P. 1
Dizgi Askeri Tarih Kitap

Dizgi Askeri Tarih Kitap

|Views: 454|Likes:

More info:

Published by: TC Tanhu Necat Çetin on Mar 05, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2014

pdf

text

original

1908 YILINA AİT BİR OSMANLI ASKER TERHİS BELGESİ

Torbalı köyleri ile ilgili yaptığımız araştırmalar sırasında orijinal ve ilginç belgelere ulaşmaktayız. Bu hafta, 13 Aralık 2003 günü Demirciköy’de kahvecilik yaparak geçimini sağlayan Sayın Muhsin KAÇ, dedesi Kara İbrahim’e ait olan bir terhis belgesini getirdi. Yayın izni verdiği için bu belgeyi kültür araştırması çerçevesinde yayınlıyoruz

.

1

Belge sahibi ve ailesiyle ilgili birkaç not: Aslını verdiğimiz terhis belgesinin sahibi olan İbrahim KAÇ, Torbalı Demirciköy’de “Kara İbrahim” olarak tanınmıştır. 1321 (1905 miladi )tarihli Demirciköy nüfus tahrir defterine göre, aile hane reisliğini( Hane 4) “Karasakaloğlu Mehmet” adlı kişinin yaptığı ailedendir. Aileye önceleri “Karasakallar” denirmiş. Karasakaloğlu Mehmet, Hacı Hüseyin oğlu olup Demirci 1249 (1833) doğumludur. Aileye bugün Demirciköy’de “Savranlar” denmekte olup “KAÇ” soyadını kullanmaktadırlar. Terhis belgesine göre aileye “Hacı Hasanlar” denmektedir. Bu yanlış olsa gerektir. Çünkü aile nüfus kütüğünde Hasan değil Hüseyin’dir. Belge sahibi olan Mehmet oğlu İbrahim her ne kadar 1298 doğumlu yazılsa da 1321 (1905) kütük defterinde 1297 (1881) doğumludur. Köylülerinin deyimi ile Kara İbrahim , 31 Mayıs 1321 (1905) yılında ilk yazım defterinde ailenin 4 kardeşinden biridir. Aynı tarihte köyde 67 hane vardır ve toplam nüfus 338’dir. Aile yazımda toplam 6 kişidir. Babası “Hüseyin oğlu Mehmet” olup 1249 (1833) doğumludur. Babası Mehmet 15.02.1325 (1809) yılında vefat etmiş. Annesi Mustafa kızı “Arzu” olup Doğancılar köyü 1261 (1845) doğumludur. 13.04.1340 (1924) yılında vefat etmiştir. Kardeşlerine baktığımızda; abisi Hüseyin 1296(1880) doğumludur. 25.04.1332 tarihinde bekarken ölmüş. Diğer kardeşi Halil 1300 (1884) doğumludur. Bekar olarak 21.02.1335 tarihinde vefat etmiş. Üçüncü kardeşi Fatma 1308 (1892) doğumlu olup bekarken 01.04.1930 tarihinde vefat etmiş. İlk eşi Hasan kızı Zehra 1295 (1879) Demirci doğumludur. 14.04.1330 (1914) tarihinde vefat eder. Bu evlilikten 1330 (1914) Demirci doğumlu oğlu Mehmet doğar. İbrahim oğlu Mehmet 28.03.1935 tarihinde evlenir. 08.12.1962 tarihinde vefat eder. Yani babasından iki yıl sonra. Zehra Hanım vefat ettikten sonra aynı köyden Mehmet kızı Ayşe Hanım ile evlenir. İkinci eşi Ayşe Hanım 03.02.1978 yılında vefat eder. Bu evlilikten 5 çocuğu olur. Önce 1335 (1919)doğumlu Makbule olur. Makbule hanım 1937 yılında aynı köyden “Topal Şükrüler ” lakaplı TUNAY-KÖSE ailesine gelin gider.Diğer kızı, 1338 (1922) doğumlu İkbal Hanım’dır. İkbal Hanım da 1946 yılında İzmir’e gelin gider. Üçüncü kızı olan Nuriye 1926 doğumludur. Nuriye Hanım da 1949 yılında ablası gibi İzmir’e gelin gider. Ailenin ikinci oğlu Halil ise 1341(1925) doğumludur. Halil 1949 yılında evlenir. 03.02.2002 yılında vefat eder. Ailenin en küçük ferdi ise Raziye Hanım’dır. Raziye Hanım 1932 doğumludur. 1951 yılında ablaları gibi İzmir’e gelin gider. Asıl konumuz olan Kara İbrahim ise askerden gelip vefatına kadar Demirciköy’de çiftçilik yapar. 09.01.1960 tarihinde vefat eder. İbrahim Kaç yaptığımız araştırmaya göre Yunan işgaline karşı direnen bölge insanlarından biridir. Kendisini rahmet ve saygı ile anıyoruz. İlginç ve orijinal olduğu için yayımlanmasında Torbalı kültür tarihi bakımından yarar görüyoruz.

2

3

BELGENİN ÖN YÜZÜ (Görüleceği üzere en üstte Osmanlı devletinin devlet arması verilmiştir. 4 .

5 .

6 .

Sene 15 Kanunsani 324 İHTİYAT EFRADINA MAHSUS TEZKİREDİR 7 .Sol üst köşedeki düşülen not:Cedid hane 4/3 Sayı:1184 Tiryanda nahiyesi Timürci Karyesi Cedidi nüfusa kayıd itdi. .

askerlik süresini doldurmuş olduğundan kendisine devletçe silah altında tutmaya artık ihtiyaç kalmamıştır. doğruca memleketine gitmesine engel yoktur.. Böylece kendi memleketinde bulunduğu sürece kendisinin bağlı olduğu askerlik dairesi sınırları içindeki yerlerde ticari kazanç için iş yapabilir ve bu sürede evlenebilir ve kendisine hiç kimse tarafından engel olunmayacak.... Fakat adı geçen kişi kendi askerlik şubesi dışında diğer yerlere gidip gelmesi on beş günü aşacak olursa veya bir ay içinde geri dönüp kendi şube sınırları içinde olacağı zorunlu olarak bu durumu bağlı olduğu şubenin yüzbaşısına ve hükümet yetkililerine haber vermesi gerekecektir.. Adı geçen kişi bundan sonra da geçimi için meşgul olmasına. Asker birliğinden ayrıldığı zamandan en geç bir buçuk ay içinde memleketine vardığında memleketindeki askerlik şubesi başkanlığındaki ihtiyat askerlerine bakan yüzbaşıya bizzat gidecek ve bu tezkereyi kayıt ve tasdik edip onaylatacak..sene dahi kendi kar ve kesbiyle meşgul olmaiçün doğruca memleketine 4/ azimet itmek ve memleketine vardığı gibi yani nizamiye selkinden saluverildiğinden itibaren birbuçuk mah muden içinde memleketinde 5/ redif yüzbaşısına isbat-ü vücut iderek işbu tezkeresini kayd ve tasdik itdirmek ve bu suretle memleketinde bulunduğu müddetçe 6/ kendi müteallik olduğu redif taburu dairesi dahilinde kain mahallerde keşt ve güzarına ve kar ve ticaretine ve emr-i teehhülüne 7/ kimse tarafından mümenaat olunmayub fakat merkumun tabur dairesinin haricinde sair mahallere gidebilmesi bil-icab onbeş 8/ günde nihayet bir ay içinde tabur merkezinde bulunacağı hakkında mücerret bulunduğu mahallin redif zabitini ve hükümet-i mahalleye-yi temin 9/ itmeğe mütevakkuf olub temin itmedikçe tabur dairesinden harice çıkmak veya bil-icab bir mahale sevk olunmak üzere 10/ ihtiyat efradı silah altına davet olunduğu halde heman tabur merkezine gidüb zabitan-ı askeriye tarafından virülen 11/ emir mucibince hareket itmek üzere ihtiyat sınıfına idhal olunmağla ve merkum olvechile tezkeresini redif yüzbaşısına 12/ kayd ve tasdiğini şu birbuçuk mah zarfında icra itdürmeyübde aradan vakit geçdikden sonra icra itdirir ise bu suretle 13/ kaydı tasdiksiz geçen zamanın müdün-ü merciyesi olan birbuçuk mahdan ziyadesi müddet-i ihtiyatiyesinden mahsub olacağını 14/ misüllü devletçe istenilen mahalle arkadaşlarıyla beraber gelmediği halde dahi hakkında firar-ı cezası icrası musammem bulunmakla buralarını 15/ bilüb ana göre hareket itmek üzere işbu tezkere ita kılındı. 8 . Üzerindeki elbise-i askeriye efrad-ı dairesiyle yapdırılmıştır.. Sene/ 27 Temmuz 324 (Mühür:İkinci ordu-yu hümayun serkumandanlığı 1290) BELGENİN ARKA YÜZÜ Merkumda hiçbir eşya-yı askeriye yokdur.1290 ) ( Mühür: İkinci Ordu-yu hümayun erkan-ı harbiye riyaseti) KISACA BELGENİN BUGÜNKÜ DİLDE ANLAMI İkinci ordu süvari alayı birinci bölük onuncu hayvandan sorumlu askeri olan yukarıda künyesi ve eşgali yazılı olan Mehmet oğlu İbrahim.seneyi mahduhen ikmal itmiş olduğundan devletce taburunda tevfik 3/ ve istihdamına lüzum olmadığı halde merkum bundan böyle. Çehresinin rengi: Gözlerinin rengi: Bedeninin rengi: Alamet-i ferikası(Belirgin işareti): Darende-i Kıbdidkızı (?) 18 Kanun-u Sani 1321 tezkere 1/ İkinci ordu-yu Hümayun Süvari Onbirinci alayı Birinci bölüğü Onuncu hayme neferi olub balada kendisi 2/ ve eşğali muharrer İbrahim bin Mehmed müddet-i nizamiyesi olan .. 30 Temmuz 324 Kema kumandan ( Mühür: Esseyid Ali bin İbrahim) Kaymakam ( Mühür: Okunamadı) (Mühür: İkinci ordu-yu hümayun erkan-ı harbiyesi Yenice..Sancak ve Kaza ve Karyesi İsmi ve Pederinin İsmi:İzmir sancağının Tiryanda nahiyesinin Teymürci karyesinde Hacı Hasan oğlu İbrahim bin Mehmed Sevk-i askeriyeye duhulü (Askere sevk edilip katıldığı tarih): 13 Nisan 1320(1904) Tevellüdü: 98 (1298) (Miladi:1882) Tertib numarosu: 64 Hane numarosu: Hane 228/5 Kıtasına tertib ve kısmında olduğu : Tertib-i evvel:319 Tertib-i sani: Kısım sani: İşgali Boyu: .

Kendisi ihtiyat sınıfına ayrılmış olmasından dolayı bu tezkereyi yedeklik yüzbaşısına bir buçuk ay içinde kayıt ve tasdik ettirecek. BABA BEN ÖLMEDİM 9 . Kendisi 13 Nisan 1904 günü silah altına alınmıştır. Eğer bunları zamanında yapmazsa zaman geçtikten sonra yaptırırsa ihtiyatlığından düşeceği yani tekrar silah altına alınacağı. bu gecikmeden ve yukarıdaki emirlere uymazsa silah altına çağrıldığında bulunduğu yerdeki arkadaşları ile beraber gelmezse kendisi için firar cezası ile cezalandırılacağı bunları kendisinin bildiği ona göre hareket etmesi gerektiğinden bu tezkere kendisine verildi.(Bugünkü Ayrancılar). Beş yıl askerlikten sonra yedeklik sınıfına ayrılmıştır. . Bu belge yedeklik sınıfına ayrıldığına dair olup. 27 Temmuz 1908 (BELGENİN ÇEVİRİSİNDEN KAYNAKLANAN OLUŞABİLECEK TÜM HATALAR TARAFIMA AİTTİR) BELGENİN KISACA YORUMU: Bu askeri tezkere 1298 (miladi: 1882) doğumlu İzmir sancağı Tiryanda nahiyesine bağlı Demirci köyünden Hacı Hasan oğullarından Mehmet oğlu İbrahim’e aittir. O tarihte daha Torbalı nahiye değildir.Askerlik şube sınırları dışına çıktığı bir dönemde ihtiyat askerleri silah altına çağrıldığında hemen şube başkanlığına gidip subaylarca verilen emir gereğince hareket edecek. yazıda bölüğünden ayrıldığından itibaren neler yapması gerektiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Nahiye merkezi ise Tiryanda’dır.

1 kızı var. Şimdiki bazı nesebi bozuklar 14 aya dahi tahammül edemiyorlar. hane. daha ayağını soktuğunda. aşırı krizol maddesi nedeniyle haşlanıyordu . Köyüne döndükten sonra evlenmiş. Aile reisi “ İmamoğlu hafidi Abdullah” rençper imiş. 3 sene Batum. disiplinli biriymiş. Ancak suya normalin çok üzerinde krizol maddesi katılmıştı. Ancak başlarını sudan kaldıran artık göremiyordu. bu askerlerin yeniden karşılarına çıkabilecekleri. Elimdeki kayda göre 10 Şubat 1335 tarihinde ölmüş. Ancak. 39 nüfus hanesi var. Dile kolay. İlk oğlu 1307 doğumlu Mehmet. 1315 doğumlu ve daha sonra Armutlu’ya gelin gitmiş. 7 sene Yemen. bele kadar gelen suya başlarını sokmak istemedi. "Seydibeşir Kuveysna Osmanlı Useray-i Harbiye Kampı" idi. Ancak İngiliz askerleri dipçik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin vermiyorlardı. 1926 yılında Fatma. “ Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız”. Çünkü olası yeni bir savaşta. Bana fotoğrafları oğlu Abdullah’ın oğlu. kampın İngiliz komutanları. Diğer dedem yani dedemin babası seferberlikte askerde kalanlardan. Vatan için o cephe senin bu cephe benim. 1929’ da Saliha. İngilizler’in beyinlerine işlenmişti. Coşkun Bey’in kardeşi Halil Bey de Mersin’de hakim.Tümen'in 48.Sert. Kadınlar ise kocalarını. Bu insanlık dışı muamelenin nedeni ise Ermeniler idi. Kimisi kaldı kimisi döndü. 7 Temmuz 1905 sayımında köy toplam 227 kişi. Abdullah Bey’in 3 oğlu. Babası ölü bilmiş. Her zaman yardımcı oldular sağ olsunlar. Diğer kızı Kamile. Bazısı ölü bilindi. İngilizler'in işine gelmiyordu. Mısır'da esirlerin krizol banyosuna sokularak 15 bin vatan evladının gözlerinin kör edildiğini. Milletvekilleri Faik ve Şeref beyler bir önerge vererek.. şu an Kula ilçesinde polis memuru olan sayın Coşkun Gürcan gönderdi. Mehmetçik. Halil Bey 1895’te doğmuş. Ama onlar UNUTMUYORLAR. Fotoğraftaki Halil Bey’in ailesi ile ilgili kısa bilgi: Köydeki lakapları Hacı Ahmetler. 1935’ te ise Mehmet Fahri doğmuş. Bu hesap sorma işi de unutuldu gitti. Alayı'na bağlı Osmanlı askerleri esir tutuluyordu. Duygulanmamak mümkün değil. Bunlardan birisi de 1930 yılına kadar Torbalı’ya bağlı iken şu an Kemalpaşa ilçesine bağlanan Gökyaka Teke köyden Halil Bey idi.. Sarılar aşiretinden Bekir. Diğer oğlu 1308 doğumlu Hakkı. Bu askerlerden bir kısmı da Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Seydibeşir Usare Kampı'na hapsedildi. Dışarı çıkanların halini gören sıradaki askerlerimizin direnişleri de fayda etmedi ve 15 bin askerimiz kör oldu. 26/08/1963 tarihinde vefat etmiş. Tam beş yıl. 25 Mayıs 1921 tarihinde TBMM'de görüşüldü. 1932’ de Mehmet. Askerlerimiz. Kampın tam adı. Analar hep bekledi evlatlarını. eziyet. Kamptaki Türkçe bilen Ermeni tercümanların yalan yanlış çevirileri ve kışkırtmaları nedeniyle. Çözüm toplu katliamdı. Fotoğraftaki Halil Bey 1311(1895) doğumlu. süngü zoruyla dezenfekte havuzlarına sokuldu. Ermeniler tarafından.. Seferberlikte kalmış.. Bu vahşet. Babamın dedesi Torbalı Çengele’den (Ormanköy) tam 14 yıl askerlik yapmış. 1927 yılında Abdullah. Çocuklarının yanında hiç konuşmazmış. Ne ana kuzuları kaldı seferberlikte. Allah rahmet eylesin. Hacı Ahmetler 19. kimisi ise kayıp. ağır hakaret ve aşağılamaya maruz kaldılar.. garnizon komutanı ve askerlerinin cezalandırılması için TBMM'nin teşebbüse geçmesini istediler. Bu yazıyı yazarken dahi duygulanıyorum. Önce fotoğrafların çekildiği bu esir kampı hakkında birkaç bilgi: Seydibeşir Usare Kampı: Birinci Dünya Savaşı'nda 150 bin askerimiz İngilizler’e esir düştü. Halil Bey seferberlikte askere alındıktan sonra Mondros Mütarekesi ile birlikte Mısır’da esir alınmış. 10 . Gökyaka 1276( 1860) doğumlu. Bu yüzden fazla bilgi alamadık. Ancak bu kez İngilizler havaya ateş etmeye başladı.12 Haziran 1920'ye kadar iki yıl boyunca her türlü işkence. bunun faili olan İngiliz tabip. Kendisine teşekkür ediyorum. Kimisi öldü denildi. Çünkü gözleri yanmıştı. Mehmetçikler. Yayına izin verdi. Hani Harbiye Marşını bilirsiniz. Bu kampta. kamptaki ağır koşullar nedeniyle ölenler dışındaki askerleri teslim etmek. Askerlerimiz. ölmemek için çömelerek başlarını suya soktular.Seferberlik döneminde pek çok yakınımız esir oldu.. Yıllar sonra tanınmayacak halde çıktı geldi ocaklarına. mikrop kırma bahanesiyle. 1939’ da ise son çocuğu Hüseyin.azılı Türk düşmanı kesilmişlerdi. Böyle bir ırkın evladı olmak hele hele bu bilgileri bilerek taşımak insanı duygusallaştırıyor. Savaş bitmişti. Tabiî ki yeni kurulan devletin bin türlü sorunu vardı. 4 sene Mısır. Tam 14 yıl. Ya evlatlar? Bir nesil babasız büyüdü. 1918'de Filistin cephesinde esir düşen 16.

15 Temmuz 335 (1919) İkinci takımın esaret hatırası (soldan ikinci sıranın başındaki diz üstünde) Hatır-i esaretde takım arkadaşlarıyla beraber esaretin Yadigar hatırasıdır. Sene 15 Temmuz 335 11 .

Hatıra-i esaret Sene 1334 12 .

Çallı Latif 13 .Kütahyalı Rıza Efendi 3. Birinci İzmirli Halil 2.Hatıra-i Esaret sene 1335. Kıbrısi (Kıbrıslı) Mehmet Ali Efendi 4.

1945-46 yılı (oğulları Cavit ve Mehmet ile) Ön sıradaki sağdan veya soldan üçüncü kişi (başı sarıklı ve sakallı olan) 14 .

Halil Gürcan Halil Gürcan 15 .

bırakın insanları . Cephe dönüşü Halil Onbaşı’nın bölüğünde asker olarak yer alan ve dönebilenlerden birisi de Dirmil’den Ali Molla’dır. bölük komutanlarını ziyaret ederlermiş. ya kardeşini ya da kocasını. Sırf Iraz yengem mi ? Bu topraklarda hemen hemen her hane şehit verdi. -Peki bölüğü burada sevk ve idare eden kim? Halil Onbaşı: . ya oğlunu. Neden Halil Onbaşılar diye araştırmıştım. Bir ömür boyu hasret çekmiş.Benim kumandanım. Halil Onbaşı kardeşi Mehmet Ali ile birlikte askere alınır. bayrak için can vermeyi bir onur ve gurur saydı. Kimi Yemen de kimisi Kafkas. Hangimizin bir yakını ya Çanakkale’de ya da seferberlikte askerde kalmamış ? Benim köyüm eski adıyla Çengele yeni adıyla Ormanköy’de tam tespit edebildiğim 18 kişi askerde kalmış. Karşısına bir avuç askerle Halil Onbaşı çıkar ve tekmil verir. Başlardı Çanakkale türküsünü söylemeye. Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivinde Osmanlı nüfus defterlerini incelerken kendi köyümle ilgili bir kişinin kaydı dikkatimi çekmişti. “Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni. Bir süre sonra ateşkes olduğunda cephe komutanı Esat Paşa bölüğü teftişe gelir. Iraz yengemin kardeşleri Çanakkale’de kalmış. kadınları kocasız bırakan insan değirmeni. .Mukaddes sana bir türkü söyleyim mi? Anam. Alın size bir örnek: Köydeki sülalelerden birisine Halil Onbaşılar denir. Hatta bölük komutanlığı çavuşlara kadar iner. yüreğim yanık. Çanakkale’ de çarpışan askerlerimizi Peygamberimizle beraber Bedir ‘de savaşan aslanlara benzetiyor.Şehit. Ruhum isyan ediyor. Vatan savunmasının en şiddetli yaşandığı yarımada. Iraz yengem. Mehmet dedem babasını hiç görmemiş. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvadı değil miyiz ki ? Mehmet Akif . Halil Onbaşı bölüğü o bölgede sevk ve idare eder. Rahmetli oldu.” Bir yandan söyler bir yandan ağlar. bir bayram veya seyranda doğru Çengele köyüne gidermiş. Hep “Vatan Sağolsun” dedi. İki kardeş aynı bölükte Çanakkale’de çarpışırlar. Kardeşi Halil aynı bölükte onbaşıdır. Kimileri köyümde cephede bölük komutanlığı bile yapmış.onun elini öpermiş. o kınalı kuzulara Tanrı’dan rahmet diliyorum. Çanakkale değil mi ki o evlatları babasız. O kadar şiddetli çarpışmalar yaşanır ki bölükte şehit olmadık ne subay ne de astsubay (gedikli) kalır. Rahmetli amcamın hanımı vardı. Aynı şekilde Helvacı köyden cepheden dönen gazi askerler de bayramın ilk günü gelir. Osman abi küçükken dedesi Ali Molla kendisini alır. hepimizi ağlatırdı. Nasıl düşürsünler ki ? Ya babasını vermiş.ANNE.Bölük komutanı nerde? Halil Onbaşı cevap verir: . Ülke için. Esat Paşa bir süre daha komutanlığı Halil Onbaşı’dan almaz. Türküler yakılmış gençliğe Çanakkale için. Bunu bana Dirmil’den sevgili abim Ali Mollanın Osman Abi anlatmıştı. Mehmet Ali bir İngiliz taarruzu sırasında makineli tüfek ateşine kapılır.Olur yenge. Şehit Çavuş Haydar Arda İÖO. vatan için.” Lütfen bir düşünün. merminin mermiyle havada çarpıştığı yer. ya dedesini. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü. Çavuşlar da şehit olunca bölük komutanlığı Halil Onbaşı’ya kalır. -Ya gedikliler ? Cevap yine aynıdır: . tüm erkek evlatlarını Çanakkale cephesinde yitiren Şerifeler adlı sülaleye aitti. O koç yiğitlere için için ağlıyor. Esat Paşa sorar: . Şu an dahi bu satırları yazarken halimi görmenizi istemem Gözlerim dolu. Aynen şöyle not düşümlü: “ Çanakkale Conkbayırı Kerevizdere ‘de kayıp olduğu şerh verildi. Kayıt. Günde 6. Daha neye benzetsin 16 . Derelerin kan aktığı kutsal vatan toprağı. BENİM BABAM KİM ? Eski insanların ağzından düşürmediği iki kelime vardır: Seferbirlik ve Çanakkale. Soyadları bugün BAYKURT. Cepheye gidenlerin çoğu ya şehit olmuş ya da gazi.Şehit. Köydeki evimize gelir anama derdi ki: . Vücudu ikiye bölünür. derdi. kimisi Çanakkale harbinde. Müdürü İbrahim Baykurt’un dedesi.7 bin kişinin şehit düştüğü yer. Halil Onbaşı’nın karşısında esas duruşta tekmil verir. Babamın dedesi Sarılar aşiretinden Bekir’de Çanakkale’de kalmış.

Ayşe Hanım mektubu alınca kocasının esir olduğu Hindistan’a bir mektup yazdırır. Bu evlilikten ilk önce iki çocuk olur.5 yıl hiç haber alamaz. Babasının hikayesini anlatacağım size. Adalı Hasan orada Belevi köyünden Giritlilerden Tabaki Mustafa ve Kazımpaşa ilkokul başöğretmenlerinden . kime benziyor?” Annesi Ayşe Hanım şuna benziyor buna benziyor diye oğluna cevap vermektedir. Ancak buradaki postane ya yoktur. Adalı Hasan’ın hikayesini anlatan ve fotoğraflarının yayımlanmasına izin veren Adalı Hasan’ın oğlu Asri Adalı’ya . Annesi bir gün askerlik şubesine gider . Ayşe Hanım fakir ve öksüzdür.ki? Benim yaptığım araştırmalarda Torbalı merkez ve köylerinden yaklaşık 650 kişi seferberlikte kaybolmuş. Sol tarafta olan ise Adalı Hasan. Zaten soyadı kanunu çıktıktan sonra ADALI soyadını ondan almış. Orada hastane sıhhiye esiri olarak görev yapar. Diyeceksiniz ki son zamanlarda fotoğraflara fazla taktın. Orada İngilizler’e esir düşer. Üzerlerinde sadece esir fistanı vardır.Tepeköy 3 no’lu haneye kayıtlı. 17 . Fotoğraf bugün Adalı ailesinde. bir fotoğraf ve onun öyküsü. Kuşadası’nda başlayan Tabaki Mustafa ile arkadaşlığı ömür boyu devam eder. Unutturamazlar. Bir gemi ile önce Kuşadası’na . 1928 yılında Asri doğar. Doğru İzmir’e gider. Aile. Hasan Bey mektupta esir olduğunu yazmakta ve arkadaşı Tabaki Mustafa ile beraber çekilmiş fotoğrafını göndermektedir. Her neyse… Hikayeyi Tepeköy’ün ilk hanelerinden olan Adalı ailesinden Asri Adalı anlattı. Bugün sizinle paylaşmak istediğim asıl konu. fotoğraftan haberdar eden Hasan Adalı’ya buradan teşekkür ediyorum. İzmir’e varıldığında İzmir Yunan işgali altında inlemektedir. İkisi de burma bıyıklı. ya da kapalıdır. Geride hanımı ve iki çocuğu kalır. Çünkü Hindistan’a benim bildim kadar asker gönderilmedi ve cephe açılmadı. Ayşe Hanım’a kocasının esir olduğu söyler. Resmi tespitli Çanakkale şehidi ise yaklaşık 40 kişi .Ayşe Hanım 1893 Tepeköy doğumludur. Askerlik kanunları değişir. Adalı Hasan 28/12/1951’de vefat eder. Adalı Hasan’ın oğlu Hüseyin ikide bir annesi Ayşe Hanım’a soru sormaktadır: “ Anne benim babam kim. Tabaki’ye göre boyu daha kısa. Tabii bunu Adalı Hasan anlamıştır. Fotoğrafta sağ tarafta olan Tabaki Mustafa. Torbalı’da daha önce yaptırdığı hanı işletmeye başlar. “ Muhterem Karındaşım” ibaresi vardır. yetim ve öksüzle evlenene askerlikten muafiyet vardır. Adresi görünce şaşırır. Mehmet Sadık Bey aynı zamanda dayısıdır. Şube başkanı Binbaşı. Elime ne geçerse onu yazar çizerim. 1928 doğumlu. Kızı da aynı. O günün askeri kanunlarına göre bir fakir. Kuşadası 1889 ( 1305) doğumlu. Mektup Hindistan Bellara’dan gelmektedir. Fotoğrafın arkasında ise “ Adalı Hasan Efendi’ye takdim”. Bu arada Yunan işgali vardır.Esir kampının bulunduğu Hindistan’ın Bellara kasabasına götürülür. Oğlu Hüseyin daha babasını tanımamaktadır. Bu arada esirlikte İngilizce’yi de öğrenir. Tekrar bir gemi ile Mudanya’ya giderler. Babası Hüseyin Bey. Hasan Bey’in kolunda “Kızılay” işareti var. Ben yerel tarihçiyim. Asri amca bu gün 80 yaşında . Yaklaşık 3. Adalı Hasan torunu Asri Bey’in anlatımına göre Çanakkale cephesi kapanınca alay Hindistan bölgesine ( bence Irak cephesi olmalı. Oğlu Hüseyin ise 15/07/1985’te vefat eder.5 yıl sonra aileye bir mektup gelir. oradan yayan Torbalı’ya gelir.Ancak özel bir birlik olabilir. “Kuşadalı Tabaki”. Alayın mevcudu o kadar azalmıştır ki. Sıhhiye eri olarak doğru Çanakkale cephesine gider. Başlarında fes var. Yani dayı yeğen bir yerde esir. Kadın başına Alsancak Postanesine gider. Oğlu Hüseyin artık babasını aramaktadır. Adalı Hasan. Memur İngiliz’dir. okulun müdürlüğünü de yapacak olan Mehmet Sadık Atabek ile beraber olur. Tepeköy’e gelip Köseoğulları’ndan Hüseyin’in kızı Ayşe Hanım’la evlenir. Hasan Bey ve Tabaki Mustafa bir ay süren bir gemi yolculuğundan sonra İstanbul’a varırlar. Mondoros Mütarekesi ile esirler salınır. İngiliz memur sorar: “ Bu adam oraya nasıl gitti?” Ayşe Hanım esir olduğunu söyler. Tabii bu rakam çok komik. Tabii oğlu Hüseyin’in bir fotoğrafını çektirip zarfın içine koymayı ihmal etmez.) gönderilir. Babası Hüsnü. Trendeki Yunan devriye askeri Rumca “ Canım Türk kanı istiyor “ der. Unutulmadılar. Tüm eli silah tutanlar silahaltına alınır. annesi ise Cemile. Adalı Hasan da askere alınır. 1911 yılında doğan abisi Hüseyin ile 1913 doğumlu Zeliha. annesi ise Emine Hanım. Kuşadası doğumlu olduğu için Rumca bilmektedir. Yani askerde kalmış. Hasan Bey’den 3.Trenle İzmir’e hareket ederler. Vatan uğruna şehit düşen şehitlerimizi rahmet ve sevgi ile anıyorum. 1925 yılında kızı Cemile. Günde 6000 kişinin kayıp verildiği yerde hem de savaş ortamında kaçının kaydı tutulsun . Asri amcanın babası aslen Kuşaadası’ndan. Esirlikten sonra bir de Yunan işgalini yaşar. asker sayısı 12 kişiye kadar düşer. Tepeköy Yunan karakolu o günün oteli olan hanındadır. Ancak ülke 1. Ayşe Hanım ise 29/05/1981’de vefat eder. Dünya Savaşı’na girer.

18 .

19 .

1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 16.02. 3 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:32. İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:16.06.1328 1328 1328 14. 4 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:17.06. 6 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:11.Trablusgarp Savaşı’nda Kalanların Kayıtları Köyü Tepe Dirmil 32 Hane No Adı Necmettin Alamanoğlu yörük Nebi Baba adı Şeyh Mehmet Gaylani Alamanoğlu Halil Doğum yeri Tepe Emirali 1298 Doğum Tarihi Kayıt Trablusgarp İtalyan Harbi Ölüm Tarihi 10.09. 7 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:15. 20 . 8 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:20. 10 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:37. 9 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:34. 5 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:31. 12 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:19. 1328 1326 Aile soyadı Açıklama Piyade Binbaşı Kapalı kayıt 1934 tarama cevel no 1852 Balkan Savaşı Döneminde Askerde Kalanların Kayıt Örnekleri (1328 yılı) Köyü Ahmetli1 Bozköy2 Çakırbeyli Sepetçiler 3 Hane No 5 12 6 23 5 Adı Ali İbişoğlu Yusuf Kabaca oğlu Osman Zurnacı Hüseyin oğlu Hüseyin Hasan Mehmet Ali Kırıklarlıoğlu Mehmet Bekir Mustafa Ahmet Mustafa İsmail İkiz oğullarından İbrahim oğlu İbrahim Ali Mustafa Mustafa Hüseyin Ahmet Mustafa Hulusi Aydınlıoğlu Cemali Kütahyalı Mehmet Ali Ömer Baba adı Ömer Yusuf Yusuf Hüseyin Hasan Hüseyin İbrahim Esat Hüseyin Osman Osman Osman Osman Halil İbrahim Mahmut Hacı Ali Abti Mustafa İbrahim Arnavut Halil Ali Mehmet Ali Doğum yeri Ahmetli Bozköy Çakırbeyli Bayındır Çırpı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Demirci Döğerlik Döğerlik Döğerlik Helvacı Helvacı Ahmetli Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakuyu Karakuyu Karaot Karaot Dirmil Doğum Tarihi 1311 1303 1299 1300 1296 1307 1307 1307 1297 1308 1303 1301 1299 1311 1310 1284 1305 1299 1308 1304 1309 1304 1306 Kayıt Askerde Balkan Harbinde Balkan Harbinde Askerde Askerde Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbinde Balkan Harbinde Askerde Umumi Harpte Balkan Harbinde Balkan Harbinde Balkan Harbinde Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Ölüm Tarihi 1328 1328 1328 22. KE.1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 Aile soyadı Açıklama Kapalı kayıt 1934 tarama cevel no YİĞİT-SAK-YİĞİTER ÜNAL-ÇETİN NİŞANCI-YANIK Kapalı kayıt KARAKUŞ-AKÇAY DÖNMEZ ŞENGÜL AYDIN AYDIN SARIBAŞ-BİRCAN AYDIN-AKTAŞ-BAYER SENEL ÖZCAN BOZKURT-TOPRAK AYDEMİR ÇETİN ÖLMEZ ZEYBEK SİVRİKAYA AYDIN UÇAR GÜLERCAN Kapalı kayıt Naime köyünden aktarıldı 2734 2073 356 4 Dağkızılca 41 70 87 3743 3764 3351 434 437 469 1456 1492 Demirci 6 15 11 11 23 Döğerlik 7 Helvacı 8 26 43 Karakızlar 9 3 10 12 18 62 2620 2655 2578 2588 2856 2861 2254 2259 1834 Karakuyu 10 61 70 Karaot11 13 16 Dirmil 12 18 1 2 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı: 18. 11 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:15.1328 30.

1329 45 Ali Osman Mısırlı Mustafa oğlu Mehmet Hamit nam diğeri Kara Hüseyin Çengele 1309 Askerde 11. 20 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:10.06.02.1329 1329 1329 1329 1329 1329 YASEMEN BOSTAN GÜL GÜL GÜLCAN-ŞENBOY TAŞLIOĞLU ÇINAR DUMAN BABA MADRAN GÖK Kapalı kayıt 2985 3013 26 27 Kapalı kayıt 1349 Çapak23 Sepetçiler Döğerlik 14 16 7 22 Kapalı kayıt 2883 Kapalı kayıt Kapalı kayıt Kapalı kayıt 1272 Kapalı kayıt 2892 Karakuyu 98 110 Kuşçuburnu 14 14 15 Çengele 44 Süleyman Mustafa Çengele 1307 Şehiden 02. 16 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:7.1329 05.Kuşçuburun 13 Çengele14 11 13 37 İskender Mehmet Ali Hasan Ali İbrahim Hacı Ömer oğlu Osman oğlu Mehmet Hacı Ömer oğlu Osman oğlu Hüseyin Deveci Ahmet Ziyaettin İbrahim Danaoğlu Mehmet Hasan Mehmet Abdullah Mustafa Süleyman Hüseyin Salih Mahmut Süleyman Osman Hacı Mehmet İsmail Koca Hüseyin Danaoğlu Bekir Kel İsmail Solak Mehmet Mehmet Ali Kuşçuburun Çengele Çengele Özbey Saibler Saibler Saibler Çatalca Bozköy Yeniköy Arıtaş Cumalı Cumalı 1306 1305 1292 1307 1299 1301 1261 1300 1303 1290 1308 1293 1308 Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Askerde Askerde 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 DURSUN BAYKURT KARAGÖZ ÖZ-SÜRÜCÜ ÇEVİK-TEKİN-GÜLEÇÖZYURT ÇEVİK-TEKİN-GÜLEÇÖZYURT AKGÜN-SEZER Kapalı kayıt 1262 1929 1941 1557 1507 1508 1529 Hamidiye Saibler16 15 15 9 9 11 Hortuna 17 28 10 18 Yeniköy 18 KURTLU DANACI Arıtaş19 Cumalı20 13 32 34 Kapalı kayıt Kapalı kayıt Kapalı kayıt Kapalı kayıt 3109 713 726 2813 BAĞIŞ-NEYIR ÖZÇETİN-ORHAN Balkan Savaşı Döneminde Askerde Kalanların Kayıt Örnekleri (1329 yılı) Arslanlar21 54 78 Çakallar 22 Deli Halil Recep Abdullah Ahmet Mehmet Mehmet Hasan Ali Mehmet Ali oğlu Cemal Mehmet Hüseyin Tuzlu Osman İsmail Deli Salih Latif Kara Hüseyin oğlu Durmuş Çiçek Mehmet Molla Ahmet oğlu Ali Putu oğlu Halil Gök Mehmet Bucaoğlu Hüseyin Ali Ahmet Koca Tahir Salih Şaban Kardiça Kardiça Çakallar Çakallar Çapak Sepetçiler Düğerlik Düğerlik Karakuyu Karakuyu Yenipazar Deliorman Kuşçuburun 1293 1297 1309 1297 1296 1309 1304 1302 1306 1309 1300 1297 1304 Askerde Askerde Harbiye Hastanesi Seferberlik Askerde Askerde Balkan Harbi Askerde Balkan Harbi Balkan Harbi Umumi harpte Umumi harpte Harb-i Umumi 1329 1329 25. 21 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:31. 18 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:8.10. 22 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:9. İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:18. 15 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:21.10.09.1329 20.1329 30.1329 03. 19 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:6. 23 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:32.1329 07.10. 21 .05.02.1329 Kapalı kayıt 1959 Hamidiye 17 Ali İsilce 1305 Balkan Harbi 1329 DEMİR Kapalı kayıt 1559 13 14 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:15. 17 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:40.

Altıntaş. Halamın kocasının büyük kayını Aptil’i askere alıp Çanakkale’ye savaşa göndeririler. Dumlupınar. Bu Mehmet’in bir kız çocuğu vardır. Bütün yaz yaylada ürettikleri sütü. beşinci gün Turgutlu – Armutlu civarına . İşte bu nedenle halamı gelin ederlerken kocasının ailesi de çok fakir olduğundan halama sürü ile koyun. Şaphane. yörüklerin canlı malları sığmazdı. Evlendirirler.17 Ali Mehmet İsilce Torbalı Mersinli Özbey Saibler Hortuna Yenişehir Yeniköy Niğbolu Arıtaş Cumalı Fetrek 1306 Balkan Harbi 1329 DEMİR Kapalı kayıt 1560 20 Hüseyin Üzeyir oğlu Gani 1306 Balkan Harbi 1329 Kapalı kayıt 1565 39 Saibler Hortuna 1 68 83 Yeniköy Tepe Ertuğrul Mah24 Arıtaş Cumalı Fetrek 25 Salih Hamid İbrahim Ahmet Aycaoğlu İbrahim Mehmet Ali Mehmet Mehmet Köselioğlu Hasan Kara Recep Dığıllılı Mehmet Mehmet Veli Aycaoğlu Ali Ahmet Mehmet Mehmet Ali Deli Veli 1308 1306 1306 1296 1293 1300 1295 1296 1292 Balkan Harbi Askeri hastahanede Balkan Harbi Balkan Harbi Bursa askeri hastanede Askerde Balkan Harbi Askerde İskenderun Hastanesinde 1329 04. Hem halamı hem de Osman’ı razı ederler. Örencik Ovası. İkinci kardeş halamın kocası Mehmet’i de askere alıp Çanakkale’ye savaşa göndeririler.03. hem çok malı olduğundan şehit olan kocasının küçüğü Osman’a yani kaynına vermeyi düşünürler. Gidiş o gidiş. Karınca sürüsü gibi bu yayla yollarına. Yukarıda söylediğim gibi o devirde mal geçerli akçe. üçüncü gün Pınarbaşı yakınlarına . inek verirler. Yükleri hafifler. O zamanlarda zenginlik canlı malla oluyor. Nisan ayı içinde yayla dedikleri Kütahya’ya bağlı Gediz. 22 . dördüncü gün Manisa Spil Dağı dibindeki köylerin civarına. Bu döngü hep böyle sürüp gider. Halam yörük beyinin (Tekeli ) torunudur... Arazileri de vardır.yedinci gün Salihli’ye 24 25 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:18. Aile bu iki acıyı yaşarken halam çok genç yaşta dul kalmıştır. Bu sefer tüm malı alıp götürmesi gerekecektir.: Yaylaya gitme zamanı geldi mi eğer Özdere – Gümüldür’de kışlamışlarsa oradan göçüp bir günde Tahtalı Barajı’nın yapıldığı yere. tulum peynirini.03. Kayınbabası ve kayınvalidesi hem kendinden çok memnun. Ertesi gün oradan göçüp Tekeli köyü civarına. develere yükleyip dönerler ve Salihli’ye gelince tüccarlara satarlar. Yokuşbaşı. altıncı gün Sart civarına . Böylece hem mal gitmeyecek. Göçebe yörükler her yıl yaylaya giderler. keçi. Onun da şehit olduğunu haber alırlar. Bu yörük beyi çok zengindir. İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:17.1329 1329 1329 1329 30. Çok yakınım olan Hatice halam ve eşiyle çocuklarının yaşadığı acı gerçeği anlatıyorum: Sene 1915. Yakın zamanda şehit olduğunu haber alırlar ve bu şehit 5 oğlan kardeşten biridir. Bu yaylalara gidip Eylül sonları İzmir civarına göçerler. tereyağını atlara. Halamın kocası da artık zengin sayılır. Balmahmut.1329 FESCİ İLBEK ÇAKIRCA EKREN 1586 Kapalı kayıt 3171 3188 12 25 1 34 20 TAŞKAN TEKCAN ÖZÇETİN-ORHAN Kapalı kayıt Kapalı kayıt Kapalı kayıt 2465 ACI GERÇEK ( GAVLAK MEHMET ) ANLATAN: Ben 1933 doğumlu Rıza TUNÇEL. Fakat birkaç kişiden fazla ziraat yapan yoktur. hem de gelin. Banaz hatta İnönü. konarlar. Çavdarhisar.05. Bulgurca civarına. Murat Dağı. Fakat kocası şehit olunca dul olarak baba evine dönmesi gerekir.1329 1329 1329 11. Arazi falan neredeyse bedava. Mesela bu göçebelerin yolculuğunu biraz anlatayım.

Aldığı cevap: -O Çanakkale’de şehit oldu. diyorlar. Büyük dayısının oğluna yeni gelin ettiler. Her geçen yörüğe : -Gavlak Sülü ve hanımı sağ mı? diye sorar. Birkaç ay içerisinde tüm yörükler o dedeyi yani “Gavlak Sülü (Süleyman)” yü. Bir kısmı Gediz yoluna. Ortaya çıkan bu adam. malını satar. bu soruyu Salihli’ye gelen her yörüğe soruyor. Yalnız anne ve babasını çok özlüyor. diyor. Onların da birkaç sürü koyunu vardı. -Sen Gavlak’ın oğlu Mehmet değil misin? 23 . Bu şehit Mehmet celepliğe yani kasaplığa başlıyor.Mehmet’in babasını. O kişi şehit sanılan “Mehmet”tir. bir kısmı da Uşak yoluna devamla Afyon yakınlarına giderlerdi. sekizinci gün Kula’ya yaklaşırlar. Her gören ön dişlerini anlatıyor. Yani kızını verdikleri dayısının oğlu benim büyük amcamın oğlu idi. Böylece her şeyi öğreniyor zaten. Tüccarlardan da parasını alarak babasının cebine koyuyor. Teyzemlerden mal almak istiyor. Baba evine dönmemeye kesin karar veriyor.yıl olarak kesin bilinmiyor. bunu bildiği için Salihli’de yörüklerin yolunu keser ve yörüklerin hepsi Salihli’den geçeceği için orayı bekler. Bu kişi olacakları bildiği için baba evine dönmeyi düşünmüyor. Esaretten kurtulup Salihli’ye gelmiştir. İyice kanaat getiriyor. Babasının malını indirip. karısı ve kız çocuğu vardı. Güre civarında dağılmaya başlarlar. Babasını ata bindirip uğurluyor.Kendisini tanıyan yörüklerden bu adamın kendisini tahkikat ettiğini öğreniyor ve o kişilere: . Onlara ne oldu? -Karısını kardeşine verdiler. Yüzde yüz oğlum. Fakat babası sıtma hastası olduğundan çok perişan durumdadır. Öğrendikleri ile temelli yıkılıyor. Kendisini bildirmeden yanına koşup: -Baba yardım edeyim. Bir gün bir kuşluk vakti babasının bir at ve bir de merkeple sırtlarında yükleri olduğu halde hayvanlarla geldiğini görüyor. kız çocuğu da büyüdü. der. Çok zaman oldu hiç görmüyorum. o evliydi. Neden Salihli? Çünkü Salihli’yi geçtin mi hem yaylaya hem de kışlağa giderken Salihli’den sonra hepsi ayrı ayrı yönlere dağılırlar. Tahminen ne gün geçeceklerini öğrenir. -Peki . Dokuzuncu gün Kula’yı geçerler ve birkaç gün sonra Güre civarına varırlar. Teyzem kendisini tanıyor. Şüphesi kalmıyor artık. Eylül ‘de dönüş başlardı. Halam kaynı ile evlendikten çok sonra. Şehit sanılan halamın kocasını iyi anlatabilmek için. O nedenle Salihli’de meydana çıkan bu adam. Bir gün yolu Dumlupınar’a düşüyor. her gelene Gavlak Sülü’nün oradan ne zaman geçeceğini sorar. Yörükler de hep birbirlerini tanıdığı için bu adam.geçince Kovukdere civarına. orada görürüm ümidi ile babasının geleceği günü bekliyor.görüp: . Orada kalmıştır. Ayrıca: -Bu adamın oğlu Mehmet vardı. Dede de: “Salihli’de bana birisi evlat gibi yardım etmişti” diye düşünerek şüpheleniyor. Araştırsa da netice alamıyor.Sizin gördüğünüz adamın eşkali nasıldı? diye tipini soruyor. Bu yolculuğu şu sebepten anlatıyorum. Hiç olmazsa babam. der. Bunun dışında başka şeyleri de öğrenmeye çalışır. Dumlupınar’da teyzem vardı. çok hastasın.Salihli’de bir adam seni arayıp soruyordu. Aradan 3-5 yıl daha geçiyor.. yayla dönüşü tüm malları Salihli’de nasıl olsa tüccara satacak. apayrı bir tipti. “ Sen kimsin?” diye soranlara: -Mehmet benim Çanakkale’den asker arkadaşımdı. Onların tüm kardeşlerinin ön dişleri çok küçük.Salihli’de bir adam ortaya çıkıyor.

Eskiden babası ile karşılaştığında. üstünde eski zeybek elbisesi vardı. fakat çay pek bilinmezdi. Şimdiki Yeşilköy’ün olduğu yerde sadece bir kahve vardı. Annem bir tencere kuru fasulye pişirmiş. Mehmet. diye sordum. Bir avuç dövülmüş acı biber. -Anan baban yok mu ? dedi. -Ne istiyorsun Sülü Dede? dedim. Ben de: -Yalnız ben varım. babası giderken arkasından çok ağladığını anlatıyor. Bu haberler babası ve kardeşlerine ulaşıyor. dedim. Bana: . Gençler de bu yaşlı adamın dediklerine inanıp hemen Salihli’ye dönüyorlar. Sorduğu kişi de şehitin hanımı ile evlenen amcaları Osman. Onun için: -Oğlum sizin aradığınız adamlardan hiçbiri köyde kalmadı. diyordu. Hatta iki ihtiyar çok kavga ederlerdi. bir tas turşu. Ayağında. Ben: -Dede neden kavga yaptınız . Acı biberi çok severdi. diyorlar. Onları bulacağız. Birkaç yıl geçince şehit sanılan Mehmet’in kızı da ölüyor. dedi. O da çok zaman kışın kapalı olurdu. Onu öldüreceğim ama hayırlı bir günde olsun diye düşünüyorum. bir tas taze çökelek. Şehitin kızı ile evli olan amcaoğlunun üç çocuğu yetim kalıyor. Ömründe başka giysi ile gezdiğine şahit değilim. Benim amcaoğlu da aynı kişilerden hak istediğinde. dedi. O an bende bir fincan kahve yapıp eline verdim. Bu köyde amcalarımız varmış. amcalarımızdan babamızın hakkı olan malı alacağız. -Kim sizin amcalarınız. onu kattım. Ben. yastığa yan gelip yatarak bana bakıyordu.Oğlum. biraz da kuru soğan. Salihli’de bir başka isimle tanındığını söylüyor. Bacaklarında efe tozlukları vardı. biraz zeytin . Başından geçenleri anlatıyor. Onların tümü Söke tarafına göçtü. Halbuki aradıklarının birisi o kişi. o tarihlerde de bütün yörükler köylere yerleşiyor. Bu şehidin babası ve anası 1949 ve 1951 yıllarında ölmüşlerdi. Güzelce karnını doyurdu. 1960’lı yıllar girmişti. Aradan birkaç yıl daha geçiyor. diye o delikanlılara bir bir amcalarını soruyor Osman. Çünkü biliyordum ki bunları çok severdi. Topan don derlerdi pantolona. -Oğlum biliyorsun. ateş yak. ateşi yakıp önüne sofrayı serdim. Öğle idi. 24 . bir gün misafir kalıp kayboluyor. Evde yalnızdım ve kendisini ben karşıladım. Onlar da zaten mallarını bölüşmüşler. Osman o delikanlılara: -Oğlum bu kışta kıyamette ne yapacaksınız köyde? diye soruyor. Evlendiğini.bu sefer: -Git kayınbabandan iste. Sülü Dede bizim eve gelip: -Mustafa ! Elif ! diye sesleniyordu. Tahtalı Kahve. Bir yandan sigarasını.Teyzemden kendini saklamıyor. Bir de kaçak sigara sarıp. Salihli’de oturduğunu. İç güveyliği böyle kavga ile geçer. Biliyordum ki kahve istiyordu. Fakat aradan zaman geçtiğinden kendisini bulamıyorlar. Sülü Dede ve karısı öleli 10 yılı geçmişti. Bir gün oraya iki delikanlı geliyor. Dedemiz ölmüş. Teyzemlere birkaç defa daha misafir oluyor. bir yandan da kahvesini içiyordu. -Biz Salihli’den geldik. babacığının çok hasta olduğunu. -Oğlananası köyüne buradan mı gidilir? diye soruyorlar. O zamanın olanakları çok kısıtlı. O devirde evlerde kahve dolu. Bir gün okuldan geldim. Çünkü çok sevdiğine öyle derdi. siz adam olmazsınız. diyor. Hem karnım aç hem kocakarı ile kavga ettik. Sülü Dede hizmetimden memnun olduğu için bana: -Meymenetsizler. ısınayım.

Eylül 2009. “Öbür dünyada helalleşiriz. bu üç çocuğun yetim hakkını yemeleri için onlara bırakıyor. SÜRÇ-İ LİSAN OLDU İSE AFFOLA. İzmir (Sunulan bildiriler). Karşı taraf yalancı şahitler bularak: -Bizim öyle bir kardeşimiz yoktu. Resmi adı da "Mersinli Mahallesi". Yunan’ın baş belası Hortunalı Hamit Efe’28yi de barındırmış bu köy. akmayan çeşmesi. Rıza TUNÇEL'in evinde derlenmiştir. yeni adı Çınardibi olan köye giden yolun üstünde kurulu bu Marmaraç Köyü'nde olmuş.Aradıkları yeni yaşam alanını Canlı köyünde27 bulmuşlar. Bugün ise yıkılmış evleri. ailenin nüfus kayıtlarını getir. bazıları da Menderes . O yetimlerin en az 50-60 dekar arazisini satıp yediler. Not: Şehit sanılan “Gavlak Mehmet” hakkında yaptığımız tüm araştırmalardan ne yazık ki şu ana kadar sonuç alınamamıştır. Biri şu an Yazıbaşı beldesinde. hep hüzün veriyor insana. İdari bakımdan daha önceleri ayrı iken sonraları Dernekli köyüne bağlanmış. kapısı sökülmüş damları. amcaoğluma: -Git . ” Sözlü Anlatımlara Göre Torbalı’da Yunan İşgali ve Bilinmeyen Bir Kuva-yı Milliyeci: Hortunalı Hamit”.Çamköy gibi değişik köylere kayıtları. Amcaoğlum biraz daha araştırıyor ama bir sonuç elde edemiyor. Anlatım Çanakkale Savaşı’nın toplumsal sonuçları bakımından önemli görüldüğü için anlatıldığı şekilde 12. Bugün dağların tepesinde kışın yağan kar ve yağmurun.12. ailenin nüfus kayıtlarını getiremiyor. su vermiş.Uluslararası Kuva-yı Milliyenin 90. yani eski adı Kavakalan. Bizim anlatacağımız olay işte orada. Bir Çanakkale Şehidinin Hikâyesi: Koca Alilerin Mustafa Bayındır ilçesinin yüksek dağlık kesiminde yörüklerin kurduğu bir köy vardır. 28 Hortunalı Hamit ile ilgili yerel tarih araştırması için bakınız: Necat Çetin. Adı halk arasında "Marmaraç"26. 27 25 . yazın ise ılgıt ılgıt esen rüzgârların bağrında öylece tekrar canlanmayı bekler.diyerek bir metelik vermediler. Yunan işgali zamanında etraftaki çeteleri saklamış koynunda.2002 tarihinde Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde A. Ben biliyorum. İnsanları ovada yeni yaşam alanları aramışlar. penceresi. Kimler gelmiş kimler geçmiş bu köyden. Ama hüzünlü ve yalnız. Bu üç yetimden ikisi öldü. dediler. Kuvvacılara ekmek vermiş. Hakim. Fakat o tarihlerde bir yere yerleşik olmadıklarından. diyor. Yılı Sempozyumu. bazıları Salihli’nin bir köyüne. Büyüksehir yasası ile Bayındır’a bağlı semt haline gelmiştir. Köy yıllar önce susuzluktan ve geçim darlığından dolayı dağılmış. 2 26 Mersinli Mahallesi Dernekli Köyü Bayındır Canlı köyü ileriki yıllarda Belde olmuştur. Hatta amcaoğlu hakkını alabilmek için dava açtı.” diyerek. hasta ve yardıma muhtaç bir durumda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.Köy düz bir arazi üstünde etrafı ormanlarla çevrili bir yerde.

18) evli. keçilerin bayram eder dağlarda. Nazlı. Kardeşi Mustafa da gelişir. Yemen senin Balkan benim. Kazım. Keçi ve çoban ayrılmaz ikilidir dağlarda. Aslında oğluna Emine’yi gelin olarak almayı 29 27/07/1320 tarihli son Osmanlı nüfus sayımında köyde 16 nüfus hanesinde toplam 119 kişinin sayımı yapılmıştır. Onlar da dağıldı şimdi çeşitli köylere. Mustafa ile ablası Iraz’ın arası bir yaştır.43 kişidir. bilemediniz 16 hane kadardı29. Mustafa ablası Ayşe gibi diğer ablasının hemen evlenmesini beklemektedir. Torbalı Ormanköy Muhtarlık Arşivi. Çünkü çoban. Dernekli Köyü Muhtarlık arşivi. Kemalpaşa’nın Gökyaka Tekeköy’den birisi42 ile söz kesilir.”Sarılar aşiretinden Bekir” Seferberlikte “askerde” kalmış. Hane nüfus sayısı 6 kişidir. Kocası zaman zaman askere çağrılmaktadır. Hanede üç çocuk. Kimisi Kemalpaşa’nın Cumalı köyüne. hangi havada hangi tarafa gideceğini. Ümmü. 1891 yılı sayımında köy nüfusu 117 kişidir. Bu Marmaraç köyünde bir aile varmış. Akrabalığımız büyük ninemden. bir dede35 ve anne36. Dernekli Köyü Muhtarlık Arşivi. Evin yükü yörük kızı Iraz'’n üstündedir. 34 Nüfus hane no:1 1320 tarihli nüfus sayımında hane reisi olarak Bayındır 1260 doğumlu Koca Ali bulunmaktadır. Gelişip güzelleşir. Önce kaçgöçler. “Araplar31” ve “ Çelbeşikler32” idi. Abla Ayşe Çengele39 köyünden Sarılar aşiretinden Bekir40 ile evlenir. Bakınız. Dernekli Köyü Nüfus Esas Defteri Mersinli Mahallesi kayıtları. Soyadı: ÇETİN. Ailenin soyadı: KÖLEMEN. 35 Osman 36 Fatma. Çünkü uzaktan da olsa orada akrabalarımız vardı.baba vardır. 38 1311 doğumlu. 3 erkek çocuk olur önce. izne geldiği veya kaçıp geldiği askerlikten başka. kimisi ise ovadaki Kızılcaova ve Canlı’ya. Bakınız: Çengele nüfus esas defteri. 43) ise bayandır. delikanlı olur. Dernekli Köyü Nüfus Esas Defteri Mersinli Mahallesi kayıtları.Köy canlı iken hayat sabah 6’da başlar. Bu köy pek öyle kalabalık bir köy değildi. Diğeri de kızdır “Iraz37”. hangi zaman hangi yerde sürüsünün doyacağını bilir. Artık evde beş kişi kalmıştır.57). Hemen babasına Emine’yi istemelerini söyler. derken vurulurlar birbirlerine. 15. kimisi Dağtekke köyüne. Iraz bir süre sonra büyür. Ailenin soyadı: VARTÜRK. Bu arada anası dayanamaz bu dünyanın kahrına vefat eder. Sonradan öğrenmiştim. 26 . Çobanın kendindense bir topan ekmek yersin. Ormanköy Muhtarlık Arşivi. Babası Ali oğlunu kıramaz. Dernekli Köyü Muhtarlık arşivi. Etraftan istemeler başlar. Hane nüfus ortalaması 7. Mehmet. Doğru dürüst görememiş kocası karısını. Köyde en geniş aile “Kölemenler30”. Bu evlilikten 2 kız. 30 1320 sayımında hanede (Hane numarası: 5) toplam 14 kişi kayıtlıdır. Dernekli Köyü Nüfus Esas Defteri Mersinli Mahallesi kayıtları. Ailenin soyadı: ÖZMERSİNLİK. Başka bir alemdir keçicilik. ( 1885-1965) Kapalı Kayıt. Ali. 39 Torbalı Ormanköy 40 Dedemin babası. Benim anlatacağım olay 1915 yılında Çanakkale Savaşları sırasında geçer. Bakınız: Aydın Vilayeti Salnamesi 1317. 33 1976 yılı. 63 kişi (% 52. Hele bir avuç toprağın altın olduğu yerde. Halil. 31 1320 sayımında hanede(Hane numarası: 2) toplam 16 kişi kayıtlıdır. Adı “Ayşe”. Iraz ablasına. Ayşe: Eşe… gibi. 119 kişiden 49 kişi (% 41. Yani sizin anlayacağınız toplam 6 kişidir. Halil oğlu 1292 doğumlu. Koca Aliler34. Bakınız: Çengele nüfus esas defteri.94) bekar ve 7 kişisi (% 5. Her gelişinde bir çocuk. 37 Yörükler Raziye ismini "Iraz" olarak söylerler. İsa: Ese. Her neyse biz sizlere olayımızı anlatalım. Sayımı yapılan 119 kişiden 59 kişi erkek (% 49. Bakınız. Üçüncü kardeş ise “Mustafa38”. Eğer aylıklı çoban ise işte bak orada biraz duracaksın. kimisi Torbalı’nın Karakızlar köyüne. Ben çocukluğumda 33 birkaç sefer bu köye gitme şansına sahip oldum. En büyük çocuk kızdır. Aynı kaynı Hamza Ali41 gibi. 41 Torbalı Çengele köyü Hane no: 20 “Sarılar aşiretinden Ali” Soyadı: GÜÇ. Bakınız. Eğer helal ekmek yemişse çobanın. Ailenin diğer lakabı "Osman Aliler". Bu rakam genel ortalamanın çok üstündedir. Ölüm tarihine 1333(1917) notu deftere düşülmüş. Köyden yaşıtı Emine ile gizliden gizliye görüşmeler başlar. Iraz ile ablası Ayşe arasında bayağı bir yaş farkı vardır. 60 kişisi (%50. 3 Erkek 3 kadın. Bakınız. yaşamak için yapacağın tek şey vardır: Sürü hayvancılığı. Dernekli Köyü Nüfus Esas Defteri Mersinli Mahallesi kayıtları. Şerife. Dernekli Köyü Muhtarlık arşivi 32 1320 sayımında hanede(Hane numarası: 6) toplam 14 kişi kayıtlıdır.88) dul’dur. Torbalı Çengele köyü 19 hane reisi. dedemin anasından geliyormuş.

Gökyaka Tekeköylü dünürler ile düğün günü kararlaştırılır. Köye Çırpı nahiye karakolundan iki jandarma gelir. 45 Osman. Bir de bu işin geri dönüşü var. hadi doğruca Cumalıköy dağına tırmanacaksın. Oğlunu köyde nişanlısı. evi siler.o da istemektedir. Keşkekler pişer. O da ne? Davulların karşısına Marmaraç’tan iki kişi gelmez mi? Yoksa düğün bozuldu mu? Düğün idarecileri bir işaret eder. Çünkü tek erkek evladıdır Mustafa. der. 23/06/1915 tarihinde Sebdülbahir muharebesinde şehit memleketi İzmir olan kişi olduğunu ( kayıt no:24. A ilenin soyadı: BULUT. Misafirler de yavaş yavaş köylerine.Kemalpaşa Gökyaka Köyü Muhtarlık Arşivi. 43 Yörede damatlık elbiseye eskiden urba denirdi. 44 Düğün evi yakını gençlerin gece evlenecek genç kızla birlikte meşaleler eşliğinde akrabalarını türkü ve uzunhavalar söyleyerek ziyaret etmesi ve hediyeler toplaması. Yemez içmez. Mustafa bir İngiliz saldırısında şehit düşmüştür. Çanakkale şehitlerimizin listesinde 1. Emine inanmaz. Alay 2. Mustafa ile beraber 16 kişi daha köyün alt kısmında imamın dualarıyla. evlerine dönmeye başlar. Bir gün öncesinden etraf köylerde ne kadar hısım akraba varsa toplanır Marmaraç köyüne.Bakınız: Köy Nüfus Esas Defteri. Davullar zurnalar dağları inletmektedir. Ancak hiç umulmayan bir olay daha yaşanır.346 ) düşünüyorum. Vatan seni bekliyor. Aynı ev birer hafta ile iki düğünü birden yaşayacaktır. Ardından Iraz sessiz sedasız gelin gider. Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri Cilt:2 sayfa:198. Önce dede toprağa verilir. Bütün eli silah tutanlar askere alınmaktadır. köylü tarafından askere uğurlanır.com/sehitler. Mustafa önce ablasını çırak yani gelin çıkarmak ister. Sessizce köye varılır. Mustafa’nın Çanakkale’den künyesi gelir46. Ya kaybolmuştur ya da esir düşmüştür.asp? il_id=36&ilce_id=1&harf_id=0&sayfa_no=4. Köyün insanları toplanır. 5. doğum yılı bilinmiyor. erkeçler kesilir. 46 Nüfus Vukuat Defterinde. Oradan Marmaraç köyüne doğru sarkacaksın. Her şey iyi gitmektedir. Ben ablayım. Acaba ne oldu? Konu hemen anlaşılır. süpürür. Evinin duvarlarına geleneklere uygun asılır. Heyamullar44 düzenlenir. Koca Alilerin Ali ise oğlunun şehit haberini aldığında beyninden vurulmuşa döner. Kına gecesi yapılır. Önce seni uğurlayacağım. Evinin kapısı kapanır. Eğlence durur. Düğün yazın yapılacaktır. ET: 11/01/2010) 27 . zurnalar ötmez. 42 Ağa Mehmetler/ Kürt Ahmetler. kallmıştır. Oğlunun urbaları43 kesilir. Ya doğruysa? Soyunu kim devam ettirecektir? Kim kucağına torun verecektir? Bir süre sonra kahrından o da ölür. Ya Gökyaka Tekeköy’den davullarla yola çıkanlara ne demeli? Sabaha karşı köyden çıkılır. Yemek yapar. Anlayışla karşılanır. Gelinin evdeki yaşlı dedesi45 vefat etmiştir. Yolları bayağı uzundur. Önce Cumalıköy’e. Kayda göre Mustafa 1331 yılında Harb-i Umumi’de “askerde” kalmıştır. Kayıttan da anlaşılacağı üzere Mustafa’nın vefat yılı 1915 yılıdır. Bir süre sonra köye.Kolordu 4. Oğlunun nişanlısı Emine o evin gelini olarak her gün kendi evinden sonra kayınbabasının evinin işlerini görür. Bölük piyade er Ali oğlu Mustafa. Davullar susar. Koskoca evde baba tek başına kalakalır. Bir hafta önce Iraz gelin gidecek. Allah bilir ! Öğlenden sonra davulların sesi yeri göğü inletmektedir.Tabur. Çanakkale Harbi patlamıştır. Mustafa da bir süre sonra Emine ile sözlenir Böylece aynı evde nişanlı iki kardeş olur. Kim bilir ertesi gün mü sabah mı varacaksın kendi köyüne.Şu an kalkmış durumda. Iraz karşı çıkar ve der ki : -Önce evden sen çıkacaksın. Mustafa’nın ölüm kaydı vardır. oradan Sinekköy’e. bir hafta sonra da evine gelin gelecektir. Gökyaka Teke köyü hane:32.geltag. Eline bir çapa alan. ilçe ve köyü bilinmeyen. Herkesi bir merak sarar. Bir gün mutlaka gelecektir. Artık köye 500-600 m. Baba Ali hemen oğlunun nişanlısının ailesi ile de anlaşır. Ancak ikindi vakti varılabilir. Mustafa'sı vurulamaz. Belirlenen gün gelir çatar. Yöresel bir gelenektir. Eh bir hafta sonra oğlu da evlenecektir. Dünyaya küser. Jandarmalara durum anlatılır. Herkesin keyfi yerinde.Çanakkale Savaşı dönemi. Zeybek mezarlığını geçeceksin. evinin duvarında urbaları öylece beklemektedir. bir kürek bulan mezarlığa gider. (http://www. Önce cenaze toprağa verilecektir.

Babası:İbrahim. Bakınız: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri. Yunan kovalanır Mustafa’sı yine gelmez. Yunan bir yandan köyü basar. Üç sene durur. Bakınız: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri. ilaç yok. Kayıttan da anlaşılacağı üzere Halil ve Osman kardeştir. Doğum 7 ay sonra olur. İdare Hane Baba Adı Birimi No adı Dernekli 1 Abdullah İbrahim 47 48 Anne adı Ayşe Doğum Doğum Vefat Ölüm Ölüm Yeri Yeri Tarihi Tarihi Kaydı Bayındır 1307 Harp-i Umumi 1331 Askerde ÇETİN ailesinin Torbalı Ormanköy’deki lakabı. Doğum yılı: 1311. Doktor yok. Aile Bayındır Yeşilova (Çıplak) Köyü’ne nakil gitmiştir. Askerde kaldığı yer: Harb-i Umumi. Ailenin bugünkü soyadı: KÜÇÜKSOLAK. Bakınız: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri. Mustafa ile nişanlanalı tam 8 yıl olmuştur. Giderken de hanımı Ayşe iki aylık hamiledir48. Jandarmalar dinlememiştir bu sefer. Harp biter. Askerde kaldığı yer: Harb-i Umumi. Cilt:2. Varır istemeye istemeye Osmanlar 51’dan bir adama. Bekir. Doğum yılı:1305. Ailenin bugünkü soyadı:İNCEDAYI. sayfa:198. Mustafa yine gelmez. Doğum yılı: 1314. Yıl:1331.Osman. Yıl:1331. “Askerde”. Cumhuriyet ilan edilir. Yani büyük dedem.Benim nişanlı olduğumu bilmez misiniz? der. Annesi: Gülsüm. Zaten tüm ömrü 49 bu çocuklarını yetiştirmeye ancak yetecektir. Sirke ile yapılan ilaçlar da fayda vermez. Cilt:2. Ayşe nenem halama hitaben : -Kızım siz ne gördünüz? Ben bir günde üç acıyı yaşadım. Babası: İbrahim. Hane:16. Ailenin bugünkü soyadı:DUVA. Köyden Mustafa ile birlikte askere alınanların teker teker künyeleri gelmeye başlar50. Her taraf cavurdur. Mustafa’sı yine gelmez. sözünü gözleri yaşlı ifadelerle anlatılmıştır. Ayşe geride 7 çocuğu ile kala kalmıştır. “Askerde”. Hane:11 Adı: Hasan. Yıl:1331. Babası: Mehmet. 49 Ayşe 1969 yılında vefat etmiştir. Daha kısa bir süre önce izne gelmiştir. Emine gelenlere: .. Emine’yi babasından etraftan istemeye (evlilik teklifi) gelirler. Yıl:1332. Doğum yılı:1312. “Askerde”. Aileden bazıları Kemalpaşa ilçesi Armutlu’ya ve Bayındır ilçesi Kızılcaova Köyü’ne nakil gitmiştir. Çeteler bir yandan. hepsi acı dolu. Doğan çocuk erkektir. . Hane: 16. Aile Bayındır Canlı semtindedir. Hane:4 Adı: Halil. Ocaklar sönmektedir. Bakınız: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri. 52 Not: Çengele (Ormanköyden) Sarılar aşiretinden Bekir benim dedem Mehmet ÇETİN’in babasıdır. Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri’ne Göre (Cilt 2) Dernekli ve Marmaraç ( Mersinli) Köylerinden I. Bekir de harpte vurulmuştur. sağ kalan bütün askerler evlere dönmüştür. Askerde kaldığı yer:Umumi Harp. 28 . Hepsi gerçek. Adı: Halil. sayfa:199. Nice hikâyeler vardır böyle yaşanan.kadınları kocasız. 51 Bayındır ilçesinin bir dağ köyü. Askerde kaldığı yer: Harb-i Umumi. sayfa:199. Babası: İsmail. “Askerde”..Dünya Savaşı Sırasında Askerde Kalanların Listesi. Ailenin bugünkü soyadı: İNCEDAYI. Aile Dernekli Köyü’ndedir. askerler tek tük dönmeye başlar. Ancak hastadır. Cilt:2.Aynı acı haber bir süre sonra Çengele’ye “Gacarlar47’a ulaşır. sayfa:199. Umutludur. Benim ailem. Bir süre sonra ölüm haberi gelir baba ocağına. Ne Çanakkale’dir bu? Evlatları yiyen. Annesi: Ümmü. Annesi: Ümmü. Cilt:2. Babası Bekir’in adı verilir. evlatları babasız bırakan Çanakkale. Aileden bazıları Kemalpaşa ilçesi Armutlu’ya ve Bayındır ilçesi Kızılcaova Köyü’ne nakil gitmiştir. 50 Nüfus Vukuat Ölüm Defterinde diğerlerinin de bazılarının ölüm kayıtları vardır. Mustafa’sı gelmez. Ancak ne Mustafa ne de diğerleri döner. Çok azı mutlu sonla biter52. Biz yine dönelim Marmaraç köyüne. Bu hikaye Ormanköy’den sevgili halam Fıtnat ÇETİN tarafından tarafıma anlatılmıştır. Adı:. Artık 10 yıldır süren seferberlik bitmiş. Etraf köylere sağ kalabilen. . jandarma tarafından zorla götürülür. Bir süre sonra Yunan çıkar. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Artık ümidini keser. Annesi: Dudu.

Dernekli Dernekli Dernekli Dernekli Mersinli Mersinli Mersinli Mersinli Mersinli 4 6 9 15 1 4 11 16 16 Mehmet Abdullah Mustafa Mehmet Mustafa Halil Hasan Halil Osman Abdullah Mehmet Ahmet Süleyman Ali Mehmet İsmail İbrahim İbrahim Ayşe Ayşe Fatma Emine Fatma Dudu Gülsüm Ümmü Ümmü Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır 1304 1302 1303 1311 1311 1312 1305 1311 1314 Harp-i Umumi Harp-i Umumi Harp-i Umumi Harp-i Umumi Harp-i Umumi Harp-i Umumi Umumi Harpte Harp-i Umumi Harp-i Umumi 1332 1333 1332 1331 1331 1332 1331 1331 1333 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Mustafa’nın ölüm kaydı: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri-2 sayfa 198. 29 .

[2010 yılı (Necat Çetin arşivi)] Marmaraç (Mersinli Mahallesi Dernekli Köyü) görünüm [2010 yılı(Necat ÇETİN arşivi)] 30 .Osman Ali’nin Marmaraç köyündeki evinin şu anki görünümü.

34 34 8.Piyade er. 15.1915) .69 29 7. Birkaç örnek: 1306 Demirci doğumlu Türkmen oğlu Türkmen’ in oğlu Hasan . 1313 ve 1314 tertiplilerin sayıca çok olduğu görülmektedir. 1307 (M. Kolordu 58. 1312 (M.1919) Silah altına alınma tarihlerinde genellikle sadece yılı yazılı iken birkaç kayıtta duhul ve terhis işlemleri gün .Piyade er.Bir örnek:1309 Tepeköy doğumlu Mustafa Çavuş oğlu Ahmet. Birkaç örnek: 1307 Çapak doğumlu Deli Hasan oğlu Süleyman oğlu Ahmet Efendi. Fırka 45 Alay 1. Toplam 11 kayıtlı yılın dökümünü yaptığımızda kayıtlı toplam asker bakımından şu tablo karşımıza çıkmaktadır: Burada toplam kayıtlı asker adetinin 391 olduğunu görmekteyiz.8 Kolordu 1. Sayfa no: 1 Muhacir Hafız Mehmet oğlu Ali.88 33 8.1895). Bölük. 1306 (M.1308 (M.” İki harp madalyası vardır “ 1309 Dirmil doğumlu Hüseyin oğlu Ahmet. Gerçi bu kayıtlar sadece Torbalı merkezdeki askerleri değil.1897). Tabur “Esir düşmüştür” 31 . silahsızdır” Kimi kayıtlarda esir düşenler ile ilgili bilgiye rastlamaktayız.1893).1894). Piyade başçavuş.TORBALI’DAN BALKAN SAVAŞI. 1.43 17 4.Duhul tarihi için örnek:1305 Çapak doğumlu Halil oğlu Abdullah.1892) yılı hariç olmak üzere 1305(M. Alay 1.1891). 1309 (M. Yıllar(Rumi) (Miladi) 1304 (1888) 1305 (1889) 1306 (1890) 1307 (1891) 1309 (1893) 1310 (1894) 1311 (1895) 1312 (1896) 1313 (1897) 1314 (1898) 1315 (1899) Toplam As. Piyade onbaşısı. % dilimi 23 5. Piyade Çavuş.86 37 9. Tabur 3.Alay karargahı. 1314 (M.1889). Bölük Terhis tarihi: 01 Mayıs 1339 Kimi kayıtların kenarına önemli notlar düşülmüştür. ve yıl olarak yazılmıştır.1890). 24.Bölük “ 5. dereceden malüldür ” Kimilerinin kayıtlarının sonunda savaşta veya savaştan sonra aldıkları madalyalarla ilgili bilgi bulunmaktadır. 1313 (M.Bu kayıtlar bugün dahi zaman zaman kullanılmaktadır.Örnek: 1304 doğumlu İzmir-Torbalı-Karakuyu köyüne kayıtlı Kütük no: 3 .28 391 %100 Kayıtlar rumi takvime göre 1304 (Miladi: 1888) yılından başlamakta ve 1308(M.adedi.1899) yılında son bulmaktadır. 1306 Maşat (Bugünkü Şehitler) doğumlu Arap Süleyman oğlu Durmuş. 1896). 168.110.58 48 12. Bölük “ ALMANAVUSTURYA VE OSMANLI Harp madalyası vardır” Kimi kayıtlar askerin bedeni durumları ile ilgilidir.47 54 13. ilçeye bağlı bucak ve köyleri de kapsamaktadır. ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE KURTULUŞ SAVAŞINA KATILANLARIN ASKERLİK KAYITLARI ÜZERİNE YAPILAN BİR İNCELEME Bugün Torbalı Askerlik Şubesi arşivinde saklanan orijinal kayıtları eski yazı (Osmanlıca) olan Balkan Harbi. Tabur 5. Depo Alayı “Sınıfı sakat. Dünya Savaşı.DÜNYA SAVAŞI . Alay 2. Piyade çavuş. 1. Bölük Duhul tarihi: 15 Temmuz 1325 Terhis tarihi için örnek: 1310 Bozköy doğumlu Derviş oğlu Mehmet.24 19 4.Şimdi askeri kayıtları inceleyelim. 1310 (M. Tabur 3.82 57 14. Terhis tarihi: 1335 ( Miladi.41 40 10. İzmir 5. 1892) kayıtlarının olmamasına da bir anlam veremedik. Piyade er.ay.Tabur 4. Çanakkale Savaşları ve İstiklal Harbi’ne katılan askerlerin kayıtlarını dikkatlice incelediğimizde bazı sonuçlara varmaktayız. Alay 1. “Harb-i Umumide yaralanarak askerlikten ihraç edildi” . 1311(M.Bir örnek: 1312 Çapak doğumlu Müteveffa İbrahim oğlu Osman.1898) ve 1315 (M. Askeri kayıtlar yıllara göre tutulmuş ve her askere bir kütük ve sayfa numarası verilmiştir.Piyade er. 12 Alay 2.Tabur 1. 131. Alay 1. Duhul tarihi: 1331 (silah altına alındığı tarih – Miladi.

Ayrancılar.”.”. Bazı mahalle isimleri aynen korunmuştur. Çimenler Ahmetli. 32 . Çakırbeyli .”.Avandere.” gibi daha bu lakap ve ünvanları çoğaltabiliriz..”Garip Mustafa oğlu. Örnek: Fetrek.Yavaş oğlu Süleyman oğlu…”.Dirmil (Korucuk). Örnek: Cumalı.Çimenler gibi.”Kara Hüseyin oğlu.Yeniköy.Tekeköy ( Bugünkü Gökyaka köyü) Kemalpaşa. Bugün idare merkez birimi Ertuğrul Mahallesi’ndeki binaya taşınmış. Çimenler (Çaybaşı Beldesi) ise Yeni Mahalle’ye dönüşmüş. Karakızlar.. Kaplancık gibi.. Bazıları ise soyadı olarak almalarına rağmen aile aynı ünvanı ile tanınmaktadır..Yukarı Mahalle . Kuşçuburnu iken Kuşçuburun’a çevrilmiştir.”Deveci Ahmet oğlu. Sepetçiler .”Karaca Mustafa oğlu. Arslanlar.Karacaağaç.”.”. Bazı mahalle isimleri bugün kullanılmamaktadır. Örnek: Kanlı Mehmet oğlu (Çaybaşı) Bugün bu aile Kanlı soyadını kullanmaktadır.” . Karaot. Dağtekke. İdari yapılanma da karşımıza çıkmaktadır: Torbalı merkeze bağlı olan köyler ve mahaleler şunlardır:Karakuyu.”” Hatip Halil oğlu.”Çalık Kürt Hüseyin oğlu. Örnek olarak Çengele (Ormanköy).Taşkesiği Taşkesik olmuştur.Pehlivan oğlu. “Köse Ali oğlu. “Kırlı Hasan oğlu. Kuşçuburnu. Eğerci. Bugün Torbalı ilçesine bağlı bazı köylerin adından hiç bahsedilmemektedir.Taşkesiği. Demirci. Bu lakapların çoğu Soyadı Kanunu’ndan sonra soyadı olarak alınmıştır. Saipler.Çoban İsmail Hafidi İsmail oğlu.. Şahısların daha iyi tanınmaları için baba adları ve namları da ilginçtir: Birkaç örnek: “Yozgatlı Mustafa oğlu…”. Gacarlar (Ormanköy). Sanırız bu yıllarda Dağkızılca köyü bugün geçerliliğini yitirmiş olan nahiye birimi olmuştur. Hacı Hüseyin oğlu. Sepetçiler.Ertuğrul Mahallesi. Bazı köylerin isimlerinde çok az değişiklik vardır. Tulum..”.Kacar Salih oğlu Mehmet oğlu. Belenbaşı Buca . Kayas (Bu günkü Pancar). Hamidiye (Özbey).”.idari yönden ayrıldıklarını görüyoruz. Örnek: Sepetçiler (Çaybaşı Beldesi ) Atatürk Mahallesi’ne.”. Hortuna (Yazıbaşı)Merkez. Çaybaşı. Çengele (Ormanköy).Arapçı (Pamukyazı).”Ekşi Mehmet oğlu. Torbalı Yukarı Mahalle ise kaldırılarak Torbalı Mahallesi’ne dönüştürülmüştür.. Örnek: Tepeköy.”Bıçakçı Hüseyin oğlu.vb sayabiliriz. Örnek. Örnek olarak Naime. Çapak. Arslanlar.Fetrek..Avrethisar muhacirlerinden Halil oğlu. Çakallar.Ayvaz Kör Ahmet oğlu. Bülbülderesi. Bazı köylerin adlarının değiştiğini görmekteyiz. Gere. Yaptığımız araştırmada bu köyün nerede ise tamamının Rum kökenli olduğu. Yörükler (Korucuk).. vb.. Karakızlar…vb. Karacaağaç (Bugün Buca’ya bağlı).”. bu kayıtların tutulduğu yıllarda daha kurulmamış veya başka idari birim içindedir. Bozköy.Düğerlik. Buradan şu anlaşılmaktadır:Bu köyler ...Torbalı Yukarı Mahalle . Çakırbeyli. Ayrancılar. Karakuyu. Hortuna (Yazıbaşı)Kayas (Pancar). Örnek olatrak. Helvacı. Atalanı... Dağkızılca’nın etrafında olan köylerdir. Çapak. Ahmetli. Subaşı.Sinekköy. Tepeköy. Yeniköy.gibi Bazı köylerin adlarını aynen korudukları görülmektedir.”. Göllüce. Fetrek (Bu günkü Vişneli köyü Kemalpaşaya bağlı) .Maşat (Şehitler) . Bazı mahalle adları değişikliğe uğramıştır. Karapınar Menderes ilçelerine bağlıdır. Kimi idari köy birimleri bazı yıllarda Dağkızılca’ya bağlı görünmektedir..Kayıtlara baktığımızda askerlerin kayıtlı olduğu köylerden bazılarının bugün Torbalı’ya bağlı olmadıklarını. Bu yerli Rumlar daha sonra mübadele ile gönderilecek yerlerine mübedele ile gelenler yerleştirilecektir. Kırıklar. bu dönemde köyde sadece birkaç Türk ailenin yaşadığının ortaya çıkmasıdır. Dereköy. Karaot. Örnek.. Doğancılar.Karakızlar.”. Yoğurtçular. İlginç olan bir diğer kayıt ise Kayas (Bugünkü Pancar) köyünden 11 yılda sadece bir askerin kayıtlı olduğudur. Dirmil (Korucuk) Hamidiye (Özbey)Arapçı (Pamukyazı)...Maşat(Şehitler). Birkaç örnek: Çaybaşı. Ertuğrul gibi.

4 1 2 2 9 Çimenler 1 1 Yeniköy 1 1 1 1 2 1 2 9 Yoğurtçular 1 2 1 3 1 2 3 13 Belirsiz olan 1 1 Toplam .47 23 33 17 34 29 40 19 37 54 57 48 391 33 .İSTATİSTİKİ BİLGİLER SAVAŞLARA ASKER GÖNDEREN YERLEŞİMLERİN SIRALAMASI VE TABLOSU ŞU ŞEKİLDEDİR: (TABLO -1 ) Yıl (Rumi) 1304 1305 1306 1307 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 Toplam Yıl (Miladi) (1888) (1889) (1890) (1891) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) Yerleşim Yeri (KöyMah.) Ahmetli 2 1 3 Arapçı (Pamukyazı) 1 1 2 Arslanlar 1 1 1 3 4 10 Avandere 1 1 Belenbaşı 1 1 3 5 Bozköy 1 2 1 1 3 1 9 Cumalı 2 2 1 5 Çakallar (Çamlıca) 1 1 1 2 5 Çakırbeyli 2 1 2 2 5 4 1 17 Çapak 2 2 4 2 1 2 6 6 8 33 Çaybaşı 2 3 1 4 4 2 2 18 Çengele (Ormanköy) 1 1 1 1 3 7 Dağkızlca 1 1 1 5 6 3 2 19 Dağtekke 1 1 2 Demirci 3 3 1 1 1 5 3 17 Dereköy 1 1 Dirmil(Korucuk) 3 1 6 3 1 3 2 1 20 Doğancılar 2 1 1 3 2 9 Düğerlik 2 2 Eğerci 1 3 1 1 6 Ertuğrul Mahallesi 2 2 2 1 3 10 Fetrek 2 1 3 Gere 1 1 Hamidiye(Özbey) 1 2 1 1 1 1 7 Helvacı 2 1 2 5 Hortuna (Yazıbaşı) 3 1 2 2 4 4 2 1 7 26 Karacaağaç 1 1 1 1 1 1 4 10 Karakızlar 2 1 1 4 1 9 Karakuyu 4 1 1 1 2 1 3 5 7 25 Karaot 1 1 1 1 1 5 Karapınar 1 1 Kayas (Pancar) 1 1 Kırıklar 1 1 Kuşçuburnu(Kuşçuburun) 1 1 1 3 Maşat (Şehitler) 2 3 Saipler 1 1 2 1 2 2 2 11 Sepetçiler 2 1 1 4 Sinek 1 1 Taşkesiği(Taşkesik) 1 2 1 4 Tekeköy (Gökyaka) 1 1 Tepeköy Mah. 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 23 Tiryanda (Ayrancılar) 1 2 1 2 1 1 8 Torbalı Merkez 1 1 1 1 1 5 Torbalı Yukarı Mah.

Er olarak en fazla sayı 1313 yılında (m.ASKERLERİN RÜTBELERİNE GÖRE TASNİFİ: (TABLO – 2 ) Yıl-Rütbe Nefer (Er) % Rumi/Milad i 1304 (1888) 16 7 0 1305 (1889) 27 8 2 1306 (1890) 11 6 4 1307 (1891) 17 5 0 1309 (1893 21 7 3 1310 (1894) 30 7 5 1311 (1895) 18 9 5 1312 (1896) 30 8 1 1313 (1897) 47 8 7 1314 (1898) 53 9 3 1315 (1899) 47 9 8 Toplam 317 8 1 Onbaşı % 3 3 1 5 3 7 1 3 2 3 31 1 3 9 6 1 5 1 0 1 7 5 8 4 5 0 8 Çavu ş 3 3 1 9 3 3 2 5 1 30 % Başçavuş % 1 3 9 6 2 6 1 0 8 0 5 9 0 2 8 1 2 2 2 1 1 9 4 0 1 2 6 7 0 0 3 0 2 0 3 Suba y % Belirsiz % Toplam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 23 33 17 34 29 40 19 37 54 57 48 391 Kaydı olan 391 askerin 317 tanesi görüleceği üzere nefer yani er olarak görülmektedir. Bu da % 81 oranıdır.3 1 1 %100 % 34 .1897) kayıtlılar tutmakta ( 53 kişi) yüzdelik dilimi: %93 .2 8.5 1 1. Başçavuş olarak görev yapanlar ise ( 9 kişi ) %3 kesime karşılık gelmektedir.5 1.5 4.61 kişi de (% 16) askerliğini erbaş ( Onbaşı-Çavuş) rütbesinde yapmıştır. sayı bakımından en az 1306 doğumlular ( 11 kişi) olmazına rağmen kendi dönemlerinde yüzdelik dilim olarak en azlık kesimi ASKERLERİN SINIFLARINA GÖRE TASNİFİ: (TABLO – 3 ) Rumi Yıl Miladi yıl Sınıfı Piyade Jandarma Topçu Süvari Muhabere Bahriyeli İstihkam Nakliye Tren Eri Mak.4 7.Tüfekç i Sıhhıye Bilinmeyen Toplam 130 4 188 8 17 1 3 1 1 23 130 5 188 9 22 4 3 1 1 2 33 130 6 189 0 4 1 3 4 2 1 2 17 130 7 189 1 23 2 1 1 1 1 4 1 34 130 9 189 3 23 3 3 29 131 0 189 4 27 4 4 1 1 2 1 40 131 1 189 5 11 2 4 2 19 131 2 189 6 18 7 5 1 2 2 1 1 37 131 3 189 7 39 10 3 1 1 54 131 4 189 8 45 3 2 1 1 2 2 1 57 131 5 189 9 38 2 3 1 2 2 48 Toplam -----267 33 30 12 3 6 3 6 6 17 4 4 391 68.6 3 1 1.

1888) (M.Dünya savaşının en yoğun çarpışmalarının yapıldığı Çanakkale savaşlarının en şiddetli döneminde terhis edilmesi bize ilginç gelmektedir.1911) ve 1328 yılında (m.1899) 2 Toplam 11 35 .1894) 1 1311 1312 (M.1895) (M.1897) (M.1915) 1312 ( m.1896 ) doğumlu 1329 yılında askere alınan Dağkızılca köyünden Küçük Mehmet oğlu piyade er sınıfından Keşan 5.1339 yılında terhis olanların ise Milli Mücadele sonrasında Mondros Mütarekesi’ne aykırı olarak birliklerini terhis etmeyen kuvvetlerden olduğunu sandığımız ancak Kurtuluş Savaşı bitince evlerine dönen askerlerdir. (TABLO – 5 ) Miladi Rumi 1304 1305 1306 1307 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 Toplam 190 9 132 5 2 2 191 0 132 6 1 1 2 191 1 132 7 191 2 132 8 191 3 132 9 4 2 6 191 4 133 0 2 2 191 5 133 1 1 1 191 6 133 2 2 1 2 1 6 191 7 133 3 1 1 1 1 1 5 191 8 133 4 5 7 7 10 5 5 2 3 4 9 4 61 191 9 133 5 12 12 5 15 14 24 15 25 41 41 42 246 192 0 133 6 2 1 4 6 2 2 5 5 3 1 31 192 1 133 7 2 1 3 192 2 133 8 1 1 2 3 7 192 3 133 9 1 1 3 1 3 1 1 11 192 4 134 0 1 2 3 Tarihsi z 2 1 1 1 5 Toplam 23 33 17 34 29 40 19 37 54 57 48 391 Tabloda görüleceği üzere 1327 yılında (m.1898) 1 1 1315 (M. Tabloda da net bir şekilde görüleceği üzere en yoğun terhis işlemi 246 kişi ile diğer yıllarda yapılan işlemlere bakıldığında rekor diyebileceğimiz oranla 1335 (m. Bilindiği üzere 1912 yılı Balkan savaşlarının yaşandığı yıllardır. Bilindiği üzere 30 ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi gereği Osmanlı ordusu terhis edilmiştir. 1912) yılında hiç terhis işleminin olmamasıdır. Burada da görüleceği üzere ordu adeta kışlaları boşaltmış ve askerler evlerine dönmüştür.1889) 3 1306 1307 (M.Terhis gerekçesi veya neye istinaden terhis edildiği belirtilmemiştir. bölükten 2 yıl askerlik yaptıktan sonra terhis edilmiştir. Terhis işlemlerinin 1920 yılında da 31 kişi ile sürdüğünü görüyoruz.KAYITLARIN DUHUL (SİLAH ALTINA ALINMA) TARİHİNE GÖRE TASNİFİ: (TABLO – 4 ) Yıllar 1304 1305 1306 1307 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 Toplam 1324 (1908) 1 1 2 1325 (1909) 8 1 9 1326 (1910) 7 2 9 1327 (1911) 11 11 1328 (1912) 1 2 2 4 9 1329 (1913) 1 1 1 6 11 1 1 22 1330 (1914) 12 13 2 7 8 13 3 2 1 1 1 63 1331 (1915) 3 4 4 2 19 15 23 5 4 79 1332 (1916) 2 1 1 1 1 1 9 42 34 2 96 1333 (1917) 2 1 4 13 36 56 1334 (1918) 2 3 1 1 3 7 17 1335 (1919) 1 1 2 4 1336 (1920) 1 1 2 1337 (1921) 1 1 2 1 5 Tarihsi z 2 1 1 2 1 1 8 Toplam 23 33 17 34 29 40 19 37 54 57 48 391 TERHİS TARİHLERİNE GÖRE TASNİFİ.1919 ) yılında yaşanmıştır. menzil amele taburu 1.1893) (M. DOĞUM TARİHLERİ İTİBARI İLE YILLARA GÖRE ASKERLİK SÜRESİNİ GÖSTERİR TABLO: (TABLO – 6 ) (Yıl-Rumi) (Miladi) Süre:0-1 1304 1305 (M.1891) 1 1 1309 1310 (M. Ancak unutulmaması gereken bir diğer olgu bu terhis işlemlerinin hemen arkasından Anadolu’nun İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiş olmasıdır.1890) (M. Tabloda da görüleceği üzere en az terhis işlemi 1 bir kişi ile 1331 yılında ( Miladi. Diğer yıllarda yapılan işlemlerin muhtemelen evlerine ancak dönebilen kişilerin kaydını yaptırdığıdır.1896) 1 1313 1314 (M. Halbuki 1915 yılı 1.

arkasından 78 kişinin 4 yıl askerlik yaptığı görülmektedir. 36 . Piyade çavuş olarak 1327 ile 1337 tarihleri arasında 35. Bu kişiler şunlardır: 1. Bölükte askerlik yapmıştır. Tabloyu incelediğimizde en çok 85 kişinin 3 yıl . Bölükte . Piyade sınıfında er olarak 1328 ile 1338 tarihleri arasında Redif Taburunda . 3. En az süreli olarak 0-1 yıl arasında 11 kişinin askerlik yaptığı görülmektedir.1305 doğumlu Tepeköy Mahallesinden Murtaza oğlu Abdüllatif. Fırka 35. En uzun süreli askerlik yapan 1305 yılında 1 ve 1307 yılında 2 olmak üzere toplam 3 kişi 10 yıl askerlik yapmıştır. Alay 2. Askerliğini Piyade er olarak 23 Eylül 1336 ile 26 Eylül 1336 tarihleri arasında ( 3 gün ) Kıran grubu 64.1307 Ertuğrul Mahallesi doğumlu Durmuş Ali oğlu Mehmet.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bilinmeyen Toplam 3 1 3 9 3 4 23 3 1 12 7 4 1 1 1 33 1 3 4 2 3 21 17 1 2 2 2 8 4 8 3 1 2 34 1 3 1 7 7 7 2 29 3 2 4 14 11 1 1 1 1 2 40 3 12 3 1 19 4 7 19 4 1 1 37 1 6 37 4 3 1 1 54 5 18 23 7 3 57 6 34 2 1 1 1 1 48 20 71 85 78 58 21 17 10 5 3 12 391 Mevcut kayıtlara göre en kısa süreli askerlik yapan :1312 Çapak doğumlu Arnavut Mehmet oğlu Ömer’dir. Tabur 2. Tabur 3. Süvari er olarak 1325 ile 1335 tarihleri 10 Kolordu 12.1307 doğumlu Dirmil köyünden Ekşi Mehmet oğlu İsmail. Alay 1. 2. Alay ‘da olmak üzere toplam 3 kişi 10 yıl askerlik yapmıştır.

42. 21.1. 8. 1332 1330 1331 1328 17.Al.Frk.Bl. 2.Tb.Kol. 1.Tb.Al. Kalemi Riyaseti 1335 İNCE 1965 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 7 8 11 17 17 6 7 1 3 4 5 6 2 3 4 3 5 6 3 1 1 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Karakuyu Karakuyu Karakuyu Hamidiye Sepetçiler Sepetçiler (Mecidiye) Ertuğrul Hortuna Hortuna Hortuna Doğancılar Fetrek Fetrek Bozköy Karakuyu Ayrancılar Dirmil Karakuyu 21 43 38 12 28 1 73 11 7 12 62 5 29 20 41 36 12 28 8 27 0 69 11 7 12 62 5 28 Alioğullarından Mustafa Ali İçellioğlu Ali Muhacir Hafız Mehmet Hafız Recep Kanlı Mehmet Halil Müteveffa Arif Üsküp muhacirlerinden müteveffa Osman Molla Ahmet Yetim Süleyman Mustafa Mehmet Ömer Karakuyu Karakuyu Karakuyu Hamidiye Karakuyu Kasye Tepeköy Üsküp Hortuna Çatalca Doğancılar Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Çvş.1. 1330 1337 1330 55. 8.Kol.Al.Tfk.20.Tb.Al.3.Bl.7.Al.Frk.Depo Efradından 39.Al.3.14.Tb. Çvş.Kol.Al. 14.Al.Top.Bl.Bl. 33.1.2.Tb.Al.62.Bl.Frk.12. 1334 1335 YILMAZER KAHRAMAN 3 2 5 Torbalı Tepeköy 6 6 İnceoğullarından Hasan Hilmi Mehmet Ali Mustafa Sabri Ahmet Ali Fahri Osman Mustafa Hüseyin İbrahim Ahmet Cemali İsmail Emin Musa Ali Ahmet Şükrü Mehmet Abdülkerim Ahmet Tepeköy Piyade 1330 10.Tb.2. 1324 1330 1330 2 17 19 28 21 2 16 19 28 21 Mehmet Müteveffa İbrahim Kavukoğullarından Ali Müteveffa Sert Hasan Hüseyin Hamidiye Karakuyu Çorlu Dirmil Dirmil Piyade Süvari Mak.çvş 1332 1329 1330 1330 1330 1330 Menemen Amele Tb.Bl.Al. 24.1.Tb.Kol.Tb.29.Frk. 8. 48. Krh.62. 42.Bl.135.Frk.Al.Kol. 2. Sah.Al.1304 / 1888 DOĞUMLULAR Duhul Tarihi Terhis tarihi HANE NO: İzmir Sancağı Nahiyesi Vefat tarihi 1950 Eski Hane Kütük No Sayfa No Rütbesi Sıra No Köy veya Mahalle Baba adı ve şöhreti Ailenin bugünkü Soyadı Notlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 AKGÜN ACAR ZURNACI SERT İÇEL 1964 1333 1964 1338 17 18 19 20 21 Adı Doğum Yeri Sınıfı Terhis edildiği birlik 1 2 2 2 1 2 Torbalı Torbalı Ertuğrul Tepeköy 22 34 19 34 Müteveffa Mehmet Ali İzmir'li Mustafa Abdülkadir İbrahim Tire Urla Tepecik Piyade Piyade 1331 1330 172. 47.Tb. 2..12.Tb.43.Frk.3. Krh.Al.1.Al.Depo Al.Kol. Bl. 14.7.2.Tb. 20. 37 .Bl.58.Bl. 1335 1335 1335 1335 1335 1326 1335 1336 1335 1339 1334 ÖZKUL ŞENCAN KARAKUŞ SÜLÜN YILMAZ GÖZTEPE Onb. 3.Kol.1.3.Kol.Al. Topçu Onb. 1. 1334 1335 1335 1334 1336 TAN YARDIMCI CÖMERT TUNÇAY KANLI AYTEKİN 1954 1945 1964 1976 1934 1939 1966 1956 1955 1946 1335 B.Demirhane 10.

Frk. Jandar.Tb.269.Al.Top.2.2.7.Bl.2.Frk.Al. 1335 1334 DURAĞAN AKBAŞ 1946 22 23 1305 / 1889 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 9 9 2 3 4 6 1 2 3 4 6 7 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Karakuyu Çakırbeyli Hamidiye Sepetçiler Ertuğrul Ertuğrul Arslanlar Yeniköy Döğerlik Döğerlik Dirmil Hortuna Çapak Karakızlar Karakızlar Demirci Demirci Çakırbeyli Bozköy Bozköy Demirci Çaybaşı Merkez 88 87 15 26 8 14 13 65 15 33 3 8 70 74 5 9 7 4 97 13 84 83 22 77 48 8 10 9 10 5 29 4 Mehmet Müteveffa Mehmet Abdullah Zurnacı Hüseyin Müteveffa Cemali Bekli Hasan Haliloğullarından Hasan Salih Mehmet Gök Mehmet Yörük Recep Burhan Halil Halil Adem Müteveffa Eskici İbrahim Abdullah Recep Veli Yavaş Ali Mehmet Müteveffa Koca Ali Hacı Kulaoğullarından Mustafa Abdülkelam Mehmet Ahmet Veli Sadık Ali Mustafa İsmail Cemali Mustafa İsmail Mehmet Mehmet Ahmet Abdül Necib Mehmet Osman Yakup Hüseyin Ahmet Mustafa Osman İbrahim Haşim Karakuyu Mersinli Hasköy Sepetçiler Girit Dikili Arslanlar Yeniköy Döğerlik Döğerlik Dirmil Hortuna Çapak Kovaye Karakızlar Demirci Kozalar Hamidiye Bozköy Bozköy Demirci Terani Köstence Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Topçu Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Onb.1.Al.63.Kol.Ahz-ı Asker Levazım 2.Bl.Al.Tb.1.İnş.Al.Bl.Tb.8.Kol. Harici Bl.Al. 20.2. 2.Bl.Bl. Onb.1. Çvş. 2.Tb. 10.Ordu İtfaiye Al.16.Bl. Edirne Amele Taburu 13.Bl.2.Hizmet Tb.Bl.Bl.2.Tb.47.Frk.Al.2.63.5.Tb.Bl.3.Al.3.Tb.188. 80.Al.2.Kol.5.57. Çvş.Bl.Frk.Tb.Frk.Bl.Frk.Frk.Kol. 2.Bl.Tb.Al. İzmir Jan. 1331 1330 42.Kol. 1.175.Al. 1335 1335 1334 1329 1334 1335 12Hz 1336 1335 1332 1334 Tm 1332 1335 15 TE 1325 1335 1333 1334 1337 1335 1334 1335 1329 1329 1337 ÖZCAN SEVİM ALTINTAŞ KARABUDAK ÖZLÜ ŞAHİN KOÇ YILDIZER TOKTAN 1965 1953 1974 1965 1929 1977 1974 1936 1975 KARAKUŞ BAYSAL ÖZ KARADANA SEVİNÇ GÜÇLÜ KARACA DÖNMEZ KANDEMİR GÖK ERSOY TOY GÜL 1958 1950 1958 1936 1948 1969 1966 1930 1961 1970 1935 1963 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 38 .Bl.11. 13.10.Tb. 170. 1. Ordu Dairesi Muallim Efradından 10.2. Nefer 1334 1330 1330 1325 1330 1330 1330 1331 1328 1328 1332 1329 15 Tm 1325 1334 1331 1330 1331 1330 1333 1330 1325 1325 1333 15. Onb.4. Aydın İnzibat Bölüğü 132.Tb.44.2.2.Tb. 7.Al.Sah.Frk.Al.Bl. Cebel Tb.Al.4.88.Frk. 2.Tb.Tb.Bl.147. 49.4. Nefer Nefer Nefer Çvş.Tb. 4. 61.Al. 20.2.12. 2.22 23 23 31 1 1 Torbalı Dağkızılca Dirmil Doğancılar 30 25 30 25 Halil Hafız Ali Mustafa Ali Rıza Dirmil Doğancılar Cebel Top.Frk.

S 1326 20 Ağ 1325 65.Tb.Tb. Mektebi 1335 1334 Mr 1326 1330 16.Bl.Tfk.1.Mk.Frk.Al.Bl.Bl.Al.1. 21.Bl.Tb.Kol.Nakliye Katar Kolu İzmir Jandar. 1335 1329 1325 1335 1335 1335 SÜTGÜL MUMCU AVCI ŞİRİN OK İNCEOĞLU 1961 1958 1949 1932 47 48 49 50 51 52 Kafkas Akhisar Ayrancılar Saibler Süvari Nakliye Nakliye Sahra Top. 1336 Ankara Mhfz Tb. 15 KE 1334 GENÇAY 1934 53 31 32 33 19 22 25 4 1 1 Dağkızılca Torbalı Torbalı Çakırbeyli Çapak Ayrancılar 65 40 Mehmet Ali Hacı Abdiloğullarından İbrahim İbrahim Veli Ahmet Mustafa Mersinli Çapak Sahra Top. 26. 27 Ek 1338 1334 ŞENOĞUL 1938 63 8 11 1 Dağkızılca Karakızlar 51 58 Mehmet Mustafa 1331 38.20. 1335 ÖZATA TÜRKMEN ÖZLÜ KONCA KAYA 1926 1946 1931 1970 1963 57 58 59 60 61 6 8 4 Torbalı Tepeköy 17 4 Mehmet Mustafa Milas Piyade 16.Tb. KAPLAN 1970 64 39 .Al.Al.12. 63. 1330 10. Umumi Mhfz.Nakliye Tb.Al.Nişancı Tb.1.62. Süvari Bölüğü 17.Kol.1. 1331 1330 T.Frk.Kh.Tb.Kol.24 25 26 27 28 29 10 10 10 16 16 19 1 2 3 1 2 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Ertuğrul Çengele Taşkesiği Çaybaşı Ayrancılar Saibler 8 64 32 3 11 8 2 Murtaza Mustafa Yakupoğullarından Osman Rüstem Hasan İnceoğullarından İbrahim Abdüllatif Veysel Eyyüp Cemali Nebi Mehmet Selim Köstence Süvari Süvari 1325 1325 Nefer 1325 1330 1330 Onb. 30 19 3 Torbalı Tepeköy 50 Mustafa İbrahim Girit Topçu Nefer 10 Tm 1335 Ağır Top 8.Al. 55.çvş.Kol. 17.2. İst. 1330 1325 1331 55.Bl.250. 25 TS 1329 YAKIN 1972 62 7 8 5 Torbalı Dağkızlca 64 Halil Ali Girit Kandiya Karakızlar Mak.1.3. Der-Saadet Tersanesi İzmir Müstahkem Mevki İnş.Bl.7.Bl. B.Al. Bahriye İstihkam Çvş.Al.Tb.Tfk.16.2. 2.2.1.Bl.Al.Tb.3. 1334 BAYSAL GEZER 1961 54 55 56 1339 1306 / 1890 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 7 7 7 7 8 2 3 4 5 2 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Karaot Demirci Bozköy Demirci Demirci 14 14 8 12 21 Yetim Ali Türkmenoğullarından Mehmet Sarı Ali Koca Ahmet Mahmut Abdül Hasan Mustafa Şükrü Osman Karaot Denizli Karaağaç Bozköy Demirci Demirci Piyade Piyade Piyade Piyade Jandar.

21.2. 1.Seyyar Hastane 1.Tb.Bl. 42.4. Topçu Endaht Mektebi Efradından İzmir Müstahkem Mevki 7.9 10 11 14 2 1 Dağkızılca Dağkızılca Saibler Helvacı 9 39 8 36 27 4 Osman Ali Ali Abdül Kazım Mehmet Ali Gani Hasan Hüseyin İsmail Ali Süleyman Saibler Helvacı Girit Kandiya Çakırbeyli Çapak Çapak Helvacı Mak. 23.Tb. 1335 1335 1335 1338 1334 YILDIRAN KARABULUT KABAKÇI ENZİLHAN KARAKUŞ 1960 1967 1948 1939 74 75 76 77 78 6 7 8 9 10 11 12 3 4 4 4 4 4 5 7 1 2 3 4 7 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Eğerci Hortuna Hortuna 9 30 43 22 51 16 24 Deli Mehmet oğullarından Hüseyin Ahmet Ekşi Mehmet İçel'li Hüseyin Müteveffa Hacı Bayram Güdükoğullarından Hamza Abdül Şükrü Mehmet Ali İsmail Mehmet Muharrem Mustafa Mehmet Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Eğerci Hortuna Hortuna Piyade Piyade Piyade Piyade Çvş. 1330 1327 1327 1327 1329 46.Al.2.Tb.1.Bl.Bl. 58. 8. 1328 1330 1331 1328 20 TE 1334 1. Der-Saadet Hat Reisi Der-Saadet Sergüverte Mürettebatı Der-Saadet Tersanesi Urla Vapuru Mürettebatından Gelibolu Grubu Sıhhıye Müdürlüğü 1335 1335 ÇEVİK AYDEMİR 1975 1950 65 66 11 12 13 14 15 16 17 17 17 20 20 20 20 20 1 4 2 3 4 6 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Merkez Çakırbeyli Çapak Çapak Helvacı Karacaağaç Yeniköy 18 45 84 68 28 Hasan Kazımoğullarından Ali Derelioğullarından Mustafa Ali Mehmet Müteveffa Osman Topçu Topçu Bahriye Bahriye Bahriye Bahriye B.Ordu Krh.çvş.1. Çvş. Çvş 1326 1329 18 Danacıoğllarından İsmail Yeniköy Sıhhıye 1930 73 1307 / 1891 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 2 2 3 3 3 3 7 1 3 4 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Karakuyu Çaybaşı Çaybaşı Ertuğrul Sepetçiler 58 51 33 60 32 9 Abdullah Kara Hasan oğullarından Cemal Yusuf Çavuş Derviş Ali Durmuş Bekir Salih İslam Mehmet İsmail Karakuyu Çaybaşı Çaybaşı İzmir Sepetçiler Piyade Piyade Muhrb.Frk.35.2.1.1.Tb.168.2.Bt.Al.3.Tb.Levazım Tb.Al.Al. Tlgrf.3.Kol.2. Piyade Piyade Onb. 1335 1330 1337 1334 1335 1335 1335 AK AY VAROL ÖZKAN MERT GÜDÜCÜ KARADANA 1954 1969 1953 1970 1968 1963 1968 79 80 81 82 83 84 85 Piyade Piyade 1330 1329 40 .Tb. Nefer 1326 1326 1326 1326 1326 1335 1329 1335 1334 1334 1334 1334 ARSLAN GÖKSEL TULUN ADAK ŞEN 1945 1978 1950 1948 1943 67 68 69 70 71 72 45 81 67 27 Onb.Al.Top.Frk.Tb.Bl.Frk.Al. Sah. Bl. 1331 1331 55. 126. 4.Kol.1. Cephane Fırkası 28.Al. 45.Top Al.296. Redif Tb. Nefer Çvş.Bl.Kol.Tfk.Tb.hizmet Tb.Tb.123.Bl.1.Al.

Tb. 10. 9.Al.Tb.Çvş.Tb.3. Bahriye Nakliye İstihkam Çvş.29. 6.59.Al.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 5 5 5 5 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 2 3 5 6 7 7 6 7 7 1 2 3 4 5 6 2 Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Çapak Çapak Çengele Saibler Saibler Merkez Kırıklar Çakırbeyli Yoğurtçular Tepeköy Çaybaşı Hamidiye Dirmil Belenbaşı Çakırbeyli Ertuğrul 41 1 10 0 28 1 2 12 10 2 Deli Hasanoğullarından Süleyman Yozgat'lı Mustafa Mehmet İnceoğullarından İbrahim Kanbur Hasan oğullarından Kadri Müteveffa Recep Müteveffa Topaloğul.Kol. 25. B. 70. Çvş. 1933 1961 100 101 KE 1327 29 11 3 Torbalı Tepeköy Siroz muhacirlerinden Mustafa İbrahim Siroz Piyade Nefer 1331 14.1.Tb.Tb. 12. 5.3. 16.Bl.Bl.Al.Frk.Al.68. Onb.Tb.62.Al.10.2. Çvş. B. 1329 1327 1327 1327 1330 1329 1330 1334 8.Tfk. 23.Al. 1327 41 .Frk.Bl.Al. Çvş.78.10. 1. 5.larından Abdullah Ahmet Efendi Ahmet Mehmet Osman Mustafa Mustafa Ali Ahmet Ali Veli Hakkı İbrahim Hüseyin Ali Mehmet Mustafa Efendi Tire Çapak Çengele Saibler Saibler Akseki Kırıklar Çakırbeyli Yemen Tepeköy Katerin Hamidiye Dirmil Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Mak.Bl.1.Kol.36.Frk.Bl.3.4.Tfk.Tb.Al.Bl.Kol.Frk.Tb.Tb. 4. 23.63.Tb. 1329 1334 Çvş.Bl.68. 1334 YILDIZ 1955 103 31 32 33 34 16 19 22 24 1 3 1 1 Torbalı Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Çapak Dağtekke Dirmil Demirci 48 11 28 55 Mehmet Ahmet Hüseyin Hasan Çapak Dağtekke Dirmil Demirci Top. Mak.Anbar 1335 1334 1334 1335 SÖKER ŞENTÜRK AKER ŞENOL 1964 104 105 1970 1939 106 107 Onb. Onb.2.9.Ağır Erzak Kolu 8.Al.Al.Tb.1.Çvş.Tfk.68. 1326 6.Al.Al.Top. 7. 12.Ordu 1336 1334 1334 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1336 1332 1334 1334 1334 1336 KE 1330 10 KS 1336 ERTUĞRUL UYSAL ACAR İNCEOĞLU AKDEMİR ŞEN AKAY CANSEVER ERSOY MANARGA MERT TUNCAY BALCI ALTIPARMAK ÇETİN ÖZTÜRK 1973 1967 1948 1963 1964 1968 86 87 88 89 90 91 92 24 31 90 10 7 12 54 Mehmet Abdullah Cemaloğullarından Mehmet Mustafa Hafız Recep Mehmet Müteveffa Altıparmak oğullarından Hüseyin 1937 1967 1951 1959 1972 1962 93 94 95 96 97 98 99 Onb.Kol.Tb.Ahz-ı Askeri Heyeti 6.3.2. KINIŞ 1970 102 30 12 1 Torbalı Çapak 99 Nazıroğullarından Berber Osman Sökelioğullarından Ahmet Abdurrahman Hüseyin Kara Hüseyin Ali Çal Sah.Al. Piyade Piyade Mak.Tb.66.122.Şubesi Merbut 15. 1330 1327 1332 Edirne Ağır Topçu Posta Mecidiye Ümera Veziri Mürettebatından 2.2.Al.İnş.Frk.Frk. 1326 1327 1329 1330 1327 25 17 7 13 8 Durmuş Ali Hacı İsmail oğullarından Hüseyin Çakırbeyli Mak. 54.Bl.12.Frk.Al.Tfk.

Bl.Bl. 1328 1330 1330 1329 1332 41.37.Al.Bl.Bl.Al.Piy.1.Çvş.Bl.Tb.2.Frk. 1328 1329 1328 B.Tb.1.2.33. 1329 Adana Kızıl Hastanesi Fransız ordusu amele taburunda hizmet etmişti 1330 Çvş. 23.11.Tb.Tb.Al.Çvş.3.Bl. 1329 1329 1330 3. 11.Al. İstanbul Bakırköy İnşaat Fabrikası 12. 19 20 21 22 23 10 11 11 11 11 7 1 5 6 7 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Belenbaşı Doğancılar Bozköy Yoğurtçular Yoğurtçular 8 5 6 7 10 İbrahim Ali Yavaşoğullarından Süleyman Molla Abdurrahman İsmail ağa Mehmet İbrahim İbrahim Tahir Ethem Doğancılar Bozköy Tire Yoğurtçular Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade 14 Tm 1334 1329 1329 1329 1330 14.Al.1. 118.8. 49.Tb.36.Al.Bl.Tb.Al. 39.2.338.116.1.1. 39.1.Al.1.3. 31.7. Onb.122.Tb.Kol.Tb.Bl.Bl 1336 1335 1333 1336 1336 1338 1334 AKIN GÜNGÖR YAVAŞ AKEREN UŞAKLIOĞLU TOPTOP TEZCAN 1946 1960 1937 1935 120 121 122 123 124 125 126 3 18 4 11 4 Mehmet Şeyh Ali Mustafa Çavuş Ömer Salihoğullarından Abdullah Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade B.Frk .11.Tb.Al.Tb.2. Çvş.nesi 129. İzmir Hilal İmalathanesi 1335 1335 1334 1335 1334 1335 1336 1336 1335 1334 ÖZBEK HOVAT 1965 1965 109 110 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 7 2 3 6 7 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Arslanlar Kuşçuburnu Yeniköy Dirmil Dirmil Hortuna Hortuna Çapak Çapak Gökyaka Teke Sinek Saibler Tepeköy Tepeköy Tepeköy Fetrek Müteveffa İbrahim Veli Köse Ali Ahmet Hasan Hasan Burhan Halil Yozgatlı Mustafa Pehlivanoğullarından Hacı Hüseyin Hasan Himmet Bayram Hamdi Mustafa Osman Ahmet Abdil İbrahim Mehmet Halil İzmir Kuşçuburnu Yeniköy Dirmil Dirmil Hortuna Hortuna Çapak Çapak Gökyaka Teke Sinek Saibler Tepeköy Tepeköy Demirhisar Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade YARDAKÇI DİNDAR BİRER DURAGAN METİN KOZAN TOY TOPAL GÜL 1339 1960 1947 1968 1954 1958 1950 1966 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 13 14 15 16 17 18 5 5 6 9 9 9 10 5 7 3 4 5 6 4 Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Hasan Veli Ali Mehmet Ahmet Ahmet Hüseyin Piyade Çvş.Frk.Al.1.1.Tb.Tb.Al.Frk.3.1. 22.Al.Depo Al. 168.Bl.33.Frk.Bl.1. 8. Nefer 1329 1335 1330 110.Frk.Frk.Kol.Frk.3.1309 / 1893 DOĞUMLULAR 1 2 2 2 1 4 Torbalı Torbalı Hamidiye Çaybaşı 30 32 8 10 5 10 14 30 16 11 97 28 13 Mehmet Hasan Hüseyin Hüseyin Hamidiye Çaybaşı Piyade Piyade Onb. 147.Frk.57.33.2.Al.Al. Müstakil Cepha.1.1.2.Tb.Al.Tb.Tb. 25.Kol. 47.Frk. 68.Kol. 22 KS 1334 1335 1335 1335 1335 ÖZDEMİR ÖNCEL GÜLER EVRAN 1971 1337 1955 127 128 129 130 131 42 .Bl. 11. Çvş. 11.

3.4. 1330 42.3.1.Bl.9.Frk. 2.Bl. 6.65. 15.Frk. 4.38.52. 1. Piyade Süvari Nefer 1328 1330 1329 1335 1335 1336 ŞENTÜRK OK GÜRGEN 1954 1946 134 135 136 1310 / 1894 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 2 2 3 3 3 3 6 2 3 5 6 1 2 3 7 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Karakuyu Çaybaşı Arslanlar Şehitler Kuşçuburnu Yukarı Mahalle Ayrancılar Dirmil Yukarı Mahalle Taşkesiği 66 89 59 84 16 26 18 5 21 Müteveffa Hacı İbrahim Müteveffa Arnavut Recep Ali Müteveffa İbrahim Hamid Kürt Mustafa Mehmet Süleyman Müteveffa Muhacir Mehmet Çekes Mehmet oğullarından Salih Güzel Yusuf Osman Sadık İsmail Ahmet Arif Hasan Veli Hasan Halil Karakuyu Çaybaşı Arslanlar İştip Kuşçuburnu Torbalı Ayrancılar Dirmil Torbalı Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Onb. 1330 İzmir Jan.Al.Tfk. 1.Frk. 1338 GÜZELOĞLU 1978 148 12 8 1 Dağkızılca Merkez 83 Karaburun'lu Hüseyin Dağkızılca Piyade Onb.Al. Nefer Nefer Nefer Nefer Onb.Al. Merkz Bl.Ağır Mak.Tb.126.Bl.Tb.3.Tb.8.3.4. Adana Jandar. 1333 BAYRAM 1957 147 11 7 3 Torbalı Taşkesiği 35 Nif Piyade Çvş.Al.Bl. 48.Süvari Bl.Al.Bl. 1329 1335 GÜNDOĞDU 1959 133 26 27 28 12 13 15 3 3 2 Torbalı Torbalı Dağkızılca Dirmil Ayrancılar Karcaağaç 41 8 Hatip Halil Mehmet İmamoğlu İsmail Dirmil Ayrancılar Jandar.Kol.Al.Frk.3.Kol.Bl.20. 1330 1.64.Kol.62.Al.Tb.61.Tb.Al.Kol.8. Harici Bl.Frk. 20.Frk.4. 1335 KARAGÖZ 1981 132 25 12 1 Torbalı Karakuyu 11 İbrahim Karakuyu Jandar.Kol. 26.24 12 2 Dağkızılca Çengele 37 Kacar Salih oğlu Mehmet Hasan Seyid Hüseyin Halil İbrahim Ahmet Halil İbrahim Çengele Jandar.Tb.Frk. 42.4.depo Al.66.Bl.3. Nefer Nefer 1330 1331 1331 İzmir 5.5.2. 1331 1330 1331 1330 1330 1330 1330 1331 1331 11.12.123. Kars Jandar.Al.Bl.61.1.Tb. Al.Frk.10.Al. 1335 PALA 1980 149 13 14 15 7 8 9 5 6 3 Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Şehitler Demirci Bozköy 63 48 25 Hüseyin oğullarından Yaşar Kostak İbrahim Yavaş İsmail İştip Demirci Bozköy Piyade Piyade Piyade Onb.2.125.66.6.Kol.Al. 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1334 1336 IRMAK KARAKOÇ TEPEDELEN BULUT ATLI ZEYBEK ŞEN ÖZEL GÖKÇE 1957 1954 1969 1943 1951 1968 1960 1978 1938 138 139 140 141 142 143 144 145 146 10 7 2 Torbalı 20 Rıza Bayram Rasim Şerif Mehmet Seyfettin Ali Hasan Kafkas Piyade Nefer 1330 42.Bl.2. 1335 1336 1335 EROĞLU KOSTAK ÜNAL 1986 1981 1970 150 151 152 43 .Kol.Al. 20.8. Seyyar Ester Süvari Al.Kol42.Tb. Onb.Bl.Al.İnş.Bl.Al. 5.Bl.Bl.1.Tb.Bl.2.Frk.Bl.59. 41.Piyade Tb. Osmaniye Tb.Tb.Kol.

1.Tb.5.Frk.Tb. Jandar.126.Frk. Top.48.Al. Nakliye Sıhhıye Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer 1331 1337 1333 20.19.Bl. 1332 ASLANBOĞA 1947 172 36 4 6 Dağkızılca Cumalı 2 2 İbrahim Cumalı Piyade 1331 42.61. 28.Al.141.3.Bl. 1335 ÖZ 160 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 14 16 19 19 28 31 34 4 4 4 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 4 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Karakuyu Yeniköy Çaybaşı Çakallar Çaybaşı Tepeköy Hamidiye Eğerci Eğerci Eğerci Çapak 50 93 Karakuyu Süvari Çaybaşı Çakallar Tire Göktepe Tepeköy Hamidiye Eğerci Antalya Eğerci Çapak Top. Onb.Al.Frk.3. Bandırma Bl. Depo Tb.Tfk. Top.Tb. 3.Kol.9.66.Al. Oğlananası Karakolu Mustakil Jan.Bl. Jandar.Tb.Krh.2.66.2.Kol. 2.Al.2.Kol. AK 1977 158 22 13 2 Torbalı Çaybaşı 51 Ahmet Halil İbrahim Mehmet Nebi Recep Osman Durmuş Durmuş Abdullah Nafil Rauf Hamza İbrahim Ethem Ali Çaybaşı Mak.Tb.Karasi Tb. 47.Al.3.Al. 15.Tfk. 1335 AKSEL 173 44 .Al. 18.Tb.1. Nefer Nefer 1331 1334 1331 1331 35 4 5 Torbalı Ayrancılar 20 Sarı Alioğullarından Hasan Molla İbrahim oğullarından Ali Ayrancılar Piyade Nefer 1331 7. KARABULUT 159 23 13 4 Dağkızılca Karacaağaç 5 Mak. Nefer 1331 11.Frk. Seydiköy Harici Bl. 65.42.Bl.1.Frk.Al.Bl. İzmir Harici Jandarma Efradından İzmir Jandarma Alayı 1335 1335 1334 1335 1335 1 My 1339 1335 UYSAL ÖZDAMAR AYTEKİN YAMA KUNDUZ 1973 1935 1956 153 154 155 156 1974 157 21 12 3 Torbalı 32 Derviş Kara Hasan oğullarından Cemal Köseoğullarından Mehmet Ali Hacı İbrahim oğullarından Mehmet Hasan Mehmet Hudula Piyade Nefer 131. 15.16 17 18 19 20 9 9 9 10 10 4 4 5 2 4 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Torbalı Bozköy Yoğurtçular Yukarı Mahalle Ayrancılar Yukarı Mahalle Bozköy 32 31 2 8 36 89 Serez muhacirlerinden Mustafa Hüseyin Kasap Mehmet Manav Mehmet Dervişoğullarından Mehmet Salih Ali İbrahim Ali Hüseyin Serez Yoğurtçular Torbalı Ayrancılar Torbalı Piyade Jandar.28.2.1.Kol.Bl. Jandar.Bl.Tb.Al.4.Tb.Al.9.Frk.5.Top.Tb.Bl.Al.12. Nefer Çvş. Der-Saadet Çamlıca Sıhhıye Deposu Çayırlıbahçe Hizmet Taburu 42.Bl.Bl.3. 1332 1330 1331 1331 1963 1953 1964 1942 1970 1968 166 167 168 169 170 171 Nefer Onb.Bl. Nefer 1331 1329 2 Hz 1337 1331 1330 4.Bl. 1335 1339 1334 1335 1339 1338 1335 1334 1338 1332 1335 GÜNAY 1333(?) 161 162 27 29 23 2 24 50 26 31 78 46 Pehlivan Halil Mehmet Ali Derelioğullarından Himmet Kırlı Hasan Dayı Müteveffa Ali Ömer Yozgat'lı Mustafa Fehmi Şefik Ali DİKER CAN SARI KEVZENOĞLU ÖZLÜ YENER YILDIZ TEK CİN 1341 1979 163 164 165 Nefer Nefer Çvş.Al.Tb.148.

Al. İzmir Jan.37 4 7 Dağkızılca Cumalı 23 21 Mehmet Ali İbrahim Cumalı Piyade 1331 10.Frk.11.Al.3. 1335 1334 1335 1335 1335 1335 1336 ÇOŞKUN ÖZCAN GENÇTÜRK AKEREN PARK BOZDAĞ KOCABIYIK 1963 1976 1971 1967 1928 186 187 188 189 190 191 192 18 19 3 Torbalı Çapak 74 73 Ali Çapak Ağır Top. Soma Amele Bl.29. 1335 ÇAN 1968 193 19 23 1 Torbalı Karakuyu 57 Hüseyin Karakuyu Cebel Bt. 1331 1331 1331 1330 1331 1331 1331 17.6.Al. 64.Bl. Onb.2.Bl.Tb.İzmir Ahz-ı Askeriye heyeti İzmir Mrkz.Tb.İnzibat Bl. 1331 56.Frk.Tb.Mekkare Bl.2.152.Tb.1.Al.Tb.Al. 14.2.Tfk. 1334 UZUNEL 1332 194 1312 / 1896 DOĞUMLULAR 1 2 1 2 3 3 Torbalı Torbalı Demirci Karakuyu 14 44 Akçaoğullarından Yusuf Kırlı İbrahim Mehmet Hasan Ali Demirci Karakuyu Piyade Sıhhıye Nefer Onb.2. Balıkesir 3. 1331 1331 15. Mak. 174. Ağır Top.Bl.1.Tb. 4.Frk.72.Bl.Al.4. Bahr-i Sefit Boğazı Mevkii Müstahkem Krh.Depo Al.1.Al. Mak.Kol. 1330 2.Al.Bl. 1335 1335 ERASLAN DÖNMEZ 1954 1965 195 196 45 . Jandar.2. 16.Tb.1.Tb. 17.Bl.Bl.Tb.Kol.Bl.Bl.Kol.4.Al.1.174.3.Tfk.Söke 20.Al. 1335 KOÇ 174 1311 / 1895 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 3 3 10 11 11 11 11 11 12 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Hortuna Hortuna Hortuna Çakallar Karaot Karacaağaç Belenbaşı Belenbaşı Belenbaşı Yoğurtçular 26 27 4 30 17 18 60 94 56 30 14 18 60 94 56 33 43 13 13 33 43 13 6 Reis Ahmet Ali Sinan Ali Karaca Ahmet Mustafa Çoban Ali Molla Musa oğullarından Mehmet Musa Cabaroğlu Mustafa Müteveffa Arnavut oğullarından Mehmet Numanoğullarından Hüseyin Kabasakal Ali Deveci Kara Mehmet Şeyh Ali Mustafa Mehmet Tatar Hüseyin Kuru Mustafa oğullarından Seyid Ali evladı hafidi Mustafa Ahmet Salih Sami Mestan İbrahim Ethem İbrahim Mehmet Eyyüb Mehmet İsmail Yoğurtçular Hortuna Hortuna Hortuna Çakallar Karaot Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade 1331 1330 1331 1331 1331 1332 1331 1331 1331 1331 İzmir İmalathanesi 16 Frk.Al.Tb.Al.Kol.48. 2.Tb.38.1. İzmir Harici Bl. 60. 1335 1336 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 GÜL TURAN ŞEN GÜRBÜZ ÖZKAN ÖZDOĞAN GÜLCAN TORUN İLHAN GÜLTEN 1953 1929 1975 1961 1972 1958 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 11 12 13 14 15 16 17 12 13 13 16 16 19 19 2 1 5 1 2 1 2 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Hortuna Çengele Yoğurtçular Tepeköy Tepeköy Hortuna Çapak Süleyman Hamid Ahmet Abbas Bedri Süleyman Ahmet Çorlu Çengele Yoğurtçular Tepeköy Girit Hortuna Çapak Piyade Jandar. Ağır Top.1.

Al. Jandar.161.12.Frk. İzmir Harici Bl. 1335 1335 1335 1335 TAŞ AYDIN BAĞERİ TİDAN 1988 1956 1961 217 218 219 220 88 88 13 1 46 . İzmir Harici Bl. Jandar.Karakolu AKBABA ARDA ORHAN MUTLU /ÖZSEZER ÇETİN KUTLU ŞİMŞEK ACAR ANDAÇ 1987 202 203 1970 1929 1969 1978 1976 1927 1971 204 205 206 207 208 209 210 17 18 19 20 21 22 8 9 10 10 10 10 7 1 1 2 3 4 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Karaot Bozköy Hortuna Saibler Ayrancılar Doğancılar 5 24 69 4 3 36 Ahmet Mustafa Cafer Abdül Mehmet Hüseyin Karaot Bozköy Hortuna Saibler Ayrancılar Ayrancılar Jandar.Piyade Muhafız Bl.Frk.12. 175.9. 10.Bl. İzmir İst.Bl.3.Tb.172. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 5. 26 Ey 1336 1335 1335 1335 1339 1332 1334 1331 1336 1335 SERT 1964 201 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 4 5 7 8 8 8 8 7 1 2 1 7 2 3 5 6 Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Çapak Çapak Çapak Saibler Meşhet Taşkesiği Merkez Doğancılar Doğancılar 32 31 3 69 7 35 3 5 37 35 32 31 Osman Mustafa Ali Müteveffa İbrahim Yunus Mehmet Arap Süleyman Beratlı Abdullah Küçük Mehmet Koyucuoğllarından Halil Avcıoğlu Ali Ahmet çavuş oğullarından İbrahim Emiroğlu Mehmet Çolak Abidin Mehmet Karaköse Ali Manav oğullarından Mehmet Küçük Hüseyin oğullarından Mehmet Veli Süleyman Hüseyin Mustafa Sadık Osman Hasan Durmuş Hüseyin Ahmet Halil Mehmet Arif Çapak Çapak Çapak Saibler Arapçı Dirizar Dağkızılca Doğancılar Doğancılar Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Onb.Tb. 47. 23 24 25 26 10 10 11 11 5 6 6 7 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Çakırbeyli Bozköy Karakızlar Hortuna 42 42 22 Hüseyin İsa Halil Mehmet Numan Çakırbeyli Bozköy Ceceler Çorlu Jandar.Al.Tb.Tb.Al.1.İnş. Piyade Jandar.Bl. 1. Jandar. Emir eri Çvş.Al.Al. 1336 1335 1336 1335 GÜÇLÜ KURT YILMAZ KOR 1967 1963 1963 1977 197 198 199 200 7 3 6 Torbalı Çapak 77 Arnavut Mehmet Ömer Çapak Piyade Nefer 23 Ey.Kol.Tb.Kol. Nefer 1331 1332 1332 1331 17.Tb. 179.Tb. 5. 5. Nefer Çvş.1.Bl.Frk.Bl. 5. 15.Al. 8.Depo Al. 47. İzmir Harici Bl.Bl.Bl. Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer 1331 1331 1332 1332 İzmir Harici Bl.3 4 5 6 3 3 3 3 1 2 3 4 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Arslanlar Arslanlar Arslanlar Hortuna 82 81 42 15 9 Cemali Mustafa Müteveffa İbrahim Bozoğlan oğullarından İsmail Yaşar Kamil Selahattin Mehmet Arslanlar Arslanlar Arslanlar Belenbaşı Piyade Top.10. İzmir Harici Bl.3.1.Al. Piyade Piyade Onb.3.46.Frk.Frk.1.Depo Al. Nefer Nefer Nefer Nefer 1331 1332 1332 1331 1331 1340 1335 1335 1335 1335 1335 ÖZER AVCI DİNÇ ÖNCEL YENGİNER YAMA 1334 1982 1968 1928 1943 211 212 213 214 215 216 7.Al.4.depo Al. 1336 1331 1331 1331 1331 1330 1332 1329 1331 1331 Kıran grubu 64.56.lığı Krh.Bl.Al. Torbalı Dağkızılca Nahiyesi Jan. İzmir Harici Bl.45.menzil Amale Tb.Tb.K. Jandar.2. İstanbul İmalathanesi Keşan 5.2.Bl.1.

Bl.Beygir Deposu 1335 1335 1335 1335 1334 1335 1335 1335 1339 1336 1335 KAYA DUMAN SAPMAZ DOĞAN AYDIN KARABIYIK AKCAN MİLYARDER ÇAĞLAR KARAGÖZ ÖNER 1964 1970 1958 1977 1958 1933 1965 1973 1964 1983 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 47 .Bl.1.1. Der . 21. Nefer 1332 1330 1331 55.Frk.Tb. Top. 17. 9.Tb.Bl.Sarıyer 17. Top.Saadet Zeytinburnu Fab.Kol. 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1333 1335 1337 1331 1332 İst. 4.Çvş.Bl.İzmir 3.Tb.Frk.2. Top. İst.1.Al.Al. Sarıyer 17.Bt.Al.27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 13 13 14 16 16 16 16 25 31 31 31 1 3 2 1 3 7 5 1 3 4 5 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Çapak Dağkızılca Yoğurtçular Çapak Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Eğerci Hortuna Merkez Kayas 47 39 9 21 8 35 8 47 42 49 33 56 15 8 28 5 Buldan'lı Ahmet Ethem Müteveffa İsmail Dirmil'li Abdullah Kulakoğullarından Mehmet Ahmet Mustafa Kocabaşoğullarından Mustafa Kuru Cemal Halil Mustafa Hüseyin Balaban Ali Ali Ahmet Mustafa Mehmet Bekir Mehmet Şerif Salih İsmail Hakkı Nesimi Çapak Mak.Al.Frk.Al.1.135. Nişancı Tb. Ağır Top Talim Tb.Al.6. 1.4.Kol.3.Tfk.Bl.Tb.İmalathanesi Hilal İzmir 46.Krh.Frk.Bt İzmir Ağır Erzak Kolu Keşan Şimendüfer Hattı İnş.Tfk.Bl.Tb.4.3.Tb.Al. 57. İst.Depo Al.Tb.2.Frk.1. 55.Frk.1. 172.Kol.Tb.Bl. 10.3.24.170. Ağır Mak.Sarıyer 17.Tb.58. 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1334 1335 1334 1334 GÜNAY ÇETİNKAYA EVRAN ÖZCAN GÜNDÜZ TOPUZ AKBAŞ BOZKURT CAN TOK BALABAN 1960 1973 1971 1965 1940 1969 1950 1945 1972 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Yoğurtçular Çapak Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Eğerci Hortuna Krotaba Darende Ağır Top.Bt.170.Şimendüfer Bl. 5.126.Kol.Depo Al.Al.Kol. 4. Nakliye Şimen düfer Şimen düfer B.2.Kol.11.144.5. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1332 1957 231 1313 / 1897 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 1 2 4 5 7 1 2 3 4 6 4 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Yeniköy Çakallar Dirmil Dirmil Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çengele Yukarı Mahalle 23 27 16 2 49 56 10 4 2 43 37 28 Ali Müteveffa Karaca Halil İbrahim Kırlı Hasan Deveci Ahmet Veli Müteveffa Hacı Ahmet Avrethisar muhacirlerinden Halil Bıçakçı Hasan Mustafa Mehmet Ayvaz Kör Ahmet Ömer Ali Sabri Hamid Ali Zekeriya Davut İbrahim Halil Mustafa Ali Mustafa Yeniköy Keler Dirmil Dirmil Çapak Çapak Avrethisar Çapak Çapak Çengele Torbalı Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Onb.Kol.Bl.Tuna Talim Tb.4.Tb.Kol.4. 4.Askeri Kalemi 63.

Yıldırım Ordusu 3. 1336 1336 1335 1335 AKGÜN KURT ANTALYALI ERGİN 1975 244 245 1973 1960 246 247 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 6 3 5 6 7 5 6 7 1 2 6 6 1 Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dereköy Merkez Merkez Merkez Karaot Karacaağaç Çakırbeyli Hortuna Hortuna Çengele Dağkızılca Çakırbeyli Hüseyin Hüseyin Mehmet Mehmet Hamid Yusuf Ali Kadri Şükrü Ahmet Nazif Mustafa Osman Dağkızılca Piyade Piyade Nefer 1332 1332 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 CANSEVER AYBEY KORKMAN GÜVEN GENÇER AYDIN GÖNLÜGÜR ŞEN AK EGE KARAYEL KAYNAK KABACA 1971 248 249 Dağkızılca Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 1332 1967 1955 1971 1946 250 251 252 253 254 Dağkızılca Karaot Jandar.Bl.rından Selim Zumaki Cadıoğullarından Mahmut Ali Rıza Korukoğullarından Şakir Ali Hacıoğllarından Osman Halil Aydınoğullarından Ali Çalıkoğullarından İbrahim Bardakoğullarından Hasan Cemali Babacan Hasan Garip Mustafa Abdülvahit Çakaloğullarından Süleyman Müteveffa Fevzi oğulla.3.8.10.Jan.Al.Harici Bl. 7.Al.31.Tb.75.rından Mehmet Veli Yörük Mehmet Koca Ahmet oğullarından Hüseyin Hacı Ömer oğullarından Osman Ömer Muhacir Hüseyin oğullarından Mehmet Cemal Kerim Osman Hüseyin Hasan Ali İbrahim Saibler Helvacı Arapçı Kandiye Piyade Piyade Piyade Jandar.38. 1335 1335 TEKİN KARGIN 1970 1966 264 265 34 21 4 Torbalı 47 Hasan Tire Piyade Çvş. Nefer Çvş.Frk.1. Jandar.Harici Bl. 1335 DOĞAN 1959 267 48 . 1. İzmir Seyyar Jan. Jandar.Al.Harici Bl.2.5.Frk.Tb.174.Kol.Harici Bl.Frk.2.Al. 19. İzmir Jan. Bab-ı Ali Bl.75.Al.Al.2.Frk.Frk.Al. İzmir Jan.Harici Bl. İst. İzmir Jan.1.2. İzmir Jan.Kol. Nefer Nefer 1332 1331 1332 1333 46.12 13 14 15 8 8 12 12 3 4 1 2 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Saibler Helvacı Arapçı Ertuğrul 4 48 10 44 8 4 22 2 21 59 80 21 59 80 11 1 13 11 15 78 29 10 0 4 15 78 29 10 10 0 4 Durmuş Çoban İsmail hafidi İsmail Antalya'lı Mehmet Topal Selimoğulla. 24.8.1.Tb. İzmir Jan.Tb.Bl.Frk. İst.Bl.Krh.Seydiköy Jan.6.45. 25.Tb.17.75.9.Bl.Bl.Harici Bl.3.Tb. 1978 1965 1950 1971 1977 1981 255 256 257 258 259 260 29 30 31 16 16 16 2 3 5 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Çakırbeyli Yoğurtçular Çengele 55 27 21 Ali Hamid İbrahim Avandere Yoğurtçular Gökyaka / Teke Saibler Dağkızılca Jandar.Bl. İzmir Jan.Frk.Al. 25. 1331 14.Harici Bl.Frk. 25.1.Al.Bl 85.11. 17.Bl.Zabit Mektebi Mhfz. İzmir Jan. Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1332 Çakırbeyli Hortuna Hortuna Çengele Dağkızılca Çakırbeyli Piyade Jandar.Bl.Tb.1.Kol.12.Al. Jandar. Bl. 1335 ERDAL 1979 266 35 21 5 Torbalı Mehmet Çakırbeyli Piyade Nefer 1332 17.Tb. Jandar.Bl. 1335 1335 1335 ÖZER AŞKIN KARAKAN 1964 1984 1971 261 262 263 32 33 18 21 1 3 Dağkızılca Torbalı Saibler Dağkızılca Çimenler (Mecidiye) Çakırbeyli 8 2 35 1 26 İbrahim Kadir Süvari Piyade Nefer Nefer 1332 1332 14.Harici Bl.Frk.Bl.Kol.Tb. Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 İzmir Jan. İzmir İmalathanesi 15.2.3. Jandar. Jandar.Tb.

2.Tb.Frk.Bl.Frk.Kol.Bl.1.Kol. 47. Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1333 1331 1332 1332 1333 1332 1332 1332 1330 56.Al. Ağır Mak.Tb.3. Ağır Top.2.Ordu Krh. Söke 174.Al. İst.Al.Frk.Al.Tb.25.Depo Al.Al.Top.Bl.3.Al.Bl.Al.76.Al.2.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 24 27 30 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 4 1 1 1 4 5 6 7 3 5 6 7 1 3 4 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Çapak Dirmil Tepeköy Tepeköy Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Ahmetli Ahmetli Hamidiye Çakırbeyli Yoğurtçular Çaybaşı Çakırbeyli 65 35 40 4 10 3 24 19 51 12 6 37 16 2 30 19 51 12 5 35 74 33 40 4 10 3 20 10 1 61 Bekir Mehmet oğulla.4.3.38.6. 4.rından Osman Ahmet Ahmet Çakır Mehmet Ali Durmuş Mehmet Abdullah Hüseyin Müteveffa Abdil Nasuhoğullarından Hacı Mehmet Salihoğullarından İbrahim Veli Hacı Osman Salih Müteveffa Sarı Kadir oğullarından Mahmut Kirli'li Ahmet oğullarından Hasan Velişoğullarından Süleyman Veliş Mehmet Kara Hüseyin Mehmet Hüseyin Ahmet Hasan Kasım Ali Ahmet Osman Mustafa Mustafa Salih Osman Ramazan Muharrem İbiş Nadire Dirmil Tepeköy Tepeköy Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Arapçı Ahmetli Hamidiye Çakırbeyli Yoğurtçular Katerin Hamidiye Sah.Tb.Bl.Kol. 5.5.Al.76.Frk. Der.Kol. 25.Al.Kol.Bl. 1336 1334 1335 TÜRK VELİŞ KURTLU 1972 1953 284 285 286 1314 / 1898 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 1 1 1 2 3 5 6 3 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Karacaağaç Demirci Demirci Ertuğrul 23 61 69 Halil Emin Efendi oğullarından Osman Hüseyin Müteveffa Arif Sabri Kadir Hüseyin Mehmet Demirci Demirci Tepeköy Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1333 1333 İzmir Hilal İmalathanesi 9. 26.515. 29.Frk.Tb.175.Tb.3. 166.Frk.Bl.11.Bl. 9.Kol. 21.Tb. İzmir Depo Al.Tb. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Çvş.3.Bl.Kol.Frk.28.3.144.3.83.Bl.Al.Tk.Al. 1335 1335 1335 1334 1335 1339 1334 1333 1335 1335 1339 1335 1335 1335 1335 ÇELİK DURAGAN ÇAKIROĞLU ARICI ONAN ATEŞ ŞENOĞUL KÖSE KOÇ TOPÇU EREZ ÇETİNKAYA BALCI ÖZCAN ÖZBEK 1979 1956 1929 1968 1974 1970 1937 1960 1973 1954 1936 1968 1940 1965 1976 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 51 4 2 Torbalı Çaybaşı 88 76 Hüseyin Çaybaşı Piyade Nefer 1332 6.Bl.Müdafa-i Milliye Tahrirat ve Melbusat 6. Çvş.4.Al. Piyade Piyade Piyade Piyade Onb.2. 1335 1335 1335 1335 MUMCU KAYALI TURGUT SÜZER/ÖZKUL 1932 1975 287 288 289 290 49 .Tfk.Bl.39.Saadet Küçük Zabit Mektebi 46.Bl.Müstakil Tb.Muhfz.Tb.57. 1336 KARATOKLU 1957 283 52 53 54 4 4 4 5 6 7 Torbalı Torbalı Torbalı Çaybaşı Çaybaşı Yeniköy 39 23 10 34 21 10 Mahmut Ömer Mehmet Çaybaşı Çaybaşı Yeniköy Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer 1332 1331 1332 17.75. 1.2.Kol.Tb.10.Frk.Tb.14. İstihkam Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Top.75.1.Muhfz.11. 5.4. 14.Tb.3.Tb.Al. 53.

Tb.Tb.Hayvan Deposu 5.Kol.Bl.Kol. Keşan Cephane Deposu 17.Kol. 5.3. 17.10.Al.Bl.65.1.Nİ.Ord.Depo Al.165.Bl.Bl.1.56.Çvş.Al. 54.2.Kol. 1336 1335 1335 1335 1335 1335 1335 KARABULUT DÖMEKE ASLAN SEVER ÜNAL DİNDAR AKTAŞ 1978 297 298 1960 1966 1974 1965 1955 299 300 301 302 303 18 5 3 Torbalı 2 Tahir Yeniköy Piyade 1333 Bandırma İnş. 2.Tb.1.Al. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1334 1332 1332 1332 1332 1333 51.İnş.Bl.Depo.Tb.Kol.51.146.Araba Kolunda 42. 1335 1335 1335 1335 1335 1335 İRİ TOY SOYKAN YILDIRIM UZUNEL GÜNBAY 1971 1963 1968 1983 291 292 293 294 295 Nefer 1333 1967 296 11 12 13 14 15 16 17 3 4 4 4 4 5 5 7 2 4 5 7 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Çaybaşı Çaybaşı Arslanlar Ayrancılar Arslanlar Kuşçuburun Yukarı Mahalle Yeniköy 14 6 51 99 83 8 50 10 27 Hasan Ahmet Sefer İbrahim Bayram İsa Eyyüp Mehmet Çaybaşı Karaferya Arslanlar Ayrancılar Arslanlar Kuşçuburun Torbalı Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Onb.6.1.1340 8 Ns 1340 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 KARACA 1940 305 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 6 6 6 6 7 7 7 7 5 2 4 6 7 1 3 4 6 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Çakallar Dirmil Dirmil Eğerci Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak 5 53 14 48 23 31 5 53 11 6 91 84 Karaca Mustafa Ahmet Molla Hasan Arif Molla Mehmet oğullarından Halil Yanık Mehmet Müteveffa Ahmet Tatar Hüseyin Ali Ali İbrahim Hamid Ali Mustafa Hüseyin Osman Mehmet Ahmet Çakallar Dirmil Dirmil Eğerci Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer 50.Frk.Mürfezesi Bandırma Ziraat Bl.3.Al.Bl. 46. 8.3. 1335 GÜNEY 1340 304 19 5 4 Torbalı Çakallar 14 Osman Çakallar Piyade Nefer 8AĞ.Frk.2.Bl.2.Al.2.Bl. 5.Frk.rından Mehmet Ali Çavuş Hasan Mustafa Kara Veli oğullarından Abdullah Kara Hasan oğullarından Cemali Haşim Çavuş Cihan Yusuf oğullarından Haşim Kadri Halil Veli Müteveffa Hacı Giritli Abdullah Bedel Mehmet oğulla. 17.5.Tb.3.Tb.Frk.Erzak Kolunda KARACA GÜZELAYDIN ŞEN KARACA EFE DAL PALA TAN GANİ 1980 1978 1962 1946 1969 1968 1962 1970 1974 306 307 308 309 310 311 312 313 314 Nefer Nefer B. 1. 4. Balıkesir 5.Bl.161.Depo Al. 28.Bl.Depo Tb.Al. Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1333 1332 1332 1333 1332 1332 50 .Bl.1.Al.4.5.Tb.Al.Tb.Frk. İzmir 5.rından Mehmet Emin Şevval Musa Hasan Osman Şükrü Mehmet Kadir Durmuş Ali Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 1332 1332 5. 17.Bl.Al.1335 8 Ağ 1335 1332 17.Al.Bl.Krh.Kol.Tb.Bl.Depo Al. 170.Tb.Frk.2.İzmir 7.Al.5 6 7 8 9 10 2 3 3 3 3 3 4 1 2 3 4 5 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu 10 3 6 4 17 89 5 5 57 96 Eğri Ali oğullarından Hüseyin Durmuş Ali Kırlı Ahmet oğulla.47.Tlgrf. 5.

Top.Bl. İzmir Jandarma Al. Amele Tb.Sah.Tb.2.Bl.Tb.Depo Al.1.1.Tlf.Bl. 2. 3.2.Al.Depo Al.Kafkas Frk.2. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Onb. 16.1.174.Tb. 4.Frk.9. İzmir-Hilal Bl. 63.Frk.Al.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 7 8 8 8 8 9 9 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 7 1 3 4 6 2 3 1 3 5 5 6 2 3 4 5 6 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Cumalı Cumalı Karakızlar Karakızlar Karakızlar Helvacı Helvacı Merkez Dağkızılca Dağkızılca Doğancılar Doğancılar Çakırbeyli Karakızlar Arslanlar Çakırbeyli Çakırbeyli 23 14 9 14 9 68 21 25 75 80 84 5 32 59 23 14 7 22 40 Gümeli Ali Hasan Hafız Ali Sabancı Mustafa Çalık Kürt Mehmet Hacı İbrahim oğullarından Ali İbrahim Kadı İbrahim Müteveffa Ali Mustafa Ali Halil Koca Alioğullarından Mustafa Karasu Mustafa Murat Hacı Osman Galip paşaoğullarından Ahmet Mustafa Ali Nuri İsmail Ali Şükrü Halil Ahmet Mehmet Ali Osman Mustafa Ahmet Ahmet Hüseyin Mustafa Ömer Ali Ahmet Şükrü Mustafa Hasan Hüseyin Salih Karakızlar Karakızlar Karakızlar Helvacı Helvacı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Doğancılar Çakırbeyli Karakızlar Koçana Çakırbeyli Çakırbeyli Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Jandar. SAMANCI FİLİZ KUTLU ZENCİ 1960 1971 1994 1974 337 338 339 340 51 .8.Frk. Jandar.Sıhh.Tb.Bl. Piyade Jandar. 6. 16.Bl.Al.2.Frk. Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer KARAYEL TEZCAN KUTLU DAL UÇAR 1983 1958 1994 1986 1958 332 333 334 335 336 51 52 53 54 27 30 32 32 2 1 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı 77 1 75 Samancızade Ömer Halil Çavuş Yusuf Ahmet Hasan Ramazan Hasan Ali Rıza Torbalı Hortuna Demirci İzmir Nefer Nefer Nefer Nefer İzmir Şimendüfer Mektebi 5.Al.1. 15. 5.Depo Al.Frk. Nefer Piyade Nefer 1332 1331 1334 1333 1333 1332 1331 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1333 11 Ey 1332 1332 1332 Ey 1333 1332 1332 1333 4 Ns 1334 131 1333 1332 1331 Der-Saadet Batarya Bl. 17.Bl.10.1.56. 54. İzmir 5. 1335 1335 1339 1334 1334 1335 1335 1336 1336 1335 1335 1335 1335 1334 1 Ns 1334 1335 1334 KS 1335 1334 1334 1334 4 My 1334 1335 1335 1335 1335 DUMAN GİRGİN ASLAN ÖZKAN ÜNAL AYDIN ŞENYİĞİT GÜVEN DEMİRTAŞ ÖZDEMİR ACAR TOSUN KARASU ÜZÜMCÜ EKİCİ ÖZTÜRK 1972 1962 1980 1979 1969 1977 1986 1969 1950 1987 1984 1983 1971 1983 1973 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 46 47 48 49 50 16 17 18 21 21 7 7 1 1 2 Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Çakırbeyli Tepeköy Demirci Çapak Çapak Yukarı Mahalle Hortuna Demirci Merkez 75 14 14 7 75 53 77 Yusuf Mahmut Çavuş Kutlu Yusuf Hacı Ahmet Mehmet Çakırbeyli Osmaniye Büyük Karapınar Çapak Çapak Piyade Piyade Piyade Sah. 56.Frk.Muhfz.48.Al.1.Kol.Kol.Bl.3.1.Tb.Tb.Bl.Bl.Kol.Tb.Bl.70. İzmir 5. 3. 1.Al. Dağkızılca Karakolu Jandarma Harici Bl.Frk.Kol. Odun-Kömür İmali 17.Al.Top.45. 3.Bl.Depo Al.Kol.Tb.5.Frk.Depo Al.4.Bl. 1.3.Al. 5.Bl. Sah.Piyd.1. Şimendüfer Sıhhıye Mak.Bl.Tfk.3. 1.Krh. Nefer Nefer Nefer Nefer Onb. 123.Bl.1.Top.

Frk.2. 57. İzmir Muhabere Bl. Muhbr.Bl. İzmir 5.Depo Al. İzmir 5. 5.Al.175.Kol. 5.1.Frk.66.12.11.4.Bl.Tb.Tb.Tb. Konya Şube Muhafızı İzmir 5.Depo Al.Depo Al.Al.Al. Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1333 1333 1333 1334 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1334 1333 1333 1333 İzmir 1. Tb.1. 17.Krh. 17.Bl.Depo Al. 12.Jan.Depo Al. İzmir 18.Bl.Tfk.Bl.Tb. 161. İzmir 5. 42.Depo Al.2. Muhbr.12.Bl.Bl. 17.5.Frk.Al. Hizmet Tb.Bl. 10. İhtiyat Küçük Zabit Al.Tb.Tfk.Al. 47.Depo Al.Depo Al.Al.Al. İzmir 5.2.5.Tb.39.12.2.3.57.Kol.4.Frk. 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1339 1335 1335 1335 1335 1335 1334 1335 1335 1335 ÇALIŞKAN GÜÇSAV ZEYBEK UYGUN TEKİN ZOR GÜLER SUBAKAN DUYMAZ GÜNAY AKKIN HASER ŞENBAŞ TAŞ ÖZKAYA SOYKAN SONKAN DİNÇ TAŞKAYA ÖZ SELÜT AKÇA 1937 1926 1332 1969 1965 1971 1985 1969 351 1961 1967 353 1980 1970 1984 356 1948 1945 358 1978 1947 1979 1975 1982 1975 1974 1969 366 359 360 361 362 363 364 365 357 354 355 352 344 345 346 347 348 349 350 52 .Frk.Tb.55 56 57 32 34 36 4 1 1 Torbalı Torbalı Torbalı Karaot Demirci Çapak 27 31 27 27 31 Üsküp Muhacirlerinden Mustafa Hüseyin Hacı Ali Mehmet Ali Veli Koçana Demirci Çapak Mak. 1333 1335 1335 ÖZAY ÜNLÜ AKGÜN 1940 1963 1973 341 342 343 1315 / 1899 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 1 6 1 2 4 5 6 7 2 4 1 1 2 4 5 7 5 6 1 4 5 6 1 Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Ayrancılar Tepeköy Yoğurtçular Ertuğrul Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Çaybaşı Ertuğrul Ertuğrul Yeniköy Yukarı Mahalle Yeniköy Hortuna Dirmil Çakırbeyli Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna 28 24 24 21 22 31 59 39 70 27 10 6 65 93 1 92 40 15 21 50 28 37 69 47 66 68 Abdullah İsmail Şerif Ali Müteveffa Recep Kocakülah İbrahim Halil Yörük Mestan Zor Ali hafidi Mustafa Muhacir Abdullah Deli Mehmet oğlu Mehmet Müteveffa Hasan Refik Hasanaki Müteveffa Selim Yörük Osman Nasuh Müteveffa Mehmet Abdil Fettah Kırlı Hasan Çavuş Ahmet Abidin Ali Yusuf Hacı Hüseyin oğullarından Mehmet Mehmet Cemal Ahmet Salih Hüseyin Mehmet Hakkı Zor Mehmet Mustafa Hasan Tahsin Hüseyin Mehmet Sabri Mehmet Ahmet Ahmet Cemali Veli Mustafa Arif Yusuf Raşit Rıfat Ayrancılar Tepeköy Yoğurtçular Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Alasonya Kandiye Katerin Yeniköy Torbalı Yeniköy Hortuna Dirmil Avandere Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Piyade Piyade Muhbr.Al.Krh.Kol.2. 47.Bl.Al. Mak. 5. 5. 5. Nakliye Nefer Nefer Nefer 1330 1332 1332 21.Kol.Depo Al.Depo.

Köstenada 5.2.Tb.9. 17.5.Al.3.Depo Al.174.Tb.148.Bl.Bl. 2.12. 1.Bl.47.1. Bl. 17.Frk.Kol.Bl.Al. 1335 1955 TAŞKIN 368 YAŞAR 1955 369 27 28 29 30 31 32 10 11 17 18 19 19 3 2 6 2 1 4 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Karakızlar Saibler Merkez Merkez Karakuyu Yoğurtçular 40 40 4 38 23 71 Mustafa oğullarından İsmail Mehmet Mustafa Osman Urfalı Mehmet Tekelioğullarından Mehmet Ali Karakızlar Saibler Dağkızılca Dağkızılca Karakuyu Yoğurtçular Piyade Piyade Piyade Piyade Jandar. Jandar. İzmir 5. Bl.Kol.Tb.10.Depo Al.3.Frk. İzmir Harici Jan. 48.2.2.Al. İzmir Harici Jan. 15 Ey 1334 BAYHAN 1942 367 25 26 9 9 5 7 Dağkızılca Dağkızılca Cumalı Yoğurtçular 1 Mehmet Müteveffa Mustafa Ali Muhittin Ahmet Tevfik İzzet Mehmet İsmail Hakkı Ahmet Ahmet Yoğurtçular Piyade Piyade Nefer 1333 1334 2.Tb.Bl.56.Tb.Kol. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1334 1333 1333 1334 1333 1335 1335 1335 1335 1335 1335 TUNÇEL ÖNCEL KESKİN KARDAŞ ÖZOĞUL ÇOŞKUN 1977 370 1970 1976 1968 373 1954 374 371 372 10 9 53 .Depo Al.24 9 4 Torbalı Ayrancılar 45 Deveci Bekir Hüseyin Belenbaşı Piyade Nefer 1 Ağ 1334 Sevk Tb.Frk.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARŞİVİNE GÖRE TORBALI'DAN ŞEHİT LİSTESİ 54 .

İBRAHİM 45 .ALİ 24 .HALİL 31 .AHMET 47 .MEHMET 30 .SÜLEYMAN 17 .MEHMET 19 .OSMAN 42 .ALİ 39 .AHMET HÜSEYİN 20 .İBRAHİM 44 .MEHMET 23 .No 123456789- Adı BAYRAM ALİ İBRAHİM VELİ MEHMET HÜSEYİN ALİ CEMAL HÜSEYİN HASAN Baba Adı DEMİR SEYİT CAFER HASAN HALİL MUSTAFA İSMAİL ALİ ABDULLAH HALİL MEHMET MEHMET ÖMER HASAN MUSTAFA MEHMET MUSTAFA VELİ NAZİF MEHMET HÜSEYİN OSMAN HALİL MUSTAFA MEHMET ALİ HACI HÜSEYİN MEHMET ALİ ABDULLAH ŞÜKRÜ MEHMET MEHMET OSMAN ŞAKİR AHMET MOLLA ABDURRAHMAN MUSTAFA MEHMET İBİŞ İSMAİL HACIAHMETIGVANI HACI HALİL İBRAHİM HALİL MEHMET ALİ ABDULLAH RECEP MEHMET Lakabı DEMİROĞULLARI GİRİTLİ KADIOĞULLARI HAFIZOĞULLARI Doğum Yılı 1879 1887 1875 1892 1890 1889 1895 1891 1880 10 .OSMAN 18 .SÜLEYMAN 38 .ALİ 29 .MUSTAFA KARA VELİOĞULLARI 1894 1889 1891 LAZOĞULLARI KÜRTOĞULLARI HATİPOĞULLARI 1888 1881 1894 1879 1889 1877 1881 1879 SİROZ MUHACİRLERİNDEN LAZOĞULLARI 1879 1888 1883 1882 1883 1893 VEKEMOĞULLARI 1891 1892 SARI ÇOLAKOĞULLARI 1892 1876 ATEŞOĞULLARI 1892 1897 1889 1877 1893 1895 1877 1892 HACI HOCAOĞULLARI 1876 1872 55 .MEHMET 25 .YUSUF 46 .HÜSEYİN 11 .AHMET 37 .HAMİT 35 .MUSTAFA 43 .RECEP 14 .HASAN 21 .MEHMET ALİ 22 .ŞÜKRÜ 15 .İBRAHİM 36 .MEHMET 16 .ALİ 13 .İBRAHİM 26 .MEHMET 27 .VELİ 28 .ALİ 12 .HASAN 32 .MUSTAFA 33 .AHMET 41 .MEHMET ALİ 40 .BAYRAM ALİ 34 .

56 . “4. “Sebdülbahir”. “Arabistan”.Dünya Savaşı’nda Çeşitli Cephelerde Askerde Kalanlar. “Harb-i Umumi”. “Mekke-i Mükerreme’de vurulmuştur” şeklindedir. “Bağdat’ta harpte”. “Askeri hastane”. En çok Hortuna Köyü’nden 36 kişinin askerde kaldığı tespit edilmiştir. Kayıtlar: “ Şehiden”. “Kafkasya”. kayıtlar mümkün olduğunca ailelerle yapılan görüşmelerle de desteklenmeye çalışılmıştır. “Çanakkale Harbi”. “İkitelli Hastanesinde”.000 kişi incelenmiş. Kayıtlardaki kişilerin künyelerinin geldiği tarihlerden 212’sinin sadece yılı. “Çanakkale şehiden”. “Harbiye Hastanede”.Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde kalan asker sayısı bugüne kadar kesin rakamlarla tespit edilememiş. “Umumi Harp”. 61 hanede birden fazla kişi askerde kalmıştır. yaklaşık olarak ifade edilmiştir. “Seferberlik”. “Anafartalar”. “Harpte”.Ordu”. Aynı hanede askerde kalan en fazla kişi sayısı 4 ile Çengele köyündedir. gün ve yılı yazılıdır. 1331 yılında 91. “Arıburrnu şehiden”. Nüfus Müdürlüğü arşivinde bulunan 17 nüfus esas defterde yaklaşık 12. “Askerde”. “Askerde şehit”. Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinin toplam idari birim sayısı 42’dir.Askerden Dönmeyenler I. “Esarette”. Künyelerin geliş kaydına bakarsak 1330 yılında 17. Çalışmada 614 kişinin kimlik bilgileri ve idari birimleri verilmiştir. “Çorlu Hastanesi”. “Kafkas cephesi”. diğer 43‘ünün ay.Nüfus Kayıtlarına Göre Torbalı ve Köylerinden I. Doğum yerlerine baktığımızda bazılarının bugünkü sınırlarımız dışında olduğu görülmektedir. “Rus Harbi”. 2003 yılından beri gerek Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi ve gerekse alan araştırması ile Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinde askerde kalan 614 kişi tespit edilmiş. “Bornova Askeri Hastanede”. “Topçu Hastanesi”. kişi bilgilerinin ölüm kayıtlarında düşülen kayıtlar (406 kişi) ve 1934 yılı nüfus tarama bilgileri (208 kişi) birleştirilerek 614 kişinin askerde kaldığı tespit edilmiştir. Kişilerin doğum yılları 1269 ile 1317 yılları arasında değişmektedir.

Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Bir Osmanlı tabiiyetinde hane vardır. 62 Bugün adı yeni mahalle’dir. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Anahtar kelimeler: “Torbalı. Helvacı59 5 Çaybaşı60. 16 Eylül 2006.000 kişinin kayıtları incelenmiş. "Torbalı bölgesinde Yunan işgali(1919-1922)". Bkz. 1333 yılında 167. Eğerci66. erkek kayıtlarının ölüm kayıtlarında düşülen “askerde” veya “şehiden” gibi kayıtlar tek tek not edilmiş. Çengele” Yöntem: Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivinde bulunan 1321 yılı son Osmanlı tahrir defterleri 2003 yılında alınan izin ve onayla 1334 yılına kadar yaklaşık 12. Yoğurtçular 4 Hortuna58. 58 Bugün adı Yazıbaşı’dır. Eylül 2009. Tepe Ertuğrul Mahallesi54 3 Çapak55. 55 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. İlçe olduğu 1926 yılına kadar idari birim olarak İzmir merkezine bağlı nahiye olarak görünen Torbalı’nın 4’ü mahalle olmak üzere toplam 42 idari birimi bulunmaktadır. 64 I. Necat Çetin. 2003 yılından 2005 yılına kadar 42 idari birimdeki askerde kalanların ulaşılabilen aileleriyle görüşme yapılmış. Çorlu56. Kuşçuburnu72 11 Arıtaşı73. 57 . Araştırmaya dahil edilmemiştir. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 68 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir.1332 yılında 200. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Karakuyu68. 59 Helvacı Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Sepetçiler61. Kayas71. Ölüm kayıtlarının ortalama yaşı 30. “Anlatımlara Göre Torbalı Bölgesinde Yunan İşgali ve Bilinmeyen Bir Kuva-yı Milliyeci: Hortunalı Hamit Efe“ . Necat Çetin. ölüm kayıtları taranarak. Torbalı Yankı Gazetesi. 30 Ocak 2006. 63 Bugün adı Şehitler Mahallesidir. Torbalı nahiye merkezi 2 Arslanlar. 57 Rum köyüdür." Maşat’ta (Şehitler Köyü) Bir Bulgar Mahallesi". Saibler 5 53 1321yılı son Osmanlı nüfus tahririnde Torbalı merkez ve köylerinde 2. 1334 yılında 80 ve 1335 yılında 33 kişi bulunmaktadır. 60 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Ayrıca üç klasörde tutulan 1934 yılı nüfus tarama cetvelleri . . Belenbaşı70. Meşhet Bulgar Mahallesi64 7 Ahmetli. Bozköy. Yunan işgali sonrası köy dağılmıştır. 54 1335 yılından itibaren ayrı mahalledir. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyum”. Döğerlik. 67 Bugün adı Özbey Mahallesi’dir. Yeni 9 Ayrancılar69.64’dür Kayıtlardaki hanelerden 199’unun nüfus kayıtlarının “ kapalı kayıt” konumunda olduğu . Cumhuriyet sonrası Tire ilçesinden Torbalı’ya bağlanmıştır. İzmir. 56 Yunan işgalinde dağılan köylerdendir. 66 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Büyük Torbalı Gazetesi. defter kayıtlarına eklenmiştir. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Arapçı65. Dirmil74. Eğerci Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin. Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Eğerci Köyü Araştırması. Büyük Torbalı Gazetesi. Sepetçiler Mecidiye Mahallesi62 6 Meşhet63. 25 hanenin ise savaştan sonra başka idari birimlere nakil gittiği görülmektedir. “Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Helvacı Köyü Araştırması”.197 kişi tespit edilmiştir. kayıtlar anekdotlarla teyit edilmeye çalışılmıştır. 14 Ağustos 2002.455 nüfus hanesinde toplam 11. 69 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 65 Bugün adı Pamukyazı Mahallesi’dir. Nüfus kayıtları esas alınarak ilçe boyutunda yapılan ilk araştırmadır. 1321 son Osmanlı nüfus tahririnde bu idari birimlere ait Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivinde bulunan nüfus esas defterlerinin dökümü şu şekildedir53: ATİK NÜFUS ESAS DEFTERLERİNİN ARŞİV TASNİFİ Cilt No Yazılı idari birim/birimler 1 Tepeköy. 61 Bugün adı Atatürk Mahallesi’dir. Torbalı Hilal Gazetesi. Nüfus kaydı. Askerde. Şehit. Hamidiye67 8 Çakırbeyli. Bugünkü nüfus belgelerimize dayanak belgeleridir. Tiryanda57. Kuva-yı Milliye’nin 90. Dünya savaşı sonunda burada bulunan Bulgarlar Bulgaristan’a dönmüştür. Bak.

Bu tahrirde kaydı yapılan idari birimlerdeki silâhaltına alınan kişilerin özlük bilgileri bu nedenle çok önemlidir.17.0 Yer No: 78.11. Mevcut durumunu tespit etmek amacıyla 1934 yılında doğup ta kayda geçmeyen.1937.0 Yer No: 78.331–348.0 Yer No: 78. (1979). İnsan unsurunun en önemli dayanak belgeleri nüfus kayıtlarıdır.17.7.11. Büyük Torbalı Gazetesi.16.11. “Hane deyimi hakkında”.. 73 1926 yılında dağılmış. Bazı defterler aşırı yıpranma nedeni ile dağılmış durumdadır. 86 Bugünkü adı Ormanköy’dür. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30. Karakızlar85. 12 Eylül 2006.0.7. Dere75. ölüm ve kayıp olanlar için hazırlanan listelerin incelenmesi ile deftere kaydı olmayan askerde kalanların künye yılı ve askerde kaldıkları yerler her kişi için ayrı numara verilerek yazılmıştır89.E.0 Yer No: 248.17. Büyük Torbalı Gazetesi.16.17. Sinek78 Bozköy. Yer No: 112. 88 Hane deyimi hakkında bakınız: Nejat Göynüç. 82 Karaot Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin.12 13 14 15 16 17 Dağkızılca. BCA.1937.11. Sayı:12976.05. Torbalı bölgesinde en son nüfus tahriri 1321 yani 1905 yılında yapılmıştır. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30.16. 79 2003 yılında Buca ilçesine bağlanmıştır. 85 Karakızlar Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin. Bakınız: BCA. 1924 yılında mübadiller yerleştirilmiştir.1. Defterler yenilemenin yapıldığı 1976 yılına kadar kullanılmıştır. 83 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır. Tarih: 05. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30. 87 1954 yılında idari birim olarak Buca ilçesine bağlanmıştır.1.16.17. 72 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 77 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır. Doğancılar79. ölü ve kayıp olduğu halde ölüm düşümleri yapılmayan ve evlenmesine rağmen kayda geçmeyenler için 30 X 50 cm boyutunda hazırlanan cetvellere idari birimdeki muhtar ve ihtiyar heyetince listeler oluşturulmuş. Yer No: 112.11. 11 Ağustos 2006.1. s. 89 Ekteki askerde kalanların kayıtları olduğu nüfus tarama cetveli ilgili kişinin kaydında verilmiştir. 71 Rum köyüdür. Tarih: 05. 11 Ağustos 2006. Çakallar84. Bakınız. 84 Bugünkü adı Çamlıca’dır. Bakınız: BCA. Yunan işgali sonrası köy terk edilmiş. Fon Kodu: 30. Bakınız: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (bundan sonra sadece BCA). "Tarihi Demografisi ve Kitabeleri İle Korucuk(Dirmil) Köyü Araştırması". idari statüsü ortadan kalmıştır. boyutundadır. Bugün adı Pancar’dır.11. Fon Kodu: 30. İ. 80 1937 yılında idari birim olarak Buca ilçesine bağlanmıştır.11. 81 Dağtekke Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin. Bakınız: BCA. Necat Çetin.0 Yer No: 78. Sayı:12976.0 Yer No: 78.11. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30. 75 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır. 78 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır.05. Hâlbuki dönemdeki savaşlarda en önemli unsur insan kaynağıdır. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü şuan 1976 öncesi tüm defterleri merkeze toplamaktadır. Necat Çetin. Askerde kalanların tespitinde yararlanılan diğer kaynak 1934 yılında tüm idari birimlerde yapılan nüfus tarama cetvelleridir." Torbalı’nın Dağılan Köyü:Arıtaş Köyü". “Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Karaot Köyü Araştırması”. Karacaağaç87 Arşivde bulunan nüfus esas defterleri 50 X 70 cm.0. Bakınız: BCA. 13 kişinin kaydı yenileme sırasında kayda alınmamıştır. Büyük Torbalı Gazetesi.1. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 70 1937 yılında idari birim olarak Buca ilçesine bağlanmıştır.Ü.11.1. Nüfus defterleri ve tarama cetvelleri esas alınarak ne yazık ki asker kayıpları hakkında bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır.1.1. Kayda alınmayan haneler88 nedeniyle hane numaralarında bazı değişiklikler olmuştur. Büyük Torbalı Gazetesi. Gökyaka Teke77. 58 . 14 Temmuz 2006.42. Ancak 2006 yılında çıkarılan nüfus kanununda nüfus defterleri bilimsel araştırma ve incelemelere kapatılmıştır. Fetrek76.16. Bakınız: BCA. 74 Bugünkü adı Korucuk’tur. Tarih: 28/12/1954 Sayı: 27394 Dosya: Fon Kodu: 30.11. Çengele86 Demirci.. Bakınız: BCA. Büyük Torbalı Gazetesi. "Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Dağtekke Köyü Araştırması".F. 25 Ocak 2004. Tarih Dergisi 32. “Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Karakızlar Köyü Araştırması”. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30.1. Kırıklar80 Dağtekke81 Karaot82 Cumalı83.1. 76 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır.

915 383. gün ve yılı yazılıdır. Galiçya-Bulgaristan: 60. Osmanlı İmparatorluğunun askeri kayıpları konusunda bazı araştırmalar yapılmıştır91.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir.167.166 4.000. Osmanlı Devleti dâhil olduğu I.b) Toplam Sadece cephelerdeki ölen asker sayısı 2.167. (Ölü.600. Nüfus müdürlüğü arşivinde bulunan 17 nüfus esas defter incelenmiş. Çanakkale: 101.Ölen kişiler ilgili hanenin defterdeki kaydına işlenmektedir. Sayı 1.000 [Hasta. Şehiden. Askerde en çok Hortuna Köyü’nden 36 kişinin kaldığı tespit edilmiştir.315 ölü.704 Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinin toplam idari birim sayısı 42’dir.764 44.net/v3/Haberler/OsmanliTarihi2/1. NTV Tarih dergisi . kişi bilgilerinin ölüm kayıtlarında düşülen kayıtlar (406 kişi) ve 1934 yılı nüfus tarama bilgileri (208 kişi) birleştirilerek 553 hanede toplam 614 kişinin askerde kaldığı tespit edilmiştir.000.841 Malûller 891 . Toplam asker kaybının 1. yaklaşık olarak ifade edilmiştir.896].147 80. en azından doğan çocuklarına isimlerini verdikleri gözlemlenmiştir.tarihimiz.211 4 . İzmir ve Antalya'da (amele taburları çoğu sıtmadan) Galiçya'da Romanya ve Dobruca'da Hicaz'da (Mekke.038. Medine. İdari.Şubat 2009. Dağıstan v.364 Toplam Muhtelif cephelerdeki ölüler sayısı Kafkas cephesinde Çanakkalede Filistine cephesinde Irak'ta. birimlere ait nüfus defterleri ve tarama cetvellerine göre büyük savaşın başladığı 1330 yani 1914 yılı esas alınarak Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinde askerde kalan 614 kişi tespit edilmiş.878 101 . Kayıtlardaki kişilerin künyelerinin geldiği tarihlerden 212’sinin sadece yılı ( %34) diğer 402 ‘sının ay. kayıtlar mümkün olduğunca ailelerle yapılan görüşmelerle de kayıtlar desteklenmeye çalışılmıştır. Bu kayıtlar ilgili idari birimdeki asker kayıplarını net biçimde ortaya çıkarmaktadır.com/forum/viewtopic. 59 hanede birden fazla kişi askerde kalmıştır. Sebdülbahir Kerevizdere'de kaybolduğu şerh verildi" gibi şerh düşülmüştür. Yapılan diğer bir araştırma ise daha net rakamlar ifade etmektedir92. Künyelerin geldiği yıllara bakarsak karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: ÖLÜM YILLARINA GÖRE KİŞİ SAYISI Yıl 1330 90 Sayı 17 Yıl 1337 Sayı 5 http://tr. I.945 kayıp veya esir bırakmıştır90.000. arkasında resmi rakamlara göre toplam 8.DUNYA-SAVASI-OSMANLI-BILANCOSU. Çalışmada 614 kişinin kimlik bilgileri ve idari birimleri verilmiştir.org/wiki/I.059 . Aynı hanede askerde kalan en fazla kişi sayısı 4 ile Çengele Köyü’ndedir. Künyesi gelen kişilerin ölüm kayıtlarında genellikle "Askerde. Dünya Savaşı’nda ana ve yardımcı cephelerde savaşmıştır. Yemen) Makedonya'da Türlü cephelerde (Kafkaslar. Yapılan alan araştırması sırasında künyesi gelen askerlerin ulaşılan ve görüşülen hanelerinde yaşayan kişilerden alınan anekdotlar da ailelerin seferberlik döneminde askerde kalanlarını unutmadıkları._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1. Bu nedenle bu araştırma önem arz etmektedir.091 Yara veya hastalıktan ötürü hastanede tedavi edilenler 3 .000.Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde kalan asker sayısı bugüne kadar kesin rakamlarla tespit edilememiş. 91 Osmanlı İmparatorluğu toplam kayıp asker sayısı: 1.html. Kaynak: http://www. Körfez: 220. Arabistan-Yemen: 280.219. Bakû. Acem: 20. Tüm ülkelerden 65.841 218.wikipedia.166 878 74. yaradan veya hastalıktan ölenler) 501 .852 392.810 askerin katıldığı savaş.750.721 9. 59 . Sayfa 21.205 Hastaneden taburcu edilmiş 2. Kanal: 280.000. 21. Kayıp ve Yaralılarla 253.php? f=31&t=16427 92 http://www.272 4.600. Kafkasya: 270.556.000.trmilitary.000.452 yaralı ve 7.

4. Çanakkale Harbi. 1334 yılında 80 ve 1335 yılında ise 33 kişinin kaydı bulunmaktadır. Çanakkale şehiden. 60 . aynı haneden üç kişi askerde kalan hane sayısı:4. Kafkasya. Şehiden. 59 hanede birden fazla kişi askerde kalmıştır. 1331 yılında 91. ordu 3 Harb-i Umumi 70 Anafartalar 1 Harbiye Hastanesi 2 Arabistan 1 Irak 1 Arıburnu Şehiden 1 İkitelli Hastanesinde 1 Askerde 367 Kafkasya Cephesi 2 Askerde Şehiden 53 Mekke-i Şerife'de vurulmuştur 1 Askeri Hastane 2 Rus Harbi 1 Bağdat’ta Harpte 2 Sebdülbahir 1 Bağdat Hastanesi 1 Seferberlik 68 Bornova Askeri Hastane 1 Tedbil havada 1 Çanakkale Harbi 12 Topçu Hastanesi 1 93 Hane sayısı. İkitelli Hastanesinde. Topçu Hastanesi. Çorlu Hastanesi. Aynı haneden iki kişi askerde kalan hane sayısı:54. Bornova Askeri Hastanede.Ordu. Rus Harbi. aynı haneden dört kişi askerde kalan hane sayısı:1'dir Aynı haneden iki ve daha fazla kişi sayısını gösteren tablo İdari birim HS93 İdari birim HS Kişi sayısı 2 3 4 Kişi sayısı 2 3 4 Ahmetli 1 Arslanlar 1 Çakırbeyli 4 Tepeköy Mah. Arıburnu şehiden. Askerde şehit. Harbiye Hastanede. Arabistan. 1333 yılında 167. 1 Helvacı 2 1 S. Bağdat’ta harpte. Harpte. 1332 yılında 200. Çorlu Sinek Özbey Cumalı Kırıklar Çapak Dağkızılca Karacaağaç Toplam 1 2 1 1 1 2 2 4 29 1 1 Yoğurtçular Arıtaş Dere Fetrek Bozköy Sepetçiler Dağtekke Eyerci Karaot Toplam 1 1 2 2 1 1 1 1 2 25 1 3 Defter ve tarama cetvel kayıtlarına baktığımızda. Seferberlik. Umumi harp. Harb-i Umumi.Mecidiye Mah. 1 Dirmil 4 Doğancılar 1 Karakuyu 2 Karakızlar 3 Çengele 1 Hortuna 6 1 Taşkesik 1 Saibler 1 Torbalı Mah.1331 1332 1333 1334 1335 1336 Toplam 91 200 167 80 33 9 597 1338 1339 1340 1341 Toplam Bilinmeyen Genel Toplam 2 3 1 1 12 5 614 kişi Künyelerin geliş ve deftere kaydına bakarsak 1330 yılında: 17. Askerde. Mekke-i Mükerreme’de şeklinde kayıt düşülmüştür. Görüleceği üzere en çok 1332 yani 1916 yılında (%33) künye ölüm kaydı vardır. Kafkas Cephesi. Anafartalar. Sebdülbahir. Esarette. Askeri hastane. KÜNYE KAYITLARI 4.

gelen ve omzuna astığı tüfeği yere değmeyenler dahi silah altına alınmıştır.64 Bu tabloya göre en küçük yaş 13 yaşında 1317 doğumlu olan ve 1330 yılında ölen Kuşçuburun Köyü 8. hanede kaydı bulunan Şaban oğlu Eyüp'e aittir94. Künye ölüm kayıtlarında yaş ve kişi sayısı şu şekildedir. DOĞUM YILLARINA GÖRE KİŞİ SAYISI Yıl 1269 1271 1280 1281 1282 1283 1285 1286 1287 1288 Sayı Yıl 1 1 1 1 1 1 6 10 8 4 34 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 Sayı 18 17 17 8 24 22 16 26 18 31 197 Yıl 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 Sayı Yıl 31 20 22 6 15 22 28 12 27 28 211 Toplam 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 Sayı 26 18 41 24 26 12 19 4 2 172 614 kişi Görüleceği üzere 1311 doğumlular 41 kişi ile en kalabalık grubu teşkil etmektedir. ÖLÜM YAŞLARINA GÖRE KİŞİ SAYISI Yaş Grubu 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kişi Sayısı 1 2 4 12 16 27 36 33 28 21 29 Yaş Grubu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kişi Sayısı 25 20 14 20 19 11 16 34 27 20 Yaş Grubu 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Kişi Sayısı 16 14 27 21 13 21 10 11 9 7 5 Yaş Grubu 48 49 50 51 52 53 60 61 Toplam Kişi Sayısı 6 2 1 1 1 1 1 1 614 26 47 Ölüm Yaş Ortalaması 30. 61 . Ölüm kaydına göre en yaşlı kişi ise 61 yaş ile 1269 doğumlu ve 1330 yılında ölen Çakırbeyli Köyü 44.Çanakkale Harbi Şehiden Çorlu Hastanesinde Esarette Harbde 4 Umumi Harb 1 Yemen 1 Belirsiz 1 TOPLAM TOPLAM 614 11 2 1 614 Tabloda da görüleceği üzere 367 kişinin kaydında "Askerde" ibaresi vardır. 94 Dönemde silah altına alınmalardaki anlatımlara göre ortalama 45 kg. 58 kişinin "Şehit" kaydı bulunmaktadır. Bu tablodan şu anlaşılmaktadır: Vatan savunması için her yaş grubundan kişiler cephelere koşmuştur. Doğum tarihi gruplamasına baktığımızda ise tablo şu şekildedir. hanede kayıtlı Kara Ali oğlu İbrahim'e aittir.

Deftere kayıt tarihilerine baktığımızda kimilerinin muhacir olarak geldikleri gibi silahaltına alındıkları görülmektedir. 102 Kapalı kayıt hane sayısı. Kafkasya. Kayalar. 25 hanenin ise savaştan sonra başka idari birimlere nakli gittiği görülmektedir. Edirne Hasköy. Tepeköy Mah. Künyesi gelen askerlerin kayıtlı oldukları idari birime naklen geldikleri. Kardiça. Arıtaş Çorlu Gökyaka Teke Sinek Dere Cumalı Belenbaşı H 13 9 12 15 9 2 5 29 5 5 25 18 18 3 4 8 10 19 6 4 KS 17 9 13 16 9 3 6 36 5 6 26 19 18 4 6 8 11 21 7 4 D 13 3 8 9 8 T 4 6 5 7 1 3 6 15 1 6 4 7 2 K 5 8 2 8 7 5 14 3 9 6 5 4 1 4 3 6 1 1 N 1 1 21 4 6 20 15 11 2 6 8 11 21 7 4 3 1 3 İdari birim Nakil gelen hane sayısı 97 Nakil gelen hanelerden bu gün sınırlarımız dışından gelen hane sayısı. Koçana. Yanya. Karabina. 99 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı. 1321 sayımından sonra nüfus esas defterine kayıtlı oldukları tespit edilmiştir. Girit. Siroz. Babadağ. Baltalar. Ertuğrul Mah. Dağkızılca Dağtekke Demirci Döğerlik Doğancılar Eğerci Helvacı Karakızlar Karakuyu Karaot 95 96 H98 16 25 6 11 26 7 24 13 17 11 20 5 10 10 3 16 13 24 28 11 KS99 D100 T101 K102 N103 17 26 6 13 30 7 26 14 17 12 24 6 10 10 6 17 16 27 30 13 17 11 12 12 2 26 4 17 6 13 4 6 7 6 3 14 22 4 15 6 1 18 5 10 6 11 2 4 3 6 11 13 13 8 9 10 10 2 1 2 1 8 6 10 3 8 2 4 10 2 4 8 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 İdari birim Dirmil Kuşçuburun Çengele Özbey Arapçı Saibler Taşkesik Hortuna Yeniköy Yoğurtçular Torbalı Mah. 98 İdari birimde askerde hane sayısı. 103 Nakil giden hane sayısı. Künyesi gelen askerlerden bazılarının doğum yerleri bugünkü sınırlarımız dışındandır: Bunlar genellikle Balkan ve Girit ağırlıklı olup doğum yerleri şöyledir: Nörekop. Feretor. Demirhisar. Dobruca. Tuna. 100 Defter kaydı. Tırnova. Serez. İdari birim Ahmetli Arslanlar Ayrancılar Bozköy Çakırbeyli Çakallar Çapak Sepetçiler Çaybaşı S. Radovişta. Yenişehir. Dömeke. Katerin. 101 Tarama cetvel kaydı. Debre-i bala. İ İdari birim Ahmetli S.Mecidiye Mah. Belenbaşı Toplam 95 N 96 1 7 1 8 1 18 İdari birimlere nakil gelenler Y İ N Y İ İdari birim İdari birim 1 Arslanlar 1 Sepetçiler 6 Dağtekke 1 Eyerci 1 Özbey 2 2 Arapçı 7 Tepeköy Mah. Uçhisar.Mecidiye Mah. Avlonya.Kayıtlardaki hanelerden 199 ‘nun nüfus kayıtlarının kapalı kayıt konumunda olduğu. 62 . Niğbolu. 9 3 Ertuğrul Kırıklar 1 Fetrek 15 Toplam 14 5 Toplam 97 N 2 3 1 5 1 11 Y 3 3 6 İ İdari birim Çaybaşı Karakuyu Hortuna Dere Toplam N 6 1 2 1 10 Y 4 2 1 7 Nakil gelen toplam hane sayısı: 53 hane olup bunun 33 tanesi bu günkü sınırlarımız dışındaki idari birimlerden gelmiştir. Çengele Torbalı Mah. Selanik. Varna.

Fetrek Karacaağaç 14 13 16 14 16 14 4 7 Kırıklar Genel Toplam 11 553 13 614 13 406 208 3 199 25 Sonuç ve değerlendirme: 1914 ile 1918 yılları arasında süren I.000 kişi olduğunu kabul edersek. 63 . Bu tür çalışmalar diğer il ve ilçeler bazında da yapılmalıdır. bunun yaklaşık % 20’si askerden gelmemiştir. Savaş yıllarında ilçe toplam nüfusunun yaklaşık 12. Dünya Savaşı’nda nüfus kayıtlarına göre Torbalı’nın 42 idari biriminden toplam 566 hanede 625 kişinin silâhaltındayken şehit olduğu veya askerde kaldığı tespit edilmiştir. savaşın en şiddetli olduğu 1915-1916-1917 yıllarında gelmiştir. Bu araştırma nüfus kayıtlarına göre bir ilçeden büyük harpte kalanların tespiti yönünden ilk çalışmadır. Alan araştırması sırasında askerde kalanların aileleri tarafından unutulmadığı görülmektedir. Bu çok büyük bir nüfus kaybıdır. Ölüm kayıtlarına göre en fazla künye.

113 Aile Tire Doyranlı Köyü'ne nakil gitti. 108 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 119 Hanenin konumu: Kapalı kayıt 120 Deftere kayıt tarihi:1332. 106 Torbalının 19. yüzyılda dağılan köylerindendir.Sıra Hane Adı Babası Doğum Yeri ve yılı Kayıt ve tarihi AHMETLİ 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10454 105 8 7 10 13 15 16 18 19 20 26 27 28 28 33 39 45 47120 2 5 8 12 16 18 26 28 31 33 39 40 Hasan Ali Nasuh107 Nasuh 105 Mahmut Hacı Mustafa Ali Uzun Mehmet Hacı Hasan Karabacak İlyas Ahmet İsmail Mahmut Kazıkırık Bekir Hamza Ali Mustafa İlyas Dağlı Osman Abacı oğlu Ali Zeynel Dede Mustafa Ramazan Abdi Seyfettin Ahmet Çavuş Bıyıklı Hüseyin Zekeriya Haşim Paşalarlı İzzet Vehbi Resul Habib Hacı Hamit Yaylayaka106 Ahmetli Ahmetli Kuyumcu Ahmetli Ahmetli Belevi Ahmetli Yeniköy Ahmetli Ahmetli Mersinli Mersinli Yaylayaka Yeniköy Zeytun Nörekop122 ARSLANLAR123 Arslanlar Arslanlar Arslanlar Kardiça 128 116 1297 1297 1301 1296 1296 1313 1285 1287 1313 1313 1313 1310 1311 1312 1298 1293 1315 1305 1312 1308 1299 1311 1308 1308 1304 1300 1296 1302 1289 Şehiden Askerde Askeri hastane Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde 28 Ahmet108 Hacı Hasan oğlu Hasan109 Ahmet110 Hasan Hüseyin'in üvey oğlu Hüseyin111 Etcileroğlu Hacı İbrahim Süleyman Mustafa 112 113 1 0 30 02 Mehmet114 Süleyman Mehmet 115 117 0 0 İbrahim Abacı Ali oğlu Osman Hasan Ali119 Nörekop muhacirlerinden Abdullah121 Bekir 124 125 126 118 2 1 Kadir Ali 127 Necip Salih129 Halil 130 131 Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Kardiça Tahsin Ahmet 1 Hasan132 Bayram133 Aziz İbrahim 0 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:37. 118 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 110 Hanenin konumu: Kapalı kayıt 111 Aile Selçuk'a nakil gitti. 114 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. yüzyılda dağılan köylerindendir. nüfus:159. 116 Torbalının 19. 109 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 121 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 115 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 64 . 112 Aile Tire Doyranlı Köyü'ne nakil gitti. 107 Naime Köyü nüfus defteri hane no: 7’den aktarıldı. 117 Hanenin konumu: Kapalı kayıt.

Kayınpederim ile aynı bölükte kalmış. 147 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/873. Ordu” diye ayırmışlar. Hasta hasta jandarmalar geri götürmüş. (Ahmet Ali Güngör-Yaş:55. 124 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2817. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Babasına “kaçacağım” demiş. 146 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:19. Ağlardı. 2004 yılında Arslanlar köyünde yapılan görüşme. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 141 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 142 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Yemen’de askerde kalmış.49. Yunanca: Νευροκόπι / Nevrokópi. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 139 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2972. vur emri var” diyor. Bir daha haber alınmamış. Aile Ahmetli köyüne nakil gitti. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Roma İmparatorluğu döneminde Nestrum). 2004 yılında Arslanlar köyünde yapılan görüşme. İstanbul’da Topkapı Sarayı önünde karşılaşmışlar. (Muhittin Özkan. Yani dayım olurmuş. Babam kardeşinin adını bana vermiş. Mehmet amcam olur. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Kayınpederim söylerdi. (İsmail Dalar-Yaş:72). 2004 yılında Arslanlar köyünde yapılan görüşme.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 122 43 45 46 48 49 49 60 67 75 85 96 99 107 Seyfeddin Mustafa Hüsrev İsmail 134 Veli Salih Cemali Bahaddin Talib Talip Mahmut 140 Kardiça Arslanlar Akhisar Arslanlar Kardiça Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Kardiça Kardiça Arslanlar 1291 1308 1308 1309 1300 1309 1316 1309 1308 1308 1287 1288 1308 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik 0 Recep135 136 137 Mehmet Necip139 138 Bayram Ali Şakir 141 Abdullah oğlu Şakir Nafil 142 10 Elmas'ın oğlu Ali Hayrettin143 Genç Osman oğlu Abdülfettah Yusuf Elmas Abdi Genç Osman Abdi Şakir Mehmet Mehmet Mustafa 1 0 21 117144 Şuayip145 9 10 13 14 Hasan147 İbrahim 148 149 150 Gönen 1308 AYRANCILAR146 Ayrancı 1315 Belenbaşı Ayrancı Ayrancı 1300 1294 1301 Mehmet Durmuş Ali Hasan (Bulgarca: Гоце Делчев / Gotse Delçev. 145 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3039. 2004 yılında Arslanlar Köyünde yapılan görüşme). 144 Deftere kayıt tarihi:1327. Babam “Ben babasız büyüdüm “derdi. 132 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2944. Batı Tesalya'da bir kent. Dedem hasta olmuş. İsmail amcam Çanakkale’de askerde kalmış. 128 Karditsa (Yunanca: Καρδίτσα / Karditsa). “Torbalılı Necip 4. O gidiş. Anekdot: Ali dedem olur. 126 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2910. 149 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/887. 150 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/889.60 Mehmet oğlu Necip. 135 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2964. Eski adı: Bulgarca: Неврокоп / Nevrokop. nüfus:404. 131 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2935. Necip benim annemin kardeşi. 134 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2963. Babam söylerdi. Babası kaçmış. 138 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2974. 140 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Jandarmalar gelmiş. 1316 doğumlu. nüfus:121. 133 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2946. Güneybatı Bulgaristan'ın Pirin Makedonyasında bulunan bir şehir. 137 Anekdot: H. 125 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2903. Babam da 17 sene askerlik yapmış. H. 143 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. 129 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2920. 136 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2971. 148 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/881. Babam ufakmış. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Baba oğul askere alınmış. “Vurarlar” diyor. Gidiyor. 130 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2923. 65 . Nevrâkop. 123 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:110. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. En son mektubu Yemenden gelmiş.Yaş:78). Hanenin konumu: Kapalı kayıt.). Yunanistan'da. 127 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2913. Babası “kaçma.

157 Aileden 1303 doğumlu Yusuf oğlu İbiş oğlu Yusuf.Ok’lardan 3 kişi. Çam Hasan oğullarından .(Adil Özkan. Babam anlatırdı. Nenem geride 3 oğlan 1 kız çocuğu ile kalmış. 153 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:30. Hasan'ın oğlu Mehmet ve Ali. 1308 Mehmet oğlu H.lu.lu. 156 Anekdot: Mehmet.16 Mehmet oğlu Mustafa 1282 doğ. 158 Anekdot: Dedem olur. yani kız kardeşi Zeynep'in kocası idi. Gülleoğullarından. Amcaoğlum olur. 161 Aileden 1315 doğumlu Yusuf oğlu Emir oğlu Hamit.Bu kayıtlı olanlardan başka Şükrü Aydın’ın ifadesine göre şu kişilerde askerden gelmemiştir. Hasan. H. Biz Yıldırım. Yaş-63). 1 kişi geri geldi. 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme. Hasan. Osman. 160 Anekdot: Dedemin kardeşi. nüfus:168. Süleyman. (Durmuş Öz -76 yaşında).5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 152 18 19 5 5 5 7 9 11 12 157 Mehmet151 Hüseyin 152 Hüseyin Hasan Kıllı İbrahim Kıllı İbrahim Kıllı İbrahim Mustafa İbrahim Ali oğlu Durmuş Ali İbiş oğlu Yusuf Mustafa 159 Ayrancı Göçebe BOZKÖY153 Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy 1298 1314 1311 1313 1315 1305 1312 1312 1299 1304 1287 1293 Seferberlik Seferberlik Askerde Askerde Bağdad'da harbte Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Umumi Harp Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Şehiden Harb-i Umumi Harb-i Umumi Süleyman154 Osman Halil Mehmet155 Ali Mehmet Mehmet Hasan 158 156 0 0 08 16 2 16 18 19 21 24 24161 1 3 3 4 5 5 6 167 16 Çolak Mustafa Kara Veli Veli160 Hüseyin Mustafa İsmail İbiş Mercan Hacı Veli oğlu Gani Emiroğlu Mehmet Emiroğlu Mehmet Topal İsmail Veli Boğuş oğlu Veli Süleyman Ali Kabaca oğlu Ali 168 2 Bozköy 1288 Bozköy 1308 Bozköy 1312 ÇAKIRBEYLİ162 Tiryanda 1305 Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli 1309 1295 1309 1296 1299 1306 1291 1317 1311 1 1 Velioğlu Mehmet163 İbrahim164 Kabaca oğlu Ali165 Halil 166 Hüseyin Kabaca oğlu İsmail Mehmet Hacı Alişan oğlu Ahmet169 Hacı Alişan oğlu Hasan 170 Yusuf Kabaca oğlu Yusuf Mehmet Halim 6 7 7 2 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/894. (Sami Akar.21 Gani oğlu Ahmet 1296 doğumlu. nüfus:346. 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme. Yaş:65). Seferberlikte kalınca benim adımı koymuşlar. Halil. H. Seferberlikte kalmış. Anekdot: Bir ilkindi vakti Jandarma geldi.10 Hoppalının İsmail. 162 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:63. Yaş 64). Balkan Harbi’nde (1328) askerde kalmıştır. Çanakkale’ de kalmış. Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/899. Mehmet Yıldırım (1326 doğumlu).13 Efe Hüseyin oğlu Halil 1313 doğ. Babam askerde kalan kardeşi Hakkı’nın adını bana vermiş. Seferberlikte kalanlar: 1310’ lu Düdünün Mehmet. 1912 doğumlu Şükrü Aydın ile 2004 yılında Bozköy Köyü'nde yapılan görüşme. 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme.: H. 154 Anekdot: Babam anlatırdı. O zamanlar çadırlarda Kaplancık'ta idik. Üçü de askerde kaldı. (Mustafa ÇETİN. 159 Bozköy nüfus tarama cetveli:1934/2732. 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme. Anekdot: İbiş oğlu Çolak Mustafa. Amcam Hasan askerde seferberlikte kalmış. Şam’da kalmış. Ahmetli’den gelmişler. Seferberliğe 10-12 kişi gitti. Hiçbir haber alınamamış. Dedem Kıllı İbrahim de kalmış. 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme.( Hakkı Önal. 2004 yılında Ayrancılar’da yapılan görüşme. 155 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 4 kardeşi seferberlikte kalmış. Dedem Ahmet de Çanakkale’de kalmış. ve Hakkı (1315). Büyük amcam. babamın eniştesi. İbili'nin Halil. yaş-52). amcam olur. Balkan Harbi’nde (1333) askerde kalmıştır. 66 .

Nerede kaldıklarını bilmiyorum. Gidiş o gidiş. Babam anlatırdı. 173 Anekdot: Babamlar 6 kardeşlermiş. 12 kardeşlermiş. Birisi bilmez. 169 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2084. Kafkas cephesinde esir düştüğünü duymuş. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Mehmet evli imiş. Yemen’de . Mehmet. Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2073. Mehmet ise meçhul. diğerleri bilir. Çanakkale harbine bir gitmiş. Bu kişiler babamın kardeşleri imiş. Halim Benim babam olur. bu cephe benim. (Ahmet ZeytinciYaş:72) . Anekdot: Darıcıoğlu Yusuf amcam olur. Mehmet’in adı bana verilmiş. Toplam 20 yıl o cephe senin. Anekdot: Babam Balkan savaşında savaşmış. Birisi Rusya ‘da esir kalmış. Dedem “Mehmet’im ölmedi” diye laf edermiş. 164 Anekdot: Aynı evden iki kardeş askerde kalmış. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. 176 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2109. İsmail. İki amcam da Çanakkale Harbi’nde kalmış. 180 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2056. 174 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2096. İbrahim Çanakkale’de kalmış diye duyardım. 182 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2032. Babamdan duyardım. bir daha gelmemiş. Çakırbeyli köyünde 2004 yılında yapılan görüşme. 179 Menderes Çileme köyü yakınlarında 19. 3 oğlu varmış. Dedem de Yemen şehit olmuş. 170 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2085. Mehmet amcam gelmemiş. Çanakkale’de ve İstiklal Harbinde savaşmış.Anekdot: Osman. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Babam Tire medresesinde okurken askere alınmış. Anekdot: Mehmet ve İbrahim. 172 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2061. Diğer amcam Ali tekvilhavada ölmüş. Mustafa amcam ise seferberlikte kalmış. (Yusuf Çetin-Yaş:68) . Arabistan da . yüzyılda dağılan köy. Aile Yeniköy Köyü'ne nakil gitti. Nerede olduğu belirsiz kalmış. (Mehmet BaşarırYaş:78).11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 9 15 16 17 18 25 26 27 33 35 37 39 42 44 45 48 Ahmet Bardakoğlu Mustafa171 Ahmet Memiş oğlu Mehmet172 Memiş oğlu Hasan Ali mahdumu Hüseyin173 Gençoğlu Ahmet Hilmi174 Kerim kardeşi Ali175 Darıcıoğlu Yusuf176 Halim 177 178 Çakaloğlu Mehmet oğlu Hasan Hasan Sarı Osman oğlu Mehmet İsmail Hasan Ali Durmuş Ali Hasan İbrahim Ahmet Ali Hasan Abddullah Mehmet Hamza Hacı Kerim oğlu Ali Karabudak Veli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Özbey Avandere179 Çakırbeyli Özbey Çakırbeyli Çakırbeyli Hamidiye 1299 1311 1310 1315 1294 1314 1299 1299 1296 1309 1310 1299 1302 1269 1303 1298 Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Askerde 0 20 16 Ali oğlu Ahmet 28 Avcıoğlu evladı manevisi Hüseyin Bağuşoğlu Ali180 Küçük Hüseyin oğlu Mahmut181 Kara Ali oğlu İbrahim182 Hacı Kerim oğlu Ali mahdumu Kerim İbrahim 183 2 1 163 Çakırbeyli köyü nüfus tarama cetveli:1934/2018. Babam da beş yıl askerlik yapmış. (Veli Karabudak –Yaş: 82). 175 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2057. (Hidayet Kabaca-Yaş:77) . Askerde Yemen’de kalmış. Babam da Balkan savaşında. Geriye 2 kardeş kalmışlar. Mehmet bekarmış. Bağdat’tan öldü haberi gelmiş. Anekdot: Babamın küçük kardeşi imiş. 178 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2068. İzne hiç gelmemiş. Babam ben daha hamile iken seferberlikte kalmış. Çakırbeyli köyünde 2004 yılında yapılan görüşme. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Geriye 2 oğlu kalmış. Amcamlarım olur. 181 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1988. 171 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2114. Kaydı bulunamadı. 67 . 2 oğlu harp zamanı ölmüş. İbrahim’in künyesi gelmiş. (Mecit Şimşek-Yaş:72). diğer amcam da askerde kalmış. Babam “Kardeşim askerden gelse de malımın yarısını veririm” derdi. (Ali Kurt –Yaş:81). Bekarmış. 165 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2051. Babam adını bana vermiş. Anekdot: Şehit olan kişi amcammış. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. (İbrahim Gökçen-Yaş:80). (Mustafa Şen-Yaş:66). (Halil Ünver. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Çanakkale harbinde kalmış. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Anekdot: Memişoğlu Mehmet Amcam olurmuş. 166 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2037. 167 Aileden 1299 doğumlu Yusuf oğlu Kabaca oğlu Osman Balkan harbinde (1328) askerde kalmıştır. (Veli Özdal -Yaş: 60). Mehmet ve İbiş. O zaman kargaşalık varmış. Yusuf babamın küçüğü imiş. 168 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2074. 5 oğlu 1 kızı varmış. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 1 tanesi hava değişiminde.Yaş:79). Çakırbeyli köyünde 2004 yılında yapılan görüşme. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme 177 Anekdot: Halim büyük amcammış. Bir daha haber gelmemiş. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Amcam Yemen’de kalmış. İbiş’in 4-5 tane çocuğu varmış.

Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. 196 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:106. dedemin kardeşi olurmuş. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 186 Anekdot: Ahmet. Amcam ise Çanakkale’de kalmış. Hiç gelmemiş. 189 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1292. (Veli Karabudak –Yaş: 82). Hepsi Yemen'de birleşmiş. amcam olur. (Vehbi Öğüt-Yaş:55).(Amcaoğlusu Yusuf Çetin). Seferberlikte kalmış. 199 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 188 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:36. 198 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Bir daha gelmemiş. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme.27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 52 52 58 60 1 4 7 11 24 26 36 4 9 14 15 17 24 27 38 41 41 43 45 57 Solak Mehmet184 Solak İbrahim Ahmet 186 185 Celil Celil Hacı Kerim oğlu Hasan Kadri Deli Ali Küçük Mehmet Sarı Hüseyin Ahmet Hüseyin Durmuş Çakaloğlu Bekir Çakır Hasan Buldanlı Ahmet Ali Eğrioğlu Mehmet Hacı Ali Hasan 198 Çakırbeyli Çakırbeyli Palamutarası Çakırbeyli 188 1307 1310 1302 1299 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Askerde Askerde Askerde Çanakkale Harbi Şehiden Şehiden 4 Ordu Seferberlik 4. O da harp de kalmış. Ordu Şehiden Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde 31 06 2 Veziroğlu ibrahim187 Deli Ali oğulların dan H İbrahim189 Osman190 İbrahim191 Durmuş Ali Halil Mehmet Ali Mehmet Ahmet İsmail Ali Osman Mustafa Mustafa Aydınlıoğlu Hüseyin197 Deveci Hüseyin oğlu Mehmet Mehmet İbrahim199 Mehmet200 Mehmet Abdurrahman201 Halil 194 193 192 ÇAKALLAR Çakallar 1307 Çakallar 1311 Çakallar Çakallar Çakallar Çakallar Bayındır-Uladı Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak 195 196 1314 1289 1287 1296 1309 1304 1312 1313 1312 1310 1288 1311 1295 1308 1311 1300 1308 1298 2 14 ÇAPAK 1 2 1 Deveci Hüseyin Koca Veli Ali Ali Abid oğlu Mustafa Hamza Ali oğlu Mehmet Koca Hasarı oğlu Mehmet 16 2 1 2 183 Anekdot: İbrahim. 195 Bugünkü Yakapınar Köyü. 68 . nüfus:183. Babam Yemen’de savaşmış. 185 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2031. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Su doldurmaya gitmişler. Anekdot: Veziroğlu İbrahim kayınbabam olur. 191 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1302. 194 Aile Taşkesik Köyü'ne nakil gitti. (Emine Akkan – Yaş: 92). 190 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1295. Adı Çamlıca olarak değiştirilmiştir. 184 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2030. 187 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2013. 200 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Anekdot: Babam anlatırdı. nüfus:603. 192 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1311. 193 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1346. 197 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 201 Hanenin konumu: Kapalı kayıt.

Bugün Çaybaşı Mahallesidir. 213 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/341. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 69 . Yani büyük dedem Buradaki lakabı “Oğlan Hüseyin”. Dedem babası askerde kaldığında kundakta kalmış. 217 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 206 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:27. 212 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/333. 2004 yılında Çaybaşı Atatürk Mahallesinde yapılan görüşme. 209 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/312. nüfus:146. Dedemden duyardım. 214 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/345. 216 Bugünkü Torbalı Göllüce Köyü. 205 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 210 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/323.14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 61 62 66 68 70 72 76 87 89 92 92 100 101 1 2 10 13 16211 16 18 19 20 22 25 27 Mehmet Emin Ömer Ahmet nam diğer Mehmet Yaşar Çakır Mustafa Ali Mustafa Bekir202 Mehmet İsmail203 Demirci hafidi Mehmet204 Mustafa205 Halil Çırak Ali Hüseyin Ali208 Arnavut209 Ali 210 207 Hüseyin Kürd Mehmet Molla Süleyman Ali Kırlı Osman Köse Hasan oğlu Mehmet Deli Ahmet Gani'nin oğlu Ali Mehmet Koca Demircioğlu Hasan Koca Demircioğlu Hasan Koca Kelle oğlu Hasan Koca Çırakoğlu Ali Adalı Hasan Koca Mehmet oğlu Ali Koca Ali Ali Putu oğlu Halil Putu oğlu Mehmet 213 Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak SEPETÇİLER Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Tire-Göktepe216 Sepetçiler 1301 1305 1305 1300 1310 1298 1301 1293 1311 1299 1305 1311 1294 206 Rus Harbi Askerde Askerde Çanakkale Harbi Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Harbiye hastanede Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde İkitelli hastanesinde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 09 01 2 0 0 1 00 0 17 1294 1309 1315 1315 1309 1303 1285 1299 1289 1292 1303 1316 1 15 30 30 Halil212 Hüseyin Cabu oğlu Veli İbrahim 214 215 15 1 Mustafa İbrahim Mustafa Bayram Yusuf Hüseyin Ali 2 22 Cabu oğlu Ali 3 Bayram oğlu Durmuş İhtiyar Hüseyin oğlu Yusuf mahdumu Durmuş İhtiyar Hüseyin oğlu Ali217 2 20 202 203 Aile Arapçı Köyü'ne nakil gitti. Anekdot: . (Atatürk Mahallesi) 207 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/286. (Mehmet Adalı-Yaş: 42). Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 211 Aileden 1309 doğumlu Putu oğlu Halil oğlu Mehmet askerde (06 Mart 1329) kalmıştır. 208 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/289. Büyük dedem seferberlikte kalmış. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Birisi dedemin babası. 215 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/349. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 204 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Dedem anlatırdı.

13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 218 219 34218 42220 10 12 16 41 49 53 64 65 78 87 102 110 229 Elekçi Hüseyin oğlu Hüseyin219 Kekik oğlu Mehmet221 Hasan 223 Hüseyin Mehmet Ahmet Rüstem Osman Ömer Çavuş Halil Mustafa Baltalarlı Abdi oğlu Hüseyin İbrahim Çarka Salih Hüseyin Tire Göktepe Sepetçiler ÇAYBAŞI Çaybaşı Çaybaşı Çaybaşı Çaybaşı Çaybaşı Dömeke226 Çaybaşı Baltalar Antalya Kardiça Kardiça Koçana Koçana Pertek İskilip Alasonya237 Alasonya Katerin Çimenler Yenişehir Yenişehir Yenişehir Alaşehir Uçhisar Kardiça Baltalar Serez 251 231 222 1292 1295 1305 1305 1307 1305 1306 1295 1304 1294 1308 1289 1287 1296 1312 1296 1301 1293 1303 1310 1315 1297 1299 1300 1306 1305 1296 1292 1280 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Tedbilhavada Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Harbiye Hastanesi Askerde Askerde Askerde 12 12 0 09 Cemali Süleyman224 Recep225 Ali Hasan Recep Baltalarlı Salih oğlu Mehmet Veli 227 1 2 21 Kara Hüseyin oğlu Behlül Muhacir Ziver'in oğlu Mustafa Beşir oğlu Hüseyin Kadri 232 233 234 230 228 2 Ziver Beşir Mehmet Kazım Hafız Osman Mustafa Hüseyin Kadir Apdullah Bekir 113 121 122 140 1 4 6 7 19 32243 33 245 Mehmetşah 0 Hafız Hüseyin mahdumu Osman Muharrem Abidin239 Osman Hasan 240 241 242 3 138235 İbrahim Efendi236 SEPETÇİLER ÇİMENLER-MECİDİYE MAHALLESİ238 0 27 10 Kantarcı oğlu Fethi Ahmet244 Talib Hasan247 Hasan Ağa248 Serezli Osman 250 Yusuf Hüseyin Mehmet Mustafa Salih Hüseyin Mehmet 2 Keşirli Küçük Hasan 14 2 38246 40 45 249 3 Deftere kayıt tarihi:1328. 232 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 230 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 231 (Makedonca: Кочани) Makedonya'nın doğu kesiminde bir kasaba. 220 Deftere kayıt tarihi:1329. 234 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayda alınmamıştır. 222 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:103. Yenilemede kayda alınmamıştır. 70 . Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/383. 228 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 226 Yunanistan Teselya bölgesinde Yenişehir yakınlarında bir yerleşim. Yenilemede kayda alınmamıştır. Yenilemede kayda alınmamıştır. 225 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayda alınmamıştır. 223 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 227 Hanenin konumu: Kapalı kayıt.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. nüfus:431. 224 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 229 Deftere kayıt tarihi:1329. 221 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/418. 233 Hanenin konumu: Kapalı kayıt.

241 Hanenin konumu: Kapalı kayıt.Serres). (Yeni Mahalle). 238 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:26. 251 (Yunanca'da Σέρρες . 247 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/166. 264 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3810. 240 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/127. nüfus:101. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 267 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3699. 255 Sivas Kemaliye.11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 235 236 45 48 4 6 12 12 14 16 25 31 33 36 36 38 39 41266 49 53 Siroz muhacirlerinden Ali Serezli Demir oğlu Bayram Kuloğlu İsmail Kazım Şükrü Yusuf 256 257 258 254 252 Halil Demir Ahmet Hasan Abdullah Mustafa Çolakoğlu Mustafa Ahmet Siroz Serez DAĞKIZILCA Eğin255 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Akşehir Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca 1295 1295 253 Askerde Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Askerde 1 22 1298 1313 1315 1303 1286 1304 1313 1296 1307 1286 1293 1291 1289 1307 1305 1305 Çömezoğlu Abdullah Dağkızılca Mahmut Hüseyin259 Hüseyin260 Sarıoğlu Ahmet Mehmet Karakulak oğullarından Hüseyin262 Kocakulak oğullarından Eyüp263 Ali 264 265 261 1 25 Mustafa Genç Osman oğullarından Hasan İbrahim İbrahim Hüseyin İbrahim Hasan Hüseyin Mustafa Gani bey oğlu Halil 27 Kara Veli oğullarından Mehmet Mehmet267 Kocabaş oğullarından Şükrü Kamil 268 19 28 Deftere kayıt tarihi:1330. 252 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/195. 242 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 239 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/122. 71 . 248 Hanenin konumu: Kapalı kayıt.Cumhuriyet öncesi nahiye merkezidir. 256 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Yunanistan 'ın Orta Makedonya bölgesinde idari birim. 261 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3687. 253 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:102. 266 Aileden 1296 doğumlu Hasan Hüseyin oğlu Hasan askerde (30 Haziran 1328) kalmıştır. 265 Aile İstanbul'a nakil gitti. 257 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3665. 260 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3781. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. 262 Hane konumu: Kapalı kayıt. 249 Deftere kayıt tarihi:1330. 243 Deftere kayıt tarihi:1327. 244 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/159. 245 Deftere kayıt tarihi:1329. 259 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 237 Yunanistan'da Mora Yenişehir'e bağlı idari birim. 263 Aile İstanbul'a nakil gitti. 254 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3655. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Hanenin konumu: Kapalı kayıt.Çaybaşı Mahallesindedir. Yenilemede kayada alınmamıştır. nüfus:550. 246 Deftere kayıt tarihi:1330. 258 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 250 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/186.

Piyade er. 3. Çanakkale’de harpte kalmış. Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3728. Hane konumu: Kapalı kayıt. 277 Şehit kaydı vardır. 281 Dağtekke Köyü nüfus tarama cetveli:1934/ 982. Er.17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 268 269 53 66 66 71 75 76 87272 90 4 276 Hamit Mestan 269 Gani bey oğlu Halil Veli Çavuş Veli Çavuş 271 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Hadim Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca DAĞTEKKE 275 1308 1290 1296 1287 1293 1294 1293 1312 1307 1305 1307 1293 1307 1303 282 Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Şehiden Harb-i Umumi Şehiden Askerde Şehiden Seferberlikte Askerde Seferberlik Şehiden Seferberlik Seferberlik Şehiden Seferberlik Askerde Askerde Askerde Harb-i Umumi 27 07 Musa270 Cezayirli oğlu Mehmet Dane Halil İbrahim Halil273 Osman Veli 277 278 274 Koca Ali Dane Halil Mehmet Esat Mehmet Mehmet Ali Mehmet Ali Ali Halil Ağa Dağtekke Dağtekke Dağtekke Dağtekke Dağtekke Dağtekke DEMİRCİ Demirci Demirci Demirci Demirci Demirci Demirci Demirci Gördes Demirci İzmir DOĞANCILAR Doğancılar 4 8 14 18 24 12 17 22 29 36 46 62 63 65 66 12 Süleyman Ahmet279 İbrahim 19 Hasan Ali Ahmet 281 280 Abdullah Hacı İbrahim Ahmet 283 284 18 Hüseyin Zeybek Arif Hüseyin 285 286 1295 1313 1298 1295 1292 1292 1313 1298 1306 1293 288 0 Zeybek Ali Abdullah Mehmet İbrahim Halil 287 0 Kırlı Abdullah oğlu Ali Tosyalı Hasan 2 0 04 Halil oğlu Hasan Tahir Mustafa oğlu Mehmet Mustafa Hasan Mehmet Çalıkoğlu Hüseyin289 1 Mustafa Gördesli Ali Necip Ömer Efendi İbrahim 12 0 1307 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3713. Aile Taşkesik Köyü'ne nakil gitti. 288 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:36. 2004 yılında Dügerlik Köyü'nde yapılan görüşme. Hane konumu: Kapalı kayıt. 287 Demirci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3449. Bölük Kafkas cephesi. 275 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:26. Alay 1. 279 Anekdot: Ahmet. Büyüklerimden duyardım. Dağtekke Köyü nüfus tarama cetveli:1934/921. 273 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3763. nüfus:338. Alay 1 Tabur 1. 4. Hane konumu: Kapalı kayıt. Aile Dögerlik Köyü'ne nakil gitti. 271 Hane konumu: Kapalı kayıt. 280 Aile Bayındır Kızılcaova Köyü'ne nakil gitti. Bölük Çanakkele cephesi. 272 Aileden 1307 doğumlu Esat oğlu Ali Balkan harbinde (1328) kalmıştır. Dedem babama adını vermiş. Süleyman seferberlikte kalmışmış. Anekdot: Dayılarım Çakaloğlu Veli. nüfus:161. 278 Dağtekke Köyü nüfus tarama cetveli:1934/ 922.Tabur 4. 72 . 24. 283 Demirci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3355. 33. nüfus:189. 286 Demirci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3416. 285 Demirci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3406. 276 Aileden 1307 doğumlu Mehmet Ali oğlu Mustafa Yemen’de (09 TE 1326) kalmıştır. Aile Taşkesik Köyü'ne nakil gitti. 282 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:67. 02 Nisan 1332. 284 Şehit kaydı vardır. 270 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3732. 274 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3767. (Fatma Bircan-Yaş:80).Şuan Buca ilçesine idari olarak bağlanmıştır.Kol. dedemin kardeşi imiş. 2004 yılında Dağtekke Köyü'nde yapılan görüşme.Kol. 23 Şubat 1331. Babamdan duyardım. Mustafa. (Enver ŞahinYaş:50). Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3764. Hane konumu: Kapalı kayıt.

293 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/754. Hane konumu: Kapalı kayıt. 296 Anekdot: Nenem rahmetli ağlayarak anlatırdı. Bunlar aklımda kalmış. Anekdot: Babam 1328'li idi. Bunları anlattığında biz küçüktük. Durmuş Ali seferberlikte askerde kalmış. 300 Döğerlik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/442. 305 Hane konumu: Kapalı kayıt. (Mehmet Köken. 304 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:54. (Ali Kandemir). 290 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/751. Balıkesir'’e hastalanmış.Yaş: 49). Seferberlikte kalmış. “4 kardeşim Çanakkale harbinde kaldı “ derdi.5 yaşında kalmış. Hane konumu: Kapalı kayıt. Babam anlatırdı. Babamın babası Hüseyin seferberlikte silah altına alındığında 2. nüfus:242. Kerim. Babadan duyardım. 309 Hane konumu: Kapalı kayıt. 302 Deftere kayıt tarihi:1332. Bir daha dönmemiş. Çanakkale harbi çıkınca kıtası harbe gitmiş. Benim babamın babası. 310 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1710. 307 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1701. Çanakkale'de kalmış.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. 2004 yılında Düğerlik Köyü'nde yapılan görüşme. 294 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/756. Yaş:55). Dedesi Denizli Çardak'’a eğitim almış. 73 . 306 Anekdot: Abdülkadir oğlu Ali. 299 Döğerlik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/441. Hane konumu: Kapalı kayıt. 6 ay hava değişimi almış. 2004 yılında Düğerlik Köyü'nde yapılan görüşme. 301 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. 308 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1703. ( Hüsamettin Cömert. 2004 yılında Eğerci Köyü'nde yapılan görüşme.2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 289 16 20 20 20 25 2 3 4 5 9 13 15 17 18 25 302 Ali oğlu İbrahim290 Kara Ahmet oğlu Hasan 291 Ali Ahmet Ahmet Ahmet Ali Aşma Mehmet Temel Hüsnü Veli Gökmen Mehmet Mehmet Hasan Gökoğlu Ali Halil Cabbaroğlu Hüseyin Ali Efendi Talib Abdülkadir Doğancılar Doğancılar Doğancılar Doğancılar Doğancılar DÖĞERLİK295 Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Akseki EĞERCİ 304 1297 1309 1311 1312 1297 1299 1288 1299 1299 1299 1298 1295 1303 1298 1315 1298 1300 1307 1301 1290 1311 1310 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 02 17 Kara Ahmet oğlu Mehmet292 Kara Ahmet oğlu Mahmut Eskicioğlu Hüseyin Hacı Osman296 Molla Yusuf Halil Durmuş298 Süleyman Hüseyin Halil Mustafa Ahmet Ali306 Yusuf oğlu Aziz Ramazan 308 309 307 303 299 300 297 294 293 11 06 05 Altıparmak İbrahim 23 31 Ahmet301 12 0 9 13 15 17 19 21 34 305 Eğerci Eğerci Eğerci Eğerci Yenişehir Yenişehir Eğerci 01 08 0 Yusuf Koruk Salih Recep Hasan Tahsin 30 Kurd Recep oğlu Azmi Ali311 0 Hasan üveyoğlu Kadir310 18 06 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/755. 298 Anekdot: Dedem Kosti İsmail anlatırdı. Yani dedem olur. 303 Döğerlik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/476. Celiloğlu Ahmet. 292 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/753. 297 Hane konumu: Kapalı kayıt. 295 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:23. 291 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/752. 2004 yılında Doğancılar Köyü'nde yapılan görüşme. Diğer ikisini hatırıma gelmedi. (Cemalettin Özcan-Yaş 60). "Çakır Ali" derlermiş. nüfus:119.

nüfus:270. 316 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1767. 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. 331 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1442. (Özel Güneş-Yaş:65). 329 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1377. Seferberlikte Arabistan’da kalmış. 74 . 330 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1281. 319 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1780. Geriye iki çocuğu kalmış. Hane konumu: Kapalı kayıt. Arnavutluk'ta bir şehir. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. 7 sene sonra künyesi gelmiş. Dedem eve gelmiş. Hane konumu: Kapalı kayıt. Yani dedem. 321 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1783. 324 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:46. Çetelr vurmuş. 325 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1392. 326 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/140. Hane konumu: Kapalı kayıt. (Metin Tetik – Köy Muhtarı). 317 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1768. Bunun ayağına peştamal takılıyor. 315 Hane konumu: Kapalı kayıt. Askere almışlar. Anekdot: Topçu dedem olur. Yunanistan'da bir idari birim. 327 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1411. 318 Deftere kayıt tarihi:1329.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 44 45 47 49 51 52 52 56 318 Veli Çavuş312 Koca Ali oğlu Ahmet Kadri314 Meco Ali Haşim İbrahim Ali 317 319 316 315 Halil İbrahim İsmail Mehmet Veli oğlu Salih Hüseyin Hüseyin Banuş Abdullah Abbas Yenişehir313 Dömeke Yenişehir Dömeke Dömeke Girit Girit Diriza 320 322 1293 1290 1290 1299 1294 1306 1314 1296 1299 1299 324 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 0 20 T 16 30 04 06 1 26 Arnavut Abbas Sadık 321 16 59 66 Avlonya Feretor Adem323 06 HELVACI 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 9 10 17 20 22 22 Topçu oğlu Ahmet325 Hacı İbrahim oğlu Halil326 Mustafa Necip 328 329 330 327 Mehmet Ahmet Ahmet Mehmet Molla Ahmet Osman Hacı İbrahim oğlu Ali Hacı İbrahim oğlu Ali Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı 1293 1293 1295 1297 1297 1297 1296 1312 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Seferberlikte Seferberlikte Harb-i Umumi Harb-i Umumi Molla Ahmet Molla oğlu Hacı Osman Hacı İbrahim oğlu Mehmet331 Hacı İbrahim oğlu İbrahim332 311 312 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1733. 332 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1443. 323 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1786. 313 Yunanca: Θεσσαλία . 328 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1416. 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. Anekdot: Necip dedemin kardeşi. Ahmet ve Saiplerden İnceoğlanlardaki Fatma (Safiye Ceyhan(kızlık soyadı Sezgin) Yaş: 76). 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. Annem Kerime’nin ilk kocası Mustafa askerde seferberlik zamanı namaz kılarken vurulmuş. O zamanlar çete zamanı. Çanakkale de kalmış. Babam anlatırdı.3 aylık evliymiş.Thessalía. Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1751. 314 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1756. 322 (Arnavutça: Vlorë). 320 Arnavutluk'ta Ergeri'ye bağlı idari birim. Anekdot: Babamın babası. 3 gün 3 gece düğünü olmuş.

İsimleri geride kalanların çocuklarına verilmiş. Aile Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü'ne nakil gitti. Aile Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü'ne nakil gitti. 345 Aileden 1284 doğumlu Hacı Ali oğlu Mustafa Balkan harbinde (1328) kalmıştır.(Mehmet Kemal Pala. 339 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1487. 341 Hane konumu: Kapalı kayıt. 337 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1485. 75 . Onun ismini bana vermişler. Aile Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü'ne nakil gitti. İkisi de askere alınmış. Amcalarım harpte kalmış.9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26333 27 32 38 38 38 40 44 340 Mehmet Sadık334 Pala Hasan Hüseyin336 Mustafa337 Hüseyin338 Mehmet İsmail 339 335 Osman Pala Mehmet Edremitli oğlu Molla Mehmet Mahmut Mahmut Mahmut Mehmet Ali Bey Yörük Osman Mustafa Mehmet Mustafa Hasan Faydaoğlu Hasan Ahmet Mehmet Efendi Mustafa Hüseyin İsmail Musa beslemesi Mehmet Süleyman Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı KARAKIZLAR Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar 1309 1305 1293 1296 1303 1314 1307 1303 342 Şehiden Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Umumi Harpte Umumi Harpte Askerde Umumi Harpte Askerde Askerde Umumi Harpte Askerde Askerde Askerde 06 A Hasan Hüseyin 341 07 T 0 3 6 10 12 343 345 Yörük Osman oğlu Ali Osman Mustafa Halil 347 344 346 1289 1294 1309 1291 1309 1301 1304 1313 1307 1286 1293 1313 1306 22 T 11 T 24 Süleyman Abdullah Mehmet Mehmet Nasuh 12 13 16 21 23 26 30 30 37 1 348 Osman349 350 351 2 Mehmet352 İsmail Ağa Hamid 1 2 333 336 Aileden 1301 doğumlu Osman oğlu Mustafa Balkan harbinde (1328) kalmıştır. 351 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2660. Kendisi seferberlikte askerde kalmış. Askerde kalmış. Rahmetli nenem anlatırdı. Seferberlik ilanı ile tarladan götürmüşler. Mustafa adını bana vermişler. Kardeşi Mustafa’da askerde kalmış. 346 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2656. Askerde kalmışlar. Anekdot: Amcam. 334 Anekdot: Dedemin kardeşi. Geri dönmemiş. 335 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1461. 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. 344 Anekdot: Halil ve Hamit . (Mehmet Sadık Altaş-Yaş:77). Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2655.Yaş:65). Büyük amcam. 347 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2659. 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. Yani büyük dedem. 343 Aileden 1309 doğumlu Mahmut oğlu Ali Umumi harpte (16 Eylül 1328) kalmıştır. 352 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2561. Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2620. Jandarmalar götürmüş. 338 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1486. 350 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2559. 340 Aileden 1299 doğumlu Ali Bey oğlu Mehmet Yemen’de (26 TE 1322) kalmıştır. Dedem dönmüş. Annem söylerdi. Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1456. dedemin babası. 349 Hane konumu: Kapalı kayıt. Mehmet Sadık askerde kalmış. Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1495. Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1471. 348 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2585. Gidiş o gidiş. 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. 342 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:84. Mustafa. (Ali Üstün Toprak-Yaş:68). (Mustafa Aydemir-Yaş:65). 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. 2. Baba ve dedem söylerdi. anekdot: Babamgiller 5 kardeş yetim kalmış. nüfus:431. Kendisi dedem olur.

76 . Yani Büyük amcam. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. Çanakkale’de vurulmuş. (Erdoğan Korkmaz-Karakuyu.65). 354 Anekdot: Osman Sabancı oğlu Osman. 355 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2729. Osman ismi amcaoğluma verildi. Büyüklerimden duyardım. 360 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2712. 368 Anekdot: Mehmet Ali: Dedemin kardeşi olur. (Mehmet Kasapoğlu-Yaş:64). Çanakkale’de seferberlikte kalmış. Hane konumu: Kapalı kayıt. Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2588. 365 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:103. Hane konumu: Kapalı kayıt. 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. Bir daha haber alınamamış. Diğer amcam Mustafa da seferberlikte kalmış.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. Ahmet Sabri de kardeşi. Yenilemede kayada alınmamıştır. 4 kardeşlermiş. 359 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2648. 358 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2627. Anekdot: Amcalarım Mustafa ve Hamit askerde kalmışlar. En son Yunanistan tarafından mektup gelmiş. Askerde kalmış. Amcammış. 362 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2556. 367 Hane konumu: Kapalı kayıt. 361 Aileden 1299 doğumlu Mustafa oğlu Hüseyin Balkan harbinde (1328) kalmıştır. 363 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2546. nüfus:614. (Sami Kösten-Yaş:72). 364 Aile Torbalı’ya nakil gitti. 357 Anekdot: Murat.Yaş. (Mustafa Avcı-Yaş:77). Hane konumu: Kapalı kayıt. 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. 366 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2822.14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 41 44 51 53 53 55 55 56 59 61 62 361 Mehmet353 Osman Tevfik 354 355 Kırlı Ali Çavuş Sabancı oğlu İsmail Emin Kasapoğlu Mehmet Kasapoğlu Mehmet Abdurrahman oğlu Mustafa Abdurrahman oğlu Mustafa Osman Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Çakırbeyli Karakızlar 1314 1305 1314 1297 1305 1305 1304 1313 1289 1308 1291 1315 1298 1286 365 Umumi Harpte Şehiden Umumi Harpte Şehiden Askerde Askerde Askerde Umumi Harpte Umumi Harpte Umumi Harpte Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Şehiden Seferberlik Bornova askeri hastanesinde 2 Mustafa356 Hamid Abdurrahman Murad357 Yusuf358 Mehmet Hasan 359 360 362 14 T 0 2 19 2 Ali İbrahim Ali 16 Mehmet Ali Tahir363 Hüseyin 64 69 83 9 19 20 21 22 24 33 36 Mehmet Efendi Ağadaki364 Ali 366 367 Mehmet Karakızlar Hacı Mehmet oğlu Düğerlik Veli Salih Efendi Ağadaki Kandiye KARAKUYU Osman Abdurrahman İbrahim Efendi Hacı İsmail Hüseyin Aydın'lı Ahmet Kel Hasan Köse Osman Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu 2 01 1307 1298 1311 1313 1293 1304 1290 1282 Eskici Abdurrahman oğlu Mustafa Ahmet Sabri Mehmet Ali Mehmet Hasan Hüseyin Halil Köse Osman oğlu Ali 368 12 A 17 25 H 04 353 356 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2700.

Önce Yemen. Dedem hükümete haber vermemiş. Burada babuçculuk (Ayakkabıcılık) yapıyorlarmış. Seferberlikte silâhaltına alınıyor. 376 Hane konumu: Kapalı kayıt. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. Geriye sadece babam kalmış. Sadece babam kalmış. ( Ahmet Yardımcı. Seferberlikte askerde kalmış. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme.Yaş:48). Babam Ahmet anlatırdı. Babam ve nenem ben küçükken öldüler. Babamlar Bulgaritan’dan Tırnova’dan muhacir olarak gelmişler. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. 375 Anekdot: Dedem Mustafa Ali ve diğer erkek kardeşleri Hasan Çavuş.76). Askerde kalmış. Babamın babası olur. (İsmet Çetinay. Hapse giriyor. 77 . Süleyman ve Mehmet Ali toplam 5 kardeş seferberlik ilan edildiğinde hepsini askere almışlar. sonra Kafkasya cephesine gidiyor.Yaş. 378 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2864. 370 Anekdot: Ali oğlu Salih. Çanakkale’de kalmış. Bir daha geri dönmüyor.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 42 43 45 45 46 47 48 51 53 54 59 63 72 72 80 86 90 94 95 İbrahim İbrahim369 Salih 370 371 Muhacir Hacı Ahmet Karakuyu Çakır İbrahim oğlu Karakuyu Veli Ali Karakuyu Molla Abidin Molla Abidin İbrahim Karakuyulu Halil Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu 1307 1307 1305 1289 1285 1301 1298 1312 1297 1297 1307 1311 1299 1311 1308 1314 1313 1304 1309 1290 Askerde Askerde Seferberlik Seferberlik Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Çanakkale Harbi Şehiden Seferberlik Seferberlik Şehiden Seferberlik Askerde 25 H 26 T Hasan Molla Abidin oğlu Süleyman Bekir İbrahim Mahmut 372 373 30 0 21 T Ahmet Veli Çavuşoğlu Hüseyin Çavuşoğlu Hüseyin Mustafa Kocakulak İbrahim Dağlı Ahmet Sancaktar oğlu Mustafa Ali Mehmet Ali Süleyman Karasulu oğlu Hasan Halil 383 Hatip Veli oğlu Mehmet Çavuşoğlu Hüseyin hafidi Mustafa Ali374 Mehmet Hasan375 Hüseyin376 Kocakulak İbrahim oğlu Mehmet Ali377 Hüseyin378 Ali379 Kamil380 Mustafa381 Mehmet Tevfik Süleyman 382 08 H 27 1 0 21 T 2 15 Gülcüoğlu Durmuş Ali Gülcüoğlu Mehmet 11 369 Anekdot: İbrahim benim amcamdı. 381 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2845. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. 3 oğlan kardeşlermiş. Babam anlatırdı. Askerden hayvan çiğnedi diye künyesi gelmiş. (Süleyman Acar. Dayım Ahmet çavuş anlatırdı. 374 Anekdot: Mustafa Ali: Dedem olur. Kardeşim İbrahim amcamın adı konmuş. Bir gidiyor. Hapisten çıktıktan sonra askere alınmış. Duyuşuma göre Salih amcam silahla şaka yaparken kardeşi Mehmet’i öldürmüş. Kendisi Yemen ‘de 8 sene kalmış. anekdot: İbrahim.77). Salih. Dayım dedem ve büyük amcamların harpten dönmediğini anlatırdı. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. Babamdan annemden duyardım. Büyüklerimden duyardım. (Mestan Şengün Karakuyu. (Mehmet Veysel ÖzYaş: 64).Karakuyu. 380 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2867. 382 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2881.Hane konumu: Kapalı kayıt. Amcan olur. 373 Anekdot: Hatipoğlu Mehmet: Dedem olur. Ahmet.Karakuyu. (Niyazi Çakır. Bir daha geri gelmemiş. 5-6 kardeşmiş.Yaş:62). O geri dönebilenlerden.Mehmet. Bunları rahmetli annem anlatırdı.Yaş. Bir daha haber alınmamış. Öyle söylerdi babam. Seferberlikte kalmış. Nerden bulacan?(Enver Çetinay –Yaş. 372 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2851. (Süleyman Aydın-Yaş:70). Bulamadım. Babam kardeşim doğunca adımı vermiş.65). Çanakkale’de kalmış. Babamgillerin en büyükleri imiş. Fakat şaka ile ölüme sebebiyet verdiği için az bir hapis cezası almış. 379 Hane konumu: Kapalı kayıt. Kamil . Seferberlikte askere alınmış. 371 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934//2849. 377 Anekdot: Mehmet Ali: Deden olur. Kardeşi Salih’ten hiç haber alınmıyor. Çanakkale’de kalmışlar. 2. Benim amcam olur. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. Ben Çanakkale’ye mezarlarını aramaya gittim. Anekdot: Kamil. Mehmet. Nenem “hiçbir çocuğum geri gelmedi” diye ağlaya ağlaya gözleri kör olmuş. 12 bayram (6 yıl) askerde geçiyor. 383 Hane konumu: Kapalı kayıt. Ama kendisini de ret etmiş. Geri gelmiş. Kendisi askere alınıyor. Çanakkale’de kalmış.Yaş:46). Nenem anlatırdı.

Hacı Ali oğulları. 387 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:39. Kalanlar dönmemiş. Köyün kurucularındanmış. 391 Aileden 1309 doğumlu Ali oğlu Aydınlı oğlu Mehmet Balkan harbinde (1328) kalmıştır. Anekdot: Amcam. Kardeşim doğunca biraderime Arif adını vermiş babam. 394 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2288. 401 Dirmil Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1807. Yaralı olduğunu buraya bildirmiş. Hane konumu: Kapalı kayıt. Bunlar kalmış. Babam anlatırdı. 403 Hane konumu: Kapalı kayıt. Kaçanlar kurtulmuş. Anekdot: Cemali. Hacallar. 390 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2250. nüfus:210. 388 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2247. 395 Hane konumu: Kapalı kayıt. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. 393 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2256. Mehmet. Aile Dağkızılca Köyü’ne nakil gitti.Hüseyin Üçü de benim amcam olur. 399 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:65. Ben doğunca adını bana vermişler. Aile Dağkızılca Köyü’ne nakil gitti. Mustafa Ali. 404 Hane konumu: Kapalı kayıt. Seferberlikte kalmış. Seferberlikten gelmemiş. Bir daha haber alınamamış. 2004 yılında Karaot Köyü'nde yapılan görüşme. 386 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2895. 402 Hane konumu: Kapalı kayıt.Adı Korucuk olarak değiştirilmiştir. 392 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2255. (Hamit Bolsoy-Yaş:80). Kaydı bulunamadı. 400 Dirmil Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1805. asker gitmiş. 398 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2281. (Ali Özatar-80). 397 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2304. 396 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2266. 385 Deftere kayıt tarihi:1330. (Mustafa Ali Günay Yaş:70). Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2254.29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 384 99 Mehmet384 Abdülmuttalib Karakuyu oğullarından Mehmet Abdullah Hacı İbrahim 388 1310 1311 387 Askerde Seferberlik Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Seferberlik Seferberlik Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Seferberlik Seferberlik Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde 20 T 115385 Süleyman386 1 11 12 12 13391 13 14 15 17 22 23 37 38 4 5 5 20 20 21 22 31 Ali Kırlıoğlu Hüseyin Mustafa 389 390 Karakuyu KARAOT Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot DİRMİL 399 1313 1286 1294 1296 1309 1311 1311 1296 1286 1313 1301 1299 1310 1300 1298 1304 1297 1301 1286 1308 1291 1 Kırlı Ahmet Hüseyin Hüseyin Ali Ali Ali Mavioğlu Ahmet oğlu Halil Ali Deli Mustafa Halil Yörük Ali Hüseyin Yörük Recep Süleyman Kara Mehmet mahdumu Süleyman İçelli Ahmet İçelli Ahmet İnce Mehmet İçelli oğlu Hüseyin Abdül Ahmet Aydınlıoğlu Mehmet392 Aydınlıoğlu Hüseyin393 Yetim oğlu Arif İbrahim 395 394 2 Hasan Ali oğlu İbrahim396 Ali İbrahim oğlu Hamit397 Yörük Ali oğlu Mustafa Menemenli Yaşar Mustafa400 Mehmet Halil İçelli Ahmet oğlu Osman Mehmet Mustafa Osman Hacı Osman oğlu Yörük Süleyman 403 404 402 401 398 12 12 Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Çakallar 04 A 2 06 03 1 01 H Anekdot: Mehmet: Babamın babası yani dedem olur. İki kardeş seferberlikte kalmış. 78 . Babam ben doğunca benim adımı askerde kalan iki kardeşinin adını birden koymuş. nüfus:349. 2004 yılında Karaot Köyü'nde yapılan görüşme. 389 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2249. Anekdot: Amcamız. (Hüseyin Aydın-79). Ali ve Mustafa. 2004 yılında Karaot Köyü'nde yapılan görüşme. Emmiler yörüklerinden.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 34 34 38 41 43 46 46 60 62 1 2 3 6 7 8 13 14 416 Halil405 Ahmet Hasan 406 Kürd oğlu Hüseyin Hüseyin Ramazan Hatipoğlu Halil İsmail Hüseyin Şekerci Mehmet Hüseyin Hasan Ali Mehmet Ali Durmuş Ali Paşa Abdullah Küçük Mehmet 413 Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Yenişehir Çatalca Bayraklı Çatalca Çatalca Kuşçuburun Kuşçuburun Çatalca Tuna Çatalca ÇENGELE 419 1311 1307 1305 1313 1291 1300 1293 1299 1308 1300 1286 1298 1299 1301 1317 1301 1297 1294 1298 1305 1290 Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Askerde Şehiden Askerde Harb-i Umumi Askeri Hastane Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Çanakkale Harbi Askerde 16 Mehmet 407 14 Arap Selim'in hafidi Mehmet Şekerci Hüseyin408 İçelli Şeker Mehmet Mehmet Mehmet Hüseyin410 Ensari Halid 411 09 A 26 0 08 KUŞÇUBURUN409 16 412 03 Süleyman Hayri 414 415 Uzun İsmail Kara Ali Şaban Hacıoğlu Hayrettin 417 Eyyüp Osman Tunalı Osman Bahattin 418 16 Salih Paşa Eyyüp Mehmet Hüseyin 422 17 4 13 19 Mehmet Ali420 Mehmet Ali 421 Çengele Çengele Çengele 2 Sarılar aşiretinden Bekir Halil 16 405 406 Hane konumu: Kapalı kayıt. 413 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1251. nüfus:236.2004 yılında Ormanköy Köyü'nde yapılan görüşme. (Kudret Çetin-Yaş:55). Ben 24-25 yaşlarında idim. Amcamın Çanakkale cephesinden silah arkadaşı imiş. 415 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1256. Cephede bir İngiliz saldırısında ayağından şarapnel almış. 408 Dirmil Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1867. 422 Bu araştırmayan yapan kişi olarak büyük dedemdir. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. Elinden silahını alamamışlar. 2004 yılında Korucuk Köyü'nde yapılan görüşme. Anekdot: Mehmet Ali” Benim amcam olur. 420 Anekdot: Mehmet Ali” Amcam olur. Babam doğunca babasının adını vermişler.Adı Ormanköy olarak değiştirilmiştir. Balkan harbinde kalmış. 79 . Hane konumu: Kapalı kayıt. Hastaneye götürülesiye kadar kan kaybından vefat etmiş. Hane konumu: Kapalı kayıt. Vücudu ikiye bölmüş. Anekdot: Dedem olur. Dedem Bekir orta yaşta olmasına rağmen askere alınmış. 416 Aileden 1300 Yenipazar doğumlu Koca Tahir oğlu Hüseyin Umumi harpta (1329) ve 1297 Deliorman doğumlu Salih oğlu Tuzlu Osman Umumi harpte (1329) kalmıştır. Ayşe ninem söylerdi. nüfus:88. Çanakkale harbi çıkınca Jandarmalar hasta halinde zorla tekrar geri götürmüşler. Anlatırlardı. 419 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:44. 407 Dirmil Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1863. 410 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. Nerdensin? Diye sordu. Babam dedem öldüğünde nenemin gövdesinde üç aylık hamileymiş. 417 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1271. Mısırlıların çocukları hep harpte kalmış. Ben doğunca babam kardeşinin adını bana vermiş. 421 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1929. 411 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1245.(Niyazi BaykurtYaş:78). Şerifelerin çocukları. Bir İngiliz saldırısında makineli tüfek ateşine kapılmış. Çengele’den Halil onbaşılardan diye cevap verdim. gülerken ölmüş. 414 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1255. (Mehmet Ali Alkan -Yaş: 82). Hastalanmış. Bir Perşembe günü eşekle Tepeköy pazarından gelirken Çiftetepeler de arkamdan Cumalıköy’den olduğunu söyleyen sakallı ve yaşlı birisi eşekle bana yetişti. Köye dönmüş. 412 Hane konumu: Kapalı kayıt.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. Eskicilerin çocukları.2004 yılında Torbalı'da evimde yapılan görüşme. 418 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1284. 409 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:17.

2004 yılında Ormanköy Köyü'nde yapılan görüşme.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 25 25 25 25 32 36 40 44428 45 430 Hamit İslam Halil423 Ahmet424 Hamit 425 İbrahim Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Mehmet Abdullah Çengele Çengele Çengele Çengele Çengele Çengele Çengele Çengele 1313 1300 1300 1303 1305 1298 1303 1311 Şehit Sebdülbahir Çanakkale Harbi Çanakkale Harbi Çanakkale Harbi Çanakkale harbinde Anafartalar Çanakkale Harbi 29 H Osman Necip426 Osman427 15 Hasan429 Mustafa 431 Mustafa Mısırlı Mustafa oğlu Mehmet Süleyman Memiş oğlu İsmail Mehmet 436 Çengele Çengele ÖZBEY432 1311 1314 Askerde Şehiden 0 06 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 423 424 3 8 11 20 435 Satıcı Mehmet433 Ethem Hüseyin Mustafa 434 Kasaba Fetrek Özbey Arapçı Özbey Hamidiye Tırnova Özbey Özbey Edirne Hasköy445 440 1291 1309 1314 1301 1308 1287 1303 1310 1310 1290 Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Çanakkale Harbi Çanakkale Harbi Askerde 06 2 Veziroğlu Hasan 437 Veziroğlu Gani Nizamoğlu Hüseyin 438 0 23 30 35 36 39 442 Koca Veli oğlu hafidi Mehmet Mehmet İsmail 439 441 443 Kara Ahmet Hasan Süleyman Kara Recep Mustafa Hoca 25 Mahmut 40 Mustafa hoca oğlu Ahmet444 2 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1902. Hane konumu: Kapalı kayıt. 425 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1904. 442 Aileden 1308 doğumlu Kara Recep oğlu Mahmut Balkan harbinde (1329) kalmıştır. 436 Aile Bozköy Köyü’ne nakil gitti. 432 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:52. Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1586.Cumhuriyet öncesi adı Hamidiye’dir. 429 Hane konumu: Kapalı kayıt. Aile İzmir’e nakil gitti.Yaş:71). Bulgaristan'ın güneyindeki bir ildir. nüfus:214. Aile İzmir’e nakil gitti. Babam 1918 de silah bırakıldığında Yunan işgalinde Hortunalı Hamit ile birlikte hareket etmiş. Dedemin babası Hüseyin ile birlikte seferberlikte askere alınmış. yardım sever biri imiş. Çok iyi. Çanakkale cephesinde kalmış. 430 Deftere kayıt tarihi:1329. Hane konumu: Kapalı kayıt. Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1959. Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1903. 435 Aileden 1306 Torbalı Mersinli doğumlu Üzeyir oğlu Gani oğlu Hüseyin Balkan harbinde (1329) kalmıştır. 433 Hane konumu: Kapalı kayıt. 440 (Bulgarca: Велико Търново. 431 Hane konumu: Kapalı kayıt. 2004 yılında Özbey Köyü'nde yapılan görüşme. trl: Veliko Tarnovo). 444 Hane konumu: Kapalı kayıt. 434 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1550. 426 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1919. Dedem Tarsus’ta Fransızlarla orada çarpışırken orada kalmış. Anekdot: Tosun Necip” Büyük amcam olur. Çanakkale’de cephede hep beraberler imiş. 443 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1587. (Musa Özbek . Hane konumu: Kapalı kayıt. 445 (Bulgarca: Област Хасково / Oblast Khaskovo). 439 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1581. 438 Anekdot: Koca Velioğullarından Mehmet.(Mehmet Özer Tosun. 427 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1922. Hane konumu: Kapalı kayıt. Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1565.Yaş: 65). 441 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1584. 80 . 428 Aileden 1307 doğumlu Mustafa oğlu Süleyman Şehiden (02 Şubat 1329). ve 1305 doğumlu Mustafa oğlu Mehmet Yemen’de (1327) kalmıştır. Aile İzmir’e nakil gitti. Aileden 1287 Lofça doğumlu Ahmet oğlu Mısırlı Ahmet oğlu Mehmet Ç:anakkale Sebdülbahir (29 KS 1329) ve 1309 doğumlu Mısırlı Ahmet oğlu Ali Osman Askerde (11 TE 1329)kalmıştır. Bulgaristan'ın bir şehridir. Dirmil’den asker arkadaşı anlatırdı. 437 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1567. Babam anlatırdı.

454 Arapçı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1. Duydum Seferberlikte kalmış. Bir daha geri gelmemişler. Babamın kardeşleri. 2004 yılında Saipler Köyü'nde yapılan görüşme. Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1508. dirisinden de ölüsünden de bir haber çıkmadı derdi. 2004 yılında Saipler Köyü'nde yapılan görüşme. nüfus:160. 450 Deftere kayıt tarihi:1323. Anekdot: Ömer-Mehmet. Hane konumu: Kapalı kayıt. Gece bir tıkırtı (ses) oldu mu acaba geri geldi mi ? dermiş. 2004 yılında Özbey Köyü'nde yapılan görüşme. 456 Hane konumu: Kapalı kayıt. diğeri 18 yaşında seferberlikte silah altına alınmış. Çocuklar seferberliğe bir gitti.. 462 Hane konumu: Kapalı kayıt. Adı Pamukyazı olarak değiştirilmiştir. 448 Anekdot: Nenem Rabia söylerdi. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. Birisi 16. 459 Hane konumu: Kapalı kayıt. 466 Aileden 1299 doğumlu Süleyman oğlu Hacı Ömer oğlu Osman oğlu Mehmet Balkan harbinde (1328) Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1507. (Yaşar Suhan.11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 47 52 53 450 Mehmet446 Boğuş oğlu Mehmet Yusuf 448 449 447 Mustafa Hoca oğlu Mehmet Salih Mehmet Mehmet kahya Mehmet Salih Traş Mehmet Koca Durmuş Ali Mehmet Hüseyin Süllü Kâhya Süleyman Süllü Kâhya Süleyman Ayrancı İsmail Kadayıf Mehmet Aşık Mehmet Hamidiye Edirne Hasköy Hamidiye Edirne Hasköy Edirne Hasköy Selanik ARAPÇI453 Arapçı Arapçı Arapçı Arapçı Arapçı Arapçı Tulum Arapçı Arapçı SAİBLER 463 1311 1290 1313 1298 1293 1300 1296 1307 1316 1307 1296 1300 1294 1313 1311 Askerde Askerde Harb-i Umumi Askerde Askerde Seferberlik Umumi Harb Askerde Askerde Topçu hastanesi Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 29 08 Mehmet Kâhya oğlu Halil Hasköy'lü Hacı İsmail Hüseyin452 Traşe Ali454 Mustafa Ali Halil455 Süleyman456 03 3 59451 1 4 7 11 14 15 24 27 45461 21 20 23 T 06 Süllü Kahya oğlu Durmuş457 Süllü Kâhya oğlu Hasan458 Ayrancı oğlu Mehmet459 Ahmet 460 3 2 16 A Şükrü462 08 1 2 3 8 8 9466 Hacı Ömer oğlu Ömer464 Hacı Ömer oğlu Mehmet465 Hüseyin467 Nebi Nebi Mehmet Ali Saibler Saibler Saibler 1312 1313 1312 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi 446 447 Hane konumu: Kapalı kayıt. 452 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1603. nüfus:117. İkisi de amcalarım olur. 464 Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1520.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. 453 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:39. ve 1301 doğumlu Osman oğlu Hacı Ömer oğlu Osman oğlu Hüseyin Balkan harbinde (1328) kalmıştır. (Kazım Çevik. Anekdot: Amcam olur. 467 Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1509. Yaş:70). 81 . 465 Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1521. (Kemal Çelik. 460 Hane konumu: Kapalı kayıt. 455 Hane konumu: Kapalı kayıt. 461 Deftere kayıt tarihi:1330. 451 Deftere kayıt tarihi:1330. 449 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1595. 457 Hane konumu: Kapalı kayıt. Yaş:64). 463 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:14. Dedem anlatırdı. 458 Hane konumu: Kapalı kayıt. “İki oğlumun künyesi gelmedi” derdi. Yaş:63) .

473 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/270. 487 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3118. 478 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3091. 42. 479 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3092.TAŞKESİK 1 2 3 4 5 6 1 2 9 10 28 28 Şaban Yusuf 468 469 Hasan Musa Hacı Yakup Mehmet Sait Salih 471 472 Kafkasya Kafkasya Kafkasya Kafkasya Havuzbaşı Havuzbaşı HORTUNA 474 1315 1286 1290 1289 1297 1311 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Osman470 Hüseyin Mehmet Kadir 473 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 3 4 7 7 18 19 21 24 24 28 483 Molla Halil oğlu Halil İbrahim475 Tat Osman476 Molla Mehmet oğlu Durmuş477 Hüseyin Osman 478 479 Halil Hacı Halil Mehmet Hasan Hasan Mustafa Hacı Osman Hüseyin Abdullah Abdül İsmail Sersem İsmail Alekooğlu Halil Abdullah Mecu Mehmet Mehmet Hacı Ali Efendi oğlu Recep Hortuna Hortuna Hortuna Arıtaş Arıtaş Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Çatalca Kulaklıoba Kulaklıoba Hortuna Çatalca Hortuna Hortuna 1315 1294 1305 1308 1304 1307 1291 1290 1296 1298 1315 1298 1298 1294 1294 1292 1300 Seferberlik Şehiden Kafkasya Cephesi Seferberlik Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Seferberlik Seferberlik Askerde Askerde Seferberlik Askerde Şehiden Askerde 02 A 1 Mehmet namı diğeri Ali Kara Süleyman İsmail Apdül Aziz 481 480 06 2 Süleyman482 484 28 32 33 34 36 36 Salih485 Salih486 Hüsrev Cemali Ahmet Mehmet488 487 1 14 14 20 A 25 468 470 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/250.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. 475 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3083. 469 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/252. Hane konumu: Kapalı kayıt. 471 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/257. Anekdot: Askerde Çanakkale'de savaşta kalmış. Babam geri dönmüyor. 481 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3101. Çanakkale cephesi Soğanlıdere. 2004 yılında Yazıbaşı Beldesinde yapılan görüşme. 488 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. 483 Aileden 1300 Çatalca doğumlu İsmail oğlu Aziz Balkan harbinde (1328) kalmıştır. 82 . Hane konumu: Kapalı kayıt. 30 Haziran 1331. 5. Aile İzmir'e nakil gitti. Yaş:84). Piyade er. 486 Hane konumu: Kapalı kayıt. 480 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3100. Abdül eniştemden duyardım. Oğlu dönüyor. Hane konumu: Kapalı kayıt. 485 Hane konumu: Kapalı kayıt. Adı Yazıbaşı olarak değiştirilmiştir. Amcaoğlum olur. Hane konumu: Kapalı kayıt. Bölük. 477 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3087. 476 Hane konumu: Kapalı kayıt. 2004 yılında Yazıbaşı Beldesinde yapılan görüşme. Şehit kaydı vardır. Alay 4. Hane konumu: Kapalı kayıt. Mustafa Doğa (82). 472 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/269. (Mehmet Filiz. 474 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:102. 482 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3102. Hane konumu: Kapalı kayıt. Anekdot: Hasan onbaşı oğlu Abdül ile Topkapı sarayı önünde karşılaşmışlar.Kol. 484 Hane konumu: Kapalı kayıt. Tabur 2. Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/256. nüfus:517.

494 Hane konumu: Kapalı kayıt. 495 Hane konumu: Kapalı kayıt. 506 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:28. 499 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3180. 500 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3188. 2004 yılında Yazıbaşı Beldesinde yapılan görüşme. 83 . 493 Hane konumu: Kapalı kayıt. Dedem olur. 491 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3148. 504 Deftere kayıt tarihi:1329. nüfus:144. 497 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3159.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 38 40 50 51 52 54 54 55 55 55 59 61 74 90 90 91 92 103 502 Yaşar489 Mustafa Fettah490 Osman491 Mehmet 492 493 İlyas Hacı Ali Kara Osman Fettah Kurt Hüseyin Köse Salih Köse Salih Kara Veli Kara Veli Kara Veli Seyit Ali Süleyman Kırımlı Mustafa Kadir Kadir 500 499 Hortuna Hortuna Çatalca Çatalca Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Çatalca Hortuna Hortuna Hortuna Çatalca Hortuna Kasaba Radoviştina505 YENİKÖY 506 1291 1291 1289 1311 1302 1306 1312 1314 1307 1309 1309 1289 1309 1298 1306 1281 1311 1302 1309 1294 1304 1293 1293 1296 509 Çanakkale Harbi Askerde Dördüncü Ordu Esarette Seferberlik Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Seferberlik Seferberlik Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 21 Köse Salih oğlu Şakir Ramazan494 Salih 495 496 0 04 Yaşar 21 Süleyman Halil497 Halil Onbaşı498 Mehmet Salih Hüseyin Efendi Çatalcalı Ahmet Bayram Ali 501 503 01 A 11 12 İsmail Süleyman Hüseyin Hüseyin Ahmet Mehmet Efendi Mustafa nam oğlu Mehmet Kara Mehmet İmamoğlu Mustafa 27 1 Narinceli aşiretinden Ahmet 09 T 110504 Ali 6 8 16 17 19 Mustafa İbrahim Koca Mahmut oğlu Ali507 Kara Mehmet oğlu Ahmet508 İmamoğlu Mustafa mahdumu Abdurrahman 08 T Yeniköy Yeniköy Yaylayaka Yeniköy Seydişehir 2 09 10 A 08 12 YOĞURTÇULAR 489 490 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3131. 509 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:29. Deden geri dönmemiş. 508 Hane konumu: Kapalı kayıt. 503 Hane konumu: Kapalı kayıt. (Hasan Kar. Anekdot: Halil Onbaşı. 498 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3164. 496 Hane konumu: Kapalı kayıt. 505 (Makedonca: Радовиш) Makedonya’nın güneydoğusunda yer alan bir idari birim. 501 Hane konumu: Kapalı kayıt. Yaş:73). Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3147. 492 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3153. 502 Deftere kayıt tarihi:1324. 507 Hane konumu: Kapalı kayıt. Babam askere normal dedem ihtiyat olarak alınmış. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:130.

4. 516 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1012. 524 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1106. 84 . 520 Hane konumu: Kapalı kayıt. 526 Deftere kayıt tarihi:1327. 11. nüfus:444. Çanakkale cephesi Arıburnu Kanlıdere. 513 Yenilemede kayda alınmamıştır. Alay 2.İlçenin merkez mahallelerindendir. Tabur 5. 511 Şehit kaydı vardır. 518 Hane konumu: Kapalı kayıt. Piyade onbaşı. Aile Ayrancılar Köyü’ne nakil gitti. Aile Tepeköy Mahallesine nakil gitti.Kol. 515 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1011. 527 Hane konumu: Kapalı kayıt. 522 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1097. Bölük. 15 Şubat 1331. 517 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1013.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 21 25 27 4 16 17 19 23 31 38 55 59 70 73 77 79 82 82 85 98 98 Süleyman Mahmut Halil511 Hafızoğlu Mehmet Ahmet Dedeoğlu Halil Mehmet515 Hüseyin Hamdi Hasan Topal Mehmet oğlu Ahmet Abdullah Yusuf İbrahim519 Karabacak Ahmet520 Yusuf 521 522 516 517 513 512 Molla Abdurrahman Molla Abdurrahman Deveci Mehmet Şeker Mehmet Balcıoğlu Mehmet Koca Abdullah Lazoğlu Mustafa Nasuh İbrahim Halil Çavuş Deli İbrahim oğlu İsmail Topal Mehmet İbrahim Osman Kürt Ali Mehmet Eskici Salih Mustafa Sülüdaki Faydalı oğlu Ahmet Mustafa Mustafa Halil Topal Hasan Memiş oğlu Hasan Ömer Ahmet Hamidabat510 Hamidabat Yoğurtçular Yoğurtçular Yoğurtçular Hortuna Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Uçhisar Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Girit Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Tire-Göktepe Çaybaşı Torbalı Edirne-Kocanlı 1291 1312 1309 1294 1312 1294 514 Askerde Askerde Şehiden Şehiden Askerde Bağdat'ta harpte Askerde şehit Askerde şehit Askerde şehit Askerde şehit Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Harbde Askerde Askerde Askerde Çorlu hastanesinde Askerde Askerde Askerde 2 02 H 0 22 T 21 A TORBALI MAHALLESİ 1303 1311 1296 1305 1311 1285 1310 1295 1300 1291 1313 1313 1310 1315 1312 1295 1309 1305 1311 1290 04 04 07 Deveci oğlu Hüseyin 518 03 H 14 27 12 26 02 1 Salih Sülüdaki Ahmet523 Halil 524 13 07 Mehmet Emin Yörük Halil oğlu Süleyman Süleyman Mustafa 2 01 A 29 23 21 107525 Kocakulak Bekir'in üvey oğlu İsmail 120526 Hasan Vasfi Efendi527 26 510 512 Bugünkü Kemalpaşa Beşpınar Köyü. Fırka 33. 523 Hane konumu: Kapalı kayıt. 525 Deftere kayıt tarihi:1325. 521 Hane konumu: Kapalı kayıt. 514 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:105. 519 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1083.

Hane konumu: Kapalı kayıt. 541 Deftere kayıt tarihi:1322. 536 Tepeköy Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2314. 545 Aile Cumaovası Karakuyu Köyü’ne nakil gitti. 533 Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:208. 542 Deftere kayıt tarihi:1323. 546 Deftere kayıt tarihi:1326.21 22 23 24 25 26 142528 İlyas529 154 155 175 532 Hasan Mehmet Mehmet Mustafa Damalaki Bayram Hutbi Koçana Siroz Garabin Girit 1301 1292 1304 1301 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 2 Yusuf 530 09 Hakkı531 Hasan 533 28 28 177 181 Selanik muhaciri Yaşar Behzat Selanik 1305 Küretepe 1314 -Karabina TEPEKÖY MAHALLESİ534 Tepeköy Uşak Tepeköy Arapçı Tepeköy Tepeköy Tepeköy Aydos Girit-Hanya Tepeköy Dersadet Tepeköy Tepeköy Torbalı Meşhet Erzincan Debre-i bala Dırama 1304 1304 1301 1300 1309 1304 1308 1293 1293 1304 1295 1295 1306 1298 1291 1299 1299 1304 30 A 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 4 4 5 13 30 44 49 50 51 65541 73 78 84 96 542 Durmuş İbrahim535 Mehmet Salih Ali 536 537 538 Çakaloğlu Hasan Hüseyin Mehmet Mustafa Ali Seyit oğlu Halil Eskici Ali İzmirli Mustafa 540 Arıburnu Şehiden Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde 20 06 02 07 İsmail İbrahim539 Muhacir Mehmet Mustafa Arap Halid Kadri Osman Recep Musa oğlu Musa545 Arif 547 549 551 543 30 Ali Nazif Ali Zenci Kamil Hasan Mustafa Hüseyin Hüsnü İbrahim Yusuf Bayram Hasan Hüseyin Nazifaki 28 T 22 17 14 09 12 12 75 544 79 546 548 550 Adem 22 104 Drama muhacirlerinden Ahmet 18 528 531 Deftere kayıt tarihi:1330.İlçenin merkez mahallelerindendir. 547 Tepeköy Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2448. 543 Aile Kırbaş Köyü’ne nakil gitti. 530 Hane konumu: Kapalı kayıt. 544 Deftere kayıt tarihi:1324. 550 Deftere kayıt tarihi:1330. Yenilemede kayda alınmamıştır. Hane konumu: Kapalı kayıt. 537 Aile Selçuk’a nakil gitti. 538 Tepeköy Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2361. 551 Hane konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayda alınmamıştır. Yenilemede kayda alınmamıştır. 549 Hane konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayda alınmamıştır. Yenilemede kayda alınmamıştır. 540 Hane konumu: Kapalı kayıt. 548 Deftere kayıt tarihi:1329. 532 Deftere kayıt tarihi:1332. 534 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:63. 535 Tepeköy Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2313. 539 Hane konumu: Kapalı kayıt. 529 Hane konumu: Kapalı kayıt. 85 .

571 Arıtaş Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2782. 560 Hane konumu: Kapalı kayıt. 564 Deftere kayıt tarihi:1331. 562 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2514. 86 . 566 (Makedonca: Демир Хисар) Makedonya’nın güneyinde yer alan bir idari birim. 554 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2451.Dağılan köylerdendir. 558 Deftere kayıt tarihi:1324. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:250. 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:59. 567 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:14. 572 Hane konumu: Kapalı kayıt. 557 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2500. 559 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2501.Dağılan köylerdendir. 563 Hane konumu: Kapalı kayıt. 569 Arıtaş Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2779. 561 Deftere kayıt tarihi:1327. Aile Aydın Söke’ye nakil gitti. Nüfus defteri Çakallar Köyü’ne eklenmiştir. 555 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2455. 570 Hane konumu: Kapalı kayıt. 568 Aileden 1295 doğumlu Mehmet oğlu Mehmet Balkan harbinde (1329) kalmıştır. 556 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2470. Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:73. Hane konumu: Kapalı kayıt.İlçenin merkez mahallelerindendir.19 105 Kayalar muhacirlerinden Rıfat552 Tayyip Kayalar 1310 Askerde 10 ERTUĞRUL MAHALLESİ553 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 1 552 553 2 5 6 8 12 15 31 34 37 42 43 56 59 61 76 558 Arif Ademaki Selim Mehmet Mustafa İbrahim İsmail 556 554 İbrahim Halil Yeniçeraki Hasan Serdaraki Cemali Maksut Hasan Osman Kandiyeli Mehmet Ağa Bilal Ömer Tatar İslam Selim Mehmet Çerkez Ali İsmail Hüseyin Salih İsmail Hacı İsmail Molla Hüseyin Mazak Hasan Mazak Hasan Alişan oğlu Numan Kandiye Kandiye Kandiye Girit Dobruca Girit Bursa Girit Girit Niğboılu Babadağ Girit Torbalı İzmir Varna Keşan 1285 1307 1315 1298 1293 1306 1295 1291 1292 1283 1295 1311 1311 1304 1307 1298 Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde 04 11 23 28 Hüsnü Kerimaki 555 Karatobaski Musa Mustafa Bilalaki Hacı Geldi biraderi Emin Çavuş Haşim Cafer Ahmet557 Recep İsmail Ali 562 559 560 25 T 01 23 27 71 561 12 82 Salih mahdumu Mehmet563 100564 Demirhisar muhacirlerinden Osman565 1568 2 12 12 2 Hüseyin569 Osman 570 Yanya 1313 566 Demirhisar 1310 ARITAŞ567 Arıtaş Arıtaş Arıtaş Arıtaş ÇORLU 573 04 1316 1315 1299 1308 1311 25 Abdullah571 İbrahim Ali 574 572 24 H Çorlu 02 Hane konumu: Kapalı kayıt. Nüfus defteri Hortuna Köyü’ne eklenmiştir. 573 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:14. nüfus:114. 565 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2529. Hane konumu: Kapalı kayıt.

581 Hane konumu: Kapalı kayıt. Bölük. 591 Hane konumu: Kapalı kayıt. 582 Hane konumu: Kapalı kayıt.Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir. Piyade er. 584 Hane konumu: Kapalı kayıt. Adı Yeşilköy olarak değiştirilmiştir. Alay 4. 586 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:68. 588 Hane konumu: Kapalı kayıt.Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir. 589 Hane konumu: Kapalı kayıt. 87 . 590 Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir. 42. Aile Buca Kaynaklar Köyü’ne nakil gitti. Tabur 2. 578 Aile Cumaovası Karakuyu Köyü’ne nakil gitti. Çanakkale cephesi Gümüşsuyu hastanesi.2 3 4 5 6 6 6 9 14 14 Ali575 Ali 576 Hocaoğlu Ali Mustafa Hacı Ali Koca Köse Bekir oğlu Musa Koca Köse Bekir oğlu Musa Mehmet Çavuş Bekir Koca Ahmet oğlu Abdullah Düvenci Süleyman Mehmet Ali Mehmet Ahmet Bekir Çavuş Mehmet Ali Mustafa Bekir 588 Çorlu Çorlu Çorlu Çorlu Çorlu 1301 1301 1312 1310 1311 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 29 29 Hüseyin577 Musa578 Mehmet579 01 T 21 24 GÖKYAKA TEKEKÖY580 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 574 575 1 10 12 13 16 30 34 37 4 8 10 11 14 14 16 18 31 38 39 10 11 12 Osman581 Ekizoğlu Mehmet582 Mehmet Hasan Molla Mustafa hafidi Hafız İbrahim583 Ahmet584 Hüseyin İsmail 585 Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke SİNEK586 Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek DERE590 Dereköy Dereköy Dereköy 1291 1285 1290 1296 1293 1305 1289 1308 1294 1296 1308 1305 1300 1305 1297 1309 1300 1298 1311 1306 1307 1290 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Şehiden Askerde Şehiden Askerde Askerde Bağdat Hastanesi Şehiden Şehiden Askerde 10 19 10 21 25 21 12 20 Kölemenoğlu Osman587 Mustafa Ali Şükrü Hasan Hamit Hüseyin Mehmet Ali Mustafa Ahmet589 Hüseyin Himmet Mehmet591 Ali Aydnlı Halil oğlu Abdullah 29 08 05 Nasuh oğlu Osman Nasuh oğlu Ahmet Nasuh oğlu Ahmet Hüseyin İbrahim Koca Bekir hafidi Bekir Kocabaşoğlu Yusuf Hasan Halil oğlu Halil Aşık Hüseyin Halil 10 09 24 T 15 14 H 04 25 13 14 H 17 Hane konumu: Kapalı kayıt. 577 Aile Ahmetli Köyü’ne nakil gitti. 583 Şehitlik kaydı vardır. 587 Hane konumu: Kapalı kayıt. 5. 579 Aile Cumaovası Karakuyu Köyü’ne nakil gitti. 580 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:39. nüfus:227.Kol. nüfus:362. 585 Hane konumu: Kapalı kayıt. 576 Aile Buca Kaynaklar Köyü’ne nakil gitti. 25 Temmuz 1331.

Menderes Karakuyu Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Dayım Demirci Hüseyin Çanakkale harbinde kaldı. 601 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:30. Hane konumu: Kapalı kayıt. 598 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:49. 595 Hane konumu: Kapalı kayıt. 597 Hane konumu: Kapalı kayıt. Belenbaşı Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. 599 Aileden 1293 doğumlu Solak Mehmet oğlu Abdullah Askerde (1328) kalmıştır. nüfus:268. Anekdot: Seferberlikte köyden 30-40 kişi gitti. Hüseyin Çetin (1329 doğumlu). 596 Deftere kayıt tarihi:1328. 88 . Mehmet Gülcan (1320 doğumlu). 594 Hane konumu: Kapalı kayıt. Gelmediler.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 14 15 21 24 27 31 34 36 39 40 40 52 54 55 58 58 68 70596 27 29 32 599 Mehmet592 İsmail Ahmet Osman Deli Uzunoğlu Abdullah Mehmet Halil594 İbrahim Halil Arap Musa oğlu Ahmet Hüseyin Ahmet Hacıoğlanoğlu Nebi Balcıoğlu Hacı İsmail Mehmet Ali Mustafa Domuzcuoğlu Durmuş Osman597 Türkmenoğlu Emirzade mahdumu Mehmet Celal İsmail Halil Raşit İsmail Hakkı Yörük Halil İbrahim Veli 600 595 593 Kafa Mehmet Mahmut Mustafa Sarıbaşoğlu Ömer Deli Uzun Mehmet Hekimoğlu Halil Kocakelleoğlu Ali Koca Ali Halil Amcaoğlu İsmail Musa Musa Süleyman Mahmut Hüseyin Ali Çavuş Ali Çavuş Hüseyin Osman Türkmenoğlu Mehmet efendi İbrahim Solak Mehmet Solak Mehmet Hüseyin Efendi Halil İbrahim Alaiyeli Hüseyin Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Ermenek Selanik CUMALI Cumalı Cumalı Cumalı Cumalı Cumalı Cumalı Cumalı BELENBAŞI 601 598 1294 1301 1307 1311 1294 1290 1290 1297 1296 1298 1300 1294 1289 1291 1299 1307 1299 1290 1303 1308 1299 1302 1299 1289 1308 1297 1311 1312 1289 605 Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 05 H 29 H 12 14 06 03 25 26 18 04 09 21 24 07 01 06 A 02 26 30 Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde 27 20 32 36 37 48 15 27 28 47603 21 07 T Hüseyin Mehmet Mustafa 602 Osman Çil Mehmet Hacı Mustafa’nın oğlu Musa Eskici Mehmet Belenbaşı Yaylayaka Yaylayaka Belenbaşı KIRIKLAR 11 T 09 T 17 Cabbaroğlu Hasan604 12 592 593 Hane konumu: Kapalı kayıt.Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir. 605 Şuan Buca ilçesinin köylerindendir. 603 Deftere kayıt tarihi:1325. 602 Anekdot: Dayım olur. Köy hocası ve köylü olarak kuran okuya okuya onları seferberliğe uğurladık. nüfus:312.Şuan Buca ilçesinin köylerindendir. 604 Hane konumu: Kapalı kayıt. 600 Hane konumu: Kapalı kayıt.

612 Hane konumu: Kapalı kayıt. 608 Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:461. 614 Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:216. 618 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:93. 610 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:48. 613 Hane konumu: Kapalı kayıt. 89 . 617 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. 611 Hane konumu: Kapalı kayıt. 616 Hane konumu: Kapalı kayıt. 615 Hane konumu: Kapalı kayıt.Şuan Buca ilçesinin köylerindendir.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 606 607 3 3 6 9 10 11 11 16 27 31 41 46 48 609 Hasan Hüseyin İbrahim Osman Kurt Mustafa oğlu Mahmut Hafızoğlu Hasan Hafızoğlu Ahmet Osman Halil oğlu Hasan Halil607 Topaloğlu Ali Şükrü İsmail 608 606 Ali Ali İbrahim oğlu Mustafa Hüseyin Mustafa Mehmet Mehmet Mustafa Halil Mustafa Abdullah Kürt Mehmet Abdullah Said oğlu Mahmut Sarı İsmail oğlu Mehmet Ali İnce Mehmet Süleyman Mehmet Ali Osman İsmail İsmail Halil Ali Ali Eyüp oğlu Mehmet Ali Kara Hacıoğlu Süleyman Süleyman Salih oğlu Osman Hacı Ahmet Deli ktakke Mustafa Köselioğlu Hasan 615 Kırıklar Kırıklar Kırıklar Hortuna Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar 1312 1313 1287 1289 1301 1298 1308 1310 1298 1311 1299 1297 Askerde Askerde Askerde Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Şehiden Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Şehiden Harb-i Umumi Çanakkale Şehiden Askerde Çanakkale Şehiden Askerde Şehiden Arabistan Irak Çanakkale Şehiden Yemen Askerde Çanakkale Yemen Kafkasya Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 24 09 M 09 A 12 T 29 12 T 29 Zenci Ahmet Hasan Osman Hüseyin Halil İbrahim611 Ovalıoğlu Ahmet612 Hüseyin Ali 613 1 2 6 10 16 22 34 31 38 34 43 43 36 37 2 3 3 10 11 20 620 İzmir 1299 KARACAAĞAÇ610 Ermenek 1298 Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç 1289 1271 1307 1289 1294 1312 1315 1308 1293 1312 1315 1312 17 A 05 H 21 21 27 13 12 13 Alaaddin614 Mehmet Ali616 Hüseyin617 Ali Osman Koca Mustafa oğlu Mustafa Mustafa Mehmet Salih Hacı Ahmet oğlu Mustafa Ahmet Veli 619 19 Devecioğlu Mehmet 27 09 M 20 08 M Karacaağaç 1286 FETREK618 Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek 1304 1303 1306 1296 1311 1309 09 23 30 09 20 20 24 Hane konumu: Kapalı kayıt. 619 Hane konumu: Kapalı kayıt.Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir. 609 Deftere kayıt tarihi:1324.

Hane konumu: Kapalı kayıt.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 24 24 26 48 58 64 80 92 96624 Halil621 Hamit Hakkı Arif Mız Mehmet Ali Halil Osman622 Arif Mehmet Mehmet İzmirli Mehmet hafidi Mehmet 623 Köselioğlu Mustafa Tavaslıoğlu Ahmet Tavaslıoğlu Ahmet Salih Muhacir Ali Dayı Nalbantoğlu Hasan Hacı Ahmet Bedel Hasan oğlu Ahmet Kara Hacıoğlu Hasan Abdullah Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek 1311 1309 1315 1304 1304 1301 1311 1311 1301 1296 Askerde Askerde Askerde Mekke-i Şerife'de vurulmuştur. 623 Hane konumu: Kapalı kayıt. Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 30 25 14 19 27 07 29 31 A 26 28 620 621 Aileden 1292 doğumlu Deli Veli oğlu Köseoğlu Hasan İskenderun hastanesinde (30 Mayıs 1329) kalmıştır. 624 Deftere kayıt tarihi:1331. 622 Hane konumu: Kapalı kayıt. 90 .

Samsun ve çevresinde asayişi düzenlemekle görevli idi.Yzb.Üçüncü Kolordu Komutanı Kur. Atatürk'ün Samsun'a ve Anadolu'ya ilk ayak basışı o gün. olmadığını öğrenince de tekrar vapura binerek Samsun'a hareket etti. 627 http://www. Ancak biz bu konuya girmeden asıl konumuz olan “Atatürk'ü Samsun iskelesinde karşılayan tek kadın olan Sakine Hanım”ı anlatacağız. ertesi günü Sadrazam Damad Ferid'e "İzmir`in işgalini milletin asla kabul etmeyeceğini. Samsun'a gelişinin dördüncü ve beşinci günleri. 25 Mayıs 1919'da da ". İsmail Hakki (Ede) 11.8m. 19 Mayıs 1919 Salı günü sabahı saat 6. İstanbul'dan telgrafla mutasarrıfa duyurulunca bu bina hazırlanmıştı.Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkışı Türk İstiklal Harbi’nin başlaması ve kendisinin de doğum günü kabul ettiği gündür. umutsuz yorgun. Uzun yıllar Mustafa Kemal'i karaya Havuzlu İsmail'in mi. ayağa kaldırmak üzere.tr/TR/BelgeGoster. karadan Samsun'a yol olup olmadığını sordu.Üsteğmen Arif Hikmet (Gerçekçi) 15. 626 http://www. yardımcısı Yarbay Arif (Ayıcı) 5.aspx? F6E10F8892433CFFD52DD97CAAFACAC8BFC39FECE206F9A6 91 . Samsun'a Müfettişlik Karargâhının 18 subayı ile birlikte çıkıyorlardı. Burası iki katli taş bir yapıydı.. çileli bir milleti yeniden diriltmek. Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatacak olan Mustafa Kemal'i karada ise Karakaş Mustafa lakaplı kayıkçı çıkarır.htm . iskeleye çıkarak.Topçu Binbaşı Kemal (Doğan) 7. çalışmalarını burada sürdürdü. Kolordu Komutanı Kazım (Karabekir) Paşa ile de bağlantı kurdu. Mümtaz (Tunay) 10.627 Samsun’da karşılama: Fırtınalı bir pazartesi günü Samsun sahiline demir atan ve bilinen adıyla Bandırma Gemisi'ndeki Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ilk olarak Havuzlu İsmail'in kullandığı sandalla Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem Bey karşılar. Cevat Abbas (Gürer) 9Yzb.Müfettişlik Kur. Alb. Atatürk o gün ve sonraki günler hep bu otelde kaldı.Mustafa Kemal’i 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun Reji İskelesi’nde Karşılayan Tek Kadın: Sakine Hanım 19 Mayıs 1919.. Bu subaylar. Ali Şevket (Öndersav) 12.Üsteğmen Hayati 14.. Heyet iki gün sonra 18 Mayıs 1919'da Sinop'a geldi. yoksa Karakaş Mustafa'nın mı çıkardığı tartışılsa da daha sonra resmi olarak Karakaş Mustafa'nın çıkardığı kabul edilerek Karakaş'a 625 19 Mayıs denilince ilk akla gelen isim olan Bandırma Vapuru'nun orijinal planları kullanılarak inşa edilen birebir kopyası ise bugün Samsun sahilinde müze gemi olarak ziyarete açık tutuluyor. Binbaşı Refik (Saydam) 8. Atatürk. Dokuzuncu Ordu Kıta'ları Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ile maiyetini Samsun'a götürüyordu. Başkanı. o günkü rütbeleri ile şunlardı : 1. o saatti. Alb. Bşk. Kazım (Dirik) 3. Atatürk'ün Samsun'a geleceği.Üsteğmen Abdullah 16. "İşte Benim Doğum Tarihim" K.00 'da Samsun limanındaydı.Başyaver Yzb.Müfettişlik Sağlık D.com/ataturk. Savaşlardan yenik çıkmış bölünmüş.. Atatürk. Dr. İstanbul'dan Samsun’a hareket eden kaptan İsmail Hakkı (Durusu) idaresindeki Bandırma Vapuru625.Kurmay Bşk. Güvertede bulunan Mustafa Kemal'in yanına giden Mahmut Ekrem Bey selam verir ve “Hoş geldiniz Paşam” diyerek Mustafa Kemal'i Samsun'da ilk karşılayan kişi olur.Dr.sams55.Yzb. Samsun'a geldiğinin ilk günü emrindeki valilikler ve kolordu komutanlarından bölgenin asayiş durumunu sordu. İstanbul Hükümetinin ve hele itilaf Devletlerinin kuşku duyacağı davranışları ile dikkatleri üzerinde toplamış bulunuyordu.Teğmen Muzaffer (Kılıç) 17.Müfettişlik Karargahı İstihbarat Müdürü Binbaşı Hüsrev (Gerede) 6.Yzb.Şifre Kâtibi yardımcısı (Atasev) 626 Atatürk. Giriş: 16 Mayıs 1919 Cumartesi günü. Alb. Atatürk'ün Samsuna gidiş nedeni ve yanındaki kişi sayısı devamlı araştırma konusu olmuştur.gov. doğruca kendisi ve arkadaşları için hazırlanan Mıntıka Palas'a yerleşti. Refet (Bele) 2.bazı şikâyetleri yerinde tetkik ve tedbir almak üzere Karargâhı Havza'ya nakleddiği " gerekçesiyle Havza'ya geldi.kultur. Mustafa Vasfi (Süsoy) 13.Şifre Kâtibi Faik (Aybars) 18. İbrahim Tali (Öngören) 4." telle bildirirken Erzurum'daki 15.

ancak bu fotoğrafların kayıp olduğunu söyledi. Erzurumlu ise de gurbetçi. Sakine Hanım 1896 doğumlu. 19 Mayıs’tan Günümüze Ayakta Kalan Tek İskele(Reji İskelesi): Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a ilk adımlarını Reji İskelesi'nden atarlar. Oğlu Lütfü ameliyatla tedavi olur.html Emekli hava pilot binbaşısı. Beş yıl sonra (20 Eylül 1924) büyük coşkuyla karşılanacak olan Mustafa Kemal'in Samsun'a ilk gelişi ise o günkü gazetelerde yeterince yer bulmaz. Bugün. Görüşme Ağustos 2008 ‘de olmuştur. İskele'nin adı bu nedenle Tütün İskelesi olarak da geçmektedir. Mantika Palas.628 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına ait canlandırma dışında fotoğrafının bulunmadığı belirtiliyor. Samsun'dan ayrıldıktan sonra 'eski Ankara yolu' olarak bilinen güzergâh üzerindeki Avdan Köyü'nde karargâh kurup bir süre de burada kaldıktan sonra Havza'ya geçtiği belirtiliyor630. 632 Ekteki Lütfü Şahiner’in nüfus kayıt belgelerine bakınız 92 . Her ne kadar oğlu Erzurum doğumlu dese de nüfus kaydına göre Samsun doğumlu. Karşılamada Samsun Mutasarrıfı İbrahim Ethem Bey bulunmamaktadır. Samsun’da eşraftan Ömerzadelerin yanında takada çalışıyor. Sakine Hanım’ın annesi Münire Hanım. Orhan Bey’in dediğine göre Erzurum İspir ilçesi Baksır-Kındız köyü doğumlu.kadinlarkulubu. Bu arada kocası Muhsin Bey Yemen Harbi’nde askerde kalmış. ailenin bu fotoğrafları Samsun Belediyesine gönderdiğini. Sakine Hanım. Paşa’yı karşılayan Samsunluların arasında ise tek bir kadın vardır: Sakine Hanım.com/milli-bayramlar/6591-19-mayis-1919-mustafa-kemal-samsun-da.. ancak bir tek Fransızlara ait Reji İskelesi sağlam kalmıştır. Torbalı ilçesi ile ilgili bu tür sohbetlerden bir araştırma konusu çıkar düşüncesindeydim. Sakine Hanım 1911 veya 1912’ de Muhsin Bey ile evlenmiş. bu konuda İstanbul'da yaşayan bir ailede bazı fotoğraflar olduğunu. Ancak çocuğun ayakları içe doğru 90 derece dönük. Şimdi asıl konumuza dönelim. Yani her ne kadar Hasan Reis.webhatti. 630 http://www. Babası Hasan Bey. Bu durum Amerikalı doktorların dikkatini çeker.5 ay süren bir yolculuktan sonra Samsun’a. Birazdan yazacağız. Grubun Konaklaması: Mustafa Kemal ve arkadaşları kalabalık oldukları için tek otele yerleştirilemezler. Mutasarrıf rahatsız olduğunu belirterek yerine muhasebe müdürü Osman Bey'den heyeti karşılamasını ve ağırlama işleriyle ilgilenmesini istemiştir. Atatürk'ün Samsun'a gelişi İngilizler tarafından tedirginlik yaratırken. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'da küçük bir grup karşılar. Ancak emekli pilot binbaşı Sayın Celal Uzar629 bana 19 Mayıs 1919’da çekilen. Asri Mezarlık'ta yatan Havuzlu İsmail'in (Yurtsever) de Mustafa Karakaş'ın da mezar taşlarında Atatürk'ü Samsun'da karaya çıkaran kişi oldukları yazısı yer alıyor. Atatürk ve bir maiyetindeki bir grup Jean İonnis Mantika'ya ait olan “Mantika Palas”a yerleştirilirler. Fransızlar o dönemde Samsun’da kurulu bir fabrikada (Reji) sigara üretmektedirler. babasına sığınmış. 29 Haziran 2008 günü Torbalı parkında Sayın Orhan Baturay ve bir çok yaşlı kimse ile sohbet ediyorduk. Diğerleri ise bugünkü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın yerinde bulunan o zamanki Karadeniz Oteli'nde kalırlar. Ancak o kayıtta bir tutarsızlık var631. Hastanede ortopedist Amerikalı doktorlar çalışmaktadır. Romanya-Köstence’den Samsun’a petrol taşıyorlarmış. Bu arada Amerikalı doktorlardan İngilizce ve Latin alfabesini 628 629 http://www. 25 Mayıs'ta Havza'ya giden Mustafa Kemal. Orhan Bey bir ara sohbet sırasında annesi Sakine Hanım’ın kendilerine hayatı boyunca “Ben Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’da 19 Mayıs 1919 günü iskelede karşılayan tek kadındım. Nüfus kağıdına göre Samsun doğumlu. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış. “ diye gurur duyduğunu anlatınca bu konuyu araştırayım dedim. Yani bir bakıma gönüllü hastabakıcıdır. Amerikalı doktorlar oğlunu tedavi ederken Sakine Hanım diğer hastalarla yakından ilgilenir.ölümünde resmi tören yapılır. Çıktı da. bazı kaynaklara göre Mantika Palas'ta kısa süre konaklamış. Belki bir gün bir yerden çıkar. Babası Hasan Reis. Bu evlilikten 1913 yılında Lütfü adında bir oğlu olmuş632. Samsun’a varınca önce oğlunu düzgün yürüyebilmesi için Samsun’un önde gelen eşraflarından Ömerzadeler aracılığı ile devlet hastanesine yatırır. Orhan Bey annesinin İspir’den Samsun’a süren yolculuk sırasında geçtikleri köylerdeki Ermeni mezalimini anlatırken özellikle kazığa oturtulmuş Müslümanları anlatırken ağladığını belirtti.Sakine Hanım’ın yaşadığı köyde bulunan Türkler Ermenilerin katliamına uğramış. Özel bir havayolu şirketinde pilot olarak çalışmaktadır. Yani sakat. halk tarafından henüz önemi anlaşılamamıştır.com/mustafa-kemal-ataturk/38971-19-mayis-1919-a. Sakine Hanım hastaneye hastabakıcı olarak işe alınır. Sakine Hanım tek sakat çocukla kadın başına kışın 2.html 631 Ekteki nüfus kayıt belgelerine bakınız. uzun yıllar “Mıntıka Palas” olarak adlandırılmış ve günümüzde “Gazi Müzesi” olarak kullanılmaktadır.

Yıldıray). Amacımız bu ayrıntının kayıt altına alınmasıdır. Ardından II. Sahra hastanesinde sıhhiye çavuşu olur. Hiçbir iddiam yoktur. Çal Nüfus Müdürlüğünün talebi ile ölümünden 28 yıl sonra 05/12/2001 tarihinde adı Sekine olarak değiştirilmiş. Sakine Hanım mahallenin sağlıkçısıdır. Sakine Hanım ile evliliğinden 2 çocuğu olur. Sıtma o dönemde en korkulu hastalıktır. Sakine Hanım girişken. . Onlardan yün toplatır. Hastaneye hastabakıcı arandığına dair ilânı görünce imtihana alınır ve işe başlar. Bu araştırmanın ileride yapılacak akademik çalışmalara ışık tutması dileği ile. Sayın Celal Uzar’a .. Bakanlıkça sıtma savaş memuru olarak 1929 yılında Torbalı’ya atanır. Köylerde âdeta sıtma doktoru olur. Çünkü bu denizaltılara isimleri bizzat Atatürk tarafından verilmiştir (Saldıray Baturay . Bunlar kadınlar tarafından kirmanlarda eğrilir. aktif ve zeki biridir. Abdullah Bey sıtma ile savaşta adeta sağlını feda eder. Bu dönemde devlet toplum sağlığı konusunda sıtmaya savaş açmıştır. İzmit Seka’ da çalışır. Sakine Hanım tüm hayatı boyunca bu ana tanıklık eden tek kadın olmanın gururunu çocuklarına hep anlatır. Evden atla bir çıktı mı ancak 20 gün sonra evine dönmekte. Dünya Savaşı sırasında devlet tarafından İsveçre’ye üniversiteye eğitime gönderilir. Çal’da halı ticaretine atılır.öğrenir. Bugünün deyimi ile o günün adeta doktoru. Ancak ailenin esas nüfus kaydında ilk kayıt “Poturay” iken sonraki kayıtlar “Baturay” olarak düzeltilmiştir. Geride tek yaşayan Orhan Bey kalmıştır. Sakine Hanım’ın adı daha sonraları bilemediğimiz nedenle Sekine olarak değişir634. yakınında bulunmuş kişilerden aynı yönde bilgiyi teyit ettim. 93 . Gözleri göremez ve 1954 yılında malûlen emekli olur. Ancak Samsun’un havası Abdullah Bey’in sağlığını bozar. Tüm hatalar tarafıma aittir. Şehre Mustafa Kemal’in geleceğini öğrenince eşraftaki kişilerle beraber tek kadın olarak iskelede onu karşılar. bana aynı bilgiyi kendisinden duyduğunu söyledi. Örneğin Torbalı’da yaşayan eski ev sahibi ve komşusunun oğlu Sayın Hasan Varlık Bey’e konuyu açtığımda. Memleketine gemi ile dönmek için Samsun’a varır. Bu çalışmada benimle bilgi ve özel fotoğraf arşivini paylaşan Sayın Orhan Baturay’a . Sakine Hanım İstiklal Harbi boyunca Samsunlu kadınları örgütler. Makine Mühendisi olur. Askere sıhhiye eri olarak alınır. Diğer oğlu Mehmet emekli olur . At sırtında yıllarca Torbalı ve Menderes köylerinde sıtma ile mücadele eder. İflas eder. Bu da bana nasip oldu. Ben bu araştırma sırasında. kongreye katılmamı sağlayan Torbalı Belediye Başkanlığına buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Hasan Varlık’635a. Lütfü Şahiner’e ait kayıtta annesinin adı Sakine olarak geçmektedir. Denizli’nin Çal ilçesinin Süller köyünden olan Abdullah Bey rüşdiye (ortaokul) mezunudur. Abdullah Bey soyadını Atatürk döneminin ünlü denizaltısı Baturay olarak alır. Bu bilgiyi yazılı olarak teyit etme şansı şu an için ne yazık ki yok. 635 Halen Torbalı mahallesinde yaşamaktadır. aldığı kan örneklerini İzmir’e göndermekte ve kinin tedavisini bizzat yürütmektedir. Seferberlik (Mondros Mütarekesi )sonrası terhis olur. Her ne kadar bu küçük ayrıntı o gün için önemsiz de olsa bugün için bilinmesi açısından bence önemli.Konumu hastabakıcı da olsa şehirde ne olup bittiğini saati saatine öğrenmektedir. Torbalı’nın ilk sokak elektrik tesisatını çeker. Cephedeki askeri sıcak tutması için çamaşır olarak dokunur ve denkler halinde cepheye gönderilir. Sonuç: Bugün elimizde sadece Sakine Hanım ile ilgili nüfus kayıtları bulunmaktadır. ORHAN BATURAY İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN METNİ Görüşme tarihi: 29 Haziran 2008 633 634 Ekteki nüfus kayıt bilgilerine bakınız. Kendisi de 1974 yılında vefat eder. Devletten tekrar sıhhiye memuru olarak atama ister. 11 yıl doğu cephesinde görev yapar. Ama ileride ortaya çıkabilecek bir belge veya anı defteri veya günlük veya bir fotoğraf bu bilginin güçlenmesini sağlayacaktır. Abdullah Bey ticarette başarılı olamaz. Doktorlar rutubetli havanın olmadığı yerde yaşaması gerektiğini bildirir. O günün şartlarında Mustafa Kemal’i karşılama cesaretini gösteren bu aydın Türk kadınını saygı ve rahmetle anıyoruz. 1973 yılında vefat eder.. İlk oğlu Lütfü Şahiner yatılı olarak endüstri meslek lisesini okur. Diğer oğlu Orhan Bey sanat enstitüsü elektrik bölümünü bitirir. özellikle de tarih araştırma kitaplarına. Yine komşularının oğlu olan bugün Torbalı’da yaşayan 76 yaşındaki Sayın Çetin Çorapçıoğlu da aynı yönde bilgi verdi. 1930 doğumlu Orhan ve 1931 doğumlu Mehmet. Bir süre sonra Sakine Hanım’la tanışırlar ve evlenirler. Sırf çocuklarına değil etraftaki kişilere de. Ömerzadeler de kendini destekler. Abdullah Bey Samsun’a gelişinden üç-dört yıl sonra ailesi ile birlikte memleketine dönmek zorunda kalır. 633 Sakine Hanım okumaya çok düşkündür.

Son Osmanlı kayıtlarında Samsun kaydı bulunmaktadır. Ben 1930 doğumluyum.Peki anneniz kaç doğumlu? -1311 aşağı yukarı 1895 – 86 doğumlu olması gerekiyor. Bakınız Lütfü Şahiner’e ait nüfus kayıt örneği 94 .Onun da tarihçesi olarak şöyle diyelim: Olay şöyle gelişiyor. Nüfus kağıtları içinde. Eve iğne yapmaya bir kadın gelmiş.Samsun’da 19 Mayıs 1919’da. . Rahmetli anneme iğneyi yapmış. burada sohbet ederken annenizin Mustafa Kemal’i Samsun’da iskelede karşılayan kadın olduğunu söylemiştiniz. Herhalde dışarı çıkmış. -Peki kocası? -Kocası Yemen’de askerdeymiş. diğerinde ise Çal yazılıdır.Endüstri meslek lisesinde yazılan kütüğe göre Çal doğumlu. akaryakıt çekiyor. çocuk. Yemen Harbi’ndeymiş. Yalnız bizde karışıklık olmuş. ihtiyar. Orhan bey yanılıyor olabilir. Anne ismini bilemiyorum. . Babası Köstence -Tampınar arasında akaryakıt çekiyor -Tabii.O aldı da diyemiyor. -Geçenlerde . -Kaç yıllarında bu? -Yaşına bakarsak 19 Mayıs 1919’ da orada olduğuna göre demek ki 1915 – 16 -17 senelerinde olması gerekir. Kim geldiğini veya kim olduğunu bilmiyorum.Gidiş sebebi de rahmetli dedemiz Samsun -Köstence arasında akaryakıt çekiyormuş. . Kındız kardeşinin köyü. Karnelerde nüfus kâğıdı kullanmak gerekiyor. -Dedenizin ismi? -Dedemin ismi Hasan Reis.Ben tekrar annenize dönmek istiyorum. Bir kayıtta doğum yeri Samsun. Rahmetli annem Erzurum’un İspir ilçesinin Baksı.Kındız köyü doğumlu. 638 Oğlu Lütfü bey 1913 doğumlu. 1946 senesinde gittik oraya. -Tabii. Oradaki kütüğe göre doğum yerim Çal kalmış. Ekteki nüfus kaydı bilgilerine bakınız.Bunun üzerine rahmetli babam hemen kütüğü olan Denizli Çal’a müracaatını yapıyor.sanırım iki hafta önce.Tabii sonradan fark ediyor.Yer: Torbalı Belediye Parkı Görüşülen kişi: Orhan Baturay.(Sakine Baturay’ın oğlu) -Kaç doğumlusunuz Orhan Bey? -Nüfus kağıdı 1931. Ne oldu diyorum .O ikinci şey de oluyor. -Babası orada yani Samsun’da? -Şimdi Doğu’daki erkekler çalışmaya çıkarlar dışarıya.Tabi o zamanlar 11-12 yaşlarında bir çocuktum.Kış ayıydı. Ermeni katliamından. Sen bu topal çocuğu neden atmadın?” ayak yani şu taban 90 derece içe bakıyor. -Bu katliamı yapanlar Ermeniler mi? -Tabii ki Ermeniler.Daha sonra . Ağlardı anlatırken “oğlum yollarda öyle insanlar gördük ki kadın. Çünkü benim ilkokul ve ortaokul diplomalarımda doğum yeri Torbalı yazıyor. Orada evleniyor -Yani Erzurum İspir Baksı köyü doğumlu. Şu soruyu soruyorum. Çünkü orada evleniyor ve o köyde bir çocuğu oluyor.Anneniz aslen Samsun doğumlu mu ? -Hayır. İlk önce. Takasıyla. 636 -Torbalı doğumlu musunuz? -Esasen Torbalı doğumluyum. Yemen Harbi’nde ölmüş. -Ermeni katliamından kaçıyorlar yani. . genç kazıklar sivriltilmiş ve üzerine oturtulmuş insanlar gördük biz. “Ya herkes sağlam çocuğunu attı.O nedenle gidiyor Samsun’a.1945 yıllarında olması gerekiyor .Annemin çantası bir kenarda duruyormuş.1941 – 43 Harp yıllarında her şey karnelerle veriliyor.Peki annenizin kaç kardeşi varmış ? 636 637 Ekteki nüfus kayıt bilgileri Sakine hanımın nüfus kayıtlarında bazı tutarsızlık bulunmaktadır. Erzurum doğumlu İspir doğumlu.638 Bilemem çünkü şöyle diyelim. 700 küsur yıl Ermenilerle Türkler iç içe yaşamış. Ona geleceğim de şimdi giderken yanındaki grup arkadaşları diyorlar ki . 1915 olabilir. -Evet . Camilere oğlum camilere insanları doldurup yaktılar.Oradan nüfus kağıdı bilgileri geliyor.637 Bunlar hep Ermeni isimleri. çanta içeride kalıyor ve çanta kayboluyor. Orhan beyin anlatımına göre ise Erzurum İlspir ilçesi Kındız doğumlu. Aşağı yukarı iki buçuk ay falan bulundukları köyden Samsun’a gidiyorlar. Ayakta başta hiçbir şey kalmamış.

Rahmetli birader “ Latin alfabesini ben annemden öğrendim. . “Bizi bıraktı gitti. babasının yanında kalıyor. Türk hastanesi . Evet. Bu. İki üç ayda demir eğrilirdi” derdi. Bugün Kındız köyü Pazaryolu ilçesine bağlanmış ve Laleli adını almıştır. -Peki Mustafa Kemal’in geleceğini nereden duymuş? -Şimdi.Bu olayı gururla anlatırdı “Ben 19 Mayıs 1919’da bir kadın olarak Samsun’da iskelede Atatürk’ü karşılamaya gittim. 639 Teyzesinin nüfus kayıt bilgileri ektedir. Devamlı değiştire değiştire onların(doktorların) nezaretinde ayağı normal hale gelmiş. Çünkü şöyle anlatabilirim ki devlet iktisadi teşekkülleri Türkiye’de bir üniversiteydi. İngilizce de öğreniyor. -Tanıyorsunuz yani. Bunlar ilk işaret ilk kıvılcımlar Türkiye’de. Başka kardeşi olup olmadığını bilmiyorum. -Selüloz Mühendisi mi idi ? -Selüloz değil. Sonra annemi hastanede çalıştırmaya başlamışlar. -Babasının yanına geliyor. Tahmin etmiyorum yirmi bin de nüfusu yoktur. -Peki Orhan Bey anneniz hastanede çalışıyor. Anlatırdı annem. Ömer Bey de çocuğun ayağını tedavi ettirmek amacıyla onu Samsun Devlet Hastanesine yatırmış. Her şeyi görebilen. Yanları demirli.dalan bir kadındı. Annem anlatırdı: “Oğlum abine doktorlar ayakkabı yaparlardı.Mekaniğe dayalı olarak çalışır.Babanızla annenizin tanışması Mustafa Kemal’in Samsun’a gelmesinden önce mi sonra mı? -Daha önce. Orada Amerikalı doktorlardan İngilizce ve Latin alfabesini o zaman öğrenmiş. Hatta anlatacağım. Hastanede Amerikalı ortopedi doktorları bakıyor. derdi rahmetli” -Köyde bıraktı . Samsun’un eşraflarından.” derdi. Bu Ermeni davası olmasa orada yok olup gidecek. -Babasını Samsun’da buluyor. O zaman Samsun büyük bir il değil. Makine mühendisliği tahsili yaptı. Onun da bir hikayesi var. -Karındaşınız? -Evet Karındaş. 95 . Seka İznik Kâğıt Fabrikası kurulmuştu. -Peki oradan ne kadarlık sürede varıyor Samsun’a? -İki buçuk ayda Samsun’a varıyor. -Öğreniyor. Bu böyle giderken rahmetli babam da on bir yıl askerlik yapmış. Selüloz mekanik bir fabrikadır.Ayağını düzeltmişler bu arada rahmetli ( annem )çok açık göz bir kadındı. Tam bilmiyorum. ama Amerikalı uzman doktorlar varmış. terk etti. Onların adına petrol çekiyor. Babasıyla beraber müstakil bir evde kalıyor.Kendi çocuğundan başka şeylerle de ilgilenmeye başlamış. Lisede okudu. Ömerzadelerin evinde mi kalıyor? -Yok. Hatta annem derdi ki rahmetli dedemi sevmezdi. Ama biliyorsunuz. Mesleği kâğıtçılık üzerine.Devlete çok yararlı işler yapmış. Onlarla (Ömerzadeler) bir ilişkisi yok.19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın geleceği Samsun’da duyulmuş. Mustafa Kemal’i o gün için… -Ne anlatırdı mesela. Şimdi orada Latin alfabesini öğreniyor.Mesela ben orta okulda okuduğum zaman İngilizceyle ilgili telaffuz öyle değil böyle derdi. Ne de olsa beş on binlik bir ilçe büyüklüğünde. Abime ameliyat yapıyorlar . Oralarda Ömerzadeler varmış. -Babanızla annenizin tanışması Samsun’da mı? -Evet Samsun’ da tesadüfen oluyor.-Annem şimdi benim teyzem var gördüğüm. ne duygularla anlatırdı? -Şimdi geminin yanaşması büyük bir olay oluyor da. Ömerzadelerin yanında devamlı çalışıyor.Abim hastanede yatarken demek ki o da yanında kaldı. Tahminim. -Tanıyorum tabii.639 Bir onu biliyorum ben. -Yani o zaman evliymiş.Tabi yazmak yok. -O zaman Samsun’da Amerikan hastanesi mi varmış? -Amerikan değil . -Erkek mi kız mı ? -Erkek. Annem bana derdi ki: Kendi takası değildi. Hastaneye yatırılıyor. yok. İktisat teşekküllüğü yaptı. Müthiş eleman yetiştiriyorlardı.Mustafa Kemal’in Samsun’a geleceğini duyuyor ve kadın olarak o grubun (Mustafa Kemal’i karşılayan) içerisine katılıyor. … Ömer Bey’e söylemişler. Makine mühendisi idi. Teyzem hatta buraya gelmişti. devlet tarafından iki defa okudu.” derdi.

Danzut. Nüfus kağıdımda doğum yeri Çal diye yazar. Bir şey söylersem yalan olur. Ve bu orada bir operatör gibi olmuş.Herkes yastığından.Kabuğuna sığmayan bir kadındı.Orada kaldık birkaç gün. -Peki babanızın lakapları neymiş Çal’daki? -Karakızlar. Peki babanız aslen nereli? -Denizli ilinin Çal ilçesi Süller köyü(nden). askere gönderelim” diyen bir kadın. Sadece karşılıyorlar. Sahra hastanesine ne gelir yüzde 80 yaralı gelir. Soyadı çıktıktan sonra rahmetli birader devlet hesabına okuduğu için onun ismini Şahin olarak koymuşlar. Bakmışlar ki içinde para yok. 96 .Mesela Kındız’dan annemin küçüğü kardeşinin köyü Kındız ‘dan Danzut arasında Modloso. Onlar üç dört yıl kalmış veya kalmamış. Doktor da babama senin mutlaka bu rutubetli yerden gitmen lazım deyince terk ediyorlar Samsun’u. Rüştiyeye kayıt yaptılar onu.Askerliği doğuya çıkıyor -4. Sonra bizim ismimizi Baturay olarak almış. Ardahan dolaylarında yapmış askerliğini. -Peki annenizin Erzurum İspir ‘deki köyünüzde lakapları neymiş? -Şimdi benim orda doğma büyüme teyze kızım var. Orayla bir işimiz kalmadı.Ve bir grup yapmışlar. köylerin isimleri falan var değişmiş. Ordu? -4. Öyle bir şey ki mesela “Ömerzadelere: Siz eşrafısınız.11 yıl. Ama o demek ki hastanede.Annemin gelin gittiği yer. Sahra hastanesinde. Belki Samsun’da kalacaklardı. -Onların kayıtları buraya geldi mi ki? -Yo onların burada çıkarıldı.Modloso köyü hatta sert akan bir suyun içerisinden geçtik oradan. Yani o zaman kütük.Ne kadar gönderdiklerini bilmiyorum tabi. -Peki Orhan Bey Mustafa Kemal’i karşılıyor ve ayrılıyor. Onun ifadesiyle benim aklımda kalan “Mustafa Kemal’i iskelede karşılayan tek kadındım” derdi. Ağaçların altına atmışlar. Ordu . yatağından bir miktar pamuk çıkarsın.Atılım yapmak isteyen bir kadındı. Şey olarak geldi zaten kütük gelişinde Çal olarak geldi. —Sağlıkçı olmuş yani 640 Abdullah Baturay ve ailesine ait kayıt bilgileri ekte verilmiştir. hastanenin askeri erkanından bilgi aldı. Oturalım da senden alacağım şeyler var.Anons yapılamadığı için her yerde iletişim bugünkü kadar bu kadar ileri değil ki. Rahmetli annem Baksı’da evlenmiş. 19 yaşlarında falan askere gidiyor.Ben hepsini gördüm onların. -Burada mı oturuyor? -Burada oturuyor da şimdi ben ondan evvelsi gün gece geldim. -Orada rüştiyede . Yıldıray. Genç. Bir daha rahmetli uğraşmamış . Ne kadar kalabalık olduğunu ben pek bilmiyorum. Evimiz o zaman bağda idi. Danzut’a gelin olarak gitmiş. -Annem “Onlar Samsun’a geldiğinde karşılayanların arasındayım” derdi. Daha sonra nüfus kağıtları yırtılmış olarak bulundu.Karakızlardan Abdullah babamın lakabı. Rahmetli babamla. Sonra geldi zaten nüfus kütüğü buraya.Babamın sülalesinin hepsi Baturay’dır.Rahmetli babamla evlendikten sonra babamın sağlığı müsaade etmemiş orada . -Anons çok mühim burada(Samsun’da). -Çal olarak kayıtlı. Saldıray denizaltıların isimlerinden esinlenmişler.İspir’in köyleri bunlar.Baturay.-İlk meşalenin yandığı yer. -Şimdi kütüğünüz burada mı ? -Burada şimdi.Hep ermeni isimleri bunlar. Ordu dahi iletişimi olmayan bir çağda muharebeye girmiş. dokuyalım. -Hali hazırda nüfusunuz hala Çal’a bağlı mı? -Tabi benim nüfusum Çal olarak bağlı. Şöyle iki üç yüz kilometrelik bir çemberin içerisinde. -Çocuklarınki? -Torbalı. Zaten Mustafa Kemal birkaç gün kalıyor orada. Sahra hastanesi değişmiş. Kars. -Mustafa Kemal’in yanındaki toplam kişi sayısı on dokuz.640 -Babanız köyde doğuyor büyüyor. -Sizin kaydınız hala orada o zaman. Erzurum. Ve çok meraklı bir kadındı zaten kendisi . Onların evlenmesi bir tesadüf oluyor. -Mustafa Kemal’le konuşmuş mu hiç? Ona bir şey sormuş mu ? -Onu hiç bilemiyorum. Sıhhiye çavuşu olmuş.

O zaman kalkıyorlar.Hurda huş oluyor. O tabii. Terhis oluyor.2. -Anneniz? -Hayır hayır babam derdi. -Orada evleniyorlar. Oradan İzmir. hali vakti iyiymiş rahmetli dedemin. Sağlık binası orası. Geldi babam. Hemen dalıyor içeriye. Sağlık şeyinde istasyondaki tarihi bina. 20. -Annenler pamuk toplayıp pamuk alıp da elbise dokuyup. Tedavisi Samsun’da mümkün değil .O yara devresinde pembeleşme meydana geliyor. “Abdullah Efendi hastanenin başı. Muhakkak İstanbul’a gitmesi lazım .Ayağıma uzun uzun tahtalar koydu. Babam da bereket köylere çıkmamış. Onu taşıdım diyor rahmetli. Bilinçli yaptı yani.Bunun tamir olma imkanı yok.30 gündür bu tip yani.20-25 gün sonra Amerikalı doktor gelmiş. Diyor ne yaptın sen?Kangren olur bu.Daha çok çorap ve kazak. katta zenginlerden birisi bayan.1928’de olmayabilir onları ben tam olarak detaylı bilmiyorum. İzmir’den Denizli.Bunu deniz yoluyla İstanbul’a gönderiyorlar Amerikalı doktoru. Ayağım kırılıyor.-Sağlıklı olmuş.Annem derdi “ah oğlum zengin bir aileye düştün. Hemen geliyor babama haber veriyor işte .O da (Amerikalı doktor) giderken bakıyor babama. -Memleketine mi? -Memleketine .Ayakları kırılıyor.Bir açıyor bakıyor . Çünkü onlar 1928’de Torbalı’ya gelmişler.Cımbızla ince kemiklerin tamamını temizliyor. . Şimdi oradan Samsun’a geliyor. -Orada evleniyorlar.Doktor binip gidiyor.kaval kemiğinin olduğu yer parçalanmış./Hastalara söyle cehennem taşı …” böyle bir şey etmiş. -Evet. Ben motordan düşüyorum. Ufak bir piyano nerden geçmişse eline… Bu arada babamın sağlığı bozulmuş. Büyük bir hastalığa yakalanmış yani orada. -Yün. Nerede atlet nerde tutacak askeri sıcak.” Babam.2-3-4 saat sürmüş temizleme ameliyatı.İyileşme devresinde… Sana bir şey tarif etmeye gerek yok. Hatta şöyle annem şöyle bir şey anlatır. -Babanız piyano çalıyor? -Onu diyor taşırdım giderken çalardım diyor piyanoyu.Sert mizaçlı birisiymiş rahmetli babam. Önce çekti acıdı bir canım. orduya yollamışlar. . -Annenizle öyle mi tanışıyor? -Öyle tanışıyor.” diyor. -Seferberlikten mi terhis olmuş ? Kurtuluş Savaşı’nda Samsun’da mı? -Şimdi karşıdan gelmiyor. Hasan Varlık’ın babası var. İri kemikleri de yanaştırmış birbirine.20 günde ayağa kalktım.Geçerken sağlıkçı eleman aranıyor diye yazı görmüş eski Türkçe. Beni eve götürüyor.İşte ben şu bölgelerde askeri sahra hastanesinde şu kadar yıldır efendim yaralılara gerekli müdahaleyi yapan askeri ekibin içinde askerliğimi tamamladım. Demek ki oradan tesadüfen geçerken. Şimdi şöyle söyleyeyim. -Denklerle tabii. Ömerzadelerin de çok büyük katkısı olmuştur bu işte. Ona göre sargısını bağlıyor. Yün kazak. Rahmetli Kazım abi.5 yaşında vardım işte. Kurtuluş Savaşı’nda Samsun’da.Yazmışlar. “Tamam doktor bey. İnsan ilerisini 97 .Buna ön bir imtihan yapıyorlar ki bakıyorlar profesyonel birisi iyi bu işte.Şarkı mısrası aklında kalmış. -Don? -Don değil.Hemen işe alıyorlar bunu. -Samsun’da bunun önderliğini mi yapmış? -Evet önderlerden bir tanesi . Bütün ev yiyecek doldu diyor aklına ne gelirse…o kadar soğukta kışta benimde ufak piyanom var. Bakıyor ayak yerinde . -Pamuk değil yün. “ Abdullah Efendi. Babama sormuş: -Abdullah Bey ne yaptın o hastanın ayağını? Nasıl oldu kesilen yer? -Buyrun beraber bakalım. -Kurtuluş Savaşı’nı orda mı geçirmişler? -Bitmiş artık babam terhis olmuş. Şimdi Amerikalı doktor. Sen bu ayağı diz altından kes.Sardı bir şeyler yaptı. Geliyorlar denizyoluyla İstanbul’a.orasını iyice yarıyor. -Nerede? -Samsun Devlet Hastanesinde. Cam silerken pencereden düşüyor. Babam kırık ayağı uzunlamasına. Ben beş yaşlarındaydım. Askeri sıcak tutacak yün kazak çorap.

O zaman yönetim Aydın’daymış. Tamam diyor. Demir yolu boyunda.Kimisi bir yorgan getirdi.Depremden 2 sene sonra o köylere uzun müddet gitmiştir.Çünkü yangın olduğu zaman 1937’ de .1954 senesinde gözlerini kaybetti. Çünkü bana derdi.Dayanışma olan bir yer. 600 küsur metrekare.Ben 1945 senesinde gittim .Bana izin verirseniz anneme kitap alacağım.Kurt kaptı bilemem ne oldu öldü.Köy çok büyük bir köy.Her evin önünde araba gördüm. En ufak bir şey kurtulmadı.Yaşlı tabi.Dedim böyle böyle. Komutana: .Alıyor 3-5 yüz tane halı. Kerpiç bina yapmaya başlamışlar. Çobanların elinde yok olmuş gitmiş hep. O da dışarıda ayrı bir yerde olduğu için. Yalnız bu şimdiki oluşan bina 1948 yılında yapıldı. Memlekette babası tamam oğlum diyor ticaretle uğraş. -Peki anneniz Sakine hanım? -Annem okumaya çok meraklıydı. Ankara’ya gittiğinde illa bana oradan bir tarih kitabı bak. Annemin bütün ömrü kitap okumakla geçerdi.Sarılı.Sürüyle. -Evet sıtma savaşı .Kimisi bir yatak getirdi.Aaaa !!! Annemin mektubuymuş.Mezuniyet şeylerini de gördüm.Bütün okullar. -Ne yangını oldu? -Bir denk halı vardı burada .Orada ne kadar kaldık. -Çal’ın -Süller köyü -Her evin önünde iki üç tane araba gördüm ben.Abime mektup gelmiş 1937’ de İzmit’te.Onlarla bir ev tamamladık.Bir ömrü feda etti .Bize piyade eğitimi veriyor. 4 sene onun evinde oturmuşlar. Hemen cevap veriyorlar .Seka’ da. Keşke o zaman da tarihçi olan bir kişiyle ben tanışabilseydim.Torbalı’ya sağlık memuru olarak tayini çıkıyor. -Peki istifa mı ediyor oradan (Samsun Devlet Hastanesi)? -Oradan ayrılıyor.Tamam dedi.Öğleye kadar piyade subayı girdi.1946 senesinde gelin almaya gittiğimizde.Burada orta mahallede Saliko’nun evi varmış. Sıra evler derler.O ayrı bir sanat. Yunanlılardan kalma.Çok büyük bir şey o. Lütfü mektubun var demişler.işte elde kalanı satıyorlar. -Depremde burada mıymış? -Hayır.Çok büyük bir yıkıntı oldu bize. Cumartesi günüydü. Nereden kaynak alabilirim.Torbalı’ya geliyor. Onlarda bir ev kiraladık.Altınları falan erimiş.O zaman kültür birikimi yok tu ki kişilerin. Onu tanıştırabilseydim.Ben ehliyet alıyorum.Çok memnun oldum ya. Babam ticaretle uğraşırken. Rahmetli Hasan dedemiz Samsun’dan bize geliyor. Bu kadar tarihe meraklı bir kadın.Bu evimizde o seneki hasılat 40 çuval çekirdeksiz üzüm. … O evi almış.Çünkü ben Ankara’ya gittiğim zaman Dil Tarih Coğrafya Fakültesine gittim.Ticareti beceremiyor.Depremden 1 sene sonrası dediler. -Tekrar bakanlığa mı baş vuruyor? -Aydın’a müracaat ediyor. Mutfak takımı haricinde.Buradan bir arazi arıyorlar.düşünemez ki şimdi hatıralar olur ya günlük insanlar öyle bir şey olsa belki. -Buraya kaç yılında geliyor? -1929 senesinde. patronsunuz diye. Bağ. Onları da Çal’dan getirmiş buraya. -Eviniz mi yandı? -Kiralık ev kendi evimiz de değil. benim annem tarihe çok meraklı. -Sonra sıtmaya savaş ilan edildiği dönem.Kazım ağabeylerin evi vardı.Biz sokağın köşesinde oturuyorduk.Öğleden sonra o zamanlar bütün okullar öğleye kadardı.Annem Perşembe günü pazara gidiyor.Halıcılık.Çünkü beşiği orası. Abim:.Çok tasarrufluydu yani. Temin etmek.Kimden referans alacaksın? Gittim .Okumuş kültürlü insanlar. başka kimse yok evde.Bugün Denizli’nin yüzde 80 nakliyesini yapan bir beldedir. O dünya oluşumundan bu tarafa tarih kitabı istiyor.Depremden bir sene sonrası derdi rahmetli birader.Bir muhtaç halde geliyor buraya. Bu günkü gibi bütan gaz veya doğalgaz yok. Buraya ( Torbalı) tayini çıkıyor.Alış veriş yapmaya.Hiçbir şey kalmadı.Askerken Erbil soy isminde bir tabur komutanı vardı. Mesela siz tarihçisiniz.Amma 98 .Annem tasarruflu bir kadındı.Siz şoförsünüz.tamam dedi.Malulen emekli oldu.Şaşırdım ben bu işe dedi. Oraya gittik.Ayağım orada kırılmıştı benim.70-75 senesinde gittik.Kışın arabayı çıkarıyorsunuz ortak.Ben şeyleri çok iyi biliyorum. Sigaradan ev yanıyor -Dedeniz mi yapıyor? -Evet.Macır mahallesinde.Yangın bizim evde . memur evleri derler..Ben çalışıyorum. Belediyeydi orası. Gidiyor memleketine.Bu arada dedemden babama 90 mı 120 tane mi koyun düşmüş.

O Fransızca okudu. Büyük Torbalı Gazetesi.İnanmamışlar.Sonra orada Seka’da atölyede şef olarak yükselmiş.” Dil yok. İkisi de öldü. -2 tane..Endüstri meslek lisesi mezunları parmakla gösterilecek bir durumda o zaman. -Komutanlara göre değişiyor -Evet bunlar İtalyanlar İtalyanca.Bu gitti yurtdışına götürüyor bunu da.Belki bir yardımım dokunur diye.Döndüm eve geldim.Sonra emekli oldu kendisi. harbin içerisinde. .1943 senesinde. -İzmit’e gittim. Sıtma taraması. bir kızı var. Geldiği zaman hafta sonuna denk gelir.Ben şöyle başlayayım ona.ilaç dağıtırdık. Burada bir şey yok 3’e kadarmış. -Yo o zaman öyle yok bunlar direk devlet hesabına.Aşağı yukarı.Herhangi bir imtihana gerek duymadan hemen bir eğitimden geçirip seçtiler . -4 sene mühendis olarak -4 sene mühendis olarak okuyor. Okul hayatım olmayınca. Kazımpaşa’da da okudu641.Kemeraltı’na falan girerdik. Sınıflama yapılır köylüler. -4 sene mi okuyor orada. Böyle bir yıl atlattım diyor. Bir oğlu. -Peki Orhan Bey anneniz kaç yaşında öldü? -Annem 1974 yılında vefat etti. -Tarama yapılır.10 köyü dolaşmıştır.Açar açar bakar. -Sizin yanınızda mı yetişti? -Tabi okudu.Mithatpaşa’ya gidiyor. O devirde okuma yazma bilen kişi bile yok. -Babanız Sıhhiyeci Abdullah Bey.Annemin yazısını.Eve geliyorum tercüme ediyorum . Hala aynı binada eğitime devam ediyor. -Çocukları orada.Karşıdaki evde oturuyor.İzmir'e giderdik bayramlarda.Gelir şimdi o.Askeriye memuriyet.15 yaş vardı derdi annem. -Diğer kardeşinizin ismi neydi? -Mehmet. -Sınıflara göre değişik. köylerini.Ben ilkokul son senelerimde1943-1944 senelerinde 4 ile 5 arasında.15 köy .İki buçuk saatinin yarım saatini orada bize harcar.Teknik okulda okuyor adam. -Hatta siz İzmit’e gitmişsiniz galiba.Oradan mezun oluyor. Devlet hesabına.Almanlar Almanca. Torbalı’da Sağlığın Tarihçesi ve Bir Kinin Belgesi.Mithatpaşa (Meslek Lisesi _ İzmir) orta ve lise bölümü bir arada.İlk sene geçtim demişti hiç unutmuyorum.Hadi be demişler.O imkanları ben de kaçırdım. çevire çevire okur.Onlar Frasansızca konuşulan kantonda falan okuyor. Parmakla gösteremezsin.Tekrar aynı Seka’ya geliyor. -Lütfü abiniz kaç doğumluydu? -Valla annem 15 yaşlarında genç evlenmiş.İlk önce Alpullu’ya tayini çıkıyor. Necat ÇETİN. Abim anlatırdı: “O kadar zorluk çektim ki ilk sene.Eski Türkçe yazı yazıyor. Ben sabaha kadar aldığı kan numunelerini hastaların isimlerini. -Şimdi 47 ‘de geliyor… 4 sene okuyor. -Burada mı o da? -Çocukları burada oturuyor. -Kaç kardeşsiniz? -Biraderle beraber 3 kardeş oluyoruz. _O bir macera şimdi. Diğer 2 saatlik zamanını askeri kitaba ayırır. Yazın çok gittim ben 20 gün 5 gün dolaşırdık atın sırtında Köylere tarama(yapar). -Buradan çıkıyormuş atla. 642 Bu konuda bakınız.Sıhhiyeci Abdullah. -Hangi ülkede? -İsviçre’de canım.Bir yığın orada Fransızca ders almak zorunda.3-5. -Ortaokulu nereye gidiyor.. 641 Torbalı Kazımpaşa İlköğretim okulu 1926 yılında eğitim öğretime başlamış.Bakar. -İsviçre’de mi okumuş? -O zaman onu bir müfettiş okula almış. 99 .güzel yazı demişler.Oğlu Alanya’da.Bir de onun müfettiş başları var.Kızı İzmit’te… 1939 doğumlu.642 -Tarama. Meraklı şöyle meraklı bir kadındı.

Nüfus kayıt bilgilerine göre .Ona yardım ederdim ben.Atatürk sevgisi öyle lafla olmaz. " diye.Ondan sonra bu tarafa gider.Şimdi büyük komutan. Hikmet Bey’in ağlamasını gördüm ben.Şeye götürdük. -Hiç anneniz söz etti mi? -Yok duymadım böyle bir şey -Peki babanız kaçlıydı? -1308-09 yılları arasındaydı.27 km atın sırtında gideceksin .Ailecek görüşürdük.” derdi.Büyüteç aldım.Baktım Atatürk’ün resimleri.Bizi alırdı orada bir radyo vardı."Niye ağlıyorsunuz öğretmenim" Bak dedi bana. -Peki Atatürk'ü gördünüz mü? -Hayır cenazesini gördüm. Bakınız ekteki nüfus kayıt bilgileri.Atın üstünde gitmek. -Evet. -34'lerde falan? -Yok.Şeyin olmadığı .atılgan olduğum 643 644 Bakınız Necat ÇETİN.. Ali Çavuş’un yanına gelmiş.Biz ordaydık. -Orhan Bey peki anneniz Atatürk geldiğinde burada mıymış? 1929 olduğuna göre burada olması lazım..1973 yılında vefat etti644. Abdullah Bey 1973.Oradan trene bindik. -Evet.Şimdi her şey ayaklarında arabalar falan. -Neye geldiğinde? -Atatürk buraya Bozkurt Kıraathanesi’ne.. Sakine Hanım 1976 yılında vefat etmiş. Benim ortaokul diğer kitaplarım bitmiştir.. Ondan sonra Atatürk çok büyük bir siyasetçi idi. -Atatürk çok büyük bir inkılapçıydı.Ben ona genç olduğum.Çok da büyük yetkiler verilmişti onlara. Sıtma sineği oluşmayacak.Her şeyin Allah'tan geldiğini kabul ederdi.Annemin de gözleri görmemeye başladı.Onun tepkisiydi. Atatürk’ün Torbalı Ziyareti ve Bozkurt Kıraathanesi. Kulüp kahvesi.Çok sabırlı bir insandı.1939 senesinde harp çıktığı (İkinci Dünya Savaşı) zaman. Jandarmalar falan . Okul müdürümüzün. Hikmet Orhan isminde bir okul müdürümüz vardı. 1955'te gözlerini tamamen kaybetti. “Hah oğlum iyi yapmışsın.Bulduğu her şeyi okurdu.Çok büyük bir bakımı var.Böyle alır okurdu.Dolmabahçe’den geldik.Cumaovası buraya bağlıydı sağlık yönünden.Geçenlerde onun bir gözlük sapı vardı. Menderes’e giderdi.Varken olmadı. Ve malulen emekli oldu. Jandarmaya söylerdi. -Veremden daha çok salgındı. -Orhan Bey! -Çok büyük komutan. Tarlasındaki suyu kesik açacak suyu akıtacak. -Cenazesi kalktı şeye …Yavuz da bizimle geldi.Onla görüşürdük.Bir gün bana dedi ki rahmetli babam "Hikmet Bey’e sor bakalım akşam müsait mi? Akşam köylere gidiyor falan akşam gelmek istiyoruz.-Yani en salgın hastalık sıtma. bunları okurdu.Biz şöyle cenazesi elimi sürttü geçti. memleketin iç ve dış sorunları. 100 .Beyler sokağından ben şey aldım.Okumaktan o kadar çok zevk alırdı ki.Ben her zaman söylerim Atatürk sevgisi bambaşka bir şey diye.Atatürk çok büyük bir şeydi kumandandı.Çok büyük siyasetçi çok büyük inkılapçı.Tabii yakalar çıkarıldı.O haber mutlaka bitecekti.Etnografya Müzesi’ne götürdük.Tam bir fedakarlık örneği idi o.Cumaovası’na.Böyle bir şeydi. Gazetem Torbalı.Çok ender gelmiş kişilerden birisiydi.Rahmetli abimin düğün işleri vardı. -O zaman tabii.O şeyle okulla gitti oraya..köyden köye geçeceksin 20 -25 gün çoluğuna çocuğuna hasret.Bizim şimdiki okulun olduğu yerde kulüp kahvesi vardı. 34 .Gözlük kullanıyordu. Haber saatinde haber bitinceye kadar her gün biz oraya giderdik. -Atatürk'ün cenazesini . -Burada mı ? -Evet. Artık o gözlük kafi gelmedi. Aşağı yukarı 10cm çapının üzerinde büyüteç aldım.Siyaset.Yoktan var etmiş.643 -Kaç yılında gelmiş acaba? -36 -Yok.Ama neyi okur? Magazin asla ve asla. -Paraları pulları hepsini kaldırdı.Her gün.Şimdi onun okuma hırsı var ya.tabii ya buradadır.

Kerem ile Aslı’nın hikayesini ezberlemiş.Siz % 80 bu bilgileri verebilirsiniz bana.Başından sonuna kadar.Bu kitaplar tarih kitabı.türkü söyleme.Efendim nereye yerleştiklerini…. Sakine (Sekine) Baturay 101 .. Aşkının şeyini bilir. güneyinden geçtiğini. Ne zaman bunlar yok oldu.Ezberinde.zamanda fazla yardımım olmadı.Ne zaman bunlar kuruldu. Yeri geldiği zaman noktayı koyar ondan sonra başlar şey yapmaya. O kadar güzel sesi vardır.Şarkı söyleme. -Aşık geleneğini mi? -Aşık geleneğini okur. Sayın Orhan Bey çok teşekkür ederim.Mesela şimdi ben size desem ben de meraklıyımdır yani.Onlar şey böyle şarkıyla karşılık verirler.Mesela öyle şey ki anlayacağın.Şimdi o (annem) Orta Asya’dan Türkler’in Hazar’ın kuzeyinden.Dünyanın kuruluşuyla ilgili bu kitapları bulma ihtimali var.

Abdullah Baturay (Eşi) Orhan Baturay (oğlu) (29 Haziran 2008 Torbalı Parkı) 102 .

oğulları Orhan Baturay’ın çocuklarının sünnetinde AİLENİN NÜFUS KAYITLARI ÖRNEKLERİ (Kayıtlar Orhan Baturay’ın izni ile yayınlanmıştır) SAKİNE HANIMIN POTURAY SOYADI İLE KAYIT ÖRNEĞİ(DENİZLİ – ÇAL – SÜLLER KÖYÜ) 103 .Sakine ve Abdullah Baturay.

SAKİNE (SEKİNE) HANIMIN BATURAY SOYADI İLE KAYIT ÖRNEĞİ (İZMİR – TORBALI – TORBALI MAHALLESİ KAYDI) MUHSİN BEYDEN OLAN İLK OĞLU LÜTFÜ ŞAHİNER ‘İN KAYIT ÖRNEĞİNDE ANNE ADI “SAKİNE” 104 .

SAKİNE HANIMIN KARDEŞ VE YEĞENİNE AİT KAYIT ÖRNEĞİ ( BUGÜN PAZARYOLU İLÇESİNE ANCAK ESKİDEN İSPİR İLÇESİNE BAĞLI (KINDIZ) LALELİ KÖYÜ KAYDI) SAKİNE HANIMIN ABDULLAH BEYDLE EVLİLİĞİNDEN OLAN OĞLU ORHAN BATURAY’A AİT KAYIT ÖRNEĞİ 105 .

Torbalı bölgesinde halkın saygısı ve sevgini kazanır. İzmir ve Torbalı bölgesi aslında Yunanlara yabancı değildir. Ne yazık ki dönemle ilgili şu an için araştırma sahasında sadece Hamit Efe’ye ait bir fotoğrafın dışında belge bulunamamıştır. Hortunalı Hamit hakkında şu ana kadar bir belge bulunamamıştır. Rumların işgal öncesi Türklerle hiçbir problemi bulunmamaktadır. Kuva-yı Milliye“ Yöntem: Bu araştırma Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinde Yunan işgal dönemini yaşamış tanıkların anlatımları ile yaşayanların yakınlarına anlattığı anlatımlara dayalı bir alan araştırmasıdır. Sabahattin Burhan. Ancak dünya siyasetine o gün için politikası ile ünlü İngiltere çıkarlarına ters gördüğü bu paylaşıma aykırı olarak bu bölgeyi Yunanistan’a işgal ettirmişti. Torbalı. çiftçilikle geçinmekte648 özellikle Türk halkının bilmediği ancak ileriki tarihlerde ustası olacağı tütüncülük yapmaktadırlar. Yerli Rumlar bulundukları yerlerde genellikle ticaretle uğraşmakta.Torbalı bölgesi 20 Mayıs 1919 günü Yunan işgaline uğramıştır. Giriş Osmanlı devletinin I. Özellikle Söke bölgesinde Sökeli (Halezar) Cafer Efe’ye Bakınız. Anahtar kelimeler “Hortunalı Hamit. Mesela düğün yapılıyorsa gelinler ata bindirilme yerine hemen 645 646 2007 yılı görüntüleri öğretmen Gürkan Adam tarafından çekilmiştir. bazı Rumlar köyde meyhane işletmekte. şarapçılık649 ve domuz yetiştiriciliği ile geçimlerini sağlamaktadırlar. Dönemi yaşan ve yaşayanların yakınlarına aktardıkları sözlü anlatımlar kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. Torbalı merkezi bugünkü Torbalı orta mahallededir. Farklı taktiklerle Yunan karakollarına baskınlar düzenler. Demiryolunun bulunduğu bölge Rumların yoğun olarak yaşadığı yerdir650. Çünkü bölgede belli başlı yerlerde yabancı uyruklu yerli Rumlar bulunmaktadırlar647. Anlatımların bir kısmı not olarak tutulmuş. Kendisine teşekkür ederim. Bu durum İtalyanların her fırsatta Yunanlılara karşı baskın yapan çeteci gruplara646 yani Kuva-yı Milliye birliklerine kendi işgal topraklarında saklama ve destek vermesine neden olacaktır.651 İzmir’e Yunan askerlerinin çıkması halk arasında önce bir panik havasına neden olur. bir kısmı ise görüntülü şekilde kayda alınmıştır645. Kaynak kişilerin büyük bir çoğunluğu şu an yaşamamaktadır. hatta köyde Rum doktor dahi bulunmaktadır. Görüntü kayıtları özel arşivimde saklanmaktadır. 650 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 651 Mehmet Taşgın’ın anlatımı 106 . Torbalı ilçesinin Yunan işgali dönemindeki tüm köyleri 2000 ile 2009 yılları arasında dolaşılmıştır. 1922 yılında Yunanlar tarafından satın alınan kendi adamları tarafından öldürülür. Yunan işgali.2006 (3. İstanbul. Aşağı mahalle (İstasyon) ise Rumların oturduğu mahalledir. Bazı aileler ise büyük toprak sahiplerinin arazilerinde ve kendi arazilerinde bağcılık. İşgale karşı bugünkü adı Yazıbaşı olan yerde Hamit adlı bir genç işgal kuvvetlerine karşı yanına aldığı az sayıdaki kişi ile çete halinde direniş göstermiştir. Hamit çetesi Yörük Ali grubuna bağlı faaliyette bulunmaktadır.SÖZLÜ ANLATIMLARA GÖRE TORBALI YÖRESİNDE YUNAN İŞGALİ VE BİLİNMEYEN BİR KUVA-YI MİLLİYECİ: HORTUNALI HAMİT EFE Özet Bu araştırma Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinde Yunan işgal dönemini yaşamış tanıkların anlatımları ile yaşayanların yakınlarına anlattığı anlatımlara dayalı bir alan araştırmasıdır. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ile 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi (Ateşkes) ile daha savaş devam ederken imzalanan gizli anlaşmalar ile İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi İtalyanlara taraf değiştirmenin ödülü olarak verilmişti.baskı) 647 Şerife Yavuz aktarımı 648 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 649 Mehmet Taşgın anlatımı. Sökeli Cafer Efe. Örneğin Karakuyu gibi yerlerde tütün ekimi ve bağcılık yapmakta.

Benim babalığı burada Yunan pehlivanları ile güreştirirlerdi. İşgalin Başlaması ve Gelişimi: 15 Mayıs 1919’da Yunan İzmir’e çıkmış. Başında da nöbetçi duruyor. Düdüğü gördüm. s. 2006. Düdüğünü bir öttürdüm. 667 Sami Kösten’in annesinden aktarımı 668 Aynı tedirginlik ve tepki bakla tanıkların ifadelerinde de yer almaktadır. İşgalden sonra geri dönmüşlerdir. Taşkesik660.. Pelin Böke. Ufak diye dikkate almadılar. Mustafa Kılınç’ın annesinden aktarımı 671 Bu konuda yapılan bir araştırma için bakınız .gibi) kaçması670 dikkat çekicidir671. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi.136 vd. Kumandan sandalyede bacak bacak üstüne atmış. Seslenmediler. 659 Enver Aydın’ın anlatımı 660 Hakkı Taşlıoğlu aktarımı 661 İştipli Hüseyin’den aktaran Hakkı Taşlıoğlu 662 Musa Özbek’in aktarımı 663 Ayşe Yay’ın anlatımı 664 Hasan Uysal’ın anlatımı 665 Hüseyin Çetin’in anlatımı 666 Yazıbaşı’ndaki karakol Hortunalı Hamit’in baba einin yanındaki evdir. Yunan subayı bana bir tokat attı. O günleri yaşayan Sabri Fidan işgal günlerini şöyle anlatmaktadır: “Dağkızılca Yunan kumandanı etrafına yaşlıları topladı. Bazı yerli Rumların Yunanlar ile işbirliği sonucu evler basılır ve yerli halka zulümler yapılır667. Subaşı661. Göçebe yaşam sürdürenler ise önce Afyon yöresine672. Köylülere konuşurlardı. düğün kısa kesilmektedir652.arabaya bindirilmekte. Bakınız: Pelin Böke.Çıplak. 2006 672 Bu ailelere halenTorbalı Ayrancılar’da“Afyonlu” denmektedir. Halkta panik ve korku başlamış. GÜNEŞ. Yunan tokatını da yedik. Karacaağaç664. Çorlu665. Celat (Sağlık) demiryolu kenarında.53 656 Salih Tünaydın’ın anlatımı 657 Mehmet Yıldırım’ın anlatımı 658 Karakol kurulan ev Langırdak Şükrü olarak bilinen şahsın evidir. halk yerde oturuyor. Bakınız. Köylerde ise köylüler evlerini terk ederek dağlara sığınıyorlardı653. Ben ağlayarak kalktım.Hamdi “Milli Mücadele Başlıyor”. Şubat 2007. İzmir 19191922 Tanıklar. İstanbul.s. Kıçının üstünde düdük sallanık duru. 669 “Yunan köyü basınca yemek haranısını ocağın üstünde bıraktık. Ben çocuğum. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi. Çakırbeyli köylüleri Ormanköy ile Karakızlar arasındaki “Eşme Deresi” mevkiine. Dr. O günleri çok iyi hatırlayanlar İtalyanlar için “İyi cavurdu” ibaresini kullanmaktadır673. İşgal İzmir’den demiryolu boyunca olmuştur656. Tire tarafında olanlar Tire’ye.:9 655 Bazı araştırmalar Torbalı’nın işgal gününü 21 Mayıs 1919 olarak vermektedir. Çamurun içine yuvarlandım gitti. Helvacı tarafındaki dağlık yöreye. Sayı 9. anlatımı 670 Saniye Uçar’ın anlatımı. Demoğrafik Oyun Sürgün (1919-1922. Ancak ticaretle uğraşan yerli Rumlar tedirgindir. İzmir’in işgalinden bir süre sonra (20 Mayıs 1919654) Torbalı ve köyleri düşman işgaline uğramıştır655. Çünkü işleri bozulmaya başlamıştır668. Helvacı ve Yazıbaşı666 köylerinde karakol kurarlar. İşgal edilen köylerde halk önce kuzeydeki Nif Dağı’na . diye söylüyordu. Buralara yerleşeceğiz. İstanbul.. Ben arkadan yanaştım. Ahmetli662. Dağtekke köyünde ikamet edenlerin ise ova köylerine doğru (Ovakızılca-Taşkesik.” 652 653 Mehmet Taşgın’ın anlatımı ve Hulisi Demirtaş’ın aktarımı Mustafa Yoldaş ve Hüseyin Baykurt’un anlatımı 654 “ Torbalı muhabere memurunun bildirdiğine atfen 20/5/1335 günü Yunan askerleri tarafından mezkur mevkinin işgal edilmiş olduğu arz olunur” Bakınız: BUTULLUOĞLU. ancak bu zamanla baskı ve şiddete dönüşür. Bazıları ise işgal boyunca çadırda yaşarlar. Ayrancılar657. Halk da bırakın o daha çocuk demişler.. Çocuğum. Çorlu köylüleri Dağtekke dağlarındaki yüksek yerlere (Zeybek mezarlığı mevkii) kaçarlar669. Afyon da işgal edilince İtalyan işgal bölgesi olan Antalya bölgesine sığınırlar. Atalanı.Günver. Çaybaşı659 .s. Konak’ta (Osman Nevres)Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkmıştır. Torbalı tarafında olanlar Ormanköy. Sayı 12 Cilt 3( Eylül 1968) Belge . Dereköy663. SARISIR. Yunan işgal kuvvetleri ilk başlarda yumuşak bir işgal politikası uygularlar674. Karakuyu658. kaçtık oğlum” Keziban Barut. Serdar. Buralar bizim olacak. Biz burada devamlı kalacağız. Yunan askerleri Torbalı istasyonun yakınındaki merkezde bir yerli Rum’un evi başta olmak üzere Dağkızılca . Bir endişe vardır. Dağtekke. Bazıları bir süre sonra çaresizce evlerine dönerler. 673 Mehmet Yıldırım’ın ifadesi 674 Sabri Fidan anlatımı 107 . İzmir’in işgali ve Aydın’daki yankıları. Bir şeyler anlatırlardı.

Yeğenleri Rıza ise iş hanı işletmektedir. Bazı kişiler iki-üç kişi birleşerek eşkıyalık yapmaya başlarlar. veren de. Ancak eli silahlı. astığı astık kestiği kestik bu kişilerin içinde bir kişi vardır ki bu farklıdır. Hamit Efe. Gözümle gördüm. Başka birisi beş sarı lirası varmış.1893) yılında o günkü adıyla Hortuna bugünkü adıyla Yazıbaşı’nda doğmuştur. Üç tane sarı lira. hem geri verdi. Paranın nereye gideceğini öğrenince ağlıyordu. Köydeydim. Bilinmeyen Bir Kuva-yı Milliyeci: Bugün “Yazıbaşı” olan beldenin eski adı “Hortuna” köyüdür. Ertuğrul Mahallesi’nde ileride belediye başkanı olacak olan Molla İbrahim (TÖR) ve Giritli Aslan Mehmet ile görüşür. dedi. Toplayan da ağlıyor. Beşini de verdi. İki kişi gelmişler. Hane reisi “Kara Hüseyin Ağa” dır. Başka paran var mı? Diye sordu. Daha sonra nişanlanırlar. Molla İbrahim’in evinde kalır.44008491460) 2. çok iyi. -Siz de çoluk çocuk sahibisiniz. dedi. Orada bulunan herkes ağlıyordu. Amcaoğulları “ORAL” soyadını kullanmaktadır. halka zulmetmeye başlar. Birisi çıkardı ağlayarak parayı verdi. Kara Hüseyin’in Hortuna’da çiftçilikle özellikle hayvancılık. Evleri ve Yörük çadırlarını soymaya. Halk bu kişilere “Çalı Kakıcı” adını takmıştır678. Babası “Kara Hüseyin”dir681. gördüğü dayanışma manzarasını şöyle aktarmaktadır: “Koyu milliyeye (Kuva-yı Milliye) para toplamaya köydeyken676 şahit oldum. çok çevik. Alan adam sordu: -Siz bu parayı nereye veriyorsunuz biliyor musunuz ? diye sordu. Çakallar[Çamlıca] Köyü 677 Hafız Ali’den aktaran oğlu Hüseyin Türkmen 678 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 679 Hortunalı Hamit Efe araştırmasını 2001 yılında ilk defa ödev olarak yapan Yazıbaşı’lı öğrencim Didem Öz’ün araştırma notları. Gizli ordudaki adamları doyurmak için bu paraları topluyoruz. Ailenin ekonomik olarak günün koşullarına göre durumları oldukça iyidir. Karı kocadan para istediler. Bu para orduya gidiyor dedi. Rıza işgalde Yunanlar tarafından İzmir’den köye gelirken Seydiköy’de (Bugünkü Gaziemir) yolda at sırtında vurularak öldürülmüştür682. kara yağız genç bir delikanlıdır. dedi. Mezartaşında da ölüm tarihi 1338 yani 1922 yılı yazılıdır. Ayrıca kadın kıyafetinde Özbey köyüne Hafız Ali’nin yanına gider. Bunlar Halil Ağa (Murtuna) (1880-1965) . Yani erkek olarak soy devam etmemektedir. 681 20 Mayıs 1321 tarihli Hortuna son Osmanlı nüfus sayım defterinde aile hane no: 70 ‘dir. Rumi 1309 (M. Vatanı ve sizi kurtarmak için çalışanlara veriyorsunuz bu parayı. 675 Ayşe Yay. Ölüm kaydı 1 Mart 1920 yazmaktadır. Hatta aile eski köylerinin unutulmaması için soyadı kanunundan sonra “MURTUNA / ORAL” soyadını kullanmıştır680. Efe’nin iki erkek bir de kız kardeşi vardır. Halbuki kızı Hamdiye 1922 doğumludur. Bu kişiler zaman zaman gizlice bölgeden Kuvay-ı Milliye için para ve silah toplarlar. Annesi “Havva”. Bu olaya şahit olan Mustafa Yoldaş. Ailenin aslı Akkeçili yörüklerine dayanıp Antalya’nın “Murtuna” köyünden zamanında köye göç edip yerleşmişlerdir679. Köyden “Ayşe” isimli bir kızla gizlice görüşmektedir. Hamit Efe’nin ailesi de köyün yerlilerindendir. at yetiştiriciliği yapmakta ve İzmir-İkiçeşmelik’te iş hanı bulunmaktadır. Onlar geldiler. Hamit 26 yaşında gözü pek. Giritliler ve Mora muhacirleri ise daha önceden Yunanları tanıdıkları için endişelidirler. Örneğin Perşembe günü Tepeköy pazarına gidenler yolda soyulur. Bu kişi Hortunalı Hamit Efe’dir. ata meraklı ve cesaret sahibi. Yüzbaşıyı karısının yanında yatakta vurmuş”. Toplayan üçünü aldı.İşgalin başlamasıyla “işbirlikçiler” de ortaya çıkmaya başlamıştır675. Adam hem ağlıyor. Ödemiş bölgesine geçiş böyle olur. Yunan işgaline karşı halkta pek tepki görülmez. ( 1851-1921) hanede kişi sayısı 9’dur. Bu arada bazı kişiler gizlice ve yavaş yavaş örgütlemelere başlarlar. Dedi ki gizli bir ordu kuruldu. 682 “Rıza’yı vuran Seydiköy Yunan kumandanı Yüzbaşı’nın evini Hamit gece basmış. Hamit ( TC.” Aynı tarihlerde Celal Bayar da “Galip Hoca” takma adı ve imam kıyafetiyle yöredeki örgütlemeyi sağlamaya çalışmaktadır. Adam aldığı üç sarı liranın bir tanesini geri verdi. 676 108 . Bir karı koca da vardı.677 Yörede asayişsizlik kol gezmektedir. Adam: -Yok. atik. Çocuğudur. İkisini geri verdi. Dereköy’de Sığırtmaçoğlu’nun Yunan işbirlikçisi olduğunu belirtmektedir.Tahir Ağa (Murtuna)(1883-1946) ve kız kardeşi Makbule(Vasviye)(1887-?)’dir. Ben bu olaya tanık oldum. Benim de içim ağladı. 680 Bu gün Murtuna soyadı kapalı kayıttır. Celal Bayar. boylu. Yazıbaşı eski belediye başkanı Nihat Gönülal anlatımı.

alım yaptığı tütün parasını yanında taşımaz. Çünkü Ayşe hastalık sonucu (verem) vefat eder. Hüseyin Çetin 688 Mehmet Taşkın. Ayşe’ye o kadar bağlıdır ki haftalarca mezarının başında geceleri yatar683. Bu konudaki infazların yüzlerce olduğu söylenmektedir. Hamit Efe’nin bir kişiyi öldürmesi için Yunan veya yerli işbirlikçi Rum olması yeterlidir. O da Yunan işgaline tepkili birkaç çocukluk arkadaşı ile birlikte dağa çıkar687. Kendisi artık Yunanların aradığı ve öldürecekleri biridir. Kemalpaşa Sinekköy'den (Bugünkü adı Yeşilköy) Yörük Hasan. Ancak bu sayı sürekli olarak 3-5 kişiyi geçmez. Çapak köyünden Ethem Ağa (Cin). Ferda da daha sonraları bir subayla evlenecektir685. Yunan Jandarması gece dışarı çıkamazdı. Tabi her mahkeme idam cezası ile sonuçlanır ve hemen infaz edilir. İlk efelik parasını böyle oluşturmuştur. Hamit Efe dağa çıkarken ilginç bir yola başvurur.Ancak atı yoktur. Hancı atını Yunan askerlerinin beğenip aldığını. Atını o günün usulü gereğince bugünkü Esenler çarşısının bulunduğu yerdeki hana bağlar. Çalılıklarda gece yatarlardı”. Hamit Efe çetesinin başlıca elemanları Hortuna’dan Küçük Mehmet (Küçük ). Eğer cavur öldürmek günah ise Allah bizi affetsin” derdi. Çünkü bunlar hem uzaktan akraba ve hem de çocukluk arkadaşlarıdır. Mahkeme başkanı Hamit Efe. “Babam Ethem bana “Oğlum Hamit ile beraber belki 100 Yunan askerini vurduk. Bu paralarla silah ve mermi alır. Çarşıda işi bitince hana atını almaya gelir . ortamdan yararlanarak kendi çıkarlarına göre hareket ettiklerini 683 684 Nihat Gönülal anlatımı Şevket Önder’in aktarımı 685 Yazıbaşı eski belediye başkanı İbrahim Cinkılıç’ın halası. Karakuyu’dan Abdurrahman'ın Mecit (Buruncuk). “Hamit geliyor!” sözü Yunan askerleri ve yerli Rumların artık korkması için yetmektedir. Hamit’i aynı köyden “Ferda” adlı kızla nişanlar. Hatta bazı Türk aileler direnişin sembolü olarak yeni doğan çocuklarına “Hamit” adını verir. gösterişli beyaz bir atı vardır. Ancak yaptığımız araştırmalarda bu kişilerin halka kötü davrandıklarını. Parası Hamit’in babası Kara Hüseyin’de emanet olarak durmaktadır. Tabii Yunanla işbirliği içinde olanlar da Efe’nin hıncından nasibini alır. Aynı günlerde Hamit’in babası da sattığı tütünün parasını evinde tutmaktadır. Hamit gece baskınları yapardı. Bir gün Tepeköy’e atıyla gelir. Hamit Efe yeğeni Rıza’nın da Yunan askeri tarafından vurulmasından sonra gerek baskın yaptığı Yunan karakollarındaki Yunan askerlerini ve gerekse gördüğü. Anlatan Ali Cin. infazcı ise Küçük Mehmet’tir. . Onları orada öldürür. Hamit Efe devamlı olarak Karakuyu. Ayşe Yay ve Saipler’den İsmail Baykal’ın anlatımı 689 . Aynı dönemde yörede dağa efeliğe çıkan başka kişiler de vardır. Aile. İlk sorusu “Ülen size Yunan toprakları dar mı geldi? Burada topraklarımızda ne işiniz var?”dır. Bozköy’den Kara Ahmet (Yiğit)691.Hamit Yılmaz Oral anlatımı 686 Aktaran: Salih Tünaydın 687 “Hamit’in maiyeti vardı. ilk önce arkadaşı Ethem ile babasının evini basar. Helvacı ve Dağkızılca köylerinde kurulan Yunan karakollarına baskınlar düzenler ve Yunanların belası haline gelir688. Karakızlar’dan Çete Osman’dı692. Bu nedenle Yunan işgal kuvvetlerinin baskı ve zulmünden kurtulurlar690. işbirlikçi yerli Rumları acımasızca vurmuştur689. Tüccar Rum’un parasını aldığı gibi babasının parasını da alır. Tütün tüccarlığı yapan yerli bir Rum vardır. Bu adamlarından en çok Küçük Mehmet ile Ethem Ağa’ya güvenmektedir. askerlerin iki kişi olduğunu ve Özbey köyüne doğru gittiklerini söyler. Hamit’in Dağa Çıkması: İşgal günlerinde Hortunalı Hamit’in çok iyi koşan. Özbey tarafında bulunan “Uyuzdere” mevkiinde iki Yunan askerine yetişir. yardımcısı ise Çapak’tan Ethem Ağa (Cin). Çakırbeyli’den Piç Ali. kendisinin de bir şey diyemediğini. Rum. İşgal sırasında Hamit’in ailesi evlerine Fransız bayrağı çekerek Fransız tebaasına geçmişlerdir. Atını geri alır686. Hamit gençliğin verdiği heyecanla Çakaloğlu hanından aldığı bir atla arkalarından koşar. Ferda’yı Karaot köyüne kaçırır684. Ancak ailesi sana vereceğiz diye kandırırlar. Kara Yusuf oğlu kır bekçisi Raşit(Öz). Ama adı duyulur. Eğer birden fazla ise ardı ardına dizer tek mavzer kurşunu ile vururduk. Hamit. 690 Hamit Yılmaz Oral aktarımı 691 Gani Özkan’ın anlatımı 692 Saniye Uçar’ın anlatımı 109 . İlginç olan tarafı ise yakaladıkları her Rum’u ve Yunan askerini hemen orada mahkeme etmesidir. Hancıya sorar. İşte Hamit Efe efsanesi böyle başlar ve Efe dağdan inmez. Ama vermezler.Ne var ki çift evlenemez. Yanına da çevre köylerden bazı kişiler katılır.

kızgın zeytin yağı ile vücudu dağlama gibi çeşitli işkencelerin uygulanmasıdır695. bir gün ağabeyi Halil Ağa’nın Hortuna’daki kahvesinde otururken. Oradan da kaçması kolay olmuştur. Bu yüzden halk arasında lakabı “Yıldırım”dır700. Tire Bülbüldere köyünden Uşaklı İsmail’i verebiliriz: Muammer Şahin. Kahvenin normal çıkış kapısından çıkanlar hemen yakalanacaktır. Uladı’dan yaman Veli. Hamit’in kavuşamadığı yavuklusu Ayşe’ye çok benzediğinden Hamit bir görüşte Nazlı’ya aşık olmuş. Hamit Efe’nin Nazlı'nın oturduğu Dağtekke köyündeki eve geldiği bir gün. Atı terlidir. Nif Dağı. Bu evliliğin ardından çift Dağtekke köyüne yerleşmiştir697. Hamit Efe. ancak sağ sırtından mavzer kurşunu almıştır. Efe hemen “atı ben gezdireyim” deyip askerin atını alır ve onu kahveye gönderir. Halk arasında “Çalı Kakıcı” olarak adlandırılan ve nefretle anılan bu kişiler. Efe özellikle Cuma günleri değişik köylerde Cuma namazını kılmakta. Hemen ortada bulunan masa üzerine zıplar. köy Yunan askerleri tarafından basılmış. sokağa çıkma yasağı konularak sıkı aramadan geçirilmekte. bu olaydan sonra “Çalı Kakıcılar”la yolunu ayırır. Mahmut Dağı ve en çok Karakızlar köyü sınırları içinde bulunan “Kurupınar” mevkiinde konaklamış. hali vakti iyi olanlardan zoraki de olsa para toplamakta ve bu paralarla hem adamlarına bakmakta hem de durumu iyi olmayanlara aynı Ödemişli Çakıcı Efe gibi dağıtmaktadır. Yunan işbirlikçisi (Hortuna’dan) Arif Kahya tarafından takip edilmekte ve devamlı Yunan karakoluna bilgi verilmektedir696. ceket pantolon giydiğidir. Hamit Akarsu’nun anlatımları 694 Ali Özüzeybek’in anlatımı 695 Anlatan: Gökoğlan’ın torunu Kemal Dağdeviren 696 Anlatan: Salih Tünaydın. Köy zaman zaman Yunan askeri tarafından kuşatılmakta. 698 Gani Zafer Öncel ve İsmail Acar’ın anlatımları. Kahveye giren asker orada bulunanlara Hamit Efe’yi sorunca yanıt “atını alan adam” olur. Hamit ilk önceleri bu çetelerle beraber hareket etmektedir694. “Çalı Kakıcılar”ın halka yaptığı işkence ve zulüm Hamit Efe’nin tepkisine neden olur. bu arada Dağtekke köyünde gördüğü “Nazlı” (Nazife) kadın ile evlenmiştir. kendi çetesini kurar. atlı bir Yunan askeri gelir ve Hamit Efe’yi tanımaz. Canlı’dan Çolak Ali. Tabi bu durum ününün iyicene artmasına neden olur. 693 Bu “Çalı Kakıcı”lara örnek olarak Bayındır Keçiköy'den (Bugünkü Balcılar Köyü) Kabakdelen.öğreniyoruz. Bu arada Hamit. Yeğeni Rıza’nın intikamını Rıza’nın vurulduğu yerdeki Seydiköy Yunan karakol komutanı yüzbaşının gece evini basarak. Yunan askerlerinin eli yine boş kalmıştır. yeğenini öldürteni karısının yanında öldürerek alır. Bu durum halk arasında daha da çok sevilmesine neden olmaktadır698. Sözlü Anlatımlarda Hamit Efe Hamit Efe hakkında ancak anlatılanlardan derleyebildiğimiz birkaç olayı aktaralım: Hamit Efe. ceplerini doldurmaktadırlar693. Bayındır Arıkbaşı köyünden(Eski adı Çerkezler) İlyas. çatışma çıkmış. Bardağı taşıran son olay ise Ormanköy’de (Çengele) Gökoğlan isimli kişinin evinin basılması ve Gökoğlan’ın parasını almak için dayak. nişanlı olmasına rağmen Nazlı’yı kaçırmış ve onunla evlenmiştir. Hamit Efe o köyden evli olduğu için zaman zaman Dağtekke’ de kalmaktadır. Bayındır Karaveliler köyünden Karadiş. Özellikle giydiği İngiliz külot pantolonun iç ve dış kısmında aynı subaylar gibi kırmızı şeritler olması dikkat çekicidir699. o günlerde kendi başlarına buyruk hareket etmekte. 699 İbrahim Özkan’ın aktarması. “Babam Hamit için yüzbaşı veya binbaşı olduğunu söylerdi”. Hamit Efe. Bekir Çavuş. İsmail Kölemen. Oradan da yaklaşık olarak üç metre yükseklikteki çatıya çıkan tavan deliğine çıkar. Kızalcaköy (Kızılcaova) Kadir Çiftçigediği’nden Abdül. Kavakalan’dan (Çınardibi) Korucu Ali (İbarhim oğlu). Efe çok çevik ve akıllı bir adamdır. Yine bir gün Çapak’ta Ethem Ağa’nın kahvesinde otururken etrafı Yunan askeri sarar. Osmanlardan Ateş İbrahim. Anlatımlara göre Nazlı. bıçak ve çakılar da dahil olmak üzere tüm kesici ve delici aletler toplanmaktadır. Atın teri soğuyuncaya kadar gezdirilmesi lazımdır. Şükrü Aydın. Efe evden atla çıkarak kaçmaya çalışmış. 697 Nazlı(Nazife) Hanım’ın yeğeni İzzet Bulut’un anlatımı. Topçunun Süleman (Süleymanige – Macır Süleyman). Hamit Efe’nin bu evlilikten Hamdiye isimli bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ancak bir süre sonra. Anlatan Kemal Kurucu 700 Mehmet Yıldırım’ın anlatımı ve Cevat Şen’in aktarımı 110 . Yaralı vaziyette Torbalı’ya kaçarak daha önce aile ahbabı olduğu sanılan sarışın bir kadının evinde (Burunsuz Esma lakaplı) iyileşinceye kadar sığınmış ve iyileşince tekrar grubunu toplayarak dağlara dönmüştür. Dikkatimizi çeken bir konu da Hamit Efe’nin otantik Efe elbiselerini giymediği.

O yıllarda çocuk olan 1331 doğumlu Zehra Ak’ın anlatımında Hamit Efe ve çetesinin “adil, namuslu, iyilikten yana, gözükara” tavırları ön plana çıkmaktadır: “Ben Yoğurtçular’danım.Ayrancı Ahmet benim kardeşim. Hamit ile birlikti. Çok Yunan öldürdüler. Anamgil Rumlara tütün kırmaya gelirdi. Ben çocuğum. Tütün kırdıran Rum kadının üç kızını dağa kaldırmışlar. Bu Rum kadın Hamit’ten yardım istedi. Hamit namussuzları sevmezdi. Hamit bu kadına yardım etti. Kızlarını buldu. Çeştiman tepesi deriz. Orada Yunanlar gelirken önlerine geçmişler. İyiliğe çok iyiydiler. Çoluğun çocuğun aç mı? Yardım ederlerdi. Öyle dövelim ,çarpalım, para alalım demezlerdi. Sen fakirsin, sana yardım ederlerdi. Fakirleri kollarlardı. Hem abim hem Hamit kabadayı idi. Bunlar hiç kimseden korkmazdı. Hiç kimseden yılmazdı. Zenginden alıp fakire verirlerdi. Burada biri vardı. Adamı tarlada işlettirmişler. Çalıştırmışlar. Parasını vermiyorlar. Yakasını bir tuttular. Sen bu adamın parasını verecek misin yoksa vermeyecek misin? Aman aman vereceğim. Hemen gitmiş getirip gelmiş”. Hamit’i bizzat gören ve onunla çalışan Gani Özkan onunla yaşadıklarını ve o günleri duygulanarak anlatmaktadır: “Yunan geldiğinde iki tokadını yedim. İki asker gelmişti. Yumurta ( avra) istedi. Yok deyince dövdü. Baba Çanakkale’de kalmış. Fakirdik. Hamit gece çalışırdı. Bilirim. Ben Hamit Efe’ye yemek götürürdüm. Kavağın yanına. Kuyulu tarlaya. Yanında beş altı kişi vardı.Halamızın kocası Ahmet dayı adamı idi. Basacakları Yunan karakollarını Ahmet dayıya söylerdi. Hamit’le üç dört sefer görüştüm. İyi bir adamdı. Lafı doğru biriydi. Çalı kakıcı değildi. Çalı kakıcı olsa belli olur. Bir gün iki günde belli olur. Dediği sözü yerine getiren bir adamdı. Çok çevik, atik , gözü karaydı. “Hamit vuruldu” diye zaman zaman yaygara çıkarırlardı. Yunan tarafı mahsus yapardı.Biz tedbir aldık. Akşam, gece gece buluşmak, gece gece konuşmak gibi. Helal hoş olsun. Ekmek götürürdüm. Onun işi Yunan’laydı. Kavağın olduğu yere, Fetrek çayının olduğu yere gelirdi. Biz hangi gün, hangi saatte geleceğini bilirdik. Bize falan yere ekmek getirin diye haber yollardı. Atla gelirdi. Beyaz bir at. Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Yunan’la çarpışması el altından duyulurdu. Akşamları kongre olduğunda duyulurdu. Gündüz Yunan gelirdi. Akşam evlerde toplanırdık. Toplantılarda Yunan’ı yeneceğimizi konuşurduk. Toplantılarda 5-10 kişi olurduk. Her toplantıyı farklı evlerde yapardık. Her gün aynı evde olursa öte yandan yolu bekler. Yunan tarafı seni kıvırır. (Vurma anlamında) Yunan’a bilgi verenler de vardı. Hamit’le olanlar da bilinirdi. Hamit, Kuvvacı’ydı. Bana birkaç sefer talimat verdi. Şunu şu kişiye götür. Şunu şuna söyle derdi. Görüşmeye genellikle yalnız giderdim. Silahsız, boş gitmezdik. Benim nüfusum geç alındı. Ben nüfusumun çıktığını biliyorum. Köyde 2-3 kişi Hamit’ten talimat alırdı. Kalabalık olmazdı. Gece yanına giden ben, büyük kardeşim İbrahim, Kara Ahmet, Has Ahmet. Önce Kara Ahmet’ten aldığımız talimatla giderdik. Aldığımız talimatı verirdik. Bugün dahi bu yaşımda ülke o günleri yaşasa aynı şekilde talimat alsak giderim”. Hamit Efe’ye Yataklık Edenler: Yukarıdaki anlatımdan da anlaşılacağı gibi Hamit Efe’nin çeşitli köylerde zaman zaman sığındığı “yatak” tabir edilen adamları vardır. Bu yataklardan tespit edebildiklerimiz: Buca Karacaağaç köyünden Deli Hüseyin (Uysal), Demirci Köyden Hacı Fettah, Yoğurtçular köyünden Ayrancı Mehmet701, Doğancılar’dan Avcıoğlu, Dirmil köyünden Karaoğlanların Ali Molla702, Çengele köyünden Gacarlardan Hamza Ali Ağa703, Helvacı köyden Sürsalan Cemali704. Çete dağda bulunduğu sırada yiyecek ve para yönünden en büyük desteği yörük çadırlarından görmektedirler. Anladığımız kadarı ile Hamit Efe, bir dönem Ödemiş havalisinde efelik yapan 1911 yılında Osmanlı tarafından vurularak öldürülen Çakıcı Mehmet Efe’nin izlediği yolu izlemiştir. Taktikleri ve yaptıkları bunu göstermektedir. Adeta bölgede yeni bir “Çakıcı” olmuştur. Tabii tek farkla. Çakıcı, Osmanlı’ya karşı direnmiş; Hamit Efe ise işgalci Yunan’a karşı. Kendi köyüne geldiği zamanlarda arkadaşları Bekçi Raşit (Öz) ve Küçük Mehmet705 , Fevzi’nin İbrahim , Katil Cemal’den ve Gök Mehmet (Ekeren) ten yardım görür; ekmek, yemek ve haber alır. Dağtekke köyünden Şahlı lakabıyla tanınan Mustafa (Şahin) çetenin parasını teslim ettiği kişidir706. Yine aynı köyden kaynı Kırlı İbrahim (Bulut) de yataklardan biridir.
701

Zehra Ak’ın anlatımı Osman Sözen’in n aktarması 703 Benim babaannemin babası 704 Peker Sürsalan’ın anlatımı 705 Fevzi Küçük’ün aktarımı 706 Nihat Gönülal’ın aktarımı
702

111

O yıllarda Yazıbaşı’nda “Üç Oluk” çeşmesinde bulunan içi oyuk büyük bir dut ağacı vardır. (Bugün ne yazık ki bu dut ağacı ortadan kaldırılmıştır) Ekmek, yemek ve mermiler bir çıkın içinde burada dutun içine iple sarkıtılır. Efe bu çıkını buradan adamlarına aldırır. Yataklardan bir kısmı Yunan istihbaratına yakalanınca Çapaktan Ethem Ağa, Bekçi Raşit ve Kır bekçisi Mehmet hakkında Atina’daki esir kampına sürgün kararı çıkar. Bu sürgün Karakızlar'dan hem Efelerle hem de Yunan’la işbirliği halinde olan Derelilerden Ali Bey olarak adlandırılan kişinin araya girmesi ile önlenir. Ancak Ali Bey daha sonraları Hamit Efe’nin vurulmasında rol oynayacaktır. Bunun bedelini de canı ile ödemiştir. Efe’nin Yeniköy’deki yatakları da Mustafa Ali Filiz ve Ali Kutlu’dur. Kendisini Yeniköy'ün altında bulunan değirmen tarafındaki tarlasının kenarındaki kür (Ahıdudu) ormanlarında çok gizlemiş , yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamışlardır707. Hamit’in yatakları istihbarat konusunda da Efe’ye yardımcı olmuşlar, onun baskınlarında rol almışlar ve bedelini de ödemek zorunda kalmışlardır. 1328 doğumlu Sabri Fidan şahit olduklarını şöyle anlatmaktadır: “Ben çocuktum. Pehlivan Mustafa domuz öldürür, Yunanlara verirdi. Kovayla süt getirir, verirdi. Onlarla birlik görünürdü. Ama Hamit’in adamıydı. Bizim babalık Hamit’e bilgi toplardı. İstihbarat toplardı. Çelik İbrahim ile Pehlivan Mustafa ve Hamit Yunan karakolunu arkadaşları ile beraber gece bastı. Kapıdaki Yunan jandarmasını öldürdüler. Müsademeyi biz duyuyorduk708. Pehlivan Mustafa benim babalık olur. Babalığı tanımışlar. Ama emin değiller. Cenazeyi ayağı ile kaktırmış. Bunu görünce babalığı yakaladılar. Babalık Atina’ya sürgün edildi. Esir değişiminde geldi709”. Efelerin gerek işgalci Yunan’a ve gerekse işbirlikçi Rum ve Türklere karşı acımasız tutumu bölgede sevilmelerine ve saklanmalarında yardımcı olunmasını sağlar. Efenin düşmana karşı bu direnişleri bölgede de Kuvay-ı Milliye’nin doğmasına neden olmuştur. Aydınlı Yörük Ali Efe bir gün Hortuna’ya gelerek bekçi Raşit ve ceştuman710 Hüseyin’i bulur, Kuvva-yı Milliye’yi anlatır. Efelere yardım edilmesi gerektiğini ve çete savaşları yapılmasını anlatır. Halkın çoğunluğu Kuvva-yı Milliye’ye ve Efelere yardımcı olmuştur. Efeler kimi zaman birbirlerine düşmüşler kimi zaman da direnişe katılmayan halka eziyet etmişlerdir. Yörük Ali, Hamit Efe’ye başının sıkıştığında kendisine sığınması için açık kapı bırakır. Nitekim 1921-2(?) yılında Hamit Efe, bir ara bu dağlarda barınamayacağını anlayınca, Yörük Ali’nin yanına gider711. Birkaç ay orada kalır. Hatta Yörük Ali grubunda yer alan Sökeli Cafer ve adamları ile birlikte Selçuk –Çamlık’taki Yunan karakolunu basarlar. Çatışma gün boyu sürer. Sökeli Cafer burada yaralanır. Ama grup İtalyan işgal bölgesine çekilerek, yardıma gelen Yunan askerleri tarafından yok edilmekten kurtulur. Yörük Ali bu bölgedeki bazı operasyonları Hamit’e havale etmektedir.712 Para için kandırılan adamlarından Piç Ali ve Yörük Hasan, Dirmilli Ahmet Çavuş ,Aydın bölgesine sığınan Efe’nin yanına gider. Yörük Ali gelen adamlardan huylanır ve durumdan şüphelenir. Gelen adamları vurdurmak ister. Ama Hamit Efe arkadaşlarına kanar. Kendi mıntıkasına dönmek ister. Yörük Ali yanına sağlam adamlarından birkaç kişi vermek ister. Efe bunu korkaklık olarak değerlendirip kabul etmez. Tekrar Akkaya’ya döner. Fakat Efe aşırı cesaret ve tedbirsizliğini hayatı ile ödeyecektir713. Hamit Efe bir gün köyü Hortuna’ya arkadaşları ile geldiğinde Üç Oluk (Koca Çeşme) önünde Yunan jandarmalarıyla karşılaşır. Jandarmalarla çete arasında çatışma çıkar. Efe’nin kendisine yeni katılan bir arkadaşı (Sezai) ölür714. Hamit Efe Yunan jandarmalarından altı tanesini öldürür ve kafalarını kesip Hortuna’daki Yunan karakolunun bahçesine atar. Karakol derhal kapatılır. Hamit Efe’ye mermi temin eden kişi kendi köylüsü İbrahim Özcan’dır. Efe, İbrahim’e para verir, mermi aldırır.

707 708

Mustafa Ali Filiz’in oğlunun anlatımı Aynı olay başka bir tanık tarafından da anlatılmıştır.Bakınız BÖKE Pelin, İzmir 1919-1922 Tanıklar, İstanbul, 2006, s. 121, İbrahim Kozan anlatımı 709 Yunanlıların Türkleri Atina’ya sürgün için bakınız, , SARISIR Dr. Serdar, Demoğrafik Oyun Sürgün (1919-1922, İstanbul, 2006, s.275,276,277,297 710 Eskiden köy bekçilerine ceştuman denirdi. 711 Abdurrahman Şentürk , Rıza Oral aktarımı
712 713

Abdullah Fırat aktarımı

Hamit Yılmaz Oral anlatımı 714 Mustafa Filiz’in anlatımı

112

Efe yine bir gün köye geldiğinde Yunanlar tarafından sıkıştırılır, ama kadın kıyafeti giyerek buradan da kurtulur. Efe’nin en çok şehir merkezine geldiğinde yaptığı gizleme kadın kıyafetine girmedir715. Bu arada Yunan işgal komutanlığı Hamit Efe’nin kellesini getirene bir torba (300) altın ödül verileceğini ilan eder. Hamit’in başına ödül konulmuştur, ama iddia üzerine Karakuyu ve Helvacı Yunan karakolunu basarak 12 adet jandarma mavzerini köye getirmiştir. Efelerin dağda barınmalarının bir yolu da kendilerini gizleyen ve yardım edenlerle beraber halkın elini ekonomik yönden tutmalarıdır. Hatta bir gece Ertuğrul kahvesini adamları ile basarlar. Halktan para toplarlar. Toplanan kişilerin içinde Yunan kuvvetleri ile işbirliği içinde olan Giritlilerden “Süvari Hasan716” adlı kişiyi Yunanlılarla düşüp kalktığı için herkesin ortasında döver. Onurunu kırar. Amaç göz korkutmadır717. Grup çekilirken havaya üç el ateş eder. Bir süre sonra Yunan devriyesi gelir. Ertuğrul mahalle muhtarı “Kara Mustafa718” adlı kişidir. Devriyelere hitaben “Aradığınız adam Hamit Efe şu tarafa gitti. İşte o tarafta. Gidin yakalayın. Yarın bizi sıkıştırmayın” der. Hamit Efe ismi Yunan askeri için korkulu rüyadır. Devriyeler tekrar geri dönerler. Efe topladığı paralardan bir kısmını da Kuva-yı Milliye’ye göndermektedir. Bu konuda da Aydın Kuva-yı Milliye Komutanlığına “kendine topluyor” diye şikayet yapılır. Söke’de bulunan Aydın Kuva-yı Milliye Komutanlığına bağlı 12. Kol olarak adlandırılan gruptan birisi gizlice teftişe gönderilir. Şikayet doğru değildir. Toplanan paraların bir kısmı Aydın Kuva-yı Milliye Komutanlığına gitmektedir. Paranın artanı ise Dağtekke’den Şahlı’da (Mustafa Şahin) kalmaktadır. Öldükten sonrada parasının onda kaldığı ve bu para ile Şahlı’nın Torbalı’da bugünkü Alpkent’in kurulduğu yer olan yerde 73 dekar arazi ve Tepeköy merkezde ev ve dükkanlar aldığı yaşlılar tarafından aktarılmıştır719. Özellikle Yazıbaşı eski belediye başkanı Nihat Gönülal bu konuyu bizzat Şahlı ile görüştüğünü, Şahlı’nın ,Hamit Efe’nin parasının kendinde kaldığını söylediğini aktarmaktadır. Efe zaman zaman “Alyanak” lakabı ile bilinen Burunsuzlardan bir kadınla (Burunsuz Esma) görüşmektedir. Bu genç kızla görüştüğü Yunan tarafınca öğrenilir. Kızın evi gizlice takibe alınır. Bir gece kızın evine geldiğinde, ev Yunan askerleri tarafından basılır. Hamit Efe burada yaralanır. Ama çok sevdiği atını bırakarak kaçar. At güzel olduğu için Yunan işgal komutanı yüzbaşı atı beğenir ve kendisi binmeye başlar. Yunan merkez komutanı yüzbaşıya haber gönderir. “Atıma iyi baksın. Yoksa onu temizlerim. Falan gün, falan yerde kendisini namlumdan geçirdim. Ancak atım zarar göreceği için dokunmadım. Hayvanın hatırına kendisini bağışladım” der. Yunan yüzbaşısı kendisine iletilen yeri ve zamanı hatırlar. Olay doğrudur. Hemen istavroz çıkartır. Ucuz kurtulmuştur. Bu yüzbaşı ileride Efe’ye olan saygısından dolayı Efe’nin cesedine kötü muamele edilmesini engelleyen kişi olacaktır. Çünkü Hamit Efe “kahraman düşman”dır. Hamit Efenin Vurulması: 1922 yılı başlarında Efe’nin başı için para ödülü (300 altın )konur. İkili oynayan Karakızlar'dan Ali Bey, Hamit Efe’nin yanında bulunan adamlarını para ile kandırır720. Çünkü Ali Bey Yunan askerleri tarafından da iki taraflı olduğu öğrenilmiş ve sıkıştırılmaktadır. Bu arada Efe’nin adamlarından olan Piç Ali ve Yörük Hasan, Efe’nin en sevmediği iş olan vurgun ve talancılığa başlamışlardır. Hatta Efe adına oradan, buradan para almaya çalışmışlar, kendilerinin de ortamdan yararlanarak ceplerini doldurmaya başladıkları görülmeye başlamıştır. Hamit Efe’ nin en çok zıt gittiği durumlardan biri de bu tür olaylardır ve bu konuyu hiç affetmemektedir. Bu arada Yunan askerleri Çakırbeyli’deki Piç Ali’nin evini basarak babasını ve kardeşini hapse atarlar,onlara eziyet ederler. Piç Ali’ye de gizliden haber gönderirler. Eğer babası ve kardeşini kurtarmak istiyorsa “Efe’yi namludan geçirmesi” yani “kancıklaması” gerekmektedir. Zaten para ödülü de konmuştur. Eğer Piç Ali, Hamit Efe’yi vurursa hem yakınları kurtulacak hem para ödülü sahibi olacak hem de Efe’yi vurduğu için ucuz kahraman olacaktır. Sinekköylü Yörük Hasan ise Cumalıköy’den ve etraf köylerden Hamit Efe’nin haberi olmadan para toplamaktadır. Bu olay duyulunca kendisi korkuya kapılıyor. Eğer kendisi Hamit Efe’yi öldürmese Efe bu tip adamları affetmemektedir.. Ondan dolayı Piç Ali ile birlikte hareket ediyor. Karakızlar’dan Ali Bey açısından ise durum malum. Epey sıkıştırılmış. Rahatlamak istiyor.
715 716

Enver Aydın’ın anlatımı Aile soyadları CAMBAZLAR 717 Salih Tünaydın’ın anlatımı 718 Aile soyadları AŞICI 719 Babam derdi ki “Şahlı Dayı dört ağaç zeytin, sekiz keçi ile bu yerleri alamaz”. Ali Cin 720 Osman Sözen’in aktarması

113

insanlar sırf para için öldürülür729. binlerce yıllık geleneklere uyarak Efe’nin yasını tutmaktadır. Seyit Kahya’nın yeğeni İslam Özen’in aktarması 726 Necati Akkoç ‘tan derlenmiştir.Hortunalı Hamit Efe. Suyumu koyun……”726 Annesinin “unutman” diye tembihleyerek söylediği türkü ise uzun yıllar geçmesine rağmen Saniye Uçar’ın hafızasından silinmemiş: “Kabrimi derin kazın bol olsun. Efe’nin cesedi Piç Ali ve Yunan askerleri tarafından önce katır sırtında Sinekköy’e getirilir. Ağır yaralıdır. Orada bulunan eski bir öküz arabasıyla da önce Dağkızılca’ya oradan da Karakuyu köyüne gezdirilerek ardından Torbalı’ya getirilir723. Cenazesi Seyit Kahya (Özen).722 Efe son nefesinde. tekme – tokat vurulur ve küfredilir.diriyken neredeydiniz?”der ve Kuyucu Şerif’i orada döver725.Hamit Efe’nin vurulmasından sonra bölge diğer çalıkakıcı çetelerin talanına maruz kalır. Hamit’imin bıyıkları kana boyandı. Bu yangından Ahmetli gibi yol üzerinde bulunan köyler de nasibini alır. Mehmet Tekin anlatımı 728 Hamit Akarsu’nun anlatımı 729 730 Durmuş Dayan aktarımı Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 731 Mehmet Taşgın’ın anlatımı 114 . Hamit Efe için ağıtlar ve türküler yakılır. Hatta Kuyucu Şerif . Tabii babası ve kardeşi de hapisten salınır. Necati Akkoç’tan derlediğimiz bir ağıtta şunlar denmektedir: “Zeytinin dalında tabakam kaldı..o. 727 İslam Özen . Yörük Hasan ise kaçar. İşgalin Sona Ermesi ve Acı Olaylar: Afyon cephesinin bozulduğu ve geri çekilme olayı Torbalı’da çabuk duyulur730. Bunu gören Yunan yüzbaşı (Kendisini daha önce atından dolayı bağışladığı kişi) tepki göstererek :”Çok ayıp ettiniz. Burada Kuyucu Şerif (Koyuncu lakaplı) ve Hortuna’dan Arif Kahya tarafından Hamit’in cesedine eziyet yapılır. vatanı için savaştı. Piç Ali ise ucuz kahramanlık ve Yunan’a yalakalık peşindedir.Yunan Süvari Alayı geçtiği köyleri ateşe vermektedir. Kendisini vuranlara son sözü ise “Erkekseniz beni öldürün. Amaç halkın maneviyatını kırmaktır. 300 altınlık ödülü Piç Ali alır. sözde “kaza kurşunu” ile Efe’yi vurmuşlardır. Yerli Rumlar başlarına gelecekleri bildiğinden bulundukları yerleri Yunanistan’a kaçmak için terk ederler731. Köyler basılır. Torbalı Camisinde ezanlar okunur. Yunan askerleri Türklerin maneviyatını kırmak için Hamit Efe’nin cesedini bütün Torbalı’da dolaştırdıktan sonra Yunan karakolunun önüne getirirler724. Civar köylerden de bu tür haberler 721 722 Osman Sözen’in aktarması “Mezar açıldı.. 1922 yılı ilkbaharında ( 1 Mart1338 (1922) Karakızlar köyündeki Akkaya mevkiindeki bir sığınakta pantolonunun söküğünü yamarken adamları Sinekköylü Yörük Hasan ve Piç Ali tarafından öldürülür. oyuna getirildiğini daha doğrusu satıldığını anlamıştır. Hamit Efe’nin vurulduğu etrafta hemen duyulur. Hamit Akarsu anlatımı 723 Sabri Fidan’ın anlatımı 724 Osman Sözen’in anlatımı 725 Mehmet Taşgın’ın anlatımı. Seferihisarlı Ahmet (Dönmez) ve Fevzi Çavuş (Tekin) tarafından toprağa verilir727. İlk ateş edenin Piç Ali olduğu söylenmektedir. Yörük Hasan ve Piç Ali. diğer adamlarının bulunmadığı bir sırada mavzerle atış talimi yapar görünerek.Hamit Efe’nin saatini ve tabancasını ganimet gibi üzerinden almak ister. Kıyafet ve ad değişikliği yapar. Ölümcül kurşunu kafasından yemiştir. sümbül bol olsun. Yunan’a teslim etmeyin” olur721. Halk. Efe hemen ölmez. Gelen geçen Hamit Zeybek ölmüş desinler” Cenaze namazının Torbalı Camii’nde kılındığını ve hatta cenazesine gelir diye diğer zeybek arkadaşları için mezarlık ve çevresinde Yunan askerlerinin pusu kurduğunu . Etrafı lale. Kabrimi yol içine koysunlar. Arkadaşları ancak 1939 yılındaki köyüne nakil törenine katılabilmişlerdir 728. İzmir’e yerleşir.Vatanı için savaşanlar kahraman insanlardır. Ölüye herkes vurur . bunu duyan yakın arkadaşları ve adamlarının cenazeye gelemediklerini yakınlarından öğrenmiş bulunmaktayız..Kafatasında kurşun deliği vardı”. Aydın bölgesinden geri çekilen 18.

Ertuğrul'dan Deveci Salih (Tünaydın) bu alaya asker olarak burada katılır. İki gün Yazıbaşı ovasında çarpışma yaşanır. Artık bozgun yaşanmaktadır. Bu kişilerin cesetleri yol kıyılarında günlerce bekletilir. Eşek Ali. Aile soyadı ÖZÇAKIR. Nitekim özellikle Girit’ten aileleri Rumların katliamına uğramış ve bir yolunu bulup Anadolu’ya mülteci olarak sığınmış kişilerden bazıları (Aslan Mehmet. Örneğin Karakuyu köyüne getirilen 732 733 Salih Tünaydın’ın anlatımı Arıkbaşı istasyonunda katledilen 18 kişi için abide dikilmiştir. Kimden işbirlikçi diye şüpheleniliyorsa vurulur. Bu arada Selçuk ve civarındaki köylerde yerleşen Rumlar eşyaları ile birlikte trenle İzmir’e doğru kaçmaktadır. daha doğrusu katliam yaparak yakmaktadır745. Hatta yukarıda anlattık.Süvari Alayı ise Sağlık yönünden Yörük Ali Efe grubu ile takip harekatında görevlidir. 734 Kemal Dağdeviren’in anlatımı 735 Sabri Fidan ve Mehmet Taşgın’ın anlatımları 736 Enver Aydın’ın anlatımı 737 Abdurrahman Şentürk anlatımı 738 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 739 Mehmet Taşkın’ın anlatımı 740 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 741 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 742 Ahmet Müfit bey topçu subayıdır. Resmen katliam başlar. Köylerden akın akın işgalden zarar görenler ellerinde palalarla intikam alma peşindedirler. Yunanlarla işbirliği içine girenler yani işbirlikçi Türkler ve Rum askerleri ile düşüp kalkan kadınlar da yakalandıkları yerde öldürülür738. Halk tekrar dağlara sığınır. Trendeki eşyalar 10 gün boyunca yağmalanacaktır. Tepeköy ve Torbalı yakılır. Geride kalan ve esir edilen Yunan askerleri ise belirli merkezlerde toplanmaktadır. Burası da yağmadan payını alır. Çolak İbrahim Bey kuvvetleri geri kalan Yunan kuvvetlerini temizleye temizleye Ayrancılar . Trendekiler geçtikleri yerleri ateşe verirler. kan ve gözyaşı biçilecektir. Anlatılanlara göre bazılarının intikam için 100 paraya (2. Şirince treni ise Gurgur dağından Ahmet Müfit742 Beyi’n açtığı top ateşi ile havaya uçurulur. İsmet Aşıcı aktarımı 743 Ahmet Aktaş’ın aktarımı 744 İhsan Sevinç aktarımı 745 Ahmet Aktaş’ın aktarımı 115 . Gelene geçene parça parça kesilerek kasaplık hayvan gibi dağıtılır. Bu kişilerden örnek vermek gerekirse Karakuyu köyünden Kahveci kızı739 Helvacı dağında yakalanır. Hamit Efe’yi para ödülü için vuran Çakırbeyli'den Piç Ali740 ve Karakuyu'da Yunan askerlerine kadınlık yapan Devecilerden Gülizar741 silahla vurulur. 7 Eylül 1922 günü Çaybaşı'nda kalır736. Saçlarından çama asılarak öldürülür. çarpışa çarpışa geri çekilmiştir. hayvanları yağmalanır737.Süvari Tümeni Bayındır tarafından ve 27. Bayındır Tren yolu çeteler tarafından havaya uçurulur.lli mücadele sonrası Torbalı’ya yerleşmiştir.5 kuruş) esir Yunan askeri satın aldıkları ve boğazladıkları olmuştur. Bu asker Çaybaşı yolu üzerinde bir söğüt ağacına canlı olarak ayaklarından çengelle asılır. Artık savaş hukuku ve merhamet sadece sözlükte kalmıştır. Treni terk edenler Arapkahve ve Kaplancık tarafından İzmir’e doğru kaçmaya başlar743. Torbalı ve köylerinde bulunan Rumlar da kaçmaya başlarlar. Karacaağaç üzerinden Buca bölgesine girerler. gebe kadın üzerinde bahis oynayan askerin biri yakalanır. Yangını söndürmek isteyenlerden birisi genç biri kadın olmak üzere öldürmeler başlar. Halen bazı evlerde bu yağma eşyaları ganimet olarak vardır. Albay Çolak İbrahim Bey komutasındaki 3. Köylerde akıl almaz vahşet ve katliam yaşanır732. Bu arada 8 Eylül 1922 günü Torbalı ve çevresi tam olarak işgalden temizlenmiştir. 8 Eylül 1922 günü Şirince Rumlarını ve Yunan askerlerini taşıyan katar gelir. Bu arada ortam iyice bozulmuştur. Mi. Özellikle bu bölgede acımasızca davrananlar kendilerini tanıyan kişilerce acımasızca katledilecektir. Bize anlatılanlara göre Yunan kuvvetleri her fırsatta bulunduğu noktayı tutmaya çalışmış.gelmektedir. Çırpıköy. Dağkızılca yakılır735. Kazık Ali gibi) yakaladıkları Yunan askerlerini bugün devlet hastanesinin bulunduğu yerde adeta kasaplar gibi kırmızı peştamal takarak intikam ateşini söndürmeye çalışırlar.Demirci Köy. Şimdi artık hesaplaşma zamanıdır. Bu gençler köşede bucakta saklanan silahlarla milis kuvvetlere katılacaktır. Kaçanların evleri. Yunan işgal komutanlığının şu an Alpkent sitesi yakınındaki malzeme ve silah deposu Rumca bildiği için Giritli Deli Hüseyin’e teslim edilir744. Albay Çolak İbrahim’in alayı ise Arslanlar tarafına gelir. Ormanköy734 gibi köylerde ahali camilere doldurulmuş ve camiler ateşe verilmiştir. Yangın iki üç gün sürer. Çünkü acı tohum ekilmiş. Mesela Arıkbaş733ı. Geri çekilen Yunan kuvvetleri girebildikleri köyleri yağmalamakta. Özellikle bölge halkı işgal olduğundan askere alınmış gençler yetişmiştir.

Kaçmaya çalışırken etraftan tanınır ve Torbalı Camii karşısında Koca Mehmet’in (Çakaloğlu) babası tarafından Aydın’dan gelen Söke grubuna bağlı 12. Hamit’in mezarı da 1939 yılında köyüne. Cezaevinden çıkınca Hamit Efe’nin kardeşleri tarafından İzmir Başoturak’ta öldürülmek istenir. Bir iki yıl sonra da esir değişimi ile dönebilenler ülkesine döner. Ama o da kamayı aldığı çamı unutmuştur. anlatım ve aktarmaları. Rumların terk ettiği evlere ise mübadele ile gelenler yerleştirilecektir. Biz tekrar konumuza dönelim. Hayatı boyunca her an Hamit’in etrafı ve adamları tarafından vurulma korkusu ile yaşar. Bu kamada Dağtekke köyünden sürü güden bir kadın eline geçer . Kurtarıcılar Torbalı’ya girdiklerinde Hamit’in katili Piç Ali de çekilen Yunan kuvvetleri ile kaçmak için Torbalı’ya gelmiştir. Dışarıda grup beklemektedir. 7 Eylül 1922’de Aydın’dan gelen askeri kuvvetler ve Efeler tarafından düşman işgalinden kurtarılır. Yıllar sonra Torbalı’daki mezarlık şehir içinde kaldığından mezarlar başka yerlere nakledilir. Korunamayanlar ise intikam ateşi ile öldürülür. 3 yıl cezaevinde yatar. Yakılan yıkılan yerleşimler tekrar yaralarını sarmaya başlar. Ali Bey’i dışarı çağırır. Kısacası Yörük Hasan’ın parası dağda kalır. 15 yıl saklanır. Parayı sakladığı çamın beline unutmaması için bir kama saplamıştır. Ancak bu olayla ilgili olarak daha sonra yakalanır ve yargılanır. Taşlıoğlu 746 747 Torbalı’dan Çetin Çorapçıoğlu’nun dedesi miralay Osman Üşera komutanıdır. Köyüne dahi gizlice kılık değiştirerek geldiği ve en ufak bir sesten ürktüğü söylenmektedir. babası ve kardeşi vurularak öldürülür. Kol adlı gruptan Kayserili birisine gösterilir. Çünkü Piç Ali’nin başına gelenleri unutmamaktadır749. Bu durum edebiyatımıza da yansımıştır. Hamit Efe’nin Katillerinin Sonu: Torbalı. Bu askerler hemen orada bağ testeresi ile kendilerini tanıyan ve bu vahşette yakınlarını kaybedenlerce boğazlanır. Korunabilenler korunur. Hatta Mecit. Bu dönem için Halide Edip Adıvar'ın “Bursa’dan İzmir’e” ve “Türkün Ateşle İmtihanı” adlı anılarının okunması gerekir. Ancak Ethem Ağa her zaman kendisinin silahını ateşlemediğini anlatır. 116 . Bir kaç gün sonra Piç Ali’nin Çakırbeyli’deki evi de yakılır.Muhtarın ve Ramazan dayının adları verilmez. Kendisi de 1970’lerde İzmir’de ölür. Yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı romanını örnek verebiliriz. Fakat köydeki akrabalık bağları öne geçerek Yunan tarafı olarak bilinen Arif Kahya’nın. Zaman zaman köyüne geldiğinde Kurupınar’da daha önce gizlice topladığı paraları sakladığı yeri arar. Köylerdeki özellikle Yunan tarafı olanları vurdurmak ister. Ethem Ağa. Hemen Konya taraflarına kaçar748. Bu esirler Üşera komutanlıklarına teslim edilir746.askerlerden iki tanesi Dağkızılca yangını ve vahşetini yapanlardır. İzmir Karşıyaka Gümüşpala’da zenci bir kadın Düriye Hanım ile evlenir. Hamit Efe’nin Mezarının Nakledilmesi Hamit’in cenazesi ilk olarak. Yörük Hasan ise izini kaybettirir. barınma ve güvenlik sağlanmasıdır. Ali Bey daha önce sürgünden kurtararak iyilik yaptığı Ethem’i görünce kendisine dokunulmayacağını sanarak evin dışına çıkar. Ali Bey de Çakırbeyli köyü altında “Buruncuk” mevkiinde Karakuyu'dan Abdurrahman’ın Mecit tarafından ilk ateş edilerek grupça vurularak.içme. Ancak Ali Bey’in etrafı kalabalık ve evi kale gibidir. Bu kişi Hamit Efe’nin arkadaşıdır. Anlatılanlara göre çizmesi Yunanlılardan aldığı altınla doludur747. bugün Torbalı 1 Nolu Sağlık Ocağı (o zamanlarki adıyla Yukarı Mahalle) olan yerdeki mezarlığa defnedilmiştir. Ali Bey ile Mecit arasında kız isteme yüzünden de husumeti vardır. Geri kalan esirlerin en büyük derdi ise bu kişilere yeme . Fakat geç kalmıştır. 8 Eylül 1922 günü Yörük Ali Hortuna’da Hamit Efe’nin en yakın adamı Küçük Mehmet’in evinde geceler. Bu problemler zaten Türk askerinin en büyük derdidir. parçalanarak öldürülür. Ayrıca bir süre sonra vurulmasında etken rol oynayan Karakızlar'dan Ali Bey’in evi Hamit Efe’nin arkadaşları tarafından basılmak istenir. Ancak bu çok uzun bir zaman alacaktır. Ordu bir süre sonra normale geçtiğinde yıllardır askerlik yapanlar evlerine dönebilecektir. Yörük Ali Efe’nin intikamını da kendi alacaktır. Piç Ali hemen vurularak öldürülür ve cesedi yakılır. Mecit. Ali Bey’i vurmakla hem efesinin intikamını almış hem de oğluna vermediği kızın intikamını almıştır.Çetin Çorapçıoğlu anlatımı Ahmet Aktaş’ın aktarımı 748 Mehmet Taşkın (Cumalı köyü) anlatımı 749 Yörük Hasan’ın yanında yıllarca çalışmış olan Kudret Çetin gözlem. Bu evlilikten çocuğu olmaz veya olmasını istememiştir. Ali Bey’i vurduğu yerin mevki adı olan “Buruncuk” ismini de soyadı olarak alır. Hele hele Yunan kuvvetlerinin Salihli ve Manisa bölgesinde yaptıkları vahşet anlatılacak gibi değildir. Yaralı kurtulur.

Mezarlığı’na getirilmiştir. Nakilden önce, çocukluk yıllarında Torbalı Mahallesi’ndeki mezarı ziyaret eden 1929 doğumlu Sezai Çetinel, izlenimlerini şöyle aktarmaktadır: “Mezarı sağlık ocağının bulunduğu yerde üçüncü çam ağacının dibindeydi. Orası mezarlıktı. İlkokulda 3. sınıfta öğretmenimiz Nedim Tuğrul Çetinel bizi 1939 yılında sınıfça hepimizi yola dizdi. Hamit Efe’yi anlattı.Yunan ordusuna direniş gösteren vatanperver birisiymiş. Öğretmenimiz mezartaşını okudu. Defterinizi, kaleminizi çıkartın dedi. Öğretmenimiz eski yazıyı okudu. Biz defterimize yazdık. Öğretmenimiz, “Bu ezberlenecek.” dedi. Biz de ezberledik. Hala hatırımda. Öğretmenimiz tarih okumuş” Hamit 1939 yılında ebedi istirahatına çekilir. Başına iki tane büyük mezar taşı dikilir. Eski yazı harflerle mezar taşına şunlar yazılır: “Hüvel baki Sene 1338 Ben bir Hamit idim dağ kahramanı Yıldırmıştım her dem kafir Yunan’ı Vatanı her yandan sarmıştı düşman Ayaklar altında ehl-i imanı Allah’a sığınıp çıktım dağlara Feda ettim vatan uğruna canı Titrerdi ismimi işiten düşman Duramaz kaçardı hücum zamanı Kancıklık eyleyip bir refik Gafletle şehit eyledi beni Henüz 22 yaşında iken750 Çete halinde Yunan ordusu ile cenk iden Kara Hüseyin Oğlu Hamit. Ruhuna El- Fatiha” Yazıbaşı belediye binasında bulunan köşede ise kitabe kısaltılmış haldedir. Ben bir Hamit idim dağ kahramanı Yıldırmıştım her dem kafir Yunan’ı Allah’a sığınıp çıktım dağlara Feda ettim vatan uğruna canı Kancıklık eyleyip bir refik gafletle Şehit eyledi beni henüz 22 yaşında İken düşman ordusu ile savaşan Kara Hüseyin Oğlu Hamit. Sonuç Yanına aldığı Küçük Mehmet(Yazıbaşı), Ethem Ağa (Çapak), Çete Osman (Karakızlar), Piç Ali (Çakırbeyli) gibi arkadaşları vardır. Hamit ve adamları zaman zaman etraf köylerdeki Yunan karakollarını basar. Yakaladığı Rum ve askerleri hemen orada ayak üstü mahkemede “Size Yunanistan dar mı geldi?” ile başlayan sorgu ile cezalandırır. Tabii karar her zaman ölüm olacaktır. Bu durum Hamit Efe’nin civarda ünlenmesine neden olur. Yeni doğan çocuklara “Hamit” adı verilir. Köyler ise gündüz Yunan gece ise çete kontrolü altındadır. Gündüzleri Yunan askeri gelir çeteleri sorar, silah toplarlar. Gece olur çeteler “Neden bilgi verdin? Para ver, silah ver, Yunanla ne konuştun?” diye köylüyü bunaltırlar. Bazı aileler bu baskıdan bunalır. Kimi aileler Torbalı’ya , ova köylerine yakın köylere mesela Taşkesi, gibi köylere, bazıları ise İzmir’e göçer. Öğrendiğimiz kadarı ile Dağtekke köyü adeta boşalmıştır. Sadece köyde bir aile ile boşaltılan bir evde Yunan askerleri kalır. Bu bölgede belli başlı çete grubu Karadiş, Kabakdelen ve Hamit Efe'dir. Rum çocukları Türk çocuklarına Rumca “Kopsi kefala” yani “kafanızı koparacağız” diye bağırmakta, onurlarını kırmaktadırlar751. Türkler ise suskundur. Bu suskunluk bazı yerli Rumları ürpertmektedir. Çünkü bir gün Türkler bunların hesabını soracaktır ve sorulmuştur da. Hatta bazı olaylarda araya yerli Rumlar
750

Mezartaşında 22 yaşında olduğu bilgisi yanlıştır. Çünkü Hamit 1309 yani 1893 doğumludur. 1922 yılında öldürüldüğüne göre yaşı 29 olmalıdır. 751 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı

117

girerek Yunan askerlerinin elinden Türkleri almıştır. Bazı Giritliler de Rumca bildiğinden arabuluculuk yaparlar. Eğer savaş biterse her şey eskisi gibi olmayacağını onlar da bilmektedir. Bu yüzden bazı Rum aileler grup grup Rodos, Girit, Yunanistan’a göç ederler. Ama akılları hep buradadır. Hamit Efe’nin başına ödül konur. Arkadaşlarının evlerine sık sık baskınlar düzenlenir. Yakınları hapse atılır. Hamit yaptığı baskınlarla öldürdüğü Rum ve Yunan askerleri ile temiz ahlakı ile soyguncu olmaması ile efsanedir. Bu arada bazı yerlerde özellikle dağ köylerinde Yunan devriyeleri ve askerleri ile çatışmalar çıkar. Bu çatışmalarda her iki taraftan da zaiyat verilir. Örneğin Hamit ve adamlarını, Dağkızılca Yunan karakolu baskınında bir Yunan askeri ve Kemalpaşa Dereköy’den çarpışmada ölür. Sıkışan gruplar ya sarp dağlara çekilir ya da İtalyan işgal bölgesine sığınırlar. Zaman zaman uygulanan bir taktik de işgal komutanlığının emirnamelerini yaymnlamaktır. Bölgede Yunan askerlerinin gizlice uygulamaya koyduğu bir diğer olay iğrençtir. Yapılı, gösterişli, sağlıklı genç kızlar ve erkekler zorla Yunanistan’a insan haralarına götürülür. Burada Türk kızları Yunan erkeklerinden çocuk doğurmaya zorlanırlar. Tabi Türk erkeklerine de Yunan kızları verilir. Burada amaç ırk seleksiyonu yapmaktır. Bu kişilerden kimi 1923 yılında ülkeye dönebilirler. Kimisi ise ölümü seçecektir. Özellikle bu tip kişilerin yakınlarının intikamı daha da korkunç olur. 1 Mayıs 1922 günü Hamit Efe para karşılığı arkadaşı tarafından vurulur. Cenazesi bir at arabasında köy köy gezdirilir752. Artık “Hamit geliyor” kelimesi ile kaçışan Rumlar rahatlamıştır. Torbalı içinde de gezdirilir. Amaç halkın maneviyatını kırmaktır. Yunan kuvvetleri bir bozgunu geri çekilmeyi düşünmemektedir. Çaybaşı Mahallesi’nden müzisyen Ali Hasırcı bu yiğit Kuva-yı Milliyeci için bir türkü yazmıştır.753 Bu konu ile ilgili anılarını benimle paylaşan Milli Mücadelenin SON TANIKLARI, bizzat o dönemi yaşayan Deveci Salih Tünaydın’a (Ertuğrul Mahallesi), Mustafa Yoldaş’a (Çamlıca Köyü), Enver Aydın’a (Çaybaşı), Hüseyin Filiz’e (Yazıbaşı), Leblebici Mehmet Dede’ye (Ayrancılar), Sabri Fidan’a(Sabri çavuş) (Dağkızılca), Hasan Uysal’a (Karacaağaç)Deveci Mehmet Taşkın’a(Karakuyu) Hüseyin Baykurt’a (Ormanköy), daha adını sayamadığım babalarından veya yakınlarından dönemle ilgili duyduklarını bana aktaranlara (bunlardan sadece bir kaçı yaşamaktadır) sonsuz teşekkür ediyor ve rahmetli olanları saygı ile anıyorum.

752 753

Mustafa Yoldaş’ın anlatımı Ekte verilmiştir.

118

Hamit Efe’nin bilinen tek fotoğrafı

Hamit Efe’nin mezarı (Yazıbaşı Mahallesi Taşlıoğlu Mezarlığı )

119

Mezartaşının baş kısmı 120 .

Görüşme yapılan kişiler Doğum Yılı 1335 1327 1329 1333 1322 1935 1327 1932 1326 1936 1327 1335 1330 1325 1925 1329 1329 1328 1955 1334 1936 1936 1926 1948 1939 1935 1331 1936 1927 1929 1949 1928 1946 1947 1934 Görüşme yapılan yer Ayrancılar Çamlıca (Çakallar) Karakuyu Ormanköy Ertuğrul Mahallesi Arslanlar Çaybaşı Özbey Ayrancılar Karakızlar Karakızlar Dağtekke Dağkızılca Dereköy Yazıbaşı Belenbaşı Saipler Bozköy Dağtekke Bozköy Ormanköy Dağtekke Çakırbeyli Çakırbeyli Çınardibi Yeniköy Ayrancılar Helvacı Yazıbaşı Torbalı Mahallesi Ormanköy Dağtekke Torbalı Mahallesi Bozköy Torbalı Mahallesi Adı-Soyadı Şerife Yavuz Mustafa Yoldaş Mehmet Taşgın Hüseyin Baykurt Salih Tünaydın Hakkı Taşlıoğlu Enver Aydın Musa Özbek Mehmet Yıldırım Sami Kösten Saniye Uçar Mustafa Kılınç Sabri Fidan Ayşe Yay Nihal Gönülal Hüseyin Çetin İsmail Baykal Gani Özkan Muammer Şahin Şükrü Aydın Kemal Dağdeviren İzzet Bulut İsmail Acar Gani Zafer Öncel Kemal Kurucu Cevat Şen Zehra Ak Peker Sürsalan Fevzi Küçük Sezayi Çetinel Kudret Çetin Abdurrahman Şentürk Ahmet Aktaş İbrahim Özkan Çetin Çorapçıoğlu Görüşme tarihi 2002 2002 2007 2001 2002 2002 2002 2007 2002 2007 2007-2009 2002 2007 2000 2002 2000 2000 2007 2007 2000 2007 2002-2007 2009 2002-2007 2007 2007 2007 2007 2002 2007 2009 2007 2009 2007 200-2007 121 .

Mehmet Taşkın Ali Cin Necati Karakoç Hasan Uysal Mustafa Filiz Şevket Önder Hulisi Demirtaş İslam Özen Hamit Yılmaz Oral Halil Türkmen Osman Sözen Hüseyin Türkmen Keziban Barut Ali Özüzeybek İhsan Sevinç İsmet Açıcı Durmuş Dayan Abdullah Fırat 1939 1937 1938 1329 1966 1932 1335 1924 1935 1341 1936 1340 1331 1945 1928 1933 1337 1934 Cumalı Çapak Çaybaşı Karacaağaç Yeniköy Karaot Dağkızılca Torbalı Mahallesi Yazıbaşı Ahmetli Korucuk Tepeköy Mahallesi Yazıbaşı Karaveliler Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Mahallesi Sinekköy (Yeşilköy) Dernekli 2004-2007 2007 2002-2007 2007-2009 2007 2007 2009 2009 2007 2007 2007 2007 2001 2007 2007 2009 2007 2007 122 .

HORTUNALI HAMİT TÜRKÜSÜ 123 .

Hamit’ten duyduklarını zaman zaman bize aktarırdı. Yunan’la çarpışması el altında duyulurdu.Gündüz Yunan gelirdi.” dermiş. 50 lira.Gece yanına giden ben. Helal hoş olsun.Yarım İngiliz külot pantolonun arasında aynı subay gibi kırmızı şeritli kadife olduğunu söylerdi. Akşam. Çok çevik. Dede: “ Ne yapcan parayı ? “ dermiş. Hamit’le olanlar da bilinirdi. Adamı. Dağkızılca’ nın bir mahallesini cavur bu yüzden yaktı. Önce Kara Ahmet’ten aldığımız talimatla giderdik.Amcam karakola gidiyor. Dediği sözü yerine getiren bir adamdı. Çıksın meydana!” dedi. Dedem o vakit 7000 dönüm buğday ekmiş. Dağkızılca’da iki Yunan öldürdü. Buraya Hamit geldi. Baba Çanakkale’de kalmış. Yumurta ( avra) istedi. Hayvan haşat çok. Kavağın yanına. Nakliye yapardı. Daha önceden Hamit’le babam tanışmışlar. boş gitmezdik. Onlardan kendinizi muhafaza edin. Yunan kaçarken hepsi kaçtı gitti.Kuvvacı’ydı. gözü karaydı. Yanında beş altı kişi vardı.Dedem. Lafı doğru biriydi. Bugün dahi bu yaşımda ülke o günleri yaşasa aynı şekilde talimat alsak giderim.”Biraderlerin çocukları var. Her toplantıyı farklı evlerde yapardık. Yok deyince dövdü.Biz tedbir aldık. Bazen babama basacakları karakolları haber verirlermiş. Burada Yunan’la çok harp etti. Beygir arabasının üstünde getirdiler. bir Karadiş çetesi gibi değilmiş.Esas kötülüğü Çakırbeyli’den Piç Ali yapmış. Üzerinde çapraz fişekliler. Hi bir köpek havlamadan içeri girdi. Ben nüfusumun çıktığını biliyorum. Hamit asker elbisesi giyermiş. Yunan’dan evvel tanışıyorlarmış. Para bittiğinde para istermiş. “ Selamün aleyküm!” dedi.Benim nüfusum geç alındı. Karakol dışarıda yatıyor.Babam. atik . Dedem rahmetli . Toplantılarda Yunan’ı yeneceğimiz konuşurduk. Kalbur üstü zenginlerden para toplarmış.Babam deveciydi. Bilirim. Kimse bir şey diyemedi. Şunu şu kişiye götür.Halamızın kocası Ahmet dayı adamı idi. “20 sarı lira verdik. Biz okula gidiyoruz.” derdi.Kavağın olduğu yere. Ayağında çizmeyle at üzerinde gelirlermiş.Bize falan yere ekmek getirin diye haber yollardı. “Mermi alcam. İki asker gelmişti. Çok itilleşti. “Bre melun!Nedir senden çektiğimiz?” dedi. Köpeklerimiz vardı. “ Amca git Yunanlara haber ver. Anadan Deli’ye gidermiş. Toplantılarda 5-10 olurduk. Hamit’in beş – altı kişi ile dolaştığını söylerdi. Yunan tarafı seni kıvırır. gece gece buluşmak.Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Kalabalık olmazdı. ( Gani Özkan: Bozköy. Aldığımız talimatı verirdik. “Burada başka ev var mı ?”dedi. Sarı lira bir lira. hangi saatte geleceğini bilirdik. Görüşmeye genellikle yalnız giderdim. İki türlü çalışmış. Karakaya’da pantolonun söküğünü dikerken vurulmuş. “ Biraderin oraya çete gelmiş. dışarıda oturdu. Şunu şuna söyle. Has Ahmet.HORTUNALI HAMİT İLE İLGİLİ ANLATIMLAR Yunan geldiğinde iki tokadını yedim. Atla gelirdi. Hamit. Basacakları Yunan karakollarını Ahmet dayıya söylerdi.Babam Kara Ahmet tarafından hazırlanan yemeği Hamit’e götürdüğünü söylerdi. “Hamit vuruldu!” diye zaman zaman yaygara çıkarırlardı. Akşamları kongre olduğunda duyulurdu. Babam kara kalpağın başında olduğunu söylerdi. öldürmek istiyor. Bir gün iki günde belli olur. Ben Hamit Efe’ye yemek götürürdüm. Babam Kara Ahmet (Yiğit) yanında bedelmiş. Köyde 2-3 kişi Hamit’ten talimat alırdı. Ekmek götürürdüm. büyük kardeşim İbrahim.derdi. (Kemal Akgün. Hamit’le üç dört sefer görüştüm. Her gün aynı evde olursa öte yandan yolu bekler. Silahsız. 1953 doğumlu) Eskiden buralarda Rum çoktu. Onun işi Yunan’ laydı. Onları basmak istiyor. Köy meydanında arabadan aşağıya attılar. Yunan’a yaltakçılık yapıyor. Gece gece konuşmak gibi. Hamit gece çalışırdı.1947 doğumlu) Savran dedeme gelirmiş. Dedem o zaman verirmiş. külot pantolonunun içi kadife olduğunu babam söylerdi. Yunan tarafı mahsus yaparlardı. Hamit . İkinci gelişiydi. Ne kadar atik ne kadar çevikti anla. Babam ormana seslenip bırakırmış. Kuyulu tarlaya.Bir Kabadelen.İki defa bize geldi. Fakirdik. Kara Ahmet. Babam. Hamit’ten çok iyilik gördüklerini söylerdi.” diyor. Buğdayın ayarı (boş gaz tenekesi ölçüsü) bir lira. Çalı kakıcı olsa belli olur. Akşam evlerde toplanırdık. Çalı kakıcı değildi.” dedi. Parası var. Fetrek Çayı’nın olduğu yere gelirdi. Hepimiz şaşırdık. Biz hangi gün. Çakırbeyli’den Piç Ali vurmuş. (İbrahim Özkan .Bana birkaç sefer talimat verdi. Anadan Deli aşağıda çardakta dururmuş. İyi bir adamdı. Hafız Hoca. (Vurma anlamında) Yunan’a bilgi verenler de vardı. Beyaz bir at.100 lira.1332 doğumlu) Ayağında çizme. Yunan kaçışında dört 124 . Ondan alırmış.

Bazı ileri görenler çoluğunu çocuğunu Yunanistan’a göndermeye başlamış. 1937 doğumlu) Şahlı dayı bize. Bir gün köydeki avcılar saçma barut istemiş.” demiş.” diyor. Gavur askeri saçını başını yolmuş. Baba(m) derdi ki. Yağmurlar alıp götürmüş cesedi.” Babamın yanında bu lafları ediyorlarmış. Onlarda yavaş yavaş ufak ufak hareketin başladığını fark ediyorlarmış.Torbalı’da bir baskında beş Yunan askerini bir mavzer kurşununda tırmık gibi düşürerek öldürmüşler.” dedi. Şahlı dayı orayı 15000 liraya almış. Kabakdelenler. Hamit . Mahalle aralarında satıcılık yaparmış. Hamit’in mutfağı yok. “ Atını gezdireyim.” Babamı Atina’ya sürgüne gönderceklermiş. Uçoluk çeşmesinin olduğu yerde bir dut ağacı varmış. Dedemi Yunan askeri çok sıkıştırınca Aydın’a Yörük Ali’nin yanına kaçıp sığınmış. Silah deposu yoktu. Hamit’i herkes seviyordu. Derlermiş ki. Bir süre sonra Aydın’dan buraya geliyorlar. sekiz ağaç zeytinle bunları alamazdı. saçma barut satan bir Rum gelirmiş. Yemeğini aldı. Dedemi Karakızlar Akkaya’ da vuruyorlar. onun Hamit’i öldürttüğünü biliyoruz ama Atina gözümün önüne geldi. Vurulan cesedi beygirle dereye sürümüş Yunan askeri. “Bu Türk Milleti bunu çekemez. “Eğer cavur öldürmek günahsa ( Yunan askeri) biz çok azap çekeriz. “Hamit bu kızanlar bana kalsın. Babam Hamit’in parasının Şahlı’da olduğunu söyledi. Ama Hamit onlar gibi değildi.Ona asıl kızan benim. ( Nihat Gönülal. Çok zoruna gitmiş. Çok yağmur yağmış. ama kaçar gider. Posta posta getirdiler. barut mu satarız? Bizim kendimize lazım. Atını alan adam diyorlar. Tren de çalışmıyordu. ( Mehmet Taşgın. Hiçbir namussuzluğu duyulmadı. Bunlar bir takımmış. bir şey olur.Kimse cesedi yıkamamış korkudan. (Ali Cin. 125 . Köydeki diğer bir yatağı Hacı Velilerden Hacı Veli Mustafa’ydı. götürdü. Bu köylü ona baktı. Sadece onun evine gidermiş. Hamit zenginden alıp fakire veriyormuş. Küçük Mehmet çok atıcıymış. Büyükannem ilk dağa çıkışını atını alan Yunan askerlerini öldürdüğü için derdi. büyüdük. Nitekim onların dediği oldu.Amcaları büyütmüş. Ama çok büyük bir dövüşle ölür gider.” derdi. patlar. Dedem pencereden atlıyor. Biz burada doğduk. dayanamaz. Ahbaplık dedelerimizden. Müsademede adamı vurulunca toplanma parolasını bar bağırırmış. bir kıyıda yidirdi.jandarmanın önünde bir sürü insan. Babam. Dedem.Yunan’a karşı efelik yaptı. Yunan bozulduktan sonra Hamit’in arkadaşları Ali Bey’i almışlar.Dedem ölünce annem kundaktaymış. Hüseyin Ağa’nın bağı dereye yakınmış. Çarşıda bir sürü evleri var. O zamanın behrinde “kuvva” için para toplamışlar Karadiş. Bir gün çekemez. 72 dekardır orası. İple içine ekmek salarlarmış. Torbalı’ya götürdüler. “ Hamit’in parası bende kaldı. Eşeği üzerindeyken “Kaldır bakalım kollarını. şeker. Çürümüş . Bunlardan uyuz oldum. “Ben kurşun atmadım. Bunları babam duymuş. Satıcı akşam eve dönerken şurada bir kör kuyu var. Yunan işgalinde pazara gidenlere çok eziyet ederlermiş. Şahlı dayının Alpkent’in olduğu yere biz iki üç sene buğday ektik. yaptı. Bir kızanı orada vurulmuş. “Yok. Yerli Rumlarla derdimiz yok arkadaştık derdi.” demiş. Vuranlar Aydın’a gidip bulmuşlar. Gece öününe geçmiş. Yerli Rumların bakkal dükkanları varmış mandıraları varmış. Bir kötülüğü yoktu. 1329 doğumlu) Hamit’in abisi babamın eniştesiydi. Kime lazım saçma barut ?”diyor. Millet cephanesini verdi. Yörük Ali anlamış. Meydanlar almadı. Uçoluk çeşmesinde bir müsademe olmuş Yunan askerleriyle. istememişler. Köye bir gün eşekle daha önceden çay. öldürmüşler. Yunan askeri bir gün köye gelmiş. Köydeki parola “Portakal” mış. “Şimdi saçma.” demiş.” diyor. Annem ufak çocukmuş.Yunan’ın buraya işgalini onlar sevmemişler. Babam Hamit’in bu bölgedeki devamlı adamıymış.Küçük Mehmet adamıymış. bunlar benim arkadaşlarım. dedeme: “ Hamit ben bunlardan şüpheleniyorum. Vuruyor ve kör kuyuya atmış. Kongreleri Atatürk başlatınca yerli Rumlar anlamışlar. Nerden alacan orayı? Babam derdi ki Şahlı dayı orada (dağtekke) dört tane keçi. İçi boşmuş. Karakızlar’dan Ali Bey Yunan taraftarı ya göndertmemiş. Satıcı Rum. Hamit ile babam çocukluk arkadaşı.Kahvedeki ihtiyarlar Rum’un dediğine bak. 1926 doğumlu) Hamit Efe benim öz dedem. Hamit’in abisi Tahir Ağa’ya kızını vermiş dedem. Asker dedemi soruyor. Babaannem anlatırdı. Çapak’tan Ethem Ağa en yakın arkadaşı. Ondan kurşun atmadım derdi. saçma barut bize lazım diyor demişler. gitti. Tren hatlarını çeteler bozmuştu. 70 sene önce Şahlı dayı nerden bulacak? Babam şüpheleniyordu zaten. Yörük Ali.

Yunan yüzbaşısı dahi onun yaptığını iyi görmemiş. Bu hadise Mehmet Ağa’nın ağılında olduğu için duramıyor. Karadiş düşünüyor. Hamit Efe adeta bizim evimizin bir dedesi gibidir. 1929 doğumlu) Babam medrese bitirmiş.İyiliğini anlatırdı. Dr.Burada esas Hamit Efe’ye yardım eden Küçük Mehmet. Çapak’tan Ethem Ağa( Hamit’in akrabası. Ölüsünü Kuyucu ( Dondurmacı ) Şerif tekmelemiş. Yörük Ali işgalden bir hafta önce köye gelmiş. dedemde ekmek yemek yermiş. Öldürmüyorlar. Korkusuz biriymiş. Dedem şöyle bir olay da anlattı. karakol kurmuş. Yunan yüzbaşısı müdahale etmiş. Katil Cemali.” derdi. ( 1340 Yeniköy doğumlu Hafız Ali’nin oğlu) 126 .Köye tebdil-i kıyafetle geldiğini defalarca anlatırdı. “Senin yaptığın çok ayıp.Okumuş insanlar az. (Sezai Çetinel. Ona yardım edermiş. Bu köyde Yunan askerinin olmadığının işareti imiş. (Sakar Ali) Yeniköy’ün üstüne geldiğinde daha önceden belirledikleri yere bir bez bağlıyormuş. Katil Cemali Türk. Bizim yaşlılardan duyardım. babam da içerilere gönderirmiş. Sağ olduğunu öğrenince selamı geldi. Hamit’in Torunu. Celal Bayar’ı babama göndermiş. Bunun üzerine üç sene İzmir’de duruyorlar.O bez göründüğünde kadınlar hemen köyü dolaşır . İzmir teşkilatı babama gönderir.1931 doğumlu) Hamit Efe. Hamit Efe’yi Karadiş grubu bir gün kıstırmışlar. Hamit Efe Ahmetli’de Hacı Halil’in Mehmet Ağa’nın kulübesinde iki Yunan askerini öldürmüş. Ben onu öldürmedim. 12 mavzeri hem de onların hayvanına sardırarak köye getirmiş. Yunan zamanı köyden başkalarıyla üç sene İzmir’de kalmışlar. Babam içeriye adam kaçırmada rol oynamış. Torbalı’ya geldiğinde Molla İbrahim’in oğlu Topal Emin’i gördüğünde “Hafız Ali sağ mı?” diye sormuş. Yunan’ın İzmir’e çıkacağını.Yunan askerlerine rahat vermiyorlar. Hafızdı. Dedem. Küçük Mehmet var.” diyor. paralarını almış. 15 gün arayla İzmir Yunan valisinden izin kağıdı alırmış. cepheye göndermiş. Küçük Mehmet. Hamit. Annem kız çocuğu olduğu için Yunan askerleri dokunmamış. Hamit ile beraber dağa çıkmış. Hamit kendisine diyormuş ki: “Ulen Raşit. ben seni haziran ayının şu günü Karakaya’nın şurasında saat altıda namlumdan geçirdim.Hamit’e yardım edenler dedem.Kız mari kız mari demişler öldürmemişler. Hamit’e yardımından şüphelendikleri için Atina’ya üç sene sürgün gitmiş.) Op. köyler boşaltılmış. Aşiretlere göndermiş. O da Atina’ya sürgüne gitmiş. Uçoluk’taki dut ağacının içine ekmek koyarlarmış. öksüz olmasan seni dağa çıkaracaktım.Feyzi’nin İbrahim bu bölgede bilgi verirmiş. gözü kara biriymiş. Hamit Efe köye sık gelir. Celal Bey köye geldiğinde bir hafta babamın yanında domuz sürek avına gitmiş. birinde ben. (İbrahim Özcan’ın oğlu Ekrem Özcan. Köyde Yunan.” demiş. “ Hamit’in parası tamamen Kuvayı Milliye’ye gitti. Daha önceden belirlenen yere yemek götürüyorlarmış. Dedem Raşit sık sık dağa yemek götürdüğünü konuştuklarını anlatırdı. Mehmet Ağa’nın hanımı.” demiş. İşgal başlayınca köylüler dağlara kaçmış. Celal Bey Aydın cephesine aşiretler aracılığı ile gitmiş. Mehmet Karadeniz. o saatte söylenen yerde. İzmir’e. o bir vatan kahramanı. Yüzbaşı .Yunan askeri yoksa bir çalının üzerine geniş bir çarşaf seriyorlarmış. Yunan’a yataklık edenleri öldürüp Çapak yolundaki kuyuya atarlarmış. Kafasına da sarık. Etem Ağa’nın oğlu Fevzi söyledi. Celal Bayar’ la tanışıyorlar. Dedem öksüzmüş. Hatta 1949 yılında Bayar. Ertuğrul’dan Molla İbrahim. İstanbul. Hamit parası olan insanları üzmüş. “Beni öldürmeyin.” Hamit Efe iddia üzerine Fetrek Çayı’nın göle döküldüğü yerde demiryolu kenarında Yunan karakolunu basmış. Çok iyi atıcı . Hamit’in çok iyi biri olduğunu anlatırdı. İki daire tutuyor. Hamit’e yemek götüren Mustafa Ali Filiz ve Ali Kutlu. babamın dayısının kızı.Karakol komutanı izinnameyi görünce hemen toparlanmış. dedem bekçi Raşit Öz’ün yaşıtı ve arkadaşı. teşkilat kurulacağını kendisi ile köyde görüştüğünü anlatırdı.Birini sen durcan. O gün. Celal Bey’e hoca elbisesi vermiş. Seyit Kahya ve Vidalı Ali mezarlığa gömmüşler. 1948 doğumlu) Babam Fevzi İbrahim. İzmir’e kalkıp gidiyor. “İstersen güvenlik de vereyim. Bunu bana Çaybaşı’ndan Dayı Kemal de söyledi.İbrahim Öz 1949 doğumlu Hamit Efe’nin ölüsüne hiç kimse sahip çıkmamış.

Babam hem ağlar hem anlatırdı. Babamın amcası olur.Bildiklerim onlardan duyma. Küçük Mehmet. Sülalesi Hamit Aşkın. Halil Ağa’nın kahvesine gelirmiş.Kısık olduğu gibi Rum’du.Karakoldakiler “ Hamit geliyor!” diye kaçarlarmış. Hamit’i Çakırbeyli’den Piç Ali vurmuş. Ama mangal kadar yüreği varmış. Karakoldaki askerler gece oldu mu karakolda yatmazlardı. Dedemle babam konuşurlardı. Bu evlilikten Hamdiye halam olmuş. Dağda yatarlardı. Bazen silah atarmış. “ Vercez. Çorlu köyünde Yunan çeteleri ile çarpışmışlar.” derdi. Burada bizim mektebi karakol yaptılar. Nenem (Babannem)söylerdi. Dermiş.Ben Kahveci kökenliyim. Mustafa Kemal’in bakımı ölmeyecek kadar. İbrahim Cinkılıç’ın halası. Mustafa Aşkın Ayrancılar’da. 1329 doğumlu) 127 . “Raşit Ağa köyde ne var ne yok?” Babam bilgi verirmiş.Dağtekke’den Nazlı ile evlenmiş.” derdi.Mermisi kalmadı mı bu karakolu basarmış.Rum çeteleri Yunan işgalinde Türk köylerine baskın yapıyordu.fakirlere verirmiş. diğerinin adı Mustafa Kemal. Rum çeteleri Buca’daydı. Yörük Hamit derlerdi. Burada destekleyen dedem Deli Hüseyin’di.Yunan jandarmaları ezan okunduğunda camiye gitmeyenlere bakar. Buca’da 25 hane Türk vardı. Hamit’in arkadaşı tarafından vurulduğunu duydum. sınıfta okuyordum.Buraya geldiğinde annemlere belli edermiş. Ayşe teyzemi bir sürü insanın içinden kaçırmış. Zenginden alır.Demirciköy) Yunan geldiğinde mektepte 2. Duyardık. Ama vermemişler. (Mehmet Dinçer. (1939 doğumlu. Yunan karakollarına çok baskın yaptı. Bu karakolda iki köpek varmış. 1938 doğumlu) Hamit köye geldiğinde babamı görürmüş. Venezilos’un bakımı iyi. Hamit’in çok iyi bir adam olduğunu söylerlerdi. Karacaağaç. Çapak’tan Ethem Ağa. Cemil Öz ( Bekçi Raşit’in oğlu) Hamit Efe annemin amcaoğlu oluyordu. ( 1938 doğumlu Dayı Kemal Erdal) Hamit Efe’nin yeğeni oluyorum. Karacaağaç ve Dağkızılca karakollarını basmış.Bölük Torbalı’da. Onlar mübadelede ancak geliyor. Onlar büyütmüşler. Çorlu’da çatışma yaptılar. Hamit korkusundan.Cumaovası’nın yarısı Rum’du. Dışarı giderlerdi.alıp Atina’ya hapse göndermişler. Geri yanı hep Rum’du.” diye geri almışlar. Ondan çok severlermiş. Ali amcamın. Evlendirmişler. Fakirlere yardımcı olurmuş. Amcam vurulunca babamlar Hamdiye halamı almışlar. “Hamit geldi.Babam vurulduğunu duyduğunda hüngür hüngür ağlamış. Babama çok güvenirmiş.” demiş. Hamit’in adamları.Lakabı Çete Hamit olmasına rağmen Hamit Efe derler. Hamit Efe’nin amca kızıyla evliyim. Hamit Hortuna’dandı. Hamit korkusundan halka işkence yapmadılar. “Oğlum. Hamit’e ekmek veriyorsunuz diye. Annem Hamit Efe için “Çok atik. döverdi. Hamit çok milliyetçi biriydi. Birisinin adı Venizelos.Abdestsiz namaz kıldırırlardı. 1340 doğumlu . Sorarmış: “ Yunan’la kim ilgileniyor?” Babam duyduğu. Dayılarımı –Hüseyin ve Şakir. Yunanların demiryolu köprüsü kenarında karakolu varmış. para verdim. gözü karaydı. (Hasan Uysal. Para aldılar. Hamit ve adamları beş altı Rum çetesini orada öldürdüler. (Yıldız Erdal (Kızlık soyadı Oral) 1938 doğumlu) Hamit Efe vurulduktan sonra kızlar ovaya pamuk toplamaya giderlerken türkü yakmışlar. çevik. Yoğurtçular’da Hamit’e destek veren Acem Dede derlerdi. gördüğü kadarıyla Hamit’e bilgi verirmiş. Seydiköy hep Rum’du. Rum çeteleri amcamın evine baskın yaptı.Hamit zuhur ettiği vakit bu Rum çeteler kayboldu.” derdi. Anneme “Pantolon dikerken vurmuşlar. Bir de Ayrancı Mehmet. Hatta Kemal köpeği devamlı döverlermiş. çok değerli biriydi. (Necati Karakoç. 20 küsur yaşında. Yavaş Hasan’ın evini de bastılar. Soygun yaptılar.

Annem, Hamit için “çatalyürekli” derdi. ( Ahmet Şencer, 1938 doğumlu, Belenbaşı) Ahmet Çetin amca Hamit hakkında bizlere anlatırdı.Onlar Hortuna’nın üzerinde çadır hayatı yaşarken Yunan askerleri çadırları basar, Hamit’i araştırırlarmış. Yunan askerlerinin eziyet ve cefalarını, Yunan askerlerinin Hamit’ten çok korktuklarını anlatırdı. ( Sabit Tayfur, Belenbaşı) En büyük abim dedemle harman yerinde gece otururken bir şahıs geliyor yanlarına. Selam veriyor. “Buyrun gelin!” diyorlar. Oturuyor. Dedeme, “Dayı size burada bir baskı yapan, kötülük yapan var mı?” diye soruyor. Dedem, “Yok oğlum.” diyor. Gelen kişi Hamit Efe’ymiş. Dedemlerin hal hareketini öğrendikten sonra etrafa bir işaret veriyor. Etrafı adamları ile doluymuş. Adamları geliyor.Hamit, dedeme orda buradan her şeyi soruyor, ondan öğreniyor. Bilgi alıyor, araştırma yapıyor. Bilgi edindikten sonra “Amca sana ihtiyacımız var.” diyor. Dedem “Ne o?” diyor.”Biraz ekmek ihtiyacımız var.” diyor. Dedem, “Veririm oğlum.” diyor. Gece ağabeyimi eve yolluyor. Köy yakın. Abim evden ekmek alıyor, katık alıyor. Ordan tekrar tarlaya dönmüş. Yemeklerini yemişler. Dedemden özür dilemiş. “ Amca biz dağa doğru gitcez. Bizim geldiğimizi, gittiğimizi kimseye söyleme!” diyor. “Biz köyün etrafında daima bulunuyoruz, siz hiç korkman.” diyor. (İsmail Uyanık, Kırıklar köyü, 1341 doğumlu) Annemin babası vardı. Dedem. Hamit Efe’den zikrederken gözlerinden yaş gelirdi. Derdi ki, “Yunan cavuru onun ismini duyduğu zaman çil yavrusu gibi dağılırdı. Kaçacak delik arardı.” Hamit’e karşı büyük bir sevgi ve hürmet beslerdi. Bir defa atın üzerinde görmüş. Öyle bir duruşu ve ihtişamı varmış ki... Onun olmadığı yerde dahi ismi geçsin Yunan hemen orayı terk edermiş. (Rakip Becer, Kırıklar köyü muhtarı) . Köyümüzdeki yaşlılardan Mustafa Bıçak anlattı. 1315 doğumluydu. Devamlı köy kahvesinde anlatırdı.Köy kenarında gece orman içinde bek yaparken Hamit yan tarafta bir duvarın üstünde adamları ile görünmüş. Tüfeği çaprazlama omzunda iki eli ile tutuyormuş. 15- 20 dakika köyü dinlemiş. Ses dinliyormuş.Köyü kontrol ediyormuş. Köyün tam karşısında. Yüksek bir yere çıkıyor. Köyü dinliyor. Mustafa dede korkusundan soluk dahi almamış. Hamit adamlarına, “Köy sakin, herhangi bir şey yok.” diyor. Yavaşça çekip gidiyorlar. Bunu Mustafa dede devamlı anlatırdı. (Nihat Ünal, Kırıklar ,1942 doğumlu) Ben büyüklerimden Hamit hakkında Kuva-yı Milliye’ye yardım eden, çalışan, buradan topladığı parayı Afyon cephesine gönderen biri olarak duyardım. Kırıklar’da Rum Yorgi varmış. Dağda keçileri varmış. “Bunu korkutuver.” demişler. Yorgi’ye “Venizelos” derler korkmazmış. “Allah” derler korkmazmış. “Hamit” diyorlar, Yorgi’nin her tarafı başlarmış kıpırdamaya. Korkudan titrermiş. ( İsmail Özdemir, 1928 doğumlu, Doğancılar) Hamit Efe bir sefer bu köyden geçiyor. Bakıyor bir evde şavk yok. Aşağı mahallede bir evde şavk görüyor. Doğru Kırıklar köyüne geçiyor. Elekçi denen bir gavurun oğlu varmış. O, “Hamit’i bulsak şöyle keseceğiz, böyle keseceğiz.” dermiş. Hamit Efe kahvenin içine girivermiş o anda.Herkes pusuyor.Cavur kaçarken babuçlarını dahi atmış. Doğru Buca’ya kaçıyor. Buca’ya varıyor. “Ben kahvede atıp tutuyordum. Ben o adamı bir sefer gördüm, korkudan donuma pisledim.” diyor. “Sakın üzerine gitmeyin. Yalın ayak canımı zor kurtardım.” diyor. Bunu anlatırlardı. Babam muhtardı. Yunan cavuru gelince köyde bir tane silah bırakmadı, topladı. Komşumuz babama silah vermiş. Bunu sakla diye. Hem bu duyulmuş hem de Hamit Efe’ye ekmek veriyor diye ihbar etmişler. Babam İzmir pazarına gitmişti. Eşyaları hayvandan indirdi. Köyün karşısında orman yangını çıkmıştı. Köye Yunan
128

askeri geldi.Babamı Yunan jandarması götürdü. Babamı mapushaneye attılar. Orda döve döve öldürmüşler. Biz üç çocuk ortada kaldık. Yunan askerleri köylüye caminin avlusunda dayak attılar. Hem de ne dayak. Dayak yiyenlerin feryadından dağlar inledi. Caminin arkasına bir de bizim evin arkasına bomba attılar. Anam bizi evin altındaki mahzene indirdi, sakladı. (Mehmet Avcı, 1330 doğumlu, Doğancılar) Dedem Ali Kutlu, Hamit Efe’nin köyde yatağı imiş. Dedem, Hamit Efe’nin çok iyi bir adam olduğunu söylerdi. Bu bölgede Türk Milleti’ne yapılan eziyetleri ortadan kaldırmak için çalıştığını söylerdi.Yunan askerlerinin baskısından halkı kurtarmak için çabaladığını söylerdi. Hamit’e yataklık yaptığı için sürgün yemiş Atina’ya. Yeniköy’den Mustafa Ali Filiz., Özbey’den Topal Hüseyin lakaplı Hüseyin Özbek yatağı imiş. Ali dedem ve Hüseyin Özbek Sarıkışla’da bu yüzden hapsedilmişler. Dedem Yunanistan’da 18 ay hapsediliyor. Suçu Hamit’e yardım ve yataklık yaptığı için. İbadullah Yıldız dedemden dinledim. Yunan hükümeti Hamit çetesini haliyle yakalamak ister. Devamlı takip.Ancak bir türlü yakalayamaz. Hamit Efe de bundan etkilenir. Rahat hareket edemediği için ormanlık bölgede bir yerde Yunan müfrezesini namludan geçirir. Yunan yüzbaşısına kıyamaz. Hem de altındaki at kendisinindir. Ata bir şey olur diye düşünmektedir. Yunan yüzbaşısına bir mektup gönderir. Seni falan gün falan yerde namlumdan geçirdim. Kıyamadım. Beni aramaktan vaz geçin. Atıma iyi bak, almaya geleceğim, der. Bak bir daha affetmem der. Mesaj yerini bulmuştur.Yunan yüzbaşısı takip işini gevşetir. Hamit dağda tüfek bakımı sırasında Yunan askerleri tarafından satın alınan Piç Ali tarafından vurulmuş. Önce silah almamış. Hamit irkiliyor. Ne oldu:? Diye sormuş. Piç Ali tetik düştü demiş. Üç beş dakika sonra tekrar bir hazırlık yapmış. Akkaya’da vurulduğu söyleniyor. (Hüseyin Kutlu, Ahmetli) Hamit bu bölgeye çok iyilik yapan bir kişiymiş. Büyüklerimden duyardım. Köyün üstüne bir işaret verirmiş.Hemen köye dağılınır. Yunan’dan bir tehlike yoksa bir çalının üzerine kırmızı peştamal sererlermiş. Hamit ve adamları anlarlarmış. Köye inerlermiş. Köyden ne ihtiyacı varsa görür gidermiş. Millete zarar vermezmiş. ( Mustafa Dönmez, 1941, Yeniköy) Hamit Efe’nin Yeniköy’deki yatağı ve arkadaşı Mustafa Filiz, dedem olur. Hamit Efe köye geldiğinde dedemle irtibata geçermiş.Yiyecek, giyecek gibi şeylerde destek sağlarmış. Yunanlılarla ilgili haber sağlarmış. (Mustafa Filiz, 1966 doğumlu) Babalarımızdan dinlerdik. Hamit Efe bu köyleri karşı çetelerden kollarmış. Yunan zulmünden halka kalkan olmuş. Hamit Efe’yi yakalamak için bir komutan tayin edilmiş. And içmiş, “ Mutlaka yakalayacağım.” diye. Hamit’in peşine düşüyor. Amansız bir takip. Hamit bundan rahatsız oluyor. Sıkı bir takip.Pusu kuruyor. Bir gece, ay aydınında onu arayan komutan menziline giriyor. Fakat kıyamıyor. Martinin ucunda gezdiriyor, gezdiriyor.Tetiği bir türlü basmıyor. Bir mektup yazıyor.Falan yerde falan saatte altındaki atın şunu şunu yaptı. Eşkal veriyor. Tetiği bastığım an düşecektin. Kıyamadım. Peşimi bırak. Ayağını denk al. (Mehmet Güney, Yeniköy, 1946) Babam Hüseyin Özbek Hamit Efe’nin Özbey’deki adamı. Yunan jandarmaları Ahmetli köyünde maden işletiyorlarmış. Cellat Gölü’ne balık tutmaya giderlermiş. Babamgil Hamit’le beraber bunlardan dört tanesini vuruyor. Bundan dolayı babam yakalanmış. İzmir’de 35 sene hapis vermiş. Yunan hakim babama, “ 35 sene yaşayacak mısın?” Babam da Yunan hakime, “Sen burada 3,5 sene kalacak mısın ?” diyor. İşgalden sonra Atina’dan salıvermişler.Babam Hamit’in çok atılgan ve atıcı olduğunu söylerdi. Yeniköy altında değirmen vardı. Manol adında bir Rum değirmeni işletiyormuş. Yunan askerlerine ziyafet vermiş. Hamit bunu duymuş. Babamlarla değirmeni basmış. Manol’a bir

129

kuşun çekmiş. Manol’un bir kulağından girmiş diğer kulağından çıkmış. Hamit kulağını kesiyor, anam rahmetliye dahi gösteriyor. ( Musa Özbek, 1932 doğumlu, Özbey) Hortunalı Hamit çetelikte topladığı parayı askeriyeye verirmiş.Büyüklerimizden duyardık. Hamit çalı kakıcı değilmiş. Devlete yardım eden biri diye duyardık. (Mehmet Doğan, 1341, Çakallar) Annem anlatırdı. Dağtekkesi’nde gece arazide yatarken gece birisi annemim başına bir çubuk türtmüş. “Yenge falan kişiyi gördünüz mü?” Anam, “Görmedim.” demiş. Cavurlar gelirmiş. “Tavuk ver, yumurta ver.” derlermiş. Anam da, “Size taş var, taş.” dermiş. (Fatma Bircan, 1336, Düğerlik) Yunan gelince Hamit karşı gelmiş. Yunanlılarla zıt olmuşlar.Dağda geziyor. Yunanlılarla çarpışıyor. Yunalılar gelince çıkmış meydana , Halka kötülük etmemiş. Yunan karakollarını basıyormuş. ( Hüseyin Tek, Ayrancılar, 1337 doğumlu) Babımdan duyduğuma göre bizim oraya çok gelirmiş. Dedem İsmail bakarmış. Hamit Efe’nin mermi ihtiyacını Kemalpaşa’dan Rumlar parayla sağlarmış. Çete onlardan mermi alırmış. Köyün bekçisi cavur neneme laf atmış. Nenem dedeme, dedem de Hamit’e söylüyor. Kafasını koparıp neneme göstermiş. Bu adam mıydı diye. Nenem o adam diyor. Namussuzluğa hiç amanı yokmuş. ( İsmail Doğan, Vişneli, 1936) Hasan Kabadelen’in oğluyum. Osmanlar deresinde babamlarla Hamit derede otururken Yunanlılarla müsaderemeye girişiyorlar. Hamit Yunan atımı almasın diye atı vuruyor. Müsaderemeden sıyırmışlar. Babamgillerin taraftarlarına baskı yapmışlar. Teslim olmuşlar. Amcamla Atina’ya sürgün gitmişler. Esir değişiminde gelmişler. ( Nazmi Kabakdelen, 1936) Yunanlılar köyü bastığı zaman İzzet adlı biriyle Hamit Efe’ye haber salıyorlar. Köye Yunan askerleri geldi diye.İzzet’i kim ispiyon etmiş bilmiyorum, vurmuşlar. Annem yeni evliymiş. Kabakdelenler dedemin evini basmışlar. Altınları getir, seni kesmeyelim bırakalım, diyor.Kızına yani anneme haber salıyor. Altınları versin. Beni kesecekler diye.Annem altınları verip dedemi kurtarıyor. (Mehmet Ali Yıldız, 1927 doğumlu, Dereköy) Cumalı’dan Sıçmazlı (Mustafa Kurt), Kabakdelen çetesi bunların ikisini de tanırım. Bunların ikisi bir yere çalışıyorlar. Köylere baskın yapıyorlar. Köylerde kimlerde ziynet altın var.Onları dayakla döverek ellerindeki altın ve ziynetleri alıyorlar. Hortunalı Hamit düşmana karşı , böyle kötülük yapanlara karşı bir cephe almış bir insan. İyi niyetli. Fakiri kollayan insan. Halkı kollayan insan Düşman burayı işgal ettiğinde. Sığıtmaçoğlu muhtar. Onlarla temas kurmuş. Köye kötülük yapmasın diye. Köyde o zaman su şuradaki pınardan sağlanıyormuş. Yunanlılar da oradan su aldıkları için rahatsız oluyormuş. Sığıtmaçoğlu kumandana rahatsızlığı iletiyor. Askerlerin başındaki subay askerleri uyarıyor. Pınara pek varman. Kadınlar rahat suyunu alsın diyor. Sığırtmaçoğlu’nun Yunanlılarla işbirliği yapması Hamit çetesi buradan Sığırtmaçoğlu’nu alıyorlar. Mahmut Dağı’na götürüyorlar. Orada öldürüyorlar. Günlerce ölüsü orada kalmış. Şakir Aydın, Dereköy, 1340)

130

Şurdan buradan laf ederken çete lafından çıktı. Hamit devamlı dağlarda duran . Ertuğrul) Büyüklerimden duyardım. Cumalı. Sen etrafa bak. Geri gelmiş. zenginden alıp fakire dağıtan biri. Sonra Karşıyaka’da Arap Düriye ile evlenmiş.) Evvela bizim kazamız Tepeköy’dü. Hamit’in arkadaşı Sarı Mehmet derlerdi. Ama olmamış. Hamit’in kahve bastığını duydum. Halamın kızı Hortuna’da. Eskiden nakliyecilik yapan Aslan Mehmet kadın kıyafeti ile Hamidiye (Özbey ) köyüne Hafız Alinin yanına götürmüş. Köyde evliymiş. 1935 doğumlu. Ahmetli) Biz yaşlılara gazete okurduk. ( Hikmet Odaman. Bir Hamit’i bilmiyoruz. Onu biliyorum. Yörük Hasan beni de vuracaklar diye ortadan kaybolmuş. Hamit burada nişanlıymış. evi basmış. Bizim evi Yunan karakolu yapmışlar.Hortunalı Hamit . Uyuzdere tarafına kaçmışlar. Esas hasarı Aydın tarafından trenle gelenler yapmış. Konya taraflarına kaçmış.Eşek sırtında köye Cumalı’ya getirmişler.Kurt Ali (Ali Kurt). Celal Bayar’ı Yeniköy’deki Hafız Ali’ye götürmüş. Gelen kızıymış. Ödemiş’ten gelen treni kırmızı köprüyü bombalayarak trenin bu tarafa geçmesini engellemiş. (Mustafa Park. Soygunculuk yapan çeteler Hamit gelince kaçarlarmış.1341.Yıllarca kullandık. Hamit Yunanlı gelince dağa çıkıyor. Nişanlısı ölünce Taşlıoğulları’ndan Ferda ile nişanlanmış. Karısı başkası ile evlenmiş. Bu parayı yanında gezdirmez şayan-ı itimat olana bırakırmış. 7 Eylül kutlamalarında kürsüye çıkıp o günleri anlatırdı.Ağlayan çocukları “Hamit geliyor” diye korkuturlarmış. Bayındırlılar var. Gökyaka Tekeköy. burada Küçük Mehmet. Akkaya Kurupınar’da (Yörük) Hasan vurmuş.”demiş.Gökyaka. (Halil Türkmen . Öğlen yemeği yemişler. Bu parayla peyderpey 131 .” dedim.Yunan karakolu Ertuğrul Camii’nin dibindeki eski başçavuş Mehmet Tekşen’in eviymiş. Orada üç sene durmuş. Bazı yerlerde taşkınlık yapmışlar. Hamit köylere gider zengin adamlardan yardım alırmış. Bu şekilde Yunanlıyı sindirmek hedefleri. Öğlen yemeği yiyip yola çıkacaktık. Diğerlerine hep yetiştik. Onlar da bize Hamit’i anlatırlardı. Çapak’tan Ethem. “Babamın hasmını şu anda bulursam öldürürüm.Cumhuriyet’ten sonra ortaya çıkmış. Sıçmazlı (Asıl adı Mustafa Kurt – Ali Kurt’un kardeşi) Bunlarla düşüp kalkarmış. Uyuyunca Hasan vurmuş. Bana nerde oturduğumu sordu. Hasan demiş. acık 10 dakika uyuyayım . Yunan kaçarken çok samimi oldukları Rumlar teyzemlere sığınıp “bizi saklayın” diye yalvarmışlar.Bana. Hatta benim babam Bedevi bir tütün kalıp makinesi almış.Yunan kaçınca ev boşalmış. Subaydı.Hamit Efe’nin bu köydeki yatakları Hafız Ali’nin Mehmet Ali ile Yörük Hasan. 1931. Yörük Hasan. ( Mehmet Ali Sönmez . “Hamit çok iyi bir delikanlıymış. Teyzem hamile kadının karnını süngülediklerini görmüş. Yunanlılar Hasan’a para vermişler.Ahmet Müfit vardı. Veya zenginden alıp silah ve malzeme alıyor. 1947 doğumlu) Teyzem Yunan zamanını yaşamış. Yörük Hasan’ın kardeşi Hüseyin’i kahvede Hamit yakınları vurmuşlar. Dayısının oğluyum. “Ben ağırlaştım. Yunan çekilirken büyük hasar yapmış. Hasan vurmuş.Ertuğrul’da Kuva-yı Milliyeci subaylardan Ahmet Müfit vardı. 1340 doğumlu) Kayınannem söylerdi. Ertuğrul’da Aslan Mehmet diye biri vardı. Yörük Hasan vurmuş. Yunan askerleri hamile kadınların rahimini süngüleyip çocuğu havaya atar altına süngü tutarak öldürürlermiş. Buradan İbrahim Efendi’nin kızına nişanlıymış. Hamit’i dağda vurmuşlar. ( Meral Serin. Bu asker işgal bittiğinde yakalanıp ağaca asılarak parça parça kesilmiş. Çakırbeyli’den Piç Ali. Bunu duyduk.” dedi. Ertuğrul) Yunan köye gelmiş. ( Mehmet Gürcan.Rahimden çıkardıkları çocuğu havaya atıp altına süngü tutarak öldürdüklerine bizzat şahit olmuş. Ondan duyduklarım: Yunanlılar buraya geldikleri zaman halka kötü muamele yapmışlar. Ertuğrul Camii yanındaki Yunan karakolunu basmış.Bunlar grup halinde çete. 1942. Hortuna’ya gittik. Yemeği yiyeceğimiz zaman bir kadın geldi. 15 yıl kaçmış. Hanımıla pazar yaptık.Baskıdan bıktığı için babam İzmir’e taşınmış. 3-4 tane . Trendeki bütün eşyalar buradaki yerli halk tarafından yağmalanmış.

Yardım eden. Çok çevik biriydi. Subay hep beraber yaşıyacağız dermiş. Yunan kaçarken bu ova insan doldu. Üzerine kapak atın demiş. Evin bahçesinde kör kuyu varmış. Ben şu pantolonu dikeyim diyor. Diyor ki ben Hamit’i vurdum. Burada Üçoluk çeşmesinde arkadaşını Yunanlılar vurdu. Yunan askeri bastı.Yunanlılar Hamit’te muska var. Buları okuyunca cavur korkuyor. Abdullah. Geceleri evleri dinlerdi. Bir arabaya geriyorlar. Benim anam Hamit’in süt anasıydı. samanları almaya geliyor. Vurmaya kıyamamış. Bir elinde kırbaç. Çolak İbrahim’in karşısına çıkıyor. Buraya önce karakol kurdular. Bağıra bağıra öldü. daima kaçarlarmış. İnsan merhametliydi. Piç Ali’ye sen gözcülük et. Arkaya geçip vuruyor. 3. Dedem Hamit’e mektup yazdırmış. Gavur nahiyeye gidiyor. Köyleri yaktı. Yunan kaçarken ilk önce babam ateş ediyor. (İbrahim Kesici. Çapak’tan Ethem Ağa. Karakızlar’dan Ali Bey’i kancıkladılar. Kim kötülük yapıyorsa başına bela olurdu. babam 14 yaşındaymış.Babamgil. (Nihat Gönülal. Mesela burada (Yazıbaşı)Fevzi İbrahim’in babası Feyzo’ya bırakırmış.Çolak İbrahim babama. Yunan’ın geldiğini de gittiğini de bilirim. Karagöz lakaplı Yunan zabiti varmış. Akkaya’da arkadan vurmuşlar. Onlarla tanıştım. Anası ölmüş. Hamit’in kızanları varmış . Benim babam güzel Rumca bilirdi.Bakın çaresine. esirler için. Selanikli. Pantolon dikerken vurmuşlar. Bu Hamit’i öldüren. Baş kaldıramıyorduk. Yazıbaşı) Yunan buradaydı. Hamit çok fedakardı. Eve baskın çekmişler. Haber gönderiyor. Bir gece kaldı. Anama süt ana diye seslenirdi. Altına bir at vermişler. Bunları nerde barındıracağız. Ancak subaydan emir alırım diyor. Yalnız “Yaşasın Venezilos!” deyecekesiniz. Bizim yiyecek ekmeğimiz dahi yok. Piç Ali vurmuş. Hamit zaman zaman Yunan karakollarına baskın çekermiş. Aynı akşamı Yunan karakoluna Hamit baskın çekmiş. Korkmayın. Namludan arpacıktan geçirmiş. Babam anlatırdı. Önce babasının evini bastı. Özbey yaka yaka kaçmış Yunanlılar. Çarşıda Yunan subayı bir sandalyenin üzerine. Buradan bazıları dağa çıktı. bugünkü Alpkent’in olduğu yeri ve çarşıda yer aldığını söyledi. Ben subayım. Hamit’i görmüşler. Pencereleri dinlerdi.5 ay durdu. Yunanlılara karşı acımasızdı. Tahir Ağa. ayağındaki çizme sarıydı.Bir gün onların evine gelmiş. Öteki adamlarına haber bırakarak Kavakalan taraflarında pantolonu sökülmüş. İmha etmekten başka çaremiz yok. İstavrozu çıkarıyor. Geliyor Torbalı’ya. ( Mustafa Filiz. Biz dağlara Karakızlar’a kaçtık. Yüzbaşı. Silahların hepsini üzerine doğrulturlar. Ahmetli. O zaman çok berbattı. Hamit yatıyor tabi. Yunan taraftarı Arif Kahya (Dincer). Benim anam Hamit’i emzirmiş. Köye Yörük Ali geldi. Hamit’i görmek istemezler. Yunanlılar da evi gözetliyorlarmış. O anlatıyordu.. Başını kesiyorlar. (Mehmet Çakaloğlu) 132 . Yunan askerleri diyor ki beraber gidelim. Ali’ye diyorlar ki git tekme ile çevir görelim.nerde tutacağız?” demiş. Kadınlar bağırıyor. Hem de çok. Kaçarken yakıp yıktı. Çolak İbrahim’le beraber İzmir’e girmişler.silah ve mühimmat alırmış. Altındaki at kırdı. Bu kefereler bizim Nahiye’ye (Dağkızılca) yemleri. Kuyuya atlamış. O zaman Yunanlılar Hamit’in öldüğüne inanıyorlar. Arpacık alnında dayalı. Perde arkasında kardeşleri var. Piç Ali tekmeyle çeviriyor. Yunan askerleri Piç Ali ile gidiyorlar oraya. Hamit o gece baskın yapacağı gün Piç Ali varmış. Hamit kadın kılığında kaçtı. 1922 doğumlu. Hamit çok iyi bir adammış. Yeniköy. Mahalleyi gezdirip teşhir ediyorlar. Dün Nahiye’ye gidiyordun. “Bunları himaye edemeyiz. Yazıbaşı. Buradaki Yunan karakolunu bastı. Kambur Kerim vardı. Hamit orta boylu az sarıntraktı. İdare onların elindeymiş. Kuşçuburun altında demiryolunu bozmuşlar. Kardeşleri daha sonra kemiklerini mezarından götürdüler. Halil Ağa. Oraya aramışlar burayı aramışlar. Kadir Efe anlatıyor. Yakışıklıymış . Piç Ali. Ali Ağa’nın Abdullah. Torbalı) Yunan buraya çıkıyor. Bir gün de düğün vardı. Üç sene. Yunanlılar yanına korkudan yanaşamıyor. Burada çevre köylerde Yunanlılarla çok mücadele etti. kurşun işlemiyor diye inanırlarmış. Üzerine akağı atmışlar. işinize gideceksiniz demiş. Biliyorum. Karakolu vardı. Efeler vurmuş bağların içinde. Biz o an damlardaydık. Küçük Mehmet. Babam seferberlikte başçavuşmuş. Dağtekke’den Şahlı bana Hamit’in parasının kendisinde kaldığını. Biz Venezilos tanımıyoruz demiş. Hep beraber yaşıyacağız dermiş. Kara Hüseyin’in Hamit. 1328) Torbalı’da Yunanlıların karakolu varmış. Baskı içersindeydik.

Kayıntam vardı. Bunlar köyü yaktırmamışlar. Benim atıma iyi bak. Hamit Efe. Seni filan yerde kıstırmıştım. Her taraf silah. Yörük Hasan: “ Dayı.Bizim ev yakın. O gece yakılmaktan kurtulduk. 7 katır vardır. Buradaki çetelerle de savaşmış. Biz kapıdan o telaş anında kaçtık. Sonra biz Kuşçuburun’da iki gün kaldık. dayı!” diye seslenmiş. Hamit burayı bastığı zaman yanında Sökeliler vardı. Siz çeteye ekmek veriyorsunuz diye. Halıları taşıyan. Görüyorum. Siz yaşarken nerdeydiniz. Girit’te ağır ceza reisi imiş. Hamit burada Burunsuz’un evinde baskın yedi. Ordu geliyordu. Oraya doldurdular. Biz Karacaağaç Belenbaşı Buca tarafından Çeşme’ye yöneldik. Daha sonra bu yüzden öldürüldü. Yörük Ali Yunan fırkasını takip ediyordu. Ondan sonra Torbalı’ya caminin altına kapattılar. Askerdi. Fetrek Çayı’na gittik. Dirmilli Ahmet Çavuş.” Hamit’i öldürdük. Bu sefer çeteler başladı Gurgur Dağı tarafından ateş etmeye. rezil ediyormuş. Rumca bilirmiş. Süvari Hasan bunlar ne olduysa ben de ondan olacağım diyor. Yörük Ali de geldi Hortuna’ya. Yunan askeri onlarla uğraşırken camidekilerin hepsi kaçtı. Yakıp çekiliyor. Büyük çarpışma Kuşçuburun tarafında oldu. Gavur diyor ki seni bir askerle eve göndereyim diyor. At Yunan subayını eline geçmiş. O gün bizi askerin ağırlığına aldılar. Cumalı Köyü. Girit’ten buraya gelmiş. aykırı gitmişler. Bu Ertuğrul Camii’ne 124 kişiyi doldurdular. Aynı üç gün içinde Torbalı’ya da toplamışlardı. O da Yunan’a baş kaldırmış. “Ulan ben bu yaşta 133 . Almaya geleceğim.Kaçamıyanları tuttuklarını öldürüyorlardı. O günü hatırlıyorum. Köyü yakmaktan Saffet Hoca kurtarmış. Dağ taş tam teçhizatlı asker. Derelilerin Niyazi deriz. Asıl adı Mustafa. Dediği yer ve zaman doğru. Çırpköy ile Arslanlar arasında bekliyorduk. Bir öksürük oluyor. Hamit Efe halk için çalışan dürüst bir efeymiş. Yunan köyü ateşe verecekmiş. Gazi’ ye. Bazıları cami duvarından atlayıp kaçtı. Hastanenin orda bir cavuru dilim dilim kestiler. Etrafa gaz tenekelerini sıralamışlardı. Atını bırakıp kaçabilmiş. O Yörük Hasan denen adam amcam Parmaksız İbrahim’in evine gelmiş. Bu insanları eli kolu bağlı yakmaya utanmıyor musunuz diyor Süvari Hasan. Oradan Seferihisar’da alayı bekledik. Ahmetli tarafında çekiliyor. Kuşçuburun’a pusu kurdular. Ahmet Müfit Gurgur Dağı’ndan top ateşi ile demiryolunu bozmuştu. Arkalarından ateş ettiler. Hortuna (Yazıbaşı) köyündenmiş. Yakacaklardı. Karakızlar’dan Ali Bey de Yunanlılarla düşüp kalkıyordu. Önce buraya topladılar. Sökelilerin bir kolu Cafer’di. O gece Arslanlar’da yattık. Biz orduya dahil olduk. Üç tane topu vardı. Saffet Hoca. Vagonlardaki gavurlar da gidemiyorlar. Onlara ağırlık deniyordu. Yakacaklar. Buraya ilk defa Çolak İbrahim grubu girdi. Caminin içinde babam da vardı. Yörük Ali grubunun içersindeymiş. buradan Yörük Hasan efeyle zıt gitmişler.Halil Efe derler. 15’ lik.O zaman bir manga askerle evlerine gönderdiler. ( Salih Tünaydın) (Mehmet Taşkın. Hamit yok demişler. Mekanizmasını atmış. Gavur bir düşünüyor. Hamile rahimini süngüleyen askerdi. Bakıyorlar. Bir araba üzerinde dikeltmişler. Burada pamuk hanı vardı. Süvari Hasan’ı tanıdığı bir gavur görüyor. Cephenin bozulduğu duyulunca bizi her tarafta topladılar camilere doldurdular. Hatta top mermisinin bir tanesi trene denk geldi. Diğeri Bağırsakçı Ali. Sünnetçi Mehmet de derlerdi. Gavur şapkasını çıkardı. Ateş başlayınca gavurlar bir telaşa düştü. Teşhir ettiler. Yörük Hasan geliyor. Nasliçli Malik. Fırkamızın merkezi Hortuna idi. Birer ceket birer pantolon verdiler. Bizim fırka iki ateş arasında kalınca Çeşme tarafına yöneldi.Yunan öyle bir dövmüşler ki bir sepet soğan az gelmiş. O bir kahramandı diyor. Gezdirdiler. Piç Ali de Yunan kaçarken öldürülüyor. Yerli Rumlar kaçtı. Amcam . Kızılçullu’dan sonra esir düşmeye başladı.” derlerdi. Kemal’i de böyle yapcaz. Burada çete yok. Hamit Efenin selamı var. Ama o buraya gelmedi Sökeli grubundan olan sonra burada nüfus memurluğu yaptı Mehmet. “Ey!” . Biz İzmir’e girmedik. Subaya haber gönderiyor. Hepsi süvariydi. Başımıza bir çavuş verdiler. İçlerinde Yunanla beraber hareket eden bir de Ermeni vardı. Koca bir fırka. Torbalı’da bağların içinde öldürdüler. 18 gün sonra eve döndük. Fazla yaşatmamışlar onu. Bir miktar para istiyor. Albay Çolak İbrahim’i görüyorduk. İplerle. Atım zarar görür diye seni öldürmedim. Yunan çekildikçe biz takip ediyorduk. Yarasına beresine soğan şırkıp acısını alsın diye. Yunan taraftarıydı.Hamit’i vurmuşlar. Babam rahmetli anlatırdı. Cennet yengem ekmek ediyor. Ama bir tanesi dahi sağlam değil. Çete değil. Yakacakmış. Çırpıköy ‘de Arıkbaşı’nda yaktılar. O yüzbaşı Hamit’in cesedine eziyeti engelleyendi. Treni patlattı. Çakırbeyli köyünden Piç Ali. Ulan Hasan sen ne arıyorsun burada. Yangın yapan Yunan fırkası. Düşmanın arkasından Çeşme’ye kadar gittik.diyor. 1939 doğumlu) Büyüklerimden duyardım. Yanında yandaşları da varmış. Amcam. Bizim buraları çeteler baskı ediyormuş. Buradaki fırka daha dönmemişti. Ben de oradaydım.

Babamı yanına almak istemiş. Hamit pantolonunun söküğünü dikerken Piç Ali vuruyor.Birden evden 134 . Yunan askerleri buraları gelir evleri basar süngü ile her tarafı. Hamit para ister mi? Yörük Hasan kendi yiyecek. Çakırbeyli’den Piç Ali. Hüseyin’i Hasan’ın kardeşi diye öldürüyor.Ondan sonra Yunan’a teslim etmişler.Hamit kimseye eza cefa yapmamış. İncedalan bir delikanlıymış.parayı nerde bulcam? O bana yollasın. Hamit atın boynuna sarılmış. Birisi Hasan’ın biraderi Hüseyin. Hamit’in kardeşleri İzmir’de takip etmişler. Yunan süvarisi Hamit arıyormuş. Evdekiler atın kıçına bir değnek vuruyor. Alasıya buraya kaçırmış. Benim efemin (ağabeyimin) anadan kardeşi Yörük Hasan. Deveci İbrahim derler . Efe’nin vurulduğu yerlere gidiyormuş. Ayakkabıları burada kalmış. Dedem vermemiş. Yörük Hasan telâşe düşüyor. Uzun yıllar dışarıda durmuş.Ben o adamı hatırlıyorum. Hamit benden para mı ister diyor. Kimse tanımasın diye Kafasını sarmış. Devamlı tedirgindi. Bu subayı vuruyor. Yörük Hasan kardeşi öldürüldükten sonra köyden gitmiş. Sinekköy) Hamit Efe başıymış. Hamit buralarda kötülük yapmamış. Yunan askeri öldürüyor. (Durmuş Dayan. Hamit’i vurmuşlar. yatak aralarını Hamit ararlarmış. Piç Ali vurmuş. Bu ev kahveymiş. “İtoğlu it kereta! Parayı kendisi yiyecek.” diyor.Hamit’i bilirmiş. Hüseyin. Efe’yi çok seviyorlarmış. Burada Mehmet Çavuş derler. Ama Sürsalan Cemal’ den başka bir de Çengele’den biri varmış. Buralara gelir giderdi.Adamlara o kadar korku salmış ki beşikte dahi ararlarmış. Koca Ethem’in babası. Bizim İbrahim tanımış. Hamit’i bizim Akkaya’nın arkasında vuruyorlar. Dağa çıkardı. Hamit beşiğe sığar mı? Genellikle yalnızmış. Hamit bizim eve gelmiş. Amcam Yörük Hasan için . Nişanlısını kaçırdığı zaman bizim eve getirmiş.” diyor. Yunan askerleri evin etrafını sarmış. Hamit atı gezdirivereyim demiş. Yunan askerleri hayvanın sırtından indirirken kıpırdamış. Onun çeyizlerini dahi almışlar. Buradan Yörük Hasan varmış. Amcam . Dağa çıkması handan Yunan subayının atını alması. Kurşunlamışlar. Hamit vurulduktan sonra Arıkbaşı köyünden çete Çerkez İlyas buralarda bir gecede dört kişiyi öldürmüşler. Buraları terk etmiş. Bunu Yunanlılar zannedermiş ki dağ parçası. Yunan askerleri “ Biz bunu dağ parçası sanırdık “ diyorlar. Hasan’ın biraderi varmış. Onların yanında Helvacı’dan Sürsalan Cemali varmış. İbrahim’in anası. (Şevket Önder. Hamit’i çok severmiş. Dağkızılca köyünde bu bölgeyi kontrol eden karakolları varmış. Ben duymadım. Kurupınar’da vurulmuş. Dedem söylerdi. Dağkızılca’ da karakolu basıyor. benim amcamın oğlu. Hamit buraya dedemin yanına gelirmiş. Hamit öldürülünce meydanı boş bulmuşlar. Hasan vurmamış.Kendini unutturmak için. Ölüsünü getiriyorlar. Para ararken karıların adamların üstüne çıkmışlar. Çalının arkasından biri çıkacak gibi. Onun yanına katılan buradan Yörük Hasan. bulmuşlar. İkisi bir Piç Ali ve Yörük Hasan öldürüyor(Hamit’i). Sofu dayı. Çakır Ali’nin anası. Yunanlılar peşine düşüyorlar. Ama amcaoğlum İbrahim tanımış. Abim Hasan’ı çok sıkıştırdım derdi. Hamit varken hiç bu tarafa geçmemiş. Yunan jandarmaları gelmiş. Hamit dürüst adammış. (Fevzi Lütfü Taşkın. Çiğneye çiğneye öldürmüşler. Yörük Hasan uyanık bir adammış. (Ahmet Özer. 1932) Dedem Şakir’den Hamit ile ilgili şeyler duyardım. Ürkek bir adamdı. Yaşlılar söylerlerdi. Karaot.makbul sayılmayan) Birkaç yerde böyle yapmışlar. Yörük Hasan ito tayfasındanmış ( Külhanbeyi.O karakolu birden fazla bastığını duydum. Bu köye geldiğinde ben görürdüm. Karaot köyü basılmış. Para aramaya geliyor derlerdi. Karaot köyü . Onu suya yollamışlar. Ama Hasan o an orda. 1949) Binlerce dedem Ahmet anlatırdı. 50-60 yılları arası köye gelip gitmeye başladı. Bir tavşan gibi. Cesedi dağdan katır sırtında indirmişler. Ve dağa çıkıyor. Hasan Karşıyaka’da duruyordu. Köylüler duyuyor. Baba ayrı. İstanbul mu Konya mı o taraflara gitmiş. 1950 yılından sonra ortaya çıkmış. Yunan askerleri daha ölmedi diye ürkmüşler. Yunanlılar Hamit Efe’nin başına ödül koymuşlar. Sonra Yörük Hasan gidiyor. Bir çama kama ( hançer) ziplemiş (saplamış) o çamı arıyor derlerdi. 1952 doğumlu) Benim büyüklerden duyduklarım şöyle. Onda hapsaneye girmiş. İlkindi zamanı mavzer atılmış. Yörük Hasan bu ödülü alalım diye öldürmüşler. Ben değilim ben size yakalatayım demiş. Sinek köy camii önüne getirmişler. 1337 doğumlu. Hamit’in vurulduğu duyulunca bütün millet ağlamış. Katır sırtından indirmişler. Ben atmadım Ali attı. Hamit böyle şeyleri sevmezmiş. Oralarda arıyormuş.

Dedem öyle anlatırdı. Yukarı köylere buradan geçermiş. Kurşun atmışlar ama vuramamışlar. Pusuda 14 Yunan askeri kayıp veriyorlar. Yunanlılar Keçiköy’ü basmışlar. Hamit’in haberi olmuş. Devrini almaya gittiğimde.1977 yıllarında. 1926) Büyüklerimizden Hamit’in iyi bir efe olduğunu görüldüğü yerde cavurların korktuğunu söylerlerdi. Hamit’in tüyleri dikilmiş. Köyden bir kadın kızanlara haber vermiş. Kadınlara kızlara mezalim. Sanki atın üzerinde insan yok şeklinde çıkmış. Bütün Yunan askeri ondan korkarmış. Görenlerin ödü patlamış. Kızan olarak. Hamit’i herkes severdi burada. Bunu kayıpederimden duydum. Hamza Ali Ağa (Çetin. 1928) Hortunalı Hamit’in arkadaşı bu köyden Sürsalan Cemali’ymiş. Aydın’da bütün efelerin heykelleri var. Türtesiye ceset kıpırdamış. Getirdiler gelmişler. Langırdak Şükrü’nün evi. nerden geldi?” diye büyük tahkikat yapıyorlarmış. O anda Keçiköy’ün öte taraflarındaymış. Bir de Tekke’den Sarı varmış. Mola İbrahim Efendi de çok methederdi. Ben de yaptırmak istedim. vatanperver bir adammış. Hamit’in vücudu çok tüylüymüş. Buranın ağası idi. Halk arasında ismi çok anılırmış.yıldırım gibi çıkmış. Haliloğulların Süleyman (Cerit). “Bunları (Yunan askerleri) temizliyevereyim mi?” dermiş. İstanbul’dan araba aldım. Köylüyü sıkıştırıp: “Çete Hamit nereye gitti. Ben ufak çocuktum. Orayı tutuyorlar. Buradaki arkadaşları Paşa (Acar). Ormanköy.Pantolonun söküğünü dikerken öldürmüş. Yakacaklarmış. 135 .büyüklerden duyardık. Bunu sadece kayınbabam söylemezdi. öldürdü. Dolaşıyor geliyorlar. Kültürlü adamdı. Onlarla anlaşırlarmış. Hamit . Öküz arabasının önüne karakolun önüne getirdiler geldiler. buranın ağası Ali Bey varmış. Helvacı köyü. Hamit çok iyi biriymiş. (Ömer Uçar. Yunan jandarması büyük bir ev var. Ama Keçiköy’de olmuş. Yunan karakol komutanına ben İstanbul’da rastladım.Hamit’in mert olduğunu duyardım. Yunan askerlerinin bir anlık şaşkınlığından kurtulmuş. Köyde çocukları toplamışlar camiye. Orada duruyordu. Buradaki arkadaşlarından bilgi alıp sohbet edip gidiyormuş. Ethem Ağa oğlunun birinin adını Hamit koydu. Burada Yunan karakolu varmış.Cemali’ye “ Ülen çocuk seni ben çok seviyorum.1933) Çete Hamit. Onlarla buluşurmuş. Sanki canlanmış gibi. Ben onu gördüm. Yunan askerleri çok korkmuş. Bir Yunan askerini çeşmenin başında vurmuşlar. Kim köyde erken çıkıp işine . Sarılarak. Kabakdelen. Hamit örlü adammış. Oradan çağırıyor. Cepte taşıncak bir şey olsan seni cepte taşırdım “ dermiş. Halk tarafından seviliyormuş. (Üzeyir Yiğit. Kayınpederim anlatırdı. Dürüst. Yunanlılar 120 kişiyi içlerinden babam da dahil gazla yakmak istemişler. Benim kayınpederim olur. 1335) Yunan zamanı Hamit gelir. Yunan zamanı devamlı buraya geliryormuş. (Mehmet Esen Kalkan. 1921 doğumlu) Ben daha önceki yıllarda il genel meclisi daimi encümen üyesi iken heykelini yaptırmak istedim.Güç). Hamit öldürüldüğünde Yunan askerleri emin olmak için türtmüşler. Gökoğlan İbrahim Dayı (Balcı-Dağdeviren). Hamit’i vurmuşlar. Köyü bunlar yakacak rezil olacağız dermiş. Kayınbabamı öyle çok severmiş. Yunan subayları korkmuşlar. Yunan askerleriyle. Yunan askerleri bunu bildiği için her gün sabahleyin köyü etrafını çeviriyorlarmış. Yunan’ın geçeceği tek yol varmış. Subaşı. Karakuyu. Çalışmasını millet takdir edermiş. (Ali Can Zıh. Ali Bey aman elleşme. Demek kadın o taraflarda olduklarını biliyormuş. Cemali’yi Hamit babasının elinden alıp gitmiş. (Mehmet Ali Can. Hamit Efe’nin öyküsünü bundan 30 sene evvel ( 1977) Yörüklerden Faki dayı vardı. Bilgili adammış. Bunları temizlersi. Havaliyi sindirmiş birisi.Hayır yaparmış. Ondan dinledim. Buralarda çarpışma yapmamışlar. Sevilmeyenler Karadiş. Bunları köyün ileri gelenlerinden . Olanlardan alırmış olmayana verirmiş.Çok arkalıymış. Kızanlarımın içinde en çok seni seviyorum dermiş. Öküz arabasının üzerinde ölüsünü gösterdiler. Gelirmiş pencereden Ali Bey’e. Çekemiyormuş. Babam Rumcayı çok iyi bilirdi. Yunan işgali devamlı mezalim.Çakırbeyli’deki namussuz kançıkladı.Vatansever adammış. Gelin Yunanlılar çocukları yakacak diyor. Arkadan yine gelir dermiş. Çerkez İlyas. sayılıyormuş.tarlasına gitmek isterse yakalayıp dövüyorlarmış. Helvacı köyü. Birkaç el etrafta silah atmış.

Dur diyorlar vuralım. Yeniköy’e girememiş. Yunan çekildikten sonra geri gelmişiz. (Melek Dinçer. Dağda pelit yimişler. çocuklarını Yunanlılar öldürmüş. Ahmetli) Yunan zamanı ben Antalya’da doğmuşum. Çeteler zeytinyağını kızdırmışlar Tulum’dan Miri nenenin göbeğine dökmüşler.Ailemi otele bırakmıştım. O anlatırdı. O zaman evler sazdan. Bayağı komşularmış. Bize anlatırdı. Köyden Giritli Osman’ı Arapkahve’ye kadar götürmüşler. Onlara bilmem ne cavuru derler. Çok çektik derlerdi. Köye geldiğimizde cami ve evler yanıktı. Arnavut Dudu teyze vardı. Ancak Yunanlılar. Sağlık. Bacanın içindeki duvarda çivilere tutunmuş. 50 kadar sığır evde. Kanı hala üzerinde duran tahra çıktı. (Ramazan Gülten. Yunan buraya çıktığı zaman tüm Yörük obası (Karatekeli) İtalyanlara sığınmışlar. Giritli Osman ben sizdenim. Hiçbir huzursuzluk çekmemişler. 136 . Bunu ben evlatlık yapacam demiş. 1939) Babam 1312 doğumluydu.Kadınları korkutuyorlarmış. Biri dermiş bunu vuralım.15-20 sene cami yanık durdu. Gebe bırakmış.Kendini bildiriyor. Ben Ahmetli’den geldim diyor. Getir parayı. Bunun üzerine halk köyü boşaltmış. Çeteler gelir ellerinden mahsüllerini ( buğday) alıyor. Celal Bayar’ın . Fırında 8-10 ekmek kalmış. Demiş beni çok iyi baktınız. Sakın köyde durmayın. Yunan çekilirken köyde Kopçasız lakaplı birini öldürmüş. derdi. Bazı Yunanlılar Subaşı’nın kadınları ile evlenmişler. Yunan yakmış. Kayınbabam çeteler öşür alıyordu. Diğer asker benim çocuğum yok . O komutan buradan bir kadını yoldan çıkarmış.Yunanlılar yakmış. Tak tak tak. Kadın bacanın içine saklanmış. Söyle halka kaçsın. (Osman Çelik. 1929 . Çocuklar acıkınca ağlaşmışlar.Elimizden her şeylerimizi alıyorlardı. Bir sağmal inek 6 sarı lira. Başkan Muzaffer’in anasıydı. Kim yapar bu vahşeti.Yeniköy’e gelmiş. O çaltılar (dikenli çalı) o kürler (dikenli böğütlen) bana pamuk gibi geldi derdi. yakıp yıkıp geliyor demiş. Bizi dövüyorlardı derdi. Bülbüdere’den Uşaklı İsmail vurucu kırıcı bir adammış. Elif diye birisi. Yunanlılar uyuyunca köye kaçmış. Köyü yakmış. Bizimkiler oradaymış. Köyü yakmış. (Mehmet Kahraman. Yörükçülük yapıyormuş. Koca Ömer diye birisi cavur sanmış.Galip Hoca olarak Yeniköy’den Hafız Ali’nin yanına geldiğini duydum. Soygunculuk yaparlarmış. Bina yıkıldığında bodrum katından bir sürü insan kafası iskeleti çıktı. paralarını alıyormuş. Köyde çetelerin adamları varmış. Rumların haberi olmuş. Kendisi kurtulmuş. (Mustafa Cerit. Zabit Giritliymiş. Çok rezillik çektik. 1337. Uzun Durmuş’un evini Yunan askerleri basmış. İstanbul’a gezmeye gelmiş. Orada bir gece kalmışlar. Ellemiyorlar. Arap Ahmet’in kardeşini (Nedim) Yunanlılar öldürmüşler. Annem kucağında bir çocuk bir de yanında. Akşam çete gelirmiş kapıya. Baskı yapıyorlarmış. Beni cavur götürdü.Kabri cami avlusundadır. Nerelisin diye. Yunan zamanı birisi inek satarsa haberleri olurmuş. Dağlara kaçın demiş.Yunan arındıktan sonra memleketine geri gelmişler. Korkularından kadınlar ses edemezmiş. Onlar anlatırdı. Çocuklar ağlaştığında diğer komşular Yunan çocukları duyacaklar diye saklandırırlarmış. Subaşı. Onu çekilen Yunan askerleri öldürmüş. Ormana atın kendinizi diye uyarmış. Ben Türk’üm diyor. Ağlaşa ağlaşa gitmişler. 1931) Büyüklerimden Çirkince’den gelen Rum çetelerinin eziyetini duydum. Caminin bahçesine gömmüşler. Kaçtım. Yunan çekilirken annemler biz gidiyoruz derlermiş. Ahmetli. Yerli cavurlardan hiç zarar gelmemiş. babam 96yaşında öldü. Komutanın adı Konkunaki. Anlatıyor. Kimin cavur kimin ne olduğu belli değil. İnek sattın.Ahmetli) Yunan cephesi bozulunca buradaki Yunan zabiti köylüyü uyarmış. O bahsederdi bize.Bir kişi ormana gitmemiş.Kayınvalidemin anası (Kuru gelinlerden Emine) bu Yunan demiş çocuğu düşürtmüş. Bizim hanıma sormuş. Burada yerli cavurlar varmış. Hanım Torbalı Subaşı deyince sormuş kimlerdensin hanım İbrahim Çavuş’un kızıyım. Çocuklarını Yunanlılar öldürmüş. Yunanlılar öldürdükleri insanları bu bodruma atmışlar. 1938) Annem 108. Subaşı Kooperatifi’nin eski binası Yunan karakoluymuş. Afyon bozuldu demişler. Köydeki arkadaşını uyarmış. Antalya’ya göç etmişler. Maden ocağına gitmişler.

Babam mavzerleri. Rum kadınları kaçıyormuş. Kaçmaları çok acayip olmuş. Bunlar bizim rahatımızı bozacaklar diye. Arapçı) Yunan süvarisi köye gelince köyde kimse kalmamış. Hamit Casim’e: “ Ne var . Rum komşu binbaşıya bunun kadar namuslu adam bu köyde yok demiş. Yunan kaçıyormuş. Giritli kurtulmuş. Torbalı’da tren hattını çeteler yolu açmış (bozmuş) Trenden inip kaçmışlar. Dönersek birazını bize verirsiniz. nenemden duyardım.ne yok Casim?” diyor. Kaçarken Torbalı’nın ileri gelenlerini toplamışlar. Rum komşusu Yunan subayına Rumca bir şeyler konuşmuş. Tüfek patlayınca Yunan askerleri bizim eve her taraftan çevirmişler. Köydeki arkadaşı Gacarların Casim varmış. Köyden Kör Osman bunlara yataklık yapıyormuş. Paraları almış. Yunan karakolu Ali Bey’e bir mektup göndermiş. Köyde Yunan’la beraber işbirliği yapanlar varmış. Sadece bir dolma tüfek bırakmış. Bin tane koyunu var. Kalanı da bırakırlar mı? Bırakmazlar. Ertesi günü Dernekli ‘de dağda Hamit’i buluyor. Ben öldürürüm sizin adamlar beni tutar demiş. Başlamışlar işkenceye. Karakızlar’dan Ali Bey varmış.Rumlar bizim rahatımız da bozulacak derlermiş. Yunan çekilirken köyü yakmış. Biz gidiyoruz. (Abdi Doğan. Sandıkları açıyorlar. 1923. 1933) İhtiyarlar burayı Yunan’ın işgal ettiğini fazla eziyet ve ızdırap çektirdiklerini söylerlerdi. ( Hüseyin Yılmaz. Bir oğlan çocuğunu götürmüşler.Hamit’in kızanı ya. Sağ ayağının çizmesinin içine. Casim’e Hamit’i öldürür müsün?Öldürürrüm demiş. Babam anlatırdı. Arapkahve’de kamp kurulunca kaçmış. Buradan Kopçasız öldürülmüş. Zaten Yunan buraya çıktığında yerli Rumlar başlamışlar söylenmeye. Yunan bize bir ekmek çakısı bırakmazdı derdi. Nenem Yunan askerlerini görünce tüfeği atıvermiş. Nerde bulacağını biliyor. Yunan’la işbirliği yapanlar Yunan’la beraber kaçmış. Yunan işgalinden en çok yerli Rumlar rahatsız olmuş. Çeler Sami Ağa’nın ağılını basmışlar. Köyü Hasan Çavuşlardan İbrahim basmış. Yunan’ın zararı köye olmamış. astarına koymuş. “Sağ ayağının 137 . Rum komşusu subaya bu taraflarda domuz çok. (Cemali Aslan. Casim bir gün köyde kalıyor. (Adlarını söylemek istemedi) Bunların bazısını çeteler öldürmüş. Tire tarafından silah sesleri gelmeye başlamış.(Mehmet Cerit. Kemal’in askerleri geliyor demişler.Yunan askerlerini öldürmüş. Casim’e dikkat et. Köyde Yunan karakolu varmış. Çeteler köyü basmış. Bunun anasını babasını çeteler öldürmüş. Sami Ağa koyunun başında . Soygunculuk yapmışlar. Annem orda. Rum’un en ihtiyarında silah omzunda. Köyden yerli Rum komşusu gelmiş. (Cevat Güven. Köyde yerli Rumlar varmış. Yunan geldikten sonra işleri bozulmuş. Ordan buradan koyun toplamışlar. Çırpıköy’den Mercanların Ali. Birisi daha insancılmış.”demiş. Kaçarlarken bu hayvanları da bırakıp kaçmışlar. Şehitler. Köylüden bıçakları dahi toplamış. Buradan kinle gidiyorlarmış. “ Hamit’e tedbir al. Ali Bey. Yeniköy’den kendilerine sıkı (kurşun) atılınca burada Türk askeri var diye köyü aşağısından doğru geçmişler. Domuza attılar demiş. Yerli Rumlar da kaçmışlar. Köyün en zengini Sami Ağa. Oraya buraya saklanmış. 1934) Yunan zamanı Yunan askerleri burada keçi pınarında maden ocağı işletiyorlarmış. 1932. Halbuki burada iki tarafta geçinip gidiyorlarmış.Ali Bey hem Yunan tarafı hem de Türk tarafı. Kimin neyi varsa bildiriyormuş. Geri vermiş. Aslanlardan Recep Ağa’nın evini basmışlar. (Mehmet Alkan. Dövüyormuş. 1932. koşmuş. Sağ ayağının astarın altında Yunanlıların kağıdı var. Hacı Seyfittin’e söylüyor. Babamlar ovada darı ( mısır) suluyormuş o an. Babamları öldüreceklermiş. Çapak’tan Ethem. Bak şurada şu kadar çalkanık buğday var. Şimdi Süleyman dayının evlerinin olduğu yer. Yunan binbaşısı tüfeği kokmuş. Şehitler) Yerli Rumlarla iyi geçinmişler. Hamit Sağlık’ta Yunan karakolunu basmış. 1337) Hamit bizim eve gelirmiş. Dağdan karakola ateşe tutuyor. Babamgil Arslanlar’dan geliyormuş. Bir şey yok. Eğerci) Annemden. Siz ne yapıyorsunuz demiş. Köylüye güttürmüşler. Ellerinden almış. Ahmetli. Çengele. Kızı Rakibe. Casim’e de Yunan jandarması tutmasın diye bir kağıt vermiş. Arıkbaşı ve Çırpıköy’ de milleti camiye doldurup yakmışlar. Biliyorlar ki bir gün bunlar gidecek. Bunlar Karhat’tan(Gökçen). Yunan karakolu köyde varmış. Hamit çetesi madeni basmış. Açıyorlar kasayı.mermileri köy dışındaki damlara saklamış.

Çakallar. Nikol köylüyü uyarmış. Evlerde kimse yokmuş gibi görünürmüş. Camiden kaçan doğu kısmında bir bakla tarlası varmış. babamgil Hamit’in adamları. Kalan paralarını arıyorlar diye duyduk. Torbalı) Yunan askerleri evlere dağılırmış. Diğerini de zapt etmeye uğraşırmış. Hamit Yunanlıları berbat ediyormuş. Ali Bey milletin malını zapt edermiş.Burada Rumlar varmış. Korkudan tapuyu verirmiş. Hamit Efe’den çok korkarlarmış.Yunan kaçarken tüfeğini alan .çizmesini çıkar.” Çıkartıyorlar. En çok korktuğu Hamit Efe. Öyle kurtulmuş. Kilisesi vardı. Geliyorlar. Kaçan bir Rum. 1927. Sabri dayıya bu işler ödünçtür ödünç demiş. Helvacı’dan Sürsalan Cemali. Köyde askeriyeye yardım toplarmış. Köylü ne yapsın. Baskıyla istediği paraya elindeki malı alırmış. Vuran Pomak Topçu Süleyman. (Naim Özkarademir. Hamit fakiri gözeten biri. Çeteler dedeme yemek yemeye gelmişler. Yunan çekilirken köylüyü camiye doldurmuşlar.. Karakızlar’dan Hidayet Bey’in babası Ali Bey birisine para veriyor.1929 . Hamit Yunan’a tavkırırmış. Teşhir etmişler. Bakıyorlar ki Yunan komutanlığının kağıdı. Yunanlıları berbat etmesin diye Hidayet Bey’in babası vurdurmuş. Çeteler kaçmış. İşgalde burada adliyesini dahi kurmuş. Nikol da Zeytinköy’den adalara ulaşmış.Vurduruyor. Yunanlılar bunları sık sık rahatsız edermiş. Kızılcaova’ya göçmüş. Amcamı Dağtekke’de Kocabıyık’ın evinde vurmuşlar. Gurk tavuğun altındaki yumurtayı dahi almışlar. Casim ben sene ne yapayım diyor. Hemen bırakıp gitmişler. Arıkbaşından İlyas. Nahiye’den (Dağkızılca) bekçi gelmiş.Bir gavur kıstırmışlar. 1336. Çengele’den Nalbant İbrahim. Oğlananası) Yunan işgalinde babamlar Kütahya’ya göçmüşler. Sakın malınızı satmayın. 1939) O zamanki durumda cepheye para toplayıp Yunan askerleri ile çarpışırmış. Kıbrıslı Fevzi Çavuş varmış. İnsanlar Kaplancık tarafından kaçmışlar. Köylüler kaçan yerli Rumların evlerini hayvanlarını yağma yapmışlar. (Yusuf Karadayı . Birkaç kurşun atmış. Düğerlik köyünde evinin üstünde çarpışma olmuş. Hamit burada Burunsuz Esma diye bilinen birine gelirmiş. Yunan çekilişinde demiryolu bozulmuş. (Halil İbrahim Duma. 1954. Ahmetli) Tepeköy’de eşkıya fırıncı Abbas Akeren babaannemin babasının göbeğine kızgın zeytinyağı dökmüş. Yıllar sonra buradan kaçan Rumlar burayı ziyaretye geldiler. (Veli Ayaydın. Annem anlatırdı . Yunalılar gelirmiş . Gaz tenekeleri dahi hazırmış. Bir tepeyi zapt etmiş. Tedbirli dur. Aşiret milletine pek zararı olmamış. Yunan askerine yataklık yapan da varmış. Düğerlik) Dedem Kırışık Mehmet o vakit köyün zenginlerindenmiş. Mezarı sağlık ocağının olduğu yerdeydi. Gidiyor Ali Bey’e. Kırışık Mehmet’in evini yakmışlar. Alemin malını karıştırma demiş. Vurulmuş. Herkes bakla tarlasına saklanırmış. Bir kurşun çekip öldürüyor. Yunan askeri gelirmiş köye. 138 . Kaldırıyorlar. Karatekeli aşireti. Yataklık yapanlar Gökçen Mustafası. Gece oldu mu evlerde lambalar yanmazmış. Siz çetelere yataklık yapıyorsunuz diye her gün karakola görünmeye gidermiş. Git Hamit’i vur diye. Fakirlere diyormuş. Taban astarını kaldırın. Biri de gidip Karakuyu’daki Yunan jandarmasına haber vermiş.tahrasını alan Torbalı’ya Yunan öldürmeye gelmiş. 1920. (Ahmet Yılmaz. Gezdirmişler. Dernekli) Sarı Efe Mehmet. Yumurta alırlarmış. babam köyde muhtarmış. Vurduran Dağlı Emine. Yunan geliyor dedemin evini yakıyor.Bunu Hamit duymuş. Çalı kakıcı değilmiş. Arabanın üzerine bağlamışlar. Tren burada kalmış. Babam mühürü (istifa) atmış. dermiş. (Veli Koç. Bunlar köylülere zarar veriyormuş. amcam olur. Kıbrıslı Mustafa kesmiş. Ödemiş tarafından gelenler ilk Torbalı’ya girmişler.

(Abdullah Fırat. Çınardibi) Hamit’len dayım ve korucu İbrahim. Bir bakmış ki Hamit pürsilah kapıda. Sarı Efe’yi de öldüren kişi. 1951) Atalarımızdan duyduğumuza göre Kovanlık denen yerde yemek yerken askerler baskın yapmış. Bunu büyüklerden duyardık. İbrahim. Hamit Efe Topçu Süleyman’ı Kurt gediğinde tuzağa düşürüp temizliyor. Dereköy muhtarı (Sığırtmaçoğlu)Yunan taraftarıymış. Keçiköy altında Yunan askerleri ile çarpışma olmuş. Mezarları dahi orada duruyor. (Halil Akkeçili. Bir numaralı Yunan taraftarı. Sarı Efe’yi. 139 . Yunan askerleri kadınlarla dalga geçiyorlarmış. Kavakalanı) Hortunalı Hamit iyi adammış. İbrahim Korucu. Adamını Deli Süleyman’ın vurduğunu söylüyor. Namussuzluğu sevmezmiş. Burada Hamit’in yüzbaşı veya binbaşı olduğunu duyuyorduk. Etrafı sıkıştırıyor. Yakalıyorlar.Bu işi bitireceksin demiş. Hiç mani olmuyormuş. Topçu Süleyman dağda asker soyarmış. Kölemen’in karısı eski usullerle çamdan akma ile yarayı iyileştirmiş. Üç ay burada çadırda kalmış. Hamit ve adamlarını Kurt gediği dediğimiz yerde pusu kurduruyorlar. Yanına bir arkadaş almış Bunu alma demişler. Süleyman köy bekçisi imiş. Aydın’dan 90 atlı gelip Pomak’ın evini basmışlar.1940 . İyi biriymiş. Uyarıyı dinlememiş. (Ramazan Türkoğlu .Kaçırıyor. Alıyorlar bu adamın cesedi karşıdaki dağa götürmüş. 1936 . Tekbir alıyor tekrar namaza duruyor. Bunlar birlikmiş. Çatışma olmuş.Dürüst bir efe olduğunu söylerdi. (Kemal Korucu. Parça parça etmiş.1958) Eski zeybek mezarı Kurupınar denilen yerde Hamit’i öldürüyorlar. Üç ay Aydın mapushanesine gönderilmiş. Aydınlı bir asker terki silah etmiş. (Enver Kavaklan .1340. Hemen tekrar dönüyor. Evini yakmışlar. Ölüsünü görmüş. Burada da adamları varmış. Babam İzmir2den silah ve cephane ile Karpuzlu (Canlı) istasyonunda Yunan askerleri tarafından yakalanmış. (Ali Yoldaş. Gerisini Hamit Efe’ye havale etmişler. O dönemde Kabakdelen Hasanlar. Mamut dağında korucu Süleyman tarafından vurulmuş. Burada söyleniyordu. 1934. Gemikaya mevkiinde. Bu asker yaralı olarak Yörük çadırlarında Kölemen’e sığınmış. Hamit’in Aydın koluna bağlı olduğu apaçık. Rahmetli dedem Nazır Mehmet orada keçi çobanı. Asker iyileşince Aydın’a ulaşmış. Nenem rahmetli durumu Hamit’e anlatıyor. Burada köy meydanında idam edeceklermiş. Karadiş .Çete Hamit yakalıyor bunu. Birkaç el silah atılmış. Buraya Certoğlu mevkiinde kömür ocağında işkence ile dağda öldürüyor. Sarı Mehmet kapıya doğru dönmüş. Pomak’ı (Topçu Süleyman) yakalayamamışlar. Namaz bitmiş. Hamit . Osmanlar) Hamit iyi arkadaşmış. 1932. Çerkezlerden (Arıkbaşı) çete İlyas diğer çetelermiş. Dernekli) Hortunalı Hamit’i halamın kocası Mustafa Ali Şahinol anlatırdı. Dernekli) Karısı ile arası açılmış. Köydeki arkadaşıymış. Topçu Süleyman’ı vurdurmuş. İki kişi şehit düşmüş.Kavakalan) Korucu ailesi Hamit’in adamı. Çetesi caminin kapısında toplanmış. Osmanlar Çınardibi) Hamit adını çok duydum.Aydın Yörük Ali koluna bağlıymış. ( Ziya Arun . Hamit çetesi ile beraber gelmiş. Süleyman’ı Yunan karakoluna gönderiyorlar.Sanki dağda vurulmuş gibi. Ölüsünü çakallar yemiş. Buradan Topçu Süleyman vardı. Ama ellerinden kaçırırız diye işkence ile orada öldürüyorlar. babam Mehmet Korucu. Hamit’in adamı yemek yerken adamını öldürüyor. (Saffet Çoban. 1338. Herkes korkuyor. Görevi Hamit Efe’ye bırakıyor. Bunu anlatırlardı. Pusuya düşürür üstündekileri soyarmış. Bu işi sen takip edeceksin diye. Parmağında altın yüzük varmış.İbrahim Çavuş arkadaşı. (Şerif Akkeçili.Rahmetli nenem yunan gardiyanınına para yediriyor. 1939. Hamit köye namaz vakti gelmiş.

(Nevin Oral. İkisini de bağlayıp öldürmüşler. Yörük Ali haklı çıkıyor. Versin parayı diyor. Sen anlamazsın. Amca dut ağacına asar gider oradan alırmış. Benim adım Yunan zamanı Yunanlılar tarafından vurulan Rıza. Çeşme başında çatışma olmuş. Buraya yanındaki adamlarla Aydın’ın Karacasu’ya gidiyor. Hoşuna gitmemiş. Hamit babamın çete arkadaşıymış. Buradan arkadaşı Küçük Mehmet. Kadını kurşunlamışlar. (Durmuş Ali Şenel. Kadın zarı (çarşaf) giymiş. Hamit Kuvay-ı Miliyeye alıp yatırırmış. Bir iki hafta orada yatmış. Ondan Hamide oluyor. Orada vuruluyor. Köyde bir düğün oluyor. Dernekli’den Karadiş. Çetelere ekmek veriyorsunuz diye. Bunların içinden sana şu adamdan zarar gelecek . Gök Mehmet derler evinden yemek alırmış. “Bak gençsin. Biz çocuktuk . Hamit tabii tecrübesiz. Küçük Mehmet’i gönderiyor. Amca amca vurulmuş. Keçiköy) Yunanlılar Halil’in Mehmet’i dövüyorlarmış. Mezarlıktan amcamı getirememişler. Yazbaşı ) Hamit çok cesur. Kardeşi feryat figan etmiş.(İbrahim Şenel. 1945. Davet ediyor. Rumca bilen. Ayşe Hanım veremden ölüyor. Sen dua ettin . Manavkovanlığı’nda Yunan askeri ile çatışma olmuş. Dedem zor getirmiş. 1937. Arkadaş vurulur mu? Ve aynı adam Hamit’i vuruyor. İkincisinde vurmuş. Arif Kahya Yunan taraftarıymış. Bazı zenginlerden para toplayıp oraya aktarıyormuş. Benim adımı vermişler. Bülbüldere) Yunan giderken bu caminin imamını alıp gitmiş. Amcam öz teyzemle nişanlıymış. Deli Ağa.Amcamı arkadaşı silah temizleme bahanesi ile vurmuş. Bunu giderken yolda hallet. Nasıl düğüne girecek.” diyor. Öldürmüşler. Bunları anneannemlerden duyardım. Ayşe Hanım. Bir süre Çerkez Ethem’in yanında kalmış. (Halil İbrahim Akkavak . Bunları hem abim anlatırdı hem de Kazım Dayı (Kanyılmaz). Bazı kişilerden yardım toplarmış Önceden bilinmiyormuş.1929. Bundan dolayı zenginler rahatsız olmuş. Hatta babası tütün parası almış.bizim başımıza bunlar geldi diye. Yukarıdan Süllüler evine İtalyan bayrağı asmış. Sonra askere topladığı anlaşılmış. süt annesine gidermiş. Hamit amcam vurulunca İzmir’den kalkıp buraya amcamı vuranlardan öç almaya gelirken Kısık tarafında Yunan askeriyle karşılaşıyor. Hasan Çavuşlar’da İbrahim Efe. köy camisini yakmışlar. Yardım edenler Bekçi Raşit. Keçiköy’den ( Balcılar) Deli Ağa’nın evini. Keçiköy) Yunan zamanı Kabadelen çetesi . Yunan tebasına geçen bekçi Arif Kahya varmış. 30 Mayıs 2007 140 . atik ne zaman nerede olduğunu hiç belli etmeyen biriymiş. Büyük amcamın milli mücadelede Kuva-yı Milliyeye yardım ettiğini duydum.Birincisinde silah çaktırmış. Ayşe’ ye benziyor diye Feda Hanım’ı vermişler. 1927. eski Yörük Hüseyin Efe varmış. Bizimkiler Fransız tebasına geçmiş. Amcam devamlı Yunan askeri ile çatışırmış.anlatırdı. 1940. (Yılmaz Oral. Düğünde gitmiş yanına oturmuş. Amcamın mezarını getirmişler. 1937. Babam Yunan askerini öldürüyor. Taşlıoğulları’ndan.Bıraktırmak için uğraşıyor. Çakırbeyli’den Piç Ali. Hortuna) Ben Kara Hüseyin’in oğlu Tahir’in torunu Hamit Efe’nin yeğeni oluyorum. Dağtekke’den biriyle -Nazlı ileevleniyor. Öldükten sonra köy köy gezdirip teşhir etmişler. Amcam Yunan zamanı dağa çıkıyor. Yazıbaşı) Kara Hüseyin Tahir’in torunu.Kimse anlamamış. Onu görmek istiyor. İki kişi ölmüş. Bülbüldere) Uşaklı İsmail babam olur. ---------------------------------------------(İrfan Çoban. Hem kardeşini döve döve hem de kardeşini kuşunla öldürüyorlar. Olmuyor. Hamit’e diyor ki. Tekrar geri dönüp kendi çetesini kurmuş. Dağa çıkıyor. Rumca bilen bir Giritli varmış. -------------------------------------------01 Haziran 2007 (Rıza Oral. Yörük Ali bu taraftan böyle bir gencin türediğini duyuyor. Yunan rahatsız etmesin diye. O gece babasının evini basıp onun dahi parasını almış. Köyün muhtarıymış.

İlyas vardı. Karargah burasıydı. Hem kendisi hem askerler. Yanından at demiş. Hamit’in atını 141 . Dışarıya çıkarıyorlar. Arap’ı bilirim.Kızın ölüsünü canavarlar yisin diye orada bırakıyor. Hamit efeliğe çıktığında adı çok konuşulurmuş. Kadınlar da karakolun önünde. Aylarca kokudan geçilmezdi. Yunan çekilirken Fetrek Çayı’nda büyük çarpışma oldu. Osmanlar’dan Akçocuk arkadaşı. Hamit Efe kadınlara görünmeden dereden köye dutun dibine varmış. Asker buraya geldi. Hepsini dayaktan geçirdiler. ( Hüseyin Kölemen. Hakaret yapmadıkları kalmadı. Köyde anası babası olmayan çok güzel bir kız vardı. Saliha derlerdi. Dedem de avluda. Yunan demiryolu boyunca kaçıyordu. Daha sonra Yunan çekilince köye döndük. Bu zamana kadar efe görmedin mi? Eli kabaklı hoca görsün onun yüzünü diyor. Hasan kahveleri yapıyor dışarı çıkıp döküyor. Kıymetli eşyaları kırmışlar. Hamit kimseden korkmazdı. Yunan da öldü. Kızı kullanırdı. 1328 doğumlu) Köyde Hamit Yunan karakolunu bastı. Hamit Efe buralarda oturuyordur. İnsan ölüsü kokusu olduğunu sonra öğrendik. Çırpıköy’ü yaktı. Topları Fetrek Çayı’na kurdular.Saliha’yı Başpınar’da tüfekle öldürdü. Recep Ağa’yı kaç sefer bastılar. Yanına aldığı arkadaşı ona hinayetlik yaptı. Kadınların konuşmasını dinliyormuş. Hasan 40 tane kahve yap. demiş.İpi çekerlerdi. Kadının birisi aşağıdan Hamit Efe yakışıklı bir delikanlıymış. Yunan gidişi biraz kıpırdadı buralarda. Biz askerlere sakalık yaptık. Dedem bu adamları beğenmemiş. Sigaranın dumanını kadının birinin burnu almış. Dedemden biraz ekmek ve zeytin istemiş.(Zehra Dinçer. Hamit’in arkadaşıydı. Biliyorum. Yunan subayı bir hafta kullanır sonra askerlere verirdi. Ama para çetesi değildi. Köye Yunan jandarması gelirdi. Malanda Yaylası’nda yakalamışlar.Çapak’tan Kahveci Hasan bana anlattı. Bir süre sonra adam almış yanına. dışarıdaki arkadaşlarıma diyor. Bizimkilerden de ölen oldu. Ayaklarında ip bağlı. Komşunun kızını aldılar. Orada üstümüze elbise verdiler. Bize zarar yapmadı. Yunan takibi Hamit’in peşinde. Sarı’yı karısı Topçunun Süleyman’a vurduruyor. Elini kolunu bağladılar. Davranmayın yakarım diyor. Biz önce Karakızlar’a kaçtık. Sonra evine gönderirdi. Birer gece birer gece askerleri everirmiş. Takip askerleri Çapak’ta Hasan’ın kahvesinde otururken Hamit kapıdan içeri giriyor. İzmir’de Urumkuş sokağında ev tuttuk. Yalnız bir efeydi o. Çete köydeki evi bastı. O zaman gördüm. Bir Arap kurtuldu. Üç ay dahi durduğunu bilirim. Dedem de babamda temiz delikanlı derdi. Taşkesik’te Yunan karakolu vardı. Yunan bölük bölük demiryolu buyunca gelirmiş. Kadınlar kızlar bir görsek dermiş. gelse de görsek diyor. Dağtekke köyünden bizim köye gelirken üç kadın odun yapıyormuş. Babam bizi orda buldu. Hamit’in ölüsünü kağnı arabası ile götürmüşler. Yunanlı gitti. Bir o kaçmış. Bu kızı Yunan çekilince amcası Sevdiye’nin Halil . Babamın parasıyla yiyecek giyecek almışlar. Hamit zaten durmazdı. Geceleri askerler Hamit basacak diye karakolda yatmazlarmış. Hamit çeteydi. Ama ne dayak. Bir gün bütün köyün erkeklerini topladılar. Hiç toplanmadı bunlar. Aşağı köyleri yaktı. Bunun üzerine Yunan evlerimizi yaktı. Evine silahlı asker gönderirdi. Yunan askerini öldürdü. Yani 40 adam varmış gibi. Her taraf ceset. Üst tarafta çalının içinde oturuyormuş. Su getirirdik. Süvari askeri. Karnını doyurmuş. Hiçbir karıya kıza bakmazmış. Birisi de diyor ki Halilbeyli tütünün kokusu burnuma geldi. Hiç kimsenin burnunu kanatmadılar. Hamit Efe dinleyip duru. Birisi Yörük Hasan diğeri de Piç Ali. Aradan bir süre geçti mi tekrar asker gönderir. Gündüzleri dağda geceleri bir kenarda yatardı. İki kardeşti. Yunan’la şimdi kardeş diyorlar Yunan’la hiç kardeşlik olur mu? Yunan bayrağının indirilişini ben gördüm. Hortunalı Hamit’i bilirim. Çok eziyet yaptılar. İp ellerinde yürü diyorlar. Çürüdü gitti. Öldürselerdi korkmazdı. Gördüm. Ayakta ip bağlı yörünür mü? Yörü dayak. Marmaraç Dernekli) 03 haziran 2007 Babam Karadiş’in yanında kızan. Yunan kaçarken Arıkbaşı’nda bir sürü insan yaktı. Dağkızılca. Arslanlar. diyor. Hamit dayı aldatamazlar . Çerkezlerden Uzun Musa idamdan üç sefer almış. Yakan Yunan jandarması. (Rasim Şekeroğlu. Türk bayrağının çekilişini de gördüm. 1928. Yunanlılara karşı çeteydi. Etraftaki çalı diplerinde yatarlarmış. Adı kapansın diye öldürmüş. Bunlar seni aldatır demiş. Hortuna’dan gelin aldılar. Muhtarmış. Kokudan geçemezdiniz. Vurulan orda kaldı. Ayakta dikelterek. Evimizden görünüyordu. Dedem kendisini hemen saklamış. Ateş İbrahim. Köyde Koca Haşim. Torbalı’ya dayım Mehmet Kemal’in yanına gittik. Hamit Halilbeyli tütününden sigara sarmış. Düğüne geldi . 1330) (19 Temmuz 2007) Yunan’ın buraya geldiğini bilirim. Hamit Kırlıların İbrahim’in kız kardeşi ile evliymiş.

Subaşı’ndan Durmuş Ali arkadaşı. Çeteler öldürmüş. Hamit. Nasıl öldürelim?” diyor. Babam kabul etmemiş. Çakırbeyli) Piç Ali’nin hanımı Ayşe (Eşe) benim analık olurdu. Yunan’a yaranmak için ben vurdum demiş. İbrahim Kahya’nın evini bombalamışlar. Kız kardeşini de öldürmüşler. Ali biraz hareketliymiş. O Kaçmış. Keçiköy’de karakol kurmuşlar. Gelenler Ali’nin amcalarını öldürüyorlar. Sağlık’tan İbrahim Kahya Cellat gölü’nün balığını satın alır. Biz ötekilerin hepsini öldüreceğiz. Ali eve altın eşya getirdiğinde benim analık: “ Götür götür. subayın elinden silahını almış. Aman oğlum ellemeyin o benim gelinim demiş. 1930 . Hamit’i öküz arabasının üstüne 142 . Buraya geldiğinde Hamit’i iyi ağırlarlarmış. (Hüseyin Karakuş. Ethem sonra şöyle demiş: “ Ben onlara Eşekçi Veli’ye gönderdiydim. Kendisi de oğlu da ölmüş. Kırk tulum peynir varmış evde. Ali’nin amcasını öldürüyorlar.” demiş. satarmış.” diyor. çocukları var. Onların evini basıyorlar. Akşamüstü Yerlikaya’da kurşunlamışlar. Babama çok dağa çıkalım diye söylemiş. Biz Durmuş Ali ile bundan 50 sene evveli bir yerde çalıştık. Analık kızını almış başka yerde saklanmış. Kimin canını yaktın da aldın bunları. kucağına bir küçük yastık vermiş. Sonra Ali’yi Yunan tarafı aldatmış. Bu çocuk başıma bela olacak. Yunan’la ilgili bilgi alırmış. Saipler’den dedemi Babuşoğlu Veli Ağa’yı öldürmüşler. Kabakdelen zenginleri soyarmış. Karakolu basacağız diye. Yanlış gitmişler. 1930. Yunan köyde camide yatık kalmış. Hamit’i (Yörük) Hasan vurmuş. Kış günüymüş. Buradan geçerken babamın yanına bir uğrarmış. Çete arkadaşı Sürsalan Cemali varmış. “Bu çocuğu şımartmayın.” Bunu babamdan duydum.bakan kişi. 1938 . 1932. Onunla haber göndermişler. Ali onlara durumu anlatırmış. Ethem’in babası Denizli Çal’dan. Ali dermiş: “ Amcan bana çok kızıyor. Ona (Ethem’in babasına) yardım etmiş. Yunan kaçtığında karakoldaki telefon santrali Dernekli’deydi. (Veli Başarır. Ekinlere hayvanlarını salmışlar. Yunan köyü basmış.” dermiş . Yunan karakolunda su yokmuş ona su taşıtırlarmış. Yunan askerine gelinim hasta .Dirmil) Dirmil (Korucuk) köyünde Hamit Ağa yatağı imiş. Hamit babamdan bir şeyler sorarmış. Hamit’in karısını arıyorlarmış.” dermiş. Eşe’yi çocuğunu bir de Ali’nin biraderlerini. Babam diyor ki “Gel bak. Analık anlatırdı. (Feridun Akdoğu. Çaybaşı) Büyüklerimiz Hamit’in ismini söylerdi. “Ah ulan yapamadılar . Kendini kör kuyuya atmış. Helvacı) 03 haziran 2007 Babam Hamit’in asker arkadaşıymış. Çaybaşı’nda demiryolu kenarında karakolu varmış. İçlerinde Çapak’tan Ethem de varmış. Anamı ve çocuğunu öldürmeye buraya geliyorlar. (Yıldız Özcan. İbrahim Kahya söylememiş. Bunlara Böcanlı sülalesi derler. Dedemi öldürmüşler. 1959. Nasıl aldattıysa bilemiyorum. Hamit’te asla öyle bir şey yok. Buralarda evleri basmaya başlamışlar. Köy dağılmış. Ethem Ağa da içinde. Sağlık’ta Yunan oturuyormuş. Mehmet Hasırcı suyun içine işemiş.” demişler. Yunan kaçarken Ali’yi Torbalı’da öldürmüşler. bir kenara çekil. Gelenler Ethem Ağa’nın adamları. Öyle kurtulmuş. Dedemin durumu çok iyi imiş. Amcam olsun babam olsun çok temiz çocukmuş.” Gelenler Mustafa’ya : “ Sen çocuklarını al. Ethem. Parçalamışlar. Evi yakıyorlar.Kabakdelen ayrı çete. Mehmet Hasırcı bana anlatırdı. Ali’nin babasını öldürüyorlar. daha yeni doğum yaptı diye onları geçiştirmiş. Köyden bir yaşlı kadın alnını çelmiş. Ormanköy) Benim annem vardı.(Piç) Ali’yi de almış. Benim amcam varmış. demiş. (Necip Ünal. En düzgün olan Hamit Efe’ymiş. Onu da komutan sen bunu işemişsin köpürüyor diye dövmüş. Büyükleri anlatırmış. Ali köyde birkaç kişiyi bıçaklamış. Ali’nin babasının yüz verdiğini bilirmiş. Dedem merhametliymiş. Be küçüktüm annem anlatırdı.Ben Veli Dayı’ya değil öteki Veli Dayı’ya göndermiştim. Git geri ver. Hamit buraları korumak için buralardan arkadaş almış. “Öldürün bunu. Ali bu sefer Yunan’a çalışmaya başlamış. Keçiköy’de Arap oğlu Şuayip. Kendi gelini haline sokmuş. Delikız Yunanlılara müzevirlik yaparmış. Biraderi Hacı Ahmet derlerdi. Düğünlerde hadise çıkarırmış. Onu bile bıçaklamış. Ali’nin Mustafa amcası varmış. Askerler kurşunlamış. Köyü alan talan yapmışlar.

Aman elini ayağını öpeyim. 1335) Burada Yunan’la düşüp kalkan Saliha’nın kardeşi Safiye olacak. Hortuna’dan Kara Hüseyin’in oğlu. Ben “Kuva-yı Milliye zamanında öldürülmüş diye duyardım. Piç Ali’yi. Yunan subayı bunu görünce Rumca :. Yunan subayı kahvedekilere sormuş: Hamit nerde? Kahvedekiler: . Çeteler diyor Araphanı kahvesinde oturuyor. Ahmet Ağaların evi Yunan karakoluna yakın. demişler. “ Torbalılıyım. Kendini affettirmeye çalışıyor. Mezarının sağlık ocağının olduğu yerde olduğunu söyledi. Sabahleyin Yunan askeri karakolun penceresinden keyfi bir kurşun çekip O’nu da orada öldürüyor. At arabası yürürken hareket ettiğinde ceset de hareket edermiş. (Hulisi Demirtaş . Araphanı kahvesinde otururken bunları Giritli Ömer görmüş. Zeybek Mehmet. Hakkı eni oğlu 17-18 yaşlarında bekar delikanlıyı ve bir de kadını vrup öldürmüş. Karadağlı’nın yetişkin bir oğlu varmış. Bundan hayır gelmez. Karakol ilk kurulduğunda evlerdeki silahları toplamışlar. Teri soğusun deyip alıp kaçmış.Bu yılan gözlü.. 143 . Gezdirmişler. Yunan subayı Hortuna’ya gezmeye gelmiş. Yunan bu sebepten köyü yakıyor. sandalye ile linç edip öldürmüş. Yunanla beraber kaçarken İzmir Başoturak’ta kendisini bizim köyden birisi tanımış. Hamit biz buralardayken sağken korkmayın.” dedi. Kurtuluyor. Silahlardan beş-on tanesini ayırıp saklamış.. öldürüyor. Aynı canlı gibi. Tam karşıdaki pencereden Ömüroğlu’nun karısı kadını da pencereden olan biteni seyrederken bir kurşunda ona çekiyor.Bunun üzerine etraftaki esnaf sopayla. Hamit vurulunca cenazesini o yıkamış. Ömer Ağa (Özyurt) anlatırdı. Çok kurnazmış. 15 Mayıs’ta İzmir’e çıkıyor. Arka bulamamış. Yılan gözlü insanları makbul saymazlar. böyleyim. Senden ne çekti bu millet diye bağırmış. Hamit fırlayıp : . Hamit’ten ayrı bir kafile. Esas Yunan taraftarı Giritli Mustafa varmış. Bunu öldürün. Hamit’in cesedini Torbalı’nın içinde beygir (at) arabasının ön tarafına oturtup bağlamışlar. Kürt Hasan. Sonra mübadele esir karşılığı geri gelmişler. Gidiyor Yunan hükümetine haber ediyor. Orda öldürüyor. İzmir’e inelim. O defin ettirmiş.Dağkızılca. Çapak) Ben Bayburt’ta askerdim. bir gezelim diyorlar. Yunan nöbetçisini vurmuşlar. Oradan Atina’ya. Bir haber almışlar. Yunan jandarmaları canlandı. Karakolu beş on gün evvel Tepeköy’e kaldırıyorlar. Hade Girit adasına sürgün.Afyon cephesi bozulunca bunlar farkına varıyorlar. Babamlar elbiselerini silahlarını dağda bırakıp saklamışlar.Atını dolaştırayım. Babam da çeteciymiş. Asıl zararı bizim köylü ondan görmüş. Giritli Ömer Yunan tarafına çalışıyormuş.bağlamışlar. Kabak Hüseyin Rumca biliyormuş. Köyde bekçi. Kollarını kazıklara bağlamışlar. İki evliydi. Alelacele evine götürüyorlar. Ben şöyleyim. Yanan yeri söndürmeye çalışan delikanlı suyla söndürmeye çalışanakurşun çekiyor. Büyüklerden duyardım. Şu an evi yıkıklık. Başçavuş dedi ki: “ Yunan zamanı benim babam Torbalı camiinde imammış. Dedemi öldürmüşler. Yunanla düşüp kalkan kendi öz kardeşinin kızını Boyalığa (Dağkızılca köyünün kuzeyinde bir mevki) götürüyor. 38 ay sonra Yunan denize dökülüyor. diyor. Çelik İbrahim. Yunan İzmir’e çıkmış. Aşağı yukarı bir hafta sonra buralara geliyor. Burada Eski Cavur diye birisi varmış. Çok cesurmuş. Pehlivan Mustafa. Duyuşumuza göre Hamit dürüst adammış. Bir ara Yunan’akarşı grup oluşturmaya çalışmış.Biraz önce atını gezdireyim deyen adamdı. Genci öldürüyor. Gözleri yılan gözlüymüş. Giritli Ömer’i elleyen olmadı. Bak bak Yunan taraftarı değil diye. Torbalı’da Hamit’i öldüreni yakalayıp öldürüyorlar. Hamit ölünce eşkıyalar basmış. Giritli Ömer’in kardeşi. Karakol iki defa yer değiştirmiş. Çakırbeyli’den Piç Ali pantolonunu dikerken kancıklayıp vurmuş. Bunlar da Yunan’a karşı çeteler. tekrar canlanacak diye ödleri koparmış. Geliyor Yunan jandarmaları bunları topluyor. Yunan jandarması evin etrafındaki çalılara gaz döküyor. Babam Arabacı Osman. Bizim başçavuş herkese soruyordu: “Nerelisin?” diye. Aslen Kayserili. Ahmet Ağaların oraya çeteler basmış. Birisi Hacı Kamil’in evi. Yunan’a karşı olduğunu göstermeye çalışıyor. Yunanlılarla çok kavga etmiş. (Ömer Aydın. Mert adamdı. Gelin gezdiriyorlarmış. Yemen Süleyman. diyor. Düğünü varmış. Ben. 1932. Babam söylerdi. Karaot’tan Kabak Hüseyin vardı. dermiş. Hâlbuki o bir numaralı Yunan taraftarı.” dedim. Yunan köyü yakarken Hakkı Dede diye biri vardı. Dambaşında (taş evlerin toprak olan üst bölümü) yatarmış. İzmir’de Araphanı varmış.” diye cevap verince bana : “Hamit’i tanır mısın ?”diye sordu.

Orada duruyormuş. Tarlada ekin biçip deste çekiyorlarmış. Hamit. Muğlalıların Seyit Ahmet. Bunlara Yunan dokunamamış. Sürsalan Kör Cemali diyor ki Sarı gibi adamı bir ayda vurduran beni ne yapar diye. 30 sarı liraya. Nenem Hanife’yi Sarı dedem bırakmış Marmaraç’ta. Sarnıç tarafından. Belenbaşı’nda yedi kadın üç erkeği orada öldürüyorlar. Hep kadınlar arasında konuşulurdu. (Münire Kutlu. 1329. Tırmık yaparken Yunan atlısı asker Krikor diye biri gelmiş. Macır Süleyman evine gelmiş. Çolak İbrahim’in ordusu ovadan geçti. Kapıdan kafasını çıkarınca mavzerle vuruyor. Dedem : “ Hamit beni affet. Yatakları buradan Delibozuk Ali. Yunan buraya çıktığı zaman dedem Hindistan’dan esirlikten daha yeni gelmiş. “Kapıdan baksın. Yunan’la düşüp kalkan köyden Giritli Süleyman. Yunan zamanı evine İsmail Efendi ve Hacı Fettah İtalyan bayrağı çekmiş derler. Deli Ağa derlerdi. Hamit’in Yunanla çarpışması Dağkızılca’da oldu. onu almaktan vaz geçiyor. Yunan geldiği zaman. Demirciköy. “Macır Süleyman” derlerdi. Yunanlı bu kadınların içinde çok güzel bir kız varmış. Anam Hatice anlatırdı. Arkadaşı vurmuş. Macır Süleyman : “Biz geldiğini gördük. Keçi güden çobanları zevkine karı kocayı vurmuş. Bizi ellemesin diye. 1926) Çocukken duyardım. Demirciköy’den Seyit Ahmet’e geldiğini söylerlerdi. Dağlı Emine daha sonra 3.çocukken anlatırdı. Yoğurtçular’dan Necibe’yi de dağa kaçırmışlar.5 adamla daha evlenmiş. Muğlalı soyadı. 1941. Kaçınca karısını oğlan kardeşi aldı. Dağlı Emine kalkıyor başka bir adam sevmeye. Çocukları Diner soyadını kullanıyor. Ölüsünü dağda çobanlar bulmuş. Dedem yok dedirtmiş. Yarısı İzmir’e yarısı Gümüldür’e. Irzına geçtikten sonra kadını bırakmışlar. üç erkeği öldürmüş.” Kara İbrahim buralarda çetelik yapmış.” demiş. Yine buradan Hüseyin Çavuş’a da gelirdi. Yunan askerleri Yoğurtçular’dan dağa kadın kaldırdı. Dedeyanı deriz. Adı Hayriye imiş. Zevkine öldürmüş. Hortuna altında vurdular. Dağlı Emine’yi amcaoğulları (Dağtekke’den Kırlılar)dahi sevmezdi. Yunan kaçarken kaçtı. Gavurlara tercümanlık yaparken gavurlaştı. Dağlı Emine’nin yanında bir ay kadar ya duruyor ya durmuyor. Dedemi Kavakalan’dan (Çınardibi) Macır Süleyman’a vurdurtuyor. Dağlı Emine ayarlamış. 144 . Irzına geçmişler. Oraya. Çağırtmış. Yunan askeri kaçarken Mersinli Kahve’nin altında Yunan askeri bir gece geceliyor. Başka bayrak çektin mi o devletin tabiiyetine geçmiş oluyormuşsun. Karacaağaç) 02/08/09 Hamit’i burada(Karacaağaç köyü) gördüm. Helvacı’dan Sürsalan Cemali’yi. “Askere genç gittim ihtiyar geldim. Bekir emmilerimin evlerinin yanında evleri varmış.” diyor. (Osman Kutlu 1940 ) Hamit buraya geldiği zaman dedemle Halil Erbay’ı yanına istemiş. Dede Hüseyin. Dağtekke’ye korkudan çıkmazmış.” diyor. dedeme: “Bana kızanlık yapar mısın?” diye soruyor. Yunan yedi kadını. Kağnı ile.Ecinli Hüseyin. Bir daha kadını aramamışlar. Yunan bir bayrak asardı buraya. Onunla ikinci evliliğini yapmış.(Hasan Uysal. Dedemi kapının ağzına yığıyor. Kadının adı Araplı Peni’nin imam nikahlı karısı Necibe. Dağtekke’den Kırlıların Dağlı Emine dedemi Dağtekke’ye çağırmış. Haziran ayı imiş. (Şefika Küçüksolak. 12 yıl askerlik yapıyor. Yunan tarafı oldu. Kaçırmışlar. Canlı) Dedem Sarı Mehmet olur. Çocuğu olmadı.

Bazı haritalarda “Chotan” yerine “Tongjannı” yazısı mevcuttur. Bu maksatla birinci Tabur. 2. Amerikan kolordusuna bağlanmıştı. tamamının toplanması 26 Kasım tarihine kadar sürmüştü. Kunehon” bölgelerine yaklaşıldı. 340 bin kişilik bir Çin kuvvetinin “Mancuruya” hududu boyunca sığınak yapmış olduğu Kuzey Kore kuvvetleri arasında bazı komünist Çin birlikleri bulunduğu Birinci Kolordu cephesinde ise 30 bin kadar düşman kuvveti olduğu öğrenilmişti. Keşif ve taramalar yapıldı. Tugay 25 km. Kolordu Komutanlığı’ndan Taegu’nun güney bölgesindeki 2. Knesong.M. Amerikan kolordunun ve yakın mahiyeti Kolordu komutanının davetine icabetle Taegu’ya kolordu karargahına gidip dönmüşlerdi. Taegu’dan Kunuri’ye hareket: 20 Ekim . 08-17 Kasım 1950’de 25. Türklerin Kore’ye ayak basmaları tarihine kadar devredeki hareketin başlıca safhaları. kademe Kunuri’ye naklolunmuştu. bir eğitim kampına misafir edilmişlerdi. Türkiye’den getirilen Amerikan tipi silah ve vasıtaların kadro noksanlarını kısmen tamamlamışlardı. 3. Kolordu’nun ihtiyatı olarak toplanmış bulunuyordu.7 Aralık 1950 ) 26 Kasım 1950 günü Türk Tugayı “Kunuri” civarında 1. 25 Haziran 949 günü Kuzey Kore komünist orduları baskın şeklinde bir taarruz ile Güney Kore’yi istilaya başladılar. Bu görevin tugayı müstahkem vazifelere alıştırmak maksadına matuf olduğunu bilahere öğrenilmiştir. Türk tugayı.Birleşmiş Milletler teşkilatı meseleye el koydu.Ordu kuvvetlerinin gayesi “Mancurya” hududu olan bir umumi taaruza 24 Kasım günü sabahı başlamıştı. Bu devre içinde Tugay 18. Bu devrenin başlıca meşguliyet ve hadiseleri şunlardır: Birlikler Teoka’dan ayrılış tarihi olan 10 Kasım’a kadar eğitimle meşgul olmuşlardı. Bazı mülahazalar dolayısı ile alay karargahlığı lağvedilerek. Birlikler “Coton. Tugay birlikleri bir kısmı motorlu araçlarla mütebakası (geri kalanı) trenle 10 Kasım’dan itibaren nakle başlanmıştır. 1V. 18-20 Ekim günleri “Pusan şehri” limanına karaya ayak basmış olan Türk Tugayı. genişlik ve 50 km derinliğinde bir saha içinde yol ve köprü emniyeti tıkama mevzileri işgali ve bu bölgede bulunan kominist çetecilerin temizlenmesi görevi verildi. Tümen’den tugayın “Kunuri” bölgesine intikali ve orada kolordunun ihtiyatına girmesi hakkında emir alındı. Buraya intikalini 23 Kasım günü tamamlaması gereken tugay vahit ve tertip edilen kamyonların yeterli sayıda ve zamanında verilmemesi yüzünden. Kunuri Muharebeleri: (26 Kasım. 14 Kasım’da tugay 25.Muhtemel bir muharebe vazifesine hazırlık olarak tugay toplanma bölgesinde kuzey doğuya giden yollara istikam bölüğü ve keşif takımı vasıtası ile keşif edildi.KORE’DE NASIL Anlatan:Ahmet Balkı SAVAŞTIK? Türk Tugayının Kore’ye ayak basması tarihine kadar olan devrede Kore’de cereyan eden harekete kuş bakışı bir nazar.25 Kasım 1950.Tabur ve alay muharebe gurubu adıyla vasıflandırılan tugayın büyük kısmını birbirleriyle irtibatı ile ayrı bölgelerde vazife aldı. 04-27 Ekim 1950 günü saat 22 ‘de 18. İkinci Dünya Savaşı sonunda Japonlar teslim olunca evvelce Japon hakimiyeti altında bulunan Kore’de Japonlara karşı savaşmış olan Amerikalılarla Rusların kontrolü altına girmişti. B. Tugay. Bu taarruza doğruca genel karargaha bağlı olan Kore yarımadasının kuzey doğu köşesinde bulunan Amerikan kolordusu iştirak ediyordu. Kore Tümeni keşif kıtası tarafından kovalanan bir kısım komünist kuvvetlerinin Teogu’ya saldırması ihtimaline karşı hazırlıklı bulunması hakkında bir emir alınmış. 24-25 kasım günleri tespit olınan günlük hedeflere varılmıştı. “Munsunni” yerine “Kunuri” kuzey batısındaki “Chotan istasyonu” civarında toplanıldı. trenle “Teoka şehrine” nakledilerek. Toplanma bölgesinin değiştirilmesi üzerine. piyade taburları doğruca tugay komutanlığına bağlanmıştır. 8. Tugayın kuzeye intikali elindeki vasıtalara ve tümence sağlanan araçlara göre tertip edildi. Taegu’daki şehir içinde başlıca silahlı kuvvet olarak Türk tugayına alarm verilmiştir. Mütearruz Kuzey Kore’ye karşı diğer devletleri çağırdı. tümenin emrine verildi ve tümenle irtibata geçildi. Tugay “Musanni” bölgesine intikali hakkında alınan emir üzerine. Bu devrenin önemli olayları: . Amerika bilfiil müdahale etti . Birliklerdeki ve şahıslardaki büyük ağırlık muayetindeki eşya ayrılıp “Kunuri” kasabasında bir depoda toplanmıştı. Davete icap eden ilk 16 devlete mensup silahlı kuvvetler peyderpey harekete katıldılar. Düşman ve dost durumu hakkında şunlar biliniyordu. bir ön heyeti tertiplenerek 9 Kasım’da sevk edilmiştir. karargahlık ve geri kademe halinde 2’ye bölünmüştü. Kolordu karargahlığına bir irtibat subayı Kurmay Yüzbaşı Hakkı İnceoğlu 03 Kasım 1950 günü Kolordu merkezi bölgesindeki iki tümen ve dokuz Amerikan piyade alayı 145 .

Bu kolordusunun sağ yanını tehdit etmektedir.Tabur ve Top Taburu ve uçaksavar bataryasının intikali gece yarısını bulmuştu. Kolordu komşu emri vermişti. Bu şehri almak üzere muharebe edeceksiniz. “Tokehon” şehri düşman tarafından kuşatılmıştır. Yine “Khın” Çinlilerin savaşa katılacaklarına ihtimal verilmediği bilahir anlaşılmıştır. gözetleyiciler yardımıyla piyadeyi desteklemeye başlamıştır. Burada bizzat 9. taburda kuzey batı istikametine tahrik edilmiş ve bu 2 taburuda sevi idaresini Albay Celal Dora Deruhte eylemiştir. bu baskında ağır zaiyat vermiş ve dağılmıştır. Taburlar) bir tank takımından mürekkep top taburu henüz tugaya katılmamıştı.00’te şoseye çıkabilmişti. “Kore 1. Bir muherebe grubu teşkil edilerek toplanan kamyonlarla kısmen motorlu.şoseden sağ kol olarak o sabah erkenden ilerlemeye başlamıştır. Mevcut yolların hepsinden faydalanmak düşünülmüştür. ancak saat 15. 3. Tugay Komutan Muavini Albay Celal Dora emrinde bir motorlu keşif kıtası takımını. Bu emir ile “Kunuri istikametinde ileriden kapatılmasının kastedildiği anlaşılmaktaydı. Kore Rok Kolordusu geriye çekiliyor. bir piyade takımı kuvvetinde saat 09.00’da geriye gelerek yolun bir yerde kaybolduğunu söylemiştir. bir istikam takımı. Ancak bir bölgede tertiplenmek için zaman kalmamıştı. kısmen yaya olarak “Tokehoni” istikametinde tahrik edilmiştir. 06-26 Kasım 1950 günü saat 11.Bölüğün sağ ve solunda mevzilinerek muharebeye girmiştir. Topçu erkenden “Dovvu mahrici” yakınında mevzilenerek o sıra çıka gelen topçu uçaklarının verdiği gözetlemelerle ve mutabiken ileri sürülmüş.00’den itibaren birlikler Vovvon bölgesine toplanmaya başlamıştır. Saat 14:00 sıralarında muharebenin cereyan tarzını görmek üzere 10. kuzeye ve güneye karşı kapanması halinde bir emir almıştır.00’de artçı olarak kalan mürettep keşif kıtası ve mütabiken daha ileri karakol bölüğü (10. Bu tabur. 3. Türk Tugayı’nın bu yolla haraket ederek “Tokehon’u” işgal etmesini ve iki tümenle irtibat sağlanmasını ve burada kuzeybatıya geçen yollar emniyet altına almasını emretmişti.00’de gelmişti. Bölük) düşman baskısına ve taarruzuna maruz kaldı. Ancak sol kolun takip edeceği yolla ileri sürülmüş keşif kolu. Bunun üzerine muharebe gurubu komutanı sol kolunda sağda şoseye alınmasını emretmişti. bölüklere yaptırdığı taarruz ve süngü hücumu ile düşman doğu kuzey istikametine 3 ve 4 km geriye atılmıştır. Düşmanın 3. Çünkü kuşatılmak istemeyiz. daha doğusunda kalarak doğuya. Grubun vazifesi “Choyanmyon” bölgesine kadar gitmek ve burada tugayın mutabaki kısmının yanaşmasını korumak ve keşif yapmaktı. hareket kabiliyetini kaybeden keşif kıtası. Bir bölge için sırt edilen mahsuru da ihtiva ediyordu. Tabur sabaha karşı 10. kuzeyinden geçen yoldan sol kol olarak tugayın diğer muharip birlikleri . hemen hareket etmemiz çok mühimdir. bölüğün cephesinden kendini gittikçe arttırarak göstermeye başlamıştı. Bu vazife 6001 rakımlı tepe “Sochond” 5400 rakımlı tepe “Hongdogn”u ve “Vovvon” bölgelerinden başlıca istikametleri kapatmak sureti ile yapılabilirdi.00’te tugay komutanı ve yakın yardımcıları kolordu karargahına davet edilmişti. Kolordudan ikmal edilen kuvvetli telsiz arabasının arızalanarak yolu tıkaması yüzünden. Bölükler arasında boşluklar olması sebebi ile grup komutanı. Albay Dora 6. Tabura 3 bölük takviye edilmiştir. taburu kuzey kanadından çalışmasından ve başka bir kolun köyün 2 Km kuzeyinde geçen yolla batıya doğru bazı hareketlerinin yapıldığı haber alınması üzerine. Bu suretle başlayan “Voyvon” muharebesinde bitayette tazziki hasseden 10. Durumun öğrenilmesi üzerine daima pasif kalmış ve kendisine verilen vazifeleri muhtelif bahanelerle yapmaktan kaçınmış 146 . ve 7. muharebe durumu hakkında izah alınmış ve zayıf düşman kuvvetlerini kırarak ilerlenildiği öğrenilmişti.Bölük’ün cephesine gitmiş olan Amerikan müşavir grubundan Albay “Kombi” farkına varmadan düşmanın az evvel çekildiği yere gitmiş ve yakından ateşe maruz kalması yüzünden o civardaki bir kulübeye sığınmıştır.30’da hesap ve tahminler hilafına yürüyüş kolu ileri kısmı henüz o sarp araziden çıkmamış iken kolordu komutanlığından telsiz ile “Chonksonni” 5710’ rakımlı tepede bir alay düşman bulunduğu. 27 Kasım 1950 günü yapılan ileri hareket o gün belki de malum sarp araziden çıkar çıkmaz düşman ile çatışmak ihtimaline göre düzenlenmişti . Orada Hunghank bölgesi ise çok sarp ormanlık ve kısmen motorlu olan birliğin açılıp yayılmasına gayri müsait idi. Bilahere sabit olan saat 17. Çok isabetli olduğu ve tugayı mutlak bir imhadan kurtaran kararın tatbikine geçildi. 2. Ordu komutanı. ve 2. Kolordu emrinin aynen tatbik edilmesi sorumluluğunu yüklenmek sureti ile tugay komutanı “Vovvon’a” dönülmesi ve bölgede vazifenin yazılması kararını verdi.Süvari Tümeni “Sunehon” bölgesinde yarın sabaha kadar toplanabileceğinizi sanıyorum. bir silah takımı ve iki piyade taburu ( 1. Buna göre takviyeli 2 Tabur ana yolu 4-5 Km.” Durum hakkında fazla aydınlanmak mümkün olmamıştır. Grup ileri kısımları ile emredilen bölgeye sat 21. Fazla olarak mevcudiyeti haber verilen düşman varlığına karşı tugayın gerisinde açık kalacaktı. bazı bölüklerin bazı mevzi şeklinde geriye alınmasını emretmişti. Fakat tamamının buraya dönüşü gece yarısını buldu. Silah sesleri üzerine birliklere alarm verilmiştir. 04-26 Kasım 1950 günü saat 15.muharebe idare yerleri ziyaret edilerek. O gün saat 14.

29 Kasım sabahı karşı illerdeki taburlar bölgesinden gelen ateş sesleri ziyadeleşti. “Sinnimni” köyü bölgesine intikal eden birlikler orada birleşmişler 28-29 Kasım gecesi ihtiyatta bulunan 3. Muharebe temasını kesmeleri ve çekilmeleri emredilmiştir.Tabur’un toplanabilen aksamına verildi. Saat 18. SİNNİMNİ GECE BASKINI Muharebe temasını kesme ve çekilme muvaffakiyetle başarılmış. Bu emrin icrası içinde tugayın düşmandan sıyrılması ve karar serbetini elde etmesi lazım geliyordu. Saat 11:30’da talimgahın II. İrtibat subayları tugayın kararlarından kolordu ve 2 tümeni haberdar ve 2 tümenin sağ kanadının nerede bulunduğu üzerine vazifesi başına dönmüştür. Tabur’un bir bölüğüyle beraber “Kaesong” bölgesine geldi. Ancak yol “Sinnimni”den çekilen araçlardan dolayı tıkalı olduğu için buna imkan hasıl olmadı.topçu bataryası son piyade taburu çekilinceye kadar ateşe devam etmiştir. Orada mevcut subayların yardımıyla erat yeniden manga ve bölüklere ayrılarak “Kuojong”un hemen doğusundaki sırtlar işgal edildi. Ortalık ağarırken 1. 2. Bölük’ün büyük kısmı köyden ayrılırken düşman çekildiğimizi sezmiş ve yol boyunca takibe başlamış. havanın kararması sebebi ile tabur. Bu taburların muharebe irtibatları durumunu aydınlatmak için ve taburlara yardım etmek üzere tank takımını ileri sürülmek istendi. Sabaha kadar yolun açılması için çalışıldı. Tabur’un muhasarada kaldığı anlaşıldı. Mevzilerdeki topçu eratı toplandı. Evvel bir talimgah bölüğü olarak tazyik alınan ikmal bölüğünden bir piyade grubunun. Alayı . komşu Amerikan 2. Başka vazifesi olmadığı ifade edilen tabura yolun kuzeyinde bulunan bölgenin sorumluluğu terk edildi. Geriye çekilenlerin cephanesi pek mahdut sayıda idi. I.00’a doğru kendi tümenlerinin sağ kanadını korumak üzere 2.Tabur’un eldeki kısmına. Tümen’in 38. muharebe idare yerlerine gönderilen subay tarafından bulunamamıştır. III. cepheye getirmek baskının verdiği şaşkınlıkla Kunuri’ye kadar gitmiş olan grupları çevirmek ve nihayet tugayın son ihtiyatı olan talimgahın diğer piyade grubunu celp etmek.Tabur ve 1.sekesine gönderilmiş. “Sinimni” “Yank Yonni” 5192 rakımlı tepe yolunda bir düşman yürüyüş kolunun ilerlediğinin öğrenilmesi üzerine topçu ateşi altına alındı. Artçı olarak bırakılan 2.Tümeni’yle tekrar irtibat kurmak üzere karargahtan bazı subaylar memur edildi. Cephane ikmali yapıldı. Saat 10.Tabur cephesine doğru koşarak ilerleyen 15-20 düşman eri teslim olma işaretleri yapmaya başladı.00 de piyade taburları ve havan bölüğüne telsizle telli irtibat sağlanamamış. “Kaesong”ta yeniden tesis edilen mevzinin yolun kuzeyindeki parçası 1. Saat 16.piyade grubu 1 piyade bölüğü . bölükler teker teker yürüyüş kolunda Sinnimni’ye intikale başlamıştır. Kademeli bir suretle topçudan başlamak üzere yeni mevzi intikali başlamıştır. artçı olan tank ateşle karşılaşmış ve neticede o da çekilmeye muvaffak olmuştur. Takriben saat 15. gerekli keşifleri yapması “Sinnimni” bölgesindeki ağırlıkların geriye sevki istenmiştir.olan tugay “Amulhak” Tank Taburu’na bir kısmı . Tabur’dan bindirilen bir bölükle ilerlenerek “Albay Kombi” kurtarılmıştır.30’ da taarruz esnasında dar tutulmuş cephelerden ve düşmanla sıkı bir hal alan muharebe teması ile bulunan bölgeye düşman daha fazla oyalanacağı kanaat getirilmemesi üzerine 28 ve 29 gecesi muharebe temasını kesmeye ve 6 Km diğer bir mevzii işgaline karar verilerek icraata geçilmiştir. Fakat silahlarını bırakmadılar. Bugünkü muharebe baskınına ugrayan keşif kıtasındaki kayıplardan ve şehitlerden gayri 6 yaralı 3 şehit 9 kişi zaiyat verilmiştir.Tabur cephesine sapan düşman sayısı gittikçe çoğaldı. Burada tugay komutanının şahsi müdaheleleri ile erat vasıtalardan indirildi. “Sinnimni” köyü bölgesindeki yeni mevziyi kısmen işgal ederek tugayın o bölgeye intikalini ve tertiplenmesini korumak üzere talimgahın bir piyade gurubu ve istihkam bölüğünün bakiyesi vazifelendirilmiştir. Diğer istikametlerdeki emniyet tedbirleri arttırıldı. Sabahleyin kıtaya biraz daha çeki düzen verildi. Tabur ve topçu daha evvel sızıp gizlendiği tahmin edilen bir düşmanın havanlarla yaptığı bir ateş baskınına uğradı. bir piyade bölüğü kuvvetinde motorlu olarak muharebe bölgesine tahriki talimgah komutanına emredilmişti. Bazı yaralılar da var idi. Tabur mevziinin hakim arazi kısmında düşmanın yakınına sokulmuş 147 . 5 havanla havan bölüğü ve tugay emrindeki tank takımından mürekkep bir kuvvet ve topçu taburunun desteğiyle “Sinimni” köyü istikametinde bir karşı taaruz yapıldı. Baskına uğrayan birliklerden bir kısmı karışık bir şekilde tugay karargahına “Kuojong Köyü’ne doğru çekildiler.Tabur’dan bazı kısımlar sıyrılarak “Kaesong”a geldi. 1. Bu sırada kolordu karargahından gelen irtibat subaylarımız tugayın çekilmekte olan 2. Mahsur taburları kanatlarını kuşatmış olan düşmanın bertaraf edilmesi üzerine taburlar bulundukları yerlerden yaralıları da taşıyarak çekilmişlerdi. yolun güneyindeki parçası 3.00 sıralarında I. Çekilmeyi örtmek maksadıyla 1. Yaralıları da nakletmek. Topçu taburunun mütabakisi mevziye sokuldu. Biraz sonra yakın mesafeden ateş muharebesi tekrar başladı. 1.tümenin sağ kanadı ile irtibatlı olarak 10109 998 rakamlı bir /250 bin ölçekli haritadan geçen ve takriben 30 Km kadar uzunluktaki bir mevzinin işgali altında kolordunun şifahi emrini yerine getirmiştir.

00’de düşman tazyiki karşısında Amerikan taburunun hiçbir haber vermeksizin mevzilerinden çözülerek mevcut motorlu araçları ile çekilmeye başladığı görüldü . taburlar tahrik edildi.11. Orada Siyamlıları indirdi. Saat 17. 27 Eylül 951 günü çok salladı ve bütün eratı vapur tuttu.11.29.951 günü hava çok rüzgarlı.951 günü yine yolculuğumuz çok iyi geçti .Tugay ancak bu çekilme muharebelerinde vermiş olduğu zayiat miktarı ayrı fasıldadır.951 Cuma günü hava yağmurlu ve deniz dalgalı ve bugün erat gazinosunda Cuma namazı kılındı.951 Cumartesi günü hava çok güzel.Çok üstün kuvvetlerle taarruzun yapılmakta olduğu ve Çinlilerin savaşa katıldığı anlaşıldı. Cepheden çekilen düşman tarafından Anju yolu Tongjonnu’dan Sunchon’a Togjon yolu tabi çekilme yolu olduğu için taburların Sunchon yolundan ilerlemeleri ve Peanyon’da toplanmaları emri şifaen tugay komutanı Tahsin Yazıcı tarafından teklif edildi. bazı bölüklerin ilavesi ve talimgahta bulunan askerin ikmal mürettebatı olarak birliklere dağıtılması .00’de vapurumuz hayırlısı ile hareket etti ve o günkü gece ve gündüz yolumuz çok iyi geçmiştir. KURTULUŞ: Kore Savunma Mevzilerinden Kampa Hareket :19 Eylül 1951 günü saat 03. Manga komutanı idim. Türk ve Amerikan motorlu vasıtalarının yolu tıkaması sebebiyle 5095 rakımlı tepede durmak mecburiyeti hasıl oldu.11.00’de Okirova limanına geldik ve vapur orada 2 saat kaldı. Hep kustular . deniz dalgalı. Ben de 4.6. Tümen’in karargahını kurtarmak sureti ile boğazı muharebe ile açarak ilerlemiştir. Bu tepede düşmanın teşebbüs ettiği iki baskın ateşle püskürtüldü.7 Aralık’ta Sosori’de toplanan tugay.5 km batısında 107 rakımlı tepenin hemen kuzeyindeki tepeciği çepeçevre tuttu.30’da arabalarımız hareket etti ve saat 6. 2. Saat 2.Tabur himayesi altında “Kunuri” istikametine çekilmek ve düşmandan kurtulmak için karanlıktan istifade ederek çözülme kararı verildi. 2 Ekim 951 günü hava çok güzeldi. deniz dalgasız. Diğer taraftan Amerikan taburunun artçısını korumak üzere geride kalan 5 tankın himayesinde 1. 8 Aralık’tan itibaren birlikler Kuzey Kore’nin merkezi Pianyonk’da toplanmaya başladı. Saat 20. Ve 6 gün sonra vapurla oradan hareketimiz: 26 eylül 951 günü Ssabah saat 5. Bu maksatla 3.4. Biri batı istikametinde Anju’ya giden yol. Vapur Singapur limanına uğradı.3. Tabur da Kuniri bölgesine girdi. Amerikan Ordusu’nun çekilmesine imkan sağlamak suretiyle vazifesini yapmış oldu. Arz Dairesi’ni geçtik. Her ikisi de tehlikeden ari değildi.5. Kunuri Çekilme Muhcubeleri:Saat 17. dalga çok fazla idi ve bugün alarm verildi. hava iyi.11. Motorlu vasıtaların ve ağır silahların çoğu kaybedilmiştir. Kıtalar Kunuri ve Sunchon arasındaki boğazda da düşman ateşine maruz kalmış ve sarılımış olan 2.00 ‘e kadar devam etti. Bunun üzerine mevzideki I.951 11. Kunuri Boğazı’ndaki gece muharebesi 30 Kasım saat 10’a kadar devam etti. Saat 12’de “İncon” limanında vapura bindik.11. Türk Tugayı düşmanın başlıca kuşatıcı kolunu en az dört gün geciktirmek ve bu suretle 8. Bugün çok güzel manzaralı yerlerden 148 .30’da 38.bulunması sebebi ile burada düşmana hayli zayiat verdirildi. Bu arada alay karargahı da yeniden kuruldu.11.30’ da hava kararırken çekilmeye başlayan bu iki tabur Kaesong’un 1 km batısına varınca havan ve makineli tüfek ateşleri ile karşılaştık. Bölük’ün 1. 29.951 günü 18. Bu sabahtan sonra Amerikan taburunun telsizi ile tümenle yaptığı irtibat ve isteği üzerine bu tabura bir miktar tank ve kamyon gönderildi. Chotan’a kadar çekilme. Bu gece saatler 1 saat geri alındı ve alarm verildi. Artçı ucundan kalan bazı kısımlar Amerikan taburunun etraftaki artçı ucuna mülaki oldu.00’te kampta 6 gün kaldıktan sonra bizi takımlara ayırdılar.11. ve 3.Çoğu erat tren ve motorlu vasıtalarla evvela Kayasunk’a. Bu durumda tugayın her iki yanı kuşatılmak üzere açık bırakılmış bulunuyordu.00. Takımı’nın 1.1 Ekim 951 günü hava yağmurlu ve mutfak vazifesi bizim bölükte idi ve bugün de alarm verildi. 30.Kısmen derlenmiş olan 2. Bu saatten sonra yaplan ateş saat 15. Haraketsiz kalan vasıtalardan inmiş olan bu artçı ile birlikte Kaesong’un 1. saatler yine 1 saat geri alındı. eksik silah ve malzemenin tamamlanması ile yeniden muharebe gücünü kazandı. diğeri güneye giden Sunchon yolu . Artçıların büyük bir kısmı ilerleyerek taburlara yetişti. 4 ağır bölüğü 1 bölük yaptılar. Tugayın Yeniden Teşkilatlanması: İmjinhan nehirlerinin savunulması. bilahere ikmalin kolay cereyanı için Sosari’ye alındı.00’de hareket etti ve o gün Formoz adalarından geçtik. Taburlar muharebe ederek çekilmeye başladı. Kısmen ve parekende olarak bunlardan faydalanan taburlar yaya olmak üzere batı güney bölgesine tugayın ihtiyat olarak bulunduğu yerde toplandı. Ordu karargahından alınan bir emirle 10 Aralık’tan itibaren Kimpo Yarımadası’nın gözetlenmesi görevi tugaya verildi.951 günü aynı yolculuk devam. Tabur Yongyonni bölgesine verildi. Bu gece yarısında saatler 1 saat geri alındı. Tugay için iki çekilme yolu vardı. Tugayın eksiklerini tamamlamak ve kendisine çeki düzen vermek üzere Kayasunk kasabasına alınması emredildi.

Orada kayıklardan alış veriş yaptık. 19 Ekim Cuma günü deniz dalgalı ve rüzgarlı. 20 Ekim günü aynı sevinçle geçti.951 Perşembe günü sabahleyin yağmurlu geçti ve bu gece vapur bu limanda sabahladı. 11. O gün saat 11’de oradan Süveyş Kanalına girdik ve Ankara’dan şarkılar dinledik . 7.00’de Kolombiya Limanı’na geldi.951 Pazar günü sabahleyin hava yağmurlu geçti ve sonra açıldı. Çünkü yarın saat 4’te İzmir Limanı’na yanaşıp ve anavatana 13 ay sonra kavuşacak olmamız bizi çok sevindirdi.11. 8 Ekim Pazartesi günü deniz dalgalı.11.10. Bugün elbiseler yıkandı ve alarm verildi. Bugün mutfak yine bizim blokta idi. Burası Hindistan yarımadasının bir limanı ve İngiliz müstemlekesi altında. Bu akşam sinemada güzel film vardı. 9. Arkadaşlar poligon alayına gittiler.geçtik.11. 149 .951 Çarşamba günü vapur saat 12. “Ahım gibi ah var mı?” Bu şarkıyı13 ay sonra duyuşum beni çok üzdü ve bugün çok manzaralı yerlerden geçtik. Nevşidim bugün İsmailli’ye geldik.951 Salı günü yine aynı yolculuk. bütün erat yerlere kustular. deniz çok güzel idi. 21 Ekim günü bir sevinçli günümüz oldu. deniz dalgalı geçti. 22 Ekim Pazartesi günü saat 7’de İzmir Güzelyalı’ya indik ve ben hemen köye geldim.11.Hava rüzgarlı. 24 Ekim günü teskere aldık.Gece saat 11’de Portsayit Limanı’na geldik.

KORE GAZİLERİ 150 .

Yeri Demirci Pazarcık Tire Karakızlar Şahinler Dağkızılca Torbalı Arslanlar Torbalı Pazarcık Torbalı İzmir Şehitler Akça Pazarcık Karakızlar İştip Bayındır Torbalı Ahatköy Pazarcık Dağkızılca Torbalı Çapak Torbalı Biga Tepeköy Torbalı Yoğurtçular Til. 1930 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1929 1928 1929 1930 1930 1931 1930 1930 1929 1929 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1931 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1930 1929 1929 1929 1930 1929 1929 1930 1929 1930 1930 1930 1930 1928 1931 1931 1931 1929 1930 1929 1930 1930 1930 D.Tar. İzmir Bülbüldere Popava Tulum Pravadi Pazarcık Kocular Pravadi Göllüce Kerimler Şubaşı Bozköy Gümülcine Kasımlar Karakuyu Tavas Tire Çakırbeyli Çakırbeyli Saipler Çapak Torbalı Ulucak Nüfus kaydı Demirci Torbalı Torbalı Karakızlar Pancar Dağkızılca Ertuğrul Arslanlar Ahmetli Pancar Torbalı Tepeköy Şehitler Arslanlar Pancar Karakızlar Şehitler Dağkızılca Çapak Yeniköy Yeniköy Dağkızılca Çapak Çapak Torbalı Torbalı Tepeköy Torbalı Pamukyazı Pancar Naime Bülbüldere Kuşcuburun Tulum Kuşcuburun Yeniköy Taşkesik Kuşcuburun Göllüce Şehitler Şubaşı Bozköy Tepeköy Tepeköy Karakuyu Pamukyazı Kırbaş Çakırbeyli Çakırbeyli Saipler Çapak Çapak Mehmet Mehmet Hüseyin Ferhat Hüseyin İbrahim Hüseyin Hakkı 1930 1929 1929 1930 1930 1929 1930 1931 Torbalı Dağkızılca Akhisar Pazarcık Pravadi Çapak Sepetçiler Acıpayam Torbalı Dağkızılca Özbey Yeniköy Kuşcuburun Çapak Torbalı Tepeköy 151 .Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Adı-Soyadı Ali Fuat DİNÇER Hakkı OĞUZCAN Mehmet TAGA İbrahim YILMAZ Mümin İNAN İhsan BAYTUS Gündüz OZAR Recep KARAGÖZ Ramazan GÜLTEN Ali BİCİL Selahattin ÇOŞAR Ahmet Şükrü KOÇ Ali İrfan ÇETİN Halil ÜREL Yunus BASIM Halil GÜVEN Salih TÜRK Mehmet Ali SOBAY Ali Osman SAVAŞ Salih SATIÇ Hasan ÇAKIR Hüseyin BOZKURT Mehmet Ali SERT Celalettin ÖZÇAPIN Emin ŞENBAŞ Mümin UYSUN Şükrü ARICI Remzi KUŞKULU Muharrem KÖKEN Mustafa KÖSE Şerif PİLANA Mehmet GÜLEÇ Yahya ÖZLEK Mustafa KÖSE Muharrem ULAŞ Mehmet FİDAN Ali KESİMCİ Mustafa TİLBE İbrahim GÖÇER Sait İLBAŞ Abdullah Fehmi VAROL Mustafa İÇÖZ Veli ÖZTÜRK Yusuf GEZER Ömer GÜCÜ Ahmet UYAR Şükrü MANAZ İbrahim SALCAN Veli PINAR Yusuf GÜLSEVER Hüseyin AKGÜN Ali İhsan GANİ Emin ÖZ Hakkı KIRLI Necdet ERDOĞAN Yusuf UGUR Ahmet SOYDAN Ali ALKAN Ahmet BALKI Şaban ERTE Ahmet KAPLAN Halim AHBAP Hasan DURMAZ Süleyman KÜÇÜK Abdullah APA Baba adı Osman Kadir Mehmet Hamit Süleyman Tevfik Cemali Şükrü Şaban Salih Muzaffer Şerif Osman Kamil Hadi Ali Hüseyin Mümin Durmuş Ali Tahir Tahir Yusuf Mahmut Ömer Aziz Mehmet Salih Hasan Mustafa Mehmet Ali Ali Cemal Ali Veysel Nebi Nuh Rıza Mehmet Hüseyin Ali İsmail Abidin Hasan Mehmet Ali Salih Yaşar Mustafa Latif İbrahim İsmail Osman Ahmet Osman Mustafa D.

ancak verilen cevapta Genelkurmay Başkanlığı’na müracaat edilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir.AVNİ Baba Adı ALİ AKİF ALİ MEHMET OSMAN ALİ Lakabı GÖÇER KIRILAN ÇİMENOĞULLARI ÇAPACIOĞULLARI DEMİRKIRANOĞULLARI DERİCİ BOZANOĞULLARI Doğum Yılı 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1930 4 . tüm görüşme kayıtları (ses ve görüntü) arşivlenerek görüntü kayıtlarına bağlı kalınarak çözümlemeler yapılmıştır. İçlerinden çok azı devre kaybı olarak silahaltına alındığı için daha yaşlıydı.MEHMET 5H. Bazı askerler psikolojik etki devam ettiği için görüşmeye katılmamıştır.OSMAN 7 .HÜSEYİN Kıbrıs Barış Harekâtına Torbalı’dan Katılan Askerler ve Bu Askerlerden Bazılarının Anıları 1974 yılında Türk Ordusunun “Atilla Harekâtı” koduyla Kıbrıs’a gerçekleştirdiği askeri harekâta Torbalı’dan tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 79 asker çeşitli birliklerden ve sınıflardan katılmıştır. Görüşmeler genellikle ilk harekât üzerine yoğunlaşmıştır. Tespit edilebilen askerler aşağıdaki gibidir: 152 .İBRAHİM 2 . Görüşülen kişilerden bazılarının fotoğraf arşivinden yararlanılmıştır. Torbalı ilçesinden “Hüseyin Kurtuldu” 2.Yapılan müracaata bugüne kadar cevap verilmemiştir. Harekatta şehit olmuş.KORE KOREŞEHİTLERİ Adı No 1 . Çalışma için 2010 Ocak ayı içerisinde Torbalı’ya bağlı idari birimler taranarak görüşmeler yapılmış. diğerleri ise gazi olarak geri dönmüşlerdir.ŞEVKET 3 . Harekata katılan 2 kişinin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kıbrıs Harekatı ile ilgili bazı anı ve araştırmalar yayınlanmıştır. Torbalı ilçesinden harekata katılan askerler 1953 ve 1954 doğumludur. Araştırma yöntemi: Araştırma için önce Torbalı Askerlik Şube Başkanlığı’na müracaat edilmiş.MEHMET MUSTAFA 6 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Hasan Hasan Süleyman Kemal Mustafa Mustafa DUMAN Hilmi Selahattin YILDIZ Hasan Arslan Mehmet KÖKEN Cemali Hamza Ali BUĞDAY Halil İbrahim Merih BİTER Kazım Erdal UYGUN Halil İbrahim Mehmet Yaşar KELLE Kamil Muhammet ÖZCAN Celil Mazlum SARAN Ali Celalettin KIVILCIM İzzet Hüseyin YANIK İbrahim Fikri KARA Adil İrfan YOLDAŞ Abdullah Bahattin DEMİR Abdullah İbrahim KARANFİL Ali Ahmet ASKEROĞLU Ali Ramazan SOYKAN Ahmet Niyazi KIVANÇ Zennu Eyüp YENGİNER Ahmet Cafer DUYAR Niyazi Sait KARAKURT Abdullah KAYA Recep Cihan DALAR Nazım Hasan ŞINIĞ Halil Bedri KIZRAK Durahmet Çetin GÜMÜŞ Süleyman İbrahim KARAASLAN Mehmet Mustafa PALAOĞLU Mehmet Adı Soyadı Cemil TUNAY Mustafa BAYRAKÇI Cevat ŞEN Veli AKYOL Metin TERZİOĞLU Muzaffer GÖBEKLİ Macit BURUNCUK Ayhan ÇAM Mehmet OLGUN Yaşar KANDEMİR Duran KARAÇOBAN Yusuf TANIRĞAN Cemal ÜLKÜ Yahya DEMİR Mehmet DOĞAN Abdullah AKAT Mehmet Hasan GÜNAY Veli OK Yüksel AKDEMİR İsmail SALCAN Hüdayi ALAN Baba adı Şükrü Osman Yaşar Kazım Kenan Mehmet İbrahim Sabri Mahmut Ahmet Halil Ethem Ahmet Şerif Ali Abdurrahman Mustafa Mehmet D.Yılı Doğum Yeri 1954 Demirci 1953 Kırbaş 1953 Helvacı 1954 Pancar 1953 Torbalı 1954 Tire 1954 Karakuyu 1953 Çaybaşı 1947 Siverek 1954 Çakırbeyli 1954 Kale 1954 Torbalı 1949 Hıfziye 1954 Helvacı 1954 Ormanköy 1953 Torbalı 1953 1953 1951 1953 1954 1953 1954 1953 1953 1954 1953 1953 1953 1954 1954 1954 1953 1953 1953 1954 1952 1954 1954 1953 1954 1951 1953 1953 1954 1954 1954 1953 Karakuyu Torbalı Saipler Kırbaş Arslanlar Yazıbaşı Haşmat Düğerlik Torbalı Tepeköy Karakuyu Gedik Çakırbeyli Göçmen Ayrancılar Pınarlıbelen Kuşçuburun Torbalı Çapak Dimanlı Akşehir Korucuk Kuşçuburun Ayrancılar Köprülü Arslanlar Çaybaşı Ahmetli Yeniköy Pamukyazı Korucuk Tepeköy Nüfus Kaydı Demirci Tepeköy Helvacı Pancar Torbalı Göllüce Karakuyu Çaybaşı Torbalı Çakırbeyli Çaybaşı Torbalı Tepeköy Helvacı Ormanköy Torbalı Karakuyu Çapak Saipler Kırbaş Arslanlar Ayrancılar Şehitler Düğerlik Çapak Pancar Karakuyu Çaybaşı Çakırbeyli Muratbey Ayrancılar Ayrancılar Kuşcuburun Çapak Çapak Tepeköy Tepeköy Korucuk Kuşcuburun Ayrancılar Tepeköy Arslanlar Çaybaşı Ahmetli Yeniköy Pamukyazı Korucuk Ertuğrul 153 .

Sadece savaşa odaklanıyorsun. Tüm alay konvoy halinde. Dağ yanıyor. Alayda alarmlar başladı. Bize ateş başladı. Mersin’e Alata’ya gittik. Kaptan konuşma yaptı. Kucaklarındaki mektup zarflarını askere dağıtıyordu. “Caddelere. Gemiye bindiğimizde silah dağıtıldı. Mermiyi suya attılar. Torbalı’dan şehit olan Hüseyin Kurtuldu ile Alata’da karşılaştık. Hava indirme gelmeden biz yaklaştık. Askere gidesiye kadar marangozdum. Ben yazdım.”Adresinizi yazın bize verin” diye. Tüm subaylarda rütbe yok. Karargâh Destek Bölüğü’ne katıldım. Alata’da Mersin’in hali vakti yerinde olanları kamyonlarla ekmek. 1974 Mart’ta askere piyade olarak gittim. Alay karargâh gemisine havan düştü. Sivas’tan Ankara’ya geldim. Emir geliyor yükle. Biz tatbikat sanıyoruz. Piyade Alayı 1. İnsanın içi boşalıyor. Bombalamaya başladı. Uyursanız buradakiler gibi olursunuz”. Geminin içinde sinek uçsa sesi duyulur hale geldi. Dördüncü alarmda alaydan çıktık. Sabaha karşı beş sıralarında Beşparmaklar göründü. Barış için savaşıyoruz diye. İki şehrin sivil halkı yol üzerinde bizi uğurluyordu. Her alarmda bunu yapmaya başladık. Gece yol gittik. yiyecek. binalara afişler yapıştırdık. içecek getirdi. Çıkartma gemilerine yükleme boşaltma eğitimi verilmeye başlandı. Biz buraya barış için geldik diye. Herkes helalleşti. Askere dağıtıldı. Tb. 154 . emir geliyor boşalt. Uçaklar geldi. İnsanlar. Hüseyin sonra şehit oldu. Hemen iki kelime yazın diye. Olmaz böyle şey! Harp orada başlamıştı. ufacık çocuklar duran arabaya su veriyordu. Akşamüzeri yola çıktık. Oradan Osmaniye 50. Verdim.50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Ahmet SAĞIR Muzaffer YÜKSEL Mustafa AKBAŞ Ahmet GEZER Abdullah GÜÇLÜ Süleyman SAVURAN Muhsin ÜNLÜ M. Gemide bilgilendirildik. Patlamadı. Muhripler vardı. Sarıldık.Ali PEKDEMİR Nurettin YURDAGELDİ Yaşar DOĞULU Halil AKKAN Ümüt YILMAZ Şerafettin İMRE Mustafa Ali KÖKÇÜ Ergül CANER Mihri KESİCİ İsa GÜNENÇ İbrahim EKMEKCİOĞLU Kenan KARAKAŞ Mehmet TOPÇU Hasan NAZLI Özer YILDEMİR Halit DİNÇER Ali AKGÜL Ali Hikmet DEMİREL Hüseyin SÖBÜ Mehmet KARACA Necmittin KABASAKAL Abdullah YAPIŞIK Mehmet SEVİNÇ Ahmet Mehmet Mehmet Nazif Arif Sadettin Veli Mehmet Kenan Abdürrahim Hüsnü Tahir Yaşar Ali Rıza Remzi Ethem Ali İhsan Kazım Yaşar Mustafa İslam Yaşar Hüseyin Mehmet Ali Cemal Fazlı Mehmet Cemali Hüseyin Elmas Nebi ANILAR 1954 1953 1954 1954 1954 1954 1953 1953 1954 1954 1954 1954 1954 1953 1953 1954 1954 1953 1954 1953 1954 1950 1953 1954 1953 1953 1953 1953 1953 1954 Atalan Bülbüldere Torbalı Yoğurtçular Arslanlar Arslanlar Demirci Büyükevren Ahmetli Pamukyazı Arslanlar Demirci Pancar Çapak Kırbaş Torbalı Dağkızılca Milas Çaybaşı Ahmetli Pınarbaşı Divriği Naime Veyselli Karakuyu Küçükkale Torbalı Ormanköy Veyselli Ayrancılar Atalan Bülbüldere Çakırbeyli Yoğurtçular Arslanlar Arslanlar Demirci Özbey Sağlık Kuşcuburun Arslanlar Demirci Pancar Çapak Kırbaş Torbalı Dağkızılca Ayrancılar Şehitler Ahmetli Çaybaşı Tepeköy Naime Muratbey Karakuyu Muratbey Torbalı Ormanköy Muratbey Ayrancılar Yusuf TANIRGAN.

Gömdükleri yer tel örgü içindeydi.25-30 tane vardı. Terden. Arazi taramasında Girne’nin 1 km dışında arazide 7 askerimizin cesedini bulduk. Tekirdağ’dan Adem şehit oldu. Rum mevzilerine giriyoruz. Akşamüstü sanırım Yunan uçakları bize taarruz etti. “Burada Rumlar tarafından diri diri gömülen 167 Türk yatıyor” dedi.(Marmaris’te ikamet etmektedir. Bir sigara izmaritini üç kişi içerken esire de veriyorduk. Çok berbat işkenceyle öldürülmüşler. Herkes kendi nöbetini tutuyor. Girne’nin içine girdikten sonra ara ara sıcak çatışma oluyordu. Bizim önümüzden deniz komandoları çıkmış. biz de evlere yapıştırıyorduk. Yüzbaşı tel örgünün yanında tekmil alırdı. Çıkartma anında 7-8 kişi şehit oldu. Esir aldığımız bazı askerleri esir toplama kampına bırakıyorduk. Bir kısmı ateşe düştü. İlk gün parola yok. Şehrin içinde Yunanistan’dan gelen askerlerle yüz yüze çatışma oluyordu. İrtibatımız kesildi. İki taneydi. Sabah yürüyüşe başladık. Arkamızda tank birliği vardı. Oradan İskenderun’a sevk edildim.sakal karışık. 12 kişi yandı. Rumlar ateş ediyordu. Girne’den Beşparmaklar’ı aştık. Öldürüleli çok olmuş. 2. Alay sancağı yara aldı. Tel örgünün içini göstererek “Uyursanız buradakiler gibi olursunuz” dedi. Burası bir Türk köyü idi. Oraya gömdük. Mevzi yok. İlk tıraşı Sultan Çukur denilen yerde ekin tarlasında olduk. Rum evlerinin mutfağına girdiğinde ev adeta içki deposu gibiydi. Kaçamayanlar vardı. Fantom uçaklar. 1974/1 silâh altına alındım. Gece çatışma oldu. Girne’nin batı tarafında otele yakın plaja çıktık.O haliyle sahile dikildi. Hemen hemen hepsi Türkçe biliyordu. Mersin’e toplanma bölgesine gidildi. Dağlar gözükünce mermi dağıttılar. Hazırlandık. Bazen bir kesiğe 25-30 kişi sığınıyorduk. Piyade alayına gittik. Utanılacak şeyler bunlar. Fota Köyü’ne yerleştik. Çünkü sızma olabilir.19 Temmuz günü yola çıktık. alay komutanımız olan albayın kaldığı binaya havan mermisi isabet etti. Her birliğin istikameti. Devamlı ileriye.Önce deniz piyadeleri çıktı. Ateşkesten sonra aldığımız yerlerden geri çekildik. Silahları daha moderndi. gemiye biniş eğitimi vermeye başladılar. binalara afişler yapıştırdık. Onu yüzbaşımızdan öğrendik.tümen 50. Komutanlarımız yere gemi resmi çizerek . tuzdan yeşil elbiseler beyaz. saç. Torbalı Mah. Sürekli üzerimize ateş açılıyor. Ben 213 numaralı çıkartma gemisine bindim. Esir aldığımız Rum askerleriyle yiyeceğimizi paylaşıyorduk.Yüzbaşı Cengiz Mandaş böyle vuruldu. İkinci harekat için akşamdan emir geldi. Çatışma daha çok gece oluyordu. Her bölük tüm teçhizat ile bir gemiye biniyordu. Dimitri köyünü aldık. İkinci harekatta arazi taramasına çıkıyorduk. Türk köylerinde bize anlatılanlara göre EOKA’cılar 15 yaşındaki kızlara silah zoruyla tecavüz ediyorlarmış. Alnından vurulmuş. dört tankı esir aldık. Biz buraya barış için geldik diye. Işıksız üç kol halinde gidiyorduk. Taarruzda araçlar ve telsizler yandı. Çok sıcaktı. Karaya ayak bastığımızda hava indirme başladı. Ondan önce keçiboynuzu ile beslendik. işaret yok. Uçaklardan napalm bombası atılmış. 20 Temmuz sabaha karşı Kıbrıs’a vardık. Bir tankla karşılaştık. 14 Temmuz gecesi cemselere binildi. Fazla da yedin mi kabız oluyorsun. 106’lık havan mermileri ile denizde üzerimize ateş başlamıştı. En önde birliğimiz vardı. Komandoydular. Kanlıköy’e geçtik. Herkes helâlleşti. Hemen oraya bir çukur açtık. Bazıları da bize silah çekiyordu. Daha önceden savaş gemilerimiz sabah dağları top atışı ile dövdü. 10 Temmuz’dan sonra Kıbrıs’a gidebileceğimizi söylediler. Barış için savaşıyoruz diye.) Yaşar KANDEMİR “ Plajdaki 5 numaralı odaya bayrağı biz diktik. Açlığa susuzluğa alıştırma eğitimi verildi. Bir tanesinin 155 . Ayak bileğinden aşağıda çorap yok. Bunlardan biri Balıkesirli Mustafa Dangaz idi. Bize ateş edenler oluyordu. 27 Ocak 2010. Ordu komutanı Suat Aktolga geldi. Biz çok yakındık. Yara alana bakan yok. Sancağımız da gazi olmuştu. Ayakta kim olursa olsun vurmak mecburiyetindesin. Tanklar arkamızdan geliyordu. Şehitliğe alamadık. Kıbrıs kargaşası başladı. Girne’den sonra başka bir bölgeye gittik. İkinci harekattan sonra sıcak yemek yedik. Ayvasıl köyünde 1963 senesinde Rumlar 167 kişiyi diri diri gömüp katliam yapmışlar. Bölük komutanımız Derviş Karaosmanoğlu’ydu. Hazır basılmış afişleri dağıttılar. Ağaçlarda yanan oldu. Deniz çıkartma gemileri ile doluydu. Sürekli asker geliyordu. Çıkartmada uçaklar desteğe geldi. Esir aldıklarımıza iyi davranıyorduk. Oradaki şehitler için nöbet tutuyorduk. Her yerden asker geliyordu. O zaman bilgimiz oldu. Girne’ye doğru ilerledik. Aynı gün şehit oldu. Arkadan biz piyadeler. Biz onları arkamıza yani geriye gönderiyorduk. Açlık var. Çok şiddetli bir çarpışma oldu. Sahilde. 7 gün sonra Antalya’ya muhabere bölüğüne gönderildim. Bir sızmada Rum binbaşısı ile askerlerini yakaladık.” Askere gidesiye kadar çiftçilik yaptım. Göğüs hizasında suya atladık. Gündüz yavaş yavaş dağa yanaştık. Adresimiz B 2017 idi. Arkadaşları denize atarak kurtardık. bölgesi ayrıydı. Plajdaki 5 numaralı odaya bayrağı biz diktik. Caddelere. Girne içinde Kalealtı’nda kaldık. Düzlük araziden Beşparmak Dağları’na yöneldik. Limasol’a doğru kaçtılar. Rum evlerine girdik. Piyade olarak Isparta’ya gittim. Yiyecek içecek (olarak) keçiboynuzu ile besleniyorduk. Oradan Osmaniye 39. Sahile çıktık.

Onlar da… İkinci gün Girne ile Magosa arasında Arapyokuşu denilen yerde bayağı çatışma oldu.1 Ağustos’ta gece çıkartma gemileri hareket etti. Ön tarafı açık ve inşaatlar vardı. Akşama kadar kıyıdaki her ağacın altına üç kişiyi beklettiler. Ya ortalık düzelecekti ya da savaş (olacaktı)… Komandolar bizden ayrıydı. Evden üç günde mektup geliyordu. Dikkatimizi çeken şey ise Rumların tüfeklerinin dürbünlü oluşuydu. Meriç Havaalanı yani Ercan Havaalanı’na vardık. 2. elinde silahı olmasa asker olduğunu anlamazsın. Onlar “ Türk askeri haklı. Esirler toplanma bölgesine götürülüyordu.5 ay banyo yapmadık. Yolda havan ateşine tutulduk. Para veriyorsun almıyor. Bölük arkadaşlarımız kendi aralarında bize yolda harçlık topladı. 15 ay kaldım. Pantolonlarını sıyırmışlar. Üç gün hiçbir şey yemedik.Gece dağıtım olduk. Acı gelmiyorsa al onu hayvan gibi ye. Zaman zaman arama yapılırdı. 20 Ocak 2010. Erkeklik torbalarını (testis) kerpetenle sıkarak patlaşmışlar. Adresimiz B 2017 idi. Komutandan habersiz gönüllü yazıldım. Taşıyabildiğimiz kadar mermi aldık. Derdi ki: “Al otu. Her bölükten 6 er 1 onbaşı. ısır.Otobüsle konvoy halinde Mersin’e geldik. Peruk vardı.” 156 . Mesela muhtar rahmetli Ali Kabaca çok duygu dolu mektup yazmış. Beni tebrik etti. Bütün mektuplarımız ailemize gelmiş. Açtık. Dahil olduğumuz bölük ilk çıkartmada 36 şehit vermiş. ısır.Havan ateşinde 3 şehit verdik. Bir patlıcan tarlasından geçtik. Kaskatı kalmış. Askere gittiğimde evliydim. Sonra çok hızlı mektup gelmeye başladı. Gurur duyduğunu anlatmış. Tanklar devamlı arkamızdan ateş ediyordu. İlk bir ay evden haber almadık. Orası düz arazi idi. Geri çekildik. Askerin üstündeki elbise simsiyah… Elbise demezsin. Uçaklar ise bombalamaya… Biz de ateşe başladık.” diyorlardı. “Acaba bu kadar mektubu postaya atar mı?” diye tekrar yazıyorsun. Otobüslerin önünde “askeriyeye aittir” diye yazı vardı. Savaş başlamıştı. Zaman zaman sızma oluyordu. İnsan moral buluyordu. biz de başarılı olurduk. Rumlar bize en çok havanla saldırıyordu. Bir hafta eski askerlerle eğitimde kaynaştık. Doğulu bir arkadaşım vardı. Sürekli asker isteniyordu. Yolda herkes bize yardımcı oluyordu. Unutamıyorum. Susuzluğa karşı beyaz parlak taş bulduğumuzda ağzımıza atıyorduk. Gemiler top ateşine başladı.Gelesiye kadar hangi benzinhaneye girdiysek kimse otobüslerden para almadı. Harekata hazırlıklı idik. Karavana yok.. Korkma ölmezsin”. Jilet yok. Askerlerin saçı sakalı birbirine girmiş. Asteğmenim oraya gömdürdü. Eğitime başladık. Zeytinköy’den 1km uzakta bir yer. Acı geliyorsa yeme. Rumların silahları daha moderndi. Gürpınar’dan terhis olduk. Asker araziye yayıldığında bölük komutanları megafonla cip üstünde askerini topluyordu. Mesela makineli tüfek namlusu ısındığında biz yarım saat soğuması için beklerken onlarınki havalıydı. O zamanın parası ile 5 lira. Mersin’de ailelerimize mektup yazdık. O çavuş aklını yitirdi. var olsun Makariyos” diye bağırıyorlardı.Askerlerin karnını doyuruyorlardı. Piyade olarak Sivas Temeltepe’ye gittim. Acı gelmiyorsa al onu hayvan gibi ye. Devamlı yer değiştiriyorduk. Aç susuz biz de böyle çarpışsaydık. acı geliyorsa yeme. Hangi asker çıkıyorsa koltuğu kabarıyordu. Esir aldıklarımız hemen “Kahrolsun Nikos Samson. İstanbul Kerpiç Sokak yazıyordu. Askeri mahkemeye verildi. Künyelerini de almadık. Sonra ateşkes olduğu için boşalttık. Harekâtta İngiliz hava üssü bizi geçirmedi. Milleti korku saldı. Keçilerin geçmediği yerlerden geçtik. Çok para değil. Torbalı Yeni Halk Yapı Sitesi. O günün şartlarında çok hızlı.Kiracıköy’e geldik. İkinci harekatta biz bayrak çektik. Karpas köylerine doğru yöneldik. Yapraklarını dahi yedik. tükür. Bir tanesini bir evin içinden aldık. Gaziköy’ü aldık. Silah olarak hiçbir şey yok. 1. Öbürküler kuşunlaydı. Larnaka bölgesindeydik.Silahlar G3 idi. Havanların 25 kiloluk malzemelerini onlara taşıttık. Acaba gidenler ölüyor muydu? Ben İzmirliyim. Komutan okumuş. Dağları uçaklar bombalamış.Girne’den çıktık. Üzerimizdeki ter kirden görünmüyordu. Sabaha karşı yanaştık. Öyle işkenceyle öldürmüşler ki. Kıbrıs olayı patladığında her bölükten gönüllü arıyorlardı. Bir sefer çarşı iznine çıktım. Mersinli birinin elinde belki de 200 mektup var. tükür. Bizlere destek verenler öğretmen ve imamlardı. İki esir almıştık. 36 yaşındaymış. Selahattin YILMAZ “Al otu. Başında miğferi . Ağzımız sulansın diye. Etrafından dolandık. Masa Tepelere sonra Tınaz -tepe’ye çekildik. Yunan ilk girse İzmir’e girecek. İstanbullu 27 yaşında bir çavuşumuz bir yerden televizyon almış. Harekatın başladığı bombalamadan anlaşıldı. Mevzide komutan görmüş. Bir köye gittik.Üç gün sonra silah verdiler. Sert davranılırdı. Oradan Malatya sonra şöfor olarak Kars’a. Mesela dağda savaşırken dağın başına mektup gelirdi.. İki tarafı kara selvilik bir tarla. Korkma ölmezsin. Köylüler bize yiyecek verdiler. Bizim arkamızdan “dispostik” yani sıhhiyeler geliyordu.üzerinde not çıktı. Takım komutanımız Elazığlı Süleyman Asteğmen oraya gömdürdü. Her şeyi ile gömdük. Anızdan sigara yakıyorduk. Çatışma başlıyordu. Askere gidesiye kadar Torbalı Sanayi Sitesi’nde kaynakçılık yaptım.

Türk köyleri hemen belli oluyor.9 er. Kasıklarımıza kadar suyun içinden çıktık. 5 sterlin maaş vermeye başladılar. Gemiler orada. Tüm gökyüzü paraşütçü birliklerle doldu. Kısa kollu. Düşünmedim bile. Harekat öncesi Lefkoşe üzerindeydik. Ortalık düzeldiğinde askerler oradan kız bulmaya başladı. Asker ziyaretlerine sadece Girne’de izin veriliyordu. Kollarımız yaralar içerisinde . Kıbrıs alınması gereken yerdenmiş. cenazeye gidemem. Yolda gelirken harekata başlanacağı öğrenildi. Yaşlı bir teyze vardı. 14 Ağustos’ ta. Allah başındaki devlete bozgunluk vermesin. O kadar dere içlerinde taşın dikenin üzerinde sürünüyoruz. Ben Kıbrıs’ta bunu gördüm. 21 Temmuz’da Girne’ye yaklaştık.. Erdemli ‘de çamlığın içerisine yayıldık. 7 ay o bölgede kaldık. Yanaştık. Türkiye’ye gidersen kız bol. Dağların dumanından yararlandık. Komandolar paraşütçüler pervaneli uçaklarla geldi. İki misli yer aldık. yıkmadıkları yer kalmadı. Girne’nin alt bölgesine yanaşmaya çalıştık.Benim mangadan da şehit oldu.Uçak bombardımanlarında sırtımızda tanıtma bezleri vardı.Bir gemiye bindi. Şimdi düşünüyordum.Allah insana devletinin bozukluğunu yaşatmasın. Bizim bölükten 4 kişi o köyden evlendi. Evinde erkek kalmamış. Bu çok enteresan bir mermiydi. Sabah yaya sahile indirdiler. Her gittiğimde Hellim peyniri verirdi. Bugün aynı şekilde olsa giderdim.O yazın sıcağında ayaklarımızın altı patlıyordu. Hastaneye. Biz ilk birliklerin ilerleyemedikleri . Dört uçak geldi. Gönüllü olmayanlar ayrılsın dendi. Kollarımız yaralar içerisinde . Kızlar çok istekli olurlardı. Cip kullanmaya başladım. İnşaat ustası olarak hayata devam ettim. Sanki bizi Kıbrıs’a pikniğe gönderiyorlar.yani 2 asteğmen. Para almazdı. Asıl olayı halleden uçaklar ve havanlardı. Oradan terhis oldum. En çok zayiat o anda verilmiş. Dört saat yerimizden kıpırdayamadık. Mermi yemiş gibi kol acıları çektik. Oralar ikinci harekatta hayli yer alındı. Her hafta düğün olurdu. Tedirginlik vardı. Beşparmaklar’da bombalamadıkları . Tezkere aldıktan sonra epey psikolojim bozuldu. Hastaneye girdiğimle çıkmam bir olur. Arazide çatışma halinde iki kişi durmak yasak. Rumlar tarafından mevziden askerlerimize yoğun ateş açıldı. Mermi yemiş gibi kol acıları çektik” 1973 Temmuz’da piyade olarak Kayseri’ye gittim. Sanki bizi Kıbrıs’a pikniğe gönderiyorlar. Bombardımanlarda ada adeta yerinden oynuyor gibiydi. Doğu bölgesinin bütün otobüs firmalarının otobüslerini durdurmuşlar. Tam tefarruatlı olarak donatıldık. İzne gelmiştim. Beşparmaklar’dan atılıyordu. Bu konular açılınca bozuluyorum. 14 Ocak 2010.Tabii fısıltı halinde. Erzurum’dan çavuş olarak katıldım. Kızı komutanlar isterdi. Bu bilgileri sadece hanımımla paylaştım. ne namusunu koruyabiliyorsun. Bekar isen kendileri kızlarını vermek için talip oluyorlardı. Kimse ayrılmadı. Zaten sana soruyorlar. 2 astsubay 2 bölük komutanı bindi. Gece nereye kadar geldin. Tanklar desteğe geldi.Her bölük 125 kişiden oluşuyordu. Biz takviyeye çıkıyoruz.Mogosa yakınlarında Değirmendere denilen yere konuşlandık.Radyo bizim hayati konumdaydı.Doğu bölgesinden her birlikten gönüllü 10 kişi. 1 çavuş . Havada yanışı ve sesi insanı psikoljik olarak ürkütüyordu. Aile bozukluğundan daha tehlikeli. Girne dışında çarpışma çok oldu. Orada canı yanan Türkler harekâta destek 157 . Aileden 15 günde mektup geliyordu. Bizden önce çıkan gemiler yaralıları geri getiriyordu.Asker hangi bölükteyse o bölük düğün yapardı. Sivil halk boşaltmış. Havan mermileri gemilerin yanına düşmeye başladı. hemen mevzi yapıyorduk. geri çekildikleri yerde harekata katıldık. Dağlar ateşle kaplandı. Hava sıcak. İyi paraydı.Çünkü evler toprak. Bizi bu hale niye getirdiniz? Yemek olarak bir kepçe sulu bir kepçe kuru yemek… Küçük bir radyodan harekatı takip ediyorduk. Samsunlu bir asker de yoğun ateş altında şehit oldu. 2 el bombası. Kapaklar açıldı. Tezkeresi gelen bir süre sonra kızı almaya gelirdi. 74 otobüs ile Erdemli’ye getirdiler. Erdemli’de elbiselerimizi değiştirmişlerdi. Şehitler Köyü.. Bir yere gittiğinde anadan doğma aranıyordun.Dört saat denizde bekledik. menzil dışına. Köylere giremezsin. O akşam düğünde. Zenginlerin rahatı kaçmış. Bir komuta hatasından. Çok güzel düğünler olurdu. Başımızdakilerden nefret ediyorduk. Ne aileni koruyabiliyorsun. O gece silah olarak G3 verdiler. O kadar tehlikeli ki. Sadece sabah sporunda. Çıkartma gemilerine bindik. Dönüşte askeri hazırlık yapılmaya başlandığının farkına vardık. Çok sıkı tutuyorlardı. O küçük radyo dahi bana o kadar ağır geliyordu ki anlatamam. Sese göre ve merminin geliş istikametine göre ateş açabiliyorduk. Bize kalmamız teklif edildi. Hepsini EOKA cılar öldürmüşler. 2.57’lik toplar şüpheli bölgelere top ateşine başladı. Ateşkes oldu. Girne’nin içerisine doğru girdik. Her bölüğe 2 komutan . Gemiler dörder dörder yola çıktı. Ben herhalde film çeviriyoruz derdim. Rumların elindeki kobra mermisini ilk defa orada gördüm. Necmettin KABASAKAL “Elbiselerimiz kısa kollu. Gemiler tekrar geri döndü. Yaya (olarak) Güzelyurt bölgesine getirildik. Komutanlar cepheye gelirdi. Fakirler bize iyi davranırlardı.

Sabah şafakta Girne’ye çıktık. Mekanizma Piyade Alayı’na… Gece alarm verildi. Bizim tabur komutanı 3 yıl Kıbrıs değiştirme birliğinde görev yapmış. 2 el bombası. Savaş başlamıştı. En çok sıkıntı çekenler komandolar oldu. 140 mermi verildi. Yolda halk bize karpuz. Sabaha kadar kendimizle çarpışmışız. Adamlar hazırlıklıymış. Beşparmak dağları bombalandı. İleride oldu. 40. Sabaha kadar kendimizle çarpışmışız. Savaş devam ediyor. Evlere tarama için giriyorduk. Bu bilgileri kimseyle paylaşmadım. Yola çıktık. Unutkanlık var. Bölükten şehit olan oldu. Bölük değiştirildi. Kafam keçe gibi. Çıkartmadan bir ay sonra ancak tıraş olup banyo yaptık. Yanaştırma gemisi ile sahile çıktık. Kafam keçe gibi. Tam teçhizat araç binildi. yayan suyun içinden geçtik. Çok sık arama yapılırdı. Askerliğimin etkisi uzun yıllar devam etti. Dağda betondan mevzileri aldık. Subaylar bize bol bol limon yeme emri verdi. Bitlenmiştik. Sonra verildi. Türk köylerine girdiğimiz zaman bize yiyecek içecek verilirdi. Silahım G1 piyade tüfeği idi. Düzde çalışır vaziyette tanklar gördüm. Dört saat denizde bekledik. Döndük. üzüm veriyordu. Rumlar ateşkesi dinlemiyordu. Buradaki hayattan söz ederdi. Sürekli hareket halindeydik. 09 Ocak 2010. Biz dağda Lefkoşa tarafına kuş bakışı bakıyoruz. Hemen 19 Temmuz’da çıkartma gemisine bindik. Sabaha karşı uçaklar geldi.veriyordu. Muzaffer GÖBEKLİ “Herkes atletini çıkarsın. Kademede çok araç tamir ettim. İleri harekata geçtik. Biz mağara gibi yerler de aldık. Havan. Çok sivil esir aldık. Teskereye geleceğimiz zaman orada yerleşmemiz için teklif edildi. Bir gece kaldık. Girne’ye çıktık. Önümüze ne geldiyse… Düz araziye indik. Üç beş gün sonra ateşkes oldu. mevzi değiştir gibi. Atatürk mah. Bize. Yanımıza harp paketi verilmişti. Bulunduğumuz yerde geceledik. Halen öyle”. Evde çok huzursuzluk yaşadım. Uçakların Rum kesimine dalışını seyrediyoruz. Kimse uyumadı. Bir tayını 30-35 kişi paylaştık. Bizleri arayan soran olmadı. Bugün aynı harekat olsa hemen giderim. Sabah saat 8’ de Kıbrıs’a ulaştık. Bize moral konuşması yaptı. Gece ateş devam etti. Akşam çok çatışma çıkıyorduk. Çok gece ailemin yanından kalkıp gittiğim oldu. Alay komutanın şehit olduğunu hemen duyduk. En son Omorfo tarafına geçtik. Rum kesimine geldik. İlk gün şehit vermedik. Gece yüzbaşı bizi topladı. Tam tesisat arazide yatıyorduk. tank hepsi vardı. İlerleyen günlerde dinlenebildik. Alarm vurdu. Her taraf duman. dağlar yanıyor. 2 Ocak 2010. İrtibat olmadığı için birbirimize ateş ettiğimiz oldu. Herkesin mesleğine göre iş ve ev verilecekti. Uçaklar geldi. Subay takviyesi yapıldı. Askeriyeden hafıza kaybım oldu. Kıbrıs’a gittiğimiz söylendi. Muzaffer YÜKSEL “İrtibat olmadığı için birbirimize ateş ettiğimiz oldu. Görerek ateş yok. Halen etkisi var. 2 gün önce. 158 . Bölük komutamız Yüzbaşı Yıldırım Kılkılıç idi. Uçakların bizi bombalamaması içinmiş. Dağda çok terk edilmiş yemek sofralarına rastladık. Korku hissi gelmedi. Sürekli hareket halinde idik. Dağda çok şiddetli çatışma oldu. Çıkan bölük dağıldı. Bülbülderesi Köyü. Yağma olmadı. General Bedrettin Dalan geldi. Halen öyle. Yoğun 106’ lık havan ateşi vardı. Evlere subaylar giriş izni vermiyordu. Gaziantep 5. 1973 yılında piyade olarak askere alındım. Ateş edilen yere ateş ediyorduk. İşi düzgün Rumlarla işi olanlar daha biz oradayken harekâtı istemiyorlardı. Dağda üç kişiyi esir aldık. Dağdan aşağıya inmeye başladık. Uçaklar bombalama yapmaya başladı. Ailem harp sahasından geldiğim için beni sakinleştirirdi. Askere gidesiye kadar çitçilik yaptım. Taarruza geçtik. 49. En fazla kaldığım yer Omorfo bölgesiydi. Bizim görevimiz keşifti. İkinci harekata kadar Beşparmaklar’da bekledik. 14 Ağustos’ta harekat başladı. Geriye gönderildim. Tüm alay konvoy halinde idi. Bölük komutanı belki bizi bir haftada toplayabildi. Herkes atletini çıkarsın sırtına bağlasın dedi. Oradan terhis oldum.Yolda bizi gemi tutmuştu. Mersin Limanı’na gittik. Çıkartma gemisine bindik. İkinci gün Girne’nin üstünde dağa çıktık. Yolda öğrendik. İçkiye başladım. Asıl savaş ikinci harekatta oldu. Silah başı. Oradan Islahiye’ye. Mersin’de Taşucu’na geldik. sırtına bağlasın” 1974 Mart’ta piyade olarak Antalya’da askere alındım. Plajdan çıkar çıkmaz karşımızdaki limon bahçelerine girdik. Beş sene önce bıraktım.Limonlar bizi kendimize getirdi. Rüyalarımda çok çatışmalara girdim. top. Piyade Alayı. İnerken 50 m. Zırhlı Tugayı’na gittim. Geceleri çok bağırarak kalkardım. Akşam saat 8 civarında hareket ettik. Bunlar hep Kıbrıs’ın eseri oldu. O akşam Beşparmaklar’da kurşun yağmuru başladı. İnsanları farkında olmadan kırıyordum.

Tümen komutanı dahil.Piyade Alayı’na askere alındım. Rumlar çekilmeye kaçmaya başladı. Tekrar pusuya düşmemek için geri çekildik. 45 dakikada Kıbrıs’a indik. hemen tabur binasının önündeki alarmı bizzat kendi verdi. Müthiş bir moral.Yaklaşık 1000 mermi. Yeşil hat orada çekilmiş.Levent’te Mustafa Güneri Boğaz Hastanesi’ne götürdük. İkisi yaralıydı. Ankara’ya gittik. Bölgeyi ele geçirdik. Hastaneye gönderdik. İki ay sonra haberleştim. Yanımızda harp paketi var. Tümen komutanı bizlere “Benim askerlerim böyle cesur. Her türden sanayi. helikopterler… 20 Temmuz sabahı harekat başlamış. Açlık. Kalanlar oldu. taciz ateşi açardı.” dedim. Her taraf asker. Kurşundan burnumuzu dahi kaldıramıyoruz. 40. Yaklaştık. Haber merkezindeydim. Oradan Lefkoşa yanında Değirmenlik Köyü’nde kaldık.Takım kuruluşu yapıldı. Babama mektup yazdık. Tanımıyorduk. Tabur önünde içtima halindeyiz. O sıcakta kurtlanmış. Bir manga 10 kişi bir helikoptere biniyordu. Konyalı asteğmenimizin vücuduna şarapnel parçası geldi. “Beni merak etme. Sivil otobüslerle Mersin’e hareket ettik. Tüfeklerine beyaz bayrak asmışlar. Sigara fabrikasına gelen dört Rum askerini silahları ile beraber esir aldık. Ortaköy Gönyeli’ye indik. Oradan terhis oldum. Zaman zaman arama yapılırdı. Bizim komutanlar karşılık verdirmezdi. Elimize beyaz bayrak verildi. Bütün üst rütbeli subaylar geldi. Barış gücü kontrol ediyordu. Sanayi bölgesine girdik. Rum-Türk karışık idi. Alpkent Mah. Hatırladığım subay tümen komutanı Tümgeneral Osman Fazıl Polat ikinci harekatta bizle beraber çatışmaya girdi. İzmirliymiş.Yağmaya izin verilmedi. Biz baskının üzerine gittik. Aracı taramışlar. Konvoy 159 . ayakkabı… Birlik Paşaköy’de kaldı. Askere gidesiye kadar çiftçilik yaptım. 372 liraya tekamül eden maaş alıyorduk. Bir hafta bir köyde kaldık. Yüzbaşı bir sterlinin karşılığının 165 lira olduğunu söyledi. Toplam 60 helikopter. Ben takım çavuşuydum. 1973’te askere alındım. Yaralarını sardık. Eco (Ecevit) ‘nun askeri asker vurmaz” Askere kadar işçilik yaptım. Tümen emrine verildik. 4 Ocak 2010 Göllüce Köyü Mustafa PALAOĞLU “ Türko asker vurmaz. Aldık. Bugün aynı şey olsa hemen savaşa giderim. Ağlaşmışlar. Silahlarını aldık. Sabaha karşı taarruz istikameti Magosa sanayi bölgesi. Bir hafta dinlenmeye çekildik. Bizim nereye gideceğimiz belli değil. Her seferde 20 helikopter devamlı asker taşıyordu. Zırhlı piyade olduğumuz için. Silahlar. İndirdik. Takviyeye gittik. Denizli’ye çavuş talimgahına geldim. En emniyetli bölgeymiş. Subaylar yabancıydı. Bol miktarda mermi dağıtıldı. Mermi dağıtıldı. Piyade Alayı’na gittim. İlk çatışmamız Sıhari’de oldu. 24 kişi. Oradan 50. Silahım çatal ayak G1 idi. 17 Temmuz’da bir gece Ankara’da kaldık. İkinci taarruza hazırlık yapıldı. Geri çekilirken bir komanda eri göğsünden mermi yemiş. Avcı kümesi üzerinde 3 saat görerek ateş ettik. Sigara. Oradan terhis oldum. O ara alayın alarmı vurdu. 1. Çavuş olduk. Önce Kıbrıs haritaları geldi. Bölükten az kişi şehit verildi. Sallamaya başladık. “ Türko asker vurmaz. Bize kalmamız için hak tanıdılar. Mücahitler bizi araçla bekliyordu. Bütün subaylar bölüklerinin başına koştu. susuzluk en büyük sıkıntı . Uçaklar önümüzde bombalamaya başladı. Boğaz bölgesinde askeri hastane kurulmuştu. Orada komando birliğini basmışlar. Yarası ağırdı. İlk gün Tinbu bölgesini ele geçirdik. Isparta’ya gittim. 16 Temmuz günü idi. iki çocuğu varmış. Binbaşı İlhan Oba ciple geldi. 58. 9 Ocak 2010. Yaralı ve şehitleri orada gördüm. Evrakı önce ben kaydederken okuyorum.Topçu Tugayı’na. Hemen helikopterlere bindik. Komutanlar geldi. Yaralı ve şehitleri bir gün sonra gördüm. Kişiye özel evrak hariç tüm evraklar elimden geçerdi. hani bana mektup yok mu ? Komutanım sizin postanız var” 1951 doğumlu olmama rağmen askerliğe hemofili hastası olduğum için 2 sene tehirli gittim. Şehit oldu. yirmi dört gün bir tepede kaldık. Karşımızda Boğaz bölgesi vardı. Bayraklı’dan. Biz öğlen oradaydık. Vatan aşkı. yiğitlerim!” diye tebrik etti. Tüm evrakları ben alır dağıtırdım. Tümen komutanı elinde tabancası ile bize katıldı. Üç tane esir aldık. Evliymiş. Teslim edildi. Bu askerle yıllar sonra Menekşe çay bahçesinde yanımdaki arkadaşım ailesi ile tanışmış. Topçuydum. Kıbrıs’a çıkılacağını belki 10 gün önceden biliyordum. Yağma olayı görmedim. Rum. Arkadaşım Piyade Çavuş Samsunlu Maksut Birinci şehit oldu. Cepheye gittik. Çatışma başladı. 1974 yılında 28. Beş sterlin maaş alıyorduk. Mustafa EFE “Hey topçu. Köyün çıkışında pusuya düşürmüşler. Öğlenden sonra 3-4 arası ateş kesildi. Ovacık mevkiine konuşlandık. Barış gücü karargâha geldi. Kurşunu önden yemiş arkasından çıkmış. Parçalandı. Çam ağaçlarının altında mücahitler Rumca soruyorlardı. Bütün araçlara cephane yüklendi. Sonra Magosa istikametine yöneldik. Çatışma devam ediyordu. Eco (Ecevit) ‘nun askeri asker vurmaz” diye bağırıyorlardı. Her gün sıkı eğitim ve ders başladı. Silahlarımızla sedye yaptık.

Arkadaşlarım. Havan mermisi binanın içine girmiş.halinde akşamüzeri yola çıktık. Bu 3-4 gün devam etti. Bizim bölük komutanı üsteğmen Osman Yılmaz’dı. Alarm verildi. Sekiz ay toprakta yattım. Harekatın üçüncü günü Rumların tankları geldi. Bölük komutanı Torbalı Askerlik Şubesi ile irtibata geçmiş. Ne olduğumu anlayamadım. Kiliselerde sivilleri topladık. Bana takılırdı. Hemen yer değiştirdik. En yakın arkadaşım şehit oldu. Lefkoşa tarafına Yılmazköy’e yöneldik. Gece cephane ve el bombası dağıtıldı. Topladık. Dağlar tekrar bombalanmaya başladı. Ağlıyorum. Küçük bebeleri vardı. Bir bölük bir gemiye biniyor. 17 Ocak 2010. Akşam karanlığında açıldık. Bu benim için büyük bir onur oldu. Sabah Mersin’deydik. şehit olanlar aklıma geliyor. Gemilerin arasına mermiler düşmeye başladı. Dağlar yanmaya başladı. Yolu geçen askeri araç portakal. Birbirini kırdı. Tümen komutanı Bedrettin Demirel bizim alaya çok gelir. Fotoğraflarını gösterirdi. Ankara’ya tankçı olarak gitti. 5-6 yakın arkadaşım şehit oldu. Çavuşlar 10 sterlin alıyordu. Plaj zamanıymış. Erdemli’nin üstündeki çamlığa konuşlandırdık. Oradan terhis olduk. Ancak oraya varasıya kadar aylarca mevzi kazdık. Savaşa gittiğimiz belli. Makineli tüfek ile gece ateş gelen yere ateş ediyorduk. Değiştirme birliğinde sıcak yemek bulduk”. Hikmet‘le bir araçtan birer kasa mermi aldık. Ateş gelen yere ateş ediyoruz. Her devlet helikopterlerle sivillerini aldı. Evraklara bir baktım benim Kıbrıs’ta askerlik yaptığım birliğe gidiyor. Bindirme yapıldı. Hiç çarşı iznine çıkmadım. Büyük telsizlerin yanında bulunuyordu. Alarm vurmaya başladı. Bizi selamlıyordu. Metin TERZİOĞLU “Çok aç kaldık. Bir binanın dibine sığındık. Onların Beşparmaklar’dan attığı her mermi bize zayiat veriyor. Savaş filmlerine baktığım zaman o günlerim aklıma geliyor. Açıkta beklemedeyiz. Sabah tabur komutanı yaralı idi. Uçaklar ona göre bombalıyordu. Sabaha karşı Kıbrıs’a yaklaştık. Girne’nin sahilinde bize havan ateşi açılmaya başladı. Herkes kendi yerine yerleşti. İkinci Harekat’tan sonra 120 kişilik bölükten 67 kişi kaldığımızı öğrendik. Biz de bir hava binbaşısı vardı. Dört gün kaldım. Bir emir geliyor geriye. Sevimli bir kişiliği vardı. Oğlumun dağıtımı Kıbrıs’a çıkmış. Devamlı ateş altındayız. portatif bir sandalye üzerine oturmuş yüklemeyi kontrol ediyordu. Makineli tüfekle ateş ederken mermim bitti. Girdiğimiz evlerde yemek haricinde hiçbir şey düşünemiyorsun. Bu zamana kadar Girne’de bekledik. Biz ise karşılık veriyoruz. Ama onlar kadar etkili değil. Şuurum bozuluyor. Duvarların her tarafı kan. savaş gemileri de ateşe başladı. Savaşı yaşayan bilir. Önce biz çıkartmaya başladık. Albayımı Osmaniye’de her gün görüyordum. Mersin halkı evlerden yemek getirdiler. Bölükler birbiri ile çatıştı. Bugün karışıklık olsa derhal giderim. Alay komutanı şehit olduktan sonra tümen komutanını tankın üzerinde Girne’ye girerken gördüm. İkinci Harekat’ta Girne’den Beşparmaklar’ı ancak aştık. Filo halinde etrafımızda savaş gemileri eşliğinde gidiyoruz. mandalin bahçelerine dağıldı. Bir ara yorgunluktan sızmışım. Kıbrıs gazisi babasının birliğine özellikle göndermişler. Savaştığım yerleri dolaştım. Yaklaşık 30 kadar. Demirciköy. Sipere girerken bir asker vuruldu. Yem bizdik. Sıçramışım. Alay komutanımız rahmetli Albay İbrahim Karaoğlanoğlu sırtında bir parke. Girne’de esir aldığımız oldu. Gemiler sürekli yer değiştiriyor. Yüzünü çevirdik. Denize iniyoruz. Bir oğlum var. Evliydi. Üst aramaları başladı. Uçaklar geldiğinde ilk olarak bu binbaşı ile irtibat kuruyordu. Hikmet beni kurtardı. İkinci Harekat bittikten sonra subaylar astsubaylar asıl savaş durumunda olması gerektiği şekilde rütbeli geldi. Kıbrıs gazisi olmak benim için onur. Her gece Rumlar gece aydınlatma mermisi atıyor. Lefke’ye doğru yöneldik. Hikmet sonra şehit oldu. Yardımcısı yarbay kurtulmuş. En büyük eksik harekatta muhaberesizlikti. Çıkartmaya başladık. Ben de kendisine “ Komutanım sizin postanız var” derdim. İkinci harekat bittikten sonra Aybasıl’da evlere yerleştik. Çatışma başladı. Kasığa kadar suyun içinden çıktık. Alay komutanı ikinci veya üçüncü gün şehit oldu. Bizden hemen önce deniz piyadeleri çıkmış plaja. Mevzilere tankımız revolar arkasında topla girse gizleme ağını çektin mi görünmezdi. Elinde evrakları ile izne geldi. Kıbrıs’a oğlum sayesinde tekrar gittim. Arkasından yoğun ateş… Dağlarda yıllar öncesinden beton mevziler yapılmış. Uçaklar bombalamaya. Nereye gittiğimiz belli değil. “ Hey topçu hani bana mektup yok mu?”. Elazığ’dan Hikmet Koman yanımdaydı. 19 Temmuz günü akşamüzeri denizin yüzü çıkartma gemileri ile dolu. Birliğin içine girdi. Bizim alay her yıl orada hazırlık yaparmış. Asker yorgun. Ne buluyorsak yiyorduk. Bu arada devamlı asker çıkarıldı. Sıkı tutuluyordu. Komutanımı çok severdim. Sabaha kadar çatışma oldu. Sırtımızda deri kalmadı. Albay alay sancağını diktiğimiz binada şehit oldu. İlk içtimayı ikinci harekâttan sonra olduk. Şarapneller insan arıyor. Hepimizde saç sakal. 160 . Hikmet’miş. Boğaza yöneldik.6 makinelide yanımda. 8 sterlin maaş aldık. Aramız 100 m idi. 12. Zar zor tahrip ettik. Tepemizden havan mermileri ses yaparak geçiyordu. Havan yemiş.

1973’ te mekanize piyade olarak askere gittim. Çünkü dosyam kayıptı.2. Beşparmak’a doğru hareket ettik.Askere kadar işçiydim. Zırhlı Tugayı’ndan Kıbrıs’a gittim. Toplanan esirler tercümanlık yapıyorlardı. Limanda boş arazide bekledik. Dosyalar elimize verildi. 1. Üzerimizde yaklaşık 200 mermi vardı. Osmaniye’den Mersin’e geçtik. Dom Oteli vardı. İçi cephane dolu. Isparta’ya. Tabur . Rum askerleri kaçıyor. Başka araçta bulunan arkadaşımın adı sanırım Fethi idi. Geceleri yoğun ateş devam ediyordu. Üç dört ay boyunca savaş suçlusu olarak yargılanmaktan korktum. İkinci Harekat’ın başladığında taarruz emri verildi. Yunan’ı. Kırnı’ya geldik.4.5. Sağımızda solumuzda donanmadan koruma gemileri vardı. 50 m önünü veya 50 m arkasını koruyabilir. Asıl çatışmaya ikinci gün girdik. Feramuz Kalay kıdemli üsteğmen bölük komutanıydı. Yaklaşık 800 sivil esir vardı. Kariyer kullanıyordum. Oradan Osmaniye ‘ye her birlikten beşer kişi 50. Birinci Harekat’ta Girne’deydik. Kulaktan kulağa alay komutanının şehit olduğunu duyduk. Zaten fırsat yoktu. mücahit tercüme ediyordu. Bayrak radyosu. Rum’u hepsi vardı. Sabah 8’ de. 161 . Köyün Rum muhtarı kaçamamış. Her alaydan asker seçiliyordu. Mehmet SEVİNÇ “Dosyam kayıp. Nerde taşıyacaksın ki? Terhisime 5 ay kala yatak yorgan yüzü gördük. 5 Ocak 2010. Araç üstünde çavuş arkadaşımız uçaksavarı kullanıyordu. Alarm verildi. Çok yaralı ve şehitle karşılaştık. oradan Sarıkamış Dağcılık Taburu’na gittim. 1974 Mart’ta asker oldum. Moral veriyordu. Ayrancılar. Beşparmaklar bombalanıyordu. Savaş suçlusu olarak yargılanmaktan korkuyordum. Yaya piyadelerin arkasından gidiyorduk. 500 m geri çekildiler. Araç olduğu yerde kaldı. Gemiye bindik. Ben 50. hazır vaziyette yola çıktık. Gemiler sahile yanaşamıyordu. Bacağı roketatarla koptu. Komutanlara yardımcı oluyorlardı. Bölük’ten 28 kişinin sağ kaldığını biliyorum. Rumlardan çok sızma oluyordu. Böyle bir manzara vardı. Alay çok zayiat vermişti. Gaziantep 5. Komutanlar soruyor. Mesela bizi Girne’de gece geri çekmese hepimizi tek tek avlarlardı. Yeşil hatta kadar ilerledik. Sabah Kıbrıs’a vardık. Türk köyleri bize peynir ve köy ekmeği verdiler. Keçiboynuzu ile çok günümüzü geçirdik. Mersin’e geldik. 100 m sahile uzak suyun içinde çıktık gemiden. Bölük komutanım olacak o harekata hemen girerim. Sahilde toplanmış vaziyetteydik. Suyu bulmak mucize bir şey. Diken üstündeydim. Lefkoşa tarafına geçesiye kadar çatışmaya girmedik. Harekattan önce izne geldim. Devamlı sağdan soldan asker geliyordu. Aynı bölükte ama ayrı takımdaydık. Levyeli. Bizim arkamızda veya önümüzde tanklar vardı. 60 kişiydik. Gaziantep tren istasyonunda trene araçları yükledik. Yağma olayı olmadı. Açlık çektik. Kıbrıs karışmaya başlayınca izin bitmeden kendim geri döndüm. Kıbrıs’a gideceğimizi anladık. Bize ateş Beşparmak’tan geliyordu. Aynı bölükten Yusuf Tanırgan komşusu olduğunu söyledi. 1. Göndeme köyü. Dokunmadık. Diğer arkadaşlarım helikopterlerle Beşparmak’a indi. Ovada çatışmaya girdik. Piyade Alayı’na katıldım. Görerek çatışmadan çok ateşin geldiği yere ateş ediyorduk. Oradan terhis oldum. Rum askerlerinden ölenler bizim mevzilerin arasındaydı. Tek battaniye ile mevzide uyuyorduk. Bölük 125-130 kişiydi. Mermi sıkıntısı çekmedik. Barış Gücü sonra geldi. Asker esirler boğazdaydı. Akşamüstü yola koyulduk. Biz denizdeyken savaş başlamış. Bölük komutanımız çok kurnazdı. İkinci Harekat’ta Torbalı’dan Hüseyin Kurtuldu şehit oldu.2 ay sonra banyo yapabildik. Domuz çiftliği vardı. Üsteğmen Haşmet Karatmaca. Çıkartma yapılmıştı. Zaman zaman arama yapılırdı. Küçük radyolar vardı. Yığınak yapılıyordu. Dağlar yanıyordu. Harekât’tan sonra Rum köyüne yerleştik. Birinci Harekat’tan sonra Lefkoşa tarafına geçtik. 19 Temmuz günü yola çıktık. biz hırsız kovalar gibi arkalarından koşuyorduk. Ailemle hiç irtibatım olmadı. Araç kullandığımız için biz yoldan takip ettik. Yol gösteriyordu. Olduğu gibi esir doluydu. Oradan terhis oldum. Girne’ye çıktık. Sabaha kadar yol gittik. Arkadan gelen sıhhiye birlikleri yaralıları alıyordu. Havan ateşi açıldı. Çok aç kaldık. 20 civarında aracımız vardı. Torbalı Mah. Bir tanesinin adını hatırlıyorum. Neyin ne olacağını hesaplıyordu. Biz ona yardımcı oluyorduk. Mücahitler bize Girne’den katıldı. Değiştirme birliğinde sıcak yemek bulduk. 5 Ocak 2010. Türk köylerine kontrol altında gidiyorduk. Ateşkes yapıldı.” Askere gidesiye kadar çiftçilik yaptım. Temmuz ayı idi. Daha sonra inzibat olarak Girne’ye verdiler. 2. Silah olarak ayaklı G1 verildi. Çok yaralı askerle karşılaştık. Gemiler destek kıtaları devamlı destek ateşi yapıyordu. Bize giderken peksimet verdiler. Tecrübesizlikten. Bölük komutanı vurulmuş yerine teğmen geçmiş. Piyade olarak Sivas Silah Taburu’na. Piyade Alayı’na takviye olarak seçildi.

Mersin Alata diye çamlığın içine girdik.”dedi. Yakındaki tank birliği hemen harekete geçti. Araştırma yapılıyor. Evlerden topladığımız eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorduk. Ortalığı birbirine katıyor. Dikoma’da çeteci Rumlar baskın yaptı. Geri hizmetteydik. Adamlar hazırlıklıymış. Çevremden ayrılmazdı. Sabah Serdarlı’ya oradan Maradona köyüne gittik. Binbaşı İnal Oba idi. Esir olarak. Yüreğim dayanmaz. O anda dışarıya baktım. Tankçılar en çok kızdıkları insandı. Kara 1 km uzakta. Şafak söktü. Mermiler geminin dibine düşüyor. Evler terk edilmiş. Çıkartma gemisine. Mart 1974’ te topçu olarak askere alındım. Gece devamlı alarm veriliyordu. Tutmasını söyledim. Gidip gitmediğimiz belli değil. Gemi komutanı konuşmaya başladı. Gemi hareket etti. İneklerin memeleri davul gibi olmuş. 19 Temmuz günü sabaha karşı farklı bir yere gittik. Ankara’dan Erzurum’a gittim. bir kayzer. Köylü olmam nedeniyle kümesleri açtım.00 civarı. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. 3 gecedir uyku yoktu.Mehmet KÖKEN “Savaş hiç iyi bir şey değil. Gemi hızını artırdı. Ama kimse bilmiyor. Kızılhaç’a teslim ediyorduk. Patladığında minare boyu su yükseliyor. İnek barım barım bağırıyor. Elleri arkasına bağlı. Çanakkaleli ve Aydınlı çavuş. Tank birliği harekete geçince serbest bıraktılar. 10 ay kaldım. Suya ineceğiz. İsabet almadık. Orası buradan en az 20 yıl ileride. Saat 11. bir doç geçti. Bilmeyenleri yüzme bilenler kurtardı. Aklıma gelen duayı okudum. Magosa’ya doğru yürüdüler. Nihayetinde o da bir insan Biz esirlere böyle davranıyorduk. Komutan. Birinci Harekat başlamıştı. ev. Bizden başka gelen gemi yoktu. Kalmak isteyenler evli olmayacak. Bir arabamız yanlışlıkla Rum kesimine geçmiş. Dikoma’ya yerleştik. Acele köye mektup yaz. 1975 Mart’ta terhis oldum.Sadece bizim gemi hareket etti. Güneş ağardıkça ortam belli oluyor. Alayda kimse kalmadı. Anlaşmayla vermediler. Türkçe dahi zor konuşuyordu. Karaya 500 m yaklaştık. Bana” Mehmet benim tüfek yoktur. 04. İki koldan esirlere su veriyoruz. Yoğun çatışma oldu. Tam teçhizat. Üç ay mektup yazmadım. Tekrar suya atladım. Rumlar tankçıyı gördüler mi herkes onun başına çöker. Kapak askıda kaldı. Yani Beşparmak Dağları. Rum sivilleri askerin gözetimi altında tutuyorduk. Ölünü dirini istiyorlar. ondan sonra ben çıktım. Tek gemiye biz bindik. Hadi geriye. Karşıda sadece küçük bir sırt gözüküyor. Sivilleri Türk askerinden kaçırmak mümkün mü? Küçük bir radyomuz vardı.” Askere gidesiye kadar mobilyacıydım. Kimsenin bilgisi yok. Ben tüfeğimi kendisine verdim. Dögerlik köyü. 2-3 havan düştü. Açıldı. Serdarlı’ da 21 Rum askeri getirmişler. İç çamaşırlarımızı evlerden temin ediyorduk. Gelişmeleri oradan takip ediyorduk. Hiç unutmam Nasır Karatay. Kilisede toplandığını öğrenmişler. Beşparmaklar’mış. 14 Ağustos sabahı harekat başladı. Mehmet DOĞAN “Alay komutanının vurulduğu duyulunca asker hırs küpü oldu. Kıbrıs’a gemiyle giderek Girne’ye ayak bastık. Onlar nasıl davranıyordu bilmiyorum. sivil hayattaki mesleğine uygun iş veriliyordu. Onun tüfeğini 162 . Gemiye mermi vurduğunda net duyuyorsun. Tavukların kümesi kapalı kalmış. Eş. 5 m yüzdük. Mardin Cizre’den.Türkiye’de fakir olan askerimizden orada kalanlar oldu. Domuz avluda kalmış. Burdur’a. Hazırlık varmış. Çıkartmaya hareket eden bizdik. İlk çıkan Bursalı asteğmen. İçimizde suyu görmemiş kişiler de vardı. Güneş doğmadan gemi gelmiyor. 5 sterlin maaşımız vardı. Bir bölük bir gemiye bindi. Tasla içirirdim. Tüfeğini bırakmış. Islık çalarak havan mermisi geliyor. Girne tarafından uçaksavar ateşi başladı. İkinci Harekat öncesi radyodan barış sağlanamamıştır dedi. Karakol komutanı tankçıydı. Deniz kenarına iniyoruz. “ Arkadaşlar Kıbrıs’a barış harekatı yapacağız” . Tüm canlılar etkileniyor. Kıyıya çıktık. Sularını verdim. Güneş enerjisini ilk orada gördüm. Tavuklar açlıktan birbirinin etini yemiş. Takviye birlik olarak Osmaniye’ ye geçtik Açlık eğitimi aldık. Bizim gemi yemmiş. Gemide ışık yok. Teslim olanları kiliseye toplayıp yiyeceğini. Su bazı yerde insan boyu. Biz yemmişiz. İnzibatlık yaptık. Gece dalga var.45’te. Yaklaştık. Savaş sadece insanlara karşı olan bir şey değil.Karaya ayak basan beşinci kişiydim. Mevziler kazdık. Savaş hiç iyi bir şey değil. Bize söylenen deniz tatbikatı yapılacakmış. Üstün kalan yaşamış. Dirmil’den İbrahim Karaaslan araçla geçerken yere not attı. Buzağısı emdi. 16 Temmuz’da alarm verildi. Burdur’da yaptığımız eğitimin iki mislini 33 günde yapmıştık. Hemen ardından uçaklar geldi. Limana vardık. Tüm canlılar etkileniyor. 3 Ocak 2010. ordan Osmaniye 50. Piyade Topçu Taburu’na gittim. Bir cip. Akşamları herkes onun başına toplanıyorduk. Aldık. Burada künyemi beklemişler. Buzağısını koyuverdim. Yemlerini veriyordum. Bizim bölüğün işi her köye karakol kurmaktı. Aç.” 1973 Temmuz’da muhabere olarak Mamak’a askere alındım. Öyle sağ olduğumu öğrendiler. 21 tane daha çıkartma gemisi. Köylü çocuğuyuz.Uyumuşum. içeceğini temin edip gözetim altında tutuyorduk. Savaş sadece insanlara karşı olan bir şey değil. Kayalık tarafa vardık. Torbalı Demirci köyden Mustafa Efe. Hepsi bekliyor.

İmha olunan tankın uçaksavarını söktük. O şekilde kız çocuğunu götürdüm. Döktüm. İçinde pancar su motoru var. Subaylarda rütbe yok. Dimdik elinde tüfekle duran gibi. İlk çıkan tankı vurdu. Ses bana doğru geliyor. 1 km geri gittik. Benim bildiğim üç kişi havan mermisi yakınlarına düşmüş. Rumların silahını taktık. Silahı doğrulttum. Bölükten ateş idare kısmından şehit olan oldu. Bir çukurda su gördüm. Bizi mücahitler karşıladı. Kafayı bir soktum. Herkes siperde. Asteğmen ayıktı. Sahilde yaralılar var. daha teknolojik olduğunu gördük. Albayın vurulduğu binaya yakın bir silahı susturamadık. Gürültü arkadan geliyor. Yaralı çok oldu. Beşparmak Dağları’na saldırdı. Yaklaştı ellerini belime kilitledi. Cüsseli biriydi. Bir şeyler söylüyor. Rumların attığı bir kör kurşuna gitti. Yani o alan kontrol altında. Sol tarafım üzerine sürünerek 3040 m. Anlamıyorum. Herkes Rum aramaya başladı. Kayalıklara çıktık. Herkes bir yere gizlendi. Orasını burasını 163 . Binanın kuzey köşesinde alay komutanımız Albay İbrahim Karaoğlanoğlu’nu gördüm. Geriye baktım. gittim. İç çamaşırı bir ay sonra değiştirdik. Gece ateş etmek yasak. Kollarımız yanıyor. Bu arada sağ taraftaki evin önünde üzüm asmasını gördüm. Çocuk İngiliz’miş. Geri döndük. Onlardan birini aldım. Her taraftan kurşun yağıyor. Oraya vardık.Bir ambulans ölümüne geliyor sanki. Bizim silahı söktük. Bölük komutanımız Yüzbaşı Erol idi. Başka bir asker beni çocuktan kurtardı. Askerin içersinde de şok olan var. Soldan sıfırdan gidiyorum. Beşinci tankı vurduktan sonra yaklaştık. Bizi vurmaya çalışıyorlar.ararken iki tüfek buldum. Beni yakaladı. Kendi kendime dedim ki ne çabuk yaralanan oldu da ambulans olsun. Girne alınmış. Ahmet Çırpan roket atarı yola. Batarya komutanı üsteğmen Ahmet Çırpan idi. Ben de bir bina temeline gizlendim. Sivil halk çok nadir kalmış. Kapılar açık. Ev kaba inşatta bir ev. İçim yanmış. Bir ormanın yanına çöktüm. O arada bize kuzeyden tank taarruzuna uğrayacağımız bilgisi geldi. Geri döndüm. Arka arkaya beş tank geliyormuş. Asteğmen beni geri çağırma işareti yaptı. Çitlembik ağacının altında. Onların mermisi ile bizim silahla deneme ateşi açtık. Kısa kolluyuz. Bu arada Rum miğferleri başa daha oturaklı. En az iki hafta keçiboynuzu ile idare ettik. O civardaki bütün asker oraya ateş ediyor. İlk ateşim. En sonunda uçakla havaya uçuruldu. Kuş gibi çığırıyor. Arı gibi gidiyor. Sahildeki küçük bir set bizi korudu. Köydeki bahçe yaptığımız motor aklıma geldi. 15-16 yaşında bir kız çocuğu. Geri döndüm. Rumların silahlarının daha modern. Bazı yerlerden hafif duman çıkıyor.O silah öyle susturuldu.Susmuyor. Deniz kenarındayım. Bir süre sonra susamışım. Rumlar tepeden baktığı için bizi rahat görüyor. Sabah oldu. 3. Mutfakta kahvaltısını bırakmış.Yanan çalıların kazıkları kalmış. Yerinin belirli olmaması için. Yoğun ateş var ama biz bir tepeciğin arkasındayız bizi etkilemiyor. Bir tokat vurdum. Flama diktik. Esirler de var. Bir eve girdik.Bir araba sesi geliyor. Mümkün olduğunca gizleniyorsun. Bölük komutanı duyunca güldü. Kafamı geri çevirdim. Sususuz. 300 m ilerideki binaya girdiğini gördüm. Uçaksavar mermisiyle. Tanklar gelmedi. Bir iki saat geçti. Buyur asteğmenim. Şok olmuş. Kapattı cebine koydu. Benim dibimden elinle vurmaya çalıştı. Harekat’a kadar kaldık. Tuzlu olduğu aklıma dahi gelmedi. albayın vurulduğunu öğrenince hırs küpü oldu. Üzümleri arkadaşlara dağıttım. Sanki motoru patlayacak şekilde. Aramızda 10-15 m. İçemedim. Küfü sıyırdık. Kayalıkların düzlüğü Girne’den Lefke’ye giden yol yanıyor. Bu arada paraşütçü komandolar inmeye başladı. İki çanta da mermi aldım. Yat emri verdi. Bir de bot aldım. Herkes er görünümünde. Tam hatırlamıyorum. Ambulâns geçti. Yedik. Bir kişi daha kaybetmiş demek ki. Yola çıktık. Dibinde kuyu. Ayağa kalktım. Girne sahil kısmından ilerledik. Bir kulübe var.Girne’ye doğru. Sanki uçarak geliyor. Su var. Miğferi ve botları terhiste teslim ettim. İki katlı bir binaydı. Ses geliyor. Bize ateş eden olmadıktan sonra ateş etmiyorduk. Elinde küçük bir defter gibi bir şey var. Asker. Yolun üst tarafına geçtim. Trafik solda. Diğer silahı birisi elimden aldı. 5-10 adım gitmedik. Onların vasıtasıyla ayakta kaldık. Kanasıya kadar içtim. İçine taş attım. O su bana şerbet gibi geldi. Biraz daha gittik. Mermiler birbirine uyuyor. İki hafta sonra ekmek geldi. Rum askerleriymiş. Savaşı unuttum. Beraber tankların yanına gittik. İnsan kendinden tiksinmeye başlıyor. Asker yattı. Yolun karşına geçti. Ses yok. Geri sürünerek gittim. Göğsüme üzümleri doldurdum. Albayın vurulduğu ağızdan ağza duyuldu. Şok olmuş. Bir mandalikteyiz. Matarayı da doldurdum. Küçük evdi. Emir geldi. Küf yapmış. Açlık akla gelmiyor. Onun durumunu görünce askere yatın arkadaşlar diye bağırdım. Aldığımız eğitime göre kapağına suyu doldurdum. Sürünmede kollarımızı kazıklar yarıyor. Zar zor geriye vardık.Girne boşaltılmış. 8-10 kişi vardı. Yanında kimse yok. Yemyeşil. Ellerini kaldırıp bana doğru koşarak geliyor. Asker dağıldı. Bina haşat oldu. Girne’de 2. Adıyamanlı Çavuş İhsan Toraman geldi. var. Tekrar tank taarruzu bilgisi geldi. Döndüm. O ana kadar yaralı ve şehit olmadı. Her şeyi bırakıp gitmişler. Bıraktım. Öyle hızlı geçti ki. Küçük bir el feneri ile bakıyor. tankların geldiği yöne ayarlamış. 14 Ağustos’a kadar Girne bölgesindeydik. Deniz suyu olduğu aklıma geldi. Ateş açtım. Ellerini açtıramıyorum. İleride durmuş. İlerlemeye başladık.

Bir yarısı yanmış. Eski adı Yorgo. Ben gelen tahtalarla kenarları kaplıyorum. Bayındır Canlı’dan Ahmet Sağır geldi. Yaz olduğu için zaman yoktu. Oralara yerleştik. Suyun akışını buldum. Ateş gece başlıyordu. Sterlin olarak maaş aldık. 10 Ocak 2010. Su içip içmediğimi sordu. Elbiseyle suyun altına girdim. İslahiye’den zırhlı birlikler bize katıldı. Araçlar tekrar gizlendi. Osmaniye 50.” 1973 Ağustos ayında Isparta’da piyade olarak askere alındım. Arabayı gizledik. Kıbrıs’a gidileceğini bilmiyorduk. Keçiboynuzu olmasaydı mahvolmuştuk. Yaralılar bize geliyordu. Şehit olanlar dozerin kazdığı mezarlara konuyordu. Boğaz bölgesine doğru Türk köylerine doğru hareket ettik. Asker susuzluktan yanmış. Ovada bir yerdesin. 6 ay sonra öğrendim. Aniden topladılar. Asabım bozuluyor. Alata’ da. Uykularımdan bağırarak uyanıyordum.Tüm bölük bayram ettik. Köylerin yakınında mevziler vardı. Devamlı hareket halindeyiz. hem de o buz gibi suda yıkandık. Omorfo ile Girne arası. Mehmet Yaşar KELLE “Hüseyin’in naşını anız tarlasında yanmış olarak buldum. 18 Temmuz’da oradaydık. Boğaz bölgesine gittik. Üstünü kaplıyorum.” Askere gidesiye kadar eczacı kalfasıydım. Diğer tarafını parçalayıp çıkmış. Marangoz olduğum biliniyor. Bir gecelik. Biz nereye gittiğimizi yine bilmiyoruz. Dudak okuyarak anlıyor. Ambulansı delik deşik ettiler. İlk tedaviden sonra Kızılay hastanesine gönderebiliyorduk. Askerken Kıbrıs’ta tanışıp şu an burada evli olan arkadaşlarım var. İkinci Harekât’ta aynı yerdeydik. Etkisi iki yıl devam etti. Yazdık. Terhis olduktan sonra bu etki çok devam etti. Bir savaş filmi seyretsem o günler aklıma geliyor. Hüseyin Söbü yaralı olarak oraya geldi. Başçavuş kucağında getirdi. 2. İsyan ediyordun. Gün araçlarla beraber çıkartma gemilerine bindirdiler. Cephane sıkıntısı çekmedik. Aynısını gittiğimiz yere yapıyoruz. Askerler her yerinden vurulmuştu. Halen kendi kendime konuşuyordum. Aileme gazeteciler aracılığı ile mesaj gönderdim. Türk köylerine girdik. Yüzbaşı önce kızdı. Ayvasiloz köyü.kurcalarken su motorunu çalıştırdım. Köylüler bizi karşıladı. Sivil otobüslerle Mersin’e gittik. Bir iki gün dağ eteğinde kaldık. Her bölük bir çıkartma gemisine bindi. Havanların atıldığını görüyorsun. 3-4 gün açıkta bekledik. O mektup daha evde duruyor. Hastane kurarken ilk müdahale evi olarak kullandığımız Dikoma köyünün girişindeki ev havanla uçuruldu. Ormanköy. Orayı hastaneye çevirdik. bir yarısı kalmış. Harekat’tan çok kısa önce tüm askerden ailelerine mektup yazılması istendi. Hukuk kalmıyordu. Bazılarını Lefkoşa’ya gönderiyorduk. Asker kazıyor. Su içtim. Şerit halinde. Eczacılığı bıraktım. Ateş idare yeri. 60 yataklı askeri hastane kurduk. Dikoma tarafından ciple bir üsteğmen getirdiler. Gemide mermi dağıtıldı. Şans eseri kurtulduk. Bu arada ben yalnızım. 3. Mektuplaşma çok sonra oldu. Sık sık arama yapılıyordu. Macit BURUNCUK “Babamın vefatını 6 ay sonra öğrendim. olmayanlarda. Her gittiğimiz yere tabur komutanının cipini gizlemek için yer yapmaya başladık. Bana yaşadığım ve gördüğüm şeylerden sonra kriz geldi. Sivil gemiye tanklarla beraber bindik. Sıhhiye olarak Samsun’a gittim. İyileşsem değil Kıbrıs’a her yere gitmek isterim. Acil ameliyatlar orada yapılsa da helikopterlerle Adana’ya gönderiliyordu. o motor 24 saat yaklaşık çalıştı. Savaş anında aklına hiçbir şey gelmiyordu. Devamlı hareket ediyorduk. Kurşun boğazının bir tarafından girmiş. 20 Temmuz sabahı sabah 5-6 gibi Kıbrıs’a vardık. Bağırıyordu. Yüzbaşı da geldi. Mersin’e giden arkadaşların getirdiği gazetelerden Türk ordusunun hazırlıklı olduğunu okuduk. Motor sesini duyan geldi. Adadaki darbeden sonra bize alarm verildi.Ertuğrul Mah. Ayvasıl köyünden terhis oldum. Mücahitlerden de yaralı geliyordu. Tank olanlarda vardı. Onun üzerine toprak. Girne’den çıktık. Başından şarapnel almış. Yoğun ateş vardı. 12 aylıktım. Kıbrıs’a yaklaşınca bize 164 . Beyaz kiliseye yerleştik. Bir iki gün hazır bekledik. Boğazdan sonra Tepebaşı’na gittik.Birer gece kaldık. 19 Temmuz günü idi. Gazeteciler geldi. Su borusunu takip ettim. Gemiyle ilk gün çıkmadık. Oradan terhis oldum. Bizim önümüze piyadeler geçti. Babam biz Kıbrıs’a çıktıktan 11 gün sonra vefat etmiş. 5 sterlin maaş alıyorduk. Paşa bir konuşma yaptı. Mont kemerinin göğsünün üzerinde naylon bir cüzdan vardı. Bir seferinde yaralı almaya gidiyorduk. Ortam düzeldi. Araçlarla Mersin’e geldik. Moral izninde öğrendim. Beşparmak arkasında bir sırta yerleştik. Sinirlerin laçka oluyordu. Herkes mevzi kazıyor. En çok karacı asker geliyordu. Matarayı doldurdum. Ama ne yazık ki orada şehit oldu. 6 Ocak 2010. Çarşı izninde harcıyorduk. Yılmazköy ile Lefkoşe arasında. Şu anki şehitliğin olduğu yer. Alay’dan Kıbrıs’a katıldım. Ertesi gün orayı bırakıyorsun. Sağ olduğumuzu bildirdik. Az duyuyor. Trabzon Askeri Hastanesi’ne gönderildim. Şu an kalp ve akciğer rahatsızıyım. Asker susuzluğunu hem giderdi.

Rum Yerelokko Köyü vardı.bilgi verildi. Girne’den sahilden çıktık. Beşparmaklar’dan ateş ediliyordu. Binalardan sürekli uçaksavar ateşi açılıyordu. Arkadaşların anlattığına göre kaçmasınlar diye onları havanların ayaklarına zincirle bağlamışlar. İki arkadaşımı sırtıma aldım. Lefkoşa yönünde Yunan alayının olduğunu öğrendik. 2-3 gün sonra ateşkes oldu. Sabaha karşı kargo uçaklarına bindik. İki tankımız karşı ateşte imha oldu. Önce jetler destek verdi. Alarm verildi. Çok esir aldık. Kemal YAŞA “Havada çok arkadaşım vuruldu. Değiştirme birliğinin güvenli bölgesine inmeye çalışıyorduk. Çekildik. Yunan alay sancağını bizim bölük komutanı alıp tabur komutanlığına teslim etti. 53/1-2 tertipler katıldı. Şehitler ateşkesten sonra toplandı. Biz eteklerinde kaldık. 106 havanların mermileri hiç kalmamıştı. Kalan arkadaşlar oldu. Bir uçağa 70 kişi bindik. Asıl bölük komutanımızı İkinci Harekât’tan sonra gördük.” Askere gidesiye kadar ayakkabıcıydım. Dağlara doğru yürüdük.Esas taarruza akşamüzeri geçtik. Türk bölgesine geçince uçaklardan atladık. Bol konteynır atılırdı. 165 . Ateşkesten sonra mutfak kuruldu. Yaralanan çoktu. Ben evliydim. Çok yaralı ve şehidimiz olduğu ve mühimmatımız da bittiği için bölük ihtiyata çekildi. Sabah Lefkoşe’nin üstünde küçük bir bölge vardı. İkinci Harekat anlaşmanın olmadığından bir gün önce bize haber edildi. İlk gün bölüğün görevi Yerelokko Köyü’ndeki Rum muhafız taburunu ateş altına alıp geriye püskürterek Yunan alayına doğru taarruza geçmekti. “ Buralarda sivil halktan kimseler var. Ateşkes olduğunda araziye onun için çıktım. Bizden önce deniz piyadeleri vardı. Ben de ayakkabıcıydım. Çoğu zaman yemek bulamadık. Rum bölgesine de düşen oldu. Bizi mücahitler karşıladı. Karagah destek bölüğündeydim. Bayağı şehit verdik. Bölüğümüzün yarısı yok. Özellikle Beşparmak Dağı’na… Sürülmüş tarlaların tezeklerini mevzi yaptık. 3 Ocak 2010. Bir yarısı yanmış. Toplanma bölgesine gittim. Yarı belimize kadar suyun içersindeydik. Bölük komutanımız Salih Demirland yüzbaşıydı. 4. Erkilet hava alanına gittik. Orada bizim hava indirmeler vardı. Bir kap yemeği 7-8 kişi paylaştık. Şehit arkadaşlarımdan ismini hatırladıklarım: Ödemiş Adagüme’den Kamil Alkan. 5. Mont kemerinin göğsünün üzerinde naylon bir cüzdan vardı. 1975 Şubatında terhis olduk. Bölüğümüz Lefkoşa havaalanının 1 km yakınına konuşlandı. ve 6. Önce Rumlara ateş ettik. 4-5 gün kaldıktan sonra Boğaz’dan Lefkoşa yönünde Hamit Köyü’nün üzerinde kaldık. Subaylarımızın rütbesi yoktu. Bu arada düz arazide ilerlediğimizden o gün 38 arkadaşımız şehit oldu. İlk gün Beşparmak Dağı eteğinde kaldık. En önde hedefte biz vardık. Uçaklar Rumların üzerinden dolaşarak atladık. Girne’ye giden boğazda. Sonra Kayseri Hava indirmede paraşütçü eğitimi aldım. Askere gitmeden önce terziydi. Gece yarısı dağa çıkmaya başladık. Subaylar bizim moralimiz bozulmasın diye “ Bunlara inanmayın. Güvenliği sağlamışlar. Havada çok arkadaşım vuruldu. Ateşe hemen cevap verdik. Uçaklar ateşe başladı. Beşparmak Dağları’ndan ve Lefkoşa’da evlerin üzerinden ateş açılıyordu. bir yarısı kalmış. Orada kalmamız teklif edildi. Hemen ateş açıldı. Yunan alayına girdik. Bölük mevcudumuz 135 kişiydi. Bizi subaylar uyardı. Alay komutanının şehit olduğunu duyduk. Yunan alayındaki askerler ateşkesten önce silahlarını bırakıp kaçmaya başlamışlardı. Bizim zayiatımızın çok olmasının nedeni tankların geri çekilmesiyle bizlerin meydanda kalmamız oldu. Mevzileri kazdık. Bursa’dan Osman Hasisi’i hatırlıyorum. Herhangi bir şey olmadıktan sonra dokunmayın”. 13 aylık askerken harekata katıldım. Torbalı’dan Hüseyin Kurtuldu. Bölük itiyatta kaldı. Bölük komutanımız Üsteğmen Hasan Zengin’di. G3 silahım ve 100 mermi verildi. 52/3. Ondan sonra asıl hedef Yunan alayına yöneldik. Çatışma 16 Ağustos’a kadar devamlı sürdü. Dağlardan ateş geliyordu. Sabah uçakların dağları bombaladığını gördük. İlk ateşkese kadar yüz yüze düşmanla karşılaşmadık. Çaybaşı. Rum tarafı mevzide. Elbiseyi sıksan suyu çıkardı. Biz de ağır silahlarla ateşe başladık. Çil yavrusu gibi dağılmaya başladılar. Güney tarafımızda da ayrı bir Rum taburu vardı. Bölük taarruza kalktı. Rum köyünde Rum milli muhafız taburu. Kızı askerdeyken olmuştu. İndiğimizde mücahitlerle yaralı topladık. Elbiselerinde ay yıldız vardı. Gönyeli. Ailesine verdim. Orada kaldık. Biz düz arazide ilerliyoruz. Rum tarafına düşenler esir değişmesinde geldi. Askeri gemi ile Mersin’e geldik. Geriye gönderdik. Bölük’ten. Boğazda bir köyde gece konakladık. Askere gitmeden önce tanışıyorduk. Kıbrıs’a çıkınca takviye olarak 250 kişi oldu. Sağır ve dilsizler okuluna yerleştik. İlk sıcak temasımız orada oldu. Günaydın gazetesi aracılığı ile eve bildiri yaptık. Sıhhiye olarak askere alındım. 4. Bunlar karşı tarafın uydurması” dediler. Hüseyin’in naaşını anız tarlasında yanmış olarak buldum. Gece çok çiğ yağıyordu. Hüseyinler bize destek olarak gelmişlerdi. Biz onlarla değiştirdik. Askerden sonra getirdim. Bölük komutanımız değişti. Ondan sonra komando eğitimi aldım. Yabancı turistler var. Sabaha kadar çatışma sürdü.

Gece tüfek bakımı yapıldı.5 – 4 gibi çıktık. İlk ateşkeste tekrar dağ eteğine döndük. Çıkartmanın yapılacağı bize bildirilmedi. Nöbetlerimiz sıklaştırıldı. Burada iki aylık eğitimden sonra Kıbrıs’a değiştirme birliğine gitmek üzere 24 kişi seçildik.5 m arasındaydı. Çok kardeşimiz daha inmeden şehit oldu. Takım komutanı Teğmen Faruk Akkalp çıkartma olacağını anlattı. Su deposuna müzik çalar açtık. Rum tarafına . Bölük komutanımız Yüzbaşı Korkut Eken. İnilecek olan yerlere uçaklar geldiğinde bayrak açıldı. Mesela benzinimizi lağıma boşalttık. Hiçbir şey alınmayacak diye kesin emir vardı. Çok arkadaşımızın paraşütü mermi nedeniyle delindiği için yere çakıldı.10’ da bulunduğumuz yerden çekilme emri geldi.Köylere girdik. Mersin’de. Tüfeğimle geri çekilmemi söyledi. Bana paraşütümü. Boşaltılmış. Rum askerinin tutunacak yeri kalmadı. Beşparmak Dağları bombalandı. Orada üç ay dağcılık. Botla yatmaya başladık. Gönyeli’de topçu birliği vardı. Bizdeydi. Görevimiz stratejik tepeyi ele geçirmekti. Paraşütçülerden rüzgarla dağılanı toplamak bizim görevimizdi. O kazdığımız mevziler hava indirme tugayının işine çok yaradı. Rumlar ateşle karşılık veriyordu. Bunları görüyorsun. Girne’ye Lapta oteline geldik. Mücahitlerle az görüşüyorduk. Alayda herkes ayaktaydı. 6. Yaklaşık 70 kişilik bölüğümüz vardı. Paraşütçüler inmeye başladığında bağrışmalar.. Özel harp eğitimi gibi. Taciz atışları yoğunlaştı. Özel eğitim aldık. 27 Şubat 1974’ te Erkin gemisi ile 325 kişi Kıbrıs’a gittik. Değiştirme birliği 650 kişi idi. Gece eğitimlerinde mevzi kazıyorduk. Tepeköy Mah. Bize Ortaköy’de yerimiz söylendi. Mesafe yakındı. sevinç nidaları. Bugün Kıbrıs’a çağrılsam derhal aynı şekilde giderim. Disiplinliydi. Her taraf duman. (İrfan Yoldaş’ın o anı hatırladığı için ağlaması. Sularımızı Türk köylerinden sağladık.5 ay kaldık. Uyku uyuyamaz hale geldik. Başçavuşumu hatırlıyorum. lav silahları verildi. Gece geç saatte Susurluk’tan Hilmi Onbaşım geldi. Makariyos ile Eoka’cılar arasında. Bu mermiler bizimkilere gizlice götürülüyordu. 166 . Dağlar yanmaya başladı. O zaman anladık ki çıkartmaya hazırlık yapılıyormuş. Hemen. Konuşma yaptı. Alay komutanı Kurmay Albay Eşref Bitlis bize bilgi verdi. Eğitim bir ay sürdü. İlk önce içinde ihtiyaç malzemeleri olan maketler atıldı.” Torbalı Çapak Köyü 1953 doğumluyum. Bir ay sağlık tedavisi ve kontrolden geçtik. Türk köyüne girdiğimiz hemen belli olurdu. İrfan YOLDAŞ . İşe yarayacak hiçbir şey bırakmadık.) Bayraklar 1. Çıkartmadan 10 gün önce azıttılar. Bölüğümüz Ortaköy’de idi. Askere gittiğimde evliydim. Evle irtibatımız yoktu. giderim. Havancılar da destek birliği idi. Jetlerden yaklaşık olarak 45 dakika sonra hava indirme başladı. Biz izliyoruz.” Savaş olsun . Duygulu bir ortam.. Daha sonra Kayseri’ye çekildik. Birlikte üzerimizdeki mermiler alındı. Paraşüt saf ipekti. Burası sadece değiştirme birliğinin eğitim gördüğü birlikti. Sevgi gösterileri. İlk görevimiz orayı almaktı. Çıkartma olacağından o gece haberimiz oldu. O anki heyecanı yaşamak . Kayseri’de tören geçişlerine katıldık. Yunan alayının tam karşısında eski İngiliz esir kampı vardı. İkinci Harekat’ta Torodos dağlarına yöneldik. Anız tarlaları da yanmaya başladı. Burası Rum askerlerinin en güçlü olduğu yerdi. Bende 250 tane vardı. Makineli tüfek verildi.1973 yılı Temmuz ayında piyade sınıfında Isparta’ya askere gittim. Barış Gücünün kontrolünde birliğimize gittik. Her altı ayda bir yarısı değiştirildi. sonra elektrikçilik yaptım. Sabahleyin ilk görevimiz emniyetli alan açarak paraşüt tugayının inişini sağlamaktı. 10 gün sonra ilk defa banyo yaptım. Dağa yaklaştığımızda ateşkes oldu. İkinci harekatta tanklarımız geldi. Türk köylerine de girdik. Aslında gizli bir yığınak yapılıyordu. Gemiye binmeden önce her birimizin üzerine göğüs bölgesine şerit halinde bantlı olarak mermi sarıldı. Çekildiğimiz belli olmasın diye. 10 gün botu ayağımdan çıkarmadım. Askere gidesiye kadar önce çiftçilik. Günlük nöbet altı saate çıktı. 18 Ocak 2010. Gece yerleştik. Paraşütlere Rumlar tarafından çok ateş açıldı. Nöbet yerlerindeyken Rum kesiminden arada sırada ateş açılıyordu. “Eşek geçmez deresi” denilen eğitim yerine. Magosa’ya çıktık. Günaydın gazetesi aracılığı ile eve bildiri yaptık. Mermi. Bunun için gemide ayrıca eğitim aldık. Vatan sevgisi çok farklı bir şey. Alkışlar. Alayda ayrı bir komutan tarafından harita ve pusula üzerine eğitim aldık. Gemide bol elbise giydik. Kıbrıs Rumlarının kendi arasında bir çatışma vardı. değdiği zaman yanarak aşağıya iniyor. Üzerine bez örttüm. Rumlar kaçıyor. Rahatsızlık başlamıştı. Ben askerken çocuğum olmuş. Saat 02.5 m ile 2. Mevlüt İlhan. Şafak sökmeden ilk jetler geldi. İskenderun’a gittik.40. Sızmaya giden oldu. Değiştirme birliği paraşütçülerin ineceği yeri ay halinde çevirdik. Asker seçimini bizzat tümen komutanı yaptı.Yaklaşık 2 km idi.İkinci Harekat’a kadar Beşparmak Dağları’nın eteğinde kaldık. tesisatımı versinler. Alaydan saat 3. Gece eğitimi yapar gibi sessizce sıkı bir yürüyüşle bir saatte 7 km yürüyerek alaya çekildik. Sonra asker indi. Mermi ve el bombası. İçerdeki küreğin sapını tüfek namlusu gibi gösterdim. Piyade Alayı’na. yakın boğuşma gibi konularda eğitim aldık. Ölüm aklına gelmiyor.

7 Ocak 2010. Oradaki Türklerin çok desteğini gördük. Her taraf yasak. Şehit oldu. Yanıyordu. Dağı ertesi gün ele geçirdik. İnen askerleri korumak için. Balıkesirli Hilmi Onbaşı yaralandı. Subaylarda rütbe sökülmüştü. Kilisenin içinde 150-200 kişi esir vardı. Uykudan “Kaç! Havan mermisi geliyor. Babam ziyarete geldi. Hastanede topuğum parçalanmış. her şeyimizi getiriyorlardı. Seyyar telefon hatları çekiyorduk. Babamlara yardımcı oldular. Bir köye girdiğinde Rum köyü mü . İlk gün Ortaköy Mahallesi’nin yaşlısı. Girne’de çıkartmanın yapıldığı yere çıktık. Daha önceden hazırlık varmış. Ondan sonra taarruza kalktık. Hava indirmenin bir kısmı bize katıldı.İnen askerleri topladık. Paşaköy’e. Terhis olduktan sonra epey dengemi bulamadım. Karargahtaki subaylar oraları hep biliyorlardı. Ömrümde görmediğim şeyleri gördüm. Erdemli Davultepe denilen ormanlık bir yere konuşlandık. İlk geldiğim zamanlarda geceleri bağırarak uyandığım zaman oluyordu. En çok zorlandığımız yer Stratejik Tepenin güneyindeki kilise oldu. külot kalıyordu. 39. 3. Eskiden hastanelerde Kıbrıs gazisi olarak saygı görüyorduk. Serdarlı tarafına Paşaköy’e gittik. O anki heyecanı yaşamak . Evliydim. Bir yere varıyorsun. Gece sızma olayı var. Stratejik Tepeyi aldık. Devamlı hareket ediliyordu. Bizle beraber çatışmaya girdi. Sonradan çıkartmayla Girne tarafından gelenlerle birleştik. gün ben vuruldum. Gemiyle bir ay hava değişimine geldim. O güne kadar oraya hiç gelen giden olmamıştı. Emekli oldum.Türk köyü mü. Serdarlı yanıyordu. Birlik Serdarlı’daydı. Kurşun topuğumdan girip çıkmış. Sızmalara karşı öncüler giderdi. Daha önceden değişik kimlikle oraya sürekli gitmişler. Faruk Akkalp ile ilgili başka bir gazinin anısı için bakınız: http://sinopsehitlervegaziler. Denizlili idi. Kiliseden bize çok ateş ediliyordu. hemen belli oluyordu. Komutanlar izin vermezdi. Gece dönemedim. Harekatta olmam bana onur ve gurur veriyor. Bugün aynı şey olsa hemen katılırım. Kalmadım. Biz Lefkoşa’ya yakın olmamızdan dolayı şanslıydık. Paraşütçülerden yaralananlara askerler ve mücahitler yardım ediyordu. Oraya göreve gittim. Ankara’ya oradan da İskenderun’a gittim. Bölüm bölüm gönderdiler. Serdarlı’ya girdiğimizde savaş devam ediyordu. 1 Ağustos’ta bize sıra geldi. Üzerimizde sadece atlet. Her taraf yanıyordu. Biz bir yandan Rum tarafına ateş açtık. Komutanlar şaşırdı. Hastanede çok yaralı vardı. Rum evleri düzgün.Tümen’in muhabere merkezi bizdik. Tepeyi tekrar Rumlar ele geçirmiş. Daha sonra Yunan alayına yöneldik. Taarruzda Kayseri’den Kadir şehit oldu. Yarbaydı. Daha sonra devlet memuru olarak çalıştım. gelmiş. Muhabere kripto arabaları vardı. Vatan sevgisi çok farklı bir şey. Derenin içine sıhhiyeler götürdü. Geri döndükten sonra yılbaşında çatışma oldu. Psikolojim bozuktu. Rum köyleri bakımlı. Birinci Harekat başladı. 18 Temmuz günü alarm vurdu. Arabasına havan mermisi düştü. Yara soğuduktan sonra hissettim. Daha çatışmalar yeni bitmiş. Tekrar biz ele geçirimişiz. Türk köyleri bakımsız. Seve seve gönüllü giderim.” Askere gidesiye kadar çiftçilik yaptım. Daha önceden değişik kimlikle oraya hep gitmişler. Akşama kadar sürdü. Girişte hastaneyi bile yakmışlar. Muazzam bir planlaması vardı. Bir yolunu bulmuş. Orada gördüm. Üsteğmen ciple uçakları yönlendiriyordu. Tabancam tüfeğim yanımda. Yaşadıklarım aklıma geliyor. arabaları gizliyorsun. Üçüncü gün ayağımdan vuruldum. Bizden İzmirli Bekir vardı. Yoğun ateş hiç kesilmedi. Mevzi kazıyorsun. Oradan başka yere. Buradan bölükte 1992’ de vefat eden Ayhan Çam vardı. Haber merkezindeydik. Bir şey bulunursa sert ceza veriyorlardı. Her tarafta EOKA-B yazısı yazılıydı. çoluğu çocuğu bizim suyumuzu . Tümen komutanımız Bedrettin Demirle idi. Yardımcım Isparta’dan İbrahim Yeniay ayağımı sardı. Bu etki 2-3 yıl devam etti.Dağın altında tüneli ele geçirdik. Hemen Mersin’e gittik. Bazen ağlarım. Muratbey Mah. Rum mahallesiydi. Yüksekten ateş edildiği için. Bize kalmamız söylendi. Yağma olayı hiç olmadı. Askerden sonra çeşitli yerlerde şoför olarak çalıştım. Zaman zaman arama yapılırdı.com/haber_detay. Zaman zaman arama yapılıyordu. Eşim uyandırırdı. Savaş olsun . 1974 Mart ayında muhabere olarak askere alındım. top mermisi geliyor!” gibi. giderim. Erkin gemisiyle gittik. Türk halkı bizi devamlı ziyaret ederdi. Çok büyük problem yoktu.asp?haberID=59 (Erişim tarihi: 30/07/2010) İbrahim KARAASLAN “Karargahtaki subaylar oraları hep biliyorlardı. 2-3 gün yanımda kaldı. En çok zayiat paraşüt tugayında oldu. Alçıya aldılar. Orada bir hafta kaldık. Ayaklar da var. Genellikle göğüslerinden vurulmuş. Serdarlı’dan 2-3 km uzakta Lefkonik denilen bir yer vardı. Bize dediler bunlar nasıl geldi? Rumlardan kalma bir eve yerleştirdik. Mesela 167 . Üsteğmen Hikmet Taymes. Kurmay Başkanı daha sonra Jandarma Genel Komutanı olan Teoman Koman’dı. Bizim bulunduğumuz bölgeye helikopterle indirme olmadı. Parolalar değişirdi. Ölüm aklına gelmiyor.

1973 Mart’ta komanda olarak Eğridir’e oradan Bolu Dağ Komando’ya katıldım. cesedi bulamasınlar diye baş aşağı küpün içine atmışlar.5 ay sonra çıkardım. Orada kalan . 16 Temmuz gecesi alarm verildi. Kamplara gönderiliyordu. İkinci harekat bittikten sonra Bellepalis Köyü’nün yakınında bir şatoda kaldık. Hasan Nazlı “Esir düşen subaylarımızı bulduk. 15 Temmuz’ da alarm verildi. Albayıma yalvardım.evlenenler oldu. Orada Barış Harekatı ile ilgili sinema filmi çekildi. Hastanedeyken İkinci Harekat başladı. Boğazdaki Sahra Hastanesi’nde 12 gün kaldım. Silah yiyecek. Birkaç gün sonra geri dönüp kalanlar oldu. Aylarca unutamadım. Diğer birlikler de oraya gelmişti.. Savaş filmi seyredemiyorum. Rumlar. Hatırladığım tabur komutanı Yarbay Celal Eruç’tu Gece mermi dağıtıldı. Tıraş olmadım. Sorgularda mücahitler tercüme ediyordu. Biz 24 Temmuz’da çıktığımız için bölge temizlenmişti. Daha sonra Rumlar tarafından vurulduğunu duyduk. Gönyeli’de çatışmanın devam ettiğini öğrendik. 16 Temmuz sabahı Ankara. Yolu kestiler. 16 Ocak 2010.. Bölüğüme katıldım.Yaklaşık bir hafta gezdirdim. Temmuz 1973’te Isparta’da dağ komandosu olarak askere alındım. Kömürcü Köyü’nde pusuya düştük.Torbalı Alp Mah. Esas birlik komutanımız şehit düştü. Terhis olduk. Kırnı köyü. Üsteğmenim çok değerli bir insandı. Beşparmak Dağları’na götürdüm. berberlik. Korucuk Köyü Hüseyin SÖBÜ “Hastanedeyken İkinci Harekat başladı. Komutana çıktım. Esirler bize geliyordu.Gazeteci Adem Yavuz’u ben dolaştırdım. Türk köylüleri beni hastaneye götürdüler. Biz çıkartma gemileri ile çıktık. Rumların silahlarının çoğu uçak savar ve moderndi. Belirli bir dönem üzerimizde taşıyacak kadar. Sevkiyatlarda bulunduk. Takviye komutanlar verildi. Mermileri de dumdum mermisi yani hedefte bir daha patlıyordu. Filmin adı “Önce Vatan” idi. Adem Yavuz benim bir fotoğrafımı çekti. Süheyl Eğriboz. Çumra’da köylüler Kıbrıs olayını biliyorlarmış. Kalmak isteyenler için. Gazeteci arkadaşları gezdirdim. Ankaralı çavuşum Rum bayrağını indirip Türk bayrağını çekerken uçaksavar ateşi ile kolu koptu. Problemler de ortaya çıkmaya başladı. işçilik yaptım. Bana iyi baktı. Beni oraya gönderin diye. Bugün aynı şey olsa giderim. Mücahitler bize Kırnı Köyü’nde dahil oldu. Ovacık’ta sadece biz değildik. Topal topal 4 km gittim. aldık” Askere gidene kadar demirciydim. 15 ay orada kaldım. İkinci Harekat’ın bitimine kadar orada kaldık. Girne Boğaz bölgesinden Kırnı köyüne gittik. Bizim askerler “Biz sizi kurtardık “deyip marketlerden ucuz almaya çalışmışlar. Oradan Bolu Komando Tugayı’na gittim. Hastaneden kaçtım. Kömürcü. İşkenceyle öldürmüşler. Bunları pek anlatmadım. Askerlerimiz bulmuş. Güneş enerjisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Adları Cüneyt Arcayürek diğeri ise Adem Yavuz idi. Yemek verdiler. Etkisi uzun yıllar sürdü.19 Temmuz’ da Mersin Taşucu’ya geldik. Üsteğmen Nermi Tonbul. Yağma olayı olmadı. Eoka’cılar . Bolu’dan tam teçhizat ayrıldık. Yatırmışlar. Kozmik büro komutanıydı. Karakuyu köyünden Macit Buruncuk’la karşılaştım. Havan ateşi yedik. Aldığımız eğitim ve disiplin böyleydi. 19 Temmuz gecesi saat 23. Ele geçirildi. Ayağımdaki botu 1. Küpü kırmışlar. Terhisimizde bize form dağıttılar. Fatma Girik. geldik. 10 Ocak 2010. Bu filmde figüranlık yaptık. Lapta’da çatışmada şehit düşmüş. Albay beni bizzat kendi aracı ile götürdü. Hastaneden kaçtım.her evin üzerinde güneş enerjisi vardı.00 gibi bize açıklama yapıldı. Tuğay komutanımız Sabri Demirbağ idi. Arslanlar Köyü. Sivil esirlerin çoğu EOKA’cılardı. Bir gün öncesinden radyodan Kıbrıs’taki kaynaşmayı duyduğum için şüphelendim. Üzerini örttüler. Öğrendik. Terhis olmuş. Bugün aynı şey olsa giderim. Cüneyt Arkın. O günleri yaşamaya başlıyorum. Rum yığınaklarını incelediler.Konya üzerinden Mersin’e Ovacık bölgesine geldik. Hasan Nazlı’dan Hüseyin Kurtuldu’nun şehit olduğunu öğrendim. Girne sahiline vardık. Araba devrildi. Bir Türkiye ve bir bayrağımız var. Hüdai ALAN 2 Ocak 2010. Şu an evimde. Bölüğüme katıldım. Bize üç 168 . Ortalık düzeldikten sonra sivillerle iletişim başladı. Adem Yavuz’un çektiği fotoğrafları Lefkoşa’da resim sergi sarayında gördüm. Beşparmaklar’a yakın bir bölgede Bayraktepe denilen yer vardı. Gazetecilerin geldiği söylendi. 1975 yılında terhis oldum.” Askere gidesiye kadar terzilik. Orası Rumların elindeydi.Ayrıca buna izin verilmezdi. Banyon yok. Yol kenarında kazan kaynatmışlar. Yarbay İsmail Hakkı Bili’nin şöförüydüm. Cesurum. Lapta girişte pusuya düşürmüşler. Tugayın bir kısmı 20 Temmuz sabahı Beşparmak Dağları’nın arkasına helikopterlerle intikal etti.

Sonra su deposunu. Bir kaçış yerimiz var. Biri düşürüldü. Yanımızda mücahitler var. Mesela taarruza kalkacağız. Ben de onlara göz ucu ile bakıyorum. İçeriyi kesiyorum. Mücahitlerle buluştuk. Biz bunlara karşı taarruza geçtik. O kadınlar arabalarda bizlere sarılıyor. Bizi taramaya başladılar. Lefke’ye yürümeye başladık. Benim gördüğüm otuzun üzerinde şehit. ama nerede olduğumuzu bilmiyorlar. Akşam ezanında Lefke’ye girdik. Titriyorlar. Haberini aldık. 20 kadar şehit vermişiz. Biz mücahitlere güveniyoruz yorgunuz. Batı cephesine geçtiler. kendisi ise mücahitlerin içinde askerlik yapıyor. O arabadan tam sekiz kişi çıktı. Durumu anlattım. O da Girne tarafı. Bayağı da zayiat verdik. Sessiz ölüm dediğimiz olay olmuş. Bu alan mücahitlerin eğitim alanıymış. Makineli tüfek ile çıkanı tarıyorlar. Bazıları tanınmayacak kadar yanık olanlar var. Genelde gece baskınları yapıyoruz. Bunların ikmalini kestik. Mevziye girdik. Rumlar bizim oraya çıktığımızı gözetliyorlar. Taksi ağır rolante de geçiyor. İçeridekilerin üzerinde mücahit elbisesi vardı. Biz bu esnada kendimize geldik.gün hayatı idame eğitimi verilmişti. Böyle böyle onları imha ettik. Ağaçlara bağlamışlar. Beşparmak Dağları’na yöneldik. Bunların Rum olduğunu söyledim. Uyumuşuz. Bize son anda bir başçavuş verildi. Başçavuş bir şeyler söyledi. Barış Gücü bizi durdurdu. 64 Şavrole taksi geliyor. Tıraş olmamışlardı. iki şelale arasında emniyetimiz açısından muazzam bir yerden çıkmaya başladık. Bizim bölgeye bizden sonra paraşüt birliği geldi. Esir düşen subaylarımızı bulduk. Çalılığı . Biz otomatik yatak açacağız. Biz buralara üç dört sefer baskın yaptık. Ben de arabaya göre yüksekteyim. onlar bize güveniyor. O bölgeye 15 dakika kala ateşe veriyor. bir o kadar da yaralı olarak arabaya taşıdığım var. Bazen önce o taraftan kendi tarafımıza havaya ateş ediyorduk. Yanımda İstanbullu Baki Çavuş bir şeyler soruyor. Yani deniz üzerinde helikopteri terk etme gibi. Bitkilerden yaprağı tüylü olan şudur. Arabaya durması için vurmaya başladım. Pilot yarbaya soruyor:” Yarbayım deniz üzerinde vurulursak ne yapacağız?” Pilot yarbay: “Başçavuş. Bizi arıyor. Bu Makariyos’a verilen bir cevaptı. Bolca keçiboynuzu yiyoruz. baskına uğramamız bizi sersemletti. Rumlara haber sızdırırken yakaladık. İki saat sonra iki tane Yunan uçağı bize taarruz etti. Önce bir evi bombaladı. Dizdik. O muhbiri bulduk. Karakol binasına roket atmışlar. Anlaşma ile şehir teslim edilecek.. Ateşkes resmiyette vardı.. 40 civarı helikopter vardı. Salağa yatıyor. Ayaklarının altında miğfer gördüm. Bunlar ateşkesten önce oldu. kaplumbağa böyle yenir. öpüyorlar. Baktık ki oğlu Rum Milli Muhafız Ordusu içinde. aldık” diye yazdık. Biz kamufule olmuştuk. Uyku yok. Nöbettekileri öldürmüşler. Beşparmak Dağları’ndan ateş açılıyordu.makiliği ateşe veriyor. Onlara yakın olanlardan. Sabah doğu cephesinden de baskına uğradık. Sekiz kişiye bir ekmek düşüyordu.Gece Rumlar sızma ile baskın yapmış. “Be kadın çekil işimiz var”. Bu bizi kabızlığa sevk ediyordu. Dağa çok dik. Askerlik boyunca aldığımız komanda eğitimi hep karşımıza çıktı. En çok yiyecek sıkıntısı çektik. 45 dakika sonra Kırnı Ovası’na indik. Nasıl olsa Barış Gücü ses çıkarmıyor. Sıcak çatışma başladı. Rumların daha önce ele geçirdiği bölgeye “Cesurum. Gece batı cephesinden baskına uğramıştık. Rumlara haber götürürken yakaladık. Yürürken gözleri açık uyuyorduk. Bunların Rum askeri olduğunu hissettim. Yarbay pilot bize daha önceden almış olduğumuz bazı eğitimleri hatırlattı. Rum miğferi. Biz orda dağda kalan Rumlara karşı üç defa taarruz ettik. Ateşkes olduktan sonra ancak oradan ayrıldım. Durdu. İkinci Harekat’ta Gaziveren bölgesine geldik. Kırnı tarafından. Kendi kendimize zayiat verdik. Namluyu dayadım. Bunlar başladı tim tim kucağımıza düşmeye. Vahşet! Tabur komutanımız “ Ben böyle bir hataya nasıl düşerim?” diye havan mermisi ile intihara kalkıştı. Şehitlerimizi bulmaya başladık. Dinleyen 169 . Mücahitlerden şehit olanlar da var. başçavuş askerin moralini bozma. Sarp insanın inmesi mümkün değil.” Güneş henüz doğmamıştı. Rum mevzilerinden de ateş ediliyordu. Kazım Başçavuşumuz aslen oralı. Fiiliyatta yoktu. Salyangoz şöyle yenir. O ana kadar şehit vermedik. Halası orada. Santarollo Kalesi’ne çıkıyoruz. Bizim mücahitlerin miğferi değil. Biz karşılık verelim akşam haberlerde dinlersin. ilk temas. Barış Gücü teslim aldı. Bu eğitimi almamış. Kıbrıs Türklerinden mücahit casusluk yapıyor. Başçavuş geldi. Türkiye’de silahlı kuvvetlere katılmış. Lefke Birinci Harekat’ta Rumlara düşmüş. Biz girmeden Rum orada halkın arasına karışan mücahitleri katliama uğratmış. Gece baskınında bizden de esir düşenler olmuş. Çemberi genişletmeye çalışıyoruz. Sabah 5 civarı helikopterlerin başına gittik. Bir kazma bulduk. Bagajı açtık. Silahlar ortaya çıktı. Rum çekildi. bizi oraya sokmuyor. Her taraftan ateşe maruz kalıyoruz. Rum oldukları ortaya çıktı. İmdadımıza bizim uçaklar geldi. Diğeri de sanıyorsam Adana’ya indirildi. İlk günün gecesi oraya ulaşmıştık. Yola dikildim. Buraları yıllarca muazzam tüneller haline getirerek mevziler yapmışlar. tüysüz olan şöyle yenir. İstihbaratın olmayışı. Doğudan saldıran komando birliklerini dağıttık. Gönyeli’de bizim emniyetimizi almışlar. Her taarruzumuzu haber alıyorlar ve hazırlık yapıyorlar. Değiştirme alayımızın mevcut olduğu alana indik. Yolu kestik. İşkenceyle öldürmüşler. geldik. Rumlar ateş etsin rapor yok.

Onu da bize öğrettikleri şekilde sırtladık mermilerimizi aldık.Subaylarımız “Postaneye atarız. Karanlık bastı. Dağda iken ilk defa mektubum geldi. Ama o bal bizi kendimize getirdi..Zor yürüyorduk zaten. Bir postacı abinin eline geçmiş.4 ay orada paraşüt kursu gördüm. Eğirdir Dağ Komando Okulu’na gidip komando ve paraşüt eğitimi aldım. Maaşla yetinmeye başladık.Çetin) Hamza Ali BUĞDAY Erdal UYGUN “ Botla yatıyorsunuz botla kalkıyorsunuz” Askere kadar mobilyacı çırağı olarak İzmir’e gittim. Daha sonra Bufavento Kalesi’ne ihtiyata çekildik.Herkes alabildiği kadar mermi alsın dediler. Mermiyi havaalanında aldık. Biraz konuşma yaptı ama hatırlayamıyorum. Gönderdim. Bize ait olan bölgede arı kovanı buluyorsak bal çalıyorduk. hislenmiş. Çok uzun zaman param gelmedi. “Biz Kıbrıs’a gidiyoruz. Bütün askere dağıttım. Mektup eve geliyor. Ergin Konuksever olmalı. Bizi oranın halkı çok incitti. Onunla terhis oldum. 19 Temmuz akşamı birlikte Kıbrıs’a gideceğimizi söylediler. 8 Ocak 2010. bilmiyorum. İş başa düşünce aynı göreve giderim. Unutamayacağım bir olay var. Adresi kapalı. 3. Baba fakir. Tersine çevirdim. Kimi yeri açılmış.Yemekten sonra hazırlandık. Subaylar geldi. Oradan terhis oldum.Bir zorluk yok diyerek moral verdi. Sağ salim inişimizi yapacağız. Tanımıyorum. Ancak orada 20 gün kaldım. Daha sonra o bölgeyi her hangi bir baskında.Tüfek sırtımızda. Yanındaki de ateşe başladı. Bizim Ali adeta delirdi. Zarfı açtım.4 sıralarında. Duygu yüklü bir mektup yazmış. Rumlar yakın. Çam ağaçlarından akan reçine ile yapıştırdım. Tabur komutanı ateş açanın kim olduğunun bulunmasını istiyor. Sabaha karşı oraya çıktık.Orada komutan her şeyi söyledi. Birliğin önünde ambalaj yapıyorlardı. Paraşüt atlayacak şekilde. Ali’ye porno dergi tutmuşlar. Koleradan şüpheleniliyor.. Bana daha sonra bir mektup ve bir paket geldi.Uçak vardı.Oturduk arkadaşlarla sohbet ettik. Bir daha para istemedim. Pakette bir o kadar zarf bir o kadar zarf. Zaten zarf açık. Dindar biriydi.Onlar da ulaşmış buraya. Gittiğimiz gün akşam yemeği yedik topladılar.Diyor ki: “Sayın kayınçom.Kıbrıs’a gideceğiz. Yağma olmadı. Eniştem yazmış. Bırakın vazifemizi yapalım. Tüm millet ishal. Ateşkes olduktan sonra Rumlar karşımızda mevzilenmeye başladılar. Uçak 90 kişi alıyordu. Bal çalmaktan dolayı adeta hepimiz arıcı olduk.”Gazanız mübarek olsun” dedi. Su tahlil ediliyor. Ama ora halkı için düşünürüm. Başladık gece bal çalmaya. Rum köyleri adeta boştu. Yazdım. Kimse çıkmıyor. Şaşırdık. Reçine ile yapışmış. Benim dürbünle Rum mevzisini izleye başladı. Çaybaşı. Terhis için halamdan borç para istedim. alarmda toplanma bölgesi yaptık. Arama ve baskınlar gece oluyordu. Bir asker mektubu. Bizlerden zarar veya baskı görmeyince rahat ettiler. Oradan araziye doğru yayılmaya başladık. Okumuş.” diye. Mayından bubi tuzağı ihtimaline karşı durduk. Mektubun arka kısmında boş bir yer buldum. Bölük komutanından güzel bir dayak yedik.Hazırlık gibi bir şeyler oluyordu ama biz farkında değildik.O gün sabaha kadar uyuyamadık. Mektubu içersine koydum. Magosa’dan gemiyle geldim. Tabur komutanı bağırıyor: “Bal yemeyip de ishal olan öne çıksın. Postacı abi gönderiyor.yok.O gün akşam yemekten sonra birliği meydana topladılar. Rum mevzileri boşalmış.Arkası açılıyordu. Her tarafımı doldurdum. Piyade Alayı’na askere alındım. Birkaç gün sonra duyulmuş.Hep beraber birbirimize tutuna tutuna 170 .Buraya mektup yazdık. eğer şehitlik mertebesine erişmemişsen cevap yaz. Oradan komandoya ayrıldım. Eteklerinde 500699 kovan var.Sabaha karşı toparlandık. 1973 yılında Isparta 40. Sabah içtimada herkesin yüzü gözü şiş. Tarihi Ayaetomas manastırı (Ayios Ionnis Chrysostomos Manastırı) vardı. Çok sıkça gidiyorduk. Gece Ali makineli tüfekle o Rum mevziini taramaya başladı. Revirdeki sağlıkçı tugaya haber ediyor.Orada Kayseri Zincirdere mevkiindeki Hava İndirme Tugayı’na gittim.” dedi. İki satır mesaj yazdım. Askere gidene kadar oradaydım.Eşyalarımızı aldık. Futbol sahasına topladıklarını saldık.Oraya doldurmuşlar.Bezin içinde uzun uzun bir şeyler oluyordu. Ama arkadaşımızı ele vermedik. Daha sonra Dipkarpaz tarafında baskın ve arazi aramalarında bulunduk. Dağdayız.Silahlarımız vardı. Daha sonra sterlin olarak maaş dağıtıldı. Sızma var dedik.Hemen birkaç satır bir şey yazdık. Tüm bölük gece bal çalmakta. Ama olayı biz biliyoruz. Sırt çantamız vardı. (N. 15 ay kaldım. Tahliller temiz çıkınca tugay komutanı Sabri Demirbağ geldi.Birlikten gelirken taktığımız paraşüt. İlerlediğimiz yol bakır madenine doğru vadi içerisinde kalan bir yol. Hiç tanımadığım bir postacı. Kayserili arkadaşım vardı Ali. zarf yok. Bizden değil mücahitlerden şüpheleniyorlar. Ele geçirdiğimiz yerleri piyadeye teslim ediyorduk. hakkınızı helal edin.” Yazalım da neye yazacağız? Kağıt yok. Daha sonra bu insanlar gittiğimizde su yemek ikramında bulunuyorlardı.

Bayrak radyosu vardı.Hemen mevzimi aldım orada. Beş Parmak dağlarının aşağı kısmı buraları ova.Kapılardan alıyor.Aradan çok geçmedi. Her tarafta paraşütle inenler var. Başladılar bizi sağlı sollu. Başımdan böyle bir şey geçmedi.Lefkoşa tarafı var.Yani onlar gibi yapmıyoruz. Tek geçişimiz o.Sonra karşıdan geldiler.Öyle bir konaklayıp da yatıp uyuma diye bir şey yok.Yani subayları değiştirdiler.Ne bileyim bambaşka bir şey.Hiç unutmam koyun ağılları vardı. Beşparmak tarafından…Bayrak radyosu var. Beşparmak tarafına geldik.Orada bir temizlik oldu. Yaralananlar oldu...Dedim Rum askerleri geliyor.Ama şimdi gittiğimiz yerde köy gibi şehir gibi yerlerde yakaladıklarımızı geri teslim ediyoruz. Bizim komando birliği devamlı ileriye.Kurşun paraşütleri deliyor.Bombalıyor.Gerekli işlemleri yaptık.Onlarla idare ettik o gün.Nereye gittiysek hep böyle koştura koştura.Meğerse onlar mücahit askerleri imiş.Tüfeğin ucunda süngü var.Temizledikten sonra çıkarma yaptılar. İlerledik.Her tarafım böyle şey gibiydi.Bazı arkadaşlarımız iniyor. su içtik. Bizim artık yerimiz belli değil.. Savaş diye bir şey görmemiştim hayatımda.Paraşütleri düzelttiler. Birlikte subaylar değişti..Askerleri dahi evlerin içinde yakaladık.Ondan sonra ara ara geldi böyle konserve gibi.Küçükkaymaklı Büyükkaymaklı diye.Kapılarda subaylar var.Yüzde yüz onlar yaralandı.Birbirinin üstüne.Devamlı bir yerlerde istirahat ediyoruz.Dere yatağında su da varmış soğuk su.Bizi oraya yönlendirdiler..Oraya geldik. Şehit olan benim birkaç arkadaşım oldu.Çünkü havaalanına geldiğimizde bütün uçaklar sıralanmıştı.Yunan alayının olduğu yer. Tekrar biz geri çekildik.Oralara ondan sonra valla bir bölgeye daha gittik.Bağırıyorlar aşağıda.Ama bir yandan da silah sesi geliyor.Kapattılar havalandık.Nakliye uçakları arkaları açılıyor.Oraları temizledik.5 saat sürdü. Bölük yoktu yani şimdi Bazı subaylar var. O uçaklar nasıl boşalıyor.İşte oraya yürüdük. Biz öyle temizleye temizleye oraya gittik. Takım komutanımız. iki kapıdan da atlıyoruz . Buradan giderken aldığımız peksimet gibi şeyler ve konserve vardı sırt çantasında.Sivil halktan hiç öldürmek yok.Sonra toparlandık. Paraşütün kancası var.Bazı arkadaşlar paraşütle dolaşıyor. 1-1.Çıktık.. Yemek yedik. En yoğun çatışmayı orada gördüm. Çatışma 1-1.Dört tane samimi arkadaşım şehit oldu.Bağıranlar oluyor.Geldiler ellerinden bıçaklardan koparttılar. ama komutanlar olsun bizler olsun yorulmak falan hiç aklımıza gelmiyor.Böyle betondan Türkiye tarafına. Ateş açıldı..Orada da savaştık.Karşıki 171 . Beş Parmak Dağları temizlendi.Uluslararası bir havaalanı var.İndirdiler Rahatladım.Bağırdı oradan.Artık onu da içtik.devamlı ileriye… Fazla durmazdık biz.İşlemleri yaptık.Örümcek ağı gibi. Sabaha karşı Akdeniz’i görüyorduk.İstediği gibi inemiyorlar. Bizi topladılar.Sarı ışık yandı hazırlığımızı yaptık.Biz oranın yabancısıyız. korkma!” dedi bana.Ondan sonra gemiyle çıkarma yapıldı.Önden uçaklar üçlü üçlü geliyor. Temizlik yapıyorduk. Sersemdim ben de.Bizim subaylar değişti.Tabi uçak gitti.Bindik. Orada taarruz gibi bir harekete girdik. İlk gün konaklamada perişan bir vaziyetteydik. O an Girne’ deki işimiz bitti. Uçaklar bombardıman yapıyor. kafanı kaldıramazsın.Ne ölmek geliyor aklına ne de başka bir şey. “Korkma. Beşparmak Dağları’nı temizledikten sonra çıkarma yapıldı.Ondan sonra gemiyle çıkarma yaptı millet oraya.20 Temmuz’da gittik.Kapılar kapandı.Şimdi şöyle bir boğaz vardı. Çatışmaya girdik.5 saat geçti.Ondan sonra biz geriye gittik.Karmakarışık olduk.İpek olduğundan açılıyor.Ben bir şey bilmiyorum.Ben de normal indim.Ondan sonra sabaha karşı Girne’ye geldik.İlerleyen günlerde İkinci Harekat var.İki tane de karşıda böyle sakallı iki asker.Çok acayip mevziler var. Beşparmak Dağları’nda.Orada yaralanan arkadaşlar oluyor. sıcaktı.İnerken bayağı bir zayiat oluyor.Takviye yaptılar.Çift kapı ya.Zaten tanımadığım arkadaşlarla beraber olduk orada.Onlar önce bombalıyor.Rum bölgesinde aldığımız yerleri temiz teslim ediyorduk. İlk gün şöyle bir dere yatağı vardı. Zaten hava da sıcak.Ben nereden bileyim.Askerleri vuruyorsun ama yaşlı da olsa genç de olsa hepsini biz toparlayıp geri teslim ediyoruz. Beşparmak Dağları’nda.Birinci Harekat bu.Bizim oraya başka bir yerden geçmiyor.Şöyle bir baktım ben aşağıya.Bu taraftan o tarafa.Bazı arkadaşlar yere çakılıyor. O gün işte havaalanına geldik.Tanımadım zaten.Orası çok kuvvetli geçti.aşağıdan. Oraya gider gitmez akşamına zaten başka subaylar geldi.Öyle bazı işte insan anladığı kadar böyle tuhaf oluyor. bölük komutanımız hepsi değişti.Hayatımda böyle bir şey görmedim.Sabaha karşıydı zaten.Arkadan bir 3 daha geliyor bombalıyor.Hiç unutmam paraşüt takılı kaldı çözemedim. Ormanda ağaçta takılı kaldı. Kayseri Erkilet Havaalanı’nda tahminimce 50 uçak vardı.Kancalarımız var uçağa geçiyor.Tekrar oradan Küçükkaymaklı diye bir yer var. Görüyoruz..Bir de orada bir havaalanı var.Hepimizi attılar.Betondan böyle akıl almaz mevziler yapmışlar.Kapının biri de açıktı.Bizi oraya yönlendirdiler.Biz ondan sonra yürüyoruz. soluklandık.Adamlar öyle bir şey ki.uçağa bindik.Şöyle bir mevzi var.Böyle üçlü üçlü uçaklar geliyor.O olay da Laçka tarafında oluyor.O gün orada konakladık..Eğitimdeki gibi olmuyor işte.Bütün uçaklar oradan geçiyor.

Aşağı yukarı dört ayımız da öyle geçti.Orada 20 dönüm limon bahçesi.Ama tabii biz öyle bir şey görmediğimizden gayet sersemledik. Eski yerimize geldiğimiz zaman orada durduk. Torba gibi bir şeyin içindeydi. Hayatımda yaşamadığım şeyleri yaşadım.Her tarafta önümüze kattığımız zaman.70 – 80 kişi o civarlardaydı. Katliam yapmışlar köyde. Kaçan kaçıyor.Aynı o birinci olduğu gibi.Şimdi ilk buraya dönen de biziz.Tekrar birliğimize.Mesela ben çiftçiyim. Soyunurduk.Topladılar. Komando birliği çok titizdi.İndirdik götürdük arkaya teslim ettik.İkincide de aynı şeyi yaşadık. Meydanda yani hepsi.Orada kaldık. Bütün millet çıkmış dışarıya. Dördüncü Paraşüt Taburu bizim. aşağıda da deniz kenarında oteller vardı.Oradan parayı çıkardı.Lefke tarafına gittik biz.Taburu topladılar. 3 Ocak 2010.Üç dört gün kaldık.Girne’ye geldiğimizde deniz kenarında şöyle bir mahalle vardı. Oradan terhis oldum. 172 .Magosa’da büyük liman var. Yerleri kontrol ediyoruz hep Rum evi.Biz bir yerde.Lefke’de yolu kestik. bir çocuk var bir de kendi.Yani giderken ne ev bırakıyorlar yakılmadık ne bir şey.Bağırıyor.. Lefke bölgesine gittik.Doğruca Kayseri Hava İndirme Tugayı’na.Çocuk var orada.Bu diyor nafaka nafaka diyor.Gidiyorlar. Mersin’e indik.Yolu kestik.Oturduk yemek yedik.Dinleniyoruz..Bütün oranın yerli Rumlarını teslim ettik.Orada kalma şeyi söylediler. Her an bir şey olabilir diye.Adam başladı titremeye. Bizi topladılar. biz kovalıyoruz.Evlerde. botla kalkıyorsunuz.İmkanı yok.Kolundaki saati çıkardı. Hiç durmuyoruz.Bekliyor.Biz beş arkadaş bir yerde. Yakıyorlar yani.evlerden ateş geliyor.Karakuyu . Tam tesisat.Ama 5 sene kalmak mecburiyetindesin. Bunlar Rum’du.Kaçamayanı yakalıyoruz .Karısı var.Almış götürdüğü yerde harcayacak.Şort atlet kalırdık.İki arkadaş o tarafta.Karısı adamın arkasına yapıştı.Hani öyle bir tane vicdanımız için ne bir yaşlı insan ne bir çoluk çocuk vurmadık hiç. Bizi tekrar bırakmadılar.Uçaklar bir taraftan bombalıyor.Biraz eşya almışlar motora.Durdurduk.Yanaştı yanaştı.Arada bir eğitim yapıyorduk.Büyük bir mahalle vardı.Çoluk çocuk ne varsa vurup kıyıp geçiyorlar. Birinci Tabur. Onlar kaçıyor. sonra tren garına geldik.Biz devamlı savaşarak gidiyoruz.İki saat kadar bir yürüyüş yaptık.Yeşil hat oralara geldik.O böyle ana yol vardı.Durdurduk motoru.Hadi bakalım oradan kamyonlara bindik.teslim ediyoruz arkaya. Onlar bizim gibi değil hiçbir yerde durmazlar. çocuk annesinin arkasında.Girne’den Magosa’ya gittik. Hayatımda böyle bir şey yaşadığım için çok mutluyum.Onlar biliyor kendi yaptıkları zulmü.Elbiseleri bırakırdık oraya. kaçan oluyor.Çok disiplinli bir birlik.Onlar köyleri olduğu gibi yok etmişler.Bizi görmüyorlar ama.Magosa’ya geldik. Tekrar bizi buradan götürdüler geriye. Tekrar Girne’ye geldik biz.Kimi bölükler otellere gitti.Millet yollara dizilmiş.Aşağı yukarı orada iki saat yürüyüş yaptık.Bir buçuk ay sonra banyo yaptık. Parmaklarımın uçları vıcık gibi olmuş botun içinde.Arkadan bizim topçular var mesela arkamızda onlar bir yandan top atışı yapıyor.Yeşil hat diyorlar oraya. Cesetler kokuyor sıcak temmuzda. Motoru çektik oraya.Nafaka nafaka bu diyor.Hep teslim ettik arkaya. Magaso’ya geldik tekrar.Nereden geldiğini bilemezsin.Yani onların kendi bölgesi.Cenevre’de mi nerede bir anlaşma o zaman.135 Massey Ferguson traktör. İkinci Harekat oldu.İçerilerde asker var mı?Yabancı insan var mı diye.Arkadan piyade geliyor. iki arkadaş bu tarafta.Alın bunları diyor.Ama onlar öyle değil işte.Mersin’de yürüyüş yapılacakmış.Çocuk var.Hemen yola çıktı.İstediğin yerden bahçe veriyorlar.Yani askerle çoğunlukla karşı karşıya gelemezsin.Saat 5 sıralarında bu anlaşma olmamış. O anda da ateşkes olmuş. İkinci Harekat da aynısı yani.Böyle yalvarıyor.Lefke tarafı da aynı.Şimdi bazı araçlar var.Ana yolda nöbet tutuyorduk.Limanın dört tarafında da bahçelik bir yer vardı. bir yandan da anlaşma oluyormuş.Bizim her iki üç günde bir yoklama yapılırdı.Onu sakladı. Aranırdı.Böyle ateş ediyorlar oradan.13’ünde biz oraya gelmiştik 14’ünde tekrar başladık biz. Bizim bölük. Oradan korktuk biz.Bir baktım karşıda Massey buldum.Biz de aşağıda o evlerde kaldık beşer kişi beşer kişi. temizlik yapıyor.Adam oradan torba çıkardı.Anlaşma. Tren geldi.14 Ağustos’ta başladı. ta o zaman yaptık.Evi falan bırakmışlar.Hiçbir şeyi ellemeden.Sırt çantası.Müthiş yoğun ilgi.Yani kendileri gibi bizi de öldürecek sanıyor.Yani normal hayatta böyle bir şey mi gördük?Bizim mesela eskiden orada yerimiz varmış. biz hepimiz geceyi orada geçiriyoruz.Haftada bir sefer yani olurdu. Banyoyu Girne’ye geldik.Benim de kalmak canım istemedi.Botla yatıyorsunuz.Yatıyoruz mesela mevzi gibi yerlere yatıyoruz.Kontrol olurdu.Çadırımız arkamızda. Bölükten 6 -7 kişi şehit oldu.Onlar olsaydı hepsini kurşuna dizerdi orada. Başka yere Güney’e gidiyorlar.Oradan geliyor.portakal bahçesi çok.Çoğu evde yangın çıkıyor.Onlar yaşlı genç dinlemiyor..Buradan da istemediler.Yirmi adım öne geçerdik. Tabii o zaman birlik yoktu. korkuyor.Oradan trenlere bindik.Şimdi parayı biz alacağız sanıyor.Ne kalabalık ne kalabalık.

Çünkü uçaklar devamlı yamaçları bombalıyordu. Çıkartma gemilerine sabah 11-12 gibi bindik. Ben araçsızdım. Savaşmak güzel. biz uzaktaydık. Yılmazköy’ü geçtik. Albay çıkartmanın 2. Havaalanı ortada kaldı. Kıbrıs’a gideceğimiz belli değildi. Usta birliğini Adana Osmaniye’de yaptım. Ondan sonra siviller yerleşti. Uçaklar dağların yamaçlarını bombalıyordu.” Askere gidene kadar çiftçilikle uğraşıyordum. suyu oradan alıyorduk. havaalanına kadar gittik. İyi davranırdı. Köylere girdiğimizde manzara korkunçtu” Askere gidesiye kadar tütün tarlalarında çalıştım. Kâğıt falan yoktu. Zaten savaş anında rütbeler söküldü. Bize ateş açılmadı o anda. Rum köylerinde vardı. Bizim olduğumuz yerde mücahit yoktu. havan atışı yaptık. Ertesi gün tekrar bir alarm vurdu. 220 kişiye yakındık. Sabaha karşı alarm verildi. Pamukyazı. Oradan terhis oldum. Kız isteme olayı oldu. Taarruza geçtik. Bir helikopter filosu 4. Piyade Alayı’nda yaptım. Hazırlandık. Hala daha çiftçilik yapıyorum. Ovacık’a vardık. Dağın yamaçlarına çıktık.günü akşamüzeri vuruldu. araçlarla iç kısma geçtik. Görmedim. Sınıfım piyade. 19 Temmuz gece yarısı alarm verildi. Olduğumuz yerde kaldık. Orası ormanlık olduğu için havan atışı yapıyorduk. patlamayan mermiler imha edildi. Zirveye kadar çıktık. Bazı evler boştu. Bölük komutanı kıdemli üsteğmendi onun yerine yüzbaşı geldi bizim bölüğün başına.İlk gün bizim bölükten pek şehit olmadı.5 helikopterden oluşuyordu.Köylerden de gençlerden falan aldık. Harekât’ın başladığında emir geldi. gemilere bindik. birlikleri düzenledik. 15 ay kaldım.sonradan başladı. Ateşkese kadar o yamaçlarda kaldık. Çıktığımızda silahlarla yürüdük tepeye kadar. Bazı insanlar duruyordu. Bir gece alarm çaldı. Adaya yolculuk 45 dakika sürüyor. Mersin’e doğru yola çıktık. Tanklar sonradan geldi. O Türkiye’de kalmıştı. Helikopterler sürekli asker taşıyor. iyiyim. Çürük evler sayıldı.Zaten küçük olduğu için fazla bir şey yazamadım. Birde kuşaklarla dağıtıldı. O arıza yapmıştı yolda giderken. Aşağı indiriyorduk.Zaten çıkartma yapacağımız yer gözüktü. Yılmazköy taraflarında 2. Harekat’a kadar bekledik.Esir düşerlerse bir şey olmasın diye herhalde. 2. Oradan Hatay Dörtyol’a şoför eğitimine gittim.İlk çıkartmada yiyecek sıkıntısı çektik. 2. Gemide mermi dağıtıldı. bindik araçlara. hepsi er oldular. Gittiğimiz yere bayrak dikerdik. Beş şarjör dolu vardı zaten. ilk sıcak temas akşamüzeri Beşparmak Dağları’nda oldu. “Beni merak etmeyin. Biz sahile çıktık. Gündüzleri pek çatışma olmuyordu. Yılmazköy’ün berisindeydik. Uçaklar sabaha karşı geldiler. Akşamüzeri tekrar geriye çıktık. 1974 yılının Mart ayında askere gittim. Mersin’e otobüslerle gittik. Bir çıkarma gemisine bir bölük biniyordu. Bayağı yukarı kadar. Kıbrıs’a gideceğimiz söylendi. 173 . 4 Mart 1974’ de önce istihkam olarak askere alındım.Ondan önce bir limanda Alay komutanımız İbrahim Karaoğlanoğlu konuşma yaptı.Sabaha karşı anladık biz artık bir dönüşünün olmadığını. Acemi birliğini Antalya 70. Bir asker ve bir kız sürekli kaçıyorlardı. Mektubu yazdıktan 15 gün sonra ailemden mektup aldım.Çetin GÜMÜŞ”Sabaha karşı geri dönüşün olmadığını anladık. İlk gün bize bıçak verdiler. Kuşaklarda 60-100 tane mermi vardı. sonra bizi geriye çektiler. Bölük komutanımız Yüzbaşı Yavuz… soyismini hatırlamıyorum. Su kuyular vardı. Önceleri sıcak yemek verilmiyordu . En sonunda kaçmasın diye kızı istediler.” dedim. Araziyi taradık. Uçaklar bombardıman yapıyorlardı. Lefkoşa tarafına. Özet olarak yazdım. Bir helikoptere 10 kişi bindik. geceyi orada geçirdik. Bizi 20 Temmuz sabahı helikopterlerle Kıbrıs’a taşıdılar.Çıktığımızda su seviyesi dizlerimize geliyordu. Dağda sivil kıyafetli askerleri esir aldık. Gemi baya yanaşmıştı. Havan top mermisi düşmüş yanına. Yaralılara sıhhiyeler geliyordu. Türk evleri kerpiçten yapılmıştı. geri araçlara bindik. O gün gemilerle dolaştırdılar bizi. Ben bölük komutanının aracını kullanıyordum. Yaralanan oldu.Şimdi şehitliğin olduğu yere. 15 ocak 2010 . Bu arada Girne tarafında çıkartma oldu.Bir gece Mersin’de kaldık. Sonra indik toplandık. 754 17 Ocak 2010. Beklemeden direk çıktık. Çatışmada düşmanı pek göremiyorduk. Cemil TUNAY754 “Bölük komutanımız Yüzbaşı Korkut Eken’di. Temmuz ayının 17-18’ inde öğleden sonra bir alarm vurdu. Tekrar bir karışıklık veya harekât olsa giderim. Bizden önce deniz piyadeleri çıkmış.Onlar arka taraflardaydı.Toparlandık.Çıkartmadan bahsetti. Bizim paraşüt eğitimi tamamlanmamıştı. Demirciköy. Araçlarla gittik. gün orada da kaldık. Kıbrıs’a yaklaşınca sabaha karşı komutanlar bilgi verdi. onur verici bir şey. Köylerde tarama yaptık. O zamanlar buralarda güneş enerjisi yoktu. Biz sonra köylerdeki evlerde kaldık. Sigara kağıdına yazıp gönderdim. Öğlen civarı. Oradan Kayseri hava İndirme tugayına seçildim. Aileme İkinci Harekat’tan sonra mektup gönderdim. Sonra biz çıktık.

5-6 arkadaşım orada şehit oldu. Temizliğe eğitime disipline önem verirdi. Bakımsız kerpiç evler Türklerin.Anayı babayı bir göreyim dedim. 1974 senesinde Mart ayında asker oldum.Daha sonra biz çıkartma yapmaya başladıktan sonra verdiler. Göğüs göğse muharebe olmadı. Yaralıları onlar topluyordu. Ayrancılar. Ön tarafından bir mazgal deliği. arkadaşımın ölümü… Celalettin KIVILCIM755. Yanımda zaten benim solumda vuruldu. Sınıfım piyade. Yunan uçakları bizi sıkıştırdı. Çok değerli çok titiz biriydi. Köylere girdiğimizde manzara korkunçtu. Ancak açlık çektiğimizde bakkal dükkânlarında evlerde bulduğumuzu yedik.Ortasına mühimmat konuyor. Silahım G1’di. Rumlar yıllardan beri hazırlığını yapıyormuş. Sıhhiye taburunun yanındaki keçiboynuzu ağaçlarının altına gizlendik. Kimisi piyadenin içine karışmış. Biz o yeri piyadeye devir ediyorduk. İletişim yoktu. Sivil esir aldık. 7 ay sonra tekrar Kayseri’ye geldik. Arazi yayılmaya uygun değildi. Vurulan helikopter olmadı. Yere 1 m. Direniyorlardı. Makineli tüfek için. Çarpışmadan sonra 6-7 kişiyi ele geçirdik. Makineli tüfek ateşi açtı. Bir köyün emniyetini aldıktan sonra araziye çıkılıyordu. Dağlar yanıyordu. Köylerin Türk mü Rum mu olduğu karşıdan belli oluyordu. Rum gençler cepheye gitmiş.Oradan çıkartma hücum botlarına aktarıldık ve 755 5 Ocak 2010. 174 . Torbalı'dan. Başımızda tim komutanı teğmen vardı. Üçüncü havanda bulunduğumuz yere havan düştü. Sızma yapılmadı. Geriye gönderdik. Evlerden ateş açılıyordu. Birinci harekat bitiminden sonra dinlendik. Bir tanesinin adını hatırlıyorum.Önce Torbalı'ya uğradım.ya kalmadım ondan sonra Kıbrıs'a seçildik ve gittik. Bizim sorumlu olduğumuz yer açık alan. Ateşkesten sonra Girne’ye geldik. Piyade Alayı oradan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Ankara. El bombasını o anda vermediler bize. sen napıyon dedim. Sivil esirlerin toplanma yeri kiliseydi. Uzun süre kaldık. Bolu dağ komandoları geldi.. Subaylar er gibiydi. Yağma olayı olmadı.Orada denizin ortasında kaldık. Arkadaşım Hüseyin Kurtuldu idi. Kıbrıs’a yaklaştığımızda aşağısı duman içindeydi. Çatışma.Geldik Taşucu’na. Ankara'dan İskenderun'a trenle gittik. O zaman yerin acemiliği vardı.. Salamis Oteli. O ortamın içinde irtibat sağlamak mümkün değil.Ankara'dan da 20 Temmuz sabahı Kıbrıs'ta olmak üzere Mersin'de. Sonra bir ay Beşparmak Dağları’nın zirvesinde Rumlardan kalma bir yerde kaldık. Uçaklarımız yetişti. Onları kiliseye bırakıyorduk. Ekin tarlaları ateşe verilmişti. Bazen görerek. çocuğum olcak onu göreyim'' dedi. Bombardımandan dolayı yanıyordu. Otobüslerle falan asker geliyordu Osmaniye'den. Beşparmak daha önceden mevzilenmiş. Acemi birliği Samsun 56. Yoksa bizde vurulacağız. 20 Temmuz sabahı ilk çıkartmadanız ilklerdeniz. Bize mermileri ve silahları Mersin’de dağıttılar. Banyoyu unuttum. Oradan Lefkoşa yönüne yöneldik. Geri çekildik. Muazzam mevziler yapmışlar. Rüyalarıma girerdi. Aşmışız. Kıbrıs'a çıkartma yapılacağı Mersin'de söylediler.Bir ay kadar ya kaldım. Onlardan biri “ya Kıbrıs’a çıkartma yapılıyormuş savaş varmış oraya gidiyoruz” dedi. Rütbeleri yoktu.Aslında arkadaş istedi o dedi ''Gidelim benim eşim yeni doğum yapacak. Harekat bittiğinde Rumlardan boşalmış evlerde kaldık. Şehit oldu orada kaldı o arkadaş.” Askere kadar çiftçiydim. Eğitime devam.Biz Hüseyin ile beraberdik. Aynı bölüğün içinden birbirimizi kaybettik.Onun için geldik . Köylere tarama yapıyorduk. Sahilde büyük otele yerleştik. Geride çoluk çocuk yaşlı kişiler kalmış. Uykudan bağırarak uyanırdım. Üç ay sonra eve mektup gönderdim. Rum evleri muazzam bakımlı. kala atladık. Dikiliydi. Devamlı hareket halindeydik. Biz de o arada gelirken “ya nereye gidiyoruz“ diye soruyoruz arkadaşlar arasında. Biz Tunalı gemisi ile gittik. Etkisi uzun yıllar devam etti. Daha sonra Magosa tarafına geçtik. Adana tarafından Adnan Damar. bazen tahmini. Bölük komutanımız Yüzbaşı Korkut Eken’di. İkinci harekatta cephe savaşı oldu. Ateşe karşılık verdik. Şimdi yerini yurdunu biliyorum. Şu anki yeşil hatta kadar gittik. savaşın içine geliyon? O hücum anında Hüseyin vuruldu. “İbo abi. Cephe şeklinde oldu. Mücahitleri ikinci harekatta gördüm. En çok zayiat vermemizin sebebi yerin acemisiydik. Havan ateşi ile dövmeye başladılar. sonra gittim. Boğaz’a indik. Şehit arkadaşlarla uğraşmamızın mümkünatı yok. Açık arazi. Ancak birinci harekattan sonra bir gece bizim içimize sızma yapıldı. Arkadaşlarımızın çoğu şehit oldu. Atlayışlar başladı. Bu gün yine aynı şey olsa giderim. Kayseri’de kalan eğitimlerimize başladık.Sol tarafımda (yanını göstererek) şuradan girdi bir kurşun. Rumlardan ateş geliyordu. Biz topluyorduk. Piyade arkadan geliyordu. Sakallarımız hacı sakalı haline geldi. Bizim arkamızda beyaz yer bezleri vardı.Ben trenle gitmedim. Mücahitleri daha sonra gördüm. Dağlardaki mevzileri ekseriyetle uçaklar susturdu.

Biz kalktık. Zaten çok ölen oldu. toprak yığmış. En çok zaiyatı orada verdik. En önce uçaklar vurdu sonra biz çıktık.Biz onunla Ankara'dan beri samimiydik. “Acımayacaksın” dedi. Geriye döndük. 14-15 taarruzunu geçirdikten sonra biz orada kaldık. “Yürü!”Ben de yürüdüm artık.”Hüseyin” falan dedim. Bizim bölük bitti. Beşparmak Dağları'nın eteğini. Gittik.Yanmış vaziyette.Mesela biz dağa doğru ateş ediyorduk. Hüseyin Kurtuldu yanımdaydı.Daha sonra ikinci üçüncü günü mü ne Türk askeri birbirimizi vurmuşuz. Asfalt boyunca sağlı sollu Boğazköy var hemen Beşparmak Dağları'nın altından oraya gittik. Bezleri serdik.Biz o yoldan 3-4 gün sonra toplandık.Kırmızı taraflarını öne serdik taaruza kalkacağız. “Benim babam nasıl gelecek buraya?” Bir gördüm İbo abiyi rahmetliyi şaşırdım tabi.Tanklar gelecek görsünler diye.Sabaha kadar bütün gece yol yürüyoruz. Mehmet'in yanına gitmiş Mehmet'i falan bulmuş.Aldık ambulanslara.Üsteğmen de künyesini aldı.Doğru benim yanıma geldi bir askeri jiple. Ambulanslarla biz gitmedik tabi.Orada da zaiyat verdik. Önünüze kırmızı tarafı yukarı gelecek şekilde bezlerinizi serin.Ben de cüzdanını aldım. Genellikle ilk şehitlerimizi Beşparmak Dağları'nda verdik.Uçaklar bombardıman yapıyordu. Mevzilerde yatıyorduk.Uçaklar gelecek önce bombardıman yapacak. Beton dökmüş.Sonra hemen portatif kazma küreği çıkaran mevzi kazıyordu. “Burada acı yok” dedi. Uçaklar gelecek. Aşağı yukarı boynuma kadar geliyordu su. Üsteğmen dedi ki “kalk işte sen de vurulcan” dedi.Orada aşağı yukarı 2-3 gün kaldık. Hatta tüfekleri havaya kaldırıp da geçtik.Baktım sağından vurulmuş. Onlarla Beşparmak Dağları'nın eteklerine Girne'de çıkış yaptık. Yanlışlık olmuş. Hüseyin düştü.Gremeskos Sokağı'ndaki verilen taaruzda Hüseyin şehit oldu.Aldım üsteğmene verdim hatta künyesinin birisini ağzına sıkıştırdık. Uçaklar bombalıyordu zaten o sıralarda.Oradan Dikoma'ya geçtik. Ben yani kurtaralım falan gibilerinden. Sonraki günlerde de verdik çatışmalarda. Kalktıktan sonra 100 metre ya gittik ya gitmedik. Ben yağma olayı duymadım.Ondan sonra işte bize bir çorba gelmeye başladı. Sabah 6-7 civarı. Direk dağa doğru ilerledik. Dağın tepesine çıkmadık ama eteğinden doğuya doğru yürüdük. Ben şaşırdım arkadaşlar dedi ki “Celaleddin baban geldi. Mevziyi kazıyorduk. Oturduk emre kadar taarruz emri verilince hücum silahlarımızla yine taaruza kalktık. İbrahim Karaoğlanoğlu Rumlardan temizlenen evlerde saklanmışlar sanırım arama esnasında vurulmuş diye duyduk biz.Onların mermilerini kullandık. Dikoma'ya geldik. Benim arkadaş “yandım Allah” dedi. Bu sağırlar dilsizler okulu bombalanmış diyorlar. yanmış. Dediler ki işte herkes şehidini toplasın.Gerçi zaten yatma uyuma yok. Herhangi bir şey var mı diye. Sadece bu arada savaş olurken Mehmet Sevinç'in babası geldi oraya ziyarete.Bezleri çıkardık çantadan.Yürüdük gece boğaza doğru.İşte arkadaşımız Hüseyin orada şehit oldu. Hedef belliydi.Oymuş yeri.Taarruz emri verildi. Dikoma'dan aşağı yukarı 1 hafta 10 gün sonra biz Yılmazköye… Oradan Lefkoşa'nın Gönyeli Köyü vardı.Kimliği bu diye. İşte taarruza kalkılacak.Yaşar Kelle’yi de tanıyordum zaten. Biz evleri tarama yaptık.Uyumak yok.Onun içinde sabahlıyorsun.Ateş edemiyorsun. Düzlüktü zaten ama mağara gibiydi. Ateşkes olmasına rağmen onlar ateşkesi dinlemiyordu hiç. “Burası savaş alanı” dedi. Gece oldu mu olduğumuz yerde kalıyorduk.Benim yanımdaydı çünkü. Evet beraberdik.Bize sürekli ateş ediyorlardı. Rumlar taarruz açar diye.”Ulan İbo 175 .Sonra uçaklar geldi saldırı yaptılar ondan sonra bize hücum emri verildi. Tam akşam oldu. Sabah saat aşağı yukarı 8-9 sıralarıydı. İşte ben tekrar Hüseyin'in yanına gelince Hüseyin zaten bir havan topu daha yemiş.İşte 14-15 Ağustos'ta da Rum Birliği Muhafız Alayı'nın orada taarruza kalktık. Rumlar aşağıdan vuruyormuş yukarıdan da geliyordu ateş sonra bir baktık Türk bayrağı yukarıda yanlışlıkla birbirimizi vurmuşuz. Attığını vuruyordu adam. Üsteğmen vardı rütbelilerden ''kalk dedi sen de mi vurulcan?'' O hücum anında Hüseyin vuruldu. Bir boy suyun içindeydik.Türk ismiyle Eskikuyu onun önünde de Rumların diliyle Gremeskos Sokağı vardı oraya yerleştik.Dediler Türk askeri ele geçirmiş oraları. Biz bekliyorduk.Yoksa dedi ki ben seni vururum çabuk yani hedef veriyorsun Rum'a.Biz karşılık vermiyorduk ama.Biz kendimizi koruyorduk.Dedi bildirilecek ilgili yerlere. ilk gün verdik.” ”Ulan” dedim. Beşparmak Dağları’ndan çok yoğun ateş oldu bize.Sabaha karşı namazdan sonra bize emir geldi. Karşıdan dediler: “Makaryus'un evi burası”.Adam yerin altından kaçıyor. Boşluktan soldan patlamış.Bize yardım olsun diye. Ertesi gün sabah tekrar bize deniliyordu.O şekilde aldık etleri geliyordu elimize yani. Cüzdanı ben aldım.Kazıyorsun kazabildiğin kadar. mevziler üstte biz altta . Ateşkes oldu.O arada da seni hedef alıp atıyor.Orada çok zayiat verildi. Hüseyin'in şehit oluşu işte beraberdik. Düzlüktü.Daha sonra biz onların kendi silahlarını aldık.hücum botlarla vardık. Albay vardı. Zaten bize devamlı olarak oradan ateş ediliyordu.Kalktık hücum ettik. Hüseyin falan dedim ben. 14 Ağustos'ta komutanlar: “Asker arkadaşlar kimse yerinden kımıldamasın”dedi. En son işte dayanılmaz olunca komutanlarımız dedi ki biz de taarruza kalkalım biz de bunlara cevabını verelim.1-2 günde orada şavaştık.Mermiler su aldı zaten. Kendim de gittim bizzat.

Uçaklar bombardıman yaptılar.Sen git” dedim.14 Ağustos sabahı 2. İlk görev yerim Hozat.O askerlerin hepsini… Daha sonraları taciz ateşi yaparlardı. gün ateşkes haberi geldi. Samanlıklara saklanmış. 4. Mücahitler Rumca anons yapıyorlardı. Yanlışlıkla Rum bölgesine giriyorlar. Bizi mücahitler karşıladılar. Bin kişiden 800 kişi kaldık.” Dedim: “Abi sen kusura bakma seni kovalamış gibi olmasın. Bizi Adana havaalanına indirdiler. Biz geri çekildik. Halk bizi çok güzel karşıladı. Oradan otobüslerle 2223 Temmuz’da Ovacık’a götürdüler. 5 Haziran 1973 tarihinde Eğridir dağ komando okuluna er olarak askere alındım.Açığa dereye indik.Bizim tabur komutanımız Binbaşı Bedris Tuncer esir düştü. Esirler önce Serdalı’ya sonra daha geriye gönderiliyordu. İşkence yapmışlar . Yanımızda bisküvi falan vardı.Hedef vermemek için yani düzdeyiz ya biz. 2. Denizli’den Osman Ilgan . Şehit oldu arkadaşlarımızdan bazıları. 2. Değiştirmede geri geldiler. Ateş hattı 50 m.Jipe bindirip gönderdim. Serdarlı. Türk ve Rum köylerinden esir toplamaya başladık. Kiliseye topluyorduk. tavşan alıyorduk. Biz gitmedik.abi sen napıyon” dedim. Ercan Havaalanı’nın karşısına. Bölük komutanı Yüzbaşı Mehmet Cennetoğlu.Bizi unuttular 3 ay .Yayan asfalt vardı.Nakliye uçaklarıyla bizi Adana Havaalanına indirdiler. Çünkü o anı o hissi yaşayan bilir kimse bilmez. Askerler genelde kimi kafasından kimi ayağından kimi karnından vuruldu. Üç koldan ateş yiyorduk. Ortamıza düştü. Mermi sıkıntısı çekmedik. harekatta 28. Oğlundan kalan sigara içmek için tahta takım ve tırnak makasını götürdüm hediye olarak.Hemen oradan ben onu aldım. Uçaksavarlarla vurdular. Evlere girdiğinizde evlerde genelde yaşlılar vardı. Patlamadı. ama Boğazköy'de şehitlik mezarlığına defnediliyordu. Biz bir gün Abnat Gölüne yayan intikal ediyorduk. harekatta 39. Ölmedin mi savaş güzel.” Makedonya Veyselli’den ailem 1956 yılında Türkiye’ye göç ederek gelmişler.Yarbay dedi “Celaleddin oğlum babanı dedi yolcu et. 30 Ağustosta Ankara'ya gösteriye gideceğiz bizi dağdan indirdiler.harekat 3 gün sürdü. Kıbrıs’a gideceğimiz söylenmedi. Harekatta Magosa’ya kadar girdik. Herkes dondu kaldı. Bir iki saat kadar konuştuk. Şehit aileleriyle görüşmeye gittim. Bizim subaylarımız bilmiyorlar. Uçakların çok faydası oldu. Oradan yolcu ettim. Sabaha karşı varmıştık zaten oraya. Kayseri’den şehitler verdik. Bizde Rum köyünden tavuk . Sonra bizim bölüğümüz 1. Herkes şehidini topluyordu. Kızılcahisar'dandı.” “Bindirelim jipe bunu Lefkoşa'ya ya da Magosa'ya kadar yolcu edelim yoksa bu sakat. Harekata bize geri çekilin talimatı verdiler. Gökçenler Köyü’ne. Daha sonra terhis oldum. Böyle alttan asfalt geçiyordu oraya kadar götürdüm. Torbalı Mah.Gençler savaşa gitmişlerdi. Önden ve yanlardan. Yunan askerleri bizi görüce üzerimize ışık mermisi atmaya başladılar. Abdullah AKAD756 “Bizi üç ay Beşparmak’ta unuttular. Kayserili arkadaşım sırt telsizcisi idi. 45 dakikada Kıbrıs’a vardık. tümene bağlıydı. tümene 2. 3 bölük. Beşparmaklarda buruna kadar biz topladık. Oradan Siirt ve Batman’a gittim. Beşparmak'ta. Ateşkes oluyordu. Rumların mevzileri betondan. Harekata Batman’dan katıldım. Orayı yok ettik. Binbaşı postası ve şoförü esir oluyorlar. 2 Ocak 2010 Torbalı Tepeköy Mah.İlk gün şehit vermedik. Onları pişirip yiyorduk. Mevzimiz yok. Sivas’tan Lütfü (soyadını hatırlamıyor) . Defin ediyordu. Bir daha da gitmedim. Annesi bana sarılıp ağladı “Oğlumun kokusu senin üstünde” diye.1973 Yılının Ağustos ayında jandarma komando olarak askere alındım. Silahımız G3 ve A4’ dü . 756 11 Ocak 2010. “Oğlumun kokusu senin üstünde” Askere gidene kadar çiftçilik yaptım. Tümen komutanı Osman Fazıl Polat . Piyade arkamızdan geliyordu. Hozat’ta görev yaptıktan 40 gün sonra İzmir Foça’ya geçtim. Şehit olan arkadaşların mermilerini de alıyorduk.harekata kadar orada kaldık. Çınarlı. Ovacık’tan helikopterlerle bizi Kıbrıs’a çıkardılar. Bir helikoptere 9 kişi bindik. Orada gözetleme mevzileri falan yaptık. O anda çatışmaya girdik. “Ben geldim sizi ziyarete. Gemiyle Ankara'ya geldik. Çünkü onlar araziyi biliyorlar. Bugün böyle bir şey olmuş olsa giderdim. Beşparmaklara yöneldik. Bölük komutanı üsteğmen İsmail Özgümüş idi. 2. Rahatsız olanlar ayrılsın dediler. Orada 4 ay eğitim gördüm. Abdullah YAPIŞIK757 “ Havadan ıslık çalarak bir havan düştü. Uzun boyluları seçtiler. Oradaki Rum Milli Muhafız Alayı’na taarruza girdik. Yozgat’tan. Sağırlar dilsizler okulunda bayağı bir kaldık.Gönderiyorduk yani.”Sonra oturduk. Üç ay sonra Bolu Dağ Komando Okulu üçüncü tabur dördüncü bölüğe geldim.Ben seni nerede koruyacağım. 176 757 . Terhisten iki sene sonra tekrar Kıbrıs’a gezmeye gittim. Biz cevap vermezdik.Gece çatışma bitiyordu. “Savaşın içine geliyon?”Kurşun yersen falan derken “bir şey olmaz” dedi.Savaş yeri burası her an emir falan gelebilir.

Emir geldi. Geri döndük. Aynı günün akşamı cephaneler sayılmaya başladı. Askeri araçlara (revo) yüklendi. Subay astsubayların evlerine gitmeleri yasaklandı. Biz şüphelendik. Televizyondan bazı şeyleri duyuyoruz. Komutanlardan Kıbrıs’a çıkartma yapılacağını duyuyoruz. Kıbrıs’a gidiyoruz, Kıbrıs’ı göreceğiz diye herkes sevinç içinde. Tüm tugay intikal etti. 16 Temmuz’ da hazırlıklar başladı. Revolarla yola çıktık. Bir gece Ankara’da 28. tümende kaldık. Mut tarafında halk yolu kesmiş, araçların içine üzüm atıyordu. 20 Temmuz günü Taşucu’na vardık. Bir gece kaldık. Harekât başlamış çıkartma yapılmış top sesleri duyuluyordu. Dağın eteğinde bir arazide kaldık. 21 Temmuz sabahı dağın eteğindeki koydan helikopterler bizi aldı. 10.15’ de havalandık. Bizimle beraber 15 – 20 helikopter kalktı. Helikopterde üç askerdik. Cephanelerimizi de yanımıza aldık. Helkopter pilotu bize şöyle seslendi;” Çocuklar bakın size güveniyoruz. Türkiye’nin en seçkin birliklerindensiniz. Bugün savaşın ikinci günü. Başarılar diliyoruz” dedi. Yolculuk yaklaşık 45 dakika sürdü. Denizin üstünde adaya yaklaştıkça yanan dağlar da görünmeye başladı. Saat 11.00’ de bizi Beşparmak Dağları’nın güney cephesine “Kırna “ denilen bölgeye indirdiler. Dağın Lefkoşe tarafına. İneceğimiz zaman bize makineli tüfek ve toplarla ateş açıldı. Biz dağlara indiğimiz için ateş bize ulaşmıyordu. Dağda kalmış olan Rum birliklerinde ateş ediliyordu. İndiğimiz yerde insan tulumlarının içine samanla doldurulmuş maketler vardı. Bizim paraşütçüler atmış. Kayseri hava indirme. O an için başımızda bir başçavuş vardı. İlk hatırladığım başçavuşun postası elindeki tomson makinalı tüfeği yanlışlıkla tetiğine dokunup silahı ateş alması ve başçavuşun pantolonunu delmesini hatırlıyorum. Yanımızda bolca teğmen ve bazı rütbeli subaylar vardı. Üsteğmen Nizamettin Sungur vardı. Yanımda şehit oldu. Subayların nezaretinde Beşparmak Dağları’nda dağlara tırmanarak “Beyazev” denilen bir adrese gittik. Önümüzde bizden bir gün önce çıkan piyade birlikleri Rumlardan gelen ateşlere cevap veriyordu. Boğazdan tırmandık. Beyazev’in kuzeyine döndüğünde karşında “Santiagon Kalesi” vardı. Hava oldukça sıcak. Saat 1-2 dolayları idi. 11 kişilik timler halinde bizi ayırdılar. Başımızda subaylar vardı. Bize çeşitli nokta hedefler verdiler. Teğmenin birisi de Servet Yanar’dı. Ben Üsteğmen Nizamettin Sungur’un grubunda kaldım. Bölgedeki küçük küçük parça parça kalan Rum birliklerine yöneldik. Görevimiz bu Rum birliklerinin imha edilmesi idi. Üsteğmen Nizamettin Sungur 758’un emrinde Beyazev denilen yerden Girne’ye doğru inmeye başladık. İnerken solumuzda 15-20 metre genişliğinde küçük bir derenin yanından gidiyorduk. Denizli’den çavuş veya onbaşı birliğini kaybetmiş. Bize katılmıştı. Bizimle beraber hareket ediyordu. Bir portakal ağacının üzerinde bir Rum askeri gördü. Tabancayla ateş etti. Ama vuramadı. Rum askeri kaçtı. Üsteğmen bizim önümüzde yürümeye başladı. Biz de beş metrelik ara ile avcı yürüyüşündeydik. Üsteğmeni takip ediyoruz. Bir ara üsteğmen “dağılın çocuklar” dedi. Dağıldık. Dağılırken ateş açıldı. Derenin karşı yüzünden bize ateş açıldı. İlk sıcak temas orada oldu. Saat 2-3 sıralarıydı. Hepimiz ağaç, kaya arkasına sığındık, araziye göre mevzi aldık. Onlardan yoğun bir ateş geldi. Biz de yoğun ateşle cevap verdik. Benim tüfeğim ilk ateşte tutukluk yaptı. Sağ tarafımda arkadaşım Konyalı çavuş Ahmet Tapur vardı. Dedi ki “ berber ne yapıyorsun?” “Ateş etmiyor” dedim. ”Şarjörünü iyi oturt!” Baktım şarjör tam oturmamış. Orturttum. Ateşe başladım. Herkesin üzerinde 100 mermi var.Yoğun ateş karşılıklı devam ediyor. Bu esnada bize göz yaşartıcı el bombası attılar. Herkesin gözü yanmaya başladı. Üsteğmen 13 veya 15 metre benim önümde. Ateş kesin emri verdi. Ateşi kestik. Bir sessizlik oldu. Ortada duman var. Rumlar tekrar devam etmeye başladı. Bizimkiler de ateşe başladı. O ikinci ateşte bizim üsteğmen şehit oldu. Miğferi paramparça olmuş. Omuzları, böbrekleri paramparça olmuş. Üsteğmen adeta kalbura dönmüş. Benim 15 metre önümde oldu bunlar. Üsteğmenin vurulduğunu hissettiğim. Çünkü bir daha hiç sesi çıkmadı. Yoğun ateşten sonra Bayındır’ın Yusuflu Köyü’nden İsmail Erbey ayağa kalktı. Derenin öbür tarafında yaralı bir Rum vardı. Elinde sten tabanca vardı. Silahını at dedi. Hem de eliyle işaret etti. Atmadı. Onu orada vurdu. İsmail bir tanesinin yaralı kaçtığını gördü. Herkes toparlandı. Kalktık. Bizim üsteğmenin üzerinde nereden baksan 15-20 mermi deliği vardı. Denizli’den bir pehlivan çocuk vardı. O yaralanmış.Başçavuşun emrine girdik.Başçavuş sıhhiyeciydi. “ Çocuklar toplanın” dedi. Toplandık. “Yaralı, şehit var mı?” Bir şehit bir yaralı diye bilgi verdik. Üsteğmenin postası telsizle S3 Yüzbaşı Cennetoğlu’nu aradı. Bilgi verdi. Yüzbaşı bize şehit ve yaralıyı alın geriye dönün emri verdi. Yüzbaşı Beyazev’den bölüğünü idare ediyor. İyi de nasıl getireceğiz? Ağır, yorgunluk sıcak, açlık... Bir de dağa tırmanacaksın. Yanımızda büsküviler vardı. Karargâhımız Beyazev’e gittiğimizde konserve veriyorlardı. Yaralıyı getirdik. Şehidi orada bıraktık. Akşamüzeri yüzbaşı beş kişilik bir tim oluşturdu. Bir landroverle şehidi almaya gönderdi. Şehidi nereye götürdüler bilmiyorum. Şehidin
758

Şehit Üsteğmen’in ailesine Sivas’ta ulaşılmış, kayıt örneği öğretmen kardeşine gönderilmiştir. 177

mezarı Boğaz şehitliğinde. Biz orada üç gün kaldık. Birinci harekât bitti bitmek üzere. Hava kuvvetleri yoğun bombardıman yapıyor. İlk çıkartmayı yapan 28. Tümen. Onlar bayağı bir zayiat vermiş. Karargahta çamların altında tüfek temizlerken havadan ıslık çalarak bir havan düştü. Ortamıza düştü. Patlamadı. Herkes dondu kaldı. Kademeci esmer alçak boylu Abdullah Başçavuş aldı, götürdü. Bazı arkadaşlarda küçük radyo vardı. Biz gelişmeleri dinlemeye çalışıyoruz. Bizim yanımıza Hürriyet Gazetesi muhabiri geldi. Bazı subay ve askerlerle röportaj yaptı. Bize dağların tepesinden eteklerine kadar tarama emri verildi. Rum kalıntısı varsa temizleyin dendi. Yaklaşık 20-30 km.lik bir alanı taradık. Gece döndük. O gün yorgunluktan bittik. Orasını piyade birliğine bıraktık. Sürekli yer değiştirmeye başladık. Gittiğimiz yerde 3-5 gün kalıyorduk. Nerelerde kaldığımızı bilmiyorum. 13 Ağustos gecesi yola çıktık. Lapta’ya geldik. Lapta ele geçirilememiş. Görev bizim tugaya ve bölüğe verildi. Sabah saat altı sıralarında biz 28. Tümenin önüne geldik ve karşılıklı yoğun ateş açılmaya başlandı. Saat 11-12 sularında Lapta düştü. Şehri ele geçirdik. Hâlbuki radyo saat 8-9 da Lapta’nın alındığını söyledi. Ama sıcak çatışma devam ediyordu. Lapta’da 15 -20 kişi esir aldık. Hatta bir tanesi subaydı. İstanbul’u çok iyi biliyordu. Biz geriye çekildik. Beşparmakların üzerinde düz bir araziye çıktık. Orası daha önce Rum birliğinin karargâhı imiş. Beş on gün orada kaldık. Tabur veya bölük komutanı: “Yoldan benden habersiz kimse geçmeyecek” diye emir vermişti. Bir gün 28. Tümen komutanı geldi. Yolu ancak yüzbaşı gelince açtık. Emir öyleydi. Asker bir gün keçiboynuzu yemiş. Keçiboynuzu kabız yapıyor. Özellikle kuru fasulye yemeği verildi. Hadi tüm asker ovada. Amel. Akşamüzeri tekrar toplandık. Omorfo tarafına gideceğiz. Gece bir top atışı başladı bize karşı. Top atış menziline girmemek için orada kaldık. Mevzi aldık. Ateş devam ediyor diye yolu değiştirdik. 15 Ağustos’ta Gaziveren Köyü’ne geldik. Rumlar bir gün önce Gaziveren köy halkını okula toplamışlar. Erkekleri de esir almışlar. Okulun dışında ve içinde mermi izleri vardı. Köydeki bir nene anlattı. Rumlar okulun içine halkı topladıktan sonra içlerine el bombası atmışlar. Orada bayağı çoluk çocuk öldürmüşler. Nene bize anlattı. Yanında 8-10 yaşlarında iki kız torunu vardı. Sarı boyalı bir evdi. Rumlar köyde katliam yapmışlar. O köyde arama ve tarama yapıldı. Birkaç esir yakalandı. Orada 5 gün kaldık. Oradan Lapta Köyü’ne Rum askeri birliğinin olduğu yere gittik. Piyade er. Şerif oğlu 1954 doğumlu.50. Piyade Alayı 2. Tb.Şehit olduğu yer ve tarih: Lefkoşa. 15 Ağustos 1974. Mehmet Remzi Gökhan, Kıbrıs Barış Harekatında İlginç Olaylar, İstanbul, 2007 (2. Baskı)Toplumsal Dönüşüm Yayınları., Muzaffer Sever (Mete Bey), 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Bitmeyen Gece, İstanbul, 2010, Kastaş Yayınevi.,İsmail Müftüoğlu, Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı ve Perde Arkası, İstanbul, Tarihsiz, Alioğlu Yayınevi,Mesut Günsev, 20 Temmuz 1974 Şafak Vakti Kıbrıs, İstanbul,2007 (5. Basım), Alfa Basım Yayım,İbrahim Artuç, Kıbrıs’ta Savaş ve Barış, İstanbul, 1999, Kastaş Yayınevi, Salih Şahin, 1974 Kıbrıs Gazisi Olmak ( Anılar ve Tavsiyeler), İstanbul, 2007, Kutup Yıldızı Yayınları, Ertuğrul Üçler, 35. Yılında Kıbrıs Deniz Çıkartmasının İç Yüzü 1974 Kıbrıs Çıkartması, İstanbul, 2009, Yeniyüzyıl Yayınları, Yard.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı, Kıbrıs Barış Harekatı, İstanbul, 2010, Hiperlink Yayınları, Erol Mütercimler, Satılık Ada Kıbrıs Kıbrıs Harekatının Bilinmeyen Yönleri, İstanbul, 2010,(8. Baskı), Alfa Basım yayım, Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Yer altı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı,İstanbul, 2007, Iq Kültür sanat yayıncılık. Em. Tümg. Cumhur EVCIL, Kıbrıs Barış Harekâtı Anıları, Önce Vatan Gazetesi, Tüm görüntü kayıtlarının bir örneği kongreyi gerçekleştiren derneğe verilmiştir. Ayhan Çam(Vefatı: 1990), M. Ali Pekdemir (Vefatı:2002).

Muzaffer YÜKSEL

178

Celalettin KIVILCIM

Abdül YAPIŞIK

Nejmittin KABASAKAL

Ali AKGÜL

179

Arama sırasında bir Rum evinden alınan ve halen saklanan fotoğraf Abdullah AKAT Metin TERZİOĞLU 180 .

Mehmet DOĞAN Hüseyin SÖBÜ 181 .

(Cüneyt Arkın ile Önce Vatan filmi çekiminde) Komando bölüğü Beşparmaklar’da (Günaydın Gazetesi) Adem Yavuz’uz Beşparmaklarda çektiği fotoğraf (Fatma Girik ile Önce Vatan filmi çekiminde) Arka fondaki asker Hüseyin Söbü (Günaydın Gazetesi) 182 .

Yusuf ÇAKIR İbrahim KARAASLAN Çetin GÜMÜŞ İbrahim Karaaslan’ın babasının Kıbrıs’ta ziyareti 183 .İbrahim SOYKAN Komando bölük komutanı şehit üsteğmen Mermi TONBUL (Bu fotoğraf askeri Hüseyin Söbü tarafından 1974 yılından beri cüzdanında saklanmaktadır.

Cemil TUNAY Macit BURUNCUK Gazeteden eve verilen mesaj (Günaydın Gazetesi) Paraşütle atlama için uçağa biniş anı Kemal YAŞA Mustafa EFE 184 .

Bayram tebriki (arkayüz) 185 .

186 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->