Not: Kekin uzerindeki ~izgileri yapmak i~in. pi~iriyoruz. Kaynadlktan sonra 2 dk. Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz. sogumaya blraklyoruz.2 ~orbaka~lijl kakao -1 paket kabartma tozu . elimizle bastlnyoruz. geni~ ve yuvarlak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikartlyoruz. istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip. ~Irplp.50 gr.hindistancevizi YAPILI$I I\fn~tlrma kablna yumurtayl klrlp.1 paket vanilya Ozen~in . Unu.ince ve sivri u~lu bl~akla.1 su bardaijl toz ~eker. suto. esmer ~ekeri ilave edip mikserin en yuksek devrinde 4-5 dk. Biskuvili kan~lml pasta ~emberine koyup. ~Irplyoruz. kan~tlnyoruz. Kremanm hazlrlam~l: Kan~tlrma kablna yumurtayl klnp ~ekeri dokuyoruz. Sonra kabartma tozunu. kan~tlnyoruz.3 ~orbaka~lijl susuz yerinden yoijurt . daha klslk ate~te pi~iriyoruz. Servis yapmadan once. servis yaplyoruz.Cikolatah Cheese Kek .1 su bardaijl toz ~eker . YAPILI$I 1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz. yaYlp. pi~iriyoruz. tabandaki yagll kagldl allyoruz ve servis tabaglnln i~ine koyuyoruz. Sogu~u~l~ln kremamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduruyoruz. labne peynirini. Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bolumunu yerle~tirip uzerini stre~ filmle kapatlyoruz. 11 - l • - maya ba~laYlnca ocaktan allp. toz ~ekeri. vanilyayl katlp.gece buzdolablnCla bekletiyoruz. Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz.k. SIVI yagl. uzerine hemen ~ikolatalan dokup.olr-1 paket vanilya Oz~ri i~in . Flnndan ~Ikan kekimizLsogumaya blraklyoruz. Kremamn hazlrlam~l: Bir tencereye suto.-<<. IIlmasl i~in 5 dk. Bir gece dolapta beklettikten sonra. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kremamlZl pi~iriyoruz. ara slra kan~tlnp. bitter ~ikoiata . unu ilave edip. Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup karl~t1nyoruz.SU bardaijl krema .100 gr. kekin ~Ikmasl i~in. Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir kapak kesip kenara koyuyoruz. yogurdu.3 su bardaijl siit . unu.4 ~orbaka~lijl un .3 adet yumurta -1 su bardaijl esmer ~eker -1 su bardaijl SIVI yaij -1 su bardaijl siit . ~emberimizin kenarlanndan bl~akla ~eviriyoruz.arI~lml ~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyoruz. Ostone hindistancevizi serpiyoruz. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip.2. vanilyayl koyup. tahin klvamlnda bir kek ham ortaya ~Ikanyoruz. .1 paket labne peyniri . Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyoruz.2 adet yumurta . Biskuvili kan~lmln uzerine dokup.ikolatasosunun hazlrlam~l: KremaYI ku~uk bir tavada kaynatlyoruz. ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz. Kayna. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz.1 paket potibor biskiivi .3 ~orbaka~lijl tepeleme un -1 paket labne R. kremanln uzerine doldurup hafif~e ustone bastlrlyoruz. Sogumasl i~i~~.5 su bardaijl un Kremasl i~in . Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz. Sonra kekin i~ini ufalaYlp. kakaoyu ekleyip kan~tlnyoruz. bekletiyoruz. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzerine desenler yaparak ka~lkla dokuyoruz. Bu . .200 gr. tereyaijl Kremasl i~in . ~ikolata :l. Alt taban i~in . Onceden ISItllml~ 170 derecelik flnnda 35-45 dk.e¥. 170 derecelik flrlnda 1520 dk.

Sonra elde ettigimiz kremayl <.ine toz ~ekeri dokOp.5 su bardagl ~ekilmi~ ceviz -1 su bardagl siit -1 su bardagl SIVI vag -1 ~orba ka~lgl kakao -1 paket kabartma tozu -1 tath ka~lgl tar~m -1 tath ka~lgl toz zencefil VAPllI$1 Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp.evirip kallbmdan <. Ozerine benmari usulOyle eritilmi~ <.ikolata sosu dokOp. isterseniz sade olarak da blrakabilirsiniz.Ikartlp. un 1 adet yumur~a 1adet limon kabugu rendesi . kadar pi~iriyoruz.emberi <. servis yaplyoruz. esmer toz ~ekeri dokOp.5-3 su bardagl un -1. dk. toz ~ekeri. kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor.all~tlrlp karl~tlrlyoruz. Ozerinin limon sosu 1adet limon 2 ~orba ka~lgl toz ~eker -1 ~ay bardagl su 1tath ka~lgl ni~asta \ " VAPllI$1 BiskOvileri robottan ge<. Kekimiz pi~ip. Ayrl bir kapta unu. kabartma tozunu karl~tlrdlktan sonra. <. . suyu ve ni~astaYI dokOp. soguk olarak servis yaplyoruz. yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz. vine dO~Okdevirde mikseri <. SIVI yagl. karl~tlrdlktan sonra.Limonlu Yo~ulitlu Cheese Kek Bu kek iki a~amahpi~er. ilk slcakllgl <. Ozerine hamladlglmlz karl~lml dokOp. dilim dilim kesip. kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozerine dokOp. Ozerine yumurtayl klrip.2. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp. pi~iriyoruz. mikserin en yOksek devrinde 2 dk. sonra flrlnl 160 dereceye dO~OrOyoruz. Flrlndan <. 100 gr. <. mikseri en dO~Ok devirde <. 35. ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyoruz. TaliClnh Zencefilli Kek . elimizle yaylp. tar<. eti bur~ak biskiivi 50 gr.Iktlktan sonra ters <. mikserle 5 dk. Suyunu slklyoruz. Orta boy kek kallblna margarin sOrOp. cevizi.indeki biskOvinin Ozerine dokOp. Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu karl~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk. 170 derecelik flrlnda 10 dk. kakaoyu ekleyip. ka[l~t1rarak kopOrtoyoruz. onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlna koyup 45-50 dk. unu. Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup karI~tlrlyoruz.Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra.emberin i<. hafifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getiriyoruz. Peynirli harem hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<. toz ~ekeri.4 adet yumurta -1 su bardag. Yogurtlu kremanm haZlrlanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu. tereyagl Peynirli harci i~in 2 pake~labne peynir 1.evirdikten sonra.lesmer toz ~eker . kadar pi~iriyoruz.all~tlrarak karl~tlrlyoruz.ine cevizi bolca dokOp i<. toz zencefili.emberini flrln tepsisine yerle~tiriyoruz.irip.5 su bardagl toz ~eker 1 adet yumurta Yogurtlu kremasl i~in 1 ~orba kasesi siizme yogurt 1 su bardagl toz ~eker SO gr. sOto. Pasta <. Limon sosunun haZlrlanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rendeliyoruz. labne peynirini koyup hepsini tekrar karl~tlrlyoruz.Iktlktan sonra bir gece buzdolabmda bekletip. Illk olarak servis yaplyoruz. Kek harclmlzl Ozerine dokOp.ml.lkartIYoruz.inde <. i<.

3 Adet yumurta 1 Su bardaijl rendelenmi$ ka$ar peynir 1Corba kasesibeyaz peynir 1Tutam dere otu 1 Paket kabartma tozu 1 Su bardaijl slvlyaij . olan kailblmlzm tlyoruz. . hepsini karl~tlrlp. Bir kaba hindistancevizini ~anti torbasmma rine kakaoyu. pudra ~ekerini dCikOp bir gOzel karl~tlrdlktan Ozerine slklyoruz. niz tartkallplarlna klsa sOreli yoguruyoruz ve pe~inden istedigiallyoruz. kabma yumurtayl. Kallblmlz ham hale gelince hamladlglmlz Ozerini ka~lkla dOzeltip 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika pi~iriyoruz. i~ini margarinle Aldlgl kadar unu. Daha sonra karl~lma tahta ka~lkla devam ediyoruz. slvlyagl. margarin -1 ~ayka~lijl kabartma tozu i~ malzeme i~in • 3 su bardaijl hindistancevizi • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1~orbaka~lijl kakao·· 2. sonra yumurtanln Hindistan cevizi harcmm hazlrlam~l: beyazlnl koyup tekrar karl~tlrlyoruz. klYllml~ dere otu. rendelenmi~ kadar karl~tlrlyoruz. kan~tlrdlktan sonra Ozerine tozunu. .Hindistan Cevizli Koko Tart hamuru i~in . kabartma tozunu ve tuzu Ortasl delik ham bo~alyagllyoruz. Oze- hamurur:T1uzu yerle~tirip firm tepsisine allyoruz. allp. soguk sOtO. pi~iriyoruz. Bir karl~tlrma r1~tlrlyoruz. glmlz tart hamurlarlnln da 15-20 dk. dOz u~ taklp.Aldlijl kadar un YAPILI$I . hazlrladl- Onceden ISltllml~ 170 derecelik flrln- . kabartma ~ekerini koyup. toz flndlgl. rendelenmi~ ~ar peyniri ilave edip karl~tlrlyoruz. Kallbm i~ine ister un serpiyoruz ilave edip klvamml biraz kat I hale gelinceye ister cevizle kapllyoruz. ilk 30 dakika flrln kapagml a~mlyoruz.1Cay bardaijl sOt 1Tath ka$lijl tuz .2 su bardaijl un -1 ~orba ka$lijl toz fl~dlk -1 adet yumurta -1 su bardaijl pudra ~ekeri -125 gr.adet yumurta beyazl YAPILI$I Karl~tlrma yumurtayl kabma iyice ywmu~aml~ margarini klrlp tekrar karl~tlrlyoruz. pudra Unu. koyup ~Irpma teliyle kaOzerine inc:e kaveya ufalanml~ beyaz peyniri.

Flnndan ~Iktlktan sonra servis tabaglna diziyoruz. Kallplarla istedigimiz ~ekilleri vermeRte serbestiz. kallnllglnda a~lyoruz. ni~astaYI. pi~iriyoruz. Hamurumuzu merdaneyle 1 em. Illkken yenilmesini tavsiye ediyoruz. AVu~i~erisinde parmaklanmlzla slkarak daha da yumu~amaslnl sagllyoruz. toz ~ekeri ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. Yaglanml~ flnn tepsisine diziyoruz. Kulak memesi yumu~akll~lnd bir hamur ortaya ~Ikartlyoruz. kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. Kabartma tozunu. Avucumuzda slkarak biraz daha yumu~ak bir hale getiriyoruz. Nisastah Ay. kurabiyelerimizin bir ueunu batlnp. onceden ISltilml~ 170 derecede 20-25 dk. Yaglanml~ flnn tepsisine dizip 170 dereeelik flnnda ortalama 15-20 dk. Berimari usulUyle eritilmi~ ~ikolataya. vanilyayl. pi~iriyoruz. Hunirlin ucunu once kakaoya.Mantar GOliiiniimlii KUliabiye • 1 paket margarin • 2 su bardaijl un • 2 su bardaijl buijday ni~astasl• 1 paket vanilya • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1 tat" ka~lijl kakao • 1 paket kabartma tozu YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyice yumu~aml~ margarini allyoruz. sonra hamura batlrarak mantar ~eklini elde ediyoruz. ni~astaYI pudra ~ekerini.Ylldlz Kurabiye • 1 paket margarin • 2 adet yumurta • 1 subar'daijl toz ~eker• 1 su bardaijl un • 1 paket kabartma tozu • 3 su bardaijl ni~asta YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyiee yumu~aml~ margarini allyoruz. Ceviz bUyUklUgUndeveya istediginiz bUyUklUkl rde yuvarlayabilirsiniz. Ozerine yumurtayl klnp tekrar kan~tlnyoruz. Ozerine unu. Hamurumuzun klvaml kulak memesi yumu~akllglnda olacak. . unu. buradan da allp ye~il flstlga batlrarak servis tabaglna diziyoruz.

servis tabaglna koyup servis yaplyoruz. Ozerine ~ekeri. once u~larlnl benmari usulUyle haZirlanml~ ~ikolata sosuna sonra da hindistaneevizine batlrlp. sirkeyi. damla ~ikolatayl. flrln tepsisine yagll kaglt seriyoruz. Yuvarladlglmlz kurabiyeleri van yana dizip. tahini ve toz ~ekeri yaYIYo- Damla Cikolatah KUliabiye • 2 adet yumurta ·1 su bardagl toz ~eker.5 su bardagl tam bugday unu • 1 paket kabartma tozu • 1 paket vanilya • 3 ~orbaka~lgldamla ~ikolata• 1~aybardagl hindistaneevizi SIVI ruz. 170 dereeelik flrlnda 15-18 dk. Hamurumuzun klvaml kulak memesi klvamlna gelene kadar yoguruyoruz. pi~iriyoruz. Rulomuz kalln olmu~sa tezgah Uzerinde ileri geri hareketlerle ineeltiyoruz. Hamurun altlna ve Ustune un serpip merdaneyle yakla~lk olarak boyu 60 em eni 25 em olaeak ~ekilde a~lyoruz. AYlrdlglmlz yumurta sarlSlyag nl Uzerine SIVIvag koyup karl~tlrlp flr~a yardlmlyla sUrUyoruz.. susuz yogurdu. Hamurun Uzerine bir kase i~inde karl~tlrdlglmlz eevizi. kakaoyu ilave edip ~Irpma teliyle karl~tlrlyoruz. 1 Su bardagl yogurt • 3 Corba ka~lglsirke • 1 Paket kabartma tozu • 2 Cay ka~lgltuz • 1 Adet yumurta beyazl • Aldlgl kadar un i~Harel i~in • 1 Corba kasesi klnlml~ eeviz • 1 Corba kasesi tahin • 2 Corba ka~lgltoz ~eker Ozeri i~in • 1 Adet yumurtamn sansl • 1 Corba ka~lgl SIVI vag YAPILI$I Oda sleakllglndaki margarini bir kap i~ine allp elimizle biraz\karl~tlrlyoruz. Kabartma tozunu. saat YAPILI$I Kan~tlrma kablna yumurtayl klrlyoruz. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz. Alabildiginee un koyuyoruz. iyi yumu~aYlnea Uzerine hemen slvlyagl.Cevizli Tahinli Rulo COliek • 125 gr oda sleakhgmda margarin • 1 Cay bardagl SIVI yag . unu da ekleyip hamurumuzu yoguruyoruz. Y~glanml~ flrln tepsisine araIlkll bir ~ekilde diziyoruz. Hamuru parmak kallnliglnda kesiyoruz. . vanilyayl.1 su bardagmdan 1 parmak eksik • 2 ~orbaka~lglkakao· 2. Hamurun eninden ba~layarak rulo olarak sarlyoruz. Ceviz bUyUklUgUndepar~alar kopartlp avu~ i~erisinde yuvarladlktan sonra. 180 dereee oneeden ISltllml~ flrlnda Uzerleri klzarana kadar yakla~lk yarlm pi~iriyoruz. SIVIyagl. Klvaml kulak memesi yumu~akllglndan biraz daha yumu~ak olaeak. Flrlndan ~Ikarttlktan sonra soguyunea. yumurta beyazlnl ilave edip parmak u~larlmlzla karl~tlrlyoruz.

3 Adet yumurta -1.4 Yemek ka$lijl un .5 Su bardaijl un -10 Adet incir -1 Paket kabartma tozu . Bu ~ukurun i~erisine haZirlaml~ oldugumuz kremayl doldurup yaYlyoruz.2 Corba margarin YAPILI$I Bir kap i~erisine yumurtayl klnp toz ~eker ilave ediyoruz. Yumu~ak ve akici bir har~ elde ediyoruz. Diger tarafta kremamlzl haZlrllyoruz. Yakla~lk 5 dakika kadar. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kaynatlyoruz. kabartma tozunu. tar~lnI. Soguduktan sonra mikserle 4-5 dakika kan~tlnyoruz. Ozeri i~in -1 Paket toz $anti -1 Su bardaijl silt -1 Kase aylklanml$ kestane I YAPILI$I Kan~tlrma kabma yumurtayl klnp Ozerine toz ~eker ilave ediyoruz. Ozerine kremayl d6kOp yaYlyoruz. Kestane par~alannl serpiyoruz.5 Su bardaijl toz $eker . Ozerine toz cevizi. Pastarkekinin kenarlannda bir parmak eninde mesafe kalacak ~ekilde bir santim derinliginde kesiyoruz veya kaslkla i~ini bo~altlyoruz. Bir tencereye sOto. Pasta kallbma veya ~emberine d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-35 dakika pi~iriyoruz. Kaynayana kadar ~Irpma teliyle kan~tlnyoruz.2 Yemek ka$lijl margarin . Margarin ilave edip ocaktan allyoruz. .2 Su bardaijl silt -1 Cay bardaijl un -1 Cay bardaijl toz $eker -1 Adet yumurta . Krema ve kestane koyup O~OncO katl koyuyoruz. toz ~ekeri.2 Yemek ka$lijl kakao .3 Su bardaijl silt -1 Su bardaijl toz $eker .1 Paket kabartma tozu . Pi~mi~ ve sogumu~ olan pasta kekinin kabarml~ bombeli klsmml kapak ~eklinde kesiyoruz. Bir tencere i~erisine sOto. ~anti torbasl ile Ozerini sOslOyoruz. Pi~irip sogutuyoruz. kabartma tozu koyup kan~tlnyoruz.4 Adet yumurta -1. ~ekeri. Buradan yuvarlak veya kalp ~eklindeki kallba d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. Mikserle ~Irparak k6pOrtoyoruz.dilime b610yoruz. bir saat kadar Illk suda bekletilmi~ ve minik minik dogranml~ incirleri ilave ediyoruz.1 Cay ka$lijl tar~m -1 Cay bardaijl toz ceviz Kremasl i~in . unu. Kaynaymca kan~tlrmaya tahta ka~lk ile devam ediyoruz. Biraz bastlrlyoruz. vanilyayl koyup ~Irpma teliyle kan~tlnp ocaga allyoruz. Kekin i~inden ~Ikardlglmlz kek par~alannl robota allyoruz. Ozerine biraz ceviz ilave edip par~alatlyoruz. Sogumu~ kek("iic. Soguduktan sonra k6pOrtolmO~ toz ~anti ve sOt birlikte mikser ile kan~t1np kremaya iki ka~lk koyuyoruz. Sonra ikinci dilimi koyuyoruz. Soguduktan sonra servis yaplyoruz. Mikserle kan~tlrlp k6pOrtoyoruz. yumurtayl. Ozerine kestane par~aIan koyup buzdolabma kaldlnyoruz. un. HaZirladlglmlz ~antiden sOrOp her tarafml ~antiyle kapllyoruz.1 Paket vanilya incilili Pasta . Soguduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz. unu.Alabildiiji kadar un Kremasl i~in . Sogumaya blraklyoruz.5 Su bardaijl toz $eker -1. Servis tabagma ilk dilimi koyup ~erbetle Islatlyoruz. unu koyup ocaga allyoruz.Kestaneli Pasta . Ufalanml~ olan bu kan~1mI kremanln Ozerine d6kOp yaYlyoruz. Koyula~lnca tahta ka~lkla kan~tlnyoruz. Ozerine kakao.

1 ~orba ka$lijl kakao . . boyunu biskuvi boyu seviyesine kadar ~Ikartlyoruz. Sonra harem iki yanlna kar~lllkll biskuvileri u~genimizi olu~turuyoruz oldugumuz ~ikolataYI.6 adet incir 6 adet kaYlsl 1 paket bitter ~ikolata (150 gr. dilim dilim keserek servis yaplyoruz. Soguduktan sonra buzdolabmda bir geee bekletiyoruz. toz ~ekeri. biskuvilerin tirerek Ozerine kuru kaYlsl Guzelee kan~tlktan Diger biskuvileri geni~ bir kaba alip ve ineirleri dograYlp.7 ~orba ka$lijl irmik . Sonra toz ~anti ile sutu ~Irplp. tereyaijl (eritilmi$) . eritilmi~ tereyagml ve sutu ilave edip kaPastamlzm hareml sonra tezgahln uzerine allyoruz.) YAPILI$I Biskuvi paketini a~lp 18 adetini aylnyoruz.Mevsimine gore meyve ~e$itleri YAPILI$I Buyuk boy yanm pasta kekini. n~tlnyoruz. irmigi. · Incilrli KaYISlh Biskiivi Pastasl 2 adet potibor biskiivisi .2 ~orba ka$lijl ni$asta .Meyveli irmik Pastasl -lit. Benmari usuluyle eritmi~ uzerine flr~ayla suruyoruz.Iabmda beklettikten sonra.100 gr. renkli oluyor. klflyoruz. koyuyoruz uzerine dokup.1 ~ay bardaijl ceviz . meyvelerle uzerini susluyoruz. ni~astapi~iriyoruz.yanm kakaolu pasta keki . dokup yaylyoruz slklyoruz. pastanln uzerine ~anti torbaslyla Mevsimine gore. YI. vanilyayl Bir teneereye pasta ~emberiyle birlikte ~Ik bir servis Kaynamaya soguk sutu.1 pO$et toz $anti -1 ~ay bardaijl siit Ozeri i~in . gumuz biskuvileri Kakaoyu. .5 su bardaijl toz $eker . biskuvilerin ve ust klslmlannl birle~Bir geee buzdo- (fotograftaki gibi). irmik kremasl Pastanln genel goruntusu ve meyveler. yuvarlak tabaglna yerle~tiriyoruz. u~ koyup ~Irpma teliyle surekli kan~tlrarak ba~laYlnea hemen ~emberin i~indeki pasta kekinin uzerine ve sogumaya blraklyoruz. kakaolu pasta keki. toz ~ekeri. AYlrml~ oldu- servis tabaglna enine van ya la diziyoruz.1 ~orba ka$lijl toz $eker 1 ~ay bardaijl siit . siit -1. iri par~alanml~ e~viz par~a- Ianni dokuyoruz.

limon kabugu rendesini . vanilyayl. franbuaz ve ~ikolata koyuR. koyup karl~tlrlyoruz.Flranbuazh Cikolatah Kalp Pasta • 4 Adet yumurta • 1 Su bardaijl toz ~eker 1 Paket vanilya • 1 Paket kabartma tozu • • 1 Adet limon kabuiju rendesi • 250 gr Franbuaz • 5 Corba ka~lijldamla ~ikolata Kremasl i~in • 3 Su bardaijl sOt. 1 Su bardaijl toz ~eker· 4 Yemek ka~lijlun $antisi i~in • 1 Paket toz ~anti• 1 Su bardaijl sOt "Karl~tlrma . YAPILI$I kablna yumurtayl klrlyoruz. Hamur kek klvamlnda olacak. .tOyoruz. ~anti torbaslyla Ozerini sOslOyoruz. Uzerine toz ~ekeri dokOp mikserle kar1~tlrlP kopOr. tanelerini ve ~ikolata par~alarlnl koyup buzdolablnda soguttuktan sonra servis yaplyoruz. Koyula~lnca tahta ka~lkla karl~tlrmaya devam ediyoruz.toz ~ekeri. Kalp ~eklindeki pasta kallblna koyup onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. kabartma tozunu.i~dilime kesiyoruz. Ozerine kremanln yarlslnl koyup franbuaZl ve ~ikolataYI serpiyoruz. Pi~irip sogumaya blraklyoruz. Unu. unu koyup ~Irpma teliyle ka r1~tlrarak kaynatlyoruz. Toz ~antiyle sOW kop9rtOp bir ikika~lk kremaya koyup yumu~ak klvamda olmaslnl sagllyoruz. Krema. Bir tencereye sOW.~ 'X O~OncO koyuyoruz.. ikinci kat I koyup ~erbetliyoruz. Pastanln OsWnOve yanlarlnl ~antiyle 'katl I • kapllyoruz. Biraz bastlrlyoruz. ilk dilimi ~erbetle Islatlyoruz. Sogumu~ olan pasta kekini i. Ozerine franbuaz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful