kekin ~Ikmasl i~in. ~emberimizin kenarlanndan bl~akla ~eviriyoruz. Biskuvili kan~lmln uzerine dokup.1 paket labne peyniri . bekletiyoruz.3 ~orbaka~lijl susuz yerinden yoijurt . Onceden ISItllml~ 170 derecelik flnnda 35-45 dk. Sogu~u~l~ln kremamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduruyoruz. Kayna. .Cikolatah Cheese Kek .2. ara slra kan~tlnp.gece buzdolablnCla bekletiyoruz. SIVI yagl. IIlmasl i~in 5 dk. Alt taban i~in . Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir kapak kesip kenara koyuyoruz.3 su bardaijl siit . Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz. vanilyayl katlp.-<<. unu.ince ve sivri u~lu bl~akla.3 adet yumurta -1 su bardaijl esmer ~eker -1 su bardaijl SIVI yaij -1 su bardaijl siit . yogurdu.arI~lml ~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyoruz.1 paket potibor biskiivi . kakaoyu ekleyip kan~tlnyoruz. elimizle bastlnyoruz. servis yaplyoruz. Sonra kekin i~ini ufalaYlp. suto. pi~iriyoruz.1 su bardaijl toz ~eker . Bir gece dolapta beklettikten sonra. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip. ~Irplp. Bu .SU bardaijl krema . ~Irpma teliyle kan~tlrarak kremamlZl pi~iriyoruz. Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup karl~t1nyoruz.2 ~orbaka~lijl kakao -1 paket kabartma tozu . labne peynirini.50 gr. unu ilave edip. istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip.3 ~orbaka~lijl tepeleme un -1 paket labne R. bitter ~ikoiata . Sonra kabartma tozunu. ~Irplyoruz. Flnndan ~Ikan kekimizLsogumaya blraklyoruz.1 su bardaijl toz ~eker. ~ikolata :l. Sogumasl i~i~~. Unu. tabandaki yagll kagldl allyoruz ve servis tabaglnln i~ine koyuyoruz. pi~iriyoruz. kan~tlnyoruz. Kremamn hazlrlam~l: Bir tencereye suto. kan~tlnyoruz. 11 - l • - maya ba~laYlnca ocaktan allp. vanilyayl koyup.100 gr. sogumaya blraklyoruz.olr-1 paket vanilya Oz~ri i~in . Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz. Ostone hindistancevizi serpiyoruz. esmer ~ekeri ilave edip mikserin en yuksek devrinde 4-5 dk. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz.e¥.200 gr. daha klslk ate~te pi~iriyoruz. YAPILI$I 1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz. toz ~ekeri. 170 derecelik flrlnda 1520 dk. Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz.1 paket vanilya Ozen~in . tahin klvamlnda bir kek ham ortaya ~Ikanyoruz. tereyaijl Kremasl i~in . Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyoruz.ikolatasosunun hazlrlam~l: KremaYI ku~uk bir tavada kaynatlyoruz.5 su bardaijl un Kremasl i~in . yaYlp. kremanln uzerine doldurup hafif~e ustone bastlrlyoruz. Not: Kekin uzerindeki ~izgileri yapmak i~in. Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bolumunu yerle~tirip uzerini stre~ filmle kapatlyoruz. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzerine desenler yaparak ka~lkla dokuyoruz.k. geni~ ve yuvarlak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikartlyoruz. . ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz. Biskuvili kan~lml pasta ~emberine koyup.4 ~orbaka~lijl un . Kremanm hazlrlam~l: Kan~tlrma kablna yumurtayl klnp ~ekeri dokuyoruz.2 adet yumurta . Kaynadlktan sonra 2 dk. Servis yapmadan once.hindistancevizi YAPILI$I I\fn~tlrma kablna yumurtayl klrlp. uzerine hemen ~ikolatalan dokup.

lkartIYoruz. sOto. kakaoyu ekleyip. tar<.all~tlrlp karl~tlrlyoruz. <. Kekimiz pi~ip.5-3 su bardagl un -1.Iktlktan sonra bir gece buzdolabmda bekletip.inde <.5 su bardagl ~ekilmi~ ceviz -1 su bardagl siit -1 su bardagl SIVI vag -1 ~orba ka~lgl kakao -1 paket kabartma tozu -1 tath ka~lgl tar~m -1 tath ka~lgl toz zencefil VAPllI$1 Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp.ine cevizi bolca dokOp i<. kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor. Limon sosunun haZlrlanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rendeliyoruz. Yogurtlu kremanm haZlrlanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu.Iktlktan sonra ters <. kadar pi~iriyoruz. Sonra elde ettigimiz kremayl <. elimizle yaylp.indeki biskOvinin Ozerine dokOp. suyu ve ni~astaYI dokOp. Suyunu slklyoruz. Illk olarak servis yaplyoruz.2. ka[l~t1rarak kopOrtoyoruz. dilim dilim kesip.ikolata sosu dokOp. TaliClnh Zencefilli Kek . Pasta <. Ozerinin limon sosu 1adet limon 2 ~orba ka~lgl toz ~eker -1 ~ay bardagl su 1tath ka~lgl ni~asta \ " VAPllI$1 BiskOvileri robottan ge<. kadar pi~iriyoruz. onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlna koyup 45-50 dk. Ayrl bir kapta unu. Ozerine benmari usulOyle eritilmi~ <. sonra flrlnl 160 dereceye dO~OrOyoruz. 100 gr. 170 derecelik flrlnda 10 dk. toz ~ekeri. vine dO~Okdevirde mikseri <.evirdikten sonra. Ozerine hamladlglmlz karl~lml dokOp. cevizi. tereyagl Peynirli harci i~in 2 pake~labne peynir 1. unu. mikserle 5 dk. karl~tlrdlktan sonra. hafifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getiriyoruz.Limonlu Yo~ulitlu Cheese Kek Bu kek iki a~amahpi~er.Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra.Ikartlp. 35.evirip kallbmdan <. kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozerine dokOp. pi~iriyoruz. .ine toz ~ekeri dokOp. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp. mikseri en dO~Ok devirde <. Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu karl~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk. Orta boy kek kallblna margarin sOrOp. yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz.emberin i<. eti bur~ak biskiivi 50 gr.all~tlrarak karl~tlrlyoruz. ilk slcakllgl <. servis yaplyoruz.emberini flrln tepsisine yerle~tiriyoruz. ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyoruz. esmer toz ~ekeri dokOp. toz ~ekeri.emberi <.lesmer toz ~eker . Flrlndan <.5 su bardagl toz ~eker 1 adet yumurta Yogurtlu kremasl i~in 1 ~orba kasesi siizme yogurt 1 su bardagl toz ~eker SO gr. mikserin en yOksek devrinde 2 dk. kabartma tozunu karl~tlrdlktan sonra. Peynirli harem hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<. isterseniz sade olarak da blrakabilirsiniz.irip. SIVI yagl. toz zencefili. <. un 1 adet yumur~a 1adet limon kabugu rendesi . Kek harclmlzl Ozerine dokOp. labne peynirini koyup hepsini tekrar karl~tlrlyoruz.ml.4 adet yumurta -1 su bardag. soguk olarak servis yaplyoruz. Ozerine yumurtayl klrip. dk. i<. Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup karI~tlrlyoruz.

kan~tlrdlktan sonra Ozerine tozunu. olan kailblmlzm tlyoruz. sonra yumurtanln Hindistan cevizi harcmm hazlrlam~l: beyazlnl koyup tekrar karl~tlrlyoruz. toz flndlgl. Daha sonra karl~lma tahta ka~lkla devam ediyoruz. allp. kabma yumurtayl. .3 Adet yumurta 1 Su bardaijl rendelenmi$ ka$ar peynir 1Corba kasesibeyaz peynir 1Tutam dere otu 1 Paket kabartma tozu 1 Su bardaijl slvlyaij . glmlz tart hamurlarlnln da 15-20 dk.1Cay bardaijl sOt 1Tath ka$lijl tuz . Kallblmlz ham hale gelince hamladlglmlz Ozerini ka~lkla dOzeltip 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika pi~iriyoruz. pudra Unu. hepsini karl~tlrlp. slvlyagl.Hindistan Cevizli Koko Tart hamuru i~in . i~ini margarinle Aldlgl kadar unu. ilk 30 dakika flrln kapagml a~mlyoruz. soguk sOtO. pudra ~ekerini dCikOp bir gOzel karl~tlrdlktan Ozerine slklyoruz. rendelenmi~ kadar karl~tlrlyoruz. klYllml~ dere otu. koyup ~Irpma teliyle kaOzerine inc:e kaveya ufalanml~ beyaz peyniri.adet yumurta beyazl YAPILI$I Karl~tlrma yumurtayl kabma iyice ywmu~aml~ margarini klrlp tekrar karl~tlrlyoruz. niz tartkallplarlna klsa sOreli yoguruyoruz ve pe~inden istedigiallyoruz. Bir kaba hindistancevizini ~anti torbasmma rine kakaoyu. dOz u~ taklp.Aldlijl kadar un YAPILI$I . kabartma ~ekerini koyup. rendelenmi~ ~ar peyniri ilave edip karl~tlrlyoruz. . margarin -1 ~ayka~lijl kabartma tozu i~ malzeme i~in • 3 su bardaijl hindistancevizi • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1~orbaka~lijl kakao·· 2. kabartma tozunu ve tuzu Ortasl delik ham bo~alyagllyoruz. Bir karl~tlrma r1~tlrlyoruz. Kallbm i~ine ister un serpiyoruz ilave edip klvamml biraz kat I hale gelinceye ister cevizle kapllyoruz. hazlrladl- Onceden ISltllml~ 170 derecelik flrln- . pi~iriyoruz.2 su bardaijl un -1 ~orba ka$lijl toz fl~dlk -1 adet yumurta -1 su bardaijl pudra ~ekeri -125 gr. Oze- hamurur:T1uzu yerle~tirip firm tepsisine allyoruz.

onceden ISltilml~ 170 derecede 20-25 dk. Illkken yenilmesini tavsiye ediyoruz. ni~astaYI. kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. Yaglanml~ flnn tepsisine dizip 170 dereeelik flnnda ortalama 15-20 dk. Kulak memesi yumu~akll~lnd bir hamur ortaya ~Ikartlyoruz. Kabartma tozunu. kallnllglnda a~lyoruz. buradan da allp ye~il flstlga batlrarak servis tabaglna diziyoruz. Flnndan ~Iktlktan sonra servis tabaglna diziyoruz. kurabiyelerimizin bir ueunu batlnp. Ozerine unu. Avucumuzda slkarak biraz daha yumu~ak bir hale getiriyoruz. vanilyayl. AVu~i~erisinde parmaklanmlzla slkarak daha da yumu~amaslnl sagllyoruz. Hunirlin ucunu once kakaoya.Mantar GOliiiniimlii KUliabiye • 1 paket margarin • 2 su bardaijl un • 2 su bardaijl buijday ni~astasl• 1 paket vanilya • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1 tat" ka~lijl kakao • 1 paket kabartma tozu YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyice yumu~aml~ margarini allyoruz. sonra hamura batlrarak mantar ~eklini elde ediyoruz. . Kallplarla istedigimiz ~ekilleri vermeRte serbestiz. unu. pi~iriyoruz. ni~astaYI pudra ~ekerini. Yaglanml~ flnn tepsisine diziyoruz.Ylldlz Kurabiye • 1 paket margarin • 2 adet yumurta • 1 subar'daijl toz ~eker• 1 su bardaijl un • 1 paket kabartma tozu • 3 su bardaijl ni~asta YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyiee yumu~aml~ margarini allyoruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi yumu~akllglnda olacak. toz ~ekeri ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. pi~iriyoruz. Ozerine yumurtayl klnp tekrar kan~tlnyoruz. Hamurumuzu merdaneyle 1 em. Berimari usulUyle eritilmi~ ~ikolataya. Nisastah Ay. Ceviz bUyUklUgUndeveya istediginiz bUyUklUkl rde yuvarlayabilirsiniz.

saat YAPILI$I Kan~tlrma kablna yumurtayl klrlyoruz. Hamurun Uzerine bir kase i~inde karl~tlrdlglmlz eevizi. Ozerine ~ekeri. iyi yumu~aYlnea Uzerine hemen slvlyagl. Yuvarladlglmlz kurabiyeleri van yana dizip.. AYlrdlglmlz yumurta sarlSlyag nl Uzerine SIVIvag koyup karl~tlrlp flr~a yardlmlyla sUrUyoruz. Alabildiginee un koyuyoruz.1 su bardagmdan 1 parmak eksik • 2 ~orbaka~lglkakao· 2. susuz yogurdu. Hamurumuzun klvaml kulak memesi klvamlna gelene kadar yoguruyoruz. Hamurun eninden ba~layarak rulo olarak sarlyoruz. damla ~ikolatayl. Y~glanml~ flrln tepsisine araIlkll bir ~ekilde diziyoruz. vanilyayl. once u~larlnl benmari usulUyle haZirlanml~ ~ikolata sosuna sonra da hindistaneevizine batlrlp.Cevizli Tahinli Rulo COliek • 125 gr oda sleakhgmda margarin • 1 Cay bardagl SIVI yag . flrln tepsisine yagll kaglt seriyoruz. Rulomuz kalln olmu~sa tezgah Uzerinde ileri geri hareketlerle ineeltiyoruz. Kabartma tozunu. yumurta beyazlnl ilave edip parmak u~larlmlzla karl~tlrlyoruz. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz. servis tabaglna koyup servis yaplyoruz. Ceviz bUyUklUgUndepar~alar kopartlp avu~ i~erisinde yuvarladlktan sonra. Flrlndan ~Ikarttlktan sonra soguyunea. Hamurun altlna ve Ustune un serpip merdaneyle yakla~lk olarak boyu 60 em eni 25 em olaeak ~ekilde a~lyoruz. SIVIyagl. sirkeyi. pi~iriyoruz. 170 dereeelik flrlnda 15-18 dk.5 su bardagl tam bugday unu • 1 paket kabartma tozu • 1 paket vanilya • 3 ~orbaka~lgldamla ~ikolata• 1~aybardagl hindistaneevizi SIVI ruz. 180 dereee oneeden ISltllml~ flrlnda Uzerleri klzarana kadar yakla~lk yarlm pi~iriyoruz. kakaoyu ilave edip ~Irpma teliyle karl~tlrlyoruz. Hamuru parmak kallnliglnda kesiyoruz. Klvaml kulak memesi yumu~akllglndan biraz daha yumu~ak olaeak. . unu da ekleyip hamurumuzu yoguruyoruz. tahini ve toz ~ekeri yaYIYo- Damla Cikolatah KUliabiye • 2 adet yumurta ·1 su bardagl toz ~eker. 1 Su bardagl yogurt • 3 Corba ka~lglsirke • 1 Paket kabartma tozu • 2 Cay ka~lgltuz • 1 Adet yumurta beyazl • Aldlgl kadar un i~Harel i~in • 1 Corba kasesi klnlml~ eeviz • 1 Corba kasesi tahin • 2 Corba ka~lgltoz ~eker Ozeri i~in • 1 Adet yumurtamn sansl • 1 Corba ka~lgl SIVI vag YAPILI$I Oda sleakllglndaki margarini bir kap i~ine allp elimizle biraz\karl~tlrlyoruz.

2 Yemek ka$lijl margarin . Margarin ilave edip ocaktan allyoruz. Soguduktan sonra servis yaplyoruz. Mikserle ~Irparak k6pOrtoyoruz. Bu ~ukurun i~erisine haZirlaml~ oldugumuz kremayl doldurup yaYlyoruz. Ozerine toz cevizi. unu. tar~lnI. ~ekeri. Sogumaya blraklyoruz.5 Su bardaijl toz $eker -1. unu.4 Yemek ka$lijl un . Pi~mi~ ve sogumu~ olan pasta kekinin kabarml~ bombeli klsmml kapak ~eklinde kesiyoruz. unu koyup ocaga allyoruz. Soguduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz. Ozerine kestane par~aIan koyup buzdolabma kaldlnyoruz.1 Cay ka$lijl tar~m -1 Cay bardaijl toz ceviz Kremasl i~in . Yumu~ak ve akici bir har~ elde ediyoruz. Bir tencere i~erisine sOto. yumurtayl. Soguduktan sonra mikserle 4-5 dakika kan~tlnyoruz.2 Su bardaijl silt -1 Cay bardaijl un -1 Cay bardaijl toz $eker -1 Adet yumurta . Pastarkekinin kenarlannda bir parmak eninde mesafe kalacak ~ekilde bir santim derinliginde kesiyoruz veya kaslkla i~ini bo~altlyoruz. Biraz bastlrlyoruz. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kaynatlyoruz. Ozerine biraz ceviz ilave edip par~alatlyoruz.3 Su bardaijl silt -1 Su bardaijl toz $eker . Ozerine kakao. Ufalanml~ olan bu kan~1mI kremanln Ozerine d6kOp yaYlyoruz.1 Paket vanilya incilili Pasta . un. Kekin i~inden ~Ikardlglmlz kek par~alannl robota allyoruz. Krema ve kestane koyup O~OncO katl koyuyoruz.2 Corba margarin YAPILI$I Bir kap i~erisine yumurtayl klnp toz ~eker ilave ediyoruz. Mikserle kan~tlrlp k6pOrtoyoruz.5 Su bardaijl toz $eker . Buradan yuvarlak veya kalp ~eklindeki kallba d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz.dilime b610yoruz. Sogumu~ kek("iic. Kaynaymca kan~tlrmaya tahta ka~lk ile devam ediyoruz.Kestaneli Pasta . kabartma tozu koyup kan~tlnyoruz. Pasta kallbma veya ~emberine d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-35 dakika pi~iriyoruz.2 Yemek ka$lijl kakao . Kaynayana kadar ~Irpma teliyle kan~tlnyoruz. Yakla~lk 5 dakika kadar. ~anti torbasl ile Ozerini sOslOyoruz. Diger tarafta kremamlzl haZlrllyoruz.4 Adet yumurta -1. Soguduktan sonra k6pOrtolmO~ toz ~anti ve sOt birlikte mikser ile kan~t1np kremaya iki ka~lk koyuyoruz.5 Su bardaijl un -10 Adet incir -1 Paket kabartma tozu . Pi~irip sogutuyoruz. Koyula~lnca tahta ka~lkla kan~tlnyoruz. kabartma tozunu. Kestane par~alannl serpiyoruz. Bir tencereye sOto. vanilyayl koyup ~Irpma teliyle kan~tlnp ocaga allyoruz. toz ~ekeri. bir saat kadar Illk suda bekletilmi~ ve minik minik dogranml~ incirleri ilave ediyoruz. Servis tabagma ilk dilimi koyup ~erbetle Islatlyoruz. Ozerine kremayl d6kOp yaYlyoruz. Ozeri i~in -1 Paket toz $anti -1 Su bardaijl silt -1 Kase aylklanml$ kestane I YAPILI$I Kan~tlrma kabma yumurtayl klnp Ozerine toz ~eker ilave ediyoruz.3 Adet yumurta -1. HaZirladlglmlz ~antiden sOrOp her tarafml ~antiyle kapllyoruz. .Alabildiiji kadar un Kremasl i~in . Sonra ikinci dilimi koyuyoruz.1 Paket kabartma tozu .

Sonra toz ~anti ile sutu ~Irplp. n~tlnyoruz. gumuz biskuvileri Kakaoyu. iri par~alanml~ e~viz par~a- Ianni dokuyoruz.Iabmda beklettikten sonra. toz ~ekeri. toz ~ekeri. renkli oluyor. pastanln uzerine ~anti torbaslyla Mevsimine gore.7 ~orba ka$lijl irmik . siit -1.1 ~orba ka$lijl toz $eker 1 ~ay bardaijl siit .2 ~orba ka$lijl ni$asta . meyvelerle uzerini susluyoruz. dokup yaylyoruz slklyoruz. irmik kremasl Pastanln genel goruntusu ve meyveler. · Incilrli KaYISlh Biskiivi Pastasl 2 adet potibor biskiivisi .) YAPILI$I Biskuvi paketini a~lp 18 adetini aylnyoruz. eritilmi~ tereyagml ve sutu ilave edip kaPastamlzm hareml sonra tezgahln uzerine allyoruz. Benmari usuluyle eritmi~ uzerine flr~ayla suruyoruz.1 ~orba ka$lijl kakao . dilim dilim keserek servis yaplyoruz.1 ~ay bardaijl ceviz . boyunu biskuvi boyu seviyesine kadar ~Ikartlyoruz. vanilyayl Bir teneereye pasta ~emberiyle birlikte ~Ik bir servis Kaynamaya soguk sutu. ni~astapi~iriyoruz. Sonra harem iki yanlna kar~lllkll biskuvileri u~genimizi olu~turuyoruz oldugumuz ~ikolataYI.Meyveli irmik Pastasl -lit. u~ koyup ~Irpma teliyle surekli kan~tlrarak ba~laYlnea hemen ~emberin i~indeki pasta kekinin uzerine ve sogumaya blraklyoruz. kakaolu pasta keki. .1 pO$et toz $anti -1 ~ay bardaijl siit Ozeri i~in . irmigi. yuvarlak tabaglna yerle~tiriyoruz. klflyoruz. koyuyoruz uzerine dokup. tereyaijl (eritilmi$) .yanm kakaolu pasta keki .Mevsimine gore meyve ~e$itleri YAPILI$I Buyuk boy yanm pasta kekini. biskuvilerin ve ust klslmlannl birle~Bir geee buzdo- (fotograftaki gibi). AYlrml~ oldu- servis tabaglna enine van ya la diziyoruz. biskuvilerin tirerek Ozerine kuru kaYlsl Guzelee kan~tlktan Diger biskuvileri geni~ bir kaba alip ve ineirleri dograYlp.5 su bardaijl toz $eker . YI. Soguduktan sonra buzdolabmda bir geee bekletiyoruz.100 gr. .6 adet incir 6 adet kaYlsl 1 paket bitter ~ikolata (150 gr.

Koyula~lnca tahta ka~lkla karl~tlrmaya devam ediyoruz. 1 Su bardaijl toz ~eker· 4 Yemek ka~lijlun $antisi i~in • 1 Paket toz ~anti• 1 Su bardaijl sOt "Karl~tlrma . Toz ~antiyle sOW kop9rtOp bir ikika~lk kremaya koyup yumu~ak klvamda olmaslnl sagllyoruz.Flranbuazh Cikolatah Kalp Pasta • 4 Adet yumurta • 1 Su bardaijl toz ~eker 1 Paket vanilya • 1 Paket kabartma tozu • • 1 Adet limon kabuiju rendesi • 250 gr Franbuaz • 5 Corba ka~lijldamla ~ikolata Kremasl i~in • 3 Su bardaijl sOt. unu koyup ~Irpma teliyle ka r1~tlrarak kaynatlyoruz. tanelerini ve ~ikolata par~alarlnl koyup buzdolablnda soguttuktan sonra servis yaplyoruz.~ 'X O~OncO koyuyoruz. ikinci kat I koyup ~erbetliyoruz. Krema. Uzerine toz ~ekeri dokOp mikserle kar1~tlrlP kopOr. YAPILI$I kablna yumurtayl klrlyoruz. vanilyayl. Bir tencereye sOW.. franbuaz ve ~ikolata koyuR. Ozerine franbuaz. ilk dilimi ~erbetle Islatlyoruz. Unu.i~dilime kesiyoruz. ~anti torbaslyla Ozerini sOslOyoruz. Pastanln OsWnOve yanlarlnl ~antiyle 'katl I • kapllyoruz. kabartma tozunu. koyup karl~tlrlyoruz. Ozerine kremanln yarlslnl koyup franbuaZl ve ~ikolataYI serpiyoruz. Pi~irip sogumaya blraklyoruz. . Sogumu~ olan pasta kekini i.tOyoruz. Kalp ~eklindeki pasta kallblna koyup onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. Biraz bastlrlyoruz. limon kabugu rendesini . Hamur kek klvamlnda olacak.toz ~ekeri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful