özellik ani yerleĢen fokal nörolojik defisit bulgularının varlığı ve bu bulguları açıklayacak nonvasküler alternatif bir patolojinin olmayıĢıdır. saç tarama. birkaçı bir arada bulunduğunda. Semptomlar tanım gereği 24 saatten uzun sürer veya ölümle sonlanabilir. prognoz ve tedavi açılarından benzer özellikler taĢırlar. aktivitelerde güçlük. Semptomların kısa sürmesi iskeminin geçici olmasına bağlı olabildiği gibi beyinde kalıcı hasar oluĢan hastalarda da semptomlar kısa bir süre içinde gerileyebilir. monoparezi) EĢzamanlı bilateral zaaf (paraparezi. kompleks bir hastalık olarak tanımlanabilir. iskemik veya kanayıcı inme veya iskemik-hipoksik beyin lezyonları sonucu geliĢen. Hafif iskemik inmeler ve GĠA etyopatoloji. kuadriparezi)* Yutma güçlüğü (disfaji)* Dengesizlik (ataksi)* BKonuĢma/lisan bozuklukları KonuĢulan dili anlamakta veya ifade etmekte güçlük (disfazi) Okumada (disleksi) veya yazmada (disgrafi) güçlük Hesap yapmada güçlük (diskalkuli) Peltek konuĢma (dizartri)* CDuyusal semptomlar Vücudun bir yarısının tümü veya bir bölümünde farklı duyma (hemisensoriyel bozukluk) DVizüel semptomlar Bir gözde vizyon kaybı (geçici monooküler körlük veya “amaurozis fugax”) Görme alanının yarısı veya çeyreğinde vizyon kaybı ( hemianopsi. Tablo 20. bilinç bozukluğu.

Japon ve Çinli‟lerde de yüksek inme (özellikle ĠSK ve intrakranyal ateroskleroz) insidensi bildirilmiĢtir. Ama ekstrakranyal karotis aterosklerozu ile total ve LDL kolesterolün pozitif.Bir hastalığın oluĢmasında yatkınlık yaratan etkenler risk faktörü olarak tanımlanır. Hem anne. Ġnme geçirenlerin yaklaĢık %70‟i 65 yaĢın üzerindedir.2 kez arttırır. Ġnme risk faktörleri. Tablo20. protein S eksikliği. obezite. Diabetes mellitus ateroskleroz yatkınlığını ve hipertansiyon. hiperlipidemi gibi diğer aterojenik risk faktörlerinin sıklığını arttırır. fizik inaktivite Menopoz sonrası hormon tedavisi Orak hücreli anemi Asemptomatik karotis stenozu III. risk faktörünün değiĢtirilebilirliği. sitomegalovirus. Ġntraserebral kanama (ĠSK) ve subaraknoid kanama (SAK) ile iliĢkili risk faktörleri ise metnin sonunda ayrıca değerlendirilmiĢtir. Bunların arasında en önemli ve tedavi edilebilir etken atriyal fibrilasyondur (AF).Ġnme ile iliĢkisi veya değiĢtirilmesinin etkisi kesin olmayan risk faktörleri Metabolik sendrom Hiperhomosistinemi Alkol kullanımı Madde kullanımı Oral kontraseptif kullanımı Hiperkoagülabilite (antikardiyolipin antikoru. antitrombin 3 eksikliği gibi) Lipoprotein (a) yüksekliği Ġnflamatuvar süreçler (periodontal hastalık. izleyen metinde ise bunların önemlileri tartıĢılmıĢtır. Ġçilen miktar arttıkça risk de artmaktadır. Ama kadınların yaĢam süresi erkeklerden uzun olduğu için inme nedenli mutlak ölüm sayısı kadınlarda daha yüksektir.25 kez fazladır. Daha sıkı glisemi kontrolü ile inme insidensinin azalması mümkün olmakla birlikte henüz kanıtlanmıĢ değildir. Dahası statin grubu ilaçlarla yapılan çalıĢmalarda. Hipertansiyon varlığında iskemik inme sıklığı 4 kat artar. Ġnme insidensi erkeklerde kadınlara göre 1. AF inme riskini bağımsız olarak 3-5 kat arttırır. Diabet inme riskini erkeklerde 1. H. BaĢta hipertansiyon olmak üzere pek çok risk faktörünün etkisi yaĢla azalırken AF‟nin etkisi artarak sürer. yüksek hs-CRP Migren Uyku apnesi YaĢ inme ile ilgili en önemli risk faktörüdür. Ancak diabetiklerde kardiyovasküler hastalık mutlak riski çok yüksektir ve bu durum antihipertansif ve antilipidemik tedavi kararlarını etkiler. ABD‟de en yüksek inme insidensi ve mortalite hızları siyah ırkta görülür. Çok sayıda kalp hastalığının inme riskini arttırdığı gösterilmiĢtir. kalp yetersizliği) Sigara Diyabet Yüksek kan kolesterolü ve lipidler Diyet. Öyle ki 80 yaĢın üzerinde görülen her 4 inmeden biri AF‟ye bağlanabilir. lupus antikoagülanı. C pnömoni. kadınlarda ise 2. Kardiyoembolik inmelerin yaklaĢık yarısı AF'li hastalarda ortaya çıkmaktadır. Bu etki her cins ve ırkta. Hipertansiyon iskemik inme için en önemli değiĢtirilebilir risk faktörüdür. HDL kolesterolün ise koruyucu etkisi gösterilmiĢtir. Sigaranın bırakılması ile inme riski hızla azalır ve 2-4 yıl içinde normale yaklaĢır. koroner kalp hastalığının yanı sıra iskemik inme insidensinde da önemli bir azalma sağlanabildiği ispatlanmıĢtır.8. Sosyoekonomik faktörler ırka bağlı değiĢikliklerin değerlendirilmesini güçleĢtirmektedir. Oral antikoagülan kullanımı ile AF‟ye bağlı inmelerin %70‟i önlenebilir.Ġnme ile iliĢkisi kesin ve değiĢtirilebilen risk faktörleri Hipertansiyon Kalp hastalıkları (atriyal fibrilasyon. faktör V Leiden mutasyonu. Ġnme insidensi 55 yaĢından sonra her onyıl için iki kat artar.4: Ġskemik inme risk faktörleri I-DeğiĢtirilemeyen risk faktörleri YaĢ Cins SoygeçmiĢte inme veya GĠA öyküsü Irk DüĢük doğum tartısı II. Tablo 4’de iskemik inme ile iliĢkili risk faktörleri sıralanmıĢ. inmenin alt tipi. pylori CagA seropozitifliği. hem de baba tarafında soygeçmiĢte inme olanlarda yüksek inme riski gösterilmiĢtir. . Antihipertansif tedavi ile inme riskinin %40 oranında azaldığı gösterilmiĢtir. Sigara içilmesi inme riskini yaklaĢık iki kat arttırır. koroner arter hastalığı. Ġnmelerin yaklaĢık %60‟ı hipertansiyona bağlanabilir. akut infeksiyonlar. ve inme ile iliĢkisinin bilimsel kesinliği dikkate alınarak sınıflanabilir. Arter basıncı azaldıkça belirli bir alt sınır bulunmaksızın inme riski de azalmaktadır. ileri yaĢta ve izole sistolik hipertansiyonda da geçerlidir. Hiperkolesterolemi koroner kalp hastalığı için önemli ve değiĢtirilebilir bir risk faktörü olmakla birlikte iskemik inme sıklığı ile iliĢkisi zayıftır.1. protein C eksikliği. obezite.

CAROTIS INTERNA (ICA) Ekstrakranyal ICA‟yı etkileyen en sık neden aterosklerozdur. Polikistik böbrek hastalığı. ağır alkol kullanımı. spontan ĠSK ile ilgili en önemli risk faktörüdür.4. puanı 5 olan 66 hastada %12. 2). Sebze. 10-59 dakika=1 puan. Sigaranın bırakılması artmıĢ riski azaltır ama tümüyle ortadan kaldırmaz. zaaf olmaksızın konuĢma bozukluğu=1 puan]. Fizik aktivitede artıĢın. Yani. Hipertansiyon da sigara kadar güçlü olmasa da SAK için bağımsız bir risk faktörüdür. etyolojik. koroner kalp hastalığı sıklığını azaltmanın yanı sıra. NÖROVASKÜLER SENDROMLAR . GĠA hem inme hem de miyokard infarktüsü için anlamlı ve bağımsız bir risk faktörüdür. glisemide ve aterojenik kan lipidlerinde artıĢa yol açabilir ve bazı çalıĢmalarda bağımsız olarak inme insidensi ile iliĢkili bulunmuĢtur. YaĢ. KAROTĠS SĠSTEMĠ Ġskemik inmelerin epidemiyolojik. Ateroskleroz beyaz ırkta ICA‟nın en sık ilk 2 cm‟lik bölümünde görülür. SAK‟ın yaĢ ile iliĢkisi ĠSK kadar belirgin değildir. özellikle de doymuĢ yağlardan fakir bir diyet genel olarak sağlığı korumak için tavsiye edilmektedir. Bireysel riskin derecesi risk faktörleri ile mücadelenin önemini kavramasına yardımcı olur ve tedavi kararlarını etkiler. trombosit aggregabilitesinde azalma ve sigaranın bırakılmasını kolaylaĢtırma gibi olumlu etkilere sahiptir. GĠA kuĢkusu ile izlenen 378 hastalık bir kohortta 7 günlük inme riski. Kan homosistein düzeyi genetik faktörler ile B6. ve folik asit eklenmesi ile kan homosistein değerleri düĢürülebilir. Birçok risk faktörü bir arada bulunduğunda. A. ateroskleroz ICA‟nın ekstrakranyal kısmından çok intrakranyal kısmını tutar. nikotin kullanımı ile geçici kan basıncı artıĢı öne sürülen spekülasyonlar arasındadır. SAK‟lı hastaların yaklaĢık %5‟inde soygeçmiĢte SAK öyküsü bulunur. ĠSK erkeklerde kadınlara göre. Asyalı popülasyonlarda çok yüksek ĠSH oranları bildirilmiĢ olmakla birlikte bu çalıĢmalarda çoğunda BT doğrulaması yoktur. arter basıncı (Blood pressure) sistolik >140 mm Hg veya diastolik ≥90 mm Hg=1 puan. Asemptomatik karotis stenozundan. Ancak bu giriĢim ile iskemik inme veya miyokard infarktüsü sıklığında azalma henüz gösterilmiĢ değildir. ÖzgeçmiĢte inme öyküsü. LDL kolesterolde azalma. boyunda bir üfürüm duyulduğunda veya ultrasonografi gibi bir yöntemle tarama sırasında Ģüphelenilebilir. az miktarda alkol (günde 1-2 kadeh Ģarap eĢdeğeri) koruyucu etki gösterirken yüksek miktarlarda alkol riski arttırmaktadır. insülin duyarlığında artıĢ. Ehlers Danlos sendromu. Marfan sendromu. Yüksek kan homosisteininin hem aterojenik hem de tromboza meyil yaratan etkileri vardır. GĠA nedeni olarak yüksek dereceli karotis stenozu bulunması. yakın tarihli GĠA geçirmiĢ olma ve muhtemelen kreĢendo tarzında GĠA‟lar iskemik inme riskini arttıran faktörlerdir. antikoagülasyon ve trombolitik tedavinin ĠSK için değiĢtirilebilir risk faktörleri oldukları gösterilmiĢtir. B12 vitaminleri ve folik asit alımı tarafından belirlenir. Obezite. Hiperhomosisteinemi varlığında koroner kalp hastalıkları ve iskemik inme sıklığı artar. östrojen kullanımı gibi olası diğer risk faktörlerinin değeri kesin değildir. Ġskemik olaylar iki mekanizma sonucu ortaya çıkar (ġekil 1. YaĢ (Age) ≥60=1 puan. Sigaranın bırakılması ve antihipertansif tedavinin SAK önlenmesinde etkinliği kanıtlanmıĢtır. aort koarktasyonu. B6. kokain.Alkol kullanımı ile inme arasında “U” veya “J” Ģeklinde bir iliĢki gösterilmiĢtir. kilo verilmesi. risk faktörlerinin tek tek düzeyleri çok yüksek olmasa bile. GĠA geçirenlerde yıllık inme riski %4 civarındadır. Ağır alkol kullanımı. ICA orijinindeki stenoz veya oklüzyon retinal ve serebral iskemiye neden olur. <10 dakika=0 puan] olmak üzere toplam 6 puanlık bu skor 7 gün içinde inme geçirme riskini baĢarıyla öngörmektedir.4 olarak bulunmuĢtur. Bazı klinik verilere dayanılarak düzenlenen ABCD skorlama sistemi bu konuda yardımcı olabilir. puanı 4 ve daha az olan 274 hastada %0. Giderek artan veya daha ileri stenozlarda risk daha yüksek olabilir. Santral obezite (abdominal bölgede yağ toplanması) genel obeziteye göre aterojenik hastalıklar açısından daha önemli olabilir. patolojik özellikleri ve tedavi prensipleri bu kitabın diğer bölümlerinde anlatılmıĢtır. Çok iyi bilinmeyen nedenlerle SAK kadınlarda ve ABD‟de siyahlarda daha sıktır. Hemodinamik olarak anlamlı ekstrakranyal karotis stenozu ile ipsilateral inme oranı yılda %1-2 civarındadır. SAK için en önemli değiĢtirilebilir risk faktörü sigara içilmesidir. Diğer majör risk faktörleri için gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra da. ve siyah ırkta beyazlara göre daha yüksektir. kan basıncında. B12. HDL kolesterolde artıĢ. GĠA geçiren hastalardan hangilerinin erken dönemde inme riski olduğunun belirlenmesi tetkik ve tedavilerin aciliyeti açısından önemlidir. hemisferik semptomların olması. Bu bölümde karotis sistemine ait iskemik inmelerin klinik özellikleri gözden geçirilecektir. meyve ve liflerden zengin. bir çalıĢmaya göre sadece erkeklerde. semptomların süresi (Duration) [≥60 dakika=2 puan. Hipertansiyon ĠSK için en güçlü değiĢtirilebilir risk faktörüdür. fibromüsküler displazi gibi nadir kollajen ve elastin hastalıklarında yüksek SAK insidensi görülür. Çok düĢük serum kolesterolü ( total kolesterol <160 mg/dl) ve sigara içiminin risk faktörü olup olmadıklarının belirlenmesi için baĢka çalıĢmalara ihtiyaç vardır. klinik özellikler (Clinical features) [hemiparezi=2 puan. ÇeĢitli risk faktörleri dikkate alınarak hazırlanan tablolardan bir kiĢinin kendi yaĢının ortalamasına göre kaç kat fazla inme riski taĢıdığı hesaplanabilir. Orta derecede fizik aktivite (haftanın çoğu günlerinde 30-60 dakika hızlı yürüyüĢ eĢdeğeri) kan basıncının azalması. yağ.1 ve puanı 6 olan 35 hastada %31. erken ateroskleroz. baĢka bir çalıĢmaya göre ise her iki cinste inme riskini azalttığı gösterilmiĢtir. Daha seyrek olarak da ICA‟nın sifon parçası ile ACA ve MCA bifurkasyonunu tutabilir. Bu iliĢkinin patogenezi bilinmemekle birlikte. inme riski birkaç kat yükselir. glikoz toleransında düzelme. Günümüzde antihipertansif tedavi ĠSKdan korunmada kanıtlanmıĢ tek tedavi türüdür. Sarı ırkta ve siyahlarda ise. akciğerlerde makrofajlar tarafından salınan proteolitik enzim aktivitesi.

kapsüla interna arka bacağının alt bölümü. Dinlemekle üfürüm duyulabilir. A. Genellikle tam görme kaybı olmaz. Kollateral dolaĢımın yetersiz olduğu bölgelerde “distal yetersizlik” ortaya çıkar. görme alanı defektleri olabilir. Buna retinal kladikasyo adı verilir. parieto-oksipital bölgedeki infarktlar posterior sınır bölge infarktı olarak isimlendirilir. DüĢük. Motor. Damar tam tıkalı ise karotis nabzı palpe edilemez. kontralateral motor ve duyusal defisit. Bu bölgeler ACA-MCA. Geçici Monooküler Körlük ( Amaurosis Fugax) Amorozis fugaks ekstrakranyal ICA hastalığı ile ortaya çıkan. kollateral dolaĢıma ve infarkta neden olan mekanizmalara göre değiĢiklik gösterir. Bazen sadece kontralateral kolun distalinde güçsüzlük Ģeklinde görülebilir. göreceli olarak yüz ve bacak kurtulur. Sıklıkla 15 dakika kadar sürer. a. ICA oklüzyonlarında eğer AcoA hipoplazik ise. Bazı hastalarda parlak ıĢığa maruz kalma sonucu geçici monoküler körlük ortaya çıkabilir. tedrici Ģekilde düzelir. Hastaların bir bölümünde ise geçici iskemik ataklar (GIA) veya değiĢik ağırlıkta inmeler görülür. Klinik bulgular kan basıncındaki değiĢikliklere duyarlıdır. globus pallidus. Parlak ıĢığa maruz kalındığında. Kan akımı çok azalmıĢ ise üfürüm duyulmayabilir. Ġleri stenozlu hastalarda ataklar çok sık tekrarlayabilir. sadece üst veya alt yarıyı etkileyebilir. II. mezensefalon rostral bölümü ile serebral pedünkülün kanlanmasını sağlar. ICA stenozu olan hastalarda boyunda karotis nabzı zayıf palpe edilir. Eğer üfürüm ipsilateral göz küresi üzerinde duyuluyorsa ICA orijinlidir. Bazı hastalarda hem amorozis fugaks hem de hemisferik GIA‟lar birlikte görülebilir. Görme bulanıklığı Ģeklindedir. infarkt her iki ACA alanını tutabilir. Hasta klinik olarak MCA sulama alanı infarktı bulguları ile karĢımıza çıkar. parieto-oksipital ve lateral oksipital bölgelerde oluĢur. Hemisferik Geçici Ġskemik Ataklar Hemisferin disfonksiyonu sonucu ortaya çıkar. Saniyeler veya birkaç dakika sürebilir. hemianopsi ve yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu (dominant hemisferde afazi. Geçici Ġskemik Ataklar (GIA) Geçici iskemik ataklar ICA hastalığının haberci belirtileridir. büyüklüğüne. Vakaların büyük bölümünde ataklar stereotipiktir. Tüm alanı etkileyebileceği gibi. Kan basıncının düĢmesi veya ani ayağa kalkma gibi hemodinamik değiĢiklikler nedeniyle de ataklar ortaya çıkabilir. Ġntrakranyal embolizm (arterden. Tedrici Ģekilde ortaya çıkıp. Ayrıca optik traktusu izleyerek korpus genikulatum laterale ve radyasyo optici arka bölümünü besler. DüĢük perfüzyon (hemodinamik veya distal yetersizlik) Ġntrakranyal embolizm: Aterosklerotik ICA hastalığında arter progresif bir Ģekilde daralır. afazi. Genellikle MCA-ACA sulama alanları arasındaki sınır bölgeler etkilenir. Ġnme Ekstrakranyal ICA stenozu veya oklüzyonu sonucu ortaya çıkan inmenin ağırlığı. Kalıcı belirti olmaksızın aynı Ģekilde düzelir. bir bölümü de çok sık ataklar geçirebilir. Tek gözde yukarıdan aĢağı gölge veya perde inmesi Ģeklinde tanımlanır. I. kontrüksiyonel apraksi ve hemianopsiler görülebilir. DüĢük perfüzyon akımı sonucu oluĢan infarktlarda sıklıkla kol tutulur.artere emboli) 2. Her iki ACA hasta taraftan besleniyorsa. ipsilateral ACA alanı etkilenebilir. ipsilateral gözde geçici monooküler körlüktür. nondominant hemisferde anozognozi ve ihmal) görülebilir. uncus. DüĢük perfüzyon akımına bağlı olarak ortaya çıkan nörolojik bulgular daha hafif olabilir. Hemodinamik mekanizma ile oluĢur. COROIDEA ANTERIOR (AchA) AchA. ICA stenoz veya oklüzyonu sonucu ipsilateral gözde retinal arter basıncı azalmıĢtır ve retinal arter dolaĢımı da sınırdadır.1.perfüzyon: ICA stenozu veya oklüzyonu sırasında oluĢan düĢük perfüzyon akımı retina veya serebral hemisferde iskemiye yol açar. infarktın yerine. ECA-ICA arasındaki kollateraller iyi geliĢmiĢ ise hastada klinik bulgu ortaya çıkmaz. Çok nadiren her ikisi aynı anda ortaya çıkar. Parieto oksipital bölgedeki infarktlarda ise vizyo-spasyal bozukluklar. Lezyon tarafına konjuge bakıĢ deviyasyonu. Bu ataklar oftalmik arterde kan akımının azalmasına bağlıdır. superior frontal. Aterom plağı üzerinde teĢekkül eden trombosit-fibrin trombüsleri koparak distal intrakranyal damarların tıkanmasına neden olabilir. Willis poligonu iyi çalıĢıyorsa. . ICA hastalığında hemisferik infarktların büyük bölümü MCA veya dallarının sulama alanındadır. b. DeğiĢik serilerde farklı oranlarda bildirilmiĢtir. Klinik Belirtiler Hastaların bir bölümünde ICA belirti vermeden tıkanabilir. Distal yetersizliğe bağlı infarktlar. ICA hastalığına bağlı inme geçiren hastaların yaklaĢık %10‟unda GIA görülür. Superior frontal bölgedeki suprasilviyen infarktlar anterior sınır bölge (border zone) infarktı. Sınır bölge infarktı üst konveksitede ise bacak daha çok etkilenir. MCA-PCA ve ACA-PCA arter sulama alanları arasındaki “border zone” (“watershed”) sınır bölgeleridir. Bu ataklar amorozis fugaks‟dan biraz farklıdır. artan retinal metabolik aktivite karĢılanamadığı için retinal kladikasyo görülür. Hastaların bir bölümü birkaç atak geçirirken. duyusal belirtiler. Eğer PCA baziler arter yerine hasta ICA‟dan kan alıyorsa infarkt PCA alanını da içine alabilir. anterior hipokampus.

Klinik olarak. Sol AchA infarktlarında ise tutuk konuĢma. ajitasyon görülebilir. hiperaktivite. Kallosomarginal arterin dalları ise frontal lobun iç yüzü ile parasantral lobül ve singulat girusun bir bölümünü sular. Ataksi duyusal semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir. temporal lob veya temporal lob istmusundaki beyaz maddenin lezyonuna bağlıdır. Ġskemik inme olguları arasında en sık MCA infarktları görülür.interna arka bacağı ve korona radiatayı besler. Güç kaybı en fazla ayakta ve uyluğun proksimalindedir. Homonim hemianopsi optik traktusun veya kapsüla internanın retrolentiküler bölümünde genikülokalkarin traktusun tutulumu sonucudur. anksiyete. Ġlk iskemik inme geçiren olguların 2/3'inde infarkt MCA alanındadır. 1. A. kapsüla c. Akinetik Mutizm (abulia). Unilateral veya bilateral ACA infarktlarında yakalama refleksi ortaya çıkabilir. Bazı olgularda ise sadece krural monoparezi vardır.Yüksek kortikal bulgular talamus. ACA infarktlarında anterograd amnezi görülebilir. Homonim hemianopsi. lakünler çıkarıldığında. Sağ AchA infarktlarında vizüel ihmal. Tekrarlama korunmuĢtur.Eğer ACA'nın derin dalları kurtulmuĢ ise. 4. CEREBRI ANTERIOR (ACA) ACA‟nın A1 segmenti ve a. Kallozal Disfonksiyon Belirtileri Sağ elini kullanan. Abulia ise aynı bölgenin unilateral lezyonlarında görülür. Sfinkter kusuru inkontinans Ģeklindedir. yüz ve elde zaaf görülmez. Uyaranlara ve sorulara verilen cevap süresi uzamıĢtır. hemianopsi. Maküler görme kurtulabilir. ACA infarktlarında alt ekstremitede kortikal duyu kusuru görülebilir. agrafi ve taktil anomi görülebilir. anozognozi. anterior hipotalamus ve kapsüla interna‟nın ön bacağı ile paraolfaktor bölge ve anterior komisürün medial bölümünü sular. yüksek kortikal fonksiyon bozukluğu ortaya çıkar (dominant hemisferde . semantik parafaziler. comminicans anterior‟den (AcoA) ayrılan perforan dallar globus pallidus. MCA Ana Trunkus MCA ana trunkus oklüzyonu hemen daima semptomatiktir. Anlama ve artikülasyon normaldir. parietal lobun duyusal korteksini. Olguların çoğunda oklüzyon MCA'nın proksimal kısmında oluĢur. seyrek olarak da ataksik hemiparezi Ģeklinde klinik tablolar görülebilir. Sıklıkla hafiftir. görsel bellek kusuru görülebilir. Hemiparezi kortikobulber ve kortikospinal yolların kapsula interna arka bacağı veya serebral pedünkülde tutulmasına bağlıdır. iskemik inme geçiren olguların %62‟sinde MCA alanında infarkt bulunmuĢtur.Etkilenen tarafta omuzda zaaf görülür. ACA infarktlarında belirtilerin özellikleri aĢağıdaki gibi özetlenebilir. Sfinkter Kusuru Unilateral veya bilateral ACA infarktlarında sfinkter kusuru görülebilir. Bu alandaki infarktların 1/3'i MCA'nın derin dallarını. 1. Sıklıkla hızla düzelir. Sol ACA infarktlarında suplemanter motor alanın tutulumuna bağlı olarak transkortikal motor afazi görülebilir. putamen. Mezyal frontal lob lezyonlarında emosyonal labilite. KonuĢma Bozuklukları Hastalığın baĢlangıcında suskunluk en sık belirtidir. superior kuadranopsi Ģeklinde görme alanı defektleri vardır. Spontan konuĢma azalmıĢtır. Bunların %21‟i derin. nukleus kaudatus ve putamenin ön alt bölümlerini. perseverasyonlar ve verbal bellek kusurları ortaya çıkabilir. 3. angüler ve supramarjinal girus ile temporal lobun superior bölümünü ve insülayı sular. duyu kusuru ve hemianopsidir. Duyu kusuru izole veya inkomplet olabilir. Böylece lentikülostriat arterlerin (LSA) de tutulması ile yüzeyel ve derin dallarının iskemisi birlikte görülür. Ancak proprioseptif duyu kurtulabilir. sol ACA infarktı olan hastalarda sol elde ideomotor apraksi. Sıklıkla motor belirtilerle birliktedir. Motor ve Duyusal Belirtiler ACA alanındaki infarktların en önemli belirtisi motor güç kaybıdır. 2. Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġnme Veri Bankasında. 5. lezyon tarafına konjuge bakıĢ deviasyonu. Spontan aktivite ve konuĢma azalmıĢtır. Hipestetik ataksik hemiparezi. Ġstemli hareket. Genellikle duyusal modalitelerin tümü tutulur. nukleus kaudatusun baĢı ve gövdesi. %40‟ı yüzeyel ve %34‟ü geniĢ MCA alanını tutmaktadır. Amnezi ve Diğer Psikomotor Belirtiler Akinetik mutizm n. konstrüksiyonel apraksi. Perikallozal arterin dalları parietal lobun iç yüzü ile prekuneus bölgesini besler. Bir iĢi sürdürme yeteneği azalmıĢtır. A. konuĢma ve emosyonel ifadeler tamamen ortadan kalkmıĢtır.AchA infarktının en tipik bulguları kontralateral hemipleji. CEREBRI MEDIA (MCA) MCA'nın kortikal dalları frontal lobun lateral ve inferior bölümünü. Derin dalları ise. yarıdan fazlası da yüzeyel dallarını tutar. öfori. globus pallidusun dıĢ kısmı. Hastanın gözleri açıktır ve uyanık görünümdedir. Hemiparezi saf motor hemiparezi Ģeklinde de ortaya çıkabilir. Anterograd amnezi AcoA‟nın perforan dallarının beslediği orta hat ve paramedyan bazal ön beyin lezyonu sonucudur. motor ve duyusal defisit. caudatus veya anterior singulat girusun iki yanlı lezyonlarında görülür.

global afazi, nondominant hemisferde anozognozi ve ihmal). Beyin ödeminden dolayı uyanıklık kusuru görülebilir. 2. MCA superior divizyon MCA'nın superior divizyonu frontal lob ile superior parietal lobları besler.Alt ekstremitenin nispeten az etkilendiği, yüzde ve kolda baskın kontralateral hemiparezi ve duyu kusuru görülür. Gözlerin etkilenen hemisfer tarafına deviyasyonu veya o hemisfere bakma eğilimi vardır. Lezyon dominant hemisferde ise Broca afazisi görülür. KonuĢma tutuktur. Kelime çıkıĢı azalmıĢtır. Göreceli olarak anlama korunmuĢtur. Tekrarlama ve yazılı materyali anlama bozulmuĢtur. Agramatizm vardır. Bukofasyal apraksi ve ipsilateral ekstremitede ideomotor apraksi görülebilir. Lezyon nondominant hemisferde ise hemispasyal ihmal, anozognozi görülebilir. Emosyonel prozodi de bozulabilir. 3. MCA Ġnferior Divizyon MCA'nın inferior divizyonu temporal lobun lateral yüzünü ve inferior parietal lobu besler. Superior divizyonun aksine bu hastalarda motor ve duyusal semptomlar ya yoktur ya da çok hafiftir. Kortikal duyu kusuru (agrafestezi ve astereognozi) görülebilir. Üst kuadranopsi veya homonim hemianopsi Ģeklinde görme alanı defektleri vardır. Dominant hemisfer lezyonlarında Wernicke tipi afazi görülür. KonuĢma akıcıdır. Parafaziler ve neolojizmler vardır. Anlama ve tekrarlama bozulmuĢtur. Nondominant hemisferde ise kontralateral duyusal hakimiyetli ihmal, anozognozi, konstrüksiyonel apraksi ortaya çıkar. ġekil çizme ve kopyalama bozulmuĢtur. Emosyonel prozodiyi anlama güçlüğü olabilir. Vakaların %50'sinde ajitasyonla seyreden konfüzyonel bir tablo görülebilir. 4. MCA perforan dalları (Striatokapsüler infarkt) MCA'nın Mı parçasından çıkan lateral lentikülostriat arterler (LSA) (sıklıkla 6-12 adet) perforan damarlardır. Globus pallidus, putamen , nukleus kaudatus baĢı, kapsüla interna ön bacağını beslerler. MCA ana trunkusunda trombüs oluĢtuğunda LSA'nın tüm dalları tutulur. Üçgen veya virgül Ģeklinde infarkt ortaya çıkar. Bu infarktlara striatokapsüler infarkt adı verilir (ġekil 7). Ġnfarkt çapı sıklıkla 1,5 cm'den büyüktür. Çapları 2-7cm arasında değiĢir. Striatokapsüler infarkt tüm inme ve GĠA'ların %1'inde görülür. Sıklıkla kontralateral hemiparezi vardır. Üst ve alt ekstremite eĢit olarak etkilenmiĢtir. Yüzde 70'inde afazi, ihmal ve anozognozi gibi kortikal bulgular görülür. Klinik tablo saf motor hemiparezi gibi laküner sendromla da kendini gösterebilir. Vakaların 1/3'inde kardiyak emboli kaynağı, 1/3'inde ise ICA'da stenoz veya oklüzyon saptanmıĢtır. VERTEBROBAZĠLER SĠSTEM Karotis ve vertebrobaziler sisteme ait inmelerin natürleri benzer olmakla birlikte her iki sisteme ait iskemik inmelerin semptom ve klinik bulguları birbirinden oldukça farklıdır. Vertebrobaziler sistemi düĢündüren birçok klinik bulgu vardır. Bu bölümde vertebrobaziler sisteme ait iskemik inmelerin klinik özellikleri gözden geçirilecektir. A. SUBKLAVIA / PROKSĠMAL VERTEBRAL ARTER Vertebral arter (VA) proksimal subklavyadan çıkar. Proksimal subklavyanın ciddi darlığı veya oklüzyonu, ipsilateral vertebral arter ve ipsilateral üst ekstremite arterlerinde basıncın düĢmesine neden olur. Kontralateral vertebral arter ve baziler arterden kan retrograd olarak tıkalı vertebral arteri besler. Buna “ subklavya çalma sendromu” denir (ġekil 8). Doppler USG ile oldukça sık saptanmasına karĢın, çok seyrek olarak nörolojik belirti verir. Genellikle iyi seyirlidir ve hastaların büyük bölümünde kola ve arka sisteme ait semptom yoktur. Eğer semptomlar ortaya çıkarsa en sık belirtiler ipsilateral kol ve el ile ilgilidir. Kolun kullanımı ile kolda soğukluk, kuvvetsizlik ve ağrı olur. Ġpsilateral kolda nabız amplitüdü düĢüktür, kan basıncı azalmıĢtır. “ Dizziness” sık belirtilerden biridir. Seyrek olarak diplopi, bulanık görme, osilopsi görülebilir. Supraklaviküler fossada üfürüm duyulabilir. Proksimal subklavya darlığının en sık nedeni aterosklerozdur. Doppler USG vertebral arterdeki retrograd akımı göstermek açısından önemlidir. Konvansiyonel anjiografide, darlık tarafındaki VA dolmazken, geç arteryel filmler çekilirse, vertebral arterin retrograd olarak dolduğu görülebilir. VA‟nın orijinindeki ateroskleroz sıktır. “Dizziness”, ataksi, diplopi, bulanık görme gibi geçici iskemik ataklar görülebilir. Ancak beyin sapı veya serebellumda infarkt geliĢmesi nadirdir. DĠSTAL EKSTRAKRANYAL VE ĠNTRAKRANYAL VERTEBRAL ARTER VA‟nın transvers foramenler içindeki kısmının aterosklerozu nadirdir. Bu bölgede VA‟nın travma sonucu etkilenmesi söz konusu olabilir. Ġntrakranyal vertebral arter (V4) ateroskleroz, diseksiyon, travma, fibromüsküler displazi sonucu etkilenebilir. Oklüzyon asemptomatik olabilir. Lateral bulber veya inferior serebellar infarkta (PICA), medyal bulber veya hemimedüller infarkta yol açabilir. Trombüsün baziler arter içine ilerlemesi sıklıkla bilateral pons iskemisine yol açar. Ayrıca distal emboliler mezensefalon, talamus, superior serebellar arter (SCA) ve posterior serebral arter ( PCA) alanlarında infarkta neden olabilir. A. CEREBELLARIS POSTERĠOR INFERIOR (PICA) PICA intrakranyal vertebral arterden çıkar. Serebellumun alt bölümünü sular. Bulbusun lateral bölümü PICA veya vertebral arterin V4 segmentinden çıkan perforan dallarla beslenir. PICA veya

vertebral arterin V4 parçasının oklüzyonunda lateral bulber infarkt (Wallenberg sendromu) görülür (ġekil 9 , 10 ). Wallenberg sendromu bulbusun lateral bölümünde ve inferior oliva arkasında yerleĢen bir infarkta bağlı olarak ortaya çıkan, oldukça tipik belirtileri olan ve sık görülen bir klinik tablodur. Vakaların yaklaĢık %40‟ı akut olarak baĢlar. Ancak yarıdan fazlasında ise klinik tablo düzgün progresif veya basamaklar halinde 24-48 saatten daha uzun bir sürede yerleĢir. Vestibüler nukleusların ve bağlantılarının iskemisine bağlı olarak Ģiddetli vertigo, bulantı, kusma ile baĢlar. Aynı nedenlerle ataksi ve nistagmus görülür.Vertigodan yakınan hastaların hemen hepsinde nistagmus vardır. Nistagmus hem horizontal hem de rotatuvar karakterde olabilir. Aynı tarafta ortaya çıkan Horner sendromu (ptoz, miyozis, anhidroz) desendan sempatik liflerin tutulumuna bağlıdır. Miyozis ve ptoz sık olmakla birlikte anhidroz nadirdir. Ayrıca beĢinci sinirin inen nukleus ve traktusunun lezyonuna bağlı olarak ipsilateral yüzde, lateral spinotalamik traktus lezyonu sonucu da kontralateral kol, gövde ve bacakta ağrı ve ısı duyusunda azalma ortaya çıkar.Yutma güçlüğü, çatallanmıĢ ses, dizartri, aynı tarafta farenks ve vokal kord parezisi ise nukleus ambigius lezyonu sonucudur. Ġnferior serebellar pedünkül lezyonuna bağlı olarak ipsilateral serebellar bulgular ortaya çıkar. Seyrek olarak kalp hızı ve kan basıncı değiĢiklikleri gibi, otonomik fonksiyon bozuklukları ile otomatik solunum yetersizliği görülebilir. Otomatik solunum yetersizliği sonucu uyku sırasında uzun süreli apneler, hatta ölüm olabilir (Ondine‟nin Laneti). Bu bulguların hepsinin birlikte bulunmadığı parsiyel sendromlar da vardır. Genel olarak iyi seyirli bir sendromdur. Ancak, birlikte serebellar infarktların bulunması, pıhtının baziler arter içine ilerlemesi, iki yanlı vertebral arter hastalığı, kardiovasküler ve respiratuvar fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkması prognozu kötüleĢtiren nedenlerdir. ANTERĠOR SPĠNAL ARTER (ASA ) ASA‟nın veya vertebral arterin V4 parçasının oklüzyonu sonucu medial bulber infarkt görülür. Mediyal bulber infarkt seyrek görülen bir klinik tablodur. Ġpsilateral dil zaafı, derin duyu kusuru, yüzün kurtulduğu kontralateral hemipareziden oluĢan klasik triadı vardır. Ġpsilateral dil parezisi, hipoglossal nukleus veya sinirin tutulumuna, kontralateral hemiparezi bulbusta çaprazlaĢan piramidal yolun, derin duyu kusuru ise medyal lemnisküsün lezyonuna bağlıdır. Bununla birlikte dil ve arka kordonun tutulmadığı saf motor hemiparezi ile seyreden formları da vardır. Bazen lateral bulber infarkt ile birlikte görülür. Ġki yanlı da olabilir ( ġekil 11). Ġki yanlı olduğunda hastada kuadriparezi görülür. Bu durumda klinik bulgular ya izole kuadriparezi ya da arka kordon belirtileri ve dil parezisi ile birliktedir. BAZĠLER ARTER (BA) Baziler arter iki vertebral arterin ponto-bulber bileĢkede birleĢmesinden orijin alır ve ponsmezensefalon bileĢkesinde sonlanır. Baziler arterin perforan dalları baĢlıca bazis pontisi besler. Baziler arter oklüzyonu ponsun bazisinde iki yanlı iskemiye neden olur. Ġskemi tek veya iki yanlı tegmentumu da etkileyebilir. Ateroskleroz baziler arterin en sık ilk birkaç cm‟lik bölümünü tutar. Baziler arter trombozunun prognozu oldukça değiĢiktir. Prognoz oklüzyonun yeri, yayılımı ve kollateral dolaĢıma bağlıdır. Çok hafif bulgularla seyredebileceği gibi, ciddi nörolojik sekellere yol açabilir veya ölümle sonuçlanabilir. Klinik Belirtiler 1. Motor Belirtiler Baziler arter trombozunda en sık tutulan yapı bazis pontiste kortikospinal traktustur. BaĢlangıçta motor güç kaybı tek taraflı olabilir. Güç kaybı genellikle iki yanlı ve asimetriktir. Ataksi ve koordinasyon bozukluğu ikinci en sık bulgudur. Koordinasyon bozukluğu alt ekstremitelerde daha belirgindir. Kortikopontoserebellar yolların tutulmasına bağlıdır. Dizartri, disfaji, disfoni ile dil hareketlerinde güçsüzlük görülebilir. Bu belirtiler kortiko bulber yolların lezyonu sonucu geliĢen psödobulber belirtilerdir. Pons tegmentumunda kranyal sinir nukleuslarının veya intraparenkimatöz sinir liflerinin tutulumuna bağlı olarak kranyal sinir belirtileri görülebilir. Tek taraflı lezyonlarda çapraz sendromlar ortaya çıkabilir. Ġpsilateral fasyal parezi ile kontralateral hemiparezi çapraz sendrom örneklerinden birisidir. Bu tablo tek taraflı olarak ponsun bazis ve tegmentumunu birlikte tutan lezyonlarda ortaya çıkar. Bazen hasta kuadriplejiktir. Ağır psödobulber belirtiler nedeniyle ses çıkaramaz, konuĢamaz ve yutamaz. Bilinci açık olan hasta sadece göz kırpma ve vertikal göz hareketleri ile çevre ile iliĢki kurabilir. Bu tablo “ Locked-in” içe kilitlenme sendromu olarak isimlendirilir. Ġki yanlı bazis pontis lezyonu sonucu kortikospinal ve kortikobulber traktusların tutulumuna bağlıdır 2. Okülomotor Belirtiler a. Konjuge horizontal bakıĢ ve 6. sinir felci, internükleer oftalmopleji Ponsun paramedyan tegmentumunda paramedyan pontin retiküler formasyon (PPRF), medyal longitudinal fasikülüs (MLF) ve 6. sinir nukleusu yer alır. PPRF tutulursa ipsilateral konjuge göz hareketleri bozulur. Abdusens siniri veya nukleusu tutulursa ipsilateral abduksiyon zaafı, MLF lezyonu

sonucu da internükleer oftalmopleji (INO) ortaya çıkar. INO ile birlikte “skew” deviyasyon ve vertikal nistagmus da görülebilir. b. Birbuçuk sendromu Unilateral pons tegmentum lezyonunda PPRF ve MLF birlikte tutulabilir. PPRF lezyonundan dolayı gözler lezyon tarafına horizontal konjuge bakıĢ yapamaz. MLF tutulduğu için lezyon tarafındaki göz içe bakamaz. Bu durumda horizontal göz hareketlerinden sadece diğer gözdeki abduksiyon hareketi korunmuĢtur. Buna birbuçuk sendromu denir. c. Nistagmus Unilateral pontin tegmentum lezyonlarında lezyon tarafına bakıĢta daha belirgin olan horizontal paretik nistagmus görülebilir. INO‟lu hastalarda da abduksiyon yapan gözde nistagmus görülebilir. Ayrıca bu hastalarda vertikal nistagmus da ortaya çıkabilir. d. Oküler “bobbing” Göz küreleri hızla birkaç milimetre aĢağı inip, tekrar nötral pozisyonlarına dönerler. “Bobbing” iki yanlı ve simetrik olabileceği gibi, tek tarafta belirgin veya hafif asimetrik olabilir. Oküler “bobbing”li hastalarda pontin tegmentum lezyonu veya kompresyonu söz konusudur. e. Pupilla anomalileri Pons infarktlarında genellikle pupillalar normaldir.Komaya yol açan geniĢ pons lezyonlarında pupillalar çok küçüktür (pinpoint) ve ıĢık cevabı korunmuĢtur. 3. Uyanıklık kusurları ve koma Bilinçle ilgili retiküler aktivatör sistem ponsun tegmentumunun paramedyan bölgesiyle mezensefalonda yer alır. Bilateral medyal pons tegmentum lezyonlarında bilinç değiĢiklikleri ve koma görülebilir. BAZĠLER TEPE SENDROMU Rostral baziler arterin oklüzyonu mezensefalon, talamus ve posterior serebral arterin hemisferik dallarının beslediği mezyal temporal ve oksipital bölgelerde infarkta neden olur. Üst beyin sapı veya hemisferik yapılar tek tek tutulabileceği gibi, birlikte de tutulabilir. Bu bölümde mezensefalon ve talamik iskemi bulguları gözden geçirilecek, hemisferik belirtiler ise PCA infarktının tartıĢıldığı bölümde ele alınacaktır Klinik Belirtiler 1. Okülomotor belirtiler a. Vertikal BakıĢ bozuklukları Rostral beyin sapı lezyonlarında vertikal bakıĢ bozuklukları sık görülür. Yukarı veya aĢağı vertikal bakıĢ selektif olarak bozulabilir. Sıklıkla her ikisi birden bozulur. Tek baĢına yukarı bakıĢ felci, aĢağı bakıĢ felcinden daha sıktır.Vertikal planda hem istemli hem de refleks göz hareketleri birlikte bozulabileceği gibi, bazen refleks göz hareketleri korunabilir. Vertikal bakıĢ felci mezensefalon tegmentumunu tutan lezyonlarda görülür. b. Konverjans Bozukluğu Sıklıkla tek veya her iki gözde hiperkonverjans görülür. Tek veya her iki göz içe veya içe aĢağı deviyedir. Horizontal veya vertikal bakıĢ sırasında hiperkonverjans veya konverjans spazmı görülebilir. c. Yalancı Altıncı Sinir Bulgusu Adduktor hareket aktivitesinde ve tonusunda artma sonucu “yalancı altı” fenomeni ortaya çıkar. Bu terim üst beyin sapı lezyonlarında altıncı sinir disfonksiyonu olmaksızın oküler abdüksiyon yetersizliğine verilen isimdir. Sıklıkla iki yanlıdır ve hiperkonverjans ile birliktedir. d. “Skew” deviyasyon Bir göz küresinin diğerine göre yukarda ve oblik pozisyonda bulunması ve bunun tüm bakıĢ yönlerinde devam etmesidir. 2. Pupilla değiĢiklikleri Diensefalik lezyonlarda ıĢık refleksinin aferent yolu kesilebilir. Bilateral sempatik disfonksiyon nedeni ile pupilla küçüktür, ıĢık refleksi zayıftır veya alınamaz. Eğer 3.sinirin Edinger-Westphal nukleusu tutulursa, dilate ve fikse pupilla görülür. 3. Uyanıklık kusurları ve davranıĢ değiĢiklikleri a. Uyanıklık kusurları Rostral beyin sapında retiküler aktivatör sistemi tutan lezyonlarda komadan çok hipersomnolans ortaya çıkar. Bilateral rostral mezensefalik periakuaduktal infarktlarda uzun süren hipersomnolans ve okülomotor sinir felçleri görülür. Ayrıca medyal talamus ve talamusun intralaminar nukleuslarını tutan lezyonlarda da hipersomnolans ortaya çıkabilir. b. Pedünküler hallusinasyonlar Üst beyin sapı infarktlarında, görme alanı defekti olmaksızın vizüel halusinasyonlar görülebilir. Halusinasyonlar sıklıkla çok canlı, çok renkli ve formedir. Bir çok sahneler içerir. Taktil ve iĢitsel de olabilir. Genellikle güneĢ batımında ortaya çıkar. Hastalar bu halusinasyonların gerçek olmadığının

Daha çok yeni Ģeyleri öğrenmede güçlük Ģeklindedir. Sol PCA infarktlarında vizüel agnozi de görülebilir. Duyu kusurları Talamusun VPM ve VPL nukleuslarının lezyonlarından dolayı karĢı yüz. Parsiyel AICA infarktlarında labirentiti hatırlatan izole vertigo ortaya çıkabilir. Saf Ģekli nadirdir. dizartri. CEREBELLARIS ANTERIOR INFERĠOR (AICA) AICA baziler arterin alt bölümünden orijin alır. Horner sendromu. Rostral bulbus ve pons tabanı ile rostral serebellar yapıları besler. Agrafisiz aleksi KonuĢma. SCA‟nın sadece serebellumu tutan infarktlarında ise prognoz iyidir.Genellikle baziler arter oklüzyonu sonucu görülür. En sık görülen görme alanı defekti homonim hemianopsidir. 2. ekstremite ataksisi ve tremor. CEREBRI POSTERĠOR (PCA) Her iki PCA baziler arter bifurkasyonundan orijin alır. UNĠLATERAL HEMĠSFERĠK PCA OKLÜZYONU 1. Sol talamik infarktlarda verbal bellek. A. Bu vakalarda baĢ ağrısı. Amnezi ve abulia unilateral lezyonlarda bilateral lezyonlara göre daha hafiftir ve daha kısa sürer. superior optik radyasyonu tutan lezyonlarda alt kuadranopsi görülür. A. 3. Mamillotalamik traktusun veya talamusun dorsal medyal nukleusunun tutulmasına bağlıdır. A. Görme alanı defektleri En sık görülen belirti kontralateral görme alanı defektidir. Klinik belirtiler vertigo. sağ oksipital korteks ile sol hemisferin bağlantısı kesilmiĢtir. Anomik veya transkortikal duyusal afazi Sol (dominant) PCA infarklarında görülür. Bellek bozuklukları ve abulia Rostral beyin sapı infarktlarında talamusun etkilenmesi sonucu bellek bozuklukları ortaya çıkabilir. retrograd. Baziler arterin distal dallarının infarktı ile birlikte görülür ise prognozu kötüdür. tinnitus ve dizartridir. Seyrek olarak ipsilateral horizontal konjuge bakıĢ kusuru ve ipsilateral hemiparezi de görülebilir. sağ talamik infarktlarda ise vizüel ve vizüospasyal bellek bozulmuĢtur. Görme alanı defektleri striat korteks veya optik radyasyonun tutulumuna bağlıdır. Tekrarlama korunmuĢtur. sinir felci görülür. Hasta bir objeyi vizüel olarak tanımadığı . inferior ve mezyal temporal lobu. karıncalanma.farkındadır. parmak agnozisi ile konstrüksiyonel apraksi baĢlıca bulgulardır. konuĢma akıcı ve parafaziktir. tekrarlama. Genellikle renk isimlendirme de bozulmuĢtur. akalküli. rostral beyin sapındaki retiküler formasyonun disfonksiyonu ile ilgili olduğu düĢünülmektedir. Agrafi. Anomik afazide sadece kelime bulma ve adlandırma güçlüğü vardır. 6. Bazı vakalarda da izole serebellar belirtiler görülebilir . ipsilateral serebellar bulgu ve kontralateral ekstremite ve gövdede ağrı. Fizyopatolojisi çok iyi bilinmemekle birlikte. Transkortikal duyusal afazide ise. Bazen duyu kusurları çok ağır olabilir. yazma normal olduğu halde. 4. Sol oksipital lob. Kalkarin korteksin üst bölümünü veya inferior parietal lob ile oksipital loblarda. Korpus kallozum veya komĢu beyaz maddenin lezyonu sonucu. 5. trigeminal alanda duyu kusuru. kontralateral spinotalamik duyu kusuru. inferior optik radyasyonu tutan lezyonlarda üst kuadranopsi görülür. Striat korteksin alt bölümünü veya temporo-oksipital loblarda. parietal lobun posterior inferior kısmını sular. Ġnfarkt oksipital pole ulaĢmıyorsa maküler görme kurtulur. CEREBELLARIS SUPERIOR (SCA) Baziler arter bifurkasyonundan hemen önce baziler arterden çıkar. 4. ekstremite ve gövde ataksisi vardır. oksipital lobu. superior serebellar pedünkülü ve serebellar hemisferlerin superior yüzünü besler (ġekil 14). beden ve ekstremilerde uyuĢukluk. okumada güçlük vardır. seyrek olarak da 4. kusma. verbal ve nonverbal olabilir. Ġpsilateral fasyal parezi. Burada PCA‟nın hemisferik dallarının oklüzyonunda sözedilecektir ( ġekil 15 ). Bellek bozuklukları baĢlıca antero-lateral talamik infarkt (polar arter) veya postero-medyal talamik infarktlar (talamo perforan arterler) sonucu görülür. kusma. Bellek bozuklukları ve vizüel agnozi Sol temporal lob lezyonlarında bellek kusurları görülebilir. Mezensefalonun dorso-lateral yüzünü. Bu tabloya “saf duyusal inme” adı verilir. Ġzole AICA infarktı nadirdir. PCA mezensefalonun etrafından döndükten sonra kortikal dallara ayrılır. PCA oklüzyonlarında oklüzyonun yeri ve infarktın yayılımına göre klinik bulgular değiĢiklik gösterir. Bellek bozuklukları anterograd. Klasik sendromunda ipsilateral Horner. PCA‟lar mezensefalonu. talamusu. ısı duyusunda azalma görülür. korpus kallozum spleniumu ve sol parietal beyaz maddeyi tutan lezyonlarda görülür. Kuadranopsi Ģeklinde de görme alanı defektleri ortaya çıkabilir. iĢitme kaybı. Baziler tepe sendromunda sıklıkla iki yanlı medyal talamus tutulmuĢtur. sağ-sol ayrım bozukluğu. anlama bozuktur. Ağrı ve dokunma duyusunda azalma ile derin duyu kusurları da ortaya çıkabilir. iğnelenme gibi paresteziler görülebilir.Gerstmann sendromu Dominant angüler girus lezyonlarında görülür. üst motor nöron tipi fasyal parezi.

okülomotor apraksi baĢlıca belirtilerdir. persistan derin duyu kusurları görülür. Bilateral inferior vizüel iĢleme yolunun tutulumunda. ancak tümünü görüp değerlendiremez. Ayrıca talamusun iskemisine bağlı olarak afazi ve duyu kusurları ortaya çıkabilir. Dejerine-Roussy sendromu Lateral talamik infarktların daha yaygın Ģeklidir ve ilk olarak 1906‟da Dejerine ve Roussy tarafından „talamik sendrom‟ adı altında tanımlanmıĢtır. Limbik korteksin infarktları sonucu ajite deliryum görülür. Duyusal defisit karĢı beden yarısında yüz. VPL ve VPM nukleuslar dahil olmak üzere ventrolateral talamus. Optik ataksi göz ve el arasındaki koordinasyonun bozulmasıdır. sağ temporal ve talamik lezyonlarda ise vizüel materyali öğrenme ve hatırlamada güçlük ortaya çıkar. Kortikal körlük Striat korteksin iki yanlı lezyonlarında kortikal körlük ortaya çıkar. Yeni Ģeylerin öğrenilmesi de güçleĢmiĢtir. . Kontralateral kol ve bacakta distoni. Ġnme sırasına ve inmeden önceki döneme ait amnezi vardır. bir mekanın bir çok alt bölümünü birlikte değerlendiremeyip. Obje agnozisi vardır. kol. Bilateral mezyal temporal lob lezyonlarında amnezi kalıcı olabilir. bacak ve gövdeyi tutabileceği gibi. optik ataksi. koreoatetoz ve tremora benzeyen istemsiz hareketler ortaya çıkabilir. rengini. Ajite Deliryum Temporal lobların lingual ve fuziform giruslarının bilateral (bazen unilateral) lezyonları sonucu hiperaktif bir durum ortaya çıkabilir. Renkleri tanıyamaz ve ayrımını yapamaz. Simultanagnozi. sadece yüz veya gövde veya üst ektremite ve alt ekstremite gibi). TALAMUSUN ARTERLERĠ Talamus 4 ayrı perforan arter tarafından beslenir.büyüklüğünü ve yapısını ayırt edemez. taktil olarak tanıyabilir. Görme alanı defektinin yanı sıra serebral pedünkül lezyonu sonucu hemiparezi /hemipleji görülebilir. Kontralateral yüz. IĢık refleksi korunmuĢtur. Bilateral superior vizüel iĢleme yolunun lezyonlarında ise Balint sendromu ortaya çıkar. durmaksızın hareket eder. Talamogenikülat arterlerin suladığı alanda baĢlıca üç klinik sendrom ortaya çıkar (ġekil 17). posterior talamus ve genikulat cisimlerin kanlanmasını sağlar. Talamogenikulat Arter (Lateral talamik infarkt) Talamogenikülat arterler PCA‟nın P2 segmentinden 6-10 adet olarak çıkarlar. analjeziklere cevap vermeyen ağrılar ortaya çıkabilir. gövde veya bunların birini tek baĢına etkileyen uyuĢukluk ve parestezi Ģeklinde duyusal belirtiler vardır. Sıklıkla renk isimlendirme de bozulmuĢtur. PCA orijininin oklüzyonlarında derin ve yüzeyel dallar birlikte tutulabilir. Ataksi görülebilir. Ġnmeden haftalar veya aylar sonra etkilenen bölgede ağrılı sendrom geliĢebilir. Bu klinik bulgular sıklıkla “ geniĢ MCA “ infarktını düĢündürebilir. Objelerin Ģeklini. BĠLATERAL PCA OKLÜZYONU 1.PCA‟nın P2 segmentinden ayrılan talamogenikulat arterler talamusun lateral bölümünü. Bu arterlerin tıkanması sonucu geliĢen talamik infarktlarda lezyon yerine göre farklı klinik bulgular ortaya çıkar. b. 1. Duyunun tüm modaliteleri etkilenebilir. a. kol. Ağrı ve ısının kurtulduğu disosiye duyu kusurları görülebilir. Bu nedenle klinik tablo “ yalancı MCA “ olarak da isimlendirilir. bir alt bölümüne takılı kalmaktır. PcoA‟dan çıkan polar arter talamusun anterior bölümünü. bacak. Sol temporal ve talamik lezyonlarda verbal materyali. Okülomotor apraksi ise bir objeye veya bir istikamete direkt olarak bakma güçlüğüdür. BaĢlangıçta hızla düzelen hafif kontralateral hemiparezi görülebilir. Geç dönemde daha önce uyuĢukluk ve parestezilerin olduğu tarafta ciddi. iki yanlı görme alanının üst bölümünün görülmediği “ altitudinal hemianopsi” ile kognitif ve davranıĢ değiĢiklikleri görülür. Hasta agresiftir. Hasta bir bütünün parçalarını görür. santromedyan nukleus ve pulvinarın rostro-lateral kısmını beslerler. Buna „talamik el‟ adı verilir. Saf duyusal inme Vücudun bir yarısında paresteziler ve uyuĢukla baĢlayabilir. infarktın VPL‟a komĢu kapsüla interna arka bacağını etkilemesi sonucu geliĢir. PCA‟dan çıkan posterior koroidal arter ise pulvinar.Bazı hastalar körlüğünün farkında değildir veya görmediklerini inkar ederler (Anton sendromu). bağırır. 2. Aprosopagnozi vardır. Duyu kusurları geçici veya kalıcı olabilir. c. Renk tanımada da bozulma görülebilir. Kontralateral hafif yüzeyel duyu kusurları ile ciddi. persistan. PCA‟nın P1 segmentinden çıkan talamoperforan arterler de talamusun medyal bölümünü sular. Simultanagnozi. Elde distonik postür geliĢebilir. Unilateral lezyonlarda da görülebilir. Hasta daha önceden bildiği ve tanıdığı yüzleri tanıyamaz. 3. Amnezi Bilateral mezyal temporal lobların ve talamusun lezyonu sonucu amnezi görülür.halde. Sensori-motor inme Bu sendrom aynı beden yarısında duyusal kusurların yanı sıra motor zaafın da bulunmasıdır. parsiyel de olabilir (yüz ve el.

mamillotalamik traktus. Anlama ve tekrarlama korunmuĢtur. nukleus parafasikülaris. dileyen okur bu kitapta yer alan ve bu konuların anlatıldığı diğer bölümlere baĢvurabilir Epidemiyoloji EriĢkinlere kıyasla çocuklarda primer beyin tümörlerinin görülme sıklığı yüksek olup. Çocuklarda ise dağılım daha farklıdır. Hafıza kusurları daha ciddi ve kalıcıdır. Bilinç bozuklukları düzelince nöropsikolojik anomaliler dikkati çeker. Sağ medyal talamusu tutan infarktlarda solda vizüel ihmal ve konstrüksiyonel apraksi görülebilir. ancak daha ağır ve kalıcıdır . Bunların büyük kısmı rostral baziler arter embolisine bağlı olarak ortaya çıkar. parafaziler ve perseverasyonlar olabilir. Bu sınıflamanın dıĢında tutulan gliomlar da vardır. Ayrıca verbal materyali öğrenme güçlüğü görülür. löseminin ardından ikinci sırayı alır. Talamoperforan Arter (Paramedian talamik infarkt) 4. Posterior koroidal arter infarklarında tipik klinik bulgular lateral genikulat nuklesun tutulumuna bağlı görme alanı defektleridir. 2. nöropsikolojik bozukluklar ve vertikal bakıĢ bozukluklarından oluĢan klasik triadı vardır. Burada gerek atipi. tanı olasılıkları içinde arka çukur tümörü ilk sırada olmalıdır. Bilinç bozuklukları rostral mezensefalon ve intralaminar nukleusların tutulumuna bağlıdır. dorsal medyal nukleusun posterior inferior kısmı. Seyrek olarak homonim sektöranopsi Ģeklinde de defektler görülebilir. Sol talamus infarktlarında isimlendirme güçlüğü. abuli gibi nöropsikolojik bozukluklara da rastlanabilir. dorsomedyal nukleus. tümöre bağlı ortaya çıkan metabolik sorunların sinir sistemi üzerindeki etkileri de kısaca sıralanacaktır. hipersomnolans görülebilir. Hasta dezoryante. ventral lateral nukleusun bir kısmı.duyu kusuru. Letarji. ancak uyaran kesilir kesilmez tekrar uyuklamaya baĢlarlar.  grad 3 anaplastik astrositom  grad 4 glioblastoma multiforme. Anterograd amnezi görülür. Seyrek olarak da konstrüksiyonel apraksi ortaya çıkabilir. bunu meningiomlar (% 15) izler. Talamoperforan arterler PCA‟nın Pı segmentinden çıkar. mitoz özellikleri ile karakterize büyüme potansiyeli. Hastalar uyandırılabilir. ġiddetli baĢağrısı anamneziyle getirilen bir çocukta.Polar arterler PcoA‟dan çıkar. Bu bölümde tümörlerin yarattığı klinik tabloların üzerinde durulmayacaktır.Ayrıca eriĢkinlerde primer beyin tümörleri sıklıkla (% 70) supratentoriyal yerleĢim gösterirken. intralaminar nukleus da dahil olmak üzere posteromedyal talamusu beslerler. stupor.  grad 2 astrositom. Polar Arter (Anterior talamik infarkt) 3. gerekse prognoz bakımından giderek kötüleĢme söz konusudur. Sağ talamus infarktlarında ise vizüel materyali öğrenme güçlüğü. Retiküler nukleus. Görme alanı defektleri homonim üst veya alt kuadranopsi Ģeklindedir. Akut olarak ortaya çıkan bilinç değiĢiklikleri. posterior talamus. gliomların en sık tipi olan diffüz astrositik tümörler 4 gruba ayrılmıĢtır:  grad 1 astrositom (çok nadirdir ve hamartomdan ayırdedilmesi güçtür). vizüel ve iĢitsel ihmal bulguları olabilir. Bilateral infarktlarda bulgular benzerdir. Apati. Ayrıca tümörün lokalizasyonuna göre değiĢen çeĢitli nörolojik belirti ve bulgular ve/veya epileptik nöbetler görülebilir. Posterior Koroidal Arter PRĠMER BEYĠN TÜMÖRLERĠ Primer veya sekonder beyin tümörlerinde tümörün davranıĢ özellikleri birbirinden farklılık gösterse de genelde karĢılaĢılan klinik tablo kafa içi basınç artıĢı sendromudur. Özellikle çocuklarda ve gençlerde görülen pilositik astrositom (WHO grad 1‟e denk gelir) ve ayrıca dev hücreli astrositom farklı büyüme ve sınırlanma özellikleri ve farklı prognozları nedeniyle NÖRO-ONKOLOJĠ . talamik polün lateral kısmı dahil olmak üzere talamusun anteromedyal ve anterolateral kısımlarını beslerler. Primer beyin tümörleri içinde en sık görülen gliomlardır (% 50). Posterior koroidal arter pulvinar. Yakın bellek bozulmuĢtur. spontanitede azalma ve abulia görülür. çocuklarda infratentoriyal yerleĢim % 70 oranındadır. Vertikal bakıĢ kusurları daima görülür. MLF‟in rostral intersitisyel nukleusu. Konfabulasyonlar vardır. amnezi. ilgisiz ve apatiktir. damarlanma. Sınıflama Primer beyin tümörleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) son sınıflamasında. lateral genikulat cisimler ve anterior nukleusun kanlanmasını sağlar. Polar arter alanındaki infarktlarda karakteristik klinik bulgular nöropsikolojik bozukluklardır. Polar arter sulama alanındaki bilateral infarktlarda abulia ve amnestik bulgular çok ciddi ve kalıcı olabilir (ġekil 18 ).Hafif hemiparezi . distonik hareketler ile afazi. Sıklıkla yukarı bakıĢ felcinin görüldüğü vertikal bakıĢ bozuklukları bulunur.

Meningiomlar da hücre yapısı açısından alt gruplara ayrılır: meningotelyal (sinsisyal) tip. Medulloblastomlar ise nöroektodermal kökenli olduğu düĢünülen diğer tümörlerle (nöroblastom. Tümörlerde genellikle hem büyüme faktörlerini hem de reseptörlerini kodlayan genlerde artıĢ olduğu gözlenmektedir. Pineal tümörler pineasitom. BCL-2‟yi baskılar. Bunlar arasında epidermal büyüme faktörü (EGF) ve reseptörü (EGFR). FAS ve BAX apoptozu indüklerken BCL-2 apoptozu önler. supratentoriyal bölge birinci. Kranyal ve periferik sinirlerin tümörleri ise 3 grupta ele alınır: Schwannom. pinealoblastom ve embriyonal formlar olarak sınıflanır. mümkün olduğunca geniĢ total rezeksiyon hedeflenir. Benzer Ģekilde oligodendroglial tümörler de ayrı bir kategoride ele alınır (WHO grad 2: oligodendrogliom. Bunların dıĢında henüz geni ve kodladığı proteini belirlenmemiĢ bazı kromozom bozuklukları da tanımlanmıĢtır. Ancak. Cerrahi .genellikle ayrı ele alınır. WHO grad 3: anaplastik oligodendrogliom ve mikst gliomlar). retinoblastom ve ependimoblastom) birlikte tekrar sınıflanmıĢtır. Ependimomlar da hücre tipine göre 4 alt gruba ayrılır. Apoptozda rol oynayan baĢlıca iki yol vardır: birincisi hücre yüzeyinde bulunan FAS molekülü ve buna karĢı gelen FAS ligandı (FASL). Hücre geliĢiminde rol oynayan bu büyüme faktörlerinin anormal derecede artması hücre içi sinyal iletimi ile mitozu arttırmaktadır. 6. beyin tümörlerinin embriyonel kalıntılardan ve kök hücrelerin diferansiyasyon sırasında blastik değiĢim göstermesinden kaynaklandığını savunan hipotezdir. Nöroradyolojik olarak genellikle sınırları belirsiz. mutant P53 geninin ise transformasyon gösteren astrositlerin ölümsüzleĢmesinde rol oynadığı gösterilmiĢtir. P53 geninin çalıĢmasını düzenleyen baĢka genler de mevcuttur: bunlardan 12. YerleĢim sıklığı açısından. fibroblast büyüme faktörü (FGF) ve damar endotel büyüme faktörü (VEGF) sayılabilir. ancak son yıllarda özellikle çocuklarda veya geniĢ tümörlerde yeri olabileceği gösterilmiĢtir. Bu nedenle proapoptotik proteinlerin arttırılması yakın gelecekte birincil tedavi hedeflerindan biri haline gelebilir. Bugün daha fazla kabul gören diğer hipotez ise olgunlaĢmıĢ eriĢkin hücrelerin ardıl mutasyonlar sonucunda kontrolsüz proliferasyonu ve dediferansiyasyonu hipotezidir. DüĢük gradlı astrositomlarda kemoterapinin yerinin olmadığı düĢünülürdü. uzun vadedeki etkileri zaman içinde tam olarak netleĢecektir. Ek olarak radyoterapinin gerekliliği tartıĢmalı bir konudur. Son yıllarda bu ikinci hipotezi doğrulayan pek çok onkogen ve tümör baskılayıcı gen tanımlanmıĢtır. Primer beyin tümörlerinde direkt kanıt olmamakla birlikte Ebstein-Barr virusu. Ayrıca. Bunun dıĢında kranyal ıĢınlamanın hem meningiom hem de glial tümörlerin geliĢme riskini arttırdığı gösterilmiĢtir. DNA hasarına cevapta ve programlanmıĢ hücre ölümünde (apoptoz) önemli rol oynar. sadece nükleer atipi vardır. Cep telefonu kullanımı ile bazı beyin tümörlerinin sıklığında artıĢ olabileceğini düĢündüren bazı çalıĢmalar mevcuttur. tümör yerleĢimi riskli degilse. anaplastik (habis) tip ve atipik gruplar. Tümör baskılayıcı genlerden en önemlisi 17. kromozomdaki P53 genidir. Bunlardan 1800‟lü yıllardan bu yana öne sürülen ilki. Ebstein-Barr virusu ile lenfoma arasındaki iliĢki bilinmektedir. 9 değiĢik olgu-kontrol çalıĢmasının meta-analizinde bugün için böyle bir risk olmadığı gösterilmiĢtir. Apoptoz yeteneğinin kaybı hem neoplazi geliĢimini indükler. Tedavi. MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. kromozomda yer alan sikline bağımlı kinaz (CDK) genleri tarafından kodlanan P21 proteini hücre siklusunu durdurur. Patogenez Primer beyin tümörlerinin patogenezi tartıĢılırken baĢlıca iki ana hipotez üzerinde durulur. Daha önce sözü edilen P 53 proteini de FAS ve BAX aktivasyonu yaparken. solid. beyinsapı ise ikinci sırayı alır. petrokimya ürünleri ve elektromanyetik dalgaların beyin tümörü riskini arttırdığı ileri sürülmüĢse de bunun aksini gösteren çalıĢmalar da mevcuttur. kromozomda bulunan MDM2 geni P53 geninin iĢlevini baskılar. Bütün bu sayılanlardan baĢka apoptozun neoplazi geliĢimindeki rolü de ortaya konmuĢtur. BT‟de hipodens. Özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılan cep telefonlarının etkisi tartıĢılmaktadır. yavaĢ büyür ancak çevre dokulara yaygın infiltrasyon gösterir. pek kontrast tutmayan bir kitle olarak görülür. hem de tedaviye direnç sağlar. Bu moleküler genetik bilgilerin ıĢığında virusların hücre içine onkogenleri taĢıyarak tümör geliĢiminde önemli rolü olabileceği düĢünülmektedir. cerrahi olarak ulaĢılması güç olan tümörlerde veya radyolojik olarak tümör nüksü veya progresyonu saptanması halinde mutlaka uygulanır. Normal iĢlev gösteren P53 geninin glioblastom hücre serilerini baskıladığı. büyüme faktörlerinin ve reseptörlerinin de rolü vardır. tümörün cerrahi olarak çıkarılması Ģeklindedir. Genellikle 30-40 yaĢ arası genç eriĢkinlerde sıktır. P53 geni hücre siklusunun düzenlenmesinde. Yine. ikincisi de hücre içinde bulunan BAX ve BCL-2 proteinleri. Yüksek differansiyasyon gösterir. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünür. insan papilloma virusu ve insan T-lenfosit virusu gibi ajanlar suçlanmaktadır. Bunlar dıĢında hücre siklusu üzerine etkili proteinleri kodlayan birçok baĢka gen de tanımlanmıĢtır. nörofibrom ve nörofibrosarkom. Gliomlar DüĢük gradlı diffüz astrositomlar: WHO sınıflamasına göre grad 2 düzeyindeki astrositik tümörler bu gruba girer. Bütün bu sayılanların dıĢında ayrı ele alınan pek çok tümör daha vardır. hepatit-B virusu. trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) ve reseptörü (PDGFR). Neoplazi oluĢumunda hücre siklusu üzerinde etkili genlerin dıĢında. Ancak böyle bir iliĢki henüz kanıtlanmamıĢtır.

Bazen tümör içine kanama veya kist bulunabilir. beyinsapı. damar proliferasyonu ve nekroz içerir. Nöroradyolojik olarak sınırları belirsiz. Genellikle serebral hemisferlerde yerleĢim gösterir. MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. kanama. Anaplastik astrositom: WHO sınıflamasına göre grad 3 düzeyindeki astrositik tümörler bu gruba girer. BT‟de hipo veya izodens görünen. Oligodendrogliomda rezeksiyon sonrası ortalama sağkalım yaklaĢık 4. solid bir kitle olarak görülür.sonrasında ortalama sağkalım süresi 6-8 yıldır. WHO sınıflamasına göre grad 2 olan tümörlere ependimom adı verilir. Tedavide genellikle iyi diferansiye tümörlerde cerrahi yeterlidir. Tedavi yüz güldürücü olmamakla birlikte 40 yaĢ altı genç hastalarda 1. Çok nadiren BOS yoluyla yayılabilir. bazen vasküler proliferasyon ve nekroz da içerebilen tümörlere anaplastik ependimom adı verilir. Bunların dıĢında hem astrositik hem oligodendrositik hücrelerden kaynaklanan oligoastrositomlar da mevcuttur. ancak kitlenin azaltılması açısından yararlıdır. MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. serebral hemisferler. bazal ganglia bölgesine ve korpus kallosumdan karĢı hemisfere geçiĢ sıktır. talamus-bazal ganglia.. yoğun mitoz. hücresel çeĢitlilik ve artmıĢ mitotik aktivite gösteren. YavaĢ büyür.4. Medulla spinalisin en sık rastlanan glial tümörü de ependimomdur ve genellikle . anaplastik formda biraz daha kısadır. Malign transformasyon göstermez. MSS dıĢına yayılım çok nadirdir. Ependimom: Ventrikülleri kaplayan ependimal tabakadan kaynaklanan tümörlerdir. Cerrahi tedavi sonrasında serebellar astrositomlu hastaların %10‟unun 20-30 yıl yaĢadığı bildirilmiĢtir. Oligodendrogliom: BaĢlıca oligodendroglial hücrelere benzeyen hücrelerce oluĢturulan diffüz infiltratif bir tümördür. ancak çok net sınırlarının olması nedeniyle farklı kategoride ele alınır. Bazen BOS‟ta protein artıĢına ve lenfositik pleositoza yol açabilir. BT‟de hipodens. Ependimomlar ventriküllerin herhangi bir bölgesinde yer almakla birlikte en sık 4. Nadiren ölümcüldür. Etrafı ödemlidir. anaplastik olanlarda cerrahinin ardından radyoterapi ve bazen kemoterapi uygulanır. Çok az differansiyasyon gösterir. Nöroradyolojik olarak sınırları belirgin ve genellikle kontrast tutan bir kitle olarak görülür. Nadiren de meningial gliomatosis görülebilir. serebellum. etrafı ödemlidir. Pilositik astrositom: DüĢük gradlı astrositomlar arasındadır (WHO grade 1). Hızlı ilerler. yani nükleer atipi.5 yıl iken. çevre dokulara yoğun infiltrasyon vardır. buna kelebek gliomu adı da verilir. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünen ve sınırları belirgin olan lezyon görülür. Grad 3 olduğunda. hücresel çeĢitlilik ve mitotik aktivite arttığında anaplastik oligodendrogliom adını alır. çevresinde halkasal düzensiz kontrast tutulumu gösteren bir kitle olarak görülür. Bunların dıĢında WHO sınıflamasına göre grad 1 olan iki tümör tipi daha vardır: subependimom ve sadece kauda-konus bölgesinde yerleĢen miksopapiller ependimom. Kistik özellik göstermesi tanıyı kolaylaĢtırır. Genetik yatkınlık söz konusu olabilir: Tip 1 nörofibromatozlu hastalarda en sık görülen MSS tümörüdür. Prognozu kötüdür. optik kiazmahipotalamus (kiazmatik/ hipotalamik gliom). bazen stabilize olabilir hatta gerileyebilir. Özellikle kromozom 1p ve 19q alelik kaybı bulunan tümörlerin kemosensitif olmaları dolayısıyla tümörün bu yönden incelenmesi mümkün olursa prognostik önem taĢıyabilir. Oligodendrogliomlar sıklıkla frontal ve temporal bölgede derin ak maddede yerleĢir. MSS‟nin pek çok bölgesinde görülebilir. Bazen zaman içinde daha habis formlara dönüĢüm görülebilir. Ependimomlar 1 ay-81 yaĢ arasında bütün yaĢ gruplarında görülebilir. En sık görüldüğü lokalizasyonlar: optik sinirler (optik sinir gliomu). Çok nadiren oligodendrogliomlar BOS yoluyla yayılabilir. yoğun proliferasyon ve çevre dokulara yaygın infiltrasyon gösterir. WHO sınıflamasına göre grad 2 düzeyindedir. Oligodendrogliomlar genellikle 3. BaĢlangıç yaĢı düĢük gradlı astrositomlara oranla daha geçtir (ortalama 41 yaĢ) ve daha hızlı ilerler. Hafif kontrast tutabilir. Anaplastik oligodendrogliom ise 4. ventrikülden kaynaklanır. DüĢük gradlı astrositomların tersine kısmen kontrast tutulumu vardır ve ödem etkisi daha belirgindir. Ek olarak radyoterapi ve kemoterapi yapılır. grad 3 düzeyindeki. Nöroradyolojik olarak düzensiz sınırlı. Genellikle kistik komponenti vardır. Bu dönüĢümde P53 genindeki mutasyonların rol oynadığı düĢünülmektedir. Çoğunlukla ilk iki onyılda olmak üzere çocuklarda ve genç eriĢkinlerde sıktır. onyılda görülürse de bazen çocuklarda da görülebilir. 2 yıllık sağkalım ise % 10 civarındadır. Genellikle 45-70 yaĢ arası eriĢkinlerde sıktır (ortalama 53 yaĢ). 1 yıllık sağkalım oranı % 20.5 yıllık sağkalım oranı % 60 civarındadır.-5. bu durumda bazen vasküler proliferasyon ve nekroz da gösterebilir. ortasında nekrotik kavite bulunan. ancak daha gençlerde de görülebilir. onyılda daha sıktır. Glioblastoma multiforme: En “malign” astrositik tümördür (WHO sınıflamasına göre grad 4). EriĢkinlerde en sık görülen beyin tümörüdür. yani nükleer atipi. Genellikle supratentoriyal yerleĢim gösterir. kalsifikasyon ve kontrast tutulumu daha belirgindir. Nöroradyolojik olarak kitle etkisi olan. Tümörün tamamının cerrahi olarak çıkarılması genellikle mümkün olmamaktadır. “Malign” astrositom veya yüksek gradlı astrositom adı da verilir. daha nadiren de medulla spinalis olabilir. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünür. Makroskopik veya mikroskopik olarak multifokal olabilir. frontotemporal veya pariyetal yerleĢim sıktır. kalsifikasyon gösterebilen. Özellikle anaplastik formda nekrotik kist. Fokal veya yaygın anaplazinin yanı sıra.

Hastaların üçte ikisi kadındır. kemikte erozyon yapmıĢ bir kitle olarak görülür. YaĢın küçük olması. Cerrahi giriĢimin mümkün olmadığı hastalarda ve malign meningiomlarda radyoterapi yapılabilir. Ġlkel nöroektodermal tümörlerin ortak bir öncü hücreden kaynaklandığı düĢünüldüğünden farklı MSS hücre gruplarına doğru farklılaĢma gösterirler. Nörofibromatosis Tip I: Von Recklinghausen hastalığı olarak da adlandırılır. Çok daha nadir olarak malign formları görülebilir. Tümörün cerrahi olarak çıkarılması kalıcı tedavi sağlar. Schwannomalar 4.-6. Spinal köklerde ve kranyal sinirlerde de sıktır. Son iki özellik anaplastik formda sık görülür. Leptomeningial yayılım sıktır ve bu da meninkslerde nodüler veya yaygın kontrast tutulumuna yol açar. puberte sonrasında > 15 mm olan 6 veya daha fazla “café au lait” sütlü kahverenginde cilt lekesi. Ailesel MSS Tümörleri Eskiden beri bazı ailelerde tümör kümelenmeleri olduğu biliniyordu. 2) iki veya daha fazla . ancak çok küçük çocuklarda radyoterapiden kaçınıldığından bu olgularda kemoterapi uygulanır. WHO sınıflamasına göre grad 4 düzeyindedir. En sık 6. bazen kistik komponentli. Kistik komponenti olabilir. nörofibroma da her yaĢ grubunda görülebilir. Endokrin bozukluğun düzeltilmesi önemlidir. Meningiomlar çok yavaĢ büyür ve bulunduğu bölgeye göre değiĢmekle birlikte. Medulloblastom: Serebellumda yerleĢen infiltratif ve malign bir ilkel nöroektodermal tümördür. genellikle dura ile birleĢtiği yerde bir “dural kuyruk” bulunur. Hidrosefali sık görülür. Anaplastik formda kemoterapi de eklenebilir. değiĢen oranlarda kontrast tutabilir. Birincisi periferik siniri çevreleyen iyi diferansiye Schwann hücrelerinden oluĢur. Nöroma: Bu grupta yer alan Schwannoma ve nörofibroma WHO sınıflamasında grad 1 düzeyinde iyi huylu periferik sinir tümörleridir. Radyoterapi yapılabilir. BOS yoluyla. Kranyal sinirlere ait Schwannoma MRG‟de düzgün sınırlı. ikincisinde ise Schwann hücrelerinin yanı sıra. petroz çıkıntı. Tanı için Ģu kriterlerden en az ikisi bulunmalıdır: 1) çapı puberte öncesinde > 5mm. Bazen uzak metastaz dahi görülebilir. cerrahi rezeksiyonun tam olmaması ve BOS yoluyla yayılım bulunması kötü prognoz iĢaretleridir. sınırları düzgün bir kitle Ģeklindedir. Schwannoma genellikle baĢ-boyun bölgesindeki ve ekstremitelerin ekstansör taraflarındaki sinirlerden kaynaklanır. Çocuklarda prognoz kötü olmakla birlikte spinal ependimomlarda prognoz oldukça iyidir. parasellar bölge. bazen sella içine de uzanır. tohumlama (seeding) tipi metastaz yapması sıktır. Bazen komĢu normal nöral dokuyu infiltre eder. bazen cilt ve ciltaltını yaygın olarak tutar ve bütün ekstremitenin büyük görünmesine yol açar (elephantiasis neuromatosa). ventriküle uzanır. Heterojen görünümde yer yer kistik ve yer yer kalsifikasyonlu bir tümördür. eriĢkinlerde spinal ve infratentoriyal yerleĢim eĢit orandadır. Rathke kesesi kalıntılarından geliĢtiği düĢünülür. En sık falks yerleĢimlidir. Bu tedavi ile 10 yıllık sağkalım oranı yaklaĢık % 45 civarındadır. bu da genel anlamda kanser oluĢum mekanizmalarını daha iyi anlamamızı sağlamıĢtır. Genellikle WHO grad 1 düzeyindedir. Etrafı ödemlidir. ancak her zaman tümörün tamamı çıkarılamayabilir. fibroblastlar ve diğer hücreler de bulunur. Meningiomlar araknoidal kılıfın her bölgesinden kaynaklanabilir. Kranyofaringiom: Çocuklarda ve gençlerde görülen iyi huylu bir epitelyal tümördür (WHO grad 1). Bu dağılım yaĢa göre değiĢir. Nöroradyolojik olarak kalsifikasyonlar gösteren ve kontrast tutan izodens bir kitle olarak görülür. onyıllar arasında sık olmakla beraber her yaĢ grubunda görülebilir. Tümü otozomal dominant geçiĢ gösteren bu sendromlar Tablo 3‟te sıralanmıĢtır. ancak yararı tartıĢmalıdır. ve 7. BT‟de kalsifikasyonlar hiperdens görünür. Tedavi olarak genellikle tümör rezeksiyonuna ek olarak BOS yoluyla yayılıma karĢı radyoterapi uygulanmaktadır. Tedavi cerrahidir. perinöralbenzeri hücreler. Tedavide genellikle cerrahinin ardından radyoterapi uygulanır. serebellar tentoryum ve arka çukurdur. Nöroradyolojik görünümü. çok büyümedikçe belirti vermeyebilir.lumbosakral bölgede yer alır. optik sinirler. bu durumda serebello-pontin köĢe sendromu bulguları ortaya çıkar. Özellikle VIII. Ġnfratentoriyal yerleĢim çocuklarda daha sık görülürken. kranyal sinirde Schwannoma sık görülür (vestibüler nörinom/ akustik nörinom gibi). Ailevi olgular vardır. nadiren atipik veya anaplastik meningiom görülebilir (sırası ile WHO grad 2 ve 3). Genellikle bir cilt nodülü Ģeklindedir. onyıllarda görülür. Çoğunlukla vermiste yerleĢim gösterir ve 4. Sık görüldüğü diğer bölgeler olfaktör yarık. Nöroradyolojik olarak yoğun ve homojen kontrast tutulumu gösteren solid kitle Ģeklinde görülür. Genellikle suprasellar yerleĢimlidir. Nörofibroma ise kranyal sinirlerde görülmez. Bu durumda nüksler sıktır. Solid kısımları kontrast tutar. Optik kiazma basısına bağlı görme yakınmaları ve endokrin bozukluklarla kendini gösterir. Ancak radyoterapi uygulanacak alanın geniĢliği tartıĢmalıdır. Meningiom: Meningiomlar araknoidal (meningotelyal) hücrelerden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Spinal kanalda en sık dorsal bölgede yer alır. homojen kontrast tutan bu tip tümörlerin tedavisi cerrahidir. Bu iki tümör tipi de ailevi MSS tümörü sendromlarında sık görülen tümörlerdir. En sık 7 yaĢ civarı olmak üzere genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve hastaların üçte ikisi erkektir. sfenoid çıkıntı. Kolesterol içeren bir tümör olduğundan MRG‟de kontrastsız T1 ağırlıklı kesitlerde yer yer hiperintens görünebilir. Son yıllarda moleküler genetik çalıĢmalar ile bunların altında yatan genetik patoloji de ortaya konmuĢ. Özellikle tip 2 nörofibromatozda meningiomlar geliĢir.

Ayrıca kanserli hastalarda görülebilen nörolojik komplikasyonlar genellikle acilen müdahale edilmesi gereken ciddi. Tanı kriterleri: 1) bilateral akustik nörinom (Schwannom). veya 2) birinci dereceden bir akrabada tip II nörofibromatosis bulunması. nörofibrom. c) Schwannom. gliom. nörofibrom. endüstriyel toksinlere daha fazla maruz kalma gibi nedenlerle kanser insidensi giderek artmaktadır. Ayrıca. serebral kalsifikasyon. Kanserli hastada belirti veren bölgeye göre aranması gereken nörolojik komplikasyon türleri (Kaynak 26‟dan). 4) optik sinir gliomu. arka subkapsüler lens opasitesi.) Epidural bası Leptomeningial metastaz Ġntramedüller metastaz Epidural abse veya kanama Radyasyon miyelopatisi Ġntratekal kemoterapiye bağlı miyelopati Paraneoplastik miyelopati Tümör veya diğer kitlelere bağlı bası Tümör tarafından infiltrasyon Kemoterapi toksisitesi Varisella zoster infeksiyonu Radyasyon pleksopatisi Paraneoplastik nöropati    Omurilik & kauda  ekuina      Kranyal ve periferik  sinir     Ġlaçlar (aminoglikozid antibiyotikler) Nöromüsküler  Paraneoplastik bozukluk (Lambert-Eaton miyastenik sendromu. Bu nedenlerle nöroloji pratiğinde önemli bir yeri vardır. ancak tedavi ile kısmen de olsa rahatlatılması mümkün olan sorunlardır. ya a) unilateral akustik nörinom.nörofibroma. . Bunlara bağlı olarak zaman içinde görülebilecek nörolojik problemler de artmaktadır. infeksiyon ve metabolik sorunlarla baĢa çıkmada geliĢtirilen yeni yöntemler de sağkalım üzerinde olumlu etki göstermektedir. miyastenia bileĢke gravis) Kas    Steroid miyopatisi KaĢektik miyopati Paraneoplastik polimiyozit / dermatomiyozit Tümör Yayılımına Bağlı (Metastatik) Etkiler Beyin Metastazı kanserli olduğu bilinen bir hasta nörolojik tablo geliĢtirdiği takdirde öncelikle metastaz olasılığı düĢünülmelidir. ya da b) aĢağıdakilerden ikisi: meningiom. Nüfusun yaĢ ortalamasının artması. Tablo 4. vs. gliom. Bölge Nörolojik komplikasyon        Beyin Parenkim metastazı Leptomeningial metastaz Metabolik ve toksik ensefalopati Ġnfeksiyon (menenjit. arka subkapsüler lens opasitesi. yeni tedavi yöntemlerinin geliĢmesi ile kanserli hastaların sağ kalım süresi uzamakta. 3) aksiller veya inguinal çillenme. 5) belirgin bir kemik lezyonu. abse) Radyasyon ensefalopatisi Serebrovasküler olay Paraneoplastik (limbik ensefalopati. Schwannom. SISTEMIK KANSERIN NÖROLOJIK ETKILERI Sistemik kanserin nörolojik komplikasyonları nöroloji ile uğraĢan hekimin günlük pratiğinde giderek artan sıklıkta ve önemli bir yer tutmaktadır. artı. serebral kalsifikasyon. veya 3) aĢağıdakilerden ikisi: a) unilateral akustik nörinom. Nörofibromatosis Tip II: Genetik olarak tip I nörofibromatosisden ayrı bir tablodur ve Von Recklinghausen hastalığı olarak adlandırılmaz. b) multipl meningiom. Kanserli bir hastada belirti veren sinir sistemi bölgesine göre aranması gereken komplikasyon türleri Tablo 4‟te verilmektedir. 6) birinci dereceden bir akrabada tip I nörofibromatosis bulunması.

Epidural metastazın ayırıcı tanısında epidural kanama. Bazen de leptomeningial tümör omuriliği infiltre eder. bazı durumlarda demiyelinizan hastalık akla gelmelidir. Standart olarak günde 16 mg deksametazon ile baĢlanabilir. koryokarsinom. Birden fazla sayıda (multipl) olduklarında tanı güçlüğü yaratırlar. Cerrahi giriĢimin ardından da radyoterapi yapılır. epidural abse. Tek lezyon varsa. Bunların çoğunluğu omurlardaki kemik metastazlarından kaynaklanır. olguların % 10‟unda metastazın kaynağı belirlenemez. akciğer. Bunun dıĢında tek bir kitle halinde veya leptomeningial yayılım Ģeklinde intradural ekstramedüller yerleĢimli ve/veya intramedüller yerleĢimli metastazlar da görülebilir. meme. Ġntramedüller metastazın en sık nedenleri. 1) erken dönemde basıya bağlı ak maddede ödem ve aksonal ĢiĢme görülür. Epidural metastazlar baĢlıca üç mekanizma ile belirti verir. Ardından parestezi gibi duysal yakınmalar ve hızlıca. infeksiyöz lezyonlar. Tedaviye rağmen metastatik beyin tümörlerinin prognozu kötüdür. Yoğun homojen veya çevresel kontrast tutulumu vardır. multipl miyelom ve Hodgkin hastalığı. zaman içersinde oldukça Ģiddetli bir nitelik kazanır. tutulan miyotoma özgü. Buna karĢın. Ġntradural ve intramedüller metastaz: Dura içerisindeki metastazlar metastatik spinal tümörlerin en azını. testis kanserlerinin % 57‟si. Ġntradural ekstramedüller metastazlar bir sonraki leptomeningial metastaz baĢlığı altında incelenecektir. 2) özellikle ön ve arkadan basıda spinal damarların sıkıĢması ile medulla spinalis infarktı geliĢir. bazı meme kanserleri. Ayırıcı tanı: Metastatik hastalığın ayırıcı tanısında primer beyin tümörleri. aĢağıda sözü edilecek olan paraneoplastik sendromlar. bu durum steroidlere cevaplıdır. Sistemik kemoterapinin bazı durumlar haricinde serebral metastazlara pek etkili olmadığı düĢünülmektedir. meme kanseri. hasta yatar durumdayken Ģiddetlenir. akciğer tümörleri (yaklaĢık % 50). böbrek. kas zaafı geliĢir. Bazen de davranıĢ değiĢikliği. Spinal Metastaz Kanserli hastalarda omuriliği ilgilendiren üç tip metastatik lezyon vardır. Bunlar arasında prostat. akciğer adenokarsinomu akla gelmelidir. koryokarsinom. kuĢku varsa MRG yapılmalıdır. Nörolojik aciller kapsamında değerlendirilmesi gereken bu klinik tabloda. Kontrastlı MRG ile gösterilmiĢ tek bir lezyon varsa. Epidural metastaz: . Metastatik lezyon sayısı da primer tümör tipi hakkında bilgi verebilir. Radyoterapinin 4872 saat öncesinde 16 mg deksametazon veya eĢdeğerinin verilmesi akut radyoterapi yan etkilerini önlemek açısından yararlıdır. etrafı ödemlidir. Bu tür metastazlar nadiren intradural bir kitle oluĢturarak etki edebilirler. renal ve surrenal kanserlerine aittir. Ancak lenfoma. non-Hodgkin lenfoma ile birlikte dural metastaz görülür. melanom. Tedavi: Akut iyilik hali sağlanması için kortikosteroidler kullanılabilir. disk fıtıklaĢması ve diğer epidural kitleler akla gelmelidir. kiĢi otururken daha rahattır. Ancak çok uzun kullanımda steroidlerin bilinen sakıncaları gündeme gelecektir. Cerrahi giriĢim yapılamayan ya da multipl metastazlı hastalarda sadece radyoterapi uygulanabilir. Sonuçta oldukça nadir bir durumdur. Diğer yandan. renal kanser ve lenfoma gibi tümörler olmakla birlikte. metastazın rezeksiyonu düĢünülmelidir. Ġntramedüller metastazlar ise daha çok hematojen yolla olur. Metastazlar MRG‟de T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. Kliniği. 3) basıya bağlı vazojenik ödem geliĢir. En sık kanayan metastazlar melanom. Belirgin kontrast tutulumu gösterir. HodgkindıĢı lenfomalardır. testis kanseri gibi radyasyona duyarlı tümörlerde sağkalım daha uzun olabilir. BT‟nin negatif olması metastaz olasılığını ortadan kaldırmaz. Beyin metastazları diğer tümörler gibi baĢlıca kafa içi basınç artıĢı sendromu veya epileptik nöbetlerle karĢımıza çıkarlar. ancak pelvik organların ve kolon kanserinin metastazları arka çukuru tercih eder. yaklaĢık % 5 kadarını oluĢturur. etki sağlanmazsa 48 saatte bir doz arttırılarak 100 mg/gün dozuna kadar çıkılabilir. özofagus. bu dönemde basının ortadan kaldırılması ile normal iĢlev kazanılabilir. Ortalama sağkalım 6 ay civarındadır. Beyin dokusuna hemen hiç metastaz yapmayan bazı kanserler de vardır. Klinik bağlamda. uyanıklık kusuru ve silik nörolojik bulgularla genel bir ensefalopati tablosuna yol açabilirler. Ayrıca bulundukları bölgeye özgü belirtiler de verebilirler. prostat. Bölgesel veya radiküler nitelikte olan ağrı. Ayrıca paravertebral yapılardan ve epidural boĢlukta yer alan metastatik lezyonlardan da kaynaklanabilir. T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünür.Beyin metastazının en sık nedenleri akciğer kanseri. ağrı daha geri planda olmak üzere epidural bası gibidir. Beyin parenkim metastazlarının % 80‟i hemisferlerde % 20‟si arka çukurda yer alır. primer tümör de iyi durumdaysa. En sık görülen epidural lezyonlardır. akciğer kanserlerinin % 35‟i beyin metastazı yapar. ağrı ortaya çıkan ilk bulgudur. meme kanseri ve Hodgkin. orofarinks ve melanom dıĢı cilt kanserleri yer alır. tiroid. Nöroradyoloji: BT‟de metastazlar izodens veya hipodens düzgün sınırlı lezyonlar olarak görülür. özellikle sık beyin metastazı yapan kanserler değerlendirildiğinde: melanomların % 75‟i. Bazen kontrastsız BT‟de lezyonlarda kanama gözlenebilir. Küçük hücreli akciğer kanseri ve melanom çok sayıda metastaz yapar. meme kanseri.

herpes simpleks ve sitomegalovirus infeksiyonları baĢta olmak üzere virus infeksiyonları. lenfoma) bu oran %5-15 arasında olabilir. Bu konunun ayrıntıları Sinir Sistemi Ġnfeksiyonları konusunda anlatılacağından burada çok kısaca değinilecektir. karaciğer ve böbrek yetersizliklerine bağlı ensefalopatiler sayılabilir. Leptomeningial metastaz genellikle geç dönemde. karaciğer yetersizliğine bağlı K vitamini eksiklikleri kanserli hastalarda sık görülen kanama nedenleridir. kranyal ve spinal subdural ve epidural kanamalar ve nadiren subaraknoid kanama Ģeklinde karĢımıza çıkabilir. davranıĢ bozuklukları. Metabolik bozukluklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi ilgili bölümlerde bulunabilir Vasküler etkiler: Sistemik arteroskleroz oranı genel popülasyona oranla kanserli hastalarda daha düĢük olmasına karĢın. Çok daha seyrek olarak birkaç yılı bulan hastalıksız dönemin ardından ortaya çıkabilir. Öncelikle kanserin tuttuğu organın iĢlevlerini bozması ile o organ sistemine ait yetersizlikler olabilir. Klebsiella). Leptomeningial metastaz yapabilen diğer tümörler meme kanseri. 20 . akut lenfositik ve non-lenfositik lösemi gibi hematolojik tümörlerdir. Metastaz DıĢı Etkiler Nörolojik bulgu gösteren kanserli hastaların yarısında nörolojik tabloya neden olan herhangi bir metastaz veya tümör yayılımı saptanmaz. Bu sonuncusu bazı kanserlerle görülen ve kanserin salgıladığı bazı peptidlere bağlı diyare ataklarına yol açan karsinoid sendromda sıktır. konfüzyon. T-lenfosit ve mononükleer fagosit sistemi bozuk olan hastalarda nötrofil iĢlevleri veya total lökosit sayısı normal olsa bile. Listeria ve Nocardia gibi bakteriyel infeksiyonlar. Kanserli hastalarda beslenme bozuklukları ve kaĢeksi de oldukça sıktır. H. Kanserli hastalarda leptomeningial metastaz sıklığı tam olarak bilinmemekle beraber primer neoplazinin niteliğine göre değiĢkenlik gösterir. Bu durumda S. Ayrıca bu hastalarda sıvı-elektrolit dengesindeki bozukluklar. Özetle. B12 vitamini eksikliği ve niasin eksikliğine bağlı pellegra sayılabilir. ayrıca ince iğne ile (no. olguların yaklaĢık %5‟ini oluĢturmaktadır. düĢünce kusurları. Tümörlerde sağkalımının artması ile orantılı olarak insidensi artar. Bazen de sistemik kanserin ilk belirtisini oluĢturduğundan klinik tanıyı koymak son derece önemlidir. Bunlar arasında MSS infeksiyonları da yer alır. Bu hücreler lösemik hücrelerse bu duruma meningial lösemi (veya lösemik menenjit). bir otopsi çalıĢmasında nörolojik bulgu veren kanserli olguların %19‟unda saptanmıĢ olması. bunların arasında hipoksi. streptokok. Bu durumda çok farklı nedenler nörolojik tablodan sorumlu olabilir. Beslenme bozuklukları arasında en sık görülenler tiamin eksikliğine bağlı Wernicke-Korsakoff sendromu. Trombositopenili hastalarda lomber ponksiyon yapılması gerekiyorsa öncesinde trombosit suspansiyonu verilerek kanda trombosit sayısının 20 000/ mm3 düzeyinin üzerine çıkarılması gerekir. özellikle meme kanserli hastalarda hiperkalsemi sıkça görülür. uyuklama ya da uykusuzluk gibi bulgulara tremor. B-lenfosit yetersizliği nadir görülür. stafilokoklar ile birlikte Listeria infeksiyonlarına ve kandida. özellikle kriptokok gibi mantar. hem de tedaviye bağlı kemik iliği baskılanması sonucu infeksiyonlar sık görülür. Metabolik. Vasküler Etkiler Ġnfeksiyonlar: Kanserli hastalarda hem tümöre bağlı geliĢen immunsupresyon. melanom ile nonHodgkin lenfoma. Bu nedenler aĢağıda sıralanmıĢtır. bilinç düzeyinde değiĢimler ve bazen de anormal motor aktiviteler Ģeklinde özetlenebilir. Primeri bilinmeyen karsinomatoz menenjit. meningitidis infeksiyonlarına eğilim artar. E. Solid tümörlü hastaların yaklaĢık %5‟inde görülürken hematolojik neoplazili hastalarda (lösemi. Ġnfeksiyöz. coli. huzursuzluk. yaygın hastalıkla birlikte ortaya çıkar. herpes zoster. pneumoniae. trombosit iĢlev bozuklukları. Kanserli hastalarda kanayıcı ve tıkayıcı serebrovasküler olaylar yaklaĢık eĢit oranlarda görülür. bozulmuĢ serebral metabolizma sonucu oluĢan davranıĢ değiĢikliklerini içerir. miyokloniler ve asteriksis gibi istemsiz hareketler eĢlik ettiğinde bu tanı olasılığı akla gelmelidir. Nötrofil mutlak sayısı 1000/mm3‟ün altında olan hastalarda enterik basiller (Psödomonas grubu. Bu sıkça karĢılaĢılan klinik tablo altta yatan nedene yönelik tedavi ile geriye döner. Varolan metabolik bozukluğa bağlı olarak metabolik ensefalopatiler geliĢebilir. influenzae ve N. toksoplazmoz gibi parazitozlar ve progresif multifokal lökoensefalopati tablosu sık görülür. emosyonel labilite. muhtemelen hastaların bir kısmında gözden kaçabildiğini düĢündürmektedir. Metabolik ensefalopati deyimi. kanser hücreleri ise meningial karsinomatoz (veya karsinomatoz menenjit) adı verilir. Metabolik etkiler: Kanserli hastalarda pek çok nedenle nutrisyonel ve metabolik bozukluklar meydana gelebilir. letarji. Akut ya da subakut olarak geliĢen bu tablonun klinik bulguları. görülme sıklığı açısından serebrovasküler komplikasyonlar metastatik komplikasyondan sonra ikinci sırada yer alırlar. Kanayıcı olaylar intraserebral kanamalar.Leptomeningial Metastaz : Meninkslerin malign hücreler tarafından infiltre edilmesi leptomeningial metastaz olarak adlandırılır. küçük hücreli akciğer kanseri. EEG‟de yaygın yavaĢ dalga varlığı saptanır. Kemik iliğinin tümör infiltrasyonuna veya ilaçlarla baskılanmasına bağlı trombositopeni. Granülositopenisi veya nötrofil iĢlev bozukluğu olan hastalarda özellikle bakteriyel infeksiyonlara eğilim artar. Ancak. Kanayıcı olayların altında sıklıkla koagülasyon bozuklukları bulunur. aspergillus ve mukormikoz gibi mantar infeksiyonlarına eğilim artar.

Öykü alınırken semptomların baĢlangıç Ģekli ve seyri. VP-16. halüsinasyon gibi) semptomlardan ayırt edilmesi. göğüs ağrısı. taksol. asparaginaz. Bazı hastalarda sonradan saatler. 5-florourasil. Nörotoksik etki gösteren kemoterapötikler (Kaynak 3 ve 26‟dan)) Akut ensefalopati (delirium) Metotreksat (intravenöz veya intratekal). trombotik vasküler hastalıklar içerisinde ilk sırayı alır. diabetes mellitus. varsa geçirilmiĢ inme ve GĠA‟ların özellikleri araĢtırılmalıdır. tümör embolisi. akciğer kanserleri ve lenfomada görülebilen trombotik mikroanjiyopati ile intravasküler lenfoma sayılabilir. dosetaksel. non-bakteriyel trombotik endokardit. Geri kalan çoğunluğunda farklı nedenler söz konusudur. ani baĢlangıçlı. tümör basısı ile arter tıkanmasının yanı sıra meme. PALA. BCNU. bilinç bozukluğu. Serebral venöz oklüzyonlar ise her türlü sistemik kanserde görülmekle birlikte lökoz ve lenfomalarda sıktır. miyokard infarktüsü. Progresyon süresi arttıkça semptomların vasküler kaynaklı olma olasılığı ĠNME SENDROMUNUN AYIRICI TANISI . intermittan klodikasyo. mide. sis-platin Serebellar bozukluk/ ataksi 5-florourasil. fokal/nonfokal semptomların ayırımı vasküler orijin düĢündüren “ negatif “ (motor. Aksi halde spinal subdural veya epidural kanama geliĢebilir. ifosfamid. etoposid. nitrozüreler. siklosporin. septik emboli. duyusal veya vizüel foksiyon kaybı) semptomların büyük olasılıkla nonvasküler kaynaklı “ pozitif” (istemsiz hareket. siklosporin. ġiddetli baĢ ağrısını izleyen konvülsiyonlarda bu tanı akla gelmelidir. OKT 3. paklitaksel Kronik ensefalopati (demansiyel sendrom) Metotreksat . Tedavi Komplikasyonları Kemoterapi Yan Etkileri Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötiklere bağlı görülebilen nörolojik yan etkiler Tablo 5‟te sıralanmıĢtır. akciğer kanserleri ve hematolojik neoplaziler) salgıladığı pro-koagulan maddeler ile bazı kanserlerde de (prostat. Bunlar arasında disemine intravasküler koagülasyon (DIC). vinkristin. hiperlipidemi. 5-florourasil. BCNU. buna eklenen fokal ya da jeneralize konvülsiyonlar ile karakterizedir. metotreksat (intratekal) BaĢağrısı Tamoksifen. ilaçlar) belirlenmelidir. fokal nörolojik defisit semptomlarının varlığına ve benzer bir Ģekilde ortaya çıkabilecek diğer hastalıkların dıĢlanmasına dayanır. Ara-C. kapesitabine. dakarbazin. nitrozüreler. Kanserli hastalarda görülebilen iskemik serebrovasküler olayların yaklaĢık üçte birinin altında klasik aterosklerotik damar darlıkları bulunur. nadiren günler süren düzgün veya merdivenvari bir progresyon görülse de baĢlangıç anidir. Ġnmelerin çoğunda semptomlar herhangi bir presipitan faktör olmaksızın aniden baĢlar. siklosporin A Aseptik menenjit monoklonal antikorlar. prokarbazin. panik ve anksiyete. galyum nitrat. asparaginaz. Genelde ölümle sonlanan bu klinik tablo. prokarbazin. renal ve sürrenal kanserlerine aittir. ifosfamid/ mesna. akut geliĢen ensefalopati. hıçkırık. busulfan. prokarbazin. suramin. Fokal nörolojik bulgu varsa hafiftir. teniposid. mitotan. fizik aktivite. oksaliplatin. etoposid. epileptik nöbet. alkol. ve alıĢkanlıklar (sigara. Bazen tümörün tümör veya metastazlarının içine kanama da görülebilir. Ara-C. vinkristin. vinkristin. Ara-C. meme) dural metastazlar nedeni ile majör venöz sinüslerde tıkanma görülebilir.veya 22) ve çok dikkatli bir Ģekilde ponksiyon yapılmalıdır. prokarbazin. kusma. bortezomab. 5-azasitidin. diyet. sis-platin. tiotepa Periferik nöropati Vinka alkaloidleri. interlökin-2. paklitaksel. nitrojen mustard. En sık kanayan beyin metastazları melanom. temozolamid Epileptik nöbet Metotreksat. Sık görülen bazı özel durumlar burada biraz daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ara-C. fludarabin Görme kaybı Tamoksifen. klorambusil Miyelopati (intratekal ajanlar) Metotreksat. koryokarsinom. Her türlü malinitede görülmekle birlikte lökoz ve lenfomalarda daha sıktır. Yine bazı kanserlerin (jinekolojik. sis-platin. Bunu izleyerek özellikle vasküler olanlar olmak üzere özgeçmiĢ ve soygeçmiĢ özellikleri (hipertansiyon. pulsatil tinnitus). interferonlar. arterit). talidomid Ġnme tanısı yatak baĢında konulur ve uygun bir hastada (genellikle vasküler risk faktörlerini taĢıyan yaĢlı bir hasta). sis-platin. tamoksifen. hangi vücut parçalarının (yüz-kol-bacak) ve fonksiyonların etkilendiği. Tablo 5. bevasizumab. angina pektoris. eĢlik edebilecek semptomlar ( baĢağrısı. Kanserli hastalarda yaygın (disemine) intravasküler koagülasyon tıkayıcı. etoposid. meme. kortikosteroidler. Ara-C. akciğer. Ara-C (intratekal).

maksimum 4 hafta içinde) kranyal BT yapmaktır. Todd paralizisi) olan bir hastada yanlıĢlıkla inme tanısı konulabilir. kalp hızı ve ritmi. ve periferik nabızlar araĢtırılmalıdır. subakut baĢlangıç. gliom. hiponatremi. süregelen semptomların inmeye değil. akut. Fokal nörolojik semptomların yanı sıra bilinç bozukluğu ve ateĢ (özellikle pnömoni vb görünür neden olmadığında) saptanan hastalarda ensefalit. beyin tümörü veya kronik subdural hematom gibi çeĢitli nedenlere bağlı olma olasılığı vardır. Genç yaĢ. özgeçmiĢte histerik epizod veya psikiyatrik problem öyküsü. genel halsizlik gibi nonfokal semptomlar hemen daima nonvasküler nedenlere bağlıdır.ve hipodens olur ve geç incelenen olgularda infarkt/kanama ayırımı yapmak güçleĢir. kardiyak üfürümler. Doğru tanıya öykünün derinleĢtirilmesi (öncesinde nöbet epizodları. MR bulguları gibi laboratuvar özellikler ayırıcı tanıyı sağlar. Daha da önemlisi inmeye bağlı olmayan epileptik nöbetler tanı karıĢıklığa yol açabilir. beyin apsesi ve subdural ampiyem gibi lokal infeksiyonlar akla gelmelidir. inmenin patolojik tipine karar vermektir. Wernicke ensefalopatisi gibi durumlar akutça ortaya çıkabilen fokal nörolojik semptomlara ve tanı karıĢıklığa neden olabilir. Gradyant eko gibi MR sekansları intrakranyal kanamayı erken dönemde de güvenilir bir Ģekilde belirleyebilir. GeçmiĢte bilinç bozukluğu. korona radiata ve talamus lezyonlarında görülebilen “psödoradiküler” defisitler bazen periferik sinir (örneğin radyal sinir felci) veya radiks lezyonları ile karıĢabilir. baĢağrısı. diskriminatif duyu bozukluğu. BaĢlangıcın subakut oluĢu.Bazı nörolojik defisit bulguları iyi muayene edilmezlerse gözden kaçabilirler. GEÇĠCĠ ĠSKEMĠK ATAKLAR Geçici iskemik atak (GĠA). Çünkü BT‟de parenkim içinde kan hemen hiperdens olarak görünürken zaman içinde izo. miyokloniler yönlendirici özelliklerdir. ciddi baĢağrısı gibi semptomların kanayıcı inme için tipik olduğu düĢünülmüĢse de BT döneminde küçük intraserebral hematomlu hastalarda bu “tipik” özelliklerin olmadığı görülmüĢtür. Arbitrer olarak 24 saatten kısa süren epizodlar GĠA olarak kabul edilir. bilinç bozukluğu. ihmal/söndürme. Bu ayırımı doğru olarak yapabilmenin geçerli yolu erken dönemde (tercihen1-2. fokal serebral veya monooküler disfonksiyona ait kısa süreli semptomlarla karakterize olan klinik bir sendromdur. nonketotik hiperglisemi. bilinç bozukluğu gibi bulguların ön planda oluĢu. Papilla ödemi ve nedeni ortaya konulamayan ateĢ gibi bulguların varlığında inme tanısından Ģüphelenilmelidir. Alt motor nöron ve dermatom bulguları ayırıcı tanıda yararlıdır. epileptik nöbetler ve papilla ödemi gibi bulguların varlığı. intraserebral kanamaların yarısına ve subaraknoid kanamalı hastaların hemen tümüne eĢlik eder. tablo baĢlangıcında “pozitif” semptomlar) ve seyrin izlenmesi ile varılabilir. Klinik olarak inme tanısı konulan az sayıda hastada BT veya MR ile subdural hematom.Semptomların baĢlangıç Ģekli ve seyrinin iyi belirlenemediği durumlarda ise. objektif nörolojik bulguların yokluğu yol gösterici olabilir. EEG ile tanı konabilir. Metabolik/toksik nedenlere bağlı ensefalopatiler genellikle fokal bulgular olmaksızın subakut geliĢen bilinç bozukluğu tablosuna yol açarlar. nörolojik bulguların ortaya konulmasının yanı sıra. konfüzyon. anozognozi). Klinik olarak inme tanısı konulduktan sonra ikinci adım. baĢağrısı. Ġnmeli hastaların muayenesinde. BaĢlangıcın inme kadar ani olmayıĢı (veya bu konuda bilgi eksikliği). subakut baĢlangıç (günler içinde progresyon). Multipl skleroz atağı bazen inme ile karıĢabilir. Ama seyrek olsa da hipoglisemi. Halbuki MR‟da kanama için tipik olan intensite değiĢiklikleri çok daha uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. semptomların dalgalanması ve bulguların düzeleceğine kötüleĢme eğiliminde olması gibi özellikler doğru tanıya yönlenmede yardımcıdır. öyküde atakların varlığı gibi klinik ve BOS. BT ucuzluğu ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle erken dönem için tercih edilen araĢtırma yöntemidir. görme alanı defektleri. ensefalit. eĢzamanlı emosyonel çatıĢma varlığı. Daha geç dönemde incelenebilen hastalarda ise MR daha uygundur. propriosepsiyon bozukluğu. BaĢağrısı iskemik inmelerin dörtte birine. kafa travması. Çok sayıda hastalık klinik ve/veya radyolojik olarak inme ile karıĢabilir. kan basıncı (her iki koldan). ve gövde ataksisi sayılabilir. metastaz) veya arteryovenöz malformasyon gibi yapısal intrakranyal lezyonlar görülebilir. Hastadan veya yakınlarından iyi bir öykü alınabildiğinde ve muayene ile saptanabilen nörolojik defisit bulgularının varlığında. Fokal serebri iskemi fokal serebral semptomlara yol açar. kan akımı yetersizliğine bağlı olarak geliĢen. demans. Creutzfeldt-Jacob hastalığı bazen inme benzeri bir tablo ile ortaya çıkabilir. nöbetler. Bunlara örnek olarak vizüel-spasyal disfonksiyon bulguları (konstrüksiyonel apraksi. BaĢlangıçtaki epileptik nöbet gözden kaçarsa postiktal konfüzyon veya uyanıklık kusurunun yanı sıra hemiparezi (postiktal nörolojik defisit. Baygınlık hissi. YaklaĢık %2 oranında inmeli hastada semptomların baĢlangıcında epileptik nöbet görülebilir.azalır. Küçük kortikal. gerçek vertigo olmayan baĢdönmesi (dizziness). konfüzyon. yüksek kan basıncı ve hipertansif retinopati gibi bulguların yardımıyla ayırt edilebilir. beyin apsesi. Bulguların tutarsızlığı. beyin tümörü (meningiom. Hipertansif ensefalopati. inme tanısı klinik olarak %95‟e varan oranda doğru konulabilir. Foksiyonel (histeri veya simülasyon) semptom ve bulgular psikiyatrik öyküsü olmayan yaĢlı hastalarda seyrektir. Ancak atakların çoğu 2-15 dakika içinde . Ne normal klinik değerlendirme ne de infarkt/hematom ayırımı için tasarlanmıĢ klinik “skorlama” yöntemleri iskemik/kanayıcı inme ayırımını yapmak için yeterli değildir.

kol. Ama refleks asimetrisi veya ekstansör taban derisi refleksi gibi fonksiyonel olarak önemi olmayan bulgular 24 saatin ötesine taĢabilir. Geçici iskemik atakları taklit edebilen ve ayırıcı tanıda dikkate alınması gereken hastalıklar 1.Vestibüler sistem hastalıkları Meniere hastalığı Benign paroksizmal pozisyonel vertigo Benign rekürran vertigo Labirentit 6. migren gibi). karıncalanma hissi. Vertebrobaziler sistem GĠA‟larında ise tek veya iki yanlı motor ve/veya duyusal belirtiler ile hemianopsi görülür.Metabolik Bozukluklar Hipoglisemi Hiperglisemi Hiperkalsemi 7. epilepsi veya senkop tanılarını akla getirir ve hemen hiçbir zaman GĠA‟ya bağlı değildir. GĠA ile karıĢabilecek durumlar arasında hipoglisemi. Birkaç saniyelik epizodların GĠA‟ya bağlı olma olasılığı azdır.Migren aurası (baĢağrısı ile birlikte veya değil) 2. hem de tedavi Ģansı olan hastalıklar ön planda ayırt edilmelidirler. subdural hematom. Bilinç kaybı. meningiom benzeri iyi huylu tümörler ve parsiyel epileptik nöbetler gibi hem ciddi sonuçları olup. parlayan ıĢıklar görme gibi) semptomlar epileptik nöbet. GĠA‟lar. sol gözde “amaurosis fugax” ile sağ hemiparezi-afazi unsurlarını içeren ataklar geçiren ve uygun incelemelerle sağ karotis interna baĢlangıcında ileri darlığa yol açan aterom plağı saptanan bir hasta endarterektomi için çok uygun bir aday olabilir. Tablo 1. afazi (dominant hemisfer tutulumunda) ve nadiren hemianopsi. Nonfokal semptomlar. vasküler çalma. vertigo. bazı olgularda BT/MR ile uygun lokalizasyonda serebral infarkt görülmesi klinik GĠA tanısını reddettirmez.Tanım gereği kalıcı defisit olmamalıdır. Karotis sistemi GĠA‟larında.Epileptik nöbetler 3. uzun süren ataklardan sonra daha sık olmak üzere. Daha önce de belirtildiği gibi GĠA‟larla hafif iskemik inmeler arasında etyopatoloji. duyu kaybı. Benzer Ģekilde vasküler semptomlar beden parçalarında (yüz. pıhtılaĢma bozuklukları gibi nedenler araĢtırılmalı ve nedene yönelik uygulanmalıdır. Çünkü dakikalar süren fokal nörolojik semptomlara yol açabilecek nonvasküler hastalıklar (epileptik nöbet.sonlanır. gliom) Dev anevrizma Arteryovenöz malformasyon Kronik subdural hematom .Senkop veya “near-syncope” 4. daha uzun süreli semptomlara yol açan hastalıklardan (intrakranyal yer kaplayıcı lezyonlar gibi) çok farklıdır. Stokes-Adams atakları. GĠA‟lar genellikle tekrarlayıcıdır. diplopi. GĠA sonrası. Ġskemik inmeye yol açan tüm etyolojik faktörler GĠA nedeni de olabilir. ipsilateral olarak ise geçici monooküler körlük (amaurosis fugax) görülür. nonaterosklerotik vaskülopati.Geçici global amnezi 5. GĠA‟lar semptomların yansıttıkları vasküler alanlara göre “ karotis sistemi” ve “ vertebrobaziler sistem” GĠA‟ları olarak iki ana gruba ayrılarak incelenir. kardiyoembolizm. daha sonra oluĢabilecek ve belki de uygun tedavi ile önlenmeleri mümkün olan ağır inmelerin habercileri oldukları için tanınmaları önemlidir. Kısa süreli nörolojik bulgulara yol açan ve GĠA‟larla ayırıcı tanıya giren durumlar Tablo 1’de sıralanmıĢtır Fokal iskemi fokal nörolojik veya monoküler semptomlara yol açar. görme kaybı gibi) Ģeklindedir. küçük damar hastalığı. prognoz ve tedavi açılarından fark olmamakla birlikte ayırıcı tanı açısından GĠA/inme ayırımı yararlıdır. afazi. migren gibi alternatif tanıları akla getirmelidir. bacak) hemen hemen aynı anda ve maksimum Ģiddetle baĢlarken. Mesela. Veya GĠA‟lar geçiren ve atriyal fibrilasyonu olan baĢka bir hasta oral antikoagülan tedaviyle kendisini yatalak bırakacak geniĢ bir MCA infarktından baĢarı ile korunabilir. Dizartri hem karotis hem de vertebrobaziler GĠA‟ların parçası olabilir. Vasküler semptomlar “ negatif” yani monooküler ya da serebral fonksiyonun ortadan kalkması (zaaf. disfaji gibi belirtilerin birkaçı bir arada veya herhangi biri motor/duyusal belirtilerden biriyle birlikte olduklarında vertebrobaziler sistem için karakteristik sayılırlar. semptomların bedende yayılması (march) GĠA tanısına aykırıdır. ya da izole olduklarında çok daha sık olarak nonvasküler nedenlerle oluĢan vertigo gibi semptomlar GĠA dıĢı nedenleri akla getirmelidir. Bu nedenle GĠA düĢünülen hastalarda altta yatan büyük damar aterosklerozu .ÇeĢitli nedenlerle (nöbet. damar basısı vb) geçici nörolojik semptomlara yol açan intrakranyal lezyonlar Tümör (meningiom. Dengesizlik. “Pozitif” (istemsiz hareket. iskemi oluĢan karotis alanına göre karĢı beden yarısında motor ve/veya duysal belirtiler.

Motor/duyusal. Kortikal. posterior (vertebro-baziler) sirkülasyon infarktlarını (POCI). Hemodinamik infarktlar nadirdir ve en sık olarak proksimal arterlerde ciddi darlık veya tıkanma ile birlikte global serebral perfüzyonun kritik olarak düĢmesi (örneğin kardiyak “output” azalması) sonucu oluĢurlar. derin infarktlara iĢaret ederler. Trombotik infarktlar genellikle aterosklerotik bir plak üzerine trombüs yerleĢmesi ile oluĢur. kol ve bacağın hepsini veya en azından ikisini içerecek Ģekilde bulunmasıyla tanınır ve çoğunlukla kapsüla interna. yılda bağımlı (%) 25 Total Anterior Posterior Sirkülasyon Sirkülasyon Hepsi: Hemianopsi. Laküner sendromlar. Bilinç bozukluğu vb. serebri anterior‟un tıkanmasına bağlı bir infarkta güvenilir bir Ģekilde iĢaret eder. ĠSKEMĠK ĠNME Tablo 1. motor ve/veya duyusal bulguların yüz. serebri media dallarından birinin veya nadiren a. anterior (karotis) sirkülasyon alanına ait büyük ve küçük infarktları.8. veya motor/duyusal bulguların bir vücut parçasında sınırlı kalması (monoparezi gibi). uygun kollateral kan akımı bulunan bölgenin distalindeki bir noktada emboli ile tıkanması sonucu oluĢur. Beyinsapı. nedenlerle bir bulgu (sıklıkla hemianopsi) yeterince test edilemezse bu bulgunun var olduğu kabul edilir. bazis pontis gibi motor ve duyusal iletileri taĢıyan liflerin sıkıĢık bir Ģekilde bir arada bulunduğu bölgeleri sulayan penetran arterlerden sadece birinin tıkanmasına bağlı olarak geliĢen küçük. POCI sendromu vertebrobaziler sistemin suladığı oksipital loblar ile beyinsapı ve serebellum tutulumunu gösterir. PACI daha sınırlı bir klinik sendromdur. hemianopsi) sadece ikisinin varlığı (sağ hemiparezi.Psikojen nedenler Hiperventilasyonla birlikte duyusal fenomenler Panik atakları Somatizasyon Klinik olarak inme tanısı konulduktan ve görüntüleme yöntemleri ile inmenin kanamaya değil de iskemiye bağlı olduğu belirlendikten sonraki adım.Multipl skleroz 9. yatak baĢında temel bazı nörolojik bulgular (motor/duyusal. Duyusal Kortikal. yılda ölen (%) 1. serebri media‟nın proksimal oklüzyonu veya a. kortikal bulgular. TACI sendromu akut geliĢen hemiparezi (duyu kusuru ile birlikte veya değil). Bu geniĢlikte bir infarktın a. kortikal bulgular ve hemianopsi olmaksızın. Embolik infarkt. Hemianopsi. ihmal gibi). Bazen damar duvarına ait bir bozukluk olmaksızın pıhtılaĢma bozukluğu nedeniyle trombotik infarkt geliĢebilir. Kan akımı bozulan damar ve bunun suladığı beyin bölgesinin fonksiyonuna bağlı olarak çok sayıda farklı nörolojik sendrom geliĢebilir. bir arterin. ya TACI sendromu oluĢturan üç komponentin (motor/duyusal. Serebellar Hemianopsi 60 20 35 20 Ġskemik inmeler. b) embolik. Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) çalıĢmasında kullanılan bu sınıflama. serebri media alanının büyük bir bölümünü kapsayan bir infarktın varlığına güvenilir bir Ģekilde iĢaret eder. yani total anterior sirkülasyon infarktı (TACI) ve parsiyel anterior sirkülasyon infarktı (PACI). ve c) hemodinamik olmak üzere üç temel mekanizma sonucu geliĢirler. Hemianopsi 10 20 30 Laküner 1. afazi veya sol hemiparezi. afazi (sol hemisfer için) veya ihmal (sağ hemisfer için) örneklerinde olduğu gibi yeni geliĢen kortikal defisit. a) trombotik. .Periferik sinir sistemi/kas hastalıkları Mononöropati / radikülopati Miyastenia gravis Periyodik paralizi 10. infarktın yeri ve geniĢliği hakkında bir fikir edinilmesi ve son olarak da infarkt nedeninin belirlenmesidir. veya yeni geliĢmiĢ izole kortikal disfonksiyon bulgusu (izole afazi gibi) ile tanınır ve a. Ġskemik Ġnme Klinik Alt Tiplerinin Özellikleri Bulgular Parsiyel Anterior Sirkülasyon Sadece Alttakilerden ikisi: Motor veya Motor/duyusal. karotis interna oklüzyonu sonucu geliĢmesi beklenir. ve klinik olarak laküner sendromlu hastaları (LACI) ayırt etmektedir. beyinsapı bulguları ve serebellum bulgularının herhangi bir kombinasyonunun görülmesiyle tanınır ve vertebrobaziler sistemi oluĢturan arterlerin proksimal veya distal oklüzyonuna iĢaret eder.Ama. kortikal bulgular ve hemianopsi) değerlendirilerek serebral infarktın yerini ve geniĢliğini yansıtan infarkt subtiplerinin belirlenmesi ve böylece prognozun tahmin edilmesi mümkündür (Tablo 1). ve homonim hemianopsi bulgularının hepsinin bir arada bulunmasıyla tanınır ve a.

Hastaların önemlice bir bölümü ise kolaylıkla bu kategorilerden birine sınıflanamaz ve en iyisi bu hastaların “ nedeni belirlenemeyen infarkt” olarak tanımlanmalarıdır. Ġzleyen yıllarda bu bölgedeki darlıkların cerrahi olarak ortadan kaldırılabilmesi. arterden artere emboli veya hemodinamik mekanizmalarla infarkta yol açtığı düĢünülür. Bazı hastalarda ise inmeye neden olabilecek birden fazla neden (kalpte emboli kaynağı ve boyunda uygun taraftaki karotiste ileri darlık gibi) bulunabilir. kardiyoembolik ve laküner olmak üzere üç klinik kategoriye ayrılarak incelenir. Bu nedenlerle. arter lümenini önemli ölçüde daraltacak Ģekilde büyüyebilir. beyin arterlerinin sulama alanlarındaki büyük değiĢkenlik nedeniyle sınır sulama alanı infarktları. arka sirkülasyonda a. vertebral arterin baĢlangıç ve intrakranyal parçası.S eksiklikleri gibi). Trombüs büyük. infarkt mekanizmasının belirlenmesi. iskemik inmelerin. bazen de tedavi planlaması açısından yararsızdır. Laküner inmeler ise penetran arterlerden sadece birinin tıkanmasına bağlı olarak geliĢen küçük derin infarktların sonucudur. Emboli kaynağı kalp veya proksimal arterler olabilir. kortikal dal tıkanmasına bağlı infarktlardan güvenilir bir Ģekilde ayrılamaz. A. A. b) Ġnfarkt. karotis interna oklüzyonuna ilk kez 1951 yılında Fisher dikkati çekmiĢtir. TACI veya POCI tablolarından biriyle ortaya çıkarlar. karotis interna‟nın baĢlangıcındaki aterosklerotik lezyonlar ve a.Ancak.ATEROTROMBOTĠK BEYĠN ĠNFARKTI Bu infarkt tipi ekstrakranyal ve majör intrakranyal arterlerin belirli bölgelerinin aterosklerotik lezyonları sonucu oluĢur. karotis interna baĢlangıcı. klinikte çoğu kez imkansız. boyundaki büyük damar lezyonları iskemik inme ve GĠA nedeni olarak büyük popülarite kazanmıĢtır. subklavya‟nın vertebral arterleri vermeden önceki bölümünde tıkanması sonucu subklavyan çalma sendromu geliĢir. Kardiyoembolik inmelerde kalpte emboli kaynağı bulunur. orak hücreli anemi gibi) iskemik inme etyolojisinde rol oynarlar. GĠA öyküsü ve servikal üfürüm ile klinik bulguların progresyonu. muhtemelen zengin kollateral olanaklarına bağlı olarak. protein C. Bazı yazarlar neden bulunamayan hastaları. A. çoğu kez inmeye yol açmazlar. trombüs. çok sayıda olguda lezyonların noninvazif ve invazif yöntemlerle gösterilebilir olmasıyla. Hemodinamik infarktların tipik olarak majör serebral arterlerin sulama alanları arasında kalan sınır bölgelerinde oluĢtuğu bilinmekle birlikte. Ama daha sıklıkla lümen lezyonun üzerine oturan trombüs yoluyla daralır veya tıkanır. diğer nedenlerin dıĢlanabildiği durumlarda. Distal vertebral . Aterotrombotik inmelerde uygun. serebri anterior. A. media ve posterior‟un proksimal parçaları ile baziler arter tepesinde de daha az oranda olmak üzere aterosklerotik darlıklar görülebilir. Tıkanan damar distalinde kollateral akım yetersizse veya distale uzanan pıhtı kollateral akımın ulaĢtığı bölgenin ötesine geçerse veya nadiren hemodinamik mekanizmalarla infarkt geliĢir. karotis interna‟da ileri darlığı olan ve aynı taraftaki göze ait amarozis fugaks veya karĢı beden yarısına ait GĠA‟lar veya minör iskemik inme geçiren hastaların karotis endarterektomisinden yararlandıkları kanıtlanmıĢtır A. infarktın büyük olasılıkla aterosklerotik lezyonlara bağlı olması gerektiği varsayımıyla aterotrombotik infarkt grubuna eklemektedir. Vertebral arterlerin baĢlangıç bölümünde aterosklerotik lezyonlar sık görülürler ancak bunlar. Damar tıkandığında akım durmasına bağlı pıhtı oluĢur ve distale doğru ilerleyebilir. Ön sirkülasyonda a. baziler arter proksimali bu darlıkların en sık görüldükleri yerlerdir (ġekil 5). klinik bulgular ile pratikte uygulanabilen laboratuvar yöntemlerinin yardımıyla güvenilir bir Ģekilde tanınabilen ve yaklaĢım-tedavi açılarından farklılıklar gösteren etyolojik alt tiplere ayrılması gereklidir. kardiyoemboli kaynağı yok) dayanır. ve kanın Ģekilli hücrelerine ait bozukluklar (polistemi. ancak inme nadirdir. Ateroskleroz sonucu infarkt iki yolla gerçekleĢir: a) Aterom plağı. Aterotrombotik beyin infarktı tanısı ateroskleroza bağlı olduğu düĢünülen arteriyel daralma/ tıkanmaların varlığını kanıtlayan Doppler-ultrasonografi gibi noninvazif veya anjiyografi gibi invazif inceleme yöntemleriyle elde edilen bulgulara ve diğer inme nedenlerinin dıĢlanmıĢ olmasına (klinik ve radyolojik olarak nonlaküner infarkt. trombüs veya plak fragmanlarının distal embolizasyonu (arterden artere emboli) sonucu geliĢir. sifon parçası. Ancak aterotrombotik infarktlı hastalar da kardiyoembolik infarktlı hastalarda olduğu gibi PACI. orta ve küçük boy arterleri etkileyebilir. arterit gibi). Ekstra ve intrakranyal arterlerin aterosklerozu sıklıkla koroner arter ve periferik arterlerin hastalığı ile birliktedir. Hastaların küçük bir bölümünde ise nonaterosklerotik vaskülopati (arter diseksiyonu. Bu durumda arka sisteme ait GĠA‟lar görülebilir. Ġskemik inmeler aterotrombotik. BT/MR ile nonlaküner tipte infarkt görülebilir ve ne klinik tabloya ne de BT ve MR‟da görüntülenen infarkt özelliklerine bakılarak aterotrombotik/kardioembolik infarkt ayırımı yapılamaz. aterotrombotik infarktlı hastalarda kardiyoembolik infarktlı hastalara göre daha sıktır. Aterosklerotik lezyonlar bazı bölgelerde daha sık görülürler. Bu nadir nedenler “ genç inme” bölümünde ayrıntılarıyla incelenecektir Ġzleyen bölümde iskemik inmenin temel etyolojik alt tipleri ayrıntıları ile gözden geçirilecektir. pıhtılaĢma bozuklukları (antifosfolipid antikor sendromu. subklavya. proksimal büyük ve orta boy arterlerde aterosklerotik darlık veya tıkanmaların.

tıkanmanın hızı. derin. Daha sınırlı tutulumlar (monoparezi. içi sıvı dolu bir kavite oluĢur. a. trombüsün yeri ve kollateral dolaĢımın geliĢimi gibi faktörlere bağlı olarak baziler arter oklüzyonun çok iyi bir klinik seyir de gösterebildiği bilinmektedir. multipl damar alanlarında GĠA veya infarkt. “ataksik hemiparezi”. Çok sık olmayarak kortikal (özellikle minör hemisfer) infarktların yanı sıra küçük hematom ve intrakranyal yer kaplayıcı lezyonlar gibi iskemik olmayan patolojiler de klinik olarak laküner sendromlara yol açabilirler. izole afazi. o arterin sınırlı sulama alanında infarkta yol açar. Aterosklerotik lezyonlar sıklıkla baziler arterin baĢlangıcını ve proksimal bölümünü tutar. klinikte çoğu kez “ pür motor hemiparezi”. kol. Dev lakün olarak isimlendirilmiĢ olan daha büyük derin lezyonlar. ve diğer iskemik inme nedenlerinin (büyük damar aterosklerozu. görme alanı defekti gibi bulgular olmaksızın sadece motor ve/veya duyusal belirtilerle giden tipik sendromlara yol açarlar. Bunlardan ilk üçü genellikle motor ve/veya duysal liflerini yoğun olarak bir arada bulunduğu korona radiata. Zamanla normal doku ile çevrelenmiĢ. ihmal gibi). Ama günümüzde. Lakün (gölcük) ismi bu görünüĢü yansıtır. birden çok sayıda penetran arter sulama alanını ilgilendirir ve büyük damar aterosklerozu veya kardiyoembolizme bağlı olabilirler. kortikal bulgu (afazi. serebellar infarkt. bacak) en az ikisini tutacak kadar geniĢ olmalıdır. ikincisi ise lakünlerin oluĢumundan küçük penetran arterlere . B – KARDĠYOEMBOLĠK BEYĠN ĠNFARKTI Akut maksimal defisit. izole homonim hemianopsi gibi kortikal dal oklüzyonlarını düĢündüren tablolar. serebri posterior alanında arterden artere emboli ve bilateral lezyonlarda baziler arter oklüzyonuna benzer tablolara yol açarak semptomatik olma eğilimi gösterirler. Laküner infarkt tanısının temelini klinik olarak klasik laküner sendromlardan birinin varlığı. Bu çalıĢmalarla belirlenen laküner infarkt kavramı baĢlıca iki hipoteze dayanmaktadır. kapsüla interna ön bacağı veya bazis pontis yerleĢimli lakünler sonucu geliĢirken. Küçük derin infarkt sonucu oluĢtuğu iddia edilen çok sayıda klinik sendrom varsa da. öncelikle bilateral mediyanparamediyan bazis pontis olmak üzere geniĢliği değiĢken bir infarkta ve çoğu kez ölümle sonlanan ağır nörolojik tablolara yol açabilir. Görüntüleme yöntemleriyle yukarda anılan bölgelerde küçük (genel kabul gören en büyük infarkt çapı 15 mm) bir infarkt görülebilir veya tekrarlansa bile BT hatta MR sorumlu lezyonu göstermeyebilir. görüntüleme yöntemleri ile hemorajik infarkt görülmesi. Ġlk kez 1946‟da Kubik ve Adams‟ın dikkat çektikleri baziler arter oklüzyonu.LAKÜNER ĠNFARKT Laküner infarkt terimi. patolojik bir tanım olmasına karĢın. sınırlı yüz-el tutulumu gibi) kortikal lezyonlar sonucu da geliĢebilirler. büyük damarlara ait anlamlı aterosklerotik darlık bulgusu yok) dayanır. Laküner enfarktların yerleĢimi öncesinde gene “laküner “ özellikler gösteren GĠA‟lar olabilir ve olguların azımsanamayacak bir bölümünde bulgular progresif olarak yerleĢir. Lakünlerin farklı bir damarsal lezyona bağlı. laküner sendromların özelliklerini belirlemiĢ ve az sayıda otopsi olgusunda lakünlere yol açan vasküler lezyonlar (küçük asemptomatik lakünler için “ lipohiyalinozis”. Görüntüleme yöntemleri bu olasılıkların dıĢlanması açısından da önemlidir. Fisher çalıĢmalarında lakünleri patolojik olarak tanımlamıĢ. penetran arterlerin tutulumu sonucu oluĢan küçük lezyonlara ait bir klinik kategori olarak kullanılır. Motor bulgular ile zaafla açıklanmayacak ölçüde beceriksizlik/ ataksi bulgularının aynı taraf ekstremitelerinde bulunduğu klinik tablo ataksik hemiparezi olarak isimlendirilir ve günümüzde. Bunlardan birincisi semptomatik laküner infarktların spesifik laküner sendromlarla kendini gösterdiği. sistemik embolizasyon .arter darlık/tıkanıkları ise lateral medüller infarkt. Laküner sendrom tanısı konulabilmesi için motor ve/veya duyusal bulgular vücut parçalarının ( yüz. “ pür duyusal inme” talamus tutulumuna iĢaret eder. büyük semptomatik lakünler için “mikroaterom” ) ortaya koymuĢtur. “ sensorimotor inme” ve “pür duyusal inme” olarak isimlendirilen dört sendrom ( klasik laküner sendromlar) ile karĢılaĢılır. kardiyak emboli kaynağının gösterilmesi ve diğer inme nedenlerinin dıĢlanmıĢ olmasına (kliniko-radyolojik olarak nonlaküner infarkt. kardiyak emboli kaynağı) dıĢlanmıĢ olması oluĢturmaktadır. Kollateral olanakları kötü olan bu arterlerden birinde kan akımının durması. BT/MR ile 15 mm‟den küçük. tanı ve tedavi aĢamalarında farklı bir tutum izlenmesi gereken klinikopatolojik bir antite olarak popülarize olması Fisher‟in 1965‟den baĢlayarak yayınladığı bir dizi yazı sonunda gerçekleĢmiĢtir. derin infarkt görülmesi veya incelemelerin negatif kalması. Bu arterler ana dallardan 90 derecelik bir açıyla çıkar ve hemisferin derin beyaz ve gri maddelerini (lentikülostriat arterler gibi) ve beyin sapını sularlar. sıklıkla küçük. daha önce tanımlanmıĢ olan “ homolateral ataksi – krural parezi” ve “ dizartri-beceriksiz el” sendromlarını da içerecek Ģekilde kullanılmaktadır. Kardiyoembolik beyin infarktı tanısının temeli. inme semptomları ile birlikte baĢağrısı ve epileptik nöbet gibi özelliklerin kardiyoembolik infarktlarda daha sık görüldüğü bildirilmekle birlikte bunların hiçbiri kardiyak emboliye bağlı infarktları kesin olarak aterotrombotik infarktlardan ayırmaya yetmez. Lakünler asemptomatik kalabilirler veya bilinç bozukluğu. C .

Fisher‟in bu hipotezleri kanıtlamak için ortaya koyduğu materyal bazı yönlerden eleĢtirilmiĢtir. serebellum ve pons izler . ĠNTRASEREBRAL KANAMA (ĠSK) Bilindiği gibi “cerebrum” karĢılığı olarak kullandığımız “beyin” deyimi. Farklı vaskülopatinin kaynağı olarak gösterilen hipertansiyonun sıklığı lakünlü hastalarda diğer inmeli hastalardan farklı değildir. Hastaların büyük çoğunluğunda orta-ileri derecede bir arteryel hipertansiyon vardır.Ve nihayet klinikopatolojik korelasyon ve vasküler patolojinin gösterildiği çalıĢmaların geç dönemde incelenmiĢ çok az sayıda olguya dayanması da bu eleĢtiriler arasındadır. Ancak bu özellik altta yatan nedene göre az-çok değiĢiklik gösterebilir. “Hasta kanayan hemisfere bakar-Vulpian Belirtisi”.) laküner infarktlı hastalarda prognoz daha iyidir. Klinik Tablo Klasik kitaplarda tanımlanan tipik bir PĠK‟ de yaklaĢık 50-70 yaĢ arasında genellikle iyi beslenmiĢ kırmızı yüzlü hasta o sıradaki Ģikayetini ifade etmeye fırsat bulamadan yere yıkılır ve çeĢitli derecelerde bilinç bozukluğu tablosu (somnolans. klinik tabloyu değerlendirerek. anlaĢılacağı gibi merkezi sinir sistemi parenkimi içine kanamayı ifade eder. emboli nedeni olabilecek kalp lezyonları ve uygun tarafta karotis darlığı laküner infarktlı hastalarda çok daha seyrek olarak görülmektedir.Daha önce de belirtildiği gibi (Tablo 1. en sık Japonlarda görülmektedir. inmenin kanamaya mı. talamus. “Ġntraserebral kanama”. antikoagülanlara bağlı kanamalarda ise subakut olabilir. Bunu derin hemisferik ak madde. Birçok vakada baĢ ve gözler kanayan hemisfere doğru dönmüĢtür. Hastanın sağ ya da sol vücut yarısı felçlidir. güvenilir epidemiyolojik çalıĢmalar olmasa da. “ primer” olarak kabul edilen hipertansif beyin kanamalarında baĢlangıç daha akut iken. Primer Ġntraserebral Kanama (PĠK) “Hipertansif intrakranyal kanama” diye de adlandırılan. Ancak buradaki “serebral” sözcüğü genel kullanımda. Medulla spinalis parenkimi içine kanama için ise. YaĢ ortalaması. Charcot ve Bouchard‟ın 1868‟de intraserebral kanamadan ölen hastalarda kanayan bölgedeki küçük damarları basit bir yöntemle beyin dokusundan ayırıp incelemeleri sonucu ortaya koydukları ve “milier anevrizma” diye adlandırdıkları yapıların gerçekten anevrizma olup olmadıkları uzun süre tartıĢılmıĢtır. beyin. Özel olarak intraserebral kanamadaki risk faktörleri konusunda yeterli. Kanama çoğu zaman bir aktivite sırasında ortaya çıkar. ileri yaĢ. yüksek miktarda alkol tüketimi ve düĢük kolesterol düzeyinin (160 mg/dl‟nin altında) PĠK için risk faktörü oldukları kabul edilmektedir. Primer intraserebral kanamanın en sık görüldüğü lokalizasyon putaminokapsüler bölgedir. Böyle bir durumda yapılacak ilk Ģey. koma) içine girer. Mesela. “intramedüller kanama” ya da “ hematomiyeli” deyimleri kullanılır. Öte yandan. Siyahlarda beyazlara göre daha sık görülmekle birlikte. etyolojisi spesifik olarak kronik hipertansiyona bağlı böyle bir antitenin varlığı tartıĢmalı olmakla birlikte. laküner sendromların baĢta kortikal infarkt ve küçük hematom gibi lakün dıĢı patolojilere bağlı olabileceğini gösteren çok sayıda olgu örneği yayınlanmıĢtır. Örneğin.Bu bulgular lakünlerin farklı bir vaskülopatiye bağlı olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmak için yeterli olmamakla birlikte. laküner infarkt grubunun ayrı bir klinik kategori olarak muhafaza edilmesini savunan görüĢlere haklılık kazandırır niteliktedir. serebrum. tıkayıcı serebro-vasküler hastalıklara oranla biraz daha düĢüktür. hipertansiyon baĢta olmak üzere risk faktörlerinin laküner ve nonlaküner infarktlı hastalarda benzer sıklıkta olduğu gösterilmiĢtir. Ne kadar tipik olursa olsun. Tüm bu eleĢtirilere karĢın. PĠK‟ in görülme sıklığı ırklara göre de farklılıklar gösterir.ait farklı bir vaskülopatinin sorumlu olduğudur.Laküner/nonlaküner infarkt gruplarını karĢılaĢtıran çalıĢmalarda. “Felçli taraftaki yanak her nefes veriĢte pipo içiyormuĢ gibi ĢiĢer”. Hipotezin ikinci bölümünün erken dönemde yapılacak otopsi çalıĢmaları ile test edilmesi pratik olarak mümkün değildir. sigara. tıpkı tıkayıcı SVH‟larda da olduğu gibi akut baĢlaması ve görece hızlı yerleĢmesidir (Genellikle 1-24 saat). semptomatik laküner infarktların spesifik laküner sendromlarla kendini gösterdiği hipotezi “genellikle” kelimesinin eklenmesiyle doğrulanmıĢ sayılabilir. stüpör. tedavi edilmemiĢ kronik hipertansiyon.Yeni çalıĢmalarda laküner sendromla baĢvuran hastaların sadece %5-10‟unda laküner infarktla uyumlu olmayan görüntüleme bulguları elde edilmiĢtir. serebellum ve beyinsapı lokalizasyonlarını kapsar. beyinsapı ve serebellumun derin yapılarını besleyen küçük arterlerin dejenerasyona uğrayarak günün birinde kanadıkları Charcot‟dan beri az çok biliniyor. ancak kanama ile hipertansiyon derecesi arasında her zaman anlamlı bir korelasyon bulunmaz. elden geldiği kadar solunumu ve kardiyovasküler sistemi kontrol altına alıp hastanın kranyal bilgisayarlı tomografisini (BT) çekmektir. tıkanmaya mı bağlı olduğunu saptamak BEYĠN KANAMASI . Serebrovasküler hastalıklara (SVH) bağlı inmelerin yaklaĢık % 12-20 sini oluĢturan intraserebral kanamalarda klinik tablonun ayırdedici özelliği. Cins tercihi söz konusu değildir. bazı durumlarda genel olarak merkezi sinir sistemini ifade etmek için de kullanılır.

sadece bir hemipareziden ibaret kalabildiği anlaĢılmıĢtır. baĢ dönmesi ve denge bozukluğudur. Kanamanın boyutlarına göre değiĢen oranda çapraz beyin sapı sendromları ve göz küresi hareketlerinde bozukluklar dikkati çeker. Frontal hematomlarda genellikle baĢ ve gözler lezyon tarafına dönmüĢtür ve refleks göz hareketleri bozulmamıĢtır. Oksipital kanamalarda göz çevresinde ağrı ve hemianopsi. pupillalar miyotiktir (1 mm) ve ıĢık cevabı vardır. parietal kanamalarda hemihipoestezi sık rastlanan bulgulardır. Bunların büyük bölümü hafif sekellerle normal yaĢamlarına dönerler Talamik kanama: Kanamanın Ģiddetine ve boyutlarına göre değiĢen oranda bir “capsula interna” basısı söz konusu olacağı için. Pontin Kanama: Tipik bir masif pons kanamasında hasta dakikalar içinde deserebre olur ve komaya girer. Klinik tabloyu lokalizasyon belirler. Kanın subaraknoidal mesafeye geçmesiyle ortaya çıkması beklenen ense sertliği ve menengial iritasyon bulguları. temporal kanamalarda görme alanında kadran defekti ve afazi (sol hemisfer). PĠK‟de BT‟de parenkim içinde hiperdens görünümdeki taze hematomu tanımak son derece kolaydır. Masif kanamalarda solunum giderek düzensizleĢir. Göz küreleri genellikle fikse. Bunu temporal. baĢağrısı. Burada da kanama Ģiddetli ve büyükse hasta hızla komaya girer ve çoğu zaman herniasyon tablosu ile kaybedilir. kriptik AVM. Kortekse kadar uzanan hematomlarda fokal epileptik nöbetler görülebilir. Vertigo. baĢağrısı. bulantı. en sık lober kanamalarda rastlanır. ve 7. Özellikle tegmentuma sınırlı kalan (10 mm‟den küçük) kanamalarda ise klinik tablo daha hafif seyreder (ġekil 5). Aynı tarafta hafif 6. Hastaların birçoğu üst beyinsapı sıkıĢması ile sonlanan tentoryal herniasyon tablosu içinde kaybedilir. Bazı hastalarda hemiballismus gibi istemsiz hareketler tabloya eĢlik edebilir. Serebellar kanama: Öteki lokalizasyonlara göre klinik tablo genellikle yavaĢ geliĢir. aĢağı forse deviasyon.b. Hemisferik serebellar kanamalarda gözler kanayan tarafın tersine deviye olabilir. frontal ve parietal lob izler (ġekil 7). konjüge bakıĢ felçleri ve ataksi gibi nörolojik bulguların eklenmesi kanamayı akla getirmelidir. Ġlk Ģikâyetler. Kanamanın ventrikül sistemine açılması (çok masif Ģekilde olmadığı sürece). Arka kafa çukurunun ekspansiyon kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle hematom ve ödeme bağlı kafa içi basınç artması hızla geliĢebilir. Koma derinleĢince bu bulgular genellikle kaybolur. sınırlı ise çeĢitli derecede nörolojik sekellerle yaĢamını sürdürür.çoğu zaman olanaksızdır. Erken dönemde nistagmus ve öteki serebellar bulgular silik kalabilir. metastatik tümör v. Putamino-kapsüler kanamalar: Masif kanamalarda. sıvı-elektrolit dengesinin korunması ve gereğinde solunum desteği ile bu tür hastaların birçoğu bazı sekellerle aktif yaĢamlarına dönebilirler. Hafif olgularda serebellar infarktlarla. sinir zaafı. Hastaların yaklaĢık % 40‟ında kanama ventrikül sistemine açılır. AĢağı deviasyon en sık rastlanan bakıĢ anomalisidir.hemiplejidir. kranyal sinir tutulmaları. tekrarlayan kusmalar. Bu ağır tabloya çeĢitli derecelerde solunum bozuklukları eĢlik eder ve hasta genellikle saatler içinde kaybedilir. solunum daha düzenlidir. Yine otopsi serilerinde. BaĢ ve gözler kanamanın bulunduğu tarafa dönmüĢtür. Bunların yanında. primer intraserebral kanama tanısıyla izlenen ve kaybedilen hastalar arasında amiloid anjiyopati. klinik tablonun ana unsuru yine hemiparezi. Okülosefalik ve okülo–vestibüler refleksler azalmıĢ ya da kaybolmuĢtur. yukarda belirttiğimiz gibi hasta. Motor defisiti hafif olduğu halde talamik ağrı nedeniyle sürekli ilaç almak zorunda kalan hastalar az değildir (ġekil 4). hipertansiyonun eĢlik etmediği intraserebral kanamalar en sık lober lokalizasyondakilerdir (YaklaĢık % 60). Ġyi bir bakım. “skew deviation” . ıĢığa yanıtlı miyotik pupilla görülebilir. frontal kanamalarda hemiparezi. hatta periferik vestibüler sendromlarla karıĢabilir. sekonder kanama nedenlerine. Sekonder Ġntraserebral Kanama . karĢı vücut yarısında ortaya çıkan akut hemipleji tablosu ile yere yıkılır ve hızla komaya girer. Bu yüzden serebellar kanamalarda hastanın bilinç durumu yakından izlenmeli ve sık BT kontrolleri yapılmalıdır. anizokori ve ıĢık refleksi kaybı. Hemisferik kanama (lober) : Lober kanamalar en sık oksipital lobda görülür.). Duyu kusuru ve genellikle derin ağrı ve yanma Ģeklinde ifade edilen subjektif Ģikâyetler (talamik ağrı) çoğu zaman vardır. BT‟nin yaygın kullanımıyla kanamanın fazla büyük olmadığı birçok hastada klinik tablonun. kusma gibi nonspesifik Ģikâyet ve bulgulara. baĢağrısı bile olmadan. Gözler genellikle lezyonun karĢı tarafına dönüktür. ancak hasta belli bir uyanıklık durumuna sahipse saptanabilir. blefarospazm. “ocular bobbing”. özellikle arkaya-dıĢa doğru uzanan kanamalarda hemianopsi. “skew deviation” v. Hipertansif primer intraserebral kanamalarda hemisferik ak madde lokalizasyonuna (lober) oldukça sık rastlandığı genel olarak kabul edilmekle birlikte. Burada da kranyal BT tanıyı kesinleĢtirir (ġekil 6 ). Bilinç daha açık. hasta deserebre olur ve komanın derinliği artar. Daha sınırlı kanamalarda ise. subtalamik bölgeye uzanan kanamalarda da çeĢitli oküler belirtiler görülür (vertikal ve lateral konjuge bakıĢ felci. klinik tabloyu ağırlaĢtıran bir faktör değildir.b. önce genellikle baĢağrısı ya da benzeri bir his ve onu dakikalar (bazen ½ -1 saat) içinde izleyen bir hemiparezi söz konusudur.

SUBARAKNOĠD KANAMA (SAK) Damar içindeki kanın. 70 yaĢın üstündeki hastalarda amiloid anjiyopati oranı yaklaĢık % 30‟ u bulur. Tablo 4. Olguların yaklaĢık % 5‟inde. Onu parietal lob ve serebellum izler. muhtemelen “perimezensefalik kanama” diye bilinen selim seyirli özel bir subaraknoid kanama tipinin baĢlıca nedenlerinden biridir. Bazı AVM‟ler kanamadan önce fokal epileptik nöbetlerle kendini belli ederken bazıları kanayıncaya kadar sessiz kalır. yine prognoz kötü demektir. SAK. genetik faktörün önemini kanıtlayan gözlemler ortada durmaktadır. Venöz anjiyomlar. Bazal ganglia bölgesi dıĢındaki kanamalarda bu gruptaki lezyonlar akla gelmelidir. YaklaĢık %10 olgu ise belirli bir neden saptanamayan (venöz?) “perimezensefalik” tipteki subaraknoid Genel olarak doğrulanmamasına karĢın. Bazıları ana artere dar bir boyunla bağlı yuvarlak kese görünümündedir. EĢ zamanlı multipl yada tekrarlayan intraserebral kanamalarda bu oran daha da yüksektir. Özellikle 40-45 yaĢın altındaki hastalarda sıkca rastlanan kanama nedenleri arasında. kavernöz anjiyom. Görüntüleme yöntemleriyle kolayca saptanabilen boyutlardaki AVM‟ lerin. YaĢın seksenin üzerinde olması. Tekrar kanama riski bu yapılarda daha fazladır (% 7). YaĢlı hasta grubunda lober lokalizasyonlu intraserebral kanamaya yol açan en önemli neden ise amiloid anjiyopatidir. Burada bir ya da birkaç sekonder keseleĢme bulunabilir. En sık frontal lobda yerleĢirler. Bu durum. venöz anjiyom. AVM‟nin besleyici arterleri üzerinde ince duvarlı sakküler anevrizmaların bulunduğu ve bunların kanadıkları anlaĢılmıĢtır. sık rastlanmayan bir dizi baĢka neden söz konusudur. Subaraknoid kanamanın klinik özelliklerini anlatırken bu konuya yeniden döneceğiz.Venöz kaynaklı subaraknoid kanama seyrektir ve venöz basıncın düĢük olması nedeniyle ancak sızma niteliğinde bir kanama söz konusu olduğu için klinik tablo dramatik değildir. Subaraknoid kanama geçiren hastaların birinci derece akrabalarındaki SAK riski normal populasyona göre 3-7 kat fazladır. PĠK geçiren olguların sadece % 20‟ si 6 ay sonra bağımsız yaĢayabilmektedir. Etyo-patogenez Subaraknoid kanama olgularının yaklaĢık %85‟inde kanama nedeninin anevrizma olduğunu söylemiĢtik. Supratentoryal kanamalarda hematomun hacmi 60 ml‟ nin. özellikle genç hastalardaki intraserebral kanamaların yaklaĢık 1/3‟ünü oluĢturduğu bilinmektedir. ventrikül içindeki hematom hacmi 20 ml‟ yi geçiyorsa. Anevrizma lokalizasyonu (Warlow‟dan değiĢtirilerek) A. .Tablo 1‟de görüldüğü gibi sekonder intraserebral kanamaya yol açan pek çok neden sıralanabilir. den 2-3 cmye kadar değiĢebilir. Bazılarında ise boyun hiç yoktur ve anevrizma ince yada kalın bir silindir halinde ana damardan çıkar. Kanamaya yol açan anevrizmaların çok büyük bir çoğunluğu. anterior kompleksi %40 A. Venöz anjiyomlar ancak çok nadir olarak kanarlar. Olguların yaklaĢık yarısı ilk 2 günde ölmektedir. “mikroanjiyom” baĢlığı altında toplanan küçük vasküler anomalileri akla getirmek gerekir (kriptik AVM. tüm serebro-vasküler hastalıkların yaklaĢık %10-11‟ini oluĢturur. ana damara bir boyunla bağlanmıĢ olan kese biçimindeki anevrizmalardır (sakküler).Cerebri media %20 Vertebro-baziler %10 Sakküler anevrizmaların boyutları 2 mm. Bu AVM‟lerin yaklaĢık %1020‟sinde. Genellikle yırtılma yeri anevrizmanın kubbesidir. sıradan otopsilerde yaklaĢık %4 oranında saptanırlar.Carotis interna %30 A. MR‟da lober mikro kanama odakları amiloid anjiopatiyi düĢündürür. Primer intraserebral kanamada 30 günlük mortaliteyi belirleyen en önemli faktörler bilinç durumu (Glasgow koma skalası: GKS < 8 altında ) ve hematomun hacmidir. beyin-omurilik sıvısının dolaĢtığı subaraknoid aralığa açılması demektir. telanjiektazi). büyük çoğunlukla (%85) Willis poligonunu oluĢturan büyük boy serebral arterlerin üzerindeki "anevrizma" dediğimiz anormal damar yapılarıdır. infratentoryal yerleĢim ve orta çizgi yapılarında itilme de prognozu olumsuz etkileyen diğer faktörlerdir. Ayrıca hidrosefali de 30 günlük mortalite için bağımsız risk faktörüdür. Ventriküle açılma durumunda ise. serebellar kanamalarda 30 ml‟ nin üstünde ise prognozun kötüye gideceği söylenebilir. Kavernöz anjiyomların genel olarak kanamadıkları kabul edilmekle birlikte özellikle arka kafa çukurunda kanayan (hatta yeniden kanayan) kavernöz anjiyomlar bildirilmiĢtir.Comm. Seyir ve Prognoz Primer intraserebral kanamada ilk 30 günlük mortalite % 30 – 50 arasındadır. Kanayan.

Kanamanın. Bu oran iskemik inmelerde %5‟den fazla değildir. baĢağrısı ile ilgili yakınmalarını dile getirmeye fırsat bulamaz. orak hücreli anemi. Klasik baĢlangıç semptomu akut baĢağrısıdır. çoğunlukla Ģiddetli ama gelip geçici nitelikteki baĢağrılarının. fotofobi.cerebri media‟nın distal dallarında. konveksitedeki sulkuslardadır. Spinal yerleĢimli AVMlerde SAK oranı yaklaĢık %10 dur. sakküler anevrizmalardan sonra gelen en sık etyolojik neden olduğu düĢünülürdü. Hastaların yaklaĢık %50-60‟ında. Bu sayılan nedenler dıĢında.000‟ de 6 – 10‟ dur . Bazı durumlarda hasta çok hızla komaya girdiği için. Her iki durumda da klinik tablo ve ağrı paterni klasik serebral SAKdan farklıdır. bulantı. ağrının akut baĢlaması ve hastanın tanıdığı ağrılara benzememesidir. bazen baĢın ön bölümünde yoğunlaĢır. Tentoryal yerleĢimli dural AVMler genellikle bazal sisternalara kanarlar. yeniden kanama olasılığı dikkate alınarak efordan kesin olarak kaçınması gerekir. daha ileri yaĢlarda ise kayda değer bir neden olmaksızın vertebral arter diseksiyonu olabilir. Ağrı bazen enseden baĢlayıp hızla baĢa yayılır. hastaların %18-20‟ sinde aĢırı fiziksel aktivite yada cinsel iliĢki sırasında baĢladığını ileri sürenler vardır. Ancak retrospektif sorgulandığında. KuĢkunun doğrulanmaması SAKın atlanmasından iyidir. Arter diseksiyonunda ne sıklıkla SAK görüldüğü net olarak bilinmiyor. Bazı hastalar ağrı yerine “baĢıma sanki kaynar sular döküldü”. anevrizmal kanamanın habercisi (sızma ?) olup olmadığı tartıĢmalıdır. Intraparenkimal yada yaygın peteĢial kanama eĢlik edebilir. Subependimal yerleĢimliler doğrudan intraventriküler kanamaya yol açarlar. Bugün için kabul edilen görüĢ. spinal yerleĢimli sakküler anevrizmalar kanamaya yol açabilir. birinci derece akrabalarda SAK anamnezi bulunması da kuĢkusuz bir risk faktörüdür. SAKda kanama öncesinde genel durumun iyi olması. BT‟nin SAK tanısında yaygın olarak kullanılmasından önceki dönemde (1970‟ler öncesi) SAK larda AVMlerin. Klinik Tablo Anevrizmal subaraknoid kanamanın genel insidansı 100.SAK‟a yol açtığı bilinen sekonder nedenlerin baĢında vertebral arter diseksiyonu gelir. daha seyrek olarak da (yaklaĢık %10) proksimal parçada yerleĢir. Bu yüzden akut baĢlayan her baĢağrısında SAK olasılığını dikkate almak ve diagnostik adımları ona göre atmak gerekir. Görüntüleme yöntemleri ile elde edilen bilgi birikimi. Kanama genel olarak . yüksek doz sigara ve alkol tüketiminin anlamlı risk faktörleri olduğu yolundadır. SAK geçiren hastaların yaklaĢık %40 „ında bu tip ağrıların bulunduğunu doğrulayan çalıĢmalar vardır. Çok nadir olarak da. Bu hastaların bir bölümü bir sağlık kurumuna ulaĢamadan dakikalar (ya da birkaç saat) içinde kaybedilir (yaklaĢık %20-25). SAK„da risk faktörleri konusunu aydınlatacak kontrollü geniĢ epidemiyolojik çalıĢmalar eksiktir. kanayan AVM lerin ancak %5‟inde primer olarak SAK görüldüğünü ortaya çıkarmıĢtır. bazı hastalarda asıl kanamanın öncesinde görülen. Öte yandan. Nasıl ifade edilirse edilsin. Daha hafif olgularda yakınma sadece baĢağrısından ibaret kalabilir (%12-25). kusma eĢlik eder. Özellikle gençlerde ani ve sert boyun hareketleri sırasında. Bunlarda. Bu son durumda kanama bazal sisternalara yöneleceği için SAK kliniği ve BT görünümü dikkati çekebilir. SAK saptanan hastaların. Akılda tutulması gereken genel kural. Mikotik anevrizmalar genellikle a. BT görüntüsü anevrizmal SAKlardan farksızdır. Ancak ölümle sonuçlanan SAK olgularının otopsilerinde yaklaĢık %5 oranında vertebral arter diseksiyonuna rastlandığı biliniyor. ense sertliği ve daha hafif bilinç bozukluğu belirtileri eĢlik eder. koagülasyon bozuklukları ve hipofiz apopleksisinin de az rastlanan SAK nedenleri arasında yer aldığını unutmamak gerekir. primer intraserebral kanamadaki gibi SAKda da hipertansiyonun. baĢağrısına bulantı. “sanki enseme tokmakla vurdular” gibi ifadeler kullanabilir. KuĢkulu durumlarda BT sorunu çoğu zaman çözer. Sakküler anevrizmalardan söz ederken değindiğimiz gibi. kusma. En sık 55 – 60 yaĢ arasında görülür ve kadınlarda biraz daha sıktır (yaklaĢık 3 : 2 oranında ) . her tür kuĢkunun üstüne gitmek gerektiğini göstermektedir. kokain kullanımı. Bir bölümü ise günler boyu (yaklaĢık %15) giderek ağırlaĢan bilinç bozukluğu tablosu içinde kalabilirler. iyi sorgulandığı zaman olayın bir “baĢağrısı” olduğu ve bunun hastanın daha önceden tanıdığı Kafa travmasının seyrek olmayarak SAKa yol açtığı bilinmektedir. Ancak tentoryal yerleĢimli dural AVMnin oldukça nadir bir SAK nedeni olduğunu unutmamak gerekir. ya da ventrikül duvarının hemen altında subependimal yerleĢen AVMlerde görülür. Bütün bu bulgular. Karotis diseksiyonunda SAK çok nadirdir. Bunlar da konveksitede yüzeyel. Ġnfektif endokarditte sıklıkla görülen serebral komplikasyon mikotik anevrizmaların yol açtığı intraserebral kanama ve infarktlardır. klinik belirtilere çeĢitli düzeylerde bilinç bozuklukları. SAK gibi yüksek mortaliteli bir hastalık söz konusu olduğu zaman. Tablo 3 de sıralanan kardiyak miksoma. Kanamanın Ģiddetine göre.

Bu nedenle tedavideki ilk amaç.Ağrılı Konfüzyonel verbal yanıt V4 E4 . hastalar belirgin bir yeniden kanama tehditi altındadırlar. hastanın genel durumu izin verdiği takdirde anevrizmanın dolaĢım dıĢı bırakılarak yeniden kanamanın önlenmesi ve serebral vazospazm ile daha yoğun mücadele edilebilmesidir . Mortalitesi %50 olan. SAK sonrası erken dönemde antifibrinolitik ajanların (özellikle traneksamik asid) kullanımının yeniden kanamayı önlediği bildirilmekteyse de uzun süreli uygulamanın iskemik komplikasyonlar nedeniyle genel prognozu değiĢtirmediği bilinmektedir . en azından anti-tromboembolik çorapların giydirilmesi kesinlikle ihmal edilmemelidir. gerekirse intravenöz ajanlar (tercihan labetalol. özellikle ani ve sık. Ġlk 24 saat içerisinde en yüksek olan bu risk (%4) ikinci günün sonundan itibaren günde %1. nöbetlerden ve her türlü Yeniden kanama: Daha önceden de belirtildiği gibi. SAK Komplikasyonlarının Tedavisi SAK sonrası nörolojik komplikasyonlar sıktır ve en çok vazospazm.Anlamsız sesler çıkarıyor V2 . genellikle Glasgow koma skalasına göre yapılır . Alt boyun.Normal verbal M5 yanıt V5 . Bunun için. ilk kanama sonrası hayatta kalan SAKlı . parasetamol) verilebilir. mikroĢirürjikal yöntemle anevrizmanın cerrahi olarak kliplenmesi ve endovasküler yöntemle “koil” ile doldurularak kapatılması. Bunun dıĢında hastanın.Ağrılı uyaranlara yanıt var-E2 Ağrılı uyarana kolda ekstansor yanıt M2 . Anevrizma tedavi edildikten sonra bu tedaviye ciltaltı verilen düĢük molekül ağırlıklı heparinler de eklenebilir. Glasgow koma indeksi Göz Açma Skoru Motor Yanıt Skoru Verbal Yanıt Skoru .Glasgow koma skalasında. Seyir ve Prognoz SAKda prognozu belirleyen baĢlıca faktörler. hastanın bir nörolojik yoğun bakım ünitesine naklidir. Tablo 5.Yok M1 . Kanamadan 6-12 ay sonrasında risk yıllık %3 düzeyine iner. Hastayı derin ven trombozundan korumak için aralıklı basınç uygulayan kompresyon sistemlerinden yararlanılmalı. tansiyon yükselmelerinden (180 mm Hg‟yı aĢan).5 civarında seyreder. Anevrizmatik SAK sonrası mortalite ve morbidite baĢlıca.M3 Uygunsuz verbal yanıt V3 3 .Sesli uyaranlara yanıt var -EAğrılı uyarana kolda fleksor yanıt. bulunamazsa metoprolol gibi beta blokerler) kullanılabilir.Spontan açık ve göz kırpma var uyarana kolu çekerek yanıt-M4 . ya da yeniden kanama anında kardiyak arrest geliĢmesi genellikle kötü prognoz habercisi olarak kabul edilirken. prognozu olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir.Yok E1 . Anevrizmanın Tedavisi Günümüzde anevrizmanın kapatılması için iki seçenek bulunmaktadır. hidrosefali ve yeniden kanama görülür.Yok V1 . Ġleri yaĢ ve anevrizmanın vertebro-baziler sistemde yer alması da.Verbal emirleri yerine getirme M6 Subaraknoid Kanamada Tedavi SAKlı hastanın ilk müdahalesinde uygun havayolu ve yeterli solunum ve dolaĢım desteğinin sağlanmasına yönelik temel ilk yardım koĢulları geçerlidir. SAKda prognoz tahmininde ve kimi durumda cerrahi giriĢim kararı vermekte rol oynayan bilinç değerlendirmesi. yeniden kanamaya ve vazospazma bağlıdır. Hiperglisemi ve hiperterminin prognozu kötü yönde etkilediği gösterilmiĢtir ve mutlaka kontrol altında tutulmaları gerekir. SAK. koĢullar da elveriĢli olduğu takdirde.ağrılara benzemediği anlaĢılır. interskapuler bölge ve daha aĢağıda lokalize ağrılar spinal subaraknoid kanamayı ya da aort diseksiyonunu düĢündürmelidir. Ġlk 14 günün sonunda toplam kanama riski %19 olarak saptanmıĢtır. motor yanıt ve verbal yanıt yetenekleri ayrı ayrı derecelendirilir. Analjezik tedavi çoğunlukla gereklidir ve bunun için narkotik ajanlar veya diğer analjezikler (kodein. hastanın bilinç durumu ve subaraknoid aralıktaki kan miktarıdır. Bu da. Genel Ġlkeler Kan basıncının normal sınırlar içerisinde tutulması gerekir. son yıllarda Toussaint ve arkadaĢları. göz açma. yaptıkları bir çalıĢmada baĢarılı bir resüsitasyon ve yoğun tedavi ile ĢaĢılacak derecede iyi sonuçlar alınabileceğini göstermiĢlerdir. ilk kanamanın etkilerine. erken dönemde. Ġskemik komplikasyonları azalttığı gerekçesiyle oral nimodipin kullanımı genel olarak önerilmektedir. iyi resüsitasyon ve yoğun destek tedavisinin altını bir kez daha çizmektedir .Ağrılı uyaranı elle uzaklaĢtırma çabası . ciddi morbiditeye yol açabilen yeniden kanamanın kuĢkusuz en kesin önlemi anevrizmanın cerrahi olarak veya endovasküler yoldan kapatılmasıdır. Tanının konmasının ardından en uygunu.

Ancak bu durumda stres kaynaklarını iyi belirlemek gerekir (örneğin istemeyen bir hastayı gereksiz yere yatakta tuvalet yapmaya zorlamak veya gereğinden fazla hastane içi transportlar gibi). bu hastalarda ventrikülomegalinin tedavisini gerektirir. Bu komplikasyonların baĢlıcaları solunum bozuklukları. Tedavisinde hasta entübe edildikten sonra pozitif ekspiryum sonu basıncıyla yapay solunum yapılmalıdır. Duygusal stresten uzak (yakın akraba ve arkadaĢların fazla ilgisi dahil). Ġntraventriküler kanama ve buna eĢlik eden akut hidrosefali. Kusma SAKlı hastada sık görülebilir. sıvı-elektrolit dengesizlikleri ve tromboembolik komplikasyonlardır. büyük anevrizma boyutunun ve pnömoni ve menenjit gibi infeksiyonların kronik hidrosefalinin geliĢmesinde etken faktörler olduğu bildirilmiĢtir. Lomber ponksiyon veya eksternal ventriküler drenaj gerektiğinde yukarda da belirtildiği gibi intramural basıncı fazla düĢürmekten kaçınılmalıdır. Anjiyografik vazospazm radyolojik olarak serebral damar çapında meydana gelen daralmayı ifade eder. düzleĢmiĢ ya da tersine dönmüĢ T dalgaları ve uzamıĢ QTc aralığı sayılabilir. özellikle de ilk 24 saatte sıklıkla görülebilir. yeniden kanamanın tüm ölümlerin % 26‟sından sorumlu olduğunu ortaya koymuĢtur . Ekstenal ventrikül drenajı ve bu sırada kateterler için uzun ciltaltı tünellerinin kullanılmasının. Yoğun subaraknoid kanama ve intraserebral hematomu olan hastalarda nöbet geçirme olasılığı daha fazladır . Bu değiĢiklikler hastaların %4 ünden azında önem arzeder. hastalara profilaktik antikonvülzif ilaç baĢlanması nöroĢirürjiyenlerce yaygın kabul görmektedir. seçilecek ilaçlardandır Medikal komplikasyonlar: Medikal komplikasyonlar SAK hastasında sık rastlanan ve mortalite ve morbiditeye katkısı olan sorunlardır. Anevrizma kanamasından sonra geliĢen en korkutucu komplikasyon yeniden kanamayken. erken cerrahinin yaygın olarak uygulanır olması sayesinde bu sorunun önemi azalmıĢ ve vazospazm. Ayrıca hemodinamik monitorizasyonla birlikte diüretik verilir. kadın cinsiyetinin. Akciğerler üzerine doğrudan nörojenik etkiyle pulmoner kapiler geçirgenlikte artıĢ bunun sonucunda da eritrositler ve proteinden zengin bir sıvının alveollere sızması sonucu oluĢur. hastanın klinik tablosunun ağır olmasının. alkolizmin. özellikle bilinç bulanıklığı olan hastalarda aspirasyon pnömonisi riski taĢır. öngörülebilir. loĢ ve sakin bir odada yatak istirahatı uygun olur. SAKlı hastalarda olası bir nöbetin kliniği çok olumsuz etkileyebileceği düĢünülürse. hipertansiyonun. Nörojenik pulmoner ödem SAKın en ciddi komplikasyonlarından biridir. Yine anterior kommunikan arter veya baziler tepe anevrizmalarına bağlı SAK sonrası daha sık görüldüğü belirtilmektedir. ilerleyen günlerde geliĢen kardiyopulmoner komplikasyonların göstergesi olabileceği bildirilmiĢtir . kardiyovasküler komplikasyonlar. Solunum bozuklukları: SAKlı hastada görülen en önemli komplikasyonlardan biri solunum bozukluğudur. subaraknoid kanamanın mortalite ve morbidite açısından en riskli komplikasyonu haline gelmiĢtir. sivrileĢmiĢ. Özellikle her gün EKG takibi yapıldığında bu bulguları saptamak mümkündür. okskarbazepin ve fenitoin. . Akut hidrosefali ve intraventriküler kanamanın. Glasgow Koma Skoru 8 ve altında olan hastalar mutlaka entübe edilmelidir. SAK sonrası hastaların ortalama %20‟sinde geç veya kronik hidrosefali geliĢtiği bildirilmektedir. Nörolojik tablonun giderek kötüleĢmesi ya da en azından beklendiği ölçüde düzelme göstermemesi. SAKın ağırlığı arttıkça solunum bozukluğu riski de artar. BOS basıncı yükselmemiĢ olsa bile. artmıĢ QRS voltajı. Ancak bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ventriküloperitoneal ya da lumboperitoneal Ģant takılması gerekebilir Nöbet: SAK hastalarının % 4-15‟inde nöbet görülebilir. Kardiyovasküler komplikasyonlar: SAK hastalarında %98‟e varan oranlarda EKG değiĢiklikleri görülebilir. Tipik olarak düzensiz solunum ve kırmızı-pembe köpüklü sekresyonla karakterizedir. EKG değiĢiklikleri arasında sivri P ve patolojik Q dalgaları. Hidrosefali: Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası görülen hidrosefali genellikle akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. Ağrı verici invazif uygulamalar sırasında mutlaka sedasyon ve analjezi sağlamak gerekir. önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasıdır. trakeal aspirasyon yapılarak tıkaçlar oluĢması önlenmeli. aspirasyon materyallerinden yapılan günlük kültür incelemeleri ile infeksiyon tanısı erken konarak uygun antibiyoterapi ile tedaviye baĢlanmalıdır. Bu hastalar yoğun bakım koĢullarında günlük akciğer grafileri ile izlenmeli. Serebral vazospazm: Subaraknoid kanama sonrası geliĢen fokal serebral iskeminin baĢlıca nedeni serebral vazospazmdır. Klinik olarak diğer iskemik inmelerden farkı. Uluslararası ortak bir çalıĢmanın sonuçları.gerginlikten korunması gerekir. seri lomber ponksiyonlar ve ameliyat sırasında lamina terminalis fenestrasyonu ile ventrikülostomi uygulanmasının kronik hidrosefali riskini azalttığı belirtilmiĢtir. Ağrı ve heyecana bağlı hipertansiyon kodein veya morfin gibi narkotik analjeziklerle ya da midazolam veya fenobarbital gibi sedatiflerle tedavi edilebilir. durumu ağır hastalarda ya da yüksek Fisher derecesine sahip olanlarda. Klinik vazospazm ise son yıllarda daha çok tercih edilen terim olan geç iskemik defisitle (GĠD) eĢ anlamlı olarak kullanılır ve serebral damarların ilerleyici daralmasıyla birlikte geliĢen iskemik belirti ve bulguların oluĢturduğu sendromu tanımlar . Kötü evredeki SAK hastalarında QTc aralığındaki artıĢın. Karbamazepin. Vazospazmdan söz edildiğinde anjiyografik ve klinik vazospazmı ayırmak gerekir.

2 olarak bildirilmiĢtir. Behçet hast. serum osmolalitesi de 280 mosmol/kg‟ın altına düĢerken intravasküler hacim yüksektir (dilusyonel hiponatremi). GENÇLERDE ĠNME ETYOLOJĠ ÇeĢitli çalıĢmalarda inme etyolojileri arasında büyük farklılıklar görülmektedir. vs. ARTERYEL HASTALIKLAR 1. Psikiyatrik bozukluk genellikle nörolojik kayba eĢlik eder ama bazen hastada ayrıca bir reaktif depresyon olabileceğini unutmamak gerekir . intermittan pnömatik kompresyon cihazı ve düĢük doz heparin kullanılabilir . Bu komplikasyonları önlemek için tromboembolik varis çorabı. Saatlik idrar çıkıĢı 250-300 ml‟in üzerindedir ve idrar dansitesi 1005‟in altına düĢmüĢtür. Tablo 1. Tedavisi için sıvı kısıtlaması gerekir ve nörolojik kötüleĢmeyle beraber serebral infarkt geliĢme riski yüksektir. tbc.) Sistemik vaskülit (poliarteritis nodosa. Ağır olduğu durumlarda desmopressin asetat verilebilir. ATEROSKLEROZA BAĞLI 2. SAK sonrası hiponatremi %4‟lerden %34‟lere varan oranlarda bildirilmiĢtir . bazen Ģiddetli olabilen hiponatremi ile ortaya çıkar. önemi giderek daha çok anlaĢılan diğer nedeni ise serebral tuz kaybıdır. Gençlerde inmeye neden olan etyolojik nedenlerin dağılımı Tablo 1‟de görülmektedir. Ġntravasküler hacim ve serum sodyumu düĢükken idrar sodyumu artmıĢtır. SLE. Uygunsuz ADH sendromunda serum sodyumu 135 meq/l‟nin. Hiponatremi. NONATEROSKLEROTĠK HASTALIKLAR ANONĠFLAMATUVAR Diseksiyon Fibromüsküler displazi Moyamoya B. Derin venöz tromboz insidensi baĢka çalıĢmalarda %3-18 arasında bildirilmiĢtir. Sodyum ve gereğinde sıvı replasmanı en uygun tedavi Ģeklidir. Fludrokortizon verilerek böbreklerden tuz kaybı azaltılabilir. Bunu arteryel diseksiyon ve büyük damar aterosklerozu izler. entellektüel kapasite kaybı ve depresyondur.SAK sonrasında kardiyak aritmi ortaya çıkabilir. günlerde ve sinüs taĢikardisi Ģeklinde ortaya çıktığı gösterilmiĢtir . Etyolojik faktörler dikkatle araĢtırıldığında en sık neden kardioembolizmdir. Vazospazm riski nedeniyle SAKlı hastalarda sıvı kısıtlamasından kaçınmak gerekir.-8. INFLAMATUVAR Takayasu hastalığı Ġnfektif arterit (sifiliz. aritminin SAK sonrası en sık ilk günle. AIDS. Sodyum metabolizmasındaki bu dengesizlik genellikle vazospazm dönemine eĢlik eder ve iki-üç haftada kendiliğinden düzene girer. Tromboembolik komplikasyonlar: Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası derin venöz tromboz ve pulmoner emboli insidensi uluslararası çok merkezli çalıĢmada %2. Gençlerde inmeye neden olan etyolojik nedenler I. 7. DeğiĢik çalıĢmalarda sürekli kardiyak monitorizasyon yapılan hastaların tamamına yakınında kardiyak aritmi görüldüğü. Sıvı .elektrolit dengesi bozuklukları: SAK sonrası en sık görülen sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları hiponatremi ile hipernatremidir ve anterior kommunikan arter anevrizmasına bağlı SAKlardan sonra daha sık görüldükleri bildirilmektedir. Beyinden bir natriüretik peptidin (muhtemelen ANF: atrial natriüretik faktör) fazla salgılanmasına bağlı olarak böbreklerden tuz kaybının artması sonucu ortaya çıktığı sanılmaktadır. SAK sonrası görülen hiponatreminin. Santral pontin miyelinolizis riski nedeniyle serum sodyumunu yavaĢ (en fazla saatte 1 meq/l) düzeltmek gerekir. SAK sonrası daha seyrek olarak diabetes insipidusa (DI) bağlı hipernatremi görülebilir. Bugün artık bazı hastalarda da uygunsuz ADH ile serebral tuz kaybettirici sendromun bir karıĢımının görüldüğü düĢünülmektedir. romatoid arterit) II-HEMATOLOJĠK HASTALIKLAR HĠPERVĠSKOZĠTE ( Miyeloproliferatif hastalıklar ) Nöropsikolojik bozukluklar:Anevrizmal SAK sonrası en sık görülen psikiyatrik bozukluklar . Ġdrar sodyumu 25 meq/l‟nin üzerindedir ve idrar osmolalitesi de plazma osmolalitesinden fazladır. Klinik tablo kanamadan 3-7 gün sonra. Yine bu dengesizliklerin yüksek mortaliteye iĢaret ettiğini düĢündüren kanıtlar vardır ve yapılan otopsilerde genellikle hipotalamik kanama saptanmıĢtır . uygunsuz ADH salınımı sendromuna ya da serebral tuz kaybettirici sendroma bağlı olarak geliĢebilir.

KALP HASTALIKLARI VALVÜLER: Mitral stenoz. orak hücreli anemi. Kardiyolojik Ġncelemeler Genç inmeli hastaların 1/3‟inde inme nedeni kardiyoemboliktir. CRP EKG Ġdrar tahlili Trigliserid ve kolesterol Transtorasik ekokardiyografi (TTE ) 1. Ayrıca vasküler hastalık dıĢı nedenler dıĢlanabilir. Akut nörolojik bulgusu olan bir hastada ilk inceleme planı Kranyal BT Tam kan sayımı Trombosit sayımı Kan Ģekeri Elektrolitler Karaciğer fonksiyon testleri Kan üresi ve kreatinin PT ve aPTT Sedimentasyon . trombositoz. hasta sinüs sendromu. amfetamin vs ) PROGNOZ Prognoz altta yatan etyolojik nedene bağlıdır. atipik antipisikotikler vs) KÖTÜYE KULLANILAN MADDELER ( Kokain. Ekstrakranyal ve transkranyal Doppler US incelemesi iskemik inmeli bir hastada tarama testi olarak kullanılabilir. Ġncelemeler kardiyak değerlendirme. oral kontraseptif. Transtorasik ekokardiyografi (TTE) normal ise veya sol atriuma ait bir patoloji düĢünülüyorsa. atriyal septal defekt. antifosfolipid antikor sendromu. protez kapak. TEE‟de sağ atriumdan sola “shunt” gösterilebilir. akut miyokard infarktüsü. protein S ve antitrombotin III eksikliği. gebelik. polisitemia vera. Vasküler Ġncelemeler Genç hastalarda iskemik inme en sık embolik dal oklüzyonuna.atrial septal anevrizma IV. Tablo 2. parodoksal emboliyi araĢtırmak için de intravenöz eko kontrast ile TEE yapılmalıdır. sol atrial miksoma. Migren öyküsünün bulunmadığı.MĠGREN / ĠNME VI. 2. inme lokalizasyonu nadir görülen . transözofageal ekokardiyografi (TEE) . Akut nörolojik bulgusu olan bir hastaya ilk olarak Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya kanamaya duyarlı sekansları da içeren magnetik rezonans görüntüleme ve Tablo 2‟de gösterilen incelemeler yapılmalıdır.GENETĠK HASTALIKLAR CADASIL MĠTOKONDRĠYAL HASTALIKLAR (MELAS ) V. iskemik inmenin nedeni bulunamamıĢsa. EKG.KOAGÜLOPATĠ ( protein C. polisitemi gibi nedenler yoksa. Faktör V Leiden mutasyonu. hemorajik inme ayırımı yapılabilir. hastada tekrarlayan inmeler varsa. 24 saatlik ritim Holter monitorizasyonu ve ekokardiyografiyi içine almalıdır. Akut nörolojik defisitin beyin damar hastalığına bağlı olduğuna karar verildikten sonra inme mekanizmasını aydınlatmaya yönelik incelemeler yapılmalıdır. incelemelerin negatif olduğu GĠA‟larda ise rekürren inme riski düĢüktür. ETYOLOJĠK ĠNCELEMELER Akut yerleĢen fokal nörolojik bulgu ile gelen genç hastaların yaklaĢık 1/3‟inde beyin damar hastalığı dıĢı nedenler söz konusudur. Bu Ģekilde iskemik. Hematolojik Ġncelemeler BaĢlangıçta yapılan tarama testlerinde orak hücreli anemi. Eğer konvansiyonel anjiografi yapılacaksa. puerperium. Ġnmenin erken döneminde konvansiyonel anjiografi yapılması iskemik inmenin nedenini ortaya koyabilir. 3. büyük damar aterosklerozuna ve arteryel diseksiyona bağlı olarak geliĢir. mümkün olan en erken zamanda yapılmalıdır. Uzun süreli prognozda inme için risk faktörlerinin bulunup bulunmaması seyri etkiler.DĠĞER NEDENLER ĠLAÇLAR (Antiinflamatuvar ilaçlar . Aterosklerotik vasküler hastalığa bağlı geçici iskemik atak (GĠA)‟larda inme. homosistinemi ve homosistinüri ) ANEMĠ III. sildenafil. mitral kapak prolapsusu DĠĞER : Atrial fibrilasyon. miyokard infarktüsü (MI) ve mortalite riski yüksektir.

bu konuda yapılmıĢ kontrollü randomize çalıĢmalar bulunmadığından tartıĢmalıdır. Ancak yağ baskılamalı T1 ağırlıklı aksiyal MR incelemesi diseksiyonu göstermede oldukça . carotis interna (ICA) orijininin ilk 2 cm‟lik bölümünün üstündedir. Ġpsilateral Horner sendromu görülebilir. Karotis diseksiyonlarında diseksiyon yeri a. Bu nedenle Tablo 3‟ de yer alan ileri hematolojik incelemeler yapılmalıdır. BaĢ ağrısı sıklıkla oksipital bölgede lokalizedir. gebelik. hastalar konjenital ve edinsel koagülopati nedenleri yönünden değerlendirilmelidir. Vertebral arter ve baziler artere ait intrakranyal diseksiyon. arter duvarı arasına girerek “yalancı lümen” oluĢturur. Migren. Diseksiyon düĢünülen bir hastada ilk inceleme olarak noninvasif bir inceleme olan Doppler US yapılabilir. Ekstrakranyal vertebral arter diseksiyonu spontan arter diseksiyonlarının görüldüğü en sık ikinci lokalizasyondur. aniden yapılan boyun hareketleri gibi ). karotis sistemine ait intrakranyal diseksiyonlardan daha sıktır. hiperhomosistinemi. Bu Ģikayetler iskemik belirtilerden birkaç saat veya birkaç hafta önce ortaya çıkabilir. Arter diseksiyonu ve büyük damar aterosklozunun ayırıcı tanısında lokalizasyon önemlidir. Ani baĢ hareketleri. Antitrombin III Lupus antikoagulanı Antikardiyolipin antikorları Faktör V Leiden mutasyonu Protrombin gen mutasyonu 4. Damar duvarı yırtıldığında kan. oral kontraseptif kullanımı. Biz de kliniğimizde 3 – 6 ay süre ile antikoagülan tedavi uygulamaktayız . tavan boyama. Özellikle vertebro-baziler sistemdeki intrakranyal diseksiyon olgularında subraknoid kanama sıktır. Hastalarda ipsilateral yüz. Protein S. Diseksiyon çoğunlukla ICA‟nın intrapetrozal kısmında sona erer. Diğer incelemeler Akut yerleĢen fokal nörolojik bulgusu olan bir hastada sinir sistemi infeksiyonu veya beyin damarlarına ait vaskülitik süreç düĢünülüyorsa beyin omurilik sıvısı incelemesi yapılmalıdır. Spontan arteryel diseksiyonlu hastaların küçük bir kısmında aile üyelerinden en az birinde diseksiyon öyküsü vardır. Ehlers-Danlos sendromu. Marfan sendromu. baĢ veya boyunda ağrı vardır. sigara ve hipertansiyon da spontan arter diseksiyonu için risk faktörleridir. En sık görüldüğü yer ekstrakranyal vertebral arterin C1-C2 düzeyindeki V3 segmentidir. BaĢ ve boyun ağrısı ilk Ģikâyettir. Arteryel diseksiyonların patogenezi bilinmemektedir. OluĢan trombus sekonder olarak distal damarlarda embolizasyona yol açar. yoga ve çeĢitli sportif aktiviteler diseksiyon oluĢumunda rol oynayabilir. Antikoagülan tedavi uygulanan olgularda INR değeri 2 – 3 arasında tutulmalıdır. Seyrek olarak yalancı anevrizma oluĢumu görülebilir. Arteryel diseksiyonlar intimal yırtılma sonucu oluĢur. Bu nedenle intrakranyal diseksiyon olgularında antikoagülan tedavi uygulanmamalıdır. Klinik bulgular ise ağrı ile birlikte ortaya çıkan karotis alanına ait GĠA veya inmelerdir. Tablo 3. Büyük kısmında önemsiz bir travma söz konusudur. Ayrıca fibromüsküler displazi. Ancak diseksiyon sırasında kadınlar erkeklerden ortalama 5 yıl daha gençtir. intubasyon uygulanması. otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı.bir lokalizasyon ise. Bir çok klinik 3 – 6 ay süre ile antikoagülan tedavi uygulamaktadır. Ġskemik belirtiler arasında en sık lateral bulber ve serebellar enfarkt görülür. Ekstrakranyal damar diseksiyonlarının tedavisi. kusma. Hematolojik Ġncelemeler Fibrinojen Fibrin yıkım ürünleri D-dimer Protein C. ancak anevrizmalar nadiren semptomatik olur. Akut dönemde intravenöz trombolitik tedavinin emniyetle yapılabileceğini belirten az sayıda vaka bildirisi vardır. öksürme. Ġntrakranyal Arteryel Diseksiyon : Karotis ve vertebro-baziler sisteme ait intrakranyal damarlarda diseksiyon oldukça seyrektir. Yalancı lümen içindeki kan artarak damar lümenini önemli ölçüde daraltır veya lokal trombus oluĢmasına neden olur. osteogenezis imperfecta tip I gibi arteriopatilerle birlikte görülebilir. boyun manipulasyonu. ARTER DĠSEKSĠYONU EriĢkinler arasında sıklık açısından her iki cinste fark yoktur. Kranyoservikal Arteryel Diseksiyon Spontan karotis diseksiyonlarının büyük bölümünde hatırlanamayan önemsiz bir travma söz konusudur ( çeĢitli sportif aktiviteler. Ġntrakranyal diseksiyonlarda serebral iskeminin yanısıra subaraknoid kanama da görülür. Boyun manipulasyonları sırasında ortaya çıkabilir. Burası büyük damar aterosklerozu için tipik bir bölge değildir.

Ġntrakranyal damarlar nadiren tutulur. Son zamanlarda renal arterlere ve beyin damarlarına stent uygulaması yapılmaktadır. Japon araĢtırıcılar ailevi bir eğilimden de söz etmiĢlerdir. Direkt revaskülarizasyon için en sık superfisyal temporal arter ile a. Serebral anjiografide moyamoya görünümü nörofibromatozis. hipotansiyon ve hiperventilasyondan kaçınmak iskemik inmeden korunmak için önemlidir. En sık Japonlarda görülür. valproat. Moyamoya hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. idyopatik aortitis) aorta ve dalları ile seyrek olarak pulmoner arterleri tutan nedeni bilinmeyen kronik inflamatuvar granülomatöz arterittir. Antifosfolipidler IgG. bazı ilaçların kullanılmasında (fenotiazin. fenitoin. paraproteinemiler. yavaĢ ilerleyen mental yıkım ve epileptik nöbetler görülür. Buna primer antifosfolipid sendromu adı verilir. baĢ dönmesi (dizziness ) ve senkop en sık belirtilerdir. anemi ve kilo kaybı gibi akut faz belirtileri vardır. miyalji. Moyamoya hastalığının nedeni bilinmemektedir. ilk iskemik inmeli olgularda antikardiolipin antikorlarının yüksek olmasının bağımsız risk faktörü oluĢturduğunu göstermiĢtir. artralji. En sık görülenleri lupus antikoagülanı (LA) ve antikardiyolipin antikorlarıdır. Kronik dönemde çeĢitli cerrahi rekonstrüksiyonlar uygulanmaktadır. Erkek kadın oranı 1: 1. 40‟lı yaĢların ortalarındaki eriĢkinleri etkiler.serebri media arasında bypass yapılmaktadır. maliniteler. subaraknoid kanama. Sıklıkla 11-30 yaĢ arasındaki genç kadınlarda (% 75) görülür. IgA gibi immunoglobulinlerdir.000 olarak bildirilmiĢtir. prokainamid. Bunun yanısıra SLE. Yorgunluk. tuberküloz menenjiti. Aynı dönemde veya daha sonra arterlerin stenoz ve oklüzyonlarına veya hipertansiyona bağlı olarak hastaların yaklaĢık % 70‟ inde kardiyovasküler ve serebrovasküler belirtiler geliĢir. muhtemelen Willis poligonunun iyi çalıĢması sonucu arka sistem iskemisine pek rastlanmaz. En sık 10 yaĢın altındaki çocuklarla. En sık Asya toplumlarında rastlanır. Konvansiyonel anjiyografi de diseksiyon tanısında baĢvurulabilecek yardımcı muayene yöntemidir (ġekil 2). tuberoz skleroz. Subklavya çalma sendromu sık görülmesine karĢın. Ancak hastaların büyük bir kısmında SLE‟nin serolojik ve klinik özellikleri görülmez. ANTĠFOSFOLĠPĠD ANTĠKOR SENDROMU ( APS ) Antifosfolipidler belirli fosfolipidlere karĢı oluĢan poliklonal antikorlardır. Down sendromu ile birlikte bulunabilir.baĢarılıdır (ġekil 1) . Cerrahi olarak direkt ve indirekt revaskülarizasyon yöntemleri ile koruyucu tedavi giriĢimleri önerilmektedir. kranyal ıĢınlama. Diğer toplumlarda daha seyrek görülür (Avrupa‟da Japonların 1 / 10‟u). brakiyosefalik arterler etkilenir.8 dır. seyrek olarak da intraventriküler kanamaya yol açar. Kol klodikasyosu. Sağlıklı kiĢilerde antifosfolipid antikorlarının prevalansı % 0-2 arasındadır. Çocuklarda tekrarlayan iskemik olaylar. TAKAYASU HASTALIĞI Takayasu hastalığı (Nabızsızlık hastalığı. Tanı için konvansiyonel anjiyografi gereklidir. Karotisler. Moyamoya Japoncada “sigara dumanı” anlamına gelmektedir. Siklofosfamid veya metotreksat kortikosteroidlere iyi yanıt vermeyen hastalarda kullanılabilir. Diseksiyon saptanan olgularda aynı veya farklı arter ağacında rekürrens çok nadirdir. küçük anastomatik damar ağı ile birlikte her iki karotis arterinin terminal parçalarının darlık ve oklüzyonları ile karakterizedir. lenfoma. MOYAMOYA HASTALIĞI Moyamoya hastalığı serebral anjiografide görülen. Antifosfolipid antikorları bazen sistemik lupus eritematozus (SLE) ile birlikte olabilir. APASS (Antiphospholipid Antibodies in Stroke Study Group) grubu. Ancak iskemik inmeli genç hastalar arasında prevalans yüksektir. HĠV ve diğer infeksiyonlar. diğer kollagen vasküler hastalıklar. Ayrıca yalancıanevrizma oluĢmuĢ ise görülebilir. Geçici görme bulanıklığı. amorozis fugaks gibi vizüel belirtiler de erken dönemde sık görülür. Hastalık büyük ve orta boy arterleri tutar. subklavya. Erken ve akut dönemde glikokortikoidlerin inflamasyonu önlemede etkili olduğu belirtilmiĢtir. kinidin) da antikorlar yüksek bulunabilir. IgM. Ġnme için risk faktörlerinin kontrolü. . istemsiz hareketler. ateĢ. Bu toplumda çocuklarda yıllık insidensi yaklaĢık 3 / 100. Bu incelemeye MRA da ilave edilirse arter lümenindeki daralma veya tıkanmanın dağılımı ve uzunluğu hakkında daha iyi bilgi edinilebilir. ÇeĢitli çalıĢmalarda retinal veya serebral iskemili hastalarda IgG‟nin IgM‟ye göre anlamlı derecede yüksek bulunduğu gösterilmiĢtir. Cerrahi revaskülarizasyonların hastalığın prognozu üzerine olan etkileri kesin olarak bilinmemektedir. vaskülitler. Ailesel vakalar dıĢında yılda % 1 civarındadır. BaĢ dönmesi ve senkop postüral değiĢikliklerden sonra ortaya çıkabilir (yatar pozisyondan oturur duruma geçme veya ayağa kalkma gibi). Moyamoya hastalığı eriĢkinlerde iskemik inmenin yanısıra intraserebral kanama. beyin bazalinde Willis poligonu çevresinde ve distalinde. Kafa kaidesinde çok fazla sayıda küçük kollateralin oluĢturduğu görünüme moyamoya denmiĢtir. Ġndirekt revaskülarizasyonda EDAS (ensefaloduroarteriosinanjiosis) ve EDAMS (ensefaloduroarteriomiyosinanjiosis) gibi yöntemler kullanılmaktadır.

trombositten fakir kırmızı trombüstür. beyin parenkiminin hastalık sürecine katıldığını gösteren fokal veya jeneralize epileptik nöbetler ve fokal nörolojik defisitler en sık karĢılaĢılan klinik semptom ve bulgulardır. birkaç hafta sonra inceleme tekrarlanmalıdır. Akut atak sırasında antikor titresi düĢük bulunabilir. 0 civarında tutulmalıdır. edinsel veya kalıtsal trombofili. Kortikal ven trombozları genellikle sinus trombozlarına eĢlik ederse de kortikal venler nadiren tek baĢlarına tıkanabilirler. günlerde herhangi baĢka bir tetikleyici neden olmaksızın ortaya çıkar. Kafa içi basınç artıĢına iĢaret eden baĢağrısı. Oral kontraseptifler tek neden olarak karĢımıza çıkabilse de birkaç nedenden biri de olabilir. kusma ve papilla ödemi. kansere bağlı geliĢen paraneoplastik durumlar. Bu sendromlar izole kafa içi basınç artıĢı sendromu. ölü doğumlar. Son yıllarda toplumda en sık rastlanan kalıtsal trombofili nedeni olan faktör V Leiden mutasyonu taĢıyıcısı olan kadınlarda oral kontraseptiflerin periferik ven trombozları gibi serebral ven trombozu riskini de arttırdıkları gösterilmiĢtir. aynı anda birden çok sinus tıkanabilir. APS‟li iskemik inmeli hastaları rekürren inmeden korumak için antiagregan veya antikoagülan tedavinin üstünlüğü konusunda kesin bilgi yoktur. En sık tutulan sinus SSS‟tir. Bu durumda çoğunlukla SSS tutulur. yalancı pozitif sifiliz testi baĢlıca bulgulardır. ven veya venöz sinusların duvarını ilgilendiren inflamatuar veya infeksiyöz süreçler tromboza yol açan en önemli nedenlerdir. ancak geliĢmekte olan ülkelerde bu sıklığın 10 katına ulaĢabildiği belirtilmektedir. sinuslara komĢu anatomik yapılarda infeksiyon ve tümoral nedenler) eklemek gerekir. kalp kapağı vejetasyonları. migrene benzer baĢ ağrıları. Post partum dönemde geliĢen serebral ven trombozları olguların neredeyse yarısından fazlasında postpartum 3-4. livedo retikülaris. antikorlar normal ise. Klinik bulgular inmeli hastalardakine benzer Ģekilde akut geliĢebileceği gibi (olguların yaklaĢık dörtte biri). Primer APS‟li hastaları trombozdan korumak için sıklıkla antikoagülan tedavi uygulanmaktadır. INR degeri yaklaĢık 3 .Primer antifosfolipid antikor sendromunda tekrarlayan düĢükler. mastoiditis gibi infeksiyöz nedenlere bağlı septik serebral ven trombozlarının sıklığının azaldığı ve buna bağlı olarak aseptik trombozlarının göreceli oranının arttığı söylenebilir. Serebral ven trombozu sonucunda ortaya çıkan patoloji izole bir kafa içi basınç artıĢı sendromu ile sınırlı kalabilir veya beyin parenkiminin de etkilenmesi ile daha ciddi değiĢiklikler ortaya çıkabilir. Genç kadınlarda anılan durumlar dıĢında sistemik hastalıklar (hematolojik hastalıklar. Serebral ven trombozu (SVT) beynin arteryel tıkayıcı hastalıklarına oranla daha nadir görülen bir durumdur. subakut ve kronik bir gidiĢ gösterebilir. rekanalizasyon geliĢebilir. Örneğin baĢağrısı. Tablo 1‟de gösterilen nedenler içinde post-partum dönem ve oral kontraseptif kullanımı serebral ven trombozlarının reprodüktif çağdaki genç kadınlarda saptanan en yaygın nedenleridir. Klinik gösteriler Serebral ven trombozlarında klinik semptomatoloji çok zengin olarak karĢımıza çıkar. En sık mitral kapak tutulur. Ġleri etyolojik araĢtırmalara rağmen olguların %25-30‟unda belirli bir etyoloji saptanamayacağı ve bu olguların uzun dönem izlenmesi gerektiği akılda tutulmalıdır. Pratik olarak periferik ven trombozuna yol açan nedenlere kranyal bölgedeki lokal nedenleri (travma. baĢağrısı ile beraber fokal nörolojik defisit veya epileptik nöbet ve baĢağrısı ile beraber hızlıca kötüleĢen bilinç bozukluğu olarak özetlenebilir. bulantı. Trombüsün görünümü periferik venlerde olduğu gibi taze iken eritrosit ve fibrinden zengin. Ancak kalp kapaklarında oluĢan vejetasyonlara bağlı olarak embolik inmeler de oluĢabilir. bulantı. Trombüs yaĢlandıkça fibröz dokudan zengin organize trombüs haline dönüĢür. Patoloji Serebral venöz sistem içinde trombüs geliĢimine neden olan süreçler vücudun diğer periferik venöz sistemi için geçerli olan nedenlerden farklı değildir. Behçet hastalığı ve sistemik lupus eritematozus gibi sistemik inflamatuar hastalıklar) serebral ven trombozlarının en sık nedenleridir. APS düĢünülen bir hastada. kusma ile karakterize subakut izole kafa içi basıncı artıĢı sendromu ile SEREBRAL VEN TROMBOZU . Bu semptom ve bulgular değiĢik kombinasyonlarda bir araya gelerek sıklıkla rastlanılan klinik sendromları oluĢtururlar. Etyoloji Serebral ven trombozlarının etyolojileri çok çeĢitlidir. Serebral ven trombozu beyin parenkiminde tutulan venöz sisteme bağlı olarak korteks ve subkortikal ak madde veya derin hemisferik yapılarda venöz infarkta yol açar. Ġskemik olayların nedeni sıklıkla trombotiktir. GeliĢmiĢ ülkelerde sıklığının her 3000 doğumda bir olduğu bildirilmekte. Venöz infarkt çoğunlukla hemorajik karakterdedir. Genel olarak günümüzde yaygın antibiyotik kullanımına bağlı olarak otitis media. Nadir de olsa nedeni belli olmayan serebral ven trombozlu hastalarda kalıtsal trombofililer sistematik olarak araĢtırılmalıdır. trombositopeni. Venöz staz. Daha sonra göreceğimiz gibi gebelik ve oral kontraseptif kullanımı ile iliĢkisi nedeniyle kadınlarda daha sık rastlanan bir durum olduğu öne sürülmektedir. değiĢik çaptaki damarlarda arteriyel ve venöz trombozlar. Ancak bu sendromlar zaman içinde sabit kalmayabilir ve diğer bir sendroma doğru geliĢim gösterebilir. Herhangi bir dural sinus tek baĢına tromboze olabileceği gibi.

fokal bulguların olması veya bu bulguların kötüleĢmesi. gerek vital gerekse de fonksiyonel prognozu kötüleĢtiren faktörlerdir. Günümüzde SVT‟nin “altın standart” tanı yöntemi anjiyografi değil MRG‟dir. baĢlangıçta komanın varlığı. davranıĢ ve hareket bozuklukları ve fokal nörolojik defisitlerle baĢvuran hastalarda da derin venöz tutulum görülen olgular bildirilmiĢtir. Tanı sırasında izole intrakranyal hipertansiyon olması da iyi prognostik faktör olarak bildirilmiĢtir. Prognoz Serebral ven trombozlarının önemli bir bölümü selim seyirlidir. Kontrast injeksiyonu sonrasında SSS‟nin duvarları üçgen Ģeklinde yoğun olarak kontrast tutar ve hiperdens hale gelirken. Yukarıda belirtilen klinik sendromlar dıĢında dural sinüs tutulumları içinde kavernöz sinus trombozunun klinik gösterisi drene ettiği orbital yapılar nedeniyle çok spesifiktir ve kolaylıkla tanınabilir. arka çukur lezyonu. belirli bir arteryel sulama alanına uymaz. Konvansiyonel anjiyografi MR veya BT venografi çok erken (5 günden önce) veya geç (6 haftadan sonra) dönemlerde yanlıĢ negatif veya Ģüpheli sonuç verdiğinde kullanılır. ptozis ve ağrılı bir oftalmopleji ile karakterizedir. Tanı araĢtırmaları Serebral ven trombozundan Ģüphelenildiğinde BT acil koĢullarda baĢvurulan ilk tanı yöntemidir. Buna karĢılık. Bu incelemelerde saptanabilecek bulguların detaylı tarifleri bu kitabın amacını aĢtığından burada değinilmeyecektir. Ayrıca klinik düzelmenin venin rekanalizasyonundan çok önce baĢladığı ve rekanalizasyon olmadan da gerçekleĢtiği bilinmektedir. Seyrek olmayarak derin komadaki veya ağır hemiplejili hastaların sekelsiz. dramatik düzeldikleri görülür. Zengin anastomoz ve kollateral dolaĢımın varlığı bu selim seyirden sorumlu tutulabilir. Superior sagital sinusun tutulduğu durumlarda klasik olarak orta hattın her iki yanında multipl hemorajik venöz infarktlar görülebilir. 6) baĢvurulur. Bu amaçla noninvazif ve dural sinusları daha yüksek duyarlılıkla gösterebilen kranyal magnetik rezonans görüntülemeye (MRG) (Ģekil 5a) ve magnetik rezonans venografiye (ġekil 5b. Ancak son yıllarda hafif konfüzyon. YaĢ. eğer hastalık süreci yalnızca sinüs trombozu ile sınırlıysa klinik tabloya değiĢik derecelerde kafa içi basınç artıĢı semptom ve bulgularının hakim olduğu.Olguların %30‟a kadarında ise BT normaldir. Kanamanın belirgin olduğu durumlarda yoğun bir hematom görüntüsü ile karĢılaĢılabilir.baĢlayan klinik tabloya zaman içinde epileptik nöbetler ve/veya fokal nörolojik defisit bulguları eklenebilir. Direkt bulgular tutulan kortikal ven veya dural sinüste trombüs varlığına iĢaret eden bulgulardır. Serebral ven trombozu tanısı konulduktan sonra etyolojiyi belirlemeye yönelik laboratuar incelemelere baĢvurulacaktır. mental durum değiĢikliği. genellikle peteĢiyal tarzda hemorajik olduğundan dolayı içinde yer yer hiperdens alanlar görülür. Hemorajik venöz infarkt multifokal olabilir ve genellikle tutulan dural sinus komĢuluğunda yer alır (ġekil 4). . derin ven sisteminin tutulması. Derin venlerin tutulumu klasik olarak ve çoğunlukla en ağır formunda akut veya subakut geliĢen bir koma ve deserebrasyon tablosu ile karĢımıza çıkmaktadır. tromboz sinüsten venlere yayılırsa yalnızca baĢağrısıyla baĢvuran bir hastanın ağır hemiplejiye ilerleyerek aniden kötüleĢtiği de görülebilir. MRG‟de tromboze sinüs T1 ve T2 ağırlıklı incelemelerde sinyal artıĢı olarak görülür. etyolojide kanser olması ve özellikle septik trombozlar. Tedavi Serebral ven trombozlarının tedavisi etyolojiye yönelik. nörolojik defisit) eklendiğidir. serebral venlerin de hastalık sürecine katıldığı durumlarda bu semptom ve bulgulara fokal nörolojik olayların (epileptik nöbet. En sık izole veya beraber SSS ve lateral sinus tutulumu görülür. Kranyal BT ile serebral ven trombozdan Ģüphelenildiğinde dural sinüs trombozu tanısının kesinleĢtirilmesi gerekmektedir. Bunlar içinde en sık karĢılaĢılan kontrastsız kranyal BT‟de dural sinüs veya serebral venin spontan hiperdens görüntüsü (ġekil 2) ve SSS‟nin arka bölümü tutulduğunda kontrastlı BT incelemesinde sinüsün içinde trombüse iĢaret eden “delta bulgusudur”. Venöz infarkt kranyal BT‟de hipodens görünümdedir. Serebral venöz trombozlar arteryel inmeden çok daha iyi prognozlu olsa da prognozu çoğunlukla önceden tahmin edilemez. Günümüzde genellikle sinüziti izleyerek akut olarak ortaya çıkan kemozis. Pratik olarak akılda tutulması gereken. erkek cinsiyet. Magnetik rezonans incelemeleri Ģüpheli sonuçlar vermiĢse baĢvurulacak tanı yöntemi serebral dijital subtraksiyon anjiyografidir. lümen içindeki trombüs nedeniyle hipodenstir (ġekil 3). Antibiyotiklerle iyi tedavi edilemediğinde diğer dural sinüslere de yayılarak ağır ve dramatik bir klinik tabloya dönüĢebilir. semptomatik ve antitrombotik tedavi olarak üç ayaklıdır. Serebral ven trombozu olan hastalarda dural sinuslar nadiren tek baĢına daha sıklıkla da multipl olarak tutulur. Bu incelemede saptanabilecek bulgular direkt ve indirekt olarak ikiye ayrılabilir. epileptik nöbetler.

baĢ dönmesi dengesizlik ve çift görmenin beyin sapı tutulumunu yansıttığı. vasküler neden dıĢında görünürde baĢka bir neden olmadan. hemodinamik ve . aniden yerleĢip. Lokalizasyon: Beynin hangi bölgesi hasarlanmıĢ? Beyin disfonksiyonunu yansıtan içinde vücudun bir yarısında ortaya çıkan uyuĢukluk ve güçsüzlük ile konuĢma ve anlama bozukluğunun ön planda serebral hemisferlere ait bir bulgu olduğu. Bu tanımın ve hastaları acile getiren en sık beyin disfonksiyonu Ģikayetlerinin neler olduğunun akılda tutulması hastaların çoğunda inme ön tanısının konulmasını sağlar. Bu ayırım uygulanacak tedavi stratejilerinin birbirinden farklı olması nedeniyle çok önemlidir. Bu tanım beyin kanaması. inmeyi taklit edebilecek medikal ve diğer nörolojik hastalıkları dıĢlamak Beyin hasarının geliĢtiği bölgeyi lokalize etmek Hemorajik ve iskemik inme arasında ayırıcı tanıyı yapmak Ġnmeye yol açan nedene yönelik ilk bilgileri toplamak Ġnme seyrinde ortaya çıkabilecek akut nörolojik ve medikal komplikasyonları ortaya koymak      Ġskemik inme Ģüphesi olan hastalarda nasıl tanı konur? Klinik karar: Ġnme mi? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre inme. Hastanın acile baĢvurduğunda yapılan tanısal değerlendirmeden elde edilecek bulgular hem hastanın prognozunu belirlemede hem de doğru tedavilerin baĢlatılmasında önemlidir. Hastaların bu incelemeye gönderilmeden önce mutlaka solunum. Bu değerlendirmede en önemli basamak olan hastalık anamnezini alırken sorgulanması gereken en önemli durum hastanın Ģikayetlerinin aniden ortaya çıkmıĢ olup olmadığıdır.ĠSKEMĠK BEYĠN DAMAR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVĠ YAKLAġIMLARITANI Ġskemik inme Ģüphesi olan hastalarda ilk tanısal değerlendirmenin amaçları nelerdir? Ġskemik inme acil bir medikal durumdur. Anamnezde inme semptomlarının baĢlangıcından beri geçen süre de sorgulanmalıdır. nistagmus ve diğer okülomotor defisitlerin. çeĢitli tipte beyin damar hastalıkları sonucu geliĢen klinik durumları yansıtır. Hemorajik inme mi? Ġskemik inme mi? Anamnez ve nörolojik muayene aĢamasından sonra en önemli basamak klinik ön tanıyı doğrulamak ve hemorajik inme ile iskemik inme arasında ayırıcı tanıyı yapmaktır. Bu amaçla hastanın son olarak sağlam görüldüğü saatten yakınmalarının kaybolmasına veya ilk görülene dek geçen süre hesaplanır. hemianopsi. Hızlı bir nörolojik muayenede uyanıklık durumu. 24 saat veya daha uzun sürebildiği gibi ölümle de sonuçlanabilen klinik bir durumdur. Acilde yapılan ilk değerlendirmenin amaçları tüm inme tipleri için aynıdır ve Ģöylece özetlenebilir: Hastanın nörolojik Ģikayetlerinin inme nedeniyle ortaya çıktığına karar vermek. Bulantı ve kusma intrakranyal basıncın artmıĢ olduğunu. hecmelerle kötüleĢme) seyir gösterebilir. afazi. Kranyal BT yalnızca kanamayla iskemiyi ayırdetmekle kalmayıp inmeye bağlı geliĢebilecek nörolojik komplikasyonlara ait radyolojik değiĢikliklerin tanınmasını ve inme ile karıĢabilecek diğer hastalık süreçlerinin dıĢlanmasını da sağlayacaktır. Aniden ortaya çıkan Ģikayetler daha sonra çeĢitli tipte (dalgalanma. meningeal irritasyon bulguları da subaraknoid mesafenin tutulduğunu gösteren bulgulardır. Sürenin belirlenmesi daha sonra değinilecek olan tedavi indikasyonlarının belirlenmesinde çok önemlidir. motor ve duysal defisitin. arteryel veya venöz tıkanmalar sonucu ortaya çıkan beyin infarktına bağlı. fokal (veya global) serebral disfonksiyona yol açan. trunkal ve appendiküler ataksi gibi bulguların varlığı ortaya konularak daha iyi bir lokalizasyon yapılabilir. ani ve tek baĢına ortaya çıkan ciddi bir baĢ ağrısının da baĢlıca subaraknoid mesafeye kanama nedeniyle ortaya çıktığı her hekimin bilgi dağarcığında yer alması gereken. hızlı ve kaba lokalizasyonun yapılabilmesini sağlayan bilgilerdir. Görüntüleme. progresif kötüleĢme. süre son olarak sağlam görüldüğü saatten yakınmalarının kaybolmasına veya ilk görülene dek geçen süredir. subaraknoid kanama. ġikayetler hasta uykudan uyandığında fark edilmiĢse. Bu amaçla acilde uygulanması gereken görüntüleme yöntemi kranyal bilgisayarlı tomografidir (BT).

Ġskemik inmenin baĢlangıcından sonra ne kadar uzun süre geçmiĢse kranyal BT'de bunun lezyon karĢılığını görme Ģansı o kadar artar. Akut iskemik inmede hastaların yaklaĢık %50'sinde inceleme normal olarak bulunur. Kanama parenkim içinde ise BT'de hiperdens bir kitle olarak görülür.metabolik açıdan vital fonksiyonları güvence altına alınmıĢ olmalıdır. laküner infarktlar bu inceleme ile daha kolaylıkla görüntülenebilir. Özellikle küçük kortikal infarktlar ile derin ak maddedeki nonspesifik sinyal değiĢikleri nedeniyle diğer MR sekanslarında fark edilmeleri güç olan küçük derin infarktlar bu yöntemle akut dönemde çok daha kolay tanınabilmektedir. Özellikle arka çukur yapıları. Ġskemik inmeli hastada hastaneye yattıktan ve stabilizasyon sağlandıktan sonra yapılacak ikincil tanısal değerlendirmenin amaçları nelerdir? Hasta acil olarak değerlendirildikten ve izlenmek amacıyla hastaneye yatırıldıktan sonra daha ayrıntılı bir anamnez alınmalı ve daha geniĢ bir sistemik ve nörolojik muayene yapılmalıdır. Bu tanı daha geç dönemde (24 ile 72 saat sonra) ya BT ya da diğer bir görüntüleme yöntemi ile kesinleĢtirilir. Perfüzyon ağırlıklı görüntüleme (PWI. Bu sekans görüntüleme ile iskemik lezyon belirlemenin duyarlığını önemli ölçüde arttırmıĢtır. Böylece akut dönemde MR ile iskemi/kanama ayrımı yapılabildiği gibi. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI-diffusion weighted image) sekansı ile iskemik lezyonlar ilk dakikalardan itibaren güvenilir bir Ģekilde belirlenebilir. Kana duyarlı magnetik rezonans görüntüleme sekansları (T2*GRE -gradient recalled echo) intraserebral kanamaları yüksek bir duyarlılıkla gösterir. Bu incelemenin hemen yapılması gerekiyorsa destek tedavilerinin bu inceleme esnasında hastaya eĢlik edilerek paralel bir Ģekilde sürdürülmesi gerekmektedir. hemorajik transformasyon (ġekil 4) gibi nörolojik komplikasyonlara ait bulgular da değerlendirilir. Bu amaçla bazı olgularda beyni daha ayrıntılı olarak görüntüleyebilme özelliği olan kranyal MRG. Bilgisayarlı tomografi erken dönem için yeterli bir görüntüleme yöntemi olmakla birlikte.perfusion . Bu dönemde yapılacak incelemeler inmenin nedenini ortaya koymaya. yani gri madde ile ak madde arasındaki anatomik sınırlarının görünmez hale gelmesi kontrastsız BT'de iskeminin ilk belirtisidir ve inmenin baĢlangıcından sonraki ilk 3 saatte saptanabilir. Yine seçilmiĢ olgularda koagülopati taraması bu dönemde yapılacak incelemeler arasındadır Magnetik Rezonans Görüntüleme Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi iskemik lezyonları görüntülemede kranyal bilgisayarlı tomografiden daha duyarlı bir yöntemdir. Serebral gri madde ile ak madde arasındaki kontrastın azalması. uygun sekanslar kullanılarak yapılan magnetik rezonans görüntüleme incelemesinde BT ile elde edilen bilgiler elde edildiği gibi ek bazı bilgilere de ulaĢılabilir. sessiz serebral mikrokanama odakları da belirlenebilir. Kranyal BT'de iskemi hemoraji ayrımı yapıldıktan sonra kitle etkisi (ġekil 3). Bu nedenlerle klinik durumu MR incelemesine uygun olan hastalarda yukardaki MR sekansları zaman kaybına yol açmadan uygulanabiliyorsa magnetik rezonans görüntüleme bilgisayarlı tomografinin yerini alabilir. beyin sapındaki iskemik lezyonlar. hidrosefali. ve genel olarak tüm hastalarda da inme etyolojisini araĢtırmak amacıyla beyin damar ve kardiyak görüntüleme incelemeleri yapılır. Akut dönemde BT gerek subaraknoid gerekse de beyin parenkimi içine kanamayı gösteren en duyarlı yöntemdir. Difüzyon ve perfüzyon ağırlıklı incelemeler birlikte değerlendirilerek iskemik penumbra bölgesine ait bilgiler elde edilebilir. Arteryel infarktın görüntüsü belirli bir arter sulama alanında ortaya çıkmıĢ hipodens bir lezyondur (ġekil 2). venöz infarktlar ise belirli bir arter sulama alanı dıĢına taĢarlar ve genellikle erkenden hemorajik özellik taĢırlar. Kana duyarlı magnetik rezonans görüntüleme sekansları (T2*GRE -gradient recalled echo) kullanılarak iskemi/kanama ayırımı yapılabilir Difüzyon ağırlıklı görüntüleme ile iskemik beyin bölgesi ilk dakikalardan itibaren belirlenebilir. Bu durumda klinik bulgular inme ile uyumluysa iskemik inme tanısı konulur. Bu değiĢiklik en kolay derin bazal ganglia yapılarında (ġekil 1) ve korteks serebride izlenebilir. Kranyal BT acilde kontrastsız yapılmalıdır. vasküler risk faktörlerini saptamaya ve böylece de inmeden ikincil koruyucu tedavilerin belirlenmesine yöneliktir.

Akut dönemde hipoglisemi saptanmadıkça dekstrozlu sıvı verilmemelidir. akciğer ödemi. Hastanede koroner yoğun bakımlara benzer Ģekilde yalnızca inmeli hastalara bakım ve tedavi hizmeti veren “inme üniteleri” bulunuyorsa bu tip yataklar tercih edilmelidir. Kan basıncına rutin müdahale serebral perfüzyon basıncının düĢmesine dolayısıyla da infarkt dokusu ve çevresindeki bölgesel kan akımının azalmasına yol açabilir. süregelen penumbra bölgesinin varlığına yaklaĢık olarak iĢaret edebilir TEDAVĠ Ġskemik inmeli hastaya acil tedavi yaklaĢımın amaçları nelerdir? Ġnmeli hastalarda acil tedavi uygulamaları ilk görüldükleri andan itibaren baĢlamalıdır. Birçok inmeli hastada akut dönemde saptanan yüksek kan basıncı akut miyokard infarktüsü. Yine bu dönemde ateĢi yüksek olan hastalarda soğuk uygulama ve antipiretiklerle ateĢ düĢürülmeye çalıĢılmalıdır. Ġskemik inmenin erken saatlerinde beyin dokusunun bir bölümü ölmüĢ olsa bile birçok hastada risk altında olan ancak hala yaĢamını sürdüren “penumbra” dokusunun geleceği bir ölçüde bu destek tedavisinin baĢarısına bağlıdır. yardımcı sağlık personeli içeren ve multidisipliner bakım verebilen inme ünitelerine yatırılan hastalarda akut dönemde olgu ölüm oranı düĢtüğü.Dehidratasyon önlenmeli. Kalıcı infarktın belirteci olan difüzyon lezyonu ile perfüzyon defekti gösteren bölge arasındaki fark. Bu müdahaleler acil servislerinde nöroloji konsültasyonu yapılana ve hasta uygun bir nöroloji yatağına yatırılana dek sürdürülmelidir. Her inmeli hasta mümkünse hastaneye yatırılmalıdır. Hava yolu açıklığı sağlanmalı. Acilde ayrıca bu dönemde erken nörolojik ve medikal komplikasyonların tedavilerine baĢlanmalıdır.weighted image) ile beyinde kan akımının azaldığı bölgeler saptanabilir. hipoventile eden hastalarda gerekirse mekanik solunum desteği verilmeli ve ampirik olarak 2-3 lt/dakika O2 tedavisine baĢlanmalıdır. akut böbrek yetmezliği ve aort disseksiyonu Ģüphesi gibi bir hipertansiyon acili ile karĢı karĢıya değilsek rutin olarak tedavi edilmemelidir (Tablo 4). Acil Serviste destek tedavi yaklaĢımları (Tablo 5) Hasta acile getirildikten sonra acil tanısal değerlendirmelerin yapıldığı süre boyunca hastane öncesinde baĢlanmıĢ olan destek tedavileri sürdürülecektir.Tablo 4‟ten anlaĢılacağı gibi transport esnasında kan basıncına yönelik müdahale olanakları sınırlıdır. Acil servislerinde ideal olanı hastaların vital . saptanmıĢsa tedavi edilmelidir. Hemodinamiyi bozan supra veya ventriküler aritmiler tedavi edilmelidir. Her türlü acil durumda olduğu gibi temel ve ileri yaĢam desteği tedavileri uygulanacaktır. hemĢire. Ġskemik inmeli hastanın hastaneye yatırılmasındaki amaçlar aĢağıdaki gibi özetlenebilir. ağrı gibi sorunlarla mücadele edilebilir. Bu tipi ne olursa olsun tüm inmeli hastalar için geçerlidir: Vital bulguları stabilize etmek Nörolojik hasarı durdurmak veya geriye dönüĢümlü ise düzeltmek Ġnme ile beraber veya seyrinde ortaya çıkacak medikal ve nörolojik komplikasyonlarla mücadele etmek  Erken dönemden baĢlamak üzere rehabilitasyon giriĢimlerini baĢlatmak  Erken dönemde hasta ailesinin yeni duruma adaptasyonunu sağlamak için bilgilendirme ve destek sağlamaktır    Vital bulguları stabilize etmek Hastane öncesi dönemde destek tedavi yaklaĢımları (Tablo 3) . Bu erken dönemde doku oksijenasyonu ve hemodinaminin optimal düzeyde tutulması. Bu dönemde bulantı kusma. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar inme konusunda uzmanlaĢmıĢ bir doktor. Ġster iskemik isterse de hemorajik olsun hastane öncesi ve hastaneye transport sırasında uygulanacak en önemli giriĢimler vital parametreleri güvence altına almaya yöneliktir. Konvülsiyon geçiren hastanın nöbeti durdurulmalıdır. Bu amaçla damar yolu açılmalı ve izotonik sodyum klorür veya Ringer laktat solüsyonu ile parenteral sıvı tedavisine baĢlanmalıdır. uzun vadede de hastaların sakatlık oranlarının azaldığı gösterilmiĢtir. hipogliseminin düzeltilmesi yaĢamsal önem taĢır. Hasta bulunduğu yerden hastaneye hızlıca taĢınırken aynı zamanda destek tedavileri de baĢlatılmalıdır.

Hasta diabetik ve oral antidiabetik ilaçlar alıyorsa bunlar durdurulur. AteĢli bir tablo seyrinde inme ile baĢvuran hastalarda acil olarak ekokardiyografik incelemelerle bakteryel endokardit araĢtırılmalı ve pozitif bulgular varlığında ampirik antibiotik tedavi buna göre düzenlenmelidir. Bu nedenle baĢlamıĢ doku hasarının durdurulması bölgesel kan akımının yeniden sağlanabilmesi ile olanaklıdır. Tedavi indikasyonunun inmenin ilk 3 saati olması erken dönemde inme ön tanısı olan hastaların hastaneye hızlıca ulaĢtırılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. trombolitik tedavinin bu indikasyonlarla uygulanması henüz Avrupa Ülkeleri ve Türkiye de ruhsatlandırılmıĢ değildir. Iskemik inmenin ilk 3 saatinde tromboliz tedavisi uygulamak zordur. Ġntravenöz trombolitik tedavinin yararının 4. Ancak bu tedavi erken dönemde beyin kanaması riskini ve buna bağlı ölüm riskini arttırmaktadır. Bu nedenle yalnızca inme konusunda uzman ve iyi organize edilmiĢ kurumlarda indikasyon ve kontrendikasyonları (Tablo 6) ayrıntılı bir Ģekilde gözden geçirildikten sonra uygulanmalıdır. Bunun nedeni antikoagülan tedavilerin serebral ve sistemik kanama riskini arttırması ve prognozu kötüleĢtirmesidir. Spesifik tedaviler Akut iskemik inmede spesifik medikal tedaviler Beyni besleyen bir damarın tromboembolik mekanizmayla tıkanması ve bu damarın beslediği dokunun kan akımının kesintiye uğraması iskemik inmeye yol açan en önemli nedendir. Kan Ģekeri yüksek bulunan hastalarda genellikle 200 mg/dl‟nin üstünde insülin tedavisine baĢlanır.parametrelerinin sürekli olarak monitorize edilmesi ve tedavilerin bu monitorizasyon bulgularına göre Ģekillendirilmesidir. ayda sakatlık oranı azalır. Radyolojik yöntemlerle 3-6 saatin ötesi de dahil olmak üzere penumranın süregeldiği gösterilen hastalarda trombolitik tedavinin yararını araĢtıran çalıĢmalar ile intraarteriyel yoldan mekanik yöntemlerle tıkanmayı açmayı amaçlayan çalıĢmalar süregelmektedir. antikoagülan ve antiplatelet tedavilere baĢvurulur. Trombolitik tedavi Doku plasminojen aktivatörü ile intravenöz yolla yapılan trombolitik tedavi iskemik inmenin ilk 3 saatinde uygulanırsa hastaların prognozlarında iyileĢmeye yol açar. Bu medikal destek yaklaĢımlarının yanı sıra inmenin baĢlangıcında konvülsiyon geçirmiĢ hastalarda veya konvülsiyon geçiren hastalarda parenteral antiepileptik tedaviye baĢlanmalıdır. Ġskemik inmede nörolojik hasarı durdurmak veya geriye dönüĢümlü ise düzeltmek Semptomatik medikal tedaviler Hastanın hastaneye transportu sırasında baĢlatılan ve acilde sürdürülen medikal destek tedavileri aynı zamanda nörolojik hasarın artmasını önlemeye yönelik bir anlamda “beyin resusitasyonunu” sağlayan giriĢimlerdir. Bu amaçla trombolitik. Ġnmenin erken döneminde oral beslenmeden kaçınmalıdır. Ayrıntılı nörolojik değerlendirme ve beyin görüntüleme incelemeleri eğer artmıĢ kafa içi basıncına ve herniasyon riskine iĢaret ediyorsa hızla kafa içi basıncını düĢürücü tedaviler uygulanmalıdır (Tablo 5). Bu nedenle 3-6 saat arasında da etkili olabilecek tedavilere ihtiyaç vardır. Bu dönemde ateĢi yüksek olan hastalarda sürmekte olan olası bir infeksiyona yönelik vucut sıvısı örnekleri alındıktan sonra ampirik antibiotik tedavisine baĢlanabilir. Son yıllarda bu tedavi yöntemleri ile geniĢ hasta topluluklarında önemli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Birçok hasta 3 saatten daha geç hastaneye ulaĢmaktadır.5 saate dek sürdüğünü ve arteria serebri media alanı inmelerinde ilk 6 saatte yapılan intraarteriyel trombolizin yararlı olduğunu gösteren çalıĢmalara dayanarak bu uygulamaların yapılabileceği yönündeki öneriler 2009 yılında yenilenen inme tedavi rehberlerine girmiĢ olmakla birlikte. Antiplatelet tedavi . Antikoagülan tedavi Ġskemik inmeli hastada inmenin akut döneminde rutin ve etkin dozda heparin veya düĢük molekül ağırlıklı heparinlerle antikoagülan tedavinin yararı olmadığı gösterilmiĢtir. Bu tedavinin uygulandığı hastalarda 3.

klopidogrel. Ancak ölüm ve sakatlık riski yüksek olan inmeli hasta grubunda aspirinden daha etkili yeni antiplatelet ajanlar geliĢtirme çabaları ile birlikte yüksek riskli hastalarda kombine antiplatelet kullanımına ait klinik çalıĢmalar sürdürülmektedir. Tedavi süresince INR değerinin 2. 18-60 yaĢları arasındaki bu tür hastalarda geniĢ kraniyektomi ve duraplasti ile yapılan dekompressif cerrahinin mortalite ve maluliyeti azalttığı gösterilmiĢtir Ġnmeli hastalarda ikincil koruyucu tedavi yaklaĢımları (Tablo 9) Ġskemik inme geçiren hastayı ikinci bir inmeden korumada aterotrombotik inme için antiplatelet tedavi. kitle etkisi yaratan infarktlar (malign a. Gastrointestinal sistemdeki olumsuz yan etkilerine rağmen kullanım kolaylığı. Birkaç hafta veya birkaç aylık bir izleme dönemi sonunda bu tedavi ile ölüm veya sakatlık riski azalmaktadır . uzun yıllara giden bilgi birikimi ve maliyeti nedeniyle en çok kullanılan antiplatelet ajan aspirindir. herhangi bir kontrendikasyon olmadıkça. Tedavinin yararı Avrupa ve Kuzey Amerikada (ECST-European Carotid Suırgery Trial. Tedavi süresince hasta ve yakınları ile hekim arasındaki iĢbirliği yan etkilerin önlenmesi (kanama riski) açısından önem taĢır. inmenin ilk 48 saatinde BT'de hemorajik inme olasılığı dıĢlandıktan sonra 160-300 mg dozunda uygulandığında küçük de olsa anlamlı bir yarar sağlamaktadır. Hasta en az ayda bir kez hekim tarafından kontrol edilmelidir. GeniĢ serebellar infarktlar (ġekil 14) beyin sapı basısına yol açarak ölüme neden olabilirler. taze miyokard infarktüsü. NASCET-North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) yürütülen iki randomize çalıĢmada gösterilmiĢtir.Son yıllarda sekonder inmeden korunmada aspirin ve klopidogrelin birlikte kullanıldığı karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar olumsuz sonuçlanmıĢtır. Kalbinde yüksek riskli emboli kaynaği (romatizmal mitral stenoz. Tedavi edilen hastalarda ilk haftalarda ölüm veya ölümcül olmayan inme sıklığı azalmaktadır. Klinik yararına rağmen antikoagulan kullanılacak hasta grubunun iyi seçilmesi gerekir. periferik damar) yapılan tüm antiplatelet tedavi çalıĢmaları dikkate alınarak oluĢturulan tedavi önerileri 1998 ve 1999 yıllarında yayınlanmıĢtır. Buna göre oral antikoagülan tedavi indikasyonu olanlar dıĢında kalan iskemik inmeli hastalarda aspirin. Akut iskemik inmede cerrahi tedaviler Ġskemik inmede cerrahi tedavi indikasyonları çok sınırlıdır.akinetik segment.Akut iskemik inmede Aspirin tedavisinin etkinliği gösterilmiĢtir. Bu iki çalıĢmada semptomatik karotis hastalığı olan hastalarda Kuzey Amerika çalıĢmasında kullanılan ölçme yöntemi ile %50 nin üzerinde darlık . dilate kardiyomiyopati) olan ve kardiyoembolik inme geçiren hastalarda da bu yönde bir klinik çalıĢma olmadığı halde koruyucu olarak antikoagulan tedavi uygulanır.0-3. kalp damar. Ġlk 48 saat içinde. Bu tip hastalarda cerrahi müdahale hayat kurtarıcıdır. Aspirin tedavisi. ekstrakranyal karotis hastalığında ise cerrahi tedavi. yararı doğrulanmıĢ tedavi yöntemleridir. kardiyoembolik inmede antikoagülan tedavi. uyanıklığı bozulan hastalarda beyin cerrahisi konsültasyonu yapılarak arka çukur dekompresyon cerrahisi indikasyonları açısından hızlıca değerlendirilmelidir. Klinik çalıĢmalar NVAF saptanan hastalarda uzun süreli antikoagulan kullanımının primer korunmada da yararlı olduğunu ortaya koymuĢtur. Antikoagülan Tedavi Ġskemik inme geçiren hastalarda uzun süreli oral antikoagulan kullanımının hastayı yeni bir inmeden koruduğu sadece non-valvüler atriyal fibrilasyona (NVAF) bağlı kardiyoembolik inme geçiren hasta grubunda gösterilmiĢtir.0 arasında olması hedeflenmelidir. protez kapak. Bu nedenle bu tip infarktları olan hastalar yakın nörolojik takibe alınmalı. aspirin ve yavaĢ salınımlı dipridamol kombinasyonu gibi antiplatelet ajanlardan birisi kullanılabilir. Cerrahi Tedavi Karotis endarterektomisi karotis alanına ait iskemik atak veya hafif sekellerle düzelen inme geçiren hastaları yeni bir inmeden koruyan bir tedavi yöntemidir. Arteria serebri media alanındaki geniĢ. Antiplatelet Tedavi Ġskemik damar hastalığı olan hastalarda (beyin damar. cerebri media infarktı) % 80‟e ulaĢan oranlarda ölümle sonlanmaktadır.

Kronik hipertansiyon tedavisi gerek genç gerekse de yaĢlı hastalarda ilk inme sıklığında önemli bir azalmaya yol açar.cerebri media gibi) intrakranyal aterosklerotik darlıklara da endovasküler tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Son yıllarda anjiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACE). Sonuçları çok yakın zamanda yayınlanmıĢ HOPE (The Heart Outcome Prevention Evaluation Study) ve PROGRESS (Perindopril Protection Against Reccurent Stroke Study) çalıĢması ister doğrudan kan basıncını düĢürücü etkileri ile isterse de buna ek olarak olası vasküloprotektif etkileri ile olsun ACE inhibitörlerinin ikincil korumada iskemik veya hemorajik natürde tekrarlayıcı inme riskini azalttığını göstermiĢtir. Diyabetik hastalarda sistolik kan basıncında hedef değer 130 mm Hg olmalıdır. Ancak bu grupta semptomatik karotis darlığına göre inme riski düĢük olduğundan (yılda %2-3 gibi) asemptomatik karotis darlığı olan hastalarda endarterektomiden elde edilen mutlak yarar oldukça düĢüktür. Cerrahi giriĢimin yararı. hipertrigliseridemi). Bu risk faktörleri genel anlamda toplam kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile iliĢkilidir. Son yıllarda karotis endarterektomisine uygun olan hastalarda endovasküler tedavi (balon anjiyoplasti ve/veya “stent”ile endarterektomiyi karĢılaĢtıran bazı klinik çalıĢmalarda stent uygulamalarının endarterektomiye eĢdeğer olduğu gösterilmemiĢtir. Bu çalıĢmalar epidemiyolojik çalıĢmalarla öne sürülen ve antihipertansif tedavide . Günümüzde karĢılaĢtırmalı klinik çalıĢmalar olmadığı halde cerrahi olarak ulaĢılamayan (a.basilaris. Nitrendipin) yararlı etkileri gösterilmiĢtir. hiperlipidemi (hiperkolesterolemi. Bu konuda halen devam eden çalıĢmalar vardır. Antihipertansif tedavide ACE inhibitörleri en azından beta bloker ve diüretikler kadar etkili olduğu ve belki de kardiyovasküler mortaliteyi daha olumlu etkileyebileceği düĢünülmektedir . Özellikle yaĢlı hasta popülasyonlarında sık rastlanan sistolik hipertansiyonun tedavisinde uzun etkili dihidropiridin türevi kalsiyum kanal inhibitörlerinin (uzun etkili Nifedipin. Diastolik kan basıncında optimal düzey baĢta diyabetik hastalar olmak üzere 80 mm Hg'dir. Antihipertansif tedavi Kronik hipertansiyon tüm inme tipleri için yaĢtan bağımsız değiĢtirilebilir en önemli risk faktörüdür. inme. DeğiĢtirilebilir risk faktörleri arasında en baĢta hipertansiyon. Hipertansiyon tedavisinin inme ve koroner kalp hastalığı geliĢimi açısından ortaya konulmuĢ yararlı etkileri büyük oranda beta bloker ve diüretik ilaçlarla yapılan çalıĢmalar ile ortaya konulmuĢtur. cinsiyet. Bu nedenle giriĢim olabildiğince erken yapılmalıdır. Ġleri yaĢ ve erkek cinsiyet ile darlık derecesinin yüksekliği de endarterektomiden yararlanma olasılığını arttıran faktörler arasındadır. Bilindiği gibi vasküler risk faktörleri kiĢinin özelliklerinden oluĢan yaĢ. Total kardiyovasküler morbidite ve mortalite açısından sistolik kan basıncının optimal düzeyi 140 mm Hg‟dir. Asemptomatik %60 üzerinde karotis darlığı saptanan olgularin da endarterektomiden yararlandığı görülmüĢtür. Bu risk faktörlerinin tedavisi primer korunmada olduğu gibi sekonder korunmada da yüksek vasküler risk taĢıyan hasta gruplarında (koroner arter hastalığı. Anatomik veya tıbbi nedenlerle cerrahi kontrendikasyonu olan hastalarda endovasküler olarak stent uygulanması endarterektomiye makul bir alternatif olabilir. Ancak son yıllarda diğer antihipertansif ilaç grupları ile yapılan çalıĢmalarda da benzer yararlı etkiler saptanmıĢtır. Epidemiyolojik çalıĢmalar primer korunmada özellikle inme riskini optimal düzeyde azaltabilmek için 140 mm Hg'nin altına düĢmenin yararlı olacağını düĢündürtmektedir. diabetes mellitus) toplam kardiyovasküler riskin azaltılabilmesinde halk sağlığı açısından en önemli basamaktır. a. statinler ve bazı fibrat türevi ilaçlarla morbidite ve mortalitenin önemli ölçüde azaltılabildiği gösterilmiĢtir. kadınlarda daha belirgin olmak üzere semptomlarla giriĢim arasındaki süre arttıkça azalmaktadır. ırk-etnik ve herediter özellik gibi değiĢtirilemeyen faktörler ile değiĢtirilebilir risk faktörleri olarak ikiye ayrılır. periferik damar hastalığı. diabetes mellitus ve sigara gelmektedir.saptanan hastaların cerrahiden yararlandığı görülmüĢtür. Diğer Medikal Tedaviler Geçici iskemik atak (GĠA) veya inme geçiren bir kiĢiyi yeni bir inmeden korumada yapılması gerekenlerin baĢında primer korunmada da geçerli olan vasküler risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınması gelmektedir (Tablo 10).

Epilepsi hastalığı ise iyi tanımlanmıĢ. tedaviye yanıt ve EEG bulguları sendromun belirlenmesinde önem taĢır. Günümüzde yakın zamana dek inme veya GĠA'lı hastalarda lipid düzeylerini düĢürücü müdahalelerin inme sıklığı veya inmeye bağlı mortalite üzerindeki etkilerini doğrudan ortaya koymuĢ bir çalıĢma yoktu. baĢlangıç yaĢı. Epileptogenez mekanizması ilerleyici bir süreçtir. Bu çalıĢma iskemik inmeli hastalarda cinsiyet. Yüksek serum kolesterol.günümüzde optimal hedef olarak belirlenmiĢ 130/80 mm Hg düzeyindeki kan basıncı değerlerinin tedavideki yararlılığını kanıtlamaktadırlar. odağın anatomik yerleĢimi. özgül tek bir etyolojisi olan durumdur. Tüm bu süreç günler-aylar veya yıllar içinde geliĢir (ġekil 1). TANIMLAMA VE EPĠDEMĠYOLOJĠ Epilepsi. Akut epileptogenez dakikalar veya saatler içinde geliĢir ve geri dönüĢlü olabilir. bilinç. kısa süreli ve geçici stereotipik değiĢiklik durumu gözlenir. Hiperlipidemi tedavisi Ġskemik kalp hastalığı ve iskemik inmenin risk faktörleri önemli oranda benzerlikler gösterir. EPĠLEPSĠ NÖBETLERĠNĠN VE EPĠLEPSĠ SENDROMLARININ SINIFLANDIRILMASI Modern sınıflama çalıĢmaları ortak bir terminoloji oluĢturarak iletiĢimi kolaylaĢtırma. Epilepsi nöbeti. Statin grubu ilaçların kullanımı ile inme riski arasındaki iliĢki koroner arter hastalıklarının primer veya sekonder korunmasına yönelik çalıĢmalarından elde edilmiĢ verilere dayanmaktaydı. Genel olarak bunlar genetik ve edinsel mekanizmalardır. Koroner hastalıkların önlenmesine yönelik statinlerle yapılan primer ve sekonder korunma çalıĢmaları hem yüksek hem de normale yakın serum kolesterol düzeyi olan hastalarda kolesterol düzeylerini düĢürmenin koroner morbidite ve mortaliteyi net bir Ģekilde azalttığını kesin bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. davranıĢ. kalıcı bir Ģekilde ve spontan olarak nöbet oluĢturabilme özelliği kazanması sürecini ifade eder. Lafora hastalığı özgün epilepsi hastalığıdır. Heart Protection Trial çalıĢması yüksek riskli yaklaĢık 20 000 kiĢilik bir hasta grubunda statin tedavisinin etkisini araĢtırmıĢ bir çalıĢmadır. Statin grubu ilaçlarla yapılan sekonder korumaya yönelik çalıĢmaların meta-analizinde statinlerin inme riskinde ortalama %20-25 oranında azalmaya yol açtığı gösterilmiĢti. yüksek LDL kolesterol veya düĢük HDL kolesterol düzeyleri koroner kalp hastalığının en önemli risk faktörleri olmasına karĢın epidemiolojik gözlem çalıĢmaları kolesterol metabolizması ve inme riski arasında kesin ve kuvvetli bir iliĢki ortaya koyamamıĢtır. nöbeti tetikleyen faktörler. Epileptogenez değiĢik mekanizmalarla oluĢabilir. gri maddedeki artmıĢ. GeçmiĢte epileptogenezin kronik bir süreç olduğu düĢünülmekteydi. EPĠLEPTOGENEZ Epileptogenez. Bu çalıĢma inme riskine yönelik yapılmıĢ metaanaliz çalıĢmalarını desteklemektedir. genetik faktörlerin etkisiyle hücre ölümü. Bu dönemlerde yaĢ. hızlı ve yerel elektriksel boĢalımlardan köken alır ve klinikte belli bir süreye sınırlı olarak. Epilepsi ise kronik olarak tekrarlayan. tekrarlayıcı spontan nöbetlerin oluĢtuğu uzun süreli beyin transformasyonudur. Etyoloji. baĢlangıç hasarını takiben sessiz bir dönem oluĢur. cins. Normal bir beynin zaman içinde bir dizi hücresel-moleküler. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar akut epileptogenezin de varlığını ortaya koymuĢtur. Epilepsi sendromu belli nöbet tipleriyle birlikte ona eĢlik eden klinik ve laboratuvar bulgularının tümünü tanımlar. bu nedenle tek bir tetiklenmemiĢ nöbet epilepsi anlamına gelmez. tetiklenmemiĢ (non-provoke) nöbetlerle giden tabloyu tanımlar. aksonlarda filizlenme. yapısal ve/veya fonksiyonel değiĢikliklere maruz kalarak epileptik bir beyin haline dönüĢmesi. eldeki tüm verileri ortak havuzlarda toplayarak karĢılaĢtırma ve tedavi seçiminde bu verileri en doğru Ģekliyle EPĠLEPSĠ . Beynin fokal bir bölgesini (parsiyel epilepsi) veya tüm beyni (jeneralize epilepsi) içerebilir. Statin tedavisinin yanlızca iskemik inmeli hasta topluluğundaki etkisini araĢtıran SPARCLE çalıĢmasında da sekonder inme ve kardiyovasküler olayların sıklığında azalma saptanmıĢtır. Takiben belli bir süre sonra spontan nöbetler ortaya çıkar. beyindeki sinir hücrelerinin artmıĢ uyarılabilirliğinden (nöronal hiperekstabilite) kaynaklanan klinik bir durumdur. farklı tipteki lokal reseptörlerin özelliklerinde değiĢiklikler meydana gelir. hareket veya algılama fonksiyonlarında ani baĢlayan. Örneğin progresif miyoklonus epilepsileri sendromu belirtirken. duygu. prognoz. yaĢ ve total veya LDL kolesterol değerlerinden bağımsız olarak tekrarlayıcı ölümcül veya ölümcül olmayan iskemik inme sıklığı ile inme dıĢı majör bir vasküler olay geliĢme riskinin yaklaĢık %25 düzeyinde azaldığını gösteren ilk çalıĢmadır. sinaptik reorganizasyon.

nöbet evolüsyonuna iĢaret edecek Ģekilde. prognoz. en fazla 2 ok kullanılarak belirtilir. Sık görülen ve iyi bilinen üç ayrı epileptik sendrom (örnek olarak iyi huylu çocukluk çağı parsiyel epilepsileri. Buna karĢın semptomatik epilepside altta yatan bir beyin hastalığı ve buna bağlı nörolojik bozukluklar. tedavilerinin farklı olduğu açıkça anlaĢılmaktadır. Dialeptik nöbet kavramı da bu grupça kullanıma sunulmuĢ ve izole Ģuur kaybı ataklarını tanımladığı belirtilmiĢtir. oksipital gibi loblara anatomik olarak lokalize edilmesi de gereklidir. Bu sınıflama „‟yatak baĢı rehberi‟‟ olarak değerlendirilebilir. Ayrıca sağ ve solun ve bilinç kaybının belirtilmesi ek bilgiler sağlamaktadır. dejeneratif hastalıklar bulunur. Diğer bir deyiĢle epilepsileri yalnızca nöbet tipi ve sıklığına göre sınıflamak önemli bilgileri göz ardı eder. fokal) veya jeneralize olabilir. geliĢmekte olan tümör. tedavinin sonlandırılması veya hastalığın gelecek kuĢaklara kalıtımla taĢınması olasılığı gibi akla gelebilecek tüm sorular) ve ortada görülen epileptik nöbetin altında yatan nedensel faktörle iliĢkilidir. Üç nöbet özelliği. Sonuç olarak epilepsilerin sınıflanması: • Kavrama. tetikleyen faktörler. Aynı zamanda yeni belirlenen ve iyi tanımlanmıĢ epilepsi sendromlarının sayıları da giderek artmaktadır. altta gösterilebilen herhangi bir patolojik süreç yoktur.kullanabilme isteğinden doğmuĢ ve epilepsi ile ilgilenenlerin öncelikli sorunlarından biri haline gelmiĢtir. edinsel bir nedeni olması gerektiği düĢünülen ancak saptanamayan epilepsiler için kullanılan bir terimdir (Lennox Gastaut Sendromu. infeksiyon. frontal. üçünün ortak bir özelliği olmadığı. Nöbetin detaylı tanımlanması nöbeti oluĢturan bölgeyi. Öyküde nöbete neden olabilecek bir merkezi sinir sistemi (MSS) hastalığı. Bu nedenle yıllar içinde çabalar epilepsileri ve epileptik sendromları sınıflama yönünde yoğunlaĢmıĢtır. EEG'de temel aktivitede yavaĢlama saptanır. Ailesel özellik genellikle dikkat çeker. etyoloji (idyopatik-kriptojenik-semptomatik) de önem taĢır. yayılımı gösterebilir. etyoloji ve dolayısıyla tedavi yaklaĢımının çok farklı özellikler gösterebileceği dikkate alındığında yalnızca nöbetlerin sınıflandırılması yetersiz kalmaktadır. Ġdyopatik form daha genelde iyi bir prognoz gösterir ve remisyon olasılığı vardır. 1985'deki ilk sınıflamayı 1989'da yapılan yeni sınıflama izlemiĢtir (Tablo 2). jüvenil miyoklonik epilepsi ve mezyal temporal lob epilepsisi) karĢılaĢtırıldığında. Ana soru prognoz (tek bir nöbetin tekrarlama olasılığı. genelde uykuda olduğu için ve spontan remisyon beklendiği için tedavi kısa sürelidir veya gerek yoktur. nörolojik muayene ve görüntüleme normaldir. aile öyküsü. Epilepsinin farklı ve benzer özellikleri olan birçok hastalık grubunu içermesi nedeniyle sınıflama bize sistemli bir yaklaĢım sağlar. tedavinin gerekliliği. Tedaviye cevap çok değiĢkendir ve spontan sonlanma (remisyon) olasılığı düĢüktür. Örnek olarak: Görsel auratonik sol (Bilinç Kaybı: BK) PsiĢik auraotomotor (BK) (sağ hemisfer) Klonik sağ kolsağ bacak (BK yok) Diğer taraftan epilepsilerde klinik seyir. EEG ve beyin görüntüleme (tercihen MRG) ile temporal. Lüders ve arkadaĢları. geliĢme basamakları normal ilerler. BaĢlangıç lokalizasyonla ilgili (parsiyel. Bu sınıflamaya yöntemi ile görüldüğü gibi semiyolojik olarak birçok bilgi elde edilebilmektedir. Doose Sendromu vb). geçirilmiĢ kafa travması (KT). Kriptojenik (nedeni belirlenemeyen) epilepsi kognitif etkilenme veya nörolojik defisitin olduğu. 1998): ILAE sınıflamalarına en ciddi eleĢtiriyi getiren Dr. sadece görülen nöbete ya da tarifine bakarak nöbeti sınıflamayı önermektedir. ILAE 1989 epilepsi sendrom sınıflamasında 2 ana ayırım vurgulanmaktadır: 1-Fokal kortikal bir lokalizasyondan kaynaklanan parsiyel epilepsiler ile jeneralize olanların ayırımı 2-Ġdyopatik ya da primer olanlarla semptomatik ya da sekonder olan epilepsilerin ayırımı Ġdyopatik (nedeni kendinden olan veya genetik olarak belirlendiği varsayılan) sendromlara genelde baĢka bir nörolojik disfonksiyon eĢlik etmez. Nörolojik muayene. Burada EEG ve diğer araĢtırma yöntemleri katılmadan gözleme dayanan bir tanımlama söz konusudur. eğitim ve öğretim • ĠletiĢim: MeslektaĢlar arasında aynı-ortak dili kullanmak • Patofizyolojik açıdan ortak ve ayrı yönleri saptamak • Etyolojik yaklaĢıma katkı • Ortak bilimsel çalıĢmalar için gereklilik • Prognoz ve tedavi hakkında yol gösterme • Epilepsi nöbetlerinin sebebini anlamada ilerleme sağlama açılarından önemlidir. Ġyi huylu çocukluk çağı parsiyel epilepsilerinde nöbetler çok seyrek. Buna karĢın jüvenil miyoklonik epilepside (JME) uygun seçilmiĢ düĢük doz tek bir antiepileptik . Semiyolojik Nöbet Sınıflaması (H. Lüders ve ark. EEG interiktal dönemde normal temel aktivite gösterir. nöbetler görece daha seyrek ve tedaviye yanıt daha iyidir. Ancak nöbetlerin baĢlangıç yaĢı. Benzer epileptik nöbet tipleri hem idyopatik hem de semptomatik epilepsilerde görülebilmektedir. Hastayı doktora getiren nöbet geçirmesidir ve nöbet tipi tutulan sinir sistemi bölgesinin ürünüdür.

Bu terimin getirdiği belirsizliklerin en önemli kısmı lokalizasyonla iliĢkilidir. Özürlülüğü içerir. Karbamazepin (KBZ) parsiyel epilepside birinci seçenek olduğu halde JME‟de nöbetleri kötüleĢtirebilir. Epilepsi sendrom sınıflamasında temel alınan özellikler Ģunlardır:  Nöbet tipleri  BaĢlangıç yaĢı  EEG bozukluğunun tipi  EĢlik eden nörolojik bulgular Spesifik nöbet tipi-tiplerinin lokalizasyonu. Febril nöbet artı jeneralize epilepsi (GEFS+. eĢlik eden fiziksel özellikler. Ayrıca JME de tedavi çok daha uzun süreli gereklidir. çünkü ilaç kesilince nüks sıktır. olayların basamakları. Mezyal temporal lob epilepsisi (MTLE) ele alındığında baĢlıca nedeni hipokampal skleroz olan bu sendromda nöbetler baĢlangıçtan bir süre sonra ilaç tedavisine dirençli duruma gelir ve cerrahi tedavi gerektirebilir. Semiyoloji. frontal ve temporal kökenli nöbetleri ayırt edememektedir. PARSĠYEL TĠPTE EPĠLEPSĠ NÖBETLERĠNĠN LOKALĠZASYON DEĞERĠ Beyin fonksiyonlarının dinamik yapısı göz önüne alındığında beynin anatomik olarak loblara bölünmesi yetersiz kalmaktadır. tedaviye yanıt. III. tetikleyen faktörler. uygun tanı ve doğru tedavi açısından en önemli geliĢmedir. baĢlangıç yaĢı.tipik temporal lob otomatizmalı nöbetler. sıklığı. Sendrom. Generalised epilepsy with febrile seizure plus) baĢlıca örneği teĢkil etmektedir.b. ödün verilemeyeceği unutulmamalıdır. Özellikle bilinç korunmuĢken tonik baĢ dönmesi frontal lob nöbeti için tipik kabul edilir. hastalığın ağırlığı. sosyal hayat. özellikle kiĢisel. Öte yandan genetik bilgilerin ıĢığında daha önce olmayan ve eklenen sendromların yer aldığı dikkati çekmektedir. Yeni geliĢmeler ıĢığında mevcut sınıflamalardaki yetersizlikleri ve çeliĢkileri gidermek amacıyla ILAE Sınıflama ve Terminoloji Komisyonu tarafından 5 eksenli yeni bir tanı Ģeması önerilmiĢtir. doğal seyir diğer tanımlanan özelliklerdir. Doğru tanının altın kural olduğu. Lennox-Gastaut. kalıtım Ģekli. ILAE 2001 Önerisi: I. Nöbet tipi. II. Bu yeni öneride otomatizmalı parsiyel-fokal nöbetler Lüders sınıflamasına benzer Ģekilde ayrıntılandırılmıĢtır. AĢağıda anatomik lokalizasyonlara göre epileptik odakların lokalizasyonuna kısaca değinilecektir 1.ilaç (AEĠ)‟la nöbetler tamamen önlenebilir. tekme atma v. koĢma. • -KonuĢmanın durması ve vokalizasyonlar görülebilir.) Ģeklinde otomatizmalar sık görülür. temporal lob kökeni düĢündürür. Ġyi huylu parsiyel epilepsili normal zekası olan bir çocukla. Bu sendromların belirlenmesinin getirdiği yararlar baĢlıca Ģunlardır:  Prognozun baĢlangıçtan öngörülebilmesi  Etkin tedavi seçimi  Etyolojik kökenin belirlenmesi Epileptolojide epileptik sendromların tanınması. tedavi kararları. Hipermotor-hiperkinetik otomatizmalı nöbet: frontal kökenli nöbeti düĢündürür. • -BaĢlangıçta kompleks hareketler (örneğin: pedal çevirme.Epilepside yapılmaması gereken Ģey terminoloji. Bu karmaĢık nöronal entegrasyon ve yayılma paternleri konusunda bugünkü bilgilerimiz yetersiz kalmakta ve derin elektrot çalıĢmaları ve ayrıntılı klinik veriler ıĢık tutmaktadır. Etyoloji ve V. • -Post-iktal Todd paralizisi sık görülür. veya Sturge-Weber gibi sendromları olan çocukları nöbet benzer bile olsa ayırt etmek kolaydır. Otomotor. Bu nedenlerle korteksin çeĢitli bölgelerinden benzer özellik gösteren nöbetler ortaya çıkabilmekte ya da birbirinden farklı nöbetler aynı kortikal odaktan kaynaklanabilmektedir. Rasmussen. • -Epileptik boĢalım bilateral olduğunda sıklıkla düĢme eĢlik eder. IV. Ancak bu sınıflama genel kabul görmemiĢ ve pratiğe geçirilememiĢtir. mesleğe olan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. sirkadyen dağılım. Ancak baĢ dönmesinin lateralize edici değeri diğer parsiyel motor tonik veya klonik nöbetlere göre belirgin Ģekilde düĢüktür. Bir diğer önemli nokta parsiyel yerine “fokal” teriminin tekrar kullanılması ve febril konvülzüyon yerine febril nöbet denmesidir. tanı ve tedaviyi genellemektir. Klinik uygulamada epilepsi veya nöbet tanımı ile sınırlı kalınmamalı. Getirdiği kabul gören baĢlıca yeniliklerden biri eski sınıflamadaki KP nöbet kavramına iliĢkindir. eğitim. . genetik tanı ve danıĢma açısından. Frontal lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri Bugünkü bilgilerimize göre beynin en gizemli ve büyük bölümü olan frontal loblardan kaynaklanan bir nöbeti akla getiren baĢlıca semptomlar Ģunlardır: • -Tonik ve postüral olabilen motor belirtiler sıktır (%50-60). KarmaĢık entegrasyonları olan nöral yollar yapay anatomik sınırlarla örtüĢmediğinden epileptik nöbetlerin klinik profillerinin belirlenmesinde anatomik bölümlemenin yeterli bir ölçüt olamayacağı ve klinik belirtilerin çok değiĢken olabilen yayılım Ģekilleri sonucunda ortaya çıktığı unutulmamalıdır. 2001 önerisindeki bir baĢka önemli değiĢiklik de kriptojenik sözcüğünün kaldırılması ve yerine olası semptomatik epilepsi tanımlamasının getirilmesidir. prognoz.

hızlı jeneralizasyon SMA (ek motor alan) Spesifik olmayan duysal aura. veya erken oroalimentar otomatizmler basit. somatotopik. bilinçli adversiyon ve tonik/distonik ("supplementary ") postür. zorlu düĢünce 1-2 dakika haftada/ayda bir çok kez donarak durma. bilinçli adversiyon. bimanuel. oroalimentar. Zorlu düĢünce. müphem sefalik bölgesi hakkında ipucu verebilir duyumsamalar. ama tipiktir. • • -Sıklıkla uyku sırasında ve bazen küme halinde görülürler. hızlı jeneralizasyon Korku. baĢlangıçspesifik olmayan. letarji.Saçlı deriden kaydedilen yüzey EEG'sinin kimi olgularda iktal dönemde bile negatif kalabildiği unutulmamalıdır. jeneralize tonik klonik nöbet Noktürnal kümeler halinde. Frontal ve temporal lob kökenli kompleks parsiyel nöbetlerin ayrımı TEMPORAL Aura Süre Sıklık BaĢlangıç Otomatizma Vokalizasyon Jeneralizasyon Postiktal FRONTAL sık. eskrimci postürü. Tablo 3. Jacksonien yayılım gösterebilir. Nöbetler genellikle yığınlar halinde belli aralıklarla gelmektedir. ÖzgeçmiĢte febril nöbet öyküsü ve pozitif aile öyküsüne sık rastlanır. bipedal). konuĢma durması. Orbitofrontal bölgeden kaynaklanan nöbetlerin fasciculus uncinatus veya gyrus cinguli yoluyla temporal loba yayılma göstermesi frontal nöbetlerin temporal nöbetlerle karıĢtırılmasına yol açmaktadır. seksüel tuhaf (çığlık. değiĢken. Frontal lobun "sessiz" bölgelerinden kaynaklanan nöbetler ancak komĢu yapılara veya diğer loblara yayılma gösterdikten sonra klinik belirti vermektedirler. tuhaf motor otomatizmler (bimanuel. çoğunlukla kümeler halinde vokalizasyon. konuĢma olabilir nadir 10-60 saniye günde bir çok kez. bipedal. Kallozal veya subkortikal yollarla karĢı hemisfere hızlı yayılım sonucu görülen sekonder bilateral senkroni nedeniyle bazen idyopatik jeneralize epilepsilerle de karıĢtırılabilmektedir. yüzey EEG'si de çoğu zaman bu ayırımı sağlamada yetersiz kalmaktadır (Tablo 4). "psödoabsans". korkulu yüz görünümü tuhaf. vokalizasyonlar Frontopolar Singulat Orbitofrontal Erken bilinç kaybı. 30 dakika minimal veya yok kadar sürebilir . Frontal lobdan kaynaklanan nöbetlerin klinik özellikleri Rolandik bölge (primer motor alan) Dorsolateral Kontralateral fokal klonik aktivite. Tablo 4. psödoabsans. Temporal lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri Parsiyel nöbetlerin %50'den fazlasını oluĢturan temporal lob nöbetleri zengin ve ilginç semptomatolojisi nedeniyle üzerinde en çok araĢtırma yapılan parsiyel epilepsi türünü oluĢturur. güçlü afekt (korku). küfür) sık konfüzyon. kompleks. "psödoabsans" veya kompleks parsiyel nöbet. erken el hareketlerine iliĢkin otomatizmlerle giden kompleks parsiyel nöbetler. giysilerini çekiĢtirme basit. ani baĢlangıç. -Kimi zaman nöbet tablosu histeri ile karıĢtırılacak kadar atipik olabilmektedir. afazi. çığlık) 2. vokalizasyonlar (küfür. yarı-amaçlı.

Temporal lob epilepsisinin diğer bir önemli boyutu da bildirilmiĢ olan interiktal kiĢilik değiĢiklikleridir. epigastrik duyumsama. otonom değiĢiklikler (operküler/insüler baĢlangıçla da görülebilir. "déja/jamais vu". • -KonuĢmanın durması. Bu fenomenler tek yanlı olduğunda odağın genellikle kontralateralinde rastlanırlar. Çok farklı Ģekillerde olabilirler. olfaktor halüsinasyonlar. Pozitif fenomenler olarak karıncalanma. • -Ağrı iktal bir semptom olarak görülebilir. • -Sıklıkla motor durma ile baĢlayıp tipik oroalimanter otomatizmalarla devam eden ve sıklıkla diğer otomatizmaların eklendiği kompleks parsiyel nöbetler görülür. -Elementer vizüel halüsinasyonlar ve kompleks vizüel halüsinasyonlar çok çeĢitli formlarda nöbet semptomu olarak karĢımıza çıkabilirler. korkutucu veya ağrılı Ģekildedir ve genellikle kadınlarda görülürler. Ancak nadir de olsa bilateral ve ipsilateral nöbetler görülebilmektedir. En sık olarak (%20) görsel illüzyon ve halüsinasyonlara rastlanır. negatif (iktal körlük. fokal sensorimotor fenomenler Lateral temporal 3. -Diğer loblara yayılım özellikle inferior longitudinal fasikül yoluyla temporal loba yayılım ve sekonder jeneralizasyon sıktır. • -Vücudun belli bir bölümünü hareket ettirememe hissi Ģeklindeki nöbetlerin suprasilviyen bölgedeki ikinci duysal alan kökenli oldukları düĢünülmektedir. • -Nadiren termal algı Ģeklinde nöbetler olabilir. dizartri ve afazi gibi konuĢma bozuklukları görülebilir. hemianopsi) veya pozitif (ıĢıklar. -Epileptik nistagmusun pariyeto-oksipital korteksten kaynaklandığı gösterilmiĢtir.) Basit duysal. renkler v. vestibüler veya gustatuvar halüsinasyonlar. skotom. duygulanımlar. Lateral ve mezyal temporal nöbet baĢlangıç ayrımı için kullanılan klinik özellikler Mezyal temporal Korku. • -Beden imajı bozukluğu veya asomatognozi Ģeklindeki fenomenlerin genelde nondominan hemisferden kaynaklandığı düĢünülmektedir. • -Parasantral tutulumda bazı seksüel nöbetler görülebilir. Pariyetal lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri Pariyetal lob orijinli nöbetler esas olarak kontralateral hemiferdeki odaktan kaynaklanan somatosensoryel nöbetlerden oluĢur.Temporal lob epilepsisini akla getiren baĢlıca nöbet semptomları Ģunlardır: (Tablo 5) • -Otonom ve/veya psiĢik semptomlar ve bazı özel duysal fenomenler. Oksipital lob kökenli parsiyel epilepsi nöbetleri . Negatif fenomenler örneğin hissizlik görülebilir. reseptif afazi. elektriklenme keçeleĢme ve iğnelenme gibi duyumsamalar sınırlı veya Jacksonien tarzda olabilir. Epilepsi nöbetlerinin lokalizasyonu ve lateralizasyonu tartıĢıldığında deĢarjların hızla yayılabildiği ve semptomların primer odağı değil yayılım bölgesini gösterebileceği göz önünde tutulmalıdır. Bunlar temporal kökenli nöbetlerin tersine genellikle hoĢ olmayan. • -Vertigo hissi de genelde inferior parietal lobdan kaynaklanır. örneğin koku ve iĢitsel illüzyonlarla giden basit parsiyel nöbetler sık görülür. • -Elementer paresteziler en sık görülen somatosensoryel nöbet semptomlarıdır. Tablo 5. • -Yine tat duyumsaması da temporal lob kökenli nöbetlerin yanı sıra parietal operküler bölgeden kaynaklanabilir. • -Hemen her duysal modalitede basit veya kompleks illüzyon ve halüsinasyon görülebilir. göz kırpma ve gözlerde hareket hissi oksipital lob nöbet semptomları olarak görülebilmektedir. "jamais vu" vb. Epileptik orijinli olduklarında genellikle kısa sürelidirler ve hasta bunların gerçek olmadığının bilincindedir. En sık olan yükselen epigastrik duyumsamadır. Genellikle görsel.b. -Ġktal körlük sık olarak görülür ve migrenle iliĢkisi tartıĢılmaktadır.). • -Kompleks auralar ve viseral duyumsama Ģeklinde uyarıcı semptomlar görülmesi önemlidir. -Vizüel illüzyonları da basit ve kompleks formlara ayırmak mümkündür. iĢitsel. Oksipital bölgeden kaynaklananlarla kıyaslanınca daha karmaĢık yapıda oldukları saptanmıĢtır. çeĢitli kognitif ve afektif semptomlar gibi çok değiĢken formlar görülebilmekle birlikte her hasta için stabil olan bir nöbet paterni genellikle vardır. • -Dismneziler ("déja vu".) elementer veya kompleks olabilen belirtilerle giden nöbetlerdir. 4. Gözlerin karĢı tarafa dönmesi.

Epilepsia parsiyalis kontinua genellikle hayatın ilk on yılında baĢlayan. Bazı nöbetler oldukça uzun sürebilir. Genellikle 4-10 yaĢlarında nörolojik açıdan normal bir çocukta baĢlar. Otonomik ve görsel sistemlerin ağırlıklı tutulumu ayırımda tipiktir. Klinik nöbetin kontralateralinde elektrografik nöbetler izlenebilir. Tipik olgularda ilaçlara dirençli tek yanlı fokal motor nöbetler ve/ veya temporal lob nöbetleri ortaya çıkar. baĢlıca bulantı kusma yakınmalarını tonik göz deviasyonu ile giden nöbetler izler. 8-10 yaĢlarında baĢlar. bazen iki yanlı ama birbirinden bağımsız ve yer değiĢtirebilen yüksek amplitüdlü santrotemporal lokalizasyon veren diken/ diken-yavaĢ dalga aktivitesi Ģeklindedir ve bu aktivite genellikle uykuda artma gösterir (ġekil 2). illüzyon veya halüsinasyon gibi. Tedavi gereken durumlarda valproik asidi yeğleyenler olduğu gibi karbamazepini üstün bulanlar da vardır. Bu nöbet sırasında hastanın bilinci korunmuĢtur. vasküler lezyonlar sorumlu olabilir. eriĢkin yaĢta baĢlayan veya epilepsia parsiyalis kontinuanın miyoklonik formları ile ortaya çıkan klinik bulgular olabilir. larinks ve dil kaslarının tutulması nedeniyle konuĢma durur veya dizartrikleĢir. Santrotemporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi (Rolandik epilepsi) Oksipital paroksizmli selim çocukluk çağı epilepsisi Özel bir semptomatik parsiyel sendrom: "Epilepsia partialis continua" ve Rasmussen sendromu ILAE sınıflamasında. tedaviye yanıt bakımından çok farklı davranabilen çeĢitli epilepsi türleri arasında iyi tanımlanmıĢ. 1. Otonom status epileptikus geliĢebilmekte ve ayırıcı tanıda sorun yaĢanabilmektedir. Hemiklonik kasılmalar. postiktal baĢağrısı sık görülür. otonom bulgular burada sık değildir.Panayiotopoulos tipi: (Erken baĢlangıçlı olanlar: otonom sistem). Gastaut tarafından 1982‟de tanımlanmıĢtır. Genelde bu nöbetin baĢlaması Rasmussen ensefaliti adını taĢıyan. migrenle karıĢtırılmasına yol açan çeĢitli görsel semptomlarla baĢlar. mental retardasyon ve dominant hemisfer tutulmuĢsa disfazi olur. genellikle tek yanlı serebral atrofi tipiktir . Farinks. bulantı ve konfüzyon tabloya eĢlik edebilir. a. Ailede epilepsi ve migren öyküsü çok sıktır. Sıklıkla 3-6 yaĢlar arasında baĢlar. Sıralama Tablo 2‟de yer alan sınıflama esas alınarak yapılmıĢtır. EEG‟de gözler kapatılınca oksipital bölgede. Radyolojik olarak da yavaĢ progresif seyirli. erkeklerde biraz daha sıktır. tümörler. boğaz ve dudaklarda uyuĢma ve/veya taraflarda tek yanlı motor bulgularla seyreder. Atipik olarak görece yavaĢ seyirli olan. Tipik nöbet özellikleri yüzün bir yarısında özellikle dil. sadece bir hemisferi tutan kronik bir ensefalitin bulgusu olarak görülür. Genellikle uyku sırasında gelen nöbetler bazen jeneralize tonik klonik nöbete (JTKN) dönüĢebilir. bazen de bilateral tutulum görülebilir. EEG‟de etkilenen hemisferde en çok temporal ve santral olmak üzere polimorfik delta frekansında yavaĢ dalgalar görülür. jeneralize veya fokal motor status epileptikus (%20) Ģeklindedir. Tipik interiktal EEG bulgusu tek yanlı. etyoloji. 2. semptomatik epilepsiler arasında çocukluk çağının kronik progresif epilepsia parsiyalis kontinuası adıyla yer alan çok nadir ancak kötü seyirli bir tablodur. EEG‟de ıĢığa duyarlılık görülmez ve yer değiĢtirebilen multifokal dikenler görülebilir. Ġdyopatik parsiyel epilepsilerin prototipi olan ve “sensorimotor sistem” epilepsisi olarak kabul edilen bu tipik tablonun tanınması çok önemlidir. baĢağrısı. Beyin omurilik sıvısının (BOS) incelemesinde olguların yaklaĢık %50‟sinde protein artıĢı ve . Patolojik olarak viral ensefalit bulgularının olması tanıyı koydurur. Nöbetleri genelde seyrek olduğu için ve ergenlikte remisyonla sonlandığı için bazı olgularda tedavi verilmeyebilir. Ancak Rasmussen ensefaliti tanımlandıktan sonra birçok atipik olgu bildirimi olmuĢtur. Hemiparezi. Kranyal görüntülemede kontralateral atrofi bazen beklenen kadar belirgin olmayabilir. Ġdyopatik parsiyel epilepsilerin ikincisi olan bu tablonun eskiden sanıldığından daha sık görüldüğü anlaĢılmaktadır. Nöbetler gündüzleri de görülebilir ve baĢlıca görsel semptomlar bulunur. Rasmussen ensefalitinde yavaĢ progresif bir nörolojik kötüleĢme izlenir. büyüme geliĢmesi normal olan çocuklarda çoğunlukla gece uyku sırasında. ancak hemen her yaĢta görülebilen bir parsiyel epilepsi Ģeklidir. Etyolojide bu kronik ensefalitten baĢka kortikal displazi. Hastada neredeyse devamlı bir Ģekilde süren basit parsiyel nöbetler görülür. En sık olarak yukarıda da belirtildiği gibi. Nöbetler uzun süreli (40% olguda en az 30 dakika) olabilmektedir. Hastaların %50‟sinde ilk yıl nörolojik kötüleĢme ile birlikte nöbetler baĢlar.Gastaut tipi: (Geç baĢlangıçlı olanlar: görsel sistem). tipik yüksek amplitüdlü sık sivri dalga dizileri izlenir (ġekil 3). prognoz. Tipik nöbetler körlük. tükürük artıĢı eĢlik edebilir. Ġdyopatik Parsiyel Epilepsi Sendromları Çocukluk çağının en sık görülen parsiyel epilepsisidir ve çoğunlukla remisyonla sonlanır.EPĠLEPSĠ SENDROMLARI Bu bölümde seyir. belirli epilepsi sendromlarından bazıları hakkında kısaca bilgi verilecektir. fokal motor status epileptikus olan “epilepsia parsiyalis kontinua” tablosu görülür. Ġlk nöbetler jeneralize tonik klonik nöbetler (%30). prognoz erken baĢlangıçlılar kadar iyi değildir. 2001 ILAE sınıflama önerisinde iki farklı tip çocukluk çağı idyopatik oksipital lob epilepsisi olduğu belirtilmiĢtir.

ancak genelde ilaçlara dirençli nöbetlerdir. ve otonom komponentlerin ve otomatizmlerin olduğu nöbetlere kompleks absans nöbetleri denir. EEG ÇAE‟ye benzer ama multipl diken olabilir (ġekil 5). JTKN ve seyrek miyokloni olabilir ama geri plandadır. Uzun dönem immünoterapi Ģu an için cerrahinin yerini almıĢtır. Bebeklerin geliĢimi tamamen normaldir ve ardından epilepsi geliĢimi görülmez. gününde genellikle jeneralize tipte günde 20'ye dek varan sıklıkta nöbetler görülür. Otozomal dominant (OD) ve yüksek penetranslı olan bu hastalığın geninin 20. Ġdyopatik Jeneralize Epilepsi Sendromları Çok nadir görülmekle birlikte tamamen selim olması ve genetik açıdan mutasyonlarının belirlenmiĢ olması nedeniyle önem taĢımaktadır.lenfosit ağırlıklı hücre artıĢı vardır. ancak takipte progresyonu göstermek için önemli yer tutar. Nöbetler her çeĢit mental aktivitenin aniden durması ve saniyeler sonra kaldığı yerden devam etmesi Ģeklinde olur. Ġn utero veya birkaç ay içinde baĢlangıç bildirilmiĢtir. Sturge-Weber sendromu. Tedavide antiepileptik ilaçlar baĢlanır. Çocukluk çağı absans epilepsine (ÇAE) oldukça benzer. Beraberinde kortikosteroid. Rus ilkbahar-yaz meningoensefaliti vb) düĢünülmelidir. Selim ailesel yenidoğan konvülzüyonları Selim yenidoğan konvülzüyonları (5. gliomatozis serebri gibi tümörler. Genellikle normal zeka düzeyinde olan bu hastalar sık nöbetleri nedeniyle okul baĢarısında düĢme gösterebilirler. Bu sırada hastanın cevapsız ve hareketsiz olduğu. Olgu sayısı az olduğu için kontrollü çalıĢmalar yapılamamaktadır. Ancak. Genellikle jeneralize tipte olan nöbetler tüm antiepileptik tedavilere dirençlidir. HIV. Piridoksin yani B6 vitamini inhibitör nörotransmitter GABA'nın sentezinde rol alan glutamik asit dekarboksilaz enziminin kofaktörüdür ve otozomal resesif eksikliğinin bu tabloya rol açtığı düĢünülmektedir. kromozomda olduğu saptanmıĢtır. Tipik absans nöbetlerinin EEG bulgusu bilateral. atonik. kromozomda da bir defekt gösterilmiĢtir.gün nöbetleri) Piridoksin bağımlılığı Hayatın ilk 2 yılı içinde jeneralize miyoklonus atakları ile karakterizedir. Oligoklonal band hastaların %0-67 sinde görülür. Süt çocukluğunun selim miyoklonik epilepsisi Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi) Jüvenil absans epilepsi Jüvenil miyoklonik epilepsi . ġekil 2). Ardından baĢka bir grup tarafından 8. temel aktivite normaldir (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi. Aile öyküsü genellikle vardır ve nöbetler kolayca kontrol altına alınır. kızlarda biraz daha sıktır. veya 3. boĢ bir Ģekilde baktığı gözlenir. Bazı olgularda erken tedaviye rağmen mental gerilik kalabilir. 8-16 yaĢ arası normal çocuk ve ergenlerde görülen bu tabloda nöbetler yıllar içinde hafifler ama ÇAE‟deki gibi remisyon beklenmez. 1-6 ay içinde kaybolur. etosüksimid veya diğer geniĢ spektrumlu anti-epileptikler birlikte kullanılabilir. KCNQ3) potasyum kanal genleri olduğu 1998'de kanıtlanmıĢtır. tonik. Tipik absans nöbetleri ile giden bu tablo çocukluk çağı nöbetlerinin yaklaĢık %4'ünü oluĢturur. örneğin apneik nöbetler görülür. diğer nöbet tipleri eĢlik ettiğinde ise valproattır. genelikle düzenli ve simetrik 3 (2. Tedaviye iyi cevap (%80 olguda tam kontrol) alınan bu tabloda uygun ilaçlar sadece absans nöbeti olanlarda etosüksimid veya valproik asid. metabolik bozukluklar (MELAS) veya inflamatuar durumlar (vaskülit. Sorumlu genlerin her iki kromozomda yer alan farklı (KCNQ2. Çok nadir görülmekle birlikte spesifik tedavisi olduğundan önem taĢıyan bu tabloda nöbetler hayatın ilk 24 saatinde baĢlar. plazmaferez veya oral takrolimus verilir. Tedavide valproat tercih edilir. BaĢlangıç yaĢı 3-9 arasıdır. Nöropsikolojik testlerin tanı için değeri yoktur. bazen multipl diken-yavaĢ dalgalar Ģeklindedir. önceden tavsiye edilmiĢ olan hemisferektomi /hemisferetomi bu olgularda artık pek tercih edilmemektedir. b. sık klonik ve sinsi. EEG.5-4) Hz diken-dalga kompleksleri. Ayırıcı tanıda unilateral epileptik nöbetlere yol açan tablolardan kortikal malformasyonlar. Ender görülen dirençli absans nöbetlerinde lamotrijin. Absans nöbetleri ÇAE'den uzun ve görece daha hafiftir. Beyin biyopsisi sadece Ģüpheli olgularda klinik ve radyolojik destek yok ise tanıyı doğrulamak için yapılır. IV 100 mg piridoksine çok hızla yanıt alınır ve EEG'de normale döner. bilinç kaybı ile birlikte hafif klonik. hemikonvülziyonhemipleji-epilepsi sendromu. Hayatın 2. inme. Nadirdir. Nörolojik açıdan normal geliĢen bu hastaların 1/7'sinde sonradan epilepsi geliĢebilir. ġüphelenildiği durumlarda tedavi denemesi yapılmalıdır. Sadece bilinç kaybı ile seyreden nöbetlere basit absans. Genellikle baĢka nöbet tipleri eĢlik etmez ama ergenlik döneminde JTKN görülebilir. intravenöz immünoglobulin. Glutamat reseptörü subunit 3‟e karĢı oluĢan antikor (anti-Glu3R) saptanabilmekle birlikte bu hastalık için spesifik değildir ve tanı için artık kullanılmamaktadır.

normal nörolojik muayene. ancak baĢka lokuslar da eklenmiĢtir. 8). Tipik absans nöbetleri birbirinden farklı klinik tabloları. televizyon veya bilgisayar oyunları ve nadir bazı olgularda bazı mental fonksiyonlar (okuma. ġekilde tipik EEG bulgusu gösterilmiĢ olan bu sendromda hastaların göz kapamayı izleyen kısa süreli absans nöbetleri sırasında göz kırpma ritmik olarak tekrarlar. AkĢamüstü dinlenme saatlerinde de nöbet görülebilir. Bu arada hasta çeĢitli yanlıĢ tanılar alabilir. yaygın. sık JTKN geçirdikleri ve prognozlarının görece daha kötü olduğu bilinmektedir. iyi seyirlidir. IĢık uyarana duyarlılık bu sendromda özellikle kadın olgularda sık olarak görülmektedir. Genetik olarak yeri ilk çalıĢmalarda 6. Ancak 1/3 olguda ilk EEG normal bulunur.) yer alır. nöbet tipi olguların yaklaĢık 1/3'ünde görülen ve genellikle daha erken yaĢlarda ortaya çıkan absans nöbetleridir. Her hasta bu faktörlerin bir veya birkaçından etkilenebilir. Bu faktörler arasında uykusuzluk. EEG. Ģuuru yerindeyken. Ancak ömür boyu sürdüğü bilinen bu hastalıkta ilaç kesme ve tetikleyici faktörlere bağlı olarak nüksler görülmektedir. yorgunluk yüzünden elde titreme gibi açıklamalarla çoğu hasta önemsemez ve bir doktora baĢvurmaz. göz küreleri yukarı deviye olur. oyun oynama vb. fantom absans ve geç baĢlangıçlı jeneralize konvülzüyonlar gibi tablolar sayılabilir. ayrıca fotosensitif oldukları. fotosensitivite de önemlidir (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi. takip eden yılda Ser1 reseptör geninde mutasyonlar saptanmıĢtır. YaklaĢık %80 olgu bu ilaç ile tam olarak kontrol altına alınır. Kadın hastalar menstruasyon sırasında nöbet artıĢından yakınabilirler. Bazı olgularda EEG‟de asimetrik ve fokal anomalilere rastlanabilir ve deneyimsiz bir göz tarafından yanlıĢ sonuçlara varılabilir. Yapılan çalıĢmalar uzun takipli hasta gruplarında normal IQ. fakat yan etkiler nedeniyle sorun yaĢanabilir. Ailede epilepsi öyküsü genellikle bulunur. genellikle kollarda belirgin olan miyoklonilerle baĢlar. Bu idyopatik jeneralize epilepsi sendromu tüm epilepsilerin %4-10 kadarını oluĢturmaktadır. alkol alımı. Bu sendromda doğru ilaç tedavisi valproik asid ile olur. örneğin parsiyel bir epilepsi sanılabilir. (ġekil 6).. Karbamazepin ve fenitoin tedavileri bu sendromda olumsuz etki yaratarak absans ve miyoklonileri arttırmaktadır. buna karĢın sık olarak tanı konmasında gecikme ve güçlükler ortaya çıkar. tekrarlayıcı. en sık olarak 12-15 yaĢlarında bir hastada tipik olarak sabah uyandıktan sonra. Ġlk tanı sorunu daha öncede belirtildiği gibi hastanın miyoklonileri önemsemeyip genellikle ilk büyük nöbeti geçirince doktora baĢvurması ve miyokloniler doktor tarafından sorulmazsa bahsetmemesi nedeniyledir. Bir ailede GABRA1 gen mutasyonları yanı sıra 2004 yılında EFHC1 geni. EEG de tipik bulgu 3-6 Hz jeneralize çok diken-dalga deĢarjları görülmesidir. kromozomun kısa kolunda bulunmuĢ. ani uyanma. Ģekil 7. Bu sendromda görülebilen 3. yorgunluk. ILAE (Tablo 2) tarafından tipik absans nöbetleriyle giden 4 sendrom tanımlanmıĢtır: o Çocukluk çağı absans epilepsisi o Jüvenil absans epilepsisi o Jüvenil miyoklonik epilepsi o Miyoklonik absans epilepsisi Ancak son yıllarda göz kapağı miyoklonili absans epilepsi sendromu baĢta olmak üzere bir çok farklı absans epilepsi sendromunun olduğu Panayiotopoulos ve arkadaĢları tarafından bildirilmiĢtir. parlak ıĢık uyarı. erken baĢlangıç. prognozları ve tedaviye cevapları olan çeĢitli epileptik sendromlarda görülür. Psikiyatrik ek sorunları olan ve 3 nöbet tipi olan olgular %15 oranında görülebilen dirençli seyir açısından risk taĢırlar. Hasta ve ailelerini absans nöbetinin remisyona gireceği ya da devam edeceği açısından aydınlatabilmek çok önem taĢımaktadır. Miyoklonik nöbetleri sinirlilik. Uyanırken gelen grand mal nöbetli epilepsi . Genellikle 10-20 yaĢ arasında baĢlayan ve diğer idyopatik jeneralize epilepsilerle ortak özellikler taĢıyan bu sendromda nöbetlerin %90'ı uyanma dönemleri ve uykusuz kalma ile iliĢkilidir. Bazı hastalarda nöbet sırasında hafif fokal bulgular saptanabilir. JTKN olmaması (sadece absans nöbeti ile %64 remisyon. Miyokloniler bazı hastalarda tek nöbet tipi olarak kalabildiği gibi çoğu hastada bir yıl içinde yine benzer tetikleyici etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan JTKN tabloya eklenir. Diğer bazı yeni tanımlanmıĢ absans epilepsi sendromları arasında perioral miyoklonili absans epilepsi..Genellikle 8-26 yaĢ arasında. Uzun takip çalıĢmaları 40 yaĢından sonra miyoklonik nöbetlerin çoğu olguda ortadan kalktığını veya hafiflediğini göstermiĢtir. Doğru tanı konduktan sonra yapılması gereken ilk önce hastanın nöbeti arttıran faktörler açısından uyarılmasıdır. Bu nedenle bu nöbetlerin anlaĢılabilmesi için ayrıntılı bir Ģekilde sorgulanması gerekmektedir. Bu tablo 2001 sınıflamasına da nöbet tipi olarak girmiĢtir. Aniden uyandırılma ve uykusuzluk ile tetiklenen bu nöbetler bazen hastanın elindekileri düĢürmesine yol açar. Kesin tanı için EEG‟ nin tekrarlanması yararlıdır.

d. West sendromunun etyolojisinde söz edilen nedenlerin çoğu aynı zamanda Lennox-Gastaut sendromuna yol açabilir. Tipik absanslara ciddi bilateral klonik atmalar eĢlik eder. erkeklerde biraz daha fazladır.5Hz) diken-dalga görünümü tipiktir (ġekil 8). atipik absans nöbetlerinin baĢlangıç ve sonlanmasının çok kesin olmaması. serebral malformasyonlar (özellikle tuberoz skleroz). düzensiz. yavaĢ diken-dalga kompleksleri. Tedaviye cevap çoğunlukla kötüdür ve bazı diğer epilepsi tiplerine özellikle Lennox-Gastaut sendromuna ilerleme görülebilir. Bu tabloda atipik absans. Nadir görülen bu sendromda normal bir çocukta aniden düĢme nöbetleri baĢlar. Seyir ve prognoz çok değiĢkendir. miyoklonik-astatik ve tonik klonik olabilir. Bazı olgular remisyona girerken bazıları Lennox-Gastaut sendromu ile kesiĢme gösterir. Nöbetler genellikle ilaç tedavisine dirençlidir. Ġnsidensi yaklaĢık olarak 5000'de 1 olarak bildirilen bu tablonun baĢlangıç yaĢı 3-12 aydır. Bazı olgular West sendromundan geçerek bu tabloya girerler. c. Status epileptikus ve ailede benzer öykü sıktır. EEG'de düzensiz hızlı diken-dalga veya çok diken dalga görülür. astatik. Bu konuda çalıĢmalar halen devam etmekte. 6 yaĢından sonra da devam eden sık febril nöbetler ve farklı nöbet tipleri ile birliktelik gösteren ilk geniĢ aile 1997‟de Scheffer ve Berkovic tarafından tanımlanmıĢtır. SCN2A1 geninde mutasyonlar bildirilmiĢtir. GABA reseptör γ-2 subunit geninde (GABRG2) ayrıca α-2 subunit geninde. tonik nöbetler. Prognoz semptomatik grupta ve tedavi gecikmesinde özellikle daha belirgin olmak üzere genellikle kötüdür. Kriptojenik olarak adlandırılan grupta ise yapılan tüm araĢtırmalara rağmen etyolojik bir faktör bulunmaz. Semptomatik Jeneralize Epilepsi Sendromları Spesifik Sendromlar Lennox-Gastaut sendromu Miyoklonik-astatik nöbetli epilepsi Miyoklonik absans epilepsisi Progresif miyoklonik epilepsiler (PME) .    GEFS+: Jeneralize epilepsi ve febril nöbet artı sendromu West sendromu West sendromunun bir uzantısı gibi düĢünmek mümkündür. zemin genellikle anormaldir. Kriptojenik veya Semptomatik Jeneralize Epilepsi Sendromları Bu tablonun tipik 3 ana belirtisi Ģunlardır: Ġnfantil spazmlar Mental gerilik EEG'de hipsaritmi denen multifokal odaklar.JTKN varlığında ise %34 remisyon görülür). 6 yaĢından sonra da ateĢli veya ateĢsiz olarak devam edebilir ve farklı epilepsi nöbetleri aynı ailede farklı bireylerde izlenebilir. DüĢme nöbetleri özellikle kötü prognoza iĢaret eder. hızlı aktivite vb görülür. Nöbetler miyoklonik. EEG‟de yavaĢ (12. Ġnfantil spazmlar antiepileptik ilaçlara genellikle direnç gösterirler. bilateral olmakla birlikte asimetrik ve düzensizdir. morbiditeye yol açar ve bu tip bazı olgularda anterior kallozotomi giriĢimi ile olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir. Ayrıca atipik absanslar genellikle mental retarde ve diğer nöbet tipleri olan hastalarda görülür. EEG özellikleri ÇAE'den farklı değildir. Ġdyopatik jeneralize epilepsi özelliklerini taĢıyan ve genetik çalıĢmalar sayesinde yeni tanımlanmıĢ heterojen özellikte bir sendromdur. miyoklonik nöbetler. Absans. Bu semptomatik olarak adlandırılan West olgularında sık olarak saptanan faktörler hipoksik-iskemik ensefalopati (perinatal asfiksi). 3-7 aylar arasında ve erkek çocuklarda nispeten sık rastlanır. tonus değiĢikliklerinin çok daha belirgin olması ile ayrılır. Bu grubun %5 kadarında ailede infantil spazm öyküsü bulunmaktadır. merkezi sinir sistemi infeksiyonları ve çeĢitli metabolik-toksik nedenlerdir. Olguların yaklaĢık 3/4ünde etyolojik bir neden gösterilebilir. ıĢığa duyarlılık olmaması. Atipik absans nöbetlerinde iktal EEG çok daha heterojendir. Ancak son yıllarda özellikle vigabatrin tedavisi ile olumlu sonuçlar bildirilmektedir. Nadir rastlanan bu tabloda baĢlangıç genellikle 5-8 yaĢ arasındadır. yaygın ve fokal yavaĢ aktivite ile giden kaotik tablo Ġnfantil spazmlar fleksör. Voltaj kapılı sodyum kanalı SCN1A ve SCN1B subünite genlerinde. tedavi mekanizması bilinmemekle birlikte (ACTH veya prednison) daha iyi sonuçlar verir. Otozomal dominant kalıtım Ģekli gösteren. Steroidler. Tipik absans nöbetleriyle atipik absans nöbetleri klinik planda. miyoklonik. bazen hafif bir baĢ hareketi Ģeklinde olup baĢlangıçta ailenin ve doktorun dikkatinden kaçabilir.. ekstansör. absans statusu olmaması. klonik veya miyoklonik tiplerde olabilir. atonik nöbetler ve bazen ağır olgularda miyoklonik-astatik nöbetler görülebilir. atonik ve tonik-klonik nöbet tiplerinin birden fazlası bir arada görülür. Genetik çalıĢmaların sendrom sınıflamasını etkilediğini göstermesi açısından bu sendrom önemli bir örnek oluĢturmaktadır. Olguların büyük kısmında belirgin motor-mental gerilik söz konusudur. Febril nöbetler beklenenden daha erken veya geç yaĢta baĢlayabilir. Ancak Ģu an için tam olarak klinik özellikleri ve sınırları anlaĢılamamıĢ geniĢ spektrumlu bir genetik sendrom özelliği göstermektedir. aile öyküsü olmaması gibi faktörlerin prognostik açıdan olumlu olduğunu göstermiĢtir. faklı ailelerde farklı mutasyonlar saptanmaktadır.

fokal bulgular ve fotosensitivite görülür. Olguların %30‟unda FN tekrarlar ve bunlarında yine 1/3'ünde 3. Gangliozidozis. FN geçiren olgularda epilepsi geliĢme riski %2-5 olarak bildirilmiĢtir. Profilaksinin nöbet tekrarını ve epilepsi geliĢimini engellediğini gösteren somut bir kanıt gösterilememiĢtir. Tedaviye dirençli. Özel (Özgün) Sendromlar Duruma Bağlı Nöbetler Merkezi sinir sistemi infeksiyonu veya kronik bir beyin hastalığı olmaksızın. Febril bir status epileptikus olarak baĢlayabilir. Psikomotor geliĢim ikinci yıl içinde geriler. Aileler ateĢ kontrolü açısından eğitilmelidir. Ancak komplike FN öyküsü ile dirençli bir mezyal temporal lob epilepsisi geliĢtirme açısından anlamlı bir bağlantı olduğu gösterilmiĢtir. aksiyon veya dıĢ uyarılar (ıĢık. „‟Ramsey-Hunt‟‟ Sendromu. Ailesel olgular sıktır.BaĢlangıç yaĢı erken çocukluktan eriĢkinliğe dek olabilen bu tablodan altta yatan çeĢitli. Çok sayıda etyolojik nedenlerin tümü seyrek görülür ve PME tüm epilepsilerin yaklaĢık %1‟ini oluĢturur. f. EEG‟de tipik olarak temel aktivitede yavaĢlama ve jeneralize epileptiform deĢarjlar. Komplike FN olarak sınıflanan grubun ise nöbeti uzundur (ya da status epileptikus Ģeklindedir). en sık görüleni %75-80 oranıyla ıĢığa duyarlı gruptur. fokal kasılma görülür ve Todd parezisi gibi bazı nörolojik bulgular eĢlik edebilir. bir nöbet daha görülür. Demans dıĢında baĢlıca serebellar olmak üzere çeĢitli nörolojik. Tablo ilaçlara dirençlidir. Gaucher tip III-a. Bu bu oran normal popülasyonun riskinden çok da yüksek değildir. ateĢli havale) Refleks Nöbetler ve Epilepsi Refleks epilepsi herhangi bir duysal dıĢ uyarana bağlı olarak geliĢen ve tekrarlayan epileptik nöbetler durumudur. Bu grupta konvülzüyon 15 dakikadan kısa sürer. EEG bulguları tanı koydurur (ġekil 10). FN'de profilaktik tedavi verilmesi tartıĢmalıdır. Hallervorden-Spatz. oftalmolojik ve sistemik bulgular görülebilir. Fokal veya Jeneralize Olduğu Belirlenemeyen Bazı Epilepsi Sendromları Genellikle ilk aylarda veya ilk yıl içinde normal bir bebekte jeneralize veya fokal miyoklonik nöbetler geliĢir. Bazı olgularda CSWSS (continiuous spike and waves during slow wave sleep) tablosu görülebilir.yüzyıldan önce de bilinmektedir. EEG‟de jeneralize diken-dalga. Tedavisinde klinik deneyimlerimize göre en etkili ilaç steroidin yanı sıra klonazepamdır. ıĢık duyarlılığı ve bazen fokal bulgular saptanır (ġekil 9). Duysal algıların refleks nöbetleri tetiklediği 19. genellikle genetik geçiĢli nörodejeneratif süreçler sorumludur (Tablo 6 ve 7). Çölyak hastalığı. -Diğer nadir nedenler. Ancak hastalarda bazı davranıĢ problemleri ve iletiĢim güçlüğü kalıcı olabilmektedir. 6 ay-5 yaĢ (3ay-6 yaĢ) arası normal çocuklarda ateĢli dönemlerde ortaya çıkan nöbetlerdir ve görülme sıklığı toplumlara göre değiĢmekle birlikte % 3-5 arasıdır. kasılmalar jeneralizedir ve nörolojik bulgu yoktur. . Patofizyolojisi aydınlatılamamıĢ olan bu tabloda ilerleyen yaĢla birlikte genellikle remisyon görülür. Hepsinin ortak klinik özellikleri genellikle postür. koinsidental olabilecek bazı bulgular dıĢında tümüyle normal olmalıdır. e. Tekrarlayan ve uzun FN'leri olan olgularda nöbeti durdurmak için rektal diazepam uygulaması kolay ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu tablonun Ohtahara sendromu (EEG'de burst-süpresyonlarla giden erken infantil epileptik ensefalopati) ve erken miyoklonik ensefalopati ile kesiĢen yönleri olduğu düĢünülmektedir. buna JTKN ve diğer nöbetler eklenir. Klinik olarak baĢlangıçta jüvenil miyoklonik epilepsi gibi selim epilepsi sendromlarıyla karıĢabilir ama EEG genelde bu tablolara göre belirgin yavaĢtır. En sık görülen PME nedenleri: Süt çocuğunun ağır miyoklonik epilepsisi Landau-Kleffner sendromu Febril nöbet (febril konvülzüyon. Refleks nöbetler ise özgün bir uyarana karĢı daima veya hemen daima ortaya çıkan nöbetlerdir. Febril nöbet (FN) geçiren bir olguda nörolojik durum ve geliĢim. Çok nadir olan bu tablo konuĢmayı normal olarak öğrenmiĢ olan 3-10 yaĢ arası bir çocukta konuĢmanın kaybolması (edinsel epileptik afazi) ve bunu genellikle izleyen parsiyel motor ve JTK tipte epileptik nöbetlerle ortaya çıkar. FN‟lerin yaklaĢık ¾ 'ü basit FN olarak gruplanabilir. • -Unverricht-Lundborg hastalığı • -Lafora cisimli hastalık • -Mitokondrial ensefalopati ve çatlak kırmızı lifler "rugged red fibers" (MERRF) • -Sialidoz (“cherry red spot”-miyoklonus sendromu) • -Seroid Lipofuksinozlar olarak sayılabilir. Yıllar içinde çeĢitli refleks epilepsi sendromları tanımlanmıĢtır. ses ve dokunma) ile tetiklenen ağır miyoklonustur. dentatorubropallidoluysian atrofi (DRPLA:CAG trinükleotid tekrarıJaponya‟da sıktır) olarak sayılabilir. Bu iliĢkide neden-sonuç bağlantısı Ģu anda tam olarak aydınlatılamamıĢtır. giderek Ģiddeti artan ve mental açıdan da yıkıma yol açan tablolardır.

genetik faktörler ve sosyal alıĢkanlıkların rolü tartıĢılmaktadır. strüktürel lezyon genellikle bulunmamaktadır. lamba ıĢığı. IĢık uyaranla ya da uyaran olmadan nöbet geçirenler 3. hatta elini soğuk su dolu kovaya sokma. En sık banyo sırasında sıcak suyun baĢtan aĢağı dökülmesiyle ortaya çıkar. okuma. Bu bölgenin iklim koĢulları. Ailesel özellik sıktır. En sık bildirilen ıĢık kaynağı TV‟dir. Kadın/Erkek oranı 1. Çok defa fokal belirtilere yol açan nöbetlerdir. 2001 yılındaki sınıflamada refleks nöbetleri ortaya çıkaran uyaranlar. Japonya. EEG‟de ıĢığa duyarlılığı saptanan asemptomatik kiĢiler IĢığa duyarlılık belirgin olarak yaĢa bağımlılık gösterir ve en fazla görülme yaĢları 10-15 yaĢ arasındadır. video oyunları da uyaran olarak rol oynamaktadır. Sıcak Su Epilepsisi: Banyo sırasında sıcak suyun etkisiyle oluĢan epilepsi. Sıcak su epilepsisi. Patern duyarlılığı: Aralıklı ıĢık uyaranının ardından en sık görülen görsel tetikleyicidir. ĠJE sendromları içinde özellikle JME ve sabah uyanırken olan jeneralize tonik-klonik nöbetlerde. praksi. duĢ alma. Ġzole refleks nöbet görüldüğünde bu kiĢinin epilepsi tanısı almasını gerektirmez. Startle nöbetlerinin epileptojenik bir fokusun proprioseptif uyaran ile aktivasyonuna bağlı olduğu düĢünülmektedir. sıcak su epilepsisi veya banyo epilepsisi olarak adlandırılmaktadır. Alkolün bırakılması veya ateĢ gibi özel durumlarda ortaya çıkmıĢ olan nöbetler refleks nöbet değildir. iyi seyirlidir. Hastalar çizgili duvar kağıtları. Epileptik hastaların yaklaĢık %5‟inde EEG‟de ıĢık duyarlılığı görülür Bu oran idyopatik jeneralize epilepsilerde %21‟ e kadar yükselir. ÇAE ve diğer ĠJE sendromlarına göre daha fazladır. IĢığa duyarlı refleks epilepsili olgularda çeĢitli ıĢık kaynakları rol oynayabilir. eğlence yerlerinde yanıp sönen renkli ve parlak ıĢıklar. diğer görsel uyaranlar). erken veya geç latanslı. fakat parsiyel olabilir ve genellikle semptomatik kökenlidir. banyo sırasında aĢırı sıcak su ile baĢın üstüne dökünülerek yıkanılması ve genetik özelliklerin etkisi vurgulanmaktadır. Diğer taraftan spontan nöbetler de geliĢebilir. Buna karĢılık Satichandra ve ark. Ancak 40 yaĢından sonra dahi ortaya çıkabilir. yemek yeme. Yurdumuzda Avrupa ülkelerine göre sık rastlandığı görülen bu tabloda genelde temporal bölgede epilepsi odağı dikkati çekmektedir ve genetik özellik olduğunu düĢündüren ailesel olgular vardır. üniformalar. “Startle” Epilepsi: Startle epilepsi ani. soğuk su ile veya küvette yıkanma. özgün bir dıĢ uyaran olan “sıcak su ile yıkanma” sırasında ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlerle karakterize refleks epilepsi türüdür. otozomal dominant bir kalıtım paterni vardır. paternler. basit uyarana bağlı veya karmaĢık uyaranlara bağlı olabilir. coğrafi özellikler.Ġlk kez 1989 ILAE sendrom sınıflamasında. Nörolojik muayene normaldir. radyatörler. Nöbetler genellikle jeneralize toniktir. Aralıklı ıĢık uyaranına karĢı oluĢan yanıta göre ıĢığa duyarlılık 3 alt grupta incelenebilir: 1. En sık erkek çocuklarda rastlanır. ızgaralar. Bu yüksek kontrastlı güçlü ıĢık uyaran içeren çizgi filmi 16 Aralık 1997 yılında Japonya‟da seyreden yaklaĢık 685 çocuk nöbet geçirme nedeniyle acillere baĢvurmuĢtur. Uyaranın özellikleri kiĢiden kiĢiye değiĢkenlik gösterebilir. sıcak su. Fotosensitivite: Klinik olarak ıĢık uyaranlarla tetiklenen nöbetler refleks fotosensitif nöbetlerdir.5-2 civarındadır. primer okuma epilepsisi ve “startle” epilepsisi olarak 2001 sınıflama önerisinde yer almaktadır. Ġngiltere gibi ülkelerden izole olgular bildirilmektedir. yürüyen merdiven. görsel uyaranlar (yanıp sönen ıĢıklar.Refleks epilepsi sendromlarında görülen epileptik nöbetler fokal veya jeneralize. propriyoseptif. aylar ya da yıllar içinde remisyon beklenir. Avustralya. TV ile birlikte veya ayrı olarak bilgisayar ekranı. diğer görsel sensitif epilepsiler. Patern duyarlılığının fotosensitivite ile yakın iliĢkisi bilinmekte ve patern-fotosensitif birlikteliği %70‟e varan oranda bildirilmektedir. düĢünme. özel uyaranlarla ortaya çıkan epilepsi tanımı konulmuĢtur. Fotosensitif epilepsinin tüm dünyada tanınması Pokemon isimli çizgi film ile olmuĢtur. Fotosensitivitenin yaĢ ve cinsiyete bağlı penetrans gösteren. paternler. müzik. döĢemeler. Kadınlarda 10-25 yaĢlarında görsel uyaran ile ortaya çıkan nöbet ve EEG‟de fotoparoksismal yanıt sık görülür. klinik farklılık bildirilmemiĢtir. Paterne duyarlı hastalar ile ıĢığa duyarlı hastalar arasında demografik farklılık. 4 yıl içinde saptanan 279 vaka ile Güney Hindistan‟dan geniĢ bir seri bildirmiĢlerdir. beklenmedik ses veya somatosensoryel uyarı ile tetiklenen nöbetlerle karakterizedir. Bu nedenle toplumlar arası kültürel farklılıklar. GüneĢ ıĢığının direkt Ģekilde veya ağaçlı bir yolda aralıklı yansıması. “startle” olarak belirtilmiĢtir. fotosensitif olgularda diğer uyaranlardır. somatik duysal. Spontan nöbetler de eĢlik edebilir. Refleks epilepsiler. Nöbetten yoğun haz duyma ve bilinç kaybı oluĢuncaya kadar kompulsif bir Ģekilde su dökünmeyi sürdürme yani self-indüksiyon çoğu olgular için en dikkat çekici özelliklerinden biridir. idyopatik fotosensitif oksipital lob epilepsisi. Sadece ıĢık uyaranla nöbet geçirenler 2. yağmur damlasının . üst üste duran tabakları uyaran olarak bildirmektedir. Startle epilepsi epileptik kökenli olmayan startle (irkilme) reaksiyonlarından ayırt edilmelidir.

Epilepsi tanısı ve değerlendirmesinde anamnezde hastanın perinatal öyküsü.000.000 olarak tahmin edilmektedir ve tanıda güçlük nedeniyle az tanı konduğu düĢünülmektedir. satranç vb oyunları oynamak ve düĢünmektir. DüĢünme ve belli uzaysal görevlerle ortaya çıkan nöbetler: Uyaranlar. nöbet için uyarıcı olabilir. Hastalığın baĢlangıç yaĢı da etyolojik açıdan önem taĢır. Bazen en ayrıntılı MRG gibi yapısal görüntüleme yöntemleri uygulanmıĢ bir hastada kan kalsiyum düzeyi bakılmadığı için gerçek etyoloji anlaĢılamayabilir. resim yapmak. eklampsi vb) LABORATUAR ĠNCELEMELERĠ . nörolojik muayene. ilk kez 1936 yılında tanımlanmıĢtır. Erkek/Kadın oranı:1. ortalama yaĢ 14 dür. Epilepsi nöbeti beynin hemen her hastalığının sonucu olabileceği gibi sistemik birçok hastalıkta ve iyatrojenik çeĢitli nedenlerle de epileptik nöbet oluĢabileceği (intoksikasyonlar. Doktora az baĢvurulması ve banyodaki self-indüksiyonla tetiklenen nöbetlerin gizlenmesi söz konusu olabilmektedir. Nöbetlerin sessiz veya yüksek sesle okuma ile ortaya çıkmasının dıĢında. Sekonder okuma epilepsisi olanlarda ise spontan nöbetler ile birlikte okuma ve ıĢık uyaran ile indüklenen nöbetler görülür. Çok ender rastlanan tablolardır. Müzikojenik epilepsi çok nadirdir. interiktal EEG ve görüntüleme tetkikleri (BT. Altta yatan çok sayıda sebepten hangisinin sorumlu olduğunu bulmak kimi zaman sadece iyi alınmıĢ ayrıntılı bir anamnezle (örneğin tipik genetik geçiĢli idyopatik jeneralize ve parsiyel epilepsi sendromlarında olduğu gibi) mümkündür. folk parçaları vb) kiĢiye göre değiĢen. ortamdan etkilenme. yazı yazmak. Erkeklerde (%76) daha sık görülmektedir. kağıt oyunu oynamak. Genelde sol temporal bölgede aktif epileptiform anomali saptanır ve özgeçmiĢte bir tetikleyici olay öyküsü vardır. ETYOLOJĠ Epilepsiye yol açan baĢlıca nedenler: • Bilinmeyen (muhtemelen genetik) • Bilinen genetik-kromozomal anormallikler • Perinatal hasarlar • MSS infeksiyonları • Tümörler • Serebrovasküler hastalıklar • Kafa travması • Dejeneratif beyin hastalıkları • Metabolik ve hormonal hastalıklar • Ġlaçlar ve alkol yoksunluğu • Diğerleri (porfiri. Epilepsisi olanlarda prevalansı 1/1000-2000 olarak bulunmuĢtur. geliĢme basamakları. Genellikle baĢlangıç yaĢı ergenlik dönemidir. ailede epilepsi ve diğer sık görülen hastalıkların defalarca ve ayrıntılı bir Ģekilde sorgulanması çok önem taĢımaktadır. MSS infeksiyonu. sesin yüksekliği. 1/4‟inde heyecanlı veya tartıĢmalı bir konuĢma sırasında da nöbet görülebilir. afektif içeriği de olabilen farklı uyaranlar bildirilmiĢtir. çeĢitli ilaçların terapötik dozda bile epilepsi eĢiğini düĢürmesine bağlı olarak vb. Oral miyoklonik atmalar yoktur ve interiktal EEG anormaldir. %40-50‟sinde herediter özellik görülmüĢtür ve JME‟li bazı olgularda görülebildiğine dikkat çekilmiĢtir. Müzikojenik Epilepsi: Müzik ile tetiklenen nöbetlerdir. Okuma Epilepsisi: Okuma epilepsisi. Yemek yeme epilepsisi: Epilepsi sınıflamalarında henüz ayrı bir epilepsi sendromu olarak yerini alamamıĢtır. Olguların bir kısmında yazı yazma sırasında kullandığı kolda ya sıçrama ya da kasılma olur (grafojenik epilepsi).) unutulmamalıdır. erkeklerde sıktır.8‟dir. matematik. Primer okuma epilepsisinde spontan nöbetler olmaksızın sadece okuma ile ortaya çıkan çenede atma kasılma Ģeklinde nöbetler görülür. prevalansı 1/10. Görüntülemelerde lezyon görülebilir. kafa travması. ancak Sri Lanka‟dan hayli yüksek değerler bildirilmiĢtir. BaĢlangıç yaĢı 11-39 arasında. postoperatif metabolik anoksik nedenler. karar vermek. GeliĢim öyküsü. EPĠLEPSĠLĠ HASTANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAMNEZ VE MUAYENE Epilepsi nöbeti bir semptomdur. Bu nedenle çok ayrıntılı anamnez alınmasını izleyerek detaylı bir nörolojik ve sistemik muayene mutlaka yapılmalıdır. MRG) normaldir. klasik müzik. Farklı müzik çeĢitlerinde (caz.vücuda değmesi vb. Yemek yeme epilepsisi olan hastalarda spontan nöbetler de görülebilir. Çok nadir görülür. idyopatik (primer) ve daha az oranda semptomatik epilepsi olarak alt gruplara ayrılır. Daha kısa latanslı yutma ile tetiklenen ve uzun latanslı kompleks tetik gerektiren tipleri bildirilmiĢtir.

EEG zemin aktivitesi postiktal dönem dıĢında idyopatik epilepsilerde normaldir. aile yapısı 7. Aktivasyon yöntemlerinin iyi uygulanması esastır. Bu defektler yapısal lezyonlarla bir ölçüde açıklanmakla birlikte. Epileptik olgularda kognitif fonksiyonu etkileyen faktörleri 7 noktada toplamak mümkündür: 1. Kranyal tomografi incelemesinde bulgu saptanmayan %20-30 hastada MRG pozitiftir Elektroensefalografi (EEG) Nöropsikolojik Değerlendirme Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) .Epileptik hastanın tanısında ve takibinde klinik değerlendirmenin önceliği ve vazgeçilmez olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Etyolojiye iliĢkin faktörler 2. Günümüzde ise beyin anatomisini çok detaylı bir Ģekilde gösteren MRG epileptik hastalarda ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi olarak BT'nin yerini almıĢ durumdadır. Antiepileptik tedavi. Diğer yeti kayıpları ve nöropsikolojik bozukluklar 6. Rutin EEG ilk nöbetle gelen hastada en önemli testtir. takip ve tedaviyi yönlendirmek açılarından çok yararlıdır. Epilepsi cerrahisindeki ilerlemelere paralel olarak invazif ve yarı-invazif yöntemlerle değiĢik derin/intrakranyal elektrod yerleĢimleri de epilepsi cerrahisi yapılan merkezlerde rutin kullanıma girmiĢtir. ancak bazı çalıĢmacılar bu görüĢe karĢı çıkmıĢlar ve henüz ilaca baĢlanmamıĢ epileptik olgularda da normallerle kıyaslandığında belirli davranıĢ ve kognitif parametrelerde bozukluk olduğunu göstermiĢlerdir. yeni ilaçlardan özellikle topiramat bu kognitif fonksiyon bozukluğunun sorumlusu olarak suçlanmıĢ. gerekirse uyku kayıtları. Bununla birlikte günümüzde çeĢitli laboratuvar yöntemleri bu konuda hekime çok yararlı bilgiler sunacak duruma gelmiĢtir. Ġlk olarak 1940'larda kullanılmaya baĢlayan bu yöntem bugün için de epilepsi biliminin temel direğini oluĢturmaktadır. Her EEG anomalisinin epilepsi ile eĢdeğer olmadığı ve normal bir EEG‟nin epilepsiyi dıĢlamayacağı unutulmamalıdır. EEG'nin epileptik olgunun değerlendirilmesine baĢlıca katkılarını 3 ana maddede özetlemek olasıdır:  Klinik olarak konulmuĢ olan tanının desteklenmesi ve doğru tanı konmasına yardım  Nöbet kaydı yapılabilirse veya dolaylı bazı bulgularla nöbet tipi ve buradan hareketle epilepsi sendromunu belirlemesi  Odağın lateralizasyon-lokalizasyonu hakkında bilgi verebilmesi Giderek geliĢtirilen ve bilgisayarlarla bağlantılı hale getirilen klasik EEG cihazlarının yanı sıra telemetrik incelemeler ve video-EEG cihazları ile epilepsi elektrofizyolojisi konusundaki bilgilerimiz giderek artmıĢtır. Nöbet aktivitesi  nöbetlerin baĢlangıç yaĢı  nöbet sıklığı  nöbet süresi  nöbet tipi  EEG anomalisinin tipi 3. gösterilebilen bir yapısal lezyonu bulunmayan olgularda da kognitif defektlerin varlığına dikkat çekilmiĢtir. Epileptiform deĢarjlar fokal. Beyin fonksiyon bozukluğunun tarafı 5. nöbetler sıksa video-EEG monitörizasyonu yapılmalıdır. yavaĢlama semptomatik epilepsiyi düĢündürür. EEG beyindeki geniĢ bir nöron grubunun elektriksel aktivitesindeki dalgalanmanın kayıtlanması ilkesine dayanmaktadır. Epileptik hastaların normallere oranla kognitif defektler gösterebildikleri bilinmektedir. Saçlı deriden kayıtlanan potansiyellerin çoğu piramidal hücrelerdeki toplam sinaptik potansiyellerin ekstrasellüler akımlarla iliĢkisinin sonucudur. Ġlk EEG‟de % 50 oranında tipik epileptiform anomali saptanırken tekrarlanan EEG‟lerde ise bu oran yükselmekte ve %80-90‟a ulaĢmaktadır. özellikle difenilhidantoin. Antiepileptik tedavinin yan etkileri 4. barbitüratlar. Zemin aktivitesinde belirgin asimetri veya yavaĢlama. keskin ve diken-dalga deĢarjları) elektroklinik sendromlar hakkında bilgi verir. epileptiform deĢarjlar (diken. Bu nedenle epilepsi hastalarının unutkanlık gibi yakınmaları olduğunda ayrıntılı nöropsikolojik testlerle değerlendirilmesi. Çevresel faktörler. lateralize ve jeneralize olabilir. Emosyonel faktörler ve kiĢilik geliĢimi X ıĢınlarını kullanan bilgisayarlı tomografi yönteminin nöroloji pratiğinde yerini alması özellikle semptomatik parsiyel epilepsiler açısından bir devrim niteliğinde olmuĢtur. Bu incelemeler aynı zamanda nöbet semiyolojisinin de çok ayrıntılı analizine olanak sağlamaktadır (ġekil 11).

ateĢ ile tetiklenen nöbetler)  Akut semptomatik. temporal ve frontal loblar ayrıntılı incelenmelidir. Bu görüntülerin fokal nöbet veya status aktivitesi sırasındaki ödeme. vasküler malformasyonlar. YanlıĢ konan epilepsi tanısı hastayı ciddi biçimde çok boyutlu (ömür boyu epilepsi hastası sayılmak. Ġnsanda yapılan nöroproteksiyon çalıĢmaları yetersiz ve dolaylı bilgi sağlamaktadır. EPĠLEPSĠ TEDAVĠSĠ Nöbetleri baskılamak. epilepsinin progresyonunu ve farmakorezistans (ilaca direnç) geliĢimini durdurmalı. Ġdyopatik epilepsilerde bu yapısal görüntüleme yöntemlerinin yardımı oldukça azdır. Bulguların kolay gözden kaçabileceği ve tekrar tekrar incelenmesi gerekliliği unutulmamalıdır. Bunun dıĢında epilepsisi olmayan normal kiĢilerde de %5'e varan oranda epileptiform anomalilerin görülebildiği ve epilepsi olgularında ilk EEG' nin 1/3'lere varan oranda normal bulunabildiği unutulmamalıdır. BT'ye oranla kemik artefaktlarının olmaması nedeniyle mezyal temporal lobu ve arka çukur yapılarını daha iyi görüntülemesi ve rekonstrüksiyonla her planda görüntünün kolayca elde edilebilmesi diğer üstün yanlarıdır. AYIRICI TANI Epilepside tanı öncelikle klinik olarak konur ve dolayısıyla geçirilen atakların çok ayrıntılı olarak hasta ve görenler tarafından tarif edilmesine dayanır. EEG tanıda çok yardımcı olabilir ama bazen yeterli bilgi sahibi olmayanlar tarafından yorumlandığında ciddi yanılgılara da yol açar. aralıksız T1A koronal kesitleri de içermeli. Eğer olay Ģüpheli kalırsa yanlıĢ bir etiket yapıĢtırmaktansa sadece gerekli araĢtırmaları yapıp izlemek daha doğru bir yaklaĢımdır. Bu nedenle epilepsi tanısı koyarken ayırıcı tanıya çok önem vermek gerekmektedir (Tablo 8). Epilepside nöbet tiplerinin ne kadar çok çeĢitli ve değiĢken olduğu düĢünüldüğünde ayırıcı tanı yelpazesinde yer alan hastalıkların da ne kadar çok ve çeĢitli olacağı açıktır. lüks perfüzyona veya bölgesel kan beyin bariyeri yıkımına bağlı olabileceği düĢünülmektedir. risk grubundaki hastalarda epilepsinin baĢlamasını önlemelidir (profilaktik etki). baĢlangıç hasarı ve sürecin zamanlamasının yapılamaması nöroprotektif stratejileri de yetersiz kılmaktadır. Örneğin yavaĢ dalgalar gibi spesifik olmayan bozuklukların epilepsi lehine yorumlanması sık rastlanan bir yanılgıdır. kavernoma. ANTĠEPĠLEPTOJENĠK tedavi Hücre ölümünü engellemek. ANTĠEPĠLEPTĠK tedavi (Ģu an için kullanılan ilaçlar) Epilepsiyi tedavi etmek.)  Profilaksi amaçlı kullanım (post-travmatik. Ancak epileptogenez mekanizmasının halen bilinmemesi. Ġlaca direnç mekanizmasının.En sık karĢılaĢılan ve sorun yaratan diğer olasılıklar senkop ve yalancı nöbetlerdir (Tablo 9). Antiepileptik ilaçların epileptogenezi yani epilepsiyi oluĢturan temel mekanizmaları engelleyemediği. MRG‟de görülen lezyonun EEG ve klinikle korelasyonu yapılmalıdır. NÖROPROTEKTĠF tedavi Antiepileptojenik bir ilaç epilepsili hastalarda kalıcı remisyon sağlamalı. Önemli bir nokta ise kimi zaman geçici BT veya MRG anomalilerine rastlanabilmesidir.  Ġlk nöbet  Çok seyrek nöbetler (5-10 yılda bir nöbet gibi)  Çok hafif nöbet (sadece deja vu vb. Bazı çalıĢmalarda %10 gibi oranlarda rastlantısal patolojik bulguya rastlandığı belirtilmektedir. uzun süre antiepileptik ilaçların maddi yükü ve yan etki olasılıkları vb. Bu protokol olabildiğince yüksek Tesla gücünde bir cihazla. nöbetlerin nörobiyolojik sonuçlarının ne olduğu halen belirsizliğini korumaktadır. Benzer olarak nöroprotektif etkiler de tartıĢmalıdır. Nöroproteksiyonun amacı nöronal fonksiyon bozukluğu/ölümü sınırlayarak beyinde mümkün olan en yüksek hücre interaksiyonunu sağlamak ve nöral fonksiyonun bozulmasını önlemektir. gereğinde volümetrik görüntü elde edilebilecek Ģekilde ince kesitli. lokalize atrofi ve nöronal migrasyon anomalileri gibi çeĢitli yapısal lezyonları göstermede MRG'nin BT'den üstün olduğu saptanmıĢtır. Ancak nöbetlerin önlenmesiyle nöronal ölümün önlenme sürecine katkı da potansiyel antiepileptojenik etki olarak kabul edilebilir. FLAIR sekanslarını ve sagital kesitleri. toksik/metabolik nöbetler (genellikle 3-6 ay tedavi yeterli sayılabilir) Epilepside hedef farmakolojik tedavi 3 basamakta düĢünülebilir: AEĠ tedavisinde bazı tartıĢmalı klinik durumlar Ģöyle sıralanabilir: . sadece kullanıldıkları süre için nöbetleri azaltabildiği veya ortadan kaldırabildiğini bilmek tedaviyi belirlemek açısından önemlidir. postoperatif dönemlerde)  Özel durumlara bağlı nöbetler (uykusuzluk. Klinikte genelde kronik epilepsi oluĢtuktan sonra hastalarla karĢı karĢıya kalınmaktadır.Bazı glial tümörler. Ancak MRG‟nin epilepsi protokolüne uygun yapılması sağlanmalıdır. Kompleks parsiyel nöbetlerin etyolojisinde %70-80 civarında görülen mezyal temporal sklerozun MRG ile tespitinin mümkün olabildiği ortaya konmuĢtur. hamartoma.) sıkıntılarla karĢı karĢıya bırakmak demektir. MRG'nin radyasyon içermemesi. Buna karĢın serebral kalsifikasyonları gösterme açısından BT MRG'ye üstün konumdadır. alkol alımı. aĢırı yorgunluk. doğru tedavinin gecikmesi. kontrast madde verilmesine çoğu zaman gerek olmaması.

vagal sinir stimulasyonu. mahcubiyet duygusu. eğer tekrarlamıĢ ve AEĠ baĢlanmıĢsa da genellikle 3-6 ay tedavi yeterli sayılabilir. Bu nedenle bazı durumlarda uzun sürecek. nöbeti tetikleyecek durumlardan uzak durulması konusunda bilgilendirilmeli (uykusuzluk. Ancak bu durumda da hasta ayrıntılı olarak etyolojik açıdan araĢtırılmalı ve mutlaka izlemeye alınmalıdır. Burada önemli noktalardan biri de düzenli. ancak özellikle nöroĢirürjiyenler tarafından erken dönem risklerini önlemek için verilmektedir. oral kontraseptifler vd. Önemli bir diğer nokta da hastaya durumun anlatılması ve verilecek karara katılımının sağlanmasıdır. Ġlk nöbet kronik bir epilepsi hastalığına bağlı ortaya çıkan ilk atak mıdır? Akut semptomatik bir nöbet midir? Altta yatan bir neden var mıdır? sorularına yanıt aranması gerekir. Saf refleks nöbetlerde uyarıdan uzak durarak kontrol yoluna gidilebilir.) ilacın etkisinin kaybolabileceği ya da toksik düzeye ulaĢabileceği hastaya mutlaka belirtilmeli o Ġlacın aniden kesilmesi. tedavi baĢlanmayan gruba göre yeni nöbet riski ilk 1-2 yıl için daha az olmasına rağmen. fokal nörolojik bulgu. MESS çalıĢmasında nöbet tekrarı açısından belirlenmiĢ olan en önemli risk faktörleri hastanın baĢvuru sırasındaki nöbet sayısının birden fazla olması. yan etkileri olabilecek ve belki de gereksiz olan bir tedaviye baĢlamadan önce epilepsinin doğal seyrini izlemek akılcı olabilir. Bazı çok iyi seyirli. buna da yanıt alınmazsa uygun ilaç kombinasyonuna gidilmesi veya diğer tedavi seçenekleri (epilepsi cerrahisi. anormal EEG bulgusu olarak jeneralize diken dalga. Ayrıca fokal baĢlangıç varsa. kaza-sakatlık vs) ve psikososyal (iĢ kaybı. Bir epileptik nöbetin tekrarlama riski ilk 3 ay içinde en yüksektir. hafif ve yaĢamı etkilemeyen ve nöbetleri sadece uyku sırasında olan sendromlarda (örneğin çocukluk çağının selim santrotemporal dikenli epilepsisi) hastanın ve ailesinin görüĢü de alınarak tedavi yapılmayabilir. Yalnızca uykuda olan nöbetler  DıĢ uyaranlara bağlı refleks nöbetler Ġlk epileptik nöbet ile baĢvuran bir hastada tedaviye baĢlama konusu bugün için halen tartıĢmalı bir konudur. Örneğin yalnızca gece uykusunda nöbet geçiren bir ev hanımı ile ıĢıklı ortamlarda nöbet geçiren bir televizyon spikerinin epilepsi tedavisi aynı bağlamda ele alınamaz. EEG ve görüntüleme normal ise risk düĢmektedir. uzun süreli remisyon açısından 3-5 yıl sonra belirgin bir fark görülmemektedir. Epilepside ilaç tedavisinin temel ilkeleri Ģu sekilde özetlenebilir: o Hasta ile tedavinin gerekliliği ve riskleri konusunda konuĢularak uzun süreli bir izleme planı yapılmalı o Altta yatan bir neden varsa (örneğin. doz ayarlama. intrakranyal tümör/arteryovenöz malformasyon) veya komorbid baĢka bir hastalığı varsa epilepsi ile birlikte tedavi edilmeli o Sendroma ve nöbet tipine uygun seçilen tek ilaç ile tedavi uygulanmalı (monoterapi ilkesi) o En düĢük etkili dozla baĢlanmalı ve ilacın yan etkisi en az veya hiç olmamalı o Doz tam nöbet kontrolu sağlanana ya da yan etkiler görülene dek arttırılmalı o Ġlaç kan düzeyi toksik etki veya tedaviye uyumsuzluk Ģüphesi olursa kontrol edilmeli ve bunun dıĢında nöbet kontrolü sağlanmıĢ hastada sadece kan düzeyine bakılarak doz değiĢikliği yapılmamalı o Kullanılacak diğer ilaçlarla (örneğin antibiyotikler. Spontan nöbetler eklenirse ya da uyarıyı kontrol etmek yeterli değilse nöbet tipine göre tedavi baĢlanır. unutulmasının riskleri ve ilaç alımındaki uyumsuzluk nedeniyle doğabilecek riskler hakkında bilgilendirilmeli o Ġlk ilaca yanıt alınmazsa ikinci uygun seçim ile monoterapi. ailede epilepsi öyküsü. Benzer Ģekilde saptanmıĢ toksik/metabolik nedene bağlı nöbetler tedavi gerektirmez. Bu sorulara yapılmıĢ az sayıda olan klinik çalıĢmadan dolaylı olarak öğrendiklerimiz ile yaklaĢmaktayız. buna karĢın belirli bir neden yok. Burada hastanın meslek ve yaĢam koĢulları da belirleyici rol oynamaktadır. Ġlk yıl içinde tekrarlamadığında bir nöbetin tekrarlama riski düĢmektedir. Bazı olgular ömürleri boyunca tek bir nöbet veya uzun yıllar arayla seyrek olarak nöbet geçirmektedirler. alkol alımı vb) . uyum güçlükleri) iyi değerlendirilmeli ve denge iyi oluĢturulmalıdır. ilaç etkileĢimleri. Özel durumlara bağlı nöbetler eğer tekse tedavi verilmeyebilir. vb) düĢünüleceği konusunda hasta bilgilendirilmeli o Sadece ilaç alımının yetmeyebileceği. Bugün için post-travmatik ya da postoperatif dönem gibi riskli zamanlarda AEĠ verilmesini destekleyen veri yoktur. dıĢlanma vs) zararlar ile tedavinin olumsuz etkileri (sistemik ve/veya psikiyatrik yan etkiler. fokal yavaĢ veya epileptiform aktivitenin varlığı rekürens riskini arttırmakta. yıllar süren bir tedaviye uyum sağlamak açısından hastanın iĢ birliğinin mutlaka sağlanmasıdır. belirgin bir neden (görüntülemede lezyon varlığı). Nöbet tekrarının getireceği fiziksel (yaralanma. BaĢlanmıĢ profilaktik amaçlı tedavinin de mutlaka dikkatle izlenmesi ve rasyonel bir Ģeması olması gerektiğini unutmamak gerekir. nörolojik bir hastalığın eĢlik etmesi ve anormal bir EEG bulgusunun olmasıdır. Hemen tedavi baĢlanan hasta grubunda.

Ġlaç çok çabuk titre edilerek yükseltilmemelidir. DĠRENÇLĠ EPĠLEPSĠLER VE CERRAHĠ YOLLA TEDAVĠ EDĠLEBĠLĠR EPĠLEPSĠLER Epilepsili hastaların yaklaĢık %25-30'ında uygun antiepileptik ilaçların (AEĠ) kullanımına karĢın nöbetler kontrol altına alınamamaktadır ve bu gruba “ilaç tedavisine dirençli epilepsi” denir. Meziyal temporal lob epilepsisi (MTLE) bu durum için en tipik ve sık rastlanan örneği oluĢturmaktadır. Yan etki profilleri de göz önüne alındığında bugün için ilk basamakta seçilecek antiepileptikler idyopatik jeneralize epilepside valproik asid ve izleyerek lamotrijin. KBZ. Kabul edilmiĢ kesin bir dirençli epilepsi tanımı yoktur. Ancak dirençli epilepsilerde en çok yapılan hata monoterapi denenmeden gereksiz polifarmasi veya yüksek doz ilaç kullanımıdır. Ayrıca daha önce yüksek doz denenmiĢ ilaçlar veya aynı kombinasyondaki ilaçlarda ısrarcı olmamak. birbirinden bağımsız. levetirasetam.o Epilepsi nöbetlerinin tedavisi ile özellikle psikiyatrik hastalıkların (depresyon. veya VPA olmalı) Tablo 19. toksik etkilerin olmaması veya daha gerçekçi yaklaĢımla en az yan etki ve ucuzluk olarak özetlenebilir. En ucuz antiepileptikler fenitoin ve barbitürat grubu ilaçlardır. Burada uygun ilaç ve maksimum dozda kullanım esastır. Ailede epilepsi öyküsü de yüksek oranda saptanmaktadır. Lamotrijin ve levetirasetam diğer sık kullanılan ve parsiyel epilepsilerde monoterapi endikasyonu almıĢ olan ilaçlara örnek olarak verilebilir. interiktal ve/veya iktal EEG bulguları Progresif bir nörolojik hastalığın olması Bazı özel epilepsi sendromlarında genel olarak ilaç tedavisine yanıt alınamazken. 3 veya daha fazla AEĠ kullanımı  Son 1 yılda >1/ay nöbet. Yeni antiepileptiklerin çoğu parsiyel epilepside ek tedavide kullanılmaktadır. en az 3 AEĠ tek tek veya beraber kullanım  Son 1 yıl boyunca >1/ay nöbet. >1/ay nöbet. AĢağıda konunun önemine dikkat çekmek amacıyla kısaca cerrahi tedaviyle iyi sonuç alınan epilepsi ve sendromlar anlatılmıĢtır. Yüksek dozda ortaya çıkabilecek nöbetlerin de önüne geçilmiĢ olur. cerrahi tedavi ile iyi sonuçlar alındığı son yıllarda artan bilgi birikimi ile kesinlik kazanmıĢtır. YapılmıĢ çok sayıda tanımlardan bazıları aĢağıda özetlenmiĢtir. Parsiyel epilepside ise ilk seçenek karbamazepin veya okskarbazepindir. Ġlaç seçiminde rol oynayan en önemli faktörler etkinlik. Bu durumun MTLE tablosunun nedeni mi yoksa aynı patolojik sürecin erken dönemdeki gösterisi mi olduğu halen tartıĢmalıdır. anksiyete vb) gerileyip kaybolabileceği ve sosyal integrasyonun tekrar sağlanacağı anlatılmalı o Tedavi Ģartlarının hastanın yaĢam kalitesini yükseltmeye yönelik olduğu unutulmamalı (örneğin nöbet kontrolü sağlanmasına rağmen yan etkilerin hastayı kötü durumda bırakmasının engellenmesi gibi) ĠLAÇ SEÇĠMĠ Antiepileptik ilaç seçimi için ilk önce hastanın nöbetlerinin ve epilepsi tipinin sınıflanması gerekir.BaĢlangıç yaĢı genellikle ilk dekadın son yarısında olur. Ġlaç seçiminde monoterapiler denenip ilaca yanıt görülmezse bu ilaçların kombinasyonları hastaya verilebilir. Yeni antiepileptikler diye adlandırdığımız grubun çok daha pahalı olması kullanımlarını kısıtlayıcı en önemli faktördür. farklı kombinasyonda düĢük dozda ilaç vermek yan etkilerin ortaya çıkmasını önler. Epilepsi Cerrahisi Ġçin Tam ve Relatif Kontrendikasyonlar Tam kontrendikasyonlar Ġdyopatik yaĢa bağlı epilepsi sendromları Epilepsiye neden olan sistemik bir hastalığın olması Ġncelemelere koopere olamayan ve iĢbirliği kuramayan hasta Relatif kontrendikasyonlar GerçekleĢmesi mümkün olmayan yüksek beklenti düzeyi Psikopatoloji Mental retardasyon SıradıĢı (eloquent) kortekste odak (örneğin konuĢma/ hareketle iliĢkili merkez) Bilateral. Fenitoin ve valproat hızlı yükleme avantajı nedeniyle status epileptikus ve statusa eğilim durumlarında baĢvurulabilecek seçeneklerdir.  En az 2 yıl süreyle. Yeni AEĠ denenmesi kriterler arasında yer almamakla birlikte sıklıkla denenmektedir. Bu tipik tablonun ana özellikleri Ģunlardır: Öykü: Hastaların çoğunun özgeçmiĢinde komplike olmuĢ (yarım saatten uzun süren veya nörolojik lateralizasyon bulgusu veren) febril nöbet geçirme öyküsü vardır.Nöbetlerin ergenlik ve genç eriĢkinlik döneminde remisyona girmesinin ardından tekrar baĢlayıp Mezyal temporal lob epilepsisi (MTLE) . topiramat veya zonisamiddir. Sadece absans nöbeti olan hastalarda etosüksimid yeğlenebilir. Bunların yanı sıra kullanım kolaylığı (örneğin günde tek doz kullanma vb) önemli bir faktördür. 2 veya daha fazla AEĠ kullanımı (birisi DFH.

Klinik olarak distonik hareketler MTLE‟de özellikle MTS olan grupta sık iken. Genellikle temporal aurayı izleyerek.Fokal motor veya spesifik duysal semptomlar ile (örneğin. Saptanan hipoperfüzyon bölgesi genellikle tüm temporal lobu içine alacak Ģekilde geniĢ bir alandadır. SPECT ile interiktal dönemde odak bölgesinde hipoperfüzyon ve iktal dönemde tipik hiperperfüzyon saptanır. Süre genellikle 1-2 dakikadır. Kompleks otomatizmalar anterior grupta sık görülürken nörolojik muayene anormallikleri olanlar posterior grupta yer alır. Bunun dıĢında diğer otonom ve psiĢik semptomlar (deja vu. ucuz ve kolay uygulanabilir olduğu için ve özellikle iktal dönemde inceleme yapılabildiğinden yardımcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır.Postiktal dönemde genellikle oryantasyon bozukluğu. Bazen aura dediğimiz bu basit parsiyel nöbet kabul edilebilecek durumu Ģuur kaybı ve diğer nöbet belirtileri izlemeyebilir. Sekonder jeneralize olan nöbet görece nadir görülür. Ayrıca aynı bölgede aralıklı veya devamlı ritmik ya da düzensiz delta frekansında yavaĢ dalga aktivitesi görülebilir Ekstrakranyal nöbet aktivitesi fokal (ön temporal bölgede) 5-7Hz ritmik aktivite Ģeklinde baĢlar ve genellikle yayılım ve frekans değiĢimleri gösterir. odak dominant hemisferdeyse konuĢma bozukluğu görülür. ĠĢitsel.En tipik nöbet kompleks parsiyel (otomotor tipte) nöbetlerdir. bazen de aniden durma ve donmayı izleyen ağız Ģapırdatma ve yutkunma. jamais vu vb.Bellek defektleri (odak soldaysa sözel. yalanma hareketleri gibi oroalimenter otomatizmler görülür. NTLE‟de yüzde seyirme ve Neokortikal temporal lob epilepsisi (NTLE) . MTLE tanısı ile incelemeleri sonucunda operasyona verilen hastaların %80 kadarında anteromedial temporal lob rezeksiyonu ya da selektif amigdalo-hipokampektomi giriĢimleriyle hastalar nöbetsiz kalmakta ya da çok belirgin oranda nöbetleri azalmaktadır. ancak belirgin ve yaygın kognitif defektlerin varlığı MTLE'de görülmez. Klinik ve EEG özellikleri MTLE ile birbirine çok benzeyebilir. posterior ve yaygın olarak ayrılabilir. Ġktal deĢarjın karĢı tarafındaki kolda tonik postür ve aynı taraftaki kolda çeĢitli otomatizmler tipiktir (ġekil 11).Fonksiyonel görüntüleme PET tekniği daha üstün bir fonksiyonel inceleme yöntemi olmakla birlikte pahalıdır. korku MTLE‟de olur. WADA testi olarak adlandırılan anjiografik olarak sodyumamital verilmesi ile bir hemisferin geçici blokajı sonrasında çeĢitli nöropsikolojik testlerin uygulanarak hastanın postoperatif defektlerinin geçici olarak belirlenmesi kimi olgularda gerekmektedir. Nöbet Özellikleri Aura olarak da adlandırılan hastanın nöbet öncesinde farkettiği öncü belirti genellikle vardır. bellek bozukluğu.Odağın karĢı tarafındaki nazolabial telemin silik olduğu bazı olgularda gözlenir (Emosyonel fasyal parezi).Ġnteriktal SPECT ise daha düĢük görüntü kalitesine rağmen.  EEG Nöbetler arası dönemde odak tarafında veya bazen iki yanlı bağımsız ön temporal bölgede keskin dalga aktivitesi tipiktir.  Patofizyoloji Temporal lobun iç yan yapıları olan amigdala ve hipokampusda sklerotik değiĢikliklerle karakterizedir (Mezyal temporal skleroz MTS).ilaç tedavisine dirençli duruma gelmesi tipiktir. Bu ipuçlarına rağmen NTLE‟yi MTLE‟den ayırmak yine de zordur. Tipik MTLE olgusunda invazif giriĢimlere genellikle gerek duyulmaz ama bazen hipokampal sklerozun iki yanlı olması durumu güçleĢtirir.Ġnteriktal davranıĢ değiĢiklikleri (sıklıkla depresyon) görülür. MTLE tanısı klinik planda konduktan sonra.. Tipik paternde hipokampusda %30 oranından fazla hücre kaybı görülür. koku ve tat duyularına iliĢkin duyumsamalar da aura olarak görülebilir. gustatuvar ve deja vu gibi auralar daha çok anterior odağı gösterirken görsel karmaĢık aura posterior odağı düĢündürür. viseral duyumsama. Olfaktor. Hastaların nöropsikolojik testleri mutlaka detaylı Ģekilde yapılmalıdır.Diğer epileptik nöbet tipleri ve özel bir tetikleyici olmazsa genelde status epileptikus tablosu görülmez. NTLE olguları interiktal EEG bulgularına göre anterior. iyi planlanmıĢ bir MRG incelemesi ve noninvazif videoEEG incelemeleriyle nöbet kaydı yapılarak hastanın operasyona hazırlanması söz konusudur. PET ile mezyal temporal bölgede görece geniĢ bir hipometabolizma görülmesi önemli bir destekleyici lateralizan veridir.) emosyonlar (en sık korku). postiktal dönem genellikle dakikalar sürer..EEG‟de jeneralize diken-dalga veya baĢka bölgelerde fokal diken varlığı ile yaygın veya temporal dıĢı yavaĢ aktivite tanı ve cerrahi tedavinin baĢarısı açısından kuĢku yaratmalıdır.) nöbetin baĢlaması MTLE‟de görülmez  Nörolojik muayene Genellikle normaldir.Dentat granüler hücre yosunsu liflerinde dallanma vardır. sağdaysa görsel modalitede) görülebilir.Mikrodisgenezis sıktır.Dual patoloji olarak heterotopi ve hamartomalar eĢlik edebilir. yani izole aura görülebilir. Fokal nörolojik belirti tanıda kuĢku yaratmalıdır. görme kaybı veya parestezi vb. vertijinöz ve görsel aura daha çok NTLE‟de olurken epigastrik aura.Somatostatin ve NPY içeren hücrelerin seçici olarak kaybı söz konusudur. Bu aura MTLE‟de en sık olarak mideden yükselen tuhaf bir his (rising epigasric sensation) Ģeklindedir.

frontal lob tipi “absans” ve negatif miyoklonus da bu bölgenin en sık görülen nöbetleridir. gövde) ait paresteziler tipiktir. Tonik spazm. Skalp EEG‟si lokalize etmekten çok lateralize eder. EEG‟de sıklıkla posterior temporooksipital interiktal epileptiform deĢarjlar izlenirken iktal baĢlangıç posterior temporal bölgeyi içine alır. ani baĢlangıçlı bilateral asimetrik tonik postürde 10-40 saniye süren postiktal konfüzyon ve stuporun olmadığı bir nöbettir. Posterior grupta fokal klonik ve versif nöbetler sırasında kontralateral nöbet kaydı veya lezyonu vardır. Ġnsuler nöbetler de ancak invazif kayıtlamalar sonrasında tanınır. Çoğunluğunda bilinç kaybı olur. Bazı hastalarda bu yayılım birden fazla bölgeye olur. Bazen vücut algılaması ile ilgili auralar da olur. Anterior singulat girusta kompleks motor. Bağlantı analizlerinde kromozom 10 q bölgesinde bağlantı gösterilmiĢtir. Nöbetin yayılımına bağlı tonik kasılma. Ġnsuler deĢarjların karĢı tarafında parestezi vardır. Lateralizan bulgu olarak anterior grupta fokal tonik klonik aktivite ve kontralateralden nöbet kaydı olur. Cerrahi öncesi. Yüzeyel EEG genellikle yanıltıcıdır. Ġktal kayıtlar için küçük farklar bildirilmiĢtir. baĢ-göz deviyasyonu veya jeneralize distoni olur. Cerrahi öncesi incelemelerde nöbet baĢlangıç yeri kesinlik kazanmalıdır. Görüntüleme özellikleri olarak tipik hastalarda hipokampal atrofi görülmez. BeĢ iktal özelliği içeren bu nöbetlerde bilinç korunur. Aileseldir ve ortalama baĢlangıç yaĢı ikinci onyıldır. ikinci özellik ise parestezidir. Klinik olarak jelastik nöbetlerle karakterize epilepsi ve prekoks puberte önemli özelliklerdir. Nöbet yayılımı açısından anterior singulatta frontal loba yayılım olurken. Son bulgu olan motor semptom ile nöbet biter. henüz bir gene ulaĢılabilmiĢ değildir. GeniĢ rezeksiyon cerrahi sonrası nöbetsizlik oranını arttırır. Nadiren suplementer motor alandan kaynaklanan bu nöbet lateral frontal. kortikal malformasyonlar ve vasküler lezyonlar görülür. Ağrı Ģeklinde olmak üzere çoğunlukla somatosensoryeldir. Genellikle nöbetler ilaçla kontrol altına alınır. Bilateral asimetrik tonik nöbet dıĢında hipermotor nöbet (çok hızlı ve hareketli kol bacak otomatizmaları) (ġekil 11). Mekanik ve uygunsuz olarak atılan kahkahalar görülür. hipermotor ve bilateral asimetrik tonik nöbetler görülürken posterior singulat girusta ise otomotor ve dialeptik nöbetler sık görülür. oral-el otomatizması ve fokal motor aktivite izlenir. invazif inceleme gerektirir. Jelastik nöbetler yaĢamın ilk yıllarında hatta doğumla birlikte baĢlar. oroalimenter otomatizmalar. Nörolojik muayenede görme alanı defisiti %20-59 iken kranyal görüntülemede anormal bulgu %37-72 bulunur. Verteks veya anterior frontal yüzeyel EEG anormallikleri bazen yanıltıcı olabilir.veya intraoral alan ya da geniĢ bir kütanöz bölgeye (yüz-omuz-kol. NTLE‟den klinik öykü olarak farkı yoktur. Aura olarak her iki grupta da parestezik semptomlar olabilir. Pupil dilatasyonu. eğer görülürse “dual patoloji” olarak ele alınmalıdır. Anterior grupta nöbet süresi sekonder jeneralize olmayanlarda 30-70 sn iken sekonder jeneralize olduğunda ortalama 90 sn sürer. Orbitofrontal bölgenin limbik yapılarla iliĢkileri nedeniyle nöbetler frontal veya temporal loblardan kaynaklanıyormuĢ gibi göründüğünden bu hastalarda operasyona karar verirken çok dikkatli olunmalıdır. ġu an için cerrahi sonrası nöbetsizlik oranı kesin olarak bilinmemektedir. Bu olgularda otozomal dominant lateral temporal epilepsi sendromunu ayırıcı tanıda unutmamak gereklidir. Derin yerleĢimli bir bölge olduğu için saçlı deri EEG‟si ile nöbet kaydını yapmak zordur. Anatomik olarak karmaĢıktır. Bilateral asimetrik tonik nöbet semiyolojik olarak. posterior grup temporal yayılım gösterir. Bu bölgenin cerrahi tedavisi öncesinde invazif monitorizasyon Ģarttır. yüzde kızarma gibi otonomik özellikler ve nefes tutma buna eĢlik eder. Semptomatik NTLE olgularında sık olarak tümör. Parietal lob epilepsilerde %94 aura vardır. Tuber sinereum ve/veya mamiller cisimciklerde geliĢen tümör benzeri malformasyondur. suplementer motor alan ve anterior singulat motor alandır. Yüzeyel EEG‟nin interiktal ve iktal bulguları lateralize veya lokalize etmesi olguların %50‟sinden azında olur. EEG özellikleri açısından genelde MTLE‟den farkı yoktur. Genellikle bilinç korunur. göz deviyasyonu. Görüldüğü gibi MTS hastalarına göre relatif olarak daha düĢük cerrahi baĢarı bulunmaktadır. Peri. Cerrahi sonuçlar %60-75 hastada nöbetsizlik olarak bildirilmektedir. Fonksiyonel olarak heterojen olan bu multimodal alanda yer alan epileptojenik odağın lokalizasyonu genelde zordur. Disfonik ve dizartrik konuĢma baĢka bir bulgusudur. içerdiği alanlar alt ekstremitenin primer motor korteksi. Buna eĢlik eden retrosternal veya abdominal ağırlık hissidir. tonik veya Bazal frontal lob epilepsisi Mezyal frontal lob epilepsisi Ġnsuler epilepsi Singulat epilepsi Parietooksipital epilepsi Hipotalamik hamartom . Semiyolojik özellikleri parietal ve oksipital lob epilepsisi baĢlığı altında yukarda anlatılmıĢ olan bu tabloda nöbet yayılımına bağlı olarak %29-88 oranında TLE‟de izlenen tipik otomatizmalar görülür ve %38-47 fokal motor aktivite vardır. Motor ve duysal farengo-larengeal semptomlar diğer bulgulardır.yüzünü ekĢitmek gibi hareketler daha çok görülür. Bazen hipermotor. parietal veya oksipital bölgelerden de baĢlayabilir. Posterior grupta ise nöbet süresi 25-80 sn iken sekonder jeneralize olduğunda ortalama 85 sn sürer.

Kortikal geliĢimsel bozukluklar: Epilepsi genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve dirençli seyreder. 2-3 yaĢlarında epilepsi ve mental retardasyon görülür. PET ile bilateral talamusta kan akımında değiĢiklikler nöbet sayısındaki azalma ile korele . DĠĞER TEDAVĠ ALTERNATĠFLERĠ Vagal Sinir Stimülasyonu (VSS): Ġlaca dirençli epilepsisi olan ancak epilepsi cerrahisi açısından uygun bulunmayan kiĢilerde uygulanır. Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Mental retardasyon. Cerrahi olarak birçok farklı yaklaĢım vardır. Kitle etkisi olmayan iyi sınırlanmıĢ lezyonlarla kolayca tanınır. Giruslar hiç görülmez. hamartomalar. hipomelanotik maküller. korioretinopati ve EEG bozukluğu) görülebilir. MRG'de saptanan lezyonun klinik ve EEG ile nöbetlerin kaynağı olduğu gösterildiğinde cerrahi sonuçları yine MTLE'ye benzer Ģekilde yüz güldürücü olmaktadır. bazılarında Lennox-Gastaut sendromu geliĢir. glial veya bunların kombinasyonunun neoplastik özellik göstermeyen proliferasyonundan oluĢan yapıdır. Olgu sayısı az olduğundan karĢılaĢtırma çalıĢması bulunmamaktadır. Patognomonik olan adenoma sebaseum dıĢında. tiroid. Konjenital CMV enfeksiyonu sonucu ve Aicardi sendromunda da fokal kortikal displazi (X'e bağlı dominant kalıtımlı. Jeneralize tonik/atonik nöbetler. Kortikal displazilerin %5'ten azında kalsifikasyon görülebilir. Ġlk yıllarda “selam” spazmları. Stimülasyonlar insan EEG‟si üzerinde görülebilir değiĢiklikler meydana getirmemektedir.klonik fasyal kontraksiyonlar da jelastik nöbet sırasında görülebilir. Bazı olgularda lezyon birden fazladır ve gerçek epileptik odak zorlukla bulunur. DavranıĢ ve kognitif problemleri sık görülür. Ġnvazif video EEG incelemesinde derinlik elektrodları iktal deĢarjların hamartomdan kaynaklandığını gösterir. Hamartoma: Nöronal. meningeal. hipsaritmiyle fleksiyon miyoklonusu görülür. akciğer. düzensiz disritmik burstler sıktır. jeneralize konvülziyonlar. Sıçanda parietal korteksin piramidal nöronlarında VSS‟nun düĢük uyaranıyla hiperpolarizasyon bulunmuĢtur. Nöbetler karakter değiĢtirir. kortikal laminasyon ve organizasyonda bozulma. dalak. Hayvan deneylerinde VSS‟nun antikonvülzan etkisinin kortikal ritimlerin desenkronizasyonu ile oluĢtuğu belirtilmektedir. subungual fibromalar gibi deri belirtileri görülür. Heterotopi: Ektopik nöronların serebral korteks dıĢında bulunmamaları gereken bir alana yerleĢmesi anlamına gelir ġizensefali: Agenetik porensefali olarak da adlandırılır. tesadüfen bulunmuĢ masum bir lezyondur. travmatik skarlar. Bazen de epileptik olguda görülen lezyonun aslında epilepsi süreciyle ilgisi yoktur. Ġlk kez 1997 yılında ABD‟de onaylandıktan sonra yaĢı 12den büyük olan kiĢilere uygulanmaya baĢlamıĢtır. psikomotor nöbetler görülür. kallozal agenezi. Hastaların yarısından fazlasında nöbetlerde progresyon olur. fokal kortikal displazi gibi çeĢitli konjenital bozukluklardır. vasküler malformasyonlar. ancak olması Ģart değildir. Lisensefali: Düz beyin. EEG'de yüksek voltajlı diken ve yavaĢ dalga. Bu tip lezyonlar genellikle küçük neoplazmlar. Korteksten derinlere uzanan bir yarık izlenir. % 20 olguda displastik korteksin altındaki ak maddede uzamıĢ T2 relaksasyon zamanı saptanır. GeliĢme geriliği ilk yıllarda dikkati çeker. AEĠ‟lar genellikle yetersiz kalır. Ancak her bölge etkilenebilir. kaba girus saptanır. sıklıkla 6 yaĢından önce baĢlar. karaciğer. Yapılan fonksiyonel görüntülemelerle VSS‟nun etki mekanizması anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Semptomatik Epilepsilerde Diğer Bazı Sık Etyolojik Nedenler 1. Ancak detaylı cerrahi öncesi çalıĢması ile söz konusu lezyonun epilepsinin gerçek nedeni olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. infantil spazm. Yüzeyel EEG‟nin iktal bulguları yanıltıcı olabilir. testiste selim tümörler görülür. Birkaç kısa. Fokal kortikal displazi : Epileptik nöbetler en sık ve en önemli semptomudur. Doğumdan itibaren hastalık belirtileri görülebilir. kalpte selim rabdomiyoma. Hemimegalensefali: Serebral hemisferin tümü veya bir kısmının hamartomatöz aĢırı büyümesidir ve etkilenen hemisferde migrasyon defekti vardır Tuberoz skleroz: Ailevi mültipl organ hastalığıdır. Deri lezyonları geç çocukluk dönemlerinde belirginleĢir. geniĢ displastik nöronlar ile karakterizedir. Kranyal MRG‟de tipik lokalizasyonda T2 ve FLAIR‟de hiperintensite ve T1 ağırlıklı kesitlerde hipointensite olur. Fakoma. Pakigiri: Ġnkomplet lisensefali ile eĢ anlamlıdır. Agiri: Komplet lisensefali ile eĢ anlamlıdır. Bu lezyonlar genellikle iyi bir MRG incelemesi ile saptanır. En sık etkilenen bölge Silviyen fissürün posterior yapılarıdır. „Gamma Knife‟ veya stereotaktik radyasyon cerrahisi yaĢı büyük hastalarda ve hamartomu küçük olanlarda tercih edilmektedir Cerrahi yolla tedavi edilebilen diğer önemli bir epilepsi de belli bir lezyona bağlı olarak geliĢen ve bu lezyon çıkarıldığında ek bir defisit geliĢmeyen parsiyel epilepsilerdir. Bu anomali kortikal gri ve ak madde anomalisi. Shagreen lekeleri. böbrek. Nöronlar kortekse ulaĢır ancak anormal dağılım görülür. epilepsi ve deri lezyonları ile karakterize klasik triadı vardır. Hemisferin küçük veya geniĢ bir kısmı tutulabilir. Herhangi bir yaĢta epilepsi baĢlayabilirse de. Görüntüleme çalıĢmalarında displastik korteks tipik olarak normal korteksle izointens görünümdedir. beyin yüzeyinde girus ve sulkus geliĢiminin olmaması anlamına gelir.

edilmiĢtir. fMR‟da bilateral talamus (sol>sağ) ve insüler kortekste aktivasyon klinik yanıt ile de uyumlu bulunmuĢtur. Cihaz sol n. vagusa genel anestezi veya servikal lokal anestezi altında yerleĢtirilir. Sağ taraftaki vagusda daha fazla miktarda kardiyak eferent dallar olduğu ve bradikardi yapabileceği için VSS uygulanması tercih edilmez. Ġki spiral elektroddan biri vagusa diğeri ise infraklaviküler bölgeye konacak olan pile takılır. Deneyimli ellerde iki saatten kısa süren bir cerrahi iĢlemdir. Operasyon komplikasyonları olarak vagus siniri veya karotis zedelenmesi ya da infeksiyon olabilir. Stimulatör dıĢarıdan programlanabilir ve istenirse pil kapatılabilir veya supraklaviküler bölgeye magnetin tutulması ile etkisi arttırılabilir. Özellikle aurası olan hastanın nöbetini durdurmak için magneti kullanması çok önemlidir. VSS iyi tolere edilebilen ve çok nadir yan etki veya komplikasyon olabilen güvenilir bir alternatif tedavidir. VSS takıldıktan yaklaĢık iki hafta sonra etkisi baĢlamaktadır. Hastaların %35-40‟ında nöbetlerinin %50‟den fazla azalması Ģeklinde sonuçlar vardır, ancak sadece %2 hastanın VSS ile nöbetsiz kaldığı bildirilmiĢtir. BeĢ yıldan uzun süreli çalıĢmalarda ortalama nöbet sayısının %60-70 azaldığı belirlenmiĢtir. Çocuklarda yapılan çalıĢmalarda da benzer sonuçlar izlenmiĢtir. Yan etkiler açısından bakılınca en sık ses kısıklığı, öksürük, parestezi, dispne, laringismus görülür. VSS uyku apne sendromu, kardiyak aritmi ve astım bronĢiyalesi olanlarda kontrendikedir. VSS oldukça pahalı bir yöntem olması nedeniyle sınırlı kullanılabilmektedir. Ketojenik Diyet: Alternatif tedavi olarak 1920‟li yılların baĢından beri ilaca dirençli epilepsilerde yüksek yağ, düĢük karbonhidrat ve protein içerikli diyetin alınması önerilmektedir. Açlıkla ortaya çıkan ketozisin nöbetleri baskıladığı görüĢüyle ortaya konmuĢ bir tedavi yöntemidir. Mekanizması tam olarak bilinmemektedir Derin Beyin Stimülasyonu: Epilepside alternatif tedavi olarak denenmeye son yıllarda baĢlanmıĢtır. Hareket bozukluklarında uzun süreden beri ve sık kullanılan bu yöntem için epilepside deneyim henüz çok azdır. Mekanizması bilinmemektedir. En çok tercih edilen bölgeler talamusun anterior nukleusu, kaudat nukleus, talamusun santromedyan nukleusu, serebellum, hipokampus ve subtalamik nukleustur. Bu konuda yayınlanan çalıĢmalar çift kör olmadan yapılmıĢ ve çok az sayıda hastadan oluĢan serilerdir. STATUS EPĠLEPTĠKUS VE TEDAVĠSĠ Birçok epileptik nöbet bir giriĢim gerektirmeden kendiliğinden dakikalar içinde sonlanmaktadır. Bir nöbetin 30 dakikadan uzun sürmesi ya da bu süre içinde hasta düzelmeden birden çok nöbetin ard arda tekrarlamasına status epileptikus (SE) adı verilir. Son yıllar içinde status epileptikus tanısı için gereken süre giderek kısalmıĢ ve bazı yayınlarda 5 veya 10 dakikadan uzun süren nöbetler bile bu tanım içinde ele alınmıĢtır. Ancak süre konusunda fikir birliği yoktur. Jeneralize konvülzif status epileptikus (JKSE) en sık karĢılaĢılan, en iyi tanınan ve en tehlikeli tipidir. Hayatı tehlikeye sokan bu tablonun hızlı ve doğru tedaviye cevap vermesi konunun önemini arttırmaktadır. Dirençli status epileptikus tanımı ise status epileptikus tedavisinde ikinci veya üçüncü ilaca yanıt alınamamıĢ hastalar için geçerlidir. Ancak tanımı konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Tüm status epileptikuslar içinde %10-40 gibi yüksek bir görülme oranı vardır. Agresif tedavi edilmesi gerekir. Status Epileptikus Tedavisinde Ġzlenmesi Gereken Basamaklar  Kısa sürede etkili bir benzodiazepin türevinin IV yolla verilmesi. Lorazepam burada ilk tercih olarak belirtilmektedir, ancak yurdumuzda bulunmamaktadır. Klonazepam (Rivotril amp) IV formu da artık bulunmamaktadır. Tek seçenek olarak kalan IV diazepam ampül 5 dakika içinde uygulanabilir. Burada i.m. yolla uygulamanın kesinlikle yeri yoktur. Ġlacın özellikle solunum depresyonu yapıcı yan etkisi nedeniyle entübasyona hazırlık yapılması gerekmektedir. Etyolojik araĢtırmalar da tedavi ile paralel yürümelidir.  Ġkinci ve tedavinin baĢarısını devam ettiren önemli basamak yine IV yolla fenitoin (20mg/kg dozunda ve en çok 50mg/dakikada olacak Ģekilde) yüklenmesidir. Yurdumuzda henüz bulunmayan fosfenitoinde kullanılabilir. YaĢlı kiĢilerde ve kalp hastalarında verilirken monitorize edilmelidir. Kardiyak aritmi ve hipotansiyon yapabilir, bu açılardan dikkatle izlenmelidir. Hastanın idyopatik jeneralize epilepsisi varsa (absans, miyokloni) fenitoin verilmemelidir. Nöbetlerini daha da arttırır. Burada seçenek IV valproattır.  Jeneralize epilepsilerde tercih valproattır. IV yükleme sonrası hiperamonyemik ensefalopati olguları bildirilmesi nedeniyle takip edilmelidir. Üre siklus bozukluklarında verilmemelidir.  Nöbetler 20 dakika sonra hala devam ediyorsa fenitoin 5-10mg/kg ek doz verilmesi bazı kaynaklarda önerilmektedir.  Bu aĢamada bir reanimasyon ünitesine hastanın nakledilmesi ve midazolam veya propofol ile acilen anestesi uygulanması gerekmektedir. Bu özellikle sistemik komplikasyonu geliĢen ve nöbetleri 1 saatten uzun süredir devam eden hastalarda çok büyük gereklilik taĢımaktadır. Bazı merkezlerde midazolam düĢük dozlarda diazemin yerine de kullanılabilmektedir.

 Yoğun bakım ünitesi bulunmayan bir yerde ilk bir saat henüz dolmamıĢ ancak nöbetlerde devam ediyorsa, bir yandan transport olanakları zorlanırken IV yolla fenobarbital (20mg/kg; dakikada 50-75mg olacak Ģekilde) uygulanabilir.  Refrakter SE olan olgularda nazogastrik tüpten 300-1600mg/g topiramat verilebilir.  Levetirasetam da topiramat gibi nazogastrik tüpten 500-3000mg/g verilebilir. Kısa bir süre sonra levetirasetamın intravenöz formu ülkemizde kullanıma sunulacaktır.

Epilepsiye bağlı ölümlerin içinde en önemlisini oluĢturmaktadır, nedeni bilinmemektedir. Diğer ölüm nedenleri nöbet sırasındaki yaralanma, boğulma ve status epileptikusa bağlı ölümlerdir. Çok merkezli çalıĢmalar yapılarak etyopatogenezi belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Çoğu olguda tanık yoktur. En son yatmadan önce sağlıklı olan kiĢi sabah yatağında ölü bulunur. SUDEP insidansı 45 yaĢ altında 0.05-0.1/1000 iken 45 yaĢ üstünde 3/1000 olarak belirlenmiĢtir. Ancak nöbetleri erken yaĢta baĢlayanlarda, dirençli epilepsisi olan, politerapi alanlarda, IQ <70 olanlarda, epilepsi cerrahisi yapılmıĢ ve baĢarısız olmuĢ kiĢilerde ve beraberinde baĢka hastalıkları olanlarda risk artmaktadır. En yüksek risk ilaç uyum sorunu olan, sık jeneralize tonik-klonik nöbet geçiren kiĢilerdir. Nedeni bilinmemekle birlikte pulmoner, kardiyak, otonomik mekanizmaların biri veya birden fazlasının etkili olduğu ileri sürülmektedir. Nöbet ile birlikte santral ve obstrüktif apne, aĢırı bronĢiyal ve oral sekresyon, pulmoner ödem ve hipoksi gibi nedenler solunumda değiĢikliklere neden olmaktadır. Pulmoner ödem çoğu olguda görülmektedir. Diğer bir olasılık ta kardiyak otonomik kontrolun bozulması sonucu kardiyak aritmilerin izlenmesidir. Etyopatogenezi bilinmediği için önleyici tedavi de verilememektedir. EPĠLEPSĠNĠN SOSYAL YÖNLERĠ Epileptik hastanın normal bir hayat sürdürmesi bazı basit noktalara dikkat edilerek çoğu zaman mümkündür. Ancak toplumdaki genel eğitimsizlik bazen bu hastaların hayatını gereksiz Ģekilde zorlaĢtırmakta ve verimsizleĢtirmektedir. Tüm adımlar, hastanın mümkün olduğunca normal bir hayat sürmesi, yani eğitim, evlenme, meslek sahibi olma ve boĢ zamanlarını değerlendirme gibi çeĢitli sosyal olayları normal bir Ģekilde sürdürmesi amacıyla atılmalıdır. Epilepsi ve Gebelik Epilepsi ve gebelik bir çok yönden etkileĢim gösterir. Gebelik ve çocuk doğurma epileptik kadınların büyük çoğunluğunda ciddi bir soruna yol açmaz. Çocuk sahibi olmak isteyen epileptik bir kadında ilk önce tanının doğru olup olmadığı ve ilaç kullanımının gerekli olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Hastaya ve eĢine olası fetal anomaliler hakkında sağlıklı bilgi verilmelidir. Antiepileptik ilaç kullanımı normal popülasyonda % 2-5 civarında olan fetal anomali riskini yaklaĢık 2-3 kat arttırmaktadırlar (%710). Söz konusu anomalilerin çoğu yarık dudak gibi minör anomalilerdir, ancak antiepileptikler az oranda da olsa ciddi nöral tüp defektleri ve konjenital kalp hastalıklarına yol açabilmektedir. Valproatın nöral tüp defekti oluĢturma riski diğer ilaçlara göre biraz daha yüksektir. Fenitoin ve fenobarbital ise yarık dudak ve kalp anomalileri ile daha sık iliĢkilendirilmektedir. Yeni AEĠ ile ilgili bilgi eksiği vardır. Lamotrijin ile ilgili ilk veriler olumlu iken topiramat konusunda olumsuzdur. Risk politerapiyle ve artan dozlara paralel olarak yükselmektedir. Gebelik daha gerçekleĢmeden, nöbetlerin iyi bir Ģekilde kontrol edilebildiği minimal ilaç dozunun ayarlanması ve gereksiz ilaç kombinasyonlarından kaçınarak, mümkün olduğunca monoterapiye geçilmesi uygun adımlardır. Tüm hastalara 5 mg günlük folik asid tedavisi verilmesi gerekmektedir. Hastanın gebelik süresince nöbet sıklığı açısından dikkatle ve sık kontrollerle izlenmesi gerekir, çünkü gebelik sırasında ilaç kan düzeylerinde dalgalanmalar olmaktadır. Hastanın jinekologuyla nörologunun ilaç tedavisi, gebeliğin gidiĢi ve doğum sırasındaki tedavi düzenlemeleri açısından sıkı bir iĢbirliği içinde olmaları önerilmelidir. Fetal riskler nedeniyle anne adayının aniden antiepileptik ilaçlarını kesmesi %50 oranında nöbet nüksü ve daha da tehlikelisi status epileptikus riskini beraberinde getirir. Bu nedenle anne adayının bilinçlendirilmesi ve böyle bir durumun bebeğe antiepileptik ilaçlardan daha fazla zarar verebileceği, hatta annenin de status epileptikus sırasında yaĢamını yitirebileceğinin anlatılması gerekmektedir. Epileptik gebelerde ilaçların metabolizmasında değiĢiklikler olmaktadır, bu nedenle 1/3 olguda nöbetlerin kontrolü kötüye gider ve yeni doz ayarlamaları gerekli olabilir. Ancak çoğu hasta normal bir gebelik geçirir. Emzirmeye genelde bebeği izleyerek izin verilmelidir. Bir çok AEĠ süte geçer ama klinik etki görülmez, fenobarbitalin bebeği uyutarak beslenmesini olumsuz etkilediği bilinmektedir. IHS sınıflama sisteminde baĢağrıları baĢlıca iki geniĢ grupta ele alınmaktadır: primer baĢağrısı bozuklukları (1.-4. Kategoriler) ve sekonder baĢağrısı bozuklukları (5.-12. Kategoriler) (Tablo 1A ve B). Sekonder baĢağrısı bozukluklarında baĢağrısı beyin tümörü, inme veya metabolik bozukluk gibi bir baĢka hastalığa bağlıdır ve IHS kriterleri bu grup baĢağrılarını etyolojik nedenlerine dayanarak sınıflayan bir kriterler sistemi sağlamaktadır. Primer baĢağrısında ise altta yatan saptanabilir baĢka bir neden yoktur ve IHS kriterleri baĢağrılarını belirti özelliklerine göre sınıflayan tanımlayıcı bir sistem

Epilepsili hastalarda ani beklenmedik ölüm

BAġAĞRISI

ortaya koymuĢtur. IHS kriterleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul görmüĢ ve bu sistemin ana hatları Uluslararası Hastalık Sınıflaması‟na (ICD-10) da alınmıĢtır. IHS sınıflamasını bu bölümün sınırları içinde tümüyle ele almak mümkün olmadığından önce tanısal yaklaĢım, ardından bazı sık karĢılaĢılan primer baĢağrıları bölüm içinde kısaca tartıĢılacaktır; sekonder baĢağrısı yapan nörolojik hastalıklar için kitabın ilgili bölümlerine bakılmalıdır. Tablo 1A. Uluslararası BaĢağrısı Topluluğu (IHS) 2004 sınıflama sisteminde primer baĢağrısı bozuklukları 1. Migren 1.1. Aurasız migren 1.2. Auralı migren (nonmigren baĢağrılı ve baĢağrısız aura, ailesel ve sporadik hemiplejik migren ve baziler tip migren gibi alt grupları vardır) 1.3. Sıklıkla migren öncülü olan çocukluk çağı periyodik sendromları (siklik kusmalar, abdominal migren, çocukluk çağının iyi huylu paroksizmal vertigosu gibi alt grupları vardır) 1.4. Retinal migren 1.5. Migren komplikasyonları (kronik migren, status migrenozus, ısrarlı aura, migrenöz infarkt, migrenin tetiklediği nöbet gibi alt grupları vardır) 1.6. Olası migren 2. Gerilim tipi baĢağrısı (perikranyal duyarlılığın eĢlik ettiği ve etmediği tipler) 2.1. Seyrek epizodik gerilim tipi baĢağrısı 2.2. Sık epizodik gerilim tipi baĢağrısı 2.3. Kronik gerilim tipi baĢağrısı 2.4. Olası gerilim tipi baĢağrısı 3. Küme baĢağrısı ve kronik paroksizmal hemikranya 3.1. Küme baĢağrısı 3.2. Paroksizmal hemikranya 3.3. Konjunktival kanlanma ve yaĢarmalı kısa süreli tek yanlı nevraljiform baĢağrısı (SUNCT) 3.4. Olası trigeminal otonomik baĢağrısı 4. Diğer primer baĢağrıları 4.1. Primer saplanıcı baĢağrısı 4.2. Primer öksürük baĢağrısı 4.3. Primer egzersiz baĢağrısı 4.4. Cinsel etkinliğe eĢlik eden primer baĢağrısı (preorgazmik, orgazmik) 4.5. Hipnik baĢağrısı 4.6. Primer gökgürültüsü baĢağrısı 4.7. Süreğen yarım baĢağrısı (Hemikranya kontinua) 4.8. Yeni günlük ısrarlı baĢağrısı BAġAĞRILI HASTAYA TANISAL YAKLAġIM BaĢağrısı bulunan bir hasta değerlendirilirken, ilk yapılması gereken bir sekonder baĢağrısı bozukluğunun dıĢlanmasıdır. BaĢağrılı Hastada Öykü Alınması BaĢağrılı hastaların ele alınmasında ve tanısının konulmasında en önemli olan baĢağrısı öyküsünün tam olarak alınmasıdır. BaĢağrısı hastalarının çoğunda tıbbi ve nörolojik muayeneler normal bulunur. Bu nedenle, doğru tanı için elimizdeki en yararlı gereç ayrıntılı öyküdür. BaĢağrısı öyküsü hastanın baĢağrılarının ayrıntılı bir tablosunu çizmeli, ayrıca varsa tanıyı veya tedaviyi etkileyebilecek diğer tıbbi durumlar hakkında da bilgi sağlamalıdır BaĢağrısı öyküsünde aĢağıdaki çeĢitli parametreler mutlaka sorulmalıdır:  BaĢağrısının tipi ve karakteri  BaĢlangıcı  Sıklığı  Yeri  ġiddeti  Aura ve prodromal belirtilerin olup olmaması  EĢlik eden belirtiler olup olmaması (bulantı, kusma , foto-,fono-,osmofobi gibi)  Presipite eden faktörler olup olmaması  Uyku düzeni  Emosyonel faktörler  Aile öyküsü  Medikal, cerrahi veya doğum öyküsü  Alerji, taĢıt tutması vb özgeçmiĢ öyküsü  Önceki medikasyonlar ve tedaviler

subdural hematom. AVM ya da YKL‟nin içine kanama YKL. ġu an için dünyada en sık üçüncü baĢağrısı tipi ise iyatrojenik bir tablo olan analjezik ilaç aĢırı kullanım baĢağrısıdır. nöbet. papilödem. Lomber ponksiyon Nörolojik görüntüleme yöntemleri. moralini ve hatta tedaviyi kötü yönde etkileyebilir (ġekil 1 a ve b). Çoğu kez bu hastalar.Ġlk değerlendirme sırasında sekonder baĢağrısı bozukluğu olasılığını düĢündürecek aĢağıdaki “baĢağrısı alarm belirtileri” gözden geçirmelidir:  Ġlk veya hayatının en Ģiddetli baĢağrısı  Akut baĢlangıç  Sıklığı veya Ģiddeti giderek artan baĢağrısı  Yeni baĢlayan baĢağrısı: o Kanserli hastada o 50 yaĢ üzerinde o Kafa travmasıın ardından  Egzersizle birlikte ortaya çıkan baĢağrısı (öksürük. menenjit OLASI ĠNCELEME Sedimentasyon. AVM. kollajen vasküler hastalık (antifosfolipid antikorları içeren) YKL. ilaçların aĢırı kullanımı Menenjit. SIK RASTLANAN PRĠMER BAġ AĞRILARI MĠGREN Karakteristik özellikleri tekrarlayıcı olması. sistemik infeksiyon. nörolojik görüntüleme Nörolojik görüntüleme yöntemleri. uzun süren veya sebat eden aura  Eski baĢağrısıın özelliklerinde açıklanamayan değiĢiklik  Nörolojik baĢka yakınmaların veya bulguların eĢlik ettiği baĢağrısı (ateĢ. zonklayıcı olması. lateralizasyon bulguları. görme kaybı. atağın ilaçsız olarak 4 saatten fazla sürmesi (ve 3 günden az). idyopatik intrakranyal hipertansiyon. metastazlar YKL. Örneğin rastlantısal olarak saptanan araknoid kist veya nonspesifik beyaz madde lezyonları gibi lezyonlar hastanın yaklaĢımını. efor. inme. beyin abseleri (toksoplasma). Ġlaçların gözden geçirilmesi Nörolojik görüntüleme yöntemleri. paroksizmal hemikranya gibi) önemli bir primer baĢağrısı hastalığı grubunu oluĢturmaktadır. Bunlarla karĢılaĢtırıldığında çok daha seyrek olmakla birlikte (2000 kiĢide bir veya daha ender) çok Ģiddetli. ense sertliği. yer kaplayan lezyon (YKL) Subaraknoid kanama. döküntüler) Kanser ya da HIV‟li bir hastada yeni baĢlayan baĢağrısı Lateralizan nörolojik semptomlar Papilödem AYIRICI TANI Temporal arterit. doğru tanı almama nedeniyle yıllarca Ģiddetli ağrılar çekebilmektedir. uyku hali gibi) Tablo 2: BaĢağrısının değerlendirilmesinde bazı alarm belirtileri ve bulguları ile inceleme Ģemaları BAġAĞRISI 50 yaĢından sonra ortaya çıkan baĢağrısı Ani baĢlayan baĢağrısı BaĢağrısının giderek artan özellik göstermesi Sistemik hastalıkla birlikte baĢağrısı (ateĢ. tek yanlı oluĢu (%80 hastada). Lomber ponksiyon Nörolojik görüntüleme yöntemleri Lomber ponksiyon Nörolojik görüntüleme yöntemleri Kollajen vasküler hastalıkların araĢtırılması Nörolojik görüntüleme yöntemleri Lomber ponksiyon Bu tür kuĢkulandırıcı durumlar yoksa normal nörolojik muayenesi olan bir hastada primer baĢağrısı tanısı için güçlü bir izlenim oluĢtuğundan görüntüleme yöntemleri gibi yardımcı inceleme yöntemleri çoğu kez gerekli değildir. ensefalit. Bu nedenle tedavi için kullanılan analjeziklerin ayda 10 günden fazla alınmasının kendi baĢına kronik bir baĢağrısı nedeni olduğu konusunda hastalar mutlaka en baĢtan uyarılmalıdır. ĢaĢkınlık. kollajen vasküler hastalık Menenjit (kronik ya da karsinomatozis). cinsel aktivite ile belirmesi )  Belirli bir Ģekle uymayan baĢağrısı  Tedaviye yanıt vermeyen baĢağrısı  Sabah olan veya uykudan uyandıran baĢağrısı  Hiç yer değiĢtirmeyen baĢağrısı  AlıĢılmadık. Primer baĢağrıları içinde en sık karĢılaĢılanlar migren ve gerilim tipi baĢağrılarıdır. hipofiz apopleksisi. sık baĢağrılarına neden olmaları. geleneksel ağrı kesicilere yanıt vermemeleri ve farklı tedaviler gerektirmeleri nedeniyle otonomik sefalaljiler (küme baĢağrısı. hatta bazı sakıncaları da olabilir. ense sertliği. atak sırasında sıklıkla ıĢıktan ve sesten .

ağrının orta Ģiddette veya Ģiddetli olmasıdır. 4 . uyuĢma) belirtilerin de olduğu tam düzelen duyumsal semptomlar iii. çizgiler) veya negatif belirtiler içeren (örn.1 Migren BaĢağrılı Tipik Aura 1. B . uyuĢma) tam düzelen duyusal semptomlar iii. migrenli hastaların %10–15 kadarında ağrıların hemen öncesinde 5–60 dakika arası süren.rahatsızlık. Daha az sıklıkla.2 Non-migren baĢ ağrılı tipik aura . Tanım: Görsel ve/veya duysal ve/veya konuĢma semptomlarından oluĢan tipik aura. kırık çizgiler görme gibi) veya dilde-yüzde-kolda uyuĢma. fotofobi ve fonofobi E. Migren çoğu kez öncesinde bir nörolojik defisit olmaksızın ortaya çıkarken (aurasız migren). hemikranya simpleks Tanım: 4 – 72 saat süren ataklarla kendini gösteren tekrarlayan baĢağrısı. 5 dakika ya da daha uzun sürede yavaĢ yavaĢ geliĢen en az bir aura semptomu ve/veya 5 dakikadan uzun sürede görülen birbirini izleyen farklı aura semptomları iii. homonim görsel semptomlar ve/veya unilateral duysal semptomlar ii. hem negatif hem de pozitif özellikler barındırması ve tam geri dönme olan ama bölüm 1. Sıklıkla aura semptomlarını takiben aurasız migrende görülene benzer baĢağrısı izler.1 Aurasız Migren Daha önce kullanılmıĢ olan terimler: Genel (Common) migren. 1. spotlar. merdiven çıkma gibi fiziksel eylemlerle ağrıda artıĢ. fakat motor güçsüzlük yoktur: i. spotlar veya çizgiler) ve/veya negatif (örn. BaĢağrısı sırasında aĢağıdakilerden en az biri görülür: i. BaĢağrısı aĢağıdaki özelliklerin en az ikisini taĢımalıdır: i.D kriterlerine uyan en az 2 atak B. pozitif belirtiler (örn. En sık görsel (hemianopsi. Tablo 3. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. bir saatten fazla sürmemesi.72 saat arası süren baĢağrısı atakları (tedavi edilmeyen ya da tedavisi baĢarısız olan) C.20 dakikada yavaĢ yavaĢ geliĢen ve 60 dakikadan az süren geri dönüĢümlü. yürüme ya da merdiven çıkma) kaçınmaya neden olma D. geçici nörolojik belirtiler görülebilir (auralı migren). Tanısal kriterler: A. Aura aĢağıdakilerden en az birini taĢır. baĢağrısında migren özellikleri görülmez veya baĢağrısı hiç yoktur. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. B . unilateral lokalizasyon ii. pozitif belirtiler (titreĢen ıĢıklar. mide bulantısı ve/veya kusma ii. tam düzelen disfazik konuĢma bozukluğu C. orta Ģiddette ya da Ģiddetlidir.1'de anlatılan Aurasız migren kriterlerine uymayan farklı baĢağrısının eĢlik ettiği auranın belirleyici özellikleridir. Aura sırasında veya takip eden 60 dakika içerisinde 1.D kriterlerine uyan en az 5 atak B. BaĢağrısının tipik özellikleri. güçsüzlük. Tanısal kriterler: A. fokal nörolojik semptom ataklarıyla kendini gösteren tekrarlayan durum. AĢağıdakilerden en az birini taĢıyan aura görülür. konuĢmada bozulma gibi bulguların birkaçı veya vertigo gibi diğer arka sistem bulguları. zonklayıcı karakter iii.2 Auralı Migren Tanım: Genelde 5 . orta Ģiddette ya da Ģiddetli ağrı iv. B . ancak motor güçsüzlük görülmez: (not: bu durumda hemiplejik migren sözkonusudur) i. zonklayıcı tarzdadır. her bir semptom 5 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürer D. görme kaybı) tam düzelen görsel semptomlar ii.D kriterlerine uyan en az iki atak B. unilateraldir. ağrıya sıklıkla bulantı veya kusmanın eĢlik etmesi.1'de anlatılan Aurasız migren kriterlerinden B D'ye uyan baĢağrısı baĢlar E.2. karıncalanma) ve/veya negatif (örn. hatta uyanıklık kusuru Ģeklinde aura olabilir. AĢağıdakilerden en az ikisi: i.2. pozitif (örn. tam düzelen disfazik konuĢma bozukluğu C. YavaĢ geliĢmesi. beyaz ıĢıklar görme. karıncalanma) ve/veya negatif belirtiler içeren (örn. titreĢen ıĢık. Uluslararası BaĢağrısı Derneği: Migren Kriterleri (2004) 1. A. AĢağıdakilerden en az ikisi: 1. görme kaybı) belirtilerin de içinde olduğu tam düzelen görsel semptomlar ii. pozitif (örn. rutin fiziksel aktiviteyle kötüleĢme izlenir ve mide bulantısı ve/veya fotofobi ve fonofobi eĢlik eder. rutin fiziksel aktiviteyle kötüleĢme ya da rutin fiziksel aktiviteden (örn.

migreni serebral disfonksiyona 2. vücutta su tutulması. nadiren hiperaktive Durgunluk/donukluk. migrenin sadece bir dönemi olup. Daha sonraları ise migren hastaları arasında bir apati duyusu. karakteristik özellik olarak. Migrenden söz edildiği zaman çoğunlukla baĢağrısı sadece “Ģiddetli ağrı boyutu” ile değerlendirilmektedir. migren baĢağrılarının menstrüel dönem öncesinde daha sık ve daha Ģiddetli olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. (Tablo 4) Hastadan iyi bir öykü alındığında migrenlilerin yaklaĢık %50-60‟ında prodrom belirtilerinin bir ya da daha fazlasıyla karĢılaĢıldığı görülecektir. aĢırı fiziksel yorgunluk ve apatinin bulunduğunu kaydetmiĢtir. düĢüncede yavaĢlama Kelime bulma güçlüğü. uyuma isteği Sistemik/otonom semptomlar Ense sertliği Halsizlik Açlık. tatlı yeme isteği. sık idrara çıkma Karında ĢiĢlik hissi. iĢtah artıĢı veya iĢtahsızlık AĢırı su içme.1'de anlatılan Aurasız migren kriterlerinden C ve D'ye uyan BaĢağrısı B BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. Wolf migrenli hastalarda. 5 dakika veya daha uzun sürede yavaĢ yavaĢ geliĢen en az bir aura semptomu ve/veya 5 dakikadan daha uzun sürede birbirini izleyen farklı aura semptomları iii. depresif duygu durumu Öfori. Bu tablonun altında östrojenin yattığı düĢünülmekle birlikte net olarak kanıtlanmıĢ bir mekanizma yoktur. Klinik gözlemler. Tablo 4 :Migren prodrom döneminde karĢılaĢılabilecek baĢlıca semptomlar Nöro-psikolojik semptomlar AĢırı duyarlılık-tepkisellik. Tanısal kriterler: A.1'de anlatılan Aurasız migren B-D kriterlerine uymayan baĢağrısı baĢlar E. konuĢurken takılma ArtmıĢ ıĢık-ses-koku duyarlılığı Esneme. depresyon ya da coĢku. 3 aydan fazla bir süre boyunca ayda 15 ya da daha fazla gün. 1988 yılında ise Blau. Bu baĢağrıları diğer migren baĢağrılarının cevap verdiği tedavilere dirençli kalabilir. varsa aura dönemi. Liveing 1873 yılında depresyon ve yorgunluğu migrenin tipik özellikleri olarak tanımlamıĢtır. bölüm 1. bölüm 1. her bir semptom 5 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürer D. afektif bozuklukları karakterize eden semptomlara benzer migren prodromunu. Depresyon ve Migren Migren prodromu. ardından ağrının baĢlaması. ağrı ve ağrının sonlanması ile Ģekillenen “ağrı” dönemi ve son olarak da postdrom dönemi olarak sıralayabiliriz. motor aktivitede bozukluklar. kriz dönemi ve ikisi arasındaki dönemlerde psikiyatrik semptomların sık görüldüğü bildirilmiĢtir. Migren‟in bu dönemlerini. uzayabilir ve çok daha Ģiddetli olabilir.1 Kronik migren bağlı olarak Ģekillenen ve farklı dönemler içinde ortaya çıkan bir semptomlar kompleksi olarak ele almak daha uygundur. enerji eksikliği ve yorgunluk ile karakterize olan hafif zihinsel ve fiziksel depresyonun sık oluĢu bildirmiĢtir. Menstrüasyon sırasında migren atakları sık görülmesine karĢın. ağrı öncesinde ortaya çıkan ve kiĢinin duyu durumunda veya biliĢsel iĢlevlerinde değiĢikliklerle Ģekillenen. kabızlık veya ishal hali Menstrüel Migren Kesin tanımlamalar değiĢmekle birlikte menstrüel migren tanımı premenstrüel dönemde oluĢan migren ataklarını tanımlamaktadır.i. Hâlbuki ağrı. iritabilite. BaĢağrısının menstrüel migren olarak tanımlanabilmesi için atakların %90‟ının adetten önceki 2 gün ve adetin son günü arasında olması gerekmektedir. homonim görsel semptomlar ve/veya unilateral duysal semptomlar ii. kimi zaman da otonom ve sistemik belirtilerinin eĢlik ettiği prodrom dönemi. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili değildir. iĢtah ve uyku . Aura sırasında veya takip eden 60 dakika içinde. eğer atakların %90‟ı menstrüasyon sırasında oluyorsa bu menstrüel migren adını alır. konsantrasyon ve dikkatte azalma. Migren riski âdetin ilk 3 günü daha fazladır. Tanım: AĢırı analjezik ilaç alınmadığı takdirde 3 aydan daha fazla süre boyunca ayda 15 veya daha çok gün migren baĢağrısı görülür.

baĢağrısı ve depresyon arasındaki iliĢki. 2. Farklı incelemelerde. Özellikle çocukluk çağında görülen abdominal migren ile abdominal epilepsi arasında bir iliĢkinin bulunduğundan ve ayırıcı tanıda aklımıza bu olasılığın da gelmesinden söz edilmektedir. Bu durum sigara ve diğer risk faktörleri bulunduğunda artmaktadır ve bu nedenle hastalar bilgilendirilmelidir.5 mg ++ Sumatriptan 6 mg ++++ (Subkütan) . ayrıca hafif ağrı giderici etkileri de olduğu ileri sürülmektedir.5 mg + arter hastalığı. Bunun dıĢında da kronik ağrı. göğüste kontrol edilemeyen hipertansiyon Zolmitriptan (Oral. Migren için özel olan atak tedavisinde ergot preparatları ve triptan grubu (sumatriptan. Atak tedavisinde opiodlerin ve kortikosteroidlerin yeri yoktur. Her iki bozukluk da kadın ve genç eriĢkinlerde daha sıktır. rizatriptan. Ġlaç Migrenin Ġlaçla Tedavisi Atak Tedavisi Tablo 3b. Her iki durumda baĢlangıç ortalama yaĢının 24-29 olması da önemlidir. asteni. her iki bozukluk için de benzer prevalans görülmektedir. baĢ sönmesi. bu tip yan etkileri taĢımayan seçici serotoninerjik ilaçlar olan triptanların günümüzde migren spesifik ilaçlar olarak ergo türevlerine tercih edilmelerine neden olmuĢtur. Anti-emetikler ise yararlı kabul edilmektedir. periferik Naratriptan (Oral) 2. Metoklopamid (10-20 mg oral veya ĠV. Migrenli olgularda sessiz infarktların ve sessiz ak akmadde lezyonlarının da artmıĢ olduğu gösterilmiĢtir (ġekil 4). frovatriptan gibi) gibi migrene özel tedaviler önemli bir yer tutmaktadır.5 mg +++ basınç. çok daha ucuz olmalarına karĢın. Migren ile depresyon arasındaki iliĢki gözden geçirildiğinde dikkate değer bir benzerlik olduğu görülmektedir. her hastaya özel olarak karar verilmesi gereken bir tedavi Ģeklidir. Profilaktik tedavi herkese aynı Ģablonun uygulanmadığı. Bugün migrenin ?ya da alerji ile kesin bir ilgisi olduğu kanıtlanamamıĢtır. diskinezi riski açısından dikkatli olunmalıdır. bulantı. Bulantısı çok belirgin olan hastalarda kas içi ve damardan enjeksiyonlar dıĢında hastanın kendine uygulayabileceği deri altı enjeksiyon Ģeklinde ve nazal sprey Ģeklinde de triptan grubu ilaçlar üretilmiĢtir.8-6. Migren tanısı koyulduktan sonra hastaya migrenin hayatı tehdit eden bir beyin hastalığı olmadığı ve tedavisinin belli bir düzene göre ve hekimle iĢbirliği içinde yapılması gerektiği açıklanmalıdır. kusma gibi yakınmalarının giderilmesine yönelik “atak (akut/ağrı) tedavisi” olarak iki Ģekilde yapılır. Yok Baziler tip migren. hem de mideden emilimi arttırır. Profilaktik tedavi belirli bir süre boyunca düzenli ilaç kullanarak ağrı sıklığını ve Ģiddetini azaltılmaya yöneliktir. Migren Tedavisi Migren tedavi edilmelidir çünkü migren atağı sırasında hasta iĢini yapamaz duruma gelerek üretim ve kapasite kaybına uğrar. ırk ve sosyal sınıf açısından benzer bir dağılım gösterir. Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar özellikle auralı migrenin 45 yaĢ altı kadınlarda artmıĢ bir iskemi riski (3. eletriptan. NSAĠden 20 dakika önce alınmaları hem bulantıyı giderir. Bu nedenle ya ortak gizli patolojik mekanizmaları paylaĢmaktadırlar ya da bozukluklardan birisinin diğerine yol açması veya onun geliĢmesine neden olması Ģeklinde bir sebep sonuç iliĢkisi söz konusudur. sıkıntı hissi ve ağrı nazal) Rizatriptan 10 mg +++ Frovatriptan* 2. bulantı.2 kat) yarattığını göstermiĢtir. hemiplejik kırgınlık. migren. halsizlik. Migren atak tedavisinde günümüzde sık kullanılan bazı spesifik ilaçlar Önerilen Doz Etkinlik Olası veya Sık Yan Etki Olumlu Komorbid Olumsuz Komorbid Durum veya Düzeyi Durum Kontrendikasyon Eletriptan (Oral) 40 mg +++ AteĢ basması. Sumatriptan (Oral) 50-100 mg+++ sersemlik hali. Örneğin 1920‟lerde geçerli olan iliĢki epilepsi ile olandır. ĠM) ve domperidon (20-30 mg) kullanılabilir.değiĢikliklerini içeren semptomlardan söz etmiĢtir. Triptanlar 5HT1B ve1D reseptör agonistidir. Ergo türevi ilaçların uzun süreli kullanımda daha da belirginleĢen genel damar daraltıcı riskleri. Bu bulguların ve yapılan az sayıdaki çalıĢmaların ıĢığında migren ve depresyon etyolojik olarak iliĢkili bulunmuĢtur. Migrende ilaç tedavisi ataklardan korunmaya yönelik “profilaktik” veya önleyici/koruyucu tedavi ve atağın ağrı. Bugün hala migren ve epilepsi arasında iliĢki kurulmaktadır ve genetik çalıĢmalar bu bağlantıyı kanıtlamıĢtır. Bu klinik gözlemlerin tutarlılığına karĢılık migren ile depresyon arasındaki iliĢkiyi sistematik olarak ele alan kontrollü çalıĢmaların sayısı çok azdır. peptik ülser. Ayrıca hastanın hayat kalitesi ağrı nedeniyle düĢer. Prinzmetal anjinası. Bu ilaçlar hastanın her atakta doktor baĢvurusu yapmaktan kurtulması açısından çok önem taĢımaktadır. 1930 ve 40 yılları arasında ise migren ve alerji arasında iliĢki aranmıĢtır. psikiyatrik ve psikososyal açıdan ayrıca gözden geçirilmesi gereken bir konudur. Ancak Ģunu da bilmemiz gerekir: migren ile diğer durumlar arasında hep iliĢki aranmıĢtır. Patofizyolojisi tam bilinmeyen migrenin tedavisi bu nedenle semptomatiktir.

*Frovatriptan daha uzun etkilidir ve perimenstrüel migrende koruyucu tedavide kullanılabilmektedir. Hastanın hızla kortikosteroidler (deksametazon 16 mg ĠV gibi). Depresif ruh durumu. Bazı araĢtırmacılar ise migren ile aynı spektrumun diğer ucu olduğu görüĢündedir. zonklayıcı olmaması. migrenle iliĢkili infarkt gibi nadir durumlar) yüksek oranda profilaksi gerektirir. Gerilim tipi baĢağrıları IHS sınıflamasında Tablo 1A2’de görüldüğü gibi seyrek. sık ve kronik olarak gruplandırılmıĢtır ve bu hasta için sorun olma boyutu ve tedaviyi yönlendirmek açısından anlamlıdır. hareketle artmaması. Atak tedavisine yeterli cevap vermeyen ve/veya atak tedavilerinin yan etkilerinin tolere edilemez düzeyde olduğu. antiemetik (ĠV). GTB‟li olguların %10 kadarında baĢağrısı zonklayıcı gibi hissedilebilir ve baĢka olgularda tek yanlı ağrı olabilir. baskılı veya sıkıĢtırıcı karakterde ve hafif .orta Ģiddettedir ve Profilaktik Tedavi Migren statusu 72 saatten uzun süren ataklar veya 4 saatten kısa süren ağrısız dönemlerin dıĢında . Ataklar Ģeklinde gelebildiği gibi. somatoform bozukluklar ve diğer yakınmalar eĢlik edebilir. beta bloker  Migren +dikkat gerektiren iĢ trisiklikler. Migrene bağlı kayıpların (iĢgücü. uzamıĢ auralı migren. 30 dakikalık olabildiği gibi günlerce de sürebilen seyrek baĢağrısı epizodlarıdır. 3 aydan daha uzun süredir günlük veya gün aĢırı baĢağrısının olduğu kronikleĢmiĢ halde de görülmesi seyrek değildir. Koruyucu tedavide kullanılan ilaçlar migren atak sıklığını ve Ģiddetini azaltırlar ve migren sıklığının yüzde ellinin üstünde azalması tedavinin etkinliğini gösterir. Bazı hastalarda fibromiyalji ve miyofasyal ağrı sendromu birlikteliği vardır. Bu nedenle bir “çöp sepeti” tanısı gibi ele alan yazarlar vardır. Ayrıca 48 saatten uzun süren migren atakları. tipik olarak bilateral. Kadınlarda biraz daha sık görülmekle birlikte aradaki fark migrende olduğu kadar çarpıcı değildir.  topiramat  Migren + astım beta bloker  Migren +Raynaud fenomeni beta bloker  Migren +yaĢlı hasta trisiklikler. Seyrek epizodlu gerilim tipi baĢağrısı yaklaĢık olarak ayda 1 günden daha seyrek (yılda 12 günden az) görülür. atak sırasında bulantının olmayıĢı ve ıĢıktan rahatsızlık duymama karakteristik özelliğidir. hasta tarafından subjektif olarak dayanılmaz Ģiddette bulunan migren ağrıları ve komplike migren atakları (hemiplejik migren. anksiyete bozukluğu. Migren profilaksisinde ilaç seçiminde kormorbitenin rolü Komorbid durum Etki Profilaksi seçimi  Migren + hipertansiyon beta bloker. SSRI  beta bloker  Migren + insomni trisiklik antidepresan  Migren + epilepsi valproat. GTB‟nin lokalizasyonu değiĢkendir ve semptomları aynı hastada bile tek tip değildir. ayda 3 den fazla sayıda migren atağı geçiren hastalarda profilaktik tedavi indikedir. magnezyum (1 gr ĠV). Ağrı. flunarizin. her yaĢta görülebilir. Sıklıkla 20 yaĢ civarında baĢlar. sosyal yaĢam) yani disabilitenin düzeltilmesi ve yaĢam kalitesinin yükseltilmesi de tek baĢına profilaksi indikasyonu kabul edilmelidir. topiramat  Migren +karaciğer hastalığı Valproat  Migren +glokom Topiramat  Migren +böbrek taĢı Topiramat devam eden ataklar veya standart atak tedavisine cevapsız uzamıĢ migren Ģeklinde tanımlanabilir. kalsiyum kanal blokeri  Migren + anjina Kalsiyum kanal blokeri  Migren + stres beta bloker  Migren + depresyon trisiklik antidepresan. antiepileptik (ĠV). ketodolak veya gereğinde opioidler gibi seçeneklerle tedavisi sağlanmalıdır. GERĠLĠM TĠPĠ BAġAĞRILARI Primer baĢağrıları içinde en sık karĢılaĢılan tip gerilim tipi baĢağrılarıdır (GTB. Bu kronik form doktora daha sık baĢvuru nedenidir. Kaslarda gerginlik %80 olguda palpasyonla saptanır ve hastalar sıklıkla dikkat eksikliğinden yakınırlar. baziler migren. Tablo 4. topiramat  trisiklik antidepresan  Migren + obezite valproat. kalsiyum kanal blokeri  Migren +zayıf beden Topiramat. amitriptilin. Sıklıkla iki yanlı bir baĢağrısına neden olması.

ataklar düzenli olarak ortaya çıkar ve alkol. gerilim ve migren baĢağrısından sonra en sık görülen primer baĢ ağrılarındandır. sekonder bir nedenle de ortaya çıkabilir. Fluvoksamin50-100 mg ve diğerleri) etkinliği vardır. Atak sırasında genelde parasetamol gibi basit analjezikler veya NSAĠ ilaçlar yeterlidir. Mide bulantısına rastlanmaz. çok Ģiddetli ve kısa süreli olmasıdır. diğer özellikleri aynıdır. taĢikardi. YaĢam kalitesi üzerine olumsuz etkisi olan bir durumdur. pitoz) • Burun tıkanıklığı veya akıntısı • Göz yaĢarması (nazolakrimal kanalın blokajına bağlı olarak) • Konjuktival kanlanma • Alın ve yüzde terlemede artıĢ (nadir) • AteĢ basması (nadir) • Yüzü ve göz kapağını içeren ödem (çok seyrek) • Supraorbital „cold spot‟ (termografi ile saptanmıĢ) Sistemik belirtiler • Bradikardi • Hipertansiyon • Gastrik salgı üretiminde artıĢ Ataklar. Sersemlik hissi. Kronik GTBA„da antidepresan ilaçlar kullanılır. Bazı olgular Tizanidin 28 mg/gün kullanımından yarar görebilir. Ağrının tipik özellikleri tek taraflı. Küme baĢağrısı. Bazı merkezlerde oksipital sinir blokajı Ģeklinde teknikler ilaç tedavisine yanıtsız kronik olgularda denenmektedir. fotofobi ya da fonofobi görülebilir. impotans. alıĢıldık biçimde aylar ya da yıllar süren düzelme dönemleri ile ayrılmıĢ olan. Ağrı her bir küme dönemi sırasında hemen hemen değiĢmeksizin aynı yerde ortaya çıkar. Çocuklarda ve yaĢlılarda çok seyrek görülür. SSRI grubunun da (Paroksetin 20 mg. Yurdumuzda oldukça sık rastlanan (%5‟in üstünde) ve polikliniklere sık baĢvuran grubu oluĢturmaktadır. CLUSTER) BAġAĞRISI Trigeminal otonomik sefalaljiler trigeminal sinir dağılımına uyan bölgede baĢağrısı ile birlikte kranyal otonomik aktivasyon ile karakterize bir dizi baĢ ağrısı sendromundan oluĢur. karaciğer yetmezliği ve renal yetmezlik olan hastada verilmemelidir. supraorbital. bu baĢağrısı tipinde fizyolojik trigeminal parasempatik refleksin aktive olarak sekonder kranyal sempatik disfonksiyona neden olduğunu düĢündürmektedir ve hipotalamusun nosiseptif ve otonom yollara modülatör rolü üzerinde durulmaktadır. stresle mücadele yöntemleri. Tedavide hasta temelli bir yaklaĢım uygundur. herhangi birinin diğerlerine üstünlüğü gösterilmemiĢtir. Hastalar genellikle . Deneysel çalıĢmalar ve insanda fonksiyonel görüntüleme incelemeleri ile oluĢan bilgi birikimi. Sık epizodlu gerilim tipi baĢağrısı ise en az 3 ay boyunca ayda bir gün veya daha çok. Bilinmeyen nedenlerle erkeklerde kadınlara göre 3-4 kez daha sıktır. Fluoksetin 20 mg. Sertralin 50-100 mg. En kötü ataklar sırasında ağrı yoğunluğu Ģiddetlidir. ağız kuruluğu. Çoğu hasta atak sırasında huzursuz ya da ajitedir.rutin fiziksel aktivite ile kötüleĢmez. temporal tek taraflı. uyuklama. Ancak hastaların yaklaĢık % 1015‟inde düzelme olmaksızın kronik belirtiler olur ve bu durum kronik küme olarak adlandırılır. Ortalama üç ay boyunca 15 gün veya daha fazla gün görülen baĢağrısı (yılda 180 veya daha fazla gün) diğer özellikler açısından benzerdir. nadir de olsa. Kronik gerilim tipi baĢağrısı ise günlük olarak veya çok sık görülen epizodik gerilim tipi baĢağrısından geliĢen birdurumdur. Profilakside amitriptilin en etkili ilaçlardandır. Bulantı. BaĢka bir hastalıkla iliĢkili olmadığının gösterilmesi önem taĢır. En sık görüleni küme baĢağrısıdır. ekstrapiramidal bozukluklar. Profilaksisinde antidepresanların antinosiseptik etkisi antidepresan etkiden kaynaklanmamaktadır. Her yaĢta rastlanmakla birlikte daha yaygın olarak 20-40 yaĢ arası ortaya çıkmaktadır. nöbet. ağız kuruluğu. Bu baĢağrısı primer olabileceği gibi. Gerilim baĢ ağrılarında ilaç tedavisi ile birlikte gevĢeme teknikleri. Ġlaç aĢırı kullanımına yol açabilir ve bazı olgularda kronik migrenden ayrımı sorun yaratabilir. görme bozukluğu. idrar retansiyonu gibi yan etkileri vardır ve ileri yaĢta. Citalopram 10-20 mg. MAO inhibitörü kullanan. Orbital. Ataklara aĢağıdakilerden biri ya da daha fazlası tümü aynı tarafta olarak eĢlik edebilir: • Parsiyel Horner Sendromu (miyoz. Tedavisi migrene benzer prensipler içermektedir ve daha az seçeneklidir. fakat 15 günden daha az görülen ve (yılda 12 gün veya daha fazla ve 180 günden az) bir durumdur. ve nöbet gibi yan etkiler oldukça seyrektir. haftalarca ya da aylarca süren diziler (küme dönemleri) biçiminde ortaya çıkar. çeĢitli egzersizler ve masaj gibi uygulamaların yapıldığı ilaç dıĢı tedaviler de baĢarılı sonuçlar vermektedir. erkeklerde ve sigara daha içenlerde sıktır. obez hastalarda ve MAO inhibitörü kullanma öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır. Küme baĢağrısı olarak adlandırılmasının en belirgin nedeni periyodik Ģekilde oluĢmasıdır. terleme. KÜME (DEMET. kalpte ileti bloğu. histamin ya da nitrogliserin ile uyarılabilir. Bir küme dönemi sırasında ve kronik tipte. 15-180 dakika süren ve gün aĢırı bir kez ile günde 8 defaya kadar ortaya çıkan Ģiddetli ataklardır.

Dirençli olgularda kortikostreoidler. Genelde hafif. Sıklıkla kroniktir. oyucu. çiğneme veya hareketle tetiklenebilir. topiramat 50-300mg. elektrik çarpmıĢ gibidir. IHS tarafından belirlenen kriterler.uzanamazlar ve tipik olarak dolaĢmak zorunda kalırlar. Ataklar genelde gündüz olur. azotioprin ve çeĢitli invazif prosedürler önerilmiĢtir. sıkıĢtırıcı veya zonklayıcı olabilir. Remisyon dönemleri olsa da. Atakta aura yoktur ve ağrı 10-15 dakikada en yüksek seviyeye ulaĢır. genelde altta migren gibi primer bir baĢağrısı vardır. BaĢağrısıyla birlikte burun tıkanıklığı. antasitler. Bazı hastalarda sadece bir tek küme dönemi de olabilmektedir. göz ödemi gibi belirtilere de rastlanır. Tüm hastalarda olası gastrointestinal yan etkilerine karĢı önlem alınmalıdır (H2 reseptör antagonistleri. Tek istisnası muhtemelen kısmi bir sempatik defisite bağlı olan Horner sendromudur. ortalama görülme yaĢı 50‟dir. damar atar gibi. En çok antiepileptik ilaçlardan (Lamotrigin 200-400mg. Verapamil. öncesinde primer bir baĢağrısı olması. Tedavi Akut atakta 5-8 litre/dakika oksijen inhalasyonu %70 oranında baĢarılı olmaktadır. epizodları en çok ilkbahar ve sonbaharda görülür. Erkeklerde daha sık görülür. Tipik bir klinik tablosu yoktur. Ağrının yapısı Ģiddetli. çok seyrek görülen bir primer baĢağrısıdır. Ağrı kesinlikle hep aynı tarafta Ģiddetli olarak ortaya çıkar. Akut ataklar posterior hipotalamik gri maddenin aktivasyonunu içerir. kısa süren ve remisyonsuz baĢ ağrılarıdır. yakıcı. PH ayırıcı tanısında dikkat edilmesi gereken sekonder nedenlerin MRG ile araĢtırılması dıĢında bir konu da trigeminal nevralji ile birlikte görülebileceği ve bir PH-tik sendromunun tanımlanmıĢ olduğunun akılda tutulmasıdır. 2-3 ay sürer ve remisyon devri 1-2 yıl (sınırları 2 ay-20 yıldır) devam eder. Ġndometazinin etki mekanizması bilinmemektedir ve nitrik oksid üretimini azaltıcı etkisi ve CGRP ve VIP üzerinden etkili olduğu sanılmaktadır. ĠliĢkili otonom belirtilerin hemen hemen tamamı kranyal parasempatik aktivasyonla iliĢkilidir. ergotamin. . Periyodik olması ana özelliğidir. bir saatte 5-6 atak (günde 3-200 atak) sıktır. Ġndometazine cevapsızlık ancak 150 mg oral (100 mg IM) veya üzeri dozlarda değerlendirilebilir. delici olarak tanımlanabilir. Ağrının yapısı zonklayıcı. ĠliĢkili otonom değiĢiklikler küme baĢağrısındakine çok benzer ancak tipik özellik indometazinle 3 gün içinde tam kontrol edilebilmesidir. misoprostol). Status formu da bildirilmiĢtir. Tedavisi. KiĢi hemen bir yere oturma ya da yatma ihtiyacı duyar. çok hasta görmeyen hekimler sıklıkla küme baĢağrısı ile migreni karıĢtırmaktadırlar. Alkol aldıktan sonra 20-30 dakika içinde kriz dönemi baĢlar ve hastalar doktor tarafından sözü edilmeden önce bile alkolden kaçınmaları gerektiğini bilirler. Sekonder SUNCT sendromu gösteren birçok olgu sunumu vardır ve daima arka çukur lezyonları ile iliĢkilidir. SUNCT Sendromu (Tek taraflı göz yaĢarması ve kızarmasının eĢlik ettiği kısa süreli nevraljiform ağrılar) Sjaastad‟ın 1978‟de tanımladığı bu tablo primer baĢ ağrılarının en seyrek görünenlerindendir. Küme baĢağrısı. günlük veya çok sık ağrı (> 15 gün/ay). Paroksismal Hemikranya Sjaastad ve Dale tarafından 1974‟de tanımlanmıĢ olan paroksismal hemikranya (PH). günde üç kez 25 mg indometazindir. Tedavide denenen ilaçların çoğu baĢarısızdır. Bu durum hastalara MRG incelemesi yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. analjezik ilaçların uygunsuz kullanımı (ilaç kullanımı > 10 Gün ayda ve > 3 ayı aĢan zamandan beri) ve ilaçların bırakılması ile düzelme Ģeklinde özetlenebilir. ĠLAÇ AġIRI KULLANIM BAġAĞRISI AĢırı ilaç kullanmaya bağlı baĢağrısı (ĠAKB). Kadınlarda erkeklerden 3-4 kat fazla rastlanmaktadır. Küme baĢağrısı tipik olarak 6-12 hafta süren senelik ataklar halinde orta yaĢlı erkeklerde ortaya çıkar. oyucu. Kadınlarda daha sık görülür ve 25-40 yaĢ arasındaki kiĢilerde rastlanmaktadır. Fonksiyonel MRG ile bir hastada ipsilateral hipotalamik aktivasyon bildirilmiĢtir. basit analjezikler. triptanlar ve akut atakta kortikosteroidler kullanılabilir. Ağrı 5 ila 240 saniye süren paroksizmler halinde gelir. lityum ve steroidlerle profilaksiye yanıt verirler. Epizodik formda indometazin genellikle tahmin edilen atak süresinden daha uzun bir süre verilir ve azaltılarak kesilir. sabah erkenden (çalar saat baĢağrısı) ya da uyuduktan sonra bir saat içinde ağrıyla uyanırlar. triptan. Atakların ortalama günlük sıklığı 5-20 arasındadır ve her seferinde ağrı süresi 245dakika arasındadır. künt. Diğer ağrılardan farklı olarak ileri yaĢlarda ortaya çıkar. kombine analjeziklerin ayda 10-15 günden fazla alınmasına bağlı olarak geliĢen sekonder nitelikte baĢağrısıdır (Tablo 1). bazı olgularda ataklar trigeminal veya boyun gibi bölgelerde basınç. gabapentinle kombinasyonlar) yararlanabilir. Eğer cevap alınamazsa yavaĢça 225 mg‟a çıkarılmasını önerilmektedir. olguların yaklaĢık % 5 inde kalıtsal olabilir. zaman zaman Ģiddetlenebilir. Medikal tedavi olarak intramusküler dihidroergotamin. burun akıntısı. eĢlikçi semptomu olmayan devamlı bir ağrıdır. ancak epizodik formu da tanımlanmıĢtır. kronik formda çok uzun süreli tedavi gerekir. Trigeminal nevralji ile birlikte olan küme baĢağrısı (küme-tik sendromu) da tanımlanmıĢtır Klinik olarak. opioidler. Bu „küme” dönemlerinde. Küme baĢağrısının tipik özelliği analjezik ilaçlara ve migrenin tipik profilaksisine çoğu kez yanıtsızlıklarıdır. Tüm baĢa lokalize.

kortizon veya diğer) ve yoksunluk semptomlarının giderilmesi (2-10 gün) izler. Merkezi sinir sisteminin iki önemli özelliği. Arka kök nöronlarında artmıĢ uyarılabilirliğin yanı sıra nöroplastik kalıcı değiĢiklikler olduğu ileri sürülmüĢtür.paranazal sinüsler. kötü kullanımın süresi 10 yıl gibi süreleri aĢabilmektedir Migren ve GTB‟dan sonra 3. Kronik suma. Ġlginç bir durum. gibi) normal koĢullarda MSS hücreleri tarafından sergilenmemesi de MSS‟nin immünolojik açıdan korunmuĢ bir bölge olmasına katkıda bulunur.ve zolmitriptan tedavisi ile hayvan modellerinde korteks ve beyin sapı serotonin respetörlerinde anlamlı azalma gösterilmiĢtir. Genelde ayaktan kesim tercih edilmektedir. santral sensitizasyonun ve reseptor regülasyonunun (serotonin vs siklooksijenaz sistemleri) rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu immünolojik ayrıcalığı sağlayan 3 ana faktör vardır: a) kan beyin bariyeri: normal koĢullarda bazı eriyebilir moleküller dıĢında hiçbir molekülün (immunglobulinler. 4) Nöral yol: infeksiyon ajanının (özellikle bazı virüsler) vücuda giriĢ yerinden periferik sinirler içinde MSS‟ye ulaĢması. c) yetersiz antijen sunumu: antijen sunumu için gerekli bazı moleküllerin (MHC tip I ve tip II antijenleri. cerrahi giriĢim. gerekse vasküler yapıların basıya uğraması ile infekte bölgede ve komĢu MSS yapılarında oldukça kısa bir süre içinde kalıcı hasar meydana gelebilir. Hastalar özellikle ilk bir hafta içerisinde karĢılaĢacakları yoksunluk belirtileri (sinirlilik. konjenital anomaliler nedeni ile MSS‟ni çevreleyen kemik ve zar yapıların bütünlüğünün bozulması. Bu durumda bütün bu faktörlerin infeksiyonla savaĢta MSS‟yi güçsüz kılacağı da açıktır. veya meninkslere ulaĢması. ĠAKB da nükslerin sık olduğu bilinmektedir. vs) veya hücrenin sistemik dolaĢımdan MSS içine geçmesine izin vermez. uykusuzluk. MSS‟yi katı bir zırh gibi sararak içinde yer alan dokularda geniĢlemeye izin vermez. Bazı hastalarda primer baĢağrısının devam süresi 20 yıl. mastoid ve orbita infeksiyonlarının komĢu MSS yapılarına ulaĢması. Rutin ağrı tedavisinin bırakılmasını köprü tedavisi (genelde amitriptilin ve anti-emetik. gerekse onu da çevreleyen kemik yapı. ayaktan veya yatarak ilaç kesme konusunda hasta ve hekim birlikte karar verebilir. en sık tip baĢağrısıdır ve kronik günlük baĢağrısı olgularının 1/3 ü bu tanıyı almaktadır.ortalama 40 yaĢlarında tanı konulur. Bu nedenlerle. MSS infeksiyonlarında erken tanı ve tedavi çok büyük önem taĢımaktadır. Yurdumuzda ĠAKB‟ya en sık yol açan ilaç grubu ergo bileĢikleridir. bulantı. aylık dozların sınırlanması ve hastaya uygun profilaksi baĢlanması önemlidir. b) sınırlı lenfatik drenaj: uzun yıllar MSS‟nin bir lenfatik drenajının olmadığı düĢünülmüĢtü. EĢlik eden davranıĢ modifikasyon tedavileri. diyare ve tremor gibi) açısından uyarılmalı ve destek olunmalıdır. bugün ise servikal lenf düğümlerine sınırlı da olsa bir drenaj bulunduğu bilinmektedir. huzursuzluk. kusma. 3) MSS koruyucu tabakasının bütünlüğünün bozulması: travma. Triptanların daha kısa sürede ĠAKB‟ya yol açabildiği ama tedavisinin de daha kolay olduğu bilinmektedir. Ergenlik çağında ve hatta çocuklarda artan oranlar bildirilmesi endiĢe vericidir Genel popülasyonda % 1-2 sıklıkta hatta daha sık olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle gerek doğrudan sıkıĢma ile. MSS infeksiyonlarında görülebilen klinik tablolar: Genel olarak MSS infeksiyonlarının 5 ana belirtisi vardır. Ġlaç-bağımlılığı (psikolojik ve fiziksel) ile benzer mekanizmalar içerdiği. 2) KomĢuluk yolu. baĢağrısında Ģiddetlenme. sitokinler. 2. Ancak bu koruyucu iĢlevin yetersiz kaldığı durumlarda infeksiyon meydana gelir. Bu durum genetik yatkınlık ile açıklanabilir. devamlı NSAĠ kullanmak durumunda olan artritlilerde seyrek geliĢmesi ve sadece migreni olan artritlilerde ortay çıkmasıdır. burada ortaya çıkan infeksiyonların seyri ve sonuçlarını belirlemektedir: 1. Ancak asıl tutulan bölgeye göre bu belirtilerin bir kısmı daha ön planda bir kısmı daha geri planda olabilir. MSS‟nin immünolojik yapısı: MSS immünolojik olarak görece korunmuĢ bir bölgedir. Hastaya yeterli Ģekilde açıklamak ve motivasyonu sağlamak tedavide esastır. bu dönemdeki geri çekilme semptomlarının tedavisi ve ileriye yönelik nüksü önlemek için ve baĢağrısı sıklığını kontrol için profilaksi dahil önlemlerin alınmasıdır.vücuttaki baĢka bir infeksiyon odağından kana karıĢan ajanın beyin parenkimine . Basit analjeziklerle ortaya çıkmıĢ çok sayıda ĠAKB olgusu da vardır. MSS‟nin anatomik yapısı: Gerek dural kese. orta kulak. Tedavide esas olan ilaçların tamamen kesilmesi. Aslında yukarıda sayılan gerek anatomik gerekse immünolojik özellikler baĢlangıçta MSS‟yi koruyucu bir iĢlev gösterirler. Sinir Sistemi Ġnfeksiyonları Ġnfeksiyon ajanlarının MSS’ne varıĢ yolları: 1) Hematojen yol. Kombine ilaçlar ve opioidlerle nüks daha sıktır. kompleman sisteminin elemanları.

Yüksek ateĢ. 3. S. bulantı-kusma olabilirse de ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları yoktur ya da geri plandadır. S. 3. Eğer fokal bulgular ve/veya nöbetler varsa. Epidural veya subdural ampiyem infeksiyonun bu boĢluklarda sınırlanmıĢ Ģeklidir ve benzer bulgular verir. Fokal bulgular 4. baĢağrısı. Vaskülit/filebit (vasküler yapıların iltihabı)-Genellikle menenjit komplikasyonu olarak ortaya çıkar. 1. P. 5. MSS infeksiyonlarının 5 ana belirtisi 1. Ģiddetli baĢağrısı. H. Akut Bakteriyel (Pürülan) Menenjit Akut bakteriyel menenjitte en sık karĢılaĢılan infeksiyöz ajanlar BağıĢıklık sistemi sağlam hastalar YaĢ: Neonatal E. pneumoniae Tablo 2b. Ensefalit (beyin parenkiminin iltihabı). Saatler içinde giderek çok Ģiddetlenen baĢağrısı. Tablo 1.Fokal nörolojik bulgular. papilla ödemi saptanırsa mutlaka öncesinde kranyal BT (veya MR) incelemesi yapılmalıdır. ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları (Kernig. B grubu streptokoklar (% 20-50) Çocuklar H. influenzae S. Brudzinski bulguları) ortaya çıkar. 4.1. Ġlerleyen dönemde uyanıklık kusuru geliĢebilir. bulantı-kusma ve giderek artan uyanıklık kusuru olur. L. pneumoniae. Aureus Travma: S. meningitidis (meningokok) Gram negatif çomaklar Streptokoklar Stafilokoklar Listeria monocytogenes *Hemen daima B grubu streptokoklar Yenidoğan (<1 ay) 0-3 0-5 0-1 50-60 20-50* 5 2-10 Çocuk (1 ay-15 yaĢ) 40-60 10-20 25-40 1-2 2-4 1-2 1-2 EriĢkin (>15 yaĢ) 1-3 30-50 10-35 1-10 5 1-15 5 Genel olarak bütün etkenler benzer bir klinik tabloya yol açar. Uyanıklık kusuru Klinik ve Laboratuvar Bulguları: . 2. baĢağrısı. Nörolojik muayenede ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları saptanır (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi). AteĢ BaĢağrısı/bulantı-kusma Ense sertliği ve meningeal iritasyon bulguları Mental durum değiĢikliği Fokal nörolojik bulgular/ epileptik nöbetler BAKTERĠYEL ĠNFEKSĠYONLAR a. 2. epileptik nöbetler. Tanıda BOS bulgularının önemi büyüktür. bulantı-kusma. Ancak bazı durumlarda lomber ponksiyon yapılması kontrendikedir. Menenjit (meninkslerin iltihabı). Çok daha seyrek olarak epileptik nöbetler. olabilirse de ense sertliği ve diğer meningeal iritasyon bulguları yoktur ya da geri plandadır. 4. Akut bakteriyel menenjitte en sık karĢılaĢılan infeksiyöz Ajan H. fokal nörolojik bulgular. AteĢ. fokal nörolojik bulgular görülebilir. meningitidis (% 10-35) YaĢlılar Gram negatif çomaklar. Papilla ödemi 2. Aureus BağıĢıklık sistemi bozukluğu bulunan hastalar T-hücre/makrofaj defekti L. Meningitidis (% 25-40) EriĢkinler S. Bu tedaviyi geciktirecekse önce ampirik tedaviye baĢlanmalıdır (Tablo 3). Kriptokok Nötropeni Enterobakteriler. Epileptik nöbet 3. Kandida Dalak iĢlev bozukluğu S. yüksek ateĢ. S. pneumoniae. N. Apse (beyin parenkiminin çevresi sınırlandırılmıĢ iltihabı)-Fokal nörolojik bulgular. Daha seyrek olarak epileptik nöbetler. Etkilenen vasküler yapıya göre ya arter tıkanma sendromları ya da dural sinüs trombozuna benzer tablolarla karĢımıza gelir. Görüntüleme yapılmadan lomber ponksiyon yapılmasının kontrendike olduğu durumlar. kranyal sinir felçleri görülebilir.AteĢ ve halsizlik gibi genel infeksiyon belirtilerinin yanı sıra. epileptik nöbetler ve giderek artan uyanıklık kusuru sıktır. Tablo 3.aureoginosa. monocytogenes Cerrahi giriĢim: Gram negatif çomaklar. bulantı-kusma görülür. influenza. davranıĢ değiĢikliği. monocytogenes. coli (% 50-60). influenzae (% 40-60). pneumoniae (pnömokok) N. N. pneumoniae (% 30-50).

BOS fistülü veya bağıĢıklık sistemini bozan bazı durumlar (diyabet. Menenjit kafa içi basınç artıĢı sendromuna (KĠBAS) yol açan bir tablo olduğundan BOS basıncı yüksektir (>200 mmH2O). Yıl içinde ilkbahar ve sonbahar aylarında artıĢ gösterir. Ayrıca gebelik dıĢında. boza kıvamındadır. Menenjit tanısında asıl yol gösterici olan laboratuvar incelemesi BOS analizidir. Ġnvazif pnömokok infeksiyonu olan kiĢilerde humoral immünite bozukluğu bulunabileceği de akılda tutulmalı ve özellikle splenektomi. Nöroradyolojik incelemeler ayrıca geç dönemde komplikasyonların ortaya konmasında yararlı olabilir. Herhangi bir antibiyotik tedavisi almamıĢ olan hastada mm3‟te 1000-10000 arasında lökosit bulunur. Akut bakteriyel menenjitte BOS protein düzeyi de hemen daima yüksektir (genellikle 100-500 mg/dl). Özellikle H. hasta menenjit gibi kabul edilip ilk tedavisine baĢlanmalı. alkolizm. meningokoklar ise daha zor görülür. Gram negatif bir kokobasil olan H. siroz. Daha sonra ilerleyen yaĢla birlikte sıklığı giderek azalır. influenzae aĢısı uygulamasının baĢlatılmasından sonra çocuklarda pnömok menenjiti oranı giderek artmaktadır. Risk faktörleri arasında prematüre veya düĢük tartılı bebek. 1990‟ların baĢlarında bebeklerde 2. Ancak. ama günler geçtikçe lenfositlerin oranı artar. BOS ve kan kültürü yapılabilirse etken ortaya konabilir. diyabet. pnömokokların çocuklarda da sıklıkla menenjit etkeni olarak karĢımıza çıkabileceği unutulmamalıdır. Meningokok sepsisi söz konusu ise yaygın intravasküler koagülopati (DIC) geliĢir ve yaygın purpura (purpura fulminans) görülür. alkolizm. aydan itibaren yaygın olarak aĢı uygulamasının baĢlatılmasından sonra H. Genellikle gebelikte amnion sıvısı infeksiyonu Ģeklinde görülür ve menenjit geliĢimi nadirdir. EriĢkinlerde MSS infeksiyonu ajanı olarak çok seyrek karĢımıza çıkar. Ġnfeksiyon etkeni genellikle doğum kanalından geçiĢ sırasında bulaĢır. ancak bu zaman alıcı bir iĢlemdir. Buna karĢılık. Bu nedenle büyük çocuklarda veya eriĢkinlerde menenjit etkeni olarak H. vs) araĢtırılmalıdır. Kısmen tedavi edilmiĢ menenjitte de lenfositler baskın hale geçer. Bakılabilirse BOS‟ta CRP düzeyinin yükselmiĢ olması bakteriyel menenjit tanısını destekler. Gram negatif diplokoklar Ģeklinde görülen meningokoklar hem çocuklarda hem eriĢkinlerde menenjit etkeni olabilir. grimsi beyaz ve bulanık. influenzae saptanmıĢsa bu tür kronik infeksiyonlar. yine bir diğer dörtte birinde de pnömoni bulunabildiği unutulmamalıdır.influenzae gösterilebilir. ileri yaĢ. Gram boyama ile pnömokoklar ve H. Erken dönemde lökositlerin %85-95‟ini nötrofiller oluĢturur. Lomber ponksiyon mümkün olan en ince iğne ile (eriĢkinde 22 no) yapılmalı ve 1-2 ml‟den fazla BOS alınmamalıdır. influenzae menenjiti sıklığının giderek azalmaya baĢladığı dikkati çekmekte ise de. Diğer ajanlardan B grubu streptokoklar neonatal menenjit etkenidir ve yaĢamın ilk günlerinde ortaya çıkar. YaĢ ilerledikçe meningokok infeksiyonu sıklığı azalır. özellikle geliĢmekte olan ülkelerde çocuklarda en önde gelen menenjit etkenidir. Epidemiyoloji ve Klinik Tablolar . influenzae. Eger ödem geliĢmeye baĢlamıĢsa beyinsapı çevresindeki sisternalar görünmeyebilir. BOS Ģekeri genellikle azalmıĢtır (< kan Ģekerinin %40‟ı veya < 40mg/dl). H. yüksek mortalite iĢareti olan bu durum ekstremite uçlarında nekroza yol açabilir. Klinik olarak diğer menenjit etkenlerine benzer bir tablo yaratır ancak olguların yaklaĢık yarısında gövde ve alt ekstremitelerde baĢlangıçta maküler daha sonra peteĢiyal karakterde bir döküntü görülür. Meninkslerde kontrast tutulumu görülebilir. karaciğer hastalığı ve HIV infeksiyonu araĢtırılmalıdır. Ayrıca pnömokok menenjiti olan hastaların yaklaĢık dörtte birinde otit ve mastoidit bulunabildiği. bu durumda hücre sayısı çok değiĢken olabilir. zarların erken açılması ve maternal B grubu streptokok bakteriürisi sayılabilir. Pnömokoklara bağlı menenjitlerde erken dönemde nöbetler ve uyanıklık kusuru daha sık görülür. ve sistemik malinite gibi risk faktörleri ile görülebilir. 2 ay-5 yaĢ arası çocuklarda en sık görülen menenjit etkenidir. diyabet. serolojik yöntemlerle bakteriyel antijenin ortaya konması hem hızlı sonuç verir hem de hasta antibiyotik almıĢ olsa da sonucu etkilemez. Özellikle Asya ve Afrika‟da yaygın salgınlara yol açabilir. ondan sonra görüntüleme için gönderilmelidir. Genellikle akut bakteriyel menenjitte BT veya MR normaldir. influenzae eriĢkinlerde ancak paranazal infeksiyonlara sekonder geliĢen veya kafa travması/ BOS rinoresi ile iliĢkili menenjitlerde rol oynar. EriĢkinlerde en sık görülen menenjit etkeni gram pozitif kok olan Streptococcus pneumoniae‟dir. Görüntüleme yapılması tedaviyi geciktirecekse.*Bu durumlarda LP öncesinde mutlaka kranyal BT veya MR yapılarak olası bir yer kaplayıcı lezyon dıĢlanmalıdır.

Eğer tedavi baĢlanmasını geciktirecekse yardımcı nörolojik incelemelerin sonuçlanması beklenmeden. Ayrıca. Yetersiz tedavi edilmiĢ bakteriyel menenjit Nötropenik olgular veya total lökosit sayısının < 1000/ mm 3 olması Listeria menenjiti Yetersiz tedavi edilmiĢ menenjit kavramı Bakteriyel menenjit son derece acil bir durumdur ve bu olasılık düĢünüldüğü anda tedaviye baĢlanmalıdır. BağıĢıklık sistemi sağlam olan hastada akut bakteriyel menenjitin ampirik tedavisi# Seçilecek tedavi* ve dozu Ampisilin (4 x 75 mg/kg) + Seftriakson (2x 50-75 mg/kg) veya sefotaksim (4 x 50-75 mg/kg) > 3 aylık çocuk Seftriakson (2 x 50-75 mg/kg) veya sefotaksim (4 x 50-75 mg/kg) [gerekirse vankomisin eklenebilir (4 x 15 mg/kg)] EriĢkin Seftriakson (2 x 2 gr) veya sefotaksim (4 x 2 gr) [gerekirse vankomisin eklenebilir (2 x 1-2 gr)] YaĢlı (> 60 yaĢ) Seftriakson (2 x 2 gr) veya sefotaksim (4 x 2 gr) + ampisilin (6 x 2-4 gr) # Burada Türkiye‟de önerilen tedavi yaklaĢımı anlatılmaktadır (Amerika BirleĢik Devletlerinde ise eriĢkin bir menenjit hastasında kültür ve antibiyogram sonuçları çıkana kadar seftriakson veya sefotaksime ek olarak mutlaka vankomisin ve asiklovir verilmesi önerilmektedir). gebelik. lenfositlerin baskın olduğu bir BOS ile karĢılaĢmak mümkündür (Tablo 4). Bu terim. meningokok ve pnömokok için kloramfenikol + vankomisin. 3. BağıĢıklık sistemi bozukluğu varlığında akut bakteriyel menenjitin ampirik tedavisi Bozukluk tipi Seçilecek tedavi ve dozu . Ġlk antibiyotik dozundan önce veya birlikte verilmesi ve ilk 4 gün antibiyotik tedavisi ile birlikte sürdürülmesi önerilmektedir. böbrek yetersizliği. Hasta bize baĢvurmadan önce bazı antibiyotikler kullanmıĢsa. gram boyamada veya kültürde bakteri üreme Ģansı da azalır. Risk faktörleri arasında ileri yaĢ. diyabet. Bakteriyel menenjit tedavisinde kortikosteroidlerin yeri tartıĢmalı bir konudur. Tablo 5a. H influenza menenjiti olan çocuklarda yapılan çalıĢmalarda olumlu bir etki gözlendiği için 2-3 aydan büyük çocuklarda ilk antibiyotik dozundan hemen önce deksametazon verilmesi ve 2-4 gün sürdürülmesi genel olarak kabul görmektedir. yaĢlılarda ise kinolonlar kullanılabilir Hasta < 3 aylık çocuk Tedavi YaklaĢımı Tablo 5b. Tablo 4. HIV infeksiyonu. Gram negatifler için kloramfenikol + gentamisin veya trimetoprim-sulfametoksazol + gentamisin. EriĢkinlerde yürütülen çalıĢmalarda da steroid kullanımının yarar gösterme eğiliminde olduğu ortaya konmuĢtur. hastanın görülmesinden itibaren en geç ilk 2 saat içinde ampirik tedaviye baĢlanmalıdır (Tablo 5a. Yenidoğanlarda da menenjit etkeni olabilir (maternal infeksiyona bağlı olarak geliĢir). 5b ve 5c). immünsupresyon (malinite. Ayrıca bakteri antijenleri de yol gösterici olabilir. Bu durumda Ģeker düzeyinin düĢük olması ve bakılabilirse BOS‟ta CRP düzeyinin > 100 mg/dl olması bakteriyel menenjit tanısını destekler.Gram pozitif çomak olan Listeria ise görece seyrek bir menenjit etkenidir. klinik olarak akut pürülan menenjit tablosu ile uyumlu bulgular verdiği halde. BOS‟taki hücre sayısı daha azdır. stafilokoklar için ise vankomisin + rifampisin kullanılabilir. transplantasyon. Yiyecekler yolu ile bulaĢır. Listeria için trimetoprim-sulfametoksazol. nötrofil oranı azalır. steroid tedavisi veya kemoterapi) sayılabilir. Durumun acilliği nedeni ile çoğu zaman etken ajan bilinmeden ampirik olarak tedaviye baĢlanır. BOS bulguları uyumsuzdur. Yine de lomber ponksiyon yapılmıĢsa BOS‟ta gram boyaması ve bakteri antijeni tayinleri yol gösterici olabilir. 2. *Eğer hastada penisilin allerjisi varsa: HIB. BOS‟ta hücre sayısı daha azalır. karĢımıza gelmeden önce uygun olmayan antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalıĢılmıĢ hastalar için kullanılır. Akut bakteriyel menenjit kliniğine rağmen lenfositik BOS saptanması 1. nötrofil oranı ve protein düzeyi de daha azdır. Listeria menenjiti klinik olarak diğer menenjitlere benzer ancak epileptik nöbetler sıktır ve beyinsapı parenkiminde mikro-apselere yol açarak farklı nörolojik bulgular verebilir. BOS proteini azalır.

Bunun mümkün olmadığı durumlarda veya serebrit Klinik Bulgular Radyolojik Bulgular Tedavi . MR‟da ödem ve kitle etkisi daha net anlaĢılabilir. Serebral Apse BaĢlangıcta lokalize inflamatuvar eksüda. Bir diğer büyük grup da akut bakteriyel endokardit komplikasyonlarıdır. epileptik nöbetler görülebilir. osteomiyelit. nöroradyolojik olarak kitle etkisi gösteren subdural veya epidural efüzyon Ģeklinde görülür. papilla ödemi ve tedavi edilmezse uyanıklık kusuru ortaya çıkabilir ve serebral veya serebellar herniasyon Ġlk 1-3 günü içeren erken serebrit döneminde BT‟de çevre dokudan hafifçe daha düĢük dansitede sınırları silik bir alan ve düzensiz kontrast tutulumu görülebilir. Subdural ampiyemle birlikte beynin venöz sinüslerinde septik trombüs de bulunabilir. basınç biraz artmıĢ bulunabilir. Çok daha seyrek olarak da pelvik infeksiyonlar. bakteriodes gibi diğer anaeroblar. diĢ apsesi gibi fokal infeksiyonlar sorumludur. Olguların sadece % 10 kadarında travma ve intrakranyal cerrahi giriĢimler sorumludur. Mantarlar da apse yapabilirler. Apse geliĢtikten sonra lomber ponksiyon yapılmasının serebral veya serebellar herniasyon riski taĢıdığı için kontrindike olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca difüzyon MR incelemesi ve MR spektroskopi de ayrımın yapılmasında yardımcı olabilir. Sonraki hafta içinde (geç serebrit dönemi) yavaĢ yavaĢ baĢağrısı Ģiddetlenir. böylelikle apse sınırlanmıĢ olur. protein düzeyi genellikle 100 mg/dl‟nin üzerindedir. Henüz apse sınırlarının tam kesinleĢmediği bu aĢamaya serebrit adı da verilir. bazen tümörler. Ģeker normal sınırlardadır. Ama tedavi edilmezse apse geniĢleyebilir veya çevresinde yavru apseler oluĢabilir. nötrofil oranları değiĢkendir. Serebrit aĢamasında lomber ponksiyon yapılırsa. Zamanla apsenin bulunduğu bölgeye göre değiĢebilen fokal nörolojik bulgular. Uzak bir kaynaktan hematojen yolla yayılma ise olguların üçte birinde söz konusudur (metastatik apse). birkaç yüze kadar lökosit bulunabilir. Nöbetler görülebilir. Bunlar arasında birinci sırada paranazal sinüslerin ve kulak boĢluklarının infeksiyonları gelir. nadiren demiyelinizan hastalıklar bu Ģekilde karĢımıza çıkabilir.T-hücre / makrofaj disfonksiyonu (lökosit sayısı normal) T-hücre / makrofaj disfonksiyonu (lökosit sayısı azalmıĢ) Nötropenik hasta Dalak iĢlev bozukluğu Travma / NöroĢirurjikal giriĢim sonrası Seftriakson veya sefotaksim + ampisilin Seftazidim + gentamisin + vankomisin Seftazidim + gentamisin Seftriakson veya sefotaksim + vankomisin Seftazidim + gentamisin + vankomisin Tablo 5c. Patoloji b. Ancak bu tür halka Ģeklinde kontrast tutan lezyonlar baĢka hastalıklarda da görülebilir. Geç serebrit döneminde (4-14 gün) yavaĢ yavaĢ çevresel kontrast tutulumu belirmeye baĢlar. Gerektiği durumlarda drenaj tüpü de yerleĢtirilebilir. nokardia yer alır. bulantı kusma gibi kafa içi basınç artıĢı bulguları eklenir. hem de kültür ve sitolojik inceleme yapılabilir ve tanı doğrulanarak sorumlu ajana yönelik tedavi baĢlanabilir. Gram boyama sonucuna göre antibiyotik tedavisi Gram-pozitif koklar Gram-negatif koklar Gram-pozitif çomaklar Gram-negatif çomaklar Vankomisin + seftriakson Penisilin G Ampisilin / penisilin G + gentamisin Seftazidim Serebral apse hemen daima vücutta baĢka bölgedeki bir infeksiyon odağından kaynaklanır. Bu durumda hastada infeksiyon kliniği bulunması ve akut faz reaktanlarının artıĢı apseyi destekleyebilir. Daha sonra ortada nekrotik bir alan meydana gelir. ateĢ. Ġkinci haftadan itibaren nöroradyolojik olarak apse daha iyi görülebilir hale gelmiĢtir: BT‟de ortası hipodens. Yapılabilirse özellikle çapı 2. Akciğer apseleri ve bronĢiektazi de önemli bir grubu oluĢturur. damarlarda septik trombozlar ve lökosit kümeleri gözlenir. stafilokoklar.5 cm‟den büyük olan apselerde veya kritik yerleĢimli apselerde stereotaktik aspirasyon planlanmalıdır. dura ile kranyum kemikleri arasında ise epidural apse adını alır. çevresinde de fibroblastlar prolifere olarak kapsülü meydana getirirler. çevresi halka Ģeklinde kontrast tutan onun da çevresinde yaygın ak madde ödemi bulunan bir lezyon Ģeklinde görülür (ġekil 1). Genellikle sedimentasyon hızı artar. Serebrit aĢamasında subakut baĢlangıçlı baĢağrısı. Eğer süpürasyon subdural veya epidural aralığa sınırlıysa. En sık serebral apse etkenleri arasında anaerob veya mikroaerofilik streptokoklar. ancak ateĢ gerileyebilir. fokal nörolojik bulgular. bu durumda apse lokalizasyonu primer infeksiyona komĢuluk gösterir. Serebral apselerin üçte biri fokal yayılma ile duranın aĢılması veya serebral venöz dolaĢımın invazyonu ile gerçekleĢir. Bölge hiperemiktir ve interstisyel ödem vardır. Bu Ģekilde hem apsenin drenajı sağlanır. Eğer apse kolleksiyonu dura ile araknoid membran arasındaysa subdural ampiyem. Serebral apse tanısında MR incelemesi BT‟ye üstündür. aktinomices.

Nörosifiliz tedavisinde bugün hala penisilin kullanılmaktadır: günde 12-24 milyon ünite kristalize penisilin 10-14 gün boyunca verilir. Tedaviyi 2-4 hafta sürdürmek gerekir. kloramfenikol veya seftriakson verilebilir. Erken dönemde. Nörolojik Lyme hastalığının tedavisinde seçilecek ajan sefalosporinler veya penisilindir (2 x 1-2 g /gün seftriakson veya 20 milyon ünite/gün penisilin ya da 1500-3000 mg /gün amoksisilin). Ġki haftada bir BT ile izlenmesi uygundur. yüzeyel. medikal tedaviye yanıtsız veya soliter. Protein daha geç normale dönebilir. Eğer hastada bağıĢıklık bozukluğu varsa mantar apseleri de akla gelmelidir. Türkiye‟de endemik olmadığı düĢünülmektedir. Görece genç yaĢta ortaya çıkan bu progresif demansiyel tablo. Akut pürülan menenjit tedavisindekine benzer dozda üçüncü kuĢak sefalosporin ile birlikte metranidazol verilebilir. burgdorferi‟ye karĢı antikorların gösterilmesi ile mümkündür. Tedaviden üç ay kadar sonra BOS incelemesinin tekrarlanması önerilir. Parenkimal nörosifilizde hücre sayısı normal olabilir. Serebrit fazında yakalanmıĢsa. Cerrahi giriĢimin gerekliliği ve uygulanma Ģekli tartıĢmaya açık bir konudur. Ancak bu antikorların varlığı ELISA testi ile gösterildikten sonra Western Blot ile doğrulanmalıdır. Bir diğer geç komplikasyon da tabes dorsalis tablosudur. yüzeyel duyu kusuru (hem hipoestezi hem hiperestezi) ve Argyl-Robertson pupil bulgusu sayılabilir (Bakınız: Sinir Sistemi Semiyolojisi. multiloküle. Eğer tedavi altında klinik tablo kötüleĢirse stereotaktik veya açık cerrahi giriĢimle apse aspirasyonu gerekebilir. Eğer kafa travması veya cerrahi giriĢim öyküsü varsa seftazidim ile birlikte stafilokoklara yönelik olarak penisilinaza dirençli penisilin türevleri veya vankomisin verilmelidir. Sonuçta saatler veya günler içinde yerleĢen inme tabloları görülebilir. Hasta nöbet geçirmiĢse mutlaka antiepileptik tedavi baĢlanmalıdır. HIV infeksiyonu bulunan kiĢilerde eĢzamanlı sifiliz de varsa. Sinir sistemini tutan bir diğer spiroket hastalığı da Lyme hastalığıdır. Sonuçta Lyme hastalığı tanısı bugün baĢlıca klinik bulgulara dayanmaktadır. Sifiliz infeksiyonunun herhangi bir döneminde hastada klinik bulgu olmaksızın BOS‟ta sifilize bağlı bozuklukların görüldüğü asemptomatik nörosifiliz geliĢebilir. aylar veya birkaç yıl içinde ölümle sonlanır. ağır derin duyu kusuruna bağlı ataksi. Parenkimal nörosifiliz ise genellikle tersiyer sifiliz belirtisi olarak ortaya çıkar ve baĢlıca iki Ģekilde görülebilir. eritromisin. Bulguları arasında Ģiddetli çakıcı ağrılar. BOS incelemesinin travmatik olduğu durumlarda yalancı pozitif bulunabilir. BOS‟ta VDRL (venereal disease research laboratory) testi çok duyarlı olmamakla birlikte özgüllüğü çok yüksek bir testtir. IgG tipi antikorlar tedavi ile kaybolmazlar. nörosifiliz geliĢme riski daha fazladır. Ancak nörolojik belirtisi olmayan hastalarda rutin BOS incelemesi yapılması önerilmemektedir (HIV-pozitif hastalar dıĢında). Spiroket infeksiyonları etkilediği bölgelerden biri sinir sistemidir. Bu da primer infeksiyondan 10-20 yıl sonra ortaya çıkar. Sifilitik demans ya da diğer adıyla paralizi jeneral. Protein düzeyi genellikle ılımlı olarak artmıĢtır. bu nedenle aktif infeksiyonla geçirilmiĢ infeksiyonu ayırt edemezler. Nörosifiliz birçok farklı klinik tablo ile kendini gösterebilirse de asıl patolojik süreç kronik ve yavaĢ seyirli bir leptomeningeal inflamasyondur. Polimeraz zincir reaksiyonu da B. Bir diğer alternatif ise 4x200 mg doksisiklindir. Oligoklonal IgG bantları saptanabilir. kanda ve BOS‟taB. hastalığın sekonder evresinde akut sifilitik menenjit görülür. BOS‟ta lenfosit hakimiyeti söz konusudur. Tanı. Yetersiz drene olmuĢ. ancak nöbeti olmayan hastada profilaksi gerekip gerekmediği tartıĢmalıdır. Meningovasküler sifiliz ise sifilitik menenjitli hastalarda meninkslerdeki inflamasyona bağlı olarak dura içine geçen orta boy arterlerde inflamasyon (vaskülit) geliĢmesi ve akımlarının bozulması sonucu ortaya çıkar. Nörosifiliz Etkeni Treponema pallidum olan ve cinsel yolla yayılan sifiliz hastalığının tersiyer dönemde Nörosifilizde BOS‟ta ılımlı bir lenfositik pleositoz mevcuttur. Primer ve sekonder sifiliz‟li hastalar tedavi edilmezlerse yaklaĢık %7‟sinde nörosifiliz geliĢebilir. Antibiyotik tedavisi 6-8 hafta sürdürülmelidir. Penisilinin bulunmasından sonra ender bir hastalık haline gelmiĢtir. Semptomatik nörosifiliz ise birkaç Ģekilde karĢımıza çıkabilir. Lyme Hastalığı . Laboratuar yöntemlerinin geliĢtirilmesine gerek vardır. Herniasyon riski olan veya giderek kötüleĢen hastalarda ödeme ve kitle etkisine yönelik olarak intravenöz deksametazon veya gerekiyorsa diğer antiödem tedaviler verilebilir. iyi sınırlanmıĢ ve yabancı cisimle iliĢkili apseler cerrahi eksizyon adayıdır. Penisilin alerjisi olan kiĢilerde ise tetrasiklin. Kuzey Amerika‟nın ve Kuzey Avrupa‟nın ormanlık bölgelerinde endemik olarak bulunur. Hücre sayısının normale dönmesi ve BOS‟ta VDRL testinin negatifleĢmesi beklenir. Buna karĢın BOS‟ta FTA-Abs (fluorescent treponema antibody-absorption) testi özgül olmayan ancak çok duyarlı bir testtir. burgdorferi‟nin saptanmasında yeterince etkin bir yöntem değildir. Hala hücre ve VDRL pozitifliği varsa negatifleĢene kadar 3 ayda bir tekrar incelenmeli ve gerekirse tekrar tedavi edilmelidir.Omurilik Hastalıkları). hastalığın geç döneminde genellikle primer infeksiyondan 10-20 yıl sonra ortaya çıkar. Özellikle IgM tipi antikorlar saptanırsa aktif infeksiyon lehinedir. uygun antibiyotik tedavisi ile iyileĢme Ģansı yüksektir. Ancak tedavi kesildikten sonra nüksler görülebilir. c. Etkeni olan Borrelia burgdorferi kene ısırığı ile bulaĢır. Genellikle meningeal irritasyon bulguları ve kranyal sinir tutulumları ile giden ılımlı bir akut menenjit Ģeklinde karĢımıza çıkar.aĢamasında ise ampirik tedavi uygulanır. BOS Ģekeri normal veya hafifçe azalmıĢ olabilir.

SLE menenjiti Ģistosoma) .NMO* -SLE .Behçet hastalığı* (aspergillus. Vogt Kayanagi Harada hastalığı -Coccidioides immitis* d.NMO* kabakulak.Viral menenjit . kandida. nocardia) . geç HSV.Toksoplazma . Nöro-sifiliz e. Parazit infeksiyonları -Sistiserkoz -Toksoplazmoz g.Bakteriyel menenjit . . Sistemik tüberkülozu olan olguların yaklaĢık % 10‟unda sinir sistemi tutulumu geliĢir. Behçet hastalığı** -Sporotrix schenkii f. HIV: insan immün yetmezlik virüsü. listeria.Sarkoidoz . Bruselloz d. sistiserkoz. CMV: sitomegalovirüs. .Vaskülitler . Tablo 6b.Behçet hastalığı* .SAK sonrası . sistemik muayene bulguları ve bazı BOS özellikleri bu konuda yardımcı olabilir . a. Sarkoidoz -Criptococcus neoformans* c.Benign lenfositik menenjitBakteriyel menenjit . listeria. HSV: herpes simpleks virüsü.NMO* . NMO: nöromiyelitis optika.SUBAKUT VE KRONĠK MENENJĠTLER Öncelikle infeksiyöz etyolojiye sahip olanlar ile infeksiyon dıĢı nedenlere bağlı menenjitlerin ayırt edilmesi önemlidir. SLE: sistemik lupus eritematozus *Menenjit kliniği geri plandadır veya yoktur. BOS bulgularına gore kronik menenjit tablosunun ayırıcı tanısı ↓ ġeker < 50 Hücre/mm3 Nötrofilik pleositoz Eozinofilik pleositoz (lenfosit baskın) . Tüberküloz menenjiti* a.CMV (HIV +). LCV ADEM: akut disemine ensefalomiyelit. Kimyasal menenjit -Kandida grubu -Mukormikoz c. AIDS h.Nöro-sifiliz .Karsinom +) . MSS lupusu** -Blastomyces dermatitidis e.Tüberküloz menenjiti . Diğer viral infeksiyonlar -CMV (sitomegalovirüs) -Lenfositik koryomenenjit **meningoensefalit tablosuna da yol açabilir. nocardia) .Mantar menenjiti . parenkimal bulgular baskındır.Vaskülitler . Tablo 6. Granülomatöz anjiit (primer MSS vasküliti)** -Histoplasma capsulatum d. Daha seyrek olarak tüberkülomlarla parenkim tutulumu görülebilir.Erken dönem tüberküloz (angiostrongylus.Sistiserkoz .Kronik enterovirüs infeksiyonu . Hastanın özgeçmiĢi.Kriptokok menenjiti (HIV Kimyasal menenjit .CMV (HIV+ hastada) -Parazitler . British Medical Research Council. bilinen diğer hastalıkları. Evre 2‟de hastada konfüzyon vardır ancak uyanıklığı bozuk değildir.ADEM* zigomicetes) .Bütün mantarlar . LCV: lenfositik koryomenenjit virüsü. Lyme-nöroboreliyosis f.Coccioides menenjiti (actinomices. . 3 evrede ele alınmasını önermiĢtir: Evre 1‟de hasta uyanıktır.Lenfoma . Mycobacterium tuberculosis infeksiyonunun sinir sistemi tutulumunun en sık karĢılaĢılan Ģekli tüberküloz menenjitidir. Kronik infeksiyöz menenjitler arasında en sık karĢılaĢılan tüberküloz menenjiti ve mantarlara bağlı menenjitler aĢağıda ayrıntıları ile yer almaktadır. Kronik menenjit tablosunun ayırıcı tanısı Ġnfeksiyoz kökenli Ġnfeksiyon dıĢı nedenlere bağlı a. Meningeal karsinomatoz /lenfomatoz / lökemi b. herhangi bir nörolojik defisiti yoktur. Evre 3‟te ise uyanıklık kusuru veya multipl kranyal sinir felçleri ya da hemipleji veya parapleji vardır. Mantarlara bağlı menenjit b. MSS Tüberkülozu Tüberküloz Menenjiti BOS bulguları . bazı nörolojik bulguları bulunabilir. Tüberküloz hastalığının en ağır komplikasyonudur. SAK: subaraknoid kanama. ** hemen daima meningoansefalit Ģeklinde görülür.Karsinomatöz menenjit (actinomices.Kimyasal menenjit .

aspergillus grubu. ancak <10mg/dl ise daha çok bakteriyel bir infeksiyon akla gelmelidir. Klinik tablo haftalar veya aylar içinde yerleĢen baĢağrısı ve/veya epileptik nöbetlerle kendini gösterebilir. Olguların yaklaĢık %10‟unda menenjitle beraber bulunabilir. flusitozin. Tedaviye rağmen tüberküloz menenjitinin mortalitesi %25‟ler civarındadır Daha seyrek olarak MSS tüberkülozu karĢımıza menenjit Ģeklinde değil de parenkim lezyonları Ģeklinde çıkabilir. olguların üçte ikisinde Ģeker azalmıĢtır. neoformans BOS‟un çini mürekkebi ile boyanması sonucu gösterilebilir. sonra hücre sayısı azalır. BOS‟ta protein artmıĢtır. Bazı mantarlar apse ve granülom oluĢturmaya daha fazla eğilimlidirler: zigomicetes grubu. nüksler görülebilir ve tedaviye rağmen mantar menenjitlerinin mortalitesi oldukça yüksektir. BOS‟ta lenfositik hücre artıĢı saptanır. Tedaviye rağmen BOS Ģekerinin düĢük bulunması nüksü akla getirmelidir. Dirençli suĢ yaratmamak için birkaç ilacın birlikte kullanılması uygundur. Tek büyük bir apse görünümünde olabileceği gibi multipl küçük lezyonlar Ģeklinde de görülebilir. Tedavinin ilk iki ayında izoniyazid. Mantara bağlı MSS infeksiyonlarında BOS bulguları: Genellikle açılıĢ basıncı biraz artmıĢtır. Genellikle tedaviyi birkaç ay sürdürmek gerekir. flukanozol gibi sistemik antifungal ajanlarla gerçekleĢtirilir. Bu nedenle tanıda sıklıkla serolojik testler kullanılmaktadır. Mantar Ġnfeksiyonları Mantara bağlı menenjitlerin en sık nedeni Criptococcus neoformans‟tır. Mantar kültürleri yaklaĢık %50 oranında pozitif sonuç verebilir. kriptokok polisakkarit antijen tayini de kriptokok infeksiyonlarının tanı ve takibinde çok yol göstericidir. Ancak ilk 24-48 saatte polimorflar baskın olabilir. Bir de tedavi baĢlandıktan sonra klinikte bir kötüleĢmeye eĢlik eden polimorf artıĢı gözlenebilir ki bunun bir aĢırı duyarlık reaksiyonu olduğu düĢünülmektedir. Tedavi ile önce Ģeker düzeyi yükselir (3-10 haftada). Apse varsa herniasyon riski nedeniyle lomber ponksiyonun kontrindike olduğu unutulmamalıdır. özellikle intravenöz madde bağımlılarında. c. Blastomyces dermatitidis ve Coccioides infeksiyonlarında nötrofil/ eozinofil hakimiyeti görülebilir. Ġlk 2 aydan sonra izoniyazid ve rifampisin ile devam edilerek tedavi 7-10 aya tamamlanır. organomegali saptanır. miyalji. aspergillus grubu. Ġzoniyazid ve pirazinamid inflamasyon olsun veya olmasın. artralji. Ancak tedavi uzun süre alır. Hücre sayısı mm 3‟te 500‟e varabilir. Tedavisi doksisiklin ve rifampin kombinasyonu ile gerçekleĢtirilir. Bruselloz tanısı daha çok serolojik yöntemlere dayanmaktadır. Sıklıkla eĢlik eden kranyal sinir bulguları. sonra da protein giderek normale döner. Coccidioides immitis ve Blastomyces dermatitidis bunlar arasında sayılabilir. MSS tutulumu subakut. inflamasyon varsa sınırlı miktarda geçebilir. birkaç yüz mg/dl düzeyinde olabilir. Bunlarda da klinik tablo ve seyir kriptokok menenjitine benzer. ancak daha akut baĢlangıç görülebilir. Nadiren hücresel bağıĢıklık bozukluğu bulunan hastalarda erken günlerde BOS hücresiz olabilir. kan beyin bariyerini kolay geçer. Histoplazmozda organomegali eĢlik edebilir. Tedavi Parenkimal MSS Tüberkülozu b. Bu durumda klinik tablo serebral apselerdeki gibidir. Baslangıç akut veya kronik olabilir. Genellikle steroidler yarar sağlar. BOS Ģekeri düĢüktür. terleme ve halsizlik gibi sistemik bulgular eĢlik eder. Hücre sayısı birkaç yüze kadar (bazen 1000-2000) olabilir. birkaçyüz miligrama kadar çıkabilir. zigomicetes grubu. kronik veya rekürran menenjit Ģeklinde görülebilir. Buna karĢın rifampisin ve streptomisin normal kan beyin bariyerini geçemez. Zigomicetes grubu ve aspergillus grubu damar duvarını tutmaya da eğilimlidir. miyeloradikülopati tablosu veya meningoensefalit tablosu ya da nöropatiler görülebilir. VĠRAL ĠNFEKSĠYONLAR a. ancak diğer mantarlar çini mürekkebi ile boyanmazlar.Tipik olarak berrak ve renksiz bir BOS ve lenfositik hücre artıĢı görülür (birkaç yüz civarında). Protein düzeyi artmıĢtır. C. BOS Ģekeri genellikle azalmıĢtır. Tanı Tedavi: MSS mantar infeksiyonlarının tedavisi amfoterisin B. Diğer menenjit etkenleri arasında Coccidioides immitis. Blastomyces dermatitidis ve Sporotrix schenkii sayılabilir. BOS proteini artmıĢtır. Bazen AIDS hastalarında veya diğer nedenlerle bağıĢıklığı bozulmuĢ hastalarda bu polimorf hakimiyeti sürebilir. Bruselloz Genellikle ateĢ. BaĢağrısı ve ense sertliği bulunur. BOS‟ta Brucella antikorlarının gösterilmesi tanı koydurucudur. BOS berrak ve renksizdir. Histoplasma capsulatum. kronik kateter taĢıyıcılarında ve immünsupresyon durumlarında menenjite yol açabilir. Genellikle lenfositik bir hücre profili söz konusudur. Ayrıca. Ancak. Kültürde zorlukla gösterilebilir. rifampisin ve pirazinamid ile birlikte etambutol veya streptomisin‟den oluĢan dörtlü tedavi ile baĢlanır. . Aseptik Menenjit . Kandida grubu da yaygın infeksiyon durumlarında.

Tablo 7. arbovirüsler. baĢağrısı ve davranıĢ ve uyanıklık bozukluğu ile giden MSS parenkiminin akut inflamasyonu olarak tanımlanabilir. Histoplasma capsulatum. enterovirüs 71 infeksiyonunda el-ayak-ağız sendromu (herpangina) eĢlik edebilir. Coccidioides immitis**. lenfositik koryomenenjit virüsü (LCV). Yaz aylarında sıklığı artar. HIV-1 infeksiyonları -Diğer (influenza. Lyme. Bu konu yukarıda ilgili bölümde anlatılmıĢtır. IVIg. protein -Gram boyama. adenovirüs. herpes virüsler. Kabakulak virüsü söz konusu ise parotit bulunur.Parazitler: -Primer amip meningoensefaliti -Toksoplazmoz -Sistiserkoz D. yayma -HIV -Lyme (ELISA) -VDRL-TPHA -Seroloji titre takibi: enterovirüsler. Ģeker. parvovirüs. Viral aseptik menenjit son derece selim bir klinik tablodur. brusella. EBV BOS: (rutin testlere ek olarak) -Sitoloji -ACE* -Kriptokok antijeni -Lyme. INH) *Genellikle BOS protein ve Ģeker düzeyleri ile viral menenjitten kolayca ayırdedilebilir. Ekovirüs infeksiyonlarında bir döküntü bulunabilir. Lenfosit hakimiyetli BOS saptanan hastada yapılması gereken incelemelerTablo 8‟de verilmektedir. LCV. pnömokok ve meningokok) -VDRL -HSV için PCR (immun-yetersizlik varsa VZV de) -Virüs-spesifik IgM antikorlar Kan: -Tam kan sayımı. ANA. rotavirğus.Viral: -Enterovirüsler. BOS‟ta ılımlı lenfositik hücre artıĢı görülür. kızamık. Bulantı-kusma. Viral Ensefalitler / Miyelitler Ensefalit. Lenfositik menenjitte yapılması gereken incelemeler Akut seyir Kronik seyir BOS: -Hücre sayımı. Aseptik menenjit ayırıcı tanısı Tablo 7‟de verilmektedir. Direkt infeksiyöz A. Ġnfeksiyon dıĢı: -Bakteriyel endokardit -Parameningeal infeksiyonlar -Otoimmün hastalıklar -Kimyasal menenjit -Malinite -Ġlaca bağlı (nonsteroid antiinflamatuvarlar. RF -Sjögren antijenleri -ACE -Protein elektroforezi -Lyme ve brusella serolojisi Diğer: -MRG -Akciger grafisi -PPD testi b. Birkaç günlük bir prodromal dönemin ardından ani yükselen ateĢ ve Ģiddetli baĢağrısı ortaya çıkar. Ġnfeksiyöz kökenli aseptik menenjit hemen daima viral etyolojiye sahiptir. kabakulak virüsü ve herpes virüsler de aseptik menenjite yol açabilir.Tanım olarak herhangi bir infeksiyöz ajanın ortaya konmadığı menenjit tabloları aseptik menenjit olarak adlandırılır. Mantarlar*: -Criptococcus neoformans**. trimetoprim-sulfametoksazol. Tablo 8. fotofobi ve menenjizm eĢlik edebilir. Aseptik menenjit ayırıcı tanısı I. Ġndirekt infeksiyöz: III. vs. HSV. Omuriliğin ön planda tutulduğu durumlarda ise miyelitten söz edilir. ġeker düzeyi normaldir. Protein düzeyi hafifçe artsa da 100 mg/dl‟yi geçmez. Doğrudan viral ajan . ateĢ. VZV Kan: -Yanda sayılanların hepsi -Kültürler -Sedimentasyon hızı. histoplasma ve coccidioides antikorları -PCR: tüberküloz.) B. Hemen daima hiç sekelsiz düzelir. parainfluenza. leptospirosis) -Bruselloz -Tüberküloz -Bartonella infeksiyonları C. azathioprin. MSS parenkimine ait bulgu çok ender görülür. adenovirüs. bakteri kültürleri -Kriptokok antijeni -Aside dirençli basil için yayma -Latex aglutinasyon testleri (HIB. Genellikle eĢlik eden baĢka nörolojik bulgular ve nöbetler de bulunabilir.Bakteriyel*: -Yetersiz tedavi edilmiĢ pürülan menenjit -Spiroket infeksiyonları (sifiliz.Mikoplazma: E. Aseptik menenjit ayırıcı tanısında en önemli noktalardan biri yetersiz tedavi edilmiĢ ve BOS profili değiĢmiĢ pürülan menenjitin ayırt edilmesidir. Blastomyces dermatitidis II. Genellikle 1-2 hafta içinde tamamen iyileĢme ile sonlanır. En sık etken enterovirüslerdir. HSV II. kabakulak.

HSV ensefalitinin tedavisi her 8 saatte bir intravenöz 10mg/kg asiklovir ile yapılır. akut inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (AIDP) ile iliĢkisi bilinmektedir. ancak virüs retrograd transnöronal taĢınma ile trigeminal gangliona gelir ve burada latent olarak yerleĢir. Tedavi her zaman yüz güldürücü olmayabilir. Bazen de bu reaktivasyon ensefalit tablosu ile sonuçlanabilir. Eğer hastada ciddi bir immün yetersizlik de varsa ayırıcı tanıda bulunan CMV ve HHV6 ensefaliti için ampirik tedaviye gansiklovir de eklenmelidir. Asiklovire dirençli suĢlar için yeni antiviral ajanlar kullanılmaktadır. konfüzyon ve davranıĢ değiĢiklikleri görülür. Bu durumda genellikle akut serebellar ataksi görülür. EEG‟de de bu bölgelerin tutulduğuna iĢaret eden periyodik lateralizan epileptiform deĢarjlar (PLED) spesifik olmasa da HSV ensefalitini akla getiren bir bulgudur. baĢağrısı. klasik herpes ensefalitinden sorumludur. Ancak diğer nedenlere bağlı limbik ensefalitlerde de benzer lezyonlar görülebileceği unutulmamalıdır. her yaĢta ve her mevsimde görülebilir. HSV tip I ile primer infeksiyon orofaringeal mukozada yerleĢir. Tedavi 2-3 hafta sürdürülmelidir. Bu ikinci duruma para-infeksiyöz veya post-infeksiyöz ensefalomiyelit adı verilir. Herpesvirüs Ġnfeksiyonları Herpes Ensefaliti . Ģeker normaldir. klinik olarak akla geldiğinde tanının doğrulanması beklenmeden tedaviye baĢlanmalıdır. Genellikle ilk 15 gün içinde bu deĢarjlar görülür. HSV I ensefalitinde ateĢ. EriĢkinlerde ise latent hale geçtiği arka kök ganglionunda yıllar sonra aktive olarak zona infeksiyonuna yol açar. Birkaç haftada semptomlar kaybolur. altında immünsupresyona yol açan bir neden aramak gerekmez. berrak-renksiz veya ksantokromik olabilir. mukozada ağrılı herpetik lezyonlar ve ateĢ de görülebilir. Asiklovir böbrek yetersizliği olanlar dıĢında oldukça güvenli bir ilaçtır. Önceki yıllarda HSV tanısı için Ģart koĢulan beyin biyopsisi ise artık nadiren gerekmektedir. Varisella Zoster virüsü (VZV) ise çocukluk infeksiyonlarından suçiçeğinin etkenidir. Bazen hemorajik bir kitle Ģeklinde de görülebilir. nadiren miyelit veya ensefalit ile iliĢkili olabilir. eriĢkinlerde daha çok aseptik menenjite yol açar. Tedavi: HSV ensefaliti morbidite ve mortalitesi çok yüksek bir hastalık olduğundan. Ancak BOS‟ta antikorların ilk 10 günden sonra saptanabilmesi tedavinin gecikmesine yol açar. Bu nedenle BOS‟ta HSV antikorları ancak tanının sonradan doğrulanması amacıyla kullanılmaktadır. daha sonra kaybolabilir. Bunlardan Herpes Simpleks (HSV) tip I. sistemik bir infeksiyona çapraz reaksiyon olarak da geliĢebilir. HSV I ensefaliti beyinde baĢlıca temporal korteks ve limbik sistem yapıları gibi belirli bölgeleri tutma eğilimindedir. Daha seyrek olarak da miyelit veya ensefalite yol açabilir. BOS‟ta eritrosit de bulunabilir. Herpesvirüsler MSS parenkimini tutmaya eğilimli virüslerin baĢında gelirler. bu tablo kitabın baĢka bir bölümünde anlatılmaktadır. En yüksek sonuç ilk iki haftada alınır. afazi gibi fokal nörolojik bulgular görülebilir. özellikle immünsupresyon durumlarında reaktive olabilir. Tanı nöroradyoloji. Ancak herpes ensefaliti bağıĢıklık sistemi normal kiĢilerde de görüldüğünden. Milimetreküpte birkaç yüze varan (nadiren 2000‟e kadar) lenfositik pleositoz ve ılımlı bir protein artıĢı görülür. eğer IgM pozitifliği saptanırsa anlamlıdır. BT‟de kolay görünmese de MRG ile bu bölgelerin tek yanlı veya iki yanlı tipik tutulumu bu tanıyı hemen akla getirmelidir (ġekil 3). Ancak çok erken dönemde (ilk 1-2 günde) MRG normal olabilir. KiĢiler genellikle çocukluktan beri HSV ile karĢılaĢmıĢ olduklarından. EĢzamanlı alınan serumda saptanan antikor düzeyine göre BOS düzeyinin 20 kat veya daha fazla olması beklenir. Genital herpes infekisyonu etkeni olan HSV tip II ise neonatal ensefalitten sorumludur. Çoğu zaman tedaviye ampirik olarak baĢlanır. EEG ve MRG gibi incelemelerin desteği ve diğer olasılıkların dıĢlanması ile varılır. progresif miyelit ve poliradikülite yol açabilir. serum HSV antikorları genellikle tanıda yardımcı olmazlar.tarafından oluĢturulabileceği gibi. Bulgular günler veya haftalar içinde ilerler. BOS bulguları: BOS açılıĢ basıncı yükselmiĢtir. Zaman zaman. HSV tip I ensefaliti en sık görülen sporadik ensefalittir ve dünyanın her bölgesinde. Bugüne dek tanımlanmıĢ çoğu alt tipinin nörotrop olduğu düĢünülmektedir. HSV tip IV veya Epstein Barr virüsü (EBV) nadiren MSS parenkimini tutar. Viral ensefalitlerden. Nöbetler. Asemptomatik olabileceği gibi. EEG ve BOS bulgularına dayanır. Ancak hem HSV I hem HSV II için PCR ile yalancı pozitif sonuç olasılığı hemen hemen sıfırdır. BağıĢıklık sisteminde bozukluk olan kiĢilerde ise subakut ensefalit. Spesifik tanıda son yıllarda kullanılmaya baĢlanan PCR yöntemi ile HSV DNA‟sı aranması yüz güldürücü olabilir. daha seyrek olarak da ağır ensefalit tablolarına yol açabilir. BOS‟ta saptanan HSV antikorları da tanıda yardımcı olabilir. HSV tip V veya Sitomegalovirüs (CMV) ise bağıĢıklık sistemi sağlam olan kiĢilerde MSS infeksiyonuna yol açmaz. Tanıya çoğu zaman klinik kuĢku sonucu. daha sonra negatif sonuç elde etme Ģansı artar. özellikle herpes ensefaliti ağır nörolojik sekeller bırakabileceğinden ve tedavi edilebilir bir durum olduğundan dolayı acil nöroloji pratiğinde önemli bir yer kaplar. Görece yeni tanımlanan HHV tip VI ve VIII‟in de demiyelinizan hastalıkların etyolojisinde rolü olabileceği öne sürülmekte ve bu konuda araĢtırmalar yürütülmektedir.

VZV çocukluk infeksiyonlarından suçiçeğinin etkenidir. Sokaklardaki baĢıboĢ hayvanların önemli bir sorun olduğu ülkemizde kuduz da önemli ve güncel bir sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir. Enterovirüs infeksiyonları arasında poliovirüs infeksiyonlarını ayrı ele almak gerekir. Kesin tanı virüs kültürü veya RT (real time)-PCR ile konur. birkaç hafta içinde koma ve ölümle sonlanır. VZV ensefalitinde kullanılması gereken doz HSV ensefalitindeki gibidir. St Louis ensefalit virüsü. MR görüntüleri tipik değildir. polio benzeri paralitik tablolar görülebilir. Nöbetler. doğu ve batı “equine” (at) ensefaliti virüsü ve Venezuella “equine” ensefaliti virüsü sayılabilir. Kuduz bir hayvan tarafından ısırılan bütün insanlarda hastalık ortaya çıkmayabilir. serebellar bulgular görülebilir. 20-60 günlük bir kuluçka döneminden sonra prodromal dönemde ateĢ. örneğin davranıĢ değiĢikliği. yutma güçlüğüne bağlı hidrofobi geliĢir. EriĢkinlerde ya ileri yaĢla birlikte ya da immünsupresyon durumlarında reaktive olarak zona infeksiyonuna yol açar. daha sonra lenfositik bir pleositoz görülür (doğu “equine” ensefalitinde hücre sayısı çok yüksek olabilir). leptomeningeal veya periventriküler kontrast tutulumu veya bazal ganglionlarda hiperintensite görülebilir. Bölgesel olarak Batı Nil ensefaliti doğu Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde görülebilir. Periferik sinirler boyunca MSS‟ne taĢınır ve orada trans-sinaptik yayılma gösterir. Poliomiyelit infeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkabilen ve progressif zaafla seyreden bir komplikasyonu ise post-polio sendromudur Enterovirüsler Aralarında Coxsackie A ve B. Enterovirüs ensefaliti genellikle bir makülo-papüler döküntü ve nöbetlerle karakterizedir. Arbovirüs infeksiyonlarında BOS‟ta erken dönemde nötrofilik. AĢılama kampanyalarına rağmen poliomiyelit ülkemizde hala önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdürmektedir. Yüksek ateĢle birlikte menenjit veya ensefalit kliniği ile baĢvurur. Tanıda serum antikor titrelerinde 4 kata varan artıĢ. Bunlardan biri VZV ile iliĢkili granülomatöz arterit geliĢimidir ve ilgili arter alanlarında inmelerle kendini gösterir. ayrıca serum ve BOS‟ta antikorlar da gösterilebilir. Daha sonra arka kök ganglionunda latent hale geçer ve yıllarca sessiz kalır. Bazen bir meningoensefalite de yol açabilirler. Diğerleri genellikle konfüzyona yol açan ılımlı bir ateĢli hastalık Ģeklinde geçer. BOS‟ta lenfositik hücre artıĢı ve ılımlı protein artıĢı görülür. Japon B ensefaliti virüsü. Kuduz . Zona ağrısı için kodein dahil çeĢitli analjezikler kullanılabilir. Bu durum kendiliğinden düzelebileceği gibi. poliovirüs. bazen polio-benzeri bir gevĢek felç yapabilir. Non-paralitik form daha çok aseptik menenjit kliniği gösterir. Zona genellikle tek yanlı 1-3 dermatom alanında ağrılı ve eritemli bir zemin üzerinde veziküler döküntü ile karakterizedir. Ancak. nöbetler. Ayrıca bağıĢıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda komplikasyonları önlemek için kullanılabilir. Her iki durumda da BOS‟ta ılımlı bir lenfositik hücre artıĢı görülür. Genellikle yaz sonu ve sonbahar baĢında salgınlar halinde görülür. beyinsapı bulguları. ekovirüsler. Batı Nil ensefaliti dıĢında Kaliforniya grubu virüsler (La Crosse virüsü). Semptomlar ortaya çıktığında ense cildinden tam kat biyopsi alınarak veya kornea “smear”lerinde kuduz antijeni gösterilebilir (duyarlılık: %50-90. Tutulan ekstremitede ağır atrofik sekel kalır. Bir diğer komplikasyon da özellikle bağıĢıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda görülen yaygın bir ensefalit tablosudur. miyelopati bulguları. Diğer herpesvirüslerde olduğu gibi VZV'de de yalancı pozitiflik hemen hemen hiç görülmez. Ancak peteĢi görülmez. diğerleri ise pek görülmez. Zona ve VZV‟nin diğer MSS infeksiyonları aseptik menenjitin en sık nedenidir. Asemptomatik dönemde tanı koyma Ģansı hemen hemen hiç yoktur. hiperaktivite ve saldırganlık. ondan sonra da her yıl salgınlar yapmaya devam etmiĢtir. BağıĢıklık sistemi sağlam olan hastada steroidler de yararlı olabilir. bazen de paralitik polio tablosuna dönüĢür. tanıda PCR çok yardımcıdır. Artropodlarla taĢınan virüslere bağlı ensefalitlerin destek tedavisi dıĢında tedavisi yoktur. Döküntü nedeniyle meningokok menenjiti ile karıĢtırılabilir. Zona tedavisinde asiklovir‟in yeri tartıĢmalı bir konudur. Ayrıca MSS parenkimine ait çeĢitli bulgular. bazen polio ensefalitine dönüĢebilir. Genellikle kudurmuĢ bir hayvan tarafından ısırılma sonucunda bulaĢır. ancak belirtiler ortaya çıktıktan sonra tablo geri dönüĢsüzdür ve ölümle sonlanır. Olguların %10 kadarında bulber bölge tutulabilir. Paralitik poliomiyelit‟te en sık lomber bölge tutulur Proksimal kaslarda daha belirgin olan ve belli kas gruplarının tutulduğu gevĢek ve asimetrik paralizi geliĢir. 1999 yılında ilk kez New York bölgesinde bir salgınla görülmüĢ. Ġlk 5-6 gün paralizi alanı yayılabilir. Hasta tamamen düzelebileceği gibi. döküntü süresini kısalttığı ve post-herpetik nevralji olasılığını azalttığı düĢünülmektedir. baĢağrısı ve halsizlik ortaya çıkar. Miyelit ve post-herpetik nevralji dıĢında zona infeksiyonunun baĢka komplikasyonları da olabilir. Kısaca söz etmek gerekirse. Isırılan bölgenin beyne uzaklığına göre değiĢmekle beraber. Batı Nil virüsü Amerika kıtasında endemik olmamasına rağmen. Bunlar içinde en ağır seyreden ve mortalitesi en yüksek olan doğu “equine” ensefalitidir. ÇeĢitli klinik formlarda karĢımıza çıkabilir. parkinsonizm. ağır sekelle iyileĢebilir veya ölümle sonlanabilir. davranıĢ değiĢiklikleri. Giderek iritabilite. BOS‟ta IgM tipi antikorların bulunması veya virüs izolasyonu gerekir. Ayrıca. Yaygın aĢılama ile önlenmesi dıĢında bilinen bir tedavisi yoktur. ve enterovirüs 70 ve 71‟in sayılabileceği enterovirüsler Arbovirüsler Artropodlarla taĢınan virüslere bağlı ensefalitlerin ülkemizde endemik olarak bulunmadığı düĢünülmektedir.

Kızamık infeksiyonundan yıllar sonra ortaya çıkan nadir. Genetik grupta ailevi CreutzfeldtJacob hastalığı. infekte materyalden ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu yoluyla virüs RNA‟sı da ortaya konabilir. 1990‟lardaki „deli dana hastalığı‟ (bovine spongiform encephalopathy) salgını ve bu hastalığın sığırlardan insanlara bulaĢabileceği kaygısı ile birlikte güncelleĢmiĢ ve kamuoyunu ilgilendirmeye baĢlamıĢtır. Kronik Persistan Viral Ġnfeksiyonlar (YavaĢ-Virüs Ġnfeksiyonları) Bazı viral infeksiyonlar sinir sistemine yerleĢtikten sonra çok uzun bir latent dönemin ardından hastalık belirtilerine yol açarlar. AIDS-demans kompleksi ve prion hastalıkları sayılabilir. profilaktik tedavinin önemi büyüktür. ve 28. genetik form %15 oranında görülür. Bunların hepsi otozomal dominant geçiĢlidir ve tümünde 20.. Ġnsanlarda görülebilen spongiform ensefalopatileri sporadik. bir retrovirüs olan HTLV-1 virüsüne bağlı tropikal spastik paraparezi. 2) 20 IU/kg kuduz immünglobulini verilmesi (yarısı yara bölgesine kalanı IM) (Eğer kiĢi daha önceden kuduz aĢısı olmuĢsa bu basamak uygulanmamalıdır). foskarnet Toksoplazmoz  Primetamin/sulfadiazin veya klindamisin Toksoplazmoz  Yukarısı ile aynı PML  Sitarabin. antiretroviral ajanlar VZV  Asiklovir veya famsiklovir Aspergilloz  Amfoterisin-b Kriptokok  Amfoterisin-b. bağıĢıklık sisteminde bozukluk olan hastalarda yine kızamık virüsüne bağlı subakut kızamık ensefaliti. Buna ısırılma sonrası mümkün olan en kısa zamanda baĢlanır ve 3. Bu hastalıklar arasında kızamık virüsü tarafından oluĢturulansubakut sklerozan panensefalit. Daha önceden kullanılmakta olan diğer aĢılarla sık görülen akut disemine ensefalomiyelit ve akut inflamatuvar poliradikülopati gibi komplikasyonlar. kızamıkla iliĢkisi ise 1960‟larda anlaĢılmıĢtır. Ġlk kez 1933‟te Dawson tarafından inklüzyon cisimli dejeneratif bir süreç olarak tanımlanmıĢ. Yapılması gereken 3 basamak vardır: 1) Yara bölgesinin bol su-sabun veya benzalkonium klorür ile yıkanması.özgüllük: %100). günlerde tekrarlanır. bu aĢı ile görülmemektedir. flusitozin e. 3) Ġnsan diploid hücre aĢısı uygulaması. 10 günlük gözlem süresi yeterlidir. AIDS ve Nörolojik Komplikasyonları Fırsatçı infeksiyon dıĢı nedenle -Metabolik -AIDS-demans kompleksi Beyin-fokal -Primer MSS lenfoması Meninksler -Lenfoma (primer veya . Eğer bir ev hayvanı tarafından ısırılma söz konusu ise.kromozomda PrP proteinini kodlayan PRNP geninde mutasyon saptanmıĢtır. veya tükürükten virüs üretilebilir. 7. Eğer ısırma hayvanın doğasına aykırı bir biçimde meydana gelmiĢse (provoke edilmeden. Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) Son yıllarda bütün dünyada gözlenen edinsel immün yetersizlik sendromu (AIDS). Gerstmann-Sträussler-Schenker hastalığı ve fatal familyal insomni hastalığı yer alır. Ancak kesin tanı beyin biyopsisi (Negri cisimleri) ile konur. c. progresif kızamıkçık panensefaliti. seyrek görülen veya neredeyse ortadan kalkmıĢ olan pek çok hastalığı tekrar gündeme getirmiĢtir. vs). Bu 10 gün içinde hayvanda kudurma belirtileri ortaya çıkarsa profilaksi uygulanmaya baĢlanır. AIDS hastalarında görülebilen nörolojik komplikasyonlar Tutulan bölge Beyin-difüz Fırsatçı infeksiyonlar Fırsatçı infeksiyonun tedavisi Listeria  Ampisilin CMV  Gansiklovir. Prion hastalıkları (BulaĢıcı Spongiform Ensefalopatiler) Önceleri nadir hastalıklar arasında sayılan spongiform ensefalopatiler. d.. 14. Tedavi: Semptomlar ortaya çıktıktan sonra destek tedavisi dıĢında yapılabilecek hiçbir Ģey yoktur. Bu nedenle. edinsel ve genetik olarak üç grupta ele almak mümkündür. ancak ağır nörolojik yıkıma ve ölüme giden progresif seyirli bir hastalıktır. Tablo 9. bir papovavirüs olan JC virüsüne bağlı progresif multifokal lökoensefalopati. Sporadik form %85 oranında. AIDS hastalarında görülebilecek nörolojik komplikasyonların bir listesi Tablo 9‟da verilmektedir. AIDS hastalarının yarısından fazlasında hastalığın herhangi bir döneminde nörolojik komplikasyonlar görülebilir. edinsel form ise %1‟den azdır. %5-10‟unda ise klinik tablo nörolojik bulgularla ortaya çıkabilir. kuduz riski olan bir bölgede olmuĢsa veya hayvan kaçmıĢsa profilaksiye baĢlanır.

Botulizm Seyrek görülen ancak öldürücü bir hastalık olan botulizm. BOS‟ta mononükleer hücre artıĢı ve ılımlı protein artıĢı görülür. Toksoplazmoz. hücresel bağıĢıklığın bozulduğu durumlarda ortaya çıkar ġarbon menenjiti: Ciltte. Ģeker hafifçe azalmıĢ olabilir. Tedavide penisilin veya tetrasiklin yarar sağlayabilir. Genellikle gastrointestinal yakınmalara ve eklem yakınmalarına neden olur. poliartrit ve lenfadenopati ile karakterize bir sistemik hastalıktır. Difteri Çocukluk dönemindeki yaygın aĢılama sonucu nadir bir hastalık haline gelen difterinin etkeni Corynebacterium diphteriae‟nin endotoksini olguların yaklaĢık %20‟sinde nörolojik bulgulara yol açabilir. yara botulizmi ve bebeklerde görülen botulizm MSS infeksiyonu kuĢkusu olan hastaya acil yaklaĢım algoritması Nörolojik tablo: baĢağrısı-bulantı-kusma Febril değil Febril    Diğer olasılıklar MSS          MSS infeksiyonu infeksiyonu?  BaĢlangıç ve Seyir   Subakut/ Akut/ hızlı progresif   Fokal Bulgu Var  Kranyal BT*  Kitle yok  Lomber  Yok    Ponksiyon**  Kontrastlı  Kitle var  . baĢlıca üç Ģekilde görülür: besinlerle ilgili botulizm. rifampisin. Olguların yaklaĢık %5‟inde Ģarbon menenjiti görülebilirÇok hızlı ilerleyerek fatal sonlanabildiği için kinolonların yanı sıra iki antibiyotiğin (ampisilin.aureus miyoziti Uygun antibiyotik metastatik) -HIV menenjiti -Vakuoler miyelopati -Lenfoma -HIV nöropatisi -CIDP -Toksik nöropati -Polimiyozit -Zidovudin miyopatisi -Noninflamatuvar miyopati Diğer Nadir Ġnfeksiyonlar Whipple hastalığı: Tropheryma whippelii olarak adlandırılmıĢ bir bakteri tarafından oluĢturulur. gece terlemeleri. bu hastalık ülkemizde ender görülür. kilo kaybı. diyare. gastrointestinal sistemde veya akciğerlerde hastalık bulguları vardır. Tetanoz b. vankomisin gibi) daha kullanıldığı üçlü rejim önerilmektedir. Halsizlik. Bakteri Toksinleri ile Ortaya Çıkan Nörolojik Tablolar a. Bakteri boğazda yerleĢir ve endotoksin üretmeye baĢlar. foskarnet VZV  Asiklovir veya famsiklovir Listeria  Ampisilin Mantar menenjti Amfoterisin-b S. meropenem. ateĢ. c. Progresif multifokal lökoensefalopati: JC virüs adı verilen bir polioma virüsünün etkeni olduğu progresif multifokal lökoensefalopati (PML).Sifiliz  Tüberküloz  HSV I ve II  Omurilik Kranyal / periferik sinirler Kas Penisilin INH + rifampisin + etambutol + pirazinamid Asiklovir HSV I ve II  Asiklovir VZV  Asiklovir veya famsiklovir Sifiliz  Penisilin CMV  Gansiklovir. Nörosistiserkoz: Sistiserkoz etkeni olan Tenia solium domuz eti ile bulaĢtığı için. MSS toksoplazmozu tedavisinde primetamin/sulfadiazin veya klindamisin kullanılır.

bilinç bulanıklığı olmaksızın. Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma. mali iĢlerde bağımsızlık. sıradan aygıtların kullanımı. Bu tanım uyarınca. mesleki performans. kendine bakım ile özetlenebilecek günlük yaĢam aktivitelerinde (GYA‟lar) kayda değer bir bozulmaya yol açacak Ģiddette olmalıdır . Tbc menenjit c. edinilmiĢ olan zihnin sonradan yitirilmesi” anlamını taĢımaktadır Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma. sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur” DEMANSLARIN SINIFLANDIRILMASI Demanslar öncelikle primer ve sekonder olarak sınıflanırlar AH‟nin de dahil olduğu ve en büyük bölümü oluĢturan primer demanslar. tanımı gereği. doğal seyri açısından kalıcı ve sıklıkla da ilerleyici olmalıdır. Viral menenjit d. bununla ilintili olarak günlük yaĢam aktivitelerinin eski düzeyinde sürdürülememesine neden olan. ihmal. örneğin akut konfüzyonel durum (psikiyatrik terminolojide sıklıkla delirium) ile demans yüzeysel bir benzerlik taĢıyabilir. ALZHEIMER HASTALIĞI ve ALZHEIMER DIġI DEMANSLAR DEMANS SENDROMU BIR KLĠNĠK KAVRAM OLARAK DEMANS Dilimizde popüler kullanımıyla bunama adı verilen demans kelimesi. Öykünün baĢlangıç ve seyir özellikleri göz önüne alınmaksızın. örneğin serebro-vasküler olaylar sonucu geliĢen sol ya da sağ hemisfer hasarlarına eĢlik eden izole kognitif bozukluklar (afazi. LCD‟de Lewy cisimcikleri) buralarda nöron ve sinaps kaybıyla dejenerasyona yol açar ve iĢlevini bozar. Nitekim. Latince‟deki kullanım biçimiyle “yerleĢmiĢ. tanımı gereği. Diğer*** DEMANS SENDROMU. demansa neden olan MSS‟nin nörodejeneratif hastalıklarını içerir. orta ve büyük çaplı arterlerin birbirini izleyen tıkanmaları sonucunda geliĢen serebral infarktüsler demans düzeyinde birden fazla kognitif alan bozukluğuna neden olabilir (bu tür bir demans VaD altında Multi-infarkt Demans – MID olarak sınıflanır). bu arada AH‟nin klinik tanısı için sekonder demansların ekarte edilebiliyor olması gerekir. Yetersiz tedavili menenjit bakteriyel menenjit b. vb. Oysa ki. Primer demansların. AH‟de senil plak ve nörofibriler yumaklar. zihinsel iĢlevlerin alt yapısını oluĢturan limbik ve asosiasyon alanlarında. sıklıkla kendine özgü patolojik izi bırakarak (örneğin. Nörodejeneratif hastalık. salt zihinsel durum açısından yapılacak bir karĢılaĢtırmada. doğal seyri açısından kalıcı. tanımı gereği. hobiler. Demans Hastalıklarının Sınıflandırılması Primer (Dejeneratif) Alzheimer hastalığı Lewy cisimcikli demans Fronto-temporal demans FTD-davranıĢsal varyant Ġlerleyici tutuk afazi Semantik demans FTD-ALS Hareket bozukluğuyla birlikte Parkinson hastalığı demansı Kortiko-bazal dejenerasyon Sekonder Vasküler demans Multi-infarkt demans Binswanger hastalığı Stratejik infarkt demansı CADASIL Normal basınçlı hidrosefali Toksik-metabolik demanslar Wernicke-Korsakoff hastalığı B12 vitamin eksikliği Hipotiroidi . gerek PRAD ve gerekse DAT tanıları için bu koĢulun yerine getiriliyor olması esastır. Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma. akut konfüzyonel durumun (AKD) akut baĢlangıç ve günler. birden fazla kognitif alanın bozulması. Oysa ki. ev iĢleri. bazen de haftalar sürüp. hatta demansın ileri evreleri dikkatin ileri derecede bozulduğu bir kronik konfüzyonel durum özelliği gösterebilir. AH için yayınlanmıĢ olan klinik tanı kriterleri içinde. sokakta. öncelikle birden fazla kognitif iĢlevi bozmalıdır. Tablo 1. eriĢkin MSS‟nin hasarlanması sonucu.NöroĢirürji   Bulanık Berrak   Bakteriyel a.) demans çerçevesinde değerlendirilmezler. etimolojik olarak Latince zihin anlamına gelen mens kelimesinden türemiĢtir ve demens zihnin yitirilmesi anlamına gelir. varolan. yine bazen kendiliğinden tümüyle düzelme tarzındaki seyri onu demansın tarzından kolaylıkla ayırır “Demans. Bu patogenez belli bir yayılım aĢamasında kliniğe demans olarak yansır. amnezi.

özel eĢyanın kaybedilmesi. alıĢveriĢ. günlük aygıtları kullanmak. Öykü mümkünse hastadan birinci derecede sorumlu bir hasta yakınının da varlığında. impotans demans sendromlarının ayırt edilmesinde önem taĢıyan diğer otonomik yakınmalar arasındadır.Progresif supranükleer paralizi Huntington hastalığı Multi-sistem atrofiler Wilson hastalığı Nöroakantositoz Prion hastalıkları Creutzfeldt-Jacob hastalığı Gerstmann-Sträussler-Scheinker hastalığı Fatal familyal insomni ÇeĢitli pediyatrik demanslar Kufs hastalığı Metakromatik lökodistrofi Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Diğer ender demanslar Limbik demans Poliglukozan cisimcik hastalığı Arjirofilik tahıl hastalığı Kronik karaciğer hastalığı Organik çözücülere maruz kalma Ġlaçlar Ġnfeksiyonlar Herpes simpleks ensefaliti Nörosifilis Kronik menenjitler HIV-demans kompleksi Whipple hastalığı Kafa içi yer kaplayıcı hastalıklar Neoplastik durumlar Subdural hematom Otoimmun-inflamatuar hastalıklar Multipl skleroz Behçet hastalığı Paraneoplastik limbik ensefalit VGKC ve NMDAR kanalopatileri Granülomatöz anjitis Primer sinir sistemi vasküliti NAIM sendromu DEMANSTA ÖYKÜ ÖZELLĠKLERĠ Demans sendromunun semptomatolojisi. düĢme. Parasomniler arasında özellikle REM uykusu sırasında tonik inhibitör aktivitenin çözülmesi sonucu ortaya çıkan rüyaların yatakta sıçrama. otonom sistemler ve uyku bozukluklarına iliĢkin yakınma ve belirtilerin sorgulanması da bazı demans sendromları açısından önem taĢır ve kardinal alanların yanısıra bu alanlar da ikincil alanlar olarak düĢünülebilir. Demans öyküsü. Uykuya dalma güçlüğü. mali iĢleri (fatura ödemeleri. istemeden hızlanma. konuĢma. konuĢma ve yutma bozukluğu) önemlidir. aynı konuların tekrarlanması. Vasküler demansa parezi sekellerinin. Ġdrara yetiĢme güçlüğü (urgency) düzeyinde hafif bir inkontinansın dahi kaydedilmesi gerekir. senkopal eğilim. tremor. kendine bakım veya hijyene (giyinmek. bu üç kardinal alana özgü yakınmaların bir sistematik içinde sorgulanması ile alınır. Motor bozukluklar arasında baĢta yürüyüĢ bozukluğu olmak üzere ekstrapiramidal bulgulara atfedilecek yakınmaların sorgulanması (küçük adımlarla yürüme. akut veya subakut) ve ilerleme tarzı (statik. yıkanmak. Bunların yanısıra motor. gerek ayırıcı tanıdaki önemleri ve gerekse de tüm demans hastalarının zihinsel . dövünme. disinhibisyona varacak Ģekilde dürtü kontrolünde bozukluklar (hiperseksüalite. ĠĢlevsel (GYA‟lar). üç ana (kardinal) kategoride sınıflanabilir: 1. kas erimesi gibi temel belirtileri sorgulanmalıdır. yemeğin ocakta. beslenmek. banka iĢleri. hızlı) belirlenip kaydedilmelidir. randevuların unutulması. ocağın açık unutulmasından yakınmaktadır. haykırma Ģeklinde dıĢavurumu olan REM uykusu davranıĢ bozukluğu (RUDB) belirtileri önem taĢır. iĢini sürdürmek. kronik konstipasyon. ev iĢlerini yürütmek. fronto-temporal demansa amiyotrofinin eĢlik edebileceği akılda tutulmalı ve zaaf. Otonom bozukluklar arasında ise üriner inkontinansın bulunup bulunmaması önem taĢır. düĢme. 2. apatiye varacak Ģekilde kendiliğindenliğin kaybı. DavranıĢsal belirtiler arasında. Kognitif. vb. ev dıĢında yolculuk. DavranıĢsal. kronik sürekli veya basamaksı. hiperfaji) sayılabilir ĠĢlevsel alana ait belirtiler.) muktedir olmak Ģeklinde örneklenebilecek özellikleri bozabilir (iĢlevsel alana ait belirtilerin AH‟de bozulma hiyerarĢisi için ilerdeki “Alzheimer Hastalığının Klinik Evreleri” kısmına bakınız). Yakınmaların baĢlangıç (sinsi. tuvalet. dengesizlik. vb. hareketlerde yavaĢlama. Kognitif belirtiler arasında mutlak olmasa da en sık rastlanılan belirti bellek alanına aittir. Ortostatizm yakınmaları. paralel olarak alınmalıdır. donma. kesintili uyuma. Hasta ya da yakını aynı soruların.) çekip çevirmek. hobilerini sürdürmek. 3. sabah çok erken uyanma gibi insomnia belirtileri ve insomnianın veya uyku apnesinin sonucu olarak veya bağımsız bir fenomen olarak “aĢırı gündüz uyuklaması”.

uygu neĢe. Demans muayenesi: 1. yolculuk. Bunlardan bir bölümü sekonder demansların nedenleri olabileceği gibi. erime. anlama. B12 eksikliği. düĢmeler. mali iĢler. okuma. sistemik neoplazi. huzursuzluk. eĢin peĢinden ayrılmama Görsel ve diğer halüsinasyonlar Hırsızlık. mekanda birbirinden ayırma Apati. okuduğu okullar.performanslarına belirgin olumsuz etkileri ve göreli olarak da kolay tedavi hedefleri olma özellikleriyle titizlikle sorgulanmalı ve kaydedilmelidirler. hipotiroidi. Behçet). çelinebilirlik Dikkat Dil Görsel-mekansal iĢlevler Yürütücü iĢlevler Praksis Gnosis DavranıĢsal KiĢilik değiĢiklikleri Duygudurum bozuklukları Algı bozuklukları DüĢünce bozuklukları ĠĢlevsel Sokakta GYA’lar Evde GYA’lar Kendine bakım Motor Otonom Uyku Kelime bulma. güçsüzlük. diyabet). oturma-yürüme güçlükleri Nesneleri tanıma. AIDS). geçirilmiĢ hemorajik-iskemik inme ya da geçici iskemik ataklar. sinirlilik. evlilik. Capgras ve diğer türden hezeyanlar ĠĢ yaĢamı. sadakatsizlik. yerinde duramama. romatoid artrit. ev aygıtlarını kullanma. DavranıĢsal Gözlemler . giyinme. sistemik otoimmun-inflamatuar hastalıklar (Sistemik lupus. endokrin-metabolik bozukluklar (özellikle hipotirodi. gazete-TV ilgisi Yemek yeme. hesaplama güçlükleri Yabancı/tanıdık mekanlarda dolaĢabilme. 2. özellikle kardiyak giriĢimler kaydedilmelidir. B12 vitamini yetmezliği). disinhibisyon. aĢırı gündüz uykusu. emeklilik tarihle Dalgalanma. terleme REM-davranıĢ bozukluğu. 3. alıĢveriĢ. Somatik nörolojik muayene alt baĢlıklarıyla kaydedilebilir. Demansta öykü özellikleri için Tablo 2‟ye bakınız. isteksizlik. Uzak: ilkokul öğretmeni. mevcutsa demans sendromları içinde tipik bir tabloya uyup uymadığını saptamaya yönelik olmalıdır. kü tamirat. uyku apne sendromu DEMANS MUAYENESĠ Kognitif ve/veya davranıĢsal yakınmalarını ileten hastanın muayenesi demans sendromunun mevcut olup olmadığını. yemek piĢirme. MSS infeksiyonları (menenjit. subdural hematom. ortostatizm. yargılama. genel anestezi gibi durumlar AH‟yi komplike eden ve kontrol edilebilecek komorbid durumlar da olabilirler. özellikle Ģuur kayıplı kafa travması. ensefalit). DEMANSTA ÖZ VE SOYGEÇMĠġ ÖZELLĠKLERĠ Genel medikal özgeçmiĢ içinde vasküler risk faktörleri (hipertansiyon. donmalar. Mental durum muayenesi (MDM). hidrosefali gibi durumların varlığı sorgulanmalıdır. DavranıĢsal gözlemler. sosyal uygunsuzluk Keder. konsantrasyon. soyutlama bozuklukları Alet kullanma. diğer ev iĢleri. empotans. seyirme Ġnkontinans. makyaj. Tablo 2. giyinme. hareket yavaĢlığı. beyin tümörü. kronik infeksiyonlar (tüberküloz. sosyal iliĢkiler Hobiler. traĢ olma. genel anestezi kullanılmıĢ cerrahi giriĢimler. iskemik kalp hastalığı. epilepsi. dengesizlik. yazı karakterinde (ortog değiĢiklik Problem çözme. konstipasyon. tuvalet meka sfinkter kontrolü YürüyüĢ bozukluğu. sifilis. vasküler risk faktörleri. yıkanma. Sjögren. Demansta 3 kardinal ve 3 ikincil alanın sorgulanması Kognitif Bellek Yakın: yakın geçmiĢe ait kiĢisel ve aktüel olaylar. yazma. Nörolojik özgeçmiĢte geliĢimsel bozukluklar.

Bunlar arasında ekstrapiramidal sistem bulgularının (EPS) özel bir yeri vardır. · Bilinç bozukluğu yok. III. IV. duysal kayıp. prezantasyon ya da klinik seyirde varyasyonların bulunması durumunda konulabilir. sinsi baĢlangıçlı. NINCDS-ADRDA Alzheimer Hastalığının Klinik Tanı Kriterleri (McKhann et al. II. Nörolojik Muayene Diğer nörolojik hastalıklarda olduğu gibi. Mental Durum Muayenesi Mental durum muayenesi (MDM) kendi içinde “yatak baĢı testleri” ve “tarama testleri” olarak sınıflanabilir. kas tonusunda artıĢ. · Hemiparezi. daha baĢlangıçta ya da hastalığın çok erken evrelerinde bulunması. Özellikle EPS‟nin nicelleĢtirilmesi amacıyla Parkinson hastalığının (PH) belirti ve bulguları için geliĢtirilen UPDRS isimli ölçeğin Kısım III alt bölümü kullanılabilir. yavaĢ seyirli en az iki kognitif bozukluk). hezeyan. görme alanı defektleri ve inkoordinasyon gibi fokal nörolojik bulguların hastalığın erken evrelerinde bulunması. yürüyüĢ bozukluğu varsa bunun Parkinsonyen ve/veya ataktik niteliği. Alzheimer hastalığı dıĢındaki nedenler dıĢlandıktan sonra. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısı Ģunlarla desteklenir: · Dil (afazi). Mini-Mental Test. demans Ģiddetini belirleyecek ölçekler de kullanılabilir. geçirilmiĢ inmelere ait fokal nörolojik bulguların tümü de demans sendromlarının ayırt edilmesinde kullanılacaklardır. · Günlük yaĢam aktivitelerinde bozulma ve davranıĢ biçiminde değiĢme. büyük sıklıkla da 65 yaĢından sonra. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı klinik tanı kriterleri Ģunları içerir: · Klinik muayene ile saptanan. · Nöbetler ya da yürüyüĢ bozukluklarının. Bununla birlikte bazı demans sendromlarıyla özellikle bazı nörolojik bulgular birlikte gittiği için söz konusu bulguların bulunup bulunmaması önem taĢır. Bu alt baĢlık altında apati.Hastanın muayene sırasındaki davranıĢları gerek MDM‟den alınacak sonuçların değerlendirilmesinde önem taĢırken. Gerektiğinde davranıĢsal belirtilerin ağırlığını saptayacak. ALZHEIMER HASTALIĞI KLĠNĠK TABLO Yukarıda yeri geldiğince tartıĢıldığı gibi ATD. MÜMKÜN Alzheimer Hastalığı tanı kriterleri Ģunlardır: · Demansa neden olabilecek diğer nörolojik. · Depresyon. Göz hareketleri muayenesinde ortaya konabilecek aĢağı bakıĢ felci. ancak demansın nedeni gibi görünmeyen ikinci bir sistemik ya da beyin hastalığının bulunması durumunda konulabilir. · Laboratuarda: Standart tekniklerle normal lomber ponksiyon. cinsel bozukluklar ve kilo kaybı gibi eĢlikçi bulgular. inkontinans. verbal. uykusuzluk. özellikle hastalığın ileri dönemlerinde. gerekse de bazı durumlarda tanı koydurucu olabilir. · Demansa neden olabilecek. Blessed Demans Ölçeği ya da benzer bir test ile dokümante edilen ve nöropsikolojik testlerle de doğrulanan demans tablosu. sosyal uygunluk gibi ölçülmesi zor ya da mümkün olmayan bulgular üzerine muayene edenin yargıları belirtilir. merkezini limbik sistem dejenerasyonuna bağlı yakın bellek bozukluğunun oluĢturduğu. emosyonel ya da fiziksel katastrofik patlamalar. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısı ile uyumlu olabilecek diğer klinik özellikler Ģunlardır: · Hastalığın seyrinde platolar. iĢlevsel durumu nicelleĢtirecek. baĢlangıç. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısını belirsizleĢtiren ya da ihtimal dıĢına çıkaran özellikler Ģunlardır: · Ġnme tarzında ani baĢlangıç. BT‟de serebral atrofiye iliĢkin bulgular ve seri incelemelerde bu bulguların ilerleyiĢi. . · Bazı hastalarda. · Hastalığın ileri evresinde nöbetler. doğal olarak demans hastalıklarının muayenesine de tam bir somatik nörolojik muayenenin eĢlik etmesi beklenir. · Bellek ya da diğer biliĢsel süreçlerde ilerleyici bozukluğa yolaçabilecek sistemik ya da beyne ait baĢka bir hastalık yok. · BaĢlangıç 40-90 yaĢları arasında. miyoklonus ya da yürüme güçlüğü gibi diğer nörolojik bozukluklar. psikiyatrik ya da sistemik bozukluklar olmaksızın. · Ġki ya da daha fazla kognitif süreçte bozulma. 1984) I. EEG‟nin normal olması yada yavaĢ dalga aktivitesinde artıĢ gibi non-spesifik değiĢiklikler. motor yetenekler (apraksi) ve algı (agnozi) gibi özgül kognitif iĢlevlerde ilerleyici bozulma. · Ailede benzer bozukluk öyküsü (özellikle patolojik olarak kanıtlanmıĢsa). yavaĢ seyirli bir tempoyla neokortikal tutulumun da katılmasıyla diğer kognitif iĢlevlerin de bozulduğu bir demans sendromudur (GYA‟ları bozan sinsi baĢlangıç. · YaĢ için normal BT. illüzyon ve halüsinasyonlar. Tablo 5. V.

bebeklik-erken ve geç çocukluk ve ergenlik Ģeklindeki insanın ilerleyici bireyselleĢme-bağımsızlaĢma geliĢimsel sürecinin tam tersine çevrilmesi olduğunu ileri sürer ve bu ilerleyici yıkımı retrogenez olarak adlandırır. soyutlama) B. yaĢamını sürdürmek için 24 saat ana-babaya (bakıcıya) tümüyle bağımlı 0-2 yaĢ bebeğine benzer. ancak sosyal iliĢkiler. HIV infeksiyonu) (3) Ġlaçlar ve madde kullanımı ile ilgili durumlar E. A1 ve A2 kriterlerinde tanımlanan biliĢsel bozukluklar toplumsal ve mesleki iĢlevselliği ciddi biçimde bozmakta ve eski iĢlevsellik düzeyine göre anlamlı bir gerilemeyi temsil etmektedir. ev yaĢamı ve giyinme. VI. hiperkalsemi. Birden fazla kognitif alanı içeren bozukluk kendini aĢağıdaki iki maddeyi de kapsayacak Ģeklinde ortaya çıkar: (1) Bellek bozukluğu (yeni bir bilgi öğrenme ve öğrenilmiĢ eski bir bilgiyi hatırlama yeteneğinin bozulması) (2) AĢağıda sıralanan kognitif bozuklardan en az biri: (a) Afazi (dil bozukluğu) (b) Apraksi (motor iĢlevlerin normal olmasına karĢın belirli motor eylemlerin yerine getirilmesi yeteneğinde bozulma) (c) Agnozi (duysal iĢlevlerin salim olmasına karĢın nesneleri tanımakta güçlük) (d) Yürütücü iĢlevlerde bozulma (planlama. yıkanma. DSM-IV Alzheimer Tipi Demans Ġçin Tanı Kriterleri (1995) A. sfinkter kontrolünün geliĢtiği bebekliğin dinamik geliĢiminin tam tersi olarak kavranıp alt evrelere ayrılabilir. Seyir. hafif demanslı. Orta demanslı ise kabaca. Demansın Klinik Evrelendirilmesi Ölçeği -CDR (Morris 1997) CDR 0 1. Huntington hastalığı. yani giderek tüm motor ve verbal yeteneklerin kaybedildiği yatağa tam bağımlı nihai döneme doğru yıkım. Yargılama – Problem çözme Günlük problemler ve çalıĢma hayatı ve mali iĢlerle ilgili problemleri iyi . Oryantasyon Bellek kaybı yok ya da hafif ve Tümüyle oryante belirsiz unutkanlık 3. Ağır evrenin kendisi de. sıralama. konuĢma. Buna göre AAMI-MCI‟lı yaĢlı büyük ölçüde bağımsız olsa da bazı kararları için eriĢkin gözetimine gerek duyan ergene. nörosifilis. Ağır demanslı. Tablo 6. yemek yeme gibi temel GYA‟larda henüz gözetim gereken 2-6 yaĢları arasındaki okul öncesi çocuğu gibidir. oturma. KESĠN Alzheimer Hastalığı tanısı kriterleri Ģunlardır: · Muhtemel Alzheimer Hastalığı klinik kriterleri. araĢtırma çalıĢması amaçlı olarak kullanılabilir. C. A1 ve A2 kriterlerinde tanımlanan biliĢsel bozukluklar aĢağıda sıralanan nedenlerden herhangi birine bağlı değildir: (1) Bellek ve diğer biliĢsel iĢlevlerde ilerleyici bozulmaya neden olabilecek merkezi sinir sistemine ait diğer durumlar (örneğin serebrovasküler hastalık. normal basınçlı hidrosefali. beyin tümörü) (2) Demansa neden olabileceği bilinen sistemik durumlar (örneğin hipotiroidizm. Bozukluk baĢka bir Eksen I hastalığı ile açıklanabilir nitelikte değildir. tek ve yavaĢ ilerleyici bir biliĢsel bozukluğun bulunması durumunda. muhakeme gerektiren karmaĢık iĢlevlerde halen denetim gereksinen 7-12 yaĢlarındaki okul çocuğunu andırır. niasin eksikliği. Parkinson hastalığı.· Diğer belirlenebilir nedenlerinin dıĢlandığı. sinsi baĢlangıç ve yavaĢ ilerleyici kognitif yıkım özelliklerindedir. Tablo 10. B12 vitamini ya da folik asid eksikliği. organize etme. Bozukluklar delirium seyri dıĢında ortaya çıkmıĢtır. yürüme. AH‟deki ilerleyici yıkım sürecini. Alzheimer Tipi Demansın Evreleri Bugün yaygın olarak kullanılan iki evreleme sisteminden biri olan “Global Bozulma Ölçeği” (Global Deterioration Scale-GDS)‟nin de geliĢtiricisi olan Reisberg. evinde ve ev dıĢında tanıdık mekanlarda belli bir bağımsızlığı kazanmıĢ. F. subdural hematom. Bellek 2. · Biyopsi ya da otopsiyle elde edilen histopatolojik kanıtlar. D.

Hastada inkar mekanizması belirgin hale gelir olmuĢ. hobiler ve entelektüel Kendine bakıma tümüyle muktedir toplumsal gruplar içinde her zamankiiyi korunmuĢ ilgiler düzeyde bağımsız iĢlevsellik Anılan aktivitelerde hafif bozulma yaĢamı. güç ev iĢleri. AĢağıdaki alanlarda birden fazla bulgu: (a) iyi bilmediği çevrelere gittiğinde kaybolabiliyor. (d) yolculuk yapma. genellikle götürülemeyecek kadar hasta inkontinandır görünür 1 2 3 4 Bellek kusuruna iliĢkin yakınma yok. yalnızca Yalnızca kiĢilere oryante Yargılama ve problem çözme tümüyle parçacıklar kalır bozuk CDR 0 4. (f) değerli bir nesne kaybedilmiĢ yada konulmaması gereken bir yere konmuĢ. gönüllü gruplar ve Ev yaĢamı. özellikle aĢağıda sıralanan alanlarda yakınmalar var: (a) eĢyalarını koyduğu yerleri unutuyor. ancak yoğun bir görüĢmeden sonra ortaya konulabilen nesnel bulgular. KiĢisel bakım 0. Klinik görüĢme ile bellek kusuru saptanmıyor. (c) kelime ve isim bulma güçlükleri yakınları tarafından fark ediliyor. bağımsız iĢlev bozulma. Ev yaĢamı – Hobiler 6. (b) iĢ arkadaĢları. hobiler ve entelektüel Ev ilgilerde hafif bozulma Anılan aktivitelerden bazılarını Evdeki iĢlevlerde hafif fakat aĢikar halen Gayrete getirilmesi gerekiyor sürdürse de. En erken gösterilebilir bozukluk bulguları. hijyen ve diğer kiĢisel bakım ilgiler tümüyle yitirmiĢ / Ev dıĢında son derece sınırlı için yardım gerekiyor aktivitelere götürülebilecek kadar iyi görünür Ev dıĢında bağımsızlığını tümüyle kayda değer bir iĢlevselliği yok bakım için önemli ölçüde Evde KiĢisel yitirmiĢ / Ev dıĢında aktivitelere yardım gerekir. güçlük. Zaman iliĢkilerinde hafif güçlük Problem çözme. dıĢında tümüyle oryante farklılıkları kavramakta hafif bozukluk "selim" unutkanlık Orta düzeyde unutkanlık. ĠĢ ve toplumsal ortamlarda nesnel bir bozukluk yok. UğraĢı gerektiren iĢ koĢulları yada toplumsal ortamlarda düĢük performans. Bellek kusuruna ait. Dikkatli bir klinik görüĢme sonrasında ortaya konulan aĢikar bozukluk bulguları. Orta düzeyde bozukluk. genellikle iyi öğrenilmiĢ materyel tutulabilir. sıklıkla da toplumsal yargılama da bozuktur yeni materyel hızla yitirilir mekana disoryante Ağır düzeyde unutkanlık. AĢağıdaki alanlar genellikle sorunsuz: (a) yer ve zaman oryantasyonu . Bellek bozukluğuna iliĢkin. genellikle zamana.5 1 2 3 çözer. (b) önceden iyi bildiği isimleri unutuyor. (e) yeni tanıĢtığı insanların isimlerini hatırlamakta güçlüğü var. yakın Zamanda orta düzeyde güçlük.0. Ev dıĢında iĢlevsellik 5. hastanın bozulmaya yüztutan çalıĢma performansının farkındalar. karmaĢık görememe. yargılama iyidir Hafif fakat aĢikar unutkanlık. (g) konsantrasyon eksikliği klinik testler sırasında aĢikar. para iĢleriyle uğraĢma gibi yeteneklerde azalma. Semptomatolojiye yönelik uygun düzeyde endiĢe taĢıyor. Belirtilere ılımlı yada orta düzeyde bir anksiyete eĢlik edebilir. unutkanlık günlük dıĢarıda coğrafi disoryantasyonu aktiviteleri etkiliyor olabilir Ağır düzeyde unutkanlık. (d) bir kitap yada yazıyı okuduğunda eskisi gibi hatırında kalmıyor.5 1 2 3 ĠĢte. alıĢveriĢte. benzerlik ve olayların kısmen hatırlanabilmesi. Klinik görüĢmede bellek kusuruna ait nesnel bir kanıt yok. toplumsal dönem olayları için daha muayene sırasında mekana oryante. yargılama genellikle korunmuĢtur belirgin. (c) çıkarma dizileriyle ortaya konulan konsantrasyon bozukluğu. (b) kiĢisel geçmiĢe ait bazı bellek problemleri. Bozukluk aĢağıdaki alanlarda ortaya konuyor: (a) günlük ve yakın geçmiĢe ait olaylara iliĢkin bilgide azalma. yüzeysel bir bakıĢla hala ve ilgiler terkedilmiĢ durumda hobiler normal görünebilir Ev dıĢında bağımsızlığını Yalnızca basit iĢler yapılabiliyor. yalnızca çok iliĢkilerinde ağır düzeyde Zaman Ağır düzeyde bozukluk.Giyinme.

yaĢamlarını sürdürmek için tümüyle bağımlı oldukları eĢlerinin ismini unutabilirler.b) yada mekan oryantasyonunda bozulmalar.. Hasta güncel yaĢamına iliĢkin temel özelliklerden birini hatırlayamıyor. Bu evrenin erken döneminde bazı kelime ve cümleler söylenebilse de konuĢma son derece sınırlanmıĢtır.. Bazen. (c) anksiyete belirtileri. 40'tan geriye 4er. mevsim. 10'dan geriye. örn. (c) mezun olduğu lise yada yüksek okulun adını. Duygulanımda küntleĢme ve sıkıntı yaratan durumlardan kaçınma. Diurnal ritm sıklıkla bozulmuĢtur. Hemen daima kendi isimlerini hatırlarlar. örn. bazen de ileriye doğru 1'er saymakta güçlükleri olabilir. temizlik ve yemek yemek için yardım gerekir. Günlük yaĢam aktivitelerinde yardım gerekir: (a) idrar inkontinansı olabilir. ancak uygun giysiyi seçmekte güçlükleri olabilir. Baskın savunma mekanizması olarak inkar kullanılıyor. homurdanmak dıĢında. KarmaĢık iĢlevlerin yerine getirilemez olması. konuĢma tümüyle yitirilir.. (c) bilinen yerlere yolculuk yapabilme.b. Ġdrar inkontinansı. hasta sürekli olarak basit bir temizlik hareketini tekrarlayabilir. YaĢamlarındaki yakın geçmiĢe iliĢkin olay ve deneyimlerin tümünden büyük ölçüde habersizdirle Çevreye iliĢkin bazı bilgiler korunabilir. yıl. yada 20'den geriye 2'Ģer saymakta güçlük çekebilir. haftanın günü. Beyin bedene ne yapması gerektiğini söyleme yeteneğini artık yitirmiĢ gibidir. Bunlar oldukça değiĢkendir ve Ģunları içerir: (a) hezeyan davranıĢı. yürümek) evrenin ilerlemesiyle kaybedilir. Eğitimli bir kiĢi. fakat bazen bildik yerlere gidebilirler. v. Kendi isimlerini daima. Evrenin ilerlemesiyle. Temizlenmek ve yemek yemekte yardım gerekmez. mevsim. Temel psikomotor yetenekler (örn. yada aynadaki ke imgeleriyle konuĢabilirler. Genellikle. (b) yakın aile üyelerinin isimlerini (torunlar gibi). (b) obsesif belirtiler olabilir. KiĢilik ve emosyon değiĢiklikleri görülür. Bu evre sürecinde tüm verbal yetenekler kaybedilir.5 6 7 (b) bildik kiĢi ve yüzlerin tanınması. çevredeki hayali kiĢilerle. (d) kognitif abuli. eĢ ve çocuklarınınkileri genellikle bilirler. Örneğin: (a) yıllardır kullanmakta olduğu adres yada telefon numarasını. YaĢamlarını sürdürebilmeleri için yardım gerekmektedir. ajitasyon ve daha önce mevcut olmayan tarzda bir saldırganlık görülebilir. v. çevrelerindeki tanıdık kiĢileri yabancılardan ayırabilirler. . amaca yönelik bir davranıĢın uygulanması için gerekli düĢüncenin yeterli süre taĢınamam nedeniyle irade gücünün kaybı. Genel ve kortikal nörolojik bulgu ve belirtiler bu evrede genellikle mevcuttur. Zaman (gün. eĢlerini taklit olmakla suçlayabilirler. (b) yolculuk için yardım gerekir. Bu evredeki kiĢiler kendilerine ve diğerlerine ait temel gerçeklere iliĢkin bilgiyi korurlar. örn.

Yine klinik evreyle sayısal ve bölgesel açıdan korelasyon göstermemekle birlikte gevĢekten nöritike doğru biçimini değiĢtirip limbik sistemde görülür hale gelen AP hemen daima NFY ve AP‟lerin yanısıra gliozis-inflamasyon. Ancak titiz kliniko-anatomik korelasyon çalıĢmaları NFY‟lerin neokorteks. Tau 17. nöron . Oysa ki. Nöron kaybı AH‟de nöron kaybı entorhinal korteksten baĢlar ve limbik sistemi terkettiğinde superior temporal sulkusta tespit edilebilir. AH kesin tanısı için patolojik olarak nörofibriler yumaklar (NFY) ve senil ya da amiloid plakların (AP) saptanması gerekli ancak yeterli değildir. Ġlerde demansa dönüĢecek olsun ya da olmasın normal insanlar 60 yaĢlarından itibaren neokortikal gevĢek plaklar ve bazen limbik NFY‟ler geliĢtirmeye baĢlarlar. AP‟lerin ise nöritik veya sert plak biçimiyle limbik sistemde görünür olmalarının AH için %100‟e yaklaĢan duyarlılık ve özgüllük gösterdiğini ortaya koymaktadır. Nöron kaybının zaman içinde ilerleme ve anatomik yatkınlık tarzı genel anlamda NFY‟nin tarzına benzese ve NFY ile nöron sayılarının arasında anlamlı negatif korelasyonlar saptansa da. Mikrotübüller özellikle aksonlarda yerleĢir. sitoskeletal bütünlük ve kargo veziküllerinin aksonal nakliyesinde önemli roller oynar. Her iki lezyon da normal yaĢlanmada olduğu gibi bir dizi baĢka dejeneratif hastalıkda da görülebilir.inflamasyon Kolinerjik innervasyonun kaybı Diğer nörotransmitter kayıpları Nörofibriler yumaklar NFY‟lerin (ġekil 10) temel bileĢeni hiperfosforile t (tau) proteinidir. kromozom tarafından kodlanan mikrotübül asosiye proteinler (MAP) ailesinden bir proteindir.EPĠDEMĠYOLOJĠ Tablo 13. AĢağıda daha iyi görüleceği gibi. kortikal kolinerjik innervasyon ve diğer nörotransmitter sistemlerinde kayıplar AH nöropatolojisinin bileĢenlerini oluĢtururlar (Tablo 15). nöron ve sinaps kayıpları. NFY‟ler beyinde rasgele değil fakat belli bir bölgesel yatkınlığı yansıtacak Ģekilde yerleĢirler. aksonal ve dendritik morfolojik değiĢiklikler. Mikrotübüllerin stabilizasyonu. Pick cisimciklerinin varlığı PiH kesin tanısı için gerekli ve yeterli koĢuldur. AH Nöropatolojisi Nörofibriler yumaklar (NFY) Amiloid plaklar (AP) Nöron kaybı Dendritik ve aksonal değiĢiklikler Sinaps kaybı Gliozis . Normal yaĢlılık sürecinde limbik (entorhinal ve hippokampal) NFY sayısıyla kronolojik yaĢ arasında korelasyon gösterilmiĢtir. normal yaĢlanma-MCI-giderek ağırlaĢan demans devamlılığının patolojik korelatı gibi durmaktadır. NFY‟lerin limbik sistemde birikip neokortekse geçiĢi ve giderek neokortekste yaygınlık göstermeye baĢlaması. Tablo 15. AH‟nin kesin tanısı için patolog bu iki lezyonun varlığını saptamanın yanısıra belli bir nöroanatomik dağılımda ve belli miktarlarda olduklarını da göstermelidir. Alzheimer Hastalığı‟nda Rol Oynayan Faktörler Risk faktörleri · YaĢ · · · · · · · · · · · · Kadın cinsiyet DüĢük eğitim Ailede demans öyküsü Genetik etkenler (APOE-ε4) Bilinç kayıplı kafa travması Down sendromu Majör depresyon öyküsü Vasküler olaylar Plazma homosistein düzeyi Küçük kafa çevresi Hipotiroidi Bazı toksik ve zararlı durumlara maruz kalma Koruyucu faktörler · Yüksek eğitim · APOE-ε2 · Anti-oksidan kullanımı (?) · Anti-inflammatuar kullanımı (?) · Östrojen kullanımı (?) · Statin kullanımı (?) · Kırmızı Ģarap · Akdeniz diyeti · Fiziksel ve zihinsel aktivite NÖROPATOLOJĠ AH‟nin klinik tanıda baĢvurulabilecek patognomik bir iĢaretleyicisi olmadığı gibi patolojik tanısı da benzer bir güçlük taĢır.

Dopaminerjik kayıp AH ileri evrelerinde parkinsonizm sıradıĢı bir olgu değildir. Sinaptofizin gibi sinaptik proteinlerin miktarlarının da demans ağırlığıyla korele ettiği gösterilmiĢtir. etkilenen Meynert kaynaklı kolinerjik innervasyon da aynı tarzı yansıtır: kortekste en fazla etkilenen bölgeler limbik ve asosiasyon korteksleri iken. ChEĠ‟ler büyük ölçüde hafif-orta evre hastalarda çalıĢılmıĢ ve bu evrelerde kullanım için endikasyon almıĢlardır. NFY‟lerin az sayıda olduğu ya da hiç bulunmadığı bölgelerde de ağır nöron kaybı görülebilir. memantinin de psikotik belirtilere ve özellikle de ajitasyona iyi geldiği gösterilmiĢtir. Mikroglial aktivasyon sitokinlerin salgılanması. primer sensoryal ve motor korteksler göreli olarak salim kalırlar. Kortikal 5-HT-erjik akson terminallerinde 5-HT‟nin salınımı ve geri alınımı ciddi düzeyde bozulmuĢtur. Non-Kognitif Semptomatik Tedavi ChEĠ‟lerin özellikle halüsinasyon ve hezeyanlar Ģeklindeki psikotik belirtilere. AH‟de limbik alanlardaki yaygın NFY formasyonu ve nöron kaybı Meynert çekirdeğini de etkiler. özellikle de periamigdaloid ve entorhinal korteks amigdaladan sonra en sık görüldükleri yerlerdir. LC‟ler ve NFY-AP birlikteliği için 2 ayrı nöropatolojik örüntü sınıflandırmaya yardımcı olabilir. Sinaps kaybı baĢlangıçta NFY ve nöron ölümünün anterograd Wallerian dejenerasyon sonucu sekonder etkisi ile açıklansa da. LCD kendine özgü bir antite olarak ortaya çıkmıĢken LCD ve AH‟nin içiçe geçtiği durumlar olan hem NFYAP hem de kortikal Lewy cisimciklerinin sonucu olan klinik durumların LCD mi yoksa AH‟nin Lewy varyantı (AHLV) olarak mı adlandırılacağı tartıĢmalıdır. Buna karĢılık LCD‟de yaygın neokortikal ve beyinsapı yerleĢimine değiĢken miktarlarda AH tipi patoloji eĢlik edebilir. Kolinerjik kayıp Bütün korteksin kolinerjik innervasyonu temel limbik yapılardan biri olan bazal önbeyindeki Meynert çekirdeğinden sağlanır. TEDAVĠ Kognitif Semptomatik Tedavi Halen tedavinin çekirdeğini kolinesteraz inhibitörleri (ChEĠ‟ler) ve memantin ile kognitif semptomatik tedavi oluĢturmaktadır. Gliozis ve Ġnflamasyon Gliozis AH nöropatolojisinin bir baĢka özelliğidir. Amiloid nörotoksisitesinin neden olduğu sinaps kaybı ve transsinaptik dejenerasyon hücre ölümünde rol oynadığı düĢünülen diğer etmenlerdir. Biriken verilerin analizi memantinin mevcut ajitasyonu kontrol altına alabildiği gibi uzunlamasına . LCD‟ye özgü neokortikal ve beyinsapı yerleĢimi çok daha seyrektir. Bu innervasyon dikkat ve bellek iĢlevlerinin optimal sürdürülebilmesi açısından büyük önem taĢır. akut faz reaktanları ve komplemanın aktive edilmesiyle inflamasyonu harete geçirir Diğer nörotransmitter kayıpları Serotoninerjik kayıp AH‟de serotoninerjik (5-HT-erjik) dorsal raphe çekirdeğinde Meynert düzeyinde olmasa bile kayda değer nöron kaybı ve kalan nöronlarda NFY‟ler görülür. AH‟de 5-HT-erjik kayıpla depresyon ve saldırgan davranıĢın korelasyonu bildirilmektedir. NA-erjik kaybın klinik karĢılığı iyi belirlenmemiĢtir. orta-ağır evre çalıĢmaları da genellikle pozitiftir. Bununla birlikte. Kolinerjik aksonların kaybı diğer patolojik özellikler gibi bir bölgesel yatkınlık gösterir. Diğer limbik alanlar. Benzer Ģekilde. LC‟deki patoloji seçici yatkınlığa uygun biçimde LC‟nin kortikal projeksiyonları olan anterior ve medyal bölümlerini etkilerken spinal ve serebellar projeksiyonları içeren kaudal ve lateral bölümleri salim kalır. Sinaps kaybı Sinaps kaybı kortikal biyopsi örneklerinde klinik demans ağırlığıyla. rivastigmin ve galantamin sınanan çok sayıda ChEĠ‟den Ģimdiye kadar ruhsatlananlardır. Bu olguların patolojik karĢılığı büyük sıklıkla substantia nigra pars compacta (SNc) dopaminerjik (DA-erjik) nöronlarında kayıp ve Lewy cisimcikleridir (LC). LC‟ler gerek sporadik ve gerekse de familyal AH‟de en sık amigdalada ve %60‟a yaklaĢan bir oranda görülürler. böylece kolinerjik nörotransmisyonun yanısıra glutamaterjik nörotransmisyonun da NMDA reseptör modülasyonu aracılığıyla düzenlenmesinin AH‟de bir tedavi stratejisi olabileceği kanıtlanmıĢtır. Lokal internöronlardan sağlanan striatal kolinerjik innervasyon ve talamusun beyinsapı pedinkülopontin çekirdek kaynaklı kolinerjik innervasyonu etkilenmediği gibi. Noradrenerjik kayıp Beyinsapındaki noradrenerjik (NA-erjik) çekirdek olan locus ceruleus‟ta (LC) da dorsal raphe benzeri bir nöronal kayıp ve NFY oluĢumu gözlenir. 5-HT geri alınım blokerlerinin (SSRI) AH‟deki depresyon ve agresyonun tedavisindeki rasyoneli bu gözlemlere dayanmaktadır. Memantin ChEĠ‟lerden sonra bu kez farklı bir etki mekanizmasına sahip olan bir ajan daha onay almıĢ. Kolinesteraz Ġnhibitörleri Takrin Donepezil. primer hasarın özellikle de intraselüler çözülebilir Aβ oligomeri aracılığıyla sinapslara olması ve bozukluğun retrograd olarak hücre gövdesine taĢınarak. ajitasyon ve apatiye iyi gelebildiği gösterilmiĢtir.ölümünden tek baĢına NFY‟ler sorumlu tutulamaz. Subkortikal çekirdekler gibi NFY‟lerin bulunduğu bölgelerde ille de nöron kaybının olması gerekmediği gibi. Günümüze kadar biriken verilerin kapsamlı bir gözden geçirmesi için Cochrane veritabanına bakınız. nöron kaybından dahi daha kuvvetli en yüksek korelasyon gösteren yapısal değiĢikliklerin baĢında gelir. NFY oluĢumu ve nihayetinde hücre ölümüne yolaçması artık daha muhtemel görünmektedir. Tau hiperfosforilazasyonun ilk görüldüğü alanlardan biri de Meynert çekirdeğidir. Buna bir sonraki bölümde değinilecektir. ChEĠ‟lerin non-kognitif ya da davranıĢsal belirtiler üzerindeki olumlu etkileri de bildirilmektedir.

Merkezi Özellik Hastanın sosyal ya da iĢ hayatındaki fonksiyonelliğini etkileyen ilerleyici bir kognitif bozulma olmalıdır. Lewy cisimcik tipli senil demans ve Alzheimer hastalığına eĢlik eden Lewy cisimcik hastalığı gibi farklı terimlerle ifade edilmiĢtir. Hastalığın erken evresinde göreli olarak daha az olan bellek ile ilgili yakınmalar ve muayene bulguları ancak hastalık ilerledikçe aĢikar hale gelir. ALZHEIMER DIġI DEMANSLAR ALZHEIMER DIġI DEJENERATIF DEMANSLAR Lewy Cisimcikli Demans Lewy cisimcikli demans (LCD) tanımı ilk kez 1996 yılında Ģu anki LCD Birliği‟nin Birinci Uluslararası ÇalıĢtayı‟nda kullanılmıĢtır (McKeith et al. Erken ve ön planda görsel-mekansal bozukluk LCD için tipiktir. Yürütücü iĢlevler. neokortikal ve beyinsapı LC‟lere değiĢen oranlarda AH nöropatolojisinin (baskın olarak amiloid plaklar) eĢlik etmesi durumunda vurgunun LCD üzerinde olması daha uygun gibi görünmektedir. Depresyon tedavisinde öncelikle bu yaĢ grubunda sık kullanılan ve depresyonu bizzat ortaya çıkarabilecek veya Ģiddetlendirebilecek olan reserpin. valproat ve lityum da tek baĢına ya da ilave tedavi olarak denenebilir. . soyut düĢünme yeteneği. genellikle belirgin görsel-mekansal ve yürütücü fonksiyonlarda bozulmanın ön planda olduğu bir demans tablosudur.izlemde ilaç kullanan hastalarda daha az ajitasyon ortaya çıktığı gözlemlenmiĢtir. . diffüz Lewy cisimcik hastalığı. Depresyon. broĢür. Ġmpulsivite ve dürtü kontrol kusurlarının tedavisinde öncelikle SSRI‟lar denenir. Evresel perspektif Ģöyle özetlenebilir: Erken evrede hastalık hasta ve hasta yakınına kültüre uyumlu bir Ģekilde anlaĢılabilir bir Ģekilde aktarılır ve hastalığın mümkün olduğunca ayrıntılı bir Ģekilde kavranacağı internet. Klinik Tablo: LCD de Alzheimer hastalığına benzer tarzda. Hiperseksüalite için ayrıca anti-androjen ajanlar kullanılabilir. Alzheimer hastalığının Lewy cisimcikli varyantı (AHLCV). Ajitasyon için bazen tek baĢına trazodonla baĢlayıp cevap alınmazsa nöroleptikleri tercih etmek bir seçenek olabilir. planlama. Bunlar farklı baĢlıklarda sıralanabileceği gibi hastalık evrelerine göre de farklılık gösterir. kronik progresif seyirli. Yukarda “Alzheimer Hastalığı” bölümünün “Dopaminerjik Kayıp” alt baĢlığında tartıĢıldığı gibi AHLCV‟yi AH nöropatolojisine sınırlı limbik LC‟lerin (amigdala. Alzheimer dernek ve vakıflarının ve benzeri kaynakların dergi. MMSE‟de AH‟ye kıyasla göreli yüksek puan alabilen. Mirtazapin (Remeron®) yatmadan önce ½ tablet (15mg) dozunda benzer etkiye sahiptir. tanı ve semptomların Ģiddetini değerlendirmek için klinik değerlendirmede daha geliĢmiĢ metodların kullanımı önerilmiĢtir. McKeith ve arkadaĢları tarafından 1996 yılında tanımlanan uzlaĢı kriterlerinin kabul edilebilir bir özgüllüğünün olmasına rağmen duyarlılığının suboptimal olması ve bununla beraber temel özelliklerden olan zihinsel iĢlevlerde dalgalanmanın tanınmasındaki zorluklar ve temel özelliklerin (görsel halüsinasyonlar. Uykusuzluk tedavisinde ilaçtan önce yatmadan bir süre önce içilecek ılık süt önerilmelidir. Bu çalıĢtaydan önce demanstaki Lewy cisimciklerinin varlığı. karar verme gibi amaca yönelik hareketler için önemli olan kognitif iĢlemleri içerir. LCD‟nin klinik ve patolojik tanı kriterleri için. Son yıllarda edinilen bilgilerden sonra. α-metil-dopa. Ayrıca sözel bellek testlerinde görsel bellek testlerine göre daha iyi performans gösterirler. içgörü. Episodik bellek ile ilgili testlerdeki performansları (çoktan seçmeli ile hatırlamaları serbest hatırlamadan iyidir) AH‟si olan hastalara göre daha iyidir. Dolayısıyla da. 1996). β-blokerler gibi anti-hipertansifler kesilerek kalsiyum kanal blokerleri veya ACE inhibitörleri gibi daha uygun ilaçlara geçilmelidir Hezeyan ve halüsinasyon gibi psikotik belirtilerin tedavisinde ekstrapiramidal ve anti-kolinerjik yan etkilerden arınmıĢlık baĢlıca tercih nedenidir. Her üç çekirdek özellik için de yeni kriterlerde fazlaca değiĢiklik belirtilmemesine rağmen. bu anılan belirtilerin Ģiddetleri anti-psikotiklerle derhal müdahaleyi gerektirmediği durumlarda yeni baĢlanılan bir ChEĠ‟nin ve/veya memantinin onların üzerine muhtemel etkisini değerlendirmekle gereksiz ilaç kullanımının da önüne geçilmiĢ olur. senil dönemde sinsi baĢlangıçlı. mani ve anksiyete gibi duygudurum bozuklukları AH‟de sıktır. Karbamazepin. görsel-mekansal ve yürütücü iĢlevlerde bozulma ile karakterizedir. peri-amigdalar ve entorhinal korteksler) eĢlik etmesi durumunda kullanıp. yargılama. Bu kognitif kayıp erken evrede özellikle karmaĢık dikkat. Görsel-mekansal bozukluğun Ģiddeti erken dönemde posterior kortikal atrofide izlenen Ģiddette bir simultanagnoziye neden olabilir. Gerçekte bir antidepresan olan trazodon (Desyrel®) 50-200 mg dozları arasında yatmadan 1 saat önce verildiğinde oldukça etkin bir sedatif etki gösterir. seyirde dalgalanma ve parkinsonizm) üçünün bir arada düĢük sıklıkta görülüyor olması nedeniyle tanı kriterlerinde revizyon yapılması ihtiyacı doğmuĢtur. Non-Farmakolojik Tedavi Tedaviye non-farmakolojik yaklaĢım hasta ve hasta yakını ile kurulan ve hastalıkla baĢa çıkmaya yönelik ilaç dıĢı etkileĢimin bütününü içermektedir. Ajitasyon ve saldırganlığın tedavisinde yine atipik nöroleptikler ilk seçimlerdir. kitap gibi bilgilendirici yayınlarının okunması teĢvik edilir Orta evrede hasta ve hasta yakınına yalnız sokağa çıkmanın sakıncaları anlatılır Ġleri evrede Evde profesyonel yardım ve bir ötesi olarak kalıcı bir bakımevine nakil üzerine tartıĢılır ve teĢvik edilir. hatta demans için kesme puanının üzerinde kalan bir hastanın kesiĢen beĢgenlerden puan kaybetmesi özellikle ayıt ettiricidir.

tekrarlayıcı görsel halüsinasyonlar c. Tipik olarak iyi forme ve ayrıntılı. D2 reseptör bloke edici ajanlar tanı veya tedavi amacıyla kullanılmamalıdır Dopamin taĢıyıcısı görüntülemesi: Dopamin taĢıyıcısı fonksiyonel görüntülemesi. Destekleyici Özellikler: Destekleyici özellikler LCD‟de sıklıkla görülür ancak özgüllükleri çekirdek ve iĢaretleyici özellikler kadar yüksek değildir.) 3) ĠĢaretleyici özellikler . Miyoklonus. nigrostriatal dopaminerjik sistemin bütünlüğünü tanımlar. LCD‟de postüral instabilite. Görsel halüsinasyonları olan posterior kortikal atrofili (PKA) grubun. TRODAT gibi spesifik ligandlarla yapılan dopamin taĢıyıcısı görüntülemesi. üriner inkontinans. presinaptik nöronal dejenerasyon için iĢaretleyici olabilirler. Hezeyanlar içinde misidentifikasyon ve Capgras hezeyanı özellikle sıktır. tanı muhtemel LCD olabilir. Alzheimer hastalığında normaldir. tedavi gerektirmeyecek kadar hafif bir parkinsonizm. Dikkat ve uyanıklıkta ciddi değiĢikliklerle birlikte giden zihinsel iĢlevlerde dalgalanma.Çekirdek Özellikler Dalgalanma: Klinik pratikte çekirdek kriterler arasında en zor karakterize edilebileni zihinsel iĢlevlerdeki dalgalanmalardır. Dikkat. haftalara kadar değiĢen sürelerde. Ġdiopatik PH. fakat ilerlemeyle birlikte aĢikar hale gelir. tremorun yokluğu. sferik. Görsel halüsinasyonları olan hastalarda kortikal asetilkolin defisitleri daha belirgindir ve bu durum belki de kolinerjik tedaviye daha iyi yanıtın nedeni olabilir. yürüyüĢ bozukluğu. 2005) 1) Merkezi özellik (Muhtemel veya mümkün LCD tanısı için gereklidir): Demans. kompleks görsel halüsinasyonlar tanı için çekirdek özelliklerden ikincisidir. Sistematize hezeyanlar ve depresyon hastalığın herhangi bir döneminde görülebilir. eozinofilik. halüsinasyonları olmayan grup ile karĢılaĢtırıldığında görsel-algısal bozulmaları daha belirgindir. beta-CIT. Muhtemel ve Mümkün LCD Klinik Tanısı için Gözden GeçirilmiĢ Yeni UzlaĢı Kriterleri (McKeith et al. Parkinsonizm: LCD‟de ekstrapiramidal motor bulguların ağırlığı genellikle demansı olsun veya olmasın benzer yaĢ grubundaki Parkinson hastalarındaki (PH) motor bulguların ağırlığına benzer Ģekilde olabileceği gibi daha geri planda ve hafif de olabilir. Muhtemel LCD tanısı ise tek baĢına iĢaretleyici özelliklere dayanarak konmamalıdır. Parkinsonizmin motor özelliklerinin kendiliğinden mevcudiyeti 2) (Bu özelliklerden bir veya daha fazlası yine bir veya daha fazla çekirdek özelliğin varlığında. senkop ve geçici bilinç kaybının geliĢmesine de katkı da bulunuyor olabilir. görsel kompleks imajların jeneratörü olduğu bilinen anterior ve inferior temporal lob ve amigdalada Lewy cisimciklerinin artmıĢ olduğu bildirilmiĢtir. Ġstirahat tremoru daha az görülür. impotans gibi otonomik semptomlar görülebilir. PH‟nın ayırdedici asimetrik sunumu belirgin olmayabilir. filamantöz inklüzyon cisimcikleridir Tablo 17. L-Dopa cevapsızlığı özelliklerinden birinin LCD‟de PH‟ya göre 10 kat daha muhtemel olduğu bildirilmiĢtir. MSA ve PSP‟de de bozuk olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Otopsi çalıĢmalarında. Parkinsonizmin L-Dopa cevabı çok iyi olmayabilir. FP-CIT. görsel halüsinasyonları olan vakalarda. Hastalığın erken döneminde ortostatik hipotansiyon. hasta yakını ve bazen de hekim için aĢikar kayda değer dalgalanmalar geçerli sayılmalıdır. REM uyku davranıĢ bozukluğu: Nöroleptik aĢırı duyarlılığı: Nöroleptik duyarlılık reaksiyonlarıyla birlikte olan yüksek mortalite ve . frontal-subkortikal yetenekler ve vizuo-spasyal iĢlevleri ölçen testlerdeki bozulmalar ön planda olabilir. b. Normal sosyal ya da mesleki iĢlevselliği etkileyecek ağırlıkta ilerleyici kognitif bozulma. Bu kriter için uyanıklık durumu veya kognitif ve iĢlevsel performansta dakikalar. LC‟ler. IPT. LCD‟de striatal dopamin taĢıyıcısı aktivitesi düĢük iken. Erken evrelerde bellek bozukluğu baskın ve kalıcı düzeyde olmayabilir. günler. Nöropatoloji Nöropatolojik olarak tabloya adını veren intraselüler Lewy cisimcikleri (LC) baĢlıca özelliktir. renkli. birinin mevcudiyeti ise “mümkün DLB” tanısı için esastır): a. intranöronal sitoplazmik. ĠĢaretleyici Özellikler morbidite nedeniyle. nörokardiyovasküler insitabilite. bu özelliklerden bir veya daha fazlasının olması mümkün LCD tanısı için yeterlidir. konstipasyon. Görsel halüsinasyonları olan LCD‟li hastaların. Görsel halüsinasyonlar: Hastalığın genellikle erken evrelerinde görülen tekrarlayıcı canlı. olmayan PKA‟lılara göre bunların gerçekte LCD olduklarını düĢündürecek Ģekilde daha fazla parkinsonizm ve RUDB‟ye sahip oldukları gösterilmiĢtir. SPECT görüntülemelerinde oksipital kortekste tutulum azalmıĢtır. Ancak çekirdek özelliklerden hiçbirisi yoksa. Çekirdek özellikler (Üç temel özellikten ikisinin mevcudiyeti “muhtemel DLB”. Bununla birlikte dalgalanma kriterinin varlığı veya yokluğunun saptanmasının sadece öyküyle değerlendirmeciler arası güvenilirliğinin çok yüksek olmadığı ve dalgalanmaya özgü geliĢtirilmiĢ ölçeklerin kullanımının önerildiği unutulmamalıdır. bradimimi gibi aksiyal tutulum demanssız PH‟lılara göre daha belirgindir. saatlerden. Otonomik disfonksiyon aynı zamanda bazı hastalarda görülebilen tekrarlayan düĢmeler.

Klinikopatolojik ve tedavi çalıĢmaları gibi diğer araĢtırma projelerinde ise her iki klinik fenotipinin de alfasinükleopati veya Lewy cisimcik hastalığı gibi daha geniĢ kategoriler altında toplanmalrı düĢünülebilir. ancak henüz bu konu sistematik olarak değerlendirilmemiĢtir. Depresyon da sık görülen bir semptomdur ancak anti-depresan kullanımı ile ilgili sistematize bir çalıĢma yoktur. AĢırı gündüz uyuklaması zihinsel performansın düĢmesine katkıda bulunabilir. REM uyku davranıĢ bozukluğu b. ChEĠ‟lerin davranıĢsal belirtiler üzerindeki olumlu etkisi ilk kez LCD‟li hastalarla yapılan bir klinik çalıĢmada ortaya konmuĢtur. dikkat ve uyanıklığın az olduğu zamanlarda daha ağır olabilir. Non-motor semptomlar için etkili olan tedaviler. kolinerjik temelli tedavi. Buna karĢılık rivastigmin EXPRESS isimli baĢarılı klinik çalıĢmasına dayanarak PHD tedavisi için. SPECT ve PET‟de oksipital aktivitede azalma ile birlikte genel olarak düĢük tutulum i. arttırma riskine karĢın hastanın kendisine optimize edilmiĢ bir anti-parkinson tedaviden yararlanıp yararlanmayacağı tetkik edilmelidir. Dolayısıyla. Bu nedenle sosyal iliĢkilerin arttırılması gibi yaklaĢımlarla uyanıklığın ve dikkatin arttırılması yararlı olabilir. SPECT veya PET görüntülemeleriyle gösterilebilen bazal gangliada düĢük dopamin taĢıyıcı tutulumu 4) Destekleyici özellikler (Genellikle vardır fakat tanısal özgüllüğü kanıtlanmamıĢtır. 3 mg melatonin veya 12. Kognitif semptomlar: LCD tedavisinde ağır kolinerjik yetmezliğin de düĢündüreceği gibi. Klinik tabloya tamamen ya da kısmen neden olabilecek baĢka bir fiziksel hastalık veya beyin bozukluğunun varlığı c. Görsel halüsinasyonlar ve kognitif kötüleĢme. BT/MRG‟de medial temporal lob yapılarının göreli olarak korunmuĢ olması h. Tipik antipsikotiklerin kullanımından kaçınılmalıdır. Tedavi LCD tedavisi klinisyen için zor ve karmaĢıktır.): a. Ağır nöroleptik duyarlılığı c. üriner inkontinans gibi) d. Farmakolojik yaklaĢım: Motor bulgular: LCD‟de parkinsonizmin L-Dopa cevabının iyi olmaması ve DA-erjiklerin psikotik belirtileri . Tedavide sabah ve öğlen dozları Ģeklinde. LCD tanısı için hala önerilmeye devam edilmektedir. LCD‟de Cochrane Kütüphanesi tarafından değerlendirmeye alınan tek rasgele kontrollü klinik çalıĢma olan McKeith çalıĢmasında rivastigminin bazı kognitif ölçütlerdeki üstünlüğüne rağmen sonuçlar etkinlik açısından yeterince ikna edici bulunmamıĢtır. 100-400mg arası kullanılacak modafinil ile yarar sağlanır. yavaĢ doz artıĢı yapılarak psikiyatrik semptomların artmasını engellemek amacıyla gerekli olan minimum dozda kullanılmalıdır. 5) 6) Non-farmakolojik yaklaĢım: Non-farmakolojik yaklaĢımlar. onlarla dahi aĢırı duyarlılığın geliĢebileceğine dair anekdotal bildiriler de hesaba katılarak dikkatle kullanılabilir. Tekrarlayan düĢmeler ve senkop b. Ancak antikolinerjik etkileri nedeniyle trisiklik antidepresanlardan kaçınılmalıdır. Eğer parkinsonizm ilk kez ağır demans evresinde ortaya çıkarsa Semptomların zamansal sıralanımı: LCD tanısı. Cevap alınamadığı takdirde atipik nöroleptikler. Parkinson hastalığı demansı (PHD) terimi. Doz artıĢı her zaman yavaĢ yapılmalı ve yan etkiler açısından dikkatli olunmalıdır. Ağır otonomik disfonksiyon (ortostatik hipotansiyon. Nöropsikiyatrik semptomlar: Görsel halüsinasyonlar en sık görülen psikiyatrik semptomlardır. demans parkinsonizmden (eğer varsa) önce veya birlikte ortaya çıkar ise düĢünülmelidir. MIBG myokard sintigrafisinin bozuk (düĢük tutulum) olması j. Pratik uygulamada. EEG‟de belirgin yavaĢ dalga aktivitesi ile birlikte temporal loblarda geçici keskin dalgalar LCD tanısı ihtimali aĢağıdakilerin mevcudiyeti durumunda azalır: a. yeni bir hastada kognitif tedavi amaçlı baĢlanan ChEĠ. Farmakolojik yaklaĢımın gerektiği durumlarda atipik antipsikotikler ve kolinesteraz inhibitörleri (ChEĠ) düĢünülmelidir. olanzapin. L-dopa düĢük dozlarda baĢlanıp. nöroleptik tedaviye karĢı geliĢebilecek aĢırı duyarlılık da göz önüne alınarak görsel halüsinasyonlar ve diğer psikotik belirtilerin tedavisi için bir süre tek baĢına bırakılabilir.25 mg klonazepam. Depresyon g. AH tedavisine benzer dozlarda kullanılmak koĢuluyla ketiapin. yerleĢmiĢ Parkinson hastalığı bağlamında oluĢan demansı tanımlamak için kullanılmalıdır. LCD‟li hastaların pek çok semptomlarında ve fonksiyonel kayıplarında yararlı olabilirler. Uyku bozuklukları: RUDB yatmadan önce verilen 0. LCD ve PHD ayrımı yapılması gereken araĢtırma projelerinde ise demansın baĢlangıcı ile parkinsonizm arasındaki 1 yıl kuralı. Sistematize hezeyanlar f. Diğer modalitelerde halüsinasyonlar e. klozapin sırasıyla seçilebilir. Geçici açıklanamayan bilinç kaybı c. klinik durum için en uygun terim kullanılmalıdır ve Lewy cisimcik hastalığı gibi genelleyici terimler sıklıkla yardımcıdır. motor fonksiyonları kötüleĢtirebilir veya benzer Ģekilde tersi de mümkündür. Antikolinerjiklerden kaçınılmalıdır. SSRI veya SNRI‟lar kullanılabilir.5 mg ketiapin ile baĢlanacak dozlarla tedavi edilebilir. Fokal nörolojik bulgular veya beyin görüntülemesinde serebrovasküler olaya ait bir delil varsa b. en azından halen elimizde bulunan ChEĠ‟lerle AH‟ye benzer biçimde yararlı olabilir.a.

giderek artan apatiden dolayı bu tip aktivitelere ve hobilerine ilgileri ve spontaniteleri azalır. içe dönük dikkat ve arama stratejilerinde bozulma sonucu ortaya çıkan. vasküler demans. PHD‟de belleğin tüm öğeleri (çalıĢma belleği. yakın olayları iyi hatırlayamadıklarından. algılamanın ve düĢüncenin yavaĢlamasından. Nöropsikolojik profil açısından PHD klasik olarak yürütücü iĢlev bozukluğunun ön planda olduğu . konuĢma giderek kötüleĢir. zamanla da daha temel günlük yaĢam iĢlevlerinde bozulma görülür. Memantin tek bir çalıĢmada (Emre 2010) sadece global ölçüde plaseboya üstün bulunmuĢtur. sistemik hastalıklar ya da ilaç yan etkisi olarak ortaya çıkabilen akut-uzamıĢ konfüzyonu ve depresyonu içerir. Klinik Özellikler Genel seyri itibarıyla PHD sinsi baĢlangıçlı ve yavaĢ ilerleyici bir demans tablosu ile karakterizedir. genelde tanımanın korunduğu daha hafif bir episodik bellek bozukluğu. Tanı Kriterleri PHD‟nin klinik tanı kriterleri (bkz. iĢleri baĢlatmada. Giderek önce hesap yapma. ya da hiç yapamazlar. yöneltilmiĢ dikkatte bozulma anlamındaki yürütücü iĢlev bozukluğu. Erken ve belirgin görsel-mekansal iĢlev bozukluğu PHD‟nin diğer bir önemli özelliğidir. . Tipik klinik özellikler ön planda bir yürütücü iĢlev bozukluğuyla birlikte dikkatte ve görsel mekansal iĢlevlerde erken dönemlerden itibaren bozulma (sıklıkla demansın genel Ģiddetinden daha ağır ölçüde). nigral LC‟lerin çevresindeki karakteristik haloyu taĢımadıkları için klasik boyamayla gösterilemeyen kortikal LC‟ler de gösterilebilir hale gelmiĢtir. dikkatte daha ağır ve daha dalgalanan bir bozulma vardır. prosedürel öğrenme) bozulmuĢtur. PHD tanısı temel prensipleri itibarıyla herhangi bir hastada demans tanısı koymaktan farklı değildir. Bu durumlar ekarte edilp demans tanısı konulduktan sonra ikinci aĢama ayırıcı tanıyı oluĢturur. Nöropsikolojik muayenede kompleks. Son evrelerde hasta sıklıkla inkontinan. halüsinasyon ve hezeyanlar gibi davranıĢsal semptomlar eĢlik eder. Bu klinik gözlemler büyük ölçüde hastalığın nörobiyolojisi ve patogenezinin kavranmasındaki geliĢmeler sayesinde mümkün olmuĢtur. Parkinson hastalığına eklenebilecek subdural hematom. Bu grup tarafından tanımlanan PHD‟nin klinik özellikleri. böylelikle de dil iĢlevlerinde gerçek bir bozulmayı yansıtmayan bu belirtiler AH‟dekinden daha ciddi boyutta olabilirler. Braak ve arkadaĢlarının anatomo-klinik korelasyon çalıĢmalarında (halen tartıĢmalı olsa da) alfa-sinüklein patolojisinin kaudo-rostral bir ilerleyiĢle beyinsapından limbik ve heteromodal asosiasyon kortekslerine doğru yükseldiğinin gösterilmesiyle PH‟da demansın neden geç dönemde ortaya çıktığı sorusunun cevabı da teorik bir temele kavuĢmuĢtur. ileri dizartrik ve anlaĢılmaz hale gelebilir. bu bozukluk . Bu aĢamada demans ve Parkinsonsizm belirtilerinin bir arada olabileceği diğer hastalıklar (progresif supranükleer felç. Hastalar kendilerine ya da üstlendikleri görevleri yapmak için uzun zaman harcarlar. Alfa-sinükleinin SNc‟deki Lewy cisimcikleri (LC‟ler) içinde biriken ana protein olduğunun bulunması ve alfa-sinüklein immünhistokimyasının geliĢtirilmesinden sonra. Ġzleyen çalıĢmalarda kortikal LC‟lerin demans Ģiddetiyle korelasyon gösteren ana patolojik bulgu olduğu saptanmıĢtır. kelime akıcılığı ve kelime bulma zorluğu dıĢında göreli olarak korunmuĢ temel lingusitik iĢlevleri içerir. depressif belirtielerin . Örneğin. LCD‟nin temel özelliklerinden biri olan mental performansta günden güne veya gün içinde ortaya çıkan dalgalanmalar PHD için de oldukça tipiktirler.FDA onayı almıĢtır ve dolayısıyla da LCD için de düĢünülebilir. hasta konuĢmayı kestiğinde ne anlattığını ve nerede kaldığını hatırlamayabilir. yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı haldedir. Bu hastalar büyük olasılıkla her iki tip patolojinin değiĢik oranlarda bir arada olduğu karma-patolojili tabloları temsil ederler. verbal ve görsel modalitelerde örtük hazırlama belleği. Subjektif olarak hastalar sıklıkla dikkat ve konsantrasyon güçlüklerinden. Ġlk aĢamada demansı taklit edebilen diğer durumların ekarte edilmesi gerekir. bu özelliklerin varlığı ya da yokluğuna dayandırılarak tanımlanan “muhtemel PHD” ve “mümkün PHD” tanı kriterleri Tablo 18‟de gösterilmiĢlerdir. Bazı yazarlara göre yürütücü iĢlev disfonksiyonuna bağlı. Demansın ileri evrelerinde bu belirtiler iyice belirginleĢir. Tablo 18) “Movement Disorders Society”‟nin oluĢturduğu bir ÇalıĢma Grubu tarafından 2007 yılında yayınlanmıĢtır (Emre et al. kortikobazal dejenerasyon. normal basınçlı hidrosefali ve LCD gibi) düĢünülmeli. Sık bir bulgu güniçi uyuklamaların artması. gündüz-gece ritminin tersine dönmeye baĢlamasıdır. Dil bağlamında en sık görülen sorunları spontan kelime bulma güçlüğü ve sözel akıcılıkta bozulma oluĢturur. Tüm bu durumlar ekarte edilmesine karĢın tanıda bazen güçlüklerle karĢılaĢılabilir. banka ve finans iĢlerini yürütme. Ancak bazı hastalarda ileri. cümleyi baĢlatmakta ve doğru kelimeleri bulmakta güçlüklerden bahsederler. Kullanımı düĢünülebilir. sözel akıcılıkta azalma ve psikomotor hızdaki yavaĢlama en erken saptanan özelliklerdir. Yürütücü iĢlev bozukluğu erkenden ortaya çıkar ve hastalık ilerledikçe daha belirgin hale gelir. açık bellek. Karar vermede. Parkinson Hastalığı Demansı Parkinson hastalığı uzun yıllar için saf bir motor bozukluk olarak tasarlandıktan sonra zaman içinde nonmotor bozukluklar ve bunlar içinde ağırlıklı bir yeri olan kognitif bozukluklar kaydedilir olmuĢtur. Giderek yeterince uzun sürmüĢ bir PH‟da kognitif bozulmanın belli bir Ģddeti olarak demansın nerdeyse kaçınılmaz olduğu gözlenmiĢtir. Bu kognitif profile sıklıkla apati. Bu durumlar demans seviyesinde olmayan kognitif tutulumu. BaĢlangıçta zihinsel alandaki bozulmalar motor bulgulara odaklanan hekimin ve hasta yakınlarının dikkatini çekmeyebilir.AH‟ye kıyasla daha ağırdır. “diseksekutif” tipte bir demans tablosudur. karıĢık ilaç Ģemalarını uygulama gibi daha karmaĢık iĢlevlerde. AH‟ye bağlı demans tablosuyla PHD tablosu arasındaki bu farklılıklara karĢın PHD ile Lewy Cisimcikli Demans tabloları büyük ölçüde örtüĢürler. B-12 eksiklği gibi diğer nedenler de göz ardı edilmemelidir. daha belirgin kognitif yavaĢlama (bradifreni). AH ile kıyaslandığında PHD‟de daha fazla apati. Temel dil iĢlevleri PHD‟de büyük ölçüde korunmuĢtur. 2007). limbik tipte bellek bozukluğunun ön planda olduğu Alzheimer tipi bir demans tablosunun belirtileri tabloya katılabilir ya da ön plana geçebilir. Öğrenme testlerinde ve günlük hayatta spontan geri çağırma AH‟ye benzer Ģekilde bozulmuĢken seçenekler arasından tanıma veya ipuçlarından yararlanarak hatırlama daha iyidir. ailevi ve sosyal aktivitelere katılmakta zorluk çekerler. ileri derecede motor ve konuĢma bozukluğunun kognitif yıkımla üst üste binmesi.

hippokampal ve medyal-temporal atrofi eĢlik edebilmesine karĢın AH‟de görülen kadar sık ve ağır değildir. depresif özellikler ve anksiyeteyi içeren değiĢiklikler  Halüsinasyonlar. kural değiĢtirme veya koruma testlerinde olabilir. örn. Presinaptik dopaminerjik terminallerin yoğunluğunu gösteren “dopamin taĢıyıcı” (DAT) SPECT incelemesinde PHD ve LCD hastalarında striatal DAT tutulumunda azalma görülürken AH‟de bu tutulum normaldir. Kullanımı düĢünülebilir. EĢlik eden klinik özelikler 1. kural bulma. Böylelikle bu yöntem ekstrapiramidal bulgular geliĢtiren Alzheimer hastalarının (örn. Bozukluk baĢlama. ilginin ve iradi davranıĢların kaybı  KiĢilikte ve duygu durumda. Fonksiyonel görüntülemede SPECT ve PET incelemelerinde frontal ve temporoparietal kortekste hipoperfüzyon bulunur. performans gün içinde veya günden güne dalgalanabilir. klinik ve mental muayene bulguları ile konan. hasta antikolinerjik. Diğer asetilkolinesteraz inhibitörlerden donepezil ile de büyük çaplı bir çalıĢma yapılmıĢ. hatırlama genellikle ipucuyla düzelir. ancak tanıyı kuĢkuda bırakan özellikler · Demansın sebebi oldukları düĢünülmeyen. Bozulma yakın geçmiĢteki olayların serbest hatırlanması veya yeni bilgileri öğrenme testlerinde görülebilir. Temel Özellikler 1. konsept oluĢturma. kiĢi. DavranıĢsal özellikler  Apati: Spontanitenin azalması. görsel algı veya yapılandırma testlerinde görülebilir  Bellek: BozulmuĢ. LCD tedavisinde anılan Emre çalıĢmasında memantin PHD grubunda da klinik değerlendirme ölçütünde plaseboya üstün bulunmuĢtur. yavaĢ ilerleyen. görsel-mekansal oryantasyon. Nihayet AH için geliĢtirilen PET ile amiloid görüntülemede LCD grupları AH2liler gibi amiloid pozitif bulunurken PHD grupları demanssız kontroller gibi amiloid negatif bulunmaktadır. trisiklik antidepresan veya benzodiazepin grubundan bir ilaç kullanıyorsa bu ilaçlar kesilmelidir. aldatılma veya baĢka birinin varlığı (evde istenmeyen misafirlerin varlığı) gibi hezeyanlar  AĢırı gündüz uyuklamaları III. Ayrıntılı bir öykü. tanıma genellikle serbest hatırlamadan daha iyidir  Dil: Ana fonksiyonlar büyük oranda korunmuĢ. dikkat testlerinde kötü performans. Parkinson Hastalığı demansını dıĢlattırmayan. planlama. Tanısı “Queen Square Beyin Bankası” Kriterlerine göre konulmuĢ Parkinson Hastalığının varlığı 2. Non-kognitif belirtilerin tedavisi de LCD‟ye benzerdir. PHD için özgül bir nörogörüntüleme bulgusu yoktur. tüm çalıĢmalarda belirli ölçüde olumlu etkiler tanımlanmıĢtır. BT ve MRG gibi yapısal görüntülemelerde daha ziyade beynin posterior bölgelerinde atrofi dikkat çeker. aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢ demans sendromunun varlığı:  Birden fazla kognitif alanda bozulma  Bu alanlarda premorbid düzeye göre bir düĢüĢ  Kognitif bozuklukların günlük hayatı (sosyal. hezeyan gibi psikotik belirtileri ve konfüzyonu arttırabilecekleri için özellikle agonistlerin dozu azaltılmalı ya da bunlar kesilmeli. belirli ölçeklerde plasebodan üstün olduğu bildirilmiĢ. Bu çalıĢmaların en büyüğü ve kapsamlısı rivastigmin ile yapılan EXPRESS çalıĢmasıdır ve pozitif sonuçlanmıĢtır (Emre et al.  Yürütücü ĠĢlevler: BozulmuĢ. Bozulma görsel-mekansal iĢlevler. özellikle yeni baĢlanan veya dozu arttırılan ilaçlar gözden geçirilmeli. EXPRESS çalıĢmasının sonuçlarına dayanarak rivastigmin PHD‟de ilk özgül tedavi olarak ruhsatlandırılmıĢtır. Bu bağlamda sistemik hastalıklar. Sinsi olarak baĢlayan. Spontan ve odaklanmıĢ dikkatte bozulma. çoğunlukla görsel. genellikle paranoid özellikte. hayvan veya objelerin iyi ĢekillenmiĢ görüntüleri  Hezeyanlar. . Kelime bulma güçlükleri ve kompleks cümleleri anlamada bozulma olabilir. ancak kognitif bozukluğa neden olabilecek diğer anormalliklerin varlığı. Tedavi PHD düĢünülen bir hastada farmakolojik tedaviye baĢlamadan önce zihinsel bozukluğu tetikleyebilecek diğer faktörler dıĢlanmalıdır. motivasyonun. Tablo 18: Parkinson hastalığı demansının özellikleri (Emre et al. 2. ancak bu bulgu AH‟de de ortaya çıkabildiği için özgül değildir ve tek bir hastanın ayırıcı tanısına katkı sağlamaz. 2007) I.eĢlik etmesi. tanısı öykü. Dopaminerjik ilaçlar halüsinasyon. olası ilaç yan etkilerinin tabloyu karıĢtırdığı durumlarda tanı güçleĢebilir. PHD‟de kolinerjik eksikliğin tanımlanmasından sonra mevcut tüm kolinesteraz inhibitörleri (rivastigmin.. nöroleptik yan etkisine bağlı) PHD ve LCD hastalarından ayırd edilmesinde yardımcı olabilir. yavaĢlamıĢ mental hız (bradifreni)  Görsel-mekansal iĢlevler: BozulmuĢ. 2004). donepezil. tüm kognitif alanları içeren mental muayene. görüntülemede anlamlı vasküler hastalık varlığı . tedavi mümkün olduğu kadar yeterli dozda yalın levodopa preparatlarına indirgenmelidir. genellikle kompleks. ancak bu çalıĢma henüz yayınlanmamıĢtır. diğer hastalıkları dıĢlayan laboratuar incelemeleri ile yukarıda sözü edilen PHD klinik tanı kriterlerinin dikkatlice uygulanması tanıyı kolaylaĢtırır. mesleki veya kiĢisel bakım) etkileyecek ağırlıkta olması (motor veya otonomik bozukluğa atfedilen bozukluktan bağımsız olarak) II. Kognitif özellikler  Dikkat: BozulmuĢ. galantamin) çoğunlukla küçük çaplı ve açık çalıĢmalarda olmak üzere bu grup hastalarda denenmiĢ.

kendi içinde PNFA ve SD olarak da ayrılan bir dilsel varyant (SD sol ve sağ temporal varyantlar olarak bir kez daha ayrılabilir) ve yine kendi içinde asimetrik parkinsonizm-progresif apraksi tarzında KBD sendromu ve vertikal bakıĢ felci-aksiyel parkinsonizm-ağır postüral imbalans Ģeklinde PSP sendromu Ģeklinde ayrılabilecek bir motor varyant ayırt edilir. Nöropatoloji Nöropatolojik olarak makroskopik açıdan FTLD antitelerinin ayırıcı özelliği daha önce de değinildiği gibi lober atrofidir. En sık olarak asimetrik fronto-temporal kombine atrofi görülürken. Parkinsonizm büyük ölçüde L-dopa‟ya cevapsızsa da erken dönemde alınabilecek olan sınırlı cevaptan yararlanılabilir. yürütücü iĢlevlerde bozulma. bunu izole frontal. Tablo 19. Tedavi Nedene yönelik bir tedavinin doğal olarak FTLD mekanizmasında temel rolü oynayan tau. Temel Özellik: Her iki temel özellik de olmalı B. Bu klinik sunumların ayrıntılı özellikleri yukarda “Progresif Afazi”. Hastalık ilerledikçe atrofi tarzı simetrikleĢme eğilimi gösterir. ancak davranıĢsal semptomların olmaması tanıyı dıĢlatmaz C. ChEI‟lerin ve memantinin yararı gösterilmemiĢtir. Mental bozukluğun nedeni olabilecek diğer hastalıkların veya bozuklukların mevcudiyeti. tipik profil gösteren bozulma (dikkatte dalgalanan bozulma. EĢlik eden klinik özellikler:  Birden fazla alanda var olan kognitif bozukluğun atipik profili. örn. aĢırı gündüz uyuklaması) en az birinin varlığı muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı tanısını destekler. ÇeĢitli davranıĢsal belirtilerin tedavisi için AH tedavisinde önerilenlere paralel bir yol izlenebilir. bunların varlığında Parkinson hastalığı demansı tanısını koymak mümkün olmaz  Kognitif ve davranıĢsal semptomların aĢağıdaki nedenler çerçevesinde ortaya çıkması · Akut konfüzyon · Sistemik hastalıklar veya anormallikler · Ġlaç intoksikasyonu · DSM IV‟e göre majör depresyon · NINDS-ARIEN kriterlerine göre “Muhtemel Vasküler Demans” ile uyumlu özellikler Muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı A. Bazı bildirimlerde SSRI‟ların yararı üzerinde durulmaktadır. TDP-43 ve FUS proteinlerinin patolojik katlanmasını engellemeyi hedeflemelidir. anterior temporal ve parietal lob atrofileri izler. EĢlik eden klinik özellikler:  Dört kognitif alanın en az ikisinde. Grup IV‟de yer alan özelliklerin olmaması Mümkün Parkinson Hastalığı Demansı A. AH‟nin mekanizma temelli tedavi staratejillerinden tau hedefli stratejilerin ilerde FTLD‟lerde de kullanılabileceği düĢünülebilir. Özellikle FTDdv ve PNFA‟ta ALS eĢlik ettiğinde FTD-ALS‟den sözedilir. FTD‟nin klinik tanı özellikleri: Klinik profil . Grup III‟de yer alan özelliklerin olmaması D. AH‟nin aksine. tutulum tarzının nasıl ilerleyeceği önceden kestirilemez. Grup III‟de yer alan özelliklerden bir veya daha fazlasının varlığı D. dikkat korunmuĢ iken saf depo-hasarı biçiminde amnezi (bellek ipucuyla veya tanıma görevleri ile düzelmiyor) veya reseptif tipte (akıcı) afazi  DavranıĢsal semptomlar olabilir veya olmayabilir VEYA C. depresif ve anksiyöz duygudurum. FTLD‟de mekanizma temelli tedavilerin yerleĢebilmesi için farklı proteinopatilerin de klinik olarak tanınabilmesi tabii ki bir zorunluluk olacaktır. görsel-mekansal iĢlevlerde bozulma ve serbest hatırlama belleğinde bozulma-genellikle ipucu ile düzelme)  DavranıĢsal semptomlardan (apati. Frontotemporal Lobar Dejenerasyon Klinik Tanı UzlaĢı Kriterleri (Neary et al.· Motor ve kognitif semptomların geliĢimi arasındaki zaman iliĢkisinin bilinmemesi IV. hezeyanlar. Grup IV‟de yer alan özelliklerin olmaması Frontotemporal Demans Klinik Tablo PK perspektifi ile motor vayant da dahil edildiğinde bir davranıĢsal varyant (FTDdv). 1998) Liste 1. halüsinasyonlar. “Progresif Yürütücü/DavranıĢsal Bozukluk” ve “Progresif Apraksi” bölümlerinde ayrıntıyla tartıĢılmıĢtır. Temel Özellik: Her iki temel özellik de bulunmalı B.

Geç dönemde FTD‟ye benzer davranıĢsal değiĢiklikler C. Sinsi baĢlangıç. Aleksi. praksis ve belleğe iliĢkin enstrümental iĢlevler salim ya da göreli olarak iyi korunmuĢtur. fonemik parafaziler. KiĢisel hijyen ve kendine bakımda azalma 2. Diğer biliĢsel iĢlevler salimdir veya göreli olarak iyi korunmuĢlardır. Mutizm C. rijidite ve tremor D. I.KiĢilik değiĢikliği ve sosyal davranıĢ bozukluğu. Geç dönemde mutizm B. Perseverasyon 5. Erken dönemde emosyonel küntlük E. baĢlangıçta ve hastalığın seyri boyunca temel özelliklerdir. Ekolali 4. Akinezi. KonuĢma çıktısında değiĢiklik a. Sosyal kiĢiler arası davranıĢın erken dönemde bozulması C. KiĢisel davranıĢın düzenlenmesinin erken dönemde bozulması D. Ġnkontinans 3. Algı. Beyin görüntülemesi (yapısal ve/veya iĢlevsel): ağırlıkla frontal ve/veya anterior temporal bozukluk Liste 2. anomi II. Destekleyici tanı özellikleri A. Kullanma davranıĢı B. Nöropsikoloji: ağır amnezi ve algısal-mekansal bozukluk olmaksızın tutuk afazi 2. Sinsi baĢlangıç. KonuĢma ve dil 1. rijidite. Basınçlı konuĢma 2. DavranıĢsal bozukluk 1. Temel tanı özellikleri A. KonuĢma ve dil 1. Tekrarlama bozukluğu 3. akinezi. Zihinsel rijidite ve esneklik kaybı 3. Hiperoralite ve beslenme tarzında değiĢiklikler 5. Ġncelemeler 1. Kelime anlamının erken dönemde korunmuĢ olması 5. Destekleyici tanı özellikleri A. az konuĢma b. afazi veya algısal-mekansal bozukluk olmaksızın frontal lob testlerinde anlamlı bozukluk 2. Progresif tutuk afazinin klinik tanı özellikleri: Klinik profil Ekspresif dil bozukluğu baĢlangıçta ve hastalığın seyri botunca temel özelliktir. Kekeleme veya oral apraksi 2. I. yavaĢ seyir B. agrafi 4. Çelinebilirlik ve sebatsızlık 4. Sosyal yeteneklerin erken dönemde korunmuĢ olması 2. Fiziksel bulgular: geç dönemde kontrlateral primitif refleksler. Elektroensefalografi: normal veya hafif asimetrik yavaĢlama 3. mekansal yetenekler. Stereotipik konuĢma 3. tremor 4. Elektroensefalografi: klinik olarak aĢikar demansa karĢılık konvansiyonel EEG‟nin normal olması 3. Temel tanı özellikleri A. Ġncelemeler 1. Tutuk spontan konuĢma ve Ģunlardan en az biri: agramatizm. Perseveratif ve stereotipik davranıĢ 6. Kendiliğindenliğin kaybı. Beyin görüntülemesi (yapısal ve/veya iĢlevsel): ağırlıkla dominan (genellikle sol) hemisferi tutan asimetrik bozukluk Liste 3. DüĢük ya da labil kan basıncı D. DavranıĢ 1. Semantik afazi ve asosiyatif agnozinin (SD) klinik tanı özellikleri: Klinik profil . yavaĢ seyir B. Ġlkel refleksler 2. Nöropsikoloji: ağır amnezi. Ġç görünün erken dönemde kaybı II. Fiziksel bulgular 1.

Hastalık çok hızlı seyirlidir. AĢağıdakilerle karakterize algısal bozukluk: 1. Sinsi baĢlangıç. KonuĢma ve dil 1. Beyin görüntülemesi (yapısal ve/veya iĢlevsel): ağırlıkla anterior temporal bozukluk (simetrik veya asimetrik) CREUTZFELDT-JACOB VE DIĞER PRION HASTALIKLARI Stanley Prusiner‟in 1982 yılında yavaĢ virüs kavramını yerle bir edip. içeriği boĢ spontan konuĢma 2. Yüksek sesle okuma ve dikte ile ortografik olarak düzgün kelimeler yazma yeteneklerinin korunmuĢ olması II. Oesch 1985 yılında PrP c‟yi kodlayan geni (PRPN) 20. Hesabın korunması B. Adlandırma ve anlama bozukluğu ile ortaya konan kelime anlamının kaybı 3. kromozomda haritalandırmıĢtır. Destekleyici tanı özellikleri A. etnik köken veya cinsiyet ayırd etmeksizin bütün dünyada görülebilmekte ve yıllık sıklığı yaklaĢık 1/1. Tablo 20. Bu. Prosopagnozi: aĢina yüzlerin tanınmasında bozulma ve/veya 2. AĢağıdakilerle karakterize dil bozukluğu: 1. Algısal eĢleme ve çizerek kopyalamanın korunmuĢ olması E. DavranıĢ 1. Belirtilerin baĢlamasından sonraki 1. CJH‟nin nedeni olarak diğer proteinopatilerde olduğu gibi.000. Bundan böyle aynı zamanda bulaĢabilir bir proteinopati olarak prion hastalıklarından söz edilecektir. Konu üzerine uzmanlaĢmıĢ büyük merkezlerde CJH hastalarından oluĢan geniĢ vaka serilerinde ortalama hayatta kalmanın 4 ay kadar olduğu hesaplanmaktadır. Primitif refleksler yoktur veya geç dönemde görülür 2. Ġdyosenkratik kelime kullanımı 3. mekansal yetenekler ile gündelik belleğin korunmuĢ olması 2. Ġncelemeler 1. Progresif. Hasislik C. Fiziksel bulgular: 1.Semantik bozukluk (kelime anlamının ve/veya nesne kimliğinin anlaĢılmasında bozulma) baĢlangıçta ve hastalık seyri boyunca temel özelliktir. rijidite ve tremor D.000 kiĢi olarak hesaplanmaktadır. Tek kelime tekrarlamanın korunmuĢ olması F. böylelikle çoğalıp biriken ve bulaĢabilen bir protein olan prionu (PrP) bulması alanı kökten değiĢtirmiĢti. yavaĢ seyir B. Semantik parafaziler ve/veya C. Yüzey disleksi ve disgrafisi 5. Kısıtlı takıntılı uğraĢılar 3. Fonoloji. Elektroensefalografi: normal 3. Kelime anlama ve adlandırma ve/veya yüz ve nesne tanıma bozukluğuyla ortaya konan ağır semantik kayıp b. Hastalık coğrafi bölge. Akinezi. sentaks ve elemanter algısal süreçler. fiziksel konformasyonunu değiĢtirerek patojen haline dönüĢen (PrP Sc) ve bu haliyle bir Ģablon oluĢturup normal hücresel proteini (PrPc) kendine benzetmeye baĢlayıp. Sempati ve empatinin kaybı 2. Otobiyografik bellek de dahil olmak üzere diğer biliĢsel iĢlevler salimdir veya göreli olarak iyi korunmuĢtur. yıl içinde tüm olguların %90‟ının ölmüĢ olduğu kaydedilmiĢtir. Sporadik Prion Hastalıkları Sporadik fatal insomni son derece nadir bir hastalık olduğu için bu baĢlık sporadik CJH ile pratik olarak aynı anlama gelir. BaĢlangıç yaĢı ortalama 60‟dır. Fonemik parafazilerin bulunmayıĢı 4. I. Prion Hastalıkları . akıcı. ülkemizde kabaca her yıl 65-70 yeni CJH vakasının ortaya çıktığı anlamına gelmektedir. Tanı özellikleri A. Nöropsikoloji: a. Basınçlı konuĢma 2. Asosiyatif agnozi: nesne kimliğinin tanınmasının bozulması D.

Tablo 22. Beyin dokusunda Western blot analizi ile proteaza dirençli prion proteininin saptanması 3. infekte derin elektrodların kullanıldığı. Prodromal belirtiler olsun olmasın. Atipik EEG veya EEG bilgisi mevcut değil 3. zihinsel iĢlevlerde bozulma. Nöropatolojik incelemede scrapie ile ilintili fibrillerin saptanması 4. Demans süresi iki yıldan daha az Kesin CJH 1. ilk deli dana olgusunun (Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE) bildiriminden 10 yıl sonra görülmeye baĢlandı. Hastalıklı beyin dokusu inokülatı ile deneysel bulaĢmanın gösterilmesi Ġnfeksiyöz Prion Hastalıkları Ġyatrojenik CJH. Karakteristik nöropatoloji 2. iĢtahsızlık. Tipik EEG 3. huzursuzluk. ataksi. BSE primatlara doğrudan beyne inokülasyon yoluyla . kilo kaybı. Fransa ve Ġrlanda‟da yaklaĢık 50 genç hastada 1990‟ların ortalarından itibaren bildirilmeye baĢlanmıĢtır. Creutzfeldt-Jacob hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Klinik Tanı Kriterleri Muhtemel CJH 1. kornea nakli yapılan. AĢağıdakilerden en az ikisi: · Miyoklonus · Görsel bozukluk · Serebellar bulgular · Piramidal veya ekstrapiramidal bulgular · Akinetik mutizm 4. Ġzleyerek. Henüz ABD‟den ve ülkemizden bildirilen olgu yoktur.Ġnsan Hastalıkları Sporadik Ġnfeksiyöz Ailevi CJH Fatal Sporadik Insomnia – FSI CJH (iyatrojenik) vCJH Kuru CJH (ailevi) Fatal Familyal Insomnia . vCJH‟nin BSE etkeni ile kontamine dana eti yenmesi sonucu geliĢebileceğini gösteren çok sayıda delil bulundu. aylar içinde hızla ağır bir demansa ve sonunda akinetik mutizme yolaçar. Kuru. Yeni Gine‟de Fore yerlileri arasında tarif edilmiĢ ve hastalığa neden olduğu kanıtlanan bölgeye özgü dinsel ritüelin terkedilmesiyle de artık görülmez olmuĢtur. Avrupa‟da vCJH olguları. halsizlik gibi spesifik olmayan prodromal belirtilerle baĢlar. baĢlangıçtaki kiĢilik değiĢikliği.FFI Gerstmann-Sträussler-Scheinker Hastalığı (GSS) Hayvan Hastalıkları Koyun Sığır Vizon Geyik Kedi Scrapie Bovin Spongiform Ensefalopati (BSE) BulaĢabilen Vizon Ensefalopatisi (TME) Kronik Kas Erimesi Hastalığı (CWD) Felin Spongiform Ensefalopati (FSE) Hastalık olguların yaklaĢık %25‟inde uykusuzluk. vCJH. prion bulaĢmıĢ cerrahi aletlerle nöroĢirürjikal operasyon geçiren. Ġlerleyici demans 2. AĢağıdakilerden en az ikisi: · Miyoklonus · Görsel bozukluk · Serebellar bulgular · Piramidal veya ekstrapiramidal bulgular · Akinetik mutizm Mümkün CJH 1. insan hipofiz bezi ekstreleri alan veya dura mater greftlemesi yapılan kiĢilerde gösterilmiĢtir. kortikal körlükten agnozilere görsel iĢleme problemleri Ģeklindeki belirti ve bulgular. Britanya. Ġlerleyici demans 2.

klinik tabloda zamansal ve ağırlık olarak “subkortikal” tarzda bir zihinsel bozukluğun önünde olurlar. vCJH‟de görülen eozinofilik merkez ve soluk kenarlı plaklar süslü (“florid”) adını alır. PrPc. otozomal dominant bir nörodejenerasyondur. CJH‟de o olgudaki semptomatolojiyi yansıtır tarzda beyinde gri ve beyaz maddede değiĢkenlik gösterir. Ġlerleyici uykusuzluk. PrP. tipik klinik sendroma yol açan anatomik yatkınlığına bağlıdır. Provoke olmayan sık düĢmeler öykünün baĢlıca özelliklerindendir. Mikroskopisinde baĢlıca neostriatumda nükleer huntingtin birikimleri görülür. infeksiyöz PrP‟ye (PrPSc) α-sarmallı fiziksel konformasyonel yapısını kaybedip β tabakalarına katlanarak yeni bir konformasyonel yapı kazanarak dönüĢür. Ultrastrüktürel olarak. demans ileri evrede katılır. Özellikle elektro-okülogram (EOG) ile de saptanabilen sakkadik hareketlerde yavaĢlama hemen bütün olgularda mevcut olan tipik özelliktir. Prion Kavramı Prionlar genetik materyel taĢımayan infeksiyöz patojenlerdir. hem de vCJH beyin ekstreleri ile inokülasyon sonucu ortaya çıkan hastalıkların inkübasyon zamanları. daha uzun sürebilir (22-24 ay). Huntington hastalığı (HH). BSE ağız yoluyla da maymunlara bulaĢtırılabildi. dizartri. gliozis Nöron kaybı. zihinsel esneklikte kayıp. disotonomi. PrPC‟nin PrPSc‟ye dönüĢümünü engellemek gelecekteki tedavi stratejilerinin temel hedefi gibi durmaktadır HAREKET BOZUKLUĞU VE DEMANS Huntington hastalığı. Demans HH‟dekine . Koreye zaman içinde demans eĢlik etmeye baĢlar. normal iĢlevi aydınlatılamamıĢ olan bir hücresel proteindir (PrP c). Demans ileri evrede görülür. gliozis. soyutlama. gliozis ve status spongiozistir. kromozom tarafından kodlanan. nöropatolojik değiĢiklikler ve PrP‟nin glikoform profilleri açılarından birbirinin tıpkısı olduğu saptandı. gliozis Süslü plaklar ve yaygın spongiozis Talamik gliozis ve nöron kaybı Plaklar. Tablo 24 Hastalık Kuru CJH fCJH nvCJH FFI GSS Ġnsan Prion Hastalıklarının Nöropatolojisi Nöropatoloji Kuru plakları. spongiozis.bulaĢtırılabildi ve beyin dokusundaki patolojik değiĢikliklerin. kromozomda kodlanan PrP geninde (PRPN) oluĢan çok sayıda mutasyon sonucu kalıtılır Tablo 23. PSP ile birlikte “subkortikal” demansların prototipi sayılan bu tabloda bradifreni. Lezyonların dağılımı spesifik prion hastalığının anatomik yatkınlığı ve klinik fenotipini de yansıtır. diğer kognitif iĢlevler göreli korunmuĢtur. Ancak. otozomal dominant bir tarzda. Diğer oküler hareket bozuklukları da bulunur. spongiozis. Sığır PrP‟si eksprese eden transjenik farelerde hem BSE. ataksi. prion çomakları da denilen fibriller mevcuttur. multi sistem atrofi (MSA) gibi bir grup hastalıkta hiperkinetik. Serebellar ataksi ve spastik paraparezi erken dönemde görülürken.spongiozis Sporadik CJH‟ye göre daha erken baĢlayıp (geç 40 – erken 50‟ler). GSS ve vCJH‟de. spongiozis Nöron kaybı. akinetik-rijid. PSP. Ailevi Prion Hastalıklarının Klinik Özellikleri fCJH GSS FFI Nöropatoloji TSE‟lerin temel nöropatolojik özellikleri nöron kaybı. miyoklonus. serebellar ya da bunların içiçe geçmesinden oluĢan motor bulgular. planlama bozuklukları Ģeklinde bir frontal yürütücü bozukluğa. tanımanın korunduğu sekonder yakın bellek bozukluğu eĢlik eder. Ailevi prion hastalıkları Ailevi prion hastalıkları (Tablo 23). 40‟lı yaĢların ortalarında baĢlar ve 5 yıl kadar sürer. Bu antiteler ve tedavileri “Hareket Bozuklukları” bölümünde daha ayrıntılı biçimde tartıĢılmıĢtır. en seyrek olarak da sporadik CJH‟de olmak üzere amiloid boyaları ile boyanan plaklar görülür. Sonrasında. Tedavi Prion hastalıklarının henüz bir tedavisi yoktur. +/. daha önce sözü edildiği gibi 20. En fazla Kuru. vCJH‟de görülenin benzerleri olduğu izlendi. Spongiozis. 20. piramidal bulgular erken bulgulardır. Progresif supranükleer paralizi (PSP)‟de aksiyel baskın bir akinetik-rijid bozukluk ve özellikle aĢağıya bakıĢ felci Ģeklinde bir vertikal bakıĢ paralizisi mevcuttur. Patolojik olarak Huntingtin genindeki artan trinükleotid (C-A-G) tekrarları sonucu oluĢan eksitotoksik hasarın. TSE lezyonları inflamatuar değildir. parenkim hücreleri ve nöronal proçeslerin vakuolizasyonuna karĢılık gelir. Kuru‟da serebellar gri maddeye sınırlıdır. Ancak. bu plakların cevherleri AH‟de olduğu gibi Aβ değil PrPSc ile immun reaksiyon verir. Farklı prion hastalıklarının patolojik özellikleri için Tablo 24‟ e bakınız.

acele etme veya diğer üriner belirtiler. 3. Volümetrik olarak saptanan globus pallidus atrofisinin normal kontrollerin yanı sıra PH‟lılar ve LCD‟lilerden de ayırabildiğine iliĢkin bir bildirim bulunmaktadır. beyinsapında superior colliculi dahil peri-akuaduktal gri madde. LCD ve idyopatik Parkinson hastalığı gibi α-sinükleopatili diğer parkinsonizm sendromlarından ayırmaya yardım eder. SND Ģekli için MSA-P (parkinsonyen MSA) kullanılmaktadır. SDS‟de otonom disfonksiyon temel özelliktir. Disotonomi her iki bozukluğa da olgudan olguya değiĢen zamanlama ve Ģiddetlerle katılmaktadır. 4. son yıllardaki kliniko-patolojik korelasyon çalıĢmalarıyla sıralamadaki yerini iyiden iyiye kaybetmiĢ durumdadır. 2. kognitif değiĢiklikleri açıklayabilecek nitelikte sistemik veya beyin (Alzheimer hastalığı gibi) hastalıkları. Kortikal tutulum daha seyrek ve hafiftir. Taupati kendini intranöronal globoz NFY‟ler. Hafif düzeyde ve demans Ģiddetine genellikle ulaĢmayan bir yürütücü bozukluk Ģeklinde kognitif disfonksiyon eĢlik eder. ancak birinin ön planda olduğu “Striato-nigral Dejenerasyon” (SND). 3. Tablo 25. psikoz. bellek bozukluğu ve kognitif iĢlevlerde ilerleyici bozulmanın erken dönemde mevcudiyeti. Dolayısıyla. Genç eriĢkin demansları arasında olduğu için burada anılan Kufs‟a demansın yanısıra epilepsi eĢlik eder. BT veya MRG‟de serebrovasküler lezyonların bulunmaması. Erken dönemde. hem de AH patolojilerini birlikte gösteren “karma (mixed) demans” (MIX) oldukları görülmüĢtür. Nöron kaybı ve gliozis eĢlik eder. Muhtemel vasküler demans tanısıyla uyumlu olacak klinik özellikler Ģunlardır: 1. SND‟de simetrik ve tremorsuz bir akinetik-rijid sendrom. subtalamik çekirdek ve globus pallidusta saptanır. Ġlk iki hastalık tipik olarak hareket bozuklukları ön planda olan sendromlara sahiptir. abuli. Beyin görüntülemesinde karĢılık gelecek lezyonlar olmaksızın. Kognitif bozukluk dıĢında diğer fokal nörolojik bulguların bulunmaması. bazen PSP‟yi taklit eden diğer nadir hareket bozukluğu – demans sendromları arasındadır. Hallervorden-Spatz hastalığı. gliozis ve mikrovakuolizasyon görülür. Psödobulber paralizi. SPECT ve PET gibi fonksiyonel görüntüleme araçları ile genellikle simetrik frontal hipoperfüzyon/metabolizma saptanır. 3. KBD‟ye yukarda “Progresi Apraksi” ve “Fronto-temporal Demans” bölümleri içinde değinilmiĢti. substantia nigra pars reticulata. Wilson hastalığı. Vasküler demans tanısı ihtimalini azaltan özellikler Ģunlardır: 1. a) b) Serebrovasküler Hastalık. Patolojik olarak bir αsinükleopatidir. . 2. “Olivo-ponto-serebellar Atrofi” (OPCA) ve “Shy-Drager Sendromu” (SDS) tablolarından oluĢur. Glial fibriler α-sinüklein inklüzyonları MSA‟ların ayırıcı patolojik özelliğidir. içiçe geçmiĢ. Göz bulguları yanı sıra otonom tutulumun beklenmemesi MSA. nöropsikolojik muayeneyi engelleyecek nitelikte ağır afazi veya sensoryalmotor değiĢiklikler. Yeni nomenklatürde SDS‟nin bağımsız bir antite olarak varlığına son verilmiĢ ve OPCA Ģekli için MSA-C (serebellar MSA). 20 yıl önce “Multi-infarkt demans” (MID) adıyla AH‟den sonra 2. KiĢilik veya duygudurum değiĢiklikleri. Bu patoloji. nöropil iğcikler Ģeklinde ortaya koyar. SEKONDER DEMANSLAR Vasküler Demans Bundan 30 yıl önce “serebroskleroz” adıyla en sık. Kufs hastalığı metabolik bozukluklara bağlı yirmili yaĢların demans hastalıkları arasındadır. OPCA‟da ataksi. MRG‟de alıĢık bir göz özellikle sagital T1 kesitlerde mezensefalon atrofisini ayırt edebilir. Patolojik olarak bir taupati olarak sınıflanabilecek bir nörodejenerasyondur. depresyon. pre-tektal alan yanı sıra. sıklıktaki demans olduğu düĢünülen VaD. KBD ve PSP‟nin tipik klinik sunumları dahil birbirlerini taklit edebildikleri yapılan otopsi doğrulamalı çalıĢmalardan bilinmektedir. Muhtemel Vasküler Demans Tanısı Ġçin NINDS-AIREN Kriterleri 1. delirium. Whipple hastalığı da. Dengesizlik veya kendiliğinden düĢmeler öyküsü. Ġnme için risk faktörlerinin büyük bölümünün AH için de risk faktörleri olduğu gösterilmiĢtir. diğer α-sinükleopatilerde olduğu gibi MSA‟larda da REM-uykusu davranıĢ bozukluğu sıktır. emosyonel inkontinans veya psikomotor retardasyon ya da yürütücü iĢlevlerde bozuklukları da içerecek Ģekilde diğer subkortikal bozukluklar.benzer. Erken dönemde yürüyüĢ bozukluğu. AĢağıdaki dıĢlama kriterleri bulunmaksızın demansın mevcudiyeti: Bilinç bozukluğu. Bu çalıĢmalarda klinik olarak VaD tanısı almıĢ olguların büyük bölümünün nekropsilerinde gerçekte AH oldukları veya hem vasküler. Genç baĢlangıçlı demansların ayırıcı tanısına girerler. Multi-sistem Atrofi (MSA) tabloları. 5. BaĢlıca τ birikimleri ve daha da seyrek olarak nöron kaybı. 2. 1 ve 2 arasında aĢağıdaki tarzda bir iliĢki: Saptanabilen bir inmeyi izleyen 3 ay içinde baĢlayan demans Kognitif iĢlevlerin ani bozulması veya kognitif bozuklukların dalgalanan tarzda basamaksı ilerleyiĢi. ürolojik nedenlerle açıklanamayan idrara sık çıkma.

Laküner durum. VaD tedavisi serebrovasküler hastalık tedavisi ilkelerini izler. büyük bir hemorajik inmeyi izleyerek (intraserebral kanama. serebral hemisferleri besleyen ana arterlerin proksimal ve/veya distal tıkanmalarına bağlı olarak. asetil salisilik asit ve benzeri anti-agregan uygulama. diğer amiloid anjiyopati. Klinik tablo VaD alt tiplerine özgü değiĢiklikler gösterir. tabloya demans Ģiddetinde bir zihinsel bozukluğun da katılmasını öngörür Tipik bir VaD için. sekel tablo demans ile uyumlu statik bir ensefalopati olabilir. BaĢta hipertansiyon ve diabet olmak üzere vasküler risk faktörlerinin kontrolü. otozomal dominant kalıtım tarzıyla birlikte bulunur. yine ayırdedilebilir bir vasküler olaya kadar bir ölçüde düzelmeyle birlikte durağan bir plato dönemi ve yeni olay sonrasında basamaksı kötüleĢme ile seyreden kognitif yıkım öyküsü esastır. Yakın bellek de nadiren primer bir bozukluk söz konusudur. “subkortikal demans” olarak tanımlanan tablonun protipidir.Tablo 26. diğer amiloid anjiyopati. kardiyak veya arterden artere emboli riskinde anti-koagülasyon. Arteriolo-skleroz. intra-kranyal inamiloid anjiyopati. Demans profili bellekte tanımanın korunduğu sekonder bozukluk. Seyir yukarda tanımlanan Ģekilde akut baĢlangıç ve basamaksı ilerleme tarzındadır. ancak bu ajanlar uygun dozlara çıkılıp belli bir cevap alındığı takdirde kullanılabilir. damar hastalığı. küçük arteriyol arteriyoller Etyoloji Damar alanı . Bu ailelerde migren öyküsü ile birlikte BH benzeri demans. Vasküler parkinsonizm ve yürüyüĢ bozuklukları L-dopaya sıklıkla cevapsızdır. Depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarının uygun tedavisine çalıĢılmalıdır. CADASIL intra-kranyal in-situ tromboz Tek arter Tek arter. Bir NMDA reseptör antagonisti memantin ve AH‟de kullanılan kolinesteraz inhibitörleri VaD‟da da etkin olduklarına dair çok güçlü olmasa da deliller mevcuttur. inme gibi bir vasküler olay çevresinde akut baĢlangıç. subaraknoid kanama) hasta sağ kalırsa. Bu durumda beklenen tablo. küçük Tek arter Sınır sulama alanı. frontal yürütücü bozukluk Ģeklindedir. Arteriolo-skleroz. Vasküler demans alt tipleri Multi-infarkt Demans Laküner Durum Stratejik Ġnfarkt Binswanger Sendromu Kardiyo-emboli. sol hemisfer inmelerinin afazik bozukluklarıyla. Tablo 27. Hachinski Ġskemik Skoru (Orijinal versiyon ve bir modifikasyonu) Klinik Özellik Hachinski Loeb-Gandolfo (1975) (1983) Ani baĢlangıç 2 2 Basamaksı kötüleĢme 1 Dalgalanan seyir 2 Noktürnal konfüzyon 1 KiĢiliğin göreli korunması 1 Depresyon 1 Somatik yakınmalar 1 Emosyonal inkontinans 1 Hipertansiyon öyküsü 1 Ġnme öyküsü 2 1 Jeneralize ateroskleroz 1 Fokal nörolojik belirtiler 2 2 Fokal nörolojik bulgular 2 2 Bilgisayarlı Tomografi Hipodens alan – izole 2 Hipodens alan – multipl 3 Maksimum skor 18 10 Vasküler sınır 7-18 5-10 Karma sınır 5-6 3-4 Dejeneratif sınır 0-4 0-2 MID tanımı kardiyo-embolik veya atero-trombotik inmelerin aynı hastada tekrarlaması sonucu bu tür bir inmeye eĢlik etmesi beklenen sekelin yanı sıra. Demansa hemi. hastalığı. yüzeyel duyu bozuklukları ve görme alanı kusurları sıklıkla eĢlik etmektedir. Notch proteini genindeki mutasyonlar klinik tablo ve görüntüleme açılarından BH‟ya çok benzeyen “Cerebral Autosomal Dominant Arteriyopati Subkortikal Ġnfarktlar Lökoensefalopati” (CADASIL) isimli ailevi hastalığa neden olur. karotis Arteriolo-skleroz. VaD tanısı pratik olarak iskemik vasküler lezyonlara bağlı demanslara karĢılık olarak kullanılsa da. MID. bu alanlarda oluĢan infarktüslerin devreden çıkardığı iĢlevleri yansıtır. diğer küçük situ tromboz küçük damar hastalığı küçük damar hastalığı. sağ hemisfer inmelerinin ihmal sendromu ve vizyo-spasyal bozukluklarının karıĢımı Ģeklindedir.veya tetraparezi. kritik ekstra-kranyal karotis interna daralmalarında uygun olgularda karotis endarterektomisi VaD‟ın önlenmesi ve denetiminde de etkili olacaktır.

kelime itibarıyla da "piramidal sistemin dıĢında kalan sistem" anlamına gelir. kapsula interna maddede lökoareozis / hiperintensit laküner infarktlar genusunda laküner infarkt GeniĢ boyutlu nöro. Yürütücü bozukluk. hemiparezi. Yani bir anlamda ne olduğuyla değil ne olmadığıyla tanımlanmıĢ bir sistemdir. Wernicke-Korsakoff Hastalığı. genellikle B1 içermeyen Ģekerli parenteral sıvılarla sonlandırılmasına bağlı iyatrojenik bir etken olduğu görülmüĢtür. Tablo 1. YürüyüĢ bozukluğu genellikle ilk. kortikopontin. kaudat Peri. eĢlik eden psikotik bozukluklar ve kiĢilik değiĢikliğiyle hastanın bağımsızlığını bozarak sıklıkla bir demans gibi davranır. Bazal Ganglionlar  Striatum -Putamen -Nukleus kaudatus -Ventral striatum  Globus pallidus (eksternus ve internus)  Substantia nigra (pars compacta ve pars reticulata)  Subtalamik nukleus (Korpus Luysii) HAREKET BOZUKLUKLARININ SINIFLAMASI Hareket bozukluklarını tabloya hakim olan anormal veya istemsiz hareketin niteliğine göre hipokinetik (hareketin azaldığı) ve hiperkinetik (hareketin arttığı) sendromlar olarak iki büyük gruba ayırmak teĢhise klinik yaklaĢımı kolaylaĢtırması açısından yaygın kullanım bulmuĢtur HĠPOKĠNETĠK HAREKET BOZUKLUKLARI HAREKET BOZUKLUKLARI . kortikobulber) geri dönen yollar kontrol edici ve modülatör bir iĢlev görürler. B1 vitamini (thiamin) eksikliğine bağlı olarak limbik (corpus mamillare. yavaĢ seyir üriner inkontinans Normal Basınçlı Hidrosefali Normal basınçlı hidrosefali (NPH). psödobulber paralizi. dorsomedyal ve pulvinar talamik çekirdekler) ve beyinsapı (peri-akuaduktal gri madde) yapılarının hasarlanması sonucu geliĢir. GYA‟ları etkilemeyen unutkanlık) ve ayrıntılı bir mental durum muayenesi ile ortaya konur Diğer Sekonder Demanslar Hızlı seyirli demansların ayırıcı tanısına “paraneoplastik limbik ensefalit” de katılır. vizyo-spasyal Yürütücü bozukluk. kronik alkolizm zemininde ortaya çıksa da. BH‟ya benzer bir triada sahiptir. yürüme bozukluk. gerçekte bir izole amnestik durum olsa da. Daha sonraki yıllarda anatomik bütünlük anlamında böyle bir sistemin olmadığı anlaĢılmıĢsa da bu deyim yine de kullanılagelmiĢtir. Ekstrapiramidal sistemin ana oluĢumu bazal ganglionlardır. Triadın diğer özellikleri ancak sorgulamayla (daha sık idrara çıkma. Yürütücü bozukluk. Nöro-Behçet ve multipl skleroz hastalıklarının kronik evrelerinde kognitif bozukluk Ģiddeti demans düzeyine ulaĢabilir. ülkemizde açlık grevleri de belli baĢlı nedenleri arasındadır. tabloyu ortaya çıkaran etkenin açlığın kendisi değil de. üriner inkontinans. Ġnen yollar doğrudan yaptırıcı. Motor yolları kabaca ikiye ayırmak mümkündür: inen yollar ve geri dönen (re-entran yollar). Ġlk kez Adams ve Hakim tarafından tanımlanmıĢtır ve dolayısıyla Adams-Hakim sendromu olarak da anılır. uygulatıcı yollar iken (kortikospinal. bazen de tek baĢvuru yakınmasıdır. Bu durumda. bu bulgular çeĢitli derecelerde düzelirken kronik tablo yerleĢir. ona benzer Ģekilde anatomik ve fizyolojik olarak tanımlanabilen ikinci bir sistemin var olduğu düĢüncesiyle. oftalmoparezi. nöroanatominin tarihsel geliĢimi esnasında tanımlanmıĢ bir deyimdir. sıklık hemianopsi vasküler parkinsonizm. ataksi ve nistagmustan oluĢan ve haftalar süren bir akut dönem sonrası. amnezi bozukluğu. Demans genellikle hafif Ģiddettedir ve zamanlama olarak yürüyüĢ bozukluğundan sonra baĢlar. En sıklıkla. paraventriküler beyaz infarkt alanları frontal beyaz maddede çekirdek. Konfüzyon. idrar için acele etme. EKSTRAPĠRAMĠDAL SĠSTEM VE BAZAL GANGLĠA Ekstrapiramidal sistem deyimi motor iĢlevlerin yürütülmesinde piramidal sistem dıĢında.Kortiko-striato-talamoKortiko-striato-talamoKortiko-kortikal bağlantılar kognitif Ģebekeler kortikal devreler kortikal devreler Afazi.Beyin hasarı mekanizması Patoloji Görüntüleme Akut iskemi Akut iskemi Akut iskemi Kronik hipoperfüzyon Lokalizasyon Klinik Birden fazla bölgesel Multipl lakünler Stratejik lokalizasyonlu Demyelinizasyon ve aksonal kayı infarkt tek infarkt Kortiko-subkortikal Derin gri madde ve Medyal talamus.

Parkinson hastalığının kardinal klinik belirtileri bradikinezi. nörosifiliz. uygulamada yavaĢlık ve zorluk.Normal basınçlı hidrosefali  Progresif supranükleer felç 3. prion hastalığı.  Spinoserebellar ataksi tip 2. gece yatakta dönmenin. ardısıra veya tekrarlayıcı el. Parkinson sendromunun sınıflaması Dejeneratif Semptomatik 1. bazal ganglia ve beyinsapının  Multisistem atrofisi hemorajileri ve infarktları) 2. yürümelerinin yavaĢladığını. hipofonik. toksoplazmoz) Hastalığı)  Hemiparkinson-hemiatrofi sendromu 7. hareketlerinin. karbon disulfid. belli bir postürün korunması esnasında tekrar ortaya çıkabilir. Bu hastalıklarda hakim tablo hareketlerin azalması. potasyum hastalıklar permanganat. genel olarak hareketlerin fakirleĢmesi olarak tanımlanır. Muayenede bradikinezinin ifadesi olarak maske yüz. Parkinson sendromunu oluĢturan semptomlar bradikinezi-akinezi. Hastada düĢük frekanslı. yerlerinden kalkmanın güçleĢtiğini. tutuklaĢması. Klinik belirtilerin ortaya çıkması için dopaminerjik hücre kaybının %60-70 seviyelerinde gerçekleĢmesi gerekmektedir. rijidite. ayaklarını sürterek yürüdüklerini. Tablo 2.Metabolik nedenler (hipoksi. gövde öne doğru eğiktir. Akinetik-rijid sendromların prototipi Parkinson sendromudur. cıva ve diğer ağır metaller. bazen eĢlik eden postüral instabilitedir. Hastalık sıklıkla asimetrik olarak. yavaĢlaması ya da tüm hareketlerin.3.Bu gruptaki hastalıklara akinetik-rijid sendromlar da denir. antiemetikler. özellikle hastalığın baĢlangıcında bu bulguların sadece biri ortaya çıkabilir. vücudun bir yarısında baĢlar. bir elin özellikle ince hareketlerde beceriksizleĢmesi. zor anlaĢılan bir konuĢma. dopamin boĢaltıcı ilaçlar. Hasta özellikle alçak sandalyelerden güç kalkar. efedrin kötü kullanımı. kaba bir istirahat tremoru görülebilir. Ġlk belirtiler sıklıkla bir ekstremitede istirahat tremoru. vücudun öne doğru eğilmesi Ģeklindedir. kronik karaciğer hastalığı. lityum) 3.Kafa travması.Parkinson artı sendromları ensefalopati. rijidite. özellikle yürümenin yavaĢlaması. ekstrapontin miyelinozis. .Vasküler (küçük damar hastalığına bağlı subkortikal 2. valproik asit. MPTP. kalsiyum  Lewy Cisimcikli Demans kanal blokerleri.Ġdyopatik Parkinson hastalığı (ĠPH) 1. ayaklarını sürüyebilir ve bir ya da her iki kolunu sallamaz. yürümeyi baĢlatmada güçlük çekebilir. ağırlıklı olarak alfa-sinüklein ve ubiquitin adı verilen proteinler içeren küresel inklüzyon cisimciklerinin saptanması Ģeklindedir. genelde hastanın iĢlevselliğini bozmaz. Bu belirtiler kural olarak sinsi baĢlayıp yavaĢ yavaĢ ilerlerler. ancak bu Ģart değildir.Ġlaca bağlı (nöroleptikler. tiner. Wilson Hastalığı)  Frontotemporal demans-parkinsonizm 8. manganez. Hastalar spontan olarak ya da sorulduğunda yazılarının değiĢip küçüldüğünü. yavaĢlaması ve eĢlik eden kas tonusundaki artıĢtır.Ġntoksikasyonlar (karbon monoksit.Psikojenik Parkinsonizm  Pallidal dejenerasyonlar  Striatal nekrozla giden mitokondriyal hastalıklar  Pantotenat kinaza eĢlik eden nörodejenerasyon  Nöroakantositoz ĠDYOPATĠK PARKĠNSON HASTALIĞI Parkinson hastalığındaki patolojik değiĢiklikler Substantia Nigra pars compacta'daki melanin içeren dopaminerjik hücrelerin kaybı. multi-lakünler. beceriksizlik. Kas gücü normal sınırlardadır ve piramidal bulgulara rastlanmaz. dementia pujilistika (boksörlerde) kompleksi 9. düğme iliklemek ya da açmak gibi ince iĢlerde zorluk çektiklerini. hipoparatiroidizm. harekete baĢlamada güçlük çektiklerini buna karĢın kaba kas kuvveti gerektiren iĢlerde güçsüzlük farketmediklerini söylerler. zamanla hastalık vücudun diğer yarısına da geçer. yürümesi küçük adımlarla. kalan hücrelerin içinde de Lewy cisimciği olarak adlandırılan. yavaĢlama. güçleĢmesi. Bradikinezi hareketleri baĢlatmakta güçlük.Yer kaplayıcı lezyonlar  Kortikobazal dejenerasyon 4. Bu belirtilere istirahat tremoru eĢlik edebilir.Demiyelinizan hastalıklar  Dentatorubropallidoluysian atrofi 10. ekstremite bulguları sıklıkla asimetriktir. tremor ve postüral instabilitedir. bu tremor tipik olarak istemli hareketler esnasında kaybolur. ayak hareketlerini baĢlatmada güçlük.Parkinsonizmin eĢlik edebildiği diğer dejeneratif 5. yavaĢ. hareketin amplitüdünde azalma ve değiĢkenlik saptanır. Ancak Parkinson hastalığı teĢhisi koymak için bu dört bulgunun da bir arada olması gerekmez. siyanid)  Huntington Hastalığı 6 Bilateral striapallidodentat kalsinozis (Fahr Ġnfeksiyonlar (ensefalitler.17 organik çözücüler.

Multisistem atrofisi (MSA) deyimi patolojik anatomik bulguları birbirine benzeyen. MSA-P olarak tanımlanan tablo ön planda parkinsonizmin bulunduğu. medulla spinalisin otonom sinir sistemine ait olan intermedyolateral kolonu ve Onuf nukleusunda hastadan hastaya değiĢen miktarlarda nöron kaybı ve gliozis gözlenir. Kesin patolojik teĢhis için bu cisimciklerin görülmesi Ģarttır. Ortostatik hipotansiyon hastanın ayakta durmasını olanaksız kılacak kadar ağır olabilir. pontin (piramidal. ya da vücutta su ve tuz tutulmasını sağlayan fluorokortizon kullanılabilir. MSA-C de ise ön planda serebellar ve pontin bulgular olup parkinsonizm bulguları geri plandadır. deskriptif bir deyim olduğu için de grubun sınırlarını net olarak çizmek mümkün değildir. ortostatik hipotansiyon) değiĢen ölçüde birlikteliği olarak ortaya çıkar. rijidite. Bu grupta kimileri oldukça nadir görülen bir çok hastalık vardır. Progresif supranükleer felç (palsy) (PSP) Prevalansı yüksek olmamakla birlikte PSP parkinson artı sendromları arasında göreceli olarak sık rastlanılanlardan biridir. ancak bunlar nadiren baĢka nörodejeneratif hastalıklarda da görülebilir ve MSA'ya özgün değildir. Tipik olarak bu hastalar dopaminerjik tedaviye ya hiç cevap vermezler. dismetri). Levodopa preparatları ve dopamin agonistleri kullanılabilir. Multisistem Atrofisi Bu hastalık parkinson artı sendromları arasında en sık görülenlerden biridir. dismetri. Levodopa dopaminin ön maddesidir. Hastalığın hücresel düzeydeki patolojisi glia hücrelerinde görülen. Otonomik Ģikayetler. MSA-C (eski deyimle sporadik olivopontoserebeller atrofi) de hakim olan bulgular sinsi baĢlayıp yavaĢ ilerleyen gövde ve yürüme ataksisi. göz hareketleri bozuklukları gibi serebellar ve pontin bulgulardır. piramidal bulgular ve rijidite. GeçmiĢte striatonigral dejenerasyon. serebellar (ataksi. striatum. MSA-P (eski deyimle striatonigral dejenerasyon) orta-ileri yaĢlarda bir parkinsonizm tablosuyla baĢlar ve baĢlangıçta idyopatik Parkinson hastalığından ayırmak çok güç olabilir. klinik bulguları kısmi örtüĢme gösteren birkaç klinik tabloyu tanımlamak için kullanılır. erektil impotans. BaĢlangıçtan itibaren ya da zamanla otonomik bulgular tabloya eklenir. Hangi çekirdeğin ne ölçüde tutulduğuna göre de klinik tablo ekstrapiramidal (parkinsonizm). teĢhisten sonra ortalama yaĢam süresi sekiz yıl civarındadır. ancak yukarıda bahsedildiği gibi cevap sıklıkla kısıtlıdır. serebellar ve piramidal bulguların ise ya hiç bulunmadığı ya da geri planda olduğu tablolardır. Buna sebep yukarıda da bahsedildiği gibi bu tabloların patolojik özelliklerinin benzerliğidir. postüral refleks bozuklukları) yanına baĢka bulgu ve belirtilerin eklenmesidir. bradikinezi gibi parkinsonizm bulguları tabloya eĢlik edebilir.Parkinson hastalığının semptomatik tedavisindeki ana yaklaĢım azalmıĢ dopaminerjik geçiĢi arttırmaya yönelik bir substitüsyon tedavisidir. okülomotor) ve otonomik bulguların (inkontinans. MSA'nın prognozu ĠPH'dan daha kötüdür. Ġlk tanımlayan araĢtırıcıların adına atfen bu hastalık Steele-Richardson- . Bazı hastalarda ataksi gibi serebellar bulgular da saptanabilir. Son olarak gelinen nokta MSA'yı MSA-P ve MSA-C olarak ikiye ayırıp orijinal ismi Shy-Drager olan tabloyu ayrı bir antite olarak ayırmamak yönündedir. Ağır ortostatik hipotansiyon olan hastalarda sıkı varis çorapları. tremor. Bunun sebebi otonomik bulguların az ya da çok tüm MSA hastalarında bulunması ve böylece ayırt edici bir özellik taĢımamasıdır. ya kısmi cevap verirler ya da baĢlangıçta iyi olan tedavi cevabı bir-iki yıl içinde kaybolur. otonomik bulguların az ya da çok eĢlik etiği. pons. sporadik olivopontoserebeller atrofi ve Shy-Drager sendromu olarak adlandırılan tablolar bugün tek bir isim altında toplanıp multisistem atrofisi olarak anılmaktadırlar. BaĢlangıçta birbirinden farklı antiteler olarak tarif edilen üç değiĢik klinik tablo MSA adı altında toplandıktan sonra da bu tablolara MSA'nın üç alt-tipi gözüyle bakılıyordu. Levodopanın çevre dokularda dopamine çevrilerek periferik yan etkilerin ortaya çıkmasını önlemek ve beyine geçen levodopa miktarını arttırmak amacıyla levodopa bu maddenin dopamine çevrilmesini sağlayan enzim olan dopa dekarboksilazın periferik tip inhibitörleri (benserazid veya karbidopa) ile birlikte kullanılır. terleme bozuklukları görülebilir. dopamin kan beyin bariyerini geçemediğinden onun yerine levodopa verilir. ortostatik hipotansiyon. Parkinsonizm tablosunda sıklıkla rastlanan özellikler aksiyal rijidite. alfa-sinüklein içeren sitoplazmik bir inklüzyon cismidir. inferior oliva. tedaviye ĠPH'dan daha kötü cevap verir. Bu hastalıklardan aĢağıda kısaca bahsedilecektir. Bu bağlamda idrar inkontinansı. Bazen amantadin diğer dopaminerjik ilaçlardan daha etkili olabilir. hasta ayağa kalktığında baĢ dönmesi ve fenalaĢma hissi tarif eder. Bu amaçla en sık kullanılan ilaçlar Levodopa içeren preparatlardır. Bu hastalarda substantia nigra. Parkinson artı ismi de bu ilave bulgulara atfen konulmuĢtur ve hastada klasik bulgulara ilave bulgular olduğunu ifade eder. MSA'de görülen parkinsonizm. PARKĠNSON ARTI SENDROMLARI Bu gruptaki hastalıkların ortak özellikleri Parkinson sendromunun klasik bulgularının (bradikinezi. postüral bozukluklar ve antekollis olarak adlandırılan baĢın öne eğilmesidir.

düĢmeler göreceli olarak daha sıktır. substantia nigra gibi oluĢumlarda nöron kaybı ve gliozis. PSP'nin klinik tablosu akinetik-rijid bir parkinsonizmle birlikte supranükleer tipte bakıĢ felci ve subkortikal tipte bir demans olarak özetlenebilir. dikkat ve buna bağlı bellek bozuklukları erkenden ortaya çıkabilir. Sürekli ve yavaĢ bir ilerleme gösteren hastalığın prognozu kötüdür. Apraksi bazen ağır tutulum gösteren tarafta rijidite ve distoniden dolayı muayene edilemez. yavaĢ progresyon Klasik PSP tablosundaki hastalar dopaminerjik tedaviye ya hiç yanıt vermezler ya da sadece kısmi fayda görürler. iyi L-dopa cevabı. bradikinezi. görme güçlüğü veya çift görmeden yakınabilirler. yani frontal loba atfedilen iĢlevlerin ön planda tutulması Ģeklindedir. bazen diğer beyinsapı ve limbik bölgelere bazen de bu yapıların tümüne yayılmasıdır. KiĢilik değiĢiklikleri. Patolojisindeki belirleyici özellik beyin sapının santral gri maddesindeki değiĢik yapılarda. hastalar bazı günler bazen de aynı gün içinde belirgin olarak daha iyi veya daha kötü olurlar. bulgular zamanla diğer tarafa da yayılırlar. Bu birlikteliğin yanı sıra en önemli özellik bulguların belirgin ölçüde asimetrik olmasıdır. ses alçak tonda. Parkinsonizm tablosu ĠPH'dakinden farklı değildir. ani uyuklamalar sayılabilir. Hastalar gözlerini oynatamamaktan. balonlaĢması ve akromazisi (soluklaĢması) ile karakterize asimetrik kortikal atrofi. bu bölgelerdeki nöronların içinde de tau proteini içeren nörofibriler yumakların görülmesidir. Nöropatolojik özelliği beynin özellikle frontal ve bazen paryetal bölgelerindeki kortikal piramidal nöronların ĢiĢmesi. tremor. Bunun yanında yabancı el (alien hand/limb) olarak adlandırılan. Demans diseksekütif tipte. Bazı hastalar amantadin veya antikolinerjiklerden kısmen faydalanabilirler. dikkat bozukluğuna ikincil olarak bellek bozukluğu ve sıklıkla görsel-mekansal iĢlevlerin bozukluğu da görülür. konuĢma dizartrik ve zor anlaĢılır hale gelir. subtalamik nukleus. Hastalık orta-ileri yaĢlarda kortikal veya ekstrapiramidal bulgularla baĢlayabilir. Bazen supranükleer tipte bir bakıĢ felci geliĢebilir ve PSP ile karıĢabilir. postüral instabilite görülebilir. Hastalık baĢladıktan sonra sürekli ve yavaĢ bir Ģekilde ilerler. Hastaların birçoğunda diseksekütif sendrom olarak da adlandırılan frontal tipte bir demans oluĢur. bazen amaçlı gibi görünen hareketleri ortaya çıkabilir. Bazı hastaların klinik tabloları hastalığın ilk yıllarında ĠPH'na benzeyebilir (asimetrik baĢlangıç. Diğer belirtiler arasında dopaminerjik tedaviden bağımsız olarak ortaya çıkan görsel halüsinasyonlar. Lewy Cisimcikli Demans Lewy Cisimcikli Demans (LCD) ekstrapiramidal belirtilerle demansın bir arada olduğu bir baĢka hastalıktır. mental yavaĢlama. bradikinezi. Buna sıklıkla postüral instabilite ve dizartri eklenir. Rijidite ve distoni hastanın elini kullanmasını çok güçleĢtirecek ağırlıkta olabilir. bazen patoloji diğer bazal ganglia yapılarını ve hatta bazı kortikal bölgeleri tutacak Ģekilde yaygınlaĢabilir.Olszewski hastalığı olarak da adlandırılır. baĢlangıçtan itibaren yaĢam beklentisi 6-8 yıldır. Hastalığın en önemli özelliklerinden birisi klinik tablonun dalgalanmalar göstermesidir. Hastalığın baĢlangıcında dengesizlik ve sık. Ekstrapiramidal bulgular genellikle asimetrik rijidite. Bu hastalık önce parkinsonizm ile ya da önce demansiyel bulgularla baĢlayabilir. Kontraktür geliĢmesini önlemek için fizyoterapi ve ergoterapi önemlidir. prognozu kötüdür. Patolojik özelliği ĠPH'da tarif edilen ve ĠPH'da sadece Substantia nigra pars compacta hücrelerinde görülen hücre kaybı. baĢlangıçtan itibaren ortalama yaĢam süresi 5-6 yıl civarındadır. KBD'lu hastalar dopaminerjik tedaviye iyi cevap vermezler. Kortikal bölgelerin ve bazal ganglia yapılarının birlikte tutulmasına bağlı olarak bu hastalıkta çeĢitli kortikal ve ekstrapiramidal bulgular bir arada görülürler. bir ekstremitenin vücuda ait olmadığı hissi ve bu ekstremitenin istemdıĢı. substantia nigra pars compactadaki melanin içeren hücrelerin kaybı ve ilave olarak daha birçok subkortikal. klasik nöroleptiklere aĢırı duyarlılık. ancak teĢhis için hastada her iki sendromun bir arada bulunması gerekir. Miyoklonus klonazepam'dan. içine konulan eĢyaları tanıyamama) içerir. sebepsiz düĢmeler oldukça karakteristiktir. istirahat tremorunun varlığı. yakalama refleksi gibi ilkel refleksler. ekstremitelerde bradikinezi saptanır. disfaji bazen de serebellar belirtilerdir. Kortikobazal Dejenerasyon (KBD) Adından da anlaĢılacağı gibi bu hastalık serebral korteks ve bazal ganglionların birlikte tutulumu ile karakterizedir. gliozis ve Lewy cisimciklerinin bazen serebral kortekse. Muayenede özellikle aksiyal tipte. Diğer kortikal bulgular miyoklonus ve kortikal tipte duyu kusurunu (elin üzerine yazılan harfleri. bazal ganglionları oluĢturan özellikle pallidum. rijidite. distoni olarak ortaya çıkan akinetik-rijid bir sendromdur. Kortikal bulguların en sık ve en belirgin olanı apraksidir. iradeden bağımsız. daha az tutulan tarafta daha kolay gösterilebilir. Görülebilecek diğer bulgular canlı yüz refleksleri. . KonuĢma erkenden etkilenebilir. bu iki grup bulgudan biri bir süre tabloya hakim olabilir. distoni baklofen'den yararlanabilir. Hastalığın baĢlangıcından itibaren görünürde bir sebep olmadan ortaya çıkan düĢmeler PSP yi düĢündürmelidir. yani boyun ve gövde kaslarını tutan bir rijidite ya da distoni ve postüral refleks bozuklukları. beyinsapı ve bazen serebellar yapılarda hücre kaybı ve gliozis olarak özetlenebilir. senkoplar.

Halüsinasyonların ve diğer davranıĢsal semptomların tedavisinde klasik nöroleptiklerden (haloperidol gibi) kaçınılmalı. DĠSTONĠ Distoni istemsiz. Bu hastalıkların bazılarından bu bölümün ilerisinde ve kitabın diğer bölümlerinde bahsedilmiĢtir. Bunlar arasında ilaçlar. oromandibuler ve larengeal distoni)  Multifokal (örn. yazıcı krampı)  Segmental (örn. kalsiyum kanal blokerleri ve valproik asit de parkinsonizme yol açabilir. gerekirse klozapin veya ketiapin gibi atipik nöroleptikler kullanılmalıdır. dekadda tepe noktasına ulaĢır. idyopatik torsiyon distonisi terimini ise çocukluk çağında baĢlayan distoniler için kullanma eğilimi vardır. altta yatan baĢka bir hastalık bulunmayan distonilerin genel ismidir. Parkinsonizm tablosunun eĢlik ettiği diğer nörodejeneratif hastalıklar Tablo 2‟de verilmiĢtir. infeksiyonlar. Benzer özellik taĢıyan dopamini boĢaltıcı ilaçlar. BaĢlangıç yaĢı 1. öncelikli olarak da kranyoservikal kasları tutar.Lewy cisimcikli demanslı hastaların parkinsonizm belirtileri en azından baĢlangıçta dopaminerjik tedaviden yararlanırlar. nöronal bağlantılarını ikincil olarak etkileyen birçok durumda parkinsonizm görülebilir. bükücü. D Ġlaçlara bağlı parkinsonizm en sık nöroleptik ilaçların (ör. Kasılma genellikle yavaĢ. Ġdyopatik Torsiyon Distonisi: Ġdyopatik distoni. Nöroloji pratiğinde. zamanla bu cevap azalıp kaybolabilir. bazı yazarların tanımlamalarına göre idyopatik torsiyon distonisi (ĠTD). benzer tablolar maden iĢçilerinde manganez zehirlenmesi sonucu tanımlanmıĢtır. normal basınçlı hidrosefali ve beyin tümörleri gibi yer kaplayıcı lezyonlar sayılabilir. döndürücü nitelikte kas kasılmalarıyla karakterize. çocukluk çağında fokal/segmental. eriĢkin yaĢ distonilerini klinik görünüm ve tutulan kas gruplarına göre adlandırmak. . döndürücü niteliktedir. ve 4. Distonilerin sınıflaması I-Tutulum yerine göre  Fokal (örneğin blefarospazm. Demansiyel belirtilerin Alzheimer hastalığında kullanılan asetilkolinesteraz inhibitörlerinden yararlanabileceği bildirilmiĢtir. haloperidol) kullanımı sonucu görülür ve bu ilaçların dopaminerjik reseptörleri blokajı sonucu ortaya çıkar.Etyolojiye göre  Primer (Ġdyopatik)  Sekonder (Semptomatik) Primer (Ġdyopatik) Distoniler Sık rastlanılan primer (idyopatik) distoni türlerinden aĢağıda bahsedilecektir. bazen kranyal kaslara yayılır. istemli hareketlerin yürütülmesinde kontrolsüz kasılmaların. Birinci dekadda baĢlayan ve çocukluk çağı distonileri baĢlığı altında toplanan distoniler. Kırk yaĢın üzerinde baĢlayan distoniler ise sıklıkla fokal veya segmental özelliktedir. Karbon monoksit zehirlenmesi veya yaygın hipoksi (ağır sistemik hipotansiyon gibi) sonucu akinetik-rijid bulguların ön planda olduğu bir parkinsonizm tablosu ortaya çıkabilir. zehirlenmeler. her yaĢ grubunda görülebilen. Özellikle küçük damar hastalığı sonucu bazal ganglionları besleyen perforan arterlerin tıkanmasıyla vasküler tipte bir parkinsonizm ortaya çıkabilir. Nadiren. yürüme ve dengede daha belirgindir ve dopaminerjik tedaviye iyi cevap vermezler. Belirtiler genelde subakut yerleĢir. amaç dıĢı hareketlerin ortaya çıkması ya da her iki tip bozukluğun bir arada bulunmasıdır. antiemetikler. süreğen. genellikle bir ekstremiteden. tabloya genelde akinetik-rijid bir sendrom hakimdir ve belirtiler kural olarak ilacın kesilmesiyle birkaç ay içinde kaybolurlar. vasküler nedenler. HĠPERKĠNETĠK HAREKET BOZUKLUKLARI Bu gruptaki hareket bozukluklarının ortak özelliği tabloya istemdıĢı. eriĢkinde ise ekstremitelerde baĢlayan distoniler görülebilir. kranyal kaslar ve ekstremite distonisi)  Hemidistoni (aynı taraf kol ve bacak distonisi)  Jeneralize (tüm ekstremiteler ve kranyal kaslar) II. tekrarlayan istemdıĢı hareketlere veya geçici ya da kalıcı anormal postürlere yol açan bir hareket bozukluğudur. anatomisini. Tablo 4. tipik olarak bulgular alt ekstremitelerde.BaĢlangıç yaĢına göre  Erken (juvenil)  Adölesan  Geç III. travma. sıklıkla da bacaklardan baĢlayıp aylar ya da yıllar içinde diğer ekstremitelere. SEMPTOMATĠK PARKĠNSONĠZM Beynin hücresel yapısını doğrudan etkileyen dejeneratif hastalıklar dıĢında beynin iĢleyiĢini. kendiliğinden oluĢan hareketlerin hakim olması. Amaca uygun motor davranıĢların yapılabilmesi ya da belli bir postürün korunabilmesi için birbirlerine zıt çalıĢan kasların (agonist ve antagonist kaslar) eĢzamanlı kasılmaları sonucu geliĢir. hipoksi.

Yalnızca göz kırpma frekansının artması Ģeklinde hafif olabileceği gibi. iĢlevsel körlüğe yol açacak kadar sık ve Ģiddetli göz kapanmaları Ģeklinde de seyredebilir. çiğneme. Blefarospazm: Palpebral ve periorbital kasların. Kadınlarda erkeklerden 2 kat fazladır. yana (laterokollis). Hastalık çocukluk çağında ve genellikle alt ekstremitelerde distoni ile baĢlar. Genin penetransı %30-40 civarındadır. Oromandibulolingual Distoni: Çiğneme ve dil kaslarının istemsiz. kromozomun uzun kolunda bulunan GTP siklohidrolaz geninde çeĢitli mutasyonlar saptanmıĢtır. öne (anterokollis) veya arkaya (retrokollis) doğru eğilebilir. Larengeal Distoni (Spazmodik Disfoni): Larenks kaslarının distonisidir. Esneme. Nörolojik tutulum hastaların %50'sinde ilk belirtidir Distoni Tedavisi Semptomatik distonilerde tedavi nedene yöneliktir. Bu hastalık bakır metabolizması bozukluğuna bağlıdır. Ağırlıklı olarak tutulan kasın iĢlevine göre baĢ karĢı tarafa dönebilir (tortikollis). kromozomun uzun kolundadır. müzisyen. Servikal Distoni (Spazmodik Tortikollis): Boynun ve baĢın normal postürünü koruyan ve hareketini sağlayan kasların distonisidir. emosyonel stres. Otozomal resesif geçen hastalığın geni 13. 50-60 yaĢ arasında baĢlar ve kadınlarda erkeklere oranla 3 kez fazla görülür. Parkinsonizm ve piramidal bulgular da eĢlik edebilir. Diğer çoğu distonik sendromun tersine yakınmaları hafifleten etkili duyusal hile yoktur. Wilson Hastalığı (Hepatolentiküler Dejenerasyon) . Daha çok 40 yaĢın üzerinde görülür ancak gençlerde de olabilir. Genelde jeneralize distonilerde ilaç. Ģarkı söyleme gibi hastadan hastaya değiĢen bu manevralara "duyusal hile" (sensory trick) adı verilir. Besinle alınan bakır bir çok enzimatik süreçte kullanılmakta ve gereksinimden fazlası. Primer distoniler arasında farklı genetik özelliklere sahip hızlı baĢlangıçlı distoni-parkinsonizm. Aynı kasların kullanımını gerektiren baĢka bir eylemde görülmezler. esas olarak karaciğerde seruloplazmine bağlanarak safra yolları ile atılmaktadır. Uykuda kaybolan kasılmalar. Hastalık genellikle 10-20 yaĢ arasında baĢlar. Çocukluk çağında karĢılaĢılan her türlü primer distonide. çeĢitli kanamalar görülebilir. 1912'de Kinner Wilson tarafından tanımlanmıĢtır. Oromandibulolingual distoni blefarospazm ile birlikte görüldüğünde. Dolayısıyla serumda düzeyi yükselen bakır karaciğere. Bu gen bakır taĢıyan ATP'az enzimini kodlamaktadır. fakat daha geç yaĢta baĢlayan olgular da vardır. Kasılmalar daima bilateraldir. Hastalarda bulantı. Yakınmalar hasta olan tarafta hafif bir gerginlik ve çekilme hissi ile baĢlayıp aylar bazen yıllar içinde yerleĢebilir. Blefarospazm çoğu hastada idyopatiktir. Eyleme özgü distoniler. tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmaları sonucu oluĢan göz kapanması Ģeklinde ortaya çıkan bir fokal distonidir. Eyleme Özgü Distoniler (“task”-spesifik distoniler): Yalnızca belli bir motor iĢlev esnasında ortaya çıkan distonilerdir. Yakınmaların Ģiddeti nedeniyle meslek değiĢtirenler dahi vardır. distonik kasılmalarıdır. kilo kaybı. yukarı veya aĢağı bakıĢ sırasında ve parlak ıĢıkta artar. Sıklıkla 30-50 yaĢları arasında ortaya çıkar. baklofen. antidopaminerjik. Yakınmalar emosyonel stres ile artar. bu nedenle de "eyleme özgü" (task-spesific) olarak adlandırılırlar. Fokal Distoniler Bu tip distonilerde vücudun sadece bir bölgesi tutulur ve distoni tutulan vücut bölgesine göre adlandırılır. Ancak beyinsapı. Kesin olmamakla birlikte. Daha çok eriĢkinlerde görülen bu tip distonilerin sık karĢılaĢılanlarından aĢağıda bahsedilecektir. En sık tutulan organ karaciğerdir. Merkezi sinir sistemini tutan kalıtımsal metabolik hastalıklar arasında en iyi bilinenidir. Enzim eksikliğinde bakır seruloplazmine bağlanamamakta ve karaciğerden atılamamaktadır. fokal distonilerde ise botulinum toksini ilk tercih olarak seçilmektedir. patofizyolojik mekanizmanın karaciğerde bakırın seruloplazmine bağlanmasını sağlayan enzimin bozukluğuna dayandığı düĢünülmektedir. Wilson Hastalığı (WH)'nda ihtiyaç fazlası bakırın atılımı bozulmuĢtur. böbreğe çökmekte ve klinik belirti ve bulgulara yol açmaktadır. diensefalon ve striatum lezyonlarına bağlı semptomatik blefarospazm da görülebilir. Ġdyopatik distonilerde ise distoninin tipine göre antikolinerjik. benzodiazepin grubu ilaçlar ve botulinum toksini kullanılmaktadır. beyne. Bu tutulum serum transaminazlarında hafif artıĢtan akut veya kronik hepatite kadar değiĢik tablolara yol açabilir. X'e bağlı distoni-parkinsonizm ve miyoklonik distoni de bulunmaktadır. kadınlarda erkeklerden fazla görülür. alna bastırma. kranyal sinirlerce innerve edilen kasların distonisi anlamında kranyal distoni (Meige's sendromu) olarak adlandırılır. kusma. DYD olasılığına karĢı mutlaka L-dopa tedavisi denenmelidir.Dopa Yanıtlı Distoni (DYD. terzi gibi günlük pratiği sınırlı bir kas grubunun uzun süreli ve tekrarlayıcı aktivasyonuna dayanan meslek sahiplerinde de görülebilir. Bazı manevralarla kasılmanın Ģiddeti azaltılabilir ya da durdurulabilir. Segawa Hastalığı): Otozomal dominant geçiĢli olan bu hastalıkta 14. WH'nda belirti ve bulgular serumda serbest dolaĢan bakırın çöktüğü doku ve organların iĢlevlerini bozması ile ortaya çıkar. okuma.

subtalamatomi. hepatoserebral dejenerasyon Porfiri Kernikterus Aminoasid metabolizma hastalıkları Leigh hastalığı Lesch-Nyhan hastalığı Lipid metabolizma hastalıkları Mitokondiriyal miyopati . hızlı. vitamin B12 eksikliği) Böbrek hastalıkları Hepatik ensefalopati. bir ekstremiteye sınırlıysa monoballizm adını alır. Buna karĢın sekonder kore-ballizm beyni ikincil olarak etkileyen bozukluklar ya da hastalıklar sonucu ortaya çıkar ve altında pek çok neden yatabilir.Son yıllarda rutin kullanımı yerleĢen ve özellikle fokal distoni tedavisinde bir çığır açan botulinum toksini etkisini nöromüsküler ileti bloğu yaratarak gösterir.2. Ballizm çoğunlukla hemoraji veya infarkt gibi serebrovasküler hastalıklar sonucu ortaya çıkar. AĢağıda koreballizme sebep olabilecek hastalıklar liste halinde verilmiĢtir Tablo 5. ancak ballistik hareketler daha çok subtalamik nukleustaki patoloji sonucu ortaya çıkarlar. sırıtma ve ekstremitelerde hipotoni koreye eĢlik edebilir. globus pallidus ve subtalamik nukleus kritik yapılardır. Kore-ballizm yapabilen hastalıklar Primer Kore-Ballizm: Sekonder Kore-Ballizm: Huntington hastalığı Otoimmün: Huntington benzeri hastalık 1. Anormal solunum sesleri. Diğer ilaçlardan yarar görmeyen jeneralize distonilerde de. Ballizm vücudun bir yarısına sınırlıysa hemiballizm.3. Toksin distonik kasılmadan sorumlu olan kas içine enjekte edilmekte.4 Sydenham koresi (Romatik kore) Striatodentat kalsinozis Gebelik koresi (Korea gravidarum) Nöroakantositozis Sistemik lupus eritematozus Mc Leod sendromu Periarteritis nodoza Ataksi telanjiektezi Henoch-Schönlein purpurası Dentatorubropallidoluysian atrofi Behçet hastalığı Spinoserebellar ataksiler Antifosfolipid antikor sendromu Prion hastalıkları Ġmmünizasyon veya infeksiyon sonrası Selim herediter kore Yapısal nedenler: Paroksizmal koreoatetoz Serebrovasküler hastalıklar (Ġnfarkt. Koreik hareketler bazen çok belirsiz olabilir ve özellikle çocuklarda normal hareketlerle içiçe geçebilirler. sıçrayıcı veya akıcı. Kore-ballizmi altta yatan sebebin niteliğine göre primer ve sekonder olmak üzere iki ana gruba ayırmak mümkündür. etkisi 1-2 haftada baĢlayıp 3-6 ay sürmekte ve daha sonra uygulama tekrarlanmaktadır. En önemli yan etkisi toksinin komĢu kaslara yayılarak geçici zaaf oluĢturmasıdır. Koreik ve ballistik hareketler bazen bir arada bulunurlar veya bir hastalığın seyri esnasında birbirlerini izleyebilirler. Koreik ve ballistik hareketler için putamen. her iki vücut yarısında görülüyorsa biballizm. Ģant operasyonları) Leigh hastalığı Metabolik: Hipo-hipernatremi Hipokalsemi Hipo-hiperglisemi Hipomagnezemi Hipertiroidizm Hipoparatiroidizm Nütrisyonel (tiamin. KORE VE BALLĠZM Kore aritmik. basit veya kompleks özellikte genellikle ekstremitelerin distalini tutan küçük amplitüdlü istemsiz hareketler olarak tanımlanır. Tekrarlanan uygulamalarda. Eğer bu istemsiz hareketin amplitüdü büyükse ve ekstremitenin proksimalini tutuyorsa buna ballizm adı verilir. Primer kore-ballizm doğrudan beyni tutan nörodejeneratif ya da herediter hastalıklar sonucu ortaya çıkar. nadir de olsa toksine karĢı oluĢan antikorlar nedeniyle etkinlik azalabilir. Hemoraji) Wilson hastalığı Arteriyovenöz malformasyon Nöroferritinopati Travmatik beyin hasarı Selim kalıtsal kore Anoksik ensefalopati Beyin demir birikimi Tip I Multipl skleroz Nöronal lipofüksinozis Neoplazmlar Pantotenat kinazla iliĢkili kore NöroĢirürjikal giriĢimler (talamatomi. en aktif kas EMG ile saptanıp botulinum toksini uygulanabilir.

olanzapin. St. Bu süre infeksiyonun baĢlangıcından 6 ay sonraya kadar uzayabilir ve bazı hastalarda infeksiyon öyküsü alınmayabilir. Zamanla hastalar akinetik-rijit hale gelirler ve distonik postür ortaya çıkabilir. Vitus dansı. Terminal dönemde hasta yatağa bağımlı hale gelir. Daha sonra belirgin koreik hareketler klinik tabloya hakim olur. risperidon. yeni mutasyonlar sonucu sporadik vakaların ortaya çıkması çok nadirdir. ketiapin. klozapin) ve presinaptik dopamin depolarını boĢaltan ilaçlar (tetrabenazin. Huntington hastalığı otozomal dominant geçiĢlidir ve çok büyük oranda ailevidir. flufenazin. Hastalık 4. EriĢkin baĢlangıçlı HH genellikle hafif motor koordinasyon güçlüğü. Sakkadik göz hareketlerinde yavaĢlama. anartriye kadar ilerleyebilir ve aspirasyona sebep olabilir. beceriksizlik veya yerinde duramama ile baĢlar. Huntington hastalığı Sydenham Koresi (romatik kore. Ölüm aspirasyon pnömonisinden veya diğer tıbbi komplikasyonlardan olur. dekadda baĢlar ve kadın-erkek eĢit olarak etkilenir. HIV) Toksoplazma Sifiliz Tüberküloz Creuzfeldt-Jacob hastalığı Sarkoidoz Kardiyak cerrahi sonrası Polisitemi Serebral felç Ġnfeksiyonlar ve diğer nedenler: AĢağıda primer ve sekonder koreye neden olan hastalıklardan göreceli olarak sık görülenler ele alınacaktır. Kore hastalığın en belirgin bulgusu olmasına rağmen. Eğer hareket bozukluğu günlük yaĢam aktivitelerinde kısıtlanmaya neden oluyor ya da yaĢam kalitesini etkiliyorsa ilaç tedavisi ile kore-ballizm baskılanabilir. kromozomun kısa kolundaki huntingtin proteinini kodlayan IT-15 veya huntingtin geninin mutasyonu sonucu olur. Kore-Ballizm Tedavisi Kore-ballizmin tedavisi esas nedene yönelik olarak yapılmalıdır. Yürümede güçlük ve düĢmeler sıktır. parkinsonizm). psikiyatrik bulgular ve demansın eĢlik ettiği herediter nörodejeneratif bir hastalıktır. Huntington hastalığı (HH) veya Huntington koresi genelde korenin baskın olduğu hareket bozukluğu (kore. Dizartri ve disfaji hastalığın ileri basamaklarında görülür. amfetamin Serotonin geri alınım inhibitörleri Levodopa Antikonvülzanlar Kontraseptifler Lityum Trisiklik antidepresanlar Dopamin agonistleri Beta adrenerjikler Teofilin Toksinler ve Ġlaçlar: Ensefalitler (Herpes simpleks. Sydenham Koresi (SK) akut romatizmal ateĢin majör kriterlerinden biridir. kore minör) .Cıva Etanol Nöroleptikler Kokain. pimozid. Huntington hastalığı çoğunlukla 4. Dopamin reseptör blokerleri (haloperidol. Huntington hastalığının klinik bulguları motor. Hastalık A grubu streptokokların neden olduğu farenjit epizodundan sonra haftalar içinde geliĢir. Koreik ve ballistik hareketlerin semptomatik tedavisi temelde dopaminerjik nörotransmisyonun azaltılmasına dayanır. Bulguların ortaya çıkmasından sonra ölüme kadar geçen ortalama yaĢam süresi genellikle 15-20 yıl arasındadır. veya 5. distoni. parkinsonizm bulguları da hastaların hemen hemen hepsinde görülür. Okülomotor bulgular HH'nın erken belirtisi olabilir ve hareket bozukluğu olmadan nörolojik muayenede bulunabilir. göz hareketine baĢlamada güçlük ve yavaĢ izleme hareketinde duraksamalar baĢlıca okülomotor bulgulardır. Yan etkiler göz önünde tutularak ilaç tedavisine uzun süre devam etmekten kaçınılmalıdır. psikiyatrik ve kognitifdir. Hastalık yaklaĢık %10 oranında 20 yaĢından önce (Jüvenil HH) ve %10 oranında da 60 yaĢından sonra ortaya çıkar. Kognitif ve psikiyatrik bulgular hareket bozukluğundan önce görülebilir.

rezerpin) bu grupta yer alırlar. Bunlardan baĢka benzodiazepinler (klonazepam, diazepam, oksazepam) ve antikonvülzanlar (fenitoin, karbamazepin, valproik asit) tedavide kullanılabilir. Ballizm ilaç tedavisine oldukça dirençli olabilir. Dirençli vakalarda talamatomi gibi bir cerrahi giriĢim düĢünülebilir. TREMOR Tremor bir vücut parçasını hareket ettiren resiprokal kasların alternan veya senkron kasılması sonucu oluĢan istemsiz, ritmik osilasyonlardır. Tremor etkilenen alana (baĢ, çene, dirsek, vokal kordlar, aĢağı veya yukarı ekstremite, vücut), hareketle iliĢkisine (istirahatte, postüral, aksiyonel, intansiyonel), frekansına (düĢük: 4 Hz'den az; orta: 4-7 Hz; yüksek 7 Hz'den fazla) ve genliğine (ince, kaba) göre tanımlanır. Bu özelliklerin saptanması, özellikle de tremorun hareket ve postürle bağlantısı etyolojik tanıya yönelmek açısından önemlidir. AĢağıda hareket ve postüre bağımlılığı yönünden tanımlanan tremor çeĢitleri, bunların ortaya çıktığı durumlar tarif edilecek ve nispeten sık görülen tremor nedenleri kısaca özetlenecektir. Hareket ve postüre bağımlılığı açısından tremor çeĢitleri Etkilenen bölgede herhangi bir istemli kas kasılması, istemli hareket giriĢimi ya da yerçekiminin etkisi olmadan vücudun bir parçasında görülen tremordur. Tremor hareket esnasında kaybolur, ekstremiteyi yeni bir pozisyonda sabit tutunca yeniden baĢlar. En sık ellerde ve ekstremitelerin distal kısımlarında görülür. Hareketin niteliğinden dolayı bazen para sayma ya da hap yapma tremoru olarak da adlandırılır. Ġstirahat tremoru kural olarak Parkinson hastalığı ve parkinsonizme neden olan diğer durumlarda ortaya çıkar. Tedavide en yararlı ilaçlar antikolinerjikler, L-dopa preparatları ve dopamin agonistleridir. Cerrahi giriĢimlerden talamotomi ve subtalamatomi de tremora karĢı oldukça etkilidir. KiĢi istemli olarak yerçekimine karĢı koyduğunda, örneğin kollarını öne doğru uzatıp ellerini gerdiğinde ortaya çıkar, o postür korunduğu sürece de devam eder. Frekansı ve genliği altta yatan nedene göre değiĢir. AĢağıda detaylı olarak ele alınacak olan esansiyel tremor hastalığı için tipiktir. Bir ekstremiteyi aktif olarak kullanırken, hareket esnasında ortaya çıkar. Genelde yüksek frekanslıdır ancak genliği az ya da çok olabilir, genlik hareket esnasında hep aynı kalır. Postüral tremor gibi aksiyon tremoru da en sık esansiyel tremor hastalığında görülür. Bu tip tremorun en büyük özelliği istemli hareket esnasında ortaya çıkması ve hedefe yaklaĢırken tremorun genliğinin çok artmasıdır. Örneğin parmak-burun testinde hasta parmağını burnuna yaklaĢtırdıkça tremorun genliği artar ve hasta hedefi bulamaz. Ġntansiyon tremoru düĢük frekanslı, kaba bir tremordur ve kural olarak serebellum ve bağlantılarının tutulması sonucu ortaya çıkar. Dizartri ve nistagmus tremora eĢlik edebilir. Tedavisi oldukça güçtür. Ġzoniazid veya talamatomi yararlı olabilir. Rubral tremorun özelliği istirahatte görülmesi ve hareketle belirgin olarak artmasıdır. Bu özelliğiyle rubral tremor istirahat, postüral ve aksiyon tremorunun bir kombinasyonudur. Frekansı düĢük, kaba, düzensiz bir tremordur ve proksimal kaslar distal kaslardan daha fazla etkilenir. Rubral tremor orta beynin tegmentum bölgesindeki red nukleus veya bağlantılarının hasarı sonucu ortaya çıkar, en sık multipl skleroz ve serebrovasküler hastalıklarda görülür. Tremora ek olarak hemen daima hemiparezi, kranyal sinir felci gibi diğer orta beyin hasarı bulguları vardır. Rubral tremorun tedavisi oldukça güçtür. L-dopa, izoniazid, klonazepam, klozapin ve talamatomi tedavi seçenekleri arasındadır. Etyoloji ve Klinik Belirtilere Göre Tremor Fizyolojik tremor parmakların veya kolların aktif innervasyonu sonucu, normal kas kasılmasına bağlı olarak tüm insanlarda ortaya çıkan, hızlı (10-12 Hz), düĢük genlikli postüral bir tremordur, aksiyonda ve istirahatte görülmez ve patolojik bir anlam taĢımaz. Mikrocerrahi, saat tamirciliği gibi ince iĢlerle uğraĢanlarda daha çok göze çarpar. ArtmıĢ fizyolojik tremor fizyolojik tremorla aynı frekanstadır ancak genliği daha büyüktür. Mental nedenler (anksiyete, stres, yorgunluk), metabolik nedenler (ateĢ, tirotoksikoz, hipoglisemi), ilaçlar (nöroleptikler, beta adrenerjik agonistler, valproik asit, lityum, steroidler, dopamin agonistleri, antidepresanlar), alkol abstinansı, toksinler (cıva, kurĢun, arsenik) ve bazı gıda maddeleri (kafein) artmıĢ fizyolojik tremora yol açabilir. En sık rastlanılan hareket bozukluğudur. Esansiyel tremor (ET) genellikle asimetrik ve postüral bir tremor olarak baĢlar, zamanla karĢı tarafa yayılır. Tremor sadece özel bir pozisyonda ortaya çıkabilir. Pozisyonun açısı değiĢince tremorun Ģiddeti de farklılaĢabilir. Kural olarak aksiyonla artıp istirahatte geçer, ancak nadiren istirahatte de görülebilir. Esansiyel tremorun frekansı genelde hızlıdır, ancak 4-

Ġstirahat Tremoru

Postüral Tremor

Aksiyon Tremoru (kinetik tremor)

Ġntansiyon Tremoru

Rubral Tremor (Ortabeyin ya da Holmes tremoru)

Fizyolojik tremor

Esansiyel Tremor

12 Hz aralığında farklı frekanslar görülebilir. ET herhangi bir vücut parçasında olabilir (eller, baĢ, bacaklar, ses telleri). Elde baskın olunca yeme, içme ve yazı yazma bozulabilir. Ortostatik tremor hasta ayağa kalktıktan birkaç saniye sonra bacaklarda görülen, vücudun sallanmasına yol açan bir tremor çeĢididir. Hasta ayakta durduğu müddetçe devam eder, hastanın düĢmesine yol açabilir. Otururken veya destek alındığında tremor ortaya çıkmaz, yürürken azalır. Ortostatik tremor genellikle 6.-7. dekadlarda görülür ve çok hızlı frekanstadır (15-16 Hz). Klonazepam bazen de propranolol ortostatik tremorda etkilidir. Bazı vakalarda gabapentinin etkinliği bildirilmiĢtir. Sadece yazı yazarken ellerde ortaya çıkan pronasyon-supinasyon Ģeklinde 5-6 Hz frekanslı bir tremordur. Esansiyel veya distonik tremorun bir alt tipi olduğu düĢünülmektedir. Tremora bazen distoni de eĢlik edebilir. Sadece belirli bir eylem esnasında ortaya çıkan baĢka tremorlar da olabilir (piyano çalarken, raket tutarken vb.). Primer yazma tremorunda propranolol gibi klasik medikal tedavilerden baĢka botulinum toksini de faydalı olabilir. Tremor sadece sese sınırlıdır, konuĢurken ses titremesi Ģeklinde ortaya çıkar. Bazen larengeal spazmodik distoni veya esansiyel tremor bağlamında görülebilir. Otozomal dominant geçiĢli sadece çenede tremor ile seyreden bir hastalıktır. Ġzole çene tremorunun prognozu iyidir ve ileri yaĢlarda spontan düzelebilir. Hızlı distonik kasılmalar sonucu ortaya çıkan, sıklıkla distoniye ait bükücü-döndürücü postür gibi diğer bulguların da eĢlik ettiği bir tremor çeĢididir. Tutulan vücut parçası istemli olarak distoninin zorla çevirdiği tarafa doğru döndürülürse tremor azalır ya da kaybolabilir. Ġstirahatte görülebilir, hareketle artma olabilir. Bu tür tremorda klonazepam, antikolinerjikler ve botulinum toksini kullanılabilir. Periferik nöropatilere tremor eĢlik edebilir. Tremor herediter nöropatilerde nispeten sık görülmesine rağmen her çeĢit nöropatide ortaya çıkabilir. Periferik nöropatilerde görülen tremor düzensiz veya ritmik, proksimal veya distal yerleĢimli olabilir. Mekanizmasının ekstremitedeki güçsüzlük sonucu artmıĢ fizyolojik tremora ikincil veya bozulmuĢ gerilme refleksi ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Palatal Tremor (Palatal Miyoklonus): YumuĢak damağın istemsiz hareketidir. Tek ya da çift taraflı olabilir. Serebellumun dentat çekirdeği, mezensefalondaki rubral çekirdek ve bulbusdaki inferior olive arasında bulunan ve Guillain-Mollaret üçgeni olarak adlandırılan bölgenin etkilenmesine bağlıdır. Klinik olarak yumuĢak damağın ritmik veya semi-ritmik, hızlı kasılmalara bağlı olarak tremoru görülür. Bazen yumuĢak damağın yanı sıra dil, farenks ve yüz kasları da kasılmalara katılabilir. Palatal tremor istemli olarak durdurulamaz, kural olarak baĢladıktan sonra bir daha kaybolmaz. Esansiyel ve semptomatik olmak üzere iki tipi vardır. Esansiyel tipinde her kontraksiyonda östaki borusunun kapanmasına bağlı olarak kulakta bir klik sesi iĢitilir, semptomatik de ise bu ses ortaya çıkmaz. Semptomatik tipinde genellikle tremor dıĢında serebellar ve beyinsapı bulguları da saptanır, kasılmalar esansiyel olanın tersine uykuda kaybolur. Semptomatik olanda tedavi nedene yöneliktir. Esansiyel olanda ise antikolinerjikler, benzodiazepinler, antikonvülzanlar ve botulinum toksini denenebilir, ancak tedaviye genellikle dirençlidir. Ani baĢlangıçlıdır, bir psikolojik travmayı izleyerek baĢlayabilir, değiĢken karakterdedir ve sıklıkla bilinen organik tremor tablolarından hiçbirine uymaz. Kinetik, postüral, istirahat veya her üçünün kombinasyonu olabilir. Kadınlarda daha sık görülür. Psikojenik tremoru psiĢik stres altında artan fizyolojik veya esansiyel tremor ile karıĢtırmamak gerekir. TĠK BOZUKLUKLARI Tablo 6. Tik bozuklukları Primer tik bozuklukları  Gilles de la Tourette sendromu  Kronik motor-vokal tikler (bir yıldan uzun süren tikler)  Geçici tik bozuklukları (bir aydan fazla, ancak bir yıldan az süren tikler) Sekonder tik bozuklukları

Ortostatik Tremor

Primer Yazma Tremoru

Ġzole Ses Tremoru

Ġzole Çene Tremoru (Geniospazm) Distonik Tremor

Periferik Nöropati ve Tremor

Psikojenik Tremor

Doğumsal

o o o

Huntington hastalığı Nöroakantositozis Ġdyopatik torsiyon distonisi

o

Edinsel

Kromozom anormallikleri

o Ġlaçlar (stimülanlar, nöroleptikler, antikonvülzanlar, L-dopa, doğum kontrol hapları, trisiklik antidepresanlar) o Travma o Ġnfeksiyöz hastalıklar (Creutzfeldt Jacob hastalığı, Sydenham koresi, viral ensefalitler) o GeliĢimsel (statik ensefalopati, mental retardasyon, otizm) o Ġnme o Dejeneratif hastalıklar (Ġdyopatik Parkinson Hastalığı, Progresif supranükleer felç) o Toksik (karbonmonoksit zehirlenmesi) o Hiperekpleksia AĢağıda en sık görülen primer tik bozukluklarından olan Gilles de la Tourette sendromundan kısaca bahsedilecektir. Gilles de la Tourette sendromu (GTS) sıklıkla davranıĢsal ve psikiyatrik bozuklukların eĢlik ettiği motor veya vokal tikler ile karakterize bir hastalıktır. Gilles de la Tourette sendromunun görülme sıklığı ve ağırlığı adölesan dönemde tepe noktasına ulaĢır. Tikler genellikle eriĢkin yaĢa gelince düzelir veya oldukça hafifler. Gilles de la Tourette sendromu erkeklerde yaklaĢık 3 kat daha fazla görülür. Hastaların pek çoğunda otozomal dominant geçiĢle uyumlu aile öyküsü vardır. Son zamanlarda yapılan genetik çalıĢmalarda bazı lokuslar gösterilmiĢtir. Çoğu hasta özellikle sosyal ortamlarda tiklerini birkaç dakikadan yarım saate kadar baskılayabilir. Baskılanan sürenin sonunda tikler daha Ģiddetli olarak geri döner. Tüm semptomlar fiziksel ve psikolojik stresle artar. Çoğu zaman GTS hafiftir ve fazla fonksiyonel bozukluğa yol açmaz. Gilles de la Tourette sendromlu hastaların yarısı obsesif-kompülsif davranıĢ bozukluğu gösterirler. Obsesif-kompülsif bozukluk tiklerden daha fazla maluliyete neden olabilir. Obsesyonlar tekrar eden kalıcı fikirler, düĢünceler, impulslar veya hayallerdir. Kompulsiyonlar obsesyonlar sonucunda geliĢen tekrarlayıcı ve kasıtlı davranıĢlardır. Kompulsiyonların kesin kuralları vardır. Sık görülen kompulsiyonlar tekrar tekrar kontrol etme, yatma rituelleri, sayma ve aĢırı temizlik (tekrar tekrar el yıkama) gibi örnekleri içerir. Gilles de la Tourette sendromlu hastaların yarıya yakınında görülen diğer bir bulgu hiperaktif davranıĢın eĢlik ettiği dikkat bozukluğudur. Ayrıca GTS‟na disleksi, antisosyal davranıĢ, depresyon, uyku bozuklukları ve kiĢilik değiĢikleri eĢlik edebilir. AĢağıda GTS'unun DSM IV tanı kriterleri görülmektedir.  Birden fazla motor ve vokal tikler.  Tiklerin hemen hemen her gün olup, 1 yıldan uzun sürmesi. Tiksiz zamanların 3 aydan fazla sürmemesi.  Tiklere bağlı olarak sosyal, mesleki ve diğer önemli iĢlevsel alanlarda bozulma.  21 yaĢından önce baĢlangıç.  Tiklerin ilaçlara veya baĢka bir tıbbi hastalığı bağlı olmaması. Gilles de la Tourette sendromunda tiklerin ve davranıĢsal semptomların ağırlığı hastadan hastaya değiĢir. Tedavi hedef semptoma göre seçilmelidir. Ġlk olarak hasta, aile bireyleri, eĢ ve okul personeli hastalık hakkında bilgilendirilmelidir. Tikler ve davranıĢsal problemler hastanın yaĢam kalitesini etkilemiyor, sosyal ortama uyumda problem yaratmıyorsa ilaç tedavisi gerekmeyebilir. Ġlaç dozları yavaĢ titre edilmeli ve doz semptomların düzeldiği en düĢük seviyede tutulmalıdır. Tikler, obsesifkompülsif bozukluk ve hiperaktivite-dikkat bozukluğunun tedavisi için seçilen ilaçlar farklıdır. Tikler zaman zaman ortaya çıkıp, kaybolabileceğinden uzun süre ilaç tedavisine devam etmek gerekmeyebilir. Tikler için dopaminerjik tonusu azaltan ilaçlar (haloperidol, pimozid, sulpirid gibi dopamin reseptör blokerleri veya tetrabenazin gibi dopamin deposunu boĢaltan ilaçlar), atipik nöroleptikler (klozapin, olanzapin, risperidon, ketiapin, ziprasidon, aripiprazol), noradrenerjik tonusu azaltan ilaçlar (klonidin) en etkili seçeneklerdir. Ancak haloperidol, sulpirid gibi nöroleptikler tardif diskineziye yol açabileceklerinden dikkatli kullanılmalıdırlar. Klonazepam gibi benzodiazepinler, kalsiyum kanal antagonistleri, trisiklik antidepresanlar ve lityum diğer tedavi seçeneklerini oluĢtururlar. Çoğu hastada tiklere eĢlik eden obsesif-kompülsif bozukluk serotonin geri alınım inhibitörlerine (fluoksetin, sitalopram, sertralin, paroksetin v.b) iyi cevap verir. ATAKSĠLER Ataksi primer motor iĢlevlerdeki bir kayba (felç gibi) bağlı olmaksızın ortaya çıkan hareket koordinasyon bozukluğu olarak tanımlanır ve sıklıkla geniĢ tabanlı, dengesiz yürüyüĢü tarif etmekte kullanılır. Ataksi serebellum ve bağlantılarındaki tutulumlardan, spinal kord lezyonlarından, periferik duyu kayıplarından veya bu üç durumun kombinasyonundan kaynaklanabilir. Ataksiler basitçe edinsel

Gilles de la Tourette Sendromu

yeni mutasyonların yol açtığı sporadik herediter ataksiler de görülebilir. Genellikle yüz. kas tonus bozukluğu veya istemsiz hareket olmaksızın hareketlerin dengeli ve amacına uygun Ģekilde yapılmasında bozukluk olması durumunda kullanılmaktadır. Bazen genetik geçiĢ niteliğinin saptanamadığı. Tardiv diskinezi çiğneme. Benzer Ģekilde tardiv akatizi. OPCA Ataksi-telenjiektazi . anatomik ve patofizyolojik kalıpların dıĢına çıkması. hastanın dikkati dağıtılınca yakınmaların düzelmesi. primer veya metastatik tümörler. tardiv tremor.ve herediter ataksiler olarak ikiye ayrılabilir. tedavi baĢlangıcından aylar. paraneoplastik sendromlar gibi yukarıda sözü edilen yapıları tutan bir çok etyoloji neden olabilir. tremor. Ataksi terimi. multipl skleroz. spinal ve/veya serebellar atrofinin eĢlik ettiği tablolardır. yıllar sonra ortaya çıkarlar. Kronik ilaç kullanımını gerektiren psikozlarda. yutma gibi çeĢitli orofasyal koreik. Bazı ayrıntıların dikkatli bir biçimde irdelenmesi tanıda yanılgı payını en aza indirir. psiĢik bir travmayı takiben ortaya çıkması. tik gibi her türlü organik hareket bozukluğunu taklit edebilirler. Tablo 1. Mekanizmadan dopamin reseptörlerinde kronik blokaj sonucu geliĢen aĢırı duyarlılık sorumlu tutulmaktadır. Edinsel ataksilere alkolizm. altta yatan parezi. Ġstemsiz hareketlerin niteliği baĢlıca distonik olduğunda tabloya tardiv distoni adı verilir. kendiliğinden iyileĢme dönemlerinin bulunması. nöroblastom vs) Dejeneratif/genetik Spinoserebellar ataksiler (SCA) Multi sistem atrofi (MSA-C). Bunun yanı sıra nörolojik muayene tamamen normaldir. miyoklonus. otoimmün hastalıklar. Yakınmaların baĢlangıcının ani olması. ikincil kazançların varlığı ve hastada psikopatoloji lehine belirtilerin sezilmesi hareket bozukluğunun psikojen kökenli olduğunu düĢündürür. ekstremiteler ve gövdede. Serebellar hastalıklara bağlı olarak geliĢebileceği gibi. Ataksilerin herediter ve edinsel nedenleri kitabın ilgili bölümünde anlatılmıĢtır Tardiv Sendromlar: Uzun süreli nöroleptik kullanımı sonucu ortaya çıkan. serebrovasküler hastalıklar. ciddi handikaplar yaratması. Ataksilerde etyolojik sınıflama ATAKSĠLER  o o o o  o o o o o o o o  o o  o o o Vasküler Arteryel enfarkt Laküner enfarkt ve sendromlar Posterior fossa hematomları Baziler migren Demiyelinizan/otoimmün Multipl skleroz (MS) Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) Çölyak hastalığı Otoimmün poliglandüler sendrom tip 1 Anti-GAD antikoru ile iliĢkili subakut serebellar ataksi Miller-Fisher sendromu Bickerstaff ensefaliti Akut postenfeksiyöz serebellit Neoplastik/paraneoplastik Paraneoplastik serebellar dejenerasyon Posterior fossa tümörleri (hemanjioblastom. alıĢılmıĢ biçimin dıĢına taĢan bir görünüm sergilemesi. vestibüler çekirdek. stereotipik hareketlerin ön planda bulunduğu tablolardır. plasebo tedavisine olumlu yanıt alınması. vestibüler sinir veya arka kordon hastalıklarında da ataksi görülebilir. Genel olarak gövde veya ekstremitelere ait olmak üzere ikiye ayrılabilir. tardiv miyoklonus tabloları tanımlanmıĢtır. selektif dopamin reseptör blokerleri ve klozapin gibi atipik nöreleptikler kullanılabilir. Bu hastalıkların hepsinde serebeller ataksi değiĢmez bulgudur ve nesilden nesile geçiĢ özelliklerine göre sınıflanabilirler. PSĠKOJENĠK HAREKET BOZUKLUKLARI Psikojenik kökenli hareket bozuklukları distoni. vitamin eksiklikleri. ağız çevresi. Ġdyopatik olanlara kıyasla retrokollis ve geriye doğru olan gövde distonisi daha sık görülür. sıklıkla stereotipik nitelikte istemsiz hareketler vardır. Herediter ataksiler sıklıkla yavaĢ ilerleyici. bazen geri dönüĢümsüz olan istemsiz hareketlerdir. Tedavide sorumlu ilacın kesilmesi dıĢında tetrabenazin gibi dopamin depolarını boĢaltıcı ilaçlar.

karbamazepin. siklosporin A. 2. Otozomal dominant SCA‟lar Dentatorubro pallidoluysian atrofi Epizodik ataksiler . 3. otozomal resesif ve X‟e bağlı olarak sınıflandırılırlar Tablo 2. MIRAS)  o o o o o o  o o  o o o o  o Enfeksiyöz/postenfeksiyöz/prion Postenfeksiyöz serebellit (varisella.Toksik/ilaca bağlı Metronidazol Streptomisin Anti-epileptikler (difenilhidantoin. Bu hastalıklar kalıtımsal geçiĢ özelliklerine göre otozomal dominant. sitarabin. vinkristin. spinal ve/veya serebellar atrofinin eĢlik ettiği tablolardır. vs) Whipple Hastalığı Creutzfeld-Jacob Hastalığı Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) Hastalığı Viral serebellit Batı Nil virusu Kompresif Chiari malformasyonu Baziler impresyon Nutrisyonel/metabolik/hormonal Vit E eksikliği CoQ10 eksikliği Wilson hastalığı Hipotiroidizm Ġdyopatik Ġdyopatik geç baĢlangıçlı serebellar ataksi HEREDĠTER ATAKSĠLER Herediter ataksiler sıklıkla yavaĢ ilerleyici. 1. prokarbazin. heksametilmelamin) o Nitrik oksit o Kronik toluen ve civa intoksikasyonu o Nitrofurantoin o o o o o o o o o o o o o o o  o o o o o o  o o o o o Adrenolökodistrofi Frajil-X sendromu SSPE Charlevoix-Saguenay otozomal resesif spastik ataksisi Joubert sendromu MNGIE sendromu Abeta/hipo-lipoproteinemi Ataksi-okülomotor apraksi Ramsay Hunt sendromu Marinesco-Sjogren sendromu Juvenil gangliosidosis ve lipidosis Biotidinaz eksikliği Kalıtsal sideroblastik anemi ve ataksi Dentatorubral-pallidoluysian atrofi (DRPLA) Nöroakantositoz (Bassen-Kornzweig hastalığı) Mitokondriyal Friedreich ataksisi MERRF (Fukuhara hastalığı) Epizodik ataksiler Nörojenik ataksi retinitis pigmentosa (NARP) sendromu Leigh sendromu POLG mutasyonları (SANDO. Genetik sınıflama A. valproat) Lityum Anti-neoplastik ajanlar (5-florourasil.

1. 5. Alexander hastalığı Gerstmann–Sträussler–Scheinker hastalığı Otozomal resesif Charlevoix-Saguenay‟ın otozomal resesif spastik ataksisi (ARSACS) Ataksi-okulo-motor apraksi (AOMA) Vitamin E eksikliği ile giden ataksi Refsum hastalığı Ataksi telenjiektazi Abetalipoproteinemi CoQ10 eksikliği Bebeklik çağı baĢlangıçlı spinoserebellar ataksi Mitokondriyal NARP POLG mutasyonları (nükleer DNA) X‟e bağlı Kalıtsal sideroblastik anemi ve ataksi Adrenolökodistrofi Frajil X ataksi sendromu ġimdiye kadar bilinen ve çoğunun genetik özellikleri saptanmıĢ 30‟dan fazla otozomal dominant herediter ataksi vardır. Progresif demans. OTOZOMAL DOMĠNANT SEREBELLAR ATAKSĠLER Epizodik ataksiler (EA) iyon kanalları proteinlerini kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucu meydana gelir ve 6 alt tipi vardır. SCA‟lar içinde en sık görülenler SCA tip 1. SCA tip 8'de farklı bir trinükleotid olan CTG tekrar sayısında. Dentat nukleus. 12. kore. Ataklar tipik olarak saatler-günler sürer. 2 ve 3. Genellikle 3. 7. Juvenil veya eriĢkin baĢlangıçlı olabilir. 2. ataksi. Erken baĢlangıçlı olgular progresif miyoklonik epilepsiye benzer. sadece klinik bulgular ve nörogörüntüleme ile birbirlerinden ayırt edilmeleri genellikle güçtür. epilepsi ve demansla karakterize nadir bir nörodejeneratif hastalıktır. Epizodik ataksilerin bir kısmı asetazolamid tedavisine cevap verebilir. Koreoatetoid. 1. 2. Klinik belirtiler dakikalar veya saniyeler süren. 4.4. Spinoserebellar ataksi (SCA) tip 1. 3. Hastaların çoğunda dengesizlik atakları dıĢında nistagmus ve hafif serebellar bulgular saptanabilir. 5. 10‟dur. n. 2. Bu grubun çoğunu spinoserebellar ataksiler oluĢturmaktadır. kramplar ve interiktal miyokimidir. SCA tip 9 ve SCA tip 24 için uluslararası literatürde yer ayrılmıĢ olmakla birlikte henüz bunlarla ilgili klinik ve genetik bilgi henüz yoktur. gün içinde defalarca tekrarlayan ataksi. SCA 10'da ise ATTCT pentanükleotinin tekrar sayısında artıĢ vardır. Dentatorubropallidoluysian atrofi (DRPLA) ataksi. Toplumdan topluma değiĢebilmekle beraber. ġimdiye kadar en fazla vaka bildirileri Japonya'dandır. 8. Bu yüzden bu hastalıklar trinükleotid tekrar bozuklukları olarak da tanımlanırlar. dizartri. Kromozom 12‟de DRPLA genindeki artmıĢ CAG tekrarı sonucunda poliglutaminlenmiĢ proteinin nukleusta birikmesi. CAG tekrar sayısındaki artıĢın saptanması ile bu hastalıkların kesin tanısı konulur. serebellar ataksi veya progresif miyoklonik epilepsinin ağırlıkta olduğu üç farklı fenotip Ģeklinde ortaya çıkabilir. 6. Spinoserebellar ataksilerin klinik özellikleri ve baĢlangıç yaĢları büyük oranda birbirleri içine geçmiĢtir. 6. sorumlu genlerdeki mutasyon sonucu gendeki CAG trinükleotid tekrar sayısındaki artma neden olur. Kranyal manyetik rezonans incelemesinde pontoserebellar atrofiye ek olarak T2 ağırlıklı kesitlerde periventriküler ak maddede hiperintensiteler görülür. tremor. geç baĢlangıçlı olgular ise daha çok Huntington Hastalığı benzeri bir klinikle seyreder. 17 ve dentatorubropallidoluysian atrofi‟ye. Otozomal dominant serebellar ataksilerin görülme sıklığı dünyanın değiĢik bölgelerinde bazı farklılıklar gösterir. globus pallidus ve subtalamik nukleusta belirgin hücre kaybı baĢlıca nöropatolojik bulgudur. 1. C. 6. 2. Epizodik ataksi tip 2 voltaja bağlı kalsiyum kanal geninin mutasyonu sonucu meydana gelir. dekadlar arasında baĢlar. OTOZOMAL RESESĠF HEREDĠTER ATAKSĠLER . B. ruber. daha sonraki yıllarda kalıcı ataksi yerleĢebilir. Ataklar egzersiz. heyecan ve ani uyaranlar ile ortaya çıkarılabilir. 3. 3. Bu dengesizlik atakları dıĢında serebellar bulgular normaldir. Diğer EA‟ler nadiren görülürler ve klinik-genetik özellikleri Tablo 3’de gösterilmektedir. Epizodik ataksi tip 1 potasyum kanal geninin mutasyonu sonucu oluĢur. Bunlardan en sık görülenler EA tip 1 ve 2‟dir. öngörülen patofizyolojik mekanizmadır. kore. Ancak çocukluk çağında baĢlayan vakalar da bildirilmiĢtir. miyoklonik epilepsi ve psikiyatrik bulgularla seyreder. 7.-6. D. Bu hastalıkların klinik ve genetik özellikleri Tablo 3‟de görülmektedir. 7.

Otozomal resesif kalıtılır. Friedreich ataksisinin geç baĢlangıçlı ve tendon reflekslerinin korunduğu alt tipleri de vardır. Hastalığın nedeni 9. skolyoz ve kardiyak bulgular sıklıkla eĢlik eder. Tedavide yüksek doz vitamin E kullanılmaktadır. asimetrik septal hipertrofi ve global hipokinezi Ģeklindedir. Hastalığın seyri esnasında dizartri. artmıĢ alfa-fetoprotein Friedreich ataksisine benzer klinik. KonuĢma giderek dizartrikleĢir. 2-52 8q13 giden ataksi genellikle 20 yaĢından önce Ayırıcı klinik özellikler Hiporefleksi. disfaji. Hastalarda ilerleyici ataksiye tremor. Özellikle vitamin E eksikliği ile birlikte giden ataksi. yürümede yavaĢ geliĢen bir dengesizlikle baĢlar. Vitamin E eksikliği ile giden ataksi Vitamin E‟nin az alımı veya emilim bozukluğu gibi sebeplerle serebellar ataksi görülebileceği gibi. Patolojik tekrar sayısı 66 ile 1000 arasında değiĢir. Ataksitelanjiektazi. Bu protein α-tokoferolun (vitamin E) dolaĢımdaki lipoproteinlere bağlanıp taĢınmasını sağlamaktadır. baĢ dönmesi. bazen görme kaybı ve retinitis pigmentosa. Nörogörüntülemede omurilik atrofisi ve göreceli olarak korunmuĢ serebellum dikkati çeker. serum E vitamini dü Bu hastalık genellikle 20 yaĢından önce. bradikinezi. Tablo 4‟de bu gruba giren ataksilerin baĢlangıç yaĢları. Elektrofizyolojik incelemelerde duysal sinir aksiyon potansiyellerinde küçülme saptanır. kromozom lokusları ve ayırt ettirici klinik özellikleri gösterilmiĢtir. fizik muayene ve nörolojik muayene tanıya yardımcı olur. Hastaların yarısından fazlası kardiyak nedenlerle ölürler.-2. artmıĢ kanser insidansı. Bu mutasyon sonucunda mitokondriyal solunum zincirinde iĢlevi olan frataksin genindeki GAA tekrar sayısında artıĢ meydana gelir. abetalipoproteinemi ve vitamin E eksikliği ile birlikte giden ataksilerin tanıları klinik muayene ve laboratuvar bulguları ile konulabilir. Rutin DNA testleri serebellar ataksilerden bir kısmı için kolaylıkla mümkündür. HEREDĠTER ATAKSĠLERDE TANI Herediter ataksilerin kesin tanısı moleküler analiz ile konulur. Ġkinci dekadda distal kaslarda kuvvetsizlik ve atrofi olur. α-tokoferol transfer proteinindeki bir mutasyondan da kaynaklanabilir. E vitamini ile tedavi edilebilir veya ilerlemesinin durdurulabilir olması yönünden önemlidir. ekstansör taban derisi ceva derin duyu kaybı. Bazı herediter serebellar ataksiler için ayrıntılı moleküler analiz gerekir. arefleksi ve derin duyu kaybı gibi nörolojik bulgular eklenir. görme kaybı ve sfinkter bozukluğu sıktır. Aile öyküsü. Ataksi telanjiektazi AMĠYOTROFĠK LATERAL SKLEROZ . Normal tekrar sayısı 40 civarındadır. Otozomal resessif serebellar ataksiler Hastalık Adı Friedreich ataksisi Ataksi-telanjiektazi BaĢlangıç yaĢı Kromozom ve lokus Gen 1. kromozomun uzun koluna lokalize olan mutasyondur. Bu listede belirtilmeyen. spinoserebeller ataksi kliniğine iĢitme kaybı. Hastalığa %10 oranında insüline dirençli diyabet eĢlik eder. alt ekstremitelerde derin duyu kaybı. dekad 11q22-q23 ATM -TTP Vitamin E eksikliği ile birlikte yaĢ arasında. dekad 9q13-21 frataxin 1. kromozomun uzun koluna lokalizedir. Bu bağlanmanın bozulması sonucunda serumdaki vitamin E düzeyi düĢmektedir. özellikle alt ekstremitedeki kaslarda güçsüzlük ve atrofi geliĢir. Bağımsız yürümenin kaybına kadar geçen süre ortalama olarak 10-15 yıldır. Piramidal bulgular. Altı yaĢ civarında ataksi oldukça ciddileĢir. Herediter ataksi öyküsü bulunan ailelerde semptomatik olmayan aile bireylerine genetik inceleme ile prediktif ya da prenatal tanı konabilir. Bu evrede hipotoni. Bacaklarda arefleksi genellikle hastalığın erken evrelerinden itibaren vardır. görme kaybı ve zeka geriliği gibi tabloların eĢlik ettiği ve genetik lokusları belirlenmiĢ nadir otozomal resesif ataksiler de bulunmaktadır. nistagmus.Otozomal resesif ataksilerin hepsinde değiĢmez bulgu ilerleyici ataksidir. Tablo 4. Kardiyak bulgular sol ventrikül hipertrofisi. Ġleri evrelerde iĢitme kaybı. kalp yetmezliği ve angina geliĢebilir. Hastaların bir kısmında mental gerilik vardır. Bunların sonucunda aritmiler. ekstansör taban derisi cevabı. kafa titubasyonu sık. polinöropati. arefleksi ve vibrasyon duyusu bozukluğu ile fenotip Freidreich ataksisine çok benzeyebilir. Ataksi telanjiektazi'ye neden olan gen 11. Friedreich ataksisi Bu hastalık bir yaĢ civarında postural instabilite ve ataksi ile baĢlar. immun yetmezlik. Motor geliĢim basamakları çoğunlukla gecikmiĢtir. kardiyomiyopati Telanjiektazi. koreoatetoz.

Tanı kriterleri Üst ve alt motor nöron tutulumu bulgularının birlikte bulunması ALS‟nin klinik özelliğidir. Bulber baĢlangıçlı hastalarda ilk yakınma genellikle dizartridir. özellikle dil ağız içindeyken gözlenmesi uygun olan fasikülasyonların varlığı. Kramplara fasikülasyonlar da eĢlik edebilir.Fasikülasyonlar tek ya da birkaç kas grubuna lokalize olabileceği gibi tek bir ekstremiteyi etkileyebilir. diğer bir bölümünde ise taraflardan baĢlar. elektrofizyolojik veya histopatolojik olarak alt motor nöron tutulumunun kanıtlanması A:2 Klinik muayene ile üst motor nöron tutulumunun kanıtlanması A:3 Öykü veya muayene ile belirti ve bulguların bir vücut bölgesi içinde ya da diğer bölgelere ilerleyici özellikte yayılması Olmaması gerekenler: B:1 Alt motor nöron ve/veya üst motor nöron tutulumunu açıklayabilecek baĢka bir hastalığı telkin eden elektrofizyolojik ve histopatolojik veriler B:2 Var olan klinik ve elektrofizyolojik bulguları görüntüleme yöntemleriyle açıklayabilecek veriler Bu ilkeler çerçevesinde. boyun fleksiyon zaafı tanı koydurucudur. taraflardan baĢlayana ise progresif müsküler atrofi (PMA) de denir. Bir çok hastada ilk göze çarpan lokal zaaf ve atrofidir. yani alt ve üst motor nöron tutulumunun bulguları göze çarpar. Dilde zaaf ve atrofi. günlük klinik uygulamada pratik olmasa bile. Hastalığın baĢlangıcında bazı hastalar özellikle gece belirgin olan kramplardan yakınır. Ġyi bir klinisyen hastalık öyküsü ve nörolojik muayeneyle hastalığın tanısını koyabilir. Ġki ya da daha çok bölgede üst motor nöron bulgularının olması veya Üst motor nöron bulgularının alt motor nöron bulgularının üstünde yer almaksızın. Hastanın ilk fark ettiği ve dile getirdiği yakınma „ses değiĢikliği‟ dir. Çağımızda teknolojinin sunduğu birçok olanağa rağmen ALS tanısının klinik ve kliniği destekleyenelektrofizyolojik bulguların bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu söylemek yanlıĢ değildir. El Escorial Kriterleri (Madrid yakınlarında toplantının yapıldığı yere atfen) adı verilen bu kriterlere son hali 2000 yılında verilmiĢtir (Tablo 1). Solunum kaslarının tutulumu bulber baĢlangıçlı ALS‟ de . Ġlk kez 1990 da ALS için tanı kriterleri oluĢturulmuĢtur. Belirti ve Bulgular ALS‟li hastaların bir bölümünde yakınma ve belirtiler bulber bölgeden. Ayrıca çene refleksinin varlığı da araĢtırılmalıdır.   Kesin ALS Olası ALS Üç bölgede üst ve alt motor nöron bulguları Ġki bölgede üst ve alt motor nöron bulgularıyla birlikte en azından bazı üst motor nöron tutulumu bulgularının alt motor nöron tutulumu bulgularının daha üstünde yer alması     Olası ALS-Laboratuvar destekli Mümkün ALS Bir ya da birden çok üst motor nöron tutulumu bulgusu ve EMG ile en az iki bölgede alt motor nöron bulgusuna rastlanması Bir bölgede üst ve alt motor nöron bulgularının birlikte olması. Ayırıcı tanıda yer alan diğer hastalıklar için gerekli laboratuvar yöntemlerine baĢvurulması da gereklidir. Bu tabloya aynı anda baĢlayan taraf zaafı eĢlik edebileceği gibi. daha çok çalıĢma ve araĢtırmalar için bir fikir birliği sağlanması açısından önemlidir.Elektromiyografinin (EMG) de yine hastalık öyküsü ve klinik muayene ıĢığında yapılması son derece önemlidir. Hastaları El Escorial Kriterlerinde yer alan kategorilere göre değerlendirmek. Bulber baĢlangıçlı ALS formuna progresif bulber felç (palsy) (PBP). yumuĢak damak fonasyonla iyi kalkmasa bile farenks refleksinin kaybolmaması genellikle sık görülen belirtilerdir. Tablo 1. iki bölgede üst ve alt motor nöron bulgularının olması _______________________________________________________________________ b. bulber belirti ve bulguların baĢlamasından aylar sonra da ortaya çıkabilir. Bulber tutulumda alt fasyal zaafın da katkıda bulunduğu nazone bir konuĢma ve spastik dizartri karıĢımının.Orbikülaris oris zaafına bağlı ağız kapama güçlüğü. tüm vücuda yayılabilir. Bunlardan ilerde söz edilecektir. daha nadir olarak da disfajidir.GiriĢ ve Epidemiyoloji Klinik Özellikler ve Tanı a. Gözden geçirilmiĢ El Escorial tanı kriterleri ALS tanısı için gerekli olanlar: A:1 Klinik.

Nöronal inklüzyonların varlığı. immunfiksasyon yöntemiyle serum immunelektroforezi 5. HIV. ALS sendromuna yol açabilecek. Anti-nöronal antikorlar 6. ALS‟de okülomotor tutulum. Ayrıca direkt olarak motor nöronu korumayı hedefleyen çalıĢmalar da vardır. Bir bölüm çalıĢma da motor nöron dejeneresansına kadar geçen süreçteki etapları tek tek gözden geçirip. Lyme hastalığı serolojisi 11. Günümüzde üstünde yoğunlaĢılan tedavi yaklaĢımlarının bir bölümü mutant SOD1‟in neden olduğu motor nöron dejenerasyonunun oluĢ mekanizmasını model almıĢtır. tanı açısından zorluk yaratabilecek. Mutant SOD1‟in ekspresyonunu hücrelere zarar vermeden viral vektörler aracılığıyla ortadan kaldırmaya yönelik çalıĢmalar hayvan deneylerinde olumlu sonuç vermiĢtir. Rutinde istenen kan testleri (tam kan sayımı. Bugün için ALS tedavisi için. Tanı Yöntemleri ALS için özgün bir tanı yöntemi ya da laboratuvar testi yoktur. Toksinler içim kan ve/veya idrar tahlili (kurĢun. PLS‟nin prognozu ALS ye göre çok daha iyidir. Bazı hastalar uzun bir süre. Kas biyopsisi 2. mitokondriyal disfonksiyon. klinik tabloya göre istenebilecek testler 1. sedimentasyon. mikroglia aktivasyonu gibi hastalık sürecinde ortaya çıktığı kanıtlanan patolojik mekanizmalara yönelik çalıĢmaların varlığı da bilinmektedir. Bu durumda en iyi tutum ayırıcı tanıda yer alan hastalıkları dıĢladıktan sonra klinik izlemdir. Ant-gangliozid antikorları (IgM GM1) 7. genellikle asimetrik olan zaaf ve atrofi ortaya çıkar. Primer lateral skleroz (PLS) ilerleyici üst motor nöron tutulumuyla giden bir tablodur. Genel eğilim 3 yıl PLS tablosuyla giden durumda bu tanıda karar kılmaktır. Tümör belirteçleri 8. HTLV1 serolojisi 10. Bu tür bir klinik formda baĢlayabilen ALS tabloları olabileceğinden tanı açısından ĢaĢırtıcı olabilir. Kognitif tutulum hastalığın baĢlangıcında rastlanan bir özellik olmamasına rağmen ALSdemans sendromunda (tüm ALS hastalarının %5‟i) demans önde giden bir bulgudur. Genetik test (SOD1 mutasyonu için) Tedavi YaklaĢımları ALS‟nin bugün için geçerli tedavisi yoktur. manganez) 9. Buna karĢılık erken evrede solunum yetmezliği geliĢen hastalar da görülebilir. elektrolit ve karaciğer enzimleri gibi) ve kranyal ya da spinal MR dıĢında klinik tabloya göre diğer baĢka testler de istenebilir (ayrıntısı Tablo 3’de verilmiĢtir). CPK. otonomik ve duysal belirtiler genellikle görülmez. Hastalığın etyopatogenezini aydınlatmaya yönelik birçok araĢtırma var olmasına rağmen. c. Tablo 3 Rutin incelemeler dıĢında. Riluzole sodyum ve yüksek-voltajlı kalsiyum kanal blokajı yanında glutamat reseptör . c. Elektrofizyolojik testler (sinir ileti çalıĢmaları ve iğne EMG‟si) yine de en önemli araĢtırma yöntemidir.değiĢkendir. Hastaların %10-15 kadarı hastalığın son evresine kadar bir miktar dizartri ve disfajileri olsa da konuĢma yetilerini kaybetmezler. B12-Folat 3. etkisi kısıtlı da olsa. bu aĢamalara müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Ayırıcı Tanı ALS‟nin ayırıcı tanısında yer alan baĢlıca klinik tablo ve sendromlar Tablo 2‟de yer almaktadır. Genel olarak klinisyenin yaptığı ayırıcı tanıda yer alan. Üstte sözü edilen alt fasyal tutulumun sonucu olarak ağız kapamadaki zaaf nedeniyle hastaların vital kapasitelerinin değerlendirilmesi sağlıklı bir Ģekilde yapılamayabilir. geçerli olduğu bilinen Riluzole motor nöron ölümüne neden olduğu kanıtlanan eksitotoksisite teorisi sonucunda geliĢtirilmiĢtir. Kan gazları 4. özellikle de tedavi edilebilecek hastalıkların ortaya konması için gerekli olan testler istenmelidir. Taraflardan baĢlayan ALS‟ de adından da anlaĢılacağı gibi kol ya da bacaklarda. Heksozaminidaz düzeyi 12. yapılan çalıĢmalar hastalığı “iyileĢtirme” yönünde olumlu sonuç vermemiĢtir. Bu yöntem insanda denenme aĢamasındadır. Zaman içinde kranyal sinir tutulumu da tabloya eklenir. Protein elektroforezi. üst motor nöron bulguları olmaksızın sadece taraf zaafı ve atrofiyle kendini gösteren klinik özellikler sergileyebilirler (psödopolinevritik form). sfinkter kusuru.

Kollarda ve bacaklarda güçsüzlük ve atrofiyle seyreden bu hastalığın en ağır Ģeklinde solunum da etkilenir. SMA hastalarında SMN1 hiç yoktur ama az miktarda normal protein yapabilen SMN2 mevcuttur. Hastalık 18 aylıktan önce baĢlar. SMA‟nın genetiğindeki çok özel durum tedavisinin mümkün olabileceğinin ipuçlarını vermektedir. Genetik inceleme ile kesin tanı konur. TEDAVĠ SMA‟nın Ģu anda etkin bir tedavisi yoktur. kas güçsüzlüğü ve atrofisidir. SMA tip 3 (Kugelberg Welander) en hafif olandır. dönemez. SMA‟lı hastalarda el titremesi tipiktir. bacaklar güçsüz olduğu gibi kollarda da güçsüzlük vardır. gluteus maksimusun ise çoğunlukla geç evrelere kadar gücünü koruduğu gözlenir. HASTALIĞIN TĠPLERĠ VE BELĠRTĠ/BULGULARI SMA‟nın baĢlıca belirtileri. Elektromiyografide (EMG) SMA‟da ön boynuz hastalıkları ile uyumlu bulgular saptanarak kas hastalıklarından kesin olarak ayırdedilir. Öteden beri nörodejeneratif hastalıklar için söz konusu edilen kök hücre tedavisi son günlerde ALS için de adından oldukça söz ettirmektedir. SMA tip 3 hastalarında. baĢını tutamaz. çocuk yürüyebilir. gluteus maksimusun erkenden güçsüzleĢtiği distrofilerden farklıdır. Yukarıda anlatılan kas güçsüzlüğünün dağılımı bu iki hastalık arasında ayırım yapılabilmesini sağlayabilir. ölüme götürmektedir. SMA 3‟ün en çok karıĢtığı kas hastalığı ise Becker tipi müsküler distrofidir (BMD). Bu dağılım.000‟de bir. Hastaların %95‟inde hastadan alınan bir kan örneğinde genetik bozukluk gösterilebilir. Hastalığın baĢlama yaĢına ve hastanın yapabildiği hareketlere göre sınıflandırılmıĢ tipleri vardır: SMA tip 1 ya da Werdnig Hoffmannhastalığı en ağır olandır. hastalık baĢlangıç yaĢı çok değiĢkendir. bebek çok gevĢektir. ağır kas hastalığında henüz tedavi olanağı bulunmadığından bakım (management) büyük önem taĢımaktadır. normal Ģartlarda. genellikle baĢlangıç geciktikçe hastalık daha hafif olur. Geç baĢlayan SMA‟da (özellikle SMA 3 ve 4) güç kaybının genellikle son derece yavaĢ ilerlediği ve solunum güçlüğünün eklenmediği vurgulanmalıdır. SMN2‟yi bir Ģekilde etkileyerek daha fazla normal protein yapmasını sağlamaktır. ĠĢte tedavide bu bilgiden yararlanılmaya çalıĢılmaktadır. SPĠNAL MÜSKÜLER ATROFĠ . oturamaz. ALS ortalama 3-4 yıl içinde eğer yardımcı solunum olanakları kullanılmazsa. EriĢkin yaĢta baĢlayan çok nadir bir form ise SMA tip 4‟tür. Güçsüzlüğe bağlı olarak skolyoz gibi vücut deformiteleri ortaya çıkabilir. çocuk oturabilir ama yürüyemez. SMA tip 1‟de gevĢek bebeğin ayırıcı tanısına giren tüm hastalıklar akla gelmelidir. Amaç. Özellikle SMA 3‟de proksimal kas tutulumunun kas hastalıklarından farklı çok tipik bir dağılımı vardır: Alt ekstremitelerde iliopsoas ve kuadriseps femorisin erkenden güçsüz hale geldiği. Otozomal resesif nöromüsküler hastalıklar arasında en sık görülen SMA‟nın canlı doğumlarda ortaya çıkma olasılığı kabaca 10. Yukarıda da anlatıldığı gibi. Hastalara uygulanabilmesi için daha çok araĢtırma ve çalıĢma yapılması gerekmektedir. ancak kas zaafı mevcuttur. ciddi solunum güçlüğü mevcuttur. taĢıyıcılık sıklığı ise 50‟de birdir. merdivenleri çıkarken ve çömelip kalkarken zorlanır. böylece bu genin kodladığı protein normal miktarda yapılabilir. Bu çalıĢmalar hayvan deneyi düzeyinde olumlu sonuçlar verse de insanlara uygulamak ve varsa olumlu sonuçlarını görmek için zamana ihtiyaç vardır. Genellikle ağır SMA tiplerinde bu kopyadan daha az. ALS’de Bakım Göz kasları hariç hemen tüm istemli kasları tutan ve atrofiye yol açan bu kötü prognozlu. Kemik veter refleksleri azalmıĢtır. SMA erkeklerde daha sık görülür ve kadınlara kıyasla daha ağır olabilir. TANI VE AYIRICI TANI Hastanın öyküsünü dinleyerek ve muayene ederek bu tanıdan Ģüphelenilebilir. Spinal müsküler atrofi (SMA). Bu yöntem diğer tedavi seçeneklerine göre daha çok ümit vaat etmektedir. Üst ekstremitelerde en zayıf kas trisepstir. SMA‟da kreatin kinaz (CK) hafif yüksek bulunabilir. Ancak. SMA tip 1‟de daha yaygın bir güçsüzlük olmakla birlikte SMA tip 2 ve 3‟de güçsüzlüğün proksimal kaslarda olduğu görülür. Embriyonik kök hücreler in vitro olarak motor nöron benzeri hücrelere dönüĢmektedir. hafif seyirlilerde ise daha çok bulunduğu anlaĢılmıĢtır. Bu kopya genden ne kadar çok varsa o kadar çok normal protein yapılabilir.blokajı yaparak etkisini göstermektedir. Yıllar sonra hastalar zor yürüyebilir hale gelirler. Bunlar arasında kas hastalıkları en önemli yeri tutar. Hasta sık düĢer. motor nöronların iyi çalıĢması için SMN1 geninden en az bir adet bulunması gerekir. Kesin tanı genetik inceleme ile konulur. Daha çok kemik iliği gibi nöral dokuya da dönüĢme yeteneği olan multipotentprojenitör hücrelerin kullanıldığı çalıĢmalar gelecek vaat edebilir. Hastalık doğuĢta baĢlar. Hastalık 18 aylıktan sonra baĢlar. ikinci motor nöronların kalıtımsal bir hastalığıdır. BMD‟de ise çok yüksektir. mekanik solunum desteği olmadan yaĢamını sürdüremez. Nörolojik muayenede. SMA tip 2 orta ağırlıkta olandır.

MULTĠPL SKLEROZ GiriĢ Multipl skleroz (MS) yaklaĢık 150 yıl önce tanımlanmıĢtır. inflamasyon ve miyelin kaybının temel histopatolojik görünüm olduğuna dikkat çekmiĢtir. Charcot ayrıca hastalığın klinik spektrumu ve histolojik görünümünü de tanımlamıĢ. St Lidwina of Schiedam (1380-1433)‟da 18 yaĢında yineleyici bir nörolojik hastalık ortaya çıkmıĢtır. Antijenlere tepki vermezler. Son zamanlarda hastalık etyopatogenezini. Ġzleyerek. 1. Demiyelinizan hastalıkların anlaĢılması konusunda önemli bir adım. Patogenez ve Fizyopatoloji Multipl sklerozun patogenez ve fizyopatolojisi tam olarak anlaĢılamamıĢtır. sıklıkla klinik kuĢkuyu doğrulamak ve diğer olasılıkları dıĢlamak için yardımcı araĢtırma yöntemlerinden yararlanmak gerekir. bazıları kurtulabilir. Bunu 1824‟te Olivier‟in bildirisi izler. toksinlerin tablonun ortaya çıkıĢında rol oynayabileceği ileri sürülmüĢtür. ve birçoğu yakın zamanda kullanım için hazır olacaktır. Sık karĢılaĢılan nörolojik hastalıklardan oluĢan bu grubu aĢağıdaki baĢlıklar altında gözden geçirmek yararlıdır. Bazı klinik tablolar multipl skleroz için niteleyici olmakla birlikte. Bundan kısa süre sonra Carswell. Bu hipotez hala tartıĢmalıdır. Otoimmunite Ontogenez sırasında otoreaktif lenfositler normal olarak klonal azalmaya giderler. diyet ile ilgili nedenlerin. oligodendrositlerin kaybı ve astrogliozis dikkat çekicidir. 1866‟da Vulpian tanımlanan bu patolojik tabloya “sclérose en plaque” adını önerdi. Otoreaktif T ve B hücrelerinin düĢük düzeyleri normal . 1800‟lü yılların ilk yarısına iliĢkin bilgi olmaması multipl sklerozun nispeten yeni bir hastalık olduğu Ģeklinde yorumlanır. Jean Martin Charcot multipl sklerozun farklı ve özgün bir tablo olduğu konusunda en önemli rolü oynamıĢtır. demiyelinizan hastalığıdır. 20-40 yaĢları arasında. Turck. Cruveilhier klinik olgu sunumlarıyla birlikte multipl sklerozun tüm patolojik tanımını atlasında basmıĢtır.MERKEZĠ SĠNĠR SĠSTEMĠNĠN MĠYELĠN HASTALIKLARI DEMĠYELĠNĠZAN HASTALIKLAR Bugünkü bilgilerimize göre. Valentiner. Patolojik olarak. travmadan sonra en sık karĢılaĢılan önemli bir özürlülük nedenidir. Gerçek fizyopatoloji. 1935‟te “deneysel alerjik ensefalomiyelit” in Rivers tarafından tanımlanmasıyla atılmıĢtır. Multipl skleroz merkezi sinir sistemi ak maddesinin yineleyici ya da ilerleyici inflamatuar. patolojik anatomi atlasında bir multipl skleroz olgusu sunmuĢtur. Bu incelemelerin bazıları multipl sklerozlu hastalarda hastalık aktivitesini izlemede de yararlı olabilir. Ġzleyen yıllarda değiĢik tiplerde demiyelinizan hastalıklar tanımlanmıĢtır. miyelin yıkım ve onarım mekanizmalarını anlamamızda önemli geliĢmeler olmuĢtur. multipl skleroz için birçok yeni tedavi araĢtırılmaktadır. Rokitansky ve Rindfleisch konuya önemli katkılarda bulunmuĢlardır. multifokal demiyelinizasyon alanlarıyla nitelenir. Aksonlar kısmen korunurken. olasılıkla birden fazla nedene bağlıdır. Genetik yatkınlık 3 Ġnfeksiyon ve diğer çevresel nedenler 4. demiyelinizan hastalıklarda miyelinin biyokimyasal yapısı normaldir. Rastlantısal demiyelinizasyon Ġnandırıcı bir ipucu olmamasına karĢın. Pierre Marie 1884‟te ilk kez multipl sklerozun infeksiyöz bir nedeni olabileceğini öne sürmüĢtür. Çevresel ve/veya endojen bir faktör miyelin ve/veya oligodendrositi etkileyerek hastalık tablosuna yol açar. Frerichs. Multipl skleroz plaklarının oluĢumunda önemli olabilecek birçok mekanizma ileri sürülmüĢtür: 1. Otoimmunite 2. Ġdeal bir tedavisi olmamasına karĢın.

köpeklerde canine distemper virus ve Theiler‟s murine ensefalomiyeliti. Yineleyici merkezi sinir sistemi infeksiyonları yineleyen inflamasyon ve demiyelinizasyonu hızlandırabilir. in vitro oligodendrosit apoptozu ve miyelin yıkımının nedenidir. Multipl skleroz tropikal bölgelerde nadirdir ve prevalansı ekvatordan uzaklaĢtıkça (kutuplar dıĢında) orantılı bir Ģekilde artar (ġekil 5). Ailevi olgular ve epidemiyolojik veriler. sonuçlar tartıĢmalıdır. çözünebilen birçok ürünü bilinir. Siyah Afrikalılardaki durum iyi bilinmezken. Örneğin progresif multifokal lökoensefalopati (JC papilloma virus). 2. Çevre faktörlerinin ortaya konmasında göçlerle multipl sklerozun demetler ya da epidemiler halinde görülmesi önemlidir. Multipl skleroz beyazlarda ve Avrupa kökenlilerde sıktır. Bazı bulgular multipl sklerozda moleküler benzerliğin rol oynadığını gösterir. çevre faktörleri ve etnik karıĢımla açıklanabilir. Viral infeksiyonlar insanda da demiyelinizasyon nedeni olabilir. Proinflamatuar sitokin TNFalfa. subakut sklerozan panensefalit (kızamık virüsü) ve insan T hücre lenfotrofik ya da lösemi virüsü tip I ( HTLV-1 ile miyelopati). kendine ait ve yabancı antijenler arasındaki moleküler benzerliktir. Multipl skleroz ve diğer otoimmun hastalıkların bu toleransın kaybı sonucu geliĢtiği düĢünülür. 4. baĢlatılan inflamatuar reaksiyon oligodendrositleri etkileyebilir ya da doğrudan yıkabilir. multipl sklerozda multigenik bir kalıtımsal yatkınlığı destekler. Diğer ırklar ve etnik popülasyonlar değiĢen derecelerde yatkınlık gösterir. Mevcut bulgular multipl skleroza artmıĢ yatkınlıkta çok sayıda (50 civarında) genin etkileĢtiğini gösterir. Toleransı (vücut antijenlerine tepkisizliği) kıran olası bir mekanizma. Diğer çözünebilen maddeler potansiyel olarak toksiktir. Kadınlarda erkeklere göre 2 kez daha sık rastlanır. GeniĢ çaplı araĢtırmalar az sayıda aday bölge ortaya koymuĢtur. Çevre faktörlerinden sıklıkla söz edilmekle birlikte. Rastlantıya Bağlı Demiyelinizasyon . Geçici merkezi sinir sistemi infeksiyonu bir olaylar dizisi baĢlatabilir (foster otoimmunite) 3. Genellikle 15-50 yaĢları arasında sık görülen hastalıkta belirtiler. etnik yatkınlık önem taĢımaktadır. Multipl skleroz riskinde göç 4. 2. Yakın zamanlarda HLA bölgesi dıĢında IL-2RA ve IL-7RA bölgeleriyle multipl skleroz arasındaki iliĢkinin gösterilmesi tedavi yaklaĢımları bakımından umut verici olmuĢtur. Koyunlarda ve keçilerde visna virüsü. çocukluk çağında ya da 50 yaĢından sonra da baĢlayabilir. Çok sayıdaki aday gen araĢtırılmıĢtır. hayvanlarda demiyelinizasyon nedeni olarak bilinen viral infeksiyonlardır. Ġmmun yanıtın immunoglobulinlerden baĢka miyelin ya da oligodendrosit için toksik olduğundan kuĢkulanılan. Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Belirtiler genellikle genç eriĢkinlik döneminde yani 20-40 yaĢları arasında baĢlar ve 24 yaĢında tepe noktasına ulaĢır. Bu hücrelerin kendi vücut hücrelerine karĢı tepkisizliği kırıldığı zaman otoimmun hastalık oluĢur.Süreğen merkezi sinir sistemi infeksiyonu. Ġnfeksiyon ve Diğer Çevresel Nedenler Sinir dokusu içindeki immun aktivite özgül olmayan bir Ģekilde miyelin yıkımı ile sonlanabilir. Bir virüsün multipl skleroz patogenezinde rol oynayabilmesinin birçok yolu vardır: 1. Merkezi sinir sistemi dıĢındaki geçici ya da kalıcı bir infeksiyon otoreaktif T hücrelerini moleküler benzerlik ya da superantijen gibi diğer non-spesifik nedenlerle aktive edebilir.bireylerde de meydana gelebilir. Genetik Yatkınlığın Rolü 3. Multipl sklerozun baĢlatılması ve sürdürülmesinde viral infeksiyonların rolü uzun bir süredir tartıĢmalıdır. Afrika kökenli Amerikalı‟larda beyazların yarısı sıklığında görülür. Otoreaktif T4 lenfositleri yapısal olarak benzerlik gösteren yabancı antijenlerle karĢılaĢınca aktive olabilirler. Bu.

eski plaklar mavi-gri renkte ve sınırları keskin olarak görülür. mikroskobik inceleme ile intrakortikal miyelinli lifleri etkilemiĢ olarak kortekste görülür Akut multipl skleroz plaklarının en erken bulgularından biri manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinde de görülen kan. Ġzlanda ve Faroe adalarından bildirilen. dizesteziler (yanma) ve hiperesteziler sıktır. Tablo 2. ekstremitelerin bir bölgesinde. çok sayıda küçük plak. Multipl Sklerozda BaĢlangıç Belirtileri ____________________________________________________________________ Belirti % Motor 50 Duysal 30 Görme bozukluğu 22 Ataksi/tremor 20 Diplopi 12 Vertigo 7 Sfinkter kusuru 6 Diğer 5 BaĢlangıç monosemptomatik ya da polisemptomatik olabilir. yüz ya da kombinasyon Ģeklinde görülebilir. Klinik Tablolar. spinalisin dıĢtan muayenesinde multipl skleroz plakları görülebilir. gövde. On beĢ yaĢından önce düĢük riskli bir bölgeden yüksek riskli bir bölgeye göç. Multipl skleroz‟da demiyelinizasyona yol açan kesin çevre olaylarının ne olduğu bilinmemektedir. Bazı bölgelerde epidemiler bildirilmiĢtir. Beynin gözle yapılan patolojik muayenesi değiĢen derecelerde atrofi ve ventriküler dilatasyon ortaya koyarken. Ailesel sıklık ve dağılım birçok genin yatkınlığa katkıda bulunduğunu gösterir ve bu Ģimdiye kadar incelenen genetik lokuslarla geçen düĢük relatif risk ile uyumludur. beyinsapı ve m. fakat hiçbiri bağımsız multipl skleroz risk faktörü olarak belirlenememiĢtir.yaĢı önemli bulunmuĢtur. Bu yaĢtan sonraki göç ise riski etkilemez. Lezyonlar genellikle 1-2 cm çapında olup bazen birleĢip geniĢ plaklar oluĢturabilirler. Kan beyin bariyerinin bozulması lezyon patogenezinde kritik bir erken basamak olarak görünür. et tüketimi. Belirti ve Bulgular Multipl skleroz çok çeĢitli klinik tablolara yol açabilir (Tablo 2).beyin bariyerinin bozulmasıdır. Duyu kaybı (uyuĢukluk). Aksine bazı belirtiler atipik. süt ürünlerinin multipl skleroz için riski değiĢtirebileceğinden kuĢkulanılmıĢtır. Bununla birlikte. Bunlar herhangi bir dağılımda olabilir. multipl skleroz riskini arttırır. bir ya da iki ekstremitede. Plaklar periventriküler bölgede ve daha sık olarak periventriküler ak madde. Beyin kesitlerinde taze ve aktif plaklar sınırları belirsiz pembe-sarı renkte görülürken. ev hayvanları. paresteziler (karıncalanma). Patoloji Multipl skleroz‟un patolojik iĢareti beyin ya da m. On beĢ yaĢından önce yüksek riskli bir bölgeden düĢük riskli bir bölgeye göç edildiğinde multipl skleroz riski azalır. Epidemiyolojik bilgiler genetik olarak duyarlı kiĢilerde bir çevre faktörünün tetiklemesi ya da neden olmasıyla multipl skleroz ortaya çıktığını düĢündürür. spinaliste görülürler. m. _____________________________________________________________________ _ Duysal belirtiler multipl sklerozda en sık karĢılaĢılan ilk belirtilerdir ve sonuçta hemen bütün hastalarda ortaya çıkar. bazıları ise farklı tanıya götürecek kadar nadirdir. gebelik soğuk iklim. Travma. Birçok bulgu ve belirtiler karakteristiktir ve pek azı hastalık için patognomiktir. Hatalığın seyri değiĢebilir. spinalisteki plaklardır. . iĢlenmiĢ et. Viral infeksiyonlar en olası tetikleyici gibi görünür. ikinci dünya savaĢı sırasında Ġngiliz birliklerinin iĢgali sırasında bir patojen ile karĢılaĢma üzerinde durulmuĢtur.

kompleks motor hareketlerin bozulması ve denge kaybıdır. Bacaklarda sertlik gibi spastisite belirtileri. En sık karĢılaĢılan ağrı alt ekstremitelerdeki dizestezik ağrılardır. zaaf. bacak ya da gövdeyi saran rahatsız edici basınç. ya da ekstensor ve fleksor spazmlar özürlülüğün diğer nedenleridir. Genç bir insanda ortaya çıktığında multipl sklerozu düĢündürür. Genelde hastaların % 17‟si. refleks azalması nedeni olabilir. Multipl sklerozda piramidal yol iĢlev bozukluğuna sık rastlanır. nüks sırasında ya da paroksizmal olarak dermatomal dağılımda ortaya çıkabilir. En sık karĢılaĢılan belirti birkaç gün içersinde geliĢen bir gözde görme azalmasıdır.Sequard sendromu. Ağrı multipl sklerozun ana bir belirtisi değildir. geliĢen bir demiyelinizan lezyonu yansıtır. Alt motor nöron liflerini uyaran bazı lezyonlar. Bu sendrom genellikle aylar içinde yineler. Çocukların ve Asya‟lı hastaların daha sıklıkla bilateral optik nöropati gösterdiği bildirilir. spinalis lezyonlarından ileri gelir ve anormal postüre neden olur. Gövde kaslarındaki zaaf m.5‟inde optik nöropati. yürüme ve dengeyi bozabilirler. güçlüklere yol açar. kabızlık. Muayenede aferent pupilla defekti . Müphem belirtiler genellikle egzersizle ya da ısı ile kötüleĢir. kortikosteroide yanıtlıdır. KaĢıntı. Multipl skleroz hastalarının büyük çoğunluğu kalıcı duyu kusuru gösterirler. renk algılamasında bozulma ve sıklıkla bir merkezi skotom ortaya konur. Medulla spinalis tutulumu kök giriĢ bölgesindeki lezyonlardan ileri gelen radiküler ağrı paroksizmleri. hareketle uyarılan belirgin tremora ve dengenin tam kaybına kadar değiĢebilir. görme keskinliğinin azalması. Motor belirti ve bulgular akut ya da süreğen ilerleyici olarak görülebilir ve genellikle diğer belirtilerle birliktedir. bir ekstremitede zaaf sık karĢılaĢılan belirtilerdir. Oppenheim‟ın kullanılmayan el sendromunu gösteren hastalar.Türk kohortunda ise %14. kuadriparezi. Belirtiler. sıkıĢma duyularıdır. Özellikle göz hareketleri sırasında göz çevresinde ağrıya görsel belirtiler eĢlik edebilir. ön boynuz hücresinin kendisi segmental zaaf ve atrofi. Brown. Duysal m. spinalis sendromları multipl sklerozda sıktır. spinaliste ya da beyinsapında lemniskal yollardadır. Belirtiler hafif koordinasyon bozukluğu ve yürüme ataksisinden. idrar yetiĢtirememe. Kas zaafı. spinalis sendromları ve Oppenheim‟ın kullanılmayan el sendromudur. Paraparezi.Multipl skleroz‟un en çarpıcı nüksleri duysal m. fakat bazen daha çok çocuklarda olmak üzere papillit ya da venöz kılıflanma ortaya konabilir. Uzun süreden beri multipl sklerozu olanlar özel bir yürüme biçimi ve ataksik dizartri geliĢtirebilir. görmenin bulanıklaĢması ve kısa süre içinde düzelmesi) görülebilir. Lhermitte bulgusudur (baĢı öne eğince vücuda yayılan elektriklenme hissi). değiĢen renk algısı. aksiyon tremoru. M. Serebellar yollar multipl sklerozun seyrinde sıklıkla etkilenir fakat baĢlangıçta baskın olarak . multipl sklerozun baĢlangıç belirtisidir ve % 50 den fazla hasta yaĢamı sırasında bir optik nöropati atağı geliĢtirebilir. sübjektif uyuĢukluğun yanı sıra diskriminatif ve proprioseptif iĢlevleri kaybederler. Kalıcı görme bulanıklığı. kolayca düzelir ve tekrarlar. hemiparezi. özellikle göz kontrolü kalktığında. Belirtilere yönelik tedavilere yanıt vermeyen ve cerrahi tedavi gerektiren TGN görülebilir. Vücudun bir tarafında kuĢkulu bir duyu kaybı meydana gelebilir. Oppenheim‟ın kullanılmayan el sendromu çok özgül bir belirtidir ve nadiren diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu durum alt ekstremite belirtileri olmaksızın iki yanlı olarak ortaya çıkabilir. Bilateral eĢzamanlı optik nöropati eriĢkinlerde sık değildir fakat formal görme alanı testi beklenmeyen eksiklikler ortaya koyabilir. Bu el yazısında ve bilgisayar kullanmada. disdiadokinezi. sıklıkla optik sinir tutulma bulgusu olabilir serebellar sendrom nadirdir. Sorumlu lezyon ya servikal m. ve refleks artıĢına yol açar. izleyerek önce ipsilateral sonra kontrolateral yükselmesidir. spastisite. Bazen ilerleyici görme bozukluğu meydana gelir ve multipl skleroz hastalarında optik nöropati öyküsü olmaksızın gözdibi muayenesinde ya da uyandırılmıĢ potansiyel incelemelerinde. dismetri. spinalis sendromu. EĢlik eden belirtiler sıklıkla dengesizlik. Ayrıca multipl sklerozda trigeminal nevralji (TGN) %5 oranında görülebilir. Bu genellikle alt ekstremite distalinde vibrasyon ve pozisyon duyusunda azalma Ģeklindedir. duysal disosiyasyon ve hemiparezi ile ortaya çıkabilir. ilk belirtilerin ipsilateralinde medial arka kordondan baĢlayan. Gözdibi muayenesi genellikle normaldir.Uthoff belirtisi (vücut ısısı arttığında. Sık karĢılaĢılan tablo bir ayaktan ya da elden uyuĢma ve karıncalanmanın baĢlaması. spinalis ve beyinsapı lezyonları bazen solunum kaslarında güçsüzlüğe yol açabilir. Kas atrofisi genellikle kullanmamaya bağlı geliĢir. Duysal m. eğer meydana gelirse hastayı rahatsız eder. ya da öncesinde görülebilir. objeleri tutmada. düğme ilikleme.

Sık idrara gitme, yetiĢtirememe m. spinalis lezyonlarından ileri gelir ve multipl skleroz hastalarında sık karĢılaĢılır. Mesane fonksiyon bozukluğu belirtileri geçici olabilir ve alevlenme ile meydana gelir, fakat sıklıkla kalıcıdır. Veziküler duyumların artması yüksek kapasiteli mesane ve detrusor kasının incelmesi ve bozulmasıyla mesane atonisine yol açabilir. Bu geriye dönmeyen bir durumdur. Beyinsapı idrar kontrol merkezinin bağlantısının kesilmesi, üriner sfinkter ve detrusor kaslarında kontraktür ya da detrusorsfinkter disinerjisine yol açar. Meydana gelen yüksek basınç hidronefroza yol açabilir ve tedavi edilmezse kronik renal yetmezlik geliĢir. konudur. YaklaĢık olarak hastaların 2/3 ü azalmıĢ libido bildirirler. Erkeklerin 1/3 ünde sertleĢme, aynı oranda kadınlarda vajinal kayganlıkta değiĢme sorunları görülür. Doğrudan nörolojik etkilenmenin yanında, duyu kaybı, fizik sınırlılıklar, depresyon, yorgunluk ek olarak multipl sklerozlu hastalardaki seksüel güçlüklere katkıda bulunur. Ayrıca eĢin tavrı, psikolojik nedenler ve reddedilme korkusu libidonun kaybında önemlidir. ġiddetli vertigo ile birlikte bulantı ve kusma bazı multipl skleroz atakları sırasında görülebilir. Medial longitüdinal demetin lezyonları internükleer oftalmoplejiye yol açabilir ve multipl sklerozlu hastalarda diplopinin en sık karĢılaĢılan nedenidir. Semptom verir hale geldiğinde lateral bakıĢta horizontal diplopi oluĢturur ve genellikle yineler. Nörolojik muayenede, lezyonla aynı taraftaki gözde tam olmayan ya da yavaĢ adduksiyon, karĢı gözde ise abduksiyon sırasında nistagmus ortaya çıkar. Disosiye nistagmus eski ya da silik internükleer oftalmoplejinin eski ve tek bulgusu olabilir. Ġki yanlı internükleer oftalmopleji multipl sklerozu kuvvetle gösteren bir bulgudur. Nadiren neoplaziler, infarkt mitokondriyal sitopatiler, Wernicke ensefalopatisi, Chiari malformasyonu internükleer oftalmoplejiye neden olur. Nistagmus, yavaĢ sakkadik hareketler, bozulmuĢ oküler takip, oküler dismetri, serebellar ve vestibüler yolların lezyonlarıyla meydana gelirler. Kranyal sinir tutulumuna bağlı diplopi multipl skleroz hastalarında alıĢılmıĢ değildir. Bazen n. abdusens parezisine bağlı meydana gelir, fakat okülomotor ve troklear sinir tutulumu nadirdir. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG) beyinsapında multipl skleroz plaklarının görülmesi akut beyinsapı nükslerinin ortaya çıkıĢından daha sıktır. Kortikospinal, spinotalamik, lemniskal, vestibüler ve serebellar yollar tümüyle etkilenebilir. Ayrıca, kranyal sinir tutulumu, beyinsapı çekirdekleri ya da mevcut ve çıkan lifleri etkileyen lezyonlar m. spinalis uzun demetleri ve çekirdek bulguları yüzünden trigeminal sinir sıklıkla etkilenir. Yüz siniri parezisi çok nadir meydana gelir, önceden belirti olmadan hastalarda Bell paralizisinin olması son derece nadirdir. Akut tek yanlı iĢitme kaybı, oldukça nadir bir belirtidir. Yutma güçlüğü sıklıkla 9, 10, 12. kranyal sinirlerin etkilenmesiyle genellikle geç dönemde ortaya çıkar. Bugün için kognitif bozukluklar multipl sklerozlu hastaların %40-70‟inde bulunur. YaĢ, multipl sklerozun süresi, fizik özürlülük, kognitif iĢlev bozukluğu hakkında önceden fikir vermez. Multipl sklerozda MRG‟de görülen total lezyon yükü kognitif bozulmanın derecesiyle bağıntılı olabilir. Beyin atrofisi, geniĢlemiĢ ventriküller ve korpus kallosumun incelenmesi de kognitiv iĢlev bozukluğunu belirleyebilir. Sıklıkla sorunlar müphemdir ve standart mental durum değerlendirmelerinde ortaya konamayabilir. Multipl sklerozda bellek bozulması, dikkatsizlik, yavaĢ bilgi iĢleme, kavramları özetlemekte ve karmaĢık soyutlamada güçlükler saptanır. Zeka genel olarak etkilenmez. Afazi, apraksi, agnozi gibi kortikal belirtiler alıĢılmamıĢ bulgulardır. Kortikal ve subkortikal lezyonlarda meydana gelebilen homonim hemianopsi de nadirdir. Belirgin ak madde tutulmasına karĢın agrafisiz aleksi, iletim tipi afazi, saf kelime sağırlığı multipl skleroz hastalarında bildirilmemiĢtir. sıktır. Bu hem anksiyete hem de depresyonu içerir. Bu semptomların hiçbiri fizik ve kognitif özürlülük ya da MRG‟de görülen lezyon yükü ile ilgili değildir. Hastalar bazen emosyonel

Seksüel iĢlev bozukluğu multipl sklerozda sık karĢılaĢılan ama seyrek sözü edilen bir

Duygulanım bozuklukları multipl skleroz popülasyonunda genel popülasyondan daha

durumlarıyla ilgili olmayan, kontrol edilemeyen ağlama ve daha az sıklıkla gülme atakları yaĢarlar. Kortikobulber yolların kesilmesi bu belirtilerden sorumludur (psödobulber). Yorgunluk, özürlülük ve depresyonla iliĢkisi olmayan “pervasive” bir belirtidir. Ciddi Ģekilde etkilenen hastalarda hem fizik hem de mental aktiviteleri baĢlatma güçlüğü olabilir ve kolaylıkla yorulurlar. Diurnal bir patern niteleyicidir ve normal sirkadiyen paterni izler. Örneğin, kötü semptomlar öğle saatlerinde ortaya çıkar, akĢam saatlerinde düzelir. Multipl skleroz belirtileri önceden kestirilebilir Ģekilde dalgalanabilir. Bunlardan biri Uthoff fenomenidir. Bu fenomende görme bulanıklığı güçlü bir eksersizin ardından ya da pasif olarak ısıya maruz kalmakla ortaya çıkar. Bu ataklar vücut ısısı normale dönünce ya da dinlenmeden sonra geçer. AteĢle birlikte araya giren infeksiyonlar belirtileri kötüleĢtirebilir ve bir nüksle karıĢabilir. Isı duyarlığı muhtemelen ileti bloğu ile ilgilidir, çünkü demiyelinize aksonlar normal miyelinli liflere göre iletiyi geçirmede yavaĢtır.

Paroksizmal belirtiler multipl skleroz için niteleyicidir. Uyarının lateral yayılmasıyla, baĢka bir deyiĢle efaptik ileti ile demiyelinizasyon alanlarında aksonlar arasında oluĢtuğuna inanılır.
Belirtiler tipik olarak süre bakımından kısadır (saniyelerden 2 dakikaya kadar) ve sık olarak oluĢur, bazen günde onlarca kez yinelenebilir. Hiperventilasyon, bazı duysal uyarılar ve postürlerle uyarılabilir. Tonik spazmlar sıklıkla bir taraftaki kol ve bacağı etkilerler, bazen yüz, bir bacak, her iki bacak etkilenir. Bu spazmlar kortikospinal demet boyunca herhangi bir yerden kaynaklanabilirler. Genellikle akut bir ataktan düzelme fazı sırasında baĢlar, birkaç ay sonrada tekrarlar. Yoğun ağrı, aynı tarafta ya da çapraz duysal belirtiler bunlara eĢlik edebilir. Multipl sklerozda çok çeĢitli duysal belirtiler görülebilir, örneğin karıncalanma, yanma, kaĢınma, keskin nöraljik ağrı sıktır. Paroksizmal zaaf olabilir, ama nadirdir. Trigeminal nevralji genç bir kadın hastada, iki yanlı olarak görüldüğünde multipl skleroz ilk akla gelmesi gereken tanılardan biridir. Lhermitte bulgusu (boyun fleksiyonu ile uyarılan geçici duysal belirtiler) genellikle elektriksel ve karıncalanma duyusu Ģeklinde tanımlanır, omurga ve bacaklara doğru yayılır. Lhermitte bulgusu B12 vitamini eksikliği, spondiloz, Chiari malformasyonu, tümörler, sisplatin kemoterapisinden sonra da görülebilir. Paroksizmal dizartri/ataksi, paroksizmal diskinezi/distoni, paroksizmal diplopi, bu belirtilerin kombinasyonu dahil birçok paroksizmal belirtilerle nadiren karĢılaĢılır. Fasiyal miyokimi ve hemifasiyal spasm aylar süren diğer ek belirtilerdir ve beyinsapı demiyelinizasyonundan kaynaklanır. Epileptik nöbetler multipl skleroz‟lu hastaların %5‟inde görülür. Fokal motor nöbetler olasılıkla sekonder jenaralizasyonla en sık görülen nöbet tipidir. Nöbetlerin oluĢumunda iki özellikten söz edilebilir. Nadiren fokal baĢlayan nöbetler multipl sklerozun erken döneminde ortaya çıkar ve sonra yineler. Multipl sklerozun geç döneminde ortaya çıkan nöbetler kronik problemlerle iliĢkilidir ve sıklıkla kontrolü güçtür. Multipl sklerozda çok odaklı merkezi sinir sistemi tutulması olup, akut kötüleĢmeler ve iyileĢmeler, ya da nörolojik bulguların yavaĢ ilerlemesi söz konusu olabilir. Nörolojik iĢlev bozukluğunun tek bir dönemi, alevlenmenin tipik zaman seyrini izlerse multipl sklerozu telkin edebilir. Nörolojik bulguların sinsi ilerlemesi merkezi sinir sisteminde tek bir bölgeye sınırlı olması multipl sklerozda görülebilir, fakat diğer olası nedenler araĢtırılmalıdır. Multipl sklerozun seyri 4 grupta incelenebilir: 1. “relapsing-remitting” (RR) (yineleyici), 2. progresif “relapsing” (PR) (ilerleyici yineleyici), 3. primer progresif (PP) (birincil ilerleyici), 4. sekonder progresif (SP) (ikincil ilerleyici). multipl sklerozu olan ve çok az özürlülük geliĢmiĢ (<3.5 EDSS) ya da hiç özürlülüğü olmayan hastalar için kullanılır. Benign multipl skleroz kavramı özellikle son yıllarda yeni ve erken

Ġyi gidiĢli veya selim (benign) multipl skleroz terimi genellikle uzun süreden beri (>10 yıl)

tedavi yaklaĢımlarının öneminin vurgulanmasıyla dikkatleri bir kez daha çekmiĢtir. Serilerin yaklaĢık %20‟sini oluĢtururlar. Bu grubun yaĢamlarının sonuna kadar benign grupta kalıp kalmayacaklarına iliĢkin veriler tartıĢmalıdır. Kötü gidiĢli (malin) multipl skleroz bazen sık ve tam düzelmeyen ataklar geçirip, özürlülüğü hızla ilerleyen, bazen de akut fulminan demiyelinizan sendromlu hastalar için kullanılır. Multipl sklerozda merkezi sinir sitemi dıĢında tutulan tek organ gözdür. Uveit ve retinal periflebit multipl skleroz hastalarının %10‟unda meydana gelir. Uveit arka “intermediate” bölgeyi tutabilir, nadiren de ön bölümü tutar. Sarkoidoz, Reiter‟s sendromu, Behçet hastalığı, inflamatuar barsak hastalığı, SLE gibi diğer inflamatuar hastalıklara ya da sifiliz, tüberküloz, Lyme hastalığı gibi infeksiyöz durumlara benzer. Gözdibi muayenesinde venöz kılıflanma olarak periflebit görülür. Histolojik olarak beyin ak maddesinde bulunan perivasküler inflamasyona benzer bir inflamasyon retinada bulunur. Burada Schwann hücreleri tarafından yapılan periferik miyelin vardır. Multipl sklerozlu hastalarda periferik sinir ve sinir köklerinin demiyelinizasyonunun yanı sıra akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati ve kronik inflamatuar demiyelinizan poliradikülopati konusunda az sayıda yayın vardır. Bu vakaların bir kısmı muhtemelen iki iliĢkisiz hastalık sürecini tesadüfi bir arada gösterir. Bununla birlikte merkezi ve çevresel sinir sistemi birçok antijeni paylaĢtıkları için - MBP dahil- otoimmun reaksiyonun ya da viral infeksiyonun hem merkezi hem de çevresel sinir sistemini etkilemesi söz konusu olabilir. Bir otoimmun hastalığı olan kiĢi diğerleri bakımından artmıĢ bir risk taĢır. Multipl sklerozlu hastalarda sistemik ve organa özgül otoimmun hastalıkların prevalansı popülasyon çalıĢmalarında, daha yüksek bulunmamakla birlikte aile bireylerinde yüksek bulunmuĢtur. Gerçekte multipl skleroz ile romatoid artrit arasında negatif bir birliktelik gözükür. Beyin tümörleriyle hematolojik malinitelerde artmıĢ bir risk bulunmamıĢtır. Tablo 3. Multipl skleroz tanısında klinik tablolar Multipl sklerozu düĢündüren klinik tablolar 15-50 yaĢlar arasında baĢlama MSS‟de çok sayıda odağın etkilenme bulguları Optik nöropati Lhermitte bulgusu Ġnternükleer oftalmopleji Yorgunluk Vücut ısısının artmasıyla kötüleĢme Multipl sklerozu düĢündürmeyen klinik tablolar 10 yaĢından önce 60 yaĢından sonra baĢlangıç Periferik sinir sisteminin tutulması Hemianopsi Rijidite, sabit distoni Afazi, apraksi, agnozi, aleksi, ihmal (“neglect”) gibi kortikal bulgular Erken demans Tanı Multipl skleroz tanısının köĢe taĢı nörolojik öykü ve muayenedir. 1965‟te Schumacher Kurulu kesin MS tanısı için 6 madde belirlemiĢti. 1. Nesnel MSS iĢlev bozukluğu, 2. Ak madde yapılarının etkilenmesi, 3. MSS‟de 2 ya da daha fazla bölgenin etkilenmesi, 4. ”Relapsing-remitting” ya da progresif seyir (> 6ay) 5. 10-50 yaĢlarında baĢlangıç,

klinik izole sendrom (KĠS) olarak adlandırılır. Akut disemine ensefalomiyelitte olduğu gibi aynı anda geliĢen lezyonları ayırt etmek için de paraklinik testler yardımcı olur.6. ya da MR‟da 2≥ MS ile uyumlu MS lezyonu ve BOS OKB (+) ya da yeni bir klinik atak 1 2≥ geliĢmesi ya da 2. uyarılmıĢ potansiyellerin (UP) ve nörogörüntülemenin eĢliğinde değiĢtirildi. diğer inflamatuar ve hematolojik sorunu dıĢlamakta yardım edebilir. Tek bir MRG incelemesinde hem kontrast tutan hem de tutmayan lezyonların bulunması zaman ve mekan içerisinde sürecin yayılmasını göstermez. olası MS ve MS değildir olarak gruplanır. BOS muayenesi. ilk bulgu olarak ortaya çıkan tablo. Ardından (2001). McDonald ve arkadaĢları MR görüntülemeden yararlanarak. Akciğer grafisi baĢlıca sarkoidoz ve paraneoplastik sendromlar olmak üzere diğer bazı olasılıkları değerlendirmekte gereklidir. BOS‟ta oligoklonal band ve yüksek IgG indeksi destekleyici BOS bulgularıdır. Bu ölçütler. multipl skleroz tanısını doğrulamak ve diğer olasılıkları dıĢlamak üzere sıklıkla gerekli olur. birçok infeksiyöz. Manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri. ve izleyen 5 yıl içersinde MS geliĢtirme riski taĢır. Bu ölçütler daha yeni olarak (2005) Amerikan MS Derneğinin bir komitesi tarafından yeniden gözden geçirilerek geniĢletilmiĢtir (Tablo 4). Bu ölçütler daha çok araĢtırmalara katılacak olgular için geliĢtirildi. bu ADEM gibi monofazik süreçlerde de görülebilir. Bu ölçütlerle tanısal değerlendirmenin sonucu MS. klinik atak 1 1 bölgelerinde lezyon geliĢimi ya da MR‟da 2≥ MS ile uyumlu MS lezyonu ve BOS OKB (+) Tekrarlanan MR‟larda yeni lezyon Tekrarlanan MR‟larda yeni MSS Tekrarlanan MR‟larda yeni lezyon geliĢmesi ya da 2. Tablo MS ile uyumludur (*) 2≥ 1 MR ile MSS‟de yeni lezyon geliĢmesi gerekir. Multipl skleroz tanı ölçütleri (2005) Klinik (Ataklar) Nesnel lezyonlar Tanı için ek gerekenler 2≥ 2≥ Ek inceleme gerektirmez. Beyin MRG‟si multipl skleroz için en duyarlı incelemedir ve BT‟den çok daha yararlıdır. Bu tanı ölçütleriyle tanıya ulaĢılırken herhangi bir yardımcı laboratuvar yöntemi kullanılmamıĢtı. uyandırılmıĢ potansiyeller özel bir bulgu ortaya koymaları bakımından sıklıkla faydalıdır. Belirti ve bulguların bu alanda çalıĢan uzman nörolog tarafından daha iyi bir açıklamasının olmaması. Tablo 4. klinik atak 0 (baĢtan itibaren progresif) 1≥ 1 yıldan beri hastalık progresyonu ve aĢağıdakilerden 3 ün 2 si . Yardımcı testler. olası ve kesin multipl skleroz için gereken zaman aralığını belirlemek için ayrıntılı ölçütler belirlediler. Oftalmolojik muayene ise görme kaybının diğer nedenlerini belirlemeye yardım edebilir. Hastalığın erken döneminde tanı ölçütlerini tamamlamayan hastaların durumu klinik olarak tartıĢmalı kalır. ADEM gibi olgularda paraklinik testler sıklıkla normal olur. Klinik ve radyolojik olarak MS‟i düĢündüren monofazik. Periferik kan incelemesi. Bütün tanı ölçütlerindeki ana hedefler lezyonların klinik ve radyolojik olarak zaman ve MSS içersindeki dağılımını gösterme esasına dayanır. 1983 yılında Poser ve arkadaĢları tarafından beyin omurilik sıvısı (BOS) bulgularının.

beyin lezyonları ile birlikte yeterli sayıda T2 lezyona ulaĢmaya katkıda bulunur.Pozitif MR bulguları ( aĢağıdakilerin 4 ünden biri):  1 kontrast tutan beyin ya da m. C. Genellikle aynı yaĢta çok odaklı ak madde lezyonları oluĢturmasına karĢın akut disemine ensefalomiyelit her zaman güvenilir bir Ģekilde multipl sklerozun ilk atağından ayırt edilemeyebilir. Multipl Sklerozun Ayırıcı Tanısı Ġnflamatuar hastalıklar Granülomatöz anjiitis Sistemik lupus eritematozus Sjögren hastalığı Behçet hastalığı Poliarteritis nodosa Paraneoplastik ensafalomiyelopatiler Akut disemine ensefalomiyelopati .Pozitif beyin MRG (9 adet T2 lezyon ya da 4≥ T2 lezyon. spontan olarak düzelebilen az sayıda nörolojik hastalık vardır.  1≥ jukstakortikal lezyon. ya da  Ġlk klinik olaydan en az 30 gün sonra yapılan referans MR ile herhangi bir zamanda yapılan MR karĢılaĢtırıldığında yeni bir T2 (hiperintens) lezyon görülmesi.  1≥ infratentoryal ya da m. Hangi MR bulguları zaman içersinde MSS’de dağılımı gösterir ?  BaĢlangıçtaki olaydan farklı bir yerde ilk olayın baĢlamasından en az 3 ay sonra kontrast tutan bir lezyon saptanması.  3≥ periventriküler lezyon. spinalis lezyonları. 9 adet T2 ( hiperintens) beyin ya /ya da m. pozitif VEP Pozitif spinal kord MRG (2≥ fokal T2 lezyon) Pozitif BOS ___________________________________________________________________________ __ Tablo 5. spinalis lezyonu. B. MS tanısında paraklinik bulgular _________________________________________________________________________ A. Diğer birincil idyopatik inflamatuar demiyelinizan merkezi sinir sistemi hastalıkları multipl skleroz ile karıĢabilir. Bununla birlikte multipl sklerozun çarpıcı heterojenitesi yüzünden özellikle hastalığın ilk aktif yıllarında birçok hastalık multipl skleroza benzeyebilir.spinalis lezyonu. Pozitif BOS’un anlamı nedir ?  Oligoklonal bandların (OKB) BOS‟ta bulunması fakat eĢ zamanlı serumda bulunmaması. ya da  ArtmıĢ IgG indeksi. Pozitif VEP’in anlamı nedir ?  GecikmiĢ ama iyi korunmuĢ dalga Ģekli _________________________________________________________________________ __ Ayırıcı Tanı (Tablo 6) Merkezi sinir sisteminin farklı alanlarına iliĢkin iĢlev kaybına yol açan. Akut disemine ensefalomiyelit genellikle monofazik merkezi sinir sistemi demiyelinizasyonunun nedenidir. Tablo 6. spinalis ya da kontrast tutan lezyon yoksa. D. (*) herbir m.

Hastanın özelliklerine göre oral steroid eklenebilir ya da eklenmez. multipl skleroz‟un doğal seyrini değiĢtiren tedaviler mevcuttur ve birçoğu da geliĢtirilmektedir. Özürlülük yaratan atakların tedavisi için önerilen doz 500-1000mg metilprednizolondur. MRG‟de görülen hastalık aktivitesini etkileme. tümör nekroz faktörü alfa. Mevcut birçok tedavi. Bu antiinflamatuar etkiler multipl skleroz nükslerinin akut tedavisi için kullanılmaktadır. ĠyileĢtirmeyi arttıran birçok ilaç araĢtırma aĢamasındadır. süreğen ilerleyici döneme giriĢi önleme. ataklardan düzelmeyi böylece doğrudan atağa bağlanan sabit özürlülüğü önlemeyi. Ġntravenöz metilprednizolon tedavisi diğer akut multipl skleroz ataklarının tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. atak sıklığını azaltmayı. Hastaların 1/3 ü steroidlerin kullanılmasına karĢın bir ataktan sonra yeterli iyileĢme göstermeyebilir ve diğer tedaviler gerekir. Ġzleyen bazı çalıĢmalar. diğer proinflamatuar sitokinlerin transkripsiyonunu ve kollagenaz. belirtilerin hafifletilmesini sağlar. ACTH‟ın önceden kestirilemeyen kortizon yanıtı yüzünden oral steroid ve özellikle son zamanlarda intravenöz metilprednizolon tercih edilen tedavilerdir. özürlülüğün ilerlemesini durdurma hedeflenir. Optik nöropati tedavi çalıĢmasından elde edilen sonuçlar. atakların sıklık ve Ģiddetinin azaltılması. intravenöz metilprednizolonun oral prednizolona göre düzelme hızını arttırdığını ve gelecek atağın süresini geciktirdiğini göstermiĢtir. Birçok bağıĢıklık sistemini baskılayıcı ya da iĢlevini değiĢtiren ilaç değerlendirilmekte ve birçok çalıĢma da sürmektedir. elastaz ve plazminogen aktivatör gibi proinflamatuar enzimleri inhibe ederler. Atak Tedavisi Multipl Sklerozda Doğal Seyri DeğiĢtirmeye Yönelik Tedaviler . sürekli kötüleĢmeyi önlemeyi hedefler. interlökin-2. Ayrıca. Tedavideki ana hedeflerden biri hastalığın doğal seyrini değiĢtirmektir. Steroidler multipl skleroz tedavisi için en sıklıkla kullanılan ilaçlardır. fizik yetenekleri arttırır ve bazı komplikasyonları önler. Steroidler sitoplazmik reseptörlere bağlanarak hücre nukleusunun içine girerler ve interlökin-1. progresyonun yol açtığı özürlülüğü.Postinfeksiyöz ensefalomiyelitler Ġnfeksiyöz hastalıklar Lyme hastalığı Ġnsan T-hücre lenfotropik virus tip 1 infeksiyonu (HTLV-I) HIV infeksiyonu Progresif multifokal lökoensefalopati Nörosifiliz Granülomatöz hastalıklar Sarkoidoz Wegener granülomatozu Lenfomatoid granülomatozis Genetik miyelin hastalıkları Metakromatik lökodistrofi Adrenolökodistrofi Diğer Spinoserebellar bozukluklar Kraniyovertebral anomaliler Vitamin B12 eksikliği _______________________________________________________________________ Multipl Sklerozda Tedavi YaklaĢımları Bugün multipl skleroz için tam koruyucu ya da Ģifa sağlayıcı bir tedavi yöntemi yoktur. konunun bazı tartıĢmalı yönleri olduğunu ortaya koysa da bu yöntem çoğu kez pratik uygulamada genel kabul görür. Multipl skleroz klinik çalıĢmalarında. değiĢtirme ikinci hedeftir. fakat uzun süreli tedavi edici etkisi yoktur. Adrenokortikotrop hormon (ACTH)‟nun atak döneminde düzelme hızını arttırdığı gösterilmiĢtir.

ACTH. Bir nükleotid türevi olan kladribin ile yapılan bir ön araĢtırma. malinite geliĢtirme riskini arttırması dikkat edilecek özelliklerdir. yılı sonunda ortaya çıkarlar ve izleyerek kaybolurlar. Ayrıca nörotoksik etkilerine bağlı özellikle dirençli nöbet geliĢimi. 15 yıllık izleme sonucunda hastalığın ilerleme hızını durdurmadığı ve hastaların yatağa bağlanmasını engellemediği görülmüĢtür (basılmamıĢ bilgi). IFN-beta 1b tedavisinden 3 yıl sonra nötralizan antikor oluĢma oranı ise %38 olarak bulunmuĢtur. MRG‟de ise olumlu bir etki saptanır. Siklosporin 3 klinik çalıĢmada değerlendirilmiĢ ve yararlı bulunmuĢtur. Interferon beta 1b ile tedavi edilen 85 yineleyici multipl sklerozdan oluĢan grubumuzda “intihar giriĢimi“ oranı %2 dir. Metotreksat bir folat antagonistidir ve romatoid artritte etkilidir. Birçok çalıĢma. En çarpıcı gözlem ise beyin MRG üzerindeki etkisidir. Yineleyici multipl sklerozu olan geniĢ bir hasta grubunda yapılan çalıĢma. Yakında . Bu gözlem açıklanmadan kalır. Ġnjeksiyon yeri reaksiyonu. Depresyon ve “intihar giriĢimi” ile karĢılaĢılabilir. interferon gama ile yapılan bir pilot çalıĢma nüks oranının belirgin artması nedeniyle sonlandırılmıĢtır. genellikle IFN tedavisinin 1. Tutarsız sonuçların yanı sıra. hem yineleyici hem ilerleyici hastalarda yararlı olduğunu öne sürmüĢtür. Hipertansiyon ve serum kreatinin düzeyinin yükselmesi gibi yan etkiler oldukça sıktır. Bir çalıĢmada. fakat bu potansiyel bir risk olarak kalır. Bir çalıĢmada haftalık düĢük doz oral metotreksatın sekonder progresif multipl skleroz grubunda üst ekstremite iĢlev bozukluğunu geciktirdiği bulunmuĢtur.Birçok çalıĢma. hemorajik sistit. Kör ve plasebo kontrollü çalıĢmaların bir metaanalizi. pratik kullanımını çok sınırlar. Daha yeni bir çalıĢmada beyin MRG lezyon yükünü ve aktif büyüyen plak sayısını etkilediği de bildirilmiĢtir. sonuçları Amerikan ilaç ve besin dairesinin (FDA) görüĢüne sunulmuĢtur ve yakın bir tarihte piyasaya çıkması beklenmektedir. sterilite ve malinite geliĢme riski gibi ciddi yan etkiler yüzünden silofosfamid yaygın bir kullanım alanı bulmamaktadır. Betaseron) ABD‟ de FDA tarafından onaylanan ilk ilaçtır. Atakların Ģiddeti azalır. Interferon beta 1b (Betaferon. Azathiopirin toksisitesi ve etkisinin yavaĢ baĢlaması yaygın kullanımını önler. Plasebo kontrol grubunda ak madde lezyonları birikmeye devam ederken. Birincil ve ikincil ilerleyici seyir gösteren 15 olgumuzda. Proinflamatuar bir sitokin olan gama interferon sinir dokusu içersinde HLA II sunumunu arttırır. Bazı merkezler klasik tedavi yöntemlerinin baĢarısız kaldığı durumlarda siklofosfamid kullanmaktadır. karaciğer enzimlerinde yükselme ve lenfopeni gibi yan etkiler genelde baĢedilebilir düzeydedir. 6 ay süreyle aylık 1gr uygulanan siklofosfamid pulse tedavinin. 2 yıl uygulanan metotreksatın günlük hayatta ve özürlülük puanında bir değiĢiklik yapmadığı görülmüĢtür (basılmamıĢ bilgi). Ġnterferon lar (IFN) antiviral ve bağıĢıklık sistemini düzenleyici iĢlevleri olan bir peptid sınıfıdır. ancak bunun özürlülük puanı üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıĢtır. Retrospektif bir çalıĢmada. Bu özelliği ile güçlü bir bağıĢıklık sistemi baskılayıcısıdır. Azathiopirin ile tedavi edilen multipl skleroz hastalarında kanser sıklığı yüksek bulunmamıĢtır. Pratik uygulamamızda 35 primer ve sekonder progresif multipl sklerozlu hastada haftada bir kez 7. hastaların 1/3‟ünde iyilik sağlandığını ortaya koymuĢtur. grip benzeri belirtiler. bir purin antimetaboliti olan azathiopirinin multipl sklerozun tedavisinde bir etkisi olabildiğini ortaya koymuĢtur. Siklofosfamid alkilleyici bir ajan olup lenfositler dahil hızla bölünen hücreler üzerinde sitotoksik etkisi vardır. progresyonu önleme ve atak sıklığını azaltmada hafif bir yarar ortaya koymuĢtur. yüksek doz (8 MIU) IFN-beta 1b alan grubun beyin MRG‟sinde duraklama görülür ve lezyonlar daha büyük hacimlere ulaĢmazlar. Bu antikorların ortaya konmasında ve yorumlanmasında bazı güçlükler olup. Karaciğer toksisitesi ve hematolojik yan etkilerinin yanında. Diğer çalıĢmalarda uygun bir etki gösterilmemiĢtir. Ġnterferon alfa ve beta ise benzer fizyolojik etkilere sahiptir ve antiiflamatuar T “helper” 2 yanıtının bir parçasıdırlar. Mart 2009 tarihinde tamamlanan kladribin çalıĢması (CLARITY). bu tedavinin multipl sklerozdaki nüks oranını azalttığını ve ilerlemeyi yavaĢlattığını ortaya konmuĢtur .5 mg/gün olarak. Pratik uygulamada bu yan etkiler baĢedilebilir düzeydedir. Multipl sklerozda. intravenöz metilprednizolon ile birlikte verildiğinde yararlı olduğu öne sürülmüĢtür. kladribinin “relapsing-remitting” multipl sklerozda atakları (%33). MR lezyon yükünü ve özürlülüğü plasebo grubuna göre anlamlı Ģekilde etkilediğini ortaya koymuĢtur. DüĢük doz interferon tedavisi alan hastaların plasebo grubuna göre klinik planda kötüleĢtiği gözlenir. Interferon beta 1b hem Avrupa hem kuzey Amerika çalıĢmalarında ikincil ilerleyici multipl skleroz için de yararlı bulunmuĢtur.

tamamlanan bir çalıĢma bu antikorların klinik ve radyolojik etkilerinin olmadığını ortaya koymuĢtur. fakat izleyen çalıĢmalar sadece orta derecede etkiler ortaya koymuĢtur. tek bir MR‟da büyüklükleri> 3mm olan T2 lezyonlar  Son 1 yıl içersinde ≥3 yeni T2 lezyonlar. Hastalık sürecini kontrol eden ilaçların etkisi klinik izole sendromlarda (KĠS) araĢtırılmıĢ. yavaĢça arttırılır ve 120 mg/kg/ gün‟e kadar çıkılabilir. aktif RRMS‟te ilk tedavi seçenekleri olduklarını ortaya koymuĢtur. Nadir olarak spatisitede paradoksik bir artıĢ görülebilir. plasebo kontrollü. MRG verileri de etkinliği doğrular yöndedir. Baklofen tedavisiyle birlikte ensefalopati olarak ortaya çıkan non-konvulzif status epileptikus Belirtilerin Tedavisi Spastisite minimal zaafı olan hastalarda bile görülebilir.risk Avonex Multiple Sclerosis Prevention study” (CHAMPS) ve “Early Treatment of MS” (ETOMS)” çalıĢmalarıyla erken tedavi ile klinik olarak kesin MS‟e dönüĢme oranının istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde azaldığı ortaya konmuĢtur. Hastalık sürecini kontrol eden ilaç kullanmalarına rağmen sık atak geçiren ve hastalık progresyonu olan hastalarda kombinasyon tedavileri yapılabilir. karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar olan “ Betaferon Efficacy Yielding Outcomes of a New Dose (BEYOND). Küçük bir çalıĢmada. “Relapsing-remitting” multipl skleroz tedavisinde yeni tamamlanan. Interferon beta‟nın baĢka bir formülü Amerikan ilaç ve besin dairesi tarafından onaylanmıĢtır.  >1 adet Gd-DTPA tutan lezyon.  Tekrarlayan beyinsapı ya da m. Klinik olarak aktif hastalığı olanlarda kullandıkları hastalık sürecini kontrol eden tedavi yanında indüksiyon tedavisi önerilir:  Geçen bir yıl içersinde kortikosteroid tedavi gerektiren >2 atak. BileĢimin etkili olduğunu gösteren bir ön çalıĢmadan sonra randomize. Hafif spastisitenin tedavisine germe . tasarlanma biçimleri çalıĢmaların birincil ve ikincil hedefleri birbirinden farklıdır. Bu çalıĢmalarda belirlenen erken tedavinin uygun olduğu hastaların klinik ve radyolojik özellikleri aĢağıdaki bildirilmiĢtir :  ≥ 9 adet T2 lezyon.  BaĢlangıçtan itibaren klinik ve radyolojik olarak yüksek hastalık aktivitesi ile beraberinde uzun pre-klinik dönem ya da agresif klinik seyir. Spastisite belirginleĢirse baklofen kullanılabilir. AkĢam dozu olarak verilen benzodiazepinler ekstensor spazmlar ve klonusu rahatlatarak uykuyu dinlendirici kılar. Interferon beta 1a (Avonex) doğal IFN-beta ile aynı aminoasid dizisine sahiptir ve farmakodinamik yönden IFN-beta 1 b den farklıdır. uzun süreli etkileri bilinmemektedir. En sık karĢılaĢılan yan etki uykuya eğilim ve kas zaafıdır. spinalis atakları  Son atağı izleyerek son 6-12 ay arasında EDSS> 3. yineleyici multipl sklerozun intravenöz immunoglobulin ile tedavisi sonucunda daha az sayıda ve Ģiddette atak geliĢmesi yanı sıra özürlülük birikimini azalttığı gösterilmiĢtir.  Multifokal ortaya çıkması. çift kör. Interferon beta 1a (Avonex) çalıĢmasında izleme süresi daha kısadır.  MR‟da inflamasyonu gösteren devam eden beyin aktivitesi BağıĢıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç olan mitoksantron ümit verici görünmektedir.0 olması. Bu çalıĢmalara kaydedilen hastaların klinik durumları.  Herhangi bir atrofi bulgusu ağırlıklı egzersizlerle baĢlamak uygundur. Rebif ile Copaxon‟u karĢılaĢtıran (REGARD) ve Betaseron ile Copaxon‟u triple dose gadolinium ve 3T MRG ile birlikte karĢılaĢtıran (BECOME) çalıĢmalarında söz konusu ilaçların uzun süreli kullanımları ve etkinlikleri benzer bulunurken. Genellikle baklofene iyi uyum gösterilir. Glatiramer asetat (Copaxone) miyelin bazik proteininde sıklıkla bulunan dört aminoasidin düzensiz bir bileĢimidir. Interferon beta -1 a‟nın diğer bir Ģekli olan Rebif ise haftada 3 kez 22 ve 44 mikrogram cilt altı injeksiyon Ģeklinde uyğulanmaktadır. çok merkezli bir çalıĢma nüks oranında %29 luk bir azalmaya neden olduğunu ve özürlülük üzerinde hafif bir pozitif etkinin bulunduğunu ortaya koymuĢtur. Küçük dozlardan baĢlanarak.  ≥3 Gd+. “Controlled High. “Newly Emerging Multiple Sclerosis for Initial Treatment” (BENEFIT).

5 mg günlük dozu plasebodan daha etkilidir. Seksüel disfonksiyon multipl skleroza atfedilmeden önce ürolojik. Yüksek doz baklofen kullanılması gereken hastalarda oral alımın yarattığı tahamülsüzlüğü ortadan kaldırmak için cilt altı yerleĢtirilen bir pompa aracılığı ile intratekal baklofen verilir. ataksinin eĢlik etmediği olgularda stereotaksik talamotomi bir seçenek olarak düĢünülebilir. Fiziksel ve mesleki tedavi yaĢamı bağımsız olarak sürdürmeye önemli katkıda bulunur. Detrusor sfinkter dissinerjisinde antikolinerjikler ve bazen alfa-blokan ajanlar (tetrazosin. 37. Fekal inkontinans barsak hareketlerinin düzenlenmesiyle minimuma indirilebilir. GevĢek (flask) mesaneye bazenbetanekol ile yardım edilebilir. psikolojik ve hormonal nedenleri gözden geçirmek gerekir. sıklıkla hastanın faaliyetlerini sınırlandırması gerekir. Aksiyon tremoru en sık özürlülük yaratan nedenlerden biridir. ancak sıklıkla aralıklı kateterizasyon gerekir. multipl sklerozu olmayan olgulardaki gibi tedavi edilir. Dizestezik ağrıları kontrol etmek güçtür bazen trisiklik antidepresanlara iyi yanıt verebilirler. Benzer Ģekilde emosyonel dengesizlikler. Gabapentinin kısmen etkili olduğuna iliĢkin olgu sunumları vardır. Dantrolen sodyumda spastisite için kullanılabilir. Bu nedenle planlanan bir gebelikten birkaç ay önce bu ilaçların kesilmesi iyi bir yoldur. Klonazepam biraz rahatlama sağlayabilir fakat doz arttırma gerekebilir ve ilaca alıĢma söz konusu olabilir. Tremorun ön planda olduğu. Eğer tahammül edilmezse difenilhidantoin. Bir potasyum kanal blokeri olan 4-aminopridin bazı hastalarda ısı duyarlığını azaltır. dirençli spastisitenin yatıĢtırılmasını ve idrar sıklığının azaltılmasını sağlayabilir. Sitotoksik bağıĢıklık sistemi baskılayıcıları teratojenik etkiye sahiptirler ve interferon betanın hayvanlarda spontan düĢük oluĢturduğu bilinir. bunu uyaran iĢlerden kaçınmayı gerektirir. jinekolojik. tekerlekli sandalye. ilaç tedavileri kısmen etkilidir. baklofen kadar etkili ğörünmemektedir. küçük doz trisiklik antidepresanlar ya da tioridazinden yararlanabilir. bu belirtilere ve onların oluĢturduğu durumlara bağlıdır. Modafinil ve metilfenidat bu konudaki diğer seçeneklerdir. Sigara. Küçük doz karbamazepin sıklıkla etkilidir. Üreme dönemindeki bir kadında herhangi bir ilaç baĢlamadan önce teratojenite olasılığını araĢtırmak ve tartıĢmak gerekir. gebelik olduğunda koruyucu tedavi durdurulmalıdır. asetozolamid. Konstipasyonla Ģiddetine göre değiĢik Ģekillerde baĢedilebilir. Paroksizmal belirtiler tıbbi tedaviye oldukça yanıtlıdırlar. hytrin) ya da aralıklı kateter uygulanması gerekebilir. Isı duyarlılığı. Seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin uyarıcı etkileri multipl skleroza bağlı yorgunlukla baĢa çıkmada kısmen etkili olabilir. Ağır spastisitesi olan paraplejik hastalarda spastisiteye yönelik tedbirler iĢlevleri arttırmaz ve bağımsızlığı sağlamaz. Karbamazepin ve izoniazid yararlı olabilir. Isının uyarıcı etkisinden kaçınılması mümkün olmayan durumlarda soğutucu ceket giymek bir seçenek olabilir. Gebelik sırasında akut alevlenme tedavisi değiĢmez. Multipl sklerozda yorgunluk önemli bir belirti olup. Tizanidin. Ayrıca. Multipl sklerozlularda sağlıklı yaĢam için uygun diyet ve egzersiz önerilir. Tedaviye oldukça dirençlidir. baklofen gibi baĢka seçenekler denenebilir. vb yürüme araçları güvenli olarak hareketi sürdürmeye yardımcı olabilir. Multipl sklerozlu hastalardaki seksüel disfonksiyonun kesin nedenini belirlemek gerekir. Epileptik nöbetler. Diğer birçok ilacın etkisi ise bilinmez. fakat bazen nöbetlere ve rahatsız edici parestezilere neden olabilir. aĢırı alkol kullanımı ve aĢırı kilo almaktan kaçınmalıdır. misoprostol‟ün multipl skleroz ile ilgili trigeminal nevraljide etkili olduğu öne sürülmektedir. Günde 2 kez 100mg amantadin ile baĢlangıç tedavisi olabilir. Bununla birlikte. gabapentin. Gebelik Prgnoz . Bu pompa daha küçük dozların verilmesini sağlar. Profilaktik olarak antibiyotik kullanılması gerekmez. bazılarında tedavi eĢiği yükselebilir. Etkisiz olduğunu söylemek için en az 2 ay kullanmak gerekir. Yorgunluk tedavisinde pemoline (cylert) ikinci sırada yer alır. Baston. Sık idrar etme ve inkontinans Ģeklindeki spastik (hiperrefleksik) mesane belirtileri oksibutinin.ve karaciğer enzimlerinde yükselme bildirilmiĢtir. Dantrolen sodyum Türkiye‟de bulunmadığı gibi. propantelin ya da imipramin ile kontrol altına alınabilir. tedavi sınırları da dardır.

yürüyebilirlik ve çalıĢma yeteneğinin ölçülmesine dayanır. Monofazik Devic sendromunun ortalama baĢlangıç yaĢı 27 iken. baĢlıca ya da belirgin olarak optik sinir ve m. spinalis dıĢına dağılımı nedeniyle multipl sklerozdan ayrılması bir soru iĢareti oluĢturur.spinalis lezyonları. Daha az fulminant lezyonlar aynı anda oluĢabilir ve bunlar inflamatuar demiyelinizasyona daha çok benzer. tanımların sadece farklı bir bozukluğa sahip olduğu düĢünülen hastaları adlandırmada kullanılması yeğlenir. Klasik olarak. spinalis nekrotik dejenerasyon ve gliozis nedeni ile nekrotik ve atrofiktir. otoimmun hastalıklarla. NMO‟yu multipl sklerozdan ayırt ettiren serum antikor biyoiĢaretleyicisi olan ve aquaporin-4‟e karĢı oluĢmuĢ olan antikorlar olduğu belirlenen NMOIgG‟nin ortaya konması ve yakında klinik kullanıma girmesi yeni ve heyecan yaratıcı bir bulgu olmuĢtur. Bu ölçeğin anlaĢılması önemlidir. Monofazik Devic sendromunun ağırlıklı olarak her iki cinste de görüldüğü dikkati çekerken. sıklıkla eritrosit sedimentasyon hızı ve anti-nükleer antikorlar. akut disemine ensefalomiyelit (ADEM) ile. Optik sinirler. Multipl skleroz ile NMO arasındaki patogenetik iliĢki net değildir. Lezyonların optik sinirler ve m. yaygın ĢiĢme ve yumuĢama gösterir. 100m yürümek için bastona ihtiyaç olduğunda EDSS puanı 6. 2. Devic sendromu. birkaç seviyede uzanır.0 dır. M. miyelin ve akson kaybı ile damarların etrafında lenfosit kümelerinin oluĢmasıyla giden bir yıkım söz konusudur. geniĢ. . Tablonun patogenez ve fizyopatolojisine göre. Özürlülük durumu (EDSS puanı) göz önüne alınarak multipl sklerozun prognozunu tayin etme konusunda birçok çalıĢma vardır. Güçlüğün bir bölümü. 1-3 hafif özürlülük ile hiç bulgu eĢlik etmemesi ya da yürümede minimal bozulma ile birliktedir. yineleyen Devic sendromunun daha ileri yaĢlarda (ortalama 43) belirme eğilimi gösterdiği bildirilir.8/1). spinaliste devamlı veya yama tarzında dağılır. çünkü bu hastalar değiĢmez olarak heterojen bir gruptur. spinalisteki ani ĢiĢme. Devic sendromu ile ortaya çıkan hastalar farklı bazı seyir tipleri gösterebilir.5 orta derecede bir özürlülüğü gösterir ve yürümede bir bozukluk tabloya eĢlik eder.0 tekerlekli sandalyeye mutlak bağımlılığı ğösterir. “Sıfır”‟ın anlamı belirti ve bulgu yok demektir. yakın zaman iliĢkisi içerisinde ortaya çıkan optik nöropati ve miyelopati ile nitelenen. Hastaların % 35‟i monofazik. Ataklarla giden nöromiyelitis optika sistemik lupus eritematozus baĢta olmak üzere sıklıkla otoimmun hastalıklarla birliktedir. spinalisin tutulduğu hastaları adlandırmak için kullanılır. ya da tüm m. 1 ile 73 arasında değiĢen yaĢlarda ortaya çıkmaktadır. Devic sendromu yukarıdaki tanıma uyan tüm hastaları kapsamasına karĢın.5-5. hem nekrotizan lezyonlarla ya da ikisi bir arada olarak etkilenebilir. Ancak. yineleyen tip daha ağırlıklı olarak kadınlarda görülür (3.Multipl sklerozda özürlülük durumu geniĢletilmiĢ özürlülük durumu ölçeği (“Expanded Disability status Scale”. 6 farklı sistemdeki puanlarla ifdade edilen. 3. Bu hastalarda. m. bazen serebral hemisferler benzer tarzda hem demiyelinizan lezyonlar. EDSS) ve “Multiple Sclerosis Functional Composite” (MSFC) ile değerlendirilir. spinalis‟e sınırlı ataklarla ve daha nadir olarak tipik multipl skleroz seyrine uymayan ve ataksız çok hızlı ilerleyici bir seyir gösterebilir. Epidemiyoloji ve risk faktörleri gözden geçirildiğinde Devic sendromu. Devic sendromlu hastaların bir bölümünü içine alan optiko-spinal multipl skleroz. Akut olarak ak ve gri maddeyi tutan yoğun makrofaj infiltrasyonu. Devic hastalığı. Kalın ve hiyalinize duvarlı damarların proliferasyonu infarkttan sonra ya da diğer yaygın yıkımlarda görülenlere benzer. Kronik lezyonlarda. Devic sendromu ve nöromiyelitis optika (NMO) sıklıkla biribirinin yerine kullanılır. etyopatogenezdeki yeri ve klinik önemi konusundaki çalıĢmalar sürmektedir. EDSS: 10 ise multipl skleroz nedeniyle ölümü ifade eder. EDSS her bir basamağındaki artıĢ ile iĢlevlerde kötüleĢmeyi gösteren 10 basamaklı bir ölçektir. sınırlayıcı pia ile karĢılaĢınca intramedüller basıncı arttırabilir ve küçük parankimal damarların kapanmasına yol açarak daha ileri doku yıkımına yol açabilir. EDSS: 8. ve 3. anti-ds DNA ve antifosfolipid antikorlar gibi otoantikorların yükselmesi gözlenir. kiasma. Puanlama. multipl skleroz ile ve olasılıkla viral infeksiyonlarla birlikte olabilir. akut m. % 55‟i optik sinir ve m. pek sık karĢılaĢılmayan bir nörolojik hastalıktır. belirsiz ve tutarsız tanımında yatar. Patolojik tanımlamalar çok değiĢir. Bu geniĢ lezyon infarkta benzeyebilir. NÖROMĠYELĠTĠS OPTĠKA (DEVIC HASTALIĞI) Nöromiyelitis optika (NMO).

bununla birlikte sıklığı 100. Devic sendromunun öncesinde en sık karĢılaĢılan infeksiyonlar su çiçeği ve akciğer tüberkülozudur. Neoplazmla karıĢtırılma sonucu yapılan cerrahi giriĢimler. Poser. grip ya da gastroenterit öyküsüne sahiptir. kızamık. tipik olarak korpus kallozumu geçerek karĢı hemisfere uzanır Ģekilde yerleĢir. sınırları iyi belirlenmiĢ ve kistik görünümde olabilir. SCHILDER’ĠN MĠYELĠNOKLASTĠK DĠFFÜZ SKLEROZU Bazen serebrumda tek büyük bir odak ya da birkaç odak Ģeklinde yaygın demiyelinizasyon ile karĢılaĢılır. Sonraki değerlendirmelerde. merkezi sinir sisteminin birçok kısmının eĢ zamanlı olarak tutulduğu bir ensefalomiyelit tablosudur. T2 ağırlıklı incelemelerde T1‟deki lezyon hiperintens olarak izlenir. uyuklama. herpes. tanı ölçütlerini belirlemeye çalıĢmıĢtır. büyük. ateĢ ve miyalji tabloya eĢlik edebilir. her iki hemisferde. Ağır nörolojik kayıplar sıktır ve düzelme derecesi değiĢkendir. Bunlara multipl sklerozun sık karĢılaĢılan lezyonlarına benzeyen çok sayıda daha küçük demiyelinizasyon odakları eĢlik eder. Hastaların büyük çoğunluğu iki yanlı optik nöropati geliĢtirir. ak madde içersinde. Yakın zamana kadar Devic sendromunun Japonya ve doğu Asya‟da daha sık görüldüğü bildirilmiĢtir. serebrumda. Özellikle su çiçeği sonrası geliĢen ensefalomiyelit tablosu olguların yarısından fazlasında izole bir serebellar sendrom Ģeklinde karĢımıza çıkar ve çok iyi prognoz taĢır. . mikoplazma ve HIV gibi. Coxackie). Bu sayede hastalar daha rahat izlenebilir. Görme kaybına genellikle göz çevresinde ağrı. demiyelinizan hastalıklar içersinde Devic sendromunun %1 oranında görüldüğü belirlenmiĢtir. kızamıkçık ve su çiçeği sayılabilir. miyelite ise belli bölgede bel ağrısı ya da radiküler ağrı eĢlik edebilir. Kliniğimiz materyalinde. Çeperinin yoğun ve kalın kontrast tutması onu apse. Bu olgularda tipik lezyon. metastaz vb lezyonlardan ayırt etmemizi sağlar (ġekil 9). diğerinde ise subakut sklerozan panensefalit saptanmıĢtır. 1979 yılında Ellison ve Baron seyri multipl skleroza benzeyen. bu olgulardan birinde lökodistrofi. Son zamanlarda tablonun yineleyici formları tanımlanmıĢ. literatürü gözden geçirip klinik ve radyolojik tablonun özelliklerini ortaya koyarak. Histolojik olarak gerek büyük gerekse küçük lezyonlar multipl sklerozun karakteristik tablosunu gösterir. Ne yazık ki. izleyen yayınlarda Schilder farklı tipte iki durumda aynı adı kullanmıĢtır. AKUT DĠSEMĠNE ENSEFALOMĠYELĠT (ADEM) ve ĠLĠġKĠLĠ HASTALIKLAR Akut disemine ensefalomiyelit (ADEM). Lhermitte bulgusu tabloya eĢlik edebilir. bir döküntülü hastalık veya infeksiyon hastalığının ya da aĢılanmanın ardından ortaya çıkan. bulantı. Lezyonlarda inflamatuvar reaksiyonun belirgin olması ve aksonların nispeten korunmasıyla multipl skleroz lezyonlarına benzemesini dikkate alarak. BOS incelemesinde genelikle oligoklonal band negatiftir. Nekropside. Bu tür lezyonlara eriĢkinlere göre çocuk ve ergenlerde daha sık rastlanır.000‟de 5 ten azdır. Bazen de grip ve kabakulak aĢısının ardından Devic sendromu geliĢebilir. sınırları iyi belirlenmiĢ. Bu bulguların öncesinde baĢağrısı. 1986‟da konu tekrar gözden geçirilmiĢtir. Serebral belirtilerin öncesinde ya da sonrasında optik nöropati geliĢebilir. Diffüz serebral sklerozun bu tipinin multipl skleroz ile yakın iliĢkili göründüğü aĢikardır ve Schilder‟in öne sürdüğü gibi multipl sklerozun varyantı olabilir. steroidle düzelebilecek bu tabloda sekel kalmasına yol açar. kapalı demiyelinizasyon alanları görülür. Bazı çocukluk çağı infeksiyonlarının ardından post-infeksiyöz ensefalomiyelit geliĢebilir. büyük ve sınırları belirgin. Bunlar arasında boğmaca. tanının biopsi ile doğrulandığı steroide yanıtlı benzer bir olgu bildirmiĢlerdir.Hastaların 1/3„ü nörolojik tablonun baĢlamasından birkaç hafta önce geçirilmiĢ bir üst solunum yolu infeksiyonu. sayısı 1-3 arasında değiĢen. Bunların dıĢında çocuklarda ADEM tablosuna yol açabilen baĢka ajanlar da tanımlanmıĢtır: enteroviruslar (ECHO. Schilder‟in orjinal yayınına ve tanımına konu olan 14 yaĢındaki kız çocuğunun ilerleyici mental retardasyon ve kafa içi basınç artması sendromu geliĢtirdiği ve baĢlangıçtan 19 hafta sonra tablonun ölümle sonlandığı bilinir. ve bu durum Schilder döneminden gelen ağır ve fatal hastalık kavramının sorgulanmasına yol açmıĢtır. Lezyonun hafif-orta kitle etkisi olabilir. Schilder bu hastalığa “encephalitis periaxialis diffusa” adını vermiĢtir. tüm bir lobu ya da serebral hemisferi etkileyen. Devic sendromundaki klinik bulgular ve eĢlik eden belirtiler saatler ya da günler içerisinde yerleĢen optik nöropati ve miyelittir. Radyolojik olarak öncelikle diffüz serebral neoplazmlardan ayırt edilmeleri gerekir. Akut ve subakut Devic sendromlu hastaların klinik tablosu genellikle intavenöz metilprednizolon gibi kortikosterid tedavilere yanıt verir. MRG‟de bu lezyonlar T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens. M. spinalis hasarına bağlı olarak tonik spazmlar ve nöropatik alt ekstremite ağrıları sık karĢılaĢılan sekellerdir. kızıl. Tedavi Tablonun steroide verdiği dramatik yanıt dikkat çekicidir.

Nüks riskini öngören faktörler arasında optik nörit varlığı. ADEM yelpazesinin diğer ucunda akut hemorajik ensefalomiyelit (Hurst hastalığı) tablosu yer alır. hemiparezi. Aslında klinik olarak bu ayrımın yapılmasının güç olması kadar. Bu olguların gerçekten tekrarlayan ADEM hastalığını mı temsil ettikleri. beyinsapı bulguları) görülebilir. ancak multipl skleroz ile karĢılaĢtırıldığında bu oldukça geri plandadır. multipl skleroz da nadiren bu Ģekilde karĢımıza çıkabilir. Görülen bütün lezyonların benzer kontrast tutma paterni göstermesi lezyonların aynı yaĢta olduğunu gösterir. saatlik . yoksa bir tür yineleyici MS formu mu oldukları halen tartıĢmalı bir konudur. Çok nadiren erken dönemde yineleyici ADEM gibi seyreden olguların ileriki yıllarda sekonder progresif MS gibi bir klinik seyir gösterebildiği de bildirilmiĢtir. Nötrofilik pleositoz nedeniyle bakteriyel infeksiyonla karıĢtırılabilir. Patoloji BaĢlıca ak maddeyi tutan. boğmaca. DavranıĢ-kiĢilik değiĢiklikleri gözlenebilir. Bir diğer sorun da nöral doku içeren kuduz aĢılarından sonra geliĢen ensefalomiyelit tablosudur. etkilenen bölgeye göre fokal bulgular (paraparezi. kanama. ilk ataktan yıllar sonra görülebilen olgular da bildirilmiĢtir. Yeni lezyon geliĢmesi veya üç ay sonraki MR‟da kontrast tutan lezyon saptanması tanıyı multipl skleroz lehine çevirecektir. Daha kesin bir ayrım için izleme döneminde ataktan en az üç ay sonra MR kontrolü yapılmalı ve ortaya yeni lezyonların çıkıp çıkmadığı araĢtırılmalıdır. çiçek aĢısının uygulamadan kalkması ile çok nadir görülen bir durum haline gelmiĢtir. ADEM‟de görülen ak madde lezyonları daha yaygın. Klinik prezentasyon dıĢında MR bulguları da ayrımda bize yardımcı olabilir. MR‟da bilateral simetrik paternin görünmemesi. Post vaksinial ensefalomiyelit de akut hemorajik ensefalomiyelit ile ADEM arasında değiĢen spektrumda karĢımıza çıkabilir. Bulguların yaygın olması. ADEM ve MS arasındaki ayrımın dıĢında son yıllarda bir de yineleyici ADEM (relapsing ADEM) olgularından söz edilmektedir. Hızla konfüzyon-koma tablosu geliĢir ve sıklıkla fatal seyreder. ödem ve nekroz görülebilir. Ense sertliği ve meningeal iritasyon bulguları nadirdir. mikoplazma ve HIV gibi ajanlar sorumlu tutulmaktadır. Ancak bazen akut atak sırasında bunun monofazik mi olacağı. ilk ataktan sekelsiz düzelme ve MR‟da MS kriterlerinin doldurulması sayılmıĢtır. yoksa yineleyerek multipl skleroz Ģekline mi dönüĢeceğini kestirmek güç olabilir. ailede baĢka demiyelinizan hastalık öyküsü. Hem lenfositler. Demiyelinizasyon olmaksızın hem gri hem ak maddede perivenüler hücre infiltrasyonu. Yeni tip insan diploid hücre aĢısının (HDCV) kullanılmaya baĢlamasıyla oldukça seyrekleĢmiĢtir. Konvülziyonlar olabilir. BaĢağrısı ve uyanıklık kusuru sıktır. difteri aĢıları sayılabilir. Klinik olarak ADEM ile MS ayrımında en önemli bulgunun ensefalopati varlığı olduğu ileri sürülmektedir. geniĢ ve simetrik olma eğilimindedir (ġekil 10). Bunlar arasında hepatit B. ÇeĢitli düzeylerde demiyelinizasyon da vardır. AĢılanma sonrasında da ADEM tablosu ortaya çıkabilir. Bunlar arasında tam kan sayımı. Yine de bazı lezyonlar kontrast tutarken bazılarının kontrast tutmaması da söz konusu olabilir. histopatolojik ayrımı da güç olabilir. Seyir çoğu zaman monofaziktir. Optik nöropati de sıktır. T1 ağırlıklı kesitlerde kara deliklerin görülmesi ve 2 veya daha fazla periventriküler lezyon bulunmasının MS lehine kabul edilebileceği belirtilmektedir. Olguların bir kısmında herhangi bir öncü infeksiyon veya aĢı saptanamayabilir. hem plazma hücreleri hem de makrofajlar bu inflamasyonu oluĢturur. Nükslerin genellikle ilk yıllar içinde görülebildiği bildirilmekle beraber. Diğer pek çok aĢılanmadan sonra da ADEM geliĢebilir. Non-spesifik bir üst solunum yolu infeksiyonundan yaklaĢık 10 gün kadar sonra ortaya çıkan çok akut bir ensefalomiyelit formudur. Bu da tipik ADEM özellikleri gösterir. Belirtiler infeksiyon veya aĢılanmadan sonraki birkaç gün ile bikaç hafta içinde ortaya çıkar.EriĢkinlerde de non-spesifik üst solunum yolu infeksiyonları. hastada ensefalopatik bir tablo bulunması daha çok ADEM lehine ise de. kızamık. ancak gri maddeyi de etkileyen yaygın perivasküler inflamasyon söz konusudur. Klinik olarak kesin bir ayrım yapılabilmesi için hastanın en az 6 ay takibinin gerektiğini ileri süren görüĢler vardır. Ancak olası öncü infeksiyonlar ve karıĢabilecek diğer hastalıklar açısından bazı incelemeler yapılmalıdır. Bunlar arasında bir dönemin önemli sorunlarından biri olan post-vaksiniyal ensefalomiyelit. Laboratuvar Ġncelemeleri ADEM hastalarında kanda saptanabilen spesifik bir bulgu yoktur. bazen komaya kadar gidebilir. Büyük serilerde olguların yaklaĢık %15-30‟unun yineleyici ADEM Ģeklinde karĢımıza çıkabileceği belirtilmektedir. adenoviruslar. Nadiren ADEM tablosuna periferik sinir sistemi tutulumu (akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati) de eĢlik edebilir.

eksokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile giden otoimmun bir hastalıktır. Ancak bu lezyonların demiyelinizan natürlü olmadığı. Bir diğer faktör de otoantikorlara bağlı immunkompleks birikimlerinin yol açtığı vaskülit tablosu veya direkt otoantikorlara bağlı nöronal hasardır. Bunlar dıĢında miyelopati. disfaji. Keratokonjonktivitis sicca. Görülen nörolojik tablolar arasında epileptik nöbetler. lenfadenomegali gibi sistemik bulgular da vardır. Bütün bunların dıĢında. vaskülitik lezyonlar olabileceği düĢünülmektedir. kalsinoz. Devic sendromu ile birlikte görülen veya yineleyici multipl sklerozu taklid eden olgular da bildirilmiĢtir. interstisyel nefrit. Sistemik Skleroz Cilt ve diğer dokularda aĢırı kollajen birikimi ile karakterize. optik nöropati. BOS‟ta monoklonal veya oligoklonal IgG sıklıkla pozitiftir. romatoid faktör gibi). lenfoma ile iliĢkisi bilinmektedir. nadiren hücresiz de olabilir. Oligoklonal bantlar sık olmamakla birlikte görülebilir. zaman içinde kaybolması beklenir. bunun altında da ya antifosfolipid antikorların ya da lupus endokarditinin yattığı düĢünülmektedir. Bu olgularda eĢlik edebilen periferik nöropati veya miyozit gibi multipl skleroz hastaları için atipik sayılabilecek bulgular da bulunabilir. Daha çok orta yaĢtaki kadınlarda görülür. Genellikle periferik sinir sistemini tutarsa da MSS tutulumu olan olgular da bildirilmiĢtir. inme benzeri yerleĢen fokal nörolojik bulgular. Skleroderma bulgusuna sıklıkla Raynaud fenomeni. Ģeker normal veya hafifçe azalmıĢ olabilir. SLE ve diğer sistemik hastalıkların belirteçleri ve viral serolojik incelemeler sayılabilir.sedimentasyon hızı. BOS‟ta lenfositik pleositoz bulunabilir. kserostomi ve bir diğer bağ dokusu hastalığı (sıklıkla romatoid artrit) triadı ile karakterizedir. Hastaların dörtte birinde deri döküntüsü. MR bazı olgularda multipl sklerozdakine benzer lezyonlar ortaya koyar. Eğer BOS hücre düzeyi doğrudan infeksiyöz bir süreci düĢündürürse mutlaka gerekli kültürler yapılmalıdır. anti-histon. Mikoplazma antikorları ve titrede olası yükselmeler de araĢtırılmalıdır. ANCAK MULTIPL SKLEROZA BENZER TABLOLARA YOL AÇABILECEK DIĞER ĠNFLAMATUAR MSS HASTALIKLARI KONNEKTIF DOKU HASTALIKLARI VE SISTEMIK VASKÜLITLERE BAĞLI TUTULUM Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) SLE olgularında nörolojik tutulumun patogenezinde en önemli rolün vasküler faktörlere ait olduğu. Bu durumların baĢında immunsupresif tedaviye bağlı geliĢebilecek MSS infeksiyonları gelmektedir. Tedavi Bugün ADEM tedavisinde ilk seçilen yaklaĢım yüksek doz intravenöz metilprednizolon verilmesidir. Tanı için gözyaĢı sekresyonunu ölçen Schirmer testi yeterli olabileceği gibi. Genellikle Sjögren sendromu tanısı nörolojik tablonun ortaya çıkıĢından daha sonra koyulursa da iyi bir sorgulama sistemik belirtilerin önceden beri bulunduğunu ortaya koyabilir. sklerodaktili. Özellikle son yıllarda Sjögren sendromu ile nöromiyelitis optika arasındaki iliĢki giderek daha fazla dikkati çekmektedir. Sjögren Sendromu Sjögren sendromu. . lupus ile doğrudan iliĢkili olmayan nörolojik olayların da görülebileceği unutulmamalıdır. telanjiektazi eĢlik eder. Protein artmıĢtır. otoimmun natürlü olduğu düĢünülen bir hastalıktır. anti-Sm. Ġç organlar tutulabilir. yaygın meningoensefalit tabloları yer alır. Anti-Ro ve anti-La gibi otoantikorların yanı sıra diğer pek çok otoantikor da bulunabilir (antidsDNA. Kranyal sinirlerin tutulumu da bildirilmiĢtir. tükrük bezi biyopsisi gerekebilir. Genellikle 3-10 gün üstüste 1000 mg/g MIYELINI DAHA GERI PLANDA ETKILEYEN. Genellikle periferik sinir sistemini tutar. BaĢka nörolojik bulguların eĢlik etmediği epizodik baĢ ağrılarının lupusun nörolojik tutulumu lehine alınmaması gerektiği unutulmamalıdır. Ancak multipl sklerozda görülenin aksine.

halsizlik ve hipertansiyon gibi sistemik yakınma ve bulguların yanı sıra böbrek. Sistemik vaskülitlerde olduğu gibi MSS‟ye ait fokal veya jeneralize belirti ve bulgularla ortaya çıkabilir. CRP.Bir de vaskülite bağlı MSS bulguları ortaya çıkabilir. Klinik tablo tek veya multipl iskemik inme ile karsımıza çıkabildiği gibi. Bu durumda tanı koyma görevi nörologa düĢebilir. Klasik PAN olgularında ateĢ. Sadece küçük damarları tutan vaskülitler ise Henoch-Schonlein purpurası. Sistemik vaskülitlerin aksine kan sayımı ve sedimentasyon hızı ılımlı değiĢiklikler dıĢında normaldir. PAN. Genellikle tuttukları damar çapına göre sınıflanırlar. akciğerler. Wegener ve Diğer Sistemik Vaskülitler Vaskülitler damar duvarının inflamatuar infiltrasyonu ve nekrozu ile giden ve birbirinden çok farklı tabloları kapsayan bir hastalıklar grubudur. Birkaç yüze varan lenfositik pleositoz ve protein artıĢı gözlenebilir. Örneğin Wegener hastalığında sık görülen triad sistemik arterite eĢlik eden üst ve alt solunum yollarında nekrotizan granülomlar ve granülonefrit tablosudur. beyinsapı bulguları görülebilir. sistemik tutulumun olmadığı tablolar vardır. Wegener hastalığı. yaygın bir ensefalopati tablosu da görülebilir. . ancak ek olarak hızlı ilerleyici glomerülonefrit ve akciğer tutulumu vardır. kognitif bozukluklar da sıktır. anti-Ro ve anti-La. dokularda ve kanda eozinofili ile giden sistemik arterit söz konusudur. kriyoglobulinler ve serolojik testlerden ANA. Churg-Strauss ve esansiyel kriyoglobulinemi akla gelmelidir. kusma ve ense sertliği eĢlik edebilir. Bunlardan ilki bir sonraki baĢlık altında. Böbrekler. periferik nöropati çok daha seyrek görülür. Mikroskopik polianjiit PAN‟a benzer. tam kan sayımı. paranazal sinüsler. perinükleer alt grubunun (pANCA) ise daha çok mikroskopik polianjiit ve Churg-Strauss hastalığı ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Semptomatik olmasa da diğer organ tutulumları araĢtırılmalıdır. kan biyokimyası ve idrar analizi bilgi verici olabilir. BOS genellikle patolojiktir. deri ve gastrointestinal sistem tutulumu da görülebilir. kas. Progresif olarak artabilir. Uyanıklık kusuru geliĢebilir. Ancak nadiren sistemik tutulum geri planda olabilir veya hastalık MSS tutulumu ile ortaya çıkmıĢ olabilir. Churg-Strauss ve mikroskopik polianjiit ise orta boy ve daha küçük arterleri tutar. Primer MSS Vasküliti Primer MSS vasküliti veya diğer adıyla MSS‟nin granülomatöz anjiiti. Sistemik vaskülitlerin seyri sırasında ortaya çıkan MSS tutulumunda genellikle diğer organ sistemlerine ait bulgular mevcut olduğundan tanınmaları zor olmaz. Sistemik vaskülitlerin prognozu çok yüz güldürücü değildir. Wegener hastalığı. Bu durumda uyanıklık kusuru. EĢlik eden periferik sinir tutulumu da varsa PAN. Nadiren de klinik tablo kitle lezyonu veya kronik menenjit Ģeklinde karĢımıza çıkabilir. Bir de çeĢitli infeksiyonların seyri sırasında geliĢen nadir vaskülit tabloları vardır. kompleman düzeyleri. antikardiyolipin antikorlar araĢtırılmalıdır. BaĢağrısı oldukça sık rastlanan bir bulgudur. Genellikle akut veya subakut bir seyir gösterse de bazen kronik progresif gidiĢli olabilir. bu olgularda periferik sinir tutulumu %75‟leri bulurken MSS tutulumu çok daha seyrektir (%3-20 arası). çok ender rastlanan bir hastalıktır. antinötrofil sitoplazmik antikorların (ANCA) alt grupları. Büyük arterleri tutan belli baĢlı iki vaskülit vardır: dev hücreli arterit (temporal arterit) ve Takayasu arteriti. ikincisi ise periferik sinir hastalıkları bölümünde anlatılmaktadır. Kanda yukarıda sayılan serolojik testlerin yanı sıra infeksiyon ajanlarına yönelik serolojik incelemeler. DavranıĢ ve kiĢilik değiĢikliği. romatoid faktör (RF). hareket bozuklukları. Sistemik vaskülitlerin hemen hemen bütün tipleri merkezi veya periferik sinir sistemi tutulumuna yol açabilir. periferik sinir veya nazal sinüs biyopsisi yapılabilir. Klasik poliarteritis nodosa (PAN) ve Kawasaki hastalığı. Kranyal MR ve anjiografi MSS tutulumu ile ilgili bilgi verir. ANCA antikorlarının sitoplazmik alt grubu (cANCA) Wegener hastalığı ile iliĢkilidir. nöbetler olabilir. ülseratif ve diğer tipte deri lezyonları araĢtırılmalıdır. Bunlarda sinir sistemi tutulumu daha çok inme benzeri tablolarla karĢımıza gelir (Bakınız:Gençlerde inme). Laboratuvar incelemelerinden saatlik sedimentasyon hızı. Gereken durumlarda cilt. EMG sessiz kalmıĢ periferik sinir tutulumunu ortaya koyabilir. nöbetler. Bu nedenle tanı koyulur koyulmaz yüksek doz steroid ve diğer immunsupresif ajanlarla tedaviye baĢlanmalıdır. progresif davranıĢ ve kiĢilik değiĢikliği. Ancak bir de merkezi sinir sisteminin izole vasküliti ve periferik sinir sisteminin izole vasküliti (non-sistemik vaskülitik nöropati) olarak adlandırılan. Bazı olgularda miyelopati ile giden multipl skleroz benzeri tablolar bildirilmiĢse de arada bir iliĢki olup olmadığı net değildir. buna karĢılık Churg-Strauss hastalığında ateĢ. astım. esansiyel kriyoglobulinemi ve cildin lökositoklastik vaskülitidir. orta boy arterleri tutar. BOS kültürü ve sitolojisinin yapılması diğer olasılıkların dıĢlanması için gereklidir. Sistemik vaskülitlerde sıkça görülen inme benzeri fokal tablolar burada daha geri plandadır.

damarlar (özellikle venler). Serebral anjiografi ile orta ve küçük boy arterlerde daralmalar ve düzensizlikler görülebilirse de hem yalancı pozitiflik oranı hem de yalancı negatiflik oranı yüksek bir inceleme yöntemidir. ancak spesifik değildir. nörolojik tutulum söz konusu olduğunda erkekler lehine olan bu dağılım daha da belirginleĢir. nadiren de menenjizm eĢlik edebilir. Tanıda beyin ve meninks biyopsisi „altın standart‟ olarak kabul edilirse de invazif bir yöntem olan biyopsinin de yalancı negatiflik riski vardır. Akut atak sırasında kranyal MR bulguları oldukça tipiktir: genellikle beyinsapından aynı tarafta diensefalik yapılara ve bazal ganglion bölgesine uzanan geniĢ bir lezyon görülür. yüksek doz steroid ve diğer immunsupresif ajanlar kullanılmaktadır. göz tutulumu (bir göz hekimi tarafından saptanan ön veya arka uveit ya da retinal vaskülit) ve pozitif paterji testi. bazen 1000 kadar hücre bulunabilir. buna karĢın. akciğerler ve sinir sistemi gibi sistemlerin tutulumu da görülebilir. Bu nedenle tanı koyulur koyulmaz tedaviye baĢlanmalıdır. milimetreküpte birkaç yüze kadar. ancak oligoklonal IgG bantları seyrek bulunur. Daha sonra oral idame tedavisine geçip dozu çok yavaĢça azaltmak gerekir. dağınık noktasal lezyonlar haline dönüĢür veya tamamen kaybolabilir. Ģeker düzeyi normaldir. gastrointestinal sistem. Olguların yaklaĢık dörtte üçünde BOS bulguları saptanabilir. Ani kesilme durumunda tedaviye daha dirençli nüksler görülür. yineleyici oral aftlar. eritema nodozum veya genital bölge dıĢında ülserasyonlar). ataksi ve dizartri ile karakterize bir beyinsapı sendromudur. BOS‟ta . Genelde Behçet hastalığı erkeklerde daha sık gorülür. ancak majör damarlarının tutulumuna bağlı olarak nörolojik bulguların ortaya çıktığı ikinci bir grup hasta vardır. Behçet hastalığında sinir sistemi tutulumu olguların yaklaĢık % 5-10‟unda görülür. Duyusal yakınma ve bulgular seyrek görülür. folikülit. ancak bu spesifik bir bulgu değildir. Bazı olgularda ise omurilik tutulumu ön planda olabilir. Behçet Hastalığı ve Sinir Sistemi Tutulumu Behçet hastalığı. Bazı olgularda oral. Geç dönemde beyinsapı ve diensefalik yapılarda bazen asimetrik olabilen bir atrofi görülebilir. Akut atak tedavisinde yüksek doz intravenöz (1000 mg/gün. Bazen iki yanlı da olabilir (ġekil 11). genital mukoza ve uvea dıĢında eklemler. Kranyal MR ile hemen daima bazı patolojik bulgular görülür. MSS parenkiminin tutulduğu durumlarda klasik tablo birkaç hafta içinde progresif olarak yerleĢen davranıĢ değiĢikliği. Ancak. Olguların önemli bir kısmında sfinkter kusuru bulunabilir. Bugün pek çok merkezde geçerli olan uygulama yüksek doz intravenöz metilprednizolon verilmesi.EEG‟de sıklıkla yaygın yavaĢlama görülür. Behçet hastalığında seçilecek yöntem MR‟dır. buna rağmen progresyon sürerse oral veya intravenöz siklofosfamid eklenerek en az bir yıl sürdürülmesidir. Çoğu zaman nörolojik tutulum Behçet hastalığının baĢlangıcından birkaç yıl (ortalama 5 yıl) sonra ortaya çıkar ve baĢlıca iki ana Ģekilde görülür. Bu olguların hemen hepsinde merkezi sinir sistemi etkilenir. deri lezyonları (akne. Bunun dıĢında bir de MSS parenkiminin tutulmadığı. BOS proteininde ılımlı bir artıĢ söz konusudur (genellikle <100 mg/dl). Klinik Tablo BOS Bulguları Nöroradyolojik Bulgular Tedavi . Çok daha seyrek olarak da serebral arterlerin tıkanmasına bağlı inme-benzeri tablolar görülebilir. Eğer MR‟da görülen bir lezyon varsa buradan biyopsi alınması pozitiflik Ģansını arttıracaktır. periferik sinir ve kas tutulumu oldukça seyrektir.IgG düzeyi artmıĢtır. genital ülserasyonlar ve uveit ile kendini gösteren multi-sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Primer MSS vasküliti çok ağır seyreden ve fatal olabilen bir hastalıktır. Hem nötrofilik hem de lenfositik hakimiyet söz konusu olabilir. 1990 yılında yayınlanan uluslararası tanı kriterlerine göre. Bazen yüksek ateĢ ve baĢağrısı. hemiparezi. Behçet hastalığı tanısı için oral aftların yanı sıra aĢağıdakilerden en az ikisi bulunmalıdır: genital ülserasyon veya skarı. genellikle 5 gün boyunca) metilprednizolon pulse tedavi verilir. Bu grupta en sık serebral venöz sinüslerin tıkanması görülür ve klasik kafa içi basınç artıĢı sendromu ile karĢımıza gelir. Dural sinüs trombozu bulunan olgularda açılıĢ basıncı yüksekliği dıĢında BOS genellikle normaldir. Seyrek görülen bir hastalık olduğu için prospektif tedavi çalıĢmaları yoktur. Daha sonra bu lezyon küçülür.

eritema nodozum. Sıklıkla aylar içinde yavaĢ progresif bir tablo olarak karĢımıza çıkar. Behçet hastalığında nörolojik tutulum olması prognozu kötüleĢtiren bir faktördür. Bilateral hiler Seyir ve Prognoz Klinik Özellikler Tanıda Yardımcı Ġnceleme Yöntemleri . Nörolojik tutulum-klinik özellikler: Bir seride görülen klinik tabloların dağılımına göre. tanısı güç bir hastalıktır. sinir sistemi tutulumu olguların yaklaĢık %5‟inde görülür. giderek makrofajların. menenjizm. Granülomun ortasında kazeifikasyon görülmez. akut atak sırasında BOS patolojik ise bu da uzun vadede kötü prognozu gösterir. akut veya subakut formları olabileceği gibi. Behçet hastalığının diğer bulguları gibi. Buna karĢın. Daha sonra tutulan organa göre bulgular verir. Yukarıda da belirtildiği gibi. Beraberinde antikoagulan tedavi verilmesinin gerekip gerekmediği tartıĢmalı bir konudur. sinir. Ataklı hastaların ise yaklaĢık yarısında daha sonra progresif bir kötüleĢme görülebilir.5 mg/kg/gün dozunda azathioprin‟e baĢlamak yararlı olabilir. Sarkoidoz seyrinde görülebilecek iki sendrom tanımlanmıĢtır: Löfgren sendromu. eklem tutulumu ile karakterizedir. epiteloid hücrelerin ve bunların oluĢturduğu dev hücrelerin birikimi ile granülomlar geliĢir. oküler motor sinirler ve V. en sık rastlanan bulgu subakut seyirli atipik özellikler gösteren optik nöropatidir. hidrosefali. asemptomatik hastalar da bildirilmiĢtir. ardından da beyinsapı ve serebellum tutulumu gelir. Antikoagülan tedavi verilecekse mutlaka öncesinde toraks BT yapılarak pulmoner anevrizma varlığı dıĢlanmalıdır. Az sayıda olguda kognitif bozukluk. sinir. Bu nedenle hastada MSS dıĢında organ tutulumu varsa buradan biyopsi materyeli alınabilir. Tutulan dokularda önce CD4+ lenfositler ve mononükleer fagositler toplanır. uveit. BaĢlıca akciğerleri tutar. sinir tutulumu görülür. Ġkinci sıklıkta kranyal sinir tutulumu gelir. Genellikle genç eriĢkinlerde görülür ve kadınlarda biraz daha sıktır. Parenkimal MSS tutulumu içinde kognitif tutulumla birlikte giden yaygın beyinsapı sendromu kötü prognoz iĢaretidir. çoğu zaman doku biyopsisine dayanır. Olguların üçte birinde iki yanlı olabilir. Yüz felci yineleyici olabilir. Üçüncü sırada omurilik tutulumu. Karaciğer tutulumu sıktır. kuru öksürükle kendini gösterir. bilateral hiler lenfadenomegali. Behçet hastalığı ile iliĢkili dural sinüs trombozunun prognozu gerek parenkimal tutuluma göre. bu grupta en sık VII. gerekse diğer nedenlere bağlı sinüs trombozlarına göre çok iyidir. böbrek. veya hipotalamik disfonksiyon görülür. Bu durumda dispne. Bazen akut atak sırasında steroide cevap yetersizse aylık pulse intravenöz siklofosfamid eklenebilir. Gerek toraks içinde gerekse diğer bölgelerde lenfadenomegali de sık görülür. eklem tutulumu ve asemptomatik miyozit görülebilir. balgam nadirdir.Uzun vadeli koruyucu tedavi olarak da intravenöz steroidle beraber 2. Yine %25 olguda uveit görülebilir. HeerfordtWaldenström sendromunda ise ateĢ. ardından VIII. Genellikle ateĢ. hemoptizi. halsizlik. Azathioprin tedavisinin süresi ile ilgili bir fikir birliği yoksa da en az birkaç yıl sürdürülmesi gerektiği kabul görmektedir. gastrointestinal kanal ve kalp tutulumu nadir görülür. Siklosporin almakta iken nörolojik tutulum geliĢen olgularda siklosporinin kesilmesi ve o hastada tekrar baĢlanmaması gerekmektedir. Ayrıca kemik kistleri. kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Plevra tutulumu da seyrek görülür (< %5). Sarkoidoz. iĢtahsızlık. Cilt tutulumu yaklaĢık %25 olguda söz konusudur. Sistemik sarkoidoz açısından toraks grafisi veya BT yapılmalıdır. Tek tek olgu örneklerinde TNF antagonistlerinin de yararlı olduğunu bildiren çalıĢmalar yayınlanmıĢtır. sarkoidoz tanısı histopatolojik doğrulamaya dayanır. Nöro-Sarkoidoz Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen multisistemik bir granülomatöz hastalıktır. eritema nodozum. Bu granülomun dıĢ çevresinde CD4+ lenfositler dizilir. parotis tutulumu ve yüz felci görülür. Ancak küçük bir grup hastada herhangi bir atak olmaksızın baĢlangıçtan itibaren ilerleyici bir seyir söz konusudur. makülopapüler döküntü ve ciltaltı nodülleri geliĢebilir. Dural sinüs trombozu tedavisinde de baĢlıca kullanılan ajanlar steroidlerdir. Olguların %90‟ında hastalığın bir döneminde akciğer tutulumu görülür. ancak nadiren klinik bulgulara yol açar. nörolojik tutulum da ataklar ve sekelli/ sekelsiz düzelmelerle gider. Ancak nörolojik tutulumun tipine göre bazı farklılıklar sözkonusudur. Ayrıca.

Birçok kas hastalığının ilerlemiĢ dönemlerinde tabloya ayak ve el kasları gibi distal kasların güçsüzlüğü de eklenir. yürüme. hiçbir laboratuvar bulgusunun spesifik olmadığı unutulmamalıdır. Periyodik paraliziler bu son duruma örnektir. Ġdrarda 24 saatlik kalsiyum atılımının artması da sarkoidoz lehine bir bulgudur. Bronkoalveoler lavaj da hem diğer olasılıkların araĢtırılması hem de sarkoidoz tanısının doğrulanması için yol göstericidir. kesin nöro-sarkoidoz tanısı için bu tanıyı düĢündüren ve baĢka bir açıklaması olmayan klinik tabloya eĢlik eden pozitif sinir sistemi patolojisi gerekmektedir. Genellikle seçilen tedavi yüksek doz oral veya intravenöz pulse metilprednizolon tedavisidir. Örneğin yüzün mimik kasları. frontal. hasta birkaç hafta veya ay içinde ciddi fonksiyon kaybına ve sakatlık durumuna ulaĢır. ancak diğer granülomatöz hastalıklarda da pozitif olabilir. bazen çok yüksek düzeylere varabilir. Galyum 67 ile akciğer ve tüm vücut taraması da sıklıkla pozitif sonuç verir. Hastaların yaklaĢık yarısında lenfositik pleositoz görülebilir. yutma. Bazen bunlara gözkapaklarını açma veya kapama. hatta on-yıllar içinde geliĢir. özellikle de asimetrik biçimde tutulmuĢsa fasyoskapulohumeral distrofiyi. ancak spesifik değildir. değiĢik yönlere bakma. yaygın interstisyel tutulum paterni veya ikisinin kombinasyonu görülebilir. çiğneme. BOS ACE düzeyinin tanıda Ģimdilik pek yeri yoktur. Bu Ģekilde transbronĢiyal biyopsi yapılacak bölge hakkında da bilgi elde edilebilir. Ancak hem bekleme süresinin birkaç hafta gibi uzun bir dönem olması. baĢını yıkamada güçlük gibi. bu dağılımlara rastlandığında öncelikle o hastalıkların varlığı düĢünülmelidir. malin hipertermi gibi durumlarda ise güçsüzlük saatler içinde ilerler ve en çok birkaç gün içinde en üst düzeyine ulaĢır. kollarını kaldırıp yükseğe uzanma. BOS: Nöro-sarkoidoz hastalarının çoğunda BOS patolojiktir. Edinsel kas hastalıklarından inflamatuvar miyopatilerde ise zaafın geliĢimi subakuttur. Hastaların yaklaĢık üçte ikisinde kanda anjiotensin „converting‟ enzim (ACE) düzeyi artar. Rabdomiyoliz. Omurilik tutulumu olan olgularda ilgili segmenti tutan hiperintens nodüler lezyon görülebilir. hem güvenliğe iliĢkin kuĢkular nedeniyle pek çok ülkede kullanılmamaktadır. Bazı kas hastalıklarının ise kendine özgü güçsüzlük dağılımı vardır. Nöro-sarkoidoz tanısı da benzer derecede güçtür. Bazı durumlarda güçsüzlük hastada akut ve epizodik olarak yerleĢir ve tekrarlar. skapulayı yerinde tutan kaslar ve humerus çevresi kaslar. Oligoklonal bantlar saptanabilir. Myasthenia gravis‟te olduğu gibi bazen güçsüzlük gün içinde değiĢkenlik gösterir (fluktuasyon). Meninkslerde kontrast tutulumu da sık görülen bir bulgudur. kök kaslarında güçsüzlük nedeni ile ortaya çıkan yakınmalarla doktora baĢvururlar. oturduğu yerden kalkma. Eğer sinir sistemi patolojisi ortaya konmamıĢsa ancak baĢka açıklaması olmayan inflamatuar bir sinir sistemi hastalığı varsa ve sistemik sarkoidoza ait patolojik veri varsa olası (probable) nörosarkoidoz tanısı söz konusu olmaktadır. Ancak bazı kas hastalıklarında bu distal kasların tutulumu hastalığın en erken ve en belirgin bulgusu olabilir (distal miyopatiler). hastalık kronik gidiĢlidir. Bütün bunların dıĢında. değiĢik derecelerde tutulması söz konusudur. EGZERSĠZ ĠNTOLERANSI KAS VE NÖROMÜSKÜLER KAVġAK HASTALIKLARI . ancak spesifik değildir. yüzün mimik hareketlerini yapma. Bazen bitiĢik kortekste de hiperintensite veya kontrast tutulumu görülebilir. En sık rastlanan bozukluk protein artıĢıdır. Sarkoidoz tanısının çoğu zaman bir dıĢlama tanısı olduğu.lenfadenomegali. Birçok miyopatide kalp kası ve solunum kaslarının. Tedavi: KAS HASTALIKLARINDA BELĠRTĠ VE BULGULAR GÜÇSÜZLÜK Kas hastaları genellikle yokuĢ ve merdiven çıkma. baĢını yastıktan kaldırma gibi hareketleri sağlayan kasların güçsüzlüğü de eĢlik eder. Birçoğu kalıtımsal olan kas hastalıklarında güçsüzlük yıllar. Bu kriterin de karĢılanmadığı durumlarda ancak muhtemel (possible) nöro-sarkoidoz‟dan sözedilebilir. Kveim-Siltzbach deri testi artık çok uygulanmayan bir yöntem olsa da oldukça duyarlı ve spesifik bir testtir. yüz kasları ile birlikte sternokleidomastoid kas ve distal (özellikle tibialis anterior) kasların tutulması öncelikle miyotonik distrofiyi düĢündürür. Genellikle artmıĢ CD4+ lenfosit sayısı ve bol miktarda alveolar makrofaj icerir. Bu tedaviye cevap alınamazsa siklofosfamid gibi daha güçlü immunsupresan ajanlar denenebilir. 1997 yılında yayınlanan bir tanı kriteri önerisine göre. Nöroradyolojik incelemeler: Kranyal MR‟da kontrast tutulumu da gösteren multipl hiperintens ak madde lezyonları görülür.

miyotoni gibi kasılmanın belirgin. gevĢemenin ise zor olduğu durumlarda görülür. Buna karĢılık hastada aynı yakınma örneğin seri ve hızlı yapılan yer silme gibi bir kol hareketinde. o kastaki zaaf ve atrofi ile orantılı olarak ve zaman içinde azalır veya kaybolur. bazı hastalıklarda tek belirtidir. tip-1 kas lifleri ile yavaĢ hareketleri yapmamızı sağlayan lipid metabolizması yolunun bozukluğunu düĢündürmelidir. Bu hastalıklarda kontraktürlerin dağılımı da özellik gösterir. Buna karĢılık polimiyozit ve dermatomiyozite bazen. biri veya diğerinin defektine bağlı olarak yeterli düzeyde olmamasıdır. miyoglobin düzeylerinde.Dreifuss kas distrofisi ve “rigid spine” hastalığı gösterilebilir. Seyrek olarak distrofinopati. Yorgunluğu doğuran hareket. Bazı miyopatiler kontraktür oluĢturmaya özellikle eğilimlidir. nekrotizan. kasların tutulumundan bağımsız olarak. istirahatten sonraki ilk hareketlerinde çok belirgindir. Bazen bu yorgunluğa ağrı da eĢlik edebilir. Örneğin hasta sabah yataktan ilk kalktığında. Burada bozukluk sinir-kas kavĢağındadır ve sorun. bazen kuadriseps kasında. kol kaslarında ortaya çıkıyorsa bu kez baĢlıca tip-2 kas liflerinin kullandığı glikojen metabolizmasının bozuk olduğu düĢünülmelidir. egzersiz intoleransına serum laktat. her bir metabolik bozukluğa özgü olan değiĢiklikler de eĢlik edebilir. Örneğin bir hastada yürürken egzersiz intoleransı geliĢiyor ancak bu hasta hızlı koĢarken rahatsız olmuyorsa bu durum öncelikle. eli ile bir Ģey tuttuğunda veya sıktığında. çok ileri derecede yorgunluk (tükenme) ortaya çıkar. bazen baĢka kaslarda da. MĠYOTONĠ Klinik olarak miyotoni güçsüzlüğün tersine. PSÖDOHĠPERTROFĠ Adından anlaĢılacağı gibi. çünkü gevĢeme güçlüğü azalır. ilgili kasta kısalma olur ve zaman içinde eklemin bu pozisyonu sabitleĢir (kontraktür oluĢur). özellikle sabah tutukluğu ile karıĢtırılabilir. KEMĠK VETER REFLEKSLERĠ (KVR) Kas hastalıklarında KVR de. Kas hastalıklarında bu kontraktürün geliĢmesi genellikle yıllar alır. myotonia congenita‟da olduğu gibi. ancak cerrahi giriĢimle düzeltilebilir. rabdomiyolize ise hemen her zaman . bazen de baĢka kaslarda görülür. Bu tutukluk bazen romatizmal hastalıklar. suskunken birden konuĢmaya baĢladığında. kasıldıktan sonra gevĢemenin güç olduğu bir durumdur. ACh ile n-AChR arasındaki iletiĢimin. Hastalık nedeni ile henüz kaybedilmemiĢ kas liflerindeki hipertrofiye bağ ve yağ dokusundaki artıĢ da eĢlik eder ve kas kitlesi bu nedenle artar. Bu durumlarda kontraktür. Bu gevĢeme güçlüğü o kasın. özellikle baldır ağrıları görülebilir. yalancı hipertrofidir. HĠPERTROFĠ Gerçek hipertrofi. Bu yorgunluk. baĢlangıçta normal veya daha iyi güç oluĢturan kasın hareketinde devamlılığın sağlanmasındaki güçlük nedeni ile ortaya çıkar. baĢını aniden bir yöne çevirdiğinde. aynı hareket tekrarladıkça harekette rahatlama görülür. Ancak sabit kontraktür geliĢtikten sonra o eklem. yeterince kas lifi tutulduktan sonra. En sık baldırlarda gastroknemius-soleus kas grubunda. piruvat. yemek yemeye baĢladığında ilgili harekette tutukluk hisseder. belli bir pozisyonda durma eğilimi gösterir. KAS AĞRISI (MĠYALJĠ) Jeneralize kas ağrıları baĢlıca kaslardaki inflamatuvar. ATROFĠ Kas hastalıklarında atrofi. Genellikle metabolik hastalıkların seyri sırasında görülür. Bu yolların veya son ortak enerji yolu olan oksidasyon-fosforilasyon sisteminin bozukluğunda. Miyotoniye kas zaafının eĢlik etmediği durumda (myotonia congenita). KONTRAKTÜR Aynı eklemin etrafındaki kasların kuvveti birbirinden farklı olduğunda o eklem. Bu hastalıklara örnek olarak Emery. Aynı miyopati nedeni ile çevredeki kasların atrofik durumda olması bu geniĢlemiĢ görüntüyü abartılı hale getirir. o hareketi yapan kasta geliĢen ve normalde olmaması gerektiği ölçüde olan yorgunluğa egzersiz intoleransı denir. Miyotoni. kasın tüm kitlesini etkileyecek ölçüde küçülmesine. Metabolik hastalıklardaki ağrı genellikle veya yalnızca egzersizle iliĢkilidir. Bunun nedeni kas liflerinin tek tek hastalanması ve ancak zaman içinde. hipertrofi nedeni ile hasta “Herkül” görünümündedir. BĠTKĠNLĠK Myasthenia gravis ve kas-sinir kavĢağının diğer hastalıklarında bir hareketi yapmakla o kasta.Belirli bir hareketi yapmakla. oldukça erken geliĢir. durakta otobüs beklerken otobüsün geldiğini görünce aniden koĢup yakalamaya çalıĢtığında. toksik veya metabolik süreçleri akla getirir. kasılmanın normal veya oldukça iyi. kaveolinopati gibi kas distrofilerinde de egzersizle kas ağrıları. egzersizle veya eklemi ters pozisyonda tutan atellerle önlenebilir veya azaltılabilir. yani atrofiye neden olmasıdır. Buna karĢılık polinöropatilerde KVR birden veya çok kısa sürede kaybolur. bazen de kalıcı kas güçsüzlüğü ile beraberdir: miyotonik distrofi buna örnektir. amonyak. Kontraktür oluĢuncaya kadar tendonda geliĢen ve giderek artan sertlik. hareket sırasında enerji elde etmek için kullanılan metabolik yollardan hangisinin tutulduğuna bağlıdır. periferik sinir hastalıklarındakine oranla çok daha geç geliĢir.

Ģiddetli. oftalmoparezi de gösteren mitokondriyal miyopatiler veya okülofaringeal distrofiden çok myasthenia gravis‟i düĢündürmelidir. direnç gösterebildiği halde. asit maltaz eksikliği. Kas miyofosforilaz eksikliğinde (McArdle hastalığı) ortaya çıkan kramp. anne-baba akrabalığı (akraba değillerse ailelerin aynı köy.eĢlik eden miyaljiler sürekli ağrılardır. kendisine uygulanan tam karĢı kuvvete. BAġLANGIÇ YAġI Hastalığın baĢlangıç yaĢının öğrenilmesi hastalığın gidiĢ hızını ve doğasını anlamak için gereklidir. yalnızca kasılma gösteriyor. Ayrıca hastalığın baĢlangıç yaĢı. Yutma güçlüğü ve ses kısıklığı da benzer durumları akla getirmelidir. 2/5 kas gücü: Test edilen kas. Soyağacı.v. Bazı sistemik hastalıkların da miyopati yapacağı bilinmeli ve hasta bu sistemik hastalıklar açısından da sorgulanmalıdır. 4/5 kas gücü: Test edilen kas. Örneğin. tam bir dirençle karĢılık veriyor. yerçekimine karĢı hareketini tamamladıktan sonra. miyopatisi olan bir hastada merkezi sinir sisteminin tutulduğunu gösteren bulguların varlığı bir mitokondriyal hastalığı akla getirebilir. . KAS HASTALIKLARINDA MUAYENE Kas hastalığına eĢlik edebilecek bulgulardan yararlanmak için nörolojik muayenenin tam olarak yapılması gerekir. polimiyozit gibi hastalıkları akla getirmelidir. Bu hastalıklar arasında en sık düĢünülmesi gereken hipotiroididir. kasaba veya Ģehirden olup olmadıkları). miyopatisi olan bir hasta epileptik nöbetler geçirdiğinden söz ediyor veya mental retardasyon gösteriyorsa mitokondriyal hastalıklar akla gelebilir. X‟e bağlı resesif geçiĢ ise diğer bazı kas hastalıklarını düĢündürür. Bazı ilaçların (anti-hiperlipidemik veya antihiperkolesterolemik ilaçlar. hematom veya tümörlerde görülür.s. Ģiddeti sürekli aynı kalan. özellikle egzersizle ortaya çıkan kramplarda ayırıcı tanıda metabolik miyopatileri. siklosporin-A. DĠĞER KASLARIN ZAAFI Kas hastalığı olduğu düĢünülen bir hasta. yerçekimine karĢı hareketini tamamladıktan sonra. =0= kas gücü: Test edilen kas hiçbir Ģekilde hareket veya kasılma gösteremiyor. hiçbir direnç gösteremeden yeniliyor. Buna rağmen. Örneğin. polimiyozit mutlaka tanı olasılıkları arasında olmalıdır. kolĢisin. geç eriĢkinlik ve yaĢlılık döneminde ise öncelikle toksik-iyatrojenik miyopatiler akla gelmelidir. 3/5 kas gücü: Test edilen kas. Lokal kas ağrıları ise infeksiyon. Bu nedenle çoğu zaman hastaya ve ailesine geçmiĢ yıllara ait hatırlatmalar yapmak gerekebilir. kaveolinopati ve disferlinopati gibi kas distrofilerini de düĢünmek gerekir. ailedeki aynı hastalığı taĢıyan bireyler ve yaĢları/cinsiyetleri. Otozomal dominant geçiĢ belli hastalıkları. Bu ağrılar. 1/5 kas gücü: Test edilen kas. anamnezin vazgeçilmez bir parçasıdır. travma. klorokin. infarkt. Örneğin rabdomiyoliz olduğu düĢünülen bir hastada o sırada veya daha önceleri idrar renginde koyulaĢma olduğunun anlaĢılması tanıya çok yardımcı olur. kendisine uygulanan karĢı kuvvete. d-penisilamin. amiodaron. Belirgin çift görme. ailedeki ölüm nedenleri. yerçekimine karĢı hareketini tamamladıktan sonra. Ancak kası ilgilendiren özelliklerin muayenesi ayrı bir özen gerektirir. AĢağıda yalnızca bu muayene tekniklerine değinilecektir. ipeka. 5/5 (Tam) kas gücü: Test edilen kas. o eklemin hareketi ile artar. Hastalık belirtilerinin baĢlangıcı yenidoğan dönemi. Kemik ağrıları ise daha derin. ancak patolojik sürecin gerilemesi ile ortadan kalkarlar.) kullanımı ve bazı toksinlere maruz kalmanın da miyopati yaratacağı bilinmeli ve hasta bu açıdan da sorgulanmalıdır. SĠSTEMĠK BULGULAR Anamnez alınırken bazı sorular hastaya özellikle sorulması çok yardımcı olabilir. KRAMP Kramp kas hastalığından çok bir periferik sinir hastalığını düĢündürür. ailede hasta olan bireylerde klinik tablonun homojen olup olmamasına ait bilgiler de tanıya yaklaĢım açısından yararlıdır. Yine boyun ekstansor kaslarının zaafına bağlı geliĢebilecek baĢın öne düĢmesi myasthenia gravis. Çok yavaĢ ve sinsi ilerleyen hastalıklarda hastanın ve ailesinin hastalığın baĢlangıç yaĢını hatırlaması sıklıkla zor olur. Sinir sisteminin baĢka bölümlerinin tutulması da tanı olasılıkları yelpazesini daraltır. Eklem ağrıları lokal ve ekleme sınırlıdır. yeniliyor. distrofinopati. egzersizi yapan kastadır ve elektrofizyolojik olarak sessizdir. ancak yerçekimi etkisi kaldırıldığında hareketini tamamlıyor. otozomal resesif geçiĢ baĢkalarını. lokal inflamasyon. yerçekimi etkisi kaldırıldığında bile hareketini tamamlayamıyor. çocukluk veya ergenlik döneminde ise öncelikle herediter miyopatiler. özellikle geceleri nefes darlığı veya nefesinin yetmediğinden söz ediyorsa myasthenia gravis. ailedeki hasta olmayan bireyler ve yaĢları/cinsiyetleri mutlaka kaydedilmelidir. Birçok miyopatide ise boyun fleksiyon zaafı görülür. birçok zaman geceleri artan ağrılardır. kendisine uygulanan tam karĢı kuvvete. genç ve orta eriĢkinlik döneminde ise öncelikle edinsel miyopatiler. Kas ağrılarını eklem ve kemik ağrılarından ayırmak önemlidir. AĠLE ÖYKÜSÜ (SOYGEÇMĠġ) Birçoğu genetik olarak kalıtılan kas hastalıklarında aile öyküsü.

KAS HASTALIKLARI KAS DĠSTROFĠLERĠ Kas distrofileri kas liflerinin histopatolojik olarak tekrarlayıcı yıkım (nekroz). olguların büyük çoğunluğu yeni mutasyonlarla oluĢmaya baĢlamıĢtır. tamir (rejenerasyon) süreçlerini birlikte gösteren. translokasyonlar. bu kaybın yerini alan endomizyal ve perimizyal yağ ve bağ dokusu artıĢı ile karakterize genetik hastalıklarıdır. Sürecin çok ilerlemesi ile diğer iskelet kaslarına da yayılırlar. ailenin kadınları taĢıyıcı olabilirler. Görülme sıklığı toplumlara göre değiĢkenlik göstermemekle birlikte prenatal tanının yapılabildiği toplumlarda ailevi olguların sayısı giderek azalmıĢ. Kas distrofilerini. Hastalık erkek çocuklarda görülür. Bu bölümde kavĢak tipi kas distrofilerinin ağır ve hafif formlarına klasik örnekler olmak üzere Duchenne tipi kas distrofisi (DMD) ve Becker tipi kas distrofisi (BMD) ayrıntılı olarak anlatılacak. Kas Distrofileri Sınıflaması KAVġAK TĠPĠ KAS DĠSTROFĠLERĠ “LIMB GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHIES” (LGMD) a) Duchenne tipi kas distrofisi (DMD) X‟e BAĞLI RESESĠF GEÇĠġLĠ (Xp21) b) Becker tipi kas distrofisi (BMD) (Distrofinopatiler) c) Açık distrofinopati taĢıyıcıları d) Diğer (X‟e bağlı dilate kardiyomiyopati. Duchenne tipi kas distrofisi 1/3500 erkek doğumda bir görülür. otozomal geçiĢli kavĢak distrofilerinde bu bulgulardan farkların belirtilmesi ile yetinilecektir. X’e BAĞLI RESESĠF GEÇEN KAVġAK TĠPĠ KAS DĠSTROFĠLERĠ (DĠSTROFĠNOPATĠLER) Xp21 geni tarafından kodlanan ve kas hücrelerinde sarkolemma altında yerleĢmiĢ olan distrofin proteininin kalitatif veya kantitatif bozuklukları sonucu ortaya çıkan bir grup kas distrofisidir. DeğiĢik ağırlıkta. mental retardasyon. sonuçta nekrozun galip gelmesi ile kas lifi kaybı. Turner sendromu. klinik özelliklerine göre baĢlıca iki ana grupta ele almak gerekmektedir (Tablo 1) Tablo 1. Mc Leod sendromu) a) LGMD 1A OTOZOMAL DOMĠNANT GEÇĠġLĠ b) LGMD 1B c) LGMD 1C d) LGMD 1D e) LGMD 1E(?) f) LGMD 1F g) LGMD 1G a) LGMD 2A OTOZOMAL RESESĠF GEÇĠġLĠ b) LGMD 2B c) LGMD 2C d) LGMD 2D e) LGMD 2E f) LGMD 2F g) LGMD 2G h) LGMD 2H i) LGMD 2I j) LGMD 2J k) LGMD 2K l) LGMD 2L m) LGMD 2M ÖZEL KAS ZAAFI DAĞILIMI VEYA KLĠNĠK TABLO GÖSTEREN KAS DĠSTROFĠLERĠ a) Emery-Dreifuss kas distrofisi X‟e BAĞLI RESESĠF GEÇĠġLĠ (Otozomal dominant ve resesif formları da var) a) Miyotonik distrofi (DM) OTOZOMAL DOMĠNANT GEÇĠġLĠ b) Fasyoskapulohumeral distrofi (FSHD) c) Okülofaringeal kas distrofisi (OFMD) a) Konjenital kas distrofileri OTOZOMAL RESESĠF GEÇĠġLĠ b) Diğer KAVġAK TĠPĠ KAS DĠSTROFĠLERĠ BaĢlıca ve öncelikle kalça ve omuz kavĢağı kaslarının tutulumu ile seyreden kas distrofileridir. Eğer rastlantısal x . ancak ilerleyici seyrederler.

Baldırlar. Hastalığın ileri dönemlerinde. tekerlekli iskemleye bağlanma yaĢını geciktirdiği gösterilmiĢtir. hiç klinik bulgunun olmadığı neonatal dönemde bile çok yüksektir (20-100 kat). Kortikosteroidler öncelikle düĢmeleri azaltmakta hatta bazen durdurmaktadır. Kreatin monohidrat ve albuterol ile yapılan çalıĢmalar beklenen sonuçları göstermemiĢtir. Skolyoz. birçoğunda disleksi mevcuttur. Bu durumda. klinik olarak ise kas zaafı ve atrofisine eĢlik eden miyotoni ve diğer sistemik bulguların belirleyici olduğu kas distrofisidir. bugün için bilinen. içinde hasta allelin aktif olduğu kas hücresi sayısı yeterli olursa. 5 yaĢtan sonra hastalara kortikosteroid baĢlanması konusunda ortak bir görüĢ oluĢmuĢtur. EriĢkin çağın en sık görülen distrofilerindendir. kadın taĢıyıcılarda bu taĢıyıcılık açık klinik tablo haline dönüĢebilir. Kortikosteroidlerin hastanın yürüme süresini uzattığı. periskapular kaslar ile humerus çevresi kaslarını en çok ve öncelikli olarak tutan bir kas distrofisidir. sarkolemmada distrofinin bulunduğu. CK. CK değiĢik derecelerde yüksek bulunur. hem de geliĢebilecek deformiteleri önlemektedir. Bu inceleme Becker tipi kas distrofisini. fizyoterapi mutlaka eĢlik etmelidir. Achilles kontraktürü gibi durumlarda cerrahi giriĢim düĢünülebilir. Yan etkilerin mutlaka izlenmesi gerekmektedir. erken baĢlangıçlı bir distrofinopatide. Becker tipi kas distrofisi.Ġmmunhistokimyasal olarak distrofinin bulunduğu durumlarda distrofinin kalitesini göstermek amacı ile “Western blotting” yapılması gerekir. Bu nedenle. Hastalığın. Genetik ve moleküler (kas biyopsisi. klinik bulgu verecek kadar çok olmasıdır. MĠYOTONĠK DĠSTROFĠ (DM) Genetik olarak otozomal dominant kalıtım özelliği gösteren klasik miyotonik distrofi DM1. sık sık kucak istemesi “Ģımarıklığa”. eğer bilinmesi isteniyorsa. düĢmeleri çok sık olan çocuklarda. kardiyomiyopatili bir kadında öncelikle hasta erkek aile bireyleri sorgulanmalı. EMG ve kas biyopsisi (distrofin immünhistokimyası) yapılmalıdır. Çocuğun doğumu ve ilk yıl içindeki geliĢme aĢamaları tümüyle normaldir. TaĢınabilir solunum cihazı kullanmadıkça hastalar genellikle 20-25 yaĢ arasında kaybedilirler. açık veya gizli distrofinopati taĢıyıcılığını dıĢlamaz. genetik incelemede delesyon gösterilemeyen hastalarda değerlidir. Hastalığın tedavisinde ne kullanılırsa kullanılsın. sık düĢmesi ise “beceriksizliğe” atfedilir. Genellikle çocuklar normal yaĢta yürümeye baĢlarlar. Varyantları DM2 (3q21) ve proksimal miyotonik miyopati (PROMM)‟dur (PROMM‟un genetik yerleĢimi . Bu cerrahi giriĢimlerin zamanlanması. Çünkü fizyoterapi hem fiziksel kapasiteyi artırmakta. bunlar yoksa bile CK. distrofinopati taĢıyıcılığını dıĢlamaz. Normal CK düzeyi. DMD. Ģifa sağlayıcı bir tedavisi yoktur. Distrofinopatilerde tanı. CK daha düĢük düzeylerde bulunur. değiĢik derecelerde tutulmuĢtur. genellikle 7-8 yaĢından sonra. Hastaların yaklaĢık %10‟unda orta derecede zekâ geriliği. Kliniğimizde hastalara. Genetik incelemelerde prematür stop kodon oluĢan az sayıda olguda gentamisinin bu stop kodonun görmezlikten gelinmesine yaradığı ve kısa da olsa distrofin oluĢmasını sağladığı gösterilmiĢ ancak ilacın toksik etkileri hastalarda uzun süre kullanılmasını engellemiĢtir. Asemptomatik taĢıyıcılarda da CK bazen hafif yüksek bulunabilir. çocukluktan itibaren genellikle ĢiĢ ve serttir (psödohipertrofi) (ġekil 5).inaktivasyonu sırasında. sarkolemmada distrofinin hiç bulunmadığı durumda ortaya çıkar. Otozomal dominant geçiĢlidir. Ayrıca. anamnez ve klinik bulguların yanı sıra genetik inceleme ile konur.75mg/kg/gün dozunda prednizolon baĢlanmakta ve 6 ay sonra doz azaltılarak bu 15 mg/günaĢırı olmak üzere idame dozunda yıllarca tutulmaktadır. Her toplumda görülebilir. bazen normale yaklaĢır. ancak az miktarda veya normalden kısa bir protein yapısında olduğu durumda ortaya çıkar. 0. Ancak alınan materyalde distrofin immünhistokimyasının normal olması. ÖZGÜN KAS ZAAFI DAĞILIMI VEYA KLĠNĠK TABLO GÖSTEREN KAS DĠSTROFĠLERĠ FASYOSKAPULOHUMERAL DĠSTROFĠ (FSHD) Yüzün mimik kaslarını. Kas immünhistokimyası distrofinin hiç olmadığını göstermek. Görülme sıklığı 100. henüz 13 yaĢına ulaĢmamıĢ ve yürüyebilen. Yürümeye baĢladıktan sonra çocuğun yavaĢ yürümesi “ağır kanlılığına”. hastalığın prognozunu belirlemek amacı ile immünhistokimya gereklidir.000‟de 13‟dür. diğer benzer seyirli kavĢak tipi distrofilerden ayırt etmeye yarar. Bazı çalıĢmalara göre asemptomatik taĢıyıcıların büyük bir bölümünde kalp kası. 19. kortikosteroidlere baĢlama yaĢı daha erken olabilmektedir. Tersinden bakıldığında. delesyon gösterilmiĢ bile olsa. Belirtiler 5-55 yaĢ arasında baĢlar Açık distrofinopati taĢıyıcılarında sorun hasta allelin aktif durumda olduğu kas liflerinin sayısının. kromozomdaki miyotonin (DMPK) geninde CTG üçlü nükleotid tekrar artıĢı. Western blotting) incelemelerle hastalığın tanısı dıĢında taĢıyıcıların tanınması ve prenatal tanı yapılması mümkündür. Daha sonra. Kortikosteroid uygulama protokolleri değiĢiktir. normalde asemptomatik olması gereken taĢıyıcı kadında kas zaafı ortaya çıkabilir. Bu nedenle. cerrahi sonrası fizyoterapi ve hastanın çok erken mobilizasyonu büyük önem taĢır. aynı etkiye sahip ve sentetik olarak üretilmiĢ olan PTC124 isimli ilaçta bu yan etkiler bertaraf edilmiĢ ve ilaç piyasaya verilmiĢtir. yani DMD tanısını kesinleĢtirmek için kullanılır ve özellikle. kas lifi dıĢına CK çıkaracak kas miktarı çok azaldığından.

Tablo 4.) METABOLĠK MĠYOPATĠLER Mitokondriyal hastalıklar Glikojenozlar “Debranching” enzim eksikliği Fosforilaz b-kinaz eksikliği Asit maltaz eksikliği DĠĞER Myasthenia gravis. Klinik tabloya özellikle alt ekstremite proksimal kaslarının zaafı eklenir. CK hafif yüksektir. EMERY DREIFUSS KAS DĠSTROFĠSĠ Emery-Dreifuss müsküler distrofi (EDMD). Aksine distal miyopatilerde klinik tablonun belirleyici özelliği. Diplopi pek geliĢmez. baĢlıca veya en erken distal kasların tutulumu ile kendini gösteren. çok belirgindir. -3 ve -4). Histopatolojik olarak bu miyopatilerden bazıları nonspesifik miyopati. bazıları distrofik değiĢiklikler. Kas biyopsisinde kırmızı çerçeveli vakuoller vardır. EMG miyopatiktir. BaĢlangıç belirtisi her ikisinden biri olabilir. Disfaji ilerleyicidir. Distrofik değiĢiklikler gösterenler zaman zaman otozomal geçiĢli kavĢak tipi kas distrofileri ile iç içe geçer. çok heterojen bir grup genetik hastalık özgün “distal miyopati” grubunu oluĢturur.DM2 ile aynı bölgeye haritalanmıĢtır). DĠSTAL MĠYOPATĠLER Distal kasları da tutan miyopatilerin bir grubu. otozomal dominant ve otozomal resesif kalıtılan ve Ģu an kalıtımsal defekti belirlenmiĢ 4 tipi vardır (EDMD-1. proksimal bir miyopatinin klinik olarak çok ilerlemiĢ döneminde zaafın distal kaslara yayılımını anlatmak için kullanılmaz (Tablo 4). daha geç kendini gösteren hafif kas zaafı ve eriĢkin yaĢtaki tüm hastalarda görülen kardiyak tutulum ile karakterize kalıtımsal bir hastalıktır. “Zinc finger protein 9 (ZFP9)” geninin yer aldığı 3q21 bölgesindeki CCTG artıĢı ile karakterizedir. Bu son iki klinik tablo. Tedavide „pace-maker‟ takılmasını gerektirebilen kardiyolojik tedavi en önemli yeri tutar. Distal miyopati terimi. Göz hareketlerinin iyi korunmuĢ olması OFMD‟nin. Distal Kas Tutulumu da Gösteren Ancak Asıl Özelliği Bu Olmayan Miyopatiler DĠSTROFĠLER Miyotonik distrofi (DM) Emery-Dreifuss müsküler distrofi (EDMD) Fasyoskapulohumeral distrofi (FSHD) OR KavĢak tipi distrofi 2G (AR-LGMD2G) KONJENĠTAL MĠYOPATĠLER Nemalin (rod) “Central core” Sentronükleer Miyofibriler miyopatiler (desminopati. Göz hareketleri genellikle kısıtlanmaz. aB-kristallin def. kısıtlandığında da hafiftir ve genellikle yukarı bakıĢta ortaya çıkar. baĢka özellikleri nedeni ile bu bölümün baĢka baĢlıkları altında irdelenmiĢ miyopatilerdir. Ptoz baĢlangıçta asimetrik olabilir ancak hastalık ilerledikçe simetrik hale gelir. Bu grupta distal kaslar da proksimal kasların yanında tutulur. OKÜLOFARĠNGEAL KAS DĠSTROFĠSĠ (OFMD) En belirgin klinik özelliği iki yanlı ptoz ve disfajidir. Elektron mikroskopik olarak kas lifleri içinde ve çekirdeklerinde çok ince filamentler gösterilir ve tanı koydurucudur. bazıları ise miyopati veya distrofi ile birlikte kırmızı çerçeveli vakuoller (RV) gösterirler. -2. X‟e bağlı resesif. erken çocukluk çağında ortaya çıkan kontraktür. Kesin tanı genetik incelemede mutasyonun gösterilmesi ile konur. . Burada baĢlıca EDMD-1‟in klinik özelliklerinden söz edilecektir. Skapuloperoneal miyopatiler Yalnızca. ptozla giden bir baĢka hastalık grubu olan mitokondriyal hastalıklardan en önemli farkıdır. Bu üç ayrı genetik geçiĢli tipin klinik tablosu birbirine benzemektedir. baĢlangıçtan veya erken dönemlerden itibaren distal kasların tutulumunun varlığı ve ağırlığıdır (Tablo 5).

disferlin negatiftir. otozomal resesif veya X‟e bağlı resesif kalıtım özelliği gösteren ve alt gruplarının her biri ayrı hastalıklar olan bu miyopatiler her ırk ve cinste görülebilmektedir. distrofik bulgular veya kırmızı çerçeveli vakuol gösteren miyopati bulguları gösterilebilir. Ġlk yaĢ içinde daha ağır olan zaaf çocuk büyüdükçe ilk . en distal kaslar genellikle korunmuĢtur. yaĢamla bağdaĢacak hafiflikte olanlar genellikle yavaĢ ve selim seyirlidir. yüksek veya çok yüksek bulunabilmektedir. Kas biyopsisinde yoğun inflamasyon gösteren distrofi bulguları vardır. birbirinden bağımsız bazı yapısal kas değiĢiklikleri ile kendilerini gösteren bir grup kas hastalığıdır. “centronuclear” ve miyofibriler miyopatiler bu miyopatilerin bazılarıdır. kas hücreleri içinde morfolojik olarak patolojik değiĢiklikler göstermeleridir. baĢka bazı tiplerde ise baĢlangıç önkol kaslarındandır (örneğin Welander tipi distal miyopati). Bu grup hastalıklar içinde en kolay tanınabileceklerden birisi olması nedeni ile MM. bazıları ise vakuollü miyopati gösterirler. Miyoshi miyopatisi (MM). Patogenezin farklılığı serum CK düzeyine de yansımakta. “multi-minicore”. LGMD2B‟nin allelik hastalığı olup aynı soyağacı içinde hem MM hem de LGMD2B gösteren olgular bildirilmiĢtir. Konjenital miyopatilerin ortak özelliği.Tablo 5. tutulan kaslara ve histopatolojik bulgulara da yansımaktadır. Bu nedenle bu miyopatilerde klinik olarak nöropatilerden ayırt edilme zorluğu yaĢanabilir. Klasik olarak polinöropatilerde zaaf ve özellikle atrofi ekstremitelerin en distal (parmaklar. “nemalin (rod)”. “central core”. Konjenital isimlendirmesi aslında “doğuĢtan beri olan ve yaĢamın ilk yılları içinde kendini gösteren” anlamına gelmesine rağmen bu hastalıklar bir yandan konjenital miyasteniler gibi bazı konjenital hastalıkları içermemekte. Örneğin. Herediter ve Özgün Distal Miyopatiler Distal miyopatiler. Hastalıkların her biri için ayrı bir etyopatogenetik mekanizmadan söz etmek mümkündür. Histopatolojik olarak ise bazı tipler distrofi. ancak gençlik veya eriĢkinlik döneminde ortaya çıkan tabloları içine almaktadır. ayaklar) kaslarında varlık veya belirginlik gösterirken distal miyopatiler alt bacak (krus) veya önkol kaslarında atrofi yaparlar. KONJENĠTAL MĠYOPATĠLER Konjenital miyopatiler. Primer olarak kası tutan bu hastalıklar çoğunlukla bebeklikte baĢlar. eller. Genç bir hastada kas zaafı ve atrofisi alt bacak arka grup kasları tutmuĢsa ve CK çok yüksek ise MM mutlaka akla gelmelidir. heterojen bir grup miyopatidir. EMG miyopatik değiĢiklikler gösterir. Performans artırmak ve deformiteleri önlemek amacı ile fizyoterapi. CK normal. Otozomal dominant. Bu morfolojik değiĢikliklerin her biri hastalığa özgüdür ve çoğu zaman hastalığın isimlendirilmesinde kullanılır. kol ve bacakların distal kaslarını izole. oluĢmuĢ deformitelerin bazılarının düzeltilmesi için cerrahi giriĢim dıĢında tedavi bugün için söz konusu değildir. Kas biyopsisinde nonspesifik miyopatik bulgular. bazı tiplerde hastada krus ön kompartman zaafı belirgin ve ağırlıklı (örneğin herediter inklüzyon cisimli miyopati. Nonaka miyopatisi) olurken bir baĢka tip distal miyopatide arka kompartman zaafı belirleyicidir (örneğin Miyoshi miyopatisi). bazıları non-spesifik miyopati. Bu hastalıklardaki heterojenite. öncelikle veya ağırlıklı olarak tutan. bir yandan da bu grup içindeki hastalıklardakine benzer veya onlarla aynı patolojik değiĢiklikleri gösteren. dikkat edilmesi gereken bir distal miyopatidir.

fosfogliserat mutaz. çoğunlukla ultrastrüktürel inceleme amacı ile elektron mikroskopisi gerekmektedir. aldolaz eksiklikleridir. bazıları ise yıkılamayan maddelerin depolanması ile giden ve bu morfolojik veya biyokimyasal bozukluğun yansıması olan klinik bulgularla kendini gösteren miyopatilerdir. Kalbi ve karaciğeri de tutabilir. eriĢkin hastaların bazılarında ise iyileĢme sağlamaktadır. distrofilerde olduğu gibi çok yüksek düzeylerdedir. Yani motor geliĢim gecikmiĢtir ancak genellikle çocuk bu basamakları geç de olsa yakalar. Bazı metabolik hastalıklar. hastalıkları hakkında bilinçlendirilmelidir. lizozomal otofajik vakuollerin varlığıdır. bunlarda birincil sorun solunum kaslarının tutulumudur. Histopatolojik olarak sıklıkla tip-I kas liflerinin belirginliği veya atrofisi gözlenir. Asit maltaz enziminin eksik olduğu durumlarda (glikojenoz tip-II –Pompe hastalığı) klinik tablonun ağırlığı. Bu nedenle. pozitif diken ve bazen miyotonik boĢalımların eĢlik ettiği miyopati gösterir. . Bazıları sistemiktir. Ġlerleyici olan bu tabloyu gösteren bebekler yaklaĢık 1. X‟e bağlı geçen artmıĢ otofajili miyopati (XMEA) ve infantil otofajik vakuollü miyopatidir. Bugün artık otofajik vakuoler miyopatiler (Danon hastalığı) olarak bilinen bir grup hastalığın ilk tanımlanmıĢ üyesidir. Bunun dıĢında solunum yetersizliği ve kardiyomiyopatinin destek tedavisi birincil yaklaĢım olmalıdır. Bu gruptaki hastalıkların bazıları yalnızca kas dokusuna özgü patolojik değiĢiklik oluĢtururken birçoğu vücudun baĢka sistemlerinde de kendini gösterir. miyofosforilaz. fosfofrüktokinaz. yine bazıları kalp ve/veya solunum kaslarını tutabilir. enerji üretmekte kullanılmayan lizozomal yoldan yıkımının engellenmesi ile ortaya çıkan ve kalıtımsal olan klinik tablolardır. Serum CK düzeyi. Bu miyopatilerden bazıları ekstremite zaafı dıĢında kranyal alan kaslarını. çok yüksek CK düzeyi gösteren hastalarda distrofilerle birlikte lizozomal glikojen depo hastalıkları da düĢünülmelidir. fosforilaz-b-kinaz. HEREDĠTER METABOLĠK MĠYOPATĠLER Büyük bir bölümü kas dokusunda enerji açığı yaratan. Tedaviye. Bu nedenle hastalığın erken tanısı önem taĢımaktadır. laktat dehidrogenaz. aĢırı enerji gerektiren durumlarda (ağır egzersiz. Ġnfantil tiplerin dıĢında juvenil veya eriĢkin tipler ve bu genel ve benzer özelliklerin dıĢına çıkan konjenital miyopatiler veya formlar da mevcuttur. Böylece kalıcı ve ilerleyici kas zaafı oluĢur. Sistemik bulgular açısından belli aralıklarla kalp ve solunum sistemi fonksiyonları izlenmelidir. YaĢamı tehdit eden bu sonuç nedeni ile hastalar. Belirtiler çok çeĢitli düzeylerde ve lokalizasyonlarda kas zaafı olmakla birlikte. Ancak kesin tanı için dokuda biyokimyasal olarak enzim düzeyi tayini ve genetik inceleme yapılmalıdır. CK genellikle normal veya hafif yüksek. En önemli özelliği. Ġnfantil tip (Pompe hastalığı) doğuĢtan baĢlayan yaygın kas zaafı nedeni ile ortaya çıkan hipotoni. Tümü kalıtımsal hastalıklardır. hastalığın yıkıcı etkilerinin en az olduğu baĢlangıç döneminde baĢlanması en akılcı yol gibi görünmektedir. Kas zaafının nedeni yıkılamayan lizozomal glikojenin lizozom ve sitoplazmada birikerek kas liflerini harabiyete uğratmasıdır. oluĢmuĢ deformitelerin bazılarının düzeltilmesi için cerrahi giriĢim dıĢında tedavi bugün için söz konusu değildir. Juvenil ve eriĢkin tipleri biraz daha selim olmakla birlikte. Hastalığın tanısı. Kandaki bazal veya egzersiz sonrası laktat. piruvat ve amonyak düzeyleri bu hastalıklar konusunda çok kaba bir ayırıcı tanı yaptırabilir. Miyopati ortaya çıkaran glikojenozlar “debranching” enzim. GLĠKOJEN DEPO HASTALIKLARI LĠZOZOMAL TĠPTE GLĠKOJEN DEPO HASTALIKLARI Glikojenin. Defektif geni bilinen konjenital miyopatilerde kesin tanı genetik analiz ile kesinleĢtirilmektedir (Ülkemizde halen hiçbir konjenital miyopati için genetik analiz yapılamamaktadır). Performans artırmak ve deformiteleri önlemek amacı ile fizyoterapi. yapım ve yıkım yollarındaki enzim defektleri nedeni ile ortaya çıkan miyopatilerdir. Rekombinant enzimin (alglukozidaz alfa) ömür boyu sistemik olarak kullanılması infantil baĢlangıçlı hastalarda yaĢam süresini uzatmakta. Gen tedavi çalıĢmaları sürmekle birlikte henüz patolojik süreci düzeltici bir tedavi bulunmamıĢtır.5 yaĢında kaybedilirler. baĢlangıç yaĢı ve rezidüel asit maltaz miktarına bağlıdır. ayrıca kardiyomiyopati ve hepatomegali ile seyreder. Bazı konjenital miyopatilerin tanınması rutin histokimyasal ve enzim histokimyasal incelemelerle mümkün olmakla birlikte. NON-LĠZOZOMAL TĠPTE GLĠKOJEN DEPO HASTALIKLARI: Glikojenin enerji üreten. birçoğuna dismorfik özellikler eĢlik eder. Danon hastalığı grubunun diğer üyeleri lizozomla iliĢkili membran proteini-2 (LAMP-2) eksikliği (ilk tanımlandığında asit maltaz eksikliği göstermeyen lizozomal glikojen depo hastalığı olarak bildirilmiĢti). fibrilasyon. EMG. EMG normal veya miyopatiktir. enerji açığı yaratan hastalıklarda egzersiz intoleransı önemli bir bulgudur. açlık gibi) rabdomiyoliz ve buna bağlı miyoglobinüri oluĢturur. fosfogliserat kinaz. Lizozomal enzimlerden asit maltaz eksikliğine bağlıdır (Tip II glikojenoz). EriĢkin tip asit maltaz eksikliği bazen yalnızca solunum sıkıntısı ile kendini gösterebilir.yaĢlar içinde kısmen düzelme gösterir. basit histokimyasal incelemelerle rahatlıkla konabilir. Bu gruptaki hastalıklar enerji üretmekte kullanılan glikojen ve lipid metabolizmasını ve en yüksek derecede ATP üretiminin yapıldığı mitokondrileri ilgilendirmektedir. “branching” enzim.

miyopati yapan lipid (veya lipidmitokondri) depo hastalıklarıdır. rabdomiyoliz dönemlerinde çok yükselebilir. Ancak. Ġskemik egzersiz testi sırasında laktatın bazal değere göre hiç yükselmemesi değerli bir bulgudur. Bu grup hastalıkta biyokimyasal incelemeler. Daha önemli sorun enerji elde edilememesidir.zincirli acil-koenzimA dehidrogenaz eksiklikleri. uzun. Birikim gösterilebilse bile bu yolun hangi düzeyde bloke olduğunu anlamak için dokuda biyokimyasal olarak enzim düzeyi saptamak gereklidir. rabdomiyoliz dönemlerinde geçici olarak çok yükselebilir. Kas veya sistemik karnitin eksikliği. Bazı olgular sporadiktir. EMG normal veya miyopatik olabilir. koenzim-Q (CoQ10) eksikliği ise CoQ10 tedavisine dramatik yanıt verir. diyetin enerjiyi glikojenden farklı bir maddeden elde edecek Ģekilde düzenlenmesi. düz kas ve kalp kası ile retina ve beyin dokularıdır. MELAS: Mitokondriyal ensefalomiyopati. Karaciğer ve periferik sinirler de tutulabilir. Bazılarında glikojen birikimi hemen hiç olmamaktadır. kas biyopsisi ve genetik incelemeler değer taĢımaktadır. Mitokondrinin. Rabdomiyoliz geliĢebilir. Bazı tiplerde genetik inceleme yapılabilir. Belirtiler de bu iki faktöre bağlı olarak ortaya çıkar.Bu tipteki miyopatilerde kas liflerinde yıkılamayan glikojenin birikimi olmakla birlikte. Nükleer-mitokondriyal intergenomik iletiĢim bozukluğu da mitokondriyal hastalık ortaya çıkarabilir. Bazı tiplerde lipid birikimi görülmez. Bu nedenle “mitokondriyal sitopatiler” olarak da adlandırılmaktadırlar. Defektif mitokondrilerin oranı. karnitin palmitil transferaz I ve II (CPT I ve II) eksikliği. Bu grup hastalığın kesin tedavisi bugün için bilinmemektedir. baĢka polisakkaridler de birikebilir. ensefalopati tabloları görülebilir. Lipid metabolizması bazı hareketlerimiz ve hareketlerimizin bazı aĢamalarında gerekli olan bir enerji yoludur.ve çok uzun. kas lifleri içindeki nötral lipidlerin aktarımı veya yıkımı sırasında bloke olması hem enerji açığı ortaya çıkarır. rabdomiyolize yol açan açlık. Elektron transfer flavoprotein (ETF) defektleri riboflavine (B2 vitamini). Yıllar içinde bazen zaaf geliĢebilir. “ragged red” lifler Ġyi belirlenmiĢ mitokondriyal sendromlar: . patolojik bulgu oluĢmasına neden olur veya bulgunun derecesini belirler. Özellikle infantil dönemde baĢlayan bazı tiplerde hipoketotik hipoglisemi de birlikte olabilir. Hastanın. bazı durumlarda ise ensefalopati (Reye sendromuna benzer tablo) ve sıklıkla kalp tutulumu görülebilir. Miyofosforilaz eksikliğinde (Mc Ardle hastalığı) bazen tek bulgu. hücrenin en önemli enerji deposu olması nedeni ile enerji açığı ortaya çıkar. enerjiye en çok gereksinimi olan iskelet kası. koenzim-Q (CoQ10) eksikliği. Bunun yanında hastanın hastalık hakkında bilinçlendirilmesi. Kas tutulumu dıĢında bazı tiplerde karaciğer tutulumu. oruç. kas zaafına göre daha belirgindir. Bu hastalıktan kuĢku duyulduğunda bu bulgunun özellikle aranması gerekir. Serum CK düzeyi normal veya hafif yüksek olabilir. geri plandadır. ayrıca geliĢebilecek ensefalopatinin iyileĢtirilmesi en önemli yaklaĢımlardan biridir. hem de yıkılamayan lipidlerin hücreler içinde birikmesine (bazı tiplerinde) neden olur. Bu yolun. bazen eĢlik eden sistemik bulgularla kendini gösteren bir grup metabolik hastalıktır. Bazen ilerleyici kas zaafı olabilir. aĢırı egzersiz gibi aktivitelerden kaçınmasının sağlanması önemlidir. orta-. rabdomiyolize yol açacak aktivitelerden kaçınılmasının sağlanması. Bazı durumlarda hipoglisemi atakları. hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi. inme benzeri epizodlar MERRF: Miyoklonik epilepsi. bloğa uğratan enzimin fonksiyonuna göre. baĢlıca kardiyomiyopatinin. egzersiz intoleransı veya kas zaafı. ancak bulunamayabilir. MĠTOKONDRĠYAL HASTALIKLAR Mitokondriyal hastalıklar genellikle yalnızca kas dokusunu ilgilendirmeyen multisistemik ve mitokondri disfonksiyonu ile giden hastalıklardır. EMG‟de miyopati bulguları vardır. kardiyovasküler performansı artırıcı hafif ve düzenli egzersiz verilmesi önemlidir. kısa-. Bazen hiç kas zaafı olmamasına rağmen yalnızca egzersiz intoleransı görülebilir. LĠPĠD DEPO HASTALIKLARI Kas kasılmasının bazı aĢamalarında gerekli olan lipid aktarım veya yıkım yolu bozukluklarına bağlı olarak geliĢen. Bu nedenle en sık etkilenen dokular. yani nükleer gen defektlerine bağlı olarak veya mitokondriyal DNA defektlerinin maternal yoldan aktarımı ile olur. laktik asidoz. her dokunun eĢik değerine bağlı olarak. elektron transfer flavoprotein (ETF) defektleri. Kalıtımsal olanlarda genetik geçiĢ Mendel kanunlarına göre. yorgunluk gibi belirtiler (egzersiz intoleransı). iskemik egzersizle ortaya çıkan ve EMG‟de sessiz kalan kontraktür olabilir. karnitin-acilkarnitin translokaz eksikliği. Karnitin eksikliğinde 3gm/gün L-karnitin kullanılabilir. Serum CK düzeyi normal veya hafif yüksektir. BaĢlıca sorunun enerji elde edilememesi olması nedeniyle egzersizle ortaya çıkan ağrı. Kas biyopsisinde kas lifleri içinde lipid birikiminin gösterilmesi bu grup hastalığa tanı koydurur. Dokularda yalnızca glikojen değil. diyetin düzenlenmesi. Yoğun egzersiz ve özellikle açlık durumlarında rabdomiyoliz geliĢebilir. Kalıtımsal veya edinsel olabilirler. Bugün için bilinen kesin bir tedavi yoktur.

Ġnfeksiyöz ve Ġnflamatuvar Miyopatiler . E vitamini. Bu bölümde yalnızca idyopatik inflamatuvar miyopatiler konusu derinlemesine iĢlenecektir. En iyi tanımlanmıĢ mitokondriyal hastalıklarda ptoz ve oftalmopleji sık görülen bir bulgudur. karnitin eksikliği yapabilir). aerobik egzersiz. enzim histokimya ile mitokondriyal agregatların varlığı veya sitokrom oksidaz üretiminin olmadığının gösterilmesi genel olarak bu grup hastalığın tanınmasına yardımcı olur. rabdomiyolizden korunma. Serum CK düzeyi çoğunlukla normal. Kas ve çevre dokularda inflamasyona yol açan nedenler çok çeĢitlidir. bazen laktat/piruvat oranı değiĢmiĢtir. ilgili durumlarda ve gerektiğinde uygulanmalıdır. L-karnitin + CoQ-10. CoQ-10. Egzersizle yorulma. nöbet kontrolu (valproata dikkat edilmelidir. C vitamini. Diğer sistem tutulumları da kendilerine özgü incelemelerle saptanmalıdır. “pace-maker”. Tanımlandıkça bu sayının çok artması kaçınılmazdır. Bazen rabdomiyoliz geliĢebilir. riboflavin (kompleks-1 eksikliğinde). Ancak alt grupların belirlenmesi için biyokimyasal inceleme ve dokuda genetik inceleme gereklidir. Diğer birçok miyopatinin tersine subakut seyirlidirler. Ancak bazı durumlarda bu histopatolojik bulguların bulunmayacağının bilinmesi önemlidir. Kas biyopsisinde “ragged red” liflerin (RRF) bulunması. koklea transplantasyonu. AĢağıdaki tabloda bu değiĢik nedenler görülebilir. Diğer sistem tutulumları da kendilerine özgü bulguları gösterirler. periton diyalizi (MNGIE). geri planda da olsa bulunabilir. folik asit. nazogastrik besleme. Bugün için hiçbir alt grupta kesin tedavi sözkonusu değildir. Tablo 9. diyaliz (renal tutulumda). her biri bulunan mutasyona veya oluĢmuĢ klinik bulguya göre adlandırılmıĢ çok sayıda mitokondriyal hastalık olduğu bilinmektedir. bazen hafif yüksektir. ĠNFLAMATUVAR MĠYOPATĠLER Ġnflamatuvar miyopatiler kas dokusunun edinsel miyopatilerindendir. L-karnitin. Kas zaafı değiĢik derecelerde olabilir. ensefalopati NARP: Nöropati. retinitis pigmentosa Leigh sendromu Kearns Sayre sendromu FRDA: Friedreich ataksisi Ġyi belirlenmiĢ bu mitokondriyal sendromlar dıĢında. EMG normal veya miyopatik olabilir.CPEO : Kronik progresif eksternal oftalmopleji MNGIE: Miyo-nöro-gastrointestinal sendrom. diğer sistem tutulumlarının tedavisi. MELAS‟ta beyin omurilik sıvısında laktat düzeyi artmıĢtır. büyüme hormonu (endokrin sistem tutulmuĢsa). ataksi. ptoz cerrahisi. K3vitamini. Ġskemik egzersiz testinde serum laktat düzeyi normalden çok daha fazla yükselir. transfüzyon (sideroblastik anemi). Ancak. hidrasyon ve elektrolit balansının düzenlenmesi. katarakt cerrahisi. diklorasetat (DCA) (laktik asidozda). iĢitme cihazı. gerekirse kardiyak transplantasyon.

Hastalar sabahları düzeldiklerini.D. çoğunlukla postsinaptik yerleĢimli nikotinik asetilkolin reseptörlerinin (AChR) hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır. Yine otoimmün kökenli bir hastalık olan Lambert Eaton miyastenik sendromu presinaptik bir patolojiye bağlıdır.ĠDYOPATĠK ĠNFLAMATUVAR MĠYOPATĠLER Polimiyozit (PM). öncelikle okülobulber kasları tutan. NÖROMÜSKÜLER KAVġAK HASTALIKLARI Nöromüsküler kavĢak hastalıklarının çoğu edinseldir. Presinaptik bölgenin diğer bir hastalığı ise otoimmün olmayanbotulizmdir. uygun tedavi ile hastalar tamamen normal bir yaĢam sürebileceklerinden. dermatomiyozit (DM) ve inklüzyon cisimciği miyoziti (ĠCM) bu grup içinde yer almaktadır. erkeklerde ise 50‟nin üstündedir. Bunların çoğu postsinaptik patolojilere bağlıdır. hatta tüm nöroloji pratiğinde özel bir öneme sahiptir. Remisyonlar birkaç günden birkaç yıla kadar sürebilir. KLĠNĠK Hastalığın en önemli özelliği yorulmakla artan ve dinlenmekle en azından kısmen düzelen kas güçsüzlüğüdür. hareketle artan kas güçsüzlüğü (bitkinliği) ile karakterize. Polimiyozit ve dermatomiyozitin ortak özellikleri subakut (haftalar veya aylar içinde geliĢen) proksimal kas zaafı ve yüksek serum CK değeri ile seyretmeleridir. ancak sinaptik ve presinaptik olanlar da vardır. Belirtiler . EPĠDEMĠYOLOJĠ Birçok Avrupa ülkesi ve A. Bu benzerliğe rağmen iki miyopatinin patogenezleri birbirinden tümüyle farklıdır. 1-10 yaĢları arasında da nadirdir. prevalansının ise 45-150/milyon arasında değiĢtiğini göstermektedir.B. Dermatomiyozitte ek olarak deri bulguları da vardır. MG daha çok genç insan hastalığı gibi bilinirken yeni epidemiyolojik çalıĢmalar MG insidansının 50 yaĢ üzerinde de yükselmiĢ olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Nöromüsküler kavĢağın herediter hastalıkları olan konjenital miyastenik sendromlar nadir olarak görülür.‟de yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda elde edilen farklı değerler MGin insidansının 4-15/milyon/yıl. MG‟in 1 yaĢın altında görülmesi beklenmez. MYASTHENIA GRAVIS Myasthenia gravis (MG). nöromüsküler hastalıklar arasında. BaĢka bir deyiĢle gençlerde kadınlarda erkeklere göre daha sık. Bunların arasında en sık rastlananı otoimmün kökenli bir hastalık olan ve postsinaptik bir patoloji sonucu ortaya çıkan myasthenia gravis‟dir. Hastalık remisyon ve alevlenmelerle seyreder. Doğal seyrinde solunum krizi nedeniyle mortalitesi çok yüksek olan bu hastalık. yaĢlılarda ise kadın ve erkekte aynı oranda görülür. belirtilerin akĢama doğru ya da yorulunca arttığını ifade ederler (ġekil 24). En sık ortaya çıkıĢ yaĢı kadınlarda 20-30 arası ve 50‟nin üstü olmak üzere bimodal.

Ġç rektuslar sık etkilenen kaslardandır (ġekil 25). Genellikle bilateral olan yüz kaslarının güçsüzlüğü hastalarda ağzın horizontal yerine vertikal yönde kayması Ģeklinde tipik bir gülüĢe neden olur (ġekil 26). tanı ve tedaviye yaklaĢım açısından yararlıdır (Tablo 11). MG‟den dolayı mortalite 1940-1957 arasında %30 kadarken 1958-1966 arasında bu oran %15‟e. genellikle ilk 3 yıl içinde. Ancak nadiren bu tarzda tutulmalar da görüldüğünden her türlü göz hareket bozukluğunda MG‟i akla getirmek gerekir. ağzı kapamak için hastalar çeneyi elleriyle desteklerler (ġekil 27). Orbikularis okuli kasının güçsüzlüğü MG‟de en sabit bulgulardan biridir. bronĢiyal bakım ve pnömoninin iyi tedavisi) dikkati çekmektedir. 1966‟dan sonraki düĢüĢ ise o sıralarda kullanılmaya baĢlanan yüksek doz steroidin olumlu etkisine bağlanabilir. Deltoid ve hamstringler de sık tutulan kaslardandır. jeneralize. ya da beyinsapı hastalıklarında görülen internükleer oftalmopleji veya konjuge bakıĢ kusuru tarzında olması olağan değildir. Hastaların çoğunda oküler bulgulara kısa zamanda bulber (orofarengeal) kaslara ve ektremite kaslarına ait belirtiler eklenir. Kaslardaki güçsüzlüğü ortaya çıkarmak için hastalara yukarda anlatılan bitkinliği ortaya çıkarıcı testler (bir süre yukarıya bakmak ya da kolları havada tutmak gibi) yaptırmak gerekebilir. Ağır olgularda yemekleri yutmak olanaksız hale gelir. Yıllar içinde miyastenik yakınmalar sönerek azalır ama hastalık dalgalanmalarla sürer. ağır solunum yetmezliğiyle giden kriz görülür. Bu kasta güçsüzlük olmayan jeneralize miyastenik hasta çok nadir görüldüğünden bu kasın kuvvetli olması MG tanısından Ģüphe doğurabilir. Hastalığın baĢlangıcında kısa süreli. Kemik veter refleksleri normaldir. Bulber belirtiler konuĢma. MG ALTTĠPLERĠ MG‟i farklı alttipleri olan bir hastalık olarak düĢünmek. 1967-1985 arasında ise %7‟ye düĢmüĢtür. Remisyonda olan hastalarda dahi tek muayene bulgusu bu olabilir. Hastalığın seyri genellikle ilerleyicidir. Hastaların %15-25‟inde. Ptoz unilateral veya bilateral olabilir.Hastalık çoğu zaman oküler belirtilerle. beslenme ancak nazogastrik sonda yoluyla olur. Myasthenia Gravis’in Alttipleri Tutulan kaslara göre Jeneralize Oküler BaĢlangıç yaĢına göre Erken (40 veya 50 yaĢ öncesi) Geç (40 veya 50 yaĢ sonrası) Bulgular Seyir . Ekstraoküler kas tutulumu genellikle bilateraldir ve belli bir paterne uymaz. Duyu muayenesi normaldir. ama son derece nadirdir. Yine aynı Ģekilde diğer kaslara ait belirtiler baĢlangıç belirtilerine kısa zamanda eklenir. yumuĢak damak. patogenez. içilen sular burundan gelir. el parmak ekstansörleri ve iliopsoastır. Buna çift görme eĢlik eder ya da birkaç gün veya hafta içinde eklenir. Ġnfeksiyonlar ve ağır stres hastalığın gidiĢini genellikle olumsuz yönde etkiler. anti-AChR pozitif ve timomasızdır. Nazone konuĢma dikkat çekicidir. Tibialis anteriorların ön planda etkilendiği olgular mevcuttur. bacaklarda ise daha çok proksimal kasların tutulması Ģeklindedir. Tibialis anterior kaslarının genellikle etkilenmediği. ancak bu değiĢimin hangi yönde olacağını önceden kestirebilmek mümkün değildir. Hastalık oküler kaslarda baĢlayabildiği gibi bulber kaslarda da baĢlayabilir. Muayene bulguları motor alana sınırlıdır. erken baĢlangıçlı. bilateral olduğu zaman asimetrik olması dikkati çeker. yutma ve çiğneme güçlüğü. hatta canlı bulunabilir. kollarını yukarı kaldırma zorluğu ya da bir iki el parmağını bir süre kaldıramama Ģeklinde kendini gösterir. hastalığın en ağır halinde de solunum zorluğudur. ancak iliopsoasların çok zayıflamıĢ olduğu durumlarda bu kaslarda da güçsüzlük saptanabilmesi dikkat çekicidir. Bulber tutulumu olanlarda dil. En çok güçsüzlük bulunan kaslar triseps. Tablo 11. en sık da ptozla baĢlar. Ekstremite kaslarındaki belirtiler yokuĢ-merdiven çıkarken zorlanma. nadiren uzun süreli remisyonlar olabilir. MG‟de pupillalar tutulmaz. masseter ve boyun kaslarında güçsüzlük görülür. yani güçsüz kasların dağılımının belli bir sinir innervasyonunu düĢündürmesi. Ekstremite kaslarına ait belirtilerle baĢlaması daha nadirdir ve daha çok gençlerde görülür. Bir çalıĢmaya göre. Bu çarpıcı düĢüĢün solunum desteği Ģartlarının düzelmeğe baĢladığı 1960‟ların baĢına rastladığı (basınç ve hacim kontrollü asiste ventilasyon kullanılması. Menstruasyon dönemlerinde de miyastenik yakınmalar artabilir. En klasik Ģekliyle MG. Ġlk yıllar miyasteninin en ağır seyrettiği dönemdir. Ekstremite kaslarındaki güçsüzlük kollarda proksimal ve distal. ancak hastalık çoğunlukla yeniden kendini gösterir. Gebelik ve loğusa dönemleri hastalığın gidiĢini değiĢtiren faktörlerdir.

Anti-MuSK antikorları. B8. sinaps oluĢumu sırasında AChR kümelenmesini sağlar. timomalarda AChR veya bazı subünitelerine benzeyen bir protein ekspresyonu olması gibi özellikler timusun önemli bir rolü olabileceğini düĢündürmektedir. Otoimmün yanıtın nasıl baĢladığı bilinmemektedir. burada yüzeylerinde AChR taĢıyan „myoid‟ hücrelerin bulunması. Oküler MG‟de pozitiflik oranı sadece % 50‟dir. antikorlar aracılığıyla oluĢan otoimmün bir hastalıktır. A1. % 70 kadarında timus hiperplazisi bulunması ve hastaların önemli bir kısmının timektomiden yararlanması dikkatleri timus üzerine çekmiĢtir. kasa spesifik tirozin kinaz reseptörüne karĢı anti-MuSK antikorları saptanmıĢtır. Uzun süre oküler kalmıĢ anti- Antikolinesterazlara yanıt Antikorlar . Öyküde spontan remisyonların varlığı bu tanıyı destekler. ancak anti-MuSK MG‟in patogenezi henüz aydınlatılabilmiĢ değildir. antikor aracılı hastalıkları tanımlamada kullanılan tüm kriterlerin burada mevcut olduğunu görürüz: Hastaların birçoğunda antikor bulunur ve antikorun AChR ile birleĢtiği gösterilebilir. Ġmmunolojik olarak kendi antijenlerine cevap veren “zararlı” T hücrelerinin elimine edildiği yerin timus olması. Ancak timusun olayın baĢlangıcından mı sorumlu olduğu yoksa immünolojik sürecin daha sonraki aĢamalarında mı devreye girdiği sorusu halen cevaplanamamıĢtır. HLA ile iliĢki genetik bir predispozisyonun sözkonusu olduğunu desteklemektedir. Bunlardan en önemli iki yol kompleman aracılığıyla postsinaptik membran harabiyeti ve antikorların birleĢtirdiği (cross-linking) reseptörlerin daha hızlı harabolmasıdır. MG‟li bir kiĢinin aile bireylerinde MG geliĢme olasılığı diğer kiĢilere göre biraz daha yüksek bulunmuĢtur. pasif transfer ile hastalığın geçirilebilmesi ve plazmafereze yanıt olması otoantikorların varlığına kanıttır. Anti-AChR antikorları birkaç yoldan reseptör sayısının azalmasına neden olur. Timomalarda hemen daima pozitif bulunduğu yukarıda belirtilmiĢtir. Anti-AChR antikorları çizgili kaslarda postsinaptik olarak yerleĢmiĢ olan nikotinik AChR‟ine karĢı oluĢur. Timomasız geç baĢlangıçlı MG‟de ise daha zayıf bir iliĢki B7 ve DR2 ile bulunmuĢtur. Anti-AChR antikoru negatif olan jeneralize MG‟li hastalarda anti-MuSK antikorlarına bakmak gerekir. EriĢkin kavĢakta da varolan bu reseptörler. Bu antikorlar arasında MG‟de en sık görülen ve en iyi bilinen anti-AChR antikorunu ele alırsak. Tanıda kısa etkili edrofonyum klorid (Tensilon) veya daha uzun etkili neostigmin bromid (Prostigmin) kullanılır. Son yıllarda MG‟de anti-AChR antikoru dıĢında baĢka bir antikor. Hastalık pasif transfer ile hayvanlara geçirilebilir.Antikora göre Anti-AChR pozitif Anti-MuSK pozitif Seronegatif Timoma varlığına göre Timomasız ETYOPATOGENEZ MG. TANI Okülobulber belirtilerle baĢlayan ve gün içinde fluktuasyon gösteren bir klinik tablo kuvvetle MG‟i düĢündürür. MG‟de genetik bir yatkınlığın varlığını düĢündüren gözlemler vardır. antijen ile immünizasyon sonucu hayvanlarda hastalık oluĢur ve serumda antikorların azaltılması (plazmaferez) hastalığın belirtilerini azaltır. Antikolinesterazlar (AKE) ile kas gücünde objektif ve net düzelme ile tanı konur. Bizim hastalarımız arasında anti-AChR pozitif MG olan çok az sayıda kızkardeĢler ve baba-kız bulunmaktadır. timusta hiperplazi bulunur. DR3 ile iliĢki saptanmıĢtır. jeneralize MG‟lilerin % 85 kadarının serumunda saptanabilir. MG Ģüphesi olan bir hastada anti-AChR veya anti-MuSK antikorlarının bulunması tanı koydurucudur. Anti-AChR antikorları B lenfositleri tarafından yapılır. Timomasız erken baĢlangıçlı MG‟de. Timoma ise tektük bildiri niteliğinde olup son derece nadirdir. Seronegatif hastalarda da. özellikle kadınlarda. Herhangi bir antikorun gösterilemediği seronegatif hastalarda. ACh birleĢme yerlerinin fonksiyonel olarak blokajı söz konusu ise de bu daha az önemlidir. Anti-MuSK MG ile HLA-DR14-DQ5 ile kuvvetli bir iliĢki saptanmıĢtır. ancak otoimmün cevabın oluĢmasında yardımcı T lenfositlerinin de katkısı gerekmektedir (T hücresine bağımlı humoral immün cevap). Bazı hastalarda bir kez negatif olduğu halde daha sonra pozitif bulunabilir. anti-AChR antikor pozitiflere göre daha az oranda olmakla birlikte. Anti-AChR antikorları. timik lenfositlerin anti-AChR antikoru sentez edebilmeleri. MG‟li hastaların %7-8 kadarında pozitif bulunur. Bu antikoru taĢıyan hastalarda timoma olmadığı (bildirilen bir olgu dıĢında) ve timus hiperplazisinin ender olduğu dikkati çekmiĢtir. MG‟li hastaların yaklaĢık % 10-15‟inde timoma.

Hemen bütün miyasteniklerde artmıĢ „jitter‟ bulunur. AKE. ilaçların hangi kombinasyon halinde ve hangi dozda kullanılacağı hakkında kesin formüller öne sürmenin mümkün olmadığı kolayca anlaĢılır. hastalara normal bir yaĢam sürme Ģansını vermiĢtir. asetilkolinin yıkılmasını engelleyerek sinaptik aralıkta daha uzun süre kalmasını sağlar. AKE dozunu ayarlamak oldukça güçtür. Tek lif EMG ile „jitter‟ ölçümü ve blok aranması MG tanısında kullanılan bütün testlerin en duyarlı olanıdır. hele güçsüz bir kasta „jitter‟in normal bulunması MG tanısını neredeyse dıĢlar. Hastalığın ağır dönemlerinde AKE‟ı olabildiğince 24 saat içine eĢit aralıklarla yaymak gerekir. Hastalık kontrol altına alındığında ArdıĢık sinir uyarım testleri ve tek lif elektromiyografisi Antikolinesterazlar . Ġlaçlardan AKE‟lar semptomatik yarar sağlar. Ayrıca miyasteniklerde çeĢitli dokulara karĢı antikorlar (tiroid. Ağır hastalarda bu doz dikkatle arttırılabilir. dekrementi bir değil birkaç kez elde ederek emin olmak ve dekrement paternine dikkat etmek çok önemlidir. Timomalı hastaların büyük bir bölümünde pozitif olan titin ve riyanodin reseptör antikoru timomasız yaĢlı hastaların bir kısmında da pozitif olabilir. Günde sekizden fazla alması gereken hastaları hastane Ģartlarında izlemek daha uygundur. Tek lif EMG. Bazı hastalarda bir grup semptom kaybolurken baĢka bir grup hiç etkilenmeyebilir. En verimli seçim. Hastalığın fluktuasyon ve spontan remisyonlarla seyretmesi ve ağırlık derecesinin her hastada farklı olması tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi güçleĢtirmektedir. Oral olarak kullanılabilen ve piridostigmin bromid‟den çok az farkları olan diğer oral preparatlar Türkiye‟de bulunmayan neostigmin bromid (Prostigmin) ve ambenonium kloriddir (Mytelase). Günlük tedavide en sık kullanılan piridostigmin bromid‟in (Mestinon) 60 mg‟lık oral formudur. ancak proksimal kaslar ve yüz kaslarında miyastenik dekrementi ortaya çıkarma olasılığı daha fazladır. ardıĢık sinir uyarımı ile dekrement bulma olasılığının oldukça düĢük olduğu oküler MG ve çok az bulguları olan hafif jeneralize olgularda özellikle çok yararlıdır. Hastaya Ģimdilik gözle ilgili yakınmalara aldırmamaları söylenmeli. abductor digiti minimi veya trapezius. Bu bakımdan incelenecek kası çok iyi stabilize etmek. ekstremite güçsüzlüğü olanda m. ArdıĢık sinir uyarım testlerinde en büyük tehlike. Tedavinin doktora ve hastaya göre bazı değiĢiklikler göstermesi kaçınılmazdır. ilacı aldıktan 1-2 saat sonra belirtilerin azalması veya kaybolması. Tanıda en büyük sorun hiçbir antikor saptanmayan seronegatif oküler MG‟li hastalardadır. Yüksek dozlarda aynen miyasteniye benzeyen kolinerjik bir tablo ortaya çıkabilir. Etkisi 15-30 dakikada baĢlar. Bu durumda hastaya hayati fonksiyonları etkileyecek semptomlara (bulber) dikkat etmesi öğretilmelidir. tekrar ilaç saati geldiğinde belirtilerin hafiften baĢlamıĢ olmasıdır. artefakt olarak ortaya çıkan dekrementi gerçek dekrement sanmak ve yanlıĢ olarak MG tanısı koymaktır. Klasik olarak 9-10 kez üstüste yapılan stimülasyon sırasında dördüncü potansiyel amplitüdünde ilk potansiyel amplitüdüne göre % 10„dan fazla olduğunda anlamlı olarak kabul edilen bu düĢüĢün MG‟de belli birkaç patterni vardırBu testi distal kaslarda yapmak daha kolaydır. Hastaya AKE tedavisinden neler beklenildiğinin anlatılması ve hastayla çok yakın bir iĢbirliğinin sağlanması Ģarttır. Ayrıntılı bir inceleme ile remisyonda olmayan ve çok hafif olmayan jeneralize MG‟lilerin % 95 kadarında dekrement bulunabilir. Beklenen. Sinire supramaksimal olarak uygulanan düĢük frekanslı (2 Hz veya 3 Hz) ardıĢık uyarım ile birbirini izleyen bileĢik kas aksiyon potansiyellerinin amplitüdünde tipik bir düĢme (miyastenik dekrement) kaydedilir. Hastalar göz bulgularına çok önem verdiklerinden sıklıkla göz düzelmiyorsa ilacın fazla iĢe yaramadığı fikrine varırlar. TEDAVĠ AKE. bulber güçsüzlüğü olanda m. immünsüpresif/immünmodülatör tedavi ve pozitif basınçlı solunum desteği. EMG de yeterince kanıtlayıcı olmayabilir. BaĢlangıçta günde 2-4 kez 60 mg‟lık drajelerden (120-240 mg) verilir. 1-2 saatte maksimuma eriĢir ve 3-4 saat veya daha fazla sürer. BaĢka olası tanılar elendikten sonra hala MG düĢünülüyorsa kortikosteroid verilerek alınan cevap ile MG tanısını desteklemek mümkündür. Kontrollü klinik çalıĢmaların azlığı da göz önüne alınırsa. Bu hastalarda bazen ptoz ve göz hareket bozukluğu AKE‟a cevap vermez. AKE‟ı belirtiler ortaya çıkmaya baĢladığı zaman almak gerekir. Tek lif EMG‟nin duyarlılığı çok yüksek iken özgünlüğü ardıĢık sinir uyarımına göre daha düĢüktür. eskiden ağır mortalitesi olan MG‟in prognozunu tamamen değiĢtirmiĢ. Bu tanı bir kez konulduğunda sonra değiĢtirmek zor olabilir. güçsüzlüğün olduğu alanda bir kasın (örneğin. Hastalığın ağırlığına göre 3 saatte bir 60 mg‟a kadar (480 mg) vermek gerekebilir. diğerlerinin ise hastalığın immünolojik kökenine yönelik olduklarından tedavi edici etkileri vardır. bunların ergeç düzeleceğini anlatarak hasta rahatlatılmalıdır.AChR antikor negatif hastalarda (oküler MG) ise anti-MuSK antikorlarını pozitif bulma olasılığı çok düĢüktür. gastrik parietal hücreler gibi) bulunabilir. Öykü MG‟i kuvvetle düĢündürüyorsa bu tanıdan kesinlikle vazgeçmemek gerekir. nasalis gibi) kullanılmasıdır.

Anti-MuSK pozitif MG‟li hastaların çoğunda piridostigmin iĢe yaramadığı gibi aĢırı fasikülasyon ve hipersalivasyondan dolayı tolere edilmeyebilir. kullanılan diğer ilaçlara bağlı olarak dinamik olarak değiĢtirilmesi gerekmektedir. hasta düzeldikçe azaltılır ve kesilir GEÇ BAġLANGIÇLI JENERALĠZE MG‟DE FARKLAR *Timoma varsa timektomi mutlaka yapılır. Anti-AChR pozitif ve seronegatif hastalarda timektominin yararlı olabileceği düĢünülürken anti-MuSK pozitif hastalarda henüz net bir izlenim elde edilememiĢtir. immünsüpresif ajan etkisini gösterdikçe AKE‟ı azaltmak ve hasta remisyona girdiğinde kesmektir. Tablo 14 . Hasta bozulduğunda AKE‟a yeniden baĢlanabilir. En çok prednizolon (PRD) kullanılır. ameliyatın riskleri ve timektominin o yaĢtaki etkisi tartılarak verilmelidir. Timektomi hiçbir zaman acil yapılması gereken bir ameliyat değildir. Bu düzelme 4-6 hafta içinde görülür. Kortikosteroidler düĢük doza düĢürülemiyorsa azathioprine eklenir 8. Timektomi. Hastalığın erken dönemlerinde yapılan timektomiden yararlanma Ģansının daha yüksek olduğu düĢünülmektedir. hastalar iyi duruma getirildikten sonra yapılır. yoksa birçok merkezde timektomi endikasyonu konmaz (özellikle >50 yaĢ) *Timektomi yapılmayacaksa ve kortikosteroid baĢlanıyorsa azathioprine daha çabuk eklenebilir. Cerrahi yaklaĢım klasik olarak transsternal veya transservikaldir. Elli yaĢın üzerindeki hastalarda ise karar. Bu hastalarda piridostigmin sürekli kullanımında iĢe yaramadığı halde test dozu verildiğinde ileri bir düzelme görülebilir. bunların içinden bir bölümünün ise remisyona girdiği düĢünülmektedir. Pür oküler miyasteniklerde timektomi genellikle yapılmaz. Optimal durumda timektomi 5. Gerekirse kortikosteroid 4. AKElar daima ihtiyaca göre verilir. Daha yeni bir yöntem videotorakoskopik timektomidir. Miyastenide Kullanılabilecek Tedavi ġemaları ERKEN BAġLANGIÇLI JENERALĠZE MG (sırayla) 1. hatta ağır olmayan olgularda azathioprine‟i tek baĢına vermek düĢünülür *Kortikosteroid düĢük bir doza getirip sürdürülür. ancak bir yıl. Uygun dozda AKE 2. Bizde timoması olmayan hastalarda bu yöntem uygulanmaktadır. Bu yarar hemen ortaya çıkmamakta.sadece gündüz verilebilir ve aralıklar da daha serbest olarak ayarlanabilir. Timektominin yararı bilimsel olarak kanıtlanmıĢ olmamasına rağmen çok sayıda miyasteni hastası gören hekimlerin genel kanısı timektominin çok iĢe yaradığı yönündedir. Timektomi sonrasında olabildiğince (en az bir yıl) beklemeye çalıĢılır. Bazı hastalarda piridostigminin yarayabileceğini de gözden kaçırmamalıdır. Kortikosteroid timektomiden önce veya sonra baĢlanmıĢsa zaman içinde yavaĢça doz düĢürülür ve hastanın durumuna göre düĢük bir dozda sürekli tutulur veya kesilir 7. hatta birkaç yıl sonra kendini göstermektedir. Gerekirse IVIg veya plazmaferez 3. gerektiğinde aylık IVIg verilir ve çok gerekirse kortikosteroid baĢlanır 6. Daha kısa zamanda düzelme ortaya çıkabildiği gibi düzelme süreci daha da uzayabilir. Jeneralize MG‟li genç hastada tedavinin temel basamaklarından biridir. timomasız hastalarda da çok önemli bir yer tutar. Timomalı hastalarda mutlaka timomektomi yapılmalıdır. bu sayede timektominin morbiditesi çok azalmıĢtır. Ġmmunsüpresif baĢlanmıĢsa amaç. Ameliyat. kesilmesi planlanmaz OKÜLER MG‟DE FARKLAR *Timektomi genellikle düĢünülmez * Kortikosteroidleri günaĢırı ve düĢük dozda vermek genellikle yeterlidir Timektomi Kortikosteroidler LAMBERT EATON MĠYASTENĠK SENDROMU . günlük aktivite derecesine. Timektomiden hastaların üçte iki kadarının yararlandığı. Kortikosteroidler hastaların büyük çoğunluğunu tamamen düzeltir. Görülüyor ki AKE dozunun hastalığın ağırlığına.

sinaptik veya postsinaptik bir patolojiye bağlı olabilir (Tablo 16). BOTULĠZM Anaerobik bir bakteri olan Clostridium botulinum toksini ile oluĢan bir hastalıktır. presinaptik. bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük ile kendini gösterir. KMS‟lar arasında en sık görülen AChR eksikliği bebeklikte baĢlar.Lambert Eaton miyastenik sendromu (LEMS) ön planda bacaklarda güçsüzlük ile karakterize. Bu ilaç tek baĢına veya piridostigmin ile kombine edilerek kullanılabilir. Belirtiler. nöromüsküler kavĢağın herediter bir grup hastalığıdır. midriazis ve pupilla cevapsızlığı gibi otonomik belirti – bulgular dikkati çeker. Bu hastalıklar genellikle ilk yaĢ içinde oküler. Bu sırada hastalarda mide bulantısı ve kusma da vardır. dünyada çok az merkezde gerçekleĢtirilebilen morfolojik incelemeler ve artık bunların yerini alan genetik testlerle yapılabilir hale gelmiĢtir. kısa vadede yarar için de plazmaferez ya da IVIg kullanılır. KMS. idrar retansiyonu. Klinik olarak çoğu zaman mümkün olmayan bu ayırım. ptoz ve diplopi ile baĢlar. motor ve otonomik sinir terminallerindeki voltaja bağımlı kalsiyum kanallarının hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır. kontamine gıdanın yenmesinden 12-36 saat sonra bulanık görme. Guanidin hidroklorid yan etkileri bakımından tercih edilmez. Evde yapılmıĢ konserve baĢta olmak üzere toksin içeren gıdaların yenmesiyle. tümörle iliĢkili (paraneoplastik) olabildiği gibi tümör olmadan da ortaya çıkabilen. Genellikle ilk 3 ay içinde çocuğun kısık sesle ağladığı ve . ArdıĢık sinir uyarımı ve tek lif EMG bulguları MG‟de görülenlere benzer. Ağız kuruluğu. Nadiren daha geç yaĢlarda baĢladığında tanı koymak zorlaĢır. Tedavide piridostigmin önemli bir yer tutar. Hastalar bir potasyum kanal inhibitörü olan 3. hızlı kanal) Rapsin eksikliği DOK7 eksikliği Sinaptik Son plak AChE eksikliği Presinaptik Kolin asetiltransferaz eksikliği Defektin en sık postsinaptik olduğu ve mutasyonların çoğunun da AChR geni ε subünitesinde yoğunlaĢtığı gösterilmiĢtir. Tümörün tedavisi LEMS bulgularının da gerilemesine neden olabilir.4 diaminopyridine‟den çok yararlanırlar.Toksin motor ve otonomik sinir terminallerinden ACh‟in salınımını engelleyerek presinaptik bir patoloji yaratır. Üç-dört gün içinde bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük eklenir. KMS‟lar immünolojik olmadığından serumda antikor bulunmaz ve immünolojik tedaviye yanıt yoktur. kabızlık. azalmıĢ kemik veter refleksleri ve otonomik fonksiyon bozukluğu görülür. Klinik olarak. Ağır mortalitesi olan bu hastalıkta genellikle çok kısa zaman içinde solunum yetmezliği belirir ve mekanik ventilasyon yapmak gerekir. Eskiden erkeklerde daha sık bilinirken artık kadınlarda ve erkeklerde eĢit olarak görülmektedir. ön planda oftalmoparezi ile seyreder ve iyi prognozludur. Ender rastlanan bir hastalık olan LEMS daha çok 40 yaĢın üzerinde baĢlarsa da çocuklarda bile görüldüğü bildirilmiĢtir. ancak piridostigmin ile kötüleĢen KMS tipleri olduğunu bilmek gerekir. Tablo 16: Konjenital Miyastenik Sendromlar (çok nadir olanlar listeye alınmamıĢtır) Postsinaptik AChR eksikliği Kinetik anormallikler (yavaĢ kanal. nadiren de yarada toksin üremesiyle oluĢur. Birçok hastada ancak immünolojik tedavinin eklenmesi ile hastalık kontrol altına alınabilir. Ġmmunolojik tedavide MG‟de anlatıldığı gibi kortikosteroidler ve/veya azathioprine. KONJENĠTAL MĠYASTENĠK SENDROMLAR Konjenital miyastenik sendromlar (KMS‟lar). kas güçsüzlüğü.

EMG bulguları da benzer: Motor ileti incelemelerinde tekrarlayan bileĢik kas aksiyon potansiyelleri (BKAP) dikkati çeker. neredeyse orta hatta fikse olduğu görülür. Her ikisinde de solunumla ilgili problemler ön planda olabilir. Her ikisinde de diğer belirtilere ek olarak kol ve elin ekstansor kaslarında güçsüzlük ve atrofi geliĢebilir. Miyastenik yakınmalar çok silik olduğu halde aniden solunum krizine girildiği „epizodik apne‟ adı verilen tablonun kolin asetiltransferaz enzimi eksikliğine bağlı olduğu anlaĢılmıĢtır.iyi ememediği dikkati çeker. hatta piridostigminle kötüleĢebilir. Farklı tedavisi olan iki KMS tipinden sözetmekte yarar vardır: AChE eksikliği ve AChR‟ünün uzun süre açık kalmasına bağlı yavaĢ kanal KMS. Bu iki tipi birbirinden ayırmak zordur. Gerektiğinde BiPAP ile solunumun düzeltilmesi de çok önemlidir. rapsyn ve DOK7 eksikliğinin neden olduğu KMS‟ların da bu sendromlar arasında önemli bir yer tuttuğu anlaĢılmıĢtır. Nörolojik muayenede bilateral ptoz olduğu ve gözlerin çok az hareket ettiği. AChE eksikliğinde efedrin veya albuterol. daha sonra ptoz farkedilir. yavaĢ kanal KMS‟de ise kinidin ve fluoxetine yararlı olabilir. DOK7 eksikliği olan hastalar da efedrinden yararlanabilirler. Belirtiler gün içinde fluktuasyon gösterir ve antikolinesterazlara kısmen de olsa yanıt verir. Her KMS olgusunda bu tanıları kaçırmamak için tekrarlayan BKAPların aranması önemlidir. Zaman içinde bulber belirtiler geriler ve göz belirtileriyle kol ve bacaklardaki yorgunluk süregelir. Bu hastalarda profilaktik olarak antikolinesterazlar verilmeli ve hastalar çok yakından izlenmelidir . Bu iki tip KMS piridostigmine yanıt vermez. yani normal BKAP‟ı izleyen daha düĢük ampitüdlü BKAPlar görülür. Bu göz hareket bozukluğu kronik ve büyük ölçüde simetrik olduğundan çift görme yok denecek kadar azdır. Son zamanlarda.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->