P. 1
Oktay Ustadan Kekler, Pastalar, Kurabiyeler (Sabah)

Oktay Ustadan Kekler, Pastalar, Kurabiyeler (Sabah)

|Views: 12|Likes:
Yayınlayan: AlVictor1

More info:

Published by: AlVictor1 on Mar 09, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

~Irplp.ince ve sivri u~lu bl~akla.arI~lml ~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyoruz. IIlmasl i~in 5 dk. SIVI yagl. ara slra kan~tlnp. bekletiyoruz. vanilyayl katlp.3 adet yumurta -1 su bardaijl esmer ~eker -1 su bardaijl SIVI yaij -1 su bardaijl siit . Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz. toz ~ekeri. Onceden ISItllml~ 170 derecelik flnnda 35-45 dk. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip. sogumaya blraklyoruz. ~emberimizin kenarlanndan bl~akla ~eviriyoruz.k. unu.200 gr.1 paket potibor biskiivi .3 su bardaijl siit . Biskuvili kan~lml pasta ~emberine koyup. geni~ ve yuvarlak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikartlyoruz. istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip. kekin ~Ikmasl i~in. yaYlp. Sonra kekin i~ini ufalaYlp. Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz.100 gr. elimizle bastlnyoruz. yogurdu. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz.5 su bardaijl un Kremasl i~in . Bir gece dolapta beklettikten sonra. ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz. Sogumasl i~i~~. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzerine desenler yaparak ka~lkla dokuyoruz. kan~tlnyoruz. pi~iriyoruz. ~ikolata :l. labne peynirini. YAPILI$I 1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz. Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir kapak kesip kenara koyuyoruz.e¥. kakaoyu ekleyip kan~tlnyoruz. esmer ~ekeri ilave edip mikserin en yuksek devrinde 4-5 dk. kremanln uzerine doldurup hafif~e ustone bastlrlyoruz.4 ~orbaka~lijl un .1 su bardaijl toz ~eker.SU bardaijl krema . pi~iriyoruz. Ostone hindistancevizi serpiyoruz.2 adet yumurta . vanilyayl koyup.1 paket labne peyniri . Kremamn hazlrlam~l: Bir tencereye suto. kan~tlnyoruz.2 ~orbaka~lijl kakao -1 paket kabartma tozu . Servis yapmadan once.olr-1 paket vanilya Oz~ri i~in . Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup karl~t1nyoruz. Not: Kekin uzerindeki ~izgileri yapmak i~in. tereyaijl Kremasl i~in . suto.3 ~orbaka~lijl susuz yerinden yoijurt . Flnndan ~Ikan kekimizLsogumaya blraklyoruz.2. uzerine hemen ~ikolatalan dokup. unu ilave edip. Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyoruz.3 ~orbaka~lijl tepeleme un -1 paket labne R.-<<. tahin klvamlnda bir kek ham ortaya ~Ikanyoruz. Unu. servis yaplyoruz. Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bolumunu yerle~tirip uzerini stre~ filmle kapatlyoruz.50 gr. tabandaki yagll kagldl allyoruz ve servis tabaglnln i~ine koyuyoruz.1 su bardaijl toz ~eker . Alt taban i~in . ~Irpma teliyle kan~tlrarak kremamlZl pi~iriyoruz. Kaynadlktan sonra 2 dk.gece buzdolablnCla bekletiyoruz. 11 - l • - maya ba~laYlnca ocaktan allp.ikolatasosunun hazlrlam~l: KremaYI ku~uk bir tavada kaynatlyoruz. Biskuvili kan~lmln uzerine dokup.Cikolatah Cheese Kek . Sonra kabartma tozunu. 170 derecelik flrlnda 1520 dk. . Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz. bitter ~ikoiata . Sogu~u~l~ln kremamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduruyoruz.hindistancevizi YAPILI$I I\fn~tlrma kablna yumurtayl klrlp.1 paket vanilya Ozen~in . ~Irplyoruz. Kremanm hazlrlam~l: Kan~tlrma kablna yumurtayl klnp ~ekeri dokuyoruz. . Kayna. Bu . daha klslk ate~te pi~iriyoruz.

Illk olarak servis yaplyoruz.emberi <.ine toz ~ekeri dokOp.5 su bardagl ~ekilmi~ ceviz -1 su bardagl siit -1 su bardagl SIVI vag -1 ~orba ka~lgl kakao -1 paket kabartma tozu -1 tath ka~lgl tar~m -1 tath ka~lgl toz zencefil VAPllI$1 Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp.Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra. yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz. unu. Kek harclmlzl Ozerine dokOp.ml. kakaoyu ekleyip. toz ~ekeri. Yogurtlu kremanm haZlrlanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu. un 1 adet yumur~a 1adet limon kabugu rendesi .5 su bardagl toz ~eker 1 adet yumurta Yogurtlu kremasl i~in 1 ~orba kasesi siizme yogurt 1 su bardagl toz ~eker SO gr. vine dO~Okdevirde mikseri <. ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyoruz.evirdikten sonra.irip.Iktlktan sonra ters <.emberini flrln tepsisine yerle~tiriyoruz.2. Orta boy kek kallblna margarin sOrOp. 35. sOto. Ozerine hamladlglmlz karl~lml dokOp. mikserin en yOksek devrinde 2 dk. Pasta <.indeki biskOvinin Ozerine dokOp. Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup karI~tlrlyoruz.5-3 su bardagl un -1. isterseniz sade olarak da blrakabilirsiniz.ikolata sosu dokOp. esmer toz ~ekeri dokOp. soguk olarak servis yaplyoruz. toz zencefili. kadar pi~iriyoruz.all~tlrlp karl~tlrlyoruz. cevizi. karl~tlrdlktan sonra. i<.all~tlrarak karl~tlrlyoruz.emberin i<.lkartIYoruz. Flrlndan <. TaliClnh Zencefilli Kek . suyu ve ni~astaYI dokOp. eti bur~ak biskiivi 50 gr. 170 derecelik flrlnda 10 dk. Ozerinin limon sosu 1adet limon 2 ~orba ka~lgl toz ~eker -1 ~ay bardagl su 1tath ka~lgl ni~asta \ " VAPllI$1 BiskOvileri robottan ge<. pi~iriyoruz. onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlna koyup 45-50 dk.inde <.Iktlktan sonra bir gece buzdolabmda bekletip. <.Limonlu Yo~ulitlu Cheese Kek Bu kek iki a~amahpi~er. SIVI yagl. Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu karl~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk.ine cevizi bolca dokOp i<. 100 gr. ka[l~t1rarak kopOrtoyoruz. Suyunu slklyoruz. <.lesmer toz ~eker . hafifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getiriyoruz. tereyagl Peynirli harci i~in 2 pake~labne peynir 1. ilk slcakllgl <. tar<. mikserle 5 dk. kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor. Sonra elde ettigimiz kremayl <. Limon sosunun haZlrlanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rendeliyoruz. kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozerine dokOp. sonra flrlnl 160 dereceye dO~OrOyoruz. dk.evirip kallbmdan <. Ozerine benmari usulOyle eritilmi~ <. dilim dilim kesip. Kekimiz pi~ip.Ikartlp. labne peynirini koyup hepsini tekrar karl~tlrlyoruz. kadar pi~iriyoruz. servis yaplyoruz. Peynirli harem hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<.4 adet yumurta -1 su bardag. kabartma tozunu karl~tlrdlktan sonra. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp. toz ~ekeri. . Ozerine yumurtayl klrip. Ayrl bir kapta unu. elimizle yaylp. mikseri en dO~Ok devirde <.

toz flndlgl.adet yumurta beyazl YAPILI$I Karl~tlrma yumurtayl kabma iyice ywmu~aml~ margarini klrlp tekrar karl~tlrlyoruz. sonra yumurtanln Hindistan cevizi harcmm hazlrlam~l: beyazlnl koyup tekrar karl~tlrlyoruz. Oze- hamurur:T1uzu yerle~tirip firm tepsisine allyoruz.Aldlijl kadar un YAPILI$I . hazlrladl- Onceden ISltllml~ 170 derecelik flrln- . niz tartkallplarlna klsa sOreli yoguruyoruz ve pe~inden istedigiallyoruz. . pudra ~ekerini dCikOp bir gOzel karl~tlrdlktan Ozerine slklyoruz. hepsini karl~tlrlp. dOz u~ taklp. glmlz tart hamurlarlnln da 15-20 dk. rendelenmi~ ~ar peyniri ilave edip karl~tlrlyoruz. slvlyagl. Bir kaba hindistancevizini ~anti torbasmma rine kakaoyu. i~ini margarinle Aldlgl kadar unu.1Cay bardaijl sOt 1Tath ka$lijl tuz . Daha sonra karl~lma tahta ka~lkla devam ediyoruz. pudra Unu. kabma yumurtayl. kabartma ~ekerini koyup. olan kailblmlzm tlyoruz. kan~tlrdlktan sonra Ozerine tozunu.Hindistan Cevizli Koko Tart hamuru i~in . Bir karl~tlrma r1~tlrlyoruz. klYllml~ dere otu. ilk 30 dakika flrln kapagml a~mlyoruz. koyup ~Irpma teliyle kaOzerine inc:e kaveya ufalanml~ beyaz peyniri. soguk sOtO. .3 Adet yumurta 1 Su bardaijl rendelenmi$ ka$ar peynir 1Corba kasesibeyaz peynir 1Tutam dere otu 1 Paket kabartma tozu 1 Su bardaijl slvlyaij . kabartma tozunu ve tuzu Ortasl delik ham bo~alyagllyoruz. margarin -1 ~ayka~lijl kabartma tozu i~ malzeme i~in • 3 su bardaijl hindistancevizi • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1~orbaka~lijl kakao·· 2.2 su bardaijl un -1 ~orba ka$lijl toz fl~dlk -1 adet yumurta -1 su bardaijl pudra ~ekeri -125 gr. allp. Kallblmlz ham hale gelince hamladlglmlz Ozerini ka~lkla dOzeltip 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika pi~iriyoruz. Kallbm i~ine ister un serpiyoruz ilave edip klvamml biraz kat I hale gelinceye ister cevizle kapllyoruz. rendelenmi~ kadar karl~tlrlyoruz. pi~iriyoruz.

ni~astaYI pudra ~ekerini. Kallplarla istedigimiz ~ekilleri vermeRte serbestiz.Mantar GOliiiniimlii KUliabiye • 1 paket margarin • 2 su bardaijl un • 2 su bardaijl buijday ni~astasl• 1 paket vanilya • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1 tat" ka~lijl kakao • 1 paket kabartma tozu YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyice yumu~aml~ margarini allyoruz. Nisastah Ay. unu. Yaglanml~ flnn tepsisine dizip 170 dereeelik flnnda ortalama 15-20 dk. Ceviz bUyUklUgUndeveya istediginiz bUyUklUkl rde yuvarlayabilirsiniz. sonra hamura batlrarak mantar ~eklini elde ediyoruz. Kulak memesi yumu~akll~lnd bir hamur ortaya ~Ikartlyoruz. Yaglanml~ flnn tepsisine diziyoruz. Hamurumuzu merdaneyle 1 em. AVu~i~erisinde parmaklanmlzla slkarak daha da yumu~amaslnl sagllyoruz. vanilyayl. kurabiyelerimizin bir ueunu batlnp. onceden ISltilml~ 170 derecede 20-25 dk. kallnllglnda a~lyoruz. toz ~ekeri ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. Illkken yenilmesini tavsiye ediyoruz. Flnndan ~Iktlktan sonra servis tabaglna diziyoruz. Berimari usulUyle eritilmi~ ~ikolataya. buradan da allp ye~il flstlga batlrarak servis tabaglna diziyoruz. Kabartma tozunu. Ozerine unu. Ozerine yumurtayl klnp tekrar kan~tlnyoruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi yumu~akllglnda olacak. Hunirlin ucunu once kakaoya. Avucumuzda slkarak biraz daha yumu~ak bir hale getiriyoruz. kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. ni~astaYI. pi~iriyoruz. pi~iriyoruz.Ylldlz Kurabiye • 1 paket margarin • 2 adet yumurta • 1 subar'daijl toz ~eker• 1 su bardaijl un • 1 paket kabartma tozu • 3 su bardaijl ni~asta YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyiee yumu~aml~ margarini allyoruz. .

vanilyayl. Y~glanml~ flrln tepsisine araIlkll bir ~ekilde diziyoruz. Yuvarladlglmlz kurabiyeleri van yana dizip. Rulomuz kalln olmu~sa tezgah Uzerinde ileri geri hareketlerle ineeltiyoruz. 1 Su bardagl yogurt • 3 Corba ka~lglsirke • 1 Paket kabartma tozu • 2 Cay ka~lgltuz • 1 Adet yumurta beyazl • Aldlgl kadar un i~Harel i~in • 1 Corba kasesi klnlml~ eeviz • 1 Corba kasesi tahin • 2 Corba ka~lgltoz ~eker Ozeri i~in • 1 Adet yumurtamn sansl • 1 Corba ka~lgl SIVI vag YAPILI$I Oda sleakllglndaki margarini bir kap i~ine allp elimizle biraz\karl~tlrlyoruz. Hamurun Uzerine bir kase i~inde karl~tlrdlglmlz eevizi. Hamurumuzun klvaml kulak memesi klvamlna gelene kadar yoguruyoruz. yumurta beyazlnl ilave edip parmak u~larlmlzla karl~tlrlyoruz.. AYlrdlglmlz yumurta sarlSlyag nl Uzerine SIVIvag koyup karl~tlrlp flr~a yardlmlyla sUrUyoruz. saat YAPILI$I Kan~tlrma kablna yumurtayl klrlyoruz.5 su bardagl tam bugday unu • 1 paket kabartma tozu • 1 paket vanilya • 3 ~orbaka~lgldamla ~ikolata• 1~aybardagl hindistaneevizi SIVI ruz. SIVIyagl. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz.Cevizli Tahinli Rulo COliek • 125 gr oda sleakhgmda margarin • 1 Cay bardagl SIVI yag . Ceviz bUyUklUgUndepar~alar kopartlp avu~ i~erisinde yuvarladlktan sonra. Klvaml kulak memesi yumu~akllglndan biraz daha yumu~ak olaeak. Hamurun altlna ve Ustune un serpip merdaneyle yakla~lk olarak boyu 60 em eni 25 em olaeak ~ekilde a~lyoruz. pi~iriyoruz. . unu da ekleyip hamurumuzu yoguruyoruz. Hamuru parmak kallnliglnda kesiyoruz. 170 dereeelik flrlnda 15-18 dk. once u~larlnl benmari usulUyle haZirlanml~ ~ikolata sosuna sonra da hindistaneevizine batlrlp. Flrlndan ~Ikarttlktan sonra soguyunea. tahini ve toz ~ekeri yaYIYo- Damla Cikolatah KUliabiye • 2 adet yumurta ·1 su bardagl toz ~eker. 180 dereee oneeden ISltllml~ flrlnda Uzerleri klzarana kadar yakla~lk yarlm pi~iriyoruz. Alabildiginee un koyuyoruz. iyi yumu~aYlnea Uzerine hemen slvlyagl. damla ~ikolatayl. sirkeyi. flrln tepsisine yagll kaglt seriyoruz. kakaoyu ilave edip ~Irpma teliyle karl~tlrlyoruz. servis tabaglna koyup servis yaplyoruz. susuz yogurdu.1 su bardagmdan 1 parmak eksik • 2 ~orbaka~lglkakao· 2. Hamurun eninden ba~layarak rulo olarak sarlyoruz. Kabartma tozunu. Ozerine ~ekeri.

kabartma tozunu.Alabildiiji kadar un Kremasl i~in . Biraz bastlrlyoruz.4 Adet yumurta -1. Soguduktan sonra k6pOrtolmO~ toz ~anti ve sOt birlikte mikser ile kan~t1np kremaya iki ka~lk koyuyoruz. Sogumaya blraklyoruz. Soguduktan sonra servis yaplyoruz. Kestane par~alannl serpiyoruz.1 Cay ka$lijl tar~m -1 Cay bardaijl toz ceviz Kremasl i~in . Sogumu~ kek("iic.1 Paket kabartma tozu .5 Su bardaijl toz $eker . Ozerine kakao. Mikserle kan~tlrlp k6pOrtoyoruz. Pi~mi~ ve sogumu~ olan pasta kekinin kabarml~ bombeli klsmml kapak ~eklinde kesiyoruz.1 Paket vanilya incilili Pasta . unu. unu. Ozeri i~in -1 Paket toz $anti -1 Su bardaijl silt -1 Kase aylklanml$ kestane I YAPILI$I Kan~tlrma kabma yumurtayl klnp Ozerine toz ~eker ilave ediyoruz.2 Yemek ka$lijl kakao .5 Su bardaijl toz $eker -1. Ozerine kestane par~aIan koyup buzdolabma kaldlnyoruz. Yumu~ak ve akici bir har~ elde ediyoruz. Bu ~ukurun i~erisine haZirlaml~ oldugumuz kremayl doldurup yaYlyoruz. Mikserle ~Irparak k6pOrtoyoruz.dilime b610yoruz. Pastarkekinin kenarlannda bir parmak eninde mesafe kalacak ~ekilde bir santim derinliginde kesiyoruz veya kaslkla i~ini bo~altlyoruz. Kaynaymca kan~tlrmaya tahta ka~lk ile devam ediyoruz. Bir tencere i~erisine sOto. ~ekeri.2 Corba margarin YAPILI$I Bir kap i~erisine yumurtayl klnp toz ~eker ilave ediyoruz. Pi~irip sogutuyoruz. ~anti torbasl ile Ozerini sOslOyoruz. Ufalanml~ olan bu kan~1mI kremanln Ozerine d6kOp yaYlyoruz.4 Yemek ka$lijl un . Ozerine toz cevizi. Ozerine biraz ceviz ilave edip par~alatlyoruz.5 Su bardaijl un -10 Adet incir -1 Paket kabartma tozu . Koyula~lnca tahta ka~lkla kan~tlnyoruz. kabartma tozu koyup kan~tlnyoruz. Sonra ikinci dilimi koyuyoruz.Kestaneli Pasta . yumurtayl. Bir tencereye sOto.3 Su bardaijl silt -1 Su bardaijl toz $eker . Soguduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz. Ozerine kremayl d6kOp yaYlyoruz. tar~lnI. unu koyup ocaga allyoruz. Diger tarafta kremamlzl haZlrllyoruz. bir saat kadar Illk suda bekletilmi~ ve minik minik dogranml~ incirleri ilave ediyoruz.2 Yemek ka$lijl margarin . vanilyayl koyup ~Irpma teliyle kan~tlnp ocaga allyoruz. Yakla~lk 5 dakika kadar. Kekin i~inden ~Ikardlglmlz kek par~alannl robota allyoruz.3 Adet yumurta -1. HaZirladlglmlz ~antiden sOrOp her tarafml ~antiyle kapllyoruz. toz ~ekeri.2 Su bardaijl silt -1 Cay bardaijl un -1 Cay bardaijl toz $eker -1 Adet yumurta . Kaynayana kadar ~Irpma teliyle kan~tlnyoruz. un. Servis tabagma ilk dilimi koyup ~erbetle Islatlyoruz. Pasta kallbma veya ~emberine d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-35 dakika pi~iriyoruz. Margarin ilave edip ocaktan allyoruz. Buradan yuvarlak veya kalp ~eklindeki kallba d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. Krema ve kestane koyup O~OncO katl koyuyoruz. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kaynatlyoruz. Soguduktan sonra mikserle 4-5 dakika kan~tlnyoruz. .

irmigi. yuvarlak tabaglna yerle~tiriyoruz. Benmari usuluyle eritmi~ uzerine flr~ayla suruyoruz.1 ~orba ka$lijl toz $eker 1 ~ay bardaijl siit . meyvelerle uzerini susluyoruz.2 ~orba ka$lijl ni$asta . toz ~ekeri. koyuyoruz uzerine dokup.5 su bardaijl toz $eker .100 gr. tereyaijl (eritilmi$) . kakaolu pasta keki.Mevsimine gore meyve ~e$itleri YAPILI$I Buyuk boy yanm pasta kekini.1 ~ay bardaijl ceviz . biskuvilerin ve ust klslmlannl birle~Bir geee buzdo- (fotograftaki gibi). · Incilrli KaYISlh Biskiivi Pastasl 2 adet potibor biskiivisi . klflyoruz.7 ~orba ka$lijl irmik .) YAPILI$I Biskuvi paketini a~lp 18 adetini aylnyoruz. dokup yaylyoruz slklyoruz. n~tlnyoruz. eritilmi~ tereyagml ve sutu ilave edip kaPastamlzm hareml sonra tezgahln uzerine allyoruz. irmik kremasl Pastanln genel goruntusu ve meyveler. toz ~ekeri. Sonra harem iki yanlna kar~lllkll biskuvileri u~genimizi olu~turuyoruz oldugumuz ~ikolataYI.yanm kakaolu pasta keki . u~ koyup ~Irpma teliyle surekli kan~tlrarak ba~laYlnea hemen ~emberin i~indeki pasta kekinin uzerine ve sogumaya blraklyoruz. renkli oluyor.1 pO$et toz $anti -1 ~ay bardaijl siit Ozeri i~in . biskuvilerin tirerek Ozerine kuru kaYlsl Guzelee kan~tlktan Diger biskuvileri geni~ bir kaba alip ve ineirleri dograYlp. YI. siit -1. Sonra toz ~anti ile sutu ~Irplp. pastanln uzerine ~anti torbaslyla Mevsimine gore. iri par~alanml~ e~viz par~a- Ianni dokuyoruz. Soguduktan sonra buzdolabmda bir geee bekletiyoruz.6 adet incir 6 adet kaYlsl 1 paket bitter ~ikolata (150 gr. AYlrml~ oldu- servis tabaglna enine van ya la diziyoruz. .Iabmda beklettikten sonra.1 ~orba ka$lijl kakao . .Meyveli irmik Pastasl -lit. vanilyayl Bir teneereye pasta ~emberiyle birlikte ~Ik bir servis Kaynamaya soguk sutu. ni~astapi~iriyoruz. gumuz biskuvileri Kakaoyu. dilim dilim keserek servis yaplyoruz. boyunu biskuvi boyu seviyesine kadar ~Ikartlyoruz.

YAPILI$I kablna yumurtayl klrlyoruz. ilk dilimi ~erbetle Islatlyoruz. Bir tencereye sOW. Hamur kek klvamlnda olacak. Kalp ~eklindeki pasta kallblna koyup onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. tanelerini ve ~ikolata par~alarlnl koyup buzdolablnda soguttuktan sonra servis yaplyoruz. Pastanln OsWnOve yanlarlnl ~antiyle 'katl I • kapllyoruz. ikinci kat I koyup ~erbetliyoruz. vanilyayl. ~anti torbaslyla Ozerini sOslOyoruz. koyup karl~tlrlyoruz.tOyoruz. Toz ~antiyle sOW kop9rtOp bir ikika~lk kremaya koyup yumu~ak klvamda olmaslnl sagllyoruz. Unu. franbuaz ve ~ikolata koyuR. unu koyup ~Irpma teliyle ka r1~tlrarak kaynatlyoruz.. Sogumu~ olan pasta kekini i. kabartma tozunu. .toz ~ekeri.~ 'X O~OncO koyuyoruz. Pi~irip sogumaya blraklyoruz. Koyula~lnca tahta ka~lkla karl~tlrmaya devam ediyoruz. Biraz bastlrlyoruz.Flranbuazh Cikolatah Kalp Pasta • 4 Adet yumurta • 1 Su bardaijl toz ~eker 1 Paket vanilya • 1 Paket kabartma tozu • • 1 Adet limon kabuiju rendesi • 250 gr Franbuaz • 5 Corba ka~lijldamla ~ikolata Kremasl i~in • 3 Su bardaijl sOt. limon kabugu rendesini . Uzerine toz ~ekeri dokOp mikserle kar1~tlrlP kopOr. Ozerine franbuaz. Krema.i~dilime kesiyoruz. 1 Su bardaijl toz ~eker· 4 Yemek ka~lijlun $antisi i~in • 1 Paket toz ~anti• 1 Su bardaijl sOt "Karl~tlrma . Ozerine kremanln yarlslnl koyup franbuaZl ve ~ikolataYI serpiyoruz.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->