Slavoj Zizek Yamuk Bakmak
Popüler Kültürden Jacques Lacan'a Giriş Slavoj Zizek 1949'da Slovenya'da doğdu. Doktorasını felsefe ve özellikle de Alman idealist felsefesi konusunda yaptı. 1960'lar boyunca psikanalize ve Lacan düşüncesine yakın ilgi duymuş olduğu için, 70'lerde Paris'e giderek Jacques AlainMiller ile psikanaliz alanında çalıştı. 1980'lerde kendisi gibi Lacancı psikanaliz konusunda çalışan Mladen Dolar, Alenka Zupancic ve Renata Salecl gibi isimlerle oluşturduğu grup Avru­ pa'nın entelektüel çevrelerinde etkili olmaya başladı. Yugos­ lavya'nın parçalanması sırasında, Lyublyana okulu Slovenya'nın bağımsızlığı ve totaliter rejimin yıkılması süreçlerine ak­ tif olarak katılarak, liberallerle işbirliği yapan ancak bağımsızlı­ ğını koruyan bir Marksist çekirdek oluşturdu. Halen Lyublyana Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nde öğretim üyesidir. İngilizce'deki ilk kitabı olan İdeolojinin Yüce Nesnesi 1989'da yayımlanmıştır. Yazarın, Marx-Hegel-Lacan-Popüler Kültür arasındaki bağlantıların çözümlenmesinden hareketle radikal bir tavır alışın ipuçlarını aramaya yönelen tavrı bu ilk kitabında da belirgindir. Looking Awry (Yamuk Bakmak, 1992) ve Enjoy Your Symptom (Semptomunun Keyfini Çıkar, 1993) kitaplarında Lacan'ı Hollyvvood sineması ve özellikle de Hitchcock filmlerinin çözümlenmesi üzerinden bir yeniden okuma denemesine girişir. 1994'te yayımlanan The Metastases of Enjoyment (Keyfin Metastazları) "kadın ve nedensel­ lik" üzerine denemelerden oluşur. 1999'da yayımladığı The Ticklish Subject (Gıdıklanan Özne) ve 2000'de yayımladığı The Fragile Absolute (Kırılgan Mutlak) kitaplarında din ve fel­ sefe ile güncel politik tavır alış arasındaki bağlantıları sorgular. 2001 'de yayımlanan Did Somebody Say Totalitarianism? (Bi­ ri Totalitarizm mi Dedi?) kitabında ise 20. yüzyılın sonunda solun liberalizmin "reel sosyalizm" eleştirisine kayıtsız şartsız teslim oluşunu eleştirmektedir. İdeolojinin Yüce Nesnesi ve Yamuk Bakmak dışında yaza­ rın makalelerinden derlediğimiz bir seçkiyi, Kırılgan Temas'\ da Metis'ten okuyabilirsiniz.

com www. Hitchcock'un Arka Pencere filminden. 1992 © Slavoj Zizek.com Metis I Kültür İncelemeleri Yamuk Bakmak Popüler Kültürden Jacques Lacan'a Giriş Slavoj 2izek İngilizce Basımı: Looking Awry An Introduction to Jacques Lacan Through Popular Culture MİT. İstanbul Tel: 212 2454696 Faks: 212 2454519 e-posta: info@metiskitap. Slavoj Zizek Yamuk Bakmak POPÜLER KÜLTÜRDEN JACOUES LACAN'A GİRİŞ Çeviren: Tuncay Birkan ISBN 975-342-469-8 metis . 1999 Bu çevirinin bütün yayım haklan Metis Yayınları'na aittir. metiskitap. 34433 Beyoğlu. Baskı ve Cilt: Yaylacık Matbaacılık Ltd. Kapak Tasarımı: Semih Sökmen Dizgi ve Baskı Öncesi Hazırlık: Metis Yayıncılık Ltd. İlk Basım: Mayıs 2004 İkinci Basım: Eylül 2005 Yayıma Hazırlayan: Kapak Fotoğrafı: A. 1989 © Metis Yayınları.Metis Yayınları İpek Sokak 9.

içindekiler Önsöz 7 Teşekkür 11 I Gerçeklik Ne Kadar Gerçektir? 13 1 Gerçeklikten Gerçeğe 15 2 Gerçek ve Maruz Kaldığı Değişimler 37 3 Arzunun Gerçeğinden Kaçmanın İki Yolu 73 II Hitchcock Hakkında Asla Çok Şey Bilinemez 97 4 Külyutmazlar Nasıl Yanılır? 99 5 Hitchcockçu Leke 122 6 Pornografi. Bürokrasi. Nostalji. Demokrasi 167 7 İdeolojik Sinthome 169 8 Postmodernliğin Müstehcen Nesnesi 190 9 Biçimsel Demokrasi ve Huzursuzlukları 206 Sözlük 227 . Montaj: Bir Bakış Üçlüsü 146 III Fantazi.

te­ dirgin olmaya lüzum yok: Onlar da kesinlikle kiç yazarlar olarak.. (Mozart'ın çağdaşı) Immanuel Kant'ın ahlakçı çev­ relerde büyük infial uyandırmış olan evlilik tanımıyla birlikte oku­ mak vardı. Fritz Lang. aynı kültürün sıradan. vb. Kitap." görecek: Lacan'la Alfred Hitchcock. Yani Lacan'a kendi ünlü formülü "Kant'la Sade"ı (Kant'ın eriğini Sade'cı sapıklık açısın­ dan yorumlayışını) uyguluyoruz. Bunu söy­ lerken de aklında özellikle. detektif romanları. film noir. Okur kitapta bir dizi "Lacan'la . ne de olsa "ciddi bir sanatçı" olduğu ko­ nusunda artık genel bir mutabakata varılmış bulunan Alfred Hitchcock'un yanı sıra.) Bu girişimin iki amacı var. baya­ ğı." Bu kitapta da benzer bir şey yapılmaya çalışılıyor: Jacques Lacan'ın en yüce teorik motifleri çağdaş kitle kültürünün numunelik örnekleri yoluyla ve onlarla birlikte okunu­ yor: Bu örnekler arasında. bilimkurgu. Patricia Highsmith. zaman zaman Lacan'ın ağırlıklı olarak akademik nitelikteki alımlanışı yüzünden gözlerden kaçan ince ayrıntıları da -öğretisindeki kopuşları. dünyevi ürünleriyle birlikte okumayı tavsiye ediyordu. Mozart'ın Sihirli Flüt'ünde sunulan yüce âşık çift idealini... sadece Lacancı teorik yapının muğlak hatlarını açıklamak için değil. vb. onu post-yapısalcılar alanından ayıran mesafeyi. bir yandan Lacan'ın (terimin ilahiyattaki anlamıyla) "dogmatik"ine bir tür giriş olarak tasarlanmış­ tır. hatta ve hatta Stephen King bile var. duygusal kiç eserler. Evlilik. (Kitapta ara sıra Shakespeare ve Kafka gibi "büyük" isimler zikredildiğincle.açıklamak için el- . Stephen King. McCullough ve King'le aynı düzeyde ele ahnmaktalar. "karşı cinsten iki yetişkin şahıs arasında cinsel organlarını karşılıklı olarak kullanma konusun­ da yapılan bir sözleşmedir. Colleen McCullough. Ruth Rendeli.Önsöz WALTER BENJAMIN teorik açıdan verimli ve yıkıcı bir işlem olarak bir kültürün en yüksek tinsel ürünlerini. diye yazıyordu Kant. Kitapta popüler kültür acımasızca sömürülüyor.

Bu sonuncusu polisiye romanlardaki iki ana detektif figürü yoluyla örneklenecek: Klasik "mantık yürüten" detektif ve sert detektif. simgesel eşitlik alanı. Lacan'a böyle "yamuk bak­ mak". Kitap. Lacan'ın "Freud'a dönüşü". vb. Gelgelelim Lacan'ın öğretisinin son yıllarında. "düzgün" bir akademik bakışın çoğunlukla gözden kaçırdığı özellikleri saptamayı mümkün kılıyor. yani bireyler ve topluluk­ ların keyiflerini örgütleme tarzlarının "mutlak tikelliği" arasındaki nihai kıyaslanamazlıktır. sonra Hitchcock'un ünlü kaydırmalı çekimi. Bu yüzden. Alfred Hitchcock'la ilgili bitimsiz literatürde onunla ilgili her şey çoktan söylenmiş gibi görünüyorsa da. dil gibi yapılanmış­ tır" düsturuyla. kısa bir süre sonra ona psikanalizin kendisi de şaibeli gelmeye başlayacaktır. Bu iki hareket arasındaki dayanışma. amacı bir "leke". Öte yandan Lacancı teorinin. De Quincey'nin cinayet sa­ natıyla ilgili ünlü cümlelerine (hem Lacan hem de Hitchcock bu cümlelere sık sık göndermede bulunurlar) getirilecek iki şerhle gös­ terilebilir: Eğer bir şahıs Lacan'ı reddediyorsa. kitapta. kitabın ikinci kısmında üç yeni yaklaşım getirme riskine giriliyor: Önce Hitchcock'un filmle­ rinde işbaşında olan aldatma diyalektiği. modernizm ile postmodernizm arasındaki kopuşu kavramsallaştırmanın yeni bir yolu önerili­ yor. yani imgesel büyülenmenin maskesini indirme ve onu yönlendiren simgesel yasayı açığa çıkarma gayretiyle ilişkilendirilir. demokrasi kavramının bünyesindeki paradoksların anali­ ziyle sona eriyor: Bu paradoksların kaynağı. O sıra­ larda pek de mühimsemedikleri Stephen King'le laf arasında alay etmekle başlayıp da Lacan'a fallosantrik bir obskürantist muamelesi yapmaya kadar varan kim bilir kaç kişi helak olup gitti! Bu iki versiyondan hangisini tercih edeceği okura kalmış. kendini utanıp sıkılmadan popüler kültürün keyfini sürmeye bırakmak için bir bahane işlevi gördüğü de açık. Sonra Kafka'nın eserlerinde anlatıldığı haliyle bürokratik aygıtın müstehcenliğinden yola çıkarak. bundan hemen son­ raki adım psikanalizi hor görmek ve Lacan'ı elinin tersiyle itmektir. Kitabın teorik savının genel hatlarıyla ilgili bir iki şey söyleyelim. McCullough'un An Indecent Obsession'mdan Romero'nun Yaşayan Ölülerin Gecesi'ne deli gibi koşturmayı meşrulaştırmak için kullanılıyor. Lacan. . en sonunda da okura gerçekle karşılaş­ maktan kaçmanın iki yolu sunulacak. genelde külyutmazların aldandığı diyalektik anlatılıyor.Lacan­ cı gerçek kavramı işlenirken. vurgu imgesel ile simgesel arasındaki yarılmadan gerçeği (simgesel olarak yapılan­ mış) gerçeklikten ayıran bariyerin üzerine kaymıştır. ger­ çeğin "kara deliği"ni dolduran bir fantazi mekânı fazlası içerdiği be­ timlenerek. cevap verir. ideolojik sinthome (mesela süperegoya ait bir ses) bütün ideolojik kurguların göbeğinde işbaşında olan ve dolayı­ sıyla "gerçeklik hissi"mizi ayakta tutan bir keyif çekirdeği olarak ele alınıyor. görevler. görüntünün kendisinin seyirciye baktığı bir nokta. O sıralarda pek de mühimsemedikleri Lacan'la laf arasında alay etmekle baş­ layıp da Stephen King'e tam bir edebiyat çöplüğü muamelesi yapmaya ka­ dar varan kim bilir kaç kişi helak olup gitti! Eğer bir şahıs Stephen King'i reddediyorsa. Hitchcock' un Vertigo'sundm King'in Hayvan Mezarhğı'm. simgesel formun kendisi yoluyla ifade edile­ bilir ve gerçekte bilgi vardır). Demokrasi". önce "gerçeklik" dediğimiz şeyin. Üçüncü kısımda -"Fantazi. "Öteki'nin bakışı" noktası üretmek olan biçimsel bir yöntem olarak yorumlanıyor.Lacan'ın ideoloji ve siyaset alanıyla ilgili son dönem teorilerinden bazı çıka­ rımlar yapılıyor. haklar. ile fantazi mekânının. Önce. kısa bir süre sonra ona Hitchcock'un kendisi de şaibeli gelmeye başlayacaktır.8 YAMUK BAKMAK ÖNSÖZ 9 verişli bir malzeme olarak kullanılıyor. sonra gerçeğin farklı kiplikleri dile getirilerek (gerçek geri döner. bu kitabın birinci kısmında -"Gerçeklik Ne Kadar Gerçektir?". bundan hemen sonraki adım Hitchcock'un filmlerini hor görmek ve korku edebiyatını elinin tersiyle itmektir. genellikle "bilinçdışı. Bürokrasi. en sonunda da 1930'ların Oidipal yolculuğun­ dan 1960'ların anne süperegosunun hâkimiyeti altındaki "patolojik narsisizmine Hitchcock'un gelişimindeki ana safhaları kavramamı­ zı sağlayacak bir öneride bulunuluyor.

"Undergrowth of Enjoyment". 38 (Güz 1986). October. October. Newsletter ofthe Freudian Left.Teşekkürler Bazı malzemelerin ilk versiyonları şu yazılarda bulunabilir: "Hitchcock". Joan Copjec'in kitabın tasarlanışı sırasında bile yazarın yanın­ da bulunup onu yazmaya teşvik ettiğini. New Formations. belirtmeyeceğiz! . 9 (1989) ve "The Real and Its Vicissitudes". onun çalışmalarının da yazar için teorik bir referans işlevi gördüğünü ve elyazma­ sı metni düzeltmek için bayağı mesai harcadığını belirtmeye gerek olmadığı için. 5 (1990). "Looking Awry". no. no. no. 50 (Güz 1989). no.

I Gerçeklik Ne Kadar Gerçektir? .

Bu paradokslar ilk bakışta -tabii ki geleneksel felsefe tarihçisine ait ba­ kıştır bu. yapay laf salatasının numunelik örnekleri. vb. "Zenon'un Paradokslarının Edebi Tekniği" adlı parlak yazı- . Burada. Varlığın Bir olduğunu ileri sürmüş olan Parmenides'e dönelim. en temel deneyimlerimize aykırı bir şeyi kanıtlama­ ya çalışan zorlama mantık oyunları gibi görünürler. içi boş. çokluk ve hareketin varlığı hipotezinin yol açtığı saçma. kendi pozitif içeriğini nasıl baltaladığını teşhir ederek baltalamak değil midir? Böyle bir yaklaşımın ne kadar doğurgan olabileceğini göstermek için. Hegel'in Tinin Fenomenolojisi'nm temel stratejisi. verili bir teorik konu­ mu. teorik motiflerin bu şekilde örneklenişinin. sade­ ce yüksek teoriyi "örnekleme"ye. Parmenides'in müridi Zenon'un efendisinin tezini a contrario. Mesele daha çok. onu "kolayca ulaşılabilir" ve böy­ lece bizleri sıkı düşünme zahmetinden kurtarmaya yönelik zorlama bir çaba değildir. "güzel ruh"un tav­ rı.saf. Bu işlemin Wittgenstein'ın ikinci döneminden Hegel'e saygın felsefi öncelleri vardır zaten. aksi takdirde dikkati çekme­ yecek yönleri görünür kılıyor olmasıdır.) olarak sahneleyerek ve böylece başka türlü gizli kalan tutar­ sızlıklarım açığa çıkararak. yani tam da öznel sözceleme konumunun kendi "sözcelediği" şeyi. gelin gerçek anlamdaki ilk filozofa. ba­ riz bir saçmalığı.1 Gerçeklikten Gerçeğe Objet Petit A'nın Paradoksları ZENON'UN PARADOKSLARINA YAMUK BAKMAK Teorik motiflere "yamuk bakma" girişiminde söz konusu olan. çelişkili sonuçlan açığa çıkararak kanıt­ lamaya çalışırken başvurduğu ünlü paradokslarla ilgileniyoruz. bu şekilde sahnelenişinin. onu öznel bir varoluşsal tavır (çilecilik tavrı. Ama Jean-Claude Milner.

Ezop'un tavşan ve kap­ lumbağayla ilgili fablıyla çaprazlanır. Bunun da rüyalarda sık yaşanan "hareketli hareketsizlik" deneyimine ne kadar benzediğini hatırlat­ mak neredeyse ayıp kaçacak: Çılgınca debelenmemize rağmen. Milner'a göre. Akhilleus ve kaplumbağayla ilgili olanı ele alalım. salt bir mantıksal akıl yürütme oyunu olmak şöyle dursun. soylu bir konuyu. keza kaçak da peşindeki kişiden hiçbir zaman tam manasıyla kurtulamaz. tam olarak tanımlanmış bir edebi türe ait oldu­ ğunu. "deği­ şim değeri"ni ifade etmenin bir biçimi haline gelir. ama hiçbir zaman yakalayamaz . satırlarında anlatılan bir sahnedir. özne ile arzusunun hiçbir zaman yakalanamayacak olan nesne-nedeni arasındaki ilişkiyi sahnelemektedir.) . Lacan meselenin Akhilleus'un Hektor'u (ya da kaplumbağayı) geçemeyecek olması değil -Hektor'dan hızlı olduğuna göre. işte Akhilleus da o gün Hektor'u yakala­ mayı başaramadı. nesnenin bu ulaşılmazlığının can alıcı özelliğine hoş bir biçim1. satırlarına göndermede bulunur. sürekli aynı hareketi yapmaya mahkûm edilmiş -aralarında Tantalos ile Sisyphos' un da bulunduğu. Zenon'un edebi göndermelerinin içeriğidir. Kısacası. yani. Bi­ rinden bir nesne talep ettiğimizde. talep diyalektiğine yakalanır yakalanmaz bir tür dönüşümden geçip arzu üretir hale gelmesini örneklerler. trajik. s. Kitabının 606. bu pa­ radoksun modeli Odysseia'nm XI. Milner'ın işaret ettiği gibi. aynı yere çakılıp kalırız ya hani. Diğer paradokslar için de aynı şey söylenebilir. Milner'ın savının ilginçliği sade­ ce Zenon'un paradokslarının. burada Midas'ı Tantalos'la karıştırmış.birkaç acılı şahsiyetle karşılaştığı yeraltı dünya­ sında geçer bu sahne.n. yani. Zenon'un bu paradoksunun topolojisi. (ç. Tantalos'un* çektiği eziyetlerin libidinal ekono­ misi dikkate değer: Bu eziyetler Lacan'm ihtiyaç. Daha son­ ra bu soylu gönderme. kaba saba.rüyada kendisine sürekli yaklaşıldığı halde yi­ ne de sabit bir mesafeyi koruyan nesnenin paradoksudur bu. Bununla Brecht'in Üç Kuruşluk Opera'smdaki şu ünlü paradoks arasında açık bir paralellik vardır: Şansın peşinden fazla ateşli koş­ ma. ama sürekli bu faaliyeti yapma­ sına rağmen. Bir sonrakine ge­ çelim: Belli bir anda mekânda belli bir noktayı işgal ettiği için hare­ ket etmesi mümkün olmayan okla ilgili olanına. onu kolayca geride bı­ rakabilir. Üstelik. söz konusu nes­ ne bir öznelerarası ilişkiler ağının bir göstergesi işlevini görür. ihtiyaçlarımızdan birini karşılaması bek­ lenen sıradan bir nesnenin. Editions du Seuil. eo ipso. 45-71. Kitabının 199. Yani bugün herkesin bildiği "Akhilleus ve kaplumbağa" versiyonu aslında bu iki edebi modelin daha sonra iç içe geçirilmiş halidir. Nesne-neden her zaman elden kaçırılır." Yani bura­ da. onu elde etmek için ne yaparsak yapalım elimizden kaçan arzu nes­ nesinin paradoksal topolojisidir. Rabelais'nin son dönemlerini hatırlatır bir tarzda. Herakles bu eylemi tekrar tekrar yapar. takip eden kişi peşine düştüğü kaçağı yakalamayı hiç­ bir zaman başaramaz. komik muadili­ ni çıkartarak alt üst etmeyi sağlayan yerleşik bir edebi tekniği kullan­ dıklarını kanıtlamasından gelmez. tek yapabileceğimiz onu bir da­ ire içine almaktır. bu paradoksları bir biçimde "sahneleme"yi başarır: Bize. îlyada'nm Akhilleus'un Hektor'u yakalamak için boşuna uğraştığı XXII. bu paradoksların geleneğimizin bir parçası haline geldiği form. Hektor da ondan tam olarak kaçamadı. Bizim -Lacancı. bu pa­ radoks aslen îlyada'nm şu satırlarına göndermede bulunur: "Bir rüya­ da olduğu gibi. Bu paradoks ilk olarak. rüya görürken hepimizin yaşadığı özne-nesne ilişkisiyle karşı karşıyayız: Nesneden hızlı olan özne ona gittikçe yaklaşır. bu Heraklesli sahnenin en önemli özelliği geçiiği yerdir: Odysseus'un. Zenon'un hareketin imkânsız olduğunu kanıtlamaya çalışırken başvur­ duğu dört paradoksun da aslında edebi klişelere göndermede bulun­ duğu sonucuna varmamızı sağlayacak gerekçeler sunar.16 1 YAMUK BAKMAK GERÇEKLİKTEN GERÇEĞE 17 sında . Zenon'un paradokslarının en ünlüsünü. O ilk. zira onu sollayabilirsin. Demek ki belli bir nesneyi talep etmemizin nihai * 2i2ek. Jean-CIaude Milner. talep ve arzu ara­ sında yaptığı ayrımı.-607. Burada Akhilleus ve kaplumbağa vakasının libidinal ekonomisi netlik kaza­ nır: Söz konusu paradoks. ok hareketsiz kalır.daha çok onu yakalayamayacak olması olduğunu vurgular­ ken. Talep­ te bulunduğumuz kişi isteğimize uyduğunda bize karşı belli bir tavır sergilemiş olur. de dikkat çekmiştir: Hektor her zaman ya çok hızlı ya da çok yavaş­ tır.perspektifimiz­ den asıl önemli olan.-200. 1985. daha önce de belirtildiği gibi. soylu bir modeli onun karşısına sıradan. o zaman da şans arkanda kalır. en ünlü paradoksa dönelim. o nesnenin "kullanım değeri" (ba­ zı ihtiyaçlarımızı karşılamaya hizmet ediyor olması). Herakles'in yayıyla sürekli ok attığı sahne. popüler muadiliyle. bayağı muadiliyle yan yana getiren tipik karnaval-burlesk işleminin ürünüdür. Detections fictives.

Gelgelelim burada bizi asıl ilgilendiren Sisyphos'tur. Zenon'un paradokslarının üçüncüsünün edebi modeli işlevini gör­ müştür: Verili bir X mesafesini hiçbir zaman kat edemeyiz. Bir hedef. ötekinin bize karşı tavrını onaylamaktır. onu kat etmek için de çeyreğini kat etmemiz gerekir ve bu sonsuza kadar gi­ der.2 Sisyphos'un paradoksu da burada yatar: Hedefine bir kere ulaşınca. Milner'a gö­ re. çünkü bunu yapmak için önce bu mesafenin yarısını kat etmemiz. psikanalizdeki dürtü kavramının doğasını. objet petit a ile ilişkimizin paradoksal doğasını. Bu paradoksta. tam da bu nesnenin statüsünü imkânsız-gerçek olarak tanımlayan paradoksları dile getirmektir. iki eşit kütlenin zıt yönlerde hare­ ket etmelerinden. hedefe gidip gelen yolunu sürdürmektir. Bu temel tanım. Onun tekrar tekrar aşağı yuvarlanan kayayı sürekli tepeye taşıması. yani yolun kendisidir. Londra: Hogarth Press. Zenon'un paradokslarının nihai paradoksunu. onu düz anlamıyla kabul etmemiz koşuluyla. Paris: Graphe. anında altına dönmekte'dir. artı/fazla keyfini cisimleştiren korkunç nes­ neyle kurduğu ilişkinin de numunelik bir örneğidir bu: Ona karşı ne kadar savaşırsak. niyeti. ele geçirdiği her nesne "kullanım değeri"ni yitirip "değişim değeri"nin saf. Cahiers pour l'analyse 3. belli bir zaman miktarının yarısının bu zamanın iki katma eşit olduğu sonucuna varan son Zenon paradoksunun libidinal ekonomisi nasıldır? Ne zaman bir nesne küçültülmeye ve yok edil­ meye çalışılsa libidinal etkisinin artması şeklindeki paradoksal dene­ yimle nerede karşılaşırız? Yahudi figürünün Nazi söyleminde nasıl 2. 1967.. Başka bir deyişle. zira Lacancı teoride fantazi. burası tam da. fiilen yaptığı (daha doğrusu söylediği) ise. amaç geri getirdiği şey değil. her zaman yeni baştan ge­ ri kaçar. Zenon'un felsefi Bir'in hükümranlığının kurulabilmesi için "imkânsız" diye dışlamak durumunda kaldığı alandır. Zenon tam da fantazi boyutunu dışlar.3 La­ can'ın. Öznenin. işte bu nedenledir ki Zenon'un ha­ reket ve çokluğun imkânsızlığını ve dolayısıyla yokluğunu kanıtla­ maya çalışırken başvurduğu paradokslar. dürtünün ve etrafında dolandığı nesnenin gerçeğinin clışlanmasıdır felsefeyi kuran şey.. Gelgelelim. s. yok edi­ lir. Zenon'un "söylemek istediği".YAMUK BAKMAK 18 amacı.4 FANTAZİDE HEDEF VE AMAÇ Başka bir deyişle. oysa amaç yapmak istediğimiz şey. bir kere ulaşıldıktan soma. objet petit a. GERÇEKLİKTEN GERÇEĞE 19 işlev gördüğünü ele alalım: Yahudiler ne kadar imha edilir. izlemesi ge­ reken güzergâhtır. tamahkârlığının ("değişim de­ ğeri" peşinde koşmasının) bedelini ödemektedir: Isırdığı yiyecek. Lacan'ın söylemek istediği. Fantazi çoğunlukla özne­ nin arzusunu gerçekleştiren bir senaryo olarak tasarlanır. biyolojik bir işlev bütünselleştirmesi açısından bakıldığında. adeta tehditleri gerçeklikteki azalmalanyla orantılı olarak artıyormuşçasına geri kalanlar da o kadar tehli­ keli hale gelir. bir inip bir çıkmak olduğunu kavrar. 7. Eğer dürtü. hareketsiz Varlığın öbür yüzünü oluştururlar. Yani zavallı Tantalos. öznenin a ile. 4. yani hükümsüzlüğünü tahkik edebilmek için yoksun olduğu şeydir. dairesel yoluna dönmek. kendi arzusunun nesne-nedeni ile kurduğu "imkânsız" ilişkiye karşılık gelir. The Four Fundamental Concepts ofPsycho-Analysis. ilk gerçek filozof olan Parmenides'te Bir'in. üzerimizdeki gücü o kadar artar. öznenin "söylemeye niyetlendiği" şey ile "fiilen söylediği" şey arasında Hegel'in yaptığı ay­ rım (bu arada söz konusu ayrım Lacan'ın anlamlandırma [signification] ile imleme [signifiance] arasında yaptığı ayrımla örtüşür) sayesinde saptayabiliriz. sayıları ne kadar azalırsa. Mesela bir anne çocuğuna süt verdiğinde süt sevgisinin bir nişanesi olur. onun var olmadığını kanıtlayarak dışlamaktır. Jacques Lacan." Jacques Lacan. 179. eyleminin asıl amacının yolun kendisi olduğunu. Peki. Amaç izlenen yoldur. gayet yeterlidir: 3. dürtünün gerçek maksadının hedefi (tam olarak tatmin edilmek) de­ ğil. bunun nedeni kısmi bir dürtü olma­ sı ve amacının sadece devreye bu şekilde geri dönmek olmasıdır. sonsuzca bu nesne-nedenin etrafında dönenen dürtünün alanı. "Responses a des etudiants en philosophie". "Birine bir görev yüklediğinizde." derken neyi kastettiğini belki şimdi anlayabiliriz. Zenon'un paradoksları­ nın bütünüyle geçerli olduğu belli bir alanın olduğudur: Öznenin kendi arzusunun nesne-nedeni ile kurduğu imkânsız ilişkinin alanı. . s. "felsefi düşüncenin kendini bir yere oturtabil­ mek. Bütün bunlardan çıkarılacak genel sonuç. amacı olduğudur: Dürtünün nihai amacı dürtü olarak kendini ye­ niden üretmek. o nesneye bağlı bir ihtiyacı karşılamak değil. 1977. Yani. yeniden üretilme hedefinin gerçekleşmesi ola­ cak şeyi elde edemeden tatmin edilebiliyorsa. işe ya­ ramaz cisimleşmesine dönüştüğünde. Asıl keyif kaynağı bu kapalı dairenin tekrara dayalı ha­ reketidir. daha doğrusu Lacan'ın dürtünün amacı ile hedefi arasında yaptığı ay­ rımı görmüyor muyuz? Hedef nihai varış yeridir.

onu arzusunun tam olarak tatmin etmeyi sonsu­ za kadar ertelemesini sağlayan bir duruma. der. arzulamayı öğreniriz. Sıçan sürülerinin deliklerinden çıka­ rak nükleer savaş artığı yeryüzünde egemenliklerini ilan ettikleri va­ kitler olan karanlık basmadan yeraltındaki sığınağına varır.20 YAMUK BAKMAK GERÇEKLİKTEN GERÇEĞE 21 Fantazinin sahnelediği şey. Sexual Dijference and Representation in the Cinema. arzunun dairesel hareketiyle örtüşür. sahneye koyan bir sahnedir. tabii. Spade adamın izini bulmayı ba­ şaramaz. ama akimin bir yerlerin5.. ar­ zunun önceden verili bir şey değil. ünlü bir bilimkurgu hikâyesini. Endişe arzunun ortadan kalkmasıyla oluşur. hikâyenin bütün etkisinin bağlı olduğu ve tam da arzunun paradoksunu oluşturan tuzaktır: "Şeyin kendisi"nin ertelenmesini zaten "şeyin kendisi" olan şeyle karıştırırız. şaş­ kın. Neredeyse her gün. nesnenin eksikliği değil. Wayne tam da. Bütün yıl böyle ge­ çer: Wayne karar vermeye zaman bulamaz. endişeyi doğuran şey.öznenin arzusunun koordinatlarını vermek. yerleşik işini ve ailesini birdenbire terk edip ortadan kaybolan bir adamı bulmak üzere tutuluşunun hikâyesini anlatır. "tamamen tatmin edilmesi" değildir. sonradan kendilerini aldatılmış hisset­ miyorlar. inşaattan düşen bir kirişin tam kafasına in­ mesinden kılpayı kurtulduğu sırada. inşa edilmesi gereken bir şey ol­ duğudur . öznenin onun içinde benimsediği konumu belirlemek tam da fantaziye düşen roldür. Yani arzunun gerçekleştirilmesi. Bu hizmetten yararlanacak kişinin ise kar­ şılığında Tompkins'e en değerli eşyalarından birini vermesi gerekir. nesne­ ye fazla yaklaşmamız ve böylece eksiğin kendisini kaybetmemiz teh­ likesidir. ama evde ka­ rısı ve oğlu onu beklemektedir. Lacancı endişe anlayışının özgüllüğünü de bu şe­ kilde kavrayabiliriz: Endişe. ta ki. şehrin terk edilmiş bir köşesin­ de. hikâyenin okurunun kaçınıl­ maz olarak düştüğü tuzak. arzunun nesne-nedeni eksik olduğunda ortaya çıkmaz. sonbaharla birlikte yeni meşgaleler çıkar. insanları bütün arzularının gerçekleştiği paralel bir boyuta taşıyabilmektedir.." diye mırıldanıp ya­ nındaki bütün eşyaları (paslı bir bıçak. orada takma bir adla. yazın tatil zamanıdır ve oğluyla tekne gezintisine çıkmaya söz ver­ miştir. Özne ancak fantazi yoluyla arzulayan özne olarak kurulur: Fantazi yoluyla. Lond­ ra: Macmillan. ama her zaman yapılması ge­ reken bir şey. Tomp­ kins müşterilerinin çoğunun yaşadıkları deneyimden tatmin olmuş vaziyette döndüklerini söyler. kısa sürede kendini aile hayatının se­ vinçlerine ve küçük dertlerine kaptırır. Tompkins de ona acele et­ meyip karar vermeden önce her şeyi iyice bir düşünmesini tavsiye eder. de Tompkins'i eninde sonunda kesinlikle ziyaret edeceğinin hep far­ kındadır. daha çok arzunun kendisinin yeniden üretilmesiyle. aslında kaçtığı hayata çok ben- . Bu nafile dairesel harekette objet a tam olarak nerededir? Dashiel Hammett'ın Malta Şahini'nin kahramanı Sam Spade. Zaman böyle geçip durur. nesnesini sap­ tamak. Elizabeth Covvie. Tompkins'i bulduktan sonra. çerçöple dolu harap bir kulübede tek başına oturan yaşlı ve esra­ rengiz Tompkins'i ziyaret eder. Önce karısıyla bir yıldönümü top­ lantısına gitmesi gerekir. Gelgeldim. evet. onunla sohbete başlar. tam tersine arzunun kendisini gerçekleş­ tiren. çevrede­ ki çürüyen yıkıntılar arasından hızla geçer. Söylentiye göre Tompkins özel bir ilaç sayesinde. sonra oğlunun okulda bazı sıkıntıları olur. birden kulübede Tompkins'in yanında uyanıp onun müşfik bir sesle sorduğu şu soruyu du­ yana kadar: "Ee. VVayne.5 Bu çok önem­ li teorik noktayı örneklemek için. 1990. Sinemayla bağlantılı olarak bu tür bir fantazi kavramının geliştirilmesi için bkz. nükleer savaş -ya da benzer bir olayın. eski bir konserve kutusu ve birkaç parça küçük eşya) ona verip çabucak oradan ayrılır. "karşılanması". ama birkaç yıl sonra adamın başka bir şehirde olduğu anla­ şılır. bütünüyle karşılandığı bir sahne değil. arzuya öz­ gü arama ve kararsızlığı aslında arzunun gerçekleştirilmesi ile karış­ tırırız. Psikanalizin temelde söylediği. Bu hikâye. gitmesine engel olan. ziyaretini ertelemesine neden olan bir aile meselesi çıkar önüne. kendi kendine ihtiyar Tompkins'i tekrar ziyaret edip arzularını gerçekleştir­ me deneyimini yaşayacağına söz verir. şimdi nasılsın? Memnun oldun mu?" Wayne. ken­ dini bir sanrı içinde. Ama Wayne tereddüttedir. Hikâyenin kahramanı Bay Wayne.uygarlığımı­ zın çökmesine neden olmasından sonraki günlük hayatı anlatan felaket-sonrası bilimkurgu türünün bir örneğidir elbette. yani arzunun kurucu özelliği olan eksiği yeniden üreten bir duruma taşıyarak "gerçekleş­ tirmiştir arzusunu". Wayne eve dönerken sürekli bu konuyu düşünür. hi­ kâyenin burada bizi ilgilendiren yönü. kafası karışmış bir halde "evet. Robert Sheckley'nin "Dünyalar Deposu" / "Store of the Worlds"ünü ele alalım. akşamki patates tayınını kaçırmama telaşına düşmüştür. arzumuzun gerçekleştirildiği.

Hemen bara döner ve meclisteki adamlara zafer kazanmışcasına bir edayla "karanlık ev" dedikleri yerin eski. Adam­ lar dehşete kapılır. yerel efsaneleri -genellikle gençlik macera­ larını. bütün odaları ince­ ler.6 6.. evde yalnız yaşayan ve bütün davetsiz misafirleri öldüren bir delinin oturduğu gibi söylentiler vardır). genç mühendis "karanlık ev"in eski bir harabeden başka bir şey olmadığını alenen söyleyerek. yani bağlarını koparıp yeni bir hayata başlama­ ya değdiğine kesinlikle emindir. ilk sigaralarını orada içtiklerine dair hikâyeler anlatıp dururlar). kısa bir süre sonra. "Karanlık ev"le ilgili bütün efsaneleri din­ ledikten sonra. her şeye yeni baştan başlamasının boşuna olmadığına. adamları arzularını dile geti­ rebilecekleri bir yerden yoksun bırakmış oluyordu. Film bu bakımdan Saki'nin ünlü kısa hikâyesi "Pencere"ye benzer: Bir kır evine bir mi­ safir gelir ve Fransız tarzı geniş pencereden evin arkasındaki tarlaya bakar. sıradan bir tarla bir "düşler tarlası" haline gelir.22 YAMUK BAKMAK GERÇEKLIKTEN GERÇEĞE 23 zeyen bir hayat yaşamaktadır. Ertesi akşam genç mühendis evi ziyaret eder. erkeklerin akşamları barda toplanıp her zaman bir şekilde ka­ saba yakınlarındaki bir tepede bulunan ıssız. Objet petit a'yı nerede buluyoruz? Objet petit a. gerçeklik ile fantazi mekânının "öteki sahnesi" arasındaki farka dikkat çekerek anlayabiliriz: "Karanlık ev" erkeklere yasaktı. Adamlar yeni gelmiş bu mühendisin yaptıkları karşı­ sında niye bu kadar dehşete kapılırlar? Duydukları hıncı. Gerçeklikteki Bir Kara Delik HİÇBİR ŞE 'DEN NASIL BİR ŞEY ÇIKAR? Patricia Highsmith'in "Karanlık Ev" adlı hikâyesi. boş bir yüzeyden ibarettir (kopuştan sonraki hayatı öncekiyle aynı­ dır). Field of Dreams'in bütünüyle biçimsel yönünü gözden kaçırmamamız gerekir: Tek yapma­ mız gereken tarlada bir kare oluşturup etrafını bir çitle çevirmektir. Bu esra­ rengiz "karanlık ev"in üzerinde bir lanet. meclistekilere bu esrarengiz evi ertesi akşam araştır­ mak niyetinde olduğunu söyler. "Gerçekte". ama "karanlık ev" aynı za­ manda. Lacancı terimlerle bu kiriş onun için dünyanın tutarsızlığının işareti haline gelmiştir: s(A). Olay. bu nedenle de olmayacak şeylerin peşinde koşmak yerine. Bu yoğun beklenti içinde karanlık. (Tabii ki kız ze­ ki. adamın yaşadığı kopuş zah­ mete değmez. Gördük­ lerinin ölenlerin hayaletleri olduğuna inanıp dehşet içinde kaçar. pencereyi yeni bir gönder- . eski bir binayla bağlan­ tılı olan nostaljik anıları. patolojik bir yalancıdır. başına korkunç. Mühendis kötü düşer yere ve az sonra da ölür. esrarengiz ya da büyüleyici hiçbir yanı olmadığını söyler. ailenin onu karşılayan tek üyesi olan kızı ona ailenin diğer bütün üyelerinin yakınlarda bir kazada öldüğünü söyler. hiçbir şey değildir. Misafirin niye panik içinde evi terk ettiğini açıklamak için de ailesine çabucak başka bir hikâye uydurur. ama onun sayesinde bu kopuş yine de zahmete değmiştir. boktan bir harabe olduğu­ nu. yıllar önce. ama zemindeki çürüyen birkaç kilim dışında hiçbir şey bulamaz. misafir tekrar pencereden baktığında. hemen burada hayaletler görünmeye başlayacak ve sahanın arkasındaki sıradan mısır tarlası mu­ cizevi bir biçimde hayaletler doğuran ve onların sırlarını kollayan esrarengiz bir or­ tama dönüşecektir . hepsinin ergenlik anılarını birbirine bağlayan bir yer. bu insanların av dönüşü tarladan geçip yavaş yavaş yaklaştıklarını görür. arzuların yansıtılacağı bir tür perde olarak işle­ yişini kusursuz biçimde gösterir: Arzunun pozitif içeriğinin büyüle­ yici varlığı belli bir boşluğu doldurmaktan başka bir şey yapmaz. tam da. ilk cinsel deneyimlerini kasabanın en gü­ zel kızıyla orada yaşadıklarına. fantazi mekânının boş bir yüzey olarak. çarpık anılarını yansıtabilecekleri boş bir mekân işlevini görü­ yordu. çünkü nostaljik arzu­ larını. Phil Robinson'm Field ofDreams filminde bir beyzbol saha­ sına dönüştürülen mısır tarlasının oynadığı rol.) Yani. erkekler arasında da oraya yaklaşmanın yasak olduğu konusunda üstü kapalı bir fikir birliği var­ dır. eski hara­ beye yaklaşır. en azından beklenmedik bir şey gel­ mesini beklemektedir.. Burada objet petit a işlevini en saf haliyle görüyoruz. Hikâyenin kahramanı kasabaya yeni taşı- nan genç bir mühendistir. Adamlar bu sözlere sessiz ama yo­ ğun bir hoşnutsuzlukla tepki verirler. kısmetimize razı olmayı ve günlük hayatımızın kü­ çük ayrıntılarından haz almayı öğrenmemiz gerekir. kural­ ları. onların fantazi mekânını günlük. adamı hayatını değiştirme­ ye iten o fazla. Bu bakımdan. sıradan gerçekliğe indirgemiş oluyordu. Eve girmenin ölümcül tehlike getirdiği varsayılır (evin perili ol­ duğu. gıcırdayan merdivenleri tırmanır. son tahlilde. mühendis tam oradan ayrılacağı sırada adamlar­ dan biri hiddetle üzerine saldırır. "karanlık ev"inkiyle tıpatıp aynıdır: Fantazi figürlerinin ortaya çıkabileceği alanı açan bir açıklıktır burası.kısacası. o aldatıcı sahteliktir. özellikle de cinsellikle ilgili kuralları ilk kez "ihlal" ettikleri yer­ dir de (adamlar. "Sağduyu" açısından. Gerçeklik ile fantazi mekâ­ nı arasındaki farkı hükümsüzleştirmiş.yad ettikleri küçük bir Amerikan kasabasında geçer. kendimizi her zaman kaçmaya çalıştığı­ mız konumda buluruz. "Yeni" hayatı eskisine çok benzemesine rağmen.

öznenin daha doğmadan önce mevcut olmasını sağlayan bir "geçmişe yolculuk" içerir. nin boşluğuyla karşı karşıya kaldığı ve bu yüzden de kendine acı­ maktan alaycı. nasıl olursa olsun Üzülmemek elimde değil. Kral bir sefere çıkmıştır ve Kraliçe kötü önsezilerle. Bushy onu kederinin yanılsamaya dayalı. yüce bedeni yitirerek simgesel "kral" unvanı dışında kendi öznelliği­ me çerçevesiyle çevreleyen birkaç söz onu mucizevi bir biçimde bir fantazi çerçe­ vesine dönüştürmeye ve çamur içindeki ev sahiplerini korkunç hayaletler haline ge­ tirmeye yeterlidir. tam da bakış olarak özne­ nin kendisinden önce geldiği ve kendi doğuşuna tanıklık ettiği bu zamansal kısa devreden ibarettir.. üzüntü çöker üstüme Tıpkı düşündüğüm hiçbir şeyi düşünmesem bile Hiçbir şeyin üstüme çöküp küçük. Hopper'ın Rossellini'yle kâh bir ba­ ba. Bkz. (Freudcu bir rüyanın ünlü formülünü anarak söylersek) babanın çoktan ölmüş olduğunu bilmediği bir durumda görür ve onun gelişini "Ona baksana! Önünde daha koca bir hayat var ve ben daha onun gözündeki bir ışıltı bi­ le değilim!" sözleriyle selamlar ki bu sözler fantazi sahnesinin temel iskeletinin ga­ yet sağlam bir tanımıdır: İnsanın doğumundan önce.) 7. beyzbol kariyerinin utanç verici bir biçimde sona ermesi yüzünden çökmüş biri olarak hatırlamaktadır) . Princeton: Princeton University Press. babasını. Field ofDreams'de özellikle dikkat çekici olan. zayıf düşürdüğü gibi. Shakespeare'in Lacan'ı okumuş olduğunu hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlar. Perde. ama öyle sanılır. ona tanıklık eden imkân­ sız bakıştır. Bu oyun fan­ tazinin "özne"si. hayale­ ti andıran yapısına dikkat çekerek teselli etmeye çalışır: Bushy: Elemin her cevherinin yirrni gölgesi vardır Elemin kendisi değildir hiçbiri. yani kralın onu kral yapan ikinci. kendi rahme düşüş sahnesine. olmayan bir şeyin Gölgelerinden ibarettir. Mary Shelley'nin Frankenstein'mda da bir örnek bulunabilir. daha bilinmez. bir sahnede kahramanımız dolap kapısındaki bir yarıktan Isabella Rossellini ile Deniş Hopper arasındaki. Ernst Kantorowicz'in klasik çalışması: The King's Two Bodies. hiçliği görebilen. Başka bir deyişle. içeriğidir. nesnedir. Dr. daha doğrusu tam da rahme düştüğü anda saf bir bakış olarak var olması. benimki öyle değil. hayalet görülen sahnelerin içe­ riğidir: Filmin zirvesi kahramanın babasının hayaletinin göründüğü andır (kahra­ man babasını ancak daha sonraki yıllarından. kâh bir oğul ilişkisi kurduğu sadomazoşist cinsel oyunu seyreder. 1965. Çünkü benim elemim hiçbir şeyden çıkmadı Ne de yasını tuttuğum hiçbir şeyden. s. hayallerin ardından ağıt yakar. //. 1988. nedenini anlayamadığı bir üzüntüyle doludur. çünkü oyunun temel so­ runu bir kralın histerikleşmesidir. Fantazinin temel paradoksu. en arkaik sahneye. YAMUK BAKMAK GERÇEKLİKTEN GERÇEĞE 25 Bardaki adamların. Öyleyse üç kez kutsanmış Kraliçem Lordunuzun kaybından fazlasına ağlamayın. (ç. yapay olarak yaratılmış canavar (onların "ço­ cuğu") tarafından izlendiklerinin farkına varıp kalakalırlar: "Frankenstein metnini dölleyen fantazinin ifadesi budur: Kendi anne babanın keyfini. tam da özne ile nesnenin bu imkânsız bakış olarak paradoksal bir biçimde yan yana ol­ ması şeklinde kavranmalıdır. aldanış da elemin Atalarından gelir. görülmez daha fazlası Görülse bile hüznün sahte gözüyledir. II. Ama biz burada II.şimdi ise onu genç ve şevk dolu. Çocuk neye bakmaktadır? Asli sahneye.. Bu imkânsız bakış bir tür zaman paradoksu. Fantazi bu imkânsız bakıştır. Sahne'nin başlarında Kraliçe ile Kralın uşağı Bushy arasın­ da geçen kısa bir diyalogu ele almakla yetineceğiz. Richard'daki kısa bir sah­ nede formüle ettiği gibi "hiçten çıkan" bir nesneyi görebilen bir ba­ kıştır. bir şey Elimde olan tek şey geride kalandır. Lacancı fantazi formülü (SOa). . Frankenstein: Mythe et Philosophie.24 . çeşitli teatral. adlandıramadığım Bu isimsiz yeistir bildiğim şey. Kör eden gözyaşlarıyla buğulanınca hüznün gözü Bir sürü nesneye böler bütün olanı Düzgün bakınca karmaşadan başka bir şey Görünmeyen. mahrem bir anlarında birden kendi rahme düşü­ şünün dilsiz bir tanığı durumundaki. ama ruhumun derinleri Aksine inandırıyor beni. yani fantazinin "nesnesi". Ama nedir. normal bir bakışın sıradan gündelik bir nes­ neden başka bir şey görmediği yerde arzu nesnesinin büyüleyici hat­ larını seçebilen bakışları. histerik 7 feveranlarda bulunmaya mecbur kaldığı süreçtir." Jean-Jacques Lecercle. David Lynch'in Blue Velvet'mı hatırlayalım. 98-9. ama yamuk bakınca biçimi Ayrıştırılabilen perspektifler gibi: O yüzden Haşmetmeap Lordunuzun kaybına yamuk bakmak Ağlanacak öyle elem şekilleri bulur ki kendisinden fazladır Ama olduğu gibi bakarsanız. kendisini bekleyen gelecekten habersiz bir halde görmektedir.* * Çeviri Bülent Somay'a ait. oysa kahramanın kendisi saf bir bakışın mevcudiyetine indirgendiği için. Ki hakiki olan yerine. fantazi sahnesinin kendisi. Kraliçe: Öyledir belki. düpedüz. yani Shakespeare'in en ilginç oyunlarından biri olan //. soytarılara yaraşır bir deliliğe. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Richard. Paris: Presses Universitaires de France. Frankenstein ve müstakbel karısı. o ölümcül keyfi yan­ sıtan bakış olmak. içeriği (mesela anne ile babanın cinsel birleşmesi) değil. Bushy: Kendinizi aldatmak bu Leydim.n. başka bir şey değil Kraliçe: Tabii öyle.

hemen ardından gelen satırlarda işler karışır. Arzunun paradoksu. onu "gerçekte olduğu gibi" görürüz. Bu da objet petit a'mn. nesnel bir biçimde bakar­ sak. "bir şey" (arzunun nesne-nedeni) onun "hiçliği"ni. bizatihi arzu tarafından koyutlanan bir nesne. yani arzu'nun desteklediği. "hiçten bir şey çıkar". "nesnel" bir bakış için var olmayan bir nes­ nedir. bulanık bir görüntü ve­ rir. Demek ki burada iki gerçeklikle. Ama can alıcı nokta. mesele bize gerçekte olduğundan çok daha beter görünür. olmayan bir şeyin / Gölgelerinden iba­ rettir. Endişelendiğimiz zaman." Yani. endişelerimiz ve üzüntülerimi­ zin çoğalttığı öznel izlenimleri arasındaki basit. onun "yirmi gölgesi"ni görürüz. . Arzu.. çünkü bu çarpıtmanın dışında. zira tam da bu çarpıtmanın. Gelgeldim. yani gayri şahsi. sadece arzu tarafından "çarpıtılmış" bir bakışla algılanabilen bir nesne. ona "yamuk". iki "töz'le karşı karşıyayız. şekilsiz bir noktadan başka bir şey göremeyiz.. dosdoğru bakıldığında bulanık bir nokta gibi görünen bir ayrıntısı. Kraliçe'nin Bushy'ye cevap ve­ rirken son derece özlü bir biçimde ifade ettiği gibi. Küçücük töz yerine. çarpıtıl­ mış bir biçimde algılanır. "fiili" hayatımızı ve eylemle­ rimizi düzenleyen bir sonuçlar zinciri başlatmasını önlemez. yani belli bir açıdan baktığımızda açık seçik. "hiçbir şey"den "bir şey olan yeisi" çıkmıştır. kullandığı metaforun yarılması. ni­ yeti tam tersini söylemektir: Çaktırmadan ilk metafora (kesilmiş cam metaforuna) döner ve "söylemeye niyet ettiği şeyi söyler": Üzüntü ve endişe bakışını çarpıttığı için. Gelgeldim. Ama Bushy tabii ki bunu "söylemek istemez". tanımı gereği. anamorfoz metaforuyla ikna etmeye çalışır. ama yamuk bakınca bi­ çimi / Ayrıştırılabilen perspektifler gibi") örnekliyormuş gibi görü­ nür. sağduyuya uygun karşıtlıktan medet umar ("Kör eden gözyaşlarıyla buğulanınca hüz­ nün gözü / Bir sürü nesneye böler bütün olanı"). ama aslında radikal bir alan değişikliği yapmaktadır. öznel perspektifimizin çarpıttığı tözel bir "gerçeklik" olarak sağduyu alanı­ na ait gerçeklikle karşılaşıyoruz. Bu "bir şey" de. Objet petit a. yani a nesnesi. nesnel bakan bir göz ortada korkmasını gerektirecek bir şey olmadığını anlar. "nesnel açıdan" hiçbir şey değildir. Arzunun nesne-nedeninin saf bir suret olduğu doğruysa da. maddileşmesinden başka bir şey değildir. saf bir su/rettir. halbuki meseleye daha yakından. eğer Kraliçe'nin bakışı ile anamorfotik bakış arasında yapılan kıyaslamayı düz anlamıyla kabul edersek. ikinci metafor düzeyinde tam tersi bir ilişki söz konu­ sudur: Bir şeye dosdoğru. boşluğunu cisimleştirdiği. kendi nedenini geri dönüşlü olarak koyutlamasıdır. a nesnesi her zaman. Başka bir deyişle. arzunun "nesnel ger­ çeklik" denen şeye soktuğu bu kargaşa ve karışıklık fazlasının cisim­ leşmesinden. ona ancak "belli bir açıdan". nesne. Shakespeare sadece "hüznün gözünün . "yirmi gölgesi olan bir töz". birçok görüntü yaymasına neden olacak şekilde kesilmiş cam yüzey metaforudur. "kendi için­ de" varlığı yoktur. net bir biçim kazanır. yani Bushy'nin kendi kendini çelişkiye düşünme­ sidir. gerçeklikteki haliyle bir şey ile onun "gölgeleri". Kraliçe'nin tam da "yamuk bakarak". Kraliçe'yi kederinin hiçbir temeli olmadığına. Meşhur "hiçten hiç çıkar. ona pozitif varoluş ka­ zandırdığı zaman "kanatlanır". çok farklı bir mantığı olan anamorfoz mantığına geçmektedir: Bir resmin. arzunun nesne-nedeninin kusursuz bir tarifidir: Bir bakıma. "bir şey" biçimine bürünür. küçük bir güçlük dev boyutlara ulaşır. Bi­ rinci metafor düzeyinde. Burada işbaşında olan metafor. İlk bakışta. oyunun ilerki bö­ lümlerinde olanlar Kraliçe'nin en karanlık önsezilerini bile bütünüyle haklı çıkaracaktır). bütün olanı bir sürü nesne­ ye böldüğünü" resim alanından aldığı bir metaforla ("Düzgün bakın­ ca karmaşadan başka bir şey / Görünmeyen. kısacası.26 YAMUK BAKMAK GERÇEKLİKTEN GERÇEĞE 27 Bushy. kendi kendini çoğaltması. ancak "yamuk baka­ rak" açık seçik algılayabileceğimiz anamorfotik nesnedir. Önce "kendi içindeki". Bir şeye dosdoğru bakarsak. halbuki arzu ve endişelerimizin ka­ rıştırdığı bakış ("yamuk bakış") bize çarpık. gözlerimizdeki yansıları. Nitekim Kraliçe'nin endişe ve üzüntüsüne bu metaforu uygulayan satırlar fena halde müp­ hemdir: "O yüzden Haşmetmeap / Lordunuzun kaybına yamuk bak­ mak / Ağlanacak öyle elem şekilleri bulur ki kendisinden fazladır / Ama olduğu gibi bakarsanız." düsturunu yalanlayan şeydir tam da arzunun mantığı (üstelik bunu yapan tek şeydir): Arzunun hareketi içinde. bu onun "maddi". Kraliçe paniğe kapılmasına yol açan şeyler görür. öznel bakışımız yüzünden yirmi yansıya bölünmüş bir şey olarak. kesilmiş bir cam yüzeyi metaforundan. sunduğu ne­ denlerin hükümsüz olduğuna. nüfuz ettiği ve "çarpıt­ tığı" "şahsi" bir bakışla baktığımız takdirde açık seçik özellikler ka­ zanır. ama belli bir perspektiften bakıl­ dığında. meseleyi açık seçik ola­ rak gördüğünü söylemek zorunda kalırız (bu arada. yani belli bir açıdan bakarak. sadece karmakarışık bir şeyler gören "dosdoğru" bakışın tersine.

Hikâyenin sonu: Hoag en sonunda gerçek kimliğinin farkına varır ve Randall'la karısı Cynthia'yı kırda bir pikniğe davet edip onlara bütün hikâyeyi anlatır. Randall'ı sorgulayan esrarengiz komitenin üyeleri. Bunu örneklemek için. iki "töz"ü birbirinden ayıran. sanat yapıtları niyetiyle farklı dünyalar. Robert 8. çünkü kapitalizm-öncesi toplumsal ilişkilerin hızla çözüldü­ ğü ve kapitalizme ait unsurların canlı bir biçimde su yüzüne çıktıkla­ rı bir dönemde yaşıyordu. bakışımızın anamorfotik lekeyle he­ nüz çarpıtılmadığı "doğal" duruma yönelik nostaljik bir özlem yara­ tır tabii ki. tam da psikoza düş­ memizi önleyen şeydir. Randall on üçüncü katın yerini bulmayı başaramaz. Daha sonra yapılan sorgulamalar sırasında Randall bu esrarengiz komite­ nin üyelerinin. bu delik de bakışımızın eksenini kaydırır. "gerçekliği" ve Şey'in ancak ya­ muk bakılarak doldurulabilecek boşluğunu kendi içinde çiftler. Bkz. şeylerin sadece neyseler o oldukları. Signifying Zero. onları dosdoğru algıladığımız. (Hoag'da bir kı­ sa devre olmuş. 1986. Onlara bir sanat eleştirmeni olduğunu söyler . ara sıra sorgulanmak amacıyla buraya çağrılacağını söyler. Eğer arabalarıyla New York'a dönerken -ne olursa olsun. ürünlerinin estetik • kusursuzluğunu denetlemek için. Bizim evrenimiz bu evren sanatçıla­ rından biri tarafından yaratılmıştır. Bu sanatçılar. Olay gü­ nümüz New York'unda geçer. artı-keyif (plus-de-jouir) kavramına. aslında kim olduğunu unutup Randall'dan yardım is­ temek zorunda kalmıştır). Böyle bir tersine çevirme. komite onu çağırmaktadır. kendi doğurduğu küçük kuşları yetiştirip evreni onlar­ la birlikte yönettiği varsayılan bir Büyük Kuş'a inandıklarını öğrenir. Erte­ si gün Randall Hoag'u işe giderken takip eder. bir hilkat garibesini yakışıklı bir adam haline ge­ tiren (bunlar. Aynı akşam. yine bir popüler kültür ürününü. vb. burada on iki kişilik komitenin başkanı ona şu anda on üçüncü katta olduğunu. paranın her şeyi karşıtına dönüştüren. farklı evrenler yaratan esrarengiz varlıklardır. acı verici aşağılanmaya tahammül etmeyi. İnsani evrenimiz var olan evren­ lerden sadece biridir. ama on ikinci ve on dördüncü katlar arasında Hoag birden ortadan kaybolur. genellikle gayet hoş "normal" bir cinsel de­ neyim olarak görülen şeyi iğrençleştirmeyi. Dil. "hiçe". Londra: Macmillan. nesnel bir bakış­ ta açık seçik görünen şeyi ancak "yamuk bakıldığı" takdirde açık se­ çik algılanabilen "keyif tözü"nden ayıran sınır çizgisi.arabalarının penceresini açmazlarsa. lleinlein'ın Jonathan Hoag'un Nahoş Mesleği I Unpleasant Profession of Jonathan Hoag adlı bilimkurgu romanını ele alalım. yeryüzünün yüzeyini değiştiren bir üretim sürecinin muazzam meka­ nizmasını nasıl tetiklediğini her gün gözlemleyebildiği bir dönemde yaşıyordu. Simgesel düzenin bakış üzerinde böyle bir et­ l i s i vardır.ama değişik türden bir sanat eleştirmeni. gerçek "tanrılar" olan evren sanatçılarının işlerini bozmaya çalışan daha alçak statüde.28 YAMUK BAKMAK GERÇEKLİKTEN GERÇEĞE 29 FANTAZİ MEKÂNININ "ON ÜÇÜNCÜ KATI" Shakespeare'in "hiçten bir şey çıkması"yla ilgili paradokslara bu ka­ dar dikkat etmesi {Kral Lear'm kalbinde de aynı sorun yatar) tesadüf değildi. yatak odasında­ ki aynada Randall'ın bir ikizi belirir ve onu peşinden aynanın öbür ta­ rafına geçmeye çağırır. evrenimizde önümüzdeki birkaç saat içinde hemen onarılacak birkaç ufak tefek kusur keşfetti­ ğini anlatır. kötücül bir tanrının temsilcileridir sadece. söz konusu evrenin sakinlerinden biri kılığı­ na sokarak (mesela Hoag'u insan kılığına sokarak) gönderirler. Hoag daha sonra Randall'la Cynthia'ya. ikizi Randall'ı büyük bir toplantı salonuna götürür.) fena halde cazip kılmayı sağlayan o paradoksal güce sahiptir. yani. onlar da bir tür evrensel sanat eleştirmeni rolünü oynarlar. Gelgelelim. bütün dünyaların gerçek efendileri bizim bil­ mediğimiz. Jonathan Hoag diye biri Acme binası­ nın (var olmayan) on üçüncü katındaki işyerine girdikten sonra ken­ disine neler olduğunu bulması için özel detektif Randall'ı tutar I loag bu süre zarfında orada neler yaptığını hiç bilmemektedir. "gerçek" para sıfatıyla kendi kendisinin "vaadin­ den ibaret olan "değersiz" kâğıt paralarla yapılan spekülasyonların). Marx'ın artı-değer kav­ ramım model almakta haklıydı: Artı-keyif de şeyleri (haz nesneleri­ ni) tersine dönüştürmeyi. genellikle iğrenç bir ey­ lem olarak görülen şeyleri de (sevilen kişiye işkence yapmayı. neler görürlerse görsünler. bir sakata ayak veren. Lacan.8 Shakespeare'in. Dilin ortaya çıkışı gerçeklikte bir delik açar. bir tür "pato­ lojik yarılma"nın habercisi olmak şöyle dursun. saf bir surete yapılan bir gön­ dermenin (mesela. Aynanın öbür ta­ rafında. bun- . Atinalı Timon'dzn Marx'ın döne döne alıntıladığı unu­ tulmaz dizelerdir) paradoksal gücüne karşı duyarlılığı buradan gelir. zaman zaman yarattıkları evrenlere kendi türlerinden birini. Brian Rotman.

hiçbir şey yok­ tu. bir çocuk bir arabanın altında kalır. Bu ra­ hatlık için ödenen bedel. vb. deyim yerindeyse. çocuk yoktu . camdan devriye gezen polisi. arabanın içindeki gerçeklikle dolaysız bir süreklilik içinde ol­ mayan "bir başka gerçeklik". hâlâ heye­ canlı olan Randall'la Cynthia evlerine gitmek üzere arabaya binerler. dışarıdan mütevazı bir ev gibi gö­ rünen yerin. bir başka gerçeklik tarzı olarak algıla­ rız.azıcık. bu gerçeğin sökün ettiği yerdir: Dışarıyı içeriden ayıran (bu ör­ nekte pencereyle cisimleşen) sınır çizgisi. sonra da derin bir soluk alıp çığlığını içinde tuttu. orantı mümkün değildir çünkü orantısızlık ("içeri"nin "dışarı"ya göre sahip olduğu fazla/artı). Çiftimiz başta sü­ kûnetlerini koruyup yollarına devam ederler." dedi Randall ters ters ve yanındaki pencereye döndü. kaldırımı ve arkada uzanan şehri görüyorlardı. (Piranesi'nin hapishane merdivenleri ve hücrelerden oluşan yeraltı labirentlerini resmeden ünlü çizimleri geliyor aklımıza. Sonra Hoag ayrılır. Dış gerçekliği. orantısızlık deneyiminden bahset­ memiz gerekir. Bu süreksizliğin kanıtı. pencereden şehir tra­ fiği ve güneşli cadde açıkça görülüyordu. şe­ kilsiz sis". Ama arabanın içinde. Çok dikkatli bir biçimde indirdi . Burada. dışsal nesneler. camın cisimleştirdiği bir engel ya da ekranın öte tarafındaymış gibi gelir. arabanın dışındaki dün­ yayı. yapısal bir sonucudur. Dışarıdan araba küçük görünür. Şekilsiz gri akış hâlâ oradaydı. içine girdiğimizde mucizevi bir biçimde merdivenler ve salonlardan oluşan bitimsiz bir labirente dönüşmesidir. içinde hiçbir hareket görülmüyordu. Sis pencerenin çerçevesine kadar geldi ve içeri girmeye başladı. ama bir devriye görün­ ce görev duyguları ağır basar ve ona kazayı haber vermek için araba­ yı durdururlar. Yasağa uydukları için işler yolunda gider. "içeri"yi dışarıdan bakan bir gözün görebilece­ ğinden daha geniş bir yermiş gibi deneyimleriz. Amerika'da amcanın sarayı. bir an için dış gerçekliğin "yansıtılması" kesilmiş. ama içine girdikten sonra araba birdenbire çok daha büyük görünür ve kendimizi gayet rahat hissederiz.) ortak özelliği. bir tür koruyucu perde işlevi gören pencerenin emniyetli bir mesafede tuttuğu şeyin aslında ne kadar yakın olduğunu birdenbire deneyimlemekten gelir. maddi mevcudiyetinin bütün yakınlığıyla bize çarpmasına izin verdiğimiz zaman üstümüze çöken tedirginliktir. "içeri" ile "dışarı" arasındaki her türlü sü­ rekliliğin yitirilmesidir. Süreklilik.30 YAMUK BAKMAK GERÇEKLİKTEN GERÇEĞE 31 ların farkına bile varmayacaklardır. bu orantısızlık Kafka' nın mimarisinin de temel özelliklerinden biridir.) Bir yeri duvarla ya da çit­ le çevirir çevirmez. Bu kadarı yetmişti. sanki bir an için şekilsiz grilikle. Teddy!" "Bir dakika. . boş olduğu için. Cynthia elini Randall'ın ko­ lunun üzerine koydu. Mallarme'dan bir alıntıyla söyleyeyim. "Sür şu arabayı. Cynthia kapamaya çalıştı. Sisin içinden şehrin hiçbir yerini göremiyorlardı. tam da içeriyi dışarıdan ayıran bu engelin hissedildiği. ama pencerenin üstündeki açıklık­ tan hiçbir şey görünmüyordu. ama istemediğinden değil. bir başka moda taşınırlar. bir santim kadar. içine girerken bazen klostrofobiye kapılırız. -belki bu bağlamda den­ siz kaçacak ama. Sisten hiçbir ses gelmiyor­ du. yani simge-öncesi tözün iğrenç hayatiyetiyle zonklaması değil de nedir? Ama burada bizim için can alıcı nok­ ta. polis. dışarının içeriyi yutmasına izin verilerek ortadan kaldırılabilir. paranteze alınmış gibi temelde "gerçekdışı" bir görünüm verirler . şekilsiz bir sis­ ten başka hiçbir şey yoktu. Ama daha sonra bir kaza­ ya şahit olurlar. bir araba içinde bulunmuş herkesin yaşadığı temel fenomenolojik deneyimden. Sanki. kapalı camların ardında emniyet­ te olduğumuzda. Heinlein'ın romanında son sahnenin dehşet verici etkisini yaratan şey. Sanki gerçeklikleri askıya alınmış. ama ellerinde hiç güç kalmamıştı. sis çok yoğun olduğu için değil. Adeta rüşeym halinde bir hayatla ağır ağır zonklayan gri. gürültülü ortamı. Bir arabanın içinde oturanlara. İçeri ile dışarı arasındaki bu uyumsuzluk. pencere perde­ sine yansıyan bir tür sinematik gerçeklik gibi görünürler.kısacası. Açık pencerenin dışında gün ışığı. içeri ile dışarı arasındaki uyumsuzluk. Randall çığlık atmadı. Bu orantısızlık ancak engeli yıkarak. dışarının son kertede "kurgusal" olduğunun hissedildiği bu fenomenolojik deneyimdir. Randall Cynthia'dan yan camı biraz açmasını ister: O da camı açtı."yerden başka hiçbir şeyin olmadığı yer"le yüz yüze gelmişizdir. Lacancı gerçek. Güneşli sahne geri geldi. perdenin boşluğuyla. Randall "Kapa pencereyi!" diye bağırdı. Eserlerindeki bir di­ zi binanın (Dava'da mahkemenin bulunduğu daireler. Bu "adeta rüşeym halinde bir hayatla ağır ağır zonklayan gri. dışarıdaki gerçeklik biraz uzak. tam da içeriyi dışarıdan ayıran engelin zorunlu. Tedirginliğimiz. Randall onun üzerinden uzanıp sıkıca yuvasına bastırarak kendi kapattı. pencereyi birdenbire indirip dış gerçekli­ ğin.

2002. en sıradan olay. Görevlilerden biri saat on birde profesörü uyan­ dırır. tam da katastrofik çöküş noktasında. tutuklanmasına az kaldığını anlayınca bir sandalyeye oturup zehir içer ve uykuya da­ lar. kibar. çev. s. müdavimi olduğu ku­ lübün girişinin yanındaki mağazanın vitrininde asılı olan bir femme fatale (meşum kadın) portresine takılır. bu arada da her zamanki gibi vitrindeki portreye göz atar. T. İdeolojinin Yüce Nesnesi. spiralvari ilerleyişi yoluyla gösterir: Olaylar. nezih insanlar rollerimizi oynadığımız toplumsal evrenin ger­ çekliğinin. Daha sonra bir görevli onu uyandırınca bütün bunların rüya oldu­ ğunu anlar. Priestley'nin Tehlikeli Köşe / The Dangerous Corner oyu­ nunda. Arzumuzun ger­ çeğiyle tam da ve sadece rüyalarda karşılaştığımızı hesaba katar kat­ maz. tehlikeli kumrallardan uzak durma­ sı gerektiğinin bilinciyle evine döner.10 "Gerçek" olayların böyle geri dönüşlü olarak kurmacaya (rüyaya) havale edilmesi. Bu "fazla/artı me­ kân" bilimkurgu ve gerilim hikâyelerinin değişmez motifidir ve kla­ sik sinemanın mutsuz sondan kaçmaya yönelik birçok girişiminde görülür. profesörün uyanışının rolünü bir silah patlaması oynar. aile * Bkz. Slavoj 2i2ek. Tekrar. vitrindeki resim profesörden ateş is­ teyen. Vitrindeki Kadın. bir "taviz" olarak. her an tehlikeli bir dönemece gi­ rebilir. tam tersine. burjuva bir profesör değildir. The Four Fundamental Concepts of Psyclfo-Analysis. İstanbul: Me­ tis. 10. kulüpte uyuyakalır. uya­ nıkken "rüyasının bilincinden başka bir şey olmadığı"nı gözden ka- çırmaktadır. iki uyanış arasındaki mesa­ fe kurgunun yeridir. . burjuva bir profesör olduğunu düşleyen bir katildir. esrarengiz komitenin toplandığı on üçüncü kat. Ama bu kez. gerçeğin müdahalesiyle her an parçalanabilecek kırıl­ gan. yani "gerçek" uyanış sadece bir kere yaşanır. ancak "katı gerçeklik" ile "rüya dünyası" arasındaki naif ideolojik karşıtlığa bağlı kaldığımız takdirde. En sıradan gündelik konuşma. simgesel bir örümcek ağından başka bir şey değildir. 75-6. vurgu bütünüyle değişir: Sıradan günlük gerçekliğimizin. hepimiz katiliz. 9. aynı olayı tekrar ettirir (profesör bir sandal­ ye üzerinde uyuyakalır. John B." değildir. görmüyor musun yanıyorum?" diye suçlayan babayla ilgili Freudcu rüyanın Lacancı yorumunu şerh ede­ rek. Oyun kır evlerindeki ocak başında toplanan zengin bir aileyi anlatır. Akla gelen ilk örnek Fritz Lang'ın Vitrindeki Kadın filmidir: Yalnız yaşayan bir psikoloji profesörünün aklı. o da kulüpten ayrılır. sonda yaşanan bu tersine dönüşü. Başka bir deyişle. yani arzusunun gerçeğinden ("psişik gerçekliğin­ den) kaçmak için uyandığını söyleyebiliriz. belli bir "bastırma"ya. Gündelik gerçeklik için­ de uyanıp kendi kendine "sadece rüyaymış!" diye oh çekerken. şu­ dur: Bilinçdışımızda. s. Olay katastrofik zirvesine ulaştığı zaman. bir bürokrat olduğunu düşleyen dev bir kelebek olan kahramanı gibi. polis müfettişi olan arkadaşından bu cinayetle ilgili soruşturmanın nasıl gittiği konusunda bilgi alır.32 YAMUK BAKMAK 9 GERÇEKLİKTEN GERÇEĞE 33 "ÇOK ŞÜKÜR. olayların bütün katastrofik gidişatım kahramanın gördüğü kötü bir rüyadan ibaretmiş gibi yeniden düzenleyen radikal bir perspektif değişikliği devreye sokulur. Steven Spielberg'ün Güneş İmparatorluğu filminde aslında Jim olduğunu düşleyen bir uçak olan Jim gibi ya da Terry Gillian'ın BrazH'inm aslında bir insan. sokaktaki güzel bir kumralın camdaki yansımasıyla örtüşünce portre canlanır. SADECE RÜYAYMIŞ!" Peki içerisi büyüklük bakımından neden dışarısını geçer? İçerinin bu fazlası neleri içerir? Şüphesiz fantazi mekânını içerir: Örneğimizde. arada olup bitenleri geri dönüşlü olarak bir kurgu haline getirir. Lacan'ın da sıkça alıntıladığı Zhuang Zi ve kelebek rüyasından* uyarlayarak söylersek. telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. böyle geri dönüşlü bir kurgusallaştırma etkisi yaratmak için. arzumuzun gerçeğini gözden kaçır­ maya dayalı bir yanılsama olduğu ortaya çıkar. bir ideolojik konformizm edimi olarak görünecektir. biz kendimizi bir­ denbire. Felakete giden yolun. profesörün (herkes gibi normal bir insan olmayla ilgili) rüyasını sürdürmek için. Vitrindeki Kadın bunu. nezih. Birkan. Lacan. 61. aslında katil değil herkes gibi normal bir adamım. yine başlangıç nokta­ sında bulana kadar çizgisel bir biçimde ilerler. "sadece rüyay­ mış. Ölü oğ­ lu karşısına çıkıp onu "Baba. günlük hayatında. Ailesi tatile gittikten sonra. görevli onu saat on birde uyandırır). arzumuzun gerçeğinde. Rahatlayan profesör. karşımızdaki bir an bir katil olduğunu düşleyen sakin. Demek ki bu toplum­ sal gerçeklik. sadece nezih. bildik kibar. Hollywood kurallarına verilen bir taviz olarak gör­ mememiz gerekir. Profesör daha sonra kadınla ilişkiye girer. bir kavga sırasında onu öldürür. Filmin mesajı teselli edici değildir. Gelgeldim. bizi başlangıç noktasına geri döndüren kurgusal bir yan yol olduğu ortaya çıkar.

Bu tür usta işi "parano­ yakça" hikâyelerin ortak noktası. süperegoya ait yasanın müstehcen figürünün yeni bir versiyonunu görmek zor değildir.çeşitleme Isaac Asi- mov'un "Şakacı" adlı kısa öyküsünde bulunur. Psikanalizin sunduğu gündelik gerçeklik imgesidir bu: Travmanın gayet beklenmedik ve olumsal bir biçimde açığa çıktığı herhangi bir anda yıkılabilecek has­ sas bir denge. Travmalar gömülü kalır ve aile masalsı yemek sofrasının başında mutlu bir biçimde yeniden birleşir. kötücül. "dünyanın so­ nundan. üstelik bunu tam da söz konusu Öteki'nin "özerkliği"nden bah­ setmeye başladığı. keyif . tam da içerinin dışarıyla ilişkili olarak sahip olduğu bu fazla olarak.kuşların acımasız ve müstehcen. "asli şaka"yı. "Gerçeklik" (beyaz fon yüzeyi.34 YAMUK BAKMAK GERÇEKLİKTEN GERÇEĞE 35 üyeleri avdan dönmektedir.sürecine en saf ha­ liyle tanıklık etmek istiyorsak. iki uyanış ya da iki patlama arasındaki mekân. yani şakalarda ya da rüyalarda olduğu gibi. an­ lamsız bir olumsallık yoluyla." der. bildik yüzeysel aile sohbeti düze­ yinde kalır. bir "Ötekinin Ötekisi"nin varoldu­ ğu imasıdır: Büyük Öteki'nin (simgesel düzenin) iplerini elinde tu­ tan. Eğer bu çöküş -gerçek/gerçeklik bariyerinin çöküşü. binlerce şakayı iyice ana­ liz ettikten sonra. Randall'ı sorgulayan esrarengiz ko­ mitede. düşüncelerimizi kontrol eden. bu komitenin üyelerinin kutsal Kuş'a tapmaları. hayatının son on yılında ürettiği resimlerin yolunu izlememiz yeterli olacaktır. kör. insan zekâsının tam da şaka yapma ye­ teneğiyle birlikte başladığı sonucuna varır. paranoyakça kurgu kendimizi sağaltma. "kendiliğinden ortaya çıkıyormuş gibi görünen şakalar yoluyla bizi manipule eden Öteki ya da Heinlein'ın romanında oldu­ ğu gibi dünyamızın onun fantazi yaratımı olduğu sanatçı.gerçeğinden kaçmamızı. o abes. yani insanüstü zekânın (Tanrı'nın) insana ilk şakayı ileterek yeryüzündeki hayatın gidişatına müdahale ettiği noktayı tecrit etmeyi başanr. biçimsel yapısı bakı­ mından. simgesel düzenin kurucu budalalığından kaçmamızı sağlar. Bu tema üzerindeki en esprili -esprinin kendisiyle. Birdenbire arka planda bir patlama sesi duyulur ve bu patlama konuşmayı tehlikeli bir mecraya sürükler. beyaz bir fon üzerindeki basit bir siyah kareyle sunduğu ilişkidir bu. Lacan. Heinlein "deli bir Tanrı"nın müstehcen hâkimiyeti altındaki bir dünyayı öne çıkaran bu Kafkaesk bakış açı­ sından kaçar. "Öteki'nin var olmadığı" (Lacan) -tutarlı. sadece. geometrik bir soyutlamayla. kurmaca olduğu anlaşılan mekân. Bu resimlerin değişmez bir "tema"sı vardır: Hepsi sadece gerçek ile ger­ çeklik arasındaki ilişkiye dair bir dizi renk çeşitlemesinden ibarettir. Kafkaesk Mahkeme'nin. Böyle paranoyakça bir kurguyla karşılaştığımızda Freud'un uya­ rısını aklımızda tutup onu "hastalığın" kendisiyle karıştırmamız ge­ rekir: Tam tersine. konuşan öznenin bilinçli niyeti dışın­ da bir anlam etkisi ürettiği noktalarda yapan gizli bir öznenin var ol­ duğu iması. süperegoya ait bir failin cisimleşmiş hali iş­ levini gördüklerini doğrular. Heinlein'ın romanındaki Acme binasının var olmayan on üçüncü katının aynısıdır: Arzumuzun hakikati ancak bu kurgusal me­ kânda. içinde nesnelerin görünebileceği açık mekân) tutarlılığını. ama bu sefer tehlikeli mecraya girmek yerine. bu ikame formasyon yoluyla kendimizi gerçek "hastalık"tan. var olmayan on üçüncü katın bu fantazi mekânı olarak kavranmalıdır. baba kırgın bir halde evin birinci katına çe­ kilir ve kendini vurur. Amerikan soyut dışavurumculuğunun en trajik şahsiyeti olan Mark Rothko'nun 1960'larda. Bu "Ötekinin Ötekisi" tam da paranoyanın Öteki'sidir: Biz farkında olmadan bizim ağzımızdan konuşan. ama bunun bedelini evrenimizin bilinmeyen yaratıcıla­ ra ait bir sanat eseri olduğu gibi paranoyakça bir kurgu yaratarak öder. şakalarla il­ gili olduğu için kelimenin tam anlamıyla esprili. Paranoyak­ ça kurgu. PSİKOTİK ÇÖZÜM: ÖTEKİNİN ÖTEKİSİ İçeri ile dışarı arasındaki orantısızlıkla bağlantılı olarak Kafka'yı zikredişimiz kesinlikle tesadüf değildi: Kafkaesk Mahkeme. kapalı bir düzen olarak var olmadığı. suç yükleyici fail. olumsal otoma­ tizmden. hayvanlar âleminden insanlar âlemi­ ne geçmeyi sağlayan başlangıç noktasını. işte bu yüzden hakikat "kurgu gibi yapılanmıştır. Kasimir Maleviç'in ünlü resmi Zamanımın Çıplak Çerçevesiz İkonu' nun. Geri dönüşlü olarak. Şakalar üzerine araş­ tırma yapan bir bilim adamı. ancak ortasındaki "kara delik" (Lacancı das Ding. bütün sırları gün ışığına çıkarmakta ıs­ rar etmiş olan aile reisi. müstehcen. Uzun süredir sumen altında tutulan aile sırları açığa çıkar ve en so­ nunda her şeyi netleştirmekte. bu "başka sahne"de dile dökülebilir. kültürümüzün tahayyülünde -ki buna Hitchcock'un Kuşlar'ı da dahildir. Ama bu patlamanın oyunun başında duyulan patlama olduğu anlaşılır ve aynı konuşma devam eder. simgesel evrenin çöküşünden çekip çıkarma çabasıdır. "özgürleşmiş hiçlik".

bir kan gölünün ortasında ölü bulunmuştur. me­ sela paranoyağa zulüm eden kişi biçimine bürünerek) gerçekliğe da­ hil olduğunda ortaya çıkar.) erojen bölge işlevi görmeye başlar. burun. diyalektikleştirilmeye direnen bir taleptir. çaresiz bir kurtuluş çabasına tanıklık eder hem de sonun eli kulağında olduğunu doğru­ lar. her zaman bedenin yüzeyindeki belli parçalara. Talep hemen her zaman belli bir diyalektik dolayım içerir: Bir şey talep ederiz. Ölümünden hemen önceki tuvallerde. gerçeği gerçeklikten ayıran bariyeri kurtarmaya. Rothko bir gün New York'taki dairesinde. biyolojik olarak belirlenmeyip bedenin anlamlandırıcı bölünüşünün ürünü olan "erojen bölgeler" denilen parçalara bağ­ lı olmalarıdır. bu bariyer yıkıldığında. belli bir talepte ısrar eder. yani röprodüksiyonları üst üste koyup sürekli bir hareket izlenimi verecek şekilde hızla çe­ virecek olursak -sanki Rothko kaçınılmaz ölümcül bir zorunluluğun peşinden gitmiş gibi. (otistik çöküşlerde olduğu gibi) gerçek. "ikinci ölüm"le arasındaki ilişkiden geliyor: "İki ölüm arasında" ortaya çıkan hayaletler bizden koşulsuz . gerçeğin statüsünün merkezi bir eksik haline getiril­ mesi sayesinde kazanır. vb. Bedenin yüzeyinin bazı parçalan.) Bu resim­ lere "sinematik" bir tarzda bakacak olursak. eğer figür ile fonu arasındaki fark kaybolursa. tersine. O halde. 2 Gerçek ve Maruz Kaldığı Değişimler Gerçek Nasıl Geri Döner ve Cevap Verir? YAŞAYAN ÖLÜLERİN DÖNÜŞÜ Dürtü için kullanılan Lacancı matematiksel formül neden SOD'dir? Buna verilebilecek ilk cevap. kare ile ne pahası­ na olursa olsun onun fonu olarak kalması gereken şey arasındaki me­ safeyi korumaya çalışan bir mücadelenin tezahürleridir. ama aslında bu ta­ lep yoluyla başka bir şeyi -hatta bazen talebin düz anlamının reddi­ ni. Eğer kare her yeri işgal ederse. ama aslında bununla neyi istiyo­ rum?" Dürtü ise.kaçınılmaz sona giden bir hat çizebiliriz nere­ deyse. yüzeysel gö­ rünüşün tersine. bir "delilik" alameti olmak şöyle dursun. gerçekliğe taştığında ya da bizatihi ("Ötekinin Ötekisi". gri bir fon ile tehditkâr biçimde bir resimden ötekine yayılan merkezdeki siyah nokta arasındaki bir gerilim olarak resmeder (1960'lann sonunda. bu çatışma hem son. Rothko'nun son dönem resimlerinin hepsi. Şey. gerçeğin (merkez­ deki siyah karenin) her yere taşmasını önlemeye. alengirli diyalek­ tiğe yakalanmayan "mekanik" bir ısrardır dürtü: Bir şey talep ederim ve bunda sonuna kadar ısrar ederim. Bu gerçeğin nihai ka­ nıtı. Bu ayrıma gösterdiğimiz ilgi. Bu simgesel boyut formülde D olarak. tam da arzunun diyalektiğine yakalanmayan. psikotik bir otizm üretilmiş olur. gerçeği gerçeklikten ayıran bariyer. Rothko'nun tuvallerindeki canlı kırmızı ve sarılar yerlerini aşama aşama siyah ile gri arasındaki minimal karşıtlığa bırakır. yani simgesel talep (demand) olarak belirtilir. asgari bir "normalliğin" önkoşuludur: "Delilik" (psikoz). yani gerçeğin dışlan­ ması sayesinde. bedenin simgesel ağa yakalanma biçimi sayesinde erotik açıdan ayrıcalıklıdır. bilekleri kesilmiş vazi­ yette. anatomik konumları sayesinde değil.hedefleriz. Rothko bu mücadeleyi. histerik semptomlarda sık sık karşılaşılan bir olgudadır: Bedenin genelde hiçbir erojen değeri olmayan bir parçası (boyun. Her taleple birlikte. Gelgeldim klasik açıklama yeter­ sizdir: Bu açıklama dürtü ile talep arasındaki mahrem ilişkiyi gözden kaçırır. Bir dürtü. zorunlu olarak şu soru gündeme gelir: "Ben bunu talep ediyorum. yani tam da Heinlein romanının iki karakterinin açık pencerelerinden gördükleri "rüşeym halindeki hayatla ağır ağır zonklayan gri ve şekilsiz sis" ta­ rafından yutulmaktansa ölümü tercih etmiştir. dürtülerin tanımları gereği "kısmi" ol­ maları.36 YAMUK BAKMAK tözünü ete kemiğe büründüren Şey) sayesinde. siyah ile gri arasındaki minimal gerilim yerini son bir kez canlı kırmızı ile sarı arasındaki ya­ kıcı çatışmaya bırakmıştır.

Lacan'a göre. maskenin gizlediği çarpık. Yıllar önce. karısının kafasını kesip bir tepsiye koyar. Televisioriâa "gerçeğin yüz buruşturması"ndan bahseder (Jacques La- tuk öldürülen ve daha sonra vücudunun bütün parçalarının yerine yapay protezler geçirilerek canlandırılan bir polisle ilgili fütürist bir hikaye olan kült film Robocop daha trajik bir tınıdadır: Kendini kelimenin mecazi olmayan anlamıyla "iki ölüm arasında" bulan -klinik anlamda ölmüştür ama aynı zamanda yeni.tıp­ kı Batman filminde Joker'm yüzündeki gülümsemeye benzeyen sabit duruş gibi. mekanik bir bedene kavuşmuştur. savunma değil midir? "Arzu­ lamak" dürtüye teslim olmak demektir .1 Biri komik. Halloween'deki psikotik katilden On Üçüncü Cuma'daki Jason'a uzun bir serinin hâlâ aşılama­ mış arketipi George Romero'nun Yaşayan Ölülerin Gecesi filmidir. bir tür taviz. bu yüzden de arzusuz saf dürtüyü cisimleştirirler. Antigone ile başlayalım. babalarının ölüm yıldönümünde onu anmak üzere yemek masası başında toplanır. bir siborgun "özneleşmesi" motifini görürüz: Kahramanın android kız arkadaşı kendi kişisel tarihini (yeniden) icat ederek "özneleşir". aynı motifi. Nitekim gerçek simgeselleşlirme katmanları altında gizlenen ulaşılmaz bir çekirdek değildir. onun altında yatan şeyde değil. kız kardeş. Asıl dehşet verici olan aptalca sırıtan bir maskedir. kural olarak maske takarlar . Koşulsuz talep olarak dürtü ile iki ölüm arasındaki alan arasındaki bu bağlantı. 10). Ridley Scott'ın Bladerunner'mda. Television. Bahar 1987. Antigone iki ölüm arasın­ daki. ölü baba mezarından çıkar. En derinlerindeki tavrına damgası­ nı vuran şey. talep. basit bir öldürme ya da in­ tikam alma dürtüsünün cisimleşmiş halleri olarak değil. acı çeken. id dürtünün ete kemiğe bürünmüş halinden aşama aşama bir arzu varlığına dönüşür.38 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 39 bir talepte bulunurlar. Hamlet'in kendi kepaze ölümünün intikamını alması talebiy­ le mezarından çıkan babanın hayaleti için de aynı şey söz konusudur. .Antigone'yi izleyip "arzumuza sahip çık­ tığımızda" tam da arzu alanından çıkıyor. psikanalitik etiğin Lacancı "arzundan vazgeçme" düsturuna küçük bir düzeltme yapmayı göze alabiliriz belki: Arzunun kendisi zaten. yüzeydedir . burada.kahraman daha önceki "insan" hayatından parçalar hatırIamaya başlar ve böylece bir yeniden-özneleşme sürecinden geçer. yola gelmez dürtü karşısındaki belli bir teslimiyet. hiçbir şekilde vazgeçmeyi kabul etmeyeceği koşulsuz bir talep üzerindeki ısrarıdır: Kardeşinin usulünce gömülmesi talebi­ dir bu. s. Deyim yerindeyse. Joker kendi mas­ kesinin kölesidir. ondan geriye sadece metalik. karşılanana kadar ölmemiştir. mumlar­ la süsler ve memnuniyetle. Lacan'ın biraz esrarengiz gerçek tanımlan yoluyla bulabiliriz bel­ ki: Lacan. dudaklarında sinik bir gülümsemeyle dolaşan ba­ can. Dürtü ile arzu arasındaki bu ilişkiyle bağlantılı olarak. kurbanlarının peşine beceriksizce. Nitekim bir maskenin statüsü ne imgeseldir ne de simgesel (oynamamız gereken simgesel bir rolü işaret etmez). onun altında aşina olduğu yüzümüzün olduğunu bilmesine rağmen çok korkar . simgesel ve fiili ölümü arasındaki alana girdiği anda üzerinden yüce bir güzellik ışımaya başlar. Bir çocukla yaşanan günlük bir deneyim bunu doğrulayacaktır: Onun yanında bir maske takarsak. Arnold Schvvarzenegger. October. "Baba pastasını aldı!" diye mırıldanır 2 adam ölmesine rağmen. sonsuz bir hüzün tınısına sahip bir ısrarla düşen kişiler olarak betimlenirler (Werner Herzog'un Nosferatu'sunda da vampir. gerçekliğin "yüz buruşturması" olarak kavrıyoruz. evin arkasındaki aile mezarlığından garip bir ses duyulur. Vurula1. kremayla kaplar. Terminatör filminde. gelecekteki asi bir liderin annesini öldürme niye­ tiyle gelecekten günümüz Los Angeles'ma dönen bir siborgu oynar. metonimik bir yerdeğiştirme. onun kör zorlamasına itaat etmeye mahkûmdur . gerçekliğin bir tür aşırı şekilsizleştirilmesidir. İm filmde "yaşayan ölüler" saf kötülüğün. yani cinsel fark insan/android farkıyla örtüşmüştür. bacaksız bir iskelet kaldığında bile talebinde ısrar eden ve hiçbir taviz ya da te­ reddüt emaresi göstermeden kurbanının peşine düşen programlanmış bir robot işlevi görmesinden gelir. cani kız kardeşi öldürür. no. geri çekilme.tabii. 40. kesinlikle gerçek'tk .neden? Bunun cevabını. burada gerçeği. 3. arzu kipliğinden saf dürtü kipliğine geçi­ yor olmaz mıyız? 2. George Romero'nun Creepshow filminde (senaryo Stephen King'in) bir aile. Terminatör arzudan yoksun dürtü­ nün cisimleşmiş halidir. Lacan'ın kadın "erkeğin bir semptomudur" tezi beklenmedik mecazi-olmayan bir değer kazanır: Kız düpedüz kahramanın sinthome'udur. o da bu yaşayan ölülerin dö­ nüşü fantazisidir: Ölü kalmak istemeyip yaşayanları tehdit etmek üzere sürekli geri dönen bir kişi fantazisi. adamın doğum günü kutlaması sırasında durmadan tekrar et­ tiği "Baba pastasını istiyor!" talebine karşılık kafasına vurarak onu öldürmüştür.sanki maskenin kendisinde ağza alınmaz bir kötülük vardır.3 Popüler kültürden bu kadar kolayca örnekler bulunabilmesi şaşırtıcı sayılmamalıdır: Eğer "çağdaş kitle kültürünün temel fantazisi" adını bütünüyle hak eden bir olgu varsa. Birdenbire. acı çeken yüz değil.ölüm dürtüsü yüzeydeki bu deformasyondadır. "sentetik tamamlayıcısı"dır. popüler kültürde de görülür. Bu figürün korkunçluğu. Saf dürtünün bu cisimleşmiş halleri. diğeri acıklı-trajik iki filmde daha aynı motifin iki versiyonuyla karşılaşırız.

Totem and Taboo. biz onları usulünce gömene kadar. Gelgelelim. bu engel olmasa tam anlamıyla keyif sürebilmemiz olasılığını açık bırakır. "Yaşayan ölülerin dönüşü" ise usu­ lünce yapılmış bir cenaze töreninin tam tersidir. Simgeselleştirmenin bizatihi simgesel cinayetle aynı kapıya çık­ tığını söylemek âdet haline gelmiştir: Bir şeyden bahsederken. ölüler simgesel geleneğin metnine kaydedilir. tarihöncesi geç­ mişine yapılan soyoluşsal bir yansıtma olarak görülür. Ama keyif zaten. . öl­ müş olmalarına rağmen cemaatin belleğinde "yaşamayı sürdürecek­ leri" konusunda teminat verilir. tam da konuşan bir varlık olduğu için keyfe ulaş­ masının mümkün olmadığıdır. yani ilk baba miti. Her zaman. elbette. Bu çiftleme neden zorunludur? Oidipus mitinde. Lacancı teorinin klişelerinden biri. Paris: Le Point Hors-Ligne. Bu olayların kurbanlarının gölgeleri. onun gerçekliğini askıya alır. bu dönüşüm. keyif en nihayet menzilimize giriyor değildir. HAYVAN MEZARLIĞININ ÖTESİNDE Oidipus miti ve Totem ve Tabu'nun ilk baba miti. c. imkânsızdır. 1988. sözgelimi Elm Sokağında Kâbus'taki Freddie gibi acıma­ız intikam ile çılgın gülüş arasında bölünen o müstehcen ve intikamcı Keyfin-Babası figürü kılığına bürünerek geri dönen belli bir kalın­ tı vardır. iki mitin fena halde asimetrik. Catherine Millot. bu dahil ediş. 1996. Nobodaddy. bizatihi tarihi kurmuş olan "asli cürüm". kaybın kabulünü içerirken. İki bü­ yük travmatik olay. yirminci yüzyılda ölülerin dö­ nüşünün numunelik örnekleridir. Aynı şey. Her iki oyunun olay örgüsünde de usulünce yapılmamış cenaze törenleriyle karşılaşı­ lır ve "yaşayan ölüler" -Antigone ve Hamlet'in babasının hayaletisimgesel hesapları kapatmak üzere geri dönerler. geride her zaman belli bir artık bırakır. kurtuluşu özleyen melankolik. İlk baba miti bunun ne­ redeyse taban tabana zıttıdır: Baba katlinin sonucu bir engelin kaldı­ rılması değildir. Bkz. Sigmund Freud. yani tam da yasaklayıcı fail rolünü üstlenen figürde cisimleştirerek Oidipus mitini tamamlar — daha doğrusu bu mite ekle­ nir. İşte tam da bu neden­ le cenaze töreni simgeselleştirmenin en saf halini örnekler: Bu tören sayesinde. 13. onlara. hatta birbirlerine karşıt oldukları görülecektir. yani Freud'un Totem ve Tabu'da (yeniden) inşa et­ tiği "ilk baba"nın öldürülmesi için de söylenebilir4: Babanın öldürül­ mesi simgesel evrene dahil edilir. çoğunlukla aynı mi­ ­in iki versiyonu olarak kavranır. O zaman bu olguya dair naif ve temel bir soru soralım: Ölüler niye geri dönerler? Lacan'ın cevabı popüler kültürde bulunanla aynı­ dır: usulünce gömülmediÜeri için.5 Oidipus miti. konuşan varlığın. Gelgelelim daha yakından bakıldığında. yasak keyif meyvesine ulaşmayı geri çevrilemez biçimde meneden simgesel yasa faili şifa­ lıyla ölü baba hüküm sürer. 5. bu imkânsız keyfi müstehcen Keyfin-Baba­ sı figüründe. Demek ki yaşayan ölülerin dönüşü fiziksel yok oluştan sonra bile baki kalan belli bir simgesel borcu temsil eder. Ba­ ba katlinden sonra. acı çeken bi­ ridir).40 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 41 sit bir şer makinesi değil. Babanın-Adı de­ nen simgesel fail sıfatıyla hüküm sürmeye başlamıştır. 4. keyfe (yani enseste. kendi içinde. Türkçesi: Totem ve Tabu. simgeselleştirme sürecindeki bir bozukluğun alametidir. ölülerin dönüşü geleneğin metninin içinde uygun yerlerini bulamadıklarına işaret eder. ölü babanın yaşayandan daha güçlü olduğu ortaya çıkar. Babanın-Adı sıfatıyla. Baba figürü. Totem ve Tabu'ddki ilk baba miti. yani cenaze törenlerinde bir şeyler yanlış gittiği için. ölüler bazı ödenme­ miş simgesel borçları ödetmek üzere geri dönmektedirler. Yanılsama. Bkz. öznenin bireyoluşunun temel ifadesi olarak Oidipus mitinin mitik. Ölülerin geri dönüşü simgesel ayindeki. parantez içine koyarız. Lacan'm Antigone ve Hamlet'ten çıkardığı temel ders budur. çünkü ölü baba. tam anlamıyla keyif sürebilen en azından bir öznenin (bütün kadınlara sahip olan ilk babanın) var olduğu yanılsamasıdır. Londra: Hogarth Press. baba katlinin bu engeli ortadan kaldıracağı ve böylece yasak nesnenin keyfini tam olarak çıkarmamızı sağlayacağı şeklindedir. keyfin yasaklan­ ması. ölümlerinin travmasını tarihsel belleğimize yerleştirene kadar "yaşayan ölüler" olarak peşi­ mizden gelmeyi sürdüreceklerdir. anneyle cinsel ilişkiye) ulaşmamızı önleyenin yasaklayıcı fail sıfatıyla baba olduğu öncülüne dayalıdır. 1953. içkin imkânsızlığa sim­ gesel bir yasak biçimi vererek bizi bu açmazdan kurtarır. Cenaze töreni belli bir uzlaşmayı. son kertede. İstanbul: Sos­ yal. holokost ve gulag. The Standard Edition ofthe Complete Psychological Works ofSigmund Freud (bundan böyle SE olarak zikredilecek) içinde. Alttaki ima. hâlâ dışsal bir engel işlevi görür. Tam lersine.

livre VII: L'ethiaue de la psychanalyse. Stephen King'in Hayvan Mezarlığı -ki belki de "yaşayan ölülerin dönüşü"nün nihai romansallaştınlışı sayılabilir. en radikal sapıklıktır. sırf onu geri alabilmek için ebediyen lanetlenmeyi göze alır. iki küçük çocukları altı yaşındaki Ellie ve iki yaşındaki Gage ve kedile­ ri Church'le birlikte. Bu da Deleuze'ün Lacan'ın "oidipalizmi"ne karşı giriştiği polemiğin zayıf noktasını saptamamıza yardım­ cı olur. Paris: euil. fenci Louis'in kollarında ölür. Birkaç gün sonra Church yoldan geçen bir kamyonun altında kalır. Creed'in modern. mahvoluş terimiyle adlandırılır: "Bizler ate'nm ötesinde ancak kısa bir süre kalabiliriz. Aşılmaması gere­ ken bariyer de. Babanın-Adı sıfatıyla hüküm sü­ ren baba. Üzerinden sürekli kamyonların geçtiği bir otoyolun yakınla­ rında büyük. üniversite revirinde çalışmak üzere Maine'deki küçük bir kasabaya taşınan genç bir hekim olan Louis Creed'in hikâ­ yesidir. yasalar ve kurallar koyularak kesinlikle azaltılamayacağıdır. konforlu bir ev tutarlar. Antigone işte buraya gitmeye uğraşıyor.müstehcen hayalet figürü olarak geri dönen ölü baba motifini bir tür tersine çevirmeye tabi tuttuğu için bizi özellikle ilgilendirir. bir öğ6. yasaklayıcı failin konuştuğu yerde yoğunlaşmış olmayıp doğası gereği imkânsız oldu­ ğunu kabul etme meselesidir. oya Creed normal bir cenaze törenini kasten baltalar. kısa bir süre sonra. Faustçu kahramanın mantı­ mı temsil ettiği bir tür doğru yoldan çıkmış Antigone'dir demek ki. New York: Viking Press. ama ertei gün geri döner . Gilles Deleuze ve Felix Guattari. yani babanm versiyonu diye yazmayı ter­ cih eder. Kasabaya varışlarından kısa bir süre sonra. Kedi gömülür. tabii çoktan ölmüş olduğunu bilmemesini saymazsak.6 Deleuze ile Guattari'nin hesaba katmayı başaramadıkları şey. Şey'in yasak alanıdır. babanın en baştan beri ölü olduğu­ nu -yani hiçbir zaman yaşamadığını. iutfakta tek başına oturmuş kâğıt oynamakta ve karısının dönüşünü eklemektedir. her açıan eski haline benzeyen bir yaşayan ölüdür. "verimsiz". 305. keyfin bir kısmının daha en baştan yitirilmiş olduğunu.42 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 43 bu haliyle Keyfin-B abası figürü. ama küçük Gage bir canavar çocuk olarak geri döüp yaşlı Jud'u ve sonra annesini öldürünce babası onu tekrar öldür. en güçlü anti-Oidipus'un. bu efer her şeyin düzeleceğine inanmaktadır. "katı" baskısının yerine akılcı bir biçimde ka­ bul edilen feragatler. karısı Rachel. Antigone'de bu bariyer Yunanca ate.kendi içinde zorunlu olarak çiftlenmiştir. pere-version. Roman sona ererken. s. Bu uyarının dikkat çektiği yer tam da "iki ölüm arasındaki" yer. otoritesini ancak süperegoya ait Keyfin-B abası figürüne yaslanarak kullanabilir. 1986. Creed bir başka kamyon tarafından ezilen oğ­ lu Gage'i gömer. .oğ­ lunun cani bir canavar olarak geri dönmesine neden olur. "Ne kadar gitmen gerekirse gereksin. iğrenç bir haldedir."7 ölen öğrencinin kâhince uyarısı. (Romero' ıııın filmindeki yaşayan ölüler gibi) "varlığın acı çekmekte ısrar etti­ ği" yasak sınır-bölgedir. onun sözde "akıldışı". ntigone kardeşinin usulünce gömülmesi için kendini feda eder. Oidipus'un kendisi olduğudur: Oidipal ba­ ba -simgesel yasanın faili sıfatıyla. Le semiııaire. yaşlı komşuları Jud Crandall onları evlerinin arkasındaki korulukta bulunan. Jacques Lacan.bahseder. Bu Creed figü7.göz ardı eden nörotik bir fantazidir.bu bağımlılığı yüzündendir ki Lacan sapıklığı (perversiori). Daha ilk gün. Ama Creed gömütlüğe karısının cesediyle bir kez daha döner. otoyoldaki kamyonların çarptığı kedi ve köpekle­ rin gömüldüğü "Hayvan Mezarlığı"na götürür. Creed kendini bariyerin arkasındaki bu mekâna doğru karşı konmaz bir biçimde çe­ kiliyor hissettiğinde anlam kazanır. "çokbiçimli sapıklığı" kısıtlayıp onu jenital yasaya tabi kılan simgesel fail olarak davranmak şöyle dursun. Oğluna olan sevgisi o kadar sınır­ sızdır ki ate bariyerinin bile ötesine geçip helak alanına uzanır . Bundan çıkarılacak ders. Hayvan Mezarlığı. sadece oidipöncesi. Bkz. Antigone'nin karşısına çıkarılan bariyerdir. Bariyerin yıkılmaması gerek" der. Anti-Oedipus. Creed'e Hayvan Mezarlığı' in ardındaki sırdan -kötücül bir ruh olan Wendigo'nun yerleştiği es­ ki bir Kızılderili gömütlüğünden. Roman. Kedinin ölümünün küçük Ellie'yi ne kadar sarsacağının farkında olan Jud. Ölüyü ebedi huura terk etmek yerine onu yaşayan ölü olarak geri dönmeye kışkır­ tan sapkın bir cenaze ayini yapar. süperegonun baskısının. tek fark içine kötü bir h yerleşmiş gibidir. yani heluk. Gelgeldim. öldükten sonra aniden doğrulup Louis'e. Mesele daha çok. 1977.leş gibi kokmaktadır. İşte tam da Oidipal babanın -düzen ve uzlaşmayı garanti altına alan sim­ gesel yasa failinin. tam keyfin "başka bir yerde". öteye gitme. Babanın "versiyonu" ya da Baba'ya yöneliş.

ama bunu iş işten geçtikten sonra. aslında pek de önemi olmayan. en sonunda elbette eyleme geçen. eylemi simgesel amacını gerçek­ leştirmeyi başaramayacak hale geldikten sonra yapan Hamlet'in tereddütü ve takıntılı şüphesine. oradan da bütün meselenin önemsiz bir uygunsuzluk gibi.g. da­ ha hümanizm diye bir şey ortaya çıkmadan önce ortaya koyduğunu söylemiştir." gibilerinden rahatlatıcı bir düsturla özetlenemez. Yine de. Olduğundan-hafif-gösterme böylece babanın bedeninin gerçeği­ nin yarattığı "leke"yi dikkate almanın özgül bir yolu haline gelir: "Leke"yi tecrit et. hoşgörülü "resmi ego'ları da ardında her türlü hazzı önleyen bir 9 kural ve ketlemeler ağını gizlemektedir. 9. ama heyecana lüzum yok. Harry'yle Başımız Belada'daki karakterlerin açık. hümanizmin kendi kendini yıkıcı boyutunu önceden. eyvallah. simgesel bir "hesap kapama"nın eşlik etmediği gerçek bir ölümün hikâyesidir. Hi­ kâyenin sahip olabileceği tek son Harry'nin simgesel ölümüdür: Ni­ tekim hesap görülebilsin. nasıl ta­ kıntılı kural ve ketlemeler. 319. Köyün toplumsal hayatı devam eder.Baba öldü. Bkz. daki aynlığm ürünü olan simgesel bir borçtan doğuyorlarsa ("Sıçan Adam"ın babası "aralarındaki hesap kapanmadan" ölmüştü). altta yatan travmatik bir komplek­ sin takıntılı bir biçimde nötrleştirildiğini gösterir. Sofokles'in bize avant la lettre bir hümanizm eleştirisi sunduğunu. sonuç olarak. Hamlet'in uygunsuz bir zamanda öldürülen babası da günahkâr kalır. Harry'nin sorununun Hamlet'inkiyle aynı olduğunu hatır­ lamamız gerekir (Hamlet'in kusursuz bir takıntı vakası olduğunu vur­ gulamaya gerek var mı?): Hamlet. hazcı bir tavrı da yan­ sıtmaz. Sigmund Freud. babanın gerçek ve simgesel Ölümü arasınS. hoşgörülü. gündelik hayata ait huzurlu bir durumu unheimlich'e (tekinsize) çe­ virmek şöyle dursun. yaptığı bu canavarca hareketle. ölüm ve cinsellik. hatta neredeyse vaka-i adiyeden küçük. sanki ciddi bir şey değilmiş gibi davran." Lacan Antigone ile il­ gili olarak. zira her birinin kaderi bir şekilde Harry'ye bağlı olan küçük köylü topluluğu onun cesediyle ne yapacaklarını bilmemektedir. günlük işlerini yaparlar. Böylece "Batı uygarlığının simgesel borç konusunu ele alırken kat ettiği yolu ölçebiliriz: Yapılması gereken işi sorgulanamayacak. "Notes upon a Case of Obsessional Neurosis". sükûneti­ ni bozma . insanlar hal hatır sormayı sürdürür. daha geniş toplumsal bağlar kurmayı sağlayan hoş bir vesile gibi ele alındığı.A. İngiliz mizahının temel bir bileşeni görülebilir. c.y. marjinal bir sorun işlevini görür. ama yine de olduğundan-hafif-göstermenin bile kesin bir ketlenmenin var olduğunu (bu ketlenmeyi Hamlet'te ya da Antigone 'de de aramamız boşuna olacaktır) açığa vurdu­ ğu "Harry'nin derdi"ne varan yoldur bu.. hayatın sakin akışını bozan travmatik bir şeyin. "Harry' nin yol açtığı dert" de bedeninin simgesel düzeyde ölmeksizin mev­ cut oluşundan gelir. ama hiçbiri insan kadar korkunç değil.8 BİR TÜRLÜ ÖLMEYEN CESET Neyse ki. SE. Tıpkı Freud'un "Sıçan Adam" analizinin sonlarında betimle­ diği takıntılı kişilik gibi. Aslında. Tann'yla günah çıkartmadan karşı karşıya gelir. ölüler iyicil demesek bile daha eğlence­ li biçimlerde de geri dönerler. hafif ve boş şeylerdir. filmden alınacak hisse "hayatı fazla ciddiye almayalım. son tahlilde. Antigone'nin şu satırlarına anlam vermek üzere tasarlanmıştır adeta: "Dünyada birçok korkunç şey var. Hitchcock Harry'yle Başımız Belada'yı bir olduğundan-hafif-gösterme egzersizi diye adlandırmıştır. Karakterlerin Harry'nin ce­ sedi karşısındaki ironik mesafesi. Filmin Hitchcock'un diğer filmlerinin temel yöntemini ironik bir biçimde alt üst edişinde. 10. cenaze töreni en sonunda yapılabilsin diye çocuğun cesede tekrar rastlaması kararlaştırılır. Bu film­ de Hitchcock'un ünlü "McGuffin" rolünü oynayan Harry'nin cesedi. Filmin altbaşlığı "Bir Türlü Ölmeyen Ceset" ola­ bilirdi. "leke"nin ortaya çıkışı işlevi görmek şöyle dursun. cesedin başında buluşmak için sözleşir. "Leke" .44 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 45 rü. ka­ bul edilmiş bir şey olarak gören. Kreon'un Antigone'ye kardeşini gömüp cenaze törenlerini yapmayı yasaklamasıyla başlar. s. Polonius ve Ophelia gerekli törenler yapılmadan gizlice gömülürler. Hitchcock'un Harry'yle Başımız Belada I The Trouble with Harry filminde olduğu gibi. Bir adım daha geri atıp aynı sorunun (pekâ­ lâ "Polynices'le Başımız Belada" adı da verilebilecek olan) Antigone' de de karşımıza çıktığını hatırlayabiliriz: Olay. güzelliği ve iç huzuruyla ışıl ışıl ışıl­ dayan Antigone'nin yüceliğinden. Burada. Hayalet işte bu nedenle (yok­ sa sadece öldürülmüş olduğu için değil) geri döner ve oğluna intika­ mını alması emrini verir.

c. başka hiçbir sistemin ondan daha iyi olmayacak oluşudur. aralarındaki tek farkın da bu ek unsurların artık kapalı bir bütünlüğün unsurları işlevini görmemesi olmasından hareket eden bir oyun söz konusudur." Ekolojik kriz karşısında günümüzde takınılan tavır bu yarılmanın ku­ sursuz bir örneğidir: Artık iş işten geçmiş olabileceğinin. tam da bu "hepsi-değil" (pas-touf) boyutunu araştırmakta yatar. Demokrasiyi yolsuzluk." Bu cümle. simgesel etkisinin böyle bloke edilişinin en kusursuz ifadesi. demokrasinin "en iyi" ol- dıığu sonucuna varamayız. geneli kapsayan bakış açısından bakıldığında felakettir. ondan iyisi olamaz. Önermeyi "en"lerle formüle etmeye kalktığımız anda. "hepsi-değil" ka­ tegorisine taşınıp unsurları tek tek birbirleriyle karşılaştırılır karşılaş­ tırılmaz. GERÇEĞİN CEVABI Gelgelelim. o bildik "felaket ama yine de ciddi sayılamaya­ cak durum" paradoksudur. Nite­ kim "Harry'nin derdi".hem de sadece fiziksel anlamda değil. de­ mokrasiyi "en kötü" ile nitelemeye başlarız. s.. 257. Lacancı gerçeğin oynadığı rol son derece muğlaktır: Ta­ mam. Burada eklenebilecek unsurların genel "mümkün bütün sistemler" grubuna dahil olanlarla aynı olması. 1968' de Paris binalarının üzerine yazılan "Gerçekçi Ol. sorgulanan unsurun (demokrasinin). Freud Amatör Psikanalizi Sorunu'na yazdığı "Sonsöz"de. simgesel inancımızın çerçevesi içinde "imkânsız" görü­ nen şeyi isteyerek başımıza gelmiş olan felaketin gerçeğiyle yüzleş­ meye ehil olmaya yönelik bir çağrı olarak anlamamızı sağlar. hiçbirinin ondan iyi olmadığı anlaşılır.'"10 Erkeğin semptomu olarak kadının mantığı da buradan gelir: Dayanılmazdır . yani onla yaşamak daha da güçtür. ama. demagoji ve otorite zayıflığına yol açan bir sistem olarak görüp ka­ ralayanlara cevap olarak Churchill şöyle demişti: "Demokrasinin mümkün bütün sistemlerin en kötüsü olduğu doğrudur.yani. İlk öncülü bize. birkaç kuşla ilgili abartılı bir kaygıdan ibaretmiş gibi davranırız. Gerçeğin cevabından herhangi bir destek alma­ yan bir günlük hayat nasıl olurdu? Gerçeğin bu diğer veçhesini ör­ neklemek için. ciddi bir sorun bile sayılmaz. aynı za10. Nitekim olduğundan-hafif-göstermenin anahtarı (gerçek) bilgi ile (simgesel) inanç arasındaki yarılmada yatıyormuş gibidir: "(durumun felaket olduğunu) gayet iyi biliyorum. "hiçbir sis­ temin ondan iyi olamayacağı"ndan çıkarak. The Question ofLay Analysis. İmkânsızı İste!" sloganını da. aralarında en kötüsü gibi görün­ düğü "mümkün bütün sistemler" gruplaşmasını sunar. Jim'in temel sorunu hayatta kalmaktır . ama "hepsi-değil" boyutunu hesaba kattığımızda. . İşte bu nedenle Lacan bizi "en kötü üzerine bahse girme"ye (pa­ rter sur le pire) davet eder: (Genel çerçeve içinde). demek ki aynı" mantığına dayalıdır. sorgulanan unsurun idare ede­ bilir konumda olduğunun anlaşıldığını belirtir. ama aynı zamanda bu dengenin destekçi­ si işlevini de görür. (ona inan­ mıyorum ve ciddi değilmiş gibi davranmaya devam edeceğim). onla birlikte yaşamak imkânsızdır. "en kötü" gibi görünenden daha iyisi olamaz. Freud'un döneminde "Viyana felsefesi" denen şey. 20. tam bir felakettir. 'Yine de' diye cevap verdi beriki. demokrasi en kötüsüdür. ama onu tek tek diğer teoriler­ le kıyasladığımızda. İkinci öncül ise "mümkün bütün sistemler" gruplaşmasının her şeyi kapsamadığı­ nı ve eklenebilecek unsurlara kıyasla. aynı "hepsi-değil" paradoksunu kadınlarla ilgili olarak yeniden üretmiştir: "Bir adam başka bir adama cinsi latifin zaaflarından ve müşkülpesentliğinden yakmıyordu. 'türleri­ nin en iyileri kadınlar. günlük hayatlarımızın dengesini bozan travmatik bir geri dö­ nüş formunda ortaya çıkar.. "Hepsi-de§U"i hatırlatmanın uygun bir yoludur. ama bütünleştirilmemiş si­ yasi sistemler dizisi içinde. Nitekim. Lacancı psikanaliz şüphe­ siz "en kötüsü"dür. "01duğundan-hafif-gösterme"nin bir başka yorumu da Winston Churchill'in ünlü paradoksunda bulunabilir. Sigmund Freud. SE. çoktan fe­ laketin (Avrupa ormanlarının çektiği ölüm sancıları bu felaketin ha­ bercisidir) eşiğinde olduğumuzun pekâlâ da farkındayızdır. Jim'in hikâyesini anlat­ tığı Güneş İmparatorluğu filmini hatırlayalım. birkaç ağaçla. "her şey mümkün. ondan hoşu yoktur. Aynı kodlama. ama yine de buna inanmayız. Ortodoks psikanalitik geleneğin genel çerçevesi içinde. "01duğundan-hafif-gösterme"nin sırrı. Sanki düpedüz hayatta kalmamızla ilgili bir so­ run değilmiş de söz konusu olan. sorun. avantajı kesinlikle kıyaslama kipiyle sı­ nırlıdır.46 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 47 nin böyle tecrit edilişinin. Steven Spielberg'in Şangay'da İkinci Dünya Savaşı' nın kargaşasına yakalanan bir İngiliz oğlanın. mizahi Viyana gazetesi Simplicissimus'daki bir diyalogu hatırlayarak. Yönetim sistemlerinin bütünlüğüyle bağıntılı olarak.

Paris: Navarin. Yine içe­ riyi dışarıdan ayıran bir bariyer. Ruth 11. Çin'deki günlük hayatın kaos ve sefaletini. Jim. esir kampında bir İngiliz kadın öldüğünde de ortaya çı­ kar. sonra ölü İngiliz kadının açılan gözleri. Tamamen olumsal olmasına rağmen öznenin kendi kadiri mutlaklığına duyduğu inancın doğrulanması. simgeselleştirmenin temel "fallik" jestini tekrarlamak. tutarlılığını garanti altına aldığı bir tür piyon rolünü oynamadığı hiçbir simgesel iletişim yoktur. Aspects du malaise dans la civilisation içinde. filmin sonuna doğru Hiroşima'ya atılan atom bombasının göz kamaştırıcı ışığı. Jim'in (toplumsal) gerçekliği ailesinin tecrit edil­ miş dünyasıdır. Filmin sonuna kadar savaşın kendisinin dikkatsizce verdiği ışık sin­ yalleri yüzünden çıktığına inanır. Güneş Imparatorluğu'mm kamptaki günlük yaşamı betimleme biçimini düşünelim: El arabaları üzerinde neşeyle bayırdan inen çocuklar. ailesinin Rolls Royce'unun penceresinden bir tür sinematik "yansıtma" gibi. otoma­ tik olarak bu ateşin sorumluluğunu üstlenir. 1988. geleneksel Hollywood kurallarına göre. tarihimizin gerçeğinin/imkânsızının travmatik nokta­ sını oluşturan toplama kamplarını nostaljik bir nesne olarak sunmasından geliyor kuşkusuz.48 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 49 manda hatta öncelikle psişik anlamda. ölümcül ilişkinin nedeni işlevini gören aşk iksiri de aynı "gerçeğin cevabı" işlevini görürler. gerçeğin cevabıyla bağlantılı olduğunu görürüz. Bu "gerçeğin cevabı". Jim'in bu gerçeklik kaybına. desteklenmesi olarak algılanan "küçük bir gerçek parçası" olmalıdır her zaman. tam da "gerçeklik hissi"ni korumak için. ve en nihayet. toplama kampı bu imgeyle sunu­ lur. Jim'le ailesinin sığındığı oteli vurup darmadağın ettiği andır bu. Jonathan Hoag'ın Nahoş Mesleği'ndeki gibi araba penceresiyle cisimleşen bir bariyer keşfederiz. 12. Güneş Imparatorluğu'rma ironik-sapıkça başarısı. yani mutlak güçsüzlüğünü kadiri mutlaklığa çevirerek gerçeğin devreye girişin­ den kesinlikle kendini sorumlu görmektir. yani dünyası. Bu tersine çevirmenin ya­ şandığı ânı tam olarak belirlemek mümkün: Japon savaş gemisinden açılan top ateşinin. Jim kadına umutsuzca masaj yapar ve kadın ölmüş olmasına rağ­ men kan dolaşımının uyarılması yüzünden gözlerini bir anlığına açınca Jim vecde kapılır. Top ateşi otel binasına vurup babası odaya koştuğunda. "patolojik" denen durumlarla sınırlı olmak şöyle dursun. Toplama kampı yüzyıl başlarında İngilizler tarafından Boerler'e karşı savaşır­ ken icat edilmiş ve sadece başlıca iki totaliter güç (Nazi Almanyası. çamaşırları teslim eden. Bariyer yıkıldığında. Filmin en başında Çin'deki günlük hayatın sefaleti ile Jim ve ailesinin dünyasının karşı karşıya getirildiği sahneleri hatırlamamız yeter (Jim'le ailesinin İngilizlere Özgü tecrit edilmiş dünyalarının rüyayı andıran karakteri. Şüphesiz yirminci yüzyılın travmatik "gerçeği" işlevini. neredeyse otomatik tepki. yani bunu kendisinin su­ çu olarak görür. ellerine benzersiz bir sağaltım gücü veren yeni bir enerjiyle dolduğunu hisseder ve Japon arkadaşı­ nın bedenini hayata döndürmeye çalışır. Jim ümitsiz­ ce "Ben bunu kastetmedim! Sadece şakaydı!" diye bağırmaktadır. onu özgül bir toplumsal koşullar kümesinin sonucu olarak kavramaya -"top­ lama kampı" yerine "Gulag" ya da "holokost" terimini tercih etmeye.bizlere. gerçekle bu şekilde karşı karşıya gelmeye verdiği ilk. Jacques-Alain Miller. çamaşırlarını ütülerken şen sohbetlere dalan hanıme­ fendiler ve onlar arasında sağa sola haber götüren. simgesel evreni kelimenin tam anlamıyla paramparça olduktan sonra "gerçekliği kaybetmek"ten kaçmayı öğrenmesi gerekir. Ateş açılmadan önce.11 Güneş İmparutorluğu'nda bu önce Japon savaş gemisinden açılan ve Jim'in ken­ di verdiği işaretlere "gerçeğin cevabı" olarak algıladığı top ateşidir. .ve bütün bunlara eşlik eden. küçük kasaba hayatının hayat dolu idiline işaret eden müzik. Bir "gerçek parçası"nın. Bu yüzden toplama kampını "göreli" bir şey gibi sunmaya. ölüleri diriltme gücüne sahip olduğundan emindir. Burada. öznelerarası iletişim denen şeyin gerçekleşmesi için şarttır.12 Bizet'nin Carmen'inde sü­ rekli ölüm öngörüsünde bulunan "acımasız kartlar" ya da Wagner'in Trîstan und I solde'sinde. onu biçimlerinden birine indirge­ meye. çoktan gerçeğin dayanılmaz ağırlığından kaçıldığına işaret eder. güçsüzlüğün böyle "fallik" bir biçimde kadiri mut- laklığa çevrilmesinin. Bkz. biraz fazla bariz bi­ çimde vurgulanır). bir işe yarayan ve kendini denizde balık gibi his­ seden Jim . Çinlilerin sefaletini uzaktan algılamaktadır. Aynı abartılı kadiri mutlaklık hissi daha sonra. Jim. Jim özel bir ışığın kendisini aydınlattığını. ABD gibi bir "demokrasi kalesi" tarafından da (İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonları tecrit etmek amacıyla) kullanılmıştır. yani bütün farklı toplumsal sistemlerde "ay­ nen geri dönen" şey işlevini gören bir fenomen. kendi gerçekliğiyle hiçbir sürekliliği olmayan kurgusal bir deneyim gibi seyreder. maskeli ba­ lo kıyafetlerini giymiş vaziyette yerleştikleri limuzinleriyle Çinli mültecilerin kaotik akışı içine daldıkları sahnede.yönelik her girişim. -birçok kayıp zaman im­ gesinin kendilerini arzunun nesne-nedeni olarak sundukları bir postmodern nostal­ ji çağında yaşayan. Stalinist SSCB) tarafından değil. hayatta kalma sorunu başlar. Japon savaş gemisinin ışık işa­ retlerini seyretmiş ve elindeki pilli fenerle onlara cevap vermiştir. "Les reponses du reel". yani o zamana kadar belli bir uzaklıkta tutabil­ diği müstehcen ve acımasız dünyaya fırlatılmış bulduğunda kendini. doğaçlama golf oynayan yaşlı centilmenler. ayakka­ bı ve sebze değiş tokuşu yapan.

"yabancılarca değil kendi araların­ da konuştuklarını zannetmektedirler). her biri hasmının "şebeke"sine bir "köstebek" yerleştir­ meye. görünmez bir el tarafından yönlendirilir. Şeylerin anlamlı olabilme­ leri için. felse­ fi önermelerini örnekleyen "tezli oyunlar" olduğundan bahsederken başvurduğu anlamda) olarak okunabilir. paralel anlatı hatlarının olumsal kesişimlerinin yarattığı ka­ osu düzenleyen mekanizma olarak büyük Öteki'nin komik-iyicil bir yanı da vardır. "onda bir şeyler olduğuna" ikna oluruz. mahallenin ıssız parkı­ na dikilmiş bir heykelin eline bir kâğıt parçası koyan bir çocuk gö­ rür. öteki taraf (kahramanımız) bu olumsallığı "gerçeğin cevabı" olarak. tam tersine. mutlu sonu garantileyen ironik bir biçimde iyicil. onun son dayanağı işlevini görür.) .50 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 51 Rendell'ın son romanlarından biri. simgesel öngörü ağını ümitsizce "gerçek hayatımı­ zın olaylarına bağlamaya uğraşan sonsuz yorum çalışmasını tetikler. Oğlan gittikten soma. "ajan"lardan birinin. adam kâğıdı alır. Kahramanımız bir akşam eve döndüğünde.birbirine paralel olarak an­ latmasından gelir. simgesel evrene dahil edilemeyen anlamsız bir artık işlevi değil. Olumsal gerçek. The Tree ofHands romanlarına da bakılmalı). Bunu bilmeyen kahramanımız. "gerçeğin cevabı"yla ilişkilidir. sıradan "uslu" bir kızın [Rosanna Arquette] birdenbire "vahşi" Madonna karakterine dönüşmesi neden olur.13 Kazara üretilmiş bir "küçük gerçek parçası" (ölü beden) iletişimin başarılı olduğ una tanıklık eder. İlk bakışta hiç alakası yokmuş gibi görünen iki filmi. Anlaşıldı­ ğı kadarıyla. Kahramanımız em­ rini yerine getirebilecek gerçek bir casus şebekesi ile temasa geçtiği- ııi zanneder. Roman. eğer bu anlam net değilse. Romanın cazibesi iki öznelerarası ağı -bir yanda kahramanımız ve onun karısını geri kazanmak için verdiği ümitsiz mücadele. iki öznelerarası ağın olumsal karşılaşması üzerine kuruludur. en azından 13. şifresinin çözülmesini bek­ liyor olmasıdır. iki hat rastlantıyla iç içe geçer ve bu kaotik görünen "karma­ şa". ama katılımcılardan birinin bundan hiç haberi yoktur (gençler mesaj dolaşımlarına bir yabancı­ nın karışmış olduğunu bilmezler. Gençle­ rin "şebeke"si büyük Öteki'ni. iletişimin başarısının onaylanması olarak okur: Dolaşıma bir talep sokar ve bu talep fiilen gerçekleştirilir.bunların ortak yanı ne­ dir? Her ikisinde de. öğrendiği gizli şifreyi kendi yara­ rına kullanmaya karar verir. (Desperately Seeking Susan özellikle ilginçtir. olay örgüsü iki dizinin. simgeselleştirilmeye direnen bir şey. bunun tek nedeni bir kısmının henüz gizli kalması. gençler arasında isteme­ den bir dizi olay başlatır ki bu olayların sonucu da karısının sevgili­ sinin kazara ölmesidir. Aynı zamanda. Rendell'da sık sık görül­ düğü üzere (Lake ofDarkness. keyfi bir şey olan işaretin tersine. Bunlar arasında bir etkileşim. bu me­ sajlar yoluyla haberleşen kişilerin gerçek gizli ajanlar değil. Gerçek burada. Desperately Seeking Susan ile Hitchcock'un son filmi olan Aile Oyunu'na ele alalım . Alamet sözcüğünün kendisi bile. Talking to Strange Men. kahramanımızın bilmediği şey. şeyin kendisi tarafından gösterilir. The Killing Doll. Bu ikisi düpedüz "yer değiştirir"ler ve incelikli bir özdeşleşme oyunu cereyan eder. iletişimin "başarılı bir yanlış anlama" olduğu şeklindeki Lacancı tezi mükemmelen ör­ nekleyen bir öznelerarası gruplaşma kurar. Yani iletişimin iki kutbu asimetriktir. onların bazı "sırları"na ulaşmaya (mesela düşmanlarından bi­ rinin evine gizlice girip kitaplarından birini çalmaya) çalışmaktadır­ lar. bu tema­ yı konu alan bir tür "tezli roman" (Sartre'ın kendi oyunlarının. öte yanda da gençlerin casusçuluk oyunları. şifreler ve kodlar evrenini cisimleştirir ve bu mekanizma körlemesine işleyişi sonucunda bir ceset ürettiğinde. budalaca otomatizmi içinde gösterenin mekanizmasını. casusçuluk oynayan bir grup genç olduğudur: Gençler iki "casus şebekesi"ne ayrılmışlar. "İletişim" gerçekleşir. hevesle bu şifre üzerinde çalışmaya baş­ lar ve epey çaba harcadıktan sonra şifreyi kırmayı başarır. Böylece. üzerindeki şifreli mesajı başka bir yere yazar ve kâğıdı tekrar yerine bırakır. Gelgelelim. çünkü iki hattın karış­ masına. Falcılık ve yıldız fallarında da aynı mekanizmayla karşılaşırız: Bütünüyle olumsal bir rastlantı aktarımın gerçekleşmesi için yeterlidir. gençler ise mesaj dolaşımlarına bir yabancının karıştı­ ğından habersizdirler (kahramanımızın mesajını kendi üyelerinden birine atfederler). ka­ rısının uğruna kendisini terk ettiği adamı tasfiye etmesi buyruğunu veren şifreli bir mesaj yerleştirir. Adam bir rastlantıdan başka bir şey olmayan bu olayı kendi başarılı müdahalesinin sonucu olarak yorumlar. kâğıtta bir casusluk teşkilatının ajanlarına yönelik gizli bir mesaj vardır. Romanın kahramanı. Heykelin eline. karısı yakın bir tarihte başka bir adam uğruna kendisini terk etmiş ol­ duğu için ümitsiz durumda olan genç bir adamdır. bu anlamın bir "alamet" olarak okunabilecek olumsal bir gerçek parçası tarafından doğrulanması gerekir. "Alamet". Birden "her şey anlam kazanır". Gizli şifreleri çözmek hobisi olduğu için. diğeri ise "oyunun mahiyeti"ni bütünüyle yanlış anlar. tamamen şans eseri. anlamsız. ama bu iletişim iki tarafça da yanlış algılanır. bir tür iletişim var­ dır.

The Tree of Hands'in Brechtci tiyatronun tam tersi bir şekilde işlediğini söyleyebiliriz: Roman. bir gerçek parçasına takılması gerekir? Kuşkusuz Lacancı ce­ vap şu olacaktır: Simgesel alan kendi içinde her zaman zaten üstüne çarpı atılmış. İlk bakışta Rendeli. Ama can alıcı nokta. kralın karizmasını. bir başka Ruth Rendeli romanına. neyse ki bu kaidenin bir istisnasını görüyoruz. anne diğer çocuğu ancak ken­ di kendine "Aslında yapabileceğim bir şey yok. tutulmalar. İç içe geçmiş bir dizi ent­ rika ve rastlantıdan sonra. Çılgın büyü­ kanne kaybı telafi etmek için aynı yaşta başka bir çocuk çalar ve onu bunalımdaki anneye bir ikame olarak sunar. acayip ve marazi bir konumu »şama aşama nasıl aşinalaştırdığımızı gösterir. Hatta.bir annenin çocuğuyla kurduğu "doğal" ve "sahici" ilişkide bi­ le. gerçeği simgesel şebekeden ayıran uçurumun aşıl­ mış olduğuna." diyebildiği zaman kabul eder. Bu yapısal zorunluluk.) kehanet alametleri olarak okunur. Başka bir deyişle. feci sonuçlar yaratır. The Tree of Hands'e göz atalım. etkileme gücünün nesnenin kendisine ait ol­ duğu yanılsamasına kurban düşmeliyizdir. nesne-çocuğun yerine başkasının konabildiği anlaşılır. zorunlu koşulunun. çocuk fiilen bana dayatılmış durumda. Pascal'le Marx'ın yaptığı temel ter­ sine çevirme işlemi. "KRAL BİR ŞEYDİR" Burada can alıcı nokta. edimsel etki niye ancak ihmal edilmesi ko­ şuluyla gerçekleşebiliyor? Edimsel mekanizmanın açığa çıkması ni­ ye yarattığı etkiyi ille de mahvediyor? Hamlet'ten uyarlayarak söy­ lersek. Un enfant pour l'autre (Bir Çocuk Yerine Başkası) başlığı. fetişist tersine çevirmeyi "çıkarıp" edimsel etkiye doğrudan bakmaya kalkarsak. yani oraya bizim tarafımızdan yerleştirilmek yerine orada "gerçeğin cevabı" olarak bulunduğu ya­ nılsaması yoluyla yapabilir. Fransızların çevirdikleri romanların başlıklarını değiştirme alışkanlığı. nesne bunu an­ cak her zaman zaten orada olduğu. Bu yöntem. yapı içinde işgal ettiği yerden kaynaklandığı süre­ ce. Ama Rendell'ın öyküsünün vurgusu farklı bir ders verir: Eğer bir nesne libidinal bir mekânda yerini alacaksa. kralın karizmasının tam da kişi olarak kralın dolaysız özelliği olarak yaşanması olduğudur. diye sorabiliriz. Özne ken­ di kendine "nesne keyfi olduğuna göre. Nesne bulunmuş gibi görünmeli. Freudcu dürtü kavramına dair temel bir ders veriyormuş gibidir: Dürtünün nesnesi son kertede önemsiz ve keyfi­ dir . Brecht'in İtildik yönteminden çok daha altüst edicidir. ama bu kez. tebaasının davranışlarının "düşünümsel bir be­ lirlenimi" olarak ya da -söz-eylem teorisinin terimleriyle. bu edimsel etkinin gerçekleşmesinin pozitif. bir imkânsızlık etrafında yapılanmış bir alan olduğu için. Burada Lacan'ın verdiği temel dersi de görürüz: Şey'in boş yerini İn rlıangi bir nesnenin doldurabileceği doğruysa da. işler daha da karışacak. Toplumsal kriz zamanlarında (savaşlar. edimsel güç dağılıp gidecektir. yani gerçeğin kendisinin gösterenin çağrısına uyduğu­ na işaret eder. kişi olarak kralın dolaysız özelliği olarak değil.52 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 53 belli bir noktada. Bunu netleştirmek için." diyemez. sakatlanmış. salgınlar). onu şimdi reddeder­ sem. bek­ lenmedik gök olayları (kuyrukluyıldızlar. . halbuki aslında bu kişi ancak tebaa ona kral muamelesi yaptığı sürece kraldır. bizler ya­ pısal zorunluluk gereği. kral niye bir şeydir (de)? Simgesel mekanizmanın neden bir "şeye". keyfiliği gizli kalmalıdır.simgesel ritüellerinin edimsel bir etkisi olarak tanımlamalarıdır elbette.arzunun nesne-nedeni işlevini görebilmesine rağmen. Her nesne -etkileme gücü kendi dolay­ sız gücü olmadığı. roman biraz marazi bir mutlu sonla biter: Genç anne ikameye razı olur ve "bir çocuk yerine başkası"nı kabul eder. Ama. dış-mahrem (extimate) bir çeirdek. vb. simgesel gerçekliğimizin dayanağı hizmetini gören gerçeğin üretilmiş değil. bulunmuş gibi görünmesidir. "fetişist tersine çevirme" mantığının kişiIcrarası ilişkiler açısından yapılan klasik Pascalcı-Marksçı tasvirine yeni bir perspektiften yaklaşmamızı sağlar. gözenekli. dürtümün nesnesi olarak ne istersem onu seçebilirim. küçük oğlu birdenbire ölüm­ cül bir hastalık yüzünden ölen genç bir annenin meşum hikâyesinin anlatıldığı bu romanın özgünlüğünü gayet iyi aktarıyor. Rendell'ın romanında. kaide olarak. Tebaanın kralın karizmasının edimsel bir etki olduğunu idrak etmesiyle söz konusu etki ortadan kalkar. Tebaa belli bir kişiye kral muamelesi yapmasının nedeninin onun zaten kendi içinde kral olma­ sı olduğunu düşünür. kendim dürtünün döngüsel hareketinin dayanağı ve göndermesi ola­ rak sunmalıdır. aşi­ na bir durumu yabancılaştırmak yerine. Küçük gerçek parçası"nın işlevi tam da simgeselin kalbinde zonklaan bu boşluğun yerini doldurmaktır.

"DOĞA YOKTUR" Bugün ekolojik krizde hepimiz "gerçeğin cevabı"mn nihai biçimiyle karşı karşıya gelmiyor muyuz? Doğanın bozulması.neden? Eğer o faaliyette bu­ lunmayı keserse gerçekleşecek olağanüstü bir felaketten kaçmak için. Zavallı kızın saflığını sömürüp onun üzerin­ de uygun bir izlenim bırakmak için. ekolojik kriz "nesnel kesinliği" -yerleşik "yaşam biçimimiz" içinde. yani (simgesel) gerçeklik için bir dayanak hizmeti gören psikotik çekirdek. Gecenin köründe büyücü elbiselerini giyer." Kısacası. bu­ radaki örneğimizde. 1968. Verdiği yarı-otomatik tepki.aşındırmaktadır. yani sadece insanın hayatta kalıp kalmaması söz konusu olduğu için radikal değildir. kendini burada emniyette hisseder: "Kapıl­ dığım korkuyla. takıntılı ki­ şinin libidinal ekonomisinin çekirdeği nedir? Takıntılı kişi çılgın bir faaliyete girer. hayat memat meselesi olduğunu) gayet iyi biliyorum. Octave Mannoni'nin "Je sais bien. tek çıkış yolu kendi yalanımızı "ciddiye alıp" ona sıkı sıkı sarılmakmış gibi görü­ nür. gerçeklik kaybını tahrik eden bir şok işlevi görür. bunu simgesel evrenime dahil et­ meye aslında hazır değilim. orada bir daki­ ka bile kalamazdım. mais quand meme. Obsesif. yıldırımların daireye giremeyecekleri için beni çarp­ mayacaklarına inanıyordum. hiç beklenmedik bir şey olur: Yıldırım düşer.. doğanın yerleşik ritminin bozulmasına karşılık gelir bu. Clefspour l'imaginaire içinde.". Başka bir deyişle. (aslında buna inanmıyorum. devamlı deli gibi çalışır . takıntılı çevrecinin öznel konumunun sahteliği. Casanova kendi yalanma kurban dü­ şer.." adlı klasik yazısında ayrıntılı olarak çözümlediği eğlenceli macerasını hatırlayalım." Ekolojik krizi ciddiye alanların tipik tepkisinin -libidinal ekono­ mi düzeyinde. hakkında şüphe bes­ lemenin anlamsız olduğu apaçık kesinlikler alanını. "Gerçeğin cevabı". simgesel düzenin "dolayımladığı" ve organize ettiği insan praksisine. her tarafta şimşek­ ler çakar ve Casanova korkuya kapılır.54 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 55 Bu "gerçeğin cevabı"nın psikotik boyutu. yere büyülü olduğunu ilan ettiği bir daire çizer. 14. bizi sü­ rekli yaklaşan felakete karşı uyarırken. Casanova'nın. "Je sais bien. ona verilen tipik. sade­ ce yarattığı fiili tehlike yüzünden. ağza alınamayacak korkunç bir X olacak" ültimatomuna daya­ lıdır. Paris: Seuil. insanın doğayı tecavüzüne "gerçeğin verdiği bir cevap" değil mi? Ekolojik krizin radikalliği ne kadar vurgulansa azdır. Casanova'nın sapık ekonomisi için­ de ters bir işlev. Lacancı terimlerle.. kendi çizdiği büyülü dairenin içine girmektir. paniğe kapılır çünkü yıldırımın zındıkça büyü yapmaya kalkmasına verilen bir ceza oldu­ ğuna inanmaktadır. Birden­ bire. büyülü sözler mırıldanmaya başlar. bu X. insanları fazla aldatırsak. gerçeğin kendisinin müdahale edip bizi durduracağı korkusu yatar Don Giovanni'nin küstahça yemek davetine başını sallayarak olumlu cevap veren Commendatore heykeli gibi. ama yine de . Paniğe kapıldığımızda. Bu yıldırımın basit bir doğa olayı olduğunu ve tam da o büyü yaparken düşmesinin bütünüyle rastlantı olduğunu gayet iyi bilmesine rağmen.takıntılı olması da buradan gelir.15 Ekolojik krize verilen üçüncü tepki 15.. Aklımıza ilk gelen çağrışımlar mitik örnekler olu­ yor. yaygın tepkinin hâlâ şu ünlü tekzibin bir var­ yasyonundan ibaret olması da: "(Meselenin fena halde ciddi olduğu­ nu. vb. Wittgenstein'm son dönem terimleriyle söylersek. Ekolojik krizi tam anlamıyla ciddiye alma isteksizliğimiz de buradan gelir. bizi kayıtsızlıkla suçlarken. bu yüzden de ekoloji günlük hayatım için kalıcı bir sonuç yaratmazmış gibi davranmayı sürdürüyorum). mais quand meme. simgesel düzenin tutarsızlığı olarak adlandırılabilir. üstüne çarpı atılmış Öteki. Bu örneklerin ardında eğer fazla yalan söyler. Bu sahte inanç olmasa. onunla başka türden bir "gerçeğin cevabı" arasında bir karşıtlık kurulduğunda net bir biçim­ de kavranabilir: Bizi şaşırtıp baş döndürücü bir şok yaratan rastlantı­ dan bahsediyoruz. Octave Mannoni. "Ötekinin var olmadığı" (Lacan) gün ışığına çıkmasın diye sürekli faal olmamız gerekir. Bu tür "gerçeğin cevabı"nın mantığını çözümlemek için. En sorgulanma­ yan önvarsayımlarımız. mesela ateşli bir tonla "Tek bir yalan söyledimse Allah çarpsın!" dedikten sonra üzerinde durduğu platform çöken siyasetçi gibi.14 Casanova girift yalanlarla saf bir taşralı kızı baştan çı­ karmaya uğraşmaktadır. ritmik bir süreç olarak "doğa"ya dair günlük kavrayışımız sorgulanmaktadır. canını asıl . düzenli... deli gibi çalışması "Eğer ben bunu (zorlantılı ritüeli) yapmaz­ sam. usta bir büyücü numarası yapar. yani Öteki'deki eksik. çığrından çıkma­ sı. Kriz. anlam ufkumuz. Gerçeğin cevabı (yıldırım) burada sahtecilik maskesini çekip çı­ karan bir şok işlevi görmüştür..

onlar AİDS'i günahkâr hayatlarımız için verilen ilahi bir ceza olarak okurlar. kamuoyu panik içinde. radyasyon yayılmayı. Çernobil'de var- . doğada yeni kökler bulmaya yö­ nelik bir çağrı olarak kavrarsak. belli bir mesajı olan bir ala­ met olarak görmektir. Radyoaktif ışınlar temsil edilemez. Bu yarık zaman zaman seyirlik bir biçimde gün ışığına İl kıp bizlere simgesel yapının kırılganlığını hatırlatır . gelecek felaket­ leri beklemek ile paniğe neden olmadığını kabul etmek arasında gi­ dip geliyordu. Ama bilim söyleminin otoritesi tarafından desteklenen kamu ileti­ şim araçlarının böyle bir paniği tetiklemiş olmaları.. daimi dayanağı olan maddenin kendisi dağılır. saf suret haline ge­ lirler. krizi gizli bir anlama sahip bir alamet olarak kavramak. simgeselleştirme tarzlarından ayıran indirgenmez mesafeye gözlerimizi kapamış oluruz. bu mesafeyi fetişistçe tekzip yo­ luyla askıya almaya. her iki durumda da gerçeği. adeta sonsuz oluş ve bozuluş döngüsünün temeli. kendimizi onun ritimlerine uydurmamız. bir yerde. Lacan'ın kendisi de atom bombasının patlamasının "ikinci ölümü" örneklediği gözlemin­ de bulunmuştu: Radyoaktif ölümde. bilimin gündelik hayatımıza çoktan nüfuz etmiş olduğunu gösterir. karşısında bütün simgeselleştirmelerin başarısız kaldığı "sert çekirdek" olarak sahip oldukları statü sayesinde. bizi iktidar­ sız tanıklar rolüne indirgemeyi sürdürür. Tek münasip tavır. "Ahlaki çoğunluğun" gözünde AİDS de bu şe­ kilde iş görür. Ona verilecek münasip cevap teskin edici bir biçimde sırtım sıvazlamaktır: "Sakin ol. simgesel yapının boşu­ nu onarmaya çalıştığı kapanmaz bir yarıkla damgalanmış olduğu an­ lamına gelir. Marquis de Sade zamanında edebi bir fantaziden ibaret olan şeyin (yaşam süre­ cini kesintiye uğratan köklü bir yıkım) bugün gündelik hayatımızı tehdit eden bir melanet haline gelmiş olmasıdır. doğayı acımasızca sömürüşümüz. gerçeğin kendisine psikotik bir biçimde anlam yansıtılması. Zira. ekolojik krize yönelik yukarıda anlatılan üç tep­ kiyi -"gayet iyi biliyorum. bütünüyle muhayyel nesnelerdir. Bu perspektiften bakıldığında. Radyoaktif ışınları göremeyiz ya da hissedemeyiz. "Radyasyonla birlikte yaşamak". endişelenmene ge­ rek yok. "Normal" neden-sonuç zinciri adeta bir an­ lığına askıya alınmıştı . Biz onun hakkında ne söylersek söyleyelim. sapkın hayat tarzlarımızı bırakıp doğanın par­ çası olarak yaşamamız. Bu şekilde tepki verenlerin çıkardığı ders. hiçbir imge onları temsile yeterli değildir. takıntılı faaliyet. Medyadaki bütün patırtı kuru gürültüden iba­ ret kaldı ve bu arada gündelik hayatımız her zamanki gibi devam et­ ti.bunun son ör­ neğini Çernobil adıyla tanıyoruz.". kriz gerçeğini onun simgesel etkinliğini nötrleştirecek şekilde kabul­ lenme.. Ama diğer iki tepkinin de krize doğru dürüst bir tepki verilmesini önlediği o kadar açıkça görülmez. doğaya bir diyalogun muhatabı ya da varlığımızın temeli olarak değil de kullanılıp atılan nesne ve mal­ zemeler temin ettiğimiz bir depo muamelesi yapmamız yüzünden ve­ rilen bir "ceza" olarak görülür.tam sonuçlarının neler olacağını kimse bile­ miyordu. felaket kesinlikle gelecek!" eden tavırdır. ona bir mesaj ya da anlam yüklemeden kabul etmeyi öğrenmemiz gerekir. ekolojik kriz. Lacancı bir yaklaşım ekolojik kriz konusunda bize ne söyleyebi­ lir? Sadece şunu: Ekolojik krizin gerçekliğini anlamsız fiiliyatı için­ de. Uzmanlar herhangi bir "tehlike eşiği" saptamasının keyfi olduğunu kabul ediyorlardı. çığrından çıkmış.56 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 57 onu "gerçeğin verdiği bir cevap" olarak. eğer ekolojik kri­ zi takıntılı faaliyet yoluyla uzakta tutulacak travmatik bir çekirdek olarak ya da bir mesajın taşıyıcısı. tam da onun simgeselleşme tarzı karşısındaki bu kayıtsızlıktır. deyim yerin­ deyse kuruluşu itibariyle "çığrından çıkmış". bilim söyleminin yaşam dünyamız üzerindeki kırınımının etkileridir. onun içinde kök salmamız gerektiğidir. takıntılı faaliyet yoluyla gizli tutmaya ya da ger­ çeğe (simgesel) bir mesaj yansıtarak gerçek ile simgesel arasındaki uzaklığı azaltmaya çalışmadan söz konusu mesafeyi condition humaine'imizi (insanlık durumumuzu) tanımlayan bir şey olarak kabul sıkan şeyin felaketin gelmeyecek oluşu olmasından gelir. Bu anlamda. krizin nörotik bir biçimde travmatik bir çekirdeğe dönüştürül­ mesi. Işınlar gerçek olarak. Radyasyonu gerçek boyutuna yerleştiren şey.gerçekle yüzleş­ mekten kaçmanın üç yolu olarak okuyabiliriz: Fetişist bir yarılma. İnsanın konuşan bir varlık olması tam da. ortadan kaybolur. Çernobil bizi Lacan'ın "ikinci ölüm" adını verdiği şeyin tehdidiy­ le yüzleştirdi: Bilim söyleminin hükümranlığının sonucu. Radyoaktif çözülme "dünyanın açık yarası". İlk tepkinin krizin gerçeğinin fetişist bir biçimde tekzibini içerdiği apa­ çık ortadadır. ama yine de. "ger­ çeklik" dediğimiz şeyin dolaşımını çığrından çıkaran ve bozan bir kesiktir. Çernobil'den yayılan radyasyon radikal bir olumsallığın devreye girişim temsil ediyordu.

kendi başına bırakıldığında her sürecin bir tür doğal dengeye (bir durma noktasına ya da düzenli bir harekete) ulaşacağını iddia eden "sezgisi"ni alt üst eder. Gerçeklik ile insanın dürtü potansiyeli arasındaki nihai uyumsuzluk­ tan bahseden klasik Freudcu tez işte bu anlamda kavranmahdır. son derece gayri insani bir boyuta verilen bir tepkiden. yani kaosun kendisini yön­ lendiren bir düzenliliğin sınırları içindeki kaotik bir dağılmadır. son tahlilde. ölüm dürtüsünün yıkıcı öfkesine teslim olmanın eşiğinde olduğu halde yine de öfkesine hâkim olup Tanrı'nın emirlerinin kaydedildiği tabletleri parçalamaktan kurtula­ cak gücü bulan bir insan görüyordu16 (tabii ki yanlış bir bakıştı bu. bir adım daha atıp "ölümcül hasta doğa" olarak insanın müda­ halesiyle bozulduğu varsayılan "doğal bir denge" olduğu fikrinin kendisini reddetmemiz gerekir. belki de Doğa yoktur dememiz gerekir: İnsanın dik­ katsizliği yüzünden yolundan çıkan periyodik. yani bir önceki duruma hiçbir zaman dönmemesi ve yine de onu düzenleyen bir "çekimci" sayesinde formelleştirilebilmesi mümkündür . korkunç bir kargaşa doğanın yerleşik düzenliliğini bozmasın diye yapmamız ge­ rekiyordun Kendimizi bu yaygın takıntılı ekonomiden kurtarmak için. çalkantılıdır. Yani. dengesizdir. homeostasisin kaybedilmesini gerektirir. Freudcu Şey. kaosun ille de karmaşık. klasik fi­ ziğin. insan faaliyetinden aşırı karakterini çıkarıp onu doğanın düzenli dengesine dahil etmeye yönelik bütün girişimler. doğanın "kuralı" sabit bir çekim noktası etrafındaki dengeli bir salınım değil." İnsan ile doğa arasında yeni bir denge kurmaya. 16. SOa şeklinde yazılabilir: Dünya­ mızın temelinin kendi kendini çözüyormuş gibi göründüğü o temsil edilemez noktada. Freud'un iddiası. boş bir yere yönelik travmatik bağlılıkları yüzünden çoktan doğallıklarını kaybetmiş. doğanın dengeli döngüsü karşısındaki bir "aşırılık" olarak insan anlayışının kendisinden vazgeçmek gere­ kir. Bir sistemin "kaotik". Son dönemdeki kaos teorilerinin verdiği ders şudur: "Doğa" zaten kendi içinde. "normal" bir çekimci (bozulmuş bir sistemin dö­ neceği varsayılan bir denge ya da düzenli salınım durumu) ile "tuhaf" bir çekimci arasındaki karşıtlık ve haz ilkesinin ulaşmaya çalıştığı denge ile keyfi cisimleştiren Freudcu Şey arasındaki karşıtlık arasın­ da bir benzeşim kurmak geliyor. Genç Hegel insanın olası bir tanımı olarak. söz konusu uyumsuzluğun. takıntılı libidinal ekonomisidir: Her şeyi doğal denge korunabilsin diye. düzensiz bir bi­ çimde davranması. bir "kelebek"in formunu alır. Sigmund Freud. Bu Freud'un Michelangelo'nun Musa heykeline duyduğu takıntı­ yı da açıklar: Freud bu heykelde. "anamorfotik bir biçimde" defor­ me edilmiş bir dairenin. belli bir figürün konturları içinde son­ suzca birbirine dolanmış yılanların. Kaos teorisinin başarılarından biri."tuhaf" bir çekimcidir bu. Bilim söyleminin gerçekliğe çarpma­ sıyla uğradığı kırınımın mümkün kıldığı felaketler karşısında. bildik ekolojik tepkinin temel zaafı. "ikinci ölüm" olasılığını açan bir Şey'e. dünyanın bu "açık yarası". psişik aygıtın düzenli işleyişini bozan. Freudcu bir kültür teorisinin temel öncülünü belki de burada ara­ mamız gerekir: Her türlü kültür. nü­ fuz edilmez bir nedenler ağı içermesinin gerekmediğidir: Basit ne­ denler "kaotik" davranışlar üretebilir. bir taviz oluşumundan başka bir şey değildir. tek ıınıudumuz Musa'nın bu jestini yapmaktır belki de. İnsanın içinden. insanlık durumunun kendisine özgü korkunç. "The Moses of Michelangelo". son kertede. Şey'in boş yeri üzerindeki takıntısı onu çığnndan çıkardığı. kaos teorisinin "tuhaf çekimci" (attractof) dediği şeyin. dengeli bir döngü olaruk doğa yoktur. kurucu uyumsuzluğun biyolojiyle açıklanamayacağıdır. ha­ yat süreçlerine özgü doğal dengenin.58 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 59 lık zeminimizi sarsan bir Şey'in zuhur etmiş olduğu bilgisiyle yaşa­ maktır. Nitekim kaos teorisi. bu kökensel. yani bir nokta ya da si­ metrik bir figür formunu değil.başka nedir ki? İnsanın ortaya çıkışı bile zorunlu olarak. Krş. insanın kendisinden -ölüm dürtüsünün tahakkümü altında olduğu sürece. uma asıl önemli olan bu değil). "insanın dürtü potansiye­ linin. Lacancı "Kadın yoktur" önermesine benzer biçimde. SE. Yani Çernobil'le ilişkimiz. çığnndan çıkmış dürtülerden oluş­ masının sonucu olduğudur. özne en mahrem varlığının çekirdeğini görmek durumundadır. yaşam süreçlerinin düzenliliği içinde dayanaktan yoksun bıraktığı sürece in­ sandan. bugün ekolojik krizin ortasında yeni bir boyut kazanan bir formül önermiştir: "Ölümcül hasta doğa. kökensel ve kapatılmaz bir mesafeyi dikmeye yönelik bir dizi çabadan başka bir şey değildirler. Demek ki. onun bir dengeye ulaşmasını önleyen bir tür "ölüm- . cilt 13. insanı hayatın döngüsel hareketinden sonsuza dek dışlayan ve böylece o içkin radikal felaket olasılığını. En nihayet.

19. Böylece "düzen" ile "kaos" arasındaki geleneksel karşıtlık askıya alınır: Borsadaki iniş çıkışlar ve salgın hastalıkların gelişiminden gir­ dapların oluşumu ve bir ağaçtaki dalların yayılışına kadar kontrol edilemeyen bir kaos görüntüsü veren şey belli bir kuralı izlemekte­ dir: kaos bir "çekimci" tarafından düzenlenir. Ankara: Tübitak. Rendu. şaşırtıcı bir şey yaparak. Paris: Seuil. Bu can alıcı noktayı netleş17. Tekbiçimli yasa (düzenli neden-sonuç bağları.17 Gerçek Nasıl Verilir ve Nasıl Bilir? GERÇEĞİ VERMEK Lacancı gerçeğin muğlaklığı. örüntüsünü saptamaktır. normalde şekilsiz bir düzensizlikten başka bir şey görmediğimiz yerde bir örüntü. simgesel düzende travmatik "geri dö­ nüşler" ve "cevaplar" formuna bürünerek birdenbire zuhur ediveren simgeselleştirilmemiş bir çekirdekten ibaret değildir. Gelgelelim. yine film teorisine gidelim. "stantlnıt" Lacancı gösteren teorisinin bütün çabası. Londra: Tavistock. şimdi maddileşmiş keyiften başka bir şey olmayan paradoksal bir mektubu teorileştirmektedir. 319.) kavramı üzerine odaklanan "geleneksel" bilimin tersine. Encore."19 derken. Lacan "gösterge" kavramını rehabilite ederek. Lacancı objet petit a'nm bir tür fiziksel metaforu değil midir? Burada Jacques-Alain Miller'in objet a'nm saf form olduğu tezinin bir başka doğrulanışını buluyoruz: Bizi kaotik salınıma çeken bir çekimcinin formudur bu. 1975. Michel Chion. yani anla­ mın bir dizi olumsal karşılaşmanın sonucu olduğunu. organik yaklaşımı öne çıkarmayı amaçlayan ve parçacık fiziği ile Doğu mistisizmi arasında bir "sentez"den dem vuran karanlıkçı denemelerde değil. Chion öncelikle. "standart" Lacancı teori ısısından biraz tuhaf görünen bir özelliğini hatırlayalım. Bkz. Ecrits: A Selection. bölüm (Türkçesi: Kaos. tam da kaosun formunu görme­ mize izin vermesi. bizi dolaysız-gerçek dü­ zeyinde yakalar. tuche üreten kurallar geliştiren bir bilimin ilk taslaklarını sunarlar.: Basil Blackwell. 2003) ve lan Stevvart.tabii bunun Imsit bir teorik "gerileme" olması olasılığını göz ardı edersek? Gösterenin düzeni bir farklılaşma kısır döngüsüyle tanımlanır: I ler bir unsurun eklemlenişi tarafından üstbelirlendiği. (imgesel) simulakrum ve (simgesel) kodun kar­ şısına. Kaos teorisinin sanatı. Jacques Lacan. gösteren boyutuna indirgenemeyen. yani söylem-öncesi olan. kaosun kendisinin. Does GodPlay Dice? The Mathematics of Chaos. Cambridge. simgeselleştirme süıtvinin bağlı olduğu saf olumsallığı görmemizi sağlamak. 1988. tıpkı Philip Kaufman'ın The Invasion of the Body Snatchers versiyonunda insanların uzaylıların klonlarına dönüşürken 18. "doğal" sesi tam manasıyla yeniden üretmemizi değil. Chaos: Making of a New Science. Viking Press. onun düzensiz dağı­ lımının formunu. Gerçek aynı za­ manda tam da bu simgesel form içinde içerilir: Gerçek bu form tara­ fından dolaysız olarak verilir (rendered). Jacques Lacan. her zaman "üstbelirlenmiş" olduğunu göstererek anlam etkisini "doğallığından annclırmak"tır. Mass. sinemada gerçekliği vermenin üçüncü bir yolu olarak konur: imgesel bir taklit ya da simgesel olarak kodlanmış temsil yoluyla de­ 20 ğil.5. . hâlâ keyif tözüyle dolu olan bir mektup statüsüne işaret etmeye çalışır. La toile trouee içinde. Bu tür bir ses bize nüfuz eder. aynı zamanda kendimizi filmin kaydettiği "gerçeklik" içinde bulsaydık kaçacak olan ayrıntıları da işitilir hale getiren çağdaş ses tekniklerinden bah­ setmektedir. Mesele "kaosun ardın­ daki düzeni saptamak" değil. Bkz. sadece "özgün". "Revolution douce". s. yani simgesel otomatlar yerine olumsallık. 20. konuşana yasaktır. bir desen görmemize izin vermesidir. tam da gösterene karşıtlığı içinde. Ifösterge kavramını. 1977. Lacan 1962'de "jouissance. I irmek için. livre XX. James Gleick. 1989. 1987. gerçek içinde herhangi bir dayanağı olmaksızın diğerleriyle ıırasındaki farktan ibaret "olduğu" bir söylem düzenidir bu. Bunu açıklamak için. yani her unNurun. Lacan Encore'da. Lacan'ın Encore seminerinin. vb. sözde eski "mekanik" dünya görüşünün yerine ge­ çecek yeni bir bütüncü.60 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 61 cül çekimci" değil midir? "Tuhaf çekimci" denen formun kendisi. Yani.a Bu hamleyle ne yapılmak istenmiştir . dolaysız "verme" yoluyla. Çağdaş bilimdeki gerçek "para­ digma kayması". Bkz. çünkü Michel Chion rendu kavramıyla tam da bu mektup-keyfin statüsünü sınırlan­ dırmaktadır. Le seminaire. bu teoriler müstakbel bir "gerçek bilimi"nin. burada aranmalıdır. New York. Paris: Cahiers du Cinema/Editions de l'Etoile. yani gerçekle olan sürekliliği koruyacak biçimde tasarlanan gösterge kavramını relıabilite eder.

Artık sesin görüntü akışına "eşlik et­ tiğini" söylemek uygun değildir. Burada en saf ha­ liyle rendu ile. Başka bir deyişle. yani sadece baş karakterin gördük­ lerini görürüz (mesela onun yüzünü ancak aynada kendine baktığı zaman görürüz). tek duyduğumuz. Görünmez ama yine de mad­ di ışınlar gibi içimize nüfuz eden bu sesler "psişik gerçekliğin" ger­ ileğidirler. onun karşısındaki "nesnel mesafe"sini yitirip dolaysızca ona "çekileceği" kadar yakından bakması gerekir.iyi de nedir bu şey? Onu tasvir etmeye en çok. öznelerarası "ka­ musal iletişim"den dışlanınca kendi otistik dairesinin kapalılığına na­ sıl yakalandığını verir bize bu sesler. teknik sınırlar yüzünden bir kesme şart olduğunda bile (1948'de 22.sonuç bölümleri dışında. bütünüyle gereksiz ve an­ laşılmaz olan. ama bizi hemen "yakalayan". rendu'ye. yu­ murta şansı konumundaki keyif denizi içindeki beyaz îles flottantes (yüzen adalar) statüsüne indirgenir. David Lynch'in Fil Adam filminin. iğrenç seslerin. Seyircinin resme. bu efektin kla­ sik Hollywood sinemasında. vb.62 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 63 çıkan o müstehcen. psikotik libidinal ekonomisi bakımından. geçmişe-dönüşlü (flashback) hikâyenin ta­ mamı öznel çekimlerle anlatılır. Fil adamın "kendi kendini duyma" şeklini.21 Bu şekilde "verilen" gerçeğin. • Alfred Hitchcock'un İp filmi ise montajın yasaklanması üzerine kuruludur. burada ya­ lıtılmış simgesel adacıklarının etrafını kuşatan bir gerçek "akvaryumu"yla karşı karşıyayızdır. yapış yapış. gerçek­ çi anlatımın bakış açısından bakıldığında. 21. günümüz sinemasında sürmekte olan yavaş ama çok kapsamlı bir "yumuşak devrime" işaret eder. Ses kaydı bize temel pers­ pektifi. ne idüğü belirsiz ritmik bir vuruştur. Freud'un "psişik gerçeklik" adını verdiği şey olduğunu. bu arada görüntüler ses akvaryumunun evrensel mecrası içinde ser­ bestçe yüzüp gezen yalıtılmış parçalara indirgenir. durumun "harita"sını verir ve sürekliliğini garanti altına alır. Ses kaydı. Bu yüzden Nazizmin. Chion'a göre ses kaydının (soundtrack) statüsündeki bu kayma. tekabül eden şey. simgesel düzenin ortasındaki bir delik (Rothko'nun resimlerinin orta­ sındaki kara leke gibi) olduğu "normal" durumun tersine. Resim gerçekliği ne taklit eder ne de simgesel kodlar yoluyla temsil eder: seyirci­ yi "yakalayarak" gerçeği "verir". "Dışsal". Filmin şiirsel güzelliği. Detektifin (Philip Marlovve) doğm­ an kameraya bakıp olayların sunuşunu ve yorumunu yaptığı giriş ve . bildik "dış gerçekliği" as­ kıya alır.22 Bu rendu efekti. anlamlandırıcı şebeke­ nin etrafında oluştuğu merkezdeki bir "kara delik" işlevini görerek gösterenlerin çoğalmasını "yönlendiren" keyif değildir artık. "gerçek" ses ve gürültülerin matrisi askıya alınır ya da en azından arka plana atılır. Mesela dokuma tezgâhının işleyi­ şini gördüğümüz gizemli çekimi düşünün. şeyi hemen "veren" bir nabızla karşı karşı- vıyı/dır .buradaki üç filmin üçü de sesli bir filmin "normal" anlatı yo­ lunun temel bir bileşeni konumundaki biçimsel bir unsurun yasak­ lanması üzerine kuruludur: • Robert Montgomery'nin Göldeki Kadın filmi.). "içeriden" aktaran esrarengiz denecek ölçüde güzel sahneleri de göstermektedir. Dünya'nm etrafında sonsuz bir boş alan bulunan bir gezegen değil. yani tek işlevi gerçeğin nabzını görselleştirmek olan hir dizi çekim içermesinden gelir. etrafı pıhtılaşmış keyifle çevrili bir simgesel ada­ sı olduğunu savunan kozmolojik teoriye niye meylettiği açıkça ortada olmalıdır. işittiğimiz tempoyu ritmik hareketi sayesinde bu tezgâh üretiyordur sanki. deyim yerindeyse. . şu anda sinemada gerçekleşmekte olan "yumu­ şak devrim"le sınırlı değil elbette. soyut dışavurumculuğun uyguadığı biçimiyle action painting'dir. giriş çekimi­ nin (establishing shot) işlevini devralır. tam ter­ sine. 1940'ların sonlarıyla 1950'lerin başlarında çekilmiş ve ortak bir özelliğe sahip filın-noir türü bazı uç ürünlerinde çoktan mevcut olduğunu göstere­ cektir . kalp atışını ya da bir makinenin düzenli rit­ mini andıran. fil adamın öznel deneyimini. daha doğrusu bu sinemanın. tam tersine sonsuz buzun ortasındaki yuvarlak bir tutamak. Resim alanında. Bütün film tek bir uzun çekimden ibaretmiş izlenimini veir. yine "rüKcyın halindeki hayatla ağır ağır zonklayan gri ve şekilsiz sis"in rit­ mi olduğunu söyleyerek yaklaşabiliriz. Dikkatli bir analiz. Bu seslerin baskın mevcudiyeti. "nesnel" çekimin asaklanması üzerine kuruludur. hiçbir şeyi taklit etmeyen ya da simgelemeyen. cinsel eylem ile do­ ğum eylemi arasındaki belirsiz bir şeyleri çağrıştıran seslerin yaptığı gibi. bizi farklı yönlerden ayrıntılarla bombardımana uğratarak (dolby stereo teknikleri. Psikoz için bun­ dan daha iyi bir metafor icat etmek zor olurdu: Gerçeğin bir eksik. simgesel düzenin kendisi yüzer-gezer gösteren adacıkları. çünkü öyküsel (diegetic) mekânda yön bulmamızı sağlayan temel "gönderme çerçevesi" işlevini ses kaydı görmektedir artık.

vb. şüphesiz Cinnet'teki ünlü geri kaydırmak çekimdir. (ç. Hepsinde hiçbir şekilde aşılamayan belli bir bariyer var­ dır. François Regnault. 1980). yine de son tahlilde Üçüncü Dünya sorunlarıyla değil.) verilir. hiç konuş­ ma sesi. fark edilmemesi­ ne özen gösterilmişti (mesela biri doğrudan kameranın karşısına ge­ çer ve bütün görüntüyü bir anlığına karartır). Bu bariyer devamlı hissettirir varlığını ve böylece film boyunca neredeyse dayanılmaz bir gerilim yaratır. olay­ lım onun perspektifinden gördüğümüz Hollywood kahramanına özgü öznellik biçi­ minden ibarettir. burada hareketin başladığı apartmanın kapıları ardında neler olduğunu. ip. bu zamana kadarki bütün Hollywood tarihinde de vurgunun İçerikten çerçeveye kaydırıldığı benzer bir aktarım görülür. "eyleme geçiş" anlamında kul­ landığı kavram. Hollywood'un güncel. The Year ofLiving Dangerously).. içeriğin tam da filmin biçimi tarafın­ dım ("tasvir edilmesi"nde değil) dolaysız olarak "verilmesi"nde yattı­ ğını görebiliriz . nesnel bir bakış açısından görebilelim diye detekti­ fin bakışının "serası"ndan çıkmayı isteriz sürekli. burada çerçeve. görülenler * Sadece bir kere kullanılan söz. inkâr edilemeyecek başarısızlık hissi nereden kay­ naklanıyor? Bunun ilk nedeni hepsinin bir hapax* olması. Hiçbirindeki "numara" tekrar edilemez. bütün nesneler potansiyel olarak ti lıditkâr bir niteliğe bürünürler. profesörün (James Slcwart'ın) tam da yasak diye bir şey olmadığı. Üçüncü Dünya'daki büyük kargaşaların (Somoza'nm devrilmesi. yani Hmgesel'in adeta gerçeğin içine düştüğü ânı işaret eder: Daha sonra­ ları çekilen Trendeki Yabancılar filmindeki Bruno'da da aynı durum itiz konusudur: Cani eşcinsel çift kelimeleri "bire bir" anlamlarıyla kavrayarak onlardan hemen "eylemlere" geçer. filmin "mesajı" dolaysız olarak içeriğin kendisidir. s. insanların ve arabaların yaptığı gürültüleri. Paris. Bu aktarım en kolay. Her üç filmin de aynı klostrofobik kapanmışlık hissini uyandırması rastlantı değildir.n. montaj yasağıyla psikolik bir passage â l'acte* yaratır (filmin adındaki "ip" son kertede "kelimeleri" ve "eylemleri" birbirine bağlayan "ip"tir elbette. Hırsız psikotik bir otizmi. Bu üç yasağın her biri kendine özgü bir psikoz yaratır: Üç filmi referans alarak. San­ ki kendimizi simgesel açıklığı olmayan psikotik bir evrende bulmuş gibiyizdir. komünist bir ajanın toplumdan tecrit edilmişliğini ve ümitsiz yalnızlığını hissetmemizi sağlamaktır. otistik evrenden bizi çekip çıkaracak bir ses duymayı iple çekeriz sürekli. sonra da dümdüz yukarı çıkan hareketi sayesinde anlarız: Bir "kravat cinayeti" da­ hil işlenmiştir. 187. olayı en nihayet "özgür". her şe­ yin mubah olduğu şeklindeki sözde-Nietzscheci teorilerini gerçekles­ in itler.) llum sürekli görünmeyenlerin tehdidi altındadır. çünkü etkili bir biçimde ancak bir kere kullanılabilir. Endonezya'daki askeri . ama uzaklardan gelen birkaç mırıltı dışında.) 23. Bu üç filmin hepsi de yapay.64 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 65 çekilebilecek en uzun sahne on dakika sürüyordu). (ç. arka planda­ ki bildik sesleri.n. yani konuşulan ke­ lime eksikliğinin daha da elle tutulur hale getirdiği o kapalı. Artık rendu boyutunun bu filmleı m psikotik içeriklerinde değil. Hitchcock hakkındaki metni "Systeme formel ıl'llitchcock"da (Cahiers du cinema. vb.) ele aldığı durumlarda görülebi­ lir: "Batı gazeteciliği ve Üçüncü Dünya" ile ilgili üç temsili film (Salvador. Göldeki Kadın "nesnel çekim" yasağıyla paranoyak bir etki yaratır (kamera açısı hiçbir zaman "nesnel" olmadığı için. her yer tehlikeyle doludur .burada. vb.23 * Lacan'ın "eyleme koyuş"tan ayırt ederek. hepsinin türünün tek örneği olmasıdır. Hırsız'da. konuşulan tek bir kelime duymayız (film diyaloga başvur­ mak zorunda kalınacak bütün durumlardan uzak durur). Son olarak. anlamsız seslerin temeldeki sessizliğinden. Üçüncü Dünya savaşları. iyi de. "biçim" ile "içerik" arasındaki bu ilişkinin bize Hitchcock'un bütün eserleri için geçerli bir ipucu sunduğu varsayımında bulunmayı göze almıştır: "İçerik" her zaman belli bir biçimsel özellikle {Yükseklik Korkusu'nda spiral halkalar. Ama daha de­ rin bir başarısızlık kaynağı da bulunabilir. Ip'te. sü­ rekli işitiriz. hors-serie 8: Alfred Hitchcock. bizi kâbusu andıran süreklilikten kurtaracak bir kesme bekleriz ümitsizce. Sapık'ta kesişen eizgiler. bunu mahremiyet alanımıza yapı­ lını saldırgan bir müdahale olarak görürüz). • Russell Rouse'un bu üç film arasında en az tanınan ve manevi baskı altında en sonunda çözülüp kendini FBI'a teslim eden bir komü­ nist ajanın (Ray Milland) hikâyesini anlattığı Hırsız filmi ise sesin yasaklanması üzerine kuruludur. tam da kameranın bir kravatın üzerinden kavisli hareketlerle inip. Sessiz film değildir bu.mesela bir kadın kameraya yaklaştığında. "üstinsanlara". nesnelerin kameraı yakınlıkları bile ürkütücü olur. travmatik bir toplum­ da! temayı (ırkçılık. Bu sessizli­ ğin amacı. Göldeki Kadırida. Ateş Al­ lında. Üçüncü Dünya'nm müşkülatına sempatiy­ le yaklaşsalar da. üç temel psikoz tipini içeren bir sınıflandırma yapa­ biliriz. bu kitapta bkz. zorlama biçimsel deneyler olarak kalmıştır. Hitchcock'un eserlerindeki en açık rendu örneği. öznelerarasılığın söy­ lem ağından tecrit edilmişliği verir. Bir başka düzeyde.

SE. Bunun en son örneği Mississippi Yanıyor filmidir. en sonda. yani bir bil­ gi zincirinin (S2) formuysa. kendilerini kitlelere adamaya yemin ettikleri Sovyet toplumcu gerçekçiliğinin tam zıttıyla karşı karşıyayızdır. Bu varsayımın le­ hine getirilebilecek başka bir argüman. mese­ la Newton'un ünlü elmasının yerçekimi yasasını bildiği için düştüğü fikri abes görünür. (Amerikalı) kahramanın olgunlaşmasıyla ilgili­ dirler. gerçek. Simgesel düzeni ku­ ran temel yasak ("ensest yasağı". ölü olduğunu bilmeyen baba ile ilgili ünlü rüyada da aynı paradoksu bulmamızdır:24 Adam ölü olduğunu bilmediği için yaşamayı sürdürür. ama ayaklarının altındaki zemin or­ tadan kalktığı zaman bile kedi düşmez. onun yeri­ ne geçen keyfi yasak ise sadece bu eksiği. en azından belli bir düzeyde. ses) sırf biçimsel bir deney uğruna vazgeçmeye karar vermiş gibidir. "simgesel kastrasyonu". insan çizgi filmlerde bu fikre neden bu kadar sık rastlandığını merak etmeden duramıyor. karşı­ mızdaki yasağın fazla keyfi ve kaprisli bir mahiyeti olduğu hissinden kurtulamamamızdır: Sanki yönetmen "normal" bir sesli filmin kilit bileşenlerinden birinden (montaj. tamamen spekülatif. bu filmlerde savaşın kendisi kahramanın Oidipal "iç yolculuğu"nun gerçekleştiği egzotik bir sahneden ibarettir ve Müfreze'nin reklamların­ da kullanılan cümleyle söylersek. Icmel paradoks: edinilmesi zaten başlı basma imkânsız olan jouissance'm yasaklanmasıdır) değildir. Doğanın kendi yasalarını bildiği ve ona göre davrandığı. bu eksiğin eksikliğini ci­ ni mleştirir. pekâlâ yasaklanmasa da olabilecek bir şeyin yasaklanmasıdır: Zaten başlı başına imkânsız olan bir şeyin yasaklanması (Lacan'a göre. Filmde. gerçeğin dolaysızca verilmesini sağlayan psikotik bir çekirdek varsa ve eğer bu form son tahlilde anlamlandırıcı bir zincirin. 430. ona tanıklık eder. "ensest yasağını" tanımlayan darbe) bir tür fon hizmeti gördüğü. Sigmund Freud. Bu kitle sahneleri cinsel eylemin kaba metaforları işlevini görürler. Freud'un Rüyaların Yorumw'nda anlattığı. c. Gelgelelim. GERÇEKTEKİ BİLGİ Artık son adımı atmaya mecburuz: Eğer. Üçüncü örneğimiz Elbe'deki Na24. Bu tür sahnelere sık rastlanması. Burada sevgililerin aşkla­ rını sosyalizm mücadelesine bir katkı olarak yaşayıp devrimin başarısı için her şey­ lerini feda etmeye. Kedi ileride bir uçurum olduğunu fark et­ meden çılgın gibi fareyi kovalar. Büyük bir salonda vekillere hitap eden Lenin'in kendisi cinsel ilişkinin başarısını garantileyen bir tür baba figürü gibi gö­ rünürken. The Interpretation ofDreams. tıpkı ayaklarının altında yer olmadığını bilmedi­ ği için koşmayı sürdüren kedi gibi. Filmlerin yarattığı dayanılmaz. yirminci yüzyılın en travmatik olayı nedir? Şüphesiz Ekim Devrimi'dir. On sekizinci yüzyıl ro­ manları tarzında. İstanbul: Payel. 1-2. Kıyamet'ten Müfreze'ye temsili değeri olan bütün Vietnam filmlerinde zirve­ ye ulaşacaktır bu formül. Filmin canalıcı ânı. Devrim'in canalıcı. Kışlık Saray'a sal­ dırı). . gerçeğin kendisinde işleyen bir tür bilgi söz konusu olmalıdır. Kızıllar'du devrimin kendisi başarı­ lı cinsel ilişkinin metaforu olarak görülür. Warren Beatty'nin Kızıllar filmin­ de uç noktasına götürülmüştür. Sanki gerçek uyması gereken yasaları bir anlığına unutmuş gibidir. onu Hollyvvood evrenine dahil etmenin bir yolunu. ı-nsesti çağrıştıran havasızlık hissi buradan gelir. yani iki kahramanı (fena halde bürokratik liberal ırkçılık-karşıtı Dafoe ile onun ayaklan yere daha çok basan. devrimci bir nutuk çekerken. Lacancı "gerçekteki bilgi" kavramı. Dafoe'nun Hackmann'a ilk kez ilk ismiyle seslenmesidir. ilk bakışta günlük deneyimi­ mizden uzak. Beatty heyecanlı bir kalabalığa ateşli. Amerikan ideolojisinin perspektifinden. filme "başta birbirlerinden hiç hazzetmeyen iki polisin nasıl en ni­ hayet birbirlerine ilk isimleriyle hitap edebildiklerinin hikâyesidir" altbaşlığı veri­ lebilirdi. belli bir temel fantazi senaryo tarafından desteklenmeleri gerektiğine işaret eder. Türkçesi: Düşlerin Yorumu. kavrayış gücü yüksek meslektaşı Hackmann) arasındaki gerilim için dramatik bir fon işlevi görür. Ekim Devrimi bu karakterlerin ilişkisindeki bir krizin hemen ardından gerçekleşir. efsanevi sahneleri (sokak gösterileri. Bu filmlerin üzerine kurulduğu yasak. bu fikir içi boş bir espriden ibaret ol­ sa da. "gerçeklik" karşısında simgesel bir mesafe kazanmamızı sağlayan "ipin kesilmesi") eksiktir. bütün sahneye Enternasyonal marşı eşlik eder. o zaman. s.66 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 67 Bu filmlerde işbaşında olan aşılmaz engel son kertede neyi yasak­ lamaktadır? Bu filmlerin başarısız olmalarının nihai nedeni. fareyi kovalamayı sürdürür ve ancak aşağıya bakıp havada yürüdüğünü gördüğü zaman düşer. sevgililerin tutkulu sevişmeleriyle art arda gösterilir. her simgesel formasyonda. yurttaş hakları çalışan­ larını öldüren Ku Klux Klan mensubu katilleri bulma arayışı. Keaton ile birbirlerine ihtiraslı bakışlar fırlatırlar . filmin "gerçek tema"sı. olası tek yolunu icat etmiştir: Bu devrimi filmin ana karakterleri John Reed (Beatty) ile sevgilisi (Diane Keaton) arasındaki cinsel ilişkinin metaforik bir fo­ nu olarak sahnelemiştir. yasaları "hatırlar" ve ona göre dav­ ranır. nesnel çekim. savaşın ilk kurbanı (kahramanın) masumiyet(i)tir. Warren Beatty de Ekim Devrimi'ni "rehabilite etme"nin.kalabalığın haykırışları sevgililer arasındaki yenilenmiş ihtiras patlamasının metaforu işlevini görür. 4-5. 1996. sığ bir abartı gibi görünüyor olma­ lıdır. Kedi aşağıya baktığında. Tarihsel gerçekliğin kahramanın "iç çatışmaları"nın bir tür fonuna (ya da metaforuna) indirgendiği bu özgül öznellik biçimi.

bilinçdışı kavramı ters bir yol­ dan kavranır: Öznenin. bundan sonra iki uzman müşterilerinin cgzantrik talebi hakkında alaycı yorumlarda bulunarak vadiye geri dönüş yolculuklarına başlarlar. Bu paradoks. Artık gerçekteki bilgiye ait bu fenomeni destekleyen fantazi se­ naryonun ana hatlarını daha açık seçik olarak çizebilecek konumda­ yız: "Psişik gerçeklik"te. Clarke'ın öyküsüdür. evren yok olmaya başlamıştır. bu yüzden de "iki kere ölmesi". Belli devlet aygıtları ya da ideolojik aygıtlar karşısında da çoğunlukla aynı hisse kapılırız: Açıkça anakronik olmalarına rağmen. Özne "çok fazla bilmeye" başlar baş­ lamaz. bu fazlalığın. tabii ki bilgisayar yazıcısının Tanrı'nın olası dokuz milyar ismini yazacağı şekilde programlamak­ tır bilgisayarı. Gerçekliğin var olabilmesi için. bunlar da anlamsız seriler (mese­ la peş peşe üç sessiz harf içeren seriler) hariç. bir şeyin simgeselleştirilmemiş kalmak zorunda olması. fazla bilginin bedelini "teniyle". Birilerinin kabalığı göze alıp onlara bu nahoş gerçeği hatır­ latma görevini üstlenmesi gerekir. bu "gerçekteki bilgi" motifinin sadece metaforik bir değeri olduğu. öyle ki anlamı öznenin simgesel evrenine dahil edilir edilmez. semptomun da en temel tanımıdır: Ancak özne kendisi hakkındaki te­ mel bir hakikatten bihaber olduğu sürece var olan belli bir oluşum. belli bir yanlış anlamayı düzeltmemizi sağlayacağı için ele alınmaya değer. hakkında hiçbir şey bilmediği (bilmek istemediği) bir kendi­ lik olduğu varsayılır (mesela sapıkça. Tanrı'nın sınırlı sayıda ismi vardır. "gerçekteki bilgi" sorununun kuşatması atındadır. egosu dağılır. Bu tür bir dramın paradigmatik örneği Oidipus' tur: En sonunda hakikati öğrendiğinde. İki uzman işlerini yaptıktan sonra. A alanında yaptığımız şey B alanın* Asimov'un değil. "Tanrı'nın Dokuz Milyar İsmi" adlı kısa öykü­ sünde*. Burada akla gelen ilk suçlama. Dünya bütün bu isimlerin telaffuz edilmesi ya da kâğıda dökülmesi için yaratılmıştır. son irmi. bizatihi evreni semptomun mantığı açısından sunarak Lacan' ın şu tezini doğrular: "Dünya"nın kendisi. Tanrı'nın bütün isimleri yazıldıktan. öznenin varlığının tu­ tarlılığının bağlı olduğu bir dizi imgesel özdeşleşmeden ibarettir. tutarlılığını ancak belli bir bilmezlik (nonknowledge) te­ melinde koruyabilen pozitif bir kendilik olarak kavranmalıdır .n. dünya da kendi kendini ortadan kaldıracaktır. bu isimler topyekûn simgeselleştirildikten sonra. gayri meşru arzulan). ama özne "çok fazla bildiği". bir şey konuşulmadan kaldığı. Bu. sadece psişik gerçekliğin belli bir zelliğini örnekleme aracı olarak kabul edilmesi gerektiğidir şüphesiz. Sonra da karanlık gökyüzüne çevirir başını ve hayretten donakalır: Yıldızlar sönmeye. semptom olarak dünya kendi kendini ortadan kaldırmaktadır. Yani yerel neden ilkesini askıya alıyormuş gibi görünen enomenlerle. yani belli bir kilit gösterenin menedilmesine dayalıdır. sadece belli bir yanlış anlama sa­ yesinde. "ayaklarının altındaki zemi­ ni" yitirir ve kendini dayanılmaz bir boşluğun içinde bulur. yani "psikolojik" tınılardan urtulmuş. yazıcıdan sonsuz sayıda kâğıt çıkmaya başlar. A. ilk dönemlerinde yorum prosedürünün kadiri mutlaklığma inanan Freud'un savunduğu konum buydu. Ego öncelikle bu tür bir kendiliktir. düpedüz. başka bir deyişle. bastırma denen savunma mekanizması yü­ zünden. "gerçeklik" her zaman bir semptomdur. Uzmanların işi. hatta kırk yıldır. C. ama öldüğünden haberi olmaması onu hayat­ ta (tarih sahnesinde) tutuyordu. rolü bitmişti).bilinçdışının pozitif ontolojik koşulu.68 YAMUK BAKMAK GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER 69 polyon'dur: Napolyon tarihsel olarak çoktan ölmüştü (yani miadı dolmuş. bilinçdışı hakikate fazla yaklaştığı za­ man. Gelgelelim bu noktada çağdaş bilim nahoş bir sürprizle pusuda eklemektedir: Atomaltı parçacık fiziği. Kural olarak. (ç. bir şeyin söze dökülmemiş olmasıdır. "sağın" (exact) olduğu varsayılan bilimsel disiplin. varlığının tözüyle öder. simgesel evrene dahil edilmediği sürece var olan bir dizi kendilikle (entity) karşılaşırız. bu yapıldığında. görelilik teorisine göre mümkün lan azami hızdan daha hızlı bir bilgi aktarımının varlığını ima eden enomenlerle karşılaşmaktadır tekrar tekrar. dokuz harfin olası bütün kombinasyonlarından ibarettir. Bir süre sonra biri saatine bakıp güle­ rek. Himalayalar'daki hır manastıra bağlı keşişler bir bilgisayar ve iki Amerikalı bilgisayar uzmanı kiralarlar. Şöyle bir nedenle: Keşişlerin dini inançlarına göre. semp­ tom kendi kendini çözecektir. tam bu sıralarda bilgisayarın işini bitirmesi gerektiğini belirtir. Isaac Asimov. Waterloo'da ikinci kez kaybetmesi gerekmişti. bir şeyin konuşulmadan bırakılması gerekir.) . otuz. Einstein-Podolsky-Roen etkisi adı verilen şeydir bu. Halbuki bilinçdışı. yaratılış amacını gerçekleştirmiş olacak. En azından. Gerçekliğin kendisi simgeleştirme sürecindeki belli bir tıkanmanın cisimeşmesinden başka bir şey değildir. bunu bilmedikleri için hayatta kalırlar. yani özne bir şeyi bilmediği sürece.

GERÇEK VE MARUZ KALDIĞI DEĞİŞİMLER
70

71

YAMUK BAKMAK

dakini etkiler, ama bu ışık hızının izin verdiği normal neden-sonuç zinciri içinde mümkün değildir. Başlangıçtaki toplam eksenel dönüş­ leri sıfır olan iki parçacıklı bir sistemi ele alalım: Bu tür bir sistem­ deki parçacıklardan birinin YUKARI doğru bir eksenel dönüşü varsa, diğer parçacığın AŞAĞI doğru bir dönüşü vardır. Şimdi bu iki parça­ cığı, eksenel dönüşlerini etkilemeyecek bir şekilde ayırdığımızı var­ sayalım: Parçacıklardan biri bir yöne, diğeri onun tam tersi yöne gi­ der. Bunları ayırdıktan sonra, parçacıklardan birini ona YUKARI doğru eksenel dönüş veren bir manyetik alan içinden geçiririz: So­ nuçta, diğer parçacık AŞAĞI doğru bir dönüş kazanır (tabii bunun tersi de geçerlidir). Ama bunlar arasında bir iletişim ya da normal bir neden-sonuç bağı olması imkânsızdır, çünkü diğer parçacığın, biz ilk parçacığa YUKARI doğru bir eksenel dönüş verdikten hemen sonra, AŞAĞI doğru bir dönüşü olmuştur (yani ilk parçacığın YUKARI doğ­ ru dönüşü diğer parçacığın AŞAĞI doğru dönüşüne olası en hızlı yol­ dan -ışık hızıyla sinyal göndererek bile olsa- neden olamadan önce). O zaman şu soru ortaya çıkar: Diğer parçacık, bizim ilk parçacığa YUKARI doğru bir dönüş verdiğimizi nasıl "bilmiştir"? "Gerçekte bir tür bilgi" olduğunu varsaymak zorunda kalırız, sanki bir eksenel dö­ nüş diğer alanda neler olduğunu "biliyor" ve ona göre davranıyor gi­ bidir. Çağdaş parçacık fiziği bu hipotezi sınayacak deney koşullarını yaratma (1980'lerin başlarındaki ünlü Alain-Aspect deneyi bu hipo­ tezi doğrulamıştır) ve bu paradoks için bir açıklama bulma sorunuy­ la cebelleşmektedir. Bu tek örnek de değildir. Lacan'ın "gösterenin mantığı"yla uğra­ şırken formüle ettiği bir dizi kavram, sırf abesle iştigal eden entelek­ tüel numaralar, paradokslarla oynanan ve hiçbir bilimsel değeri ol­ mayan oyunlar gibi görünen kavramlar, şaşırtıcı bir biçimde atomaltı parçacık fiziğinin bazı temel kavramlarına tekabül etmektedir (Bel­ li özelliklere sahip olmasına ve bir dizi etki üretmesine rağmen "var olmayan" bir parçacık gibi paradoksal bir kavramla karşılaşırız me­ sela). Atomaltı fiziğin, her parçacığın pozitif bir kendilik olarak de­ ğil, diğer parçacıkların olası kombinasyonlarından biri olarak tanım­ landığı katıksız bir farklılaşma alanı (tıpkı kimliği, diğer gösterenler­ le arasındaki farkların toplamından ibaret olan gösterende olduğu gi­ bi) olduğunu hesaba kattığımızda bunda tuhaf bir yan yoktur. Demek ki son dönem fiziğinde Lacancı "hepsi değil" (pas-tout) mantığını,

yani "eril" tarafı fallik istisna yoluyla kurulan evrensel bir işlev, "di­ şil" tarafı da "hepsi-olmayan", evrensel-olmayan, ama istisna içerme­ yen bir küme olarak tanımlayan cinsel fark anlayışını bile bulursak şaşmamamız gerekir. Stepnen Havvking'in "sanal zaman" (psikoloji­ deki "sadece hayalde var olan" anlamında değil, saf matematikteki anlamıyla, sadece sanal sayılarla hesaplanabilme anlamında "sanal") hipotezi aracılığıyla çizdiği evrenin sınırlarından çıkan sonuçlara işa­ ret ediyoruz burada.25 Ezcümle, Hawking evrenin evrimini açıkla­ mak için, fiziğin evrensel yasalarının askıya alındığı bir "tekillik" ûnını önvarsaymamızı gerektiren standart büyük patlama teorisine bir alternatif inşa etmeye çalışır. Nitekim büyük patlama teorisi, göstere­ nin mantığının "eril" tarafına tekabül edecektir: Evrensel işlev (fizi­ ğin yasaları) belli bir istisnaya (tekillik noktasına) dayalıdır. Gelgelelim Havvking'in göstermeye çalıştığı şey, eğer "sanal zaman" hipote­ zini kabul edecek olursak, bu "tekilliğin" zorunlu varoluşunu koyutlamamıza gerek kalmayacağıdır. "Sanal zaman" devreye sokuldu­ ğunda, zaman ile uzay arasındaki fark bütünüyle ortadan kalkar, za­ man görelilik teorisindeki uzayla aynı şekilde işlemeye başlar: Sonlu olmasına rağmen, sınırı yoktur. "Eğik", döngüsel, sonlu olsa bile, onu sınırlayacak bir dışsal noktaya gerek kalmaz. Başka bir deyişle, za­ man Lacancı anlamda "hepsi-değil"dir, "dişidir". Hawking, "gerçek" ve "sanal" zaman arasındaki bu ayrım konusunda, açıkça evreni kavramsallaştırmanın iki paralel yoluyla karşı karşıya olduğumuza işaret eder: Büyük patlama teorisinde "gerçek" zamandan, ikinci teoride ise "sanal" zamandan bahsetmemize rağmen, bundan, iki versiyondan birinin ontolojik önceliğe sahip olduğu, yani bize "daha yeterli" bir gerçeklik resmi sunduğu sonucu çıkmaz: İndirgenmez bir ikiyüzlü­ lükleri (kelimenin hem düz hem de mecazi anlamıyla) vardır. O halde, fiziğin en yeni spekülasyonları ile Lacancı gösteren mantığının paradoksları arasındaki bu beklenmedik uyuşmadan ne sonuç çıkarmamız gerekir? Sonuçlardan biri, bir tür Jungcu karanlıkçılık olacaktır şüphesiz: "Eril" ve "dişil" sadece antropolojiyi ilgilen­ dirmezler, kozmik ilkelerdir de, evrenin yapısını bu kutuplaşma be­ lirler; insani cinsel fark, "eril" ve "dişil" ilkeler, yin ile yang arasın25. Bkz. Stephen Hawking, A Brief History of Time, New York: Bantam Press, 1988; Tiirkçesi: Zamanın Kısa Tarihi, İstanbul: Doğan.

72

YAMUK BAKMAK

daki bu evrensel kozmik antagonizmanın özel bir tezahüründen iba­ rettir. Lacancı teorinin bizi tam tersi bir çıkarıma, radikal bir "insanmerkezci", daha doğrusu simgemerkezci bir versiyona yönlendirece­ ğini söylemek bile gereksiz neredeyse: Evren hakkındaki bilgimiz, gerçeği simgeselleştirme. biçimimiz son kertede her zaman dilin ken­ disine özgü paradokslarla bağlantılıdır, onlar tarafından belirlenir; "eril" ve "dişil" ayrımının, yani bu farkın damgasını vurmadığı "nötr" bir dilin imkânsız oluşunun öne çıkmasının nedeni, simgeselleştirmenin, tanımı gereği, belli bir merkezi imkânsızlık etrafında, bu im­ kânsızlığın yapılaştırılmasından başka bir şey olmayan bir çıkmaz et­ rafında yapılaşmış olmasıdır. Simgeselleştirmenin bu temel çıkma­ zından en saf atomaltı fiziği bile kaçamayacaktır.

3 Arzunun Gerçeğinden Kaçmanın İki Yolu

Sherlock Holmes'un Yolu
DETEKTİF İLE ANALİST

Çağın ruhu denen şeyde ortaya çıkan değişiklikleri saptamanın en ko­ lay yolu, belli bir sanatsal (edebi, vb.) formun "imkânsızlaştığı" âna (sözgelimi 1920'lerde geleneksel psikolojik-gerçekçi roman imkan­ sızlaşmıştı) dikkat etmektir. 20'li yıllar "modern" romanın geleneksel "gerçekçi" roman karşısındaki nihai zaferini kazandığı yıllardı. "Ger­ çekçi" romanlar yazmak fiilen sonraları da mümkündü elbette, ama normları modern roman koyuyordu; geleneksel form -Hegelci terim­ le söylersek- çoktan onun tarafından "dolayunlanıyordu." Bu kopuş­ tan sonradır ki yaygın "edebi beğeni" yeni yazılan gerçekçi romanla­ rı ironik pastişler olarak, kayıp bir birliği yeniden yakalamaya yöne­ lik nostaljik çabalar olarak, düpedüz sahicilikten yoksun bir "gerile­ me" olarak ya da artık sanat alanına ait sayılamayacak bir şey olarak algılıyacaktı. Gelgeldim tam bu noktada çoğunlukla fark edilmeyen bir olgu özellikle ilgiye layıktır: Geleneksel "gerçekçi" romanın 20'li yıllardaki çöküşü, popüler kültür alanında vurgunun detektif hikâye­ sinden (Conan Doyle, Chesterton, vb.) detektif romanına (Christie, Sayers, vb.) kaymasıyla örtüşür. Conan Doyle'da roman formu henüz mümkün değildir, ki bunu romanlarından da anlamak mümkündür: Bunlar aslında bir macera hikâyesi biçiminde yazılmış uzun bir geçmişe-dönüşün eklendiği uzatılmış kısa hikâyelerdir {Korku Vadisi), ya da başka bir türün, Gotik romanın bazı özelliklerini barındırırlar {Baskerville'lerin Köpeği). Gelgelelim, 20'li yıllarda bir tür olarak detektif hikâyesi hızla ortadan kaybolur ve yerini "mantık ve çıkarsa-

74

YAMUK BAKMAK

ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 75

ma"ya dayalı klasik detektif romanı formuna bırakır. "Gerçekçi" ro­ manın nihai çöküşü ile detektif romanının yükselişi arasındaki bu örtüşme bütünüyle rastlantısal mı, yoksa bir anlamı var mı? Modern ro­ man ile detektif romanı, onları birbirinden ayıran bütün o uçuruma rağmen, ortak bir şeye mi sahipler? Tam da çok bariz olduğu için bulunamayan türden bir cevabı var bunun: Modern roman da detektif romanı da aynı biçimsel sorun et­ rafında odaklanırlar: Bir hikâyeyi çizgisel, tutarlı bir biçimde anlat­ manın, olayların "gerçekçi" sürekliliğini vermenin imkânsızlığı. Mo­ dern romanın gerçekçi anlatımın yerine, bireyin yazgısını anlamlı, "organik" bir tarihsel bütünlük içinde bir yere oturtmanın imkânsız­ lığına tanıklık eden çok çeşitli yeni edebi teknikler (bilinç akışı, sözde-belgesel üslup, vb.) geçirdiğini söylemek artık bir klişe haline gel­ miştir. Ama bir başka düzeyde detektif hikâyesinin sorunu da aynı­ dır: Travmatik eylem (cinayet) bir yaşam hikâyesinin anlamlı bütün­ lüğü içine yerleştirilememektedir. Detektif romanında belli bir özdüşünümsel damar vardır: Detektifin hikâyeyi anlatma, yani cinayet es­ nasında ve öncesinde "gerçekte neler olduğunu" yeniden inşa etme çabasının hikâyesidir ve roman, "Kim yaptı?" sorusunun cevabını al­ dığımızda değil, detektifin "gerçek hikâye"yi çizgisel bir anlatı biçi­ minde en nihayet anlatabildiği zaman biter. Buna şöyle bariz bir tepki verilebilir: Evet ama modern roman bir sanat biçimidir, oysa detektif romanı bazı değişmez uzlaşımların yönlendirmesi altındaki eğlencelik bir üründür, ki bu uzlaşımların başında da, en sonunda, detektifin bütün gizemi açıklamayı ve "ger­ çekten neler olduğunu" yeniden inşa etmeyi başaracağından kesinlik­ le emin olabilmemiz gelir. Gelgeldim, detektif romanına yönelik standart aşağılayıcı teorilerin tökezlediği yer tam da detektifin bu "yanılmazlığı" ve "alimimutlaklığı"dır: Bu teorilerin detektifin gücü­ nü saldırgan bir edayla bertaraf etmeleri, bu gücün nasıl işlediğini ve tartışılmaz "ihtimal dışı"lığına rağmen okura neden bu kadar "ikna edici" geldiğini açıklama konusundaki bir kafa karışıklığını, temel bir yeteneksizliği açığa vurur. Bu gücü açıklama girişimleri genelde birbirine ters iki yöndedir. Bir yanda, detektif figürü "burjuva" bilim­ sel rasyonalizminin kişileştirilmiş hali diye yorumlanırken, öte yan­ da, başka bir insanın zihninin esrarına nüfuz edebilecek akıldışı, yarı-doğaüstü bir güce sahip olan romantik kâhinin mirasçısı olarak gö-

lür. İyi bir mantık ve çıkarsama hikâyesine hayran olan herkes bu k i yaklaşımın da yetersizliğini apaçık görür. Hikâyenin sonu saf bilımsel bir yöntemle getirilirse (mesela katil sadece cesedin üzerinde­ ki lekelerin kimyasal analizi yoluyla belirlenirse) muazzam bir hayal kırıklığına uğrarız. "Burada bir şeyler eksik", "bu tam manasıyla çı­ karsama sayılmaz," deriz. Ama detektifin kitabın sonunda, katili bul­ duktan sonra, "en baştan beri şaşmaz bir içgüdünün ona yol gösterdi­ ği "ni söylemesi halinde uğrayacağımız hayal kırıklığı daha da büyük olacaktır - burada açık bir aldatmaya kurban gitmişizdir, detektif çö­ züme sadece "sezgi" değil, muhakeme yoluyla ulaşmalıdır.1 Bu bilmeceye hemen bir çözüm bulmaya çalışmak yerine, gelin dikkatlerimizi aynı kafa karışıklığını yaratan bir başka özne-konumuna, psikanaliz süreci içinde analistin konumuna çevirelim. Bu konu­ mu belirleme çabaları, detektifi bir yere oturtma çabalarına koşuttur: Analist, bir yandan, ilk bakışta insan ruhunun en karanlık ve akıldışı katmanlarına ait gibi görünen fenomenleri akılcı temellerine indirge­ meye çalışan biri olarak görülür; öte yandan, yine romantik kâhinin mirasçısı olarak, bilimsel doğrulamaya açık olmayan "gizli anlamlar" üreten bir karanlık işaretler yorumcusu olarak görülür. Bu koşutluğun temelsiz olmadığını gösteren bir dizi ikinci derece delil vardır: Psika­ naliz ile mantık ve çıkarsama hikâyesi aynı dönemde, aynı yerde (yüzyıl başında Avrupa'da) ortaya çıkmışlardır. Freud'un en ünlü has­ tası "Kurt Adam", anılarında, Freud'un Sherlock Holmes hikâyelerini, sırf eğlence için değil, tam da detektifle analistin yöntemleri arasında­ ki koşutluktan dolayı düzenli olarak ve dikkatle okuduğunu anlatır. Sherlock Holmes pastişlerinden biri, Nicholas Meyer'in Yüzde Yedilik Solüsyon I Seven Per-Cent Solution'mm. teması Freud'la Sherlock Holmes'un karşılaşmasıdır; Lacan'ın £cn'te'sinin, Edgar Allan Poe' nun detektif hikâyesinin arketiplerinden biri olan "Çalınmış Mektup" öyküsünün ayrıntılı analiziyle başladığı da unutulmamalıdır ki Lacan burada Auguste Dupin'in -Poe'nun amatör detektifi- öznel konumu ile analistin konumu arasındaki koşutluğu vurgular.

1. Detektif figürünü burjuva rasyonalitesi ile onun tam zıttı olan irrasyonel sez­ ginin çelişkili bir karışımı olarak gören bir sözde "diyalektik" sentez yapma giri­ şimlerinin de daha iyi bir sonuç vermediğini söylemek bile gereksiz: İki taraf bir arada, her birinde zaten eksik olan şeyi sunmayı başaramaz.

Üs­ telik adam evden büyüktür ve eğer bütün resmin amacı bir manzarayı tem­ sil etmekse. Bir rüyada. neden dilden dilöncesi temsillere gidilen bir tür "geri­ leme" olarak görmememiz gerektiğini artık anlayabiliriz. Bir teknenin evin çatısında işi olamaz.. alfabenin bir harfi ve kafası olmayan koşan bir adam figürü resmedilsin. müthiş güzel ve anlamlı şiirsel bir cümle oluşturabilirler. gizli" anlamlarını ararsak. Detektif hikâye­ sinin psikanalitik tınılarını açığa çıkarmaya çalışan çok çeşitli çalış­ malar vardır: Açıklanması gereken ilk suç baba katlidir. yanılacağımız açıktır.76 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN IKI YOLU 77 İPUCU Detektif ile analist arasında sık sık analoji kurulur. Freud'un Kurt Adam'a laf arasında söylediği sözleri izleyerek. alfabenin harflerinin burada yeri yoktur zira doğada böyle nes­ nelere rastlanmaz. resimli bulmaca ile rüya arasında belli bir fark vardır ki bu fark resimli bulmacayı yorumlamayı çok daha kolay kılar. şey­ ler düpedüz isimlerine. Bir resimli bulmaca. kafasız bir adam da koşamaz. hemen anlaşılırlar. Aristander dans eden satirin olası "simgesel anlamı"yla (ateşli arzu mu? neşe mi?) hiç ilgilenmez: Bunun yerine kelime üzerine odaklanır ve keli­ meyi ikiye bölerek rüyanın mesajına ulaşır: sa Tyros = Tyre senindir. "simgesel anlam" denilen şeyi aramak­ tan kesinlikle kaçınmamız gerektiği konusunda gayet nettir. 277-8. İskender rüyasında kalkanı üzerinde dans eden bir satir gördü. hete­ rojen unsurlardan oluşan ıvır zıvır bir şey olduğu hemen algılanır. rüyada betimlenen nesnelerle hiçbir surette bağlantılı değildir (tıpkı çözümü hiçbir su­ rette betimlediği nesnelerin anlamıyla bağlantılı olmayan bir resimli bulmacada olduğu gibi). Bu karakterleri simgesel ilişkilerine göre değil de resimsel değerlerine göre okursak. ancak kelime oyunu düzeyinde. "Ev ne demek? Evin üzerindeki teknenin anlamı ne? Koşan bir adam figürü 2. yani saçma anlamlandırıcı malzeme düzeyinde mevcut­ tur. . Bir rüya bu tür bir resimli bulmacadır ve rüya yorumu alanındaki seleflerimiz resimli bul­ macaya resimsel bir kompozisyon muamelesi yapma hatasını işlemişlerdir: 2 Bu yüzden de rüya onlara saçma ve değersiz görünmüştür. detektifin prototipi kendisi hakkındaki korkunç hakikate ulaşmaya çabalayan Oidipus'tur.psikanalitik yorumlarını ayırt eden nedir? Freud'un Rüyaların Yorumu kitabından alınan şu pasaj giriş niteliğinde bir cevap sunuyor: Rüya-düşünceleri. Tesadüf. bağlantısız.. Gelgeldim biz burada meseleyi farklı. "şeyler"in kendileri çoktan "bir dil gibi yapılaşmışlardır". gösterenlerine karşılık gelirler. karakterlerinin tek tek rüya-düşüncelerinin diline çev­ rilmesi gereken bir resimyazıyla ifade edilir adeta. O halde. "şeyleri" tekrar "kelimelere" tercü­ me ederek elde edilen gösterileni. Satir kelimesini sa ve lyros hecelerine ayırarak. Bu nedenle. kendimizi rüyada dile getirilen örtük "rüya-düşüncesi"ne karşı körleştirmis oluruz. "birleştirme zorunluluğu"™ karşılama­ yı amaçlayan "ikinci gözden geçirme"den geçmemiş bir rüya gibidir. Şimdi yanılıp itirazlarda bulunabilir ve bir bü­ tün olarak resmin ve onu oluşturan parçaların saçma olduğunu ilan edebili­ riz. bu "rüya-düşüncesi" içeriği bakımından. s. şeylerin yerine onları adlandıran kelimeleri koymaktır. Kelime tem­ sillerinden (Wort-Vorstellungen) şey temsillerine (Sach-VorstellunXen) geçişi -bir rüyada işbaşında olan mahut "temsil edilebilirlik kaygılan"m-. resimli bulmacanın "anlamsız" bir şey. bunun yerine tek tek her bir unsurun yerine söz konusu unsurun şu ya da bu şekilde temsil ediyor olabileceği bir hece ya da sözcüğü koyarak oluşturabi­ liriz. Freud bir rüya karşısında. Ama resimli bulmacaya dair doğru bir yargıyı. nesneleri tekrar kelimelere tercüme etmek. tertipleri karşılık geldikleri anlamlandırma zinciri tarafından düzenlenmekte­ dir. Öte yandan rüya-içeriği. kralı şehrin hâkimi olabilmesi için kuşat­ mayı sıkılaştırmaya teşvik etti. biz onları öğrenir öğrenmez. ancak bü­ tün kompozisyona ve parçalarına yönelik bu tür eleştirileri bir kenara koyup. "rüya-düşüncesi"dir. Bu şekilde bir araya getirilen sözcükler artık saçma olmak şöyle dur­ sun. Bu anlamlandırma zincirinin. The Interpretation ofDreams. Önümde resimli bir bulmaca olduğunu kabul edelim." Görebileceğimiz üzere. Anlam düze­ yinde. "biçimsel" bir dü­ zeyde ele almayı tercih edeceğiz. detektif ile psikanalistin başvurdukları bi­ çimsel yöntemler üzerinde odaklanacağız. Gelgeldim. Eğer rüyada görülen figürlerin "daha derin­ deki. Artemidorus'un anlattığı hikâyeyi. Dolaysız "rüya-içeriği" ile örtük "rüya-düşüncesi" arasındaki bağlantı. Freud. Yapmamız gereken. bir bakıma. Bu bulmacada çatısında bir tekne olan bir ev. Resimli bir bulmacada. Aristander'in Makedonyalı İs­ kender'in rüyasına getirdiği ünlü yorumu hatırlar mısınız? İskender "Tyre'nin etrafını çevirmiş ve kuşatmayı başlatmıştı ama kuşatmanın çok zaman alması yüzünden kendini rahatsız ve tedirgin hissediyor­ du. Aristander da Tyre civarlarındaydı. neyi simgeler?" gibi soruları sormamamız gerekmektedir. bilinçdışı olu­ şumlarının -mesela rüyaların.

s. bir eksik ikamesi olduğu. rüyanın kurucu eksiğine işaret eder. Richard Alewyn. Gelgelelim bu unsur yerine yerleştikten sonra. katilin sahneye koy­ duğu haliyle suç sahnesinin hayali birliğinin maskesini indirir. kural olarak. bir tanığın laf arasında söylediği bir söz. 'gerçekdışı'. rektiğini söylemeye bile gerek yok. yöntemsel önseli şudur: Rüya-çalışmasının her nihai ürünü.'yanlış' . Bu tür ipuçları ancak sahnenin anlam bütünlüğü­ nü paranteze alıp dikkatimizi ayrıntılar üzerinde yoğunlaştırdığımız zaman saptanabilir elbette. Freud. Bu noktadan yola çıkan rüya yo­ rumu. 1968. kendisinde zorunlu olarak eksik olan şeyin yerini alan bir dol­ gu işlevi gören en azından bir bileşen içerir. ampirik nedenlerle değil. Özetle. gösterenin anlamsızlık noktasını tecrit ederek işe başlaması ge3. Pa­ ris: Graphe. Son tahlilde. s. zorla dışarı atması gereken şeyin yerini tutan bir unsurdur bu. Der Kriminalroman içinde. sa­ lınıp duran ve salt fiili düzeye aitmiş gibi görünen nokta da olduğu kanısın­ dayız: Bütün (yapılaşma mekânı) düzeyi onun içinde sıkıştırılmış durumda­ dır. İlk bakışta belirtik ha­ yali sahnenin organik bütününe tam manasıyla oturan. yine de yapısal konumu itibariyle suç sahnesinin doğallığını bozan ve yarı-Brechtçi bir yabancılaştırma efekti yaratan -hani ünlü bir resimde küçük bir ayrıntı değiştirilir de birdenbire bü­ tün resim garip ve tekinsiz bir hal alır ya onun gibi. 5 psişik oluşumlardan meydana gelen yığınlar olarak bakar. "Anatomie des Detektivromans". Münih: UTB-Verlag. Biz her yapıda algılanan şeyin oluşturduğu bir tuzak. Rüyanın orga­ nik bir bütün olduğu hissini yaratmak için bu unsurun mevcudiyeti kesinlikle şarttır. dış­ laması. bir şekilde "fazlalık" yapar. her belirtik rüyaiçeriği. saçmalığını.için bir dizi sıfatla birlikte kullanılan sarih bir teknik terimler listesi içerir: "'tuhaf -'acayip' . Sahnenin organik. Nitekim dans eden satir imgesi organik bir bütün olarak algılanır. mahcubiyet verici bir şişkinlik işlevi görür. heterojen bileşenlerin kendi nihai sonucu tara­ fından silinmiş olan montajını görünür kılmalıdır. c. Bununla. ona en azından yüzeysel bir bütünlük ve tutarlılık veren "ikinci gözden geçirme" yoluyla gizler. ama bunun aynı zamanda verili bir dizi içindeki en zayıf halka. Cahierspour l'Analyse 9. 35. . 96-7. yüzeydeki imgenin çerçevesine oturmayan belirgin ayrıntıları keşfederek onu doğallıktan çıkarmak­ tır. 2. Detektif anlatılarının sözcük dağarcığı bu ayrıntı -ipucu. 104.). Holmes'un Watson'a verdiği "temel izle­ nimleri önemseme.78 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 79 oysa bir rüya. 5. Rüya yorumlarının tam da bu paradoksal unsuru. psikanalitik yorumun temel önvarsayımı. yani oradan "rüya-çalışması"na nüfuz etmeli. Freud'un psikanali­ zin yorumlamayı topyekûn değil ayrıntılarda kullandığı iddiasıyla örtüşün "Psikanaliz rüyalara en baştan itibaren karma yapıda şeyler. Jochen Vogt (der. belirtik rüya-içeriğinin verdiği sahte anlam bütünlüğü görün­ tüsünü dağıtmalı.'şüpheli' .'garip' . Bu unsur.körleştirmek. "Rüya-çalışması"nın nihai sonucu olan hayali "anlam bütünlüğü"nün oynadığı rol de budur: Var olmasının fiili nedeni karşısında bizi -organik birlik görüntüsü yoluyla. paradoksal bir eşzamanlı eksik ve fazla diyalekti­ ğine yakalanmıştır: Ama bu yüzdendir ki nihai sonuç (belirtik rüyametni) bütün halinde kalamaz. "doğallıktan çıkarmalı". 1971. s. yani onun içinde dışarısını tem­ sil eder. kategorik bir 'imkânsız'a kadar uzanan 'meşum'. analistin yöntemi ile detektifin yöntemi arasındaki benzerliğe gelmiş oluyo­ ruz: Detektifin karşı karşıya geldiği suç sahnesi. ayrıntıları dikkate al" öğüdü. 'inanıl­ maz' gibi daha güçlü ifadelerden ise hiç bahsetmiyoruz. Bu unsur gerçeklikteki akıldışıdır ve ona dahil olarak ondaki eksiğin ye­ 3 rini işaret eder.'şaibeli' . De­ tektif sahneyi. doğal niteliği bir tuzaktır ve detektifin görevi önce çıkma yapan."4 Burada kendi başına çoğunlukla gayet önemsiz olsa da (bir fincanın sapının kırılmış olması. önsel bir yapısal zo­ runluluk yüzünden.bir ayrıntıyla karşı karşıyayızdır." Demek ki ipuçlarından yola çıkan detektif. onda varlığının tek nedeninin sa Tyros şeklindeki anlamlandırma zincirine hayali bir şekil vermek olduğunu gösteren hiçbir şey yoktur. "eksiğin ikamesi"ni. katilin kendi eyleminin izlerini silmek için bir araya getirdiği sahte bir imgedir de. Hayali yapıyı "bastırılmış" yapılaşma sürecine bağlayan bir tür gö­ bek bağıdır. aynı zamanda.'anlamsız'. katilin mizanseni ile "gerçek olaylar" arasındaki bağ4. bir sandalyenin yerinin değişmiş olması. The Interpretation ofDreams. yani bir şeyin olmamış olması). bir şey eksik olacaktır. "Action de la structure". Gelgelelim. hatta olmayan bir olay. ikinci gözden geçirme hiçbir zaman tam anla­ mıyla başarılı olamaz. ama aslında bu hayali sahnenin kendi kendini kurabilmek için "bastırması". bir unsur her zaman "çıkma yapar". Jacques-Alain Miller.

ama iş son derece anlamsız­ dır: Her gün. yanlış çözümün bu yapısal zorunluluğu temelinde açıklayabiliriz: Detektifin. tıpkı önce dans eden satir figürü. Bir gazetede. s. kurbanın yakın akrabalarından biri tarafından işlenmiştir. "kurdele" diye yorumladığı zaman ulaşılır. 1971. Poirot'nun Hastings'i. yanlış çözümün yapısal zorunluluğu­ dur. Victor Shklovsky. Katil bu sahte sahneyle tam olarak kimi kandırmak istemektedir? Sahte sahneyi hazırlarken nasıl bir "muhakeme" yürütür? Kandırılmak istenen. 1. Belirlenen yere gittiğinde.). tam da detektifin sadık arka­ daşının cisimleştirdiği doxa. dokuzdan beşe. zira doğru­ dan doğruya hakikate çıkan bir yol yoktur. geride bıraktığı izleri cinayetin gerçek güdüle­ rini gizleyen ve yanlış bir zanlıya işaret eden bir imaj oluşturarak silmelidir (Klasik bir mevzu: Cinayet.genellikle "resmi" bilginin temsilcileri (polisler) tarafından sa­ vunulan sahnenin "ikna edici" karakteri yüzünden meylederiz. katilin sahte bir sahne hazırlaya­ rak yaratmak istediği etkiyi mümkün olan en berrak biçimde gözler önüne sermek İçin. Çoğu durumda. ama gerçek çözüme ancak Sherlock Holmes bandı ikinci anlamıyla. bu çözüme. kurbanların isimlerinin karmaşık bir alfabetik sırayı izlediği bir dizi cinayet işlenir: Bu da kaçınılmaz ola­ rak patolojik bir motivasyon olduğu izlenimini yaratır. -en azından klasik bir mantık ve çıkarsama hikâye­ sinde. Yanlış çözümün statüsü epistemolojik olarak detektifin son. Der Kriminalroman içinde. bu hikâyede çözüm kadının ölürken söylediği "speckled band" sözünde gizlidir. Ama olay çö­ züldüğünde motivasyonun çok farklı olduğu anlaşılır: Katil aslında. Yanlış çözüm. bu "iki kere yazılmış" unsur dilsel-olmayan malze­ melerden oluşur elbette. çoğunun saçları kendisininkinden çok daha kızıl olan birçok insan arasından o seçilir. c. 7. belirtik rüya-içerikleri ile örtük rüya-düşüncesi arasındaki ya da resimli bulmacadaki şekiller ile çözümü arasındaki bağlantıya tam tamına tekabül ettiği. Yani katil. İncil'in belli bölümlerini kopyalıyordun Holmes muammayı hemen çözen Adamın oturduğu (ve işsizken ço­ ğunlukla gün boyu kaldığı) evin yanında. Münih: UTB-Verlag. Gerçekten de iyi ücret ödeniyordur. "kamuoyu" alanıdır elbette. Detektifin yönteminin anahtarı. kendiliğinden kamuoyu alam diyebileceğimiz şeyi cisimleştiren sıradan bir insan olduğu için ona ihtiyacı olduğu cevabını verir. . Suçlular gazeteye ilanı o başvursun diye vermişlerdir. Çözüm. ço­ ğunlukla anlatıcı da olan naif. ortalama bir insan olduğu halde detektiflik işinde ona ne yardımı olduğunu sorar. ilk. Agahta Christie'nin Alfabe Cinayetleri romanında. ancak onlar sayesinde hakikate ulaşabilir. heterojen unsurlardan oluşan bir yaptakçılık olarak kavrar. Sherlock Holmes'a başvuran kızıl saçlı bir müşteri ona başından geçen garip macerayı anlatır. kendi göz kamaştırıcı zekâsı ile arkadaşının sıradan insanlığı arasında­ ki karşıtlığa dikkat çekmek için ihtiyaç duymaz. yani tam da doxa.80 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 81 lantının. sonra da "Tyre senindir" anlamına gelen "satir" gibi "iki kere yazılmış" anlamlandırıcı malzemede yatar.). Saç rengini özellik­ le belirtmelerinin nedeni onu tuzağa düşürmektir."6 Şiklovski bu tür örtüşmenin ayrıcalıklı örneğinin bir kelime oyunu olduğuna da dikkat çekmiştir: Conan Doyle'un "The Adventure of the Speckled Band" hikâyesine gönderme yapar. Klasik detektif hikâyesinin standart şahsiyetlerinden birinin oynadığı rolü. Amaçları. Agatha Christie'nin romanlarından birinde. büyük bir banka vardır. Victor Şiklovski bu "iki kere yazılmışlığın" detektif hikâyesi için taşıdığı önemi epey önce fark etmiştir: "Yazar aralarında bir mütekabiliyet olmayan iki şeyin yine de belli bir özellikte örtüştükleri durumlar arar. ama bu durumlarda bile söz konusu unsur bir dil gibi yapılaşmıştır (Şiklovski'nin kendisi de bir centilmenin ak­ şam kostümü ile bir uşak kıyafeti arasındaki benzerlikle ilgili bir Chesterton hikâyesini zikreder). Poirot da Hastings'e tam da bu yüzden. yanlış çözümlerle ku­ rulan ilişkinin sadece dışsal bir ilişki olmamasıdır: Detektif bunlan 6. Jochen Vogt (der. Sonuç olarak. Hastings Poirot'ya kendisi gündelik önyargılarla dolu sıradan.7 Conan Doyle'un "Kızıl Saçlılar Birliği" hikâyesinde. sıradan arkadaşından bahsediyorum (Holmes'un Watson'u. Watson ve onun herkesinkine benzeyen tepkileri elzemdir. kızıl saçlılara ücreti iyi bir geçici iş önren bir ilan okumuştur. doğru çözümü­ ne içseldir. hakikati elde etmek için bir kenara atılması gereken basit engeller olarak görmez. "Die Kriminalerzaehlung bei Conan Doyle". İngilizcede iki anla­ ma gelen bandı "bando" diye okumanın sonucudur ve cinayet ma­ hallinin yakınlarına bir çingene bandosunun gelmiş olması yüzünden akla hemen o "ikna edici" egzotik çingene katil imgesinin gelmesi bu varsayımı destekler. ama katil her şeyi. ken­ dileri adamın mahzeninden bankaya giden bir tünel kazabilsinler di­ ye onun evde olmamasını garanti altına almaktır. vb. detektif Watson'una. olayın kurbanın birdenbire gelmesi yüzünden şaşkınlığa kapılan bir hırsız tarafından gerçekleştirildiği izlenimi verecek şekilde düzenler). cinayeti işledikten sonra. "YANLIŞ ÇÖZÜM" NİYE ZORUNLUDUR? Katilin hazırladığı sahte sahneyi olayların gerçek akışından ayıran mesafeyle ilgili can alıcı nokta. 84.

Holmes. yüzeydeki izle­ nimin olası gizli anlamı araştırılarak ulaşılmaz (Kızıl saç üzerindeki patolojik takıntı ne anlama gelir? Alfabetik sıranın anlamı nedir?): Tam da bu tür akıl yürütmeler yapmaya başladığımız anda tuzağa dü­ şeriz. Adam. bahçenin ortasına geldiğinde sanki birdenbire sevgili baslonunu hatırlamış gibi yüzünü buruşturur ve hızla eve koşar." demez. sözde ona atfedilen özel anlam tabii ki sadece bir tuzak. Tek akla uygun yöntem yanıltıcı ilk izlenimin bize dayattığı an­ lam alanını paranteze almak ve bütün dikkatimizi dayatılan anlam alanına dahil olmalarını dikkate almayacağımız ayrıntılara odakla­ maktır. aldatıcı bir Tanrı hipotezini kabul etmediğimiz sürece. sütçüye gider ve kendisine kıyafetini vermesi ve yerine [içmesine izin vermesi için adama rüşvet verir. sakin sakin arabaya yü­ rür ve çeker gider. Detektifin yöntemini "pozitif" doğa bilimlerine özgü yöntemin bir versiyonu olarak görmenin niye bütünüyle yanıltıcı olduğu artık anlaşılmış olmalı: "Nesnel" bilim adamının da "yanlış görünüşe nü­ fuz edip gizli gerçekliğe" ulaştığı doğrudur doğru olmasına da onun uğraşmak zorunda olduğu yanlış görünüş aldatma boyutundan yok­ sundur. kendi kendine "Bunun anlamını bir kenara bıra­ kalım. Sherlock 8. Giriş ka­ pısının ardında yine sütçü kıyafetlerini giyer. bastona bağlılığının tek "an­ lamı" başkalarına bunun bir anlamı olduğunu düşündürtmektir. "nesnel" bilim adamı­ nın tersine. birçok in­ sanı kapsayan "kaçıkça" bir formül (kızıl saç. hilim adamının nesnesi tarafından "aldatıldığını". bu seçimde sahip olduğu kızıl saçın bir rol oynamış olduğuna inanacak olmasıdır. alfabe) sunarken. En sonunda. bu anlamsız işe neden alınmıştır? Belli birinin ölümünden. John Dickson Carr ile Arthur'un oğlu Adrian Conan Doyle' un yazdıkları bir Sherlock Holmes pastişi olan "Highgate Mucizesi Macerası"nda görülür. karısının kendisinden şüphelendiğini ve gün boyunca evi gözetlemeleri için detektifler tuttuğunu bilmektedir. detektif hakikate. kendine çok farklı bir soru sorar: "Bastonun hiçbir anlamı yok. kızıl saçlı olsun olmasın. Zengin bir mirasa konmuş bir kadınla evli bir tüccar olan Bay Cabpleasure. Kötü. Ama polisi yanıltmak için isimleri alfabetik bir sıra takip eden fazladan birkaç kişi daha öl­ dürmüş ve böylece cinayetlerin kaçığın tekinin işi olarak algılanma­ sını garanti altına almıştır. evi gözetleyen detektiflere doğal gelmesini sağlamak için bastona duyduğu "kaçıkça" bağlılığını sergi­ lemiş olmasına güveniyordun Kısacası. Cabpleasure'ın bastonunun esrarıyla karşılaştığında. Detektif yanlış . Kızıl saçın tek "anla­ mı" iş için seçilen kişinin. bize "ka­ çıkça" yorum çerçevesini dayatan anlam alanlarının "sadece varoluş nedenlerini gizlemek için varolduklarını" hep aklımızda tutmamız gerekir:8 Tek anlamları. hızı. Bu ani "fetişistçe" bağlılığın anlamı nedir? Baston Bayan Cabpleasure'ın çekmecesinden yakınlarda kaybolan elmasların saklandığı yer işlevi­ ni mi görür? Baston ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulunca bu olası­ lık ortadan kalkar: Sıradan bir bastondur işte. planlı kaçışından önceki gece. I lolmes bastona duyulan bu bağlılığın. "başkalarının (doxa'nm. s. kimseye fark ettirmeden rvdcn çıkar. yani karşısındaki yanlış görünüşün "sadece varoluş nedenini gizlemek için varolduğu­ nu" hiçbir surette söyleyemeyiz. kim kazanç elde etmiştir? Başka bir deyişle. tam da al­ datmanın "niyeti"nde. ama suçlu. bizi tuzağa düşürüp bastonun kendisi için özel bir anlamı olduğuna inanmamızı sağlayarak tam olarak ne kazanıyor?" Hakikat aldatma alanının "ötesinde" yatmaz. Miller. Bu iki hikâyenin ortak yanı ne? Her iki­ sinde de. Eve girince. kamuoyunun) on­ ların bir anlamı olduğunu düşünecek olmasıdır. 96. sütçü arabasından bir şişe çıkarır ve her zamanki gibi şişeyi mutfağa bırakmak için eve girer. bu sadece bir tuzak. as­ lında her şey tek bir kişiyi hedeflemektedir. "Action de la structure". Bu insan. Yanlış imgeye ait anlamın bu öznelerarası boyutu. yanıltıcı ilk izlenim bir patolojik aşırılık imgesi. yanlış görünüşü basitçe iptal ederek ulaşır: Onu hesaba katar. en açık seçik biçimde. Bahçenin ortasıııu kadar yürüyüp de bastonunu yanma almadığını fark edince yüzü­ nü buruşturup eve geri koşmasının. öznelerarası işlevinde yatar. İşin aslı anlaşılır: Cabpleasure karısının elmasları­ nı çalmıştır. gece gündüz yanında taşır. Ertesi sabah sütçü kı­ lığında evinin önüne gelir. birdenbire bastonuna "patolojik" bir bağlılık geliştirir: Ondan hiç ayrılmaz. Cabpleasure'ın "sihirli" yok oluş sahnesine inandırıcılık kazandırmak için sahnelendiğini keşfeılfi. Gelgeldim. bu kişinin isminin ilk harfi ne olursa olsun.ı kendi paltosunu ve şapkasını giyip yanına bastonunu almadan dınn çıkar. Çözüme. ABC sırasının tek "anlamı" polisi aldatıp bu sıralamanın bir anlamı olduğunu düşünmelerini sağ­ lamaktır.82 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 83 "patolojik" nedenlerle değil gayet "anlaşılır" maddi bir kazanç sağla­ mak için tek bir kişiyi öldürmeyi amaçlamıştır.

Başka bir deyişle. onun katili düpedüz aldatma esnasında yakalayacak. Bir gösterenin kimliği diğer göste­ renlerle arasındaki farkların toplamından ibaret olduğuna göre. Katilin tam da kendini kurtarmak için icat ettiği kandırmaca çöküşünün nedeni olur. "olgular" değil. İşte bu yüzden detektifin hüneri. gayet zekice bir şey yapmasına rağmen. şüphesiz. anlamsız mevcudiyeti arasındaki bu bağlantıyı kavramak çok önemlidir. onun Watson konumundaki ar­ kadaşıdır. tıpkı psikanalistinki gibi. Lacan. Genç bir sevgiliyle beraber kaçtığı farzedilen karısı kayıp olan bu yaşlı memur birdenbire evi yeniden boyamaya başlamıştır neden? Taze boya kokusu misafirlerin bir başka kokuyu. Hal Ashby'nin aktarımın sonuç­ larıyla ilgili filminin başlığı Being There ("Orada Olmak" anlamında . yani tersine çevrilmiş olarak ona geri döndürdü­ ğü noktada ortaya çıkar.ç. . "alimimutlaklığı" aktarımın sonucudur (detektifle akta­ rım ilişkisi içinde olan kişi. anlamlandırıcı bir yapı alanında mümkündür. "Bil­ diği farzedilen özne". kaosun anlam kazanacağını. dağınık ayrıntılar içerir (tıpkı psikanaliz sürecinde analiz edilen hastanın "serbest çağ­ rışımları" gibi) ve detektif.10 Demek ki "bildiği farzedilen özne" olarak detektifin işlevini şöyle adlandırabiliriz: Suç sahnesi çok çeşitli ipuçları. aslında saklanacak bir şey olmadığı halde bir şeyler saklıyormuşuz izlenimini kışkırtmak olurdu.bu seni aldatıyorum'la. The Four Fundamental Concepts ofPsycho-Analysis. bana mesaj olarak gönderdiğin şey benim sana ifade ettiğim şeydir ve sen bunu yaparak hakikati söylüyorsun? "BİLDİĞİ FARZEDİLEN ÖZNE" OLARAK DETEKTİF özelliğin namevcudiyeti de pozitif bir değere sahip olabilir. denemez aslında. Katilin sözceleme ko­ numunun belli bir seni aldatıyorum konumu olduğu noktada. boya kokusunun başka bir kokuyu bastırmak ama­ cını güttüğü izlenimini kışkırtmak. Mesele daha çok. İşte bu yüzden. psikanalist de hasta tarafından "bildiği farzedilen özne" (le sujet suppose savoir) olarak kabul edilir ." "Tuhaf davranış dediğim de bu zaten. duvarları boyayarak. Detektif katile şöyle der . yani tek anlamının. tam da detek10. en sonunda detektifin olayı çözeceğinden emin olması. ancak "an­ lam" alanında. anlam alanıdır bütünüyle: Daha önce de belirttiğimiz gibi. Daha da zeki­ ce bir hile." dedi Holmes." Gösterenin temel özelliği farklılaşma­ ya dayalı bir karakteri olmasıdır. bilgi ile onu cisimleştiren öznenin ap­ talca. onun hakikate hiçbir aldatıcı görünüşün tuzağına düşmeden ulaşacağı varsayımını içermez.ama Türki­ ye'de "Hoşgeldiniz Bay Talih" adıyla oynamış . bütün bu ayrıntıların geri dönüşlü olarak anlam kazanacağını garanti altına alır." "Köpek geceleyin bir şey yapmamış ki. son Sherlock Holmes hikâyelerinden birindeki "emekli bo­ yacı". tam da görüntünün aldatıcılığında görünürlük kazanan anlamı. Bizi açığa vuranın tam da aldat­ ma çabası olduğu bu tür paradoksal bir durum. başkaları­ nın onun bir anlama sahip olduğunu düşünmesinden ibaret olduğu­ nun bariz biçimde ortaya çıktığı noktaya iter. "Bildiği farzedilen özne" konusunda. detektifin analiz ettiği suç sahnesi tanımı gere­ ği "bir dil gibi yapılanmıştır. detektifin katili bekleyip. bariz bir örüntüsü olmayan anlamsız. gösteren düzenine özgü bütün hile­ lerden yararlanıyor. amaçlarımıza uydurmak amacıyla biraz değiştirildi tabii ki). "önemsiz ayrıntıların" olası anlamını kavrayabilmekten çok namevcudiyetin kendisini (belli bir ayrıntının yokluğunu) anlamlı görebilmekte yatar-bütün Sherlock Holmes diyaloglarının en ünlüsünün "Gümüş Alev"de geçen şu diyalog olması raslantı değildir belki de: "Dikkatimi çekmek istediğiniz bir husus mü var?" "Köpeğin geceleyin sergilediği tuhaf davranış. yani onu onun kurnazlığını hesaba katarak tuzağa dü­ şürecek olmasıdır. formüle göre. öncelikle. "bu delilik­ te bir mantık" olduğunu garanti altına alan biridir. detektif bu arkadaşına anlamını kesinlikle kavrayamadığı bilgiler verir). öldürüp eve sakladığı ka­ rısı ile âşığının çürüyen cesetlerinin kokusunu almasını önlesin diye. Detektif katili işte böyle tuzağa düşürür: Sadece fiilin katilin sil­ meyi başaramadığı izlerini görerek değil. detektifin adı kötüye çıkmış "alimimutlaklık" ve "yanılmazlığı"nı uygun yerine oturtabilecek konuma geldik. aslen bir iz yokluğunun kendisini bir iz olarak görerek. detek­ tif en nihayet ona mesajının doğru anlamını geri gönderebümektedir: Seni aldatıyorum. detekti­ fin "alimimutlaklığı" işte bu bakımdan psikanalistinkinin tıpa tıp benzeridir. sırf varlığıyla bile.n.peki neyi bildiği farzedilir? Eylemimizin hakiki anlamını. Okurun. s.) işte bu nedenle gayet yeterli sayılabilir: Peter Sellers'ın oynadığı zavallı bahçıvan Chance'ın (Bahçıvanın adı En nihayet.84 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 85 sahnenin anlamını görmezden geliyor değildir sadece: Onu kendi kendine gönderme yapma noktasına.11 Detektif öyküsünün döngüsel yapısını. 139-40 (Alın­ tı. sırf mevcudiyetiyle. bir 9. onun kendi mesajını doğru anlamıyla. 11. Nitekim detektifin alanı.

ceset tarafından kurulan grubun arzusunu gerçekleştirdiği için. Chance bii tünüyle ve acı verici ölçüde budala biri olarak betimlenir. "daha derin" anlam içerdiği farzedilir. "normal" neden-sonuç zincirini kesintiye uğratıyor gibi görün­ düğü için simgesel gerçekliğe dahil edilemeyen bir olay vardır. Böylece. "metaforik".hepsi de katil olabilirdi. hepsinin bunu yapmak için nedeni ve yapacak fırsatı vardı. libidinal hakikat­ ­­­ ödün verir ve hepimizi arzumuzun gerçekleşmesinden duyduğu­ muz suçluluk hissinden kurtarır. çizgisel biçimiyle en nihayet anlatabildiği. D e d e k t i f .) kendini -tamamen tesadüf eseri bir yanlış an­ lama yüzünden. grupta­ ki herkesin katil olabileceği (yani. Detektifin rolü tam da "imkânsızın mümkün oldu­ ğunu" göstermek (Ellery Queen). başkaları için aktarım yerini işgal etmesi yeterlidir: Hemen bilge "Talihli Bahçıvan" işlevi görmeye başlar. Amerikan psikanaliz kurumu Lacan'ı hazmedememiş olsa da. Bu nedenle. yani günah keçisinin gerçekten de suçlu olduğunu kanıtlar. bu evrenselleştirilmiş. "normalliğin" yeniden tesis edileceğini peşinen ga­ ranti eder. "iç­ le!" hakikati. Yani. Olguların doğruluğu adına.travmatik bir şok. varoluşsal yanlışlığı da buradan gelir: Detektif olgusal hakikat (ol­ guların doğruluğu) ve arzumuzla ilgili "içsel" hakikat arasındaki fark üzerine oynar. Burada cinayetin. Nesne olarak ceset bir grup bireyi birbirine bağlaya­ cak şekilde işler: Ceset onları bir grup (şüpheliler grubu) olarak kurar. aksi takdirde suçluluk hissinin sanrısal bir biçimde bir gü­ nah keçisine yansıtılmasından ibaret kalacak şeyi "olgularla kanıt­ lın". çünkü bu gerçekleştirme işi sadece suçluya isnat edilir. Detektifin mev­ cudiyeti bile kuralsız ardışıklığın kurallı ardışıklığa dönüşmesini. Mesela kışın ve baharda bahçeye nasıl bakmak gerektiğiyle ilgi li çocuksu lafları.belli bir yerde bulması. Detektifin çözümünün temel hakikatsizli­ ği. Birdenbire. bu bakımdan kesinlikle hiçbir taviz vermez. süper güçler arasındaki ilişkilerde buzların çözülmesine yapılan derin kinayeler diye yorumlanır. neden ile sonuç arasındaki "normal" bağ askıya alındığı için gündelik gerçeklik kâbus haline gelir.86 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 87 tifin "anlam garantörü" olarak işgal ettiği bu özgül konumdan yola çıkarak aydınlatabiliriz. yani travmatik şoku yeniden simgeselleştirmek. başlangıç de­ meye layık bir başlangıca ancak en sonda. yani cinayetin hak edilmiş bir ceza olduğu ortaya çıkar. (aramızdan seçilen suçlunun katil olduğu ve böylece bi­ zim masumiyetimizi garanti altına aldığı) "gerçeklik" düzeyinde ortadan kaldırmaktan ibarettir. detektif "dışsal". Detektifin rolü. Nitekim başlangıçta cinayet vardır . Başlangıçta elimizde açıklanmayanlardan. libidinal ekonomi açısından detekti­ fin "çözümü" bir tür gerçekleştirilmiş sanrıdan başka bir şey değildir. . yine. daha doğrusu cesedin öznelerarası boyutu can alıcı önemdedir. yüzer-gezer suçluluk hissinin yarattığı çıkmazı. Şans" anlamına geliyor . maddi gerçeklikle sınırlıdır demek yetmez. simgesel gerçekliğin bu çözülüşü olayların kurallı ardışıklı­ ğının bir tür "kuralsız art ardalığa" dönüşmesini getirir beraberinde ve bu yüzden simgeselleştirilmeye direnen "imkânsız" gerçekle bir yüzleşme yaşandığına tanıklık eder. De- 12. bahçecilik tecrübelerinden ve sürekli seyrettiği televizyondan hatırla­ dığı kırık dökük parçaların. "içsel" libidinal ekonomi alanının kendisini nasıl etkiler? Cevaba daha önce işaret etmiştik: Detektifin yaptığı. psişik gerçekliği analiz ederken. Bu radikal açılma. simgesel gerçekliğe dahil etmektir. "içsel". daha doğrusu anlatılmayanlardan oluşan bir boşluk vardır ("Nasıl ol­ du? Cinayet gecesi neler oldu?") Bu boşluğun etrafını kuşatan hikâ­ ye detektifin eksik anlatıyı ipuçlarını yorumlayarak yeniden inşa et­ meye yönelik çabalarıyla harekete geçirilir. hayatın en sıradan olayları bile tehditkâr ola­ sılıklarla dolmuş görünür. birdenbire bir başka. arzumuzun bilinçdışında hepimizin katil olduğu) şeklindeki libidinal olasılığı. araların­ da bir koşutluk oluşturup. psikanalist "iç". imkânsız dahil "her şey mümkündür".ç. onun uzmanların yüzeyselliği karşısında kazandığı bir zafer gören eleştirmenler kesinlik le yanılmaktadırlar.12 g elgelelim. onun "bilge" biriymiş gi bi görülmesi "orada olma"sının. Filmde basit insanın sağduyusuna bir övgü. burada analistin yöntemi ile detektifin yöntemi arasında kurulan benzeşikliğin sınırları ortaya çıkmaya başlar. Yapılması gereken şey şu can alıcı soruyu sorarak bu ikisinin örtüştüğü yeri tanımlamaktır: Analitik yöntemin bu şekilde "dışsal" ger­ çekliğe" taşınması. "Talih. başka bir deyişle.n. aktarım yerinde olmasının sonucudur. Hollyvvood onun saptamalarımı daha açık olmuştur neyse ki. "gerçekten ne­ ler olup bittiğini" bütün boşlukları doldurarak yeniden inşa edebildi­ ği zaman ulaşırız. fiili işleyen her kimse. yani paradoksal ama zorunlu sonuç şudur: Suçlu kurbanla •" liişür. Bahçıvanın aptal­ ca laflarının. tam da tek bir özneye yerleştirip bütün diğerlerini temize çıkararak ortadan kaldırmaktır. Bu patlama ânından sonra. detektif bütün hikâyeyi "normal". Agatha Christie'nin Şark Ekspresinde Cinayet'i zekice bir istisnayla bunu doğrular: Burada cinayet bütün şüpheliler tarafından işlenmiştir ve tam da bu ne­ denle suçlu olamazlar. ortak suçluluk hisleri yoluyla onları bir araya getirir ve bir arada tutar . Film.

Bu nedenle klasik detektifle sert detektif arasındaki farkı. Bu konuda dikkatli düşünmek lazım .çok daha ince bir nokta var: Ödeme onun libidinal (simgesel) borç ve borç ödeme dön­ güsüne karışmaktan kaçınmasını sağlar. Lacan ödeme­ nin bu boyutunu.88 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 89 tektifin çözümünün yarattığı muazzam haz. telafisi olmayan bir kaybı ("simgesel kastrasyonu") çıkarmaktadır. her sabah tren istasyonundan işe gelirken. bu dünyaya ne kadar müdahale ederse bu dünyanın kötülüklerine de o kadar bulaşır. bu libidinal kazançtan. güdülerinin herkes için gayet açık olmasıdır . Genç bir hizmetçi Holmes'a. oysa sert detektif kural olarak parayı hor görür ve elindeki vakayı ahlaki bir misyonu gerçekleştiren birinin kişisel adanmışlığıyla çözer. klasik mantık ve çıkarsama detektifi muhakemeyle meşgulken sert detektifin aslen takip ve dövüşle meşgul olduğunu söylemek kesinlikle yanıltıcı ola­ caktır. klasik detektifin hiç de "meşgul". Gerçek kopuş. Burada. müşterinin en baş­ ta detektife anlattığı hikâyenin büyüleyici. Sert detektif romanı bu bakımdan bütünüyle farklı bir durum sunar. ücretin kutsal değerini açıkça göstermektedir. hiç de angaje olmamasıdır: O dışsal konumunu hep korur. Ödemenin simgesel değeri psikanalizde de aynıdır: Analistin aldığı ücret onun "kutsal" mübade­ le ve fedakârlık alanından uzak durmasını.pa­ ra almasaydık. yanlış sahneyi analiz edip büyüsünü ortadan kaldır­ masını sağlayacak mesafeyi yitirir.. ondan elde edilen bir tür artı kârdan kaynaklanır: Arzumuz gerçekleş­ miştir ve biz bunun bedelini ödemek zorunda bile değilizdir. Bağlam. Klasik detektif vakayı çözdükten sonra verdiği hizmetin karşılığı olan ödemeyi belirgin bir hazla kabul eder. Detektifin "bildiği farzedilen özne" işlevini görme tarzı da ona göre değişecektir: Nedir detektifin sırf varlığıyla bile garanti altına aldığı? Tam da her türlü suçluluk hissinden kurtu­ lacağımız. Detektif ile analist arasında kurulan benzeşikliğin temelinde tam da detektifin konumunun (tabii ki bu konumu "nesnel" bilim adamı­ nın konumuyla karıştırmamak gerek: Bilim adamının araştırma nes­ nesine karşı takındığı mesafe bambaşka bir nitelik taşır) bu dışsallığıdır. bedelini öde­ meden arzu duyabileceğimizdir garanti altına alınan. ama onu ancak uygun bir üc­ ret karşılığında verebileceğini söyleyen Dupin'le bağlantılı olarak gündeme getirir: O zamana kadar hayranlık verici. varoluşsal açıdan. "Çalınmış Mektup" öyküsünün sonunda. Bu sahneler öyle kuv­ vetli bir libidinal güç uygularlar ki insanın içinden neredeyse detek­ tifin "rasyonel açıklama"sının asıl işlevinin bu sahnelerin üzerimizde yarattığı büyüyü kırmak. Başka bir kadın Holmes'a işvereninin ken­ disinden talep ettiği garip şeyleri anlatır: Her akşam eski moda bir el­ bise giyip saçlarını örerek birkaç saat pencerenin yanında oturması karşılığında gayet güzel bir ücret almaktadır. Philip Marlovve'un Yolu KLASİK DETEKTİFE KARŞI SERT DETEKTİF Klasik detektif anlatılarının belki de en cazip yanı. tekinsiz. birdenbire küçük hesaplar peşinde ko­ çan bir adam haline geldiği anlamına mı gelir bu? Ben bu harekette mektu­ ba bağlı kötü mana'mn yeniden satın alınışını görmekte tereddüt etmiyorum. Atreus ile Thysestes'in oyununa. İki detektif tipi arasındaki farka işaret eden ipuçlarından biri. Bunun nedeni sadece mektubu başka birine vermiş olması değil. kaotik. tam da. Böyle­ ce psikanalist ile detektif arasındaki karşıtlık ayan beyan ortaya çıkar: Psikanaliz karşımıza tam da arzumuza ulaşma karşılığı ödemek zo­ runda olduğumuz bedeli. Zama­ nımızı hastaların bütün çalınmış mektuplarının taşıyıcılığını yapmakla geçi­ ren bizler de epey bir para alırız. yüzünü gizleyen utangaç bir adamın bisikletle belli bir mesafeden kendisini takip ettiğini. Burada söz konusu olan klasik detek­ tifin tamahkâr ya da insani acılar ve adaletsizlik karşısında hiçbir şey hissetmeyecek kadar kaşarlanmış olması değil . polis şefine mektubun elinde olduğunu. cesedin kurduğu şüpheliler grubu arasında yaşanan ilişkilerden dışla­ nır. yani bizi bu sahnelerin sahnelediği arzumu­ zun gerçeğiyle yüzleşmekten kurtarmak olduğunu söylemek gelir. kendisi ona yaklaşmaya çalıştığı anda ise kaçtığını anlatır. detektif. yoz bir dünyayla karşı karşıya gelen aktif bir kahraman haline gelir. yani analiz ettiği kişinin libidinal döngüsüne karışmaktan kaçınmasını sağlar. olay artık onu ilgilendir­ memektedir. mali ödül karşısında takındıkları tavırlardır. "düşün­ sel" faaliyete karşı "fiziksel" faaliyet diye belirlemek.parasını almıştır.. Gerçekten de Dupin ücretini aldığı andan itibaren oyunun dışına çıkmış olur. rüyayı andıran niteliğidir. arzumuzun gerçekleşmesinden duyacağımız suçluluğun günah keçisinde "dışsallaştırılacağı" ve sonuç olarak. neredeyse abartılı denecek ölçüde ak­ lıselim sahibi bir adam olan Dupin'in. gelip hakikatlerini bize ema- . ama bu bağlanmışlık da çoğunlukla sinik bir maskenin ardına gizlenecektir.

peylerinin ne olduğunu kavrayamadığı karabasanvari bir oyuna yakalanmış aktif bir kahramanın diyalektiğidir. 204. Gelgeldim Dalmas kadını incitmek istemez.. çapraşık bir oyuna dönüşür ve detektifin bütün çabası içine düştüğü tuzağın ne idüğünü anlamaya yöneliktir. ama ko­ casının şüphelenmemesi için ona kolyenin taklit olduğu yalanını uy­ durur. zafer kazanılan en son âna kadar gizli kalmalıdır. Ulaşmaya çalıştığı "hakikat". Mickey Spillane'in romanlarında Mike Hammer'ın güttüğü ilkel kan davası ethosundan Chandler'ın Philip Marlovve karakterine damgasını vuran incelikli yaralanmış öznellik hissine kadar uzanan geniş bir menzilde bu "(simgesel) hesapların görülmesi" durumuyla karşılaşırız. Lola'nın büyük aşkı­ nın. Lola (Marlowe'un öncüsü denebilecek) John Dalmas'tan kayıp kolyeyi bulma­ sını ister. ama yine de bu edim psikanaliz etiğine aykırıdır: Bu edim. Lola Bursley'nin sevgilisi beklenme­ dik biçimde ölmüştür. Bir parçası haline geldiği aldatma oyunu özne olarak sahip olduğu kimliği tehdit eder. Chandler'ın ilk kısa hi­ kâyelerinden "Kızıl Rüzgâr"dır. tercihen de detektifin Watsonvari yardımcısıdır . "Bildiği farzedilen özne" bir aktarım ürünüdür ve bu yüzden de birinci tekil şahısta anlatılması yapısal olarak imkânsızdır: Tanımı gereği bir baş­ kası tarafından "bildiği farzedilir". Kolyeyi geri vermek ve Lola'nın kocasına kolyenin sahici olduğunu söylememek için para ister. Agatha Christie bu tür sözlerin üstadıdır. sadece aklına yönelik bir meydan oku­ ma değildir. Kısacası.. Dalmas da şantajcının muhtemelen ona bu taklidi iade edip öbürünü daha sonra satabilmek için kendisi­ ne saklama niyeti güttüğü açıklamasını getirir. Ona duyduğu büyük aşkın bir nişanesi olarak. Dupin ücret talep ederek. kural olarak klasik detektif romanının anlatıcısı hiçbir zaman detektif değildir. doğruluk ile aldatma diyalektiği için derin sonuçları vardır elbette.kısacası. birçok romanıyla Dashiel Hammett'tır). etik açıdan ve çoğunlukla da acı verici bir biçimde şah­ sını ilgilendirir. Anlaşılan Lola'nın bü­ yük aşkı da sahtekârın tekidir. o yüzden de ucuz işler çıkaran bir kalpazana taklit kolyenin özellikle acemice yapılmış bir taklidini yaptırır. ama bazen maniyerist uçlara kayar gibi olur: Poirot. Baş­ ta kolaymış gibi görünen iş. ötekini 13. üzerinde kontrol kuramadığı bir di­ zi olaya karışır. New York: Norton. Jacques Lacan. Sert detektif romanları ise çoğunlukla birinci tekil şahıs tarafın­ dan anlatılır. kendisine hediye ettiği pahalı bir inci kolyeyi saklamaktadır. en başta bir vakayı kabul ederek. belli bir namus borcu ol­ masıdır. ego-idealini yıkarak onu incitecek bir hakikatle yüzleşmekten kurtar­ mayı amaçlamaktadır. Böyle bir iyilik ediminin bir tür ahlaki güzelliği olmadığı söylenemez tabii ki. Herkes bilir ki parayla sadece nesneler satın alınmaz. sert detektif romanında al­ datmanın diyalektiği. birine bilmeden zarar vere- . anlatıcı detektifin kendisidir (bunun dikkate değer ve enikonu yorumlanması gereken bir istisnası. döngüye yakalan­ mıştır. İkincisinin numunelik bir örneği. yani birine bir şey borçlu olmayı nötrleştirme işlevini görür. bu romanların anlatıcısı ya "alimimutlak" bir anlatıcı ya da olayın geçtiği zümrenin sempatik bir üyesi. ara sıra soru­ lan ve söylenen. onun için detektifin "bildiği farzedilen özne" olduğu kişidir.önlemiş olur. Anlatı perspektifindeki bu değişimin. en baştan beri "işin içinde"dir. Bir kere onu esrarı çözmeye iten şey. ama Dalmas kolyeyi bulup profesyonel bir kuyumcuya gösterdiğinde. birdenbire "enayi yerine konduğu" ortaya çıkar. cevabı aldıktan sonra da bıyıklarını titrete­ rek "O halde olay tamamen açık!" diye mırıldanır. tersine. detektifin "iç düşün­ celerine girmek kesinlikle yasaktır. Sert detektif ise. Şantajcı öldürüldükten sonra. anısı da bir yanılsamadan ibarettir. Yani. Kısacası. Sert detektif. Ey­ lemleri öngörülmemiş bir boyut kazanır. Lola'nın eski şoförü kolyeyi çalar ve kolyenin gerçek olduğu­ nu ve onun için çok önemli olduğunu tahmin ederek şantaj yapar. bizim kültürümüzde en aşağı fiyattan hesaplanan ücretler parayla ödeme yapmaktan çok çok daha tehlike­ 13 li bir şeyi. kolyenin sahte olduğu anlaşılır.90 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 91 net eden bütün öznelerin dahil olduğu oyuna biz de dahil olurduk. çetrefil bir soruşturmanın orta yerinde. Bu nedenle. çoğunlukla "Leydinin hizmetçisinin ne renk çorap giydiğini tesadüfen de olsa gördünüz mü?" gibi bir soru sorar. klasik detektifin "bildiği farzedilen özne"ye benzer bir rol oynamasını sağlayan "dışsal" konumun kaybedilmesi­ ni beraberinde getirir. s. mektuba sahip olanların yaka­ landığı "laneti" -simgesel şebeke içindeki yeri. Bu tür bir müdahale. detektifin kafasının içinde olup bitenlerin ulaşılmaz­ lığını daha da vurgulama işlevi gören gizemli sorular ve sözler hariç. 1988. hayatına anlam veren anısı böylece bozulmamış olur. Muhakeme tarzı. The Ego in Freud's Theory and in the Technique ofPsychoanalysis. Lola tabii ki Dalmas'ın ona verdiği kolyenin kendisininki olmadığını hemen anlar.

hâkim olamayacağı güçlerin elinde oyuncak olduğunu fark ettiği zaman değil. başına korkunç bir cinayeti önceden haber veren tuhaf şeylerin geldiği bir kadın olan müstakbel kurbanın perspektifinden anlatılır. tam da Carmen'in. Carmen erkek­ ler için bir nesne konumundaydı. Tesadüfi açılış­ larında her zaman ölümü haber veren kartlar. İlk romanı Trendeki Yabancılar'^ bile. anlatının bütün zamansal yapısının değişmiş olmasıdır. kural olarak.92 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 93 bilir . büyüleme gücü onların fantazi me­ kânında oynadığı role bağımlıydı. Brooks. Burada bu ikisi örtüşür: Suçlu­ nun suçun kurbanı. yani artık suçun sonrasıyla ve olayların ona yol açan gidişatım yeniden inşa etmeye yönelik girişimlerle ilgilenmeyiz. Carmen'in ölüm dürtü­ sünün bağlı olduğu "küçük gerçek parçası"dır. Ama Carmen ve Antigone. Yani bizim tezimiz. radikal bir etik tavrı. vur­ gu suçtan önce olanlar üzerindedir. Carmen'i sadece trajik bir şahsiyet değil. Brooks'un özgün metinde yaptığı değişikliklerle. (Antigone'nin Lacancı okumasına göre) ölüm dürtüsünün kayıtsız şartsız kabulü olarak. Dikkati (ya "bildiği farzedilen özne" olarak ya da birinci şahıs anlatıcı ola­ rak) detektiften kurbana (Boileau-Narcejac) ya da suçluya (Patricia Highsmith. "iplerin kendi elinde olduğu" yanılsamasıyla yaşamasına rağmen erkeklerin semptomundan başka bir şey değildi. "insafsız kart"la ilgili aryayı bütün eserin temel müziksel motifi haline getirmekte çok haklıydı: "Her za­ man ölümü gösteren" kartla ilgili (üçüncü perdedeki) arya. Femme fatale'ı reddede­ rek etik tavrını bozan.detektifin kendisidir. niye artı-keyif vaadinin ardında ölümcül bir tehlikeyi gizleyen bir kadında cisimleştirilir? Bu tehlike tam olarak nedir? Bizim cevabımız. Hikâye "bildik" çizgisel tarzda sunulur. bir tür "gerçeklik kaybı" yaşayan. yani düpedüz vekaleten arzulayan bir histerik arasın­ daki aktarım ilişkisinden bahsediyoruz (Hitchcock'un bu matris ile kendi "suçluluk aktarımı" arasındaki yakınlığı hemen fark etmiş olması şaşırtıcı değildir). yani libidinal güçlerin etkileşimi içindeki pasif bir unsurdan ibaret olduğu- . görünüşün tersine.böylece istemeden içine düştüğü suçluluk hissi onu "namus borcunu ödemeye" zorlar. temeldeki bozulmuşluğunu ete kemiğe büründüren kişi. "ARZUSUNDAN VAZGEÇMEYEN" KADIN urada "etik'le ne kastedildiğini Bizet'nin Carmeri'mm ünlü Peter Brooks versiyonuna başvurarak netliğe kavuşturabiliriz. ama biz en sonuna kadar bütün bunlar gerçek mi yoksa sadece kurbanın sanrılan mı emin olamayız. Mickey Spillane'de olduğu gibi enikonu bir katliama kadar çok çeşit­ li tepkiler doğurur (/. Yine. the Jury'nin son sayfasında Mike Hammer. ısrar etme tavrını cisimleştirdiği şeklindedir. detektifi aldatan ve "enayi yerine koyan" kişi. "insafsız karf'la ilgili aryaya kadar. Bu karşılaşma Hammett ve Chandler'da olduğu gibi ümitsizce bir teslimiyet veya sinizme kaçıştan. bu aldatıcılığı ve bozulmuşluğu. Antigone so­ yundan etik bir şahsiyet haline getirdiğidir.kendisinin de kaderin kurbanı olduğunu. patolojik bir yarılma yaşayan bir kişilik olduğu anlaşılır. Lacan'a göre bir özne son tahlilde. asıl mahi­ yetinin ölüm dürtüsü olduğunun ortaya çıktığı en son anda bile onda 14. öl­ mek üzereyken ona sevişmenin ortasında kendisini nasıl öldürebildiğini soran hain sevgilisine "kolay oldu" diye cevap verir). Bu arada "kurban" romanı ile "suçlu" romanı arasındaki bu karşıtlıkla bağlantılı ilginç bir ör­ nek Margaret Millar'ın başyapıtı Beast in View'dw.14 Demek ki bu durumda. daha radikal bir biçimde. Patricia Highsmith gömnüşte "normal" bir insanı bir cinayet işlemeye itebilecek çeşitli olumsallıkları ve psikolojik çıkmazları betimler. Ruth Rendeli) odaklayan savaş-sonrası "suç romam"mn son derece ilginç yükseli­ şini hesaba katmadık şüphesiz. salt fiziksel yıkımın ötesine geçen. Başka bir deyişle. ölüm dürtüsünün gerçeğini özgürce benimsediğimiz bu "boş jest"in adıdır. kendini kimin hangi oyunu oynadığının hiçbir zaman anlaşılamadığı rüyayı andıran bir dünyanın içinde bulan kişi -"şüpheliler grubu"nun ürk­ müş mensupları değil. üzerimize dayatılan şeyi. Evrenin bu muğlaklığı. Öte yandan. femme fatale'm. bu yüzden de son "hesaplaşma" çoğunlukla detektifin bu ka­ dınla karşılaşmasından ibarettir. Lacan'ın deyimiyle. ölümünün çok yakınlaşmış olduğunu gözünü kırpmadan kabul ederek etik bir statü kazandığı âna karşılık gelir. Ve evrenin bu aldatıcı karakterini. Nihayet kendisi için de bir nesne haline geldiğinde. temel matrisini kurmuş durumdadır: Cinayet işleyebilecek psikotik bir katil ile arzusunu psikotiğe atıfla organize eden. Bu kaymanın zorunlu sonucu. f emme fatale'diı. benliğin radikal tahribine. yani tam da simgesel oluş ve bozuluş dokusunun silinmesini gerektiren "ikinci ölüme" duyulan bir özlem olarak tanımlayabileceğimiz aynı etik ta­ vırla bağlanırlar birbirine. Boileau-Narcejac'ın romanlarında (mesela Diaboliques'âs) hikâye çoğunlukla. ilk başta Antigone' nin soylu fedakârlığı ile Carmen'in mahvına neden olan sefahat ara­ sındaki karşıtlıktan daha büyüğü olamazmış gibi gelir insana. İşte Carmen tam da sa­ dece -karşılaştığı erkeklerin kaderine damgasını vuran bir kadın ola­ rak. "arzusundan vazgeçmeme". kahramanın kendisidir. aynı za­ manda arzusundan vazgeçmeyerek kaderini de bütünüyle kabul ettiği zaman. kelimeye Lacan'ın verdiği anlamda bir "özne" haline gelir.

büyüleyici fem­ me fatale figürü dağılıp histerik maskelerden oluşan tutarsız bir yapboza dönüştüğü zaman. Malta Şahini'nde Sam Spade ile Brigid ı i'SIıaughnessy arasındaki son yüzleşmeyi ele alalım. "mutlu son" bütün sonların en ümitsizi olurdu. bir histeri nöbeti geVİıir. "çaresiz bir kurban" olarak yaşamayla sıkı sıkıya bağlıdır: Narsisist şişinmelerimizin kesin hükümsüzlüğüyle yüzleşmemizi sağlayan bakışa verilen addır. büyüleme gücünün buharlaşıp bizi bulantı ve tiksinti hisleriy­ le baş başa bıraktığı bu an. en sondaki histerik çöküşü. Ona bir gizem halesi veren şey. Ama tam da var olmaya­ rak. bütün ontolojik tutarlılığı kaybolur. manipulasyon güçlerini yitirdiği ve kendi oyununa kur­ ban gittiği anlara o son derece muğlak karakteri veren de budur. Bundan daha ümitsiz bir son var mıdır? Elbette vardır: Carmen Jose'yi. Femme ftitale'm bu son çöküş ânı -kadın artık tözü olmayan bir kendilik. bu tersine dönüş ftnı. Talebine aldığı cevap terslenmektir ve fondaki şarkı Esca­ millo'nun son zaferini ilan ederken. Film noir'da (ya da sert detektif romanında) femme fatale' in çöktüğü. ama genelde anlaşıldığının tam tersi bir anlamda.reddedilmiş ve kaybına tahammül edemeyen sevgilinin bildik dramasıdır bu. Yoğun bir haz yaşıyormuş gibi göründüğü anda. Bizet'nin özgün versiyonu iyi bilinir. Bu tez doğrudur. büyüleme nesnesi olarak Kadın değildir. Femme fatale'in film noir'daki kaderi. kişisel bütünlük ve kimlik hissini yeni­ den kazanır. efendi-köle karşıtlığı içinde net bir yere oturtulamamasıdır. en usta işi müdahalesini zikretmemiz yeterli olacaktır: Operanın so­ nunu kökten değiştirir. vb. Şimdi çökme sıra­ sı Carmen'e gelmiştir. kadın patolo- . ama Carmen ondan uzaklaşırken. kendini "özneleştirir". birdenbire feci acı çektiği anlaşılır. Carmen'in yanına gelen ümitsiz Jose ona tekrar kendisiyle yaşaması için yalvarır. Jose Carmen'den aldığı son ret cevabını hüzünle kabul eder. erkeği etkisi altına alıp onu kadının oyuncağı ya da kölesi haline getiren sınırsız keyfi yüzünden değildir. Sert detektif romanlarında ve film noir'daki femme fatale figürü için de aynı şey geçerlidir: Kadın hem adamların hayatlarını mahve­ der hem de bir iktidar arzusu takıntısı olduğu için kendi keyif şeh­ vetinin kurbanıdır. dolayısıyla nihayet reddedildi­ ğinde. ağza alınmaz bir şidde­ tin kurbanıymış gibi göründüğü zaman. m mra birdenbire yine soğuk ve alaycı bir mesafe takınır. detektif nihayet ona karşı belli bir mesafe kazanıp onu reddedecek gücü elde etmektedir. Bu Hlı bir çöküşün ilk modelini. en sonunda kadını reddederek. daha önceleri muazzam bir baştan çıkar­ ma gücüne sahip açık seçik bir biçim gördüğümüz yerde "olmayanın gölgelerinden başka bir şey görmediğimiz" bu an. Nonra ağlar ve kendisine gerçekte ne olduğunu bilmediğini söyler. kendini "özne" olarak kurar: Histerikleşmenin ötesinde onu en saf haliyle ölüm dürtüsü beklemektedir. Femme fatale'in bu denli tehditkâr olması. Lacan'ın "Kadın yoktur" önermesinin mükemmel bir Örneğidir: Ka­ dın "erkeğin semptomu"ndan başka bir şey değildir. tam tersine. Matador Escamillo'nun zafer kazanma peşinde koştuğu arenanın önünde. yani sınırsız keyfinin erkeğin özne olarak sahip olduğu kimliği tehlikeye attığı teziyle karşılaşırız: Detektif. tulıırlı bir etik tavırdan yoksun bir dizi tutarsız maske gibi görünmek­ tedir-. hatta bazen iktidar­ sız ve cinsel kimliği belirsiz bir adama kul köle olur. Oysa Brooks'un yorumunda. Başka bir deyişle. Jose'yi arena yakınlarındaki ıssız bir yere gö­ türüp diz çöker ve bıçaklaması için kendini ona sunar. Önce tehditler savurur. Nite­ kim Lacancı perspektiften bakıldığında. acı mı çekiyor. Artık. korkunç. olay bambaşka gelişir. boğa onu öldürmüştür. üçüncü bir kişiye. hem birlikte olduğu kişileri fena halde manipule eder hem de ne idüğü belirsiz. bir "özne" haline gelir. bu büyüleyici maskenin ardında gizli kalan ve maskeler düş­ tüğünde ortaya çıkan şeydir: Ölüm dürtüsünü bütünüyle kabullenen saf özne boyutudur. Keyif mi alıyor. Yargı yetimizi ve ahlaki tavrımızı kaybet­ memize neden olan şey. tam da. Kısaca­ nı. tutarsız histerik maskeler yelpazesinin bütününü sergiler. insanları manipule mi ediyor yoksa kendisi de manipulasyon kurbanı mı hiçbir zaman emin olamayız. birdenbire bundan keyif al­ dığı anlaşılır. büyüleme gücü var olmayışının boşluğunu maskeler. Jose Carmen'i bıçaklayıp öldürür . uşaklar ona Escamillo'nun ölü bedenini getirir­ ler . yani tam da histerik çöküşü yüzünden var olmayışını benimsedi­ ği anda. Film noir hakkındaki fe­ minist yazılarda sık sık femme fatale'in erkeğe (sert detektife) ölüm­ cül bir tehdit oluşturduğu. Brooks'un bunun bütünüyle farkında olduğunu kanıtlamak için. Brigid durum İllerindeki kontrolünü kaybetmeye başlayınca. "özneleşme" kendini bir "nesne".94 YAMUK BAKMAK ARZUNUN GERÇEĞİNDEN KAÇMANIN İKİ YOLU 95 nu anladığında. hemen bir stratejiden öbürüne geçer. Kant'ın terminolojisiyle söylersek.kavgayı kaybetmiştir. bu zayıf adamı terk edip sefil günlük hayatını yaşamayı sürdürebilirdi. aynı zamanda sert detektifin zafer ânıdır.

96 YAMUK BAKMAK jik keyfi cisimleştirdiği için.15 II Hitchcock Hakkında Asla Çok Şey Bilinemez 15. kendi kaderini bütünüyle kabullenen "saf. histerik çöküş yüzünden fantazi mekânının ko­ ordinatları kaybolduğunda ortaya çıkar. patolojik-olmayan bir özne ör­ neği sunmasıdır. belli bir fantazinin çerçevesi içine girdi­ ği için tehdit ediyor değildir erkeği. Başka bir deyişle. Tehdidin gerçek boyutu. femme fatale'in asıl tehditkâr yönü. Jane Greer'in gardrobu kesinlikle bir rahibeninkine benze­ mektedir. Bunun. Kadın bu noktaya ulaştığında. narsisist kimliğini yeniden kazanır {Malta Şahininin sonunda Sam Spade'in yaptığı gibi) ya da semptom olarak kadınla özdeşleşir ve intiha­ rı andıran bir eyleme girişerek kaderiyle buluşur (belki de en önemli film noir sayılabilecek. kadını reddeder ve hayali. Jacques Tourneur'ün Out of the Past filmin­ de. erkekler için ölümcül olması değil. Robert Mitchum'un yaptığı gibi). erkeğe sadece iki ta­ vır kalır: Ya "arzusundan vazgeçer". . fantaziyi "kat ettiğimizde". arzunun fantazi-sonrası bir "arıtımı" olduğunu şu zekice ayrıntı da gösterir: Son sahnede.

izleyiciler bu sonu da önceki olayların "doğal" sonucu olarak yaşayacaklardı. olayları geriye doğru. ama başka bir son hayal etseydik -mesela Bergman'ın kahraman kocası ölseydi ve Lizbon uçağına onun yerine Bergman'la birlikte Bogart binseydi. GERİ En ünlü Hollyvvood efsanelerinden biri Casablancdnm son sahne­ siyle ilgilidir. Maskelenen şey. çizgisel "organik" bir olay akışı yaşantısı­ nın. Bogart'la kalır. yönetmenle yazarların hikâyenin sonunun farklı versiyonları arasında gidip geldikleri rivayet edilir (Ingrid Bergman kocasıyla birlikte gider. ama tartışmalar çe­ kimden epey önce çözüme bağlanmıştır). sondan başa suna- . her noktada işlerin başka türlü gelişebileceğidir. Casahlanca mitinin sonradan inşa edilen bileşenlerinden biridir (aslında. Aynı türden çoğu efsane gibi bu da yanlıştır. nasıl mümkün oluyor bu peki? Bunun tek cevabı. tabii ki. önceki olaylara organik bir bütün tutarlılığını geri dönüşlü ola­ rak sonun verdiğini maskeleyen bir yanılsama (ama zorunlu bir ya­ nılsama) olduğudur. anlatı zincirinin radikal olum­ sallığıdır.4 Külyutmazlar Nasıl Yanılır? "Bilinçdışı Dışarıdadır" İLERİ. Her iki durumda da önceki olayların aynı olduğu açıkken. Mevcut sonu (Bogart aşkını feda eder ve Bergman kocasıyla gider). olaylar zin­ cirinin radikal olumsallığı nasıl görünür kılınabilir? Paradoksal ce­ vap şudur: Tersten giderek. olası sonlar konusunda bazı tartışmalar yapılmıştır. Çekim sırasında bile. ama yine de "kapitone noktası"nın (point de capitori) anlatıda nasıl işlediğini kusursuz bir bi­ çimde örnekler. önceki eylemlerin "doğal" ve "organik" sonucu olan bir şey gibi yaşarız. Ama eğer bu yanılsama tam da anlatının çizgiselliğinin sonucuysa. adamlardan biri ölür).

En sondaki felaketin bakış açısının devreye girmesi. bir sosye­ te hanımı kılığına girmiş zengin Nazi casusunun sarayındaki yardım balosu. muhtemelen din tarihinin en büyük tuhaflıklarından biridir de: Takipçilerini kesinti­ siz.Freud'un Bir Yanılsamanın Geleceği'nde dini bir ya­ nılsama olarak tasarladıktan sonra sorduğu gibi: "Siyasi düzenleme­ lerimizi belirleyen varsayımlara da yanılsama demek gerekmez mi?"' Hitchcock'un Sabotör filmindeki kilit sahnelerden biri. Kalvinist özne. olayların akışını zincirleme bir yazgıya çevirmek şöyle dursun. yani büyük Öteki'nin gerçeğin radikal olumsallığını maskeleyen geri dönüşlü bir yanılsamadan iba­ ret olmasından. 34. Kaçınılmaz olan gerçekten olacak mı?" Başka bir deyişle. • Harold Pinter'ın senaryosuna dayalı İhanet filmi sıradan bir aşk ilişkisini anlatır. artık planları suya düşmüş bir grup mut­ suz insan haline gelmiş olan aile yine bir araya toplanmıştır. bu yüzden de endişeyle doluyum. The Future of an Illusion. ailenin bütün üyeleri gelecek için heyecanlı planlar yapmakla meşguldürler. Aynı paradoksun bir başka örneği. Can alıcı nokta. çılgınca faaliyete iten bir din olan Kalvinizm kader inancı üzeri­ ne kuruludur. bu denli dehşet verici olan birinci perdeden ikinciye geçilmesi değil (önce heyecan­ lı planlar. Ruth Rendell'ın. Hikâye çizgisel bir biçimde gelişir. toplumsal 1. Birinci perdede. olayların bu şekilde sıralanmasının yarattığı deh­ şetin ardında bambaşka bir mantığın. Priestley'nin Time and the Conway'i Conway ailesinin ka­ derini konu alan üç perdelik bir oyundur." yorumunda bulunur. bu "yamlsama"nın içinde yaşadığımız (toplumsal) gerçekliğin kendisini yapılandırmasıdır: Bu yanılsamanın çözülmesi bir "gerçeklik kaybı"na yol açar . Hayat projeleri insafsızca tıkanmış bir grup insanın kasvet verici ger­ çekliğini görmek ve sonra da aynı insanların yirmi yıl önceki halle­ rini. Üçüncü perde bizi gene yirmi yıl önceye götürür. umudun yıkılışını tam ma­ nasıyla yaşamak demektir. olayların radikal olumsallığını elle tutulur hale getirir. sonra ayrılma sahnesini. İkinci perde bugünde. kaçınılmaz olanın belki de olmayabile­ ceği yolunda endişeli bir önseziyle harekete geçer adeta. B. sonra üzücü gerçeklik). Rendeli doğru­ dan doğruya. Sigmund Freud. önceden ya­ zılmış bir senaryodaki rollerini oynarlar. (yirmi yıl önce yenmiş) bir aile yemeğini izleriz. SE. "Kaderini bu keyfi karar belirledi: Kendisini bekleyen ölümden kurtulmak için son şansını kaçırdı. Gelgelelim. hat­ ta düpedüz dehşet verici bir etki yaratır. yani her dönüm noktasında olay­ ların başka türlü de gelişebilecek olabileceğini neredeyse elle tutulur bir biçimde yaşamamızı sağlayan şey. büyük Öteki'nin yüzeyselliğinin (adabı muaşeret. c. bu "yanılsama"yı askıya alıp "her şeyi nasılsa öyle görebileceğimiz" sonucuna varmak yanlış olur. sonra ilişkilerinin tutkulu zirvesini. 21. birinci perdedeki yemeğin devamını izleriz. sonra ilk gizli buluşmaları­ nı. Anlatı sırasındaki bu tür tersine çevirmelerin bütüncül bir kader­ cilik etkisi yaratmaları beklenebilir: Her şey önceden kararlaştırıl­ mıştır. en sonunda da bir partide ilk kez karşılaşmalarını görürüz. mais quand meme yarılmasının bir versiyonunun olduğu görülecektir: "Neler ola­ cağını gayet iyi biliyorum (çünkü hikâyenin sonunu baştan biliyo­ rum). okuma yazma bilmediği anlaşılırsa rezil olaca­ ğından korkup işvereninin bütün ailesini. . birkaç kere uygulamaya konmuştur: • J. hâlâ umutla dolu ve geleceğin onlar için neler getireceğinin far­ kında olmayan hallerine tanıklık etmek. yani yirmi yıl sonra geçer. kukla gibi. fetişist je sais bien. farazi bir çözüm olmak şöyle dursun. ama yine de buna inanasım gelmiyor. Gelgelelim daha yakından analiz edildiğinde. anlatı sırasının nihai olumsallığını. Bu zamansal sıçrama fena halde kasvet verici. Me­ sela. kendisine her açıdan yar­ dımcı olmak isteyen liberal velinimetlerini öldüren bir hizmetçinin öyküsünü anlattığı mükemmel cinayet romanı Taştan Hüküm'dt aynı endişeyi görürüz. oysa kahramanlar farkında olmadan.100 YAMUK BAKMAK KULYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 101 rak. Bu yöntem. "ÖTEKİ HER ŞEYİ BİLMEMELİDİR" "Büyük Öteki'nin var olmayışı"ndan. sonra ilk kavgala­ rını. ailenin kızı bir süre oyalandıktan sonra hafta sonunu erkek ar­ kadaşıyla değil de evde geçirmeye karar verdiğinde. s. ikinciden üçüncüye geçilmesidir. Filmin "hilesi" epizotların ters sırayla düzenlenme­ sinden ibarettir: Önce ayrılmalarından bir yıl sonra bir barda birbir­ leriyle karşılaşan âşıkları. tam da zamansal sıranın tersi­ ne çevrilmesidir. sadece en baş­ ta Rendeli işin sonunu açıklar ve her dönüm noktasında dikkatimizi ilgili bütün kişilerin kaderini belirleyen rastlantısal olaya çeker.

ama iktidarsız biçimde onun eylemlerini izlemekten başka bir şey yapamaz. vb. çünkü böyle yapınca çift onların gerçek kimli­ ğini anlayacaktır. Tam da bu nedenle.) Bunun eylemi güçleştirdiği doğrudur (hasma bir darbe indirmek için. Hem Otuz Dokuz Basamak'ta hem de Gizli Teşkilatta. onu dansa kaldırır. eylemimiz yüzeydeki cemaat oyununun do­ kusuna kayıtlı olmalı ve toplumsal açıdan kabul edilir bir eylem sa­ yılmalıdır). bir darbe de o vuramaz. hiçbir zaman basitçe yüzeysel sayılamaz. Nitekim cemaat oyununun aktörlerini birleştiren temel akit. hasmımızın eyleminin pasif tanıkları rolüne indir­ geniriz) karşılık gelir. Ba­ kan suçlama mektubunu ondan çaldığında. Demek ki elimizde üç unsur var: Her şeyi gören ama gördüklerinin gerçek anlamını kavrayamayan bir masum üçüncü. bildik sohbetlere girmeleri. Kahramanımız da hasımları da bu tür olaylara uy­ gun adabı muaşeret kurallarına uymak zorundadır. bilgisiz büyük Öteki'nin şüphesini uyandıracağı için pa­ sif bir tanık rolüne mahkûm kalan hasmın kendisi. bize soluk alacak alan bırakan. Dikkat edilmesi gere­ ken can alıcı nokta.102 YAMUK BAKMAK KÜLYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 103 kural ve âdetler alanının) hakikatin belirlendiği yer. 2 "SUÇLULUK AKTARIMI" Büyük Öteki (simgesel düzen) kavramının kendisi. Sabotör'de hiçbir şeyden haberi olma­ yan misafirler). Hem iktidar hem de iktidarsızlıkla bağlantılı bu bakış diyalektiği ilk kez Poe'nun "Çalınmış Mektup" öyküsünde dile getirilmiştir. balo­ dan ayrılmak üzere olan masum bir çifte katılır . tam da ritüellerinin budalaca oluşuy­ la. yani eylemlerimize top­ lumsal olarak kabul edilenin ötesinde ilave bir anlam yüklememizi sağlayan belli bir mesafe yaratır. kahramanımız kaçmak istediğinde.Nazi ajanları onu zorla durduramazlar.ama bu sizi kesinlikle aldatmasın: O 2. Kraliçe olup bitenleri gö­ rür. iktidarsız gözlem­ ci. ama hasmımız üzerinde daha da katı bir sınırlama vardır: Eğer biz böyle "çifte kayıtlı" bir eylem bulmayı başarırsak. deyim yerindeyse. o iktidar­ sız gözlemci rolüyle sınırlı kalır.). yüzlerce misafirin göz­ leri önünde geçer. Gizli savaşlarımızı an­ cak Öteki onların farkına varmadığı sürece sürdürebiliriz. Gizli Teşkilatta Thornhill'in polis gelsin diye kaba ve anlam­ sız hareketler yaptığı açık artırma sahnesi. Marx biraderlerin Duck Soup filmindeki bir sahnede görünür kılınan özel bir tür çifte aldatmaya dayalıdır. ama yine de yapacağı karşı-eylem masum. cemaat oyunu (adabı muaşeret kuralları. Öteki'nin bu bilgisizliği. . Sahne büyük bir salonda. Sabotör'dtki sahneye benzeyen sahneler görürüz: Otuz Dokuz Basamak'ta. İmparatorun çıplak olduğunu söyleyen çocuğun başlattığına benzer bir felaket doğar. "iktidarsız bakış" durumunun hiçbir zaman ikili olmaması. kibarlık kuralları gereği kızın reddedemeyeceği bir taleptir bu. bir dans davetini kabul etmeleri. zira Öteki onları artık görmezden gelemez hale geldiği anda. gerçek tasarılarımızı kendisinden saklamamız gereken büyük Öteki'nin (cemaat oyununun kurallarının) masum bilgisizliğini kişileştiren üçüncü bir unsur karı­ şır ("Çalınmış Mektup"ta Kral. sa­ dece cereyan eden cemaat oyununun kurallarını izliyormuş kılığına bürünerek hasmına ağır bir darbe indiren fail ve son olarak. Yapabileceği herhangi bir eylem. toplumsal bağ kendi kendini çözer. Öte­ ki'nin her şeyi bilmemesi gerektiğidir. eylemin gerçek içerimini tamamen kavrayan. Bu durum Hitchcock'un bakış ile ikti­ dar/iktidarsızlık ikilisi arasındaki yakın ilişkiyi geliştirmesini sağlar. onu yine aynı ortamda bulunan ve (muhtemelen Kraliçe'nin aşkla ilgili bir sırrını da ifşa eden) suçlama mektubuyla ilgili hiçbir şey bilmeyen ve bilmemesi gereken Kral'a yakalanmasına neden olacaktır. Öteki her şeyi bilmemelidir: Totaliter-olmayan toplumsal alanın münasip bir tanımıdır bu. beklenir ve her biri­ nin hasmına karşı yaptığı eylemlerin cemaat oyununun kurallarına uyması gerekir (Bir Nazi ajanı kahramanın kız arkadaşını götürmek istediğinde.. beklenen konuşmacı zannedi­ len Hannay'nin siyasi bir toplantıda doğaçlama olarak saçma sapan bir siyasi ko­ nuşma yaptığı sahne. bakış Hitchcock evreninin başlıca fi­ gürlerinden biri olan "İktidarsız Efendi"nin kusursuz tecessümüdür. Bu sahnede masalsı yüzey (yardım balosunun nezahati) ile gizlenen ger­ çek eylem (kahramanın kız arkadaşını Nazi ajanlarının elinden kur­ tarıp onunla birlikte kaçmak için verdiği ümitsiz mücadele) arasında bir gerilim kurulur. efendi konumunu işgal etmemizi sağlar) ve iktidarsızlığa (bir bakışın taşıyıcıları olarak. vb. İşe her zaman. dolayısıyla "oyu­ nun oynandığı" yer olarak kaldığım harika bir biçimde gösterir. hiçbir zaman bir özne ile hasmı arasındaki basit bir hesap­ laşmadan ibaret olmamasıdır. Bakış aynı zamanda iktidara (durum üzerinde kontrol kurmamızı. bu sahnede Groucho müvekkilini mahkemede deli olduğunu iddia ederek şöyle savunur: "Bu adam aptal gibi görü­ nüyor ve aptal gibi davranıyor . Kısacası. çünkü ku­ ralları ihlal etmesi yasaktır. vb.

büyük "suçluluk aktarımı üçlemesi"nin ortanca unsurudur: İp. Bu durumun paradoksu Groucho'nun savunmasını şöyle değiştirdiğimizde uygun bir biçimde ta­ nımlanmış olur: "Bu çift âşık bir çift gibi görünüyor ve âşık bir çift gibi davranıyor . yani kendilerini evliymiş ya da aşıkmış gibi davranmaları gereken bir durum içinde bulur­ lar ve en sonunda gerçekten âşık olurlar. Lacan'ın sık sık zikrettiği. eylemi onunla ya­ pılan simgesel bir mübadelenin çerçevesi içine kayıtlıdır.(İp'te) kendisini fark etmesini. "Bir şeymiş gibi yaparak". gerçekten âşık olmaları­ dır: (en azından bu seferlik) kocayı aldatmayı başarırlar. Hitchcock: The First Forty-Four Films.katil bu üçüncü kişi için cinayet işler. zengin bir Nazi destekçisi ve Alicia'nın kocası olan Sebastian'ın evinde. Can alıcı husus. oysa Guy. (Daha doğrusu. Bu üç filmde de cinayet öznelerarası mübadele mantığında ortaya sürülen pey işlevini görür. hemen birbirlerine sarılıp iki âşığın kaçamak buluşma­ sı rolünü oynarlar. (Trendeki Yabancılar 'da) başka bir cinayet işlemesini. New York: Ungar. "ironik" filmler (mesela Sapık) tam bir iletişim tıkanıklığını. simgesel düzenin kendisi oldu­ ğunu hesaba katmamız gerekir. Gelgelelim can alıcı nokta şudur ki bu "suçluluk aktarımı" psişik 3. çünkü toplumsal-simgesel gerçeklikte şeyler son tahlilde tam da neymiş gibi yapıyorlarsa odurlar. İtiraf Edi­ yorum. . cina­ yet her zaman üçüncü bir tarafı. Burada. Mesela Trendeki Yabancılar'âdi.104 YAMUK BAKMAK KÜLYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 105 SAHİDEN aptal!" Bu önermenin paradoksu. bu "dışarı"nın hiçbir zaman insanlar arasında taktığımız bir "maske" değil. üçüncü kişi. Trendeki Yabancılar. Bkz. Bu tür "dışarıdan içeri" hareket. gerçekte istediğinden başka bir şeyi istermiş gibi yapabilir. olaya kendisinin nasıl karıştığıyla ilgili hiçbir şey bilmese. Nihai aldanma. üçüncü bir kişiye yapılan bir gönder­ meyi içerir . ben Lemberg'e gittiğini düşüneyim diye Krakow'a gittiği­ ni söylüyorsun?" Aynı mantık Hitchcock'un bir dizi filminin olay ör­ güsünün yapısında da görülür: Âşık çift başta düpedüz bir rastlantı yahut dışsal bir kısıtlama sayesinde birleşirler. Bu hareketin diyalektiğini anla­ mak için. Sebastian birdenbire gele­ rek onları faka bastırır.) Rohmer ile Chabrol'e göre Hitchcock evreninin temel motifi olan3 "suçluluk aktarımı"m da bu arka planı göz önünde bulundura­ rak kavramamız gerekir. Hitchcock'un filmlerindeki özne­ lerarası ilişkilerin kilit bileşenlerinden biridir: Biz zaten bir şeymişiz gibi yaparak gerçekten o şey oluruz. ci­ nayetin yarattığı suçluluk hissini Guy'a aktarır. Katil eyle­ mi yoluyla bastırılmış arzusunu gerçekleştirir. can alıcı bir olguyu. tabii ki. "oynadı­ ğımız toplumsal role" karşı içeriden bir mesafe koyarsak. Bir hayvan gerçekte olduğundan başka bir şey­ miş gibi yapabilir. şampanya şişelerine ne gizlenmiş olduğunu araştırmak için gizlice şarap mahzenine girerler. Eğer derin- lerimizde bir yerlerde "aslında öyle olmadığımızı" düşünür. "Romanslar".ama bu sizi kesinlikle aldatmasın: Bunlar SAHİDEN âşık bir çift!" Bunun belki de incelikli versiyonunu gördüğümüz Notorious {Aşktan da Üstün) filminde. ama ona al­ datıcı bir tuzak olarak sundukları şey hakikatin ta kendisidir. psikozlara özgü mesafeyi koruduğu psikotik bir yarılmayı tasvir ederler. yani öznenin simgesel düzenle kendisi arasındaki. Lacancı teorinin hayva­ ni ve insani aldatma arasındaki farkla ilgili klasik topos'unun kusur­ suz bir örneğidir: Sadece insan. "sanki bir şeymişiz gibi davranarak" öznelerarası simgesel ağda belli bir yer ediniriz ve gerçek konumumuzu da bu dışsal yer tanımlar. Sadece insan aldatıyormuş gibi yapa­ rak aldatabilir. cemaat oyununun aşama aşama sahici bir öznelerarası ilişkiye dönüştüğü Pascalcı mantığın hükmü altındayken. bizzat doğruyu kullanarak aldatma yeteneğine sahiptir. Hitchcock'un filmlerinde. yalan sayılacağını beklediği bir doğruyu söyleyerek yalan söyleyebilir. daha doğrusu bilmeyi reddetse bile kendisini suçluluk hissiyle dolu bulur. bu Hitchcock'un Lesley Brill tarafından "ironik" filmleri arasında de­ ğil de "romansları" arasında gösterilen filmleri için geçerlidir sadece. Amerikan ajanları Alicia ve Dev­ lin. Bruno Guy'ın karısını öldürerek. Bruno'nun bahsettiği "cinayete karşılık cinayet" akdi hakkında hiçbir şey bilme­ yi istememektedir. Bu nedenle. ama sadece insan. toplumsal görünüşün aldatı­ cı olduğu düşüncesidir. Adamlardan biri öbürüne gücenmiş bir tonla şunu sorar: "Niye aslında Krakovv'a gitti­ ğin halde. iki Polonyalı Yahudi hak­ kındaki Freud fıkrasının mantığı da budur elbette. (İtiraf Ediyorum'da) mahkemede sessiz kalmasını. kendimizi iki kere aldatmış oluruz. Trendeki Yabancılar. Eric Rohmer ve Claude Chabrol. 1979. "maske"nin fiilen maskeden başka bir şey olmadığı. cinayet hiçbir za­ man katil ile kurbanı arasındaki bir meseleden ibaret değildir. yani katil eylemi karşılığında üçün­ cü kişiden bir şey bekler . Mahzene yaptıkları ziyaretin gerçek amacını gizlemek için.

and Mrs. vb. 1986. Evli bir çift. tersinden kanıtlamaktadır. Bu üç film de aynı yapısal sorun etrafında döner: Var ya da yok oluşu nesnenin simgesel statüsünü kökten de­ ğiştiren ama pozitif özellikler düzeyinde saptanması güç olan belli bir özelliği tanımlama. İlk bakışta sıradan. Belli bir pozitif niteliğe bağlanamayan bu fark yaratıcı özellik. bir ayrım çizgisi çizme sorunudur bu. o küçük bay adamışlık farkı nedir?4 4. ada­ mın bir şekilde "değişmiş" olduğunu karısı kolayca sezer. o yaşlanma alameti. bıyıklan arasında­ ki fark kadar ihmal edilebilir boyutlardadır.106 YAMUK BAKMAK KULYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 107 bir iç dünyayla. Hitchcock'un evrenine o radikal muğlaklığı ve kayganlığı veren şey budur. İngilizce çevirisi The Movement-Image. Hitchcock evreninin bu bileşenini en açık seçik biçimde sergileyen Mr. yani aynı faaliyet geri dönüşlü olarak bütünüyle farklı bir simgesel değer kazanır. kadın katili ile felçli bir kadının sevgi dolu kocası arasındaki fark o kadar zayıftır ki. Paris: Editons de Minuit. fiziksel gerçekliği bakımından aynı kalsa bile) birdenbire iğrenç bir şer haline geldiği için günlük olay akışının masalsı doku­ su her an parçalanabilir. Mösyö Verdaux.. ya­ ni "onu diğer gösterenler için temsil eden" gösterene bağlanma biçi­ minde de. Smith bü­ tünüyle Hitchcockçu bir filmdir. . s. tam tersine kökten dışsal bir öznelerarası ilişkiler ağıyla bağlantılıdır. o kadar karşıt iki duruma neden olur. büyüleyici. Şarlo'yu zen­ gin arabanın sahibi zannetmesine neden olur. bu ilkeyi tam da başarısızlığıyla. -simgesel öznelerarası ilişkiler dokusundaki beklenmedik deği­ şiklikler sonucunda. çiçek satan kör kızın. her zaman komik bir şey vardır. bu bağ kopar kopmaz şahsın boyası dökülür. rastlantı. yüce bir şahıs vardır karşımızda. tekzip edilmiş bir arzuyla değil. 1983..bir an önce kuralların izin verdiği eylem (eylem dolaysız. "Suçluluk aktarı­ mı" da bununla ilgilidir. L'image-mouvement. yani sondaki fela­ kete götüren içkin zorunluluk tam da trajik kişiliğin yapısında kayıt­ lı ise. Trajedi son kertede bir "karakter" meselesi ise. and Mrs. "akıldışı"dır. çoğu "ciddi" psikolojik dramada rastlanabilecek olandan çok daha vazıh bir kavrayışa tanıklık eder. melodramatik bir olay gibi gö­ rünen bu tür bir entrika. hepimizin vahşi ve katil olduğumuzu söyleyen yaygın anlayışa bakılırsa) meşum bir şiddet çıktığı için de­ ğil. esasen komik bir mahiyettedir (mesela North by Northwest'm en ba­ şında ThornhüTin yanlışlıkla var olmayan "Kaplan"la özdeşleştirilmesini hatırlayalım). Toplumsal kurallar yüzeyinin altından (uygar maskemizin altında. Mösyö Verdaıu'da aynı adamın iki veçhesi ya da davranışı. olayın Hitchcock'un Gizli Teşkilat I North by Northwest filminin başındaki kazaya benzer türden bir rastlantıyla başladı­ ğı daha önceki filmi Şehir Işıkları'm hatırlamak yeterli olacaktır: Bir arabanın kapanma sesiyle dükkândan ayrılan bir müşterinin ayak seslerinin rastlantıyla çakışması. Sahne Işıkları. halbuki psişik iç dünyasmda bütünüyle masumdur.Mr. Lacan'ın le trait unaire. Bu ani değişimi daha da aydınlatmak için. öznelerarası diyalektik konusunda. öznenin "karakteriyle" kesinlikle bağdaşmayan kökten olumsal bir mahiyettedir. acılı mizahın damgasını vurduğu üç büyük Charlie Chaplin filmini hatırlamak yeterli olacaktır: Büyük Diktatör. Hitchcock'un bu tür beklenmedik tesadüflerin trajik yanını açığa çıkarmak istediği film (müzisyen Balestrero'nun yanlışlıkla hırsız zannedildiği Yanlış Adam). Daha sonra tekrar gör­ meye başlayan kız. Yine de bu fark.• tırılmış. Özne bu özelliğe bağlı kaldığı sürece. Ufak tefek Yahudi berber ile diktatör arasındaki fark. Sahne Işıklarimn yakıcı sorusu: Palyaçonun komik hareketlerini usandırıcı bir gösteriye dö­ nüştüren o "hiç". Chaplin'in bu özdeşleşme diyalektiğinin gayet iyi farkında olduğunu kanıtlamak için. Yıllardır ev­ liliğin verdiği hakla yaşadıklarını düşündükleri cinsel hazlar birden­ bire günahkârca bir zinaya dönüşür. İş­ te bu yüzden -Deleuze'ün işaret ettiği gibi. Keza. Hitchcock'un filmlerinin olay örgülerinde rastlanan sayısız tesadüfi karşılaşma. karizmatik. birbirlerinden kurban ile cellat kadar uzak. 273. Özne kendini bu ağ içinde belli bir yerde bulduğu (ya da buradaki belli bir yeri kaybettiği) an­ da suçlu olur. Smith fil­ minin bir komedi olması rastlantı değil. kibarlık maskesinin ardında derinlere gizlenmiş bas. "birleştirici özellik" dediği şeydir: Öznenin gerçeğinin bağlandığı bir simgesel özdeşleşme noktası. aynı melankolik. Gilles Deleuze. öznenin simgesel yapı içinde kendisinin yerini belirleyen. tam tersine. ameliyatının parasını veren iyilikseverin Şarlo ol­ duğunu anlamaz. beklenmedik biçimde evliliklerinin yasal açıdan geçerli olmadıklarını öğrenir. Minneapolis: University of Minnesota Press. Bu bağ son kertede temelsizdir.

Onları yarat­ manın tek yolu.İmparatorluğu yer­ leştirmek. Öteki'nin yapısı. Özne başkalarında ak­ tarıma yol açma tarzına hiçbir zaman tam manasıyla hâkim olamaz. Öteki sahneye işte burada girer: "Esasen yan-ürün olan durumlar". birdenbire belir­ siz bir X'e. Esasen onurlu ve dürüst biri olan bu kadın. Hegel Aklı işbaşında saptamanın yolunun tarihsel faillere kılavuzluk etmiş * Katolikler ve Ortodokslar bu ayinde kullanılan ekmek ve şarabın İsa'nın et ve kanına dönüştüğüne inanırlar. (ç. gelgelelim komplolarının nihai sonucu -"esas yan-ürünü". vb.n. esasen büyük Öteki tarafından üretilen durumlardır — "büyük Öteki" tam da bizim yerimize karar veren faile verilen addır. onları bir tür Aşai Rabbani ayinine* tabi tutan bir şeye sahipmiş gibi görünür. yani amaçlarının tam tersi oldu. onları faaliyetimizin dolaysız amacı haline getirdiğimiz anda elimizden kaçmalarıdır. Bkz. Başka bir deyişle aşk. bunda başarılı olamaz çünkü eylemlerinin nihai sonucu farklı. Cumhuriyet'i yeniden kurmaktı. sert detektif romanlarının iyi yürekli femme fatale'idk muhtemelen. Ni­ hai "yan-ürün" durumu. Birdenbire kendimizi belli bir aktarım konumunu işgal ederken bulduğumuzda. en önemli şeyler bunlar oldukları halde. Gelgelelim böyle bir kavrayış yanıltıcıdır: (Hitchcockçu ve aynı zamanda Lacancı) Öteki. Elster'ın bu "esasen yan-ürün olan durumları". Tari­ hin Aklı'nın onları kendi amacını gerçekleştirmek için kullandığını söyleyebiliriz. akrabalık ilişkilerini. şüphesiz. ulaşılmaz X'tir. (simgesel düzenin mit mal­ zemelerini. imge­ sel içeriklerle doldurulan evrensel biçimsel bir yapıdan ibaret değil­ dir. Faaliyetlerimizin bu "yan-ürünü"ne Lacancıların verdiği ad objet petit a'dır. faaliyetimizi onlar üzerine odaklamamak. Bu duru­ mun en trajik tecessümü. rimize bir büyü halesi veren o ele avuca sığmaz. 1982. Hitchcock filmlerinde aşkın rolüne dikkat edelim: Aşk. Sezar'a karşı olan komplocuların dolaysız. Hegelci "aklın kurnazlığı" kavramıyla örneklemesi tesadüf değildir. Sour Grapes. Tarih'in iplerini elinde tutan bu Akıl. o "bizde bizden fazla'' olan şey. bütü­ nüyle amaçlanmamış bir durumdur. Lacan'ın "bilinçdışı dışarıdadır" tezini yan­ kılıyor. yani sırf varlığı­ mızla bile "saygı" ya da "sevgi" uyandırdığımızda. gelgelelim özne doğrudan doğ­ ruya ona ulaşmayı amaçlasaydı bu duruma da gelinemezdi. Hegel'in verdiği klasik örneği. Lacan­ cı "büyük Öteki" için Hegel'in kullandığı mecazdan ibarettir. sefil bir mukallit izlenimi yaratacağımdır. onun yeri­ ne başka hedefler peşine düşüp bunların "kendiliğinden" ortaya çıka­ cağını ummaktır. Bu durumların temel paradoksu. Bu dışsallık çoğunlukla. Özne iyi tanımlanmış bir hedefe ulaşma amacıyla belli bir faaliyete girer. bütün diğer durumların matrisi olan aktarı­ mın işleyişini objet a sayesinde anlayabiliriz. bunun yerine. Bu yüzden. aktarımın her zaman "büyülü" bir yanı vardır. Kişi. Cambridge.. gülünç bir sonuç elde edeceğimdir. son kertede ne yaptığımıza değil ne olduğumuza göre bize ait sayılır­ lar.) . yapılandıran evrensel simgesel yasalara eşdeğer olduğu Levi-Strauss'da olduğu gibi) olumsal. bütün eylemlerine damgasını vuran. Eğer bilinçli olarak haysiyetli görünmeye ya da saygı uyandırmaya çalışırsam. Cambridge University Press. Bunlar faaliyetlerimizle ilgili olmalarına rağmen. o gizli hazine. tam tersine. Jon Elster'ın "esasen yan-ürün olan durumlar" adını verdiği şeyin numunelik bir örneğidir: Baştan planlanamayan ya da bilinçli bir kararla varsayılamayan derin bir duygu­ dur (Kendi kendime "şimdi şu kadına âşık olacağım" diyemem: Bel­ li bir anda kendimi âşık olmuş bulurum). Lacancı perspektiften bakıldığında. Jon Elster. psikolojik-olmayan karak­ teri olarak kavranır. Nihai so­ nuç ancak başka bir hedefe ulaşmayı amaçlayan bir faaliyetin yanürünü olarak doğabilir. dehşetle sırf varlığının bile etrafındaki bütün adamların ahlakını boz­ duğunu fark eder. öznenin mahrem özdeneyimini yön­ lendiren biçimsel simgesel yapının dışsal.108 YAMUK BAKMAK KULYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 109 HIRİSTİYANLIK NASIL HİSTERİKLEŞTİRİLİR? Öteki'nin radikal dışsallığını öznenin hakikatinin dile getirildiği yer haline getiren Hitchcock. Hegelci terimlerle. en saf öznel olumsallık gibi görünen şeyin patlak verişiyle karşılaştığımız yerde bile çoktan işbaşındadır. "hiçlikten" çıkıp gelen ve Hitchcock çiftinin kurtulmasını mümkün kılan bir tür mucizedir. pozitif ni­ teliklerimizden herhangi birine indirgenemese de bütün yapıp ettikle5. bu "büyülü" dö­ nüşümün "akıldışı" bir kendiliğindenlikle hiçbir alakası olmadığın­ dan emin olabiliriz: Değişimi yaratan büyük Öteki'dir. bi­ linçli amacı. Jül Sezar'ın öl­ dürülmesini ele alalım. tabii ki.5 Elster'ın bu tür durumları sıraladığı liste en başta "saygı" ve "haysiyet" gibi kavramları içerir.

Buradaki sorun. Kaybolan Leydiler "KADIN YOKTUR" Aldatmanın simgesel düzenle bağlantılı olarak işgal ettiği merkezi statü dikkate alındığında. Zira histerik arzu ötekinin arzusudur. Hitchcock. bu çeşitlemeler dizisinin ilk örneğinden bahseder. 1889 yılında. libidinal ekonomisi açısından. yani ötekinin (katilin) arzula­ rını kendi arzuları olarak görmesinden ibarettir. iki katil ona tek yaptıkla­ rının onun sözlerini kelimesi kelimesine kabul edip Üstinsan'ın öl­ dürme hakkıyla ilgili inancım eyleme geçirmek olduğunu hatırlattık­ larında Profesör Caddell'ın hissettiği şoku düşünün). Katil.110 YAMUK BAKMAK KÜLYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 111 olan büyük amaç ve idealleri aramak değil. o yüzden de bu kayıp kişinin varlığı bile kahramanın sanrısal bir sabit fikri gibi görülür. Eğer günahkâr. fa­ aliyetinin "esas yan-ürünlerinde". Başka bir deyişle. bir sapıksa. Başka bir deyişle. Film Hıristiyanlığın. görünmez bir el tarafından yönlendiriliyormuş gibidir. onları birlikte görmüş olan kimse diğeri hakkında hiçbir şey hatırla­ mamaktadır (hatta bazıları kahramanın yalnız olduğundan emindir­ ler). Yapılması gereken. Peder Logan daha en baştan cinayetinin mu­ hatabının kendisi olduğunu anlar. Trendeki Yabancılar'da Guy) cinayetle kendisine aktarılan suçluluk hissini benimsemeye hazır değildir. Kişinin faaliyeti adeta iyicil. amaçlanmamış sonuçlarında geri döner. günahkârların arzusunu kendi arzusu olarak görür. Burada. "O ne arzuluyor? Arzusunun nesnesi ne?" değildir. her katılımcı kendi bencil çıkarlarını takip ederek far­ kında olmadan ortak iyiye katkıda bulunur. Bu da bizi Hitchcock'a geri götürüyor: "Suçluluk aktarımı" üçle­ mesinin ilk iki filminde. Konuşan kişinin ötekin­ den. ona kendi mesajını gerçek biçimiyle iade eder (/p'in sonunda. Burada da. ön­ ceden verili değildir ve faaliyetlerimizi teleolojik bir biçimde düzen­ lemez. suçluluk aktarımını kabul etmesinden. Bir psikotik. "skandal yaratıcı" çekirdeğini görünür kılar. bir histerik karşısında sorulacak soru. Bu perspektiften ba­ kıldığında İsa'nın kendisi. tam da simgesel düzene aldanmayan bir öznedir. Asıl muammayı "o nereden arzuluyor?" sorusu ifade eder. muhatabının arzusunu gerçekleştirerek. İtiraf Ediyorum. biraz egzantrik bir ki­ şiyle tanışan bir kahramanın bakış açısından anlatılır. Teleoloji her zaman geri dönüşlü bir yanılsamadır ve "esasen yan-ürün olan durumlar" kökten olumsaldır. fiili anlamı özneye. dikkatimizi onların faali­ yetlerinin fiili "yan-ürünlerine" yöneltmek olduğunu söyler bize. kural olarak. Hikâye çoğunlukla. Ne var ki üçlemenin son filmi olan İtiraf Ediyorum önemli bir is­ tisna sunuyor. öznenin eylemlerinin sonucu olan kargaşa içinde onların gerçek anlamını görmeye hazır olmayışı­ dır. daha sonraları takıntılı ritüel- lerin kurumsallaştırılmasıyla bulandırılmış olan histerik. radikal bir çıkarımda bulunmak gerekir: Aldanmamamn tek yolu simgesel düzenle aramıza bir mesafe koy­ maktır. günahkârlara duyduğu merhametin temeli budur. "büyük Öteki"nin bir başka mecazını görüyoruz. "herkesin inkâr ettiği kayboluş" tema­ sı üzerindeki muhtemelen en güzel ve en etkili çeşitlemeyi sunan Hitchcock'un Bir Kadın Kayboldu I The Lady Vanishes filmi yoluyla ele alalım. Verdiği mesajın gerçek. Bü­ yük Sergi sırasında Paris'teki otel odasından kaybolan yaşlı bir ley- . yeni bir ışık altında görünür: İsa günahkârların suçlarını üstlendiği ve bunun bedelini ödediği için. Piyasada. İsa da açıkça bir histeriktir. gerçek. yani psikotik bir konum benimsemektir. Gelin bu psikotik konumu. partnerinin gerçekleştirdiği cinayette bir iletişim edimi görmeye hazır değildir. ters çevrilmiş haliyle kendi mesajını aldığını ileri süren klasik Lacancı iletişim teorisine de bu arka planı göz önüne alarak yaklaşmamız gerekir. insanlığın günahlarını üstlenen masum İsa. histeriğin kendi arzusuna ulaşabilmek için özdeş­ leşmesi gereken özneyi saptamaktır. Hitchcock'un Hıristiyanlık'la kurduğu ilişkinin altüst edici ka­ rakterini sergiler. Hegel'in "aklın kurnazlığı" fikrinin tarihsel kaynaklarından bi­ ri olan. Lacan'ın "Öteki yoktur" tezini bu arka planı göz önünde bulundu­ rarak okumak gerekir. "suçluluk aktarımı" motifini (Peder Logan'ın çektiği acılarla İsa'nın Çilesi arasında bir di­ zi koşutluk kurarak) doğrudan doğruya Hıristiyanlık'la bağlantılandırarak. Truffaut'yla yaptığı söyleşilerde. Büyük Öteki tarihin öznesi olarak yoktur. Ay­ nı şey. kısa bir süre sonra bu kişi kaybolur ve kahramanımız onu bulmaya çalıştığında. Yani Peder Logan'ın çektiği acı. Isa ötekinin (günahkârın) bulunduğu yerden arzular. cinayetin muhatabı (İp'te Profesör Caddell. Adam Smith'in "piyasanın görünmez eli" fikri için de geçer­ lidir. tesadüfen hoş. Niye? Kendisine itirafta bulunul­ duğu/günah çıkarıldığı için.

(Her şeyi. bunun sadece bir sanrı olduğuna. belli bir mesafenin ("sanrı"yı "gerçeklik'ten ayıran mesa­ fenin) ortadan kalkmasıdır. Gelge­ lelim. sanki kadın yokmuş gibi. Kahraman bu kadının var olmadığının farkına. birdenbire ufak bir şey unuttuğunu hatırlayıp eve dönmüştür. O arabaya çoktan binmiştir. ortadan kaybolmuş olan ley­ di. adam karısıyla yalnız kalıp kadın ona olan aşkını anlattığında bir an nere­ deyse aldanıp ona inanacak gibi olur. en ünlü çeşitle­ me hiç şüphesiz Cornell Woolrich'in roman noir'ı olan Phantom Lady'diı. Bu öteki. "gerçekleşen sanrı" teması üzerindeki bir başka. varılan son yorumla il­ gili değildir. cinsel ilişki kurmanın en nihayet mümkün olacağı ideal partneri. Adam üçüncü seansa gelmeyince. ona eski hastasının nasıl olduğunu sorar. dış. Lacancı teorinin tam da var olmadığını söylediği Kadın'ı görmek güç değildir.112 YAMUK BAKMAK KULYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 113 dinin hikâyesidir bu. bir hastasının yatağının altında bir timsah olduğundan ya­ kındığı psikiyatristle ilgili meşhur fıkranın yapısıyla aynıdır. erkekteki eksiği doldurabilecek kadın hayaletini. bütün arkadaşları ümitsizce onu "gerçekliğe" döndürmeye çalışırlar. nesnel dünyanın tamamının kendisi aldatmak için "onlar" tarafından sahneye konan devasa bir mizansen olduğuna inanır. burada büyük Öteki'nin aldatışı aldanmayan bir başka faile. işbaşındaki can alıcı özelliği ancak ikinci hikâye ("Onlar") sa­ yesinde tecrit edebiliriz. kahramanın uydurduğu bir hayalden ibaret değildir. birkaç ay önce bir pazar günü ailesiyle birlikte bir araba gezisine çıkarken "açıkça" anlamıştır. Burada bir tür başarılı karşılaşma örneği vardır önümüzde: Sondaki sürprizi ya­ ratan şey. Bir süre sonra adamın arkadaşlarından birine rastlayan psi­ kiyatrist. Bu şahsiyette. Başka bir deyişle. Bir sonraki se­ ansta. "Kurgu" (sanrının içeriği) ile "gerçeklik"in bu şekilde çökmesi psikotik evreni tanımlayan şeydir. dışarıda yağmur yağmaktadır. Simgesel düzene özgü aldatmanın iplerini elinde tutan bu özne. gerçekte yatağının altında timsah falan olmadığına inandırmaya çalışır. önce kaybolan kişinin kural olarak son dere­ ce leydiyi andıran bir kadın olduğuna dikkat etmemiz gerekir. kahramanın bir cinayet suçla­ masına karşı kendini savunabilecek tek tanık olduğu ortaya çıkar. Lacan'ın "Öteki'nin Öteki­ si" adını verdiği şeydir. özneye ("onlar") yerleştirilir. aksi yöndeki bütün kanıtlara rağmen. Kadın hayaletini. on­ larda "psikolojik bakımdan ikna edici" bir şey vardır . güzel karısı. bizi bir başka gönderme çerçevesine taşımaz. Kadın vardır. karşı konmaz çekiciliğim nereye oturtacağız? Bu tür hikâyelerin olağan sonuna göre. biraz farklı bir çeşitleme olan Robert Heinlein'ın bilimkurgu hikâyesi "Onlar" yo­ luyla ele alınabilecek temel bir özelliği karanlıkta bırakır. sanki onun sabit fikrinden ibaretmiş gibi davranmaktadır.adeta bilinçdışımızdaki bir tele dokunurlar. bu romanda kahraman geceyi bir barda karşılaştığı güzel. meçhul bir kadınla geçirir. Psikiyatrist hastayı. Bir Kadın Kayboldu'dan sonra. paranoyada aldatma oyununu yö­ nettiği farzedilen zulmedici biçiminde ortaya çıkar. Daha sonra ortadan kaybolan ve kimsenin gördüğünü kabul etmediği bu kadının. görülür bir varo­ luş kazanır. Hikâyenin tımarhaneye kapatılmış kahramanı. öznenin Öteki'nin doxa'sma karşı çıkmakta haklı olduğunu ima etmekmiş gibi görünür: Hakikat öznenin sabit fikrindedir. . bu konudaki ısrarı onu simgesel cemaatten dışlama tehlikesi yaratsa bile bu böyledir. psikiyatrist hastanın iyileştiğini düşünür. Hikâ­ yenin sonu: Karısı rolünü oynayan kadın adamı terk ettikten sonra ne idüğü belirtilmemiş bir kuruluşa rapor verir: "Şahıs X'de başarılı ola­ madık. Bu hikâyelerin insana niye "makul" geldiğini anlamak için. onun toplumsal-simgesel ağda kaydını görmeyerek varır: Kahramanın öznelerarası cemaati. ama eski inancı bakidir. Sonuçta. hasta yakınmayı. Bu "herkesin inkâr ettiği kayboluş" temasının "sahteliği"ni ve ay­ nı zamanda cazibesini. İkinci kattaki arka pencereden öylesine baktığında güneşin pırıl pırıl parladığını görür ve "onlar"ın küçük bir hata yaparak evin arkasındaki yağmur sahne­ sini unuttuklarını kavrar!) İyi yürekli psikiyatristi. bu tür hikâyelerin derdi." Timsah fıkrasında olduğu gibi burada da. Karısı da dahil etrafındaki herkes bu dü­ zenbazlığın bir parçasıdır. bunun temel nedeni de yağmur-efektinde yaptığımız hata: Evin ardında yağmur yağdırmayı unutmuşuz. hâlâ şüpheleniyor. kısacası. Ne var ki bu tür bir oku­ ma. Bu tür hikâyelerin kesinlikle mümkün olmamasına rağmen. psikiyatrist de ikna çabalarını sürdürür. en başta geri döneriz: Hasta yatağının altında bir timsah olduğuna inanır ve gerçekten de yatağının altında bir timsah vardır: Heinlein'ın kahramanı nesnel gerçekliğin "onlar" tarafından düzenlenen bir mi­ zansen olduğunu düşünür ve nesnel gerçekliğin gerçekten de "onlar" tarafından düzenlenen bir mizansen olduğu ortaya çıkar. Bu kurgu­ nun yapısı. adam şöyle cevap verir: "Kimi soruyorsunuz? Şu timsahın yediği arkadaşımı mı?" İlk bakışta.

Hikâye. öyle ki yaşadığı nihai yenilgi (primadonna gösteriden son­ ra ona geldiğinde. İlk kadın. Attie'nin üçüncü kadının kocası olan zengin tüccarla kaçmayı planladığı anla­ şılır. daha rafine bir biçimde sunar. "Ötekinin Ötekisi"ne (Heinlein'm hikâyesindeki "onlar"a) duyulan sarsılmaz bir inançla desteklenir. simgesel düzen son kertede temel bir aldatmanın düzenidir-. Acousmatique kavramı için bkz. onun var olmadığı izlenimi. kaprisli bir primadonna olan bü­ yük aşkını beklerken anlatır. bu şarkı onun ölümü demek olacaktır). operanın canalıcı bileşeni. 170. sadece bir diğer kadından ibaret olmaya­ cak Kadın'ın ele geçirilemeyen gölgesidir. tutarlı bir Öteki'ye. kasabadan uzaklaştıkları o gün kendisinin onların kocalarından biriyle kaçacağını yazmaktadır onlara. tıpkı Bir Kadın Kaybol­ du filminde kadın kahramanı kandırıp kaybolan leydinin hiçbir za­ man var olmadığına inandırmaya çalışan komplocular çetesinin yap­ tığı gibi. sürekli bir uyumsuzluk tehdidi olduğunun. ikincisi erdemden na­ sibini almamış yalancı bir kadındır. çünkü üçü için de Attie ideal kadını. kadın zarafetine. ileride 7. cinsel ilişkiye girmenin mümkün olacağı kadındır.7 Sonuç tabii ki mutlu sondur. daha çok. Uç Kadına Bir Mektup ile Hoffmann'ın içki meclisinde anlattığı üç hikâye­ nin cinsel ilişkideki üç uyumsuzluk tarzını gözler önüne serdiği Offenbach'ın Hoff­ mann'ın Masalları arasında ayrıntılı bir koşutluk kurmak ilginç olacaktır: Şairin ilk aşkının mekanik bir taşbebekten farksız olduğu ortaya çıkar. ikincisi kocasından çok daha fazla para kazanan. Gelgelelim.geçmişe-dönüş tek­ niğiyle gösterilir bunlar. (öznelerarası cemaatte cisimleşen) büyük Öteki'nin onu aldatmaya çalıştığı şeklindeki sabit fikri. üçü de Attie'nin kaçmak için tam da kendi kocalarını seçmiş olacağından korkar. Nitekim filmin sonunda üç çift yeniden birleşir. her zaman bir tür feragat içerir . femme fatale'i olan Attie Ross'un sesiyle anlatılmaya başlar: Attie nehrin aşağı­ larında pazar gezmesine çıkmış üç kadına gönderilecek bir mektup yazar. Gezi sırasında. Bu anlatı yoluyla aşk maceralarının başarısızlığını or­ ganize eder bir bakıma. kadının kaybolması. hastanede tanıştığı zengin bir adamla evlenmiş eğitimsiz. Nitekim kaybolan leydi son kertede. Bölüm. Joseph Mankiewicz'in kaybolan bir kadının öy­ küsü niteliğini de taşıyan klasik Hollywood melodramı Üç Kadına Bir Mektup. dizginleri elinde tutan külyutmaz bir failin varolduğunu ima etmiş olur. Mektupta. Michel Chion'un la voix acousmatique adını verdiği şey bi­ 6 çimine bürünerek sürekli mevcuttur. üçüncüsü ise şarkıcılık mesleğine ağırlık verir (hastalığı yüzünden son şarkısını söyler ve bunun farkındadır.evliliği bozmanın üç yolu. Gelgelelim. evrensel bir aldatma olduğuna inanmasında de­ ğildir -burada son derece haklıdır. Burada kaybolan kadın.insanın birlikte yaşadığı kadının hiçbir zaman Ka­ dın olmadığının. sinemada romansın "Kadın yoktur" ve dolayısıyla cinsel ilişki diye bir şey de yoktur olgusuna dikkat çekmek için başvurdu­ ğu yollardan biridir. işçi sınıfından. meslek sahibi bir kadındır. Kadın adamı boşayıp yüklüce bir tazminat alabilece­ ği halde. eve döner ve karısına her şeyi itiraf eder. kocasını sevdiğini keşfeder ve onu affeder. ka­ rı rolünde yetersiz kalmanın üç yolu ve üçü de Attie Ross'u kendile­ rinde eksik olan şeye sahip "öteki kadın" olarak görürler: Deneyime. kendilerinde eksik olduğu için evliliklerinin kusursuz olması­ nı önlemiş olan "bir şeye" sahip seçkin bir kadını temsil etmektedir. komplocu Öteki'nin sahneye koyduğu bir aldat­ macanın sonucundan başka bir şey değildir. işte bu yüzden. perdede hiç görünmemesine rağmen. Mutlu son asla katıksız değildir. "bu Öteki'nin bir Ötekisi"nin. 6. Saf sıradan kız. Demek ki "Kadın yoktur"un paranoyak versiyonu şudur: Kadın kesinlikle vardır. mesela onu kandırıp "Kadın'ın var olmadığını" kabul ettirmeye çalı­ şan gizli bir fail olduğuna inanmasındadır. . meslek sahibi kadın. onu körkütük sarhoş bulur ve rakibiyle birlikte gider) onun asıl arzusunu ifade eder. Paranoyak özne simgesel cemaatin. her an evlilik ilişkisinde eksik görünen şeyi cisimleştirecek bir başka kadı7. mali bağımsızlığa sahip bir kadın. kurnaz sonradan görme . sırf mali gele­ ceğini güvence altına almak amacıyla zengin bir tüccarla evlenmiş.114 YAMUK BAKMAK KÜLYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 115 Demek ki can alıcı özellik şudur: Psikotik öznenin büyük Öteki' ne duyduğu güvensizlik. biraz kaba saba. ama adam son anda fikrini değiştirir. her zaman ve zorunlu olarak. üç kadın da evliliklerinin zorluklarını hatırlar . basit bir hemşiredir. cinsel ilişkinin bu imkânsızlığını başka. bu aldatmacayı manipule eden. üçüncüsü herhangi bir aşk yanılsamasına kapılmadan. "kamuoyu"nun Öteki'sine duyduğu güvensizliğe sıkı sıkıya sarıldı­ ğında. s. Paranoyağın hatası radi­ kal inançsızlığında. filmin verdiği ders ilk bakışta görüldüğün­ den daha ikirciklidir. bu üç hikâyeyi birleştiren çerçevedir: Hoffmann bu hikâyeleri dinleyicilere. boşlukları olmayan bir Öteki'ye. evliliklerine musallat olan tehdit or­ tadan kalkar. ama bu sonun ilginç bir alt-tonu da vardır. profesör ve yazardır. sonradan görme bir kadındır. bir kasaba.

günde­ lik bir nesnedir. kendi kendini teselliden âciz hale geldiği.sıradan psikanalitik "yorum". Hatta bu hikâyeyi cinsel ilişkinin imkânsızlığı teması üzerinde 8. Lacan. yani birinci ve ikinci bölümleri arasındaki ko­ puş. Lacan. fantazi fi­ gürü ile tesadüfen kendini bu fantazi yerini işgal ederken bulan "am­ pirik" kadın arasındaki nihai uyumsuzluk yüzünden ölümcül derece­ de tehlikelidir. İşte bu yüzden yüce nesne ancak gölgede. Hitchcock' un Yükseklik Korkusu'nda. şiirsel faali­ yetimizin bedensel ihtiyaçlarımızı karşılamanın yüce. "kaba" tatmin değil. artık Şey yerini işgal etmeyi bırakır bırakmaz. Le seminaire. sahte Madeleine'in "intiharı"na kadarki ilk bölümü. dolaylı bir yo­ lu. bir nesnenin yüce niteliğinin bünyevi olmaktan çok fantazi mekanındaki konumuna bağlı olduğunu söylemek istiyoruz.derecesi ile ilgili bu sorunsaldan bütünüy­ le kopar.8 bir tür Aşai Rabbani'den geçerek öz­ nenin simgesel ekonomisi içinde imkânsız Şey'in tecessümü. çetrefil eleştirimizin de fiziksel saldırganlığımızın yüce bir kana­ la yöneltilmesi olduğunu söyleyecektir. onun tersi. dürtünün etrafından dolaştığı asli boşluk. mutlu son ancak ilk kadınla mümkündür. hatta ölümle öde­ yecektir. "işlenmiş" bir tatmin biçimine kaydırılmasıyla eşitle­ nir. bunun da kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanmasının hikâ­ ye edildiği bölüm muhteşem bir tuzaktır. zımni bir şey olarak ayakta kalabilen bir nesne pa­ radoksu sunar: Tözü açığa çıkarmak için gölgeyi bir kenara atmaya çalıştığımız anda. yani ete kemiğe bürünmüş Hiçlik işlevini görmeye başlayan sıradan. kahramanın kalbinin derinden kırıldığı. tam da. yani ilk kadı­ na dönmeyi sağlayan şey. şekilsiz Şey (Freudcu das Ding. ama sudan çıkarıldığında iğrenç bir sümük yığını haline gelen bir tür ahtapot göstermişti. Bir kadına doğrudan doğruya hücum etmek yerine. iki arada bir derede. Yüceltim çoğunlukla cinsellikten arındırmayla. Gelin bu noktada bir tür zi­ hinsel deney yapma lüksünü tanıyalım kendimize: Eğer film bu nok­ tada. nesnenin kendisi dağılır gider. yani zaten kendi içinde im­ kânsız olan bir şeyin yasaklanmasındakiyle aynı paradoksla karşıla­ şırız. yani libidinal ya­ tırımın temel bir dürtüyü tatmin ettiği varsayılan "kaba" nesneden "yüceltilmiş". tam da bu kısaltma sayesinde ek bir an­ lam bile üretebilecektik. onu yerden yere vuran bir eleştiri yazısı yazarız . s. Jacques Cousteau deniz hayatının harikalarını konu alan televiz­ yon belgesellerinden birinde. Burada ensest yasağındakiyle. YÜCELTİM VE NESNENİN DÜŞÜŞÜ Kaybolan bir kadını konu alan bir başka hikâye. bu seçimin bedelini ille de felaketle. bu kadın. Judy-Madeleine benzer bir dönüşümden geçer: "Doğal ortam"ından çıkarılır çıkarılmaz. onun son kertede bir kadınla ilişkimizdeki boşluğu dolduran bir fantazi figüründen ibaret olduğunun görülmesidir. sadece bütünüyle tutarlı bir hikâyeyle karşı karşıya olmakla kalmayacak. onu aşk mek­ tupları ve şiirler yazarak baştan çıkarmaya ve fethetmeye çalışırız. Sevdiği kadını geçmişinin iblislerinden kur­ tarmaya ümitsizce uğraşırken. büyüleyici güzelliği kaybolur ve iticileşir. Mutlu sonu. keyfin imkânsız-ulaşılmaz tözü) biçiminde pozi­ tif bir varoluş kazanan eksiktir. sanki Lacan'ın "cinsellikten anndırma"yla hiçbir alakası olma­ yan yüceltimin aslen ölümle alakalı olduğu tezini örneklemek için çekilmiş gibidir: Yüce bir imgenin uyguladığı büyüleme gücü her za­ man ölümcül bir boyutun varlığını ilan eder. Bu gözlemlerle. sevgili Madeleine'ini kaybettiğini kabul etmeyi red­ dettiği noktada bitseydi. Hitchcock'un Yükseklik Korkusu'nun konusu. Öteki Kadın dediğimiz fantazi figürü ile kendini bu yüce yere yük­ seltilmiş bulan "ampirik" kadın arasındaki bu imkânsız ilişkidir. Başka bir deyişle. Öteki Kadın "var olmadığı" için yasaklanır. Eğer kahraman (numunelik örneği elbette film noir'âaki femme fatale olan) Öteki Kadın lehinde karar verirse. Başka bir deyişle. 133. okyanusun derinlikleri içindeki doğal ortamında zarafetle devinen ve ürkütücü ama aynı zamanda muhte­ şem bir büyüleme gücü sergileyen.116 YAMUK BAKMAK KULYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 117 nın ortaya çıkabileceğinin kabulünü içerir. geriye sadece sıra­ dan nesnenin cürufu kalır. bir yüceltim sürecin­ den geçen tatminin -sıfır. tam da Öteki Kadın'm "var olmadığı"nm. Onun kalkış noktası sözde dolaysız. Filmin ikili vezni. düşmanımızı dayak manyağı yapmak yerine. Yüce nesne tam da "Şey olma onuru­ na yükseltilmiş bir nesne"dir. kahramanın Madeleine'in büyüleyici görüntüsünü yavaş yavaş takıntı haline getir­ mesinin. kip değişimi Hitchcock'un dehasının eseridir. kahramanı yüce bir imgenin pençesine düşen bir film olan Hitchcock'un Yükseklik Kor­ kusu. tam da aşkının aşırılığı yüzünden onu istemeden ölüme iten bir adamın tutkulu hikâyesini izlemiş olacak­ tık. livre VII: L'ethiaue de la psychanalyse. . örtük.

Bu tersine çevirmenin meramı dünyevi bir kadının yüce ideale asla tam manasıyla uyamayacağı de­ ğildir. İşin inceliği şuradadır elbette: Bu. Yükseklik Korkusu. çok daha radikal bir tutum takınır: Yüce nesnenin büyüleme gücünü içeriden tahrip eder. Kahraman bütün gayretini Judy'yi yeni bir "Madeleine"e dönüştürmeye. bu­ nun nedeni bir bakıma çoktan ölmüş olmasıdır.en baştan beri. insan bedelini etiyle ödemeden asla maske takamaz. aşkının aşırı­ lığı yüzünden bir kadını ölüme sürükleyen bir adamın varoluşsal dra­ mı ardında. birdenbire "Madeleine"in Judy. kadının erkeğin bir semptomu olması çıkmazı ko­ nusunda bize birçok "kadın filmi"nden daha fazla şey anlatır. zarafetten uzak bir tavırla hareket eden. miras uğruna karısını bertaraf etmek isteyen bir kocanın kurduğu. Scottie Madeleine'in -Judy'de tekrar yaratmaya uğraştığı yüce idealin. Yükseklik Korkusu'mm kahramanı Scott'ın yaşadığı iki kayıp arasındaki. yahut narin kadına yaraşan bir hastalığı vardır. Bu nedenle. ümitsizce bu kızı ölü Madeleine suretinde yeniden yaratmaya çaba­ lar. Gelgelelim. "fazla uzun süremeyecek kadar güzel olduğu" açıktır. maskenin kendisinin uyguladığı büyüleme gücünü hiç dokunulmadan bırakmış olacaktı. tersine. tam tersine. sevilen bir nesnenin kaybıdır . büyüleme gücünü kaybeden yüce nesnenin kendi­ sidir ("Madeleine'dir"). Ama filmin devamı arkasındaki sıradan arka planı sergileyerek bu tutkulu hikâyeyi çökertir: Geçmişten gelen iblislerin musallat oldu­ ğu bir kadm hakkındaki büyüleyici hikâyenin ardında. özne üzerindeki mutlak gücünü "sahicileştiren" şeydir ölümü. ölümü büyüleme gücünü kaybetmesine yol açmaz.Judy olduğunu öğrendiğinde. ona bu kadar benziyorsun!"). yüce bir kadının. şu basit alternatiflerden kaçmayı başarmış olmasındadır: Ya "imkânsız" bir aşkın romantik hikâyesi ya da yüce görüntü ardındaki sıradan entrikanın maskesinin indirilmesi. Gelgeldim ikinci kayıp bambaşka bir mahiyet arzeder. Kaba. Burada Hitchcock kıyaslanamayacak ölçüde. boya fıçısına düşmüş gibi makyaj yapmış sıradan bir kızıldır . Bu tersine çevirmeyi doğru yere oturtabilmek için. Kahraman onu Made­ leine olarak.kırılgan ve zarif Madeleine'in tam tersi.şahsının yüceltimi ger­ çekte ölmesiyle eşdeğerdir. yani gerçek "Madeleine"in kendisini geri al­ dığında. Demek ki filmin mesajı şöyledir: Gerçek­ liği fantazi yönetir. özne kendini bu depres­ yondan ancak hayatının geri kalanını kaybedilen nesnenin eşsiz gü­ zelliğini ve zarafetini şiirle övmeye adayarak çekip çıkarabilir. Birincisi basit bir kayıp. önce "Madeleine"i kaybetmesi ile daha sonra Judy'yi kaybetmesi arasın­ daki farka dikkat etmek şarttır. yüce bir nes­ ne üretmeye sarf ederken.118 YAMUK BAKMAK KULYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 119 bir çeşitleme olarak yorumlayıp ona Lacancı bir vurgu bile katabilir­ dik .bu haliyle de romantik şiire hâkim olan ve en po­ püler ifadesini Edgar Allan Poe'nun bir dizi şiir ve öyküsünde (mese­ la." "Ama ben Emmanuel Ravelli'yim!" "Tevekkeli değil.neden olmasın? Sıradan. varlığına tutarlılık veren bütün . Maske­ nin ardındaki sırrın bu şekilde teşhir edilmesi. "Madeleine"e benzeyen kızın. çün­ kü "Kadın yoktur". aslında beklenmedik bir yanı olma­ dığını söyleyebiliriz: Adeta durumun kendisi davet etmektedir bu ölümü. hayatı çok yakınlaşmış ölümün gölgesi altındadır . İdeal aşk nesnesi ölümün eşiğinde yaşamaktadır. ideal aşk nesnesi­ nin ölümü teması üzerine yapılmış bir çeşitlemeden ibarettir. yani ölü olduğu sürece sever . yani bu sı­ radan kız olduğunun farkına varır. "Kuzgun"da) bulan. kahramanın ona ilk kez rastladığı sırada nasıl takdim edildiğini hatırlayalım. Şey'i cisimleştirme göreviyle yüklenmiş zavallı mahluk için her zaman bir ölüm tehlikesini beraberinde getirir. kadın öznenin arzusunu yöneten fantazi mekânı içindeki yerini ancak bu kayıp yoluyla kazanır. kırılgan. bu kez kendi­ sini aldatmayacak bir kadın arayışına girebilirdi yine. onun daha önce "Madeleine" olarak tanıdığı kadındır (Marx biraderlerden şu ünlü repliği hatırlaya­ lım: "Bana Emmanuel Ravelli'yi hatırlatıyorsun. Şair ancak leydisini kaybettiği zamandır ki en nihayet ve gerçek anlamda onu elde etmiş olur. Bunun farkında ol­ mayan kahramanımız fantazisinden vazgeçmeye hazır değildir: Ka­ yıp kadını aramaya başlar ve ona benzeyen bir kızla karşılaştığında. Özne Kadın'ın boş yerini dolduracak bir başka kadın. Hitchcock'un ustalığı. "benzeme" ile "olma"nın bu komik özdeşliği ölümcül bir yakınlığı haber verir: Eğer sahte Madeleine kendine benziyorsa. dünyevi bir kadının yüce nesne dere­ cesine çıkarılması. Kadının kaybı özneyi melankolik bir depresyona iter ve romantik ideolojiye göre. zekice de olsa sıradan bir plan buluruz. münhasıran eril bir perspektiften çekilmiş olmasına rağmen. Judy'nin. Bu özellik ölümcül güzelli­ ğinin esaslı bir parçasıdır . "Madeleine" figürü çözülür.kadın gizli bir lanete uğra­ mış ya da onu intihara sürükleyen bir deliliğe yakalanmıştır. Bu ölüm korkunç bir şok yaratsa da.

"bir kadının gözlerinin içine bakabilecek". Scottie'nin en nihayet 9. 1976.kendini bu şekilde verişi. Filmin bitiminden hemen önce. Lesley Brill. psikanalizin sonunda her zaman bir "negatif terapötik tepki" tehdidinin olması da bu yüzdendir. s.. bu boş hiçliktir insan . yani filmin jeneriğinde gösterilen manzaraya tahammül edebilecek hale geldiğini söyleyebi­ liriz. kızın ona duyduğu acılı aşkın derinliğini fark etmeye hazırmış gibi görünür. uçurumdan aşağı bakabilmektedir) hem de "mutsuz"dur (en sonunda çökmüştür. burada fantazmagorik temsiller içinde var olan bu iç do­ ğa . W.bu saf benlik. Judy en sonunda kendini Scottie'ye verir. 187. Scottie (James Stewart) Judy'yi Ma­ deleine'in yeniden doğmuş hali olarak değil de "olduğu gibi" kabul etmeye. İngilizce çeviri şuradan alıntılandı: D. Hegel. Başına dert olan "yükseklik korkusu"na. Kadının ikinci ölümüyle bir­ likte Scottie daha kesin ve ümitsiz bir biçimde kendini kaybeder çünkü sa­ dece Madeleine'i değil ona ilişkin anılarını. 7-8. 1985. o zaman hiç var olmamıştır. buradan kanlı bir baş.9 Hegelci bir tabirle. Judy korkuyla geri çekilir ve kilise kulesinden düşer . Bu elyazması.120 YAMUK BAKMAK KÜLYUTMAZLAR NASIL YANILIR? 121 fantazi yapısı dağılır gider. hediye edişi "anlaşılmaz bir biçimde bir bok hediye etmeye dönüşür": Bayağı. fantazi nesnesinin büyüleyici mevcu­ diyetiyle gizlenen uçurumudur.11 11. G. 1988. filmin son sahnesinin radikal muğlaklığı buradan gelir. Princeton: Princeton University Press. bir an. konuşulan sözden önceki sessizlik ola­ rak. s. Verene. Hamburg: Meiner.. varlığına tutarlılık veren dayanağı kaybetmiştir). Ama bir başrahibenin birdenbire bir hayalet gibi ortaya çıkması bu mutlu son imkânını akim bı­ rakır. Kim Novak'ın gözünde girdaplanan tuhaf şekiller gibi karaba­ sansı kısmi nesnelerin "hiçbir yerden" çıkıp geldikleri "dünyanın ge­ cesinin boşluğu olarak tematikleştirir. Ne zaman başka birinin gözlerinin tam içine bakıp bakışının derinliğini hissetsek yaşarız bu deneyimi. Bu son aynı zamanda hem "mutlu"dur (Scott iyileş­ miştir. Yükseklik Korkusu'nan jeneriğine eşlik eden. 8. Filmin sonunda.hiçbiri aklına gelmeyen ya da mevcut olmayan bitmek bilmez bir temsiller. hatta onun mümkün olabildiği­ ne olan inancını da kaybeder. Madeleine'in "ikinci ölümü" "kaybın kaybı" işlevini görmektedir: Nesneyi elde ederek. Gesammelte Werke. . Psikanaliz sürecinin fantazinin kat edildiği son ânı da benzer bir muğlaklık taşır. ama -Lacan'dan uyarlaya­ rak söylersek. F."başrahibe" (mother superior) teriminin annesel süperegoyu akla getirdiğini söylemeye bile gerek yok... içinde karabasansı bir kısmi nesnenin girdaba kapıldığı bir kadın gözüne zum yapılan çe­ kimlerde bu uçurum görülür. s. Bu gece. Hegel'in 1805-06 tarihli Realphilosophie elyazmalarından ünlü bir pasaj. tam da Öteki'deki (simgesel düzendeki) deliğin. Scottie'nin çan kulesinin tepesinden Judy'yi daha ye­ ni yutmuş uçuruma baktığı. hatta iğrenç bir ka­ dın haline gelir. Ph. c. Hegel's Recollection.10 Scottie'nin en nihayet bakabildiği uçurum. kaybın arzumuzu yakala­ yan şey olarak sahip olduğu büyüleme boyutunu kaybederiz. Bu ikinci kayıp bir anlamda birincinin tersine çevrilmesidir: Tam gerçeklikte onu ele geçirdiğimiz anda fan­ tazi dayanağı olarak nesneyi yitiririz: Çünkü Madeleine gerçekten Judy'yse. The Hitchcock Romance. ötekinin bakışını. eğer hâlâ varsa.. imgeler zenginliği. Tamam. Yükseklik Korkusunun jeneriği hak­ kında çok önceden yapılmış teorik bir yorum olarak okunabilir.korkunç bir hale bürünen bu gece karşısında dünyanın gecesi hükümsüz kalır. "Öteki'deki eksik"in bu uçurumu neden olur. hiçbir zaman öyle biri olmamıştır. şuradan beyaz bir şekil çıkarır. 220. Basitliği içinde her şeyi içeren bu gece. İnsanların gözlerinin içine bakıldığında bu gece görülür . 10.. Albany: SUNY Press.

"nötr" kameranın kaydettiği homojen bir eylem sürekliliği­ ne tanıklık ettiğimiz yanılsamasına tutsak kalırız. uzay-zaman sürekliliğinden gerçekliğin belli bir par­ çası çıkarılıp çerçevelenir. Böylece deh­ 1 şet içselleştirilir. Mon­ tajın geleneksel anlatı düzeyinde neler başarabileceğinin numunelik örneği.katil masum olsaydı bilmesinin mümkün olmadığı bir şeyi (apartmanının öbür anahtarının yerini) bilince kendini ele verir. Hiçbir zaman gösterilmeyen bir bütünün sadece par­ çalarını görürüz. belli bir "seçim" söz konusudur. biz ona küçük bir ek özellik. yani ceketindeki anahtar apartmanının kapısını açamaymca ne olmuş olması gerektiğini hemen çıkartamamış olsaydı. Bu perspektiften bakıldığında Cinayet Var'ın sonu. Birdenbire çifte anlam dünyasına gireriz. "gerçekliğin" dolaysız "verilişi" efekti. Bir diplomatı kaçıran kişilerin peşine düşen kahraman kendini lale tarlaları ve de­ ğirmenlerle dolu masalsı bir Hollanda köyünde bulur. Bunu açık­ lamak için. "ötekine nüfuz etme". metaforik bir anlam mayası çalar: O zamana kadar son derece doğal görülen aynı durumlar. onu anlama. Edgar Allan Poe'nun "Çalınmış Mektup"unda mektup. özneler arasında do­ laşıp onları üzerlerinde hâkimiyet kuramadıkları bir ağa dolayan belli bir nesnenin -^Cinayet Var'Aa. eleştiri niyeti taşısa da bu adlandırma yerindedir . Hitchcock yönteminin temel hücresi. Eylemi keser. sarkma yapan. "Doğallık". Gördüğümüz şey belli bir "manipulasyon"un sonucudur. parçalara ayı­ rır. Gösterileni olmayan bu saf "gösteren" bütün diğer unsurlara ilave. ANAL. her şey Hitchcockçu kahraman. FALLİK Yabancı Muhabir'de. çoğaltır..ama fallik boyutu tam da bu "sarkma yapan" ilave özelliğe yerleştirmemiz koşuluyla.) anahtar. Montaj tama­ men heterojen unsurları bir araya getirebilir ve bileşenlerinin "bire­ bir" değeriyle hiçbir alakası olmayan yeni bir metaforik anlam yara­ tabilir (Eisenstein'm "düşünsel montaj" kavramını düşünelim). katilin kendisidir. . (ve Aşktan da Üstüride. Hitchcock'un filmlerin­ deki alışılmış durumu tersine çevirdiği için son derece ilginçtir: "Çok bilen adam" masalsı ortamın ardındaki korkunç sırrı sezen kahraman değil. Yani. bu yüzden de görünen ile görünmeyen. öznenin libidinal ekonomisi içinde "oral". Prototipi sessiz komedi filmidir. "Oral" evre. anlatısal gerilimleri düzenlemede montajın hiçbir işlevi yoktur. adaletin ellerinden son­ suza kadar kurtulabilirdi. deyim yerindeyse. "anal" ve "fallik" evrelerin sıralanı­ şına tekabül eden üç yolu ele alalım. Bu sonun ironik yanı şudur ki ka­ tilin faka basmasına tam da hızlı ve zekice akıl yürütmesi neden olur. onun akıl yürütme tarzına adapte olma becerisi değil. şüphesiz "paralel montaj"dır: Birbirine bağlı iki eylem hattı­ nı münavebeli olarak gösterir. Kafası biraz Hitchcock sık sık "fallusmerkezcilik"le suçlanır. "Anal" evrede montaj devreye girer. 1. vb. masalsı sahne çerçevesi içinde anlam ifade etmeyen bir ayrıntı ekler eklemez doğallığını kaybeder.HİTCHCOCKÇU LEKE 123 5 Hitchcockçu Leke FalIik Anamorfoz ORAL. (kameranın çerçevelediği) alan ile dışarısı arasındaki. tabii ki yanlıştır: Bu evrede bile. Bütün bunlara rağmen. müfettiş Grace Kelly'nin cani kocasını belli bir artı-bilgi sayesinde tuzağa dü­ şürür . homojen süreklilik yanılsaması uçar gider. katile tuzak hazırlarken gerçek bir Lacancı analist gibi davranmış olur: Başarısının canalıcı bileşeni. Bu­ rada Lacan'ın point de capiton (kapitone noktası) dediği şeyin en saf haliyle karşılaşırız: Son derece "doğal" ve "aşina" bir durum. "çok şey bilen adam" tarafından yorumlan­ ması gereken gizli bir anlam içeriyormuş gibi görünür.yapısal rolünü hesaba katma yeteneğidir. "ona ait olmayan". olayların çizgisel gelişimini iki eylem hattının yatay bir-arada-varoluşuna çevirir ve böylece ikisi arasında daha yavaş işleseydi. "çok şey bilen adanV'ın bakışına dayalı hale gelir. çekimlerin art arda gelişi metonimik bir hareket mahiyetindedir. "tekinsizleşir". gösterilmeyeni görme ar­ zusunu doğuran diyalektiğe çoktan yakalanmışızdır. Birdenbire de­ ğirmenlerden birinin rüzgârın tersi yönde döndüğünü fark eder. film yapmanın sıfır derecesidir: Sadece bir olayı filme çeker ve seyirci olarak "onu gözlerimizle ye­ riz". Müfettiş. asli mat­ risi denebilecek şeyi örnekleyen kısa bir sahne vardır. aynı olaylar bir tuhaflık ha­ vasına bürünürler. ürkütücü olasılıklarla ve dehşetle dolar. perdede bir olayı sunmanın üç ardışık yolunu. "yersiz" olan.

"Fallik" evreye geçiş neleri içerir? Başka bir deyişle. alenen tah­ rik edici bir esmerden çok daha heyecan vericidir. etrafı saldır­ maya hazırlanan bir hırsızlar çetesiyle kuşatılmış ıssız evini betimle­ yen bir sahne düşünelim. içselleştirilir. . onu tekinsizleştiren ayrıntıdır. soğuk bir kayıtsızlık görüntüsünün en ihtiraslı hazlan vaat etmesini -kısacası. yani öznenin arzuları. ya­ saklananların bulunduğu alandan ibaret hale gelir. tam tablonun sergilendiği odanın eşiğinde. gündelik olaylar birdenbire ürkütücü tınılarla dolar. bir kere açığa çıktıktan sonra. hiçbir "gerçeklik'le tatmin olması mümkün olmayan sanrısal bir arzuya yer açmasını. belki de ana babalan çok yakında lüks bir yolculuğa çıkabileceklerini ima etmiş olduğu için heyecanlı­ dırlar. babanın tatlı sert azarlarını. "her şey şüpheli hale gelir": Yemekten sonra kendimizi iyi hissedip hisset­ mediğimizi soran kibar ev sahibesi.. masum bir coş­ kuyla etrafta koşuşan çocuklar. bu sahnenin içeriğinin. attığı vahşi çığlıklardan çok daha tehdit edicidir. sessizliğin en korkunç tehdit işlevini görmeye baş­ lamasını. vb. Yemeğin ortasında. tamamıyla farklı bir ışık al­ tında görünür. yanına değil. "gösterileni olmayan" (bu haliyle de gösterilenin etkilerini mümkün kılan) "gösteren" olarak tanımlar: Bir resmin "fallik" unsuru.. ama resme tam olarak belirlenmiş yanal bir perspektiften baktığımız anda. alakasız bir ayrıntı onda. huzurlu iç mekân ile tehditkâr dışarısı arasında kurulan basit bir karşıtlığa dayandığı için Hitchcockçu gerilime müsait olma­ dığıdır. ev sahibinin (ve onunla birlikte bizlerin) perspektifi üzerinde. Bu yüzden bu "düz". sofra başın­ da toplanmış mutlu aileyi. münavebeli olarak gösterirsek sahnenin et­ kisi muazzam artar. Örneğin. Her şey aynı kalmasına rağmen. Hitchcock aynı sahneyi nasıl çekerdi? Söylenmesi gereken ilk şey. şüpheleri. Mesela. bir üçüncüsünün evin parmaklığı­ na çoktan tırmandığını. yatay eylem çiftlemesini dikey bir dü­ zeye taşımamız gerekir: Korkunç dehşet huzurlu iç mekânın dışına. her şeyin yorum­ lanması gerekmektedir. yayılmış. bütün bileşenlerini "şaibeli" kılan ve böylece bir anlam arayışı uçurumunu açan anlam­ sız bir lekedir . daha doğrusu onun "bastırılmış" içeriği olarak altına yerleştirilmelidir. iki elçi figürü­ nün altında şekilsiz. kendimizi bir taksinin arka koltuğunda onunla birlikte bulduğumuz­ da birçok şeyi aynı anda yapmayı bilen soğuk bir sarışın. sanrıları.sağlayan bu tersine çevirme işlemidir. Biz kendimizi "gerçeklik"in nerede bitip "sanrı"mn (yani arzunun) nerede başladı­ ğını bilmediğimiz bütüncül bir muğlaklık içinde buldukça. Fiilen gördüklerimiz. her şeyin ilave bir anlama sahip olduğu var2. Lacan Holbein'ın Elçiler tablosuna göndermede bulu­ nur sık sık2: Tabloya bakan kişi. takıntıları. yüzeydeki masalsı sahne­ den "sarkma yapan" ve onun doğallığını bozan. içine. "kalkmış" bir leke görür. evin içindeki huzurlu gündelik hayatı dışa­ rıdaki hırsızların tehlikeli hazırlıklarıyla karşılaştırırsak. Bu tür "dikey" bir çiftleme libidinal ekonomide radikal bir deği­ şikliği beraberinde getirir: "Asıl" eylem bastırılır.hiçbir şey göründüğü gibi değildir. gürültücü çocukları. onun "doğallığını bozan". mirasına konmak için ev sahiplerinin kendisini zehirle­ meyi planladıkları şüphesini uyandırır. belki de zehrin etkisini göster­ meye başlayıp başlamadığını öğrenmek istiyordur. ya da -aynı tersine çevirmeyi cinsellik alanına taşıyacak olursak.teşhir eder. s. Böyle bir "artı bilgi"nin. Ziyaretçi an­ cak. deyim ye­ rindeyse dipsiz bir etkisi olur: Olay bir bakıma kendi içinde katlanır.. birdenbire belirgin hatlar ka­ zanan unsur. Peki ama bu tersine çevirmenin "fallik" evreyle ne alakası var? "Fallik" olan. resmin alt tarafında. öznelleştirilir. Lacan. tam da. ikili bir ayna oyununda olduğu gibi sonsuzca kendi kendini yansıtır. aynı mutlu aile yemeğinin misafirle­ ri olan zengin bir amcanın bakış açısından gösterildiğini düşünelim. resme son bir yanal bakış attığı zaman bu leke bir kafatasının hatlarını kazanır ve resmin gerçek anlamını -her türlü mal mülkün. bu alanın tehdit ediciliği de artar. ile bir hırsızın "sadistçe" sırıtışını. resmin geri kalanını doldu­ ran sanat ve bilgi nesnelerinin beyhudeliğini. eyleme geçme yasağının.Hitchcock'un hatırlattığı üzere. misafir (ve onunla birlikte biz seyirciler) birden "çok şey görür". Bir resimdeki anamorfoz noktasıdır: Dosdoğru bakıldığın­ da anlamsız bir leke gibi görünen. En sıradan.. Burada can alıcı önem taşıyan şey. altı sapık ve müstehcen imalarla kaynayan aldatıcı bir yüzeyden. Mesela bkz. The Four Fundamental Concepts ofPsycho-Analysis.124 YAMUK BAKMAK HİTCHCOCKÇU LEKE 125 fazladan bir gerilim yaratırız. 92. Lacan fal­ lik göstereni işte bu şekilde. zengin bir ailenin. fark etmemesi gereken şeyi fark eder. Düşmanın sakin ve soğuk bakışı. bir başkasının bıça­ ğını veya silahını kontrol edişini. suç­ luluk hisleri biçimine büründürülerek sunulur. "yerine oturmayan".

hızlı bir çatışma bekler­ ken. Pencerenin bu tarafında. Foucault tarafından kullanıldığı haliyle Bentham'ın "Panoptikon"unun ironik bir tersine çevrilişi gibi okunur. • Ve son olarak Kuşlar 'da günlük hayatın akışını bozan şey kuşlardır. Kahramanımı­ zın arzusu ne pahasına olursa olsun cinsel ilişkiden kaçmak. • Harry'yle Basımız Belada: Asude Vermont kırları bir "leke"yle (bir cesetle) kirlenir. Jeff in (ve bizlerin) öbür apart­ manda olanlara kafaya takmış olması (olmamız). Başka bir deyişle. küçük bir Ame­ rikan kasabasında yaşayan kız kardeşinin evini ziyaret eden patolojik bir katil olan Charlie dayıdır. kaydolmuştur . oysa aslında her şey nasıl görünü­ yorsa öyledir (cadde Londra'nın kenar mahallelerindeki sıradan caddelerden biridir. ama tam da bu eksik bizi yep­ yeni "gizli anlamlar" üretmeye iter: Bitimsiz bir zorlantının (compulsion) itici gücüdür. Eksik ile artı anlam arasındaki gidiş geliş öznel­ lik denen boyutu kurar. "nesnel" göz­ lemci konumumuzu tahrip eder. "çok bilen" ve onu neyse o olarak gören tek kişi yeğeni Charlie'dir . yani gözlemlediği şeyin bir parçası olur. kendi arzusunun sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır: Bu olaydan ne istiyor­ dur gerçekten? Bu Che vuoi? sorusu. sonra da onu gizlemek için inşa edilen asude günlük atmosferi (parti) görürüz. gizli gizli gözetleme yoluyla iktidara dö­ nüştürerek kaçan bir öznenin hikâyesidir: Bu özne. Daha doğrusu. • Bir Şüphenin Gölgesi: Buradaki "leke" filmin ana karakteri. tam ter­ sine bu motifin ağırlık merkezidir. kahra­ manımız için neden arzu nesnesi işlevini görmüştür? Bunun olası tek cevabı var: Komşu Jejfin arzusunu gerçekleştirmiştir. alakasız gözlemci konumunu kaybeder ve olaya ka­ rışır. Sadece beşini görelim: • Ölüm Kararı: Burada önce lekeyi (travmatik cinayet edimini). yani za­ vallı Grace Kelly'den kurtulmaktır. felç edici etkisini kusursuz bir biçimde verir: Semptomların muğlak kaydının başlattığı yorum hareketinden. yanlışlıkla cesede takılanlar ona ufak bir münasebetsizlik muamelesi yapar ve günlük işlerini sürdürürler. yani do­ ğanın kendisidir (ki bu da Hitchcock'un nihai ironisidir). onunla şaşırmış katil arasında­ ki nihai karşılaşmada apaçık sorulur da.126 YAMUK BAKMAK HITCHCOCKÇU LEKE 127 sayılır. Jeff in (ve bizlerin) pencerenin bu tarafında. kahra­ manımızın apartmanında olanlar -Stevvart ile Kelly arasındaki yanlış aşk macerası. bir cinsel ilişkiye girmekten.neden? Bunun cevabı adlarının aynı olmasında yatar: Bu ikisi aynı kişiliğin iki ayrı parça­ sını oluştururlar (tıpkı Sapıktaki Marion ve Norman gibi. zengin bir hayırse­ verdir. kendini ona su­ nan güzel kadın (film bu noktada mesajı gayet net verir: Grace Kelly bir sahnede üstünü değiştirip şeffaf bir gecelik giyer) karşısındaki so­ rumluluğundan kaçmak için çocuksu bir meraklılığa "geriler". resmin kendisinin bakışımıza karşılık verdiği noktadır bu. eğlendirici bir dolgu malzemesi değildir. Bura­ da yine Hitchcock'un temel"kompleks"lerinden biriyle. bu bakımdan. bizi gözlemlenen nesnenin kendisi­ ne mıhlar. Katil yaklaşırken Jeff in projektörlerin göz kamaştırıcı ışığıyla ümitsizce onu durdurmaya ça­ lıştığı bu son sahnenin tamamı bütünüyle "gerçekçilikten uzak" bir biçimde çekilmiştir. adam ona tekrar tekrar "Sen kimsin? Benden ne istiyorsun?" diye sorar.bir bakıma. onun her yerde tehdit gören şüpheci bakışıdır. Bu da fantazi nesnesinin özne üzerindeki hareketsizleştirici. tam da onun karşıya baktığı yerde olup bi­ tenlerin can alıcı önemini gözden kaçırmamızı sağlayıcı bir işlev gö­ rür. olayların "normal" ritmi adeta bir tür anamorfotik deformasyondan geçmiş gibi yavaşlatılmış. fiili ik­ tidarsızlığını bakış yoluyla. son tahlilde. vb.). yoğun. . Bu "tekinsiz" ayrıntının Hitchcock'un filmlerinde çok çeşitli biçimlerde iş gördüğüne dikkat etmemiz gerek. kendimizi bü­ tüncül bir muğlaklık alanında buluruz. ama bu leke travmatik tepkiler yaratmaz. • Çok Bilen Adam: Kahramanın (James Stevvart) hayvan postları dolduran Ambrose Chappell'ı ziyarete gittiği kısa sahnede. Bu büyüleme gücü nereden gelir? Karısını öldüren komşu. yorumlama hareketini başlatan büyüleyici nesnenin son kertede bakışın kendisi olduğunu kusursuz bir biçimde gösterir: Bahçenin karşısındaki esrarengiz apartmanda olup bitenleri gözetleyen Jeff in (James Stevvart'ın) bakışı. Kasaba halkının gözünde. Charlie dost canlısı. Arka Pencere. bakılan resim "fallik" leke sayesinde öznellesin Bu paradoksal nokta "tarafsız". Gözlemci işte bu noktada gözlemlenen sahneye çoktan da­ hil olmuş. atıl mevcudiyetiyle yorum hareketini askıya alan fantazi alanına geçmişizdir. bakış ile ik­ tidar/iktidarsızlık çifti arasındaki karşılıklı bağla karşılaşırız. engellenmiş. Arka Pencere. tıkanmış hareketlerle karşılaşırız. da Jeff tarafsız.3 ÖTEKİNİN BAKIŞI OLARAK LEKE Arka Pencere'nin sonu. kahramanın geçtiği cadde uğur­ suz bir atmosferle yüklüymüş gibi tasvir edilir. yani filmdeki tek "leke" kahramanın kendisidir.hiçbir surette filmin temel motifiyle alakası olmayan basit bir alt-öykü. ama bu filmde aynılığa bu iki adın birbirlerini tersten yansıtmasıyla dikkat çekilir). Bu nokta3. Hızlı hareketler. ötekinin (katilin) bakı­ şıyla karşılaştığında bu yorumlama hareketi askıya alınır. aşina anlamlandırma zemini yarılır. Yerleşik.

üstadın ün­ lü kaydırmalı çekimidir. Bu esrarengiz ses avlunun pencereden görülen öbür tarafında oturan bi­ rinden gelmez. bahçenin karşı tarafındaki apartmanın sakinleri Stewart'ın dikkatli gözleri tarafından fiilen sü­ rekli gözetlenirler. önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırırım endişesiyle sürekli pence­ reden dışarı bakan Stewart'ın kendisidir. Bu çekimin mantığı ancak söz konusu yön­ temin uygulandığı bütün çeşitlemeleri hesaba kattığımız takdirde kavranabilir. her yere yetişen gözüdür. dehşete kapı­ lan. "kavrama zamanı"nın.bu belir­ sizlik tehdit hissini. bu4. o Grace Kelly'yi terk edebilir. özellikle Hitchcock'un daha sonraki filmleri göz önünde bulundurularak dikkat edilirse. öğrencilerin. Panoptikon'un korkunç etkili oluşu. bil­ mezden gelip günlük işlerini sürdürürler. Arka Pencere'de. Grace Kelly'yi öldürebilir. şüphesiz. Bkz. bize hızla cesedin kafasını gös­ terir. tam da. kahramanın "normal" cinsel ilişkiye girmesini önleyen unsurun ne olduğu da açıkça anla­ şılacaktır: Bir voix acousmatigue'de. acıklı şarkıya (ünlü Que sera sera). Ama Hitchcock bize bunun yerine beklediğimiz işlemin tersini verir: Yavaşlamak yerine. (ç. ona ve Grace Kelly'ye' olabile­ ceklerin fantazide çizilen resimleridir. "Normal" hızı yavaşlatarak ve yaklaşmayı erteleyerek nesne-lekeye belli bir ağırlık kazandıran bildik kaydırmalı çekimin tersine. zamanlarını küçük bir köpekleri olan sıradan çiftler gibi geçi­ rip kendilerini altta yatan ümitsizliği zar zor gizleyen bir gündelik ru­ tine teslim edebilirler. feci hızlanır. Sapık'ı ve Kuşlar'ı haber verir: Bu ses önce Doris Day'in ka­ çırılan oğluna ulaşmasını sağlayan o tuhaf. gam yapan ve genelde Stewart ile Kelly arasında cin­ sel birleşmenin gerçekleşmesini tam zamanında ortaya çıkarak önle­ yen. Michel Chion filmin ses kaydının tuhaflığına. kamera şarkıcıyı hiçbir zaman göstermez: Ses. Michel Chion.) HITCHCOCKÇU LEKE 129 dığmı her zaman belirleyebildiğimiz çok çeşitli sesler duyarız film­ de. o da bunun üzerine egzantrik bir sanatçı ya da Miss Lonely Hearts* gibi ümitsiz. Panoptikon'un merkezi.4 Arka Pencere işte bu özelliğiyle Çok Şey Bilen Adam'ı. pence­ renin bu yanındaki fiili durumuna bağlıdır: İçinde bulunduğu çıkma­ zın bir dizi hayali çözümünden oluşan sergiyi görmek için "pencere­ den bakması" yeterlidir. ama bundan dehşete kapılmak şöyle dursun. KAYDIRMALI ÇEKİM Lekeyi. nesnenin kaba algısını "hazmetmek" için gereken molanın üzerinden atlayarak yaklaşırız. Bizdeki "Güzin Abla"nın Amerikan muadili. Bu hızlı çekimlerin alt üst edici etkisi.n. yalnız bir hayat sü­ rebilir. Tam tersine. Öteki'nin bakışından kaçmanın imkânsız olduğu hissini yoğunlaştırır. kahramanımızın pencereden gördüklerinin anlamı. Cahiers du cinema 356 (1984). herhangi bir taşıyıcıya bağlan­ mayan yüzer-gezer bir seste cisimleşen annesel süperego (maternal superego). ya da en nihayet. s. "Le quatrieme cöte". her biri bizi cesede bi­ raz daha yaklaştıran iki ani kesmeyle. gerçeğin bu "sarkma yapan" kalıntısını tecrit etmek için kul­ lanılan standart Hitchcockçu biçimsel yöntem. en sonunda da kuşların kaotik gaklamaları arasında kaybolur gider. Kuşlar'dan bir sahneyle başlayalım. kanlı göz yuvalarına geçilmesi­ ni bekleriz. 6-7. daha doğ­ rusu filmin arka planındaki seslere dikkat çekmiştir: Kimlerin çıkar* Gazetede insanların gündelik sorunlarına çare bulmaya çalışan kişi. sonra Norman Bates'in ruhunu ele geçiren ölü annenin se­ sine dönüşür. Filmin ses kaydına. hastaların. korkunç nesneye daha yakından bakma arzumuzu karşılarken bile bizde hayal kırıklığı ya­ ratmalarından kaynaklanır: Nesneye çok hızlı.128 YAMUK BAKMAK Bentham'a göre. daha sonra yavaş bir kaydırmayla iç gıcıklayıcı ayrıntıya. pijamalı bir ceset görür. . Ama 2izek burada özellikle Amerikalı yazar Nathanel West'in aynı adlı kitabının karakterine atıfta bulunuyor gibi. kime ait olduğunu bilmediğimiz bir sopranonun sesi hariç. fabrika işçilerinin) her şeyin gö­ rüldüğü merkezi kontrol kulesinden gerçekten gözetlenip gözetlen­ mediklerinden hiçbir zaman emin olamamalarından gelir . Peki ama neden? Arka pencere esasen bir fantazi penceresidir (Lacan resimde pen­ cerenin fantazmatik değerine dikkat çekmiştir): Kendini eyleme geç­ meye motive edemeyen Jeff (cinsel) eylemi belirsiz bir tarihe erteler ve pencereden gördüğü şey. Kısacası. acousmatique nitelikte ve sanki kökeni içimizdeymiş gibi bize tekinsiz ölçüde yakın kalır. Kamera önce cesedin bütününü gösterir. Yeni evli mutlu bir çift olabi­ lirler. öznelerin (mah­ kûmların. Biri hariç. kuşların saldırdığı bir odaya bakan kahramanın annesi gözleri çıkmış.

6 Miller'in şemasını Hitchcock'un kaydırmalı çekiminin şeması olarak okuyabiliriz: Genel bir gerçeklik manzarasından ona çerçeve­ sini veren lekeye (içi taranmış dörtgene) doğru ilerleriz. yani herhangi bir sim­ gesel gerçekliğin ortaya çıkabilmesi için atılması gereken atıl. Gelgeldim bunlar. arzunun nesne-nedenini. s. çıka­ rılan parçadan başka bir şey değildir."5 Jacques Alain-Milller'in tefsirinden alıntılayalım: Gerçek olarak nesnenin üstü kapalı bir biçimde bir kenara konmasının. s. Obje a da böyle bir yüzey parçasıdır ve gerçeklik. lekenin öbür veçhesi. ama yine de bu alanı a nesnesi çerçe­ veler. üstüne çarpı atılmış özne olarak -varlık-eksikliği olarak. radikal bir süreksizlik. Jacaues Lacan. "Montre â Premontre". 104. Demek ki. birbirine bağ­ lı parçaları yan yana getirerek ilave. Başka bir deyişle. Eğer bu resmin yüzeyinden içi taranmış dörtgenle temsil ettiğim parçayı çıkarır­ sam. Geleneksel anlatı çerçe­ vesi içinde kalan (ve "paralel montaj"ın tipik bir örneği olduğu) mon­ tajın yanı sıra. 1966. Hitchcockçu kaydırmalı çekim de "anal" ekonominin "fallikleştiği" noktayı temsil eder.130 YAMUK BAKMAK HİTCHCOCKÇU LEKE 131 rada nesne tam da ona telaşla. Varlık olarak. masalsı bir tabloda leke yaratan Hitchcockçu kaydırmalı çe­ kim adeta Lacan'ın şu tezini örneklemektedir: "Gerçeklik alanı a nes­ nesinin çıkarılmasına dayalıdır. Anal düzey metaforun odağıdır . kaydırmanın ağırlığı yüzünden bir leke işlevi görür hale gelen bir ayrıntı üzerinde odak­ lanmaya zorluyorsa bizi. Yani erteleme ve telaş. geleneksel anlatının çizgisel hareketini bozmak üzere tasarlanmış bir dizi "aşırı" strateji de var karşımızda (Ayzenştayn'ın Objet a tam da gerçeklik alanından çıkarıldığı için onu çerçeveler. Ama eğer objet a yoksa. Bura­ da işlem montajın diyalektiğini tersine çevirir: Montajda mesele.ona ancak "çok ya­ vaş" ya da "çok hızlı" yaklaşılabilir. Özne. nesneye bu hızlı.bu deliktir. Hitchcock­ çu kaydırmalı çekimin ilerleyişi. bir çerçeve diyebileceğimiz şeyi elde ederim: Bir deliğin çerçevesi. bağlantısız parçaları birbirine bağ­ lama meselesidir. çünkü "normal zamanda" bir hiç­ tir. ondan objet û'nın çıkarılmasıyla çerçevelenir. 6. Montaj. 7. Böyle bir çerçeve herhangi bir pencereyle yaratılabilir. opak bir nesne olması karşısında gözlerimizi körleştirmemelidir. kendimizi birdenbire çekip çıkarılmasıyla gerçekliği kuran gerçeğin yanı başında buluruz. bariz bi­ çimde anal bir işlemdir: Hiçliği doldurmak. bir Möbius şeridinin yapısını hatır­ latır: Gerçeklik tarafından uzaklaşırken. anlamsız bir "le­ ke" olarak kalması gereken heterojen unsuru göstererek. faliusun yerine dışkı geçer". Jacques-Alain Miller. yeni bir öyküsel gerçeklik sürekliliği üretme. yani sahip olmadığımız 7 şeyi telafi etmek için bir şey (bok) veririz. kesmelerin süreksizliği yoluyla yeni bir anlamlandırma. Analytica 37 (1984). . libidinal ekonomisi bakımından. çünkü bu nesne kendi içinde zaten boştur . oysa burada bizlere resmin geri kalanının simgesel bir gerçekliğin tutarlılığını elde edebilmesi için atıl. Böylece Hitchcockçu "leke"nin nesnesel (objectal) boyutuna değinmiş oluyoruz: Leke­ nin anlamlandırıcı boyutudur bu. metafor. çok hızlı yaklaştığımız için "kaçırılır". anlamı çiftleme. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. görüntünün her unsuruna yorumlama hareketini işleten ilave bir anlam yükleme etki­ sidir. telaşlı yaklaşım da kendi histerik temellerini gözler önüne serer: Nesneyi hız yüzünden "kaçı­ rırız". s. Özne ile obje a'nın eşdeğerliği de bu­ radan gelir. nasıl olup da yine de gerçekliği çerçeveleyebilmektedir? ama aynı zamanda yüzeyin geri kalanının da çerçevesi. Ecrits. bildik kaydırmalı çekim takıntıhysa. Paris: Seuil. 554. Lacan."bir nesne yerine bir başkasını koyduğu­ nuzda. metaforik bir anlamlandırma üretmeyi içerir ki Lacan'ın Psikanalizin Dört Temel Kavramı'nda vurguladığı gibi. 28-9. bir kümelenme etkisini üreten şey sürekli ilerlemenin kendisidir. objet petit a'yı. gerçekliğin "bir gerçeklik parçası" olarak istikrar kazanmasını koşulladığmı anlıyoruz. 5. Buradan film malzemesinin örgütlenmesinde birbirini izleyen "anal" ve "fallik" evrelere dönebiliriz: Eğer montaj en mükemmel haliyle "anal" bir işlemse. sırf suretin "hiçliği"ni yakalamanın iki yoludur.

İlk anda bu genel çekimi. genel bir gerçeklik manzarasından bu gerçekliğin anamorfoz noktasına doğru bir hare­ ket olarak tarif edilebilir. yani tehlike altındaki sakinlerle özdeş­ leştiğimiz için. Bizi hemen olayın içine çeken bir dizi kı­ sa ve "dinamik" omuz ve boy çekiminden sonra. Hitchcock'un kaydırmalı çekimlerini. "nesnel" bir seyircinin gözü olmaktan çıkar ve birdenbire avlarına aynı anda hücum etmeye hazırlanan kuş­ ların öznel ve tehditkâr bakışı haline gelir. ya da en mükemmel haliyle Hitchcockçu nesne. leke.yerine. "histerikleşmiş" kaydırmalı çekim: Mesela Kuşlafda kameranın lekeye çok hızlı. kaydırmalı çekimin bitim noktası. oysa Hitchcock kaydırmalı çekimleriyle alanın kendisini değiştirir: Montajın -aralarında süreklilik olmayan parçaları bir araya getirerek yeni bir metaforik süreklilik yaratmanın.8 • Son olarak. Welles'in "iç montajı" ve malzemeyi herhangi bir biçimde manipule etmeyi bırakarak anlamlandırmanın tesadüfi karşılaşmalara dayalı "mucize"den çıkmasına izin vermeye çalışan Rossellini'nin anti-montajı). Genç ve Masum'da davulcunun kırpışıp duran gözlerine yapılan zum). öznenin kendisinin "imkânsız" eş­ değeri olan (SOa) atıl fantazi nesnesine. Sa­ pık) birçok kez görmemiz tesadüf değildir. Sonra. hızlı kesmelerle yaklaştığı. Holbein'm Elçiler'int dönecek olursak. kasabanın sakinleri sıfatıyla sahneye dahil edilmiş olduğumuz. birdenbire çerçeveye sağdan. Fantazmatik bir etki yaratan bu sahne aynı zamanda. olaya "üstdilsel" denebilecek bir mesafeden bakmamızı sağlar. 2. sabit bir çekimle bu tür bir kaymanın yapıldığı Kuşlar'a dönebiliriz. • Tekinsiz ayrıntıyla başlayıp genel gerçeklik manzarasına uzanan ters kaydırmalı çekim: Mesela Bir Şüphenin Gölgesi'nde Teresa Wright'm cani amcasının kendisine verdiği yüzüğü taktığı eliyle baş­ layan ve oradan Teresa'nın çerçevenin ortasındaki küçük bir nokta gi­ bi gözüktüğü kütüphanenin okuma odasının genel manzarasına ge­ çen uzun çekim. "fallik" unsura. ya da Cinnet'teki ünlü ters kaydırmalı çekim. 9. Kuş­ ların saldırdığı küçük kasabada benzinle temas eden bir sigara izma­ riti yüzünden yangın çıkar. Bu mesafe en başta bel­ li bir "pasifleştirici" etki yaratır. Örnek olarak. Bizlerin -yani kameranınbakış açısı avların değil kuşların bakış açısı olmasına rağmen. Hitchcockçu kaydırmalı çekim resmin bütün alanından arka planda­ ki kalkık. genel kabul salonu manzarasından Ingrid Bergman'ın elindeki anahtara yapılan uzun kaydırmalı çekim). gerçeklikten gerçeğe geçişi devreye sokar. panoramik bir manza­ raya yukarıdan bakan tarafsız. yani biçimsel işlemin kendisinde yapılan çeşitlemelerden yola çıkarak da kategorileştirebiliriz. yani bizim arkamızdan geliyormuş his­ si veren bir kuş. kamera geri ve yu­ karı doğru çekilir ve bütün kasabanın yukarıdan genel manzarasını görürüz. başlıca iki biçime bü­ rünebilir: Ya seyirci olma konumumuz filmin içine çoktan kaydedil­ miştir. tam da kaydırmalı çekimin sürekliliğinin ürettiği radikal bir süreksizliği. bizi aşağıda süren dolaysız dramadan ayıran ve kendimizi olaydan koparmamızı sağlayan "nesnel". Bkz. . uzun. Aynı çekim bütünüyle farklı bir cephe kazanır. radikal bir özneleşmeden geçer: Kameranın yukarı çıkmış gözü. Hitchcock'ta en az üç başka çeşitleme daha görürüz: • Telaşlı. Hitchcock'ta bu gerçek nesne. düşmesi. Bölüm'de 23. Yani kaydırma hareketi. aynı zamanda gözlem­ lenen nesnelerden biri de olabileceği tezini de örnekler. kuşların öznel bakış açısı tehditkâr bir etki yaratır. adeta kameranın arkasından. öznenin ille de gözlem­ ci olarak fantazmatik sahneye kayıtlı olması gerekmediğini. "epik" bir panorama çekimi olarak görürüz.yani resmin kendisinin bakışımıza cevap verdiği nokta (kafatasındaki göz yuva­ ları ya da Hitchcock'un en ünlü kaydırmalı çekimlerinden biri. en sonunda da sürünün tamamı girer. sadece çılgın bir leke olarak kal­ ması gereken unsura -kafatasına. görselleştirilemeyen mübadele nesnesi. (Genel gerçeklik manzarasından onun gerçek anamorfoz noktasına hareket eden) kaydırmanın sıfır derecesinin ya­ nı sıra. tam da bu nesneyi Hitchcock'un kendi eserlerinde (Kapri Yıldızı. dipnot.132 YAMUK BAKMAK HITCHCOCKÇU LEKE 133 "düşünsel montajı". Bütün bu işlemler aynı montaj alanı içindeki çeşitlemeler ve tersine çevirmelerden ibarettir. Gelgelelim.doğru ilerlemesi gerekir. bir özne ile öteki arasında dolaşarak onlar arasın­ daki simgesel mübadelelerden oluşan yapısal ağı cisimleştiren ve ga­ ranti altına alan "gerçek parçası"dır (en ünlü örnek: Aşktan da Üstün' de.9 8. sonra üç kuş. kameranın hareket etmediği "hareketsiz kaydırmalı çekim" paradoksu: Burada gerçeklikten gerçeğe geçiş çerçeveye he­ terojen bir nesnenin sokulmasıyla sağlanır. yukarıda analiz ettiğimiz sahne. bu durumda ötekinin bakışıdır bitim noktası . bitim noktala­ rını oluşturan nesnelerin mahiyetine göndermede bulunmadan.

134

YAMUK BAKMAK

HİTCHCOCKÇU LEKE

135

Annesel Süperego
KUŞLAR NEDEN SALDIRIR?

Bu Hitchcockçu lekenin libidinal içeriğini aklımızda tutmamız gere­ kir: Söz konusu leke, fallık bir mantığı olmasına rağmen, Babanın-Adı kuralını bozan ve önleyen bir unsuru haber verir - başka bir deyişle, leke annesel süperegoyu cisimleştirir. Bunu kanıtlamak için, yukarı­ daki kategorilerin sonuncusuna, Kuşlar'a dönelim. Kuşlar neden sal­ dırır? Robin Wood, küçük bir kuzey Kaliforniya kasabasının huzurlu günlük hayatını çığrından çıkaran bu izahı zor, "akıldışı" eyleme dair 10 olası üç yorum önerir: "kozmolojik", "ekolojik" ve "ailevi". İlk, "kozmolojik" yoruma göre, kuşların saldırısının Hitchcock'un evren tasavvurunu, her an bozulabilecek, sırf rastlantılar yüzünden kaosa sürüklenebilecek -yüzeyde huzurlu, normal bir gidişatı olanbir sistem olarak (insani) kozmos tasavvurunu cisimleştirdiği söyle­ nebilir. Bu evrenin düzeni her zaman aldatıcıdır; her an tarifi imkân­ sız bir dehşet yaşanabilir, travmatik bir gerçek ortaya çıkıp simgesel döngüyü bozabilir. Bu yorum başka birçok Hitchcock filmine atıfta bulunarak desteklenebilir ki bunlar arasında üstadın en kasvetli filmi Lekeli Adam da vardır. Bu filmde, kahramanın sırf rastlantı yüzünden yanlışlıkla bir hırsız zannedilmesi, günlük hayatını aşağılanmayla dolu bir cehenneme çevirir ve karısının aklını kaybetmesine mal olur - burada devreye Hitchcock'un eserinin teolojik boyutu, her an fela­ ket yaratabilecek zalim, keyfi ve ne idüğü anlaşılmaz bir Tanrı tasav­ vuru girer. İkinci, "ekolojik" yoruma göre, filmin başlığı Dünyanın Bütün Kuşları, Birleşin! olabilirdi: Bu yoruma göre, kuşlar insanın umursa­ maz sömürüsüne karşı en nihayet ayaklanan sömürülmüş doğanın yoğunlaşması işlevini görürler. Bu yorumu desteklemek adına, Hitchcock'un saldıran kuşlarını neredeyse münhasıran yumuşak, sal­ dırganlıktan uzak yapılarıyla tanınmış türlerden, serçelerden, martı­ lardan, kargalardan seçmiş olduğuna dikkat çekebiliriz.

Üçüncü yorum filmin anahtarını ana karakterler (Melanie, Mitch ve annesi) arasındaki öznelerarası ilişkilerde görür, buna göre bu iliş­ kiler "asıl" hikâyenin, yani kuşlann saldırısının yanında Önemsiz bir "tali yol" olmanın çok ötesine geçer: Saldıran kuşlar yalnızca bu iliş­ kilerdeki temel bir uyumsuzluğu, bir rahatsızlığı, bir çığrından çıkmışlığı "cisimleştirirler". Kuşlar'ı Hitchcock'un önceki (ve sonraki) filmleri bağlamında ele aldığımızda bu yorumun ne kadar yerinde ol­ duğu ortaya çıkar; aynı şeyi, Lacan'ın eşseslilerinden biriyle oynaya­ rak söyleyecek olursak, filmleri ancak seri halinde {serially) ele alır­ sak, ciddiye (seriously) alabiliriz." Lacan, Poe'nun "Çalınmış Mektup"u hakkında yazarken, bir man­ tık oyununu zikreder: O'lar ve 1 'lerden oluşan rastlantısal bir seri -me­ sela 100101100- alalım; seri bağlantılı üçlüler (100, 001, 010, vb.) halinde ifade edildiği anda, rakam sırasıyla ilgili kurallar ortaya çı­ kacaktır (mesela sonu 0'la biten bir üçlünün peşinden ortasında l 12 olan bir üçlü gelemez, vb.). Aynı şey Hitchcock'un filmleri için de geçerlidir: Onları bir bütün olarak ele aldığımızda tesadüfi serilerle karşılaşırız, ama onları birbiriyle bağlantılı üçlüler haline getirir ge­ tirmez (ve "Hitchcock evreni"nin bir parçası olmayan filmleri, üsta­ dın vermek durumunda kaldığı çeşitli ödünlerin ürünleri olan "istis­ naları" dışlar dışlamaz), her üçlü belli bir temayla, ortak bir yapı il­ kesiyle birbirine bağlanmış gibi görülebilir. Örneğin, şu beş filmi ele alalım: Lekeli Adam, Yükseklik Korkusu, Gizli Teşkilat, Sapık ve Kuş­ lar. Bütün bu filmleri böyle birbirine seri bağlayan tek bir tema bu­ lunamaz, ama bu filmleri üçer üçer ele aldığımızda böyle temalar bu­ lunabilir. İlk üçlü "yanlış kimlik"le ilgilidir: Lekeli Adam'da kahra­ man yanlışlıkla hırsız zannedilir, Yükseklik Korkusu'nda kahraman sahte Madeleine'in kimliği konusunda yanılır; Gizli Teşkilatta Sov­ yet ajanları filmin kahramanını yanlışlıkla esrarengiz CIA ajanı "George Kaplan" zannederler. Yükseklik Korkusu, Gizli Teşkilat ve Sapık' tan oluşan müthiş üçlemeye gelince, insanın içinden bu üç kilit Hitchcock filmi için Öteki'deki boşluğu doldurmanın üç farklı versi­ yonu demek geliyor fena halde. Bu filmlerin biçimsel sorunu aynı­ dır: Bir eksik ile onu telafi etmeye çalışan bir etken (bir kişi) arasın11. Lacan, Le seminaire, livre XX: Encore, s. 23. 12. Lacan, Ecrits, s. 54-9.

10. Robin Wood, Hitchcock's Films, New York: A. S. Barnes and Co., 1977, s.

116.

136

YAMUK BAKMAK

HITCHCOCKÇU LEKE

137

daki ilişki. Yükseklik Korkusu'nda, kahraman sevdiği kadının, anla­ şıldığı kadarıyla bir intiharın sonucu olan yokluğunu kelimenin tam anlamıyla imgesel düzeyde telafi etmeye uğraşır: Elbise, saç kesimi, vb. yoluyla kayıp kadının imgesini yeniden yaratmaya çalışır. Gizli Teşkilatta, simgesel düzeydeyizdir: Boş bir adla, var olmayan bir in­ sanın adıyla ("Kaplan"), kahramanımıza sırf rastlantı yüzünden bağ­ lanan taşıyıcısız bir gösterenle uğraşırız. Son olarak, Sapık'ta gerçek düzeyine ulaşırız: Annesinin elbiselerini giyen, onun sesiyle konu­ şan, vb. Norman Bates ne annesinin suretini diriltmek ne de onun adına davranmak ister: onun gerçekteki yerini almak ister - ki bu da psikotik bir durumun belirtisidir. Dolayısıyla, eğer orta üçlü "boş yer"le ilgiliyse, sonuncu üçlü de annesel süperego motifi etrafında birleşmiştir, denebilir: Bu üç fil­ min kahramanları babasızdır, "güçlü", "sahipleniri", "normal" cinsel ilişkileri bozan bir anneleri vardır. Gizli Teşkilatın en başında filmin kahramanı Roger Thornhill (Cary Grant) herkesi küçük gören, alay­ cı annesiyle birlikte gösterilir, kahramanımızın niye dört kez boşan­ dığını tahmin etmek güç değildir: Sapık'ta, Norman Bates (Anthony Perkins) doğrudan doğruya ölmüş annesinin sesi tarafından kontrol edilir ve bu ses ona cinsel çekim hissettiği her kadını öldürmesini emreder; Kuşlar'm kahramanı Mitch Brenner'in annesinde, alaycı küçümsemenin yerini oğlunun kaderine yönelik cevval bir alaka alır ki bu alaka oğlunun herhangi bir kadınla kalıcı bir ilişki kurmasını önlemekte belki daha da etkili olur. Bu üç filmin ortak bir özelliği daha vardır: Bir filmden ötekine geçilirken, kuşlar biçimine bürünmüş tehdit gittikçe belirginleşir. Gizli Teşkilat'ta Hitchcock'un belki de en ünlü sahnesinde, güneşin kavurduğu, düzlük bir arazide kahramanımızı kovalayan uçağın -çe­ lik kuşun- saldırısını görürüz; Sapık'ta Norman'm odası doldurulmuş kuşlarla doludur, mumyalanmış annesinin bedeni bile doldurulmuş bir kuşu hatırlatır; (metaforik) çelik kuş ve (metonimik) doldurulmuş kuşlardan sonra, Kuşlar'da nihayet kasabaya saldıran gerçek, canlı kuşlar görürüz. Önemli olan bu iki özellik arasındaki bağı algılamaktır. Korkunç kuşlar figürü aslında öznelerarası ilişkilerdeki bir uyumsuzluğun, çö­ zümsüz kalmış bir gerilimin gerçekteki cisimlenişidir. Filmde, kuşlar Oidipus'un Teb şehrini vuran vebayı andırırlar: Aile ilişkilerindeki te-

mel bir bozukluğun ete kemiğe bürünmüş halleridirler - baba yoktur, babalık işlevi (pasifleştirici yasa işlevi, Babanın-Adı) askıya alınmış­ tır ve bu boşluk (ancak baba metaforunun yol göstericiliğinde müm­ kün olabilen) "normal" cinsel ilişkiyi engelleyen keyfi, kötücül, "akıldışı" annesel süperego tarafından doldurulur. Kuşlar'm gerçekte konu aldığı çıkmaz, şüphesiz, modern Amerikan ailesinin çıkmazı­ dır: Babadan gelen kusurlu ego-ideali, yasanın vahşi bir annesel sü­ perego yönünde "gerileme"sine yol açar ve cinsel keyfi etkiler - "pa­ tolojik narsisizm"in libidinal yapısının tayin edici özelliğidir bu: "Anneye ilişkin bilinçdışı izlenimleri o kadar şişirilmiş ve saldırgan itkilerden o kadar çok etkilenmiştir ve annenin ilgi tarzı çocuğun ih­ tiyaçlarıyla o kadar alakasızdır ki çocuğun fantazilerinde anne adam yiyen bir kuş olarak görülür."13
OİDİPAL YOLCULUKTAN "PATOLOJİK NARSİSİZME"

Hitchcock'un eserinin bütünü içinde bu annesel süperegoyu nereye oturtmamız gerekir? Hitchcock'un kariyerinin üç ana evresi, tam da cinsel ilişkinin imkânsızlığı teması üzerindeki üç çeşitleme olarak görülebilir. Hitchcock'un ilk klasiği olan Otuz Dokuz Basamakla başlayalım: Filmdeki bütün o hızlı aksiyon bizi bir an bile aldatmamalı - aksiyonun hedefi son tahlilde âşık çifti sınava tabi tutmak ve böylece en sonunda yeniden birleşmelerini mümkün kılmaktır. Otuz Dokuz Basamak işte bu özelliği sayesinde Hitchcock'un 1930'ların ikinci yarısında İngiltere'de çektiği filmler dizisinin başlangıcını oluşturur; sonuncusu (Jamaika Hanı) hariç bu filmlerin hepsi de âşık bir çiftin erişkinlik töreniyle ilgili aynı hikâyeyi anlatırlar. Hepsi de rastlantıyla birbirine bağlanmış (bazen kelimenin düz anlamıyla bağ­ lanmış: Otuz Dokuz Basamak'ta kelepçelerin oynadığı rolü hatırlaya­ lım) ve sonra da bir dizi çileden geçerek olgunlaşan bir çifti anlatan hikâyelerdir. Nitekim bütün bu filmler aslında, ilk ve belki de en soy­ lu ifadesini Mozart'ın Sihirli Flüt'ünde bulan temel bir motif, burju­ va evlilik ideolojisi üzerinde yapılan çeşitlemelerdir. Aradaki koşut­ luk ayrıntılandırılabilir: Kahramana görev veren esrarengiz kadın
13. Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, Londra: Abacus, 1980, s. 176.

138

YAMUK BAKMAK

HITCHCOCKÇU LEKE

139

(Otuz Dokuz Basamak'ta Hannay'in apartmanında öldürülen yabancı; Bir Kadın Kayboldu'da ortadan kaybolan hoş yaşlı kadın), bu kadın "Gece Kraliçesi"nin bir tür reenkarnasyonu değil midir? Zenci Monostatos, Genç ve Masum'daki karartılmış suratlı cani davulcuda ye­ niden doğmuş sayılmaz mı? Bir Kadın Kayboldu'da, kahraman müs­ takbel sevgilisinin dikkatini ne çalarak çeker? Flüt çalarak, elbette! Bu erişkinlik yolculuğu sırasında kaybedilen masumiyet, en iyi, o unutulmaz Bay Bellek karakteriyle anlatılır; film onun müzikholde­ ki gösterisiyle açılır ve kapanır. Bay Bellek "her şeyi hatırlayan" bir adam, saf otomatizmin kişileşmiş hali ve aynı zamanda mutlak gös­ teren etiğidir (filmin son sahnesinde, Hannay'in '"otuz dokuz basa­ mak' nedir?" sorusunu, cevabının hayatına mal olabileceğini bildiği halde cevaplar - adına layık olmaya, her türlü soruyu cevaplamaya mecburdur). Âşık çiftin ilişkisinin en sonunda yerleşiklik kazanabil­ mesi için ölmesi gereken bu İyi Cüce figüründe peri masallarını an­ dıran bir yan vardır. Bay Bellek saf, aseksüel boşluksuz bir bilgiyi, kesinlikle otomatik olarak, yoluna hiçbir travmatik engel çıkmadan işleyen bir anlamlandırma zincirini cisimleştirir. Tam ne zaman öldü­ ğüne dikkat etmemizde fayda var: '"Otuz dokuz basamak' nedir?" so­ rusunu cevapladıktan, yani McGuffin'i, hikâyeyi sürükleyen sırrı açık ettikten sonra ölür. Sırrı müzikholdeki (burada kamuoyu denen büyük Öteki'ye karşılık gelen) halka ifşa ederek, Hannay'i o tuhaf "zulmedilen zalim" konumundan kurtarmış olur. İki halka (Hannay'i kovalayan polis ile gerçek suçlunun peşine düşen Hannay'in kendisi) tekrar birleşir, Hannay büyük Öteki'nin gözünde temize çıkar ve ger­ çek suçluların maskesi düşer. Hikâye, sadece bu iki arada bir derede durum sayesinde, Hannay'in büyük Öteki karşısındaki muğlak konu­ mu (büyük Öteki'nin gözünde suçlu olan Hannay aynı zamanda ger­ çek suçluların peşindedir) sayesinde ayakta kaldığı için bu noktada bitebilirdi. Bu "zulmedilen zalim" konumu, "suçluluk aktarımı" motifini ser­ giler: Hannay yanlışlıkla suçlanmaktadır, suç ona aktarılmıştır - ama kimin suçudur bu? Casus şebekesinin esrarengiz liderinin kişileştirdiği müstehcen, "anal" babanın suçu. Filmin sonunda peş peşe iki ölüm görürüz: Önce casus şebekesinin lideri Bay Bellek'i öldürür, sonra da büyük Öteki'nin aracı olan polis onu vurur, o da tiyatrodaki locasından sahneye düşer (Sahne, Hitchcock'un filmlerinde numune-

lik bir final yeridir: Cinayet, Sahne Korkusu, İtiraf Ediyorum). Bay Bellek ve casus şebekesinin lideri aynı pre-Oidipal bileşimin iki ya­ nını temsil ederler: Boşluksuz, bölünmemiş bilgisiyle İyi Cüce ve al* ç a k "anal baba", bu bilgi-otomatının iplerini elinde tutan efendi, ke­ silmiş küçük parmağını (iğdiş edilmişliğine yapılan ironik bir anıştır­ madır bu) müstehcen bir biçimde sergileyen bir baba. (Robert Rossen'ın The Hustler'mda, saf oyun etiğinin ete kemiğe bürünmüş hali olan profesyonel bilardo oyuncusu -Jackie Gleason- ile namussuz patronu -George C. Scott- arasındaki ilişkide benzer bir bölünmey­ le karşılaşırız.) Hikâye kahramanı özneleştiren, yani McGuffin'e, onun arzusunun nesne-nedenine (Hannay'in apartmanında katledilen esrarengiz yabancının, "Gece Kraliçesi"nin mesajı) başvurarak onu arzulayan bir varlık olarak kuran bir "çağırma" edimiyle başlar. Fil­ min büyük bölümünü oluşturan, baba peşindeki Oidipal yolculuk, "anal" babanın ölümüyle sona erer. Adam ölmesi sayesinde metafor olma, Babanın-Adı olma statüsünü kazanır ve böylece âşık çiftin en sonunda yeniden birleşmesini, Lacan'a göre ancak baba metaforunun yol göstermesiyle gerçekleşebilecek olan "normal" bir cinsel ilişki kurmasını mümkün kılar. Otuz Dokuz Basamak'taki Hannay ile Pamela'nın yanı sıra, rast­ lantıyla birbirlerine bağlanan ve çeşitli çilelerden geçen çiftler, Gizli Ajan'daki Ashenden ile Elsa, Genç ve Masum'daki Robert ile Erica ve Bir Kadın Kayboldu 'daki Gilbert ile Iris'dir. Bu dönemdeki tek dik­ kate değer istisnayı oluşturan Sabotafda, Sylvia, cani kocası Verloc ve detektif Ted üçlüsü, Hitchcock'un bir sonraki evresine (Selznick dönemine) özgü bileşimi önceler. Burada hikâye, kural olarak, iki er­ kek arasında; yaşlı kötü adam (tipik Hitchcock figürlerinden biri olan, kendindeki kötülüğün bilincinde olan ve kendi kendini mahvet­ meye çalışan kötü adam figürünü cisimleştiren babası ya da yaşı geç­ kin kocası) ile kadının en sonunda tercih ettiği genç, biraz yavan "iyi 14 adam" arasında kalmış bir kadının bakış açısından anlatılır. Sabo14. Burada kadının perspektifi ile bezgin, iktidarsız Efendi figürü arasındaki bağlantının mantığını kavramak elzemdir. Freud'un ünlü "Was will das Weibl (Histerik) Kadın ne ister?" sorusuna Lacan'ın cevabı şudur: Bir Efendi, ama hük­ medebileceği bir Efendi. Bu histerik fantazinin kusursuz örneği Charlotte Bronte' nin Jane Eyre romanıdır; romanın sonunda baş kadın kahraman kör, umarsız baba­ can adamla mutlu bir evlilik yapar (Şüphesiz, Rebecca da aynı geleneğe aittir).

sadece bu kıyaslanmaz ölçüde daha baskıcı failin dirilişini gözler. benliği tahrip eden daya­ nılmaz bir endişe yoluyla cezalandıran bir "annesel" süperegonun yerleşiklik kazanmasını beraberinde getirdiğidir. Saul Kripke. Bkz. bireyin ait olduğu toplumsal grubun bek­ lentileri şeklinde "dışsallaşır". sosyal ilişkiler onun için uygun simgesel gö­ revler değil. keyfi yasaklamayan. geçtiğimiz yüzyılda öznenin libidinal yapısının kapitalist toplumda sergilenen üç biçimine başvurarak. içindeyken her birimizin belli bir taahhüde girdiğimiz bir ilişki yaratmış olurum. Bir Şüphenin Gölgesi'nde kendisiyle aynı isimdeki cani am­ cası ile detektif Jack arasında kalan Charlie. Gelgelelim. bu tür üçgenlerin başlıca örnekleri. "Patolojik narsisisf'in ortaya çıktığı üçüncü aşama.. Simgesel bir yasanın bütünlüğü yerine. tam da ilk iki biçimde ortak olan temel ego-ideali çerçevesinden kopar. Mass. artık ortamımı­ zın baskısına direnip kendimize (yani babadan gelen ego-idealimize) sadık kaldığımız hissi değil. s. "sos­ yal ilişki kurallarına itaat talep eden. gruba bağlılık hissidir. Bulun l>ıı laflar çoktan sosyal psikolojinin klişeleri haline gelmiştir tabii ki. tam tersine keyfi dayatan ve "sosyal ba­ şarısızlığı" çok daha acımasız bir biçimde. Değişen sa­ dece içeriğidir: Ego-ideali. ve elbette.1 doksal bir biçimde kendini bir kanun kaçağı olarak görür. izlenecek birçok kural vardır elimizde . cezalandırıcı bir süperego biçimine bürünmesinden kaynaklanır. bürokratik kurumun o takıntılı.15 yani toplumsal talebin ego-ideali içinde katı.: Harvard University Press. suçlu kocasına döner. 16. obsesif uşağı "örgüt adamı"nm çağından daha az "baskıcı" değildir kesinlikle: aradaki tek fark. annesel süperegonun önünün kapatıp "normal" bir cinsel ilişki kurmasını ya­ sakladığı erkek kahramana (Trendeki Yabancılar'daki Bruno'dan Cinnet'teki "kravat katili"ne) çevirir. Narsisist özne sadece başkalarını manipule etmesini sağlayan "(sosyal) oyu­ nun kuralları"nı bilir. ona. "patolojik narsisist"in paradoksu. temeldeki ego-ideali çerçevesini aynen bırakmasıdır. Cambridge. kendi pozitif özellikleri arasında yer almayan ama tam da benim sözcemin performatif (icrai) gücünden kaynaklanan bir görev yüklemiş ve böylece yeni bir sim­ gesel gerçeklik. onun sevgi ve saygısını hak etmeye çabalar. Özne kendine grubun gözleriyle bakar. Bugünün "müsamahakâr" toplu­ mu. Lasch.140 YAMUK BAKMAK HITCHCOCKÇU LEKE I <11 tajdaki Sylvia. 12. Burada vurgulanması gereken en önemli şey. Cinsel ilişkinin (imkânsızlığının) bu üç biçiminin birbirini izleyi­ şine bir tür teorik tutarlılık kazandırmamızı sağlayacak daha geniş bir referans çerçevesini nerede aramamız gerekir? Burada. uy­ gun bir simgesel özdeşleşme iması taşıyan her türlü bağlayıcı taah- hütten. Ahlaki tatmin kaynağı. yani bireysel sorumlu­ luk etiğinin yerine başkalarına yönelmiş yaderk birey eriğinin geçişi­ nin. Radikal bir konformisllir. ego-idealinin bu çözülü­ şünün. Aşktan da Üstün'de yaşlı kocası Sebastian ile Devlin arasında kalan Alicia'dır. Culture ofNarcissism. anla­ mının içerdiği bütün özelliklerin yanlış olduğu anlaşılsa bile aynı nesneye göndermede bulunur. "Baba otoritesinin çöküşü"yle ilgili bütün o laf salatası. ikimiz arasındaki bir usta-çırak ilişkisi.bize "nasıl başarılı olunacağı"nı anlatan intibak kuralları. onun için dilin gerçek15. çeşitli "rollere" büründüğü bir oyun alanı oluşturur. meşhur "Protestan ahlakının çöküşü" ve "örgüt adamı"nm ortaya çıkışının. . öznenin pozitif bir özelliğini işaret etmediği halde.16 Söylemeye bile gerek yok. İsim her zaman bir "değişmez adlandırıcı" işlevini görür. Naming andNecessity. gelgeldim genelde farkına varılmayan şey. vurguyu yine.) Üçüncü aşama. kadm kahraman genç baştan çıkarıcının cazibesine direnir ve kocasının mahkûm edildiği suçu kendisinin işlediğini itiraf ettikten sonra yaş­ lı. Verloc ve Ted'in yanı sıra. kendi sözcelenme edimi vasıtasıyla konuşmacı ile dinleyici arasında yeni bir öznelerarası ilişki tesis eden bir gösteren) kavramı gayet iyi örtüşür. biraz hızlı bir "sosyolojik" cevap vermeyi deneyeceğiz: Protestan ahlakının "özerk" bireyi. (Burada kayda değer bir istisna oluşturan Kapri Yıldızı'nda. "patolojik narsisist". Kripke' nin "değişmez adlandırıcı" kavramı Lacan'ın "ana-gösteren" (yani. ama p(U . 1972. Saul Kripke'nin betimlemeler teorisine yönelttiği eleştiriden. ama bu kuralları bir ahlaki dav­ ranış kodu içinde temellendirmeyi reddeden bir toplum"dan. ya­ ni Kripke'nin (özel ya da cins) bir ismin anlamının hiçbir zaman onun adlandırdığı nesneyi niteleyen bir dizi betimleyici özelliğe indirgenemeyeceği tezinden yola çıkarak da yaklaşabiliriz "patolojik narsisiz­ me". Mesela birine "Sen benim ustamsın!" dersem. angajmandan uzak durur. yaderk "örgüt ada­ mı" ve bugün yaygınlık kazanan tip. Yabancı Muhabir'de Nazi yanlısı babasına duyduğu bağlı­ lık ile genç Amerikalı gazeteciye duyduğu aşk arasında kalan Carol Fisher.

O zaman karşımızda. özellikle de onun narsisist çıkarlarını ilgilendiren özelliklerine indirgenir. son kertede her zaman aile sırrı­ dır. Öte yandan. Saldıran kuşların dehşet verici mevcudiyeti içinde. ve son olarak 1950'li ve 60'lı yılların tipik Hitchcock kahramanında. yavan "yaderk" kahrama­ nın konduğu bu "özerk" öznenin çöküşünü ima eder. Mass.: Harvard University Press. çilelerden geçerek güçlenen klasik "özerk" özne ideolojisinde temellenir. annesel süperegonun müstehcen figürünün hâkimiyeti altındaki "patolojik narsisisf'in özelliklerini görmek güç değildir. ancak ilk eşimizin aldatıcı cazibesi solduğu zaman. Sözcüklerin an­ lamı işaret edilen nesnenin pozitif özelliklerine. "simgele­ mezler". Otuz Dokuz Basamak'ın formülünün bir çeşitlemesidir. Önce narsisist tamamlayıcımız olarak ötekiyle evleniriz. gülümseyişin için seviyorum seni"). böyle bir soruyu belirli bir özellikler listesi sıra­ layarak cevaplayabilen biridir. Gelin bunu. eğer katıksız bir "patolojik narsi­ sist" geldiyse bu dünyaya. beni kendine çeken ama herhan­ gi bir pozitif niteliğe bağlanamayan belirsiz bir X var. birdenbire. sapık kötü adam Van Damm. filmlerinin gerçek "sırrı". onun isteklerini karşılayabile­ cek bir dizi niteliğe bağlılığı aşan türden bir taahhüt olduğu fikri id­ rakine sığmaz. 18. yani bezgin. karşısına muzaffer.17 "Patolojik narsisisti" histerikleştirmenin yolu. vb. Böyle bir hesaplaşma şu histerik soruyu yaratır: "Ben niye senin olduğumu söylediğin şey olayım ki?" Hitchcock'un Gizli Teşkilat'ındaki Roger Thornhill'i düşünelim. ötekiyle hayali özelliklerinin ötesine geçerek kurulan bir bağ olarak evliliğe girişebiliriz. o yüzden bunu en basit düzeyde bir sınav sorusu yoluyla açımlamaya çalışacağız: Kuşlar gerçekten de ketlenmiş cinsel ilişkilerin "simge­ si" işlevini görseydi film nasıl inşa edilirdi? Cevap basittir: En başta.)18 17. sahiplenici anneyi. usandırıcı sorusuyla örnekleyelim: "Beni niye sevi­ yorsun?" İsmine layık bir aşkta. görünüşte hiçbir neden olmaksızın kendini "Kaplan" gösterenine mıhlanmış bulur. Kuşları kuşların olmadığı bir film ola­ rak tahayyül etmemiz gerekir. "patolojik narsisist". onlar daha çok. bu soruyu pozitif özelliklerin bir kataloguyla cevaplamak ("Memelerinin güzelliği için. 1981) adlı kitabından çı­ karılabilecek dersi belki de bu sorunun arka planını göz önünde bulundurarak kavramalıyız. belli bir başarısızlık pozitif varo­ luş kazanır. Hitchcock'un sonraki evresi­ nin bezgin baba figürü. Gizli Teşkilat Oidipal yolculuk mantığını tekrar ettiği içindir ki bize baba­ nın işlevinin göz kamaştırıcı bir tür analizini sunar. o da bu adamdır diyebileceğimiz Thornhill. bu karşılaşmanın şoku onun narsisist ekonomisini bozar ve onun yavaş yavaş Babamn-Adı'nm kılavuzlu­ ğunda "normal" cinsel ilişkiler kurabilmesinin yolunu açar (bu yüz­ den de Gizli Teşkilat. onun kasvetli öbür yüzüdür. oğulun kendini sahiplenici bir annenin baskısından kurtaramadığı için bir kadından öbürüne sürüklendiği aileyle ilgili tipik bir Amerikan dramı. simgeselleştirme düzeyinde bir şeyin "işle­ mediği" olgusunun gerçek düzeyine taşınması. Hitchcock'un filmlerinde cinsel ilişkinin imkânsızlığının üç ver­ siyonunun bu üç libidinal ekonomi tipine karşılık geldiğini artık an­ layabiliriz. kısacası başarısız bir simgeselleştirmenin nesnelleştirilmesi-pozitifleştirilmesidirler. Stanley Cavell'm Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedies ofRemarriage (Cambridge." Başka bir de­ yişle. is­ mine layık bir aşkın alaycı bir taklidi olurdu olsa olsa. Aşkın.arasındaki bağlantıyı. Film bu işlevi üçe böler: Roger ThornhiU'in imgeseli hayali babası (Genel Meclis salonunda bıçaklanan BM diplo­ matı).142 YAMUK BAKMAK HITCHCOCKÇU LEKE 143 ten de betimlemeler teorisine göre işliyor olmasıdır. Hegel'in tarihte tekrar teorisinin bir versiyonudur söz konusu ders: Asıl evlilik ikincisidir. Demek ki Hitchcock geçkapitalist toplumda ailenin yaşadıklarını tekrar tekrar sahneye koy­ maktadır. ZİHİNSEL BİR DENEY: KUŞLARIN OLMADIĞI KUŞLAR Hitchcock'un kuşları annesel süperegoyu cisimleştirmelerine rağ­ men. kadınların ezeli. yine de asıl mesele belirttiğimiz iki özellik -saldırgan vahşi kuşların ortaya çıkışı ve "normal" cinsel ilişkilerin annesel süperegonun müdahalesiyle ketlenmesi. simgesel babası (Thornhill'e yapıştırılan "Kaplan" ismini icat eden CIA "Pro­ fesörü") ve gerçek babası. gösterge değe­ ri taşıyan bir ilişki olarak. Çiftin yeniden birleşme arzusunu kamçılayan engellerle dolu erginleştirici yolculuğu. özellik­ le 1950'lerde Amerikan sahne ve perdelerinde gösterilmiş onlarca- . nesneleştirilmesi. ona bu özelliklerde temellendirilemeyecek simgesel bir görev dayatmak­ tır. bu sorunun tabii ki cevabı yoktur (ki kadınlar da bunun için sorarlar zaten). ketlenmiş cinsel ilişkileri. yani tek münasip cevap şudur: "Çünkü sende senden fazla bir şey. tecessümüdürler. bir "simge" ile "imlem"i arasındaki kore­ lasyon olarak kavramak değildir: Kuşlar annesel süperegoyu "imle­ mezler". belli bir eksik. Bu ayrım ilk bakışta zorlama ve muğlak görünebilir.

19. Hitchcock ne yapmıştır? Onun filminde. Filmin öyküsel aksiyonu kuşlar­ dan o kadar etkilenmiştir ki onların etkileyici varlıkları ev içi dramı­ nı bütünüyle gölgede bırakır: Dram -kelimenin düz anlamıyla. hors-serie 8.yüzyıl ortasında Amerikan tiyatrosunun ortak zemini böyleydi. değiştirilmeyecek olan başlıkla dikkat çekilirdi: Kuşlar. sonra anne ile oğul arasındaki duygu yüklü çatışma sahnesinden sonra. Actors's Studio üslubuy­ la oynanırdı . Cahiers du cinema. bütün bunlar Eugene O'Neill ya da Tennessee Williams tarzı bir gıdım "psikanaliz" tuzuyla soslanır ve mümkünse psikoloji ağırlıklı. Mitch'in annesi Melanie'yi oğlunun karısı olarak "kabul eder". Fil­ min finali -etrafı sakin kuş sürüleriyle dolu bir halde uzaklaşan ara­ banın yer aldığı çekim. kuşlar hiçbir suret­ te "simge" değildir. ambiyansın bir parçası olarak kuşların göründüğünü tahayyül etmemiz gerekir: Açılış sah­ nesi (Mitch ile Melanie'nin evcil hayvan dükkânında karşılaşmaları. anne yasasının hükümranlığının muadilidir. açıklanamayan bir şey. Bundan sonraki adım olarak. rolleri tamamlanmıştır. kuşların öznelerarası ilişkileri ve gerilimleri "simgeledikleri" bir aile dramı olarak algı­ lamaz.). yasasız imkânsız bir gerçek olarak hikâyede dolaysız bir rol oynarlar. Bu yüzden. . "Kendiliğinden" seyirci Kuşlar'ı. anne­ nin trajik feragatte bulunma zorunluluğunu. "Systeme formel d'Hitchcock". kuşların gaklamalarım duyardık. işlevleri baş döndürücü ve göz kamaştırıcı saldırıla­ rı esnasında bize son tahlilde mevzuumuzu (bir anne. kuşlar hikâyenin gelişiminde dolaysız bir rol oynamamalarına rağmen. François Regnault. Böyle bir filmde. baskın mevcudiyetleriyle. vb. özellikle can alıcı duygusal entrika anlarında (oğulun müstakbel karısıyla ilk karşılaş­ ması. o zaman kuşlar filme dahil edilmezlerdi.öne­ mini kaybeder. Eğer "kendiliğin­ den" seyircinin filmin "imlem"ini kolayca algılaması istenseydi. duygusal entrika bahaneden. onu onaylar ve süperego rolünü terk eder (buna arabada an­ neyle Melanie arasındaki hafif gülümseme teatisiyle dikkat çekilir) o anda kuşların tehdidi altındaki mallarını işte bu nedenle terk edebi­ leceklerdir: Kuşlara artık ihtiyaç yoktur. üzerine konmuş kuşlarla bütünüyle kararmış bir Golden Gate köprüsüne ge­ lir) tercih ettiği halde stüdyonun baskılarına boyun eğmek zorunda kaldığı söylentisinin bizatihi Hitchcock tarafından yayılmış olması. böyle bir dramda. eserinin gerçek konusunu gizlemeye çabalayan yönetmenin kışkırttı­ ğı birçok efsaneden biridir sadece.neden Hitch­ cock sistemini kapatan film olduğu açıktır: Hitchcock'ta Kötü Nesne'nin nihai tezahürü olan kuşlar.bu nedenle bütünüyle tutarlıdır ve bir tür "ödün"ün sonucu değildir. maskelerler. filmin "imlem"ini kapa­ tır. arka planda. üzgün anne de­ niz kıyısına çekildiğinde. "imlem"i belirlenebilecek bir "simge" işlevi görmek şöyle dur­ sun. Kuşlar'm -François Regnault'ya göre 1 9 . rasyonel olaylar zinciri­ nin dışında kalan bir şey olarak. annenin sinir krizi. büyüleyici Kötü Nesne ile anne yasasının bu yanyanalığıdır. Yorumumuzu destekleyen çok önemli bir ayrıntı var. filmin ilk yarısını oluşturan günlük olayların farklılaşmamış dokusunun bir parçasın­ dan ibarettir. muhabbetkuşu almaları) herhalde aynen kalırdı. herkes filmin kendi başarısızlığının bedelini ona aktarmaya çalı­ şan sahiplenici bir anneyle karşı karşıya olan bir oğulun duygusal dramını anlattığını açıkça fark ederdi ve kuşların oynadığı "simge­ sel" role. başka bir final sahnesini (araba.144 YAMUK BAKMAK HITCHCOCKÇU LEKE 145 sından pek bir farkı olmayan bir dram olurdu: O günlerdeki deyim­ le annenin "kendi hayatını yaşama". ki Hitchcockçu fantazinin çekirdeğini tanımlayan şey. filmin en sonunda. böylece bu fon üzerinde. tam da.herkes de kuşların neyi imlediğini bilir­ di. oğlu ve oğla­ nın sevdiği kadından oluşan üçgeni) unutturmaktır. Bkz. Nitekim kuş­ lar. vurgu bütünüyle kuşların travmatik saldırıları üzerindedir ve bu çerçeve içinde. çaresizliğini veya bilmemnesini "simgelerler"di . Peki. kuşların acayip. "yaşam enerjisini harcama" be­ ceriksizliği yüzünden cinsel hayatı kaosa sürüklenen bir oğulun ya­ şadığı trajedi ve en nihayet bir kadın oğlunu elinden almayı başardı­ ğı zaman annenin yaşadığı duygusal çöküntü. tam tersine. açıklaması ol- mayan öfkesi daha da güçlü bir biçimde vurgulanabilir. daha doğrusu bu yüzden "simge" olmuş olurlardı.

Juliet Mitchell ve Jacqueline Rose (der.PORNOGRAFİ. daha doğrusu eskimiş bilgiyi nereden almıştır? 8 milimetrelik ev filminde arka kapı açıkça görülebilmekteydi. Sa­ de'cı özne kendisini kuran bölünmeden. onları birbirine bağlayan başka bir bağ yoktu. MONTAJ 147 6 Pornografi. New York: Norton. "erkek" ve "kadın" mistik arasındaki. Jacques Lacan. katilin eve girmek. NOSTALJİ. Demek ki katledilen ailelerin tek ortak yanları ev filmlerinin kendileriydi. "her-şeyi-içermeyen" (not-all) bir keyfi ima ederken. İşte bu yüzden. gözüne belli bir tu­ tarsızlık çarptığı zaman bulur. 147. Lacan'ın "Kant ile Sade" yazısında formüle ettiği şekliyle Sade'cı sapıklığın temel formülü. bu örtüşme sayesinde Tanrı sezgisinin. huzur içinde yaşayan bir grup aileyi katletmiş son derece zalim bir seri katili bulmaktır. bu tür bir bakış örtüşmesinin sapığın konumunu tanımladığıdır. Yeni . Hızlı bir kontrolle bütün filmlerin aynı laboratuvarda banyo edildikleri doğru­ lanır ve kısa bir süre sonra katilin laboratuvardaki işçilerden biri ol­ duğu tespit edilir. Eski arka kapı. cinayetten birkaç hafta önce yeni bir kapıyla değiştirilmiştir. Feminine Sexuaüty: Jacques Lacan and the Ecole Freudienne içinde. Ni­ çin? Lacancı cevap. Ama bu ortak özel­ liği içerik düzeyinde. o zaman Stalinist Komünizmin sapıklığı da. "altıncı hissi" yoluyla girebilmesiyle ünlü bir polis detektifini konu alan bir filmdir. filmlerin bütün ayrıntılarına dikkat eden takıntılı bakışının katilin bakışıyla örtüştüğünün farkına vardığı andır. onların ağzından tarihin kendisi. Lacan'a göre. Tayin edici dönüm noktası. Katilin kimliğinin anahtarını. hepsinde ortak olan ve katile cazip gelip seçimini yönlendirmiş olan trait unaire'e ulaşmak için katledilmiş aileler tarafından çekilmiş 8 milimetrelik ev filmlerini tekrar tekrar seyreder. Son cinayet mahallinde yapılan soruş­ turma. Nostalji. Bakışımızın çoktan ötekinin bakışı olduğunu fark ettiği­ miz bu deneyimde son derece nahoş ve müstehcen bir yan vardır. ya­ ni katilin ailelerin özel filmlerine ulaşabilmesi gerekiyordu. O hal­ de katil bu yanlış. De­ tektif. tarihin kendi kendine bakışıyla dolaysız bir biçimde örtüşmesinden ibarettir.kapıyı kırıp açmak için başka bir alet kullanmak çok daha yerinde olurdu. (Lacan'a göre. yani ailelerin kendilerinde aradığı için bütün çabalan boşa çıkar. Bu sonun teorik önemi nedir? Detektif katile ulaş- masını sağlayacak ortak özelliği ev filmlerinin içeriğinde arar. arka kapıyı kırmak için tuhaf. taşrada. Montaj: Bir Bakış Üçlüsü Sapık Kısa Devre NESNE OLARAK SADİST Michael Mann'm Manhunter'ı. s. Tann'nm Kendisine bakışından ibaret olduğunu yaşantılar: "Kendi temaşacı gözünü Tanrı'nın kendisine baktığı gözle karıştırmak. öznenin Tanrı'yı temaşa ederken baş­ vurduğu bakışın aynı zamanda Tanrı'nın Kendisini temaşa ettiği ba­ kış olmasından ibaretse. sadist katillerin zihnine sezgileriyle. Ko­ münistler dolaysız bir biçimde "tarihsel ilerlemenin nesnel yasaları" adına hareket ederler. fallik-olmayan. onu kendi ötekisine (kurba1. 1982. Özdeşleşme içerik düzeyinde değil. "Kadın" mistik. kesinlikle sa­ 1 pıkça bir jouissance mahiyetindedir.") Öznenin bakışının büyük Öteki'nin bakışıyla bu örtüşmesi (ki bu sapıklığı tanımlayan şeydir). Stalinist Komünizmin öz­ nel konumunu adlandırmak için gayet elverişlidir. yani biçimin kendisini. Bu filmler özel olduğuna gö­ re. tam da ev filmlerini seyrederek katille çoktan özdeşleşmiş olduğunun. bir süredir bir dizi ev filmi seyrettiği gerçeğini ih­ mal eder. Detektifin görevi. sapık. "God and the Jouissance of the Woman". diyelim ki Azize Theresa ile Jacob Boehme arasındaki fark da bura­ dadır. "totalitarizm"in ideolojik işleyişinin te­ mel özelliklerinden birini kavramsallaştırmamızı sağlar: Eğer "er­ kek" mistisizminin sapıklığı. Parti'nin tarihe bakarken başvurduğu bakışın. zorunluluğu konuşur. . aralarındaki tek özel bağ banyo edildikleri laboratuvardır. "erkek" mistik tam da böyle bir bakış örtüşmesinden ibarettir. Bugün çoktan yarı yarıya unutulmuş eski güzel Stalinist jargona başvurursak.). hatta lüzum­ suz bir alet kullanmış olduğunu gösterir. bakış düzeyinde gerçekleşir.

vb. sorumluluk ve kendine yetme değerleri arasındaki karşıtlık etrafında yapılanmış bir anlam alanı sunar. vb. "gösterilecek her şeyi gösterdiği". Yahudilerin masum kızlarımızı ayarttığını. sapıklıkta ötekinin (kurbanın) neden bölünmüş olduğunu gayet iyi gösterir: Stalinist Komünist halka zul­ meder. bunlardan dolaysızca bahsedildi­ ğinde -mesela anti-Semitizmin dayanağı işlevini gören bütün cinsel ve diğer fantazileri açıkça dile getiren (kendi ideolojik anlam alanına dahil eden) Nazizm'de ol­ duğu gibi-. Öteki'nin keyfi için faaliyette bulunur . bu kısa devre s(A) ile S a arasında cereyan eder (bkz. yani bu tehlikeleri doğrudan doğruya zikretmeyip bunla­ rı kendi söyleminin sessiz bir kanaati olarak içererek de işler. Kendi bakışımızın ötekinin bakışıyla bu örtüşmesi. ama bu kez özne ile nesne arasında değil (özne Öteki'nin nesnesine-aracına indirgenir). vb. 4. yani -kendi istenci değil. Yeni-muhafazakârlık örneğini ele alalım: Bu ideoloji. WASP'ın (Beyaz. yeni-muhafazakârlığı sağcı totalitarizmden ayıran sınır geçilmiş olur. sapık zevkler peşinde koştuklarını. yani fantaziler an­ lamlandırma alanını dolaysızca işgal ettiklerinde. sözlere dökemeyeceği. Öteki onun üzerinde çalışır. Tam anlam alanı ile bu fantaziler arasında bir kısa devre olduğunda. Yeni-muhafazakârlık bu farkla yaşar. sapık-sadistçe bir içerikle karşılaştığında. özneleri bu denli tut­ kulu bir biçimde kendisine bağlayabilmesini açıklayanlayız: Azılı. "Ilımlı" ve "radikal" sağ arasındaki bütün farkın ilkinin söylemeye cü­ ret edemeden düşündüğü şeyleri ikincisinin açıkça söylemesinden ibaret olduğunu savunan beylik görüşteki hakikat payı da buradan gelir. refah devleti bürokrasisi. Protestan) İnsan olarak İnsan'ın tecessümü oldu­ ğu ve her siyah. aşın sağ totalitarizmin) bunu bazı bakımlar­ dan tamamlayan bir diğer belirlenimi de bir tür kısa devre içerir. s. Nazi ideolojisi. onun "tamamlayıcısı"dır (ken­ dini Tanrı'nın cinsel eşi olarak gören Schreber gibi): Öteki için çalışan bir araçtan. takıntılı kişi­ ye damgasını vuran sonsuz şüphe ve iki kutup arasında gidip gelmekten kurtulmuş­ tur: Yaptığı faaliyetin Öteki'nin keyfine hizmet ettiğini sorgusuz sualsiz kabul eder. onu kendi irade­ sini tatmin etmenin nesnesine-aracına indirgeyen bir mutlak özne-konumunu benimser. 774-5. bizim ulaşamayacağımız gizli bir keyfe ulaşabildiği şeklindeki fan­ tazi. simgesel ko- PORNOGRAFİ Manhunter'ın nihai ironisi şudur demek ki: Detektif. "özgürleşmiş" kadın cinselliğinin erkekler için yarattığı tehlike hakkındaki cinsiyetçi fantaziler.4 2. nötr bir aletten ibaret olan sapığın durumunun tersine. kanun ve nizam. Lacan. ancak kendi izlediği yönte­ min de. MONTAJ 149 na) aktararak ve kendini nesneyle özdeşleştirerek kaçar. sarı. "ta­ rihsel ilerlemenin kaçmılmazlığı"nın) aracı olarak yapar. Oysa psikotik. Öte­ 2 ki'nin keyfi için çalışmada bulur. derilinin altında açığa çıkmak isteyen bir beyaz Amerika­ lı olduğu yolundaki ırkçı fantazi. sapığın öznel konumu takıntılı nevrotik ile psikotiğinkinden açıkça farklıdır. seküler. ama bunu onların sadık hizmetçisi olarak. nesnel çıkarlarTnın) icracısı olarak yapar. Bu bakımdan. Lacan'ın sapıklık için kul­ landığı matematiksel formülün neden fantazi formülünün tersi oldu­ 3 ğu (a O S) açıkça anlaşılacaktır. O halde.keyif alma-istencinin (volonte-de-jouir) nesnesiaracı konumunu işgal ederek kaçar. biçimsel bir düzeyde. öz­ gürlüğün sadece Komünizm tarafından değil. Bir dizi fantazi dev­ reye girer ki onlar olmadan yeni-muhafazakârhğın etkililiğini. Genellikle anlaşıldığı şekliyle pornografi.düzeyinde bize. Bu da onun bakışı ile ötekinin (katilin) bakışı arasında bir örtüşme olduğunu ima eder. çoktan "sapıkça" olduğunu hesaba ka­ tarak varabilmektedir. açık açık söyler. Ecrits. gösterilen -v(A). ta­ rafından da tehdit edildiği farzedilir. Lacan'ın "arzu grafiği"ndeki matematiksel simgelerle söylersek. "sadist sapık" ötekinin bedeninden sınırsızca keyif alma hakkım gasp eden. s. onların kendi iradesinin ("gerçek.148 YAMUK BAKMAK PORNOGRAFİ. sapık tam da büyük Öteki'nin "keyif istenci"nin yerine getirilmesini sağlamak için çalışır. Bu formülün neden aynı zamanda Stalinist Komünistin öznel konumunu da ifade ettiği açıkça anlaşıla­ caktır: O kurbanına (kitlelere. onlar adına. eşit­ likçi hümanizm ile aile. "sıradan" insanlara) sonsuz bir eziyet çektirir. "öteki"nin -düşmanın. bu çakışması pornografiyi anlamamıza da yardımcı olur. eksiğini gizlemek için kullandığı fantaziler arasında. 3. Anglo-Sakson. ama bunu büyük Öteki'nin ("tarihin nesnel yasaları"mn. gelgelelim takıntılının faaliyetinin amacı büyük Öteki'nin ke­ yif almasını önlemek iken (yani faaliyeti keserse patlak vereceğinden korktuğu "fe­ laket" son kertede Öteki'nin keyfidir).bizi keyfimizden mahrum etmek istediği. bizatihi Öteki'nin keyfinin nesnesidir. Sapık kendisi haz almak için değil. Bu alan içinde. Ecrits: A Selection. dile dökülmeyen bir düzeyde. Gelgelelim.o keyfi tam da bu araçsallaşmada. ideolojik anlamlandırma alanına dahil edemeyeceği bu fantazilere dayalıdır. bölünmüş öznenin de onun ötekisi (kurban) olduğunu ileri sürer. Gelgelelim. Bkz. Hem sapık hem de takıntılı büyük Öteki'nin hizmetinde çılgınca bir faaliyet içindedirler. "Totalitarizm"in (daha özelde. NOSTALJİ. Lacan. İşte bu yüzden sapık. . Stalinizm örneği. Lacan nesne-araç konumunda. vb. ve benzerleri. hiçbir şeyi gizlemediği ve "her şeyi" kaydedip bakışımıdun (büyük Öteki'nin) ürettiği ideolojik imlem ile ideolojinin büyük Ötekisi'nin kendi tutarsızlığını. kendi­ sine son derece dışsal bir iradenin icracısı konumunda olanın "sadist"in kendisi olduğunu. 313). "Üstün Kötü Varlık" biçimine bürünmüş büyük Öteki­ nin istenci olan. ki bu büyük Öteki'nin ardında da Sade'daki Üstün Kötü Varlık figürünü görmek zor değildir. bir çözüme. Lacan bildik "sadizm" anlayışın­ dan işte bu noktada kopar: Bu anlayışa göre. bu ideoloji bu "gerçekleri" bulma işini muhatabı­ na bırakmaz. bu ideoloji "satır aralarında".

Bu boşluğu. Yani "normal". onu sollayabilirsin. hiçbir zaman arzusunun nesnesiyle aynı hızı tutturamaz. "Nor­ mal" aşk hikâyesinin yaklaştığı ama hiçbir zaman ulaşamadığı ulaşıl­ maz/yasak nesne -cinseledim. ahlı ohlu bir çiftleş­ meyle kalakalırız. Yine de. Bir nesneye baktığımda. Öyküsel gerçekliğe dahil edilen karakterler her zaman sanki hangi tür filmde oynadıklarını biliyormuş gibi tepki verirler. bir sevişme sahnesi her zaman belli bir aşılmaz sınır etrafında inşa edilir. Lacan'a göre öznenin arzusunun nesnesiyle kurduğu ilişkiyi tanımlayan Akhilleus ve kaplumbağa paradoksu üzerine yapılan bir başka çeşitleme sayılabilir. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. 109. oysa bakış nesnenin tarafındadır. yani şeyler bana bakarlar ama ben onları görürüm. seyircilerin üzerine düşer. Mesela. kadın. "yolun sonuna kadar gidip her şeyi (cin­ sel birleşmenin ayrıntılarını) göstermememiz" gerekir. aktörlerin farklı film türlerinde davranış tarzları­ nı belirleyen bir tür "gerçekteki bilgi" yoluyla görebiliriz. büyüsü bozulur. sahne kesilir. Bunun sonucu.150 YAMUK BAKMAK PORNOGRAFİ. Pornografide. "her şeyi gösterir. Onu "gösterdiğimiz" anda. ama görmezler.) asla doğru­ dan doğruya görmeyiz. paradoks şuradadır ki pornografi sınırı ihlal ederken her zaman fazla ileri gider. resim bakışımıza karşılık vermediği için. ona yetişemez. çünkü "her şeyi gösterdiğimiz" anda hikâye artık "ciddiye alınmaz" ve sadece çiftleşme edimlerine peşrev kabilinden bir bahane işlevi görmeye başlar. ama onu yakala­ yamaz. Lacan. gösterilemez. sapıklığı o bariz "sonuna kadar gidip bize bütün kirli ayrıntıları göstermesi" olgusundan gelmez. "fazla ileri gitmişizdir. "her şey 5. bu sapıklık kesinlikle biçimsel bir biçimde kavranmalıdır. vb. pornografik olmayan bir filmde. kamera uzaklaşır. Seminer'de bakış ile göz arasında kurdu­ ğu karşıtlık ilişkisini hatırlayalım: Nesneye bakan göz öznenin tara­ fında. Yarattığı etki (herhangi bir hard-core porno filmi iz­ lemiş herkesin doğrulayacağı gibi) son derece kaba ve kasvet verici­ dir.5 Bakış ile görüş arasındaki bu karşıtlık pornografide ortadan kal­ kar . mutluluk arkada kalabilir. Akhilleus doğal ola­ rak kaplumbağayı rahatça geçip arkada bırakabilir. yani "normal". MONTAJ 151 za sunduğu varsayılan türdür. "Sadede" gelmek için fazla acele edersek.şeyler tarafında bakış vardır. görülen nesnenin tarafında olmak yerine. 6. içimize dokunan bir aşk hikâyesi istiyorsak. nesne konumunu fiilen seyircinin kendisinin işgal et­ tiğini vurgulamamız gerekir. "Her şeyi gösteren" görüntüye salak salak bakan sadece bizizdir. Bakış. pornografi öteyi gider. mutluluğun peşinden fazla hızlı koşarsan. öbürünü zorunlu olarak kaybe­ deriz. her şey karşıt bir biçimde hareket eden iki terim arasın­ da eklemlenir . s. nes­ ne her zaman çoktan ve benim onu göremeyeceğim bir noktadan ba­ na bakıyordun Görme alanında. "işin aslı"m gösterirsek. eğer bizi "kapıp götüren". Neyi görmezler? Tam da şeylerin onlara baktığını. bizim. seyirci önsel olarak sapıkça bir konum iş­ gal etmeye zorlanır.6 Yani pornografi ötekindeki nesne-bakış noktasını gözden kaçırır. Başka bir deyişle. belirgin bir forma kavuşmak için "yamuk" bakılması gereken hiçbir gizemli "leke" içermediği içindir ki perdedeki aktörlerin bakış yönlerini belirleyen temel yasak askıya alınır: Pornografik bir filmde. Özne her zaman fazla ağır ya da fazla hızlı­ dır.yoğun cin­ sel haz ânında doğrudan doğruya kameraya bakıp biz seyircilere hitap eder. pornografik ol­ mayan bir sevişme sahnesinde gizli kalan şeyi ıskalar. NOSTALJİ. Tam da pornografide. "olayı" (cinsel organların birleşmesini. Nitekim pornografi. indirger. kaba. Por­ nografide ötekinin (perdede görünen kişilerin) bizim röntgenci hazzımızın bir nesnesi derekesine düşürüldüğünü ileri süren beylik gö­ rüşün hilafına.neden? Çünkü pornografi bünyesi gereği sapıkçadır." Yüce Şey yerine. biz seyirciler ise felç olmuş bir nesne-bakışa indirgeniriz. bir korku filmin­ de bir kapı gıcırdarsa. "uy­ durma" olarak vardır. perdede gördüğümüz görüntünün bize baktığı hiçbir yüce-gizemli nokta içermemesi de bu yüzdendir. Gerçek özneler bizi cinsel açıdan uyar­ maya çalışan perdedeki aktörlerdir. İncil'de son derece güçlü bir biçimde vurgulanan şu söz­ leri böyle anlamak gerekir: Gözlerin var. peşinde olduğumuz şeyi mut­ laka kaybederiz. aktör başım endişeyle ona doğru çevirerek tep- ." Belli bir noktada görüntü bulanır. "Normal" aşk hikâyesini ya da melodramı ta­ nımlayan bu temsil sınırının tersine. dışarıdan bakışla algılanan "keyfin tözü" tam da pornografik sinemada radikal bir biçimde kay­ bolur . Brecht'in Üç Kuruşluk Opera'sında geçen o ünlü lafa bir kez daha göndermede bu­ lunacak olursak." Gelgelelim. işaret edilmiş.neden? Lacan'ın XI. "basık" ol­ duğu.ancak gizlenmiş. sinemasal anlatı (hikâyenin gelişimi) ile cinsel edimin dolaysız teşhiri arasında bir uyum kurmanın yapısal olarak imkânsız olduğudur: Birini seçince. aktör -kural olarak.

kendisine "nesnel" olarak bakıp kendini resimde bir ye­ re yerleştirebilirmiş gibi. MONTAJ NOSTAUİ 153 ki verecektir. Perdedeki kişilerin davranış biçimlerine kayıtlı bu "imkânsız bilgi" paradok­ su ilk bakışta zannedildiğinden çok daha ilginçtir. özne-seyircinin tarafına düşer ve bu da kasvet verici bir desüblimasyona. aktörlerin çiftleşmeye başlama­ ları için bir bahane hizmeti gören aptalca bir hikâyeye (ev kadını musluk tamircisini çağırır. Burada -Double Indemnity'nin. san­ ki bize ölüme yaklaştığını bildirmek istercesine.7 Kusursuz bir pornografi eserinin fantazi ideali. "Postmodernism. Aynı tespit "porno" film için daha da geçerlidir: Cinsel faaliyete geçmeden önce. vb. mitik seyir­ cisinin bakışı. Filmlerinde her oynayışı. or­ gazmı. bizi büyüleyen şey. tam da anlatı ile cinsel ilişkinin aleni tasviri arasındaki bu imkânsız uyumu. (ç. filmin geri kalanında dengemizi yeniden sağlayıp anlatıyı öyküsel gerçekliğe duyulan o bildik ama tekzip edilen inanç­ la izleyemezdik. sanki bize yaratıcı gücünün fena halde sakatlanmış olduğunu bildirmek istercesine. ebedi. Ro­ b o t Redford ile Meryl Streep ilk kez seviştiklerinde. bayağılaştırma et­ kisine yol açar. Cinsel birleşme. bunun "asıl işe" başlamadan önce mümkün olduğunca ça­ buk atlatmaları gereken aptalca ama gerekli bir formalite olduğunu açığa vururlar. bu öyküsel gerçekliğin tutarlılığını bozan bir müdahalesi olarak işlev görürdü. Geçmişin bir parçasının zamanaşırı. hepimizin bildiği filme geri dö­ nelim. bugünün kendisini mitik geçmişin bir parçasıymış 8.ihtiyacımız vardır. Fredric Jameson. Body Heat. biçimsel statüsü içinde açığa çıkarabilmek için pornografinin zıt kutbuna. 146 (1984). Bu filmde Hitchcock. Bu nedenle. ayrıntılarıyla "gösterdiği"ni düşünelim. en saf haliyle. Böy­ le bir şey çekilseydi bile. Hitchcock'un en kötü filmi hangisidir? Topaz. söz konusu türün koşuludur. Son filmi Aile Oyunu'nda ise. bildik nostalji yöntemini tersine çevirir. "işlemezdi". bizim yerimize "inanan" mitik "naif' seyircinin bakışı bizi büyüler. Sorun şudur ki böyle bir film yapısal olarak imkânsızdır. film noir'ın evreniyle do­ laysızca özdeşleşebildiği varsayılan 40'h yılların farazi. NOSTAUİ. ama bu mesafe. nostaljik bir melodramı ele alalım ve filmin fazladan bir on dakika dışında tam da sinemalarda gösterilen film olduğunu varsayalım. film noir'la kurduğumuz ilişki her zaman büyülenme ile ironik mesafe arasında bölünmüştür: Filmin öyküsel gerçekliği karşısında ironik mesafe. sanki Hitchcock bir anlığına bir saf ötedil konumu alabilirmiş. bir havaalanı bekleme salo­ nunda bir tekerlekli sandalye üzerinde görünür. bu tür bir "imkânsız bilgi"yi açığa çıkarır. Olaydan soma. oyuncuların uyarılmış cinsel organlarını. yeni bir sekreter müdürüne birtakım bel­ geler getirir.) 7. günümüze 40'h yılların film noir'ının göz­ leriyle bakılır.sahnenin kesilmediğini. New Left Review. tam da belli bir bakıştır. ama bir aile komedisinde kapı gıcırdarsa aynı aktör kü­ çük çocuğuna bağırarak evden uzaklaşmamasını söyleyecektir. İstanbul: Kıyı.bu film noir'da. Fredric Jameson'ın postmo8 dernizm hakkındaki ünlü yazısında gözlemlediği gibi. vb. My Sweet ya da Out of the Past'm en dramatik sahneleri bugün seyircileri gül­ dürür. Shane (Vadiler Aslanı). duhul ânını. 1940'ların Amerikan film noir'mı ele alalım. Bu bakış-nesnesi. Bugün sinema alanında adı belki de en kötüye çıkmış nostaljik büyülenme kaynağını. zamanaşırı bugüne da­ hil edildiği. -filmin bu bi­ raz daha uzun versiyonunda. nesne-o/ara£-bakış. Türkçesi: Postmodernizm içinde. İşte bu yüzden. günümüz Floridası'nda geçen muğlak uyarlaması nite­ liğindeki. mitik bir bugüne taşınması yerine. . Bkz. or the Cultural Logic of Late Capitalism". ötekinin bu bakışını gö­ rürüz: "Bunları hâlâ ciddiye alabilen". türün büyüleme gücüne bir tehdit oluşturmak şöyle dursun. Aktörler bu giriş için rol keser­ ken bile. kısa bir girizgâha -normalde. hikâye bildiğimiz gibi devam etsin.n.152 YAMUK BAKMAK PORNOGRAFİ. kayıt ofisinin penceresindeki bir gölge olarak görünür. "öteki"nin bakışı. dengeyi korumak.). 1994. kameranın "her şeyi". * vel (Lat. başka bir deyişle bunlara bi­ zim adımıza. nostalji nesnesi işlevi gören geçmiş parçasının tarihsel bağlamından. o fazladan on dakika hepimi­ zi raydan çıkarırdı. Yani. Murder. bakışla büyülenme. nostaljinin mantığının kendi ken­ disine göndermede bulunduğu bir dizi filmde görülür: Body Heat.) ya o ya bu. Driver (Sürücü). yani bizi iki kutuptan birini kaybetmeye mahkûm eden zo­ runlu ve/' den* kaçmak olurdu. sürekliliğinden kopartılıp bir tür mitik. örneğin bize Hitchcock'un ken­ di filmlerinde rol almasının mantığını açıklamanın bir yolunu sunar. nostaljiye dönmemiz gerekir. Gelin Out of Af rica gibi eski moda. bakış-nesnesini saf. Bu türde bu denli büyüleyici olan nedir? Artık bu türle özdeşleşemediğimiz aşikârdır. Casablanca. gerçeğin. Demek ki pornografide. Bir film noir izlerken aslında.

Bizzat Amerika'da eleştir­ menlerin gözünde pek bir değeri olmayan. bir dizi düşük bütçeli Bprodüksiyonu olarak görülen şey. s. yine bakışın işlevine göndermede bulunmamız gerekiyor. 40'ların sonu bir tür olarak westernin yaşadığı ilk büyük krize tanıklık etmişti. kayıp bir nesne olarak al­ gılandığı bir dönemde çekilmiş saf bir vvesterndir. Shane. Yaratıcı yönetmenler bu krize. son tahlilde her zaman bir çocuğun bakışıdır. gelmiş geçmiş en saf vvestemlerden biridir. felsefi varoluşçuluğun sinemadaki uzantısına dönüştü. Demek ki nostaljik filmlerde nesne-olarak-bakışın mantığı çıkar ortaya tam olarak. 50'lerde Andre Bazin bu yeni. yine 40'h yılların var olmayan film noir'ıdır. tarihsel bağlamın açtığı "vvesternin ötesi" boyu­ tu ancak vvesternin kendisi tarafından doldurulabilir. "masum" çocuğun bakışı aracılığıyla büyüler. "yansımalı" tar­ zı üst-western diye vaftiz etmiştir. mucizevi bir biçimde yüce bir sanat nesnesine. formülleri tükenmiş görünü­ yordu. Gerçek büyülenme nesnesi teşhir edilen sahne de­ ğil. westerne//7m noir'm karan­ lık evrenini taşıma işini başaran Takip'i): müzikal komedi vvesternleri (Yedi Kardeşe Yedi Gelin). NOSTALJİ. Bu tür. Shane'in işleyiş biçimi ancak "üst- western" kavramı göz önünde bulundurularak kavranabilir. Shane'in esrarengiz şekilde ortaya çıkması bizi asla dolay­ sız olarak değil. Özne­ nin nesnede (baktığı görüntüde) kendi bakışını görmesini. ancak 50'li yıllarda Fransız eleştirmenler tarafından keşfedilince başlamıştır var olmaya (İngilizce'de bile bu türü adlandırmak için kullanılan terimin Fransızca olması tesadüf değil: Film noir). Filmin bütün büyüleme gücü. saf bir vvestern olduğu için. naif bakışı. ilişkin bu Fransız anlayı­ şı Fransız film üretimi üzerinde de kayda değer bir etki yarattı ve böylece Fransa'da da Amerikan film noir'ma benzeyen bir tür yerleş­ ti. basit vvesternler bir yapaylık ve mekaniklik etkisi hissettirmeye başlamışlardı. Fran­ sız bakışını Amerika'nın kendisine geri taşımaya yönelik bir çabadır . Saf.154 YAMUK BAKMAK PORNOGRAFİ. Shane'in ürettiği etkiyi açıklamak için. Bu yüzden hikâye­ nin bir çocuğun perspektifinden (vahşi sığır yetiştiricilerine karşı bir­ denbire ortaya çıkıveren mitik kahraman Shane tarafından korunan bir çiftçi ailesinin ferdi olan küçük bir oğlan çocuğunun perspektifin­ den) anlatılması gayet manidardır. psikolojik vvesternler (Gregory Peck'in oynadığı Silahşor). Hill'in Driver\ Samurai 'den yapılan bir uyarlama. Lacan tarafından. Amerika'da olsa olsa becerikli zana­ atkarlar statüsüne sahip olan yönetmenler. Ama işin ilginç yanı. İyi bilin­ diği üzere. bu türün en seçkin örneği Jean-Pierre Melville'in Samurai filmidir muhtemelen. westernlere başka türlere ait unsurlar katarak cevap verdiler. vves­ ternin çoktan belli bir nostaljik mesafeden.9 Peki ama burada göz 9. Yine Driver'ı sadece Amerika'yla ilgili bir Ame­ rikan filmi olarak görürsek. film noir'a. Nostaljide bizi büyüleyen ötekinin masum. yani tam da öyküsel içeriği bakımından. yani bakı­ lan görüntüde "kendini görürken görmesini" sağlayan bu büyülenme mantığı. Shane safwesternlerin artık mümkün olmadığı bir dönemde. Walter Hill'in Driver' ında da aynı bakış diyalektiği işbaşındadır. basit ve anlaşılır bir soru be­ lirir: Eğer bu vvesternin üst-boyutu vvesternin kendisiyse. . bugüne mitik geçmişin gözleriyle bakmasından gelir. Yani sağduyu düzeyinde kalır­ sak. anlaşılmaz olur: "Fransız bakışı"nı hesa­ ba katmamız gerekir. Body Heat günümüzle ilgili güncel bir film olarak kalır ve bu ha­ liyle hiçbir şekilde anlaşılmaz. bu sahnenin meftun ettiği naif "öteki"nin bakışıdır. bu filmin kalkış noktası da. "40'lı yıllara ait bu bakışı" hesaba katmadığımız takdir­ de. "üst" boyutu westernin kendisi olan bir western paradoksu sergiler.Amerika'nın kendi kendine Fransız gözüyle bakması paradoksuyla karşılaşırız burada. The Four Fundamental Concepts ofPsycho-Analysis. Son örneğimiz George Stevens'ın klasik vvesterni Shane. Fransız bakışının müdahalesiyle. MONTAJ 155 gibi görürüz. vb. her biri filmlerinde kendi­ lerine özgü trajik bir evren anlayışını sahneye koyan auteur'ler hali­ ne geldiler. tam da kendi üzerine düşünen özneyi öne çıkaran Kartezyen felsefe geleneğine damgasını vuran kendini ku­ sursuz yansıtma yanılsaması olarak tanımlanır. 74. Böylece film noir vvesternler (Raoul Walsh'in neredeyse imkânsız bir iş olan. Başka bir deyiş­ le. Ama tarihsel bağlamının biçimi onu üst-vvestern olarak algı­ lamamızı belirler. Shane'in yapısal bir zorunluluk yüzünden üst-vvestern bağlamına ait olduğudur: Dolaysız öyküsel içeriği bağlamında şüp­ hesiz saf ve basit bir vvesterndir. ile karşılaşır olduk. Lacan. Başka bir deyişle. bakış boyutunu hesaba katmazsak. kendi miti olarak işleyen bir vvestern. Mesela Shane filminde. \vesternlerin evrenine nostaljik bir tür mesafe içe­ ren bir westerndir: Deyim yerindeyse. tarihsel epik vvesternleri (Cimarron uyarlaması). iki düzey arasındaki mesafeyi açıklayan nedir? Üst-western niye vvesternin kendisi ile örtüşmez? Niye saf ve basit bir vvesternle karşı karşıya de­ ğiliz? Cevap.

Kral günahkâr çifti affetmeye hazır­ dır. salondaki seyircilere bakarken. göz kamaştırıcı ışıklarla aydınlatılan Isolde Tristan'ın arkasında. bakışın kendisini görme yanılsamasına kapılırız. Ötekinin bakışıma cevap verdiği noktayı hiçbir zaman doğru dürüst göremem. Nostaljide. mahkemenin girişinde bekleyen taşralı adam. Yaralanan Tristan Cornwall'deki şatosuna sı­ ğınır ve Isolde'nin kendisini takip etmesini bekler. Böy­ lece Tristan und Isolde'nin çok ünlü sonu. Wagner'in librettosunda hikâyenin sonu mitik ge­ leneği izlemekle yetinir. Jean-Pierre Ponelle. Eğer nostaljik büyülenmenin işlevi. yani sade­ ce Tristan'ı değil onun yüce ötekisini. Bundan sonra olan her şey -Isolde ile Marke'nin gelişleri. Gerçekte Isolde sevgilisine verdiği sözü tutmamış ve yaptıklarından pişman olarak kocasına dönmüştür. Isolde. Müthiş bir acıya kapılan Isolde de ölü Tristan'ı kucaklayarak ölür. daha doğrusu kadının vecitle karışık bir feragat edimiyle erkeğini izleyip öldüğü. kendine yeterli bir kendi kendini yansıt­ ma noktası olmak şöyle dursun. bir anlamda. ona hitap ettiğini söyler. yani pornografi.gizlemektir. bu bü­ yülenmenin işlevi tam da bizi.• daki lsolde'den başkası değildir. Ponelle'nin yaptığı değişiklik ise. en nihayet gerçekleştirilen cinsel ilişkiye dair erkek fantazisi haliyle. Isolde'nin aşktan ölümü aslında neyse o haliyle ortaya çıkar: Çiftin ölüm vecdi içinde sonsu­ za kadar birleştikleri. hiçbir zaman görüş alanımın bütünlüğü içine dahil edemem. nesne-olarakbakış ile öznenin gözü arasındaki indirgenmez uyumsuzluğu çıkar­ maktır. travmatik. Tristan'a göründüğü için. Nesne-olarak-bakış. tam da göz ile bakış arasındaki karşıtlığı -yani nesne-olarak-bakışın travmatik etkisini. Isolde'nin söylediği sözlerden ustaca yararlanır. Isolde yasal kocası Kral Marke ile birlikte şatoya gelir. Gelgelelim artık çok geçtir: Tristan çoktan ölmüştür. Özne ötekinin kendisine baktığını (kapının sadece onun için hazırlandığını) fark eder fark etmez. nesne-olarak-bakışın uyum bozucu zuhur edişini gizlemek. Yani Tristan'ın büyülenmiş bir halde baktığı nesne. otistik bir transa girmek yerine sürekli ötekinin bakışına hitap eder: "Dostlar! Tristan nasıl gittikçe daha çok parıldıyor görmüyor musu­ nuz. Bir bakıma. uyumsuz bir leke gibi ortaya çıkıveren leke yerine. en baştan beri onun bakışına cevap verdiğini. Isolde'yi gören bakış. ötekinin bakı­ şı bir bakıma ehlileştirilir. Isolde'nin teknesi­ nin yelkeninin rengiyle ilgili bir yanlış anlama yüzünden Isolde'nin gelmeyeceğini zannedince acı içinde ölür. bu nokta da görüşümün uyumunu bozar. "mutenalaştırılır". Isolde'nin ölümü. bu bakış sonuç ola­ rak nasıl üretilir'] Sürekli görüntü akışı içinde nesne-olarak-bakışın boşluğunu hangi sinemasal yöntem açar? Bizim tezimiz. "kendimizi görürken görme". Başka bir deyişle. nesne-olarak:-bakışın statüsüyle bağlantılı bir tür yarı-Hegelci "üçlü" oluşturduklarıdır. Büyüleme gücünün etkili olabilmesi için. ondaki agalma'yı. "onda ondan fazla" olan şey olarak belirir. Kafka'nın "Yasa Kapısı" mese­ linde. onun önünde durmasını ve bakışım büyülemesini bekleriz. NOSTALJİ. teskin etmek ise. büyülü gücü sayesinde. bu boşluğun montajın sorunlu kalıntısından ibaret olduğudur. MONTAJ 157 ile bakış arasındaki karşıtlığa ne olur? Lacan'ın savının bütün amacı. Sonuç­ ta.Tristan'ın ölürken kapıldı­ ğı hezeyanlardan ibarettir.Tristan'da "gittikçe daha çok parılda­ yan" şey. mahkemenin büyüleme gücü ortadan kalkar. Bayreuth'da sahneye koyduğu Tristan und Isolde'da. Yasa Kapısı ve onun ardın­ daki sır mizanseni sadece onun arzusunu yakalamak için sahnelen­ miştir. Yani adamın arzusu daha en baştan beri "oyunun bir parçası" olmuştu. düpedüz (biz seyirci­ lerde cisimleşen) ötekinin bakışıdır. geçmesinin ya­ saklandığı kapının arkasındaki sırla büyülenmiş durumdadır. kendisinde kendisinden fazla olan şeyi. Wagner'in özgün hikâyesinde son derece ilginç bir değişik­ lik. kapıcı taşralı ada­ ma onu büyüleyen şeyin. Bu nokta­ da Ponelle. . onun arkasındaki aydınlatılmış hayalet konumun. "hazine"yi de gören bakıştır. felsefi öznelliğin kendi kendini yansıtışının karşısına. son perdeyi "gerçek" olayın sonu Tristan'ın ölümüymüş gibi sahnelemektir. Sorumuzun cevabı açıktır: Nostaljik nesnenin işlevi. ötekinin çoktandır bize bakmakta ol­ duğu gerçeğine karşı körleştirmektir. şüphesiz.156 YAMUK BAKMAK PORNOGRAFİ. tam da büyüleme nesnesi olarak bakışın işleyişiyle ilgili bir de­ ğişiklik yapmıştır. Isolde. görülen görüntünün saydamlığını bu­ landıran bir leke gibi işler. göremiyor musunuz?" . nostalji ve montajın. Ama bizim için asıl önemli nokta. Ama Ponelle'nin mizanseninde Tristan doğrudan doğruya bize. Ponelle'nin Isolde'nin bu heze­ yandaki hayaletini sahneleme biçimidir. bu gerçeğin gizli kalması gerekir. büyü kaybolur. Holbein'ın Elçiler resmindeki yaygın leke gibi. Ama tam olarak na­ sıl? Kapıcı adama bu girişin en baştan beri onun için yapıldığını söy­ lediği zaman kaybolur bu güç.

Paris: Editions Albatros. bir onun eski eve ilişkin öznel görüşünü gösterir. Gelgelelim. Çekim. üzerinden gerçeğe geçilen leke. Aşktan da Üstün'den yola çıkarak. bütün başlar topun peşinden bir sağa bir sola dön­ mektedir. "sarkma yapan". Yani. Cahiers du cinema 358 (1980). Sapık'ın sonlarına doğru. yani tam da çekim/karşı-çekim etkileşiminin içerdiği. sine­ masal gerçeklikten bütünüyle farklı bir cinsten olmakla birlikte yine de onun tarafından içerilen. belli durumlarda montajın kaydırmak çekime müdahale ediyor olması. kameranın sürekli yaklaşımının kesmelerle kesintiye uğratılıyor olmasıdır. son tahlilde tam da nesne-olarak-bakış olduğunu. sadece Sapık''ta Marion 11. MONTAJ 159 Hitchcockçu Kesme MONTAJ Montaj genellikle. Raymond Bellour. 10. montajın bir sonucu olduğu herkesçe kabul edilir. . tam da bir leke üretmektir: Kaydırmak çekimde kamera sabit bir çekimden. Hitchcockçu montajın temel prosedürü. Pascal Bonitzer.158 YAMUK BAKMAK PORNOGRAFİ. tekinsiz Şey'e yaklaşırken gösteren "nesnel" çekimi. Hitchcock sırayla bir yokuşu çıkan Lilah'ı gösteren nesnel çekimi. gerçek parçalarının sinemasal gerçekliğe dönüştü­ rülmesinin. Hitchcock'un eserinde görürüz en iyi biçimde.Pascal Bonitzer. yani öznel bir Şey görüşünü kullanır mü­ navebeli olarak. Raymond Bellour tarafından analiz edilmiş olan" o ünlü sahne­ sinde. "Norman'ın annesi"ne ait olduğu varsayılan eve çıkan yoku­ şu tırmanırken. kelimenin Freudcu anlamıyla "tekinsiz" {unh. New York: Praeger. Trendeki Yabancılar filmindeki ünlü tenis kortu sahnesi (Guy'ın maçı seyreden kalabalığı seyrettiği sahne) bu lekenin son kertede ötekinin tehditkâr bakışıyla örtüştüğünü. onun esrarengiz biçimde sessiz eve ilişkin öznel görüşünü münavebeli ola­ rak kullanır. bir evin mahremiyetine davet edilmeden gireceği­ nin farkında olan tedirgin Melanie'yi gösteren nesnel çekimle. imbikten geçirilmiş haliyle görürüz. 12. Bkz. 1973. Bu. birbi­ riyle alakasız tek tek çekimlerden. bir bu kişiyi hareket halinde. Her ikisinde de. yani Guy'a sabit nazarlarla bakan bir tanesi ha­ riç. Yine. Melanie'nin küçük kiralık bir tekneyle körfezi geçtikten sonra. Burada. Guy'a bir cinayet anlaşmasıyla bağlı olan Bruno'dur bu başın sahibi. Yani bir Hitchcock filminde sahnenin etrafında kurulduğu bir kahraman. başka bir insana. Kuşlar'ın. ya­ ni özgül bir sinemasal gerçeklik üretme yollarından biri olarak görü­ lür. Peki bu durumlar nelerdir? Kestirmeden söylersek.bir "sinemasal mekân" efekti. bir bu kişinin gördüğü şeyi gösteren öznel bir çekimi. Hitchcock'un eserlerin­ de bir ensest sırrının odağı olarak evle ilgili ayrıntılı bir teori geliştirmiştir. belli bir kalıntı. The Theory of Film Practice. bkz. kameraya. kahramanın yaklaştığı nesnenin bir ev olması rastlantı de­ ğildir . kamera bize nesne-lekeye yaklaşan bir kişi­ nin öznel bakışını gösterdiğinde kesintiye uğratılmaiıdır. "öznel" olduğunda. Hitchcock kural olarak. sıfır de­ recesidir. onun bir parçası olan bir fazla ürettiği 10 çoğunlukla gözden kaçırılır. gerçek parçalarından -film parçalarından. NOSTALJİ.licK) olabilecek bir şeye yaklaşsa. kaydırmak çe­ kim. Kamera önce uzun bir çekimle kalabalı­ ğı gösterir bize. L'analyse dufilm. betimlenen ger­ çekliğin tutarlılığını koruması için de bünyeye yabancı kalması gere­ ken unsuru yavaş yavaş yalıtır ortamından. Kamera daha sonra hızla bu hareketsiz başa yaklaşır. hareketsiz bakışı saf. bir tür yapısal zorunluluk yoluyla. bir kişi ne zaman bir nesneye. Bu gerçek fazlasının. Lilah esrarengiz eski eve. 1979. deyim yerindeyse. Mitch'in annesiyle kızkardeşinin eve doğru yaklaştığı sahnede de ay­ nı şeyi yapar. gerçek biçimi ancak anamorfotik bir "yamuk bakış"la anlaşılabilecek bula­ nık bir leke olarak kalan bir ayrıntıya odaklanan bir yakın çekime ge­ çer. bir şeye. simgesel gerçeklik ağına "uymayan" ve bu haliyle de "bir şeylerin eksik" olduğuna işaret eden esrarengiz ayrıntı. Ama burada bizi ilgilen­ diren şey. Birkaç örnek verelim. kurduğu özgül bir dış alan teorisi içinde dile getirilmiştir: bkz. "sinemasal mekân"ın dışsal. yabancı bir bünye gibi sarkma yapan ve tehdit edici bir boyutu dev­ reye sokarak görüntünün uyumunu bozan katı. "fiili" gerçekliğin basit bir tek­ rarı ya da taklidi değil. Hitchcockçu evrenin temel bileşeninin "leke" dediğimiz şey oldu­ ğunu belirtmiştik: Gerçekliğin etrafında döndüğü. perde-dışı alan teorisi. Bu sorun ilk kez Noel Burch tarafından. "Notorious".12 Sayısız başka örnek arasından. neredeyse kör kör parmağım gözüne doğrular.eim. Noel Burch. simgesel gerçekliğe dahil edilemeyen. Hitchcock'un ünlü "kaydırmak çekim"inin işlevi.

evin perdeleri arasından Lilah'ı gösteren ve evin içinden birinin onu seyrettiğine dikkat çeken bir soluk alıp ver­ me sesinin eşlik ettiği titrek bir çekim hayal edelim. çün- . bu sahne müstehcen denecek ölçü­ de. I Lilah eve yaklaşırken. Söylemek bile gereksiz. onu bir başka öyküsel kişiliğin öznel bakış açısına indirgerdi. O halde. Gelin bir kez daha Sapık'ta tepenin üzerindeki eve yakla­ şan Lilah'ı gösteren sahneyi ele alalım. "tekinsiz" nesnenin nesnel çekimi ile -daha da önemlisi. Hitchcockçu montaj gündelik. sahnenin sonuna doğ­ ru.160 YAMUK BAKMAK PORNOGRAFİ. Önce bi­ çimsel manipulasyon yoluyla gündelik. 1920'lerin sonlarında Sovyet tarımının kolektifleştirilmesinde kazanılan başarıları öven bir film olan Eski ve Yenîâeki bir sahnede böyle bir özneleştirme riskine girmiştir.sıradan eski bir ev olduğunu fark ederdik. ineklerle bo­ ğaların bile kilhoz'lara konunca daha ateşli çiftleştiklerini gösteren hafif Lisenkocu bir sahnedir bu. birdenbire evin kendisinde "tekinsiz" bir şey olmadığını. Bu sahne­ nin "tekinsiz" boyutu nereden gelir? Bu sahnenin yarattığı etkiyi en iyi. iki tür çekim de yasaklanır. daha sonra da bu nesnenin aslında gündelik bir nesneden ibaret olduğu açığa çıkar. Seminer'de anlattığı gençlik anısındaki durumla aynıdır: Lacan okul tatili sırasında balıkçılarla birlikte bir ava çıkmış. Ama böyle bir özneleştirme yine bakışın nesne olarak sahip olduğu statüyü askıya alır. Hitchcock'un tehditkâr Şey'i (evi) münhasıran Ulah'ın bakış açısından göstermesi çok önemlidir. bunun ne­ deni bir anlamda bana bakıyor olmasıydı. Ama birazdan Stewart'ın şüphesinin bütünüyle yersiz olduğunu anlarız . Sırf biçimsel manipulasyon yoluyla. Burada bir tür Stalinist pornografiyle karşı karşıyayızdır. Teknedeki balıkçılar arasında bulunan Petit-Jean diye biri güneşte parlayan boş bir sardalya konservesi kutusunu işaret edip Lacan'a "Kutuyu göriiyo musun? Görüyo musun? O seni görmüyo ama!" de­ miş. NOSTALJİ. yani en­ dişenin salt biçimsel bir yöntemin ürünü olduğunu hesaba katmaktadır. James Stewart. adamla ikisi birbirlerini süzerlerken bir geri­ lim ve endişe atmosferi yaratılır. Kendi kendimize "Korkunç yahu! Evde Lilah'ı sey­ reden biri var (Norman'm annesi mi acaba?). gerilimi şüphesiz yoğunlaştırırdı. Londra'nın kenar mahallelerinden birindeki bir caddeden tek başına geçen bir yabancıya yaklaşır. Buradaki du­ rum. öyküsel içeriğiyle (yani Marion'un çalıntı pa­ rayla yeni bir araba alıyor olması ve olayın anlaşılacağından korkmasıyla) yeterince açıklanamayacak huzursuz edici. Tedirgin­ lik etkisi radikal biçimde "psikolojikleşirdi". MONTAJ 161 ile bir araba satıcısı arasında geçen kısa. tam da bi­ çimsel yöntem ile bu yöntemin uygulandığı içerik arasındaki bu mesafeyi. Hitchcock araya Şey'i "özneleştiren" bir çekim. evin -Patricia Highsmith'in kısa hikâyesindeki "ka­ ranlık ev" gibi. yani evin içinden öznel bir çekim eklemiş olsaydı da "tekinsizlik" etkisi kaybolurdu. bütün es­ rarengizlik kaybolurdu. Lacan'ın XI. bir sonraki çekimde kameranın bu ba­ kış açısının bir ineğin üzerine çıkan bir boğanın bakış açısı olduğu anlaşılır. etrafındaki bütün o esrar ve endişe kahramanın yaşadığı psişik kargaşanın etkisinden ibaret!" derdik. kendi kendimize "Bu sadece sıradan bir ev. Lacan'ın sözlerinden uyarlama yapıp bir bakıma Ulah'a bakan. İzin verilenler. tehditkâr bir boyut kazandırılır." Kutu ona bakıyordu. ama yine de onun kendi bakışına cevap verdiği noktada göremez.13 Nitekim Hitchcockçu montajda iki çekime izin verilirken. bu Stalinist müstehcenlikten Hitchcock'un Hollywood usulü nezahatine dönmek akıllıca olacak. Doğanın da kendini kolektif çiftçiliğin yeni kurallarına tabi kılmaktan haz aldığını. vb. Bunun en bilinen örneği. Ya­ saklananlar ise Şey'in. evdir zaten diyerek anlatamaz mıyız? Lilah evi görür. Lacan şöyle diyor: "Eğer Petit-Jean'ın bana söylediği şeyin. Hitchcock seyirciye tatlı tatlı. Biz (seyirciler) radikal bir desüblimasyon yaşamak zorunda kalırdık.). öylesine kaba saba bir etki yaratır ki insanın neredeyse midesi bulanır.yaklaşan kişinin "tekinsiz" nesnenin perspektifinden öznel çekimidir. kız farkında değil ama ölüm tehlikesiyle karşı karşıya!" derdik. Lilah'ın "Norman'm anne­ sinin yaşadığı varsayılan eve yaklaştığı sahneye dönelim. ya­ ni kutunun beni görmemesinin bir anlamı varsa ki vardı. gündelik bir olaya. önemsiz bir sahneyi zikret­ mekle yetinelim. bir şeye yaklaşan kişinin nesnel çekimi ile Şey'i kişinin onu gördüğü gibi sunan öznel çekimdir. aynı sabah onu otoyolda durdurmuş olan bir polis Marion'a yak­ laşırken. Kamera hızlı bir kaydırmalı çekim­ le bir ineğe arkadan yaklaşır. 13.yabancı tesadüfen oradan geçen biridir. Sergei Ayzenş1 tayn. Eğer araya evin "nötr" bir nesnel çekimini eklemiş olsaydı. yabancı Stewart'ı tehdit ediyormuş gibi görünür. bütünüyle önem­ siz. Bu salt biçimsel yöntem sayesinde. sıradan bir nesneye bir esrar ve endişe ha­ lesi verilir. alaycı bir edayla eziyet ederken. Çok Bilen Adam'm ikinci versiyonunda var­ dır. Hitchcock burada montaj yöntemini birkaç kere kullanır (Marion araba satıcısına yaklaşırken. sıradan bir nesneye endişe ve tedirginlik halesi yükler. Standart gerilim filmlerinde devamlı kullanılan böyle bir yöntem. önemsiz bir nesneyi yüce bir Şey düzeyine çıkarır.

116. Yüz yüze geldiklerinde. ama o bunu yapmaya bir tür­ lü karar veremiyor.17 Freud burada fantazi sahnesinin ("bir çocuk dövülüyor") nihai formunun daha önce gelen iki evreyi öngerektirdiğini söyler. Nitekim. kendi kendini engelleyen bir jest yapısıdır: Dışsal bir engel yüzünden de­ ğil. Sylvia'nın Oscar'ı bı­ çaklama arzusu ve aynı zamanda bu arzunun gerçekleştirilmesini ön­ leyen yasak söz konusudur. bıçağa uzanır ama hareketini tamamlayamaz. Sabotaj filminde. Kocası Oscar'in bir otobüse konan bomba yüzünden havaya uçan er­ kek kardeşinin ölümünden sorumlu olan "sabotör" olduğunu yeniler­ de öğrenmiş olan Sylvia hâlâ şokta. Çocuğun fantazilerinde bunun hiçbir izini bulama- 14. günlük sofra muhabbeti ya­ pan Oscar karısının bıçak tarafından büyülenmiş olduğunu ve bunun kendisi için ne anlama geldiğini fark eder. so- nuna vardırılmamak üzere çoktan başlamış bir jesttir. Hem Sylvia' nın hem de Oscar'ın bıçağa doğru yaptıkları hamle. "sadistçe" evre "babam çocuğu (ağabeyimi. kendiyle çelişen bir arzunun ifadesi olduğu için gerçekleştirilemeyecek bir jesttir . Anlaşılan. nötrleştirir. 15. Lacan. gerçekleştirilmeme/:. tamamlanmak istendiği halde dışsal bir engel tarafından dur­ durulmuş bir jest değildir bu. Sylvia Sydney'nin Oscar Homolka'yı öldür­ düğü sahneyi ele alalım. benim rakip ikizim olan birini) dövüyor"dur: ikincisi bunun "mazoşistçe" tersine çevrilmesidir: "Babam tarafından dövülüyorum". ama bu hamle aynı zamanda bıçaklan­ ma arzusundan da destek alır. bizatihi çelişkili. "mazoşistçe" evre oynar: Gerçek travma burada yatar. bölünmüş edimin karşılaşmasının sonucudur. ÖLÜM DÜRTÜSÜ Şimdiye kadar analiz ettiğimiz örnekler kasten basit olanları arasın­ dan seçildi. Lacan'ın tehditkâr jest tanımına uyar: Kesintiye uğratılmış bir jest. onu Sylvia mı bıçakladı yoksa intihar etme isteğiyle kendini bıçağın üzerine mi bıraktı bilemeyiz. Oscar kendi­ ni korumak için hamle eder." Lacan. Lacan'ın Hitchcock evreninin kilit kavramlarından birini kullana­ rak açıkladığı gibi. Oscar'ın kendisinin cezalandırılma ve en nihayetinde öldürülme arzusuyla buluşur. Freud'a göre. MONTAJ 16 163 kü. histerik bir edim. SE. Birden Oscar kısa bir çığlık atıp yere düşer. Sylvia' nın Oscar'ı bıçaklama arzusu. teatral. iradesine rağmen bıçağı kavramaya zorlanır gibi. Bu âna kadar sıradan. "bir resimdeki leke gibi işlev görüyordum. başarılı edim (Oscar'ın bıçaklanması). marazi suçluluk hissinin beslediği "mazoşist" arzu arasında bölün­ müştür. İki karakter evde birlikte yemek yiyorlar. "A Child Is Being Beaten". İlk. Ayağa kalkıp masanın et­ rafından ona doğru yaklaşır. 16. s. can alıcı rolü ikinci. iki başarısız. cinayet ediminin iki engellen­ 15 miş tehdit jestinin karşılaşmasından kaynaklandığıdır. bıçağı ondan çekip alarak hakkından gelmeye yö­ nelik "kendini koruma" arzusu ile kendini bıçağa sunmaya yönelik. 17.162 YAMUK BAKMAK PORNOGRAFİ. engellenmiş. 95-6. "Cinayet" ikisinin arzularının örtüşmesinin. sözgelimi? Kesintiye uğratılan bir darbe değildir. NOSTALJİ. yok­ sa Oscar kendini bıçağın üzerine mi bırakmıştır?) önemli değildir. . 10. O anda kamera yaklaşıp ikisinin de yalnız yüzlerini ve omuz­ larını gösterir. çakışmasının sonucudur. Adeta eli. s. Paris: Navarin. Bkz. "L'agent secret: le spectateur qui en savait trop". Ortada kalıp askıya alınması için yapılan bir şeydir kesinlikle. elleriyle ne yaptıkları belli değildir. ayağa kalkıp onun yanına gitmesi) de aynı şe­ kilde çelişkilidir. Freud' un "Bir Çocuk Dövülüyor" yazısında geliştirdiği fantazi mantığına başvurmamız gerekir. Oscar'ın hamlesi (karısının niyetinin far­ kına vardıktan sonra. "bir çocuk dövülüyor"un edilgin çatısı içinde özneyi de (kim dövüyor?) nesneyi de (hangi çocuk dövülü­ yor?) belirsizleştirir. şimdi gelin Hitchcockçu montajm daha karmaşık bir bü­ tünün parçası olduğu bir sahnenin analizini yaparak bitirelim bu bö­ lümü."14 Ha­ yatlarını binbir güçlükle kazanan bu eğitimsiz balıkçılar arasında bu "çok bilen adam"ın yeri yoktu. bıçağı Sylvia'nın kavramasına izin verir. Bkz. Tam tersine. Nitekim tehditkâr jestin yapısı. Tout ce que Vous avez toujours voulu savoir sur Lacan sansjamais oser le demander â Hitchcock içinde. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. c. Dikkat etmekte fayda olan ilk şey. Sylvia sebze tabağını sofraya ge­ tirdiğinde. Mladen Dolar. Slavoj 2i2ek (der. fantazinin üçüncü ve nihai formu ise. kökten "bastı­ rılan" evre budur.).bu örnekte. ikiye bölünmüş. tabaktaki bıçak bir mıknatıs sanki. 1988. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. "Bir jest nedir? Tehditkâr bir jest. Sigmund Freud. yani devam etti­ rilmek. böylece sonuçta can alıcı jesti ikisin­ den hangisinin "gerçekten" yaptığı (Sylvia mı bıçağı sokmuştur. Oscar'ın "mazoşistçe" arzusunun yapısal yeri konusunda.

İlk bakışta fantazinin ilk evresinden üçüncüsüne. Birinci formu üçüncü. Freud ara formun devreye gir­ mesi gerektiği muhakemesini yapar: Bu ikinci evre en önemli ve en ciddi evredir. Oscar bildik sofra muhabbetini sürdürür ve Sylvia'nın aşırı iç gerilimini hiçbir şekilde fark edemez. bilince çıkmayı hiçbir zaman başaramaz. Olayın bu kısmı Hitchcockçu montaj anlayışıy­ la çekilmiştir. örtük mevcudiyeti. Hitchcock'un "kötü adam"ına o özel büyüyü veren şeydir. Sabotafda Sylvia ölmekte olan Oscar'a şefkatle sarılıp yere çarpmasını önler. dikişleri yavaş yavaş sökülen yeninden asılı kalmış kötü adamı kurtarmak için ümitsizce çabalar. Sabotör'de sabotörün Hürriyet Heykeli'nden düşüşünü ve Esrar Perdesinde Gromek'in işlediği cinayeti zikredebiliriz) benzer bir fantazi mantığı ta­ rafından yönlendirildiğidir. Hiçbir zaman hatırlanmaz. kendi mahvını kışkırtmaktan alı­ nan keyfin. Sylvia gözlerini bıçaktan ayı­ ramaz hale geldiğinde. Başta. onu ancak "babam çocuğu dövüyor" ile "bir çocuk dövülüyor" arasında bir şeyin eksik olduğuna işaret eden "ipuçları"ndan hareket ederek. önceki "sadistçe" arzumuz yüzünden cezalandı­ rılırız. "Kötü adam"ın aslında ça­ resiz. kısacası ölüm dürtüsünün bu sürekli. en azından. MONTAJ 165 yız. içimiz şefkat ve suçlu­ luk hisleriyle dolar. aynı za­ manda da baştaki "sadizm"den en sonda kötü adama duyulan merha­ mete dolaysızca geçmeyi önleyen şeydir. simgesel dokuya hiçbir zaman kaydedilmemiş. NOSTALJİ. bir anlamda hiçbir zaman gerçek bir varoluşu olmadığını söyleyebiliriz. geri dönüşlü olarak inşa edebiliriz. Hitchcock filmlerindeki cinayetlerin {Sabotafda Oscar'm ölümünün yanı sıra.A. Sylvia sahnenin duygusal merkezi olma­ sına rağmen.y. zor dayanılır bir hale getirir. Hitchcock bize "sadistçe" ar­ zumuz yüzünden ödenmesi gereken bedeli hatırlatan bir tür ahlakçı olur çıkardı: "Kötü adamın öldürülmesini istemiştiniz. şimdi istedi­ ğiniz oldu. Esrar Perdesi'nde cinayet ediminin çok uzun sürmesi. sonra da Oscar'ın bakış açısından. Paul Newman'ın beceriksizliği ve kurbanın ümitsizce direnişi bütün olayı aşırı acı verici.s. İlk kesinti burada olur: Oscar Sylvia'nın ne düşündü­ ğünü anlayınca boş laflar kesilir. müşfik tersine dönüş evresidir.. yine de sahnenin nesnesi konumundadır . şaşıran Oscar ona bakar ve arzusunun ne ol­ duğunu anlar. Paul Newman'ın Gromek'ten kurtulmasını. ancak kötü adamın öznel konumundaki etik tavrın farkına vardığımız zaman merhamet duyarız. Sabotör'de kahraman. Bir kendi kendini yok etme eğiliminin. sahnenin ritmini belirleyen onun öznel perspektifidir. ama sırf bu nedenle gerekli olmadığı söylenemez. kendisine adeta karar vermesine yardımcı olmasını ister gibi ümitsizce bakan donup kal­ mış Sylvia'yı gösterir bize. en so­ nunda kötü adamın işini bitirme fırsatını bulan kahramanla özdeşleş­ memizden ibarettir. görmeye can atarız. şüphesiz. Bu merhamet/şefkat kötü adamın kendisinin de suçluluğunun farkında olduğunun ve ölmek is­ tediğinin farkına varmaya dayalıdır.özne olan Oscar'dır. Peki ama bütün bunların Hitchcockçu montajla ne ilgisi var? Sabotajın bu son sahnesinde. bu sefer Oscar donup kalır ve Sylvia'nın bıçağı kavrama- .164 YAMUK BAKMAK PORNOGRAFİ. Kötü adamın öldürülmesine yönelik "sadist­ çe" arzunun hemen ardından. sonuçlarına katlanın bakalım!" Ama Hitchcock'ta her za­ man bir ara evre vardır. bizzat "kötü adam"ın da üstü kapalı da olsa kesin bir biçimde kendi kötülüğünden ikrah getirdiğini ve bu da­ yanılmaz yükten cezalandırılıp öldürülerek "kurtulmak" istediğini fark ederiz birden. İlk evre her zaman "sadistçe"dir. Sylvia'nın kötü ruhlu Oscar'ın işini bitirdiğini. efendi Amerikalının Nazi sabotörü köprüden aşağı ittiğini. Yani. 185.18 Yani fantazinin ikinci formu Lacancı gerçektir: "(Simgesel) ger­ çeklikle hiçbir zaman yer edinmemiş. Bizim tezimiz. be­ lirli forma dönüştüremediğimiz için. Kahramanın (ve dolayısıyla biz seyircilerin) "kö­ tü adamı" ortadan kaldırma arzusunun zaten "kötü adam"ın kendisi­ nin de arzusu olduğunu anladığımız en hassas andır bu. Ama ona ilişkin olarak. yani kamera önce masanın etrafından Sylvia'ya yakla­ şan Oscar'ı. Bu noktada Oscar ayağa kalkar ve ona doğru adım atar. Başka bir deyişle.g. vb. Kendilerini yüz yüze gelmiş halde bul­ duklarında. Mesela Sa­ botafda Sylvia'nın Oscar'ı bıçaklama arzusunun Oscar'ın ölerek ken­ dini temize çıkarma arzusuyla örtüştüğünün belli olduğu an gibi. ama yine de simgesel gerçekliğimizin tutarlılığını garanti altına alan bir tür "kayıp halka" olarak önvarsayılması gere­ ken bir nokta. nür. kalbi kırık bir varlık olduğunu görünce. Son evre. Ama hepsi bundan ibaret olsaydı. yani kötü ada­ mın işinin yakında bitecek olmasından duyulan sadistçe hazdan bir suçluluk ve şefkat hissine doğrudan geçmek mümkünmüş gibi göriilS. Analize ait bir kurgudur.

onun arzusunu kendi arzu­ su olarak kabul ettiğini. Sylvia'yı Oscar'ın gözleriyle. Sonraki çekimde bakışmalarını görürüz. Sonra Sylvia bir şefkat his­ siyle. Oscar anlaşılmaz bir çığlık atar. Oscar'ın kadının arzusunun kendisininkiyle örtüştüğünü.Oscar'ın Sylvia'nın arzusunu kendi arzusu olarak kabul ettiği andır.19 Yani Hitchcock'un montaj ânı -Oscar'ın Sylvia'ya doğru yaklaştı­ ğı an. Oscar yere düşmeden önce ona sarılır. Sonraki çekim: Yakın çekimde Sylvia'nın Oscar'ın göğsü­ ne gömülmüş bıçağı tuttuğunu görürüz. Oscar gerçekten de ona yardımcı olmuştur: Onun yanına gelerek. Oscar ile Carmen'in ölümleri arasındaki koşutluğa da işaret eder: "Oscar Homolka. Deyim yerindeyse. Hitchcock. Carmen'in ölümünü aynı dramatik ilkeye. Birden. yani kendisinin de ölmek istediğini ona bil­ dirmiştir. 1969. yani kendisinin de ölmek istediğini fark ettiği âna -öte­ kinin ölümcül bakışını yüklendiği âna. Sylvia Sidney tarafından öldürülmeye izin veriyor gibidir adeta. Sylvia'ya yaklaşan kameranın öznel çe­ kintiyle gördüğümüzde.166 YAMUK BAKMAK sına izin verir. bu sahnenin "neredeyse cinayeti değil intihan ima etti­ ğine" dikkat çekmekle kalmaz. III Fantazi. onu yolun ortasında karşılamış. Prosper Merimde.tanıklık etmiş oluruz. Demokrasi 19. . yani belleri­ nin altında neler olduğunu görmeyiz. s. kurba­ nın katilin ölümcül bıçağını karşılamak için vücudunu ileri fırlatması ilkesine da­ yanarak sahnelemişti. Oscar'ın histerikleştiği andır. 120. Londra: Panther Books." François Truffaut. François Truffaut. ya da Lacan'ın histeriğin arzusunu ötekinin arzusu olarak ta­ nımlamasından yola çıkarak söylersek. onu o dayanılmaz gerilimden kurtarmıştır. Bürokrasi.

onun say­ dam görünürlüğünü bozan ve resimle kurduğum ilişkiye indirgen­ mez bir bölünme sokan bir leke işlevi görür. nesne tarafındadırlar. burada. Bakış.7 İdeolojik Sinthome Nesne-Olarak-Bakış ve Ses ACOUSMATIOUE BOYUTU Çağdaş teoriyi yakından takip eden okur. bu şebeke görülebilecek şeyleri. yani göz ve bakış kuruluşları itibariyle asimetriktirler. yani bana bakan nesnedir. onun bana baktığı noktada göremem. yani "özdüşünümsel" bir yeniden temellük etmeyle açıklanamayacak sınır veya çerçeve tarafından saptanmaktan illaki kaçar. nesnedeki (resimdeki) öyle bir noktaya karşılık gelir ki o noktaya bakan özneye çoktan bakılmaktadır. onu benim kavrayıcı bakışıma amade bir . Nesne-olarak-bakış. bu nesneler özne tarafında değil. Gelgeldim. görülmeden ka­ lan şeylerle sınırlar ve dolayısıyla bakış tarafından. Nitekim bakış. "nesnel" bir mesafeden bakmamı. Resmi hiçbir zaman. "bakış" ve "ses"e Derridacı yapıbozum çabasının asli hedefleri olarak bakacaktır muhtemelen: Bakış. konuşan öznenin kendiyle kaim olmasını sağlayan saf "özduygulanım" aracından başka nedir ki? "Yapıbozum"un amacı tam da bakışın her zaman çoktan "altyapısal" şebeke tarafından belirlen­ diğini göstermektir. yazının izi tarafından yarıl­ mış/ertelenmiş olduğunu da gösterir. ses. yapıbozum sesin özmevcudiyetinin her zaman çoktan. resme emin. postyapısalcı yapıbozum ile bakış ve sesin işlevini neredeyse taban tabana zıt bir şekilde tarif eden Lacan arasında köklü bir uyuşmazlık olduğunu belirtmemiz gerek. "şeyin kendisi"ni kendi formunun mevcudiyeti içinde ya da kendi mevcudiyetinin formu içinde kavrayan theoria'dan başka nedir ki. Lacan'a göre. özne ile öznenin bakış açısının özmevcudiyetini garantiye almak şöyle dursun. resimde. Keza.

Tanrı'nın yaratımdan hemen önceki tereddüdü olduğu ortaya çıkar. herhangi bir özneye atfedilemeyen ve bu yüzden de belirsiz bir aramekânda dolaşan ses kavramıyla ele almıştır. Frau Hitler. Bunu netleştirmek için. Lacan'ın "bana hiçbir zaman benim seni gördüğüm yerden bakmazsın" cümlesi bu durumu gayet iyi anlatır. Bakış. bir başka özne­ nin bakış açısıyla ilgilenmiş oluruz. hatta şiirsel güzelliği de açıklayabilir. öznelleştirilmemiş bir nesnenin. Doktorlar korkuyla çocuğun hayatta kalıp kalamayacağını beklerler. 3.1 Michel Chion nesne olarak sesin statüsünü. s. Bu noktada akla hemen Hitchcock'un Sapık filmi geliyor gene. voix acousmatigue her yerde kol gezen bir tehdit işlevi görür (Mic­ hel Chion. Bu sesin ve bu bakışın kime ait olduğu ancak en sonda anlaşılır: Sonradan kabilesinin şefi olup hikâyeyi torunlarına anlatan bumeranglı küçük vahşi çocuğa aittir bu ses ve bu bakış. Başıboş sesin yarattığı gerilim. doktor ağlayan bebeği annesine uzatır ve şöyle der: "Oldu da bitti. müzik) parçası olmadığı. mesela filme evin kendisinden yapılacak öznel bir çekim (titrek kamera per­ delerin arkasından yaklaşan Lilah'a bakar) ilave etmeye çalıştığımız anda. hikâye 1880 yılı civarında Almanya'da geçer ve son derece güç bir doğumu anlatır. ama bu an­ nenin bedeni değildir. Sapık'ın temel sorunu biçimsel bir düzeye yerleştiril­ melidir. bir önceki bölümde anlattığımız klasik Hitchcockçu yöntemi hatırlayalım: Hitchcock. bize yolda yalnız başına yürüyen Mad Max'in ne olduğu tam anlaşılamayan görüntüsü sunulurken. 104.sesin yüzer-gezer mevcudiyeti. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. Yaratım bir tür İlahi "yaratıcı terapi"ydi. s. yaklaşılan nesne (ev) neden "tekinsizleşir" peki? Burada tam da yukarıda bahsettiğimiz göz ve bakış diyalektiğiyle karşı karşıyayızdır: Özne evi görür. yani ses-bakış öyküsel gerçekliğin kişilerinden birine ancak filmin en sonunda "bağlanır". Bakış nesne tarafında olduğu için. George Miller'ın Mad Max II (The Road Warrior) filminde tam da bununla karşılaşırız. küçük Adolf unuz iyi olacak!" Eric Frank Russell'ın bilimkurgu hikâye­ si "Tek Çözüm" bu mantığı uçlara taşır: Hikâyede şüpheyle dolu birinin. Sonuçta. ama endişe doğuran şey. öznelleştirilemez: Böyle bir şey yapmaya çalıştığımız anda. ilişkiyle ilgilidir bu sorun. Roald Dahl'in hikâyelerinden biri ("Doğuş ve Felaket") benzer bir efekte da­ yalıdır. la voix acousmatique kavramıyla. Filmin ba­ şında. Sondaki tersine çevirmenin güzelliği beklenmedikliğinden gelir: İki unsur da -ses-bakış ve bunların taşıyıcısı olan kişi. Bu arada bu da. La voix ait cinema. yani nejne-olarak-bakış ile değil. vb.yine bir leke iş­ levi görür. Aynı şey nesne olarak ses için de geçerlidir elbette: Bu ses -mesela herhangi tikel bir taşıyıcı­ ya bağlı olmaksızın bana hitap eden süperegosal ses. gelin bir kez daha. 4. Sonunda karar verir ve şöyle der: "Işık olsun!" Hikâ­ ye boyunca kafası karışık bir budalanın mızıldanması zannettiğimiz şeyin. 1982. daha çok Lacan'ın "iki ölüm arasında" diye adlandırdığı gizemli alana ait olduğu için doğru dürüst bir yere yerleştirilemez. bir türlü karara varamayan. Chion. evin kendisinin de bir şekilde çoktandır ona bakmakta olduğu. Lacan. yapay bir biçimde Norman'ın bedenine "yapı­ şır". "tekinsiz" bir nesneye. hem de onun gözün­ den bütünüyle kaçan ve onu kesinlikle çaresiz kılan bir noktadan bakmakta olduğu yolundaki tanımlanamayan histir. belli bir sesin ("annenin sesi"nin) aradığı bedenle kurduğu 1. Bkz. deyim yerin­ deyse.en başta sunulur sunulmasına ama aralarındaki bağlantı ancak en sonda kurulur. belli bir yere oturtulmadığı için. Günümüz psikiyatrisinin terminolojisiyle söylersek. s. hareket halindeki özneyi gösteren nesnel çekimi mü­ navebeli olarak kullanarak çeker. Paris: Cahiers du cinema/Editions del'Etoile. tam da (benim bakışımın) çerçevesinin.3 Belli bir kaynağa bağlanmadığı. ses bir beden bulur. filmin ses kaydı dolby-stereoyla kaydedilmiş olsaydı mahvolup gideceğine işaret eder ferasetle4 . öznenin gizemli. 116-23. La voix au cinema. Hikâ­ yeyi çocuğun hayatı için büyük bir şefkat ve korku duyarak okuruz. neyse ki her şey tatlıya bağlanır. atıl mevcudiyetiyle yabancı bir bünye gibi araya girer ve kendimle özdeşleşebilmemi önler.170 YAMUK BAKMAK İDEOLOJİK SINTHOME 2 171 şey olarak çerçevelememi önleyen bir lekedir. Michel Chion. yani taşıyıcısı olmayan. genellikle de bir eve yaklaş­ tığı bir sahneyi nasıl çekmektedir? Yaklaşılan nesneyi (evi) gösteren öznel çekimle. "deacousmatisation"\m -sesin en sonunda taşıyıcısını bulduğu ânın. bakılan resmin "içeriği"ne çoktan dahil edilmiş olduğu noktadır. . yani onun kaynağı işlevini gören bir özneden 2. sıradan gerilim filmi derekesine düşeriz. 122. Sapık'ta "annenin sesi"nin yarattığı bütün etkinin.yarattığı rahatlama etkisini. Chion'un harikulade analizinde gösterdiği gibi. yaşlı bir adamın sesi hikâyenin sunuşunu yapar. durmadan plan üstüne plan yapıp birinden öbürüne geçen. Schelling'in "Tanrı dünyayı niye yarattı?" sorusuna verilebilecek tek tutarlı cevabın "ken­ dini delirmekten kurtarmak için" olduğu şeklindeki teorisini doğrular. Bkz. Bu ses ne öyküsel "gerçekliğin" ne de eşlikçi sesin (olay­ ları yorumlayan bir ses. birinin iç duyguları anlatılır. Bu biçimsel yöntem niye endişe uyandırır.

Kısacası "Brazil". ıs­ sız barları dolaşarak ve ümitsizce insanlarla temas kurmaya çalışarak geçiren bu yalnız. onun keyfinin dayanağı. Bütün altüst edici etki. "imkânsız" nesnenin bakış açısına yapılan bu tür geçişin tartışmasız üstadı Patricia Highsmith'dir. Budalaca ke­ yif takıntımız çılgınlık raddesine ulaştığında. sadece bedensiz bir voix acousmatique haliyle mevcut olan şekil­ siz bir tehdit olarak. Belki de Highsmith'in en belirle­ yici romanı olduğu söylenebilecek A Dog's Ransorri\ ele alalım. "Brazil"in budalaca.konumuna geçeriz. gön­ derme noktasıdır ve tam da bu sayede fantazinin temel muğlaklığını sergilememize izin verir. ne zaman ses kaydının bir parçası olduğu) hiçbir zaman belli olmayan bu müzik. masum bir kurbanı dehşete düşüren meçhul bir ya­ bancıyla ilgili bir başka hikâye olacaktı karşımızdaki. 1950'li yıllara ait aptalca bir şar­ kıdır. onunla aramıza bir mesafe koymamızı sağlayan gerçek kalıntısıdır da. sırf tacizcinin bakış açısından anlatılsaydı. Filmin ilk bölümü şehrin varoşlarındaki bü­ yük bir evde çalışmakta olan genç bir çocuk bakıcısının bakış açısın­ dan anlatılır. polis kızı arar: Konuşmaların aynı evdeki başka bir telefondan yapıl­ dığını saptamayı başarmışlardır. Statüsü (ne zaman öyküsel gerçekliğin bir parçası olduğu. Bütün o zaman zarfında tacizci ev­ dedir. çocukları çoktan acımasızca öldürmüş­ tür ve onların odalarından aramaktadır. fil­ min kahramanının fantazisinin içeriği. kızın yakınlarındadır. Ama en sonunda. köpeklerinin çalınıp karşılığında fidye istenmesiyle rayından çıkar.5 İDEOLOJİDEKİ ANLAMLI-KEYİF Voix acousmatique'ın bir "ideoloji eleştirisi" için en kapsamlı sonuç­ lar doğuran örneği Terry Gillian'ın Brazil filmidir.172 YAMUK BAKMAK İDEOLOJİK SINTHOME 173 destek almayan bir ses-nesnenin her yerde hazır ve nazır olmasını sağlar. Deacousmatisation işte bu anlamda özneleştirme ile eşdeğer­ dedir. kız ise alt kat­ taki oturma odasında televizyon seyretmektedir. Daha sonra. birdenbire ko­ nuşmaya başlar. Burada da şarkının sta­ tüsü belirsizdir: Goebbels'in kişileştirdiği totaliter iktidar onu mani5. Film boyunca. İki çocuk ikinci katta derin uykudadırlar. gecelerini Selamet Ordusu mültecileri arasında. Bir süre sonra. süperegonun budalaca keyif al buyruğunu cisimleştirir. perspektifteki kaymadan. bizi katilin patolojik evre­ nine taşıyan sıra işi bir psikolojik gerilim seyretmiş olacaktık. totaliter manipulasyon bile bize ulaşamaz. polis de ona bütün kapı ve pence­ releri kapatıp bir dahaki sefere aradığında tacizciyi lafa tutmaya ça­ lışmasını tavsiye eder. romanda orta sı­ nıftan New Yorklu bir çiftin günlük hayatı. "Çocukları kontrol ettin mi?" sorusunu sorunca. . bunun bir örneğini bir yabancının telefonla birini taciz edip korkutması teması üzerine yapılmış belki de en iyi çeşitleme olduğu halde maalesef hak ettiği ilgiyi görememiş bir film olan When a Stranger Calls'da. tacizci birkaç kere daha aradıktan sonra. acı verici ölçüde tiksindirici bir asalağa çevirir. kahramanımız işkencecile­ rinden "Brazil" şarkısını ıslıkla çalarak kaçar! Totaliter düzenin da­ yanağı işlevi görmesine rağmen. acı verecek ölçüde gürültülü nakaratı sayesinde. Bu kayma heyecan verici bir deneyim yaratır: O zamana kadar bize ulaşılmaz-imkânsız görünen nesnenin kendisi. yani filmin anlattığı "çılgın" totaliter toplum düzeninin fantazi çerçevesini yoğunlaştırır gibidir. kendini özneleştirir. öyle ki ölen çocukların ailesinin tuttuğu detektif adamı bir köşede kıstırıp bıçaklamak üzereyken. maruz kaldığı işkence yüzünden direncinin kırılmış gibi göründüğü anda. "tele­ fonda dehşet"le. müte­ caviz ritmi totaliter keyfin dayanağı işlevini görür gibidir. izleriz. kız polisi arar. Cinayet romanı alanında. böylece telefonun nereden edildiğini saptaya­ bileceklerdir. Ama film bu noktada zekice bir kaydırma yaparak bize bizzat patolojik katilin anlatı perspektifini sunar. Bu noktaya kadar meçhul ca­ ni. "Brazil" film bo­ yunca saplantılı bir biçimde çalınan. özdeşleşmenin imkânsız olduğu bir nesne olarak sunulmuştur. Yabancı bir ses tek­ rar tekrar telefon edip hep aynı soruyu. kimsesiz adamın sefil günlük hayatı anlatılır. Öte yandan. bütün sempatimiz çoktan onun tarafındadır. özdeşleşmenin imkânsız olduğu bir nokta olarak sunul­ duktan sonra kendimizi onun bakış açısına taşınmış bulmamızdan gelir. Bu iki anlatı perspektifi başlı başına gayet sıradandır: Eğer bütün film genç çocuk bakıcısının bakış açısından anlatılmış olsaydı. Fassbinder'in Lili Marleen filminde de aynı voix acousmatique fenomeniyle karşılaşırız: Film boyunca Alman askerlerinin çok sev­ diği aşk şarkısı insanı bezdirinceye kadar tekrar tekrar çalınır ve bu sonsuz tekrar hoş bir melodiyi bizi bir an bile rahat bırakmayan. katil bize korkunç bir ger­ çek noktası. şantajcının kendisinin -o da manasız bir öfkeyle dolu bir başka çaresiz yaratıktır. Filmin orta bölümü­ nün tamamında. fantazi aynı zamanda toplumsalsimgesel şebekeden "kendimizi çekip çıkarmamızı".

Tam tersine. bu büyüleyici. dolaysız olarak jouis-sense. İstanbul: Birikim. gereken (Gillian ya da Fassbinder'in yaptığı) şey. "Lili Marleen"in kesin muğlaklığı üzerindeki bu ısrar­ dır: Bütün propaganda aygıtlarının yaydığı bir Nazi aşk sarkışıdır el­ bette ama. ideoloji tara­ fından "doğal" ve "verili" bir şeymiş gibi yaşanan nesnenin aslında söylemsel bir inşa olduğunu göstermek yetmeyecektir artık. zorunlu olarak ihmal edilen sı­ nırlarını görünür kılmak artık yeterli değildir. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. çatlak. .. Onla­ rın söylediği şarkıya. Seminer'de söylediği gibi)8 boktan bir armağana dönüştürme işlemini. çıkartırız.. Spielberg'in Güneş İmparatorluğu'ndaki o yüce ama aynı zaman­ da acı verici sahne işte tam bu sınır çizgisindedir. kilisede öğrendiği Çince bir ilahiyle eşlik eder. yani "anlamlı-keyif' yaratan anlamsız harftir. onu destekleyen ideolojik makineyi patlatabilecek altüst edici bir unsura dönüştürmenin de eşi­ ğindedir. Başka bir deyişle. çev. le sinthome adını verdiği şeydir. budalaca. Kendine özgü bir hayat sürmeye başlar yarattığı sonuçları kimse denetleyemez.174 YAMUK BAKMAK İDEOLOJİK SİNTHOME 175 pule etmeye. bu sesi işiten herkes. İdeolojinin Yüce Nes­ nesi. İdeolojik jouis-sense kavramı için bkz.. başkalarının onu duyuşundan Jim'in 8. Perspektifi. şarkıyı tanım­ sız bir saygıyla dinlerken bile bir şekilde mahcup olur . kendi kendini. s. son uçuşla­ rından önce törenlerini yapmakta olan kamikazeleri seyreder. yapmamız 6. söz konusu fenomenin "tarihsel dolayım"dan kaçan dolaysız gerçekliğinin. onu. T. de­ ğerli armağanı (Lacan'ın XI. yani şifresi yorum tarafından çözülecek şifreli me­ saj değildir. 268). 2002. yorgun askerlerin hayalgücünü ateşlemek amacıyla kul­ lanmaya çalışır. "devlet". İngilizler kadar Japonların da anlayamadığı bu kanto bir fantazi sesidir. "sınıf baskısının 7 aracı" haline gelir. Bkz. A. vb. "Sana kendimi veriyorum. boğuk. totaliter mantığın karşısı­ na kendi "hakikati"ni çıkartmaz. ama şarkı tıpkı şişeden salıverilen bir cin gibi. hipnotize edici sesi iğrenç.. Le sinthome. Jim ilahi sayesinde için­ deki nesneyi. Lacan'ın öğ­ retisinin son evresinde.işlevini görmeleriyle ilgili çok­ tandır klasikleşmiş Laclaucu analizlere başvurabiliriz (mesela "ko­ münizm" diğer bütün ideolojik unsurların anlamını özgülleştiren bir "düğüm noktası" işlevini görür: "Özgürlük". "totalitarizmin bas­ tırılmış hakikati"ni falan sahneye koymaz. Birkan. aynı zamanda. Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe.) Ama sinthome boyutunu hesaba kattığımız­ da. çev. yani kimliğini ayakta tutan gizli hazineyi alenen ortaya serer. İdeoloji çoğunlukla bir söylem olarak kavranır: Anlamla­ rı özgül eklemlenişleri tarafından. Doğanşahiner. yani bir "düğüm noktası"nın (Lacancı ana-gösterenin) onları homojen bir alan halinde bütünselleştirme biçimi tarafından üstbelirlenen unsurların oluşturduğu bir zincir olarak kavranır. ideolo­ jik metni bağlamı içine yerleştirmek. İçerdiği habis budalaca keyif çekir­ değini tecrit ederek etkili bir toplumsal bağ olarak totalitarizmi çö­ zündürür. semptom değildir. "ideoloji eleştirisi"ni yeniden düşünmek zorun­ da kalırız. Burada belli ideolojik unsurların "yüzer-gezer göste­ renler" -ki bu gösterenlerin anlamı da hegemonyanın işleyişi tarafın­ dan geri dönüşlü olarak sabitlenir.6 İdeolojik yapının inşasında sinthome 'un oynadığı rolü ele aldığımızda. Türkçesi: Hegemonya ve Sosyalist Strateji. "biçimsel burjuva öz­ gürlüğüne karşı "fiili özgürlük" haline. ikti­ darın pençesinden kaçar. 1985. Bu nedenle. Sözleri "pis" olduğu için değil. Oradaki hiç kimsenin. M. sinthome'un nihai budalalığını teşhir etmek amacıyla. Bu tür bir "yabancılaştırma" Brecht'in Verfremdung'undm daha radikaldir belki de: Burada fenomeni tarihsel bü­ tünlüğü içine yerleştirerek değil. Kardan. Jim'in sesinin ni­ teliğindeki değişmedir: Belli bir noktada. 1992. agalma'yı. Bura­ da diyalektik dolayımı. Hegemony and Socialist Strategy. fenomene anlam veren bağlamı eklemeyiz. maddi varoluşu­ nun nihai hükümsüzlüğünü bize hissettirerek mesafe yaratılır.biri kendini bize "fazla" açtığında olduğumuz gibi. ideolojik deneyimin "yapay" karakterini suçlamak. dolayısıyla her zaman yasaklanma tehlikesiyle karşı karşı­ yadır. Fassbinder'in filminin can alıcı özelliği. Slavoj feek. En önemlisi. Şanghay yakınla­ rındaki bir Japon kampında hapsedilmiş olan küçük Jim. 7. açıklan­ maz bir biçimde boka dönüşüyor" (Lacan. varlığının en mahrem alanını teşhir ettiği için müstehcen bir etki yaratır. İstanbul: Metis. bir büyüleme gücüne sahip olmasını sağlayan bağlamdan tecrit etmektir. Dolayısıyla Brazil ya da Lili Marleen. Londra: Verso Books. Jim onun sa­ yesinde en derinlerde yatan benliğini. Budalaca keyifle dolu böyle bir gösteren parçası. ama kendimden yaptığım bu armağan. anlamsız bir gerçek parçası olarak görme işlemini gerçekleş­ tirmemiz gerekir. kimsesiz se­ si uyumlu tınılar çıkaran bir sese dönüşür ve bir orgla bir koro ona eşlik etmeye başlar.

1960'ların sonlarına doğru. re. onlarla açıklanamaz. Temel bileşeni. nevrozun "lehçesi". yani dört olanaklı toplumsal bağ tipi ya da öznelerarası ilişkileri yönlendiren şebekenin dört olanaklı eklemlenişi yoluyla ni­ hai biçimini vermiştir. her zaman belli bir süperego buyruğuna. bu anlamlandırıcı temsil işleminin hiçbir zaman. takıntılınınki çalış­ madır. takıntılı kişi çılgınca faaliyette bulunma yoluyla Öteki'nin talebine uymaya çalışarak yapar. beni adlandırarak simgesel şebeke içindeki yerimi tanımlayan. La10.176 YAMUK BAKMAK İDEOLOJİK SINTHOME 177 kendi kendisini duyuşuna.. le seminaire. dört söylem (efendi. Burada. "gerçeklik hissi"miz hiçbir zaman sadece bir "gerçeklik testi"nden (Realitatsprufung) destek almaz. bel­ li bir "Böyle olsun!"a ihtiyaç duyar. Histerik bu "varlık sorunu"nu cisimleştirir: Temel sorunu (büyük Öteki'nin gözünde) varoluşunu na­ sıl haklı çıkaracağı. Lacan. Belli bir gösteren (Sı). Bu buyruğu veren sesin statüsü ne imgesel ne simgeseldir.. özneyi (8) bir başka gösteren için. ayakta kalabilmek için. Lacan söylem teorisine. küçük bir a ile adlandırılan rahatsız edici bir artık. Yayımlanmış seminerler arasında bkz. Pedagojik sürecin temel mantığı budur: 9. Lacan'ın işaret ettiği gibi. ondan "çıkan". bir icra statüsünde oldu­ ğu içindir ki simgesel görev hiçbir zaman benim "fiili özelliklerim"de temellenemez. histerik soru beni temsil eden gösteren (toplumsal şebeke içindeki yerimi belirleyen simgesel görev) ile benim orada-oluşumun simgeselleştirilmemiş artığı arasında bir yarık. efen­ diye yöneltilen şu sorudur: "Ben niye senin olduğumu söylediğin şey olayım ki?" Bu soru. Sorun. gerçektir. "Sinthome'unu Kendinmiş Gibi Sev!" SÖYLEMİN ÖTESİNDE BİR MEKTUP Böylece Lacan'ın son dönemini. Dört söylem matrisinin öznelerarası iletişim şebekesi içindeki olanaklı dört konumun matrisi olduğunu unutmamalıyız. öznenin varoluşunu gerekçelendirmeye çalışma tarzı bakımından farklıdır: Histerik bunu kendini Öteki'ye onun sevgi nesnesi olarak su­ narak yaparken. "öteki"si ka­ bul eder ve onu bir "bilgi" şebekesine (S2) uygulayarak bir "özne" haline dönüştürmeye çalışır. söylem tam da psikanalizin alanıdır ve bilinçdışı "Öteki'nin söylemi" olarak tanımlanır. kendisini doğrudan doğruya söylem şebeke­ sinin artığıyla özdeşleştirir. öznenin ancak onun "gerçekliği bütünüyle kaybetmek"ten kaçmasını sağlayan bir süperego sesine (filmlere adlarını da veren "Brazil" ve "Lili Marleen" şarkıları ve Jim'in ilahisi) tutunarak hayatta kalabildiği totaliter bir evreni anlatması tesadüf değildir. Analist artık/fazla nesne yerini işgal eder. Bunları birbirinden ayıran bir uçurum vardır. Halbuki sapıklık tam da bir soru eksikliğiyle tanımlanır. bir kalıntı ya da "dışkı" üretmeden gerçekleş­ memesidir elbette. analist). "Klasik" Lacan'da sınır söylem'ın sınırıdır. daha doğ­ rusu diğer bütün gösterenler (S2) için temsil eder. Nitekim histeriğin cevabı sevgi iken. tanım gereği bir performatif. Üç filmin de. livre XX: Enco- "Evcilleşmemiş" bir nesneden ("toplumsallaşmamış" çocuktan). onun "dışkı"sı olarak üretilen unsurdan yola çıkarak bir söylem örmeye çalışır. nasıl izah edeceğidir}0 • Analistin söylemi efendininkinin tersidir. Lacan'ın 50'li yılların başlarında "kurucu söz" adını verdiği şeye.)". üniversite. İşte bu nedenle analistin söylemi ilk ba­ kışta zannedilebileceğinden çok daha paradoksaldır: Tam da söylem şebekesinden kaçan. gerçeklik. Diğer söylemler bu kalıntıyla (ünlü objet petit a ile) "başa çıkmaya" yönelik üç farklı girişimden ibarettir. Sapık yaptığı fa­ aliyetin Öteki'nin keyfine hizmet ettiğinden kesinlikle emindir.histeriğin verdiği tepki olarak ortaya çıkar. • Histeriğin söylemi işe öbür yandan başlar. . gerçeklikten fantazi mekânına kaydırmış olduğumuz açıktır. Bu "kurucu söz"le bağlantılı olarak her zaman "Bende. beni efendi (karı. Başka bir deyişle. Histeri ile takıntılı nevroz. kral) kılan ne var?" sorusu gündeme gelir. kralımsın. • Üniversite söylemi bu artığı hemen kendi nesnesi. Bu söylemin "bastırılmış" ha­ kikati. bil­ gi yüklemesi yoluyla bir özne üretiriz.9 Bunlardan birincisi efendinin söylemidir. kapatılamayan bir mesafe olduğu deneyimini dile getirir. teorisinin "standart" versiyonundan ayıran kopuşun en radikal boyutuna gelmiş olduk. kuran simgesel bir görev yükleme edimine -"Sen benim efendimsin (karımsın. histe­ rik. ötekine yüklemeye çalıştığımız tarafsız "bilgi" suretinin ar­ dında. efendi jestini her zaman saptayabilmemizdir.

Seminer'inin (Encore) bir başka beklenmedik özelliğini açıkla­ mamıza yardımcı olur: Gösterenden göstergeye yapılan kaymaya benzeyen. "sen busun" noktası işlevini. Öteki'siyle arasındaki farklılaştırıcı ilişkilerin topla­ mı olarak tanımlanır. Lacan onun ex-time'sini (dışsallığını) imkânsız-gerçek çekirdeğini tecrit etmeye. yani her Bir. şüphesiz. mantıksal olarak arıtılmış yapısını kurduktan sonra. Son yıl­ larına kadar Lacan'ın bütün çabası Bir'den önce gelen belli bir ötekiliği tarif etmeye yönelikti: Önce farklılaştırıcı bir şey olarak gösteren alanında. anlamsızlık) olması değildir. "ayırmaya" çalışmıştır (objetpetit a bir anlamda "Öte­ ­­. NESNE VAR NESNE VAR Bu kavramı daha belirginleştirmek için. "Gölet" adlı hikâyede. karanlık bir göleti olan bir taşra evi­ ne taşınır. o ka­ dar çok yakalanır ağlarına. İçinden tuhaf kökler fışkıran bu gölet oğlan üzerinde tuhaf bir cazibe yaratır. asıl biçimiyle geri aldığı paradoksal bir daire yapısındadır. dört söylem matrisi yoluyla. merkezsiz Öteki'dir (bu anlamda geri dönüşlü olarak Sı'e anlam yükleyen asıl ana-gösteren S2'dir). şüphesiz son tahlilde eksiğin.178 YAMUK BAKMAK İDEOLOJİK SINTHOME 179 can'ın bu terimleri kavramsallaştırışının içerdiği bütün paradokslara rağmen -daha doğrusu. Bu nokta öznenin tutarlılığının nihai dayanağı iş­ levini. Lacan'ın son yıllarında bütün çabası bu anlam olarak iletişim alanını yıkıp geçmeye yöneliktir. Adamlar gelip göletin etrafına yabani otları öldürmek üze­ re hazırlanmış bir zehir saçarlar. toplumsal bağın nihai. muhatabımdır). bu düzenin tutarsızlığını. Lacan. göndericinin alıcıdan kendi mesajı­ nı ters. sonra. "Anlam olarak iletişim" çünkü bu ikisi son kertede örtüşürler: Mesele sa­ dece dolaşımdaki "nesne"nin her zaman anlam (ve negatif formuyla. en nihayet anne iş başa düştü deyip takıntılı bir kararlı­ lıkla kökleri kesip budar. peşinen "ötekiler-arasındaki-bir" olarak görülür. Lacan le sinthome teri­ mini uydurmuştur. yani söylemsel şebeke­ den kaçan belli bir psikotik çekirdeğin mekânıdır bu. Ama XX. Bu Bir. yine de ne semptom (öznenin Öteki'nden kendi mesajını tersi­ ne çevrilmiş bir biçimde geri aldığı şifreli mesaj) ne de fantazi (büyü­ leyici mevcudiyeti sayesinde. Öteki'ndeki. Toplumsal bağın "öykü­ sünden önce gelen belli bir "tarihöncesi"nin. küçük bir oğlu olan. Burada sinthome'un bir örneğiyle karşılaşırız: Gölet "do­ ğanın açık yarası". simgesel düzendeki eksi­ ği.anlam olarak ile­ tişim alanı içindeyizdir.11 Gelgeldim. daha çok keyifle dolu bir halde serbest­ çe yüzen gösterenin Bir'idir: Onun bir zincire eklemlenmesini bu ke­ yif önler. onların çekici güçlerinde ölmüş oğlunun çağrı­ sını görür. Bir sabah anne oğlunu bu köklere dolanıp boğul­ muş halde bulur. ki'nin kendisinin ortasındaki öteki". yeni boşanmış bir kadın arka bahçesinde derin. ötekiler-arasındaki-bir olmayan. yani burada ilgilendiğimiz "anlamsız"ın anlam alanına kesinlikle içsel olduğunu. her Bir. "cinsel ilişkinin imkânsızlığı"nı perdeleyen hayali senaryo) olmayan nokta işlevini görür. Bu. tam da büyük Öteki (simgesel düzen) alanında. Ama bu işe yaramaz: Kökler daha da güçlenir. En sonunda direnmeyi bırakıp kucakla­ yışlarına teslim olur. Öteki'nin düzenine özgü eklemlenme mahiyetinde olmayan belli bir Bir'e (Ya d'Uri) takılırız. şüphesiz tam da jouis-sense'ın. Öteki'nden Bir'e yapılan kaymadan bahsediyoruz. daha çok anlamın kendisinin her zaman öznelerarası olması. kısa hikâyelerinde sık sık öznenin keyfini maddileştiren. yokluğun kendisidir ve "pozi­ tif anlamın kendi kendini kuracağı alanı da bu yokluk açar. bu paradokslar sayesinde. he­ nüz bir yerlere bağlanmamış. "gösterileni olmayan gösteren" bütün diğer gösterenlerin anlamlı olmasının olanaklılık koşuludur. yani tam da simgeselleştirme ediminin ima ettiği belli bir temel imkânsızlığı. ileti­ şim döngüsüyle kurulması meselesidir (Söylediğim şeyin anlamını geri dönüşlü olarak belirleyen ötekidir. yani söylediğimiz şeyin asıl anlamına karar veren. Lacan'ın XX. bizi aynı anda hem çeken hem iten keyif çekirde- . Seminer'de birdenbire. eklemlenişlerinden önce buldukları belli bir "yüzer-gezer" mekânın hatlarını çizmeye yeltenmiştir. iletişimin. yani onun nesnel muadili ve dayana­ ğı hizmetini gören doğanın patolojik "tik"i ya da deformasyonu mo­ tifi üzerinde çeşitlemeler yapan Patricia Highsmith'in eserlerine baş­ vuralım. Bu Bir boyutuna işaret etmek için. bu alanı içeriden "budadığı"nı asla unutmamalıyız. ümitsizlik içinde bahçe işleri yapan bir şirkete tele­ fon eder. "öznede kendisinden fazla olan" ve bu yüzden de "kendisinden fazla sevdiği" şey boyutuna işaret eden nokta. Ama bü­ tün bunlar anlam olarak iletişim alanına içkin paradokslardır: Tam da anlamsızlığın göstereni. kendisine tepki veriyorlarmış gibi gelmektedir. kalbindeki yabancı bir bünyedir). Kökler artık ona canlıymış gibi. gösterenlerin kendilerini söylemsel bağla­ nışlarından. Simgesel iletişimde özneler arasında dola­ şan şey. İletişim. Onlara ne kadar saldırırsa.

Daha sonra bu "keyif filizleri" hakkında şiirler yazılır. arzu­ nun nesne-nedeniyle özdeşleştirmek teorik bir hata olurdu. bizi tekrar tekrar jouissance ile yaşadığımız ilk travmatik karşılaşmalarımızı anlatmaya iten bir gerçek artığı işlevini görmeye başlar. nesnesi et­ rafında döner durur. kasabalarına turist çek­ meye başlayan bu uru andıran yumrulara alışır. sırf varlı­ ğı bile evrenin tutarsızlığına ve saçmalığına tahammül edebileceği­ mizin garantisi işlevini görür. "Esrarengiz Mezarlık"ta aynı motif üzerine ters yönden yapılan bir çeşitleme görürüz: Küçük Avusturya kasabasında. "Karanlık ev" örneği. arzunun tanım gereği belli bir diyalektiğe yakalan­ mış olmasında. Çocuğun çıkardığı aptalca sesler ona her Allah'ın günü evrenin tutarsızlığını ve kayıtsız olumsallığını. şişman bir hilkat garibesi olan çocuk sadece aptal ap­ tal gülmekte ve yediklerini dışarı püskürtmektedir. diyalektik bir hareketin ağına düşmeye direnir. hem kaderin saçmalığını hem de hiç değilse bir kere en az onun ka­ dar anlamsız bir eylemle intikamını alabilmiş olduğunu hatırlatan bir nesnedir. yöre hastanesi­ nin doktorları ölmekte ölen hastaları üzerinde tuhaf radyoaktivite de­ neyleri yapmaktadırlar. gündelik bir nesne. mide bulandı­ rıcı. Kasaba halkı. Paradoksu şudur demek ki: Evrenin ni­ hai anlamsızlığına tanıklık eden küçük bir gerçek parçasıdır. onun metonimik-ulaşılmaz bir yanı yoktur: Başka herhangi bir nesne gibi elimizde tutup kullanabileceğimiz küçük bir gerçek parçasından ibarettir. Baba. Oysa. bir tür ekran/perde işlevini. s. bir anlamda bize muazzam. 83. cisimleştirmemize. adamla dövüşmeye başlar ve kaderin kendisine haksızlık yaptığı duygusuyla da beslenen bir öfkeye kapılarak adamı öldürür. herhangi bir şeyi anlamaktan âciz ufak tefek. büyümesi durdurulamayan kırmızı. Ama bu karşıtlık bile psikanalizde karşılaştığımız nesnelerin kap­ samını tüketmeye yetmeyecektir: Yukarıda anlatılan arzu nesnesi ile dürtü nesnesi arasındaki karşıtlıktan kaçan üçüncü bir tür daha var ki belki de en ilginci o.12 12. yani nihai anlamsızlığını hatırlatmaktadır. Bu düğme küçük bir gerçek parçasıdır. Düğme ona ileriki zamanlarda kendine hâkim olma gücünü verir. hiçbir şekilde hak edil­ memiş bir ceza gibi gelmektedir. ama bu nesne evrenin anlamsızlığını kendisi içinde yoğunlaştırmamıza. Patricia Highsmith'in aynı adlı hikâyesindeki düğme böyle bir nesne olabilir mesela. bir hilkat garibesiyle birlikte her gün yaşadığı hayatın sefaleti­ ne dayanabileceğini garantileyen bir tür nişanedir. ona yerleştirmemize izin verdiği için. Avusturya mezarlığındaki yumrular fazla belirgindir­ ler. Hastanenin arkasında. hiçbir zaman nesnesi gibi görünen şeyi hedeflemeyip her zaman "başka bir şey istemesi"nde yatar. süngerimsi heykeller fışkı­ rır. fırlatıp atmak yerine. Le seminaire. "objet petit a"nın saf biçimsel doğasını açıkça gösterir: Herkesin fantazisi tarafından doldurulan boş bir bi­ çimdir. mezarlık yum­ ruları.180 YAMUK BAKMAK İDEOLOJİK SINTHOME 181 ğidir. Tanrı'nın ya da Kader'in bir kaprisi gibi. başta biraz tedirgin olsa da. bir tür hatıra eşyası olarak saklar. Mongoloid bir çocukları olan Manhattanlı bir ailenin hikâyesidir bu. gölet dürtünün etrafında dolandığı. atıl mevcudiyetlerini. livre XXI. bu anlamsız­ lığı temsil etme işlevini gördüğü için tutarsızlığın ortasında ayakta kalmamızı sağlar. düğme. Encore. Lacan'ın Encore'unun 7. "Şey mertebesine çıkarılır çıkarılmaz". Arzu ile dürtü arasındaki karşıtlık tam da. . arzumuzu harekete geçiren o ulaşılmaz artığın/fazlanın boşluğunu adlandırırken. gölet) mantığı. 1. her zaman tersine dönüşebilmesinde ya da bir nesne­ den ötekine geçebilmesinde. yapışkan varlıkları dayatan biçimsiz bir içeriktirler. doğumun­ dan beri uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen bu Mongoloid çocu­ ğa bir türlü alışamaz: Çocuk ona anlamsız gerçeğin bir müdahalesi gibi. korkutucu bir büyüleme nesnesi de değildir: Tam tersine. Bu karşıtlık­ ta. küçük hilkat garibesini sevmeye uğraşan karısından) bezen baba ıssız sokaklarda yürüyüşe çıkar. "Objet petit a" bir başka Patricia Highsmith hikâyesindeki "karanlık ev" ola­ bilir mesela (bkz. Gelgeldim. arzu ile dürtü arasındaki karşıtlığı görmek zor olmasa gerek: Ob­ jet petit a. özne­ nin arzusuna dayanak oluşturan fantazileri yansıttığı boş bir mekân işlevini. Peki bu düğme nasıl bir işlev görür? Objet petit a'nın tersine. Karanlık bir köşede ayyaşın tekine çarpar. Bu dört tip nesnenin ("karanlık ev". Oysa dür­ tü atıldır. bölümünün başlarında yer alan bir şemayla ifade edilebilir. Bir gece ilerlemiş saatler­ de. güvence ve rahatlık verir. hastaların gömüldüğü mezarlıkta tuhaf şeyler olmaya başlar: Mezarlardan olağanüstü yum­ rular. bu tuhaf yumruları Lacan'ın objet petit a'sıyla. keyfin mücessem hali olan atıl nesneyi örnekler. etrafında döndüğü noktaya odaklanmıştır. Sonradan ayyaşın paltosundan bir düğmenin elinde kaldığını fark eder. çocuktan (ve kendisi de tiksindiği halde. Lacan. Ve mezarlık yumrularının tersine. Bölüm): Gayet sıradan.

gizli bir formül. 5. eylemi başlatan ama kendi içinde bütünüyle kayıtsız bir "hiçlik"ten. vb. vb. bunların aynı anda hem "gerçek" hem de "gerçekdışı" oldukları his­ sine kapılmaktan kendimizi alamayız. merkezdeki bu travmatik uçurumla araya bir mesafe koyma­ nın üç yolundan başka bir şey değillerdir belki de. simgeselleşmeyle. İdeolojinin Yüce Nesnesi. S(A)'nm ete kemiğe bürünmüş hali. sırrı açığa çıkarmaya iten nesne-neden işlevini görmez mi? Yüksek­ lik Korkusu'ndaki Madeleine ölümcül keyfin büyüleyici bir imgesi. S(A) olarak do- SEMPTOMLA ÖZDEŞLEŞME Ortak gerçeklikten sarkma yapan bu tür çıkıntıların (S(A). dev heykeller. hepimizi yutma tehdidinde bulunan keyif girdabıdır. onun uçurumundan uzak kalmanın Uç yolu değil midir? . simgesel düzene dahil olmakla eşanlamlıdır . ya da a) ontolojik statüsü kesinlikle muğlaktır: Bunlarla karşılaştığımızda. Bölüm. Ortadaki uçurum (J harfinin -jouissance'ın. Popüler kültürdeki en ünlü objet petit a. "imgesel simgeseli belirler" anlamına gelmez.). daha çok imgeselin simgeselleşmesi sürecini işaret eder. objet a işlevini. bunların üçü de.).82 YAMUK BAKMAK İDEOLOJİK SINTHOME 183 Jacques-Alain Miller'ın işaret ettiği gibi." der­ ken var olmayı bu anlamda kullanmaktadır. simgeselleştirmeyi harekete geçiren "ger­ çekteki delik"tir (mesela "karanlık ev": fantazi anlatılarımızı yansıt­ tığımız perde/ekran). ikisi de anlamlandırıcı şelaşımdaki "gerçek parçası" (nikâh yüzüğü. herhangi bir kendiliğin (entity) varoluşunu simgesel olarak doğruladığımız bir "varoluş yargısı" anlamında varoluştur: Burada varoluş. Bu nesneler üçlüsü sayesinde üç tip "kaybolan kadın" arasındaki ilişkiyi biçimselleştirebiliriz: A Letter to Three Wives/Üç Kadına Bir Meklup't'dki Attie Ross. arzumuzu esrarı simgeselleştirmeye." ya da "Cinsel ilişki diye bir şey yoktur. tutarlı bir bütünlük olarak) Öteki'nin var olmadığı"nın işareti. mide bulandı­ rıcı keyfi cisimleştiren belli bir imgedir (mesela Avusturya mezarlı­ ğındaki yumrular).etrafını kuşatan balon).ancak tam olarak simgeselleştirilmiş olan "vardır". Hitchcock'un McGuffin'idir." Bu muğlaklık varoluş teriminin Lacan'daki iki karşıt anlamıyla tam olarak örtüşür: • Birincisi. çakmak. 2izek. belli bir boşluktan ibaret olan "sır"dır (şifreli bir melodi. "gerçeğin imgeselleşmesi". Ne Kadın ne de cinsel ilişki kendilerine ait bir gösterene sahiptir. yani Lacan'ın şe­ masını. Nitekim objetpetit a. şüphesiz.1. Üçgenin kenarlarındaki üç nesne. tam da merkezdeki J ile aramızdaki mesafeyi koru­ manın. öldürücü bir cazibesi olan çukurdur şüphesiz (Patricia Highsmith'in öyküsündeki gölet gibi). O değil midir? Ve son olarak. bu şemadaki üç vektör bir sebep-sonuç ilişkisi içermez: İ-->S. yukarıda anlattığımız nesneler üçlüsü Hitchcock'un filmlerinde bulunan üç tip nes­ neyle kusursuz bir biçimde örneklenebilir: Objet petit a olarak McGuffın.). Sanki aynı anda hem "var­ dırlar hem de "yok. Bkz. son olarak S(A). Ayrıca. "sı­ radan" bir evliliğin başarısızlığını ve çıkmazını sergileyen "Öteki Kadın". "(kapalı. O. Öteki'ni tutarsızlığının göstereni değil midir? Bir Kadın Kayboldu'daki kaybolan hoş yaşlı hanım. büyük phi olarak keyfin korkunç tecessümü (kuşlar. (simgesel) evrenin nihai anlamsızlığının göstereni işlevi gören küçük gerçek parçasıdır (mesela düğme). phi. onun tutarsızlığının göstereni. Lacan "Kadın yoktur. yani büyük Öteki'deki (simgesel düzendeki) eksiğin. ona Patricia Highsmith'in öykülerindeki nesnelerin adlarını 13 koyarak tekrarlayabiliriz: 13. vb.

ancak hüküm vermekten kaçınmak. psikanaliz süreci­ nin sonuna ulaşmış olduğunun nihai kanıtı değil midir? Lacan'ın "Joyce semptomu" hakkındaki tezinin vurgusu da budur: Joyce'un psikozuna yapılan atıf. Böyle bir varoluş kavramının ilk izleri. öznenin ar­ zusunda ısrar etmemiş olduğuna tanıklık eden bir taviz oluşumu ola­ rak kavrıyordu. Paris: Navarin. 387-3. Lacan burada "Her türlü varoluşun öylesine ihtimal dı­ şı bir yanı vardır ki insan aslında onun gerçekliği konusunda sürekli kendisini sorgulamaktadır. The Seminar ofJacques Lacan. Lacan'ın. semptomu hâlâ "öznenin arzusuna teslim olmasının bir yolu" olarak. ya­ ni "semptomları çözündürmek . daha //. Belli bir öznel konumun "sahicili­ ği". simgeselleştirilmeye direnen imkânsız-gerçek çekirdek olarak varo­ luştur. Lacan 60'h yıllarda. kadın "erkeğin sinthome'udur. Demek ki sinthome. Semptomunun çoktan bulundu­ ğu yerde. yani dış-varoluş (ex-sistence) anlamında. tam tersine. dış-varoluşun dışlanmasıdır. . simgeselleştirilmeye direnen bir keyif artı­ ğı olarak varlığını sürdürenin tam da kadın olduğunu söyleyebiliriz. Lacan. bu nedenle arzunun hakikatine ulaşmak ancak semp­ tomu yorumla çözündürme yoluyla mümkün olabilirdi.) Ve bu dış-varoluş kavramına atıfla. 12. Seminer'At bi­ le görülebilir. 16. 229. normal­ de "sahici bir varoluşsal konum" olduğunu düşündüğümüz şeyi. psikanalizin temelini oluşturan kayalığı temsil eder. 16 Simgesel etkinliğe. Bir analizin bundan daha iyi bir sonu ola­ maz belki de. yani inkârdan önce ge­ len bir onay. s.ben de olacağım) düs­ turuna getirdiği son yorum da budur: Semptomunun gerçeğinde." Nitekim bu dış-var olan sinthome boyutu semptom veya fantazi boyutundan daha radikaldir: Sinthome ne (semptom gibi) yorumlana­ bilen ne de (fantazi gibi) "kat edilebilen" psikotik bir çekirdektir peki ne yapılır onunla? Lacan'ın cevabı (ki bu aynı zamanda Lacan'ın psikanaliz sürecinin son ânına ilişkin son tanımıdır) sinthome'hı öz deşleşmektir. Lacan'ın dediği gibi. zira semptomuyla özdeşleş­ miş olan özne yapıtına kapalıdır. s. hiçbir suretle bir tür uygulamalı psika­ nalize işaret etmiyordu: Söz konusu olan. "temel varoluş projemiz"le ne kadar özdeşleştiğimizle ölçül­ mez mi? Oysa Lacan'ın son döneminde. Lacan'ın öğretisi­ nin son on yılı içinde teorisinin "standart" versiyonundan ne kadar uzaklaşmış olduğunu görebiliyoruz. Burada söz ko­ nusu olan şey. belli olgular karşısında kapıldığımız ünlü "gerçekdışılık hissi" tam da bu düzeye yerleştirilmelidir: Bu. görünüşlerden yola çıka­ rak gerçeklere ulaşılamayacağını düşünerek. Jacques-Alain Miller.n.184 YAMUK B A K M A K İDEOLOJİK S İ N T H O M E I îi' • bekeye dahil edilemez.14 Lacan'a göre.fantaziyle özdeşleşmek" konumunu tersine çevirdiğini söyleyebiliriz. Joyce avec Lacan. Ecrits. 15. tam da analistin söy­ lemini Joyce semptomu yoluyla sorgulamaktı. söz konusu nesnenin simge­ sel evren içindeki yerini kaybettiğini işaret eder. tutarlılığını garanti altına alan unsuru görmelisin. "fantaziden geçmek-semptomla özdeşleşmek" formülünün.) 14. ya o ya buya ya­ kalandığımızı."15 der. simgeselleştirilmeye direnir. 1988. onun "patolojik" tekilliğinde. özdeşleşmen gereken yerde. "Preface". psikanaliz sürecinin nihai sınırını. * epokhe (yun. Lacan'ın hem Freud'a hem de Heidegger'e anıştırma­ da bulunarak "asli Bejahung" dediği şeydir. • İkincisi. s. Her zaman belli bir ve/'e. gerçeği "kendi varlığı­ nın arınmışlığına" dalmakta serbest bırakan bir eylemdir.) hiçbir konuda nihai ve kesin bir yargı beyan etmemek. var­ lığının nihai dayanağını görmelisin. araştır­ maya devam etmek. imkânsız keyfi cisimleştiren Şey'in bu dış-varoluşudur tabii ki. bilgiyi toptan reddetme ya da askıya alma tavrı. söylemin işleyiş tarzına karşı adeta bağışıklı­ ğı olan bu keyif çekirdeğini tecrit ettiğimiz zaman psikanaliz süreci­ nin sonuna ulaşacağızdır. Bookll: The Ego in Freud's Theory and in the Technigue of Psychoanalysis. sol leh werden (İd'in olduğu yer de ego da olacaktır . Simgesel düzenin gelişiyle birlikte dışlanan şey. Genelde. zıt anlamda. yani anlamın ötesindeki. bu sinthome'un radikal imkânsızlığı deneyimi. Ama bir yandan da. tam da gerçeğin. "şeyin var olmasına izin veren". bu yüzden de. "var olan"ın. (Fenomenolojik epokhe'nin* gizli ekonomisinin burada yattığı söylenebilir belki: dış-varoluşu askıya alarak. her zaman anlam ile dış-varoluş arasında seçim yap­ mak zorunda kaldığımızı söyleyebiliriz: Anlama ulaşmanın karşılığı olarak ödemek zorunda olduğumuz bedel. Freud'un ünlü Wo es war. paranteze alarak anlam alanına ulaşmak. analiz. fantaziye karşı belli bir mesafe takınıp keyfimizin tutarlılığının bağlı olduğu patolojik te­ killikle özdeşleştiğimiz zaman bitmektedir. tam da kendimizi patolojik "tik"lerden ne kadar kurtarıp fanta­ ziyle. (ç. Lacan.

tir tir titrer vaziyette ve her yanı yara bere için­ de sudan çıkarınca. histerik tarzını örneklemek için. Önce taviz oluşumları olarak semptomlardan kurtulmamız gerekiyordu. Ne var ki son evrede bütün perspektif tersine çevrilir: Tam da keyfimizin tikel biçimiyle özdeşleşmemiz gerekir. vb. ona bütün de­ re saatlerle dolup taşıyormuş gibi gelir. Çiçek açmış saat" demeye başlar. genelde bu terim kapsamı içinde tasarladığımız şeyden. sözcüklere dökme imkânsızlığını) bir eylem yoluyla (bu eylem hâlâ şifreli bir mesajın taşıyıcısı işlevini görse bile) yıkıp geçme girişimidir. toplumsal ba­ ğın çözülmesini beraberinde getirir. onun harika kısa hikâyesi "Çiçek Açmış Saat"e başvuralım. Aynı za- 18. büyük Öteki'ye hitap eden bir edimdir. yani suçluluk hissinin dayanılmaz yükünden kurtulmaya ça­ lışır. Bu eylem sayesinde (tamam. Başka bir deyişle. oysa "eyleme geçiş" (passage to aci) büyük Öteki boyutunu askıya alır. Kaba­ ca söylersek. Donald Duck bir turist grubuyla beraber balta girmemiş bir ormanın ortasındaki bir açıklı­ ğa gelir. daha doğru­ su istemeden ortak olmuştur: Hırsızlar onu boynuna bir ilmek geçi­ rilmiş ağabeyini omuzlan üzerinde taşımaya zorlamışlardır. Bronson gençliğinde travmatik bir sahneye tanık. yak­ laşmakta olan metro treninin önüne iter kadını. yani "saf ar­ zuya ulaşmamızın bedeli her zaman keyfin kaybedilmesiyle ödeni­ yordu. yörenin antikacı dükkânından güzel bir eski saat çalar. "saf haliyle arzu"ya ulaşmak için yapılan bir tür atılımı içe­ riyordu. Bu mütecaviz kuş tabii ki Donald Duck'ın bütün fotoğraflarını mahveder. rekli "Tik tak. çılgınca el sallamakta ve kuştan öğrendiği salakça nakaratı söylemektedir. eyleme koyuş simgesel bir açmazı (bir simgeselleştirme. Filmin son sahnesi: Açıklığa yeni bir turist ka­ filesi gelir.17 Lacan'ın analiz sürecinin son ânı. passage a l'acte ile. Fotoğraf makinelerini manzaraya çevirdik­ leri anda. Ama semptomla bu özdeşleşmenin. Ama dere sığdır. Daha fazla dayanamayacak hale gelince kırlık bir yere gider ve saati köprüden bir dereye fırlatır. ama kuş onun bü­ tün tuzaklarından kaçar. çalışırız. sonra da keyfimizin koordinatlarını belirleyen çerçeve olarak fantaziyi "kat etmemiz" gerekiyordu: Böylece "analistin arzu­ su" keyiften arındırılmış bir arzu olarak kavranıyordu. Tik tak. saati eline alıp taşla parçalar ve kırık parçala­ rı dört bir yana fırlatır. Eyleme koyarak. XI. Donald Duck çizgi filmlerinden birinde benzer bir yapı görürüz. rehber dikkatlerini güzel manzaraya çeker. s. "analizin arzusu saf bir arzu değildir" tezini nasıl kavramamız gerektiği ancak bu son evrede açığa kavuşur. Halbuki "eyleme geçiş" simgesel ağdan çıkmayı. psikanaliz sürecinin son ânına karşılık gelen özdeşleşmeden ayırt etmek için. Bir arkadaşı antikacı dükkânından benzer bir saatin çalınmış olduğunu söylediği zaman paniğe kapılan Trixie. Öteki'ye yönelik belli bir sitemi cisimleştirmeye. en sonunda saatle özdeşleşerek Öteki'ye masumiyetini gös­ termeye. Donald deli­ ye döner. bir tür "onları yenemiyorsan. eyleme koymak hâlâ simgesel bir edim. ya­ ni analiz edilenin analist konumuna "geçmesi" (passe) hakkında da­ ha önce yaptığı bütün belirlemeler. kendimizi La­ can'ın 50'li yıllarda tasarladığı biçimiyle (Öteki'ye yönelik şifreli me­ saj olarak) semptomla özdeşleştirirken. 276. Saatin tik takları onda bir takıntı haline gelir. kuş her seferinde aynı salakça nakaratı gaklayarak çerçeveye girer. Trixie kollarını saatin yelkovanı gibi çevirip sü17. "çılgınca" bir yoldan da olsa) belli bir borcu ödemeye. o yüzden suya girer. Zaval­ lı Trixie. Donald gittikçe daha fazla ümitsizliğe kapılır ve en sonun­ da çöküp çaresizce ağlamaya başlar. Bir süre sonra civardan bir çiftçi onu sırılsıklam. hâlâ arzunun bir tür "saflaştırılması"nı. Ama parçaları etrafa dağıttıkça. ama aynı zamanda onları bu açıklığın etrafında dolaşan aşağılık bir kuşa karşı uyarır . tıpkı Sergio Leone'nin Batıda Kan Var filminde (Charles Bronson'un oynadı­ ğı) "mızıka adam"ın yaptığı gibi. Bu tür özdeşleşmeyi. Trixie'ye köprüden bakan herkes saati açıkça görebilecekmiş gibi ge­ lir. keyfimizin gerçek çekirdeğini yapı­ landıran patolojik "tik" olarak sihthome'\& özdeşleştiğimizi söyleye­ biliriz. . Trixie öylesine söylenen her lafta kendi küçük cürümüne anıştırma yapıldı­ ğını düşünmeye başlar.bu kuşun uzmanlık alanı turistlerin fotoğraflarını berbat etmektir. yani histerinin tipik biçimde "deliliğe" dönüşmesinden (burada bizi histerikleştiren unsurdan kurtulmanın tek yolu onunla özdeşleşmek. gelin yine Ruth Rendell'a. belli bir suçluluk hissini silmeye. onlara ka­ tıl" tavrı benimsemektir) ne farkı vardır? Semptomla özdeşleşmenin bu ikinci. çünkü burada eylem gerçek boyutuna ta­ şınır.186 YAMUK BAKMAK İDEOLOJİK SINTHOME 18 187 Lacan'ın. eyleme koyuş ile Lacan'ın passage a l'acte dediği şey arasındaki ayrımı devreye sokmamız gerekir. sonra da yok etmeye çalışır. rehber yine kafileyi mütecaviz kuşa karşı uyarır ve tam ilk turist maki­ nesini doğrultup fotoğraf çekeceği anda çerçeveye bu sefer Donald Duck'ın kendi­ si girer. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. onu önce uzaklaştırmaya. Seminer'inin son sayfasında karşılaşılan. Ama çal­ dığı saat onda sürekli tedirginlik ve suçluluk hisleri uyandırır. Lacan. Yaşlı bir kızkurusu olan Trixie küçük bir kasabada bir arkadaşını ziyaret eder­ ken.

rahatsız edici bir tecavüz gibi göründüğü çerçeveyi kat eder ve altüst ederiz. yani içinde "semptom"un mevcut toplumsal düzenin başka türlü gizli kalan hakikatinin açığa çıktığı nokta olarak değil de. Takıntılı nevroz "histerinin bir lehçesi" (Freud) olduğu için. Bu du­ rumlarla ilişkili olarak. "Hepimiz göçmeniz!". otistik bir katatoniye düşmesini önleyen tek şey. bu ilişkinin bir tür tersine çevrilmesini içerir: Takıntılı kişi "hakikat bi­ çiminde yalan söyler. "hakikati bir yalan biçiminde söylemek"le nitelenir: Düz anlamda "hakikat" ("kelimeler" ile "şeyler" arasındaki mütekabiliyet) açısın­ dan.ona adını sorunca. Mesela Yahudi aleyhtan ayaklanmalan ele alalım. (ç. Yahudilere eziyet etmenin uygar­ lığımızın belli bir bastırılmış hakikati olduğu gerçeğinden kaçarız. baştan uca hakikatin koordinatları tarafından be­ lirlenmeyi sürdürür.n. semptomuyla (mızıkasıyla) özdeşleşmesidir.yız!" deneyimi. kendine özgü "delilik" tarzı. Toplumsal alana. mesela bir dil sürçmesiyle "olguları yalanladığı" zaman "histerikleşir".19 bu yüzden de histeri krizinin doruk noktasında yapı­ lan eyleme koyma. Hakikat (simgesel) bir kurgu yapısında olduğu için. ancak inti­ kamlarını almak istediği ölülerin adını zikrederek cevap verebilir. mızıka çalsa daha iyi olacak yerde de konuşuyor. böylece kendi öznel konumunun izlerini silmeye çalışır. ama arzusunun hakikati tam da bu fi­ ili "yalan" sayesinde dile getirilir. sıradan insani ihtiras ve korkuların ötesinde bir tür "yaşayan ölü" olarak yaşamaktadır. ağabeyi havada asılı kalmış ve ölmüştür. ya­ bancı. Frank -en baştaki travmatik sahnenin sorumlusu olan hırsız. oysapassage â l'acte. Ancak -bir anlamda hiç de sadece metafor sayılamayacak. belli bir toplumun ideolojik özkavrayışım belirleyen fantazi çer­ çevesini. bu yüzden tutarlılığını ancak semptomuyla özdeşleşerek korur." der. En nihayet "yalan söylemeyi başardığı" zaman. Çeşitli stratejilerle -düpedüz bilgisizlik. Belli bir tutarlılığı muha­ faza etmesini sağlayan. her zaman hakikatin diyalektik hareke­ tine katılırız. ya­ ni arzusu açığa çıkar. sadece "Mızıka" diye çağrılır. Ar­ kadaşı Cheyenne onun hakkında "Konuşması gerektiğinde mızıka çalıyor.. Özgün histeri konumu. toplumsal mekaniz­ manın "işlemediği"ni gösteren bir alamet işlevini gören özdeşleşme * Türkiye'de "Adsız Kahraman" adıyla oynadı. dayanılmaz bir hakikatin devreye girişi işlevini. Bronson "normal cinsel iliş­ kiler" kurmaktan âciz. toplumsal anlam alanı­ nı. Siyaset alanında bir tür "semptomla özdeşleşme" içeren bir dene­ yim var denebilir belki: O ünlü patetik "Hepimiz . hakikat boyutunu askıya alır. Yorgunluktan yere çökünce. entegrasyona direnen "imkânsız" bir çekir­ değin işin içine girdiği bütün travmatik anlar için aynı şey geçerlidir: "Hepimiz Çernobil'de yaşıyoruz!". histerik şüphesiz "yalan söylemektedir". onu temsil eden hiçbir gösteren yoktur." Takıntılı kişi her zaman "olgulara sadıktır". vb. . deneyimi. Lacancı terminolojiyle söylersek: Mızıka adam "öznel bir mahrumiyet" yaşamıştır.188 YAMUK BAKMAK İDEOLOJİK SINTHOME 189 manda mızıka çalması da emredilmiştir.. tam da kişisel "kaçıklığı". adı yoktur (Leone'nin en son westerninin adının Benim Adım Hiçkimse* olması tesadüf değildir belki de).) 19. Bu "öznel mahrumiyet" yüzünden. hakikat ve keyfin gerçeği birbiriyle bağdaşmaz. hakikatle kur­ duğu ilişki bile radikal bir değişimden geçer: Histeride (ve onun "şi­ vesi" olan takıntılı nevrozda). "semptomla özdeşleşme" ile "fantaziden geç­ me" arasında karşılıklı bir bağıntı olduğu da açıkça görülmelidir: (Toplumsal) semptomla böyle özdeşleşerek. kurbanlara "sami­ miyetle acımak" gibi stratejilerle-. yani "keçileri kaçırma" sini. Adını kimse bilmez."hepimiz Yahudi'yiz" deneyimine ulaştığımız zaman sahici bir tavır göstermiş oluruz. olayı kınanması gereken ama ara­ mıza mesafe koyabileceğimiz vahşi bir tören olduğu için aslında bi­ zi ilgilendirmeyen korkunç bir şey olarak görmek. deyim yerindeyse.

One-Dimensional Man. Mo­ dernist ütopyanın bu şekilde terk edilmesi. modernizmi en baştan beri ta1. kuruluşu itibariyle "yanlış" olduğunu. farklı toplumsal alanların işlevsel bölünüşünde. Cambridge. aklın evrenselliğinin sorgulanması en mükemmel. Adorno ile Horkheimer'in Aydınlanmanın Diyalektiği'nde. ahlakın. Bu karşıtlık kesinlikle yanlıştır: Zira Habermas'ın "postmo­ dernizm" olarak betimlediği şey. İşin ilginç yanı. Horkheimer ve Marcuse ile öte yanda Habermas arasındaki kopuş. biçimi gereği "baskı­ cı" ve "totaliter" olduğunu ve bu aklın doğruluk iddiasının bir dizi re­ torik figürün yarattığı bir etkiden başka bir şey olmadığını kanıtlama girişimi olarak tanımlanır) arasında karşıtlık kurma biçimini sorgula­ 1 yacağız. tam da Habermas'ın modernizm (bir akıl evrenselliği iddiası.) olumlu bir özgürlük ve özgürleşme koşulu gördüğü için postmoderndir. adap gerreğidir. evrensel aklın bizatihi. 1987. . belli bir güç iliş­ kileri ağını gizlediğini. Mass.deyim yerindeyse. nımlamış olan içkin gerilimdir. Herbert Marcuse. Biz de bu âdete uyarken yeni bir vurgu eklemek. onunla araya bir tür mesafe koyarak işe başlamak elzemdir . Boston: Beacon Press. 1964.POSTMODERNLİĞİN MÜSTEHCEN NESNESİ 191 8 Postmodernliğin Müstehcen Nesnesi Postmodemist Kopuş MODERNİZME KARŞI POSTMODERNİZM "Yapıbozumcu" çevrelerde "postmodernizm" konusu tartışıldığında. Bireyin kendi hayatını bir sanat ese­ ri olarak biçimlendirmesine dayalı estetist. inançları savunmanın tek yolu olarak rasyonel muhakemeyi kabul etmesi. yani bir yanda Adorno. gelene­ ğin otoritesinin reddi. egonun "yanlış bilinci"nin ardındaki "fiili içeriklerin" açığa çıkarılması işle­ mi değil de nedir? Aklın. modernizm ile postmodernizm arasın­ daki gerilim olarak betimlediği şey. modernist projenin her zaman bir parçası değil miydi? Evrensel ka­ tegorilerle değerlerin maskelerinin indirilmesi. Londra: Ailen Lane. 1973. kendi kendini sakatlayan jest -Nietzs­ che'den Adorno ile Horkheimer'in Aydınlanmanın Diyalektiği'ne iş­ başında gördüğümüz bu jest. bu evrensellik iddiasının zo­ runlu olarak. evrensel akıl ile onun kavrayışından kaçan tikel içerikler arasında ka­ çınılmaz ve indirgenemez bir gerilim oluşur. tam da modernizm ile postmodernizm arasındaki kopuşa tekabül eder. Habermas'a olumsuz bir göndermede bulunarak.modernizmin en üst edimi değil midir? Geleneğin sorgu sual edilmez otoritesinde çatlaklar belirir belirmez. teorisinin bazı çok önemli özellikleri vesilesiyle bizzat Habermas da postmodernizme aittir: Frankfurt okulunun birinci ve ikinci kuşakları arasındaki. büyük Marx-NietzscheFreud üçlüsü tarafından örneklenen. The Philosophical Discourse of Modemity. Demek ki modernizm ile postmodernizm arasındaki ayrım çizgi­ si başka bir yerde olmalıdır.: MİT Press. farkında olmadan Postmo­ demist olduğunu ileri sürmek istiyoruz. evrenselcilik-karşıtı etik. ideolojinin. Oysa Habermas tam da modernizmin yabancılaşmanın özbiçimi gibi gördüğü şeyde (estetik alanın özerk­ liğinde. Theodor Adomo ve Max Horkheimer. vb. en olgunlaşmış haliyle modernist bir iş­ lem değil midir? Teorik modernizmin özü. savaştığı baskı ve tahakküm gücünü bizati­ hi kendinde gördüğü ironik. 3. özgürlüğün ancak belli bir temel "yabancılaşma" temelinde mümkün olduğunun bu yolla kabul 2. bizzat modernist projenin öbür yü­ züdür ve bu yüz ona içkindir.2 Marcuse'nin Tek Boyutlu Insan'ında 3 çağdaş dünyanın tarihsel bütünlüğü içinde radikal bir devrim yaratmak ve "yabancı­ laşmış" yaşam alanları arasındaki. Dialectic of Enlightenment. sanat ile "gerçeklik" arasındaki farkın ütopik bir biçimde ortadan kaldırılması amacıyla "araçsal ak­ lın" baskıcı potansiyelini gözler önüne sermelerinde. modernist pro­ je özeleştirel zirvesine ulaşır. Bkz. Habermas'ın kendisinin de kendine özgü bir biçimde. Jürgen Habermas. karşılıklı anlayış ve tanımanın ve kısıtla­ ma yokluğunun hükmündeki bir ortak hayat ideali ile tanımlanır) ile postmodernizm (Nietzsche'den "postyapısalcılığa" bu evrensellik id­ diasının yapıbozuma uğratılması olarak. Bu tezi desteklemek için.

Deleuze ve benzerlerinin teorilerini algılama ve bir yere oturt­ ma tarzına karşılık gelir . onun kendi kayıtsız ve keyfi karakterini görünür kılmasına izin vermekten ibarettir. Kahramanın "oyunun nesnesiz oynandığı"na razı olduğuna işaret ed­ er: Pantomim tenis maçı top olmadan oynanabildiğine göre. The Seventh Victim. sonra da oyunu kabul eder: Eğilip. Bu­ rada dikkat çekilmesi gereken ilk şey. oyunun merkezi bir yoklukla harekete geçtiğini göstermek yerine. Aynı nesne peş peşe iğrenç bir atık ve yüce. Modernizm ile postmodernizm arasındaki kopuşla ilgili bu kafa karışıklığı. kendi macerası da ceset olmadan sürebilir. simgesel düzen içindeki yerinden gelir. Her iki durumda da "post-" önekinin kullanılması bizi yamltmamalıdır (hele o çok önemli olmasına rağmen sıklıkla ihmal edi­ len olguyu. Kahramanımız bir an duraksar. bu işlemi tersine çevirmektir. Bu terim Anglosakson dünyasının Derrida. hayali top kortun dışına çıkıp kahramanın yakınlarına düşer.) gerçekleştir­ diği devrimin can alıcı ekseni budur. fotoğrafların birinin kenarında görülen bir leke çe­ ker dikkatini. çünkü Lacan statüsü son derece belirsiz belli bir gerçek.Fransa'da ise "postyapısalcılık" terimini hiç kimse kullanmaz). anlam deneyiminin bütünlüğünün anlamlandırıcı mekaniz­ maların sonucu (ancak kendisini üreten metinsel hareketi görmezden geldiği sürece gerçekleşebilecek bir sonuç) olarak kavrandığı "mas­ ke indirme" mantığının belki de en radikal versiyonudur. "Postmo­ dernist" kopuş ancak Lacan'la birlikte meydana gelir. dehşet verici nesne ya da olay sahne dışına yerleştirilmeli ve sahnede sadece onun yansıma­ ları ve sonuçları gösterilmelidir. ama aynı zamanda kendi kendinin geri-dönüşlü ürünüdür. Araştır­ malarının çıkmaza saplandığını kabullenen kahraman. bir grup insa­ nın -ellerinde bir tenis topu olmadan. Foucault. gölgelerle. detektifin (ve okurun) yo- rumlama arzusunu başlatan neden olduğudur: Nasıl olmuş? Kim yap­ mış? Ama filmin anahtarı bize ancak en son sahnede verilir. Bu kurala göre. postmodernist bir evrende olduğumuzu gösterir. vb. Filmin kahramanı bir parkta çekilmiş fotoğrafla­ rı banyo ederken. Hitchcock filmlerinde dehşet etkisinin nasıl yaratıldığı analiz edilerek kavrana­ bilir. Gece yarısı olmasına rağmen parka koşar ve gerçekten de cesedi bulur. detektif romanı kodla­ rına göre. doğrudan doğruya nesneyi teşhir etmekten. Modernizm ile postmodernizm arasındaki bu fark. katil hayvan) doğrudan gösterilmek yerine.tenis oynar gibi yaptıkları bir tenis kortunun yakınlarında yürüyüşe çıkar. ol­ mayan topu yerden alıyormuş ve korta geri fırlatıyormuş gibi yapar. Oyunun bir nesne olma­ dan da oynandığını. Korkunç canavar (vampir. işaret edilir ve böylece çok da­ ha korkunç hale sokulur. Bu farazi oyunun çerçe­ vesinde. "postyapısalcılık" teriminin Fransız teorisindeki belli bir akımı adlandırmasına rağmen bir Anglosakson ve Alman icadı olma­ sını hesaba katarsak. tam anlamıyla Hitchcockçu yaklaşım. POSTMODERNİST OLARAK HITCHCOCK O halde postmodernist kopuş neleri içerir? Gelin işe. Eğer nesne doğrudan görülmezse. bu lekede'bir cesedin ana hatlarını fark eder. keyfi "gerçek Şey" olarak. karizmatik bir hayalet işlevi görebilir: Aradaki kesin yapısal fark. vb. mevcudiyeti sadece ekran dı­ şından verilen seslerle. Ayrıntıyı büyütünce.192 YAMUK BAKMAK POSTMODERNLİGİN MÜSTEHCEN NESNESİ 193 edilmesi. deniz kazasına uğramış Müttefikler grubunun. imha edilen denizal- . Habermas'ın postyapısalcı yapıbozumun günümüz felsefi postmodernizminin başat biçimi olduğu teşhisinde kritik bir noktaya ulaşıyor. Gelgeldim. onun yokluğu fantazi yansıtmalarla doldurulur (gerçekte olduğundan daha dehşet verici görülür). travmatik çekirdeği tematikleştirir: Gerçek simgeselleştirilmeye direnir. Hitchcock (Oresteia'da Aiskylos'un bile kullandığı) kla­ sik kurala uyuyormuş gibidir. Yaşamak İstiyoruz filminden. Demek ki dehşet hissi yaratmanın en te­ mel yöntemi kendini dehşet verici nesnenin tanık ya da kurbanlarındaki yansımalarıyla sınırlamaktır. Başta. 1940'larda efsanevi yapımcı Val Lewton'ın korku filmlerinde (Cat People. Yapıbozumculuk mükemmelen modernist bir projedir. "Postmodernizm" bu sürecin tam tersidir. İyi bilindiği üzere. belki de son bü­ yük modernist film olan Antonioni'nin Blow Up I Cinayeti Gördüm filmiyle başlayalım. Ama ertesi gün tekrar cinayet mahalline gittiğinde cese­ din tek bir iz bile bırakmadan ortadan kaybolmuş olduğunu görür. nesnenin "fiili özellikleri"nden değil. Bu sahnenin filmin geri kalanıyla metaforik bir ilişkisi vardır tabii ki. mükemmel haliyle arzu nesnesi. cesedin. bütün anlamlandırıcı şebekelerin onun et­ rafında yapılandığı merkezi imkânsızlık olarak gören Lacan olduğu bile söylenebilir. Bu anlamda yapıbozumcuların temelde hâlâ "yapısalcı" olduklarını ve tek "postyapısalcı"nm.

Proust sadece Odette'i betimler . bu ancak kazazedelerin tepkisine onun verdiği tepkiyle anlaşılabilir: Gülümsemesi donar kalır. şerrin ete kemiğe bü­ rünmüş hali olduğu ortaya çıkar. Zamansal olarak olmasa da mantıksal olarak Joyce'dan önce gelen Kafka gibi. nesnenin ken­ disinde kendilerini yansıtan tepkiler yoluyla. Odette'in Svvann'a lezbiyen maceralar yaşadığını itiraf ettiği sahnede Proust'un uyguladığı işleme bire bir karşılık gelmektedir. merkezdeki boşluğu bir "namevcut Tanrı" perspektifinden kavrama imkânını açık bırakır. meçhul birinin teknenin kenarını sıkı sıkı kavrayan ellerini göstermek ve sonra da Alman denizciyi göstermeyip kamerayı gemileri batmış kazazedele­ re çevirmek olurdu: Denizden beklenmedik bir şey çıkardıklarını yüzlerindeki şaşkın ifadeden anlardık. Eğer görüntüsü dehşet verici bir et­ ki yarattıysa.Odette'in an­ lattığı hikâyenin Swann üzerinde korkunç bir etki yaratmış olduğu. Bu tabu yüzünden iyice meraklanan Ce­ lia bir anahtar yaptırıp odaya girer. Bu sahneyi filme almanın geleneksel yolu bize yardım çığlıklarını duyurmak.194 YAMUK BAKMAK POSTMODERNLİĞİN MÜSTEHCEN NESNESİ 195 tından bir Alman denizcisini kendi filikalarına aldıkları sahneden kü­ çük bir ayrıntıyı ele alalım: Kurtarılan kişinin bir düşman olduğunu anladıkları zaman yaşadıkları şaşkınlığı. Korkutucu nesne. Mark Lamphere'le orada tanışır. Hitchcock tam da kazazedeleri göstermemeyi tercih eder. bütünüyle sıradan olması dehşeti yoğunlaştırır: Daha az önce bütünüyle sıradan gördüğümüz bir şeyin. ancak yol açtığı feci etkiyi fark ettiği zaman hikâyesinin tonunda yaptığı değişiklikten anlaşılır. kendini rastlantıyla Şey mertebesinde bulması olurdu: Gelmesi bek­ lenen Şey'in ete kemiğe bürünmüş hali olurdu. odanın kendi odasının tam bir kopyası olduğu anlaşılır. Kısa bir süre sonra çift. rastlantıyla. Sıradan bir nesne ya da bir faaliyet gösterilir. Demek ki modernizm ile postmodernizm arasındaki karşıtlık ba­ sit bir artsüremliliğe indirgenemez. farkında olmadan. çünkü bu işlem Swann'ın Aşkı'nda. kamera Alman'in üzerinde kalır. kemiğe bürünmüş. L'Ane 16 (1984). bizimle aynı boş. Bu hikâyenin "postmodernist" yeniden ya­ zımı nasıl bir şey olurdu? Sahnede Godot'nun kendisi olurdu: Tıpkı bize benzeyen biri. Pascal Bonitzer. . başka bir yerde. postmodernist tersine çevirme. Ve gerilim etkisi. das Ding mertebesine çıkan bir gündelik nesne­ nin mantığını katıksız (insanın içinden "imbikten geçirilmiş" demek geliyor neredeyse) bir biçimde sahneye koyar. öznelerarası makine­ nin işlediğidir. Bu da korkunç nesneyi doğrudan doğruya göstererek ve sonra da yarattığı korkutu­ cu etkinin. Öteki'deki (simgesel düzendeki) deliği doldurma işlevi görmeye başla­ yan gündelik bir nesnedir. Bu. onunla evlenir ve onun evine ta­ şınır. ama birdenbire. Pascal Bonitzer'in deyimiyle4 Hitchcock'un Proustçu yanını gösterir. çünkü hiçliğe. Ama Hitchcock'un yöntemi bunun tam zıttıdır. "Longs feux". yapı içinde işgal ettiği yerin sonucundan ibaret olduğu or­ taya koyularak gerçekleştirilir. evcimen karakterinden kaynaklanır . Şey'in kendisini ete 4. makine bir boşluk etrafında dönse de yapının. Secret Beyond the Door I Leylaklar Açarken adlı filmi. görünüşü itibariyle. kamera en sonunda Alman denizciyi gösterirdi. çünkü modernist işlem. Oyunun bütün nafile ve anlamsız olayları en sonunda "bir şey olabilir" umuduyla Godot'nun gelmesi­ ni beklerken gerçekleşir. Sonra kazazedelerin şaşkın yüzlerini yine göstermez. ama "Godof'nun hiçbir zaman gelemeyece­ ği gayet iyi bilinir. Ama yedi numaralı odaya girmelerini yasaklar. Genç bir iş kadını olan Celia Barrett ağabeyinin ölümünden sonra bir Meksika seyahati ya­ par.. samimi arkadaşlarını eve kabul etmeye başlar ve Mark misafirlere malikânelerinin bodrum katında yeniden inşa edilmiş tarihsel odalar galerisini gösterir. hatta postmodernizmin bir an­ lamda modernizmden önce geldiğini bile söyleyebiliriz. Bu nesnenin. En sıradan şeyler. Modernist bir metnin prototipi. Fritz Lang'ın pek tanınmayan. sıkıcı hayatı yaşayan. merkezi bir yokluğa verilen bir ad­ dan başka bir şey değildir. aynı ap­ talca nazlardan keyif alan biri olurdu. Tek fark. bakışları karışır. etrafın bu nesneye verdiği. Beklenmedik bir şey ama ne? En nihayet gerekli gerilim oluşturulunca. "uygun" olmayan bir yerde karşımıza çıktıklarında tekinsiz bir boyut kazanır­ lar. cisimleşmiş boşluk olarak gösterir. anlaşılmaz dehşetin kaynağıyla karşı karşıya olunduğu anlaşılır. Şey eksik olsa da. Bu postmodernist işlem bize bildik modernist işlemden çok daha altüst edici görünüyor. tam da bu Şey'in yasaklanmış yerinde bulunan şeyin aşina. Samuel Beckett'in Godot'yu Beklerken'idir.burada Freud'un das Unheimliche kavramının temel muğlaklığının kusursuz bir örne­ ğiyle karşı karşıyayızdır. Filikaya tırmanıp dostane bir gülümsemeyle "Danke schönV diyen Alman de­ nizciyi gösterir. Şey'i göstermeyerek. Modernizmin verdiği ders.

tam da bu diyalektiğe müsait olmayan. bu "Üstün Şer Varlığı". Kafka'mn sırrı. Kafka da bir bakıma çoktan postmodernisttir. müstehcen. Çamaşırcı kadın K. Dava'daki yasa kapısıyla ilgili ünlü kıssayı. postmodernizmin verdiği teoloji dersi budur: Kafka'mn çılgın. Bir okuma. Bürokrasi ve Keyif YASANIN İKİ KAPISI Kafkaesk müstehcen keyfin statüsünü daha da özgülleştirmek için. birbirlerine karşıt olmalarına rağmen. Josef K. oyunun bir ceset-nesne olmadan da oy­ nanabildiği Blow Up'ta olduğu gibi. Ergüden. öteki okuma ise bu aşkmhğın boşlu­ ğunu bir "perspektif yanılsaması" olarak. bürok­ ratik mekanizmanın kalbinde sadece bir boşluk olması. burada da. kapıcı ona bu kapıdan yalnız­ ca onun geçebileceğini söyler. artık kimse salona giremez.196 YAMUK BAKMAK POSTMODERNLİĞİN MÜSTEHCEN NESNESİ I')/ Öteki'nin postmodernist tutarsızlığı. I. gece sor­ guları sırasında pornografik kitaplar karıştıran müstehcen yargıçların şahsında mevcuttur. aşkın faili (Şato. Tanrı'nın terk ettiği kederli bir evrendir). Gideyim de kapayayım bari. onu Claude Levi-Strauss'un bir miti ele aldığı gibi ele almak tercih edilebilir: Yani bir dizi başka mitle arasındaki ilişkileri belirleyerek ve bu mitlerin dönüşüm kural­ larını saptayarak. onun üretken deviniminin temsiller olarak nesneler dünyası karşısındaki fazlalığı görüntüsünün negatif 5 biçiminden ibarettir). neden olmasın? . evet.'ya yasa karşı­ sındaki durumunu açıklamak için anlattığı hikâyeyi kalkış noktası olarak kabul edelim. Joyce'un taban tabana karşıtı. Kafka: Toward a Minör Literatüre. atıl." der ki bu açıkça rahibin kıssasında kapıcının taşralı adama söylediği son söz­ lerin bir çeşitlemesidir: "Bu kapıdan senden başkası giremezdi.ama endişenin Lacancı tanımını göz önünde bulun­ durmak şartıyla (Endişeye yol açan şey. bu­ 1 2 na m diyelim) ile ilk sorgu (m ) arasında. yasa kapısıyla ilgili kıssa (Levi-Strauss tarzını izleyerek. Bu iki okuma. modernist bakış tarafından tamamlanmamışlık olarak algılanır. rahibin K." şeklindeki tezini doğruluyormuş gibidir. Türkçesi: Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin. Peki Dava'da. namevcut. 1986. iğ­ renç atıl bir mevcudiyetle dolu mekânın yazarıdır. Uçkan. merkezin (Şato'nun. Joyce'un metni yo­ rumu tahrik ederken. aynı nokta­ yı gözden kaçırırlar: Bu namevcudiyet. Kafka'nınki ketleyecektir. çev. bu ev5. Joyce mükemmellik düzeyinde modernist ise. rahibin "yorumlar çoğunlukla sadece yorumcunun şaş­ kınlığını ifade ederler. Ö. Gelgeldim hikâyenin esrarına nüfuz etmenin bir yolu daha var: Doğ­ rudan doğruya anlamını aramak yerine. ensest nesnesinin kaybedil­ mesi değil. tam tersine. semptomun (Lacan'ın deyimiyle "Joyce semptomu"). çün­ kü yalnız senin içindi bu kapı. Bkz. atıl mevcudiyet boyutunu yanlış an­ lar. namevcudiyetin yerini tutan ulaşılmaz. yasa kapısıyla ilgili kıssanın bir çe­ şitlemesi. Mahkeme'nin) kaypak. merkezi eksik. arzunun içkinliği görüntü­ sünün tersine çevrilmiş biçimi olarak yorumlar (Buna göre ulaşılmaz aşkınlık. arzunun. bir dizi ayırıcı özellikten yola çıkarak bir karşıtlık da oluşturulabilir. Bu nedenle Kafka'daki "namevcut Tanrı" formü­ lü hiç mi hiç işlemez: Çünkü Kafka'mn sorunu. Bürokrasi. n^'de muhteşem bir ada- . fantazinin. "arkanızdan kilitlemem gerekiyor kapıyı. aslında. Gilles Deleuze ve Felix Guattari. Minneapolis: University of Minnesota Press. tiksindirici bir mevcudiyet tarafından her zaman çoktan doldurulmuş­ tur. Das Ding'e fazla yakınızdır. 2000. "kendi başına işleyen" çılgın bir makine olacaktır. Bu modernist perspektiften bakıldığında. kendini bir başka yasa kapısının önünde (sorgu salonunun girişinde) bulur. tam tersine. müstehcen Tanrı'sı. bu boş yer.'ya. hiçbir şey ol­ maması olacaktır. ulaşılmaz.tek fark ona fazla yaklaşmış olmamızdır." Aynı za­ manda. sonsuza giden yorumlama hezeyanının. çok yakın olmasıdır). Bu kıssanın bütün önemli yorumlarının bariz başarısızlığı. Bu bağ iki zıt ama yine de aynı teorik çerçeveyi paylaşan yoldan okunabilir: teolojik ve içkinci. her sabit ânın çoğul bir an­ lamlandırma sürecinin "yoğunlaşnıası"ndan başka bir şey olmadığı zamanın -yorumlama zamanının. mide bulandırıcı olgular kılığında fazla mevcut olmasıdır.yazarı ise. aşkın karakterini "na­ mevcut Tanrı"nın işareti olarak yorumlar (Kafka'mn evreni. İstanbul: YKY. Dava'daki mahkeme basitçe namevcut değildir. Üstün İyi olarak Tanrı' nın tıpatıp aynısıdır . bir tersine çevrilişi işlevini gören başka bir "mit"i nerede bulabiliriz? Çok uzaklara bakmamıza gerek yok: İkinci bölümün ("İlk sorgu") başlarında. Kafka'mn evreni bir "endişe evrenidir". Mahkeme) öne çıkaran modernist Kafka okuması. Eksiğin. rende Tanrı'nın çeşitli müstehcen.

onunla bir başka tip ka­ dınlığın ana hatları arasında karşıtlıklar kurma ayartısına) kapılmaz. K.'yı o pek de istememesine rağmen sorgu odasına iter. Ama şimdi suç kadında mı. Lanz adında biri. m r d e erkektir. çünkü gün ışığı pus­ lu havaya akımsı bir renk veriyor. 1984. kucaklamaya çalışmasıydı. çev. s. Frankfurt: Fischer Verlag. kadının yasayla bağlantısı olmasına dayalıdır. m 2 'de çamaşırcı kadın K.6 Buradaki yapı Möbius şeridinin yapısıdır elbette: Toplumun yeraltı­ na inişimizde yeterince ilerilere gidersek. Elini gözlerine siper edip. Kafka'nın temel işlemi budur belki de: kadınsı "töz" ("psikolojik tip") ile yasanın yeri arasındaki bu kısa devre. Böyle bir varlık için. 1984. çünkü sorun bu taklit maskesinin ardında hiçbir şey. bir "psikolojik tip" olarak kadın. bir erkeği baştan çıkarmak amacıyla duygulanıyormuş gibi yaptığını söylemek yetmez. Kapıcı m 1 'de hiçbir şey bilmez. Demin salona girme­ si kendisini hayli rahatsız etmiş (çamaşırcı) kadının bulunduğu yerden geli­ yordu ses. Ya­ sa karşısındaki konumu önemsiz bir memurunkinden çok daha önemlidir. "hayat alanını hukuk alanından ayıran sınırın ihlali"ni görmekte haklıdır. Reiner Stach bu ayrıntıda Kafka'nın evreninin ayırıcı bir özelliğini. 7. Franz Kafka. oysa bura­ da kadın bir tür ileri görüşe sahiptir. K.y. m2'de kadın: m''de kapıcı taşralı adamın ka­ pıdan geçip mahkemeye girmesini önler. Kafka bildik eleştirel-feminist ayartıya (bu şahsiyetin özgül toplumsal ko­ şulların ideolojik ürünü olduğunu gösterme.'nın kendisi onun bulunduğu odaya rastlantıyla.8 Peki bu kadınla Mahkeme arasındaki ilişki nedir? Kafka'nın ese­ rinde. K. sesin geldiği yere baktı. kendimizi birdenbire yüce ve soylu yasanın ortasında buluruz. çok daha altüst edici bir jest yaparak bir "psikolojik tip" ola­ rak kadına dair bu Weiningerci portreyi bütünüyle kabul eder.. Can alıcı özelliği yerinden anlaşılır m2'nin: Mahkeme karmakarı­ şık vaziyetteki işçi konutlarının ortasına yerleştirilmiştir.. mahkeme önündeki tutkulu konuşması müstehcen bir müdahaleyle kesildikten biraz sonra bunu kendisi de keşfeder: O anda salonun ta bir ucundan gelen çığlık üzerine konuşmasına ara ver­ di K. 38. Otto Weininger'in anti-feminist ideolojisiyle bütünüyle uyumludur: Kadın doğru dürüst bir ben­ liği olmayan bir varlıktır.. A.bu önbil­ gi basit bir olguya. kirli keyiften baş­ ka hiçbir şey olmamasıdır. m 'de pislik ve bin türlü müsteh­ cenlik dolu bir işçi evleri bloğundayızdır. Ama kadın değil. "lütfen içeri buyrun!" Belki söyleneni yapmayacaktı K. bir adamın kadım kapının yanı başında bir köşeye sıkıştır­ mış. Reiner Stach.198 YAMUK BAKMAK 2 POSTMODERNLIGIN MÜSTEHCEN NESNESİ 199 let sarayının girişinin önündeyizdir. günlük hayatı yasanın kutsal yerinden ayıran sınır m r d e ihlal edilemezken. adamdı bağıran. öznel konumu sonucunda yalan söyler). "Ben bir marangoz sormuştum. etik bir tavır takınmaktan acizdir (etik ge­ rekçelerle davranıyormuş gibi göründüğü zamanlarda bile. On'u gösteri­ yordu saat. The Trial. eylemle­ rinden alacağı keyfi hesaplıyordur). "Evet" diye cevapladı kadın.g. m r d e kapıcı mahkemenin çalışanlarından biridir. doğruluk boyutuna hiçbir şekil­ de ulaşamayan bir varlıktır (söyledikleri düz anlamda doğru olsa bi­ le. uzun ve nafile dolaşmalardan sonra girmiş olma­ sına rağmen. İstanbul: Cem. Çamaşırcı kadının paradoksal önbilgi­ sinin o "kadın sezgisi" denen şeyle hiçbir alakası yoktur ." dedi K. New York: Schocken. Müstehcen bir hayatiyetle lekelenen yasanın kendisi -ki gele8. Bir leğende çocuk çamaşırı yıkayan ve kara gözleri ışıl ışıl parıldayan bir kadın. Lanz diye bir marangozu ara­ dığı bahanesini duymazdan gelip ona uzun zamandır gelmesinin bek­ lendiğini hissettirir: Küçük odada hepsinden önce bir duvar saatine ilişti gözü. Kafkas erotischer Mythos. Artık kimse salona giremez" dedi. 37 (Türkçesi: Dava. Böyle bir kadın imgesi karşısında. ağzını yaymış tavana bakıyordu. ama onu işitilmedik. Kafka. Kısacası. 1987. Buradaki durum Binbir Gece Masalları'ndaki ünlü olayın tıpatıp aynısıdır: Rastlantıyla bir yere girersiniz ve uzun zamandır gelmeni- zin beklendiğini öğrenirsiniz. ama kadın ona doğru yaklaştı. değil mi. 6. elini kapının tokmağına uzatarak "Arka­ 7 nızdan kilitlemem gerekiyor kapıyı.'nın bü­ tün görebildiği. kadının tözünü oluşturan belli bir tamahkâr. başında tahrik edici bir şehvanilikteki sıradan bir çamaşırcı kadınm nöbet tuttuğu bir kapıdır. ıslak eliyle bitişik odanın açık kapısını göstererek "Buyrun!" diye cevapladı. s. m2'de kolayca ihlal edilir. s. Bir alandan öbürüne geçilen yer.. . yasanın yerine oturtur.'nın safdil kurnazlığını. göz kamaştırıyordu. Şipal.. m2'de çocuk çamaşırları yıkayan sıradan bir kadındır. Stach'ın da işaret ettiği gibi.. K. "Acaba Lanz adında bir marangoz oturuyor mu burada?" diye sordu. K. eşi görülmedik bir yere. 46. Bundan sonraki bütün alıntılar bu çeviriden). anlaşılamıyordu.

taşlaşmış ceset tekrar canlanmıştır. konuşmasını bir daha toparlayamaz. sadece onu zorunlu kabul etmek gerekir. Demek ki ölü.bu noktada. Kahramanlarımız taş duvarları saç belikleri gibi kıvrımlı uzun bir tünelden geçmektedirler. nabzının attığını fark ederiz. biçimsel karakteri artık özgür­ lüğümüzün olmazsa olmazı haline gelir. nötr bir evrensellik diye görülür. hukuki alanı bir kez daha keyif seline boğar. Yasanın ölü. paranteze alınmıştır. defterin yapraklarını karıştırıp otoriter bir havayla) "Ev­ lerde boyacılık yapıyorsunuz öyle mi?" diye sordu. Kısacası K. pozitif yanı. oysa Yahudilikte kutsal alan bütün hayatiyet izlerinden arındırılmış ve canlı töz Baha'nın yasasının ölü lafzına tabi kılınmıştır. O halde m''in sonucu. K. oyun bitmiştir: Kafası ka­ rışan K. A. Jacques-Alain Miller'e göre "o zamandan bugüne gelen süperegonun da tanıklık ettiği gibi. ama bunun yerine bir edim (aleni bir çiftleşme) ile karşılaşır. "Büyük bir bankada birinci şefim. Kafka tevarüs ettiği dinin ayrımlarını ihlal ederek. gerçek totaliter tehlike an­ cak yasa artık ölü kalmak istediğinde baş gösterir. soluk alıp verdiğini. "her şeyi doğru kabul etmek zo­ runlu değildir. hal­ kın neşeli sağ yanı ile ciddi sol yanı arasındaki karşıtlıklar) taktikle­ rini onlar üzerine bina etmeye çalıştığı anda fos çıkar. tutarsız bir bricolage'm özelliklerine bürünür.'nın konuşması aleni bir cinsel birleşme edimiyle kesildiğinde açıkça or­ taya fışkırır.200 YAMUK BAKMAK POSTMODERNLİGİN MÜSTEHCEN NESNESİ 201 neksel olarak katıksız. Kafka'nın "hayat alanını hukuki alandan ayıran sınırın bu şekilde ihlal edilmesi"ne olan duyarlılığı Yahudiliğine bağlıdır: Yahudi dini bu alanların en radikal biçimde birbirlerinden ayrıldıkları uğrağa karşılık gelmektedir. Mahkeme -her şeyden önce. travmatik gerçeğin fışkırdığı âna karşılık gelir. yasa doğru olmaksızın zo­ runludur. Ama salonun öbür yanına seğirttiğinde. huzursuz edici bir deneyimi getirir berabe­ rinde: Birdenbire bir dakika önce ölü bir lafz sandığımız şeyin aslın­ da canlı olduğunu. Birden belikler kımıldayıp. olan bi­ teni görebilmek için "elini gözlerine siper etmek" zorunda kalır) bu edim. biçimsel lafzın. Mahkeme'den eylem (hukuki eylemler. Mahkeme'nin işleyiş tarzını mantıki muhakemeyle belirlemeye yönelik bütün girişimler peşinen başarısızlığa mahkûmdurlar. Simgesel yasanın Öteki'si olarak Öteki ölmüş olmanın da ötesinde (Freud'un rüyasındaki korkunç şahsiyet gibi) öldüğünü bile bilmez. s..g. elinden bir şey gelme­ mesine öfkelenerek salonu terk eder. oysa Mahkeme ona ancak şaşkınlık emareleriyle karışık müstehcen bir gülüşle karşılık verebilir. yasasızdır: Sanki sebeplerle sonuçlar arasındaki "normal" ilişki­ ler zinciri askıya." Hani bu cevabı sağ taraftakiler arasında öylesine içten bir gülüşmeye yol açtı ki. Süperego ise tam tersine.. O herkesin telaşla yeniden düzeni kurmaya çalışacağını ve rahatsız edici çiftin dışarı atılacağını zanneder. Biri ar­ kasından uzanıp kolunu tutar . kararlar) bekler. da güldü kendini tutamayarak.keyfin nü­ fuz ettiği heterojen. bir asalak ya da vampir gibi.9 Bu tutarsızlığın öbür. MÜSTEHCEN YASA Kafka'nın evreninde. bir alanla karşılaşırız. ölü yasanın müstehcen süpe­ rego figürüne çevrilmesi. keyfin canlı tözüne bütünüyle duyarsız olduğu için bilemez bunu.y. 40. "Hayır. Öteki'nin henüz öl­ mediği bir zamandan yola çıkan" bir yasa paradoksu sunmaktadır. sanki inatçı bir öksürük nöbetine yakalanmış gibi sarsıla sarsıla gülüyorlardı. yasanın Öteki'sine tutarlı bir muhakeme yoluyla ulaşılabilen homojen bir varlıkmış gibi hitap et- 9. diri gücü emdiği o bildik "yabancılaşma" metaforunu tersine çe­ virmemiz gerekiyor." dedi K. K. K.'nın verdiği basit bir cevaptan sonra halk kahkahalarla güler: (Sorgu Yargıcı. Canlı özneler artık ölü bir örümcek ağının tut­ sakları olarak görülemez. Daha önceki bütün dinlerde.'nın ça- . K. can­ lı. kalabalık yolunu kapatır. yapış yapış bir sıvı salgılamaya başlar.biçimsel anlam­ da. mesiydi. doğruluğun doğru bir yanı olmadığıdır. K. (mesela törensel orjiler biçiminde) kutsal keyfe ait bir yerle.'nın hatası bu müstehcen kargaşa ile Mahkeme arasındaki dayanışmayı ihmal et­ mesinden kaynaklanır. Bu nedenle de Kafka'nın evreni öncelikle süperegonun evrenidir.'nın dikkat çektiği bütün karşıtlıklar (yargıçların öfkesi ile sıralarda oturan halkın gülüşü arasındaki. Süperegonun "Keyfini çıkar!" buyruğu. K. Aşırı aleni olduğu için algılanması zor olan (K. Aliens filminden kısa bir sahneyi hatırlayalım. keyiftir elbette: Keyif. Ya­ sanın her yetkisi bir suret statüsündedir. Ellerini dizlerine dayamışlar." K. m ! 'deki rahibin sözleriyle.'nın ölümcül hatası Mahkeme'ye.

yani Kafka evreninin negatif teolojiden hareketle namevcut bir Tanrının merkezdeki boş­ luğu etrafında körlemesine dönüp duran çılgın bir bürokratik meka­ nizma olarak okunması. ancak rn^e atıfla mümkündür. Bilinçli egomuz bunlar hakkında bir şey bilmez (bilmek iste­ mez)."10 Demek ki bilinçdışının vahşi. damgalanmış bir anlamlandırma zinciridir adeta. SÜPEREGO ÇOK BİLİR Kafka'nın romanlarında tasvir edilen bürokrasi -körlemesine hareket eden ve dayanılmaz bir "akıldışı" suçluluk hissi yaratan bütünüyle işe yaramaz. kaprisli. Dava gayet "okunaklı"dır. tutarsız bir bricolage. Bu kendiliğinden kavrayışımıza aykırı düşer. Kafka'nın "namevcudiyetin yazarı" olarak yorumlanması. Bu para­ doksun Freudcu çözümü. Türkçesi: Haz İlke­ sinin Ötesinde . çev. Kafka'nın "mevcudiyetin yazarı" olduğu imgesi de buradan gelir peki neyin mevcudiyetidir bu? Tam da keyif bolluğu olduğu için hiç­ bir şeyin eksik olmadığı kör bir mekanizmanın mevcudiyetidir. tabii ki. Finnegans Wake "okunaksız" bir kitaptır şüphesiz. ama süperego "her şeyi görür ve bilir" ve bu yüzden de farkın­ da bile olmadığı arzularından ötürü özneyi sorumlu tutar: "Süperego. ardı arkası kesilme­ yen şifreli anıştırmalar ağı içinde yolumuzu görebilmemizi sağlayan bir tefsire ihtiyacımız vardır. simgesel özdeşleşme noktası) ile süperego arasındaki karşıtlıkla ör­ tüşün Süperego S2'nin tarafına düşer. Hikâyenin ana hatları yeterince açıktır. "The Ego and the id". onu sı­ radan bir "gerçekçi" romanı okuduğumuz gibi okuyamayız. Modern edebiyat "okunaksız" olarak nitelenebilirse eğer. Sigmund Freud. Kafka'nın özlü ve dillere destan arılıkta bir üslubu vardır. Onunla kıyaslandığında. "anlaşılmaz" ve "akıldışı" bir yasa metninin parçalarıdır. ama buna rağmen yine de "bütün" değildir. Neden olduğunu bilmeksizin. Oysa m2'de. Metni ta­ kip edebilmek için. bu yazının asıl teorik yeniliğini içeren üçüncü canalıcı kavramı dışarıda bırakmasıdır: Başlık "Ego ve İd'le İlişkileri Bakımından Sü­ perego" olmalıydı. yasanın son kapısına asla ulaşamayız. "normal bir insanın. ego-ideali ("birleştirici özellik". radikal bir opaklık yaratır ve her türlü yorum dene­ mesini ketler. an­ lamlandırma çabalarını geri püskürten pıhtılaşmış. Ama bu "okunaksızlık" tam da bitimsiz bir okuma. sırf kendi sözceleme süreci­ ne yaslanan ve başka bir gerekçe göstermeden itaat talep eden "akıl­ dışı" buyruğun modeli değil midir? Gelgeldim Lacancı teori bu ken­ diliğinden sezgiye karşı çıkar: Sı ile S2 arasındaki. s. bilgi zincirinin bir parçasıdır. Süperego ile Lacancı ana-gösteren Sı arasındaki bağ kadar bariz bir şey olamazmış gibi görünür.202 YAMUK BAKMAK POSTMODERNLİĞİN MÜSTEHCEN NESNESİ 203 maşırcı kadınla karşılaşması buna. bir tür "okuma kılavuzu"na. gayri meşru dürtülerle dolu bir tür "rezerv" olduğu şeklindeki bildik kavrayışı bir yana bırakmamız ge­ rekiyor: Bilinçdışı aynı zamanda (insanın içinden "öncelikle" demek bile geliyor) travmatik. bir dizi yasak ve buyruktur da. Nitekim m1 ve m 2 . S2) işlevi görür. Kafka'nın metni yapış yapış bir keyif fazlalığıyla. c. yalnızca inandığından çok daha ah­ laksız olmayıp aynı zamanda bildiğinden çok daha ahlaklı olduğu 10.Ben ve İd. keyfin tesadüfi mantığını izleyen bir toplama olarak kalır. fuzuli bilgilerden meydana gelen devasa mekanizmasüperegoya ait bir bilgi (Lacan'ın matematiksel simgeleriyle söyler­ sek. yapmadığımızdan emin olduğumuz edimlerin sonucu olarak suçluluk hissederiz. . 2001. Süperego. Freud'un "Ego ve İd" başlığının en hoş yanı. yani ana-gösteren ile bilgi zinciri arasındaki karşıtlık. bu hissin sağlam gerekçeleri oldu­ ğudur: Bastırılmış bilinçdışı arzularımız yüzünden suçluluk hissede­ riz. 19. eksikliğin iki tarzını temsil ederek birbirle­ rini tamamlarlar: Tamamlanmamışlık eksikliği ve tutarsızlık eksikli­ ği. aşırı teşhir edilmiş ka­ rakteri yüzünden. A. Babaoğlu. Yasanın Öteki'si tamamlanmamış görünür m^de. yasanın Öteki'si tam tersine tutarsız görünür: Onda hiçbir şey eksik değildir. Kalbinde belli bir boşluk vardır. bilinçdışı id hakkında egodan daha fazla şey biliyordu. o za­ man Kafka bu özelliği James Joyce'dan farklı bir biçimde örnekliyor demektir. Başka bir deyişle. Ama tam da bu "okunaklılık". İstanbul: Metis. 51. bu parçanın en saf zuhur etme biçimi de "akıldışı suçluluk hissi" de­ diğimiz şeydir. keyifle do­ ludur. SE. yorumlama sürecine davet işlevi görür (Joyce'un Finne­ gans Wake'le edebiyat bilimcilerini en azından önümüzdeki dört yüz yıl boyunca meşgul etmeyi umduğu yolundaki şakasını hatırlayalım). çoğunlukla sessizce geçiştirilen öbür yüzü ekler: Yasa doğrulukta temellenmediğine göre. acımasız.

Lacan'ın dinleyicilerine yönelttiği ünlü meydan okumayı. öznenin bil­ mediği paradoksal bir bilgiden ibarettir. 52. 12. A. s. süperego bilinçdışı bir bilgiden. Gördüğümüz gibi. Peki ama bu bil­ giyi elle tutulur biçimde nerede kavrayabiliriz. bizzat kendisinin de bütün boyutlarını kavrayamadı­ ğı fikirlerine bunlar sayesinde ulaşabiliriz (Lacan'ın ego-ideali ile ideal ego arasındaki benzer bir "sürçme ürünü" ayrımdan neler çıka­ rabildiğini hatırlayalım. bir an belirip hemen unutulan bu tür ayrımlara çok dikkat etmemiz gerektiğini öğretmiştir. yani simgesel düzenin büyük Öteki'siyle kurduğu ilişki temel bir inançsızlıkla karakterize olan tek özne." diyerek ifa­ de eder. bilinç­ dışı id hakkında egodan daha fazlasını biliyordu"). Lacan'a göre.204 YAMUK BAKMAK POSTMODERNLİĞİN MÜSTEHCEN NESNESİ 205 şeklinde.söz konusudur. En kılı kırk yaran analitik felsefede bile. inançla bilgi arasındaki bu ayrım tam olarak ne anlama gelir? Freud söz konusu notta aynı önermeyi. ateizmin. çünkü Freud'un en can alıcı fikirlerine. paradoksal bir önermede" bulunmamız gerekir.y.maddi. süperegoyla (onun travmatik yasak ve emirleriyle) kurduğu iliş­ ki de bir bilgi(sizlik).12 Lacan bize.y. İd konusun­ da ise. bastırılmış inançlardan ibaretken.) İnanç ile bilgi arasındaki bu geçici ayrımın önemi nedir peki? Son tahlilde. Essays on Actions and Events içinde. tanrıtanımazlığın doğru formülü şudur: "Tanrı bilinçdışıdır. New York: Oxford University Press.. sayarız. o zaman şu sonuca var­ mamız gerekmez mi: id kendi içinde zaten bilinçdışı. psikotiktir. yanı Kendi bilinçli algılamasıyla bildiğinden çok daha ileri gidebileceğini anlatmaktadır. idle (gayri meşru dürtülerle) kurduğu bir ilişki bir inanç (inanmama) iliş­ kisi. "aslında basitçe insan doğasının gerek iyide. bu bilgi -deyim ye­ rindeyse. 13. 1980. yani cehalet ilişkisi ise. mesela etrafındaki simgesel anlam ağında kötü ve zalim birinin sah­ neye koyduğu bir komplo gören bir paranoyaktır." Bizatihi dile ait olan temel bir inanç -Öteki'nin temelde tutarlı olduğuna duyulan inanç. on­ lardan kendisine. Freud'un kendisi süperegoya bir tür bilgi muamelesi yapar ("süperego. . "düşüncelerimizi okuyabilen" alimimutlak zalimin şahsında cisimleştiği paranoyada. başka bir deyişle. Sırf konuşa­ rak bile. Bkz.g. Tanrı'ya bilinçdışı olarak inanmayan tek bir kişi göstermelerini isteyişini hatırlamamız yeterli­ dir.g. Donald Davidson. dışsal bir varoluşu nerede elde eder? "Her şeyi gö­ ren ve bilen" bu failin gerçek içinde. kendi ölümsüzlüğüne. bu temel inanç. A. anlamımızın garantörü olarak büyük Öteki'nin varlığını var­ il. "Mental Events". bu soruya sadece tek bir cevap veri­ lebilir: Eğer insan (bilinçli olarak) inandığından daha ahlaksız ve (bi­ linçli olarak) bildiğinden daha ahlaklı ise. Donald Davidson'm başarılı iletişimin koşulu olarak gördüğü "iyi niyet ilkesi" biçimine bürünerek korunur. gerekse kö­ tüde kendi inandığından (glaubt).11 Adeta bir dil sürçmesinin ürünüymüş gibi görünen ve Ego ile İdde aktarılan cümleye düşülen notta bile unutulmuş olan.13 "İyi niyet ilkesi"ni fiilen bir ke­ nara atabilecek.

o da ken­ di eseri olan resimdeki yerini almak. tam bir zevk adamı olan piyanist bir akşam evine geç saatler­ de dönüp uşağına bavullarını hızla hazırlamasını emreder. ama adam onun eski aşkı olduğunu bile fark edememiştir . yani mevcudiyetiyle fantaziyi paramparça eden nesneyi koymasından gelir: Chris ile Pe­ nelope arasındaki cinsel ilişkinin başarısızlığını cisimleştiren Öteki Kadın figürüdür bu nesne. geriye yapılacak tek şey kalmıştır. kendisi çoktan ölmüş olacaktır. Dolayısıyla. Penelope'a aittir şüphesiz: Bahçe mekânı. Gizli giz­ li eski sevgilisi Louise'in balmumundan bir heykelini yapar ve hey­ keli bahçenin ortasındaki taştan bir bankın üzerine yerleştirir.ödemesi gerekiyordun Bu. Ka­ dın hastaneye kaldırıldıktan sonra Chris evde yalnız kalır. Lacan'ın son kertede tek sahici eyle­ min intihar olduğunu söylerken ne kastettiğini netleştirmemize yar­ dımcı olur belki de. o mektubunu okurken. piyanist farkında olmaksızın ka­ dının hayatında merkezi bir rol oynamıştır. deyim yerindeyse. piyanist masasında meçhul bir kadından gelmiş. Christopher Waggoner'ın karısı Penolope'un evcil hayvanlarına patolojik bir bağlılığı vardır: Evin arkasındaki bahçede. Kadının ona hayranlığı daha ergenlik yaşlarında başlamıştır. Christopher evinin mahremiyetinin bu şekilde bozulmasına şiddetle karşı çıkar. Yaptığı düşüncesizlik onu oyunu bir tür nesnel mesafeden kontrol eden bir manipülatör konumuna yerleş­ tirmez. "hayvan me­ zarlığı" motifi üzerine yapılmış bir çeşitleme gibi okunabilir. çünkü manipule ettiği mekân içinde istemeden kendine de bir yer belirler. kişiliğine tutarlılık kazandıran dayanak. içi doldurul­ muş evcil hayvanlardan oluşan fantazi evreni. ama o kadının aşkını çocuksu bir sevgi gözüyle görmüştür. Ertesi sa­ bah bahçede Ölü bulunur . yani sevgilisinin heykelini karısının fantazi mekânına yerleştirerek.ona göre kadın tavladığı bir sürü kadın ara­ sında bir tanesinden ibarettir. acımasız bir intikam tasarlar. hami­ le kalmış. Ertesi sabah Penelope gazetecileri bahçede gezdirirken Louise'in heykelini görünce kalp krizi geçirir (Chris'in kendisini hiçbir zaman sevmedi­ ğini. ama en sonunda karısının kararını kabul etmek zorunda kalınca. çocuğu rahibelerin gözetimine emanet edip intihar etmiş­ tir. Filmde Viyanalı bir piyanistin hikâyesi an­ latılır. Christopher'ın bu davranışının sonucu. bunun bedelini ayniyle -ölümüy­ le. ertesi sa­ bah erken saatlerde şehri terk edecektir. kadın daha sonra ona yaklaşabilmek için bir fille dejoie rolü yapmış. Kadın adamla bir ilişkiye girmiş. Stephan Zvveig'in aynı adlı kısa hikâyesinden uyarladığı Meçhul Bir Kadının Mektubu filminde de aynı türden etik bir intiharla karşılaşırız. ölmüş bütün kedi ve köpeklerini içleri doldurulmuş bir halde sergilemektedir. Max Ophuls'ün. Christopher'ın son eylemi de iş­ te bu yüzden kesinlikle etik bir eylemdir. ama her zamanki gibi kaçma niyetindedir. Bu. kendisine de Louise'in hey­ kelinin yanında bir yer açmıştır. Christopher'ın davranışının düşüncesiz acımasızlığı. bu fantazi me­ kânına tam da dışta tutulması gereken nesneyi. ona yazılmış bir mektup bulur. Bu hikâyenin etrafında döndüğü fantazi Chris'e değil. Bu acayip­ liği haber alan gazeteciler kadın hakkında bir yazı yazabilmek ve ta­ bii ki bahçenin fotoğraflarını çekebilmek için kadına ziyaret başvu­ rusunda bulunurlar. günahın tek olası psikanalitik tanımıdır belki de: Ötekinin fantazi mekânına zorla girip "hayallerini mahvetmek". ondaki boşluğu kendi bedeniy­ le doldurmaktır.sevgili Louise'inin kucağında bir taşbebek gibi kaskatı yatmaktadır. mektubu okumaya başlar. Penelope'un evliliği­ nin nihai başarısızlığını maskelemek için kullandığı bir kurgudur. Uşak bavullarla uğra­ şırken. Mektup pi- . tek gerçek aşkının Louise olduğunu gayet iyi bilmektedir). hayatını "anlamlı" yaşa­ masını sağlayan koordinatlar çerçevesi elinden alınır. ta­ bii ki Penelope'un çökmesidir: Kadının bütün arzu ekonomisi bozu­ lur. Bir düelloya davet edilmiş­ tir.BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI 207 9 Biçimsel Demokrasi ve Huzursuzlukları Bir Fantazi Etiğine Doğru FANTAZİ MEKÂNININ İHLALLERİ Patricia Highsmith'in kısa hikâyesi "Deliliğin Esası". Kendisini sevmiş bir ka­ dının trajik itirafı vardır mektupta.

ötekinin simgesel evrenini düşüncesizce ihmal ederek yol açtığı korkunç aşağılanma ve acı için duyduğu pişmanlığı ifade eder. tam da analiz edilen kişinin temel fantazisinin temellerini sarsmak. kadının erkeğin koşulsuz. . tam da onun "mutlak biçimde tikel" olan yanı. öznenin ayaklarının altındaki zemini çekme. Burada film ile Zweig'm hikâyesi arasındaki fark özellikle ilginçtir. Bu nedenle ötekinin fantazi­ sinin haysiyetini. İyi ama psikanaliz işleminin amacı. hatta aksine. Hikâyede. bize ben­ zediği sürece. Mitchum bu jestle Japon etik kodunu benimsediğini işaret et­ miş olmaz. Bu jest sadece. her bi­ rimizin "dünyamızı" mutlak ölçüde tikel bir biçimde "hayal etme­ mizden". ölü bir kadın biçimine bürünmektir. ancak kendimizinkine karşı belli bir mesafe takına­ rak. Böyle bir etik ne imgeseldir (mesele komşumuzu kendimizmiş gibi. kendi anlam evrenini mutlak bir biçimde kendine özgü bir yoldan düzenleyişine mümkün olduğunca saygı göster. Japon evreni ona her zamanki kadar yabancıdır hâlâ. simge­ sel özdeşleşmesinin. nihai "patolojik" çekirdeğinden dolayı. onu takıntı haline getirmesine rağmen. incelikli. filmin üstünlüğünü doğrulayan (ve Hollywood'un edebi şaheserleri hep "bayağılaştırdığı" klişesini çürüten) bir farktır bu. asla paylaşamayacağımızdan emin olduğumuz parçasıdır. Belki de bunu psikanalitik etiğin bir düsturu. yani ötekinin "tikel mutlağı"na. kızıl saçlı Judy olarak Kim Novak arasındaki ilk karşılaşmadan sonraki geçmişe-dönüş sahnesinin bu kadar al­ tüst edici olmasının nedeni de budur: Kısa bir an için. Robert Mitchum.ka­ dın onun için onun fantazi çerçevesine girdiği sürece önemlidir.ona verdiği hay­ siyetten dolayı saygı gösterme meselesi de değildir). Mitchum dü­ şüncesizce aşkının neden olmuş olabileceği acı ve aşağılanmayı fark edince kocadan Japon geleneklerine uygun bir biçimde özür diler: Küçük parmağının üst boğumunu kesip bir mendile sararak kocaya verir. Kadının sevgilisi olduktan kı­ sa bir süre sonra. onun fantazisine uymak. keyfimizi böyle tikel bir biçimde örgütlememizden dolayı saygı gösteririz. ötekine. onu herkesin ken- 1.kadın onun için hiçbir şey ifade etmiyordur. simgesel bir mecranın parçası haline getirilemez. kadının kardeşi rolü yapan adamın aslında onun ko­ cası olduğunu öğrenir. Onu gerçekten se­ ven Judy'nin onun sevgisini kazanabilmesinin tek yolu.208 YAMUK BAKMAK BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI 209 yanisti o kadar sarsar ki uşağına hazırladığı bavulları boşaltmasını söyler: Bunun kesinlikle ölümü demek olacağını bildiği halde. bu günahı bağışlatabilmesinin tek yo­ lu intihar etmektir.tikelliği mutlaktır. onun perspektifini hiç hesaba katmaz . demek ki çok daha acımasız bir aşağılama yöntemi. "dolayıma" direnir. onu bütün keyfinin onlar etrafında kristalize olduğu o "ilahi ayrıntıların nihai hükümsüzlüğünü görmeye zorlama yöntemi değil midir? Simgesel düzendeki bir kusuru. yani onda kendimize dair bir imge gördüğümüz süre­ ce sevme meselesi değildir) ne de simgesel (mesele. Kant'ın terim­ leriyle söylersek: ötekine her birimizin içinde bulunan evrensel bir yasadan dolayı değil. piyanist mektubu alır. bir tutarsızlığı maskele­ yen bir "yalancıktan inanma" olarak fantazi. Kahramanın nihai jesti etik bir bakış açısıyla son derece tutarlıdır: Başka bir kişinin evreninde oyna­ mış olduğu can alıcı rolün ve neden olmuş olabileceği dayanılmaz acının farkına vardıktan sonra. Ötekine bir "ki­ şi" olma haysiyetini veren şey herhangi bir evrensel-simgesel özellik değil. evrensel. adam kardeş rolünü Mitchum'm yardımına ih­ tiyacı olduğu ve Mitchum'm arzusunu tatmin etmesi engellenirse onun desteğini kaybetmekten korktuğu için oynamıştır. daha büyük. Düello daveti ve piyanistin bunun intihar olacağını bile bile kabul etmesi hi­ kâyesinin tamamı filmin ilavesidir. düel­ loya gidecektir. Lacan'ın ünlü "ar­ zundan vazgeçme" düsturunun bir tür öznelerarası ilavesi haline ge­ tirmeyi göze alabiliriz: Ötekinin fantazi mekânını herhangi bir bi­ çimde ihlal etmekten mümkün olduğunca kaçın. ölümcül aşkını cisimleştirmenin bedeli olarak katlanmak zorunda kaldığı sonsuz ıs­ tırabı görürüz. fantazisi. Hitchcock'un Yükseklik Korkusu'nda biraz benzer bir durumla karşılaşırız: Burada kahraman (James Stewart) kadını görmezden gelmemesine. fantazinin nihai olumsallığını yaşantılayarak. yani öznenin (simgesel) ger­ çekliğinin son dayanağı konumundaki temel fantazisine karşı bir tür mesafe kazanmasını sağlayan "öznel mahrumiyeti" yaratmak değil midir? O halde psikanaliz işleminin kendisi. erkek kardeşiyle birlikte yaşayan güzel Japon kadına âşık olan Amerikalı bir detektif rolündedir.1 Sydney Pollack'ın gerilim filmi Yakuza aynı motif üzerinde bir başka çeşitleme sunar: Burada bağışlatıcı davranış doğrudan doğru­ ya intihar değil. okur ve kadını çok belli belirsiz anlarla hatırlar . saygı nedeniyle yapılan bir feda törenidir. her zaman tikeldir . Stevvart ile kaba. bizimle aynı simgesel cemaate ait olmasının -biz bu cemaati mümkün olan en geniş anlamda tasarlasak ve "bir in­ san olarak" ona duyduğumuz saygıyı korusak bile.

A. Olayların tarihsel gidişatı bile artık denetleyici bir üst-anlatı tarafın­ dan tekil bir süreç olarak kavranamaz (Marksistlerin sınıf mücadele­ si tarihi olarak tarih anlatısı artık geçerli değildir). New York: Cambridge University Press. evrensel akıl. Orwell'in 1984'ünde. A. Burada acı aslen fiziksel değil her şeyden önce "zihinsel acı"dır5. sadık ya da samimi biri olarak kendime çizdiğim tablonun. vb. ideallere sahip olmayı değil.son kertede eşdeğer oldukları şeklindeki kaçınılmaz sonuca ulaşmaz mı­ yız? "Metafizikçi"ye karşıt olarak. değerlere. M. 6. LİBERALİZMİN ÇIKMAZI Richard Rorty Olumsallık.93.")3 Metafizikçi öbür insanların ahlaki açıdan anlamlı boyutunun onların da­ ha geniş bir ortak güçle -örneğin rasyonellik. Ne var ki tam bu noktada. Winston'u en sonunda. "Hepimiz bir cümle ya da bir şeyle ay­ 6 nı ilişki içindeyizdir" . 3. kendi ken­ disinin en merkezi inanç ve arzularının olumsallığıyla yüz yüze gele­ bilen kişiyi adlandırmak için kullanıyorum.iliş­ kileri olduğunu kabul etmesine karşılık.y. anlamını değiştirir.g. 91. "aşağılanabilir bir şey" olduğunu söy­ ler. şüphesiz temel fantaziyi. Liberal metafizikçi.. ırkçı. ironi ve Dayanışma adlı kitabında aynı so­ runu şu soruyu cevaplamaya çalışarak ele alır: Evrensel-akılcı temel­ lerinin başarısızlığından sonra nasıl. olanlar da dahil bütün etik projelerin -bun­ lardan birine ancak olumsal olan belli bir anlatı perspektifini benim­ seyerek öncelik verebileceğimiz yeterince açık olduğuna göre. içindeyken kendimizi beğenilebilir gördüğümüz imgenin çöküşünü hızlandırır. . çev.) üzerine. Rorty'nin bazı formülasyonları sorun yaratacak ölçüde belirsizlesin Rorty "kesin aşağılanma"nın kendimi­ zi "kendime kendim hakkında anlattığım öykünün -dürüst. Burada. Tarih her zaman geriye doğru yeniden yazılmaktadır.bir ideal (mesela Habermas'ın kısıtlamasız iletişim ideali) üzerine oturtma çabalarının nihai çöküşüne tanıklık etmekteyizdir. s. Nabokov'un "ilahi ayrıntılar" de­ diği şeyler.. bir başkasının fantazisine zorla girmenin yarattığı aşağıla­ madır.y.y. eylemlerimizden birinin kendi özkavrayışımızın ufkunu çizen (olumsal) simgesel anlatıya dahil edilemediği bir durumla kar­ şı karşıyayızdır. İronistin insan dayanışmasına dair duygusu ortak bir tehlike duygusuna dayanır. s. inançlara. Küçük değişikliklerle bütün alıntılar bu çeviri­ den alındı). acı çekebilen biri olarak gör­ meyi önerir.g. tarihsel sürecin radikal olumsallığından muaf aş­ kın bir dayanak (insanın "doğal hakları".artık anlam ifade 7 etmediği" durumda bulmak olduğunu söylediğinde. Richard Rorty. T. A. 1995. ne üzerine liberal-demokratik bir etik kurabiliriz?2 Rorty'ye göre. ama liberal ironist bu görevin bireylerin ya da cemaatlerin fantazilerine ve yaşamlarına merkez aldıkları farklı türden küçük şeyleri tanıma ve betimleme becerimizi artırmak olduğunu düşünür. bugün Aydınlanma'nın insan hak ve özgürlüklerini.. Irony and Solidarity. ötekini ıstırap çekebilen. A. A. tarihsel süreci yönlendirecek -bir tür Kantçı düzenleyici fikir niteli­ ğinde.g. bir kişinin. xv.. O'Brien. KüçükA.g. Gelgeldim.. İroni ve Dayanışma. 5. her yeni anlatı perspektifi geç­ mişi yeniden yapılandırır. O zaman açıkça anti-demokratik. Contingency.4 Bu "farklı türden küçük şeyler". yani bunlardan biri lehine getirilebilecek her sav tanım gereği döngüsel olacağına.y. Tanrı. vb.g. onun içindeyken şeyler ve olay­ ların bize anlamlı geldiği bir çerçeve işlevi gören o "tikel mutlak"ı adlandırırlar. ahlaki bir özne­ nin ahlaki açıdan anlamlı tanımının. ironist. peşinen kendi bakış açısını öngerektireceğine göre. 2. Bu yüzden Rorty dayanışmanın temeli olarak bazı or­ tak özelliklere. ortak bir mülkiyete ya da ortak bir güce değil. İstanbul: Ayrıntı. öte­ kini bizim inanıp arzuladığımız şeylere inanıp arzulayan biri olarak görmeyi değil. entelektüelin görevinin liberalizmi birtakım geniş kapsamlı konular hakkın­ da bazı doğru önermelerle destekleyerek korumak ve savunmak olduğunu düşünür. . farklı anlatısal simgeselleştirmeleri koordine edip bütünleştirmenin mümkün olacağı nötr bir konum benimsemek önsel olarak imkânsızdır. "bir cümle 4. "zihinsel acı"yı öznenin simgesel ve/veya imgesel özdeşleşmesinin çökmesine indir­ ger.210 YAMUK BAKMAK BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI 211 dine özgü bir tarzda kendi arzusunun çıkmazını gizleme biçimi ola­ rak kavrayarak anlayabiliriz. hakikat ya da tarih. terime Rorty'nin verdiği anlamda "ironist"e uygun etik tavır ne olurdu? ("'İronist' terimini. bu başarısızlık. Türker. fare teh­ didi sayesinde onun Julia'yla olan ilişkisini bozarak yıkar: Winston ümitsizce "Bunu Julia'ya yapın!" diye bağırarak varlığını temelden çökerten bir şey yapmış olur. s.Lacan bu ilişkiyi fantazi formülü olan SOa ile adlandırmaya çalışmıştır.y. 179. 1989 (Türkçesi: Olumsallık.

212 YAMUK BAKMAK BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI 213 ya da bir şeyle" kurulan o oldukça gizemli "ilişki". bu müstehcen yasanın tam bir adı var­ dır: süperego. ütopik toplum "kamusal" ve "özel" alanların birbirinden net bir biçimde ay­ rıştıkları bir toplum.. zira Rorty'nin kurduğu teorik yapıda pozitif bir rol oynar: "ironizmin.9 Demek ki ideal. SE. 9. Freud'un kendisi de. Kant'ın. kamusal yasa alanının. özne üzerinde uyguladığı baskının "enerji"sini.. Gerçek çıkmaz zıt yöndedir: Bir tür nötr kurallar kümesi olarak estetik özyaratımımızı sınırlaması ve bizi dayanışma adına keyfimizin bir kıs­ mından mahrum etmesi gereken toplumsal yasanın kendisine. müstehzi niteliği devşirdiği id güçlerinden beslendiğine işaret etmiştir . tam 8. c. Süperego. bastırdığı ve o müstehcen. Bu liberal rüyanın sorunu kamusal ile özel arasındaki yarılmanın her zaman geriye belli bir artık bırakıyor olma­ sıdır. xv. 11. öznenin Kafka'nın büyük romanlarında (Şato. kendi otoritesinden muaf bir yasa failidir: Bizim yapmamızı yasakladığı şeyi kendisi yapar.öznenin mahrum edildiği keyif tam da süperegonun yasa­ ğının sözcelendiği yerde birikmiştir adeta. Freud. "patolojik". Bu "liberal ütopya" neler içerir? Rorty'nin temel öncülü "kamusal ile özel'i birleştiren bir teori talebinden vazgeçmek. her birey ve cemaatin "fantazilerine ve yaşam­ larına merkez aldıkları farklı türden küçük şeyler"in peşine özgürce düşmelerini mümkün kılan bir toplum. evrensel olduğu bir liberal ütopya"8 projesini ancak buradan yola çı­ karak formüle edebilmiştir Rorty. son tahlilde.y. çünkü süperegoya ne kadar itaat edersek. da bir yasak faili olarak davranarak özneyi mahrum bıraktığı keyif­ ten alır. Dava) karşı karşıya geldiği bürokratik mekanizmayı hatırlamak yeter.. hatta öznel özdeneyimin en mahrem tarzla­ rının bile çoktan toplumsal ilişkilerin yaygın formu tarafından "dolayımlanmış" olduğunu gösterecek olan. s. bu yüzden de fena halde Freudcudur. de­ yim yerindeyse. Süperegonun temel para­ doksunu şöyle açıklayabiliriz: Ne kadar masum olursak. artı/fazla keyif her zaman çoktan nüfuz etmiştir. (günümü­ zün kiç çok-satarlarından bir tabir ödünç alırsak) "bütün takıntıların en ahlaksızı" olmayacak bir görevin mümkün olduğunu bir öncül olarak kabul eder.g. 10 Dilbilimin önerme özne­ si ile sözceleme öznesi arasında yaptığı aynm burada kusursuz kul­ lanımını bulmaktadır: Bize keyiften feragat etmeyi dayatan ahlaki yasa önermesinin ardında. Burada. bu devasa aygıtın her yerine müsteh­ cen keyif nüfuz etmiştir. A. ancak kendisinin de müstehcen bir "özel" ke­ yif boyutu tarafından "kirletilmesi" koşuluyla mümkün olmasıdır: Kamusal yasa. Başka bir deyişle.g. Bu kafa karışıklığı hiç de önemsiz sayılamaz. marifet gösterisi yapıp kamusal-özel ayrımının kendi­ sinin toplumsal olarak koşullanmış olduğunu. müs­ tehcen. "The Ego and the id". özgül bir toplumsal yapının ürünü olduğunu. yani sü­ perego boyutundan kurtulmuş evrensel bir toplumsal yasanın müm­ kün olduğunu varsayar bir öncül olarak. yani süpere­ gonun emrini ne kadar takip edip keyiften ne kadar feragat edersek.11 Süperego gibi işleyen toplumsal bir failin nasıl bir şey olacağına dair bir fikir edinebilmek için. A. simgesel ve/ve­ ya imgesel özdeşleşmeden çok daha köklü bir düzeydedir: Arzunun nesne-nedeniyle. 19. Bir liberal bu noktaları kolayca kabullenip yine de konumunu sürdürebilir. ama hiçbir zaman ortak bir ölçütle kıyaslanamayacakları­ nı benimsemekle yetinmek" gerektiğidir. süperegonun." formülü süperegonun paradoksunun tam tersine çevrilmiş halidir. her zaman bizden çaldığı keyfi biriktir­ mekte olan müstehcen bir sözceleme öznesi gizlidir. KANT İLE MCCULLOUGH Artık Rorty'nin "liberal ütopya"sının kusurunu tam olarak saptayabi­ liriz: Bu ütopya "patolojik" bir keyif lekesiyle kirletilmemiş. Nitekim mesele kamusal-özel ayrımının mümkün olmaması değil. onda biriken keyif ve dolayısıyla üzerimizde uyguladığı baskı o kadar artar.y. yani "arzulama yetimizi" yönlendiren temel koordi­ natlarla ilgilidir. arzusundan vaz­ geçmektir. bu kayıtsız şartsız görev filozofunun bil- 10. liberalist bireyciliğe yönelik klasik Marksist reddiyeyi gündeme getiriyor değilim. kendimizi o kadar suçlu hissederiz. Lacan'ın "öznenin suçlu olabileceği tek şey. Psikanaliz teorisinde. ." ve "özyaratımm ve insan dayanışmasının taleplerinin birbiriyle eşit ölçüde geçerli ol­ duklarını. toplumsal hukukun rolünün her bireyi özel alanına yapılabilecek şiddetli ihlallerden koruyarak bu özyaratım özgürlüğünü güvenceye alan bir dizi nötr kurala indir­ gendiği bir toplumdur. kö­ tücül.

gerilim. Bu yüz­ den de Kötü pozitif bir kendilik (entity) değildir. Berlin.". bu da şaşırtıcı bir şey değildir. yani haz ilkesi düzeyini açığa çıkarır): "Haz ve acı birbirleriyle kazanç ve ka­ zanç yokluğunun kıyaslandığı şekilde (+ ve . gelgeldim sonda.mesela negatif nicelikler hakkındaki incelemesinde mantıksal çelişki ile gerçek karşıtlık ara­ sındaki fark konusunda yazdıklarına bakalım. "İyi". bu yüzden de Fransa'da J'ai lu (Ben Okudum) dizisi içinde yayımlanan bu roman. görev uğruna "patolojik" aşkın terk edilmesi. Başka bir deyişle. onun fersahlarca derinlerindeydi! Gerçekten istediği ş^y buydu. Lacan'ın terimleriyle söylersek. Çelişki gerçek bir va­ roluşu olmayan mantıksal bir ilişkidir.. menfur. Kötü'nün maskesinden. 1907-1917. romanın son cümleleri şöyledir: Burada bir görevi vardı. iki pozitif veri arasındadır. c. Bir çelişkinin negatif kutbunu pozitif bir şey gi­ bi ele almak. Lacancı kavramsal13. mesleki gö­ revi ile hastalardan birine duyduğu aşk arasında bölünmüş bir hem­ şirenin hikâyesidir. 14.. aralarında bir + ve 0 ilişkisi vardır. müstehcen yüzü. s. 175. c.12 Demek ki burada gerçek bir diyalektik Hegelci tersine çevirme ile karşı karşıyayız: Görevin kendisinin "aşka verilen başka bir addan ibaret olduğu" anlaşılınca aşk ile görev arasındaki karşıtlık "içerilerek aşılır" (aufgehoben). s. Görev ile aşk arasındaki -görevin saflığı ile tutkulu aşkın ahlaksızlı­ ğı ya da patolojik müstehcenliği arasındaki. realiter oppositum). günümüzün bayağı. birbirleriyle sadece çelişmezler (contradictoire s. Lady'ye duyulan aşkı en üstün görev olarak gö­ ren "saraylı aşkı" geleneğinin tam da bu edebiyatın evreninde hâlâ yaşadığı düşünülürse. Bu yüzden Kant das Ding kavramına ancak negatif formu içinde. kendisi­ ni en nihayet anlamıştı. görevin kendisi­ nin kökten müstehcen niteliği deneyimlendiği anda çözülür.. 230.. Biri ancak öbürüyle ilişkili olarak negatiftir. tikel. Saraylı aşkı tü­ rünün numunelik bir örneği Colleen McCullough'un An Indecent Obsession I Ahlaksız Takıntı romanında bulunabilir. "Anthröpologie". Romanın başlarında saf. diğer bütün "sıradan" aşkların "kapitone noktası" (point de capiton) işlevini gören üstün bir aşkla örtüşecektir. bu kötü Şey ile ara­ mızda bir mesafe. birbirlerine karşıttırlar da {contrarie s. ahlaksız görülür.. olayların normal gidişatını bozan travmatik. İyi'nin kökten. Gelgeldim das Ding. dün­ yevi nesnelere karşı duyulan diğer bütün "patolojik" aşkları silen. Colleen McCullough. Immanuel Kant. "tikel türden bir nesne düşünüp ona negatif bir şey de­ mek" 1 4 saçmalık olurdu. kökten Kötü vardır: İyi. zira ger­ çek karşıtlıktan bahsettiğimiz zaman bulunduğumuz düzeyi. An Indecent Obsession. Sadece İyi'nin ek­ sikliği.. evrensel olan görevdir.gönlü de onda. 2. Bunun bir örneği haz ve acıdır (hiç de rastlantısal bir örnek değildir bu. saçma bir olanaklılık/olanaksızlık olarak başvurabiliyordu . Werke Akademie-Textausgabe içinde. 7. görevin "bütün takıntıların en ahlaksızı" olduğu ortaya çıkar. Sırf bir iş değildi bu .diye) kıyaslanmazlar. İkinci Dünya Savaşı'mn sonlarında Pasifik'te­ ki küçük bir hastanede akıl hastalarına bakmakla görevli. yokluğudur. Bu tersine çevirme -"olumsuzlamanın olumsuzlaması".214 YAMUK BAKMAK BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI 215 mediği şeyi. tikel. Londra ve Sydney: MacdonaldandCo. Gelgeldim bu terkin güdüleri biraz daha inceliklidir. logice oppositum). Bu son ilişki bir şey ile onun eksikliği arasında değil. halbu­ ki İyi ve Kötü çelişkilidir. . İyi'nin ardında. tutkulu aşk ise patolojik. mutlak 12. onu tahammül edilebilir kılan bir mesafe bırakma­ nın bir yoludur sadece. "Versuch. s. Müstehcen bir biçimde bizde takıntı yarattığı için. yabancı bir cisim işlevi gördüğü için. V/erke içinde. Hemşire Langtry canlı adımlarla ve hiçbir korku duymadan tekrar yürümeye başladı. 1981. das Ding'in. Immanuel Kant. Yüzyılımızın kiç edebiyatının bilip de Kant'ın bilmediği şey işte budur: görevin kendisinin öteki. Yani ilk bakışta son derece yavan bir ah­ lakçılıkla karşı karşıyayızdır: Görevin tutkulu aşka galebe çalması. müstehcen Şey'in taktı­ ğı "ahlaksız takıntı" maskesinden ibaret olduğunu savunan Lacancı tez bu şekilde anlaşılmalıdır. patolojik bir statüsü olmayan "bir Kötü'nün bir başka adı"dır. sevmekten vazgeçer ve görevine döner."11. Romanın sonunda arzusunu yener. Bütün takıntıların en ahlaksızı olan görevin aşka ve­ rilen başka bir addan ibaret olduğunu anlamıştı.sayesinde. Okunacak gibi ol­ mayan. duygu sömürücüsü edebiyatı. oysa gerçek karşıtlık eşit öl­ çüde pozitif iki kutup arasındaki karşıtlıktır. das Ding kendimizi tikel dünyevi nesnelere duyduğumuz "patolojik" bağlılıktan kurtarmamızı mümkün kılar. Kendi içlerinde pozitif olgular olan haz ve acı gerçek bir karşıtlı­ ğın kutuplarıdır. kiçi gayet iyi bilmektedir. en başta aşkın olumsuzlanması olan görev. 314..

"Etnik tikellikler" de- nilen şeylerin hepsi korunuyor şüphesiz. O halde. Son yirmi otuz yılda bir dizi ekonomik. toplumsal statüsüne bakılmaksı­ zın bütün insanlar" şeklindeki mukaddimesi arasında yapısal bir benzeşiklik vardır. Lacan. ekolojik kriz). refleksif bir kendi kendine göndermeden ibaret olan cogito'yu üretmiş Kar­ tezyen radikal şüphe prosedürü ile. Fransız. Temel bir soruyla başlamamızda fayda var: Demokrasinin öznesi kimdir? Lacan'ın cevabı gayet nettir: Demokrasinin öznesi bir kişi. dinine. Günümüz muhafazakâr "kültür eleştirisi"nin klişelerinden biridir bu şüphesiz. "reel-sosyalist" ülkelerde milliyetçiliğin son zamanlar­ daki alevlenişi. kendisini. özneyi üstüne çarpı atılmış bir S ile adlandırarak. "tözel" etnik. vb. kapitalist uygarlığımızın temeli­ ni oluşturan evrensellik arayışının öbür yüzü olarak görür: Marx'ın kendisi de her türlü tikel. belli bir cemaate ait olma hislerini kaybetmelerine neden olarak milliyetçiliğin şiddetli bir biçimde geri dönmesini hızlandırdığı uya­ rısında bulunan bu ideolojik argümanla aynı saflara mı yerleştirmiş oluyor? Lacan (bu bakımdan Marx'ın takipçisi sayılmalıdır) bu nos­ taljik. uydudan enfor­ masyon aktarımı) yoluyla sağlanan teknolojik. kalıtsal bağların çözülmesini kapitalizmin can alıcı bir özelliği olarak kavramıştı. egemen bir ulus-devlet. etnik gerilimlerin ve etnik partikülerliğin. bütün pozitif özelliklerin soyutlanması. Hint. Etnik Dava'nın. tözel bir kimlik/özdeşlik sunacak herhangi bir daya- . Lacan ırkçılığın yükselişini evrenselleşme sü­ recine bağlayarak. günümüz uygarlığının insanların kökle­ rini. çıkarlarının ve inançlarının bütün zenginliğiyle "in­ san" değildir. servetine. gerçek bir nesne anlamında kavranmalıdır) bu ani etkisi nereden almaktadır gücünü? Lacan bu gücü. etnik Şey'in (bu terim bu­ rada tam da Lacan'ın verdiği anlamda. cinsiyetine. "Ete kemiğe bürünmüş Kötülük" olarak das Ding.birlikte ele almak gerekir. Daha 60'h yıllarda bile Lacan ileriki yirmi otuz yıl içinde ırkçılığın yeniden yükselişe geçeceğini. "Sade ile" -ya da en azından McCullough ile. Öteki'deki ya da sim­ gesel düzendeki bir eksiğin. ihtiyaçlarının. muhafazakâr tavırda bir hakikat uğrağı görse bile. Gezegenin "bütünleşmesi"ne yö­ nelik hareketin bütün bu farklı biçimlerinde. "akıldışı" dürtüler­ le dolu bir hazine olarak görülen "psikanalitik insan imgesi"ne alış­ mış olanları çok şaşırtacak bir şey yaparak psikanalizin öznesini bu kendiliğe benzetir. "gezegen" ölçeğindeki siyasi meselelerin artışı (insan hakları kaygısı. bir deliğin cisimleşmesinden başka bir şey olmayan paradoksal bir Şey'dir. bütün demokratik beyanların "ır­ kına. bu. Lacan öncelikle Batılı toplumları hedef al­ mış olsa da. haz ile acı arasındaki karşıtlıktan kaçan bir nesnedir: Terime Kant'ın verdiği anlamda "pa­ tolojik olmayan" bir nesnedir ve bu haliyle de Kant'a göre düşünül­ mesi mümkün olmayan bir paradokstur.216 YAMUK BAKMAK BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI 217 laştınlışında. ama tam da evrensel bütün­ leşme mecrası içine gömülü bir halde . bütün tözel. Başka bir deyişle. İtalyan. tam da bu tür bir "negatif şey"dir. gerçekten de haz ilkesinden. Meksika. Ulus-Şey DEMOKRATİK SOYUTLAMA Bütün bunlar demokrasi kavramının kendisi için çok kapsamlı so­ nuçlar yaratır elbette. Lacan'ın önsezisini kendisinin bile tahmin edemeye­ ceği ölçüde teyit etmiştir. evrensel çok-yönlülüğün tikel cepheleri olarak görülüyor. tıpkı psikanalizin öznesi gibi. gibi kavramlar yavaş yavaş ama kaçınılmaz ola­ rak ağırlıklarını kaybediyor gibi görünüyorlar. özneye pozitif. Yunan lokantaları aslında sadece bu mutfakların sahici etnik köklerini çoktan yitirmiş olduklarını doğru­ luyorlar. Mesela günümüz megalopolislerinde "ulusal mutfaklar"ın kaderi tam böyle bir şey: Her köşede karşımıza çıkan Çin. İşte zaten bu yüzdendir ki Kant'ı. Lacan'ın önerdiği gibi. bütün tikel içeriklerini çıkardıktan sonra ulaştığımız bütün o soyutlu­ ğu. vb. Demokrasinin öznesi. içkin bağların çözülmesi de­ mektir ve saf. teknolojik ve kültürel süreç evrensellik ara­ yışına yeni bir atılım kazandırdı: Ekonomi alanında ulusal sınırların aşılması. yeni iletişim araçları (bilgisayar devrimi. kültürel ve dilsel ho­ mojenleşme. boş noktasallığı ile Kartezyen özneden başkası değildir. tikelliğin saldırganca ortaya konmasının ar­ tacağını öngörebilmişti. tözel-olmayan bir öznellik noktası olarak Kartezyen cogito'ya tekabül eden bir kendilik üretir. arzumuzu sabitleyen travmatik. yine de bu tavrın bütün perspektifini radikal biçimde altüst etmektedir. ulusal bir kültür.artık bağımsız bir biçimde gelişmeyen bu tikellikler. bir kalıntı olarak boş bir noktadan ya da düşünümsel. Bu "bakılmaksızın"da şiddetli bir soyutlama ediminin işbaşında olduğunu gözden kaçırmamamız gerekir.

218 YAMUK BAKMAK BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI 219 Bugün. Bu kimlik/özdeşlik eksikliği yüzündendir ki Identification (özdeş­ leşme) kavramı psikanaliz teorisinde bu denli can alıcı bir rol oyna­ maktadır: Özne kurucu nitelikteki eksikliğini özdeşleşme yoluyla. Burada sadece siyasi bir inanç değil. organik cemaat ruhunu yeniden kurmak için eşsiz bir fırsat olarak gördüğü Petain'in korporativizmine bağlamıştır. "gerçek hayatta hiç karşılaşılmayan bir abartı"yı ifade etmez. işte bu yüzden de bu antagonizma bütünüyle kabullenümelidir . demokratik özneyi kuran tikel içeriklerin bir yana atılması. bütün tözel bağlarından kurtulmuş saf bir tekilliktir demek ki. Örneğin. "yeni toplumsal hareketler" denen şeyde (ekoloji hareketi. cemaat bağlarının sahiciliğine yer yoktur: Demokrasi soyut bireyler arasındaki biçimsel bir bağdır. kendisinin simgesel ağ içindeki yerini garanti altına alan bir ana-gösterenle özdeşleştirerek doldurmaya çalışır. kendilerini iktidar mücadelesi alanından muaf tu­ tarlar. 15. Demokrasinin öznesi her türlü içerikten arındırılmış. kirli öbür yüzü olmayan bir faşizm istemiştir ve bun­ dan ancak bu umudunun yanlışlığını anladıktan sonra vazgeçmiştir. biçimsel demokrasinin temelle­ rini zorunlu olarak tahrip etmektedir. sessizlikle geçiştirilir: Mounier. çevreci ya da feminist olma­ sı mümkün değildir.mahut "yaşam-dünyası"nın bütün çeşitliliğini massedecek bir "so­ mut demokrasi" kurmaya yönelik ütopik projelerle bu antagonizmadan kaçılamaz. Bu şiddetli soyutlama edimi. ikili liberal bireycilik ve totaliter ko­ lektivizm tehditlerine karşı kişinin haysiyetinin ve biricikliğinin tanınması için ça­ balamıştır . teoride. Ancak daha sonraları. aynı zamanda amaçlarının sıradan siyasi partilerinkinden çok daha radikal olduğunu da açıkça belirtirler: Peşinde ol­ dukları şey. bütün bir yaşam tavrı söz konusudur. Kısacası Mounier. belli bir "patolojik" lekeyle maluldür. tam tersine. Demokrasi kavramında somut in­ sani içeriğin doluluğuna. vb. bir zamanlar Mark­ sizm'in sesinin hâlâ duyulabildiği zamanlarda "yabancılaşma" denen şeyin çerçevesi içinde mümkündür. ideolojik açıdan fazla zorlama bir demokrasi imgesini. Başka bir deyişle. düpedüz "kamusal" ile "özel" arasın­ daki ayrılma sayesinde ayakta kalır ve ancak. Gelgelelim. "Yaşam paradigmasında böylesine radi­ kal bir değişim hedefleyen (ve bir zamanlar siyasi bir program ola­ rak formüle edilen) bu tür bir proje. doğaya karşı yeni bir tavır. saldırgan "erkek" akla karşı. Biçimsel demokrasi ile "yeni toplumsal hareketler" arasındaki antagonizma indirgenemez nitelik­ tedir. biçimsel demokrasi ilkesini kabul ettiğimiz anda izlediğimiz mantığın bir parçasıdır: "Demokrasi" temelde "anti-hümanist"tir. geleneksel partilerden aynı anda hem "daha azını" hem de "daha çoğunu" ister­ ler. "kadın" akılcılığından yanadırlar.geri- nak olmadığına. bu eksiğin de kurucu nitelikte olduğuna işaret eder. "insan yüz­ lü bir faşizm" için çabalamış. feminizm. Demokrasi­ yi "somut içerikler"le doldurmaya yönelik bütün girişimler.15 Nitekim demokrasiyi eleştirenler bir bakıma haklıdır­ lar: Demokrasi soyut citoyen (yurttaş) ile tikel. Bu noktada kişiselciliğin kurucusu Emmanuel Mounier'nin yazgısını dü­ şünmek ufuk açıcı olacak.her şeyden önce de Fransız direnişinin kahramanlarından biri olarak hatırlanır. kural olarak. biyografisinin canalıcı bir ayrıntısı. Lacan'a göre. sürekli diğerleri gibi siyasi parti olmak istemedik­ lerini vurgularlar. tahakküm değil. güdüleri ne kadar samimi olursa olsun. "Demokratik kopuş" -bilimin kendini ideolojik kavramlar alanından kurtararak kurmasını sağlayan "epistemolojik kopuşa" benzer biçim­ de. Fransa'nın 1940'taki yenilgisinden sonra bütün bir yıl umudu­ nu. . Geleneksel siyasi hareketler (partiler) ile aralarında belli bir kendi kendini sınırlama farkı vardır ki bu sınırlamanın öbür yüzünde belli bir fazla da vardır. barış hareketi) görebiliriz. Demokrasinin öz­ nesi. tam da o boşluğu içinde. insanın Batılı bir biçimsel demokraside bir muhafazakâr ya da bir sosyal demokrat olduğu şekilde. "yumuşak". Mounier. fiili) insanları" değil. bütün eylem ve inanç tarzının temelden dönüşmesi. bağlıdır. bunları hiçbir zaman çözememesidir. biçimsel. "patolojik" çıkarların burjuva taşıyıcısı arasındaki bir bölünmeyi içerir ve bu ikisi arasında bir uzlaşma yapısal olarak imkânsızdır. çoğulcu. demokrasi ile "yabancılaşmış" Gesellschaft arasındaki bu yakınlığı. "(somut. "yeni toplumsal hareketler" rutin siyasi mücadeleye girme­ ye gönülsüzdürler. er ya da geç totalitarizm ayartısına ye­ nik düşerler. Gelgelelim. diyalojik bir etkileşim tavn takınmayı önerirler. dışsal yığılımı olarak toplum) ile Gemeinschaft (organik bağlarla bir arada tutulan bir cemaat olarak toplum) arasın­ daki geleneksel karşıtlık üzerinden gidecek olursak: Demokrasi ke­ sinlikle Gesellschaft'a. kalpsiz bir soyutlamayı "ölçü" alır kendisine. en mahrem tavırlarımızı etkileyen "yaşam paradigmasının değişmesidir. Sorun demokrasiye özgü bu soyutlamanın her türlü somut tözel bağı çöz­ mesi değil. Yani. Ya da Gesellschaft (atomize bireylerin mekanik. bu öznenin sorunu yeni-muhafazakârlığın sandığı yerde değildir. Vichy'nin "aşırılıkların­ dan" hayal kırıklığına uğrayınca dönmüştür direnişe.

acayip davranışları. kopuşun başarısız olmasına neden olan ampirik bir sınırlama olarak görülmemelidir. bunu Marx da biliyordu (bu yüzden. Kısacası. sosyal demokrasiler işçilerin dikkatini emperyalist güçlerin yeni bir dünya savaşına hazırlandıkla­ rına çekmiş ve "vatanseverce" şovenizme kapılmamak gerektiği ko­ nusunda uyarılarda bulunmuşlardı. mad­ di "içerik" ânına bağlı kalır: Bu biçim. canımızı gerçekten sıkan yanı. < ı > neği. Bir düzeyde. sınırı olan indirgen­ mez "patolojik" kalıntı onun pozitif koşuludur. "semptom" kavramının kökeni Marx'tadır): Piyasanın "biçimsel demokrasisi". an­ cak kendi imkânsızlığı temelinde mümkündür. demokrasi. "demokratik kopuş"un pozitif koşulu­ dur. artı-değerin temellükünü içerir. "ülkesi olmayan" işçi sınıfı dayanışması laflarını unutarak şovenist yaygaralara teslim oldukları ve "vatanseverce" "kendi" hükümet­ lerinin arkasında durdukları o anda Edouard Bernstein'dan Lenin'e bütün sosyal demokrat akımların liderlerinin ne kadar travmatik bir şok yaşadıklarını tahayyül etmek güçtür bugün: Bu şok keyfin gerçe­ ğiyle karşılaşıldığına tanıklık eder. "ulus" olarak kavranan et­ nik uğraktır: Demokrasi her saman "patolojik" ulus-devlet olgusuna bağlı olmuştur. yani Saraybosna suikastını izleyen günlerde. tam olarak gerçekleşmesini önle­ yen ama demokrasinin daha da gelişmesiyle aşama aşama ortadan kaldırılabilecek ampirik bir atalet yüzünden değildir. ama bu denge­ sizlik eşdeğerli mübadele ilkesinin "eksik" gerçekleştirdiğinin gös- . uluslararası dayanışımı taraftarlarını her zaman şaşırtmıştır. sonsuza kadar olumsal bir pozitiflik. Alman sosyal demokratları işçileri. "biçimsel" olduğunu iddia ettiği için. keyfin toplumsal alana fışkırdığı ayrıcalıklı alanın neden tam da "milliyetçilik" olduğu anlaşılır: Ulusal Dava son kertede verili bir ulusun öznelerinin kolektif keyiflerini ulusal mitler yoluyla örgütleme. Ama bu artık. iş kar­ şısındaki tavrı . gazetenin bu nüshasının Alman polisi tarafın­ dan işçileri yoldan çıkarmak için hazırlandığını düşünmüştü ilk önce! Sonuç olarak.ırkçı perspektifte. Savaşın hemen arifesinde. Demokrasi. Eğer bu Dava'yı Freudcu Şey (das Ding). düzenleme tarzlarıdır. demokrasinin öznesi olan yurttaşın üretimi ancak tikel bir ulusal Dava'ya bağlanma sayesinde mümkün olmaktadır. kendi kendini dağıtır. kendi keyfini örgütleme biçimidir (yemekleri­ nin kokusu. bu imkânsızlığı nereye yerleştirdiğimizdir. "saf" demokrasinin mümkün olmadığını söylemek yetmez: Asıl mesele. Bunun belki de en inıvımıiıl. Burada evrensel işlevin bir istisnaya dayalı olduğu Lacancı hepsi-değil mantığının numune­ lik bir örneğiyle karşı karşıyayız yine: Bütün toplumsal farklılıkların ideal bir tesviyesi. yani ete kemiğe bürünmüş keyif olarak kavrarsak. bu. Freud'a göre.. Ulusal Şey'in bütün şiddetiyle fışkırması. Bu artık önsel bir statüye sahiptir. bütün pozitif içerikleri çıkar­ mayı mümkün kılan bu kalıntı. eşdeğerli mü­ badelesi. "Saf" demokrasinin imkânsızlığı. bu maddi dayanağını kaybet­ tiğinde. Temel paradoks. şüphesiz. egemen sınıfın suikastı savaş ilan etmek için bir bahane ola­ rak kullanacakları konusunda uyarmıştı.. "gürültülü" şarkı ve dansları. siyasi şevk yaratmayı başaramaz. Üstelik. ona ayakta tutan dayanaktır. Sosyalist Enternas­ yonal bütün üyelerini savaş durumunda savaş kredileri aleyhinde oy kullanmaya mecbur tutan resmi bir karar da almıştı . enternasyonalist dayanışma buhar olup uçtu.220 YAMUK BAKMAK BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI "I ye her zaman belli bir artık bırakır. "Dünya yurttaşları" sıfatıyla bütün insanların oluştur­ duğu topluluğa dayalı "gezegen" ölçeğinde bir demokrasi başlatma­ ya yönelik her girişim kısa bir süre sonra iktidarsızlığını gözler önü­ ne serer. Etnik gerilimlerde her za­ man ulusal Şey'in mülkiyeti söz konusudur: "Öteki" ("hayat tarzımı­ zı" bozarak) keyfimizi çalmak istemektedir ve/veya gizli. sapıkça bir keyfe ulaşmaktadır. "gerçekte olamayacak" bir şey gibi yaşanan. "öteki" ya işimizi çalan bir işkoliktir ya da bizim emeğimizle yaşayan bir aylak). Rusya ve Sırbis tan'daki Bolşevikler hariç.ama savaşın patlak vermesiyle birlikte. . Lacan'a göre. Birinci Dünya Savaşı arifesindeki "vatansever" coşku karşısın da uluslararası işçi hareketinin yaşadığı bozgundur. "öteki"nin sinirimizi bozan. bütün ülkelerin sosyal demokrat partileri­ nin.VE KALINTISI Biçimsel demokrasinin bağlı olduğu. Şey'imizin hem ötekinin ulaşamayacağı hem de onun tarafından teh­ dit edilen bir şey olarak görülmesidir. "sömürü"yü. tam da "saf. ama yine de olma ihtimali bizi dehşete düşüren kastrasyona benzemektedir. Ama bu şovenist "vatanseverlik hisleri" patlamaları bazı bakımlardan hiç de beklenmedik değildi: Sa­ vaşın patlak vermesinden yıllar önce. Bir gecede gerçekleşen bu tersine dönüş Lenin'i şaşırtmıştı: Ga­ zetede sosyal demokrat vekillerin savaş kredileri lehinde oy kullan­ dıklarını okuduğunda.

arzularını akla gelebi­ lecek her yoldan tatmin etmek için bedeninin her parçasından ser­ bestçe yararlanma hakkına sahip olduğunu söylerdi. Sade." baş­ lıklı risalede geliştirildiği haliyle 16 . Philosophy in the Bedroom and Other Writings. güçlükler daha Marquis de Sade ile birlikte baş göstermişti. -cinsiyeti. Nitekim objet petit a'yı. Türkçesi: Yatak Odasında Felsefe.."17 Lacan. Yani biçimsel eşdeğerlik. bunu kabul eden ve o acı verici klitoris kes­ tirme töreninden geçme hakkını talep eden kadın hakkında ne diye­ biliriz? Bu. oraya bu hakkı da da­ hil edecek olsak. D. Ama Lacan'ın "Kant ile Sade"da göster­ diği gibi. artı içeriktir. fantaziler. Er ya da geç kendi kendimizin yolunu tıkarız. simgesel düzenin temel çıkmazını çözme ve/veya gizleme yoludur. evrensel haklar alanının dengesi bozulacaktır. artı-keyif ile Marksçı artı-değer kavramı arasındaki bağ da burada yatar (Lacan artı-keyif terimini artı-değer kavramını örnek alarak uydurmuştu): Artı-değer. Cumhuriyetçi olmak istiyorsanız biraz daha çabalayın. Bkz. Bu tür Sade'cı bir norm. tam da içeriklerin eşdeğerli olmayışının büründüğü biçimdir. ne olursa olsun. tam da keyif alanına (keyfi yapılandıran fantazi alanına) burjuva evrensel yasallık formu­ nu. Fantazi alanı ile simgesel yasa alam arasında kök­ lü bir uyumsuzluk vardır. . lir. "keyif hakkı"na. Lacan. Lacan'ın kurgu­ sal yeniden inşasında bu şu demeye gelir: "Herkes bana şunu diyebi­ lir: Senin bedenin üzerinde keyif alma hakkım var ve ben bu hakkı aklıma esen her türlü cebri uygulama konusunda hiçbir sınır tanıma­ dan uygulayacağım. Ecrits. "haklar" ile "görevler"in alanı. Sade'm "keyif de­ mokrasisi" projesi -Yatak Odasında Felsefe'ye dahil edilmiş "Fran­ sızlar. Peki. herkes aldığından fazlasını verir. artı-değerin temellükünün büründüğü biçimdir. çev. Her birimizin. doğa­ sı gereği evrensellik alanına aittir. yoksa Batı­ lı değerler adına onu keyfini örgütlemenin bu "barbarca" yolundan kurtarmamız mı gerekir? Mesele buradan çıkış olmayışıdır: Bir kadı17. Sade Fransız devriminin yarı yolda kaldığı önermesinden yola çıkar: Dev­ rim. o kadının "keyif hakkı"nın bir parçası mıdır. İs­ tanbul: Ayrıntı. eşdeğerli piyasa mübadelesi tam da "sömürü"nün. Sadi. kendini içine yerleştirmeye uğraştığı evrensel haklar alanını gizlice altüst eden acayip bir ilavedir bu. vb. ev­ rensellik boyutuna indirgenemeyen bir şey olarak fantazinin formü­ lünün SOa. özgürleşmemiş değerle­ rin tutsağı olarak kalmıştır. Oysa yasanın. para­ dokslarını keşfetmek için Mara'ı beklemek de gerekmez. yani bu "imkânsız" fazlayla karşı karşıya gelen özne ol­ masının nedeni de budur. devrim-öncesi. tutarsız büyük Öteki'nin. Bu nedenle. tanımları gereği nötr bir ortamda "barış içinde bir arada var olamazlar. arzumuzun artı-keyfi cisimleştiren nesne-nedenini tam da evrensel mübadele ağından kaçan fazla olarak tanımlayabiliriz. ancak kadın onun kendine özgü sapıkça fantazisinin çerçevesine girdiği takdirde katlanılabilir bir ilişki geliştirebilir. New York: Grove Press. eşdeğerli mübadelenin ve karşılık­ lılığın yarattığı evrensel eşitleme/eşitlenme alanıdır. Burada yine hepsi-değil mantığını görürüz: Evrensel "insan hakları" alanı belli bir hakkın (keyif hakkının) dışlanmasına dayalıdır. Gelgelelim burjuva biçimsel eşitlik ilkesinin dengesizliğini. top­ lumsal statüsü. imgesel bir senaryo sayesinde.222 YAMUK BAKMAK BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI 223 tergesi değildir. Yani evrenselleştirilmeye direnmek fantazinin doğasıdır: Fantazi." Örneğin. F. eşdeğerli mübadele formunu. keyif alanında. ancak klitorisi kesilmiş kadınlarla cinsel ilişki kurabilen biri hakkın­ da ne diyeceğiz? Dahası. cinsel ilişki diye bir şey olmadığına göre. yani herkes kendini kurban konu­ munu işgal ederken bulur. her birimizin travmatik Şey'le aramızdaki "imkânsız" ilişkiyi yapılandırırken başvurduğumuz mutlak biçimde tikel yoldur. A. bir er­ kek bir kadınla.demokrasinin sadece bir özne (gösteren) demokrasisi olabileceği olgusuna takılır: Bir nesne de­ mokrasisi yoktur. s. De Sade. 2002. "kategorik buyruğa" uygun olarak evren­ sel bir norm biçimi vermeye yönelik her girişim zorunlu olarak çık­ maz sokağa saplanır. K. Sade'ın projesinin "kahramanca" olması. karşılıklılığı dışla­ dığı için kendi kendini geçersizleştirdiğine işaret eder: Son kertede. bu tür evrensel bir normun. Objetpetit a. yaşı. 768-9. eşit hak ve görevlerin karşılıklılığı formunu vermeye yönelik imkânsız bir çabaya girmiş olmasından ge16. Fransız devriminin ilan ettiği "insan hakları" listesine "ke­ yif hakkı"nı da ekler. tam da sermaye ile işgücü arasında­ ki eşdeğerli mübadele biçimi yoluyla kapitalist tarafından temellük edilen "maddi" artıktır. "Herkes kendisine özgü fantaziyi uygulama hakkına sahiptir!" şeklinde onaylamak mümkün de­ ğildir keyif hakkını.. Kant'ın ka­ tegorik buyruk ölçütlerini karşılamasına rağmen. 1966.herkesin. ataerkil.

"Postmodernist" yaklaşım ise. Freud'un "Kopernik devrimi"nin hedefi. işte bu Şey sayesindedir ki evrenselleştirilmeye dire­ nir. Demek ki Freud'un "Kopernik devrimi". O halde demokrasinin bu temel çıkmazıyla karşılaştığımız zaman ne yapmak gerekir? "Modernist" prosedür (Marx'ın da bağlı olduğu prosedür) -biçimsel demokrasinin "maskesinin" bu şekilde indiril­ mesinden. Özne bu döngüsel harekete.indir­ genemez.224 YAMUK BAKMAK BİÇİMSEL DEMOKRASİ VE HUZURSUZLUKLARI 225 mn bunu kendi iradesiyle yaptığı sürece. Aydmlanma'nın temel jesti­ ni koşulsuz benimser: Geleneğin dışsal otoritesini reddeder ve özne­ yi boş. "kendinde kendinden faz­ la" olan bir şeyin. vb. bu yüzden de seni sakatlıyorum. yani demokratik biçimin her zaman içerikteki bir denge­ sizliği gizlediğinin teşhir edilmesinden. Demokratik tavır her zaman belli bir fetişist bölünmeye dayalıdır: (Demokratik formun "patolojik" dengesizlik lekeleriyle bozulmuş bir form olduğunu) ga­ yet iyi bilirim. bu tür bir "merkezsizleştirme" Lacan'ın "Freud'a dönüş"ünün hedefini yakalayamaz. objet petit a var. ama sende senden fazla bir şey. simgesel düzen içindeki bir yere -bu boş bir yer olsa bile. insanın kendisini merkez alan imgesini altüst edişi. özerk özne.) elindeki bir kukladan ibaret olduğunu göstermek değildir. Lacan'ın Almanca das Ding sözcüğüyle atıfta bu­ lunduğu travmatik keyif çekirdeğinin etrafında döner. Aydmlanma'nın reddi olarak. Bu naif. Bu bölünme demokrasinin ölümcül kusurunu işaret etmek şöyle dursun.biçimsel demokrasinin bu haliyle ortadan kaldırılması ve yerine daha üstün somut demokrasi formunun geçirilmesi gerektiği sonucunu çıkarmak olurdu. "Aslında durumun böyle olmadığını" gayet iyi bilmemize rağmen bu simgesel kurguyu kabul ederek bir tür "aktif unutma" gerçekleştirmemiz gerekirdi. İşte bu Şey yüzündendir ki komşuna duyduğun sevgi bir noktada zorunlu olarak yıkıcı bir nefrete dönüşür. tam da "sadece kendisi etrafında dönerek". isterse kendini aşağılayabi­ leceğim söyleyebilsek de. iç "antagonizma"sında yattığını fark etmeye muktedir­ dir. sınırının kendi içinde. biçimsel bir negatif özilişki noktasına indirger. yani dışsal otoritenin sınırlamalarından kurtulmuş özne kavramının yapıbozumu olarak görülmemelidir. yani merkezsiz anlam­ landırma mekanizmalarına tabi bir fail haline getiren "büyük Öteki'nin söylemi" olarak gören daha karmaşık bir anlayış geçirmek de meseleyi halletmez. Lacan'm bu yapısalcı anlayışı yankılayan bazı önermeleri olmasına rağmen. çok yakınına yaklaşılmayacak kadar "sıcak" olan Şeyle arasındaki mesafeye verilen bir addan başka bir şey değildir belki de. mahremiyetin ortasındaki yabancıyı adlandırmayı hedefler. demokrasinin bu kurucu paradoksunu benimsememizi gerektirirdi. ama yine de (sanki demokrasi mümkünmüş gibi dav­ ranırım). Özne. Lacan'ın uydurduğu extimite terimi tam da bunu. Bu yüzden. merkezinde yabancı bir be­ denle karşılaşır. kendi iradesine rağmen onu aşağılamayı sürdüren bir fantazinin işbaşında olması da pekâlâ mümkündür. kavrayamadığı meçhul güçlerin (bilinçdışı dürtülerin. öznenin son tahlilde. Lacan'a göre Freud. başarısızlıklarını izah etmek için sürekli dış "düş­ manlar" icat etmeye mahkûm olan "totalitarizm"in kaderinden kurtu­ labilir. Ne diyordu Lacan? Seni seviyorum. Özne. . doğalcı bilinçdışı anlayışının yerine bilinçdışını. Lebensphilosophie'ye özgü bir insan imgesi önermez hiçbir şekilde. tam da onun gücünün kaynağıdır: Demokrasi. Sorun şudur ki kendi kendinin güneşi olarak "kendisi etrafında dönen" bu özerk öz­ ne kendinde "kendinden fazla bir şey"le. tersine. "akıldışı" dürtülerin kurbanı" şeklinde. özneyi dilin kendisinin konuştuğu yer haline.

tatmini mümkündür. A. aykırı) bir bakış açısından. ihtiyaç ile onun dile getirilmesi olan talep (ki dil taleplerden ibarettir) arasında doldurulması imkânsız bir boşluk vardır. bir kafatası olarak algılanır. Babanın-Adı. Lacan'ın bakış/nazar (F. ancak bu sayede Simgesel düzende bir yere oturtulabilir. İ. "yamuk bakarak" algılanabilir. ona neden olan nesne ile onu tatmin edecek olan nesne daima farklıdır ve bu nedenle de gerçek arzu asla tatmin edilemez. Holbein'ın "Sefirler" tablosudur. ancak belirli (ve sıradan olmayan. Wunsch. gaze) anlayışına göre ancak belirli bir konumdan ve belirli bir açıdan bakıldığında (gözucuyla) görünebilir "gibi olan" anamorfotik nesneye en iyi örnek. arzu ise nesnesinin belirsizliği ile ve kesintisiz. gerçek babaya ya . arzu (F. İstek tikel ve ad­ landırılabilirdir. desir. tabloya yandan ve hafifçe başınızı yana eğerek ("yamuk") baktığınızda. talep ise zo­ runlu olarak simgeseldir. yerde duran ve anlamsız bir döşeme deseniymiş gibi görünen şey. ama bunun tam olarak ne olduğundan asla emin olamaz. İ. Bu tabloda iki sefirin önünde. anamorphosis) Görme duyusuyla dolaysız olarak algılanamayan. nom-du-pere. 2izek'in üzerinde ısrarla durduğu "Che vuoi?" ("Arzuladığın nedir?". tanımı gereği simgelerle ifade edilemez. "Aslında ne istiyorsun?") sorusu. regard. simge­ sel düzeyde Babanın-Adı ile tarif eder. İhtiyaç. İ. belirli bir biçime sahip değilmiş gibi görünen nesnelerin özel bir bakış açısından algılanabilir olması anlamına gelir. Lacan'da ise bu kavram ihtiyaç (besoiri) ile talep (demande) arasında bir konuma sahip olduğu için cinsel çağrışımları daha fazla olan arzu (desir) ile karşılanır.Sözlük anamorfoz (Y. tatmin edilemez zorlayıcıhğı ile tanımlanır. desire) Freud'un Wunsch kavramı İngilizce'ye wish (istek) olarak çevrilegelmiştir. Anamorfotik ci­ simler. arzu tam bu boşluğa yerleşir. Özne daima bir şeyi arzulamakta oldu­ ğunu bilir. Babanın-Adı (F. Lacan'a göre. Arzu bu iki özelliği birden taşıdığı için. Name-of-the-Father) Lacan. arzunun nedeni ile nesnesi arasındaki bu örtüşmezliğin öznede yarattığı belirsizliğin ifadesidir. Freud' un anne-baba-çocuktan oluşan Oidipus üçgeninin temel özelliğini.

felsefe ve insan bilimlerinin anlamlandırmayı (dilin alanına çekmeyi) başaramadığı bir artık. bir eksik'in ihtiyaca dönüşerek kendi­ ni bir talep biçiminde ifade etme zorunluluğu sonucu ortaya çıkar. baş­ ka dillere de çevrilmesi son derece güç olan bir terimdir. onu her şeyden önce. jouissance (İ. terim İngilizce metinlerde de zaman zaman Fransızca olarak bı­ rakılır. yani insan öncesi bir ko­ numa yerleştirmektir. Dolayısıyla ontogenetik açıdan. aslında Gerçek'in ta kendisidir. dilsel bir ifadesi yoktur. Gerçeklik. in­ san öncesi olan her şey. Lacan'ın düşün­ sel gelişiminde en son ortaya çıkan. ikili karşıtlıklar. arala­ rında anlamsal ilişkiler kurmaya gayret etmez. hatta varlığından ve yoklu­ ğundan bağımsız olarak. "Gerçek her zaman aynı yere döner". Bu elde edilmesi müm­ kün olmayan arzu nesnesi. dünyanın henüz kategoriler. Sim­ gesel'in nedeni ve amacı ("göbek bağı") olan bu eksik. Jouir kökü. onların sınırları içine hapsolurlar. İ. Simgesel tarafından içerilemeyen sert bir çekirdektir. Gerçek babanın kimliğinden. bir fazla her zaman varolacaktır. ya da bedensel bir eşdeğerinde. Lacan "nom-du-perelnon-du-pere" (Babanın-Adı/ Babanın-Hayır'ı) kelime oyunuyla. asla ele geçirilemeyecek bir nesneye duyulan bir arzu olarak belirir. İlksel eksik. ancak henüz imgeleri adlandırmaya. onunla yeniden bütün­ leşme. imgeler (tıpkı daha önce kendilerinin Gerçek'e yapmaya çalıştıkları gibi) adlara ya da dilsel ilişkilere zorunlu olarak karşılık düşerek. simgesel düzenin. İ. orta aşamadır. yani simgeselleştirilemez olmasıyla da­ ima Gerçek'tir. Yasa düzeninin kurucu kavramı olduğu­ na işaret eder. Gerçek (F. Gerçek'i Simgesel'e olan bu dışsallığı ile tanımlamak. ki bu olumsuzluk tanımın kendisinde de içkindir: Lacan'a göre Gerçek. filogenetik açıdan da. ki Lacan'ın Gerçek'i tam da bu fazladır. fırtına. Gerçek ve Simgesel ile ayrı ayrı bağlantılıdır. "İmkânsız olandır Gerçek. Freud'un Totem ve Tabu'da anlattığı. reel. ortada bir "eksik"in olduğunu gösterir. simgesel Baba'nın ölümsüzlüğe ancak gerçek babanın öl­ dürülmesiyle ulaştığını vurgular. henüz dile sahip olmayan çocu­ ğun ayna evresinde (yani bir aynada ya da ayna işlevi gören bir yüzey­ de. manque. Simgesel sistem. the Real) Gerçek. eksik (F. simgeselin alanında kendini anlamlandıramaz. bütünselliğini koruduğu bir evredir. henüz varolmayan bedensel bütün­ lüğünün imgesini gördüğü 6-18 ay arası dönemde) oluşturduğu özdeş­ leşmelerdir. Felsefede ve insan bilimlerinde kullandığımız temel kav­ ramlardan biri olan "Gerçeklik"in ("dışsal" ya da "nesnel" gerçeklik an­ lamında). Lacan'ın "Gerçek"iyle örtüşmediğini de belirtmek gerekir. İmgesel bu anlamda. Bu durum dil öncesinde. kanser. yasa koyucu ve yasaklayıcı otoritenin simgeselleştirilmesi anlamına ge­ lir. Yasa düzeninin tam da bu yolla yürürlüğe gir­ diğini. yüzyılın sonunda AİDS). Ar­ zu (Anne-arzusu) anneyi elde etme arzusu değil. Lacan'da "objet petit a" adını alır. İ. 20. Doğal nesne ve olguları her ne kadar "kontrol altına alarak" Simgesel'in alanına çeksek de. Babanın-Adı çocuk için tanrının ve devletin. kopmuş olduğu bedene geri dönme ihtiyacı ola­ rak ortaya çıkar. İmgesel (F. doğmuş olma durumudur. babanın "Hayır!" demesiyle. yeniden onun bir parçası olma (yani kendini bir özne olarak or­ tadan kaldırma. ya da daha doğrusu. "ya o/ya bu"lar şeklinde parçalanmadığı. yani gösterenler düzeninin egemenliği altına girdiğinde. Gerçek'in simgeselleştirilebilen kadarıdır. Gerçek'i imgelere hapsederek onunla başa çıkmaya çalışır. çoğu kez bu terimler jouissance'm anlamını tam olarak karşılamakta yetersiz kaldı­ ğı için. the Imaginary) İmgesel Lacan'ın üçlü düzeninde ilk adlandırdığı. simgesel düze­ ne ait bir kavramdır. tatmini mümkün olmayan bir arzu. Tanımı ancak olumsuz yoldan yapılabilir.228 YAMUK BAKMAK SÖZLÜK 229 da imgesel babaya (baba imago'suna) bağımlı olmayan. o düzenin (dilin ve Yasanın) kurucu kavramıdır. yoketme) arzusu olduğu için. yıldırım. Babanın-Adı'dır. kendisi birinin eksik bir uzvu olma durumudur. İngilizce'ye bliss ve son zamanlarda da enjoyment olarak çevrilse de. lack) İhtiyaç ile talep arasındaki dilsel boşluğa yerle­ şen arzunun "ihtiyaç" kanadı. ama bu ikisinin arasında bir köprü değildir. dolayısıyla "Doğa" dediğimiz şey de "Ger- çek"tir. yani koyduğu yasaklar ve sınırlarla. Lacan'm ardışık üç düzeninde (Gerçek-İmgesel-Simgesel) ilk yeri işgal etmesine rağmen. İmgesel. henüz konuşa­ mayan ve imgeler oluşturamayan bebeğin tüm deneyimi (örneğin rahim içindeki varlığı) Gerçek'in alanına girdiği gibi. Fransızca'da argo/cinsel bir anlamdan ("boşal­ mak"). mitik. bir uzvu eksik olma. Özneyi yasaklı/üstü çizilmiş özne (8) durumuna getirerek özne ol­ ma işlevini daha baştan bir imkânsızlıkla hadım eden. do­ layısıyla tanımlanamayan bir salgın hastalık (örneğin Ortaçağ'da veba." Bu anlam­ da ölüm deneyimi. oğulların birleşerek öldürdükleri Tanrı-Kral-Baba öyküsü. Çocuğun annenin bedeninden ilksel ayrılmasının yarattığı ilk hadım edilme. imaginaire. enjoyment) Lacan'm bu terimi yalnızca Türkçe'ye değil. önemi giderek artan bir kavramdır. Lacan'ın deyişiyle. İmgesel. daima Gerçek'in geri dönüp kendi simgeselleştirilemeyen çekirdeğini ortaya koymasıdır. dil öncesi. hukuki bir anlama kadar (jouir de droit = haktan istifade etmek) . deprem. aktarılamaz. Özne dilin alanın girip bu eksikliği simgesel olarak ifa­ de etmeye kalktığı zaman ise eksik. Özne dilin.

Türkçe'de de bu kullanım korunarak jo­ uissance korunmuş. Ancak özne bir yandan da bu nesnenin fantazmatik özelliğini. "Je sais bien. anlamlandırılamayan bu "fazla"sı ile başa çıkabilmek için. kapitone noktası (F. aslında haz değil jouissance'm ta kendisi­ dir.. Örneğin ilksel ek­ siğin (anneden koparılmış olmanın) giderilmesi arzusunun gerçek bir tatmini yoktur. Lacan formüllerinde büyük Öteki'yi üzeri çizili büyük "A" (A) ola­ rak yazar. Zizek jouissance'ı yer yer olduğu gibi bırakarak. özne (F. tüm arzunun mekânı olarak ku­ rulur. Fransızcada "öteki" anlamına gelen autre kelimesinin baş harfidir). Bu "raptiyeleme" işlemi. Bir muhatap değil. tatminden kaçınır. bir söy­ lem çerçevesi oluştururlar. dilsel yapının yü­ zeyinde tıpkı kapitone edilen bir yorganda. Kapitone nokta­ ları. Oysa konuşan özne. bir fantazi nesnesidir. Simgesel düzen için­ de varolur. kısacası özne için simgesel düzenin bütünlüğünü temsil eden herhangi bir şey doldurabi­ lir. aynı dil­ sel yüzeyde farklı bir ideolojik yapı. "sen" ve "o" gösterenlerinin asla aynı gösterilenlere tekabül etmemesidir. sujet. ölümde. eksik'e saldırganlık tepkisiyle karşılık verir. Büyük Öteki. "ben" ve "sen" konuşana göre. "o" ise konuşulan konuya göre sonsuz bir çeşitlilik gösterir. enjoyment ise keyif terimiyle karşılanmıştır. objet petit a ya da objet a Lacan'm diğer dillere yapılan çevirilerinde Fransızca olarak korunmasında ısrar ettiği bu kavram. ancak psikotik bir durumda mümkündür bu tatmin. simgesel düzenin ta kendisidir. benliğin/tinin iç dengesini kurmaya /koruma­ ya yöneliktir. simgesel düzende de büyük Öteki ile karşılaşmak zo­ rundadır. Ancak tüm bu öteki'ler imgesel düzeyde varolurlar. Dolayısıyla haz. Psikanalitik terapi pratiğinde bu yer. ger­ çekten varolmadığını bilir (Lacan'ın deyişiyle. Bunun en ba­ sit örneği. Kuşkusuz farklı kapitone noktaları. daha bir "ben" olarak ilk oluştuğu yıllardan başlayarak bir fantazi nesnesi yara­ tır. Oysa anlaşabilmek için belir­ li söylemler içinde gösterenleri sabitlemek. bu ben bütünlük. dolayısıyla imkânsızdır. "gösterme" edimine direnen bir çizgiyle ayrıl­ mış iki farklı düzendir. Bu ilk "öteki". autrelgrandAutre.. bir tatmin ve rahatlama duygusuyla birlikte anılmalıdır.230 YAMUK BAKMAK SÖZLÜK 231 geniş bir yelpazeyi kapsar. gerçek bir nesne değildir."). tam­ lık yanılsamasıyla malûldür. farklı bir söylem oluşturacaklardır. Bu ikisi arasındaki örtüşmezlik. jouissance ise bu dengeyi daima bozarak "haz ilkesinin ötesine" geçer. kanepede (ya da psikanalitik referansla bir "divanda") olduğu gibi belirli çöküntü noktalan. bu nok­ talara points de capiton. yolu uzatır. raptiyelemek gerekir. İ. bu algılar bedensel tamlık yanılsamasını bozduğu için de parçalanmaya. hitap edenin içinde varolduğu simgesel sistemin belirleyicilerinin toplamıdır. Oysa jouissance basit bir tatminin öte­ sinde. psikanalist tarafından işgal edi­ lir. bir eksik'i olmadı­ ğı varsayılarak (eksik'i gizli tutularak). dil'in yüzeyinde yarattıkları örüntüyle bir ideolojik sistem. Objet petit a. Tam da bu nedenle bilinçsiz olarak objet petit a'ya ulaşmaktan. Bu nesne.. Lacan yapısalcı geleneği izleyerek. öznenin ne olduğunu bilme­ diği. Büyük "A" ile yazılan Öte­ ki (Autre) ise. ki "anlam" dediğimiz şey ancak bu noktaları refe­ rans alarak ortaya çıkabilir. oradan kendimize bakarak. Büyük Öteki. İ." . Türkçe'ye kaba­ ca "küçük öteki nesnesi" olarak çevrilebilir (buradaki "a". semptomların sürdürülmesinde bulundu­ ğu farzedilen paradoksal haz. çocuğun kendisini "öteki" olarak görebileceği bir ayna evresi zorunlu­ dur. yasa. devlet. Ben'in ortaya çıkabilmesi için. öteki/Öteki (F. Özne. belirli gösterilenlere. sabit­ lik anları oluşturur. Haz. Lacan'ın "ben" kavramının temeli İmgesel'de olduğu için. tanrı."Aslında çok iyi biliyorum. Lacan'a göre "küçük" öteki'dir (küçük "a" ile yazılan autre). otherlbig Other) Lacan'a göre özne­ nin oluşumu daima "öteki"yi varsayar. kapitone noktaları adını verir. le point de capiton) Yapısalcı dil kuramında. bu mekânı Babanın-Adı. bir "dürtü tatmini"dir. yani Simgesel'in ben imge­ lerini ya simgelere dönüştürerek içerme ya da yok sayma eğilimi ile ben'in simgesel düzenin kategoriler ve ikilikler biçimindeki parçalan- . tamlık yanılsaması yara­ tan) öteki. çıkmaza sokar. simgesel siste­ min bir türlü sınırları içine alamadığı Gerçek'in bir türlü açıklanama- yan. Jouissance Lacan'ın Freud'un "haz ilkesinin" ötesine yerleştirdiği bir kavramdır. arzu nesnesi aslında "yok"tur. Özne küçük öteki ile imgesel düzende karşılaşıp bir ben inşa etmeye başladıktan sonra. kendimizi olmak is­ tediğimiz gibi gördüğümüz konumdur. Gösteren daima "yüzergezer"dir. yekpare öznesinin tersine. sadece göz ucuyla görebildiği ilksel eksik'inin fantazmatik eşdeğe­ ridir. yer yer ise enjoyment ile karşılayarak kullanır. kelimenin psişik ve gramatik anlamında bir "özne" olabilmesi için. ama asla bulmak istemez. Lacan'da özne bölünmüşlüğüyle tanımlanır. "ben". oy­ sa jouissance bu eksiğin giderilmesi fantazisini yaratarak kendini Gerçek'te temellendirir. göste­ renler sistemi hiçbir zaman gösterilenler setine bire bir tekabül etmez: Gösteren ve gösterilen. Aramaktan vazgeçemez.. Zamanla çocuk başka küçük öte­ kiler de algılar. mais quand meme. ama gene de. Freud' da haz (Lust) bedensel/ruh­ sal bir gerilimin boşalmasından ibarettir (aynı şekilde Unlust da bu ge­ rilimin sürekli kılınmasıdır). tabir caizse. Acıda. subject) Hümanizmin "Ben" diyen bölünmemiş. Aynada görülen (ve bedensel bir bütünlük. ben'in temelidir.

Simgesel düzen. yani kadının "kadın gibi dav­ ranarak" (kadın performansı göstererek) kadın olduğunu söyler. Gender Trouble). Dolayısıyla özneyi oluşturan da. Butler bu gramatik tanımdan hareketle. performative) Dilbilime ve özellikle gramere ait bir terim­ ken. "S"nin üzerinden geçen verev çizgi. içinde bir egemenlik ilişkisi de barındırır. yani nes­ nesini bir performans. "kadın" ve "erkek" kavram­ larının performatif kavramlar olduğunu. sözcelerden oluşur. enunciatiori) Bu iki kavram arasındaki zıtlık. Lacan'a göre. ikili karşıtlıklar sistemi içine hapsetmeye çalışarak öz­ neyi parçalar. öznenin sözcede içerilmeyen İmgesel özdeşleşimlerini ve gözücuyla görülen Gerçek faz­ lasını devreye sokar.232 YAMUK BAKMAK SÖZLÜK 233 mışlığına direnişi. ben'i ve onun imgeleri arasındaki ilişkiyi Simgesel Yasa'ya tabi kıl­ mayı başaramayacağı için (bu imgelerin dilsel karşılıkları olmadığı için) daha baştan parçalanmış. söylenen şeydir. kapalı bir kate­ goriler. geçersiz/iktidarsız kılmakla kalmaz. sözceleme (F. söylenmelerinin ve gerçekleşmelerinin eşzamanlı/özdeş olduğu varsayılan fiillerdir. vb. Ancak sözcelerin kendi oluşum süreçleri. dil tarafından içerilemeyecek olan Gerçek fazlaları ve ben imgeleri tarafından sürekli bir bi­ çimde etkilenmektedir. sözcenin oluşum sürecinin adıdır. saptayıcı (constative) fiillerin ak­ sine. yani dil. Simgesel kavramı. bölünmüş­ lüğünü de gösterir. onu yalnızca yoksaymakla. bu ifadeyi kullanan erkek öznenin egemen statüde olmasına bağlıdır. bir yandan ben'in imgesel özdeşleşmelerini. Simgesel düzen. performatıf (İ. psikanalitik terapinin nihai amacı ben'in hâkimi­ yeti eline alıp yekpareleşmesi (yekpare olduğu yanılsamasını kurması) değil. Konuşmaya başladığı anda Simgesel'in alanına giren öz­ ne. Lacan "Simgesel" ifadesi­ ni. Simgesel (F. the Symbolic) Simgesel." ifadesi (eğer yetki­ li/iktidar sahibi biri. yekpare bir özne'den sözetmeyi imkânsızlaştırır. kendi başına anlam taşımayan. Erkek-egemen olmayan bir toplumsal yapıda. o durumu yaratır da. Her parformatif edim. Özne simgesel düzeni hazır bulur ve onun yasalarına uymak zo­ runda olduğunu Babamn-Adı yoluyla öğrenir.) çıkandır. yalnızca bir durumu dile getirmekle kalmaz. Dolayısıyla "Sen kadınsın!" ifadesinin performatif değeri. Lacan'ın dilbilim teorisinden psikanaliz alanı­ na yaptığı önemli aktarmalardan biridir. statement." ifadeleri. Sözce bilinçli iletişimin kurucu öğesidir. bir yandan da ancak göz ucuyla görülebilen Gerçek'in tanımsız bozbulanıklığını. bir nikâh memuru ya da rahip tarafından söyleni­ yorsa). aynı zamanda ikiye de böler. bir toplumsal cinsiyet olarak "kadın" kılması. La­ can'ın düşüncesini Saussure ve Jacobson'un temsil ettiği dilbilim çerçe- vesine bağlayan temel kavramlardan biridir. ancak sözceleme bilinçdışıyla bağlantısını koparmayarak. Judith Butler tarafından feminist literatüre ve giderek tüm kültürel araştırmalar literatürüne kazandırılan bir kavramdır (Judith Butler. İ. ancak bir­ birleriyle ilişkileri içinde anlam denilen şeyi oluşturan gösterenlerin. ilan eden öznenin iktidarına. bunun söyleniş sü­ recinin. parçalayan da Simgesel düzenin ta kendisidir. ağız­ dan (ya da kalemden. onun varolan egemen­ lik ilişkileri içindeki statüsüne bağlı olarak performatif nitelik kazanır­ lar. Öz­ ne İmgesel ile Simgesel. Bu anlamda Lacan'ın "8" (üzeri çizili/yasaklı özne) işareti. . dilsel/kültürel kapalı düzenini tanımlamakta kullanır. gelişigüzel işaretler olan. Performatif fiiller. İmgesel evrede oluşmakta olan ben'in. zıtlıklar. Biyolojik fark (dişi/erkek) bu performans sayesin­ de toplumsal cinsiyete dönüşür (kadın/erkek). sözceleme ile sözce arasında bölünmüşlüğüyle vardır. Sözceleme ise. "Sizi karı-koca ilan ediyorum. sözce. enonciaüon." ya da "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını ilan edi­ yorum. öznenin kendi bölünmüşlüğünün farkına varmasıdır. symbolique. içinde "ben" diyerek özneleşebileceği dilsel. Sözce. gramatik ve kültürel yapıdır Sim­ gesel. öteki'si (erkek) tarafından kadın olarak adlandırıldığı ve bunu kabul et­ tiği sürece kadındır. "Sizi karı-koca ilan ediyo­ rum. İ. yalnızca öznenin Simgesel düzenin yasaklarına tabi olduğunu değil. ikiye bölünmüştür. Sözce ve sözceleme hiçbir zaman tam olarak çakışamazlar. Kadın. bir toplumsal cinsiyet ola­ rak "kadın" da (dolayısıyla "erkek" de) olamaz. Lacan'ın üç ardışık düzeninin sonuncusudur. enonce.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful