P. 1
382-Turk Mitolojisi Ansiklopedik Sozluk (Celal Bedili) (Cheviri-Eran Ercan) (2004)

382-Turk Mitolojisi Ansiklopedik Sozluk (Celal Bedili) (Cheviri-Eran Ercan) (2004)

|Views: 144|Likes:

More info:

Published by: Zıpdiye Çıktımeret on Mar 12, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Ansiklopedik Sözlüğü

Türk mitolojisi ve Türk mitolojik ıliiııyıt modelinin temelim. A/tay. Yakıtı veya herhangi bir Türk topluluğunun dinî-miıolajik görüşlerinde görmek, bir Hakas tapmağından konuşmak kadar yanlıştır. Çünkü Türk mitolojik sisteminin varıılılması, Türk birliği çağı\Uı sınırlanır. Farklı Türk halklarının dinî-mitolajik görüş ve düşüncelerinin temelinde, Türk mitolojik dünya modelinin oluşuma hnin/ıın; Bu anlamdı: 'Piri. mitolojisinde:: bahsedilirken, eski Türklerin mitolojik görüş re düşüncelerinin toplamı olup, "kök dil" çağlarında yaşadıkları -öntürk" dönemin anısı kastediliyor. Semboller ile gerçek bir düşünce sistemi olan bıı mitolojik görüşlerin bütünlük oluşturması. ııvgar/ık bilincinin genel kanısına göre. "kök dil" zurnalıma oiı olduğu kabul edilir. "I'rolürk" dimeminde şimdiki Türk dillerinden hiçbiri mevcut değildi. Sadece ulu ve alalar Türkçeri dcnilebilen en eski dönemin ortak Türkçesi (Kök Türkçe) vardı. İşlek bir sistem gibi Türk mitolojisi bu dönemin düşüncesini aklanı: Bunun için de Türk halklarının mitolojik dünya modeli ve t.-,"'. oluşum zamanı. kuHandohiicı ek tek düzgün

Kitap Üzerine Yurt Kitap-Yayın Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük'ü yayımlayarak bu alandaki büyük bir boşluğu doldurmuştur. Tarih boyunca dünyanın geniş bölgelerine yayılmış olan Türklerin destanları, efsaneleri, hikâyeleri ve farklı kültürel öğeleri, mitoloji dediğimiz bilim dalının geniş bir parçasının İçeriğini oluşturmaktadır. Özellikle Türkiye dışında, Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarının mitolojik öğeleri çok zengindir. Bu eser ile bu zengin kültürün d a h a iyi anlaşılabileceğini, genç kuşakların geçmişlerini ve düşünsel miraslarının köklerini daha iyi kavrayabileceklerini umut ediyoruz. Yazar Üzerine 1964 Yılında Azerbaycan'da doğdu. 1989 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Beydili, 1992-1994 yıllan arasında Azerbaycan Bilimler Akademisi Edebiyat Enstitüsünde Yüksek Lisans Eğitimi gördü ve 1995 yılında Filoloji Bilimleri dalında doktorluk unvanı aldı. 1994-1996 yıllarında Ankara'da TC Dışişleri Bakanlığı'na bağlı TİKA Başkanlığı'nda "Ortak Türk Yazı Dili" projesinde yabancı uzman olarak görev aldı. 1997 yılında doçent olduktan sonra, 1998-2000 yılları arasında Azerbaycan Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü'nde çalışan Celal Beydili 2001 yılından itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Humanİter Siyaset Şubesi'nde danışman olarak görevini sürdürmektedir.

© 2003 Celal Beydili

Orjinal Adı Türk Miföloji Sözlüyü

2004 Yurt Kitap-Yayın Çeviri Eren Ercan

Yurt Kltap-Yaym IRV Ansiklopedik Sözlük Dizisi 01

Kapak Ali İmren Cantekin Matbaası. Ankara (Kapak Bant Düzeni Serdar Toka]

Yurt Kltap-Yaym Konur Sokak No: 26/3 Kızılay-ANKARA Teh (0 312) 417 35 49 Fax: [0312)425 36 40 www.yu rtkitap.com e-mail: yurtkitap@yurtkitap.com

ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK
CELAL BEYDİLİ
ansiklopedik sözlük

Çeviren Eren Ercan

EDİTÖR'ÜN NOTU

Türk milli mitoloji sisteminin köklü sorunlan halen tam anla­ mıyla araştınlmadığı ve yeteri kadar üzerinde çalışılmadığı için, bu ansiklopedik sözlük hazırlanırken de Türk mitolojisinin anla­ yışlarını bütün genişliği ile sınııiandırabilmek henüz m ü m k ü n ol­ mamıştır. Bununla birlikte, Türk dünyası mitoloji modelinin orta­ ya çıkması y ö n ü n d e g ü n ü m ü z e kadar yerli-yabana Türkologlardan ve mitologlardan ibaret çeşitli kimselerin bu anlamda gör­ düğü işler sayesinde, Türk mitolojisinin bir sözlük haline gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Eğer bir milletin mitolojisi sözlük ve ansik­ lopedik çalışmalarla desteklenmiyorsa, o mitolojinin anlaşılır ve çerçeveli olması mümkün değildir. Elinizde bulunan "Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük" adlı eser, bu İhtiyacın sonunda ortaya çıkmıştır ve bu çalışma bir ilktir. Dünyadaki Türk halklannın, tek söyleyişle Türk Dünyasının mistik ve dinsel dünya görüşünü toparlayan, mitoloji manzarası­ nı aksettiren yüzlerce efsanevi varlık adı, deyim, anlatma, yan tann, iyi ve kötü ruh inanandan yalnızca bir bölümü bu çalışma­ da ortaya konabildi. Bu yayından sonra inanıyorum ki Türk mito­ lojisinin genel anlayışına ilişkin araştırmalar ve çalışmalar artacak, yorumlar gelişecek, mevcut veriler ışığında yeniden g ö z d e n ge­ çirilecektir. Aslında bu ansiklopedik sözlüğü hazırlayan Doç. Dr. Celal Beydili (Memmedov) çalışmasını Türk halk kültürü ve Türk mito­ lojisinin sorunlarıyla ilgilenenler için ortaya koymuştur. Ama ça­ lışması ilerledikçe, Türk mitolojisinin ne kadar öksüz ve hatta ye­ tim bırakıldığını görerek. Türle mitolojisine ağırlık vermiştir. Çalış5

masının bir bölümünü Türkiye'de gerçekleştirmiş, binlerce kay­ nak kanştırmış, s o n u n d a 2 0 0 3 yılında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü ve Folklor Enstitüsü'nün İlim adamlannın denetim ve gözetiminde Bakü'de yayımlanmıştır. Yurt Kitap-Yayın, Bakü'de basılan kitabı, birkaç konu m a d d e ­ si, şekil ve resimler ekleyerek yeniden baskıya hazırlamıştır. Mitoloji, belli bir kavme ait efsaneleri inceleyen bir bilim dalı anlamına gelir. Ancak bu anlayış artık değişti. G ü n ü m ü z d e hatta uzun bir süreden beri mitoloji, yalnızca bir kavme veya millete ait efsane, masal ve mitik anlatmalar değil, dünyadaki bütün ef­ sane, masal ve inanışlan ele alarak; inceleyen, araştıran, derle­ yen ve çözümleyen bir bilim olarak kabul edilmektedir. Mitolojinin metodlan da artık çok gelişti. Artık efsaneleri ve masallan başka milletlerin inanışları ve anlatılan ile karşılaştırmak da mitolojinin metod ve ana amaçlan içerisine girmiştir. Bitıda bu çalışmalar hayli gelişmiştir. Bizde İse halen emekleme safha­ sındadır. Tük mitolojisiyle ilgili bağımsız kitap sayısı bir elin parmaklannı geçmemektedir. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Prof. Abdülkadir İnan, Murat Uraz, Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu gibi mitologlann çalışmalan olmasaydı acaba ne yapardık ki?.. Mitolojimizle ilgili araştırma yapan ve makaleler yazanlann sayısı da yirmiyi geçmemektedir. Bu ihmâl ve kendi kültürümüze olan İlgisizliğimiz affedilemez a m a zamanın geçtiğine İnanıp da her şeyi bırakalım mı? Hayır!.. Mitoloji bir milletin düşüncesidir. Türk mitolojisi çok zengindir, çeşitlidir ve kaynaklan çok eskilere dayanır. "Zarann neresinden dönülürse kardır" anlayışıyla yüz yıllann ihmâlini kısa sürede ka­ patabiliriz. Nasıl mı? Pek çok yolu ve çaresi var. Üniversiteleri­ mizde Mitoloji bölümleri kurarak, araştırmalanmızı Türk mitoloji­ sine yönlendirerek, bu araştırmalan yapanlan destekleyerek, çalışmalannı yayınlayarak vs. vs. Danasını söylemek mümkün. A m a zaman geçirilmemelidir. Artık şu bir gerçek ki dünya mitolojisinin pek çok konusu, Türk inana ve Türk insanına aittir. Batılı mitologlar. Tarihte yaşa6

mış kişiler, hakanlar, beyler, krallar mitolojinin dışında bırakılma­ lıdır. Bunlar edebiyatın ve folklorun alanına girer. Bırakınız bun­ larla folklorcular ve edebiyatçılar ilgilensin" diyerek, özellikle bi­ zim mitoloji ile ilgimizi kesmektedirler. Ama bunlan söyleyen batılı bilim adamlan, Türk dünyasının destanlarını, masallannı, inançlannı didik didik ederek araştırmaktadırlar. Türk mitolojisinin bir özelliği vardır. Bizdeki tarihi kişiler mito­ lojik anlatılar çerçevesinde ortaya konmaktadır. Mesela; G e n ç Osman Destanında; G e n ç O s m a n tarihi bir kişiliktir a m a destan­ daki anlatımlar mitik öğeler taşır. Manas Destanı da böyle, O ğ u z Kağan Destanı da. Eğer bunlan yalnızca edebiyat ve folklorun il­ gi alanı içerisine koyarsak geçmişimizle bağ ve bağlantısı kesil­ miş olur. Gerçi mitolojide tarih yoktur. Mitolojik kahramanlar kutsal varlıklardır ve hatta bazen de Tannlardır. Ama Türk mito­ lojisinin bazı kahramanlan yaşamıştır, tarihi kişiliklerdir. O ğ u z Ka­ ğ a n gibi, Alper ErTunga gibi... Prof. Dr. Bahaeddin Ögel şunlan söylemektedir: "Türk mito­ lojisi, Türk ailesi, Tüık cemiyet düzeni ile Türk ahlâk ve adetleri­ nin bir aynası gibidir. Türk mitolojisi diğer dünya mitolojilerinde olduğu gibi, ölü fikir ve anlayışlardan meydana gelmemiştir. Türk mitolojisi bir hayat yoludur. Cemiyeti düzenleyen ve g ü d e n canlı düşüncelerin bir toplamıdır." Bu ansiklopedik sözlük; sadece Türkiyede yaşayan Türklerin değil, bütün Türk dünyasının bir eseridir. Doç. Dr. Celal Beydili'yi. Yurt Kitap-Yayın ve çalışanlannı kutlanm, başanlannın deva­ mını dilerim.

Hayrettin İvgin A rastı rmaa-Yazar

1

I

ÖNSÖZ

Türk Mitolojisi Araştırmaları B a ğ l a m ı n d a Türk Mitolojisi A n s i k l o p e d i k Sözîüğü'nün Yeri v e O n e m l Ü z e r i n e Türk mitolojisi, Türk kültür ekolojisinin meydana gelişinin te­ mel nedenidir. Bir başka ifadeyle, e ğ e r bugün binlerce yıllık za­ m a n ve Saha (Yakut) Elinden, Irak'ta Türkmeneline, Kosova'da Balkanlı Türk topluluklarına ve Moskova yakınlanndaki Çuvaş Türklerine kadar uzanan son derece geniş bir coğrafyada, mekân ayrılıklarına rağmen 200 milyonu aşkın bir insan topluluğu ken­ dilerini "Türk" üst kimliğine bağlayarak ifade ediyor ve yaratıp yaşattıklan ve yaşadıkları kültürel ekoloji, "Latin Dünyası, Anglo­ sakson Dünyası, Arap Dünyası" gibi nitelemeler türünden bir adlandırmayla 'Türk Dünyası" olarak adlandınlıyorsa, bu en azın­ dan 10.000 yıllık bir geçmişten kaynaklanan Türk mitolojisinin bir sonucudur. Söz konusu zaman ve mekândan kaynaklanan olumsuzlukla­ ra bir de çoğunlukla yaptığımız bir yanlışlıkla Türk eşittir Müslü­ man" gibi yanlış bir kabulün tam tersine Türkler, tarihsel olarak kısmen veya büyük topluluklar halinde neredeyse bütün büyük dünya dinlerini kabul etmişlerdir. G ü n ü m ü z d e d e , büyük bir kıs­ mı Müslüman olmakla birlikte, Gagavuz ve Urumlu (Azak Urumlan) Türkleri Hıristiyan; Karay ve Kıpçak Türkleri Musevî; San Uygurlar Budist; Tuva Türkleri Lamaist; Saha (Yakut), Altay, Hakas, Urenha, Şor ve Beltir Türkleri ise Kamlık (Şamanist) Dini'ne mensupturlar. Dinlerin dünya görüşü oluşturmadaki rolleri düşünüldüğünde hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek zihniyet­ lere sahip olması beklenilen Türk topluluklarının sosyal hayatlan-

nı d ü z e n l e m e d e sözcük, değer, bağlam ve anlam yönlerinden t a m a m e n aynı atasözlerini kullanmaları ortak zihniyet ve dünya görüşüne sahip olduklannın en sağlam delili olarak karşımıza çıkmaktadır'. Hiç şüphesiz bu durum, aynı kökenlerden ve mi­ tolojik geçmişten kaynaklanan ve zaman içinde bu kökler üze­ rinde çeşitlenmelere ve zenginleşmelere uğrayarak adeta dallı budaklı bir ç n a r gibi devasa bir hale dönüşen Türk mitolojik dü­ şüncesinin yansımasından başka bir şey değildir. Yakın zamanlarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki** biz Türk­ ler, hangi dine girersek girelim, bizi biz kılan ve bize Türk kimlionıi veren temel unsur olan mitolojik dünya görüşümüzü tama­ men reddetmediğimiz gibi o n u yeni girdiğimiz dinlerin yok edi­ ci tesirinden de korumanın bir yolunu bulmuş ve bu sayede de devletimizin olmadığı veya devletimizin kabul edilen dinlerin son d e r e c e ağır tesirleri altında bulunduğu durumlarda da özü­ müzü, milliyetimizi ve kendimizi ifade ettiğimiz dilimizi, Türkçemı/ı ve dolayısıyla Türklüğümüzü koruyabilmişiz. Bizim biraz uzunca da olsa iki cümleyle irade ettiğimiz bu v ,**!çekler, Türk kültür tarihinin bir özetidir. Dahası. Türk mitolojisi meselesi açıkça görülüyor ki, bir ulus olarak yeryüzünde vücut bulma, yer tutma ve var olma mücadelesinden başka bir şey de'.ıK İn H e m de Atatürk'ün "kendimiz olarak ve kendimiz kalarak. Aydınlanma, çağdaşlaşma ve insanlık ufkundan bir g ü n e ş gibi doğarak yannın dünyasını aydınlatma" hedefini gösterdiği Türk ulusunun hiçbir zaman vazgeçemeyeceği temel bir kaynak ve mesele olarak karşımızda durmaktadır.
1

Ancak, özeleştiriyi pek sevmeyen biz Türkiyeli Türk aydınlan ı 1 u.ılv link mitolojisi konusunda 20. yüzyıl boyunca neler yaptıoımı/ı .ıslında yapmadığımızı- anlamak için uzun boylu araşOr* / tu k. >ı ıı ıyU ı itgW olarak yalanlarda yaptığımız bir çalışmamız için bkz. Özkult,,>İKiıu<filtı Hiık Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü. Ankara. AKM Yay. '' hakinin gclrneksel Türk dünya görüşünü ve dinini pek çok din değiştirnırlrıtnr lağmcn koıumalan konusunda bkz. /. Roux. Türklerin ve Moğolların I hkllUnl. İstanbul. I^ırvt Yay. (1999).

ın

o kadar. Bugün Türkiye'de Türk mitolojisini profesyo­ nel bir araştırma alanı olarak seçmiş insan sayısı bir elin parmaklannı geçmez. Buna bir de bizim gibi konuya İlgi duymakla birlikte henüz kitap çapında eser vermemiş/verememiş ancak makaleler yazmış ve yazmaya devam e d e n en fazla on. Aynı şekil­ d e . Evet yukanda Türk mitolojisinin ö n e m i n e dair kurduğu­ m u z iri iri cümlelere rağmen kitap çapında sadece üç çalışma. bütün gplakiıgryla ortadadır. Rahmetli Bahaeddin Ögel ve Murat Uraz'ın çalışmalanna son yıllarda Yaşar Çoruhlu'nun çalışması katılmıştır. Her şeyden ön­ ce.maya gerek yoktur. Bu konuyu başlık yaparak yayınlanan kitap sayısı İse sadece üçtür. Türkiye'de yeterince bilinmeyen özellikle Rus­ ça kaynaklann kaynakçası da uzmanlaşmaya yönelecekler açısın­ dan son derece yararlıdır.. Ö t e yandan Türk mitolojisine ait verile­ rin bir sözlük sistematiğinde sunulmakta oluşu konunun uzmanı olmayan ve böyle bir amacı da olmayan okuyucuyu sıkmadan 11 . Türk mitolojisi araştırmalan konusundaki ihmalimiz ve tembelliğimiz. elinizde tutuğunuz kitap. Türk mitolojisinde yer alan kahraman. Türk Mitolojisi An­ siklopedik Sözlük" büyük bir ö n e m taşımaktadır. bilemediniz on beş isim ekle­ nebilir. Bu bağlamda. "albastı" veya "al karısı" gibi bir konu­ yu ele alacak olan araştırmacılara motif veya tip bazında konu­ nun sosyo-kültürel evriiiş ve şekilleniş çizgilerini takip e t m e ve mukayese e t m e imkânını vermektedir. Bu da bir konuyu diyelim ki.. Türkiyeli araştırmacılann çoğunlukla ikinci elden kaynaklar vasıtasıyla kullandığı ve mito­ lojik geçmişimizle ilgili son derece önemli kaynaklar olan Rusça kaynaklan ve Türk dünyasında yapılmış alan araştırmalanndan el­ de edilen sonuçlan içermesi bakımından konuya uzmanlaşma amacıyla ilgi duyacaklara kaynak niteliği taşımaktadır. Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük. karakter ve tipleri ve bunlann çeşitli Türk boylan arasında aldığı şekilleniş ve çeşitlen­ meleri de vermesi nedeniyle karşılaştırmalı verilere sahiptir. Kitapta yer alan m a d d e başlıklan aynı z a m a n d a Türk mitolojisinin alt çalışma alanlannı ve problemlerini göstermesi bakımından da yol gösterici ve ufuk açıcı mahiyettedir.

Dahası ve belki de en önemlisi bu özellikleriyle. heykel ve isterse müzik. Prof. Küreselleşme­ yi bir kader gibi dayatan günümüzün sosyo-kültürel ve siyasal konjonktüründe böylesi gelişmeler. yazın ve film formlannda ortaya çıkması mümkün olabilecektir. birkaç Örneğini Atatürk'ün d ö n e m i n d e gördü­ ğ ü m ü z Türk mitolojisinden alınan ilhamla ortaya konulmuş sanat eserlerinin. Türk Mitoloji­ si Ansiklopedik Sözlük. TürkiyeTürkçesine aktartarak yayınlayan. başanlannın devamını diliyorum. yukanda işaret ettiğimiz eksikliklerimizin giderilmesi sürecinde araştırmacılanmtzı harekete geçirerek Türk mitolojisi araştırmalannı hızlandıncı ve derinleştirici bir katalizör İşlevi yüklenmesine yönelik beklentilerimizdir. mito­ loji dünyasına ait pek çok popüler ve akademik çalışmayı birbiri ardınca yayınlayan ve bu alanda uzmanlaşan Yurt Kitap-Yayın'ı tebrik ediyor. Dr. Bu sürecin hızlanmasryla birlikte. Aynı şekilde. ister resim. Özkul Çoban oğlu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tük Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi 12 . "olmazsa olmaz" hüviyetin­ dedir ve "kendimiz olarak ve kendimiz kalarak çağdaşlaşmamı­ zın" yolu da buradan geçmektedir. Bu nedenlerle. kardeş Kuzey Azerbaycan Türklerinin görkem­ li alimi Celal Beydili'yi bu örnek çalışması için kutluyorum. Dolayısıyla bu kitap uzmanlaşma niyeti olma­ yan okuyucu için de son derece önemli ve yararlı bir kaynaktır.istediği m a d d e y e yönelik olarak derli toplu bilgi alabilmesini ko­ laylaştırmaktadır. geçtiğimiz yıl Bakü'de Türk Mifoloji Sözlüyü" adıyla gkan bu çalışmayı.

Aan Darhan Hatun. yaşlı büyük ağacın (soyun kutsal 13 . aynı zamanda Aan Darhan Hatun olarak da anılır. onlan korur. Aan Alahçın Hatun'un büyük kayın ağaçlan üzerinde ya­ şadığına inanılır.görüntüsü sayılan ruhun adı. beyaz saçlara sa­ hip yaşlı kadın görünüşünde hayal edilip. ilahesi veya ruhudur.derin üzüntü du­ yup ağlar. Yakutlann geleneksel dinî-mitolojlk görüşlerinde O. Aan Alahçın Hatun. Onlann nefeslerinden otlar yeşerir. temiz kalpli bir variık olan Aan Alahçın Hatun. hem de baş­ ka bir deyişle. İnanışa göre o. O. düz yeşil alanlarda küçük kasırgalar halinde do­ laşır. Dünya­ nın üç kata ayrıldığına inanan kozmolojik görüşlere göre ise Orta Dünya olarak adlandınlan dünyanın belirtisi olan ruhun adı. danalann ve diğer besi hayvanlann artması onun sayesin­ de mümkün olur. ağaçlann ve bitkilerin ruhudur.iyi olmalarını isteyen ve onlara yardım eden mistik bir güçtür. Aan Darhan Hatun. insanlann yanlış hareket ettikleri zamanlarda -örneğin doğaya zarar verdik­ leri veya bitkileri. Bazı metinlere göre de onun Ereke-Cereke adlı bir oğlu ve Kırbadahın Kırkıttar adında bir de kızı vardır. doğada ne varsa hepsinin insanların ve diğer tüm canlıların. hem Ulu Ana (Yer Ana) motifinin bir görüntüsü. ağaç­ lar çiçek açar.AAN ALAHÇIN HATUN: Sakalarda (Yakutlarda) yer yüzünün İnsanların yaşadığı yer katının. bir yer sahibesi. O. O. koyunlann. otlann. İnsanlann mutlu ve varlıklı yaşamalan. Yaz geldiğinde. yer ilahesidir. "soyun kutsal ağacTnda yaşadığına inanılır. İyi niyetli. ruhlann en büyüğü ve en görkemlisi sayılır. ağaçlan kınp telef ettiklerinde. bitkilerin ve ağaçların büyüyüp boy atmalan için. Bu çocuklar. ışıklı bir yüze. otlann.

hatta üç yıl önce ölenleri bile diriltmeye ve körlerin göz­ lerini açmaya kadir biridir. Onun müthiş bir güce sahip olduğu ha­ beri Ulu Yaratan'a ulaşır. onu ateşe attınr ve onun yandığı bu ateşten. Reşiddettin'in kaleme aldığı Oğuzname'de. işlevleri açısından.hiçbir tann tanımayan bu ilk şaman. "Sen bu gücü nereden aldın? Yaptığın tüm bu mucizeler hangi inananın ürünüdür?" diye sorar. farklılık göstermeyen Aan Arkıl Oyun. lrkıl Hoca olmuştur. ilk şamanın adıdır. Kahramanlık destanlannda. Hayatın sonsuzluğunun ve kâinatın döngüsünün şifresi. "Irkıl" inanışı. Yakutlann inanışına gö­ re -şaman metinlerinde de yer aldığı gibi. AAN ARKIL OYUN: Yakut şaman inanışına göre. çok güçlü bir samandır (gam/kam). İlk çağlarda." Ebülgazi ise 14 . onunla ilgili şu cümle yer alıyor: Türle töre ve âyinlerinin temelini atan bilge. Ulu Yaratan (Ürünk Ayn Toyon) onu yanına çağırıp. Aan lrkıl Oyun. Orhun Türklerinin etkisi albnda yaşamış ve onlann birçok geleneklerini koruyup saklayan Buıyatlarda son çağlara ka­ dar yaşadı ve Onkon'un önünde okunan ilahilerde hatırlandı. kendi gücüm ve inanamın sayesin­ de yapıyorum!" diye yanıtlar. Oğuz destanlannın bazılannda "lrkıl Ata" veya "lrkıl Hoca" olarak da geçmektedir. Bu yanıta sinirlenen Ulu Yarana. Bazen ona sadece "Arkıl" (lrkıl) da denir. yol göstereni ve koruyucusu olarak ortaya çıkar. yer tannçası olan Aan Alahçın Hatun (Aan Darhan Hatun) hikâyenin baş kahramanının danışmanı. tannya karşı gelen ve onunla mücadele etmeye kalkışan ilk şaman grubuna dahildir. O da "Ben hiçbir yüce güç tanımıyorum. Aan Arkıl Oyun. Şaman efsanelerine göre O. Ne yapıyorsam. şaman aıhlan yaratılır. bu ağaçta saklıdır ve onun için de bu ağacın dallannı kırmak yasaktır. Yakutlann inançlanna göre koruyucu olup aynı zamanda gelecekten haber ve­ ren biridir. Böyle bakıldığında Aan Arkıl Oyun da Ulu Ana'yı sembolize etmektedir.A A N ARKIL OYUN ağaa) altında ona kurban kesilir. Aslında şaman halk kültüründe tanımlanan diğer samanlardan. gökte yaşadıklanna inanılan ilk şamanlar ise Ulu Ananın (Yer Ananın) toplu­ luğunu sembolize ediyordu.

"ırk" sözcüğü. "Divan-ı Lügat-it Türk" adlı eserinde ise "ırk" sözcü­ ğünü "kahinlik. sadece bazı insanların 15 . İlk şamanın adı olan "Arkıl" da "lrkıl" adının özüdür ve "ırk" kökünden gelir. M. eski Türkçe'de "fal" anlamın­ da kullanılmış olan "ırk" sözcüğünden gelmektedir. İlk şamanlar. Yakutlar. (Örneğin Irkım açıldı: talihim. kötü ruhlardan koruyup saklayan bir ruhtur. şecere geleneğindeki "lrkıl Hoca"nın adında yaşayan "Arkıl" adı "lrkıl" adının türemişi olup. Tannalık ve Şamanizmle bağlı eski inanışlarda da denemeler toplamı sayılan fal kitabına. (A. olacaklan bilmek ve gelecekten haber vermek" an­ lamına gelirdi. "ırala" sözcüğü.) Böylece. "ileriyi görmek. Pekarski Sözlüğü'ne göre. Kazandan çkan İlk lokma onundur. ve 15. "lrkıl Hoca" İradesinde yaşıyor. bahtım apldı. yüzyıllara ait.AAN DARHAN TOYON Türk Şeceresi" adlı eserinde. Aan Darhan Toyon'un dilini. buna göre hastayı tedavi etmeye çalışırlardı). hastalan iyileştirmeye geldikle­ ri zaman ellerindeki tokmaklarını atarak fala bakar.) V. (Tuva samanları. talih" gibi anlamlarda kullanmıştır. yaşlı görünümünde hayal edilirdi. Ancak bu sadece bir varsayımdır. gizli olaylan su yüzüne çıkarma. şecere geleneğindeki. fala bakmak anlamına gelirdi. AAN DARHAN TOYON: Yakutlann mitolojik görüşlerine göre. "Irk Bitik" adı verilmesi de bundandır). (Ancak 14. beyaz saçlı. ateş ve ocak sahibi. Yakutça'da olan. Buna göre de onu her gün beslerler. gerçekten da daha çok laladırlar. "uğursuz" seklinde yazılan agklama tam olarak anlaşılamıyor. Kısa boylu. Kaşgarî. İnana göre Latinlerin "Orakul"lan da Türk mitolojisine aittir ve "Orakul" sözcüğü de "ırk" kökünden gelmektedir. Ancak saygısızlık gördüğü takdirde insanlara çeşitli aalar verir ya da her yeri yakar. Radlov Sözlüğü'nde de "İrk" sözcüğünün talih anlamına geldiği göste­ riliyor.) Eski Türkçe'de "rai" anlamında kullanılmış olan. ev ruhu. Aileyi. "Ettöhfetüzzekiyye"de "ırkıl" sözcüğünün karsısına. (Eski Türkçe'de "ırk bakmak". lrkıl Ata'nın bir Türk bilgesi olduğunu yazıyor.

Bu ruhlardan en çok bilinenleri ise Arsan-Duolay ve Hara Suorun'dur. insanın aklını elinden alıp deliye çevirebilme gücüne sahipler. Abaasılann (bu ad bazı edebiyat metinlerinde abaahı şeklinde gösterilmiştir) çoğu. "Albastı" (Hal Anası) ismiyle anılan benzer varlıklar alıyor. Tek ayaklı. bazen iyilik yapsalar da bunu iyi olduklan için değil. Onlann bir özelliği de yeryüzünden gelenleri görememeleridir. Böylece can karşılığında can vermiş olurlar. dinî-mitoloji inançlara göre. Yakutlann inanı­ şına göre ise kopuz sesine düşkün olan Abaasılar. Abaasıla16 . Diğer Türk halklannın İnançlannda buna benzer varlıklann yerini. insanlardan farklı olarak arka arkaya yürürler. hepsi bu varlıklann ürünüdür. insanlara zarar vermek amaayla yeryüzüne çıkarlar. Eski zamanlardaki Yakutlar. Şaman mitolojisine gö­ re yeraltında. Yaradılış itibariyle kötülük verici olan Abaası ruhlar. Bu da yine onlann. Şaman efsanelerine göre ruhlar. cinayete sü­ rüklerler. bir insanın ömrünün en az yetmiş yıl olduğunu düşünürlerdi. kö­ tü ruhlar olan Abaasılar veya samanlara bağlarlardı. (Bazı metinlerde bu yuvaya beşik de denilmiştir). Onlan yer­ yüzünde sadece büyücüler görebilir. Birinin yetmiş yaşından önce ölmesini. tek gözlü ve kel varlıklardır. Çağırdıkları za­ man da ona sadece hoşuna gidecek adlarla hitap ederlerdi. insanlan yolundan alıkoyup.A B A ASI-AB A AHİ özellikle de samanların. Onlar. ABAASI-ABAAHI: Yakutlann dinî inançlannda geniş yer tutan ve yeraltında yaşadıklarına inanılan kötü ruhlara verilen genel ad. genelde insan vücudu. bö­ cek. şaman olacağı kesin olan insa­ nın ruhunu alıp yeraltı dünyasına götürürler. leş gibi kokan şeylerden oluşur. karanlık yeraltı dün­ yasına özgü değişken huylu varlıklar olmalanndan kaynaklanmakta­ dır. Kendileri de yeryüzüne gknklannda görünmez olurlar. bu şekilde gelen canlan saklamak için aynlmış yerler bulunur. onlardan korunmak için kurban verirler. İnsanlar. Abaasılann yemekleri. Abaasılann başka bir özelliği de insanlann ruhlarını alıp götürmektir. Zararlı ve iğrenç görünümlü bitki ve hayvan ne varsa.anlayabileceğine inanırlardı. Bu ruhlar. kendi çıkartan için yaparlar.

Gele­ cekte güçlü şaman olacak birinin bedeni tüm kötü ruhlara yeter. dokuz kötü ruh arasında üç defa bölünür. yetiştirilir. bu süre içinde kendi evinde ağır hasta şeklinde yatar ve ölümle yaşam arasında kalır. belâyı yaratan tüm ruhlann yolunu bilir ve bu belâyı rahatlıkla giderir. onlan saklayan ve geleceğin şamanı olarak yetiştiren bir kadın vardır. bir anlamda tazelenen gelecek şaman. parça parça doğrarlar. Bunun için önce onun başını kesip. tekrar yeryü­ züne dönüp ayrıldığı cisme yeniden kavuşurlar. tüm "ulu şamanlar"ın anası sayılır. Yeraltı dünyasındaki o evin sahibi de yine Abaasılardır. bu varlıklar kökenlerine göre. beşik denilen evde bir yere toplayarak. Veda zamanı geldiğinde de gelecek şamanın bedenini yanp. Abaasılar. Geleceğin güçlü samanının ruhu. 17 . Ruhu çalınıp yeraltı­ na götürülmüş olan kimse.sa­ yılırlar. Bedeni doğranıp yenildikten sonra kemikleri yeni etlerle örtü­ len. Bu arada söylemek gerekiyor l<i sadece Abaası ruhlan olan şamanlann bedenleri parçalanır. Bu hali ruhunun tutsak kaldığı sürece devam eder ve sadece geceleri uyurken yeraltı dünyasında olabilir. bede­ ninin nasıl parçalandığını gözleriyle görebilsin diye yüksek bir ağa­ cın üstüne koyarlar. gelecek şamanın geçeceği yollara atılır. o kötü ruhun ya­ rattığı hastalık ve belâ karşısında aciz kalır. kendi öz oğlunun kemiklerini. onu büyüyle tekrar dirilttiğinden söz edilir. Bu kadın. Zayıf şamanlannki ise bir yıl. "kut" denilen şaman ruhlannı terbiye edip yetiş­ tirirler. geleceğin samanlarının manevî atalan -yaratıcılan. Doğ­ ranmış bu parçalar. Bu şaman. Bir Yakut efsanesinde ise Büyük Abaası'nın. başka ruhlardan farklılaşırlar ve onlarla tamamen zıt bir kutupta değerlendirilirler. Aba­ asılar bu evlerinde. bu süre içerisinde deliler gibi dolaşır. efsanevî bir kuş tarafından bes­ lenip. Gelecek şamanın bedeni bölüş­ türülünce. belâyla karşılaştığında.ABAASI-ABAAHİ nn vergi olarak verdikleri bu canlar. Bazı şamanlann anlatûklanna göre. Bu süre dolduğunda. Yakutlann dinî-mitolojik inanışlannda. yeraltı dünyasında üç yıl sakla­ nır. kötü ruhlardan hangisine yetişmezse. Sonra bu beden.

Onlar. Bazı mitolojik metinlerde Ab­ dal'ın. erkek samanlara verilen lakap olarak 18 . Türk halk inanışlannda da kendine yer edinmiştir. Bu sözcüğün tasavvuftaki anla­ mı. Bugünkü Saka Türkçesinde. a b d a l l a r M a mur ve dombras. bunu o Abdal götürmüş demektir.ABDAL ABIDAL ABDAL-ABIDAL: Tasavvuf edebiya­ tında. ° . maddiyata olan bağlılıklardan kurtulup. Yani zaman ve mekân sınıriannı aşabilme gücüne sahip olduklanna inanılır. Omeğin. Ibn-i Arabi'ye göre. . Onlara aar. d a ğ keçile­ ri arasında dolaşıp onlan korur. Dağıstan'da yaşayan Türk topluluklanndan bir kısmında yaygın olan inanışa göre. ancak verdiği nasihatlerin de dinlenmesini ister. Şeytana binmiş . ^reketin artması ve tüm belâlardan ko­ runmak İçin Allah'tan ne dilerlerse kabul edilir. Söyle­ nenlere göre uzun ak sakallı olan Abdal. Avcılar onun adına dua edip kurban verirlerse avlan uğurlu olur. Kimselere görünmez.n. İnanışa göre gizli güç­ leri olan ve büyü gücüne sahip olan 1 Abdal Köse. ölmüş dağ keçisini dirilttiği ve yeniden hayat verdiği bile an­ latılmıştır. felsefeyle olan yakınlığından ve aynca mitolojiden kaynaklanmıştır. abdalların istedikleri zaman istedikleri mekanda olabile­ ceklerine inanılır. İnsanlann yalvanşlannı dinler. Allah yedi ikli­ mi yedi Abdal aracılığıyla gösteriyor. eğer dokuz aylık bebek. Abdal hakkındaki görüşler. Abdal. an­ ne rahminde ölmüşse. bazı müstesna varlıklar dışında kimseye görünmezler. dağlarda yaşar. Halk sûfiliğinde. kendini Allah yolunda kur­ ban eden sûfl veya erenlere denir. Eğer bunu yap­ mazlarsa ne kadar usta ava olurlarsa olsunlar o avdan eli boş döne­ cekleri kesindir. çalarken ' V 2 M»*"*».

türkücü ve masala olmalan. Anado­ lu'daki Abdallann. (bak: Ülgen) ABZAR İYASE: Kazan Tatarlannın inançlarına göre. Kızıl başlarda Abdallık kültürünün varlığı. Daha sonralan Bektaşiliğin onu içine aldığı. İran'da 11. gerçekten de bu sözcüğün derin tarihî kökleri olduğunu gösteriyor. yüzyıla ait metinlerde ise "divane" anlamında kullanılmıştır. çalgıa. en çok Alevilerin sıklıkla yaşadığı yerler­ de rastlanır) ve bunlar gibi birçok ömek. evin avlusunda veya bahçesinde yaşadığına inanılan bir ruhtur. çoğu zaman inançlan bozuk. Geçmişte Abdalan-i Rum denilen ve halk arasında büyük şöhretleri olan bu kimseler. Muharrem ayrnda Kerbelâ şehitlerine yas tutmalan. yüzyıllarda kaleme alınmış edebî metinlerde "derviş". "Abdal" sözcü­ ğüne benzerliği de dikkat çekicidir. kâinatın yaratıası sayılan Ülgen'e veri­ len adlardan biri. kimi zaman Müslümanlıkla uyuşmayan. Abdal adında bir şehir bile var. Değişik kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu sözcük. daha çok göçebe hayatı sürerek. ahırlarda. Abdallann gizli dillerinin olması. bir kısmını değiştirdi­ ği ve hatta erittiği yönünde de görüşler vardır. (Anadolu Abdallanna. ve 14. 15. Çünkü Alevi olarak bilinen bu zümre. Ki­ mi zaman onlardan bahsedildiğinde de "ışık" sözcüğü kullanılmış­ tır. Hazar Denizi'nin gü­ ney kıyısında yaşayan Türkmen boylannda Abdal adını taşıyan in­ sanlara rastlanabilmesi. tarihte "Ağ Hun" adıyla bilinen Eftalitlerin adıyla da bağlantılıdır. Azerbaycan'da bir zamanlar âşıklar yetiştirmekle ünlü olmuş. şeriat düşmanı olarak lanse edilmişlerdir. kendilerine Alevi diyen bu insanlann Ehli-Beyt'in kullan olduklannı söylemeleri.A B Z A R İYASE "Abidal" şeklinde bir sözcük vardır. gerçekte de İslam'dan önceki yüzyıllara ait eski Türk inançlannı yaşatırlar. bu yüzden çok yerde kabul görmeyen. Bu sözcüğün. Ay­ rıca abdal-aptal sözü. Köroğlu masallannı söylemekte meşhur olma­ ları. ABIYAŞ KAN: Altay uygarlığı çevresinde yaşayan bir g a i p Türk hal­ kının mitolojik metinlerinde. 19 . serseri dervişler olarak gösterilmiş.

Örne­ ğin Köroğlu gibi mitolojik kahramanın çok yemesi. tılsıma düşmüş bir kahramanın ne kadar yerse yesin doymadığı ya­ zılıdır. mecazî olarak "Aç göz" anlamına gelir. Ev hayvanlanndan bazılannı sever. "Zengi Baba" gibi varlıklara yakınlığı ile tanınır. Çok yemek.AÇGÖZLÜLÜK En çok "Ev Sahibi" adıyla anılan ruhla karşılaştırmıştır. Büyülü bir Azerbaycan hikâyesinde. Bu bakımdan Karaçay-Balkariann dilinde "geleceği gören ve bilen" mitolojik obu­ run adıdır. atın kuyruğunu örmek onun sevdi­ ği işlerden biridir. mitolojik kahramanlann övülen bir özelliğidir. Bu. insan kılığında veya değişik hayvan şekillerine bürünerek görünebilir. Mitolojik kökenli efeane ve hikâyelerin kahramanlannda da ola­ ğanüstü bir şekilde yemek yemek özelliği görülür. mitolojik kahramanlar için bir ayncalıktır. Batı Sibiıya Tatarian'nın mitolojik görüşlerindeki "Mal Sahibi". Bura­ da aynca mitolojik kahramanın düştüğü geçici durum. mistik varlıklann özelliklerinden biridir. AÇGÖZLÜLÜK: Açgözlülük veya çok yemek yemek. Genellikle Türk destanlanndaki kahramanlar da çok yemek yemeleriyle bilinirler. Abzar İyase. onun öbür dünyadaki alacağı şekil olarak kendini gösterir. Bu kahramanın açlığı sadece tılsımın etkisinden kurtulduktan sonra giderilebilir. 20 . yedikçe de doymamak. Freydenberg'e göre. İnsan­ lar bu hayvanlann Abzar İyase tarafından öldürüleceğini düşündük­ leri için. Örneğin. Altay inananda. açgözlülük. Bu motif başlangıçta (daha önceki çağlarda) o kahramanın diğer dünyada tılsıma düşmüş olduğunu gösterir. ölümün mecazî olduğunu gösteriyor. onun kahraman­ lığının bir parçası gibi övülür. Batıl inanca göre. diğer dünyada akmakta olan ırmağın adı­ nın "Doymadım" (Joymadım) olması da açgözlülüğün. insanların gözüne ancak uzaktan uzağa. Ancak sevmediği ev hayvanlan da vardır. O. Başkurd ve diğer Türk halklarının mitolojik görüşlerinde yer alan bu varlığın adı. mecazî anlamda ölümü ifa­ de eder. onlan hemen satmayı tercih ederler.

Varlığın kendisi de onda ve onunla yaşayabilirdi. Sümer mitolojisinde.. "Oğuzname"deki". Ona 21 . Ad. Her şey sağır ve ses­ sizken.. Ad ile varlık iç içe sayılırdı. "yer yaratılsın!" demiş ve yer yaratıl­ mıştır. Bu adlar. kâinattaki her şeyin adını. adla eşya veya ki­ şiler arasında özdeşlik kuruyordu. baştan başa sularla kaplı so­ nu olmayan bu dünya. yedi kat gök ve on sekiz bin âlem. kaosa ve karmaşaya yol açabilirdi. Eski mitolojik düşüncede "Gerçekliğin". Sonralan. bir şeyin veya insanın adının yok olması. mitolojik sis­ tem hakkında fikir yürütmek için biricik kaynak sayılır. varlığın ifadesini ve mahiyetini oluştu­ rurdu. Adem'in yaratılışı da ona kutsal adların öğretilmesiyle başlamıştır. Çünkü bu düşünce. şa­ hıs veya eşyayla birlikte ifade edilen mitolojik düşüncede. Allah'ın "Ol" <Kün!) demesiyle yaratılmıştır. Sonra "Gök yaratılsın!" demiş ve gök yaratılmıştır. her şeye bir ad vermiş ve böylece dünya yaratılmıştır. Ad ile talih arasında kınlmaz bir bağ olmasına da o yüzden inanılmıştır. onun var olduğunun başlıca göstergesidir. Eski inanışlara göre de bir nesnenin oluşabilmesi ve varolması için öncelikle ona ad verilmesi gerekiyordu.. Mitolojik adlann birçoğunun ayn ayrı bugüne kadar gelişleri tesadüf değildir. düzensizliğin kaynağı olup.AD AD: Mitolojik görüşlerin temelinde." hükmü de içerik itibariyle. ad­ landırma (nominasyon) yoluyla yaratılmıştır. Türk yaratılış mitolojisine göre. yer ve gök diye bir şey yokken. İslam'a göre başlangıcı ve sonu olma­ yan eşsiz yedi kat yer. sözle. "Korkut Ata" vermiştir. bir kimsenin veya nesnenin adının olması. Bolsın kıl. adla ve adlandır­ mayla yaratıldığına inanılırdı. Adın doğru düzgün seçilmemesi. Azerbaycanlılar arasında dolaşan bir rivayete göre. önceleri her şeyin adsız olduğu yazılır. Müslümanlıkta­ ki yaratılış hikâyesine benzer. adlandınlarak ve başka bir deyişle anlamlandınlarak yaratılmıştır.. Yakutlarda ise ad verme İşlevi Ulu Ana'nın bir görevidir. Çünkü adı olmayan bir şeyin kendisi de yok sayılırdı. Adın. o adı taşıyanın da yok olmasını be­ raberinde getirir. "Ağ Ana"nın buyruğu ile Ülgen. Bil­ gelik ve Su Tannsı olan "Enki". Sayan-Altay Türklerinin mitolojik inançianna göre de kâinat.

ö l ü m e teslim olur. elinde kımız dolu bir kapla dağ başına çıkıp kendisine ad verilmesini ister. Bir yaş döneminden diğerine geçilmesi. "adsız" adıyla birçok kişinin varlığı. birbirine bağlıdırlar. bir kimsenin adı vasıtasıyla iyilik veya kötülük yapılabileceği de mümkün sayılırdı. adsız yaşamak istemeyen kahraman. öbür dünya variıklanndan olan "Dağ Sahibfnin. Eski Türklerin ilk çağlarda taşıdıklan adlar. bu adlan taşıyan varlıklar. bu adı taşıyacak İnsanın varlığı ve içeriğiyle çakışmak. Sihirli hikâyelerde bazen kahramanın adı. etnik geleneklerle bağlı olmuştur. aklını yitirip ölürdü. Bu adlann seslendirilmesi yasak olduğundan. bir günde bir yaşında olan yiğitler ve atalannın tek evladı olan kahramanlar. başka bir adla anılırdı. kendilerine tanrıdan ad isterler. sayılı ve uğurlu olmalıydı. Arkaik motiflerini koruyan Türk destanlannda. adının anlaşılması ve ruhunun yerinin be­ lirlenmesiyle yenilir. Bu İnanışta adla can. Çocuğun bu adla daha çok yaşayacağına inanılırdı.AD göre. kişinin yay çekip ok atmaya başladığı zaman verilirdi. Orta devirler tarihinde. onun toplumsal statüsünü belirleyecektir. Şorlann görüşüne göre bir kimse. ça­ buk büyüyen çocuklar. Bu nedenle gönlüne ilham edilen "Korkut Ata" da gönlüne doğan İyi bir İşarete göre ad verir. Eskiden kutsal olarak bilinen adlar. adı olmayanlann adsızlıktan çektik­ leri aalar anlatılır. bu inanışın bir ürünüdür. Çün­ kü bu ad. Ruhunun olduğu yer gizli kaldığı sürece yenilmez olan kahraman. Şor destanlannda. eğer bir çocuk doğmadan ölürse. Bu destanlarda. BaO Sibirya Tatarlan'nın dinî inançlannda kadın dnsinden olan 22 . "Dede Korkut" kitabında büyük Oğuz beyleri. erlik (Erlik. onun ruhunun yerleştiği yeri gösterebilir. onu Öz adıyla çağırmasına dö­ n ü p baksaydı. Eski Türklerde. bu yiğide kutlu olsun!" Çünkü ad. o ailede ondan sonra doğacak çocuğa "Adsız" adını koyarlardı. yeniden doğmakla aynı anlama geliyordu. Yakut gelenek­ lerinde de ikinci gerçek ad. cehennem ve yeraltı ölüler saltanatının hakimi) er­ demini gösteren "Er" adını almak. ellerini kaidınp şöyle dua ederler: "Bu ad. ad almakla mümkün olduğundan ve ad verme yaratmakla eş anlama geldiğin­ den. gizil tutulurdu.

yerin sahibi olan ruhun adı olarak da dü­ şünülürdü. yıröa kuş adlan(lir. Bir başka anlatımla. mitolojik dü­ şüncede. İlk Selçuklu beylerinden olan Tuğrul. Bu yüzden. Türklerin demonolojlk (Şeytan) inançlannda bu varlığın adına ba­ zen "Kurt Kadın". aynı anda doğaya pjjgr ^P^S olan yakınlığın ifadesiydi.ADAMCIL KURT korkunç bir ruha "Adsız" (Attsıs) adının ve­ rilmiş olması. "Bizden İyiler" adıyla bilinen varlıklardan olduklanna inanılır. Dağ sahibinin adı da Alvız'dır. yalnız coğrafi bir ad değil. dağ. Türkmen boylannın büyükleri genellikle yırtıcı hayvan ve kuş J A ^ \ adlan taşıyorlardı. Çağn ve Beykun'un adlan. ve 18. bir ruh neyin sahibi ise onda da yaşar. ADAMCIL KURT: İnanışa göre geceleri kurt derisine giren kadın. yabanaya benzemek demekti. anlamlandıran şeydi. Örneğin. Onlar gündüz- 23 . yüzyıllar arasında. Etnik bilimdlerin gözlemlerine göre.. canlı ve İnsan benzeri olduklan düşünülen bu varlıklann. sahibi ol­ duğu yerde yaşamaktadır. 11. Kadınlann kurt olmalannın sebebi. Bu adlann ilki yeni Müslüman adı. dinî-mltolojlk içerik taşıdığından.. başlangıa olan. diğeri Kurt ise boy ve soy mensupluğunu gösteriyordu. Bu bakımdan var ol­ manın da koşuludur. Figürlü At K Çünkü yabana adın taşınması yabana gibi ol<>şumu Süsü mak. bazen de "Adamcıl" denilir. güya geceleyin başı açık dışan çıkmalandır. ad anlayışının mitolojik düşün­ ce İçin ne demek olduğunun anlaşılması için dikkat çekici bir örnektir. Çünkü dağ ruhu Alvız'ın kendisi de aynı dağda. "Alvız". Müslümanlığı ka­ bul etmiş olan Oğuzlarda ise iki ad oluyor\0 du. Böylece ad. aynı şeyin taşıyıası da olur. dualara ve yalvanşlara cevap verebileceklerine inanılır. doğal bir yerin adı mitolojik ba­ kımdan neyi ifade ediyorsa. bir dağın adıdır. Bu. çay ve göl adlan mitolojik İnançlara sahip bir Türkün gözünde. Doğal mekanlara verilen adlar. Yani.

geceler ise gi­ dip insan yerler. Elbisesinin kokusunu alan kadın bağınr ve sonra rahatlar. hayatın başlangıa olan ne varsa hepsine ruh ve­ rerek. Onlann kurt elbisesi bulunup. Altay Türklerinin inanana göre.AĞ ANA leri gelip kendi İşlerini görürler. Tatarlann. AG ANA: Adına en çok yaratılış efsanesinde rastlanan ulu varlık. iyiliksever bir ruh saydıklan "Umay Ana "ya "Uluk Ak İne" (Ulu Ağ Ana) adı vermeleri de yaratılış efsanesine göre Tann'ya yaratma ilhamı veren Ağ Anaya yakınlığıyla dikkat çekicidir. tann Ülgen'e yaratma gücü ve ilhamı vermiştir. kopup geldiği mitolojik kültürün kendisi kadar çok eski bir inanışın izlerini taşımaktadır. "Pay Ice". Müslümanlık'a kadar olan eski inanışlan arasında. Sakalann. yan şeytan varlıklar olarak bilinen karakter arasın­ da saymak. Bir anlamda. yaşamın döngüsünü omuzlannda taşıyan olarak düşünül­ müştür. tandıra atılarak yakılır. Yer. "AdamHun Dönemine Ait İlâhi Kurt Figürü al Kurt" ifadesini. 'May Ice" ve "Imay Ice" denilen ve hayır se­ ven bir ruh olarak bilinen Umay ilahesi gibi. "Ulu Ağ Ana". bir anlamda şuuraltı ezelî sim da sembolize eder. Türk demonolojisinde. Kumuklarda. melek ve koruyucu bir ruhtur. Bu ad aynı anda "Umay"ın "Ulu Ana" topluluğuna bağlılığının ve bu mitolojik varlığın değişmiş hali olduğunun göstergesidir. doğanın başlıca yarana gücünü kendinde toplayarak. "Ulu Yaratan Ana" (Olo Jaratkan Ana) anlayışı vardı. gök yaratılmadan önce de var olup hayali gökte dolaştığına inanılan "Ağ Ana". Yan şeytan varlıklar ise canlı insanlarla ruhlar arasında bir karakter olarak mitolojik karakterler arasında yerlerini alırlar. O. Ulu Ana'ya bağlantılı olduğu düşünülen. ışıktan bir kadın hayalî olan (varlığı ışıktan yogıulan) Ağ Ana. "Albastı" motifinin izlerini taşı24 .

sadece Türk mitolojisinde değil tüm dünya halklannın mitolojilerinde rastlanabilir. önemli bir yer tu­ tan ağaç miti. Bu düşünceye göre. Kazakların "Goroğlu'sunda İse kahrama­ nın anası. "mübarek yüzlü. buradaki Ağ Ana motifinin. "Bay Terek". "Ağ Ana" adındaki "Ağ" sözcüğü İse bu varlığın kut­ sal olduğuna işaret etmekte­ dir. tanrıya kavuşmanın yoludur. yani (yaratan ana) adını da taşımaktadır. "Ağ Ana" (Ak Ana) adını taşı­ maktadır. bu kutsal ananın adı. Türk düşüncesinde yaratılış nedeninin başlıca motifle­ rinden biri olarak gösteriliyor. Türk etnlk-kültürel geleneğine baktığımızda. yüce dağlar gibi 25 . Bu nedenle Türklerdeki ağaç sevgisi ve saygısını hiçbir zaman tapınmak olarak görmemek gerekir. ilk insan dokuz budaklı bir ağacın altında yaratılmışnr. (bak: Ulu Ana. Temir Kavak** veya "Hayat (Dünya) Ağacı" deni­ len kutsal "Evliya Ağaç" inanışına. aynı anda "Ene-yayaçT. Teleutlarda. Ağaca tapınma denilen olay.AĞAÇ yan mitolojik varlığın adının "Ağ Kadın" (Ak katın) olması da yine dikkat çekicidir. en eski Ulu Ana veya onun farklı bir şekli olan Ulu Ağ Ananın değişik bir versiyonu okluğu kanaa­ tine varılabilir. İnanışa göre. "Evliya Ağaç". Türk mitolojisinde. aslında çoğu zaman Oğuzların ağaca gösterdikleri saygının bir ifa­ desidir. Goroğlu'nun gök oğlu olduğı düşünülürse. kutsal" diye de tercüme Yüzüne Kutsal Bir Çehre Verilmiş Bir Büyük Anne edilmiştir. Yer Ana) AĞAÇ: Türk Tanrıcılık sisteminde Gök-Tann'nın simgelerinden biridir. O. "Ak Ene"dlr (Ağ Ana). Altay şaman metinlerin­ de ve buna benzer diğer me­ tinlerde bu sözcük.

yalnız ağaç kutsal bilinmiş ve onu kesmek gü­ nah sayılmıştır. Türk destan kültürüne de çok uygun düşüyor. aynı anda "Ulu Göy-Tann"nın taşıdığı özel­ liklerdir. Oğuzlardan bahsederken verdiği bilgilere göre.ı gözle ^ölünmeyecek kadar göklere yükselir ve göklerde olduğu sanılan ışık dolu cennet âlemine ulaşır. M. "Evliya Ulu Ağaç" Türk düşüncesinde Tann'nın ilahî Özel­ liklerinin maddî dünyadaki sembolü haline gelmiş. Tenkrihan" adını vermeleri gibi çok sayıda bilgiler. Tek ve benzersiz olması. Ağaç. Bu kutsal "Evliya Ağaç­ lar" zaman geçtikçe Tann'nın gözle görülebilen yanına çevrilmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazl'nln uykusuna girip. Tann Dağı" gibi. Böylelikle. Ertuğrul Bey'in adıyla bağlantılandınlan bu uykudaki ağaç motifi. insanlann birbirleriyle ve doğanın insanlarla bağını Dünya Ağacı ve Kuşlar. "Evliya Ağaç" da Türk mitolojisindeki Tannalıkta Tann'yı temsil etmektedir. Tann'nın ilahî vasıflannı taşıdığını gösteriyor. Sayan Altay halk kültüründeki ağaç motifi.. Bazı kaynaklarda. her tarara dal-budak salan ve budaklannın gölgesi dört bir yanı örten de ağaçtı. Bunun için. yer sahibi motifiyle ilintilidir. Türk halklannın geleneksel dünya görüşlerinde. 26 . Türk mltolojisindekl tanımına uygunluğu açısından birçok özelliği vardır. haki­ miyetinin nerelere kadar uzanacağını söyleyen. Bu özellikler. sığınacak yer ol­ ması v. Hah Motifi.b. ölümsüzlüğü sembolize etmesi. Türklerin gözünde Ulu Ağaç'ın. Ulu Ana'mn yaşadığı ve kahramanlara memesinden süt verdiği yerdir. Tann'yı sembolize eden kutsal Evliya Agaçlan'nın. Burada ağaç. Cennet ise Ulu Tann'nın yaşadığı mekândır. Derbent yakınlannda yasayan Kumuklann.AĞAÇ bazı kutsal ağaçların Kıskın d. dokunulmaz ve kutsal saydıklan ağaca. onlann yüksek bir dağla yakınlıkianna ve "gözlerine ulu görünen" büyük bir ağaca Tankn" dediklerini söyler. başka bir deyişle onu sembolize etmiştir. Böylelikle. Kaşgarî'nİn.

önemli unsurdu. gökleri korumaktır. "Bay-Terek" ve benzeri adlar görülür. "Kayın" ağaadır.inlerinde. İnsanlar yaratıldıklan zaman ilk Kayın a ğ a a da Umay Anayla beraber yere inmiştir. hikâyelerde ise Tamir Terek" adlan da geçmektedir. kayın ağacının yerin derinlikle­ rine İşlemiş köklerinde. Hakaslar. tören ve âyinlerin başlıca unsuru olan Kayın Ağaa'na. Şoriar da dağ ve su 27 . "Dünya AgacT. yer ve yeraltı dünyalannı. Eğer bu ağaç kunımazsa. iki başlı bir kartal yuva kurmuştur. Ağaç motifi olan Kayın. Şamanist Türklerin en kutsal bildikleri ağaç. doğum. göğün en üst katında olup. Eski­ lerde. Hakaslann yaşlıları. Şamanlar kendi ilâhîlerinde. Altay Türk mitolojisinde "BayKayınk". Kayın Ağaa. Tann'yla kulu arasında ilahî bir köprü gibi düşünülürdü. dallan İse dünya dağının zirvesine yükselir. mitolojik inanışlarda önemli yer tut­ muşlardır. Al taylarda şaman ».iyililerinde yer alır. yalnız ağaçlar. Yakutlara göre. adına tören yapılan kadının ailede çocuklann dünyaya ge­ leceğine inanılırdı. Büyük olasılıkla Tann'nın tekliğini simgelediği için. 'Ara Ağaç'tı. Dünya halklannın mitolojisinde "Hayat Ağaa". Dünyanın tam ortasında yükselen bu a ğ a a n kökleri yeraltına İner. düğün ve bayramlarda. Yerle göğü birbirine bağlayan Dünya Ağaa'nın zirvesinde. yeraltı dünyasındaki atalar alemiyle bağlı gücün İfadesini görürler. göğün yere ağlan kapısıdır. Böylece bu kutsal ağaç.AĞAÇ sembolize eder. Hakaslann geleneksel görüşlerinde ağaç. tören bittiğinde götürüp ormana dikerlerdi.birbiri­ ne bağlamaktadır. Şamanı besleyip. Toprağın ruhunun da yoğun Kayın Ağaa'nda olduğuna inanıl­ mıştır. Altay şamanlannın İnancına göre. a talan n hayattan bu ağaçla bağlanırdı. Türk halklannda ulu ağaçlann evliya adla­ rıyla anılması da çok yaygındır. "Bay Kayın" derlerdi. aynı /amanda "insan". Bu kartalın işi. "insanın canı" ve "soy" anlamlarıyla da bağlantılıdır. bütün şaman . Kutsal sayıldığı için de "Bay Kayın" denilen bu ağaç. dünyanın her üç katını. -gök. "Imay Toyı" adını verdikleri törenlerde kullandıktan ağaa. "Evliya Ağaç" mitolojisine dair edebiyatlarda. büyüten a ğ a a n adı. "Şaman Ağaa".

yaprağı saranp yere düş­ tüğü zaman ölür. 1^ Altaylarda. Küçük Asya Kızılbaşlannda. Yakutlarda. Kayın Ağaa'nın altında geçirir­ lerdi. ağlayıp sızlayarak. her a ğ a a n birer canlı varlık ol­ duğuna inanılmıştır. Altay halk biliminde. Kayın Ağa2S iskitlerde Hayat Agaa . Bu İnanışlara göre. "Cengizname"ye göre. (ağaç korkutmak) gibi adlar­ la bilinen gelenekler vardır. kuş ve benzeri şeylerin yanında bir de ağaç tâyin etmişti. Buna göre de kutsal ağaca zarar veren veya dallannı kıran birine zeval geleceğine inanılmıştır. Uykuda. Er Sokotoh'un ablası sekiz budaklı ağaç. çocuğu olmayan kadınlar. Mitolojik inanışa göre. kar­ deşine yenilmez güç vermek İçin onu emzirir. öbür dünyada her yaprağı bu dünyadaki bir İnsana ait olan bir ağaç vardır. Tapınılan ağaca ant İçilir. Kayın Ağaa'nın altinda geceledikten sonra ad alır. kutsal bir a ğ a a n dibinde ak-boz bir at derisinin üzerine oturur. "Genç Oğlan" adlı hikâyenin kahramanı. O insan. dünyaya çocuk geleceği şeklinde. Yer Sahib i n d e n çocuk isterlerdi. her boya bir işaret olarak ayn ayn damga.AĞAÇ ruhlarının şerefine yaptıkları Ayinleri. her yıl bir kurban kesilirdi. Kırgız ve Kazaklarda ise kı­ sır kadınlar. yalnız a ğ a a n (veya suyun) yanında geceleyip kurban keserlerdi. agaçlann bereketli olması veya birkaç yıl ürün vermeyen agaçlann ürün vermesi İçin. Türk etnik-kültürel geleneğinde. yıkılan ağaç görülmesinin de ölümün işareti olarak yorumlanması da ağaçlara bağlı eski inanışlann bir ürünüdür. Oguzname'deki "Kıpçak" efsanesinde de ağaçtan söz edilmektedir. Cengiz. Türk halklannda. "Er Sokotoh" destanında. çiçeklenen ağaç görmenin. kut­ sal a ğ a a n ilahî özellik taşıdığını belirtmek için bu ağaçlara ' D e d e Ağaa" denilirdi. Kadir Gecelerinde ise sular du­ rur ve ağaçlar secdeye giderler.

günah sa­ yılırdı. Azerbaycanlılann inanışlanna göre. Kahramanlar ağaç yoluyla < rnnet'ten gelirler. Anadolu'daki Kızılbaş Şiilerinln ziyaret ettikleri şeylerden en önemlisi ağaçlardır. Azerbaycan dekoratif sanatında ortaya koı un örneklerin tamamında da hayatın başlangıç sembollerinden biri • tlarak yer almaktadır. dedeı MI ta ruhlan gününde. ağır olduğu düşünerek. u t . İnanışa göre. Âşık Paşaoğlu tarihinde. M. bir yer adı olarak kayda almıştır. ne olursa olsun kesilemezdi. Türk mitoloji­ mi U\ ağaçtan doğma motifi görülmez. bu şekliyle. ağacın Türk uygarlıklarındaki yerine işaret etmekte. 29 . meyveli ığa< m altında yatmazlar. kutsallığına işaret 14arak görülebilir. Ağaca tapınmanin bir başka iradesi ise evin temeli atıldığında ağaca kurban ı . ağaan ululuğuna.A Ğ A Ç KİŞİ a'ndan inip. »I lakalli yaşlı motifler gömıek mümkündür. Meyve getiren a ğ a a n kesilmesi. Ancak. genellikle günah sayılmış ve sadece mecbur kalındığında bu y< >l. onun kutsallık yönünü bildirmek­ le. "Bay Yığaç'ı. şeytanî bir karakterdir. tannsal özellikler taşıyan Ulu Ağaç'ın di­ binde de oturmazlardı. lir. Buradaki "Kaba Ağaç" anlayışı. yeni doğmuş çocuğa ad veren. "Kaba" sıratı. "Orman Adamı" olarak yer alan. Bu ağaç kesildiği taktirde. KazaUMan'daki birçok doğal obje ve yere "Aulie Akaş" {Evliya Ağaç. Ağaç Sahibinin insana zarar vere< rgi düşünülürdü. Ağaç. Geleneksel görüşlere göre ağaç kesmek. hube ve mezariann başında olan ağaçlar da kutsal sayıldığın. yılda bir kez orada tören yaparak kurban keserlerdi. lurk kültüründe. görkemli ağaç karşısında baş eğip. ı . kesinlikle yakılmazlardı. insanlara yardım eden. Kutsal Ağaç) gibi adlar verilmiştir. Kızılbaşlar. "Dede Korkut Kita­ bı' nda da geçer. Bütün bunlar. ı başvurulmuştur. kutsal a ğ a a n küçük bir dalını bile kesmeye kimse cesaret edemez. AĞAÇ KİŞİ: Karaçayların (ve Azerbaycanlılann) mitolojik görüşlerin­ de. Kaşgarî. M n e geleneğiydi. "Devletli Kaba Ağaç" iradesine rastlanı­ lır.

Vücudu baştan Uışa sık tüylerle kaplı olan Ağaç Kişi. hetonik kökenli şeytan gibi onun da öbür dünya ile bağlı ol­ duğunu gösterir. oğul. ağlamağım gökteyken. "Irk Bitîk"te de aynı anlamda kullanılmaktadır.ıı düşünülen bu varlığın. Ağladı. Namaz kıldı. "dua etmek. insanla maymun arasında bir varlık­ tır. "dua" anlamında kullanılan bir sözcük.") AĞI: (bak: Yuğ) 30 . ("Han Kazan aydır: Oğul. "Eski Türk Sözlüğ u ' n d e . soru işaretiyle. Böyle pis kokması. giyer. Onun köpek­ likitlerde Hayat Ağaa lerden korktuğuna inanılır. Bu da Arap dilindeki. "Kardan Adam" hikayelerinin lo­ kal bir versiyonu olarak değerlendirirler. Kadir Tann'dan hacet diledi. E. Araştirmaalann bir çoğu. yere İndi". "Ağ alnını yere koydu. Tövbe" gibi İzah edilmiştir. Aslında ise buradaki "ağla" fiili: "dua etmek. çağırmak" anlamın­ da olup. Ağaç Kişi ile ilgili minen. ormanlarda yaşadığına inanılmıştır.AGAN I lem kadın hem de erkek dnsinden ol«hıo. çağırmak" gibi Türkçe söz­ cüğü şeklinde. "ağlan'la aynı kökten gelir. Ağaç Kişi. Kötü ve mide bulandına bir kokuya sa­ hiptir. Bu sözcük. Dede Korkut Oğuznamelerinin dilinde de İşlenmiş­ tir. ay oğul! Sen gidell. Pekarski'nin. "Dede Kokut KİtabTnaa. yemek bulmak için bağlan bostanlan dolaşır. bazı araştırmacı­ lar tarafından yanlış olarak "göz yaşı dökmek" anlamında olan "Ağ­ la" fiiliyle bağlantılı gösterilmiştir. Yakut dilinde kayıda aldığı "ruhlan çağırmak" anlamında kul­ lanılan "Agal" sözcüğünün de "Ağan" ile aynı kökten olduğu düşü­ nülmektedir. görüntü İti­ bariyle. "dea" sözcüğünden türemiş olan. K. AĞAN: Türk dillerinde. Bazen de İnsanlann attıklan elbiseleri götürüp.

Ancak dinî hayatın zayıflaması ve ahlakın çöküşü şeklinde ortaya akan işaretlerden İMhsedilen hadislerde. Karakalpakça'da 'Ahırğı Zaman". "Ahır Zaman" sözcüğü. Kuran-ı Kerime göre ise ahır zamanın ve kıyametin ne za31 . "Zamanın sonu" anlayışı Kuranda yoktur. Buradaki "Ahır Zaman" anlayışıy­ la. Bu dönüşler. kıyamet kopunca. farklı Türk halklannda. zamanın dönüşünü kabul eden dinlerde ebediyete kat lar devam eder. Ancak.AHIR Z A M A N AHİR ZAMAN (ZAMANIN SONU): Kıyamet. "ahır zaman" ifadesi yer almaktadır. diğer dinlerle temasta olan Türk iıalklannda -örneğin Çuvaşlarda. dün­ yanın sonu.. • Türklerde. •• >ı IU olan bir dönüşüm dönemi olduğuna inanılır. daha sonraki çağlarla aittir. Çuvaşça'da Ahar Samana" ve buna benzer terimler olarak Türk dilleri aracılı­ ğıyla Kafkas dillerine geçen bu anlayışın bir kaynağı da eski Türkleıııı dinî-mitolojik görüşleridir. Dede Korkut Kitabında. mahşer. dinler tarihî ve mitolojideki dünyanın sonu anlayışıyla derin bağlantılıdır. dünya­ nın sonuyla aynı değil." denilir. onunla hiç de aynı olmayan bir anlayış gibi görülür. Ancak. zamanın dönüuı nlü olduğuna inanan dinlerde bile içinde yaşadığımız zamanın. reni Müslümanlığı ve onunla beraber bu dünyadaki hayatın fani ol(lıığunu kabul etmiş olan Türklerde. "Ahır zaman olup. Dünyanın fani olduğunu ve zamanın düz bir çiz­ gide akıp gittiğine inanan dinlerde ise hem dünyanın hem de za­ manın bir sonu olduğu görüşü hakimdir. birbirine bağlı olarak düşünülmüştür. ancak ondan pek de ayn sayılmaz. dünyanın sonu hakkındaki görüşlerle iç içe olup. dünyadaki yaşamın. Arap kökenli olup. kıyamete yaklaşan son devreyi. "Ahır za­ man" anlayışı. Elbette. bu manada. ayn ayn terimler olarak karşımıza gkmaktadır. Ulam edebiyatındaki "ahır zaman" anlayışı.. kıyame­ tin kopması. zamanın sonuyla İlgili İslam kaynaklı görüşler. Özbekçe'de "Ohir Zamon. Ohirat". "ahır zaman". Bu görüş. I lııistiyanlık'taki mahşer günü ise kıyamet ve dünyanın sonu gibi günler hakkında olan görüşlerin etrafında cereyan eder. ahret. dünyanın son günlerini bildirir. ahır zamanın gelişiyle. kıyametten önceki son zamanlan anlatılır.sonraki etkileşmelerden ileri gelir.

es­ ki Türkler. gözünün önüne gelir. hamile kadın çok kan kaybettiği zaman. birkaç zaman devresinden bahsederler. depremlerin çoğalması." Böyle bakıldığında. hicretten kıyamete kadar devam edecek olan bir dev­ re vardır.. En çok korktuğu şeyler. şeytanlarla ilgili olduğunu gösterir. Kıyametin kopacağı an. Bu sonuncu devreye. kıyameti ve dünyanın sonu­ nu. Bu devre­ ler içerisinde. baygın halde olur. senden soruyorlar. Al Kızları. hayalet görmeye başlar. Hal Anası) AL BASMASI: Al Ruhuyla bağlı bir hastalık. De ki: Onun haberi Rabbimdedir. diğer dinlerde olduğu gibi. "kadınla erkeğin aynı giysiyi giymesi. göğün yanlıp parçalanması. sadece o yapacaktır. ahır zaman işaretlerine Örnek gösterilebilir: "Atalar dururken. Kuran da "saat" sözcüğüyle irade edilmiş.". Son peygamber olduğu için de Hz. küçüklerin konuşması. Kıyametin ise ne zaman kopacağı bilin­ memektedir. Hamile kadın yalnız kaldığında korktuğundan. Onu zamanı geldiğinde. Ayet) islam alimleri. "Karabasan" veya "Karamat" adında da olduğu gibi her türlü kötülük ve eziyetin. zinanın çoğal­ ması ve buna benzer geleneksel Türk ahlak anlayışına aykın olan ne varsa ahır zaman işareti gibi görülmüştür. Bu devre kıyamete kadar sürecektir. Bu bakımdan. Muhammed'e. doğal felaketlerin artması. 'ne zaman kopacaktır?' diye. fakirliğin çoğalması. analar dururken kızlann konuşma­ sı. "Al basmış" kadın. Oguzname'deki sözler. Anadolu Türklerinin İnanana göre. Büyüklerin olduğu yerde. "O saat hak­ kında. denizlerin kaynayıp birbirine kanşması ve benzeri şekillerde görmemişler. "Al Kansı" (Hal Anası). Albastı." (Kuran: El Araf Suresi 187. "Ahır Zaman Peygamberi" denilmiştir. "ahır zaman" denilebilir. insanoğlunun bilgisi dışındadır. bu saatin hiç kimse tarafından bilinemeyeceği anlatıl­ mıştır. o sırada 32 . (bak: Dünyanın sonu) AK-KARA: (bak: Zıtlık) AL AVRADI: (bale Al Kansi.AK KARA man olacağını bilmek. "Al basar". oğullann konuşması..

O.ıhlamaya başlar ama konuşamaz. Azerl »ayt anın Tovuz Bölgesi'ndeki "Al Dede" ocağının adı da bu ruhla ı' tolantılıdır. gerçekten de bir vatan koruyucusudur. AzerUıyran efsanelerinde. "Hal Anası". Alı) 33 . genellikle "Al" kökündendlr. "Al basması". Tam bu sırada. Türk halklannın efsanelerinde. beşikli dağda süt vererek besler. hamile kadının dğerlni çıkanp götürür ve yıkayarak yemek ister. Sibirya ve Yakut destanlannda da di­ kenin koruyucusu gibi ortaya çkan ruhlann. bu anlamda. şeytani motifin adıylabağlantılıdır. ana kut'unun. yurdu yağmaalardan korudukları şekline dönüşmüştür. ("Aldedede olur möcüzat zührur"/ Âşık Ali Asker) Al Dede'yle İlgili bir efsanede bir kurt. bir çeşit korku halidir. "Al" basmış kadının. Sonradan yurt hamisi. sonradan "Al" Dede motifine dönüşmesi.AL DEDE onun göğsüne çöküp. ata kültüne geçişi şeklinde de açıklanabilir. "Al kansı". O olup biten her şeyi . geleneksel yonişlerde şeytanî güçlerle ilişkilendirilir. Albastı. Dağın yurt koruyucusu olı luğuna ve ili koruduğuna dair eski mitolojik İnanış. Yurdun koruyucu­ su olduğu İnanan iradesi olan "Al Dede" pirinin adındaki "Al" kökü dr Ulu Ana'nın parçalannı taşıyan dağ ruhuna (Bu ruh. nefesini keser. içmez ve nefesi daralır. "Al-Hal" inanışryla aynı kökten gelir. Köroğlu destanında Alı Kişi motifinde beliriyor) ve dolaysıyla da mistik va­ tan hamisine bağlılığı gösterir. vatanın koruyucusu imajını canlandıran Al Dede" İnanışı. "Al Kadını" ve benzeri adlarla biiın.«İlan. "Al OcağTna götürülür ya<la buna benzer adetler uygulanırdı. "Al basması" hali de bu anlamda. üzerinde Kuran okunur. yemez. n. (bak: Al. onun oğlu olan Köroğlıı'nu. korku İçinde kalır ve üstünde ağırlık olduğu Kin sayıklar. "Al". mitolojik Ulu Ana motifinden koparak aldığı bir şddl. bu hastalık­ tan kurtulması İçin. (bak: Al. yenilmez yiğitlerin sonradan dağa dönüşerek. Hal) Al DEDE: Al-Hal İnananın. I ki bir mitolojik topluluk sayılan Ulu Ana motifinden aynlış ve Al I lal Ana motifinin. Bu durumlar. "Al basmış" hamile. yurt koruyuculannın .

Bu metinle­ rin ana ekseninde. İnanışlara göre. içine gi­ rerek yok olabilirmiş. bağlı olduğu gruba dön­ mek için suya dönermiş. Bu da geleneksel demonolojik görüşlerde ortaya çıkan değişiklikler açısından önemlidir. Bazı metinlerde yazılanlara göre. en çok da cadı şeklinde göze görünür. Saçlannın dağınık ve yapışık olması ise motifin bağlı olduğu mi­ tolojik topluluğun özelliği olan. Diğer Türk halklannda "Al". çoğunlukla İnsanoğlunun. "Al Kansı" bazen de kuyunun kapağını agp. varlığı ya­ kalaması ama belâlardan da kurtulamaması sonucuyla biter. Ayaklan da tersindendir. güçlü kuvvetli ve bazılanna göre de­ veyle yanşacak kadar uzun boyludur. "Albız". ıssız yerlerde ve ahırlarda yasayan peri kızı gibi bir varlık. Değişik şekillerde. bu korkunç görünümlü. bu şeytanî varlıkla insanoğlunun karşılaşma sah­ nesi yer alır.AL KARISI AL KARISI: Anadolu Türklerinin inançlanna göre. "Albas". grubu tarafından kabul edilmez ve öldürülürmüş. avurttan göçmüş. Alıp e v e getirilen "Al Kansı". Söylenen her şeyin tersini yapar. Çünkü onun mensup olduğu varlıklar gru­ bu. Onun için de böyle ka­ dınlar yalnız bırakılmaz ve yattı klan yere Kuran ve bıçak konulur. "Al Kansı". siyah. Ama artık insanlar arasından olduğu ve "üstü­ ne insan kokusu sindiği" İçin. yakasına iğne saplatmış. "Al Kansı". cay kenarlannda. Değişken tabiatlıdır. Yakasındaki iğne çkanldığı anda da hemen yok olurmuş. "Al Kansı" genelde. "Al Kansı". erotik-seksüel göstergelerle bağlan­ tılıdır. en çok sevdiği şeylerden biri­ ni yaparken. yani atın kuyruğunu örerken yakalamak mümkün olur­ muş. Yaklaşık son yüzyılda ise birinin onu yakalamasından söz edilmiyor. bazen de eteğine iğne batırıldığı anda kendiliğinden 34 . Bu karşılaşmalar. orada yaşarmış. "Al­ mış". O n u yakalayanlar. genellikle kırmızı. "Hal Anası" ve benzeri adlarla da tanınır. kaçamaması için. kayalık dağlarda. yeni d o ğ u m yapmış kadınlann yanına gelir ve onlan yalnız bulduğunda ciğerlerini yer. uzun elbise giyen bu çok saçlı "Al Kansı"nı. Çirkin. evin tüm temizlik işlerini hiç kimse g ö r m e d e n yaparmış. Al KansTyia ilgili çok sayıda mitolojik rivayet vardır.

Hangi Al Kızı. çayın suyunun kırmızıya boyanmasından anlariarmış. "Al Kansı'ndan korunmak içinse. Elleri değdiği şey tükenmek bilmez. kültürel olarak Şamanizm görüşleriyle ilgilidir. (bak: Al. sana ne yapacağımı bilirdim!" diyen bu doğa üstü varlık. Aslında çoğu zaman lıayra yorulan "Al" ruhunun sahibi olanların. Anadolu'da bu varlık. korkulu ruhlardan birinin adıdır. döndüğünde öldürülecek demekmiş. yedi yıl kaldım. insanoğluna yakalanmışsa. Anlatılanlara göre. neye dermandı diye sormadı İnsanoğlu!" Gerçekte de İyi­ leşmek bilmeyen. Almaş. Almış) ALAY: Teleutiarda. "Al Kansı". "Al kızı". Bir Yakut metninde. Kaybolduğu zamansa tabip samanlara göre şöylc denilmeliymiş: "Evelik. silah sesinden. mitolojik kaynağı neticesinde suya olan bağlığı. Al Kansı'nın diğer adlan: "Hal Kansı". onun sudan korktuğu şeklinde yorumlanır. at sırtına katran sürdürülmüştür. diğerlerinden farklı bir şekilde.ALAY suya dönüşürmüş. Bu adlardaki "Alay" kelimesi de dikkat çekiddir. İnanışa göre. Bir diğer inanışa göre ise "Al KansT'nın okluğu yere büyük bereket gelir ve bu yerdeki hiçbir şey eksilmezmlş. Bu varlığın. -ığ ve sol bileklere siyah boncuk takmak gerekir. de­ mirden ve kırmızı renkten korkar. onlar da pey­ gamber ve evliyalar gibi. Pekarskİ 35 I . Al Kızlarını yakalamak için. ülkenin koruyucu ruhlan olan "Alay Toyon" ve "Alay Hatun". Periler ve dnler İse onlardan değiller. onlar bereket ve nzk kaynağıdır. Anadolu Türkleri arasındaki bir lıvınışa göre. "Hal". hasta çocuklara geleneksel tıpt ilâç olarak kullanı­ lan ve kurutulmuş yapraklardan yapılan bir çorba olan evelik yediriHr ve böylece çocuğun iyileşeceğine inanılırdı. "Al Kızlan" adıyla da bilinir. su ile ilintisi olan hatta çatıştığında insanoğ­ luna: "Eğer bu su olmasaydı. "İyilerden" sayılırlar. "Karakura" ve bunun gibi adlardır. evelik. Anadolu'nun bazı yörelerindeki İnanışa göre "Al Kansı". bazı hastalık!ann ilaanı bildiklerine de inanılmıştır. Albastı. sımnı insanoğluna söylerse. dnler onu hemen öldürür. kan koca olarak geçmiştir. Bazı metinlere göre. İnsanlar onun öldürüldüğünü. yedi derde derman evelik. meşaleli insanlardan.

'" "Alay"daki "Al" kısmına gelince. Katanov. "gür ışık saçan" anlamında kullanılmıştır. "Amin" demektir. "Alıy Darhan Hatun" adlı varlığın adındaki "Al" kökü de dik­ kat çekicidir. Bu bakımdan Yakut metinlerinde karşılaşılan ve ülkenin koruyucu ruhu olan. 36 . "alaz alaz" diye dolaştınlarak yapılır. "Al" sözcüğüyle aynı kökten olma fikri. Radlov'un agklamasından anlaşıldığına göre. Altay'ı koruyan ruh. kırmızı bir bez par­ çası yakılıp hastanın başının etrafında. şaman. araştırmacılarda. Altay ve Yenisey şamanlan. Azerbaycan şi­ velerinde. Radlov'un. "Al" ru­ hunun. 'Türk Toplulukları Halk Edebiyatı Omekleri'nin 1. Altay'ı himaye eden ruh. törenin başlama zamanında. "Al Anası". ateşle bağlantısı olduğu kanaatini uyandırmıştır. kan alay" bölümünün karşısına şöyle bir not düşmüştür: "Ruh. "albız" ve benzeri adlarla bilinen mi­ tolojik variıklann adlanndaki "Al" ile aynı kökten olduğu bellidir. "yurt koruyucusu" anla­ mıyla bağlılık taşıdığı dikkate alınarak. Ardıç veya kutsal bir başka a ğ a a n parçasını duman içine atıp yakar. Burada da "Alaz­ lama" bir tedavi şeklidir. kızgın demirle dağlamak anlamına gelir. N. Anadolu'nun bazı yerlerinde. Anadolu Türkle­ rinde "alazlama". "Alay". "Alazlama" akşam karanlığında yanan İlk ışığa bakılarak yapılar. Altay ve Yenisey Türklerinde ise merasim başlayacağı zaman. V. "Alaz" diye bağınrlardı. Alaz'ın Sami dilindeki anlamı. Bu daha çok bir tedavi şeklidir. Anadolu uygarlıklanna dair araştırmalar. "Alay. hastalanmak anlamında kullanılan "Alızdamak" sözü de "Alazlama" ve dolaysıyla da "Al" ruhuyla bağlantılıdır. güneşe bağlı bir şeymiş gibi. sözün. Başkurtlar ve Oğuzlardaki "Alazlama" töreni. ALAZLAMA: Bazı Türk halklannda geniş bir şekilde yayılmış olan bir tören şekli. buradaki "Afin. onun eski Şamanizm ve ateş kültü ile derin bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. V. "Albastı" "Almaş". cildinin alfabetik sıralamasını yapan.ALAZLAMA Sözlüğü'nde. "Al Kansı".

dünyadaki en güzel kadından bin kat daha güzel olduğu anlatılır. anla37 . Aşmarin Sözlüğü'nde. buradaki "Albastı" motifi. çirkin görünüşlü bu şeytanî varlığın. onun başlıca özelliğidir. kadın olsa da "Baş Albastılar". dizlerine kadar uzanan iri göğüsleri vardır. Kazaklarda. "Albıs" (Tuva). g e n ç kızlara ise erkek olarak görünür. başlannda kımız kâsesi kadar iri gözleri olan. "Alpasta". Yani. N. Balkar. "Alpas". Adıyla bağlı birçok metindeki görüntüye göre. "Albaslı" (Karakalpak. şeytanî bir varlık. Bu anlam. Değişken tabiatlı olması. Kumuk). "Al". "Abaahı" (Yakut) v. Bazı sözlüklerde. Geceleri görünen karabasanlann onunla ilgili olduğu düşünülür. Kazak). küp kansı. "korkulu ruh. motifin en eski devrelerdeki "Ulu Ana"dan kopup geldiğinin bir işaretidir. Altaylardaki "Şulmışlar" gibi hem erkek ve hem kadın olarak görülüyorlar. "Albastı" adı. Azeıt>aycan Türklerinin geleneksel demonolojik görüşlerinde anla­ tıldığı kadar kötü niyetli olmayan "Albastı". "cadı kadın" ve "küpegiren kan" anla­ mında kullanılır. doğum ve bereketin koruyucusudur ve bazı çocuklan dertlerden ve belâlardan korur. Bazı mitolojik metinlerde ise onun. "Almaş" sözcüğü de Halha-Moğolcada cadı.b. Büyük olasılıkla Altay dil birliği çağında. Türk dillerinde.ALBASTI ALBASTI: Türk halklarının inançlanndan olup. "Albastı" (Karaçay. Nogay. bedbaht ruh" anlamında kullanı­ lan. omuzlanndan geriye attığı. İnanışa göre. bu ruh geldi­ ğinde. ev ani ve doğum sırasında zarar veren kötü ruh" gibi anlamlarda kullanılan "Albastı" motifi. çok farklı adlarla kullanılmıştır: "Albastı" (Türkmen). gerçekte var olduğu düşünülen bu şeytanî motifin. genç erkeklere. "Alpasta" sözcüklerine de rastlamak mümkündür. kız görünümünde. Yazann verdiği bilgiye göre. yeraltı ölüler saltanatı ve sular alemiyle bağlantılı olup. "Alpas". "AIbarstı" (Kırgız). Bu mitolojik varlığın adı. Kazaklann demonolojik görüşlerindeki "Albastılar. "Alpastı" olarak geçiyor. demonolojik görüş­ lerde geniş yer tutan. "korkulu ruh. erkek "Albastilar"dır. Bir grup inanışlarda. su­ da yaşadığına inanılır. "Olbostı" (Özbekistan). "Alvasti" (Uygur). eziyet verid ruh. baştan aşağı demir giyinişli. Moğol dillerine girmiş olan.

yapışık saçlı. "Albasta". Bu sözcük. eğri büğrü parmaklı uzun elleri olan ve dişleri gıcırdayan. kara bulut gibi ortaya çkıp. azıcık bir değişimle Rus diline. Tacik dillerindeki "Albasti-AlbastT da Türk menşelidir. solgun renkli" mitolojik bir varlık anlamına ge­ liyor. Onunla karşılaşmak. kulak yırtıa bir sesle gülmeye başlar. "Albastı" veya "Al" ruhunun adı. "orman sahi­ bi" İşlevlerinden kalmadır. Bu sözcük. sular sattanatryla bağlantılıdır. "LopasO" şekillerinde kullanılmıştır. Yazılı Moğol dillerindeki. Ölümle sonuçlanır. "Albasta". "Arvasti" şekline getirdikleri bu motifi. "Lopastıy". Dağıstan halklanndan olan Avarlann kültüründe. mitolojik görüşlere göre. "Modariol" sözcüğü. ifrite. alındığı dilde olduğu gibi. küçük bir değişiklik geçire­ rek. kadın görünümündeki şeytanî varlığını koruyup saklamıştır. Rusçada. "Lobastıy". bir orman kadı­ nından bahsediliyor. Bu "Albastfnın "orman hamisi". da­ ğınık saçlı. anlamında kullanıyorlar. Türk dillerinden Kafkas dillerine de geçmiştir. yeraltı dünyasının ruhu ve sahibinin adi: "Alp-AlbastTdır. Afgancadaki. Bu sözcüğün. Eski Bulgariardaki bir grup kaynağa göre. "Lobosta". iri başlı. Slav kö­ kenli olmayan "Lobosta". dn ve şeytan anlamında. korkulu ruh. "K'ulbastı" şekliyle. kasırga koptuğu zamanlarda ve şiddetli kar yağdı­ ğı dönemlerde. 38 . "Almaş Emegen" de yine bu anlayışla bağlantılıdır. Volgaboyu'nda yaşayan Türklerden alıp. yeraltı ve ölüler dünyasının da temsilcisi olup. su perisi anlamına gelen. biçimsiz görünüşlü. dizlerine kadar sallanan göğüsleri olan ve "Albaşti" denilen mitolojik bir karakterden. "Alvasta". "Lobasta". Buna pa­ ralel olarak. "Albastı" ve "Al AnasTnın bu dillere çevrilmiş halidir. Karkas ve Iran dillerine de geçen "Al" köklü "Albastı". kötü niyetli ruh. Türk dilinden geçtiği bir baş­ ka dil de Rusçadır. Fln-Ugor halklarından olan Mailler ve UdmurtJar. AdıgeyÇerkes dillerinde ve "AlmesOn" şekliyle de Kabardincede kullanıl­ mıştır. "Albastı". "küpegiren kan" an­ lamlı. Slbİryanın birçok Türk dilinde mevcut olup.ALBASTI mında kullanılmış. (bak: Almaş) "Albastı". "Albastıy". Rus dilinde: "boyu yerden göğe kadar uzanan.

inanışa göre san "AlbastTIar mollaların okumasryla def olup gi­ derler. "Albastı"lann. Divayev'ln kaleme aldığı metinde "Albastı". Siyah "Albastı"yı ise ateşli insanlardan başka kimse göre­ mez. şehvet düşkünlüğünün ve şehvanî duygulann koruyucusu sayılıyor. korkulu ve za­ rarlı ruhlar kategorisine ait olan "Albastı". bolluk ve üreticilik hamisi olan mitolojik topluluğa olan bağlılığından geliyor. o kadının karnındaki çocuk ölürdü. Şan Kızı Destanı'nda "Albastı" aynı zamanda. Şeytanî bir varlık gibi. Kazaklarda. "Albastı"nın olması gerekliydi. Arvasti" uzun boylu bir kadına nazar ettiğinde. "Albastı. A. onun adına "Cin Albastı" olarak da rastlamak mümkündür. Bazı inanışlara göre. Bu da onun koruyucu ruh olduğu görüşünü daha da güçlendiriyor. O. Genellikle "AlbastTnın hem koruyucu ruh olup hem de bunun aksine ölüm getiridsi olması. Yakutlarda bu özel­ lik. Farklı Türk halklannın demonolojik hikâyelerinden anlaşıldığı gi­ bi. Kırgız-Kazaklarda. yeni doğum yapmış kadınlann ciğerini alıp götürür ve suya atar. çocuklan kaçnp. Kazak metinlerinde. bazen alnının ortasında bir tek gözü olan.ALBASTI Bazı metinlerde. şehvete oları açgözlülüğüyle de tanıtılıyor. "AlbastTnın da şehvet­ teki açgözlülüğü. herhalde. inanı­ şa göre. hakimleri de tek gözlü varlıklardır. Bir san kız olan bu ruh. "AlbastTnın siyah ve san olarak İki şekli var­ dır. Bu mitolojik kümenin uğradığı değişimin doğal bir sonucu­ dur. Bu Özel­ lik onun. Baş şaman. onun da birbirine aykın özellikleri vardır. İs­ lam'a kadar kl inan ıslan na göre. bolluk ve hayatın döngüsünü sağlayan varlık yapıyor. iğrenç görünüşlü varlık gibi tasvir edilir. baş şamana ait gösteriliyor. d o ğ u m sı­ rasında. Ulu Ana veya İlahe Ana'nın değişiklik geçirmiş motifi gibi. bolluk ve üretim tapınışıyla ilgili olarak.yetmiş memeli varlık olarak tasvir edilmektedir. mitolojik sembolizmler bakımından onu. bu motifin bağlı olduğu mitolojik kü­ meden gelmektedir. Bahalar veya ateşli insanlar onu yakala­ yıp dğeri tekrar yerine koydururlar. yani ruhlan olan insanlar görebilirdi. 39 . onlara memesinden süt verir ve böylece onlan öldürür. "Al bastı "yı görse görse "Aruah"lar. Başka bir inanışa göre. Hem hayat veriddir hem de ölüm getirici.

"Eriik"İn hizmetinde olan ve "Almış" adı taşı­ yan korkulu ruhlar da "Albastı" motifine bağlıdırlar. bu motifin mitolojik anla40 . "Al" sözcüğü. şer İsteyen bir ruh­ tur. araştır­ malara göre. Bu ruhlar yeraltı dünyasında cehennem ve yeraltı ölüler saltana­ tının hakimi olan. Asur ve Babillerde. Yolculan yolundan etmek onun yaptiklanndan biridir. bu ruhun ateş İle bağlı oldugunuda gösteriyor. gelenek­ sel görüşlerine göre. Ulu Ana ve Yer Ananın bir özelliği olduğu düşünülürse. "Lamastu" şeklinin "Albastı"ya dönüşmesinin mümkün olmadığı. Fergana Özbekleri "Albastı"yı.taşıdığını gösteriyor. yeni doğmuş çocuklann ölümüne sebep olan. onun Akadcadan geldiği. Yakutlarda aile ocağının ateşine "Al Ateş" denilir. Saka Türklerinde. Altaylann inançlannda da "Albastı". "Erlik"in hizmetine girerler. bugünkü İnanışlardan farklı olarak. onun eski çağlarda. onu hatırlatan mo­ tifin adı. "AbasTdır. Bu sözcüğün. bir yandan bu varlığın doğanın başlangıana dayandığını işaret ederken. en çok hançer kınından korkar. sözcüğünden doğduğu olasılığı da Arapçadaki Allah sözcüğündeki "Al" kökünden gelmesi veya eski Yahu­ di dilinde tann anlamına gelen "El" kökünden gkması yahut yiğit. bilimsel metinlerde de geçmektedir. kötü bir ruh değil. diğer yandan da hayat verid olduğunu ve seksüel -erotik belirtiler. Iran kaynaklı eski Al Tanrısı (?) ve Türk dillerindeki "Bastu" (korku basmak). bu ruhlar kö­ tü ve açgözlüdürler. Nogaylara göre ise o. saçlan dağınık bir kocakan görünümünde düşünürler. pek doğru bir düşünce değildir. Tdeutlann. yeraltı dünyasıyla bağlı olun kötülük verici ruhlardan­ dır. "Albastı" motifinin köklerine gelince.ALBASTI Kazan Türklerinin inanışlanna göre "Albastı". Açgözlülüğün. İğrenç şeytanî varlık anlamına gelmektedir. bu onun da Ulu Ana kümesine dahil olduğunu gösterir. Hains'e göre. daha çok koruyucu ruh olduğuna dair fikirler de vardır. Akadcadaki. cesur anlamına gelen "Alp" sözcüğüyle ilişkili gösterilmesi hatta renk bildiren bir sırat olarak gösterilmesi. "Lamassu". Örneğin. "Iççi" ve "Ayıı" ruhlannın tersine. Saçlarının uzun ve dağınık olması. V. perişan.

böyle bir yorumun yani maştu > mastı > bastu > bastı. "Aldaa" ruhlar insanlann ruhlarını alarak onlann hayatına son verirler. ona daha yakın anlamlan olan sözcüklerle açıklamak daha uygun olur. çoğu zaman olduğu gibi. "Karibatu" ruh adının "batu" kısmı veya "Labas tu" ruh adının "bastu" kısmı yahut eksi On Asya'da kullanılan "Bağ-maştu" adındaki "maştu" kısmıyla açıklamak daha sağlam so­ nuçlar alınmasını sağlar. yine sadece kelime­ nin şekline bakarak yorumlanıyor. Bazı araştırmacılar. ikinci kısmını da Türk­ çe kaynaklı gösterirler. 41 . olarak yapılan değişimin doğru ola­ bileceğini gösteriyor. bu sözün kökünün eski Türk dille­ rinde aranması gerektiğini ortaya koyuyor. ALBIS-ALVIZ: (bak: Almas-Almıs) ALDACI: Komandinlerde ölüm meleğine verilen ad. "Albastı" adının İkind hecesini "başlı" gibi değil. "basti" sözcüğünün ruhla olan anlamdaşlığı. Örneğin. kendi ruhi an olan "AldacTlan. Al-masi > Almas(l) > Albas(i) > Albastı şekline gelmesi daha mantıklı bir yaklaşımdır. ruh an­ lamına yakın bir anlam içermesi. yabana dillerin etkisiyle oluşmuştur. ölümü doğal bir sonuç olarak değil de kötü ruhlann etkisine bağlayan eski Türklerdeki "Ölüm Meleği" inana. Bu da adın "Al Ruhu" içeriği taşıdığı fikrini perçinleyecektir. bu adın birinci kısmı olan "Al"ı sehven. yeryüzüne görıderir. Bu bakımdan klasik Azerbaycan şairlerinden M. Bu araştırmacılar. İnanışa göre.ALDACI mim agklamaktan uzaktır. P. Iran veya Kafkas kaynaklı. cehennem ve yeraltı ölüler saltanatının hakimi olan "Erlik". ikind kısım içinse hiçbir yorum yapmamışlardır. Vakıf ın şürindekl. "Ya hurisin ya meleksin ya bastl" mısrasının. Bu sözün geçirdiği değişiklikler ve onun. Akadlardaki. Araştırmacılara göre. Sadece. Böyle­ ce öten insanlann ruhlarını. Burada korkulu ruh. "MasTnin. bu "AldacTlann götürdüğüne inanılır. Şüphesiz. "Al" hecesiyie birlikte anlam tandı­ rı labilen "bastı" tarafı. şeytan ve dn an­ lamına gelen "Al" kökü ile Tungus-Macar dillerinde en eski dinîmitolojik motif olarak kalan "Masi" kullanılmıştır.

Gü42 . uyanması. doğanın. Bu anlamda. ölüp dirileceği anla­ yışı hakimdir. yılın değiştiği anda sular da değişir ve bir anda durulup. Yani "âlemin yattığı vakit**te. beyaz tenli ve çplak olarak düşü­ nülen kadın dnsinden mitolojik bir varlık. onlann ikind veya üçüncü babalan. yağ küpüne. Bu anlamda. sudaki ufak taşlardan getirip. ekmek kabına ve­ ya evin köşe bucağına koyarsa ekmek bol olur. kışın sonu ve yazın başlangıç anını gösteren mistik bir zaman. ölüp dirilmesiyle. Bu görüşlere göre Nevruz Bayramı'na açılacak gecenin gündüze dönüştüğü anda. Bu anlayış. Mitolojik görüşlerde. Böyle bir zamanın her geldiğinde. O anda kim ne dilerse olur. Halk İnanışına göre.ALEMİN YATTIĞI VAKİT ÂLEMİN YATTIĞI VAKİT: Azerbaycan halk inanışlarında. Bu inanışa göre. dereler. edebî yaşayışı canlandıran bir semboldür. (bak: Nevruz) ALEYBANI: Oldukça uzun boylu. yaratılışın tazelenip yeniden canlanmasını sembolize eder. baş­ ka bir deyişle. Bu varlıkla ilgili bati inançlara sahip olan bir sürü İnsana göre. "Al ey banı "yı tutabiliriermiş. Başka bir deyişle ölüp dirilir­ ler. hepsinin adı sembolik olarak def­ terden silinir. "Alemin yattığı vakit" denilen o bir anlık vakit. ölüp dirilme anlayışı üzerine kurulu olan Türk Tanncılık görüşlerinin izlerini taşımaktadır. âlemin yatma vakti yılın son çarşambasına denk düşer. gözyaşı gibi akmaya başlarlar. örneğin. biri bu sudan götürüp. baş­ langıçta gerçekleşen. yaratılış anını sem­ bolize eder. canlı ve cansız âlemde ne varsa hepsi bir anlık uykuya dalar ve hemen uyanırlar. "Âlemin yattığı vakit" denilen o bir anlık zaman. "Alemin yatbğı vakit" inanışında. çaylar yani akarsular bir anlığına durur. dünya sanki yeniden yara­ tılır ve buna göre de yaratılışın başlangıç anını. kaostan evrene ebedî geçişin. bir anını ken­ dinde saklamıştır ve bunun için de doğanın sonsuz Ölüp-dirilmeler zindrinde. doğanın ve yaratılışın devamlılığına dair eski düşünceden gelir. sonra tekrar akmaya başlarlar. eski ne varsa bir anda uykuya dalıp. ırmaklar. hamur yoğurursa. aslında yaratılış zamanından beri tüm zamanlan içinde banndıran bir zamandır. "Âlemin Yattığı Vakit" denilen bu anda.

aynca adamlar olurdu. "Müslü­ man Al" ise insanlar dara düştüğü zaman yardıma gelir. "Almış". dünyanın en büyük servetini elde etmek demektir. "Albastı". Çe­ şitli yerler ve çeşitli zamanlarda yazılan mitolojik metinlerden de anlaşıldığı üzere bu ruhun. Bu ruh Türk hal klan arasında. "Abaası" v e benzer ruhlar olarak bili­ nir. dizlerine kadar sallanan göğüslerini. Kuleybanı-Kulyabanı) Al HAL: Türk halklannın demonolojik görüşlerinde geniş yer tutan ıı. görkemli. Kadınlan. "Eleybanı" seklinde de geçiyor. Tatar ve Sibirya Türklerinde. Mitolojik İşlevleri ve yapısal-anlamsal özellikle­ ri onun. Al ruhu. sadece İstediği zaman insanlara gö­ rünür. acayip bir peri şeklinde gelip. "Albıs". Ancak bu inanış. acayip görünüşlü bir kadın olarak dü­ şünülür. "Al Anası" denilen bu mitolojik varlıktan koru­ mak için. karanlıkta beliren. belirsiz bir yüzdür. o gerçekte de vardır. İnanışa gö­ re "ATı tutmak. Ba­ zen kuş kılığında da zannedilen "Al". çoğu zaman karanlıkta kadın şeklinde görünen. Kazak. Tuva mitolojik metinlerinde ise tek gözlü olarak tanımlanır. O. kanşık saçlı. "Al Anası". Ortak bir inanışa bağlılığı yansıttığı İçin de bütün Türk halklaıında işlevsel ve mitolojik köken itibariyle benzerlik gösterir. "Gavur Al". "Al kan­ s ı " A I D I Z " . Ancak İnsanlar açısından. 43 . çocukian kagnp kayadan atarak öldürür. "Albastı" (Jalbastı) adını ta­ şır. omuzlarının üstün­ den geriye atan. Azerbaycan Türk şivelerinde. artık zayıflamaya yüz tutmaktadır. dağ ve yer objeleriyle bağlanan mitolojik bir varlık. Bu adamlara Anadolu Türkmenlerinde yine "Al" sözcüğüyle aynı kökenden olan "Alg" denilirdi. (Bu mitolojik motife hikâyelerde ara sıra rastlanmasının bir sebebi de onunla ilgili inanışlann azaldığı ile bağlantılı olsa gerek) Al ile bağlı İnanışa göre o. Al-Hal Anası motifinin versiyonlanndan olduğunu gösteri­ yor. Bu şeytanî varlığın adı.AL-HAL ya onun göğsüne iğne saplandığı zaman artık hiçbir yere kımıldayamazmış. (bak: Al. doğum yapmakta olan anneye veya doğmakta olan çocuğa zarar verir. etnlk-kültürel geleneklerde gerçekten var olduğuna İnanılmıştır.

Adem'i yarattığı zaman. "Al" ruhu­ nun. bazı inanışlarda zayıflıktan kemikleri görünen kadın görü­ nüşünde zannedilir. Onun İçin de hamile kadının yanında. "Al". komşu halklann demonolojik görüşlerinde de etkisini göstermiş ama işlevsel açıdan sınırlı (çalmıştır. Ermenilerin şeytanî varlık olarak gördükleri "Alk" motifi. Türkmenlerin "Al" motifi. onlann bir yerde yaşayamayacaklannı gördü ve bunun İçin de Havva'yı yarattı. Al motifi. "derin uçurum" gibi anlamlandınl44 . "Al" ruhunun korktuğu bir başka şey de at ve mavi bon­ cuktur. Doğum sırasında ölen kadın varsa da bunun sebebi "Al" ruhu olarak görülür. aklını yitirip. Boş gönderi­ len "Al" ruhu. "Al" diye geçmesi. demirddir. Hz. "Al" ruhunun korktuğu tek insan. "ATı da yarattı. Al. Türk mitolojisindeki "Al" motifinin etkisiyle şekillenmiştir. Tann. ateşten ve tek gözlü olarak yaratıl­ dı.) "Al". o zamandan beri de Havva'yla düşman oldu ve ondan doğacak olanlann başına belâ kesildi. Onu ele geçirmek için demir bir şeyleri yakasına saplamak gerekir. makas ve çekiç gibi şeyler koyarlardı. örneğin. Kaldığı evde. Adem ise etten. demir eşyalardan korktuğuna inanan Başkurtiar da ölünün göğsünün üzerine bıçak. Bu görünüş. İna­ nışa göre. en çok yeni doğum yapmış kadınla­ rın gözlerine görülür. Bir görüşe göre Tann. bu varlığın adı. Onunla karşılaşan insan. Türkmenlerin geleneksel demonolojik görüşlerinde de korkunç ve iğrenç görüntüsünü her zaman değiştiren. (Metinde. rastlantı değildir. bu adın "Alk" değil de aslına uygun olarak. kandan yaratılmış bir varlıktı ve bunun için de "Al" tarafından sevilmedi. mitolojik bir varlık olarak gösterilmiştir. onun ölüler saltanatına bağlılığın­ dan kaynaklanmaktadır. demirciyi temsilen bir erkek durup doğum sırasında demire vururdu. deli olabilir. "sahipler" ve "dnler" hakkındaki görüşlerle tamamen ilgilidir. Bu dilde. bu saplananlan çkanp atma gücüne sahip değildir. do­ kunduğu ne varsa tükenmez olur. Kazaklar ve bir ölçüde diğer Türk topluluklannın inançlanna göre. "Al". bereketin kaynağı sayılır. "Al" ruhu kovulduğunda. boş gönderilmezdi. intikam İçin geri gelecekti. O. Al ruhu. ona arkadaş olsun diye.AL-HAL Çünkü onun olduğu yer.

İnanışa bağlı sözcüğün köklerinin On Asya uygarlıktannda aran­ ması.AL-HAL ıniştir. 1. İç dinamiği bakımından. işlevsellik bakımından "Al" ibadetiyle ya45 . komşu bir dil ailesinden geldiğine inandıktan. bir olasılığa göre. Çadır Motifi. Gürcü dilinde "Alkali". zaman zaman Tann sözcüğü bile kullanılmıştır. susmayı terdh ediyorlar. M. Hint-Avrupa kö­ kenli saymayıp. Elam mitolojisinde. P a z . Bu İse lı ıık dinî-mitolojik dünya görüşünün. bu motifin Türk menşeli olduğu konusunda hemfikirler. "Al Kansı" ibadetiyle bağlı olarak. Çeçen ve Inguşlann dilinde İse "Almaz" seklin­ de kullanılmıştır. "Korkulu Ruh" anlamında kullanılmıştır. bu ruha "Alİnşa" adı verilmiştir. onun hangi etnik-sosyal •. doğru değildir. her zaman için daha uygun görülmüştür. Elama düşman olan Akkadlarda ise en korkulu kötü ruh olarak kabul edilir. (Tungus-Mancur dillerindeki. Bu motif hakkında yazan tarihçiler.istemden alındığı konusunda. "Atharvaveda"da. Uygur­ ca'da. Osetinlerde küçük bir değişiklikle. n k Kur "Al". Iran tarihî hakkın­ da yazanların hepsi. Şamanizmin de izlerini banndıran bir anlayış olarak. Atharvaveda uzman lan. • "Al" motifinin adı. "Alacan" sözcüğünün de aynı bölgeye alt olduğunu düşünmek mümkündür). belâ yayan bir varlıktı. Bu şeytanî varlığın adı. "Alardı". "Lamastu" adında bir ilaheye rastla­ nıyor. "Doğum llâhesf'nin adı olmuştur. indten ruhtan korumak İçin okunan duada. Talış dilinde "Ala jen": U'zglcede "Alpab".000 yılın başlangıcına alt olan Hint efeunlannı İçeren. Ö. eski Türklerin InaS™> niş sistemlerinde. "Al Kansı" ruhunun adı. "Köks" anlamına gelen. insanlann göğsüne zarar veren. Alinşa'nın (duadaki şekliyle). "Al" tanrısı. Sümerlerde. "Al" motifi konusunda. kadın dnsinin koruyucusu olan. Bu ilahe. yeni doğum yap­ mış kadınlan. "Al" motifinin adı. İnguşlarda ise "Kalerdi" olarak karşımıza çıkmaktadır. Pamir grubu dil­ lerine de Türkistan dilinden geçmiştir.

bayraklann adı ise "Al" ruhunun adıyla İlgilidir. aynı mitolojik anlama. ruh adından geldiğine dair görüşe bakmayarak. Arap dilindeki "Allah" ve eski Yahudi dilindeki 'Tann" anlamlı "El" köküyle ilgili gösterme fikri ise bilimsel temelden yoksundur. ay­ nı şeytanî varlığa. kurt motifiyle yakınlığı bakımından da ilgi çekiddir. "Al" sözcüğüne dayanır. bu bakımdan istisna değildir. Bu sözcüklerin de "Al" ruhuyla bağlantılı olabileceği şimdilik olasılık dahilindedir. "dua etmek" şeklinde olan anlamıyla tam ters olup. Alman dilinde de "ruhlann ortaya çıkması" anlamına gelen "Alben" ve buna benzer birçok mitolojik sözcük vardır. "Al" kökünden türe­ tilmiş. Moğol. "Al Kansı" ve benzeri iradelerde de korunup saklan­ mıştır. Türkologlar. Lamaştu. "Al" kökünün mitolojik anlamıyla ilişkilendlriyorlar. Doğrudur. Azerbaycan hikâyelerinde derviş adı olarak karşımıza çıkan "Al" ve aynı şekilde şivelerde karşımıza çıkan. "Al" ruhunun adının tüm sessel versiyonlannın (Lamastu. Tadk ve Rus dillerine geçen "Al" köklü sözcüğün. "Al" kökünün. Yakut dilindeki "Alkış". Akadca'daki. "il­ han'ın Çuvaşça'dakl anlamı. yıl. "Al apardı". Altay Türk destanla­ nnda. "Al Bürü" adı verilirdi. Altay mitolojisinde. birbirine bağlı olduğu dü­ şüncesini savunuyorlar. il 46 . gerçekte İs­ lam dinî etkisiyle İzah olunabilir. Lamassu). ilahî kökenli korkunç kurtlara. onun bu uygarlığa ve bu düşünceye yabana olduğu gösterilmiştir. Sözcüğün sessel açıdan değişebilmesi. yal. Çuvaş dilindeki "ilhan". "Alış d'er" sözcüğünün de aslı. Kafkas. Azerbaycan Türkçesinde. Zira. Mitolojik anlamlı "Al" motifinin bu dildeki azlığı. FinUgor. hasta anlamındaki "Alız" sözcüğü. bir­ birine ters mitolojik anlamlar yüklenmesi. "Eriik'in yaşadığı yer" anlamına gelen. ve Ma­ car dilindeki "Atvilak" (yeraltı saltanat) gibi sözcüklerin anlamlannı. uygarlığın varlığının ge­ rektirdiği koşullardandır. "lanet okumak" anlamındadır. Şamanizmde ruhlann şerefine dikilen ve Altaylarda "Yalama" olarak adlandınlan. "Al" inanışının izleri. "Hal anası". ayn etnik-sosyal sistemi yaşatan kültürlerde. "Alka"nın.AL-HAL kınlık ve çakışmasını göz önüne alarak. "Al anası". şeytanî "Al" ruhunun. "Al vursun". Bu ad. eski Türkçe'deki. Fars.

19. Gobustan'ın M. Bazen birbirine geçmiş halde. kalın ba­ caklı ve dinsel törendeki yeri İtibariyle tüm bedeni örtülü olan kadın görüntülerine rastlanır. yüzyıllara ait kaya resimlerinde. olumlu ve olum­ suz göstergelerle yüklüdür. mahsûl bayramı ve kitlesel şenlikler zamanı oynanan "Halay" oyununun adı da Al/Yal İle aynı kökten gelir. Yallı oyununun. "Bakıa" kadar. Bu olumlu ve olumsuz İşaretler sürekli değişmiştir. Türk halk İnanışlannda. "Al" motifinin mitolojik sembolizmini tam olarak ortaya koymaya olanak vermiyor. Aslında "Al" motifi. 7. Yeri gelmişken. "Al". Nevruz.dönüştüğüne dair fikir. iri sarkık göğüslerini omuzlannın üzerinden arkasına at­ mış kadın gibi düşünülüp.AL-HAL w il gibi ses versiyonlarının ortaya çıkmasını mümkün kılmıştır. HAlbasN(tı) ve "Al Kansı" olarak adlandınlan mitolojik varlığın adıyla ilişkilendirilme fikri. ve 6. bir grup sözlüklerde. ululuğunu yitirerek alçalması. Azerbaycandaki Gobustan Kaya Resimleri içinde rast­ lanan. "Yallı" dans sahnesi ise uygarlık araştırmaalan tarafından İl­ giyle karşılanmaktadır. Bu kadın görüntüleri de bolluk ve bereket sembolü sayılır. Bu anlamda. bereket sembolü sayılan ka­ dın ana görüntüleriyle ilintilendirmektedirler. "Al" anlayışının da Şamanizm ile bağlılığının bir ifadesidir. Bu ad. Inanışlardaki "Al Tann'nın. "kin ve korkunun" alması ve sonuçta demo­ nolojik sistemde. "küpegiren kadın. en geniş anlamıyla düşünüldüğünde. "Al" tannnın aşağı seviyeli "Al" ruhuna -Hal kadı­ nına. Tüm bunlar. Türkmenlerin Ahıl vilayetinde. dinamik bir şekilde . iri kalçalı. bu bakımdan dikkat çekicidir. bazen de bir bütün ola­ rak mitolojik topluluklara taşınmıştır. bir "Al bakıa" vardır. "Al" ibadeti İle bağlılı­ ğının ifadesi olup. ibade­ tin ve saygının yerini. farklı yönleri (işlevsel parçalan) göz önüne alınmadan. Onlar. iri göğüslü. onun eski ibadet anlamından gelir. Yallı oyunlannın tarihsel anlamı da onun eski "Al" ruhu ve "Al" ibadetiyle bağlılığından haber verir. ilahî güç ve ana ecdadına ibadet gibi kabul edilen bu sahnenin görüntüsünü.Ö. yüzyılda. Bu motifin farklı yönleri (işlevsel parçalan). ifrite" gibi anlam­ landırılan "ATın Arap kökenli olarak gösterilmesi doğru değildir. Yallı oyun adının.

"Al" sözcüğü. Azerbaycan Türk inanışlannda ve demonolojik görüşler­ de rastlanabilir. Eski mitopoetik (şiirsel mitoloji) düşüncede. Türk mitolojik fikirlerinde. "Kırat"ı. Aynı şekilde. araştırmalarda.) Türk dillerinden. Alı Kişi. "Ocak ve Ateş Tannsı" olarak da yazı­ lır. Köroğlu da Dağ Ruhu. Hal Anası) AU KİŞİ: Mitolojik kaynaklı unsurlarla dolu. sürekli bir yaratıcılık İçerisinde olmasını ve nihayet etnik-sosyal kültürdeki variığını ve sürekliliğini sağlamıştır. doğal alarak uygarlık taşryıalan tarafından tam olarak anlaşılamadığından. "Al" ruhu onu­ runa düzenlenen bir tören dansı gibidir. Almaş. "Al" inanışlannın. O. Bu da motifin. "Al" ruhu. Ancak Köroğlu Destanı'nda da görüldüğü gibi. "Köroğlu" destanında rastlanan bir varlık. Köroğlu"na hediye eden de aslında odur. kahramana şarkı söyle­ me ve aşıklık yeteneği verdiğine İnanılırdı. Alı Kişl'nin sözüyle. sonraki dönemlerin etkisiyle ge­ len yanılsamadır. Dağ Ruhu'nun. geleneksel görüş ve dü­ şüncelerden silinmesi sonucunda. Türk halklan tanışık olduğunu gösterir. Almaş. bütün işlevleriyle. yenilene yenilene var olduğunu.. ilk çağlarda. halk bili­ minde ve halk sanat örneklerinde derin İz bıraktığı gözlemlenir. Bu anlamda motifin tarihî yapısından gelen birçok özelliğin halâ yaşaması. (bak: Albastı. "Ateş Ruhu" anlamına gelir. Alı Kişi'nin kör edilmesi ve Köroglu'nun da "kör edilmiş kişinin oğlu ol­ ması". Almaz. izleri Sümerlerde bile bulunan "Al Ruhu" farklı an­ lamlarıyla (Albastı. kör olarak düşünülen dağ ruhu ve mistik koruyucudur. Alı Kişinin körlüğü. sonralan bu karakter öyle yorumlan48 . Ya­ şı bin yıllarla ölçülebilen Yallı Oyunlan da ritüel olup. eski mitolojik hikâyenin unutulup. destan kahramanı Köroğlünun atasıdır.. Yani. Mitolojik kaynaklı. Türk mitolojisinde zengin bir yeri olan "Al Ruhu'nun adı ve işlevsel yönlerine. Saka Türkçesinde.ALİ KİŞİ içeriden birbiriyle bağlı olmuştur. adlann görünür­ deki benzerliğine dayanarak. Kafkas ve benzeri dillere geçmiştir. Koşabulak'ın suyundan içer ve ona tann vergisi olarak âşıklık verilir. Dağ Ruhu. Alı Ki­ şi.

Alı Kişinin körlüğü. onu kutsal dünyayla bağlantılı. atın kanat bağlaması için dinsel törenin hangi koşullanna uyulması gerektiğini iyi bilir. sembolik olarak 49 . yüzeysel bir görüştür ve bu bağlılı­ ğın kökleri çok derinlerdedir. O. koruyucu ruh olduğundan. Sınav merasimlerinin başlıca karakteri olan bu varlık. mitolojik çizgilerini yitirip. destan kahramanı Köroğlu'nun sınavdan geçmesi eşmesiyle de bağlıdır. görünmeyenlerle ilgili gizli bilgilere aşina olması. Köroğlu da yasak bilgilerle dolu bu âlemle olan bağlılığının bir göstergesidir. Normal ölümlülerin bilmediği bilgiler. kendi kökleri itibanyla. "Neofif'in ruhen ve cis­ men tazelenerek yeniden bu dünyaya dönüşü İçin. farklı metinlerde yaşamaya devam etmiştir. bu törenlerin koruyucu motifine de bağlıdır. Bu demektir ki Alı Kişi'nin kör olması­ nın atlarla bağlantılı görülmesi. Çünkü. yeraltı ölü­ ler saltanatı veya atalar âleminden gelebilir. yani ruhlar alemiyle bağlantılıdır. Çirkin görünen bu atlar. gelecek kahramanın babasına hem de uykul la veriliyor. Köroğlu'nun. aslını la öbür dünyaya özgü atlardır ve sınavdan geçtikten sonra gerçek­ l e n güzel atlara dönüşürler. mitolojik semboller açısından. Alı Kişi motifi. kutsal sınav törenlerinin ana İçeriğini oluşturan görüşlerden ayn düşünülemez. körlük arasında mitolojik düşünceden kay­ nağını alan bu bağlılık. Türkmen " Köroğlu "nda da açık olduğu gll»ı. Raslano değildir ki. bir başkasına değil. Çünkü geçit töreniyle ilgili ne varsa o. Onun. Sihirli atlarla. Buradaki kahraman. mitolojik bir variık olarak görmeyi gerektirir. Ancak. kendisi de bu âlemle ve dolaylı olarak da öbür âlemle. Buna benzer bir motif. hepsini bilir.ALİ KİŞİ mistir. Hiç şüphesiz bu motif. kanatlı atlar yüzünden kör ı lılmiştir. kutsallıktan uzak kalması ise sonraki olaydır. korda doğması da bunun bir İşaretidir. her tulde. güya çirkin atlar yüzünden kör edilmiştir. "Suret" âlemini görme­ yen ve sadece "Anlam" âleminden habercUr olan Alı Kişiye açıktır. At çobanı olan (aslında at sürüsü koruyucusu olan) Alı Kişi. "AJpamış" destanının Özbek versiyonun­ da karşımıza gkıyor. atlann da şeytanî doğalan olduğu İşareti vardır. Halbuki burada. Bu işaret. mucizevî bir şekilde kordan doğacağı haberi.

sınav törenlerinde olduğu gibi yeniden yaratan da yine Alı Kişi'nin ta kendisidir. verdiği fiziki güç ve bilgilerle. Alı Kişi'nin Dağ Ruhu olduğu. Koşabulak. Türkmen ve Özbek destanlannda. "Köroğlu" ola­ rak değiştirerek "karanlıktan doğulan" imajını veren. ışığa bağlanmıştır. "Cembil"dir. bolluk ve bereket fikriyle bağlı olarak. Bir tek mitolojik kahramana ad vermesi bile. dağlann zirvesinde yaşayan Dağ Ruhu. hakkında Köroğlu'na verdiği bilgiler olarak yer alıyor. "manevî atası" (ecdadının) körlüğüne işaret ediyor. dolayısıyla da güneşe. Lakin İlk mitolojik an­ lamlandırmaya göre. "Atadan babadan dnsim Kö­ roğlu" diyen kahramanın. en derinliklerinde. babasının değil dedesinin kör olması. Tüm bunlar destanda. aslında bir ata veya manevî ruh rolündeki Alı Kişi'nln. onun "bu dünya İnsanı" olmadığını gösteriyor. Kırat. aynı zamanda onu. onun törenlere bağlılığından gelir. Misri Kılıç v. Çenlİbel. (Çenlibel'in değişime uğramış şekli). mitolojik "Al 5ü . Alı Kişl'in. "Ateş" ve "Alev" sözcüğündekl "Al" köküne. Burada kahramanı dünyaya getiren varlığın adı. Şamanizmdeki anlamıyla değerlendirilirse. Epik hikâyelerde kahramana sihirli yardıma güçler bahşeden ka­ dın veya ihtiyar bilgiç motifine de yakınlaşıyor. Alı Kişi'nin körlüğü. Alı Kişi de ÇenlibeTde yaşayıp. "Köroglu"nun eski bir versiyonundan da anlaşılryor. Adın "Al" kökünden geldiği doğrudur. Dağ Ruhu da çoğu zaman kör ve yaşlı olarak düşünülmüştür.b. Mitolojik kahramanın gençlikteki "Rövşen" adını. kadın-ana çizgileri taşımakta ve or­ man sahibi olarak hayvanların koruyucusu şeklinde ortaya çıkmak­ tadır. yani öbür dünyada olduğunu bildirir. at sürü­ lerini korur. aygır atiann konıyucusudur.ALI KİŞİ geçici ölümünü. Hayatın dönüşümlü olduğu düşüncesinden gelen bu motif. Yeraltı karanlık dünyayla bağ­ lantılı mitolojik variıklann ve şeytanî güçlerin bir özelliği de körlüktür. Böylece. Tören koruyucusu motifi ise yeraltı ölüler saltanatına bağlı ve kör olarak düşünülen mitolojik varlık idi. Altaylann İnanışına göre. Tam o za­ manda da Neofit'in önünde kutsal bilgilerin kapısı açlır ve bir anda her şeyi bilir gibi olur.

(bak: Al-. "Al Ruhu'nun. "Albastı". Alı Kişi örneğinde ol­ duğu gibi. Burada sadece. ölümden kaçma ve ölümle mücadele gibi motifleri de bir­ leştirir. ölüp< inilme. "Al Kişi" nx>tifinin köklerini araştınrken. "Al" kökünden gelmektedir. Müslüman Türk halklannın efsane ve rivayet­ lerinde derin İz bırakmıştır. Yani. yurdu sembolize etti­ ğine bağlı inançlann sonucudur. "Dağ Ruhu" olduğu görüşünü İspatlamaktadır. eski Türk inanana oldukça ya­ kınlaşan Alevi inançlannda açık bir şekilde görülür. "Almış". Al+bİr kişi­ nin adındaki "Al". aynı bir kümeden koparak aynlan ve sonradan farklı koruyucu ruhlara çevrilebilen mitolojik varlığın kökü. M. Sibir-Yakut destanlannda da ülkeyi kon/yan ruhlann ve yurt ha­ milerinin adlan. aynı köktendirler. Eski ve mitolojik düşüncede. "Al Anası" sureti. kırk halk biliminde. "Al­ kış". Seyidov. Şüphesiz. I luyuflu tarafından yayınlanan Köroğlu Destanı'nda dağın adının yi­ ne "Al" kökenli "Alvız" olması.ALI KÜLTÜ Anası" motifiyte aynı kümeden geldiği düşüncesi ispatlanmış sayı­ labilir. d a ğ yaradılışın başlangıcı ve dünyanın yüzeyi olarak düşünülmüştür. "AI-AI Kadın" ve onun başka Türk halkianndaki. ölümsüzlük. Dağ Ruhu'nun taşıması. Bu. Tören hamisi motifi de aynı kümeden kopmuştur. "Almaz" versiyonlanndakl "Al" kısmıyla. Ulu Ana) ALİ KÜLTÜ: Bu İnanç. bu anlamda -dolaylı yoldan da olsa. "Albin" adını taşı­ ması. bereket ve hayatın durmakM/ın devamlılığı fikri -bu fikir kendi başına. V. Dağ Ana'nın adının "Al" kökünden gelme "AMz" olması. Ulu Ana'nın ülke koruyucusu ol­ duğu üzerine kurulu eski görüşlerin ve dağı. bolluk. Ulu Ana'nın adlanndan biri alan "Al" adını. Göçebe Türkler51 . kaynaklarda Kafkas Dağı'nın adının "Yalbuz-Albuz" olarak geçmesi ve başka birçok yerdeki veriler. başlan­ gıçta aynıymış.Ulu Ana mo­ tifine bağlanır. iyilik sever Dağ Ruhu'nun. Alı Kişi motilinin ilk şekildir. "Al Kansı".daha önemli olduğundan. Alı Kişi motifi. "Hazreti Ali" kültünün oluşumunda mitolojik yapılan­ malar önemli bir rol oynamıştır. kadın-ana işaretinin üstünlüğün­ den söz edilebilir.

Tebriz'deki Türk aşiretlerinin "Nebi Bayramı" dedikleri Hızır Nebi Bayramı'nın adına Güney Azerbaycan'da "Ali Hayder Bayramı" de­ nilir. Yüzyıl) (Bakü. Bazı Kızılbaş rivayetlerine göre "Hızır". "Hazret! Ali". efsanelerde de yaşamaktadır. Alevi-Bektaşi şairlerinin şiirlerinde. Türkmen "Köroğlu"sunda. "Hızır" ve "Ali" motifleri arasındaki bağlılığın başka bir iradesi de Tebriz ve Azerbaycan'daki bayram adlannda kendini gösterir. "Ali"nin adlanndan biri de "Hı­ zındır. "Hazret! Ali'nin ölümü dolayısıyla "Ehl-i beyt'e başsağlığı dilemiştir. "Dede Ali Asker"e verginin sade­ ce "Hazreti Ali" tarafından verildiğini anlatan rivayetler de vardır. "Hızır"ın adı "Ali" ile aynı yerde kullanılır. "Bin bir adı vardır. Türk mitolojisindeki "Hızır" motifinin işlev­ lerinin bir kısmının. "Muhammet Peygamberden de üstün tutulması bir rastlantı değildir. tüm durumlarda. kahramanın dilinden anlatılır. "Hazreti Ali" kültünün izleri. bir adı Hızır" şeklinde kendini bulur. Hızır ve "Hazret! Ali" kültleri arasında. Türklerde islamiyet'ten önce "Alı" adı vardı. Bu söz­ ler aynen "Aşık Garip" destanının Türkmen versiyonunda (Şah Se­ nem ve Garip) da Hızır Peygamber İle aynı yere konulan "Ali" hak­ kında da söylenebilir. Şirvanşahlar Sarayı. ister derviş olsun. Pelüo'nun kanıtlanması zor görünen görüşüne göre. bazı rivayetlerde "Ali'ye verildiği açıkça görü­ lür. onlan hak âşığına çeviren de çoğu zaman "Hazret! Alİ"dir. Azerbaycan aşk hikâyelerinin kahramanlanna da buta ve­ ren. İn­ san. mitolojik görüşlerden gelen bağlılığın bir başka iradesi de Pîr Sultan'a isnat olunan bir şiir­ de. den Kargaylann gözünde. islam'ı kabul eden Türkler daha sonra bu adı "AIi"ye çevirdiler. "Hazreti Ali"nin. ister nur yüzlü bir ihtiyar. kırklar olsun veya Hızır. "Hazreti Ali" kültüyle bağlıdır. Hatta ban Alevi rivayetlerinde. Bazı 52 .ALİ KÜLTÜ Üzerine Ali Yazılmış Madalyon. Darda kalan âşıklan da çoğu zaman o kurtanr. XfV-XV.

Ali Günü" adı verilir. Ehl-1 Beyt'e olan M*vgi.»l. dini sırtına sürdüğü çocuğu ok tatmaz. kaleme alınmasının ardında. "AH yolu"na itilen antta korunmuştur.ı. okla dağı vurup uçuran çoojğa. sırtının izi kaiırmış. Birçok keramet sahibi gibi ünlenen "Erenler Sultanı. Bu nedenle Şiilere göre. Yedi yaşındayken. Kendine has bir tür olan dua metinlerinin kökleri mitolojik dü­ şüncenin ilk evrelerine dayanır. Müslümanlara göre gerçekten de tam bir evliya vasft kazanmıştır. halk inançlannda ve yabana edebiyatlarda Hızır'ın işlevlerini kendi üzerine toplayan bir "Ali" tipini yaratmıştır. "Hazreti Alfnin doğduğu veya tahta aktığı gün gibi. "Alpamış" adı veren. AH". "mitolojik özellikli bir teoloji" olarak tanımlanmıştır. Başka destan­ la» la aynı İşlevi. IrakTürkmenlerinde de Perşembe günleri­ ne. "Hazreti Ali" o kadar güçlüymüş W yaslandığı ka. I lak sûflzmindeki 'Tarikat Ali'den kalmış" formülü. Göçebe Türk halk İnanışlannı yaşatan Anadolu Alevileri. Hızır. "Ali"nin bir vasft da "Şah-I Vilayet". göçebeı <anlı simgesi bildikleri turnayı.ALKIŞ ı-Kınrlcır göre. bayrama dinî bir hava verme isteğinden çok. Alevilik'teki "Hazreti Alfnin. eski mitolojik özellikli metin tipi. tarihteki "Hazreti Ali'den farklı olarak kutsallık dolu yeri. "Şah-I Evliya" olmuştur. İnsanlar daha sonra bu izleri ziyarete gider vr oralara dokunarak dua ederlerdi. Kutsal bilinen Nevruz gününün. Tann dostu" gibi "Veli Allah" olarak tanınması.. aynı zamanda "Ali"nin simgesi ••ayrılışlardır. söze eski tarihlere bağ­ lılık duygusunu veren. Bu yüzden de Pîr Sultan Abdal. dualardaki anlatımlar mecazî gibi görünse de aslında mecaz olmayan sözün bir nev'i yaratılması ve 53 . araştırmalarda bir de 14. "Hazreti Ali" inananın Alevilik'teki yeri. Bazı araştırmalar­ da. "Hazreti Şah'ın avazıluma denen bir kuştadır" der. kılıç kesmez yapan yine "Hazreti Alfdİr. daha sonralan onun bu vashnın evli­ yalık anlamı kazanmasına da yol açmıştır. ALKIŞ (DUA): Sözün çekim gücüne inanan. Ali'nin "Allah sevimlisi. derviş ve Kırk Erenler yerine getiriyorlar. o günün en aziz gün olduğu inananı llade eden eski gelenek ve "Hazreti Ali" İnana vardır. yüzyılın büyük kişiliği olan "Şah lsmail"in adıyla ilgilidir.

bu anlamda. Tann'ya ve doğal güçlere yönelmek ve ulu varlık­ lara yalvarış olan dua.ALKIŞ dünyaya getirilmesi gibi bir gücü olduğuna dair. O. Çünkü eski İnançlarda söz. Yakutlarda Isıah Merasimi yapıldığı zaman. diğer dil bilimdleri. Macar dilindeki "alka" ve ben­ zer sözcüklere çekmiştir. "İlhan" (beddua). Altaylar. sözden cismin kendisine doğrudan geçiş görünmektedir. G. daha çok mito­ lojik varlık bildiren "Al" anlamıyla ilgilidir. F. doğayı anlama­ daki acizlikle açıklanamaz. bu günün insanının bilgisin­ den kat kat daha üstündü. Dede Korkut Oğuznamelerindeki. Efsun. mitolojik görüşler bütünlüğünü ortaya çıkarması ve tarihsel unsurlann anlamlarının açıklanması bakımından güvenilir kaynaklardır. Mitolojik sihirli dünya görüşünde. Ve sözün kendisi de cismani olarak algılanırdı. satmak için topladıklan şifalı bitkileri satacaklan zaman. Bu inanç. değişik anlamlan olan "Al" fiilinin köküyle bağlı görmüşlerdir. hiçbir koşulda. Vamberi bu sözcüğü. söz. Söz) 54 . Saka Türkçesinde. sözün gücü­ ne dair derin bir inanç var. dinsel törenlerle bire bir bağlıdır ve onun te­ mel unsurianndan birini teşkil eder. onun İşaret ettiği cismi tam olarak anlattığı zaman dua sayılırdı. tanımladığı asimden ayn değildi. "Ol Zamanlar"dan bahsedili­ yor. duanın eski anlamlannın. hayat verid gücünün artacağı­ na inanırlardı. şarkı söyleyip. bedduasının da beddua olduğu. Oğuz beylerinin duasının dua. zaman zaman araştırmaalann dikkatini çekmiştir. efeun ve yemin ola­ rak korunması. (bak: Ant. ışıklı ruhlann adına ya Ağ Şaman ya da çok saygı değer bir ihtiyar okurdu. yön belirten "Al" zarfı ile bağlantılı düşünür­ ken. "alkış" sözcüğünün. Çünkü mitolojik gelenek taşıyıcısı olan insanın. eski uygarlıklardaki en arkaik mitolojik görüşlerin bir iradesidir. Ağasıoğlu'na göre Yakut dilindeki "Alkış" (ef­ sun ve yemin) ve Çuvaş dilindeki. mitolojik varlık bildiren "Al" sözcüğünün versiyonu olabileceğine işaret etmiş ve bu bakımdan dikkati. dualar tutarak. dua metinleri. Başlıca çizgisi. duası. bu bitkilerin. dua metinlerinde. Buna göre de dua­ da. doğal olaylar hakkındaki bilgisi.

Krimm ve M. "Allah"ın eski motifinin olduğu­ nu kanıtlamaya çalışmıştır. "Allah" anlamının gerçek ifa. etnografi bi­ liminin a g g a çıkardığı faktörlerin karşısında. Müller gibi mitolojik ekolün temsildleri İse "Allan"ı genellikle doğal güçler ve olaylann sembolü sayıyorlar­ dı. Y. Yüzyıl Nakışlanndan) 55 . V. XVI. hangisinin kökte ve kaynakta değişikliğe uğradığını. Böyle bir yaratıcı gücü ••adete. Ancak bu akım.-sine hiç rastianamaz.dinsel sistemlerde. yaratılış nedeni­ nin O ' n u n adıyla bağlantılı gösterilmesi de sonraki çağlann etkisiyle v is«kleşmiştir. bilinen en ulu güç ve olağa­ nüstü varlık. Uygarlıklar tarihinde. C Lebbok ve Y. her zaman ilk yaratıa sayı­ lan olağanüstü bir güç ile bağlantılı gösterilir. duyguya ve düşünce­ ye sığmaz. "geri kalmış" diye adlandırdıklan halk­ ların inançlannda. tüm ulu kutsal güçlere inanan oluşşeyn 5 ^ Türbesinde Allah Motifi (Erbil. Lippert. Birçok mitolojik metinde. başta "Allah" olmak üzere. akla.ALLAH ALLAH: Mitolojik. evrim teorisini savunanlardan E. l. hangisinin ilk haliyle bugünlere kadar geldiğini sapta­ mak oldukça zordur. hem Avrupalılann hem de onlann ikrahla. Eski mitolojik sistemlerde. ulu varlık olarak. Tay­ lor. Ancak bu inanışlar tarih boyunca deği­ şikliklere uğradığından. "Allah" veya Tann'nın kaynağı soI U S U . din tarihî ve mitolojiye dair araşnrmaiann defalarca konusu ol­ muştur. Simit. 19. Yegane ezelî ve ebedî varlık olarak. Çünkü yaratılış nedeni. yüzyılın sonlannda etkisini yitirdi. "Allah" temsil edebilirdi. Viyana Etnografik Okulu öncülerinden. uygarlıklann din anlayışlannda da kagnılmaz etkisini göstermiştir. Tarih ve /aman.

"Allah"a has bir aşkla tapanlara verilen bir ad) Karakoyunlu Türkmenlere ait bir rivayette. "Allah" hakkındaki görüşlerin or­ taya çıkmasındaki kaynaklardan biri. göğü ve tüm insanlığı kimin ya­ ratmış olduğu açıkça söylenmem ektedir. Yazılı Moğol dilindeki. dinsd-mitolojik görüşlerin en son aşaması olarak görürler. bağ­ lamak olarak ortaya çıktı. Durkhaim ve ni­ ce bilim adamı tarafından çok sayıda teori ve fikir ortaya aöldı. "Gök ve yer yara­ tıldığı zaman. Moğol halklannın kahra­ manlık kUtünde. Ör­ neğin. sadece bir varsayımdır. E. şer bir ruhun adı. eski cemiyetierdekl. V. Q. Sadece. "Allah" motifinin oluşmasıyla ilgili C. atalara (ecdat). mitolojik inançlar âleminden gelen bu varlık. koruyucu ruh motifi sayılmaktadır. Kordlevski'nin yazdık!anna bakılırsa. "Almaş" adındaki mitolojik varlık. rüştünü tamamlamamış ve tek göğüslü düşünü56 . Aliallahı (Şiilerin ilk imamı olan Ali'ye. kendi anlamsallığı içinde çok karmaşıktır. Bu sözcük. Emil Durkhaim. Tann katındaki meleklerden birinin adı olarak geçmektedir. geçiş tö­ renlerinden bilinen. Uzener. korkutucu. Ancak bu. "Allah" motifi ileri sayılan dinsel-mitolojik sistemlerde. "Küpegiren Kan" ve "cadı" anlamına gelen "Almaş Emeğen" ve Kalmukça'daki. Freyd. Bazı sistemlerde ise genellikle bu konuda. "Küpegiren Kan" ve "Cadı Kan" anlamlannda geçmektedir. Bu teorinin bir başka şekli de "Allah" anlayışını. Z. büyük olasılıkla Altay dil birliği çağlannda kullanılan Moğol dilinde. insana etki yapan ve et­ ki yapağı için de anlaşılmaz olan toplumsal güçlerin varlığını görü­ yordu. Göktürk metinlerinde de yeri. Halha-Moğolca'da bu sözcük "Cadı ve Küpkansı" anlamlannda kullanılmaktadır. Frezer.ALMAŞ-ALMIŞ masını. belirgin bir görüş yoktur. ikisi arasında da İnsanoğlu yaratılmıştır" denilmekte­ dir. "Allah" anlayışında. Daha sonraki yıllarda. göklerin yüksekliğinde var olduğuna ina­ nılan meleklerden biridir. Bu anlamda "Almaş".es­ ki "Al" inanışına bağlı. "Almaş Eme" de yine Türk kaynaklı "Almaş" ile ilgi­ lidirler. herkesin kabul ettiği bir fikir değil. (bak: Tann) ALMAŞ-ALMIŞ: Bazı Türk halklannda -örneğin Kumand ini erde.

Çuvaş dilinde bu varlığın adına. avalaria nikahsız yaşar. Türk Lehçelerinin Sözlüğü"nde. kızıl renginde bir de tarağı vardır. Karahol'da yaşayan Türk hal Harındaki efsaneye göre. korkutucu ruhlar" olarak yer vermiştir. Söylemeliyiz ki diğer Tüık hal klan nda bu anlayışın benzerine rastlanmamıştır. Bu da onun kjlık değiştirebilen motifler silsilesine dahil olduğu­ nu gösteriyor. V. evlenmeyen bir kadından dünyaya geldiğine inanılır. daha sonra onun çocuğuna dönüşür. Kim bu tarağı eline alırsa. Radlov. Kızıl renginde. vücuttan tüyle kaplı olan insanlar" diye kaydetmiştir. Tuvalarda. Nogaylann geleneksel inançlanndaki mitolojik ka­ rakterlerden bahseden araştirmaalar. Bir diğer anlamını ise "rivayete göre. Altay'da yaşayan. uzun saçları olan bu su anasının. "A!bas"lar. V. Kazanlılarda "Su Anası". avın uğurlu geçmesine yardım ederler. Al mas-Almış. Ortak "Al" inan­ cıyla bağlı olduğu İçin. "Albas". ruhu bedeninden çıkıp Ölürmüş. kendini yaralar. bu "Albas"lar. sırtJanna attı klan çok İri ve uzun göğüslerinden avalara süt verir. İnanışa göre. "Albas". Ana­ dolu'daki Türkmen Oymaklan arasında "Su Perisi". değişken şeytanî varlığın adına. "Almış*' şekliyle kaydettiği bu sözcüğün bir anlamını. Su Sahibi'nin adını bildi­ rir. Kumsal ve kayalarda yaşayıp. Kaburgalanndan kestikleri etleri onlara yedirirler. Başkurdlu. "Alpassem" olarak rastlanır. Araştirmaalar. diğer Türk halklannın inançlannda da aynı işlevsel-anlamlılık özellikli motifllerie Albas. ilk önce kadın görünüşlü olan "Albaslf lann çoğalmasını şöyle anlatırlar: Ölümünün geldiği saati hisseden "Albaslı". Bu ya­ radan akan kan. Hint-Aiman halkianndan Türklere geçtiği fikri yanlıştır. Şorlann mitolojik inançlannda. "Eriik'ln (yeraltı dünyasının sul­ tanı) hizmetinde olanlar. uzun zamandan beri. bu sözcükle Al pasta-Al bastı sözcükleri arasında do­ ğal olarak bağlılık görüyorlar. şeytanî bir varilk gibi. Radlov'un derlediği "Altay Yaratılış 57 . "Albas"ın. Altay ve Yenisey Türklerinde "Su EzT (Su Sa­ hibi) olarak bilinenler de yine "Almış" adını taşımaktadır.A L M A Ş ALMIŞ lür. Albıs ve benzeri şekiller­ de rastlanır. keçi gibi bağıran "Albas" adlı bu varlıklarla ilgili inanan.

"Önler. ancak erkek veya kadınlann vücu­ dunda yaşayabiliyordu. Tuva halk inanışlanna göre bazı şamanlann asıl kökü. Bununla bir­ likte. şeytanî doğaya sahip mitolojik bir varlık olan "Albıs'a dayanır. Rus dilindeki. Şamanı. bu kötü ruhun adı. "Albıs" (bir hastalık olarak bilinen. "Albıs" sözcüğü. "stepnaya deva" anlamında kullanılır. Altay halk bilimi metinlerine dayanarak. Ama çevredekiler onun çıldırdığını düşünürlerdi. Bu da "Albıs" ve aynı mitolojik anlamın taşıyıcısı olan "Kuiyabanr İle aynı anlam irade ediyor. Şeytanlar" anlamında. kadınlarda ise 13-18 yaşlan arasında görülürdü."buta" verilmesi olayı. ruhlar alemiyle bağlantı kurmaya hazırlayan. "Albıs'' ruhlarından gelir. "Albıs" olarak geçmektedir. şaman halk biliminde. "Al tasların şaman lan emzirmeleri mitolojik bir gerçektir. dni tutmak" anlamında da "Albısta" fiili mevcuttur. işlevleri sadece insanlara zarara ver­ mek olan üç kötü ruh vardır ve bunlardan biri de "Albıs" ruhudur. Ulu Ana'nın izlerinin taşıyıcısı gibi ortaya gkar. O zaman da o İnsanın aklı başından gider­ di. samanlara süt veren "Albıs". sadece "Albıs Ham" denilen şamanlar tedavi edebilirlerdi. erkeklerde 20-25 yaşlan nda. "Albıstaar" sözcüğünün kökü. sözcüğün eski mitolojik anlamını koruyup saklayan. Ulu Ana'nın izlerini taşıyan yeraltı dünyası kızlan da yine bu "Albıstılar"dır. İlginçtir ki sevgi destanlannda da geleceğin âşıklanna -kahramanlanna. ancak aslında bir vergi ver­ me olayı olan bu şaman azan). Çünkü o. Ayn bir ruhlar kategorisi oluşturan "Albıslar". "Albıslar" tarafından emzirmeleriyie kar­ şılaştırılır. Şaman söy­ lemlerinde. Potanin'in kayıtlanna göre "Albıs". araştınnalarda. şamanlann. TolÖslerin ata­ larının "Albıs" olduğu söylenir. sözü geçen dilde. Bu anlamda. Mi­ tolojik "Albıs" motifinde. şamanlann ulu soyudur. "Albıstaar" adı verilen bu hastalığı. Altaylann veTuvalılann dinî görüşle­ rinde. . "Albıs" kökünden gelerek. Kendine has bir hastalık olan "Albıstaar". mitolojik Ulu Ana'nın sembolik motifi sayılır.ALMAŞ-ALMIŞ Destanı"nda. "Albıs". "Şulbus" sözcüğü ve "Deli olmak. Tuva Türkçesinde. Uryanhay samanlanna göre. şaman dualarında da san kızlar olarak geçer. koruyucu ve atalann ruh çizgileri de ken­ dini gösterir. Q.

59 . Avesta'daki Bolluk İlahesi olan "Anahife dayanır. Harezm dışındaki uygarlıklar­ da bu motifle ilgili bir görüş yoktur. rastlantı olamaz. "Ambar-ona" eski tarihlerde. "Albız" denilmektedir. "Yad firişteden (melekden). Albastı" ve şer ruh anlamında kullanılır. kadınlan ve onlann uğraşlannı ko­ ruyan varlık. Edirneli Nazmi Divanı'nda. ANANKLAR: Harezm Özbeklerinin Islama kadarki inanışlannda mevcut olan mitolojik varlıklar. ıı tının Albız-Arvız-Yalbız şekillerindeki sessel versiyonu veya derornı. "Albıs" . mamacalar ve bahıa kadınlar bile zaman za­ man bir koruyucu ruh olarak yardım etmesi için "Ambar-ona"ya başvururlar. Türk epik geleneğinde zaman zaman Dağ Kuhu motifine dönüşebilir. Oguznarnenin. dağ ruhu olarak bilinen. Bu ad hiç şüphesiz. (bak: Al/Hal: Albasn) ALPER TONGA: (bak: Efrasiyab) AMBAR-ONA: Özbekler ve Harezm Vadlsi'nde yaşayan diğer lulklann mitolojik görüşlerinde. eski zamanlarda "Kaf Dağı"na " û bürz" denirdi. albrz sözcüğü de yine eski Türk mitolojisiyle bağlı olup.jsyona uğramış halidir. "Ambar-ona"nın şerefine yapılan ve su törenleriyle bağlantılı bir­ çok merasim var. "Al Kansı". "Ambar-ona" motifinin oluşumuyla ilgili bir olasılığa göre. Motifin bu haliyle de ta­ şıdığı anlam bakımından bir uyum vardır. bu motifin kaynağı. onun ölümünden sonra da Zengi Baha'nın eşi olmuştur. Hatta bazı merasimlerin varlığı bile sadece "Am­ bar-ona" adıyla bağlantılıdır. "Albıs" motifi de bu Dağ Ruhu'nın İzleri­ ni taşır. Hakim Ata'nın. y^ytan sözü yerine. bilişalbızyegrür!" masaltndaki.ANANKLAR Mitolojik Ulu Ana. Ik>lluk İlahesi hakkındaki tipik tanımlamalar da bazen onun adıyla bağlantılı olarak düşünülür. Şaman kadınlar. Azerbaycan Türk halk bilimindeki "Dağ Ana" motifinin de "Alvız" adını taşıması. Yakut un yazdığına göre.

Eren yardımına koşsun". se­ ni suyun Erenleri vursun. Ananklan kimse görememesine rağmen. Ananklara karşı akıp. onları kendi tabiiyeti altına geçirebilirler. Ananklar hak­ kındaki inanışlann. ta Orta Asya inançlannın en eski dönemlerine kadar geriye gittiğine dair fikirler vardır. "Yalan söylersen. Adlannın çoğul olarak kullanılması. insanlara yarar getiren varlıklardır. kutsal İnsanlardan birkaçı -örneğin. ruh­ larla birlikte bir âlem olarak düşünülür. göze görünmezler ve nasıl bir görüntüleri olduğu hakkında da bir bilgi yoktur. onu "Cehennem Hakimi" gibi anlamlandınriar. güçlü bir din adamının on lana çarpıştığı vakitlerde. Harezm evliyalanndan Sultan Hubbi. Avesta'daki eski Türk sözcükleri arasında. beddua niyetiyle 60 . İnanışa göre. Bu dönemlerde doğa. Kayberen) ANDIR: Araştırmacılar. ne olursa ol­ sun suyla olan bağlantılannı koparmazlar. Amuderya ve ona bağlı çaylan dolduran bu ruhlar. "Andır" sözcüğünün bulunduğunu yazıp. Ananklar ile aynı kümeye ait olduklan düşünülebilir. bu sözcükle aynı köke sahip. İnanışa göre. Efsanelere göre. on­ lann birden daha fazla olduklannın göstergesidir. Örneğin.ve gizli kutsal güçlere sahip olanlar. onlar her şeyi görüp haberdar olurlar. Anadolu Türk şivelerinde. duysun. Azerbaycan Türklerinin geleneksel görüşlerine göre. bi­ risi çölde yolunu kaybedip. sulann akışına hükmederler. "ender kalmak" deyimi vardır. İnanışa göre.ANDIR Ananklar. susuzluktan ölüm aşamasına gelmişse. onlar selleri oluşturur. Anankiann "Allah" tarafından sevilen var­ lıklar olduğu hakkında da görüşler vardır. Bu da sözcüğün bugünkü anlamıyla uygunluk göstermektedir. suda yaşa­ dığına İnanılan ve geleneksel birçok olay gibi batıl inanç olarak gö­ rülen Erenlerin. Çaylann hızlı veya yavaş akması ve seller onlann iste­ ğiyle olur. Erenler ve onlann "Su Ruhu'yla bağlılığı. Onlar çöllerde de görülebilirler ama İnanışa göre. Ananklar onun yardımına giderek suyla doyururlar. Tüm çevremiz bu varlıklarla dolu­ dur. Tüm bunlarla birlikte. Bu deyim. Bu görüşlere göre onlar." (bale Eren. Azerbaycan Türklerinin di­ lindeki bazı söylemlerle de ilk mitolojik işlevini korumuş görülür: "Suya söyle.

Yüzü İnsan yüzüne benzeyen "Anka". "gözü kör olsun". Azerbaycan Türklerinin dilinde. ANT: Eski mitolojik görüşlere bağlı olup. "Anka'yla karşılaştınlmışör. sofizmde o. biri "Elbruz" dağında (Zümrüt Kuşu). diğeri ise "KaT dağın­ da (Anka Simurg) yaşayan İki kuşun adını. uzun boyunlu bir kuş olarak betimlenmiştir. Ancak bu söz. Eski dü­ şüncelere göre. 'An­ ka" nın yaşadığı yer. Rengârenk tüyleri vardır. hakkın gerçeğini anlamlandıran manevî bir değer kazanmıştır. şimdilik sadece bir olasılık olabilir.uklerin her ikisinin de aynı kökten gelmesi. gizli olan ne varsa. adına bazen 'Bay Terek" bazen de "Bay Kavak" denilen. mantıklı görünüyor. "Enter" sözünün kökünü "Andır" ile bagLıııiılı düşünmek. İrak'ın Kerkük dolaylannda yaşayan Türkmenler. bazen de "Semender Kuşu" denilmiştir. dsmi olmayan büyük bir kuş. Sözle. bazen "An­ ka". "Anka" sığınak olarak "KaF dağının kayalanndan birini seçerdi. temiz aşkla kıyaslanarak. daha sonralan mecazî gömlekler giydirilip sembolize edilerek. bunun için de sözle cismi bir arada gören eski düşün61 . bu deyimin karşılığı. onun bildirdiği obje arasında büyük bir fark olduğuna inanmayan. Azerbaycan Türk dilinde. yerden g ö ğ e kadar yükselen Dünya Agacı'nın zirvesiydi. maddî temellere dayanan birçok anlayış. "andıra kalmak" şeklindedir. Efsaneye göre. Ve normal gözle görünmeyen. tasavvura da­ hil edilmiştir. Mitolojinin. kara ve çirkin in-ııı hakkında kullanılan. ANKA: Doğu halklannın mitolojik düşüncesinde ismi olup. Adına bazen "Simourg". tasavvura da kazandırdığı sembolvarlıklardan biri. mecazî anlamda İri. sözün kutsal gücüne ina­ nışı ve eski bağlılık duygusunu veren mitolojik yapılı metin tipi. "Zümrüt-ü Anka" diye birlikte kullanırlar. Mitolojide. "kahrolsun" ve "lanet olsun" anlamlann­ da kullanılır.ANT "«Üşün".

nesnellik kadar gerçek yaşanırdı. ant işareti de obje­ nin kendisi gibi algılanıp. Bu anlamda. Kaşgari Divanı'na göre. insanlığın mitolojik çağı da kapanır ve bundan son­ raki insanlar artık ölümlü olur. eski düşünceden ötürü. Mitolojik zamanla bağlantılı bu mit­ lerde. Çünkü onun ölümüyle. Kıpçak ve başka boylann insanlar. ant içen taraflar. Azerbaycan'da sancağın dibinde kılıca içilen ant. kılıç... andın sözleri­ ni tekrar ederek. İskitler hakkında bilgi veren tarihî kaynaklara göre. bu kaptaki kandan içerlerdi. M.ANTROPOGONİK MİTLER ceyi içerir. anlatılanın tüm insan lan mı yoksa belli bir halkımı kapsadığı anlaşılamıyor. AINTTROPOGONİK MİTLER: İlk yaratılışla ilgili oluşmuş mitolojik metinler silsilesinden olup ilk İnsanın. Bazı metinlerde ise dünyanın yaratıl­ ma nedeni.yer kazmak şeklindedir. ". sembolik olarak mezar kazmayı İra­ de eder. onlar ant İç­ tiklerinde. Burada yer kazmak. makrokozmoz (büyük âlem) ve mikrokozmozun (küçük Alem) birlikteliği 62 Bilge Tonyukuk Yazıtı . okuma saplanın." gibi sözler söyleyen Dede Korkut Oguzlan. Bu her­ halde. kanına boyansın!" derlerdi. "Sözünde durmazsan.. ant içtikleri zaman kılıcı çkanp. öne koyar. kendi bedenlerini hafifçe yaralayıp. Ant içtikleri zaman. boylann. ilk ölümlü olarak bah­ sedilir. Yabaku. soylann nasıl ortaya çktığını an­ latır. belli anlamda "ilk insan" de­ mek olan birind antropomorf varlığın ölümüyle bağlantılı gösteriliyor. ilk İnsandan. Bununla birlikte bir grup antropogonik metinler­ de.kılıcıma dolaşın. Ant içmenin. Kurana içilen antla eşdeğer sayılırdı. kara çelik kılıçlannın altından geçen günahkarlann günahlarını affederlerdi. kanlannı bir kaba akıttıktan sonra siiahlannı o kana batırır.. Kırgız. Türk epik geleneğindeki bir başka şekli de -Başkurt halk destanlannda olduğu gibi.

yer­ yüzünün tamamen suyla kaplı olduğu zanvuılarda. kendi kozmik ölçüleriyle. "Allah" bu suyu önce balçığa <. kocakan görünümünde tasvir edilmiştir. birçok söz söy­ lenmesi ve bu şekilde onlann dirileceğine olan inanç eski metinler­ de yerini korumuştur. İnsanın yaratılmaM. Ardından bu topraktan bitkileri ye­ şertti. Orhun Abideleri Çok sayıda antropogonik metinlerdeki bilgilere göre. eşya ve doğa varlı klan varsa. Bir grup coğrafi objelerin çok eskilerde. bir za­ manlar yenilmez yiğitletmiş. Ölülerin başı üzerine dayanarak. Antropogonik metinlerde. dünyanın yaratılmasının en son aşama­ sıdır. Türk halklannın kozmogonik görüş­ lerini anlatan bir mitolojik metinde. Onlar daha sonra ruhlanyla birlikte ta­ şa dönüşüp dağlan oluşturmuşlar. {bak Kozmogonik Mitler) 63 . ne kadar canlı. Hint mitolojisindeki "Purusa" ve benzer varlıklar da bu gruba dahildir. eski mitolojik sistemlerde kabul görülen bîr fikir değildir.ıkilIciKİiriyoriar.evirdi.mn Kahramanlar olduğu hakkındaki görüşler de bu gruba dahildir. bu görüşün izlerine rastlamak mümkündür. insan olduğuna. Veya kış. örneğin dağl. hepsi başlangıçta İnsanmış.A N T R O P O G O N İ K MİTLER Hkriıxten ileri gelir. güneş eskiden bir kız ve ay bir oğlan çocuğuymuş. Azerbaycan Türklerinin İnançlannda. Türk halklan arasında yaygın olan bir inanışa göre dağlar. insanın sözün gücüyle yaratılması olayına da rastlanır. aslında evreni •. İskandinav mitolojisin­ deki "Imlr". En sonunda da topraktan çamur yapıp insanı yarattı ve ona ruh verdi. Sonra bu çamuru kurutup toprak yaptı. eski mitolo­ jik görüşlerde güçlü olsa da insanın sözün gücüyle yaratılması dü­ şüncesi. bazı mitolojik geleneklerde.. Efsanelere göre. Çünkü bu varlıklar. Antropogonik metinlere göre. Onlann ruhlan da bu dağlarda yaşamaktadır. Sözün kutsal gücüne olan inanç.

derin içeriği olan bir semboldür. olağanüstü varlıklarla bağlantıya girip. Bu anlam. "küçük âlem" ve "büyük âlem" aynılaşarak. İnsana özgü özelliklerin. (Örneğin. bilinen tüm varlıklara. kendini ifadesini evrensel zooantropomorf anlayışında bulur. Kır64 . Şiirsel mitolojik yaşamın. insanla doğa. Adamcıl Kurt). Bu görüşte. insan ve onun çevresini saran doğal ob­ jeler. canlı-cansız. bu kişileştirme. güneşin kadın ve lalenin eskiden güzel bir kız ol­ duğu düşünülmüştür) Bütün bunlarla birlikte. eski uygarlıkların bir belirtisidir. Ancak burada. kar­ şılıklı bir İletişim içerisinde düşünülmüştür. şiirsel mitolojik düşünceden de daha sonralan. ve mitolojik varlıklar. Dinî-mitolojlk içerikli ki­ şileştirme ile bu şekil kişileştirmenin farklılaşması. olaylara ve tüm canlıla­ ra ait olması. Antropomorfizmde olduğu gibi. Altaycada.ANTROPOMORFİZM ANTROPOMORFİZM: Mitopoetik (şiirsel mitoloji) düşünceye özgü bir özellik. yazılı edebiyatın ortaya çıkmasıyla bu kadar güncellik kazanmıştır. doğayla uygariık. Şiirsel mitolojik düşünce­ nin sistematiği bakımından. şiirsel dille ifade olunan fikrin. Mitolojik dünya görüşünde. İnsanlar (örneğin. doğal nesnelere de atfedilmiştir. APA-AMA: Eski Türklerde "Api" olarak kullanılan bu sözcük. İnsana özgü birçok Özellik. Tuva dilinde "ha­ nım" elemek olan. "avakay" ve Kumukçada eski anlamını koruyup "ana" sözcüklerinin de aslı olan "Apa'ya dayanıyor. Bu da onlann öbür dünya güçleri olan. hem ata tarafından "Nene"yi hem de kutsal kadın motifini bildiriyor. Buna uygun olarak da mitolojik me­ tinler ve törenlerde hem ruhlar hem de doğal olaylar insan biçimin­ de düşünülmüştür. kışın yaşlı kadın. me­ cazî olarak ortaya çkmaktadır. doğal objelere. gerçeklikle­ rin ve doğal olaylann anlaması ve yorumlanması için kendine özgü bir yol kil. "Melike" anlamında kullanılan "Abakıy". ayın erkek. etkin gücünü artıran bir yapı olarak yardım alınmıştır. görüşlerini değiştirip kılıktan kılığa girebilirler. Bu sırf bu anlamda da eski düşünceden ötürü mecazî bir olay değil. zoomorf çizgiler de taşryabilmlştlr. İlişki kurmalannı sağlar.

Altaylarda: "arbış" ve Orta As­ ya Türk lehçelerinde: "arbağ" olarak söylenir.ARBA-ARVA y. bazı kaynaklar­ daki işlevine uygun olarak "Yer İlahesi" gibi anlamlandırması. "Apa" arasında bir bağlantı olduğu da düşünülebilir. Daha çok dinsel metinlerde işlenilen "Ama" sözcüğü. E. "Api" adının karşılığını "Geya" şeklinde vererek onu yer İlahesi ile karşılaştırmıştır. onu kınadı). Nevayı*nin bir şiirinde. ı1 Uvva şehvetti azdı Tann Bayat.ı/ metinlerinde. efsunlamak ve efsunlanmak anlamına gelen. İskitierdekl yer ruhu. Heredot. "yılan arbağı" olarak geçmekte­ dir. eski Çuvaş İlahesi olan Ama". Başkurt kültüründeki. kadın anlamında kullanılan. ne yazık ki tam olarak temele oturtulmamışür. "Api" ve onun başka bir söylenftf şekli olan. Yılan efsunu ise gerçekte de Türk hal klan arasında çok yaygındı. Bu sözcüğün Çuvaş dilindeki karşılığı "abi" şeklindedir. "arva" şeklinde rastlanır. ARBA-ARVA: Efsun ve efsunlama konusunu içeren bir anlayış. Çok sayıda argümanda -örneğin eski IskitJerde. Çuvaşlarda. 63 . Türk hal klan arasında oldukça yaygın olup çocuklann koru­ yucusu olarak bilinen. "ebry" şeklini koru­ muştur. "Bütün kâinatın yaratıcısı ve ulu anası olan ilalıe" anlamında. "Havva Ana" ve "ilk kadın" anlamında kullanılmıştır. Sergeyev'e göre. genetik bağlılığı vardır.Sakalardaki yer ilahesinin adının "Api" şeklinde kaydedilip. en eski motiflerden biri sayılır. V. Divan-ı Lügat-İt Türk'te. yüzyıla kadar "Havva Ana" ve "İlk kadın" anlamında kull. "Api". bu sözcüğe. 11. Aşmarin Sözlüğü'nde de rastlanabilir. "Apa-Ama" İle I uglantılı olma olasılığından da söz edilebilir. Sadece halk biliminde rastianabilen ve normal dilde çok az kullanı­ lan "Ama" sözcüğüne. onun gerçekten de "Umay" motifi ve dolaysıyla da mitolojik Ulu Ana İle bağına işaret ediyor. Kıp­ çak grubu Türk boylan nda: "arbav". (Kam arvaş avradı * şaman efsun yaptı). "Kutadgu Bi­ limde. "Ebeyhan-Abi-han" adının. Aslında doğru olan bu fikir.uıılmıştır. Buna göre "Api" sözı ügü. bu sözcük. Ama" adındaki ilâhi varlığın adıyla. "Umay" ilâhesiyle. bütün dünyanın ve tüm yaratılanlann anası sayılan.

"Tös"leri yedirmek. Altay şamanlannın cüppelerindeki sembolik şekillerden bir de "Arba"dır. "Orman Ruhu" olarak bilinen ve ormanlarda yaşadığı­ na İnanılan. Uzun saçlı.ARÇURI Abuşka Sözlüğünün yazan Nevayı. "Yutpa" denilen bir yeraltı canavannın şekli. daha çok mitolojik rivayetlerde rastlanır. Paasonen Sözlüğünde. ARÇURI: Çuvaşlann eski dinî-mitolojik İnanışlannı aktaran metin ve rivayetlerde. diğer yanında da adına "Arba" denilen ve ölüler salta­ natının denizinde yaşadığına inanılan bir canavann şekli yer alır. uzun ve sallanan göğüslerini omuzlan üzerinden geriye atar. şeytanî motifin geleneksel halk biliminin kendi İçe­ risinden gelen sistematiğinin göz ardı edilmesinden kaynaklanmak­ tadır. şöyle tanımlanmaktadır: Uzun boyu ve yere değecek kadar uzun saçlan var. "yılanı yuvasından çıkarmak veya zehrinin etkisini yok etmek için okunan efsun" olarak açıklıyor. O. İnanışa göre. onun elindeydi. T ö s " olarak geçmektedir. Bundan dolayı. İnanışa göre. sadece onlann bedenle­ rine zarar verir. onunun hem kadın hem de erkek görünümünde olduğuna dair görüşler. "Arçun" eski zamanlarda kötü bir ruh değilmiş ve kötü ruha dönüşmesi. Ancak halkın geleneksel görüşlerinde. 66 . motifin İlk ru­ hunu yitirip. Böylece. Hıristiyanlığın kabulünden sonra gerçekleşmiştir. "Arba" koruyucu ruh olarak algılanmıştır. An­ cak bu açıklama. sonralan erkek ruhuna transfer olmasryla agklanır. özel dualar bilen ve adlanna "Aıbaga" denilen kişilerinin işidir. şürindeki "arbağ" sözcüğünü. Cüppenin bir yanında. avın uğurlu geçip geçmemesi. "Arçun" aynı zamanda erkek görünüşünde de düşünülür. ikisi arkada olmak üzere dört gözü. kara görünümlü ve tüm vücudu tüylerle kaplı düşü­ nülen bu şeytanî varlığın ikisi önde. "Arçun" motifine. İri. üç eli ve üç de ayağı vardır. şeytanî bir varlığın adı. Söy­ lenenlere göre bu ruh. Hakaslarda İse bu koruyucu ruhlann adı. insanları öldürmez.

Dağlık Şortardaki "KuuI ilkken" ve bunlar gibi mitolojik karakterlere dönüşmüş olan eski yapılı motife. Yaıımtığ". " Arçun "lar İle Başkurtlardaki. Onun bu sesine birisi dönüp bakarsa onu tutup yerM I K Mr grup mitolojik metinlere bakılırsa. "çun" İse yan anlamı ifade eder. 67 . Yani. "Albastı". 'Arcun"nın elbisesini kim ele geçirirse. yan erkek anlamına gelir. Hakaslardakl "Huu-lney". bazen su kenarında saçlannı tarayan kızlar da rastlamışlardı. Çünkü böyle bir görünüş -eksik ve bedenin tüy­ lerle kaplı olması. şeytani doğaya özgü mitolojik bir motif oldu­ ğu anlamına gelir. ge• • ı. "Gulyabanı" gibi bir varlık olan "Arçun" da bu kümeye dahildir.un". Tatarlardaki "Şurele". Urai-Volgaboyun'da yaşayan halklann geleneksel görüşlerinde. çok eski bir kümeye veya mitolojik karaktere bağlıdır. "Al kansı" ve 'Tepegöz dev" ile benzer şeylanı özellikleri vardır. doğası İtibariyle zarar veren kötü ruh olsa da hiç beklen­ i n . Sözcüğün İkind kısmı olan. erkek ve insan anlamını İfade eder.ıi sırtında dolaşmaktan çok hoşlanırlardı. İnsanl. En çok zevk aldığı vey. Mitolojik anlamına göre. "Ar-Er".»ya kadar birçok nesnenin kılığına girebilir. onu rahatsız edid bir sesle. ürpertici bir kahkaha atarak. İstediğinde ı sakallı adam. tek gözlü I tek ayaklı varlık arasında yakınlık var. yan insan. Hikâyelere göre onlar. <lik zamanlarda insanlann yardımına gelebilir. kendi köı.şeytanî doğaya sahip mitolojik karakterin başlan­ gıç zamanlara bağlandığına işaret ediyor. Bu da asi­ metrik görünüşüyle. M N I M yakalayıp gıdıklayarak öldürürdü.uı viğırmaktır. tek gözlü ve tek boynuzlu olduğuna inanılan şeytanî ruhlar kümesi vardı. "Arçun"da değişkenlik becerisi vardır. zamansız ölenlerin veya kemli eceliyle Ölmeyenlerin ruhlan. Adın birind tarafi olan. tokat sesine benzer sesiyle. göz açıp kapavıı M .-nı itibariyle. bu motifin adı.ARÇURI KıııUın talep eden bu varlığın rahatını bozmak tehlikeli olurdu. birbirini çağıranlan aklında tutar. onlar Öldükten sonra. An. "Arçun" motifi. OrHi M M Lı. Efsanelere göre. "Arçun" kılığına girerler. kısa zamanda zengin olur. Gözleri kırmızı olan I ıı ı varlığa. İnanışa göre. İstediğinde balina olabilen bu varlık. I I5ze görünmeyenlerden olan "Arçun'nın. n .

bilimsel bir önem kazanması. "İlkin ata". ilk psikoanalltik tahlilini yaptığı. İlk motiflerdendirler. K. "evren". Yung'ın. Yung'un eski çağ­ lan kapsayan tarihsel araştırmalan. İlkel cemiyetlerdeki şaman motifine bağlıdır. eski motiflerin değişiminden başka bir şey değildir. Ruhun daha derinlerinde de toplumsal görüşler kendini daha açık bir şekilde gösterir. çoğu zaman belli mitolojik motif veya konulan bildiren. genel. mitler­ de. Ama bu yanlıştır. En eski çağlardan kalma olup birçok anlam İçerir. an­ lam şeklinde anlaşılmıştır. İlginçlikler. "Arketip"ler veya "ilk mo­ tifler" İse onun kendi iradesiyle. Bu bakımdan. Q. K. mit. İsviçreli psikoanalitik ve mitaraştırmacısı. en çok işletilen anlayışlardan bi­ ridir. "uzak geçmişlerin kalıntılandır. sosyal bilimdlik. bilinçaltında hiçbir şey yok olmaz. eski uygarlıklara ait çok sayıda sembol gizJi kalmıştır. fantezi dünyasında kendilerini sembolik formda gös­ terirler." Ör­ neğin. Mit ya­ ratıcılığı süreci de bu anlamda. edebiyatta. İnsanın İç dünyasında. değişim tabiatlı Arketip modellerinin tam teorisini hazırlamıştır. estetik eserlerde ve rüyalarda. bilgiç ihtiyar Arketip'İ. Arketlp. "evrensel karşıdurma" ve benzeri eski sem­ bollerin araştinlması İşine katkısını yapmıştır. Bu gösterişlerin adını. sonraki dönemlerin. 6S . Arketip terimi. inanışlarda. Sadece şekil değiştirerek yaşamaya devam eder. mitolojik düşüncedeki arkaik. Bu İlk motifler. Ancak. Yung'a göre. kendi görüntüsünü bulur. Arketipier. Anlayış olarak. Mitoloji ve sembollerinin sosyal bilimler açısından araştinlması. mito­ lojinin teorik problemlerinin İçinde. kendi kökleri açısından. "Arketlp" koyuyor.ARKETİP ARKETİP: Mitolojik düşünce kalıplannın genel adı. Yung a bağlıdır. Psİkologlann var­ dı klan sonuçlara bakılırsa. Yung. "uygar kahraman". Bu ilk motiflerin. analitik psikolojinin yaratıcısının da anlattığı gibi. nasıl ortaya çıktıklan tam olarak bilinmemektedir. Onlann estetik yaratıcılık bakımından da önemleri büyüktür. fikirlerin varlığını inkar etmiyor. "dünya ağaa". din ve edebiyat araşörmalannda da etkili olmuştur. Yung.

ty". Bu oğullardan her Mu l>ıı kötü ruh grubunun başında bulunur. Bu acılardan korunmak için. N. "Aşapatman Karçak". "Arsanl l.tMtKİa yaşayan kötü ruhlann lideri. Onun geçtiği birçok metin. şeklinde rastlanabiliyor.t l>u ruhun adına. "Buor Malahay Toyon". Aşmarin'e göre onun adına sadece. hikâye.ıı.ımlır. Aşapatman motifinin adı. Araştı imalarda da bu motifin. Çuvaş dilinde birkaç yerde karşımıza 69 . "Buor Man kalay" gibi ı iı c»işik şekillerde de rastlanabilir.AŞAPATMAN AHSAN DUOLAY: Yakutların demonolojik görüşlerine göre. aslında lam bir açıklık yoktur. onu Ihayırsever ruhlardan biri ve falaiaria bahıalann koruyucusu hatta bazı durumlarda. Bu kadın. yeraltı dünyasının en derin katında yaşayan bir varlıktır. "Arsan-Duolay" motifinin başka versiyonlaniHİ. yeraltı • iı M ly. lalalar ve bahıcılar bile onu yardıma çağırırlar. Ancak araştumacıların bir kısmı bu görüşe katılmıyor. Onunla İlgili görüşlerde. Genellikle. ASİMETRİK: (bak: Değişkenlik) AŞAPATMAN: Çuvaş domonolojisinde rastlanan mitolojik bir varlık Aşapatman. Bu ruhlar çeşitli acılar . ı MI ı timin çekilmesinden korkulduğu İçin adının söylenmesinden ı . "iğrenç kokulu". "Arsan-Duolay" adının bir diğer şekil de "Adağalaah Ala Buuray loyon"dur. daha çok uyanık bir yaşlı kadın görünümünde düuııülür. Azar belâdan kurtulmak için okunan efsun metinlerinde mitolojik bir varlık gibi Aşapatman'ın da adının geçtiği belirtilmiştir. belâyı hastanın vücudundan kovar ve onu hastalıktan kurtanr. onlara kanlı hayvan kurbanlak ıııı verilmesi gerekir. Bu nedenle de "sakallı".ıtırlar. ara hekim olarak bile kategorileştirme imkanı veri­ yor. sayısız hesapsız servete sahip olan. sahip olduğu sihirli güç yardımıyla. Bazı durumlarda. Araştırmacılar tarafından. epik ve mitolojik verslyonlan arasında aynm yapılmamaktadır. y-yiani güçlerle bağlantısının bir İşareti olarak. boynuzlu ve saı ıiiı i »laıak düşünülen. "gölgesiz" ve lwiı/rr adlarla anılır. araştırmacılara. Kansı ve yedi oğlu vardır. yani Aşapatman kan(cık).

tek bir motif şeklini almış ve sonuç olarak da "Bibi Fatma" gibi karışık bir şekle girmiştir. yine de yanlış olarak bu adı. Bazıları nda ise sadece sözün görünüşteki benzerliği esas alınır. çrağına hayır duası edip. Aşık Aydın. Zerdüştlük île bağlantılı olarak yer alır. Yani iki tarihî varlığın adı. Bu anlamda. ilk şa­ man motifinin bir şeklidir. ind dişli. (bak: Fat­ ma Ana. Muhammed Peygamberin eşi Ayşe'nin ve kızı Fatma'nın adlarıyla bağlantılı olarak göstermiştir. Aşapatman adıyla ilgili yorumlarsa farklıdır. Fatmey-i Zehra) ÂŞIK AYDIN: Harezm vadisi Türklerinin (Türkmen ve Özbeklerin). Bazı agklamalarda bu ad. Aşmarin. ortaya çıkış sebebini tam olarak açkiamasa da bu mitolojik varlığın adının. kızıl saçlı. bir kadın olarak düşünülmektedir. N. ondan farklılaşarak yeni bir adla ortaya çıktığı daha eski bir motifler kümesi vardır. Aşık Cünun kadar. "Neceb Oğlan" halk hikâyesinde. Bu Çuvaş halk bi­ limindeki Aşapatman. insanlan her türlü belâdan koruyan. Bu adlar Tatarcaya da "AyşeFatma" olarak geçmiştir. sairlerin ve şamanlann hepsi Aşık Aydın sayılır. onlara âşıklık. Azerbaycan Köroğlu'sundaki Aşık Cünun'la aynı konuma sahiptir. O. Denlsev ve onun ardından M.ÂŞIK AYDIN akmaktadır. gaipten haber veren. çevresi sık ormanla kaplanmış bir gölün içinde yaşayan. günümüzde bile ziyaretgah olarak yerini koruyor. Âşık Aydın motifi de tarihsel anlamda. Köroğlu Destanı'nın Türkmen versiyonunda. mitolojik görüşlerinde müzisyenlerin. Koruyucu ruhlardan olan "lrkıl Hoca"nın ve "Uluk Türk" obrazı70 . P. İnanışa göre Aşık. çok işlevi! bir mitolojik motif ola­ rak bilinen Köroğlu karakterinin. sihirli güçler verir. Skvorsov. Ancak Çuvaş demonolojisindeki bu eski motifin. Çuvaşlann dinî görüşlerinde birbirine karışarak. anlamsal türemelerinden biri sayıl­ malıdır. Ancak böyle apklamalann pek kabul edilir bir yanı yoktur. Âşık Aydın. şairlik ve samanlık gücü verir. Aşık Aydının mezan. mezan üstünde yatanlann rüyalanna gi­ rip. Hazerlerdeki mutluluk anlamını içeren "şad" köküne bağlamışlardır.

lann doğmasına da vesile olmuştur. ruhlar dünyasryla bağlantıda bir araç olarak düşünül­ müştür.ö. Örneğin at. "ş man atı" denilmiştir. Türk destan geleneğine göre. Ve şamanlann deflerine bazen. kendisiyle beraber başka ın. taşıdığı birçok iz itibariyle. A I L U M U halk inançlanna göre.ı İMiıip. "Ağaç At" denilmesi. ı ıhiz'in yazdığına göre: Türkün hayan. b *». rüyada at görmek. evin önünde. uyku­ da (»irinin bindiği atın kuyruğunu eksik veya kesik olarak görmek. eğer birisi. I M Ş I eve doğru bağlanırsa.ın<. atın neresi­ nin hastalıktan gidereceğine ve at olan eve Şeytanın girmeyeceği­ ne İnanılırdı. bazı OVİerln çatısına atın kara tası asılırdı. Atlann. boz ai. bu İnanan bir izidir. M I M »itaya g k m a s n da sağlamıştır. o eve bereket getireceğine. V-N. at ve Türklük birbirinin tamamlaV" IM gibi görünür. At hakkındakl <skl görüşlerin izleri. Yüzyıl 71 . güneş doğmadan. Çelimsiz atın mitolojik kökenli olduğuna dair görüşler d e kaynağını eski Türk inanışlaB o y n u z l u M At . Bu inançlann etkisiyle. (Ulu çok at sırtında geçer.erbaycan Türklerinin inanışına göre. Atın kuyruğunu kesmek Türk­ lerde matem işareti sayılmıştır. Kara Kalpaklarda tabuta.— *.kl Türklerin düşüncelerinde çok sayıda görü." Bu yaşam tarzı. "Dede Korkut" motifine de yakındır. nazardan korunmak İçin. Atlar. uzun IM)Vlııluk göstergesi ve murada ermenin işareti olarak yorumlanır. ata binen adamın öleceğinin habercisi gibi yorulurdu. Atın uğur getireceğine olan inanç.AT um yeniden doğuşu gibi ortaya gkan Aşık Aydın (ve Âşık Cünun) ıı M mil. bir dereden yedi kez geçerse ona hiçbir sihir etki etmez. ASİNA: (bak: Kamgan) Al: I layab at sırtında gecen bir topluluğun İnsanlaıııun gözünde. ölenlerin ru­ hunu öbür dünyaya götürdüklerine inanıl­ mıştır. halk inan ıslan şeklinde hâlâ da yaşamak tal İn A/.

güneş diyanndan gönderilmiştir. Sihirli bir hikâyenin kahramanı olan Şeytan'ın üç ayaklı bir aO olur. Cengiz'in hanlığa çıktığı zaman. sınavdan geçtikten sonra ise bulunduğu kötü görüntüden kurtulup. Bu inanış Köroğlu destanın­ da da kendi yerini bulmuştur. "at sürüsü ko­ ruyucusu" tarafından. kuş şekline dönebilen kansı Huma'nın. görünüş itibanyla çe­ limsiz olan atlar. normal atlarla. Bu şekilde geçen üç ayaklı at motifi. âyin zamanında dua ederken. öbür âleme yol alabilir. Şeytanî kökenli atın çelimsiz olması. At. Cennet Aö'na emir verildiğinde.AT nndan alır. inanışa göre. deniz aygın ile normal atin çiftleşmesinden dünyaya gelmişlerdir. Kırat ve benzeri isimler alacaktır. kah­ ramanın atinin göklerden gönderildiğine ve dağ yahut su ruhu tara­ fından beslendiğine inanırlardı. Altaylar. onlann kökenleriyle ilgili bir konudur. Gökçe'nin göklerden 72 . İnsan gözü de onu görmeyecektir. Türk halklannda bir çoğunun kültürlerinde ve hikâyelerinde vardır. Atın denizle olan bağlılığı da mitolojide yerini bulmuştur. şeytanî dünyaya men­ sup olmasının şartıdır. ne yapılması gerektiğini öğrenmek için. Onlann güzel atlara çevrilmeleri ise belli bir sınavdan geçtikten sonra müm­ kün olacaktır. Normal ölümlüler dünyasına özgü anlayıştan habersiz olan des­ tan kahramanlan da görünüş İtibariyle çelimsiz atlan seçerler. genelde asimetriktirler. kırk gün karanlık bir ahırda beslenecek ve gün ışığı görmeyecektir. Orada tanınmamak için bu şarttır. atlardan yardım isterler. denizde yaşayan üç ayaklı bir at ile denizin öbür tarafına veya aslında. Ebülgazi Ba­ hadır Han. Kırat ve Dürat. Altay ve Yakut İnanışlarına göre. bu mekana özgü görünüşü de kabul edip. Bu hikâyelerde geçen atlar. öbür dünyadaki şeytanî varlıklara has atın çiftleşmesinden dünyaya gelir. yolun­ muş kanatlan. kahraman. Hikâyelere göre. Yakut destan kahramanlannın atlan. sihirli ağ-boz atin ağzından alınan köpük sayesinde düzelir. Şamanlar. Böyle atiar asimetrik olabilirler. Bu atlar doğuştan beri çelimsizdirler ve bu. destan kahramanryla birlikte şeytanî mekana yol aldığı için. üç ayaklı ata dönüşür. çelimsiz bir görünüm almalıdır. At. Ve buna benzer şeyler. At bu sınavda. Ural Batır'ın.

Daha sonraları. Yani Ata". (Kırgızlan koruyan. gölden çıkan atlardan. medeni kahraman. Hazreıı Adem'in Kabe toprağından yaratmıştır. "Atam" denirdi. "Kırgız Ata" ruhu gibi). Sagay mitlerine göre. Türk etnik-kültürel geleneğinde. Çünkü. Harezm'de. "Kayıp Ata" adını taşımaktadır. İlk cet. El Binini de dağdan çıkan ilâhî kökenli aygırlardan < lunyaya gelen atlardan söz etmişler. TdeutJarda ise yeraltı dünya ruhlanndan olan. ahret dünyası ve bu anlamda da atalar dünyasıyla bağlantılıdır. koruyucu ruhun kendisidir. Hızır Peygamber'in kutsallık ver­ diği. Şoriann desı." "Ata".ATA yHı-n bir ata binip. Karaimlerin dlnî-mitolojlk görüşlerindekl koru­ yucu ruhlardan biri de "Kırgıl Ata" adındaki bir mitolojik varlıktır. "Erlik'e. Ibn Hordadbeh. ATA: Mitolojik düşüncede. "Hekim" adıyla bilinen Süleyman Bakirganî. İslam geleneklerine göre Göktürk Kaya Resimlerinde Atlılar I M * Allah şimdiki adan. insanlan belâlardan koruyan ruhtur. U<yaz kanatlı bir at yaratırlar. "Hudaylar" adı verilen ilâhî varlıklar. Ahretle bağ­ landığından. ahret dünyası ve ahret dünyası sakinleri olan varlıklarla ilişki­ liydi. Erkin Han'ın bir adı da "Ata"dır. halk inançianndaki Türk evüyalann çoğu zaman bu adla adlandırılması rastlantısal değildir. atalar sınavındaki. "Ata" motifinde.ın kahramanı için. Tann katı­ na sıktığını yazar. merasim koruyucusu olarak bilinen Korkut Ata ve İrkıl Ara gibi mitolojik zeminde oluşmuş ve bu adla adlandınlan birçok motif vardır. (Ada) 73 . menevî-ruhanî yaratıcı olan Ata'nın başlangıçtaki bir özelliği de atalar dünyasına kopmaz bağ­ larla bağlı olan merasim koruyucu motifine alt olmasıydı. Şiilerin sonuncu imamı için yapılan tapınak. atalar hakkındaki görüşleri a g k bir ykilde ortaya koyuyor. büyük saygı işareti olarak. Zaten "Ata" adının kendisi. medeni kahraman ve belli bir ölçüde de yaratan çizgileri açık bir şekilde görülür. kendi eserine şu sözlerle başlamaktadır: "Hızır İlyas atam var.

'Türk Şeceresi" adlı eserinde şöyle yazıyor: Türk halkı. Allah" gibi an­ lamlar verilmiştir ki bu yanlıştır. onun kutsallığından gelen "ecdat ruhu" ve "evliya" İçeriği vardır. aziz adamlanna. Mansur Ata. eski bahıcılann devamı saymak. sofilik. ulu dağlann adlandırmasında kullanılmıştır. ata der. yeni Türkler İçerisinde bir akım gibi güçlendikçe. müdrik. mitolojik görüş ve düşüncelerde. At­ lama unsuru. Üçayaklı At'a binerek çayı -veya denizi. kökünde ata anlamı yatan. hikmet sahibi olan şahıslara ve keramet sahibi evliya ve derviş­ lere de "Ata" adı verilmeye başlandı. kendi başına bile tam belli değil. oralarda mezartan olan Türk evliyaların adla­ rıyla bağlantılıdır. onlann görünmez­ ler dünyasıyla bağlantısından gelir. "Ata Sagun" sözcüğü. Daha sonralan. Yer adlan nda ise "Pfr" ve "Ocak" gibi anlamlar bulmak mümkündür. Çuvaşlardaki bu mltolojik-şeytanî varlıklar arasına girdiği. kuyu yoluyla 74 . bilgiç" olarak apkJanmıştır. N. bu dünyayla diğer dünya arasındaki sının sembolize eden engelin ortadan kalkmasını işaret eder. kuş veya başka bir hayvan kılığına girmek. genellikle sihirli hikayelerde rastlanır. mitolojik yapılara bağlı bir unsur. Seyit Ata. coğrafi adlar. halk arasında büyük saygı kazanan ulu ozanlar ve şamanlar da "Ata" adını taşıyanlardan sayılırlar. "hekim. bilimsel temellerden pek de yoksun sayıl­ maz. Kaşkarî Divanı'nda." "Ata" adını taşıyan varlıklann bilgiç olmalan. "bir ilah. Hekim Ata. Tann. Hakim Süleyman Ata. Türkmenlerde destan söyleyenler mektebi liderinin başka bir adı da "Ata bahsi" idi. "Ata" unvanı da bazen "Baba" unvanı gibi.ATLAMA Kutsallığa bürünüp. han­ gi aşamalardan geçerek. Demird Ata ve benzeri. hikmet sahibi. Zengi Ata. Bu hikâyelerde öbür dünyaya atlamanın birçok yolu vardır. Örneğin. Ebülgazİ Bahadır Han. şeyh­ lere. halk sûfiliği ruhuyla şiir yazan Ata unvanlı sûfileri. Atlama unsuruna. yani suyu atlamak. Örneğin. Çoban Ata. Aşmarin'in "Çuvaş Dili Sözlüğü"nde. Türkistan'ın çeşitli bölgelerinde ve Kırgız çöl­ lerinde. ata ile aynı kökten gelen "Atam" sözüne. Çünkü ilk insan olan Adem'in. Bunlar arasında. ATLAMA: Sihirli hikayelerde.geçmek. M. Türk ata anlayışında.

O. bu varlığın mitolojik bir motif olduğu kanısına varmışlar. Azerbaycan sihirli hikayelerinde ve mitolojik metinlerinde rastlanır. şaman metinlerinde de yerini buluyor ve ölenlerin n ıhlannın. dünyayı gr/lp dolaşmış ve dağlann üstünde kocaman bir kayanın dibinde kendine kurduğu sığınak mağarada yüz yıl yaşamıştır.unanları. bir motif oUrak eski mitolojik görüşlerin ardın< lan yaratıldığını söylemek mümkün olur.ılı olmanın bir göstergesi olsa da genelde sihirli hikâyelerin ı ıiu. ocak­ lara. K. uzun süre sadece hikâye karakteri gibi ta­ nınan Ava Pİrim'In. AY: Yaratılışla bağlı. Bu ve diğer < »/ellikler dikkate alınarak. Bu dağın rtegiiKİen çıkan sıcak suyun tapınışı da onunU İlgilidir. Müslümanlığın sembolüne dönüşmüştür. adıyla da mitolojinin kutsallanndan biri. Onun adına.AY t M M ılık dünyaya inmek gibi yollar vardır. "Ay"ı yaratan ulu tannnın varlığına da inanılmıştır. kutsal yerlere. Anlatılanlara göre O.yolunu seçerler. onun mahiyetiyle ilgili olduğu tezini düşünerek. doğaya yakın olan bu ava. 75 .ıııı uı geçirilmesinden söz ediliyor. Bu metinlere göre. bu motifin adının neden "Ava Pîrim" oluğu da dikkat sekiyor. kozmogonik görüşler sisteminde. Ancak eski Türklerin dinî-mltolojik görüşlerinde. Azerbaycan Türklerin İnanışında "pir". avcılıkla ı MgUntıh mitolojik Özellikli bir motif. onun adının geç­ tiği hikâyeleri İnceleyen araştirmaalar. yardıma gibi anılmaktadır. (bak: Öbür Dünya) AV( I PİRİM: Azerbaycan Türklerinin inanç dünyasında.1)1 lım». Yılanlar Padişahı'nın ağzına tükürmesi tayrslnde bütün kuşlar ve hayvanlann dilini billrmlş ve bu yüzden ılr I »ayvanlar ondan kaçmazlarmış. Bu anlamda. nur yüzlü İhtiyar olduğu kanaatini doğuruyor. başka mekâna atlamak için çevrilme veya elbise de0. şamanlar taralından akarsuyun bir kenanndan diğer keıı.ılııamanın mekânda yer değiştirmesinin en mümkün hali olan . Mitolojik bir varlığın adının. bilgiçlere ve evliyalara denilirdi. Görünmeyen öbür dünı .tiUma" unsuru. Sonralan da yanmay şeklinde.

Kutsal kökene bağ­ lılığın bir göstergesi gibi. Ay neneyi tutup" diyerek. meleklerin. Dolunay. "Jelmauz" adında bir devin onu yutmak istemesi olarak yo­ rumlanır ve belâ habercisi sayılır. günahkâr bir Türklerde Ay.AYII Eski Hunlarda. güçlü şamanlann ecdadı sayıl­ mıştır. ay ruhuna yakanp. tüm varlıklann yaratıcısı olan. da ayın tutul­ ması. Karaçay-Balkariarda. ayın tutulması savaş olacağını haber verir. Eski Türk mitolojik metinlerinden nispeten daha iyi saklanmış olan Yakut me76 . yaratılış ve hayırseverliğin başlangıa olarak kabul edilen ilâhî varlıkların ve meleklerin genel adı. meleklerin onlann önünde kanat açması içindir. Bununla birlikte. Yıldızlar ve Gûnej Figürü kadın. Birçok araştır­ macıya göre burada. güneşe. ay ışığından ha­ mile kalma motifi. dünyayı yakacaklar ve o zaman kıyamet kopacaktır. Anadolu'daki. Oğuz'u dünyaya getirmesi. her sabah çadırdan gkarken. bir gün ayla güneş birle­ şip. AYII: Saka Türklerinde. sokak­ larda ve evlerde teneke çalarlar. Türk halk inanışlannda. Eski Çin kaynakla­ rına göre Hun Hakanı. onun bir Tann oğlu" (daha doğrusu. hayırsever bir güçtür. geceleri de "Ay"a sec­ de edermiş. "Ay"a övgü. Türk halklannın inanışlanna göre ay veya güneş tutulmasının sebebi. başlıca iba­ detlerden biri olmuştur. Yakutlarda da ayla ilk kadın arasında bağlantı kurulduğu için. "Oğuz Kağan Destanı "nda "Ay". "Gök oğlu") olduğu fikrine götürür. şaman mitolojisinde. ayla bağlı halk inançlanndan birine göre. Moğol efsanelerinde d e vardır. Ayın tutulması da kıtlık ve ölümün işareti sayılmıştır. aya ve güneşe âşık olduklan da söylenir. eski mudzeli doğum motifine uygun bir şekil­ de. ilk kadın gibi sunulur. Ay Kağanın. rüyada ay görmek hayra yorumlanmıştır. Irak Türkmenlerinin inanana göre. ondan af diler. Bunu önlemek için de "Div. O.

göze görünmcdcıı gökten inip gelir ve hamile kadının doğum agnlannı hafif­ letmek için. kutsallık renginde olan beyaz turna. Çocuk doğduktan üç gün •Oim da yurdu terk edip gider. Çığırgan kuğu kuşuyla. o kadının bir afln sonra Ivımile kalacağına inanılırdı. yaratıcı (kadın)" demek olan "Ayıısıt". Bir görüşe göre. Kaçın. ' n »ektedir. zor ve karmaşık bir iştir. çocuğa can veren v e yeni doğmuş kadının yardımına gelen mitolojik bir varlık. İnsanlara can verirler. "Ayıısıt" ilahesinin ona iyi şeyler vere• rginin bir işareti sayılırdı. İnanışa göre.. 1 ski şamanlann mitolojik inanışlanna göre. Ve bu işaretle. insanlar.unını taşıyan "ay-" fiilinden gelmiştir. "Umay" görünüşüne ve aynca Kıpçak boylanndaki. "Umay'a verilen adlardan biridir. Altay Türklerin­ den olan. 77 . çocuğun ruhu ve cam dur. ilahe "Ayıısıf'ın temsildsl sayılmışlardır. hamile kadın doğum arifeslndeyken. bazen de yanlışlıkla Tanrılar" denilen bu II llıl vatlıklar tarafından yaratılmıştır. adının anlamı. Yakutlann mitolojik görüşlerinılı dünyanın yaratıcısı sayılan "Urüng Ayıı Toyon". /vvilSlf AYUHH HATUN (AYZTT HATUN): Yakutlarda çocuklann k n n ı y i K u ruhu olarak bilinen. "yaratan. Ancak Yakutlar. Ulu ToyiMi da onlann kümesine dahil edilmiyor. tüm İn ıı kahramanlannı bu ruhlar sırasına dahil etmiyorlar. "D'ayıkın'ın görünüşüne uyar. çocuklalogıışuna. onun yanı başında durur. yaratmak ve türet­ mek aııl. Bu damla.AYIISIT AYIHIT HATUN n. Yakutlardaki görünüşü. topraklann bereketlenmesine ve mallann verimli ol­ un . İnanışa göre. Söylemek gerekiyor ki Ayn n ıhların kaynağını ortaya gkarmak. bu gölden bir damla su ve süt getirip çocu­ ğun boğazına döker. < *ı/rllik İlahesi "Ayıısıt". gökte süt gölü vardır. hayatın devamlılığı temin edilir. Ay" adıyla adUuKİınlan. onlann büyüğü«itu ı layııscver ruhlar şeklinde düşünülen bu İlahî varlıklar.ma yardım edip. hayvanlar ve bitkiler. 'Ayn" ile "Abaası" değişik kökenlerden gelen varlıklar •ı w . "Ayıısıt" merasimi sırasında bir ka­ ilinin yüksek sesle gülmesi.ı İr. "Ayıısıt"ın. Böylece i la Ayıısıt"ın gücü sayesinde. I l< l'ekarski'nln fikrine göre "Ayıı" sözcüğü. Tdeut ve Sonardaki.

İnanışa göre. onlar da İnsanlann ruhunu çalıp. "Ayna Çer" (Aynalann Yeri) olarak adlandınlır "Erlik". birbirine zıt iki anlamı. Hakasçadaki "aynam tutca" (Azerbaycan Türkçesinde. Altayiardaki. şer güç­ lerle mücadeleyi anlatan eski görüşlere bağlıdır. kendi yerine bu aynalan gönderir.AYNA Araştırmacılara göre. "Ayna"nın. şaman görevlen­ dirilir ve onlann yanına yollanır. mitolojik görüşlerde. verdiği azaptan. İnanışa göre. gece yansı uyanıp kendine gelemeyen. yolu üzerinde ateşli deniz olan (Cehennem) Şeytan. "Aynayla ilgili destan. ruhlann rahat bırakmayıp. dn ve Şeytan'ı ve hayır sever variıklan tem­ sil eden. Türk halklarından Uyranhay. AYNA (1): Farklı Türkçelerde. melek anlamlı bir sözcük Şorlann mitolojik ve geleneksel dinî görüşlerine göre. yani şer güçleri. bu ruhlann etkisiyle. Abakan Tatarian ve Altay halk biliminde. şaman olma arifesinde göze görünme­ den gelirler. Veya ruhu yiyip. "Ayıısıt" adı. çocuk çalması çok yaygın inançlardan­ dır. hikaye ve metinler geniş yer nıtmaktadır. "Eriİk"in yeraltındaki saltanatında yaşayan kötü ruhlatdır. kendi yerinden çıkıp insanlann arasına gelmez. Donidzen. "Ayna­ lar". şaman merasimi başlamadığı sü7S . "Ayıı" sözcüğünün köküne dayanır. ona eziyet edip hastalandınriar. "Ayna Han" adını taşır. Vergi verme anını yaşayan. Q. Yeraltı dünyası. "Aynalar. Hastanın İyileşmesi İçin. "Ayna"nın ruhu her zaman başka yerdedir. ona yakın söz olarak "aynası tutkun". Çalınmış olan ço­ cuklar. yaratan" anlamına gelen bu adlar. sözü var) iradesini edil­ gen cümle hesap etmesi. "D'ayug" (Yayuçi) adıyla aynı köktendir. olduğu yerde yıkılıp ölü gibi kalan insan. götürerek. gerçekten de eski görüşlerin İzi olarak sa­ yılabilir. sahibini öldürürler. Altay destanlann­ da. aslında "Yaratılışın başlangıcı ve "yaratıcı başlangıç" anlamına gelen. Her ikisi de "Yaratıcı. onun ruhunu mahvederler ve böylece kendisini de ortadan kaldırmış olurlar. Hakaslarda. Sözün Azerbaycan Türkçeslndeki "ahval" anlamı da "Ay­ na" nın anlamsal ağdan geçirdiği değişimin sonucu olup. Tann'nın yardımıyla.

Burada da "Ayna-Adna" sözcü­ ğünün ruhlar Alemiyle ilişkisi ortaya çıkmaktadır. cin • İMK" anlamlan taşKİıgını yazmıştır. Türk halklannın dilinde "can. ilk mitolojik anlamı korunmuştur. Bu dildeki l a l M I Ayna" ifadesi d e "iblis" demektir. "Ayna"nın.ııılamda. şeytan" anlamı bugün de I • M i l i ı' İli IŞtllI. yürek . Tomsk Taı llt»imin dilinde "yek ve cet". Altay. d-y ses paralelliği sonucun­ da. Baü^ibirya Türk lehçelerinden topla­ dığı metinlerde. Millere göre bu söz. "Ayna" sözcüğü­ nün M-ssel bir versiyonudur. Hakas ve Şor dillerine alt lehçelerde kullanıl­ ın . ı . Böylece "Ayna"lar vergi verilme • «(ayıyla da İlgilidirler. "Ayna"nın. Ad79 . Tobol Tatarlan dilinde " d n ve peri". "şeytan" anlamına ge­ len.m lUşkurt ve Kuznetsk Tataıİannın dilinde "Şeytan".ı m <lillerinde ise "Abaası" sözcükleriyle İfade edilmiştir. "Sagışgününde. Bumda. ruh" anla­ mında kullanılan. "Cuma Günü" anlamındaki "Ayne" şeklinde kullanılmıştır. "Cuma akşamı" anlamında "Kesayne kin" ve "Cuma" anlamında " Ayne kin" sözlerinde de "Ayna'nın ataiann ruhlanyta bağlılığı açıkça görülür.1. Batı Sibirya Türk lehçelerJndl "korkutucu ruh ve şeytan" anlamlannda kullanıldığı yer alır. Eski Ugorca'da. Türk halklanndan olan. bu sözcüğün "Adna" versiyonu karşımıza çıkıyor.il" anlamında kullanılan bu sözün.» iblis" anlamına gelen "Hara Ayna" deyimi vardır. gösteriIm . dede-baba ruhlannın yad olduğu Cuma günlerine. Dede Korkut Kitabının Dresden nüshasındaki. Batı Sibirya Tataıİannın dilinde. lürk dilinin kurailanna bakıldığında. Hakasça. "Adna günleri" derler. "yeraltı saltanatı hakim" anlamında kullanılan "Erlik Ayna" ı / H i K ' d e rastlanır. Azerbay' mm bazı yörelerinde. ayna görkli-Ayna güni okuyanda. Şeytan. yüzyılda. "Eyn" sözcüğü de hiç kuşkusuz. kutbe görkll" metninde de "AyI M " sözcüğünün.iliv. "Ettuhfet-üz Zekiyye" abidesinde bu söz. "can.AYNA ıv* t İni ruhlardan kurtulamazdı. Hakaslar dilindeki " d n . V Radlov Sözlüğünde. > I Millerin 18. Bu sözcükle Rus halk bili11 ılı w Irki efsanevî Koşşeye benzer bir motif düşünülür. ruh. Halk arasında. "yeraltı saltanatının hakimi. Karaimlerde de haftanın günlerine verilen adlar arasında.

bu dünya ile öbür dünya arasındaki sının sembolize eder. Bu sözcüğün versiyonlanndan. yanında ayna 80 . Bu. Azerbaycan halk İnanışına göre. Aynca acıklı demonlann gerçek yüzlerinin aynada görüldüğüne İnanılırdı. bağımsız bir şekilde AzlzJenme'de kullanılan diğer örnekler de mevcuttur. "Ayna'nın ruhlar ve atalar dünyasıyla bağlı­ lığının aynısıdır. kadın adı olarak kul­ lanılan "Ayna" adı da "melek. Anlam açısından "Ayna'yla bağlantılı olup. aynanın marjinal karakterli olmasından kaynaklanır. isteyen herkes kamlığı taklit edebilir ancak ayna sadece şamanda olabilir. ruhlar alemine açılan pencereyi sembolize eder. "Atna kıç" veya "Kçi Atna" (küçük adna). Ayrıca Kumandin dilinde. görünmezler dünya­ sının gözle görünmeyen varlıklannı ölümlülerin görünen dünyasının Insanlanna gösterir. Yakut şaman lan bazen aynaya bakarak gelecekten haberler verirlerdi. koruyucu ruhlarla İlişkiye girebilir. Moğollarda yeraltı saltanatı hakimi sayılan "Erlik". kendi evlerine uğramaya gelirler. Onun için de Mİşariarda. şaşıp kalmak" anlamında kullanılan "Aynıh" sözü de aynı kökten gelmektedir. başka bir yerde "Adna" olarak seslendiril­ miştir.AYNA na günü İle ilgili birçok dinî İnanış ve görüş vardır. Azerbaycan ve diğer Türk lehçelerinde. bir ev­ de aynanın kırılması hayra yorulmamış ve o evden birinin başına bir iş geleceğine inanılmıştır. aydaki resminde kendi ruhunu görürdü. o günün akşamı hava karar­ dığında. Aynayla merasim yapan şaman. Eski inanışlara göre İnsan. huri" anlamlı "Ayna" sözcüğünden türemiştir. Hakaslara göre. Pirlerin. Bu Türk lehçelerindeki. haftanın beşind günü ise "Atna kün" olarak adlandınlır. onun aracılı­ ğıyla. AYNA (2): Şiirsel mitolojik düşüncede. sadece. O. "Adna" adryla bağlılığı. Bir Türk lehçesinde "Ayna" olarak kullanılan sözcük. Bazı geleneklerde ise ayna. "Ayna" veya "Adna"dan. "karışmak. haftanın dördüncü günü. ölülerin ruhlan. Ayna genellikle karanlık dünya güçleriyle İlintili düşünülmüş. hangi­ sinin daha eski olduğu sorusu da çok önem arz etmiyor. lehçe farklılığıyla ilgilidir.

Aı. öbür dünya güçlerinden kurtulmak için kullanılan sihirli bir araçtır. yeraltındaki karanlık mekanlarda yaşayan varlıklara verilen genel ad. sihirli içeriğinden haber verdiği İnananı aktarıyor. firtına koptuğu 81 . Anadolu inik hikâyelerinde ayna. AZA: Sibirya Türkleri arasında yaygın olan inanışa göre. Tuva Türkçesind e . Bir Kırgız destanında devin elinden kaçan Mı kız. "Aza". Orta As­ ya şamanlan da ruhi an çağırmak istedikleri zaman su dolu cam ve­ ya aynaya bakarlardı. de­ lin merasimlerinde mezara tersinden bir ayna koyarlardı. olaylar ve nesut'lcrin gizil. lanete gelesin ve lanet olsun" anlamlannda kul­ lanılan. öbür dünyada doruğu gökvı ı/üne dokunan iki dağ arasındaki sandıkta bulunan ve bütün dün­ yayı gösteren bir aynadan bahsedilir. Ahıska lurkleri.uılık çöktükten sonra öbür dünya güçlerinin faaliyetlerinin artüftıiM inanıldığı için deTüık halk İnanışlannda. hikayelerdeki tiksindirme olayının ayna karşısında rt«-ı s rklcşmeslni de mitolojik görüşlerle İlgili düşünüyorlar. yeraltı dünyasıyla bu dünyayı birbirin­ den ayıran sınırdır. geceleyin aynaya bak­ mak m'ur.u/ olarak kabul edilmiştir. Türk halklannın sihirli hikâyelerinde. Onlardan ba­ zıları hatta aynalannın gökten geldiğine ve her türlü belânın onlann hükmü altında olduğuna inanırlardı.AZA /•İnildi ve bu aynada İnsanlann girdikleri tüm günahlan görürdü. "lanet şeytana. Kurban Bayramında bir insan yattığı zaman yanına ayna « MI koyarsa rüyasında bahtını görebileceğine inanırlardı.u. ı.»stırmacılar. Kazan Tatarlan.. elindeki aynayı arkasına atarak devle arasında bir denizin Oluşmasını sağlıyor. yüzyılın ortalanna kadar. "Aza alzın" deyimi vardır. Deniz. Kızı şamanlar. anormal aynalanyla ünlenmişlerdir. yerde veya yeraltın­ da yaşayan korkutucu ve kötülük verid bir ruhtur. Türklerin aynayla ilgili çok sayıda inançlan onun. Dünyayı gösteren ve olaylann gizil içeriğini aktaran o ayna­ yı elde etmek İçin aynı yoldaki ulu a ğ a a n az ilerisinde yaşayan ve "Simurg"un yavrulannı yiyen ejderhayı öldürmek gerekir. Anadolu'da 20. Sibirya ve Kazan Tatariannın dilinde. Bu dağlan sadece "Simurg" atabilir.

Insanlan öldürebilir. karanlık güçlerle bağlı olup. yeni doğmuş çocuklann ruhlann çalıp götürmek isteyen ve May-ene (Umay Ana) ile savaşan kötülük verid ruh anlamını korumuştur. onlara her türlü eziyet ve azap verirler. bu sözcüğü Arap kökenli saymıştır. şamanlann bir kısmının soyu da kötü "Aza" ruhlanndan gelir. Yudahln. Tuvalılann görüşlerinde. "Aza" denilen varlıklardır. K. Tuva şaman mitolojisinde. Altay. Radlov. V. aynı anlamı içeren "Aza" sözcüğü de kullanılmaktadır.AZA zaman. şeytanî anlam ifade eden. "Azalarla olan savaşlannda on lan yenerek. "Aza"nın "Ada" şekil de ortaya çıkmıştır. "aza kuptı" (Aza koptu) derler. Yeni Mogolca'daki karşılığı "ada"dır. "Aza-şul-bus" ve "Aza-hortan" şekillerinde rastlanabilir. matem ve yas tutma anlamına gelen. "Aza" sözcüğü. çeşitli zararlar verebilen. Kırgız dilinde. Sibirya'daki. "Çertegri-aza" ve "Şorat-aza" adlaS2 . "Aza-buk" (buradaki "buk". d-z ses farkryla. ruhu çalınmış insanın ruhunu geri getirip yerine koymak İçin uğraşırlar. ada sözcükleriyle birlikte. atlara zarar veren. şeytanlan insanlann üzerlerine göndererek. Şa­ manlann görevleri ise bu şeytanlan yenmek ve "Aza"lar için hayvan kurban ederek onlann verecekleri zararian azaltmaktır. Mo­ ğol dillerinde ve bir grup Sibirya Türkçelerinde kötü ruh ve Şeytan anlamlanndaki az. "Aza" şeklinde işlenmiştir. Kumandinlerin geleneksel görüşlerinde. Eski Türkçe'de. "Albıs" kadar korkutucu olan ruhlar. Tuva Türkçesinde "Aza" anlamı. Geleneksel görüşlere göre. bedbahtlık. İn­ sanlar tüm bu azaplardan ancak kurban vererek kurtulabilirler. bununla bağlı olarak. Türkçe'deki uyum kurallan sonucunda. kötü güç. korkutucu ruh. İnanışlara göre "Aza" ruhlan. Hakas ve Tuvalarda da kullanılan bu sözcük. Moğol dilindeki aynı anlama gelen "ad" ve "ada" şe­ killerinden meydana geldiği fikrini ileri sürmüştür. "Aza"lar. dn ve şeytan anlamına gelir). Şamanlar. Bu sözcüğün. Bu sözcük Oyrot Türk dilinde da on üç korkutucu ruhun adını bildirir. sa­ d e c e şamanlann görebildiği ve sadece onlann savaşabildiği. belâ ve felaket anlamlannı bildiren. "Aza" sözcüğünün. insan bedenine nuruz ederek.

gökyüzünde. A/AK: luva Türkçeslnde. Kurban. Asanlar dağılır ve onlann yıkıntılan üzerin­ de yedi yeni kat ve padişahlık kurulur. ı V""anizmine göre. "Azarlar" şeklinde.«lın gökyüzüne bağlı kutsallığını ifade eden İçeriği. şiddetli bir kasırga kopar. Bunun sonucunda. •gökyüzü" anlamına gelmesi ve çoğul ı . Uzun yıllar geçer ve Asan göçmenle­ rinden üç ve otuz tannnın devleti kurulur ve Sümer Dağı'nın geniş tepesine yerleşirler. Soylan bu "Azariar"dan gelen şamanlar. taşıdığı mitolojik anlamla da bir bütün oluşturur. Bu metinde azar. eski mekanlannı terk etmek zorunda kalırlaı. Mitolojiye göre. yeni dünyanın yapısının yaratılma zamanı gel­ diğinde. yukan dünyadan kaçak düşen tannlann sayısı artmaya başlar.iıı > imanlar sayılır. tekrar şiddetli çatışmalar başlar. aşari ve Azeri adı. "melekler. Asan tannlannın eski n ı< kanı olan gökyüzünde büyük bir kavga çıkar ve bu kavga savaşa dönüşür. Tuva şamanlaI I M I M inanışına göre. genişçe bir arazi­ ye karanlık çöker ve karışıklık olur. Azeri sözü hakkında yazdığı yazısında da bu met­ nin o/etine gönderme yapmaktadır.11 bile* yasamaktadır.111nı bir çoğunun da kökenine aydınlık getirebilen. Bu şeytanî varlıkların. "Azartar" adını taşryan bir n . Sonuç olarak. Uzun zaman dört bir yanı gezdikten sonra. önceleri Sümer Dağı'nın dört basamağına. h r v . Türk IMII• 1. Bu zamaıxla. O zaman. lekk-rin birbirine seslendiği en eski sözcük olarak ortaya çjkmaki" in K. Onlann büyük bir bölümü. eski meleklik özel­ liklerini yavaş yavaş yitirirler.ak. savaşlar ve başka günahlan yüzünden. Asanlar. bir Tibet n metninde korunmuştur. gökyüzünün kattan arasında "Azarlar" ılı nilı-n nıhlann ve meleklerin yaşadığı bir kat vardır. asar. m..AZAR iı il ı M ıh vardır. Asanlar arasında karışıklık hâlâ sürmektedir. Dada Tann'dan yaratılan meleklerin de birçok yenilgileri olur ve sonunda. Ancak. en M. Asan tannlannın egemenliğinde yaşamaya başlarlar. her ikisinin de adında taşıtlıflı a/a' I »ecesi. İlahlar" anlamına gelmesi. ta­ lihlerine boyun eğerek. Bu . daha sonralan da yedi altın dağın başına 83 . A/aı'ın mitolojik sözcükler kümesine dahil olduğunu gösterir. uzak bir yerde. ayrıca.

herhangi şekilde bir hastalanmayı. Bu za­ manlar. Kırgız ve Karakalpak Türkçesinde "azar-bezar" ve Altay dilinde "yeraltı dünyasının sahibi. Onlar. güneş gibi ışık saçabilir ve istedikleri her yere gidebilirlerdi. yer küresinin ilk sakinlerini oluş­ tururlar. Ağızlarda ise "ezer-kezer" 84 . "her nevi hastalık" anla­ mına gelir. havaya yükselebilir. "asar-piser". Son Çarşamba. dünya sisteminin orta sütununda ahali yerleş­ miş olur. Böylece. Bir gün. İnsanlar kendi meleksi doğalannı tamamryla yiti­ rirler. şeytanî ruhlann adlannın. Erlik Han'ın kendi vahşiliğiyle seçtiği İki kara kö­ peğinin adı" anlamında "kazar-pazar". İlk zamanlarda. AZAR BEZAR: Azerbaycan Türkçesinde. mitolojik dünya görüşünün bir sonucudur. Cennette karışıklık daha da artar. Ancak mitolojik kay­ naklı bu iradenin. bu insanlardan biri. "Azanm-bezanm. Tatar dili lehçesinde "eser-meser". "azara tutulmak" ve kötü ruhlann insan canını ele geçirmesine bağlarlar. a a " anlamında kullanıldığını gösterir. Aşariler. Çuvaş dilinde "kötülük verid güç. Sümer Dağı ve çevresindeki çöllerde kimse yaşamadığın­ dan kaçak tannlar oralara yerleşip. Şeytanî tabiatlı ruhlann adlannın sonradan hastalık anlamında kullanılması. gökteki yerlerin­ den aşağı düşe düşe sonunda toprakta yaşamaya başlarlar. Azar-Bezar. hastalık!ann kişileştirilmesi de demonolojik sistemin başlıca kaynaklanndan birini teşkil etmiştir. Çünkü eski görüşler. Buradaki "Azar-bezar". toprağın getirdiği bal gibi lezzetli olan bir meyveden tadar. ona açıklık getirmek isteyen araştırmacı lan diğer Türk dille­ rine ve özellikle de Ural-Altay dilindeki metinlere baş vurmak zo­ nanda bırakmıştır. insanlar kendi meleksi yönlerini koruyorlardı. Azerbaycan Türkçesinde el değmemiş şekliyle kalması. tüm evlerin önünde ateş yakılır ve herkes ateşin üstünden atlayarak. Eski düşünce­ de. Diğerleri de onun yaptığı­ nın aynısı yapınca. sonradan "her tür­ lü ağn. dökül bu ateşin üstüne" der. kötü nah" anlamına gelen.AZAR BEZAR toplanırlar.

kılıktan kılığa girebilir. Yani. Urai-Altay ve Hint-İran mitolojileri arasın­ la ilişkinin bir izini görürler. Gerçekten de Iran mitolojisinden farklı olarak.u ıl. Araşnım. En çok güneyde yaşayan Kırgızlar arasında yayılmış olan "Azrtkf. onun I ürklerden Hint-Arilere mi yoksa onlardan mı Türklere geçtiği hak­ kında elde bir veri yoktur. "Azar-Bezar"dakl "Bezar"ın taşıdığı anlamlar. Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde. Adının anlamı da bununla bağlıdır. bu bağlamda. I I I H . Ancak şimdiki bilgiler bu motifin. hastalık anlamında kullanılan bu sözcük. "biıı 't Un -ılınmış olduğuna dair görüşün. Hint mitolojisiyle ilişkisi hakkın< la da görüşler vardır. Çünkü. hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. kötülük veri­ ci güçler gibi ortaya gkar. Türk ve Moğol mitolojisinde geniş yer tutan. onlara en yakın kişiler şeklinde görülür. bu mitolojik sistemlerin her İkisinde de Azar ve Bezar. en eski zamanlarda birbiriyle sıkı ilişki İçinde olan iki mitolojik varlığın adı olmuştur. Asar (A/ar Kazar) ve Pasar (Pazar-Bizer-Bezer) motifleriyle İlgili bilimsel nıHinlerdeki fikirlere göre. onun A/rıİMycan dilinde kazandığı anlamlardır.ululır. Sözün İkind kısmı olan "bezar"ın. Ancak İnsanlara. I una eski çağlarla ait bu motifin.gı-niş yer edinen ve birbiriyle sıkr bağı bulunan iki değişik moillln . her İki söz de kaynağını Hlnt-lran mitor »(İsindeki Asura-Ahuru ve Mizre-Mİtra Tann adlanndan alır. Tuvalılann sözel dillerinde gökyüzü" anlamında kullanılan "azar" sözcüğünden farklı bir yol l/İrmektedir. Bu şekilde kılıktan kılığa giren "Azıtkı". Bununla birlikte. hangi istemden ötekine geçtiği hakkında bir fikir vermiyor. 85 . AZIKTI: Kırgızlann ve Özbeklerin Müslümanlığa kadarkl İnanışlannda yer tutan şeytanî tabiatlı bir varlık. geleneksel demonolojik görüşlere göre. <prnellikle. dağa veya ça­ ya götürerek ölüme sürükler. Fars dilindeki. Türk dillerindeki "Azar-Bezar" ve onun versiyonlanı m t Iran mitolojisiyle hiçbir bağlılığ yoktur. Türk mitoloji düşüncesinde kerv . insanı azdınp uçuruma.AZIKTI ıtV-Yiınk'tiiKİen de görüldüğü gibi. araşörmacılann son görüşüne göre.u. lUı deyimin ilk kısmı olan "Azar".

"Azıtkı" motifiyle. azmak. "ayna" sözünün de aslında "ad-az"dan türediğini mümkün saymaktadırlar. Radlov. 86 . azdırmak fiillerinin kökü olan "az" ile aynı kökten geliyor ve "azdıran" anlamını içerir. "az" kökünden geldiğini düşünmek müm­ kündür. dn ve şeytan anlamına gelen. "Azmıç". "ayna" ile birlikte kullanıldığını yazar.) motifi arasında da yakınlık görürler. Türk hal klan nın ortak inançlanndan olan. "Albastı" (Al. V. "Azmıç" bu insanlan. aynca Moğol dillerinde kötülük verid ruh. Böylece. bir şeytan olup. bir kural gibi kabul ederek. bu sözün "asa" şek­ liyle Kangrat lehçesinde. Halk inanışlanna göre bu şeytanî ruhun kurbanı. Araştırmaalar. az-aza sözcükleri kullanılır. insanlarla düşmanlık içinde olan bir varlık­ tır. "Azmıç"ın adı. Diğer şeytanî varlıklar gibi onun da belli bir gö­ rüntüsü yoktur. Araştirmaalar. "aza" söz­ cüğünün. "az" köküyle bağlantılı olup. Tuva. insanlan azdıran "Azıtkfnın adının. mitolojik anlamına göre. şer ruh ve şeytan anlamında. bu insanı alıp. onlan tanıyan birinin sesiyle çağınr. Moğol dillerindeki aynı anlamda kullanılan ad ve ada sözlerinden ortaya çıktığını savunur. Hal Anası v. tek başına yola çıkan insanlardır. AZMİÇ: Karaçay-Balkanlann demonoloji görüşlerinde karşılaşı­ lan şeytanî bir ruh. Q. "yol azdıran" şeklinde anlamlanır. Miller.AZMİÇ "Azıtkı" sözcüğünün anlamı. as­ lında kötü ruhla bağlı. Bu durumda "Azmıç". Tora ve diğer Türk topluluklannın dilinde.b. Türk dillerindeki t-d-s-z-y ses değişimlerini. Sibirya'da yaşayan Altay. kayadan aşağı atar. O insan dönüp cevap verirse bu ruhun buyruğu altına gir­ miş olur.

1 ip. Aslında Altaylann kendileri de onlar hakkında belirgin bir fikre sahip değillerdir. | d utların inanışına göre. bir yaşlı görü­ nümündedir. gösteremediklerine bağlıydı. Ayn dillerde onun tam karşılığı yoktur. lUıy Bayanay". Altaylarda. ağır adlardan sayılırdı ve sadece. ant İçildiği zaman onun adı söylenebilirdi. Yakutlann dilindeki. Q. diğeri İse su sahibi sayılan. BABA: Türk halklannın geleneksel dünya görüşünde. O. lUny Bayanay". "Baay Bayanay" adı. tan çok sayıda çizgiler vardır. bu ruhlann en başında yer alır. "Baay Bayanay". dua ederek ondan. avalann gözüne en çok hayvan kılığında görünuıdiı. bir orman ruhudur. Avalan korur. "Uu Bayanay'dır. çocukiann koruyucusu olan Z ayaçı da ""Bayana" adı­ nı taşırdı.Ju ruhlardan biri olduğu için. "Baay Bayanay'la Zayaçı'nın ikisine de ait . Avın uğurlu geçip geçmeyeceği de isteğine ve İnsanlann • ma saygı gösterip. avalann ve balıkalann koruyucu ruhlannın genel adıdır. Potanin'e göre. Kıy Bayana" şeklinde gösterilen bu ruhun adı. onlann aynı varlık olma olasılığı da yok de­ ğildir. Yakutlann geleneksel görüşlerine göre.u. aviannın uğurlu geçmesini dilerler. ruh hayatı (mâna âlemi) ile bağı olan evliya. İnsanlar ateş . bedeni beyaz tüylerle kaplı. orman ruhu olarak bilinen Tıa Bayanay". Kutsal bilinip. 87 . koruyucu ruh ve benzer varlıklann adlannda işlenen bir tamamlayıadır.B HA AY HA YANAY: Yakutlarda koruyucu ruhlara verilen adlardan biri. Bu bakımdan. "Bayarvay'a verilen adın özü idi. en ı. Bazı edebî metinlerde. Bu ruhlardan biri. hayanay". "Bayanay" denilen ruhi um sayısı yedidir.

Baba sözcüğünün dağ kültüyle bağlı anlamı. "Babay" hakkındaki bilgiler yeteri! ve açık değildir. Urartu dilinde de geçmiştir. "Babay" şeklinde de kullanılmış olan kutsal IçerikJi bu sözcük. Gerçekte olmayan. Babagil. Eski Türkçe'de. Bu da Dağ Ruhuna olan inançla bağlıdır. Rüzgâr Baba. zamanında kalkmazsa. dağ ve kayalardandır. pîr ve ocak adlan olan. Baba Dağı. Ata. gelip çocu­ ğu götürür ya da başka türlü bir zarar verir. Hazret Baba ve Şeyh Baba adlannda görüldüğü gibi ecdadın. geleneksel görüşlere uygun olarak uyduru­ lan hayalî bir motifin adıdır. San Baba. ancak ço­ cuklara anlatılan bu fantastik varlık. Zengi Baba. Ulu Ata anlamını koruyarak. "Baba" içeriği. za­ man zaman hatta çocuk masal lan nda da rastlanır. dede. Kırklar Baba. "Baba" sözcüğü de evliya gözüyle bakılan."Babay-Papay"in adı da mitolo­ jik motif olarak. Araştırmacılara göre. pirlerin ve ocaklann adlannda. soy büyüğünün ve ulusun ak sakallılannın ruhuna tapmanın bir iradesidir. ipe sapa gelmezse. "Baba" kısmına sık sık rastlanır. "Babay" motifine. "Babay" şekli ise Kuzey Rusların demonolojik görüşlerde. Buradaki eski ocaklann türbe ve pirlerin taşıdığı Gngir Baba. çocuk. büyüklerin sözünü dinlemezse ve zamanında yatıp. Ancak tüm bu tip karakterlerde olduğu gibi. ata ruhuyla bağlı bir anlam İfade etmiştir. türbeler ve mezariann ad lan nda kullanılır. Karaltı Baba. yaramazlık yaparsa. "Babani" şeklinde. yükseklikten. Ak Baba ve Atlı Baba gi­ bi adlar. şeyh. davranış kurallanna uy­ mazsa. eski ta­ rihe mal olmuş. Azerbaycan Türklerinin inanç sisteminde geniş yer tutan.BABA Burkut Baba. kutsal sayılan motifler. Korkunç görünüşlü "Babay"ın mitolojik bir varlık olarak belirli işlevleri vardır. çeşitli Türk dillerinde. küçük çocuklan korkutmak İçin. tarihin derinliklerinden gelir ve tarihî kutsal törenlere bağlı inanışlann izlerini yaşatır. nine ve benzeri sözcüklerle birlikte. İskit mitolojisindeki Gök Tanrısı. Diri Baba. adlannda "baba" sözcüğü olan pirlerin bü­ yük bir çoğunluğu. Çiftçi Baba ve Rüzgar Baba gibi koruyucu ruhların ve mitolojik varlıkiann adlan nda rastla­ nır. XX . Baba Kamber. anlamsal yapı ağsından "Baba" ile karşılaştınlabilir.

nenem bag dokuyan" sözlerindeki "bağ do­ kuyan" da bu anlamda "Bag-Bag" anlamıyla ilişkili olup. milattan önceki yüzyıllara ait Ön Asya yazılann<İa. ruh ve doğal objelerin adlan mev< uttur. çok sayıda şekli de var. yalnız Slavyan dillerindeki Türı | . Tannalık inana­ nın İzini taşıyan. Urartu'da ise böyle bir İlâhî varlığın eşi de yine "Bag" sözcü­ sünden ortaya çkmış adla: "Bag-Bartu" şeklinde anılıyor. İlk dlnî-mltolojlk anlamından ne kadar uzaklaşsa da kutsallığa UıO. "Babay" sözcüğü.imlen biri olarak izah etmek mümkündür. "ded" ve UıU.lılıgını koruyan bu sözcük. geleneksel görüşlerde.. "Bag" (Bay) köküne bağla­ nan çok sayıda mitolojik varlık.. Türk kaynaklı baIM lk* bağlantılıdır. Bunu.111. FasmerSözlüğüne göre. Slav veya Iran dilli bir kaynağa bağlanan bu sözıl I llnt-Avrupa hal klan nın daha önceki dönemlerde Türklerle te­ masla olmuş Doğu kanadındaki dillerinde rastlanır. Slav dillerinde.ninni çoğunda. Azerbaycan halkının ortaya çıkış zam "una dayanan Türk asıllı boylann ve soylann dilinde de kullanıl­ mıştır. Türkçe'den gelir. Hint-Avrupa kaynaklı bir köke. Blsüiıın'uıı eski adı "Bagastan" da yine bu kökten türemiştir. "boh" ve "blg" şekillerinde rastianan vr ilk anlamı "bogat" sözcüğüyle ilişkilendirilerek.ki Ön Asya kaynaklan nda kaydedilen bir sözcük. "Bağı" (Bü­ yü). Türk illilerinde. E.ı I -.ılr. Türk dillerindeki. "Bağıa" (Büyücü). "bay". Bag" sözcüğü.. "boğ".ını geçirip anlamsal olarak dallara ayn lan bu sözcümün. şaman üstat. "Bag-maştu" şeklinde işlen11 »i'. "beg" (bey) ve benzeri.. oı-. "Bag" sözcüğünün geçirdiği anlamsal aynşma bakımından. atalarını anmak istedikleri zaman.BAG Adımlan da anlaşıldığı gibi. Bilimsel edebiyatJardaki "Mag" (Maglya) 89 . Mitolojik ağdan 11. "bog". vurgusu ikinci heceye n "Baba" ve "Babay" sözcükleri.. M. eski Şama­ nizm! n izini taşımaktadır. Slavyan !• . âşık anlamlı "Bag-çı" (Bagşı). "Bahıa" sözleri de dikkat çekiddir. ı ıfneUikJe Türk halklannın Şamanizmle karışmış. uklcri kullanılır. •. (bak: Papay) AAt. I»llinen en ulu ilâhî varlığın adında.>/. Sablr'ln. "Hanblbİm falç.

aynı zamanda derin an­ lamsal kategorileşmeler geçirmiştir. (bak: Bay) BAHAR BAYRAMİ: (bak: Nevruz) Türk dillerinde. "Uygur alfa­ besini bilen mirza" buna benzer anlamlan ise hiç şüphesiz daha sonraki dönemlere aittir. Şamanizmin izini yaşatan BAHİCJ. Türkmenlerdeki "koşmalar okuyan halk şairi" ve Buhara'da seyyahlar tarafından kaydedilmiş "halk şairi. Teonimin sonraki sessel şekli olan "Bay". "Bahşı" sözü. bahşılığın temsildsi ve Kazak-Kırgız bahşılannın pîri sayılan ulu bir varlıktır. destan ve hikâyelerin bilgid olarak geçiyor. Maniheylerin Piş­ manlık Duasında. Ebülgazl'nin Şecereyi Terakime adlı eserinde. daha sonralan şaman statüsünden uzaklaştı. gerçekte de ruhlarla ilişki içinde olan. Kazak ve Kırgız efsanelerinde Dede Korkut. Kazaklar ve Kırgızlardaki "Bahşı". büyük hayat tec­ rübesi ve sihir gücü olan şahıslara. kopuz­ la efsunlar okuyan "Bahşı". Budizm'in kabulünden önce. Türk di­ linde çok sayıda türemesi olan bu sözcük. büyü­ cü) sözcüğü bu açıdan bir istisna değildir. BAKSI: anlayışlardan biri. rivayetlerin. halk hekimlerine. Ulu Tann anlamlı "Bayat" sözcüğünün (Bay-at) te­ meline dayanır. Sözcüğün Uygur metinlerinde "din adamı. "Mog" (kahin. çalgıa" anlamlan da onun İlk anlamryla ilgilidir. "Mag" İle bir yuvaya giren. İslam'ın kabulünden önce bir şaman tipi olan Orta Asya bahşişi. "Bahşı-Baksı" sözcüğüne rastlamak mümkündür. rahip": Budist metinlerde "Budist rahibi". rala ve hekim anlamında. başlıca işlevlerinden biri tabiplik90 . Her açıdan şaman benzeri olan. Bununla birlikte. müzisyen ve şairlere verilen ad olarak karşımıza çıkıyor. Uygurca'da. BAHSİ. yanlış olarak. onun gibi. bilgiç. bugüne kadar da şaman kalmıştır. Orta Asya uygariıklannda bu anlayış. din adamı. kutsal din adamı veya dualarıyla hastalan iyileştiren bir hekimdi. Bu sözcüğün.BAHAR BAYRAMI anlayışının kökü de "Bag-Mag" temeline dayanır. bü­ yücü. Büyücü ve efsun okuyucusu olan "Bahşılar"ın. Moğolcadan alınma sayılır. eski çağlardaki "Bahşılar".

Babür Şah zamanında Moğolla91 . Araştırmalara göre. kararlaştırılmış kural ve yasalan olmadığı için. İslam'a kadarki inançlann taşıyıcılan olup. I I H I . olu­ nu ıı ı K< nkut Ata'ya yakın durabilmesi de anlamlıdır. kopuz çalındığı zaman. hekimle etsuncu. bu tablp-şaman İşlevini.ıhsılar"ın psikanallst işlevini yerine getirmeleri.ın giden müzisyenin kırmızı elbise giymesi şarttı. çalgıa v e «il h ı olarak görür. sonradan dağılıp. "Ba!)uıname"ye bakılırsa. l u m I M I I I C I . "Bahşılık Kiia|>çığı"na göre. yazılı hül umleri. ölü olduğu yerde bulunmaıııalan konusunda sert bir yasaklama vardır. hem efsuncu. Türkmen bahşılannın. Şeytan'la İlişkide olduğuna da inanılırdı. dedebaba ruhunda yetişen kimselerdir. Ya­ ni. bu yasaklamanın nereden geldiği hakkında fikir sahibi i Irglller. genellikle kopuzdan bir ı«*«Lıvl araa olarak yararlanıp. Ancak şimdiki Türk11 M-ıı bahşılar. müzisyen. son zalara kadar koruyorlardı. Bahşılann. M | > I h. parçalandı. Onun için d e "Bahşılar" v e samanlara tabip İl nilmlştir. bahşılar ve sananaıını koruyan da yine O'dur. "Bahşılar". Ltnograflann izlenimlerine göre bahşılar. Fadime'den kalmıştır. onun eski işlevini sürdürmeye devam ı . hem şair hem müzisyen.livalardı. Onlann irk İMşlanna yapakları görevler. Müslüman terbiyesi görenler değil. {bak: Kam) K. Korkut efsanelerine göre. "Bahşı" adı. Türkmenistan'da. Bu sanat Hz. Hz. Türkmen bahşıl. kopuzlanyla. sonraki döiM-nık'iln geleneklerinde açık bir şekilde yer almaktadır. Fadime'dir. geleneklere büyük bağlı­ lık gösterirlerdi. on lan sadece. "Bahşılar". Çünkü şamanlar aynı < I I I I . hem münecdm. I hekimdiler. I »iıler. M>ıı zamanlara kadar yaygındı. '. bu sanatın pîri. I ski Türk bahşılan da aynı zamanda. geniş serbest yaratıcılık olanaklanna sahip olan bahşılar. şairle büyücü birbirinden ayn değildi. müzikle tedavi ve bunun gibi gelenekler. Halk yanında efsanevî bir şekle bürünen eski bahşılann kerametleri.tııiHİan bahseden birçok yazar. Örneğin.ıı IkıhvıUr "ın piri olan Korkut Ata'nın hastalan yah/artmadan tedaı • ıılglne dair rivayetlerin de temeli vardır. Bu terapi >H<ll. hem d e hekimdiler. evliyalar ve şeyhler arasında dağıtıldı.

Kırgıziarda. yürek burkulmalan ve yüzün gülmemesi gibi haller. "Bahşı" denilirdi. Bahşılık. bir çeşit görünmezler dünyasından haber veren "BahşTdır. insanın. Bu adın "Bakmak" köküyle bağlı olması olasılığı da yok değil. "Bahşı" sözcüğünün açıklamasıyla ilgili yazılan bilimsel metinler­ de. Eski Soktca'daki. verginin İşaretleri arasında sayılır. Araştırmacılara göre bu anlayış. (bale Bag) BASTIRIK: Karaçay-Balkanlann geleneksel demonolojik görüşlerin­ de var olan şeytanî bir ruh. Bu. Çağatay'ca söz­ lüklerde. aynı zamanda hekimdiler. olaylan bir bütün olarak görme­ menin bir sonucudur. Ancak bu yorumu onaylayacak verilerin yeterli kadar olmaması onu hâla tartışmalı bir pozisyonda tutuyor. eski Türkçe"deki "Bag-Bağ" ile bağlılığı daha inandınadır. kınkglıgın.BASTIRIK nn kınkglara verdikleri bir ad olmuştur. hastalann tedavisi İçin yaptıklan törenlerin adı da "Bak" kökünden gelen. Dede Korkut boylarından da anlaşıldığı gibi ozan. Özbek samanlarının. Uygur harfleriyle kaleme alınmış Oğuz efsanesi ndekl. vücudunda halsizlik 92 . eski anlamla­ rıyla. Bazı araştırmalarda ise genellikle şamanlann. "Bahşılar"la bir tu­ tulmadığı yazılır. vergiyle olurdu. Bununla beraber "Bahşı" sö­ zünün. Sinir yıpranması. Ulug Türk ve Reşideddin metinlerindeki "lrkıl Ata" motifleri de bazı araştırmalarda. en eski evrelerde. ortaya atılan fikirlerden biri de sözcüğün "Kör Şaman" şeklinde­ ki yorumudur. gelecekten haber veren tüm varlıklara. Osmanlı ve Azerbaycan topraklannda ne halk dilinde ne de edebî dilde yerleşebilmişör. "Bakım"dır. "Bahşı" denilmesi. şaman ve "Bahşı" adlanna verilen anlamlardan da görülür. Kı­ nkglara. Şamanizmle bağlantılı olduğunu ve sonralan da onun bir kolunu oluştur­ duğunu gösterir. Bu gibi iddialar. "Bag" veya onun daha sonraki şekli olan "Behş" ile değil. Bu veri çok ilgi çekidir. Şamanlar. korkulu kâbuslar gördükten sonra. tabip. yaşlı bir bahıa olarak görülür. Türk halklannda. hekim ve cer­ rah anlamlan da görülmektedir. "BahşTnın diğer anlamlarıyla birlikte.

en ulu ilâhî arlıkların ve en güçlü şaman ruhlannın adlarıyla birlikte yer alır. "Bastınk"ta İnsan ne olduğunu anlar ama yerinden kıpırday.»dlannda kutsallık içeriğini bildiren bir kısım. "Basünk"ın belli bir görüntüsü soktur. 93 . Dede Korkut Kitabında "işlevleri. mitolojik objelerin ve variıkı. "Bay lunkiiı" ve "Bay Kuş" adlannda da vardır. varlık­ lı.w ak gücü olmaz. İlginçtir ki Kumuklarda da ev sahibine. kutsal yüzlü ve yasak edilmiş içeriği bildiren. Dağlık Altay veTuva'dakl ulu baş­ langıç olarak bilinen. Yaşlıların söylediklerine göre. "Bayındır" olarak geçiyor. Eski Moğol metinlerinde. N. şaman ruhunun yardımcısına verilen bir addı.BAY uyanıkken ağzının burnunu kuruyup vücudunun hissizı . AltaySayan halkları arasında yapılan saman törenlerinde. Ülgen ve onun oğullan gibi. Melioranskİ'nin söylediği anlamda zengin. MKvıllıkla ilişkiyi irade eder. Bay-tag" ve "Bay-goo" gibi adlarda da kendini gösterir. Ü. Kıy" sözcüğü. "Bayan"dan daha çok. Altaylarda "Bay Ağaç". bazen kedi. hakim-şaman İşlevlerine olduk­ la yakın olan motifin adı. uzağı gören ve gelecekten haber en "DuburvBuyan" adı. MAY: lürk etnik-kültürd geleneğinde. anlamlı "Bay" dan veya F. varlıklı. kökleri ise Erlik Han'ın yeıaliı saltanatına kadar uzanan ve adına "Bay Terek" denilen mitolo|lk dünya ağaanın adında da mevcuttur.ııeİHİir.1 I* ıstınk" denilen bir şeytanî gücün etkisiyle bağlantılı göıtlluıdü. Örneğin. "Bay" köküne dayanan. Aynca altında dağ ruhuna 11 ıı Um kesilen kutsal "Bay Kayınk" gibi ağaç adlannda da "Bay" kıs­ mı kutsallığı irade eder. Kıy" kökünün kutsallık içerdiği. P. başı göklere değen. • IMH'SI. Bu sözcük şaman dualannda yer alan. bazen de diğer canlılann kılığı­ na y. Aziz günler sayılan ve Uı/ı yasaklara uyulması gereken günlere de "baylu gün" ve "bay gun" denilmiştir. zengin ağa anlamındaki. soy a ğ a a anlamına gelir. Korsun dediği gibi. bazen İnsan." Bastı nk" denilir. efsunla­ mak ve büyülemek anlamına gelen "Bay-Bag" köküne yakındır.Baskakov'un söylediği gibi. kutsal dağlara ve göllere verilen "Bay-tuu". "Bay" kökünden gelen "Baytala".ııın . "Bay" sözcüğü.

alsıma düşürmek. Örneğin. Çağatayca'da. mitolojik şartocı gibi tanıtı­ lan. ata ve koruyucu anlamında yo­ rumlanması İse dddl verilere gereksinim duyar. Onlar. efsuncu. anlam itibariyle şaman İşlevleri. Igor Alayı Destanı'nda. Hakasçadakl "pay" sözü ve Türk dilindeki "bayram" sözü. "Boyan" adında da açık bir şekilde görülür. Anadolu Türkçesin­ d e . bilgiç anlamında karşımıza qkmaktadır. tüm anlamlarıyla bir arada kullanmalandır. fala bakmak ve tedavi etmek). "Bayçomard" adı verirler. Örneğin. Aynı ad "Boyan". sihir. dokunulmaz. geleceği gören. hem da Sırp-Hırvatça'da kullanılan. bahıa ve halk hekimi). bilimsel olmayan tedavi). Bu anla­ yış. hem Eski Slavyanca'da. hem Türk. Tuva'nın güneyindeki kutsal bilinen Bayan-Tandı dağ silsileleri­ nin adında da vardır ve kutsallık İrade eder. kutsal ve yasak d a n anlamına gelir. özellikle de Şamanizme bağlı düşünülen bu varlığın adını. hem de Moğol halklannda "Boyan". Dikkati çeken bir konu da Slavlann bu sözcüğü neredeyse. "Bayalink. 94 . efsun. ef­ sunlamak. pay ve may kökü. Zadonşina Destanı'nda. efsun. Bu ad yine "Bay" kökünden gelir. Karaçay-Balkaıiarda. Altaylarda. şölen. "Bayan". Bay. dua ve bunlann aracılığıyla da kurban. Araştirmaalar tarafından bu sözün. gelecekten haber veren ve uzağı görebilen şarkıcı anlamında. "Bay Atlas" (büyücü. eski Türklerden veya Bulgarlardan almışlardır. göze görünmez ilâhî güçlerin taşıdıklan dinîkutsal içerikli söz gibi. "Bu­ yan" ve "Poyan" gibi kişi adlarıyla korunmuştur. " b a ğ a " sözü. büyücü. büyü anlamına gelir. Eski Rus dilinde. tılsıma düşürmek. Hıristiyanlık'tan önceki görüşlere. anlamında kullanılır. geleceği bilen. Danyal Peygamber'in Kitabında büyücü. bayan" (fala bakan. saygıyla andı klan Av Koruyucusu'na. "bayıbayıg" sözü. fala. Bu adın kökü de sahipliği anlatan "Bay "dan gelmektedir. büyü. eski Slav­ lar. "Baylu" sözü. bayram ve ben­ zeri anlayışlarla bağlılık içindeler. "Bayan" adında ruhlara rastlanabilir. Değişken tabiatlı olup. Teleutiann dilinde. Bu motif hem Slav. bahıa. ise şeytanî ruhun adı "Bayça"dır.BAY "Bay" kökü. "Bayatİ" (büyülemek. as­ lında kutsallık bildiren "Bay/Bag" sözüyle aynı kökten gelirler. efsuncu. efsuncu ve büyücü) ve Rus metinlerindeki "Bait" (efsunlamak.

bu sözcüğün. onlan saf gök ruh lan arasına dahil ederler. T o t o y Payana"dır. "Bayana" adının. "Bayat Tann" İradesini de kullanmıştır. Ulu güç sayılan "Ülgen"İn hizmetinde çalışan. 'Tös" veya "Bayana" adıyla. ~ Bayana. hayırsever luhLvdan birinin adıdır. bu halklann görüşlerinde hiçbir zaman kötü ruhlar için kullanılmamıştır. Teleutfaıda. Altaylarda. T a y a n a " şekli de Al­ taylarda. Çocuğun beşiği başında bağlanan kumaş parçasını da böyle adlandınrlar. Kaşgarî. Kumandinler. "Ba­ yat yumından baymışlar" deyiminde de bu söze rastlanır.Pay ana" sözü bazen. "Dtvan-ı Lügat-it Türk"de. (bak: Baay Bayanay) BAYAT: M. Örneğin. Bu sözcük. "Bayana-Payana" İçeriği. "Kutadgu Bilig" adlı eserinde Tann. Altay-Sayan Türklerinden. bulut şeklinde çizilir. argo dilinde. Teleutiarda da geniş bir şekilde yayılarak. Tayana Umay" olarak ek­ lenmiştir. soyun koruyucu ıvıhlannı adlandınr. "Bayana" adının diğer paraleli olan. "Ulu Tannnın Adı" anlamına geldiğini de kaydetmiştir. yüzyıla alt atasözleri ve deyimler topluluğü'ndakl. "Ene-Yayaç" denilen ve yeni doğanlan koruyan ruh da " Bayana . Oğuz lx>ylanndan birinin adı olduğunu yazmakla beraber. ilahe anlamı İfade «•(mistir. 95 . "Rebb" sözcüklerinin yanı sıra. Ve "Bayat adı birle sözüm başladım" şeklinde ver­ miştir. yaşlılann ve yeni dünyaya gelen çocukJann koruyucu ruhunun adı. Eski Umay ilahesinin taşıdığı 'May Ene" adının tahrife uğramış şekli olduğunu düşünmek de mümkündür. Balasagunlu. iyiliksever ruhlann tamamını anlatır. Bu v>zcük. Ugan ve Arap kaynaklı.BAYAT »AYAN: (bak: Bay) BAYANA-PAYANA: Türk halklannın dinî-mitolojik inançlannda var olan hayırsever ruhlardan biri. Bu tuh şaman resimlerinde sembolik olarak. İdi.Payana" diye adlandın lan bu ruhlar silsilesine dahil olmuştur. Y. Şamanist inanca sahip (»lan TeleutJar ve Çelkanlar arasında. "15. şimşek çaktıran ve dolu yağdıran ruhun adı. hatta "Umay"ın adına bile. Ulu semavî ruhlardandır. Bu ruhlardan bazılannın kendi isimleri de vardır.

mitolo­ jik zamanın yeniden caniandınldıgı düşünülür. kutsaldinî kökenden gelirler. Kaşgarl. "Bayat" sözcüğü. Adın anlamsallığı da onun mitolojik anlamının. eski zamanın (Kaosun) bitip. hangi inanışlarla İlgili ol­ duğu hakkında tam bir açıklık yoktur. Şamoyloviç'e göre. Müslümanlığın kabulünden önce. Aynı kaynaklara göre. Başlangıçta bayramlar. hangi bayram gün­ lerinin var olduğuna dair. halk. N. kendi tarihi kutsal anlam ve değeriyle belirginleşir. beşind ayın İkind yansında. Gök Tanrısı ve Yer ruhlanna kurbanlar kesip. 11. "suyla bağlı eren ve Tann" an­ lamlan üzerinde durulsa da bu anlamlann. kutsal ideale son derece bağlılığryla tanımlanan zaman kesimi. Ebülgazi Bahadır Han. büyük bayram ederlerdi. Türklerde. Kutsallık da onun başlıca özelliğidir. GöktürkJerdeki asil soylular. Türk mitolojik kaynaklı bayramlar arasında. Bazı bay­ ramlar. Normal günlerden farklı olan bayram zamanı. kaostan meydana geldiği zamanın sınıriannı belirlemektedir. kutsal merasim yaparlardı. yeni zamanın "Başlangıç"ı olan zamanın (Evren) başladığını anlatmaktadır. çok sayıda Türk halklarıyla birlikte. Bazı araştırmalarda. Oğuzlann "eyd" gününe "Bayram" (Bed'hrem) dedik96 . "zengin" demektir diye yazıyor. Azerbaycan Türkleri­ nin de taptıklan Ulu Tann'nın vasıflanndan biri olmuştur. zengin anlamı veren "Bayan"dan ortaya gkmıştır. yüzyılda. Çn kaynaklanna göre. M. Kutsal zaman­ larda geçirilen bayramlarda. Bayram kendi yapısıyla evrenin. eski Türkçe'deki çoğul işaretidir.BAYRAM "Zengin ve nimeti bol olan" gibi de anlamlandırılan bu sözcük hakkında. her yıl başında ecdadını yad ederek. görünüşte dinî içerik taştmasalar bile köken itibariyle. elde geniş bir bilgi yoktur. dinî âyinler niteliği taşıyorlardı. Tann vasıflanndan biri oklu­ ğunu gösteriyor. "Bayat". Onun sonundaki "t". A. Nevruz Bayramı ile bağlı İlk bayram gecesi her şey bir anlık dayandığına dair inanç. yaz ve sonbaharda geçirilen iki büyük bayramının yeri ayrıdır. BAYRAM: Şiirsel dinî-mltolojik eski gelenekte. ilk çağlara gönderme yapılarak.

"ülem tuyı" denilir) anlamına gelen "toy" sözcü­ yü. "eyd"in karşılığı olan bu "bayram" anlayıy olmasaydı. Oğuzlar bayram güi H i n o . İslâm içerikli bir bayramlannın olmadığı şeklinde anlaşılmalıdır. "toy-düğün" ve herkesin katıldığı şenlik. Müslümanlıktan önce. evlenme merasimini bildiren.. ı ı ı ş ı n n i n söyledikleri ilginçtir: "Müslümanlıktan önce. kutsallıkla ilinti­ li Keriği var. bayram bil. M." Bu söz. bayram bilmezlerdi ki. değişik anlatımlar da kullanılır. adı da olsun. Azerbaycan Türk dilinde.BAYRAM ıcvlnc ve eğlence dolu geçirdiklerini yazmış ve eklemiş: il ıı. Bu sözcüğün aslında ne olduğunu bilmiyorum. dinî izlerini kısmen yitirmiş olsalar da ulusal destanlarda. "Bayram" sözcüğünün kaynağı hakkındaki bilimsel metinlerde l '* ı Mizcüğün. Bu bakımdan. "Bag-Bay" kökünden olduğu yönünde fikirler de varı in Mitolojik düşüncede. Kınm Türklerinde ekindlikle bağlı. Farklı Türk lehçeleri ve agızlannda. "Bayram"ı ifade et­ mek için.ayin (örneğin. "Bayram" sözcügüH * kadar eskiye dayandığını söyleyebilmek zordur. Müslümanlığın kabulünden sonra. ı . diğer Türk dillerinde ise herhangi bir merasim . • Mide korunmuştur. "Subantuyı" denilen bahar Uıyramının adındaki. "düğün" anlamını bildiren. Bunlardan biri. Oğuzlarda bu anlamı alamazdı. derdi ki adı da olsun" ve "Müslüman bayramı yoktu. eğlence. İniklerin. bayram" anlamlannda kullanıl­ mıştır.!. "bayram"." Ibn Mühenna dahil birçok ıı Havram" anlayışını. Eski Türk âdetleri de daha sonralan Müslü­ man Uıyramlarda yaşamaya devam etmiştir. 97 . "tuy" (toy) sözcüğü de yine bayram anlamın­ dadır.iıo. delin merasimine. İniklerde. "toy" sözüdür. "Bay" kökünün. Büyük Turkoloğun bu sözcüğün kaynağıyla ilgili olarak söy|ı . Bununla birlikte. »Kıydı. bunu bütün Türkler bilirdi. Türklerde. bayram' derlerdi" sözü d e merak uyandırıyor. Araştırmaıi um likrlne göre. islam'a kadarid • »ı ı ılar. bu fikrin • ı< ıgıuluk olasılığını artırıyor. İslam'la bağlı kullanmışlardır. Çünkü bu 0CÛ hırslardan da duydum. Çünkü.. Başkurtlarda ad koyma merasimine "isim tuyı". bayramlann taşıdığı kutsal içerik. Uygurca.. Kırgızca ve Kazakça'da.

"Umay-biyçe" İle birlikte yaşayan. Karaçay-Balkariann mitolo­ jik görüşlerinde. yerin tüm katianndan geçip. Karaçay-Balkariann kutsal Meryem Ana'ya verdikleri addır. Çocuğu olmayan kadınlar. Gök Tepe yükselir. iki ilahe ana motifinden biri­ dir. dünyanın tam ortasında. kadınlann rah­ mine düşerek yeni hayatın başlangıa olurlar. güvercin kılığryla bedeni terk edip. "Bay-Terek" (Bay Direk). gök kubbesinin tüm katiannı yarar geçer. "Bay-Terek". sonra yeniden boy alan yapraklannda. "Bay-Terek"ln kökü. Buradaki "Baynm blyçe". ölenlerin ruhuna dualar okunurdu. Can ise ölenin kırkından sonra evi terk edip gidebilir. bu Gök Tepenin zirvesinde yükselir. "Bayram bryçe". Böylece. bay blyçe / Yalvannm. "Baynm" kavramıyla bağlı pirlere. insanlann adlan yazılıdır. "Bay-Terek"ln dökülüp. Bahşılann yaranlış hak­ kındaki görüşlerine göre. "Umay biyçe". Bu anlamda. dileğimi kabul et / Koç kurban ederim / Toprağa yağış ve­ ren / Kişilere güç veren / Senin İlâhî gücüne inanınm" diye yaivanrlar. en eski mitolojik motiflerden olan. "Baynm". dünya üç kattan oluşur: Gökler Alemi. ezelden yaratıl­ mış.BAYRIM BAYRIM: Balkarlar arasında oldukça yaygın olan bir kavram. bir görüşe göre. aynı zamanda 98 . "Bay-Terek"in dört dalı. onun üzerine ko­ nar. Aralık Dünya ve Yeraltı Alemi. varlık âleminde her ne varsa hepsi hareket halindedir ve hepsinin de dünyada benzeri vardır. bol bol adak adanır. aslında en ulu güç bilinen. "Baynm blyçe. uçarak "Bay-Terek"İn yanına gider. Teyri" ile neredeyse aynı güce sahip olan bir varlık sayılır. sulann derinliklerine kadar uzanır. Hıristiyanlığın kabulünden sonra bu motifle ka­ rışmış ama tamamen blrieşmemiştir. "Bay-Terek". çocuk dileğiyle dizi dizi baynm yerlerine giderken. bu katlan birleştiren kutsal a ğ a a n adıdır "Bay-Terek". Gökyüzünün katiannı ayakta tutan da "BayTerek"^ dallandır. İnsan ölmeden kırk gün önce ruh. BAY-TEREK: Kazak bahşılannın görüşlerine göre. Ruh da bu yapraklann İçinden kendi yaprağını bulup. dünya agaanı temsil eder. "Bay-Terek"in gövdesi boyunca canlar yere inip.

büyü gücüne sahip "Bedik'in gözünü korkutarak çekip gitmesini sağlamaktı. halk içinde. Azerbaycan Türklerinin sözlü edebiyatında. hastanın evinde veya avlusunda toplanan gençler. Bu varlıklar. "Behlül Danende" (Bilgiç Behlül) ile ilgili çok sa­ yıda fıkra vardır. "Bedik". geniş bir şekilde yayılmış bir halk kültürü karakteri. Hastalığa yakalananlann kurtulması Kin. şeytanî varlıklara takılan bir addır. Sonra bunun y ı i n i tehditkar sözler alırdı. Hatta o /. IIFHLÜü Yakındoğu kültüründe. ölüp. dirilmeler şeklinde.»man terbiyesiz ve hakaret içeren sözler de söylenmeye başlardı.. geleneksel halk bili­ minin kendi içindeki mistik gücü yansıtır. buradaki amaç. "Dfvane Behlül" olarak da tanınır. "deli görünüşlü akıllı"lann doğu versiyo­ nudur.nuıa çeşitli zararlar verirler. insanlara ve ev hayvanı. ebedî varolmayı -kainattaki de­ nliliği sembolize eder. (bale Ağaç) m ı>İK: Kazaklarda yakın geçmişe kadar korunup gelmiş. »u sözcüğün Kazak dilinde birkaç anlamı var. Çıkıp gitmeyen "lirdik "i. Akşamlan. yanlışlıkla adlandınldığı gibi. "akıllı ahmak"lardan değil. onu halk sofiliğine ve dervişler âlemine de 99 . »nlarılan biridir. "Bedlk"ten ya avludan çkıp gitmesini ya da geldiği yere dönmesini veya en ttmdan komşu avluya göçmesini rica ederlerdi. O. önce terbiyeli ve ölçülü bir şekilde rica minnetle ikna etıneye < alışırlardı. İnanışa göre. eski bir mnasim adı.eklinde okunurdu. Bazen tarihî bir kişilik olduğu da söylenir. "Bedlk" adının zaman geçtikçe. kötü ruhlar grubuna dahil olup. aynı anlam içermek­ ledirler. bu eğlenceli merasim şarkılarını okur. bu azan gönderen ve onu koruyun ruh". "Divane" adı. dünya halk bilimindeki. . Aslında hem "Behlül" hem de "Divane" adlan. Araştırmaalara göre. "İnsanlara veya hayvanlarla gelen azar. Arap halk kültürüyle bağlı bu motif. bahşı dualan yumuşatılıp eğlenceli kılarak. merasim sarkılan . merasim oyunlann ı*ıı | urçası haline dönüşerek yaşamaya devam etmesi ilginçtir.iliksiz.BEHLÜL «. Bllglçliğiyle ayırt edilen "Behlül" motifi.

görünmeyen âlemden haberler verebilir. "Behlül". "Behlül". başından beri karşı çkmaktadıriar. Bunun kendisi de Şamanizmden gelir. kahkaha atıp gülmek. kutsallık makamına çıkan İmasına ve "Al­ lah'a yakın evliya olarak görülmesine. İslam. İbn Arabî. dert­ li dertli gezen Behlüller olsa da hiçbir sebep yokken.evliyalara verilen ad oldu. Mecnun olan "Behlül". Onlann İçerisinde. bu bilgiden mah­ rum insanlann davran ıslan na. bazı evliyalara verilen bir addır. mezarlıklarda yaşar.BEHLÜL bağlar. deli olduğunu sorduğu zaman. "Güler yüzlü. şaşkın ve üzüntülü halde dolaşır. Behlüllerden birine. başkalannın bilmedikleri gerçekleri ve ge­ lecekte olacak hadiseleri bildiğine İnandığı için. yalnızlığı sever. Onlann fikrine göre. fıkıh ve kelam alimleri. Bu yüzden peygamberlere divane denilemez. Mecnunluk ve divanelik bir kusur­ dur. Bu davranış tarzı da etnik kültürel ge­ leneklerde kendi iradesini "Divane" adında bulmuştur. Tann sevgisinden deli divane olan sûfi. komik İnsan" demektir. harabelerde. "Behlül" motifinin şekillenmesinde. "Behlül" denilen insanlar. görünüş itibariyle akıllıdan çok de­ liye benzeyen "BehlüTün. halk sofiliği önemli bir rol oynamıştır. Üstü başı döküntü. gaflette olmalanna ve cahilliklerine bakıp anlamlı anlamlı gülerdi. Tanndan kalplerine ge­ len ışıktan akıllannı yitirirler. "Behlül". Bu adın sözcük anlamı. mecnun ve meczup gibi. yıkık dökük yerlerde. Bazen kaşlannı çatıp. aklını nasıl yitirip. "Behlül". Tann'ya olan kulluk borcunu bilinçli bir şekilde yerine getirmek gerekir. her türlü fazilet ve iyilik severiigi kendinde toplayan se­ çilmiş insanlara. Şamanlann bir za­ manlar "Divane" adıyla cağınlmalan rastlantı değildir. aklını nasıl yitirdiğini soruyorsun!" diye cevap vermiş. "Behlül". bir daha kendilerine gelemeyen bile vardır. "Behlül" ctenilirmiş. İnanışa göre. Bu anlamda "Behlül". İlk önceleri. Mecnunluk ve 100 . "Behlül" adını taşıyan kişilerin en belirgin özelliğidir. ilâhî cazibeye tutul­ duktan sonra. kahkaha atıp gülmüş ve "Asıl deli olan sensin ki aklı olmayan birine. şiirle hikmetli sözler söyleyebildiği için hikmet sahibi ve bilgiç insan gibi de tanınmıştır. İnsanlara göre. dalgın. daha sonralan -tahminen sekizind yüzyılda.

. "BehlüT'lerin genelleşlp. Türklerin "Bey-Biy . Tuva-Kljilerin demonolojik görüşlerinde. özel İsim olarak da kullanılmıştır. "Umay-beg" ifadesine rastlanır. dlvlerim-Başınıza dolanım. V. V. biglerim. Türk Tanrıcılık kanu­ nunun yürütücüsü idi. Altun Göl metninde. dinî törenlerin yürütücüsü olmuştur. Sözcüğün. Bu anlamda. Ebu Heyyan'ın. Uy­ gurca olduğu belirtilen. Bu yüzden de Behlüllerl. eski Türkçe'de. "Kitab el idrak. "beyer" sözcüğü de "Allah ve İlâhi" gibi anlamlandınlmıştır. Kodeks Kumanikus'da.BEY divanelik. Kutsallıkla bağlılığı çok sonralan bile. kutsallıkla bağlı içeriği olan bir anlayış. "bay" köküyle ilişkili olarak."ında. "Big" şekliyle. «•vlryalığın en yüksek kanarında görmemişlerdir. Türklerde beyliğin insanlara bir Tann vergisi olarak düşünülmeslyle agklık kazanıyor. (Beg)" ve Mogollann "Beki" şeklinde kullan­ ıl ıklan bu kavram. bu bakımdan da anlamsal olarak başından beri kut­ sal bir içerik taşımıştır. "Bey") İle bağlılığı ise şüpheye yer bırakmayacak ka­ dir doğrudur. "Beyimiz Tengri" ifadesi kullanılmıştır. önceki zamanlarda kâhin. "Behlül" adı. ivhlül Danende" (Bilgiç Behlül) motifini. sembolize olmuş şekli saymak mümkündür. Bartold'a göre. Divayev'ln yazdığı metinlerde. anlamında işlenmiş ve bili­ nen diğer anlamlanna daha sonralan kavuş- m Mm «S* 101 . kurucu. "Bey". önceleri Tann anlamına y. BEY: İlk anlamıyla. evliyalıkla da bir araya gelemez. koruyucu ruhlar olduğu açıktır. Yani soyun lideri olan "Bey". Yegorov'a göre. "Bey" sözcüğü­ nün.eten ancak daha sonralan anlamsal açıdan değişiklikler geçiren Bag" ("Beg". "Koruyan" anlamını ifade ettiği de bazı yazarlar tarafından kaydedilmiştir. "Al-Hal" motifine yakın olan "Yerlik Biy" adında da "Bey" kökene rastlanabilir." Bu sözler­ de kastedilenin. Kırgız bahşılannın dilinden şöyle bir söz aktanlmaktadır: "Başınıza dolanım. yeraltı ölüler saltanatı­ nın sahibi sayılan ve görünüşçe. ilk ön­ ce ata. "Bey" sözcüğü. E.

bu ruhlann verdiği rahatsızlıktan dolayı evlerini terk edip gittikleri bile görülürdü.) Tatar-Mlşartarda. Türk kökenli "Bag"dan türemiştir. "San Sas" (San Saç) denilen ruhlar uygun gelirdi. buyruğu İtibarıyla. "Biçura". kısa boylu. Eski Türklerin "Bey" sözü. Batı Sibirya Tatarlannda. BİLMECE (TAPMACA): Kaynağı itibariyle mitolojik metinler ve ritüeller kökeninden gelen halk kültürünün bir türü. Tatarlarda bazen. "Ev Sahibfnden farklı olarak.BEYER muştur. Türk halklannın ortak inanışlanndan olan. yılını be­ lirleyen ve kurban merasimlerini yürüten. Onlann bodrum veya hamamlarda yaşadı klan na inanılır. onun İçin özel bir yer ve gece yemesi için özel bir yemek ayınriardı. Tatarlar bu kötü ruhlan. anlamsal genişleme geçiren ve kutsal katta Tann anlamına gelen. Evlerde bazen. onlar her evde bulunmazlar. Moğol lan n ayını. kırmızı giyimli ve her iki dnsten olan varlıklardı. OyrotJar ve Mekit boylannda son zamanlara kadar. Başkurtiarda ise onlar. Bazı söylentilere göre. ilk cağlarda "Bey". so­ yun ak sakallısıydı. onlarla yaşadıklanna. Bay) BEYER: (bak: Bey) BİÇURA: Kazan. beyaz giyinip. bu ruhlar evlerde kargaşa yaratır bazı söylen­ tilere göre de iyilik yapıp. her yıl yapı­ lan kurban merasiminin yürütücüsü "Baki" (Bey) namını taşıyan. giydiği özel beyaz giysisi sayesinde aynlırdı. (bak: Bag. Bu ruhlann. en yüksek yerde oturan. kısa boylu kadın görünümünde anlatır­ lar. Tatar ve Başkurt halklannın mitolojik görüşlerinde şeytanî ruhlara verilen bir ad. "Usun a da bu namı ver­ mişti. Cengiz Han. beyaz at binen. Bilmecelerin dün102 . "Al-Hal" ruhu­ nun adlanndan biridir. dinî âyinlerini icra edendi ve so­ yun diğer üyelerinden. "Pîrier" denilen kötü ruhlann değişik bir şekildir. ormanın derinliklerinde dolaşoklanna azan insanlan razı edip. ("San Saç". daha sonra da bu İnsanlara yardım edip zengin yaptı kl an na İnanılır. "Bİçura" ruhlanna. ev halkının varlıklı olmasına yardıma olurlardı. Yani.

bitkilerin. Bazı geleneklerde bilmeceyi söyleyip. "Kiritleme" sözcüğü. eski çağlarda düğün törenlerinin vazgeçilmez bölümünü oluşturuyorlar­ dı. Bu süreçte söz de manâ anla­ mını yaratarak. "gizli anlamlı. yaratılış. Bilmecelerin düğün törenleriyle bağlılığına dair Türk halklannın kültürel geleneğinde de çok sayıda etnografik veriler vardır. gö|0n. Yani önce yerin. Eski yılın yeni yıla dönüştüğü zaman. Kumuklarda adına "kiritleme" (kilitleme) denilen dügün-tören bilmeceleri. içerik olarak mitolojik inanışlara dayanan bilmecelerde. halk kültüründe Özel bir yer kazandırmıştır. ve insanlann yalatılıikisı aralıksız olarak gözienilirdi. dinî-mitolojik anlam içerirlerdi.H Mİığı zamanlarda oynanırdı. sakral içerikli söz" anlamına gelir ve bu anlamına gö­ re de Azerbaycan Türkçesindeki "bağlama" ve "kıhibend" sözlerine yakındır. Kökeni aynca yasaklarla da llintilendirilen bilmece. Araştirmaalar. dünya­ nın yaratılışında yaşanan aralıksızlık tekrarlanır. Dünya ve yaratılış süreci hakkındaki somlar u/nine kurulan bilmecenin sohbet niteliğinden çok. KozV. cevabını bulma • •V'IMH. yarana güçlerle. rastlanır. inisiasiya törenleriyle bağlıydı. "Kıfilbend" veya bağlamalann da büyük bir kısmı. yıldızlann. ritüel ve özellikle de düğün törenlerinde söylenen türkülerle sıkı İMglantı içindedir. dünyanın sözün gücüyle yaratılması < dayıyla karşılaştınyoriar.1. Diğer özelliği d a n İki anlamlılık ve üstü örtülü anlatım İse onu ritüelle doğrudan ilintllendlriyor. doğa. sakral içeriği önemlidir. ayın. kainatın kuruluşu ve yılın mevsimleri gibi konular hakkında olup. Çünkü ritüelde de başka alemle ilişki göstergeler ve çift anlamlı bir sembolize bir dille ger­ çekleşiyordu.BİLMECE IMI yaratıldığı zamanla kökten gelen derin bir bağlığı var. sonra hayvanlann. tören türküle­ ri. dünyanın temeli gibi ortaya çıkardı. dağıtıa güçler arasındaki mücadelenin ya>. Bilmecenin bu özelliği. Sanatsal şekline göre "kiritle­ m e " tipli metinler arasına halk kültürü gibi Yakutlarda korunup ka11)3 . I H I anlamda bilmece olayını. ona ritüelden ayn bir güncellik kızandırarak. I «ılı ı lece oyunu için iyi bir zamandı. Düğünlerde ayn bir yeri olan bilmeceler.nni sürcdni anlatan mitolojik bir metnin sonradan bilmeceye ılnnuyİHİmcsi olayına bir örnek. Altaylann halk kültürü geleneğin.

insanlann malını. sırlı. Çünkü.BİZDEN İYİLER lan. "Bizden iyiler" de insanlarla birlikte oturup yerler. karanlık-ışık ve benzeri İkilemlerde. Yani koruyucu ruh sayılmazlar. Kısacası. Halk inanışında. daha erken çocuğa yeti104 . Bu varlıklar. yağını pişirip yerler. onlann tılsımlı ve karanlık güçler elin­ de olduklannı gösteriyor. koruyucu ruhlar olan "sahipler" de göze görünmezler. Halk görülerine göre.. elbiselerini giyip oynarlar. Konusu itibariyle bir birini tılsıma düşürme ve çevrilmeler üzerinde kurulmuş olan "Ohhay" adlı Azerbaycan hikayesinin 1920'deki bas­ kısında şiir şeklinde de yer almıştır. Bilmecelerin düğün törenlerinde şarkıyla bağlı soru-cevap şek­ linde gerçekleştirilmesi. insa­ noğluna devamlı zarar verirler. doğa-uygarlık. onlar sofradan kalkıp glderleımiş. ekmek yenildiği zaman "Bismillah" demek ge­ rekiyor. BİZDEN İYİLER: Azerbaycan Türklerinin demonolojik görüşlerinde. Neyin sahibiyseler onda yaşarlar. Çocuğa bağınldığı zamanlarda da "Bizden İyiler". kapalı. kalabalıklar ve bunlar gibi doğanın sınınnda yaşama!an. doğa. karanlık yerler. Ağaç altı. dnleri tanımlamak İçin kullanılan bir anlayış. pi­ rinan!.. kaos-evren. Onlarla "Bizden İyi­ ler" arasındaki fark var: "Bizden iyiler" hiçbir şeyin sahibi değildirler. "gizli. ayak alt dahil yerin her karışında olduğuna ama insanlara gözükmediklerine inanı­ lır. kaos ve karanlıkla ilgili şeytanî güçlerin izlerini taşı nar. yasak" anlamlan bildiren "tuyuk'u da dahil etmek mümkündür. su kenan. "Bismillah" denildiğinde. Bu şeytanî varlıklar İğne gibi demir nesnelerden korkarlar ve bunun İçin de demir çalındığı zamanlarda korkar kaçarlar. onun ilk mitolojik anlamı­ nın değişkenlik ve çevrilme anlayışıyla bağlılığ olasılığını doğurur. Geleneksel halk görüşlerinde "Bizden iyilerin. kazanını çalar." sözü bu türkünün içeriği. diğer Türk halklarıyla birlikte Azerbaycan halk türküleri arasında da rastlanır: "Sen bir kızıl alma olup-Sandığa girmeli olsan. İnanışa göre "Bizden İyiler".

onunla doğanın bolluk güçleri. onunla ilgili karakterin hakkında sessiz kalınmıştır. yazıya aldıklan bu ad. Ancak mitolojik tabiatlı bu destan karakte­ rinin gücü sınırlıdır. Ötüken) BOSTANCİ DEDE: Anadolu Türklerinde rastlanan ve mitolojik çizgi­ lerini koruyan bir karakter. "Bizden lyiler"in çocuklan yanabilir. "Baba Dehgan" motifi. 105 . bir yerden. "Bismillah" denilmelidir. kartal gibi kuşlar bilir. su döken insanı döverler.BOSTANCI DEDE şip onu döverierTniş. "Bos­ tana Dede". Dövülen insanın ağzı bumu eğilir. Atın böyle asimetrik göıüntüsü de onun öbür dünyayla İlişkisinin ve şeytanî dünyayla bağlılığının bir İşaretidir. insan gibi konuşabilir. Esasen Orta ve Doğu Anadolu'da yaygın olan bu mitolojik varlığın "Yedi Başlı Dev" ve "Orman Ruhu" motifiyle belli bir anlamda yapısal-işlevsel yakınlığı vardır. Yeg) BODUN İNLİ: Eski Türklerin. "Bostana D e d e y e yakınlığı ile tanınır. başka bir yere havada gidebilir. Su içmek için eğildiğinde de yine. "Bostana Dede"nin sihirli bir an vardır. Böyle durumlarda sinirlenen "Bizden İyiler". Türk halklannın geleneksel görüşlerindeki motiflerden. (bak: Çak. yurdun koruyucusu gözüyle baktıklannı gösteriyor. Yere sıcak su döktüğünde. Türk halk kültüründen bahsedilen araştır­ malarda. Onun nerede olduğu­ nu. görünüş İtibariyle de mitolojik karakterleri hatırlatır. yani hayatı yaratan güçler ara­ sındaki bağlığı sembolize eder. "Bizden ryiler"in korkup kaçmalan için. Bu gibi özel­ likler. Bedeni sık tüylerle kaplı. Onun uçan kuşlarla yakınlığı vardır. saç-sakalı birbirine karışmıştır. "Bostana Dede". "Ülkeyi Koruyan Ruh" adı verdikleri dağın Çince'deki adı. Çinlilerin eski Türklere bağlı verdikleri bilgilerden biri gibi. (bak: Dağ. destan kahraman!annın karşısına bu atının sırtında çıkar. kendi dillerine çevirip. "Bostana Dede" istediğinde. Türk halklannın tapındıklan dağlara. Kanatlan olan bu at.

1/ Boynuz. sistematik bir şekilde kendini gösteren dinsel-mitolojik bir unsur. Su Sahibinin de boynuzlan olduğu belirtilir. da3T ha sonraki çağlarda. Gök Oğlu ve aynı zaman­ da ilk samandı. Şaman davullanndakl resimler arasında. Türk mitolojisinde boynuz.BOYNUZ BOYNUZ: Türk etnik-kültürel geleneğinde. Altay şaman metinlerinde. Türk mitolojik sisteminde sürekli karşı­ mıza çıkmaktadır. Birçok Türkistan ve Al4Ly tay şamanı da boynuzlu resmedilir. jalmauz. "Gök Oglu"nun başlıca özelliklerinden biri sayılır. Oğuz ve oğullan. Dağ Ruhu ve diğer tüm mitolojik varlık ve motiflerin boynuzlu olarak ta­ nımlanması. İskender Zülkerneyn'in Makedonyalı İskender olmasına itiraz ede­ rek şöyle diyor: "Kuran"da "iki boynuzlu" adıyla ha­ tırlanan. eski Türk etnik uygariıklannda. Dev. boy­ nuzlu olarak çizilmişler. "Osmanlı Sülalesinin Tarihi" adlı eserin yazan Rüstem Paşa. Bunun için de Orta Çağ minyatürlerinde. şaman metinlerinde. Gök şamanlannın boynuzlu olarak tanımlanmalan. Araştırmacılar. Umay Ana. egemenlik ve güç anlayışları İle İlgilidir. Şor halk bilimi metin­ lerinde. "İki Boynuzlu Ata" hükümdar motifinin ilk ver­ siyonuna. Boynuzlu şamanlar F/f hem gök hem de yeraltı dünyasıyla bağlantı kurabilen. eski âlemle bağlılığı gös1/ terir. üç boy­ nuzlu d a ğ ruhunun adı geçer. merasime katılan şamanlann boynuzlu 106 . İran'ın Fars bölgesindeki Türk asıllı Kaşkaylar. /Mitolojik anlamına göre bu unsur. boynuzlu insan resimleri geniş yer tutar. yi güçlü samanlardı. Erlik. boynuzlu ecdadın büyük yer tutuğunu vurguluyorlar. Oğuz Han'dır. Türk mitolojisinde rastlandığına dair fikirler var. gökten yağmur yağdıracağına İnandıklan Kosa gelinini süsler­ ken. başına da iki boynuz takarlar. Mitolojik çağın boynuzlu ola­ rak betimlenen kahramanı.

kutsal yerlere giderek. Müslüman Türklerde ise Şeytanın kendisi de kuy­ ruklu ve boynuzlu bir varlıktır. Bu­ nunla ilgili dikkat çeken başka bir konu da eski Türk dinî-mitolojik görüşlerine göre. Kumuk efsanelerinde. en korkunç olanlandır. Türk etnik-kültürel gelene­ ğinde. Umay Ana'nın boynuzlu betimlen­ mesinden de görüldüğü gibi İlk kullanımı. "Calmauz" ve "Yalmauz" gibi adlarla bilinen mitolojik varlık da çoğu zaman boy­ nuzlu olarak düşünülür. Altay mitolojisindeki yeraltı saltanatının sahibi "Erlik". "Jalmauz". ikili boynuz: Evrensel düze­ nin. Yılan motifi şeytanî doğaya sahip olup yeraltı dünya güçle­ rini temsil eder. tek boynuz ise şeytanî doğanın göstergesidir. Boynuzlu koruyuou ruh görün­ tüleri. iyiden kötüye değişerek. efsane ve destanlannda. Yakuüardaki yeraltı dünya hakimi "Arsan Duolay" ve Karaçay-Balkarlarda "Teyri Kızı" denilen "Umay-Biyçe".BOYNUZ başlık takmaları. oradaki boynuzlara ip bağlayıp çocuk istemeleri de eski Türk Şamanizm'ıyie ilgilidir. Karanlık dünya­ nın sembolü olarak düşünülen tek boynuzlu varlıklar. 107 . Çuvaşlardaki "Arçun" ve ona benzer şeytanî motifler de bu gruba dahildirler. boynuzlannın sayı­ sına göre değişir. Türklerin eski çağlara ait sanatsal metinlerinde de yılan şeklinde karşımıza çık­ maktadır. çoğu zaman boynuzlu betimle­ nen mitolojik varlıklardan birkaçıdır. Ulu Yer Ana'nın değişime uğramış versiyonlanndan biri olan "Yalmauz Kempir"in gücü. Ulu Ana topluluğuna da­ yanan boynuzun işlevsel göstergesinin. tek gözlü. yeraltı dünya sahiplerinin özellikleri haline gelmiştir. Orta Asya Türk­ lerinin hikâye. Şamanizmle ilişkisi olan Türk tarikatJannda da şeyh ve müritlerin başlarına boynuzlu şapka takmalan bu İnanan göster­ gesidir. Yedi boynuzlu "Yalmauz Kempir'ler. tek kollu motifler gibi tek boynuzlu varlıklar da şeytanî güçlerle bağlantılıdırlar ve onlan temsil ederler. Türk mitolojisinde. Altay kültüründe geniş bir şekilde yayılmıştır. çocuklan koruyan "Ulu Ağ Ana'nın (Umay Evliya) da boynuzlu betimlenmesidir. boynuzlu yılan motifine rastlamak müm­ kündür. Araştırmaalara göre. Kısır kadınlann.

BOYU BİR KARIŞ BOYU BİR KARIŞ. İlk Türklerin. mağaralarda. etnikkültürel geleneğin doğasına uygun olarak. Sakalı Yedi Kanş" eski karak­ teri koruyan destanlarda. "bir çeyrek boyu. açıklama imkanı vermiştir. Azerbaycan Türklerinin inanana göre. sakalı yedi kanş olan bir dn vardır. Adı ateşle ilgili düşünülen. bu anlamda Türk etnik-kültürel geleneğinde yaratılış sürecinin kanlıması olan ilk ata ve bir kült kahramandır. yani ecdadın çağdaşı olan "Bozkurt". Destanlarda İse "Boyu Bir Kanş. BOZKURT: Türk mitolojik düşüncesinde. "Gök Oğlu" denilir. Sibirya'nın Türk halklanndan olan Teleutlarda: Ateş Ruhu. mitolojik karakteri "Ateşli Mercimek" adını taşımakta ve adından da anlaşıldığı gibi. Karanlık Dünya Padişahının küçük oğlu gibi gösterilir. Yakutlarda ise küçük ak sakallı yaşlı biri şeklinde düşünülmüştür. yol göstericisi ve dürüstlük İşlevleriyle karşımıza çıkan. "Kaldazın"dır. Bu varlığın ateşle olan bağlılığı. İnsan benzeri olan bu d n . "Karanlık Dünyası "nda yaşadıktan an­ latılır. harabelerde. Ateş-Ooak koruyucusunun. çöllerde. ulu ata. Sakalı İki Kanş". Oguzname motiflerinin en eskilerinden olan bu varlığın. san bir samur. bu karakterin adı. Moğol dilindeki "Ortdan" anlamlı "Otuy" sözcüğünü. göze görünmez. tüm işlevleri de onun kült kahraman ve gökyüzü oğlu olduğundan kaynaklanıyor. Türk halklannın çoğunda unutul­ muştur. bir oktur. Köken İtibariyle. mitolojik ata ve kült kahraman motifine bağlanan "Bozkurt"a. kısa boylu insanak olarak düşünülmesi araşnnalara. Yakut dilinde. Bu 108 . Sibirya Tatarlannda. yerin yedi kat al­ tındaki kuyularda ve kısacası. "Hal-Al" karakteri. Bu dnin sakalındaki tüylerden her biri. "Boyu Bir Kanş. boyu bir kanş. koruyucu. Anadolu Türk destanlannda "Boyu Bir Kanş. beş çeyrek sa­ kalı olan bir yaşlı"dır. Sakalı Yedi Kanş" olan devlerin. par­ mak boyunda. SAKALI İKİ (YEDİ) KARIŞ: Ateşin koruyucusu. kült kahraman sta­ tüsünde mitolojik bir motif. Sinirli ruhlarla mücadele eden bu varlık. ateşle olan bağlılığını koru­ yup saklamaktadır. Azerbaycan Türk inançlannda da kısa boylu olarak düşünülmüştür.

Araştırmalar. bizimkilerin yanın­ da duran "Bozkuıf'un kutsal sayıldığı etnik-kültürel metnin. bu sistemde de d a ğ ruhu (koruyucusu). tüm kurtlann değil. yadigar olarak bilinen Bugut Abidesi üzerinde. başka birçok işlevleri de var­ dır. kutsal anlamlar hiyerarşisinde de yalnız onun yer aldığını göstermiştir. Göktürklerden kalma. "Bozkurt"u. "Bozkurt"tan 109 . Türk mitoloji sisteminde. dağ koruyuculuğu ve dolaysryla vatan koruyuculuğu da dahildir. "Bizimkiler-Başkalan" karşılaşmasında. onun etnik-kültürel gelenekteki değerler kümesindeki yerini doğru belirieyememekten gelir. onun kutsal bir varlık olduğunu da gösteriyor. kült kahraman. ilk ata ve koruyucu ruh gi­ bi işlevler yerine getiren "Bozkurt'un. aynı zamanda toprak ve vatan koruyu­ cusu olarak düşünülmüştür.BOZKURT Ergenekondan Çıkış ve Yol Gösteren Bozkurt ad. Bunlara. Çünkü bir grup sistemlerde olduğu gibi. sadece "Bozkurt"un. "Bozkurt" destanının -Ergenekon Efsanesi. Onun için. "az kala Tann seviyesine kaldınlan!" bir motif olarak görmek. eski Türk düşüncesinin bir parçası olarak kabul edildiği gerçeğini ortaya koy­ maktadır.izleri.

"Bozkurt" ile ilgili yazılmış bu metin­ den anlaşıldığı üzere. Bozkurt. Azerbaycan mitolojik metnine göre. Çünkü "Bozkurt". Türk halk efsane­ si" adı altında kaydedilen. Oğuz Türklerinin iskan etmesi hakkında. Türk'e kurtuluş yolunu gösteren "Bozkurt". Kut Da­ ğı efsanesinde de bir yol gösteriddir. Bozkurt'a her zaman inanmalısınız" sözleri ol­ dukça anlamlıdır. kollan kesik çocuk kabartmasında da yaşamaktadır.. Eğer o. savaş hamisi olarak yardım edip. yol gösterir ve kıla­ vuzluk yapar. Göktürkler. Nuh Peygamber'in oğ­ ludur. kılavuzluk yapmıştır.. nesli çoğalırken söylediği. yol göstermeseydi. Türk kültürel geleneğinde kutsal sayılan "Bozkurt". onun. Genellikle. Moğol devri tarihçisi Reşideddin tarafından Moğollaştınlmış bir Göktürk Bozkurt destanı olduğunu yazarlar. bizim kurtancımızdı." Bu Türk mitolojik düşüncesinin kendinden doğan bir olaydır. onun içindir ki. "Bozkurt"u sa­ vaşın koruyucu sayan eski Türkler. sosyal düzenin koruyucusu gibi önemli yerler tuttuğunu gösterir. "Bozkurt. Araştırmacılar. "Bozkurt" ile bağlı çok sayıda mitolojik inanışlar. "Oğuz Kağan Destanı"na göre. onun derbrmasyona uğramış şekliyle aksettirilmiştir. "Bozkurt"un kurtancı motifi olan. soyun özgürlük ruhunun sembolü gibi "Bozkurt" ortaya çıkar. ilk Türk hakanı gibi sunarak. kutsal yüzlü "Bozkurt". Burada Türk'ün. haklı olarak. belâlardan kurtulan bir savaş ru­ hu. mutluluk getiren bir güç. Oğuz'un dünyayı fet­ hetmesine. "Borteçino"yu (Bozkurt). kutsal yüzlü sandıklanndan. eski Türk savaş ideolojisinin de temelinde yer almıştır. Eski Türkçe metni elde olmayan "Ergenekon"da. ne ben olurdum ve ne siz. gök bayraklan üzerine bile kazımışlardır.BOZKURT süt emen. Türk etnik-kültürel geleneğinde. Derin ta110 . haklı olarak "Köroğlu" destanını da "Bozkurt" destanının bir versiyonu olarak değerlendirirler. kızı! başlı "Bozkurt"un resmini. savaş ruhu anlamı içerir. Ordunun önünde giderek onlara yol göstermiştir. Bu anlamda. ? Altay dağlan etrafında. Bu yüzden de Türk kültürü araşarmacılanndan birçoğu. savaştan önce bu koruyucu ruha taparlardı. Uygur alfabesiyle yazılmış olan. Türk ulusunun savaş sembolü "Bozkurt" (Gök Bürü) ol­ muştur: "Bozkurt olsun bize uran. Türk soyunun kötü gününde ve soyu bir şeylerin tehdit ettiği zaman. "Ergenekon"un.

"Sırtı Yoluk Boz­ kurt" ibaresi vardır.. burada Tann'nın müjdecisi olan ruhun adıdır. "Gök Yüzü Oğlu" gibi. Böyle biri. "yolaylı" (mutlu).. "Bozkurt"un dişini cebin­ de gezdiren kişiye nazar değmezmiş. "Bozkurt"tur. Ka111 .. Kök pörü erenim kayrahan!. Anadolu Yörükleri arasında. Dede Korkut Kitabı'nın ^ ^ \ v ^ C ^ Vatikan nüshasında. Türk hal klan arasında. o göz iyi görür ve bir daha ağnmazmış./ Tann'mın yakını. şaman dualannda "Bozkurt"a yüz tutarak. Kitabın derin bilimdleri.. Tuva (Uyranhay) Türkleri. "Cengiz-Şıngız" adının anlamı ise "Kurt Oğlu" de­ mektir. "Bozkurt"un gözü kuru­ tulup. görünüş" anlamından ve Karaimce "yol" (talih). Şüphesiz bu metinlerin çoğu.BOZKURT rihî bîr geçmişten gelen bir gelenekle. eskiden taşıdığı sembo­ lizm açısından önemlidir. Bu metne göre onun ecdadı. İlk ata ve kurtancı olan bu varlığın. Göktürk halklannı da "Bozkurt"a benzetirler. kurtancı misyonu taşımak­ tadır. Türk dillerinde "sırt" sözcü­ ğünün "yüz. Oğuzlann düşüncelerinde "Bozkurt" motifinin az çok silindiği ve buna benzer iddialar asıl gerçeği yansıtmamaktadır. "Bozkurt" sıfatıyla karşımıza çıkan "Kayrahan". "Bozkurt" soyundan gelebileceği ya­ zar. Çünkü o. tarihî Kurt Oğlu Cengİz'İn dünya­ ya gelişinden çok önceki çağlara aittir./ Bozkurt"um!. ". Bu bakım­ dan Dede Korkut Destanlan döneminde. Nogayca "yollı" (mutiu). "Börteçino" de­ nilen "Bozkurt"tan doğmuştur adı da "Yılkı Yallı Gök Börü oğlu Cengiz Han'dır.. O." diye seslenirlerdi. Bu anlamda "Bozkurt"un mi­ tolojik gelenekte 'Tann Müjdesi" olarak bilinmesi de kült kahra­ man. "Moğollann Gizli Tarihi"nde ise dünyanın en bil­ giç hükümdan olan Cengiz in. uy­ kusunda da sayıkJamazmış. sürme gibi göze sürülürse.. "Bozkurt" ile ilgili çok sayıda inanış mev­ cuttur. son dönemlere ka­ dar yaşayan bir İnanca göre. toz yapılarak.

bu dildeki karşılığı "Bosry Volk"dur.. kurdun Türkçe'deki "Boz" tanımından kaynaklanıyor. Bu anlam­ da. önümüzde Türk şaman dünyasının kapılannı açıyor" diye yazmıştır. mutlu). "Kutsal Yüzlü Bozkurt" denilmesi. buradaki "sırtı yoluk" terkibini doğru olarak "yüzü nur­ lu" "kutsal yüzlü" olarak yorumlamışlar. Eski Rus dilinde kurdun sıfatı gibi kullanılan "Bosıy" ve "Bosov" söz­ leri. V. Kordlevski. "Kurt yüzü kutsaldır. "Boz" sözcüğü. "kurt" sözcüğün­ den aynlmazdır ve bu anlamda "Bozkurt"la bağlı mitolojik hikâyeler de komşu Slavyanlara geçmiştir. Bu ira­ de. Peçenek ve Kıpçaklardan Ruslara geçmiştir.BOZKURT rakalpakça "çollı" (kutsal. etnik-kültürel değerler sisteminde kendi yerini alır. 112 . "Igor Alayı Destanında da görüldüğü gibi "Bozkurt"un. destanın "Dresden" nüshasında. Böylece. "Bozkurt"a bu şekilde.. Yakutça "collak-dyollok" (talihli. Rusça'daki "Biryuk" (Yalkuzak) sözcüğünün de temelinde "Bo­ ru" vardır. Türklerdeki "Bozkurt" İbaresi. etnogonlk süreçlerin içinde yer alıp. motifin mitolojik anlamıyla uy­ gun olup. A. toplumsal düzenin oluşumunda da faal rol oynayan "Bozkurt"un. "Bozkurt. kült kahraman İşlevi. kutsal) ve benzeri sözcüklerin içinde korunan "yol" kökenine bağlı "yoluk" sözcüğünün de talihlillk ve saadet anlamlan bildirmesinden yola çıkarak." şeklin­ de tekrarlanır.

gö­ rünüş itibariyle. "Burkut Baba" motifinin kökleri. etnik birliklerin İç bölgesine hizmet eden totem­ lerin aksine. BURKUT bir grup Türk mitolojik metinlerinde korunup kalmıştır. önemli rol oynamıştır. Ulu ata. da­ ha sonralan da Türklerin İnanışlannı bir düzene sokarak. onunla aynı kökten gelen başka varlıklar da var­ dır. ateş kökenli olup. Yeraltında. "Abaası" denilen şeytanî variıklann soyundan gelen bu mitolojik karakter. içerdiği an­ lamla. Türkmen inanışlannda. yeraltı âleminin "Nes Ütügen" denilen bölümünde yaşar. Türk ırkını bir bütün olarak birleştirir. "Bu­ ra Donsun". (bak: Kurt) BURA DOHSUN: Yakut metinlerinde geçen şeytanî bir varlık. bulutlan bir yerden başka bir yere taşıyan. kurtana ve yol gösterid vasıflanyla taşlann bile aklına kazınan "Bozkurt" motifi.BURH. tek ayağı ve alnının ortasında bulunan tek gözü vardır. "Ölüm tohumu eken ve mutsuzluk getiren" "Bura Donsun". ulusal duy­ gunun ortaya çıkış sürednde. Yazılanlara göre "Bura Donsun". Kuran'da ise yağmur yağdırmak ve şimşek çaktırmak "Allah"ın elindedir. yıldınm çaktıran "Burkuf'un bu işlevi. daha çok bir totem şeklinde görünen "Bozkurt" motifinde. aslında totemizmin ne toplumsal ne de hukukî işaretleri var. Tüm bunlarla birlikte. islam'dan önceki dönemlere 113 . Boynuzlu ve kuyruklu olarak betimlenen bu variıklann ne elleri ne de ayaklan vardır. Türklüğün ve Türk millet seveıiiğinin sembolü haline gelmiştir. yan şeytan. BURKUT: Türkmenler ve Kazaklarda. Totemizmde. BURH. Farslann inanışında da "Ali'ye ait olarak düşünülmüştür. yanlışlıkla. yani "yan Abaası". Yakut metinlerindeki "Abaasflara yakındır. Ulusal İdealin. Uzunca bir zaman. Orta As­ ya'nın Türk halklannda meleklere. yağmur koruyucusuna verilen ad. elindeki asayla. Tek eli. bütün Türklerin kutsal saydıklan bu varlık. "Harahhaan Toyon"un saltanatına üç ayaklı atla gider. "yan insan" olarak ta­ nımlanır. ateşten yaratıl­ mıştır.

ger­ çekte de bir "Divane" gibi yaşar." Onun. efsanelerde rastlanan konulardır. Bunun da kendi nedenleri vardır. sözüne sahip gkmayıp. efsanelerde tipik kutsal bir sûfi olarak gösterilir. "Allah"tan çocuk vermesini talep etmesi. avare anlamındaki divaneliği bu ka­ dardır. "Burh'un. yerin altını üstüne getirirdi.BURH-BURKUT aittir. Onun. yaşaması ve öl­ mesi üzerinde. Özellikle. Türkmen "Koroğlu"sundakJ İlk şaman olan "Âşık Aydın" ve Azerbaycan "Köroğiu"sundaki "Aşık Cünun" adlanyla aynı statü ve manâda görme İmkânı verir bize. Efsanelerden birinde "Burhun" adı. O. Arapça'da delilik anlamına gelen "cünun" sözcüğü arasında yakın bir bağ vardır. rahatlıkla öbür dünyaya atlayabildiği 114 . bazı halk efsanelerine gö­ re "Allah" vermezse çocuğu olmayan kişiye. Buradaki "sermest" sözcüğünün kökleri. "AzraiPden ölülerin canını geri almak için nasıl savaştığı ve hatta Cehennem'i ortadan kaldırmaya çalıştığı da bazı metinlerde karşımıza çıkar. Bununla birlikte. Bazı metinlerde. "Allah"a. "Onu ben vermedim. İnsanlann doğması. hep yollarda olurmuş. vergi verilen kimseler de ruhlann seçtik­ leri kişiler olduklan İçin. şairlerin ve şamanlann koruyucusu sayılır. "dnli. Çoluk çocu­ ğu ve ailesi olmayan "BunY'un. O ba­ zen. Ölüm Meleği. sözcü­ ğün görünürdeki benzerliğine bakılarak yorumlanır. "Burkuf'un kendinin çocuk vereceğini söylemesi. "Devane" adıyla da çagnlır. önüne geçmeseydi. "Burkut Baba" birçok rivayette. insanoğluna neden ev­ lat verdiğini sorduğunda "Allah". Bu adla çağınlmak onu. Sanki o. divane" gibi adlar verilmiştir. Orta Asya Türk halklannın dilinde. "Burkut Baha'nın "Divane" adıyla. Haz­ reti Musa. Onun rolünün sınıriandınlması sonraki dönemlere rastlar. tasavvufun ve halk sofiliğinin olduğu yere de İşaret et­ mektedir. o. Halk inanışlarında. ekler: "Eğer Burh. bu evre­ deki uygarlığın öz doğasındaki mistik ruhtan gelir. çocuğu olmayanlara. uygarlığın kural lan gibi. Onun "Divane" adı. "Burkut" motifinin oluşmasının sonraki aşamasında. "DrVaney-i Burh Sermest" şeklinde kullanılmıştır. Bu. davranışlan da her zaman dnli olmak gibi anlaşılmış ve bu kimselere. İslam "Allah"ryla mücadelesi. Burkut ver­ di!" diye cevaplayıp. "Burhun-Burkut Baba"nın etkili olduğu anlaşılır.

onunla şaman mitolojisi arasında paralellik arama imkânı veriyor. "Burkut Baba" motifi. Buryatİardaki ilk ata şaman. kutsal bildikleri bazı varlıklarla birlikte "Şayhı-BortYu (Şeyh Burh) yardıma vağınrlar. Potanin. ahret üzerindeki hükümdarlığı. Bir zamanlar Q. şöyle bir hikâye anla115 . "Burkut Baha'yla bağlantılıdır. işlevleri itibarıyla mitolojik İlk şamana çok yaklaşır. kısır İnsanlara çocuk verme gücü de yine çocuksuzlara çocuk bağış yapma gücü d a n şaman hakkındaki görüşleri hatırlatır. Sibirya'nın bazı Türk halklannda.var olmuştur. mitolojik metinlerde. mitolojik metinlerin birinde. çocuğu olmayan kadınlar. Şayhı-Burh. Türkistan şamanlan. Altayıarda. gök gürültüsünü yaratan ve yıldırımı çaktıran varlık. onu göklerde yaratan samandır. Bu bakımdan Buryatİardaki İlk şaman hakkındaki efsaneleri incelemek. Moğollarda ve Buryatlarda. Bu ad sessel ağdan. "Burkut"un özellikleri ve mitolojik işlevleri konusunda yardıma olabilir. Türkmenlerin "Burkut Balxı"sı. Kartal.BURH-BURKUT geçer. hiş şüphesiz. Yakutlar İse şamanlann "Berkut"lann so­ yundan geldiğine İnanırlar. Ancak şamanın havaya etki yaparak yağmur ve kar yağdırabilmesi ile ilgili İnanış bazı Türk hal klan nda -Kazaklarda. Ancak "Burkut Baba"nın öbür dünyayla bağlılığı. göklerde yaşadı klan inana da göklerde dolaşan "BurkuTlara uyuyor. insanlann kaderine hakim olması ve diğer bazı özellikler. Ancak Kazak bahşılan. Kırgız etioloji. şöyle bir fikir ortaya atmaktaydı: Gele­ neksel görüşlerde. açıktan açığa şaman izleri taşır. "Burtı" ve "Burkut" adlannı kendi koruyuçulan kategorisine dahil etmiyorlar. Türkmenlerin "Burkut Baba"sına yakındır. İlk ata şamanlann. N. Moğol-Hakaslara göre yıldınm çaktıran. Bu doğrudur. Şamanİst İnanışlarla ilgilidir. Yakutlarda. şamanlann nah arkadaşı ve yardımcısı sayılmıştır. "Bürked" adını taşıyor­ du. Onun. çocuk vermesi için kartala dua ederlerdi. O. Kartalla bağlı efsanelerde onun da İlk şa­ man gibi ölüleri diriltecek kadar sihir gücü olduğuna dair anlatılar vardır. Ölülerin canını Azrail'in elinden alarak onlan tekrar hayata < löndürebilir. sadece görünüşte de olsa bu inanışın İzlerini taşımaktadır.

sema kuşu "Markut" adının geçtiği bir şaman duası metninden söz ediyor. "Allah" ve Azrail'le mücadelesi de dünyanın tekrarianabilirliği fikrinden doğan ölümsüzlük iddiasından gelmektedir. gezgin derviş ve kalender olarak betimle­ nen "Burkut". İslâmî görüşlerden uzak bir şe­ kilde. Anadolu Yörük Oymakları arasında çocuklan korkutmak İçin. V. "Markut-Merküt" adında bir kuş kullanılır. BUTA: Şiirsel mitolojik yapıya sahip birçok tarihî unsur taşıyan şa­ man aşk destanlanndaki Tann vergisi olayı. V. Halk hikâyelerinde. Türk-Müslüman görüşünde. şamanlann "Berkut" soyundan gelme İnançlan arasında. "Burh-Burkut Baba" motifin İlk mitolojik şaman çiz­ gilerini de görmek mümkündür. Bu motif. Boyun büyükleri de daha sonralan "Burkut"tan doğan bu çocuklar arasından seçilirlerdi. Radlov'un sözü­ nü ettiği ~Merkut". çadıra gelip yatağın çevresinde uçtuğunu görür. gerçekten de onun. yaşlılann derin İnançlannda yaşar ve yalnız adı anılanlan korkutur. "Burh"un ölüme karşı direnerek. Şamanizmle bağlı birçok unsur.BUTA tılryor: Bir Kırgızın küçük esi uykusunda bir "Berkut" yani kartalın. hak vergisi veya Tann 116 . "Bur­ kut" ve "BunYun doğal olaylar üzerindeki gücüne dair inanışlar. Altay dağlannda yaşayan şamanlann yaptı klan kurban merasiminden bahsederken. Bahaeddln ve Kövsülegzem gibi tarihî kişiliklerle İllşkilendirilmesi gerçeği de uygarlığın varoluşu ve devingenliğinin bir şeklidir. Bu destanlar. göze görünmez ve yalnızca belli insanlar onu görebilir. Radlov. Onun bazı özelliklerinin. sûfi ve şaman topluluğunun birçok unsurunu kendin­ de birleştirir. Kartal görünümünde düşünülen ata şaman ruhu "Bürked" ile il­ gili efsanelerde. sonraki dönemlerin etkisi altında kalsa da halk inanışlannda. Bunun ardından bu kadın hamile kalır. Yağmur ko­ ruyucusu olması da onun. Kötü ruhlan korkutmak amacıyla çağırılan "MerkütMarkut" adındaki bu kuş ile Türkmenlerdeki "Burkut Baba" ve Ya­ kutlann. şaman mitolojisiyle ilişkili olduğunu göster­ mektedir. bolluk ve bereketi temsil ettiğini gösteriyor. mitolojik anlamsallık açısından derin bir yakınlık vardır.

Onun "Buta"den önceki mayışmış hali şaman azannın bir gösterge­ sidir ve "yeniden oluşmaya" işaret eder." diyerek saz çalıp türkü söylemesi. "Buta"nın verildiği zamana kadar -şuurun yan kapalı olduğu uy­ ku zamanlan nda. tamamıyla şaman izlerini hatırlatıyor. onlann çağrısını kabul etmek için seçilmek anlamına gelir. VI. Bu süreç. demlrd finnı gibi yakan bu bâde".Ö. dinsel-mltolojik içerikli olup.. bu olayın kutsal! bağlılığını ve aynı anda da tasavvufun oı üzerindeki etkisini gösteriyor.Altay.-IV. "Buta'dan önceki ha­ liyle. Şamana vergi verildiği zaman.verildiği mekân da ruhlar âlemi ve kutsallıkla bağ117 . onun "yeniden oluşmasının" sembolü olup normal bir İnsanın. şaman kültünde. kendinden geçmesi ve ağzının köpürmesi. Hızır veya Hazreti Ali'dir. Artık "Kandan Mekân" ve ruhlar alemiyle bağlantı kurma yollan ağlan âşığın. Tann kurbanlan arasına katılarak sonsuz manevî güce sahip hak âşığına dönüşür ve hakkın sözcülüğünü yapar. "Buta". çoğu zaman destanlardaki âşığa (geleceğin hak âşığına). ışık şarabı şeklinde içirilir. gönlün viran olup. eski İnançlara sıkı bir şeklide bağlıdır. M. "Buta".. hak âşığı katına yükselmesini temsil eder. düştüğü durum çevredekilere ne kadar delilik gibi görünüyorsa. uyandığında ise "Yat­ mıştım. Yüzytl le. "Buta" olayıyla ilgili olan adlanr gözden geçirilmesi. "Buta" verilen biri. halden hale düşmesiyle birlikte adının değişip yeni ad alınmasıyla tamamlanır.BUTA ihtiyaa olarak bilinen "Buta" olayı üze­ rinde kurulurlar. "Buta" vermek şeklinde kullanılmıştır. aşk destanlannda. "Buta"yı veren eren. ruhlar tarafından sa­ manlık edip. toprağa yattıktan sonra hastalanması. üstüme geldi erenler. kural ola- Butâ rak uykusunda verilen "Buta"nın etklsiy. "Buta"dan sonraki hali arasında yerden göğe kadar fark vardır. kendi yapısı İti­ bariyle. Âşığın. Bu duruma geçiş. "Âşığın göğsünü. Samanlara Tann vergisi verilmesi ola yı. "Buta" verilen aşık için de durum aynıdır.

pirlerin ve ataların mezar başlan ve bunun gibi yer­ lerdir. uğur getirmek ve kötü gözlerden korumak gibi bir işlev görür. "Buta"nın verildiği mekanlar. genel­ likle mağaralar. şaman Azan) BÜYÜ: (bak: Yazı) 118 . Vergi. Vergi vermeyi temsil eden "Buta" halk inanışlannda. (bak: Hak Âşığı.BÜYÜ lılığı ağsından dikkat çekicidir.

O zaman. dallı budaklı bir ağaan altında yer hazırlanıp. Direklerin çevresine. Yer anadan "Calin" alan şaman. Daha sonra burada temsili olarak bulunana Yer Ana'nın yanı­ na gelerek. Bu merasimi. Direklerin başı. "Calin" merasimi için. Şaman. merasime katılan kadınlar da kahkaha atıp. şamanı onlann elinden alırlar. at tüyü ve benzeri şeyler asılır.c CALİN: Saka Türklerinde Yer Ruhu'nun şerefine yapılan merasimin adı. Yer Ruhu için ayn bir me­ rasim düzenlerlermiş. ondan "Calin". havaya fırlamaya başlar. ip çekilir. İnanışa göre. İnanışa göre "Calin Almak". bir temsil şekli olup. elle­ rinde toz a ğ a a tutan otuz dokuz kız ve otuz dokuz oğlanla dansa başlar.Yer Ana'nın şerefine. at gibi kişneyerek. bez parçası. Merasim günü geldiğinde. g e n ç toz a ğ a a (beyaz ka­ buklu. Böylece. kımız konulabilecek şekilde oyulur. aynı yer­ de yaşayan birkaç kişi birleşerek bir arada gerçekleştirirdi. İnsanlar o alana toplanır ve şamanın gelmesini bekler. Sonra bu direklerin etrafi çitlerle çevrilir. Bu budaklann arası­ na da siyah ve beyaz yünden örülmüş. Ulu Ana'nın şerefine içilirdi. elindeki tokmak ve davuluyla at gibi kişneyip. temsil edilir. O zaman. şaman yerinden kalkıp ıslık çalmaya ve tokmağryla daireler çizmeye başlar. kötü ruhlan olein şamanlar bu mera­ simi geçiremezlerdi. yani dnsel ihtiras gücü ister. İhtiras yarana hareketler yaparlar. Gelen in­ sanlan misafir etmek için önceden gerekli gıda hazırlanırdı. Bu iplere. sık yapraklı. dünya ağacını temsilen. Merasimdeki erkekler. Söylenenlere göre şamanlar geçmişte. Bu kımız. Ulu Yer Ana. 119 . bol yapraklı bir ağaç) budaklan bastınlır. yere üç direk saplanır. cinsel ihtiras yaratmak amacıyla yapılır. şamanın üzerine atlar­ lar. kadınlan kenara çekip. Yer Ana'nın yanına gittiği zaman.

canı en çok temsil eden sembollerdir. eski Türklerin oldukça zengin ve renkli gö­ rüşleri yer alır. Bu inanan kökleri. Söylenenlere göre. ortak bir çalışma yapılmamıştır. cansız nesnelerden sadece yumurtanın canlı oldu­ ğuna inanılır. Ancak şimdiki bilgilerle bunu ka­ nıtlayacak verilere sahip değiliz. yılan ve balık. Şaman. Din biliminde de "can" an­ layışıyla ilgili. Türk halklannın "can"la bağlı. Ulu Yer ilahesi şerefine yapılan "Yallı" merasimi ile karşılaştırmak mümkündür.CAN Bu durumda. yumurtanın hayatın kaynağıyla bağlı olduğuna dair eski düşünceden gelir. olduğu gibi üç defa kadınlara doğru bırakır. eski dlnî-mitolojlk görüşlerinin bir yaşantısı gibi. onun ruhunu buradan alır ve bu ruhla ona can verir. (Mitolojik İnanan yaşatı120 . Yer A n a d a n al­ dığı "Calin"!. adı ve kutsal anlamı İtibanyla. Şamanlann Yer Ruhu adına yaptı klan bu "Calin" merasimini. Başka dillerde bir tek sözcükle verilen bu anlayışın arkasında. CAN: mitolojik inançlarda. "Süt-Ağ" gölü denilen yerde olur. insanoğlunun canı göklerde. elbiselerini gkanp gnl çıplak şamanın üzerine atlarlar. akşamdan başlar ve tanyeline kadar sürer. Batı Sibir­ ya Türklerinde. Bu tür açıklamalar içerik olarak bir açıklama getirmediğinden. erkekler ve hayvanlara da fırlatır. kadınlar kendilerine gelip. Şaman. Çocuk doğduğunda Tann. bu merasim sırasında kadınlardan bol miktarda ter akar. Saygı­ değer ve tanınmış kadınlann katılmadığı bu merasim. sakinleşerek yerlerine otu­ rurlar. Her iki merasimin adı da "Al-Yal-Cal" kökünden olmalıdır. Türklerin inanç ve düşüncelerindeki "can" anlayışı hem Müslü­ man hem de Hıristiyan yazartann eserlerinde çoğu zaman değişi­ me uğrayarak agklandığından. Bunun et­ kisiyle coşan kadınlar. onunla İlgili geleneksel görüşler de bu yüzden eksik anlaşılmıştır. yanaldan kıpkırmızı olur. nüfusun artması ve bereketin durmadan sürmesi için Yer Ana'dan aldığı "Calın"ı. kuş. bütün aynntılanyla başka dillere aktarma olanağı yoktur. hiçbir bilgi veremiyor. Ancak bu görüşleri. Altaylarda bilinen bir inanışa göre.

İnsanın ölmesi için. "tin". Azerbaycan Türkçesinde "ken­ dinden geçmek" ve "kendine gelmek" gibi deyimlerle korunmuş­ tur. Şiirsel deyim olan "Can Kuşu'nun kaynağı bu görüşlere daya­ nır. Şamanlst düşüncede birbirinden farklı an­ lamlar içeriyordu.. İnsan görünüşünde düşünemedikleri İçin. onu harekete geçiren canın da uçup gitmesi gerekiyor­ du. O kara berkut. "kut" gibi değişik . bedene güç veren. (bale Tın: Ûzüt) CAN YERİNE CAN: Eski Türk tanncılığına sonradan kanşmış olan Şamanizmİn kalıntılanndan bir anlayış. ordu savaştığı sırada askerlerin üzerinde. bir nesnenin özeği. Sibirya Türk halklan ve Mogollann dilinde yaygın olan ve ruhla. dövüşen ordunun canını temsil ediyor. canın diğer bir adı da "Öz-Ös" imiş.CAN YERİNE C A N «ısı ve taşıyıcısı olan. sadece mhun cismi terk etmesiyle öffnüyordu. yumurtadan yavru çıkamazdı ki. bu konuda şöyle bir savunması var: "Canı olmasaydı. bedeni. Canın. Kuş şeklinde dü­ şünülen can. canın bedeni terk etmesi gerekiyor. Bu eski görüş. Eski Türklerin dinî-mitolojik görüşlerine göre. özek. can ile ilgili eski Türk dinî-mitolojik görüşleri zengin ol­ makla birlikte.«İlan da vardı. "ÖzÖ s " (üz) sözünün kökü ise daha çok. Ruhları. canla bağlı anlamını koruyan "Uzat" teriminin temeline dayanır. Bir Altay hikâyesinde.. ruh. dört kanadı olan kara bir berkut dolaşır. Bu adlar. İnsanın ölümü için. Bir fikre göre eski Türkçe'de. Mecazi bir şekilde. 121 . Hikâyenin kahramanı da bu canı yok ederek. "sur". İnsan öldükten sonra bile ruhunun yaşa­ dığına ve ölümden sonra ikind bir hayatın varlığına İnanırlardı. Çağdaş Türk dillerinin genelinde kullanılan bu "Öz-Ös" sözcüğü.") Aynca. anlatıcıların. Örneğin. "Can Kuşu" olarak İfade edilen ve insanı hayata bağlayan bu "Öz". eski Türklerde canın. ruhun değil. eski Türkçe'de. şaman hikâye ve efsanelerinde geniş yer tutmuştur. İçeriği. kuş şeklinde bedenden çıkıp gitmesi. Şamanlst düşünceye göre insan. aynı zamanda hem ruh hem de can anla­ mında kullanılmıştır. putlar da ya­ ratmamış olan eski Türkler. temeli" anlamlannda kullanılmıştır. ağız veya burundan terk edebilir. "can. düşman ordusunu yenilgiye uğratabiliyor.

mitolojik anlamsallık ve işlevsellik bakımından. Yani. eti yenilebilen bir hayvanın. oğ­ lu Muhammet Hümayun hastalandığında. acısının. benzer gelenek ve âyinler. bir hastayı ölümden kurtarmak için başka bir can feda edilmeli. onun canı özgür kalsın!" Türk Şamanist görüşlerine göre. "Başına dolanayım" ve benzeri deyimler. Dumrul. "Aynalu" veya "Aylanu" sözleriyle ifade edilir. tekrar onu hayata geri getirebilirdi. Örneğin. Deli Dum­ rul'un ölümünü engelleyemezdi. kurban olarak kesilmesi ve bununla da şer güçlere karşılık verildi­ ğinden hastanın düzeleceğine ve ağrısının. Bu yüzden de mitolojik mantık. onun yerine kendi canlannı vermemelerini. çocuk doğurabilen ve ekin ekip biçebilen bir varlı­ ğın ölümü. Bu mantığa göre. Azrail'in dilinden şöyle der: "Mere Deli Dumrul. "Ne derdi varsa. Azerbaycan Türkçesindeki "Kurbanın olayım". can kurban etmenin en belirgin göstergesidir. Bunun ardından Babur Şah hastalanmış. oğlu ise iyileşmiştir. canı yerine can bulsun. ben üstüme aldım" diye adak yapmış­ tır. kurbanlık hay­ vana geçeceğine olan İnanca bağlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Araştırmacılar. Bu can. "Deli Dumrul Boyü'nda. hastanın bütün dertlerini kendi üzerine toplardı. yalnız genç. Deli Dumrul'un anababasıntn. başa dolandınlıp verilen hediyenin. hediyeyi alana mutlu122 . "Azizim.C A N YERİNE C A N "Dede Korkut Kitabrnın "Duna Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu'nda. ca­ nım" anlamına gelen bu anlayış. Şamanizmle bağlı. Allahtaala'nın emri böyle oldu ki. Bir hastanın. kelime anlamı itibariyle. Babur Şah. "Kadanı ala­ yım". Kırgızlarda "Köçöt"tür. "Başına dolanayım" demektir. Genel kanıya göre. ana-babasının ölümü. mitolojinin kendi manüğı içinde açıklıyorlar. başı etrafinda üç kez do­ landırarak. onu kabul edemezdi. "can yerine can" verilmeliydi. aalannın başka birine geçmesi için onun başına donup dolanmak. Benzer bir geleneğin adı. Kazaklar ve Kırgızlarda. Kır­ gızlarda. yaşlı birinin de­ ğil. Başın etrafında çevirmek ve hediye vermek inananın izleri de "can yerine can" hakkındaki görüşlerle bağlı olmalıdır. hastanın özellikle de çocuklann başı etrafında dolaştınlıp.

Bu inana. Kınm Tatarian arasında. meM . Oyuna katılan bir erkeğin. çoğu araştırmaalara. bolluğun işareti olarak görülürdü. gelinlik giymesi de bolluk ve bereket anlayışryla bağlıdır. < l MEL RİTÜELİ (DEVE RİTÜELİ): Tarihî anlamsallığryla bilinen din kaynaklı bir oyun. birbiriyle "Ce­ me!" oynarken. "Nevruz" adıyla da yapılır. kut­ sal sayılırdı ve Tann'ya kurban verilmiş gibi değerlendirilirdi. Radlov da "Alasla" sözünün açıklamasını yaptığı zaman kaydetmiştir. Merasim kaynak­ lı birçok oyun gibi. V. buyucu­ luk âyini. Adının diğer bir şekli de "Deve Oyunu" (Ceme!. Arapça'da de­ ve demektir) olan bu dinsel merasim. toprağın bereketli olması ve verimliği artırma amaanı taşımaktadır. müzik ve dans.imin aynlmaz parçalandırlar İçeriden birleşerek oyunun bütünlüğü­ nü oluştururlar.CEMEL RİTÜELİ luk getireceğine İnanılır. Bu. geleneğin ta kendisidir. kötü uıhlan kovmak için oynanılan bir efsun gibi değerlendirme imkânı vermiştir. Merasimde gösterilen oyunlann yazılı metni yoktur. Türkiye'nin Tekirdağ'ında. toprağa tohumun 123 . Hatta bu kurban. âyin-oyun. dinsel eski merasimlerin bir kalıntısı gibi oldu­ ğundan kalıplaşmış davranışlarla doludur. "Cemel Oyunu'nun. eğlence yönleri daha öne çıkmış bir şekilde. ölen biri olsaydı bu ölüm şehitlikle bir tutulup. onu. Bu ve kalıplann dışına çı­ kılamaz. daha çok bilinir ve Balkanlarda da değişik vı-rsiyonlan vardır. bu oyun­ da da taklit etme. her zaman dikkatle izlenir. Sihirli Ruhu'nun varlığı. İki köyün delikanlılan. 1520 yaşlarındaki gençler tarafından oynanan "Ceme!" oyunu. mitolojik anlamsallığına göre. sonunun nasıl biteceği bilinmiyormuş gibi. Oyunu yönlendiren. Günümüzde. içerik olarak bereket ve bolluk düşüncesiyle ilgili olup.

eski bayram­ lara Özgü çizgilerini korumuştur. Kaynağını doğanın bilinmeyen yönlerinin sembolü olan dinsel törenlerden alan bugünkü oyunlar. Bu motif me­ rasim kaynaklı tüm oyunlarda karşımıza çkar. ev­ renin kaostan yaratıldığının sembolüdür. "Cemel Oyunu"nun gerçekten de bolluk anlayışını canlandıran "buta". aydınlığın karanlıktan dpğması gibi. Oyunculann "çomak" adı verdikleri bir sopayı gezdirmeleri de onu kutsallıkla ilgili görme olanağını da verir. mitolojik Ulu Ana sembolü gibi işlev görür. "Saya". Araştırmalar. yıkılıp ölü gibi yatarsa. Bu bakımdan. Merasimdeki yaşlı kadın da işlevine göre. "Deve Merasimi'nİn. o yıl o evde bolluk ve be­ reket olacağına inanılır. neden deve kılığına girildiğini bilmediklerini söy­ lüyorlar. Bu da herhalde. Bolluk-be re ket ve üreme anlayışlı eski dinsel törenlere olan bir bağlılığı da oyunun günün istenilen vaktinde değil. "Cemel Oyunu".CEMEL RİTÜELİ atıldığı İlk gün oynanması da onun uğur ve bereket amaayla yapı­ lan bir merasim olduğunun iradesidir. dinsel tören kaynaklı olduğunu gösteren detaylardan biri de ölüp dirilme motifinin burada sık sık tekrarlanmasıdır. çoğu durumlarda. bolluk ve bereket getirilmesi fikrinin taşıyıcısı olup. "Sayaçbaşı" adını taşır. Gerçekte de kutsal içerikli oyunlarda sopa. Anlancılann kendileri de oyun zamanında. Türkiye'nin bazı bölgelerinde ise bu oyunun adı. Oyuna başlamak için gece yansının gelme­ si beklenir. bahşiş verilmeyen evin önünde. 124 . "Sayacı" oyununa yakın ol­ duğuna işaret eder. "Saya" olarak karşımıza çıkar. Bununla bitlikte. hangi evin kapısında oynanırsa. Hatta oyunu oynayanlardan biri. Sopanın dairesel hareketleriyle. bereket ve hayatın devamlılığı fikrini sem­ bolize eden bir unsur olarak yer alır. sadece belli bir zamanda geçirilmesidir. "Ceme! Oyunu"na da bayram gözüyle bakılması ve "Bolluk Neşesi" veya "Bereket Şenliği" olarak görülmesi doğaldır. o yıl o evde bereketin olmaya­ cağına ve o evden bir ölünün çıkacağına İnanılırdı. toprağın verimliliğinin artacağına inanılırdı. sadece geceleri oynanır ve Türkme­ nistan Şamanizminden kaynaklandığına inanılır. Cemel denilen oyuncu.

"Esege Ma­ lan Tengri" de ebedî gök tannsının oğlu veya sadece gök oğlu sayı­ lırdı. Onun adına "Şıngıs" ve başka şekillerde de rastlanır. yerde yaşadığına inanılırdı. Moğol şaman inanışında da bir "Gök Oğlu"dur. çeşit çeşit gıdıklamalara girişilmesi. O. "Esege Malan Tengrfnin. hayatın dairesel olarak tekrarlanması ve ölüp dirilmeye olan gerçek İnana sembolize eden gülüş. "Cengiz Han" motifi. Ulu Tann'nın. çok sayıda versiyonu vardır. kült kahraman işlevinin taşıyıasıdır. Gök Oğlu gibi. Bu ruhun adı­ nın "Cengiz Han"ın lakabını alması ise mitolojik düşüncenin gerekli­ liğidir. "Cengiz Han"ın ilâhîleştirilmesinde. onun ilkel çağlarda yapılan dinî merasimlerle bağlılığını görme imkânı verir.CENGİZ Oynanmasıyla. Uryanhaylarda. Buıyat rivayetierindeki kült kahraman. "Çngis-Kezer-Kayrakan" adında bir mitolojik 125 . Çünkü "Cengiz Han". önemli yer tutmaktadır. ölümünden sonra Gök Oğlu Cengiz hakkındaki yazılar da etkili olmuştur. Ateşin meydana gelişi ve hatta bazı yerlerde adın konulması da onunla ilişkilendirilir. vcnlik naralan atılması ve garip sesler çıkarması. tarihten bilinen ve adı milattan önceki ikind bin yılın en büyük kişileri arasında anılan "Cengiz Han"ın. Birçok araştırmaanın. Tann Devleti" düşüncesi ve "Gök Oğlu" hakkındadır. bir gök oğlu olduğu gibi. sonradan ilâhîleştirilmiş olduğuna dair fikirleri de yanlış­ tır. öz evla­ dını yeryüzüne gönderdiğine dair mitolojik inanışlarda geçen kah­ ramanlardan biri. Bu anlatılanlar. Merkezi Asya ve Sibiıya halklannın hanzalanna silinmez izler bırakan "Cen­ giz Han" adıyla bilinen mitolojik anlatımın. genellikle Atalann ruhlan arasında tapınılan bir varlıktır. CENGİZ: Yeryüzünde düzeni sağlamak için. tarihteki faaliyetlerinin yanı sıra. Gülmek için. Birçok halk bilimi metninde de görüldüğü gibi "Cengiz Han". hayvanlann taklidinin yapılması. O. bazı düğün geleneklerinin oluşturucusu ve demirdliğin koruyucusudur. göklere gkmadan önce. Moğol mitolojisinde. bereketin geleceğine inanılan bu oyunda bolluk.

Timuçin'in mensup olduğu so­ yun. Timuçin'in. Son dönemlerdeki araştırmalar. "Umman Denizi" anlamını koru­ muştur. Buradaki "Cengiz" adı. "Çingis-Hadr-Tangriin-Hu" adında tanınmış bir şamandan bahsetmiştir. bir zamanlar Moğollarda yaşamış. Tarihî kaynaklardaki. tüm yeryüzünün sahibi olduğuna dair metinler var­ dır. "Çin'is" sözü. A. Bu herhalde. Timuçin'in mensup olduğu boyun adı da "Borçigin" (BÖrü tekin. Bu metinlerde adı gecen büyük selden sonra. düz) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu metin. Üçüncü bir fikre göre ise Mo­ ğol kaynaklı olup. kahramanın adı. Çn kökenli "çen" (sadık. boz. "Çingis-Çingiz"dir. bütün dünyayı kapla­ yan sele kadar. tüm doğaya can verilip tekrar yaratılması. Saka Türkçesinde. "Deniz-Tengiz" sözcüğüyle açıklanmıştır. yazılann birinde. "Kurt" (Börü) anlamlı "Çino"nun olduğunu kanıtlamıştır. "denizlerin koruyucusu" gibi anlamlandırarak. hiç şüphesiz. Banzarov. D. yalnız halk biliminde kullanılan. Buradan Timuçin'in gök oğlu soyu ile ilgili olduğu anlaşılır. şöhret bildiren "Çingiz". talih ve felekle bağlantılı "Çıngıs Haan" adında bir ruh vardır. Erlik'in yedi evladından birinin adı. Timuçin'in şamanı "ButTengri"ye de belli olmuştu. "Çİnıs Han" idi. Şamanist Moğol geleneğinde ise "Hadr-Çingis-Tengri". Türk haJklanndan birçoğu. "Borte". "Gök Oğlu" demek olan. "Çıngıs" sözü vardır. Eski Türklerdeki "gök oğlu" motifinin versiyonlanndan birinde. Çağdaş Türk dillerinden Hakas metinlerinde. "güçlü.CENGİZ varlık kaydedilmiştir. Cengiz'in adıyla ilişkilendiriiir. Bu ruh. dayanıklı" demek olan "çingis" ile ilişkili­ dir. "Han Tengiz-Cengiz"in. "CengizŞingiz" adlı bir ruhun varlığına inanır. Kaynaklarda. gök oğullanndan olan bir ruhun adıdır. Yakut mitoloji geleneğinde. Göktürk * 126 . kurt gibi) olarak veriliyor. sözcüğün sonralan geçirdiği içeriksel değişim so­ nucunda kazandığı anlamdır. tarihteki hiçbir kişilikle örtüşmez. Anohin'in verdiği bilgiler­ den de anlaşıldığına göre. "Cengiz" sözcüğünün kökünde. gökten doğan "Borte-çino" adında bir varlıktan başladığına dair mitolojik metinler mevcuttur. "Çino" ise kurt de­ mektir. adının anlamı. Diğer bir fikre göre.

'Tann Oğlu" denilse bile bu ad altında. "Bengü il". Yakutlarda. yüzyıllarında Karahanlı Devleti'ndekİ hakim soy da hiç ı Türklerde Sıklıkla Kullanılan •üphesiz kendini. "Oğuz Kağan" destanındaki ta­ nıma göre kurt. Oğuz Han'ın oğlu. "Cengiz Han"ın soyundan söz edilen metinlerde kurt. "Kurt" demek olan. "çenlf'nin. "Cengiz'le aynı kökten olma görüşünü doğurur. ve 13. 127 . ilk ata ve kült kahraman özellikli "Gök Oğlu"ndan söz edildiği düşünül­ melidir. eski Türk yazılannda -Göktürk. aslında kurt demek olan. Böylelikle. Bu da belli bir ölçüde.. onun gök oğlu an­ lamına da açıklık getirir. aynı anlamlan ifade etmişlerdir. "Çino" sözcü­ Hayvan Figürlerinden Bir Omek sünden gelen "Şana" soyuna bağlıyordu. Bu inanç. "Cengiz'ln. Moğolca'daki "Cengiz" sözcüğüyle l<arşılaştırmalan da merak uyandınyor. "Gök Oğlu" olarak adlandııması da kök itibariyle aynı inanıştan kaynaklanır. Hun Devleti'ni kuranlann. Çin kaynaklannda. Kurdun. "Çingis-Çingiz" lakabını taşımıştır. "göğün oğlu" sayılır. "Çino" sözı Uğunun. Sinologlann. kurt köklü soydan geldikleri. mavi ışığın içinde iner. Hunlarda İmparator lakabını anlatan. Türk dinî-mitolojik sisteminin kurallan bakımın­ dan doğru değildir. yani ilâhî düzenle devlet kuran Timuçin. Buna göre de Tann toprağında. Gök Han'ın neslinden sayılması da bu balomdan anlamlıdır. kay­ naklarca da saptanmıştır.CENGİZ 'Nvletinin kurucusu "Aşina"nın >yundan olduğuna ilişkin bilgiler de dikkat çekicidir. gökten. "Hallan uola" yani "Göğün Oğlu". Kendisi Hun ••oyundan gelen "Aşina"nın adı.ve Uygur hakanlannın 'Tengrid Bolmuş" (Gökten Doğmuş) lakabında. İlk mitolojik metinlerde. "Kurt" ve "Çingis". kendi resmini bulmuştur. "Cengizname" adıyla bilinen destanda. "Şanyu" sözcüğünü. "gudu"nun ise "oğlu" olarak anlamlandırılması. Çince'de aldığı şeklidir. "çenli gudu şanyuy" lakabındakî "çenli" sözcüğünün. "gök". 10. "Gök Oğlu" inanana dayana­ rak. Onun 'Tann Oğlu" gibi anlamlandırması. "Gök Oğlu".

Sakalı İki Kanş" motifi­ nin "Ateşli Mercimek" adı taşıması da bu motifin. hamam­ lar. çocuğun canını "Cılka Han"dan dilerlerdi. göklerde yaşadığı söylenir. Bu çocuk. var olduğuna İnanılan ancak gözle görülmeyen mitolojik bir varlık. Sakalı Yedi kanş" motifi.CET CET: (bak: Ecdat) CILKA HAN: Yakutlann mitolojik görüşlerinde. Ateş Ruhuyla bağlılığının bir göstergesidir. Moğol dilindeki "Otuy" sözcüğünün agklanmasına da yardıma oluyor. Kılıktan kılığa girebilmeleri. "Glka Han". onun eşi olan "Çınkıs"ın. karanlık dünya padişahının küçük oğlu olarak sunulur. Ateş-Ocak koruyucusunun kısa. C1RTDAN: Azerbaycan hikayelerinin tanınmış kahramanı. Canını "Cılka Han"ın verdiği çocu­ ğun geleceği iyi olacaktır. Çünkü 128 . Araştırmacılara göre. Havyarların telef olduğu veya kuraklık ol­ duğu zaman. mitolojik asıllı bir motif. Anadolu hikâyelerindeki. Ateş Ruhu'nun halk biliminde ortaya çıkan şekillerinden biridir. çocuk doğduğunda onun kaderini belirler. şeytanî yerlerdir. iyiliksever tabiata sahip "Ayıı" ruhlar silsilesinden olan bir ruh. "Cılka Han". Şeytanî unsurian koruyan. "Grtdan" karakteri. "Urüng Ayıı Toyon'un yarattığı varlıklar arasında değildir. Türkmen hikayelerinde "Kalça Patır" (Kel Kahraman). İnanışa göre. çocuk vermediği zaman. CİN: Eski ve geleneksel görüşlerde. Tuva hikâyelerinde ise "Baldır-Beejek" olarak adlandınlır. yine "Glka Han'a yalvanlıp dua edilirdi. Onun içindir ki öyle yerlere girildiğinde. Doğum koruyucusu olan ruh. yıkık dökük harabeler. onlann en belirgin özelliğidir. herhangi bir hastalıktan veya kazadan dolayı ölmezdi. ahırlar ve köprüler gibi. Adlarına "İns-Gns" de denilen bu varlıkiann en çok bulunduklan yer. kesinlikle Allah'n adını anmak gerekir. "Boyu Bir Kanş. Türk halk hikâyelerinde de "Boyu Bir Kanş. Mitolojik metinlerde. cırtdanın boylu insancık olarak betimlenmesi.

İç­ lerinden yüksek dereceye kalanlar da olmuştur. topluluk­ la dinî bir statü kazanırdı. (hak: I Vrnon) Aslında "Gn". gizli olan". Ana­ dolu Türklerinin inanışlanna göre de Kuran. her şeyiertyie dünyadaki variıklann tersini oluştururlar. Eski Dönem Arap tarihçileri de İran tarihinin mitolojik dö­ nüşümünden söz ettikleri zaman. çocuklan değiştirebilirlermiş. eski Arap şairleri. anlam olarak "bilid" demekti. Bunlardan birine ait özellikler. çocuklan önlerden ko­ mi Yanında Kuran olmayan çocuk. dnler tara­ lından onlara yapılırdı. Azerbaycan veya Anadolu halk İnançlanndaki dnin eski motifiyle aynı değildir. İslam'a getiri­ len din anlayışı. zayıflamaya başlar.) Büyüyle ilgili ne varsa hepsi. bu anlayışlarda karışıklıklara meydan verilmeyebilir. Kaşgarî. dnlerin kötülük seven ve iyilik sevenleri vardır. Fars dilindeki. 129 . Arap dilinde "örtülü. Bazı İstisna durumlarda İse bir ruhlar kategorisi anlamı İfade etııır.llr. "ÇıvTlardan bahsediyor. Bir inanışa göre. cinlerden ilham alırlardı. Arap dillerinde ise aynı anla­ mı bildirmek için. "Dev" sözcüğünü.Şair bilinmeyenlerden haber verdiğj için. "duygu yoluyla algılanamayan. Bu dnlerin. şeytan ve dn anlayışlannın ölçüleri kesin olarak bilindiğin• l«n. Geleneksel görüşlere göre dnler. İslam inançlanndaki "On". görünüşleri başta ol­ mak üzere. İslam'da "Allah". Kuran olmaı ligi zamanlarda dnler gelip. İnanışa göre. şeytanî varlıklar olduklanndan. ınHek. " G n " söz> ugü. " G n " diye tercüme etmişlerdir. Şeytana çok yakınlar ve hatta çoğu zaman aynı olurlar. M. "peri" ve "dev" sözlerinin karşılığı olarak kulla­ nılmıştır. yerli Türk halklanndakl ruhlann genel adını bildir­ miş. ("Şair" sözcüğü. kâh "Şeytan" kâhsa. bazen hem "Gn" hem "Eönne" hem de "Albastı" denilen şeytanî variıkJara ait olabilir. ilâhî emirleri yerine getiren. "Divan-ü Lügat-itTürk"de. geceleri birbirlerine ok attiklannı ve Türklerin.CİN M ı ıı ir-1 göçe. dindar ve kâfir destan­ lannda geçen varlık" anlamlannı irade eder. Gnler. cinler "Allah'ın adından ve Kurandan korkarlar. Türkistan. dnle­ rin bir bölümü olan. bu oklardan korunmak için ge­ celeri dışan çıkmadıklannı yazıyor. "Demon" (Şeytan) anlayışından yararlanırlar.

bir yerden başka bir yere göç etmek için. dnlerin korktuğu en önemli şeyse. molla dua okuyup onlan karşısına toplar ve derdi ki. fala bakmak ve görünmeyenleri görmek) dni yakalar­ lardı. bi­ rine zarar verdiğinde. Gnİ yakalayanlardan biri molla. o insana bir daha yaklaşmayacaklanna dair ant içerlerdi. Yaratıcı tarafından. ara sıra da gökyüzüne yükselip güneşi veya ayı tuttuklanna. geceleri yalnız başlan na bakımsız ve harabe yerlere gidemezler.CİN Örneğin. çocuklann arkaya doğru yürümeleri iyi bir işaret sayılmaz ve yasaktır. Bunu önle­ mek için. Kazak-Kırgızlar ve Karakalpaklarda. Molla bir kaba su döküp önüne koyar. varolduklan haber verildiğine göre onlar. parmaklan arkada olur. ne zaman ve nerede görünecekleri belli olmayan dnler. Yani. hastalanmıştır. toplu halde en çok da eski mezarlıklarda. Azerbaycan Türklerinin yaşamakta olan inanışlanna göre d n . dnlerin korkup kaçmalan sağla­ nır. çocuklar. İnanışa göre. Grilerin. diğeri de fala olurdu. De­ ğişken kılıklı olduklanna inanılan. Bundan başka Türk halklannın demonolojik görüşlerine göre. "Falan insana dokunmuşsunuz. Gn efsaneleri hakkında konuşanlar da onlann varlığına İnanırlar. önüne örtü çekerek. cinler insan şekline girdikleri zaman. dnleri. böyle yıkıkdökük harabeleri mesken tutarlar. ger­ çekte var olanlardan sayılırlar. geceleri seçerler. Mümkün olduğu kadar çok gürültü gkararak. geldiler" diye haber verirdi. bazen de adlanna "Ednne" deni­ len bu varlıklar. Fala ise "Buradalar. Grilerin demirden korkup kaçtıklanna inanılır. Gndar hekim ise inanışa gö130 ." "Gn çarpmış" birinin ya dili tutulur ya ağzı eğilirdi. insanoğlunun getirdiği altın. her zaman insanlara kötülük yapmak isterler. "Bismillah"ör. Gnler gel­ diğinde. eğer dnlerin yaşadık­ tan yerlerden götürülmüşse kömüre döner. tas kurup (Tas Kurmak: İçi suyla dolu bir tasın içine bakarak." Gnler. Bu inanı­ şın etkisiyle. Geleneklerde. Gnler. tek tek adlanyla çağırmaya başlardı. ayaklan ters tarafta kalır. onlann topuklan önde. Bu yerlere giden birini "Qn çar­ par. gökyüzüne kurşun sıkılır ve tencerelere vurulur. harabelerde ve çöllerde yaşarlar. ışığın yere düşmesini engellediklerine inanılır. Çünkü mavi gözlü dnler. Genel görüşlere göre.

Ancak burada dikkati çeken konu. Cinin. ruhsal hastalıdan te­ davi ediyorlardı. bu cinlerden faydalanarak. Daha önceleri bu mekanda. artık görünmezliğini kaybeder. insanlara ve hayvanlara zarar verebildiklerine inanılırdı. birçok hastalığın sembolü sayılırlar. Yaşlılann inanana göre.CİN re. karan­ lık dünya güçleri olan şaytanlar ve cinlerle ilişkili düşünülmüştür. Velihanov. yüzyı­ lın ortalannda. şöyle yazmış: "Müslümanlarda. cinlerin papağını ele geçirerek. cin çarpmış denilirdi. bundan sonra efendisinin buyruğuna uyup. hastalıklara ve azarbezara cin denir. hastalığın genellikle. 19. her türlü hastalık ve azar. kuş seklinde olanlarsa göklerle bağlantılıdırlar. bir canavar görünümünde betimle­ nen cinlerin. Ç. onlan yakalaya­ bilirdi. bu yüzden de ölürdü. "Albastı" motifini hatırlatır. bu ruhlann Eriik'in karanlık dünyasından olan kısmına. "Karane131 . ruhsal hastalığı olan çocuklara. dağınık saçlı. Batı Sibirya Tataıİannın dinî İnanışlannda. cinleri sadece. kendine köle yapardı. "cin" olarak adlandmlmasıdır. iri göğüslerini omuzlan üzerinden arkaya atan bir kadın görünümünde tanımlanır. delilik ve sara hastalığı gibi rahatsızlıklara yol açtıklanna ve büyücülerin. Yılan ve kuş görünü­ münde olan cinler de vardır. Yılan olanlar yeraltı dünyasıyla. Böyle biri. Çünkü cinler. Bazı halklarda. bir insanı götürüp. o papak sayesinde göze gö­ rünmezler. onlann dilini bilen biri tutabilirdi. Papağını kaybeden cin. Cin böylece. Tüm dünyanın ruhlarla dolu olduğuna inanan eski Türklerin dilin­ de. Şeytanî variıklann kendisi bile. Nogaylarda da cinlerle insanlar arasında bir yakınlık olabileceği inanana. metinlerde rast­ lanır. Azerbaycan'ın Zagatala'smda ise "Cİn-Pir" adını taşıyan ve bu adıyla Şamanizmin İzini yaşatan kutsal bir mekân vardır. hastadan uzaklaşırdı. Bu görüntü. Cinler ise uzun boylu. Gerçekten de halk demonolojik görüşlerinde. değiştirerek insanlıktan gkarabileceğine inanılmıştır. her hastalığın cinini bulup.

Azerbaycan Türklerinin inanışlannda. şaman taralından hastanın bedeninden uzaklaştırılırdı. normal insanlann gözlerine görünmeyen ve İnsanlara zarar veren şeytanî varlıklardırlar. "Qn" adı altında zaman zaman koruyucu ruh. "Gn-Peri" deyimi kullanılır. sahip ve ben­ zeri özellikler de gizlenmiş olabilir. her yerde var olan. Türkmenlerin geleneksel halk inanışla­ nnda hem "Su Sahibi" hem de " G n " adını taşıyor. Uyguriann dini metinlerinde de bu "yeg" sözcüğü. Ba­ zen hatta "On". "Hemzatlar" da denilen dnler. Baskınlarda ise her türlü dn anlamında. "Albastı" veya başka mitolojik varlıklann birbirin­ den ayırt edilmesi mümkün olmuyor. bu varlıklann kendi ruhlan yoktur. "Gn vurmuşlar". bazen delilikle bile kanştınlır. şaman ritüelinin de başlıca çizgisidir. halk sofiliğinin mistik doğasından gelen Aşıklara ve samanlara "divane" denilmesi ve vergi verilmenin " d n çarpması" gibi yorum­ lanmasında kendini açık bîr şekilde gösterir. Mitolojik düşüncenin taşıyıcı olan geleneksel toplum insanlannın görüşüne göre. Bu durumda İradenin cisim üzerindeki hükmü yok olur. Bu anlamda. "Bizden iyiler" adı altında bilinen varlıklara dahil edilirler. Geleneksel mitolojik görüşlerde var olan çok sayıda karakter daha sonralan. kendi benliğinden kurtulma olayı gibi verilir. 132 . Çünkü. Etnolo­ jik metinlerde "coşma" olayı. Türkistan bahşı lan da her birinin kendi adı olan bu varlıklara yalvanrlar. COŞKU: Şamanlzmde ruhlarla temas sırasında yaşanan hal. kutsal doğaya sahip insanlar­ dırlar. Her türlü hastalığın nedeni sayılan bu dnler. (bak: Bizden İyiler) Dİnî-mltolojlk düşünce sisteminde ayn bir yerleri olan bu varlık­ larda. "Coşma" hail. "Gnlller". Maddî Alemle tüm bağlannı koparmış olan şaman. "Şeytan" anlamını korumuştur. Şamanizm bu anlamda görünmeyenleri an­ lama pratiğidir. "Bizden iyiler. "Coşku" hallerinin görünüşte delilik gibi kavranma­ sı. yan Şeytan varlıklar olarak kabul edilir.COŞKU me'ler veya "yeg^ler denilirdi. ruhlar alemiyle temasa geçer. Aynı mitolojik varlık. Bu durama "mistik trans" da denilir. "Gn" adı altında toplan­ mıştır. Ruhanî âlemlerden geçmenin yolu olan "coşku".

Türk Şamanizmlnde "coşa gelmek" İçin. Çünkü Şamanizmde ruhlarla yakınlık. Bahşılann pîri olan Korkut Ata'nın müziğini duyan bir bahşı. Bazı şaman sarkılan. O. "Coşku" halinde söylenen sözler anlaşılmaz da olabilirler. görünürdeki benzediğe bakarak bu hali Histerik ile aynı 133 . mistik kalıplarda doğurur ve parlatır. kopuzun tellerinden kopan bu mistik motiflerin es­ rarengiz gücünün etkisinde kalır. Ruhun bedende bir anlam kazandığı "coşku" halinde. "coşku" halindeki bir İnsan yaptığı İşlerin ve söylediği sözlerin sorumluluğunu taşrmamaktadır. maddi dünyayla olan her tür bağlantı ortadan kalkar. "Coşku"yu Tann'nın kulu­ na verdiği bir ödül sayan tasavvuf ehline göre ise "Coşku" sahipleri bu hail yaşadıklan sürece Allah tararından korunurlar. Bunun İçin de ta­ savvura göre. "Coşku" halinde olan insanlar.COŞKU ŞamanIzmin kendisi de arkaik "coşku" tekniği sayılmaktadır. Böyle bir insan kendinden geçer ve bu durum artık sembollere bürünmüş olan başka bir dün­ yayı yaşamak demektir. "coşku" aynı anda gerçek­ leşir. Dünyayı kirve pisliklerden temizler. İnsa­ nın normal bilinç hail olmayan "coşku". ruhun göklere yükselmesi ve sonra yeraltına inmesiyle. Bu haldeki insan hiç­ bir şey görmez ve duymaz gibi görünür. herhangi bir halüslnasyondan yararlanılmazdı. "Coşku" halini inceleyen araş­ tirmaalar. Mecnun. deli gibi görünen akıllılardan sayılırlar. coşku verid gücü sayesinde tedavi özelliği taşır. her zaman açık olan bir ilham kapısıdır. Bu bilgi sayesinde uygarlık perdeleri kal­ kar ve gönül gözünün açılmasıyla gizli gerçekler su yüzüne çkar. meczup ve behlül. Burada "coşma"yı yaratan daha çok mü­ zikti. evliya ve erenlere özgüdür. görünmeyenler dünyasından gelen bir ışık gibidir. Müziğin gücüyle. şamanın dikkati kendi iç dünyasındaki mo­ tifler alemine toplanır. Bu da bir Hak vergisidir. "Coşku"nun yaşanmadığı bir Şamanizm yoktur. Hızır'ın bilgi­ leri de bu gruba dahildir. normalde söylemeye çekindikleri sözleri rahatlıkla söylerler. Şamanlzmde. Onlar her görünen deli gibi değillerdir ve Tann'ya kavuşmaktan dolayı sarhoş olmuşlardır. Mistik içeriği itibariyle "coşku". onu görünmezler âlemine kavuşturur. sadece "coşku" halinde mümkün olur. "Coşku"yla gelen bilgiler.

çılgınlığa benzer ve bu süre İçinde fikir ve zihin işlevleri normalden çok farklı olur. Farklı etnikkültürel geleneklerde "coşku" halleri arasında farklıklar olabilir. arayanla aranan arasında bir âlemdir. "coşku" halindeyken zihinlerinin bir ayna şeklini aldığı­ nı ve sadece gerçekleri yansıttığını kabul ederler. Mitoloji uzmanlarına göre "coşku". "Coşku". Yaşadı klan halin ruhlarla yakınlık hali olduğunu açkça söyleyenler de vardır.CÜTÇÜ B A B A saymışlardır. So­ nuç itibariyle "coşku" bir sırdır. "Coşku" halinde olanların anlatmak İstedikleri da semboller ve mecazlarla doludur. Mistikler. bazı araştırmacılara göre mahiyet itibariyle delilikten ayırsa da "coşku"nun tekniğini tam olarak açabilmiş değildir. Bu halin heyecanlan. Eliade bile. CÜTÇÜ BABA: (bak: Dehgan Baba) 134 . Şamanizmi arkaik "coşku" tekniği olarak adlandıran M. ilham ile ortaya çkan bir sırdır. Ancak sonunda aradığını bulur. "Coş­ ku" şamanın mistik hayatının amacı değildir. Bunun için de şamanın "coşku" halindeykenki davranışlan. Şamanın inanç ve inanı­ şı ne ise "coşku"su da odur. asla onun ruhsal bozukluğunun bir gösterge­ si olamaz. Şaman "coşku" halindeyken kendin­ den geçer ve kendini bilmez. Bu âlemi kalemle betimlemek ise olanak dışıdır.

Azerbaycan Türklerinin dnlere verilen "bizden yeyler" adındaki. Ancak. Güney Sibirya'ya komşu Türk halkla­ nnın geleneksel dinî-mitolojik görüşlerindeki "Erlik" motifine ben­ zemektedir.ÇAK: Çulım Türklerinde. Bu "Çak"lann başında ise bir "Ulu Çak" bulunur. kötülük verid" •ve benzeri anlamlannı ortaya çkarmıştır. Şamanist görüşlerin sade bir şekilde görüldüğü Çulım Türkleri­ nin inanışına göre. Çulım Şamanizminin başlıca karakterlerinden olan "çak"larla. pis. Sö­ zün geçirdiği anlamsal ayrışmalar. V. bu varlıklann mitolojik doğası şimdilik öğrenilemediğinden. Radlov'un sözlüğünde de verilmiştir. "yey-yeg" kısmıyla "çak-çek" arasında da yakın bir bağ sezilebilir. Mahmut Kaşgarî'nin "Divan-ı Lügat-it Türk"ü ile diğer kaynaklarda: Şeytan anlamında kulla­ nılması. Ta­ tarlar ve Çuvaşlann dilinde kullanılan. mitolojik içerikli "Yaka" arasında bir bağlantı görülebilir. taşıdı­ ğı işlevsel özellikler açsından. "Dua İle yapılan kurban merasimfni bildiren "Çök" (çak-çek) sözcüğü ve eski Uygur metinlerin• de rastlanan. "Yeg"in Garamin Türkçesinde: "ruh". Çulım Türkçesindeki Şeytan olarak geçmesi birbirini ta135 . onun "kötü. Sözcüğün bu anlamlan. bu yakınlık da yalnız varsayım olarak kalıyor. ilginç sonuçlar doğurabilir. Bundan başka. Çirkin ve hırıltılı sesli. Kumandİn ve Çelkanlarda işlendiği gibi. Şeytan anlayışryla birlikte de kullanılan ve "Çek"in bir versiyonu olan "Çak" sözcüğünün açıklanması. "Çak" denilen ruhlann sayısı çoktur. Şamanist kültle birlikte kullanılan oldukça eski bir anlayıştır ve Çulım şamanlannın. yeraltı dünyasının sahibi sayılan on iki başlı bu Şeytanî varlık. kendi tuttuklan koruyucu ruhlara verilen addır.

Başı dönen İnsanın gözleri karanr ve çaya düşer. Su Anası) 136 . "Su Anası "dır. Tobol Tatarlanna göre "su anası". Tatar-Mişariarda. insanlan suda boğar. Diğer Türk hal klan nda. kendisiyle birlikte kuraklık ve hastalık getirir. beyaz ve dağınık saçlı. Sahiplerden biri olan "su anası" İse erkek kılığında düşünülür. Tobol Tatarian onu. "Çay Ninesi". Suya pis su dökmek yasaktır. koruyucu ruhlar olan Sahipler'le ilğli görüşle­ rine göre. uzun. Onlann yaşadıklan sarayın girişi. "Su(v) Anası" veya "su sahibi" hakkındaki görüş­ ler. BaşkurtJann görüşlerine göre. köprüden geçerken suya çok bakılırsa kızar ve insanın başını döndürür. çayda (ırmakta) yaşadığına İnanılır. Su Sahipleri'nin hepsi suda yaşarlar. nehirlerin derinliklerinde bir taşın altındadır. Ka­ zan ve batı Sibiıya Ta tarlan nda. Ve onlann içerik olarak bir kökten geldiği ve aynı mitolo­ jik anlam İçerdiği fikrini güçlendiriyor. Onun için. yaşlı bir kadın görünü­ münde resmederler. şeytanî Al ruhuyla da ilgilidir. Azerbaycanlılann. Tüıkmenler "suv adamı". Kazaklar "su perisi". "Albastı" gibi o da sadece çay kanarlannda insanlara görünür. "Su anası". Uzun kızıl saçlı "Albastı" da Sibirya Tatarlannda "Su Anası" olarak bilinir. (Suu-suv anası). "su anası"na adak için demir para atar. "su sahibi" bu sahiplerin en üstün olanıdır. "Çay Ninesfne benzer motifler var. in­ sanlann ayaklanndan tutup suya batıran kötü ruhlann lideridir.ÇAY NİNESİ marnlıyor. su merasimi ile bağlı olan mitolojik bîr varlık. Kum ukl arda ve Karaçaylarda bu motifin adı. ilk defa su doldurmaya gelen genç gelin. Bu "Su Sahibi"nın adı­ na. "su sahibi"ne selam verilmelidir. (bak: Su. (bak: Yeg) ÇAY NİNESİ: Azerbaycan Türklerinin geleneksel demonolojik gö­ rüşlerinde. Bu "su sahlbl"ni sinirlendirir ve İnsanlara zarar vermesine neden olur. Özbekler de "su atvastisi" derler. "Çay Ni­ nesi". Onun için. İnsanlara da hiçbir zarar vermezler. Yaşlı kadın kılığında. sa­ bahlan suya gidildiğinde.

Bu mera­ simin amacı. Köroğ­ lu'nun dağ ruhundan doğduğunun sembolik iradesidir. ÇENÜBEL (ÇAMLIBEL): Türkmen Köroğlu'sunun bir versiyonunda. Bu yolla. Ulu Ana'nın özelliklerinden biridir. kişileştirilmiş. Merasim. "Cembil" şekliyle. "Çeek lmay"ın açgözlülüğü de bağlı olduğu mitolojik toplulu­ ğun bir özelliğidir. oranın koru­ yucu olarak ana toprağı sembolize ettiğini gösterir. çocuklar sıkça hasta­ landıklarında. bir evrenbilim unsuru olarak destansı dünyanın dilin137 . "Cembil". doymak bilmeyen bir varlık olarak düşünülen ruhu doyurup memnun etmekti. Bu ad. yani. Bu. Köroğlu'nu dünyaya getiren kadın. körpe çocuğun iki üç aylığından başlayarak. Eski olduğu düşünülen bir versiyonda ise onu dünyaya getiren varlığın adı "Cembil" olarak verilmiştir. İnanışa göre. topluluğuna bağlı motiflerin hepsinin açgözlülük özelliğini taşıması. sinirlenir ve ondan sonra artık çocuğa koruyuculuk yapmaz. Ulu Ana. "Çeek lmay" doyurulduktan sonra bile düzelmediği takdirde onun göğsüne küçük oklar şaplarlardı. bir başka versiyonunda da Köroğlu'nu dünyaya getiren kadın ananın adı olarak rastlamak mümkündür. Dağ Ana'dır. Köroğlu Destanı'nın bir versiyonunda bir yer adı olarak. "Umay ilâhesi"nin. doy­ mak bilmeyen bu ruh. "Çeek lmay" adını verdikleri res­ mini hazırlarlardı. O. Hastalanan çocuk. Köroğ­ lu'nun yaşadığı yerin adıdır ve ülkeyi sembolize eder. çocuğu hastalandıran ruhlann korkup kaçacağına İnanılırdı. "Çeek lmay" denilen. h e m yer adıdır hem de kahramanı dünyaya getiren Ulu Yer Ana'nın adıdır. zamanında yedirilmezse. İki üç ya­ şına kadar her ayın yedinci gününde yapılırdı. insan kılığına sokulmuş bir varlığın adıdır. "ÇenlibeT adının değişik bir versiyonudur. kahramanın anasıdır ve bağlı olduğu mito­ lojik Ulu Ana'yı sembolize eder. mitolojik kurallara uygundur. Açgözlülük. "Cembil". Kutlu Umay ile bağlı bir merasimdi.ÇENLIBEL ÇEJEK IMAY: Hakaslardaki bir geleneğe göre. aç gözlü. "Çenlibel" olması. Sonradan Köroğlu'nun "Cembil-ÇenlibeTe sığınması. "Çenlibel". yine. Onu dünyaya getiren varlığın adının "Cembil". "Çenlibel". hatta intikam bile alabilir­ di.

Çin kaynaklanndan edinilen bilgelere göre. Tann sözünün eski bir şekli olan Tengri". Türk halklannın kültüründe. Geleneksel görüşle­ re göre bu dağlarda. Tann'nın büyüklüğünü ve ululuğunu sembolize ettiği İçin. Altay. Uygur. "dumanla kaplı. "Çenlibel". Tann Dağlan" adını taşımıştır. "HanTengri". İlk mitolojik anlamının unutulduğu ise açkör. Bu dağın adının. Bu yüzden de ona tapıp sığınırlar. 138 . ulu bilinen ve İbadet yeri olan dağ­ lar. Bununla birlikte Türk İnanç sistemindeki kutsal dağlar. hastalığın kişileştirilmesiyle geleneksel görüşlerde yaratılan şeytanî bir motif. "Kayrakan" ve "Abu Kaan" gibi adlarla adlandınlırlar. tek tanrıya iman getiren Hunlarda. Gök Tann'nın mekanı sayılmıştır. "Çenlibel" dağında bir yere toplanmıştır. su ve ağaç.CIR de. "Dirilik Su­ yu" da o dağdadır. sözün görünürdeki anlamı­ nın dışına çıkılmıştır. (bak: Dağ) ÇER: Kötü ruhlar taifesini oluşturan başlıca kaynaklardan biri gibi. O hayatın başlangıcı ve kaynağı olduğundan. dağ beli" ve "güne­ şin doğduğu yer" gibi açıklamalarında. evliya adlan taşımıştır. Türkistan'da ve Ana­ dolu'daki dağlann birçoğu. Türk Tanrıcılığının başlıca üç unsuru bir arada bulunur: dağ. Köroğlu'nun atı bu dağdaki sudan içip ölümsüz­ lük kazanır. "Bokdoola" şeklinde kaydedilen ulu kutsal bir dağa "Tann Kut" adını vermişler. Tann anlayışryla bağlantılı olan. "Çenlibel" de etnik-kültürel gelenekte. ebediyetin merkezi gibi kutsaldır. Doğu Türklerinde ulu ve kutsal bilinen dağ. Doğu Türkistan Türkleri İse Tann Daglan'nin içinde yer alan ve haritalarda Moğolca. Altaylarda. Tann Dağı" yani evliya dağı ve kutsal ulu dağ anlayışıyla bağlılığının açıklanabileceğini de g ö z ardı etmiyor. "Çenli" şeklinde kullanılırdı. kutsal gücü azami derecede kendinde toplayan mekandır. Eski Türk din düşüncesi için de geçerli olan bu üç unsur. Bütün bunlar. "Çenlibel" sözcüğünün. böyle bir dağı sem­ bolize eder. Dört bir yanı dağlarla çevrili (çardaklı) mekândaki ata ve ana mo­ tifine. Tuva ve Hakas kahramanlık destanlannda da rastlanır.

Türk halklannın eski mitolojik görüşlerine göre. Haganlılann dilinde. bu sözcük için "at hastalığı" tanımı kullanılmıştır: "Bir de görürsün ki. artdan boylu bu ihtivan. yanına gelenlere destan anlattınp. dört kez doğanın ÇİLE-ÇİLLE: 139 . onun hastalıkla bağlı diğer anlamlannı da ortaya çıkarmıştır. Azerbaycan Türklerinin dilinde. doğa­ nın faaliyeti baharda başlar. korkutmuş. Kış mevsiminin başlangıandan sonuna kadar. At çeri ediği zaman gırtlağından kan alınır. at ürkek ürkek dönüp." (bak: Çor) ÇEVRİLME: ÇİKE: (bak: Değişkenlik) Çuvaşlarda. arkasına bakıyor. bedenin ağırlığını bildi­ ren bir söz gibi kayda alınmıştır. şarkı söyletir. Sekenin a ğ a a n altında yaşadığına inanılır. sakalı iki kanş" motifiyle olan işlevsel bağlılığı da ortaya çkmış olur. İnsanın hastalanması ve bedeninin ağırlaşması ise geleneksel demonolojik görüşlere göre "yıg". "yel" ve diğer adlar altında bilinen kötü ruhlarla -burada ise ~çar"la. "erçerlendi" (ada­ mın bedeni agıriaşo). Kazan Tatarian. Çuvaş destanlarına göre. O zaman at çerden kurtulur. doğanın ölümü ve "zamansızlık" gibi algılanmış­ tır. Gökçay Kead şivelerinde. Sonbaharda mahsul toplanır ve kışın. Bil ki atı çer vurmuş. hazırlıklarla sona erer. çerdeymiş ve çerendeymiş" gibi İfadeler de vardır. "Şeke-Şöke" diye adlandınriar. "çer"in anlamı: "terlemiş ati sulamanın sonucun­ da onda oluşan romatizma iltihabı" gibi açıklanmaktadır. Kaşgarî'nin " Drvan-ı Lügat-it Türk" ünde. Atı götürüp mezarlıkta dolaştıracaksın. bedeni ağırlaştı) deyimlerinde. Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde "çer" sözcüğüyle aynı kökten olan "çeriemek. "Çike Suhal" adını taşıyan ve "dirsek boyunda yaşlı biri" gibi betimlenen bir varlık. "Al­ bastı". yazın devam eder. Sözcüğün tarih boyunca geçirdiği anlamsal ayrışmalar. 'er özi çeriendi" (adam hastalandı. Hayat işlevlerinin en aza indiği kış mevsimi. Buradan onun ateş koruyucusu olduğu ve "boyu bir kanş.bağlantılıdır.M.

ÇİLTANLAR: Şamanist görüşlerle bağlı olup. Türk halklannın çoğunda. Nevruz Bayramı'nda olur. donar. Halbuki. yılın en uzun gecesi olarak bilinen ve adına "Çille Gecesi" denilen geceyi. "Kırklar" adıyla da bilinir. "Küçük Çille" ve "Boz Çile" adın­ da üç evladı olan yaşlı bir kadın olarak betimlenmiştir. Uç çille veya hatta bazen iki çille olarak gösterilse de (Büyük Çille ve Küçük Çille adında kız kardeşler şeklinde). orta çağın ta­ savvuf geleneğiyle bağdaştı nrtar. Bunlann için­ den. sözcüğün mitolojik anlamını da bu konumda. Kınm'da. "Kışın oğlan çağı" da denilen "Küçük Çille" 20 gün (onun da ilk 10 gününe. İnanışa göre kışın. Tannalık görüşlerinden ge­ lir. Bu üç aylık. sözcüğün anlamsallığına bir agklık getirmeden. kökenine göre. "Çlle-Çile ayı" denilir. Türkiye ve benzer yerierde. Bahar geldiğin­ de. her şey yatıp. "Büyük Çile". Bu nedenle araştırma­ cılar. "Çile". "kırk" gibi anlamlandınlır. genellikle orta Asya ve Kazakistan bölgesinde yayılan ve kutsallan anlatan bir ad. halk bayramı gibi geçirirlerdi. kış mev­ simi bir bütün olarak düşünülür. 140 . tekrar dirildiğine inanılır. "Çille-çile" dönemi adını vermişler. mitolojik düşüncenin mistik doğasından alır. çekilen bu çilenin so­ na ermesiyle. bereketini kıştan aldığı görüşünde olan geleneksel Türk düşüncesinde kış. özel merasimlerle toplu bir şekilde. Çünkü. Söz­ cüğün anlamı. Bahann.CIHANLAR ölüp. sıkıntı" anlamlannda kullanılır. çoğu zaman da görece benzerlik temeli­ ne göre. Azerbaycan'da. Anadolu'nun değişik bölgelerinde. Bereketini kıştan alan bahann gelişiyle. Azerbaycan Türkleri de ona. mitolojik metinlerde "Çle" olarak adlandınlmasının kökleri. "Karakış" da denilen "Büyük Çile" 40 gün. "Hıdır Nebi" derier) ve kış mevsiminin son ayı alan "Boz Ay" ise Nevruz'a kadar sürer. yatan lan dört haftada uyandınr. Sözcüğün bu anlamı aslında kaynağını. "ölüp-dirilme" dönemi gibi bilinen zaman kesitine. Bunlann ayılması. Türk mitolojisinin başlıca konusunu oluşturan ve ölüp-dirilmeye gerçek inanışı yansıtan. onu tasavvuf makamına kadar çıkanr. yeni yıla adım atılırdı. "Çile" sözcüğü. doğa yeniden canlanır. "eziyet çekmek. Krş aylannın.

buna "Çltanan". "Aranglar" (erenler) deni­ len ve sulara hükmeden ruhlarla ilgili görüşler. 'Çiltanlar" a rastlamak mümkündür. Ancak daha sonralar elde edilen veriler. Kırk Çiltanlar. "Çiltanlar" her şeyden önce. bir taraftan dünyayı idare edenler yani dünyanın sahipleri olarak kabul edilir. "Çİltanlar'ın başka bir özelliği de onlann su merasimiyle ilişkili olmalarıdır. savaş zamanı şehit düşenlerin mezarian başına kocaman baş taşlan vardı. "Çiltanlar" hakkında olan görüşlerle yakınlık gösterir. "Çiltanlar" motifi. kalender görünümünde. karışık yapıda bir motiftir. Bir düğün ya da bir şenlik olduğunda. aynı divane-kalendeıierdir. onlar yılda bir kez kalendertıanede toplanıp. yeryüzünü dolaşırlar. Uygur efsanelerine göre ise "Çiltanlar". "Qltanlar"ın hatınna kırk m u m yakarlardı. "Kırk Azizler" adında ünlü bir mezarlık vardır. Bunun için de birçok araştırmaa. Acemliler.ÇİLTANLAR Bahçesaray'da. Adam Oleari'ye göre ise Derbent*te. Onlar. Bir çocuk veya hamile kadın hastalandığında bahıa. derviş-kalender motifleriyle bağlan­ tılıdırlar. Harezm Sahası'nda yer alan. Iran ve Afganistan'da yaşayanlann geleneksel görüşlerinde. Ancak "Aranglar" motifinin birçok özelliği. Q. İbadet için her gün ge­ lirlerdi. Harezm'deki kalendertıanede. "Çiltanlar Ocağı" deni­ len büyük bir ocak vardır. Türk halk bilimindeki "Kırklar" motifi de açık bir şekilde gösteriyor. bütün insanlara koruyuculuk yapıp dertlerden ve belâlardan korurlar ve onlara mutluluk getirirler. Yoksa bereket bulmak mümkün olmaz. yerli dinî-mitolojik gelenek­ lerden gelmiştir. Türkistan Şamanizmindeki inanışa göre. Yani. tutmuş" derse. küçük bir kurbanlıkla bile olsa onlan anmak gere­ kir. onlan "Çiltanlar"dan ayınr. "Çiltanlar". hastanın yakınlan kalenderhaneye gidip. bu iki motifin de işlevselanlamsal bakımdan aslında aynı varlıklar olduğu kanaatini güçlen141 . Bazı bölgelerde "Çiltanlar"la bağlı bir inanca göre. Işığı da yalnız kalender soyundan gelmiş biri yakabilirdi. Snesaryev'in verdiği bilgiye göre. Bunu. "Kırk Çiltan. Orta Asya ve Kazakistan'daki "Çltanlar"la bağlı inanışlar ise İslam'a. yeryüzün­ de ne olduğunu müzakere ederler. Türkler ve Tatarlar ise "Kırklar" deyip. "Aranglar" ile "Çiltanlar"ın farklı varlıklar olduğu görüşüne varmıştır.

'iri boynuzlu hayvanlarda ve bitkilerde görünen bir hastalık" anlamına gelen "Çor". Orta Amuderya Türkmenlerinin görüşüne göre. Ancak kordan bir oğlu olacağını ve bu oğlanın adını Köroğlu koyması gerektiğini söylerler. Kazaklann sözlü edebiyatında. 142 . göze görünmeyen variıklar-pîrier olarak bilinen bu erenlerin adı. Köroğlu'nun d o ğ u m haberini. Altaycada da "kötü talih" anlamındaki "Şar" sözcüğü vardır. Türk halk bilimine ilişkin metinlerinde de za­ man zaman karşımıza çıkar. Ölmeden önce de tüm vannı yoğunu insanlar arasında paylaştırıp. Orta Asya halktan arasındaki yerini araştıran bilim adamlanna göre dinî kitaplarda. Bulgaristan Türkleri arasında yayılan bir versiyonunda. şamanlann koruyuculan veya pirlerin. Taşauz Türkmenleri de "Kırkçiltanlar"la 'Erenleri*' sık sık aynılaştınriar. Müslümanlık dinî İle ilgili olmayıp. "Kırkçiltanlar" adında bir varlıktır. Burada şeytanî ad sayılan "Şilten". Kazak "Koroğlu'sunda. çoğu zaman "Cayıp iren kırk şilten" (görünmez âlemin erenleri kırk çlltan) şeklinde kullanılır. Uyguriarda. "Şllten'ln (Çiltan) diğer bir adı da "Rical el-gaib"dir. de­ ğişken tabiatlı "GuryabanTyi anlatan "Çer" sözcüğünü de buraya dahil etmek doğru olur. Çuvaşçada. azar-bezer getiren ruh" anlamında. "Çiltanlar"ın. sonra ebedî yaşayan kutsal erenlere ve kırklara kanşır. (bale Kayberen. hastalık ve belâ gibi değişik izleri irade etmesi ağsından birden çok anlamı olan bir söz. yakında öleceğini söylerler. sulann koruyucusu. araştırmacılara göre. Aranklar) ÇOR: Kötü ruhun. Türk dilinde. "Çiltanlar". Çuvaşçadaki. bedbahtlığı ta­ nımlarken "Şar". Ağ Ana'ya uykusunda verenler yine "Çiltanlar"dır. Kırgız dilinde yine hastalık anlamın­ da hastalık adı olan "Curu" olarak geçer. İnanışa göre "Çiltanlar". "Köroğlu" karakterinin. İslam'a kadarki çağlann düşüncesinin bir ürünüdür. Hızır'ın yardımalandıriar. "Çur" sözü kullanılmıştır. "Çil tan lar" motifi. ona. Tatarcanın bazı metinlerinde. kahraman ölür.ÇOR dirmlştir. "Kırk Çîltan" ol­ duğu söylenir. ekindliğin koruyucu ruhunun adı niteliğiyle de "Şart" olarak kullanılır. "hastalık.

Sor: 'kötü talih". Şor: "bedbaht". doğaüstü varlık. hastalıklan kötü ruh­ lara bağladığını ve şeytanî bir motif gibi canlandırdığını gösterir. beyaz ve si­ yah denilen iki çeşit "Çor" vardır. "Cehennem"de yaşayan. insanlara gelebilecek belâlan. Sözcüğün "Çer" versiyonu olduğu söy­ lenir. Şortu:"bedbaht. Radlov Sözlüğünde de "Çor"un değişik sessel ve anlamsal versi­ yonları kaydedilmiştir. "hasta" anlamına gelen "çorlu" sözcüğü de bu bakımdan önemlidir. Azerbaycan Türklerinin mitolojik inançlanna göre. kötü talihli" olarak geçer. Rus dilindeki. Bu gibi ruhlann ad­ lannda da "Çer-Şor" şekilleriyle. "Çor" kökü açık bir şekilde görül­ mektedir. eski Türklerde "ruhsal hastalık". Yakutlann İnanışına göre. iyilik karşısında direnen. İnsan görünüşündedlr ancak 143 . Z. çorlu" ifadesindeki. Pekaıski. kötü ruh. Şeytan ve iblis" anlamına geliyor. Yakut dilinde. "eski varlı. Araşormaalann görüşüne göre. çeşitli hastalıklar yaratabileceğine inandıklan "Çertegri-Aza" ve "Şorat-Aza" adlannda ruhlan vardır. "Çert" sözcüğüyle kaışılaştınlabilir. K. kul ve yardıma" anlamlan da bu içerikten türemiştir. Türk dillerindeki "Çor" sözcüğü (ve onun versiyonu olan "Çer"). hayvanlara zarar verir. Oğuzname'de. Azerbaycan dilinde bu sözcüğün anlamı: pamukta. Rus dilinden geçtiğini yazar. Tatar Türkçesİndeki "Çort" sözcüğü de aynı anlamda kullanılır. belâ" anlamına gelmesi eski mito­ lojik düşüncenin. V.sövüş ve beddua olarak agklanır. "arkadaş. "Çörek Uya" adında bir kötü ruh var­ dır. şer: "uzun süren hastalık". "çorlü'nun ise "ruh hasta­ sı" anlamına geldiğini yazıyor. bazen de başka bitkilerde görünen hastalık. bu sözcüğün. insan vücuduna nüfuz ederek. "Şeytan ve kötü ruh" anlamında "Çuort" ifadesi kullanılır. Türk şaman inanışla­ rında da kötü ruhlar. sözcüğün. Araştırmaalann görüşüne göre. Kumandinlerin. Bu ruh. sorlu: "bedbaht". E. Bu versiyonu da çok kullanılanlardandır. "Çor" adını taşımışlardır.ÇOR "Çor" sözcüğünün "hastalık. Gökalp de "çor'un. Türk dillerinde bu içe­ rik. şer güçleri temsil eden. Rus dilindeki "Çert". daha çok "kötü nah" anlamında kullanılmaktadır.

Hıristiyanlığa kadarki İnanç ve görüşlere bağlı idi. aynı anlamıyla. çocuklann boğazına takılan çör-çöpü çkanrlardı. Çöpçülük eden kadınlar. "Çöpçü" denilenler. Azerbaycan köylerinde. Demek oluyor ki böyle bir tarikat. burada yaşayan Savirlerin. Hazarlarda daha doğrusu Savirierde. 144 . Belerusça'da kullanılan "Çort". Hazar Ülkesine gelen İsrail. "Şeytan". külünü havaya savuımuştu. 7. bazı eski Azerbaycan kaynaklannda da rastlanır. "Çort" şekliyle de rastlanabilir. "Çöpçü" sözcüğüne. ara hekim ve geleneksel tedavi yöntemlerini kullanarak hekimlik yapan kadına verilen addır. "Avlan Tarihi"nden anlaşıldığı üzere. ÇÖPÇÜ: Azerbaycan Türklerinin dilinde. saygı gösterilip. Onlann mezarlan ziyaret yeri idi. "şer güç" anlamı kazanması da Türk dillerinin etkisi sonucunda olmuştur. yüzyılın sonlan nda kaleme alınan. Bu deyime. Ancak "Çert" sözcüğünün. eski inanç ve düşüncelerinin kökünü kazımak amacıyla. putperest bir tarikata da mensup idiler. "Çöpçu'nün türbesini yakmış. son dönemlere kadar çöpçülük yapan kadınlar mevcuttu. dua okunurdu. Gerçekten de Hıristiyanlığı yaymak için. kuyruklu ve tırnaklı olarak tanımlanır. kötü ruh" anlamına geliyor.ÇOPÇU boynuzlu.

dağa tapınmanın Türk Tanncılığındaki yerini açık bir şeklide gösteriyor. Ünlü İslam coğrafyacısı Gardizin'in yazdığına göre Çigiller. mitolojik işlevine göre eski düşüncede. Gök Ruhu'na. Kaynaklar. Türk dünyası efsanelerinde. Hakas ihtiyarlannın agklamasına göre. yüzyıl Çin kaynaklannda. dünyanın öz motifidir. mağara ve beşik gibi sözcüklerle bir­ likte bir anlam grubu yaratırdı. Bu anlamda dağlara tapınma. Türklerin kutsal saydıklan dağ. Hatta Şor efsanelerine göre bir yerden başka bir yere bile gidebilirlermiş. Türk halklannın mitolojik geleneğin­ de sistemli bir şekilde korunması. Dağ. Ulu başlangıç. soyun temeli ve anayurdun sembolü gibi algılan­ mıştır. Doğu Türk Hakanlan ve halkı. 6. da vatan koru­ yucusu ve mitolojik Ulu Anayla bağlı bu tapınışın izlerini a ç k bir şekilde yaşatmaktadır. Arapça olarak yazılan ve yazan 145 . uzaklarda gökle yerin birleştiği yerde. Türk kozmogonik görüşler sis­ teminde de önemli bir yer tutmuştur. ülke­ deki bir dağı kutsal sayıp. kutsal g ü ç kaynağıydı. Evrensel düzenin bütün parametrelerini kendinde toplayan dağ. Ulu Tann'nın yaşadığına inanırlardı. Yâni dağ canlıdır. Etnogenetik metinlerde (ırklann genetik yapısını inceleyen bilim dalı) vurgulanan başka bir fikir de ilk ecdadın. ulu dağlann üstün­ de dua ederlerdi. gök kökenli olmalan ve bu yüzden de dağla bağlılıklarıdır. doğum yeri. geçmişte yaygın olan bu görüşe göre.D DAĞ: Şiirsel mitolojik dünya modelinde dağ. dünyanın tam merkezinde yükselen. kök. 12. "Yer Tannsı" olarak adlandınlır. dağlar yıldan yıla büyürler. yüzyılda. ant yerleri olan bu dağda. Türk kozmik dünya mo­ deline göre. dağlann kendi aralannda dövüştüklerinden söz edilir. "Ulu Demir Da­ ğı'nın olduğuna inanılırdı.

"Bayın Ula" ve benzeri adlarla bilinir. Tann Dağlan". dağın içinde doğardı. Sibirya Türklerinin de mitolojik görüş ve dinsel davranışlannda dağ. Göktürk Kağanı. doğa unsuruydu. Uygurlann. Çin kaynaklannın verdiği bilgilere göre. Ulu bayramlardan olan Nevruz'da dağlara gidlllrmiş. ulu Ata. ulu kadın" anlamlan veren. dağ kültünün izine rastlanabilir. duygulardan yoğrulmuş gibi. Batı Türklerinde. Daha sonralan da dağlar kutsal bilinip ocak sayılır. Telengitlerde. dağda ycnllemezmiş. Ana­ dolu'da. yüksek bir dağda dua okuyup kurban kestikleri ve her yıl bunu tekrar ettiklerini yazı­ yor. Türkistan Türklerinin oldu­ ğu her bölgede. kutsal sayılırmış. Dağlar aynı zamanda. yer­ yüzünü yarattığı zaman. çocuğu olmayan bir ka­ dın. " Buzüağ Ata". göklerde. Altay Tatariannın destanlanna göre. "Kutlu Dağ"a. Yer Tannsı adı verilmişti. Kurbanlar orada kesilirmiş. dağlarla konuşur. GöktürkJere bağlı. adaklar orada yapılırmış. doğu Türklerindeki "Ötüken" gibi kutsal bilinip. kızıldan olan dağda yaşamaya . "Otüken Dağı "nda otururdu. insana arka olarak yaratılmıştır. "kutsal. dağlara dua edip ant icereler. çok sayıda dağ evliyaları vardır. Ulu Tann "Bay Ülgen". selam verirler. kutsal yüzlü dağa çıkıp dua ederek çocuk sahibi olabileceğine inanırdı. Kahra­ man. ancak kesilmiş kurban. "HanTann"nın orada kaldığına İnanı­ lırmış. "Dede Korkut KitabTnda da Oğuzlar.DAĞ bilinmeyen coğrafyaya dair bir eserde. Buradaki dağlann çoğu. "Han Tann". zengin anlamlanyla belirginleşen.

dağlan.DAĞ karar vermiştir. Tann anlayışıyla bağlılığı olan. "Elbruz" dağının adı da "Albız-AMz-Yalbuz" adının değişmiş şeklidir. Geleneksel görüşlere göre. kahraman Ediğe. Sibirya Türklerinde ise şamanlan esas koruyaniann. bana ata oldu" diyerek atasının dağ olduğuna dikkat çeker. "Maaday Kara". Dağ Ruhu'nun ta kendisiymiş. "Dağ Ana" motifi vardır. dağ zirvelerini kayınbaba olarak görürlerdi. İran mitolojisinde. eski Türklerin ulu dağlara ata gözüyle baktıklan anlamında kullanılmamıştır. Dağ Ruhunun yaşadığı yer dağdır. "Maaday-Kara Destanı "nda. "Kayrakan". "Abu Kaan" gibi adlarla adlandınlmıştır. Bu "Albastı" kadın. Altaylar. bir kızla evliliğinden dünyaya gelmiştir. Tann'nın yarattığına İnanılırmış. Cengiz Han. atası KutJukaya'nın dağda karşılaştığı ancak sonradan "Albastı" olduğu anlaşılan. 147 . Dağlar. tüm dağlann anası olarak bilinen. Bu kozmik bir dağ inanandan gelir. kutsal bildikleri için de kurban kesmeden önce asla ona gkmadıklan dağ da bu silsiledendir. mistik ve manevî güçleri olan. Dobruca Tatarlannın "Ediğe Baatır" destanına gö­ re. Başkurtlann. Gök-Tann'ya kurban merasimi de kutsal bilinen böyle dağlarda yapılır. Maddî dünyanın bir unsuru olan dağ. yur­ du sembolize ederdi. Çin kaynaklanndan anlaşıldığı üzere eski Türkler. Ancak. Göktürkler çağında. Şamanizmde karşılaşıl­ dığı şekliyle. "Ülkeyi Koruyan Ruh" gibi bakmışlar. Türkistan ve Anadolu'daki ulu dağlann çoğu. Her dağda bir eren olduğuna İnanılırdı. "Tura Tev" dedikleri. "Kara dağ. bu yüzden de duygularla yoğrulan varlıklar gibi düşünülmüş­ lerdir. Eski Türklerde dağ. yüzü güne doğru. aynı anda toprağın ve yurdun koruyucusuydu. buradaki "ata" sözcüğü. Saka Türklerinde gelinler. Azerbaycan Türk halk biliminde. Çinliler. Yani Türk mitolojik düşüncesinde Dağ Ruhu. Tann'ya şükür ve dua etmek için da­ ğa çıkar. ilk çağlarda Dağ Ruhlan gibi. "Han-Tengri". taşıyıcısı olduğu sembolik özelliklerinin de maddî iradedsiydi. "Bodin İnli" da­ ğına. hile ile parçaladıklan zaman kuraklık başlamıştı. "Arviz" adında. "Kara Dağ Sahibi" olduğuna inanılırdı. Uyguriann "Kut" da­ ğını. Kozmik dağın varlığına inanışın izlerini yaşatan Yakut halk biliminde de Tann'nın yedi katlı bir d a ğ üzerinde yaşadığından söz edilir. üç defa diz çöker ve selam verirdi.

Gezer dolaşır. mitolojik "Al-Hal" motifi­ ne yaklaştırır. ölülerin ruhlannın canlanabileceği ne İnanan bir yaklaşım) görüşlerine göre. koca olmaz" deyip çeker gi­ der. İnanışa göre Dag Ruhu. Dag Sahibi. İnanışa göre Dag Ruhu. Bu İnsan. Dag Sahibi. sonunda da ölür. çagnsına dönüp bakanın canını alıp götü­ rür. yerine başka görüşler geçtikçe. Bu görünüş itibariyle onu. "kamlık" etmeye başlar. Dag Ruhu'nun kızıyla evliliğin avalara uğur ge­ tireceği düşüncesi. Ondan sonra o adam. suyunu "Kara Dag" denilen bir dağdan İçermiş. aklını yitirip. Bu görüşler unutulup. kendini koca yapmak istediği erkeğin yanına uza­ nıp onu kucaklar. Şor Türklerinde şamanlar. Altaylann animistik (ruhu yamanın temeli kabul eden. birini çağırdığında dönüp bakmak yasaktır. Dag Ruhu'nun.DAĞ Mitolojik metinlerde. Onun. geceleri insa­ nın yanına gelir. hoşlan­ dığı hikayeler anlatan hikâyedlere vurulduğuna. Şamanizmln gelişiyle. Altay halklanndan olan Şoriarda olduğu gibi. Dag Ruhu'nun kadın gibi düşünülmesiyie bağlı inanan izleri Türk halklannın çoğunun efsane ve rivayetlerinde yaşamaktadır. san saçlı kız görü­ nümüne bürünüp onlarla yaşadığına dair çok sayıda mitolojik riva­ yetler dolaşmaktadır. Şor folklor metinlerinden anlaşılıyor ki. Onlar çıplak kadın görünüşlü Su Ruhu'nu da Dag Ruhu'na ben­ zer düşünüyorlardı. şamardan koru148 . Kumandinlere göre Dag Ruhu. Dag Sahibi'nin uzun büyük göğüsleri ol­ duğu belirtilir. onun Dag Ruhu olduğunu anlarsa hemen sallanan İri göğüslerini tutup. aklını yitirip ölür. güzel müzik yapan avalara. müzik ve kahramanlık hikayelerini çok severdi. Sayan-Al tay hal klan arasında geniş bir şekilde yayılmıştır. Dag Ruhu. "lotalarda İse bütün ruhlann Dag Sa­ hibi'nin hükmünde olduğuna inanılırdı. daha çok erkek görünümünde betimlenmeye başlamış­ tır. Böyle ya­ pıldığında. Dag Ruhu. Dag Sahibi. Dag Ruhu. başının üstünden geri atar. bu adamın canını alır götürür. "Buzdag" denilen bir dağdan ilham alırlardı. "senden bana. normal ölümlüler Dag Ruhu'nu sadece uykulannda görebilirler. Eger ona karşı böyle yapılmazsa. Adam. ormanda yaşayan hayvanlara da sahip olduğuna inanılmıştır.

Bektaşilikte. Eski inanışlara bağlı olup. bildirmesi İse anlam bakı­ mından onun geçirdiği değişimle ilgilidir. Bu sözcüğün. araştırmaalann fikrine göre. tasavvuf sisteminde. "Dede" anlamı. bütün canlı lan n sahibi olarak görürler­ di. "dağlık yerdeki orman'ı. sembolik-irtanî özel­ likli olup. peygamber soyundan gelenlere. DEDE: M. pîr ve ocak adlannda da çok kullanılan bir anla149 . orman anlayışını bildirmiştir. Dag Ruhu. Aynı inanış. "dag-daa" sözcüğüyle de "ormanlık dag". "Hal Anası" (bilimsel metinlerde. köre benzeOlirdi. Sibirya Türklerinin geleneksel kültür­ lerinde. daha çok "Albas­ tı") adıyla bilinen mitolojik varlık İçin geçerlidir. çağdaş Türkçe'deki "dag-tag" sözü. Orman Ruhu. "cet. bazı TürkçelerdekJ "orman" anla­ mına gelince. T ı a Bayanay"dır. genellikle şamanlann yardıma ruhlan bile Dag Sahibi sayı­ lır. kör olarak düşünülen bu Dag Ruhu'nun bir sembolüdür. Dag Ruhu'nun en çok sevdiği eğlence. "Dag" (tag-tıa-daa) sözünün. Türk ve Moğol halklannın mitolojik görüşlerinde. Dag Ruhu'nun kor olduğuna dair görüşler İse Sibirya Türk halklan arasında da geniş bir şekilde yayılmıştır. ata" anlamı vardır. Türk dünya­ sındaki birçok dag adının "kurt" anlamı içermesi. Kaşkarf nin "Divan-ı Lügat-it Türk"ünde Oğuzca olduğu kaydedilen bu sözcüğün. Soyun ak sakalı ve lide­ rinin ruhuna tapınmanın izlerini yaşatır. Burada Dag Ruhu. "Dede" denilir. at yelesini örmekmlş. Görünmezler dünyası ve ilâhî âlemle bağlılığın İşaretlerini ken­ dinde taşıyan bu sözcük. Yenisey Türklerinin inanışına göre. orman ve dag adlannın birbirine bağlı olduğunu. Türk dille­ rinde hem dag hem de -Gagauzcadaki "Daa" şekliyle. Yakutlarda. eski çağlarda. Anadolu ve Azerbay­ can Türklerinde. tarikatlarda hiyerarşik konum adı olarak da kullanılmıştır. manevî-ruhanî ata özelliği taşır. herhalde bu İnan­ an izlerini taşıyor.eski anlamı­ nı koruyarak. "dağlık yerlerdeki or­ man" anlayışının ifade edildiğini gösterir. kurt kafasıyla betimlerim iştir. Orman Sahibi'nin adı. Hakaslar ise Dag Ruhu'nu.DEDE yan ruhlann arasına katılmıştır. Köroğlu Destanı'ndaki Alı Kişi. Buradaki 'Tıa" sözügü.

Ör­ neğin. diğer yerlerde ise "Dede(m) Korkut" şeklinde kullanılmıştır. evliyalık katına yükselenlere ve din büyüklerine de verilirdi. "Korkut Ata" ola­ rak. birkaç yerde. demonik doğaya sahip olmanın kendisinden gelen bir du­ rum gibi şeytanî varlıklann başlıca göstergesi olup. Sonraki çaglann en saygın el Aşıklan da "Dede" adıyla bilinir. Dede Korkut Kitabında. "Dede Ağaa" olarak bilinirler.DDE KORKUT yıştır. köhne değirmen ve mezarlık gibi yerlerdir. DEDE KORKUT: (bak: Korkut Ata) DEĞİŞKENLİK: Bir mitolojik anlamlı halk bilimi motifi. kendi cildini büyü yoluyla değiştirmesi şek­ linde de görünür. aslında onlann geçmişiyle bağlantılıdır. tanı­ nırlardı. işlevsel bozulmayı sembolize eden. Onun adı. Küçük Asya Kızılbaşlannda da kutsal bilinen ağaçlar. aynı za­ manda. mitolojik körlük. öbür dünyada yaşadıklarına ve baş­ ka bir yerden olduklarına inanılmıştır. Değişken doğaya sahip varlık­ lann en çok olduklan yer. Evliya Korkut Atanın kendisi de bir dededir. mitolojik yapıdaki bir karakterin. Demonik varlıklann. Değişken doğalı varlıkla­ nn ortak özelliği ise marjinalliktir. "Değişkenlik" demonik varlık­ lann görünüşü ve doğasında kendini göstermekle birlikte. eski. öbür dünyaya giden yolda bir sınır olduğu gibi şer güç­ leri ve demonun olduğu yer gibi de karşımıza çıkabilir. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki "Aldede Ocağı" veya Şamahı'da kutsal tasının şifa dağına gücüne inanılan. yanm insanalık ve görünmeziik gibi özelliklerdir. Motifin işlevsel özellikleri arasında. önemli bir yer tutan "değiş­ kenlik". Selçuklular zamanında Anadolu'da Islamlaşmış Türkmenlerin din büyüklerine. "Değişkenlik". millî-dinî efsane kahramanlanna. "Baba" ve "Dede" denilirdi. Halk biliminde. dünyalar arasındaki sınıra işaret eder. çay. Öbür dünyanın başlıca özelliğidir. "Dede" adı. transformasyona 150 . Değişken doğanın en belirgin özellikleri. hem de­ ğişken varlıklann olduğu yer hem de onlarla temas yeri olabilir. Bu mekânlar. Dede Güneş Pîri gibi.

bu dünyadakilerin gözünde tam bir anlamsızlığı ifade eden bu ruhlar. saçsız. kahra­ manın seçtiği (veya ata ruhlann ona bağışladığı). kınk döküklük ve yanmalık mitolojik inanışlarda. sakalsız ve kel şeklinde betimlerierdi. Yakutlar. sihlril-büyülü güçle­ ri ile bağlılığın göstergesi sayılmıştır. aslında. insana çocuk verme gücü olduğuna ina­ nırlardı. değişime uğ­ rayan eski inanışlann. Şeytanî aleme özgü bu varlık­ lann yedikleri de kirli ve pis şeylerdir. en çirkin ve en çe­ limsiz ne varsa. görünüş İtibariyle acayiplik. en güzel ve en göze geleni de odur. Böyle asimetrik görünüşün. yeryüzünde bir anlam ira­ de etmeyecek varlıklardan seçilirler. karanlık dünyanın. Yani asimetriktik. kaşsız. Değişkenlik. demonik varlıklar olan perilerin ne kulak!an ne burunlan ne de gözleri vardır. bir de mekânsal özellik taşır. hikâyelere geçerken. Asimetrik görünüşlü olup. epik bir motif. Türk halklannın ölüler dünyası ile bağlı geleneksel demonolojik görüşlerinde kendi paralelini bul­ ması. kılık değiştirmeye gerek vardır. şamanlann koruyucu veya yardıma ruhlan sayarlardı. Bu motif ise geçit merasimleri ve sınavlan ile ilgilidir. Tuvalılar ise bu şekil ağaçlan. doğurmuş olduğu konu ve motiflerin bir so­ nucudur. eğri büğrü agaan koruyucu ruhunun. acayip görünüşlü. yine dönüşmeye. onun İçin de bir gözünü hır elini kapatır veya bir ayağını katlar. karanlık dünyanın sakinleridirler. Bu ise aynı zamanda aktüdliğini yitirip. Vılyuy Yakuttan da Su Sahibi'nİn insan görünüşünde olmasına inanmış olsalar da onu normal insanlardan farklı olarak. Bunlann kendisi. demonikdeğişken doğaya sahip olmanın göstergesidir. geçici özellikler taşır. Kötü bir ruh hakkında yazılan Yakut 151 . Harezm'de yaşayan Ozbeklere göre. görünüş itibariyle biçimsiz olup. bu dünya ile öbür dünya ara­ sındaki sının sembolize ederek. demonik ruhlann birçoğu. ge­ nellikle. Onun için hikâyelerde. Eski inanışlara göre. şeytanî mekâna geçmeyi gösterir. yeraltı ölüler saltanatına aittirler veya kutsallıkla ilişkilidirler. değişken hayatla ölüm. Bu durumdan başka bir duruma veya herhangi bir sının ariayıp geçmek için. Örneğin. Benzer şekilde.DEĞIŞKENLIK uğramış motif gibi değişkenlik. rastlantı olmamalıdır. Onlar. Kendini ölü gibi gösteren.

yani öbür dünyanın İzlerini kabul etmek gerekiyor. kör veya topaldır. kahraman öbür dünyayı sembolize eden düşman sınınna vanrken. tek kollu. doğrudan de­ ğil. Çuvaşlann gelenek­ sel demonolo|ik görüşlerindeki ruhlardan biri. bu dünyada yapılanlann tersini yapmak. sadece "Çurcan" yani "yanmcan" adını taşır. yine tam tersini yapıp suyun önünü açar. tek ayaklı ve kel Abaası'lar da değişken tabiatlıdırlar. İçeriğine göre demonik kökenli­ dir. "D'eblls Sokor" da değişken motiflerdendir. iri gövdesiyle suyun önünü daha da keser. suyun önünü kapatması istendiğinde. Çünkü. eğitim almak İçin verildiği şaman kadının kendisi de tek ayaklı. Ondan da geleceğin kahramanlan doğar. Yakut Inanışlanndaki kötü ruhlar olarak geçen. tek gözlü anlamı İrade eden "Sokor" benzeri sözcük­ ler. tersine nallanır. bu ruhun sahipliğini yaptığı saltanatta ne varsa hepsi yanm bırakılmış ve eksiktir. Türk halklannın hikaye ve destanlannda. buradakilerin tersidir. Şeytanî kökenli 152 . tek gözlü. tek gözlü. Demonolojideki "Şeytan". tek gözlü ve tek kollu bir iblistir. bu varlıklann değişken tabiatlı olduklannı gösterir. Bir Karakalpak efsanesi. Şaman halk biliminden anla­ şıldığına göre. Böylece. tek ayaklı ve kel kadınla evlenir. çayın önünü kesen ejderhaya yolu açması için insanlar yalvanriar. de­ ğişken tabiatlı olan. Onlar demonik doğaya sahip bir motif olan Çiçek Ruhu'nu da tek ayaklı. Yeraltı dünya ruhu olan cadı kadının dediklerine. kartal kıtığına giren Ana Hayvanın dünyaya getirdiği gelecek şamanın. Orak ve Mamay'ın kahramanı. Kahramanın atı ise kel bir yavruya dönüşür. "Eriik"in yardımcısı olan tek gözlü ruh. O bu­ nun tersini yapıp. bu de­ ğişken tabiatının izini açıkça yaşatmaktadır. tersinden kulak vermek lazımdır. Altay metinlerin­ de de yeraltı dünyasının hakimi.DEĞİŞKENLİK hikâyesinde. An­ cak. Efsaneye göre. "Erlik"in oğlanlannın adlannda. acayip görünüşlü bir ço­ cuğa dönüşür. Türk halklan destanlannda. öbür dünyada ne varsa hepsi. Asimetriklik veya değişkenlik. öbür dünyada hareket edebilmek için. tek elli ve kırmızı gözlü varlık gibi betimlerierdi. Bazen de atın nallan pkanlıp.

m "ÜIgen"den farklı olarak. orta zamandaki dönüşmenin ruhun dönüşmesi oldu­ ğunu söylerken. 19. Efsanelere göre hatta birind suvarma yolunu da "Dehgan Baba" çekmiştir. Onda. V. Adı. Yani. şekilsiz ve kınk dökük olurlar. gerçek İçeriğin göz alıa şeklini. Bazen Hıdır'la da aynı tutulan Dehgan Baba. sadece "oldu" sözcüğüyle de ifa­ de olunabilir (Örneğin. "Al" ruhunun adıyla aynı kökten gelen. Neklyudov. yani sonraki yıllarda bu şekli alsa da bir 153 . geleneksel halk biliminin ilginç bir parçası gibi değişkenlik motifi de kendi kaynağı itibariyle. mitolojik düşünceden gelen bir grup eski görüş ve fikirlerle bağlıdır. "hile ve aldatma" gibi an­ lamlan da bu varlıklann değişken tabiatlı olmalarıyla bağlantılıdır. Değişkenlik veya kılıktan kılığa girebilme. hoş görünüşlü ve oldukça sağlam vücutlu bir ihtiyar olarak tanımlanır. kuş kılığında bir varlıktır. kuş olup). Türkmen. Propp. tarla sürmeye yarayan kotan adlı aleti ilk yapan "Dehgan Baba"dır. üçkağıtçlığın ve çok bilmişliğin sembolü olan "Kara Tilki" kılığına girebilir. efsanelerde. Böylece. Diğer Müslüman kutsallıklardan farklı olarak.DEHGAN B A B A • lan hlkAye kahramanları da asimetrik doğar. Kırgızlann görüşüne göre o. uzun uzun agklamalara gerek kalmadığı yerlerde. S. "Albastaak" ve benzeri sözcüklerin. örneğin Hakaslardaki "Huu-iney" (Ağ Ana) motifi de sahtekarlığın. onu taklit edip İnsan yaratmaya kal­ kın kardeşi "Erllk'ln yarattığı İnsanlar. Kırgız ve Kazaklarda) "Akrar" kültünün kalıntısı olan bir motif. buradaki değişkenlillk. yüzyılın sonlanna kadar onu sık sık Ademle de kanştınrlardı. herhangi bir dönüşümü. yalana görünüş altında gizkmesidlr. Ak çiçekten insan ya­ ni. demonik tabiatlı varlıklar ol­ duğuna göre. İslam döneminde. Demonik karakterlerden bazılan. onun adına hiçbir mucize kaydedilmemiştir. sade giyimli. "Al­ bas". Mitolojik metinlere göre. ruhun çe­ şitli varlıklara aksettirilmesî şeklinde açıklamıştır. kültürel kahraman çizgileri var. epik metinlerin dilinde. Körlük) DEHGAN BABA: Orta Asya hal klan nda (Özbek. Saka Türkçesinde. (bak: Demonoloji.

İlk insanı temsil eden bu varlık. ardından da Tepegözü" öldürür. İnsanlarla yüz yüze geldiği zaman. DEMİR TIRNAK: Türk halklannın demonolojik görüşlerinde. Tüı kistan halklanndan Özbekler ona. "Baba-Dayhan" derler. Ata kültü ile de bağlantılı olabileceğini ileri sürmüşlerdir. araştırmaalarda. ekindliğin kutsal koruyu­ cusunun adını Kazaklar da tohum ekildiği zaman anarlar. demir burunlu. "Demir Tırnak". O. Özbek. Geleneklerde. "Dehgan Baba" motifinin bir paraleli de Cütçü Merasiminin kahramanı olan "Cütçü Baba"dır. "Bizim elimiz değil. yan gerçek yari efsane bir varlıktır ve ormanlarda yaşar. 'Tepegöz" efsanelerinin Kazak. güzel bir kadın görünüşünde betimlenirdi. "Gl Baba" ve daha sonralan ise "Ekind Baba" da denir. demir tırnaklı. Kırgızlar ve diğer Türk topluluklarında adına "Jeztımak". "Dehgan Baha'yla ilişkili âyin ve görüşlere dayanarak bu motifin. ekindliğin koruyucusu olan "Dehgan Baba"nın adıyla ilgili düşünülür. 154 . Onun adına. birind ekin zamanı tariaya buğday ektiklerinde. "Burkut Baba" ile "Dehgan Baba" motifleri arasında ilişki bulunduğu olasılığı üzerinde durmuşlardır. Akrar merasimleri. önce "Demir Tırnağı". bazen de "Jez Tumşuk" (demir burun) olarak rastlanır. Karakalpaklar. Altay ve diğer versiyonlannda. "Dihan-Ata" ve Türkmenler. Özbekler ve komşu olduklan Tadkler.DEMİR TIRNAK ritüel-mitolojik motif olarak İslam'a kadarki inanışlara bağlıdır. ef­ saneye göre. Adına "DihanAta" da denilen kutsal yüzlü bu varlığın. eski kült evresini canlandırdığını söylemek zordur. Karakalpak. Motifin. Kır­ gız. burnunu saklardı. Türkmen. Bu demon. zaman zaman rastlanan bir motif. öküzleri tarla sürmede kullanan ilk ekinci olmuştur. Tüm tarla işleri. kültürel kahramanlar hakkındaki metinler­ le ilintisi de bir istisna değildir. Araştirmaalar bu motifin. "Boboyi-Dehkan". "Dehgan Baha'nın eli olsun" derlerdi. Kotan yapmayı ve tarla sürmeyi de insanlara öğreten odur. 'Tepegözün" bazen kızı bazen kız kardeşi. nadir hallerde de kansı olarak geçmek­ tedir. ava gibi ortaya çıkan kahraman.

sanki üst üste düşmüş olduğu. (Adındaki "bahsi". şaman mitolojisinden gelme sayılır. Türk etnikkültürel geleneğinde. yine bu "Kıday Bahsi"dır. ülcre özgü bir sanat sayılmıştır. "Demird"leri koruyan. Mitolojilerde. Ülgcn'in kızı arasında yapılan evlilikten doğan topal "Kurultay" gön­ derdi. Türk mitolojik geleneğine gelince. demir kollu. "Demird".) Göktürklerin atalan da demirdydi. hiçbir doğaüstü gücün egemenliğinde sayılmayan bir ruhtur. "Allah"). Sınavdan geçen şa­ mana. mitolojik bir varlık olarak. Bu yüz­ den de Türk halklan demiri ulu sayarlar. "Ergenekon" destanında 155 . aynı zamanda falalara ve bu­ zu. Yakutlann Hıristiyanlığa kadarki dirü inanışlanna göre. onu kendilerinin manevî yaratıcısı saydıklan İçin. I Hger mitolojik karakterlerden farklı olan "Demird" motifi. örneğin Yakutlarda. Türklerde Boz­ kurt'un ata olduğunu gösteren. işlevlerine yakın bir işlevle yüklüdür. Demirdlikle. gerçekte. demir tırnaklı ve bazen de demir vücutlu olaı. "Demirurg" ile kıyaslamak mümkündür. saman­ lığın. aralık dünyadan olan şamanla. "Ben. çoğu u ı ian. Demirdlik sanatını ve hatta samanlık etme becerisini.DEMİRCİLİK l temlr Tırnak" motifi. (bak: jezomak) Dİ MİRCİLİK: Şamanizmle bağlı olup. birbiri üzerinde oynadığı bir merasim vardı.tk İK'timlenirler. "Demird" şeklinde ortaya çıkabilir. şeytanî motiflere olan yakınlığıyla da tanınır. Bu ruh. "Demlrd"nin kılıcı verilirdi. "Kıday Bahsi" adında bir hami ruh vardır. insanlara bağışlayan. Bu merasimi şaman yönetirdi. Bu bakımdan. Kumandinlerin inanışlanna göre onl. "Demirurg"un (Eflatun'un idealist felseIrslne göre. onun yerini. onun usta ve koruyucu ruh olduğunu gösteriyor. Şamanla­ nn çoğu. ilk demird olduğuna işaret eden yerler de vardır.nı. kurdun. Kuday Bahsı'nın oğluyum" derlerdi. Kültürel kahramanın kendisi de bazen. Çin metinleriyle birlikte. topal ve aksak da olabilir. belli bir anlamda. Bu bakımdan. ulu şaman ve demirdleri. "Demir-1 ile şamanın bir yuvadan olduklanna inanılır. görünüş İtibariyle. "Er­ lik" ve diğer yeraltı varlıklann kızlan da şaman efsanelerinde.

Harezm'ln gü­ neyindeki eski bir kalede gecelemeliydi. demircinin aynı anda bir büyücü olduğunu kanıtiryor. oldukça eski çağlara bağlanır. Bilgiçlik aynı anda. Hazreti Davud'un hayır duasını almak için. Özbeklerde. Orta Asya Türk hal klan arasında. "Oğuz Ka­ ğan" destanında. Bu. demird anlamında. bu bilgileri de sadece bilgiçler bilebilirdi. "Rus Dilinin Etimolojik Sözlügü"nde. Tomürdü" (Demird) adlı ustanın. İnanışa göre. eski Bulgarcadan alındığı gösterilen "Balhçi" sö­ zü geçmektedir. "Oğuz'un ol kişi tamam bilidsiydi" denmiştir. Hazreti Davud'un demircilerin pîri oldu­ ğuna ilişkin inanışlar da böylece demircilikle samanlık arasındaki ba­ ğı yaşatmıştır. demirden yararlanmayı da insanlara İlk o öğretmiştir. İlkbaharda. zindan üzerindeki kör demiri kağanın çekiçle vurmasıyla başlayan bu şenlik. Ev­ ren bilimine dayanan düşünceye göre. Orta Asya Türkleri arasında da yayılmıştı. normalde bilgi yasaklanmıştı. Demir dağının eritilip. demir kapıyı açması da "Ergenekon" destanını çağrıştırıyor. eski Türklerde ulusal ve dinî bayram sayılırdı. demirdlerin ko­ ruyucusu olarak tanınırdı. kurtancı demirci motifinin kökleri.DEMİRCİLİK rast gelinen. "bir işareti yorumlamak" anlamında kullanılan. "tabip. bayram olarak kayıtlara geçmiştir. Çağatayca-Farsça sözlüğünde de "Kam" sözcüğünün karşısına. Bilinmeyen­ ler âleminden gelebilecek olan. hekim" anlamlannın yanı sıra "bilgiç" anlamı da eklenmiştir. Korkut Ata hakkında da bu yüzden. Fasmer'in kaleme aldığı. Bazı kaynak­ larda. Şamanlann demircilikle bağlı inana. Örneğin. oradan yol açıldığı ve bu yolla ışıklı dünyaya girildiği gün. Hazreti Davud. "belgelemek" sözü. bilinmeyenler âlemi ve ruhlar alemiyle İlişkiyi de akla getirirdi. yeni samanlık yapmaya başla­ yan biri. 156 . eski Türklerin inananda. "bil" ve "bilid" ile aynı köktendir.

evren ölçüsünde. bu balomdan. DEMON: Yunan mitolojisinde. talih ile aynı tutulmuştur. Aristo'ya göre ise evrenin koruyuçuşudur. bilimsel dilde aynı anlayışla irade olunmuşlardır.tmlabilir. Ayn ayn mi­ tolojik sistemlerden söz edildiği zaman. Knosllklere göre İse maddeyi yaratan. dar anlamda ise daha çok kötülük verid ruhlan tanımlar. Olimp tannlanna da bazen "Demon" denilmiştir. "herkese belirsiz. uygarlıklara bağlı sürecin kumcusu olarak ı . O. antik çağda mitolojik-felsefî bir içerik kazan­ mıştı. Eski mitolojide. Bu söz­ cük. ulu yaranadır. İnsana ve onun talihine kötü etki ya­ pan şer ruh olabilirdi. daha çok bir usta ve sa~ nalkann faaliyetine yakındır. "Demiurk" anlamı. Teo157 .ıı.ıy> gibi. Hatta "Demon" motifinde preanimizmin (ruh bilim öncesinin) evreleri görünür. "DemiunV'la kültürel kahraman aynı iş­ levleri yerine getirirler. mitolojik kahraman anla­ mında kullanılmıştır. "Demon" anlayışında. Platon'da "Demiurk". evrenin yardımcısı. Ancak çoğunlukla. bu sistemlerdeki ilâhlar ve ruhian bildirmek için yararlanılmıştır. onun etkisi altında olduğuna göre "demon". yeri ve göğü yaratandır.»ısımıza çıkan kültürel kahramandan farklı olarak. sözcük itibariyle. Mecazî anlamda İse "yaratıcı" yerine kullanılır. İnsan hayatında tüm meydana gelenler. Demonolojideki varlıklar da sonra­ dan.r. "Demiurk" teri­ mi. o güne kadar var olamayan nesneı« ıı yaratmak gibi bir işlev gördüğü için kültürel kahramanla karşıı. ilâhî güç" anlamı­ na gelirdi. Mitolojiye dair bilimsel-teorik eciebiyatlarcla genel içerikli bu anl. yaratılışın unsuriannı ve kültürel objelerini meydana getiı . tesisatlan yaratan. "Usta. "Demiurk"un faaliyeti. daha çok kocaman doğa unsurlarını yaratmak iş­ levini üstlenen mitolojik varlık olarak kullanılır. Bu güç. sanatkâr" u ilamına geliyor. edebiyatlarda. Örneğin. ilâhî güçlerle İnsanlar arasındaki arabuluculara da genel olarak bu ad verilmiştir. Bir anda görünüp aniden kaybolan bu demon ile herhangi bir yakınlık yasaklanmıştı.DEMON in MİllRK: Yunan kökenli olup.

Bazen de kılıcın kendisi. Demonik karak­ terlerin canı dışarıda olur. An­ cak bu dönem demonolojlslyle ilgili materyaller ayn bir araştırma alanı oluşturmaktansa. inanışlar. Adının anlamı açıklandığı za­ man. Gıdı kadını öldürüp. belli çevrede yürütülen araştırmalar hariç. Bazen büyülü destan kahramanının adı. destan kahramanının ca158 . halk bilimi. birbirinden kesin bir şekilde aynlmazsa da bu metinlerin sisteme oturtulup. mitolojik görüşlerin yeniden yapılanması için bir başvuru kaynağı görevi görmüşlerdir. kısa ve küçük hacimlidirler. atın slnebendinde süs olarak kullanmak. Demonolojik varlıklar hakkındaki görüşlere göre. özellikle efsun metin­ lerinde önemli rol oynar. dili de şiirsellikten uzak. dikkat edilmemiştir. destan kahramanının özelliğini şeytanî suretten aksettirmek bakımından ilginçtir. Yalnız 20. şe­ kilsiz ve kalıpsızdır. Bu metinler estetik kalite ağsından hikâye veya destanla kıyaslanamaz. "Animizm" terimi­ ni. uzun zaman araştırma konulan arasına girmemiş. mitoloji ve et­ nograf! konulu bilimsel araştırmalann merkezinde yer almıştır. Demonlar alemi ile ilgili metinler. yüzyılın ikind yansında demonlar âlemi. onun üzerindeki hükmün geçerli ol­ masını sağlardı. ruhunun saklandığı yer de belli olan ve bunun sonucunda da hayatı sona eren kahraman. Halk demonolojisi ve demonlar âlemi ile İl­ gili ne varsa. Demonik varlıklarla ilgili toplanılan metinler. "Ad"ı. onlan öldür­ mek. toparlanması. onlann öğrenilmesinde temel oluşturmuşlardır. halk bilimi bakımın­ dan. canının bulunduğu yer gizli olduğu sü­ rece yenilmezdi. onun dğerini ve kal­ bini. Bu nedenle demonlann adı. "polidemonlzm" terimiyle değiştirme teklifiyle ortaya çıkan din tarihçileri ve etnograflardan bir grup. "Ruh" terimini de "Demon" terimiyle değiştirmeyi uygun görmüşlerdir. halk bilimi. onun canının yerleştiği yeri göstertir. âyin ve merasimlerin öğrenilmesi yolunda. sadece canlanru ele geçirerek mümkün olur. varlığın içeriğiyle aynılaştıran tutucu arkaik görüşe göre. demonik gücün adını bilmek. Demon imler de eski onomastik sistemin kurulmasında kullanılan başlıca kaynaklardandır. Estetik söze önem verilmediğine göre. yapısal ağdan.DEMON nim ve Mlfönİmler kadar.

Demon'un canının dış unsurlara bağlı olduğunu düşünen eski görüşler. Kahıaman. Tepegözü öldürmek idn. halk inanışlannda geçen bir diğer özellikleri de grup olarak yaşamalandır. unutuldukça da Demonik göstergelere dönüşmüştür. Demonlann görünüşü. suya aülan İMhraman. demonik güçlerin canı. onun canının oldu> u güvercinin başını koparmak gerekir. bilimsel edebiyatta. kaşsız. Bazen. Onlann başlıca bir Özelliği de ça­ lıp oynamaya meyilli drnaiandır. yani demonik varlıklann canlannın kendi I lı. Buna göre de kılıcı kınından gkanlıp. zaman geçtikçe unutulmuş. bir hikâyede ok. "ruhlar" gibi anlayışlarla kullanılır. Demon lan n adlannın anılması veya l laklannda düşünülmesiyie hazır bulunacaklan inana İse İnsanlan ru­ hen güzel düşünmeye sevk etmek İçindir. Ruh) 159 . "demonik (veya mitolojik) varlık". hastalıklan. demonik varlığın başlıca işareti. demonik varlıklann ve kötü ruhlann adına bağladığı gibi. korkunç doğal olay­ larını da on lana İlişki lend i rmiştir. Örneğin. Bu grupta herhangi bir hiyerarşi yoktur. onlann demonik olduklannın bir göster­ gesidir. 11 ugarada bulunan bir oktadır ve bu güç. bu demonolojik güçlerin canını sembolize eden de bu Ofctur.DEMON ınnı lemsi! edebilir. ortak bir kurul olarak değişken kılıklıdırlar. Arkaik düşünce. Geleneksel halk görüşlerinde. Tepegöz'ün canının sembolüdür. "de­ mon". Demon anlayışından farklı olarak. onun canını kendine köle et­ niklidir. belli bir nesnede. mitolojik varlık anlayışı hem demonolojik sistemin karakterlerine hem de hikâye ve destanlann bazı mitolojik kahramanlanna ait olabilir.ln de geçerli olan bu hâl. Kahramanlar ı«. > I ter kılığa girebilen canın. Demonlann. kuşta veya diğer bir varlıkta olması. <>nun köküyle ölüler âlemine bağlılığıdır. tüysüz ve saçsızdır. Geleneksel olarak. Bu da onlann anti-maddedliğin. Demonlann en çok faal olduklan zaman. Veya devi öldürmek için. "Demon" anlayışıyla değiştirmek İMzen daha uygun görülmüştür.mda bir kenarda olması. Demonlar. demonik karakterler için bir özelliktir. gerçekte var olmadığını aksettirir. raftaki şişede. Dinler tarihine dair araştırmalarda İse "Ruh" terimini. (bak: Demonolojİ. baygın halde yere yıkılır. güne­ şin doğduğu ve battığı zamandır. sadece bu okla öldürüleI »illi Çünkü.

halk kültürünün bir parçası gibi aktüelliğini hâlâ korumuş­ tur. Dünyanın oldukça hızlı değişimi karşısında. Bu tip metinler. yeraltı karanlık dünyasıyla bağlı birçok varlık bulunabilir. yaşariılığını yitirmelerine ve nice halk bilimi karakterinin ölüp gitmesine şahit olmuştur. Anlancılık geleneğinin yapısının oluşmasından günümüze ka­ dar hep gelişmekte olup. dualar. Bugün. Belli bir yerle bağlı efsaneler bu anlamda. eğitici bilgiler verme işlevi güçlü olanlann üstünlük sağladığı dikkat çekiyor. korku. şaşırma ve merak gibi insan duygulan na dayanır. yaşamaya devam etmiştir. Mitolojik hikâyelerde yer alan bu güçlerin arasın160 . yapısal bakımdan. Halk demonolojisi. anlam­ sal ve işlevsel özellikler olduğu gibi korunmuştur. sürükleyici karakterler içerisinde.DEMONOLOjİ DEMONOLOJI: Yeraltı karanlık dünya ile ilgili kötü ruhlar hakkındaki mitolojik görüş ve inanışlann tümü. Ancak halk kültürü geleneklerinin unutu­ lup gitmesi. Sadece. Yapısı ve kuruluşu itibariyle. canlı bir şekilde hikâye ve destan dinlenebilecek yerlerin sayısı azalmıştır. halk arasında dolaşan hikâyeler. karak­ terlerin görünüşünde değişiklikler olmuştur Önemli yapısal. içeriklerini değiştirmeden variıklannı koruyup saklayan demonolojik unsurlardır. demonolojik var­ lıklar hakkında olan mitolojik rivayetler. doğal şartlarda. öbür dünya ile bağlı doğaüstü güçlerden. Etkin halk bili­ mine ilgi azaldıkça. yaklaşık iki yüz yıllık tarihi boyunca nice klasik halk kültürü geleneklerinin göz göre göre. Kural dışı olaylar­ dan. Bu ise bütün dönemlerin ve uygaıiıklann taşıyıcılanna özgüdür. en az de­ ğişikliğe uğramış halk bilimi metinleri de vardır. beddualar ve onun gibi veriler oluşturur. uzaylılar veya evre­ nin anormal varlıklarıyla karşılaşmaktan bahseden metinlerdir. Halk bilimi. Dinî-mitolojik sistemde. Bu metinlerin te­ meli. her yerde aynı ölçüde gerçekleşmiyor. Onun başlıca kaynağını. efsunlar. sabitliğini en çok koruyan bölümüdür. geleneksel mitoloji rivayetlerinden çok farklı değildirler. genel ola­ rak eski ve tarihî yaşantılara yakınlığı ve değişik ideolojik sistemlere banşçı yaklaşımı sayesinde mitolojinin en az değişen. mitolojik anlatılar gibi gerçekli­ ğe kök salmış metinlerdirler. Ruhlar ve demonolojik varlıklar hakkında.

temsil ettiği olayla aynı düşünülür. Gerekli görmedikleri sürece. "San Din"e kıskançlıkla hizmet etmeye başlamışlardır. Bu ruhlar insanoğ­ lu ile ilâhî güçler arasında aracılık yaparlar. kendi egemenlikleri altına aldıklan. Örneğin. demonolojiye ait olup. Yani bir doğa ruhu. mitolojik metinlerde değil. Örneğin. bedbahtlığın ve buna ben­ zer şeylerin. daha çok dinsel içeriği olmayan rivayetlerde yer alırlar. Benzer örneklerin sayısı. Çoğu zaman. mensup oldukları soya. çevredeki bütün unsuriann. Dinî-mitolojik sistemin ikind grubuna giren varlıklar. Demonolojinin temeli. yüksek konumlu mitolojik kahramanlardan farklı olarak.DEMONOLO|l da. temsil ettiği un­ surun kendisidir. halk demonolojisi. kazalann. bağlıltklannı uzun zaman korur­ lar. diğer dinî geleneklerde de az değildir. Demonolojinin diğer bir bölümü. onlann etkinlik­ lerinin bir eseridir. Yeni dinî sistem oluştuğu zaman. sadece bir şahsın veya ailenin talihi ile sınırlıdır. maddesel kavrayışına dayanır. halk gelene­ ğinde inanılan bir süreçtir. evrende ölümlülerin erişemeyeceği yerlerde yaşarlar. Birinci gruba gi­ ren varlıklar. ruh. Onlann ortak özelliklerinin başında. bu dünyanın düze­ nine. insan kılığında olanlar da olmayanlar da vardır. aynı zamanda mitolojik koruyucu ruhlarla akrabalığı olan ruhlar da vardır. dağda gömülü olan bir ulu şa161 . Zaman ağ­ sından da ilk yaratılış çağına bağlı olurlar. Onlar. uğurun. Resmî kut ile olan ilişkisi olumsuz yönde değişir. Bu düzen. Daima insanlarla ilişkide olan bu varlıklar. Belli bir anlamda. insanlann yaşadığı zaman ve mekândan uzak olmalan gelir. ilâhî kökenli sayılır. doğanın. Merkezi Asya'daki Budizm misyonerlerinin ehlileştirip. şaman ruhlan. Atala­ rın ruhlan. in­ sanın ruhsal hallerinin. Bu değişen kılıklı varlıkla­ rın etkinlik çemberleri. ruhlara ibadetle İlgilidir. Dağ Ruhu dağın. resmî ol­ mayan bir karaktere bürünür. toplumsal ölçekte değil. Or­ man Sahibi ormanın aynısıdır. ilâhî konu­ ma sahip değildirler ve yaratılış çağında da hiçbir katkılan olmamış­ tır. Örneğin. gidişatına ve gündelik hayata müdahale etmezler veya çok az ederler. Ölenlerin ruhlannın koruyucu ruhlara dönüşmesi.

zamanla. Bazı halklann görüşlerine göre. bahıalar ve lal­ alardan oluşmaktadır. öbür dünyada bu dünyadakinin tam tersi bir konumda olurlar. tek gözlü. en önemli yeri tutar. Bu görüş­ lere göre. şamanlar. "Bİrobiro" adındaki 162 . Halk denx>r>ok>jisindeki diğer bir grup. öbür dünyadakilerin dilini. Aynca. tek gözlü ve tek ayaklı kuşlar yaşar. tek gözlü insanlar yaşa­ maktadır. bu dünyanın sınırianndan ötede. topal ya da tek gözlü. Yani her iki dünya da birbiri­ ne etki yapmaktadır. ruhlar âlemi. tek ayaklı ve tek elli varlıklar. gerçek hayatta yaşayan. Altaylardaki "Erlik". Güneşin battığı tarafta. Günün ortasında ise onlar görünmez dünyalanna çekilirler. insan kılıklı olduğuna inanılan. Öbür dünyanın güçleri. bu dünya varlıklanndan ayıran başlıca özellik. tek göğüslü olup. büyücüler.D E M O N OLO|İ man ruhu. öbür dünya varlıklannın ayaklan tersinedir. gecenin karanlığında daha aktif olur­ lar. gelecekten haber verenler. onlann asimetrikllgi ve yanmalığıdır. bu dünyayla öbür dünya arasındaki ilişkiler. Demonolojik görüşler çerçevesinde. De­ monolojik sisteme dahil olan. öbür dünya güçlerinin en belirgin özelliği. Bu nedenden dolayı. bu dünyalar arasındaki sınınn göstergesidir. şeytanî ruhlardır. öbür göğsünü omuzu üzerinden geriye atan. tek kanatlı. öbür dünya variıklannı. Demonolojide. karanlık bir dün­ yadır. Hakaslardaki "Şulbus". Anadolu'nun güneyindeki Türkmenlerin görüşlerinde. körlükleri ve görünmez ol malan. bu dağı konjyan nıha dönüşür. anormal özellikleriyle seçilen ve kutsal bilgilerin taşıyıcısı olan İnsan­ lar. sulann diğer tararında. Bir başka özellikse. bu dünyadakiler anlayamaz. büyücü "Almaş" bile şeytanî güçlerdendirler. Demonolojik karakterlerin asimetrikllgi ve motifin böyle geniş yayılmasının kökleri de arkaik mitolojik görüşlerden gelir. Değişken doğaya sahip olmak. tek ayaklı düşünülen. Yeraltı dünyası. İnsanlann ruh­ sal halleriyle bağlı demonlar da şaman mitolojisinde çok rastlanan ruhlardır. geleneksel görüşlerde. YakutJardaki "AbaahT. sözü edilen varlıklar ya aksak. genellikle değişken doğaya sahip olmalandır. Güya ölen­ ler.

bu iki dünyanın sınınna yakın yerde yaşayan varlıklar için de genellikle geçerlidir. bu varlıklann adlannın. Değişken tabiatiılık yanmalık ve topallık. Bu bakımdan. rahatlıkla değişim geçirebllmeleriyle ilgili­ dir. Karakterler görünüş itibariyle de büyük ölçüde şekilsizdirler. tek kollu ve tek gözlü. demonun mitolojik körlüğü. körlük mitolojisiyle bağlı olabilir. birkaç demonun adı birlikte çagnlır. gelenek taşıyıcısının bir zorluğu da karak­ terlerin adlanyla ilgilidir. ona birkaç ad birlikte uyabilir. işlevi ve gö­ rünüşü hakkında konuşulduğunda. tam bir üstünlüğü var. özellik üzerinde. Şekilsiz ve biçim siz olmalarıyla tanınan bu varlıklann görünürdeki çizgilerini belirlemek çok zordur. birbirinden aynlmaz olduklannı ve birbiriyle bağlılık içinde olduklannı göstermek için. Halk demonolojisinde. gelenek için hiçbir önemi yoktur ve hatta bazen bu ayırma. Bu. Yani burada. tam olarak belirlen­ miş ve sabit bir yapısı yoktur. geleneğin doğasına aykın olur. yani. Mançu samanının hikâyesinde rastlanan ve bu < lünyadaki canlan. Dikkat çeki d başka bir konuysa. Ef­ sun niteliğindeki merasimlerde. Demonolojideki karakterlerin tek gözlülüğü. Bir karakterin adı verilmeden. tek ayaklı. tek kulaklı. Onun için de demonolojiden bahsedildiği zaman. eğri burunlu ve keldir. çeşitli adlar altında tanınan kötü ruhlar. tam < >larak yanya bölünmüş bir şekilde tanımlanır. Mitolojide körlük.DEMONOLOH korkunç şeytani motif. işlev ve görünüş olarak birbiriyle az farklık gös­ terseler de yine ayırt etmek mümkün olmuyor. öbür dünyaya taşıyan demonik varlık da tek göz­ lü. Moğol hal klan nda. Böyle bir gölunüş. onlann değişken doğasından kaynaklanıp. Bizim ısıldı dünyamızla öbür dünya arasında bulunan "gör (ün)me" sının kolay aşılamaz. kısmen veya tamamıyla üst üste düşebilmesidir. kör olan hem görmeyendir hem de görünmeyen. onu gi »rünmez olana çevirdiği gibi. Çünkü onlan birbirinden ayırmanın. bu dünyadaki güçlere /ıt tarafta olan karanlık dünya güçlerinin bir özelliğidir. demonlar âleminin. Buna göre de örneğin. başka bir anlamı da ifade etmekte­ dir. objektif ve sübjektifliği açısından iki­ li anlam ifade eder. 16 * . Burada işlevin.

hayvan veya kuş görünüşlü halini aksettiren ilkelik de denebilir. demonolojideki bütün şeytanî motifler. en çok. Metnin niteliğini belirleyen başlıca şartlardan biri gibi de ortaya çıkarlar. Buradaki karakterler. onlann hayvansal çizgiler taşımasıdır. "AlmastıAlbastr en çok kedi. Şeytanî motiflerden olan. bu motif ve genellikle bu tür demonolojik varlıklar. Kaotik başlangıcı tem­ sil ettiklerinden. Ama. motifli seklide değilse. keskin bir şekilde ayırt edilmiyor. gerçeklilikle ilişkisi bakımından. hay164 . herhangi bir dinî-mitolojik sistemde rastlanabilir. şeffaflığı olmayan. aktüel İnanışlara bağlı olan bazı kaotik varlıklara rastlanır. İnsanlann düzenli dünyasına müdahale etmeye çalışırlar. dinî-mitolojik sistemiyle. Demonolojideki varlıklar. Genellikle. Geleneksel bir metin ne kadar çok arkaik olursa. ka­ rakterleri belli bir hiyerarşiden uzak. mitolojik rivayetler­ de önemli yer tutarlar. Demonolojlde. tekil-çoğul açısından. katı. Hayvansal çizgili demonolojik motiflere. Buna. Halk demonolojisindekl karakterlerin başlıca özelliklerinden biri. ay­ dınlığı. çok değişik hayvanlann kılı­ ğına girmeyi de başarırlar. Halbuki baş verenlerin. asla metnin gerçeklik ile ilişkisini yani oradaki fantezinin içeriğini değişti­ remiyor. antropomorfik (Tannlan. dogalan gereği. o metindeki inanışlara bağlılık da bir o kadar güçlü olur. köpek veya yırtıcı bir hayvanın kılığına girer. Böylece demonolojh öbür dünyaya özgü varlıklarıyla. burada baş verenlerin gerçekliğine de onsuz İnanıl­ mıyor. bir destan metninde rastlanan "Hal" motifi. halâ durulmamış.Demonlar dünyası. bulanık ve belirsiz bir dünyadır. Örneğin. düzensiz. değişken tabiatlı de­ monolojik motifin. karma karışık hareketleriyle. düzensiz ve kaotik bir âlem et­ kisi İçeriyor. Onlar genellikle toplu halde hareket ederler.

karakterin demonik mekanda yer değiştirmesi. Demonun terimorf işareti. Burada. bu âlemin çizgilerinden birini ktbul etmekle mümkün olabiliyor. kaosun başlangıcıyla aynı kökene bağlanır. I etlenin tüylerle kaplılığı. ikili tabiatlı olmasını da bununla izah etmek mümkün­ dür. Mitolojik halk bilimine göre.doğanın başlangıcı ve hay­ vanlar âlemine bağlığın işareti olarak.DEMONOLOIİ varılan ve nesneleri. kendini doğadan ayıramamasıyla ilgilidir. Demonik karakterin. İna­ nı-» göre. ko­ nuşma yeteneğini kaybederler. Demonolojideki şeytanî motiflerin diğer özel yönü. terimorf özelliğine bürünerek tamam­ ı n ı n . insan biçiminde ve İnsanî nitelikler sahip olarak tasarlayan insan biçimdlik. tannlar onlan hayvana (. hayvanlar daha önce insanmışlar. 165 . Kafiyeli gibi görünüp. Arkaik metinlerdeki başlı­ ca motiflerin. ilk çağ insanının. suskun durmalandır. yani sınırsal durumlarda oJduklannda kc»nuşmamalan. hayvan çizgileri taşıması. başka bir varlığa dönüştükleri za­ man. ölmüşlerin ruhlanndan ve büyücülerden ayırmak gereki­ yor. Öbür dünyadan gelen varlıklann hayvansal doğalannın açık İMI işareti de bedenlerinin tüyle kaplı olmasıdır. Bazı halklann inanışına göre ise dn ve şeytan gibi öbür dünya variıklannın kaçrdıklan çocuklar. bazı değişken varlıklar. Bu bakımdan giyimin olmaması. Bir grup İnanışlara göre. tabii ki ilk ata ve kültürel kahra­ man motiflerini. sairlere benzerler. bu dünyadakilere anlaşıl­ maz olan sözler söylemeyi severler.«vlrm işler. ceza olarak. Böylece zooantropomorf (hayvansal insan blçlmdliği) varlıkla­ nn demonizmi. Geçmişin derinliklerinde ise İnsanı doğadan ayıran sınır ya araşurmacılann şimdiye kadar iddia ettikleri yerde değildir ve yahut böyle bir sınır zaten yoktur. aidini değişebilen ruhlardan. ilgili hayvanın izleriyle süslenerek. İ M s l a n g ı ç t a kendiliğinden antropomorfdoğaya kavuşmuşlardır. Ancak bu çizgiler. Daha sonra yaptı klan işlerle tannlan kızdırdıklan İçin. Şeytanî demonlar. sının geçmeye çalıştıklan zaman. insancılık ve benzeri motifler yaygınlaşı MI lir.) çizgide sunulur. -mitolojik geleneklerde. onun adamaI olması gibi şeytanî doğasına da işaret eder. demonolojik karakterlerden. onlann şeytanî doğası.

Bu görüşlerin. Demonolojik motiflere gelince. oldukça gereklidir. dolaşırlar. hangi mitolojik unsurlara ve sembollere dayandığını belli etmek. Demo­ nolojideki öbür dünya varlıklannın. halk demonolojisi sahnesine dönüşmüştür. heteroseksuel doğaya sahip olmalan da genel özellikJerindendir. mitolojik karakterlere bağlı inanışlarda çeşitliliğe rastlanacaktır. ihtiras ve şehvci düşkünü olmalanyla da ayırt edilirler. Halk demonolojisinin araştinlması. mitolojik sembolizm. mitolojik variıklann Türk dünyası ölçe­ ğinde karşılaştırmalı öğrenilme metodunun hazırlanması. mitolojik inanışlar. büyülü destanlar ve mitolojik rivayetlerle birlikte. Hatta bu çeşitlilik. Demonoloji bu anlamda. uzun saçlı ve mağaralann derinliklerin­ de yaşayan demonik varlıklar hem erkek hem de kadın cinsinden olurlar. Erkeklere kadın dnsinden olanlar. herhan­ gi bir motifin adına bağlanabilirler. bu motifler. serbest dolaşırken. Örneğin. Tuva inanışlannda. Demonolojik görüş ve inanışlar. kadınlara İse erkek dnsinden olan "Şulbus"lar zarar verir. Her zaman. demonik karakterler. bed166 . Bu anlamda. Mitolojik siste­ min en küçük birimleri olan bu motifler. inanışlar sistemi gibi bütün geleneksel kültürle­ rin başlıca içeriğini oluşturur.DEMONOLOİİ Halk inanışlanna göre. Böylece. aktüel inanışlarla derin bağlılığ olan demonolojik gö­ rüşler. Daha sonralan bu bağlılık. Türk­ çe'nin ortaya çıkışından beri kendini gösteren lehçe çeşitliliği ile de kıyaslanabilir. etnikkültürel bilginin en dayanıklı unsurlannı içinde banndınıiar. koru­ yucu ruhlar ve benzerleri hakkında. onun karşılıksız yeri olduğu gerçeğini or­ taya çıkarıyor. mitolojik metinlere bağlanan kaynağı vardır. Demonolojik sistemin öğrenilmesi. dua. gele­ neksel cemiyette. başı boş gezip. halk de­ monolojisinin. mitolojik sistemin öğrenilmesi bakımından. "Şulbus" denilen tek gözlü. arkaik. İlk mitolojik anlamını yitir­ miş ve giderek. efsun. görünür. halk hayatının pratikteki tüm sahnelerine dahil olabilir. Demonolojik görüşlerinin öğrenilmesinde. mitolojik anlamsallık ve mitolojik dünya modelinin kuruluşu bakı­ mından son derece önemlidir. halkın manevî kültüründe. gerçek karakterlerin adlanna bağlı olmayarak.

asimetılk bir şekilde doğan kahramanı. Demonolojik sistemin büunsurları. nur saçan İhtiyar. dervişlerin saygı ve rağbet görmeleri de onlann eski şaman gü­ lüşlerine bağlılıgıyla açklanabillr. Hızır gibi verilmesinden. tarih boyun­ ca. Dirse Han'ın eşinin. mitolojik motif.ıı (bale Değişkenlik) IMRVİy Destanlar âlemi ile bağlı olan. hikâye ve destan geleneğinde. . "odadan amber ve mis kokusu gelir. âşıklık geleneğine bağlı görüşlere gö­ re. şaman motifine yaklaştım. Anadolu hikâyelerinde de üzerine kürk giymiş. Anlden ortaya çıkan. ı ı ı motifinin izlerini taşır Marjinal durumuyla seçilen dervişin . Anadolu'nun Türkmenleri arasında. Bazı büyülü destanlanla. çocuğa ad koyup.lov. mitolojik düşünce kategorisiyle sıkı bir şekilde bağlı• lııl. çıngırak takmış «kıviş tipine rastlamak mümkündür. Anadolu Türklerinde. sihirli çubuguyla vurarak. Gerçekten de kararsız ve Ikirdkli . "Saçlı Derviş" denilen.DERVİŞ • i n i ve yasaklar da değerli kaynaklardır. Ulu Ana birliğinden gelme u n . aslında da "Hızır"ın la kendisi olan. ak saçlı. "Bamsı Beyrek" boyunun 167 . zamanla dervişe geçmiştir. (). onlan açık bir şe­ kilde. Aşk destanlannın kahramanlanna "Işık Kadehi" içlrip. son­ ra ortadan kaybolan derviş motifine de sihirli hikâye ve destanlarda rastlanabilir. Tann'dan oğlan çocuk İs­ terken. bu du­ nundan kurtarabilir. Miıın öbür dünyaya özgü varlık olduğu da anlaşılır.ası olan şamanın yerine getirdiği işlevlerin birçoğu. "buta" veren derviş kay­ bolduktan sonra. Bu görünüş. kara giyimli dervişlere adak ver­ diği yazılmıştır. dervişin.Msadığı yer. halk şairlerinin rüyalanna gelirdi." Dede Korkut Oguznamesi'nde. "Dirse Han oğlu Boğaç Han Boyu"nda. hayalî varlık. kaotik karakterli bir bölge olabilir. Derviş.

düşman kuvvet­ ler çoğu zaman. açıktan açığa su ile bağlı gösteriliyor. kolaylıkla düş168 . rüyada derviş gör­ mek. yedi başlı. Dervişliğin. ön­ ceden haber verir. Hint-Avrupa halklannın inanç sisteminde geniş yer tutan. karanlı­ ğın temsilcisi gibi insan kılığına girmiş. sihirli destanlarda: üç başlı. zaman zaman T e p e g ö z Dev" olarak da adlandınlıriar. oğlana ve kıza ad koyar ve onlan birbiri­ ne nişanlar. Çocuklar doğduktan sonra da aynı garip derviş.DEV Özbek versiyonunda. bazen dn anlamında da kullanılan devler. (bale Şaman) DEV: Türk haklannın sözlü kültürlerinde. garip bir derviş. Bir Özbek hikâyesinde. bayram zamanı yine gelip. "Ateşin Sahibi" gibi karşımıza çıkarlar. bolluk ve bereket isteğine bağlılığından ötürü. kırk başlı ve kocaman olarak betimlenen mitolojik karakterler­ den biri. Türkistan bölgesinde olduğu gibi. Anadolu topraklannda da kaydedilen metinlerde. Halk edebiyattan nda. doğasının araşönlmasının bir so­ nucu değildir. "Düşmanlann kuşaktan kuşajÖ^ ğa verilmiş kâbuslarından başka bir şey olmadığı" şeklinde tanımlan­ ması ise devin bir mitolojik motifi gibi. Anadolu hikayelerinde de "Bamsı Beyrek"ln elçiliğini dervişler yapar. kaosun taşıyıcısı. nur yüzlü. Eski ve geleneksel ce­ miyetlerin görüşünde. şeytanî bir varlık olarak betimlenmiştir. evlat isteyen kar­ deşlerin rüyalanna gelir ve onlann dileklerinin kabul olacağını. devin canı. devler. "insana bezeme^ yen korkunç bir mahluk' sayılan dev. çocuk sahibi olunacağı şeklinde yorumlanmıştır. Yani arkaik sembolizm. lerin. görünür şaman birliğine ve dolayısıyla da üreme. Tüne halklannın hikâyelerinde.

Türk lıalk bilimi metinlerindeki dev motifi ile Hint ve İran'dan gelen dev motifleri arasında birçok farkın olduğu. Yani.ın Mr motifi. Iran dilli halklann görüşlerinde. vıklınm çakması. eski dinî-mitolojik götüşlerin doğurduğu bir varlığın yapısına aydınlık getiremez. ö g d tarafında kaydedilmiştir. Zerdüştlükten önceki ve sonraki «. müzikle bile ilgili ol­ duğu söylenen dev motifinde. Gü­ neşle ilgili başlıca.. devin gelişi şöyle anlatılmıştır: Once gök gürlemesi. Mitolojiden gelen halk kültürü bir motifinin doğasını. Dev analan. iyilik sever ruhlardan biri İken zulmetin yaratıcısı vıyılan ve başlangıçtaki İçeriklerinin tersini irade eden bir karaktere dönüşmenin sebebi ise herhalde. Anadolu'daki bir inanışa göre. şüphesiz.aglann belli bir tarihçesi aktanlmışör. büyük bir devin orta­ ya çıkacağına inanılırmış. derenin suyu ikiye aynlır ve içinden. üst dudağı g ö ğ e değen bir dev çkar. güneşin tutulmasını devlere bağlarlardı. zamanında B. "Avesta" hükümleriyle bağlanan. I llkayclerde. Zerdüştlük ve "Avesta"dır. zarar veren şeytanî âleme özgü bir varlıkla aynılaştırn M . Bu karakter. daha eskilerde. Yanlışlıkla. devler mitolojik bir ka­ rakter olup. güneş ve ateşle de ilgili olduğu düşünülür­ dü Eski inanışlarda. koruyucu ruhlardan biri olmuştur. yalnız kahramanlara yar­ dım ettiği de dikkatten kaçmamalıdır.tır. yerin titremesi ve aşağı İnen kara bulutun içinden koca bir dev kadının akması. şer bir güç olarak yorumlanmasıyla birlikte. onun aynı zamanda olumlu özellikler taşıdığı ve "Simurg" kuşu gibi. ışık. yeraltı ka­ ranlığında. Bu karakterle. alt dudağı yere. iyilik dağına güçtürler. böyle me­ kanik bir bakış açısıyla İncelemek.DEV m. kökleri sadece "Avesta"da aranan dev motifinin. Dev motifinin. güneşe düşman olan doğa olaytan arasında bir bağlılık düşünülmüştür. diğerini de sağ o m 169 . dağlardaki büyük mağaralarda veya sularda yaşarlar. Böylece. Türk halklannın hikâyelerine göre. Ba­ zı hikâyelerde. "Zulmefte. eskilerde güneş tutulduğu zaman ok atartarmış ve okun gidip saplandığı yerde. göğüslerinin birini sol omzuna. devler.

Bu devlerin gücü. İri ve sallanan göğüsler. Halk da liderleri de hükümdarlık yolunun ondan geçtiğini düşünürlerdi. her zaman kendi dışın­ da bir yerdedir.DEVLET KUŞU zuna atar. "Kutadgu Bilig" ki170 . iktidan tanndan alırlar" demektedir. "Her ne varsa. siyasî iktidar anlayrşı "Kut" ile irade edilmiştir. Devler. Devin canı. kahramana verirler. boynuzlu olduğu yazılır. boynuzlan nın sayı­ sıyla anlaşılır. Bu makama. büyük bir sihir gücü vardır. bedenlerinden bir tüy kopanp. Devlerin en çok sevdikleri yiyecek. şeytanî demonlar gibi tüyle kaplıdır. Devlere bağlı mitolojik görüşlerin biri de diğer de­ monik varlıklar ve ruhlar gibi. Azerbaycan ve diğer Türk halklannın destanlannda. Kahramanlann aradığı sihirli her ne varsa hepsi devlerin meka­ nında bulunur. tılsıma dü­ şürdükleri İnsanlan kazana atıp kaynatırlar. Türkistan Şamanizm inde ise şamanlann koruyucu ruhlan sırasında.. Kahraman gizilce gelip. tek gözlülük gibi. onun yeraltı dünyası ve bolluk koruyuculuğuyla ilgili olduğunu ve mitolojik Ulu Ana'nın değişime uğramış ve arkaik yapısının unsuriannı yüzünde korumamış versiyonlanndan biri olduğunu gösterir. dev ananın omuzu üzerinden at­ tığı göğsünden süt emer ve bu şekilde onun oğlu olur. çoğu zaman. Onun için de ünlü siyaset kitabı olan "Kutadgu Bilig"de. DEVLET KUŞU: Eski Türk devletlerinde. Bu yer.. Yanm dünya boyunda kazanlan vardır. Hikayelerdeki iyilik sever devler. sen kendi gücün ve isteğinle gelmedin. mitolojik "Kaf Dağfnın ardındadır. Ulu Ana birliği ile ilişkiyi gösteren boynuzun varlığı.. devlerin kılık değiştirebilecek varlıklar olduğuna da inanılır. Hü­ kümdarlar. raftaki bir şişe. halı ve aynanın da devlerde olduğuna inanılır. İnsandır.. kutun elinin altındadır. Süleyman Peygamberin adıyla ilgili olan. Bu tüyün. devlerin de var olduğunu düşünen görüşler mevcuttur. Devlerin bedenleri. Onu sana Tann verdi. Bazı doğu hikâyelerinde. sihirli yüzük. bir güvercinin İçi ve onun gi­ bi yerler olabilir. demirden korkmalandır. devin taşıdığı bütün izler. Süleyman Peygamber"İn hükmünde olan devlerin bu mekanı. dev motifi­ nin. bu kazanların çevresinde toplanıp.

Bu ruh. "karizma" da bir "Allah" vergisidir. siyasî iktidar demek olan "kut". Ve Türk devletçilik tarihinin çok önemli belgelerinden 171 . Çinlilere bile geçmiştir. siyasal egemenlik Ivtkkının. iktidann. o in­ sanın dünyada çok bahtiyar biri olacağının. Türk tarihinin sonraki dönemlerinde. "Umay (Humay-Hümü) adıyla İlgili olduğu düşünülür. geçmişteki bu erenlik ruhun­ dan bir parça yaşamıştır. "Devlet Kuşu" adındaki. T a n n vergisi. Tann vergisi oluğuna dair eski mitolojik inanan izleri. Azerbaycan hikâye ve efsanelerinde. "Devlet Kuşu'nun bir adı da "Cennet Kuşu". tarih yaratmaya sevk etmiştir. baht ve talih" anlamını içeriyor. ryi kıs­ met. karizmatlk İnsanlann. açıkça ifade edilmiştir. Bu hükümdarlık anlayışı. Osmanlı tarihinde bilinen. O. onlan sonunun ne olacağını dü­ şünmeden. tüm büyük kişilerin dünyaya hakim olma düşüncesinde. Tann'dan geldiği gibi. "Kut" sözü de aynı anlamı ta­ şımaktadır. Bu ne istemekle olur ne de ser­ vete bağlıdır. Eski Türklerin yazılı metinlerinde. En eski ve cn ünlü sözlüklerde. Bu­ n d a .(abının adı da "Padişahlara layık bilim" olarak çevrilmiştir. "Devlet" verilmiştir. Tann gücünden doğar. bir Tann vergisi oldu­ ğuna dair bu inanç. "Hümayun" teriminin. taç giyeceğinin ve haki­ miyete ulaşacağının işareti sayılırdı. Onun bahtiyarlık ve mutluluk sembolüne dönüşmesi ise ayn bir olaydır. insanın öz yaratılışında olur. Çok yaygın olan başka bir inanışa göre de "Devlet Kuşu" veya "Şahlık Kuşu" denilen "Hüma" kuşunun gölgesinin bir insanın başı üzerine düşmesi. insana Tann'dan verildiği fikri. "Gökyü­ zünün Çocuklan" olarak adlandırmalannın başlıca sebebi de bu ol­ malıdır. Bu inanç. "Devlet Kuşu"nun uçurulması ve omzuna oturduğu insanın padişah seçileceği şeklinde yaşamaktadır. hakimiyetin gökten gelip. hakan oldum" denilmektedir. Bazı halklarda. aslında Türklerden. "Hüma" veya "Hümay'dır. Tann iradesiyle ve "Kut"um (canım) olduğuna göre. kırk gün içerisinde ölecektir. halk arasında "Hüma" devlet kuşuyla ilgili dolaşan söylentilerde ko­ runmuştur. "Kut" sözcüğüne ilk anlam olarak. Yani. Hakimiyetin göklerden geldiğine. devlet sözcüğü. Çünkü Allah'tan gelir ve göklerden verilir. "Hüma"yla bağlı inanışlardan birine göre onu bi­ le bile öldüren biri. İktidann.

"d". İnsanlan. bunun karşılığında onlan aldatıriarmış. bazı metinlerde.PÜREN 1 1 ^ ^ " " " ^ « I B P PBP«P«PP^PB*BBBBBBh^_-^^_ bir olan. kâinat arasındaki armoniyi yaratan. doğa ve varlıklann yaratılması. genellikle Azerbaycan konuşma dilinde "Y" sesine ağırlık verildiği İçin eski "D" sesi yalnız kalıntı şeklinde kalmıştır. Da­ ha sonralan. ilâhî gerçeklere götüren yoldur. Din ilâhî menşeli olup. Türkologlann fikrine göre. "Dllren" ile "Eren" (Yaren) arasında benzerlik olduğunu gösteriyor. Tann'yla kul arasında bir aracı olduğuna inanılırdı. şer ruh" anlamı­ na gelir. Ancak. "Eren" ve onun bir varyantı sayılan "Yaren" sözü. Göktürk çağına ve genellikle. Mitolojik anlamsallıgına göre. lehçe farkJılıkJan arttıkça. "Kutadgu Bilig'de de bu anlamda kullanılmıştır. (bak: Hüma Kuşu) DİİREN: Tuva Türkçesinde. Bu varlıklar. Tann gerçeğine. D/Y şeklini ortaya çıkarmıştır. Türk dillerinin bir özelliği olarak. "demon. dinsel merasim ve semboller olmadan. y sessel paralelliği. Türk dilleri için bir özellik sayılıp. Açktır ki "Öntürk" çağın son aşamasında. Bu anlamda. Sözcüğün başında incelen "D" sessiz harfinin konulması. "Eren" anlayışıyla pa­ ralellik taşır. sözcüğün başında ge­ len. Ancak in­ sanlar. Altay dilinin güney lehçelerinin bir özelliğidir. Eren) DİN: İnsanla. "D" tipli sessiz harfi. yaratılışın başlangıcına benzer bir sırdır. kötü ruh. cin. elerin bir duygu olan kutsal kaynaklı dinin ortaya çıkışı. insanlann bütün arzu ve isteklerini yerine getirebilirlermlş. Tiireng" ve Tıyren" şeklinde de rastlanır. İslamiyet'ten önceki çağlara alt Türk edebiyatIan nda. din 172 .paralelliğini ve böylece de "Yaren"in bir versiyonu olan "Eren" sözcüğünü ortaya çıkarmış­ tır. "Di i ren-Yaren. paralellik oluşturur. "Devlet Kuşu"nun. sözcüğün başında gelen "Y~ sessiz harfinin düşmesi. İnsan biçimli varlıklar gibi de düşünülen bu ruhlann adına. "Y" şekline dönüşmüştür. "Dllren" sö­ züyle. inançlar sisteminin bütünü. (bale Aranglar. "Dilren" adı. Mitolojik unsurlar.

Hayat ve varlık âlemi bir bütünlük içeriı i H İ e v e insanlann yaşayışı da bu bütünlükle uyum halindedir. Kolektif düşünceye sahip. enerji dolu. gele­ neksel cemiyetin doğasını anlamak mümkün olmaz.DİN Olmaz.11. çok ilginçtir. tarihsel alana bakıldığı zaman. mlllî-dinî duygularla dil arasında da çok yakın bir bağlantı vardı. Din belli bir inanca sadakat gibi. on beş yerde. yüzyılda. Bu anlamda din. dinî düşünce ve anlayışlan herhangi bir dönemle. Bu bakımdan. İlk insan birliklerinde ise din.ıktan çok. "Din" ile yan yana kullanıl­ ması. cemiyet. Çok sonraki çağlann din düşüncesi ve ulusal düşünce arasındaki ilişkiyi izlemek bakımından. millî. ırkının lahzasından süzülüp gelen. bunun için de bilime karşı olduğunu savunurlar. kültürlerin anlama yolunun. dinleri anlamaktan geçtiğini vurgu­ lular Bununla birlikte. batı toplumbilimdleri dine. tarihin belli bir çağıyla sınırlandırmak mümkün değil­ dir. milliyetçilik duygusuyla da içeri< len bağlıdır. örneğin. "Biz Türk değiliz. En eski törenler bile ulusal olduğu kadar. "Eski" sözü. Gök Tannsı'nın koyduğu.ısında bir aynm yoktur. Özellikle. 19. din" anlamında kullanılmıştır. Amerika paradigma mektebinin temsildleri de dinin rasyonel olmayan (irrasyonel) kaMktcrier taşıdığını. Burada. Dinler tarihinin günümüze kadar en tanınmış bilgiçleri. İlâhî ve ahlaki m . yalnızca bir alışkanlık olarak kabul edilebilir. onu insan varlığının aynlmaz bir parçası sa­ yıp. ilâhî bir gerçeklik • »im. dinin ayn bir yeri vardı. "millet" sözcüğü. maddî olanla manevî olan . ken­ diliğinden "Din" olayına ters gelir ve dini düşünce anlayışını bulanıklaşnnr. ilâhî gerçekliğin içeriği din sayesinde kavranır ve o kavranmadan. arkaik tipli dinîmitolojik anlayışlardır. insanı gerçekliğe bağlayan bir olaydır. bir Osmanlı Türkünün. din Olayından konuşurken. Kutsal kitap Kuran'da. Bunun için de "eski" sözcüğünün. dinî özellikler taşırlar. Biz Müslü­ man'ız!" sözleri. toplumsal bir olay gibi bakarlar. Dinin dil üzerindeki etkisinin bir örneği de Uygur Türkleri olabilir. Onun için de etnik-kültürel birliğe dahil insanlann davranış ve düşüncelerine yön veren. "Büyük bir ahlak anlayışına" sahipti ve bu ahlak sisteminde. "Dinden önceki çağ" anlayışı da bu bakımdan doğar görünmü­ yor. Din araştırmaalanna göre.

es­ ki cemiyetlerde. din ol­ muştur. ne kadar. çevre ve doğal şeridin. Bir anlamda doğadan uzaklaşmak olan uygarlık. çürümekten ve yok olmaktan kurtanp. dinin özel toplumsal kuruma dönüşememesi ile açklamaya çalışmışlar. Onun içinde değişmez olan yoktur. dünyevi işlevler görerek. çevre. toplumsal yapılara bağlı olmuştur. Dinî inanç. bu güç sayesinde daha yüce fikirlere ulaşabilmişlerdir. uygarlıklann nüvesini oluşturan unsurlar arasında yer alırlar. bunu. Buradaki inanış­ lar. Cemiyet ileriemişse. Çaresizlik. Büyük fikir sahiplerinin agkca ifade ettikle­ rine göre. görünen ne varsa hepsi eskiden olandır. esld Türklerin kendi dinlerine ayn bir ad vermediklerini yazıp. onun bir de kendi manevî dünyası vardır. açıktan a g ğ a ol­ masa da bilinçaltında. topluluğun azim gücünü kat kat artıran bir durum olarak gör­ müşler. onun tek umudu dindir. Bunun için de gelenek taşıyıcılan. kültürü yaratan bir güçtür. Sivil toplum savunuculan.DİN düzendir. doğal koşullarda sıkı bir bağlantı İçindeler. insan topluluğunu. toplumsal davranışlan dü­ zenlemişler. doğanın içinden gelen bir yaratıcılık içermektedir. Din düşüncesiyle iç içe olan gelenek. âyin ve merasimler. Gerçekten de 174 . gelenek ve geleneksel olan ne varsa hepsi­ nin en uzak geçmişlerden bu yana mevcunuğuna inanırlar. korku değil belki biraz korkunun da kanştığı saygı yer alır. merasim ve âyinlere önemli öl­ çüde etki yaptığını göstermiştir. dinsel bir ideal çevresinde toplanma­ yı. korku ve felaketler karşısın­ da. dinî anlayışlara. Yani. doğayla ne kadar yakın bir bağ­ lantı içindeyse tarihllllk faktörü onun için o derece önemsizdir. onun bu ileriye doğru hareketinin göstergesi. kültürün birçok unsurlanna. Bu düzenin temelinde. din düşüncesi bütün cemiyetlerde var olmuştur. Türk cemiyetinde. kutsal değil. eski dünya görüşüyle. İnsan. Yani. Geleneklerde. uygarlığın nüvesini oluşturan unsurlar üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etki gösterirler. Dinî ekolojisinin araştinlması. koru ve vahşet saçabileceğin! söylemişler. Arkaik dinsel fenomenler. Araştirmaalar. İnsanlar. sa­ dece. Bunun için de çevrede gerçekleşen değişiklikler. ecdadın hayan yaşanır. Gerçek din. Fikir adamlan ise dinsizlik üzerine kurulan bir uygarlığın. toplumsal varlık olursa olusun.

doğayla ahenk içinde bir hayat y. cemiyetin dü­ zen kaynağına dönüşür. Göktürk çağının dinî inan ıslan da yüksek bir din anlayışı üzerine dayanırdı. Aslında. < K-leneklerde yaşayan bu düşünce. dinin ayn bir toplumsal kurum ve sosyal tesis şekli almasıı».»< l. Bu cemiyet­ te. hakanlar. derin bir şekilde. Kadere inandığı İçin de bu cemiv tin ruhu. Bunun için de eski Türk cemiyetlerin­ den söz edildiğinde. dinin yerini anlamak ba­ kımından. Eski Türk cemiyeti geleneksel bir cemiyetti. bu cemiyet insanlannın hiçbir dine İman getirmediklerini. bu cemiyette bir resme veya İnsana tapınmıyor. Bu esaslar. hiçbir şeye ibadet etmediklerini ı üstelik. kutsal bilinen doğal güçlere iman getiriliyordu. Türklerin pek d e dindar ruhlu olmadığına dair söyI. ahlak anlayışıyla iç içedir. Onun da tek kaynağı Tanndır. alınyazısına inanır. I »m.ıiının aynlmaz bir parçasıydı. ırkçı bir yaklaşımla. Böyle bir cemiyette. Hıristiyanlık veya ı amaizm'de olduğundan farklı olarak. dinin başka bir halidir. Muhammed Peygamber'in dilinden.ışayanTürk cemiyetlerinin de düzen kaynağıydı. dinle iç içe bir hayat yaşamıştır. cemi­ yet lideriydi. din duygu­ sundan gelir. Bunun ig'n de gele­ neksel cemiyet. Tann anlayışı. özel olarak. dinî düşüncelere dalmadıkUıından. Geleneksel cemiyet.nen görüşler de buna dahildir. ta11 yanlıştır. "ahlak. M i n e n Doğayla yaşayan cemiyet gelenekseldir ve ilâhî yasalanyla alemleri düzene sokan Yaratana ihtiyaa vardır. Tann adına yapılan merasim ve Tannalık inananın İcracısı. mitolojik dünya içinde yaşayan bu cemiyetin gündelik hay. inanışlannın ahlakî bir yönü olmadığını iddia etmek. "Din. en dddi sorundur.ı gerek duyulmamıştır. 175 . Geleneksel cemiyet. Bu güç. Böyle bir cemfyet İçin. kendi içerisinde. doğadan aldığı manevî güçle yaşar. din dü­ şüncesinin başlıca uğraşıdır. daha çok dinî esaslar üzerine kurulur. beyler ve benzerleri olurlar. Din." (Bu gerçeklik. neksel Türk cemiyeti. din şuurunun taşıyıalan ve ö n d e gelen insanlan. bu verinin önemi büyüktür. Yarada'ya karşı temiz duygularla doludur. Geleneksel Türk cemiyetinde. Buradaki insanlann. din ve yaratıcı sorunu. Geleneksel Türk cemiyetinde hai m ı olan en büyük manevî güç. din düşüncesidir.DİN M ı.

Bunun için böyle bir cemiyet­ te. ahlâki de­ ğerleri yüksek bir cemiyettir. "Dirilik Suyu" ve ebedî. Hızır ve llyas Peygamber olmuştur. dirilik verme. Tanncılık anlayışında da görüldüğü gibi. Adına bazen de "Bengi" denilen. (bak: Mit ve Din: Tannalık) DİRİLİK SUYU (AB-I HAYAT): İçenleri ölümsüzlüğe kavuşturduğu­ na inanılan efsanevî su. yaratıcı başlan­ gıç sayılan ilk kaostan (sudan). ilk su­ yun izlerini bulmak mümkündür. bu anlamda. Aslında ayn ayn mitolojik sistemlerde rastlanan bir anlayıştır. Kökleri. Yani.) Bu bakımdan. yaratılış mitinde olan başlangıç gibi. kendinde saklamıştır. Kuran'da. geleneksel cemiyet. geleneğe bağlı bu ce­ miyetin kültürü. bu din ve bu ahlaktı. sonsuz hayat aktanşıyla bağlı. Sonraki dönemlerin araştırmaları ise "Dirilik Suyu" ile bağlı aniatılann kökünün daha eski geleneklerde aranması ge­ rektiği fikrini doğrulamıştır. Rivayetlere göre bu suyu ilk içenler. kâinatı bir bütün olarak kavramak gibi bir anlayış vardır. Türk din düşüncesi sisteminden aynlmaz. Glgameş. din ve kültürün uyumundun söz etmek gerekir. İskender de "Dirilik S u y u n u n peşinden "Zulmet'e kadar gider.DIRILIK SUYU güzel ahlaktır" şekJinde ortaya çıkmıştır. ebedî yaşatma. Oğuz Han ve iskender Zülgemeyn gibi. Bu anlatılar arasındaki bağlılık araş­ tırdığında. efsaneler ve mitolojik metinlerden başka. "Dirilik Suyu" ile ilgili aniatılann kökeninin Sümer oldu­ ğu anlaşılmıştır. varlığın ve doğanın kendisinde olan bu uyumun arkasında. "Dirilik Suyuna. Türk mitolojik sistemi. "Zulmet" diye tanımlanan karanlık ve bilinmeyen bir dünyada gizlidir. "Dirilik Suyu". Hızır'ın adryla bağlı ve Musa'nın hikâyesi anlatılırken rastla­ nır. eski dünya uygartıklannda. yalnız birkaç kişinin adryla bağlantılı düşünülmüştür. dinden ayn bir yaşam tarzı düşünmediği gibi. ölüm­ süzleştirme işaretlerini alıp. "Di­ rilik Suyu" sembolünde. inanışlanyla ilgiliydi. Geleneksel cemiyeti yaşatan şey. Bu anlamda. Onun adıyla ilgili "Dirilik Suyu". ancak onu elde etmeyi başaramaz. Eski Türk cemiyeti de dinden gelen değerlere büyük önem verirdi. suyun varlığa hayat veren 176 . çok sayıda anlatı olsa da bu anlatılar. Yüksek ahlakı bozulmayan.

Fars-Tadk asıllı olup. kalender tipli bir varlık. Ari<aik mitolojik metinlerde bu işlevi. koruyucu ruh motifleri yerine getirirdi. ona Tann vergisi verildiğini ve onun bir hak aşığı olduğunu gösteriyor. Des­ tan ve hikâyelerde. Aşık Ali As­ kerin dilinden seslenen. "Cünun" adı. Orta çağlan n Çin kaynaklan ise bu çağın başlan na kadar. "dev-div" kökünden gelir. tasavvuf ruhlu âşık anlamındaki kullanımı. "Hem abdalım. "Alpamış Kahraman" gibi. diğer yandan şeytanî güçlerle bağlı olan şamanlar topluluğu­ nun normal üyeleri. "di­ vane" anlamıyla aynıdır. Bir yandan ruhlar âlemi. karışık bir anlamı vardır. "Dirilik S u y u n u n hayat verme gücü hakkındaki ilk düşüncelere hikâyelerde rastlanır. divane" olarak kabul edilirdi. Toprağı düşen adi tohu­ ma can veren su. Yani o da bir semboldür. .DİVANE gücü. İslam'a kadarki düşüncelerde. bazı kahramanlann "Dirilik Suyu" içerek ölüm­ süzlük kazanmalan da sık görünür. çocuğu ol­ mayanlara. inanılmaz güzelleşen kahramanın içtiği "İşık Kadehi'nın de "Dirilik Suyu" ile dolu olduğu söylenir. "Köroğlu" des­ tanı ndaki. "deli. hem deli" sözündeki "delfnin. ölen kahramanın üstüne su serpilmesiyle. "buta" alarak. deli-dnli gibi kabul edilmesi. ruhlar tarafından seçildiğini. nedir o zaman?" (bak Su) DİVANE: Türk halklannın mitolojik görüşlerinde. ebediyete kavuşturan ve Ölümsüzlük kazandıran güç olduğuna dair görüşlerin ortaya çıkma­ sına yol açmıştır. Görünmeyen âlemden ha­ berler verebilen bu "divane". çeşitli inanç sistemlerinde onun. İnanışlarda. "divane" motifinin mitolojik yar­ d ı m a işlevi olduğu görülür. rastlanan konulardan biridir. "dn çarpmış" değil. "Drvane"lerin. çocuk sahibi olma konusunda araalık yapar ve epik 177 . dirilik suyu (Ab-ı Hayat) değilse. onunla ilgili şöyle demişlerdiri. Örneğin. Tasav­ vuf şairleri. hem den/işim. Aşk masallannda. âşığın. "Âşık Cünun" motifinin anlamına da açıklık getirebilir. hapşınp ayağa kalkması. evliya ile eşdeğer sayılan. Araştırmacılara göre divane adı. samanlara "dineve" denildiğini yazıyor. "Dirilik Suyu"nun eski­ den gelen.

ondan habersiz olan V. M. bu adla adlandınlmıştır. "divanelik" anlayışıyla coşku ve trans ve böylece trans ve "divanelik" anlayışlan arasında hiçbir (ark bırakılmıyor. "İlâhî aşkın etkisiyle hay­ rete düşen ve şaşkınlık içinde kalan" olarak tanımlanmaktadır. Ancak. DİVANELİK: Araştirmaalar. divaneliği. divanelik. "divanelik" anlayışı da şamanın özelliklerinden biri­ dir.DİVANELİK kahramanın yolundaki zorluklan ortadan kaldınr. ata ruhlannın ruhsal etki­ si demektir. "Divane". Coşku ve ruhsal bozukluk gibi. eski geleneklerden dolayı verilmiştir. Divaneliği. tanınmış evliyalar. Bu fikir. Yazaıiann çoğu. Onun açklamasına göre. "Divane". Ancak "divanelik" anlayışı. Şamanizmin başlıca işaretlerinden biri sayan­ lar tarafından itirazla karşılaşmıştır. dh/aneJiğin olmadığı bir Şamanizm yoktur. Şamanizmin başlıca göstergesi sayan araştırmaalara göre. "Divane" motifinin bu kadar geniş bir şekilde yayılması. "Divane" ile coşkuyu. Şimidt tarafından da ortaya 178 . Şamanizmin olmazsa olmaz un­ suru değil ve başlangıçta Şamanlzme yabana bir kavramdı. "Behlül"ün de taşıdığı adlardan biriydi. Şa­ manlann hamisi olan. Bunlar eş an­ lamlı terimler olarak kullanılmışlardır. Eliaden'le aynı zamanda. Bu ad ona. şamanın diğer özellikleriyle bir arada değerlendirilmelidir. dervişlerin etnik-kültürel gelenekteki yerini gös­ teriyor. "Divanelik'' anla­ yışında şamanın. bazen de Nakşibendi tarikatının kurucusu. Ona göre. Eliaden'İn. Bahaüddin gibi gerçek tarihî kişilikler. bir­ birine zıt anlayışlar olarak kabul ederler. âdeta adsız olur. Bazen. di­ ğeri üzerinden açıklanır. Bu anlayışlardan hiçbirinin tam bir açıklaması olamamasına rağmen. şamanın ruhlarla olan ilişkisinde "coş­ ku" ve "divanelik'' anlayışlannı birbirinden ayınriar. ruhlan kendi varlığında sıgdırabilme gücü düşünü­ lür. aslında onlann her biri. Burkut Baha'nın bir adı da "Divane-i Burk Sermest" idi. İlginçtir ki aynı görüş. "Divane" olmak. bir deli gibi derbeder ömür yaşamasından değil. Burkut Ba­ ba gibi mitolojik varlıklar. "Manas"ın adını da nereden geldiği bilinmeyen bir "divane" koyar. edebiyata yaptığı hizmetlerden biri de bu İki anlayışa açıklık getirmesidir. Tasavvufta İse "Divane" sözcüğü.

arkaik yapılı efsanelerde geçtiği gibi. Şamanizm için bir özellik olarak görmüşlerdir. şaman efsanelerindeki şamanın ölümle mücadelesi. "Dumuzi" de doğanın ve ayn ayn insanlann ölüp. mitolojik karakterli Deli Dum­ rul boyunun kahramanı. doğadaki tazeliği sağladığı için. genellikle. ölen kişinin ca179 . bütün bu anlayıştan birbiriyle bağlı saymaktadırlar. Güya. Araştırmacılara göre. Onunla bağlı inanışlann. kamlık edenlere. yeraltına götürülür. İki dünya arasındaki İlişki. Aslında. DUA: (bale Alkış) DUMRUL: Dede Korkut boylarından. çoğu zaman "deli". neredeyse hepsinde. ölüme mahkum edilmiş tan­ ımın canı. divaneliği. çoğu sistemlerde büyük yer tutar. Sü­ mer inanış sisteminden adı. derin trans halinde olduktan sonra ne olduğunu hiç hatiriamazmış. Şaman efsanelerinden de anlaşıldığı gibi. kocası. Bu inan ıslan aktaran. "Dumrul" İle aynı kökten olan. hayat durmaz ve bolluk olur. bu anlam­ lan n hangisinin temel teşkil ettiğini belli etmek mümkün olamaz. daha eski me­ tinlerde ise bazen. dirilmesini sembolize eder. coşku halini değil. Gerçekten de "Divane" ve coşku halleri. şamanın parçalanarak Öldü­ rülmesi ve ardından tekrar dirilmesi.DUMRUL atılmıştır. Onlara göre. Bazı lan. onun ölüp-dirilmeslnl bildirir ve ilk mitolojik anla­ mını yitirmiş İlkel motiftir. "divane" ve onun gibi sıfatlar veril­ miştir. divaneliği. Ölüp-dirilme fikri. ölüp-dirilme fikriyle bağlılığı inandıncıdır. bir dünyadan diğerine gidip gelme. "Divane". başkasıyla değiştirilir. karşılıklı olarak birbiriyle bağlantı içindedirler. kadının yerine. özellikle de şah şalı bir tören sırasında. Şamanizmin ger­ çek işareti saymıştır. Zaman zaman ölüp-dirilme. yaşam kendi yolunda devam eder. "Deli Dumrul "un Az­ rail'le görüşmesi. boyun eski bolluk ve üreme tapınışı ve onun aynlmaz kolu olan. Ancak o. Şamanizm İnanışının başlıca fikridir. Diğer grup bilim adamlan. "Dumrul" adryla ilgili efsanelerin mitolojik anlamının arkasında.

boydaki adı. Tann-kul ilişkilerinin de izlerini agk bir şekilde koruyup saklamıştır. etnik kültürün aynlmaz bir parçası olan. Dirilik Suyunu bulmak için. "Deli Dumrul" boyunda da korunmuştur. araştirmaalar tarafından kabul görüyor. Digenis Akrit'te İse "Duka" şeklindedir) yerine 'Tokuş Ko­ ca". artık. mit. dünya hakkındaki görüşlerin bütünü. Türk halklannın. Azerbaycan Türkçesindeki "tam" ve "tumurcuk" sözcükleriyle aynı köktendir. Bu adlann her İki­ sinin de doğmak kökünden olması (tohum. "Duha Koca" (Kumuk versiyonunda. kendlninki de Toğrul" olarak kaydedilmiştir. "Duku" için de aynı açıklama geçerlidir. Artım İlahesi ile bağlı olup. "Dell Dumrul"un Azrail'le verdiği savaş. doğrudan "Allah'a söyleyebil­ mesi yazar. "Dede Korkut Kitabındaki "Deli Dum­ rul" motifi. "ha­ yat yaratan. gündelik yasamda devam eden bu düzenli ölüp-dirilme inana. efsane. Ural Batır'ın eceli ye­ nip. sonraki tüm dinlerden farklı kılar. sözcüğü de bu gruba aittir). Bu ad. Türk tannalığında da geçerlidir ve onu. Bu. hikâye ve destanlannda. Mitolojik metinlerde daha önceleri. Tann-insan. "Aduku". herhangi biraracrya ihtiyaç duyulmadığı fikrinin bir İzidir. başlıca anlayışı gibi.DÜNYA MODELİ nı yerine hayvan kurban edilmesi ve benzeri fikirler bulunur. üreme ve bereketin koruyucusu olduğu fikrine de açklık ge­ tirir. DÜNYA MODELİ: Belli bir etnik-kültürel gelenek dahilinde. neslin artışını temin etmeye kadir değildir. dünyayı motifleştirme 180 . Türk tek Tannalık İnanışına gö­ re de Tann'yia kulun arasına kimse giremez. yarinin can vermesini de böyle açıklamak mümkündür. ebedî ve ölümsüz düşünülen suya sığınmasının paralelidir. yaşlı olan biri. nesil ve evlat veren" anlamında kullanılmıştır. "Dumrul" yerine de yaşlı ana-babasının de­ ğil. Sumerce'de "Doğum Evi" demek olan. Bu fi­ kir. Bu bağlılık. Sumerce'deki "Dumuzi" adı İse yine aynı anlam dairesine dahil olan. yerin göğe yakın olduğu. "Dumrul" mo­ tifinin. bunun için de kimin ne sözü varsa. eski Türk mitolojik düşüncesinde Tann-Insan İlişkile­ rinde. Dünya modeli. din düşüncesi­ nin. Mitolojik mantığa göre. Selçukname'de atasının. Bütün bunlarla birlikte. yürüttüğü mücadelenin ve Kor­ kut'un.

"mantığa kadarki". Şiirsel dünya modeli bakımından. Herhangi bir ulusal mitolojiye ait dünya modelinin oluşumu. Mito­ lojik dünya modelini şekillendiren düşünce tipi. açık veya gizli şekilde de olsa. Mitolojik dünya modeli. her bir insan topluluğu. bir sistem gibi aynı mitolojinin yapısal temelini oluşturan unsurlar ara­ sındaki işlevsel-anlamsal bağlılıklara da açıklık getirilmesini bir ge­ reklilik olarak ortaya koyuyor. Çünkü mitolojinin kendisi de ortaya gkışı son­ radan gerçekleşen bir sistemdir.DÜNYA MODELİ yoluyla tanımlayarak. Dünya modelinin ortaya çıkış anlayışı. "kozmoloji" ve başka adlar altında kaydedilir. etkin bllimsel-teorik fikirde de belli bir mitolojik düşünce sistemi ve bu sistemle temsil olunan dünya modeli anlaşılır. kendi­ ne ivts dünya görüşüne sahip olur. bilimsel edebiyat­ larda. görece. Mitolojik dünya modelinin tam bir iradesine herhangi bir metin­ de rastlamak mümkün değil.istemin. dünya modelinin et­ nik-kültürel sistem bakımından. Slstematiklik özelliğe sahip olan dünya modeli. mitolojiyle tam bir bağlılık içerisinde olduğundan. durağan ve düz bir şekil çizdiği dönem. Mitoloji denildiği zaman. etnik-kültürel •. çevre âlemle olan tüm ilişkilerini düzenler. Halk bilimi. aynca dünya 11 ¥ »lifinin düşüncedeki yansımasıdır. etnik kültür taşryıcılannın davranışlannın çeşitli şekillerinde ve bu davranışların sonucunda gerçekleşir. Ancak ayn ayn metinlerden derlene­ rek mümkün olabilir. "kosmoloji" veya "mitopoetik" çağ olarak adlandınlır. Dünyanın motifi gibi şiirsel mitoJo|lk dünya modeli de bir göstergeler sistemidir ve gelenek taşryıalan hu göstergeler sisteminin (arkına bütünlüğüyle yaramayabilirler. Mitolojik meiın konulannm temeline dayanan bu dünya modeli. Kabul gören bir fikre göre. mera­ simlerde ve maddî kültürel örneklerinde korunur. "mitopoetik". her bir mitolojik sistemin kendine has olan iç yapısı ve bu yapıyı oluşturan unsurlar arasındaki işlevsel-anlamsal bağlılığa açık­ lık getirilmesini sağlamıştır. onu göstergeler sistemine çeviren mitolojik düşünce tipiyle bağlı bir olaydır. mitolojik dünya modelinin unsurian. 1X1 . çeşitli halk bilimi metinlerde.

doğu-batı. arkaik düşüncenin İlk aşaması olarak. Yaratılış metinleri. Iç-dış. dünya görmüş ihtiyarlar gibi kahramanın bir yardımcısı olarak görünürierse de artık onlar şecere geleneğinde. Her birinin kendine özgü zaman ve mekân ölçüleri olan bu dünyalar arasındaki İlişki ise "Dünya Ağaa" tarafından gerçekleşir. Kültürel sistemlerde değişmeyen bu evrensel gösterge bütünlükleri. Burada "yukan". hayat-ölüm. Etnik-kültürel gele­ nek. ulusal düşünceyi be­ lirleyen. kültür-doğadır. Bunlann en önemlileri: ev­ ren. Dünya hakkında her topluluğun. dünya modelinin yaratılmasını ve 182 . kozmoloji dünya modelinin görüntüsünü verirken. kendi sistemine uygun dünya modeli ve özel etnik işaretleri vardır. Eski Türkler. Her bir mitolojik geleneğinin kendine has dünya modelinin oluş­ ması. Şiirsel mitolojideki. Uluğ Türk. Türk kozmik dünya modelinde. Türk dünya düzeniyle. Her bir mitolo­ jik anlatım İse bir bütün olarak. Dikey dünya modelinde ise kâinat: yer. yukan-aşağı. kendin-başkası. doğadaki düzene uygun olarak kurul­ muştur ve buradaki dünya hakkına bilgiler gerçeklere dayanır. belli bir etnik-kültürel. ışıkkaranlık. bugün bile mitoloji biliminin karşılaştığı en dddi problemler­ dendir. gelenek bulunur. onun meydana çıkmasına ortam hazırlayan bu model. dünyayı anlamak için onu sınıflandırmaya çalış­ manın yoludur. lrkıl Hoca veya Korkut Ata gibi mitolojik variıklar. Geleneksel Türk cemiyeti. Türklerin devlet teşkilatı arasında bir bağlantı vardır.kaos. evrensel bir dünya modeli düşüncesi yaratsalar da bu dünya modelinin merke­ zinde. İkili karşılaştırmalardan yararlanmışlardır. Türk dünya modelinin oluşumu problemi de istisna teşkil ermiyor. çağlar yoluyla gerçekleşir. "orta" ve "aşağı" dünyalar arasındaki İlişki. çevrenin etkisinden.DÜNYA MODELİ Mitolojik görüşlerdeki yatay dünya modeli daha bir eski model sayılır. her zaman ve her yerde. Şiirsel mitolojik dünya modeli İçin böyle semboller­ den biri de "Dünya Ağaa" sayılır. yer üstü ve yeraltı dünyalan olmak üzere. onun gücüyle kurtulabilir. sağ-sol. ulusal olmasıyla belirlenir. üç kattan ibaret düşünü­ lür. koruyucu ruhlar destan geleneğinde. Oğuz hanlannın vezirleri ve bir bilge gibi takdim olunurlar.

gerekse de Budizm'in etkisi ol­ muştur. farklı Türk halklannın. yeryüzüne yakınlaşacak. Türk halklannda bugüne kadar yaşamıştır.DÜNYANIN SONU kurulmasını açıklar. Hıristiyanlık ve İslam'ın etkisine manız kalmıştır. dddi bir değişikliğe uğramadan. bazı Türk halklannda rastlanma­ yabilir. kıyamet anlayışı şeklinde bulmuştur. Netice itibariyle Türk dünya modeli. Bu İnanışa göre. mevcut hayat düzeninin bozulması ile bağlı işaretler olsa da bun­ lar. Haynn başlangıa olan Tann Ülgen 183 .. dünya­ nın sonu sorusu ile ilgili geleneksel Türk dininin. temsil etti­ ği ve İfadedsi olduğu Türk mitolojisinin özünü oluşturur. dünyanın dağılıp. Türklerde kendi ifadesini. Cehennemin sahibi olan Erlik. yaratılıştan daha çok merak duyduklan kanaatini doğurur. Altaylarda. O zaman. Ana model İse hem bir bütün olarak İK*m de ayn ayn unsurlarıyla. Orhun metinlerinde.uhğını söylemek doğru olmaz. ortadan kalkması hakkında sistemli bir düşün­ ceyi yansıtmaktan uzaktırlar. özellikle de ilk çağlannı. aksettiren mitolojik dünya görüşü veya düşünceler hakkında yeteri kadar bilgi yoktur. kötülük dünyayı saracak. hu modelin. farklı Türk halklannda rastlanan modeller. ana modelin versiyonlan sayılabilir. dünyanın sonu meselesine. Türk kültüründeki dünya modellerinin varlı­ sından söz edilir. dünyanın sonu İle ilgili görüşlerinde. gerek Hıristiyanlık. Bazı araştinrıalarda. aynı anda birkaç modelin bulunduğunu söylemek doğru değildir. Bu bakımdan. Herhangi bir Türk mitolojik metin ve merasiminde de çok sayıda dünya modelinin . Halbuki farklı Türk halklannda. kıyamet gününe. Gerçekten de Türklerin kıyamet hakkındaki dü­ şünceleri. gök ve yerin yıkılıp çökme­ si. (bak: Mit: Mitoloji) DÜNYANIN SONU: Dünyanın yaratılması sorununa oranla. Bu ise varlığın ölüp-dirilmeler zlndri gibi kavranıldığı Tanncılık dinî inana İçerisinde yaşayan eski Türklerin. Genel Türk dünya modeli birdir. insanlann yeryüzündeki sayrlannın azalacağı bir zaman gele­ cek. Ve tüm bunlann bir sentezini ortaya çıkarmıştır. Bu. herhangi bir unsuruna. sonuç olarak. Buna bakmayarak. Budizm. "Kalkana Çağ" denilir.

Türklerin dünyanın sonu hak­ kındaki düşüncelerine açıklık getirebilecek İnanışlar da vardır. Sağış günü. Dünyanın sonu anlayışı. hakların hesaplandığı ve hesap-kitap İstenen gündür. Bu tazelenmenin bir aşa­ ması da kaostan evrene geçiş anındaki benzer kıyamettir. her za­ man tazelenme ve yenilenme halindedir. eski ve geleneksel düşüncenin ortaya gkış şeklidir. kozmogonik görüşlerle ilişkitendirildiği için Ana Yer hakkındaki görüşlerle de bağlıdır. köylerdekiler ise şehirlere dolu­ şacaklar" sözleri de kıyamet anlayışına ve geleneksel Türk kültürün­ de. Dağlardakiler köylere. he­ sap günü^ kıyamet günü. tartılar kurulup. (bak: Eshatoloji Mitler) 1X4 . bir gün ayla güneş birieşecek. Yaratılış. Bütün bunlar. Anadolu'da ay ve güneşle ilgili inanışlar arasında. dünya• nın sonunun. saymakla ve hesapla ilgilendirilir. En sonunda Ülgen tek başına kalacak ve mahşeri başlatacak. İyi ruhlarla şer ruhlar savaşa tutuşacak. "Sağış günün­ de. dünyanın sonu ile ilgili görüşlere açıklık getirebilir. "Ulug Kün" sözcüğünün de sonraki dönemlerin bir ürünü olduğu açıktır. Bunun için de kıyamet sözcüğü "Sağış"la. dünyayı yakıp kavuracaklardır. su­ lar kabaracak ve her tarafi sular kaplayaçaktır. O za­ man kıyamet kopacaktır. bina ve zina artacak. kâinatta düzenin bozulması ' sonucunda olacağına inanan. Bu İnanışlardan birine göre. Ebu Hayyan'ın "Kitab el ldrak"ındaki. Bunun ardından dünyanın üzeri H dümdüz olacaktır. Anadolu'nun yaşlı yörüklerinin görüşlerinde. Kıyame­ tin gelişinden sonra ise dünya büsbütün yenilenecektir. Bir başka inanışa göre de güneşin bandan doğduğu gün. ayna görklü" deyiminde de bu söze rastlanır. dünyanın sonunu ve belirsiz geleceğini gösteren: "Kıyamet yaklaştığı zaman. Diğer taraftan ise Türklerin kıyamet anlayışıyla aynı anlamda kullandıkian.DÜNYANIN SONU unutulacak. Dünyanın sonu anla­ yışı da hayatın dönüşümü fikriyle yakından ilgilidir.

Etnik şuurda "Yedi göbek eskisini" tanıyıp bilmek anlayışı. Genellikle bir grup geleneklerde olduğu gibi. dağ. in­ sanlara ateşten yararlanmayı öğreten bir ihtiyann adryla bağlanır. onlann en eski çağlardan beri ata kültüyle bağlı olmalan da etkili olabilir. dünyalannı değiştirmiş ata ruhlan öldükten sonra bile aileleri korkutmaya devam ederler. kendilerinden önce ecdadından konuşurlar ve hangi soy­ dan. ECDAT: Kaynağını Türk etnogonik mitlerinden alan metinlerdeki kahra­ manlar. Öbür dünyada İkind bir hayatın olduğuna ve ruhlann ebedîliğine inanan eski Türk düşüncesine göre. ata anlayışında önemli yer tu­ tardı. Ahrete bağlanan ata. ilk ecdadın gök kökenli olduklan ve dağlarla bağlılıktan vurgulanır. İnanışa göre. Bunun. 185 . gök. Ecdadın adını bilip variığını kabul etmek. Asya Hunlannda her yıl mayıs ayının ortalarında. Etnogenetik mitlerde. ağaç ve benzer kültlerin birbiriyle bağlılığında. belli bir ırkın özellikle de siyasî açı­ dan var olmasının şartıdır. Şoriann Kızılkaya soyunun kökü. Türk etnik-kültürel geleneğinde de soy-kök ile bağlılığı. var olmak için soyukökü bilmek ve ata hakkında fikir sahibi olmak gerekliydi. eski Türk inanış sisteminin de başlıca dayanaklanndandı. Örneğin. kendini tanımanın başlıca koşulu olarak günümüze dek yaşamaktadır. Bir soyun ecdadı da kültürel kah­ raman çizgileri taşır. bir zamanlar dinî görüşlerin evri­ minde ilk aşama olarak düşündükleri ecdada tapınma. kökten geldiklerini anlatırlar.E Bazı araştırmacılara göre. ecdadın ruhu mutlu ol­ sun diye kurbanlar kesilirdi. eski Türklerdeki ataerkil aile ilişkileriyle bağlandığına dair fikirler de vardır. Yer. merasim süredndeki koruyucu ruhla aynı sayılmıştır.

değişken tabiatlı olup. ulu ecdadı olan "Bozkurt"u yardıma çağırmış ve "kutsal yüzlü Boz­ kurt metni. sık sık değişebilen ata ruhunun bir işlevi de tarihî-mitolojik an­ lamına göre onun kurtancılığıdır. Köroğlu'nda da kurtancı işlev vardır. Bunun için de ona hep bir kurtan­ cı gözüyle bakılmıştır. Bunun göstergesi olarak. Örneğin. Yani. En güçzamanında. (bak: Apa. ve 17. kurdun başka bir şeklidir. Bu sözün temeli de "Aba" sözüne dayanır.ECDAT Tür1< tarihi. ec­ dadın görüntüsü ayarlanıp. Kınm lehçesinde "Büt. V. Son dö­ nemlere kadar Türkmenlerde göllerin hocalan. Köroğlu'nun 16. bu kez yeni tarihî koşullara uygun bir şekilde Köroğlu görkeminde ortaya çıkmıştır. kültürel kahraman olan mitolojik Köroğlu motifi. Haklan yenilen büyük bir Türkmen grubu vardı. semen" anlamlı "Abak" sözü de bu kültle bağlıdır. etnik kültürün bütünlüğünü koruyan başlı­ ca unsurlardan biri olarak yüzyıllar boyunca da yaşamıştır. ecdada bağlı anıların kutsal bir emanet gibi korundu­ ğuna dair zengin bilgiler vermektedir. Türk soyunun ecdadı kurttur. Halk inanışlanna göre. halkın ce­ vabı şu olur: "İki yiğit insan" tanıyor. Ama. yüzyıllarda tam yeni bir güçle gündeme gelmesi de onun bu kurtancı İşlevinden gelir. yetişin!" derlerdi. Bu yüzden de Köroglündan 186 . Bu da onlann ata ruhuyla bağlılığını gösterir. Türk etnogonik efsanelerinden gelme başlıca konu ise ecdadın kurtancı olarak düşünülmesiyle bağlantılıdır. hastayı tedavi etmek istedikleri zaman "Ya atam-babam. "Hangi hikâyeyi İsti­ yorsanız başlayayım" sözleriyle medise yüz tutan âşığa. Huluflu'nun "Köroğlu" destanının "Başlangıç Yerine" bölü­ münde kaydettiklerinden anlaşıldığına göre. "Koruyucu ruh" anlamını ko­ ruyarak. tapınaklarda saygıyla saklanır. Tös) Ecdat kültünün izleri. Bu anlamda. "Abaki" şeklinde "Divan-i Lügat-it Türk" kitabı ve "nazar­ dan saklanmak için bostanlara konulan karton parçası" anlamında kullanılmıştır. Tuva şamanlannın bir bölümünü de ecdadı ve aslı şaman olanlar oluşturur. "Büt-Tüs" denilen bu "Büt-heykeTlerata kültüyle bağlılı­ ğın hatırasını yaşatır. Bu sözcük. Ona göre ya Köroğlu'nun hikâyesine başla ya da Şah İsmail'in. Bazr ede­ biyatlarda.

Bizden Yeğler ve benzeri mitolojik karakterlerle bağlı görüşle187 . çocuk emziren kadın. sırtında Muhammed Peygamber'in beş paruı. Azerbaycan v. Azerbaycan Türklerinin mitolojik görüşlerine göre.mı varlık. biçimsiz bir var­ lı o. birçok Türkmen tayfasının ulu babası »ayıları Salur Kazan'ın. Ateşten yaratıldıklanna İnanılan bu varlıklann içerisinde. Özbeklerin. kâfir olanı da. Onun düzelmesi İçin güne­ şe dua edip. Rivayete göre. Ancak ednnl ne kadar y e n e yesin o yemek azalmaz. özel işaretIniylc seçilirler. İnanışa göre. Müslü­ man olanı da vardı. Tadklerin inanışına göre. insanı ya hava kararma­ ya başladığında ya sudan geçerken ya su İçmek için eğildiğinde ya da ağaç altında otururken çarparlardı. tüyle kaplı vücuttan ve tersine duran ayaklan olur. Ednninln çarptığı İnsanın vü­ cudu moranr ve bir süre sonra da ölür. Onlar aynca göze görünmeden büyüyüp. Çünkü bu motif. ı dönüşebilen kadın görünüşünde de verilmiştir. Türklüğün taşıyıcı olan bir topkılugözünde. Evin hanımı. Ednniler.. âdet gereği onun için yemek ayınr. Ecinnilere dahil olan bir ruh da "Vurgun'dur. Demonolojik görüşlere göre. ecinniler her yerde var olabilen demonik ruhlar­ dır. I Hu ata. Köroğlu havasının çalınmadığı bir in v«>ktu.ECİNNİ ı iMMgrafin okunmadığı. Çünkü böyle yapan kadının sütü kesilirdi. ednnilerin İri başlan. Karakalpaklann. soylann öz köklerini bağladıklan ulu varlıklar. Kırgızlann ve biı ölçüde de Kazaklann demonolojik İnançlannda yer alan kötü ruh Kalabalık yerlerde yaşadığına inanılır ve kısa boylu olarak be­ timlenir.ıgının izi vardır. İslam'la birlikte ge­ len dnler ve ednniler hakkındaki görüşlerin incelenmesi onlann. kendi varlığında ata nıhunu yaşatırlar. Onlar at ahınnda kalmayı ve atin yelesini örme­ yi çok severler. at dışkısına dokunmaktan korkmalrydı. çarpılan kişi Müslüman ise ednni onu hemen bağışlar. tas kurarlar. 11İNNİ: Müslümanlığı kabul etmiş Türk halklanndan.Anadolu Türklerinin. pis bir kokusu olan bu şeyr. krş günlerinde ısınmak için insanlann evlerine gelir. Al ruhu. Türk Müslüman halklannda ednniyle ilgili eski inanışlara göre.

Idi-lzi) EFRASİYAB (A1P ER TONGA): Anadolu ve Azerbaycan Türkleri. mitolojik ulu ecdadı. Türk halklannın efsanevî kahramanı. Divanda bu kahraman hakkında yazılan bölümde. M. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre. (bak: Gn. Hayyam'ın "Nevruzname"sindeki bilgilerden İse Türklerdeki bir­ çok hikmetli sözler ve öğütlerin "Efrasiyab"a ait olduğu anlaşılır. Türkiye'nin bazı yörelerinde. ö. Nekir-Münkir) EE-EYE: (bak: İye. Bu kitapta. "Efrasiyab"ın Türkçe'deki adıdır. İranlılar. ecinninin tüm İşlevlerini cinler yerine getirir. Daha güçlü ulusal düşünceye sahip Karahanlılar ve Selçuklular kendilerinin soy köklerini onun adına bağlamaktadırlar. İskit Hakimi olan "Alp Er Tongaya "Efrasiyab" demişlerdir. 11. yüzyıla kadar ya­ şamıştır. Kaşgarfnin "Drvan-ı Lügat-it Türk "ünde. Türk asıllı ola­ rak geçen destan kahramanı "Alp Er Tonga". "Efrasiyab" olarak gösterilmiştir. eski Türk inançlannın izi­ ni yaşatan ve esrarengiz güçlere bağlı olduğu kabul edilen. Y. Balasagunlu'nun "Kutadgu Bilig"inde de aslen Türk saydığı "Efrasi­ yab" ın adı geçiyor. Bazı Türk halklarının inanışında. eski Türklerin mitolojik görüşlerindeki "Analo­ ji" motifinden de çok sayıda özellikler alarak. Tadklerin ona T o n g a Alp Er" dedik­ leri anlatılır. "Alp Er Tonga" veya T o n g a Er Alp" aslın­ da. Türkçe'deki Tonga adının Arapça'ya çevirisinde Efrasryab olarak ve­ rilmesi. "Alp Er Tonga" motifi zemininde oluşmuştur. Özbekler ve Türkmenlerin eskilerden kalma mitolojik görüşlerine göre. bu iki adın aynı kahramanı anlattığında şüphe bırakmıyor. "ednni" adıyla bilinen değişik yerler vardır. Anadolu Türklerinin demonik görüşlerindeki "Mekir" motifi de işlevsel bakımdan ednni motifine oldukça yakındır. Bu efsanevî kahramanın Türkistan Türk geleneklerindeki yerini göstertiyor. "Alp Er Tonga" hakkındaki inanç. "Efrasiyab" motifi. "Efrasiyabi188 . Türklerde soyun liderliğin­ de bulunan.EE-EYE rin ve yerli inanışların bir anlamda kirlenmesinin bir sonucu olduğu­ nu gösterir.

birçok yer adına da konulmuştur. Radlov'un Hun Hakanı Mete'yi Alp Er Tonga ile çok sayıda araştırmaanın da Mete'yi Oğuz'la karşılaştırmalan da bu bakımdan anlamlıdır. "Dede Korkut Kitabı"nda geçer. Frengistan olarak gösterilir. yüzyıllar siyasî-toplumsal hayatında. V. yeraltında duvarlan demirden bir kalenin içinde olan 100 sütunlu sarayda yaşar. Şair 30 binlik cesur Türkmen'in. Bu anlamda "Efrasiyab" motifinin oluşmasında. Pritsak. "Efrasiyab"ın Türk soyundan olduğu kaydedilir. "Efrasiyab"ın soyundan geldikleri­ ne inanırlar. şer tanrısı olan "Ehrimen'in yeryüzündeki temsilcisi sayılır. "Efrasiyab" adıyla bilinen bu varlık İran mitolojisinde. ölümsüzlüğe kavuşacağına inanır ve bunun için 189 . "Kara benzer kızım. O. efsanevî Oğuz Han'ın oğlu Kara Han'ı. gelinim" diye. Nahçivan ve benzeri yerlerdir. "Efrasiyab"ın oğlu olarak göstermiştir. Bu saray. Karahanlılann soy ağaanı. Bazı rivayetlerde onun şeceresini. eski Iran (Avesta) kaynağına kadar götürürler. "Efrasiyab" motifinin sonraki değişikliklerinde giderek da­ ha çok Oğuz epik kahramanı çizgileri kazanmasında etkili olmuştur. "Efrasiyab". "Bilge Kağan" soyuna bağlamış­ tır. Bunlar. Doğrudur. Orta Asyalı araşürmaalann hiçbiri "Efrasiyab"ın Türk asıllı olduğu kanaatinde değillerdir. Oğuz Türkmenlerinin hakim konumda olmalan. İran ulusal destanı "Şahname"de. Kazvin. İranlılarla aralıksız savaşlar yürüten ve yanlışlıkla Alilerin bir diğer kolu sayılan. Kanzak. Alp Er Tonga'nın adı. ay ve yıldızlarla ışıklandınlır. Ancak daha eski kaynaklardan Et-Tabari. Eski Farsça olan "Avesta"da ise "Efrasiyab" adı. ve I I . O. "Efrasiyab"ın kızının adı. Kum. Firdevsi.EFRASİYAP ler" olarak da bilinen Karahanlılar.lideridir. yapma güneş. "Efrasiyab" soy a ğ a a olarak göstermiş ve onun kökünü. Bir grup orta çağ eserlerinde ölümden kaçmak iste­ yeni anlatan mitolojik karakter de "Efrasiyab"ın adıyla ilintilendirilir. Oğuz Han motifinin etkisi de kaçnılmazdır. Selçuklularda da otuz üçüncü atadan cetjerinin "Efrasiyab" oldu­ ğuna dair bir inanç vardır. gerçekte ise gö­ çebe hayatı yaşayan Türklerin -Turanlılann. Zerdüştlerin en katı düşmanı. El-Bİruni ve İbn Haldun'da onun soyu Yafes Oğlu Türkün adıyla ilintilendirilmiştir. "Efrasiyab"ın atasının liderliği altında ol­ duğunu da yazmıştır. Türkistan ve Horasan'ın 10.

Bazen en evrensel mitolojemlerle bağlanan efsunun nüvesinde çoğu zaman mitolojik motifler bulunur. onu herhangi bir di­ nin daimî unsuru gibi de tanımlamışlardır. mitolojik metinle aynı mantık üzerine kurulur. herhangi bir cisme veya insana buiaşılabildiğine inanılırdı. birkaç kez "Ferf'i ele geçirmeye çalışsa da başarılı olamıyor. "Efrasiyab"ın ölümden kaçma isteği. arkaik çizgileri agk bir biçimde görünen. mitolojik içerikli metinlerin bir şekli. din ve bilim olarak üç aşamaya ayıran C Frezer'in görüşüne göre. Eski düşünce çağında söz. EFSUN: Eski düşüncenin ürünü olup. eski ef­ sun kavramından bu kavramın gösterdiği d s m e doğaldan bir geçit görünür. Şamanizmdeki ölümden kaçmayı ve aynı anda Koca Korkutun ölümden kaçma isteğini hatırlatıyor. efsunun araalığryia. Formül özelliği olan efsun. Efsunun gücüne olan inanç. âyin-törende şiirsel mitolojik konum ile en sıkı bağ­ lantıdadır ve onun en önemli unsurianndan birini oluştuıur. en eski dinî-mitolojik görüşlerdendir. Bu anlamda ırkın davranış biçimlerinin göstergesi olmakta onun işlevi de efsane veya mitolojik metin ka­ dar önemlidir. aynı zamanda ulusal mitolojik siste­ min gerçek özelliklerini taşır. Ef­ sunun gücüyle şeytanın ruhu ele geçirilebilir. mitolojik metin tipi gibi. Büyülü karakterli formüller olan bu kısa metinler. En eski çağlardan bahsedildiği zaman da efsunu doğadan ayırmak bile mümkün ola­ maz. yasak. Bazı araştirmaalar. Böylece sözle cisim aynı yerde göründüğünden. Bu anlamda efsunlar. belli bir amaca yöneliktir. sınama ve benzeri kavramlarla birlikte. **Ferr"e sahip olmak için yedi iklim dolaşır. 190 . şiirsel mitolojik dünya mo­ delinin ana eksenlerinin belirlenmesinde en Önemli kaynaklardan sayılırlar. Düşüncenin gelişimini: efsun. Mitolojik varlık ve ruhlann adlarıyla dolu. büyülü bir içerik taşı­ yan ve bu yüzden de bazen anlaşılmaz olabilen efsun. Efsun. tanımladığı asim veya objenin dışında olmadığı için. efsun dine kadar varlığını sürdürmüştür. her­ hangi bir arzu ve dileğin ifadesi olup.EFSUN kurbanlar verir. Hükümdarlık gücüne sahip olabilmek için.

bir ritüeldir. sabit ve ortak bilimsel bir görüş yoktur. (bak: Söz) EJDERHA: Türk halklannın kültüründe. Türkmence'de "Ajder-Ajdarha". eski Farsça'yla ilişkilendirilse de mitolojik motif gibi bir doğaya sahip olduğundan. mitolojik metin tipi olan efsunlar hakkında. Bu metinlerin başlıca özelliği. smamalı. Çoğu zaman onlann anlamsal yapılannı belirlemek zor oluyor. Bütünlükle. Efsun. onun gücünün azalması veya yok olması demektir. Tüm bunlarla birlikte. Tatarca'da "Ajdaha" ve 191 . metin tipi olarak daha çok paralellik üzerinde kurulur. doğayla olan derin mistik bağlılığıdır. benzerlik ve paralellikler temeline kurulur. Türk halklannın dilinde adına h e m aynı anlamıyla hem de kötü ruh anlamıyla farklı farklı rastlamak mümkündür. mitolojik metin­ lerin oluşumunda büyük önem kazanır. zaman zaman rastlanan ve rengârenk mitolojik görüşlerle bağlı olup doğa olaylannı sembolize eden şeytanî varlık. Aslında genellikle tören metinlerine bağlanıp. Yapısı itibariyle kutsal yasal tipli metinle­ re yakın olduğu için dokunulmazdır ve herhangi bir şekilde değişti­ rilmesi yasaktır. Bu­ rada. Nogayca'da "Azdaa". İnsan doğaya benzetilir. arkaik ritüelin kalıntısı olan bu metin tipleri. doğayla insanın karşılıklı ilişkileri ve bağlılıklan söz konusudur. Doğayla insan arasında ilişkiler. Böyle bir değişildik. kötü ruhlu bir motif. "Avesta"daki "Aji-Dahaka" ile ilgili düşünülüp. efsun metinleri mitolojik dünya modelinin tam görüntüsünü yaratmak için. ayın on beşind gününde) söylenmesi. Mahiyetine göre. gizli doğa güçleri ve göze görünmez ruhlara yah/anştan ibaret olmalandır. çoğu zaman görünüş itibariyle. Efsun metinlerinde insanı çevreleyen gerçek dünyayla hayal dünyası arasındaki ilişkide kendi ifadesini bulur. sakral metin olduğundan onun değişik şekiller alabilme ölçüsü de asgarî sınırdadır.EJDERHA Efsunlar. Kırgız­ ca'da "Ajıdaar". kendini doğadan ayırmayan ve hiçbir durumda ona karşı koy­ mayan insanın. efsunun be­ lirli ölçüler dahilinde ve belli zamanda (elin siğilinin geçmişi için. Bu. Ari kökenli Ejderha suretiyle bir ilgisi yoktur. yasaklar ve mitolojik inançlardan ayırt edilemiyorlar.

Bu da anlamsal bakımdan. Farklı Türk halklannın İnanışlannda. O. hamile kadıniann içine gi­ rerek. diğer bir anlamı ise "acıklı ruh"tur. Özbek. Türkmen ve Kazak mitolojik-halk bilimi metinlerinde. O. insanlan ve hayvanlan yutarak yiyen. Bat Sibirya Türklerinde. bu mitolojik görüşlerin izini ya­ şatan hikâyelerde "Simurg"un yavrulannı yer. Yılan. Başkurtiarda son zamanlara kadar yaşayan görüşlerden birine göre de "Ejderha"nın yaşadığı gölün adı. Çuvaş dilinde "Astaha" şeklini alan bu sözcüğün bir anlamı. Altaylann inanışında şeytanî demon "Erlik" saltanatına yalcın bir yerde akan ve adı "Doymadım" anlamına ge­ len "Toybadım" ırmağını hatıriatryor. Mitolojik düşüncelere göre "Ejderha". "Ejderha"nın ormanda yaşadrğına inanılır. Bu ad. onun yeraltındaki mağarada yaşadığı ve oradaki hazineyi koruduğu yazıyor. "Ejderha" adı taşıyan bu efsanevî varlığın Türkiye Türkçesindeki bir adı da "Evren"dir. "hikâyelerde rastlanan kanatlı yılan". Nisan 192 . Çuvaş hikâye ve rivayetlerinde çok sayıda başı olan. İnsanlar ve hayvanlan yutarak yerdi. doğacak çocuğu öldürür. Başkurt demonolojisinde. yere indiğinde Tann. Söylenenlere göre ejder­ ha. mitolojik bir varlıktır. O. doymak bilmeyen" anlamına gelir.EJDERHA "Az'd'akı" şeklinde kullanılmıştır. Azerbaycan ve diğer Türk halklannın görüşlerine göre ise o. son derece büyük ve ko­ caman bir yılan gibi betimlenen bu varlık. Türkler tarafından "Ajdayya" ve "Ajder" şekillerinde Ball<anlarda yaşayan Slav halklanndan Sırplar ve Bulgariann diline de geçmiştir. büyük yılandan faydalanır. Onla­ nn çiftleşmesinden doğan ejder­ ha. "Ejderha'nın yaşadığı yer de birbirinden farklı gösteri­ lir. suda yaşar. Anadolu Türklerinin inanışına göre doğduğu zaman aniden büyür. büyük derelerde ve göl­ lerde yaşar. "dipsiz. dağlarda cüyür (ceylana benzer. küçüt zarif bir hayvan) veya kel (öküz) İle çiftieşir. Ağzından ateş püskürür ve etrafında olan her şeyi yakar.

onun kaos dünyasıyla bağlı bir varlık oluşundan gelir. sulan hareketi geçirip. ağzından alevler püsküren ejderhanın yüzünden halk. Azerbaycan hikayelerinde ateşin içinden gkıp. taştan yastı­ ğa baş koyup. Burada insan nefsi. Diğer bir fikre göre ise dünya halklan kültürün­ de çok yaygın olan "Ejderha" motifinde. ağzından alevler püskürten. ejderhaya benzetilmektedir. ay­ nı zamanda Ölümün ve karanlığın sembolüdür. Bu bakımdan Ejderha motifi. mitolojik ulu ana bütünlüğünün birçok çizgilerini taşımaktadır. onu arkeolojik tipler sistemine dahil etmiştir. Bunu göre de en eski uygarlıklann oluşumundan beri. insanlığın kolektif hafizası ve yeryüzündeki hayvanat âleminin en eski temsildleriyle ilgili hatı­ ralar korunup saklanmıştır. Hatta bunun için de İsviçreli psikanalist ve dindar tarihçi K. Daha çok sıcaklığın ve kuraklığın sembolü sayılan "Ejderha".EJDERHA Yağmurlan'nı yağdınr. evin koru­ yucusu olarak bile düşünülmüştür. Zerdüştlükte karan­ lığı temsil ermiştir. ikin­ ci darbedense ölmek yerine tekrar canlanan bir ejderha motifi var­ dır. Tasavvufta. Yağan yağmurlann sulanndan dağlardan sel­ ler akmaya başlar ve bu seller ejderhayı götürüp öldürür. Kül-Tıgin Kitabesinde dikkati çe­ ken en önemli motif de kurt başlı ejderha motifidir. ab-ı hayat aktığın ejderhadan" sözleri. Bir fikre göre. "Ejderha". evrensel bir olay gibi son derece geniş bir şekilde yayılmıştır. "Görelim. Azerbaycan Terekemelerinin halı motiflerinde rastlanabilen bu varlık. düzenli dünyaya karşı savaşı. Nedim'in. Hikayelerde verilen şekliyle. Yung. yağışsız kara bulutu temsil eder. susuzluk çeker. dünya hevesini sembolize etmiştir. Mitolojik "Ejderha"nın. dünya malına İşa­ ret gibi yorularak. 193 . sekiz başlı Ejderha'nın otuz göğsünden süt emer. her zaman insanlann düşüncelerini meşgul etmiştir. Anadolu hikâyelerinde İse birind darbeden yaralanan. "Ejderha" hakkındaki mitolojik metinler. kahramanın üzerine saldıran Ejderha motifine de rast­ lanabilir. Tibet mitolojisinde ise o. herhalde bu varlı­ ğın su konumuyla bağlılığına dayanır. yere rahmet yağmurian yağdıran iyiliksever bir güçtür. Altay destan kahramanlanndan olan "Kan-Sulutay".

biçimsiz güçleri temsil ediyor. "Emeket" ruhu. Bu anlamda "Ejderha". "Ejderha". "Ejderha" motifi. hâlâ oluşumunu tamam­ lamamış.EMEKET Din tarihçileri ve mitoloji bilimcileri için. bu sının bozanlara karşı durur. Bu ruh. şamana en çok gerekli olan ruhun adıdır. bolize ediyor. Böylece. Yüzyıl. çift anlamlı arkaik demonik bir motif olup. kendi sembolüne göre. Ona göre de yeraltında. XV. mezann kirlen­ mesini Önler ve saygınlığını korur. dağlar arkasında düşünülen öbür dünyanın sınınnda. Şamanist görüşlere göre. Bu tanım. "Emeket"i olmayan şaman da olamaz. 194 . kökü derin geçmişlerden gelen "Ejderha" da bir semboldür. "Emeket'in başlıca işi. kaosla evrenin mücadelesini ve kaosla evren arasındaki geçiş koridorunu sem­ Üzcrinde Ejderha ve Simurg Tasviri Bulunan Türk Halısı. "Ejderha'nın yeraltı ölüler saltanatının koruyucu işleviyle tamamla­ nıyor. yapı­ şız ilk kaos motifinin potansiyel tüm hal­ lerini kendinde toplamıştır. Ancak bununla birlikte evreni ya­ ratacak sular âleminin de sembolüdür. EMEKET: Yakut Şaman izm inin yardıma ruhlan İçerisinde. başlangıçta uçsuz bucaksız sulardan İbaret olan. Onun için de yapışız olup. Yaşamı sembollerle örülü eski mitolojik düşünceli insanın gözünde. Bu İlk sudur ve bu anlamda da "Ejder­ ha". şekilsiz. O. evrenin kaostan doğmasını sem­ bolize eder. kel ve par­ mak boyunda bir a d a m a k gibi betimlenir. biçimsiz özelliğiyle tanınır. hâlâ ka­ os halinden kurtulmamış bir âlemi sembolize ediyordu. kamlık ederken şamana yol göstermektir. "Ejderha" motifinin geçirdiği evri­ min tüm aşamalannı İzlemek çok zordur. şamanın varlığında kök salar. Şaman öldüğünde de onun mezanru çevreleyen kuş görünüşünde ağaç olarak.

ERDOV-ERDOY: Azerbaycan Türklerinin inanışında Su Ruhunu temsil eden mitolojik varlık. 195 . yazın gelişi dolaysıyla yapılan kımız içme merasiminin kurucusu ve ilk İcracısı sayılır. Yakut destanlarının bu tanınmış kahramanının adındaki "Sokotoh" sözcüğü. Ölü gömüldüğü zaman. "Er Sokotoh adında bîri vardı. mitolojinin ilk yaratılış çağı arasında açıktan açığa bir bağ­ lantı vardır. "Erdov" ışık gördüğü mezara yaklaşmaz. Ateşi elde etmek. mitolojik ilk atayla ve ilk insanla aynı zamanda yaşamaktadır. Göklerden mi indiği yoksa yerden mi çıktığı bilinmiyordu" sözleriyle başlar. ateşi elde e t m e gerçeği. şimdiki Yakutlann hepsi ondan türe­ mişler. "Er Sokotoh Elley" adıyla bili­ nen mitolojik kökenli bir varlık. onun mezan başında üç gün ışık yakılması inana da bu var­ lıkla ilgili inanışlarla bağlıdır. Onun adryla ilgili metinlerin en eski versiyonun­ dan biri. Azerbaycan'ın Batı bölgelerinde demonik "Guryabani" motifi İçin sayılan özellikler. Böylece "Er Sokotoh"un adı. Kültürel bir kahraman gibi. Verslyonlanndan birinde. onun kültürel kahra­ man ve İlk ata olduğunu gösterir. "Nine Ruh" demesinden de anlaşılıyor ki onu büyütüp. yeryüzüne düşen ilk İnsanı bildirmiştir. yetiş­ tiren de bu kutsal ağaçtır. Kutsal ağaca yüz tutup. Kendi kendinden yaratılan kahraman hakkında yazılmış olan Buryat metni "Alamji Mergen"den de anlaşıldığı gibi. yal­ nız. İnsanlara hiçbir zararı dokunmaz. "Erdov" ile de ilgili olarak düşünülür. tek-tenha" anlamına gelmektedir ve "Er Sokotoh"un İlk ata ol­ duğunu irade eder. bazen de atası olarak verilir. Hatta bazen Tann onun babası. baş­ langıçtaki herhangi bir kahramanı değil. Bütün versiyonlarda "Er Sokotoh**un gök­ ten düştüğü anlatılır. İlk ata olduğu için. inanışa göre.ERDOV-ERDOY ER AD: (bak: Ad) ER SOKOTOH: Yakut mitolojisinde. Yani. "yalnız" kah­ ramanla. "Yalnız" kahraman. "tek. kültürel kahramanın başlıca özelliğidir.

Azerbaycan Türklerinin dilinde. Yani. geleneksel görüşlere göre. "suya söyle. İğne battığı an "Erdoy'u yakalayabileceklerine İnanırlardı. "Gayıp iren. kırk şilten" deyiminde rastlanır. bu sözün kutsal anlamı. Onunla konuşulduğu zaman. Türkistan halk kültüründe. "Erdoy". işitsin. Allah ve evliyalara yakınlık şerefine nail ol­ muş insan anlamına gelmekle birlikte. kadın drv sinden. uzun boylu. "Erdoy".EREN Anadolu'nun Kars ilinde de "Erdoy" ile ilgili eski Türk inananın izlerine rastlanmaktadır. "yalan söylersen. EREN: Dinî inanışlarda. işlevsel yakınlıklarıyla ayırt edildikle­ rinden. Su Ruhu ile ilgili söyle­ nenler. seni suyun erenleri çarpsın" ve benzeri ifadelerle mitolojik anlamsallığını korumuştur. İren-Yaren ve D'iiren şekilleriyle aynıdır. "Gelme" denil­ meliydi. "Erdoy" denilen bu güç. Büyük olasılıkla. büyük olasılıkla. geleneksel demonolojik görüşlerde. Türkmenlerde. "Erdoy"un suda yaşadığına inanılır. At sahipleri onu tutmak için. "Eren" sözcüğünün Farsça'daki "Yaren" şekliyle anlamsal bir bağlılığı yoktur. ilk mitolojik metinlerde. ahırdaki atlara binip sabaha kadar koşturur ve kan ter içinde bırakır. Azerbay­ can Türklerinde suyla ilgili düşünülen ve suda yaşadığına inanılan 1% . Göze görünmez demonik varlıklardır. ona "Gel" demek istenildiği zaman. onun eski mitolojik an­ lamından kaynaklanryor. suda yaşadığına İnanılan hayalî bir varlık. geceleri. katranın içine iğne batırırlardı. Bu. atlann beline katran sürüp. Bu dil­ de "Eren". eren yardı­ mına yetişsin". geleneksel Türk halk demonik görüşlerinde. Kayra Han!" derlerdi. "Gök börü erenim. Kazakça'daki "(aran" şekli de "Eren"in diğer Türkçelerdeki "i" veya "y" başlangıçlı olabilen. "Eren" adı. oldukça güzel ve bereketli bir varlıktır. canını kurtaımak için İğneyi üstünden çkanp atmalıydı. Tuva Türkleri de dua ederken. sansın. Buradaki inanca göre. ata kültünün kalıntı lan arasına da girmektedir. sırf kültle bağlı bir irade olarak da kullanılır. ArJann yelesini örer. "Erdoy" ve Al-Hal motifleri. bereket İle İlgili sözler tersine söylen­ melidir. çoğu zaman kanştınlırlar.

. Tuva şa­ man lan nın yardıma njhlan içerisinde. "Ağ Eren" denilen ruhlara karşı ayn bir saygı gösterilirdi. Altay dil birliği çağında Türklerden alın­ mıştır. AnadoluTürklerindeki "Yaren Baba" adının "Eren'le bağlılığı da şüphe götürmeyecek bir durumdur. diğeri ise gökte yasar. Artaylarda "Dıldıs" c4arak söylenir. Araştırmaalara göre onun motifi. Biri yerde. "D'iİren"in "Eren"leaynı olduğu gerçeği. O . şöyle cevap vermiştir: "Şaman. iki tür eren vardır. "Eren" ile aynı ses uyumuna sahiptir. ERLİK-YERLİK: Genel Altay mitolojisinde sıkça rastladığımız bir motif. ateşi ve ocağı koruyan Rıhlar. bir Tuva samanının dilinde­ ki. göklerle ilişki kurmak. Mitolojik bir varlık olarak çizgilerini. Türkistan bahşılan. yeddi san d'iirennerim" iradesinde de "d'iiren" olarak rastla­ nır. koruyucu şaman ruhlannı da dahil edip dua ederken Erenlerden de yardım isterler. "İrin Sayn Mergen" adına bağ­ lıyordu. Altay Türklerinin ve Moğol halklannın mitolojik görüşünü aksettiren 197 . erenler grubuna." Buryadarda "Yaaran" denilen Su Sahibi veya Su Ruhuyla bağlı varlıklar ise büyük olasılıkla. Altaylardaki "D'ayık" motifine denk düşmektedir. Bu ruhun görün­ tüsü. Genellikle. sulan. Tuva ve Altay şamanlannın başlıca nişanlanndan sayılırdı. Anlam iti­ bariyle Arap kökenli "Evliya" anlayışı da Türkçe'nin "Eren" anlayışı­ nın tam karşrlığıdır. İnanışa göre. Erenliğin. Şamanizm ve İslam değerlerini kendinde yaşattığı bili­ nir. Potaninin yazdığına göre onun. tuvalann mitolojik düşüncesinde "Eeren" adıyla bilinir. "Eren n e demektir?" sorusu­ na. Buradaki "İrin". Bir Moğol boyu. şimşek çaktırandır.. bu söz anlam bakımından "Ongon" ile aynı İçeriği ta­ şır. dilbilimi aakJamalannda da karuöanmaktadır. daha çok Güney Sibiıya. Bu balamdan Eren-YerenDiren paralelliği. "Yıldız".". sadece "Ak Eren"ler sayesinde mümkün olabilirdi. Örneğin. bir Telengit. Uryanhayca'da. dilbilimi açısından olduğu gibi. yerleri. mitolojik sembo­ lizm açısından da geçerlidir.ERL1K-YERLIK hayalî varlık gibi betimlenen "Eren'e. kendi ecdadını. Uryanhay ve Soyonlarda. Gökte yasayan "Eren".

Sagay efsanelerinde yeraltında bulunan bütün de­ monik güçlere verilen genel bir addır. bir görü­ şe göre adı ve işlevleri bakımından. O. eski Türk tannalığına bağlasa da bu motifin köklü bir şekilde Türk orijinli bir mitolojik varlık olduğu fikri.ERLİK-YERLİK materyaJlerde korumuştur. Macar Kıpçaklarda da rastlanır. Bu şeytanî güçlerin liderleri­ ne de Erlik Han adı verilir. Sözlüklerde bazen adına "Yeraltı saltanatının hakimi" anlamıyla. ölülerin kaldıklan yerin ağasıdır. Adına aynca. "Yereşkigal" yeraltı dünyasının ağası sayılır. Ancak. birçok araştırmaa tarafindan yapılan çalışmayla henüz kesinlik kazanmamıştır. "Yerlik Ayna". bazen de Bey diye de adlandınriardı. yurt" demek olan. "Iriik" (Hakaslarda) ve benzeri şekiller­ de de rastlanan bu motif hakkındaki görüşler. Buradaki "Irie Han" adı eski Türkçede "yer. "Erlik Han". Altay şaman duaiannda İse "Kayrahan" adryla da anılmıştır. bazı araştirmaalar tarafından şüpheyle karşılanmıştır. geniş Avrasya kültürü zemininde olması onu. "Erlik" motifiyle ilgili inanan izlerine. Bu varlığın adı "Yer-eşki-kal" şeklinde. Onun Türk mitolojisiyle köklü bağlılığı. San Uyguriarda da "Ertik-Yerlik" adı genellikle ölüler saltanatı. "Ölülerin hanı imiş İne Han adlı bir han" denilir. Türk mitolojik metinlerinden anlaşıldığına göre o. "Erlik Kağan". "Erlik" sözü. hayat değiştirenlerin yurdu anlamında kullanılmıştır. "Yer dünyasının sahibi" gibi anlamlandırılır. yaratıcısı ve ilk İcracısıdır. ilk insan kültü­ nün kumcusu. Minuslnsk Tatarianndan kalan bir mitolojik metinde. Eski Türkler arasında Budizm'in ve Budist 198 . erle" sözcüğüyle ilgili görünse de adın "Erlik-Yerlik" olarak bilinen bu mitolojik varlıkla ilgili olma olasılığı daha yüksektir. Onu bazen Ata. Moğol şaman metinlerinde "Erlik Tann" diye adlandınlır. Sumerdeki "YereşkigaTa karşı­ lık gelir. Türk mitolojisinde. Ulu Ana'nın transformasyona uğramış ve birkaç konumdan geçmiş şekillerinden biri gibi olan "Erilk"in varlığı. eski yazılmış Orhun abidelerinin. Yenisey metinlerinin ve "Irk Bitig"in dikkatli bir şekilde tekrar okunmasından sonra tam olarak kanıtlan­ mış sayılabilir. Güney Sibirya'da. bazen de "Erklik" olarak rastlanan bu varlık. "Irie. "Yeriiktin Hanı" (Yerligln Büyüğü).

"Erlik". yeraltı saltanan hakimi "Erlik Han". "Erlik" hakkında düşünen birine hastalık saracağına inanılırdı. Buryatçada "kan içen" anlamında kullanılır) Yakutlann eserlerinde de Erlik. Aralanndaki mücadele ise insanlann canı içindir. mavi denizlerin sahibi olan bir ruhtur. onun resmini çizmek de yasaktı. Altaylarda. Altayiann İplik gibi düşündükleri ruhu da o keserdi. baş­ langıçta Ülgen'ln dostu olduğu söylenen. Bazı geleneksel Altay inanışlanna göre onu Ülgen'in kendisi yaratmıştır. kırk köşeli taş bir evde yaşar. "Pudak" adında engeller vardır. İn­ sanlığın yaratıcısı sayılabilir. Saka Türklerinin Şamanist görüşleri ile ilgili verilen bir bilgide "Erlik" adıy­ la hatırlanan bu varlık. yeraltı dünyasındaki ırma­ ğın kenannda. Bu bakımdan "Erlik". O. Fakat. Hatta. dün199 . Hikâyelerde. ilk insanın. Atlaylara göre dünyayı yöneten "iyi başlangıç" olarak bilinen Ülgen'den farklı olarak. yüksek bir dağın eteğinde. Diğer bir bölümde ise onlann kardeş ol­ duğu yazılmaktadır. Erlik Han'ın tek başına Budist-Lamaİst görüşlere bağlı olduğu anlamına gelmez.ERLİK YERLİK edebiyatının yayılmasından sonra Budizm'deki yeraio saltanat haki­ mi Yama'nın unvanı olarak kullanılmıştır. "Kara Nine" denilen kötü ruhlar. derin sular saltanatı değil ışıklı gök ruhlan arasında sayılır. "Eriik"in buyruğu altında yaşar­ lardı. Onun çelik mızrak şeklinde bir tılsımı olduğuna inanılırdı. "Eriik"e giden yolda. bu tılsımın yardımıyla. bir de ulu ata işlevi vardır. Al taylarda ilk insan olarak bilinen. "Erlik". bir ihtiyar görünümünde tanımlanmıştır. Bu yüzden de Altaylarda. Kaçinlerden toplanmış mitolojik metinlerden anlaşıldığına göre ise "Eriik". herhangi bir ölümlünün eline geçtiğinde o insan. tüm düşmanlannın üstesinden gelebilirdi. en büyük felaketler en ağır hastalık­ lar onun adına bağlanırdı. Ancak bu. "Eriik"i temsilen bir put olma­ dığı gibi. Cehennem Ruhu. Şaman bu engelleri büyük zorluklarla aşabilir. yeraltındaki uçsuz bucaksız derin sular saltanatının. Buryatiarda ahret dünyasının yeraltı saltanatının sahibi "Erlik Han" adını taşımaktadır kl "Erlik" adı ile aynı kökten olduğuna şüphe yok­ tur. "kötü başlangıcı" temsil ediyor. Bu mız­ rak. İnanışa göre Ölüm Meleği. aynı anda ilk şa­ man sayılmaktaydı. ("Erlik".

"Körmos". O. Şamanlann birçoğu. yüzü kan gibi kıpkırmızı ve saçlan dimdiktir. Şoriarda yeraltı dün­ yasında yaşayan varlıklann lideri sayılırdı. Türk hakiannın görüşüne göre şaman. motifin kendi kendine şekil­ lendirdiği ve kendini oluşturan geleneksel sistemde geçirdiği evri­ min sonucudur. onun bir veya iki oğlu korur. Bedenini baştan aşağı yılanlar sarmıştır. Epik metinlerdeki yaklaşıma göre. diğer kötü ruhlardan korunmalan İçin oğullannı onlann yardımına gönderir. Bu karışık görünüm. Kötü bir insan öldüğü zaman onun ruhu "Eriik"ln saltanatına düşer. "Şulmus" ve "Yetker" gibi bütün kötü ruhlar. Tuvalara göre "Erlik". "Yeek". en kötü ruhlardan sayılmıştır. aslın­ da karışık değildir. çok iri ve uzun göğüslerini omuzlan üzerinden arkasına atarak ge­ zen bir yaşlı kadın görünümünde betimlenir. utanmak bilmeyen. ölünün veya hastanın ruhunu geri getirmek için yeraltı dünyasına gittiğinde. yüzünü "Eriik'e gösterirse ölür. Bir yerden başka bir yere giderken. "Er­ lik Haan". Şamanizmdeki görün­ tüyle uyuşur. Altay Türklerinde. Onun dokuz kızı var ve bunlardan hiçbiri­ nin de adı yoktur. yeraltı dünyasının ağası. "Eriik"in kendisi de kötü ruhlann lideri sayrlır. her köyün kapısını. domuz boynuzlu öküzün sırtında gider.ERLİK-YERLİK yanın yaratılış sürecinde de rol oynamıştır. TuvaKijllerde de yeraltı ölüler saltanatının sahibi sayılan "Erlik". görünüş itibariyle Kazaklann "Albastfsına benziyor. onun göz kapaklan bir kanş. İşlevleri bakımından kanşıkgibl görünen "Erlik". onlara zarar vermek yerine. yeşil demirden bir kılıç ve insan kemiklerinden yapılma bir âsa vardır. karanlık dünyanın büyücüsü sa­ yılır. Eğer insanlar kurbanlannı zamanında verirlerse. "Erlik" ve onun saltanatının Altay metinlerindeki görüntüsü. "Erlik Haan" adını taşryan bu varlık. işi gücü insanlara zarar vermek olan bir varlık değildir. Onun elinde. Aİtaylann inanışlanna göre "Erlik"in. Aİtaylann inanışına göre. O bir şey içmek için. Şaman övgülerinde "Eriik"in kızlan. onu ve oğullannı yardıma ruhlar olarak görürler. insanlardan istediği başlıca bir şey var: kurban. çirkin ve ahlaksız olarak betimlenir. Kazaklann "Albastı"sı. "Aza". onun hükümranlığı altındadır. 200 . insan kafatasını kullanır.

yeraltı ölüler saltanatının hakimi olması işlevine uygun düşmektedir. Kazak hikâyelerinde. yeraltı dünyasının hakimi "Arsan Duolay" da böyle betimle­ nenlerdendir. Yakut demonolo­ jisi nde. Yer-Töstük hikâyelerinde yeraltı dünyasının hakimi. mekanik dünya görüşü sayesinde ortaya çıkmıştır ve motifin. Altay Türklerinin görüşlerinde de "Şulmuslar". Hiç kuşkusuz bu yorum. tek gözlü. Bu durum. "Erlik'in oğullannın adlanndaki sözcükler. fırtına kopar ve yer sarsılmaya başlar. onlann değişken tabiatlı ol­ duklannı gösterir. "Erlik"in oğullanndan birinin adıdır. Tann Evladı" denilen gök oğlunun yere atılmasıyla benzerlik gösterir. an­ lamsal yapısını agklayamryor. Aslında "Erlik'in. yeraltı saltanatının hakimi olan mitolojik motif de eski Türklerdeki "Eriik"İn birçok izini koruyup.ERLİK-YERLİK Zaman zaman. hatta işgald bir han ola­ rak ortaya çkan "Erlik"in gökten yere atılması motifi. beyaz sakallı İhtiyar bir din adamı olarak düşünü­ len "Erlik". rüzgâr eser. balina gibi biri değildir. demonik gücün. h e m kadın ve hem erkek görünüşünde düşünülmüşlerdir. Değişime uğrayan Altay metinlerinde. Altay kahramanlık destanlanndaki. Sayan-Altay halklannın inanışına göre. Aİtaylann mitolojik dünya görüşlerinde ise "Temir Han". tek gözlü Kahra­ man Erliğin her gelişiyle âleme karanlık çöker. Altay inanışlanna göre. Tuva-Kijİlerin görüşlerine göre de kadın görünümünde olup. "İlk İnsan" sureti İle karşılaştınlan ve önceleri Ülgen'in dostu ol­ duğu söylenen "Erlİk'İn. uzun göğüsleri olan Al Anasına benzer bir varlıktır. tam bir d ö n e m oluştu­ rur. ejderha görünü­ münde betimlenen ve İnsanlann canlannı alan yedi oğlu vardır. saklamışnr. gökten yere atılma­ sı ve ilk insan veya insanlığın ecdadı olması. 'Temir Han" ta­ şır. ölüler saltanatının sahibi olan "Erlik". 201 . oradan da yeraltına indirildiğine dair bir yorum vardır. Ancak anormal dere­ cede uzun kirpikleri gözlerinin üstünü örtmüştür. Sibirya Türklerinde yeraltı dünyanın tannsı sayılan "Yeriik"in. Bu bakım­ dan da Yakutlann Tann tarafından göklerden yere kovulmuş Tenha Adam" motifleriyle kıyaslanabilir. daha sonralan göklerden yere.

Tatarcada "Arbah". Eshatolojik Mitler) ESHATOLOjİK MİTLER: Eshatolojik mitlerde dünyanın sonunu sembolize eden işaretlerden. kökenine göre. Türkmen dilinde. Türkmencede "Aıvah" gibi kullanılmıştır. Yani. "acıklı ruhlar. Ancak 202 . Arapçadaki "Ruh" sözcüğü bulunur. dünya değiştirmiş ecdadın ruhları. "Avesta"daki Fravaşlarla da ilgili olduğu yer alır. Müslüman-Türk halklanndan birçoğunun inanışlannda. bu varlıklar En/ah adı­ nı. (bak: Cet) ESHATOLOJİ: (bak: Dünyanın Sonu. dünya üzerinde yaşayaniann onlara dikkat etmesini ve kurban vermesini isterler.ERVAH ERVAH: Eski Türk dilinin temellerinden olan. ata kültüyie bağlı olan bir anlayış. atalann ruhlanyla ilgili inanışlara. Kazakçada "Eruah". ruhlar. Türk haklannın inanışına göre. her şeye kadir ve iste­ dikleri zaman şekillerini değiştirebilen varlıklardır. Kırgızcada "Arbak". ölenlerin ruhlan olan bu ervah. Bu sözcük Arap kökenlidir. d n . "Al-Eıvah" iradesini de kullanıyorlar. Bu fikre göre. islam'ın kabulünden sonra almışlardır. şeytanlar" anlamına gelen "Arvah-jın" şekli de vardır. Türk etnik-kültürel gelenekleriyle bağlı görüşleri kendinde yaşatmaktadır. göze gö­ rünmezleri sadece ervahı olanların görebileceğine inanılırdı. Ervah­ lar. can" anlamına gelen "Arpah-sarpah" şekline dönüşmüştür. Bir merasim adının içinde de kullanı­ lan bu ifadenin temelinde. "Ruh"un çoğul hali "Ervah"dır. burada evrenden kaosa doğru ters bir süreç işler. Türl<menlerin inanışında. aslında kozmogonik mitlerin değişik şek­ lidir. Çuvaş di­ linde ise bu söz "Ruh. Dinî-mitolojik içerikli bir sözcük gibi "Ervah". Günlük yaşamın tüm zor anlannda yine onlara yüz tutulurdu. Bu anlamda evrenbilimi modelinin son sınınnın göstergesi ola­ rak ortaya gkan bu mitler. mahşer gününden ve evrensel kaza­ dan bahsedilir. Al gibi güçlü. Türk halklanna komşu olan Tadklerde de rastlanabilir. Bir grup saygın kaynaklarda. Acıklı ruhlardan söz edildiği zaman.

Kıyametin. Dünyanın sonu hakkındaki eshatolojik görüşler bu anlamda deveran eden zaman düşüncesinden kaynaklanıp. Özel bir önem kazanıyor. Eski Türk yazılı abidelerinde de esha­ toloji düşüncesini doğru düzgün bir şekilde anlatan bölümler yok­ tur. Eshatoloji mitlerde. adaletsizliği yapan güçler. "bahşılar pîri" ve görünmeyenler dünyasından haber veren evliya Korkut Ata'nın adıyla bağlanan metin parçalan. eshatolojik mitlerde dünyanın sonunu geti­ ren bir semboldür. Şamanın gelecekten verdiği haberlerden hiçbir farkı olmayan bu 203 . diğer yandan da dünyanın so­ nu fikrinin eski Türklerin düşüncelerini yaratılış sorunu kadar meşgul etmemesine bağlıyorlar. Şeytanî dünya güçlerinin fallaşması sonucunda. Türk mitolojik düşüncesinde de dünya­ nın sonu böyle varsayılır. koz­ moloji modeli çerçevesinde yine de kozmolojik mitlere bağlanır. Bu güçler. yaratılış çağından beri dünyanın dengesini ve düzeni­ ni bozmaya çalışan güçlerdir. Türk eshatoloji metinlerinde yalnız toplumsal ahlakî değerlerin bo­ zulması şeklinde yansımasını bulur. Onun için de yaratılış mitlerinde kainatı yara­ tan bir sembol olan su. düzenleyici kaosla dağına kaos arasındaki savaşın ortasında dururlar. Dede Korkut'un geleceği gördü­ ğü yazılıdır. Bu anlamda. yeryüzünde birçok olumsuzluklar ortaya çı­ kıp dünya düzeni bozulur. dünya düzeninin bozulması. Araştirmaalar bunun sebebini bir yandan Tannalık ve Şamanizmdeki ölüp-dirilmeye bağlarken.ESHATOLOIİK MİTLER yaratılış. Bu metinde. Türk eshatolojik modelinde karşılaştığımız çok sayıda metinler içerisinden. daimî bir gelişme ve yenilenme halinde düşünüldüğünden kıyamet. evrensel felaketlerle görünmesi olayına arada sırada rastlansa da bunlar a ç k bir şekilde yabana etki­ lerin izini taşırlar. hemen ardından dünyanın tazelenmesini getiren bir devre olarak da kavranabilir. toplumsal düzenin bozulması şeklinde kendini gösterecektir. kaosu temsil eden ve ahlaksızlığı. eshatoloji ile ilgili düşünceleri aktaran mitolo­ jik metinlere pek rastlanmaz. Bu metinlerin başlıca içeriğini görünmeyenler dünya­ sından haberler oluşturur. Yani burada dünya düzeni herhangi bir evrensel felaketle değil. Türk mitolojisinde.

hava kararmaya başladığı zaman eşikte otur­ mak veya eli koynunda durmak olmaz. doğa-uygarlık karşılaşnnlmasında. Allah'ın emriyle. yerle­ şik hayata geçmek. "Kara Çuha". Eşiğe böyle sembolik anlamlar kazandırılması onun. tam olarak O. Söylenenlere göre. "Dedem Korkutun Kitabfnda. göçebe kültürünün taşıyıcısının gözünde nasıl bir feiaketse. Bu varlığın adı.. Bu davranışlann gelecek belâlann habercisi olduğunu söyler: "Ol günleri görmeden söyledim ben Dede Korkut. "ilaveler" bölümünde yer alır. analar dururken kızlann buyur etmeleri. Burada. Azerbaycanlılann geleneksel görüşlerine göre bir evliya olan. oğula-kıza şefkat ve merhametinin olmaması.EŞİK metin. Evin eşiği­ ne vardığın zaman. bir evliyanın dilinden bir şehrin başına neler gelebileceği anlatılır. Akşam üstü. dirilerle ölüler arasındaki bir sınır olduğuna yönelik düşünce­ lerden gelir. Gökyayın. bir insanın başka bir İnsanın yanında saygısının kalma­ ması. Geleneksel görüşlerde mitolojik anlamlarla yüklenmiştir. Ş. atalar dururken oğullann söz söylemesi de gelecek büyük felaketlerin işaretidir. İnsanın do­ ğanın İşlerine el atarak onun düzenini bozması. 204 . o günleri görmek istemediğini açıkça ifade eder. Göçebelikten. Burada ortaya çkaçak doğal felaketler de etnik-manevî. "Astana Gni"dir. EŞİK: Mitolojik görüşlere göre. ataya-anaya. Bir diğer ina­ nışa göre de eşiğin kendi sahibi vardır. eşikte görüşmek veya karanlık başlayacağr zaman eşikte otur­ mak iyiye yorulmaz. uygarlıktan sayılan ev ve benzeri şeylerle doğa âlemi sayılan çevre arasındaki sembolik sınır. "Bizden İyiler" denilen şeytanî ruhlar daha aktif olurlar. bu sıralarda eşikte kim durmuşsa. Çünkü bu sıralarda. toplumsal-ahlakî değerlerle paralel şekilde betimlenir. "Kara Çuha "ya selam vermelisin. Oğuz cemiyeti­ nin geleneksel değerler bakımından ahlak ve terbiyeye zıt sayılabilen davranışlannı tek tek sayar. evin eşiğinde durur ama göze görünmez. Burada Dede Korkut. Örne­ ğin. aile içindeki düze­ nin bozulmasından ayn düşünülemez." diye.. "Eşik Cini" onu vurabilir.

evdekilere zarar vermesin diye. etnogonik mitler üzerinde yaptıktan araştırma!ann sonucuna göre. Ev harabeye dönüşür. Çünkü "Ev İyesi". bir melek olduğu için göze görünmez. Mevcut metinlerde ise ilk ata olarak. kozmogonik sürecin yani evrenin kaostan aynlma olayının sonuncu aşaması toplumsal düzenin kurulmasıdır. EV İYESİ (EV SAHİBİ): Azerbaycan Türklerinin geleneksel görüşleri­ ne göre. mitolojik sistemin ge­ nel kurallan çerçevesinde bu metinlerin varlığını mümkün görüyorlar.EV İYESİ ETNOGONİK MİTLER: Dünyanın yaratılması sürecini aksettiren mi­ tolojik metinlere göre. iyilerle ters konumda olan "Bizden Yeğler" için de geçerlidir. Onlar selam verilmediğinde küser giderler ve 205 . örneğin evin ışığını sönmüş gördüğünde. "Ev İyesi". mitolojik ata ve ilk kahramanlar aktif rol oynarlar. daha çok Türkün adı geçmektedir. Selam verilmediği zaman onlar küser gider ve evin bereketini de götürürler. Mitolojik araştırmacılann. boş eve girildiği zaman bi­ le selam verilmesi gerektiği yazıyor. mitolojik gelenek taşıyıcısı olan halk­ lar ve etnik birlikler. eve her girildiğinde "selam" vermek gerekir. bütün insanlığı kendilerinde görmüşlerdir. "insan­ lar" denilince. her zaman evin içindedir. Hem evin bereketli olması hem de o. Etnogonik mitlerde. "Ev İyesf'nin adına bazen "Ev Gni" de denilir. Türk etnogonik mitinin ilk şeklini gösteren belli bir metin elde olmasa da araştirmaalar. Etnogonik mitler. Bazen onun kısa boylu bir erkek şeklinde betimlendiğine dair bilgiler vardır. Çünkü toplumsal düzenin oluşumu ve kuruluşunda. Bir mitolojik metinde. Bunun mitolojik çerçevedeki iradesi "Oz-Ozge" olarak karşımızı çıkar. her evin bir iyesi (sahibi) vardır. yalnız kendilerini düşünmüşlerdir. dünyanın düze­ ne girmesinin son aşamasıdır. si­ nirlenir. ilk ata anlayışıyla bağlıdır. İlginçtir ki bu inanış. İnanışa göre. toplumsal düzenin kurulması. sahibi olduğu eve her gün gelen "Ev İyesi" hoşuna gitmeyen bir durum olduğunda. Çünkü evde her zaman "Biz­ den Yeğler" vardır. Ken­ dilerine verdikleri adlann anlamlanndan da görüldüğü gibi. herhangi bir başka ırkı değil.

birbirine ters anlamlarla anılabilirler. İdi-İzi) EVLİYA: Türk halklannın inanışlannda görünmezler alemiyle bağlı­ lıkta olduğu düşünülen varlık. hayatta ne varsa hepsinin yerini değiştirir ve dünyayı kanştınr. hastalan tedavi 206 .EVLİYA ev harabeye dönüşür. Kazan Tatarlan ve BaşkurtJann demonolo­ jik görüşlerine göre o. Nogaylardan farklı olarak. Başkurtlarda. Görüldüğü gibi. Onunla karşılaşma­ nın. aynı etnik-kültürel gelenekte aynı ad altında bi­ linen demonik varlıklar. karanlık bir köşede oturur. Batı Sibirya Tatar­ lan nın Sibirya görüşlerinde ise garip görünüşlü. Zayıflıktan kemikleri görünen bu ihtiyar kadın. ona görünmezler âleminden gelen bir ışık gibi ilham verdiği için. zararlı bir ruh ve İnsanlara düşman olan demo­ nik bir varlıktır. Adına "Oy İyesi" denilen bu varlık aileyi korur ve gelebi­ lecek belâlardan onlan haberdar eder. iyiliksever bir ruh olarak tanımlanmıştır. insanlann yaşadığı yerler­ de de mesken tutabilirdi. "Uy İyesi" denilen bu demonik güç: kötü. Bu durum bir yanlışlık sonucu ortaya çıkma­ dıysa. böyle bir görüşün hem iyelere hem de "Bizden Yeğler'le ilinrjlendirilmesi. akşam olduğu zaman. kötü huylu bir küp kansı ruhudur. Bunun etnik-kültürel gelenekte kendine has agklaması vardır. Boş yerlerde olduğu gibi. diğer Türk halklannın geleneksel gö­ rüşlerinde de yer alır. kadın kılığındadır ve sık sık "Abzar İyase" ile kanştınlır. Bazen iyi bazen de kötü güç olarak ortaya çıkabilirler. orada yaşayan herkes hastalanacak veya ölecektir. (bak: İye. mitolojik düşüncenin İç yasalan gibi değerlendirilme­ lidir. O "ne derse olur!" çalışmakla evliya olunmaz. Nogaylarda. İyesi". kalbinde açılan kapryla keramet sahibi olan insandır. Ona göre de bir evde "Ev İyesi" bulunursa. Allah taralından gönlüne ilham veri­ len evliya. Geleneksel dinî-mitolojik düşüncelerde evliyalann mucize yaratabildlklerine. Al­ lah'ın. Ömegin. "Ev. Önemli olan. gelecekten haber verebildiklerine. "Ev İyesi". Ev ryesi'yie ilgili inanışlar. motifin iş­ levsel-anlamsal özelliğidir. sinirleri bozacağına ve deliliğe yal açacağına inanılır. Hiç beklenme­ diği bir zamanda bağırarak insanlan korkutur.

kült konusu olmamıştır. Bunun için de evliyalar. Hızır ve Hazreti Ali. Evliyalann keramet sahibi olduklanna dair inanç. Tann'nın evliyalan her türlü beladan koruduğuna ve onlann dedikle­ rini kabul ettiğine inanılmıştır. halk Müslümanlığının temelini oluşturmuş­ tur. Türk insanının gözünde ruhanî bakımdan bir sığınak yeri olmuşlar. Din toplumbilimdleri. Tann katında yardıma olacaklan düşüncesini doğuruyordu. Bir evliyanın öldükten sonra unutulduğu halde. Islam-Türk tasavvufunun ve halk sûfiliginin büyük rolü olmuştur. On­ lar halkın gözünde "Hak'tan yaratılmışlar" olarak görünürlerdi. yüzyılda "Hatem-ül Enbi­ yaca benzer bir şeklide "Hatem-ül Evliya" anlayışı ortaya çıkmıştır.EVLİYA edip. Peygamberlerin evliyalardan ayn ve daha üs­ tün olduklannı gösterme İsteğinden. hatta ölüleri diriltebileceklerine İnanılmıştır. halk ona korkuyla karışık bir saygı gösterirdi. Elbette evliyalann hepsi. Ecdat ruhlanyla bağlılığın iradesi olarak kabul edilen evliya moti­ finin oluşumunda eski Türk inançlannın. Onun adı sağlığında bile efsanelere bürünebilirdi. Arapça'da "dost. "ölmeyen bir ölü" olan evliya. Burak Baba. yardıma" anlamın­ da kullanılan "veli" sözcüğünün çoğul halidir. zaman zaman halk Müslümanlığının da böyle bir anlayış etrafında oluştuğuna kanaat getirirler. "Kayıp Erenler'' denilen varlıklar da göze görünmeyen evli­ yalardır. Daha sonralan ata kültüyle üst üste gelen evliya kültü. halkın inandığı tüm dinî-ruhanî ve ahlakî değerlerin sembolüydü. Ölümünden son­ ra da onun gücünün devam ettiğine inanılırdı. başka bir evliyanın külte dönüşe­ bilmesi konusu ise o ırkın bazı toplumsal psikolojik gerçekleriyle bağlı bir konudur. Ancak onun Türk halk inanışlannda kazandığı anlam İle Kurandaki "veli" veya "evliya" anlayıştan arasında derin bir bağlılık görünmüyor. Türk-Müslüman evliya tiple­ ridirler. Dede Korkut. 9. Evliyalann ruhanî gü­ cü. Kam­ ber. Onun sağlığında. "Evliya" kavramı. Türk dillerinde ise te­ kil bildiren sözcük olarak kullanılmıştır. onlara peygambere yakın bir konum kazandırdı. arkadaş. On­ lann türbelerine insanlar giderken içlerinden niyet tutarak giderler207 . Çünkü ona karşı yapı­ lacak herhangi bir saygısızlığın cezasız kalmayacağına inanılırdı.

Bu yüzden de ata ruhlanna kurbanlar kesilir. Çünkü orası genelde ziyarete gidilen. Türklerin evliya ile bağlı dinî düşüncelerinin kaynağını. ata ruhlanna olan inanışlann yerini tutmuşlar. Bütün bunlarla birlikte. buradaki evliya kültlerinin es­ ki ata kültleriyle bağlı olduğu kanaatine varmıştır. da­ ha dikkat çeken yerlerde olması da tanrısal bağlantının diğer bir göstergesidir. Bana da Hak'tan bir evlat ver!" diye yarvanrlardı. Mitolojik düşüncede ahret dünyası ve bu anlamda da atalar ile bağlılığ olan evliyalar. yardım ve des­ teğine layık olmuş evliyanın mezan veya türbesinin varlığı bile bu evliyaya gösterilen saygının bir gös­ tergesidir. İslâm'a kadarki eski Türk inanıştan oluşturur. Gelecekten haber veren. mezarlan dokunulmaz bilinirdi. Bektaşî ve diğer tarikat çevrelerinde yazılmış metinlerde anlatılan evliyalar da sahiptir. Ancak İslâmiyet'in Türk halklan arasında yayılmaya başladığı dönemlerde. Onun için 208 . 1890larda Türkistan'ı dolaşan Fransız tarihçi F. Sonraki çağlann Müslüman-Türk halk inançlanndaki ilk Türk evliyaİan da cet ruhunun iradesi olan "ata" adıyla çağınlmışlar. Bu mezar veya türbenin normal mezarlıklarda değil. yüzyıldan itiba­ ren artık Müslüman Türk evliya tipinin oluşumu için zemin hazırlan­ mıştı. göklerde uçabi­ len ve ateşte yanmayan Türk şamanlanyia bağlı özelliklere. ata ruhlannın kutsal bilindiği düşünceye dayanır. Türk halklannın en eski ve en köklü inanışlanndan olan ata kültü. Örneğin. Tann'nın sevgi. Qrenard farklı bölgelerde evliya kültüyle ilgili gördüklerini ve şahit olduğu zi­ yaret ve kurban törenlerini araştırarak.EVLİYA di. evliya kültünün oluşumundaki en önemli yeri Şaman izme kadarki eski Türk dinî inanışlann başlıca kaynaklan olan ata kültü alıyor. "Sen Hak'tan yaratılmışsın. Evliya kültünün oluşumunda Şamanizmin etkisi de yadsına­ maz. tören yapılan ve kurban kesilen yerdir. kısır kadınlar. yani 5. evliya bildikleri San Âşık'ın mezan başına gidip. hastalan iyileştiren.

(bak: Korkut Ata) Hızır'ın da birkaç yerde mezan olduğu söylenir. Aslında ise Korkut Ata da bir evliya olarak geleneksel Türk düşüncesinde görünmezler alemiyle bağlıdır. Şor Türkleri "May Ezi". Çünkü Allah'ın günlüne İlham verdi­ ği bir evliya ve keramet sahibidir. geleneksel kültürle yaşayan halkın düşüncesini. tüm dinî inanış sistemlerinin temelidir. Cet ruhuna tapmanın bir iradesi olan Korkut Ata. ha­ diselerin gerçekte olup olmadığı. Bu düşünce. Yani sözel gele­ nek. "Derbent Oğuzlan arasında yaşamış şeyh" olarak adlandınlır. Onun için de Korkut Ata evliyalığının içeriği. Gizli doğa güçleri olan iyeler ve melekler de geleneksel Türk düşüncesinde bazen evliya sayılmışlar. İslâm düşüncesinde görünmezler âlemini bilmek sadece Yaratan Allah'a aittir. kopuzlu bahşılann yardım diledikleri bir evliyadır. Örneğin. Bu "kerametli" türbenin. Korkut Ata'nın mezan nın Sır Derya sulannın aşağısında. Kısır kadınlann ço­ cuk diledikleri bir şeyhe aitti. Dede Korkut Kitabı'nda onun hakkında "Vilayet İssi" deniliyor. bir "Vilayet lssi"dir. tarihî bilgileri koruyup saklamak yolunu seçmiyor. Gence yakınlannda yıkık dökük bir mezar vardı. Azerbaycan'a onur getiren büyük şair Nİzamî'nin mezan olduğunu Dilenlerin sayı­ sı çok azdır. O. Görünmezler âlemine olan inanç. Anadolu'daki Van harabeleri içerisinde ve Azerbaycan'ın Kuba ilçesindeki Hangah köyünde olduğu söylenir. sırası veya karakterleri­ nin gerçekte yaşayıp yaşamadıklan ilgilendirmiyor. aynntılan. Türkistan bahşılannın adına "Ata Korkut Evliya" dedikleri ulu cet ruhu olan "Dede Korkut". gerçekten de evliyalık ve keramet sahibi olduğu için. evliyalaşan Yunus Emre için de geçerlidir. Korkut Ata'nın varlığında kendi yansımasını bul­ muştur. Müslüman Türk inanışlanndaki gerçek evliya tipi. koruyucu ruh olun Humay llâhesi'ne. Bütün bunlar. "Manas" destanında 209 . göstermiştir ki. Korkut Ata. Arkaik ve geleneksel halk kültürü doğ?sının gözden geçirilmesi. Dediği şeylerin olduğu Korkut Ata. Derbent yakınlannda.EVLİYA bazı kaynaklarda örneğin. bu düşünceyle tam olarak açıklanamıyor. kutsal bilinen bu varlığın belâlardan koruyucu olduğuna olan inanç­ tan gelir. görünmezler âleminden türlü haberler verir.

belâlardan koruduklanna inanıl­ mıştır. oralarda mezarian bulunan Türk evliyalann adlanyla bağlantılıdır. Kazakistan'daki bir grup doğal objelerin "Aulie Agaş" (Evliya Ağaç) adını taşıması da geleneksel düşüncelerde evliya anlayışının nasıl bir yer tuttuğunu öğrenmek açısından önemlidir. Türk-Müslüman evliyalanndan birçoğunun mezan belli olsa da yardım İstendiği zaman yetişmeleri.. bu evliya­ lann ölümsüz olmalannın dolaylı yolla onayıdır. doğa güçlerine olan inanan iradesi sayılan "izi-rye" kültü arasında da derin bir bağlılık vardır.EVLİYA "Umay Ene Perişte. Türk-Müslüman halklardakl evliya İnancıyla. Melek kılıklı bili­ nen evliyalann bir cet ruhu olup.." (Umay Ana feriştah) ve Kazakistan'ın batı bölgesinde "May Eulie" (Umay Öviiya) denilmiştir. bir evliya olarak bilinir. 210 . Azerbaycan Türklerinin mitolojik görüşlerindeki "Kara Çuha". Türkistan'ın çeşitli bölgelerinde ve Kırgız çöl­ lerinde "Evliya Ata" gibi coğrafi adlar.

Orta Asya Türkleri arasında da şamanın işlevlerini yerine getirmektedir­ ler. O variıklarsa oldukça gizli olurdu. bir sistem olarak sonraki çağlarda Şamanizmden ayn lan başlı başına bir sanattır. Bahşılan ve onlann sanatını koruyan da yine odur. öbür dünya güçlerinin verecekleri bilgilere her zaman ihtiyaç duy­ muşlardır. Hal Anası ve cinlerin ona hiçbir zaran dokunamaz. insanın kendi kaderi hakkında bilgi sahibi olabileceği inana. Bu "Falbin"ler. Falbin'in işlevi. bahşılığın pîri. Eski çağ insanı. gelecekte neler olacağını bilmek için. O bakımdan falcılık önemliydi. Türkistan samanının bir adı olan "Falbin". insanın önceden bildikleriyle örtüşen haber vermekle inandı nalık kazanır. "Bahşılık Risalesi'negöre. falalığın temelini oluşturur. Aşapatman) FALCILIK: Öbür dünya güçleriyle ilişki kurularak. daha doğru bilgi verdiği gibi. rastlantı so­ nucu olanlan dünyadan kovmaya çalışırdı. Bu anlamda fal. Mitolojik ve halk kültürüyle ilgili metinlerin araştinlması ve şa211 . gerçekliği bile değiştirir. Falcılığın temelini. mitolojik görüşlü bir insanın gözünde. doğan bütün kızlan Hal Anası'ndan ve cinlerden korur. Belli ruhsal hal yaratır ve gelecekle ilgili. gelecek hakkında bilgi elde etmeyi amaçlayan kutsal bir merasim.F FADİME-İ ZEHRA: Azerbaycan Türklerinin mitolojik inançlarına gö­ re. Geleneksel cemiyetler. lalalıkla Şamanizmin aynı kökten olduğunun açık bir göstergesidir. (bak: Fat­ ma Ana. evrensel inanç ve düşünceler oluşturur. Yeni doğmuş bir kadın eğer "Fadime-i Zehra'yı yardıma çağınrsa. Aynca. Hazreti Fadime sayılır. Belirli koşullara uyulduğu takdirde.

"uyku. inan. nazardan korunması için çocuklann üstüne bir şeyler dikmek. münecdm. hayvan kemiği. fal" anlamındaki "Körüm" kökenden gelen "Körmükç"" sözü vardı ve "fala. Eski Uygur Türkçesinde. ok ve yay ile fala bakmalan da bunu kanıtlıyor. Han'ın yaptığı âşık falı hakkındaki hikâyeden bahseder. İlk şaman olan "Aan Arkıl Oyun" ve Oğuzun bilgiç veziri olan "lrkıl Han" adlannın temeli de "Fal" an­ lamına genel "Irk" sözcüğüne dayanmaktadır.FALCILIK man metinlerinde önemli bir yer tutan falcılığın doğasının öğrenil­ mesi. Azerbaycan bölgesinde âşığın. Bu sözcük. d n d l e r v e lalalar yerine getirir. görücüler. Türk göçebeleri arasında âşıkla fala bakma âdeti vardır. kâfirlerle bir tutulmuştur. rü­ ya. Falalık. Dua yazmak ve yazdırmak. Azerbaycan Türklerinin halk kültüründe bahalar. yıldızlara bakan. Buradaki "ırk" sözcüğü. Tuva şamanlan hastayı iyileştirmeye geldikleri zaman. bilinmeyen bir şeyden haber vermek ve bunun gibi şeyler. Onun için de İslâmda lalalığın cezası. Şamanizmin benzer işlevini. hastanın gelecek talihini bu yolla belirlemeye çalışırlardı. A. Azerbaycan Türkçesindeki "Gö­ rücü" sözcüğüne yakındır. Semerkant vilayetini kuşatıp orduyu saldırıya hazırladığı zaman. sazla fala bakması olayı da yazılanlar arasındadır. Saz çalmanın daha sonra Allah'a ibadet gibi göründüğü de bu temele dayanmaktadır. falın gösterdiği doğmltuda hareket eden Türk hükümdarlanndan bahsedilir. kâhin" anlamında kulla­ nılırdı. Eski Çağatay edebiyatlannda da "Fala bakmak ve yağmur yağdırmak" anlamında kullanılan "Elmi Yay" ifadesi yer almaktadır. tokmaklannı atarak fala bakıp. kılıçla öldürmek olarak belirlenmiş ve onun sözlerini doğru kabul edip uyanlar. 2)2 . Tann'ya saygısızlık ola­ rak görülmüş ve "Böyle bir insanın namazı. ilk şamanlann daha çok fala olduklannı gösterir. "Irk Bitig" idi. büyü yapmak ve yaptırmak. kırk gece kabul edil­ mez" denilmiştir. anlamsal olarak. Uyguriardaki fal kitabı. Şamanlann. es­ ki Türkçede fal anlamına gelirdi. "Selçukname" ve "Kitab-i Diyarbekriyye" eserlerinde de savaştan önce âşık falı atıp. islâm nomılanyla bir araya sığdınlamamıştır.

"Kut Ata" denilen ağaçtan yapılan Fallus heykelciği de fallık kültünün kalınölanndan sayılır. Azerbaycanlılann Kosa oyununda da fallık özellikli danslar oldu­ ğunu söylemek yanlış olamaz. Dionis geleneklerinin bir kalıntısı gibi gösterilmiştir. Başkurtlarda. Bir zamanlar Azerbaycan'ın bazı böl­ gelerinde. fellik kültünün izine rastlamak mümkündür. Üzeri buğdayla dolu. Fallus ve dansla toprağın bereketli olacağına inanılır. geceden hazırlanmış olan Fallus. Bu oyun da bereket ve bolluk için oynanırdı. Bere­ ket amaçlı bu merasimin evrensel bir karaktere sahip olmasını. boyunlarına Fallus'a benzer bir atkı atarlardı. Merasim karakterli oyunlarda her zaman Fallus olayına rastlanır. Toprakla. ar­ keolojik. Kosa ro­ lünde oyuna katılırsa. arkeo­ lojik kazılar sonucunda ortaya gkmıştır. en çok rastlanan ak­ sesuarlardan bir de Fallustu. kuraklık toprağı Fal213 . Daha sonralan aynı figürler üzerleri bezenerek. Kosa motifinin bereket ve bereketi sembolize ettiğini gösterir. Pfrierde ve ocaklarda. yanlış olarak. Kazan Tatarlannın yaşadığı yerlerde. erkekler bir erkeklik göstergesi ola­ rak. Birçok gelenekte de dünyanın yaratılmasıyla ilintili mitolojik inanışlarda fallık kültünün açık İzine rastlanmaktadır. Doğayla birlikte yaşayan çağın kalıntısı olan kutsal merasim kay­ naklı tüm oyanlarda. Bolluk ve bereket tapınışı da kendi pratik anlamını. mevsimlerin değişmesiyle ilgili yapılan "Fallık" merasimlerinde bulmuştur. dans edilir ve kadınlara doğru çev­ rilirdi. Ancak bu oyun. Kosa oyunuyla ilgili halk arasında yaşayan bir inanışa göre. fellik figürleri yer alır. göçebe ruhlu uygarlıklara yabana sayılır. bazı araştırmalara göre. Bu oyunlarda Falluslu oyuncunun. çocuğu olamayan biri.FALLIK KULTU FALLIK KÜLTÜ: Eski uygarlıklarda inanılmaz bir gücü. Başkurtlarda. tarihî ve etnografik araştırmalar da ortaya çıkarmıştır. Bu inanış. islâm motifleriyle örtülmüştür. yaratma be­ cerisi olan gücü sembolize eden arkaik bir kült. bolluk ve üremeye bağlı olan bu kült. oynanan Kosa oyununda boru şeklindeki bir kemiğe bez dolanıp Fallus haline getirilerek. Bezen Fallus'a benzer sopalardan da yararlanılırdı. İbn-i Fadlan'ın yazılanndan anlaşıldığına göre. En son çağlara kadar oynanan maskeli oyunlarda. onun oğlu olurmuş. açık bir şekil­ de.

Konya'daki tekkesinde. Araştırmaalara göre. İslâm geleneğinde kadına hayvan kesmek yasaklandığından. Yer ve gök katiannı ayıran ve birleştiren Dünya Ağaa da fallığı sembolize etmektedir. arkaik anlamına göre Umay kültü ile bağlı mitolojik bir motif. Kordlevskİ'nin verdiği bil­ giye göre. Yunanlılardaki Dionis hem Verimlilik Tannsı. Asa şeklindeki bu a ğ a a n üzerini süsleyen balık ve yı­ lan şekilleri ise evrensel sembollerden olup. Tarihten bilinen Fadime'nin hayatı o kadar da olaylarla dolu geçmemiş olabilir ama Müslüman rivayetlerinde onun evliyalık ke214 . Bu tipik olay. tavuğu veya kuşu kesmek istedikleri zaman. hem de Fallus İlâhı idi. V. fallık kültünün bir kalıntısı olup kişi Fallusunu sembolize eder. çocuklan olacağına inanırlar. Azerbaycanlı kadınlann çoğu. şiirsel mitolojik inanışlarda. "Mevlana"nın mürşidi "Şems"in. en fazla da canı sem­ bolize ermektedir. Bu oklava. "Fatma Nine" adı. kısır kadınlann Fallus görünüşlü olup kutsal göstergeler taşıyan taşın yanına gelerek çocuk dilemeleri de yazı­ lanlar arasındadır. ayaklan arasına oklava koyup öyle keserler. fallık kültünü sembolize eden bir nesne olarak. Muhammet Peygamber'in kızı Fadime'nin adıyla ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Ctyuncular ellerindeki Fallusla değişik oyunlar oynar. duvarda asılı duran asa şeklinde bir ağaç vardır. Şaman davullannda ise kozmoloji görüşleri anlatan resimler içe­ risinde. üzeri balık ve yılan resimleriyie bezenmiş bu ağaca yüzleri­ ni dokundurarak. oldukça büyük beyaz bir Fallus taşınırdı.FATMA A N A lus'u kovup oturma sahnesi çok görünürdü. Çocuğu olmayan kadınlar. Onun adına yapılan merasimlerde. bu yolla toprağın verimliliğinin arta­ cağına inanırlardı. okun resmi bulunurdu. Balkanlarda. Mito­ lojik düşüncenin mantığı içinde Umay Ana motifiyle onun arasında kaynaşma gerçekleşerek İslâm geleneğinde mitolojik kılığa bürün­ müştür. yeni varlıklar yaratmanın me­ cazî haliydi. Fallus. FATMA ANA (FATMA NİNE): Azerbaycan Türklerinin geleneksel inanışlannda. herhan­ gi bir Yunan etkisi sonucunda değil fallık kültünün kalıntısı olarak yaşamaktadır.

bir elinde cen­ nette ayna tutmuş halde düşünülür. Müslümanlığı kabul etmiş Türk halklannın dinî-mitolojik görüşlerinde. "Gök Kuşağı" yerine. "Fatma Ana" dokuma tezgâhının başında çalışırken. Azerbaycan'ın bazı şehirlerinde kadın cesedini yıkayan kadınlar olur. insan­ lan aaklı ruhlardan ve belâlardan koruduğuna İnanılır. Başka bir mitolojik metne göre de "Fatma Ana"nm dokuduğu şey. kim eteğini taşla doldurup onun evinin altından geçerse. Bu tanım. Buradaki "kan nine"nin yerine bazı yerlerde de "Fatma Nine-Ana" denilmiştir. Erkek geçerse kız olur. Anadolu'nun bazı yerlerinde ise Fatma Ana. kız geçerse erkek. Azerbaycan mitolojik inanışlannda Fatma Kan. "Fatma Ananın S a ç " diye adlandınlır. "Fatma Ana" dünyanın anasıdır. dnsiyet değiştirir. Halk inananda. Çünkü "Fatma ArvTnın elinin. Umay Ana'ya daha da yakınlaştınr. Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin dilinde bir de "Benim elim değil. Fatma Anayı işlevsel ve yapısal bakımdan.FATMA A N A rametlerinden söz edilir. nenin Örgüsü" derler. etnik-kültürel geleneğin gelişim kurallan çerçevesinde. Yağmur yağdığında çiçeklerin rengini kendine çeken ve gökte parlayan bu kuşağın al­ tından kim geçerse. 215 . belinde oku ve yayı olan bir varlık şeklinde de betimlenmiştir. dünyanın kuşağıdır. Dinî-mitolojik inanışlara göre. onun Umay motifiyte kaynaşması yaşanmıştır. Fatma Ananın elidir" diye bir deyim vardır. su kirlendiğinde de "İrak Fatma suyundan" der­ ler. etegindeki taşlann hepsi altına dönüşür. Onlann ölü yıkamak için kullandıklan lif. halk arasında bazen "Kan Nİ-. Bu deyim bir dua yerine kullanılır.

.

Müslümanlığın kabulünden sonraki dönemlerde. "Fatma Kannın Önnenİ" ve "Fatma ninenin kuşa­ ğı" denir ve dünyanın anası olarak bilinen "Fatma" motifiyle ilişkilendirillr. Yan Su vadisinde yaşayan Tadklerin inanışlannda av­ dan geri dönmüş "Baba Kamberin astığı yay olarak düşünülürmüş.G GOR: (bak: Kor) GOROĞLU: (bak: Köroğlu) GÖK TANRI: (bak: Gökyüzü. uzun beyaz-kırmızımsı saçlı ka­ dın gibi betimlenen iyilik yapan "Umay Ana". Her parçası bir renkte olan kuşağın genel rengi yeşile ya­ kınsa çok yağmur yağacağı. küçük çocuklan korumak için gökten yere bu kuşak aracılığıyla inerdi. Gökkuşağı. Sibirya Türkleri ara­ sında yayılan bir inanışa göre ve aynca şamanlann dualannda da görüldüğü gibi. maviye yakınsa da havanın kötüleşeceği anlamına gelir. Böyle bir hastanın başına. Tuva şamanlan hakkında yazılmış olan metinlerde şaman. Bu. Gökkuşağına dokunan birinin aklı başından gider. Gökkuşağının vurduğu birini sadece o teda­ vi edebilir. yer evladı olan bir insanı kendisi için kurbanlık olarak götür­ mek isterse. Tannalık) GÖKKUŞAĞI: Azerbaycan Türklerinde adına "Gövsi Gezen". yağmur yağdıktan sonra gökkuşağı ile yere inerdi. Tann. gök menşeli olan ve "Azarlar" denilen gök ruhlan soyundan gelen şamanı çağınriar. Türkmenlerin mitolojik inanışlannda izleri kalmış olan "Baba Kamber" motifiyle gökkuşağı arasındaki bağlantı bakımından ilginç 217 . "Fatma" motifiyle aynı düşünülüp. "Kan Ninenin Örmeni".

yaşam tar­ zıyla tamamlanan eski Türkün düşüncesini meşgul eden şey. Göçe­ be Türklerinin dinî inanış sisteminde. Tatar dilinde İse "Kan Ninenin Ok Yayr" ve benzer adlannı taşımıştır. kendi­ lerine ve göklere olan bu sevgiden dolayı. Valihanov. dağlarda ve ovalarda öz­ gür yaşamayı yeğlerler. Hakaslarda Tigir Huri" ve "Kügürt Çolf (gök gürültüsünün yolu).A. İnsa­ na can verenin de gökyüzü olduğuna inanılırdı. "gökkuşağı" şeklinde açıklamıştır. gökyüzüne tapınma büyük yer tutardı. gökkuşağı görüldüğü zaman. Kalbindeki özgürlük duygusu. Burada gökyüzü ve bir bütün olarak sonsuz gökle. Azerbaycan Türklerinin "Kan Nine Yayı" ile ilgili inanışlanna göre de "Fatma Kan" yayın ucunu gökyüzüne doğru tuttuğunda bolluk. Türkler. Ortaçağ kitaplannın bazılarında. Karakalpaklarda "Heziret Eliydin Kılışı" (Hazreti Alinin Kılıcı). atlı göçebe Türklerin gözleri ve düşünceleri göklerdeydi. yeryüzüne tuttuğunda ise kıtlık olurmuş.GOKYUZU bir yeri niteliğindedir. Kordlevski. Gökkuşağı. bazılannda ise "Kan Kuşa­ ğı" ile kıyaslanın ıştır. Tann adlan birbirini tamamlıyordu. Ç. Türk mitolojik düşüncesinde gökyüzü. Karaçay-Balkanlarda "Can Kılıç". Özbeklerde "Uk-Yoy" (ok-yay). evrensel düzenin bir göstergesi gibi. Gökyüzünün iradesi en üstün sayılmıştır. örneğin El Bakuvî'nin "Abidelerin Özetf'nde. Tann'nın bir sembolü. BaşkurtJarda "Yeyğor". GÖKYÜZÜ: Eski mitolojik düşüncede. sade­ ce gökyüzünün derinliği ve maviliğin sonsuzluğuydu. Bu düşünce218 . Oğuzlann sevinip çığlık attıkian ve bayram havasına büründükleri yazılıdır. Ekindlikle uğraşan haiklann gözü yerdeyse. V. Dağıstan Terekemeleri ise gökkuşağını "Kan Ninenin OkYayı" diye adlandınriardı. Kumuklarda "Enem Jaya" (Kan Ninenin yayı). Bu adlar Dağıstan Terekemelerindeki "Kan Ninenin Ok Yayı" ve benzer ifadelerle benzerlik göster­ mektedir. Anadolu Türklerinde "Gökkuşağı". Kırgızlarda "Asmandağı Jaa" (gökyüzündeki yay). sade­ ce doğanın ve evrenin bir parçası değildir. bazılannda şafakla. gökyüzüne tapınma geleneğinin Türk-Moğol Şamanizminde de önemli bir yer tuttuğunu yazar. Türk halklanndan bazılannda kılıçla. "yaa" (yay) sözcüğünün anlamını.

İlk ata. ayın ve yıldızlardan her birinin bir iyesi vardır. Yemin edildiğin­ de. Yani hem gökyüzü hem de yer. Müs­ lüman olmayan Türklerde. Bu düşünceye göre. gökyüzünü yaratan başka bir ilâhî güç var­ dır. Eski Türkler bu iki güçten aynı anda yardım isterlerdi. başlangıçta yerle gök bölünmez bir bütünü oluştururdu. gök219 . "Hızır"ın benzeri sayılan kutsal varlık. Esld Türk­ lere göre. Gökyüzünün rengi kutsal sayılmıştır. GökTannsfnı dünyanın sahibi bilmiş ve insanlar içinde ortaya çıkan her şeyin. yere de gökyüzüne de birlikte yemin edilirdi. bu düşüncenin bir ifadesidir. eski Türk inanç ve düşüncesinde bir­ lik vardı. Algının yetemeyeceği sonsuz yüksek­ likte olması onu. bildiğine inanmış. eski Türklerin kainat hakkındaki görüşlerinin temeline yerleşti. hakanlık "kut"unun göklerden geldiğine inanılırdı. ulusal vicdanlı bir devletin adının "Gök Türk" olması ise devletin en yüce ve güçlü çağının bir kalıntısıdır. Tek Tann'ya inanıldığı için. onun üzerinde dolaşan güne­ şin. "GökTann'sı şekliyle Türk Tann'sına çevirmiştir. gökyüzünün İradesiyle olduğuna inanmıştır. Eski Türkler gökyüzünün her şeyi görüp. kendileri yaratılmış olan kutsal varlıklardır. onun manevî güç kaynağı olması şeklinde düşünülmesi arasında çok bir fark yoktu. yüzyılda. Mitolojik metinlerde. Gökyü­ zünün kendisini yaratıcı güç olarak gören Çinlilerden farklı olarak. gökyüzü. gökyüzü kökenli ve kutsal varlıklardır. Onlan yaratanın ise tek Tann olduğuna inanılırdı. yer ve insan üçlüsünü birleştirerek. M. Yani gökyüzü maddî olduğu kadar. "Moğoliann Gizli Tarihi'ndeki "Tengri" sözü de "Gökyüzü" olarak çevrilmiştir. dinsel-ruhsal ağdan da önemliydi. Her ikisi de kutsaldı ve her ikisi de birine bağlıydı. Türk mi­ tolojik sisteminde gökyüzünün rengini taşıyan motifler. Kaşgarî 1 1 . kültürel kahraman "Bozkurt'a da "Gök Börü" denilmiştir. sonsuz mavi gökyüzünün. Müslüman olmayan Türkleri kastede­ rek. Bu birlik.GOK YUZU ye göre. "Kâfirler gökyüzüne Tann diyorlar" demiştir. Gök Türklerde. eskiden gökyüzünün yere yakın olduğunun anlatılması. Her şeyi o yarat­ mıştır. Türklerin düşüncesinde. "Gök renginde sakalı olan ihtiyar" idi. Türk milletinin yarattığı. Eski Türk inanışlannda gökyüzünün maddî olarak kavranılmasryla.

Tann'nın kendisi olarak görülmemiştir. ayın ve yıldızlann dolaştığı ayn ayn yer katlan vardı. Tengride Dolmuş" yani "Gökte doğmuş" olarak gösterirlerdi. sonraki çağlarda da Türk halklannın inanç siste­ minde önemli bir yer tutmuştur. Eski çağlarda. Yüce Tann'nın kaldığı farklı bir kat daha vardı. Bu anlamda. Miller gibi Ögel de "Yüce Tann" anlamında kabul ediyor. diğer taraftan da dağ ve ağaç kültüyle ilgilidir. Göktürkler. Milattan önceki bin yıla ait "Han Şu" adlı Çin salnamesinden. başlangıçta gökyüzü yere yakındı. Tengri tek Tengri" sözünün "Gök gibi gök" şeklindeki açıklaması anlamsızdır. gökyüzüyle yerin yani Hürmüz ile Ehrimen'in daima bir savaş halin­ de olduğuna İnanan İran düşüncesinden farklı olarak. Bunlann yanın­ da. "Gökyüzü" kültünün Türk inanç siste­ mindeki yerini ve önemini a ç k bir şekilde göstermektedir. yüksek ve uludur. Akarça220 . kutsal doğaya sahip gökyüzüyle ilgilidir. Daha sonralan insanlar kan dök­ tükleri için ve bereketin değerini bilmedikleri için. yerin işi. Eski Ön Asya halklanndan Kassilerin dilinde ise Turuh-me" sözcüğünün. gökyüzü. Tann sade­ ce gökyüzünü değil bütün kâinatı sarmıştır. Eski Türklere göre güneşin. Bu düşünceye göre bu ikisinin de gücü aynıdır ve onlardan daha büyük ve daha kutsal başka bir güç yoktur. Gökyüzü kültünün Yer Ana küllüyle bağlılığını ka­ nıtlayan çok sayıda mitolojik ve arkeolojik kayıt vardı. yer ve insanlık tek bir vücut gibi olup. F. insanlara mutsuzluk vermek. Türk halklannın eski görüşlerini yaşatan mitolojik metinlerden de anlaşıldığı gibi. Gökyüzü kültü.GÖKYÜZÜ yüzüyle yer aynyken yaratıcılık güçleri yoktur. Türk düşüncesinde. uyum içindedirler. Tann sinirlenip gökyüzünü yerden uzaklaştırmıştır. Bu sözü. Altay ve Sibirya şamanlan da eski Türkler gibi gökyüzünü katlara ayrnriardı. Ancak gökyüzü. Yani. Syunnulann gökyüzüne "Than-riy" dedikleri anlaşılır. Gökyüzü kül­ tü. "Tann" ve "Gökyüzü" kavramlannın aynı sözle ifade edilmesi. gökyüzünün ise mutluluk getirmek olarak düşünülürmüş. hakanlannı çoğu zaman. Onlann yaratanı İse ken­ dileridir. Ancak Fars mitolojisinde. Tanrı.

bir şamanın adının gökyüzü kültüyle bağlılığı açısından anlamlıdır. Azerbaycan di­ linde beddua olarak en çok kullanılan "İpin kinisin!" (İpin kopsun) deyimi de kökünü bu İnanıştan alryor. Türkler de kendi ecdadının gökyüzünden geldiğine inanmışlardır. "Tengride Bolmuş" (Gökten Doğmuş) adında görün­ mektedir. Araştırmacılara göre bu. herkesin hayatı. Yaradılışla ilgisi bulunun mitolojik metinlere göre o. her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır. hepsinin kökü. başlangıçtaki gökyüzün­ den inmiştir. çar­ dak kurmayı öğretir. o yıldıza çok bakarsa ölür. insanlan şer ruhlardan korur. O. Tuvalardaki inanı­ şa göre. insanlara bağışlanması da ona bağlanır. gökyüzü insanoğlunun ulu ecdadıdır. Göktürk devletinin hakan lan Tann'dan can almışlardı" 221 . Onun başlıca işlevi ise kurtanalıktır.G Ö K Y Ü Z Ü N Ü N OĞLU daki "Seme. Ancak Türk mitolojik geleneğindeki "Gök Oğlu" anlayışı. kendi kök­ lerini mitolojik görüşlerle gökyüzüne bağlamıştır. Ve yeryüzünde bitki ve hayvan adına ne varsa. GÖKYÜZÜNÜN OĞLU: Manzum Türk mitolojisinde ulu ecdadın ta­ şıdığı adlardan biri. Aslında Ülgen'in kendisi de bir "Gök Oğlu"dur ve onun bir adının da "Ebedi Gök" olması rastlantı değil. Göktürk ve Uygur hakanlannın. yeryüzünün birçok halkı. Çinlilerin imparatorları hakkında kullandıklan "Gök Oğlu" anlayışın­ dan farklıdır. gizli bir iple gökyüzüne bağlı­ dır. Yıldızın sahibi olan insan. Aynca herkesin gökyüzünde bir talih taşı olması inana da mevcuttur. Kurultayda Timuçin'e "Cengiz" adını veren şamanın "gökyüzü" anlamına gelen. Azerbaycan Türklerinin arasında yaygın olan halk inanışlanna göre. eski Türklerin neden kendilerini "Göktürk" olarak adlandırdıklan sorusuna da bir cevap bulabilir. Bu ip koptuğunda o İnsanın hayatı da sona erer. Ateşin yere gönderilip. Eski Türkierdeki "Gök Oğlu" inananın İzleri. Gökyüzü" anlamında kullanılırdı. bir grup şamanlann kökü de gökyüzüne dayanmaktadır. Onlann inanışına göre. kâinatın ve zamanın düzenlendiği çağın evladıdır. onun talih yıldızıdır. Halk arasındaki baş­ ta bir İnanışa göre. "Gökçe" adı taşıması da eski mitolojik inanışlan yaşatan geleneksel düşüncede. onlara silah yapmayı. Bu yıldız.

T a n n kızlan" adını taşır ve "Gök Kızlan" olarak bilinirler. "her yerde sen olasın. Anne­ sinin rahmine gün ışığında düşmesi de onun aslının göklerden ol­ duğunun bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. büyü bilgisini kendinde birleştirmesidir. belâlan savasın" denilen sözlerin temelinde de bu inanç vardır. O. "Gök Oğlu'nun başka bir özelliği de onun fiziksel güçle. "Bozkurt"a benzerliği bir rastlantı değildir. "Bosko" adlı Yakut destanı. Gelenekler göre. Halk arasın­ da nazara gelmiş biri iç'n üzerlik otu yakıp. ışık şeklinde yere düşerler. Tann sözcüğünün "Gökyüzü" anlamına geldiği de düşünülürse bilimsel edebiyatlarda kullanılan Tann Oğlu" iradesinin "Gökyüzü­ nün Oğlu" olarak yorumlanmasının nedeni de anlaşılır. düzenli dünyayı ancak fiziksel gücü ve büyü bilgisi sayesinde şeytanî güçlere karşı koruyabilir. Bu "kötü g ö z ' d e n (nazardan) korunmak gibi mitolojik inanan İzleri günümüze kadar sürmüştür. İna­ nışa göre üzerlik otu. "Bosko" adındaki "Bos" (Boz) hecesi olarak karşı­ mıza akan kurdun adının. Altay mitolojisinde Ulgen'in kızlan. O Tann'ya benzetilse de O'nun yer­ deki gölgesi sayılmıştır. GÖZE GELME: Eski çağlarda. özellikle de büyücülerin gözlerinde kötü ruhlann yerleşti­ ğine inanırlardı. Yakutlarda. Onlar mitolojik kültürel kahra­ man ve ilk ata olarak görülürler. "Gök Oğlu" metninin bir versiyonu sayılır. "Gök Oğlu" ise yalnız ulu ata veya birind hakan olmuştur. nazar değmiş insanı 222 . nazara karşı durup. Bu yüzden de onlann bakışlannın çok güçlü ve za­ rarlı olduğu düşünülürdü. ölülerin ruhlanyla periler ve dnle­ rin yaşadıklan bir âlemin var olduğuna inanılırdı. sihirli destanlann kahramanlannda değişik tarzlarda karşımızı çıkmaktadır. Türk halk kültüründeki "Gök Oğlu" karakterinin ateşle bağlılığı.GÖZE GELME ama Tann'nın oğlu değillerdi. gök oğlu anlamına gelen "Hallan uola" adı kurda verilmiştir. Gelenek taşıyıalannın birçok hâllerde gerçek olarak kabul ettikleri bu âleme bağlı olan insanlann. "Gök Oğlu" olarak tanımlanan mitolojik kahra­ manlar. "Köroğlu" destanının Özbek versi­ yonunda "Köroğlu" kendini "Göğün Elçisi" olarak adlandınr.

"atın boynuna takılan değerli taş. evlerini nazardan korumak için kapının eşiği­ ne kurumuş ceylan kellesi asarlar. Son Çarşamba'da. M. "koruyan" anlamında kullanılıyordu. Tatar dilinde "yola götürülen nazar boncuğu. korkunç bir varlık olup. kendi biyoenerjisi ile en sert cisimleri bile çatlata­ bilir. üzüm bağ ve bostan­ larda dikilen nazarlık. "Kotaz" sözünün kut-hut kökü ile bağlılığı. kocaman ve pis kokulu bu acayip varlığın ayaklan tersinedir. Divan-ı Lügat-it Türk'te. "boncuk" sözcüğünün açklamasında. karanlık zamanlannda çölde ve mezarlık­ larda koşan birinin gözüne canlı gibi görünür. Irak Türkmenleri. göz bon­ cuğu" diye yazıyor." "Kut" sözcüğü Kırgızcada. aslan tırnağı. kötü gözlü biri. Kaşgarf. Azerbay­ can Türklerinin İnançlannda zaman zaman kötü • Su Ruhu Ardov'la da kanştınlır. her zaman kadın kılığın­ da olduğuna inanılan mitolojik bir varlık. nazarlık" anlamına ge­ len "yol kot" (korJuk) iradesi vardı. Eski çağlardan günümüze kadar yaşamakta olan bir inanışa gö­ re. Gündüzleri mezara girer. ilk anlamının "nazar boncuğu. At binmeyi ve at kuyruğu örmeyi ve çocuklan 223 . Şamanizmin de izini taşıyan bir agklamayla şöyle denil­ mektedir: "Göz değmesinden korunmak için. "Kösgük" sözcüğünün karşısında. çocuğu nazardan korumak içinse boğazına nazar boncuğu takarlardı. Araştırmalar. eski tuğlardaki boncuğun nazar boncuğu yerine kabul edildiğini gösterir. Adı hurafeler­ im le ilgili olan "Gulyabani". nazardan koruyan nazar­ lık" olduğunu söylemeye imkân verir.GULYABANİ belâlardan korur. Vücudu tüyle kaplı. ateşin üzerinden atlarken de ateşin İçine üzerlik otu atılır ve böylece ailenin yıl boyu nazardan korunacağına İnanılır. Geceleri ise hornayıp akar. (bak: Nazarlık) GULYABANİ: Bazı Türk halklannın geleneksel de­ monolojik görüşlerine göre. "Guleybanı" ve Aleybanf şeklinde de rastlanır.

her tarafından su­ lar akmakta. bazen "İrem". aynı anda çöllerin ve harabelerin iyesiydi. aralanndakl benzerlik veya tam yakınlıktan ileri gelir. O. Adına bazen "Gülsen Bağı". "Kaf dağının ortasında veya doğusunda olduğu varsayılan "Gülüstan-i Bağ-İ İrem". her taraf çiçeklerle bürünmüş. onlan güldürmeye çalışır. yüce Allah bu bağ224 . "Kar Adam" efsanelerinin yayılmasıyla yeni bir hayat kazanmıştır. Bir oyundan çıkarak. Sonra da ölünceye kadar kanını içer. Dört bir yanı göklere uzanan çamlarla dolu. Efsanelere göre. yolculan yollanndan dön­ dürüp mahvederdi. "Issız yerin ruhu" gibi anlamlandınlan bu şeytanî varlık. O. bu sözcüğün Arapça'dakl "gul" ve Farsçadaki "biyaban" sözlerinden türedlğl görüşü­ nü İleri sürerler. uzun zaman hasta yatacak demektir.CÜLUSTAN-İ BAĞ-İ İREM çok sever. Araştirmaalar bu varlığı en eski Arap ri­ vayetlerine de bağlıyorlar. "dünyanın en güzel yeri". Pamir KırgızJannın mitolojik metin ve efsanelerinde bu şeytanî varlığın adına "Gul" veya "Gul-i Biyaban" şeklinde de rastlanır. "Guryabani" sözcüğünün edebiyat dilindeki şeklinin "Gul-i Biyaban" olduğunu söyleyen bazı araştirmaalar. Etnik-kültürel gelenekte ise bazen onun "Al Ruhu". Bütün vüaıdu san-kırmızı tüylerle kaplı bu insana benzer çirkin varlık. Bu görüş. güzelliği insanın aklını başından alır. Dünyada ne kadar güzellik varsa. Avalar yaklaşıp onlarla insan gibi konuşur. bazen de "Bağ-i İrem" denilen bu efsunlu bağın. Ava kazanırsa. GÜLÜSTAN-İ BAĞ-İ İREM: Türk halklannın birçok efsane ve sihirli hikâyesinde. Veya çöllük ve harabe bir yerde yalnız başına ya­ tan birinin ayağının altını yalaya yalaya kan çıkacak kadar İnceltir. Ama eğer O kazanırsa ava. "Al Anası" ve "Al kadını" olduğu düşünülür. "Guryabani" sessizce çekip gider. Bir şeyler is­ ter sonra onlara güreş yapmayı önerir. "Cennef'in bir köşesi gi­ bidir. d a ğ yamaçlannda ve kimsenin olmadığı çöllerde akşam üstü ortaya çkar. Hazreti Süleyman'a özel olduğuna inanılırdı. "Cennet Bağı" anlamında rastlanan bir anlayış.

arkaik düşüncenin bir kuralı olarak. canlı varlıklann türemesi arasın­ da bir farklılık yoktur. tokgözlülük ve ölüp-dirilme gibi sembolik anlamlan vardır. Hıristiyan mitolojisindeki "İrem Bağfna çok ben­ zeyen "Edam Bağı "nın adı geçiyor. Kuş sütü. yerin bereket gücüyle. Çin Türkmenlerinde ekin için topra­ ğı erkekler hazırlar ancak tohumu toprağa kadınlar serperdi. hiç kimsenin o baga girmeye cesareti yoktur. bu bağın benzerini bir daha yaratmamıştır. bu su­ yun Şirvan denilen bir diyarda. Cennet. Cennet e benzeyen "Gülüstan-I İrem" de olduğunu öğrenmiş ve oraya doğru yola çıkmıştır. insanın doğuştan sa­ hip olduğu sihirli bir unsurdur. şa­ man doğum esnasında güler. Gülüşün hayat verid gücüne olan inanç. Türklerin geleneksel 225 .GÜLÜŞ da toplamıştır. Sihirli gülüşün. Çelimsiz yaratıklann bekçiliğini yaptığı bağın toprağına ayağı değen bir insan yüz adım kenara fırlatılır. can dermanı da burada bulunur. Çünkü gülüş. Çünkü. çünkü inanışa göre bu gülüş. Dünyada ne meyve varsa. Kuran'daki Cennetle ilgili gö­ rüntünün. Gülüşle doğa kültü ara­ sında da derin bir bağlantı vardır. Bir Yakut mitolojik metnine göre. Örneğin. Yüce Al­ lah. kadınlann doğa güçlerini canlandırarak. toprağın bereket gücü ve ürünün bolluğunu getirecekti. GÜLÜŞ: Şiirsel mitolojik düşüncede "gülüş"." Güneş neslinden olan periler ve cinlerden başka. Genellikle. Müslümanlann Cennet hakkındaki düşüncelerinin bir örneği olan "Gülüstan-i Bağ-i İrem" ile ilgili başka bir görüş de kızgın gü­ neş altında yanan harabelerin ortasındaki bir dağın eteğinde bağlık bir yer olmasıdır. ne çiçek varsa hepsi bu­ rada bulunur. bolluk. toprağın verimlilik gücünü artıracağına inanılırdı. bereket. "Dirilik Suyü'nu içmek isteyen İskender Zülkameyn. Suriye Hıristiyanlannın Cenneti betimleyen bir grup du­ var resimlerinin etkisiyle oluşturulduğu hakkında fikirler de vardır. Azerbaycan halkı arasında var olan eski bir efsaneye göre. Devlerin bile. Fallık merasimlerinde de kitlesel gülüş ve mutluluk hakim olur­ du. "Gülüstan-i Bag-l İrem'in yanında bir harabeye benzer. hamilelik ve doğum için İlk başlangıçtır.

GÜLÜŞ görüşlerinde geniş yer tutar. Araştırmacıların görüşüne göre. Gülüş. Bu merasimlerden bi­ ri. eğitimler arasında gülüşe yer verilen tek eğitim "Dzen"di. büyük ihtimalle. yazın gelişi ve ekin zamanının başlamasıyla ilgili "Kos Kosa" tipli halk oyunudur. Buradaki gülüş. Bazı halkların arasında yaygın olan cinsel yetişkinlikle ilgili yapılan merasimlerde. kahramanın diğer dünyaya geçişi de bazen gü­ lüşlerle birlikte olurdu. Buradaki gülüş de eski inanışlann kalıntısı olup. Halk kültürünü anlatan metinler­ den anlaşıldığı gibi. toprağın "hamileliği" ve "doğu­ m u " için zemin ve ortam olarak düşünülürdü. ölüleri diriltme gücü olduğuna bile inanılırdı. Bazı halk­ larda. ürün vermesine yardıma olmaktır. Gülünç oyunlann oynanma­ sı ve çeşitli komedilerin yapılması. 'Dzen' taliminde. merasime katılanların yüksek sesle gülmesi de yeniden doğuşu sembolize ederdi. Verimlilik açısından. doğum sırasın­ da hamile kadına güçlü gülüşüyle yardım ettiğine inandıkları Do­ ğ u m İlahesi "İyehsite'ye taparlardı. Propp. hamile kalsınlar diye kahka­ hayla gülerlerdi. Y. eski Yakutlar. Hakaslarda ise erkekler dağda "can isteme merasimi" geçirdikleri za­ man. yaşam ile ölüm karşılaşmasını ortadan kaldıran bir araçtır ve kökleri kutsal kaynağa bağlıdır. Gülüşte. Gülüş. evde kalan kadınlar canı yutup. dünyanın yaratılış nedeniyle de ilgiliydi. kahramanın 226 . tarihin derinliklerinde gülüşün ekinci­ likle ilgili olduğuna şüphe bırakmıyor" demektedir. "Ayıısıt" merasiminde bir kadı­ nın krize girip. kadınla toprak arasındaki bağlılık. yüksek sesle gülmesi. V. ölenleri aralıksız gülüş sesleriyle toprağa vermenin kökleri böyle bir inanca dayanmaktadır. bazı me­ rasim karakterli oyunlarda kendini gösteriyor. tüm Ortaçağ bayram lan nda da yer alırdı. "ölümden önceki gülüş". Buradaki gülüşün arkaik bir işlevi de toprağı etkile­ yip. "Ayıısıf'ın ona yardım edece­ ği ve en kısa zamanda çocuk sahibi olacağı anlamına gelirdi. ekincilik bayramıyla ilintiliydi. Örneğin. "İnsanların ekin zamanında gülmelerine dair elimizde bilgi yoktur. öleni dirilterek. Ancak "Dzen" taliminin öğrenilmesi. Kumandinlerde de "bolluk ve bereket isteme me­ rasimi "nde gülüş motifi çok görülürdü.

g saygı gösterip. din düşün­ cesinin temel anlayışı olan Tann sözcüğünün önüne bir "Gün" (Kün) veya "Ay" sözcükleri ekleyerek. GÜNEŞ: Türk mitolojik düşüncesinde. "Gün Tann" (Kün Tengri) ve "Ay Tann" motiflerini oluşturmuşlardır. yiğitlerin güneş ve ayın deste­ ğinden yararlandıklan söylenir. Aya saygı gösteren Hunlar. gökyüzünün yedind katında "Gün Ana" mesken tutmuştur. Çünkü onun. insanlan korumakla yükümlü olan "Suyla" adlı ruh da güneşin kınntılanndan yaratılmıştır.. düğünden önce. güneşin hareket yönünde yi hakanın çadırının kapısı doğuya doğru açlırd doğuşunu bu şekilde selamlamış olurlardı. Türk destan geleneğine göre yiğitler yemin ederken. üç veya dokuz kez Altay Güneş Sembolü < M a V N V selamlarlardı.GÜNEŞ yeni mekâna atlayarak. "Gün tengride olmuş kağan­ lar" ve bunun gibi unvanlar ise Mani dini ve benzeri yabana dinle­ rin etkisiyle oluşmuştur. kurbanlar verirlerdi. Çocuğun doğmasından tutun da sınav merasimle­ ri ndeki sembolik yeniden doğuş motiflerine kadar. "Güneş bizi korur" derlerdi. Mani dinini kabul eden Türkler. onun yeni varlığının doğuşunu sembolize ediyor olabilir. "alnına gün doğmak" deyiminin kökleri de bu eski inanışa dayanıyor olmalıdır.) mak" anlamında kullanılan. Cengiz Han. kutsal evrensel bir obje. Es­ ki Türkler doğan güneşi. hayat veren gücü vardır. Ulu ata Oğuz Han'ın oğullanndan birinin adı da "Gün Han"dı. Azerbaycan dilinde "bahtı aç!' Yüzy. Türklerde doğuya doğru. Altay Türk düşüncesine göre. Türk şaman dualannda. "güneşe saygı" merasimi yapılırdı. Türk halklannın geleneksel dü227 . Daha önceleri Kızıllarda (Kuzey Hakaslarda). güneş soyundan gelirdi. Bu. Ancak güneş Türk mitolojik inana ne unsurlardandır. Türklerin yaratılış destanının bir versiyonuna göre. tüm doğma motifleri gülüşle birlikte gerçekleşir. Eski Türkler aya tapmadıklar mazlardı. güneşin kutsallık taşımasının bir göstergesidir.

Örne­ ğin. hamile kadın rüyasında güneş görürse kızı olur. Günbatmına bakmak iyi karşılanmaz. "Dede Güneş" ve "Gündoğdu Baba" gibi pîr ve ocak tapınaklarının adlan da bunun kanıtıdır. tuzunu ve ekmeğini.GÜNEŞ şüncelerinde. Güneşin değ­ diği yer murdar olmaz. güneşle İlgili çok sayıda inanış yaşamaktadır. cinler ve ejderhalar güneşin düşmanıdırlar ve onu boğmaya çalışırlar. Mitolojik inançlan aktaran metinlere göre. İnanışa göre.dışan vermek olmaz. gü­ neşin tutulduğu zamanki kırmızılığı da bu yüzdendir. pirincini. Gün­ batımında çöp atmak. bir insanın kötü yola düşeceğinin İşaretidir. Günbatımından sonra evin bereketini -ununu. Azerbaycan dilindeki "güneş hakkı" yemini ve "gün ışığına çıkmayasın" bedduası gibi mitolojik düşünceyi gösteren deyimler de güneşle İlgili eski İnanışlann kalmasıdır. 22S .

Onlar göze görünmezler. "Hak âşığı" olan İnsana dünyadaki tüm bilimlerin kapısı açlır. kırk gün ağzı köpürmüş halde yüzükoyun yatar. Ruhlann dilinde şarkılar söyleyebilen şaman gibi yetenek verilen "hak âşığı". İlâhî aşka kadar yükselen. onun gözünün önündeki gaflet perdesi kenara çekilir ve o. Çünkü. yetenek ilâhî kaynaklı olduğunu gösterir. Tomurcuk verilen geleceğin "hak aşığı". hakkın dilin­ den söyleyen ve mistik içerikli kilitleri İlâhî gücü sayesinde açabilen. Kırklar. başkalanndan farklı olur ve seçilir. artık ne zehir kuyusu ne kılıç ne de ok etki edemez. âlemin tüm sırianndan haberdar olur. "hak aşığı" olacağına inanılırdı. kötü ruhlardan korunacaktır.H HAK ÂŞIĞI: Türklerin (daha çok Azerbaycan ve Türkiye'de) aşk destanlannda. Bâde içmiş adam. erenler ve kırklar elinden bade içip. Hakkın sözlerini söyler. gizli konulan anlayan ve dağla taşla konuşan bu aşığa yetenek ve­ ren Hazreti Ali. Hakkın konuşturduğu ve dinlediği bu âşığın daha usta âşıklara galip gelmesi de ona hak tarafından yetenek verilmek­ le açıklanabilir. kırklar elinden bâde İçenin. Hızır. Sonsuz manevî güce sa­ hip olan "hak âşığfna. Bundan sonra Tann kurbanlan arasına katlan "hak âşığı". Onun artık kötü ruhlardan korunacak bir gücü vardır. Mana âleminin bilgici olan "hak âşığı" motifinin ortaya gkı229 . bu haliyle yetenek veren şamana oldukça yakındır. Geleneksel halk inanışlannda. "Kandan mekâna yolculuk yapan" ve Tann katındaki menzillerin en üsttekine (ariflerin olduğu mekâna) yükselen "hak âşığı". "Hak aşığı" anlayışı. ilâhî bir aşkla Tann'ya seslenen kahraman ve saz şairi. Onlann bâde içirdikleri herkes "hak âşığı" olur ve kara sevdaya düşer. evliyadırlar ve "iyilerden" sayılır­ lar. kırklar ve nuranî ihtiyardır.

230 . koca burunlu. aşk destanlannın kahramanı olan "hak âşığı" motifiyle şaman arasında açık bir şeklide görünen bir yakınlık var. Bebeğin kırkı çkana kadar. sol göğsü­ nü sağ omzuna atarak gezen şeytanî bir varlıktır ve göze görün­ mez. Al. ahır. Kendi çocuğunu yemesi ve gündüzleri normal kadın. "Git" denilirse gelir. Mitolojik inanışlarda.HAL ANASI şında. yeni doğmuş kadının yanı. büyük başlı. geceleri "Hal Anası" olması. Kuzu başı büyüklüğünde olan gö­ ğüsleri dizlerine kadar uzanır. kendi çocuğunu yemiştir. yeni doğum yapmış gelinin bulunduğu evin bacasına ge­ lir ve gelinin yatmasını bekler. Şamanizm temeli üzerine oluştuğu için. su dibinde yaşar. "Hal Ninesi". Sağ göğsünü sol omzuna. "hak âşıgf nın taşıdığı adlarda bile kendini bulur. su kenan ve koz ağacının dibidir. karanlık çök­ tüğünde. yani Ulu Ana bütünlüğünün işlevsel-yapısal özelliklerini taşır. "Hal Anası". Aynı inanışla­ ra göre o. O. yerin altında yaşayan cinlerin anasıdır. halk demonolojik görüşlerine göre. transformasyonu olduğu arkaik yapılı mitolojik motifin. "Çay Ninesi" ve "Al Kadını" gibi ad­ larla da anılan "Hal Anası" dağınık saçlı. yeraltı dünyası ve ölüler saltanatıyia İlintili­ dir. Onun en çok yaşadığı yerler. "gel" denilirse gider. "Hal Ninesi. Bu anlamda o. Bu sûfilik katı. Şaman Azan. Şeytanî bir varlık olan "Hal Anası". yeni doğ­ muş çocukları öldürür. kadından dünyaya gelmiştir" denilir. Vergi) HAL ANASI: Azerbaycan Türk inanışlarında geniş bir şekilde yayıl­ mış olan mitolojik varlıklardan biri. onun değiş­ ken tabiatlı ve kötü ruh olduğunun bir göstergesidir. onun yetenek ve bereket idealinden geldiğini gösterir. uzun boylu ve beyaz giyimlidir. (bak: Buta. hak sofizminin de kaynağını oluşturan Şamanizmİn izleri açık bir şekilde görünüyor. eski değir­ menler. yıkıntılar. Sonra onun ciğerini çıkanp su kenanna götürür ve yıkadıktan sonra da yer. Karanlık dün­ yadan gelme bütün varlıklar gibi o da söylenenlerin tersini yapar. İri göğüslü olarak betimlenmesi. Albastı gibi adlar altında da bilinen "Hal Anası". O. Sûfilik sırf bu yakınlık üzeri­ ne kurulur. Türk halklarında. Çeşme kenannda olur. Keskin tırnaklı ve dağınık saçlı bu şeytanî varlık. yeni doğmuş hayvanın yanı. hamile kadınlann düş­ manıdır.

HAL DİLİ annenin su kenarına gidip çamaşır yıkamasına izin vermezler. Yeni doğmuş gelinin dğerini çok seven "Hal Anası", onu su kenannda görürse, hemen götürür. Ciğeri götürülüp suya tutulan kadının öle­ ceğine İnanılırdı. "Hal Anası"nı korkutmak İçin, yakınlardaki çayı kı­ lıçla yararlardı. Çünkü, "Hal Anasfnın suyla bağlantılı olduğunu dü­ şünürlerdi. "Hal Anası"nın yakınlaşmaması için de yeni annenin ba­ şının altına eski süpürge, ekmek, soğan veya ayağının altına makas, bıçak, tüfek gibi şeyler koyar, yakasına İğne takarlardı. Bazen de yastığın altına tuz ve ekmek koyup, yattığı yerin çevresine beyaz bir çizgi çizer veya eşya sererlerdi. "Hal Anası "nın boynundaki bon­ cuğun alınıp saklandığı eve bir daha "Hal Anası" yaklaşmayacağına İnanılırdı. Ahıska Türklerinde "Hal Anasfnın bastığı insanı kurtar­ mak için, "Al Kemiği" veya "Al Boncugu"ndan yararlanılırdı. Canlı geleneklerde var olduğuna inanılan ve bu yüzden de halk inanışlanyla sıkı bağlantı içinde olan motiflerin hikâye ve destanlara konu olma olasılığı azdır. "Hal Anası" da halk inanışlanyla sıkı ilişki­ de olan bir variıknr. Azerbaycan halk inanışlannda, Hal'la ilgili "Hai'ı biz görmedik ama babam gördüğünü söylerdi" gibi sözler söylenir ve hatta onlardan "Nesli tükenmiş akrabalar" olarak bahsedilirdi. Onlardan kalma yerler olarak da harabelere yakın büyük ocak yerle­ ri ve mezarlıklar gösterilirdi. Ancak bazı hikâyelerde "Hal Anası"nı mezarlıkta yakalayıp yakasına iğne saplayarak etkisiz hale getirdik­ ten sonra onu evine getirip kendine kadın yapan adamlardan da bahsedilir. Hatta bu adamların daha sonra bu "Hal Anasondan ej­ derha kadar kocaman çocuklan olması da hikâyelerde işlenen ko­ nulardandır. Sonralan. "Al Dede" inana da "Hal Anası "na bağlı olarak eski mitolojik inanışlar içinde yerini almıştır, (bak: Al: Albastı; Almaş) HAL DİLİ: Hal veya Al dili tersine olan bir dildir. Şeytanî varlıklarla tersine konuşulur. Eski inanışlara göre, öbür dünya variıklannın yaşayışlan, görünüşleri ve yaptıklan gibi, konuştuklan dil de bu dünyadakinin tam tersidir. Azerbaycan'ın bazı yö­ relerinde ters iş gören bir kadına. "Hal dnsinden misin?" derler. 231

HÂMİ RUH Azerbaycan Türklerinin demonolojik görüşlerinde geniş yer tu­ tan "Hal-AI Anası" motifiyle bağlı inanışlara göre, bu varlık insanın söylediklerinin tersini anlar. Onun gelmesini istediğin zaman "git", gitmesini istediğin zaman ise "gel" demek gerekir. Saka Türkçesinde "Al" ile aynı kökten olan "Albın" sözünün an­ lamı "hile"dir. Bu anlamda "Al" kökünden gelen "aldatmak", "al­ danmak" ve "yalan" gibi sözler sırf terslik bildirir, (bak: Tersine Ol­ mak) HÂMİ RUH (KORUYUCU RUH): Türklerin eski dinî-mitolojik dünya görüşünde, hami ruh anlayışı geniş yer tutardı. Bir düşünceye göre, çok tutucu ve değişmez olan geleneksel Türk şuurundan. Tanrıcılığın kolay kolay silinmeyen eski tannlan, halkın belleğinde uzun zaman hami ruhlar olarak yaşamaya devam edip daha sonralan ise destan kahramanlarına çevrilirler. Q. Ksenofbntov, böyle bir sürecin izini, en eski tann saydığı kurtta görür. As­ lında geleneksel Türk düşüncesinde kurt. hiçbir zaman Tann maka­ mına yükselmem iş. Her şeyin yaratıcısı olarak algılanan, zamana ve mekâna sığmayan tek Tann'ya hiçbir zaman ortak düşünülmemiştir. Türklerin dinî-mitolojik dünya görüşlerindeki koruyucu ruhların doğalannın anlaşılması bakımından, V. Bogoraz'ın, söyledikleri önem­ lidir: "Yakut tannlan tek bir sistemde birleşmez ve tapınak oluştur­ mazlar. Sadece yan yana dizilirler. Ürüng Ayıı Toyon ve Uluu Toyon, daha aşağı seviyedeki tannlan oluşturucu merkez değiller." V. Bogoraz'ın bu sözleri şüphesiz, İççi ve benzer adlarla bilinen koru­ yucu ruhlarla ilgiliydi. Mitolojik tabiatlı bu varlıklar, çeşitli şekillerde betimlenmişlerdir. Örneğin, Karamurt Özbeklerinden olan bir bah­ sinin verdiği bilgiye göre, onun koruyucu ruhlanndan biri, reyhan kokusunu çok severmiş. Bu kısa boylu ruh, her zaman reyhanın ko­ kulu dalıyla gezip, "Ben Gülistan Bağının adamıyım" dermiş. Şamanizmde, şamanın koruyucu ruhlanyla aynı işlevi, destan kahramanlarının yardımcısı olarak karşımıza çıkan "Kel" karakteri yerine getirir. Bu balomdan Şamanizmdeki şamanla, onun yardıma ruhlan arasındaki ilişkiyi, sihirli destanlardaki kahramanlarla onlann 232

HAN yardımcıları arasındaki ilişkiye benzetmek mümkündür. Bir Altay şamanı, kendinin konryucu ruhu olan göze görünmez "Gök Hatu­ nu" hakkında konuştuğu zaman. "Onsuz ben nasıl şaman olabilirim ki?" demektedir. Bu koruyucu ruhlar, şamanın Öbür dünyaya giden ruhu gibi anlaşılırlar. Başka bir deyişle, şamanın ruhlar alemindeki varlığı olarak kavranırlar. Şamana göğsünden süt veren ve onu ruh­ larla ilişkiye hazırlayan, yeraltı dünyasının kızlan olan ruhlar, daha sonra onun koruyucusu olurlar. İçerik itibariyle de şamanın kendi ruhuyla konryucu ruhlan, aynı işlevi yerine getiriyorlar. Hakaslarda son zamanlara kadar, iki d n s koruyucu ruhtan bahsedilirdi: Dağ (Tağ Eezi) ve Su (Suğ Eezi) ruhlanndan. Şoriann inançlarına göre ise şamana en çok yardım göste­ ren ruh, Dağ Ruhuydu. Koruyucu ruhlann Şorlar dilindeki adı. T ö s " ve Şolganlardaki ise Tengri" idi. Koruyucu ruhun kendisi, ona verilen kurbanla aynı izleri taşır. Araştırmacılann, Güney Sibiıya'da elde ettikleri veriler, ruhlar ve ko­ ruyucu ruhlann, baş yerine boynuzcuk ve garip şekilleri olduğunu göstermektedir, (bak: İye; İççi; Ruh) HAN: Türk dinî-mitolojik sisteminde bazı varlıklann adlarıyla birlikte kullanılan bir unvan. Bu sözcüğün diğer bir şekli de "Kaan'dır. E. Pekarski'ye göre "Kaan": "Ulu, büyük, saygı gösterilen, hürmet edilen" demektir. Si­ birya Türklerinin Şamanizmle ilgili inançlannı aktaran bir rivayette, gökyüzünün en üst katanda. T e n g e r e Kayra Kan" adında bir ruh yaşarmış. Bu ruhun adındaki "Kan-Han" kısmı da a ç k bir şekilde görünüyor. Yakut yazılannda ise "Kaan Targara" adına rastlanır. An­ cak bilimsel metinlerde bu adda bir mitolojik varlık kaydedilmemiş­ tir. Büyük olasılıkla bu, "Ayn" denilen iyilik sever ruhlardan birinin adıdır. "Han-Kan" sözcüğü, Yakut dilindeki metinlerde Orman Ru­ hu'nun adı olan "Utugen Kaan" şeklinde, Yakut şamanlannın dilin­ de ise "İblis Kaan" adındaki "Savaş Ruhu" olarak karşımıza çıkıyor. Kuşkusuz bu adlardaki "Kaan" unvanı, adı geçen ruhlann mitolojik 233

HAN özellikleriyle İlgilidir ve bu motiflerin yapısal-anlamsal özelliklerini aktanr. Türk halk demonolojik görüşlerine göre en acıklı ruhlardan sayılan "Erlik", Altay Türklerinde "Erlik Kaan" adıyla bilinir. "KanHan" ile aynı kökten gelen "Kanım" da Sibirya Şamanist inançlı Türklerin dinsel uygulamalarında, boylan ve soylan koruyan ruhlann liderine verilen bir addı. Sibirya şamanlan dua ederken Umay Ana'nın adına "Imay İçe Kayrahan" derlerdi. "Kaan" unvanının kullanılması bakımından, T a n n Han" deyimi de ilginçtir. Ancak buradaki "Han" anlayışını, "hiyerarşik tanrılar sis­ temi İçindeki lider konum" olarak agklamak doğru olmaz. Çünkü Türklerde birden fazla Tann vardı ve bu tannlann hiyerarşik bir siste­ mi yoktu. Karaçay-Balkarlarda da Ulu Tann'nın adlanndan biri "Han TeyrTdir. Bu Tengri, Tengir ve benzeri adlar altında bilinen en ulu ilâhî varlığın adlanndan biri olan Tengri Han" şeklinin aynısıdır. Bu unvanla anılması, "Han Teyrf'nin her şeyi yapmaya kadir güç olma­ sının yan ısı ra O'nun birer ruh olan diğer fevrilerden farklı olduğunu da gösterir. Halkın inanışına göre, hiçbir şey Teyri Han"den haber­ siz ve O'nun iradesi dışında olmaz. 7. yüzyıla ait "Ah/an Tarihi"nde, Savirierin (Hazerierin), Allah bi­ lip kurban kestikleri Tangri Han" denilen kocaman bir varlıktan söz ediliyor. 12. yüzyılın yazarianndan olan Suriyeli Mikail'in verdiği bil­ giye göre, Türkler 5. ve 7. yüzyıllarda "Kan Tangri" adında bir Gök­ yüzü Tann'sına İnanırlardı. "Kan" onlann dilinde "Gökyüzünün ren­ gi, göğün maviliği" demekti. Suriyeli Mikail'in "Kan Tangri" hakkın­ da verdiği bu bilgiler, "AlvanTarihi'ndeki Tangri Han" ile ilgili veri­ len bilgelerle tam örtüşür. Buradaki "Han" sözcüğünü, dünyevî an­ lamda "Han, Hakan" gibi yorumlayarak, ilâhî bir varlığa insan biçimci çizgiler vermiş olduklan gibi bir iddiada bulunmak da yanlış­ tır. Başka bir yanlış fikre göre ise ilk Türk hakanlanndan biri, bu adı taşımıştır ve bu hakanın adı daha sonra tann adıyla kanştınlabilirdi. Halbuki, Altay Şamanizminin kendisinde bile gökyüzünün katJannın şeklinin çizilmesine rağmen Tann'nın şekli hiçbir zaman çizilmedi. Türk mitolojik görüşünde kâinat, bir bütün olarak Tann gibi dü­ şünüldüğünden, ulu dağlar ve ağaçlann her biri Tann'yı temsil ede234

HAYDAR rek ilâhî değer taşımışlardır. Kutsal içerik taşıyan Teng(e)ri" anlayı­ şının, Orhun Türk yazılı abidelerinde "sonsuz gökyüzü" anlamında kullanılmasının yanı sıra, "yüksek dag" ve "büyük ağaç" anlayışlannı da içermesi, bu fikrin doğru olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Sa­ yan dağlanndakİ Tuva Türklerinin dilinde, tannnın adı, "Han Tengır", Moğol şaman metinlerinde ise "Han Tengri" olarak geçmektedir. Tyan Şan'ın Kırgızistan sınınndaki en yüksek zirvelerinden birinin adı, "Han Tengri "di r. Kazakistan'da Çİngis dağlannın merkezi bölü­ mü "Hançingis" adıyla bilinir. Derbend yakınlarındaki Kayakent'te ise yerlilerin 'Tengrihan" adı verdikleri kutsal, dokunulmaz bir ağaç var. Mitolojik Tann Han", Türk etnik-kültürel geleneklerinin kurallan bakımından, kâinatın yapısal-anlamsal bütünlüğüyle gösterilen bir anlayıştır. "Han" sözcüğünün bu şekilde T a n n " adıyla birlikte kulla­ nılması, kâinatın birliği, bütünlüğü ve ululuğunu anlatır. Bu da aslın­ da Türk Tanncılık sisteminin olmazsa olmazlanndandır. HAN ÇİNGİS: (bak: Cengiz) HAYDAR: Azerbaycan Türklerinde yaygın olan mevsim ve mera­ sim sarkılan İçerisinde, harman savrulduğunda rüzgân çığırmak için okunan harman sarkılan nda adı geçen varlık. O merasimlerde, "Hayder, Hayder, es de gel'-yedi harman bas­ ta da gel!" veya "Hayder, Hayder, ekmek ver'.-kişilere yürek verlharmanlan yığmaya-serin serin rüzgâr ver" diye okunur sonra da "Hayder baba, gel payını götür!" diye çağınlırdı. Kazaklar da har­ man savurduklan zaman rüzgâr olmazsa, "Rüzgâr Sahibi" olarak bi­ linen ve adına "Mir Hayder" dedikleri ruhu şöyle çağınrlar: "Mir Hayder, Mir Hayder, gel Mir Hayder!" Ancak birbirine bağlı bu iki motifin işlevleri, karakteristikleri veya mitolojik açıdan temsil ettikleri semboller hakkında şimdilik tam bir fikir yürütmek zordur. Bununla birlikte, bu adın Tann'nın Aslanı" la­ kabıyla bilinen Hazreti Ali'nin adlanndan biri olan "Haydar" ile İlgili olduğu ancak mitolojik bir varlık olarak ondan aynldığına şüphe yoktur.
235

HELVA Aşağı Sırderya boyunda yaşayan ekinci Kazaklar da rüzgânn kontrolünü elinde bulunduran ")alanaş Ata" (Yalın Ata) adında bir varlığın olduğuna inanırlardı. Bunun için de harman savurduklan za­ man, rüzgâr estirsin diye ona yüz tutarlardı. Azerbaycan Türklerinin geleneksel görüşlerinde de rüzgâr estirmekle görevli "Yel Baba" motifi bulunur, (bak: Yel Baba) HELVA: Yas merasimlerinde helva pişirilmesi, eskilerden beri, onun mitolojik görüş ve âyinlerle bağlılığının bir göstergesidir. Bu âdetin kökleri, hiç şüphesiz, mitolojik düşüncenin ilk çağlanna kadar uza­ nır. Yasta helva verilmesinin, ölümü, kaosu ve düzensizliği temsil eden kötü güçlere karşı dayanmak için güç verdiğine olan inanç, tamamıyla onun yaşam gücüne ve yaratıcı özelliğine olan inanıştan kaynaklanmaktadır. Bu olayın, sırf ölme-dirilme üzerine kurulu bir Azerbaycan destanında anlatılması da rastlantı değildir. Araştırmacılar bunu. uygarlığın bir göstergesi olarak görüyorlar. Yani, uygarlıklar sisteminin değişmeyen dengeleri arasında, çiğin pişmesi, kaosun evrene ve doğanın uygarlığa dönüşmesini bildiren bir göstergedir. Bu anlamda, helvanın pişmesi, ondaki hayat gücü­ nü gösterir. Doğanın ölüp-dirilmesini ifade eden, sembollerle dolu "Bahar Bayramında da "Semeni Hervasf nın pişirilmesi, aslında ka­ ostan evrene geçişi sembolize ediyor. Yaratılış sürecinin gerekli bir ürünü olduğu içindir ki, geleneksel düşüncede, helva, sağlamlığın ve diriliğin kaynağı sayılır. HETONİK VARLIKLAR: Yunan dilindeki "Hteonos" sözünden gelir. Bu gruptaki mitolojik varlıklann, yerin veya suyun hayat verici gücü, bolluk gücü ile birlikte aynı zamanda ölüm getiren yeraltı güçlerle de bağlılığını bildirir. Bu anlamda şeytanî varlıklar, topraktan yaratıl­ mış, yerin dibinde, mağaralarda ve kuyularda yaşayan demonik güçler veya yeraltı dünyasıyla ilgili olanlardır. Bu tip varlıklar, başta yılan olmak üzere suda veya karada yaşayan hayvaniann görünen çizgilerini taşırlar ve genellikle de çirkin ve biçimsiz olurlar. Tek göz­ lü, kör ve eksik olurlar. Bu asimetrik görüntü, onlann ilkelllğiyle
236

HIB1LIK bağlıdır. Bu varlıklann kötülükleri, ancak yok olmalaA W nyla ortadan kalkabilir. l Mitolojide, Deminjrg'a karşı çıkan ve yeraltı saltanatına sahiplik yapan güçler de iki yönlülük özellikleX» riyle tanınan şeytanî varlıklardır. Sihirli hil<âyelerdeki şeytanî variıklar. öz mekânlan olan "Şeytan memleketi"nin dışında güçsüzdürler. Hikâye kahramanı, bu varlıklann yaşadıklan mel<ândan bu dünyaya atlayana kadar arkasına bakmamalıdır. Onun için de bu şeytanî kö­ kenli demon, hikâye kahramanına "Eğer seni kendi toprağımızda yakalasaydık, ele gelmeyecek karar küçük parçalara ayınrdık" der. Hetonik varlıklar, görünüş itibanyla marjinal varlıklara benzeseler de işlevsel-anlamsal özellikleri bakımından onlardan aynlıriar. Bu varlıklar temel olarak, toprağın derinliklerindedir. Dünya Ağaa'nın yeraltı âlemine ait kısmı ve ilk yaratılış çağıyla ilgilidirler. Bu bakım­ dan, insanlann topraktan yaratıldıkJan hakkında birçok İnanrş vardır. Yeryüzü de birçok gelenekte, şeytanî bir varlık gibi düşünülmüştür. Mitolojik görüşlerde, şeytanî varlıklarla evliliğin ilginç bir yeri vardır. Ulu Ana mitolojik bütünlüğü, hem hayat verid başlangıç hem de ölüm getiren güç gibi, kendinde şeytanî âleme özgü bir­ çok iz taşır, (bak: Demonoloji; Değişkenlik) HIBILIK: Türkiye'nin bazı yörelerinde yaşayan insanlann demo­ nolojik görüşlerine göre, görünüş itibanyla "Al Kansı" şeklinde olan demonik bir varlık. Ona "gıbılık" da denilmiştir. Ancak "hıbılık'ın ondan bir farkı vardır. "Al Kansı" sadece yeni doğmuş kadınlan ra­ hatsız eder ama "hıbılık" kadın, erkek hiç kimseye rahat vermez. "Hıbılık" genellikle yalnız kadın görünüşündedir ancak erkek görü­ nüşlüsü de vardır. O, yanına gittiği kişinin göğsüne çöker ve neresi kesilip ölene kadar boğazını sıkar. İnanışa göre, "hıbılık", onu yakalayan birine bol bol altın verir. Bazı yörelerdeki görüşlere göre, "hıbılık", uykudayken insanlann üzerine çöken kötü ruhtur. "Hıbılık" kimi basarsa, o insan yerenden kıpırdayamaz, dili tutulur ve ter basar. 237

HIZIR "Hıbılık", bastığı insanın gözüne kedi seklinde gözükür. "Hıbıİık"ın başında sihirli bir şapka vardır. O şapkayı ele geçiren birinin zengin olacağına inanılır. HIZIR: Efeanelere göre, karanlık dünyadaki "Dirilik Suyu"ndan içip daimî yaşayan ve ölüp-dirilebilen doğayı sembolize ederek ebedi­ yetin göstergesiyle çevrilen mitolojik varlık. Orta Asya Türkleri ona "Kidir" derler. Onun adına aynca "Hızır Ata" de denilir ve dara dü­ şüldüğü zamanlar ondan yardım istenir. Sofi inançlannda "Hızjr"ın bir evliya olduğu düşünülür. Halk inançianna göre ise her devrin bir Hızır'ı vardır. Bazı inanışlarda. "Hızır" kültü, ilkel dinlerde rastianabilen Bitki Tanrısı ile ilgili düşü­ nülür. Ancak hatta Müslümanlıktaki "Hızır"ın bile, onunla derinden bir bağlantısı olmadığına İlişkin görüşler var. "Hızır" adının, "Bilgamıs" (Glgameş) destanındaki "Hasisatra" adının Arapça! aştın İmiş şekli olduğu hakkında da görüşler var. islam kaynaklannda, doğruluğuna İlişkin tartışmalar halâ bitme­ miş olan rivayetlerde, "Hızır"ın kişiliği hakkında çeşitli fikirler ileri sürülmektedir ve "Hızır'la "Iryas"ın farklı kişiler olduğu söylenmek­ tedir. Şiilikte önemli bir yeri olan "Hızır", "Hazreti AJi"nin ölümü dolayısıyla "Ehl-i Beyt"e başsağlığı dilemiş, 'Hazreti Hüseyin'in şe­ hit olmasının ardında da mevlit okutmuştur. "Hızır"ın birkaç yerde mezan olduğu söylenir. Bu durum, onun mitolojik düşüncede ger­ çek varlık gibi kavranan koruyucu ruh ve evliya olmadığından ileri gelir. "Hızır'ın, kıyamete kadar yaşayacağı söylenir. "Hızır"ın adı. bazı Alevi-Bektaşi şairlerinin şiirlerinde "Ali'yle birlikte kullanılır. Bazı Kı­ zılbaş rivayetlerinde de "Hızır'ın rolü açık bir şeklide "Hazreti Ali'ye verilir. Bazı Alevilere göre, "Hazreti AIİ"nİn adlanndan biri de "Hı­ zır'dır ve dünyada bu adla yaşar. Rr Sultana ait olduğu düşünüten bir şiirde, "Bin bir adı vardır, bir adı da Hızır" denilmektedir. Kuranı yorumlayanlar, Kehf süresindeki hikâyenin "Hızır'a ait ol­ duğunu kabul ederler. İslâm alimleri, onun peygamber, evliya veya melek olduğu hakkında çeşitli fikirler yürütmüşlerdir. Kuran terslrcl238

HIZIR lerinin birçoğunda, "Hızır"ın onlara görünüp, yol gösterdiğini hatta "Isnvi Âzam"ı öğrettiği söylenir. O. genellikle İslam dinî sistemin­ deki bütün peygamberlerin ölümlü, "Hızır"ınsa ölümsüz olduğun­ dan, ölümün Haktan geldiğini kabul eden İslam dinî sisteminin dı­ şında kalır. "Hızır"ın "Dirilik Suyu" içip, ölümsüzleştiği ve ebedî yaşadığını kabul edenlere göre, O. Hazreti Adem'den beri yaşamaktadır, Nuh Tufanı'ndan sonra, Hazreti Adem'in, o zamana dek korunan cesedi­ nin defnine yardım etmiş. Muhammet Peygamber ve Hazreti Ali'yle da görüşmüştür. Azerbaycan'da yolculuk yaparken "Hızır Zinde" adında bir pîri ziyaret eden E. Çelebi, oradaki türbede yatan "Hızır" adında birinin İlk günkü gibi tazeliğini koruduğunu yazmış. Tasavvuf kaynaklarına göre. Musa Peygamber'in ilâhî sırtar ve gerçekleri anlamasını "Hızır" sağlamıştır. Bu ilâhî varlık, kimin karşı­ sına gkarsa, onun gözünde varlığın sır perdesi aralanır. Bu kaynak­ larda "Hızır" şekilden şekle grip. bazen çocuk, bazen de yaşlı biri olur, bazen kuş gâh tavşan kılığına girer. Bir göz açıp kapanıncaya kadar çok uzak mesafelere gider. Havada dolaşır, su üstünde yürür. Doğadaki tüm varlıklan kendi emrine alabilir. Ölenleri bile diriltme­ ye gücü yeter. Birçok din adamına göre, "Hızır'ın ölümsüzlüğüyle ilgili en güçlü kanıt, Kuran-ı Kerim'in El Enbiya suresinin 34. ayetin­ de verilmektedir: "Biz senden önce hiçbir İnsana ölümsüzlük ver­ medik. 1 ' Halk inanışında bir kült seviyesine yükselmiş olan "Hızır", hava­ da dolaşabilen bir vatlıktır. Gsimsiz ve göze görünmeyen bu varlık, istediği zaman görünebilir ancak kendini tanıtmadığı sürece, kimse onu tanıyamaz. Türk halk kültüründeki "Hızır"la ilgili inanışlann bü­ yük bir kısmı, doğu kaynaklarıyla örtüşür. Bu inanışlara göre. bir peygamber olarak kabul edilen "Hızır", darda kalanlann yardımına koşan kutsal yüzlü bir varlıktır. Bereketli olup, çabuk tükenmeyen para ve benzeri şeyler hakkında "Hızır'ın eli değmiş" denilir. Bu onun başlangıçtaki bir işlevinin de bolluk koruyucusu olduğunu gösterir. Anadolu Türklerinin İnanışına göre, "Hızır"ın "llyas"la görüştüğü
239

HIZIR günde, kâinat yenilenir, bereket gelir. Bu inanışa göre. "Hızır'a Ka­ dir Gecesi'nde rastlanabilir. "Hızır"ın ateşle bağlığı konusunda elde bir veri yoktur. O su ile ilgili bir motiftir. Nogaylann geleneksel demonolojik görüşlerini aktaran bazı metinlere göre, Su Sahibİ'nin adı "Ilyas"tır. Bu, dolaylı bir yoldan olsa da bereket düşüncesinin taşıyı­ cısı olan "Hızır'la su arasındaki bağlantıyı gösterir. "Hızır"ın ölüm­ süz betimlenmesine dayanak olan motiflerden biri de ebediyet ve ölümsüzlüğü sembolize eden su ile olan bağlılığıdır. Kazaklar arasında yaygın olan bir inanca göre, bir eve girildiğin­ de, içeride insan varsa da yoksa da selam vermek gerekir. Çünkü, evin en yüksek yerinde "Hızır" oturmuş olabilir ve saygı gördüğü eve bereket gönderir. Azerbaycan Türklerinde de aynı inanç vardır, ancak "Hızır"ın yerine Ev Sahibi motifi vardır. Kazaklar arasındaki di­ ğer bir İnanca göre de insanoğlu hayatı boyunca "Hızır" ile üç defe karşılaşırmış, ancak onu tanımak kolay bir şey değilmiş. Ama eğer tanryabilseymiş, ömür boyu mutluluk içinde yaşarmış ve talihi her zaman yüzüne gülermiş. Devletşah Tezkeresi'ne göre ise savaştan savaşa seslenen ve kurt gibi, yalnız liderin gözüne görünebilen var­ lık da "Hızır'dır. Halk geleneğinde, onun bir eve gelmesinin bolluk getireceğine İnanılır. Aksakalı, uzun boylu, nur yüzlü, tatlı dilli, bazen yoksul, üs­ tü başı dağınık hatta çirkin betimlenen daha çok derviş kılığında gö­ rünen bu varlık, insanlan sınavdan geçirir; onu kötü karşılayanlan yoksul bırakır, hoş karşılayanlan ise zengin yapar. Ancak bu zengin­ liğin sim açığa çıktığı an bereket kesilir. Anadolu Kızılbaş ve Bektaşileri arasında yaygın olan bir İnanca göre, koyun sürüsüne kurt girerse, bunu berekete yormak gerekir. Çünkü aslında o kurdun "Hızır" olduğuna İnanılırdı. İslâm'a kadarki çağlann kalıntısı olan bu inanç, Türk etnik-kültürel sisteminde, kurt ve "Hızır" motifleri arasında anlamsal-yap isal yakınlığın bir sonucu­ dur. Adının "Hızır" olması ise yattığı her yerde yeşil ot çıktığı içinmiş. "Hızır" motifi. Türkistan inanışlannda da önemli yer tutar, tslamTürk inanışlanna göre, her beş yüzyılda bir, onun cismi baştan başa yenilenir. "Hızır" yeşil giyinir, boz ata biner, sık sık gökyüzü meclis240

HIZIR lerine katılır, coşa gelir. Tabii ki burada onun evliyalık yönü daha güçlüdür. Ahmet Yesevî'nin müritlerinden olan Süleyman Ata'nın ağzına tükürmek yoluyla hikmetler söyleme yeteneğini de "Hızır" vermiştir. Buna göre de Süleyman Bakirgani "Hızır Ilyas atam var" demektedir. Özbek Hanname'sinde, Cengiz Han'ın adını da o ver­ miştir. Hatta Hakanî ve Nizamîye yol gösteren, Hatayî'nin elinden tutan ve Fuzulî'ye İlham veren de bu evliyadır. "Hızır"ın, geleceğin âşıklan olacak insanlann uykusuna girip, on­ lara buta verip aşk badesi içirmesi motifi, Türk halk kültüründe ge­ niş yer tutmaktadır. "Hızır", Türk destanlanndaki kahramanlann kcruyucusudur. Onlara hayırlı dualarda bulunur ve onlan muratJanna erdirir. Kayın ağacından güçleri tükenmiş olarak inen yiğitlere de yardım eden ilâhî kökenli ihtiyar motifi. Türk "Hızır" anlayışının ken­ dine Özgü prototipi sayılır. Dede Korkut Kitabı kahramanlanndan olan "Boğaç Han", yarala­ nıp yıkıldığı zaman, yanında hazır olan boz atlı "Hızır", yarasını ken­ di elleriyle sararak, "Sana bu yaradan ölüm yokur. Dağ çiçeği, ana­ nın sütüyle, yarana merhemdir" der ve kaybolur. Böylece O, hasta­ lara şifa verirdi. Manas destanına göre, Manas doğduğu günden beri "Hızır", onun için dua ediyor. "Şah ismail ve Gülizar" destanın­ da babası, Şah İsmail'in gözüne mil sokmak isterken, 'Tahlr ve Zöhre" destanının kahramanı "Tahir" zindana atıldığında yetişip onlan kurtaran yine Hızır'dır. "Saltukname'ye göre. San Saltuk'u alevler­ den kurtaran da "Hızır"dır. Türkmen "Koroğlu'sunda ise "Hızır" (Hıdır), "nefes oğlumuz" dediği kahraman "Rövşen"in yeniden tarih sahnesine gkmasında rol oynar ve ona "Köroğlu" adını kendisi ve­ rir. O, "Adlar ve ZÖhre" adlı Başkurt halk destanında ise baştan aşa­ ğı yasaklı bir kahraman gibi betimlenir. "Hızır" bazı hikâyelerde derviş adryla da anılmıştır. Halk şairleri­ nin oryasına giren hayalî varlıklar arasında, evliya olan saçlı derviş bir kadın vardır. Bu kadınla ilgili rivayetlerin sonunda, onun "Hızır" olduğu söylenir. Bu motif köken olarak, boUuk-bereket koruyucusu olan Ulu Ana mitolojik motifiyle ilintilidir. Yer Ruhu'nun şerefine ya­ pılan merasimlerde. Şamanın kadın giysisi giymesi ve genellikle 241

HIZIR bolluk, bereket fikriyle ilgili olması gibi veriler, bu motifin sembolü olduğu İdeal konusuna bir açıklık getirebilir. "Hızır'ın adı. Bazı ansiklopedilerde, Arap kökenli "Kidir" olarak geçmektedir. "Kidir", Hazreti Musa zamanında yaşadığı ve ilâhî bil­ gilere sahip olduğuna inanılan bir kişidir. Araştırmalara göre, "Hızır" kültü, ne kadar Doğu-lslâm fikirlerinin izleri yönünden zengin olsa da aslında bir Türk fikrinin ürünüdür. Bir efsaneye göre "Hızır", Kuranı, üstadının mezarında öğrenir. Bu efsane, onun ölüler saltanatı ve atalar âlemine bağlılığını gösterir. Kazak sihirli hikâyelerinde kardeşlerinin ihaneti yüzünden kuyu­ ya düşen (aslında ise kuyu aracılığıyla yeraltı dünyasına atlayan) kahraman, burada bir ihtiyan görür. Bu ihtiyar, kuş olup kahramanı ışıklı dünya üzerine çıkanr. Bu ihtiyar yine "Hızır'dır. "Hızır"ın en çok sevdiği renk beyazdır. Bu renk ölüler dünyası­ nın sembolüdür. Bolluk, bereket ve zenginliğin sembolü olan "Hı­ zır", bazı metinlerde kör olarak betimlenir. O görmez okluğu gibi. aynı zamanda görünmezdir de. Dünyadaki tüm sırlara vâkıf olan bu varlığın körlüğü, onu yeraltı dünyası, Ölüler saltanatı ve atalar ruhlannın olduğu öbür dünyaya bağlıyor. Türk Tannalıgında peygamberlik anlayışı olmadığı için, "Hızır'ın peygamber konumunda olduğunu düşünmek, Tanncılık görüşleriy­ le çelişir. Bu anlamda koruyucu ruh olan "Hızır", Türk etnik-kültürel geleneğinde, evliya, eren anlayışıyla ifade olunan mitolojik varlıklann tanımlanna daha uygun düşer. Ölüp-dirilme düşüncesiyle olan bağlılığı da onun Tanncılık görüşleri ışığında incelenmesini müm­ kün kılıyor. Bu incelemeler. "Hızır'ın dünyayı dolaşarak darda ka­ lanlara yardım etmesi başta olmak üzere, tüm işlevlerinin Tann'nın varlığından kaynaklandığı kanaatini içerir. Merasim içerikli Hıdır Nebi ve Hıdırellez inana da yine "HızırHıdır" motifi çerçevesinde oluşmuş ve Türk halklannda bahann geli­ şiyle İlişkili olan bir inançtır. Tebriz'deki Türk aşiretlerinin "Nebi Bay­ ramı" dedikleri bu bayramın adı. Güney Azerbaycan'da "Ali Hayder Bayramf'dır. Kos-Kosa gibi merasim kaynaklı oyunlar. "Hızır'ın adı­ na bağlı olan Hıdır Nebi günlerinde oynanırmış. Bu merasimle ilgili 242

Bazı yerlerde. Tuva Türkçesinde "Aza-buk" ve "Aza-şulbus" gibi ka­ ranlık güçlere bağlı olarak. Bu yüzden de su başlan nda ve yollarda daha çok görülebilir. Bu sözcüğe. "Hıdır İTyas" ve "Hıdır Nebi" üç kardeşler. bazı yasaklar da mevcuttur. hayalî bir varlık. "Görünüşü insanı korkutan nesne" gibi mecazî bir anlam kaza­ nan bu söz. suda "Hıdır llyas" ve kuruluk­ ta da "Hıdır Nebi" çagınlır. "Hıdır Zlnda". Ölülerin hortlayabileceğini düşündükleri için. Azerbaycan dili lehçelerinde "Hayvanlarda olan bir has­ talık" anlamındaki "Hortlama" sözüyle. Bu yüzden. evlerde temizJik ve toparlanma yaşanır. HORTLAK: Azerbaycan Türklerinin demonolo|ik görüşlerine göre. bir­ çok önlem alırlardı. daha sonralan çeşitli hastalık adlan na çevrilmesi. Şeytan anlamına gelen "Aza" şeklinde. HıdıreJİez'in yaklaşmasıyla. birinin işinde zorluk çkngında "Hıdır Zlnda". O yılın bereketli geçmesi için "Hızır"ı karşılama merasimleri düzenlenir. yol ve su İle ilgilidir. Halkın İnanışına göre. 243 . "Hıdır llyas" ve "Hıdırellez" olarak İki karakterde düşünülür. şiirsel mitolojik düşünceye uygun bir olaydır. O. "Hıdır llyas" suda batanlara yar­ dım eder. "Hıdırellez" İse darda kalanlara ve yolculara yardım edip onlan her türlü beladan kurtanr. Halk İnanışlannda "Hıdır"ı görmek büyük saadet sayılır. Onlara göre. İlk çağlarda sadece ka­ dınlar tarafından yapıhrmış. Bu inanışa göre. bazı yerlerde de "Aza-Hortan" şeklinde rastlanır. eski Türklerde ruhun ölümsüz­ lüğü ve geri dönebileoegne olan inananın izleridir. "Hızır"m yolu düşer diye. geceleri canlanıp mezardan çıkarak İnsanlara zarar veren ölü. Bazen ha­ yalet olarak da bilinen demonik varlıklann adlannın. Tüm bunlar. aynı kökten gelir. "Hıdır Nebi" merasimi. insanlan korkutan şeylere de bu sıfat verilir. Türk halklannın Hıdırellez günüyle ilgili geleneksel görüşlerinde çok sayıda İnançlar olduğu gibi. Daha çok ölümü zor olan birinin ölüsünün hort­ layabileceğine inanılırdı.HORTLAK d a n çok sayıda şarkı sözü günümüze kadar korunmuştur. Ahıska Türklerinde "Hıdır". Bir görüşe göre.

Q. Sagaylann inançlannda "Kuday". yerin ve hayvanlann yaratıcısı olarak bildikleri "Kuday"ın varlığına inanırlardı. "Kuday". her şeyi yaratan ilk atalar. diğer elinde kırbaç kamlık yaptığı za­ man. "Kuday"ın tek olduğuna inanırlardı. Altay. "Huday" ile aynı kökten gelen "Kuday-Kıday" sözcüğüne bol bol rastlanır. Kırgız. diğeri ise ölüm getirerek birbiriyle çarpışırlar. "Kuday Bay Ülgön-Huday Bay Ülgen"dir. her şeye kadir olan olağanüstü bir varlıktır. Telengitler. Hakaslann tüm etnik gruplan. Altay şamanlannın davullanndaki resimler arasında "Kıday Kan" denilen bir motifin resim­ lerine de rastlanırdı. gökyüzünde dolaştığı zaman. Kumandinlerin Şamanist görüşlerinde de gökyüzü ruhlan sırasına ait olunan bir "Kıday Kan" vardır. İnanışa göre. Lebedin Tatariannın mitolojik görüşlerine göre. Sibirya"nın Türk kökenli halklannın inanışında. bir elinde kılıç. "Kuday"ın adına "Kayra Kaan Kuday" şeklinde rastlanır. "Allah. O. ilah" anlamına gelen sözcük. Kıyametin olacağı çağdan söz edilen rivayette. Adına bazen "Kıday Tegrezi" denilen bu Gök­ yüzü Ruhu. Tuvalarda "Ulu Kayrakan" veya "Kuday Kayrakan" adında Yıldınm Ruhunun varlığına inanılırdı. köken itibarıyla "Huda" İle ilintilidir. Onlann inanışlannda "Kuday". şamanın önünde gider. Şoriarda ise Ulgen'e "Kuday" denilirdi ve çocuklannın ca­ nının "Kuday"a geri döndüğüne inanılırdı. dünyadaki iki yüzlüler gibi ve evrenle kaosun mücadelesini canlandınrcasına biri hayat yaratarak. "Gökyüzü Tanrısı" anlamında kullanılan "Hudayı Asman" iradesine rastlanır. hayırsever Ülgen ile aaklı Erlik. "Yayaklar" denilen gökyüzü ruhlannın li­ deriydi. Başkurt ve benzer uygarlıklann dilinde. Türk halklanndan Karakalpak.HUDA(Y) HUDAÎY): Türk etnik-kültürel geleneğinde Ulu Yaratanın taşıdığı adlardan biri. Bu halk­ larda tapınılan en ulu ilâhî güç ve bilinen en kutsal varlığın adı da "Kuday"dır. şamana yardım eder. 244 . Salar Baba Gülalioğlunun "Oğuzname"sinde. Potanin'in yazdıklanna göre. "Huday" ve "Guday" şeklin­ de kullanılıp. Tann" anlamını İfade eder. Altaylarda "Kudan" şeklinde "ruh. Aaklı ruhlan izler ve âlemlerin kaderi onun elindedir.

Bunu göz önünde bulunduran araştirmaalar. onun düşmanı olduğuna inanır­ lardı. at sırtında göklerden inen "Kuday" motifi­ ne rastlanır. "Huda-Huday" şeklinin. aakiı ruh­ lar gibi verilir. Buradaki hudaylar. "Körmös-Kürmös"ün. Germen dillerinde "God" ve "Gott" olarak rastlanabilir. "Kara Baar" adlı Sagay destanında. Diğer sistemlerden alınan mitolojik unsurlar. Bu sözcük. Ancak bu fikrin şimdiye kadar kanıtlanmış bir yönü yoktur. hiç şüphesiz başka dinlerin etkisi altında oluşmuştur. onun İran kökenli olma ihti­ malini İleri sürüyorlar. Bu da bu sözcüğün başka dillerden alındığını gösteriyor. birkaç işlev yürüten mitolojik motiflerin temsil ettik­ leri semboller bakımından kanşık anlamsal bir şebeke yarattığını ve bu sebepten dolayı da bazı zamanlarda sistemdeki bazı olay lan n yorumsuz kalıp. "Huda-Huday" sözcüğüne. Bu ulu varlığın evladı olduğuna dair inanç. onun resminin çizileceği bile düşünülmemiş­ tir. Köklü Türk dinî-mitolojik düşüncesinde Ulu Tann'nın evladı olmadığı gibi. Araştirmaalar. (bak: Kut) 245 . bu­ rada yer altına sürülmüştür. Iran dilinde ise "Huda".HUDA(Y) Aİtaylann geleneksel dinî-mitolojik görüşlerinde. Ancak "Pragermen" kökenli olduğu gösterilen "Gott" un Avrupa dilinde bir anlamı olmadığı da yazılmıştır. yurduna döndüğü zaman tüm sevdik­ lerinin öldüğünü gören kahraman. "Hoda" şeklini almıştır. Bu. O. hayvanlarla konuşur. sadece kaydedilebileceğinin olası olduğunu gösterir. Bu varlıklardan biri de mitolojik "Huda" motifidir. varlıklar ve benzeri elementler. bazı geleneklerde Göklerin Tanrısı olarak bilinip. Görüldüğü gibi. eski On As­ ya'da kullanılan "Kut" sözcüğüyle ilgili olduğunu düşünüyorlar. zaten örümcek ağı gibi karmaşık olan sistemi daha da karmaşık bir hale getirmiş ve içinden çıkılmayacak bir şekle sok­ muştur. Onun Erllk'ten daha üstün ve daha güçlü olduğuna inanılır. gökleri dolaşıp. yeraltındaki hudaylaria savaşır ve bunun sonucunda sevdikleri dirilir. Türk mitolojik dünya modelinde ar­ kaik yapılı olup. kendiliğinden var olan. gökyüzü saltanatında yaşadığına inanılan "Huda". Al taylar. insanlara yardım eder. Kırgız-Kazaklara göre ise "Huday" acıklı bir ruhun adıydı.

en çok ak kurt kılığına girmesi. bu merhametsiz ve çok şey bilen hilekar kadın. Destanda. sonralan yurt korucusuna çevrilen gizli doğa gücü olan Yer Ana bütünlüğünde 246 . "Huu İney". Gerçekte de motifin bu özelliği onun kurt doğasına işaret ediyor. "Huu İney". bazen ak kurt kılığında. "Huu Püür İney" şeklinde olduğunun kanısındalar. Umay Ana) HUU İNEY: Hakas kahramanlık destanlarında rastlanan mitolojik bir varlık. Ancak bütün bunlarla birlikte. yeraltında kara sulann dibinde yaşar ve epik kahramanlara karşı savaşır. bazen de kara tilki. demonik varlık olarak yalnız hatırlanmaktadır. acayip bir varlık olup. moti­ fin özelliğinden değil. sadece kötü özellikleriyle değil çelişkili doğasıyla da tanımlanan şeytanî bir varlıktır. destan kahramanının ruhundan doğmaktadır ve bunu motifin kurt başlangıcına yormak sonraki İştir. Ulu Ana motifinin izlerini ta­ şıdığını gösterir. Sibirya'nın Türk-Moğol halklarıyla ilgili araştırmalar­ da. (Buradaki "Püür". Alıp Han ulusunun koruyuçuşudur ve Alıp Han'ın yurduna. Ancak tüm bu kılık değişim­ leri içinde belirleyici olan. demonik kadın çizgileri kazanmıştır. "Menim Yurdum" der. aynı anda onun ilk mi­ tolojik anlamına gönderme yapıyor. onun ilk adlanndan birinin "ak kurt kan" veya "ak kurt ana" anlamına gelen. Bu destanda. Yani. "Altın Ank" destanı çok önem­ li bir kaynaktır. O'nun ezelden beri bu yerleri koruduğu anlaşılır. bazen ihtiyar kadın. önemli derecede değişime uğramış sonraki karak­ terlerde. onun yapısal özelliğini gös­ terir. şüphesiz.HUMAY HUMAY: (bak: Umay.) "Altın Ank" destanında O. onun kurt kılığına girebilmesidir. Kurt doğası ise onun yeraltı dünya saltanatının hakimi. onun kurt kökenli olduğunun göstergesidir. kurt anlamına gelen "Bo­ ru" ile aynıdır. Metinden. Bu özellik. Şeytanî doğa başlangıcından haber veren bu özellik. silkinip kurt görünümüne bürünmek. motifin değişken tabiatlı bir varlık ol­ duğu da görülüyor. "Huu İney". Kurt derisine bürünmek. İnanışa göre. Ancak gelenek taşryıalann gözünde o. Araştırmacılar. Motifin en eski çizgilerinin açklanması bakımından.

Uzun yıllar aradıktan sonra. Bu. onun koruyuculuk özelliği için gereklidir. bin türlü bereketin olması. O'nun izleri de oldukça farklıdır. yal­ nız "Huu İney" gibi yeraltı dünyasıyla bağlı olan kadınlar koca arar­ lar. yurdu acıklı ruhlar olan "Aynalar"dan korur. dağı ulu atalar saymış. Hatta kül­ türel kahraman çizgilerini bile taşır. burada onun ahlaksız ve bozgun gibi verilmesi. on yıl denizin dibinde yaşayıp büyücülüğün tüm sırlannı öğrenir. bulduğu Dirilik Suyu ile yurdun Kahramanını diriltip. Bu bakımdan. bir Azerbaycan Türk hikâyesi olan "Ohhayın Hikâyesfnde. O'nu yurdun korucusu bilmiş ve kurban mera­ simlerini kutsal bildiği bu yerlerde yapmıştır. Bunun da bereket ve hayatın dönüşümü gibi bir anlamı var ve arkaik mitolojik düşüncenin kendi kaynağından gelir. O'nu kültürel kahraman . Bazı metinlerde onun ahlâksız ve bozgun kadın gibi gösterilme­ si de "Huu İney"İ seksüelliği iıe bilinen yeraltı dünya varlıklan arası­ na sokma firsatı verir. "Huu İney" motifinin ayn ayn metinlerde karşımıza çıkan değişik versiyonlan. mitolojik varlıklann doğasını anlamak bakımından önemlidir. Bilinmezler âlemini bilir. Kahra­ man ve onun atını diriltmek için de O. motifin geçmişindeki seksüelliği ile bağlıdır. "Huu İney". O'nu ilk başlangıç bilmiş ve köklerini de O'na bağlamıştır. sadece O'nun İsteğine bağlıdır. Dirilik Suyu ile ilgili bu özellik. dağ ve kayayla olan bağlılığı anlamlıdır. İnanışa göre. çok sayıda Türk boyu ve soyu. Hakaslann geleneksel görüşlerine göre. O dağ ve kayanın ruhudur. Halbuki. Beşiği "Ak Kaya" olan "Huu İney". normal ölümlülerden hiç kim­ senin bu suyu bulamayacağını söyler. onun her şeyi bildiğinden kaynaklanır.H U U İNEY de var. Herhangi kuş veya hayvan kılığına girebilir. kayanın içine çekilip kaybol­ mazdır. Eline demirden asa alıp dolaşan "Huu İney'in gücü. Bu anlamda. Eski çağlardan beri. yeniden haya­ ta döndürür. onun Dirilik Suyu­ nu elde etmesi ve bazı âdet-geleneklerin kurucusu olması dikkat çekicidir. Kayanın göze görünmez kapılan sadece onun sesiyle açılır. ondan başka.M 7 . yeryüzünde onun haberdar olmadığı hiçbir şey yoktur. mitolojik düşüncenin evladı olan "Huu İney"ln. "Huu İney".

kutsal ruhlu bir varlık oldu­ ğunun göstergesidir. "çıplak"ta ise sanki motifin şeytanî doğasına gizil bir işaret vardır. "Huu İney" adının birinci bölümü olan "Huu". Al Kadını veya Albastı adlarıyla bilinen mi­ tolojik motifin bir adı da "Ak Gelin'dir. demonik doğa acısından Umay. diğer bir yerde İse demonik ruhlu varlık gibi göstermiştir. Işlevsel-anlamsal özelliklerine göre. Yani gele­ nek. Bu evrim olayı. Albastı ve benzeri motiflerin geçirdikleri evrime benzer bir süreç yaşamıştır. Tann'ya yaratmak İçin il­ ham veren. "kuğu" kuşu anlamın­ daki "ku" sözcüğüyle ilgili göstermesi doğru değildir. Renklerin en temizi olan beyazı bildirir. O n u bir yerde koruyucu ve yaratıcı bir motif olarak. "Huu" aslında "Ak" demektir. A. motifin kutsal yüzlü. Yer İle köklü bir bağlılığı olan bu motif. Bu demonik varlığın. Bunun için "Huu İney". en eski evrelerde. bereket düşün­ cesinin taşıyıcısı olduğundan. "Huu İney "e oldukça ya­ kın görünen Hal Anası. Burada zıtlık ara­ mak doğru değil ve geleneğin doğasına aykjndır. tutsak etmesidir. Bu sözcük. işlevleriyle araştırmacılara şamanlann koruyucu ruhlanndan olan Su Sahibi'ni hatırlatır. "İney" kısmı ise bazı Türk dillerinde "Ana" anlamını İfade eder. kendi adının anlamı bakımın­ dan. yaratılış hakkında yazılan metinlerde. onun da çocuklan kaçınp. kahramanlık cesareti gibi yorumlanır. Bu Ulu Ana motifinin mitolojik anlamına uygun olmuyor. "Huu" sözcüğünü. Böylelikle bu mitolojik varlık. "Ak" anlamına gelir. Çünkü mitolojik varlığın adı. kutsal yüzlü ve kutsal ruhlu Ulu Ağ Ana motifine yak­ laşmış olur. gerçekten de uygarlığın iç mekanizminin bir özelliğidir ve daimî ya­ ratıcılık içerisinde olan etnik-küitürel geleneğinin kendi doğasından kaynaklanır. bazı metinlerde "ak ka­ dın" demek olan "Huu Hat" adını taşır ve en çok da su İle ilgili gös­ terilir. Sözcüğün diğer bir anlamı olan. 248 .HUU İNEY gibi g ö r m e olanağı verir. su ile bağlılığı vardır ve suda yaşadı­ ğına bile inanılır. "Huu İney" veya "Huu Hat"ı Al-Hal motifine yakınlaştıran şey. mitolojik anlamı bakımından onun İçerik olarak neyi İfade ettiğini açıkça gösterir. "Huu İney". Şifher'in. "Altın Ank"ta da bu özellik. doğal olarak.

devamlı yenilenme" anlamına gelen "Feniks" denilirdi. Bu efsanelerde işlendiği şekliyle. Kuşlar Padişahı Samraun'un kızı. İnanışa göre insanlann.ı? Türk halklannda bu saadet kuşu ile ilgili inanışlardan biri $\f»'i de onu bile bile öldüren insanın kendisinin de kırk gün İçe­ risinde öleceğine inanılmasıdır. kuşlann ve diğer hayvanlann Ural Dağlannı mesken tutmalannda "Humay'ın büyük emeği olmuştur. Onun saadet ve bahtiyarlık sembolü­ ne dönüşmesi de daha sonralan gerçekleş­ miş bir olaydır ancak bu olaylar arasında da derin bir bag vardır. . Başkurtiann "Ural Ba­ tıranda da rastlanır. o ij. "Cennet Kuşü'dur. sadece sihirli ak-boz atın ağzından alınan köpü.v' \. Onun yavrulannı vurmanın yasak olması da bu İnanışla ilintilidir.' J J / * gün gücüyle iyileşebilir. . "Humay" en eski ata ve koruyucu ruhtur. Çin'de ve Hindistan'da yasayan mitolojik efsanevî bir kuş. Kanatlan yolu. Yabanalar arasında oldukça yaygın olan çok eski bir inanışa göre de "Devlet Kuşu" j v r . bir insanın başına düşerse. denilen "Humay'ın gölgesi. nup uçurumdan atıldığı İçin. "Hüma Kuşu". "Umay" ilahesini anlatan birçok araştırmacı. onun adına "devamlı tazelenme. onun İranlıların "Hüma"sryla ilgi­ li olduğu fikrini doğru bulur. Bu inanış bir başka şekliyle Azerbaycan hikâye ve efsanelerin­ de de görülür. Egemenliğin göklerden geldiğine ve Tann vergisi olduğuna dair mitolojik inanan izleri.HÜMA KUŞU HÜMA KUŞU (UMAY KUŞU): Rivayete göre Kıpçak çöllerinde. Başkurtiann İnanana göre. insan taç giyecek yani hükümdar olacaktır. halk arasında "Hüma Kuşu" ile ilgili dolaşan İnanışlarda da yaşamaktadır. Ural Baor'ın hatunu olan ve sonradan beyaz kuşa çevri­ len mitolojik kaynaklı bir motif olarak geçer. artık uçamayan "Humay"ın ^'*Jjİ kanatlan. Eski Yunanlılarda. "Devlet Kuşu" uçurulurdu ve bu kuş kimin omzuna konarsa. "Humay"ın adına. Burada "Umay". o padişah seçi­ lirdi. padişahı be­ lirlemek için.

Bu sözcüğün kökü yine ege­ menlik ve Tann kutunun göklerden geldiği inananın iradesi olan "Hüma Kuşu'ndan gelmektedir. "Hüma Kuşu" ile ilgili eski mitolojik görüşlerle ilintilidir. (bak: Devlet Kuşu: Umay-Umay Ana) 230 .H Ü M A KUŞU Osmanlı tarihi deyimlerinden olan "Hümayun" da hiç şüphesiz. Emir Teymur'un bir lakabı da "Hümayun'du.

Tann tarafından gönderilmiş olduğuna inanıldığından. Hakasçada "ızıh". "ıdıkıduk". Bu ta­ nım. eski za­ manlarda en iyi ata. kutsal yüzlü ve uğurlu" gibi sözlerle ifade olunur. Tann adına verilen kurban merasimleri de yazın başlangıcında "İdik Dağfnın başında. uğurlu" anlamlan da vardır. 1DIK-IDUK: "lduk" sözcüğü. "aaklı ruhlara ait mekân" ve "topluluğun sağlamlığını koruyan güç" anlamına gelir. "lzıh". Çağdaş Türkçe'de sözün bu mitolojik anlamlan korunmuştur. İnanışa göre. tedavi edici. kutsal-mitolojik kült anlamsal lığına da uygun düşer. "saygı gösterilen. Kurbanlığın pişirildiği ateşin adı bile "Idık"o. "İdik Bay" kayın ağacı­ nın yanında yapılırdı. Kaşgarî'nin "D'rvan-ı Lügat-it Türk'ünde de "kutlu ve mübarek yüzlü olan her nesne" anlamında kaydedilmiştir. Kuran'da "Hrm" ve "Tbrk" ile ifade olunan anlayışlara uygundur. bu at isteseydi. "lduk"un ilk mitolojik anlamı. Günümüzde. Tann'nın "lduk" vasfiyla anılmasına da ilk olarak "Hoytu Tamir" yazılannda rastlanır. bu anlayışın eski. aaklı ayna ruhlan bu atın sahibi­ ne zarar verebilirlerdi. kurbanlık" anlamlarında kul­ lanılır. kutsal sayılmıştır. Kaynağını kendi değerlerinden alan ve kutsallık bildiren "idik".I Mitolojik anlamı olan bu sözcük. mal. Tevrat'ta "Qds". Sayan Altay Türklerinin geleneksel görüşlerinde. "lduk". "sahibinin kurbanlık için sakladığı. "Izık" adını verip onu Erlik Han'a kurban eder­ lerdi. Burada kaydolunan "ıduk". yünü kırpılmayan hayvan" olarak gösterilir. kutsal yüzlü. esrarengiz. Tuva Türkçeslnde "idik". Saka Türkçesinde "ıtık" şekillerinde kullanılan bu sözcüğün. "gizil. "kutsal. 251 . hür­ met edilen. yük yüklenmeyen. kutsal bilinen. Bazı Sibirya Türk halk metinlerine göre. M.

Geleneksel kültür araştırmacılan. kutsal sayılan dağ. lök) sözcü­ ğüyle ilintilidir. Abakan şivelerinde "ızık" gibi seslendirilen bu anlayışı göz önünde bulundurarak şöyle der: "Ben 'ıdug'u." Bir Tuva kahramanlık hikayesinde. Uygurca'da "ıdık-ıduk". kutsal veya aziz diye ter­ cüme ederim. Diğer kitabelerde de "öz yerim. yanlış olarak. Göktürk yazılarındaki "lduk Yır Sub" anlayışına rastlanır. ev sahibinin İsteğine 252 . mekân bildiren "ken-kan" ile birlikte kullanılmaktadır. Bu ruhun adının "ıduk" (lyık. izık. Bu ruhun adı da "lzıh" (ryık. İnanışa göre bu ruh. "IdıkBora" adını taşır. ıtık) ile ilgili olduğu zannedilir. Yakutçada "ıük". V. "lduk Yer Sub" iradesinde Türk dinî inanışının izlerini görmüş. "Idık-lduk". lduk yerim" denilir. Orhun Abidelerini okurken. Türk dinî-mitolojik dünya görüşünde önemli yeri olan Tengri" ve "Umay" adlanndan sonra geldiğine göre. 710 yılında. Çuvaşlann demonolojik görüşlerinde de aileyi ve evi koruyan. mübarek yüzlü. kurt görünüşünde düşü­ nülen Dağ Ruhuna da gönderme yapılmaktadır. idıh. "Iduk Ötüken" şeklinde kullanılmıştır. Buradaki "Bora" sözüyle. kutlu" olan anlamı­ na gelip Türklerin ilk yazılı abidelerinde. Araştırmacılar Kaçin ve Sagaylarda ruhlara kurban verilen atlann ko­ ruyucusu (mal eezi) olan ve Sayan'ın zirvesinde yaşayan "lzıh Han'dan bahsedilir. "kutsal. Tomsen. lduk.1DIK-ıDUK hayvanın koruyucusu ve onlann bereketli olmasını sağlayan güçtür. Daha eski Türk metinlerinde O. Türgişler üzerine yapılan baskıdan söz edildiğinde. "Ötüken" kült adının taşıdığı aniamsal-kutsal örgü de onun "lduk" ile ilgisini de düşünme olanağı verir. Dağ veya çeşme adlarıyla birlikte kullanıldığı zaman da o yerler gerçekten bir kutsallığa sahip olmasalar da aynı derece­ de saygıyla yad edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Altay şivelerinde "itık". "Yereh Ruhu" vardır. Hakasya'daki "lzıh" dağ adı da "Izık" ile olan bağlantısı açısından ilginçtir. onu Türk mitolojik sisteminde Tann ve Umay'dan sonra ge­ len "üçüncü dereceli bir kült" gibi değerlendirmişlerdir. çay ve dağ ruhlan ile iliş­ kidedir. Aslında "Otken" adının "ıduk-ızık" kökünden olup. aynı zamanda mitolojik su. her yerde.

bir de "son. "Yereh Ruhu". Şamanlar dualannda ona. Merasim.IMAY İCE göre komşuya hastalık getirebilirdi. Bununla birlikte Sagaylarda "İmay" sözcüğü. topluca bir kadındı. küçük çocuklann canlannı "İmay Tashıl" denilen dağda korurdu. Burada­ ki "Hayrahan". Son ve çiftin. Hayırsever ana olarak bilinen "İmay lce"ye. Bu "İmay". Altaylarda Ulu Tann adıyla yan yana gelerek Tengri Kayragan" şeklinde kullanılmıştır. Bu. "Umay" adından gelen "İmay" sözcüğünü de kullanırlar. zaman zaman da kötü ruh olarak düşünülmüş. Hakas-Kaçinlerde. her ailede "İmay Ene"nin resmi olurdu. yani "Ulu Ak Ana" derler. Hakaslar. çift" anlamında kullanılırdı. Sagaylann dilinde ise "göbek bağı" anlamına gelir. Sayan Altay'da yaşayan Türk halklanndan Kaçinlerin dilinde Emgeyi. şamanın kendisine uzun uzun yalvarmasından sonra. "Kiremet (Karamat) Ruhu'nun bir­ çok işlevlerinin taşıyıcısı gibi ortaya çıkmıştır. Hakaslann dilinde "imay". Sagaylann dilinde "Pay İce" şeklindedir. Yaşlılann söylediğine gö­ re. körpe çocuğun iki-üç aylığından başlar ve iki-üç yaşı253 . duvarlan çocuk canlarıyla dolu çok sayıda beşik asılı olan "İmay Tashıl"dan çkar. Ha­ kaslann düşüncesinde "İmay Ene". Umay ilahesinin taşıdığı ad. çocuk 2-3 yaşına bastığında "kut"a çevrilirdi. beyaz saçlı. IMAY İCE: Hakaslann dilinde. Hakas halkının gö­ rüşüne göre. umay ice). "İmay İce". daima pembe bulutlanır arasında dolaşır. yeni doğmuş çocuğun canı hakkında konuşurken. çocuklann dünyaya gelişlerini izlerdi ve onlan kötülüklerden korurdu. "İmay İce Hayrahan" derlerdi. şamanı dağın içerisine götü­ rürdü. "süt emen çocuğun canı" anlamında kullanılır. Insanlann gözüne görünmeden. <335wCve beyaz kuş kılığına girebildiğine inanılan "Umay Ana" (umaylİâhesl. Mamaça'nın icra ettiği "İmay Toyu" adlı merasimden de anlaşılır. Sagayiar "Ulug Ah İne". yeni doğum yapmış kadına çocuğun "kuf'unu "İmay tce" getirirdi. Sagaylarda kutsal sayılması.

Pay Ice" diyen şamanın merasimdeki söylediklerinden. ^hÖr ağaç akına toplanılıp kurbanlar kesilirdi./ J ^ K cünün aşıp taştığını gösteren bir bayram. "lmay Ice" sözcüğünün ikind kısmı olan "Ice". gü. eski Türklerde Gök Tan254 Isıah Tören Sûtunlan . Bu merasime. bir gelenekte "May Ezi". bahar merasimlerini yaparlardı. "lmay Ice. araştırmaalara onu. yalnız yaşlılar ve kadınlar katılırlar. Yakutlarda her yılın nisan ayında ya­ pılan bu bayramın İncelenmesi. "lmay İce" İle "Ot Ice'nln (OtRuhu) iki kız kardeş olduğu anlaşılır. Doğan çocuk erkek ise onun adına üç ok hediye edilir. Merasimin amacı "Çeek lmay" denilen açgözlü ve doymak bilmeyen varlığı doyurup memnun etmektir. Çağatayca'da "ana" anlamında "ece" sözcüğü kullanılmaktaydı. "eye-yiye" ile bağ­ lantılıdır. (bale UmayUmay Ana) ATA: (bak: Aan Arkıl Oyun) ISI AH: Baharda doğanın tazelenmesini. "Yaratılış Destanı'nın V. Buradaki gülüş. Bu bayram. ^ Yeryüzü yeşilliğe büründüğü zaman. "*^9 Sonra daire şeklinde toplanılıp kımız içilir­ di ve meydanda yakılan odunun üzerin­ den atlanırdı. "lmay lce"nin ko­ ruyuculuğunu kestiği ve artık ona yardım etmeyeceği anlaşılırdı. Çocuk uykusunda korkup ağlamaya başlarsa. Bir kural ola­ rak bu merasimde herkes gülmcliydi ve kimsenin yüzünden gülü­ cükler eksik olmamalıydı.IRKIL ATA na kadar sürer. Her ayın yedind gününde yapılır. "ene" ve "ice" aynı anlama gelirler ve "ana" merhumunu İrade ederler. merasimin bolluk ve be­ reket amaçlı olduğunu gösterir. Ulu Gök Tannsı'nın şerefine yapılırdı. / «tfv ^ Yakutlar çok eski zamanlardan beri. Radlov versiyonunda. Ulu Ana Havva'nın adı da "EçTdir. "lmay Ice" adı. "Ezi". diğerinde ise "May Ene" şeklindedir.

Başlangıçta dinî-ruhanî âyin içeriği taşıyan tüm eski merasimler gibi. dün­ yayı anlamak için mitolojik ayrışmanın yoluna çıkan en eski ve en köklü zıtlıktır. Tasavvufta da peygamberlerin ve evlryalann lütfü olan "ilham". Bu ışık ancak 255 . "İsıah" bayramında da başlıca Yer ve Gökyüzü Ruhlanna ve Ulu Yer Ananın adına dualar okunur. "isıah" bayramı. Türk devlet gelenekleri ve toplumsal davranışlannı aktaran "Oğuz Kaan" destanına göre. "Ay" ve "Yıldız" adındaki oğullan. "Köroğlu" destanının bir versiyonuna göre. Büyük Türk destan kahramanlan. Türk yaratılış metninin bir versiyonuna göre uçsuz bucaksız sular­ dan çıkıp. doğanın yeniden uyanıp dirilmesini sembolize eden. "İsıah". ilâhî bir ışıktan doğarlardı. IŞIK: Türk destan geleneğinde sık sık rastlanan mitolojik bir unsur. görünmeyenler dünyasından gelen bir ışığa benzetilir.nsı adına yapılan dua merasimleriyle karşılaştırma olanağı vermiştir. kült nitelikli bayramın tipik bir örneğidir. Oğuz da güneş ışığın­ dan ortaya çıkan Bozkurt'un öncülüğünde dünyayı fethetmeye kal­ kışır. Tann'ya "Yarat!" dedikten sonra tekrar sulara gömülen varlık da ışıktan bir kadın hayalî olan Ak Anadır. Işıkla karanlık arasındaki zıtlık. "İsıah" merasimlerinin birkaç amacı vardır: Yer Ruhlannı memnun kılmak. kendi yurdun­ da kutlamıştır. "Goroğlu" da ana­ sının kamına güneş ışığından düşer. Yakutlardaki rivayetlere gö­ re. Eski Türk düşünce­ sine göre gökyüzünde olduğu sanılan ve "Uçmak" adı verdikleri cennet de ışık dolu bir âlemdir. gökten karanlıklan yanp inen mavi bir ışıktan dünyaya gelmişlerdir. Gökyüzü ışığının içinde yere İnen kut da Türk mitolojisinde ışıkla bağlı kutsal ve gök kökenli varlıklardandır. başlatıcısı olduğu bu bayramın dinî merasimle bağlı bölümünü. Ulu Yer İlâhesl'nden merhamet hissini güçlendirmesini iste­ mek ve buna benzer istekler. O. Oğuz'un "Gün". bu bayram ilk cet olan "Elley"in adıyla da İlintilidir. Kazaklann ilkbaharda kutladıklan "Kımız Murunduk" denilen bayrama da çok benzemektedir.

"Işık-lşıh". Bu kitapta sakal kesmek âdetinin bile yabancılardan geldiği söylenir. Ona göre de adıyla ilgili kaynaklarda ken­ di dilinden şöyle demektedir: "Ben bu dünyada âşığrm-Âşık deği­ lim. Anadolu Türk sûflliğinln banşmaz ve ihtilalci kolunu oluşturan baba dervişlere de "Işık-lşık" denilirdi. IŞIK-İŞIH: 15. kalenderlere de "Işık" denilirmlş. Qprdlevski'nin verdiği bilgile­ re göre. "Hayderi" ve "Kalender" adlan birbirinin yerine kul­ lanılmıştır. yüzyılda ise Anadolu metinlerinde bunlardan en çok "Abdal" ve "lşık-lşıh"a rastlanmaktadır. IZIH: (bak: Idık-Iduk) 256 . Sünnî olmayan dervişler anlamında kul­ lanılmıştır. Oguzname'de "Işuklara irişenin adıyla sanı yeter. Bir fikre göre. sadece Bektaşi den/İşlerine değil. Anadolu "Köroğlu"sunun kahramanı olan "Köroğlu" da bu baba dervişlerin epik çizgilerle yüklü motifidir." sözüyle başlayan bir atasözü vardır. yüzyıldan başlayarak Osmanlı kaynaklan nda "Ab­ dal". ışığım.. Orada fikra diye verilen "Danişment azarsa. gezgin Şii dervişler.. ışık olur.IŞIK-İŞIH kötülüklerden büsbütün temizlenmiş kalplere doğar ve yalnız orada parlar." Işıklardan olduğu bilinenler. 16. Işık azarsa şeytan olur" sözü dikkat çekicidir. Kızılbaşlar ve benzer göçebe Oğuzlardan İdiler. V. Dil ve üslup bakımından Dede Korkut Kitabına yakın olan Aşık Paşaoğlu Tarihi'nde. "İşık" sözcüğü.

Yakut samanının dilinde bu ruhla ilgili. Türk etnik-kültürel geleneğinde Tann kavramıyla uyuşma­ dığı içinse savaş hamisi olan bir ruhun adını "Muharebe Tanrısı" ola­ rak açıklamak yanlıştır. Şaman metinlerinden anlaşıldığına göre güçlü şamanın. onlara attığı oklar bile dönüp kendi vücutianna saplanırmış. Şaman bile düşmanının mah­ volması için üç gün üç gece kamlık yapıp İblis"ten yardım isterdi. kanlı geçecek büyük savaşlar öncesinde tören yaparlardı. Saygısızlık gördükleri zaman da o insana zarar verebilirler. Bu ruhlann genel adı "iççi"dir. Tuva Türkçesinde de rastlanır. Karşılığında da onlara karşı saygılı davranılmasını isterler. Bu Savaş Ruhu'nun adını bildiren sözcüğe.Ruhu "İblis" çağırılırdı. 257 . Aslında sahipler sistemiyle bir çizgide birleşen bu ruhlar iyiliksever olup İnsanlara yardım ederler. akıllanın başlanndan alan İblis Kaan!" şeklinde çagnlara da rastlanabilir. İÇÇİ: Eski Yakutiann inanışlanna göre. kahra­ manlık destanlarında geniş biçimde kullanılmıştır. Savaş Ruhu "lblis"in düşman yüreğine girerse düşmanın yenil­ mesinin kaçınılmaz olduğuna inanılırdı.I İBLİS KAAN: Yakutiann geleneksel görüşlerinde Savaş Ruhu ve Muharebe Hamisi'ne verilmiş bir ad. Bu tören­ de. Savaş Hamisi'ni düşmanlann İçine salması sayesinde. her bir dağın. Onlara savaşta cesaret vermesi ve savaş silahlarının uçlannı kırmızı kana boyanması için ondan yardım istenirdi. Eski zamanlardaki tayfalar. Savaş. "Ey insanlan deli eden. Gökyüzünün karanlık güç­ lerinden olan "İblis Kaan'ın adıyla ilgili mitolojik unsurlar. akarsuyun ve ormanın kendi koruyucusu vardır.

Bir melek veya evliya olarak bilinen "Humay-Umay Ana"nın bir yerde "lmay Ice". hem de "Ot içe" adını taşır. Hakaslarda. "sahip. başka bir yerde "May Ezi" ve bir di­ ğer yerde de "May Ene" olarak adlandırılması bunun bir kanıtıdır. bir nesnenin içindeki gizli güç. Vİlayetname'de "içe" şeklinde geçen sözcüğü Oğuz dilini kaynak göstererek "evliya" diye açıklıyor. hem "Ot İne". izi. koruyucu. İççi ve içe anlayışlan arasındaki bağlılık ö n e çıkmış olur. "İççi" sözcü­ ğü. malik. farklı eş­ yalarda olup onlara sahip olan ruh. Bu mitolojik variık-ruh adlanna eklenen "İççite" sözcüğü­ nün aynısıdır. Türk lehçelerinin ses özelliklerine göre. İye) İDİ-İZİ: Türk dinî-mitolojik düşünce tarihi boyunca bilinen en eski anlayışlardan biri olup belli doğal objeleri koruyan. Araş­ tirmaalar. dinî-mitolojik görüşlerle ilgili çalışmalannda "iççi" sözcü­ ğünü "nesnelerin içinde olup onun gizli gücünü. Melek veya evliya olarak tanınan tek bir varlığa hem "içe-iça" hem "ezi" hem de "ene" denilmektedir. içerik. Gölpınariı. Yakutlarda "iççiler" içerisinde en çok saygı görenler. Dag Ruhu (Haya İçite) ve Göl Sahibi (Küel Içite) ruhlardır. "iye". eezi ve issl" ile aynı anlama geldiğini ifade ediyor. "İççi" kavramının "ezi.İDİ-İZİ Yakut dilinde "içel** sözcüğü. Saka Türkçesinde "iççi" olarak kullanılan bu ad. maya" gibi birçok anlamda kullanılmaktadır. Hakaslarda ateşin sahibi. Türk halklannın koruyucu ruhlar olarak bildikleri. A. "eye". "eezi" ve "izzi" şeklinde de kullanılır. olağanüstü doğa­ sını aktaran güç" anlamında kullanırlar. Umay'a "lmay İçe". Buradan. (bak: İdi-İzi. onlann sembolü 25X . Yol Koruyu­ cusu (Suol tçite). temeli Şamanizm çağlannda atıldığı ileri sü­ rülen evliya kültüyle. "yiye". görünmez güçlere verilen addır. Şor Türklerinde İse "May İçe" denilirdi. Nesnelerin İçerisinde olan o mistik güçlerin doğasını bilmekle bu eşyalardan nazar boncuğu ve üzerlik gibi de yararianılabilinirdi. Onlann gazabına uğramamak ve gönüllerini hoş tutmak için çeşitli kurbanlar verilirdi. Bu. yeryüzünün her kanşını kapladıklanna ve bulunduklan yerin sahibi olduklanna inandıklan. başlangıç.

1917ye kadarki dinî metinlerde "Idzi ta'la" (izi taala) şekline rastlanır. Mitolojik varlıklar gibi. "Ugan Tengri" ifadesin­ d e . hem sistem içinde gitmiş hem de sözün farklı sessel versiyonlannı türetmiştir. bu koruyucu ruhlarla İlgili inanışlar da ön­ celeri Tannalık dünya görüşü ile bağlı olmuş. Kuranın es­ ki Türkçe baskı lan nda İse "Rabbena" sözü. "IdiIzl" sözcüğü. sahip ve Tann anlam lan nda kullanılmıştır. İzi ve Tann 259 . Kütb'ün "Hüsrev ve Şirin"inde ise "izi atı birle başla sözünü" (İzi-Yaratanın adıyla başla sözünü) denilip. bazen "z" ile yazılır. Tann" anlamında olduğu gösterilir. Kayarkan veya Bayat anlayışı Yaratanın kendini değil. sonraları ise Şamanlzme karışmıştır. iye" ve T a n n " anlamında kullanılmıştır. bazen "d". Bu ses farklılığı karışıklıktan değil. M. T a n n "ya da "İzi" denilirdi" diye yazmıştır. "Idzi-lzzi" (izi) sözcüğü hem "sahip" hem de "Allah" anlamında kullanılmıştır. Türk lehçelerinde bunlara "t" ve "y" de ek­ lenebilir. "IzT anlayışı da Tann kavramını o Ölçüde temsil etmektedir.İDÎ İZİ olan "eye-iye-yiye" olarak bilinen mitolojik varlıklann daha çok İslâm devri Türk metin ve sözlüklerinde rastlanan seklidir. Karahanlı ve Harezm Türkçesinde olan kaynaklarda (örneğin "Kutadgu Billg"de). Kaşgarî nin "Divan-ı Lügat-it Türk"ünde. "idi" şekliyle 'Tann. Türk lehçelerinde farklı seslenme şekilleriyle yaygın­ laşmış olan bu anlayışın mitolojik a ğ d a n geçirdiği anlamsal aynşma. Ugan'la Tann kavramlan arasında hangi ilişki varsa. yüzyıllara art Türkistan TerslrTnde. "ey izimiz" olarak çevril­ miştir. Tann anlayışını ne ölçüde temsil edebiliyorsa. "İdi dergahı" İfadesiyle "Idl-lzi" anlayışındaki "Yaratana özgü olan sahiplik" anla­ yışı anlatılırdı. Kaşgarî aynca. "Atabet-ül Hakayık'da. 12. *Lügat-i Çagatay-İ veTürkl-i Osmani"de ve diğer abidelerde de "idi". "Murwbbetname"de. Türk lehçelerinin Özelli­ ğinden kaynaklanmaktadır. "izi" şeklinde kullanılan bu sözcü­ ğün "sahip. Görüldüğü gibi. Genellikle Ülgen. ' Kıssa-yı Yusuf da. metinlerde "Idl-lzi". "izi" (Idhi) şekliyle geç­ miş ve "sahip. sahip" anlamında rastlanır. Bu Dede Korkut Kitabı'ndaki Tann taala" ve "Allah taala" gibi terkiplerin aynısıdır. ve 13.

(bak: iye) İLK ATA: Mitolojik sistemlerde İlk insanlar. Bu kayda göre. Arapça ve Farsça'daki Allah adının karşılığı aşağıdaki gibidir: Tengri > Allah * Ulu Tengri > Hudavend • İdi > Hudavend Türklerin kendi dillerinde başlangıçta varolan Allah adlan na sa­ dık kalmadı klan "m anlatan bu kayda göre. s değişmesiyle idi>izi>isi haline gel­ miştir. daha çok ""Onun Yaratan gibi sahipliğini. idi>lyl>ü>i şeklinde sırala­ nır. "İye-lssi" kavramına gelince. Yaratılışla bağlı mitolojik görüşlerde ilk ata.İLK ATA kavranılan arasında da aynı İlişki vardır. bu sözcüğün ilk şekli bazen "Edi" gibi gösterilir ve onun sessel verslyonlan. büyük âlem ara­ sındaki uygunluk ve benzerlik olduğuna dair eski düşünce yatmak­ tadır. Türkler arasında kul­ lanılan Tann adlanndan. idi/izzi/izi sözcüğü. "sahip. Kaynaklarda. Bazı araştırmacılara göre. eski Türk dilinde Gökyüzü Tanrısının bir vasfıdır. Bu görüşün temelinde küçük âlemle (mikrokozm). en eski şekli "İdi" olan bu sözcük. Bazen ilk etapta demiurg veya kültürel kahramanlan birbirinden ayırmak zor olur. boylann ve soylann ulu ecdadı olarak bilinen mitolojik varlık. Onlann bütün aktiviteleri mi­ tolojik zamanla İlişkili olur. yerin ve gökyüzünün sahipliğini" anlatır. Eski şekli "es" olarak da gösterilen İdi-!zi"yie ilgili başka bir fik­ re göre. bu sözün Tann anlamıyla birlikte. Arap ve Fars dilindeki Allah adlan na karşılık olarak kullanılan adlardan farklıdırlar. onun sahiplik anlamından türemiş olduğunu düşünmek mümkündür. Ancak İdi-İzİ"nin Tann anlamının. Abidelerdeki "İzi" sözcüğü de Tann kavramının tam karşılığı degll. yüzyıl Türk bilim adam lan nda n olan Fahrettin Mübarekşah'ın "Şecere-i Ensab" adlı eserindeki bir kayıt oldukça ilginçtir. Türk dilindeki "İdİ-lzl" kavramının dlger dillerde tam karşılığı olmadığı İçin. T a n n " demektir. z. "İzi". yeryüzündeki ilk İnsanla bile aynı düşünülebilir. Ona göre. Türk dilindeki Tann adlan. 26(1 . Bu bakımdan 12. onunla Arapça ve Farsça'daki karşılıklan arasında anlam farkiıklan var. ma­ lik" anlamında kullanıldığı gösterilir.

İlk şaman. 26> . bahşılann piri.H v'GTfc? Tf-f^l kut Atanın ölümden kaçma moti^ y a Üzerine İşlenmiş Atlı Şaman Tasviri fidir. Onlar öldükleri zaman.İLK Ş A M A N İlk ata da kültürel kahramanlar veya demiurgiar gibi dünyanın yaratılması sürecinde. Bunun bir OPir/örneğini. Gökteki şaman * ebediyen yaşadığı için. sonralan uzun ömürlülüge dcVıüşmekle birlikte. Yani destan kahramanı aynı zamanda köken olarak ilk cetti. törenlerin oluşmasında ve yasaların konulmasında iştirak etmişlerdir. herhangi bir doğan nesne veya ruha çevrilebilirler. yakılmak istendiği ateşin içinden sağ salim çıkabilme. Yakutiann köke­ ni hakkındaki bir efsaneye göre. Tann ilk şamanı gökyüzünde yaratmış. ırmağın üzerinden uçarak g e ç m e gibi ola­ ğanüstü becerilere sahipti. Kültürel Kahraman) İLK SU: (bak: Su) İLK ŞAMAN: Yakut mitolojisine göre. cemiyet hayatının düzene sokulmasında. yansı in­ san şeklinde gökten inmiş bir varlıktır. İlk ata motifleri destan kahramanlannın en eski tipini oluşturur­ lardı. hastalan iyileştirme hatta ölü­ mün elinden kurtarma. evliya Kor. cadele şeklini almıştır. mitolojik zeminde oluşan "Köroğlu" motifidir. ölümden kaçma veya tannyla mü- '""'jipl w. doğal ve kültürel kurumların korunmasında.. Destanlarda. yansı at. onun ağacı da solmadan ebediyete kadar yaşayacakmış. İlk şamanlann ölümsüz oldukları inana. onun evinin kapısının karşısında sekiz budaklı bir d e ağaç dikmiştir. (bak: Cet. İslâm inanana göre de ilk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. onlann ilk ceddi. ilk cet sonradan kurtana işlevine kavuşabilir. Bunun bir örneği.

Şaman) İMRE-İMERE: Volga boyunda yaşayan Tatarlann geleneksel demo­ nolojik görüşlerindeki bir mitolojik motifin adı. Bunun sonucunda ısınmış topraktan buhar kalkar. varlığıyla mitolojik Ulu Anayı sembolize etmiş veya Yer Ruhunu kendinde temsil etmiştir. koruyucu ruh olan bu ilk şa­ manı yardıma çağınr. titrek ışık saçarak gökyüzüne yükselen bir yer ruhudur. körlerin gözünü açabilir ve ruh hastalannı tedavi edebilirdi. İnsanlann gözüne gö­ rünmez olduğuna inanılırdı. yaş. O. Yakut­ lann İlk ecdadından olan "Ellek"ln oğluydu. Dmitriyev. daha sonra hastalan tedavi etmeye başlarlar­ dı. N. İmere veya Emire. h e m ilk fala h e m de gelecekten ve bilinmeyenlerden haber veren ilk samandı. göklere yollanan İlk şaman. kendi koruyucu ruhlannın yanına gitmiştir. Bu kavramın başka versiyonlan da Anlaut. ilk şamanın göklerden indiğine ilişkin gö­ rüşler yer aldığı gibi şamanlann göklere yükselme olayına da rastla­ nabilir. Adına sadece "Arkıl" da denilen bu ulu şaman ölüleri diriltebi­ lir. Bulgar karakterli "Zemire" adında bir motif mevcuttur. İlk şaman. Yakut şamanlan merasime başlamadan önce.İMRE-İMERE Yakut İnanışlannda İlk şaman olarak "Aan Arkıl Oyun"un adı ge­ çer. Nogaylarda da "Emlre" adryla bilinen bu demonik varlığın. Sonra oradan buzlann üzerine düşerek onlan eritir ve tekrar yerin içine girer. "z" sesiyle. Yaşlı insanlar da geleneksel olarak tarla işlerine "Emi­ n i n i n gelişinden sonra başlarlardı. Kıpçak ve Nogay dillerinde görülmektedir. Kumuk halk kültüründe. su" anlamına gelen 262 . bu ruhun adını Kumuk dilinde "nem. Ulu Ana İse mitolojik görüş­ lerde ölümsüz olarak betimlenmlştir. Imre. ilk baharda görünüp. Bir mitolojik metne göre. Şaman metinlerinde. Ölüp ditilen şamanlar hakkın­ daki görüşler de ilk şamanlann ölümsüz olduklanna dair İnançlar ze­ mininde oluşmuştur. Adının "fal" anlamına gelen "ırk" kökünden de anlaşıldığı gibi Arkıl. Ekin işlerine bundan sonra başlanır ve hayvanlar ancak bundan sonra ot­ lağa gkartılır. (bak: Kam. herkesten habersiz yola çıkmıştır ve hakkında söylenenlere göre. buhar.

Anadolu Türklerinin dilinde "Şubat ayının başlan nda. yılın son çar­ şamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası "m bildiren "cemle" sözcüğü de "cemre" ile aynı sözcüktür. onlann diğer insanlarla ilişkilerini belir­ leyerek.İNİSÎASİYA "Zemre"yle ilişkili vermiştir. 263 . sonra suda. Eski uygariıklann her birin­ de cemiyet üyesinin manevî âleminin kaygısını duymanın iradesi olan ayn kurumlar vardır. şubatın 20'sinde havaya. Bu merasimlerin önemli bir bölü­ münü ise mitolojik metinler oluştururdu. Bireyi daha çok talihin ümidine bırakan ve onun iç dünyasında ortaya çkan değişmelere pek önem vermeyen teknokratçı kültür taşryıalan olan şimdiki cemiyetlerden farklı olarak. filozof ve ilâhîyatçılann da dikkatini çeken ilkel çağ Inlsiasiya merasimleri. emlre" köküyle bağlıdır ve bazı sözlüklerde gösterildiği gibi. İNE K1IL: (bak: İye Kul) İNİSİASİYA: Pslkologlann. kişiliklerin oluşumu ve cemiyette kendi yerini alması sorunu İle doğrudan bağlıdır. Kısacası psi kanal ist bir içerik taşır. arkaik ve geleneksel cemiyetlerde kişilik sorunu inisiasfya merasimi­ nin başlıca içeriğini oluştururdu. Bu kuramlann işlevi. Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski mitolojik Inançlanndan gelen ve Nevruz Bayramından önce. psikoterapistlerin. psikanalistlerin. onun Arap dilinden geldiğini söylemek doğru olmaz. sis: kara bulut" anlamı­ na gelen "Emir" ile karşılaştırmışlardır. cemiyetin ruhsal dengesini sağlamaktır. eski cemiyetlerde bir "hayat laboratuan" niteliğinde olan Inlsiasiya me­ rasimleri yerine getirirdi. önce hava­ da. üçüncü cemre ise martın 6*sı nda toprağa düşer. Bazı araştirmaalar da bu temele daya­ narak aynı sözcüğü. ikind cemre bundan 7 gün sonra suya. Imere. bireylere toplumsal davranış normlannı aşılamak. en sonunda da toprakta meydana geldiği zannedi­ len sıcakJığın artması" şeklinde açıklanan "cemre" sözcüğü var. Bu anlamda psikoterapistin şimdi gördüğü işi. eski Türkçede "duman. Büyük olasılıkla buradaki "cemle" de köken itibanyla "imir. Halk takvimine göre birind cemre.

dönü­ şümlü zaman düşüncesiyle yaşayan eski Türklerde. Sembolik olarak yaratılış çağını yeniden can­ landıran bu bilgiler. Hem inisiasiyadan geçen grağın ölüp dirilmesi. kemale ermiş. Bu da çırağın konuma geçmeden ön­ ceki konumunun geçici olarak yitirilmesi ve ardından farklı bir top­ lumsal konuma yükselmek İçin. boyun ve soyun kutsal tarihinden. Çünkü. Sonra onu büyü­ müş. ruhlann adlanndan. atalar dünyasında büyülü güç ve kutsal enerjinin olduğuna inanılırdı. olanlan hatırlamaması ve başka bir deyişle hafızasını yitir­ mesi. Çırağa yeni bir konum kazandıran bu bilgiler onun toplumsal konumunun temelini oluştururdu. çırağı yutardı. Evrensel kültürel bir olay gibi. kutsal dünyayla bağlı bilgilerin kazanılması ve Tann vergisi olayı olarak al­ gılamaktaydılar. Merasime katılan çırak. öbür dünyaya gidip dönmek ve ölüp-dirilmek gibi algılanırdı. "kuş dili" şeklindeydi. mera­ sim boyunca geçiş aşamasını yaşardı ve bu olay sembolik bir şekil­ de kendi ifadesini çırağın toplumsal İlişkiden mahrum kalarak tek başına yaşamasında bulurdu. ruhen de yeniden 264 . yetişkin biri olarak geri verirdi. Tüm bunlar ise bir gizli dil. Kutsal dünyayla ilgili bu bilgi kapılannın çırağa açılması. ejderha veya dev. Ölüm motifi şu şekilde canlandınlırdi: Önce şekilsiz bir varlık. İnisiasiya merasimlerinin başlıca özelliklerinden biri çırağa. Geleneksel kültürlerin taşıyıcıları. bu sembolik ölümü. çırağın Öbür dünyada olduğunu sembolik olarak can­ landırıyordu. inisiasiya merasiminin başlı­ ca içeriğini oluştururdu. kutsal merasim ve oyunlardan ve buna benzer unsurlardan ibaret olurdu. yakınlannı tanıyamaması ve yiyip içmeyi bile becerememesi gibi durumlar.İNİSİASİYA Geçiş yaşıyla İlgili inisiasiya merasimleri. Onun bilincinin yitirilmesi. Çırağın sembolik ölümü ve ardından yeni haliyle dirilişi. bireyin toplumsal konu­ mundaki değişikliği temsil ediyordu. ulu ata ve mitolojik kahramanlann faaliyetlerin­ den. geniş bir anlayıştı. İnisiasiya merasimi sü­ recindeki bu ölüm. yeni bir dünyanın eşiğinde dayan­ dığını sembolize ederdi. yani cismen yenilenmesi. atalar dünyası ve gaip âlemle ilgili gizli bilgilerin verilmesiydi. Bu bakımdan inisiasiya merasimleriyle mi­ tolojik metinler arasında yapı ve anlam itibariyle yakınlık vardır.

İNİSİASİYA kurulması hem de olağanüstü güçlerden eğitim alması için öbür dünyayla İlişkide olduğu anlamını taşır. Bu olay çırağın. Törenin önemli bir parçasını oluşturan bu semboller. dünyanın bütün görünümünü aynı biçimde kavramaması için gerekliydi. İnislasiya merasiminden geçen grak. Inlslasiyada topluluğun kat ettiği hayat yolu. ce­ miyetin geleceğiyle ilgili sorumluluk taşır. içerik olarak ilkel cemiyetin kendi kültürel tarihî deneyimleri­ dir. Müptedinin yeni toplumsal konumunu oluşturan işaretlerden bi­ ri de onun yeni ad almasıdır. "aziz ve kutsal geçmişle bağlı" bu bilgilerin değeri. ırkın davranış normlarını ve cemiyetin kendine özgü kültü­ rel değerlerini belirleyip düzenlediği İçin değerlidir. sadece gizli ve kutsal olmalanyla ölçülmüyor. kutsal tarihinin koruyucusuna dönüşür ve bundan böyle. Gerçekten de inisiasrya merasiminde boyuna asılanlardan. Bu kri­ zin yetişkinlik çağına adım atmakla ilgili olup. insanın İç âleminin ye­ niden kurulmasında bir psikoterapi görevi görür. düğün mera­ simlerine de geçmiştir. olmaması ise soru265 . artık adi ölümlüler dünyasıyla kut­ sal olanları arasında. Inisiasiya merasimi zamanı kapısı arağın yüzüne açılan kutsal âlem bil­ gileri. Çünkü. artık bu gizli bilgilerden ibaret. Kültürel gelenekleri oluşturan İlk atayla bağı mito­ lojileri canlandıran ve ilk yaratılış çağını yeniden sembolize eden bilgiler. onun toplumsal konumundaki değişikliği de aktanr. sihirli güçlerin taşıyıcısı rolüne bürünür. Çırağın yeni toplumsal konumunu be­ lirleyen Inisiasiya merasiminin unsurlanndan bir kısmı. karaya takılanlardan tutun da bedende çizilen resimlere kadar hepsinin sembolik anlamlan ya­ nında. Geçiş yaşı ile ilgili merasimler ruhsal İçeriği itibariyle kriz özelliği taşırlar. ayrıca müptedinin iç âleminden ortaya gkan değişiklikleri de sembolize eder. grağın ruhsal yeniden kurulma yolunda attığı her adımın kendine özgü anlamı vardır. Bu bilgilere sahip olan kimse. Çünkü bu gücün kendisi de kaynağına göre atalar dünyasına bağlıydı ve gücünü oradan alırdı. Adın değişimi. törendeki sembol­ ler yardımıyla temsil edilen ömür yoluyla kesişir ve bireyin yalnız­ ken sürdürdüğü yaşamına toplumsal anlam kazındınlır. Bu ad.

Acı verici. Örneğin. Ancak ortada olan bir gerçeğe göre. ağrılı sınavlardan geçmek ise eski cemiyetin kendi doğasın­ dan. Cemiyetin "tam hukuklu" üyesi olacak biri. ilkel İnsan gözünde ne gibi felaketlere yol açabileceğini düşünmek bile mümkün değildir. cismen ve ruhen yenilenmeliydi. eski cemiyetler kayıtsız kalmıyorlardı. şimdi yaşanmakta olandı. yaşam tarzı ve hayat şartlanndan kaynaklanır. ergenlik çağının kendisiyle birlikle getirdiği krizlere. toplumsal değerler edinmenin yoludur ve bu yolda yeni şekilde doğmak için. Motifli düşünce tarzının hakim olduğu İlkel cemiyetlerde. "aziz ve kutsal geç­ miş" ile bağlı olduğundan. günümüzdeki topluluk­ lardan farklı olarak. sembolik olarak yeniden başlangıca dönmek gerekir. eski inisiasiya merasimlerinde yaşananlar da ne geçmişteki ne de gelecekteki gerçeklerle ilgilenmiyordu ve tek ilgilenilen gerçek. İnisiasiya merasim­ lerinde psikodramanın eski versiyonlannı görmek olanağı vermiştir. toplumsal değer taşırlar. Gençler cemiyetin tam hukuklu vatandaşı olmak için sınavdan geçirilirler.İNİSİASİYA nun başka bir tarafıdır. Tüm inisiasiya merasimleri. İlkel psi kod ramlarla. bugünkü psikoterapide kullanılan psikodramlan bir tutmak şüphesiz doğru olamaz. Bütün bunlar araştırmacılara. Burada edinilen bilgilerin adi ölümlü­ ler dünyasına sızdınlmasının. Eski cemiyetlerde dinsel hayatın başlıca içeriklerinden birini er­ genlik çağına geçmek İçin yapılan inisiasiya merasimleri oluşturur­ du ve topluluk üyesinin gelecek hayatının nasıl olacağını da bu me­ rasimler belirlerdi. Çırağa aktanlan bilgiler gizli bilgiler. Bugünün psikoterapik psi kod ramında olduğu gibi. Azerbaycan hikâyelerinde. kahramanın belli bir yaşa ka­ dar ışık olmayan yerde yetiştirilmesi veya kuyuya sallanması motifi de köklerini bu merasimden almaktadır. gerçekte oradaymış gibi kavranı­ lır. bir hikâyeye gö266 . Ancak bu bilgi­ leri tam olarak sözle ifade etmek mümkün olmadığından daha çok hareketlerden yardım alınırdı. sembolik olarak ölüler saltanatında olmaktan çok. bu an­ lamda inisiasiya merasiminin psikoterapik özelliği dikkat çeker. Kökleri itibariyle inisiasiya merasimlerine bağlanan çok sayıda hikâye motifleri var. Ancak genel çizgilerinden söz etmek mümkündür. İnisiasi­ ya töreni.

Inlsiasiya merasimine. Yeni­ den doğmak ise bolluk ve bereket düşüncesinin bir iradesi olup. Bu olay da inisiasiya merasimiyle ilgilidir. Ancak bu işretlerin ilkel merasimlerde sembolik anlamlan olmuştur. Veya. anlamlan hafızalardan silindiği İçin açıklanamayan bazı kutsal işaretlere rastlanır. onun yeni konumunun oluşma­ sını sağlamaktadır.İNİSİASİYA re. ruhlar şaman adayının bedenini parçalayarak kazana atıp pişirirler. Türk sûfiliğinde sonra­ lan "bedenin dünya kokusundan kurtulması" gibi anlamlandırılan bu süredn sonucunda. Kahraman geçmişini yitirmiş. Şah ismail'in gözlerini çıkanrlar. Dağın zirvesine vardığında. destan ve hikâyelerde kahramanın dağın başına tırmanması şeklinde rastlanır. Bu. Inlsiasiya merasimlerinde zaman zaman. Çünkü bu bağlılık. Sonra onun organlannı çıkanp yeraltı dünyası ve gökyüzüne bağlanabilecek şeklide yeniden kurar­ lar. görünürde farklı uygulamalan olan inisiasiya İle 267 . Bu da Şamanizmin kendi ideolojisine uygundur. Çünkü kahraman ge­ çiş aşamasındadır ve buna göre de kendi adını hâlâ bilmemektedir. hayat yaratım gücünü temsil eder. Bu ölüm kendi ardından nitelik olarak yeniden doğmayı getirir. Çırağın Inlsiasiya merasimindekl durumu. şaman da dünya kirinden kurtulmaya çalışır. Hatta atası tara­ fından bedeninin parçalandığı bile geçmektedir. Bilim adamlan. geleceğin şamanı görünen âlemle olan bağ­ lılığından kurtulur. Propp. Sonra kemiklerinden ayırarak yerler. Şamanizmde hastalık olarak kavranır. V. şaman olacak çırağın ba­ şını kesip yüksek bir yere koyarlar. İçindeki ejderhayı boğan bir sufi kadar. fnisiaslya merasiminden önce hastalanır ve bir süre ruhlann emrini yerine getirmekten kaçınır. geçici ölüm olarak kavranılan olayın İzidir. Böyle bir kahraman çeşitli canlı varlıklann kılığına girebilir. Şamanizm!. Sihirli hikâyelerde kendi adını bilmeyen kahramanlara da rastla­ nır. aklrnı yitirmiş halde uzanır. inisiasiya merasiminin bir sonraki aşaması olarak agklamıştır. Gelecek şamanın doğranması sonuç olarak. kuyuya sallarlar. kam olarak seçilecek in­ san. gizil ve kutsal dünyayla ilişki­ ye girmenin önündeki en büyük engeldir. yeni konumunu ise daha bulmamıştır. Ruhlar. Şa­ man halk kültüründen anlaşıldığına göre.

Kırgıziarda da benzer tipli geçiş merasimine verilen "gözünü açma" anlamlı ad. insanın ruhen yaşadığı İkinci doğuşudur. Onun için.Mitolojik Bütüncül) İSKENDER ZÜLKARNEYN: Türk halk kültürü geleneğinde Dirilik Su­ yu. insanın cismen olan birinci doğuşu. işlevseldir. eski ve geleneksel cemiyetlerde inisiasiya merasiminin doğasını anla­ mak bakımından etnik-kültürel sistemin içinden gelen adlan incele­ menin de büyük önemi vardır. psikoterapi: İnisiasiya me­ rasiminin şimdiki şeklidir. itici rol oynamıştır. ölümsüzlük ve ebedî hayat arayışryla ilgili karakterlerin adlarıyla ilişkilendirilen mitolojik bir motif. daha önceleri Oğuz'a ait olan İşlev ve özelliklerin zaman içinde İs­ kender'e ait olunması da bu görüşü onaylar. inisiasiya merasimleriyle kryaslanamaz. Türk kültürel geleneğinde. İskender Zülkameyn'in Oğuz Han olduğunu söylemektedir. cemiyet hayatında oynadığı rol g ö z önünde tutulduğunda. Kesin ve son do­ ğuş. İsmail Hakkı Danİşmend de bu fikre katılanlardandır. Buradaki bağlılık genetik değil. Ancak hiç şüphesiz onun gelişiminde O ğ u z Kaan motifi. Araştırmaalann kanaatine göre. Mitolojik görüşlere göre. Hatta kişiliği yeniden oluşturarak onun karşısına gkardığı olanaklar bakımından psikoterapi. Vani Mehmet Efendi "Araisül-Kuran ve Nefaisül-Fürgan" adlı Arapça vaaz kitabında. kültürün kendi içinden gelerek inisiasi­ ya merasiminin doğasını gerçek bir şekilde aktanr. Hatta bazı yorumculara göre. İNVARİANT: (bak. kişinin yeni ruhsal doğuşunu kolaylaştırmak amaanı güdüyordu. Kuran'da Zülkameyn (iki boynuzlu) 268 . Psikoterapi.İNVARİANT psikoterapi arasındaki bağlılıktan defalarca söz etmişlerdir. Bu motifin oluşmasında hikayelerdeki unsuriann rolü büyük olmuştur. iskender Zülkameyn ile tarihten bildiğimiz Makedonyalı İskender arasında bir ilişki yoktur. onun gerçek doğuşu değildir. yaşla ilgili geçiş dönemlerin­ de kişinin psikolojik yapısının yeniden kurulmasına yardım a m a a taşır. İnisiasiya merasimleri de eski cemiyetlerde. Psikologlann da vardığı sonuca göre. Birçok Türk halkında olduğu gibi.

269 . efsa­ nevî kahraman iskender motifini yaratırken en çok Türk efsanevî ge­ leneğine dayanmışlardır. iye (Karakalpakcada). birer koruyucu ruh olan iyeler İnananı. Bu inanan Şamanlzmle il­ gisi. Eski Türk yazılı abidelerinde. çağdaş Türk lehçelerinde değişik şekillerde kullanılmıştır. Dirilik Suyu'nun ardından karanlık âleme gider. eye (Başkurtlarda). eka (Özbeklerde). ike (Özbek ağızlannda). Örneğin. Kazak ve Nogay Türkçesinde). iskender vermiştir. Sonralan bütün Oğuzlara ait olunan bu adın Türkmenlere verilmesi. is. Eski Türkçe söz­ lükte. ryka. büyük Türk hakanı. İye (Tatarlarda). Yesevî. sonraki çağlara aittir. Kısacası koruyucu ruhlar. M. Oğuzlann bir kısmına Türkmen" adını. eski Oğuzname'nin kahrama­ nı olan Oğuz Kaan motifiyle bağlı olduğunu yazmıştır. Türk âlimi Kocatürk de İskender motifinin. ike (Kazak metinlerinde). içel (Saka Türkçesinde). Tatar ve Altay metinlerinde. issi (eski Osmanlıca'da). Çünkü soylara ad verme olayı kültürel kahraman ve ilk cet olan Oğuz'a özgü bir işlev­ di. ize (Koybal Türkçesinde). Mete Oğuz Han'dır. Böylece iskender motifinin oluşumunun temelinde Oğuz Kaan motifi bulunur. le fjuva Türkçesinde). Nevaî ve Kaşgarî gibi yazarlar. ee (Aİtaylar ve Türkmenlerde). belli doğal objelerin koruyuculan veya sahipleri sayılan varlıklann genel adı. eke (Uygurca'da). "sahibi" anlamında. Kaşgarf nin "Divan-i Lügat-it Türk"ünde geçen hikâye ve ri­ vayetlerden de anlaşıldığı gibi. Oğuz bütünlüğünden türe­ me olan iskender. ezi (Hakasça. İzi-iye sözcüğünün idi ve ige versryonlan gösterilir. i (Sagaycada). Geleneksel efsanelerde. (bak: Oğuz) İYE: Eski Türk dinî-mitolojik düşüncesindeki gizli doğa güçlerine olan inana anlatan. Nizamî. İskender de Oğuz gibi boynuzlu betim­ lenir ve her ikisi de dünyayı fethederler. es (Kumuk dilinde). "İdi" şeklinde rastlanan "İye" sözü.İYE adıyla hatırlanan kişi. iskender'in başlangıçta ilk ulu cet Oğuz Han motifiyle ilintililiğinin bir göstergesidir. e g e (Altay metinlerinde). İe (Kırgız. Mitoloji uzmanları. Türk Tannalık görüşleriyle ilintilendlımektedlr. yiye-eye (Azerbaycan Türkçesinde). ece (Türk ağızlannda) ve benzerleri.

çkarken ise "Selamet kal ey Bağ İyesi. Azerbaycan Türkçesinde ise "yiye'' şeklinde rastlanabilir. ben gittim. Burada sözün başındaki "y". Onla­ rın yanına gidildiğinde "selam" verilip. yine geleceğim" denilir. bir şeylerini alırken izin istenilirse. Sadece onlara karşı saygıyla davranıldığı zaman. bağını suvarmaya geldim. hayır getirirler. Sabahlan erken270 . Gözümüzle gördüğümüz her şeyin bir iyesi vardır. ses ar­ tımıyla ilgili bir olay olabilir. Bağ İyesi olmaz. Bağ İyesi. ağaç alönda ve su başında. Onlar çok iyiliksever varlıklardır. "Bizden Yeğler". yolu uğurlu yapacak. bağın sahibidir ve bağda yaşar. köken olarak. iyelerle konuşmada belirli gelenekler korunur. Ev İyesine İyi davranılırsa. Saygısızlık gördükleri zaman da zarar verirler. Bir bağa girilirken. pirincini. ey Bağ İyesi. aynlırken "selamet kal" de­ nilirse. hoşlanacak ve bu insana her zaman yardım edecektir. Bu sözcüğe. Her şeyin kendi iyesi var. Geleneksel dinî-mitolojik görüşlere göre. Bağ İyesi hep­ sini duyacaktır.. Ancak iyeler­ le.. Mitolojik anlamsallığına gelince. O. çok tutumlu olan bu varlıklar. Bunlar yüksek sesle de söylenebilir. En çok da karanlık. evi abat edip. Su İyesi'dir. Kısacası. suda yaşar. yağını götürüp pilav yapıp yer. Bağ iyesi. "yeryüzünde. Ama iyeler. İyelerin en önemlisi." "Bizden Yeğler" de görünmüyor. iyilik ve kötülük yanlısı olmak üzere İki gruba aynlmıyoriar. Azerbaycan mitolojik metinlerinde İyelerin yaratılış itibariyle ha­ yırsever olduklan anlatılır. giysisini çalıp giyer. yaratlışlan itibarıyla hayır­ sever olduklanndan.İYE "Izi-issi" anlayışına Kumukçacla "yeye". hiçbir şeyin sahibi değiller. Bu iyeler bize görünmezler. "Bizden Yeğler" ise her yerde yaşarlar. Örneğin. hara­ be yerlerde. bir kanş yer bile ryesiz değil. ev sakinlerini mutluluk içinde yaşatacaktır. neyin İyesi iseler onun sahibi de olup onunla yaşarlar. içten de. Örneğin. "Selam. "Bizden Yeğler" İnsanlara her zaman zarar verirler. Her şeyin kendi iyesi vardır. Ancak "İyeler" öyle değiller. başındaki "y" harfiyle abi­ delerde rastlamak mümkün değildir. Yol İyesi. kutsal ve aziz olanla bağlıdırlar. Her zaman insan lan n malı­ nı çalıp.". Suda veya dağda. Bunun için. ürünü bol yapacak. Çünkü. "Bizden Yeğler" arasında fark var.

Su İyesi küserse. in­ sanlann gözüne her türlü hayvan kılığında görünebilir. Dağ İyeleri ise İnsandan çok çok büyük olurlar. jye) İYE KIIL-İNE KIIL: Yakutlarda şamanın öbür dünyada yaşayan ruhu­ nun adıdır. Bu özellik ru271 . İyelerin olduklan yerin sa­ hibinin ve ruhunun adıdır. herhangi bir hayvanın kılığına girebilirler. şamanın sağ­ lığını korumaktı. dnlerie bir tutulur. Şa­ manlar. Adına "İne Kııl" olarak da rastlanan bu ruh. Türk mitolojik düşüncesinde. şaman efsane ve söylemlerine göre. cinlerden farklı olarak insan kılığında olan ruhlar vardır. Diğer Türk halklanndan Hakaslann inanışında İse bu iyelerin ço­ ğunu. Şaman mitolojisinde baş koruyucu ruhun taşıdığı addır. (bak. ona selam verilir. olduklan yerlere ise "İyeli" denilir. Onun İşi. gizli doğa güçle­ rine inanan bir ifadesi olan ve birbirine çok yakın veya hatta aynı İş­ levleri yürüten iyeler hakkındaki görüşler. Önceleri iyi­ liksever olan bu ruhlar. Ama genel olarak bu iyiler. daha sonralan acıklı ruhlara dönmüşlerdir. avcılann hikâye anlatmasını severler. Hiçbir zaman suya tükürülmez. İnsanlan ormanda kaybettirten iyeler. Bir bütün olarak. [yelerin zararsız olanı da vardır. İnsanlann yüksek sesli gülmesinden ise nefret ederler. örneğin Su ryesi'ni hiç kimse gelmemiştir ve nasıl olduğunu da kimse bilmez. Baş koruyucu ruh olan "İne Kııl". (yelerin adlan. baş koruyucu ruhlan olan "İn KııPın normal İnsanlann gözü­ ne görünmemeleri için insanlann gözlerini dumanlandınp karartır­ lar.İYE KIIL-İNE KUL den suya gidildiğinde. Bazı anlatımlara göre. Onla­ nn gerçek görünüşlerini şamanlann kendileri bile göremezler. koruyucu ruhlarla aynı işleve sahipti. insanlara zarar verebilir. vahşi hayvan görünümündedir. Kirplksiz ve kaşsız olan bu varlıklar. farklı Türk halklannda ol­ dukça zengin ve rengarenk sembollerle doludur. Şamanın kendi ruhu. Suya pissu bırakılmaz. Onlara 'İye". sadece bir ad değildir. Türkmenlerin geleneksel demonolojik görüşlerine göre. Ancak "İye Kul" onlara dahil değildi ve şamanın yaptığı merasimlere katılmazdı. Şamanın yardıma ruhlan çok olabilirdi. şaman efsanelerine göre.İççi: İdi-lzi. belli yerleri koruyan.

O. Kuş yumurtanın üs­ tünde üç yıl yatarsa doğan şaman. "İye Kufin başına gelen her şey. şaman vücudunun bir yer­ lerinde ağnlar duyar. zayıf bir şaman olur. Seroşevski'ye bunu anlatan Tüspüt" adında bir samandır. Ama dayanama­ yıp bir yıl yatarsa yumurtadan çıkacak şaman. "Divan-1 Lügatıt Türk'teki "Perl-eş" ve bugünkü Kazak-Kırgızlann "Arvak-eş" de­ dikleri "hayvan ruh" ile çok yakın bağlılığı olduğunu tahmin etmek­ teydi. Bu kavramın tam açıklamasının bulun­ maması ndaki bir sebep de şamanlann kendi "İye Kııl"lannı gizli tu­ tup. eski inisiasiya merasimindeki ana kültü­ nün oynadığı role benzer. Seroşevski'nin tespit ettiği. İlk V. ancak kendisinin bile net açıklayamadığı "İye Kııl" kavramı. onun "İye Kııl"ını hiç kimse bulamaz. dağlarda. dal lan nda yuvalar kuru­ lu olan bir çam a ğ a a uzar. Ya­ kut Şamanizminde hem şaman ruhunun terbiyecisi hem de şama­ nın ruhsal yol arkadaşı olarak düşünülmüştür. Şaman yumurtadan çkar gkmaz. "ana hayvan" onu. çok güçlü olur. 272 . Bu konuyu araştıran A. mümkün olduğu kadar yerlerini belli etmemeye çalışmalandır. "ine Kııl" şamanın istediği hayvan kılığına girip onun gözüne görünür. "İye Kııl" yaralanırsa. Altay Şamanizminde "Yula" denilen ve cesetten aynlarak yaşayabildiğine inanılan ruhu. O. Sonra bu kuş yumurtanın üstüne yatarak şaman doğurur. demir gagalı kocaman bir kuş olur. Uzak Kuzey'dekî bir anlatıma göre. "Ana hayvan" kartala dönüşüp. Şamanın hayvan kılığında betimlenen ruh arkadaşı "İye Kııl". Yakutiann inanana göre. Yani. yetiştirilmesi için tek ayaklı. tek kollu ve tek gözlü iblis şaman kadına verir. İnan. bir "ana hay­ v a n d ı r . Onun ölümü de şamanın ölümüdür. Etnograflar ve Türk din tarihçileri tarafından dikkati çeken "İne K J I I " kavramının Yakut Şamanlzminde neyi ifade ettiği sorusunun yanıtı hâlâ tam olarak bulunmuş değildir. şamanın hayvan şeklinde betimlenen canıdır. yuvaya oturup yumurtlar. Yakut "İye Kııl"ının. O. taşlarda gizlen­ miştir ve oralarda da yatar. Şaman metinlerine göre şamanı dünyaya getiren. O şamanın söylediğine göre.İYE K1IL-İNE KUL hun taşryıcısı olan samandan kaynaklanır. "İye KııTın bir versiyonu sayıyordu. Şaman ruhunun terbi• yedsi olan "fye Kııl"ın rolü. şama­ nın da başına gelir.

güçlü gülüşlertyle yardım eder. tannlar ve ilâhlar gibi iradele­ rin kullanılması. "Yol Tanrısı" gibi adlarla hitap edilmesi. ev İyesi "uy İyesi". İYE-YİYE: Türk halklannın geleneksel demonolojik dünya görüşün­ de önemli bir yer tutan göze görünmez. "Dag Tanrısı". Yunan ve ya Rumlann dilinde olduğu gibi tannlar grubu oluşturarak. doğuran veya yetiştiren koruyucu ruh. Buna benzer işlevi "rye Kııl" da yerine getirir. tek genel bir sistemde birieşmiyor. "Ön Türk" ça­ ğından bu yana aziz. Çırağı terbiye ederek yeniden ku­ ran ve yeni nitelikler kazandıran da "İye Kııl"dır. yeni bir nite­ likte dirilmesini sembolize eder. Mitolojik anlayış gi­ bi kendi ölçüleri olan "izi-iye" yerine. Bu anlamda "izi-iye" olarak bilinen varlıklara "Su İlahesi". Böylece Yakutlann "rye Kııl"ı Şamanın öbür dünyada yaşayan ruhudur. Türk etnik kültürünün kendi doğasından kaynaklanır. dokunulmaz. Aynı süreç. yer iyesi "yer iyesi" ve gök ruhu "kök iyesi" olarak adlandınlmıştır ve 273 . ölümlüler dünyasıyla ilgili anlamlan daha sonralan ortaya çıkan ve bugün bile geleneksel düşüncede yaşayarak eski "idi-izi" ile genetik yakınlığını koruyan bü mitolojik varlıklar. Nogaylarda su iyesi "suv iyesi". "Yer İyesi" ve "Dağ İyesi" gibi adlar var. bu ruhu yaratan. İnanışa göre bu İlahe. belli doğal objeleri temsil etmişler. Allahlar veya tannlar olarak verilen bu mistik güçler. Gelenekte bu anlayışın yerine "Su İyesi". Yanlış olarak ilâhlar. Geniş bir şekilde yayılmasından da anlaşıldığı gibi. mitolojik "ana hayvan" saltanatında ve onun koruyuculuğu ile hayata geçirilir. Türk din düşüncesini doğru olarak tanımlayamadığı gibi. onun ölüp. "Yer İlâhi". koruyucu ruhlann etnikkültürel gelenekte taşıdıklan "sahip" anlamlı adın diğer bir şekli.İYE-YİYE Çırağın inisiasiya merasimine katılması. Örneğin. hamile kadınlara d o ğ u m zamanında. ona putperestlik şeklinde çoktannlı bir din görünüşü verir. şamanın kendi ruhuyla. İYEHSIT: Eski Yakutlann doğum ilahesi olarak taptıklan mitolojik bir varlık. bir­ birine benzetilir ve şaman bu ruh aracılığıyla öbür dünyaya atlayabilir. kutsal ve nur yüzlü olanla bağlı ilk anlamını ve başlangıçtaki mitolojik İçeriğini koruyan.

evliyalar veya "iyelerdirler. aslında tannlar pante­ onunun uzun bir zaman halk hafızasında korunmuş eski tannlan ol­ duğuna dair görüş de yanlıştır. herhalde "idi" kavramından "rye"yi kastederek bahsetmiştir. her tarafta varlığı hissedilen "lezi" adında bir ruhun adı geçmektedir. Kaynaklarda ve sözlüklerde ("EtTöhfetüz Zekiye"de). onlann sembolik iradesi sayılan mitolojik varlıklara bağlı olmuştur. eye. "İzi-lssi" anlayışıyla bağlı olduğunu söylemek mümkündür. " e e " şekliyle Bu rya t şamanlar topluluğunda. sahab) anlayışı. Altun-Yarung abidelerinde "rya" şeklinde kullanılmıştır. F. Bu yüzden de Türklerin çok sayıda tannya inandıklan İddia edilmiştir. Örneğin. Türkler. "egf. Umay ve Al. Eşe­ ğe Malaan dahil. Koruyucu ruh olarak bilinen bu varlıklann. doğal objelerin temsilcisi olup. "rye" anlayışı. tüm yaratıImışlann yaratıcısı olan en ulu varlığın "Ee Kayrakan" adında korunmuştur. melekler. "ertrusk" yazılanndaki "leşi" sözcüğünü de "iyesi" şeklinde anlamlandırmışlar. ruhlar" denilmiştir. Ve hakkında ko­ nuşulan bu mitolojik varlıklar da koruyucu ruhlar. Köprülü. Teleut halk kültüründe dünyanın yaratıldığı çağdan bahsedildiği zaman. Yaratılış süreciyle bağlı bu ruhun. Her biri. Tann'yı ve ikinci dereceli ilâhlar olan idi'leri kor­ kunç görmüyorlardı. Çünkü bunlardan hiçbir kötülük gelemezdi" derken. "Kelile ve Dimne"de de "Idl-lzi" ile ay­ nı kökten olan "Is" sözcüğü ve Moğol sözlüğü olan "Mükaddimetül Edeb"de ise "sahip" anlamına gelen "i" harfi var. kendisi de odur. sahip olduğu yerde yaşar. Türk dinî-mitolojik düşüncesinde sehven "ilâh" veya "tan­ rıça" denilen ve aslında doğal unsurlan sembolize eden mitolojik varlıklar olan "iye"ler arasında herhangi bir hiyerarşi yoktur. Eski Türkler.İYE-YİYE bu iyelerden her birinin de kendi nitelikleri vardır. "İye" anlayışının ilk anlamı olan "koruyucu ruh". hiyerarşik bağlılığ içerir. Yani. Panteon. Bu "iyelerin" adlan çoğu zaman Tann niteliğinde kullanılmış ve yanlışlıkla "tannlar. bir 'Tann" veya "Tannça" yahut ikinci dereceli bir ilâh değil. adı neyi İfade ediyorsa. doğada var olduğuna inandı klan gizli güçleri "İdiİzl-lye" adıyla adlandınrlardı. koruyucu ruhtur. Araştirmacılar. Türk etnik274 . "idi" ve "iye" gibi rast­ lanan "İye" (yiye. Halbuki.

Bu İye­ ler olduklan yerin sahibi sayılırlar. Kör olarak betimlenen dağ ruhu veya dağ iyesinin ta kendisidir. Arkaik düşünceye göre. Mitolojik doğalan itibariyle. "iye"leri sinirlendirmek veya saygısızlık etmek ol­ mazdı. ruh" anlam­ lannda geçen bu varlıklann kökenlyle bağlı bir Aitay-Sayan mitolo­ jik metninde şöyle deniliyor: "Erlik göklerden İndirildiği zaman. dnler ve "lyeTer arasında faik var. dua ve beddua gibi halk kültürü olan metinlerde korunmuştur. gözle görünen ne varsa. Orhun-Yenisey yazı lan ndaki "idi" için de geçerli olabilir ml?" diye sorar. Sözcüklerde "peri. "iye" sözcüğünün "ega" köküne bağlandığını savunur ve "Bu söz. Köroğlu destanındaki Alı Kişi. Değirmenler ve hamamlann iyesi. rivayet." Azerbaycan Türk dilinde "sahipsiz. Bu anlam­ da Tuva ve Saka Türkçesindeki "iye" İle Hakas ve Baraba Türkçeslndekl "İne" sözcüklerinin aynı kökenden olabilmeleri İhtimali de yok 275 .İYE-YİYE kültürel geleneğindeki "iye"ler. yüzyıllara alt "Ibn Kabir Tarihfnde de "issi" ve "iye" eşanlamlı söz­ ler olarak kullanrlmışür. örneğin. malik" anlamında "iye" ve "is" şekillerinde kullanılmıştır: "Kanturalı Cemal ve Kemal iyesi yiğit idi" Ve "Zira Dede Koıkut vilayet issi İdi. E. ef­ sun. o yerleri belâlardan koruduklarına İnanıldığı gibi. bu yüzden de bazen melek. 16. pirler. sahip" anlamlı "ıs" kökü yatmaktadır. "su". Nedp. "Yer iyesiz olmaz" deyimi de bu yüzdendir. İnanışa göre. hikâye. Aksi halde onlann gazabının kurbanı olunabilirdi. onun ardından orada hizmetinde olan varlıklar da yere serpildiler." Bu sözcük. Dede Korkut Kitabı nda da "sahip. boş" anlamında kullanılan "ıssız" sözcüğü­ nün de temelinde "iye. bu arazilerin İyesi sayılmışlar. dnler ve periler sayılırdı. Suya düşen. arkaik efsane. hepsinin bir ruhu veya perisi var ve bugünkü dilde bunlara "iye" denilir. "rye-izi" anlayışının "ana" olarak anlamsal bölünmesi de Türk dinî-mitolojik düşüncenin iç dinamizminin bir gerçeğidir. dag düşen ise "dag" İyesi oldu. evliya ve benzeri adlarla karşımıza gkarlar. ocaklar ve evliyalar da koruyucu ruh bilinip. Bunlarla ilgili inanışlar. Güçlü şamanlann gömüldükleri yerlerin sahibi olup.

"İyelerin doğası hakkında yetirince açık ve kesin bilimsel bir veri yoktur. Saka Türkçesindeki "iye" ve benzer şeklileri. bereket isteği­ nin taşıyıcısı olan. N. eski mitolojik düşünce kalıplanndan olup. bazı araştırmacılar. elleri be­ reketli olduğu İçin dokunduklan ne varsa tükenmek bilmeyen "Al Kızlan" gibi varlıklar da bu gruptandırlar. bir Şamanizm terimi gibi korun­ muştur. deli" anlamlı "iyeler" sözcüğünde de korunmuştur. (bak: İye. kutsal. R. Geleneksel halk görüşlerine göre. "büyük bir olasılıkla. Çuvaş Türkçesindeki "iyileşemeyen bir hastalığa tutulmuş kişi. Ancak periler ve dnler. Doğanın içinden gelen eski bir düşüncenin yarattığı bir varlık olan "rye"leri. çocuksuzlar ve derman bulamayanlann hücumuna uğra­ mıştır. Anadolu ve Ahıska gibi birçok yerin Türklerin­ de. evliya veya eren olarak bilinen varlıklara verilen ad. Hint-Ari dillerine da­ yanır" diye tanımlaması ise yanlış bir görüşün iradesidir. hastalar. bu İyilerin adlarıyla bağ­ lantılıdırlar. Yegorov'un. "İye" sözcüğünün Şamanizmle bağlı İçeriği. İnanışa göre. sonraki dönemlere ait Türk düşüncesine de etkisiz kalmamıştır. Yakut Şamanizminde. Tuva Türkçesindeki "ie". Kutsal sayılan türbeler ve mezarlıklar. peygamberle­ rin. yaradılışın düzenleyici başlangıcı ile bağlı mitolo­ jik varlıklar da "iyiler" grubuna dahil edilirler. eye" anlayışının eski Türkçedeki "ege" formuyla bağlı olabileceğini düşünüyordu. cinli. Eldeki dil unsuru ve etnografik verilere sistemli bir şekilde yaklaşılmadıgından dolayı da çoğu zaman yanlış sonuçlar elde edil­ miştir. Anlatıcılar. Iççi. ziyaretgâh gibi algılanmış. meleklerin ve evliyalann da aynı gruba ait olduğuna inanırlar. "ryiler"İn uyuduğu yer olarak düşünülen mezarlar. bolluk. Idl-lzi) İYİLER: Azerbaycan. "İyiler" inana. 276 . şamanın öbür dünyadaki ruhuna verilen "iye kııl" adında da "iye" sözcüğü. bu gruba ait değillerdir. Sibirya ve Merkezi Asya Türk halklannın efsaneleri için kutsal motifler sayarlar ve eski mitolojik inanış­ lardan gelen bu varlıklarda şamanın birer tecessümünü görürler.İYİLER değil. Ahmetyanov da "iye.

bir zamanlar Kırgız diline dahil ettiği bu söz­ cüğün. 277 . yeraltı ka­ ranlık dünyada Ulu Ana'nın kamında yeniden doğarak bu kez "Manâ âlemi" ile bağlı olarak dünyaya gelişini sembolize eder. çoğu zaman boynuzlu betimlenir. bir Yeraltı Ruhu olarak da anlamlandırılır. Taşıdığı İşlevler de onun ölüler saltanatryla bağlı olduğunu düşünme olanağı verir. kötü dev" anlamlannda da kullanılan bu anlayışa Altay hikâyelerinde "Calmaus" şeklinde rastlanır. "jalmauz Kempir"in gücü onun boynuzlarının sayısında saklıdır. Sibirya Tatarlarında "Yılmagus" adryla tanınır ve "Küpegiren kan. kahramanı yutar sonra haykırarak tükürüp atar. "jalmauz" veya "jelmoguz" bazen de "Mıstan Kem pir" biçiminde rastlanan bu kötü huylu mitolojik motif. Yedi boynuzlu "Jalmauz Kempir". No gaylarda " Yelmavız". Ateş koruyucusu olarak kendini gösteren bu varlığın. destan ve efsanelerinde adına "Yalmauz". Mitolojik anlamsallığının. Kıgızlarda "Jalmooz" ve "jelmogus". eski sınav merasimini sembolize eder ve bu merasimden geçenin. "Jelmoguz-Calmaus" denilen bu varlığın adı. "Acıklı ejderha. Ulu Ana'nın mecazianndan biri gibi açgözlülükle ilgili olması. gerçekten de onu ye­ raltı dünyasına bağlayan izlerden biridir. en korkunç ola­ nıdır. Potan'in. Bazı Kazak hikâyelerinde "jalmauz Kempir". Kazaklar ve Karakalpaklarda "jalmauz".J JE1MOGUZ: Tatarlarda "Yalmavız". Çuvaşlarda "Yelmeves". if­ rite" anlamında kullanılır. Mitolojik anlamsallığına göre bu. Altay hlkâyelerindekl anormal varlık olup insan yiyen "D'elbegen-Ytlbegen" ve mitolojik "Yelmegen" motifiyle uygunluk oluş­ turduğunu yazmıştır. Karaçay-Balkanlarda "Celmauuz". Q. "Albastı" karakteriyle ilintisi hakkında da bilimsel yazılarda fikirler vardır. Orta Asya Türklerinin hikâye.

hortlak" anlamına gelen "Yelmüngüs" sözcüğünden söz ettiği zaman. güçlü. mogus" şeklinde rastlanan sözcükle İlgilidir.. Erlİk'İn yarattıklarından olup.IELMOĞUZ "Er Töstük" destanında da yırtılmış ciğerden gkan devin adı. S. Türk dillerinde mitolojik anlam taşıyan "mangıs. mogus moos" kökleriyle ilgilidir. dev" gibi anlamlan vardır. Kaşgart'nln "Divan. Kırgızcadaki "jeimogus" şeklinde de görüldüğü gibi. "Yel Mogus'dur. Bu adlarla "mangıs. V. hikayelerdeki "ej278 . kötü ruh" anlamına gelen de­ monik İçerikli "yel-JeT sözcüğü oluşturur. hortlak" anlamlanna gelen "mogus"un. Al-Hai motifi de aynı ölçüde suyla ilgilidir. Radlov. Kırgızcadaki "Jalmauz-Jelmogus" adı ve onun diğer Türkçelerdekİ paralelleri. Altayiardaki "mongus-mogus" sözcüğünde de görülür. Bu ruh yeni doğum yapmış kadınların ciğerlerini alıp suya atar. Moğolcadaki "mongas"ın anlamı "ej­ derha. denizden dilini gkara­ rak insanlan yiyebllen "An dal ma muus" ve Moğol mitolojisinde "ejderha. ejderha. mangıs. V. Verbitski. San Uygurlann dilinde İse "yil" şeklinde. Türk dilindeki şekli ve taşıdığı anlamlann paraleli Moğol ve TungusMançur dillerinde mevcuttur. "İn­ san yiyen dev. "Jalmauz" adını "Jalma+auz" (ağız) şeklinde açıklamıştır. Bu sözcük Hakaslar ve TeleutJerde şive farkıyla "çil" şeklinde "çJl-ass" denilen kötü ruhun adı olarak da korunmuştur. Adın birinci tarafı. Maiov da Uygurca'da "yedi başlı cadı. ejderha. mongus. adın ikind tarafı olan "mpgus". mongus. ("er yelpindi" yani "adamı dn çarptı") buradaki "yıl". büyük olasılık­ la Al-Hal kökünden türemiştir. dev" demektir."ında " d n " anlamında kullanılan "yel" şekliyle rastlanabilir. iki sözcükten ibaret olan bir deyimdir. bu açıklamaya dayanmıştır. İb­ lis" anlamına gelen "mangs" sözcüğü mevcuttur. Tuvalann dilinde aynı anlama gelen "amırga. magıs. amırga moos" gibi sözcükler de vardır. "aaklı.. dev" anlamına gelen "Kara Mangıs" adlanın kaydetmiştir. Uygur dilinde de "Şeytan. açgözlü ve akılsız bir kahraman motifi yer alır. Bu söze. şamanın yar­ d ı m a ruhunun adı olarak kalmıştır. Yakut hikâyelerinde "mogus kini" adını taşıyan. M. Kalmıkcadakl "mangas". Tuva Türkçesinde "mongıs"ın "hortlak. Mitolojik dev ve ejderha anlamı. Araştırmaalara göre.

Ç. koca­ man: iblis. ata ruhu. Yer Ruhu" anlamlarını kazanmıştır. Kendilerine özgü adlan yoktur ve takma adlarla ta­ nınırlar.yüzyılın ortalannda yazdığı Tengri" adlı makalesinden anlaşıldığı üzere. Başlıca özellikleri. hayvancılık işiyle uğraşırdı. en az 19. Tungus-Mançur dillerinden Evenk diline "mangi" şekliyle geçerek "hikaye kahramanı. tüm özellikleriyle mitolojik Ulu Ana bütünlüğünün değişime uğra­ mış versiyonu gibi görünüyor. Altay. Kazaklar tüm şeytanî varlıklarda olduğu gibi "|eztımak"la "Albastı" motiflerini de birbirin­ den ayıramryorlardı ve kadın görünümlü bir ruh olan "AlbastTya "leztımak" olarak da hitap ediyorlardı. bu dünya variıklan olarak da kabul edilirler. Salar. Normal İnsanlar gibi gi­ yinip. Şor. Bununla birlikte. Velihanov'un 19. Tuva ve Yakut halk kültürünün yaygın karakterlerinden olan bu şeytanî motifin asıl kökeni belli değil ve adının açklanması da tam olarak yapılmamıştır. JEZTIRNAK: Kazak-Kırgrzlann demonolojik İnançlannda değişken tabiatlı bir motif. dlger şeytanî karak­ terlerden farklıdırlar. Derisi koyu kah27") . Ancak geniş bir şekilde yayıl­ masına karşın onunla karşılaşma macerasını anlatan metinlerin hep­ si aynıdır. Uygur.IEZT1RNAK derha. Bu sözcük. yüksek dağlık yerlerde veya ormanlarda yaşadığına inanılan olağanüstü ve sihir dolu bir varlıktı. Onlar dünyanın sonunda yaşarlar ve kocaman cüsselerl vardır. çok sayıda başlan olmasıdır. Buryatİardaki "mangadhay" da "çok başlı ej­ derha" anlamını ifade eder. Kazak ve Kırgız!ardaki "jeztırnak"la İlgili rivayetler ve bu rivayetlerin ürkütücü bir halde anlatıl­ ması. şeytan. "leztımak". yüzyılın sonlan na kadar bu şeytanî varlığın gerçekte var olduğuna inandıklannı gösteriyor. Moğol halklannın efsanevî dünya görüşünün başlıca karakterle­ rinden biri olarak karşımıza çıkan "manguslar". Temel renk­ leri siyah ve sandır. Bazen yeraltı dünyasıyla olan bağlanndan öte. kadın görünüşünde olduğuna inanılan bu varlığın tüm vücudu şeytanî kö­ kenden olmanın bir göstergesi olarak kılla kaplıdır. Onun görünüşüyle ilgili tam açık­ layıcı veriler elde yoksa da İnsana benzer. dev" anlamını. Anlatılanlara göre.

Yer İyeleri hakkında da görüşler vardır. Ayak tır­ naklan ise keçi tırnağıydı. Bunlardan biri Karaçay-Balkarlardaki (er İyesi'dir. Bir hikâyede ise "Jezömak'tan tekgözlünün kızı diye bahsedilir. "Jir Anası". yılan kılığında tarlalan koruyan ruhtur. "}ezamak'"la karşılaştırma sahnesini canlandıran mitolojik riva­ yetlerin araştınlması. çelik gibi tırnaklara sahip olduğu içindi. O. hayadan boyunca intikam alırlar. Onun merhametini kazanmak için her yıl ekinden önce kurban merasimi yapılırdı. El tırnaklan bakırdandı ve tüm gücü de elindeydi. Ancak karanlık bastığında onlara dikkat etmek gerekir. O. Erkekleri baştan çıkarmak istediğinde ise güzel bir kız görüntüsüne bürünür. Liderleri olan bu varlıklann kendileri veya ailelerine birinin zaran dokunursa. toprağın her karışında olduğuna inanılan ruhtu. Genel olarak "(ir lyase" adıyla bilinen bu varlık bazı yerler­ de. Bunun başlıca sebebi "jeztımak" ruhunun güncel inanışlara bağlılığının zayıflamasıdır. ekin yerle­ ri ve tarlalan koruyan bir ruh. Bu varlıklar göze görünmezler ve İnsanlara gündüzleri zarar ver­ mezler. İnanı­ şa göre "Jir lyase". Geleneksel halk görüşlerinde onlara cinler ve feriştahlar da denilir. "jir lyase "ye yakın motiflere. adlanyla da karşımıza çıkmaktadır. Anado­ lu Türkierindeki Tarla Bekçisi motifi de "jir ryase"ye yakın motifler­ dendir. onlann giderek hikâye kahramanlarına dönüş­ tüğünü gösterir. Tırnaklan açıldığında kartalın tırnaklanna ben­ zerdi. İnsana benzer bir varlık olarak betim­ lerim iştir. "jir Atası". Insanlan hastalık ve belâya düşürebilirdi. Azerbaycan Türklerinde. Bedeni insan bedenine benzese de kafası köpek kafası­ na benzer. diğer Türk halklannın geleneksel görüşlerinde de rastlanır. Adının "(eztımak" olması. (bak Demir Tırnak) |İR İYASE: Tatar-Mİşarlann mitolojik inanışlarında geçen. Halk demonolojisine göre "Jezümak"lann aileleriyle yaşadı klan bir yerleri vardır.[İR İYASE verengidir. (bak: Yer Ana) 2X0 .

kim sabahlayarak ibadet ederse değerli olur. Kuran "Kadir Gece­ s i n d e yeryüzüne nazil olmuştur ve bu gece. İnanışa göre. ölüme çare araya araya "Kaf' dağına gelir ve burada süt gölüne rastlar. "Kadir Gecesi". Allah'ın izniyle meleklerin yere indiği o gece. anında yerine getirilir. Tann. bin geceden daha ha­ yırlıdır. Ramazanın hangi gecesine denk düştüğü de tam olarak bilinmiyor. sağlık dolu bir gecedir.K KADİR GECESİ: Azerbaycan Türklerinin geleneksel dinî-mitolojik görüşlerine göre. bu dağlardan birini harekete geçirir ve depremler oluşturur. dünya­ da bir yıl boyunca olacaklan o gece belirlediğinden dolayı "Kadir (değer) Gecesi" olarak da adlandınlan bu gecede. Efsanevî Anka kuşunun burada ya­ şadığına inanılır. yılın son çarşambasında olur. Başka bir efsaneye göre. Bu gece her şey baş aşağı durur. Müslümanlara göre. Tann dünyanın herhangi bir noktasını yerle bir etmek isterse. halk inanışlanna göre. Türk halklan efsanelerinde Hızır. Müslümanlıkta her yıl yenilenen sema olayını sembolize e d e n "Kadir GecesTnin. Müslümanlarda ise Ramazan ayının bîr gecesidir. 281 . bütün dağlann anası olarak düşü­ nülmüştür. bütün dağlar değişik şekillerde yeraltından "Kaf dağına bağlıdırlar. Mi­ tolojik bir varlık gibi canlandırılan bu gece. KAF DAĞI: Müslüman Türk halklannın sözel kültürel geleneğinde yer alan mitolojik bir dağ motifi. Cevahirden yaratıldığı ve çevresini bir kuşak gibi sulann sardığına inanılan bu dağ. sadece iyi ve hayırsever insanlann gözüne görünür ve bu insanlar ne dilek tutarlarsa.

onu ayrıştırmaya çalışır ve bunun için de zıtlıklardan yararla­ nırdı. ilk çağlarda dünyayı anlamaya çalışan dinî-mitolojik dü­ şünce. Iran mitolojisindeki "Elbürz" dağı da bütün dağlann anası sayılmıştır. dünyanın yaratılış çağında. yerle göğü birleştiren d a ğ olmuş. Kırgızlann dilindeki "Köykap" sözcüğü de "Kaf dağının Farsça'daki "Kuh-1 Gaf deyişinin değişikliğe uğramış şekildir. Manas Destanı'na göre dünyada yaşayan halklar. B. adına da "Demir Kazık" denilmiştir. Olumlu ve olumsuz kutuplara aynlan bu ayrışmada "biz2X2 . aynı zamanda Türk soyundan gelip. "Arvız" veya "Yalbuz" adlannın değişikliğe uğramış şekil­ dir. bozkır geleneklerinin ta­ şıyıcısı olan Türk asıllı gayr-l Müslimler İçin de kullanılmıştır. Demir dağı. suyun su oklu­ ğu zaman Müslüman ve kâfir olarak ikiye aynim ıslardır. nefis temizliği ve ma­ nevî yükselişi temsil etmesi de bir rastlantı değildir. Türk mitolojisindeki demir dağı anla­ yışıyla "Kaf dağı anlayışını karşılaştırmıştır. Bu ad herhalde "Albız". AMz dağı mitolojik metinlerde "Kaf dağı gibi. Anadolu yörelerindeki T e p e g ö z " efsanesine göre. peri ruhlarının mekânı gibi gösterilir. yerin yer. Bu kavram. "Kaf dağı anlayışının. "sası dinli" (İğrenç dinli) olarak vurgulanan "kâfir". KÂFİR: Kuran-ı Kerim'de ebedî olarak Cehennem ateşinde yanacak insanlar şeklinde bir anlam vardır. Dede Korkut Krtabı'nda. Örneğin. Klasik edebiyat­ larda "Kaf dağının adı Turi Sine" olarak geçmektedir.KÂFİR "KaF dağını geçtikten sonra adlarına "Yecuc-Mecuc" denilen aca­ yip İnsanlara rastlanır. Orta Asya şamanlannın dualarında "Kaf dağı. başka dinden olan Hıristiyan ve başkalannı değil. liderleri Te­ pegöz olan tek gözlüler taifesi de "Kaf dağında yaşarmış. ancak hâlâ tektannlığı kabul etmeyen Türkler için de kullanılırdı. İslâm'ı kabul etmiş Türklerin dilende. Dağlann Anası olarak karşımıza çıkar. Mitolojik düşünce çağının İncelenmesi. sadece Hıristiyanlar ve başka dine Inananlan de­ ğil. etnik-kültürel değerlerin en eski çağlarda ulusal olduğu kadar dinî özellikler taşıdığını da gösterir. eskilerde ona "Elbürz" denilirmiş. Yakutun yazdığına göre. ÖgeJ.

O geceleri 283 . Biz Müslümanız" demesi ne kadar bilgisizlik olarak gözükse de dinî düşün­ cenin belirli bir anlamda ulusal düşünceyi kendi içinde erittiğini gösteriyor. milliyet duygusunun din duygusuyla bağlı olduğunu gösterir. dinsel olarak onlarla aynı dini paylaşma­ dığı İçin aynı soydan gelmesine rağmen "blz"den saymayıp. ef­ suncu kadın" anlamlan kazanan bir kavram. boynuzlu bir varlıktır. d n " olan ama giderek "büyücü. ölümün. doğanın. M. Dili ayn olduğu gibi. gökyüzüne Tengri derler" cümlesindeki "kâfirler". 19. Bunlar İslâm ve tek tannlığı kabul etmeyerek eski dinî inançlannı korumuşlardır. Kaşgari'nin Tengri-uca. etnik bakım­ dan Türk olan Budist Uygurianna "kâfir Türk" demişlerdir. Mitolojik inançlardaki "kaftarkis" de erkekten dönme. millet sözcüğü defalarca "din" anlamında kullanıl­ mıştır. Karahanlılar bu yüzden. en eski ve en köklü olanlardandı. Ancak tarihin be­ lirli bir döneminden sonra. dünyayı bu kalıba uygun görür ve "mülki-lslâm" ve "küfür" olarak ikiye ayınr. KÂFTAR: Temel anlamı "büyü. Etnik ola­ rak "blz"den kabul ettikleri onlan. Aynı dönemde bir Osmanlı Türkünün "Biz Türk değiliz. Yani belli bir etnik birlik köken olarak diğer bir birlikle aynı olabilirdi. kaosun ve yanmcılığın belirtilerini taşırlardı. Bu olayın bazen etnik-kültürel değil de siyasî karakterli ol­ ması da İstisna oluşturmuyordu. dini ayn olan cemiyetler de istisnasız bu "başkası" kutbunda yer alırlardı. Hatta bu Türklere birçok kaynakta "putlara tapanlar" adı verilmiştir. Yere gir­ miş kâfirler. O zaman "başka­ sı" kutbuna toplananlar. yüzyılda bile Ziya Paşa. dinsel olarak "başkası" gibi görü­ yorlardı. Bu düşünce. "başkalan" kutbuna dahil olabilirdi. Dünyayı Müslüman olan ve olmayanlardan ibaret gören kutsal kitap Kuran'da. Tann anlamına uygun gelir. daha sonraki zamanlarda millet kavramıyla din kav­ ramını zaman zaman aynı anlamda kullanmıştır.KÂFTAR başkası" zıtlığı. Onlann taptığı en ulu varlığa "Allah" yeri­ ne Tengri" gibi isimlerle hitap edilirdi. aslın­ da ulusal aidiyet bakımından Kaşgari'nin de ait oluğu Türk ırkından olanlardır. Bu.

yeraltı dünya varlıklan olan Abaahılann işaretidir. Volga boyu halklannın ruh hayatına yayılmış adlanndan biri olduğu tahmin ediliyor. kızlarıyla birlikte ormanda yaşar. Ona Sibirya Tatarlannın hikâyelerinde "bir çeyrek boyu. (bak: Kel-Kal) KAL-KEL: Türk etnik-kültürel geleneği çerçevesinde mitolojik varlıklann adlannda rastlanın bir kavram. ölü gibi yere yıkılırmış. değişken tabiatlı şeytanî variıklann bir özelliğidir. Ibn-i Batuta'nın yazdığına göre. beş çeyrek sakalı olan ihtiyar" tarifiyle. yanmalık" ifade etmiştir. keskin dişli kâftar kadın. Yakutlarda mezara konulacak nesnelerin kınlarak konulmasını. Onlar geceleri çocukları kaçınp yerler. Uzun karışık saçJan ve iri göğüsleri olan bu kötü görünümlü. Sonra cesedi sırtına atıp götürür ve yer. Bu kadınları gören herkes kendinden geçip. ulu Gök Ruhu Ül284 . Yakut mitolojik İnanışlannda "kel-hel" aynı zamanda "iye kııl" (mitolojik ana hayvan) şeklinde kendini göstermektedir. Yakut Şamanizminde şaman kamlık yaptı­ ğı zaman devamlı onun yanında bulunan ruhun adına "keleni" de­ nirdi. KALDAZ İNE: Mitolojik Ulu Ana motifinin. "topallık. Mişar Tatarian ve Başkurtiarda "mal.KALDAZ İNE mezarlıklara gidip. Onunla bağlı "kel­ tegey hamıyah" kavramı. Pekarski'ye göre. Dağıstan halklannın demonolojik inançlannda da bu karaktere yakın "Kuşkâftar" motifi vardır. kutsal sembolizme bağlıyor. hayvan koruyucu" olarak bilinen "Kaldazinese" ve "Kaldaz-İne" adıyla tanınıyor ve köken olarak Manlslerin Tatarlardan aldıklan Doğum ve Bereket Hamisi İle aynı kökten geli­ yor. Kumandinlerin Şa­ manizm inananı aktaran mitolojik bir metinde. Saka Türkçesinde bu ruhun adına "Keltegey" denilirdi. aaklı ruhlara karşı savaşan "Kaldazın" adıyla rastlanır. "kel" köküyle bağlanan "keltegey" sözcüğü. Bu kâftar da onların ciğerlerini çkanp yermiş. bir taşa yaslayıp boynuzuyla vurur. Bilimsel metinlere göre bu mitolojik varlık. "kâftar" sihirbaz kadınlara veri­ len bîr addı. Bu da yeraltı dünyasıyla ilintili. Arkeolojik metinler. yeni gömülmüş ölüyü mezardan akanr.

Araştrmaalara göre. âlim. Kazak ve Kırgızlarda "kam" yerine "baksı". Özbeklerin "Alpamış" efsanesinde Alpamış'ın yardımcısı "Kaygubad kal"dır. Bu da kel-kal ve aynca "kelniyyat" ile aynı köktendir. şaman. "Kaldar Bay" adını taşır. Altaylann birind samanına. Rivayete göre Ülgen. Hem Budizm'i hem de Manihaizm'i kabul etmiş olan Uyguriarda ise "kam" sözü. büyücü. Tuva hikâyelerinde de vardır. Aynı izler. Şah Abbas'ın veziri veya yardımalann başı olarak tanımlanır ve bilgiçliği. büyücü.KAM gen'İn kızıyla yer evladı samanın evliliğinden doğan. büyücü. Kumandln ve diğer Türk topluluklannın dilinde kullanılmıştır. adryla ilgili hikâyelerde. Koybal. Hükümdar ile mucizevî bir dille konuşur ve her defasında da galip gelir. tabip. cadı" anlamlan 285 . hilekârlığı ile diğerlerinden aynlır. "bundan böyle senin adın "Kam" olacak" demiştir. Kırgız efsanelerinde Cengiz Han'ın yakın dostu olan vezir. O. Türklerde ise "keloğ­ lan. Şor. Başka bir Kırgız efsanesinde atiann koruyucusu olarak bilinen "Kalçabay" adının kökü de aynıdır." Köroğlu"ndaki "Kel Hamza"nın bir adı da "Keioğlan"dır. Kel motifinin Azerbaycan halk kültüründeki diğer bir adı da aynı kökten türeme "Kelnlyyat"tir. "kam­ gam" sözcüğü. Teleut. Özbeklerde "kal". "Kalçap kıskıT adını taşıyordu. efsuncu. Türk kaynaklı "kam-ham" söz­ cüğü. Türkmenlerde "kalça". bilgiç" gibi anlamlarda kullanılan bir anlayış. Al­ tay inanışlanna göre. eski Kartuklarda ise "sagun" denilirdi. "Kelke" adında kel bir öküzdür. yeraltı dünyasının sahibi olan Eriik'in bindiği hayvan. Macar halklannın bazı yörelerinde de "bakıa. Kahramanın öbür dünyaya ait olan sihirli atı. peltek oğlanın adı da "Keley"dir. İslâm dinine inanan Sibirya Tatarlannın dilinde de yüzyıllar boyunca şaman anlamını korumuştur. geleceği bilen" anlamlannı sadece erkeklere veri­ len bir sıfat olarak korumuştur. Diğer Türk halklannın anla­ tımlarında onunla aynı kökten gelen varlıklara rastlamak mümkün­ dür. Sagay. Bu efsa­ nenin Karakalpak versiyonunda ise onun adı "Asim kal" olarak kar­ şımıza akıyor. KAM: Türk halklannda eskiden "kâhin. "Gam" ve "ham" şekil­ lerinde Altay. fala. "efsuncu.

hastalıklan tedavi etmek için. "Kam kamlamak". "Kam"la ilgili diğer bir unvan da "eş kam"dı. Tarihçi Prisk'in verdiği bilgilerden de Hunlarda "kam" sözcüğünün üst sınıflardan insanların adlanna takılan bir unvan olduğu anlaşılır. Kitap El Idrak'da ve benzer kaynaklarda "kam" sözcüğü geçmektedir. Rubruk da "sihirbaz" anlamında "kam" sözcüğünü kaydetmiştir. yüzyılın gezginlerinden olan V. Bunlardan biri "Ata kam "dır. Yani tabiple "kam" bazen değişik kişilikler olabilir286 . Eski Türk dili abidelerinden. Harva'nın yazdığına göre. Eberhard'a göre Çin kaynaklanndan KırgızJann şamana "gan" dedikleri anlaşılır. Moğollardaki Ötükendir. Kutadgu Blllg'te. Baş şamana verilirdi. buradaki Itoga. Bu sözcüğün temelinde de büyük olasılıkla "kam" kökü bulunur. (Banzarov'un görüşüne gö­ re. Ta tarlan n sihir ve efsun yoluyla yakardı klan "Itoga" tannsına Komanlar "Kam" adını vermişlerdi. Onun birçok işlevi vardı.) San Uygurlarda sa­ manların koruyucu ruhlanna verilen adlardan biri de "Kamorten"dl. bu işle uğraşanlara "kam" derlerdi. şamanın âyin yapması demekti. silah arkadaşı" anlamına gelirdi. Tuva Türkçesinde bu sözcüğe "ham" şeklinde rastlanır. Herhalde bu da "kam" demektir. Bunlardan biri hangi yıllann ve hangi aylann halk için uğurlu olacağını belirlemekti. Kutadgu Bllig'teki anlatılanlara göre. Sözcük anlamıyla "şaman ata" veya "ata şaman" de­ mek olan bu ad. Bu. hekimler ve tabiplerle birlikte "kam­ lar" da olurmuş. Bu adı taşıyanlardan biri Attila'nın kayınbabasıydı. "devlet yönetme işinde hakanın arkada­ şı. Türkçe Turtan metinlerinde. Divan-ı Lügat-İt Türk'te. Plano Karpinl'nin verdiği bilgi­ lere göre.KAM nı irade etmiş ve genellikle de din adamları için kullanılmıştır. 8. Tuvalann inanana göre "Ütügen" (ötügen) denilen kutsal dağın "Kam Naml" adında bir sahibi vardı. Kumandinlerde Ülgen'in kızlanndan birinin şamanla evliliğini anlatan mitolojik metinde "Kamerek" diye bir ulu şamanın adı geçiyor. Rus dilinde "şaman törenlerinin tümü" anlamında kullanılan "kamlanie" sözcüğü de "kamlık yapmak" fiilinin temelini oluşturan "kam" kökündendir. Fars tarihçisi Cüveyni'nin yazdığına göre de putlara tapan Uygurlar büyücülük bilgilerini bilip.

Azerbay­ can'daki "kam" pîrlnln adı da bu sözcüğün kutsallık içeriğini açıklıyor. Eski Türklerde "kamlar" gerçekte de bir psikoterapist görevi gö287 . hekim" olarak açıklanır ve "kamlamak" sözü de "hekimlik yapmak" olarak açıklanır. sihirbaz" anlamlarıyla birlikte. Kaynaklarda geçen bu açıklama da Türk dinine Şamanizm adı verilmesinin bilimsel gerçeklerle Örtüşmedigİnİn başka bir göster­ gesidir. Kırgız şamanlanndan söz eden bilinmeyen bir Müslüman yazar. Konuşmaya dayalı bir âyin olan "kamlık". "büyücü. Şimdi bile Orta Asya şamanlan nın taşıdıktan adlardan biri de "tabip". Kırgız şamanlan hakkında tabip diyor. Bahşılar pîri Korkut Ata'nın tabiplik işleviyle ilgili diğer rivayetlere rastlamak mümkündür. Süleyman Efendi'nin Çağatay Lüga­ ti'nde de "kam" sözcüğü aynen "tabip. "Kam" sözcüğü. Türk dillerindeki "gelecekten haber vermek" anlamındaki "kamlamak" sözcüğünü. Ebu Havyanın Ibn-i Mühenna Lügati'nde geçen "tabip. Vamberi. Araştırmaalara göre bazı el yazması kaynaklarda tabip olarak gösterilen kişiler de Türk "kamlar"dır. "hekim" dir. hekim" anlamlannın da geçmesi. Kam lama töreni de yapısı itibariyle değişimden uzak kalamamışor. efsun ve büyüyle de olsa hastalan tedavi etmeye çalı­ şırlardı. Eski Türklerde din adam lan na verilen "kam" adının "hekim" şeklinde açıklanması da bu anlamda dikkat çekiddir.KAM miş. birçok sözlükte de etnik-kültürel gelenek­ teki tabiplik İşlevine uygun olarak "hekim" olarak geçmektedir. Kam kamlamanın önemli bir bölümünü gelecekten haber verme oluştururdu. ara hekim" gibi anlamlan da dikkat çekicidir. "Kam" sözcüğünün. Örneğin. şa­ manın: Türk etnik-kültürel geleneğindeki yerini tanımlamasının yanısıra Şamanizme bütün bir din olayı olarak bakılabilcceğini gösteri­ yor. Gerçekten de ruhlann anlayabileceği bir dille konu­ şan "kamlar". "Kam" sözcüğünün "kum" şekli eski Ön Asya halklannın dilin­ de "kutsal" anlamında yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. "sihirbazlık yapmak" ve "hastayı tedavi etmek" anlam­ lannda da kullanmıştır. "Çagatayca-Farsça Lügati"nde "kam"ın "bil­ giç" anlamıyla birlikte "tabip. genellikle şamanın ruhlar âlemine gidişini sembolize eder.

Karalmlerde İse "şaman" anlamında Türk versiyonlanndaki "kam" sözcüğü değil. 20. yüzyılın araşormalan "kam kamlama"nın psikoterapik özelliğinin pslkodram ile yakın olduğunu göstermiştir. Türk etnlk-kültürel geleneğinde kamlığın temel görevi: bü­ yücülük. Bunlar­ la birlikte. "Kamlık etmek". Fergana Vadlsi'nde. Drvan-ı Lügat-it Türk'teki örneklerden de görüldü­ ğü gibi. Bu. Bu kamlann toplumsal yerini anlama bakımından önemli bir veridir. Budizm'in ka­ bulünden önce. Uygur ülkesinde "kamlar"ın büyük yeri vardı ancak Budizm ve İslâm'ın kabulünden sonraki dönemlerde. Müslüman rivayetlerinde Halife Ali'nin hizmetçisi gibi gösterilen "Kamber" motifinin böyle yaygın­ laşmasına. "Hüdudül Alem"de Oğuzlardan söz edilmesinin nedenini de açıklar. Bazı araştırmacılar bu kültün Orta Asya'ya İslâm'la geldiğini düşünürler. (bak: Şaman) KAMBER ATA: Türkmenlerde. falalık ve gelecekten haber vermek ile ilintili olmuş­ tur. cemiyetin ruhsal dengesinin bekçiliğini yaparlardı. hiç şüphesiz Ali kültünün kendisi de sebep olmuştur. ersun. Yakutçada "kamlık et­ mek" anlamına gelen "kamma" sözcüğü vardır ve bu dildeki başka bir sözcük olan "kamıyak" da "çatal kaşıkla fala bakmak" anlamında kullanılırdı.KAMBER ATA rüp. "Kam" ile aynı anlam yüklü olan "bakşı-baksı" adının da bir anla­ mı sözlüklerde "tabip. kamlann Moğollar zamanında da büyük etkiye sahip olduklannı yazar. "kamçu" şekli kullanılırdı. Ora­ da verilen bilgiye göre. "Kamber'e ait olduğu düşünülen ayak izleri ve 288 . onun Türkistan kutsallanndan biri ol­ duğunun kanıtıdır. Adındaki "ata" sözcüğü. cerrah" olarak geçiyor. onlara her­ hangi bir büyücüden daha fazla değer verilmiyordu. Kaynaklar. Yenisey Kırgız!anndaki tabipler hakkında konuşan araştırmacılar da Türk "kamlan" hakkındaki bilgi­ lerle aynı bilgileri verirler. Bu da her iki sözcü­ ğün de aynı doğrultudaki anlamsal genişlemeden ileri gelir. müzisyenlerin ve şarkıcılann genel adı. "nesiller boyunca toplanan geleneksel görüş ve Inançian yaşatmak" anlamına da gelirdi. Oğuzlar hekimleri çok ulu bilirlerdi ve onlan gördüklerinde yere kapanırlardı.

Yak Su Vadlsi'nde yaşayan Tadklerin inanışına göre gökkuşağı. Korkut Ata da bir za­ manlar ölümsüz olarak düşünülmüştü. O "dütar"ı yaratmıştır. Kazaklarsa onun adına: "|ılkışı Ata Kamber" (at bahıcısı ata kamber) derlerdi. Kor­ kut ilk samandır. "Kamber" motifi Türk halk inanışlannda yeni çizgilerle zenginle­ şerek at bahıcılannın koruyucusuna dönüşmüştür. Hatta bazılanna göre O. Türkmenlerin "Baba Kamber" hakkında söyledikleri. İyileşmek umuduyla hastalar ve çocuk isteyen ana-babalann uğrak yeridir. "Kamber"in müzikle ilgisi. Sonralan kutsal bilinen yerde toprak yanlmış ve O. Tadk mitolojisiyle ilgili ba2K9 . bazen de Şeytan'la ilgili bir durum olarak değerlendirilir. "Baba Kamber" de müzik hamişidir. "Baba Kamber"in uykulanna girdiğini ve onlara hayır duası ettiğini söylerler. Kara Teginlerde "Kam­ ber Bozi" adında bir çocuk oyunu vardır. hâlâ yaşamaktadır. Anadolu Türklerinin her toplantı için şakayla kanşık söylenen. İçine girmiştir. "Baba Kamber"! kendi kutsal koruyuculan olarak bilip. saza benzer biz müzik aleti) yaratıcısıdır. "Baba Kamber"in kutsal bili­ nen mezan hakkında söylenenlere göre de toprak yanlmış ve O içi­ ne girip kaybolmuştur. Her ikisi de çalgı aletlerini şeytanın anlattığı gibi yaratmışlardır. Kazaklann Korkut Dede hakkında söylediklerine çok yakındır. Türkmen Bahşı lan. Tadkler arasındaki "Kamber"le ilgili inanışlar da dikkat çekiddir. Bahşılann birçoğu. Bütün Türkmenistan'da müzik hamisi sayılan "Baba Kamber" kültündeki bazı çizgiler paralelini ancak Müslüman olamayan halk­ larda bulabilir. av­ dan geri dönmüş "Kamber"in astığı yaydır. Yok oluş şekli de onu ölüm­ süzlük idealine yaklaşflnyor. Türkmenler arasında yayılan efsanelere göre. onunla kendi aralan nda ruhani bağlar ol­ duğuna inanırlar. "Kamber'slz düğün olamaz" ifadesinde de kendini göstermektedir. Kırgızlar ve Uy­ gurlar da "Kamber Ata'yı atçılığın koruyucusu olarak görürlerdi. Bu mezar bir ziyaret yeridir. Onun d utan yaratması. O bahşılann da piridir. "Kamber" "dütar"ın (iki telden oluşan. Korkut da "saz"ı.KAMBER ATA adıyla anılan mezan bulunur. Ne zaman ve nerede öldüğü hakkında ise bir bilgi yoktur. Motifin Türkmenlerde yaygın olan şekli de islâm Öncesi inanışlarla ilgilidir.

"Kamber" motifinin derinlerde Şamanlzmle ilintisi de şüphesizdir. güneşin doğduğu yönden battığı yö­ ne doğru dokuz kez çevirirlerdi. din ve dünya egemenliğini birlikte içeriyor­ du. "yağmur ve yıldırım İlâhı "nın adı gibi açıklanır. Bu onun g ö ğ e çıkmasını. Eskiden gezgin dervişlere ve şairlere de "Kamber" denilirdi. Eski Türk hakanı. KAMGAN: Eski Türklerde. doğal olayiann da liderden kay­ naklandığına inanılırdı. O.KAMGAN zı araştırmalarda "Kamber". Ancak O'nun Türkmen "Kamberinden farklı okluğu ve sadece bir isim bezerliği olduğu görüşü de yersiz değildir. O doğal olaylar üzerinde etkili olabilirdi. dünyadaki düzenin onun adıyla ilgili olduğu gibi. yağmur yağdırmak. Göktürk devletinin kurucusu olan Aşina. Bu tören. "Kam" İle ilgili diğer bir unvan olan "Eş Kam" ise "devleti yönet­ m e d e hakanın arkadaşı. Aslında hakanın tahta çıkmasının da dinsel taraflan vardı. tarihî olmaktan çok. Mitolojik metinlerde kağan (hakan) aynı zamanda kam işlevini yürüten ilk insandı. dokuz kat göğü aşıp Tann'ya ulaştığını ve Tann'dan kağanlık "kut"unu al­ dığını sembolize ediyordu. O. adalet ve törenin taşıyıcısıydı. Bu unvan. Böy­ lece Kamgan'ın işlevi. bu anlamıyla. Mitolojik-törensel geleneklerde. "Köroğlu" destanının Türkmen versiyonunda rastlanan ve doğa­ sı itibariyle Sibirya ve Altay destanlanndaki yeraltı dünyasının kadı­ nını hatırlatan "Zülman Kempir" denilen mitolojik kökenli varlığın adındaki "Kempir" bölümünün. dinî-sihlril ve dünyevî egemenlikler arasındaki bağlılı2t><) . "Kamber" İle ilgili olabileceği görü­ şü mevcuttur. rüzgâr çkarmak gibi işlevler de onunla ilgili sayılırdı. tşlevsel-anlamsal bakımdan de Korkut. Yani. Burkut ve "Kamber" motifleri­ nin temelini aynı mitolo|İk bütüncüllük oluşturmaktadır. hak. silah arkadaşı" anlamına gelirdi. Tahta ÇJkanlan ha­ kanı bir keçe üzerine oturtup. hakan aynı anda ilin ulu din adamı sayı­ lırdı. ata ruhlanna adanan törenler yapardı. şamanlann "göğe çıkma" tö­ renlerine çok benzemekteydi. aynı zamanda hem devletin lideri hem de ilk samanıydı ve şaman törenlerini gerçekleştirirdi. kozmoloji sürecinin katılımalığıyla ilgiliydi.

291 . onun Türklerde hem dinî hem de dünyevî egemenliği kendi içerisinde taşıyan olduğunu gösterirdi. Sonra her iki taraf da adlannı söyleyerek bu kandan içerdi. Türklerin efsanelerinde de kahramanlann bir bölümü. işlevi eski Oğuzlarda yaygın şaman işlevine yakın olan Bayındır Han'ın atasının "Kamgan" adı. Tann'ya kurban töreninden sonra dünyaya gelirler ve doğduktan zaman avuç] an nda kan olur. Mi­ lattan Önce 5. Bu şekilde yemin eden İn­ sanlan hiçbir gücün ayıramayacagına inanılırdı. "kanını içmek" deyimi mecazi olarak kanda insanın canının var olduğuna dair eski Şamanizm görüşünü aktar­ maktadır. Beyrek'ln parmağının kanryla ıslanmış mendilin gözüne sürülmesiyie aglır. devletin gücü.KAN ğı gösterir. avucunda âşık ke­ miği kadar bir kan pıhtısıyla doğar. hatta öldüklerinden sonra da birbirlerine bağlı kalacaklanna İnanılırdı. B. Y. Kam Böre'nln oğlu Bamsı Beyrek boyunda da atanın ağlamaktan kör olan gözleri. Kanlan birbirine kanşmış insanlann hayattan boyunca. İlin. Birçok kültürel gelenekte hayat verid güç gibi düşünülen sihirli güçlü olarak bilinir ve bazen candan ayn düşünü­ lürdü. Dede Korkut kitabındaki "Kamgan" da bu eski görüşlerin izini yaşatırdı. yüzyılda Herodot'un verdiği bilgilere göre. Manas adlı kahramanın doğu­ mu anlatjrlıken de eli kanlı doğduğu yazılır. İskitler yemin ettikleri zaman kendilerini hafifçe yaralayıp. kanlannı bir kaba damlattıktan sonra silahlannı o kana batınrlardı. Yani hem hakan hem de din âyinlerini yöneten bir kâhin pozisyonundaydı. Bu anlamda Türk etnik bilindnde devletin gücünün. KAN: İlk mitolo|ik düşüncede hayat gücünün taşıyıcısı olan İlâhî içerikli bir sembol. hakanın sihirli gücünden İleri geliyor­ du. Köroğlu destanında yemin etmenin "bâde içmek" şeklinde geçmesi bu inançJann kalm­ asıdır. Dede Korkut Oğuznamelerinde. Cengiz Han. Türk hakanı. Vladİmlrsov'un verdiği bilgilere göre. "Moğollann Gizli Tarihi "ne göre. hakanın si­ hirli gücünden kaynaklandığı fikri hakimdi. ata ruhlannın anısına yapılan törenlerin yürütücüsüydü.

Ancak mitolojik şuurda. kurban kesilen hayvanın kanından azıcık götürülüp çocu­ ğun ağzına sürülürse çocuğun üzerindeki tüm dert ve hastalıklar çıkmış olur. KAOS: Yunan mitolojisinde. diğeri d a ğ ı t a olmak üzere ikili bir doğası vardır. Dünyanın düzeni. şeytanî varlık olan kadın görünümündeki Albaslı'nın çoğalmasıyla ilgili ilginç bir hikâye anlatıyorlar. Eski ve geleneksel cemiyetlerde. Nogayiann geleneksel inançlanndaki mitolojik karakterlerden söz eden araştırmacılar. kendini yaralar ve bu yaradan akan kan d a m lal an daha sonra onun çocuklanna dönüşür. kutsal enerjinin en çok top292 . Bu varlık öldürüldüğü taktirde de her dam­ la kanından kendisi gibi bir şeytanî varlığın ortaya çıkacağına da ina­ nılır. Kaosun hiçbir zaman yok olmadığını. onun derinliklerinde var olduğunu savunan yaratılış idealine göre. evrenin kaostan yaratılma sürecinin özünü oluşturur. bu anlamda düşüncenin mitolojik kaynaklı çağlarından gelir. Öbür dünya hakkında düşün­ celerin taşıyıcısı kan motifiyle ilgili yazılmış olan Azerbaycan Türkle­ rine ait "Çaça" destanında anlatıldığına göre. Bu hikâye şeytanî karakterlerin. biri yaratıa. Kaos anlayışının kökü. onun kanının bir damlası hangi ölünün burnuna damlatılırsa. Kaosun. daimî gelişim ve şekil­ lenme içinde olan bir süreçtir. bütün varlığın yaratıldığı sonsuz kütle­ yi bildirir. Güney Azerbaycan'daki Karakoyunlu Türkmenler ise ata-baba geleneği olarak her Bahar Bayramı'nda (Nebi Bayramı) kestikleri kurbanlann kanlannı tarlalann toprağına serperler. çevre âlem küçük bir evren gi­ bi düşünülür ve her karışında kutsal enerji ve mistik güç vardır. Ge­ leneksel cemiyetin mesken tuttuğu yer. kendi­ sinden kendisini yaratır. anında dirilir. Genellikle şeytanî karakterlerin kendi kendilerini yaratmalan. şaman mitolojisinde rastlanan bir mo­ tiftir.KAOS Türk halklarından olan Irak Türkmenlerinin geleneksel inanışları­ na göre. düzenin kendi içinde bile yer tutup. dünya düze­ ni. Ancak bu inanışa benzer bir görüşe diğer Türk halklannın demonolojik inanışında rastlanmamıştır. Ecelinin yaklaştığını hisseden Albaslı. şeytanî âlemin kendisinden ya­ ratıldıklarını bir kez daha gösteriyor. Yani O. dünya ilk kaostan yaratılmıştır.

dünyanın tam ortasındadır. Mitolojiye göre. kaosu dönüp onun İçine gömülür. karışıklıklar âlemi ve rastlantılar293 . evrenin kendi içinde gö­ mülüdür. Bu yenilenmelerin hepsinde. Bütün mitolojik sistemlerde yansımasını bulan kaos fikri. olanın biri. Ancak zaman geçtikçe yine unutuldu ve birkaç yüz­ yıl geçtikten sonra. diğerinden seçilmez. yabana mekanlara dahil olunur. Buna göre. daha çok suyla bağlannlandırmıslardır. 20. artık ya­ ratılışın ilk kaynağı olamazdı. Artık burada kaos:manoksızlığın.KAOS landığı yerdir. hiçliğin ve yokluğun sembolü değildi. Kaostan türe­ miş olan evren bir an mahvolur. birbirinin tamamlayıcısı olarak dü­ şünülür. Dünyanın göbeği bilinen bu yeri çevreleyen daire içerisinde ne varsa. Kutsal enerjinin top­ landığı bu daireden uzaklaştıkça. Antik ça­ ğın birçok filozofu da yaratılışın başlangıa olan bu ilk kaosu. yaratılış çağından bahsedildiği za­ man. kaos ve düzen: bir bütünün birbiri­ ne ihtryaa olan iki parçası olarak. Kaos. kaos çınlayışı artık olumsuz anlam kazandı ve bununla birlikte aklın yolunda engeller oluşturmaya başlandı. yüzyılın başlannda. evrenin kenarında ne varsa kaostur. Blblrya"ya (Kutsal Hıristiyan metinleri) göre dünya. Sonra defalarca ondan çıkıp yenilenir ve yine ona d ö n ü p gömülür. Hıristiyanlık devrinin başlamasın­ dan sonra. orta çağlara rastlar. Prigojin'in adıyla ilgili olan bu geri dönüş fikrine göre. I. evrenin ebedî başlangıa olarak kaos işlev görür. Avrupa geleneğinde İlk kez Hesİodus tarafından ortaya atılmıştır. Mitolojik sistemlerde. Kaosun bu şekilde anlamlan­ dı nlması. çağdaş bilimin kaosla İlgili geldiği son noktayla örtüşür. Evrenin parçası olup onu kutsal yapanlar hariç. Kaos. sanatsal ve hümanist düşüncede olsa da yeniden kaosa dönüldü. 20. evreni oluşturan kaos. Daha uzak yerler ise demonik güçlerin şeytanî mekânı olarak kabul edilir. düzenli dünyanın temsilcisidir. yüzyılın ikind yansında oldu. onun evrene. Kaosta. bir hiçten yaratılmıştı. kaosun İlk su İle bağlılığının düşünülmesi de evrenin temelin­ de kaosun dayandığından haber verir. Anlaşılabilmesi için. Kaosun tekrar hatırlanması. Kaos anlayışının son dönüşü. yara­ tılışın güç kaynağı. düzene ve toparlanmaya ihtryaa var.

mümkün olabilecek kadar yapılandına başlangıç da vardır. baştan basa bir sular âlemi olarak düşünülmüştür. Sırf kaosun sayesinde. Yapısal bakımdan su ve denizle bağlı olan bu an­ layış. O mutJak dagıöa veya şer başlangıcı değildir. ka­ osla evrenin rolü eşittir. baştan başa bir tek denizden. sistemin genel yapısı içerisinde kendine yer bulamayan. Türk Tannalık dünya görü­ şünde. Mitolojik düşüncede de kaosun. O. onun derinliklerindeki düzenleyi­ ci doğasının bir ürünüdür. Mitolojik metinlerden anlaşıldığına göre. temizlen­ me sürecinin gerekli bir yönüdür. dağıtıcı sayı­ lan doğasıyla. dünyanın başlangıcı hakkın­ daki tüm metinlerde. yaratıldığı kaosun izini taşır. Bu metinlerde şeytanî başlangıç olarak sadece suyun izlerine rastlanır. Dünyanın düzene gir­ mesi ve düzenli bir sistemin yaratılmasının yolu. yararsız ve gereksiz yapılan ken­ di içinde eritip yok eder. Her an değişen ve her an yenilenen dünyanın yaratılışında. yapısızlığı açık bir şekilde irade ediyor. 294 . Çünkü kaderin kendisi de yokluktaki olanaklann birbiri ardından sı­ rayla var olması demektir. yaratılışın düzene girmeden önceki kaos haline. TengizTenİz" denlllrmiş. Düzen ve kaos anlayıştan birbirinden ayn değillerdir. dünya durmadan ye­ nilenir. Arkaik mitolojik görüşleri aktaran. düzen yaratıcı gücü vardır. sular âleminden veya başka bir deyişle kaostan ibaretti. Kaos. Bu anlamda kaos dünyanın düzenini sağlayan bir olaydır. evrenle olan aralıksız mücadelesi. Bu anlamda kaosun. karanlıktaki güç olan kaostan ve onun yoklukta banndırdığı olanaklardan geçer. Çünkü ezelî yeryüzü. Bu anlamda dünyanın ve yaratılışın özünde. Evren ve düzen. İlk yarana başlangıç olarak kaos görünür. evren de kaostan aynlamaz ve bazen düzen kendi başlangıcını inanılmaz şekilde karışık doğaya sahip olan kaostan alır. kaos anlayışının ayn bir yeri vardır. ışık karanlıksız olamadığı gibi. Bununla birlikte. Kaosla İlgili olduğu düşünülen ilk su. Kaosun içinde. İl­ ginçtir ki böyle düşünüldüğünde "Kader" anlayışına da yol görünür. bazı mitolojik sistemlerde ev­ renin bir Önceki halini anlatır. artık yaşama gücü olmayan. Yani dünya baş­ langıçta.KAOS dan ibaret bir dünyadır.

Yapısaialık anlayışı da sistemin ayn ayn unsurian arasındaki bağlantının ta ken­ disidir. "Kara Kura". o insanın bahtı yatmıştır" ve "talan kesin çuhası 295 . Bu yüzden de bilimsel yazılarda. "Kara Çuha bir İnsanla ge­ zip dolaşmıyorsa. şekilsiz ve bi­ çimsiz düşünülen bir varlıktır. /Mito­ lojik bir varlık olarak. "Kara Kura" ruhudur. Azerbaycan Türklerinin dilinde "kara kura basmak" İradesi var­ dır. dünyanın başlangıayla il­ gili düşüncelerin aynlmaz unsurudur. Baht ve talih kavramlanyla ilgilidir. "Kara Kura'nın adıy­ la bile çocuklan korkuturlar. "Kara Kura" ifadesine Dede Korkut Kitabında da rastlanır. yapısaialık ve düzenlilik anlayışıyla bağlı bir içerik kazanmıştır. eski çağlarda İnsanlan uykuda yakalayıp üstlerine çökerek korkutulmuş. evliya olarak da bilinen demonolojik bir varlık. İnanışlara göre. hepsi kaos denilen şeyin İçinden dog(ul)muştur. KARA ÇUHA: Azerbaycan Türkleri arasında göze görünmezlerden olduğuna inanılan. Gerçekte de yapı adına ne varsa. insanlann ardın­ dan gezip dolaşır ve onlara yardım eder.KARA Ç U H A Evrenin içinde var olan bir güç iken. şeytanî bir ruhun adı. A. KaraçayBalkariann demonolojik görüşlerine göre ise insanlara korkulu kâbuslan ve karabasanlan gönderen d e O ' d u r . Qprdlevski'nin görüşüne göre. "Kara Kura-Kara Kuru". Sonra nefes almalannı engelleyerek ses akaımalannı Önler. kaos anlayışı düzensizlik ve karmakanşıkiık anlayışının sembolü olmaktan akıp. Böylece mitolojideki kaos anlayışı. Bu varlıklar kedi gibi hafiften ve sakin sakin gezen can­ lı biçiminde betimleniyordu. Anadolu Türklerindeki bazı inanış­ lara göre. V. acıklı. dgerleri alıp götürürmüş. KARA-KURA: Türk halklannın geleneksel dünya görüşlerinde yer alan. yaratılışı onsuz düşünmek yanlış sonuçlara yol açabilir. onu karanlık dünyanın şey­ tanî güçlerine bağlıyor. kaosu dağına başlangıç hesap edip. adının bu anlamı. "Karabasan" da bu kötü ruhun özellik­ lerine bağlı olarak yaratılmıştır. yeni doğum yapmış kadınlan korkutarak dğerierinl gkanp götüren varlık Albastı değil.

"talan kesin Kara Çuhası dik duruyor" derler. Ama "Kara Çuha" yüz çevirirse iş bo­ zulur. İyi İnsanın "Kara Çuha "sı hiçbir zaman ona yüz çevirmez. ömrü battı" denilir. Onun için de eski zamanlarda çocuklannın suda oy­ namasından ve boğulacaklanndan korkan anneler. Divayev'in kaleme aldığı şaman şarkıların­ da bahsinin "kara kuş"a başvurması olayına rastlanır. evliyadır. bedeni baştan başa kıllarla örtülü bir varlıktır. ırmaklar ve bu anlamda suyla bağlı olan şeytanî bir karakter. Teleut samanının davulunda da bir "de­ mir tırnak kara kuş" resmi yer alırdı. bazen de dn denilir. Birinin başına bir kaza gelirse "Kara Çuhası yattı. A. Ül296 . iki dünyanın sının ve marjinal bir mekân olarak yorumlandığından bu göze görünmez varlığın da ay­ nı şekilde her İki âlemle de ilişkisi vardır.KARA KIRNAK yatmıştır" şeklinde cümleler vardır. Eşik ise kendi mitolojik anlamına göre. Şorlann görüşlerinde de yar­ d ı m a ruhlann lideri "kara kuş" adını taşırdı. Ev kapısının eşiğinde durur ama göze gö­ rünmez. Ama birinin "Kara Çuhası" yatmamışsa. şaman lan n olağanüstü güce sahip olan yardıma ruhlannın ba­ şında "kara kuş" geliyordu. Kumandinlerd e . Ancak onun hakkındaki inanışlar belli yerlerle sınırlıdır ve Türkmenlerin tamamın­ da pek fazla yayılmamıştır. Her zaman hayırlı işler yapar. Onlar "kara kuş"u Erlik'in oğullanndan biri bilirlerdi. Altay Şamanist Türklerine göre. yüz tutarlardı. "Allah hiç kimsenin Kara Çuhasını yatırmasın" derler. Evin eşiğine vardığında selam vermelisin" denilir. zarar verebilir. Salavat okuduklannda da "Kara Çuhanın yüzünün nuruna salavat!" derler. İnanışlara göre "Kara Kırnak": kadına benzeyen. adına bazen "Su Sahi­ bi". onlan "Kara Kır­ nak" ile korkuturlardı. İnanışa gö­ re: "Kara Çuha. Suda olan bir insanın üstüne gelip. Azerbaycan Türklerinin inandıklan "Kara Çuha"nın bir melek olduğu geçer. Ondan söz edilirken. Mitolojik metinlerde. KARA KUŞ: Türk şamanlan "kara kuş'a yardıma ruhlan gözüyle bakıp. KARA KIRNAK: Türkmenlerin demonolojik görüşlerinde. Ve insandan yüzünü çevirmemelidir.

297 . Ka­ ra kuşun yavrulan. Ş. V. ^tay * * * * * n ^ "Kara kuş" adı. "Umay" hakkında "küçük yaştakileri korkut­ mak İçin. aslında ulu şamanın ölüp-dirilme motifinin destan ve hikâyelerde değişime uğramış halidir. onun hem evrenle hem de kaosla bağlantısı olduğu düşünülebilir. kara kuşun kamından sağ kurtulur ve gülümseyerek tekrar dünyaya döner. mitolojik bir varlık olan "Sumorg" kuşunun aynısıdır.KARA U M A Y g e n i n bir oğlu "kara kuş'tu ve o. ölenin ruhunu ağırlayan" an­ lamındadır. Analann çocuklan korkutmak İçin anlattıklan "Çocuk Umosu" da Anadolu Türklerindekl " O m a a " motifi de "Umay" motifinin eski yapısında şeytanî mekân ve kaos yaratan güçlerle bağlılığının izlerini taşırlar. ErTöştük'ü yutar. Verbltski Umay'ın ölüm meleği anlamı taşıdığı verileri de aktarmıştır." Bu motif. Sami Lügatinde. "çocuklan koruyan hayırsever ruh. "Kara Umay" herhalde Umay motifinin kendisinden kopup aynlmıştır. Manas destanında şöyle bir hikâye an­ latılıyor: "Kara kuş. Eski mitolojik bütüncüllüğün değişime uğramış şekil gibi. Radlov'un sözlüğüne göre. göklere akağı zaman samanlara yardım ederdi. "anne dev yılanın ağ­ zından bizi o kurtardı" derler ve böylece d e Er Töstük. ölüm meleği. "Kara Umay"ın o e v d e mesken tuttuğuna kanaat getirilirdi. Bu durumda şaman çağınlıp. (bak: Sİmurg) KARA UMAY: Hakaslann inanışında. "Umay" adı Şoriarda da aynı anlama gelirmiş. Bir Bereket İlahesi olarak evrenle ve bir Ölüm Meleği olarak kaosla ilgilidir. bir evde arka arkaya çocuklar ölürse. "Umay Enzi" (Umay Içezi). cahillik yüzünden uydurulan korkunç bir varlık" gibi bir açıklama yer alıyor. anlam olarak "Sumorg'la aynı içeriği taşır ve o da yapısal-anlamsal özelliklerine göre. Bu verilere göre. V. "Kara Umay"ı o evden kovmak için tören yapılırdı.

Eski Azerbaycan Türk­ leri de "Karibatu"nun kötü ruh olduğuna ve Albasö'ya (Lamastu) yakın bir işlev gördüğüne inanırlardı. Kırgızlarda çocuk doğduğu zaman annenin ölümü. "Al basma" yerinde kullanılan bir kavramdır. Bu. Bu yüzden de korkulu rüyalar karabasan olarak yorumla­ nır. Bir za­ manlar Akadlann nefret ettikleri varlığın ilgili "Karibatu" inana da iş­ levsel yönüyle "karabasana yakın durur ve bu bakımdan Azerbay­ can Türklerinin mitolojik inan ıslan nda kendi izlerini korumuştur. Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde de bu eski şeytanî varlığın adı. koruyucu ruh" anlamına gelmektedir. (bak: Kara Kura. "Çuvaş Dilinin Etimolojik Sözlügü"nde "kiremet" şeklindeki bu söz­ cüğün anlamı "kinli. Türkologlann Albasti hakkında verdikleri anlam ve işlevlere çok yakındırlar. "Karabasan" ve benzer şekilleri. "karamat basö" gibi şekilleri vardır. Barbin Tatarlan ve Çuvaşlar. Başkurdarda yaşayan Tatarlann dilinde ise "kiremet". bu ruhlan mem­ nun etmek için değişik kurbanlar verirlerdi. (bak: Çeek İmay) KARABASAN: Genel anlamı göze korkunç bir şeylerin görünmesi demektir. Bu kavram Kazaklarda "kara basö" olarak bilinir. Uygurcada "karabasma" sözcüğü. Başka Türk dillerinde hem deyim olarak hem de tek ba298 . Azerbaycan dilindeki "karamat basö" ifadesinin bir rastJanö sonu­ cunda ortaya gkmadığını da göstermektedir. Umay İlahe­ si'nin görüntüsünü hazırlarlardı. Birinin keyfi İyi olmadığı zamanlarda "onu karamat basmışör" denilir. Karamat) KARAMAT: Eskiden kötü ruh olarak bilinen mitolojik bir varlık. anlamsal olarak. mavi renkte giydirilen ve pek de büyük olmayan bir oyuncaktı ve "Çeek İmay" adını taşırdı. çocuklar sık sık hastalandıkları zaman. Bu. "hayırsever ata ruh. "Karamat" kültü Voigaboyu Türk halklannın mitolojik dünya gö­ rüşlerinde geniş yer tutar. "karamat basmak" deyiminde korunup kalmışör. en korkunç kötü ruhlardan olan Kara Albastı'ya bağlanır ve "kara bastı" denilir. aaklı ruh" olarak geçiyor. Azer­ baycan Türkçesinde ise "kara basö".KARABASAN Hakaslar.

lanet edilmiş" anlamında kul­ lanılan "kanmmıt" sözcüğü de anlamsal olarak "karamaf'la ilgilidir. eski Ön Asya halklannın mitolojik dünya görüşüyle doğrudan bağlantılı­ dır. Dil­ bilgisi yorumlan. keramet" yönünde bir anlamsal geçiş yapması da mümkün görünmüyor.KARAMAT şına kullanılan "karamat" sözcüğü. Kişileştigi objeyle bağlılığı ko­ pan motif..Karamat" ın genel anlamı da hastalıkla ilintilidir ve diğer anlamlan da bu tanımın tü­ revleridir. "Karamatkiremet" kültünün Saka Türklerinde var olması bile. "karamat/kiremet" kültü. Ancak bu fikirler hiç de dddl verilere da­ yanmıyor. Üstelik "kötü nah. Yakutçadakl "uğursuz. onun ilk anla­ mını gösterir. kökleri milattan önceki 2. Akad mitolojisindeki İki kötü ruhtan biri olan "karamat" ruhu. aynı mitolojik sistemdeki Lamastu-Albasti ruhuyla İşlevsel bakım­ dan benzerlik gösterir. onun Arap kay­ naklan na bağlamanın mümkün olmadığını gösteriyor. Bilimsel yazılarda onun Arapça'daki "keramet" sözünden geldi­ ğine dair görüşler vardır. Azerbaycan dilinde bu deyimde kalıplaşmıştır. 3. 299 . Türkler ise "kara­ mat" dedikleri kötü ruhun varlığına gerçekten de inanmışlardı. evliyalann gösterdiği mucize" anlamına gelen "kera­ met" sözcüğüyle ilgili gösterilmesi doğru olamaz. Eski bir inanan izini taşı­ yan mitolojik kaynaklı bir ifadedir ve eski Akadlardaki "Karibatu" adlı kötü ruhla İlintiyi gösterir. tamamıyla kötü ruhlan tanımlayan başlıca kaynaklardandır. Türkologlann bir görüşüne göre. . kötü gücün taşıyıcısı olan karaktere dönüşür ve değişim geçirerek demc>nolopdeki karakterlere yakınlaşır. Akadlar "karibatu". kurban kesme" anlamına gelir. şer güç" anlamı İfade eden bu kavramın "mudze. "Karamat" sözcüğünün kökünde bulunan "kara"nın "kötü güç. Araştırmacılara göre. Azerbaycan Türkçesİndeki "karamat bastı" deyimi de rastlantı sonucu oluşmamıştır. haça tapan Tatarlann dilinde "kiremet" olarak kullanılır ve "kurban. kötü ruh" anlamı. Sözcüğün sadece görsel benzerliğine bakılarak Arapçada "mucize. bin yıllara dayanan bu iki mitolojik varlığın adlannın bir kaynaktan geldiğini kanıtlıyor. Türk dillerinde B şer güç. Bu sözcük. Demonolojik hastalıklann kişileştirilmesi.

Çuvaşçada "ka:rav" şeklindedir ki onun da 'karamat"la bağlı olduğu düşünülebilir. KARATABAN: Azerbaycan Türkleri arasında eski çağlardan kalma İnanışlara göre. kar­ gış metninin üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılamayacağıma da kendini gösteriyor. ona uygun törenler de anlaşılmalıdır. Bu sözcük. KARGIŞ (BEDDUA): Büyü karakterli metin formülleridir. betimlenenle arzu edilen olaylar arasın­ da paralellik üzerine kumludur. Azerbaycan'ın birçok yerinde. çok bilgiler içer­ diklerinden. Kargış metinleri. Böyle biri­ nin ayağı uğurlu olmazdı ve nereye giderse. Bu metin formüllerinin başlıca çizgi­ si yaratana. İnsanlar. arzulanan sonuca ulaşmaktır. Örneğin. kargışın sadece sözel metni de­ ğil. Onlara yalvarmak veya bir şeyin olmasını istemektir. Azerbaycan Türklerinin dilindeki "dönelgesi dönmüş" veya "ipin kinisin" gibi. mescitlere giderlerdi. hangi işe başlarsa so­ nu uğursuz olurdu. 300 . pirlere. zamana ve mekana göre ve belii söyleyiş kaynaklanna bağlı olarak. Kargış. "Karamat" kavramının ikinci bölümü olan "mat" ise araştırmaalarca hâlâ çözülememiştir. son dönemlere kadar. Kargışlar­ dan amaç. Bu­ nun için de kargış denildiği zaman. kargışın gücünü üzerlerinden atmak için. bü­ yük âlemle küçük âlemin (makrokozm ve mikrokozm) ilişkileri ve bunlar gibi fikirler oluşturur. sözün etki gücünden yararlanarak. Azıcık bile değiştirilmiş kargışın büyü gücü­ nün kaybolacağına İnanılırdı. Metin olarak kargışlar.KARATABAN şer güç" anlamlanndan meydana gelen "korku" anlamı da vardır. Kargış lan n temelini. insanla doğa arasındaki aynılık ve onlann birbirini tamamlaması. Kargış her şeyden önce dinsel törenlerle bağlantılıdır ve onun başlıca bölümünü oluşturur. İçerik itibariyle ritüeidir. gece doğan bir kişi "karataban" sayılırdı. eski mitolojik görüş ve Inanışlan yaşatan bir­ çok deyimde olduğu gibi. eski kültürlerin araştınlması için çok önemli kaynaklar­ dır. Onun ritüellikle ilintisi. gerçekle hayal dünyasının karşılıklı bağlılığı. doğal güçlere ve diğer objelere yüz tutmaktır.

Bu motif. Ulu Ana. tutsak ettiği insanlan ağır zindrlerle duvarla­ ra bağlamak gibi İşlerinden anlamak mümkündür. "Kan Nine" diye bir varlığın suda yaşadığına ve kızarsa insanlara zarar verebileceğine inanırlardı. bu bütüncüllük ve ondan kopan koruyucu ruh motifleri bir yandan ör­ neğin. İlahe Ana ve benzer adlarla bilinen İlk mitolojik bütün­ cüllükten kopup ayn lan motiflerin mitolojik anlam bakımından zıt yönlerde değişim geçirmeleri de mitolojik kurallara tabidir. diğer yan­ dan da çocuklan kaçınp yiyebilirler. Mitolojiyle ilgilenen bilim adamlan bir dönem g ö ğ e yükselip. aslında bir kara bulut veya duman olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlardı. üreme. "Kan" motifi. İçerik olarak bağlandığı Ulu Ana bütüncüllüğünün birçok izini taşır. Mitolojik bütüncül­ lükten gelen bir motife böyle bir bakış. 301 . "küpe giren kan "nın ölüler dünyasıyla ilintisi vardır. kahramanlara tılsım yapan bu motifin. onun neyi sembolize ettiğini anlamaya pek olanak sağlamıyor. her gün bir İnek. Çünkü onlar. bir koyun ve bir de İnsan yer. dağıtıcı başlangıçla da ilgili gösterilmiştir. Ve yeraltı saltanatının sahibi olarak karşımıza çıkar. sabahlan ve akşamlan suyun başına gelirken selam vermek gerekiyor.KARI KARI: Mitolojik zeminde oluşmuş bir destan kahramanı. Türk etnik-kültürel geleneğinde mitolojik Ulu Ana'nın en eski örneklerin­ den biridir. ölüm geti­ ren. kısırlara çocuk sahibi olmak için yardım etmek veya çocuklann koruyuculuğunu yapmak gibi bir İşlevler yürütürken. "Kan" motifi. "Yiğit ve Küpe giren" adındaki Kazak hikayesinde. eski yapısal ve anlamsal olarak geniş potansi­ yellere sahip Ulu Ana bütüncüllüğüne bağlılığının bir göstergesi de onun su İle olan bağlılığında ortaya çıkmaktadır. verimlilik ve bereketi sembolize eden mitolojik bir bütüncüllükten gelmektedir. "Kan" motifi de bu yapıda bir motiftir. "Küpe giren ka­ rt" da aynı Tepegöz gibi. Azerbaycan Türkle­ rinin mitolojik inanışlanna göre. Orta dünyayla ye­ raltı dünyası arasındaki kuyudan çıkan "küpe giren kan"nın yeraltı saltanatı sahibi olduğu. şeytanî bir motif olduğundan dolayı da yeraltı dünyasıyla bağlantılıdır. Yani. mitolojik temeline göre. Bu motifin.

üreme. Bu beyaz saçlı kan. bu konuların kozmogonik metinler İçerisinde olması bakımından. İnsanlara sa­ d e c e zaran dokunan şer güç "İfrite" de "küp kansı "dır. Birçok Türkistan bahşişinin uykusuna gelen. tılsımlı ve oldukça kötü betim­ lenen. Küp. halklann büyük bir bölümü­ nün gözünde "ana rahmini. O her şeyi görür ve bilir. Ölülerin konulduğu kil küpler. dünyanın sonu geldiğinde bütün canlılar ölüp gidecektir. verimlilik ve ölüp-dlrilme (veya ölüp-geri dönme) kavramlannı kendinde birleştiriyor. tekrar dünyaya geleceğine ina­ nılırdı. "Küp kansı" ifadesi aslında Ulu Ana motifinin izlerine de işaret ediyor. çocuğun ana kamında olduğu gibi. Bütün bunlar. Kış mevsiminin kendisi. kadınlara doğum zama­ nında yardım eder ve onlan korur. onlara davul götü­ rüp. sembolik ağdan. mitolojik "kan" motifinin. Ş. bahşılık yapmaya zorlayan. Sami Lü­ gatinde "dnlerin en korkuncu" olarak verilir. Geriye kalan bir "kan nine". dizleri ve başı göğsüne doğru bükülü vaziyette konulurdu ve yer ananın kamından tekrar doğup. Azerbaycan hikayelerinde sihirli. Azerbaycan mitolojik metinleri içerisinde evrensel kazayı an­ latan mitolojik metinlerdeki "kan" ise öl üp-d iril meyi gösteren yer­ yüzünü sembolize ediyor. Azerbaycan Türklerinin mitolojik görüş­ lerinde ihtiyar bir kan şeklinde betimlenirdi. Küp mezara konulan ölü. 302 . "Kan" motifinin ikili işlevinin te­ melinde herhangi bir kültürel geleneğin etkisi değil. beyaz sakallı kan motifi vardır.KARI Kan motifiyle ilgili Azerbaycan Türk hikayelerinde kullanılan "küp kansı" iradesi de onun şeytanî varlık olmasından kaynaklanı­ yor. kadının hayat verici organını" semboli­ ze ediyor. bazen göze görünen. mitolojik bü­ tüncüllüğün kendi doğasından gelen özellikler bulunmaktadır. Eski çağlarda küpten defin kabı olarak yaraıianmalan da bu anlayışla bağlıdır. Dünyanın sonundan söz eden mitolojik metinlerde "kan" motifine rastlanması. bazense görünmez olan. yaratılış sürecindeki "ulu ağ ana" motifini andı­ rıyor. Azerbaycan mitolojik me­ tinlerinde anlatılanlara bakılırsa. Bununla birlikte dünya seliyle ilgili Türk hal klan arasında yaşamakta olan mitolojik hikâyelerde de "kan" motifine rastlanır. bir de kurt ola­ caktır.

araştı rmaalara on­ larla ilgili bazı bilgiler kazandırmıştır. bu çocuklara bakamaz ve onlan götürüp dağa bırakırlar. çiltanlar da "kayberenler" gibi dağlarda yaşayıp. Azerbaycan Türklerinin inanışlanna göre. Yaşlı çift. hayvan lan n artıp çoğalmasını sağlarlar. Onun İçin. Bu "Zamane Kan" motifi. Dağlarda. Bu kırk 303 . dağdayken bir tehlikeyle karşılaşan Kırgız. "Kayberen"in mal. Ancak tüm anlatılan lan incelemek. taşlarda yaşayan ve hayvanlan koruyan bu ruhlar. içirir ve büyütür. KAYBEREN: Kırgızlann iyiliksever ruhlar arasına dahil ettikleri ve "kayberen". Ve o ipin kınlmasryla insanın ömrü sona erer. Kayberenler gelip onlan yedirir. kırk çiltan. yedi dağın arkasında yedi tılsımın içinde oturup ge­ ce gündüz yün eğirmenini döndüren "Zamane Kan" motifidir. aynı zamanda yaşadı klan yerin iyesidirler. Bunun İçin de ava çık­ madan önce. Mitolojik İnanışlarda. sanki Dağ Ruhu inana ve Çiltan motifiyle kaynayıp kans­ ın ıştır. Kırgızlann görüşlerine göre. Allah onlara.KAYBEREN yaratılış sürecindeki mitolojik İlahe Ana l^tüncüllüğünden geldiğini ve onun izlerini taşıdığını gösterir. kırk evlat verir. "kayberen"den yardım ister ve "Başına dolanayım kayberen. herkesin hayati gizil bir iple gökyüzüne bağlıdır. İnsa­ nın varlığı gökyüzüyle ilgili düşünülürdü. Onlann sayısı kırk olduğu için de onlara "kırk çiltan" denilir. Dünyadaki bütün karmaşalar da ondan kaynaklanmaktadır. Son zamanlara kadar yaşlı lan n bile. yazılı edeblyatiardaki bir şekil de yedi ır­ maktan ötede. "Kan nine" motifinin. Ömürleri boyunca çocuk sahibi olmak için Al­ lah'a yarvanriar. hayvanlan korurlardı. Kırgızlann İnanana gö­ re bu ruhlar. Kayberen hakkındaki bir rivayette şöyle deniliyor: "Bir kan koca­ nın hiç evladı yoktu. yardım eti" derdi. uğurlu geçmesi için "kayberen"den yardım İsterler. Ancak kızdınldıklan zaman da hayvanlan telef edebilirler. "kayp eren" veya "kayıp eren" adlanyla andıklan ruh­ lar. dağlarda yaşarlar ve hayvanlan korurlar. yaşlanıp güçten düştüklerinde. " kayberen" ler hakkında agk bir fikri yoktu. hayvan iyesi ve koruyucu olduğuna ilişkin görüşler. insanlann talihini kanştinr.

Göze görünmeyen bu eviiyalann yaşadı klanna. nur yüzlü" anlamına gelen "eren. İnsanlar onlara saygısızlık etmekten korkarlar. Yerli halk tarafından her yılın yazı ve sonbahannda "kayberenler" için kurbanlar kesilir. "kayberen" adı iki söz­ cükten oluşuyor. Anadolu ve Azerbaycan Türkleri arasında çocuklan korkutmak için uydurulan bir varlık Anadolu Türkleri ve Kazaklann "Kayış Bacak" adı verdikleri "Kayış Baldır". oradan geçen304 . Kırk Erenler-Kııklar) KAYIP ERENLER: (bak: Aranklar. insanlann gözüne görünmeyen koruyu­ culara dönüşürler. ırmak kenarında oturup. kendi ayaklan üzerinde du­ rup yürüyemez. Kayberen inana ata kültüyle bağlıdır." Kazak halk kültüründe göze görünmeyen varlıklar veya şeytan­ lar olarak bilinen "kayıp İren" adı. Onun adına. en çok "çıkanlar" ve "kırk çiltan" anlamında kullanılmıştır. evliyalar hakkındaki görüşlerden kaynaklanan bir anlayışı irade eder. ayaklan kayıştan olan gulyabanidir. Kayberen) KAYIŞ BALDIR: Irak Türkmenleri. "Baba tükti şaştı aziz-Kayıp iren kırk şilten" iradesinde karşımıza çıkmaktadır.KAYIP ERENLER çocuk büyüdükten sonra. "Kayıp erenler" ("kayberenler". "kayb eren") kavramı. Sonra kayış ayaklan m onun beline ooiayıp. Bu İna­ nışa göre "kayberenler"." Nur yüzlü eren olarak bilinen. Anadolu Türklerinde "kayb erenleri" şeklinde rastlanır ve eski Inanışlann bir izi gibi. O. Türk halklarının birçoğunda rastlanabilir. "Göze görünmez" anlamında olan "kayıp" ve "kutsal. Eren. sayılan kırk olup. yolu bi­ tinceye kadar onun bırakmaz. Elsiz ve ayaksız bir İhtiyar görünümünde olan bu varlık. insanlann gözü­ ne görünmeden onlann arasında yaşayan ve doğaüstü güçlere sa­ hip olduklanna inanılan "çiltan" motifleri Orta Asya'nın diğer halklannda da vardır. gariban bir görünüş sergileyerek. daha çok dağ başlan nda olduklanna ve yaşadıktan yerin çevresindeki İnsanlan ko­ ruduktan na İnanılır. Bunun için de yoldan giden insanlan aldatıp. eviiyalann insan kılığına girmiş ruhlarıdır­ lar. onun boynuna biner. (bak: Eren.

böyle bir hikâye anlatılarak. Gök Börü erenim Kayrahan!. KAYRA KAN: Şamanizm dünya görüşüyle yaşayan Altay Türkleri­ nin mitolojik inançlannda "Kaargan" (Kagir gan) adında bir varlık yer almaktadır. M. Elleriyle de sıkı sıkıya sanlıp. Gökyü­ zünde yaşayan. yolcunun bedeni­ ne sanlır. Kazaklar arasında Kayırhan bahşişi olan ve sonsuzluğa çare bu­ lan şamanın adının "Kayrakan" olması da dikkat çekiddir. yazı ise göklerde geçirir. onu omzuna alarak ırmağın diğer kıyısına geçirmelerini rica eder. akşam ezanından sonra ortaya çıkar. Koru­ yucu ruh. o insan şaman olur. O. Tuva Türklerinin dualannda geçer: "Tann'mın kayı­ nı!. Potanİn'İn yazdığına göre.KAYRAKAN lerden. Uryanhay ve Soyonlar ise İki tür eren olduğu gibi İki tür "kayrakan" olduğuna İna­ nırlardı. Söylenenlere göre "Kayış Baldır" uzadıkça uzanan. On yedi yolun kesiştiği yerde yaşar ve Ülgen'le Erlik arasında aracılık yapar. Nevruz Bayramı ile ilgili şarkı sözlerinde "Kayrahan" deni­ len bir aaklı ruhun adının geçmesi de oldukça anlamlıdır. başı bulutlara değen korkunç bir canlıdır. Aynca. şaman dualannda Erilk'ln kendisi de "Kayra Han" adryla anılır. değişik renklerde yıldınm çaktınr. Tann'nın müjdecisi olan "Kayrakan" veya "Kayra Han" adı.. kışı yeryüzünde. Eliade'ye göre. Boz kurdum!" Altay şaman m e ­ tinlerine göre ulu "Kayrakan". "Kayış Baldır" motifi. Bununla birlikte. yıldınm çakbnr. Bir yoruma göre. 305 . Bunlardan biri yerde diğeri ise gökyüzünde yaşar.. evliya Umay Ana'nın Slblıya şaman dualanndakl adlanndan bir de "lmay İçe Kayrahan"dır. mitolojik sözlüklerde Arap halk kültürüyle de açıklanır. "Ne dersem. Q. Yakutlarda Gök Tann'sının izi olan Tangra Kayrakan" ile şaman çok fazla birbiriyle uğraşmazlar. onun yapacak­ sın" diyerek. O. "Kayış Baldı r~ın kamından bir anda yılana benzer üç arşın uzunluğunda iki ayak çkıp. çocukJann akşam ka­ ranlığında evden gkmalannın ve yaramazlık yapmalannın önüne geçilmek isteniliyormuş. Kim onu omzuna alırsa. Altaylar yıldınm çaktığı zaman "kayrakan" derlerdi. Bu yıldınm kimin başı­ na düşerse. o insanı kendi kölesi yapar.

İslâm'daki Allah'ın "Rahman. Şamanizmdekİ şamanın koruyucu ruhlanyla aynı İşlevi yerine getirir. öbür dünyayla olan ilintilerinin bir göstergesidir. mitolojik ya­ pılı. Müslümanlığın kabulünden sonra. himaye etmek" anlamındadır. Hakaslann geleneksel görüşlerindeki "Kayrakan" anlayışı. KEÇEL (KEL): Türk halklan kültüründe geniş yer tutan. tüm gök ruh lan n adına eklenen bir sırattı. Yaratılış destanında Tann Karahan" de­ nilen ve yeryüzünün yaratıcısı sayılan Tann. ulu Tann'dır ve buradaki "Kayrakan" sözü "korumak. Halik" gibi vasıflanna uygundur ve Taala" kavramına yakın bir anlam ifade eder. Allah'a ait olmuştur. Mitolojik Ulu Ana Bütünlüğünün unsurlannı ta­ şıyan "Küpegiren" ve büyücü kan gibi motiflerin kel betimlenmesi. Eski Tuvalılar. Bazı destanlarda. V. Savaşan ordunun ardından gelir ve elindeki davulla kamlık ede­ rek. Esas kahramanın yardımcısı gibi or­ taya çıkar. sevimli" anlamına gelmesi de dikkat çekicidir. Rahim. Bu sözcük Türk dillerinde geniş bir yer bulan "kavra­ mak" fiilinden türemiştir. kahramanın kendisinin kele dönüşerek öbür dün­ yaya gitmesi. kar yağdırarak 306 . en büyük yarana ve en ulu güç olarak gölcyüzüne taparlardı ve onun ululuğunu "Kayırakan" diye­ rek gösterirlerdi. saklamak. kel motifinin de diğer yardıma karak­ terler gibi kahraman motifinden türediği fikrine götürmüştür. araştırmaalan. Kel karakteri. Bir Kazak hikâyesinde. Ülgen ile aynı olduğu düşünülen ilk yaratılış çağındaki dinî-mitolojik varlık olarak bilinen Tengri Kayrakan"ın kendisi olabilir. güneşli bir günde firtına gkanp. ölenleri diriltir. Moğollann tapındıklan dağlara verdikleri sırat olarak bilinen "Kainhan"ın. sihirli hikâyelerde. inisiasiya merasimleriyle ilintili düşünüyor. hilekârlık özelliği de vardır. Bu. Çokbilmiş olmakla birlikte. Tazşa" (kel anlamındaki "daz" sözcü­ ğünden türeme). kahramanın kafasına keçi derisi geçirerek geçici olarak kendini kel görünümüne sokmasını. Bu özellik. Propp. "küçük. Altay efsanelerinde kel şaman kadın motifi var­ dır. alaya bir kahraman motifi.KEÇEL Altay Türklerinin Tengri Kayrakan" dedikleri varlık.

Bunun için de kel karakteri öbür dünyaya özgü varlıklarla ilgilidir. Köroğlündaki "Kel Hamza"nın bir adı da "Keloğlan"dır. bu ad artında bilinen tüm ruhlar. Haddinden fazla kıskanç bir koca görünümünde düşünülen "Ke­ keni". Sibirya şamanlannın dualannda da "Ata kel Tann. kel Tan­ n'nın küçük oğlu. Araştırmacılara göre. Kekemelik demonik dünyayla bağlılığın veya insanlarla ruhlar ara­ sında aracılığın bir göstergesidir. kelça (Türkmen). Ke­ loğlan (Türk) gibi adlarla bilinen motifin ana gkış noktası. bu­ radaki "Ata kel Tann" Moğol kökenli olan. Azerbay­ can halk kültüründeki "Kelniyyat"tir. Saka Türkçesinde bu ruhun adryla bir­ likte çoğu zaman onun bir özelliği gibi olan. bir yere akın etmeye hazırlanırken. Sibirya Tatariannın geleneksel görüşlerindekl firtına yaratan şeytanî ruh da kel bir kadındır. Mitolojik motiflerle zengin "Altaln Sayın Süme" destanında da kahraman bir kel oğlan olup. "Işığı malan Tengri "nin çevirisidir. gülünç görünüşlü ve peltek dillidirler. Diğer Türk halklannda. Manas destanındaki bir sahnede. beni zengin eti" denilir. Bu ruhlar göklerden yere inen bulut kız­ lan nın insanoğlu ile dnsel temasından türemişlerdir. Konuştuklan zaman acayip bir şekilde kekelerler. şaman davuilannda daha çok hilal şeklinde çizilirdi. Bu adın anlamı da "kel" de­ mektir. Azerbaycan Türklerinin güneşi çağırma merasimlerinde de "Kel Kız" motifine rastlanır. (bak: Kellik) KELEENİ: Yakut Şamanizmlne göre kamlık yaptığı zaman şamanın yanında hazır bulunan bir ruh. yanmcılıgı bildiren "Keltegey" lakabı kullanılır. Tanrıyla haberle­ şen" Targıl Taz" adındaki kahine sırt kemiği ile fal baktınr.KELEENİ her tarafı toz duman içinde bırakır. gökyüzünün yedi katını ve yıldızlan dolaşır. Kazak çocuklan da kar fırtınası olduğu zaman Tazdın üyine g e t " (Kelin evine git) derler. Colay Han. Moğol inanışında -Sulum" denilen şeytan da keldir. 307 . kel (Özbek). Şaman İnanış­ lanna göre. Şehvet duygusu yaratıp cinsel istek uyandıran ruh gibi tanınan "Keleeni" tek gözlüdür ve her iki ayağı da topaldır. Araştırmacılar Tazşa"yı diğer demonik varlıklarla karşılaştırdıklannda benzer özellikler buluyorlar.

Ve bulduktan bu güçle. bazı araştırmaalar taralın­ dan. tek gözlü ve keldirler. KELLEGÖZ: (bak: Tepegöz) KELLİK: Türk mitolojisinde demonik varlıklann oldukça yaygın İşa­ retlerinden biri. Yeraltı dünyasının lideri olan Erlik'İn bindiği öküzün bîr özelliği de kel olmasıdır. Orta Asya'daki Avar (Juan juan) imparatorluğunu kuran sülalenin ceddi de kel karalı biri sayılırdı. "gider gelmez"e yollanan kahramanlar bu yeraltı dünyasının işaretlerini ka­ bul edip. Yakut inanışına göre kötü ruhlar olan Abaasılar. "KeleenTyi gönderirlerdi. onun yan diri olması gibi açıklanmıştır. tek elli ve tek ayaklı kel bir kadınla evlenir. bu yolla "ilâhî güç"e kavuşmuş sa­ yılırlar. Öbür dünyaya veya hikayelerdeki deyimle. onlann ulu ecdadı kel biriymiş. Proto-Moğol halkı­ nın İnanışlanna göre. bu varlıklann öbür dünyayla ilgilerinin bir göstergesidir. demonik tabiatlı. Atlarıyla birlikte kel kılığına giren Türk hikaye ve destan kahramanlan. Altay Inanışlannda da baş tann seviyesinde tutulan (aslında İse koruyucu ruh olan) T a z Kaan" (Kel Han) da bu özelliği taşıyanlardandır. Propp. Azerbaycan Türk hikâyelerinde kahramanın kel görünüşünü ka­ bul etmesi. kılığını değiştirip kel olması İçin öğüt verir. kele dönüşürler. tek gözlü. dünyalar arasındaki engelleri aşabilirler. Bazı destanlarda kahramanın kel bir çocuğa dönüşmesi. Orak ve Mamay destanının kahramanı. kaçan yardıma ruhlan geri getirmek için. Böylece hastalık yaratan ruhlan aramaktan bazen çekinir veya onlan korumak için bile bile yalanlar söyler. kahramanın kele dönüşmesini motiflerin en eskisi sayar. Kozı Körpös'e. Sibirya'nın Türk halklannda kahramanın veya atının mu­ cizevî bir şekilde kele dc^üşmesryle benzerdir. yaşlı bir kadın. Kel olmalan. tek ayaklı. V. Buryat inanışlannda baş Tann olan. Kahramanlar göklerdeki savaşlarda güç bulmak için kel olur­ lar. 308 . Bunun dışında genellikle "Keleenİ" her zaman şamanın sözünü dinlemez ve işini her zaman vicdanla yapmaz.KELLEGÖZ Yazılanlara göre samanlar.

dünya­ nın tam ortasında yükselen "Pustag" dağının altındaki sulardan olu­ şan âlemde yaşar. kaosu. Diğer çenesi ise sıcağı ve yazı. dünyaya gelişin ve doğuşun sembolü sa­ yılırdı. hiçbir olağanüstü varlığın 309 . "ker" (hahr) ve "yutpa" (yutma) sözcüklerinden oluşmuştur. kellik ve d o ğ u m kavramlan. Güney Sibirya Türklerinin inanışına göre. başlangıa. Şeytanî tabi­ atlı olan ve adına "Kıday Mahsıın" da denilen bu nah. dünyanın tam merkezindeki dağın zirvesinde yaşa­ yan "Ker Balığın" kamında korunurdu. Yeryüzünde yaşayan "Ker Yutpa" koca bir yılan.KIDAY BAHSİ Karada saç olrnarnası. Geçid ölüm gibi sembolize edilen inisiasiya merasiminde prağın sagnın kesilmesi. hayvanlann "kut"u ve çocuklann "yula" denilen ruhu. adına "Yutpa" denilen bez parçası asılırdı ve yeraltı dünyası canavarlannı temsil ederdi. "Ker Balık". KIDAY BAHSİ: Yakutlann Hıristiyanlığa kadarki dinî inançlannda ye­ raltı dünyasıyla Hİntilendirilen mitolojik bir varlığın adı. Şoriann geleneksel dinî görüşlerine göre. Onun her kıpırdadığında yer titrer. İnanışa göre onlann İçleri karanlık bir âlemdir. "KerYupa" oldukça eski bir motiftir ve sembolik olarak. Alt çenesi yere değerken üst çenesi gökyüzüne dokunan bu balık benzeri canavann çenelerin­ den biri soğuğu. ölümünün ardından yeniden doğuşunu sembolize ediyordu. (bak: Saç) KEMBER: (bale Kamber Ata) KER YlflPA: Yılbegen'ie birlikte Altay metinlerinde de sık sık rastla­ nan mitolojik bir karakter. Şimdiye kadar yuttu klan tüm insanlar ve hayvanlar ora­ dadır. Onun diğer bir adı da "Ker Balık'tır. son bahan ve kışı getirir. Al­ tay şamanlan nın cüppelerinin bir yerine. İlk arkaik anlamlarıyla kendini gösterir. karanlığı ve kötülüğü temsil eder. Burada gülüş. Bu ad. Türk halklann geleneklerinde çocuklann saçlarının kesilmesi inisiasiya özelliği taşımıştır ve destan kahramanının İnisiasiya merasiminde olduğunu gösteren kellik özelliğiyle ilgilidir. O. Yakutlann ge­ leneksel görüşlerinde önemli yer tutar. "Ker Balık" ise koca bir balık şeklinde betimlenir.

onu manevî yaratıcılan olarak görürler ve "Ben Kıday Bahsı'nın oğluyum" derler. O. bir işe başlamadan önce genellikle. Yabaku. Hıristiyan me­ tinlerinden gelen ve Türk Müslüman halklan arasında da adı yayılan Hazreti Davut. Dtvan-ı Lügat-it Türk'te ise Kırgız. bayram sayıl­ mıştır. Kırgızlann Manas Destanında da demirci ustaya "Darkan" denilmektedir. Hazreti Da310 . Harezm'in güneyindeki eski bir kalede gecelemeliydi. Yakutlar. Örneğin. Samanlığın demircilikle ilintilendirilmesi inana. demirden yararlanmayı insanlara İlk öğreten de O'dur. Onun İçin de demirci us talan. burada hiç durmadan demircilikle uğraşır. Demircilik sanatını ve hat­ ta samanlık yapma becerisini İnsanlara veren de "Kıday Bahsi" ol­ muştur. O. Demircinin karısına da saygı göstererek. aynı zamanda hayırsever bir varlık olarak düşünülür. ona "Darhan-Tarhan" diye­ rek başvururlar. demirciliğe kabul olunma törenine katılan insanlara zarar verirdi. Aleyüsselam" derlerdi. O. Kıpçak ve başka boylann halklannın demiri ulu saydıklan ve kutsal bildikleri için ona yemin ettikleri yazıyor. Şam an lan n çoğu. Türk halklan da bugünü dinî ve ulusal bayram saymıştır ve İlkbaharda zindan üzerinde demir döverek bu bayramı kutlamakta­ dırlar. Demircilikle saman­ lığın birleştiği bu töreni. demirciyle şamanın aynı kökenden olduğuna inanırlar. üstat ve de koruyucu olduğunu gösterir. İnanışa göre. demir dağı erimiş ve oradan ışıklı dünyaya yol açılmıştır. Bugün. İnanışa göre "Kıday Bahsi".KIDAY B A H S İ egemenliği atana girmeyen koruyucu bir ruhtur. Ancak yeraltında yaşadığı İçin de sonuçta kötü ruh gibi tanınmıştır. demircilerin koruyucusudur. Onun yeraltında demirden bir ev­ de yaşadığına İnanılır. İnanışa göre. Hazreti Davut'un hayır duasını alabilmek için. Orta Asya'nın Türk hal klan na göre. Özbeklerde yeni samanlık yapmaya baş­ lamış birisi. Adındaki "bahsi" unvanı onun ilk öğreten. "Hazreti Davut. Ergenekon destanındaki kurtancı demirci motifi de kökleri itiba­ riyle oldukça eski çağlarla İlişkilendirilir. demirciliğin ko­ ruyucusu sayılırdı. şaman yönetirdi. Ve ancak törenden başanlı bir şekilde geçtikten sonra onlan bu zararlardan kurtarırdı. diğer Türk halklannda da vardır.

Kıpçak ve diğer boy­ lann insanlan yemin ettikleri zaman kılıa gkanp ön­ lerine koyarlar ve "yeminini tutmaz İsen bu kılıç ka­ na boyansın!" derierdi. eğilip kı­ lıcı öpmek suretiyle yemin edilirdi. Attila'nın kılıcına Tengri Kılıcı" derlerdi. Dilbilgisi uzmanlannın çoğu. onun Fars dilinden gelme olduğunu söylerler. aslında "kut" köküne daya­ nır. Yemin edildiğinde. kılıa Tann'nın bir sembolü olarak gösterirler­ di.uğur. "Huday" ve "Huda" gibi sözcüklerde de rastlanan "kut" sözcüğünün birçok Türk topluluk! an nda "Tann. 311 . Allah" anlamı vardır. Bazı kaynaklardan edinilen bilgi­ lere göre. Kılıçla sembolize edilen Savaş Ruhu için kurban mera­ simi. kanıtlardan yoksundur.KILIÇ vut'un demircilerin pîri olması hakkındaki inanışlarda da demircilik­ le samanlık arasındaki ilişki gözlenmektedir. hayat gücü. baba ocağından asla uzaklaştınlmazdı. Kılıç Savaş Ruhu'nun sembolü sayılırdı ve kılıç kurban verme tö­ reni de onun şerefine yapılırdı. Hunlann en çok saygı gösterdikleri ruhlardan birinin adı­ nın anlamı kılıçtı. iskitler de bununla İlgili olarak. M. Sonra birçok âyinle birlikte kurban kesme merasimini gerçekleştirirlerdi. Onlar kılıcı tannnın bir nimeti görürlerdi. Nesilden nesile aktanlıp. "Kuday". can. Bu tören. Kılıca kurban verme töreni şu şekil­ de gerçekleşirdi: Hunlar her şeyden önce kutsal bildikleri bir a ğ a a n dal budağını bir araya yığıp. Tann'nın Türklere savaşta yardım etmesi amacryla ya­ pılırdı. Kut ise "ruh. "Kıday Bahsi" veya "Kuday Bahsi" şeklinde kullanılabilen bu kavramın ilk kısmı olan "Kıday-kuday". yüksek bir tepe oluştururlardı ve üzeri­ ne de kılıa koyarlardı. Dede Korkut Kitabında da Oğuzlann en kutsal yeminlerinden biri "kılıama toğranayım" olarak yer alıyor. Yabaku. Kaşgari'nin "Divan-1 Lügat-it Türkçünde şöyle yazıyor: Kırgız. o zamanlann silahlannın en önemlisi olan kılıçla gerçekleşiyordu. mutluluk" anlamlan na gelir. Ancak bu düşünce. (bale Kut) KILIÇ: Eski Türklerde "kılıç" kutsal sayılırdı.

Hakaslann Altın Ank destanında İse taştan doğan kahraman. kahramana özel olan "Misri Kılıç"ı. Anadolu ve Azerbaycan'da üzerine kılıç resimleri işlenmiş mezar taşlanna da rastlamak mümkündür. kahramanın temel yardıma güçlerin­ den bir olan mitolojik at. Destanın bir versiyonunda kanadı olarak betimlenir. Kanatlı at motiflerine Türk halk kültürü ve inan ıslan nda da sık rastlanır. halkının susuzluktan perişan olduğunu görünce el­ mas kılıa başının üstüne kaldınp. Köroğlu efsanesinde. Eceli yenmeyi hedef edinmiş Ural Batır'a. Köroğlu'nun 312 . atlar gökyüzündeki güneşten inmişlerdir. onun kötü ruhlarla savaşması İçin gerekliydi. Kurana ye­ min etmekle eşdeğer sayılırdı. Şamanlann da âyinler sı­ rasında kullandıklan nesnelerden biri tahta kılıç olurdu. Gökten gelen böyle silahlar. Ağ-boz atın sözüyle krvıkım saçan kılıa göle vurur ve gölde bir yol açlır. başka hiçbir kılıca benzemez ve gökten düşmüş yıldınm parçasından ya­ pılmıştır. Bu hikâyelerde kılıa belinden düşen kahraman. Kahraman. Altay ve Yakut halklan arasında yaygın olan bir ina­ nışa göre. Âşık Paşaoğlu tarihinde. babası.KıRAT Azerbaycan'da İslâm'ın en güçlü olduğu zamanlarda bile cami­ lerin bahçesinde bulunan hayat ağacına yemin etmek. yere öyle bir vurur ki yerden su çı­ kar. Yıldınm Hamisi tarafından gönderildiğine inanıldığı için kutsal bilinirlerdi. ersunlanmış kılıç gü­ cüyle büyülü engelleri ortadan kaldırabilir. kahramanın canını da temsil edebilir. ölümcül halde yere yığılır ve ancak tekrar kılıç beline bağlandığında dirilebilir. Osman Gazi'nin atadan kalma kılıandan ve Osmanlı Hanedanı'ndan padişah olanIann bu kılıa ziyaret etmeleri gerektiğinden söz edilir. KIRAT: KÖroğlu destanının. kılıcıyla birlikte doğar. Sihirli hikayelerdeki kılıç. Ural Batır'ın devamı olan "Ağ-boz At" destanında da Şülgen. Bu kılıçla ecelden başka her şeyi yenmek mümkün­ dür. ölmezlik suyu­ nu bulması gerektiğini öğütler ve atadan kalma kıvılcım saçan el­ mas kılıcı verir. Bu. Bazı des­ tanlarda ise kahramanın sadece efsunlu bir kılıçla şeytanî güçlerin üstesinden gelebileceği anlatılır. Ural Batır.

Türk halklannın bir İnanışına göre de normal atlarla. Kaynaklarda "kır" sözcüğünün "gökyüzü" anlamına gelmesi ve di­ ğer bazı veriler. KIRK ERENLER-KIRKLAR: Türk halklannın mitolojik görüşlerinde sonsuza kadar yaşayacaklanna inanılan varlıklar. öbür dünya­ ya özgü atlann çiftleşmesinden doğan atlar. Göze görünmez olup. Şamanizmle halk sûfiliğinln kesiştiği yerde duran "Kırklar" veya "kayıp eren" ruhlannın koruyuculuk işlevi İslâm öncesi çağlann İnançlanyla İlgilidir. kül rengi. "Kırat" gibi atlar. "Kırat"ın belli bir süre karan­ lık yerde tutulması. Bu özellik "kır" sözcüğü için de geçerlidir.. görünüş olarak çirkin olurlar. yiğitlik göstergesi olan "Kırat"ı da asimetrik görünüşlü ve çelimsizdir. 313 . Hakaslarda "kır" söz­ cüğü "boz" anlamını korumuştur. ancak inislaslyadan geçtikten sonra olağanüstü doğuşla kahraman lan n atianna dönüşüp. Mitolojide ise boz ve ağ-boz aflar gökyüzüyle ilintilendirilir. Mitolojik âlemle ilgili Köroğlu gibi efsanevî bir kahramanın.KIRK ERENLER-KIRKLAR "Kırat"ı ise deniz aygınyla çöl atının ilişkisinden doğan bir attır. asimetriktirler. koyu mavi ve kül renginde bir at" olarak tanımlanır. her an her yerde bulunabilen "Kırk Erenler". Hak'ka kavuşmuş kimseleri ve seçilmiş İnsanlan kendi saflanna dahil ederier. toprak ve gökyüzüne bağlı mitolojik kökenli bir at olduğu kanaatini doğurmuştur. su. inisiasiya olayını sembolize ediyor. Şeytanî dünyaya alt olan mitolojik doğaya sahip at­ lar. tek gözlü veya iki boynuzlu at şeklinde görulur. Bu İnanan izlerini Azerbaycan Türk hikâyelerinin birçoğunda. "boz. Sonraki zamanlarda ise bu varlıklar Müslümanlığın görünür kalıplannı kabul etmiş ve İslâm fbrmlanna bürünmüştür. Bu birleşmeden doğan çirkin yavru. koyu boz renginden olan "Kırat"ın. Azerbaycan Türk Halk Şiveleri Lügatj'nde "Kırat". altı ayaklı. Böyle mitolojik bir atan sürünün içinde yer alması ise onun marji­ nal doğasıyla ilgilidir. Dede Korkut'un büyüsü sayesinde gerçek anlamda "Kırat" olur. onlann yenilmezliğini sağ­ layarak karakterlerini tamamlayabilirler. "Kırat" da normal dışı bir kaynaktan olduğu İçin böyle bir at­ tır. araştırmaalarda.

Tasavvufta dünyayı yöneten erenlerin sayısı kırktır. Q. "kir" adıyla hitap ederdi. "Kırklann" elinden aldığı badeyi içmekle birlikte. Tür­ kistan'daki "Kırk Çiltanlar" ve "Kayıp Erenler" adlarıyla bilinen "Kırk Erenler". Bu varlık çok uzun boyludur ve genellikle insanlann gözüne görünmez. Türk destanlannda geniş ölçüde korunmuştur. Onlar eve hayır ve bereket getirir. Nogaylann "Albastı" hakkındaki görüşleri İse belirsizdir. demonik tabiatlı "Albastı" motifiyle ilişkilidir. Köroğlu'nun gözleri önündeki gaflet perde­ si aralanır. büyük olasılıkla yanlış adlandınlan bu motif. âşıklar ve çalgıalann koruyucusu olarak ortaya gkmışlar. Nogaylann geleneksel görüşlerinde adı geçen demonik karakterler arasında "Kir Köylek" adında demonik bir varlığa rastlanır. (bak: Kayıberen) KİMSENE: Türk dinî-mitolojik dünya görüşünde koruyucu ruhlar sis­ temine İllntilendirilen mitolojik bir varlık Azerbaycan Türklerinde bu varlıkla İlgili geleneksel inanışı aktaran bir metinde şöyle denilir: "Evde insan olmasa da içeri girildiğinde selam verilir. "iren" ve "yaren": gökten İnmiş olan güçlü şamanlann adıydı. Ancak bu görüşlere bakılarsa. yüksek yerlerde kurbanlar verilirdi. Kuş kılığında İn­ sanlann uykusuna gelir. yeraltında yaşayan. Saka Türkleri bu ruhlara. Uykuda "Kırklar"ın elinden bâde alıp içmekle vergi verilmesi olayı. 314 ." KİR: Saka Türklerinin inanışlanna göre. Bu şaman lan n şerifine. Erenlik İse Şamanizmdekl "eren-iren" kültünden gelir. Evde kimse­ ler var denilir. "Albasö" denilen bu varlığın erkek görüşünde olanıdır. "Kir Köylek". Potanin'in Altay ve Uryanhayiar hakkında yazdığı metinlerden anla­ şıldığına göre "eren". tek ayak­ lı. bahşılar.KİMSENE Hazreti Ali ve Hızır'ın da "Kırk Erenler" arasında sayılması. İlk anlamı anlaşılamadıgı İçin. Türkİslâm düşüncesinde "Kırklar" kültünün dinî tutumuyla ilgilidir. tek gözlü ve kel varlıklar olarak betimlenen değişken tabiatlı kötü ruhlar vardır. Bu ruhlar genel olarak "abaasılar" adı altında toplanır­ lar.

Bu tören. Şaman kamük yaptığı zaman görünmeden onu çıkarıp törene katılanlardan birinin yüzüne takar. Verbitski'nin yazılannda rastlanabilir. bu durumda 315 . Bu törenle ilgili ilk bilgilere V. Şorlar sonbaharda ürünü topladıktan sonra "Paktıgan" adında özel bir tören yaparlardı. Potapov'un anlattığına göre. bolluklu ve verimli olması dileğiyle yapılır. Bununla doğanın yaz dönemindeki yeniden uyanışı sembolize edi­ lir. Etnik edebi­ yatlarda erotikllğlyle bilinen Tayılga" töreninin benzerine. (Aslında sadece "Koça Kan"ın maskesini atar. P. Ülgen'ln kızıyla şamanın evliliğinden dünyaya gelen. Zelenin'in makalesinde rastlanır. bilimsel edebiyatlarda kararlaştırılmış bir kanı yoktur. zaman zaman "Paktıg Kan" ile birlikte aynı hikayelerde yer alır. Bu törenle ilgili daha geniş bilgiye D. Bu törene öz­ gü eşyalar arasında ağaçtan yapılmış "Fallus" da yer alır. "Koca kan" töreni. gökyüzünün birlnd katında şamanın karşısına gkar ve onun yolunu keser. Ancak Kumandinler. J.) Kumandlnlerin inanışına göre. Sonunda o. kişiler arasında dar bir çevrede yapılan törenin erotik kısmını anlatmıştır. başka Türk halklannda da rastlanır. birbiriyle zıt fikirler vardır. Tö­ renin ve adının kökeniyle ilgili. törenin aynnülannı ondan gizlemiş­ lerdir. Aynntilannın öğrenilmesi zor olan bu törene verilen "Koça" adı hakkında. törene katılıp şaman soyundan gelen ve hem de "Koça Kan"ın şar­ kı lan nı ezbere bilen birinin üstüne atar. "Koça Kan'ı. Kumandlnlerde ise bu törenin adı "Koçagan"dı. Bir inanışa göre. bereketli. Zelenin de at kurbanlık edildiği zaman. başka bir bilgiye göre ise kendisi de aslında şaman olan "Koça Kan". Yüzüne maske takılan kişi coşup sağa sola vurmaya başlar. Al taylar Ülgen'e kurban verir­ ken. Şaman ondan kurtulmaya çalışır. bereket anlayışıyla ilgili olup bolluk ve verimlilik amacıyla yapılır. üzeri şekillerle süslenmiş bir maske var.K O Ç A KAN KOÇA KAN: Kumandinlerde eski bir tören ve bu törenle ilgili mito­ lojik varlığın adı. Ülgen'e at kurban edildiği zaman yapılan törende "Koça Kan". L. be­ yaz kabuklu toz ağacının kabuğundan yapılan ve adına "Koça" de­ nilen. "Koça Kan"ın kendisi de bereket ve bolluğu temsil eden bir varlıktır. bu adla erotik bir tören yaparlar. Onun anlattıklanna göre. D.

K O Ç A KAN "Koça Kan'ın ruhu bu kişiye geçer ve o kişi coşarak bir aygır gibi hareket etmeye başlar. Sonra sağ eline bir asa, sol elinde İse Fail usu temsilen bir ağaç alır ve dolaşarak "Koça Kan" oyununu oynamaya başlar. Onun arkasına da öç dört kişi takılır. "Koça Kan" her evin penceresi önünde durur, zıplayarak şarkısını söylemeye başlar. Son­ ra onun ardından gelen çocuklardan biri eve girip, "Koça Kan'ın payını alır. Sonra "Koça Kan" başka bir eve gider ve yine aynı şarkı­ yı söylemeye başlar. Tüm köyü böyle dolaştıktan sonra komşu kö­ ye geçer. Karşısına gkan biri olursa onu durdurur, Fallusunu ayaklannın arasına alıp, sevişme taklidi yapar. Bu hareket "Koça Kan"ın ruhundan cinsel güç ve becerinin kazanılmasını sembolize eder. Böyle yapıldığı sürece, yoldan geçenlerin hiçbiri onu bırakıp kaçma­ malıdır. Kadınlar ve kızlar ise onunla karşılaşmamaya çalışırlar.'Ama karşılaştıktan taktirde de "Koça Kan", elindeki Fallusu sadece onlann koltuklarının altına koyup bırakırdı. Komşu köyleri gezip dolaştıktan sonra, akşama doğru döner. Arkadaşlanyla topladıklan hediyeleri bir yere yığıp bayram şenliği düzenlerler. Sonra gençler İki gruba aynlıp, ahlaksız sözleri olan şarkılar söyleyerek oyun oynamaya baş­ larlar. Her şarkıdan sonra kaybeden taraftan biri, diğer gruba dahil olur. Bu oyun, evliliği ve nikahı sembolize eder. Sibirya Türklerinde, dinî inanışlan pratikte öğrenmek açısından da önemli olan bu tören. Kutsal Kayın Ağacının tapınma işaretlerini de kendinde korumuştur. Yakında akrabası ölenler hariç herkes bu törene katılır. Tüm bunlann yapılmasındaki amaç: ürünün bol olması, avın uğurlu geçmesi ve ev ahalisinin mutJuk İçinde yaşamasıdır. Böyle erotik törenler, Tuvalar. Çel kanlar ve güneyde yaşayan A (taylar arasında da yaygındı. Kurban ve diğer törenlerin erotik İçerik taşımasına, Kumandinlerde olduğu gibi, Şoriarda ve Teleutlarda da rastlanmaktaydı. Şorlarda bu tören-oyun, kurban verilen at olan "Koçigan" adıyla anılır ve bereket, bolluk a m a a taşır. Teleutlarda ise böyle hareketler Ülg e n ' e kurban verilen törenlerde görülür. "Koça Kan"ın ata ruhunu ve hatta ata şaman ruhunu sembolize ettiği de düşünülebilir. "Koça Kan"ın başka bir özelliği de maske ile olan ilintisldir. "Ko­ ça" adının "maske" anlamına geldiği de söylenir. Azerbaycan halk
316

KODU oyunlar tarihî araşürmacılan, "Kosa Oyunu"dakl bu maskeyi, haklı olarak, bereket ve bollukla ilişkili düşünüyorlar. Bereket amaayla yapılan eski törenlerin ItJd gücü olan "koça" motifinin, "maske" an­ lamına gelmesi, bu görüşü doğruluyor. "Koça" ve "kosa" adlannın arasındaki yakınlığı anlamak içinse sessel yakınlığının dışında, arkaik kutsallık anlamlan, kutsal görevleri ve temsil ettikleri semboller ağ­ sından da araştınlmalıdır. KODU: Nevruz bayramına birkaç gün kala gerçekle­ şen ve âyin kökenli bir oyun olan. "Kodu kodu "da geçen mitolojik bir motif adı. "Kodu"nun başına ge­ çirilen keçe veya deriden (bazen de kağıttan) yapılmış şiş şeklinde bir şapka, büyük olasılık­ la boynuzu sembolize ediyordu. "Kodu"nun ölüp-dlrilmesi de Türk Tanrıcılık sistemi açısın­ dan mitolojik bir içerik taşır. "Kodu'nun bir motif olarak canlandınldığı bu tören-oyunun Nev­ ruzdan önce yapılması da rastlantı gereği olma­ mıştır. Nevruz bayramı, doğanın kıştan sonra yazın yeniden dirilmesiyle İlgili, ölüp-dirilmeler zindri şeklinde ortaya çıkan hayatın dönüşümKodu lülüğünü ve ebedî hayat kavramını aktaran zengin kavramlar sistemi üzerine kurulmuştur.

G

(Qodu)

"Kodu kodu" oyunu. Nevruz bayramını karşılamakla birlikte, ke­ sintisiz yağmurlar yağdığında güneşi çağırmak İçin de oynanır. Bu. "Kodu'nun güneşle ilgili olabileceği fikrini doğurmuştur. Zaten "Kodu'nun Nevruz bayramıyla bağlı ilk şekil de güneşten ayn de­ ğildir. Yusuf Vezirin görüşüne göre, "Kodu" aslında güneşin benzeri ve onun sembolü şeklinde yapılmıştır. "Kodu" kavramı gerçekten de ateş İle ilgiliyse, o zaman Sumerierdeki "Utu" ile de karşılaştınlabilir. Başka bir görüşe göre de "Kodu". Farsçadaki "Huda" sözcü­ ğüyle İlgilidir ve Güneş llahesi'nin adını çağnştınr. M. H. Tahmasib ise bu sözcüğünü anlamının hâlâ açıklanamadığını yazıyor. 317

KOPUZ KOPUZ: En eski Türklerde, bahşı-ozanlann ağıt yakarken, destanlar anlatırken ve dinî âyinlerde kullandıklan oldukça eski bir müzik ale­ ti. Müzik, mitolojik görüşlerde genellikle, ruhlar dünyasıyla ilintili düşünüldüğü gibi, "kopuz" da ritüel bir özellik taşımıştır. M. Kaşgarî'nin "Divan-ı Lügat-it Türk"ünde, "kobzamak, kobzatmak" şek­ linde bir ifadeye rastlanır. V. Radlov'a göre ise Kırgız şamanlan da­ vul yerine "Kopuz" çalarlardı. Kahramanlık hikâyelerini anlatanlar da bunu "kopuz" eşliğinde gerçekleştirirlerdi. 17. yüzyıldan sonraki Türk edebiyatında, "kopuz" ve "kopuz" çalanlara pek rastlanmıyor. Kazak samanlığına dair verilerde ise havada uçan ve çarpışmada at­ lan ölen "kopuzlara" bile rastlanır. Çok eski zamanlarda "kopuz at" motifi, güçlü ve büyük şamanlar hakkındaki rivayetler için önemli bir motifti. Bakşılar da âyin zamanlannda "kopuz"dan yararlanırlardı. Kazak­ lar ve Karakalpaklar arasında dolaşan rivayetlere göre, "kopuz"un yaratıcısı Evliya Korkut Atadır. Bunun için de O, "kopuzun pîri" sa­ yılır. Ç. Velihanov'a göre şamanlar, bahşılann pîri olan Korkut Ata'nın kopuzundan, tören zamanlannda ritüel bir çalgı aleti olarak yararlanırlardı. Şaman mitolojisini anlatan efsane­ lerde bu bilgi doğrulanıyor. Al taylar, Kırgızlar ve Hakaslarda da hastalann tedavisi için "kopuz"dan yararlanılıyordu. "Kopuz"un ritüel anlamı, şamanlann kendi yar­ d ı m a ruhlannı çağırmak için onun sesini kullanmalarryla da kendini göstermiş oluyor. Türkistan bahşılannın söylediklerine göre de yardıma ruhlan olan cinler, sadece "kopuz" un sesiyle çağırdı klan za­ man onlann yardımına gelirdi. "Kopuz'un bezen­ mesi de bu anlamda estetikten çok dinî anlam taşır. Çünkü "kopuz'a takılan her bir nesnenin kendi anlamı vardır. Şamanlar, başkalannın eli değmesin diye, dokunulmaz bildikleri "ko­ puz" lan nı kendi yavruları gibi korurlardı. Kır­ gız-Kazaklarda, bir bahsinin "kopuz"unu baş318

KOR
ka birinin eline alması günah sayılırdı. Böy­ le bir günahı işlemiş olan insan, bahşılann yardıma ruhlan olan cinlerden zarar göre­ cek demekti. Dede Korkut Kitabı'nda adına "Kolca i Kopuz" denilen ve daha çok "Dede Kor­ kut Kopuzu" olarak anılan bu çalgı aleti, 9 gizli-kutsal konumdadır. Oğuz yiğitleri, M düşmanın elinde kopuz gördükleri zapj man, "Dede Korkut Kopuzu"na saygı olarak düşmana bile dokunmazlardı. Dede Korkut/la ilgili rivayetlerde, ölüw mün bile "kopuz"dan korkup. Korkut Ata'ya yakla­ şamadığı yazıyor. "Kopuz" sesindeki kutsallık duyulduğu sürece Ölüm. Korkut Ata'ya yanaşamaz ve Ölünün canını almak için "ko­ puz" un susmasını bekler. Başka bir rivayette de "kopuz"un yıllarca Korkut Ata'nın mezan başında aaklı sesler gkardığı geçer. Bu da "kopuz"un Türk halklan arasında kutsal bilindiğinin bir işaretidir. Bu aynca. Sibiryalı Türklerin şamanın gömüldüğü mezann yanındaki ağaca onun davulunu asmalan olayıyla da yakınlık göstermektedir. KOR (GOR): Mitolojik dünya modeli bakımından, yeri, yeraltı âlemini, ölümü ve geniş anlamıyla kaosu sembolize ediyor. SumerAkad mitolojisinde de yeraltı karanlık dünyasının bir adı, "Kur"dur. Bazen şahıslaştınlmış bir varlık olarak kullanılan ve ilk anlamı "Dağ" olan "Kur" sözcüğü, anlam bakımından "Kor" ile yakınlık içindedir ve bu anlamda Sumer-Türk dil paralelliği açısından da ilgi çekmek­ tedir. Mitolojik düşüncenin kuralları açısından "Kor" doğum yeri ola­ rak düşünüldüğünden, dağ, mağara ve beşik anlayışlarıyla bir grup oluşturmuştur. Mitolojik düşüncede vergi verilmesi, aynı zamanda Ulu Ana ve onun değişikliğe uğramış hali olan koruyucu ruh motif­ lerinin adıyla ilgilidir. Yani vergi verilmesi, öbür dünya güçlerinin müdahalesiyle açıklanıyordu. Şiirsel (manzum) mitolojinin kuralla319

K O R K U T ATA nndan biri gibi, "Kor" motifi de yerin ta kendisi-olarak düşünülmüştür. Örneğin, Sİnszyan Kazaklan arasında son cağlara kadar süren bir İnanışa göre, tambur çalmayı öğrenmek isteyen biri, tamburunu dine alıp, "Kor"da yatıp sabahlaımış. Kazak efsanelerinin bir versiyonunda "Korkut", "Kor"dan akmış olan devden doğuyor. Bu anlamda hiç şüphesiz, "Korkut" adı "Kor" motifiyle bağlıdır. "Köroğlu" destanının Türkmen versiyonun­ da da kahraman "Kor"da doğduğu için, "Köroğlu" adını alır. Yeraltı Âlemi ve yeri sembolize eden "Kor", birçok Türk halklannın inanışla­ nnda, yiğidin ve kahramanın anası, veya ona güç veren ana gibi düşünülmüştür. Orta Asya rivayetlerinden birinde, "Koroğlu"nun doğumu şöyle anlatılır: Güzel okluğu için. atası tarafından hiç kimse görmesin diye, demirden bir sarayda saklanan, ancak gün ışığından hamile kalıp, bunun için de öldürülen bir kızdan, hem de "Kor"da dünyaya gelir. Onun için de adına "Köroğlu" denilir. Aslında bu ri­ vayette, kainatın bir bütün olarak kavrandığı eski çağlann inanışla­ nyla bağlı, "Koroğlu"nun Gök Oğlu olduğuna dair İşaretler vardır. Bir diğer Türkistan rivayetinde ise kahraman, mezarda diri diri gö­ mülen hamile kadından, evliyalann yardımıyla doğar. Onun yenil­ m e z olması için, "yerin içinde", yani "Kor"da doğması gerekiyordu, (bak Köroğlu; Sinoğlu) Harezm Vadisi Türklerinin inananda, müzisyenlerin, âşıklann ve şamanlann koruyucusu olan "Aşık Aydın"ın mezan, ziyaret yeridir. Aşık, mezan üstüne yatanlann rüyasına gelip, onlara âşıklık yetene­ ği, şairlik veya samanlık gücü verirdi. KORKUT ATA: Türk mitolojisinin arkaik yapılı bir motifi, "islâm'ın bile kopuzuyla birlikte Müslüman evliya olarak kabul etmeye mec­ bur olduğu" mitolojik bir varlık. "Gerçek Türk ruhunun taşryıası olan" bu varlığın bağlı bulunduğu mitolojik bütüncüllük, etnikkültürel geleneğin en derin katlanna kadar İşlemiştir. İlk yapısını ko­ ruyup sakJayabilen "Korkut Ata", etnik-kültürel gelenekte, bir evliya ve keramet sahibi ulu atadandır. Eski Türk destanlannda adlan na rastlanan Hızır. Bozkurt, Ulug Türk. Domrul ve benzeri mitolojik 320

KORKUT ATA varlıklarla O'nun arasındaki yap isal-anlamsal benzerlikler, bu mito­ lojik motifin arkaik özellikli olduğunu gösterir. Bu benzerliklerin te­ melinde ise işlevsel bakımdan bu motifleri birbirine yakınlaştıran ve hatta bazen aynı İşlevlerle yükleyen arkaik yapılı Ulu Ana motifi gi­ bi, "ezelî bir formül" bulunur. "Korkut Ata" motlflndekl kültürel kah­ raman çizgileri, onun 'Tören Hamisi" motifine olan bağlılığını da açıkça gösterir. Oğuznamedekl bir atasözünde "Geleceği Allah'tan başka kimse bilmez" denilmektedir. Ancak Dede Korkut Kitabına göre. Korkut Ata, Oğuzlann bilgicidir. Dediği her şey olur ve gelecekten haberler verir. Allah, onun gönlüne ilham verir. Bütün Oğuznamelerin so­ nunda. Korkut Ata, gazl-erenlere başına gelenleri anlatır. Gönlünün coştuğu zamanlarda söyledikleri ise ata ruhlu atalann sözleridir. Dede Korkut Kitabı'nın önsözünün ilk cümlesinde, O'nun Mu­ hammet Peygamber zamanına yakın bir zamanda Bayat boyundan koptuğu yazılıdır. Kazaklar arasında dolaşan halk hikayelerinin bir versiyonunda onun peri kızından doğduğu irade ediliyor. Başka bir versiyonda ise "annesi mezardan çıkmış bir dev" olarak gösterili­ yor. "Ala gözlü dev kızından" doğulduğu söylenen Korkut Ata'nın mucizevî bir şekilde dünyaya gelmesi, O'nu Gök Oğlu motifine de yaklaştı nr. O, Korkut Ata'nın adının geçtiği kaynaklarda, maddî olarak kavranabilen gerçekmiş gibi düşünülen tarihî bir karakter çizgileri taşı­ yor. Hızır gibi. onun da birkaç yerde mezannın olduğuna dair inanç, gerçek maddî varlık ve güç olarak kavrandığını gösteriyor. Orta As­ ya'nın yazılı abidesi olan "Dost Sultan Tarihi "ne göre Korkut, bahşılann ve putperestlerin peygamberiydi. E. Nevayî, "büyük ilham sa­ hibi" olarak tanımladığı O n u n , tanıtmaya ihtiyacı olmayan ünlü biri olduğunu ve gelecekten haber verdiğini yazar. Müneccimbaşı'nın Arapça olarak yazdığı Tarih'te, Türkmenler arasında Korkut Ata adlı bir evliyanın varlığından söz edilir. Başkurtlarda "Korkut Ata Evliyasfna Ufa vilayeti Başkurtlanndakl Kırgız cemiyetinin ulu babası ve ecdadı gözüyle bakılırdı. Başkurt tören türkülerinde O. bir büyücüdür ve aaklı ruhlan kovacak büyülü 321

KORKUT ATA bir güce sahiptir. Türkistan bahşılan O'nu daha çok, "Ata Korkut Ev­ liya" adryla bilirlerdi. Kazak ve Kırgızlann geleneksel görüşlerinde ise Korkut Ata, ilk Kırgız samandır ve kopuz çalmayı ve türkü söyle­ meyi de İlk O öğretmiştir. Kazak köylerinde. Korkut Ata'nın kuşlann dilini bildiğine inanılırdı. O aynı zamanda insanlan hastalıklardan ve belâlardan koruyan ulu ruhtu. Bahşılar, "Çağırdığım zaman gel, pirim!" diyerek, bu koruyucu ruhu yardıma çağırırlardı. Türkmen "Şahsenem ve Garip"inin Çovdır versiyonunda Şahsenem, ata ru­ huyla ilgili ulu Korkut Ata'dan, bir evliya gibi Garip'i her türlü belâdan korumasınr İstiyor. Korkut Ata'nın adryla İlgili metinleri İnceleyen araştırmacılar, ölümden kaçmasını göz önünde bulundurarak, onun şaman oldu­ ğunu da söylüyorlar. Gerçekten de Kazak-Kırgızlann inanışlannda en büyük evliyalardan sayılan Korkut Ata, bahşılann pîri olarak bili­ nirdi. E. Dfvayev, Kırgızlar arasında Müslüman bir kutsallık taşıyan Korkut Ata'nın mezannın, şife bulmak amacıyla en uzak yerlerden gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olduğunu yazar. Korkut adıyla ilgili efsanelerin büyük çoğunluğunda, ölümden kaçma motifinin değişik versiyonlanna rastlanır. Korkut Ata, bu ef­ sanelerden birinde, ozanlann koruyucusu olarak geçerken, diğer bir efsanede kopuzun yaratıcısı olarak karşımıza akıyor. O bir kültürel kahraman, demiurg ve kültürel süredn başlatıasıdır. Değişik efsa­ nelerde evliya, şaman, tabip, şeyh ve d e d e gibi adlarla geçen, mo­ tifler dünyasından gelen bu kahraman daima ölümsüzlüğü aktanr. Korkut Ata hald<ındakl tarihî bilgiler, mitolojik metinler ve efsa­ neler, bu motifin Türk karakteri taşıdığını gösterir. Dede Korkut Kitabı'nda, şecerelerde, efsanelerde ve Oğuz atalan sözlerinde yaşayan Korkut Ata, içerik olarak tek olan bir varlığın değişik şekillerde su­ nuluşudur. Yani onun samanlığı, şeyhliği, tabipliği ve evliyalığı bir­ birini tamamlar ve her biri diğerine bağlıdır. Bu motifin bilgiçlik sembolü halini alması, daha sonralan gerçekleşen bir olaydır. Oğuznameler de O'nun adına bağlanarak, bu adla birlikte anılmış­ tır.
323

KORKUT ATA Azerbaycan Türkleri arasından kaydedilen bir inanışa göre, dün­ yadaki her şeyin adını Korkut Ata koymuştur. Yiğitlere de "er" adı veren korkut atanın bu özelliği, onu bir demiurg ve kültürel kahra­ man makamına yükseltiyor. Onda, temeli söze dayanan anlam âleminin yaratıcısı motifini göımek mümkündür. Onun her şeyi bilmesi, gelecekten türlü haberler vermesi ve ay­ rıca tören hamisi olması olayı, onu Gök Oğlu motifine de yakınlaştınr. Şaman dualarında onun hakkında "Su Ayağı Er Korkut" denil­ mesi de eskilerde bir hami ruh olduğuna dair inanan kalmasıdır. Su şiirsel mitolojik düşüncede yeraltı dünyasının unsuru olduğundan. Er Korkut'u da yeraltı dünyasına bağlıyor. Bahşılar, felaketlerden koruyabilecek güçte olduğuna inandıkları bu ulu varlık hakkında "Ölü dersem, ölü değil. Diri dersem, diri de­ ğil. Ata Korkut evliya" derler. Bu sözler, sonralan şaman motiflerine dönüşen Gök Oğullannın ölümsüzlüklerine de işaret ediyor. Korkut Ata'nın adı. V. Radlov'un kaleme aldığı bahşı metninde, İslâm bü­ yükleriyle bir yerde kullanılır. "Ata Korkut Evliya" adlandmlması. onun t a n n a Türkün gözünde ata ruhunun taşıyıcısı, İslâm'ı kabul et­ miş Türkün gözünde İse evliya olduğunu gösterir. Korkut motifinin gelecekten haber vermek- jff 5jk ten tutun da ad koymaya kadar. Oğuzname\\ leri yaratmaktan, tabipliğe kadar ve hatta evliya fonksiyonunda birçok işlevle karşımıza gkması da yine buradan kaynaklanmakta­ dır. Bir tabip olup, hastalan tedavi eden Korkut Ata, aynı anda Oğuz ilinin baş bilgicidir. Olmuşlan ve olacaklan ha­ ber verir ve bu anlamda etniktoplumsal belleğin koruyucusudur. Onun ölümden kaçma motifi İse İlk şamanın ölümle mücadelesinin başka bir şeklidir ve İslâm'la bir alâkası yoktur. Korkut Ata'nın kendi ölüm haberini uykusunda alması da
324

*\

K O R O O S U N ATA normal ölümlülere yasak olan gizli bilgilerin ona acık olduğunun göstergesidir. Öldükten sonra ise mezannın bir ziyaret yerine dö­ nüşmesi ve hasta!ann tedavi için geldiği bir ümit yeri olması da onun koruyucu ruh olduğunun kanıtıdır. Onun mezannın Sir Derya'da, Derbend'de, Van'da ve başka birçok yerde gösterilmesi (Ka­ zakistan'ın her vilayetinde bile onun bir mezan var) de onun. belâlardan koruyan hami nah olduğunun geleneksel görüşlerdekj ifadesidir. Ölümden kaçarak dünyanın dört bir yanını dolaşan ve hiçbir yer­ de rahat edemeyen Korkut Ata. rahatlığı sadece evrensel düzenin başlayıp, bittiği yer olan dünyanın merkezinde, sulann üzerinde bu­ lur. Çünkü orası, kutsal gizli dünyayla bağlanan yerdir. Galiba daha sonralan, ölümden kaçma motifi dikkate alınmadan ve İlk mitolojik anlamı göz önünde bulundurulmadan, sırf "Korkut" adının zahiri benzerliği temel alınarak ve ölümden korkup kaçtığı varsayılarak, halk düşüncesinde bu deyim "korku" ve "korkmak" sözcüğüyle ilişkilendirilmiştjr. Korkut Ata. destan ve şecere geleneğinde de güzel sözler söyleyip yol gösteren bir bilgiç ve danışmanlık yapan bir ak­ sakaldır. Salır Baba Oğuznamesi'nde Korkut Ata'nın şairliğine gön­ derme yapan yerler de onun ozanlığından haber verir. Türk etnik-kültürel geleneğinde evrensel düzenin dağılmasıyla ilgili eshatolojik modele bağlı fikirler de ilk ozan, bahşılann piri, ge­ leceği bilen büyük şaman ve Evliya Korkut'un adıyla İlişkilendlrillr. Bu da Türk etnik-kültürel geleneğindeki Dede Korkut unsurianyta bir bütüncüllük içindedir. Korkut Ata motifi, canlı âlemin olaylanna benzer bir şekilde İçeri­ den hareket halinde, kendiliğinden oluşan bir olay olmuş, evrimi boyunca da geleneksel kültürün kural lan içerisinde kendi kendine şekillenmiştir. KOROOSUN ATA: K. Yudahin'in "Kırgızca-Rusça Sözlügü"nde, bu ad "Koroson Ata" veya sadece "Koroson" şeklinde kaydedilmiştir. Mitolojik kökenli olduğu belirtilen bu kavram, Kırgızlarda Çiçek Ru­ hu'nun adını bildirir. Eski ve geleneksel kültürlerde hastalı klan tem325

KOSA
sil eden değişik motifler vardı. Bunun İçin de bu aaklı ruhlann zararlannı engellemek için, dinî uygulamalarda bazı tedavi yöntemlerine başvurulurdu. Kırgızlarda. Çiçek Ruhu olarak tanınan "Koroosun Ata" motifi de onlardan biriydi. Halk inanana göre, ç'çek hastalığı yedi kardeş olurmuş. Bu has­ talığın bir ailede ortaya çıkması, ailenin tüm fertleri ve hatta o kö­ yün tamamında büyük korku ve heyecan yaratırdı. Böyle bir za­ manda "çiçek" sözcüğünü ağzına almaya kimse cesaret etmezdi. Onun yerine "Koroosun Ata evliyam, bize misafir gelmiştir" derler­ di. Sonra da "Koroosun Ata"nın adına kurban kesilip dua okunurdu. Ardından da hızlıca başka bir yere göç edilirdi. İnanışa göre ırmağın akar yönünde yani aşağıya doğru göç edilirse. Çiçek Ruhu da onlar­ la birlikte gelir. Çiçek hastalığına tutulmuş olanlan ise daha önce kendisi de çiçek hastalığına tutulmuş, elden ayaktan düşmüş İhtiyar bir kadınla yurtta bırakırlardı. Çiçek hastalığına tutulan ailenin reisi de çiçek ruhundan affedil­ melerini diler ve hastası düzeldiği taktirde en çok sevdiği hayvanı "Koroosun Ata'ya kurban vereceğine söz verirdi. Bununla birlikte hasta düzelsin diye on gün boyunca, günde üç kez çeşitli törenler yapılıp "Koroosun Ata"dan yardım istenirdi. Kırgızlar, Çiçek Ruhunun gönlünü kazanmak için başka dinsel törenlere de başvururlardı. Hayırsever Nur yüzlü bir ihtiyar olarak betimlenen Çiçek Ruhu "Koroosun Ata'ya kurbanlık olarak koç ke­ silirdi.

KOSA: Erotik içerikli tören-âyin v e inanışlar, geleneklerin takvimle
bağlı dönemleriyle İlgili düşünülürdü. Bu bakımdan doğanın bahar mevsiminde uyanışını sembolize eden "Kos kosa" veya "Koşa oyu­ nu" karakteristiktir. Nevruz Bayramı günlerinde bahann gelişi dola­ yısıyla oynanan, kışın ölümünü, bahann gelişini gülünç bir biçimde canlandıran bu oyun, zenginliği ve rengarenkiiğiyle tanımlanır. Bu oyunda, bayrama birkaç gün kala, mahalle çocuklan evlerin önlerin­ de oynayarak seyircilerden para ve gıda malzemeleri toplarlar. Dans etmeyi bilen bir çocuğun üzerine ters çevrilmiş bir kürk giydi326

KOSA rilir. yüzüne kağıttan yapılmış maske takılır, kafasına da şeker kâğıdından yapılmış uzun bir şapka takılır, beline çıngıraklı bir kemer bağlanır, boynuna da çın­ gırak asılır. Bu "kosa "yı mahalle çocuklan bir araya alıp, evleri dolaşarak şarkı-türkü söylerlerdi. "Kosa" da bu şarkılarla dans ederdi. Bu oyun başlangıçtaki arkaik kutsal ka­ rakterlerini son dönemlere kadar açık bir şekilde korumuştur. Zaman zaman "Kodu kodu" adını da taşıyan bu oyun halk tiyatrosu niteliği kazanmıştır. Araştirmaalar, "kosa"nın giyiminden kuşamına, boynundaki çngıraktan kafasındaki şiş şapkaya ka­ dar şamanın giyiminin sembollerini görmüşlerdir. Azerbaycan'da çok sayıda versiyonu bulunun bu halk oyunu, Anadolu'ya da yayılmıştır. Van'da "Kosa Oyunu" de­ nen bu oyun, her yıl mart ayının 20'sinde oynanır. Başlıca kaynağını doğanın tam olarak bilinmeyen yönlerini sembolize eden kutsal un­ surlardan alan bu oyuna katılanlar, kurt, tilki, çakal gibi hayvanların kılığına girerler. Bu doğanın başlangıanın sembolüdür, inanışa gö­ re, "kosa" kimin evine girerse, aynı yıl o eve hayır ve bereket gelir­ di. Onun için de evlere gelen "kosa" oyuncularına, ev sahipleri ek­ mek, yağ, un veya para hediye ederlerdi. Oyuncular bu şekilde kö­ yün bütün evlerini tek tek gezerdi. Köyün bütün halkı bu olaya sevi­ nip gülerdi. Buradaki işlevlerinde de görüldüğü gibi "kosa". İlkel çağ törenlerindeki büyücü, efsuncu veya din adamının gördüğü işi görürdü. "Kosa"nın geldiği eve bereket getirmesi, aslında onun bolluk, kazanç ve bereketle ilintili mitolojik görüşlerden geldiğini gösterir. Bereket kavramının kadın başlangıcıyla ilintili olması, bu oyunun ba­ zı yörelerde kadınlar arasında oyıvınmasındandır. Bu durumda, "kosa" motifini erkek kılığına girmiş bir kadın canlandınr. Bolluk amacryla oynanılan bu oyunda, "kosa"nın etrafında sekiz-on kadın dolaşır. Bunlar "kosa"nın kanlandır. Bu durum, mitolojik yorumda "kosa"nın dnsel gücünün çokluğunun göstergesidir. Genel olarak. 327

Her yeni hayat gülüşle başlar. Bu onu gizli dünyaya. Fallus. bu oyunun bir Fallus içerikli oyun olduğunu da gösterir. Yüzüne taktığı maskede Doğa Ruhuna olan inanan izleri yaşa­ dığı gibi. arkeolojik. En son çağlara kadar oynanan kutsal kaynaklı maskeli oyunlarda da en çok rastlanan un­ surlar içerisinde Fallus yer alır. Umay'a tapmanın oğlu ola­ cak şeklindeki eski inanışla işlevsel olarak yakınlık içindedir. Gerçekten de gülüşün kutsal bir yönü vardır. ço­ cuğu olamayan biri. Çirkin ve çelimsiz olması. Bu da oyunun bereket ve bolluk kavramından kaynaklandığının göstergesidir. Ancak yanlış olarak bu danslar. "Kosa"nın gülünç sözler söyleyerek eşekten inip. Bu inanış. şaka yapması­ nın ve seyircilerin gülerek ona katılmasının üreme kavramıyla ilişkisi vardır. onu Fallus haline getir­ mesi ve geleneksel metinlerde rastlanan diğer veriler. fellik hareket ve dansla toprağın verimliliğinin artırılacağına inanılırdı. mitolojik sembolizmine göre. ölümsüzlük. şen şakrak. tarihsel ve toplumsal araştırma­ larda kanıtlanmıştır. ölüp-dirilme veya çogalım kavram!an etrafında birleşen motiflerde seksüellik dikkat çeken özelliklerdendir. Dlonlsls'in fallık danslarıyla ilintilendirilmlştir. Azerbaycan'da uzun zaman "kosa" rolünü oynayan şahsın bo­ ru şeklindeki kemiğe bez parçası dolayıp. "Koşa" oyununun fellik özellikli danslarla bağlılığı da dikkat çeki­ cidir.KOSA hayatın dönüşümlülüğü. Azerbaycan halkı arasında yaşamakta olan bir inanışa göre. Doğanın değişimiyle İlgili oynanan kutsallık içeren tören karakterli oyunlarda Fallus olayına her zaman rastlanır. "Kosa"yı oynayanın bahtının açlacağı inanışı da üreme kavramıyla iliş­ kilidir. oğlu olurmuş. Fail usun üreme amacı taşımasının ev­ rensel karakterli olması. pantomim ha­ reketler. Beline çngıraklı kemer tak328 . "Kosa kosa" oyunundaki "kosa'nın fellikdanslan. "kosa" rolünde sahneye çakarsa. şeytanî mekana bağlayan bir aynntı gibi yorumlanabilir. oynak ve komik hareketlerden ibarettir. sadece etraftakileri güldürmek için uydu­ rulan zahiri bir kusur değil. "kosa"nın kürkü tersine giymesinin de kutsal anlamı var.

Eski­ den ilkbahar gününde. geceyle gündüzün eşit olduğu günde şenlik gibi yapılan bu tören de "kosa"nın adryla anılırdı. Hemedan'da oynanan oyunda ise "Ko­ sa geldi" sözlerini "Hoş geldi" diyenler. mitolojik dünyada kutsal içerikle oyun gibi. kafasına da İki boynuz ta­ karlar. onun şeytanî dünyayla olan bağlılığından ha­ ber verir. Her ça­ dırdan ona yiyecek verilmelidir. Bazen de "akıllı. yün sakal takar­ lar. kafiyeli sözlerin sıklıkla söylenmesi dikkat çeker. yüzüne un serpip. Eski yılın gidip. Bu aynı zamanda ritim ve dönüşüm kav­ ramıyla ilgilidir. yağmur yağmasını istedikleri zaman birine keçe bîr yelek giydirip. eski yılın kovulması ve yeni yılın gelişiyle ilgilidir. kutsal tören kaynaklı oyunlann hepsinde vardır. İran'ın Fars bölgesinde yaşayan Kaşgaylar. Çadır sahipleri onun başına su dökerler. yaşlı "kosa"nın tek gözlü betimlenmesi.KOSA ması ve boynuna çıngırak asması. çoğu zaman mantıksal bağlantılardan uzak olaylar dizisinden ibaret. "sakalı akmayan veya seyrek olan" anlamında Farsça'dan alınma olduğu gösterilir. Ölüp-dirilme motifi. ku­ raklık olduğunda. Bunun adına "Kosa Gelin" derler. hilekar kadın" anlamıyla Arap­ ça'dan g e ç m e olduğu yazılır. hazır yazılı metni olmayan. Bu da "kosa"nın üreme ve bereket ile İlgili olduğunun başka bir örneğidir. Güney Azerbaycan'da "kosa" oyununa "Ak KosaKara Kosa" denilir ve bu geleneğin Hazreti İbrahim'e kadar uzandığı söylenir. "Kosa" veya "Kosa gelin" oyununda. onlann fallık anlamı taşıdığına İşaret olarak değerlendirilir. tatlı isterim" diyen "Kosa Gelin" araaA A z i m z a ö e n i n hğryla göklerden yağmur yağacağına İnanılırdı. daha sonra İki ki­ şinin bir ağızdan "Ne getirdi?" demesinin cevabın­ da "bereket" derler. yağmur Azeri Ressam C getirdim. yeni yılın gelişini sembolize eden bu oyunda. Sembolik olan "kosa" adıyla ilgili çok sayıda oyun. Kaşgay aşiretleri ara­ sında "Kosa gelinim. atan boynuzlum. "Kosa" adının bazı kaynaklarda. Tasvirleri K ö s c 329 .

cinsel ilişkinin taklidini yaparlar. sonra ilk kültürel semboller oluşturulur ve kültürel kahramanlar meydana getirilir. en so­ nunda da onlara ruh verilir. sonradan dirilme motifi korunmuştur. Veya önce gökyüzü yerden uzaklaştırı­ lır. sonra bu topraktan çamur yapılıp. değişik şekillerde tanımlanmıştır. Her bir geleneğin yaratılış ve kozmogoni hakkında kendine has İnançlar sistemi vardır. baş­ ka bir deyişle kozmogonik metinlerdir. karanlık dolu bir hiçlikten başlayarak. Kaos. kaosu temsil eden güçler ve şeytanî varlıklar olan ejderhalarla savaşırlar. üreme ve ölümsüzlük kavram lan nı kendi içinde birleş­ tiren bir bütünlükten geldiğini gösterir. Bu metinlerin başlıca İçeriği kaosun evrene dönüşmesidir. Bu yaratılış süreci. önce ilk sudan balçık ya­ ratılır. yaratılışla ilgili metinler. İnsanlar yaratılır. sonra ilk insan yaratılır. sonra ilk insanın vücudundan ayn ayn doğal objeler yaratılır. Birçok kozmogonik metin­ de. Örneğin bir geleneğe göre. bu İlk varlıklar.KOSMOGENEZ Kuzey İrak'taki "Kosa" oyunu ise aynı zamanda bir öiüp-dirilme oyunudur. sonra kurutulup toprak yapılır. Sonra erkek ve kadın dans edip. "Kosa" çıktığı zaman soğukların duracağına inanılırdı. şeytanî varlık­ lardan ve yeryüzünün baştan başa sulardan ibaret olduğuna kadar. Bu inançların temel irade şekli. 330 . Bu oyunda da "kosa"nın ölüp. Kozmogonide bu kaos âlemi. yapısızlık ve her şeyin karma karışık ol­ masıdır. hiçbir şeyin olmadığı bir boşluk. Buradaki öiüp-dirilme ve cinsel ilişkinin taklidi. yokluk. ardından bu topraktan bitkiler yeşertilir. ye­ ni yılın girmesiyle yapılan takvim törenlerinde yeniden canlandırı­ yor. KOSMOGENEZ: Mitolojide dünyanın yaratılmasıyla ilgili inançlar sistemi. Bu oyunda ölen kişinin üzerine su dökülerek diriltilir. "kosa" motifinin de öiüp-dirilme. herhangi bir kozmogonik olayın başlangıç yeridir. Kaosun evrene dönüşme süreci­ nin aşama aşama gerçekleştiğini düşünmek mümkündür. eski yılın bitip. "Kosa" oyununa benzer bir oyun Türkiye'de Kırşehir kentinde Çiçekdağı bölgesinde oynanır ve adı "Kosa Gezdirme"dlr. Onun başlıca işaretleri düzensizlik.

Yani. Ancak bazı evren­ sel özellikli unsurlar da vardır. Bu unsurian Sami dinlerde. islâm. Bazı yazarlar abartarak bu anlayışı "yaratmak" gibi anlamlandırma hatasına düşüyorlar. (bak: Kosmogonik Metinler) KOZMOGONİK METİNLER: Kozmoloji görüşlerin ifadesi olup. "yaratmak" şeklinde agklanan "Kılın­ mak" anlamının altında "yoktan var etme"nin yaşanıp yaşanmadığı belli olmuyor. aşağıda yer ve bu ikisi arasında İnsanoğlunun yaratıImasından konuşulurken verilen bilgilerden anlaşıldığı gibi. Sonuç olarak Türk kozmogonisinde ikili (duallsm) bir anlayışın hakim olmasından söz etmek mümkün olmaz. yaratılış süreci. Hindu­ izmde ve benzeri dinlerde görmek mümkündür. Yaratılış metinlerinden de gö­ rüldüğü gibi. dünyanın yaratılışı hakkındaki mi­ tolojik görüşler sistemidir. Hıristiyanlık ve benzeri din unsuriannın etkisiyle karışık bir özellik kazanmıştır. Araştırmacılann büyük çoğun­ luğu eski Türklerin dünyanın yaratılması sorununa o kadar da merak göstermediklerini söylüyorlar. Bir nesnenin yaratılması için. ona sadece ad vermek yeterlidir. Tüm mitolojik sistemlerde yer alan kozmogonik metinlerde yaratılış 331 . Tann'nın yarana olmasıyla ilgili düşünce. Eski Türk yazılı abidelerinde (Kültigin ve Bilge Ka­ ğan kitabelerinin başlangıcında). bazı kozmogonik metinlerde de olduğu gi­ bi sözle adlandırma şeklinde de gerçekleşmiş olabilir.K O Z M O G O N İ K METİNLER Bu görüşlerin içinde en yaygınlanndan biri de Gök Ata ve Yer Ana İle İlgili görüşlerdir. "Koz­ molojik metinler" olarak da adlandınlabilen bu metinlerin. Böylece. Gerçekten de eski Türklerde dünyanın oluşumu ve İnsanın yara­ tılış ryla ilgili açık bir fikir oluşmamıştır. kainatın mekan zaman parametrelerinin görüntüsünü verir. Bu fikirler aslında tek yönlüdür. Türklerin yaratılışla bağlı dinî-mitolojik gö­ rüşlerinde. dünya sözle veya sözden yaratılmıştır. yukarıda gök. Türk kozmo­ gonisinde. Böylece mitolojik kozmogoni. şiirsel mi­ tolojik dünya görüşünün diğer şekilleri arasında Özel bir yeri vardır. Eski Türklerde yaratılış anlayışı dddi şekilde yabancılann etkisine manız kalmıştır. gökyüzü ve yeryüzü birbirini tamamlayan İki unsurdur.

İnsan ha­ yatının günlük uğraşılan. biçimsiz su ortamından yerin yaratılması. Yapışız kaostan düzenli evrene geçiş. hepsi te­ sadüflerin hakim olduğu kaostur. efsanelerin ve bazı halk kültürel anlatılannın yapısını belirlemiştir. Bu düşünce. Şiirsel mitolojinin kurallan da sadece dlnt-törensel içe­ rikle dünyada geçerlidir. Bütün etnik-kültürel sistemlerde ve halklann yarattığı kozmogo­ nik metinlerde. Genellikle herhangi bir metin kozmogonik özellik taşıyabi­ lir. Eliade'ye göre. Çünkü kaos ile ilk su aynı şey gibi görünmüştür. kaosun kendisinden türe­ miştir. Şiirsel mitolojik bilinç bakımından. dünyanın toparlanması konusunda en önemli aşama olarak kozmogonik metinlerde yerini almışür. geleneksel cemiyette. şiirsel mitolojik bilinç olayı olan kaostan evrene geçişi tekrarlamaktadır. İnsan yaratılışın unsurlanndan yaratılmıştır. şiirsel düşüncenin yüksek değerler sistemi içinde yer almaz. yerleşmenin kendi ya­ pısı bile mitolojik kozmogonik süreci aktarabilir. Dünyanın yaratılışını anlatan bu metinler. yeni düzen içinde olan ve düzenli İlişkiler üzerine kurulmuş dünya. kozmogonik gö­ rüşlerin hepsini içermeyebilir. Bu boşluk. Bu anlam ve içerik de en eski kozmogonik metinlerde korunup saklanmıştır. Neden-sonuç ilişkisinde olduğu kadar. doğa ve İnsanı birbiriyle İlişkİlendirir. Bu kurallann haricinde ne varsa. ilk başlangıç hep kaos olmuştur. mitolojik iç anlam ve içeriğini oluşturur. başka bir halk içinse yapısal yara­ na başlangıç sayılan su olmuştur. Ba­ har Bayramı ve yeni yılın karşılanması töreni.KOZMOGONİK METİNLER süreci anlatılır. Cemi­ yetin faaliyet mekanizmasının kendisi de şiirsel mitolojik düşüncey­ le belirlenir. dünyanın yaratılışından ön332 . Kozmogonik metinler çoğu zaman. İnsan. diğeri için karanlık. zamanın başlangıanda yaratı­ lışın başladığı mekân. bir halk İçin başlangıç. rivayetlerin. Kozmolojik inanışlar ve kozmogonik metinler de bu koordinatlarla bağlıdır. dün­ yaya benzerliğiyle kozmolojik sistemin unsurlanndan biridir. en yüksek dlnî-kutsal içerik taşır. Kozmolojik görüşlerle birlikte kozmogonik metin­ ler de önemli ölçüde diğer metinlerin. yaratılışın şimdiki durumu da şiirsel mitolojik düşüncede onun oluşumuyla İlintilidir. M. Kozmogonik metinlere göre evren. Mitolojik geleneklerde.

Daha sonra güneş. Elde olan metinlerde de yoktan var olma (ve­ ya var edilme) ve hiçlikten yaratılma süredne rastlanır. daha sonra da göğün yerden aynlmasryla yeraltı dünya.K O Z M O G O N İ K METİNLER ceki kaotik çağın görüntüsünü vererek başlar. Yani. Bazı Türk halk kültürel metinlerinde. Mitolojik sistemlerin çoğunda gökle sular âleminin başlangıçta aynı olduklan fikri hakim olmuştur. hiç de Türk kozmogonik metninin en arkaik şekil değil. Bu metin tipleri farklı geleneklerde oldukça birbirine benzer ve yakın durur. Türk mitolojisinde yaratılış sürecini anlatan kozmogonik metinle­ rin sayısı çok değildir. yeryüzü ve gök­ yüzü olmak üzere üçlü dünya yaratılmış olur. dünyanın aşa­ ma aşama nasıl yaratıldığını anlatmaya başlarlar. mekânın gerçek unsurlarla doldurulması ve bü­ tün yaratılanlann temelinde bir yaratıa olması fikri vardır. daha sonra da zaman. ay. Bununla birlikte yaratılışın böyle bir görüntüsünü veren me­ tinler. Metinlerdeki zaman oku. Yerin sular âleminden. her yeri baştan başa kaplayan ezelf deniz ve denizin dibindeki toprak. Yaratılış süreciyle ilgili başlıca kozmogonik olaylar arasında. Hatta biri di­ ğerinin tekranymış gibi gelir. mitolojik dünya modeli canlandınlır ve hikâye evrenin kaostan yarat İması sürednin anlatılmasryla başlar. daha eski bir modelin değişim geçirmiş hâli ola­ rak kabul edilebilir. evrensel mekânın yaratılması. gökyüzünün yerden ayrılıp aralanması. geçmişten şimdiye doğru yön belirler. Metinlerin çoğu. örneğin Şor kahramanlık hikâyelerinin başlangıç bölümlerinde. bilim adamlanna göre. Tann ve kültürel kah333 . ilk ezelî madde­ dirler. bitkiler ve di­ ğer canlılar ortaya çkar. Onunla birlikte yerin gökten ayn İması gerçekleşir. Bundan sonraki en önemli adım yerin yaratılmasıdır. Burada yara­ tılışın başlangıa olarak ilk su gösterilir. Genellikle farklı halklarda yaratılış düşüncesini aktaran kozmogonik metinler görü­ nüş olarak ne kadar yakın gözükseler de her ulusal mitolojik siste­ min kendine has yapisal-anlamsal özelliğini ifade eder. Dünyanın yaratılmasının kendisi de bir düzen içerisinde ortaya akar. Yeni kozmogonik metinlerde dünyanın ya­ ratılması zıtlıklann birbiri ardına yerleştirilmesinin sonucu olarak gö­ rülür. yaratılış süredne ka­ dar olan çağın olaylannı özel olarak vurgulamadan. yıldızlar. Başlangıçta kaos vardır.

. Kozmoloji modelinin başlan­ gıç anını nasıl kozmogonik metinler anlatıyorsa. Kafkas ve Anadolu Türklerinden yazıya alınmış olan yaratılış metinlerinde de değişik dinlerin etkisi görünmektedir. Çok eski çağlarda ortaya çıkan ve dünyanın sudan yaratılması şeklinde yaşayan bu mitolojik düşünce. dünyanın sonuyla İlintili "Ahır zaman"ın görüntüsünü de eshatolojik (dünyanın sonu334 . Ör­ neğin. Bu anlamda da kozmolojik mode­ lin izini taşır. kainat adlandırma yoluyla.. Dünyanın sözden.KOZMOGONİK METİNLER ramanlann bu dünyadaki faaliyetleri sonucunda dünya düzene gir­ miş olur. daha son rai an Türk tasav­ vurunda da yerini bulmuştur. yani adlandırma yoluyla yaratılması olayına da rastlanır. Çünkü. aşağıda boz yer yaratılanda." yani dünya­ nın yaratıldığı çağda. Sibirya ve Altay Türklerinde olduğu gibi. mi­ tolojik düşünceden ötürü yaratılış süreci. Türk yaratılış metinleri arkaik çağdan gelme anlam ve yapısını koruyabil­ miştir. yani sözle anlamlandırarak yaratılmıştır." sözleri. Tüm bunlara rağmen. "Yukanda gök Tann. gök yok iken ta ezelden var idim. kozmogonik metinlerde as­ lında dünyanın ilk başlangıcının su olduğu hakkındaki düşüncenin başka bir şekilde verilişidir. Ancak bu tip metinlerde eski Türkün yaratılış hakkında­ ki görüşünün tam olarak yansıdığını söylemek zor olur. dünyanın sonuyla ilgili mitolojik metinleri de kozmogo­ nik özellikli metinler içerisine dahil etmek mümkündür. tuttu dhanı serbeser (baştan başa). belli bir zaman ve mekân sınırlan içinde tekrarlanan bir olaydır. Türkistan..Cevherin bir tanesinden İleri pergel idİm-Cevheri ab eyledim. Örneğin.. O zaman yaratılış sözle gerçekleşir ve bir anlık olur. Türklerin gerçek tarih! babalannın insanoğullan üzerinde lider konumunda olmalan düşüncesi. Aslında. gerçekten de koz­ mogonik ve etnogonik süreçlerin mitolojik gelenekte tek bir süreç olarak kavranılmasının ürünüdür. Sayan-AItay Türklerinin kozmogonik metinlerinin bir versiyo­ nuna göre. Seyit Neslmrnin "Derya-i muhit coşa geldi-gökle mekan huruşa (kaynama) geldi" veya Şah Hatâyı" nin "Yer yok İken.

Tekrar tekrar ondan aynlıp yenilenir. Kozmosun parçası olup. kozmos ve kaos kendi kendine düzenlemenin ve ken­ dini kuımanın yoludur. Kâinat. Bu. Böylece hem kozmogonik hem de eshatolojik metinler tek bir kozmolojik model etrafında birleşmiş gibidirler. tören yoluyla şimdiden geçmişe bir geri dönüştür. ya­ radılış anını canlandırmak için. Çünkü kozmosu yaratan bu kaos. (bak: Kaos) Sistemlerin kendilerini nasıl ileri götürdüklerine yönelik araştır­ malara göre. ona gömülür. Mitolojik sistemlerin birçoğunda ilk suyun kaos­ la ilintili olduğunu düşünmek de bir bakıma kozmosun kaostan ya­ ratıldığını gösteriyor. sonra yine ona döner. Yunan mitolojik metinlerinde. KOZMOS (EVREN): Mitolojiye göre. kozmos kaostan türemedir. Kozmosun bu kendi kendine olu­ şum sürednde. (bak: Eshatolojik Metinler) Böylece. Kozmos kaosun kendisinde.KOZMOS nu anlatan) metinler vermektedir. Çünkü kaos bir karanlık gibi tüm olabilirlikleri kendinde birleştirir. bir hiçlik değildir. Kaos. dagıtıa kaotik başlangıcın savaşı". "düzenleyid evrensel başlan­ gıçla. Bu zaman kaos. Bu geri dönüşte. Kaostan türemiş olan kozmos dağılır. mitolojik düşüncenin kurallan açısın­ dan gereklidir. zamanın başlangıcıyla yerin merkez noktası üst üste d ü ş e r Bu. onun üzerinde oluşur. Öyle bir hiçlik ki en bü­ yük boşluk gibidir ve mitolojik düşüncenin kurallan açısından da İl­ kel düşünce İçin anlaşılmazdır. kaos merkezden kenara sıkıştınlır. dünya bu kendi kendine oluşum ve kendi kendine temizleme sürednde dur­ maksızın yenilenir. bazı törenlerde canlandınlır. kaosa dönüp. karışıklıklar âlemi ve rastlantılardan ibaret bir dünyadır. Kozmosun kaostan oluşması. âlemlerin yaratılması ve doğal objelerin oluşması gibi kavramlar oluşturur. kozmosun çevresinde ne varsa kaostur. dünyanın kozmolojik modelinin görüntüsünü veren mitolojik metinlerin başlıca konusunu. kozmos düzenini oluşturacak 335 . onu kutsal yapanlar dışında. her defasında da kozmosun başlangıa olmaya devam eder. onu değişikliğe uğratarak. haya­ tın kaynağı böyle bir boşluk olan karanlık kaostur.

variığa daimî bir ye­ nilik getirir. bir yok olma gibidir. var olanlann öz İçeriği­ dir. Ancak bu gerçeğin kendisi bile bir rastlantıdır. Varlık. Bütünlük. Hayat bir su gibi yeniliğe doğru akar. Bunlann hiçbiri bir an önceki değildir. Yapışız ilk kaos motifi potansiyelde var olan olabilir fbrmlann bütün şekillerini ken­ dinde toplamıştır. Düzen ve kaosun yan yana olduğu her bir sis­ temde. Bu yenilenme­ nin kendisi de bir var olma. Kaosun kozmostan nasıl ortaya çktığını anlatan bu mistik düşünce bakımından da mitoloji ve görüşün çiz­ diği manzaralar birbirine çok yakındır. Dünya da düzen. dünyanın daimî yaratılış halinde olduğu gerçeğini de ifade eder. her an tazelenir ve değişir. Varlık her an ölüp. Kaostan kozmosa geçişin dinamizmi bundan ibarettir kl. İki zıt yönde süreç yaşanır: biri onun yapısını dağıtıp. Bütün içinde var olanlann hepsinin İçeriği birdir ve aynı kökten gelir. sadece birinin gerçekleşmesi zorunluluktur. Düzenin kaostan 336 . Bizim bir an eski gördüklerimiz. her an da yeniden dirilir. Daimî surette ardı ardına yapılan bir hareket vardır ve bu hareket. Düzen ve evren bu anlamda sürekli gelişim içinde olan canlı bir süreçtir. yani oluşum süreci kozmogenezdir. parçalara oran­ la daha hızlı bir gelişim geçirir. Bütünde görülebilen gerçeğin içeriği parçalarda görülmez. Bu yenilenme varlığın temelini oluşturur. parçalan birbiriyle birleştirip bir bütün oluşturur. Bütünün İçeriğini bir parçada anlamak zordur. Birinin yerini dai­ ma diğeri alır. Çünkü mümkün olanlann arasından o anda. Sanki o. Evrimin son a m a a da nesnelerin ilk doğasına özgü olan bütünlüğe varmaktır. Bunun so­ nucunda da düzenin kendisi kaosla karşılıklı ilinti içinde yaratılır. çok sa­ yıdaki olabilirliklerden ancak biri gerçek olur. Ve bu bütün. çün­ kü gerçeğin kendisi de içerik olarak bir bütündür.KOZMOS evrim yollarının seçiminde uziasOna rol oynar. kozmos veya to­ parlanmayla bir bütün halindedir. Mitolojik bilinçte dünyanın düzene girmesi. Ancak bir taraftan da her şey ezelî yaratılış çağın­ da olduğu gibi kalmaktadır. Her an yeni bir yaratı­ lış vardır. bir an sonra yenilenir. karı­ şıklıklar türetmeye. diğeri ise düzene sokmaya yöneliktir. Kozmosun kaostan oluşma fikri. Kozmosun kaostan dogmasıdır. Dünya her an yaratıcılık içerisindedir.

dağıtıp mahvedid" doğasıyla ilintilidir. kaostan kozmosa geçiş halindeki her bir olay. kaosun de­ rinliklerine iner. Bu yüzen rastlantıyla zorunluluk. Aynı anda da yarada güçtür. Kaosun. düzen. Eski Türklerin kozmosla İlgili inançlannın temelinde. Başka bir anlamda İse zo­ runluluk. Bu düzen içinde herhangi bir nesne yerinden kıpırdasaydı veya sırası bozulsaydı. Eski şiirsel mitolojik ve geleneksel dünya görüşünde kâinatın kendi düzeni ve kendi toparlanışı vardı. düzene sokmak" anlamındadır. cüppelerini çıkarmalan ve beyaz giyimle ayağa kaikmalan da varlığın. Kazak Türkçe­ sinde "Yasagan Tannm" diye bir deyim vardır. kozmosun yapılarıyla ilişkisinde İkili rol oynaması. İlk kahraman. yokluğu ve kaosu temsil eder. anla­ mında kullanılır. Sema için oturduklannda. bütünlük olarak düzenin bozulacağına inanılırdı. yerle göğün bölünmez bir bütün oluşturduklan düşüncesi yatar. kendili­ ğindendir ve belli bir anlamda rastlantıdır. gerçekleşebilenlerden yalnızca biri­ dir. sıranın bozula­ cağına İnanılırdı. 337 . karanlığı. Böylece mitolojik âlemin dinamizmi. yaratılışı ve bütün kâinatın nasıl kurulduğunu sembolize eder. yaratılmanın ve kaostan kozmosa geçişin sembolüdür. Semahaneye giren dervişlerin cüppelerinin siyahlığı. Örneğin. Mevlana tarikatına mensup dervişlerin "Sema" oyunu. dağına başlangıçtır. Farklı Türk dillerinde "yasa" sözcüğü. aslında kaostan koz­ mosa geçişle belli olur. yaratılışın yenilenmesi uğuruna. Kaos. Böylece. "kanun. Eski bir Uygur metninde de "yasak" sözü. toparlamak. eski görüşlerde kaosun "Doğurup yarana. mümkün olabilenin ger­ çekliğe çevrilebi İm esinin değişik yollandır. benzer hallerde gerçekleşebilecekler içinden tek mümkün olan değil. Buradaki "yasa" kö­ kü: "kurmak. Çünkü. gökyüzünde turnalar sürüsü uçtuklan zaman yerdeki taşa bile dokunmazlardı. Azerbaycan Türkle­ rinin mitolojik görüşlerine göre. Böylece "Yasagan Tandnm" eski Türkün dünya dü­ zeni. düzen" anlamında kulla­ nılmış.KOZMOS rastgde bir yolla oluştuğu. kozmos ve yaratılışa bağlı görüşlerinin bir İfadesi sayrlabilir. "kanun.

Mitolojik özellikli Türk halk kültürü kahramanlan. görünmeme sınınnı belirlemektedir. Kör. Bu yüzden de yeraltı dünyasına gönderilen bir kahraman öbür dünya ruhlan için görünmezdir. Örneğin. Buradaki körlük ölüm konumunda olmanın bir gös­ tergesidir. görünmemek için. Başlangıcını yeraltı dünyası ruhu olan Ulu Ana Bütünlüğü'nden alan eski yapılı motifle. Dünyadaki tüm sırlann bilicisi olan Hızır. yeraltı karanlık dünyasryia ilgili mitolojik var­ lıklann bir özelliği. aslında öbür dünya ile ilgili mitolojik bir varlıktır.KORLUK KORLUK: Mitolojide. il çobanlannın körlüğünü. aynı zamanda görmeyendir. Körlük mitolojik bîr gösterge gibi. Hikâyelerde mitolojik Ulu Anayı sem­ bolize eden motiflerden biri olan dev kanlan da çoğu zaman Kör olarak betimlenirler. Hakas hikâyelerindeki Ateş iyesi de tek gözlü ve tek "kollu bir varlıktır. körlüğün su ile ilintisini gösterebilir. geriye dönmeme yasağına boyun eğilmelidir. değişken tabiatlı. yalnız görmeyen değil aynı zamanda görülmeyendir de. öbür dünyaya gönderildikleri zaman. öbür dünyanın variıklanndan ayıran bir özelliktir. Buradaki körlük. Buradaki tek gözlülük. demonik motiflerin bir özelliğidir. orada yaşayan şeytanlardan korunmak için görünmez olurlar. Yeraltı dünyasının ve atalar saltanatının sular âleminden ibaret olduğuna dair görüşler. görünmeyle. en önemli işaretlerden olup. bolluk ve bereket sembolü olan "Hızır"ın bile zaman zaman kör şeklinde betimlenmesi dikkat çekicidir. araştırmacılar haklı olarak gerçek hayat olaylarıyla değil. İskitler ile ilgili anlattığı rivayette. orta dünyada yaşayanlan. Mitolojik körlüğün doğasının anlaşılması bakımından. körlüğün sembolik temsilidir. Mitolojik körlüğün başka bir anlamı da "marjinal bölge"nin (Zo­ nanın). Görme gücü. Al­ tay şamanian. Onun bir adı da "Görmez" (ve aynı zamanda görünmez) anlamına gelen "Kürmös"tü. görmezlikle birlikte görünmezİİği de sembolize ediyor. Herodot'un. 338 . onlann gözsüz ve kör olduklannı anlatırlardı. görünmez olduğu gi­ bi. mitolojik körlük arasında derinlerden gelen bir ilinti vardır. Hızır. Altaylarda yeraltı dünyası sahibi olan Erlik'e şeytanî asimetriliğini göstermek için "Sokor Körmös" derlerdi. atalann ruhlanndan söz ettiklerinde.

Halklann birçoğu. O. Antik heykel sanatı nda da "Homer". Araştirmaalar. Demodok ile birlikte bazı yerlerde Homer'İn de kör olarak betimlenmesi. Tiresi. Şamanın giysisinde. "Kör" anlamına gelmesini yazması. Y. ona gelece­ ği görme gibi ilâhî bir vergiyle birlikte verilmiştir. Ve böylece geçmiş ve gelecekten haber vermesi mümkün oluyor. aslında "llyada" ve "Odysseia" yazannı da Kör düşünülmesinin eski geleneklerle ilişkili oldu­ ğunu gösteriyor. Ksenefbn'un aktardığı mantığa göre. Böyle bir yorum. varlıklann içeriğini. 339 . şamanın hem İlk "kâhin" özelliğini hem de büyü hikâyedsi veya "kam-ozan" işlevini kendinde birleştiren bahşı-bahsı-bagş sözcüğünü "Kör Şa­ man" gibi yorumluyorlar. Azerbaycan Türk dilinde "bakşı" sözcüğüyle ilgili. onun mitolojik sembo­ lizmine de denk düşüyor. Buna göre. Bu yüz­ den de kör samanlara ayn bir saygı gösterilirdi. Propp un dikkatinden kaçmamıştır. Küçük Asya Yunanlılan İle ilgili yazan N. onun yüzünü örtüp gözlerini kapatan başlığın olması da onun körlüğünü sembolize eder. bilgiç insan. Küçük As­ ya'daki Hios adasında "Homeridler" olarak bilinen efsanevî şarkıalar destanının anlattığı "Homer" hakkında da aslında aynı sözler söylenir. İsaak. Yakov. Y. Çünkü onlarda gele­ ceği görme ve bilinmeyenlerden haberdar olma yeteneği olduğu­ na inanırlardı. V.KÖRLÜK mitolojik geleneklerle ilinnlendiriyorlar. "Büyü hikâyedsi" olarak tanımladığı "Homer" sözcüğü­ nün." Homer ise Demodok'u Şer İlahesi Muza'nın kör ettiğine İnanırdı. kör insanlann olağanüstü güçlere sahip olduklanna inanırlar. Tiresi hakkında şöyle yazıyor: "Körlük. kör olan çoğu motifler için de söylemek mümkündür. görünürdeki körlüğün karşılığında. Yunan edebiyatında. Çulum Türklerinde alnına bağlanan örtünün uçlan şamanın gözlerini kapa­ tarak onun görmesini engeller ve bununla onun körlüğü sembolize edilerek. Tann o bireye. gözleri kapa­ lı. Aynı sözleri. kör bir ihtiyar olarak gösterilir. normal ölümlülerin göremediklerini görmesi ve öbür dün­ ya varlıklarıyla bağlantı kurabilmesi olanağı sağlanmış olur. asıl anlamını görebilen ve normal insanlann göremediklerini görebilen biri kör olmalıdır. manevî göz ile içeriği görme ve algılama yeteneği veriyor. Samson. Marnn.

Günahkar ve ayıplı insanlann ruhlannın dönüştüğü "yaman körmös"ler ise mesken tuttuklan ye340 . yeraltı dünyası sakinleri olan ruhlara "Körmös" (görmez) derlerdi. " Aruu körmös" ve "Yaman Körmös" denilen "körmös"ler de vardır. İnanışa göre. gördüklerini anlatan elçi de anında kör olur. Ona. Körmös) KÖRMÖS: Altaylar. evleri ve aileleri korurlar. gördüklerini anlatması için baskı yapar. Mağara aracılığıyla öbür dünyaya atlayan ve Şah-İ Zinda'yı bir beyaz ışık şeklinde gören bu kişi. (bak: Değişkenlik. Ya­ sağa uymayıp. Altay Türkçesinde aaklı ruh anlamına gelen bir de 'kal körmös" vardır. Aynca bu "saf canlar saltanat" ile ilgili gördüklerini başkasına anlatırsa kör olacağı da ona söylenir. yaşamda önemli gereçlerin ve İsıah töreni­ nin yaraöası sayılan Er Elley de Dağ Ruhunun evladı sayılardı ve onun da atası kör bir ihtiyardı. Normal ölümlülerle ÜlgenKurbustan arasında araalık ederler. O da "bak" İle aynı kaynaktan gelir. Bir rivayete göre. daha sonralan halk kültüründe cezalan­ dırma şeklini almıştır. Semerkant evliyalanndan Şah-i Zinda hakkın­ da söylenenlerden etkilenen Emir Teymur. orada başka İnsanlar da görür. aynı zamanda iyilikse­ ver temiz ruhlardan sayılırlar. İnsanlann yaşadıklan yerleri. Dağ Ruhu'nun izleri Türklerin. Yakut mitolojik metinlerinde.KÖRMÖS "bakıa" sözünün de kökü körlük sözcüğüne bağlanır. Mitolojik körlük motifi. Öbür dünya ile İnanışlann izini açıkça yaşatan bu rivayetten de anlaşıldığı gibi. mitolojik motiflerle zengin kahramanlık des­ tanı olan "Köroglu'ndaki "Alı Kişi" motifinde korunmuştur. bu evliyanın gerçekten de yeraltı dünyasında olup olmadığını öğrenmek için birini gönde­ rir. Ancak Teymur o kişiye. öbür dünyayla ilintinin göstergesi­ dir. bu gördüklerinin gelecekte doğacak İnsanlann ve artık ölmüş olanlann canlan olduğu söylenir. Eski inanışlarda Dağ Ruhu da kör olarak düşünülürdü. Erlik'in bir adı da "Körmös Erlik" olmuştur. mitolojik körlük. İnsanlan koruyan bu görünmez varlıklar. Onlar "körmös"ü Erlik'in hizmetinde olan varlık­ lar olarak görürlerdi. İyi insanlann canlan "aruu körmös"lere çevrilir.

"körmös" canı çalıp götürmesin diye gün ba­ tarken kimsenin uyumasına izin vermezlerdi. bir insanın bedeninden aynlan ruhu demonik ruh "körmös" ele geçirdiği zaman. Aslında farklı bir mitolojik sisteme bağlı bu anlayışın. bu sıralarda çocuklann ağlaması da yasaktı. daha sonra "körmös"lerin yaşadığı yerlere dönüşür. İnanışa göre onlar. Aİtaylann dilinde "deli. Görmezlik ve görünmezlik. yeraltı dünyası. sihirli hikâyelerde karşımıza çıkan aaklı ruh "Kürmets Han" adı da "kör­ mös"!^ aynı köktendir. Bunun içinde yaOldığında canın bedeni terk et­ tiğine inanan Türkler. Dünya değiştirmiş şamanlann yaşadıklan yer. ölümünden sonra "körmös'e dönüşürdü. Ölen adamlann yakınlan da "körmös"ten çok korkarlardı. Sibirya Tataıİannın demonolojik inançlannda var olup. o insan değişik hastalıklara kapılır. Demonolojik görüşlere göre. bu benzerlik nedeniyle kendi "körmüs"leriyle ka­ rıştırmışlardır. köken itibariyle "körmös"le bir ilgisi yoktur. "Körmös'* sözcüğünün aynı anda "görünmez" anlamı içerdiği de açıktır. dnli" anlamına gelen "körmöstü" (körmöslü) sözcüğü de bu anlayışın ürünüdür. Altay halk kültürü ve etnik araştirmalanndan da anlaşıldığı üze­ re. "Körmösle aynı köktenden olup olmadığı bilinmeyen Tdeutiardaki Ev Koruyucusu "Kürmüş"ün adr da dikkat çekicidir. V. gizli dünyaya art olan şeytanlann ve şey­ tanî güçlerin bir özelliği olarak kendini gösterir. Aitayiar onu. "körmös" sözcüğü "hörmüz" sözcüğüyle de ilgili­ dir. Radlov'un görüşüne göre. "Kör­ mös" ün İçerdiği görünmezlik anlamı da canın maddî olmamasına . en çok gün batımı ve karanlığın çöktüğü za­ manda aktif olurlar.KORMOS ralO dünyasının aaklı sahibi Eriik'in hizmetçiliğini yaparlar. Bununla birlikte Aİtaylann inanışlanna göre her insanın canı. Aaklı ruhlann dikkati­ ni çekmesin diye. "Körmös"le ilgili irvınışlardan biri de küçük çocuğun canını bile çalıp götürebllmesiydi. normal dünyaya ait olan gö­ rünürlükten farklı olarak. kuruluşuyla İlgili olarak ne şamanlann geleneğin­ de ne kahramanlık efsanelerinde ne de mitolojik metinlerde düzen­ li bir görüntü verilmiyor.

Onu ilk cet. Ancak onlar maddî olarak da düşünülürler. görünmez dünya variıklannı görünür kılar. Çünkü evliya ve melek gibi bu varlıklar da maddî değildirler ve bu yüzden de görünmezler. Onlar bu şap kalan sayesinde görünmez olurlar. Azerbaycan Türkleri arasında dolaşan halk kültürü örneklerinde de sihirli şapkasını başına taktığı an görünmez olan destan kahramanlarına rastlanır. dünyalann sının ro­ lünü oynayanlardan biri de aynadır. Şa­ man dualarından anlaşılıyor ki onlar da emirlerini "Kurbus" (Kör­ mös) dedikleri bir varlıktan alıyorlar. Kaşgar Türklerinin "Köroğlu aramızda 342 Köroğlu . Bu varlıklar hem görmeyen hem de görünmeyendirler. O. Örneğin. KÖROGLU: Türk halk kültürü me­ tinlerinde efsanevî kahraman gibi yer alan. Bu kahramanlardan biri Baba Emlr'dir. Metinlerde "Goroglu" adıyla da bilinmektedir. Şapkasını kaybeden cin. Türk efsane geleneğinde. Genellikle mitolojik varlıklann görünmez olduklan görüşü yaygındır. mitolojik izleri açıkça ta­ şıyan bir motif. Örneğin. Sonuç olarak görünmezlik gizli dünyaya ait olan varlıklann bir özelliğidir. Geleneksel inan ıslan yaşatan Türk halklannın büyük birçoğunlugu gö^ünmeziikle ilgili ilginç görüşlere sahiptirler. Nogaylarda cinlerin sihirli bir şapkalan vardır.KÖROGLU İşaret ediyor ve onun bir mecazi hali olarak karşımıza çıkıyor. kaynağını öbür dünya ile İl­ gili inanışlardan alır. "Körmös"teki görünmezlik anlayışı. "Köroğlu". Şiirsel mitolojik düşüncede. ancak kaynağını mitoloji­ den alıp. bir kurtanadır. kültürel kahraman ve­ ya Demiurg işleviyle bağlayan çiz­ giler açıkça görünür ve bu çizgiler onu mitolojik dünyaya bağlıyor. artık görünür olur ve bu yüzden de ölür.

ışığın oğludur. Etnik-kültürel gelenekte "Bozkurt" ve onun yeni şekli olarak "Köroğlu". "Karanlık yutan. yurdu sembolize eder. Mitolojik çizgilerini belli bir ölçüde korusa da tarihsellik özelliğiyle öne çıkan Azerbaycan versiyonunda ise atası­ nın gözleri çıkanldığından. "KöroğIu"nun ilk cet olması. gelecek kahraman "Köroğlu" adını alır. Bu motifin kökeni aynca ata-baba ruhuna bağlanmaktadır. Türki­ ye'de bu yer "Çamlıbel" olarak adlandınlır. ışıklı yurda gktığında" "Rövşen"(aydınlık. bizleri yaşatıyor ve koruyor" şeklindeki söylemleri. Eski olduğu düşünülen bir versiyonda ise onu dün­ yaya getiren varlığın adı "Cembil" olarak geçiyor. mudzevî bir şekilde mezarda doğar. Bu ise herhalde inisiasiya sürednin sembolizminin unutulması sonucunda sonradan ortaya çkan ve görünürdeki benzerliği temel alarak yapılan bir yorumdur. Köroğlu'nun doğumu ayn bir destan gibi Türkmen. Her ikisinin de kurtancılığı mitolojik cet olmalanndan kaynaklanır. Böyle bir doğuş hikâyesi. Orta Asya versiyonunda ise o esasen mitolojik çizgileri ağır ba­ san bir kahramandır. onun mitolojik Yer Anayla bağlılığını gösterir. Onu dünyaya getiren varlığın "Cembil" (Çenlibel) olarak adlandınlması. bozulmuş düzeni onarmak için gelir. O. ölmüş anasının göğsünü emerek büyür. Bu ad aslında "Çenlibel" adının değişikliğe uğramış şeklidir. Çenlibel ise "Köroğ­ lu'nun yaşadığı yerin adıdır ve ülkeyi. ışık) adını taşıyan kahramanın adının ışılda lllntilenmesi de sonraki bir olaydır. Kazak ve Özbek halklannda korunmuştur. "Cembil" hem yer adı hem de kahramanı dünyaya getiren Ulu Ana olarak cisim­ lendirilmiş ve insan kılığına sokulmuş bir varlıktır. Özbek versiyonunda ise "Köroğlu". 343 . kendi kök­ lerini ona bağlamalan şeklinde de görmek mümkündür. bazı Türk soylannın. bu anlamda "Kö­ roğlu'nun Dağ Ruhu'ndan doğduğunun İradesidir. onun kültürel kahraman ve ilk cet motifinden gelen kurtanalık göreviyle İlgilidir. Bu motiflerin İkisi de birbiriyle bağlantılıdır. Bu sonradan oluşmuş bir yorum olmalıdır.KÖROĞLU yasıyor. Bu da "Goroglu"nun Dağ Ruhu'ndan doğması­ nın bir işaretidir. Türkmen "Goroglu"sunun bir versiyonunda "Goroglu"nu dünya­ ya getiren dağdır.

evliya Hızır. şaman olma töreninin aynısıdır. Üç kez de ağzına üfleyerek. mitolojik anlamına göre. "Köroğlu" destanının 1913 yılında yayınlanmış olan R. "Köroğlu" adını ancak on altı yaşından sonra alıyor. "Bizim nefes oğlumuz ol­ sun" der. sonradan ışıklı dünyaya çkması. Destan şiirselliğinin gere­ ğine uygun olarak sonraki yorumlar değişmiştir. "Kırk çiltanlar" bu yeni yetme gelecek kahramanı alıp gö­ türür ve kendinden geçirerek kamını yarar. İçerik olarak bu. Ulu Ana'nın evladıdır ve genellikle de ölümsüzdür.KÖROĞLU "Köroğlu". Zaki ver­ siyonunda. Gizli 344 . Burada da "Rövşen" adı "KöroğIu"na dönüşüyor. bilinmeyenler âleminin kapılannın kahra­ manın üzerine açılması motifi de inisiasiya törenlerinden gelir. O. inisiasiya törenlerine bağlanır. gelecekte peygamber olacak Muhammed'in bedenini de melekler parçalara ayınr. onu koruyacaklannın bir sembolü olarak sırtına el pençesinin izini koyarlar. Türkmen "Goroglu"nda bu geçiş tö­ renler korunup saklanmıştır. içini boşaltıp nur ile dol­ durur. Bu ölüp-dirilmeyi grağın yeni bir ad alması tamamlı­ yordu. Onun mezarda do­ ğup. Mucizevî bir şekilde. on altı yaşına kadar kahramanın ne adla çağınldığı bilin­ miyor. Şaman olmak isteyenler de buna yakın bir aşamadan geçerler. "Köroğlu"nu şaman olma olayıyla yakınlaşönr. köken İtibariyle hem hikaye hem de gerçek olarak. Ali'nin ve erenle­ rin bu mitolojik ameliyatından sonra yenilmez kahraman olarak or­ taya çıkması. Bu törende çrak ölür ve yeni­ den doğardı. Böyle bir doğum motifinin geniş bir dairede yayılmış olması. kamlık öğrenmesine benzemektedir. Sonra her bir organını kutsal suyla yıkayıp yerine koyar ve kamını tekrar dikerler. "Köroğlu"nun mezarda doğması. ak sakallı bir ihtiyar gibi görünerek. Efsaneler­ den anlaşıldığına göre. "Köroğ­ lu" destanlan. Türkmen "Goroğlu'suna göre. Horasan'da yaygın olan "Gurzad" (mezarda doğmuş) destanında da görülüyor. temizler ve tekrar ye­ rine koyarlar. şa­ manın yeraltı dünyasında manevî atadan (koruyucu ruhtan) eğitim alıp. elini üç defe onun sırtına sürer. Erenler. yeraltı dünyasına ait mitolojik bir varlıktır. Hızır'ın. inisiasiya töreninin yeniden doğuş olayıyla da yakınlık İçindedir. babası mezarda doğmuş gelecek kahramanı alıp yeıyüzüne getirdiğinde.

Burası. Türkmen "Goroğlu"su bu geçiş töreninin bazı unsuriannı sembolik olarak da değil. çırağın "gözünü açan" bu törenlerin ana ama­ cıdır. Bura­ sı başka bir dünyadır. Onun yolunu bir ejderha kesiyor ve bura­ dan kurtulması için. insanlann yaşadığı yerlerden çok çok uzaklardadır. Bu iki peri bahşıla- 345 . Kaf Dağında ya­ şar. Tann'nın aslanı Hazreti Ali ona yardım ediyor. Hikayelerdeki kahramanlar gibi o da çok uzak mesafeleri yakın ediyor. "Goroğlu" Ölmek üzereyken. "Köroğlu-Goroglu'nun gelecek hayat arkadaşı.KÖROĞLU bilgilerle donanması. yârine kavuşuyor. Gerçekte de yalnız bu törenden geçtikten sonra çırak yeni bir ad alır ve böylece evlenme hakkı kazanır. olduğu gi­ bi alıp korumuştur. Müslüman mito­ lojik inanışlannda efsanevî dağ olarak kabul edilen. Burada sıradan ölümlüler değil. "Goroğlu"nun sevgilisi güzel "Yunus" peri de bu diyar­ dandır. peri eşleri "Yunus" ve "Mıskal" onun adını sonsuza dek yaşatacaklanna söz vermişler. "Goroğlu'nun sevgilisinin ardından gitme sahneleri sihirli hikâyeleri andırıyor. periler ve ruhlar yaşar. Ve onun yardımıyla "Goroğlu". İnanışa göre.

Sümer mitolojisinde yeraltı ölüm dünyasının korku saçan sinirli tanrısının ve orada akan ırmağın adı "Kür"dür. Türk halklan efsanelerinde kuşlann ve hayvanlann dilini "Köroğlu'na öğreten Hızır Peygamber ve Kırklar olmuştur. Sümerlerde de ölüler dünyasının adı olan "Kur".KÖROĞLU nn gönlüne İnip. Başka versiyonlann birinde kahraman. onu ilklik ve kültürel kahramanlık kavramıyla karşılaştır­ ma olanağı verir. bazı ideolojik etkiler sonucunda mitolojik motiften. Ha­ rezm rivayetinde "Köroğlu"nun atası "Kürdobil" adını taşır. Azerbaycan ve Ana­ dolu versiyonlannda doğumunu anlatan bölümlerin olmaması da motifin tarihleşmeye maruz kaldığı fikrini doğruluyor. "Köroğlu" destanını söylerken. anamın adı Horişan" denmektedir. Kazak-Kırgızda-el seven bir ünlüydü Köroğlu" derlerdi. "Köroğlu" destanının kaynağında mitolojiyle tarih İç içedir. Bu olay hikaye bazında kahramanın sevgilisinin peşinden öbür dünyaya gönderilmesi şeklinde karşımıza çıkar. Bu anlamda mitolojik motif olan "Köroğlu"nun. Türkmende. O. "Köroğlu'nun 146 . Mitolojik metinlerde bazı doğal objelerin adlannın "Köroğlu"ndan alındığına dair bilgi var. ne tarihten bildiğimiz Âşık Kö­ roğlu ile ne de Celali Köroğlu'su ile bir bağlantısı yoktur. Bu da "Köroğlu'nun Dag Ruhu olması bakı­ mından dikkat çekiddir. Türkistan'da ünlü olan bahşılar. h e m "kör" hem de "Gor" (Mezar) Ue ilgili olabilir. "Goroglu" destanlarını onlann İçlerine yerleştirmiş­ ler. "atamın adı Kor. Bu adın birind kısmındaki "Kür". Onun İçin de bu destanlar bugüne kadar söylene söylene yaşa­ mıştır. Türkmen "Goroglu"sunun bir versiyonunda "Goroğiu"nun kıllı olarak verilmesi de mitolojik anla­ mı itibariyle. Yanlış ola­ rak onun yol kesen bir eşkıya olduğu bile söylenmiştir. hepsi inisiasiya törenini ve oradaki çırağı andırıyor. tarihî çizgili des­ tan kahramanına dönüşen bir süreç yaşamıştır. Bu adlann her İkisinin içinde de "Kor-Gor" açık bir şekilde görü­ lür. Özbekde. "dağ" anlamını İfade ediyor. "Köroğlu-Goroğlu'nun mezarda doyulmasından tutun da te­ mizlenerek yeniden oluşturulması ve güzel sevgilisine varmasına kadar.

"Köroğlu'nun yapısında onun kültürel kahraman olmasından kaynaklanan değişken tabiatiılık belirtileri vardır. "Köroğlu". mitolojiyle yakın genetik ve yapısal bağlan olan efsanevî bir kahraman olarak. Daha son rai an bu işlevler parçalanıp aynlarak. belalardan koruyucu ruhun maddi olarak kavranmasıyla ilgilidir. Lâtin halklannın "Herkül" motifinde yeni çizgiler kazan­ mıştır. "Köroğlu" bir geçiş motifi gibi oluşmuştur. destanın yeni kültürel çev­ rede kurulması ve Oğuz Alplık düşüncesinin tüm yönlerinin erenlik üzerine geçirilmesiyle. defalarca kendini kurda benze­ tir. bozkurt. Araşnrmacılara göre. Yatmış "Geya"nın göğsünden "Herkül'un süt emmesi. Araştırmaalara göre. yenilmezliği ve kutsallıkla 347 . Bunun için de efsanevî kahraman bazen âşık. yeni kültürel çevrede. bun­ lardan biridir. Bulardan biri "Âşık Cünun'dur. ona vergi verilmesi. "Köroğlu"nun erenliği. bazen bekçi. "Kö­ roğlu" motifini çok yönlü bir karakter olarak görme İmkânı verir. ba­ zen değirmenci. Bu olay onun kültürel kahraman olmasının sem­ bolü gibi yorumlanabilir. haklan yenilmiş göçebe Türkmenlerin inti­ kamını alan Alevi bir derviş gibi kavranmıştır. destanlann birinde. Mitoloji ile ilgilenen bilim adamlannın geldikleri son nokta. "Köroğlu". Her İki motifte de kültürel kahraman çizgileri belirgindir. Onun aynca Meşhed'de olduğu belirtilen mezan Hızır ve Kor­ kutun mezarian kadar gerçek olup. Etnik-kültürel sistemin eski yapısında da bu iki motif. değişken tabiatlılık ve başka motifleri birleştiren anlamsal potansiyeli geniş olan bir karakterdir. Allah'ın emriyle "KaT dağı ülke­ sine gökten indiğini ve onun dediklerine boyun eğmenin gerekli olduğunu söyler. Avrasya boyunca yayılmış olan "Köroğlu" motifleri. O. onun hak âşıklığı. bazen de çoban olarak karşımıza çıkıyor. Bu fikre göre.KÖROĞLU lUkan dağlan nda olduğuna inanılan kutsal mezan ise hastalan iyil<*ştirirmiş. şaman. "Köroğlu". kültürel kahraman. işlevsel yakınlıklan bakımından birbirinin yerine geçebilirler. onlara uygun motifler de ortaya çıkmıştır. "Köroğlu" motifinin ortaya pkışında tasav­ vufun etkisi de güçlüdür.

Onun doğanın mevsimlik yenilen­ mesiyle bağlılığı da doğanın üreme gücünü koruyup sak­ lamasından ileri gelir. O. te­ reddüt veya bir günahın verdiği utanma duygusuyla hiçbir ilgisi yoktur. Kurban getirildiğinde. Bir kabahat ortaya ak­ ağı zaman da kurban törenine bağlarlardı. mitolojik düşünceyle yaşayan insanın ruhuna rahatlık getiren bir yön vardır. kurtarıcı gökyüzü oğlu motifinin tasavvuftaki görünüşü­ dür. onlann halk sûfi törenlerinin başlıca işareti olduğunun da bir kanıtıdır. 348 Alt *y A r Kurb n * T ö r e n i . Türkmen "Goroğlu"su genellikle sûftstik şiirlerle doludur. Bu işlev. kurban vermenin korku. aksilik pkmasın diye çok dikkat edilirdi. En eski geleneklerin incelenmesi. Coşkuya ben­ zer bir duygu olan bu rahatlık. kötülüğün kaosa doğru sürükleyen adımlannın önüne geçmek ve dünya düzenini koruyup saklamak­ tan ibarettir. Onun gizli ve agk dünyalar arasında ilişki kurduğuna dair de fikirler var. derinliklerden. Bunun aracılığıyla toprak ve İnsan kutsal gizil güçlerle İlişkide olur. KURBAN: Kurbanda. Kurban kesilmesinin ritüel anlamıyla ilgili değişik yorumlar var. onun bahşılann pîri makamına yükseldiğini gösterir. arkaik cemiyette kurban verilmesi koruyu­ cu bir işlev taşımıştır. evrenin ritmiyle uyum içinde olmaktan gelen bir duygudur. li Eskilerde kurbanın seçilme olayı rastgele olamazdı. ölümsüz Kırklara karışıp yok olur. Anadolu'da Türküler ve oyun havalan nda "Köroğlu" figürlerinin yer alması.KURBAN olan İlişkisi. kurban olayının evrensel olduğu fikrine ulaştınr. Fransız filozof ve toplumbilimd Jirar'ın görüşüne göre. Saka Türkçesinde "kurban" anlamına gelen "kereh" sözcüğü vardır. büyülü bir güç olarak. Bulgar versiyonunda. Türkmenlerde adının bahşılar listesinin başında gelmesi. Bazı filozoflann dediği gibi. Onu başkalanndan ayıran üstün veya seçkin bir özelliği olmalıydı. Yoksa güçlerinin manevra gücü artardı ve bu da dünya düzeni için tehlike yaratabilirdi.

İnsan kurbanı ise eski Türklerde hiçbir zaman olmadığından bir gelenek haline de gelmemiştir. kutsal bir duyguyla sanldığı atı olmuştur. I4O0 rı ya verilirdi. Kaşgarî. Dişiler ise kurban dışı tutulmuşlardır. yeryüzüne. "saçı" denilirdi. "GÖktürklerde düş­ man ordusu liderlerinin kurban edildiklerine" dair iddialan ise hiçbir bilimsel veriye dayanmayan görüşlerdir. Birçok araştırmacı bu sözcüğün kökeninin Farsçadan geldiği konusunda likir sahibidir. ırmaklara ve göllere kurban verme törenleri dua ile birlikte gerçekleştirilirdi. Kurban töreni. Diğer kurbanlık hay­ vanlarda da erkek hayvanlar üstün sayılmıştır. Eski Türkler. En büyük kurban ise göçebe ruhlu Türkün. Dağlara. Eski Türkler ilahî varlıklarla yakınlık kurabileceklerine inanarak. Örneğin. deveden buğra ve koyundan koç. Kurban Taşt gökyüzüne. "ölüm" anlamıyla ilişkilendirilen "kergek" ı sözünden gdir. kesilmesi gerektiği ya­ zıyor. birçok İskeletin bulunması da bundandır. Bazı araşörmacılann. Türk lıalklannda kansız kurban vermeye.Ö. Bir gelenek olarak. ruhlara ve Tan­ Kabanas Dağı. Kırgız-Kazaklar ise kurban töreni için "hudayi" sözcüğünü kullanır­ lardı. Dede Korkut Ki tabı'nda kurban olarak at­ tan aygır. eski Türkle­ rin bahar bayramlannın başlıca olayı sayılırdı. aslında çiftçilik kültürüyle bağlı bir olaydır. At kurbanı kanlı kurbanlann en önemlisi olmuştur. Altaylardaki Kurganlar ve Pazınklarda. kur­ ban verilen hayvandan söz ettiği zaman "yağış" sözcüğünü kullanı­ yor. ruhlar için kurbanlar verirlerdi. bozkır kültürü ve eski Türklerle ciddî bir bağlılığı yoktur.KURBAN Araştırmacılara göre eski Türk yazılarında bu. M. Kanlı kurban ise geleneksel Türk dinî dünya görüşünde ibade­ tin bir göstergesi olarak daha önemli yer tutmuştur. 349 . Hunlar çağında da kurbanlar atalara. Diğer bazı halklarda olduğu gibi Moğollarda da görülen böyle bir gelenek. M. kötü ruhlardan korun­ mak amacıyla kurbanlar keserlerdi.

O. Böyle kitlesel kurban törenleri. Irak Türk­ menleri. VI. Göktürk hakanları atalan nın hatırasına saygı olarak. Kurban verilme olaylı doğası İtibariyle kolektif karakterlidir ve toplu olarak yapılır. ha­ kanlığın işareti gibi. Ö. çadııiann önüne altın kurt başlı bayrak dikerlerdi. kurbanlık hayvanın kemikleri toplanıp bir kaba ko­ nulur ve ocağın üstüne asılırdı. hem Boz­ kurt'un şahsında bir kültürel kahraman hem de insanlan hastalıklar­ dan koruyan kurtana bir güçtür. Sayan-Aitaylarda son zamanlara kadar korunmuştu ve sadece Tann adına kurban ve­ rilirdi. kurban edilen hayvanın kemikleri kınlmaz ve kö­ peklere yedirilmezdi. yasaklama ve sınamalar vardır. çok sayıda inanış. Anadolu'daki Kür vadisinde. Eski Çin kaynaklannda bile. Yüzyıl 350 . O yıl bu topraklann verimli ve bereketli olacağına inanılırdı. kurdu kendi ulu atalan olarak beliriemişlerdir. Eski Türklerden kökünü kurda bağ­ layan Aşina soyu. KURBİSTAN: Altaylarda "Kuday'a verilen adlardan biri. evde kestikleri kurbanın kanından parmak ucuyla alıp. K^ yüzyıla ait bir Türk taş abidesi üzerinA l t a y p ^ n k K u r g a n l a n d e kurttan süt emen bir çocuğun resM. Türklerin inanışlannda Savaş Ru­ h u d a kurt görünümündeydi. Türk asıllı olmayan halklar. Çıldır yöresinde kurban bayramında kurban olarak kesilen hayvanın ke­ mikleri ekin ekilecek zamanına kadar temiz bir yerde saklanırdı. Kemikler kıyılıp gömülürdü. (bak: Huday) KURT: Türk mitolojik geleneğinde önemli bir yer tutan varlık. 6 . ço­ cuklann ağzına sürerlerdi ve böylece çocuk üzerindeki bdâlann gi­ deceğine inanırlardı. Aziz ve kutsal yüzlü bilinen kurtla ilgili Türk mitolofık-âyinsel geleneğin­ de. "kurttan türe­ me değiller** diye aynlıriardı.KURBİSTAN inanışa göre. Bazı özel âyinlerden sonra.

Şaman davullannın vazgeçilmez resimlerinden biri kurttu. Kazak bahşılan ise dualannda sık sık altı ağızlı bir kurdu anarlar­ dı.n ruhun adındaki "buri-bura" sözcüğü de bu karakterin kurt özelllp.l taşıdığını gösteriyor.iMk kurtla İlgili eski mitolojik görüşler içinde kendi yerini alır. İki dünya arasın­ daki bağlığı sağlayan kurt. yani erenlerden sayılırlar. Manas gibi Türk efsanelerinde. Hakas halk kültüründeki Ulu Ana Huu Incy'in başlıca şekil kurttur.ı kurttan İnsana zarar gelemeyeceği. Tuvalarda kurtlar samanların yardıma ruhlanndan. ilâhî kökenli ve y/»klcrden gelme okluğunu gösterir. Moğollar ise Dağ Ruhu'nu kurt başlı betimlerierdl. öbür dünyanın sahibi gibi ılıışünülürdü. onun aynca değişken tabiatlı varlıklardan olduğu anlaşılır. Altaylann Umay motifinde de kurtla benzerlik görünmektedir. Kurt motifinin verimlilik ve bolluk kavramıy­ la Uığlılığı da açıkça görülür. Bozkurt'un Türklerde ata olduğunu gösteren Çn metinleriyle birlikte kurdun ilk demirci olduğuna işaret eden metinler de var. I ski çaglann göçebe halklarında. "Kök Böri" adıysa kutsal götyüzüyle İlgili kurdun. tüm gizli-kutsallarla olduğu gi­ bi. Bütün bunlarla birlikte Türk halklannıl. Onlar şamardan koruyucu ruhlan olarak hatırlar. Türk ve Moğol halklannın efsanevî geleneğinden. Altaylann "Ak Topçf destanında kahramanı Erlikten saklayıp. koruyucu ruhlar ve evliya­ lar zaman zaman kurt kılığına girerler. kurda çevrilmesi motifine de rast­ lanır. onlara "yer ruhlan" (yer sahipleri) denmekte­ dir.uduşlar atalannı. Altay kahramanlık efsanesi olan "Maaday Kara"da kurtlardan bahsedildiği zaman. düş­ manla mücadele eden şamanın. Altay şamanlannı gökyüzüne yükselten atlar da çoğu zaman kurt başlı olarak karşımıza çıkarlar. Şaman metinlerinde. Türk efsanelerinin merkezinde yer alan motif • »J. Türk halklannın mitolojik inançlannda dişi kurt. Yakut metinlerindeki değişken tabiatlı kurt motifleri ise genellikle karanlık «Innyayia ilgili kötü ruhturlar. kurtla da ikili bir ilişki vardı. pîrler. Bu resim.KURT mi vardır. "Şan Kızı DestanTnda eski putperest Hulgarlardaki "Yeraltı Su Dünyası Tanrısı" olan "Alp Tun Buri" deniI. l. ilk zamanlarda şamanın gizli dünyayla olan bağlığında da önemli rol oynardı. temel düşünceydi. 351 .

bostanı kötü gözlerden korumak içinse ağaca kurt kellesi asılırdı. "Kül Tıgin" kitabesi üzerindeki ejderhanın da kurt başlı olması dikkat çekiddir. Derbend'de eskiden beri kutsal bilinen dağ da "kurt"la ilişkiliydi. Altay. kurda saygıyla bakılır ve Gök Oğlu denilir. vatanın ve devletin ko­ ruyucusu sayılan bir "Ötüken" kültü vardı. Bu. Uykuda kurt görmek işlerin iyiye gideceği­ nin.KURT kurtaran bir kurttur. in­ sanlann canlannı koruyacağı ve hayvanlann çoğalacağının işareti olarak görülürdü. Yer Ruhu. Semerkant ve Karşga-deıya'da yaşayan Özbekler arasında. Azerbaycan Türklerinde de kurtla ilgili çok sayrda inanış korunmaktadır. Dağ Hamisi. Daha eskilerde. Geleneksel görüşlere göre. Eski Türk destan kahramanlan genellikle kendi soylannı kurda bağlarlardı. Bağı. eski Türk çağlannda. aa çekilmeyeceğinin göstergesi sayılırdı. Bir Yakut hikâyesinde. dişi kurdun dnsel organını gezdiren birinin üreme gücünün artacağına ve neslinin ço­ ğalacağına inanılırdı. Mitolojik Köroğlu'nun ise "kurt oğluyum" deme­ si. Başkurt ve Yakut efsanelerinin kahramanlan zaman za­ man kurt kılığına girmişlerdir. eski Türkün dinî inançlanndan bahseden Çin kaynaklan nda kurt başlı olarak tanımla­ nır. Aynca kurt soyuna bağlı olduklan içindir ki "Koblandı Batr" gibi Türk efsane kahramanlannın birçoğu. bazı inanışlarda kurt şekJinde düşünülmüştür. Tibetlilerin ulu ata bilip tapüklan ve "Odegun" adıyla yaşattı klan bu ruh. Bazı Türk halklannın eski inanışına göre. dişi kurt insanı na­ zardan da saklardı. "Cengizname"de Cengiz'in soyu güneş ışını ve Bozkurt'la İlintilenir. Kırgızlarda kurtla karşılaşmanın uğur getireceğine inanılırdı. kurt İnsanlann dilini çın­ lardı ve sonsuzluğun bile karşısına gkacak gücü vardı. Gerçekten de adı. aynı adı taşıyan kurtla birlikte olurlar. adı kurtlara bağlanan dağa taparlardı. kurt görünümünde betimlenen Dağ Ruhu'nun oğlu olduğu fik­ rinden gelir. ağn. Çıldırmış çocuğun da düzelmesi 352 . Hamile kadının da nazardan koruması için yastı­ ğının altına kurt derisi konulurdu. Eski Hunlar. Kurda küfür et­ mek yasaktı. Aynı nedenle bebeğin beşiğinden de kurt dişi veya aşığı asılırdı. Ka­ zaklarda ise kurdun koyun ahınna girmesi iyiye yorulurdu. Alı Kişi'nin adının geldiği kök olan "Al".

Anadolu'da yasayan Kızılbaş v e Bektaşiler arasında yaygın Cad/r Süslemelerinde Bir Kurt Flgüri) Kullanılan olan bir inanışa göre. kunıturdu. Daha sonra u r u ğ u n ömrü uzasın diye hu derinin altından geçirilirdi. Aldede'nin oğlu Köroğlu'na süt verip onu besleyen kurt. Bu inanış. etnik-kültürel siste­ min art katlan nda birbirinin aynısı gibi karşımıza akan motiftirler ve birbirlerinin yerine de konulurlar. Aslında her İki­ si de kültürel kahramanlar olan Köroğlu ve kurt. başkurtiann atalan nın önüne düşerek onlara yol göstermiştir. Kurdun ulu mitolojik ata olduğu düşüncesi Başkurtiann kökenleriyle ilgili metinlerinde kendini gös­ terir. Çünkü kurdun Hızır'ı sembolize ettiğine Inanıhıdı. AhıskaTürklerinin inanı>ıiHİa uykuda veya gerçekte ı »ıı görmek uğurlu sayılırdı. ona kurt sütü vererek tedavi etmişlerdir. Tann'dan gelen kut. Dağ Ruhu'nun kendisidir. öne düşüp getirdiği halk demektir. Bilimsel metinlerde eski Türklerin dövüş sanatını bildiren Turan Taktikası" anlayışı. Türk efsanelerinde Türklerin atası olan "Yafes" (Cenglzname'ye göre ona "Abuica-Ebülce Han" de denilebilir) hastalandığında.KURT Kin.ıı U\şka inanışta ise kurdun %«*nesi etrafındaki deri soyu­ lup. etnik-kültürel gelenekte "Kurt Oyunu" adryla bilinir. Azer­ baycan Türk dilinde uzun Ömür yaşamanın sembolü gibi kullanılan "Kurt ile kıyamete kalmak" deyimi de kaynağını eski inanışlara da­ yanan Türk mitolojisinden alır. yani kurdun. kurdun koyun sürüsüne girmesini berekete ye ırmak gerekiyordu. Köroğlu destanının "Köroğlu ile Aypara" bölümünde. Azerbaycan'da Aldede ile ilgili bir efsanede. p. Bir Başkurt rivayetine göre kurt. 353 . onu kurt çenesi veya İM m ağzının altından geçirirIrnli. Türk etnik-kültürel sisteminde kurt ve Hızır'rn anlamsal-işlevsel yakınlığının sonucunda oluşmuştur. kahramanın oğlunu kurt koruyor. Bu metne göre "Başkurt".

kendi kökünü de kurda bağlar. Türk ve Moğol halklarında Totemizmin yeniden incelenmesinin önemine dikkat çekilmiş ve incelemeler. Kazan Han. "Kurt yüzü mübarektir" de­ nilmesi.KUMURSAK Bir zamanlar Türklerde kurdun bir kült oluğuna. tantana. Dede Korkut Kitabı'nda. ulu ata ve kurtancı olan Bozkurt için söylenir. Ancak araştırmacılar kült içerikli bu sözcüğün ilk kökünü "kur" şeklinde göstererek onu. Yani. Kumukça. Kloson. kurdun bir totem olduğu anlamına gelmez. Potanin bile şüphe etmiyor. Moğol yazılı dilinde "Kurim" şek­ lini alan sözcük: "bayram. Tam tersine bir totem olmadığını gösterir. Sözcüğün "kurum" şekli. (bak: Bozkurt) KURUMSAK: "Öntürk" kaynaklı sayılan bu sözcüğün kült anlamı sadece Çağatay dilinde korunmuştur. "kurban töreninde yenilmek için düşünülen kurbanlık hayvan" tanımı. bu kültün etnik-kültürel örneklerinden biridir. "kurumsak" sözünün veya onun temelini oluşturan "kurum" sözcüğünün "kurbanlık" anlamına geldiği filerini güçlendirir. Kurttan d o ğ m a üzerine kurulu kökenle ilgili efsanelerin doğru yorumlanna dayanan ve zengin etnografik verilerle beslenen daha sonraki araştırmalarda. eski Kıpçak dillerindeki "kur-gan" ve Altaylardaki yeraltı saltanatı sahibi Erlik'in hizmetinde olan "körmös" adıyla ilgili göstermeleri ise inandıncı görünmüyor. daha sonralan Moğol veTungus-Macar dillerine de geçmiştir. Uy­ gurca ve Azerbaycan Türkçesinde bu sözcük kendi eski anlamından çok uzak anlamlar kazanmıştır. ziyaret. Yakutça'da "düğün. kurbanlık" anlamını irade eder. 354 . Ancak tüm bu anlatılanlar. 1964'te yazdığı TürkJerdeki kurtlar konulu araştırmasında. "Yüzü müba­ rek" (nur yüzlü) deyimi. D. tantana" anlamlarına gelir. kurtla bağlı inanışlann To­ temizm özelliği taşımadığını ortaya çıkarmıştır. Çağatayca'da bu sözcük "kurban. düğün için kurbanlık kesilecek olan hayvan" anlamlarına gelir ve sonuncu tanım. Özbekçe. Türklerde kurdun totem olduğu fikrine şüpheyle bakmaktadır. sözcüğün ilk an­ lamına uygundur. boylann kahramanı olan Kazan Bey'in dilinden. Q. Sözcüğün temelini oluşturan "ku­ rum". Dede Korkut Oğuznamelerinin Vatikan nüshasında da görülür. Burada bu deyim.

Burada Yılanlann Padişahı. Yılan eti yiyen insanın. balinanın onu yutması için kendisi çaba gösterir. Herhalde bu.de sihirli hikâyelerde rastlanır. ayaklan yerinde bir şekilde geri getirir. O törenlerde.KUŞ DİLİ Kll^ ini ı Kuş dili bilme motifi. kaynağını eski törenlerden alır. doğanın bir parçası gibi.I hikayelerde rastlanan büyücü kadın. Yani ona her şeyi görebilme gücü vermek ve gözleri önün­ deki perdeyi kaldırmak için onu önce yutar sonra geri getirir. Genellikle hikâyelerde sihir ve Uıyııylr lx»ğiı güçler yılanlarla ilişkilendirilir. kuş dili bilme gücünü.uak ejderha veya koca bir yılan tarafindan yutulup geri gkması . çırağın ejderha kamında olmasıyla aynı anlama geliyor. yaratılışın sırlannı öğrenen ve bunlar gibi motiflerin hikâye dilinde maddî şekli alan iradesidir. "Kaievala"daki kahraman. Çünkü onun kamında üç sihirli söz öğrenme­ lidir. çırağın semboiıi ı »l. Ava Pîrim. sihirli güçlere kavuşacağı inana ise kökleıini eski inisiasiya törenlerinden alıyor. hayırsever bir varlığa dönüşür. sihir ve büyü gücüne kavuşmanın bir İrade şeklidir. kılınmana kuşlann ve hayvanlann dilini bilme gücü verir. varlıklann değişik konumlarıyla ilişki kurma­ nın. mitolojik anlayış gibi var­ lığın anlaşılma yolunun. Hikâye kahramanın yeraltında olı n . ı ı .hu yeniden doğuşla yeni özellikler kazanmasıyla. Bu i m i »ıilliı kutsal-gizliliğini yitirmiş ve hayal dünyasına ait olmuş bir . Kuş dili bilmek. Bu [uva hikâyesinde. Hikayelerdeki ejderha. Azerbaycan mitolojik metinlerinde adına rastlanan "Ava mi bütün kuşlann ve hayvanlann dilini bilir. Bu tasavvuf diline yakın bir yorumla bakılırsa. ejderha. onun hetı »ıılk mekana ait olduğundandır. Sonra •» Msaglam. aslında eski törenlerdeki ata ruhu ve tören hamisi motiflerinin ilk mitolojik anlamını yitirerek de­ mişime uğramış halleridir.'ilitı<. Görüldüğü gibi . Balina ona bu üç sözü öğretir. yaratılışın bütün tarihini anlatır ve her şeyi bilme gücünü ona bağışlar. Bu sihirli gücü ona •ıslayan da Yılanlann Padİşahfdır. Yılanlar Padişahı'nın ağzına 355 . kahramana kuş dili öğretmek İçin onu yutar. İnanışa gör*. balina ve benzer moiı!l<r şeklinde rastlanan sihirli güçler. ayağı olmayan kahramanı bir cadı yutar. onunla anlaşabilmenin. o kötü variıklar.

"gökyüzü" anlamına gelir. dilini bildiği kuşlar ve hayvanlar üzerinde iktidan olunduğu bi­ le söylenmiştir. Örneğin. bazı şiirsel mitolojik geleneklerde.KUŞ KILIKLI RUHLAR tükürmesiyle kazanır. Emre. bu motif yeni bir anlama bürürımüştür ve bilgiçlik konumuna gelmenin yolu gibi karşımıza çkmaktadır. tüm kuşlann dilini bilir. ilahî İçeriğin sembolleri gibi karşı­ mıza çıkarlar. 16. doğayla özel bir yakınlıklan olup. İlk sem­ bolik anlamının tam olarak anlaşılmadığı sonraki çağlarda. Buradaki "Kuday". Mitoloji ve halk kültüründe kuş dili bilmek. KUŞ KILIKLI RUHLAR: Şiirsel mitolojik gelenekte kuşlar. Kazak efsanelerine göre. yüzyılın Türkmen tarihçisi Salar Baba Gül Alioğlu'nun Oğuzname'sine göre. yüksek katlarla insan varlığı arasında yakınlık yarat­ mak anlamına gelir. Bu kuşlann yeri. burada da inisiasiya törenleriyle ilişkilidir. uçanlann taşıdıklan adlarda da görünür. sihirli güç sahibi olan karakterlere özgüdür. Bu düşünce­ nin Türk halklannın dilindeki izleri. "Duman" adı verdiği kahraman. evrensel bölgeler arasında bağlılık kuran. kuş çizgileri taşıyan çok sayıda şeytanî ruh veya görünmez varlık vardır. Eski avcılık çağına bağlı olan bu mitolojik var­ lığın. Nesimî ve diğer tasavvuf ruhunu yaratan şairlerin ve dervişlerin dilinde manevî dünyayla bağlı yerini almıştır. Sonralan ise tasavvuf edebiyatına geçe­ rek. Y. ölenlerin canı­ nı sembolize eden güverdne. Bu olaya aslında. Korkut Ata'nın kuşlann ve hayvanlann dilinden anlama olayında ruh haya­ tinin ilk yaratılış çağındaki gücü yaşatan geleneklerin bir izi görünür. 356 . Melek kılığında olup. Dünya Ağacı'nın en yukanlandır. kâinatın birbi­ rinden ayn iki konumu arasındaki aracı rolünü oynardı. Hakasçada "Kuday Kuş" denilirdi. Allah onun gönlüne İlham vermiştir ve varlıklann ayn ayn katlan arasında bağlılık yaratan kuşun dilini bilmek de bu nedenle müm­ kün oluyor. Bayat boyundan olan Korkut'un. semboller dünyasının ve manevî dünyanın semboller dolu dilinin değerini çok özel bir şekilde bilen eski dü­ şüncelerin taşıyıcısı bir insan gözüyle bakmak gerekiyordu. Mitolojik anlamda bu dil. Korkut Ata'nın kendisi de kuşlar ve hayvani an n dilinden anlardı. Kuş dili bilmek. Avrasya mitolojik sistemlerindeki kuş.

Anadolu Yörüklerinin inananda dağınık saçlı ı »ıı mh olup elindeki boncuğuyia istediği eve istediği yerden girebiletl Al Kansı da ağzında sihirli taş olan kuş kılığında betimlenir. seM ağaçlannın üzerinde oturup kurbanlık ister. Yakutlarda aynca. Anadolu Yörük oymaklan arasında çocuklan korkutmak için "Maricut-Kerküt" adında bir kuş motifi kullanılırdı. eski bir ruh olan "Burkut"un adından alınmadır. Kanadı İlahe kadınla "kut" anlayışı hakkındaki görüşler acayip şekilde birbirine yakındır. Başkurtıarda Ural Batir'ın kansı olan "Umay" da kus kılığına girebilir. Tuva şamanlan dua okuyup çağı­ rırken kuş kılığına girmiş Albastılar. (Eski Birllüstrasyon) Sayan-Altay mitolojik metinlerin• l«. İnanışa yi »i*-. ölen bir insanın ruhu kuş kılıoıua girer ve tüm kainatı saran Dünya Ağaa'nın dallannın birinde nu-skcn tutar. Orta Asya halklannın Baba Dehgan'ı da kuş görünümünde betimlenmiştir. lürk halklannda ölen birinin rulııınıın kuş şeklinde uçup gittiğine İnanılırdı. Si­ mi uy. tutkun havada girdikleri kara bulutiann ipnden uçuşup gelirler. Kara Kuş.KUŞ KILIKLI RUHLAR I UkavHcrdc onlar. Umay ilahe gibi bazı ruh­ lum kuş kılığında veya kanatlı kadın görünümünde betimlenmesi ile bununla ilgilidir. çocuk n ıhı ıı nın bir kuş şeklinde gökler­ im geldiğine de inanılırdı. Aİtaylann şaman mitolojisindeki "Payana" adryla bili­ nen ruhlar grubu da kanatlı varlıklardır. Hatta I lakaslar ve Yakutlarda "kufun kendisi bile kuş görünümünde dü­ şünülürdü. ve l>cnzcri adlarla karşımıza akarlar.'kutsal kuş ana" motifine de rastlanır. Başka bir inanışa göre. Yakutlarda "Oğu Imıta" adında bir ilahe kaydedilmiştir. Ulu varlık "Ülken"ın adına başka yerlerde "Ülken Kuş" şeklinde de rasaamr. San Kı/ denilen mitolojik varlık ise geceleri kuş olup uçar. Sözcük anlamı "çocuk ımısı" 557 It-Kuş Resmi . Onu adı.

eve bereket getiren "Kimsene" adlı ruhlar da kuş kılığına girip. Muhammet Peygamber'e Hakim Ata'nın ruhunu bir kuş görkeminde gösterir. Türkistanlı sûfi şair Süleyman Bakirganî'nin Kamber adındaki eşi. kuş kılığına girebilirdi. Azerbaycan Türklerinin gele­ neksel inanışına göre. insanlann uykusuna gelirler. Orta Asya halklan da insanın ruhunun gü­ vercin veya başka bir kuş görkeminde olduğuna ve ata ruhiannın kuş şeklinde yaşamaya devam ettiğine inanırlardı. Müslüman kızı olan bir kadın şamanın. Halk inanışlanndakl kötü "Şeşe" ise bilinmezler dünyasından gelen bir kuştur. Miraç olayında Cebrail. gözlerden kaybolması da Şa358 .KUŞ KILIKLI RUHLAR \ ^ *r Hun Dönemine Alt Av ve Mitolojik Kartallar & demek olan ve Umay kültüyle ilişkisi şüphe götürmeyen bu mitolo­ jik varlığın. Menkıbelere göre. şaman bu giysileri giydiği zaman kuşa dönüşebilirdi. Eski Türk yazılı abidelerinde "öldü" anlamına gelen "uça barmıs" (uçup gitmiş) İfadesi vardır. Anadolu'daki Sivas yöresindeki âşıklık gele­ neğinden anlaşıldığına göre. çocuğun başı üstünde bir kuş gibi öterek. Birçok Altay hal klan nda şamanlann giyimi kuş motifini hatırlatır­ dı. ruhlann kuş kılı­ ğında olduğuna dair görüşlerin izlerini taşıyorlar. Uçan Kuşlann koruyu­ cusu olan Kamber Ana kültü de onun adıyla ilgili olarak oluşmuştur. Ban Sibirya Tatarlannın dilinde "o öldü" demek yerine "o uçup gitti" denilirdi. İnanışa göre. Bu iradeler. kâfirle evlen­ dirilmemek için doğan kuşa dönüşüp. Bu şamanın ruhuyla birlikte bir kuş gibi göklere uçacağı fikrinden doğmuştur. onun neslini hayırlı ve bereketli kılacağına İnanılırdı. ziyaret yerlerinde uykuya dalan gele­ ceğin âşıklar. ancak rüyalarına kuş kılığında Cebrail veya Mi kail gir­ dikten sonra âşık olurlar.

KUT: Sibirya. Yunus I. Bir Kazak hikâyesinde. Bu kitaptaki bir bölümde şöyle deniliyor: "Hazreti Sahipgıran'ın kutsal ruhunun yükseklerde ucan şahini. Doğan kuşu. ayıı ruhlar. doğan kuşun vücuduna girip. gövdem onun kafesiılir. Kafkas ve diğer birçok Türk halklannın geleneksel görüşlerinde "hayat gücü. E. güverdn kılığında Urum a ucan Haa Bektaş'i takip eder.ıni'nin yazdığı Akkoyunlulann tarihini anlatan "Kitab-i Diyarbekiriyye" kitabında da görülür. Buradaki "şongan boldu" /cüğünün anlamı "öklü" demektir. başlan­ gıç. hayat verid. bereket. mukaddes" anlamı vardır." Ahmet Yesevî de zaman zaman turna kılığına girerdi. Dünyanın eski halklannın birçoğunda talih anlayışının kendisi de "kuş" şeklinde düşünülürdü. aaklı ruhlar ve­ ya şamanlar tarafından çalınması hastalık ve ölümle sonuçlanan "kut". Rakibin güverdn kılığına girerek canını kurtarması. mutluluk" anlamına gelen anla­ yış.. Dede Korkut boylan nda var. saadet. can." Babumame'de de "Şeyh Ömer şongal bol­ du" {Şeyh Ömer doğan kuşu oldu) denir.. yu­ vasına konduğunda. Eski Türkçede "kurJug" sözcüğünün "kutsal. Hikâyelerde devlerin güverdn kılığın(lak! canlan şişelerde tutulur. Bektaşi pir Abdal Musa ise "Ali oldum.* mek. canın ve ruhun kuş kılığında olduğuna dair es­ ki mitolojik görüşlerden kaynaklanmaktadır. Yakut mitolojik düşüncesine göre. Hızır llyas kuş kılığına girerek kuyudan çıkanr ve ışıklı dünyaya götürür. Azrail de güverdn kılığında uçar. uğur. başlangıç" anlamını bildirirdi. hain kar­ deşlerin kuyuya atöklan kahramanı. "tanndan gelen bir hayat gücü.KUT manizme ait hikâyeler arasındadır. Azerbaycan Türk dilinde "birini özle. Tüm bu örnekler. bolluk. canı çekmek" anlamında kullanılan "kuşu konmak" deyimi var. Ruhun kuş kılığında olduğuna dair inanışlann İzleri. mutluluk gibi anlamlarda kullanıl359 .mre'nin dilinden bir İradede de ruhun kuş kılığında olması inancı­ nın izleri görünür: "Benim canım bir kuştur ki. Türk halk kültüründe sık sık rastlanan bir motiftir. Türkmenistan. adem oldum bahane-Güverdn d o ­ nunda geldim a n a n a " demektedir. Tahı. ruh. Vilayetname'de Doğrul Baba. Bu sözcük Türkiye Türkçesinde.

Altay Türklerinin inanışına gö­ re. çocuklara kut bağışladığına inanılırdı. Yakutiann inanana göre de canlı varlıklann bir bölümünde Uygur Rahibi i m 360 . Sayan-Altay halklannda çocuğu olamayan kan-koca hakkında "kudı yok kiji" denilirfşHîKH ^i. "kut'u Altay'ın verdiğine ina(KmİP^fl nılırdı. aslında çocuklann koruyucusu olan İmay Içe'nin kendisidir. uğurlu" anlamlan nda da kullanılmıştır. hayatî bütünlükte "kut" ile bağlan­ mıştır ve düşmanın bu "kut"u mahvetmesiyle şamanın hayatının da sona ereceğine İnanılırdı.İnsan doğmadan önce gök­ yüzünde var olur. Çuvaşçada "kıt" seklinde geçmiştir. Ksenolbntov'un kaleme aldığı şaman metinler içeri­ sinde. ruhlann gücü" anlamına gelen "Kut el Ervah "tır. Q. aynı dilde 'Tann. can" anlamlan korunmuştur. Farklı Türkçeterde "gut-hut" versiyonları da olan bu sözcüğün. Karakalpakçadaki "kutum kaçtı" deyimi. İlâh" anlamı veren "kuduilu" sözcüğünün de temelini oluşturur. Azerbaycan Türk şivelerinde "kut"un "hayat verici. Baskakcrv'un dilbilimi açısından Altay köküne bağladığı "kut". yüzyılda yazıldığı tahmin edilen "Behçet er ruh" risalesinin di­ ğer bir adı da "ruhlann dayağı. Bu kavram Azerbaycan Türk edebî dil örneklerinde "kutsal. Muğam tarihiyle ilgili. Güney Altaylarda. genellikle ilk olarak Sayan-Altay Türklerinin etN J İ j ^ p W ^ ~ nografik unsuriannın yaygın olduğu şaman gelene­ ğinde araştınlmıştır. çivi yazı lan nda da "can" anlamıyla "kut-kud" şeklinde görül­ mektedir. N. 15. "saadet" anlamı. "bahtım yaver gitmedi" demektir. Teleutlarda da göğün dördüncü katında yaşa­ yan "Enem DayuçTnın (Yaratan Ana). doğu Türkleriyle eski ilişkileri aktaran genel bir anlayıştır. Koreya mitolojisinde rastla­ nan "kut" da şamanın kamlık erme törenini bildirerek. insanın ruhu -kutu. Bir anlayış gibi dinî-kutsal uygulamalarda geniş bir şekilde korunan "kut"un mitolojik anlam ve iş­ levi. hayırlı. "Kut oyun" adındaki efsanevî bir şaman hakkında rivayet var­ dır. Hakaslara göre ise yeni doğ­ muş kadına "kut"u gönderen.KUT maktadır. Yakut Şamanizminde kam. Bu sözcük.

o "kut'u yemeyip. "salgın kut". bolluk ve bereket idealleriyle ilinrjlendirilerek düşünülürdü. Hakasi. Şarap gibi akıalığı. Bu söz­ cüğün anlamı: "Ruh. can" demektir. Sibirya'nın Türk hakiannm geleneksel İna­ nışlannda süt İle "kut" arasında derin bir bağlantı sezilir. eski di'ışüncede üreme.tı. "buor kut".1iarından verilir. "Kut"un geri v. "iye kut" gibi değişik I »Kimlerde olabilir. kut"un bedenden çıkmasryla ölümün g e l e c e ğ i n e inanılırdı. yarada başlangıa İfade etmesinden kaynaklanır.ı göre. Ayna ruhlar. Kazaklann dilinde "kut anay" diye bir sözcük vardır. "Kut" adı taşıyan bu g ü ç sa­ yesinde bu varlıklar ışıklı dünyada yaşayabilirler. "Görücü" diye tanımlanan insanlar "buor kut' unu küçük İnsan görünümünde görebilirlerdi.KUT i -i ıl. ruh. 361 . "Kut" kav­ ramının anlamsal çerçevesi de akıalık. "Kut". İstediği zaman insanı tehlikeye sokai'iindi. Kut. Şoriann geleneksel dinî İnanışlannda "kut" denilen canı Erlik ya­ nılmıştır.ına sahibinin bedeninden aynlamazdı. bir İnsanın ruhu dışarılarda g e z i p dolaşıyorsa. o insan ölür ve "ayna kutunu yedi" denilir. Kut geri geldiği taktirde o insan yine sağlığına kavuşabilir. Bu "kut"lar Allah 1. Tüm bunlarla birlikte. Kırgız Türkçesinde "kut"un "ha­ yat gücü. Erllk'ln yardımcılanndan herhangi biri. insanın canının vıglamlığı "kut"tan kaynaklanır. Ayna ruhlar bir İnsanın "kut"unu yerlerse. s a d e c e ıh|) götürürierse o zaman da "kut"un sahibi olan kişi hastalanır. bu sözün eski evrelerdeki İçeriği korunmuştur. Bu dilde "kuf'un yemekle bağ­ lı anlamı herhalde onun "hayat verid güç".ua hayat veren gizli bir güç vardır. Ruhlar ve şamanlar ona zarar vere­ bilirler. su gibi duruluğu olan "kut". İnsan canının sağlamlığının sembolüdür. Böylece mitolojik ve geleneksel dinî görüşlerde. duruluk ve yumuşaklıkla İlgi­ lidir. "İye kut" kendi ı M'. yaratılışın İlk (emelini oluşturan yapısal özelliklere göre. can" anlamlanyla. o İnsan mutlu değil demektir. Bunun için de şa­ man Eriik'e yah/anr ve "kut"u geri göndermesi İçin ona kurbanlık vaat eder.'tirilmesi sadece Erlik'in izniyle mümkün olur. Azer­ baycan Türkçesindeki "yüreğinde kut olmak" deyiminde "kut"un bu iradeye yakın bir anlamı vardır.

Bu sözcük en eski çağlarda. R. Bu deyim. Altay dil birliği zamanında "kutag" şekliyle Moğol diline. Bilge Kağan Kitâbesi'nde de açık bir şekilde "kutum oldu­ ğu için kağan oldum" denilmektedir. Doğu Türklerinde daha çok Şamanizmle bağlı olup. Sümer ve Kassi dillerinde) rastlanmasından. tanrısal içerikli bu sözcüğün kökünün Türk halklannın Azerbaycan topraklanna yerleştiği. Devlet Kuşu adındaki "devlet" sözcüğü. Bu kavram bir ihtimale göre Bul­ gar çağında Lezgî dilinden "k'uts" şeklinde geçmiş ve mitolojik an­ lamını korumuştur. aaklı ruh" anlamında korunmuştur.KUUÇU R. Bereket Ilâhesi'nin adı olan "Kudurbay"ın temelinde de "kut" vardır. taşıdığı Tengri kutu" unvanına da açık­ lık getirir. eski Türk şiirinden söz ettiği zaman. "kutsal ruhun res­ minin yardımıyla aaklı hastalık verid ruhu kovmak" gibi bir anlam İrade etmektedir. 9. Kumık Türkçesinde " k u t kuymak" {kut kovmak) deyimi vardır. Devlet Kuşunun "Şahlık Kuşu" olarak adlandınlması da bura­ dan kaynaklanır. KUUÇU: Kuzeyde yaşayan Kırgızlann İnanışlannda "Kara Albastı" üzerine sözü geçen ve kötü ruhlan görebilen özel yetenekleri olan 362 . "can. Arat. "yir suv kutı" sö­ zünü "yer su ruhu" şeklinde çevirmiştir. T a n n tarafından verilen iyi kısmet. ruh" şeklinde bir anlam ifade eden "kut" sözcüğüne hâlâ milattan Önceki asırlarda (Hatti. ilk ata yurdunun oluştuğu eski Ön Asya'ya bağlı ol­ duğu anlaşılır. "kutu" şekliyle Tungusçaya ve "hutu" şekliyle Mancur diline geçmiş ve "can. Ancak bu sözcüğün pragermen kökenli olduğu söylense de "kott" sözcüğünün bu dilde anlamı pek de agk değil­ dir. Bu dilde. baht" gibi anlaşılma­ lıdır. aslında bu gün anladı­ ğımız "servet. İran dillerin­ deki "huda" ve "hoda". "Kuf'un göklerden gel­ diği inana Hun Hakanı'nın. "kut" kavramıyla bağ­ lılıkta olup. Araştırmaalara göre bunun İzleri Türk dillerindeki "kuday" ve "hozay". dünya malı" anlamında değil. yüzyıla ait bir Manihey yazısında "il Ötüken kutı" (Ötüken ilinin kutu) iradesi kullanılmıştır. Germen dillerindeki "kod" ve "kott" şekil­ lerinde kalmıştır. "Kut-gut" eski Ön Asya metinlerinde kullanılmıştır.

Çünkü Kara Albastı'nın "kuuçu"nun giyiminden bile korktuğuna inanılırdı. Kara Albastı'yla ilgili bu demonolojik İnaı ıişlar. 363 . Bu -. Bu saçın konulabileceği tek yerin de K U ­ L U M U ici olduğuna İnanlılardı. o kadın ölecek demekti. San köpek. yalnız en az bir kez Albaslı yi yakalamış olan insanlar "kuuçu" olmaya hak kazanırlardı. 11 ırk için. Albastı onu bulup tekrar alacaktı. Bu saç Albastı tarafından çaiıı ı. bu insanlar O'nu doğum yapılmış evden kovarlardı. Bunun için de d o ğ u m yapmış kadıHil. Kırgızlann inanışına göre. Bu in>ı ılaı. Geleneksel görüşlerine göre. Ondan başka herhangi bir yere konull ıı-. Güneyli KırMi/Utın dilinde ise bu insanlar "kuugunçu" diye adlandınlırdı. • m «loğum yapmış kadına "Kara AlbastTnın zarar vermesini enıı. keçi ve benzer hayvan görünüşlerin­ di IH in ı ilenen bu kötü ruh.ı. onun giysisi veya hatta başlığının getirilmesi bile yeterli görünürdü. Bazen doğum sırasında herhangi bir nedenden dolayı "kuuçu" ge|ı mediği taktirde. Bu insanlara "kuuçu" (kovucu) denilirdi. "kuuçu" denilen bu insanlar hem Kara Albastı hem de San Albasti'yı korkutmak gücüne sahip sayılırlardı. Albasti'yı yakaladıktan sonra o kadar dövmeleri gerekiyordu ki. Onun orada bulunması Albasti'yı korkutup kaçır­ maya ve kadının sağlıklı bir şekilde doğum yapması için yeterliydi. doğum zamanında kadına zarar verebi­ lin II O. Kırgızlarda var olan bir inanışa göre. Kırgızlann gözünde "Kara Albastı" gerçekten de korkunç ve un l>ir güçtü. dr "kuuçu" ile aynı köktendir.il hu nünün sorumlusu olarak "Kara Albastı" görülürdü. yeni doğum yapmış kadının ciğerini çıkanp ırmağa götüİÜ I >nu engelleyen çkmasaydı ve götürdüğü ciğeri ırmağa at­ lı. Alkıştı iyice hırpalanmış olsun ve bağışlanmak için başından bir koparıp onlara versin..KUUÇU Ilı vardı. daha sonralan Şamanizmle ilintilendirilmiş ve bu kötü ruhlan kovabilme gücü de Bahşılarda görülmüştür.lığı taktirde ise o "kuuçu" artık Kara Albasti'yı göremeyecek demrkti.»/• ııl. "Kuuçu"lar arasında tedavi yöntemleri sayılabilecek bir şey yok­ lu Kırgızlara göre "Kuuçü'nun yeni doğmuş kadının yanında bu­ lunması yeterliydi.

ormanlar ve çöllerde yaşarlar ve omuzlan üzerinden geri atacak kadar büyük göğüsleri olan kızlardır. suyun kirlenmesini ve göllerin kurutulmasını sevmez ve bu işi yapanlara karşı kin besler. gölü. O.KÜLDÜRCİŞ KÜLDÜRGİŞ: Kazak-Kırgız halk kültüründe yaygın bir motif. ırmağı geçmesini ve kış günü ırmağın buzu üzerinde ateş yakılmasını sevmez ve böyle yapanlara kin besler. KÜP KARISI: (bak: Kan) 364 . Yakutlar balık tutmaya çıkmadan önce bu Su Ruhuna dua edip ondan avlarının uğurlu geçmesini dilerlerdi. Anadolu hikâyelerinde onlara büyük yollan kesen varlıklar gibi rastlanır. suyun temizliğini korur. Su Ruhu'nun adıdır. komed­ yen" sayılan bu varlıklar. Küöh Bolloh Toyon (Ukulaan Ayıı). yakını ölmüş birinin yedi gün boyunca balık avına çıkmasını. balıkJann çoğal­ masını sağlar. Kazak halk kültüründe "kultarkaç" adıyla bilinen ve "güldürücü. KÜÖH BOLLOH TOYON (U KULA AN AYII): Yakut Inanışlanna gö­ re. O.

365 . hikmetli sözler ve benzeri deyimler korunmuştur. Azerbaycan sözel h»lk kültüründe de bütün hastalıklara derman bulabilen Lokman adıyla ılyjli ata sözü hükmünde iradeler. "ilaç v-ıpan" anlamında kullanılan "otağ" sözcüğü ve aynı kökten olan "otucu". Azerbaycan Türk dili lehçelerinde "çok bilen. İlaç yapabilmenin yanışın bil de bilici sayılır. Lokman Hekim motifi doğuda. M Kaşgarînin " Divan-» Lügat-it Türk'ünde.ı-f Adma aynca efsane ve rivayetlerde rastlanır. Kuranda da adı geı. bilici" anlamlarında kullanılmıştır.L I (>KMAN: Yakın Dogu halklannda ve onlardan biri olan Müslüman lıırk lıalklannın kültüründe efsanevi hekim motifi.

.

kurdun da girdiği atalar mağara­ mı ziyaret ederdi. r ı arasında uzanan geçidi temsil eder. Kıpçak efsanelerine göre ise ulu ata-ana mağarada doğmuş­ tu ı Yakutlar da atalann ruhlanna verdikleri kurban lan mağarada keserler. İnanışa göre. u-vlct büyükleriyle bir araya gelerek. orada on erkek yavru • iıınyaya getirmiştir. I m kaynaklan na göre. Glzli-kutsal âlemle bu yer dün. İlk şaman olarak • la bilinir.Dagım nın altındaki derin bir mağaranın içine girip. Atalann ruhunun şerefine yapılan bu merasimlere Kağan'ın kendisi baş kâhin gibi katılırdı. aynı zamanda.MAG: (bak: Bag) M ACARA: Mitolojik inançlarla bağlıdır. Aşina daha sonra t . O. Tann. Eski Azerbaycan'da tapınaklann çoğu mağaralarda bulunur. Bu yavrulardan biri "Aşina"dır.»ktürk devletinin kurucusu olur. Atalar Kaya Resimleri. şiirsel mitolojik düşüncede öbür ı im ıya ve yeraltı ölüler saltanatının parçası gibi görünmüştür. A/lagara kaotik ve karanlık or'. eski Türklerde gökyüzüne ve Tann'ya verilen kuıUuılar mağaralarda kesilirdi. yapışız ve şekilsiz haliyle. ilâhî kökene bağlı olan kurt.nnıyla. Kağan her yıl . Caralont-Bayan Moğolistan 367 .

orman. Evrenin ya­ pısı da sembolik resimlerle kendini bulur. Çünkü tüm tapınak Altay Kaya Resimleri yerlerine oranla mağara ocaklan daha çok koru­ naklı olmuşlardır. O.M Â N A ÂLEMİ ruhlarının gezip dolaştığı yerler olarak etnik hafızaya kaydolan. onlarla yaşar ve çevresindeki dünyayı semboller yığını gibi kav­ rayıp bir manâ âlemi olarak kabul eder. Bundan sonra çocuk olursa. sembollerle dü­ şünür. sadece mağarada yattık­ tan sonra sağlığına kavuşmuştur. Azerbaycan'da kısır kadınlar Azıh mağarasına gelip. Şamanın davulu üzerindeki resimler de sembolik anlamlı olup manâ âleminin bir ifadesidir. "Mağara Adam lan" anlamına gelen "Ashabül Kehf ocağının adı İslâmlaşmasına rağmen arkaik inanış çiz­ gilerini koruyabi İm iştir. yeraltı dünyasına ağlan kapılar olarak betimlenir. Altay hikayelerinde daha çok. Onun bü­ tün yaşayışı baştan başa sembollere bürünmüştür. Bu bakımdan 36S . tavandan damlayan suyu içerler. "şaman azan" diye bir hastalığa tutulan destan kahramanı Kurbaniye. Bunun bir İzi bazı destanlarda ko. dinsel ve sembolik anlamlar taşımışlardır. /Mağara. yeraltı dünyası gibi yerlerle birlik­ te kötü şeytanların mekânı olarak düşünülmüştür. mağara ve oradaki suyun verdiğine inanırlar. Demir dağlarında bulunan mağaralar. Mağara genellik­ le Türk halk kültüründe kuyu. Eski Türklerin halk sanatı üze­ rinde rastlanan resimler bile hiçbir zaman süs amaçlı olmayıp. şiirsel mitolojide mezarla aynı * düşünülmüştür. tarihin en değişik devreleilgili böyle tapınak yerleri olarak mağara­ (c^ ca * * ^^^^^^^^ riyle ' a r a Türk etnik-kül türel geleneklerinin yaşadığı birçok bölgede rastlanabilir. var olan her şey aslın­ da manâ âleminin birer maddî motifler şeklindeki iradesidir. Azerbaycan'da mağara kültüyle ilgili eski inan ıslan aktaran çok sayıda mağara-pîr abide­ leri vardır. Araştırmacılara göre. Mitolojik motiflerin kendileri de semboldürler. MANÂ ALEMİ: Mitolojinin kendisi bir semboller âlemidir.^ runmuştur. Her firsatta sembolizme eğilimli olduğunu gösteren şiirsel mitolojik düşünce çağı insanının gözünde.

M Â N A ÂLEMİ (um İnanç sistemleri dünyanın görünümünü verinken. Türk etnik-kültürel geleneğinde tüm nesnelere Korkut Ata'nın ad veımesiyle ilgili inanışın varlığı. 369 . fizikî dünyanın temeline • lı »ııüşür. sadece ait olduğu nesne Kin geçerlidir ve organik olarak yalnız ona özeldir. Bilinç altından gelenler bile onun iradesiiıı llu âlem sözle yaratıldığına göre. Gerçeklikse sözle ve adlayaMiıl. şeytanlar. dağ ve ağaç gibi varlıklar kendi başlanna ilâhî değer taşryıalan ve Tann'ya ka­ vuşmanın yolu olan ilâhî semboldürler.msa "manâ âlemPdir. Sayan-Altay Türkk m un yaratılış metinlerinin bir versiyonunda âlem adlandırma yoluyla v. sadece I ılı sesler yığını değil. . bazen de "sembol­ ler alemi" elenir. Böyle olduğunda ise ad ve söz. Manâ âlemi ruhanî güçle yaratılır. bu âlemin maddî temeliı ıi . bir nesnenin var olabilmesi için. ona ad verilmesi gerekiyor.imanda maddî dünyanın temelidir.thılir. Görünürdeki âlem (suret âlem).rk • >l. onu semboller Alrınlne çevirerek anlamlandırıyor. bir I Hininiuk içinde olan semboller âleminin sadece bir görüntüsüdür. sözcük. Tarihî düşüncelerden güç alan bu âlemin adına bazen "İmaj âlemi". ışık. Daha sonralan sofilerin "mana Alemi" dedikleri dünya. Bozkurt. bu J ı/icı ve adlarla yaratılan dünyadır. Her bir adda ve sözde anlam yüklüdür. Ger«. Eski inanışlara göre. Sümer mitolojik metinlerinde de dünyanın yaratılII MM süreci nesnelere a d vermeyle gerçekleşmiştir. Gözle görünen tüm âlem.iyin /.ıuhlmıştır. anlam ve içeriğin ta içinden gelendir. liöyie bir temel üzerine kurulu dünya. Çünkü o. Bu varlıklar içerik itibariyle tem­ sil ettikleri sembolik Özelliklerin maddî iradecisidirier. "manâ âlemi"nde birer gerçeklik oluşturuyorlar.düştürür. I ıO. Bilincin değişik hali­ nin bir ifadesi olan bu âlemde her söz ve ad. Bu âlemdeki her nesnenin bir adı vardır. Beffi bir anlamda insanın ruhsal enerjisinin faaliyetinin bir sonucu olan -unan ruhlan da bu bakımdan yüksek manevî-ruhanî gücün iradesidirler. Bu manâ âleminde.. ruhlar ve var olan her şey.ünce bakımından gönlüne ilham edilenden gelir. Evrensel • iı ı.ıyla insanın iç içe olduğu bir çağa ait düşüncede. insan düşüncesinin bir ı nünü sayılsa da onlar. söz ve ad. baştan başa semboller Alemidir. onu böyle bir manâ âleminin yaratıcısı ı İnak görme imkânı verir.

Sağ kanadı güneşi-Ey dokuz kartalın anası! Yayığı geçerken şaşmaz-ldil üstünde yorulmaz. görünmezler dünyasına yönlendik­ lerinden. V.." (mahiyeti sembol ile idrak et) sözlerinde bu inanışın izlerini görmek mümkündür. O sadece adı anılan lan kor­ kutur. Bilinmezleri bilmek. "Markut" bir kuştur. Altay dağlannda yaşayan sa­ manlardan ve kurban törenlerinden bahsederken. "Sibirya'dan" adlı eserinde. vllayetname'ye göre... Tann.. Örneğin. Bilinmezler âlemi ise göze görünmezlerden iba­ ret bir manevî âlemdir. Ayın gagası buzdan-Geniş kanatlan muhteşem hareketli. MARKUT: Anadolu'da geleneksel Türk kültürünün taşıyıalanndan olan Yörük boylan arasında yaramazlık yapan çocuklan korkutmak için. ilâhî bilgiler bu kalplere daha çabuk girer. Uzun kuyruk]an yelpaze gibiSol kanadı ayı örter. Öterek gel sen banalOynayarak gel sen sağ gözüme! Sağ omzumun üstüne kon!" Şaman "Markut" kuşunu bu yolla çağırdıktan sonra cevap verdiği zaman.MARKUT • • • ıı ^^^t—^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tasavvuf bakımında gönlü coşkuyla dolmuş insanlar.." Yaşlılann derin inanışlanna göre. ruh halindeki bu kalpleri öyle yaratmış­ tır ki bu insanlar istedikleri zaman tenden srynlıp "manâ âlemi"ne dala­ bilirler. Çünkü ten ve maddfyatia ilişkiyi kesen bu insanlann hayal kurma güçleri de son de­ rece aktif olduğundan bilinmezler âleminin sırlannı öğrenmeye yaratı­ lıştan beri elverişliler. Roma'ya yakla­ şır ve "manâ âlemf'nden Roma erenlerine selam verir. gözle görü­ nen gerçek maddî âlemden srynlıp. kuşun sesini taklit eder ve "Gağag gag! Kam ay!" diye bağınr. Radlov. Tann'nın ilham verdiği er­ demli insanlara Özgüdür. 370 . uy­ durulan hayalî bir varlık. Yaratılışlann gerçekliği sembollere saklanmıştır ve ancak sembollerle anlaşılabilir. "Sema kuşu Markut"un adı geçen bir kam duası metnini de kaydetmiştir: "Gök kuşlan beş Markut. Tırnaklan bakırdan-Ayın tırnağı bakırdan. Şah HatayTnin "Ravü minü zal ile idrak kıl ma­ hiyeti.. Bacadan kolunu salla. hünkar Hacı Bektaşî Veli. Bu inanış kendi ifadesini birçok ri­ vayette bulur. Aslında bu hayalî denilen varlığın kökü. Bu mitolojik varlık hakkında Yörükler arasın­ da şöyle denilir: "Markut Markut. Sofilikte "manâ âlemi" gerçektir. ulu dil birliği çağına kadar gider.

Ama çocuk ölürse. bir de okla yay asılırdı. Sibirya'dan çok uzaklarda. Çoı uk sag salim büyüdüğünde. Hint-lran mitolojisindeki "Hu371 ı . l" ıruyuaı ruh anlamına gelir.n kuşu Bay MÖrküt" adında büyük kartal görünüşlü bir kuştur. Efsaneye göre "May Ene". Bu kuşu ancak belli insanlar görebilir. "May Ene" dedikleri bir kumaş parçasını oka bağlıyorlardı. Bu mitolojik "Merküt" kuşu. "Merküt" (Markut) I rryla Türkmen terdeki "Burkut Baba" adı arasında da mitolojik anlam . göze görünmez ve kötü ruhlan korkutmak için çagınlır. kırk başlı bir kadın varlıktır. yan göçebe Yörüklerinin dilindeII . "İye" de "İççi" İle aynı anlamdadır ve motıiın Türk mitolojisindeki yerini anlama bakımından büyük önem taşır. »madaki "Eulie" sözcüğü. BöyU-i ı. bu "May Ene" denilen askıyı dlger çocuftun beşiğine asarlardı. bu yay-ok ile yeni doğmuş çocuğu acıklı ruhlardan ko­ mutu. "May Ana" ver•Jyonuyla birlikte kullanılan diğer bir şekli. onlan kuruyan görünıı M / I hayırsever ruh "May Ene" de oradadır.MAY ENE ' M K . evini havada kurar ve hiç yere inmeden (. Azerbaycan 'evliya" sözcüğüyle aynı olup. Bu. Teleutiar ise "May Ene"yi gü­ müş saçlı genç bir kadın gibi betimlerierdi. (bale Burkut Baba) M A Y ENE: Kazak Türkçesinde "Umay Ana"nın adının. I büyük kuşun taşımasının ne kadar zor olduğunu göstermek İçin boynunu büker. aynı etnikkültürel sistemin binlerce kilometre uzağında yaşayan başka bir geleiM-glnde -Anadolu'nun yanm göçeri. Al taylara göre bir evde körpe çocuklar varsa. Çocuğun beşiğinin başına l < ı mhun beyaz kumaştan bir resmî. Aİtaylann inanışına göre Mıy Ene". Radlov'un sözünü ettiği "Markut". "Kumayık"ın. çocuklan koruyan "May İçe" adlı ruhun kendisidir. vtini başka bir parça koyarlardı.'MiKİan derin bir bag vardır. bu kumaş parçasını yakıp. Meut samanlarının davullarında yer alan resimlerden biri de "UT .aklan koruyan hayalî bir varlık şeklini almıştır.Altay-Sayan şamanlannın dünya görüşünde kamlık zamanı ulu Ül• I M * yoldaşlık yapan nur yüzlü kuşun adı da "Merküt" olmuştur.-. Kazakistan'ın Utiı bölgelerinde Umay'a aynı zamanda "May Eulie" adıyla yakan nar. Şor Türklerinin görüşüne g İre.(Kuklannı orada dünyaya getirir. İnanışa göre May Ene". Rus hikayelerindeki "Kamayun" ve KırRizlardaki "Kumay".

onu Ulu Yer Anaya olan ina­ nışla ilişkilendirmektedir. bağ. "Hamayun"dan geldiği fikri de Türk mitolojisindeki Umay "in bu kadar yayılma sebebiyle çelişki oluşturur ve motifin içeriğine bir açıklık kazandırmaz. "jelmoguz Kembir"in aynısıdır. Türk halklan arasında değişik adlarla bilinen bu bayramın. eski Azerbaycan'da Nevruz Bayramı kadar bü­ yük ve tantanalı yapılırdı. in­ sanlann kanını topuklanndan emer ve yeraltı dünyasında esir olarak sakladığı insanlan yer. Çirkin suratlı bir küp kansı olan "Mıstan Kempir". geceyle gündüzün aynı olduğu zamanda yapılırdı. Bu adın Türk uygar­ lıklarına başka sistemlerden geçtiği açıktır. MEJJLK: (bak: İye. sonbahann başın­ da yapılan bu bayram. bahçenin yaprak dökümü zama­ nına denk gekligi için bazı kaynaklarda adına "Hazan Bayramı" şeklin­ de de rastlanır. Mehrikan Bayramı'nın oluşumundan ve onunla bağlı âdet ve gele­ neklerden geniş bir şekilde bahsetmişler. Ortaçağ yazarlan. Metinlerde adı "Mehrikan-Mihrican" şeklinde yazılan bu bayram. Ürün toplama işi bittiği zamanlarda. Araştırmacılara göre bu bayram sonbaharda. ihtiyar bir kadın görünümündedir. İnanışa göre O. Mitolojik anlam itibariyle O. Zerdüştlük takvimindeki Mitra (Güneş) ile ilişkilidir.MEHRİKAN may". Düğünler de gelenek olarak bu dönemlere denk getirilirdi. MEHRİKAN: Mehrikan-Mihrican Bayramı. Bayram zamanı oyunlar oynanırdı. Birkaç gün devam eden "Mehrikan" bayramında yapılan âyinler. Evliya) Kırgızların demonolojik görüşlerinde "Maştan Kempir" adın­ da demonolojik bir motife rastlanır. Ancak Çin kaynaklannda Hunlarda da böyle bir bayram olduğuna ve Yer Ruhuna kurban ver­ mek için ibadet yerlerine geldiklerine dair bilgiler var. MISTAN: 372 . Eski adı Mahsul Bayramıydı. Bahar Bayram'ı kadar eski olduğu söylenir. {bak: Umay) Türk mitolojik düşünce sistemi çerçevesinde yapılan ve emik-kültürel geleneklerdeki en büyük iki bayramdan biri.

Köken itibariyle de Ulu Ana motifine ilin­ tilidir. mitolojik kültürün kendisi değil. eski kültürlerde sembolik-motifli şeklinde bilinen tek . onu bir bütün olarak kavrama imkanı verir. bu anlamda antropolojik bir olaydır ve sonraki çağlann relsefi-antıopolojik görüşlerine de güçlü etki yap­ mıştır. Bu insanın düşünce tarzıyla kıyaslanırsa. Türklerle tarihsel-kültüreJ ilişkileri olan halklardan bazısında.MİT "MLstan Kempir" Kırgızların İslâm öncesi inanışlanyla bağlı olan Mite" motifine çok yakındır. düşüncede dünyayı kaostan ev­ rene çevirip. Cöktürklerde Kullanılan Mitolojik Tann Figürleri Manevi olanın bile maddî olarak kavranıldıgı mit. çocuklan korkutmak için ya­ rarlanılırdı. dünya ve yaratılış hakkında belli mecazi görüşler sistemidir ve bu anlamda mitin misyonu yaratılışla ilgilidir. etnik-kültürd geleneği oluşturan karı­ şık bir yanm sistem gibidir. O.Kİında bir motife rastlanır Ağzından alevler çıkaran bir ejderha görü­ nümünde düşünülen bu varlığın adından. (bak: Jelmoguz) MİT: Gerçekliğin. Din düşüncesinin bile mitten türediğine dair görüşler vardır. Dünyanın mitolojik olarak anlaşılması içerik itibariyle rasyonel değildir. Dünya ve yara­ tılış hakkındaki ilkel görüşlerin aynlmaz bir par­ çası olan mit. onu tüm anlamlardan mahrum etmek demektir. mitolojik bir varlık gibi daha çok sihirli hikayelerde korunup kılmıştır. Kültür bakımından insan uygarlığının ulaş­ mak İstediği bir aşama sayılan mit. insan davranışlannın bütün önemli örneklerini yaratan mit. doğa yasalanna uymanın. Çünkü o. En eski cemiyetlerdeki hakim kültürel şekil. Çağdaş insanın teknolojiden doğan korkulan sürekli artar. Mitsiz bir uygarlığın düşünülmesi. mitler­ dir.»tıklaması. Etnik-kültürel gelenek çerçevesinde. onun köktend temelidir. do­ ğayı prensip olarak kabul etmenin ve ondan öğrenmenin ön planda ol­ duğu mitolojik çağın düşüncesi. bir metin türünden çok bilinç 373 . "Bistan" .

Ancak mit. Aslında bir enerji olup kararsız düşünceleri yansıtan mit. O. yaratılışı ve doğanın mitolojik-sembolik kavran ısıyla elde edilen verilerin bilimsel olduğu. sonraki dönemlerin araştırmalannda kanıtlanmıştır. İlkçağ insanın yaratılışı. dünyayı kavramanın eski bir tarzıdır. Böylece mitin yardımıyla geçmiş. dünyada olup bitenleri açkJar. yaratılışın sıriannı bilimsel verilere kıyasla daha derinden duyar ve bilir. gerçekliğin doğrudan kavramlısı. bir mecaz da değildir. F. başlıca mi­ tolojik konu ve motiflerin farklı dünya halklannda tekrarlandığını. Birçoklannın mecaz gördükleri mitler. doğa üstü varlıkların oluşturduğu mit. tarihî olaylann yansıması olmaktan da çok uzaktır. Bir başka kaynağı da ritüeller olan mit. Dünyanın. Böylece nesillerin arasındaki manevî bağ sağlanır. Mitolojinin karşılaştırmalı tarihsel şekilde incelen ilmesi. duygusallıklarla dolu mecazî düşünce tarzı olup. En eski çağlann ilk mitleri doğal olarak yazıya dökülemedikleri için arkaik şekillerinin kavranılması da mümkün olmamıştır. Temel görevi izah etmek de­ ğilse de en önemli özelliği. onlann da mitlerle dolu olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. duygusal­ lık ve motiflik olan bu fenomen. ancak bu sürecin anlaşılmasıyla mümkün olur. Dünya dinlerinin araşti­ nlması. gerçek dünya ve doğa olaylarının nasıl kavranılacağı. evrimlerin ilk çağını yaşayan cemiyetlerde daha çok sözcük anlamında kavranıl374 . İlkel kültürlerin vazgeçilmez parçası olan mit. A. etnograflann verdiği bilgilere göre. bir zamanlar düşünüldüğü gibi sözlerin ilk anlamlannın yitirilmesinden de kaynak­ lanmamıştır. günümüz ve gelecek arasında bağlantı kurulur. Losev'e göre mit. Onun yaratılışı korkudan kaynaklanmaz. hem diakronik (geçmiş hakkında hikâyeler) hem de sinkronik (şimdi ve gelecek ara­ sındaki ilişki) olmakla her iki durumu da İçinde banndınr. ilkçağlarda inanç ve inanışla iç içe yoğrulmuştur. Karakterlerini. Frezer'in "törenleri açıklayan il­ kel bilim" olarak tanımladığı mit. Mitolojik çağı doğrudan anlama yeteneğine sahip olan insan. mutlak bir gerçekliktir ve onda uydurma yoktur. eski düşüncenin itici gücü olarak karşımıza çkar. başka bir deyişle farklı halklann birbirinden habersiz aynı yoldan gidip aynı sembolleri kullandıklan gerçeğini ortaya çıkanr.MİT sürecinin ta kendisidir.

yüzyıl dilinde gerçekliğin dışına çkan her şeye mit adı verilirdi. aslında mitle kanşık türlerdir. Bilginin bir başlangıç şekli olan mit. yaşanılan bir tarihçedir. ımryia anlaşılan bilgi kazanmak değil. psikanalitik ekolünün temsilcilerinin mitin İçeriğinde bilincin değişik hallerini görmelerine kadar farklı görüşler m»-voıttur. ken­ di ifadesini bulur. insan uygarlığının ilk bilgileri ve ilk dini inanışlan yansımasını bulur. Levi Stross. Mitteki kavrayış anlayışı. 18. yasaklar ve efsane­ ler. yaratılışın tüm özelliklerini içererek bütün olarak "mitolojik dünya modelfnin temelini oluşturur. Mitolojik görüş­ lerin zengin sembolizmi. Mitolojinin ölçülı ıınin dışında ve yanlış bakıldığında. Ancak mit konulan. Ancak son derece farklı görüşlerin olmasına rağ­ men ve mit kuramlannın zengin tarihine rağmen mitin ne olduğu hak­ kımla genel bir kanı yoktur. "mitanlayışı. sınamalar. bilinç altından gelen bir uyı lı uma. I1 thofen'in mitte halkın hayatındaki olayların dinî inanışlar ışığındaki görüntüsünü görmesinden. insanın kendi kendini kavrayışının çeşitli şekilleri. Aslında mitle ilgili ne kadar derin bilgiler . Bu metinler içerisinde. söz veya rivayet olduğudur. düşünce. Yani mit. Böylece M ııi konulannda. Gerçekten de mitte. Kozmogoni ile kozmolojinin çakıştığı mitler ve mitolojik görüşler. K. O. Mitte. konuşulan bir tarihçe ı legil. sık sık rbrmel mantığın yasalan ihlal edilir. Bu model ise mitolojik metinler. cemiyet hayatı ve doğal ı toylar hakkında sinkretik bir görüştür. mitolojik rivayetler. dinî inançla Ugili bir olay değildir. eski topluluklan günümüzdeki topluluklardan ayıran en önemli işaretti. bir dünya görüşüdür. zamanın başlangıcındaki mutlak tarif ı • insan davranışının örneği olarak kabul edilirdi. uydurma.MİT mistir. kesinlikle dağınık 375 . geleneksel mi. aslında kendi kendini yaratan bir sistem gibi doğadaki genetik hanza mekanizmasını hatırlatır. tür veya psikolojik fe­ nomen gibi kabul edilen mit. Mitlerin. uykularla da < İdinden gelen bir ilişkisi vardır. düşüncemizin keyfimize bağlı birtürüdür" der. arkaik ya­ zılı edebî-kültürel abideler ve sanat eserlerinin temelini oluşturabilir. Çün­ kü mitolojik düşüncenin kendine özgü mantığı vardır. motif.l< te edilirse bir o kadar da karmaşık sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden biri de mitin. İlkel ve arkaik cemiyetler için varlığını kavrayış anlaıııında her şey demek olan mit.

Belli bir konu etrafında birleşen bilgi yüklü metinler silsilesidir. 376 . Dünya halklanndaki mit metinleri şekil yönünden aynı olup. Şellinq. başka geleneklerden ayıran mitolojik karakterler mevcuttur. dünyanın ve zamanın oluşmasını. her bir geleneğin içinde onu. Buna uygun olarak. ölümü ve kültürel sayılan ne varsa hepsi­ ni açıklar. nitelik itibariyle bu aynşmanın inanç. Araştır­ malar. İlk yapısal­ lığın ifadesi olan mitin başlıca konusu. kozmogo­ nik mitler. Yani herhangi bir etnik-medenf sisteme özgü bir ifade değildir. Levi Stross'a göre mit. Mitin işlevi ise tüm bunlan izah etmektir. Gerçekten de mit ve dil başlangıçta ayrılmaz bir ilişki içindelerdi.MİT değildir. bazen dilin oluşumuy­ la bazen de mitolojik hayalle ilintilendirilir. Ör­ neğin ateşin elde edilmesi veya ilk kaosu temsil eden ejderha veya devlerle mitolojik kahramanın mücadelesi gibi konular. etnogonik mitler ve takvim mitleri olarak aynlmıştır. dilin mitten önce yaratıldığı konusu olup mitin dilin bir ürünü olduğu kanısı hakimdi. mitolojiyi dilin dfvesi olarak görmüştür. Gerçekte de mitle dil arasında bir ilişki vardır ve bu iliş­ ki kendini mecazi düşüncede gösterir. Onda olan ne varsa geçmiştedir. mitin kendi nüvesini bir şekilde konar. günümüzü ve geleceği aynı oranda açıklar. mitlere mutlak gerçekliğin sözcüklerle anlatımı şeklinde bakılır. kaosun dağılıp evrenin oluşu­ mu. Bu mecaz. Buna rağmen. ilk yaratılış çağından bahseden mit. Değişimleri. Mitolojik bakımdan. tapınış ve törenleri yansı­ tan bütün mit metinlerini kapsadığını gösterir. insan soyunun nasıl ortaya çıktığını. Bir tür olayı olmayan mitin kendi içinde birçok işlevi mevcuttur. büyük taşkını. kainatın sonunu. Bu anlamda. O. etiolojik İçerik taşır. dünyanın düzene girmesi ve yaratılışın tamamlanmasıdır. her zaman bir mitten başka bir mit doğabilir. mitolojik karakterlerin gerçekte de varolduktan na dair inançta kendini gösterir. evrensel nitelik taşır. mitle dil arasındaki ilintiyi sağlar ve bu yüzden de mecazın kaynağı. geçmişi. K. içerdiği bütün versiyonlarla birlikte varolabilir. Her bir halk kendi mitolojik dünya görüşünü değişik yol lana yaşatmaktadır. Bu bakımdan da millî medenî sistemin araştın İması nda önemli bir fonksiyon üstlenmeyebilir. Arkaik gelenekler açtsrtdan mitin gerçek gücü vardır ve onun ger­ çekliğine inanç. Yani mit. Bir zamanlar sorun.

mitin geleneksel anlamda en önemli işlevi.. Yani bu bilgi metnin ken­ di K. cemiyetten ve kendi bireyselliğinden gelebilecek kriz anlannı rahat geçirebilmesi için yardım eder. semboller v. Mit metinlerinde korunan mitolojik ıifiin y/>stergeleri İse görsel sanat örnekleri. mimari eserler. ptr ve . sonraki çaglann kültürlerinde ise bu bilgiler oldukça değişik metinlerde korunmuştur.\U IHI süreç içinde onun ilk şekli tamamen bozulabilir ama ayırt < . sadece ya3 7 7 . geliş­ miş cemiyetlerde kültürün hakim şekli olmaktan çıkan mit. bir anlamda tannnın sıradan ölümlülere yasak olan bilinmezler ılOnvası ile ilgili bilgileri şamanlar. Şiirsel dilin anlamsallığı bu bakımdan mitolojik semU illerle yüktü görünür. Geleneksel cemiyette bile bu metinler. mecazdan ve soyut anlayışlardan eser yoktur. Mil. Toplumsal değerler sisteminin şartlandı­ rın etkeni olarak kişiye. An. efsane metinleri pareomiolojik yapılar ve benzeri metinlerdir. Böylece ilk dönemlerde bireyin ve toplumun • lı ıı ıya ve yaradılış hakkındaki tüm bilgi ihtiyacını karşılayan mitler. i ı>ın-tleri her zaman kendini korur. kendi kendini yaratan veya kendi kendini kuran sözel geleneğin dogaMnın araştinlmasryia kanıtlanmıştır. İMİM M. doğadan. Halk kültürü ve diğer edebî metinlerde mitoHik l>ilgi bazen de dolaylı olarak korunabilir.b. olabilir.ıı. Bu bilgiler. kültürde mevcut olan metinleıin < legişiklik derecesinden kaynaklanır ve geleneğin en farklı seviyeleniHİf görülür. Bu ise dünyanın mitolojik kavranışının. Mitlerin dilinin. sembolleştirme potansiyeli yönünden oldukça güçlü olduğu. Ancak başlangıçta onun içeriğinde. in*-uı davranışlannın kalıplarını şekillendirmektir. dinsel-büyüsel inik kültürü örnekleri.Mh. . Mit. halk l ıılhnıinün kaynağıdır. . Ondaki bilginin ger­ çeklik derecesi de yüksektir. Psikoanalitik toplumbilimdligin temsikilerinin araştırmalan. istenilen halde yine de tamamen yok olmamış ve insan bilindnin bilinçaltı yapılannda eski motif şeklinde yaşamaya devam ettiğini göstermiştir. kahinler. peygamberler veya diğer ıı a Urla insanlara ulaştırmasrdır.«k gibi doğal unsurtar. insan psikolojisi ve uygarlıklann aynlmaz parçası olduğundan kaynaklanır Mitler bu anlamda. Eiizade'ye göre.inde değildir. genellikle insanla­ nn davranış kurallannı belirler.

Dinin içinde hiç kuşkusuz. Ancak her durumda din. Mitin gerçek temelini düşünce ve fi­ kirden çok duygusal yön ve duygu yükü oluşturur. bir­ birinden ayn fikir ve düşüncelerden ibaret kaos görünümü yaratabilir. (bak: Mitolojik Düşünce. her bir mit. İnsan uygarlığında normal mantı­ ğın kurallanna en az uyan olay. uzak geçmişten bugüne taşınan normal bir mirası veya kuru bir kalıntısı değildir. Kült sistemine bağlı olduğundan. içinde dinî İçerik de taşır. mit ve din olayıdır. etnik-kültürel düşünceye güç veren enerji kayna­ ğı olarak birlikte hareket etmişlerdir. bizi doğayla diyalog kurmaya ve olağanüstü güçlerle yakınlığı ko­ rumaya çağınr. Mit uydurma gibi görünür an­ cak buradaki uydurma bilinçal­ tında gerçekleşen bir süreçtir. İlahi hikmet olağanüstü ve bilinç ötesidir. bütünlükte kültürün canına. mitolojiyle din bir bütünlük içinde olup. Mit ilk bakışta. her yer­ de kendini gösterir. Doğada mitin açıklayamayacağı veya her­ hangi bir şekilde aydınlık geti­ remeyeceği bir olay yoktur. Çünkü cemiyetin gelişiminin ilk çağlarında. Ancak inanan bu gizli yönleri. O. kanına sinmiştir. Mitoloji) MİT VE DİN: Mit genellikle. Mitolojik Metin. Mit ve il- Kötü Ruhlan Kovan Bir Uygur Savaşçısı . Dinle mit arasındaki derin bağlılık. birbirini geçersiz kılan fikirler ve görüşler olabilir. Mitle dinin birbirinden ayrılması. manevî hayatın bir parçası olmayıp. Onun için de sadece aklın ve zekanın gücüne dayanarak inanan gizli yönlerini ortaya çıkarmak mümkün değildir. Mitolojik düşüncede her za­ man İnanç süreci İşler. mitolojik düşün­ ceyle yaşayan bir topluluğun ruh hayatını anlama olanağını ortadan kaldınr. bir kültür şekli olarak ve mitoloji de bir bi­ lim olarak dinden aynlamaz.MİT v e DİN zısız geleneklerin. sağlam bir zekayla da çelişki içinde değildir.

Edebiyatın bütün tarihi boyunca. Böylece mitolojik bilinçle dinî düşünce arasında önemli bir farklık yoktur. Herhalde bu aşamada bütün toplumsal bilinç. Sanatsal irade. parçalanamaz bir bütün halinde kavranılır. Sihirler ve hayvanlar hakkındaki hikayelerin ilk kaynağını da mitler oluş­ turur. İler şey değişim içindedir. mitolojik görüşlerle genetik bağ içindedir. Mitolojik düşünce hayatın bu­ lun şekillerini birbirine bağlı olarak götürür. Hatta onlardan bi­ linin diğerine olan geçiş. yani şiirsel mitolojik Özellikli bir düşünce tipi olmuştur. arkaik düşüncenin beliıleyk isidir. Ancak arkaik aşamada herhangi bir irade veya sanatsal dü­ şünceden bahsetmek mümkün olmaz. Mit ezeli yaratılış çağında potansiyel din olarak ortaya gkmıştır. törenlerinden ayn düşünülemez. Parı . Bu anlamda din ve mit arasında gözardı edilemeyecek İMI bağlılık vardır. MİT VE EDEBİYAT: Kültür. evrimin gereğidir. lUmlann hiçbiri diğerinden ayn olmamakla birlikte. Onun için Türk mitolojisinin temeli de Tanrıcılığa dayanır. Burada durgun olan hiçbir yy yoktur. bilinçaltı-sanatsal tipli. Sihirli hikayelerin içinde geçen birçok motif i s e inisiasiya törenin­ den gelir. Bu. A I K . Mit. 379 . söz sanatının kaynağını oluşturur. hiçbir zaman birbirlerinden ayn iki oiay gibi aigılanarnazlar. . mitolojiyle edebiyat arasındaki bir aşama niteliğini taşır. Tören ise aslında dinin bir göstergesidir. Mitolojik inanışlar ve ko­ nular farklı haJklann sözlü yaratıcılığının önemli bir bölümünü oluşturur.MET ve EDEBİYAT kH dm. 1. Bu bakımdan lıalk kültürü. Aradan yüzyıllar geçse de sürekli gel işen-değişen edebi gelenekte. Edebî konulann temelinde de mitolojik motifler bulunur. Her şey her an yeni bir şekle bürünür. doğa oiaylannda da olduğu gibi içeriden olan bir bağ­ lılıkın Burada ne varsa.1l ı k Mil ve İlkel din anlayışlan arasındaki bağlılık. aralanndaki bağlılık 1 11 1 kuralanyia açıklanamaz.ık bu değişimler sonsuz da değildir. Eski Türklerin dinî inanç sistemleri Tanncılık olarak ka­ imi edilmiştir. mitolojiden gelen konulara ve motiflere rastlanı­ lır.«Lu arasında engeller varsa bile aşılmaz değillerdir. Mit. tarih boyunca oluşan mitolojik miras ile kar­ şılıklı ilişkide olmuştur ve bu bakımdan edebiyat da bir istisna oluştur­ maz.

19. Mitolojiden. Roma şiirinde kendini bulur ve tannsal vergili mitleri. Kuran'dan ve Budizm'den gelen geleneksel konular 18. başlangıç ve son anlayışlan. 18. Yazılı edebiyat İçinse aynı şey geçerli değil­ dir. dünyanın birbirinden oldukça farklı iki görün­ tüsünü verir. belirti ölçüde de İngiliz Romantizm'i antik. Bu yüzyılın son lan nda ise felsefe ve güzel sanatlarda. edebî metinlerin temelini oluşturdu. Bu durumda mitle edebiyatın ilişkisi. Mit edebiyatın kendisini iradede en önemli bö­ lümdür. batı edebiyatında hakim konumda olup. doğrudandır. Edebiyatla mitolojinin karşılıklı ilişkisi. yüzyılın irfan karışımlı edebiyatının temsildleri. tarihin felsefi anlayışıyla bağlar. Örneğin. Mitolojik dünya görüşü ise Yunan trajedisinin şekillendiği çağda bile etkisiz kalmadı ve mitolojik konulardan yararla­ nılma şeklinde kendini gösterdi. doğrudan edebî metinlerin konusunu oluşturur. Ovidi ise tam tersini ya­ parak. iki şekilde oluşur: Bİrind şekil. mitolojik konulu metinler. Yani. Hıristiyan ve doğu mitolojilerine büyük ilgi göstermeye başladı. mitin edebiyata "akıp gelmesi" şeklinde kendini gösterir. Örneğin. Yazıya kadar olan çaglann kültürüne. R. Indl'den. mit için bir arada düşünülemez ve çakışmaz. onlara sanatsal göstergeler sisteminin unsurlan olma yolunu açtı. Bu ilişki. mitolojik bilinç hakimdi. Nisşen'in "Hayat Felsefe380 . belli mitolojik konu­ lar ve objeler vardır. Doğuda ise bu olaya çok sonralan rastlanmaktadır. Vagner'in müziği. yüzyılda özellikle Alman. İkind ilişki ise dolaylı ilişkidir. kutsal âyinler ve benzeri araçlarla gerçeklesin Mitoloji ve edebiyat. Mitolojik inançlann gizlilik ve kutsallığını yitir­ mesi ve mitlerin geniş açıklamalara maruz kalması. yüzyıl öncesine kadar.MİT ve EDEBİYAT yeni bünindügû anlamlara bakılmaksızın yasayan. Modemist akımlar bu mitolojilere olan me­ rakı hat sayfaya çıkardı. hikâyelerinin oluşumunda mitolojik konulardan daha çok yararlandılar. mitleri aklın kanunlarına uygun bir sisteme sokmak için çok çaba göstermişlerdi. Ancak ona tamamıyla yeni felsefî anlamlar yüklediler. Edebiyatla mitin karşılıklı ilişkisi bakımından son yüzyılların edebî metinleri de oldukça zengin­ dir. güzel sanatlar. mitolojiyi dinsel içeriğinden anndınr. Eski Yunan şairleri. Mitle ilişkilerin yeni şekli.

gerçekliğin resmî olan miti ters çevirir. Bu olanaktan mahrum olan Avrupa ve Ku/ • Amerika yazarlan. buralarda yaşamakta olan halk kültürü gelenekiertyte hır arada yaşamaktadır. Gogol'un "Vry" hikâyesi Örnek sayla ı -un ı itigu Slav mitolojisindeki "Vry" motifi hakkında Ukraynalılar ara­ ndı 19. 20. Aytmatov'un 381 . Mann. mitolojik konu ve unsuriann. C. bu inin lininleridir.»/«lıgı "Peri Cadu" trajedisinde de mitten yararlanarak.ın geniş bir şekilde yararlanılıyor. Coys'un "Uliss" eserinde kahramanın Dublin sokakLuıiKla başına gelenterie.u|x*nter( Asturais. iri «fy. F. şiirde Elıot. Markez ve Bulgakov gibi isimlerde kendini tetir. II41 »k-rviş ve cin gibi mitolojik kökenli motifler dahil etmiştir. Bu dönemde. Kirş.l.. Coys. Ancak bu yüzyılın mitolojik romanU I H H U . Sembolizm ve Neo Romantizm. Aılık 20. eski mitolojik ihtirastan eser kalmamıştır. yüzyıl dünya edebiyatında. ters çevrilmiş halde kullanılır. Coys'dan laikli olarak T. A/rıİMycan yazartanndan olan E. sadece antik ve bibüya konulanndan yararlana•y l»hy<xlar ve bu anlamda mitolojik metinleri efsane metinlerin içinde y. 20. 4u>nınjlur. adı geçen bu eserle sanatsal ı. Dilbilimcileri. Mit ve edebiyat ilişkileri bakımından 19. I ve özellikte de hikaye ve romanda T. Merıil K.MIT ve EDEBIYAT »I V \ol< ıvyov'un dinî felsefesi. Markuez'İn "Yüzyıllık Yalnızlık" romanı ise mitoloji ve halk kültürüyle kaynaşıp kansan bir eserdir. Coys bu edebiyatın klasikJerindendir. Mann. genellikle.ıiın bir parçası olmuştur. bazı halklann ata-kahramanlan hakkında olan mıiok>jik metinler arasında yaptsal benzerlik görmektedirler. Mitin ilk felsefesi ise Şelling tarafından bu dönem ı. Bunun yanısıra "roman-mit" türü ortaya gkar. Paund. mrtololiııiu etkisi. Mitolojik motifler ve dünyanın mitolojik mantıkla kavranması. *l< -ı »yalı örneklerinden olan N. v. T.«£<Ia> Modemizm. Yets. yüzyıla kadar korunan efsane. Friş. yüzyılın modemist edebiyatı. C.1. G. esere peri. d ram ada Khodel. Mann ve C. Latin Amerika ve Afrika sanatglannın yaratıcılığında gerçekleşen <.ı>ıtıyoriar. Kafka'nın yaratıcılığında İse ys leneksel mitolojik metinler agk bir şekilde değil. "Sihirli Dag" adlı eserinde sırf mitolojik değil. G. Hakverdiyev. Anuy. Ayinsel modellerden de yararlanmıştır. yüzyılın Rus . Jirodu. yüzyılın ilk yılın. biraz farklı olarak Sovyet edebiyatında da kullanılmıştır.

Mitoloji üzerinde çalışan bilim adamlarının vardığı sonuca göre. A. Efsanenin en eski tipi. efsane ilk aşamasında. Averinsev. ilk ata ve kültürel kahraman tipleriyle genetik bağlılık içindedirler. tarih değil. güzel sanattann gelişiminde mitin oynadığı ro­ lü ortaya çıkarmıştır. S. (bak: Neomitolojik Düşünce) MİT VE EFSANE: Kahramanlık efsanelerinin en önemli kaynağı mitler­ dir. Türk destan kültürel geleneğinin doğu kolunu oluşturan Altay. Tu382 . mitin. Buradaki destan. Samedoğlünun "Cinayet Günü" romanı. efsanevî anlatıcılık kültürünün kendi yasalan çerçevesindedir. Azerbaycan edebiyatında Y. Y. M. Bulgakov'un eserleriyle birlikte bu dönemin belirgin örneklerinden sayılabilirler. Isa Muganna Hüseyinov'un "Mahşer" romanı büyük çağda mitolojik unsurlar içerir. içerik itibariyle mitin bir şeklidir. Ivanov. Bu yakınlık kuşkusuz her koşulda aynı özellik taşımaz. mitolojik bilgi. Bu efsanelerde toplanan tarihî bilgilerle birlikte. mitolojik ze­ minde oluştuğu için. Türk efsanesi bu anlamda uygarlığın en üst katlannda konumlarım ıştır. Şamanizmle de bağlanan tören içerikli efsaneler de genellikle takvim mitleri üzerinde oluşmuştur. mitolojik katlan ve canlandırdığı talih mitolojisiyle dikkat çeker. Toporov.MİT ve EFSANE "Gün Var Asra Beraber" ve "Cellat Kötüydü" eserleri. sadece sanatsal bir kaynaktır. Yani. Atlı göçebe bir ırk İçin destan. kozmogonik ve etnogonik mitlerle kahramanlık efsaneleri arasında ay­ nı denecek kadar bir yakınlık vardır. ilk atalar ve kültürel kahramanlar hakkında yazılan mitolojik hikâyelerdir. Losev ise daha çok antik unsurlar arasında. antik edebiyatın farklı konu ve tarzlanna dönüşme süredni anlatmıştır. mitolojik dünya görüşüne çok yakındır ve mito­ lojik görüşlerin oluşumu zamanında da destan ve efsaneye başvurulur. Mite kıyasla. mitolojik kaynaklı olup. onun hayal kaynağı ve gücünü artıran en önemli etkendir. V. V. Evrensel modeli koruyan arkaik efsanelerdeki kahraman motifleri. efsanenin şiirsel yapısı da farklıdır. Meletinski. Lotman ve benzeri yazarlann eserierinde de işlenmiştir. Freydenberg. 1960-70 yıllan arasında yazılmış Y. Bunun için de efsane. Bu konular. Mit ve edebiyatın problemlerini araştıran geçmiş Sovyetlerin mito­ lojik bilimdlerinden olan O.

Bu anlamda "Gök Oğlu"yla şeytanî güçleıln vı-1 vrenle kaosun zıtlığı. Ancak şamanlann ve bahşılann hastalan tedavi etmesi gibi etnografik veriler. araa şamanın işlevine yakındır. büyülü gl ı«. Ülgen. Tüm bu yönleriyle bu destanlar sihirli hikâyelere «»Iı hıkça yakındırlar. ölümle hayat arasındaki sınır neredeyse silinir. Kip­ ini. Doğu geleneğindeki mitolojik özellikli zıtlıklann yerini ise burada artık etnik zrtlrklar alır. Kuday. Gök şamanı Kızı uı I Hu şaman Ruhlan ve Ulu Toyon gibi mitolojik motifler. mi­ lin tuttuğu yer bakımından. w Kartuklarda ise daha alt kanardadır. Şor. isterse klasik doğu destan kollan kendini gösterir. Törensel-mitolojik unsurlannın alt katlarda korunduğu bu destanlar. Gök ruhlanyla agkça ilişki kurabilir. bu destanM laiml karakterleridirler. batı destanının da İlk çağlarda mitolojik-törensd ö/ellik taşıdığını gösteriyor. şaman mi|ı (fisinde olduğu kadar güçlü yer aldığı bu destanlarda. ilâhî unsurian koruyamaması nedeniyle daha çok etnik özel­ likler taşır. Türk destan geleneğinin batı kolunu oluşturan Oğuz. Çok eski cağlarda bu desı u <ı " • ıvlarda okunurdu ve avlann uğurlu geçmesi için koruyucu ruhlan memnun etmeyi amaçlıyordu. Burada büyü gücü ve şeytanî görüşler en önemli yeri tutar. Ersane kahramanının ı. ölüp-dirilme. O.ılınmaktadır. Oğuznameler Oğuz ilinin salnamesi gibi şölen. İlk insan ve ilk ata olan bu kahran ı M ı her üç dünyada (yeryüzü. sahibi olma. mitolojik özellik taşır. Batı Türklerinin destan lan nın mit ve törenlerle bağlılığı üst katlarda ki . düğün ve şenlik törenlerinde okunarak ırkın istek ve duygulannı yüksekte tutma­ yı amaçlıyordu. Doğu Türk destan tiplerindeki kılık değiştirme. Hakas ve benzer soyların destanları arkaik tipli destanUıdıı Burada şaman mitolojisi ve dünya görüşünden gelen unsurlar yn/evdedlr. kaderin hükmüne bo­ yun eğmez ve şeytanlarla savaşır. Örneğin. Erlik. Ölüp-dirilme kavramının. ister arkaik batı.MİT ve EFSANE • Vakur. gökyüzü ve yeraltı) da istediği gibi doi ı ıblllr. kötü ruhlarla çarpışma ve benzeri mitol< >|ik unsurlar da batı Türk destan tipinde yoktur veya hissedilmeyecek kadar azdır. Böylece Türk destanlarının yapısal-anlamsai özellikleri arasında.i'-vı. 383 .

mitlerle en eski hikâyelerin yakınlığından kaynaklanır. içeriğinde mitle bağlı olduğu için sihirli hikayeleri mitolojik olarak görü­ yor. V. taşıdıklan toplumsal işlevdir. hikayenin değişmiş şekli olarak görmektedir. İlkel halk kültü­ ründen bahsedildiği zaman. Hikaye ise anlarjcılık kültürüyle bağlıdır ve doğrudan hikâye veya efsa­ ne anlatımıyla ilgilidir. Bundan başka. mitle hikâye arasındaki İlişkiler "gerçek-ı t-uydurma". Böylece ortada bir terim karmaşası var ve bu karmaşa da aslında. Bazıları ise miti. doğası itibariyle ne kadar bir hikâye şekline sokulsa da ondaki hikâyeligln belirli Ölçüleri vardır. "Mitoloji Mektebi" temsilcilerinden tu­ tun.MİT ve HİKAYE MİT VE HİKAYE: Hikaye ile mit anlayışları arasındaki sınınn belirlenme­ si. edebiyat bilgisi ölçüleri içerisin­ de sorunun çözümüne çalışmışlardır. Bu metinler için önemli olan. mitle rdır. Ban araştırmacılar da ilkel zamanlann tüm hikayelerini mit sayarlar. Propp. "Neo Mitoloji Mektebi'nin temsilcilerine kadar çok sayıda araştır­ macı bu konuyla ilgili görüş bildirmiş ve bazı durumlarda halk kültürü­ nün özellikleri hiç dikkate alınmayarak. Bu zorluk. o kadar üst üste gelir ki etnografide de halk kültüründe de sadece hikaye olarak adlandırılabilir. Teorik bakımdan önemli­ dir çünkü: bu. çok eski­ lerde arkaik çağının mitolojik dü384 . "dinm*y sel-dinsel olmayan" seklinde karşılaştırmalarla da açıklanma­ ya çalışılmıştır. Halk kültürü (halk bilimi) konusu bir bilim olarak ortaya çıkmaya başladığı zamandan beri. Pratik bakımdan İse eski uygarlıklarda hikayelerin. Bundan başka. bu İki farklı anlayışın karşılaştın imasj ise genellikle yanlıştır. mide ve mitolojik rivayetlerle derin bağlılığına yöneliktir. Hikâyenin motifleri. İlkel halk kültürü çerçevesinde mitle hikayenin sınıriannın belirlen­ mesi oldukça zordur. Çünkü mitin kendisi. mitoloji hakkındaki çeşitli yazılarda de­ falarca söylenilmiştir. teori ve pratik ağsından da önemli sayılır. Mit. mrti hikâyeden farklı kılan gerçek kriterlerin belirlenmesi önem kazanmıştır. sinkretik tabiatlı ilkel uygarlık sorunuyla doğrudan bağlı bir konudur. dünya görüşüyle bağlı bir olaydır ve en önemli işlevi açıklamaktır. Çünkü bu ikisi bazen.

onu dinle­ yenlerin arasına kadınlann ve çocuklann da dahil olması ve daha eğkiKİirid olabilmesi için bazı aynnnlar eklenmesiyle gerçekleşir... mitin hikâyeye dönüşmesi için gereken ortamı hazırlar. 11. Mm hikâyeden ayıran başlıca özellikleri: törensel değeri. .. Mitolojik İnançlar. şiirsel yapısı ftibariyle.. Efsanevî halk kültüMHMHI m (»nemli tünerinden olan hikayeyle. Bu da mitin dinsel-kutsal içeriğinden srynİması için atılacak en önemli adım­ dır.görüşlerle ilgilidir. kendi yorumunu sadıve j| mitolojik anlamı ışığında bulabilir. kutsal törenin yorumunu verip içeriğini açıklayan mitlerin ıvmktle bağlılıktan nın kopması. onlann hikâyeye çevrilmesi İçin ilk adımdır. hikâyelerin önemli bir bölümünün oluşumunda etkin rol •V " " " > " ' Hayvanlar hakkındaki sihirli hikâyelerde ise hayvan biçimd ııMrıın ı/k-ri agk bir şeklide görünür. ı .. hikâyede tersine dö. Ancak tören kay­ naklı olan. kendi hayal gücünün ürü385 .1 ülığı. Mftlerdeki yasaklann giderek ortadan kaJdmlması. hikâyelerde sanatsal tuıUtımın kurallarına uygun hale getirilip öldüren hâline çevrilebilir.. Hikâyelerin millî özellikleri. nen ılryv tüm dünya halklannda benzer şekillerdedir. dinsel ol­ mayan içeriklere bürünmesi. Gizliliğini ve kutsallığını yitirerek. u mtıin yansımasını ve hatta belli bir ölçüde onun bir parçasını görürler. inisiasiya ve geçiş törenleri yatar. i i T e n s e l özellik taşımayan mitler d e yok değildir.ıln Örneğin. Dinsel büyü işlevi layyan hikâyenin beslendiği kaynak ise geçiş törenleriyle birlikte çeşitli .MİT ve HİKÂYE " Unlanır. onun hikâyeye çevrilmesi yolunda ilk şart sayıyorlar. Çok sayıda hikaye motifi. gizliliği. Ilı unın için de mitin tÖreseUikten aynlmasını. lartışrnanın başka bir konusu ise mitin âyinsellikle olan bağlılığının. onun şaman çizgileıini «İr ortaya çıkanr. taşıdıktan mitolojik kaı ıi'iııiı-ı v«. Kültürel kahramanlar hak'. tarilısel olarak öldürülmüş biri. Hikaye harmanının işlevleri. Gizlilik ve dinsel değerlerini yitirmesi. imimle olmuştur. Mi­ ti Ai nık dünya görünümüyle aktüel insanlann arasındaki baglann kop­ ması. ı. Daha sonra eğlenceli olması için anlatıcı. Sihirli hikayelerin birçoğunun ı. anlatılanlara olan inanç gücünü de zayıfla­ tır. Iıir yerlerde hikâyeyi yaratır. mutlak özellik taşıyıp taşımamasıdır. gerçekmiş gibi kavranılması oluşturuyor. Neo mitoloji araştırmacı lan mitte. 1 1 m i t l e r .

Tüm bunlar. inisiasiya töreninden geçerek ve ruhlann koruyuculukian sayesinde kavuşur.MİT ve HİKÂYE nü olan unsurlar ilave eder. kutsallığını yitirmiş mit. içerik itibariyle ırksal işlev taşır. gökyüzünün yerden ayn İması ve ateşin bu­ lunması gibi olaylan açıklar. Sonuç olarak anlatılanlar. Hikâye kahramanı. artık "yaratılış ça­ ğının gerçek kutsal tarihi" veya gerçekte yaşanmış olan "aziz geçmişi­ miz" değildir. kutsal ve dinsel içe386 . O. hem mit hem de hikâyenin İşlevlerini taşır ve evreni aynı ölçüde açık­ lar. dünyanın merkezine dayanan ırkın hayatıyla ilgilidir. hikâyelerde anormal şekilde doğma olayma dönüşür. o ırkın nüvesiyie ne derece bağlı olduğunu kestirmek zordur. herhangi bir İnanışın izini yaşatan mitolojik rivayetterdeki varlıklar­ dan farklıdır. kozmogonik özellikte olup. ateşin çalınması. Hangi metnin mit. örneğin. Tüm bunlara rağmen. Mitte tüm bunlar kültürel kahramanın gücüyle gerçekleşirken. Yeri geldiğinde de bu güçten mah­ rum edilebilir. Mitolojik zaman ve etioloji. O. hikâyede hayvan biçimci varlığın gücüyle olur. Ondaki ırksal karakter tam olarak belli olmadığından. kınlmaz bağ­ larla birbirine bağlıdır. Çok sayıda metin.hikâyelerin analiz yöntemlerini oluşturmasını zorunlu kılıyor. Ayinsel törenlerle bağlılığı ve gizli. Mitteki temel konu İnisiasiya töreniyle ilgilidir. Ancak böyle bir özellik. büyülü güce. hangisinin hikâye olduğunu anlamak bazen zor olur. Hikâyedeki fanteziyle. Mitolojik kökenli olma olayı. hikâyedeki mitolojik varlık­ lar. ilkel mit. mitolojik kahramanın dogasındadır. sihirli hikâyelerin klasik şeklini oluşturur. Genellikle arkaik halk kültürü çerçevesinde mitolojik yapı itibariyle mit ve hikâye arasındaki ilişki belirsizlik İçerisindedir. Bu anlamda hayvan kılığında olan varlıklarla ilgili metinler daha belirgindir. kahra­ manın kişisel talihi ile bağlantılıdır ve herhangi bir evrensel özellik taşı­ maz. hâlâ hikâye demek değildir. mitolojik çağm ilk ya­ ratılışı. Örneğin. Birbirine oldukça yakın içerikteki metinler ise farklı ırklarda farklı şekillerde yorumlanabilir. Buradaki her bir olay. bazı inanışlar arasında yaşanan aynlık. dünyanın oluşumu. Hikâyelerde ise durum farklıdır. Mitin en önemli özelliği yaratılış çağında ortaya çıkanlarla bağlılığıdır.

eski kültürlerde işlevsel ve yapı•» olarak bir bütünlük içindelerdi. Mit. MİT VE RİTÜEL (ÂYİN): Mit ve tören.ıyı. Tören kendi açklamasını tabii ki mitte bulabilir. tarihsel özellik taşır. Mitin anlattı klan na ı i k U M m kalmadığı. Bu yö­ nüyle bir ölçüde ünlü.l. mitolojik kahramanların yerini normal insanlann tuttııftıı ve ırksal özelliklerin kaybolduğu bir dönemde. Adı. Mitolojik dünya görüşü. bit metnin türünü belirlemeye yetmez. çağdaş kultürde mitle "ritüel"in birincil sorunu t. Bu anlamda hikayenin başlıca kaynağını da mit oluşturmuştur denilebilir. Mitoloji araştırmacı lan.ıtnası. Ancak bu araştırmaların bilimvl dayanağı olmadığından. "tavuk mu (inceydi.r. ruhsal olmaktan çok. pratik olarak da ayinUl iı »tenlerde bulurdu. "ritüel" kanalıyla gek-neğin dayanıklılığını destekliyor. onun sihirli lOkayeye dönüşmesi İçin ilk şartlar oluşmuş demektir. Karakterlerin mitolojik özellik taşı­ nı. mitin mi /g yoksa "ritüer'in ml dalıa önce olduğunu saptaıııaya çalışıyorlar. yumurta mı?" sorununu hatırlatıyor. ger­ çek canlılık olup.. kendine İnana talep eder.un olarak belirlenemiyor.. Ancak buradaki gerçekliğe inanç . Mitolo­ jik konu da "ritüel"in kendisini açıkKandil Tutan Bir Uygur Tannçası 387 . Ancak bu sorun tam olarak aydınlığa kavuş­ muş değildir. kendi irade-I • n sadece teorik olarak değil. Bu yüzden de ilkel topluluklann gözünde mit. Onun için mu hikayenin.m. hikaye ise mitin köklerine gitmek için anahtar rol oyna­ yabilir Hikaye ve mit ilişkisinin belirlenmesinde mitolojik rivayetler de «lıorrli kaynaklar sayılırlar. mitin başlıca özelliğidir.MİT ve RİTÜEL ıik ı. ad ve motif gibi "ritüeTden daha eskidir ve onu doğurandır. en eski ve ilk mitolojik yapı ola­ rak gören bazı araştırmacılara göre mit.«I.

mitin rol oynamadığı ritüel yoktur. Farklı mitolojik görüş ve inanışlar.MİT ve TARİH lar. Aristotes. tarih bi­ lincinin oluşumu bakımından büyük önem taşır. Bununla birlikte ilk insan birliğinin davranış tipini belirleyen bilgi­ ler kümesi gibi. inanışlar gibi. bu eserlerde evrenbilimi anlayışı ve şiirsel mitoloji hakimdi. Dünyanın. kendi mitolo­ jik dünya görüşünü değişik yollarla yaşatmaktadır. Din tarihçilerine göre. Doğanın ritminden kopan tarih blllnd. insanın ve doğal un­ surların yaratıImasryia ilgili ritüellerle bağlı olamayan çok sayıda mit vardır. ritüel-törenler de kültürün nü­ vesini oluştururlar. ilk insan gruplan ile yaşayan in388 . Tarih bilincinin iradesi olan eserlerin oluştuğu ilk zamanlarda. Mitle ritüelin bağlılığı. kendini bir de ritüei-âyin özellikli mito­ lojik inanışlarda gösterir. sonraki çağlarda bile. Tüm dln-büyü İçerikli ritüelin temelini oluşturacak unsurlar mitte mevcuttur. Ritüel) MİT VE TARİH: Mitler hiçbir zaman ölmez ve her bir ırk. An­ cak bu bağlılık çift yönlü olmayabilir. Fukidid ve Polibi zamanın dönemsel ligi kavra­ mından yola çıkryorlar. evrensel mekânın tanımıyla başlanryor. Bu anlamda ritüel İle karşılıklı bağlılıkta olan mit. Tarihî rivayetler mitle tarih arasındaki ilişkinin ifade şekillerinden biridir. ritüelin anlamı gibi. Mitle ritüel arasındaki derin bağlılık. Tarihin Atası" bilinen Herodot'u "mitolog" olarak adlandırıyor. bazen netleşemiyor. onun kaynaklanndan birini oluşturarak. Şiirsel mitolojik gelenek. Bu yüz­ den de mitlerle tarihî rivayetler arasındaki sınırlar. Mit. tarihî kaynakların yerini doldurur. âyin-törenlerde yaşamaya devam edebilir. belli bir dönem evrensel düşüncenin devamıymış gibi ortaya çkryor. Ancak ta­ rih de başlangıa itibariyle evrenbilime bağlanmakla kalmayıp. onun aynlmaz bir unsurudur. Halk kültürü motifleri de ritüeller ve onlarla bağlı mitlerin izlerini taşırlar. herhangi bir dinin aynlmaz parçasına çevrilir. Bu yollardan biri mitlerin tarihî gerçekler içererek halk hikâyelerine çevrilmesinden İba­ rettir. Antik Yunan yazarla­ rından olan Herodot. mitolojik içerikli kaynaklar. Eski uygarlıklarda. belli âyin-törenlerin açıklaması­ nı veren "tören m ineri" anlayışında kendini gösterir. (bak: Mit. Hatta ilk coğ­ rafî konulu eserlere.

Çünkü •i'emin de birbiriyle genetik bağı vardır. Yani. ilk bakışta Köze çarpmayabilir. belli kişilerin ad­ larıyla ilintilendirilmesi. Millî mitoloji etnik-kültürel y. Sonraki zamanlarda da bu Uıolıhk zayıflamaz ancak en derinlerde korunduğuna göre. Bazen ise 12-13 yaşlan nda bir ço­ cuk boyunda düşünülen bu şeytanî varlık. Bazen ı-lli bir etnik-cografl mekanla bağlı olarak cereyan eden tarihî süreçJerfn. sadece Türk kültürlerinde rastlanan ve rastlantı sayılabilecek bir olay değildir. Onun gerçekte de var olduğuna ve insanlara zarar verebildiğine inanılmıştır.MİTE san gruptannı bir araya getirir. Bu da mitle tarih arasındaki ilişkinin başka bir ifadesidir. mitolojik dünya görüşüı»ün değişik yollarla yaşadığının bir başka yolu da tarihî gerçekleri içeım mitlerin halk hikayelerine çevrilmesidir. Ne olursa olsun. ihtiyar bir kadın kılığında be­ timlenir. mitlerle bağlı olduklanna İlişkin mitolojik görüşler ohjşabilir. Onlar bitterle uğraşırken de kendisi onlann diz ka389 . tarihle de sıkı Ur İlişki içindedir. Görünüş olarak normal insanlardan î fark edilemez ve bunun sayesinde de irv O sanlann içinde dolaşarak karşılaştığı genç ve saf kızlan kandırarak kendi evine götürür ve her gün birkaç kez onlan. Tarihî bilinç ve millî tarih geleneği. başındaki J bitleri temizlemeye mecbur eder. nilhiyetinde hazır mitolojik kalıpiannın ölçülerine sığdın labtl ir. Türk etnik-kültürel geleneğinde mit ve tarih bilinci arasındaki ilişkilerin araştmirnası açısından mitolojik unsurlaria zengin olan "şecereler" de oldukça değerli kaynaklardır. Mitin tarihle ilişkisinin kendi Ölçütleri vardır. (ıcnelde üstünden başından pislik akan. MİTE: Kırgız halk kültüründe sık sık rastlanan şeytanî bir motif. İnanışlara göre insan ayağının değdiği yellerden uzak onnaıılarda ve dağlarda ya şar. Tarih geleneğinin binasını kuran ilk atalar motifleri de mitten kalmadır.Heneginin tüm alanlarıyla yakından bağlı olduğu gibi. Mitolojik varlıklarla özdeşleşen motiflerin tarihinin. ilk çağlarda bü­ tünlükle mitolojik mirasın üzerinde yükselir. bütün tarihî gerçeklikler.

Örneğin. onlann dil ve etnik bağlılıkla­ rı . etnik-kültürel gele­ nek taşryrcılannın düşünce potansiyelleri ve davranış biçimlerini düze­ ne sokan. sözlüklerde bazen "hortlak" olarak geçmektedir. Araştırmacıların görüşüne göre. Onun bir anlamı herhangi bir tarihsel-kültüreJ geleneğe ait olan mit metinleri­ nin toplamı demektir. "Mite" admm anlamı. eski mitolojemleri tam olarak ifade eden me­ tinlere pek rastlanmıyor. Yani. İslam öncesi demonolojik görüşlerin ürünüdür. yaradılışı kendine has kanunlarla agklayan. mitolojem de aynı anlamı ifade eder. mitolojik metinle olan bağlılığında o motif bir mrtotojemdir. Türk etnik-kültürel geleneğini oluş­ turan metinler arasında. dinamik göstergeler sistemidir. Halk kültürü metinlerinde ölüp-dirilme motifinden bahsedilirse. mitolojik metinle mitotojern arasındaki ilişki yorumun en üst yü­ zeyinde değil. "Mite" motifi. kendi içinde mitolojik düşüncenin birçok evrelerini koruyup saklayabilir. Mitoloji anlayışı. bilimsel yazılarda birkaç anlamda kullanılır. MİTOLOJİ: Millî-geleneksel kültürün kaynağı ve tarihsel olarak en eski şekli. Bu anlamda mito­ lojem kavramı. Mitolojinin başlıca anlamını. motif hangi anlamı ifade edi­ yorsa. Halk kültürü metinleriyle ilişkisinde. kaosun evrene çevrilmesi oluşturur. yayılma alanı azdır ve sadece Kazak demonolojisiyle sınırlıdır. mitolojik metine olan ilişkisinde. sadece dünyanın anlaşılması fikri yer alıyordu. Birkaç gün içinde çok kan kaybeden bu kız düşüp ölür ve "Mite" de onu yer. "jelmoguz Kempir" adıyla bilinen demonolojik varlıklardan farklı olarak. neyi ifade ettiğine yönelik tam ve kesin bir fikir sahibi oluna­ mayan terim. Bir zamanlar hatta felsefede bile. Her bir mitolojem. daha derinlerdeki içerik pianındadır. O zaman herhangi bir mitolojiyi sistem olarak diğer geleneklerden ayırt edebilmek için. ancak gerçeklikten uzak olup. O. Mitolojiye dair etkin bil imsel-teorik düşüncede mitolojik yorum tekilliğini bildiren bir anlayıştır. MİTOLOJEM: Mitolojik araştırmalarda rastlanan.MfrOLOlEM paklarından kanlarını emer. bazen mitolojik metnin tüm içeriğini anlatabilir. İlk felsefi sistemler bile kaynağını mitolojiden alırlar.

mistik anlamlar içeren mitoloji. Paradigmasal bir bakışla baI-ılırsa mitoloji. tik inanış sistemleri ça­ ğında yaratılmış sözler yaşadıkça. Çünkü metinlerin hiçbirinde mitolojik düşünce bir bütün olarak yansıtılmıyor. arkaik halk kültürünün de temelini oluşturur. mitolojik düşünceden kalma sözler dünyasında yaşamakta olan mitolojiyi. Mitolojik dü­ şünce. birbirine karşı olan iki ekol çerçevesinde. Mitolojik Sembolizm. yüzyılın pozitiviz­ minden farklı olarak. Uy­ garlıklar. Belli bir bilgiyi. Yani bu kavram.uılam ifade etmektedir. düşünülür ve davranılır. Onun sembolleri sözlerdir. Ancak bir sistem olarak onun da oluşması gerekiyor. Fary.MİTOLOJİ niK lan yola çıkılır. aynı zamanda mitleri ve mitolo­ jik sistemleri araştıran bilimin adını oluşturur. yazılı uygarlıkla birlikte ve onun içerisinde kendisine ayn bir or­ tam yaratarak yaşamaya devam etmektedir. Geleneksel düşünce ve davranış şekille­ rinin temelini de bu kurallar oluşturur. farklı araştırmacılann farklı tanım ve yo­ rumlan vardır. Edebiyat bili­ mindeki ritüel mitoloji mektebinin öncülerinden N. buradaki mitolojik sistem. sıkıştınp ortadan kaldırmaya güce yetmez. mitolojinin kural lan çerçevesinde ya­ şanır. ruh haya­ tından doğmuştur. 391 . bu anlamryla mit anlayışına yakın ve hatta onunla aynı . sonraki dönemlerin geleneksel söz sanatında da görüntü sisteminin temelini ve millî edebiyatın içeriğini oluşturmuştur. Mitoloji. mitolojinin ikinci bir anlamıdır. "mitoloji" ve "antropoloji" olarak 19. Çağdaş bilimde İse mitolojik denildiği zaman. Bu bilimin tarihi. mitoloji deyiminin üçüncü bir anla­ mını da ortaya koyar. incil'i "edebî arketiplerin dil bilgisi" olarak tanımlıyor. aynı zamanda birkaç dille ifade edebilmek gibi bir özelliği olan mitoloji. bütün se­ mavî dinlerin kutsal yazısının kaynağını oluşturmuştur. arkaik Sinkretizm'in başlıca koşulu olduğu gi­ bi. giderek daralmaktaydı. onu oluşturan yapı-ıl unsurlar arasındaki karşılıklı bağlılıklarla tanımlanır. Bu bakış. dünya görüşü ve dünyayı kavramanın özel formülünü İMkiirmesi. "yazılı" ve "yazısız" uygarlıklar olarak ikiye aynldılar. (bak: Mitolojik Kuramlar) Bir semboller bilimi olup. Mitolojik anlayış hakkında. yazının keşfiyle. ikinci grubun çevresi. Çağdaş bilimseliı-orik görüşte. Yani. Bilimin ise 19. vü/yılın ikinci yansından başlar. önce her­ hangi bir mitolojik sistem ve bu sistemin temsil ettiği dünya modeli düşünülür.

yaşama ve işleme mekanizmasını aktanr. Mitoloji. sistemin temeline dayanarak onun yapısını belirtiyor. tören folkloru ve bilmecelere kadar tüm halk kültürü türlerinin kaynağı mitolojidir. Onun dış etkenlere karşı tepkisi de tamamıyla onun milliyetçiliğinden ileri gelmektedir. enerji yüklü dil arasındaki bağlılığın gücünü de yine bu etken belir­ ler. millî mitoloji ve onun temeline dayanan dünya modelidir.MİTOLOJİ Ancak bu sistemin unsurları. halk kültüyle derin ve sis­ temli bir bag içerisinde olup. Çünkü dil. Dil ve geleneksel kültür. Oğuzname'deki. Millî karakterin içeriğini irade etmekle kalmayıp. Millî ka­ rakterinin oluşum sorunuyla ilgili. tamamıyla tarihî-millî karakterin oluştuğu belli bir dünya modelinin oluşma. milC karakteri oluşturan şey millî mantalitedir. herhangi bir etnik kültüıün aktif kaynağı gibi. belli bir kültürel geleneğe ait dünya mo­ delinin görüntüsünü veren metinlerde. her zaman karşılıklı İlişki içindedirler. Onun için de sırf bu metinlere dayanarak sistem oluşturmak olanaksız oluyor. millî kültürün örneklerinde. doğrudan millî karakterle bağlı bir olay olup. Geleneksel kültürün Öğrenilmesinin en önemli kaynağı hiç şüphesiz dildir. mitolojik dünya modeli­ nin millîliğini de belirleyen ilk etkendir. Etnik-kültürel birliğin din duygusu. her zaman ve her yerde milllliğiyle seçilir. Halk kültürü. Aynı etnikkültürel geleneğin taşıyıcısı olan insanlann düşünce ve davranış model­ lerini düzene sokan da odur. O. eski millîmanevî değerler sistemi olarak kalmıyor. ne baö ne de Rus biliminde sabit bir 392 • . dil ile olan bağlılığını sadece bu şekilde gösterir. onun millîlik özelliğini belirleyen dil etke­ ninin millî din duygusuyla ne kadar iç İçe olduğunu gösterir.-Çünkü öğrendin Arabî-gitti dinin hepisi" sözleri de mitolojik dünya modelinin temeline dayanıp. Bu yüzden de herhangi bir dünya modeli. Halk kültürünün hem içerik hem de yapısal-anlamsal olarak bağlandığı mitoloji. MilR duygu ve din düşüncesiy­ le. her zaman kendi içinde mi­ tolojinin en derin İzlerini taşır. felsefi ve güzel sanat eserlerinde kendini gösterir. hal­ kın edebî. onu biçimlendiren de yine. bazen açık bazense dolaylı bir şekilde dağılmıştır. tarihin derinlikleri ve uzak geçmişlerle bağlı. Kişiliğin de yapısal temeline dayanan bu karakter. Açıktır ki. Arkaik mitolojik efsanelerden başlayarak sihirli hikayeler. "Çünkü öğrendin FarsI-gitti dinin ya­ nsı.

Aynı et­ n i k kültürel sisteme dahil olup. bilimsel. Ve gerçek etnik-kültürel birlikler de bu çizgilerle diğerlerinden aynlırlar. Halkın ruhu sayılan bu millî mantaliı«* ise bu halkın bütün üyeleri için aynı olan inanç ve inanışlar toplamryLı mitoloji ve onun irade ettiği dünya modeliyle belirlenir. güçlü kalır. Millî kültürün kaynağı olan mitoloji. sistematik görünen mitoloji. Hem de Tanrıcılıktan eski Türk dinî sistemi olarak bahsedilir. Ancak bu sistemler. Ancak her lulkın sadece kendine has milli motifleri vardır. Bu bir çelişki değil. Bu motiflerin davranış biçimleri de millî karakteri belirler. edebiyat veya başka bir yanm sistemde olduğu gibi.uılamda etnik-kültürel geleneğin mitolojide belirginleşen. Diğerleri ise millî karakter anlayışını. Bugün bile belli bir topluluğun temsilcileri ve etnikkültürel birliklerinin düşünce ve davranış biçimlerinin temelinde mito­ lojiden gelen formlar ve mitolojik dünya modelinin kalıplan yatar. aynı etnik-kültürel geleneğinin değerle­ n i l i n taşıyıcısı olan insanlann düşünce ve davranış kalıplan da yine mi­ tolojiyle belirlenir. Bu .MİTOLOİİ görüş yoktur. Elbette herhangi Ur milli karakterin içinde zıtlıklann olabilmesi mümkündür. Yani. mit ve ona bağlı halk kültüründe arkaik çağ insanlarının düşüncelerdeki izler gibi yaşamakla kalmayıp. bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçekliktir. millî karakterin elitlerin karakteriyle belir­ lendiği fikrini ileri sürmektedirler. kodlanan ve programlanan başlıca çizgileri. dinsel ve felsefî dü­ şüncenin de başucunda bulunur. Mitoloji. mayalan nda mi­ tolojik unsurlan yaşatmakla birlikte onunla farklılaştyorlar. bütün­ lükte ne dindir ne felsefedir ne de bi­ lim. Arkaik mitolojik dünya görüşünü yaşatan etnik-kültürel gelenek taşryı393 . Türk mitolojisinin temelinde Tanrıcılık bulunur. aynı zamanda her bir kültürün içeriğini ve kuruluşunu belirleyen düşünce olayıdır. Diğer dünya dinlerinin de mitolojiyle dolu olması. Örneğin. din sisteminin mitolojiyle ortak kökenli olmasından ve mitle dinin köklerinin birbirine bağlı olmasından kay­ naklanır. halk varolduğu sürece. hilimdışı. temeli olmayan bir varsayım saymaktadırlar. Hatta bazıları.

Türk halklannın ağız edebiyat. varlık ve anlayış vardır. evrensel sistem olarak tam bir işlevlik kazanması ve güncellik elde etmesi de dönem itibariyle bu "kök dil" çağına rastlamaktadır. Şüphesiz bugün. etnik-kültürel gelenekte dünyanın nasıl açıklanacağı konu­ sunda yerli materyallerden daha az önemli olmaz. alınmış bir mitolojik motif veya konu. mitolojiye özgü düşünce tarzının oluşum sorunudur. mitolojik türlerin özelliklerini belirleyen parametreler bulunur. doğru sonu­ ca varma olanaklannı sınırlandım. eski Türk düşüncesinin sem­ boller halinde kalmış bugünkü izlerini taşır. etnosemiotik bakımdan değerli olan çok sayıda mi­ tolojik konu. bilimselteorik düşünceyi en çok meşgul eden sorun. Mitolojiyi sistematik bir şekilde incelerken "alınmış" materyallerle "millî" olarak var olan materyalleri karşı karşıya getirmek. belki tam bir mitoloji değildir. Mitolojinin canlı bir organizma gibi doğup. Burada dikkat edil­ mesi gereken. gerekliliği ve sistemin istekleri­ ne cevap verebiliriiğine göre bu geleneğe alınmasıdır. Ancak buradaki sembollerin kendileri birçok şeyi anlatırlar. Mitoloji. bu motif veya konunun. Böylece onlan sırf "kök dil" dönemindeki adlarıyla an­ mak. kendine has karakteris­ tik özelliklerini de getirebilir ve hatta bazen. Mitoloji ise semboller aracı­ lığıyla Türkün hayat felsefesi ve düşüncesinde her zaman düzen yarat­ mıştır. Bugüne kadar gelip geçenler. Bugüne kadar farklı mito­ lojilere bağlı toplanan veriler. Ancak bunlann kökenini agğa çı­ karmak bazen zor oluyor. yaşaması. "kök dil" (atalar dili) çağında oluşmaya başlamış ve değerli faaliyetini tam da "kök dil" döneminde şekillendirmiştir. Etnik-kültürel geleneğinin tarihî gelişiminin temelinde. Ona göre de etnik-kültürel geleneğin 394 . diğerlerinin etkisini kendi üzerinden atıp annmış kalan herhangi bir mi­ tolojik sisteme rastlamak mümkün değildir. Bu sistemler. oldukça eski çağlara bağlı bir olaydır. Bu "alınma" sadece ad şeklinde de olmayabilir. Bu motif. genel Türk geleneğinin oluşu­ munda ilave materyallerin işe yarayabileceğini söylemek yanlış olmaz. soruna doğru bakış açısıyla yaklaşmanın tek yoludur. Bir motif bir geleneğe geldiğinde. Onun için. Bu bakımdan.MİTOLOJİ cılannın gözünde. eksik ve dağınıktır. bilimde herkes tarafından kabul edilen fikre göre. dünya modelinde iradesini bulan sistem gibi. artık bu geleneğin malı olmuştur.

"kök dil" zamanına ait olduğu kabul edilir. Bu . Bunun İçin de Türk halklannın mitolojik dünya modı-li ve arkaik düşünce sisteminin oluşum zamanı.ün bir Türk mitografik geleneğinden bahsetmek mümkündür. Bu bi ıkımdan hem göçebe hem yan göçebe hem de yerleşik hayat tar­ zı yasayan farklı Türk halklannın canlı geleneklerinde yerleşik mitolojik y. Türk birliği vağryta sınırlanır. Kazak Tatar. bir Hakas tapınağından konuşmak ı i.k-p. istisnalara göre değil. Türk dil birliğini irade eden bir anlayışla acüandınlabilecek şekil­ di-. Ancak her sistem. "kök dil" çağlan nda yaşadıkları I Hitürk" dönemin anısı kastediliyor. ond. Her bir millî mitolojinin ise . Karaim veya bir Oğuz mitolojisi . ılmavanlar da bulunabilir. kullanılabilecek tek ılı ı/gün Türk Mitolojisi"dir.rsl (Kök Türkçe) vardı.»lnı/ ı Iluy. Mitolojik bir sistemde. ' N * ki e ukı ve atalar Türkçesi denilebilen en eski dönemin ortak Türk. geldiği mitolojinin dil ailelerinin parçalandığı farklı diller vr <||| gruplannın adıyla anılması. eski Türklerin mitolojik g .. Ur Türk mitolojisi vardır. Altay.niş ve düşüncelerinin toplamı olup. I M özgü dünya modelinin oluşumu. Semboller ile gerçek bir düşünce ı . Yakut veya herhangi bir Türk topluluğunun ı Ilı n mitolojik görüşlerinde görmek. Türk mitolojisi ve Türk mitolojik dünya ma İdinin temelini. bu sistemi kuran ve yapısı m tıeiiricyen unsurlar arasındaki işlevsel-anlamsal bağlılığın da yüze sıkınasını talep eder.ıjHLınn unsurlan arasında. Bununla birlikte yazılı ve sözel kaynaklar. 1 1 ilamda Türk mitolojisinden bahsedilirken. bilimsel gerçekliğe uygun olmadıgın. ı.itini olan bu mitolojik görüşlerin bütünlük olustunnası. Ikyylece.ı.ıkı ilk ve kalıcı unsurlar sayesinde tanınır. m s* >runun içeriğini saptınr.. eski Türk dinî-mitolojik sisteminden kalma . hoiurk" döneminde şimdiki Türk dillerinden hiçbiri mevcut değildi. Çünkü Türk mitolojik sisteminin yaratılması. Türk mitolojik dünya modelinin oluşumu bulunur. Türk mitolojik geleneğinde evrensel 395 . uygarlık bi IIIK inin genel kanısına göre. Farklı Türk halklannın dinî-mitolojik görüş ve düşünce­ ldi 1nın temelinde. işlek bir sistem gibi Türk mitolojisi bu dönemin «Iı ıv» incesini aktanr. bir Özbek. Türk mitolojisryıe ilgili bilgile­ n i l ı-ski tarihli okluğunu gösterir.MİTOLOJİ Mı sistem gibi.il. .ıı yanlıştır. alınma unsuriannın varlığı istisna değildir.

M. çağımızdaki fark­ lı Türk halklan arasında yasamaya Saç Tokast. edebiyat ve tarihlerin oluşu­ munu belirler. Yan uygar halklarda İnançla­ rın temelini. Kazım Bey. Farklı Türk haiklannın kültürel geleneklerinin yaklaşık 50 yıllık bir zaman zarfında araştınlması. onun m illi-kültürel değerlerinin anlaşılmasını zorlaştıran. millî kültür ve etnik-kültürel değerlerin doğru anlaşılması bakımından ilk kaynaktır. mitolojisOeri şu görüşte birleştiımiştir: "Genel Türk" mitoloji modeli. bunun İçin de sistemi köklü bir şekilde kavrayabil meyi engelleyen. bun lan kayde­ derken. Çünkü mitoloji. bugün hem bir bütün hem de unsurlar şeklinde ciddî bir deği­ şikliğe uğramadan.MİTOLOJİ karakterli tüm mitolojik konu ve kav­ ramların varlığı bu geleneğin bütün­ lük ve sistemlilik özelliğini gösteriyor A \ >İ ve ondan bitmiş bir sistem gibi söz etme olanağını sağlıyor. Bu halklann kültürel Pazınk Kurganı gelenekleri. bu anlamda ulu Göktürk çağına ait mitolojik dünya modelinin versiyonlan olarak kabul edilmek­ tedir. üstelik ideolo­ jik içerikli olan değişik "iznY'lerin kalıbından baktığı için. devam etmektedir. yazılann en önemli içeriğini. yüz elli yıl önce doğuda mitolojinin gerekli şekilde sistematize olmadığını da vurguluyor ve yalnız sistematik mitolojik araştırmalar yü­ rüterek etnik-kültürel değerleri ortaya çıkarmanın mümkün olduğunu savunuyor. sistemli ve teorik olarak bir bütün şeklin­ de öğrenmek yerine. Bunun için de kültürün bi­ tip tükenmeyen ışık ve enerjisine ve mitolojiye dair elerin ve bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır. Bilgilenmiş halklarda ise halkın kutsal mirası olarak hayal kurmak İçin zengin kaynaklar oluşturur. teorik genelle396 . aralıksız ortaya çıkıp Türk kültürüne yabana olan. Ancak etnik-kültürel geleneğin bel kemiği­ ni oluşturan Türk mitolojisini. ***** M Efsanesiz halk ve rivayetsiz ülke olamaz. Bunlar göçebelerde sözel hikâyeler şeklinde kuşaktan kuşağa geçer.

aynı zamanda görünür. (bak: Tanrıcılık) •• ı MİTOLOJİK BÜTÜNCÜLÜK: İlk ve bütün olanaklan kendinde topladıftmdan. Bazı rastLmtısal uygunluk veya uzlaşmalar. mitologlan son olarak. Bu ku­ ral lann kaynağı mitlerin kendisidir. Bu da rastlantısal mutasyonlar yaratır. genel bir dünya görüşü ve mitolojik görüşler sistemi gibi Türk mitolojisinin temelini ve başlıca içen . Türk mitolojik dünya modelinin en ciddî bi'. Eski mi­ tolojik düşüncenin doğasında da birleştirici ruh vardır. yeni formüllerin ortaya gkışını sağla­ yabilir. Bu kazara oluşan rastlantılar sonucunda hayret verici yeni şekiller ortaya çıkar. doğadaki toparlan­ ma ve dünya düzeninin kendisi de belli bir ölçüde rastlantıların ürünü­ dürler. Bir mitten başka bir mite geçiş olanağı veren kurallar vardır. ilk bütüncülükten bağımsız gerçekleşemezler. herhangi bir yerde gerçeklesen en küçük bir değişiklik. O ruh. Yani. liriğine göre mitolojik bütüncülükle ilgili motiflerin değişim yollan.MİTOLOJİK BÜTÜNCÜ LÛK mHere temel yaratma İmkanı vermeyen bir sürü araştırma gerçekleşn. Çünkü rastlantısal olayla­ rın kendisi bunun için her an yeni gerekli koşullan yaratabilir. çevre ortama uygun oluria.lir.r. Bu nuıtasyonlar yararlı olur ve ortaya gkan tür.ıı n d c araştıniması. Değişik mitler uyumun belli kuralla­ rına uyarak. sonraki tüm değişmelerine bakılmayarak korunan ana yapı. evrim geçirdikçe. kâinatın başka bir noktasında sonsuz derecede büyük bir de­ ğişikliğe sebep olabilir. arkaik yapısını tamamıyla koruyamaz ve elindeki olanaklan değişime uğramış motiflerde tek tek gerçekleşti397 . bu İlk olanaklardan geçer. canlı var­ lıklann değişik şekilleri arasından en genel olanı ortaya çıkarmaya çalı­ şır. kâinatta her şey birbirine bağlıdır. Çağdaş bilimsel bilgilere göre. Ut rastlantı sonucu oluşur. m Tanncılıgın oluşturduğu kanısına ulaştırmıştır. Tüm bunlarla birlikte. on< laki i m kan lan n bir şekilde gerçekleşmesidir. O zaman yeni hayat formüllerinin ortaya çıkması için olanaklar yara­ tılmış olur. Onun evrimi. Kvant kuramına göre. Düzenle kaos. Canlı organizmaların DNA'lannda kodlanmış olan genetik hafızası. Ancak bu formüller. hayatın kenı lısi gibi içerik itibariyle bir yaratıcılık sürecidir. Bütüncül. Bu anlamda mitolojik rxrtüncülügün evrimi. genel mitin değişiminden türerler.

Evrimi tüm doğaya Özgü bir şeklide kendiliğinden gerçekleşen bu bütüncül. Rastlantı olarak görünenlerin içerisinde bile bir iç uyum söz ko­ nusudur. değişimler karşılıklı bağlılık içinde gerçekleşir. mitolojik bütüncülüğün değişik versryonlan. belli anlamda programlaştınlan da sürecin sonucu değil. Bu labirentte ilk olanaklar. Sabit yapı. doğa kanunlanna ters düşmeyen örümcek ağı gibi ilişkiler şebekesi yaratır. Bu da evrimin belli kurallan dahilinde olur. Yani aslında bir süreç olan ve ne olursa olsun gerçekleşecek yapılann sonu görünmüyormuş gibi sonsuz görünen versiyonlar labirenti oluşur. İlk canlı varlıkların genetiğinde onlann bütün gelişimi ve evrimi en ufak aynntılanna kadar yazılmıştır. İlk olanaklar. Bu bakımdan. kendindeki tüm işaretleri gerçeği dönüştüre dönüştüre sabit yapıyla olan bağını korur. Temelde. genellikle anlaşılmamış olan durumdur. Bu süre İçinde gerçekleşenlerden hiçbiri. Bu süred anlamanın en doğru yolu. temel mitteki önemli unsurlar­ dan en az biri korunup kalır. değişenlerin toplamı sonucunda ortaya çıkma fırsatı bulur. dağılıp parçalanır. Çünkü bu bağlılık bozulamaz. değişime uğrayıp dönüştü­ ğünde bile. sadece yeni bir şeyin ortaya çıkması demek değildir. sonradan aynlacak bölümlerin işaretleri toplanmış olduğu gibi. Oluşan versiyonlar üst üste geldiklerinde. Çünkü yapısal olarak bir bü­ tünden aynlan parçalar olduklan için. İlk bütüncül. Burada rastlantı denilen durum. yönüdür. Burada kazara 398 . rastlantı eseri de­ ğildir. evrimin belli yasalan çerçevesinde kendi kendini oluştu­ ran sistemde ortaya çıkar. bir süredn bütünlüğünün etkisini bı­ rakırlar.MfrOLOlİK BÜTÜNCÜ LÛ K rir. daha çok ev­ rim sürednin belli yasalar çerçevesinde hareket edebilmesi için bir yol­ dur. En değişik versiyonlarda bile. bu evrimin kendi içerisinden gelen bir uyum vardır. bu İç uyumdadır. gerçek bir program değil. Bu unsur sayesinde sabit yapıyı oluştur­ mak mümkün olur. sabit mitten daha zengin görünebilir. onu bir bütün ha­ linde görmektir. Ve bu kendiliğinden olur. Bu anlamda evrim. sonradan aynlacak bölümlerde bu ilk bütüncülün işaretlerini kendi İçin­ de yaşatır. İlk bütüncüldeki olanaklar. Ancak bu versiyonlardan hiçbiri ayn ayn onunla eşdeğer olamaz. Bununla birlikte bu mitolojik bütün cülükte. Etnikkültürel sistemin gücü ve dayanıklılığı. Daha doğrusu.

mitolojik sembolizmine uygun bir şekilde gerçekleşir. değişik işlevleri yerine getirebilirler. diğer variıklar< l. sembolik ve mecaz tabiatlıdır. Bu. Korkut Ata. Mitolojik dü•. "ilkel" ve "geri kalmış" saydığı topluluklar­ da bile ilkel uygarlığa özgü mitolojik düşüncenin uzun bir zaman canlı • »ineklerini görmüştür. Bir köke bağlı olan sabit yapıda ise bu bütüncülden kopup . Avrupa merkezli bilinç. Dünyanın anlaşılmasının ve zıtlıklann çözü399 . Nuranî Derviş ve benzer) motifler ortaya çıkmıştır. Ulug Türük. Her biri de başka bir faaliyet alanı ka­ zanmıştır. Mitolojik semboit/nu' göre bu motiflerin en zengini Ulu Ana.unce dünyasında insan. kaynağını kolektif ılıısünceden alır ve ona dayanır. Bu "kozmoloji çağı"nın şiirsel mito­ lojik dünya görüşü. Aynı zamanda o I «ıtüncülün değişik görünen unsurlan da zaman zaman birbirleriyle yer 11*'iliştirip. mitolojik düşüncenin temelini "zıtiık"lar oluşturur. büyük evren arasındaki oldukça ya­ kın bir ilişkiden ortaya gkar. L. Mitolojik manlık. Ona göre de aynı mitolojik bütüncülükten kopan motif. yapısal-anlamsal bakımdan birinin işlevlerini yerine getirebiliıler.m üstün tutulmaz. Onlar sabit yapıdan gelen ve mümkün oiaı 'il»*t ek şekillerdir. ilkel görüşlerin hakim olduğu bilinç: "şiirsel mitolojik dünya görüşü".MİTOLOJİK DÜŞÜNCE ı . Irkıl Hoca. doğayla dostane ilişkileriyle ayırt • •dilen eski mitolojik düşünce tipini. Ulu Ağ Ana.luynuş hiçbir şey yoktur. "mantığa kadarki" düşünce veya bilinç" olarak tanımlıyor. gizli doğa güçleri ve ı mlarta yakınlığı korumak anlamında mistik bir İçerik taşır ve nesneyle o ıtesne hakkındaki görüşler birbirinden ayn düşünülemez. Hızır. "varlığın eşrefi" olarak bakılıp. Mantığın yapısından farklı ola­ rak. farklılaştıkça bağımsız koruyucu ruhlar gibi bir işlev taşıyan \^ »/kurt..ıvnlan unsurlar. O düşünceler. Levi Brül. bazen de • -i Ana adıyla bilinen bütüncüldür. (bak: Ulu Ana) MİTOLOJİK DÜŞÜNCE: İçeriğine göre mistik olup. bir yerde "ana" olarak karşımıza çıkarken diğer yerde "ata" olaUlu Türk mitolojisinde birçok arkaik yapılı motif vardır. küçük evrenle. yaşadığımız bilinç çağı İse "şiirsel mitolojik" veya "kozmoloji çağı" olarak adlandınlır. Birkaç kez değişime uğrayan bu bütüncül.

ırmak. kozmolojik bilinç çağından kal­ ma bir kaynağı vardır. Bu anlamda. ağaç ve benzeri doğal unsurlar. doğanın sırlan. Bu bakımdan mitoloji içerik olarak. çevredeki herhangi bir ağaan. saf bir mitolojik düşüncenin kendisi de somut bir anlayış­ tır. Maddî âlemde olan dağ. Günümüz insanıyla ilk insanlan kıyaslarsak. Şüphesiz.anla­ tan metinlerin içeriği. Kopuk anlayışlann yok denecek ka­ dar az olmasıyla dikkat çeken mitolojik düşüncenin başka bir özelliği de zamansal döngüsünün olmasıyla ilgilidir. Ancak mitolojik düşünceyi şekillendiren. sadece mitler sistemi ola­ rak değil. her şeyde mesken tutmuştur. 400 . "düzenleyici evrensel baş­ langıçla. Dün­ ya Agaa'nı veya herhangi bir akarsuyun ilk Suyu sembolize edebilme­ si de mitolojik araştırmalann konusunu oluşturmuştur. Millî varlığın en saf ve şeffaf çağını -mitolojik düşünce çağını. tarih ve bilimsel düşünce tipine dayanan özel düşünce tipi gibi de tanımlanır. bir milletin fikir ve düşün­ ce tarihi gibi. Mitolojik düşünceyle yaşayan insan İçin. dağıtıcı kaotik başlangıcın mücadelesi"nin görüntüsünden İbarettir. mitolojik düşüncenin kurallan bakımından kendi sembolik özelliklerinin aktancısına çevrilirler. İlk insanlara göre birçok şey daha aydındır. birçok bakımdan daha gü­ zel düşünürler. tarihî bi­ linçle yaşayan sonraki çağlann insanlan kadar gizli ve kapalı değildir. Antografik araştırmalara göre. arkaik cemiyetlerden itibaren bütün ırklar. Doğanın sır­ lan bizlere göre daha az gizlidir. her şey. her şeyden önce dünyayı mitolojik modeller arasında düşünmüş ve yaşamışlardır. Mitin her zaman aktif olması sayesinde. Mitolojik dünya mode­ linin temelini evren ve kaos hakkındaki düşünceler oluşturur. Daha sonralan tasavvuf şiirin­ de ve dervişlerin dilinde "on sekiz bin âlemi bir zerrecikte görmek" şeklinde görülen bu mistik düşüncenin. İşaret bilimi ağsından. Ölüp-dirilmeye olan inan­ an temelinde böyle bir zaman anlayışı yatar. Ancak mitolojik düşünce. mitolojik düşünce günümüz insanının hayatında da kendini hissettiriyor. aslında şiirsel mitolojik bilince yakındır ama aynısı değil­ dir.MİTOLOJİK D Ü Ş Ü N C E münün temel yolunun mitlerden geçtiğini savunan bu düşünceye gö­ re. arkaik düşüncenin nedensonuç ilişkisinden mahrum olması ve geçmişle şimdinin sembolize ol­ ması gibi özellikler olduğu açktır.

millî dilde de var olur. Onlann her birinin birbirine benzer karşılıklan vardır. Çağdaş dünya görüşünden farklı olarak. İlkel çağın arkaik ve mito­ lojik düşüncesine göre. duygu ve düşünce. kökeni mitolojik ve şiirsel mitolojik dü­ şünce tarzında olan geleneğin. bu düşünce tarzıyla yaşayan insanlann dünyayı anlamakta. Kendi içinde bir mantık güden mitol« >'jik düşüncenin doğasının araştinlması. mitolojik düşünce çağından gelen kökleri vardır. Millilik ve halkın kendini anlama duygusu. Mitolojik düşünce. Kolektif ruh. milli mitolojik sorunlann öğrenilmesini zoriaş(ır. mitolojik düşünce sistemi içinde kar­ şılığını bulur. millî karakterin temeline ı Uyandığına göre. dünyada durağan hiçbir şey yoktur. Arkaik ve geleneksel halk kültürü incelen­ diğinde. Millî dil ile din duygusunun. herhangi bir nesnenin veya olayın kendisi değil. millî mito­ lojik düşüncenin öğrenilmesine engel olan hipotez ve faraziyeler do­ ğurur. günümüz insanından birçok bakımdan < lal w üstün olduğu kanaatini doğurmaktadır. başlangıçtan sona ve sondan başlangıca doğru daimî bir hare­ ke! halindedir. Pazsnk Kurganı pa geleneğinin bir ürünü gibi ortaya çıkıp. Başlangıç olmayana bir anlam vermeyen ve onu yok sayan mitolojik düşünce İçin. dünyada yeni dönem Avru­ Bir İşleme Örneği. mitolojik düşüncenin kendine has bir yaklaşım tarzı var. Bu anlamda mitolojik gelenek. (bak Mit. asla bireysel duygu. tarihî bilgileri koru­ yup saklamadığı görülür. düşünce ve görüşlerin anlatıcısı değildir. oluşum < kli ve değişim süred temeldir. deney. mitolojik düşüncenin başlıca tföstergelerindendi r. Onun için de bir Türk mitolojisinden bah-dildiği zaman. Var olan lıer şey.ın yabana teori ve görüşlerin ölçütlerinden yola çıkılması. Mitoloji) 401 .MİTOLOJİK D Ü Ş Ü N C E Gerçekliğe.

Böyle bir özelliğe sahip olan bir sistem. Bu anlamda biz. herhangi yazılı. sonralan ise dağılıp parçalanmış eski sistemin kalıntı lan anlamında kullanılır. sem402 . Parçalanmış bir sistemin ne derece mevcut bir sistem sayılabileceği agk değildir. Böylece bu anlayış daha çok ya dinî sistemin eşanlamlısı olarak ya da önceleri mevcut olup. mitolojik bilgilerin taşryıasıdıriar. Mitolojik bilgi taşıyıcısı olan bu inanç ve inanışlar daha çok. yok olup gittiği görülmüş­ tür. Yorumların standart ana fikrini oluşturan mitolojik inançlar veya ina­ nışlar. rivayet. etnografik araştırmalar ve anket usulü elde edilen verilere dayanan metinlerdir. Bunun nedeni ise metinlerin kendi içeriğinden kaynaklanır. artık var olmayan ina­ nışlar sisteminden bahsederken bu anlayı­ Hun Boğa Figürü şa başvururlar. hem yaşamayı başanr hem de gelişme gösterebilir. onlan mit veya dinle bağlamak daha doğru olur. resim ve hatta giyim. Bunlarla birlikte. "Mitolojik inançlar" deyimini bazen "rai. dağılıp parçalanmış. dar bir anlamda da kullanıyorlar. Mitolojik inançlar için geçerli olan metin tipi. Çün­ kü. Dünyayı anlamlı kılan şeyin. kendini korumaya ça­ lışması ve dış etkenlere tepki göstermesidir. sözlü ve görüntülü bir malzeme. sınama ve efsun gibi şekillerde yaşayabilirler. ancak hurafenin varlığı göründüğü kadar da önemsiz değildir. bu inançlann etki gücü olduğuna inanılmıştır. sınama" anlayışlarına ya­ kın. sembolik di­ lin değerini bilen eski çağ İnsanlanndan çok uzaklardayız. ne zaman ve nerede isterse dolaşabilen ruh. mitolojik inançlarla ilgili bilgi taşıyarak mitolojik görüşlerle bağlı olabilir. Çok sayıda inanan kökleri mitolo­ jik düşüncenin ilk çağlanna kadar uzanır. Gerçekte. Bazı hurafe­ lerin ömrünün bittiği ve kökünün kuruduğu. istediği zaman. Çok sayıda eski sistemin günümüze kadar korunup geldiğine bakmaksızın.MİTOLOJİK İNANÇLAR MİTOLOJİK İNANÇLAR: Daha çok halk kül­ türü ve etnograrî bilimcilerinin ve bazen de din ve mitoloji uzmanlannın açıklama zorluğu yaşadıklannda başvurdukları bir anlayıştır. her sistemin ana kanunu. Araştırmacılar.

farklı olaylardır. Çünkü tüm etnikkültürel gelenekler. Çünkü etnik-kültürel sistemde her şey içeriden birbirine bağlıdır ve bu bağlılık sayesinde de bütün bir yapı oluşur. Bu unsurlardan hangisinin ömrü biterse anında devre dışı bırakılır. sadece işk*vsel bakımdan onun varlığını temin edecek unsurlan koruyup saklar. ırkın öz doğasından gelen bir kaynağı vardır. Ancak bunlardan birine saygı gösterilmesi ve hatta kutsallık özelliği verilmesiyle. İnançlar. yitirdikleri tüm anlamlan ve ilk yaratılıştaki güçlerini onlara geri kazandırabilir. Ancak araşf ırmaalara göre.MİTOLOJİK İNANÇLAR lx>ller ve törenlere yeni hayat vererek. Gelenek. Ancak bu anlayışlardan "inanış"ın dindeki karşılığı­ nın "iman" veya "inam". te403 . Onlara geçmişin kalıntılan gibi bakmak. onu Tann olarak görmek. Şamanizm arasında bir bağlantı kurmaya çalışırlar.yine geleneğin kendisi düzenler. halk inanışları ve mitolojik inançlann. eskilerin kalıntısı ve ölüme mahkum olduklan fikrine katılmıyorlar. Türkler tarih boyunca. Mitolojik inanç­ ları yaşatan gücün. Eski Türk mitolojik inanışlarından bahseden birçok araştırmaa. Mitolojik inançlarla ilgili "sınama" kavramı da kullanılır. etnik kültürel yapıyı belirtiyor ve ırk ihtjyaçlanna cevap veriyor." (R. belli bir mitolojik görüşler l^tünlüğünü bildirir. dn ve l>enzeri motifler gibi geleneksel mitolojik inançlardan kaynaklanan var­ lıklar olduğu söylenir. Bu­ nu da. kendi kendini oluşturup koruyan bir sistem olarak. doğada olan bazı güçlere ve olaylara saygı duy­ muşlardır. Bazen halisünasyon halinde yaşananların içeriğinde bile al. bunlar anlam itibariyle yakın olan ama birbirinden fark­ lı terimlerdir. Belli bir mitolojik inançla bağlanan ve ondan türeyen mi­ tolojik bir terimdir. onlara hurafe ve geçmişin kalıntılan gözüyle bakmak yanlış olur. ona tapınmak arasında önemli bir fark vardır. Madem ki onlar anlam itibariyle yaşryor. bu inanış sistemiyle. Dış unsurların etkisi de istisna teşkil etmez. onlar her zamanki güçlerini korumuşlar ve bu güçle yaşamaya da devam etmektedirler. ömrü bitmiş olan hiçbir şeyi yaşatmaya çalışmaz. ılıür şeklidir. Araştıımaalann gözünde. "inanç"ın ise "itikat" olduğuna dair fikir. lıalk arasında "sınak" adryla da bilinen "sınama" ise onun gerçek bir te/. bir dönemin araştırmalarını oldukça olumsuz etkilemiştir. Genon) Araştirmaalar bu anlamda. Ate­ şe saygı gösterilip aziz tutulmasıyla.

araştırmaalar. edebiyat bilimi ortamına da yansır ve ritüei-mitoioj'ık eleştiri mektebi ortaya çıkar. yüzyılın sonu ve ZO. Bu dönemde mitoloji. köklü yanlışlıklara götürebilir. yüzyılın PozitMst anlayışında. kaynaklannı mitolojiden aldıklannı gösteriyor. yüzyılın sonlarına kadar batı edebiyatında geleneksel mitolojik konulardan ya­ rarlanılırdı. Bu bakımdan sembolistler. hurafeler ve ya­ lanlarla karıştırılırdı. mitolojik metinler çoktan yok olup git­ miş. toplum­ bilimciler ve etnolog lan saran bu merak. yüzyılın maarifçiligi olduğunu göstermiştir. 19. halk kültürünün en eski evrelerinin öğrenilmesi açısından oldukça önemlidir. Sonuç olarak mitolo­ jik İnançlar. 17. 19. gelenek ve göreneklerin kalıntı lan ve İnsan algısının bilim öncesi aşamasında çevre âlemi açıklamasının arkaik usulü olarak gösterilirdi. halk kültürü ve eski edebiyatların. psikanalizinle birlikte kullanılır. sembol. yapısını ve iş­ levlerini inceleyip açıklayan kuramlardır. mecaz ve hatta inisiasiya törenleri­ nin izini görmek mümkündür. Ancak edebiyat ve felsefe tarihinde. Yazarlar. Psikanalistler de genellikle mitolojik metinlere olumlu değer biçerler. Ritüel fikirleri aktaran bu mektebin teo404 . mitolojik geleneklerle doğrudan bir bağlılık için­ de olup. direkt ve anlık algıya ina­ nan yaklaşım) Bergson'da rastlanır. mitolojik metinler sadece etnograflann dikkatini çekerdi. mitin nerede bittiği ve dinin nerede başladığı şeklindeki bir sorun. bu sürecin zirvesinin 18. MİTOLOJİK KURAMLAR: Mitolojik metinlerin doğasını. Modemist yazarlann bazı eserlerinde mitoloji. filozoflar.MfrOLO)İK KURAMLAR rimler arasındaki sının belirlemeyi zorlaştırır. mitolojik metinlere karşı yeni ilgilerin oluşumunu sağladı. Dinin gelişmiş şekli ve milli edebiyatın kaynağı olan mitolojik metinlerin araştın İması. Bu yüzyılın Tayio ve Long ile temsil olunan klasik İngiliz antropolojisinde. mitolojinin giderek kendi içeriğinden uzaklaşması. Birçok yazann eserlerinde mitolojik motif. Bu ilginin başka bir iradesine de intuitrvist (doğrudan. yüzyılın başlan nda ise mitolojik metinlere olan merak dddl bir şekilde arttı. Edebiyatın mitolojiyle etkilenme süreci. Bu görüşe o zamanlar sadece vlko karşı çıktı. Blok ve V. rvanov gibi Rus sembolistler öne çıkıyordu. Çünkü mitolojik inançlar­ dan bahsedildiği zaman. onlar arasından da A.

Klasik etnografî. mitolojik metni. yalanı ve yalan beyanı bildiren bir anla­ yışa çevrilmiştir. Frezer'in "Kızıl Budak" eseri­ ni ve Yung'un libidonun sembolleri hakkındaki araştırmasını edebiyat biliminin ana kitabı sayardı. Bu eserlerde de ritüel-mrtolojik modeller sanatsal ha­ yal gücünün kaynağı olarak değil. Mitolojik metinlere olan yeni yaklaşım ise iradesini. Çeyzin'in "Mitolojik Metin Aktanşian" adlı eseri (1949). Levi BrüTün "Kolektif Görüşler" ku405 . Mitolojik metinle ritüelin ve mitolojik metinle arketipin (ilk motifin) mutlak birliğine inanan Fray'a göre İse bütün edebi metinler ve türlerin kökü mitolojik metinler ve arketiplerden gelir. Duglas'a göre. bir yandan da estetik bir olay sayarak onu edebiyatla eş tutar. daha çok dünyanın bilim öncesi veya bilim karşıtı açıklamasını gö­ rürdü. Klasik filoloji ise edebiyat ve güzel sanatiann etnolojileştirilmesinin başlandığı alan olmuştu. Lord Reglan ve H. İlkel insa­ nın korkunç doga güçleri karşısında kendi manevî doğasını tatmin edip merakını gidermek ihtiyacından kaynaklanan mitolojik metinler­ de. Frezer hem etnograf hem de klasik filoloji uzmanıydı. Eski kültürleri öğrenme alanında analitik psikolojiyle ritüel mitolojik yön arasındaki sentez de bunun sonucunda ortaya akar. N. Mitolojik metinlerle edebiyat arasındaki sınrrlann kaldınrrnası mito­ lojik metin anlayışını büyük ölçüde genişletir. Ayman'in eserleriyle temsil edilmiştir. Hatta o. mitolojik metnin anlamı 20. Tüm zıtiıklann tek yönlülüğüyle 20. Ona göre mitolojik düşünceye geri dönmenin mümkün olmadığından mi­ tolojik metinlerin kavramlarıyla maniple etmek için yollar açılır. mitolo­ jik metin anlayışını oldukça derinleştirmiştir. Öykülemenln kökü de ritüele dayanır. po­ lemik bir anlam içerir. Frayın'ın "Eleştirinin Anatomisi" (1957) ve benzer eserler bu konudaki örneklerdendir. yapısı olarak öğrenilir. Mitolojik metin artık genetik değil. Fray kendine bas edebi antropolojisinin hazırlanmasını teklif ederdi. Çeyz. Amerikalı araştırmacı Rav ise mitolojik metnin idealleştirilmesinde tarih karşısındaki korkunun iradesini görmektedir. Fray'ın gözünde bir Yung ve Frenzer toplamının olması de rastlantı değildir. yüzyılın etnograf bilimi. Malinovskl'nin rirüelist fonksiyonalizminde.MİTOLO|İK KURAMLAR risyenlerinden olan R. Ritüel-mitolojik kuram. O. yüzyılda kendi karşıtını doğuracak kadar genişlemiştir.

düşüncenin ilkel ve srvilize şekillerini prensip benzerliği üzerine kurar. İlkel düşünce ve onunla birlikte mitolojik düşüncenin Özellik soru­ nunu ilk kaldıran Levi Brül olmuştur. Marett. bu olayda Frezer in katkısının büyük olduğunu ortaya çıkarmışlardır. dini bütüncülde büyüye ayır­ dığı yerle. 20. Taylor Animizminin aksine. zıtlıklara son derece ilgisiz yak406 . Fransız sosyoloji mektebinin kurucusu olan Durkheim. Onun görüş­ lerini Eliade. mitolojik metinlere böyle bir bakış açısıyla yeni bir tarzda yaklaşırdı. yapısal temel üzerine kurulduğunu kanıtlamıştır. Kassirer'in Mantıklı Sembolîzmi'nde. eski cemiyetlerde doğal ve toplumsal dü­ zenin korunup. O. ilkel düşüncenin özelliklerine dair bazı görüşlerinde Levi Brül'e ve Levi Stross'a katlıyordu. Boas.MİTOLOJİK KURAMLAR ramında. Dümezil. Şmidt. ritüele eşdeğer bir yönü olmayan mitolojik metinlerin oldu­ ğunu ve mitolojik metinlerle törenler arasındaki birlikteliğin genetik de­ ğil. Mitolojik metin. tören içeriklidir. büyü ve törenle bağlı olup. Fırkandt. yüzyıl etnografisindeki görüşlerden uzaklaşmıştır. Bazı önemli fikirlerle ortaya çıkan ve mitolojide sos­ yolojik görüşü öne çıkaran Durkheim de Malinovski gibi mitolojinin agklayıcı amacı olduğuna dair 19. ona yakın olan Rus etnograflardan Bogoraz ve Stemberg gibi. "kolektif görüşler" İradesini bilimsel anlayışlar dönemi­ ne dahil etmiştir. Durkheim. EtnograrKİe işlevsel mektebin kurucusu olan Malinovski. O. ilkel mitolojiye dair düşünceleri daha da derinleştirmiştir. Stanner de inandına bir şekilde. Onun 20. Radin. mitolojinin Öğrenilmesini ritüel maceraya yöneltti ve birçok türün temelinde ritüel modellerin yerini oluşturma olanağı verdi. saklanmasının araodır. Levi Strossun Yapısal Anallz'inde. yüzyılın başlangıcında. Qusdorf gibi isimler geliştirmişler. Ritüelistler. Eliade. kabul edilmezdir. Iliyade'nın fikirleri. O zaman dramın ritüel-mitolojik köklerinin ne kadar derinde olduğu da ortaya çıktı. Qusdorf ve Losev gibi yazarlann eserlerinde bulur. O da Frezer. Kempbell. yüzyıl mitolojik metinler yaratıcılığı bakımından özellikle önemli olan döngülü zaman konsepti ise mitolojik değil. Elbette ritüelin mitolojik metin üzerindeki üstünlüğü kuramı. takvim dönemleriyle bağlı tören kökenli mitolojik me­ tinler üzerinde yaptıklan araştırmalarda. Yung'un Psikolojik Sembolizmi'nde.

R. mitolojik metinde. Aynı zamanda Amerikan kültürel antropolojisinin etkisini de üzerinde hisse­ den antolog. İlk önce bireyin psikolojisini temel alırdı. nesneyle motifi v. birçok bakımdan Levi Brül'ün görüşleriyle uyuşmaz. Allegorizmden (sa­ natsal ifade). onun gerçekle ideali. aynmlan görememesinde biliyordu. Kassirer'in yolunu devam edenlerden biri de S. Karrirer'in "Mi­ tolojik Düşünce" (1925) eseri oldu. Mitolojik düşüncenin Levi Stross tarafından hazırlanan bu yeni yapı­ sal analizi. Levi Bıül. Fransız sosyoloji mektebinin "Kolektif Düşünce­ lerinden yararlanan Yung'un kuramında arketipler. Uzener'in antik mitoloji ile ilgili araştırmalannı temel alan Kassirer. İlkel sı407 . kolektif düşüncelerin mantık Öncesi karakterini farz olarak kabul * Mm iştir. dil ve güzel sanatlarla birlikte. Freydistler (Freyd. Çok sonra meydana gkan neofreydistler de mitolojiyle çok az uğraştılar. kendi mitolojik metin felsefesi sistemini hazırla­ mıştı. Durkhetm. Yung gerçekleştirdi. Mitolojik bilincin öğrenilmesinde bir sonraki adım. kolektifbilinçalta gibi açıklar. Freydizm. Malinovski. Mitolojik metin kuramındaki önemli bir ilerleyiş de Fransız etnolog Klod Levi 50055*un adıyla bağlıdır. ilkel bilindn yarattı­ ğı mitolojik motifleriyle karşılaştmlırdı. bu geleneklerle lingvistik yapısaialık ve enformasyon ku­ ramından gelen yeni düşünceleri birieştirebilmiş ve sonuç olarak yapı­ sal antropolojiyi ve ona uygun olarak da mitolojik metinler hakkındaki kendi kuramını yaratmıştır. mi­ tolojik düşünce ve mitolojik sembolizmin birçok köktend yapısını yüze gkarmakO. ilkd düşünceyi. mitolojik metindeki sembolizmin daha derin­ den anlaşılmasına yardım etmiştir. Kassirer"in en önemli hizmeti. mito­ lojik düşüncenin özelliğini. Langer'dlr. Fransız sosyoloji mektebinin yetişti rdikJerindendir. mitolojinin de kültürün sembolik şekli gibi görünmesinden ibaretti. Mitolojik metni yapısakı açıdan in­ celeyen Stross. Levi Stross.b.MİTOLOJİK KURAMLAR kısarak. Riklin ve Roheym). Otto ve H. K. Kassirer. Böylece Freydvari. Allegorizm­ den uzaklaşmakla Yung. Kassirer usulü sembolizme geçişi ise psikoloji alanında K. te­ mel olarak en önemli psikolojik konumlann ifadesini görürlerdi. Burada başlıca prensip. Rank. "Sembolik Formlann Felsefesi" adlı kitabının ikinci cildini oluşturan bu eserde Marett.

Levi Strossun paradigmasryia V. bireysel ve yaratıcılık psikolojilertyle ilgisine da­ ir düşünceleri büyük bir ölçüde genişletip derinleştirmiştir. Gelişmiş mitolojik sistem­ lerde. Ancak mitin kendisi bir tür olayı değil­ dir ve tür ölçütleri içinde ona yaklaşılamaz. zıtlıkların rolünü belirleyen Levi Strossun başka bir hizmeti de mitolojik metne olan eski bakışlarla. anormal doğum ve ölümün kökeni hakkındaki mitlerdir. mitolojik metin. mitolojinin anlamıyla ilgili araştı rmalan da Levi Stross'un bu tarz araştırmalarının önüne geçiyordu. dokunulmaz ve sakral sayılanlar hakkın­ daki hikâyelerdir. mitolojik düşünceler ve dünya görüşünün toparlanmış. ilk yaratılış çağıyla bağlı kutsal. Kültürel olarak geri kalmış halklarda ise kozmogonik mitlere daha az rastlanır. ye­ ni bakışlan birleştirebilmekolmuştur. Meleri nski ve onun mektebine üye bilim adam lan ta­ rafından durmaksızın araştınlmıştır. kısa ve açık ifadesidir. Lotman'ın mitolojik metinle bağ­ lı anlamsal çerçevede yaptığı araştırmalar da çağdaş bilimsel-teorik fi­ kirlere etkisi bakımından da dikkat çekicidir. mitolojik anlam yüklü bu metinlerin kendi iç dinamizmleri vardır. Aynca O.MİTOLOJİK METİN nıftandırmalar ve genelleştirmelerde. mitolojik metinlerin en önemli bölümünü insan ve dünyanın yaratılışryla ilgili mitler oluşturur. bu metinler aynca halk kültürü gibi de öğrenilebilir. Y. Bilgi taşıyan. Bazı araştırmacılann fikrine göre. Gelişimin daha yüksek aşamasının bir ürü408 . Üstelik sa­ natsal düşüncenin gelişim kaynağı ve belki bütün zamanlarda kalıbı ol­ duğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. MİTOLOJİK METİN: Mitolojik metin. Mitolojik metnin şi­ irsellik sorunu Y. geleneksel bir kural olarak. Öbür dünya ve talih hakkındaki mitolojik görüşler ise daha geç oluşmuşlardır. ZO. Frank Kamenetskin'in. Günümüzde ise K. Çünkü folklor ve mitolojik metinlerin yapısal görünüm kriterleri­ ni oluşturmak bakımından Propp'un "Hikayenin Morfolojisi" adlı eseri oldukça önemli bir rol oynamıştır. Konulan içeri­ den birbirine bağlanan mitolojik metinler. yüzyıldaki mitolojik kuramlar. Bu bakımdan Fransız Qreymas'ın araştırmalan dikkat çe­ kicidir. Propp'un sintagmasını birleştirmek yönünde bazı cabalar vardır. Freydenberg ve I. onun işlevleri ve yapısı hakkında anlayış. En yaygın mitolojik motifler.

arkaik efsaneler ve sihirli hikâyeler şeklinde formlar sayılabi­ lir. bundan korktuğu Içfcl bu mitolojik metinleri anlatmaktan çoğu zaman çekinmiştir. Çünkü mitolojik bilgi taşıyıcısı ı >Lın bu metinlerin söylenmesi. Tören metinleri. Form bakımından mitolojik n tyerier. ocak başında. IM bakımından. ınisiasiyayla İlgili metinler ve ayinler vardır. 19. oldukça değerli kaynaklar sayılırlar.MİTOLOJİK METİN mı olarak ortaya gkan eshatolojik mitler İse aslında kozmogonik mitler dom-mine aittir. eski halk kültürlerinin araştınlnı. eski gelenekte öğüt gibi amaçlar taşır­ dı O zaman yazıya alınmış birçok halk kültürü metninin girişinde ve vMiunda. Bunun için de her u m a n geleneksel metin gibi kavranmazlar. Ancak koruyup sakladığı mitolojik bilgi bakımından bu metinler. /. Dua.hil olabilir. oımanda ateş Kışında. doğumdan önce okunan dualar. Efsane. efsun. Çünkü onun kaynağı yine mitolojidir. Bu metinler ve dualar sakral ve büyülü içeriğini yitirmemesi için belirli koşullarda okunmalıdırlar. bu büyülü İçerikli metin parçalarının olmamasının bir nedeni de anlatıcının o efsane veya hikâyeyi elverişsiz koşullarda anlatmaya mecbur edildiğinden kaynaklanmaktadır. bu bilgilerin ilk anlamlannın unutulup. 409 . Mitolojik metinler yapısal olarak çok sade olurlar. şaman dualan ve efsaneler de bu açıdan değerlendiri­ lebilirler. millî mitolojik kaynaklar arasına d. sınamaLııın ve rüya tabirlerinin kalıplaşmış bir şekli yoktur.beddua. yüzyılda Al taylardan hikaye ve efsane metinleri toplamaya gi­ di -n Rus doğubilimdlerinin anlattı klan na göre. Yerine ve zamanına uygun olarak söylenmeyen metinlerin sakrallık ve büyülü içeriğini yitireceğine kalİH-n inanan gelenek taşıyıcısı.tman geçtikçe efsane kılığına bürünebilir. Bütün bunlarla İmlikte. Bu • i u-(inlerdeki bilgilerin bölük pörçük ve bazen de çelişkili olmasının en önemli nedenlerinde biri. aslında mitle karışık bir türdür. mitolojik rivayetlerin. Mitolojik metin gibi halk inanışlannın. herhangi bir güldürü metni veya millî giyim. yitiril- mı-sidir. buralarda hikaye veya «•Kine yoktur. Mitolojik kahramanlar ve onlarla ilgili mitolojik çağ olaylan. • »mi'gin. tan yeri ayırdığında ve Umun gibi koşullarda okunulmalıdırlar. . etnografîk bakım dan mitolojik anlamla yüklenmiş olup.

Mecazın ön planda olduğu edebi metinlerden. Mitolojik metinde anlatılan ne varsa. Edebi eser. r= <» Konusunun ana ç i z g i .MİTOLOJİK RİVAYET Mitin kendisi bir tür olayı olmadığı için. mitolojik metinleri gerçekliğin ta kendisi olarak görmüşlerdir. gerçekte yaşanmış bir olay. yaşanmış bir gerçeklik gibi kavranır. belli bir an­ lamda bozulmuş halidir.' sini. Çünkü demonolojik düşün­ celerin ürünü olan bu metinler. dünya modelinin ifadesini görmek mümkün değildir. mecaz anlamda anlatımına yer yoktur. Dünya modeli ve onunla ilgili mitolojik bil­ giler. Dünya mo­ delinin temelini oluşturan bu bilgiler arasındaki sistematik! iği oluşturan bağlılığı da ancak arkaik düşüncenin yaşanası ve taşryıası olan mitolo­ jik metinlerin oluşumu sırasında ortaya çıkarmak mümkün olabilir. edebî uydurma veya genelleştirme yoluyla yaratılabllen sanatsal motiflerden farklıdırlar. (bale Mit) MİTOLOJİK RİVAYET: Mitolojik metnin dejenere olmuş. sanatsal hayal. edebî eser metinlerini fantezi ve sanatsal hayal ürünü olarak kabul ettikleri halele. ayn ayn mitolojik metinlere serpilmiştir. halk inanışlan ve halk dernonoloj'ısinin öğrenilmesinde başlı­ ca kaynaklardandır. Ancak herhangi bir mitolojik metinde. Etnik-kültürel gele­ nek taşryıalan. sakral v e ^ „ ^ 3 f * ' ! i \ ritüel özellikli olanla ilintisi ko­ runan eski inanışlan halkın bilincinde yaşatır. onu ayıran en önemli özellik de bundan ibarettir. « ^_ ^ temelinde dayanan. mecaz olmadan var olamaz. dağınık olup. Dünyayı anlayıp. Doğaüstü varlıklar hakkındaki hurafe içerikli bu hikâyeler. mitolojik metin de bir edebi metin parçası değil. Buna göre. mitolojik motifler. insanlann demonolo­ jik ruhlar ve doğaüstü var­ lıktan karşılaştırması oluştu­ ran mitolojik rivayetler (demo410 . irade etme bakımından onlar arasında ciddî farklar vardır. Mitolojik metinde İse gerçekliğin.

ın mitolojik rivayetler. Temel özelliği bilgi vermek olan mitolojik rivayetle­ rin. Ancak rivayetin belli bir yerinden sonra artık o üçüncü -. yani öbür dünyanın korkunç demonik varlıklarıyla karşılaşmalar genellikle birind kişi olan kahramanın dilinden anlatılır.»Merebilir. anlatıcının özel bir ha­ zırlığını gerektirmez. içerik bakımından arkaik çizgili ol­ duğu da açık bir şekilde görülmektedir. bitinde ikintı veya üçüncü Kıbasının bir gulyabaniyi tutup sakladığını anlator. Bu metinlerin konusu.ın de çoğu zaman acı sonuçlar doğurur). Geleneğin bir taşryıası olan anlatıa. Araştirmaalarm. Burada konu. belirli anlamda inisiasiya töım ve törelerinin kalıntılarını da aktanriar. Yalntz. Genellikle mitolojik metinlerde olduğu gibi. Bu duru­ ma.MİTOLOJİK RİVAYET ı* >l<>jık güçlerle gerçeklesen bu karşılaşmalar genellikle yorgun ve uy­ kulu /«imanlarda veya korku hissi yaşanan zamanlarda olur ve bunun M. anlattıklannı yeriyle ve adıyla iı*k tek gösterir. Çoğu zaman da •plzot etkisi bırakırlar. anlatıcının zerre ka< I.. anlanalara ve verilen bilgilere karabalan veya geçmişin kalıntı lan gözüyle bakarak hazır kalıplara sokmaları. etnik-kültürel sistemin doğasını anlamaya engel olur. mitolojik dünya görüşünün kriterleri temelinde oluşabilm mitolojik rivayetlerin konularının. Bu. Anlatılanlar ise ya an lana nın kendisinin Kışına gelmiştir ya da tanıdığı birinin. Çünkü. Kaynağı itibariyle mitolojik v'ı »nişler sistemiyle ilgili olup. konu bakımından çok kısadır. Örneğin. Böyle olduğu zaman. an lana bu olayı kimden duyduğunu ı *K eden söyler. kendine özgü bir türün özelliklerini taşı.. mitolojik rivayetlerin doğasını ve anlamsal yapısını anlamaya yardım edebilir. Olaylarla ilgili anlatılanlara.U şüphesi olmaz. Olaylar bazen üçüncü şahsın dilinden de ınLıtıkıbilir. sınırlı sayıda motiflerden > »luşur. buradaki olaylar. bir tür olarak ortaya tıkması. yakın geçmişte ve gerçekten yaşan­ mış olaylardan oluşur. Bu metinlerin anlatımı. Anlaoa bazen birilerini şahit bile '. bu metinlerde de belli Ur söz sanatına rastlanır. Kumandinlerin halk kültürü metinlerinde de rastlanır.-ıhsın dilinden değil de sanki kendisi yaşamış gibi anlatmaya başlar ve İMİylece kendi anlattıklanna bilinçaltında inandığını gösterir. Onun mantığı yanlışlık gibi kabul etmesi İse geleneğin canlılığından ve tamamıyla Kılk kültürünün kendi doğasından gelir. doğanın ahengiyle ya-ıvan bir ırkın geleneksel kültürünün doğal tarihsel-kültürel akışı için411 .

kültür 412 . Sonuç ola­ rak. geleneksel bir olay gibi dikkat edilmiştir. Buna göre de etnik-kültürel sistemde onun ayn bir yeri vardır. canlı geleneğin faktörü olan bu metin tipleri. neredeyse tamamıyla toplanama­ mış olarak kalmıştır. Çünkü. Mi­ tolojik rivayetler. Halbuki mistik yaşantılar gibi değerlendi­ rilebilmesi mümkün olan bu ruhsal durumlann anlatıldığı mitolojik riva­ yetler. Tüm geleneksel cemiyetlerde. mitolojik rivayetler tipinden olan halk kültü­ rü örneklerine. bu olaylardan her birinin belli bir yeri ve yorumu vardır. Az-çok toplanan verilerde de kültürel gelenek taşıyıcılann ilişkisi bir kenara bırakılarak. Arkaik ritüel anlamı an­ laşılmadığı zaman ise bu metinler rahatlıkla hikaye konusunun temelini oluşturabilir. halk inanışlannı canlı bir şekilde ayakta tutan her bir etnik-kültürel sistem etkenine. Bu irade. En arkaik motiflerin ve ilk mitolojik ilintilerinin kendini gösterdiği mitolojik rivayetlerde gecenler. farklı kuram lan n ölçütleri çerçe­ vesinde yaklaşılmıştır. kendi doğal haliyle yaşayan halklann et­ nik-kültürel geleneksel değerler sisteminde.bilgi tipi olan mitolojik rivayetler. daha sonraki çağlarda gerçekleşmiştir. onu içeriğine gölge düşürmek gibi görünse de bu yaklaşım. İlk önce etnograffk ağdan öğrenilen bu tip metinlere. Türk halk kültürünün oldukça az öğrenilmiş ve genel­ likle ciddî araştırmalann konusu olmamış tünerinden biridir. her bir etkenin yeri bilinir. hikâyelerden bile daha arkaik sayılır. "şın polgan" (gerçek olanlar) adı verilir. gerçekten olmuş bir olay gibi kavranır. "Gerçek­ lik hakkında bilgi" ve gerçekte yaşanmış olanlar hakkında . bazen demonolojik hikâyeler ve benzer adlar altın­ da da anılırlar. canlılığına hiçbir etkisi olma­ yan bu tür. halk kültürü yönünden yaklaşma tarzı. Burada anlatılan olay ve verilen bilgi ise çoğu zaman halisünasyon ve karabasan gibi değerlendirilip.MfrOLOlİK RİVAYET de. doğayla iç içe yasayan halklann önemli bir kültürel parçasıdır. diğer birçok halkta ciddî bilimsel değer taşımadığından. onun etnograflk yönde araştın İmasını tamamlıyor. Kültürün canlılığını koruyan bu halk kültürü olaylanndan biri de mitolo­ jik rivayetlerdir. ruhsal hastalık­ lar arasına dahil edilmişlerdir. Yazıya alınmış olmasının. Mitolojik inançlan aktaran böyle metinlerin dilindeki estetik ritüel anlamının unu­ tulduğu. Şor Türklerinin dilinde.

Yani burada bir türün kuruluşu ve yapısı. mitolojik düşüncenin dinamizminin ögMfiiımesi bakımından değerlidirler. bu gerçeğin nasıl değerlendirilmesi. Başlıca ölçüsü.anlamda mitolojik rivayetlerin anlatıcısı. "Bu gerçekten olmuştur ve efsane değil" ve "Kendi gözle413 . Yakın bir geçmişte. Burada hangi gerçeğin betimlen­ mesi. i -i ııadakİ mitolojik motifler de sözcük anlamıyla. bilgi yüklü­ dürler. mitolojik rivayette kendi gerçek güçlerini ve etkilerini koruyup sakla­ mış inanç ve inanışlardır. tam bir koşullanmış karak­ ter taşır. maddî olarak anlaşılır­ ın Onlar kinaye veya sembol değiller ve gerçek anlamlarda kavranırlar. birkaç kuşak önceki çağlarda yaşananlann anla­ tıldığı bu halk kültürü örnekleri. daha çok söylendiği zamanla ilgilidir.MİTOLOJİK RİVAYET laku ürünün etnik-kültürel değerler sistemindeki yerini gerçek bir şekil­ de gösteriyor. bu sürecin kendisiyle U-lirlenir. Daimî bir şekilde değişerek yaşama ve yenilenme süreci geçirdi­ ğinden. anlattıkiannın yaşanmış bir ger(. anlaulanlann gerçek olduğu inanana dayanan böyle rivayetler. Onun tür sınırlan. canlı gelenekte gerçekten de olmuş bir olay gibi kavranır. Halk inanç ve inanışlannı bozulmaktan kurta­ rarak yaşatan bu metin tiplerinde anlatılanlar.ck olduğuna tam olarak İnanır. kendi acık iradesini bulur. Bu . met­ nin canlı geleneğinin içindeki anlama ve onun işlevseJ-morfolojik özel­ liklerine uygun düşer. hazır ve kalıba sokulmuş bir şekli de yoktur. Bunlar. Mitolojik rivayetlerin tür özellikleri de süreç içinde olan rblkl< ııık bir olaydır ve bu türün kuruluşu da belirli zamanda bir süreci ge­ rektirir. y.erçekten daha çok tahmine dayanır. mitolojik rivayetlerin içinde olan her şeye. Gerçekten de mitolojik rivayetlerin içeriği. arkaik halk kültürü için tür anlayışı. ne anlatıcıyı ıneraklandınr ne de dinleyiciyi. 11 ır gibi. Çünkü. ger<<k olarak kavrananlann ve olmuş gibi sanılanlann üzerine kurulur. en eski çağlarda olduğu gibi. Söz sanatı içermeyen bu tip metinler genellikle. Sanatsal söz ritüeline gerek duyulmadığından. Halk dilinde mitolojik rivayet an­ layışının olmaması. bu gerçekle hangi ilişkinin kurulması ve bu ilişkinin ne şekilde irade edilmesi gibi halk kültürü türk*rinin oluşum kriterleri. metindeki cümlelerin estetikliği ve sanatsal açıdan güçlü olup olmaması. Bu ad. feu metinlerin şiirselliği. sık bağlılığından ileri gelebilir. sözü edilen tür veya halk kültürü örneğinin canlı gelenekte ait olduğu bütüncüle.

Hal. Al Kadını da beş. bu tip motiflere rastlamak mümkün olmaz. metnin sonunda. mitolojik rivayetlerde sık sık karşılaşılan Kara Çuha. Sakrallığını yitirerek estetik işlev taşıyan hikâye. Tepegöz. Bunun tersine. "bu gerçekten olmuş­ tur. dn ve benzeri varlıklara da destan ve hikâyelerde rastlamak mümkün değildir. bu inançlar etrafında oluşmuş mitolojik rivayetierdeki varlıklann yollan hikâye ve diğer halk kültürü metinlerine kapalı olur. bu halklann herblrinin canlı halk kültürü gelene­ ğinde. Rus halk demonolojisinde önemli bir yer tutmazlar. etnik-kültürel gele­ neğin en derinlerine kadar girmiş olması ve yaygınlığının başlıca sebe­ bi. guryabani ve Su Perisi gibi mitolojik motiflere ise az da olsa hikâyelerde rastlanırlar. kendine özgü KüMdürgis. Örneğin. Arçun (Çuvaş). Rus hikâyelerindeki "ölmez Kaşey". "Zmey Konnıç" ve "Baba Yağa" gibi mitolojik motifler. Adama! Kurt (Azerbaycan) gibi mitolojik variıklan vardır. destan ve diğer halk kültürü metinlerinde bir kural ola­ rak.. dev ve peri motiflerine mitolojik rivayet­ lerde rastlanamadığı gibi. herhangi bir mitolojik veya demonik varlığın sembolizminin açıklanması ve temelinin araştinlması konusun­ da açk bir şeklide yardıma oluyor. Araştırmalardan edinilen bilgilere göre. Yani burada önemli olan. yer ve inanış ile oldukça sıkı bir bağlantı içindedirler. kendi arkaik yapılarını ve İlk bütüncüllükle daha yakın kuruluşunu koruyup saklayabilmelerinden geliyor.. guryabani de gerçekte aynıdır. Kara Çuha." der ve böylece kültürün içinden gelen bir yorum gibi kavranır. fezömak (Kazak). Omegin. bu metin tipleri belli gele­ nek. mitolojik şifreyle okunan metnin bilgi verici olmasıdır. Bu varlıklann adlan etrafında da çok sayıda metin oluş­ muştur. 414 . Ancak burada da istis­ nalar yok değildir. bağlı bu­ lunduğu gerçek etnografik anlamsallıktan kopup aynlmadıkça ve ad etrafında dönen mitolojik inançlar varlığını yitirip unutulmadıkça. Rastlanan bu varlıklann içerisinden birçoğunun. Bu metinlerden bazı lan.MİTOLOJİK RİVAYET rimle gördüm" benzeri cümlelerle başlarlar. Azerbaycan Türk halk kültüründe ejderha. altı çeşit değil kl„. dn ve benzeri mito­ lojik varlıklarla birlikte. dn. Bazı Türk halk kültüründe yaygın olan Hal Anası. Yanmtıg (Başkurt). bir Kara Çuha motifinin herhangi bir metine girmesi mümkün değildir. Çünkü mitolojik inançlar güncel olduklan sürece. anlatıa Hal Anası yla ilgili yaşanmış bir olayı anlatırken.

Bazen bir anlatıcı. bir taraftan inanç ve inanışların süreç kpn• i« zayıflamasıyla bilinçaltı unsurtann batağına saplanıyor. Şüphesiz millî değerlerin eriyip gitmesi üzerinde tekIM »kıasinin kurulması. akşam karanlık çöker­ ken başına gelenleri anlatmaktan kaçınır. 415 . bu inanç ve İnanışlar üzerinde etki bırakmaktadır. diğer yandan iv bu metinlerde anlatılanlara hurafeler ve geçmişin kalıntılan gibi ba­ kıyor. Geleneği yaşatan inanışlar sistemi bütün genişliğtyl < U. çünkü onun inanana göre. mayasında bu inanışlann bulunduğu mitolojik rivayetler ve ı mlarda gerçek okluklaıııM inanılan varlıklar.kle canlılığını yitirmesi ve insanın doğayla olan ilk ilişkisinden artık •KT kalmaması sonucunda. onun hayatındaki programlaştır­ ma dili olmasıdır. Geleneğin y. son yüzyılda örneğin Hal Anasının yakalanma­ dığını vurguluyorlar. o kadar güçlüdür ki bazılan.İ M I metinlerde ifade bulurlar. onlarla karşılaşmamak için ka­ nlılığa kalmamaya çalışırlar. mi­ li * >|ik rivayetlerdir. I latta bazı metinler.l. ı hııın için de anlatıa onlann dikkatini kendi üzerine çekmekten çekin­ diği için anlatmak istemez. (• nıonik varirklar haklannda konuşulduğu zaman bunu an tartarmış. « >/Hlıkle de yaşlılar arasında bir Hal Anasırım.ın inanç. bir dnin ve bunlar gibi »/Artıkların yaşadığına hâla en içten inananlar vardır.I laik inanç ve inanışlarının öğrenilmesinde ilk kaynaklardan biri. Bu mistik güçlere «.ıty. Böylece de mitolojik rivayetler kadar canlı gelem-kk-ri ve bu geleneklerdeki inançlar sistemini bütün canlılığıyla koru­ yup yaşatan benzer ikind bir metin tipine rastlanıyor. Mitolojik rivayet­ inin canlı dinlenmesinin giderek zorlandığı bir gerçektir. Bu metinlerin başlıca işlevi ise ırkın davflftntş şekillerini ifade etmekle birlikte. yt»-emişin kalıntılan olaHun Dönemine Ait Kanal Pençeli Kurtlar ıak kabul edilemez. Doğa ve canlı gelenekle bağlarını koparmamış bir cemiyette ise kaynağını dinî-mitolojik * lüşüncelerden alan ina­ nışlar.

Halk kültürü hikayeciliği geleneğini anlamak için de değerli kaynak­ lar sayılan bu metinler hakkında. Ancak bir tür olarak. şekil ile şekilsiz­ lik arasında bir yerde dururlar. şiirsel mitolojiden gelen gücün sayesinde doğayla iç içe yaşa­ yan geleneksel cemiyette. etnografı. mitolojik görüşler bütüncürügüyle zengin bu metinlerin araştınlması. Smırlı konulan işleyen bu metinler. Çünkü. Birçok araştırmacının kaydettiği gibi. zaman için­ de değişebilir. Aynca. ortak bir görüş mevcut değildir. konu bakımından arkaik yapı­ daki hikayelerle paralellik gösteren mitolojik rivayetler. Arkaik motiflerle dolu. tür ölçüleri olmayan veya oldukça değiş­ ken olan metin tipleridirler. Bu türe. Mitolojik varlığın özellikleri çeşitli nedenlerden dolayı. ataerkil kabile kuruluşundan doğrudan feo­ dalizme geçen cemiyetteki halk kültürü İçin bir iç dinamizm olarak gö­ rüyor. basmakalıp bir tarzda yaklaşarak ve aslında yanlış olan baş­ ka bir görüş ise mitolojik rivayetin hikaye ve hatta destana çevrilmesini kölelik sistemini atlayarak. mitolojik rivayetin tarihsel-kültürel seyrinde hangi halk kültürü türüne geçebileceği ve bir tür olarak hangi değişikliklere uğrayabileceği sorunu araştınlmamıştır. bu gün bile bilimsel. görünen ve görün­ meyen ne varsa tüm varlıklann. İçe­ rik! erindeki esrarengizi i kleriyle sihirli hikayelere olan yakınlığı. Canlı doğada önemli bir rol oynayan rastlantılar. çoğu zaman birbirinin tekranymış gibi bir etki bırakırlar. halk kültürü. iyelerin ve ecdat ruhlannın yaşadığına İnanır. Halbuki böyle bir iç dinamizm yoktur. yaratan bilincinin bir ürünü olup. duygusal-mekânsal kavrayışlann herhangi bîr gerçek formda tezahürü­ dür. bu tip metinlerin özelliklerini ve yasalannı belirleyen de bulunduktan bu konumdur. Eski inantşiann ortadan kalkmasıyla mitolojik rivayetlerin de yok olup veya hikâyeye çevrilmesi fikri de eksiktir ve soruna hiçbir agklık getirmez.MİTOLOJİK VARLIK Çünkü. sonsuz versi­ yonlar labirentinde değişik şekillerde gerçekleşir. MİTOLOJİK VARLIK: Mitolojik metin. mitolojik rivayetlerin özelliklerinden biridir. ırksal hafızanın taşryıası. mitolo416 . Mitolojik rivayetler. mitolo­ ji ve hatta ilkel dinleri Öğrenen alanlar arasındaki barajların yakılmasını talep eder.

Geleneksel kültürün taşıyıcısı İse kes­ kin bir şekilde birbirinden ayınr. ne kadar elastik doğaya sahip olduğunu ve ne kadar kendi kendini yenileyen bir olay olduğunu açıkça gösteriyor. Kara Kuş: yukan dünyada y. Tabii ki tüm hikaye kahramanlan da 417 . Bu­ ut m için de onun şimdiki çizgileriyle. Bu. Şorlarda ise bu varlıklann İkisi de I ılik'in oğullan olarak bilinirdi.MİTOLOJİK VARLIK |ll varlıklann bazı İşlevlerinin yüklenmesi sürecinde de etkili olurlar. aslında aynı işlevi yerine getirirler. çeşitli motifler birbirinin yerine rahatlıkla geçebilirler. I u anlamda da bir mitolojik varlık ölümsüz olabilir. insanlann onlarla nasıl ilişki kurduğuna ve nasıl davı.ındıklanna bağlıdır. Tüm mitolojik kalakterler. Şirokogorov'a göre doğaüstü varlıklar. V Doğadaki olaylann. birbirine örülmüş yapılan vardır. Mitolojik varlıklar farklı tarihsel i ionemlerde farklı yorumlara maruz kalabilirler. doğalan itibariyle ne iyi ne de kötüdürler. Tum bunlar da spontane bir şekilde gerçekleşir. etnik-kültürel gelenek çerçevesindeki değişiminde de aynı şeyi "izle­ mek mümkündür. değişik mitolojilerde rastlanır ve evrensel bir karakter taşır. Mitolojik varlıkların. mutlak kötü veya iyi olmalan durumuna nadi­ ren rastlanır. Örneğin Sibirya'nın Türk halklarından olan güneyli Altaylann geleneksel dini görüşlerine göre. I llgen'in oğullan arasında gösterilir. Yani. Bu. Onlar cisimden ve maddeden mahrum oklukları için ölmezler veya ölmeleri canlı insan ölümünden farklı olur. Mitolojik bir karaktere Ünlen (azla ad uygun gelebilir. zarar getiren ruhlar da sinirlenmedikleri sürece (örneğin. zarar verebildikle­ ri gibi. İyi olarak bilinenler. Âlemin ruhlarla dolu olduğu düşüncesine. yüzyıllar önceki gelenekte varolan şeklinin aynı olacağını düşünmek yanlış olur. mitolojik bk varlığın varlığı. "içeriden onlann ge­ netik veya yapısal-işlevsel bağlılığından ileri gelebilir. Aynı tür metinlerde. Bu. kültürel geleneğin tüm şahitliğiyle hıılikte. aynı metin türlerindeki bir karakter sistemini ortaya çıkarma olanağı verir. Fantastik varlıklann demonolojide bir yeri yoktur ama demonolojideki karakterler ara sıra hikâye konulanna dahil olabilirler. kurbanlannı zamanında aldıktan sürece) insanlara zarar vermeyebilirler. Kumandinlerde ise Kırgız Han adındaki ruh. Böylece de onun belli anlamda yapısal özellik taşımasını şartlan­ dırır. diğer bir mitolojik varlığın varlığı için sebep rolünü (r/nar. Ş. Mitolojik varlıftı.ışayan Ülgen'in oğludur. Böyle bir özellik.

İnsanlan bu varlıklardan büyü ve tılsım korur. Mitolojik karakterin temelini. Onun işlevleri. mitolojik sembolizmi rahatlıkla kurulabilir. İyiliksever ve kötülük verici gücü temsil ettikleri­ ne dair düşüncelerden yola çıkarak. Bu da insanlann ritüel ve geleneksel davranrş normlarına uymalanyla belirlenir. Onlar. Mitolojik varlıklar. Mitolojik düşünceler. bir hikâyede rastlanan Hal motifiyle bir mitolojik rivayetteki Hal motifi ara­ sında fark vardır. görünüşü ve izleri de onu karakterize eden etkenlerdendir. tipoloji bakımından farklıdırlar. maddî olarak kavranılması ve gerçekmiş gibi dü­ şünülmesidir. mitolojik varlıklann insanla ikili ilişki içine girdiği düşünülür. On­ lar. destanlara. inanış konusu olmaktan gkngı zaman. Örneğin. Hikâye karakterlerinin kökeniyle halk demonolojisindeki mitolojik varlıklann kökeni farklı olabilir. buradaki mitolojik varlıklann doğasından bahsetmek zordur. ister istemez insanlara zarara veren topal insanlar. varlığı bir bütün olarak gören mitolojik düşünce oluşturur. Bazen tek başına ad bile. kendi iradesini dalıa gerçekg' bir şekilde mitolojik varlıklarda bulur. 418 . kendi­ ne özgü karakter sistemi vardır. bazen bir grup şeytanî veya mi­ tolojik varlıklar arasında ciddî fark konulmayabilir. güçlü hikâye ve efsanelerin etkisi altında olduklanndan. Mitolojik varlığın ayırt edici göstergele­ rinden biri de onun. Çünkü mitolojik varlıklarla bağlı olan her türün. kendi yapılanna göre seçildiklerinden. Mi­ tolojik rivayetler. Aynı karakterin değişik versiyonlarla farklı türlere girmesi onlann farklı şekillerinin oluşmasını sağlar.MİTOLOJİK VARLIK kültür kalıntılarına taşınamaz. Motif. İkinci göstergesi ise onun inancınm var olmasıdır. Bu kötülük verici güçler grubuna. karakterlerin kişiliklerini deği­ şime uğratırlar. mitolojik varlıklann etrafında şekillenerek. törenoyunlara ve başka türlere doğru yönelir. Tokarev'e göre. hikâyelere. mitolojik karakterin ön önemli göstergesi. Aynı anlamsal grupta olduklan için. onun mitolojik doğasını belirlemeye yeter. olağanüstü özelliklere sahip olmasıdır. mitolojik motiflere göre de gruplaştınlabilirler. bü­ yücüler gibi varlıklar da dahildir. Mitolojik varlığın karakteri halk kültüründe de görünür. Ancak bu durumda bile onun. İnsanlara sadece zaran dokunan var­ lıklar da var. S.

Mitolojik sistemdeki tipolojik genellemelerin belirlenmesi ve genel anlamsal karşılaştırın al an n analizi. Yani herhangi bir mitolojik karakterin temelinde. "Düşünce ve motifin içerik olarak aynı­ laşması üzerine kurulan mitolojik rantezi"nin doğurduğu "mitolojik motifler". değişkendir. Bu olay. onlann hayvan biçimö olmalan hakkındaki inançlar da çok yaygındır. Yani onun ölümü. mitolojik adlar iki anlamlı ola­ bilirler. Mitolojik inançlar. insanlann karşılıklı ilişkisinin karakterini aktanr. Örneğin. Yakut­ lar. maddî olarak anlamadığı herhangi bir olayı. değişik amaçlarla gerçekleşebilir. Demonolojik sistemlere bağlı mitolojik varlıklann sembolizminin araşOnimasında karşılaşılan zorluklardan biri de aynı varlığın farklı leh­ çelerde farklı adlarla anılması veya tam tersine. Mitolojik karakterli sözler arasında. Mitolojik var­ lıklann sembolizmi sabit değil. mitolojik karakterler halinde yaşatmıştır. Gerçekte var olduklanna inanılan mitolojik varlıklar. doğaüstü güçlerle. doğal veya maddî bir varlık bulunmaktadır. sembollerle düşünür ve kendisini çevrele­ yen âlemi semboller yığını olarak kavrar ve kabul ederdi. gelenekte ken­ di ölçüleriyle fark edilirler ve geleneksel taşryıalan onlann bu özellikle­ rinden dolayı hikâye karakterlerinden ayırt edebilirler. bu âlemdeki yaşayışa veya lıerhangi kötü bir değişikliğe sebep olmalıdır. Eski insanın tüm yaşamı sembollere büründügü için. Mitolojik motifler. araştırmacının karşısına ad ve anlayış arasındaki ilişki bakımından birçok sorun çıkanr. birer semboldürler. Mitolojiden gelen mo419 . Aslında sorunun İçeriği başka türlüdür. Çiçek Ruhunu hikaye karakterieriyie aynı yerde görmezler. Anlaöalann aynı mitolojik varlık hakkında verdikleri bilgiler zaman zaman çelişkili olabi­ lir. bu sisteme dahil olan mitolojik objeler ve varlıkların aslına uygun adlandın İma kriterini ortaya çıkarma olanağı verir. mecaz veya kinayeyle değil. Eski insan. Mitolojik varlıklann madde ve asimden mahrum ol­ malarıyla birlikte. ayn karakterlerin aynı adla anılması sorunudur. Mitolojik varlığın öldürülmesi veya ortadan kaklınlması. Bunun için de onlann ilk gerçek anlam lan nı ortaya çıkarmak zor olabilir.MİTOLOJİK VARLIK Mitolojik motirse karakterler bütüTKÜlüguyte ilgilidir. sözün maddi anlamıyla kavra­ nırlar.

etnografi ve halk biliminin birçok sorununun çözülmesine yar­ dıma olabilir. Böylece mitolojik yapılar. Einstein'in görecelik kuramından bildiğimiz. litosferdeki kristaller ve biyosferdeki canlı varlıklar gibi. olası şekilleri­ nin sonsuz görünmesine rağmen. zaman-mekân ilişkisinde. Lord'un formül hakkında söylediği gibi. mitolojinin ölümünden sonra da bilme. Mitolojik metinler. Elbette sonraki dönemlerde bu yapılann üzerine yeni benimsenmiş yapılar oluşur. Türk din bilimi. canlı organiz­ malara benzer bir sistem olarak. düzenlemekse yaratjalık İçerisinde olan doğal süredn izidir. rye) MİTOLOJİK YAPILAR: Etnik-kültürel birliği içerden bağlayan mitolojik yapılar. (bale Demon. motifler ve konular ola­ rak serpilip. eski mitolojik metinler hakkında belirli fikirler edinmeye yardıma olur. mitolojik metinlerin ölümüyle kaybolup gitmezler. Destan okumak istedikleri zaman da bu formülleri gerçek dil unsurlarıyla doldururlar. Her bir unsurunun. Semboller yerine geçen bu yapılar. onlann formülünü akıllannda tutarlar. ulu dil çağında doğan ve tam işlevsel­ liği de bu cağla sınırlı kalan mitolojiye dayanır. Mitolojik yapılar da bu yapılara yakın bir şekilde daimî bir yaranalık içerisindedirler. onun art yapılan gibi yaşamaya devam ediyorlar. bu şekillerin değişebilmelerinin de belli bir sının vardır.MtTOLOlİK YAPILAR tiflerin işlevsel-anlamsal yapılan ve sembollerinin araştinlması. Sonraki dö­ nemlerin arkaik mitolojik metinlerinden kurtulmuş kültürlerinde ve sa­ natsal edebiyatın örneklerinde mitolojik adlar. Atmosferdeki kasırgalar. kendi kendilerini oluşturabilecek olan yapılar vardır. di­ ğer unsurlann var olmasının neden olduğu bu yapılann. Onun dayanıklılığını sağlayan özelliği de de­ ğişmezliği değil. tanıma ve anlatma amacıyla yapılan aynılaştırma operasyonunda karakteristik ya­ pılar olarak kalırlar. ozanlar binlerce mısradan oluşan şiirleri ezberlemek yerine. kültürel gelenek boyunca bir kalıp olarak kalır. farklı görünüşlerde. insan bilind için öyle karakteristik fikirler arasın­ dan türemektedir ki. Çün420 . tam tersine ilk temelini koruyarak yeni yeni şekiller yaratan oluşumudur. Bu yapılann gözden geçirilmesi. Ken­ di kendini oluşturup. mitolojideki dünya modelinde bu yönüyle belli bir benzerlik vardır.

Etnik-kültürel geleneğin gücü. ilk örneklerdir. Çünkü arkaik mitolojik yapılar. olarak kendi kendine oluşur ve düzenlenir. Mitotojik motifler ve arketipik konular. da­ yanıklılığı ve dagılmazlıgı ise evrimin iç dinamizmlerinden kaynaklan­ maktadır. sonraki zamanlarda ne kadar unutulup. kendi başına bir süreçtir. Gelenek taşıyıcıları. Bu görüşlerin etkisiyledir ki 421 . ilk insanlann yaratılışryla ilgili ina­ nışlardan ve reankamasyon inanandan alır. halk kültürü geleneği ve halk Inanışlan alanında varlığını sürdürür. belli ölçülerde yaşamayı becerirler. Ancak eski yazılı metinlerdeki arkaik mitolojik metinlerin yapısı. bazen onun mi­ tolojik anlamının farkına bile vara­ mazlar ama bunlann hepsinin mito- k>jık anlamlan vardır. kendi kayna­ ğını eski dinî-mitolojik görüşlerden. yalnız yeniden yapılandırmayla yüze çıkanlabilir. sürecin kendisini belirler. bu eski yapılar. kültürel-tarihsel koşulların et­ kisiyle değişikliğe uğrayabilir. Bu motif. etnik-kültürel gelenek. kuruluş ve yapı.MUCİZEVİ DOĞUŞ Atlılar kü onlar. Eski Türklerin ilk dünya duyumunu oluşturan mitolojik metinler. ötekini belirli bir ölçüde açıklar. Ezelî for­ mül veya tarihî değişimlerden uzakta kalan temel fikirlerdir. Kolektif düşünceler. Arkaik mitolojik formlar bir ke­ nara bırakılırsa. Anormal bir baş­ langıca gönderme yapan bu motif. en değişik şekilleriyle bile birbirine bağlıdır ve biri. halk kültüründe farklı sembol. (bak Mitolojik Metin. Slnerjetik anlayışa göre. me­ caz ve unvan olarak kononabilirler. sistem . metinlerde yaşamaya devam ederler. Mitolojik yapılar sayesinde. Yani yap*. ancak kültürel geleneğin bir parçası olan mitolojik yapılar. Türk ve dünya halk kültüründe yaygın motiflerden biridir. Mit) MUCİZEVİ DOĞUŞ: Kahramanın mucizevi bir şekilde doğması. değişikliklere maruz kalsalar da adlar ve detaylar kendilerine bir yer bularak. yazılı edebî metinlere geçerek günümüze kadar korunmuşlar.

efsanevî gelenekte dağ. "Dede Korkut Kİtabf nda yer alır. adakla ve yarvan şiarla dünyaya gelir. Cengiz Han'ın doğumunu anlatan efsane de bu tip bir efsanedir. Manas Han. büyücünün ağız suyundan. yer. bir yapraktan. güneş ışığından. "Bir ağzı dualının duasryla doğulma" motifi. Bu kahramanlardan bir kısmı. mucizevî doğuş motifi tüm dünya dillerinde vardır. İlahî kökenli ve anor­ mal doğumlu böyle varlıklar arasına. Dervişin ver­ diği elmadan doğma da Türk halk edebiyatı örneklerinde geniş yer tu­ tar. kurbanla. bir nefesten veya kuru kele tozundan ana rahmine dü422 . su ve bunlar gibi ruhlardan doğma şeklinde veril­ miştir. Mucizevî doğuş motifinin mitolojik temelini bir de ruhlarla cinsel temastan doğuşlar oluşturmaktadır. Bu motif. Türk halklannın hikayelerindeki kahramanlar da genellikle anormal doğarlar. Türkistan rivayetlerinde Köroğlu anasının rahmine güneş ışığından düşer.MUCİZEVİ D O Ğ U Ş kadınlar kısırlıktan kurtulmak için. uyguladıklan ilkel büyü yöntemleri olarak bazen üstünde yatmak. bir elma veya nar yemekten. Bir yudum sudan. arkaik çağ düşüncesinde sözün büyü gücüne olan inanan ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. çoğu zaman mitolojik ulu atalar ve li­ derler olurlar. Sihirli kahraman­ lık hikayeleri genellikle anormal başlangıçlı kahramanın doğusuyla bas­ lar. mitolojik metinlerden hikayelere de geçmiştir. Birçok şaman. "ala gözlü dev kızından doğan" Korkut Atayı dahil etmek gerekiyor. Birçok hikaye kahramanı da Hızır'ın duasryla dünyaya gelmiştir. ağaçtan. Burada. Isa ve Muhammed'in doğumuyla ilgili efsanelerde de gf> rüldüğü gibi. Mucizevî bir şe­ kilde dünyaya gelen bu varlıklar. Arkaik Türk destanlannda kahraman. eviiyalann duasryla doğmuştur. "Albastı" denilen ruhlann soyundan olduğuna inanırdı. Türk mitolojisinde anormal doğumlu birçok motife rastlamak müm­ kündür. Bu olaya sürekli bir şekilde rastlan masa da Şamanizmde görülmektedir. Kahramanın duayla dogması. ana-baban m katkısı olmadan doğar. su üzerindeki bir parça köpük­ ten. ilk insan yani Gök Oğlu oldu­ ğundan. Bunlann bir kısmı dişi kurtla evlilikten. su kenarlarında gecelemek ve ırmaktan geçmek gibi yöntemlerle çocuk sahibi olabileceklerine inanmışlardır. dervişin. dolu tanesin­ den ve bunlar gibi unsurlardan doğan kahramanlardır. Daha sonralan bu olay.

sakral dünyayla ilintilendirilmiş ve böyle doğumlar. Altay ve Yenisey destanlannda da bu "gök erenlerTne rastlanır. gün geçtik­ çe olağanüstü büyümek ve başka birçok anormal özelliklere sahip olur­ lar. Onun için de bu cemiyetlerde. Türk efsanevî geleneğinde. Hikayelerde ise kahraman beden siz dünyaya gelir. güçleri tükenen yiğitlere yardım eden ilâhi kökenli ak sakallı ihtiyar motifler vardır.MÜDRİK H O C A şüp doğan kahramanlar. Türk halklannın etnografisinde. Bu da o motifin ölü­ ler dünyasıyla bağlı olduğunun göstergesidir. Bu bakımdan Oğuzname'de rastlanan Müdrik Hoca. daha çok şaman motifine yakınlığı ile ayırt edilir. ilâhî kökenli kahramanın özelliklerini belirginleştirir. MÜDRİK HOCA: Mitolojik sistemlerde rastlanan arkaik yapılı bir motif. Oğuz Kağandaki Ulu Türk. Türk kültürel geleneğinde Müdrik Hoca motifi. kayn ağacından inip. sakral dünyanın o cemiyete göndereceği belanın sembolü sayılmıştır. Müdrik Hoca motifinde de ilk şaman mo­ tifinin izleri açıkça görünür. mitolojik dünyadan geldikJeri için. Anormal doğuş motifini. uygarlığın kendi iç dinamizmi gibi karşımıza gkar ve bazen ilk şaman motifine yakınlaşır. mito­ lojik motif ve unsurian bu anlamda koruyup saklamış olan sihirli hikayelerde. Eski cemiyetlerde özürlü doğan çocuklar. ilk motif anlayışına yakın bir anlam ifa­ de eder. şeriat hükümlerine asla uymayan kahramanlara daima bir "ak sakallı semavî er" yardım eder. Bu Müdrik Hoca motifleri salname geleneğinde de vezir işlevini yerine getirir. Anormal doğum. bu şekilde doğan çocuklar öldürülürdü. Kor­ kut Ata veya lrkıl Hoca gibi. İçeriğindeki belirsizliğe rağmen. halk kültü­ rü ve tarihsel-arkeolojik abidelerinde hiçbir izine rastlanmayan ve aslın­ da bir tarihsel aşama olarak hiçbir zaman var olmayan "eski anaerkil" ilişkilere bağlamak ve "ana hukukunun esas olduğu çağlann hafıza ve bllinçlerindeki kalıntılar" olarak saymak doğru değildir. "uzak geçmişlerin kalıntıla­ rından biri" olan Müdrik Hoca. On­ lar bu kültürel gelenekteki Hızır anlayışının kendine has prototipi sayılııiar. Göçebe Türklerin destanlannda. Yung"un ilk psikanalist yazılarında. Onlar adeta öbür dünyanın İzlerini taşırlar. 423 . kökleri itibariyle ilkel cemiyetierdeki şa­ man motifine bağlanır.

.

Bu an­ layışla ilgili bir Nasrettin Hoca fıkrasında şöyle geçmektedir: Bir gün Hoca dan sorarlar. "Nereden bildin?" sorusuna ise "İnanmıyorsa­ nız ölçün!" cevabını verir. "dünyanın ortası neresidir?" diye. Bu metinde. Mitolojik kökleri olan Nasrettin Hocanın latifelerinde de en eski çağlardan başlayarak bu za­ mana kadar bütün dönemlere ait olan mitolojik inanç ve inanışlann de­ rin izleri korunmuştur. eski mitolojik düşünceden gelen. Hoca topuğunu yere vurup. "Burası" der. Mi­ tolojik kaynaklı birçok halk kültürü ürünü gibi latifeler de Türk mitolojik modelin kuruluşu için değerli materyaller içerir. yani sakral gücün merkezi ve mistik enerjinin daha yüksek olduğu bir mekan an­ layışı ile bağlı eski mitolojik inançta kendine uygun nkra diliyle yerini bulur. Çok sayıda eski kültürlerin kainatla ilgili geleneksel düşüncelerinde. birçok mitolojik sis­ temlerdeki kategorilerden biri gibi rastlanan ve evrensel düzenin kay­ nağı sayılan "yeryüzünün Göbeği" veya "Dünyanın Ortası". sakral enerjinin en çok toplandığı yer sayılan ve adına "Dünyanın Merkezi" denilen bir anlayış vardır. mekanın her noktası da diğer noktalarla aynıdır.N NASRETTİN HOCA: Türk mitolojik zemininde yaratılmış bir motif. Etkin bazı görüşlere göre de zamanın her anının diğer anlanyla eşdeğer olduğu gibi. 425 .

Şimdi siz söyleyin. bazen de bilezik. Etnik kökenli metinlerde nazarlığın gücü­ ne olan inanç. nazar. Tanrıcılık. Şamanizm ve hatta Sûfiligin izlerini yaşatan bu fıkralar. Bu. yaratılış. azar-bala ve başka is­ tenmeyen olaylardan korunmak için taşınılan bir nesnedir. Gündüzler onsuz da her taraf ışıktır. neşeli danslarda acayip şekilde el. ilkel büyü ve fetişizmle ilgili gösterilmiştir. mitolojik inançlar yatar. Bu yakınlık. karanlık olan gecelerde pkar. araştırmacıların yazdıkları gibi. hiçbir estetik kaygı gütmeyen ve dinî tören­ lerde serbestlik gösteren sûfi ve şamanlann davranışlan arasında da görünmektedir. Hoca'nın adıyla ilgili hkralann birinde şöyle anlatılır: "Bir gün bir meclis­ te herkes bir şekilde güneşin faydalannı anlatıyormuş. motifin adıyla ilintilendirilen bazı fikralann temelinde. yüzük 42n İşlemeli Nazarlık . 'Güneş ancak gündüzleri çıkar. Olağanüstü sihirli etki gücü ol­ duğuna inanılan nazarlık.NAZAR Nasrettin Hoca fıkraları nda dünya. ay ve güneşle bağlı inançlann "ters yüzden" okunmasının tipik ifadesini görmektedirler. Hoca bunlan dinler sonra 'bana kalırsa ay ondan daha faydalıdır' der. Bu anlamda. çoğu zaman geleneksel dinî inantşlann taşıyı­ cısı olan insanlar tarafından mucizevî gücüne İnanılarak. hayat ve ölüm hakkın­ daki eski görüşlerin "ters yüzden" okunuşu da yerini bulur. Âdet olarak üste gi­ yilen giysiye takılır. Güneş mi daha faydalı. Nasrettin Hoca ve sûfi davranışlan arasında da tipolojik yakınlık agkça görülmektedir. kökü çok eskilere dayanan bir gelenektir. baş ve beden oynatarak. Hoca. Türk mitolojik dünya modelinin "ters yüzden" okunuşudur. NAZAR: (bak Göze Gelme) NAZARLIK: Batıl inanç denilmesine rağmen. Örneğin. Ama ay. büyü. yoksa ay mı?'" Bu örnekte mitoloji araştırmacı lan. Nedenini so­ rarlar.

vücut değil. Yani. nazarlığın yardımıyla nazardan ve büyüden korunacağına inanılırdı. onun sakral çevreyle ilintilendiginin göstergesidir. "Nefes" anlayışındaki mistik içerik de bundan iba­ rettir. her nesneyi öz aslı­ na. Bu temizliğin kendisi bir "nefes"tir ve bu "nefes". bu mistik-egzotik an­ lamında Köroğlüyla bağlı olarak. Bu. nazarlığın örneklerini oluştu­ rur. mezarda ölüleri sorgulayan iki meleğin adının. Varlık ne kadar değişik görünse de görünüş itibariyle ne kadar farklı olsa da bu "nefes*le. Türk tasavvuf mu­ sikisinde ilâhî gibi bir şiir şeklini bildiren "nefes". onun köküyle ve aslıyla bir olduğu görülür. Yeni bir konum kazandınlarak ı\ıhlar âleminin sırlarından haberdar edilecek arak hakkında söylenen bu sözler. NEFES: Tahn Dağından akıp gelen bir ırmak vardır. halk ağzındaki şekli. "bizim nefes oğlumuz" iradesinde de kullanılır.ınlayış. ilk mayasına ve yaratılış çağındaki temizliğine geri götüren manâ âlemine olan bağlılığındandır. Ruh kirden kurtuldukça. Ruh kirlerden kurtulma­ ya başladığında bu ırmağın suyu bulanır. İslâm demonolojisini aktaran dini efsanelere göre. Yaygın bir anlamı. Küçüklü büyüklü herkesin. manevî-ruhanl huzura kavuşmak içindir. ruh kirden arınmış ve temizlenmiştir. her şeyin öz aslına doğru geri götürür. destanın Türkmen versiyonunda Hı­ zır'ın dilinden. halk müziğine yakın olup. Müslüman âdetlere göre. nazarlık c vlarak taşıma adeti birçok yerde hâlâ görülmektedir. Çeşitli bon» uklar. Köroğlu'na "Nefes Oğlu" denilmesi de onun. göz resimleri ve sembolik şekiller.NEKİR M Ü N K İ R gibi süs eşyası niyetine gezdirilir. Akşam namazına NEKİR-MÜNKİR (İNKİR-MİNKİR): 427 . (bak: Göze Gel­ me) Ruh âlemi veya manâ alemiyle bağlı ilgili bir anlamsal lığı olan . Bu anlamda "nefes". Bu dua aslında büyücülükle bağlıdır. Ruh pisliklerden bir bir kurtuldukça temizlenir. "ne­ fes" kavramının mistik anlamıyla ilgilidir. Çünkü nefes" içeriden gelir ve temizdir. onun suyu da durulur. Üzerine Kuran kelimeleri yazılmış kutsal sayılan eşyalan. renkten renge girer ve pis ko­ kular yaymaya başlar. tem izlendikçe de gül yaprağı gibi olur. ölü gömüldüğü gece vahşet duası okunur.

Propp) ve akademik Mamn dil hakkındaki yeni öğretisini izleyenlerin (O. minkir başlamak" deyimi de buradan gelir. NEOMİTOLOfİK DÜŞÜNCE: Sembolizm'den Postmodemizm'e kadar 20. Bart. ritüel-mitolojik (B. Onun mayası hâla 19. 42K . 20. sembolik {E. Müslüman efsanelerine göre. V. Bu düşünce. Malinovski. Levi Stros. yüzyılda Dostoyevski'nin roman lan nda ve Vagner'in son dö­ nem operalannda kendini gösterir.NEOMİTOLOİİK DÜŞÜNCE kadar okunan bu duada. M. yüzyılda mitolojik bilinci araştıran psikanalitik. C. post yapısala (R. Rus bilim adamlanndan "fbrmel mektep"in (V. Freydenberg) büyük katkı­ sı olmuştur. ölünün gömül­ düğü gece. Frezer). Eliade. yüzyılın Pozitivizm düşüncesiyle olan ilişkinin bir ifadesidir. "lnkir" ve "Minkir" adlı bu iki melek. ölünün yü­ künü hafifletmeye çalışırlar. onun başının üs­ tünde bulunup sorguya çe­ keller. Ölünün yakınlan da Allah'a dua edip. cini ve şeytanı mezardan kovma­ sı için Allah'a yaivanlır. "sorgu. Mitolojik metnin araştınlmasında. suale başlamak" anlamındaki "hinkir. tamamıyla 19. Temer). Neomitolojik düşüncenin başlıca özelliği. yapısala (K. Kassirer). yüzyılın kültürlerinin en önemli yönelişlerinden biri. M. Fuko) ve benzer adlarla ondan fazla yaklaşım tarzı kaydolunmuştur. Azerbaycan Türk dilinin bir­ çok şivesinde. bütün uygarlık boyunca klasik ve arkaik mitolojik metinlerin öğrenilmesinin büyük önem kazan­ maya başlamasından ibarettir. Levi Brül). etnografik (L. Neomitotojinİn ikinci özelliği ise mitolojik konu ve motiflerin sanat­ sal edebiyatın unsuru gibi geniş bir kullanım alanına sahip olmasıdır.

M. T. Rus edebiya­ tında neomitolojik düşüncenin en açık şeklini A. sanatsal metnin dokusuna işlemiştir. tüm edebî eserlerin konu sınınnın çizilmesinde direkt veya dolaylı yolla mi­ tolojik metinlerden yararlanmaya başlanmıştır. 20. Bu bakımdan G. Folkner'in "Çığlık ve Kin" romanında da İndl'in mitolojik metinlerinin konu ve motiflerinden yararlanılmıştır. Ancak o. yüzyılda en entelektüel tarzda ve en zarif şekliyle ifadesini bulduğu eser. T. "Proses" eserinin temelinde Indl'deki lova yatar. Kafka'nın "Proses" ve "Kasır" eserlerinde İncil ve antik mitolojik metinlerin konulanndan. Mitolojizm'in derin olduğu bu eserlerde. G. Kamyun'un eserlerinde kendi felsefi yorumunu bul­ dular. Bulgakov'un "Usta ve Margarira"sında da yine İncil mitolojisinden ya­ rarlanılmıştır. artık 4< 2> . Neomitolojik düşüncenin en karmaşık şekli Kafka'nın eserlerin­ de görülüyor. Coys'un "Uliss" eseridir. yüzyılın edebî-sanatsal metinlerinin özelliğini gösteren bir nok­ ta da geleneksel mitolojide olan konu ve motiflerin. "Ka­ sıldaki "Yerölçen K. Bulgakov'un "Usta ve Margarita"sı ise tamamıyla 20. İdeolojik neden­ lerden dolayı. Odysseia ve onlarla uzak veya yakın ilgisi olan mitolojik metinlerin konulanndan yararlanılmıştır. mitolojik me­ tinler açık bir şekilde kendini göstermiyor ve dolaylı yoldan iradesini buluyor. dinlen Tann hak­ kında Mısır ve İncil'deki mitolojik metinlerden. Araştırmacılann fikrine göre. Sizif mitolojik metinler 20. Yine aynı yazann "Yusuf ile Kardeşleri" eserinde de ölüp."nin abes çabalarında ise edebiyatçılar Sizif mitolo­ jik metinlerin izlerini görürler. Savaştan sonraki dönemde İse Neomitolojizm. F. yüzyılın Av­ rupa edebiyatında yaratılan roman-mitolojik metnin parlak örneklerin­ dendir. Neomitolojik düşüncenin 20. Mann'ın "Dok­ tor Faustus"udur. yazann kattığı yeni çizgilerle orijinal tarzda yeni bir anlam kazanmasıdır. bir zamanlar "abartılı bireyselci" ve "bilinçaltı edebiyatı­ nın ilk örneği" gibi değerlendirilen bu eserde. 1920'lerde Modem izm "in çiçek açtığı zamanlardan itibaren. M. Mann'ın "Sihirli Dağ'ında ömrünün yedi yılını İlahe Venera ile sihirli dağda geçiren şar­ kıcı 'Tangeyzer" hakkında mitolojik metinlerden yararlanılmıştır. Marguez'in "Yüzyıllık Yalnızlık" romanı iyi bir örnektir.NEOMİTOLOJİK DÜŞÜNCE Bunun en belirgin Ömegi C. hiç şüphesiz. yüzyılın ede­ biyatında bir de A. Belry'ın "Petersburg" romanında görmek mümkündür.

İlk ansiklopedik Türk sözlüğü olan "Divan-ı Lügat-it Türk'te bahann gelişi: "sellerin. yeryüzüne yemyeşil İpek kumaşın serilmesi.NEVRUZ alışılmış bir akımdır. böyle bir Neomitolojizm'in üzerine kurulmuştur. Eski Türklerde ona. kariann eriyip. farklı Türk halklannda "Ulu Kün". Takvimleri ol­ mayan Tukyular. Farsça'da "yeni gün" anlamına ge­ len "nev-ruz"dan gelir. Eski Türklerin geleneksel inanışlannda Nevruz Bayramı'yla ilgili mi­ tolojik görüş ve inançlar sistemi. C. Yeni Gün Bayramı. tarih boyunca Türk ırkının hayatında da bir dönüş ve tazelenme noktası olarak düşünülmüştür. etnik-kültürel geleneğin ardından oluştuğu için. dünyanın neresinin ısınması. ilk ve sonbahar bayramlannın. "Nooruz". renk renk çiçeklerin açması. Sözcüğün aslı. neomitolojik düşünceyi canlandırmasına rağmen. "Bozkurt Çağan". bir deyişle "yerine oturttu. Apdayk'ın "Kentavr"ı ve ona benzer basit eser­ lerin yapısı. On iki hayvanlı Türk takviminde ise yılın başlangıcı ve bahann ilk günü Nevruz'dur. sulann çağlaması. Yani onlann düşüncesinde yeni yıl. Eski Türk imparatorlan çağında. Türk milletinin hayat felsefesinden ve doğa düşüncesinden doğ­ muş Nevruz Bayramının her gelişi oldukça büyük coşku içerisinde kar­ şılanır. Çin kaynaklarında da yer alır. doğanın yeşillenmesiyle baş­ lardı. "Sultan Nevriz" ve 430 . "Naurus". 20. Doğayla bağlılıktan gelen ve ona duyulan sevgiden oluşan Nevruz Bayramı ile ilgili Türk halk inançlan. Doğadaki değişiklik. Adet ve gelenekleri oldukça renkli­ dir. "yengi gün"de denilirdi. devletin resmî bayramlan olduğuna ilişkin bilgiler." (bak: Mit ve Edebiyat) NEVRUZ: En eski zamanlardan beri Türklerin ulusal-dinsel özellikli bay­ ramı. hayvanlann do­ ğurması" şeklinde tanımlanır. Mitolojik metinlerde yaratılışın İlk günü Nevruz Bayramı'yla ilintilendirilir. Postmodemizm. dağ zirvelerinin gö­ rünmeye başlaması. "Ergenekon" olarak da bilinen bu eski bayram. her birinin arkaik ritüel anlamsallığından gelen öz yoru­ mu vardır. yüzyılın ortalannda onu oynadığı rolden mahrum edip. yıllann hesabını agaçlann yeşillenmesine göre yapar­ lardı. Bahar Bayramı ve Yaz Bayramı olarak da bili­ nir.

" Bahann gelişi ve yeni yılın karşılanması töreni. Evrenin kaostan oluş­ ma süred. Her yıl. Onun için de Nevruz Bayramı. Ağaçlar başlannı yere degdirir. Çoklu tören ve âyinlerin yapıldığı kutsal Nevruz akşamında sulann bir anlık durması. kaosun derinliklerinde eriyip yok olur. Bu yüzden de evdeki eski su. Kaostan evrene geçiş ve yaratılışın düzene girmesin­ den ibaret bu kosmogonik süreç. yaratılışın ilk çağına dönülür. sonra tekrar akmaya başlar. Alemin yattığı vakit. Eski yılın neresinin dokunduğu ne varsa. taze suyla yıkanmalıdır. Akarsular bile durur. eski yılın son çarşamba gecesi de do­ ğadaki her şey yatmış olur. ağaç da. Gezvini. Tüm zamanlan kendine sığdıran bu anda "dünyanın ezdi çağ­ daki ilk manzarası ve yaranlışın ilk anı". su da yatar. Burası yaratılışın başladığı noktadır. bir şiirsel mitolojik olayı gibi. dünyanın merkezi­ nin belirlenmesi şarttır. Bu geçmişte. şimdi­ den geçmişe. İnanışa göre kışın her şey yatıp donarmış. Geceyle gündüzün eşit olduğu bu zamanda do­ ğada olan her şey tazelenir. Yani. Bunun belir­ lenmesi için de zaman kesintisi yaşanır. Doğanın dirilişi ve hayatın uyanışının sembolü olan Nevruz Bayramı geldiğinde. kaostan evrene geçişi sembolize eder. dört hafta olur. dünyanın yaratılışı bu şekilde canlandınlır. Bu gerçekleşirken sanki. kaostan evrene ebedi geçişin bir sembolüdür. tüm kaplar. suyun üstünden atlarlar ve eve yeni su getirirler. O. ellerini ve yüzlerini yıkarlar. Ulug Bey takviminde de yılın ilk günü olma özelliğini koru­ muştur.NEVRUZ lx'nzeri şekillerde kullanılan Nevruz günü. eskiden. Yaz gelip bunlan dört kez uyandınr. Eski dünya düze­ ni dağılır ve onun yerine yenisi yaratılır. "Nevruz gü431 . başka bir iradesini de Dağıstan Terekemelerinin Nevruza verdikleri adda bulur: "Kışı Yola Salan Bayram. Bazı Türk halklannda Nevruz Bayramı'nın adına "Ulusun Ulu Günü" de denilir. başka bir deyişle de "yaranlış anı" yeniden canlanır. eski yıldan ve ona bağlı olan ne varsa sem­ bolik olarak hafızalardan silinir. Her şey bir anlığına durur. Yaratılış sürednİn yeniden canlandırılmasını sağlamak için. geceleyin atılıp. böylece törenle canlandınlır. yeni yılın ilk gününü bildir­ miştir. Su­ lar bir an durup. zamanın ve mekanın başlangıç noktalan belli şartlar altında üst üste düşer. Bu uyanma Nevruz Bayramında olur. insanlarsa sabahın ağarma srvia çeşme başına gidip.

Bayram sofrasında "Semenfnin yanına mum konulurdu ve eski yılın bittiği ve yeni yılın başladığı anda yakılırdı. Bunu yapmaya gücü olmayanlar hiç olmazsa iki üç kez toprağı bellemelidirler. Her yeni yılla. kışın ölümünü ve yazın yol­ da olduğunu komik bir şekilde canlandıran bu oyun. Azerbaycan'da Son Çarşamba günü. zenginliği ve renkliliğiyle göze çarpar. yılın mevsimleri­ nin dönemsel olarak değişmesini ve geceyle gündüzün sırayla yer de­ ğiştirmesini gören eski çağın insanı. su dökmek gibi bir gelenek vardır. bir zamanlar kaos ile ilintiliymiş. Nevruz Bayramının kök­ lerinin eski düşünceyle yaşayan insanın doğanın ölüp-diriimesi hakkın­ daki düşünceleriyle bağlandığını gösterir. bahann gelişini ve yeşilliği sembolize eder.NEVRUZ nünde Allah ölüleri diriltip yeniden canlandırır. başlangıç ve sonu bir noktada birleştirip ye432 . Nevruzda evler temizlenir. Yu­ murtalar güzel renklerle ve çiçek motifleriyle boyanır. başlangıçtan sona doğru hareket eden tarihsel bilinç yerine. ilk kaosu sembolize eder. Ve dünya her an yeniden yaratılmaktadır. Nevruz günü oynanan ve bahann gelişini. Bu ise yumurta­ nın hayatın başlamasındaki rolünü ve canlıların yaratılmasının sembolü olarak kabul edilmesiyle ilintilidir. insanlar havanın nasıl olduğu­ na bakmayarak tarlaya gidip ekine başlayıp çift sürerler. dünya sanki yeniden yaratılır. Gökyüzüne yağmur yağdııması için emir verir" der. yaratılışın başlangıç anıdır. Bu bayram çiftçilikle ilgili içeriğini daha sonralan kazanmıştır. toparlanır ve yı­ kık. Yeniden yaratıldığı andır. Yaratılışın başlangıç anından bugüne kadar hiçbir şey değişmemiştir. Kışın uykuya dalıp. Hayatın tüm argümanları formlar halinde bir bütün olarak birleşir. Bayram ateşinin yükselmesi de yaratılışı sembolize ediyor. sulardan ibaret bir âlem olarak düşünülmüştür ve ev­ ren de o sudan yaratılmıştır. "Kosa" adıyla bilinen çok sa­ yıda oyun da eski yılın kovulması ve yeni yılın gelişiyle ilintilendirilir. yazın yeniden uyanan doğayı. Aslında ise her gelen an. Tüm bunlar. ev­ renbilimi açısından eski olan her şey. Evin duvarlan beyazlatılır. Azer­ baycan'da eskiden ailenin fertlerinin sayısı kadar ağaç dikilirdi. dökük ne varsa tamir edilir. Onun için de bu gün. Çünkü mitolojik dü­ şüncede ilk kaos. Çünkü. "Semeni" ise doğanın uyanmasını. Bu.

Altay Dağlan etrafında Türklerin yerleşmesiyle ilgili Türk halk efsa­ nesine göre. sonra pişman olduklanndan ötürü. her yıl ölüp. Eski Türk destanlarına göre. bayrama dinsel bir renk katmaktan çok. Nevruz gününde yoğrulmuştur. Onun İçin de "Burhan-ı KatVde "Cenab-i Hak. Nevruz Bayramı'nın ilk gününe ve doğanın en adaletli gününe denk gelir. farklı efsanevi varlıklann ve tarihi ki­ şiliklerin adlarıyla ilişkilendirilmiştir. Daha önceleri Cennet'te yaşarken. Türklerin Ergenekon'dan çıktı klan bu kurtuluş günü. Hazret Alinin doğduğu ve(ya) tah­ ta çıktığı günün. o günün en aziz gün olduğuna bilinçaltı inana 433 . Çin salnameleri­ ne göre. dünyayı geceyle gündüzün eşit olduğu Nevruzda yaratmıştır. Hazreti Nuh'un yere ayak bastığı gün de Nevruz günüydü. Bu bahar bayramlannın en büyük olayı ise kurultay törenleriydi. bu büyük günü. bahann gelişi. Göktürkler. İnsanla­ nn ulu atası sayılan Adem'in balçığı. kurultaylan da Bahar Bayramı şenlikleri döneminde yapar­ lardı. Nevruz Bayramı günleri yılın en aziz günleri sayıldığından. Tann. Bahann gelişini ilk haber veren ise gök gürültüleri olurdu. en bü­ yük bayram gibi kutlarlardı.NEVRUZ niden yeniden tekrarlanan döngûlü zaman düşüncesini oluşturmuştur. Bahar Bayramı'yla bağlı Kazak halk efsanesinin bir versiyonuna göre. Hunlaria Türkler. Türkler ara­ sında birçok inanç vardır. kurban törenleriyle yeniden dinlen bir canlı varlık biçiminde betimlenmektedir. Altay Dağlan'nın yalçın kay alan arasından. âlemi ve Ademi ol gün­ de halk eyledi" denilir. Türkler. Tann tarafından affedilen Adem ve Havva. tüm yıldızlara kendi çevresinde dolanmalannı da Nevruz günü emret­ miştir. ilk bahann gelişiyle başlardı. inanışa göre. Bozkurt'un kurtuluş yolunu göstererek kurtardığı Türkler. Türklerin gözünde en büyük olay­ lardan biriydi ve onun için de ulusun bu ulu günüyle ilgili. Martın 22si ne. yaşlannın hesaplan­ masında da gördükleri baharlann sayısını esas alırlardı. Kutsal bilinen Nevruz günü. Nevruz gü­ nünde Arafat'ta görüştürülmüşlerdir. bu büyük doğa olayı. Nevruz olarak verilmesinin temelinde. başka günlere kıyasla büyük bir günah sayılmıştır. İnanışa göre Ulu Tann. yılın beşind ayında büyük bir bayram yapar­ lardı. bu gün yapılan kötü işler. En eski çağlardan beri. haram mey­ veden yedikleri için cezalandırılan. Eski Türklerde yeni yıl.

Yaz Bayramlan'nın arkaik ritüel anlamsallığını kavra­ mak. araşormaalann derin merakını uyandırmıştır. eski gelenekler yatmaktadır. bütün tanrıcılığa bağlandığı için. Böyle bir yaklaşım tarzıyla bakıldığı zaman. 434 . TürkTannalığı ışığında daha geniş bir biçimde mümkün olacaktır.NEVRUZ ifade eden. doğanın ölüp-dirilmesini sembolize etmekle. Nevruz Bayramı.

köpek ve başka hayvan kılıklanna da girebilirler. kumun üstünde yuvarlanırlar. O. geceleri ırmağın kenarına gelip. "Ubır" şekliyle kulla­ nılan Başkurtlarda ise ölen büyücünün ruhunu bildirir. "Obur" anlayışı. istedikleri zaman istedikleri şekle dönüşebi­ len insanlara ait bir anlayıştı. iri başlı. Yaşlılann inan ıslan na göre ise bu "Obur" denilen varlıklar. Sonra et pişene kadar. Başkurtlann İnanışlannda "Obur-Ubır". hortlayıp çkmasın diye. ke­ di. insanlara her türlü zaran dokunabilir. ağzından ateş püskürtür ve hareketsiz kaldığı gibi. üzerlerindeki elbisele­ ri çkanr. "Obur" (Hobur) geceleri mezardan çı­ karak etrafi dolaşıp insanlan rahatsız eder ve eline geçen her şeyi yiyip yutar. OBUR: Gagavuzlann inanışına göre. bulaşıa hasta­ lıklar dahil olmak üzere. mezan açılır ve üzerine çivi çakılır. Onlar. Onun. Albastı hakkındaki inanışlarla kanşmıştır. istediği anda uçabilir. hem yerde hem de havada dolaşabilirler. insanlara zarar verebilmek İçin. uzun kuyruklu kocaman bir varlıktır. her gün dağın başında toplanırlar ve geceleyin yattığı yerden kagnp getir­ dikleri insanı doğrayıp etini kazana atarlar. şeytanî bir doğaya sahiptir ve kötülük verici ruhlardan sayılır. Toms Tatarlannın demonolojik görüşlerinde ise "OburUbır" motifiyle ilgili inanışlar. Hortlağa çok yakın bir varlıktır.o Gagavuz Türklerinde ölen günahkar bir kimsenin. kaza435 . Anadolu'nun değişik yerlerinde "Hortlak" ve Azerbaycan Türklerinin dilinde "Hor­ dan" denilen şeytanî varlığa daha yakındır. mezarda ya­ şayan bir hayvan şekline döneceği inana bulunur. Tüm oburlar. O'nun korkup çekindiği hiç kimse yoktur. Ölen biri­ nin Obur olduğu anlaşıldığı anda. Gagavuzlardaki bu "Obur" motifi. koyunlan yakalayıp parçalarlar. Sonra kurt kılığına girerek. Onlar. Son dönemlere kadar Balkanlarda yaygın olan demonolojik inanış­ lara göre.

Ocak Ruhunu beyaz saçlı bir kadın görünüşünde dü­ şünürlerdi. da­ ha sonra tekrar dirilir ve yatmaya devam eder. Azerbaycan Türklerinin geleneksel görüşlerinde. ölen birisinin "obur" (vampir) olmaması için. Bu sözcüğün Azerbaycan Türk şrVelerindeki "efsuncu" anlamı da bu ba­ kımdan dikkat çekicidir. OCAK-ATEŞ: Eski çağlardan beri Türk düşüncesinde kutsal bilinen an­ layışlardan biri de "ocak"tır. ancak olanlar hakkında hiçbir şey hatırlamaz. Azerbaycan Türkleri "ocak"ta melek olduğuna inandıklan için. bu insanı nere­ den almışlarsa^ yine aynı yere götürüp bırakırlar. değişik ses rarklıklanyla. Türk halklannın birçoğunda. Türk kökenli olduğu da varsayılan "Obur". zengin mitolojik anlamsallıgı vardır. bilen" anlamına da gelir. Et piştiği zaman yiyip. bir iradesini de kutsal yerler. "Doyurduk!" demeleri şeklinde kendini gösterir. nesil hem tarikat liderlerinin adı hem de belli hastalıklan tedavi gücüne sahip olup bu işi meslek edinen insanlara verilen bir addır. Fınugor halklannın dilinde ve Rus dilinde rastlamak mümkündür. Çağdaş Türkçelerde "ocak" anlayışı: hem soy. Karaçay-Balkariann dilinde ise bu sözcük. Romanya'daki Müslümanlar. Burada bu şekilde yenilen insan. tapınaklar ve pirlere verilen adlarda "ocak" adında bulur. Mitolojik metinlerde. Yakutlar. sabahleyin kalktığında tüm vücudunun agnlar içinde olduğunu hisseder. kemiklerini üst üste toplarlar ve sonra birlikte üfurürier. yılan motifi. Ocak evin simgesi olduğu için her zaman temiz tutulurdu.OCAK-ATEŞ nın çevresinde dans ederler. üzerine su dökmezlerdi. Kökeni Rus diline bağ­ landığı gibi. Bu insan. 436 . en kutsal ziyaret yerleri olarak bilinen ocaklığın bir işareti olarak kabul edil­ miştir. Oburlar. "Ocağın sönmesin!" sözü deTüıklerin en büyük duasıdır. Bu şeytanî varlığın adına. mecazî olarak "açgöz" anlamını irade eder. "geleceği gören. Mitolojik geleneklerde insanı bir varlık olarak diğer canlılar âleminden ayıran en önemli gösterge "ateş"tir. Onun arkaik düşünceden gelen. cenazeyi mezara koyma­ dan önce güçlü bir alevin altından geçirirler. Taş devrinden beri yaşamakta olan "ocak" kültü. Ocak İyesi inananın yaşadığı bir gelenek de insanlann yemek yemeden ön­ ce bir parça eti ocağa atıp.

Yakut inanışlanna göre. 437 . insanlığın atası olan ilk insan hakkındaki metinlerle benzerlik içinde­ dir. "Ateş" ve "ocak'ın da bir sahibi. Türklerdeki "ateş" ve "ocak" sahibi hiç de Tann değildir. "Ateş"in koruyucusunun. ulu cet Türk tarafindan keşfedildi­ ğini anlatır. Tann tarafindan gönderilmiş sayılan "ateş" hakkındaki diğer bir rivayet de onun. Rivayetlerin birinde bir kartal. Tann'nın küçük oğludur. gök yerden aynldığı zaman yaratıldığına inanılmıştır. Türk etnik-kültürel geleneğinde "ateş". Altaylann yara­ tılış hakkındaki inanışlarında "ateş'in yaratıcısı sayılan ve göğün doku­ zuncu katında oturan "Yalkın Ezzi" adında bir ruhun varlığından bahse­ dilir. Yıldınm Tannsı tarafindan yaratıldığı fikri. Bu yangını görmeye gelen insanlar da bu şekilde taşlan birbirine çakarak ateş yap­ mayı öğrenirler. Onlann mitolojik metinleri­ nin birinde ihtiyar Yıldınm'ın üç oğlundan büyüğünün adı Güneş. Abkan Tatarlannda da görülür. or­ tancanın adı. sonra da ocağı kurup insanlara vermiştir. Yakut mitolojik metinlerinde 'Tann'nın Oğlu". Bu ateş yüzünden yeryüzünü yangın bürür. Oğuzlarda ise bu iki kavram bazen birbirine kanşır ve hatta bazen kaynaşır. Tann'nın küçük oğlu olması düşüncesi. koruyucu ruhu ve iyesi vardır.OCAK-ATEŞ "ateş-in kültürel l<ahraman tarafindan çalınıp insanlara getirilmesi motifi geniş yer tutar. Ancak onun {Ateş Ana'nın). Altay mitolojik metinlerine göre ise ilk ateşi büyük Ülgen {Bay Ülgen) yakmış. Ay ve küçüğünün adı da Ateş'tir. Türk halk kültürü ve emografîsinde "ateş"le ilgili hâla yaşamakta olan inana anlatan verilerden anlaşıldığı gibi. Onun için de taş devrinin en büyük keşiflerinden biri olarak kabul edilen ve dört un­ surdan biri sayılan "ateş". Ateşin yakıldığı yer kutsal bilinirdi. Türk halklarındaki "Umay '* ruhuyla ilgili inanışlar da "ateş&quo