1 su bardaijl toz ~eker. ~Irplp.5 su bardaijl un Kremasl i~in . Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bolumunu yerle~tirip uzerini stre~ filmle kapatlyoruz. Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz.ikolatasosunun hazlrlam~l: KremaYI ku~uk bir tavada kaynatlyoruz.1 paket potibor biskiivi . Kremamn hazlrlam~l: Bir tencereye suto. suto. sogumaya blraklyoruz. Flnndan ~Ikan kekimizLsogumaya blraklyoruz. vanilyayl katlp. . tahin klvamlnda bir kek ham ortaya ~Ikanyoruz. pi~iriyoruz. unu. Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir kapak kesip kenara koyuyoruz. Bir gece dolapta beklettikten sonra. elimizle bastlnyoruz. Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzerine desenler yaparak ka~lkla dokuyoruz. unu ilave edip. esmer ~ekeri ilave edip mikserin en yuksek devrinde 4-5 dk. toz ~ekeri. yaYlp. SIVI yagl. kan~tlnyoruz. 11 - l • - maya ba~laYlnca ocaktan allp. ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz. Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz.k. YAPILI$I 1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz. bekletiyoruz. kakaoyu ekleyip kan~tlnyoruz.hindistancevizi YAPILI$I I\fn~tlrma kablna yumurtayl klrlp. Bu . ara slra kan~tlnp. ~emberimizin kenarlanndan bl~akla ~eviriyoruz. Servis yapmadan once.-<<.200 gr.1 su bardaijl toz ~eker . kan~tlnyoruz. Kayna. pi~iriyoruz. ~Irplyoruz. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz.2. bitter ~ikoiata .1 paket labne peyniri . Sogumasl i~i~~. Alt taban i~in .3 su bardaijl siit . labne peynirini.50 gr. Kaynadlktan sonra 2 dk. uzerine hemen ~ikolatalan dokup. Biskuvili kan~lml pasta ~emberine koyup. yogurdu. IIlmasl i~in 5 dk.gece buzdolablnCla bekletiyoruz. Biskuvili kan~lmln uzerine dokup. tabandaki yagll kagldl allyoruz ve servis tabaglnln i~ine koyuyoruz.4 ~orbaka~lijl un .2 adet yumurta .3 ~orbaka~lijl tepeleme un -1 paket labne R.olr-1 paket vanilya Oz~ri i~in . 170 derecelik flrlnda 1520 dk. Sonra kabartma tozunu.3 adet yumurta -1 su bardaijl esmer ~eker -1 su bardaijl SIVI yaij -1 su bardaijl siit . ~ikolata :l.ince ve sivri u~lu bl~akla. Unu. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kremamlZl pi~iriyoruz.arI~lml ~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyoruz. kremanln uzerine doldurup hafif~e ustone bastlrlyoruz. . Onceden ISItllml~ 170 derecelik flnnda 35-45 dk.e¥. Not: Kekin uzerindeki ~izgileri yapmak i~in.100 gr.1 paket vanilya Ozen~in . Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup karl~t1nyoruz.SU bardaijl krema .Cikolatah Cheese Kek . tereyaijl Kremasl i~in . Ostone hindistancevizi serpiyoruz. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip. Kremanm hazlrlam~l: Kan~tlrma kablna yumurtayl klnp ~ekeri dokuyoruz. Sogu~u~l~ln kremamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduruyoruz. daha klslk ate~te pi~iriyoruz. Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyoruz. geni~ ve yuvarlak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikartlyoruz.3 ~orbaka~lijl susuz yerinden yoijurt . vanilyayl koyup. servis yaplyoruz. Sonra kekin i~ini ufalaYlp.2 ~orbaka~lijl kakao -1 paket kabartma tozu . istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip. kekin ~Ikmasl i~in.

ine cevizi bolca dokOp i<. Yogurtlu kremanm haZlrlanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu. elimizle yaylp.lesmer toz ~eker .5-3 su bardagl un -1. un 1 adet yumur~a 1adet limon kabugu rendesi . mikserin en yOksek devrinde 2 dk. Kek harclmlzl Ozerine dokOp.irip.5 su bardagl toz ~eker 1 adet yumurta Yogurtlu kremasl i~in 1 ~orba kasesi siizme yogurt 1 su bardagl toz ~eker SO gr. Flrlndan <. soguk olarak servis yaplyoruz.emberini flrln tepsisine yerle~tiriyoruz. pi~iriyoruz.ml.ikolata sosu dokOp. Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup karI~tlrlyoruz. suyu ve ni~astaYI dokOp. Pasta <. vine dO~Okdevirde mikseri <. tereyagl Peynirli harci i~in 2 pake~labne peynir 1. <. .2. Ozerine hamladlglmlz karl~lml dokOp. Ozerine yumurtayl klrip. Ayrl bir kapta unu. kabartma tozunu karl~tlrdlktan sonra. ilk slcakllgl <. SIVI yagl. dk. servis yaplyoruz. <. yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz. kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor. tar<. Orta boy kek kallblna margarin sOrOp. labne peynirini koyup hepsini tekrar karl~tlrlyoruz. onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlna koyup 45-50 dk. kadar pi~iriyoruz. isterseniz sade olarak da blrakabilirsiniz.5 su bardagl ~ekilmi~ ceviz -1 su bardagl siit -1 su bardagl SIVI vag -1 ~orba ka~lgl kakao -1 paket kabartma tozu -1 tath ka~lgl tar~m -1 tath ka~lgl toz zencefil VAPllI$1 Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp. sonra flrlnl 160 dereceye dO~OrOyoruz. Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu karl~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk. Suyunu slklyoruz. TaliClnh Zencefilli Kek . sOto. eti bur~ak biskiivi 50 gr.Iktlktan sonra bir gece buzdolabmda bekletip. 170 derecelik flrlnda 10 dk. kakaoyu ekleyip.Ikartlp.4 adet yumurta -1 su bardag.indeki biskOvinin Ozerine dokOp. i<. toz zencefili. 100 gr.evirdikten sonra. dilim dilim kesip. Peynirli harem hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<. esmer toz ~ekeri dokOp. kadar pi~iriyoruz. kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozerine dokOp.inde <. Sonra elde ettigimiz kremayl <.Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra. toz ~ekeri. 35.all~tlrarak karl~tlrlyoruz.all~tlrlp karl~tlrlyoruz. toz ~ekeri.emberin i<.Limonlu Yo~ulitlu Cheese Kek Bu kek iki a~amahpi~er. karl~tlrdlktan sonra. unu. mikserle 5 dk. Kekimiz pi~ip.ine toz ~ekeri dokOp. ka[l~t1rarak kopOrtoyoruz. ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyoruz.lkartIYoruz. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp.Iktlktan sonra ters <. cevizi. Limon sosunun haZlrlanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rendeliyoruz. Illk olarak servis yaplyoruz.evirip kallbmdan <. mikseri en dO~Ok devirde <. Ozerinin limon sosu 1adet limon 2 ~orba ka~lgl toz ~eker -1 ~ay bardagl su 1tath ka~lgl ni~asta \ " VAPllI$1 BiskOvileri robottan ge<. Ozerine benmari usulOyle eritilmi~ <.emberi <. hafifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getiriyoruz.

Bir karl~tlrma r1~tlrlyoruz. pudra ~ekerini dCikOp bir gOzel karl~tlrdlktan Ozerine slklyoruz. allp. ilk 30 dakika flrln kapagml a~mlyoruz.1Cay bardaijl sOt 1Tath ka$lijl tuz . slvlyagl. . sonra yumurtanln Hindistan cevizi harcmm hazlrlam~l: beyazlnl koyup tekrar karl~tlrlyoruz. pi~iriyoruz. koyup ~Irpma teliyle kaOzerine inc:e kaveya ufalanml~ beyaz peyniri. niz tartkallplarlna klsa sOreli yoguruyoruz ve pe~inden istedigiallyoruz. i~ini margarinle Aldlgl kadar unu. kan~tlrdlktan sonra Ozerine tozunu. soguk sOtO. olan kailblmlzm tlyoruz. kabma yumurtayl.Hindistan Cevizli Koko Tart hamuru i~in . pudra Unu. kabartma tozunu ve tuzu Ortasl delik ham bo~alyagllyoruz. Bir kaba hindistancevizini ~anti torbasmma rine kakaoyu. klYllml~ dere otu. rendelenmi~ kadar karl~tlrlyoruz.Aldlijl kadar un YAPILI$I . dOz u~ taklp. glmlz tart hamurlarlnln da 15-20 dk. hazlrladl- Onceden ISltllml~ 170 derecelik flrln- .adet yumurta beyazl YAPILI$I Karl~tlrma yumurtayl kabma iyice ywmu~aml~ margarini klrlp tekrar karl~tlrlyoruz. rendelenmi~ ~ar peyniri ilave edip karl~tlrlyoruz.3 Adet yumurta 1 Su bardaijl rendelenmi$ ka$ar peynir 1Corba kasesibeyaz peynir 1Tutam dere otu 1 Paket kabartma tozu 1 Su bardaijl slvlyaij . hepsini karl~tlrlp. margarin -1 ~ayka~lijl kabartma tozu i~ malzeme i~in • 3 su bardaijl hindistancevizi • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1~orbaka~lijl kakao·· 2. Kallblmlz ham hale gelince hamladlglmlz Ozerini ka~lkla dOzeltip 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika pi~iriyoruz. toz flndlgl. Kallbm i~ine ister un serpiyoruz ilave edip klvamml biraz kat I hale gelinceye ister cevizle kapllyoruz. kabartma ~ekerini koyup.2 su bardaijl un -1 ~orba ka$lijl toz fl~dlk -1 adet yumurta -1 su bardaijl pudra ~ekeri -125 gr. . Daha sonra karl~lma tahta ka~lkla devam ediyoruz. Oze- hamurur:T1uzu yerle~tirip firm tepsisine allyoruz.

Hamurumuzu merdaneyle 1 em. Yaglanml~ flnn tepsisine diziyoruz. unu.Ylldlz Kurabiye • 1 paket margarin • 2 adet yumurta • 1 subar'daijl toz ~eker• 1 su bardaijl un • 1 paket kabartma tozu • 3 su bardaijl ni~asta YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyiee yumu~aml~ margarini allyoruz. . sonra hamura batlrarak mantar ~eklini elde ediyoruz. kurabiyelerimizin bir ueunu batlnp. AVu~i~erisinde parmaklanmlzla slkarak daha da yumu~amaslnl sagllyoruz. Avucumuzda slkarak biraz daha yumu~ak bir hale getiriyoruz. Ozerine unu. Illkken yenilmesini tavsiye ediyoruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi yumu~akllglnda olacak. kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. kallnllglnda a~lyoruz. buradan da allp ye~il flstlga batlrarak servis tabaglna diziyoruz. Kulak memesi yumu~akll~lnd bir hamur ortaya ~Ikartlyoruz. Nisastah Ay. vanilyayl.Mantar GOliiiniimlii KUliabiye • 1 paket margarin • 2 su bardaijl un • 2 su bardaijl buijday ni~astasl• 1 paket vanilya • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1 tat" ka~lijl kakao • 1 paket kabartma tozu YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyice yumu~aml~ margarini allyoruz. Hunirlin ucunu once kakaoya. Berimari usulUyle eritilmi~ ~ikolataya. Flnndan ~Iktlktan sonra servis tabaglna diziyoruz. Ceviz bUyUklUgUndeveya istediginiz bUyUklUkl rde yuvarlayabilirsiniz. Kallplarla istedigimiz ~ekilleri vermeRte serbestiz. Yaglanml~ flnn tepsisine dizip 170 dereeelik flnnda ortalama 15-20 dk. Ozerine yumurtayl klnp tekrar kan~tlnyoruz. pi~iriyoruz. ni~astaYI pudra ~ekerini. onceden ISltilml~ 170 derecede 20-25 dk. ni~astaYI. pi~iriyoruz. Kabartma tozunu. toz ~ekeri ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz.

170 dereeelik flrlnda 15-18 dk. damla ~ikolatayl. Yuvarladlglmlz kurabiyeleri van yana dizip. Hamurumuzun klvaml kulak memesi klvamlna gelene kadar yoguruyoruz. Alabildiginee un koyuyoruz.Cevizli Tahinli Rulo COliek • 125 gr oda sleakhgmda margarin • 1 Cay bardagl SIVI yag . Hamurun Uzerine bir kase i~inde karl~tlrdlglmlz eevizi. Flrlndan ~Ikarttlktan sonra soguyunea. flrln tepsisine yagll kaglt seriyoruz. pi~iriyoruz. Ceviz bUyUklUgUndepar~alar kopartlp avu~ i~erisinde yuvarladlktan sonra. yumurta beyazlnl ilave edip parmak u~larlmlzla karl~tlrlyoruz. 1 Su bardagl yogurt • 3 Corba ka~lglsirke • 1 Paket kabartma tozu • 2 Cay ka~lgltuz • 1 Adet yumurta beyazl • Aldlgl kadar un i~Harel i~in • 1 Corba kasesi klnlml~ eeviz • 1 Corba kasesi tahin • 2 Corba ka~lgltoz ~eker Ozeri i~in • 1 Adet yumurtamn sansl • 1 Corba ka~lgl SIVI vag YAPILI$I Oda sleakllglndaki margarini bir kap i~ine allp elimizle biraz\karl~tlrlyoruz. Rulomuz kalln olmu~sa tezgah Uzerinde ileri geri hareketlerle ineeltiyoruz. iyi yumu~aYlnea Uzerine hemen slvlyagl. unu da ekleyip hamurumuzu yoguruyoruz. AYlrdlglmlz yumurta sarlSlyag nl Uzerine SIVIvag koyup karl~tlrlp flr~a yardlmlyla sUrUyoruz. Hamurun eninden ba~layarak rulo olarak sarlyoruz. Y~glanml~ flrln tepsisine araIlkll bir ~ekilde diziyoruz. sirkeyi..5 su bardagl tam bugday unu • 1 paket kabartma tozu • 1 paket vanilya • 3 ~orbaka~lgldamla ~ikolata• 1~aybardagl hindistaneevizi SIVI ruz. once u~larlnl benmari usulUyle haZirlanml~ ~ikolata sosuna sonra da hindistaneevizine batlrlp. tahini ve toz ~ekeri yaYIYo- Damla Cikolatah KUliabiye • 2 adet yumurta ·1 su bardagl toz ~eker. Kabartma tozunu.1 su bardagmdan 1 parmak eksik • 2 ~orbaka~lglkakao· 2. Hamurun altlna ve Ustune un serpip merdaneyle yakla~lk olarak boyu 60 em eni 25 em olaeak ~ekilde a~lyoruz. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz. saat YAPILI$I Kan~tlrma kablna yumurtayl klrlyoruz. kakaoyu ilave edip ~Irpma teliyle karl~tlrlyoruz. vanilyayl. 180 dereee oneeden ISltllml~ flrlnda Uzerleri klzarana kadar yakla~lk yarlm pi~iriyoruz. Klvaml kulak memesi yumu~akllglndan biraz daha yumu~ak olaeak. susuz yogurdu. Ozerine ~ekeri. SIVIyagl. servis tabaglna koyup servis yaplyoruz. Hamuru parmak kallnliglnda kesiyoruz. .

2 Su bardaijl silt -1 Cay bardaijl un -1 Cay bardaijl toz $eker -1 Adet yumurta .5 Su bardaijl un -10 Adet incir -1 Paket kabartma tozu . Mikserle kan~tlrlp k6pOrtoyoruz. Kekin i~inden ~Ikardlglmlz kek par~alannl robota allyoruz. unu koyup ocaga allyoruz. Ozerine kestane par~aIan koyup buzdolabma kaldlnyoruz. ~anti torbasl ile Ozerini sOslOyoruz. Kaynayana kadar ~Irpma teliyle kan~tlnyoruz. Ozerine biraz ceviz ilave edip par~alatlyoruz. Bir tencereye sOto. kabartma tozu koyup kan~tlnyoruz.Kestaneli Pasta . unu. Ozerine kremayl d6kOp yaYlyoruz. Pastarkekinin kenarlannda bir parmak eninde mesafe kalacak ~ekilde bir santim derinliginde kesiyoruz veya kaslkla i~ini bo~altlyoruz. vanilyayl koyup ~Irpma teliyle kan~tlnp ocaga allyoruz. Bu ~ukurun i~erisine haZirlaml~ oldugumuz kremayl doldurup yaYlyoruz.4 Yemek ka$lijl un .3 Su bardaijl silt -1 Su bardaijl toz $eker . Soguduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz. Ozerine toz cevizi. Sonra ikinci dilimi koyuyoruz. Ufalanml~ olan bu kan~1mI kremanln Ozerine d6kOp yaYlyoruz.3 Adet yumurta -1. Pi~irip sogutuyoruz. Sogumu~ kek("iic. Krema ve kestane koyup O~OncO katl koyuyoruz. bir saat kadar Illk suda bekletilmi~ ve minik minik dogranml~ incirleri ilave ediyoruz. Pi~mi~ ve sogumu~ olan pasta kekinin kabarml~ bombeli klsmml kapak ~eklinde kesiyoruz.dilime b610yoruz.1 Cay ka$lijl tar~m -1 Cay bardaijl toz ceviz Kremasl i~in .5 Su bardaijl toz $eker -1. kabartma tozunu.2 Corba margarin YAPILI$I Bir kap i~erisine yumurtayl klnp toz ~eker ilave ediyoruz.Alabildiiji kadar un Kremasl i~in . ~Irpma teliyle kan~tlrarak kaynatlyoruz. Mikserle ~Irparak k6pOrtoyoruz. Ozeri i~in -1 Paket toz $anti -1 Su bardaijl silt -1 Kase aylklanml$ kestane I YAPILI$I Kan~tlrma kabma yumurtayl klnp Ozerine toz ~eker ilave ediyoruz.4 Adet yumurta -1. Sogumaya blraklyoruz. Diger tarafta kremamlzl haZlrllyoruz. Ozerine kakao. Yumu~ak ve akici bir har~ elde ediyoruz. ~ekeri. . unu. Koyula~lnca tahta ka~lkla kan~tlnyoruz. Soguduktan sonra mikserle 4-5 dakika kan~tlnyoruz. Servis tabagma ilk dilimi koyup ~erbetle Islatlyoruz.1 Paket vanilya incilili Pasta . Buradan yuvarlak veya kalp ~eklindeki kallba d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. yumurtayl. Bir tencere i~erisine sOto.1 Paket kabartma tozu . Yakla~lk 5 dakika kadar.2 Yemek ka$lijl kakao . toz ~ekeri.2 Yemek ka$lijl margarin . Kaynaymca kan~tlrmaya tahta ka~lk ile devam ediyoruz. Kestane par~alannl serpiyoruz. Soguduktan sonra servis yaplyoruz.5 Su bardaijl toz $eker . Pasta kallbma veya ~emberine d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-35 dakika pi~iriyoruz. Soguduktan sonra k6pOrtolmO~ toz ~anti ve sOt birlikte mikser ile kan~t1np kremaya iki ka~lk koyuyoruz. HaZirladlglmlz ~antiden sOrOp her tarafml ~antiyle kapllyoruz. Biraz bastlrlyoruz. tar~lnI. Margarin ilave edip ocaktan allyoruz. un.

Meyveli irmik Pastasl -lit.Mevsimine gore meyve ~e$itleri YAPILI$I Buyuk boy yanm pasta kekini. irmik kremasl Pastanln genel goruntusu ve meyveler. irmigi. Soguduktan sonra buzdolabmda bir geee bekletiyoruz. n~tlnyoruz. koyuyoruz uzerine dokup. eritilmi~ tereyagml ve sutu ilave edip kaPastamlzm hareml sonra tezgahln uzerine allyoruz.6 adet incir 6 adet kaYlsl 1 paket bitter ~ikolata (150 gr. yuvarlak tabaglna yerle~tiriyoruz. .yanm kakaolu pasta keki . kakaolu pasta keki.1 ~orba ka$lijl kakao . pastanln uzerine ~anti torbaslyla Mevsimine gore. dokup yaylyoruz slklyoruz. biskuvilerin tirerek Ozerine kuru kaYlsl Guzelee kan~tlktan Diger biskuvileri geni~ bir kaba alip ve ineirleri dograYlp.2 ~orba ka$lijl ni$asta . iri par~alanml~ e~viz par~a- Ianni dokuyoruz. ni~astapi~iriyoruz. AYlrml~ oldu- servis tabaglna enine van ya la diziyoruz. u~ koyup ~Irpma teliyle surekli kan~tlrarak ba~laYlnea hemen ~emberin i~indeki pasta kekinin uzerine ve sogumaya blraklyoruz. toz ~ekeri. vanilyayl Bir teneereye pasta ~emberiyle birlikte ~Ik bir servis Kaynamaya soguk sutu. renkli oluyor. YI. Sonra harem iki yanlna kar~lllkll biskuvileri u~genimizi olu~turuyoruz oldugumuz ~ikolataYI. siit -1. biskuvilerin ve ust klslmlannl birle~Bir geee buzdo- (fotograftaki gibi).7 ~orba ka$lijl irmik . .Iabmda beklettikten sonra. meyvelerle uzerini susluyoruz. klflyoruz.5 su bardaijl toz $eker . tereyaijl (eritilmi$) .) YAPILI$I Biskuvi paketini a~lp 18 adetini aylnyoruz. Sonra toz ~anti ile sutu ~Irplp.1 ~ay bardaijl ceviz .1 pO$et toz $anti -1 ~ay bardaijl siit Ozeri i~in .1 ~orba ka$lijl toz $eker 1 ~ay bardaijl siit . gumuz biskuvileri Kakaoyu. boyunu biskuvi boyu seviyesine kadar ~Ikartlyoruz. · Incilrli KaYISlh Biskiivi Pastasl 2 adet potibor biskiivisi . toz ~ekeri. Benmari usuluyle eritmi~ uzerine flr~ayla suruyoruz. dilim dilim keserek servis yaplyoruz.100 gr.

YAPILI$I kablna yumurtayl klrlyoruz. Bir tencereye sOW. Toz ~antiyle sOW kop9rtOp bir ikika~lk kremaya koyup yumu~ak klvamda olmaslnl sagllyoruz.toz ~ekeri. unu koyup ~Irpma teliyle ka r1~tlrarak kaynatlyoruz. 1 Su bardaijl toz ~eker· 4 Yemek ka~lijlun $antisi i~in • 1 Paket toz ~anti• 1 Su bardaijl sOt "Karl~tlrma . Unu. limon kabugu rendesini . Kalp ~eklindeki pasta kallblna koyup onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz.Flranbuazh Cikolatah Kalp Pasta • 4 Adet yumurta • 1 Su bardaijl toz ~eker 1 Paket vanilya • 1 Paket kabartma tozu • • 1 Adet limon kabuiju rendesi • 250 gr Franbuaz • 5 Corba ka~lijldamla ~ikolata Kremasl i~in • 3 Su bardaijl sOt. Koyula~lnca tahta ka~lkla karl~tlrmaya devam ediyoruz. Uzerine toz ~ekeri dokOp mikserle kar1~tlrlP kopOr. Pi~irip sogumaya blraklyoruz. Ozerine kremanln yarlslnl koyup franbuaZl ve ~ikolataYI serpiyoruz. franbuaz ve ~ikolata koyuR. kabartma tozunu. Hamur kek klvamlnda olacak.~ 'X O~OncO koyuyoruz. Sogumu~ olan pasta kekini i. ikinci kat I koyup ~erbetliyoruz. ilk dilimi ~erbetle Islatlyoruz. vanilyayl. Krema. Ozerine franbuaz. Biraz bastlrlyoruz. koyup karl~tlrlyoruz.i~dilime kesiyoruz. .tOyoruz.. Pastanln OsWnOve yanlarlnl ~antiyle 'katl I • kapllyoruz. ~anti torbaslyla Ozerini sOslOyoruz. tanelerini ve ~ikolata par~alarlnl koyup buzdolablnda soguttuktan sonra servis yaplyoruz.