3 adet yumurta -1 su bardaijl esmer ~eker -1 su bardaijl SIVI yaij -1 su bardaijl siit . labne peynirini. Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup karl~t1nyoruz. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz. pi~iriyoruz. vanilyayl koyup. Kremamn hazlrlam~l: Bir tencereye suto.1 paket potibor biskiivi . Not: Kekin uzerindeki ~izgileri yapmak i~in. vanilyayl katlp. uzerine hemen ~ikolatalan dokup.100 gr. kekin ~Ikmasl i~in.2 adet yumurta . geni~ ve yuvarlak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikartlyoruz. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip. kakaoyu ekleyip kan~tlnyoruz. sogumaya blraklyoruz.5 su bardaijl un Kremasl i~in . Sogumasl i~i~~. Sogu~u~l~ln kremamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduruyoruz.ince ve sivri u~lu bl~akla. ara slra kan~tlnp. Biskuvili kan~lmln uzerine dokup. Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz. Bir gece dolapta beklettikten sonra. Ostone hindistancevizi serpiyoruz. Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyoruz.3 ~orbaka~lijl tepeleme un -1 paket labne R. YAPILI$I 1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz. kan~tlnyoruz. tereyaijl Kremasl i~in . ~emberimizin kenarlanndan bl~akla ~eviriyoruz. suto.SU bardaijl krema .3 su bardaijl siit .ikolatasosunun hazlrlam~l: KremaYI ku~uk bir tavada kaynatlyoruz. SIVI yagl. yaYlp.1 su bardaijl toz ~eker. . Kremanm hazlrlam~l: Kan~tlrma kablna yumurtayl klnp ~ekeri dokuyoruz. ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz. pi~iriyoruz. toz ~ekeri. .arI~lml ~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyoruz. ~Irplyoruz. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzerine desenler yaparak ka~lkla dokuyoruz. kan~tlnyoruz. Flnndan ~Ikan kekimizLsogumaya blraklyoruz. Kaynadlktan sonra 2 dk. Biskuvili kan~lml pasta ~emberine koyup. ~ikolata :l. esmer ~ekeri ilave edip mikserin en yuksek devrinde 4-5 dk. Sonra kekin i~ini ufalaYlp. Unu. istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip.1 paket labne peyniri .olr-1 paket vanilya Oz~ri i~in . ~Irplp. IIlmasl i~in 5 dk. kremanln uzerine doldurup hafif~e ustone bastlrlyoruz. elimizle bastlnyoruz. tabandaki yagll kagldl allyoruz ve servis tabaglnln i~ine koyuyoruz. Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz.-<<.2 ~orbaka~lijl kakao -1 paket kabartma tozu .2. yogurdu. Onceden ISItllml~ 170 derecelik flnnda 35-45 dk. Servis yapmadan once.1 paket vanilya Ozen~in . servis yaplyoruz. unu ilave edip. bekletiyoruz.hindistancevizi YAPILI$I I\fn~tlrma kablna yumurtayl klrlp. 170 derecelik flrlnda 1520 dk. Alt taban i~in .3 ~orbaka~lijl susuz yerinden yoijurt .1 su bardaijl toz ~eker . tahin klvamlnda bir kek ham ortaya ~Ikanyoruz. daha klslk ate~te pi~iriyoruz.Cikolatah Cheese Kek .50 gr.e¥. 11 - l • - maya ba~laYlnca ocaktan allp.200 gr. Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bolumunu yerle~tirip uzerini stre~ filmle kapatlyoruz. Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kremamlZl pi~iriyoruz.k. Bu .gece buzdolablnCla bekletiyoruz.4 ~orbaka~lijl un . Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir kapak kesip kenara koyuyoruz. Sonra kabartma tozunu. bitter ~ikoiata . unu. Kayna.

ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyoruz. kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozerine dokOp. kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor. onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlna koyup 45-50 dk.irip. Peynirli harem hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<. isterseniz sade olarak da blrakabilirsiniz.4 adet yumurta -1 su bardag.all~tlrarak karl~tlrlyoruz. pi~iriyoruz.Iktlktan sonra ters <. tar<. dilim dilim kesip. 100 gr.5-3 su bardagl un -1. kadar pi~iriyoruz. <. hafifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getiriyoruz. toz zencefili. eti bur~ak biskiivi 50 gr. Ozerinin limon sosu 1adet limon 2 ~orba ka~lgl toz ~eker -1 ~ay bardagl su 1tath ka~lgl ni~asta \ " VAPllI$1 BiskOvileri robottan ge<.Iktlktan sonra bir gece buzdolabmda bekletip.ml. toz ~ekeri. Pasta <. cevizi. mikserin en yOksek devrinde 2 dk.2. <. kabartma tozunu karl~tlrdlktan sonra.Ikartlp. .emberi <. karl~tlrdlktan sonra.ikolata sosu dokOp.evirdikten sonra. kakaoyu ekleyip. esmer toz ~ekeri dokOp. un 1 adet yumur~a 1adet limon kabugu rendesi .evirip kallbmdan <.ine toz ~ekeri dokOp.Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra. ka[l~t1rarak kopOrtoyoruz. Ozerine hamladlglmlz karl~lml dokOp. Kek harclmlzl Ozerine dokOp. Yogurtlu kremanm haZlrlanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu. unu.all~tlrlp karl~tlrlyoruz. labne peynirini koyup hepsini tekrar karl~tlrlyoruz. servis yaplyoruz. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp. sOto. Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu karl~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk. TaliClnh Zencefilli Kek .5 su bardagl toz ~eker 1 adet yumurta Yogurtlu kremasl i~in 1 ~orba kasesi siizme yogurt 1 su bardagl toz ~eker SO gr. mikserle 5 dk.indeki biskOvinin Ozerine dokOp. Kekimiz pi~ip. tereyagl Peynirli harci i~in 2 pake~labne peynir 1. suyu ve ni~astaYI dokOp. Illk olarak servis yaplyoruz. Limon sosunun haZlrlanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rendeliyoruz. Flrlndan <.emberin i<. sonra flrlnl 160 dereceye dO~OrOyoruz. SIVI yagl. elimizle yaylp.lkartIYoruz.Limonlu Yo~ulitlu Cheese Kek Bu kek iki a~amahpi~er.ine cevizi bolca dokOp i<. Ozerine yumurtayl klrip. Ozerine benmari usulOyle eritilmi~ <. vine dO~Okdevirde mikseri <. ilk slcakllgl <.5 su bardagl ~ekilmi~ ceviz -1 su bardagl siit -1 su bardagl SIVI vag -1 ~orba ka~lgl kakao -1 paket kabartma tozu -1 tath ka~lgl tar~m -1 tath ka~lgl toz zencefil VAPllI$1 Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp. toz ~ekeri. Suyunu slklyoruz. yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz. Sonra elde ettigimiz kremayl <. Ayrl bir kapta unu.inde <. Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup karI~tlrlyoruz. Orta boy kek kallblna margarin sOrOp. mikseri en dO~Ok devirde <. i<. dk. 35. 170 derecelik flrlnda 10 dk.emberini flrln tepsisine yerle~tiriyoruz.lesmer toz ~eker . kadar pi~iriyoruz. soguk olarak servis yaplyoruz.

pi~iriyoruz. koyup ~Irpma teliyle kaOzerine inc:e kaveya ufalanml~ beyaz peyniri. hazlrladl- Onceden ISltllml~ 170 derecelik flrln- . Daha sonra karl~lma tahta ka~lkla devam ediyoruz. klYllml~ dere otu. niz tartkallplarlna klsa sOreli yoguruyoruz ve pe~inden istedigiallyoruz. toz flndlgl. dOz u~ taklp.1Cay bardaijl sOt 1Tath ka$lijl tuz . sonra yumurtanln Hindistan cevizi harcmm hazlrlam~l: beyazlnl koyup tekrar karl~tlrlyoruz. glmlz tart hamurlarlnln da 15-20 dk.Aldlijl kadar un YAPILI$I . margarin -1 ~ayka~lijl kabartma tozu i~ malzeme i~in • 3 su bardaijl hindistancevizi • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1~orbaka~lijl kakao·· 2. pudra ~ekerini dCikOp bir gOzel karl~tlrdlktan Ozerine slklyoruz. Kallblmlz ham hale gelince hamladlglmlz Ozerini ka~lkla dOzeltip 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika pi~iriyoruz. i~ini margarinle Aldlgl kadar unu. Kallbm i~ine ister un serpiyoruz ilave edip klvamml biraz kat I hale gelinceye ister cevizle kapllyoruz.adet yumurta beyazl YAPILI$I Karl~tlrma yumurtayl kabma iyice ywmu~aml~ margarini klrlp tekrar karl~tlrlyoruz. . olan kailblmlzm tlyoruz. rendelenmi~ kadar karl~tlrlyoruz. ilk 30 dakika flrln kapagml a~mlyoruz. Oze- hamurur:T1uzu yerle~tirip firm tepsisine allyoruz. slvlyagl.Hindistan Cevizli Koko Tart hamuru i~in . Bir kaba hindistancevizini ~anti torbasmma rine kakaoyu.2 su bardaijl un -1 ~orba ka$lijl toz fl~dlk -1 adet yumurta -1 su bardaijl pudra ~ekeri -125 gr. kabartma tozunu ve tuzu Ortasl delik ham bo~alyagllyoruz. pudra Unu. kabma yumurtayl. . Bir karl~tlrma r1~tlrlyoruz. rendelenmi~ ~ar peyniri ilave edip karl~tlrlyoruz. soguk sOtO. kabartma ~ekerini koyup. hepsini karl~tlrlp. allp. kan~tlrdlktan sonra Ozerine tozunu.3 Adet yumurta 1 Su bardaijl rendelenmi$ ka$ar peynir 1Corba kasesibeyaz peynir 1Tutam dere otu 1 Paket kabartma tozu 1 Su bardaijl slvlyaij .

Ceviz bUyUklUgUndeveya istediginiz bUyUklUkl rde yuvarlayabilirsiniz. Ozerine yumurtayl klnp tekrar kan~tlnyoruz. unu.Mantar GOliiiniimlii KUliabiye • 1 paket margarin • 2 su bardaijl un • 2 su bardaijl buijday ni~astasl• 1 paket vanilya • 1 su bardaijl pudra ~ekeri • 1 tat" ka~lijl kakao • 1 paket kabartma tozu YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyice yumu~aml~ margarini allyoruz. kallnllglnda a~lyoruz. ni~astaYI. Kabartma tozunu. Berimari usulUyle eritilmi~ ~ikolataya. Hunirlin ucunu once kakaoya. AVu~i~erisinde parmaklanmlzla slkarak daha da yumu~amaslnl sagllyoruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi yumu~akllglnda olacak. kurabiyelerimizin bir ueunu batlnp. buradan da allp ye~il flstlga batlrarak servis tabaglna diziyoruz. vanilyayl. Ozerine unu. kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. ni~astaYI pudra ~ekerini. toz ~ekeri ilave edip hamurumuzu yoguruyoruz. Kulak memesi yumu~akll~lnd bir hamur ortaya ~Ikartlyoruz. Avucumuzda slkarak biraz daha yumu~ak bir hale getiriyoruz. pi~iriyoruz. . Yaglanml~ flnn tepsisine dizip 170 dereeelik flnnda ortalama 15-20 dk. Kallplarla istedigimiz ~ekilleri vermeRte serbestiz. Hamurumuzu merdaneyle 1 em. Illkken yenilmesini tavsiye ediyoruz. Flnndan ~Iktlktan sonra servis tabaglna diziyoruz. Yaglanml~ flnn tepsisine diziyoruz.Ylldlz Kurabiye • 1 paket margarin • 2 adet yumurta • 1 subar'daijl toz ~eker• 1 su bardaijl un • 1 paket kabartma tozu • 3 su bardaijl ni~asta YAPILI$I Kan~tlrma kablna iyiee yumu~aml~ margarini allyoruz. sonra hamura batlrarak mantar ~eklini elde ediyoruz. pi~iriyoruz. Nisastah Ay. onceden ISltilml~ 170 derecede 20-25 dk.

tahini ve toz ~ekeri yaYIYo- Damla Cikolatah KUliabiye • 2 adet yumurta ·1 su bardagl toz ~eker. Hamurun Uzerine bir kase i~inde karl~tlrdlglmlz eevizi. Ceviz bUyUklUgUndepar~alar kopartlp avu~ i~erisinde yuvarladlktan sonra. Yuvarladlglmlz kurabiyeleri van yana dizip. Hamurun altlna ve Ustune un serpip merdaneyle yakla~lk olarak boyu 60 em eni 25 em olaeak ~ekilde a~lyoruz.1 su bardagmdan 1 parmak eksik • 2 ~orbaka~lglkakao· 2. . Kabartma tozunu. damla ~ikolatayl. AYlrdlglmlz yumurta sarlSlyag nl Uzerine SIVIvag koyup karl~tlrlp flr~a yardlmlyla sUrUyoruz.Cevizli Tahinli Rulo COliek • 125 gr oda sleakhgmda margarin • 1 Cay bardagl SIVI yag . Hamuru parmak kallnliglnda kesiyoruz. yumurta beyazlnl ilave edip parmak u~larlmlzla karl~tlrlyoruz. 170 dereeelik flrlnda 15-18 dk. 1 Su bardagl yogurt • 3 Corba ka~lglsirke • 1 Paket kabartma tozu • 2 Cay ka~lgltuz • 1 Adet yumurta beyazl • Aldlgl kadar un i~Harel i~in • 1 Corba kasesi klnlml~ eeviz • 1 Corba kasesi tahin • 2 Corba ka~lgltoz ~eker Ozeri i~in • 1 Adet yumurtamn sansl • 1 Corba ka~lgl SIVI vag YAPILI$I Oda sleakllglndaki margarini bir kap i~ine allp elimizle biraz\karl~tlrlyoruz. Hamurumuzun klvaml kulak memesi klvamlna gelene kadar yoguruyoruz. Flrlndan ~Ikarttlktan sonra soguyunea. vanilyayl.5 su bardagl tam bugday unu • 1 paket kabartma tozu • 1 paket vanilya • 3 ~orbaka~lgldamla ~ikolata• 1~aybardagl hindistaneevizi SIVI ruz. iyi yumu~aYlnea Uzerine hemen slvlyagl. servis tabaglna koyup servis yaplyoruz. Ozerine ~ekeri. pi~iriyoruz. Hamurun eninden ba~layarak rulo olarak sarlyoruz. Rulomuz kalln olmu~sa tezgah Uzerinde ileri geri hareketlerle ineeltiyoruz. kakaoyu ilave edip ~Irpma teliyle karl~tlrlyoruz. saat YAPILI$I Kan~tlrma kablna yumurtayl klrlyoruz. Klvaml kulak memesi yumu~akllglndan biraz daha yumu~ak olaeak. sirkeyi. susuz yogurdu. Alabildiginee un koyuyoruz.. 180 dereee oneeden ISltllml~ flrlnda Uzerleri klzarana kadar yakla~lk yarlm pi~iriyoruz. flrln tepsisine yagll kaglt seriyoruz. once u~larlnl benmari usulUyle haZirlanml~ ~ikolata sosuna sonra da hindistaneevizine batlrlp. Y~glanml~ flrln tepsisine araIlkll bir ~ekilde diziyoruz. SIVIyagl. unu da ekleyip hamurumuzu yoguruyoruz. Daha sonra hamuru 5 dakika dinlendiriyoruz.

Kekin i~inden ~Ikardlglmlz kek par~alannl robota allyoruz. Ufalanml~ olan bu kan~1mI kremanln Ozerine d6kOp yaYlyoruz. kabartma tozu koyup kan~tlnyoruz. Margarin ilave edip ocaktan allyoruz. Mikserle ~Irparak k6pOrtoyoruz. Pi~irip sogutuyoruz. bir saat kadar Illk suda bekletilmi~ ve minik minik dogranml~ incirleri ilave ediyoruz. Mikserle kan~tlrlp k6pOrtoyoruz. Yakla~lk 5 dakika kadar. Kaynaymca kan~tlrmaya tahta ka~lk ile devam ediyoruz. Soguduktan sonra mikserle 4-5 dakika kan~tlnyoruz. Pastarkekinin kenarlannda bir parmak eninde mesafe kalacak ~ekilde bir santim derinliginde kesiyoruz veya kaslkla i~ini bo~altlyoruz.3 Adet yumurta -1. tar~lnI. un.dilime b610yoruz. Krema ve kestane koyup O~OncO katl koyuyoruz. unu koyup ocaga allyoruz.Kestaneli Pasta .1 Cay ka$lijl tar~m -1 Cay bardaijl toz ceviz Kremasl i~in . Kestane par~alannl serpiyoruz. Sogumaya blraklyoruz. unu. Koyula~lnca tahta ka~lkla kan~tlnyoruz. yumurtayl. Bir tencere i~erisine sOto. Ozerine toz cevizi. Ozeri i~in -1 Paket toz $anti -1 Su bardaijl silt -1 Kase aylklanml$ kestane I YAPILI$I Kan~tlrma kabma yumurtayl klnp Ozerine toz ~eker ilave ediyoruz. Ozerine biraz ceviz ilave edip par~alatlyoruz.2 Yemek ka$lijl margarin . Diger tarafta kremamlzl haZlrllyoruz. Ozerine kestane par~aIan koyup buzdolabma kaldlnyoruz. Bir tencereye sOto. HaZirladlglmlz ~antiden sOrOp her tarafml ~antiyle kapllyoruz. toz ~ekeri. kabartma tozunu. Soguduktan sonra k6pOrtolmO~ toz ~anti ve sOt birlikte mikser ile kan~t1np kremaya iki ka~lk koyuyoruz.5 Su bardaijl toz $eker -1. Soguduktan sonra servis yaplyoruz. vanilyayl koyup ~Irpma teliyle kan~tlnp ocaga allyoruz.2 Yemek ka$lijl kakao . Sogumu~ kek("iic. ~Irpma teliyle kan~tlrarak kaynatlyoruz.Alabildiiji kadar un Kremasl i~in . Soguduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz.1 Paket kabartma tozu . Sonra ikinci dilimi koyuyoruz. Servis tabagma ilk dilimi koyup ~erbetle Islatlyoruz.3 Su bardaijl silt -1 Su bardaijl toz $eker . Bu ~ukurun i~erisine haZirlaml~ oldugumuz kremayl doldurup yaYlyoruz. ~anti torbasl ile Ozerini sOslOyoruz.5 Su bardaijl toz $eker . Biraz bastlrlyoruz. unu. Yumu~ak ve akici bir har~ elde ediyoruz.2 Corba margarin YAPILI$I Bir kap i~erisine yumurtayl klnp toz ~eker ilave ediyoruz.2 Su bardaijl silt -1 Cay bardaijl un -1 Cay bardaijl toz $eker -1 Adet yumurta . Buradan yuvarlak veya kalp ~eklindeki kallba d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz.4 Yemek ka$lijl un . Ozerine kakao.5 Su bardaijl un -10 Adet incir -1 Paket kabartma tozu . Kaynayana kadar ~Irpma teliyle kan~tlnyoruz. Ozerine kremayl d6kOp yaYlyoruz.4 Adet yumurta -1. ~ekeri. . Pasta kallbma veya ~emberine d6kOp 6nceden ISltllml~ 170 derecelik flnnda 30-35 dakika pi~iriyoruz.1 Paket vanilya incilili Pasta . Pi~mi~ ve sogumu~ olan pasta kekinin kabarml~ bombeli klsmml kapak ~eklinde kesiyoruz.

iri par~alanml~ e~viz par~a- Ianni dokuyoruz. vanilyayl Bir teneereye pasta ~emberiyle birlikte ~Ik bir servis Kaynamaya soguk sutu. pastanln uzerine ~anti torbaslyla Mevsimine gore. siit -1.1 pO$et toz $anti -1 ~ay bardaijl siit Ozeri i~in . Benmari usuluyle eritmi~ uzerine flr~ayla suruyoruz. u~ koyup ~Irpma teliyle surekli kan~tlrarak ba~laYlnea hemen ~emberin i~indeki pasta kekinin uzerine ve sogumaya blraklyoruz.100 gr. AYlrml~ oldu- servis tabaglna enine van ya la diziyoruz. toz ~ekeri. ni~astapi~iriyoruz. Sonra harem iki yanlna kar~lllkll biskuvileri u~genimizi olu~turuyoruz oldugumuz ~ikolataYI.5 su bardaijl toz $eker . boyunu biskuvi boyu seviyesine kadar ~Ikartlyoruz. dokup yaylyoruz slklyoruz. koyuyoruz uzerine dokup. toz ~ekeri. irmigi. Sonra toz ~anti ile sutu ~Irplp. Soguduktan sonra buzdolabmda bir geee bekletiyoruz.1 ~orba ka$lijl toz $eker 1 ~ay bardaijl siit . biskuvilerin ve ust klslmlannl birle~Bir geee buzdo- (fotograftaki gibi).yanm kakaolu pasta keki .) YAPILI$I Biskuvi paketini a~lp 18 adetini aylnyoruz. meyvelerle uzerini susluyoruz.Meyveli irmik Pastasl -lit. biskuvilerin tirerek Ozerine kuru kaYlsl Guzelee kan~tlktan Diger biskuvileri geni~ bir kaba alip ve ineirleri dograYlp. eritilmi~ tereyagml ve sutu ilave edip kaPastamlzm hareml sonra tezgahln uzerine allyoruz.6 adet incir 6 adet kaYlsl 1 paket bitter ~ikolata (150 gr. gumuz biskuvileri Kakaoyu. dilim dilim keserek servis yaplyoruz.Iabmda beklettikten sonra. renkli oluyor. irmik kremasl Pastanln genel goruntusu ve meyveler. .1 ~orba ka$lijl kakao . n~tlnyoruz.Mevsimine gore meyve ~e$itleri YAPILI$I Buyuk boy yanm pasta kekini. tereyaijl (eritilmi$) . · Incilrli KaYISlh Biskiivi Pastasl 2 adet potibor biskiivisi . yuvarlak tabaglna yerle~tiriyoruz.7 ~orba ka$lijl irmik . klflyoruz. . kakaolu pasta keki.2 ~orba ka$lijl ni$asta . YI.1 ~ay bardaijl ceviz .

Biraz bastlrlyoruz. tanelerini ve ~ikolata par~alarlnl koyup buzdolablnda soguttuktan sonra servis yaplyoruz.tOyoruz. Bir tencereye sOW. Krema. ikinci kat I koyup ~erbetliyoruz. Toz ~antiyle sOW kop9rtOp bir ikika~lk kremaya koyup yumu~ak klvamda olmaslnl sagllyoruz. Sogumu~ olan pasta kekini i.toz ~ekeri. Koyula~lnca tahta ka~lkla karl~tlrmaya devam ediyoruz. Ozerine franbuaz. franbuaz ve ~ikolata koyuR. 1 Su bardaijl toz ~eker· 4 Yemek ka~lijlun $antisi i~in • 1 Paket toz ~anti• 1 Su bardaijl sOt "Karl~tlrma . Pastanln OsWnOve yanlarlnl ~antiyle 'katl I • kapllyoruz. Kalp ~eklindeki pasta kallblna koyup onceden ISltllml~ 170 derecelik flrlnda 30-40 dakika kadar pi~iriyoruz. Ozerine kremanln yarlslnl koyup franbuaZl ve ~ikolataYI serpiyoruz. Pi~irip sogumaya blraklyoruz.i~dilime kesiyoruz. Hamur kek klvamlnda olacak. YAPILI$I kablna yumurtayl klrlyoruz. ~anti torbaslyla Ozerini sOslOyoruz. . vanilyayl.~ 'X O~OncO koyuyoruz.. limon kabugu rendesini . Unu. kabartma tozunu. Uzerine toz ~ekeri dokOp mikserle kar1~tlrlP kopOr. koyup karl~tlrlyoruz. ilk dilimi ~erbetle Islatlyoruz.Flranbuazh Cikolatah Kalp Pasta • 4 Adet yumurta • 1 Su bardaijl toz ~eker 1 Paket vanilya • 1 Paket kabartma tozu • • 1 Adet limon kabuiju rendesi • 250 gr Franbuaz • 5 Corba ka~lijldamla ~ikolata Kremasl i~in • 3 Su bardaijl sOt. unu koyup ~Irpma teliyle ka r1~tlrarak kaynatlyoruz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful