100 gr. Biskuvili kan~lml pasta ~emberine koyup. ~ikolata :l.1 paket potibor biskiivi . Bir gece dolapta beklettikten sonra. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz. bitter ~ikoiata .-<<.2 ~orbaka~lijl kakao -1 paket kabartma tozu .4 ~orbaka~lijl un . Bu . Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bolumunu yerle~tirip uzerini stre~ filmle kapatlyoruz. ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz. kakaoyu ekleyip kan~tlnyoruz.3 ~orbaka~lijl tepeleme un -1 paket labne R. Sogu~u~l~ln kremamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduruyoruz. labne peynirini.SU bardaijl krema .2.Cikolatah Cheese Kek . Kremamn hazlrlam~l: Bir tencereye suto. pi~iriyoruz. Kaynadlktan sonra 2 dk. vanilyayl katlp. tereyaijl Kremasl i~in . unu ilave edip.k. 11 - l • - maya ba~laYlnca ocaktan allp.3 ~orbaka~lijl susuz yerinden yoijurt . elimizle bastlnyoruz. Ostone hindistancevizi serpiyoruz. ~emberimizin kenarlanndan bl~akla ~eviriyoruz. tahin klvamlnda bir kek ham ortaya ~Ikanyoruz.ince ve sivri u~lu bl~akla. Alt taban i~in . Sonra kekin i~ini ufalaYlp. Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz. uzerine hemen ~ikolatalan dokup. Servis yapmadan once.ikolatasosunun hazlrlam~l: KremaYI ku~uk bir tavada kaynatlyoruz.50 gr. . sogumaya blraklyoruz.1 su bardaijl toz ~eker . yaYlp. unu. Not: Kekin uzerindeki ~izgileri yapmak i~in. Flnndan ~Ikan kekimizLsogumaya blraklyoruz. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip. Onceden ISItllml~ 170 derecelik flnnda 35-45 dk. ~Irplp. Kayna. vanilyayl koyup. toz ~ekeri. 170 derecelik flrlnda 1520 dk. kan~tlnyoruz.hindistancevizi YAPILI$I I\fn~tlrma kablna yumurtayl klrlp. tabandaki yagll kagldl allyoruz ve servis tabaglnln i~ine koyuyoruz. YAPILI$I 1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz. Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyoruz.2 adet yumurta .200 gr.3 adet yumurta -1 su bardaijl esmer ~eker -1 su bardaijl SIVI yaij -1 su bardaijl siit . ~Irplyoruz. kekin ~Ikmasl i~in. Kremanm hazlrlam~l: Kan~tlrma kablna yumurtayl klnp ~ekeri dokuyoruz. IIlmasl i~in 5 dk.e¥.1 paket labne peyniri . esmer ~ekeri ilave edip mikserin en yuksek devrinde 4-5 dk. . pi~iriyoruz. geni~ ve yuvarlak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikartlyoruz. Sonra kabartma tozunu. servis yaplyoruz. kan~tlnyoruz. Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup karl~t1nyoruz.olr-1 paket vanilya Oz~ri i~in .5 su bardaijl un Kremasl i~in . istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip. Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz. yogurdu.gece buzdolablnCla bekletiyoruz. ara slra kan~tlnp. Sogumasl i~i~~. Unu. kremanln uzerine doldurup hafif~e ustone bastlrlyoruz. Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz.1 su bardaijl toz ~eker. SIVI yagl.1 paket vanilya Ozen~in .3 su bardaijl siit . Biskuvili kan~lmln uzerine dokup. bekletiyoruz. suto. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kremamlZl pi~iriyoruz.arI~lml ~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyoruz. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzerine desenler yaparak ka~lkla dokuyoruz. daha klslk ate~te pi~iriyoruz. Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir kapak kesip kenara koyuyoruz.

ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyoruz. i<. Ozerine hamladlglmlz karl~lml dokOp. Sonra elde ettigimiz kremayl <. servis yaplyoruz. .emberin i<.all~tlrlp karl~tlrlyoruz. kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozerine dokOp. Orta boy kek kallblna margarin sOrOp.Iktlktan sonra ters <.indeki biskOvinin Ozerine dokOp. cevizi.Iktlktan sonra bir gece buzdolabmda bekletip. sOto.Limonlu Yo~ulitlu Cheese Kek Bu kek iki a~amahpi~er. Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu karl~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk. toz ~ekeri. elimizle yaylp. kadar pi~iriyoruz.lkartIYoruz. 100 gr. toz ~ekeri.inde <. Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup karI~tlrlyoruz.Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra. 35. TaliClnh Zencefilli Kek .all~tlrarak karl~tlrlyoruz. labne peynirini koyup hepsini tekrar karl~tlrlyoruz. soguk olarak servis yaplyoruz.emberini flrln tepsisine yerle~tiriyoruz.ine toz ~ekeri dokOp. sonra flrlnl 160 dereceye dO~OrOyoruz.evirip kallbmdan <. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp. ka[l~t1rarak kopOrtoyoruz. unu. dk. Limon sosunun haZlrlanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rendeliyoruz. dilim dilim kesip. mikserle 5 dk. Pasta <.5 su bardagl toz ~eker 1 adet yumurta Yogurtlu kremasl i~in 1 ~orba kasesi siizme yogurt 1 su bardagl toz ~eker SO gr. un 1 adet yumur~a 1adet limon kabugu rendesi . <.irip. Yogurtlu kremanm haZlrlanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu. SIVI yagl. suyu ve ni~astaYI dokOp. yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz. <.5-3 su bardagl un -1. Peynirli harem hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<.ine cevizi bolca dokOp i<.ml. kakaoyu ekleyip. Ozerine benmari usulOyle eritilmi~ <. tar<. hafifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getiriyoruz. Kekimiz pi~ip. mikserin en yOksek devrinde 2 dk.Ikartlp. isterseniz sade olarak da blrakabilirsiniz. kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor. mikseri en dO~Ok devirde <. tereyagl Peynirli harci i~in 2 pake~labne peynir 1.4 adet yumurta -1 su bardag. Ayrl bir kapta unu. Illk olarak servis yaplyoruz.5 su bardagl ~ekilmi~ ceviz -1 su bardagl siit -1 su bardagl SIVI vag -1 ~orba ka~lgl kakao -1 paket kabartma tozu -1 tath ka~lgl tar~m -1 tath ka~lgl toz zencefil VAPllI$1 Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp. Ozerinin limon sosu 1adet limon 2 ~orba ka~lgl toz ~eker -1 ~ay bardagl su 1tath ka~lgl ni~asta \ " VAPllI$1 BiskOvileri robottan ge<.emberi <. esmer toz ~ekeri dokOp.lesmer toz ~eker . karl~tlrdlktan sonra. 170 derecelik flrlnda 10 dk. Flrlndan <. Kek harclmlzl Ozerine dokOp. kabartma tozunu karl~tlrdlktan sonra. Ozerine yumurtayl klrip. Suyunu slklyoruz. vine dO~Okdevirde mikseri <. eti bur~ak biskiivi 50 gr.ikolata sosu dokOp. toz zencefili.2. kadar pi~iriyoruz. ilk slcakllgl <. pi~iriyoruz.evirdikten sonra. onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlna koyup 45-50 dk.

Bir kaba hindistancevizini ~anti torbasmma rine kakaoyu. sonra yumurtanln Hindistan cevizi harcmm hazlrlam~l: beyazlnl koyup tekrar karl~tlrlyoruz. toz flndlgl. Kallblmlz ham hale gelince hamladlglmlz Ozerini ka~lkla dOzeltip 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika pi~iriyoruz. slvlyagl. . kan~tlrdlktan sonra Ozerine tozunu. . hazlrladl- Onceden ISltllml~ 170 derecelik flrln- . Kallbm i~ine ister un serpiyoruz ilave edip klvamml biraz kat I hale gelinceye ister cevizle kapllyoruz. pudra Unu. hepsini karl~tlrlp. margarin -1 ~ayka~lijl kabartma tozu i~ malzeme i~in • 3 su bardaijl hindistancevizi • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1~orbaka~lijl kakao·· 2. allp. koyup ~Irpma teliyle kaOzerine inc:e kaveya ufalanml~ beyaz peyniri. olan kailblmlzm tlyoruz.Hindistan Cevizli Koko Tart hamuru i~in . kabma yumurtayl. glmlz tart hamurlarlnln da 15-20 dk. Oze- hamurur:T1uzu yerle~tirip firm tepsisine allyoruz. pi~iriyoruz. Bir karl~tlrma r1~tlrlyoruz. rendelenmi~ kadar karl~tlrlyoruz. Daha sonra karl~lma tahta ka~lkla devam ediyoruz. klYllml~ dere otu. rendelenmi~ ~ar peyniri ilave edip karl~tlrlyoruz. i~ini margarinle Aldlgl kadar unu. kabartma ~ekerini koyup. kabartma tozunu ve tuzu Ortasl delik ham bo~alyagllyoruz. soguk sOtO. niz tartkallplarlna klsa sOreli yoguruyoruz ve pe~inden istedigiallyoruz. pudra ~ekerini dCikOp bir gOzel karl~tlrdlktan Ozerine slklyoruz.Aldlijl kadar un YAPILI$I .2 su bardaijl un -1 ~orba ka$lijl toz fl~dlk -1 adet yumurta -1 su bardaijl pudra ~ekeri -125 gr.3 Adet yumurta 1 Su bardaijl rendelenmi$ ka$ar peynir 1Corba kasesibeyaz peynir 1Tutam dere otu 1 Paket kabartma tozu 1 Su bardaijl slvlyaij . ilk 30 dakika flrln kapagml a~mlyoruz.adet yumurta beyazl YAPILI$I Karl~tlrma yumurtayl kabma iyice ywmu~aml~ margarini klrlp tekrar karl~tlrlyoruz.1Cay bardaijl sOt 1Tath ka$lijl tuz . dOz u~ taklp.

Illkken yenilmesini tavsiye ediyoruz. . pi~iriyoruz. Yaglanml~ flnn tepsisine dizip 170 dereeelik flnnda ortalama 15-20 dk. Nisastah Ay. Hamurumuzu merdaneyle 1 em. pi~iriyoruz. Flnndan ~Iktlktan sonra servis tabaglna diziyoruz. Ceviz bUyUklUgUndeveya istediginiz bUyUklUkl rde yuvarlayabilirsiniz. Kabartma tozunu. Berimari usulUyle eritilmi~ ~ikolataya.Ylldlz Kurabiye • 1 paket margarin • 2 adet yumurta • 1 subar'daijl toz ~eker• 1 su bardaijl un • 1 paket kabartma tozu • 3 su bardaijl ni~asta YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyiee yumu~aml~ margarini allyoruz.Mantar GOliiiniimlii KUliabiye • 1 paket margarin • 2 su bardaijl un • 2 su bardaijl buijday ni~astasl• 1 paket vanilya • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1 tat" ka~lijl kakao • 1 paket kabartma tozu YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyice yumu~aml~ margarini allyoruz. Ozerine unu. Avucumuzda slkarak biraz daha yumu~ak bir hale getiriyoruz. Hunirlin ucunu once kakaoya. toz ~ekeri ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi yumu~akllglnda olacak. Yaglanml~ flnn tepsisine diziyoruz. vanilyayl. ni~astaYI pudra ~ekerini. buradan da allp ye~il flstlga batlrarak servis tabaglna diziyoruz. Kallplarla istedigimiz ~ekilleri vermeRte serbestiz. AVu~i~erisinde parmaklanmlzla slkarak daha da yumu~amaslnl sagllyoruz. Kulak memesi yumu~akll~lnd bir hamur ortaya ~Ikartlyoruz. sonra hamura batlrarak mantar ~eklini elde ediyoruz. unu. Ozerine yumurtayl klnp tekrar kan~tlnyoruz. kallnllglnda a~lyoruz. kurabiyelerimizin bir ueunu batlnp. ni~astaYI. onceden ISltilml~ 170 derecede 20-25 dk. kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz.

AYlrdlglmlz yumurta sarlSlyag nl Uzerine SIVIvag koyup karl~tlrlp flr~a yardlmlyla sUrUyoruz. pi~iriyoruz..5 su bardagl tam bugday unu • 1 paket kabartma tozu • 1 paket vanilya • 3 ~orbaka~lgldamla ~ikolata• 1~aybardagl hindistaneevizi SIVI ruz. Ozerine ~ekeri. 170 dereeelik flrlnda 15-18 dk.Cevizli Tahinli Rulo COliek • 125 gr oda sleakhgmda margarin • 1 Cay bardagl SIVI yag . Rulomuz kalln olmu~sa tezgah Uzerinde ileri geri hareketlerle ineeltiyoruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi klvamlna gelene kadar yoguruyoruz. Flrlndan ~Ikarttlktan sonra soguyunea. Hamurun eninden ba~layarak rulo olarak sarlyoruz. SIVIyagl. Hamuru parmak kallnliglnda kesiyoruz. Kabartma tozunu. Ceviz bUyUklUgUndepar~alar kopartlp avu~ i~erisinde yuvarladlktan sonra. Yuvarladlglmlz kurabiyeleri van yana dizip. . once u~larlnl benmari usulUyle haZirlanml~ ~ikolata sosuna sonra da hindistaneevizine batlrlp. 1 Su bardagl yogurt • 3 Corba ka~lglsirke • 1 Paket kabartma tozu • 2 Cay ka~lgltuz • 1 Adet yumurta beyazl • Aldlgl kadar un i~Harel i~in • 1 Corba kasesi klnlml~ eeviz • 1 Corba kasesi tahin • 2 Corba ka~lgltoz ~eker Ozeri i~in • 1 Adet yumurtamn sansl • 1 Corba ka~lgl SIVI vag YAPILI$I Oda sleakllglndaki margarini bir kap i~ine allp elimizle biraz\karl~tlrlyoruz. sirkeyi. Klvaml kulak memesi yumu~akllglndan biraz daha yumu~ak olaeak. kakaoyu ilave edip ~Irpma teliyle karl~tlrlyoruz. Hamurun altlna ve Ustune un serpip merdaneyle yakla~lk olarak boyu 60 em eni 25 em olaeak ~ekilde a~lyoruz. Y~glanml~ flrln tepsisine araIlkll bir ~ekilde diziyoruz. saat YAPILI$I Kan~tlrma kablna yumurtayl klrlyoruz. unu da ekleyip hamurumuzu yoguruyoruz. tahini ve toz ~ekeri yaYIYo- Damla Cikolatah KUliabiye • 2 adet yumurta ·1 su bardagl toz ~eker. damla ~ikolatayl. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz. iyi yumu~aYlnea Uzerine hemen slvlyagl. Hamurun Uzerine bir kase i~inde karl~tlrdlglmlz eevizi. 180 dereee oneeden ISltllml~ flrlnda Uzerleri klzarana kadar yakla~lk yarlm pi~iriyoruz. flrln tepsisine yagll kaglt seriyoruz. servis tabaglna koyup servis yaplyoruz. vanilyayl.1 su bardagmdan 1 parmak eksik • 2 ~orbaka~lglkakao· 2. yumurta beyazlnl ilave edip parmak u~larlmlzla karl~tlrlyoruz. susuz yogurdu. Alabildiginee un koyuyoruz.

3 Su bardaijl silt -1 Su bardaijl toz $eker . Ozerine kakao. Bir tencere i~erisine sOto. Yakla~lk 5 dakika kadar. kabartma tozunu. ~anti torbasl ile Ozerini sOslOyoruz. yumurtayl. ~ekeri. Kekin i~inden ~Ikardlglmlz kek par~alannl robota allyoruz. Soguduktan sonra mikserle 4-5 dakika kan~tlnyoruz.5 Su bardaijl toz $eker -1. Kaynayana kadar ~Irpma teliyle kan~tlnyoruz. Kestane par~alannl serpiyoruz. Soguduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz. Ufalanml~ olan bu kan~1mI kremanln Ozerine d6kOp yaYlyoruz.dilime b610yoruz. Ozerine biraz ceviz ilave edip par~alatlyoruz.1 Paket vanilya incilili Pasta . Sogumaya blraklyoruz. Soguduktan sonra k6pOrtolmO~ toz ~anti ve sOt birlikte mikser ile kan~t1np kremaya iki ka~lk koyuyoruz. Soguduktan sonra servis yaplyoruz.1 Paket kabartma tozu . Krema ve kestane koyup O~OncO katl koyuyoruz. Ozeri i~in -1 Paket toz $anti -1 Su bardaijl silt -1 Kase aylklanml$ kestane I YAPILI$I Kan~tlrma kabma yumurtayl klnp Ozerine toz ~eker ilave ediyoruz. unu. Diger tarafta kremamlzl haZlrllyoruz.2 Yemek ka$lijl margarin . Buradan yuvarlak veya kalp ~eklindeki kallba d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. kabartma tozu koyup kan~tlnyoruz. Yumu~ak ve akici bir har~ elde ediyoruz.2 Corba margarin YAPILI$I Bir kap i~erisine yumurtayl klnp toz ~eker ilave ediyoruz. Kaynaymca kan~tlrmaya tahta ka~lk ile devam ediyoruz. Biraz bastlrlyoruz. Ozerine kremayl d6kOp yaYlyoruz. Ozerine toz cevizi. Sogumu~ kek("iic.4 Yemek ka$lijl un .4 Adet yumurta -1. . bir saat kadar Illk suda bekletilmi~ ve minik minik dogranml~ incirleri ilave ediyoruz. vanilyayl koyup ~Irpma teliyle kan~tlnp ocaga allyoruz. Pi~irip sogutuyoruz. unu. Ozerine kestane par~aIan koyup buzdolabma kaldlnyoruz.2 Su bardaijl silt -1 Cay bardaijl un -1 Cay bardaijl toz $eker -1 Adet yumurta . Servis tabagma ilk dilimi koyup ~erbetle Islatlyoruz. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kaynatlyoruz. toz ~ekeri. Koyula~lnca tahta ka~lkla kan~tlnyoruz. unu koyup ocaga allyoruz. un. Mikserle kan~tlrlp k6pOrtoyoruz. Margarin ilave edip ocaktan allyoruz. Mikserle ~Irparak k6pOrtoyoruz.5 Su bardaijl toz $eker . HaZirladlglmlz ~antiden sOrOp her tarafml ~antiyle kapllyoruz.2 Yemek ka$lijl kakao . tar~lnI. Bir tencereye sOto.1 Cay ka$lijl tar~m -1 Cay bardaijl toz ceviz Kremasl i~in . Pi~mi~ ve sogumu~ olan pasta kekinin kabarml~ bombeli klsmml kapak ~eklinde kesiyoruz.Kestaneli Pasta .3 Adet yumurta -1.Alabildiiji kadar un Kremasl i~in . Bu ~ukurun i~erisine haZirlaml~ oldugumuz kremayl doldurup yaYlyoruz. Pastarkekinin kenarlannda bir parmak eninde mesafe kalacak ~ekilde bir santim derinliginde kesiyoruz veya kaslkla i~ini bo~altlyoruz. Sonra ikinci dilimi koyuyoruz.5 Su bardaijl un -10 Adet incir -1 Paket kabartma tozu . Pasta kallbma veya ~emberine d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-35 dakika pi~iriyoruz.

eritilmi~ tereyagml ve sutu ilave edip kaPastamlzm hareml sonra tezgahln uzerine allyoruz. pastanln uzerine ~anti torbaslyla Mevsimine gore.7 ~orba ka$lijl irmik . irmigi. Soguduktan sonra buzdolabmda bir geee bekletiyoruz.1 ~orba ka$lijl toz $eker 1 ~ay bardaijl siit . klflyoruz.yanm kakaolu pasta keki . gumuz biskuvileri Kakaoyu. toz ~ekeri. Benmari usuluyle eritmi~ uzerine flr~ayla suruyoruz. vanilyayl Bir teneereye pasta ~emberiyle birlikte ~Ik bir servis Kaynamaya soguk sutu. irmik kremasl Pastanln genel goruntusu ve meyveler.1 pO$et toz $anti -1 ~ay bardaijl siit Ozeri i~in .6 adet incir 6 adet kaYlsl 1 paket bitter ~ikolata (150 gr.1 ~ay bardaijl ceviz . iri par~alanml~ e~viz par~a- Ianni dokuyoruz.Mevsimine gore meyve ~e$itleri YAPILI$I Buyuk boy yanm pasta kekini. toz ~ekeri. n~tlnyoruz. dokup yaylyoruz slklyoruz. tereyaijl (eritilmi$) .Meyveli irmik Pastasl -lit. boyunu biskuvi boyu seviyesine kadar ~Ikartlyoruz.5 su bardaijl toz $eker . koyuyoruz uzerine dokup. dilim dilim keserek servis yaplyoruz.100 gr. biskuvilerin ve ust klslmlannl birle~Bir geee buzdo- (fotograftaki gibi). siit -1. biskuvilerin tirerek Ozerine kuru kaYlsl Guzelee kan~tlktan Diger biskuvileri geni~ bir kaba alip ve ineirleri dograYlp.1 ~orba ka$lijl kakao .Iabmda beklettikten sonra. . u~ koyup ~Irpma teliyle surekli kan~tlrarak ba~laYlnea hemen ~emberin i~indeki pasta kekinin uzerine ve sogumaya blraklyoruz.) YAPILI$I Biskuvi paketini a~lp 18 adetini aylnyoruz. meyvelerle uzerini susluyoruz.2 ~orba ka$lijl ni$asta . Sonra toz ~anti ile sutu ~Irplp. Sonra harem iki yanlna kar~lllkll biskuvileri u~genimizi olu~turuyoruz oldugumuz ~ikolataYI. AYlrml~ oldu- servis tabaglna enine van ya la diziyoruz. yuvarlak tabaglna yerle~tiriyoruz. renkli oluyor. YI. · Incilrli KaYISlh Biskiivi Pastasl 2 adet potibor biskiivisi . kakaolu pasta keki. ni~astapi~iriyoruz. .

. YAPILI$I kablna yumurtayl klrlyoruz. ilk dilimi ~erbetle Islatlyoruz.. franbuaz ve ~ikolata koyuR. Ozerine franbuaz. Toz ~antiyle sOW kop9rtOp bir ikika~lk kremaya koyup yumu~ak klvamda olmaslnl sagllyoruz. Koyula~lnca tahta ka~lkla karl~tlrmaya devam ediyoruz. Uzerine toz ~ekeri dokOp mikserle kar1~tlrlP kopOr. Unu. ikinci kat I koyup ~erbetliyoruz.~ 'X O~OncO koyuyoruz. Biraz bastlrlyoruz. kabartma tozunu. Hamur kek klvamlnda olacak. Ozerine kremanln yarlslnl koyup franbuaZl ve ~ikolataYI serpiyoruz. Krema. unu koyup ~Irpma teliyle ka r1~tlrarak kaynatlyoruz.toz ~ekeri. ~anti torbaslyla Ozerini sOslOyoruz.tOyoruz. tanelerini ve ~ikolata par~alarlnl koyup buzdolablnda soguttuktan sonra servis yaplyoruz. limon kabugu rendesini . Bir tencereye sOW. Sogumu~ olan pasta kekini i. 1 Su bardaijl toz ~eker· 4 Yemek ka~lijlun $antisi i~in • 1 Paket toz ~anti• 1 Su bardaijl sOt "Karl~tlrma . Pastanln OsWnOve yanlarlnl ~antiyle 'katl I • kapllyoruz.Flranbuazh Cikolatah Kalp Pasta • 4 Adet yumurta • 1 Su bardaijl toz ~eker 1 Paket vanilya • 1 Paket kabartma tozu • • 1 Adet limon kabuiju rendesi • 250 gr Franbuaz • 5 Corba ka~lijldamla ~ikolata Kremasl i~in • 3 Su bardaijl sOt. Kalp ~eklindeki pasta kallblna koyup onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. vanilyayl.i~dilime kesiyoruz. Pi~irip sogumaya blraklyoruz. koyup karl~tlrlyoruz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful