kan~tlnyoruz.-<<. kakaoyu ekleyip kan~tlnyoruz. ~emberimizin kenarlanndan bl~akla ~eviriyoruz. suto. kan~tlnyoruz. Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz. Servis yapmadan once. unu.1 su bardaijl toz ~eker. YAPILI$I 1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz.arI~lml ~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyoruz. 11 - l • - maya ba~laYlnca ocaktan allp. ~ikolata :l. 170 derecelik flrlnda 1520 dk. elimizle bastlnyoruz.1 su bardaijl toz ~eker . Ostone hindistancevizi serpiyoruz.3 su bardaijl siit . bitter ~ikoiata . kekin ~Ikmasl i~in. toz ~ekeri. Bu . Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyoruz. Alt taban i~in . ~Irpma teliyle kan~tlrarak kremamlZl pi~iriyoruz.Cikolatah Cheese Kek . Kremamn hazlrlam~l: Bir tencereye suto. Onceden ISItllml~ 170 derecelik flnnda 35-45 dk. esmer ~ekeri ilave edip mikserin en yuksek devrinde 4-5 dk. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzerine desenler yaparak ka~lkla dokuyoruz. Bir gece dolapta beklettikten sonra. yaYlp.2 adet yumurta .ince ve sivri u~lu bl~akla. kremanln uzerine doldurup hafif~e ustone bastlrlyoruz. Kremanm hazlrlam~l: Kan~tlrma kablna yumurtayl klnp ~ekeri dokuyoruz.2. sogumaya blraklyoruz. Sogumasl i~i~~. Kayna.3 ~orbaka~lijl tepeleme un -1 paket labne R. . vanilyayl katlp. labne peynirini. Kaynadlktan sonra 2 dk. ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz. vanilyayl koyup.olr-1 paket vanilya Oz~ri i~in . Unu. Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bolumunu yerle~tirip uzerini stre~ filmle kapatlyoruz. istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip. tahin klvamlnda bir kek ham ortaya ~Ikanyoruz. uzerine hemen ~ikolatalan dokup.5 su bardaijl un Kremasl i~in . daha klslk ate~te pi~iriyoruz. tereyaijl Kremasl i~in .gece buzdolablnCla bekletiyoruz.200 gr.k. Not: Kekin uzerindeki ~izgileri yapmak i~in. Flnndan ~Ikan kekimizLsogumaya blraklyoruz.SU bardaijl krema . Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz.4 ~orbaka~lijl un . Sonra kabartma tozunu.1 paket labne peyniri . ~Irplyoruz.ikolatasosunun hazlrlam~l: KremaYI ku~uk bir tavada kaynatlyoruz. servis yaplyoruz. . geni~ ve yuvarlak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikartlyoruz.hindistancevizi YAPILI$I I\fn~tlrma kablna yumurtayl klrlp. Biskuvili kan~lmln uzerine dokup.3 ~orbaka~lijl susuz yerinden yoijurt . Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz. Sonra kekin i~ini ufalaYlp. yogurdu. unu ilave edip. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip. pi~iriyoruz.2 ~orbaka~lijl kakao -1 paket kabartma tozu .100 gr. ~Irplp.50 gr.e¥. bekletiyoruz. tabandaki yagll kagldl allyoruz ve servis tabaglnln i~ine koyuyoruz.1 paket potibor biskiivi . Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup karl~t1nyoruz. Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir kapak kesip kenara koyuyoruz. SIVI yagl.1 paket vanilya Ozen~in . Biskuvili kan~lml pasta ~emberine koyup. pi~iriyoruz. IIlmasl i~in 5 dk. Sogu~u~l~ln kremamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduruyoruz. ara slra kan~tlnp. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz.3 adet yumurta -1 su bardaijl esmer ~eker -1 su bardaijl SIVI yaij -1 su bardaijl siit .

emberini flrln tepsisine yerle~tiriyoruz. 35.Iktlktan sonra bir gece buzdolabmda bekletip. ilk slcakllgl <. servis yaplyoruz. ka[l~t1rarak kopOrtoyoruz. Ayrl bir kapta unu.Limonlu Yo~ulitlu Cheese Kek Bu kek iki a~amahpi~er. un 1 adet yumur~a 1adet limon kabugu rendesi . soguk olarak servis yaplyoruz. onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlna koyup 45-50 dk. kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor.Ikartlp.evirdikten sonra. Ozerine yumurtayl klrip. Pasta <.ine toz ~ekeri dokOp. sOto. kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozerine dokOp. vine dO~Okdevirde mikseri <. cevizi. Yogurtlu kremanm haZlrlanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu. labne peynirini koyup hepsini tekrar karl~tlrlyoruz.inde <. <. Illk olarak servis yaplyoruz. eti bur~ak biskiivi 50 gr.emberi <. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp. i<.emberin i<. 170 derecelik flrlnda 10 dk. yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz. tereyagl Peynirli harci i~in 2 pake~labne peynir 1. pi~iriyoruz. unu.5 su bardagl ~ekilmi~ ceviz -1 su bardagl siit -1 su bardagl SIVI vag -1 ~orba ka~lgl kakao -1 paket kabartma tozu -1 tath ka~lgl tar~m -1 tath ka~lgl toz zencefil VAPllI$1 Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp. Suyunu slklyoruz. dilim dilim kesip. Kekimiz pi~ip. toz ~ekeri. elimizle yaylp. mikserle 5 dk. mikseri en dO~Ok devirde <. TaliClnh Zencefilli Kek . hafifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getiriyoruz. esmer toz ~ekeri dokOp. toz zencefili. Orta boy kek kallblna margarin sOrOp.lesmer toz ~eker . Flrlndan <.ine cevizi bolca dokOp i<.ikolata sosu dokOp. Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup karI~tlrlyoruz.5-3 su bardagl un -1. sonra flrlnl 160 dereceye dO~OrOyoruz. <. isterseniz sade olarak da blrakabilirsiniz. mikserin en yOksek devrinde 2 dk.all~tlrarak karl~tlrlyoruz. Sonra elde ettigimiz kremayl <. karl~tlrdlktan sonra.4 adet yumurta -1 su bardag. kadar pi~iriyoruz. kakaoyu ekleyip. toz ~ekeri. Ozerine benmari usulOyle eritilmi~ <. tar<. Kek harclmlzl Ozerine dokOp.ml.2. Limon sosunun haZlrlanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rendeliyoruz. suyu ve ni~astaYI dokOp. Peynirli harem hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<.evirip kallbmdan <.5 su bardagl toz ~eker 1 adet yumurta Yogurtlu kremasl i~in 1 ~orba kasesi siizme yogurt 1 su bardagl toz ~eker SO gr. dk. kadar pi~iriyoruz. kabartma tozunu karl~tlrdlktan sonra. 100 gr.lkartIYoruz. Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu karl~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk.all~tlrlp karl~tlrlyoruz.indeki biskOvinin Ozerine dokOp. ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyoruz. Ozerine hamladlglmlz karl~lml dokOp.Iktlktan sonra ters <. . SIVI yagl.irip. Ozerinin limon sosu 1adet limon 2 ~orba ka~lgl toz ~eker -1 ~ay bardagl su 1tath ka~lgl ni~asta \ " VAPllI$1 BiskOvileri robottan ge<.Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra.

margarin -1 ~ayka~lijl kabartma tozu i~ malzeme i~in • 3 su bardaijl hindistancevizi • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1~orbaka~lijl kakao·· 2. sonra yumurtanln Hindistan cevizi harcmm hazlrlam~l: beyazlnl koyup tekrar karl~tlrlyoruz. pi~iriyoruz. rendelenmi~ ~ar peyniri ilave edip karl~tlrlyoruz. glmlz tart hamurlarlnln da 15-20 dk. kabartma tozunu ve tuzu Ortasl delik ham bo~alyagllyoruz. Kallblmlz ham hale gelince hamladlglmlz Ozerini ka~lkla dOzeltip 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika pi~iriyoruz. ilk 30 dakika flrln kapagml a~mlyoruz. hazlrladl- Onceden ISltllml~ 170 derecelik flrln- . Bir karl~tlrma r1~tlrlyoruz.Aldlijl kadar un YAPILI$I . olan kailblmlzm tlyoruz. Kallbm i~ine ister un serpiyoruz ilave edip klvamml biraz kat I hale gelinceye ister cevizle kapllyoruz.3 Adet yumurta 1 Su bardaijl rendelenmi$ ka$ar peynir 1Corba kasesibeyaz peynir 1Tutam dere otu 1 Paket kabartma tozu 1 Su bardaijl slvlyaij .2 su bardaijl un -1 ~orba ka$lijl toz fl~dlk -1 adet yumurta -1 su bardaijl pudra ~ekeri -125 gr. kabma yumurtayl. koyup ~Irpma teliyle kaOzerine inc:e kaveya ufalanml~ beyaz peyniri. kan~tlrdlktan sonra Ozerine tozunu. allp. pudra ~ekerini dCikOp bir gOzel karl~tlrdlktan Ozerine slklyoruz.1Cay bardaijl sOt 1Tath ka$lijl tuz . klYllml~ dere otu. slvlyagl. Oze- hamurur:T1uzu yerle~tirip firm tepsisine allyoruz. hepsini karl~tlrlp. toz flndlgl. rendelenmi~ kadar karl~tlrlyoruz. pudra Unu. Daha sonra karl~lma tahta ka~lkla devam ediyoruz. dOz u~ taklp.adet yumurta beyazl YAPILI$I Karl~tlrma yumurtayl kabma iyice ywmu~aml~ margarini klrlp tekrar karl~tlrlyoruz. . i~ini margarinle Aldlgl kadar unu. niz tartkallplarlna klsa sOreli yoguruyoruz ve pe~inden istedigiallyoruz. . soguk sOtO.Hindistan Cevizli Koko Tart hamuru i~in . Bir kaba hindistancevizini ~anti torbasmma rine kakaoyu. kabartma ~ekerini koyup.

AVu~i~erisinde parmaklanmlzla slkarak daha da yumu~amaslnl sagllyoruz. Flnndan ~Iktlktan sonra servis tabaglna diziyoruz. Nisastah Ay. Yaglanml~ flnn tepsisine dizip 170 dereeelik flnnda ortalama 15-20 dk. unu.Ylldlz Kurabiye • 1 paket margarin • 2 adet yumurta • 1 subar'daijl toz ~eker• 1 su bardaijl un • 1 paket kabartma tozu • 3 su bardaijl ni~asta YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyiee yumu~aml~ margarini allyoruz. Kulak memesi yumu~akll~lnd bir hamur ortaya ~Ikartlyoruz. onceden ISltilml~ 170 derecede 20-25 dk. Ozerine unu. vanilyayl. Illkken yenilmesini tavsiye ediyoruz. Avucumuzda slkarak biraz daha yumu~ak bir hale getiriyoruz. Kallplarla istedigimiz ~ekilleri vermeRte serbestiz. toz ~ekeri ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. ni~astaYI. kallnllglnda a~lyoruz. ni~astaYI pudra ~ekerini. Ceviz bUyUklUgUndeveya istediginiz bUyUklUkl rde yuvarlayabilirsiniz. Ozerine yumurtayl klnp tekrar kan~tlnyoruz. . buradan da allp ye~il flstlga batlrarak servis tabaglna diziyoruz. Hunirlin ucunu once kakaoya. pi~iriyoruz. Berimari usulUyle eritilmi~ ~ikolataya. Hamurumuzun klvaml kulak memesi yumu~akllglnda olacak. kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. pi~iriyoruz. Kabartma tozunu. Hamurumuzu merdaneyle 1 em. sonra hamura batlrarak mantar ~eklini elde ediyoruz. kurabiyelerimizin bir ueunu batlnp. Yaglanml~ flnn tepsisine diziyoruz.Mantar GOliiiniimlii KUliabiye • 1 paket margarin • 2 su bardaijl un • 2 su bardaijl buijday ni~astasl• 1 paket vanilya • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1 tat" ka~lijl kakao • 1 paket kabartma tozu YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyice yumu~aml~ margarini allyoruz.

. unu da ekleyip hamurumuzu yoguruyoruz. Alabildiginee un koyuyoruz. Hamurun eninden ba~layarak rulo olarak sarlyoruz. Y~glanml~ flrln tepsisine araIlkll bir ~ekilde diziyoruz. tahini ve toz ~ekeri yaYIYo- Damla Cikolatah KUliabiye • 2 adet yumurta ·1 su bardagl toz ~eker. Ceviz bUyUklUgUndepar~alar kopartlp avu~ i~erisinde yuvarladlktan sonra. kakaoyu ilave edip ~Irpma teliyle karl~tlrlyoruz. AYlrdlglmlz yumurta sarlSlyag nl Uzerine SIVIvag koyup karl~tlrlp flr~a yardlmlyla sUrUyoruz. once u~larlnl benmari usulUyle haZirlanml~ ~ikolata sosuna sonra da hindistaneevizine batlrlp. Ozerine ~ekeri. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz. Hamurun Uzerine bir kase i~inde karl~tlrdlglmlz eevizi. sirkeyi. susuz yogurdu. iyi yumu~aYlnea Uzerine hemen slvlyagl. flrln tepsisine yagll kaglt seriyoruz. .Cevizli Tahinli Rulo COliek • 125 gr oda sleakhgmda margarin • 1 Cay bardagl SIVI yag . Kabartma tozunu. Rulomuz kalln olmu~sa tezgah Uzerinde ileri geri hareketlerle ineeltiyoruz. Hamurun altlna ve Ustune un serpip merdaneyle yakla~lk olarak boyu 60 em eni 25 em olaeak ~ekilde a~lyoruz. saat YAPILI$I Kan~tlrma kablna yumurtayl klrlyoruz.1 su bardagmdan 1 parmak eksik • 2 ~orbaka~lglkakao· 2. Hamuru parmak kallnliglnda kesiyoruz. pi~iriyoruz. servis tabaglna koyup servis yaplyoruz. 180 dereee oneeden ISltllml~ flrlnda Uzerleri klzarana kadar yakla~lk yarlm pi~iriyoruz. Flrlndan ~Ikarttlktan sonra soguyunea. 1 Su bardagl yogurt • 3 Corba ka~lglsirke • 1 Paket kabartma tozu • 2 Cay ka~lgltuz • 1 Adet yumurta beyazl • Aldlgl kadar un i~Harel i~in • 1 Corba kasesi klnlml~ eeviz • 1 Corba kasesi tahin • 2 Corba ka~lgltoz ~eker Ozeri i~in • 1 Adet yumurtamn sansl • 1 Corba ka~lgl SIVI vag YAPILI$I Oda sleakllglndaki margarini bir kap i~ine allp elimizle biraz\karl~tlrlyoruz. 170 dereeelik flrlnda 15-18 dk. yumurta beyazlnl ilave edip parmak u~larlmlzla karl~tlrlyoruz. SIVIyagl. damla ~ikolatayl. vanilyayl.5 su bardagl tam bugday unu • 1 paket kabartma tozu • 1 paket vanilya • 3 ~orbaka~lgldamla ~ikolata• 1~aybardagl hindistaneevizi SIVI ruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi klvamlna gelene kadar yoguruyoruz. Yuvarladlglmlz kurabiyeleri van yana dizip. Klvaml kulak memesi yumu~akllglndan biraz daha yumu~ak olaeak.

Biraz bastlrlyoruz. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kaynatlyoruz.2 Yemek ka$lijl kakao . Yumu~ak ve akici bir har~ elde ediyoruz. Kaynayana kadar ~Irpma teliyle kan~tlnyoruz. yumurtayl. Sonra ikinci dilimi koyuyoruz. Kaynaymca kan~tlrmaya tahta ka~lk ile devam ediyoruz. unu koyup ocaga allyoruz. tar~lnI. vanilyayl koyup ~Irpma teliyle kan~tlnp ocaga allyoruz. Buradan yuvarlak veya kalp ~eklindeki kallba d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. Bir tencereye sOto. unu. un. Ozeri i~in -1 Paket toz $anti -1 Su bardaijl silt -1 Kase aylklanml$ kestane I YAPILI$I Kan~tlrma kabma yumurtayl klnp Ozerine toz ~eker ilave ediyoruz. Sogumaya blraklyoruz. Koyula~lnca tahta ka~lkla kan~tlnyoruz. kabartma tozunu.3 Su bardaijl silt -1 Su bardaijl toz $eker . kabartma tozu koyup kan~tlnyoruz.Alabildiiji kadar un Kremasl i~in . Ufalanml~ olan bu kan~1mI kremanln Ozerine d6kOp yaYlyoruz. ~ekeri. Mikserle kan~tlrlp k6pOrtoyoruz. bir saat kadar Illk suda bekletilmi~ ve minik minik dogranml~ incirleri ilave ediyoruz.Kestaneli Pasta .4 Adet yumurta -1. Ozerine kakao.1 Cay ka$lijl tar~m -1 Cay bardaijl toz ceviz Kremasl i~in . Sogumu~ kek("iic. Soguduktan sonra servis yaplyoruz.dilime b610yoruz. Ozerine kestane par~aIan koyup buzdolabma kaldlnyoruz. unu.5 Su bardaijl toz $eker -1. Kestane par~alannl serpiyoruz. toz ~ekeri. Soguduktan sonra mikserle 4-5 dakika kan~tlnyoruz. Ozerine biraz ceviz ilave edip par~alatlyoruz.3 Adet yumurta -1. Kekin i~inden ~Ikardlglmlz kek par~alannl robota allyoruz. Soguduktan sonra k6pOrtolmO~ toz ~anti ve sOt birlikte mikser ile kan~t1np kremaya iki ka~lk koyuyoruz. Bu ~ukurun i~erisine haZirlaml~ oldugumuz kremayl doldurup yaYlyoruz. Diger tarafta kremamlzl haZlrllyoruz.1 Paket vanilya incilili Pasta . Margarin ilave edip ocaktan allyoruz. Pi~irip sogutuyoruz. Bir tencere i~erisine sOto. Pastarkekinin kenarlannda bir parmak eninde mesafe kalacak ~ekilde bir santim derinliginde kesiyoruz veya kaslkla i~ini bo~altlyoruz. HaZirladlglmlz ~antiden sOrOp her tarafml ~antiyle kapllyoruz.5 Su bardaijl toz $eker . Servis tabagma ilk dilimi koyup ~erbetle Islatlyoruz. ~anti torbasl ile Ozerini sOslOyoruz. Soguduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz. Pasta kallbma veya ~emberine d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-35 dakika pi~iriyoruz. Pi~mi~ ve sogumu~ olan pasta kekinin kabarml~ bombeli klsmml kapak ~eklinde kesiyoruz. Ozerine kremayl d6kOp yaYlyoruz. .4 Yemek ka$lijl un . Krema ve kestane koyup O~OncO katl koyuyoruz.1 Paket kabartma tozu .2 Corba margarin YAPILI$I Bir kap i~erisine yumurtayl klnp toz ~eker ilave ediyoruz.2 Yemek ka$lijl margarin .5 Su bardaijl un -10 Adet incir -1 Paket kabartma tozu .2 Su bardaijl silt -1 Cay bardaijl un -1 Cay bardaijl toz $eker -1 Adet yumurta . Ozerine toz cevizi. Mikserle ~Irparak k6pOrtoyoruz. Yakla~lk 5 dakika kadar.

Meyveli irmik Pastasl -lit. pastanln uzerine ~anti torbaslyla Mevsimine gore.1 pO$et toz $anti -1 ~ay bardaijl siit Ozeri i~in . klflyoruz. toz ~ekeri.7 ~orba ka$lijl irmik . u~ koyup ~Irpma teliyle surekli kan~tlrarak ba~laYlnea hemen ~emberin i~indeki pasta kekinin uzerine ve sogumaya blraklyoruz.100 gr.1 ~orba ka$lijl kakao . iri par~alanml~ e~viz par~a- Ianni dokuyoruz. AYlrml~ oldu- servis tabaglna enine van ya la diziyoruz. kakaolu pasta keki. . siit -1. dokup yaylyoruz slklyoruz. Sonra toz ~anti ile sutu ~Irplp. koyuyoruz uzerine dokup. Soguduktan sonra buzdolabmda bir geee bekletiyoruz. yuvarlak tabaglna yerle~tiriyoruz. Benmari usuluyle eritmi~ uzerine flr~ayla suruyoruz. YI. tereyaijl (eritilmi$) . eritilmi~ tereyagml ve sutu ilave edip kaPastamlzm hareml sonra tezgahln uzerine allyoruz. irmigi.yanm kakaolu pasta keki . toz ~ekeri.Iabmda beklettikten sonra. vanilyayl Bir teneereye pasta ~emberiyle birlikte ~Ik bir servis Kaynamaya soguk sutu.5 su bardaijl toz $eker . irmik kremasl Pastanln genel goruntusu ve meyveler. . dilim dilim keserek servis yaplyoruz. Sonra harem iki yanlna kar~lllkll biskuvileri u~genimizi olu~turuyoruz oldugumuz ~ikolataYI. biskuvilerin tirerek Ozerine kuru kaYlsl Guzelee kan~tlktan Diger biskuvileri geni~ bir kaba alip ve ineirleri dograYlp. renkli oluyor. meyvelerle uzerini susluyoruz. · Incilrli KaYISlh Biskiivi Pastasl 2 adet potibor biskiivisi .2 ~orba ka$lijl ni$asta .1 ~orba ka$lijl toz $eker 1 ~ay bardaijl siit .6 adet incir 6 adet kaYlsl 1 paket bitter ~ikolata (150 gr. gumuz biskuvileri Kakaoyu. n~tlnyoruz. biskuvilerin ve ust klslmlannl birle~Bir geee buzdo- (fotograftaki gibi).) YAPILI$I Biskuvi paketini a~lp 18 adetini aylnyoruz. ni~astapi~iriyoruz.Mevsimine gore meyve ~e$itleri YAPILI$I Buyuk boy yanm pasta kekini.1 ~ay bardaijl ceviz . boyunu biskuvi boyu seviyesine kadar ~Ikartlyoruz.

ilk dilimi ~erbetle Islatlyoruz. . Pastanln OsWnOve yanlarlnl ~antiyle 'katl I • kapllyoruz.~ 'X O~OncO koyuyoruz.toz ~ekeri. Pi~irip sogumaya blraklyoruz. Koyula~lnca tahta ka~lkla karl~tlrmaya devam ediyoruz. Biraz bastlrlyoruz. ~anti torbaslyla Ozerini sOslOyoruz. ikinci kat I koyup ~erbetliyoruz. Ozerine kremanln yarlslnl koyup franbuaZl ve ~ikolataYI serpiyoruz. Toz ~antiyle sOW kop9rtOp bir ikika~lk kremaya koyup yumu~ak klvamda olmaslnl sagllyoruz. Sogumu~ olan pasta kekini i. Hamur kek klvamlnda olacak.tOyoruz.. Ozerine franbuaz. tanelerini ve ~ikolata par~alarlnl koyup buzdolablnda soguttuktan sonra servis yaplyoruz. YAPILI$I kablna yumurtayl klrlyoruz.i~dilime kesiyoruz. franbuaz ve ~ikolata koyuR. Unu. vanilyayl. koyup karl~tlrlyoruz. Kalp ~eklindeki pasta kallblna koyup onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. 1 Su bardaijl toz ~eker· 4 Yemek ka~lijlun $antisi i~in • 1 Paket toz ~anti• 1 Su bardaijl sOt "Karl~tlrma . unu koyup ~Irpma teliyle ka r1~tlrarak kaynatlyoruz. Uzerine toz ~ekeri dokOp mikserle kar1~tlrlP kopOr. limon kabugu rendesini . Krema.Flranbuazh Cikolatah Kalp Pasta • 4 Adet yumurta • 1 Su bardaijl toz ~eker 1 Paket vanilya • 1 Paket kabartma tozu • • 1 Adet limon kabuiju rendesi • 250 gr Franbuaz • 5 Corba ka~lijldamla ~ikolata Kremasl i~in • 3 Su bardaijl sOt. kabartma tozunu. Bir tencereye sOW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful