daha klslk ate~te pi~iriyoruz. Kremanm hazlrlam~l: Kan~tlrma kablna yumurtayl klnp ~ekeri dokuyoruz. Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bolumunu yerle~tirip uzerini stre~ filmle kapatlyoruz.Cikolatah Cheese Kek . Sonra kabartma tozunu. IIlmasl i~in 5 dk. vanilyayl katlp.50 gr. kan~tlnyoruz. Kremamn hazlrlam~l: Bir tencereye suto.SU bardaijl krema . .1 su bardaijl toz ~eker .1 paket vanilya Ozen~in .e¥. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzerine desenler yaparak ka~lkla dokuyoruz. kan~tlnyoruz.3 adet yumurta -1 su bardaijl esmer ~eker -1 su bardaijl SIVI yaij -1 su bardaijl siit . pi~iriyoruz. Unu. bekletiyoruz. Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz.k.hindistancevizi YAPILI$I I\fn~tlrma kablna yumurtayl klrlp. pi~iriyoruz. labne peynirini. geni~ ve yuvarlak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikartlyoruz.3 ~orbaka~lijl tepeleme un -1 paket labne R. Servis yapmadan once. Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir kapak kesip kenara koyuyoruz. YAPILI$I 1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz. unu. tahin klvamlnda bir kek ham ortaya ~Ikanyoruz.2 ~orbaka~lijl kakao -1 paket kabartma tozu .1 paket potibor biskiivi . toz ~ekeri. 170 derecelik flrlnda 1520 dk. SIVI yagl.olr-1 paket vanilya Oz~ri i~in .ikolatasosunun hazlrlam~l: KremaYI ku~uk bir tavada kaynatlyoruz. elimizle bastlnyoruz. Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz. tabandaki yagll kagldl allyoruz ve servis tabaglnln i~ine koyuyoruz.2 adet yumurta . Kayna. unu ilave edip. Bir gece dolapta beklettikten sonra.-<<.200 gr.5 su bardaijl un Kremasl i~in . ~Irplp. ~Irplyoruz. ara slra kan~tlnp. kakaoyu ekleyip kan~tlnyoruz. bitter ~ikoiata .3 ~orbaka~lijl susuz yerinden yoijurt .ince ve sivri u~lu bl~akla. ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz. Not: Kekin uzerindeki ~izgileri yapmak i~in. uzerine hemen ~ikolatalan dokup. ~ikolata :l. Biskuvili kan~lmln uzerine dokup. Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup karl~t1nyoruz. yogurdu. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip. sogumaya blraklyoruz.100 gr. suto. servis yaplyoruz. yaYlp. 11 - l • - maya ba~laYlnca ocaktan allp. Sonra kekin i~ini ufalaYlp. Flnndan ~Ikan kekimizLsogumaya blraklyoruz.3 su bardaijl siit . Bu . Alt taban i~in . Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyoruz.1 su bardaijl toz ~eker.4 ~orbaka~lijl un . esmer ~ekeri ilave edip mikserin en yuksek devrinde 4-5 dk.1 paket labne peyniri . Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz.2.gece buzdolablnCla bekletiyoruz. kremanln uzerine doldurup hafif~e ustone bastlrlyoruz. Sogu~u~l~ln kremamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduruyoruz. ~emberimizin kenarlanndan bl~akla ~eviriyoruz. kekin ~Ikmasl i~in. Kaynadlktan sonra 2 dk. Sogumasl i~i~~. tereyaijl Kremasl i~in . Ostone hindistancevizi serpiyoruz. istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kremamlZl pi~iriyoruz. vanilyayl koyup. Biskuvili kan~lml pasta ~emberine koyup. Onceden ISItllml~ 170 derecelik flnnda 35-45 dk.arI~lml ~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyoruz. .

Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu karl~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk.ine cevizi bolca dokOp i<. Ozerine benmari usulOyle eritilmi~ <.indeki biskOvinin Ozerine dokOp.all~tlrarak karl~tlrlyoruz.Limonlu Yo~ulitlu Cheese Kek Bu kek iki a~amahpi~er. eti bur~ak biskiivi 50 gr.Ikartlp.ikolata sosu dokOp. TaliClnh Zencefilli Kek .ine toz ~ekeri dokOp. suyu ve ni~astaYI dokOp. kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor.inde <. . Kekimiz pi~ip. sonra flrlnl 160 dereceye dO~OrOyoruz. esmer toz ~ekeri dokOp. toz ~ekeri. kakaoyu ekleyip. vine dO~Okdevirde mikseri <. <.emberini flrln tepsisine yerle~tiriyoruz.5 su bardagl toz ~eker 1 adet yumurta Yogurtlu kremasl i~in 1 ~orba kasesi siizme yogurt 1 su bardagl toz ~eker SO gr. tereyagl Peynirli harci i~in 2 pake~labne peynir 1. Ozerine yumurtayl klrip.lesmer toz ~eker . Illk olarak servis yaplyoruz.Iktlktan sonra bir gece buzdolabmda bekletip.5-3 su bardagl un -1. Pasta <. hafifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getiriyoruz. 170 derecelik flrlnda 10 dk. Sonra elde ettigimiz kremayl <.evirdikten sonra. mikseri en dO~Ok devirde <. 35. kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozerine dokOp. soguk olarak servis yaplyoruz. elimizle yaylp.4 adet yumurta -1 su bardag. Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup karI~tlrlyoruz. toz ~ekeri.all~tlrlp karl~tlrlyoruz. onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlna koyup 45-50 dk. i<. Limon sosunun haZlrlanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rendeliyoruz. labne peynirini koyup hepsini tekrar karl~tlrlyoruz. karl~tlrdlktan sonra.Iktlktan sonra ters <. dilim dilim kesip. servis yaplyoruz. isterseniz sade olarak da blrakabilirsiniz. Suyunu slklyoruz. Ozerine hamladlglmlz karl~lml dokOp. unu.2. Ayrl bir kapta unu.Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra. Orta boy kek kallblna margarin sOrOp. pi~iriyoruz. Kek harclmlzl Ozerine dokOp. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp.evirip kallbmdan <. mikserin en yOksek devrinde 2 dk. ka[l~t1rarak kopOrtoyoruz. sOto. mikserle 5 dk. cevizi.emberi <. ilk slcakllgl <. un 1 adet yumur~a 1adet limon kabugu rendesi .5 su bardagl ~ekilmi~ ceviz -1 su bardagl siit -1 su bardagl SIVI vag -1 ~orba ka~lgl kakao -1 paket kabartma tozu -1 tath ka~lgl tar~m -1 tath ka~lgl toz zencefil VAPllI$1 Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp. kadar pi~iriyoruz. toz zencefili.emberin i<.ml.irip. yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz. SIVI yagl. <. kabartma tozunu karl~tlrdlktan sonra.lkartIYoruz. dk. ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyoruz. Peynirli harem hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<. Yogurtlu kremanm haZlrlanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu. Flrlndan <. Ozerinin limon sosu 1adet limon 2 ~orba ka~lgl toz ~eker -1 ~ay bardagl su 1tath ka~lgl ni~asta \ " VAPllI$1 BiskOvileri robottan ge<. kadar pi~iriyoruz. tar<. 100 gr.

glmlz tart hamurlarlnln da 15-20 dk. pi~iriyoruz. slvlyagl. toz flndlgl. niz tartkallplarlna klsa sOreli yoguruyoruz ve pe~inden istedigiallyoruz. kabartma tozunu ve tuzu Ortasl delik ham bo~alyagllyoruz. Bir karl~tlrma r1~tlrlyoruz. rendelenmi~ ~ar peyniri ilave edip karl~tlrlyoruz. pudra ~ekerini dCikOp bir gOzel karl~tlrdlktan Ozerine slklyoruz.Aldlijl kadar un YAPILI$I .Hindistan Cevizli Koko Tart hamuru i~in . ilk 30 dakika flrln kapagml a~mlyoruz. dOz u~ taklp.1Cay bardaijl sOt 1Tath ka$lijl tuz . hepsini karl~tlrlp. kabma yumurtayl. pudra Unu.3 Adet yumurta 1 Su bardaijl rendelenmi$ ka$ar peynir 1Corba kasesibeyaz peynir 1Tutam dere otu 1 Paket kabartma tozu 1 Su bardaijl slvlyaij . klYllml~ dere otu. soguk sOtO. allp. . i~ini margarinle Aldlgl kadar unu.adet yumurta beyazl YAPILI$I Karl~tlrma yumurtayl kabma iyice ywmu~aml~ margarini klrlp tekrar karl~tlrlyoruz. Kallblmlz ham hale gelince hamladlglmlz Ozerini ka~lkla dOzeltip 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika pi~iriyoruz. kan~tlrdlktan sonra Ozerine tozunu. hazlrladl- Onceden ISltllml~ 170 derecelik flrln- . kabartma ~ekerini koyup. Kallbm i~ine ister un serpiyoruz ilave edip klvamml biraz kat I hale gelinceye ister cevizle kapllyoruz. sonra yumurtanln Hindistan cevizi harcmm hazlrlam~l: beyazlnl koyup tekrar karl~tlrlyoruz. koyup ~Irpma teliyle kaOzerine inc:e kaveya ufalanml~ beyaz peyniri. . margarin -1 ~ayka~lijl kabartma tozu i~ malzeme i~in • 3 su bardaijl hindistancevizi • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1~orbaka~lijl kakao·· 2. Bir kaba hindistancevizini ~anti torbasmma rine kakaoyu.2 su bardaijl un -1 ~orba ka$lijl toz fl~dlk -1 adet yumurta -1 su bardaijl pudra ~ekeri -125 gr. olan kailblmlzm tlyoruz. rendelenmi~ kadar karl~tlrlyoruz. Daha sonra karl~lma tahta ka~lkla devam ediyoruz. Oze- hamurur:T1uzu yerle~tirip firm tepsisine allyoruz.

ni~astaYI pudra ~ekerini. kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. Ceviz bUyUklUgUndeveya istediginiz bUyUklUkl rde yuvarlayabilirsiniz. Nisastah Ay. Kulak memesi yumu~akll~lnd bir hamur ortaya ~Ikartlyoruz. sonra hamura batlrarak mantar ~eklini elde ediyoruz. Ozerine unu. Kallplarla istedigimiz ~ekilleri vermeRte serbestiz. Flnndan ~Iktlktan sonra servis tabaglna diziyoruz. Illkken yenilmesini tavsiye ediyoruz. AVu~i~erisinde parmaklanmlzla slkarak daha da yumu~amaslnl sagllyoruz. unu. Kabartma tozunu. pi~iriyoruz. Hamurumuzu merdaneyle 1 em. pi~iriyoruz. Berimari usulUyle eritilmi~ ~ikolataya. vanilyayl. kurabiyelerimizin bir ueunu batlnp. toz ~ekeri ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. onceden ISltilml~ 170 derecede 20-25 dk. buradan da allp ye~il flstlga batlrarak servis tabaglna diziyoruz. kallnllglnda a~lyoruz.Ylldlz Kurabiye • 1 paket margarin • 2 adet yumurta • 1 subar'daijl toz ~eker• 1 su bardaijl un • 1 paket kabartma tozu • 3 su bardaijl ni~asta YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyiee yumu~aml~ margarini allyoruz. Hunirlin ucunu once kakaoya. . Hamurumuzun klvaml kulak memesi yumu~akllglnda olacak.Mantar GOliiiniimlii KUliabiye • 1 paket margarin • 2 su bardaijl un • 2 su bardaijl buijday ni~astasl• 1 paket vanilya • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1 tat" ka~lijl kakao • 1 paket kabartma tozu YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyice yumu~aml~ margarini allyoruz. ni~astaYI. Ozerine yumurtayl klnp tekrar kan~tlnyoruz. Avucumuzda slkarak biraz daha yumu~ak bir hale getiriyoruz. Yaglanml~ flnn tepsisine dizip 170 dereeelik flnnda ortalama 15-20 dk. Yaglanml~ flnn tepsisine diziyoruz.

Kabartma tozunu. servis tabaglna koyup servis yaplyoruz. damla ~ikolatayl. Yuvarladlglmlz kurabiyeleri van yana dizip. once u~larlnl benmari usulUyle haZirlanml~ ~ikolata sosuna sonra da hindistaneevizine batlrlp. Ceviz bUyUklUgUndepar~alar kopartlp avu~ i~erisinde yuvarladlktan sonra. Hamurun altlna ve Ustune un serpip merdaneyle yakla~lk olarak boyu 60 em eni 25 em olaeak ~ekilde a~lyoruz.5 su bardagl tam bugday unu • 1 paket kabartma tozu • 1 paket vanilya • 3 ~orbaka~lgldamla ~ikolata• 1~aybardagl hindistaneevizi SIVI ruz. pi~iriyoruz. kakaoyu ilave edip ~Irpma teliyle karl~tlrlyoruz. . susuz yogurdu. saat YAPILI$I Kan~tlrma kablna yumurtayl klrlyoruz. Y~glanml~ flrln tepsisine araIlkll bir ~ekilde diziyoruz. vanilyayl. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz. tahini ve toz ~ekeri yaYIYo- Damla Cikolatah KUliabiye • 2 adet yumurta ·1 su bardagl toz ~eker. 170 dereeelik flrlnda 15-18 dk. SIVIyagl. Klvaml kulak memesi yumu~akllglndan biraz daha yumu~ak olaeak. Hamurun Uzerine bir kase i~inde karl~tlrdlglmlz eevizi.1 su bardagmdan 1 parmak eksik • 2 ~orbaka~lglkakao· 2. yumurta beyazlnl ilave edip parmak u~larlmlzla karl~tlrlyoruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi klvamlna gelene kadar yoguruyoruz. Hamuru parmak kallnliglnda kesiyoruz.Cevizli Tahinli Rulo COliek • 125 gr oda sleakhgmda margarin • 1 Cay bardagl SIVI yag . Alabildiginee un koyuyoruz. unu da ekleyip hamurumuzu yoguruyoruz. Rulomuz kalln olmu~sa tezgah Uzerinde ileri geri hareketlerle ineeltiyoruz. Ozerine ~ekeri. AYlrdlglmlz yumurta sarlSlyag nl Uzerine SIVIvag koyup karl~tlrlp flr~a yardlmlyla sUrUyoruz. flrln tepsisine yagll kaglt seriyoruz. 1 Su bardagl yogurt • 3 Corba ka~lglsirke • 1 Paket kabartma tozu • 2 Cay ka~lgltuz • 1 Adet yumurta beyazl • Aldlgl kadar un i~Harel i~in • 1 Corba kasesi klnlml~ eeviz • 1 Corba kasesi tahin • 2 Corba ka~lgltoz ~eker Ozeri i~in • 1 Adet yumurtamn sansl • 1 Corba ka~lgl SIVI vag YAPILI$I Oda sleakllglndaki margarini bir kap i~ine allp elimizle biraz\karl~tlrlyoruz. 180 dereee oneeden ISltllml~ flrlnda Uzerleri klzarana kadar yakla~lk yarlm pi~iriyoruz. Flrlndan ~Ikarttlktan sonra soguyunea. sirkeyi.. Hamurun eninden ba~layarak rulo olarak sarlyoruz. iyi yumu~aYlnea Uzerine hemen slvlyagl.

1 Paket kabartma tozu .3 Adet yumurta -1. Diger tarafta kremamlzl haZlrllyoruz.2 Yemek ka$lijl kakao . Kekin i~inden ~Ikardlglmlz kek par~alannl robota allyoruz. kabartma tozu koyup kan~tlnyoruz. unu. Pi~irip sogutuyoruz. Sogumu~ kek("iic. vanilyayl koyup ~Irpma teliyle kan~tlnp ocaga allyoruz. unu koyup ocaga allyoruz.1 Paket vanilya incilili Pasta . Soguduktan sonra k6pOrtolmO~ toz ~anti ve sOt birlikte mikser ile kan~t1np kremaya iki ka~lk koyuyoruz. Pasta kallbma veya ~emberine d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-35 dakika pi~iriyoruz. Krema ve kestane koyup O~OncO katl koyuyoruz. Kestane par~alannl serpiyoruz.4 Yemek ka$lijl un . toz ~ekeri.5 Su bardaijl un -10 Adet incir -1 Paket kabartma tozu . un. Soguduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz.2 Corba margarin YAPILI$I Bir kap i~erisine yumurtayl klnp toz ~eker ilave ediyoruz. Ozerine biraz ceviz ilave edip par~alatlyoruz. Sonra ikinci dilimi koyuyoruz. Buradan yuvarlak veya kalp ~eklindeki kallba d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. HaZirladlglmlz ~antiden sOrOp her tarafml ~antiyle kapllyoruz. Pi~mi~ ve sogumu~ olan pasta kekinin kabarml~ bombeli klsmml kapak ~eklinde kesiyoruz.dilime b610yoruz. Sogumaya blraklyoruz.4 Adet yumurta -1.1 Cay ka$lijl tar~m -1 Cay bardaijl toz ceviz Kremasl i~in . Mikserle ~Irparak k6pOrtoyoruz. Ozerine kakao. Bir tencere i~erisine sOto.5 Su bardaijl toz $eker -1. Margarin ilave edip ocaktan allyoruz. Mikserle kan~tlrlp k6pOrtoyoruz. Soguduktan sonra mikserle 4-5 dakika kan~tlnyoruz.2 Yemek ka$lijl margarin . unu. Servis tabagma ilk dilimi koyup ~erbetle Islatlyoruz.5 Su bardaijl toz $eker . Bir tencereye sOto. Pastarkekinin kenarlannda bir parmak eninde mesafe kalacak ~ekilde bir santim derinliginde kesiyoruz veya kaslkla i~ini bo~altlyoruz. Yakla~lk 5 dakika kadar. Koyula~lnca tahta ka~lkla kan~tlnyoruz. Ufalanml~ olan bu kan~1mI kremanln Ozerine d6kOp yaYlyoruz. Ozerine toz cevizi. ~ekeri. bir saat kadar Illk suda bekletilmi~ ve minik minik dogranml~ incirleri ilave ediyoruz. Bu ~ukurun i~erisine haZirlaml~ oldugumuz kremayl doldurup yaYlyoruz. kabartma tozunu. Yumu~ak ve akici bir har~ elde ediyoruz. Biraz bastlrlyoruz. Soguduktan sonra servis yaplyoruz. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kaynatlyoruz. Ozeri i~in -1 Paket toz $anti -1 Su bardaijl silt -1 Kase aylklanml$ kestane I YAPILI$I Kan~tlrma kabma yumurtayl klnp Ozerine toz ~eker ilave ediyoruz. Ozerine kremayl d6kOp yaYlyoruz. ~anti torbasl ile Ozerini sOslOyoruz. .Kestaneli Pasta . Ozerine kestane par~aIan koyup buzdolabma kaldlnyoruz. tar~lnI.Alabildiiji kadar un Kremasl i~in . Kaynayana kadar ~Irpma teliyle kan~tlnyoruz.3 Su bardaijl silt -1 Su bardaijl toz $eker . yumurtayl.2 Su bardaijl silt -1 Cay bardaijl un -1 Cay bardaijl toz $eker -1 Adet yumurta . Kaynaymca kan~tlrmaya tahta ka~lk ile devam ediyoruz.

koyuyoruz uzerine dokup.yanm kakaolu pasta keki . biskuvilerin tirerek Ozerine kuru kaYlsl Guzelee kan~tlktan Diger biskuvileri geni~ bir kaba alip ve ineirleri dograYlp. YI. vanilyayl Bir teneereye pasta ~emberiyle birlikte ~Ik bir servis Kaynamaya soguk sutu. .Meyveli irmik Pastasl -lit.7 ~orba ka$lijl irmik . dilim dilim keserek servis yaplyoruz. yuvarlak tabaglna yerle~tiriyoruz. eritilmi~ tereyagml ve sutu ilave edip kaPastamlzm hareml sonra tezgahln uzerine allyoruz. n~tlnyoruz. meyvelerle uzerini susluyoruz.Iabmda beklettikten sonra. toz ~ekeri. irmik kremasl Pastanln genel goruntusu ve meyveler. pastanln uzerine ~anti torbaslyla Mevsimine gore. iri par~alanml~ e~viz par~a- Ianni dokuyoruz. ni~astapi~iriyoruz.1 ~ay bardaijl ceviz . irmigi.Mevsimine gore meyve ~e$itleri YAPILI$I Buyuk boy yanm pasta kekini. .5 su bardaijl toz $eker . Sonra harem iki yanlna kar~lllkll biskuvileri u~genimizi olu~turuyoruz oldugumuz ~ikolataYI. Benmari usuluyle eritmi~ uzerine flr~ayla suruyoruz. · Incilrli KaYISlh Biskiivi Pastasl 2 adet potibor biskiivisi . Sonra toz ~anti ile sutu ~Irplp. AYlrml~ oldu- servis tabaglna enine van ya la diziyoruz. dokup yaylyoruz slklyoruz. Soguduktan sonra buzdolabmda bir geee bekletiyoruz. u~ koyup ~Irpma teliyle surekli kan~tlrarak ba~laYlnea hemen ~emberin i~indeki pasta kekinin uzerine ve sogumaya blraklyoruz. klflyoruz. kakaolu pasta keki. renkli oluyor. toz ~ekeri. biskuvilerin ve ust klslmlannl birle~Bir geee buzdo- (fotograftaki gibi).100 gr. tereyaijl (eritilmi$) .1 ~orba ka$lijl toz $eker 1 ~ay bardaijl siit . boyunu biskuvi boyu seviyesine kadar ~Ikartlyoruz. gumuz biskuvileri Kakaoyu.6 adet incir 6 adet kaYlsl 1 paket bitter ~ikolata (150 gr.1 ~orba ka$lijl kakao .) YAPILI$I Biskuvi paketini a~lp 18 adetini aylnyoruz.1 pO$et toz $anti -1 ~ay bardaijl siit Ozeri i~in . siit -1.2 ~orba ka$lijl ni$asta .

Pastanln OsWnOve yanlarlnl ~antiyle 'katl I • kapllyoruz. Ozerine kremanln yarlslnl koyup franbuaZl ve ~ikolataYI serpiyoruz. koyup karl~tlrlyoruz.i~dilime kesiyoruz. vanilyayl. Hamur kek klvamlnda olacak. Pi~irip sogumaya blraklyoruz. limon kabugu rendesini . franbuaz ve ~ikolata koyuR. ikinci kat I koyup ~erbetliyoruz. ~anti torbaslyla Ozerini sOslOyoruz. kabartma tozunu. tanelerini ve ~ikolata par~alarlnl koyup buzdolablnda soguttuktan sonra servis yaplyoruz. Ozerine franbuaz. Sogumu~ olan pasta kekini i.Flranbuazh Cikolatah Kalp Pasta • 4 Adet yumurta • 1 Su bardaijl toz ~eker 1 Paket vanilya • 1 Paket kabartma tozu • • 1 Adet limon kabuiju rendesi • 250 gr Franbuaz • 5 Corba ka~lijldamla ~ikolata Kremasl i~in • 3 Su bardaijl sOt. ilk dilimi ~erbetle Islatlyoruz.. Bir tencereye sOW.~ 'X O~OncO koyuyoruz. Uzerine toz ~ekeri dokOp mikserle kar1~tlrlP kopOr. Krema.toz ~ekeri.tOyoruz. Unu. YAPILI$I kablna yumurtayl klrlyoruz. 1 Su bardaijl toz ~eker· 4 Yemek ka~lijlun $antisi i~in • 1 Paket toz ~anti• 1 Su bardaijl sOt "Karl~tlrma . Biraz bastlrlyoruz. Kalp ~eklindeki pasta kallblna koyup onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. unu koyup ~Irpma teliyle ka r1~tlrarak kaynatlyoruz. Koyula~lnca tahta ka~lkla karl~tlrmaya devam ediyoruz. . Toz ~antiyle sOW kop9rtOp bir ikika~lk kremaya koyup yumu~ak klvamda olmaslnl sagllyoruz.