1908 YILINA AİT BİR OSMANLI ASKER TERHİS BELGESİ

Torbalı köyleri ile ilgili yaptığımız araştırmalar sırasında orijinal ve ilginç belgelere ulaşmaktayız. Bu hafta, 13 Aralık 2003 günü Demirciköy’de kahvecilik yaparak geçimini sağlayan Sayın Muhsin KAÇ, dedesi Kara İbrahim’e ait olan bir terhis belgesini getirdi. Yayın izni verdiği için bu belgeyi kültür araştırması çerçevesinde yayınlıyoruz

.

1

Belge sahibi ve ailesiyle ilgili birkaç not: Aslını verdiğimiz terhis belgesinin sahibi olan İbrahim KAÇ, Torbalı Demirciköy’de “Kara İbrahim” olarak tanınmıştır. 1321 (1905 miladi )tarihli Demirciköy nüfus tahrir defterine göre, aile hane reisliğini( Hane 4) “Karasakaloğlu Mehmet” adlı kişinin yaptığı ailedendir. Aileye önceleri “Karasakallar” denirmiş. Karasakaloğlu Mehmet, Hacı Hüseyin oğlu olup Demirci 1249 (1833) doğumludur. Aileye bugün Demirciköy’de “Savranlar” denmekte olup “KAÇ” soyadını kullanmaktadırlar. Terhis belgesine göre aileye “Hacı Hasanlar” denmektedir. Bu yanlış olsa gerektir. Çünkü aile nüfus kütüğünde Hasan değil Hüseyin’dir. Belge sahibi olan Mehmet oğlu İbrahim her ne kadar 1298 doğumlu yazılsa da 1321 (1905) kütük defterinde 1297 (1881) doğumludur. Köylülerinin deyimi ile Kara İbrahim , 31 Mayıs 1321 (1905) yılında ilk yazım defterinde ailenin 4 kardeşinden biridir. Aynı tarihte köyde 67 hane vardır ve toplam nüfus 338’dir. Aile yazımda toplam 6 kişidir. Babası “Hüseyin oğlu Mehmet” olup 1249 (1833) doğumludur. Babası Mehmet 15.02.1325 (1809) yılında vefat etmiş. Annesi Mustafa kızı “Arzu” olup Doğancılar köyü 1261 (1845) doğumludur. 13.04.1340 (1924) yılında vefat etmiştir. Kardeşlerine baktığımızda; abisi Hüseyin 1296(1880) doğumludur. 25.04.1332 tarihinde bekarken ölmüş. Diğer kardeşi Halil 1300 (1884) doğumludur. Bekar olarak 21.02.1335 tarihinde vefat etmiş. Üçüncü kardeşi Fatma 1308 (1892) doğumlu olup bekarken 01.04.1930 tarihinde vefat etmiş. İlk eşi Hasan kızı Zehra 1295 (1879) Demirci doğumludur. 14.04.1330 (1914) tarihinde vefat eder. Bu evlilikten 1330 (1914) Demirci doğumlu oğlu Mehmet doğar. İbrahim oğlu Mehmet 28.03.1935 tarihinde evlenir. 08.12.1962 tarihinde vefat eder. Yani babasından iki yıl sonra. Zehra Hanım vefat ettikten sonra aynı köyden Mehmet kızı Ayşe Hanım ile evlenir. İkinci eşi Ayşe Hanım 03.02.1978 yılında vefat eder. Bu evlilikten 5 çocuğu olur. Önce 1335 (1919)doğumlu Makbule olur. Makbule hanım 1937 yılında aynı köyden “Topal Şükrüler ” lakaplı TUNAY-KÖSE ailesine gelin gider.Diğer kızı, 1338 (1922) doğumlu İkbal Hanım’dır. İkbal Hanım da 1946 yılında İzmir’e gelin gider. Üçüncü kızı olan Nuriye 1926 doğumludur. Nuriye Hanım da 1949 yılında ablası gibi İzmir’e gelin gider. Ailenin ikinci oğlu Halil ise 1341(1925) doğumludur. Halil 1949 yılında evlenir. 03.02.2002 yılında vefat eder. Ailenin en küçük ferdi ise Raziye Hanım’dır. Raziye Hanım 1932 doğumludur. 1951 yılında ablaları gibi İzmir’e gelin gider. Asıl konumuz olan Kara İbrahim ise askerden gelip vefatına kadar Demirciköy’de çiftçilik yapar. 09.01.1960 tarihinde vefat eder. İbrahim Kaç yaptığımız araştırmaya göre Yunan işgaline karşı direnen bölge insanlarından biridir. Kendisini rahmet ve saygı ile anıyoruz. İlginç ve orijinal olduğu için yayımlanmasında Torbalı kültür tarihi bakımından yarar görüyoruz.

2

3

BELGENİN ÖN YÜZÜ (Görüleceği üzere en üstte Osmanlı devletinin devlet arması verilmiştir. 4 .

5 .

6 .

Sol üst köşedeki düşülen not:Cedid hane 4/3 Sayı:1184 Tiryanda nahiyesi Timürci Karyesi Cedidi nüfusa kayıd itdi. Sene 15 Kanunsani 324 İHTİYAT EFRADINA MAHSUS TEZKİREDİR 7 . .

Böylece kendi memleketinde bulunduğu sürece kendisinin bağlı olduğu askerlik dairesi sınırları içindeki yerlerde ticari kazanç için iş yapabilir ve bu sürede evlenebilir ve kendisine hiç kimse tarafından engel olunmayacak.seneyi mahduhen ikmal itmiş olduğundan devletce taburunda tevfik 3/ ve istihdamına lüzum olmadığı halde merkum bundan böyle. Çehresinin rengi: Gözlerinin rengi: Bedeninin rengi: Alamet-i ferikası(Belirgin işareti): Darende-i Kıbdidkızı (?) 18 Kanun-u Sani 1321 tezkere 1/ İkinci ordu-yu Hümayun Süvari Onbirinci alayı Birinci bölüğü Onuncu hayme neferi olub balada kendisi 2/ ve eşğali muharrer İbrahim bin Mehmed müddet-i nizamiyesi olan . Üzerindeki elbise-i askeriye efrad-ı dairesiyle yapdırılmıştır... 8 . Adı geçen kişi bundan sonra da geçimi için meşgul olmasına. doğruca memleketine gitmesine engel yoktur. Asker birliğinden ayrıldığı zamandan en geç bir buçuk ay içinde memleketine vardığında memleketindeki askerlik şubesi başkanlığındaki ihtiyat askerlerine bakan yüzbaşıya bizzat gidecek ve bu tezkereyi kayıt ve tasdik edip onaylatacak. Sene/ 27 Temmuz 324 (Mühür:İkinci ordu-yu hümayun serkumandanlığı 1290) BELGENİN ARKA YÜZÜ Merkumda hiçbir eşya-yı askeriye yokdur.. askerlik süresini doldurmuş olduğundan kendisine devletçe silah altında tutmaya artık ihtiyaç kalmamıştır..sene dahi kendi kar ve kesbiyle meşgul olmaiçün doğruca memleketine 4/ azimet itmek ve memleketine vardığı gibi yani nizamiye selkinden saluverildiğinden itibaren birbuçuk mah muden içinde memleketinde 5/ redif yüzbaşısına isbat-ü vücut iderek işbu tezkeresini kayd ve tasdik itdirmek ve bu suretle memleketinde bulunduğu müddetçe 6/ kendi müteallik olduğu redif taburu dairesi dahilinde kain mahallerde keşt ve güzarına ve kar ve ticaretine ve emr-i teehhülüne 7/ kimse tarafından mümenaat olunmayub fakat merkumun tabur dairesinin haricinde sair mahallere gidebilmesi bil-icab onbeş 8/ günde nihayet bir ay içinde tabur merkezinde bulunacağı hakkında mücerret bulunduğu mahallin redif zabitini ve hükümet-i mahalleye-yi temin 9/ itmeğe mütevakkuf olub temin itmedikçe tabur dairesinden harice çıkmak veya bil-icab bir mahale sevk olunmak üzere 10/ ihtiyat efradı silah altına davet olunduğu halde heman tabur merkezine gidüb zabitan-ı askeriye tarafından virülen 11/ emir mucibince hareket itmek üzere ihtiyat sınıfına idhal olunmağla ve merkum olvechile tezkeresini redif yüzbaşısına 12/ kayd ve tasdiğini şu birbuçuk mah zarfında icra itdürmeyübde aradan vakit geçdikden sonra icra itdirir ise bu suretle 13/ kaydı tasdiksiz geçen zamanın müdün-ü merciyesi olan birbuçuk mahdan ziyadesi müddet-i ihtiyatiyesinden mahsub olacağını 14/ misüllü devletçe istenilen mahalle arkadaşlarıyla beraber gelmediği halde dahi hakkında firar-ı cezası icrası musammem bulunmakla buralarını 15/ bilüb ana göre hareket itmek üzere işbu tezkere ita kılındı.1290 ) ( Mühür: İkinci Ordu-yu hümayun erkan-ı harbiye riyaseti) KISACA BELGENİN BUGÜNKÜ DİLDE ANLAMI İkinci ordu süvari alayı birinci bölük onuncu hayvandan sorumlu askeri olan yukarıda künyesi ve eşgali yazılı olan Mehmet oğlu İbrahim... Fakat adı geçen kişi kendi askerlik şubesi dışında diğer yerlere gidip gelmesi on beş günü aşacak olursa veya bir ay içinde geri dönüp kendi şube sınırları içinde olacağı zorunlu olarak bu durumu bağlı olduğu şubenin yüzbaşısına ve hükümet yetkililerine haber vermesi gerekecektir. 30 Temmuz 324 Kema kumandan ( Mühür: Esseyid Ali bin İbrahim) Kaymakam ( Mühür: Okunamadı) (Mühür: İkinci ordu-yu hümayun erkan-ı harbiyesi Yenice..Sancak ve Kaza ve Karyesi İsmi ve Pederinin İsmi:İzmir sancağının Tiryanda nahiyesinin Teymürci karyesinde Hacı Hasan oğlu İbrahim bin Mehmed Sevk-i askeriyeye duhulü (Askere sevk edilip katıldığı tarih): 13 Nisan 1320(1904) Tevellüdü: 98 (1298) (Miladi:1882) Tertib numarosu: 64 Hane numarosu: Hane 228/5 Kıtasına tertib ve kısmında olduğu : Tertib-i evvel:319 Tertib-i sani: Kısım sani: İşgali Boyu: ...

O tarihte daha Torbalı nahiye değildir.(Bugünkü Ayrancılar). Nahiye merkezi ise Tiryanda’dır. yazıda bölüğünden ayrıldığından itibaren neler yapması gerektiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. BABA BEN ÖLMEDİM 9 . . bu gecikmeden ve yukarıdaki emirlere uymazsa silah altına çağrıldığında bulunduğu yerdeki arkadaşları ile beraber gelmezse kendisi için firar cezası ile cezalandırılacağı bunları kendisinin bildiği ona göre hareket etmesi gerektiğinden bu tezkere kendisine verildi. Beş yıl askerlikten sonra yedeklik sınıfına ayrılmıştır.Askerlik şube sınırları dışına çıktığı bir dönemde ihtiyat askerleri silah altına çağrıldığında hemen şube başkanlığına gidip subaylarca verilen emir gereğince hareket edecek. Kendisi 13 Nisan 1904 günü silah altına alınmıştır. 27 Temmuz 1908 (BELGENİN ÇEVİRİSİNDEN KAYNAKLANAN OLUŞABİLECEK TÜM HATALAR TARAFIMA AİTTİR) BELGENİN KISACA YORUMU: Bu askeri tezkere 1298 (miladi: 1882) doğumlu İzmir sancağı Tiryanda nahiyesine bağlı Demirci köyünden Hacı Hasan oğullarından Mehmet oğlu İbrahim’e aittir. Bu belge yedeklik sınıfına ayrıldığına dair olup. Eğer bunları zamanında yapmazsa zaman geçtikten sonra yaptırırsa ihtiyatlığından düşeceği yani tekrar silah altına alınacağı. Kendisi ihtiyat sınıfına ayrılmış olmasından dolayı bu tezkereyi yedeklik yüzbaşısına bir buçuk ay içinde kayıt ve tasdik ettirecek.

Halil Bey 1895’te doğmuş. disiplinli biriymiş. Bu vahşet. Böyle bir ırkın evladı olmak hele hele bu bilgileri bilerek taşımak insanı duygusallaştırıyor. Çocuklarının yanında hiç konuşmazmış. Diğer kızı Kamile. Duygulanmamak mümkün değil. Askerlerimiz. Diğer dedem yani dedemin babası seferberlikte askerde kalanlardan. daha ayağını soktuğunda. Fotoğraftaki Halil Bey’in ailesi ile ilgili kısa bilgi: Köydeki lakapları Hacı Ahmetler.Seferberlik döneminde pek çok yakınımız esir oldu. Mehmetçik. Şimdiki bazı nesebi bozuklar 14 aya dahi tahammül edemiyorlar. Kamptaki Türkçe bilen Ermeni tercümanların yalan yanlış çevirileri ve kışkırtmaları nedeniyle. Kendisine teşekkür ediyorum. 1939’ da ise son çocuğu Hüseyin. 1 kızı var. Önce fotoğrafların çekildiği bu esir kampı hakkında birkaç bilgi: Seydibeşir Usare Kampı: Birinci Dünya Savaşı'nda 150 bin askerimiz İngilizler’e esir düştü. Ya evlatlar? Bir nesil babasız büyüdü. Bu kampta. Babamın dedesi Torbalı Çengele’den (Ormanköy) tam 14 yıl askerlik yapmış. aşırı krizol maddesi nedeniyle haşlanıyordu . Sarılar aşiretinden Bekir. Halil Bey seferberlikte askere alındıktan sonra Mondros Mütarekesi ile birlikte Mısır’da esir alınmış. bu askerlerin yeniden karşılarına çıkabilecekleri. kamptaki ağır koşullar nedeniyle ölenler dışındaki askerleri teslim etmek. Alayı'na bağlı Osmanlı askerleri esir tutuluyordu. bele kadar gelen suya başlarını sokmak istemedi. 39 nüfus hanesi var. 1918'de Filistin cephesinde esir düşen 16.. 4 sene Mısır. Hacı Ahmetler 19. Kadınlar ise kocalarını. Abdullah Bey’in 3 oğlu. Çünkü olası yeni bir savaşta. ağır hakaret ve aşağılamaya maruz kaldılar..Tümen'in 48.Sert. 25 Mayıs 1921 tarihinde TBMM'de görüşüldü. Askerlerimiz. Tam 14 yıl. Aile reisi “ İmamoğlu hafidi Abdullah” rençper imiş. Bazısı ölü bilindi. Bu yüzden fazla bilgi alamadık. kimisi ise kayıp.azılı Türk düşmanı kesilmişlerdi. Bu askerlerden bir kısmı da Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Seydibeşir Usare Kampı'na hapsedildi. 1929’ da Saliha. Diğer oğlu 1308 doğumlu Hakkı. İngilizler’in beyinlerine işlenmişti.. Kimisi öldü denildi. "Seydibeşir Kuveysna Osmanlı Useray-i Harbiye Kampı" idi. Ancak.12 Haziran 1920'ye kadar iki yıl boyunca her türlü işkence. 26/08/1963 tarihinde vefat etmiş. Seferberlikte kalmış. Analar hep bekledi evlatlarını. şu an Kula ilçesinde polis memuru olan sayın Coşkun Gürcan gönderdi. garnizon komutanı ve askerlerinin cezalandırılması için TBMM'nin teşebbüse geçmesini istediler. süngü zoruyla dezenfekte havuzlarına sokuldu. ölmemek için çömelerek başlarını suya soktular. Bu insanlık dışı muamelenin nedeni ise Ermeniler idi. Allah rahmet eylesin. 1932’ de Mehmet. kampın İngiliz komutanları. Milletvekilleri Faik ve Şeref beyler bir önerge vererek. Bu hesap sorma işi de unutuldu gitti. Çünkü gözleri yanmıştı. Kampın tam adı. Bunlardan birisi de 1930 yılına kadar Torbalı’ya bağlı iken şu an Kemalpaşa ilçesine bağlanan Gökyaka Teke köyden Halil Bey idi. eziyet. 1315 doğumlu ve daha sonra Armutlu’ya gelin gitmiş. 10 . Vatan için o cephe senin bu cephe benim. Yayına izin verdi. Bana fotoğrafları oğlu Abdullah’ın oğlu. Elimdeki kayda göre 10 Şubat 1335 tarihinde ölmüş. 7 Temmuz 1905 sayımında köy toplam 227 kişi. 1927 yılında Abdullah. bunun faili olan İngiliz tabip. Babası ölü bilmiş. Ne ana kuzuları kaldı seferberlikte. Her zaman yardımcı oldular sağ olsunlar. Ancak suya normalin çok üzerinde krizol maddesi katılmıştı. Kimisi kaldı kimisi döndü. 7 sene Yemen. Dile kolay. Çözüm toplu katliamdı. Mısır'da esirlerin krizol banyosuna sokularak 15 bin vatan evladının gözlerinin kör edildiğini. Gökyaka 1276( 1860) doğumlu.. Tam beş yıl. Coşkun Bey’in kardeşi Halil Bey de Mersin’de hakim. İngilizler'in işine gelmiyordu. Ancak İngiliz askerleri dipçik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin vermiyorlardı. 1926 yılında Fatma. Bu yazıyı yazarken dahi duygulanıyorum.. Köyüne döndükten sonra evlenmiş.. Mehmetçikler. 1935’ te ise Mehmet Fahri doğmuş. Ermeniler tarafından. Fotoğraftaki Halil Bey 1311(1895) doğumlu. Savaş bitmişti. Ama onlar UNUTMUYORLAR. Dışarı çıkanların halini gören sıradaki askerlerimizin direnişleri de fayda etmedi ve 15 bin askerimiz kör oldu. Yıllar sonra tanınmayacak halde çıktı geldi ocaklarına. “ Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız”. hane. Ancak başlarını sudan kaldıran artık göremiyordu. 3 sene Batum. Hani Harbiye Marşını bilirsiniz. Tabiî ki yeni kurulan devletin bin türlü sorunu vardı. Ancak bu kez İngilizler havaya ateş etmeye başladı. İlk oğlu 1307 doğumlu Mehmet. mikrop kırma bahanesiyle.

15 Temmuz 335 (1919) İkinci takımın esaret hatırası (soldan ikinci sıranın başındaki diz üstünde) Hatır-i esaretde takım arkadaşlarıyla beraber esaretin Yadigar hatırasıdır. Sene 15 Temmuz 335 11 .

Hatıra-i esaret Sene 1334 12 .

Kıbrısi (Kıbrıslı) Mehmet Ali Efendi 4. Çallı Latif 13 .Kütahyalı Rıza Efendi 3.Hatıra-i Esaret sene 1335. Birinci İzmirli Halil 2.

1945-46 yılı (oğulları Cavit ve Mehmet ile) Ön sıradaki sağdan veya soldan üçüncü kişi (başı sarıklı ve sakallı olan) 14 .

Halil Gürcan Halil Gürcan 15 .

kadınları kocasız bırakan insan değirmeni. İki kardeş aynı bölükte Çanakkale’de çarpışırlar. Hep “Vatan Sağolsun” dedi. Vücudu ikiye bölünür. Kimileri köyümde cephede bölük komutanlığı bile yapmış.Mukaddes sana bir türkü söyleyim mi? Anam. Rahmetli amcamın hanımı vardı. . bölük komutanlarını ziyaret ederlermiş. Bir süre sonra ateşkes olduğunda cephe komutanı Esat Paşa bölüğü teftişe gelir. Iraz yengem. Şu an dahi bu satırları yazarken halimi görmenizi istemem Gözlerim dolu. Müdürü İbrahim Baykurt’un dedesi. Soyadları bugün BAYKURT. ya oğlunu. bayrak için can vermeyi bir onur ve gurur saydı. Esat Paşa sorar: . ya kardeşini ya da kocasını. -Peki bölüğü burada sevk ve idare eden kim? Halil Onbaşı: . Kayıt.Bölük komutanı nerde? Halil Onbaşı cevap verir: . O kadar şiddetli çarpışmalar yaşanır ki bölükte şehit olmadık ne subay ne de astsubay (gedikli) kalır. Kardeşi Halil aynı bölükte onbaşıdır. ya dedesini. Günde 6. kimisi Çanakkale harbinde. yüreğim yanık. Kimi Yemen de kimisi Kafkas. Vatan savunmasının en şiddetli yaşandığı yarımada. Mehmet dedem babasını hiç görmemiş.7 bin kişinin şehit düştüğü yer. merminin mermiyle havada çarpıştığı yer. BENİM BABAM KİM ? Eski insanların ağzından düşürmediği iki kelime vardır: Seferbirlik ve Çanakkale. Bir ömür boyu hasret çekmiş. tüm erkek evlatlarını Çanakkale cephesinde yitiren Şerifeler adlı sülaleye aitti. Esat Paşa bir süre daha komutanlığı Halil Onbaşı’dan almaz. Köydeki evimize gelir anama derdi ki: . Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivinde Osmanlı nüfus defterlerini incelerken kendi köyümle ilgili bir kişinin kaydı dikkatimi çekmişti. vatan için. Halil Onbaşı kardeşi Mehmet Ali ile birlikte askere alınır. Halil Onbaşı bölüğü o bölgede sevk ve idare eder. Ruhum isyan ediyor. “Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni. O koç yiğitlere için için ağlıyor. Iraz yengemin kardeşleri Çanakkale’de kalmış. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvadı değil miyiz ki ? Mehmet Akif . Babamın dedesi Sarılar aşiretinden Bekir’de Çanakkale’de kalmış. Şehit Çavuş Haydar Arda İÖO. Nasıl düşürsünler ki ? Ya babasını vermiş. Başlardı Çanakkale türküsünü söylemeye. Aynen şöyle not düşümlü: “ Çanakkale Conkbayırı Kerevizdere ‘de kayıp olduğu şerh verildi. o kınalı kuzulara Tanrı’dan rahmet diliyorum.ANNE. Karşısına bir avuç askerle Halil Onbaşı çıkar ve tekmil verir.Şehit. Daha neye benzetsin 16 . Hangimizin bir yakını ya Çanakkale’de ya da seferberlikte askerde kalmamış ? Benim köyüm eski adıyla Çengele yeni adıyla Ormanköy’de tam tespit edebildiğim 18 kişi askerde kalmış. Osman abi küçükken dedesi Ali Molla kendisini alır. Çanakkale’ de çarpışan askerlerimizi Peygamberimizle beraber Bedir ‘de savaşan aslanlara benzetiyor. Aynı şekilde Helvacı köyden cepheden dönen gazi askerler de bayramın ilk günü gelir. Alın size bir örnek: Köydeki sülalelerden birisine Halil Onbaşılar denir. hepimizi ağlatırdı. Halil Onbaşı’nın karşısında esas duruşta tekmil verir. Derelerin kan aktığı kutsal vatan toprağı.onun elini öpermiş. Türküler yakılmış gençliğe Çanakkale için. Mehmet Ali bir İngiliz taarruzu sırasında makineli tüfek ateşine kapılır. Çavuşlar da şehit olunca bölük komutanlığı Halil Onbaşı’ya kalır. bir bayram veya seyranda doğru Çengele köyüne gidermiş. Neden Halil Onbaşılar diye araştırmıştım. Çanakkale değil mi ki o evlatları babasız. -Ya gedikliler ? Cevap yine aynıdır: . derdi.” Bir yandan söyler bir yandan ağlar. Cepheye gidenlerin çoğu ya şehit olmuş ya da gazi. Cephe dönüşü Halil Onbaşı’nın bölüğünde asker olarak yer alan ve dönebilenlerden birisi de Dirmil’den Ali Molla’dır. Hatta bölük komutanlığı çavuşlara kadar iner. Bunu bana Dirmil’den sevgili abim Ali Mollanın Osman Abi anlatmıştı. bırakın insanları .Benim kumandanım. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü. Ülke için. Rahmetli oldu.” Lütfen bir düşünün. Sırf Iraz yengem mi ? Bu topraklarda hemen hemen her hane şehit verdi.Şehit.Olur yenge.

Adalı Hasan orada Belevi köyünden Giritlilerden Tabaki Mustafa ve Kazımpaşa ilkokul başöğretmenlerinden . Yaklaşık 3. Kuşadası doğumlu olduğu için Rumca bilmektedir. Geride hanımı ve iki çocuğu kalır. Adalı Hasan da askere alınır. Hasan Bey’in kolunda “Kızılay” işareti var. Zaten soyadı kanunu çıktıktan sonra ADALI soyadını ondan almış. Babası Hüsnü. Kuşadası 1889 ( 1305) doğumlu. Fotoğrafta sağ tarafta olan Tabaki Mustafa. Aile. Unutturamazlar. O günün askeri kanunlarına göre bir fakir.Ayşe Hanım 1893 Tepeköy doğumludur. Torbalı’da daha önce yaptırdığı hanı işletmeye başlar. Adalı Hasan. bir fotoğraf ve onun öyküsü. asker sayısı 12 kişiye kadar düşer. Tabii oğlu Hüseyin’in bir fotoğrafını çektirip zarfın içine koymayı ihmal etmez. Babası Hüseyin Bey. Tüm eli silah tutanlar silahaltına alınır. Şube başkanı Binbaşı. “Kuşadalı Tabaki”.Esir kampının bulunduğu Hindistan’ın Bellara kasabasına götürülür. Hasan Bey mektupta esir olduğunu yazmakta ve arkadaşı Tabaki Mustafa ile beraber çekilmiş fotoğrafını göndermektedir. yetim ve öksüzle evlenene askerlikten muafiyet vardır. okulun müdürlüğünü de yapacak olan Mehmet Sadık Atabek ile beraber olur.Ancak özel bir birlik olabilir. Bugün sizinle paylaşmak istediğim asıl konu. Orada hastane sıhhiye esiri olarak görev yapar.5 yıl sonra aileye bir mektup gelir. Her neyse… Hikayeyi Tepeköy’ün ilk hanelerinden olan Adalı ailesinden Asri Adalı anlattı. Ayşe Hanım mektubu alınca kocasının esir olduğu Hindistan’a bir mektup yazdırır. İzmir’e varıldığında İzmir Yunan işgali altında inlemektedir. Fotoğraf bugün Adalı ailesinde. Diyeceksiniz ki son zamanlarda fotoğraflara fazla taktın. Oğlu Hüseyin daha babasını tanımamaktadır. fotoğraftan haberdar eden Hasan Adalı’ya buradan teşekkür ediyorum. Kadın başına Alsancak Postanesine gider. 1928 doğumlu. Vatan uğruna şehit düşen şehitlerimizi rahmet ve sevgi ile anıyorum. Unutulmadılar. Oğlu Hüseyin artık babasını aramaktadır. Asri amcanın babası aslen Kuşaadası’ndan. Adalı Hasan 28/12/1951’de vefat eder. Alayın mevcudu o kadar azalmıştır ki. Adalı Hasan’ın hikayesini anlatan ve fotoğraflarının yayımlanmasına izin veren Adalı Hasan’ın oğlu Asri Adalı’ya . Orada İngilizler’e esir düşer. Babasının hikayesini anlatacağım size. Adalı Hasan’ın oğlu Hüseyin ikide bir annesi Ayşe Hanım’a soru sormaktadır: “ Anne benim babam kim. Trendeki Yunan devriye askeri Rumca “ Canım Türk kanı istiyor “ der. Günde 6000 kişinin kayıp verildiği yerde hem de savaş ortamında kaçının kaydı tutulsun . Esirlikten sonra bir de Yunan işgalini yaşar. Mehmet Sadık Bey aynı zamanda dayısıdır. Memur İngiliz’dir. Ayşe Hanım ise 29/05/1981’de vefat eder. Ayşe Hanım fakir ve öksüzdür. Hasan Bey ve Tabaki Mustafa bir ay süren bir gemi yolculuğundan sonra İstanbul’a varırlar. Bu arada Yunan işgali vardır. Askerlik kanunları değişir. Elime ne geçerse onu yazar çizerim. Ayşe Hanım’a kocasının esir olduğu söyler. oradan yayan Torbalı’ya gelir. kime benziyor?” Annesi Ayşe Hanım şuna benziyor buna benziyor diye oğluna cevap vermektedir. İngiliz memur sorar: “ Bu adam oraya nasıl gitti?” Ayşe Hanım esir olduğunu söyler. Bir gemi ile önce Kuşadası’na . Kuşadası’nda başlayan Tabaki Mustafa ile arkadaşlığı ömür boyu devam eder.5 yıl hiç haber alamaz. Bu arada esirlikte İngilizce’yi de öğrenir. Yani askerde kalmış. Ben yerel tarihçiyim. Resmi tespitli Çanakkale şehidi ise yaklaşık 40 kişi . Tabaki’ye göre boyu daha kısa.) gönderilir. Mektup Hindistan Bellara’dan gelmektedir. annesi ise Emine Hanım. Dünya Savaşı’na girer. Tabii bunu Adalı Hasan anlamıştır. Ancak ülke 1. Fotoğrafın arkasında ise “ Adalı Hasan Efendi’ye takdim”. Tekrar bir gemi ile Mudanya’ya giderler. Mondoros Mütarekesi ile esirler salınır.Trenle İzmir’e hareket ederler. Tabii bu rakam çok komik. Bu evlilikten ilk önce iki çocuk olur. Tepeköy Yunan karakolu o günün oteli olan hanındadır. Oğlu Hüseyin ise 15/07/1985’te vefat eder. annesi ise Cemile. Adresi görünce şaşırır. 1928 yılında Asri doğar. Kızı da aynı. Asri amca bu gün 80 yaşında . Sol tarafta olan ise Adalı Hasan. Çünkü Hindistan’a benim bildim kadar asker gönderilmedi ve cephe açılmadı. Adalı Hasan torunu Asri Bey’in anlatımına göre Çanakkale cephesi kapanınca alay Hindistan bölgesine ( bence Irak cephesi olmalı. ya da kapalıdır. Hasan Bey’den 3. Annesi bir gün askerlik şubesine gider . Doğru İzmir’e gider. Yani dayı yeğen bir yerde esir. Tepeköy’e gelip Köseoğulları’ndan Hüseyin’in kızı Ayşe Hanım’la evlenir. İkisi de burma bıyıklı.Tepeköy 3 no’lu haneye kayıtlı. Ancak buradaki postane ya yoktur. 1911 yılında doğan abisi Hüseyin ile 1913 doğumlu Zeliha. Sıhhiye eri olarak doğru Çanakkale cephesine gider. Başlarında fes var.ki? Benim yaptığım araştırmalarda Torbalı merkez ve köylerinden yaklaşık 650 kişi seferberlikte kaybolmuş. 1925 yılında kızı Cemile. Üzerlerinde sadece esir fistanı vardır. “ Muhterem Karındaşım” ibaresi vardır. 17 .

18 .

19 .

5 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:31.06.06.02. 1328 1326 Aile soyadı Açıklama Piyade Binbaşı Kapalı kayıt 1934 tarama cevel no 1852 Balkan Savaşı Döneminde Askerde Kalanların Kayıt Örnekleri (1328 yılı) Köyü Ahmetli1 Bozköy2 Çakırbeyli Sepetçiler 3 Hane No 5 12 6 23 5 Adı Ali İbişoğlu Yusuf Kabaca oğlu Osman Zurnacı Hüseyin oğlu Hüseyin Hasan Mehmet Ali Kırıklarlıoğlu Mehmet Bekir Mustafa Ahmet Mustafa İsmail İkiz oğullarından İbrahim oğlu İbrahim Ali Mustafa Mustafa Hüseyin Ahmet Mustafa Hulusi Aydınlıoğlu Cemali Kütahyalı Mehmet Ali Ömer Baba adı Ömer Yusuf Yusuf Hüseyin Hasan Hüseyin İbrahim Esat Hüseyin Osman Osman Osman Osman Halil İbrahim Mahmut Hacı Ali Abti Mustafa İbrahim Arnavut Halil Ali Mehmet Ali Doğum yeri Ahmetli Bozköy Çakırbeyli Bayındır Çırpı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Demirci Döğerlik Döğerlik Döğerlik Helvacı Helvacı Ahmetli Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakuyu Karakuyu Karaot Karaot Dirmil Doğum Tarihi 1311 1303 1299 1300 1296 1307 1307 1307 1297 1308 1303 1301 1299 1311 1310 1284 1305 1299 1308 1304 1309 1304 1306 Kayıt Askerde Balkan Harbinde Balkan Harbinde Askerde Askerde Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbinde Balkan Harbinde Askerde Umumi Harpte Balkan Harbinde Balkan Harbinde Balkan Harbinde Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Ölüm Tarihi 1328 1328 1328 22.Trablusgarp Savaşı’nda Kalanların Kayıtları Köyü Tepe Dirmil 32 Hane No Adı Necmettin Alamanoğlu yörük Nebi Baba adı Şeyh Mehmet Gaylani Alamanoğlu Halil Doğum yeri Tepe Emirali 1298 Doğum Tarihi Kayıt Trablusgarp İtalyan Harbi Ölüm Tarihi 10. 8 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:20.1328 30. KE.1328 1328 1328 14. 11 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:15. 6 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:11. 7 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:15. 4 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:17.1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 16. 9 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:34. 20 . 10 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:37. 3 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:32.1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 Aile soyadı Açıklama Kapalı kayıt 1934 tarama cevel no YİĞİT-SAK-YİĞİTER ÜNAL-ÇETİN NİŞANCI-YANIK Kapalı kayıt KARAKUŞ-AKÇAY DÖNMEZ ŞENGÜL AYDIN AYDIN SARIBAŞ-BİRCAN AYDIN-AKTAŞ-BAYER SENEL ÖZCAN BOZKURT-TOPRAK AYDEMİR ÇETİN ÖLMEZ ZEYBEK SİVRİKAYA AYDIN UÇAR GÜLERCAN Kapalı kayıt Naime köyünden aktarıldı 2734 2073 356 4 Dağkızılca 41 70 87 3743 3764 3351 434 437 469 1456 1492 Demirci 6 15 11 11 23 Döğerlik 7 Helvacı 8 26 43 Karakızlar 9 3 10 12 18 62 2620 2655 2578 2588 2856 2861 2254 2259 1834 Karakuyu 10 61 70 Karaot11 13 16 Dirmil 12 18 1 2 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı: 18. İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:16.09. 12 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:19.

1329 20.1329 30. 16 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:7. İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:18.10.06.1329 03.1329 45 Ali Osman Mısırlı Mustafa oğlu Mehmet Hamit nam diğeri Kara Hüseyin Çengele 1309 Askerde 11.10. 20 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:10. 22 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:9.1329 Kapalı kayıt 1959 Hamidiye 17 Ali İsilce 1305 Balkan Harbi 1329 DEMİR Kapalı kayıt 1559 13 14 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:15. 19 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:6.02. 23 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:32.1329 05.1329 07. 21 .05. 18 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:8.10.Kuşçuburun 13 Çengele14 11 13 37 İskender Mehmet Ali Hasan Ali İbrahim Hacı Ömer oğlu Osman oğlu Mehmet Hacı Ömer oğlu Osman oğlu Hüseyin Deveci Ahmet Ziyaettin İbrahim Danaoğlu Mehmet Hasan Mehmet Abdullah Mustafa Süleyman Hüseyin Salih Mahmut Süleyman Osman Hacı Mehmet İsmail Koca Hüseyin Danaoğlu Bekir Kel İsmail Solak Mehmet Mehmet Ali Kuşçuburun Çengele Çengele Özbey Saibler Saibler Saibler Çatalca Bozköy Yeniköy Arıtaş Cumalı Cumalı 1306 1305 1292 1307 1299 1301 1261 1300 1303 1290 1308 1293 1308 Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Balkan Harbi Askerde Askerde 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 DURSUN BAYKURT KARAGÖZ ÖZ-SÜRÜCÜ ÇEVİK-TEKİN-GÜLEÇÖZYURT ÇEVİK-TEKİN-GÜLEÇÖZYURT AKGÜN-SEZER Kapalı kayıt 1262 1929 1941 1557 1507 1508 1529 Hamidiye Saibler16 15 15 9 9 11 Hortuna 17 28 10 18 Yeniköy 18 KURTLU DANACI Arıtaş19 Cumalı20 13 32 34 Kapalı kayıt Kapalı kayıt Kapalı kayıt Kapalı kayıt 3109 713 726 2813 BAĞIŞ-NEYIR ÖZÇETİN-ORHAN Balkan Savaşı Döneminde Askerde Kalanların Kayıt Örnekleri (1329 yılı) Arslanlar21 54 78 Çakallar 22 Deli Halil Recep Abdullah Ahmet Mehmet Mehmet Hasan Ali Mehmet Ali oğlu Cemal Mehmet Hüseyin Tuzlu Osman İsmail Deli Salih Latif Kara Hüseyin oğlu Durmuş Çiçek Mehmet Molla Ahmet oğlu Ali Putu oğlu Halil Gök Mehmet Bucaoğlu Hüseyin Ali Ahmet Koca Tahir Salih Şaban Kardiça Kardiça Çakallar Çakallar Çapak Sepetçiler Düğerlik Düğerlik Karakuyu Karakuyu Yenipazar Deliorman Kuşçuburun 1293 1297 1309 1297 1296 1309 1304 1302 1306 1309 1300 1297 1304 Askerde Askerde Harbiye Hastanesi Seferberlik Askerde Askerde Balkan Harbi Askerde Balkan Harbi Balkan Harbi Umumi harpte Umumi harpte Harb-i Umumi 1329 1329 25. 21 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:31. 15 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:21. 17 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:40.1329 1329 1329 1329 1329 1329 YASEMEN BOSTAN GÜL GÜL GÜLCAN-ŞENBOY TAŞLIOĞLU ÇINAR DUMAN BABA MADRAN GÖK Kapalı kayıt 2985 3013 26 27 Kapalı kayıt 1349 Çapak23 Sepetçiler Döğerlik 14 16 7 22 Kapalı kayıt 2883 Kapalı kayıt Kapalı kayıt Kapalı kayıt 1272 Kapalı kayıt 2892 Karakuyu 98 110 Kuşçuburnu 14 14 15 Çengele 44 Süleyman Mustafa Çengele 1307 Şehiden 02.02.09.

Yakın zamanda şehit olduğunu haber alırlar ve bu şehit 5 oğlan kardeşten biridir. Banaz hatta İnönü. Arazileri de vardır. Arazi falan neredeyse bedava.yedinci gün Salihli’ye 24 25 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:18. Halam yörük beyinin (Tekeli ) torunudur. Fakat kocası şehit olunca dul olarak baba evine dönmesi gerekir. Kayınbabası ve kayınvalidesi hem kendinden çok memnun. keçi. hem çok malı olduğundan şehit olan kocasının küçüğü Osman’a yani kaynına vermeyi düşünürler. Onun da şehit olduğunu haber alırlar. Balmahmut. Çavdarhisar. tulum peynirini. Ertesi gün oradan göçüp Tekeli köyü civarına.05. üçüncü gün Pınarbaşı yakınlarına . inek verirler. beşinci gün Turgutlu – Armutlu civarına . Dumlupınar.. Bu sefer tüm malı alıp götürmesi gerekecektir. dördüncü gün Manisa Spil Dağı dibindeki köylerin civarına. Bütün yaz yaylada ürettikleri sütü.03. Bu yörük beyi çok zengindir. yörüklerin canlı malları sığmazdı. Bulgurca civarına.17 Ali Mehmet İsilce Torbalı Mersinli Özbey Saibler Hortuna Yenişehir Yeniköy Niğbolu Arıtaş Cumalı Fetrek 1306 Balkan Harbi 1329 DEMİR Kapalı kayıt 1560 20 Hüseyin Üzeyir oğlu Gani 1306 Balkan Harbi 1329 Kapalı kayıt 1565 39 Saibler Hortuna 1 68 83 Yeniköy Tepe Ertuğrul Mah24 Arıtaş Cumalı Fetrek 25 Salih Hamid İbrahim Ahmet Aycaoğlu İbrahim Mehmet Ali Mehmet Mehmet Köselioğlu Hasan Kara Recep Dığıllılı Mehmet Mehmet Veli Aycaoğlu Ali Ahmet Mehmet Mehmet Ali Deli Veli 1308 1306 1306 1296 1293 1300 1295 1296 1292 Balkan Harbi Askeri hastahanede Balkan Harbi Balkan Harbi Bursa askeri hastanede Askerde Balkan Harbi Askerde İskenderun Hastanesinde 1329 04. Evlendirirler. Bu yaylalara gidip Eylül sonları İzmir civarına göçerler.: Yaylaya gitme zamanı geldi mi eğer Özdere – Gümüldür’de kışlamışlarsa oradan göçüp bir günde Tahtalı Barajı’nın yapıldığı yere. develere yükleyip dönerler ve Salihli’ye gelince tüccarlara satarlar. Aile bu iki acıyı yaşarken halam çok genç yaşta dul kalmıştır. Yükleri hafifler. Murat Dağı. Göçebe yörükler her yıl yaylaya giderler. Bu döngü hep böyle sürüp gider.1329 1329 1329 11. Halamın kocasının büyük kayını Aptil’i askere alıp Çanakkale’ye savaşa göndeririler. altıncı gün Sart civarına . O zamanlarda zenginlik canlı malla oluyor. tereyağını atlara.. İkinci kardeş halamın kocası Mehmet’i de askere alıp Çanakkale’ye savaşa göndeririler.1329 FESCİ İLBEK ÇAKIRCA EKREN 1586 Kapalı kayıt 3171 3188 12 25 1 34 20 TAŞKAN TEKCAN ÖZÇETİN-ORHAN Kapalı kayıt Kapalı kayıt Kapalı kayıt 2465 ACI GERÇEK ( GAVLAK MEHMET ) ANLATAN: Ben 1933 doğumlu Rıza TUNÇEL. konarlar.1329 1329 1329 1329 30. hem de gelin. Hem halamı hem de Osman’ı razı ederler. İşte bu nedenle halamı gelin ederlerken kocasının ailesi de çok fakir olduğundan halama sürü ile koyun. Bu Mehmet’in bir kız çocuğu vardır. Örencik Ovası.03. 22 . Mesela bu göçebelerin yolculuğunu biraz anlatayım. İdari birimde askerde kalan kişi sayısı:17. Halamın kocası da artık zengin sayılır. Şaphane. Nisan ayı içinde yayla dedikleri Kütahya’ya bağlı Gediz. Çok yakınım olan Hatice halam ve eşiyle çocuklarının yaşadığı acı gerçeği anlatıyorum: Sene 1915. Altıntaş. Yokuşbaşı. Böylece hem mal gitmeyecek. Karınca sürüsü gibi bu yayla yollarına. Fakat birkaç kişiden fazla ziraat yapan yoktur. Gidiş o gidiş. Yukarıda söylediğim gibi o devirde mal geçerli akçe.

Babasını ata bindirip uğurluyor. Öğrendikleri ile temelli yıkılıyor. İyice kanaat getiriyor.Salihli’de bir adam seni arayıp soruyordu. sekizinci gün Kula’ya yaklaşırlar. Teyzem kendisini tanıyor. diyor.görüp: . her gelene Gavlak Sülü’nün oradan ne zaman geçeceğini sorar. Çok zaman oldu hiç görmüyorum.Kendisini tanıyan yörüklerden bu adamın kendisini tahkikat ettiğini öğreniyor ve o kişilere: . Şüphesi kalmıyor artık.Salihli’de bir adam ortaya çıkıyor. Her geçen yörüğe : -Gavlak Sülü ve hanımı sağ mı? diye sorar. Bu kişi olacakları bildiği için baba evine dönmeyi düşünmüyor. bunu bildiği için Salihli’de yörüklerin yolunu keser ve yörüklerin hepsi Salihli’den geçeceği için orayı bekler. apayrı bir tipti. Tüccarlardan da parasını alarak babasının cebine koyuyor. Halam kaynı ile evlendikten çok sonra. Yörükler de hep birbirlerini tanıdığı için bu adam. Bir kısmı Gediz yoluna. Aldığı cevap: -O Çanakkale’de şehit oldu.Mehmet’in babasını.yıl olarak kesin bilinmiyor. Dumlupınar’da teyzem vardı. O nedenle Salihli’de meydana çıkan bu adam. “ Sen kimsin?” diye soranlara: -Mehmet benim Çanakkale’den asker arkadaşımdı. Dokuzuncu gün Kula’yı geçerler ve birkaç gün sonra Güre civarına varırlar. Yalnız anne ve babasını çok özlüyor. Ayrıca: -Bu adamın oğlu Mehmet vardı. Araştırsa da netice alamıyor. Onlara ne oldu? -Karısını kardeşine verdiler. Bu şehit Mehmet celepliğe yani kasaplığa başlıyor. Dede de: “Salihli’de bana birisi evlat gibi yardım etmişti” diye düşünerek şüpheleniyor. Ortaya çıkan bu adam. -Sen Gavlak’ın oğlu Mehmet değil misin? 23 . orada görürüm ümidi ile babasının geleceği günü bekliyor. kız çocuğu da büyüdü. Tahminen ne gün geçeceklerini öğrenir. Her gören ön dişlerini anlatıyor. Orada kalmıştır.Sizin gördüğünüz adamın eşkali nasıldı? diye tipini soruyor. Bunun dışında başka şeyleri de öğrenmeye çalışır. Hiç olmazsa babam.. bu soruyu Salihli’ye gelen her yörüğe soruyor. malını satar. Büyük dayısının oğluna yeni gelin ettiler. diyorlar. Bir gün yolu Dumlupınar’a düşüyor. yayla dönüşü tüm malları Salihli’de nasıl olsa tüccara satacak. Onların tüm kardeşlerinin ön dişleri çok küçük. Eylül ‘de dönüş başlardı. -Peki . Neden Salihli? Çünkü Salihli’yi geçtin mi hem yaylaya hem de kışlağa giderken Salihli’den sonra hepsi ayrı ayrı yönlere dağılırlar.geçince Kovukdere civarına. çok hastasın. der. Şehit sanılan halamın kocasını iyi anlatabilmek için. Böylece her şeyi öğreniyor zaten. Aradan 3-5 yıl daha geçiyor. Kendisini bildirmeden yanına koşup: -Baba yardım edeyim. Teyzemlerden mal almak istiyor. bir kısmı da Uşak yoluna devamla Afyon yakınlarına giderlerdi. o evliydi. Esaretten kurtulup Salihli’ye gelmiştir. der. Baba evine dönmemeye kesin karar veriyor. Bu yolculuğu şu sebepten anlatıyorum. Bir gün bir kuşluk vakti babasının bir at ve bir de merkeple sırtlarında yükleri olduğu halde hayvanlarla geldiğini görüyor. Babasının malını indirip. Onların da birkaç sürü koyunu vardı. karısı ve kız çocuğu vardı. Birkaç ay içerisinde tüm yörükler o dedeyi yani “Gavlak Sülü (Süleyman)” yü. Güre civarında dağılmaya başlarlar. Fakat babası sıtma hastası olduğundan çok perişan durumdadır. Yani kızını verdikleri dayısının oğlu benim büyük amcamın oğlu idi. O kişi şehit sanılan “Mehmet”tir. Yüzde yüz oğlum.

Bacaklarında efe tozlukları vardı.bu sefer: -Git kayınbabandan iste. dedim. Bir de kaçak sigara sarıp. babası giderken arkasından çok ağladığını anlatıyor. Onu öldüreceğim ama hayırlı bir günde olsun diye düşünüyorum. Sorduğu kişi de şehitin hanımı ile evlenen amcaları Osman. Bu haberler babası ve kardeşlerine ulaşıyor. Şimdiki Yeşilköy’ün olduğu yerde sadece bir kahve vardı. Onun için: -Oğlum sizin aradığınız adamlardan hiçbiri köyde kalmadı. -Anan baban yok mu ? dedi. Tahtalı Kahve. dedi. biraz zeytin . diyorlar. Halbuki aradıklarının birisi o kişi. Güzelce karnını doyurdu. babacığının çok hasta olduğunu. Osman o delikanlılara: -Oğlum bu kışta kıyamette ne yapacaksınız köyde? diye soruyor. biraz da kuru soğan. O devirde evlerde kahve dolu.Teyzemden kendini saklamıyor. Biliyordum ki kahve istiyordu. O an bende bir fincan kahve yapıp eline verdim. yastığa yan gelip yatarak bana bakıyordu. dedi. Öğle idi. -Oğlum biliyorsun. fakat çay pek bilinmezdi. Aradan birkaç yıl daha geçiyor. onu kattım. o tarihlerde de bütün yörükler köylere yerleşiyor. Dedemiz ölmüş. Sülü Dede ve karısı öleli 10 yılı geçmişti. -Oğlananası köyüne buradan mı gidilir? diye soruyorlar. Şehitin kızı ile evli olan amcaoğlunun üç çocuğu yetim kalıyor. diyordu. Topan don derlerdi pantolona. Ayağında. bir yandan da kahvesini içiyordu. Evlendiğini. bir tas taze çökelek.Oğlum. -Ne istiyorsun Sülü Dede? dedim. Onlar da zaten mallarını bölüşmüşler. Çünkü biliyordum ki bunları çok severdi. Bu şehidin babası ve anası 1949 ve 1951 yıllarında ölmüşlerdi. Bu köyde amcalarımız varmış. İç güveyliği böyle kavga ile geçer. Ben. Mehmet. diye o delikanlılara bir bir amcalarını soruyor Osman. Bir gün okuldan geldim. Birkaç yıl geçince şehit sanılan Mehmet’in kızı da ölüyor. Onların tümü Söke tarafına göçtü. Bana: . bir gün misafir kalıp kayboluyor. 1960’lı yıllar girmişti. Ben: -Dede neden kavga yaptınız . siz adam olmazsınız. Gençler de bu yaşlı adamın dediklerine inanıp hemen Salihli’ye dönüyorlar. amcalarımızdan babamızın hakkı olan malı alacağız. -Biz Salihli’den geldik. Çünkü çok sevdiğine öyle derdi. Benim amcaoğlu da aynı kişilerden hak istediğinde. 24 . Başından geçenleri anlatıyor. Annem bir tencere kuru fasulye pişirmiş. Salihli’de oturduğunu. Ben de: -Yalnız ben varım. Salihli’de bir başka isimle tanındığını söylüyor. Onları bulacağız. diye sordum. Hem karnım aç hem kocakarı ile kavga ettik. Teyzemlere birkaç defa daha misafir oluyor. Hatta iki ihtiyar çok kavga ederlerdi. Evde yalnızdım ve kendisini ben karşıladım. Sülü Dede hizmetimden memnun olduğu için bana: -Meymenetsizler. diyor. Eskiden babası ile karşılaştığında. Bir gün oraya iki delikanlı geliyor. Sülü Dede bizim eve gelip: -Mustafa ! Elif ! diye sesleniyordu. Fakat aradan zaman geçtiğinden kendisini bulamıyorlar. bir tas turşu. -Kim sizin amcalarınız. ısınayım. üstünde eski zeybek elbisesi vardı. Bir avuç dövülmüş acı biber. Ömründe başka giysi ile gezdiğine şahit değilim. Acı biberi çok severdi. ateş yak. O da çok zaman kışın kapalı olurdu. ateşi yakıp önüne sofrayı serdim. Bir yandan sigarasını. O zamanın olanakları çok kısıtlı.

Kimler gelmiş kimler geçmiş bu köyden. Yunan işgali zamanında etraftaki çeteleri saklamış koynunda. su vermiş. Resmi adı da "Mersinli Mahallesi". bazıları Salihli’nin bir köyüne. 28 Hortunalı Hamit ile ilgili yerel tarih araştırması için bakınız: Necat Çetin.Köy düz bir arazi üstünde etrafı ormanlarla çevrili bir yerde.12. 2 26 Mersinli Mahallesi Dernekli Köyü Bayındır Canlı köyü ileriki yıllarda Belde olmuştur. Hakim. Not: Şehit sanılan “Gavlak Mehmet” hakkında yaptığımız tüm araştırmalardan ne yazık ki şu ana kadar sonuç alınamamıştır. Rıza TUNÇEL'in evinde derlenmiştir. yeni adı Çınardibi olan köye giden yolun üstünde kurulu bu Marmaraç Köyü'nde olmuş. Ama hüzünlü ve yalnız. Bir Çanakkale Şehidinin Hikâyesi: Koca Alilerin Mustafa Bayındır ilçesinin yüksek dağlık kesiminde yörüklerin kurduğu bir köy vardır. Yunan’ın baş belası Hortunalı Hamit Efe’28yi de barındırmış bu köy. Köy yıllar önce susuzluktan ve geçim darlığından dolayı dağılmış.2002 tarihinde Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde A. O yetimlerin en az 50-60 dekar arazisini satıp yediler. Ben biliyorum. bazıları da Menderes . ” Sözlü Anlatımlara Göre Torbalı’da Yunan İşgali ve Bilinmeyen Bir Kuva-yı Milliyeci: Hortunalı Hamit”. ailenin nüfus kayıtlarını getiremiyor.diyerek bir metelik vermediler. Kuvvacılara ekmek vermiş. “Öbür dünyada helalleşiriz. 27 25 . yazın ise ılgıt ılgıt esen rüzgârların bağrında öylece tekrar canlanmayı bekler. diyor. Bizim anlatacağımız olay işte orada.Aradıkları yeni yaşam alanını Canlı köyünde27 bulmuşlar. yani eski adı Kavakalan.Çamköy gibi değişik köylere kayıtları. penceresi. Bu üç yetimden ikisi öldü. dediler.” diyerek. amcaoğluma: -Git . Büyüksehir yasası ile Bayındır’a bağlı semt haline gelmiştir. Bugün dağların tepesinde kışın yağan kar ve yağmurun. İnsanları ovada yeni yaşam alanları aramışlar. SÜRÇ-İ LİSAN OLDU İSE AFFOLA. kapısı sökülmüş damları. hasta ve yardıma muhtaç bir durumda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Hatta amcaoğlu hakkını alabilmek için dava açtı. Fakat o tarihlerde bir yere yerleşik olmadıklarından. Yılı Sempozyumu. akmayan çeşmesi. İdari bakımdan daha önceleri ayrı iken sonraları Dernekli köyüne bağlanmış. İzmir (Sunulan bildiriler).Uluslararası Kuva-yı Milliyenin 90. Amcaoğlum biraz daha araştırıyor ama bir sonuç elde edemiyor. hep hüzün veriyor insana. Bugün ise yıkılmış evleri. Karşı taraf yalancı şahitler bularak: -Bizim öyle bir kardeşimiz yoktu. bu üç çocuğun yetim hakkını yemeleri için onlara bırakıyor. Biri şu an Yazıbaşı beldesinde. ailenin nüfus kayıtlarını getir. Anlatım Çanakkale Savaşı’nın toplumsal sonuçları bakımından önemli görüldüğü için anlatıldığı şekilde 12. Adı halk arasında "Marmaraç"26. Eylül 2009.

Bu köy pek öyle kalabalık bir köy değildi. Bakınız: Aydın Vilayeti Salnamesi 1317. hangi havada hangi tarafa gideceğini. hangi zaman hangi yerde sürüsünün doyacağını bilir. Köyden yaşıtı Emine ile gizliden gizliye görüşmeler başlar. Her gelişinde bir çocuk. Torbalı Çengele köyü 19 hane reisi. İsa: Ese. Kemalpaşa’nın Gökyaka Tekeköy’den birisi42 ile söz kesilir.18) evli. izne geldiği veya kaçıp geldiği askerlikten başka. kimisi Dağtekke köyüne. Köyde en geniş aile “Kölemenler30”. Ormanköy Muhtarlık Arşivi.88) dul’dur.57). yaşamak için yapacağın tek şey vardır: Sürü hayvancılığı. Hane nüfus ortalaması 7. Torbalı Ormanköy Muhtarlık Arşivi. Ailenin soyadı: VARTÜRK.94) bekar ve 7 kişisi (% 5. dedemin anasından geliyormuş. Ayşe: Eşe… gibi. Artık evde beş kişi kalmıştır. Halil. Hanede üç çocuk. Kocası zaman zaman askere çağrılmaktadır. Kardeşi Mustafa da gelişir. Aslında oğluna Emine’yi gelin olarak almayı 29 27/07/1320 tarihli son Osmanlı nüfus sayımında köyde 16 nüfus hanesinde toplam 119 kişinin sayımı yapılmıştır. Her neyse biz sizlere olayımızı anlatalım. Dernekli Köyü Nüfus Esas Defteri Mersinli Mahallesi kayıtları. Bu rakam genel ortalamanın çok üstündedir. 33 1976 yılı. 38 1311 doğumlu. Dernekli Köyü Muhtarlık Arşivi. Yemen senin Balkan benim. 37 Yörükler Raziye ismini "Iraz" olarak söylerler. Dernekli Köyü Nüfus Esas Defteri Mersinli Mahallesi kayıtları. Gelişip güzelleşir.Köy canlı iken hayat sabah 6’da başlar. Sonradan öğrenmiştim. 39 Torbalı Ormanköy 40 Dedemin babası. En büyük çocuk kızdır. bilemediniz 16 hane kadardı29. Ölüm tarihine 1333(1917) notu deftere düşülmüş. 119 kişiden 49 kişi (% 41.43 kişidir. Ali. Akrabalığımız büyük ninemden. Iraz bir süre sonra büyür. Mustafa ablası Ayşe gibi diğer ablasının hemen evlenmesini beklemektedir. Bakınız. Bakınız. Adı “Ayşe”. ( 1885-1965) Kapalı Kayıt. 43) ise bayandır. kimisi Torbalı’nın Karakızlar köyüne. Bakınız: Çengele nüfus esas defteri. Iraz ile ablası Ayşe arasında bayağı bir yaş farkı vardır. Hele bir avuç toprağın altın olduğu yerde.”Sarılar aşiretinden Bekir” Seferberlikte “askerde” kalmış. Ailenin soyadı: ÖZMERSİNLİK. Dernekli Köyü Muhtarlık arşivi 32 1320 sayımında hanede(Hane numarası: 6) toplam 14 kişi kayıtlıdır. Soyadı: ÇETİN. 41 Torbalı Çengele köyü Hane no: 20 “Sarılar aşiretinden Ali” Soyadı: GÜÇ. bir dede35 ve anne36. Onlar da dağıldı şimdi çeşitli köylere. Benim anlatacağım olay 1915 yılında Çanakkale Savaşları sırasında geçer. Abla Ayşe Çengele39 köyünden Sarılar aşiretinden Bekir40 ile evlenir. Keçi ve çoban ayrılmaz ikilidir dağlarda. keçilerin bayram eder dağlarda. Doğru dürüst görememiş kocası karısını. Eğer helal ekmek yemişse çobanın. Sayımı yapılan 119 kişiden 59 kişi erkek (% 49. Önce kaçgöçler. Halil oğlu 1292 doğumlu. 26 . 30 1320 sayımında hanede (Hane numarası: 5) toplam 14 kişi kayıtlıdır. Bakınız. derken vurulurlar birbirlerine. Çünkü çoban. Şerife. Dernekli Köyü Muhtarlık arşivi. Dernekli Köyü Muhtarlık arşivi. Bu arada anası dayanamaz bu dünyanın kahrına vefat eder. Bakınız: Çengele nüfus esas defteri. Nazlı. Bu Marmaraç köyünde bir aile varmış. 31 1320 sayımında hanede(Hane numarası: 2) toplam 16 kişi kayıtlıdır. Ümmü. Kimisi Kemalpaşa’nın Cumalı köyüne. Koca Aliler34. 3 erkek çocuk olur önce. Aynı kaynı Hamza Ali41 gibi. Evin yükü yörük kızı Iraz'’n üstündedir. 63 kişi (% 52. Babası Ali oğlunu kıramaz. Iraz ablasına. Çünkü uzaktan da olsa orada akrabalarımız vardı. Mustafa ile ablası Iraz’ın arası bir yaştır. Dernekli Köyü Nüfus Esas Defteri Mersinli Mahallesi kayıtları. Ailenin diğer lakabı "Osman Aliler". Ben çocukluğumda 33 birkaç sefer bu köye gitme şansına sahip oldum. Etraftan istemeler başlar. Kazım. Çobanın kendindense bir topan ekmek yersin. Dernekli Köyü Nüfus Esas Defteri Mersinli Mahallesi kayıtları. delikanlı olur. Eğer aylıklı çoban ise işte bak orada biraz duracaksın. Üçüncü kardeş ise “Mustafa38”. Hane nüfus sayısı 6 kişidir. 34 Nüfus hane no:1 1320 tarihli nüfus sayımında hane reisi olarak Bayındır 1260 doğumlu Koca Ali bulunmaktadır. Hemen babasına Emine’yi istemelerini söyler.baba vardır. Mehmet. 60 kişisi (%50. Bakınız. “Araplar31” ve “ Çelbeşikler32” idi. Başka bir alemdir keçicilik. 15. Ailenin soyadı: KÖLEMEN. Bu evlilikten 2 kız. 3 Erkek 3 kadın. 1891 yılı sayımında köy nüfusu 117 kişidir. kimisi ise ovadaki Kızılcaova ve Canlı’ya. Yani sizin anlayacağınız toplam 6 kişidir. Diğeri de kızdır “Iraz37”. 35 Osman 36 Fatma.

Gelinin evdeki yaşlı dedesi45 vefat etmiştir. Davullar zurnalar dağları inletmektedir. 45 Osman. Yemez içmez. Kayda göre Mustafa 1331 yılında Harb-i Umumi’de “askerde” kalmıştır.346 ) düşünüyorum. Mustafa ile beraber 16 kişi daha köyün alt kısmında imamın dualarıyla.Kemalpaşa Gökyaka Köyü Muhtarlık Arşivi. Jandarmalara durum anlatılır. Köyün insanları toplanır. Ben ablayım. Bir süre sonra köye. Çanakkale şehitlerimizin listesinde 1. evlerine dönmeye başlar. Anlayışla karşılanır. Düğün yazın yapılacaktır. Mustafa da bir süre sonra Emine ile sözlenir Böylece aynı evde nişanlı iki kardeş olur. Mustafa’nın Çanakkale’den künyesi gelir46.geltag. Kayıttan da anlaşılacağı üzere Mustafa’nın vefat yılı 1915 yılıdır. Bölük piyade er Ali oğlu Mustafa. A ilenin soyadı: BULUT. Ardından Iraz sessiz sedasız gelin gider. Davullar susar. Keşkekler pişer. Eğlence durur. 44 Düğün evi yakını gençlerin gece evlenecek genç kızla birlikte meşaleler eşliğinde akrabalarını türkü ve uzunhavalar söyleyerek ziyaret etmesi ve hediyeler toplaması. Eh bir hafta sonra oğlu da evlenecektir. Yolları bayağı uzundur. Kim bilir ertesi gün mü sabah mı varacaksın kendi köyüne. Köye Çırpı nahiye karakolundan iki jandarma gelir. Her şey iyi gitmektedir. Misafirler de yavaş yavaş köylerine. Alay 2. bir hafta sonra da evine gelin gelecektir. Belirlenen gün gelir çatar. Herkesi bir merak sarar. Çünkü tek erkek evladıdır Mustafa. Önce dede toprağa verilir. der. Kına gecesi yapılır. Ya doğruysa? Soyunu kim devam ettirecektir? Kim kucağına torun verecektir? Bir süre sonra kahrından o da ölür. Önce Cumalıköy’e. kallmıştır. Gökyaka Tekeköylü dünürler ile düğün günü kararlaştırılır. Dünyaya küser. 46 Nüfus Vukuat Defterinde. Gökyaka Teke köyü hane:32. 23/06/1915 tarihinde Sebdülbahir muharebesinde şehit memleketi İzmir olan kişi olduğunu ( kayıt no:24. doğum yılı bilinmiyor. Bir de bu işin geri dönüşü var. Mustafa önce ablasını çırak yani gelin çıkarmak ister. Ancak hiç umulmayan bir olay daha yaşanır.Şu an kalkmış durumda. Heyamullar44 düzenlenir. Evinin kapısı kapanır. Oğlunun nişanlısı Emine o evin gelini olarak her gün kendi evinden sonra kayınbabasının evinin işlerini görür. Koca Alilerin Ali ise oğlunun şehit haberini aldığında beyninden vurulmuşa döner. (http://www. zurnalar ötmez. oradan Sinekköy’e. 42 Ağa Mehmetler/ Kürt Ahmetler. Mustafa’nın ölüm kaydı vardır. Evinin duvarlarına geleneklere uygun asılır. O da ne? Davulların karşısına Marmaraç’tan iki kişi gelmez mi? Yoksa düğün bozuldu mu? Düğün idarecileri bir işaret eder. Emine inanmaz.o da istemektedir.Kolordu 4. Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri Cilt:2 sayfa:198. Ya kaybolmuştur ya da esir düşmüştür. hadi doğruca Cumalıköy dağına tırmanacaksın. erkeçler kesilir. Önce seni uğurlayacağım. Koskoca evde baba tek başına kalakalır. Ancak ikindi vakti varılabilir. Herkesin keyfi yerinde. Vatan seni bekliyor.Çanakkale Savaşı dönemi.com/sehitler. Bütün eli silah tutanlar askere alınmaktadır. Baba Ali hemen oğlunun nişanlısının ailesi ile de anlaşır. Çanakkale Harbi patlamıştır. Bir hafta önce Iraz gelin gidecek. Oğlunu köyde nişanlısı. Oğlunun urbaları43 kesilir. ET: 11/01/2010) 27 . Artık köye 500-600 m. Bir gün öncesinden etraf köylerde ne kadar hısım akraba varsa toplanır Marmaraç köyüne. Zeybek mezarlığını geçeceksin. Acaba ne oldu? Konu hemen anlaşılır. süpürür. Iraz karşı çıkar ve der ki : -Önce evden sen çıkacaksın. Oradan Marmaraç köyüne doğru sarkacaksın. Allah bilir ! Öğlenden sonra davulların sesi yeri göğü inletmektedir. Bir gün mutlaka gelecektir. 43 Yörede damatlık elbiseye eskiden urba denirdi. 5. Mustafa'sı vurulamaz. Yemek yapar.asp? il_id=36&ilce_id=1&harf_id=0&sayfa_no=4.Bakınız: Köy Nüfus Esas Defteri.Tabur. Eline bir çapa alan. Ya Gökyaka Tekeköy’den davullarla yola çıkanlara ne demeli? Sabaha karşı köyden çıkılır. köylü tarafından askere uğurlanır. evinin duvarında urbaları öylece beklemektedir. Aynı ev birer hafta ile iki düğünü birden yaşayacaktır. Mustafa bir İngiliz saldırısında şehit düşmüştür. ilçe ve köyü bilinmeyen. bir kürek bulan mezarlığa gider. evi siler. Sessizce köye varılır. Önce cenaze toprağa verilecektir. Yöresel bir gelenektir.

Biz yine dönelim Marmaraç köyüne. Doğum yılı: 1314. Mustafa ile nişanlanalı tam 8 yıl olmuştur.Osman.Aynı acı haber bir süre sonra Çengele’ye “Gacarlar47’a ulaşır. sayfa:199. Doğum yılı: 1311. Yıl:1331. Yıl:1331. Babası: İsmail. Ailenin bugünkü soyadı: İNCEDAYI. ilaç yok. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Annesi: Dudu. Ailenin bugünkü soyadı: KÜÇÜKSOLAK. Cilt:2. Ancak hastadır. 52 Not: Çengele (Ormanköyden) Sarılar aşiretinden Bekir benim dedem Mehmet ÇETİN’in babasıdır. sağ kalan bütün askerler evlere dönmüştür. Mustafa yine gelmez. “Askerde”. Hane:4 Adı: Halil. Bekir de harpte vurulmuştur. Ayşe geride 7 çocuğu ile kala kalmıştır. Cilt:2. Ocaklar sönmektedir. evlatları babasız bırakan Çanakkale. Annesi: Gülsüm. Jandarmalar dinlememiştir bu sefer. Bir süre sonra ölüm haberi gelir baba ocağına. Askerde kaldığı yer: Harb-i Umumi. Ayşe nenem halama hitaben : -Kızım siz ne gördünüz? Ben bir günde üç acıyı yaşadım. 50 Nüfus Vukuat Ölüm Defterinde diğerlerinin de bazılarının ölüm kayıtları vardır. Köyden Mustafa ile birlikte askere alınanların teker teker künyeleri gelmeye başlar50. sayfa:199.Dünya Savaşı Sırasında Askerde Kalanların Listesi. Babası: İbrahim. Hepsi gerçek. Daha kısa bir süre önce izne gelmiştir. Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri’ne Göre (Cilt 2) Dernekli ve Marmaraç ( Mersinli) Köylerinden I. . Zaten tüm ömrü 49 bu çocuklarını yetiştirmeye ancak yetecektir. Umutludur. 51 Bayındır ilçesinin bir dağ köyü. Hane:11 Adı: Hasan. Çeteler bir yandan. Babası: Mehmet. Bu hikaye Ormanköy’den sevgili halam Fıtnat ÇETİN tarafından tarafıma anlatılmıştır. Yıl:1332. Doğan çocuk erkektir. hepsi acı dolu. Yıl:1331. Doğum yılı:1305. Yunan kovalanır Mustafa’sı yine gelmez. Yani büyük dedem. Yunan bir yandan köyü basar. Aileden bazıları Kemalpaşa ilçesi Armutlu’ya ve Bayındır ilçesi Kızılcaova Köyü’ne nakil gitmiştir.kadınları kocasız. Doğum 7 ay sonra olur. 28 . . Annesi: Ümmü. Giderken de hanımı Ayşe iki aylık hamiledir48. Bakınız: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri. Hane: 16. Mustafa’sı yine gelmez. Bir süre sonra Yunan çıkar. Aile Bayındır Yeşilova (Çıplak) Köyü’ne nakil gitmiştir. Doktor yok. Cilt:2. 49 Ayşe 1969 yılında vefat etmiştir. Aileden bazıları Kemalpaşa ilçesi Armutlu’ya ve Bayındır ilçesi Kızılcaova Köyü’ne nakil gitmiştir. İdare Hane Baba Adı Birimi No adı Dernekli 1 Abdullah İbrahim 47 48 Anne adı Ayşe Doğum Doğum Vefat Ölüm Ölüm Yeri Yeri Tarihi Tarihi Kaydı Bayındır 1307 Harp-i Umumi 1331 Askerde ÇETİN ailesinin Torbalı Ormanköy’deki lakabı. Üç sene durur. Mustafa’sı gelmez. Askerde kaldığı yer: Harb-i Umumi. sayfa:199. Ailenin bugünkü soyadı:İNCEDAYI. sayfa:198. Ailenin bugünkü soyadı:DUVA. Annesi: Ümmü. Benim ailem. Etraf köylere sağ kalabilen. Babası:İbrahim. Babası Bekir’in adı verilir. Kayıttan da anlaşılacağı üzere Halil ve Osman kardeştir.. Doğum yılı:1312. Aile Dernekli Köyü’ndedir. Bakınız: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri. Artık ümidini keser. “Askerde”. Varır istemeye istemeye Osmanlar 51’dan bir adama. Bakınız: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri. Ne Çanakkale’dir bu? Evlatları yiyen.. Her taraf cavurdur. Artık 10 yıldır süren seferberlik bitmiş. Çok azı mutlu sonla biter52. sözünü gözleri yaşlı ifadelerle anlatılmıştır. Emine gelenlere: . Adı: Halil. Nice hikâyeler vardır böyle yaşanan. “Askerde”. Bekir. “Askerde”. Sirke ile yapılan ilaçlar da fayda vermez.Benim nişanlı olduğumu bilmez misiniz? der. Ancak ne Mustafa ne de diğerleri döner. Askerde kaldığı yer:Umumi Harp. jandarma tarafından zorla götürülür. Emine’yi babasından etraftan istemeye (evlilik teklifi) gelirler. Cumhuriyet ilan edilir. Aile Bayındır Canlı semtindedir. Askerde kaldığı yer: Harb-i Umumi. Adı:. Bakınız: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri. Harp biter. askerler tek tük dönmeye başlar. Hane:16. Cilt:2.

29 .Dernekli Dernekli Dernekli Dernekli Mersinli Mersinli Mersinli Mersinli Mersinli 4 6 9 15 1 4 11 16 16 Mehmet Abdullah Mustafa Mehmet Mustafa Halil Hasan Halil Osman Abdullah Mehmet Ahmet Süleyman Ali Mehmet İsmail İbrahim İbrahim Ayşe Ayşe Fatma Emine Fatma Dudu Gülsüm Ümmü Ümmü Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır Bayındır 1304 1302 1303 1311 1311 1312 1305 1311 1314 Harp-i Umumi Harp-i Umumi Harp-i Umumi Harp-i Umumi Harp-i Umumi Harp-i Umumi Umumi Harpte Harp-i Umumi Harp-i Umumi 1332 1333 1332 1331 1331 1332 1331 1331 1333 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Mustafa’nın ölüm kaydı: Bayındır Nüfus Vukuat Ölüm Defteri-2 sayfa 198.

[2010 yılı (Necat Çetin arşivi)] Marmaraç (Mersinli Mahallesi Dernekli Köyü) görünüm [2010 yılı(Necat ÇETİN arşivi)] 30 .Osman Ali’nin Marmaraç köyündeki evinin şu anki görünümü.

1899) yılında son bulmaktadır. dereceden malüldür ” Kimilerinin kayıtlarının sonunda savaşta veya savaştan sonra aldıkları madalyalarla ilgili bilgi bulunmaktadır.58 48 12.88 33 8.Alay karargahı. Piyade er.1893).1892) yılı hariç olmak üzere 1305(M. Depo Alayı “Sınıfı sakat. Tabur 3.28 391 %100 Kayıtlar rumi takvime göre 1304 (Miladi: 1888) yılından başlamakta ve 1308(M. 1313 (M.Piyade er. Çanakkale Savaşları ve İstiklal Harbi’ne katılan askerlerin kayıtlarını dikkatlice incelediğimizde bazı sonuçlara varmaktayız.Tabur 4.43 17 4. ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE KURTULUŞ SAVAŞINA KATILANLARIN ASKERLİK KAYITLARI ÜZERİNE YAPILAN BİR İNCELEME Bugün Torbalı Askerlik Şubesi arşivinde saklanan orijinal kayıtları eski yazı (Osmanlıca) olan Balkan Harbi.Tabur 1. Gerçi bu kayıtlar sadece Torbalı merkezdeki askerleri değil. 1311(M. 1306 (M. Piyade başçavuş. 1310 (M. 1. ilçeye bağlı bucak ve köyleri de kapsamaktadır.1919) Silah altına alınma tarihlerinde genellikle sadece yılı yazılı iken birkaç kayıtta duhul ve terhis işlemleri gün .110.1894). 15.1895). Duhul tarihi: 1331 (silah altına alındığı tarih – Miladi. Fırka 45 Alay 1. 1. 1313 ve 1314 tertiplilerin sayıca çok olduğu görülmektedir. Terhis tarihi: 1335 ( Miladi. Sayfa no: 1 Muhacir Hafız Mehmet oğlu Ali. Toplam 11 kayıtlı yılın dökümünü yaptığımızda kayıtlı toplam asker bakımından şu tablo karşımıza çıkmaktadır: Burada toplam kayıtlı asker adetinin 391 olduğunu görmekteyiz.Piyade er.Piyade er.86 37 9. Alay 1. Tabur 3. % dilimi 23 5.TORBALI’DAN BALKAN SAVAŞI. Alay 1.Bir örnek: 1312 Çapak doğumlu Müteveffa İbrahim oğlu Osman.1891). Piyade çavuş.8 Kolordu 1. Birkaç örnek: 1306 Demirci doğumlu Türkmen oğlu Türkmen’ in oğlu Hasan .69 29 7.Duhul tarihi için örnek:1305 Çapak doğumlu Halil oğlu Abdullah. Bölük Duhul tarihi: 15 Temmuz 1325 Terhis tarihi için örnek: 1310 Bozköy doğumlu Derviş oğlu Mehmet.Örnek: 1304 doğumlu İzmir-Torbalı-Karakuyu köyüne kayıtlı Kütük no: 3 . 131. Bölük. Bölük Terhis tarihi: 01 Mayıs 1339 Kimi kayıtların kenarına önemli notlar düşülmüştür. 1306 Maşat (Bugünkü Şehitler) doğumlu Arap Süleyman oğlu Durmuş.1890). 1307 (M.” İki harp madalyası vardır “ 1309 Dirmil doğumlu Hüseyin oğlu Ahmet. 1309 (M.DÜNYA SAVAŞI . 1892) kayıtlarının olmamasına da bir anlam veremedik. 12 Alay 2.1889). Bölük “ ALMANAVUSTURYA VE OSMANLI Harp madalyası vardır” Kimi kayıtlar askerin bedeni durumları ile ilgilidir.1897). Alay 1.47 54 13. Alay 2.Şimdi askeri kayıtları inceleyelim. Askeri kayıtlar yıllara göre tutulmuş ve her askere bir kütük ve sayfa numarası verilmiştir. Birkaç örnek: 1307 Çapak doğumlu Deli Hasan oğlu Süleyman oğlu Ahmet Efendi. Tabur “Esir düşmüştür” 31 . Dünya Savaşı.82 57 14.1915) .1898) ve 1315 (M.24 19 4. ve yıl olarak yazılmıştır. Kolordu 58. 168. İzmir 5.Bir örnek:1309 Tepeköy doğumlu Mustafa Çavuş oğlu Ahmet. silahsızdır” Kimi kayıtlarda esir düşenler ile ilgili bilgiye rastlamaktayız. 24.Bölük “ 5.ay. Tabur 5. Yıllar(Rumi) (Miladi) 1304 (1888) 1305 (1889) 1306 (1890) 1307 (1891) 1309 (1893) 1310 (1894) 1311 (1895) 1312 (1896) 1313 (1897) 1314 (1898) 1315 (1899) Toplam As.1308 (M. 1312 (M. 1314 (M.Bu kayıtlar bugün dahi zaman zaman kullanılmaktadır. “Harb-i Umumide yaralanarak askerlikten ihraç edildi” .34 34 8. Piyade Çavuş. Piyade onbaşısı.adedi.41 40 10. 1896).

gibi Bazı köylerin adlarını aynen korudukları görülmektedir.Yavaş oğlu Süleyman oğlu…”. Dağkızılca’nın etrafında olan köylerdir.”” Hatip Halil oğlu.. Tepeköy. Örnek olarak Naime.Kacar Salih oğlu Mehmet oğlu. Çengele (Ormanköy). Bozköy. Yoğurtçular.Taşkesiği Taşkesik olmuştur. Göllüce.”. Bu yerli Rumlar daha sonra mübadele ile gönderilecek yerlerine mübedele ile gelenler yerleştirilecektir..Maşat (Şehitler) .Ayvaz Kör Ahmet oğlu.Karakızlar. Saipler. Bazı mahalle isimleri aynen korunmuştur.. Hortuna (Yazıbaşı)Kayas (Pancar). Çaybaşı.idari yönden ayrıldıklarını görüyoruz.”. “Kırlı Hasan oğlu.”. Bazı mahalle isimleri bugün kullanılmamaktadır. Örnek: Cumalı.Avrethisar muhacirlerinden Halil oğlu.Ertuğrul Mahallesi.Tekeköy ( Bugünkü Gökyaka köyü) Kemalpaşa. Örnek. Kuşçuburnu. Helvacı...Yeniköy... Yeniköy. Birkaç örnek: Çaybaşı. Bazı köylerin adlarının değiştiğini görmekteyiz.”Çalık Kürt Hüseyin oğlu. Örnek: Sepetçiler (Çaybaşı Beldesi ) Atatürk Mahallesi’ne.Maşat(Şehitler).”. “Köse Ali oğlu. Torbalı Yukarı Mahalle ise kaldırılarak Torbalı Mahallesi’ne dönüştürülmüştür. bu dönemde köyde sadece birkaç Türk ailenin yaşadığının ortaya çıkmasıdır. Yaptığımız araştırmada bu köyün nerede ise tamamının Rum kökenli olduğu.Torbalı Yukarı Mahalle .. Sepetçiler ..”Kara Hüseyin oğlu. Çakallar. Karakuyu. Kuşçuburnu iken Kuşçuburun’a çevrilmiştir. Belenbaşı Buca . Karacaağaç (Bugün Buca’ya bağlı). Bu lakapların çoğu Soyadı Kanunu’ndan sonra soyadı olarak alınmıştır. Sepetçiler. 32 . İlginç olan bir diğer kayıt ise Kayas (Bugünkü Pancar) köyünden 11 yılda sadece bir askerin kayıtlı olduğudur. Fetrek (Bu günkü Vişneli köyü Kemalpaşaya bağlı) .”. Ertuğrul gibi. Kaplancık gibi. Çapak. İdari yapılanma da karşımıza çıkmaktadır: Torbalı merkeze bağlı olan köyler ve mahaleler şunlardır:Karakuyu.. Doğancılar.”Bıçakçı Hüseyin oğlu. Sanırız bu yıllarda Dağkızılca köyü bugün geçerliliğini yitirmiş olan nahiye birimi olmuştur..”. Hacı Hüseyin oğlu.” . Bazıları ise soyadı olarak almalarına rağmen aile aynı ünvanı ile tanınmaktadır.”. Subaşı.Ayrancılar.vb sayabiliriz. Örnek: Tepeköy... Karapınar Menderes ilçelerine bağlıdır.”Garip Mustafa oğlu.Karacaağaç. Karaot.Fetrek. Yörükler (Korucuk). Şahısların daha iyi tanınmaları için baba adları ve namları da ilginçtir: Birkaç örnek: “Yozgatlı Mustafa oğlu…”.Çoban İsmail Hafidi İsmail oğlu.Pehlivan oğlu... vb. Demirci. Kırıklar. Gacarlar (Ormanköy).Avandere. Bazı mahalle adları değişikliğe uğramıştır. Karakızlar. Arslanlar.Düğerlik. Karakızlar…vb. Gere.”.”Ekşi Mehmet oğlu.”. Tulum. Örnek. Dağtekke.”Karaca Mustafa oğlu.”. Dirmil (Korucuk) Hamidiye (Özbey)Arapçı (Pamukyazı).. Çapak. Çimenler (Çaybaşı Beldesi) ise Yeni Mahalle’ye dönüşmüş.. Bazı köylerin isimlerinde çok az değişiklik vardır.”.” gibi daha bu lakap ve ünvanları çoğaltabiliriz. Çakırbeyli .Yukarı Mahalle . Örnek olarak Çengele (Ormanköy). Bugün Torbalı ilçesine bağlı bazı köylerin adından hiç bahsedilmemektedir.”Deveci Ahmet oğlu. Kimi idari köy birimleri bazı yıllarda Dağkızılca’ya bağlı görünmektedir. Dereköy. Bülbülderesi. Çakırbeyli.Çimenler gibi. Örnek: Fetrek. Ayrancılar. Bugün idare merkez birimi Ertuğrul Mahallesi’ndeki binaya taşınmış.Sinekköy.Taşkesiği. Atalanı. Hamidiye (Özbey). Eğerci. Kayas (Bu günkü Pancar). Arslanlar.Dirmil (Korucuk). Örnek olatrak.Kayıtlara baktığımızda askerlerin kayıtlı olduğu köylerden bazılarının bugün Torbalı’ya bağlı olmadıklarını. Hortuna (Yazıbaşı)Merkez. Buradan şu anlaşılmaktadır:Bu köyler . Ahmetli. bu kayıtların tutulduğu yıllarda daha kurulmamış veya başka idari birim içindedir. Çimenler Ahmetli.Arapçı (Pamukyazı). Karaot.. Örnek: Kanlı Mehmet oğlu (Çaybaşı) Bugün bu aile Kanlı soyadını kullanmaktadır.

2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 23 Tiryanda (Ayrancılar) 1 2 1 2 1 1 8 Torbalı Merkez 1 1 1 1 1 5 Torbalı Yukarı Mah.) Ahmetli 2 1 3 Arapçı (Pamukyazı) 1 1 2 Arslanlar 1 1 1 3 4 10 Avandere 1 1 Belenbaşı 1 1 3 5 Bozköy 1 2 1 1 3 1 9 Cumalı 2 2 1 5 Çakallar (Çamlıca) 1 1 1 2 5 Çakırbeyli 2 1 2 2 5 4 1 17 Çapak 2 2 4 2 1 2 6 6 8 33 Çaybaşı 2 3 1 4 4 2 2 18 Çengele (Ormanköy) 1 1 1 1 3 7 Dağkızlca 1 1 1 5 6 3 2 19 Dağtekke 1 1 2 Demirci 3 3 1 1 1 5 3 17 Dereköy 1 1 Dirmil(Korucuk) 3 1 6 3 1 3 2 1 20 Doğancılar 2 1 1 3 2 9 Düğerlik 2 2 Eğerci 1 3 1 1 6 Ertuğrul Mahallesi 2 2 2 1 3 10 Fetrek 2 1 3 Gere 1 1 Hamidiye(Özbey) 1 2 1 1 1 1 7 Helvacı 2 1 2 5 Hortuna (Yazıbaşı) 3 1 2 2 4 4 2 1 7 26 Karacaağaç 1 1 1 1 1 1 4 10 Karakızlar 2 1 1 4 1 9 Karakuyu 4 1 1 1 2 1 3 5 7 25 Karaot 1 1 1 1 1 5 Karapınar 1 1 Kayas (Pancar) 1 1 Kırıklar 1 1 Kuşçuburnu(Kuşçuburun) 1 1 1 3 Maşat (Şehitler) 2 3 Saipler 1 1 2 1 2 2 2 11 Sepetçiler 2 1 1 4 Sinek 1 1 Taşkesiği(Taşkesik) 1 2 1 4 Tekeköy (Gökyaka) 1 1 Tepeköy Mah.47 23 33 17 34 29 40 19 37 54 57 48 391 33 .İSTATİSTİKİ BİLGİLER SAVAŞLARA ASKER GÖNDEREN YERLEŞİMLERİN SIRALAMASI VE TABLOSU ŞU ŞEKİLDEDİR: (TABLO -1 ) Yıl (Rumi) 1304 1305 1306 1307 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 Toplam Yıl (Miladi) (1888) (1889) (1890) (1891) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) Yerleşim Yeri (KöyMah. 4 1 2 2 9 Çimenler 1 1 Yeniköy 1 1 1 1 2 1 2 9 Yoğurtçular 1 2 1 3 1 2 3 13 Belirsiz olan 1 1 Toplam .

sayı bakımından en az 1306 doğumlular ( 11 kişi) olmazına rağmen kendi dönemlerinde yüzdelik dilim olarak en azlık kesimi ASKERLERİN SINIFLARINA GÖRE TASNİFİ: (TABLO – 3 ) Rumi Yıl Miladi yıl Sınıfı Piyade Jandarma Topçu Süvari Muhabere Bahriyeli İstihkam Nakliye Tren Eri Mak.4 7.5 4.1897) kayıtlılar tutmakta ( 53 kişi) yüzdelik dilimi: %93 .Tüfekç i Sıhhıye Bilinmeyen Toplam 130 4 188 8 17 1 3 1 1 23 130 5 188 9 22 4 3 1 1 2 33 130 6 189 0 4 1 3 4 2 1 2 17 130 7 189 1 23 2 1 1 1 1 4 1 34 130 9 189 3 23 3 3 29 131 0 189 4 27 4 4 1 1 2 1 40 131 1 189 5 11 2 4 2 19 131 2 189 6 18 7 5 1 2 2 1 1 37 131 3 189 7 39 10 3 1 1 54 131 4 189 8 45 3 2 1 1 2 2 1 57 131 5 189 9 38 2 3 1 2 2 48 Toplam -----267 33 30 12 3 6 3 6 6 17 4 4 391 68.61 kişi de (% 16) askerliğini erbaş ( Onbaşı-Çavuş) rütbesinde yapmıştır.2 8.5 1 1.3 1 1 %100 % 34 .6 3 1 1. Başçavuş olarak görev yapanlar ise ( 9 kişi ) %3 kesime karşılık gelmektedir. Bu da % 81 oranıdır.5 1. Er olarak en fazla sayı 1313 yılında (m.ASKERLERİN RÜTBELERİNE GÖRE TASNİFİ: (TABLO – 2 ) Yıl-Rütbe Nefer (Er) % Rumi/Milad i 1304 (1888) 16 7 0 1305 (1889) 27 8 2 1306 (1890) 11 6 4 1307 (1891) 17 5 0 1309 (1893 21 7 3 1310 (1894) 30 7 5 1311 (1895) 18 9 5 1312 (1896) 30 8 1 1313 (1897) 47 8 7 1314 (1898) 53 9 3 1315 (1899) 47 9 8 Toplam 317 8 1 Onbaşı % 3 3 1 5 3 7 1 3 2 3 31 1 3 9 6 1 5 1 0 1 7 5 8 4 5 0 8 Çavu ş 3 3 1 9 3 3 2 5 1 30 % Başçavuş % 1 3 9 6 2 6 1 0 8 0 5 9 0 2 8 1 2 2 2 1 1 9 4 0 1 2 6 7 0 0 3 0 2 0 3 Suba y % Belirsiz % Toplam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 23 33 17 34 29 40 19 37 54 57 48 391 Kaydı olan 391 askerin 317 tanesi görüleceği üzere nefer yani er olarak görülmektedir.

Terhis gerekçesi veya neye istinaden terhis edildiği belirtilmemiştir.1915) 1312 ( m.1911) ve 1328 yılında (m.1899) 2 Toplam 11 35 . Burada da görüleceği üzere ordu adeta kışlaları boşaltmış ve askerler evlerine dönmüştür.1891) 1 1 1309 1310 (M.1897) (M.1896) 1 1313 1314 (M.1894) 1 1311 1312 (M.1896 ) doğumlu 1329 yılında askere alınan Dağkızılca köyünden Küçük Mehmet oğlu piyade er sınıfından Keşan 5. bölükten 2 yıl askerlik yaptıktan sonra terhis edilmiştir. Tabloda da görüleceği üzere en az terhis işlemi 1 bir kişi ile 1331 yılında ( Miladi.1919 ) yılında yaşanmıştır.1893) (M. 1912) yılında hiç terhis işleminin olmamasıdır.1888) (M. menzil amele taburu 1. DOĞUM TARİHLERİ İTİBARI İLE YILLARA GÖRE ASKERLİK SÜRESİNİ GÖSTERİR TABLO: (TABLO – 6 ) (Yıl-Rumi) (Miladi) Süre:0-1 1304 1305 (M.1889) 3 1306 1307 (M.1898) 1 1 1315 (M. Diğer yıllarda yapılan işlemlerin muhtemelen evlerine ancak dönebilen kişilerin kaydını yaptırdığıdır.1895) (M. Tabloda da net bir şekilde görüleceği üzere en yoğun terhis işlemi 246 kişi ile diğer yıllarda yapılan işlemlere bakıldığında rekor diyebileceğimiz oranla 1335 (m.1890) (M.Dünya savaşının en yoğun çarpışmalarının yapıldığı Çanakkale savaşlarının en şiddetli döneminde terhis edilmesi bize ilginç gelmektedir. Bilindiği üzere 30 ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi gereği Osmanlı ordusu terhis edilmiştir. Terhis işlemlerinin 1920 yılında da 31 kişi ile sürdüğünü görüyoruz. Ancak unutulmaması gereken bir diğer olgu bu terhis işlemlerinin hemen arkasından Anadolu’nun İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiş olmasıdır.1339 yılında terhis olanların ise Milli Mücadele sonrasında Mondros Mütarekesi’ne aykırı olarak birliklerini terhis etmeyen kuvvetlerden olduğunu sandığımız ancak Kurtuluş Savaşı bitince evlerine dönen askerlerdir. (TABLO – 5 ) Miladi Rumi 1304 1305 1306 1307 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 Toplam 190 9 132 5 2 2 191 0 132 6 1 1 2 191 1 132 7 191 2 132 8 191 3 132 9 4 2 6 191 4 133 0 2 2 191 5 133 1 1 1 191 6 133 2 2 1 2 1 6 191 7 133 3 1 1 1 1 1 5 191 8 133 4 5 7 7 10 5 5 2 3 4 9 4 61 191 9 133 5 12 12 5 15 14 24 15 25 41 41 42 246 192 0 133 6 2 1 4 6 2 2 5 5 3 1 31 192 1 133 7 2 1 3 192 2 133 8 1 1 2 3 7 192 3 133 9 1 1 3 1 3 1 1 11 192 4 134 0 1 2 3 Tarihsi z 2 1 1 1 5 Toplam 23 33 17 34 29 40 19 37 54 57 48 391 Tabloda görüleceği üzere 1327 yılında (m. Bilindiği üzere 1912 yılı Balkan savaşlarının yaşandığı yıllardır. Halbuki 1915 yılı 1.KAYITLARIN DUHUL (SİLAH ALTINA ALINMA) TARİHİNE GÖRE TASNİFİ: (TABLO – 4 ) Yıllar 1304 1305 1306 1307 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 Toplam 1324 (1908) 1 1 2 1325 (1909) 8 1 9 1326 (1910) 7 2 9 1327 (1911) 11 11 1328 (1912) 1 2 2 4 9 1329 (1913) 1 1 1 6 11 1 1 22 1330 (1914) 12 13 2 7 8 13 3 2 1 1 1 63 1331 (1915) 3 4 4 2 19 15 23 5 4 79 1332 (1916) 2 1 1 1 1 1 9 42 34 2 96 1333 (1917) 2 1 4 13 36 56 1334 (1918) 2 3 1 1 3 7 17 1335 (1919) 1 1 2 4 1336 (1920) 1 1 2 1337 (1921) 1 1 2 1 5 Tarihsi z 2 1 1 2 1 1 8 Toplam 23 33 17 34 29 40 19 37 54 57 48 391 TERHİS TARİHLERİNE GÖRE TASNİFİ.

3. Askerliğini Piyade er olarak 23 Eylül 1336 ile 26 Eylül 1336 tarihleri arasında ( 3 gün ) Kıran grubu 64. Piyade sınıfında er olarak 1328 ile 1338 tarihleri arasında Redif Taburunda .1305 doğumlu Tepeköy Mahallesinden Murtaza oğlu Abdüllatif. Bu kişiler şunlardır: 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bilinmeyen Toplam 3 1 3 9 3 4 23 3 1 12 7 4 1 1 1 33 1 3 4 2 3 21 17 1 2 2 2 8 4 8 3 1 2 34 1 3 1 7 7 7 2 29 3 2 4 14 11 1 1 1 1 2 40 3 12 3 1 19 4 7 19 4 1 1 37 1 6 37 4 3 1 1 54 5 18 23 7 3 57 6 34 2 1 1 1 1 48 20 71 85 78 58 21 17 10 5 3 12 391 Mevcut kayıtlara göre en kısa süreli askerlik yapan :1312 Çapak doğumlu Arnavut Mehmet oğlu Ömer’dir. Süvari er olarak 1325 ile 1335 tarihleri 10 Kolordu 12. Alay ‘da olmak üzere toplam 3 kişi 10 yıl askerlik yapmıştır. Alay 2. En uzun süreli askerlik yapan 1305 yılında 1 ve 1307 yılında 2 olmak üzere toplam 3 kişi 10 yıl askerlik yapmıştır. Tabur 3. Bölükte . Tabloyu incelediğimizde en çok 85 kişinin 3 yıl . arkasından 78 kişinin 4 yıl askerlik yaptığı görülmektedir. Piyade çavuş olarak 1327 ile 1337 tarihleri arasında 35. En az süreli olarak 0-1 yıl arasında 11 kişinin askerlik yaptığı görülmektedir. Alay 1.1307 Ertuğrul Mahallesi doğumlu Durmuş Ali oğlu Mehmet. Fırka 35. Bölükte askerlik yapmıştır. Tabur 2. 36 .1307 doğumlu Dirmil köyünden Ekşi Mehmet oğlu İsmail. 2.

8.Al.Al..1. Bl.Bl.Al. Kalemi Riyaseti 1335 İNCE 1965 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 7 8 11 17 17 6 7 1 3 4 5 6 2 3 4 3 5 6 3 1 1 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Karakuyu Karakuyu Karakuyu Hamidiye Sepetçiler Sepetçiler (Mecidiye) Ertuğrul Hortuna Hortuna Hortuna Doğancılar Fetrek Fetrek Bozköy Karakuyu Ayrancılar Dirmil Karakuyu 21 43 38 12 28 1 73 11 7 12 62 5 29 20 41 36 12 28 8 27 0 69 11 7 12 62 5 28 Alioğullarından Mustafa Ali İçellioğlu Ali Muhacir Hafız Mehmet Hafız Recep Kanlı Mehmet Halil Müteveffa Arif Üsküp muhacirlerinden müteveffa Osman Molla Ahmet Yetim Süleyman Mustafa Mehmet Ömer Karakuyu Karakuyu Karakuyu Hamidiye Karakuyu Kasye Tepeköy Üsküp Hortuna Çatalca Doğancılar Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Çvş.42.Bl.43.Tb.Kol.Bl.Tb.Al.2.Top.1. 2. 1. 47. 8.Kol.135.Tfk.Bl. 42.62. 1.Bl.58.Tb.2.Frk. Çvş.Al.2.Al.Bl.Frk.3. Topçu Onb.Tb.Kol. 33.3.Tb.Frk.12.14.Tb.29. 1324 1330 1330 2 17 19 28 21 2 16 19 28 21 Mehmet Müteveffa İbrahim Kavukoğullarından Ali Müteveffa Sert Hasan Hüseyin Hamidiye Karakuyu Çorlu Dirmil Dirmil Piyade Süvari Mak. 2.Kol.3.Al.Kol.çvş 1332 1329 1330 1330 1330 1330 Menemen Amele Tb.Al.1. 3.Kol.Tb. 1334 1335 1335 1334 1336 TAN YARDIMCI CÖMERT TUNÇAY KANLI AYTEKİN 1954 1945 1964 1976 1934 1939 1966 1956 1955 1946 1335 B.Frk.Bl. 1335 1335 1335 1335 1335 1326 1335 1336 1335 1339 1334 ÖZKUL ŞENCAN KARAKUŞ SÜLÜN YILMAZ GÖZTEPE Onb. 1334 1335 YILMAZER KAHRAMAN 3 2 5 Torbalı Tepeköy 6 6 İnceoğullarından Hasan Hilmi Mehmet Ali Mustafa Sabri Ahmet Ali Fahri Osman Mustafa Hüseyin İbrahim Ahmet Cemali İsmail Emin Musa Ali Ahmet Şükrü Mehmet Abdülkerim Ahmet Tepeköy Piyade 1330 10. Krh.Tb.Tb. 1332 1330 1331 1328 17. 14.Al.1.Depo Al.Al.20.7. 8.Bl. 24.Bl. Sah. 1330 1337 1330 55. 37 .Al.7.Al.3. 14.Al. 2.1304 / 1888 DOĞUMLULAR Duhul Tarihi Terhis tarihi HANE NO: İzmir Sancağı Nahiyesi Vefat tarihi 1950 Eski Hane Kütük No Sayfa No Rütbesi Sıra No Köy veya Mahalle Baba adı ve şöhreti Ailenin bugünkü Soyadı Notlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 AKGÜN ACAR ZURNACI SERT İÇEL 1964 1333 1964 1338 17 18 19 20 21 Adı Doğum Yeri Sınıfı Terhis edildiği birlik 1 2 2 2 1 2 Torbalı Torbalı Ertuğrul Tepeköy 22 34 19 34 Müteveffa Mehmet Ali İzmir'li Mustafa Abdülkadir İbrahim Tire Urla Tepecik Piyade Piyade 1331 1330 172.Demirhane 10.Kol.62.Al.1.12.Depo Efradından 39.Al.Frk.1. 21. 48. 20.Kol.Tb.Frk.Tb. Krh.

Al.Al.Tb.Tb. Harici Bl.44. 20.2. 1335 1335 1334 1329 1334 1335 12Hz 1336 1335 1332 1334 Tm 1332 1335 15 TE 1325 1335 1333 1334 1337 1335 1334 1335 1329 1329 1337 ÖZCAN SEVİM ALTINTAŞ KARABUDAK ÖZLÜ ŞAHİN KOÇ YILDIZER TOKTAN 1965 1953 1974 1965 1929 1977 1974 1936 1975 KARAKUŞ BAYSAL ÖZ KARADANA SEVİNÇ GÜÇLÜ KARACA DÖNMEZ KANDEMİR GÖK ERSOY TOY GÜL 1958 1950 1958 1936 1948 1969 1966 1930 1961 1970 1935 1963 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 38 .2. Nefer Nefer Nefer Çvş.11.Bl.Tb.Al.175.7. 1. 80.Tb.Frk. 13.Tb.Bl.Ahz-ı Asker Levazım 2.Frk. Çvş. 1331 1330 42.4.2.Bl.Tb.Tb. 1. Edirne Amele Taburu 13. Çvş.Top.2.İnş.Frk.22 23 23 31 1 1 Torbalı Dağkızılca Dirmil Doğancılar 30 25 30 25 Halil Hafız Ali Mustafa Ali Rıza Dirmil Doğancılar Cebel Top.Kol. Nefer 1334 1330 1330 1325 1330 1330 1330 1331 1328 1328 1332 1329 15 Tm 1325 1334 1331 1330 1331 1330 1333 1330 1325 1325 1333 15.Kol.5.Frk.Bl.4.Ordu İtfaiye Al.2.Al.1. Ordu Dairesi Muallim Efradından 10.Bl.Tb.Kol.Frk.Frk.3.16. 49.Bl.2. Jandar.Al.12.Tb. 2.Bl. 1335 1334 DURAĞAN AKBAŞ 1946 22 23 1305 / 1889 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 9 9 2 3 4 6 1 2 3 4 6 7 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Karakuyu Çakırbeyli Hamidiye Sepetçiler Ertuğrul Ertuğrul Arslanlar Yeniköy Döğerlik Döğerlik Dirmil Hortuna Çapak Karakızlar Karakızlar Demirci Demirci Çakırbeyli Bozköy Bozköy Demirci Çaybaşı Merkez 88 87 15 26 8 14 13 65 15 33 3 8 70 74 5 9 7 4 97 13 84 83 22 77 48 8 10 9 10 5 29 4 Mehmet Müteveffa Mehmet Abdullah Zurnacı Hüseyin Müteveffa Cemali Bekli Hasan Haliloğullarından Hasan Salih Mehmet Gök Mehmet Yörük Recep Burhan Halil Halil Adem Müteveffa Eskici İbrahim Abdullah Recep Veli Yavaş Ali Mehmet Müteveffa Koca Ali Hacı Kulaoğullarından Mustafa Abdülkelam Mehmet Ahmet Veli Sadık Ali Mustafa İsmail Cemali Mustafa İsmail Mehmet Mehmet Ahmet Abdül Necib Mehmet Osman Yakup Hüseyin Ahmet Mustafa Osman İbrahim Haşim Karakuyu Mersinli Hasköy Sepetçiler Girit Dikili Arslanlar Yeniköy Döğerlik Döğerlik Dirmil Hortuna Çapak Kovaye Karakızlar Demirci Kozalar Hamidiye Bozköy Bozköy Demirci Terani Köstence Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Topçu Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Onb.63.Bl.2.Al.Bl. 2.1. 7.1.Bl.Frk. Onb.Al.Bl.Tb.2.Tb.Frk.88.147.Kol.Kol. Onb.Bl. Aydın İnzibat Bölüğü 132.Tb.8. 10.Tb.Sah.57.Hizmet Tb.Bl.3.47.2. 2.Al.Frk.2. 20.269.Frk.2.Al.63.5.Bl.Al.Al. 61.Bl. 4.Tb.10. 2.4.Tb.Al.188. İzmir Jan.Al.Al. 2.2.Bl.Al. Cebel Tb. 170.

1330 1325 1331 55.Bl. 17.Bl. 25 TS 1329 YAKIN 1972 62 7 8 5 Torbalı Dağkızlca 64 Halil Ali Girit Kandiya Karakızlar Mak.Bl.Bl.Al.24 25 26 27 28 29 10 10 10 16 16 19 1 2 3 1 2 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Ertuğrul Çengele Taşkesiği Çaybaşı Ayrancılar Saibler 8 64 32 3 11 8 2 Murtaza Mustafa Yakupoğullarından Osman Rüstem Hasan İnceoğullarından İbrahim Abdüllatif Veysel Eyyüp Cemali Nebi Mehmet Selim Köstence Süvari Süvari 1325 1325 Nefer 1325 1330 1330 Onb.Tb. 1334 BAYSAL GEZER 1961 54 55 56 1339 1306 / 1890 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 7 7 7 7 8 2 3 4 5 2 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Karaot Demirci Bozköy Demirci Demirci 14 14 8 12 21 Yetim Ali Türkmenoğullarından Mehmet Sarı Ali Koca Ahmet Mahmut Abdül Hasan Mustafa Şükrü Osman Karaot Denizli Karaağaç Bozköy Demirci Demirci Piyade Piyade Piyade Piyade Jandar.Al.Al.7.Tb.12.Al.3. 27 Ek 1338 1334 ŞENOĞUL 1938 63 8 11 1 Dağkızılca Karakızlar 51 58 Mehmet Mustafa 1331 38.Tb. Süvari Bölüğü 17.2. 1330 10.Kol. 26.Kol.1.S 1326 20 Ağ 1325 65. 2.20.Bl.1. Bahriye İstihkam Çvş.Frk.250. 15 KE 1334 GENÇAY 1934 53 31 32 33 19 22 25 4 1 1 Dağkızılca Torbalı Torbalı Çakırbeyli Çapak Ayrancılar 65 40 Mehmet Ali Hacı Abdiloğullarından İbrahim İbrahim Veli Ahmet Mustafa Mersinli Çapak Sahra Top.Tb.Kol.Bl.Kol.Bl.Al.1. 1336 Ankara Mhfz Tb.Tb. Mektebi 1335 1334 Mr 1326 1330 16.1.çvş. 30 19 3 Torbalı Tepeköy 50 Mustafa İbrahim Girit Topçu Nefer 10 Tm 1335 Ağır Top 8.Al.Tfk.Tb.1. 1335 1329 1325 1335 1335 1335 SÜTGÜL MUMCU AVCI ŞİRİN OK İNCEOĞLU 1961 1958 1949 1932 47 48 49 50 51 52 Kafkas Akhisar Ayrancılar Saibler Süvari Nakliye Nakliye Sahra Top.Al. 1335 ÖZATA TÜRKMEN ÖZLÜ KONCA KAYA 1926 1946 1931 1970 1963 57 58 59 60 61 6 8 4 Torbalı Tepeköy 17 4 Mehmet Mustafa Milas Piyade 16.Bl.Mk. 1331 1330 T.Tfk.Nakliye Katar Kolu İzmir Jandar.Nakliye Tb.Kh. İst.Tb. Umumi Mhfz.1. 21. KAPLAN 1970 64 39 . Der-Saadet Tersanesi İzmir Müstahkem Mevki İnş. 55.3.16. 63.Al.Nişancı Tb.Frk.62.2.Al.2. B.

1335 1335 1335 1338 1334 YILDIRAN KARABULUT KABAKÇI ENZİLHAN KARAKUŞ 1960 1967 1948 1939 74 75 76 77 78 6 7 8 9 10 11 12 3 4 4 4 4 4 5 7 1 2 3 4 7 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Eğerci Hortuna Hortuna 9 30 43 22 51 16 24 Deli Mehmet oğullarından Hüseyin Ahmet Ekşi Mehmet İçel'li Hüseyin Müteveffa Hacı Bayram Güdükoğullarından Hamza Abdül Şükrü Mehmet Ali İsmail Mehmet Muharrem Mustafa Mehmet Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Eğerci Hortuna Hortuna Piyade Piyade Piyade Piyade Çvş. Çvş 1326 1329 18 Danacıoğllarından İsmail Yeniköy Sıhhıye 1930 73 1307 / 1891 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 2 2 3 3 3 3 7 1 3 4 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Karakuyu Çaybaşı Çaybaşı Ertuğrul Sepetçiler 58 51 33 60 32 9 Abdullah Kara Hasan oğullarından Cemal Yusuf Çavuş Derviş Ali Durmuş Bekir Salih İslam Mehmet İsmail Karakuyu Çaybaşı Çaybaşı İzmir Sepetçiler Piyade Piyade Muhrb. 1330 1327 1327 1327 1329 46.Al. Sah.Tb.1.296. 42.Al.çvş.Levazım Tb.3.1. Topçu Endaht Mektebi Efradından İzmir Müstahkem Mevki 7.Tb.Kol.Bl.1.123. Nefer 1326 1326 1326 1326 1326 1335 1329 1335 1334 1334 1334 1334 ARSLAN GÖKSEL TULUN ADAK ŞEN 1945 1978 1950 1948 1943 67 68 69 70 71 72 45 81 67 27 Onb.Top. 21.2.Al.Ordu Krh.9 10 11 14 2 1 Dağkızılca Dağkızılca Saibler Helvacı 9 39 8 36 27 4 Osman Ali Ali Abdül Kazım Mehmet Ali Gani Hasan Hüseyin İsmail Ali Süleyman Saibler Helvacı Girit Kandiya Çakırbeyli Çapak Çapak Helvacı Mak.Tb.2.Tb. Piyade Piyade Onb.35.3.1.Al. Bl.2. 45.Tfk.Bl.Tb.Al.1.Kol.Al.hizmet Tb.4.2. Nefer Çvş.Al.Tb. 8. 126.Seyyar Hastane 1.Bl. 23.Tb. 4.Frk.Al.Frk. Cephane Fırkası 28. 1331 1331 55.Kol.1. 1328 1330 1331 1328 20 TE 1334 1. Tlgrf. 58. Der-Saadet Hat Reisi Der-Saadet Sergüverte Mürettebatı Der-Saadet Tersanesi Urla Vapuru Mürettebatından Gelibolu Grubu Sıhhıye Müdürlüğü 1335 1335 ÇEVİK AYDEMİR 1975 1950 65 66 11 12 13 14 15 16 17 17 17 20 20 20 20 20 1 4 2 3 4 6 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Merkez Çakırbeyli Çapak Çapak Helvacı Karacaağaç Yeniköy 18 45 84 68 28 Hasan Kazımoğullarından Ali Derelioğullarından Mustafa Ali Mehmet Müteveffa Osman Topçu Topçu Bahriye Bahriye Bahriye Bahriye B.168.Bl.Top Al. 1.Tb.Bt.Bl.2.Bl. 1335 1330 1337 1334 1335 1335 1335 AK AY VAROL ÖZKAN MERT GÜDÜCÜ KARADANA 1954 1969 1953 1970 1968 1963 1968 79 80 81 82 83 84 85 Piyade Piyade 1330 1329 40 . Çvş.Tb. Redif Tb.Frk.

Frk. 10.Tb.9. Onb.Kol. KINIŞ 1970 102 30 12 1 Torbalı Çapak 99 Nazıroğullarından Berber Osman Sökelioğullarından Ahmet Abdurrahman Hüseyin Kara Hüseyin Ali Çal Sah.10.3.Bl.2.Al.Al.78.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 5 5 5 5 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 2 3 5 6 7 7 6 7 7 1 2 3 4 5 6 2 Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Çapak Çapak Çengele Saibler Saibler Merkez Kırıklar Çakırbeyli Yoğurtçular Tepeköy Çaybaşı Hamidiye Dirmil Belenbaşı Çakırbeyli Ertuğrul 41 1 10 0 28 1 2 12 10 2 Deli Hasanoğullarından Süleyman Yozgat'lı Mustafa Mehmet İnceoğullarından İbrahim Kanbur Hasan oğullarından Kadri Müteveffa Recep Müteveffa Topaloğul.Tb. 23.10.larından Abdullah Ahmet Efendi Ahmet Mehmet Osman Mustafa Mustafa Ali Ahmet Ali Veli Hakkı İbrahim Hüseyin Ali Mehmet Mustafa Efendi Tire Çapak Çengele Saibler Saibler Akseki Kırıklar Çakırbeyli Yemen Tepeköy Katerin Hamidiye Dirmil Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Mak.Al.Al.Al.Tb.Ordu 1336 1334 1334 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1336 1332 1334 1334 1334 1336 KE 1330 10 KS 1336 ERTUĞRUL UYSAL ACAR İNCEOĞLU AKDEMİR ŞEN AKAY CANSEVER ERSOY MANARGA MERT TUNCAY BALCI ALTIPARMAK ÇETİN ÖZTÜRK 1973 1967 1948 1963 1964 1968 86 87 88 89 90 91 92 24 31 90 10 7 12 54 Mehmet Abdullah Cemaloğullarından Mehmet Mustafa Hafız Recep Mehmet Müteveffa Altıparmak oğullarından Hüseyin 1937 1967 1951 1959 1972 1962 93 94 95 96 97 98 99 Onb.Kol. 70.Tb. Çvş.Tb.1.Tb. 5. 16.Çvş. 1. 12.3.68. B.62.3.Tb.Al.Al. 1329 1334 Çvş.Bl.Tb.Bl. 1334 YILDIZ 1955 103 31 32 33 34 16 19 22 24 1 3 1 1 Torbalı Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Çapak Dağtekke Dirmil Demirci 48 11 28 55 Mehmet Ahmet Hüseyin Hasan Çapak Dağtekke Dirmil Demirci Top. 7.3.Şubesi Merbut 15. 25.Ağır Erzak Kolu 8.Frk.Tb.Top.68.Tfk.Al.1.Al.Bl.1.4.Tb.Bl.Tb.Al.İnş.Tb.Frk.Al.Ahz-ı Askeri Heyeti 6.Tb. 1933 1961 100 101 KE 1327 29 11 3 Torbalı Tepeköy Siroz muhacirlerinden Mustafa İbrahim Siroz Piyade Nefer 1331 14.Tfk. 1329 1327 1327 1327 1330 1329 1330 1334 8.Çvş.Al. 1326 1327 1329 1330 1327 25 17 7 13 8 Durmuş Ali Hacı İsmail oğullarından Hüseyin Çakırbeyli Mak.66. 12.36.Frk.59.2.Bl.Kol.Tfk. B.Tfk. Çvş.Bl.2. 6.2. 23. 4.29. 1330 1327 1332 Edirne Ağır Topçu Posta Mecidiye Ümera Veziri Mürettebatından 2. 1326 6. Onb. Çvş.122.Anbar 1335 1334 1334 1335 SÖKER ŞENTÜRK AKER ŞENOL 1964 104 105 1970 1939 106 107 Onb.Al. Bahriye Nakliye İstihkam Çvş. Mak.12.Frk.Bl.68.Frk.Frk. 54.Al. 5. 1327 41 .Kol. Piyade Piyade Mak.63.Al. 9.

Al.Al.Tb.33. 1328 1329 1328 B.Al.Frk .33.1.116.Frk. 19 20 21 22 23 10 11 11 11 11 7 1 5 6 7 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Belenbaşı Doğancılar Bozköy Yoğurtçular Yoğurtçular 8 5 6 7 10 İbrahim Ali Yavaşoğullarından Süleyman Molla Abdurrahman İsmail ağa Mehmet İbrahim İbrahim Tahir Ethem Doğancılar Bozköy Tire Yoğurtçular Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade 14 Tm 1334 1329 1329 1329 1330 14.3.Bl.Piy.1.122.Tb. 1329 1329 1330 3.Bl.Kol.Al.1.Tb.Al.11.Çvş.2.Bl.Tb.Kol.1. 11.Tb. 8.Tb.Bl.2. 49. 22. 31.1309 / 1893 DOĞUMLULAR 1 2 2 2 1 4 Torbalı Torbalı Hamidiye Çaybaşı 30 32 8 10 5 10 14 30 16 11 97 28 13 Mehmet Hasan Hüseyin Hüseyin Hamidiye Çaybaşı Piyade Piyade Onb.Al.Al. 168. 22 KS 1334 1335 1335 1335 1335 ÖZDEMİR ÖNCEL GÜLER EVRAN 1971 1337 1955 127 128 129 130 131 42 .36.Al. Onb.Bl. 47.2.Çvş.Depo Al.1.Tb. 68.3.1. İzmir Hilal İmalathanesi 1335 1335 1334 1335 1334 1335 1336 1336 1335 1334 ÖZBEK HOVAT 1965 1965 109 110 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 7 2 3 6 7 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Arslanlar Kuşçuburnu Yeniköy Dirmil Dirmil Hortuna Hortuna Çapak Çapak Gökyaka Teke Sinek Saibler Tepeköy Tepeköy Tepeköy Fetrek Müteveffa İbrahim Veli Köse Ali Ahmet Hasan Hasan Burhan Halil Yozgatlı Mustafa Pehlivanoğullarından Hacı Hüseyin Hasan Himmet Bayram Hamdi Mustafa Osman Ahmet Abdil İbrahim Mehmet Halil İzmir Kuşçuburnu Yeniköy Dirmil Dirmil Hortuna Hortuna Çapak Çapak Gökyaka Teke Sinek Saibler Tepeköy Tepeköy Demirhisar Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade YARDAKÇI DİNDAR BİRER DURAGAN METİN KOZAN TOY TOPAL GÜL 1339 1960 1947 1968 1954 1958 1950 1966 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 13 14 15 16 17 18 5 5 6 9 9 9 10 5 7 3 4 5 6 4 Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Hasan Veli Ali Mehmet Ahmet Ahmet Hüseyin Piyade Çvş.Tb.2.Al.Al. 25.Frk.Bl 1336 1335 1333 1336 1336 1338 1334 AKIN GÜNGÖR YAVAŞ AKEREN UŞAKLIOĞLU TOPTOP TEZCAN 1946 1960 1937 1935 120 121 122 123 124 125 126 3 18 4 11 4 Mehmet Şeyh Ali Mustafa Çavuş Ömer Salihoğullarından Abdullah Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade B.8.3.Bl.Tb. İstanbul Bakırköy İnşaat Fabrikası 12.Frk.Al.Frk.Kol. 1329 Adana Kızıl Hastanesi Fransız ordusu amele taburunda hizmet etmişti 1330 Çvş.Frk.1.2.Bl.Frk.Al.3.Bl.2.Frk.Frk.7.1. 11. 39. 11. Çvş.1.Al. Çvş.Bl. 23. 39.37.Tb.Tb. 147.nesi 129.Tb.1.Al.33.Tb. Nefer 1329 1335 1330 110.11.1.338. Müstakil Cepha.1. 118.Bl.Tb.57.1.Al.Kol.Tb. 1328 1330 1330 1329 1332 41.Bl.Frk.

1335 1336 1335 EROĞLU KOSTAK ÜNAL 1986 1981 1970 150 151 152 43 .Frk. 48.1.24 12 2 Dağkızılca Çengele 37 Kacar Salih oğlu Mehmet Hasan Seyid Hüseyin Halil İbrahim Ahmet Halil İbrahim Çengele Jandar.3.Kol.9.1. 5.Kol. Adana Jandar.Frk.4.125.Tb.Bl.Bl.Kol.Süvari Bl.Piyade Tb. 20.61.depo Al.3.Kol.Frk.İnş. 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1334 1336 IRMAK KARAKOÇ TEPEDELEN BULUT ATLI ZEYBEK ŞEN ÖZEL GÖKÇE 1957 1954 1969 1943 1951 1968 1960 1978 1938 138 139 140 141 142 143 144 145 146 10 7 2 Torbalı 20 Rıza Bayram Rasim Şerif Mehmet Seyfettin Ali Hasan Kafkas Piyade Nefer 1330 42. Onb. Nefer Nefer Nefer Nefer Onb.Bl.8.Kol.126.20.61. 6.6.3.52.Kol.Bl.65.Bl. 1330 1.4.Kol42.Al.Al.2. 1338 GÜZELOĞLU 1978 148 12 8 1 Dağkızılca Merkez 83 Karaburun'lu Hüseyin Dağkızılca Piyade Onb.Bl.Frk.Tb.Al.Al.2.5.Al. 1330 İzmir Jan.Tb. 1335 KARAGÖZ 1981 132 25 12 1 Torbalı Karakuyu 11 İbrahim Karakuyu Jandar.4. 42.3.3.Al.4.Frk.Ağır Mak. Merkz Bl.Al. 1330 42.Bl.Al.Bl.Tb. Nefer Nefer 1330 1331 1331 İzmir 5.Al.Frk.66. Harici Bl.Bl. Osmaniye Tb.2.1. 4.8.Frk.Tfk.Al.66. Al.Al. Kars Jandar. 1331 1330 1331 1330 1330 1330 1330 1331 1331 11.Frk.Tb.Tb.Tb.123. 15. 26.Bl.Bl.Tb. 1335 PALA 1980 149 13 14 15 7 8 9 5 6 3 Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Şehitler Demirci Bozköy 63 48 25 Hüseyin oğullarından Yaşar Kostak İbrahim Yavaş İsmail İştip Demirci Bozköy Piyade Piyade Piyade Onb.Bl.Tb. 2.59. Seyyar Ester Süvari Al.Bl.Tb.Kol.64. 1329 1335 GÜNDOĞDU 1959 133 26 27 28 12 13 15 3 3 2 Torbalı Torbalı Dağkızılca Dirmil Ayrancılar Karcaağaç 41 8 Hatip Halil Mehmet İmamoğlu İsmail Dirmil Ayrancılar Jandar.Kol.8.10. Piyade Süvari Nefer 1328 1330 1329 1335 1335 1336 ŞENTÜRK OK GÜRGEN 1954 1946 134 135 136 1310 / 1894 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 2 2 3 3 3 3 6 2 3 5 6 1 2 3 7 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Karakuyu Çaybaşı Arslanlar Şehitler Kuşçuburnu Yukarı Mahalle Ayrancılar Dirmil Yukarı Mahalle Taşkesiği 66 89 59 84 16 26 18 5 21 Müteveffa Hacı İbrahim Müteveffa Arnavut Recep Ali Müteveffa İbrahim Hamid Kürt Mustafa Mehmet Süleyman Müteveffa Muhacir Mehmet Çekes Mehmet oğullarından Salih Güzel Yusuf Osman Sadık İsmail Ahmet Arif Hasan Veli Hasan Halil Karakuyu Çaybaşı Arslanlar İştip Kuşçuburnu Torbalı Ayrancılar Dirmil Torbalı Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Onb. 1.Al.62.3.Bl.38.12. 41.Bl.Al. 20.Al.2. 1333 BAYRAM 1957 147 11 7 3 Torbalı Taşkesiği 35 Nif Piyade Çvş.Frk. 1.

Kol.Al. 1335 1339 1334 1335 1339 1338 1335 1334 1338 1332 1335 GÜNAY 1333(?) 161 162 27 29 23 2 24 50 26 31 78 46 Pehlivan Halil Mehmet Ali Derelioğullarından Himmet Kırlı Hasan Dayı Müteveffa Ali Ömer Yozgat'lı Mustafa Fehmi Şefik Ali DİKER CAN SARI KEVZENOĞLU ÖZLÜ YENER YILDIZ TEK CİN 1341 1979 163 164 165 Nefer Nefer Çvş.Bl.Kol. Bandırma Bl. Nefer Çvş.Tb.3.Bl.2.1.12.42.9.Bl. Seydiköy Harici Bl.Tb.Kol.Bl.Frk. 15.5.4.126. 15. Top.Al.Al.Al.1.Bl.Al.Top. Nefer Nefer 1331 1334 1331 1331 35 4 5 Torbalı Ayrancılar 20 Sarı Alioğullarından Hasan Molla İbrahim oğullarından Ali Ayrancılar Piyade Nefer 1331 7. 1335 ÖZ 160 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 14 16 19 19 28 31 34 4 4 4 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 4 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Karakuyu Yeniköy Çaybaşı Çakallar Çaybaşı Tepeköy Hamidiye Eğerci Eğerci Eğerci Çapak 50 93 Karakuyu Süvari Çaybaşı Çakallar Tire Göktepe Tepeköy Hamidiye Eğerci Antalya Eğerci Çapak Top. 3.Bl.16 17 18 19 20 9 9 9 10 10 4 4 5 2 4 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Torbalı Bozköy Yoğurtçular Yukarı Mahalle Ayrancılar Yukarı Mahalle Bozköy 32 31 2 8 36 89 Serez muhacirlerinden Mustafa Hüseyin Kasap Mehmet Manav Mehmet Dervişoğullarından Mehmet Salih Ali İbrahim Ali Hüseyin Serez Yoğurtçular Torbalı Ayrancılar Torbalı Piyade Jandar. Top.Bl.148.19.5.Tb.1. Nefer 1331 1329 2 Hz 1337 1331 1330 4.66.Bl.Frk. Onb. 1332 1330 1331 1331 1963 1953 1964 1942 1970 1968 166 167 168 169 170 171 Nefer Onb.1.Bl.3.141.Frk.Tfk. 1335 AKSEL 173 44 . Jandar.Frk.Bl.3.Tb.Al. 65.28.Al.Tb. Oğlananası Karakolu Mustakil Jan. 2.Tb.Frk. Der-Saadet Çamlıca Sıhhıye Deposu Çayırlıbahçe Hizmet Taburu 42. Nakliye Sıhhıye Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer 1331 1337 1333 20.Frk.Tb.Bl. Depo Tb. 1332 ASLANBOĞA 1947 172 36 4 6 Dağkızılca Cumalı 2 2 İbrahim Cumalı Piyade 1331 42.2.9.Tfk. İzmir Harici Jandarma Efradından İzmir Jandarma Alayı 1335 1335 1334 1335 1335 1 My 1339 1335 UYSAL ÖZDAMAR AYTEKİN YAMA KUNDUZ 1973 1935 1956 153 154 155 156 1974 157 21 12 3 Torbalı 32 Derviş Kara Hasan oğullarından Cemal Köseoğullarından Mehmet Ali Hacı İbrahim oğullarından Mehmet Hasan Mehmet Hudula Piyade Nefer 131.Tb.Al. AK 1977 158 22 13 2 Torbalı Çaybaşı 51 Ahmet Halil İbrahim Mehmet Nebi Recep Osman Durmuş Durmuş Abdullah Nafil Rauf Hamza İbrahim Ethem Ali Çaybaşı Mak. Jandar.66.Al.Al.Tb.Karasi Tb.Tb. 28. KARABULUT 159 23 13 4 Dağkızılca Karacaağaç 5 Mak.3.Bl.Kol.2. Jandar.Al. 47.61.Al.Al.48. Nefer 1331 11.2. 18.Krh.

Balıkesir 3. Soma Amele Bl.Al. 1334 UZUNEL 1332 194 1312 / 1896 DOĞUMLULAR 1 2 1 2 3 3 Torbalı Torbalı Demirci Karakuyu 14 44 Akçaoğullarından Yusuf Kırlı İbrahim Mehmet Hasan Ali Demirci Karakuyu Piyade Sıhhıye Nefer Onb. Bahr-i Sefit Boğazı Mevkii Müstahkem Krh.Kol. Onb.Frk. 174. 1331 1331 15.Tb.Bl. İzmir Harici Bl.3. Mak. Jandar. 1335 ÇAN 1968 193 19 23 1 Torbalı Karakuyu 57 Hüseyin Karakuyu Cebel Bt.37 4 7 Dağkızılca Cumalı 23 21 Mehmet Ali İbrahim Cumalı Piyade 1331 10.Bl. 1335 1336 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 GÜL TURAN ŞEN GÜRBÜZ ÖZKAN ÖZDOĞAN GÜLCAN TORUN İLHAN GÜLTEN 1953 1929 1975 1961 1972 1958 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 11 12 13 14 15 16 17 12 13 13 16 16 19 19 2 1 5 1 2 1 2 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Hortuna Çengele Yoğurtçular Tepeköy Tepeköy Hortuna Çapak Süleyman Hamid Ahmet Abbas Bedri Süleyman Ahmet Çorlu Çengele Yoğurtçular Tepeköy Girit Hortuna Çapak Piyade Jandar.Tb.Tfk.Tb.Al.Kol.Tb.11. 1335 KOÇ 174 1311 / 1895 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 3 3 10 11 11 11 11 11 12 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Hortuna Hortuna Hortuna Çakallar Karaot Karacaağaç Belenbaşı Belenbaşı Belenbaşı Yoğurtçular 26 27 4 30 17 18 60 94 56 30 14 18 60 94 56 33 43 13 13 33 43 13 6 Reis Ahmet Ali Sinan Ali Karaca Ahmet Mustafa Çoban Ali Molla Musa oğullarından Mehmet Musa Cabaroğlu Mustafa Müteveffa Arnavut oğullarından Mehmet Numanoğullarından Hüseyin Kabasakal Ali Deveci Kara Mehmet Şeyh Ali Mustafa Mehmet Tatar Hüseyin Kuru Mustafa oğullarından Seyid Ali evladı hafidi Mustafa Ahmet Salih Sami Mestan İbrahim Ethem İbrahim Mehmet Eyyüb Mehmet İsmail Yoğurtçular Hortuna Hortuna Hortuna Çakallar Karaot Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade 1331 1330 1331 1331 1331 1332 1331 1331 1331 1331 İzmir İmalathanesi 16 Frk.Tb.İnzibat Bl. Ağır Top. 64.Al.29. 16.Bl.48.174.Mekkare Bl.Al.Frk.1.72. 1335 1335 ERASLAN DÖNMEZ 1954 1965 195 196 45 .Bl.Al. 1331 56.1.Bl.Al.Bl.1.2.3.1.Kol.Depo Al.Tb.4. Ağır Top.1.2.Al.Tb. 2.Frk. İzmir Jan. 1330 2.Tb.38. 14.Al. 4.Bl.Tfk.Kol.Tb.Al.2.1. Mak.152.Söke 20.6.Bl. 1335 1334 1335 1335 1335 1335 1336 ÇOŞKUN ÖZCAN GENÇTÜRK AKEREN PARK BOZDAĞ KOCABIYIK 1963 1976 1971 1967 1928 186 187 188 189 190 191 192 18 19 3 Torbalı Çapak 74 73 Ali Çapak Ağır Top.Al. 1331 1331 1331 1330 1331 1331 1331 17. 60.İzmir Ahz-ı Askeriye heyeti İzmir Mrkz. 17.1.2.Tb.4.Al.Al.2.Tb.Bl.

İzmir Harici Bl. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 5. 47. İzmir Harici Bl. Nefer Nefer Nefer Nefer 1331 1332 1332 1331 1331 1340 1335 1335 1335 1335 1335 ÖZER AVCI DİNÇ ÖNCEL YENGİNER YAMA 1334 1982 1968 1928 1943 211 212 213 214 215 216 7.Al.Karakolu AKBABA ARDA ORHAN MUTLU /ÖZSEZER ÇETİN KUTLU ŞİMŞEK ACAR ANDAÇ 1987 202 203 1970 1929 1969 1978 1976 1927 1971 204 205 206 207 208 209 210 17 18 19 20 21 22 8 9 10 10 10 10 7 1 1 2 3 4 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Karaot Bozköy Hortuna Saibler Ayrancılar Doğancılar 5 24 69 4 3 36 Ahmet Mustafa Cafer Abdül Mehmet Hüseyin Karaot Bozköy Hortuna Saibler Ayrancılar Ayrancılar Jandar.56.4.Bl.Frk. Jandar.Tb.Bl.Frk. 5. Nefer Çvş. 5.2. Nefer 1331 1332 1332 1331 17.Frk. Jandar.2. İzmir Harici Bl.depo Al.1. 47.Tb. 179.12.1.Al.1.Frk. Jandar. Piyade Jandar.lığı Krh.Depo Al.1.172. İzmir Harici Bl.Depo Al.9.161.1. 1336 1331 1331 1331 1331 1330 1332 1329 1331 1331 Kıran grubu 64.Al. 5.10.Frk. İzmir Harici Bl.Bl.Al.Bl. Piyade Piyade Onb.45.3.Bl.12. İzmir İst.Tb.3 4 5 6 3 3 3 3 1 2 3 4 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Arslanlar Arslanlar Arslanlar Hortuna 82 81 42 15 9 Cemali Mustafa Müteveffa İbrahim Bozoğlan oğullarından İsmail Yaşar Kamil Selahattin Mehmet Arslanlar Arslanlar Arslanlar Belenbaşı Piyade Top.3. 26 Ey 1336 1335 1335 1335 1339 1332 1334 1331 1336 1335 SERT 1964 201 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 4 5 7 8 8 8 8 7 1 2 1 7 2 3 5 6 Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Çapak Çapak Çapak Saibler Meşhet Taşkesiği Merkez Doğancılar Doğancılar 32 31 3 69 7 35 3 5 37 35 32 31 Osman Mustafa Ali Müteveffa İbrahim Yunus Mehmet Arap Süleyman Beratlı Abdullah Küçük Mehmet Koyucuoğllarından Halil Avcıoğlu Ali Ahmet çavuş oğullarından İbrahim Emiroğlu Mehmet Çolak Abidin Mehmet Karaköse Ali Manav oğullarından Mehmet Küçük Hüseyin oğullarından Mehmet Veli Süleyman Hüseyin Mustafa Sadık Osman Hasan Durmuş Hüseyin Ahmet Halil Mehmet Arif Çapak Çapak Çapak Saibler Arapçı Dirizar Dağkızılca Doğancılar Doğancılar Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Onb.Al.Kol.Kol.K.3.Tb. 15. 1336 1335 1336 1335 GÜÇLÜ KURT YILMAZ KOR 1967 1963 1963 1977 197 198 199 200 7 3 6 Torbalı Çapak 77 Arnavut Mehmet Ömer Çapak Piyade Nefer 23 Ey.Tb.İnş. 23 24 25 26 10 10 11 11 5 6 6 7 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Çakırbeyli Bozköy Karakızlar Hortuna 42 42 22 Hüseyin İsa Halil Mehmet Numan Çakırbeyli Bozköy Ceceler Çorlu Jandar.Tb. Emir eri Çvş. 8. Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer 1331 1331 1332 1332 İzmir Harici Bl.Bl. 1.Al. 1335 1335 1335 1335 TAŞ AYDIN BAĞERİ TİDAN 1988 1956 1961 217 218 219 220 88 88 13 1 46 .Al.Tb. Jandar.menzil Amale Tb.Bl.Al.Bl. Torbalı Dağkızılca Nahiyesi Jan.Al. İstanbul İmalathanesi Keşan 5.Bl.Piyade Muhafız Bl.Tb.46. 175. 10.

24.Bl. Ağır Mak.Al.Kol. 4.4.2.3.Kol.1.Tb. İst. Ağır Top Talim Tb.Bl. 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1333 1335 1337 1331 1332 İst.Şimendüfer Bl.4.Frk.144.1. 57.Al.Beygir Deposu 1335 1335 1335 1335 1334 1335 1335 1335 1339 1336 1335 KAYA DUMAN SAPMAZ DOĞAN AYDIN KARABIYIK AKCAN MİLYARDER ÇAĞLAR KARAGÖZ ÖNER 1964 1970 1958 1977 1958 1933 1965 1973 1964 1983 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 47 .Depo Al.170.1. 1.Al.Al. 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1334 1335 1334 1334 GÜNAY ÇETİNKAYA EVRAN ÖZCAN GÜNDÜZ TOPUZ AKBAŞ BOZKURT CAN TOK BALABAN 1960 1973 1971 1965 1940 1969 1950 1945 1972 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Yoğurtçular Çapak Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Eğerci Hortuna Krotaba Darende Ağır Top.Frk. Nefer 1332 1330 1331 55.1.Tb.5.Kol.Bt.Bl.Bl.Bt.Al.Bl.3.Tb.Kol.27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 13 13 14 16 16 16 16 25 31 31 31 1 3 2 1 3 7 5 1 3 4 5 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Çapak Dağkızılca Yoğurtçular Çapak Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Eğerci Hortuna Merkez Kayas 47 39 9 21 8 35 8 47 42 49 33 56 15 8 28 5 Buldan'lı Ahmet Ethem Müteveffa İsmail Dirmil'li Abdullah Kulakoğullarından Mehmet Ahmet Mustafa Kocabaşoğullarından Mustafa Kuru Cemal Halil Mustafa Hüseyin Balaban Ali Ali Ahmet Mustafa Mehmet Bekir Mehmet Şerif Salih İsmail Hakkı Nesimi Çapak Mak.2.135.Tfk.Çvş.1.3.Tb.Tb.Tb. 4.6.58. Top. 21.Frk.Bt İzmir Ağır Erzak Kolu Keşan Şimendüfer Hattı İnş. Top.Al. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1332 1957 231 1313 / 1897 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 1 2 4 5 7 1 2 3 4 6 4 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Yeniköy Çakallar Dirmil Dirmil Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çengele Yukarı Mahalle 23 27 16 2 49 56 10 4 2 43 37 28 Ali Müteveffa Karaca Halil İbrahim Kırlı Hasan Deveci Ahmet Veli Müteveffa Hacı Ahmet Avrethisar muhacirlerinden Halil Bıçakçı Hasan Mustafa Mehmet Ayvaz Kör Ahmet Ömer Ali Sabri Hamid Ali Zekeriya Davut İbrahim Halil Mustafa Ali Mustafa Yeniköy Keler Dirmil Dirmil Çapak Çapak Avrethisar Çapak Çapak Çengele Torbalı Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Onb.Frk.Bl.126.Al.Askeri Kalemi 63.Sarıyer 17.Krh. 4. Sarıyer 17. 9. İst.İmalathanesi Hilal İzmir 46.2.Tfk. 55. 172.4.11.Kol.1.Tb.Sarıyer 17.Frk. Nişancı Tb.Kol.4.Tb.Tb.170.Depo Al.Frk. Nakliye Şimen düfer Şimen düfer B. Der .Bl.Saadet Zeytinburnu Fab. 17.Bl.İzmir 3.Kol.Al. 5.Kol. Top.Tb.Tuna Talim Tb. 10.

Tb.Bl.2.Al.Al.17.Tb.8.75.2.rından Mehmet Veli Yörük Mehmet Koca Ahmet oğullarından Hüseyin Hacı Ömer oğullarından Osman Ömer Muhacir Hüseyin oğullarından Mehmet Cemal Kerim Osman Hüseyin Hasan Ali İbrahim Saibler Helvacı Arapçı Kandiye Piyade Piyade Piyade Jandar. Bab-ı Ali Bl. Jandar. 1335 ERDAL 1979 266 35 21 5 Torbalı Mehmet Çakırbeyli Piyade Nefer 1332 17.3.Seydiköy Jan.1.Al. 1335 DOĞAN 1959 267 48 .Frk.2.Bl.1.Frk.Bl. Nefer Çvş.8.Frk.Kol.Frk.Kol.Bl.Harici Bl.3. Jandar.Harici Bl. Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1332 Çakırbeyli Hortuna Hortuna Çengele Dağkızılca Çakırbeyli Piyade Jandar. 24.Bl. İst.Harici Bl.Tb.1.Frk.Harici Bl.5.Yıldırım Ordusu 3.Bl.1. Jandar.Kol.3.Tb.Harici Bl.12 13 14 15 8 8 12 12 3 4 1 2 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Saibler Helvacı Arapçı Ertuğrul 4 48 10 44 8 4 22 2 21 59 80 21 59 80 11 1 13 11 15 78 29 10 0 4 15 78 29 10 10 0 4 Durmuş Çoban İsmail hafidi İsmail Antalya'lı Mehmet Topal Selimoğulla. 19. 1.Bl. 1335 1335 TEKİN KARGIN 1970 1966 264 265 34 21 4 Torbalı 47 Hasan Tire Piyade Çvş.Harici Bl. İzmir Jan.Al.75.Tb.Bl.31. İzmir Seyyar Jan.Al.Harici Bl.2. İzmir Jan. İzmir Jan.Bl 85.75. İst.Kol. 1336 1336 1335 1335 AKGÜN KURT ANTALYALI ERGİN 1975 244 245 1973 1960 246 247 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 6 3 5 6 7 5 6 7 1 2 6 6 1 Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dereköy Merkez Merkez Merkez Karaot Karacaağaç Çakırbeyli Hortuna Hortuna Çengele Dağkızılca Çakırbeyli Hüseyin Hüseyin Mehmet Mehmet Hamid Yusuf Ali Kadri Şükrü Ahmet Nazif Mustafa Osman Dağkızılca Piyade Piyade Nefer 1332 1332 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 CANSEVER AYBEY KORKMAN GÜVEN GENÇER AYDIN GÖNLÜGÜR ŞEN AK EGE KARAYEL KAYNAK KABACA 1971 248 249 Dağkızılca Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 1332 1967 1955 1971 1946 250 251 252 253 254 Dağkızılca Karaot Jandar. Bl. İzmir İmalathanesi 15.Jan. 25. Nefer Nefer 1332 1331 1332 1333 46. İzmir Jan. İzmir Jan.38. Jandar.Tb. 7.Tb.Frk.45.Frk.Al.rından Selim Zumaki Cadıoğullarından Mahmut Ali Rıza Korukoğullarından Şakir Ali Hacıoğllarından Osman Halil Aydınoğullarından Ali Çalıkoğullarından İbrahim Bardakoğullarından Hasan Cemali Babacan Hasan Garip Mustafa Abdülvahit Çakaloğullarından Süleyman Müteveffa Fevzi oğulla.Bl. 1331 14.Krh.Al. Jandar.Zabit Mektebi Mhfz. İzmir Jan. 1335 1335 1335 ÖZER AŞKIN KARAKAN 1964 1984 1971 261 262 263 32 33 18 21 1 3 Dağkızılca Torbalı Saibler Dağkızılca Çimenler (Mecidiye) Çakırbeyli 8 2 35 1 26 İbrahim Kadir Süvari Piyade Nefer Nefer 1332 1332 14.174.Harici Bl. 25.2.Al.9.1.10. 1978 1965 1950 1971 1977 1981 255 256 257 258 259 260 29 30 31 16 16 16 2 3 5 Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Çakırbeyli Yoğurtçular Çengele 55 27 21 Ali Hamid İbrahim Avandere Yoğurtçular Gökyaka / Teke Saibler Dağkızılca Jandar.Frk.Bl.Tb.Tb.Tb. Jandar. Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 İzmir Jan.11.6. 17.Al.12. 25.Al. İzmir Jan.Frk.

25.75.28.76.11.Kol.Tb.2.3.Muhfz.Saadet Küçük Zabit Mektebi 46.Frk.Al.Al.6.Bl.Tb.4. Çvş.Bl.Müdafa-i Milliye Tahrirat ve Melbusat 6.Bl. İzmir Depo Al.Bl.Tb.2.Kol. 1335 1335 1335 1335 MUMCU KAYALI TURGUT SÜZER/ÖZKUL 1932 1975 287 288 289 290 49 . 9. 5.2.57.38.Al. 166.4.Depo Al.4. 1335 1335 1335 1334 1335 1339 1334 1333 1335 1335 1339 1335 1335 1335 1335 ÇELİK DURAGAN ÇAKIROĞLU ARICI ONAN ATEŞ ŞENOĞUL KÖSE KOÇ TOPÇU EREZ ÇETİNKAYA BALCI ÖZCAN ÖZBEK 1979 1956 1929 1968 1974 1970 1937 1960 1973 1954 1936 1968 1940 1965 1976 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 51 4 2 Torbalı Çaybaşı 88 76 Hüseyin Çaybaşı Piyade Nefer 1332 6.Al. 1336 1334 1335 TÜRK VELİŞ KURTLU 1972 1953 284 285 286 1314 / 1898 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 1 1 1 2 3 5 6 3 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Karacaağaç Demirci Demirci Ertuğrul 23 61 69 Halil Emin Efendi oğullarından Osman Hüseyin Müteveffa Arif Sabri Kadir Hüseyin Mehmet Demirci Demirci Tepeköy Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1333 1333 İzmir Hilal İmalathanesi 9. 1336 KARATOKLU 1957 283 52 53 54 4 4 4 5 6 7 Torbalı Torbalı Torbalı Çaybaşı Çaybaşı Yeniköy 39 23 10 34 21 10 Mahmut Ömer Mehmet Çaybaşı Çaybaşı Yeniköy Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer 1332 1331 1332 17.515.39.Muhfz.3.Al.175.Bl.rından Osman Ahmet Ahmet Çakır Mehmet Ali Durmuş Mehmet Abdullah Hüseyin Müteveffa Abdil Nasuhoğullarından Hacı Mehmet Salihoğullarından İbrahim Veli Hacı Osman Salih Müteveffa Sarı Kadir oğullarından Mahmut Kirli'li Ahmet oğullarından Hasan Velişoğullarından Süleyman Veliş Mehmet Kara Hüseyin Mehmet Hüseyin Ahmet Hasan Kasım Ali Ahmet Osman Mustafa Mustafa Salih Osman Ramazan Muharrem İbiş Nadire Dirmil Tepeköy Tepeköy Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Arapçı Ahmetli Hamidiye Çakırbeyli Yoğurtçular Katerin Hamidiye Sah.Tb.Frk.Tb.Tk.5. 1. Söke 174.Frk.Bl. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Çvş.Müstakil Tb. 29.83.Kol. 5. 4.Bl.3.Tb.Top.Tb.Bl.3.Bl.Al.2. 26.Tb.Ordu Krh.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 24 27 30 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 4 1 1 1 4 5 6 7 3 5 6 7 1 3 4 1 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Çapak Dirmil Tepeköy Tepeköy Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Ahmetli Ahmetli Hamidiye Çakırbeyli Yoğurtçular Çaybaşı Çakırbeyli 65 35 40 4 10 3 24 19 51 12 6 37 16 2 30 19 51 12 5 35 74 33 40 4 10 3 20 10 1 61 Bekir Mehmet oğulla.11.Al.Kol.Frk.144.Bl.Tb.Kol.Al. Ağır Top.Al.Kol.1.Bl.Al.Kol.Kol. İstihkam Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Top.1.10.3.Frk. Ağır Mak.Al.75.25.Frk.3. Der. 47.2.Tb. Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1333 1331 1332 1332 1333 1332 1332 1332 1330 56.Tb.Al.14.Tfk. 21.Al.Tb. 53.76.Bl.Frk.3.Frk.Al.3.Bl. 14.Tb. İst. Piyade Piyade Piyade Piyade Onb.

46.Tb.65.Al.Bl. 28.Bl.rından Mehmet Ali Çavuş Hasan Mustafa Kara Veli oğullarından Abdullah Kara Hasan oğullarından Cemali Haşim Çavuş Cihan Yusuf oğullarından Haşim Kadri Halil Veli Müteveffa Hacı Giritli Abdullah Bedel Mehmet oğulla.Tb. 54. Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1333 1332 1332 1333 1332 1332 50 .2.Tb. 5.2.Ord.Kol.Tb.Çvş.Mürfezesi Bandırma Ziraat Bl.51.Tb.Kol.Frk. 1. 1335 1335 1335 1335 1335 1335 İRİ TOY SOYKAN YILDIRIM UZUNEL GÜNBAY 1971 1963 1968 1983 291 292 293 294 295 Nefer 1333 1967 296 11 12 13 14 15 16 17 3 4 4 4 4 5 5 7 2 4 5 7 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Çaybaşı Çaybaşı Arslanlar Ayrancılar Arslanlar Kuşçuburun Yukarı Mahalle Yeniköy 14 6 51 99 83 8 50 10 27 Hasan Ahmet Sefer İbrahim Bayram İsa Eyyüp Mehmet Çaybaşı Karaferya Arslanlar Ayrancılar Arslanlar Kuşçuburun Torbalı Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Onb.Tb.Tb.Krh.Bl.Bl.2.Hayvan Deposu 5.Kol.Tb.Bl. Balıkesir 5.1.Al. 17.Nİ.Bl.Al.Al.Bl.2.3. 5.Frk.3. 1335 GÜNEY 1340 304 19 5 4 Torbalı Çakallar 14 Osman Çakallar Piyade Nefer 8AĞ.Erzak Kolunda KARACA GÜZELAYDIN ŞEN KARACA EFE DAL PALA TAN GANİ 1980 1978 1962 1946 1969 1968 1962 1970 1974 306 307 308 309 310 311 312 313 314 Nefer Nefer B.İnş. 17.1. 17.Bl.Depo.rından Mehmet Emin Şevval Musa Hasan Osman Şükrü Mehmet Kadir Durmuş Ali Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1332 1332 1332 1332 5.Araba Kolunda 42.Frk.Depo Al.5.Al. 4.Bl.4.Kol.Al.146.Depo Al.Al.Bl.10.1.2.Bl.3.Depo Al.Kol.Al.Al.56. 8.Frk.1340 8 Ns 1340 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 KARACA 1940 305 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 6 6 6 6 7 7 7 7 5 2 4 6 7 1 3 4 6 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Çakallar Dirmil Dirmil Eğerci Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak 5 53 14 48 23 31 5 53 11 6 91 84 Karaca Mustafa Ahmet Molla Hasan Arif Molla Mehmet oğullarından Halil Yanık Mehmet Müteveffa Ahmet Tatar Hüseyin Ali Ali İbrahim Hamid Ali Mustafa Hüseyin Osman Mehmet Ahmet Çakallar Dirmil Dirmil Eğerci Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer 50.Kol. 1336 1335 1335 1335 1335 1335 1335 KARABULUT DÖMEKE ASLAN SEVER ÜNAL DİNDAR AKTAŞ 1978 297 298 1960 1966 1974 1965 1955 299 300 301 302 303 18 5 3 Torbalı 2 Tahir Yeniköy Piyade 1333 Bandırma İnş.Tb. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1334 1332 1332 1332 1332 1333 51.Al.Depo Tb. 2.1335 8 Ağ 1335 1332 17.İzmir 7.1.1.47.Frk. İzmir 5. 5. 170.Bl.Frk.6.Tlgrf.161.3.Bl. Keşan Cephane Deposu 17.Bl.5.165.Tb.5 6 7 8 9 10 2 3 3 3 3 3 4 1 2 3 4 5 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu 10 3 6 4 17 89 5 5 57 96 Eğri Ali oğullarından Hüseyin Durmuş Ali Kırlı Ahmet oğulla.Al.

İzmir Jandarma Al.Bl.Tb.Depo Al. 5. 54.Frk.Depo Al. 1. Jandar.10.Depo Al.45. Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer KARAYEL TEZCAN KUTLU DAL UÇAR 1983 1958 1994 1986 1958 332 333 334 335 336 51 52 53 54 27 30 32 32 2 1 1 2 Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı 77 1 75 Samancızade Ömer Halil Çavuş Yusuf Ahmet Hasan Ramazan Hasan Ali Rıza Torbalı Hortuna Demirci İzmir Nefer Nefer Nefer Nefer İzmir Şimendüfer Mektebi 5.Bl.Top.Frk.Al. 16.Al. 5.2.Bl.Sah.Bl.Frk.Bl.9. SAMANCI FİLİZ KUTLU ZENCİ 1960 1971 1994 1974 337 338 339 340 51 .Kol.2.Tb.Krh.70.Bl. Dağkızılca Karakolu Jandarma Harici Bl.3.Bl.Al.174.1.Frk.Depo Al. İzmir 5.3. 16. 3.5.Tb.Bl. Amele Tb.1.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 7 8 8 8 8 9 9 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 7 1 3 4 6 2 3 1 3 5 5 6 2 3 4 5 6 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Torbalı Dağkızılca Dağkızılca Cumalı Cumalı Karakızlar Karakızlar Karakızlar Helvacı Helvacı Merkez Dağkızılca Dağkızılca Doğancılar Doğancılar Çakırbeyli Karakızlar Arslanlar Çakırbeyli Çakırbeyli 23 14 9 14 9 68 21 25 75 80 84 5 32 59 23 14 7 22 40 Gümeli Ali Hasan Hafız Ali Sabancı Mustafa Çalık Kürt Mehmet Hacı İbrahim oğullarından Ali İbrahim Kadı İbrahim Müteveffa Ali Mustafa Ali Halil Koca Alioğullarından Mustafa Karasu Mustafa Murat Hacı Osman Galip paşaoğullarından Ahmet Mustafa Ali Nuri İsmail Ali Şükrü Halil Ahmet Mehmet Ali Osman Mustafa Ahmet Ahmet Hüseyin Mustafa Ömer Ali Ahmet Şükrü Mustafa Hasan Hüseyin Salih Karakızlar Karakızlar Karakızlar Helvacı Helvacı Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Doğancılar Çakırbeyli Karakızlar Koçana Çakırbeyli Çakırbeyli Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Jandar. Şimendüfer Sıhhıye Mak. 6.56.Frk.Tfk.Al. Nefer Nefer Nefer Nefer Onb. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Onb. 17.1. 3. Sah.1. 56.Tb.Bl.Al.Muhfz. Piyade Jandar. 1. 3.8.Tlf. İzmir-Hilal Bl.Top.Bl.3.2.Bl.1.Al.Tb. 15.2.Tb.Al.Piyd. 4.48. 123.Bl.Kol.Kafkas Frk.Kol.Bl.Frk.1. 2.1.4.Depo Al.Tb.Kol.Kol. 63. 1335 1335 1339 1334 1334 1335 1335 1336 1336 1335 1335 1335 1335 1334 1 Ns 1334 1335 1334 KS 1335 1334 1334 1334 4 My 1334 1335 1335 1335 1335 DUMAN GİRGİN ASLAN ÖZKAN ÜNAL AYDIN ŞENYİĞİT GÜVEN DEMİRTAŞ ÖZDEMİR ACAR TOSUN KARASU ÜZÜMCÜ EKİCİ ÖZTÜRK 1972 1962 1980 1979 1969 1977 1986 1969 1950 1987 1984 1983 1971 1983 1973 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 46 47 48 49 50 16 17 18 21 21 7 7 1 1 2 Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Çakırbeyli Tepeköy Demirci Çapak Çapak Yukarı Mahalle Hortuna Demirci Merkez 75 14 14 7 75 53 77 Yusuf Mahmut Çavuş Kutlu Yusuf Hacı Ahmet Mehmet Çakırbeyli Osmaniye Büyük Karapınar Çapak Çapak Piyade Piyade Piyade Sah.Tb. İzmir 5. Odun-Kömür İmali 17.Frk.Top.Bl.Frk.Bl. 1.1.Sıhh. Nefer Piyade Nefer 1332 1331 1334 1333 1333 1332 1331 1332 1332 1332 1332 1332 1332 1333 11 Ey 1332 1332 1332 Ey 1333 1332 1332 1333 4 Ns 1334 131 1333 1332 1331 Der-Saadet Batarya Bl.Al.1.

Tfk.Tb.Depo Al.Frk. İzmir 18.Kol. 42.Kol.66. Tb.Tb.Al. Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Piyade Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1333 1333 1333 1334 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1334 1333 1333 1333 İzmir 1.2. Konya Şube Muhafızı İzmir 5.Frk. 161.2.Depo Al.1. Muhbr.Tb. İzmir Muhabere Bl. 57.Al.Bl. 5. Hizmet Tb. 5. 5. 17. 17. 1333 1335 1335 ÖZAY ÜNLÜ AKGÜN 1940 1963 1973 341 342 343 1315 / 1899 DOĞUMLULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 1 6 1 2 4 5 6 7 2 4 1 1 2 4 5 7 5 6 1 4 5 6 1 Torbalı Torbalı Dağkızılca Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Ayrancılar Tepeköy Yoğurtçular Ertuğrul Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Çaybaşı Ertuğrul Ertuğrul Yeniköy Yukarı Mahalle Yeniköy Hortuna Dirmil Çakırbeyli Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna 28 24 24 21 22 31 59 39 70 27 10 6 65 93 1 92 40 15 21 50 28 37 69 47 66 68 Abdullah İsmail Şerif Ali Müteveffa Recep Kocakülah İbrahim Halil Yörük Mestan Zor Ali hafidi Mustafa Muhacir Abdullah Deli Mehmet oğlu Mehmet Müteveffa Hasan Refik Hasanaki Müteveffa Selim Yörük Osman Nasuh Müteveffa Mehmet Abdil Fettah Kırlı Hasan Çavuş Ahmet Abidin Ali Yusuf Hacı Hüseyin oğullarından Mehmet Mehmet Cemal Ahmet Salih Hüseyin Mehmet Hakkı Zor Mehmet Mustafa Hasan Tahsin Hüseyin Mehmet Sabri Mehmet Ahmet Ahmet Cemali Veli Mustafa Arif Yusuf Raşit Rıfat Ayrancılar Tepeköy Yoğurtçular Tepeköy Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Alasonya Kandiye Katerin Yeniköy Torbalı Yeniköy Hortuna Dirmil Avandere Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Piyade Piyade Muhbr.Depo Al.Tfk.Tb.Depo Al.12.39. İzmir 5.57.Krh.11.Depo Al. 47.Krh.Bl.2.Bl.Al. İzmir 5.Depo Al.Bl. 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1339 1335 1335 1335 1335 1335 1334 1335 1335 1335 ÇALIŞKAN GÜÇSAV ZEYBEK UYGUN TEKİN ZOR GÜLER SUBAKAN DUYMAZ GÜNAY AKKIN HASER ŞENBAŞ TAŞ ÖZKAYA SOYKAN SONKAN DİNÇ TAŞKAYA ÖZ SELÜT AKÇA 1937 1926 1332 1969 1965 1971 1985 1969 351 1961 1967 353 1980 1970 1984 356 1948 1945 358 1978 1947 1979 1975 1982 1975 1974 1969 366 359 360 361 362 363 364 365 357 354 355 352 344 345 346 347 348 349 350 52 .Tb.Al. 12.Kol.175.Tb.Al. 17.4.12.4.Al.Frk.Al.Bl.Kol. İzmir 5.Bl.Jan. İzmir 5.2. Nakliye Nefer Nefer Nefer 1330 1332 1332 21.3.12.Frk. Muhbr.2.Al.5.Depo.55 56 57 32 34 36 4 1 1 Torbalı Torbalı Torbalı Karaot Demirci Çapak 27 31 27 27 31 Üsküp Muhacirlerinden Mustafa Hüseyin Hacı Ali Mehmet Ali Veli Koçana Demirci Çapak Mak.Frk.1.Depo Al.Tb.Al.Bl. 5. 47. 5.Bl.Depo Al. 10.Depo Al. Mak.5.Bl. İhtiyat Küçük Zabit Al.

Tb.Al.Frk. Bl.2. 1. Köstenada 5.Al.Tb. İzmir 5.Depo Al.Frk. 17.2.3.Kol. Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer 1332 1334 1333 1333 1334 1333 1335 1335 1335 1335 1335 1335 TUNÇEL ÖNCEL KESKİN KARDAŞ ÖZOĞUL ÇOŞKUN 1977 370 1970 1976 1968 373 1954 374 371 372 10 9 53 .24 9 4 Torbalı Ayrancılar 45 Deveci Bekir Hüseyin Belenbaşı Piyade Nefer 1 Ağ 1334 Sevk Tb. 48.2.5.Bl.Bl.Depo Al.Kol.1.174.47.Bl. İzmir Harici Jan. 2.12.10.Tb.Bl. İzmir Harici Jan.Frk.3. 17.148. Jandar.Tb.Bl.Depo Al.9.Tb. 15 Ey 1334 BAYHAN 1942 367 25 26 9 9 5 7 Dağkızılca Dağkızılca Cumalı Yoğurtçular 1 Mehmet Müteveffa Mustafa Ali Muhittin Ahmet Tevfik İzzet Mehmet İsmail Hakkı Ahmet Ahmet Yoğurtçular Piyade Piyade Nefer 1333 1334 2.56.Kol. 1335 1955 TAŞKIN 368 YAŞAR 1955 369 27 28 29 30 31 32 10 11 17 18 19 19 3 2 6 2 1 4 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Torbalı Dağkızılca Karakızlar Saibler Merkez Merkez Karakuyu Yoğurtçular 40 40 4 38 23 71 Mustafa oğullarından İsmail Mehmet Mustafa Osman Urfalı Mehmet Tekelioğullarından Mehmet Ali Karakızlar Saibler Dağkızılca Dağkızılca Karakuyu Yoğurtçular Piyade Piyade Piyade Piyade Jandar.Al. Bl.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARŞİVİNE GÖRE TORBALI'DAN ŞEHİT LİSTESİ 54 .

MEHMET 16 .AHMET 41 .VELİ 28 .MEHMET 25 .SÜLEYMAN 17 .ALİ 29 .ALİ 12 .MEHMET 23 .HASAN 21 .HASAN 32 .OSMAN 42 .RECEP 14 .AHMET 37 .AHMET 47 .ALİ 39 .İBRAHİM 36 .İBRAHİM 44 .MEHMET ALİ 22 .MUSTAFA 33 .MEHMET 30 .MUSTAFA KARA VELİOĞULLARI 1894 1889 1891 LAZOĞULLARI KÜRTOĞULLARI HATİPOĞULLARI 1888 1881 1894 1879 1889 1877 1881 1879 SİROZ MUHACİRLERİNDEN LAZOĞULLARI 1879 1888 1883 1882 1883 1893 VEKEMOĞULLARI 1891 1892 SARI ÇOLAKOĞULLARI 1892 1876 ATEŞOĞULLARI 1892 1897 1889 1877 1893 1895 1877 1892 HACI HOCAOĞULLARI 1876 1872 55 .No 123456789- Adı BAYRAM ALİ İBRAHİM VELİ MEHMET HÜSEYİN ALİ CEMAL HÜSEYİN HASAN Baba Adı DEMİR SEYİT CAFER HASAN HALİL MUSTAFA İSMAİL ALİ ABDULLAH HALİL MEHMET MEHMET ÖMER HASAN MUSTAFA MEHMET MUSTAFA VELİ NAZİF MEHMET HÜSEYİN OSMAN HALİL MUSTAFA MEHMET ALİ HACI HÜSEYİN MEHMET ALİ ABDULLAH ŞÜKRÜ MEHMET MEHMET OSMAN ŞAKİR AHMET MOLLA ABDURRAHMAN MUSTAFA MEHMET İBİŞ İSMAİL HACIAHMETIGVANI HACI HALİL İBRAHİM HALİL MEHMET ALİ ABDULLAH RECEP MEHMET Lakabı DEMİROĞULLARI GİRİTLİ KADIOĞULLARI HAFIZOĞULLARI Doğum Yılı 1879 1887 1875 1892 1890 1889 1895 1891 1880 10 .ALİ 13 .İBRAHİM 45 .OSMAN 18 .AHMET HÜSEYİN 20 .HÜSEYİN 11 .ŞÜKRÜ 15 .MEHMET 19 .MEHMET ALİ 40 .ALİ 24 .MUSTAFA 43 .HALİL 31 .SÜLEYMAN 38 .YUSUF 46 .İBRAHİM 26 .HAMİT 35 .BAYRAM ALİ 34 .MEHMET 27 .

“Askerde şehit”.000 kişi incelenmiş. Kişilerin doğum yılları 1269 ile 1317 yılları arasında değişmektedir.Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde kalan asker sayısı bugüne kadar kesin rakamlarla tespit edilememiş. yaklaşık olarak ifade edilmiştir. 2003 yılından beri gerek Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi ve gerekse alan araştırması ile Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinde askerde kalan 614 kişi tespit edilmiş. 61 hanede birden fazla kişi askerde kalmıştır. “Kafkas cephesi”. Kayıtlar: “ Şehiden”. Künyelerin geliş kaydına bakarsak 1330 yılında 17. kişi bilgilerinin ölüm kayıtlarında düşülen kayıtlar (406 kişi) ve 1934 yılı nüfus tarama bilgileri (208 kişi) birleştirilerek 614 kişinin askerde kaldığı tespit edilmiştir. Nüfus Müdürlüğü arşivinde bulunan 17 nüfus esas defterde yaklaşık 12. En çok Hortuna Köyü’nden 36 kişinin askerde kaldığı tespit edilmiştir. “4.Askerden Dönmeyenler I. “Topçu Hastanesi”. “Harbiye Hastanede”. 1331 yılında 91. “Bağdat’ta harpte”. Aynı hanede askerde kalan en fazla kişi sayısı 4 ile Çengele köyündedir. “Bornova Askeri Hastanede”. Kayıtlardaki kişilerin künyelerinin geldiği tarihlerden 212’sinin sadece yılı. “Çanakkale Harbi”. “Arabistan”. Doğum yerlerine baktığımızda bazılarının bugünkü sınırlarımız dışında olduğu görülmektedir. kayıtlar mümkün olduğunca ailelerle yapılan görüşmelerle de desteklenmeye çalışılmıştır.Ordu”. “İkitelli Hastanesinde”. “Kafkasya”. “Rus Harbi”. gün ve yılı yazılıdır. “Sebdülbahir”. Çalışmada 614 kişinin kimlik bilgileri ve idari birimleri verilmiştir. “Askeri hastane”. “Mekke-i Mükerreme’de vurulmuştur” şeklindedir. “Çorlu Hastanesi”. “Harb-i Umumi”. Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinin toplam idari birim sayısı 42’dir. “Seferberlik”.Nüfus Kayıtlarına Göre Torbalı ve Köylerinden I. “Esarette”. “Harpte”. “Arıburrnu şehiden”. “Umumi Harp”. diğer 43‘ünün ay. “Çanakkale şehiden”. 56 .Dünya Savaşı’nda Çeşitli Cephelerde Askerde Kalanlar. “Askerde”. “Anafartalar”.

Eylül 2009. “Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Helvacı Köyü Araştırması”. Tiryanda57. Necat Çetin. Eğerci Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin. Torbalı nahiye merkezi 2 Arslanlar. Yeni 9 Ayrancılar69. Anahtar kelimeler: “Torbalı. 57 Rum köyüdür. Belenbaşı70. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 14 Ağustos 2002. Dirmil74. Eğerci66. Tepe Ertuğrul Mahallesi54 3 Çapak55. 57 . Kuşçuburnu72 11 Arıtaşı73. Meşhet Bulgar Mahallesi64 7 Ahmetli. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Sepetçiler Mecidiye Mahallesi62 6 Meşhet63. 58 Bugün adı Yazıbaşı’dır. 54 1335 yılından itibaren ayrı mahalledir. 1334 yılında 80 ve 1335 yılında 33 kişi bulunmaktadır. 62 Bugün adı yeni mahalle’dir.000 kişinin kayıtları incelenmiş. 16 Eylül 2006. 59 Helvacı Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin. Bozköy. Bak. Torbalı Hilal Gazetesi. Yunan işgali sonrası köy dağılmıştır. Ölüm kayıtlarının ortalama yaşı 30. Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Eğerci Köyü Araştırması. 68 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. . İzmir.197 kişi tespit edilmiştir. 60 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Bugünkü nüfus belgelerimize dayanak belgeleridir.1332 yılında 200. Kayas71. kayıtlar anekdotlarla teyit edilmeye çalışılmıştır. Çengele” Yöntem: Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivinde bulunan 1321 yılı son Osmanlı tahrir defterleri 2003 yılında alınan izin ve onayla 1334 yılına kadar yaklaşık 12. Dünya savaşı sonunda burada bulunan Bulgarlar Bulgaristan’a dönmüştür. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Saibler 5 53 1321yılı son Osmanlı nüfus tahririnde Torbalı merkez ve köylerinde 2. “Anlatımlara Göre Torbalı Bölgesinde Yunan İşgali ve Bilinmeyen Bir Kuva-yı Milliyeci: Hortunalı Hamit Efe“ . Nüfus kayıtları esas alınarak ilçe boyutunda yapılan ilk araştırmadır. Torbalı Yankı Gazetesi. Ayrıca üç klasörde tutulan 1934 yılı nüfus tarama cetvelleri . 65 Bugün adı Pamukyazı Mahallesi’dir.64’dür Kayıtlardaki hanelerden 199’unun nüfus kayıtlarının “ kapalı kayıt” konumunda olduğu . Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Hamidiye67 8 Çakırbeyli. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyum”. defter kayıtlarına eklenmiştir. Döğerlik. 1333 yılında 167. 64 I. Büyük Torbalı Gazetesi. Cumhuriyet sonrası Tire ilçesinden Torbalı’ya bağlanmıştır.455 nüfus hanesinde toplam 11. Askerde. 25 hanenin ise savaştan sonra başka idari birimlere nakil gittiği görülmektedir. Araştırmaya dahil edilmemiştir. 66 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Büyük Torbalı Gazetesi. 67 Bugün adı Özbey Mahallesi’dir. Yoğurtçular 4 Hortuna58. 2003 yılından 2005 yılına kadar 42 idari birimdeki askerde kalanların ulaşılabilen aileleriyle görüşme yapılmış. 56 Yunan işgalinde dağılan köylerdendir. Çorlu56. ölüm kayıtları taranarak. Necat Çetin. erkek kayıtlarının ölüm kayıtlarında düşülen “askerde” veya “şehiden” gibi kayıtlar tek tek not edilmiş. Nüfus kaydı. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 63 Bugün adı Şehitler Mahallesidir. Sepetçiler61. Bkz. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 1321 son Osmanlı nüfus tahririnde bu idari birimlere ait Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivinde bulunan nüfus esas defterlerinin dökümü şu şekildedir53: ATİK NÜFUS ESAS DEFTERLERİNİN ARŞİV TASNİFİ Cilt No Yazılı idari birim/birimler 1 Tepeköy. Helvacı59 5 Çaybaşı60. Arapçı65." Maşat’ta (Şehitler Köyü) Bir Bulgar Mahallesi". İlçe olduğu 1926 yılına kadar idari birim olarak İzmir merkezine bağlı nahiye olarak görünen Torbalı’nın 4’ü mahalle olmak üzere toplam 42 idari birimi bulunmaktadır. Şehit. 55 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 30 Ocak 2006. 69 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 61 Bugün adı Atatürk Mahallesi’dir. Kuva-yı Milliye’nin 90. "Torbalı bölgesinde Yunan işgali(1919-1922)". Bir Osmanlı tabiiyetinde hane vardır. Karakuyu68.

05.1. Bakınız: BCA.05. Çakallar84. Bazı defterler aşırı yıpranma nedeni ile dağılmış durumdadır. Yer No: 112. Ancak 2006 yılında çıkarılan nüfus kanununda nüfus defterleri bilimsel araştırma ve incelemelere kapatılmıştır. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30.11.0 Yer No: 78. 74 Bugünkü adı Korucuk’tur.11.0. 86 Bugünkü adı Ormanköy’dür. ölü ve kayıp olduğu halde ölüm düşümleri yapılmayan ve evlenmesine rağmen kayda geçmeyenler için 30 X 50 cm boyutunda hazırlanan cetvellere idari birimdeki muhtar ve ihtiyar heyetince listeler oluşturulmuş.16. Büyük Torbalı Gazetesi.1.17. 80 1937 yılında idari birim olarak Buca ilçesine bağlanmıştır.11. “Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Karakızlar Köyü Araştırması”. Fon Kodu: 30. Fetrek76.17.11.11. Necat Çetin. Mevcut durumunu tespit etmek amacıyla 1934 yılında doğup ta kayda geçmeyen. Büyük Torbalı Gazetesi. 12 Eylül 2006. 82 Karaot Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin.1937. Dere75.17. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30. Necat Çetin. Sayı:12976. 84 Bugünkü adı Çamlıca’dır. "Tarihi Demografisi ve Kitabeleri İle Korucuk(Dirmil) Köyü Araştırması". Bakınız: BCA. BCA.11. Karacaağaç87 Arşivde bulunan nüfus esas defterleri 50 X 70 cm. 88 Hane deyimi hakkında bakınız: Nejat Göynüç.. Tarih: 28/12/1954 Sayı: 27394 Dosya: Fon Kodu: 30.11.7. Bakınız: BCA. Sayı:12976.0 Yer No: 248.0 Yer No: 78.1.17. 75 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır. Bakınız. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30.. Karakızlar85. Sinek78 Bozköy. Çengele86 Demirci. Bakınız: BCA.11. 81 Dağtekke Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin. 78 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır.1.1937. 13 kişinin kaydı yenileme sırasında kayda alınmamıştır. İnsan unsurunun en önemli dayanak belgeleri nüfus kayıtlarıdır.17. Nüfus defterleri ve tarama cetvelleri esas alınarak ne yazık ki asker kayıpları hakkında bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır. Hâlbuki dönemdeki savaşlarda en önemli unsur insan kaynağıdır. 72 Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. 76 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır. Tarih: 05.12 13 14 15 16 17 Dağkızılca. Tarih: 05. Büyük Torbalı Gazetesi.11. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30. Fon Kodu: 30. 58 . Torbalı bölgesinde en son nüfus tahriri 1321 yani 1905 yılında yapılmıştır. 25 Ocak 2004.F. 85 Karakızlar Köyü ile ilgili bir araştırma için bakınız: Necat Çetin. Bu tahrirde kaydı yapılan idari birimlerdeki silâhaltına alınan kişilerin özlük bilgileri bu nedenle çok önemlidir. Askerde kalanların tespitinde yararlanılan diğer kaynak 1934 yılında tüm idari birimlerde yapılan nüfus tarama cetvelleridir.E.0 Yer No: 78. 14 Temmuz 2006.16.1. Kayda alınmayan haneler88 nedeniyle hane numaralarında bazı değişiklikler olmuştur.1. “Hane deyimi hakkında”. Bakınız: BCA.0 Yer No: 78.7. 89 Ekteki askerde kalanların kayıtları olduğu nüfus tarama cetveli ilgili kişinin kaydında verilmiştir. "Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Dağtekke Köyü Araştırması". Büyük Torbalı Gazetesi. 77 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır. Bakınız: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (bundan sonra sadece BCA). Doğancılar79. (1979).Ü. Kırıklar80 Dağtekke81 Karaot82 Cumalı83. idari statüsü ortadan kalmıştır.1. ölüm ve kayıp olanlar için hazırlanan listelerin incelenmesi ile deftere kaydı olmayan askerde kalanların künye yılı ve askerde kaldıkları yerler her kişi için ayrı numara verilerek yazılmıştır89." Torbalı’nın Dağılan Köyü:Arıtaş Köyü". 79 2003 yılında Buca ilçesine bağlanmıştır. boyutundadır. Bugün adı Pancar’dır. Bakınız: BCA.16. 1924 yılında mübadiller yerleştirilmiştir. “Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri İle Karaot Köyü Araştırması”.1. Gökyaka Teke77. 83 1933 yılında idari birim olarak Kemalpaşa ilçesine bağlanmıştır. 11 Ağustos 2006. 11 Ağustos 2006. Tarih: 30/5/1933 Sayı: 9603 Fon Kodu: 30.0. 87 1954 yılında idari birim olarak Buca ilçesine bağlanmıştır. Yunan işgali sonrası köy terk edilmiş. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü şuan 1976 öncesi tüm defterleri merkeze toplamaktadır. Defterler yenilemenin yapıldığı 1976 yılına kadar kullanılmıştır.16. 73 1926 yılında dağılmış.16. İ.0 Yer No: 78.42.1. 70 1937 yılında idari birim olarak Buca ilçesine bağlanmıştır. Tarih Dergisi 32. 71 Rum köyüdür.331–348. s.11. Büyük Torbalı Gazetesi. Büyükşehir yasası ile Torbalı’ya bağlı mahalledir. Yer No: 112.

59 hanede birden fazla kişi askerde kalmıştır. İzmir ve Antalya'da (amele taburları çoğu sıtmadan) Galiçya'da Romanya ve Dobruca'da Hicaz'da (Mekke.211 4 .852 392.038. Askerde en çok Hortuna Köyü’nden 36 kişinin kaldığı tespit edilmiştir. Yemen) Makedonya'da Türlü cephelerde (Kafkaslar.721 9. Nüfus müdürlüğü arşivinde bulunan 17 nüfus esas defter incelenmiş. I. Kanal: 280.com/forum/viewtopic. Bu nedenle bu araştırma önem arz etmektedir. Kafkasya: 270.000. Yapılan alan araştırması sırasında künyesi gelen askerlerin ulaşılan ve görüşülen hanelerinde yaşayan kişilerden alınan anekdotlar da ailelerin seferberlik döneminde askerde kalanlarını unutmadıkları.764 44. Osmanlı Devleti dâhil olduğu I. kayıtlar mümkün olduğunca ailelerle yapılan görüşmelerle de kayıtlar desteklenmeye çalışılmıştır.166 878 74.059 . yaklaşık olarak ifade edilmiştir. birimlere ait nüfus defterleri ve tarama cetvellerine göre büyük savaşın başladığı 1330 yani 1914 yılı esas alınarak Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinde askerde kalan 614 kişi tespit edilmiş.091 Yara veya hastalıktan ötürü hastanede tedavi edilenler 3 . Osmanlı İmparatorluğunun askeri kayıpları konusunda bazı araştırmalar yapılmıştır91. 91 Osmanlı İmparatorluğu toplam kayıp asker sayısı: 1. İdari.net/v3/Haberler/OsmanliTarihi2/1. arkasında resmi rakamlara göre toplam 8.000.364 Toplam Muhtelif cephelerdeki ölüler sayısı Kafkas cephesinde Çanakkalede Filistine cephesinde Irak'ta. Kaynak: http://www.600. Bakû._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1.750.810 askerin katıldığı savaş. kişi bilgilerinin ölüm kayıtlarında düşülen kayıtlar (406 kişi) ve 1934 yılı nüfus tarama bilgileri (208 kişi) birleştirilerek 553 hanede toplam 614 kişinin askerde kaldığı tespit edilmiştir. Bu kayıtlar ilgili idari birimdeki asker kayıplarını net biçimde ortaya çıkarmaktadır.167. gün ve yılı yazılıdır. Yapılan diğer bir araştırma ise daha net rakamlar ifade etmektedir92. Sayfa 21.DUNYA-SAVASI-OSMANLI-BILANCOSU.php? f=31&t=16427 92 http://www.600. Dağıstan v. Aynı hanede askerde kalan en fazla kişi sayısı 4 ile Çengele Köyü’ndedir.452 yaralı ve 7.945 kayıp veya esir bırakmıştır90.166 4.000. en azından doğan çocuklarına isimlerini verdikleri gözlemlenmiştir.272 4.000.219.147 80.315 ölü. Çalışmada 614 kişinin kimlik bilgileri ve idari birimleri verilmiştir. Sayı 1. 59 .Ölen kişiler ilgili hanenin defterdeki kaydına işlenmektedir.000.556.b) Toplam Sadece cephelerdeki ölen asker sayısı 2. Galiçya-Bulgaristan: 60.896]. (Ölü.000. NTV Tarih dergisi .167. Künyelerin geldiği yıllara bakarsak karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: ÖLÜM YILLARINA GÖRE KİŞİ SAYISI Yıl 1330 90 Sayı 17 Yıl 1337 Sayı 5 http://tr. Tüm ülkelerden 65.wikipedia.841 Malûller 891 . Dünya Savaşı’nda ana ve yardımcı cephelerde savaşmıştır.tarihimiz. Kayıp ve Yaralılarla 253.841 218.205 Hastaneden taburcu edilmiş 2.html. Çanakkale: 101.org/wiki/I.915 383. Medine. yaradan veya hastalıktan ölenler) 501 .000 kişi olduğu tahmin edilmektedir.Şubat 2009.trmilitary. Kayıtlardaki kişilerin künyelerinin geldiği tarihlerden 212’sinin sadece yılı ( %34) diğer 402 ‘sının ay. Toplam asker kaybının 1. Arabistan-Yemen: 280. Sebdülbahir Kerevizdere'de kaybolduğu şerh verildi" gibi şerh düşülmüştür.000.000 [Hasta. 21. Acem: 20.Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde kalan asker sayısı bugüne kadar kesin rakamlarla tespit edilememiş. Körfez: 220.704 Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinin toplam idari birim sayısı 42’dir. Şehiden.878 101 . Künyesi gelen kişilerin ölüm kayıtlarında genellikle "Askerde.

Anafartalar. aynı haneden dört kişi askerde kalan hane sayısı:1'dir Aynı haneden iki ve daha fazla kişi sayısını gösteren tablo İdari birim HS93 İdari birim HS Kişi sayısı 2 3 4 Kişi sayısı 2 3 4 Ahmetli 1 Arslanlar 1 Çakırbeyli 4 Tepeköy Mah. İkitelli Hastanesinde. Umumi harp. Çanakkale şehiden. 59 hanede birden fazla kişi askerde kalmıştır. Harpte. 1332 yılında 200. aynı haneden üç kişi askerde kalan hane sayısı:4. Mekke-i Mükerreme’de şeklinde kayıt düşülmüştür. Askeri hastane. Arabistan. Bağdat’ta harpte. Aynı haneden iki kişi askerde kalan hane sayısı:54. 1331 yılında 91. ordu 3 Harb-i Umumi 70 Anafartalar 1 Harbiye Hastanesi 2 Arabistan 1 Irak 1 Arıburnu Şehiden 1 İkitelli Hastanesinde 1 Askerde 367 Kafkasya Cephesi 2 Askerde Şehiden 53 Mekke-i Şerife'de vurulmuştur 1 Askeri Hastane 2 Rus Harbi 1 Bağdat’ta Harpte 2 Sebdülbahir 1 Bağdat Hastanesi 1 Seferberlik 68 Bornova Askeri Hastane 1 Tedbil havada 1 Çanakkale Harbi 12 Topçu Hastanesi 1 93 Hane sayısı. Çorlu Sinek Özbey Cumalı Kırıklar Çapak Dağkızılca Karacaağaç Toplam 1 2 1 1 1 2 2 4 29 1 1 Yoğurtçular Arıtaş Dere Fetrek Bozköy Sepetçiler Dağtekke Eyerci Karaot Toplam 1 1 2 2 1 1 1 1 2 25 1 3 Defter ve tarama cetvel kayıtlarına baktığımızda. Çanakkale Harbi. Harb-i Umumi. Arıburnu şehiden. Kafkas Cephesi. Askerde.Ordu. 1333 yılında 167. Görüleceği üzere en çok 1332 yani 1916 yılında (%33) künye ölüm kaydı vardır. Esarette. 4.1331 1332 1333 1334 1335 1336 Toplam 91 200 167 80 33 9 597 1338 1339 1340 1341 Toplam Bilinmeyen Genel Toplam 2 3 1 1 12 5 614 kişi Künyelerin geliş ve deftere kaydına bakarsak 1330 yılında: 17. Bornova Askeri Hastanede.Mecidiye Mah. Topçu Hastanesi. 1 Helvacı 2 1 S. Seferberlik. Askerde şehit. 1334 yılında 80 ve 1335 yılında ise 33 kişinin kaydı bulunmaktadır. Sebdülbahir. Rus Harbi. Harbiye Hastanede. Kafkasya. 1 Dirmil 4 Doğancılar 1 Karakuyu 2 Karakızlar 3 Çengele 1 Hortuna 6 1 Taşkesik 1 Saibler 1 Torbalı Mah. Şehiden. Çorlu Hastanesi. KÜNYE KAYITLARI 4. 60 .

Ölüm kaydına göre en yaşlı kişi ise 61 yaş ile 1269 doğumlu ve 1330 yılında ölen Çakırbeyli Köyü 44. 61 . ÖLÜM YAŞLARINA GÖRE KİŞİ SAYISI Yaş Grubu 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kişi Sayısı 1 2 4 12 16 27 36 33 28 21 29 Yaş Grubu 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kişi Sayısı 25 20 14 20 19 11 16 34 27 20 Yaş Grubu 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Kişi Sayısı 16 14 27 21 13 21 10 11 9 7 5 Yaş Grubu 48 49 50 51 52 53 60 61 Toplam Kişi Sayısı 6 2 1 1 1 1 1 1 614 26 47 Ölüm Yaş Ortalaması 30.Çanakkale Harbi Şehiden Çorlu Hastanesinde Esarette Harbde 4 Umumi Harb 1 Yemen 1 Belirsiz 1 TOPLAM TOPLAM 614 11 2 1 614 Tabloda da görüleceği üzere 367 kişinin kaydında "Askerde" ibaresi vardır. Doğum tarihi gruplamasına baktığımızda ise tablo şu şekildedir. DOĞUM YILLARINA GÖRE KİŞİ SAYISI Yıl 1269 1271 1280 1281 1282 1283 1285 1286 1287 1288 Sayı Yıl 1 1 1 1 1 1 6 10 8 4 34 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 Sayı 18 17 17 8 24 22 16 26 18 31 197 Yıl 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 Sayı Yıl 31 20 22 6 15 22 28 12 27 28 211 Toplam 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 Sayı 26 18 41 24 26 12 19 4 2 172 614 kişi Görüleceği üzere 1311 doğumlular 41 kişi ile en kalabalık grubu teşkil etmektedir.64 Bu tabloya göre en küçük yaş 13 yaşında 1317 doğumlu olan ve 1330 yılında ölen Kuşçuburun Köyü 8. hanede kayıtlı Kara Ali oğlu İbrahim'e aittir. Künye ölüm kayıtlarında yaş ve kişi sayısı şu şekildedir. hanede kaydı bulunan Şaban oğlu Eyüp'e aittir94. 58 kişinin "Şehit" kaydı bulunmaktadır. Bu tablodan şu anlaşılmaktadır: Vatan savunması için her yaş grubundan kişiler cephelere koşmuştur. 94 Dönemde silah altına alınmalardaki anlatımlara göre ortalama 45 kg. gelen ve omzuna astığı tüfeği yere değmeyenler dahi silah altına alınmıştır.

Mecidiye Mah. Kardiça. Tepeköy Mah.Mecidiye Mah. Koçana. Yenişehir. Edirne Hasköy. Çengele Torbalı Mah. 99 İdari birimde askerde kalan kişi sayısı. 100 Defter kaydı. Dağkızılca Dağtekke Demirci Döğerlik Doğancılar Eğerci Helvacı Karakızlar Karakuyu Karaot 95 96 H98 16 25 6 11 26 7 24 13 17 11 20 5 10 10 3 16 13 24 28 11 KS99 D100 T101 K102 N103 17 26 6 13 30 7 26 14 17 12 24 6 10 10 6 17 16 27 30 13 17 11 12 12 2 26 4 17 6 13 4 6 7 6 3 14 22 4 15 6 1 18 5 10 6 11 2 4 3 6 11 13 13 8 9 10 10 2 1 2 1 8 6 10 3 8 2 4 10 2 4 8 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 İdari birim Dirmil Kuşçuburun Çengele Özbey Arapçı Saibler Taşkesik Hortuna Yeniköy Yoğurtçular Torbalı Mah. 25 hanenin ise savaştan sonra başka idari birimlere nakli gittiği görülmektedir. 9 3 Ertuğrul Kırıklar 1 Fetrek 15 Toplam 14 5 Toplam 97 N 2 3 1 5 1 11 Y 3 3 6 İ İdari birim Çaybaşı Karakuyu Hortuna Dere Toplam N 6 1 2 1 10 Y 4 2 1 7 Nakil gelen toplam hane sayısı: 53 hane olup bunun 33 tanesi bu günkü sınırlarımız dışındaki idari birimlerden gelmiştir. Baltalar. Serez. Debre-i bala. Dömeke. Deftere kayıt tarihilerine baktığımızda kimilerinin muhacir olarak geldikleri gibi silahaltına alındıkları görülmektedir. Niğbolu. Künyesi gelen askerlerden bazılarının doğum yerleri bugünkü sınırlarımız dışındandır: Bunlar genellikle Balkan ve Girit ağırlıklı olup doğum yerleri şöyledir: Nörekop. Ertuğrul Mah. Girit. Selanik. 1321 sayımından sonra nüfus esas defterine kayıtlı oldukları tespit edilmiştir. Künyesi gelen askerlerin kayıtlı oldukları idari birime naklen geldikleri. Kayalar. Karabina. Arıtaş Çorlu Gökyaka Teke Sinek Dere Cumalı Belenbaşı H 13 9 12 15 9 2 5 29 5 5 25 18 18 3 4 8 10 19 6 4 KS 17 9 13 16 9 3 6 36 5 6 26 19 18 4 6 8 11 21 7 4 D 13 3 8 9 8 T 4 6 5 7 1 3 6 15 1 6 4 7 2 K 5 8 2 8 7 5 14 3 9 6 5 4 1 4 3 6 1 1 N 1 1 21 4 6 20 15 11 2 6 8 11 21 7 4 3 1 3 İdari birim Nakil gelen hane sayısı 97 Nakil gelen hanelerden bu gün sınırlarımız dışından gelen hane sayısı. Demirhisar. Feretor. Kafkasya. İ İdari birim Ahmetli S.Kayıtlardaki hanelerden 199 ‘nun nüfus kayıtlarının kapalı kayıt konumunda olduğu. 62 . Siroz. Babadağ. Uçhisar. Katerin. İdari birim Ahmetli Arslanlar Ayrancılar Bozköy Çakırbeyli Çakallar Çapak Sepetçiler Çaybaşı S. 98 İdari birimde askerde hane sayısı. 103 Nakil giden hane sayısı. Belenbaşı Toplam 95 N 96 1 7 1 8 1 18 İdari birimlere nakil gelenler Y İ N Y İ İdari birim İdari birim 1 Arslanlar 1 Sepetçiler 6 Dağtekke 1 Eyerci 1 Özbey 2 2 Arapçı 7 Tepeköy Mah. Avlonya. Varna. 102 Kapalı kayıt hane sayısı. 101 Tarama cetvel kaydı. Yanya. Tuna. Radovişta. Dobruca. Tırnova.

000 kişi olduğunu kabul edersek. Dünya Savaşı’nda nüfus kayıtlarına göre Torbalı’nın 42 idari biriminden toplam 566 hanede 625 kişinin silâhaltındayken şehit olduğu veya askerde kaldığı tespit edilmiştir. Bu çok büyük bir nüfus kaybıdır. Bu araştırma nüfus kayıtlarına göre bir ilçeden büyük harpte kalanların tespiti yönünden ilk çalışmadır. 63 . Bu tür çalışmalar diğer il ve ilçeler bazında da yapılmalıdır. Savaş yıllarında ilçe toplam nüfusunun yaklaşık 12. savaşın en şiddetli olduğu 1915-1916-1917 yıllarında gelmiştir.Fetrek Karacaağaç 14 13 16 14 16 14 4 7 Kırıklar Genel Toplam 11 553 13 614 13 406 208 3 199 25 Sonuç ve değerlendirme: 1914 ile 1918 yılları arasında süren I. bunun yaklaşık % 20’si askerden gelmemiştir. Alan araştırması sırasında askerde kalanların aileleri tarafından unutulmadığı görülmektedir. Ölüm kayıtlarına göre en fazla künye.

109 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 116 Torbalının 19. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 118 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 113 Aile Tire Doyranlı Köyü'ne nakil gitti. yüzyılda dağılan köylerindendir. 110 Hanenin konumu: Kapalı kayıt 111 Aile Selçuk'a nakil gitti. 121 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 117 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 114 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. yüzyılda dağılan köylerindendir. 106 Torbalının 19. 108 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. nüfus:159.Sıra Hane Adı Babası Doğum Yeri ve yılı Kayıt ve tarihi AHMETLİ 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10454 105 8 7 10 13 15 16 18 19 20 26 27 28 28 33 39 45 47120 2 5 8 12 16 18 26 28 31 33 39 40 Hasan Ali Nasuh107 Nasuh 105 Mahmut Hacı Mustafa Ali Uzun Mehmet Hacı Hasan Karabacak İlyas Ahmet İsmail Mahmut Kazıkırık Bekir Hamza Ali Mustafa İlyas Dağlı Osman Abacı oğlu Ali Zeynel Dede Mustafa Ramazan Abdi Seyfettin Ahmet Çavuş Bıyıklı Hüseyin Zekeriya Haşim Paşalarlı İzzet Vehbi Resul Habib Hacı Hamit Yaylayaka106 Ahmetli Ahmetli Kuyumcu Ahmetli Ahmetli Belevi Ahmetli Yeniköy Ahmetli Ahmetli Mersinli Mersinli Yaylayaka Yeniköy Zeytun Nörekop122 ARSLANLAR123 Arslanlar Arslanlar Arslanlar Kardiça 128 116 1297 1297 1301 1296 1296 1313 1285 1287 1313 1313 1313 1310 1311 1312 1298 1293 1315 1305 1312 1308 1299 1311 1308 1308 1304 1300 1296 1302 1289 Şehiden Askerde Askeri hastane Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde 28 Ahmet108 Hacı Hasan oğlu Hasan109 Ahmet110 Hasan Hüseyin'in üvey oğlu Hüseyin111 Etcileroğlu Hacı İbrahim Süleyman Mustafa 112 113 1 0 30 02 Mehmet114 Süleyman Mehmet 115 117 0 0 İbrahim Abacı Ali oğlu Osman Hasan Ali119 Nörekop muhacirlerinden Abdullah121 Bekir 124 125 126 118 2 1 Kadir Ali 127 Necip Salih129 Halil 130 131 Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Kardiça Tahsin Ahmet 1 Hasan132 Bayram133 Aziz İbrahim 0 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:37. 115 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 112 Aile Tire Doyranlı Köyü'ne nakil gitti. 107 Naime Köyü nüfus defteri hane no: 7’den aktarıldı. 64 . 119 Hanenin konumu: Kapalı kayıt 120 Deftere kayıt tarihi:1332.

49. 65 . Babam ufakmış. Ordu” diye ayırmışlar. 134 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2963. En son mektubu Yemenden gelmiş. 133 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2946. 2004 yılında Arslanlar Köyünde yapılan görüşme). Bir daha haber alınmamış. (Muhittin Özkan. 137 Anekdot: H. Nevrâkop. 146 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:19. 143 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Jandarmalar gelmiş. O gidiş. 149 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/887. Babası “kaçma. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Aile Ahmetli köyüne nakil gitti. 148 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/881. 127 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2913. 141 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 145 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3039. 135 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2964. Batı Tesalya'da bir kent. 124 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2817. “Torbalılı Necip 4. Babam kardeşinin adını bana vermiş.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 122 43 45 46 48 49 49 60 67 75 85 96 99 107 Seyfeddin Mustafa Hüsrev İsmail 134 Veli Salih Cemali Bahaddin Talib Talip Mahmut 140 Kardiça Arslanlar Akhisar Arslanlar Kardiça Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Arslanlar Kardiça Kardiça Arslanlar 1291 1308 1308 1309 1300 1309 1316 1309 1308 1308 1287 1288 1308 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik 0 Recep135 136 137 Mehmet Necip139 138 Bayram Ali Şakir 141 Abdullah oğlu Şakir Nafil 142 10 Elmas'ın oğlu Ali Hayrettin143 Genç Osman oğlu Abdülfettah Yusuf Elmas Abdi Genç Osman Abdi Şakir Mehmet Mehmet Mustafa 1 0 21 117144 Şuayip145 9 10 13 14 Hasan147 İbrahim 148 149 150 Gönen 1308 AYRANCILAR146 Ayrancı 1315 Belenbaşı Ayrancı Ayrancı 1300 1294 1301 Mehmet Durmuş Ali Hasan (Bulgarca: Гоце Делчев / Gotse Delçev. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Yunanistan'da. 140 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Güneybatı Bulgaristan'ın Pirin Makedonyasında bulunan bir şehir. Baba oğul askere alınmış. 142 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 139 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2972. Gidiyor. Necip benim annemin kardeşi. İstanbul’da Topkapı Sarayı önünde karşılaşmışlar. Yunanca: Νευροκόπι / Nevrokópi. 131 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2935. (Ahmet Ali Güngör-Yaş:55. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 126 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2910. 2004 yılında Arslanlar köyünde yapılan görüşme. İsmail amcam Çanakkale’de askerde kalmış. 132 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2944. Kayınpederim söylerdi. Mehmet amcam olur. nüfus:121. Hanenin konumu: Kapalı kayıt.). Babası kaçmış. Babasına “kaçacağım” demiş. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 123 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:110. Roma İmparatorluğu döneminde Nestrum). Babam “Ben babasız büyüdüm “derdi. 130 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2923. 129 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2920. Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. Hasta hasta jandarmalar geri götürmüş. 128 Karditsa (Yunanca: Καρδίτσα / Karditsa). Babam söylerdi. H. 138 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2974. 136 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2971. (İsmail Dalar-Yaş:72). Yani dayım olurmuş.60 Mehmet oğlu Necip. Kayınpederim ile aynı bölükte kalmış. 2004 yılında Arslanlar köyünde yapılan görüşme. Anekdot: Ali dedem olur. nüfus:404. Ağlardı. 125 Arslanlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2903. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Babam da 17 sene askerlik yapmış. 2004 yılında Arslanlar köyünde yapılan görüşme. vur emri var” diyor. 1316 doğumlu. 150 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/889. “Vurarlar” diyor. Yemen’de askerde kalmış. Dedem hasta olmuş. 144 Deftere kayıt tarihi:1327. Eski adı: Bulgarca: Неврокоп / Nevrokop. 147 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/873.Yaş:78).

162 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:63. Ahmetli’den gelmişler. Yaş:65). 159 Bozköy nüfus tarama cetveli:1934/2732. Mehmet Yıldırım (1326 doğumlu). Anekdot: İbiş oğlu Çolak Mustafa. 1912 doğumlu Şükrü Aydın ile 2004 yılında Bozköy Köyü'nde yapılan görüşme. 4 kardeşi seferberlikte kalmış. ve Hakkı (1315). H. Osman.lu. nüfus:168.21 Gani oğlu Ahmet 1296 doğumlu. 155 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. babamın eniştesi. 157 Aileden 1303 doğumlu Yusuf oğlu İbiş oğlu Yusuf. Çam Hasan oğullarından . Hasan. (Sami Akar. 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme. Dedem Ahmet de Çanakkale’de kalmış.5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 152 18 19 5 5 5 7 9 11 12 157 Mehmet151 Hüseyin 152 Hüseyin Hasan Kıllı İbrahim Kıllı İbrahim Kıllı İbrahim Mustafa İbrahim Ali oğlu Durmuş Ali İbiş oğlu Yusuf Mustafa 159 Ayrancı Göçebe BOZKÖY153 Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy Bozköy 1298 1314 1311 1313 1315 1305 1312 1312 1299 1304 1287 1293 Seferberlik Seferberlik Askerde Askerde Bağdad'da harbte Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Umumi Harp Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Şehiden Harb-i Umumi Harb-i Umumi Süleyman154 Osman Halil Mehmet155 Ali Mehmet Mehmet Hasan 158 156 0 0 08 16 2 16 18 19 21 24 24161 1 3 3 4 5 5 6 167 16 Çolak Mustafa Kara Veli Veli160 Hüseyin Mustafa İsmail İbiş Mercan Hacı Veli oğlu Gani Emiroğlu Mehmet Emiroğlu Mehmet Topal İsmail Veli Boğuş oğlu Veli Süleyman Ali Kabaca oğlu Ali 168 2 Bozköy 1288 Bozköy 1308 Bozköy 1312 ÇAKIRBEYLİ162 Tiryanda 1305 Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli 1309 1295 1309 1296 1299 1306 1291 1317 1311 1 1 Velioğlu Mehmet163 İbrahim164 Kabaca oğlu Ali165 Halil 166 Hüseyin Kabaca oğlu İsmail Mehmet Hacı Alişan oğlu Ahmet169 Hacı Alişan oğlu Hasan 170 Yusuf Kabaca oğlu Yusuf Mehmet Halim 6 7 7 2 Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/894. 2004 yılında Ayrancılar’da yapılan görüşme. Biz Yıldırım. Hiçbir haber alınamamış. 154 Anekdot: Babam anlatırdı. Ayrancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/899.: H. Nenem geride 3 oğlan 1 kız çocuğu ile kalmış. O zamanlar çadırlarda Kaplancık'ta idik. amcam olur. Gülleoğullarından. 1 kişi geri geldi. 158 Anekdot: Dedem olur. 156 Anekdot: Mehmet. yani kız kardeşi Zeynep'in kocası idi. Balkan Harbi’nde (1333) askerde kalmıştır. Seferberlikte kalmış. Babam anlatırdı. 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme. 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme. Balkan Harbi’nde (1328) askerde kalmıştır. Halil. (Mustafa ÇETİN. 66 . Yaş-63). 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme. 161 Aileden 1315 doğumlu Yusuf oğlu Emir oğlu Hamit.16 Mehmet oğlu Mustafa 1282 doğ. H. Babam askerde kalan kardeşi Hakkı’nın adını bana vermiş. Amcam Hasan askerde seferberlikte kalmış. (Durmuş Öz -76 yaşında).lu.(Adil Özkan. 2004 yılında Bozköy’de yapılan görüşme.10 Hoppalının İsmail. Şam’da kalmış. Seferberliğe 10-12 kişi gitti.13 Efe Hüseyin oğlu Halil 1313 doğ. 160 Anekdot: Dedemin kardeşi. Anekdot: Bir ilkindi vakti Jandarma geldi. Dedem Kıllı İbrahim de kalmış. 1308 Mehmet oğlu H. 153 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:30.Bu kayıtlı olanlardan başka Şükrü Aydın’ın ifadesine göre şu kişilerde askerden gelmemiştir. Çanakkale’ de kalmış. yaş-52). Seferberlikte kalanlar: 1310’ lu Düdünün Mehmet.Ok’lardan 3 kişi. Büyük amcam. nüfus:346.( Hakkı Önal. Amcaoğlum olur. Hasan'ın oğlu Mehmet ve Ali. Üçü de askerde kaldı. İbili'nin Halil. Seferberlikte kalınca benim adımı koymuşlar. Yaş 64). Hasan. Süleyman.

Babam anlatırdı. 180 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2056. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Mehmet. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. 67 . Babam Tire medresesinde okurken askere alınmış. Nerede olduğu belirsiz kalmış. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Babam ben daha hamile iken seferberlikte kalmış. Anekdot: Memişoğlu Mehmet Amcam olurmuş. Bekarmış. Çakırbeyli köyünde 2004 yılında yapılan görüşme. Çanakkale harbine bir gitmiş. 2 oğlu harp zamanı ölmüş. Yusuf babamın küçüğü imiş. İbrahim’in künyesi gelmiş. Kaydı bulunamadı. 179 Menderes Çileme köyü yakınlarında 19. Mehmet bekarmış. Çakırbeyli köyünde 2004 yılında yapılan görüşme. 167 Aileden 1299 doğumlu Yusuf oğlu Kabaca oğlu Osman Balkan harbinde (1328) askerde kalmıştır. 1 tanesi hava değişiminde. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. yüzyılda dağılan köy. Babamdan duyardım. diğerleri bilir. 176 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2109. Toplam 20 yıl o cephe senin.11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 9 15 16 17 18 25 26 27 33 35 37 39 42 44 45 48 Ahmet Bardakoğlu Mustafa171 Ahmet Memiş oğlu Mehmet172 Memiş oğlu Hasan Ali mahdumu Hüseyin173 Gençoğlu Ahmet Hilmi174 Kerim kardeşi Ali175 Darıcıoğlu Yusuf176 Halim 177 178 Çakaloğlu Mehmet oğlu Hasan Hasan Sarı Osman oğlu Mehmet İsmail Hasan Ali Durmuş Ali Hasan İbrahim Ahmet Ali Hasan Abddullah Mehmet Hamza Hacı Kerim oğlu Ali Karabudak Veli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Çakırbeyli Özbey Avandere179 Çakırbeyli Özbey Çakırbeyli Çakırbeyli Hamidiye 1299 1311 1310 1315 1294 1314 1299 1299 1296 1309 1310 1299 1302 1269 1303 1298 Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Askerde 0 20 16 Ali oğlu Ahmet 28 Avcıoğlu evladı manevisi Hüseyin Bağuşoğlu Ali180 Küçük Hüseyin oğlu Mahmut181 Kara Ali oğlu İbrahim182 Hacı Kerim oğlu Ali mahdumu Kerim İbrahim 183 2 1 163 Çakırbeyli köyü nüfus tarama cetveli:1934/2018. (Mecit Şimşek-Yaş:72). Babam da beş yıl askerlik yapmış. Halim Benim babam olur. bir daha gelmemiş. Aile Yeniköy Köyü'ne nakil gitti. Geriye 2 kardeş kalmışlar. Bağdat’tan öldü haberi gelmiş. Arabistan da . 3 oğlu varmış. 165 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2051. Bu kişiler babamın kardeşleri imiş. Babam “Kardeşim askerden gelse de malımın yarısını veririm” derdi. Geriye 2 oğlu kalmış. 174 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2096. Anekdot: Şehit olan kişi amcammış. Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2073. Birisi Rusya ‘da esir kalmış. 170 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2085. Babam adını bana vermiş. Birisi bilmez. Dedem “Mehmet’im ölmedi” diye laf edermiş. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. Anekdot: Babamın küçük kardeşi imiş. İbiş’in 4-5 tane çocuğu varmış. Mehmet ise meçhul. Nerede kaldıklarını bilmiyorum. 172 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2061. (İbrahim Gökçen-Yaş:80). (Ali Kurt –Yaş:81). Anekdot: Darıcıoğlu Yusuf amcam olur. 168 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2074. İbrahim Çanakkale’de kalmış diye duyardım. Çanakkale’de ve İstiklal Harbinde savaşmış.Anekdot: Osman. Mehmet evli imiş. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme 177 Anekdot: Halim büyük amcammış. O zaman kargaşalık varmış. Gidiş o gidiş. 173 Anekdot: Babamlar 6 kardeşlermiş. 166 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2037. (Halil Ünver. Çakırbeyli köyünde 2004 yılında yapılan görüşme. 178 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2068. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Askerde Yemen’de kalmış. Dedem de Yemen şehit olmuş.Yaş:79). Amcamlarım olur. (Veli Özdal -Yaş: 60). 12 kardeşlermiş. 182 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2032. İki amcam da Çanakkale Harbi’nde kalmış. (Mehmet BaşarırYaş:78). Diğer amcam Ali tekvilhavada ölmüş. Yemen’de . 175 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2057. (Yusuf Çetin-Yaş:68) . 169 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2084. Anekdot: Babam Balkan savaşında savaşmış. İsmail. bu cephe benim. Anekdot: Mehmet ve İbrahim. 171 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2114. Mustafa amcam ise seferberlikte kalmış. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. (Hidayet Kabaca-Yaş:77) . Amcam Yemen’de kalmış. Kafkas cephesinde esir düştüğünü duymuş. (Veli Karabudak –Yaş: 82). (Ahmet ZeytinciYaş:72) . Mehmet amcam gelmemiş. Mehmet ve İbiş. 181 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1988. 5 oğlu 1 kızı varmış. diğer amcam da askerde kalmış. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. (Mustafa Şen-Yaş:66). Babam da Balkan savaşında. 164 Anekdot: Aynı evden iki kardeş askerde kalmış. Çanakkale harbinde kalmış. İzne hiç gelmemiş. Bir daha haber gelmemiş. Mehmet’in adı bana verilmiş.

Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. 192 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1311. 188 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:36. 185 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2031. Anekdot: Babam anlatırdı. Seferberlikte kalmış. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Adı Çamlıca olarak değiştirilmiştir. Anekdot: Veziroğlu İbrahim kayınbabam olur. dedemin kardeşi olurmuş. 199 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 191 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1302. amcam olur.(Amcaoğlusu Yusuf Çetin). 195 Bugünkü Yakapınar Köyü. Ordu Şehiden Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde 31 06 2 Veziroğlu ibrahim187 Deli Ali oğulların dan H İbrahim189 Osman190 İbrahim191 Durmuş Ali Halil Mehmet Ali Mehmet Ahmet İsmail Ali Osman Mustafa Mustafa Aydınlıoğlu Hüseyin197 Deveci Hüseyin oğlu Mehmet Mehmet İbrahim199 Mehmet200 Mehmet Abdurrahman201 Halil 194 193 192 ÇAKALLAR Çakallar 1307 Çakallar 1311 Çakallar Çakallar Çakallar Çakallar Bayındır-Uladı Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak 195 196 1314 1289 1287 1296 1309 1304 1312 1313 1312 1310 1288 1311 1295 1308 1311 1300 1308 1298 2 14 ÇAPAK 1 2 1 Deveci Hüseyin Koca Veli Ali Ali Abid oğlu Mustafa Hamza Ali oğlu Mehmet Koca Hasarı oğlu Mehmet 16 2 1 2 183 Anekdot: İbrahim. Hepsi Yemen'de birleşmiş. 189 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1292.27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 52 52 58 60 1 4 7 11 24 26 36 4 9 14 15 17 24 27 38 41 41 43 45 57 Solak Mehmet184 Solak İbrahim Ahmet 186 185 Celil Celil Hacı Kerim oğlu Hasan Kadri Deli Ali Küçük Mehmet Sarı Hüseyin Ahmet Hüseyin Durmuş Çakaloğlu Bekir Çakır Hasan Buldanlı Ahmet Ali Eğrioğlu Mehmet Hacı Ali Hasan 198 Çakırbeyli Çakırbeyli Palamutarası Çakırbeyli 188 1307 1310 1302 1299 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Askerde Askerde Askerde Çanakkale Harbi Şehiden Şehiden 4 Ordu Seferberlik 4. 201 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. nüfus:603. 200 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 197 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 184 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2030. Su doldurmaya gitmişler. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. 193 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1346. 187 Çakırbeyli Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2013. O da harp de kalmış. Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. (Vehbi Öğüt-Yaş:55). Amcam ise Çanakkale’de kalmış. 198 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 68 . (Veli Karabudak –Yaş: 82). Çakırbeyli Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme. 194 Aile Taşkesik Köyü'ne nakil gitti. 196 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:106. nüfus:183. 186 Anekdot: Ahmet. Bir daha gelmemiş. (Emine Akkan – Yaş: 92). Babam Yemen’de savaşmış. 190 Çakallar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1295. Hiç gelmemiş.

Hanenin konumu: Kapalı kayıt.Bugün Çaybaşı Mahallesidir. 210 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/323. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 211 Aileden 1309 doğumlu Putu oğlu Halil oğlu Mehmet askerde (06 Mart 1329) kalmıştır. Dedemden duyardım. 69 . Yani büyük dedem Buradaki lakabı “Oğlan Hüseyin”. 2004 yılında Çaybaşı Atatürk Mahallesinde yapılan görüşme. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 216 Bugünkü Torbalı Göllüce Köyü. nüfus:146. Dedem babası askerde kaldığında kundakta kalmış. 217 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 208 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/289. (Mehmet Adalı-Yaş: 42). 209 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/312. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 206 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:27. Birisi dedemin babası. Büyük dedem seferberlikte kalmış. 204 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. (Atatürk Mahallesi) 207 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/286. Dedem anlatırdı. Anekdot: . 215 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/349. 213 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/341. Hanenin konumu: Kapalı kayıt.14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 61 62 66 68 70 72 76 87 89 92 92 100 101 1 2 10 13 16211 16 18 19 20 22 25 27 Mehmet Emin Ömer Ahmet nam diğer Mehmet Yaşar Çakır Mustafa Ali Mustafa Bekir202 Mehmet İsmail203 Demirci hafidi Mehmet204 Mustafa205 Halil Çırak Ali Hüseyin Ali208 Arnavut209 Ali 210 207 Hüseyin Kürd Mehmet Molla Süleyman Ali Kırlı Osman Köse Hasan oğlu Mehmet Deli Ahmet Gani'nin oğlu Ali Mehmet Koca Demircioğlu Hasan Koca Demircioğlu Hasan Koca Kelle oğlu Hasan Koca Çırakoğlu Ali Adalı Hasan Koca Mehmet oğlu Ali Koca Ali Ali Putu oğlu Halil Putu oğlu Mehmet 213 Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak Çapak SEPETÇİLER Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Sepetçiler Tire-Göktepe216 Sepetçiler 1301 1305 1305 1300 1310 1298 1301 1293 1311 1299 1305 1311 1294 206 Rus Harbi Askerde Askerde Çanakkale Harbi Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Harbiye hastanede Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde İkitelli hastanesinde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 09 01 2 0 0 1 00 0 17 1294 1309 1315 1315 1309 1303 1285 1299 1289 1292 1303 1316 1 15 30 30 Halil212 Hüseyin Cabu oğlu Veli İbrahim 214 215 15 1 Mustafa İbrahim Mustafa Bayram Yusuf Hüseyin Ali 2 22 Cabu oğlu Ali 3 Bayram oğlu Durmuş İhtiyar Hüseyin oğlu Yusuf mahdumu Durmuş İhtiyar Hüseyin oğlu Ali217 2 20 202 203 Aile Arapçı Köyü'ne nakil gitti. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 212 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/333. 205 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 214 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/345.

Yenilemede kayda alınmamıştır. 222 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:103. 70 . Yenilemede kayda alınmamıştır. 224 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayda alınmamıştır. 233 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 227 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayda alınmamıştır.13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 218 219 34218 42220 10 12 16 41 49 53 64 65 78 87 102 110 229 Elekçi Hüseyin oğlu Hüseyin219 Kekik oğlu Mehmet221 Hasan 223 Hüseyin Mehmet Ahmet Rüstem Osman Ömer Çavuş Halil Mustafa Baltalarlı Abdi oğlu Hüseyin İbrahim Çarka Salih Hüseyin Tire Göktepe Sepetçiler ÇAYBAŞI Çaybaşı Çaybaşı Çaybaşı Çaybaşı Çaybaşı Dömeke226 Çaybaşı Baltalar Antalya Kardiça Kardiça Koçana Koçana Pertek İskilip Alasonya237 Alasonya Katerin Çimenler Yenişehir Yenişehir Yenişehir Alaşehir Uçhisar Kardiça Baltalar Serez 251 231 222 1292 1295 1305 1305 1307 1305 1306 1295 1304 1294 1308 1289 1287 1296 1312 1296 1301 1293 1303 1310 1315 1297 1299 1300 1306 1305 1296 1292 1280 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Tedbilhavada Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Harbiye Hastanesi Askerde Askerde Askerde 12 12 0 09 Cemali Süleyman224 Recep225 Ali Hasan Recep Baltalarlı Salih oğlu Mehmet Veli 227 1 2 21 Kara Hüseyin oğlu Behlül Muhacir Ziver'in oğlu Mustafa Beşir oğlu Hüseyin Kadri 232 233 234 230 228 2 Ziver Beşir Mehmet Kazım Hafız Osman Mustafa Hüseyin Kadir Apdullah Bekir 113 121 122 140 1 4 6 7 19 32243 33 245 Mehmetşah 0 Hafız Hüseyin mahdumu Osman Muharrem Abidin239 Osman Hasan 240 241 242 3 138235 İbrahim Efendi236 SEPETÇİLER ÇİMENLER-MECİDİYE MAHALLESİ238 0 27 10 Kantarcı oğlu Fethi Ahmet244 Talib Hasan247 Hasan Ağa248 Serezli Osman 250 Yusuf Hüseyin Mehmet Mustafa Salih Hüseyin Mehmet 2 Keşirli Küçük Hasan 14 2 38246 40 45 249 3 Deftere kayıt tarihi:1328. 230 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. nüfus:431. 232 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 228 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 220 Deftere kayıt tarihi:1329. 226 Yunanistan Teselya bölgesinde Yenişehir yakınlarında bir yerleşim. 234 Hanenin konumu: Kapalı kayıt.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. 221 Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/418. Yenilemede kayda alınmamıştır. Sepetçiler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/383. 231 (Makedonca: Кочани) Makedonya'nın doğu kesiminde bir kasaba. 225 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 229 Deftere kayıt tarihi:1329. 223 Hanenin konumu: Kapalı kayıt.

261 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3687. 256 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Hanenin konumu: Kapalı kayıt.Cumhuriyet öncesi nahiye merkezidir. 258 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 242 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. (Yeni Mahalle). 267 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3699. nüfus:101.Serres). 262 Hane konumu: Kapalı kayıt. 250 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/186. 259 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayada alınmamıştır. 257 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3665. 240 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/127. 244 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/159. 249 Deftere kayıt tarihi:1330. 243 Deftere kayıt tarihi:1327. 248 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 246 Deftere kayıt tarihi:1330. 264 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3810.11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 235 236 45 48 4 6 12 12 14 16 25 31 33 36 36 38 39 41266 49 53 Siroz muhacirlerinden Ali Serezli Demir oğlu Bayram Kuloğlu İsmail Kazım Şükrü Yusuf 256 257 258 254 252 Halil Demir Ahmet Hasan Abdullah Mustafa Çolakoğlu Mustafa Ahmet Siroz Serez DAĞKIZILCA Eğin255 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Akşehir Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca 1295 1295 253 Askerde Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Askerde 1 22 1298 1313 1315 1303 1286 1304 1313 1296 1307 1286 1293 1291 1289 1307 1305 1305 Çömezoğlu Abdullah Dağkızılca Mahmut Hüseyin259 Hüseyin260 Sarıoğlu Ahmet Mehmet Karakulak oğullarından Hüseyin262 Kocakulak oğullarından Eyüp263 Ali 264 265 261 1 25 Mustafa Genç Osman oğullarından Hasan İbrahim İbrahim Hüseyin İbrahim Hasan Hüseyin Mustafa Gani bey oğlu Halil 27 Kara Veli oğullarından Mehmet Mehmet267 Kocabaş oğullarından Şükrü Kamil 268 19 28 Deftere kayıt tarihi:1330. 247 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/166. 255 Sivas Kemaliye. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 260 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3781. 263 Aile İstanbul'a nakil gitti. Hane konumu: Kapalı kayıt. 251 (Yunanca'da Σέρρες . Hanenin konumu: Kapalı kayıt. nüfus:550. 265 Aile İstanbul'a nakil gitti. Hane konumu: Kapalı kayıt. 252 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/195. 239 Çaybaşı Köyü Mecidiye Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/122. 241 Hanenin konumu: Kapalı kayıt. 253 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:102. Hanenin konumu: Kapalı kayıt. Yunanistan 'ın Orta Makedonya bölgesinde idari birim. 266 Aileden 1296 doğumlu Hasan Hüseyin oğlu Hasan askerde (30 Haziran 1328) kalmıştır. 237 Yunanistan'da Mora Yenişehir'e bağlı idari birim. 238 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:26. 245 Deftere kayıt tarihi:1329. 254 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3655.Çaybaşı Mahallesindedir. 71 .

Hane konumu: Kapalı kayıt. 286 Demirci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3416. Anekdot: Dayılarım Çakaloğlu Veli. 287 Demirci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3449. Büyüklerimden duyardım. 283 Demirci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3355. Aile Taşkesik Köyü'ne nakil gitti. 273 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3763. 278 Dağtekke Köyü nüfus tarama cetveli:1934/ 922. Bölük Çanakkele cephesi. Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3728. Hane konumu: Kapalı kayıt. 33. Er. nüfus:189. (Enver ŞahinYaş:50). Mustafa. nüfus:161. (Fatma Bircan-Yaş:80). 277 Şehit kaydı vardır. 274 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3767. 275 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:26. Piyade er. 72 . Aile Taşkesik Köyü'ne nakil gitti. 279 Anekdot: Ahmet. Babamdan duyardım. Aile Dögerlik Köyü'ne nakil gitti. Çanakkale’de harpte kalmış.17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 268 269 53 66 66 71 75 76 87272 90 4 276 Hamit Mestan 269 Gani bey oğlu Halil Veli Çavuş Veli Çavuş 271 Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Hadim Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca Dağkızılca DAĞTEKKE 275 1308 1290 1296 1287 1293 1294 1293 1312 1307 1305 1307 1293 1307 1303 282 Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Seferberlik Şehiden Harb-i Umumi Şehiden Askerde Şehiden Seferberlikte Askerde Seferberlik Şehiden Seferberlik Seferberlik Şehiden Seferberlik Askerde Askerde Askerde Harb-i Umumi 27 07 Musa270 Cezayirli oğlu Mehmet Dane Halil İbrahim Halil273 Osman Veli 277 278 274 Koca Ali Dane Halil Mehmet Esat Mehmet Mehmet Ali Mehmet Ali Ali Halil Ağa Dağtekke Dağtekke Dağtekke Dağtekke Dağtekke Dağtekke DEMİRCİ Demirci Demirci Demirci Demirci Demirci Demirci Demirci Gördes Demirci İzmir DOĞANCILAR Doğancılar 4 8 14 18 24 12 17 22 29 36 46 62 63 65 66 12 Süleyman Ahmet279 İbrahim 19 Hasan Ali Ahmet 281 280 Abdullah Hacı İbrahim Ahmet 283 284 18 Hüseyin Zeybek Arif Hüseyin 285 286 1295 1313 1298 1295 1292 1292 1313 1298 1306 1293 288 0 Zeybek Ali Abdullah Mehmet İbrahim Halil 287 0 Kırlı Abdullah oğlu Ali Tosyalı Hasan 2 0 04 Halil oğlu Hasan Tahir Mustafa oğlu Mehmet Mustafa Hasan Mehmet Çalıkoğlu Hüseyin289 1 Mustafa Gördesli Ali Necip Ömer Efendi İbrahim 12 0 1307 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3713. Hane konumu: Kapalı kayıt.Şuan Buca ilçesine idari olarak bağlanmıştır. nüfus:338. 280 Aile Bayındır Kızılcaova Köyü'ne nakil gitti. Dağtekke Köyü nüfus tarama cetveli:1934/921. 272 Aileden 1307 doğumlu Esat oğlu Ali Balkan harbinde (1328) kalmıştır. 270 Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3732. Alay 1 Tabur 1.Tabur 4. Alay 1. 282 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:67.Kol. dedemin kardeşi imiş. Süleyman seferberlikte kalmışmış. 23 Şubat 1331. 02 Nisan 1332. 281 Dağtekke Köyü nüfus tarama cetveli:1934/ 982. 276 Aileden 1307 doğumlu Mehmet Ali oğlu Mustafa Yemen’de (09 TE 1326) kalmıştır. 24. Bölük Kafkas cephesi. 271 Hane konumu: Kapalı kayıt. 4. 285 Demirci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3406. 3.Kol. 2004 yılında Dağtekke Köyü'nde yapılan görüşme. 284 Şehit kaydı vardır. 288 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:36. Dağkızılca Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3764. 2004 yılında Dügerlik Köyü'nde yapılan görüşme. Dedem babama adını vermiş. Hane konumu: Kapalı kayıt.

292 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/753. “4 kardeşim Çanakkale harbinde kaldı “ derdi.2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 289 16 20 20 20 25 2 3 4 5 9 13 15 17 18 25 302 Ali oğlu İbrahim290 Kara Ahmet oğlu Hasan 291 Ali Ahmet Ahmet Ahmet Ali Aşma Mehmet Temel Hüsnü Veli Gökmen Mehmet Mehmet Hasan Gökoğlu Ali Halil Cabbaroğlu Hüseyin Ali Efendi Talib Abdülkadir Doğancılar Doğancılar Doğancılar Doğancılar Doğancılar DÖĞERLİK295 Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Düğerlik Akseki EĞERCİ 304 1297 1309 1311 1312 1297 1299 1288 1299 1299 1299 1298 1295 1303 1298 1315 1298 1300 1307 1301 1290 1311 1310 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 02 17 Kara Ahmet oğlu Mehmet292 Kara Ahmet oğlu Mahmut Eskicioğlu Hüseyin Hacı Osman296 Molla Yusuf Halil Durmuş298 Süleyman Hüseyin Halil Mustafa Ahmet Ali306 Yusuf oğlu Aziz Ramazan 308 309 307 303 299 300 297 294 293 11 06 05 Altıparmak İbrahim 23 31 Ahmet301 12 0 9 13 15 17 19 21 34 305 Eğerci Eğerci Eğerci Eğerci Yenişehir Yenişehir Eğerci 01 08 0 Yusuf Koruk Salih Recep Hasan Tahsin 30 Kurd Recep oğlu Azmi Ali311 0 Hasan üveyoğlu Kadir310 18 06 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/755. "Çakır Ali" derlermiş. 296 Anekdot: Nenem rahmetli ağlayarak anlatırdı. Dedesi Denizli Çardak'’a eğitim almış. 300 Döğerlik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/442. 2004 yılında Düğerlik Köyü'nde yapılan görüşme. Seferberlikte kalmış. 301 Hane konumu: Kapalı kayıt. Benim babamın babası. 297 Hane konumu: Kapalı kayıt. 306 Anekdot: Abdülkadir oğlu Ali. 295 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:23. 304 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:54. 293 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/754. nüfus:242. Yani dedem olur. Hane konumu: Kapalı kayıt.Yaş: 49). (Mehmet Köken. Babadan duyardım. 2004 yılında Doğancılar Köyü'nde yapılan görüşme. 298 Anekdot: Dedem Kosti İsmail anlatırdı. Bunları anlattığında biz küçüktük. 73 . Diğer ikisini hatırıma gelmedi. Celiloğlu Ahmet. Balıkesir'’e hastalanmış. Babamın babası Hüseyin seferberlikte silah altına alındığında 2. (Ali Kandemir). ( Hüsamettin Cömert. Bir daha dönmemiş.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. 308 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1703. 305 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:119. Kerim. Babam anlatırdı. Durmuş Ali seferberlikte askerde kalmış. (Cemalettin Özcan-Yaş 60). Hane konumu: Kapalı kayıt.5 yaşında kalmış. Yaş:55). Çanakkale harbi çıkınca kıtası harbe gitmiş. Bunlar aklımda kalmış. 309 Hane konumu: Kapalı kayıt. 290 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/751. Hane konumu: Kapalı kayıt. 291 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/752. 302 Deftere kayıt tarihi:1332. 2004 yılında Eğerci Köyü'nde yapılan görüşme. 299 Döğerlik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/441. 6 ay hava değişimi almış. Çanakkale'de kalmış. 310 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1710. 2004 yılında Düğerlik Köyü'nde yapılan görüşme. 303 Döğerlik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/476. 307 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1701. Anekdot: Babam 1328'li idi. 294 Doğancılar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/756.

Dedem eve gelmiş. Hane konumu: Kapalı kayıt. 316 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1767.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 44 45 47 49 51 52 52 56 318 Veli Çavuş312 Koca Ali oğlu Ahmet Kadri314 Meco Ali Haşim İbrahim Ali 317 319 316 315 Halil İbrahim İsmail Mehmet Veli oğlu Salih Hüseyin Hüseyin Banuş Abdullah Abbas Yenişehir313 Dömeke Yenişehir Dömeke Dömeke Girit Girit Diriza 320 322 1293 1290 1290 1299 1294 1306 1314 1296 1299 1299 324 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 0 20 T 16 30 04 06 1 26 Arnavut Abbas Sadık 321 16 59 66 Avlonya Feretor Adem323 06 HELVACI 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 9 10 17 20 22 22 Topçu oğlu Ahmet325 Hacı İbrahim oğlu Halil326 Mustafa Necip 328 329 330 327 Mehmet Ahmet Ahmet Mehmet Molla Ahmet Osman Hacı İbrahim oğlu Ali Hacı İbrahim oğlu Ali Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı 1293 1293 1295 1297 1297 1297 1296 1312 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Seferberlikte Seferberlikte Harb-i Umumi Harb-i Umumi Molla Ahmet Molla oğlu Hacı Osman Hacı İbrahim oğlu Mehmet331 Hacı İbrahim oğlu İbrahim332 311 312 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1733. Çetelr vurmuş. 319 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1780. 324 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:46. 318 Deftere kayıt tarihi:1329. Seferberlikte Arabistan’da kalmış. Annem Kerime’nin ilk kocası Mustafa askerde seferberlik zamanı namaz kılarken vurulmuş. 330 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1281. O zamanlar çete zamanı. 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. Babam anlatırdı. Hane konumu: Kapalı kayıt. Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1751. 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. Yani dedem. 320 Arnavutluk'ta Ergeri'ye bağlı idari birim. 3 gün 3 gece düğünü olmuş. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt.3 aylık evliymiş. Anekdot: Necip dedemin kardeşi. 329 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1377. 74 .Thessalía. 331 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1442. Anekdot: Topçu dedem olur. nüfus:270. 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. Yunanistan'da bir idari birim. Askere almışlar. 326 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/140. 317 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1768. 332 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1443. 314 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1756. (Metin Tetik – Köy Muhtarı). 7 sene sonra künyesi gelmiş. Çanakkale de kalmış. 325 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1392. Hane konumu: Kapalı kayıt. Arnavutluk'ta bir şehir. Bunun ayağına peştamal takılıyor. 322 (Arnavutça: Vlorë). (Özel Güneş-Yaş:65). Hane konumu: Kapalı kayıt. 315 Hane konumu: Kapalı kayıt. Ahmet ve Saiplerden İnceoğlanlardaki Fatma (Safiye Ceyhan(kızlık soyadı Sezgin) Yaş: 76). 328 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1416. 313 Yunanca: Θεσσαλία . 321 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1783. 323 Eğerci Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1786. Anekdot: Babamın babası. Geriye iki çocuğu kalmış. 327 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1411.

Rahmetli nenem anlatırdı. Aile Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü'ne nakil gitti. Büyük amcam. 344 Anekdot: Halil ve Hamit . Kendisi dedem olur. Dedem dönmüş. 349 Hane konumu: Kapalı kayıt. 2. Gidiş o gidiş. (Mustafa Aydemir-Yaş:65). Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1456. 347 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2659. Amcalarım harpte kalmış. Kendisi seferberlikte askerde kalmış. anekdot: Babamgiller 5 kardeş yetim kalmış. 345 Aileden 1284 doğumlu Hacı Ali oğlu Mustafa Balkan harbinde (1328) kalmıştır. 342 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:84. dedemin babası. Askerde kalmışlar. İsimleri geride kalanların çocuklarına verilmiş. Mustafa. 352 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2561. Baba ve dedem söylerdi. 335 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1461. 351 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2660.(Mehmet Kemal Pala. (Ali Üstün Toprak-Yaş:68). Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1495. Geri dönmemiş. 341 Hane konumu: Kapalı kayıt. 337 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1485. nüfus:431. Mustafa adını bana vermişler. Mehmet Sadık askerde kalmış. Aile Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü'ne nakil gitti. 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. 348 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2585.9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26333 27 32 38 38 38 40 44 340 Mehmet Sadık334 Pala Hasan Hüseyin336 Mustafa337 Hüseyin338 Mehmet İsmail 339 335 Osman Pala Mehmet Edremitli oğlu Molla Mehmet Mahmut Mahmut Mahmut Mehmet Ali Bey Yörük Osman Mustafa Mehmet Mustafa Hasan Faydaoğlu Hasan Ahmet Mehmet Efendi Mustafa Hüseyin İsmail Musa beslemesi Mehmet Süleyman Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı Helvacı KARAKIZLAR Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar 1309 1305 1293 1296 1303 1314 1307 1303 342 Şehiden Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Umumi Harpte Umumi Harpte Askerde Umumi Harpte Askerde Askerde Umumi Harpte Askerde Askerde Askerde 06 A Hasan Hüseyin 341 07 T 0 3 6 10 12 343 345 Yörük Osman oğlu Ali Osman Mustafa Halil 347 344 346 1289 1294 1309 1291 1309 1301 1304 1313 1307 1286 1293 1313 1306 22 T 11 T 24 Süleyman Abdullah Mehmet Mehmet Nasuh 12 13 16 21 23 26 30 30 37 1 348 Osman349 350 351 2 Mehmet352 İsmail Ağa Hamid 1 2 333 336 Aileden 1301 doğumlu Osman oğlu Mustafa Balkan harbinde (1328) kalmıştır. Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2620. 346 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2656. Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1471.Yaş:65). Kardeşi Mustafa’da askerde kalmış. Anekdot: Amcam. 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2655. Askerde kalmış. Aile Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü'ne nakil gitti. Yani büyük dedem. Annem söylerdi. 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. 338 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1486. 343 Aileden 1309 doğumlu Mahmut oğlu Ali Umumi harpte (16 Eylül 1328) kalmıştır. Jandarmalar götürmüş. (Mehmet Sadık Altaş-Yaş:77). 350 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2559. 334 Anekdot: Dedemin kardeşi. Onun ismini bana vermişler. Seferberlik ilanı ile tarladan götürmüşler. 75 . İkisi de askere alınmış. 339 Helvacı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1487. 2004 yılında Helvacı Köyü'nde yapılan görüşme. 340 Aileden 1299 doğumlu Ali Bey oğlu Mehmet Yemen’de (26 TE 1322) kalmıştır.

Hane konumu: Kapalı kayıt. 364 Aile Torbalı’ya nakil gitti. Büyüklerimden duyardım. Çanakkale’de seferberlikte kalmış. 368 Anekdot: Mehmet Ali: Dedemin kardeşi olur. Osman ismi amcaoğluma verildi.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. (Mustafa Avcı-Yaş:77). Yenilemede kayada alınmamıştır. Hane konumu: Kapalı kayıt. 355 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2729. 361 Aileden 1299 doğumlu Mustafa oğlu Hüseyin Balkan harbinde (1328) kalmıştır. nüfus:614. Çanakkale’de vurulmuş. (Mehmet Kasapoğlu-Yaş:64). 363 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2546. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme.65). 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. 366 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2822. Hane konumu: Kapalı kayıt. 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. 365 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:103. 362 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2556. 358 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2627.14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 41 44 51 53 53 55 55 56 59 61 62 361 Mehmet353 Osman Tevfik 354 355 Kırlı Ali Çavuş Sabancı oğlu İsmail Emin Kasapoğlu Mehmet Kasapoğlu Mehmet Abdurrahman oğlu Mustafa Abdurrahman oğlu Mustafa Osman Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Karakızlar Çakırbeyli Karakızlar 1314 1305 1314 1297 1305 1305 1304 1313 1289 1308 1291 1315 1298 1286 365 Umumi Harpte Şehiden Umumi Harpte Şehiden Askerde Askerde Askerde Umumi Harpte Umumi Harpte Umumi Harpte Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Şehiden Seferberlik Bornova askeri hastanesinde 2 Mustafa356 Hamid Abdurrahman Murad357 Yusuf358 Mehmet Hasan 359 360 362 14 T 0 2 19 2 Ali İbrahim Ali 16 Mehmet Ali Tahir363 Hüseyin 64 69 83 9 19 20 21 22 24 33 36 Mehmet Efendi Ağadaki364 Ali 366 367 Mehmet Karakızlar Hacı Mehmet oğlu Düğerlik Veli Salih Efendi Ağadaki Kandiye KARAKUYU Osman Abdurrahman İbrahim Efendi Hacı İsmail Hüseyin Aydın'lı Ahmet Kel Hasan Köse Osman Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu 2 01 1307 1298 1311 1313 1293 1304 1290 1282 Eskici Abdurrahman oğlu Mustafa Ahmet Sabri Mehmet Ali Mehmet Hasan Hüseyin Halil Köse Osman oğlu Ali 368 12 A 17 25 H 04 353 356 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2700. 76 . Yani Büyük amcam. 360 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2712. Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2588. Anekdot: Amcalarım Mustafa ve Hamit askerde kalmışlar. Bir daha haber alınamamış.Yaş. 2004 yılında Karakızlar Köyü'nde yapılan görüşme. 354 Anekdot: Osman Sabancı oğlu Osman. 357 Anekdot: Murat. Diğer amcam Mustafa da seferberlikte kalmış. (Erdoğan Korkmaz-Karakuyu. 4 kardeşlermiş. 359 Karakızlar Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2648. (Sami Kösten-Yaş:72). Ahmet Sabri de kardeşi. 367 Hane konumu: Kapalı kayıt. Askerde kalmış. Amcammış. En son Yunanistan tarafından mektup gelmiş.

Bunları rahmetli annem anlatırdı. Geriye sadece babam kalmış. anekdot: İbrahim. Dayım Ahmet çavuş anlatırdı.Karakuyu. 382 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2881. 375 Anekdot: Dedem Mustafa Ali ve diğer erkek kardeşleri Hasan Çavuş. O geri dönebilenlerden. 12 bayram (6 yıl) askerde geçiyor. 380 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2867. 3 oğlan kardeşlermiş. Babamdan annemden duyardım.Yaş:48). 376 Hane konumu: Kapalı kayıt. 378 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2864. Kardeşi Salih’ten hiç haber alınmıyor. Önce Yemen. sonra Kafkasya cephesine gidiyor.Yaş. Süleyman ve Mehmet Ali toplam 5 kardeş seferberlik ilan edildiğinde hepsini askere almışlar. Seferberlikte askerde kalmış. Fakat şaka ile ölüme sebebiyet verdiği için az bir hapis cezası almış. 373 Anekdot: Hatipoğlu Mehmet: Dedem olur. Seferberlikte kalmış. Burada babuçculuk (Ayakkabıcılık) yapıyorlarmış. Bir daha geri dönmüyor. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme.Yaş:62). Kamil . Nenem anlatırdı. Babam anlatırdı. Hapisten çıktıktan sonra askere alınmış. 77 . (Mehmet Veysel ÖzYaş: 64).Karakuyu.Mehmet. Büyüklerimden duyardım. 374 Anekdot: Mustafa Ali: Dedem olur. Duyuşuma göre Salih amcam silahla şaka yaparken kardeşi Mehmet’i öldürmüş. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. (Süleyman Aydın-Yaş:70). 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. Bulamadım. Nenem “hiçbir çocuğum geri gelmedi” diye ağlaya ağlaya gözleri kör olmuş. (Niyazi Çakır. Babam Ahmet anlatırdı. 381 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2845. Sadece babam kalmış.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 42 43 45 45 46 47 48 51 53 54 59 63 72 72 80 86 90 94 95 İbrahim İbrahim369 Salih 370 371 Muhacir Hacı Ahmet Karakuyu Çakır İbrahim oğlu Karakuyu Veli Ali Karakuyu Molla Abidin Molla Abidin İbrahim Karakuyulu Halil Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu Karakuyu 1307 1307 1305 1289 1285 1301 1298 1312 1297 1297 1307 1311 1299 1311 1308 1314 1313 1304 1309 1290 Askerde Askerde Seferberlik Seferberlik Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Çanakkale Harbi Şehiden Seferberlik Seferberlik Şehiden Seferberlik Askerde 25 H 26 T Hasan Molla Abidin oğlu Süleyman Bekir İbrahim Mahmut 372 373 30 0 21 T Ahmet Veli Çavuşoğlu Hüseyin Çavuşoğlu Hüseyin Mustafa Kocakulak İbrahim Dağlı Ahmet Sancaktar oğlu Mustafa Ali Mehmet Ali Süleyman Karasulu oğlu Hasan Halil 383 Hatip Veli oğlu Mehmet Çavuşoğlu Hüseyin hafidi Mustafa Ali374 Mehmet Hasan375 Hüseyin376 Kocakulak İbrahim oğlu Mehmet Ali377 Hüseyin378 Ali379 Kamil380 Mustafa381 Mehmet Tevfik Süleyman 382 08 H 27 1 0 21 T 2 15 Gülcüoğlu Durmuş Ali Gülcüoğlu Mehmet 11 369 Anekdot: İbrahim benim amcamdı.76). 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. Kardeşim İbrahim amcamın adı konmuş. Nerden bulacan?(Enver Çetinay –Yaş. Babam kardeşim doğunca adımı vermiş. Öyle söylerdi babam. Amcan olur. Babam ve nenem ben küçükken öldüler. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. 383 Hane konumu: Kapalı kayıt. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. 377 Anekdot: Mehmet Ali: Deden olur. Askerden hayvan çiğnedi diye künyesi gelmiş. Bir daha geri gelmemiş. Çanakkale’de kalmışlar. Anekdot: Kamil. Dayım dedem ve büyük amcamların harpten dönmediğini anlatırdı. Bir daha haber alınmamış. Ahmet. 372 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2851. Hapse giriyor. 2. 379 Hane konumu: Kapalı kayıt. Salih.Yaş:46). Babamlar Bulgaritan’dan Tırnova’dan muhacir olarak gelmişler. Geri gelmiş. Ama kendisini de ret etmiş. Babamın babası olur. Kendisi Yemen ‘de 8 sene kalmış. Çanakkale’de kalmış.65). Bir gidiyor. Seferberlikte askere alınmış. (Süleyman Acar.77). Askerde kalmış.Yaş. 5-6 kardeşmiş. ( Ahmet Yardımcı. (Mestan Şengün Karakuyu. Kendisi askere alınıyor. Çanakkale’de kalmış. (İsmet Çetinay. Babamgillerin en büyükleri imiş. 371 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934//2849. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. 370 Anekdot: Ali oğlu Salih. Seferberlikte silâhaltına alınıyor. Ben Çanakkale’ye mezarlarını aramaya gittim. Benim amcam olur. Mehmet. Dedem hükümete haber vermemiş.Hane konumu: Kapalı kayıt. Çanakkale’de kalmış.

Emmiler yörüklerinden. (Hüseyin Aydın-79).Hüseyin Üçü de benim amcam olur. Anekdot: Amcamız. 387 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:39. 395 Hane konumu: Kapalı kayıt. Bir daha haber alınamamış. Kalanlar dönmemiş. Babam ben doğunca benim adımı askerde kalan iki kardeşinin adını birden koymuş. 393 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2256. Köyün kurucularındanmış. 403 Hane konumu: Kapalı kayıt. Aile Dağkızılca Köyü’ne nakil gitti. Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2254. nüfus:210. Aile Dağkızılca Köyü’ne nakil gitti. Anekdot: Cemali. Hacı Ali oğulları.Adı Korucuk olarak değiştirilmiştir. 402 Hane konumu: Kapalı kayıt. 401 Dirmil Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1807. 398 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2281. (Mustafa Ali Günay Yaş:70). nüfus:349. 2004 yılında Karaot Köyü'nde yapılan görüşme. Bunlar kalmış. Seferberlikte kalmış. 390 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2250. 392 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2255. Anekdot: Amcam. 2004 yılında Karakuyu Beldesinde yapılan görüşme. Mustafa Ali.29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 384 99 Mehmet384 Abdülmuttalib Karakuyu oğullarından Mehmet Abdullah Hacı İbrahim 388 1310 1311 387 Askerde Seferberlik Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Seferberlik Seferberlik Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Seferberlik Seferberlik Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde 20 T 115385 Süleyman386 1 11 12 12 13391 13 14 15 17 22 23 37 38 4 5 5 20 20 21 22 31 Ali Kırlıoğlu Hüseyin Mustafa 389 390 Karakuyu KARAOT Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot Karaot DİRMİL 399 1313 1286 1294 1296 1309 1311 1311 1296 1286 1313 1301 1299 1310 1300 1298 1304 1297 1301 1286 1308 1291 1 Kırlı Ahmet Hüseyin Hüseyin Ali Ali Ali Mavioğlu Ahmet oğlu Halil Ali Deli Mustafa Halil Yörük Ali Hüseyin Yörük Recep Süleyman Kara Mehmet mahdumu Süleyman İçelli Ahmet İçelli Ahmet İnce Mehmet İçelli oğlu Hüseyin Abdül Ahmet Aydınlıoğlu Mehmet392 Aydınlıoğlu Hüseyin393 Yetim oğlu Arif İbrahim 395 394 2 Hasan Ali oğlu İbrahim396 Ali İbrahim oğlu Hamit397 Yörük Ali oğlu Mustafa Menemenli Yaşar Mustafa400 Mehmet Halil İçelli Ahmet oğlu Osman Mehmet Mustafa Osman Hacı Osman oğlu Yörük Süleyman 403 404 402 401 398 12 12 Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Çakallar 04 A 2 06 03 1 01 H Anekdot: Mehmet: Babamın babası yani dedem olur. Yaralı olduğunu buraya bildirmiş. Kardeşim doğunca biraderime Arif adını vermiş babam. 397 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2304. 404 Hane konumu: Kapalı kayıt. (Hamit Bolsoy-Yaş:80). (Ali Özatar-80). 400 Dirmil Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1805. 2004 yılında Karaot Köyü'nde yapılan görüşme. 396 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2266. asker gitmiş. Seferberlikten gelmemiş. Ben doğunca adını bana vermişler. 78 . 386 Karakuyu Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2895. 389 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2249. 399 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:65. İki kardeş seferberlikte kalmış. Mehmet. Kaçanlar kurtulmuş. Kaydı bulunamadı. Babam anlatırdı. Hacallar. 385 Deftere kayıt tarihi:1330. 2004 yılında Karaot Köyü'nde yapılan görüşme. 391 Aileden 1309 doğumlu Ali oğlu Aydınlı oğlu Mehmet Balkan harbinde (1328) kalmıştır. 388 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2247. Hane konumu: Kapalı kayıt. 394 Karaot Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2288. Ali ve Mustafa.

Çanakkale harbi çıkınca Jandarmalar hasta halinde zorla tekrar geri götürmüşler. Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:88. nüfus:236. 2004 yılında Korucuk Köyü'nde yapılan görüşme.(Niyazi BaykurtYaş:78).Adı Ormanköy olarak değiştirilmiştir. 422 Bu araştırmayan yapan kişi olarak büyük dedemdir. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hastaneye götürülesiye kadar kan kaybından vefat etmiş. 408 Dirmil Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1867. 419 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:44. Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. Şerifelerin çocukları. Hane konumu: Kapalı kayıt. 417 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1271. Elinden silahını alamamışlar. 411 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1245. Anlatırlardı. Cephede bir İngiliz saldırısında ayağından şarapnel almış. 418 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1284. 79 . gülerken ölmüş. 416 Aileden 1300 Yenipazar doğumlu Koca Tahir oğlu Hüseyin Umumi harpta (1329) ve 1297 Deliorman doğumlu Salih oğlu Tuzlu Osman Umumi harpte (1329) kalmıştır. Nerdensin? Diye sordu. Balkan harbinde kalmış. Hane konumu: Kapalı kayıt. Bir İngiliz saldırısında makineli tüfek ateşine kapılmış. 414 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1255. Anekdot: Dedem olur.9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 34 34 38 41 43 46 46 60 62 1 2 3 6 7 8 13 14 416 Halil405 Ahmet Hasan 406 Kürd oğlu Hüseyin Hüseyin Ramazan Hatipoğlu Halil İsmail Hüseyin Şekerci Mehmet Hüseyin Hasan Ali Mehmet Ali Durmuş Ali Paşa Abdullah Küçük Mehmet 413 Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Dirmil Yenişehir Çatalca Bayraklı Çatalca Çatalca Kuşçuburun Kuşçuburun Çatalca Tuna Çatalca ÇENGELE 419 1311 1307 1305 1313 1291 1300 1293 1299 1308 1300 1286 1298 1299 1301 1317 1301 1297 1294 1298 1305 1290 Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Askerde Şehiden Askerde Harb-i Umumi Askeri Hastane Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Askerde Çanakkale Harbi Askerde 16 Mehmet 407 14 Arap Selim'in hafidi Mehmet Şekerci Hüseyin408 İçelli Şeker Mehmet Mehmet Mehmet Hüseyin410 Ensari Halid 411 09 A 26 0 08 KUŞÇUBURUN409 16 412 03 Süleyman Hayri 414 415 Uzun İsmail Kara Ali Şaban Hacıoğlu Hayrettin 417 Eyyüp Osman Tunalı Osman Bahattin 418 16 Salih Paşa Eyyüp Mehmet Hüseyin 422 17 4 13 19 Mehmet Ali420 Mehmet Ali 421 Çengele Çengele Çengele 2 Sarılar aşiretinden Bekir Halil 16 405 406 Hane konumu: Kapalı kayıt. Eskicilerin çocukları. Vücudu ikiye bölmüş. 409 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:17. 420 Anekdot: Mehmet Ali” Amcam olur. Amcamın Çanakkale cephesinden silah arkadaşı imiş. Hastalanmış. Babam doğunca babasının adını vermişler. Çengele’den Halil onbaşılardan diye cevap verdim.2004 yılında Ormanköy Köyü'nde yapılan görüşme. 410 Hane konumu: Kapalı kayıt.2004 yılında Torbalı'da evimde yapılan görüşme. Hane konumu: Kapalı kayıt. Dedem Bekir orta yaşta olmasına rağmen askere alınmış. 412 Hane konumu: Kapalı kayıt. 421 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1929. Köye dönmüş. (Kudret Çetin-Yaş:55). Ayşe ninem söylerdi. Babam dedem öldüğünde nenemin gövdesinde üç aylık hamileymiş. Ben 24-25 yaşlarında idim. Bir Perşembe günü eşekle Tepeköy pazarından gelirken Çiftetepeler de arkamdan Cumalıköy’den olduğunu söyleyen sakallı ve yaşlı birisi eşekle bana yetişti. (Mehmet Ali Alkan -Yaş: 82).Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. 413 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1251. 415 Kuşçuburun Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1256. 407 Dirmil Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1863. Mısırlıların çocukları hep harpte kalmış. Ben doğunca babam kardeşinin adını bana vermiş. Anekdot: Mehmet Ali” Benim amcam olur.

426 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1919. Hane konumu: Kapalı kayıt. Babam 1918 de silah bırakıldığında Yunan işgalinde Hortunalı Hamit ile birlikte hareket etmiş. Hane konumu: Kapalı kayıt. Dedemin babası Hüseyin ile birlikte seferberlikte askere alınmış. ve 1305 doğumlu Mustafa oğlu Mehmet Yemen’de (1327) kalmıştır. Çanakkale cephesinde kalmış. 445 (Bulgarca: Област Хасково / Oblast Khaskovo).(Mehmet Özer Tosun. Dedem Tarsus’ta Fransızlarla orada çarpışırken orada kalmış.Yaş:71). 427 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1922. 439 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1581. Aile İzmir’e nakil gitti. 438 Anekdot: Koca Velioğullarından Mehmet. Aile İzmir’e nakil gitti. 430 Deftere kayıt tarihi:1329. 2004 yılında Özbey Köyü'nde yapılan görüşme. Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1903. Babam anlatırdı. nüfus:214. Aileden 1287 Lofça doğumlu Ahmet oğlu Mısırlı Ahmet oğlu Mehmet Ç:anakkale Sebdülbahir (29 KS 1329) ve 1309 doğumlu Mısırlı Ahmet oğlu Ali Osman Askerde (11 TE 1329)kalmıştır. 431 Hane konumu: Kapalı kayıt. Anekdot: Tosun Necip” Büyük amcam olur. 2004 yılında Ormanköy Köyü'nde yapılan görüşme. 429 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. (Musa Özbek . Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1959. Hane konumu: Kapalı kayıt. 437 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1567.Cumhuriyet öncesi adı Hamidiye’dir. yardım sever biri imiş. 436 Aile Bozköy Köyü’ne nakil gitti. Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1586. Bulgaristan'ın güneyindeki bir ildir. Çok iyi. 441 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1584. Dirmil’den asker arkadaşı anlatırdı. Çanakkale’de cephede hep beraberler imiş. 442 Aileden 1308 doğumlu Kara Recep oğlu Mahmut Balkan harbinde (1329) kalmıştır. trl: Veliko Tarnovo). 434 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1550.Yaş: 65). 428 Aileden 1307 doğumlu Mustafa oğlu Süleyman Şehiden (02 Şubat 1329). 432 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:52. Aile İzmir’e nakil gitti. Bulgaristan'ın bir şehridir.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 25 25 25 25 32 36 40 44428 45 430 Hamit İslam Halil423 Ahmet424 Hamit 425 İbrahim Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Mehmet Abdullah Çengele Çengele Çengele Çengele Çengele Çengele Çengele Çengele 1313 1300 1300 1303 1305 1298 1303 1311 Şehit Sebdülbahir Çanakkale Harbi Çanakkale Harbi Çanakkale Harbi Çanakkale harbinde Anafartalar Çanakkale Harbi 29 H Osman Necip426 Osman427 15 Hasan429 Mustafa 431 Mustafa Mısırlı Mustafa oğlu Mehmet Süleyman Memiş oğlu İsmail Mehmet 436 Çengele Çengele ÖZBEY432 1311 1314 Askerde Şehiden 0 06 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 423 424 3 8 11 20 435 Satıcı Mehmet433 Ethem Hüseyin Mustafa 434 Kasaba Fetrek Özbey Arapçı Özbey Hamidiye Tırnova Özbey Özbey Edirne Hasköy445 440 1291 1309 1314 1301 1308 1287 1303 1310 1310 1290 Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Çanakkale Harbi Çanakkale Harbi Askerde 06 2 Veziroğlu Hasan 437 Veziroğlu Gani Nizamoğlu Hüseyin 438 0 23 30 35 36 39 442 Koca Veli oğlu hafidi Mehmet Mehmet İsmail 439 441 443 Kara Ahmet Hasan Süleyman Kara Recep Mustafa Hoca 25 Mahmut 40 Mustafa hoca oğlu Ahmet444 2 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1902. 425 Çengele Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1904. 435 Aileden 1306 Torbalı Mersinli doğumlu Üzeyir oğlu Gani oğlu Hüseyin Balkan harbinde (1329) kalmıştır. 440 (Bulgarca: Велико Търново. 444 Hane konumu: Kapalı kayıt. Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1565. 80 . 443 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1587. 433 Hane konumu: Kapalı kayıt.

448 Anekdot: Nenem Rabia söylerdi. Duydum Seferberlikte kalmış. 2004 yılında Özbey Köyü'nde yapılan görüşme. 467 Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1509. 453 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:39. 81 . 454 Arapçı Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1. 449 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1595.. Bir daha geri gelmemişler.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. 456 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. 465 Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1521. Yaş:64). (Kemal Çelik. ve 1301 doğumlu Osman oğlu Hacı Ömer oğlu Osman oğlu Hüseyin Balkan harbinde (1328) kalmıştır. 459 Hane konumu: Kapalı kayıt. “İki oğlumun künyesi gelmedi” derdi. 460 Hane konumu: Kapalı kayıt. 455 Hane konumu: Kapalı kayıt. Birisi 16. 450 Deftere kayıt tarihi:1323. 462 Hane konumu: Kapalı kayıt. Anekdot: Amcam olur. 458 Hane konumu: Kapalı kayıt. Yaş:70). Hane konumu: Kapalı kayıt. İkisi de amcalarım olur. 452 Özbey Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1603. 463 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:14. 461 Deftere kayıt tarihi:1330. 2004 yılında Saipler Köyü'nde yapılan görüşme. 2004 yılında Saipler Köyü'nde yapılan görüşme. diğeri 18 yaşında seferberlikte silah altına alınmış. (Yaşar Suhan. 457 Hane konumu: Kapalı kayıt. (Kazım Çevik. nüfus:117. Babamın kardeşleri. Çocuklar seferberliğe bir gitti. Anekdot: Ömer-Mehmet. Dedem anlatırdı. dirisinden de ölüsünden de bir haber çıkmadı derdi. Gece bir tıkırtı (ses) oldu mu acaba geri geldi mi ? dermiş. 464 Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1520. 451 Deftere kayıt tarihi:1330. Yaş:63) . Adı Pamukyazı olarak değiştirilmiştir.11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 47 52 53 450 Mehmet446 Boğuş oğlu Mehmet Yusuf 448 449 447 Mustafa Hoca oğlu Mehmet Salih Mehmet Mehmet kahya Mehmet Salih Traş Mehmet Koca Durmuş Ali Mehmet Hüseyin Süllü Kâhya Süleyman Süllü Kâhya Süleyman Ayrancı İsmail Kadayıf Mehmet Aşık Mehmet Hamidiye Edirne Hasköy Hamidiye Edirne Hasköy Edirne Hasköy Selanik ARAPÇI453 Arapçı Arapçı Arapçı Arapçı Arapçı Arapçı Tulum Arapçı Arapçı SAİBLER 463 1311 1290 1313 1298 1293 1300 1296 1307 1316 1307 1296 1300 1294 1313 1311 Askerde Askerde Harb-i Umumi Askerde Askerde Seferberlik Umumi Harb Askerde Askerde Topçu hastanesi Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 29 08 Mehmet Kâhya oğlu Halil Hasköy'lü Hacı İsmail Hüseyin452 Traşe Ali454 Mustafa Ali Halil455 Süleyman456 03 3 59451 1 4 7 11 14 15 24 27 45461 21 20 23 T 06 Süllü Kahya oğlu Durmuş457 Süllü Kâhya oğlu Hasan458 Ayrancı oğlu Mehmet459 Ahmet 460 3 2 16 A Şükrü462 08 1 2 3 8 8 9466 Hacı Ömer oğlu Ömer464 Hacı Ömer oğlu Mehmet465 Hüseyin467 Nebi Nebi Mehmet Ali Saibler Saibler Saibler 1312 1313 1312 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi 446 447 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. 466 Aileden 1299 doğumlu Süleyman oğlu Hacı Ömer oğlu Osman oğlu Mehmet Balkan harbinde (1328) Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1507. Saibler Köyü nüfus tarama cetveli:1934/1508. nüfus:160.

30 Haziran 1331. Tabur 2. Abdül eniştemden duyardım. Hane konumu: Kapalı kayıt. 476 Hane konumu: Kapalı kayıt. 472 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/269. 482 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3102. Aile İzmir'e nakil gitti.Kol. Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/256. Bölük. 475 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3083. Hane konumu: Kapalı kayıt. 42. 82 . Yaş:84). Alay 4. 477 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3087. 481 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3101. Babam geri dönmüyor. 473 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/270. 469 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/252. 471 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/257. 486 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. Piyade er. 2004 yılında Yazıbaşı Beldesinde yapılan görüşme. Amcaoğlum olur. Hane konumu: Kapalı kayıt. 474 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:102. 479 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3092. 480 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3100. Oğlu dönüyor. Anekdot: Askerde Çanakkale'de savaşta kalmış. 2004 yılında Yazıbaşı Beldesinde yapılan görüşme.Bugün Torbalı ilçesinin mahallesidir. Mustafa Doğa (82). nüfus:517. Adı Yazıbaşı olarak değiştirilmiştir. (Mehmet Filiz. 488 Hane konumu: Kapalı kayıt. Anekdot: Hasan onbaşı oğlu Abdül ile Topkapı sarayı önünde karşılaşmışlar.TAŞKESİK 1 2 3 4 5 6 1 2 9 10 28 28 Şaban Yusuf 468 469 Hasan Musa Hacı Yakup Mehmet Sait Salih 471 472 Kafkasya Kafkasya Kafkasya Kafkasya Havuzbaşı Havuzbaşı HORTUNA 474 1315 1286 1290 1289 1297 1311 Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Osman470 Hüseyin Mehmet Kadir 473 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 3 4 7 7 18 19 21 24 24 28 483 Molla Halil oğlu Halil İbrahim475 Tat Osman476 Molla Mehmet oğlu Durmuş477 Hüseyin Osman 478 479 Halil Hacı Halil Mehmet Hasan Hasan Mustafa Hacı Osman Hüseyin Abdullah Abdül İsmail Sersem İsmail Alekooğlu Halil Abdullah Mecu Mehmet Mehmet Hacı Ali Efendi oğlu Recep Hortuna Hortuna Hortuna Arıtaş Arıtaş Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Çatalca Kulaklıoba Kulaklıoba Hortuna Çatalca Hortuna Hortuna 1315 1294 1305 1308 1304 1307 1291 1290 1296 1298 1315 1298 1298 1294 1294 1292 1300 Seferberlik Şehiden Kafkasya Cephesi Seferberlik Seferberlik Askerde Seferberlik Askerde Seferberlik Seferberlik Seferberlik Askerde Askerde Seferberlik Askerde Şehiden Askerde 02 A 1 Mehmet namı diğeri Ali Kara Süleyman İsmail Apdül Aziz 481 480 06 2 Süleyman482 484 28 32 33 34 36 36 Salih485 Salih486 Hüsrev Cemali Ahmet Mehmet488 487 1 14 14 20 A 25 468 470 Taşkesik Köyü nüfus tarama cetveli:1934/250. 484 Hane konumu: Kapalı kayıt. 487 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3118. 5. Hane konumu: Kapalı kayıt. Çanakkale cephesi Soğanlıdere. 483 Aileden 1300 Çatalca doğumlu İsmail oğlu Aziz Balkan harbinde (1328) kalmıştır. Şehit kaydı vardır. Hane konumu: Kapalı kayıt. 485 Hane konumu: Kapalı kayıt. 478 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3091. Hane konumu: Kapalı kayıt.

503 Hane konumu: Kapalı kayıt. 501 Hane konumu: Kapalı kayıt. 505 (Makedonca: Радовиш) Makedonya’nın güneydoğusunda yer alan bir idari birim. 508 Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:130. Anekdot: Halil Onbaşı. Dedem olur.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 38 40 50 51 52 54 54 55 55 55 59 61 74 90 90 91 92 103 502 Yaşar489 Mustafa Fettah490 Osman491 Mehmet 492 493 İlyas Hacı Ali Kara Osman Fettah Kurt Hüseyin Köse Salih Köse Salih Kara Veli Kara Veli Kara Veli Seyit Ali Süleyman Kırımlı Mustafa Kadir Kadir 500 499 Hortuna Hortuna Çatalca Çatalca Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Hortuna Çatalca Hortuna Hortuna Hortuna Çatalca Hortuna Kasaba Radoviştina505 YENİKÖY 506 1291 1291 1289 1311 1302 1306 1312 1314 1307 1309 1309 1289 1309 1298 1306 1281 1311 1302 1309 1294 1304 1293 1293 1296 509 Çanakkale Harbi Askerde Dördüncü Ordu Esarette Seferberlik Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Seferberlik Seferberlik Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 21 Köse Salih oğlu Şakir Ramazan494 Salih 495 496 0 04 Yaşar 21 Süleyman Halil497 Halil Onbaşı498 Mehmet Salih Hüseyin Efendi Çatalcalı Ahmet Bayram Ali 501 503 01 A 11 12 İsmail Süleyman Hüseyin Hüseyin Ahmet Mehmet Efendi Mustafa nam oğlu Mehmet Kara Mehmet İmamoğlu Mustafa 27 1 Narinceli aşiretinden Ahmet 09 T 110504 Ali 6 8 16 17 19 Mustafa İbrahim Koca Mahmut oğlu Ali507 Kara Mehmet oğlu Ahmet508 İmamoğlu Mustafa mahdumu Abdurrahman 08 T Yeniköy Yeniköy Yaylayaka Yeniköy Seydişehir 2 09 10 A 08 12 YOĞURTÇULAR 489 490 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3131. Hane konumu: Kapalı kayıt. 492 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3153. Yaş:73). 495 Hane konumu: Kapalı kayıt. 491 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3148. Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:144. 497 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3159. 507 Hane konumu: Kapalı kayıt. 499 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3180. 493 Hane konumu: Kapalı kayıt. 83 . 496 Hane konumu: Kapalı kayıt. 509 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:29. 500 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3188. 2004 yılında Yazıbaşı Beldesinde yapılan görüşme. Babam askere normal dedem ihtiyat olarak alınmış. 494 Hane konumu: Kapalı kayıt. Deden geri dönmemiş. 504 Deftere kayıt tarihi:1329. 506 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:28. 502 Deftere kayıt tarihi:1324. (Hasan Kar. 498 Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3164. Hortuna Köyü nüfus tarama cetveli:1934/3147.

526 Deftere kayıt tarihi:1327. 525 Deftere kayıt tarihi:1325. Alay 2. Fırka 33.Kol. nüfus:444. 515 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1011.İlçenin merkez mahallelerindendir. Bölük. 524 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1106. Aile Tepeköy Mahallesine nakil gitti. 521 Hane konumu: Kapalı kayıt. 514 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:105. 522 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1097. Piyade onbaşı. Aile Ayrancılar Köyü’ne nakil gitti. 15 Şubat 1331. 11. 517 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1013.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 21 25 27 4 16 17 19 23 31 38 55 59 70 73 77 79 82 82 85 98 98 Süleyman Mahmut Halil511 Hafızoğlu Mehmet Ahmet Dedeoğlu Halil Mehmet515 Hüseyin Hamdi Hasan Topal Mehmet oğlu Ahmet Abdullah Yusuf İbrahim519 Karabacak Ahmet520 Yusuf 521 522 516 517 513 512 Molla Abdurrahman Molla Abdurrahman Deveci Mehmet Şeker Mehmet Balcıoğlu Mehmet Koca Abdullah Lazoğlu Mustafa Nasuh İbrahim Halil Çavuş Deli İbrahim oğlu İsmail Topal Mehmet İbrahim Osman Kürt Ali Mehmet Eskici Salih Mustafa Sülüdaki Faydalı oğlu Ahmet Mustafa Mustafa Halil Topal Hasan Memiş oğlu Hasan Ömer Ahmet Hamidabat510 Hamidabat Yoğurtçular Yoğurtçular Yoğurtçular Hortuna Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Uçhisar Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Girit Torbalı Torbalı Torbalı Torbalı Tire-Göktepe Çaybaşı Torbalı Edirne-Kocanlı 1291 1312 1309 1294 1312 1294 514 Askerde Askerde Şehiden Şehiden Askerde Bağdat'ta harpte Askerde şehit Askerde şehit Askerde şehit Askerde şehit Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Harbde Askerde Askerde Askerde Çorlu hastanesinde Askerde Askerde Askerde 2 02 H 0 22 T 21 A TORBALI MAHALLESİ 1303 1311 1296 1305 1311 1285 1310 1295 1300 1291 1313 1313 1310 1315 1312 1295 1309 1305 1311 1290 04 04 07 Deveci oğlu Hüseyin 518 03 H 14 27 12 26 02 1 Salih Sülüdaki Ahmet523 Halil 524 13 07 Mehmet Emin Yörük Halil oğlu Süleyman Süleyman Mustafa 2 01 A 29 23 21 107525 Kocakulak Bekir'in üvey oğlu İsmail 120526 Hasan Vasfi Efendi527 26 510 512 Bugünkü Kemalpaşa Beşpınar Köyü. 511 Şehit kaydı vardır. 520 Hane konumu: Kapalı kayıt. 516 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1012. 519 Torbalı Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/1083. Tabur 5. 523 Hane konumu: Kapalı kayıt. Çanakkale cephesi Arıburnu Kanlıdere. 84 . 4. 527 Hane konumu: Kapalı kayıt. 518 Hane konumu: Kapalı kayıt. 513 Yenilemede kayda alınmamıştır.

535 Tepeköy Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2313. 544 Deftere kayıt tarihi:1324. 541 Deftere kayıt tarihi:1322.21 22 23 24 25 26 142528 İlyas529 154 155 175 532 Hasan Mehmet Mehmet Mustafa Damalaki Bayram Hutbi Koçana Siroz Garabin Girit 1301 1292 1304 1301 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 2 Yusuf 530 09 Hakkı531 Hasan 533 28 28 177 181 Selanik muhaciri Yaşar Behzat Selanik 1305 Küretepe 1314 -Karabina TEPEKÖY MAHALLESİ534 Tepeköy Uşak Tepeköy Arapçı Tepeköy Tepeköy Tepeköy Aydos Girit-Hanya Tepeköy Dersadet Tepeköy Tepeköy Torbalı Meşhet Erzincan Debre-i bala Dırama 1304 1304 1301 1300 1309 1304 1308 1293 1293 1304 1295 1295 1306 1298 1291 1299 1299 1304 30 A 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 4 4 5 13 30 44 49 50 51 65541 73 78 84 96 542 Durmuş İbrahim535 Mehmet Salih Ali 536 537 538 Çakaloğlu Hasan Hüseyin Mehmet Mustafa Ali Seyit oğlu Halil Eskici Ali İzmirli Mustafa 540 Arıburnu Şehiden Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde 20 06 02 07 İsmail İbrahim539 Muhacir Mehmet Mustafa Arap Halid Kadri Osman Recep Musa oğlu Musa545 Arif 547 549 551 543 30 Ali Nazif Ali Zenci Kamil Hasan Mustafa Hüseyin Hüsnü İbrahim Yusuf Bayram Hasan Hüseyin Nazifaki 28 T 22 17 14 09 12 12 75 544 79 546 548 550 Adem 22 104 Drama muhacirlerinden Ahmet 18 528 531 Deftere kayıt tarihi:1330. 548 Deftere kayıt tarihi:1329. 539 Hane konumu: Kapalı kayıt. 540 Hane konumu: Kapalı kayıt. 85 . 547 Tepeköy Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2448. 532 Deftere kayıt tarihi:1332. 543 Aile Kırbaş Köyü’ne nakil gitti. 550 Deftere kayıt tarihi:1330. nüfus:208. 545 Aile Cumaovası Karakuyu Köyü’ne nakil gitti. 546 Deftere kayıt tarihi:1326. 530 Hane konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayda alınmamıştır.İlçenin merkez mahallelerindendir. 537 Aile Selçuk’a nakil gitti. 536 Tepeköy Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2314. Yenilemede kayda alınmamıştır. 549 Hane konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayda alınmamıştır. 551 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. 533 Hane konumu: Kapalı kayıt. Hane konumu: Kapalı kayıt. Yenilemede kayda alınmamıştır. 542 Deftere kayıt tarihi:1323. 529 Hane konumu: Kapalı kayıt. 538 Tepeköy Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2361. 534 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:63. Yenilemede kayda alınmamıştır.

559 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2501. Nüfus defteri Çakallar Köyü’ne eklenmiştir. Hane konumu: Kapalı kayıt. 568 Aileden 1295 doğumlu Mehmet oğlu Mehmet Balkan harbinde (1329) kalmıştır. 558 Deftere kayıt tarihi:1324. 562 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2514. Hane konumu: Kapalı kayıt. 561 Deftere kayıt tarihi:1327.İlçenin merkez mahallelerindendir. Hane konumu: Kapalı kayıt. 567 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:14. nüfus:250. 557 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2500. 560 Hane konumu: Kapalı kayıt. 572 Hane konumu: Kapalı kayıt. 566 (Makedonca: Демир Хисар) Makedonya’nın güneyinde yer alan bir idari birim. Aile Aydın Söke’ye nakil gitti. 564 Deftere kayıt tarihi:1331. 570 Hane konumu: Kapalı kayıt.Dağılan köylerdendir. Nüfus defteri Hortuna Köyü’ne eklenmiştir. Hane konumu: Kapalı kayıt. 555 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2455. nüfus:114. Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:73. 565 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2529. 554 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2451. 569 Arıtaş Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2779. 86 . 556 Ertuğrul Mahallesi nüfus tarama cetveli:1934/2470.Dağılan köylerdendir. 571 Arıtaş Köyü nüfus tarama cetveli:1934/2782. 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:59. 573 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:14. 563 Hane konumu: Kapalı kayıt.19 105 Kayalar muhacirlerinden Rıfat552 Tayyip Kayalar 1310 Askerde 10 ERTUĞRUL MAHALLESİ553 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 1 552 553 2 5 6 8 12 15 31 34 37 42 43 56 59 61 76 558 Arif Ademaki Selim Mehmet Mustafa İbrahim İsmail 556 554 İbrahim Halil Yeniçeraki Hasan Serdaraki Cemali Maksut Hasan Osman Kandiyeli Mehmet Ağa Bilal Ömer Tatar İslam Selim Mehmet Çerkez Ali İsmail Hüseyin Salih İsmail Hacı İsmail Molla Hüseyin Mazak Hasan Mazak Hasan Alişan oğlu Numan Kandiye Kandiye Kandiye Girit Dobruca Girit Bursa Girit Girit Niğboılu Babadağ Girit Torbalı İzmir Varna Keşan 1285 1307 1315 1298 1293 1306 1295 1291 1292 1283 1295 1311 1311 1304 1307 1298 Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde 04 11 23 28 Hüsnü Kerimaki 555 Karatobaski Musa Mustafa Bilalaki Hacı Geldi biraderi Emin Çavuş Haşim Cafer Ahmet557 Recep İsmail Ali 562 559 560 25 T 01 23 27 71 561 12 82 Salih mahdumu Mehmet563 100564 Demirhisar muhacirlerinden Osman565 1568 2 12 12 2 Hüseyin569 Osman 570 Yanya 1313 566 Demirhisar 1310 ARITAŞ567 Arıtaş Arıtaş Arıtaş Arıtaş ÇORLU 573 04 1316 1315 1299 1308 1311 25 Abdullah571 İbrahim Ali 574 572 24 H Çorlu 02 Hane konumu: Kapalı kayıt.

578 Aile Cumaovası Karakuyu Köyü’ne nakil gitti. nüfus:227. Tabur 2. 591 Hane konumu: Kapalı kayıt. 576 Aile Buca Kaynaklar Köyü’ne nakil gitti. 582 Hane konumu: Kapalı kayıt. 87 . 587 Hane konumu: Kapalı kayıt. 584 Hane konumu: Kapalı kayıt. Aile Buca Kaynaklar Köyü’ne nakil gitti. nüfus:362. Piyade er.Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir. Adı Yeşilköy olarak değiştirilmiştir. 585 Hane konumu: Kapalı kayıt. 5. 42. 579 Aile Cumaovası Karakuyu Köyü’ne nakil gitti. Çanakkale cephesi Gümüşsuyu hastanesi. Alay 4.Kol. Bölük. 583 Şehitlik kaydı vardır. 577 Aile Ahmetli Köyü’ne nakil gitti. 580 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:39. 588 Hane konumu: Kapalı kayıt.2 3 4 5 6 6 6 9 14 14 Ali575 Ali 576 Hocaoğlu Ali Mustafa Hacı Ali Koca Köse Bekir oğlu Musa Koca Köse Bekir oğlu Musa Mehmet Çavuş Bekir Koca Ahmet oğlu Abdullah Düvenci Süleyman Mehmet Ali Mehmet Ahmet Bekir Çavuş Mehmet Ali Mustafa Bekir 588 Çorlu Çorlu Çorlu Çorlu Çorlu 1301 1301 1312 1310 1311 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 29 29 Hüseyin577 Musa578 Mehmet579 01 T 21 24 GÖKYAKA TEKEKÖY580 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 574 575 1 10 12 13 16 30 34 37 4 8 10 11 14 14 16 18 31 38 39 10 11 12 Osman581 Ekizoğlu Mehmet582 Mehmet Hasan Molla Mustafa hafidi Hafız İbrahim583 Ahmet584 Hüseyin İsmail 585 Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke Gökyaka Teke SİNEK586 Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek Sinek DERE590 Dereköy Dereköy Dereköy 1291 1285 1290 1296 1293 1305 1289 1308 1294 1296 1308 1305 1300 1305 1297 1309 1300 1298 1311 1306 1307 1290 Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Şehiden Askerde Şehiden Askerde Askerde Bağdat Hastanesi Şehiden Şehiden Askerde 10 19 10 21 25 21 12 20 Kölemenoğlu Osman587 Mustafa Ali Şükrü Hasan Hamit Hüseyin Mehmet Ali Mustafa Ahmet589 Hüseyin Himmet Mehmet591 Ali Aydnlı Halil oğlu Abdullah 29 08 05 Nasuh oğlu Osman Nasuh oğlu Ahmet Nasuh oğlu Ahmet Hüseyin İbrahim Koca Bekir hafidi Bekir Kocabaşoğlu Yusuf Hasan Halil oğlu Halil Aşık Hüseyin Halil 10 09 24 T 15 14 H 04 25 13 14 H 17 Hane konumu: Kapalı kayıt. 589 Hane konumu: Kapalı kayıt. 586 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:68. 581 Hane konumu: Kapalı kayıt. 25 Temmuz 1331.Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir. 590 Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir.

605 Şuan Buca ilçesinin köylerindendir. 596 Deftere kayıt tarihi:1328. Dayım Demirci Hüseyin Çanakkale harbinde kaldı. 600 Hane konumu: Kapalı kayıt. Menderes Karakuyu Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 14 15 21 24 27 31 34 36 39 40 40 52 54 55 58 58 68 70596 27 29 32 599 Mehmet592 İsmail Ahmet Osman Deli Uzunoğlu Abdullah Mehmet Halil594 İbrahim Halil Arap Musa oğlu Ahmet Hüseyin Ahmet Hacıoğlanoğlu Nebi Balcıoğlu Hacı İsmail Mehmet Ali Mustafa Domuzcuoğlu Durmuş Osman597 Türkmenoğlu Emirzade mahdumu Mehmet Celal İsmail Halil Raşit İsmail Hakkı Yörük Halil İbrahim Veli 600 595 593 Kafa Mehmet Mahmut Mustafa Sarıbaşoğlu Ömer Deli Uzun Mehmet Hekimoğlu Halil Kocakelleoğlu Ali Koca Ali Halil Amcaoğlu İsmail Musa Musa Süleyman Mahmut Hüseyin Ali Çavuş Ali Çavuş Hüseyin Osman Türkmenoğlu Mehmet efendi İbrahim Solak Mehmet Solak Mehmet Hüseyin Efendi Halil İbrahim Alaiyeli Hüseyin Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Dereköy Ermenek Selanik CUMALI Cumalı Cumalı Cumalı Cumalı Cumalı Cumalı Cumalı BELENBAŞI 601 598 1294 1301 1307 1311 1294 1290 1290 1297 1296 1298 1300 1294 1289 1291 1299 1307 1299 1290 1303 1308 1299 1302 1299 1289 1308 1297 1311 1312 1289 605 Askerde Seferberlik Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 05 H 29 H 12 14 06 03 25 26 18 04 09 21 24 07 01 06 A 02 26 30 Askerde Askerde Askerde Askerde Şehiden Askerde Askerde Askerde Askerde 27 20 32 36 37 48 15 27 28 47603 21 07 T Hüseyin Mehmet Mustafa 602 Osman Çil Mehmet Hacı Mustafa’nın oğlu Musa Eskici Mehmet Belenbaşı Yaylayaka Yaylayaka Belenbaşı KIRIKLAR 11 T 09 T 17 Cabbaroğlu Hasan604 12 592 593 Hane konumu: Kapalı kayıt. 601 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:30. 604 Hane konumu: Kapalı kayıt. 594 Hane konumu: Kapalı kayıt. Anekdot: Seferberlikte köyden 30-40 kişi gitti. Köy hocası ve köylü olarak kuran okuya okuya onları seferberliğe uğurladık. Mehmet Gülcan (1320 doğumlu). 598 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:49. 599 Aileden 1293 doğumlu Solak Mehmet oğlu Abdullah Askerde (1328) kalmıştır. 603 Deftere kayıt tarihi:1325. nüfus:312. Hane konumu: Kapalı kayıt. 88 . 595 Hane konumu: Kapalı kayıt. 602 Anekdot: Dayım olur. Gelmediler. Hüseyin Çetin (1329 doğumlu). Belenbaşı Köyü'nde 2004 yılında yapılan görüşme.Şuan Buca ilçesinin köylerindendir. 597 Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:268.Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir.

89 . nüfus:461. 614 Hane konumu: Kapalı kayıt. 617 Hane konumu: Kapalı kayıt. 611 Hane konumu: Kapalı kayıt. 609 Deftere kayıt tarihi:1324. Hane konumu: Kapalı kayıt. 616 Hane konumu: Kapalı kayıt.Şuan Buca ilçesinin köylerindendir. 619 Hane konumu: Kapalı kayıt. 618 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:93.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 606 607 3 3 6 9 10 11 11 16 27 31 41 46 48 609 Hasan Hüseyin İbrahim Osman Kurt Mustafa oğlu Mahmut Hafızoğlu Hasan Hafızoğlu Ahmet Osman Halil oğlu Hasan Halil607 Topaloğlu Ali Şükrü İsmail 608 606 Ali Ali İbrahim oğlu Mustafa Hüseyin Mustafa Mehmet Mehmet Mustafa Halil Mustafa Abdullah Kürt Mehmet Abdullah Said oğlu Mahmut Sarı İsmail oğlu Mehmet Ali İnce Mehmet Süleyman Mehmet Ali Osman İsmail İsmail Halil Ali Ali Eyüp oğlu Mehmet Ali Kara Hacıoğlu Süleyman Süleyman Salih oğlu Osman Hacı Ahmet Deli ktakke Mustafa Köselioğlu Hasan 615 Kırıklar Kırıklar Kırıklar Hortuna Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar Kırıklar 1312 1313 1287 1289 1301 1298 1308 1310 1298 1311 1299 1297 Askerde Askerde Askerde Askerde Harb-i Umumi Harb-i Umumi Harb-i Umumi Şehiden Harb-i Umumi Askerde Harb-i Umumi Şehiden Harb-i Umumi Çanakkale Şehiden Askerde Çanakkale Şehiden Askerde Şehiden Arabistan Irak Çanakkale Şehiden Yemen Askerde Çanakkale Yemen Kafkasya Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 24 09 M 09 A 12 T 29 12 T 29 Zenci Ahmet Hasan Osman Hüseyin Halil İbrahim611 Ovalıoğlu Ahmet612 Hüseyin Ali 613 1 2 6 10 16 22 34 31 38 34 43 43 36 37 2 3 3 10 11 20 620 İzmir 1299 KARACAAĞAÇ610 Ermenek 1298 Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç Karacaağaç 1289 1271 1307 1289 1294 1312 1315 1308 1293 1312 1315 1312 17 A 05 H 21 21 27 13 12 13 Alaaddin614 Mehmet Ali616 Hüseyin617 Ali Osman Koca Mustafa oğlu Mustafa Mustafa Mehmet Salih Hacı Ahmet oğlu Mustafa Ahmet Veli 619 19 Devecioğlu Mehmet 27 09 M 20 08 M Karacaağaç 1286 FETREK618 Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek 1304 1303 1306 1296 1311 1309 09 23 30 09 20 20 24 Hane konumu: Kapalı kayıt. 612 Hane konumu: Kapalı kayıt.Şuan Kemalpaşa ilçesinin köylerindendir. 610 1321 yılı nüfus tahriri: Hane:48. 608 Hane konumu: Kapalı kayıt. 615 Hane konumu: Kapalı kayıt. nüfus:216. 613 Hane konumu: Kapalı kayıt.

623 Hane konumu: Kapalı kayıt. Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde Askerde 30 25 14 19 27 07 29 31 A 26 28 620 621 Aileden 1292 doğumlu Deli Veli oğlu Köseoğlu Hasan İskenderun hastanesinde (30 Mayıs 1329) kalmıştır.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 24 24 26 48 58 64 80 92 96624 Halil621 Hamit Hakkı Arif Mız Mehmet Ali Halil Osman622 Arif Mehmet Mehmet İzmirli Mehmet hafidi Mehmet 623 Köselioğlu Mustafa Tavaslıoğlu Ahmet Tavaslıoğlu Ahmet Salih Muhacir Ali Dayı Nalbantoğlu Hasan Hacı Ahmet Bedel Hasan oğlu Ahmet Kara Hacıoğlu Hasan Abdullah Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek Fetrek 1311 1309 1315 1304 1304 1301 1311 1311 1301 1296 Askerde Askerde Askerde Mekke-i Şerife'de vurulmuştur. 622 Hane konumu: Kapalı kayıt. 624 Deftere kayıt tarihi:1331. 90 . Hane konumu: Kapalı kayıt.

Atatürk.00 'da Samsun limanındaydı. Samsun ve çevresinde asayişi düzenlemekle görevli idi. 19 Mayıs 1919 Salı günü sabahı saat 6. Savaşlardan yenik çıkmış bölünmüş.. 627 http://www. Samsun'a gelişinin dördüncü ve beşinci günleri. Mümtaz (Tunay) 10. Refet (Bele) 2.Dr. Atatürk o gün ve sonraki günler hep bu otelde kaldı.Yzb. doğruca kendisi ve arkadaşları için hazırlanan Mıntıka Palas'a yerleşti.Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkışı Türk İstiklal Harbi’nin başlaması ve kendisinin de doğum günü kabul ettiği gündür.Üçüncü Kolordu Komutanı Kur.. çalışmalarını burada sürdürdü. Ali Şevket (Öndersav) 12.gov. İstanbul'dan telgrafla mutasarrıfa duyurulunca bu bina hazırlanmıştı. 626 http://www. Bşk.htm . Samsun'a geldiğinin ilk günü emrindeki valilikler ve kolordu komutanlarından bölgenin asayiş durumunu sordu. karadan Samsun'a yol olup olmadığını sordu. Dokuzuncu Ordu Kıta'ları Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ile maiyetini Samsun'a götürüyordu. 25 Mayıs 1919'da da "." telle bildirirken Erzurum'daki 15..aspx? F6E10F8892433CFFD52DD97CAAFACAC8BFC39FECE206F9A6 91 .Müfettişlik Sağlık D. İstanbul Hükümetinin ve hele itilaf Devletlerinin kuşku duyacağı davranışları ile dikkatleri üzerinde toplamış bulunuyordu.Başyaver Yzb.Üsteğmen Hayati 14. İbrahim Tali (Öngören) 4. Güvertede bulunan Mustafa Kemal'in yanına giden Mahmut Ekrem Bey selam verir ve “Hoş geldiniz Paşam” diyerek Mustafa Kemal'i Samsun'da ilk karşılayan kişi olur. o saatti.Şifre Kâtibi Faik (Aybars) 18. Alb. Atatürk'ün Samsun'a geleceği. Mustafa Vasfi (Süsoy) 13.Üsteğmen Arif Hikmet (Gerçekçi) 15.. Atatürk'ün Samsun'a ve Anadolu'ya ilk ayak basışı o gün. Kazım (Dirik) 3.com/ataturk.Müfettişlik Karargahı İstihbarat Müdürü Binbaşı Hüsrev (Gerede) 6. Samsun'a Müfettişlik Karargâhının 18 subayı ile birlikte çıkıyorlardı. Bu subaylar.Müfettişlik Kur. o günkü rütbeleri ile şunlardı : 1.bazı şikâyetleri yerinde tetkik ve tedbir almak üzere Karargâhı Havza'ya nakleddiği " gerekçesiyle Havza'ya geldi. Atatürk.8m. Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatacak olan Mustafa Kemal'i karada ise Karakaş Mustafa lakaplı kayıkçı çıkarır.tr/TR/BelgeGoster. Heyet iki gün sonra 18 Mayıs 1919'da Sinop'a geldi. Kolordu Komutanı Kazım (Karabekir) Paşa ile de bağlantı kurdu. Burası iki katli taş bir yapıydı. İstanbul'dan Samsun’a hareket eden kaptan İsmail Hakkı (Durusu) idaresindeki Bandırma Vapuru625.Kurmay Bşk. umutsuz yorgun.Yzb. Alb. ayağa kaldırmak üzere. yardımcısı Yarbay Arif (Ayıcı) 5. İsmail Hakki (Ede) 11. olmadığını öğrenince de tekrar vapura binerek Samsun'a hareket etti. Cevat Abbas (Gürer) 9Yzb.sams55. Alb. "İşte Benim Doğum Tarihim" K. ertesi günü Sadrazam Damad Ferid'e "İzmir`in işgalini milletin asla kabul etmeyeceğini.Topçu Binbaşı Kemal (Doğan) 7.Mustafa Kemal’i 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun Reji İskelesi’nde Karşılayan Tek Kadın: Sakine Hanım 19 Mayıs 1919. çileli bir milleti yeniden diriltmek. Başkanı.kultur.Üsteğmen Abdullah 16. Ancak biz bu konuya girmeden asıl konumuz olan “Atatürk'ü Samsun iskelesinde karşılayan tek kadın olan Sakine Hanım”ı anlatacağız. iskeleye çıkarak. Giriş: 16 Mayıs 1919 Cumartesi günü. Binbaşı Refik (Saydam) 8.Yzb.Teğmen Muzaffer (Kılıç) 17.627 Samsun’da karşılama: Fırtınalı bir pazartesi günü Samsun sahiline demir atan ve bilinen adıyla Bandırma Gemisi'ndeki Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ilk olarak Havuzlu İsmail'in kullandığı sandalla Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem Bey karşılar. Dr. Atatürk'ün Samsuna gidiş nedeni ve yanındaki kişi sayısı devamlı araştırma konusu olmuştur.Şifre Kâtibi yardımcısı (Atasev) 626 Atatürk. yoksa Karakaş Mustafa'nın mı çıkardığı tartışılsa da daha sonra resmi olarak Karakaş Mustafa'nın çıkardığı kabul edilerek Karakaş'a 625 19 Mayıs denilince ilk akla gelen isim olan Bandırma Vapuru'nun orijinal planları kullanılarak inşa edilen birebir kopyası ise bugün Samsun sahilinde müze gemi olarak ziyarete açık tutuluyor. Uzun yıllar Mustafa Kemal'i karaya Havuzlu İsmail'in mi.

29 Haziran 2008 günü Torbalı parkında Sayın Orhan Baturay ve bir çok yaşlı kimse ile sohbet ediyorduk. Bu arada kocası Muhsin Bey Yemen Harbi’nde askerde kalmış. Çıktı da. Nüfus kağıdına göre Samsun doğumlu.Sakine Hanım’ın yaşadığı köyde bulunan Türkler Ermenilerin katliamına uğramış. Sakine Hanım’ın annesi Münire Hanım. bazı kaynaklara göre Mantika Palas'ta kısa süre konaklamış. Belki bir gün bir yerden çıkar. babasına sığınmış. Romanya-Köstence’den Samsun’a petrol taşıyorlarmış. Görüşme Ağustos 2008 ‘de olmuştur. İskele'nin adı bu nedenle Tütün İskelesi olarak da geçmektedir. Grubun Konaklaması: Mustafa Kemal ve arkadaşları kalabalık oldukları için tek otele yerleştirilemezler. Oğlu Lütfü ameliyatla tedavi olur. bu konuda İstanbul'da yaşayan bir ailede bazı fotoğraflar olduğunu. Yani her ne kadar Hasan Reis. Erzurumlu ise de gurbetçi. Hastanede ortopedist Amerikalı doktorlar çalışmaktadır. Torbalı ilçesi ile ilgili bu tür sohbetlerden bir araştırma konusu çıkar düşüncesindeydim.html Emekli hava pilot binbaşısı. Yani sakat. Babası Hasan Reis. Asri Mezarlık'ta yatan Havuzlu İsmail'in (Yurtsever) de Mustafa Karakaş'ın da mezar taşlarında Atatürk'ü Samsun'da karaya çıkaran kişi oldukları yazısı yer alıyor. Orhan Bey bir ara sohbet sırasında annesi Sakine Hanım’ın kendilerine hayatı boyunca “Ben Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’da 19 Mayıs 1919 günü iskelede karşılayan tek kadındım. Samsun'dan ayrıldıktan sonra 'eski Ankara yolu' olarak bilinen güzergâh üzerindeki Avdan Köyü'nde karargâh kurup bir süre de burada kaldıktan sonra Havza'ya geçtiği belirtiliyor630. ancak bir tek Fransızlara ait Reji İskelesi sağlam kalmıştır. Her ne kadar oğlu Erzurum doğumlu dese de nüfus kaydına göre Samsun doğumlu. Samsun’a varınca önce oğlunu düzgün yürüyebilmesi için Samsun’un önde gelen eşraflarından Ömerzadeler aracılığı ile devlet hastanesine yatırır. Yani bir bakıma gönüllü hastabakıcıdır. Bu arada Amerikalı doktorlardan İngilizce ve Latin alfabesini 628 629 http://www. uzun yıllar “Mıntıka Palas” olarak adlandırılmış ve günümüzde “Gazi Müzesi” olarak kullanılmaktadır.628 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına ait canlandırma dışında fotoğrafının bulunmadığı belirtiliyor.com/milli-bayramlar/6591-19-mayis-1919-mustafa-kemal-samsun-da. Atatürk'ün Samsun'a gelişi İngilizler tarafından tedirginlik yaratırken. Bugün. Paşa’yı karşılayan Samsunluların arasında ise tek bir kadın vardır: Sakine Hanım. ailenin bu fotoğrafları Samsun Belediyesine gönderdiğini. Mutasarrıf rahatsız olduğunu belirterek yerine muhasebe müdürü Osman Bey'den heyeti karşılamasını ve ağırlama işleriyle ilgilenmesini istemiştir. Sakine Hanım tek sakat çocukla kadın başına kışın 2. Bu durum Amerikalı doktorların dikkatini çeker. 632 Ekteki Lütfü Şahiner’in nüfus kayıt belgelerine bakınız 92 . Amerikalı doktorlar oğlunu tedavi ederken Sakine Hanım diğer hastalarla yakından ilgilenir. Orhan Bey’in dediğine göre Erzurum İspir ilçesi Baksır-Kındız köyü doğumlu. 19 Mayıs’tan Günümüze Ayakta Kalan Tek İskele(Reji İskelesi): Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a ilk adımlarını Reji İskelesi'nden atarlar. Sakine Hanım hastaneye hastabakıcı olarak işe alınır. ancak bu fotoğrafların kayıp olduğunu söyledi.webhatti.. Bu evlilikten 1913 yılında Lütfü adında bir oğlu olmuş632. Samsun’da eşraftan Ömerzadelerin yanında takada çalışıyor. halk tarafından henüz önemi anlaşılamamıştır. Atatürk ve bir maiyetindeki bir grup Jean İonnis Mantika'ya ait olan “Mantika Palas”a yerleştirilirler.ölümünde resmi tören yapılır. Diğerleri ise bugünkü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın yerinde bulunan o zamanki Karadeniz Oteli'nde kalırlar. Mantika Palas. Sakine Hanım 1896 doğumlu. Özel bir havayolu şirketinde pilot olarak çalışmaktadır.html 631 Ekteki nüfus kayıt belgelerine bakınız. Ancak o kayıtta bir tutarsızlık var631. Sakine Hanım.5 ay süren bir yolculuktan sonra Samsun’a.com/mustafa-kemal-ataturk/38971-19-mayis-1919-a. 25 Mayıs'ta Havza'ya giden Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'da küçük bir grup karşılar. Şimdi asıl konumuza dönelim. Ancak çocuğun ayakları içe doğru 90 derece dönük. Birazdan yazacağız. Fransızlar o dönemde Samsun’da kurulu bir fabrikada (Reji) sigara üretmektedirler. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış. Sakine Hanım 1911 veya 1912’ de Muhsin Bey ile evlenmiş. “ diye gurur duyduğunu anlatınca bu konuyu araştırayım dedim. Beş yıl sonra (20 Eylül 1924) büyük coşkuyla karşılanacak olan Mustafa Kemal'in Samsun'a ilk gelişi ise o günkü gazetelerde yeterince yer bulmaz. Orhan Bey annesinin İspir’den Samsun’a süren yolculuk sırasında geçtikleri köylerdeki Ermeni mezalimini anlatırken özellikle kazığa oturtulmuş Müslümanları anlatırken ağladığını belirtti. Babası Hasan Bey.kadinlarkulubu. Ancak emekli pilot binbaşı Sayın Celal Uzar629 bana 19 Mayıs 1919’da çekilen. 630 http://www. Karşılamada Samsun Mutasarrıfı İbrahim Ethem Bey bulunmamaktadır.

Köylerde âdeta sıtma doktoru olur. Sonuç: Bugün elimizde sadece Sakine Hanım ile ilgili nüfus kayıtları bulunmaktadır. bana aynı bilgiyi kendisinden duyduğunu söyledi.. Şehre Mustafa Kemal’in geleceğini öğrenince eşraftaki kişilerle beraber tek kadın olarak iskelede onu karşılar. Torbalı’nın ilk sokak elektrik tesisatını çeker. Çal Nüfus Müdürlüğünün talebi ile ölümünden 28 yıl sonra 05/12/2001 tarihinde adı Sekine olarak değiştirilmiş. 11 yıl doğu cephesinde görev yapar. aldığı kan örneklerini İzmir’e göndermekte ve kinin tedavisini bizzat yürütmektedir. Bir süre sonra Sakine Hanım’la tanışırlar ve evlenirler. Çal’da halı ticaretine atılır. Sakine Hanım ile evliliğinden 2 çocuğu olur. Doktorlar rutubetli havanın olmadığı yerde yaşaması gerektiğini bildirir. Her ne kadar bu küçük ayrıntı o gün için önemsiz de olsa bugün için bilinmesi açısından bence önemli. Sayın Celal Uzar’a . İlk oğlu Lütfü Şahiner yatılı olarak endüstri meslek lisesini okur. Makine Mühendisi olur. Denizli’nin Çal ilçesinin Süller köyünden olan Abdullah Bey rüşdiye (ortaokul) mezunudur. Bugünün deyimi ile o günün adeta doktoru. Ardından II. Cephedeki askeri sıcak tutması için çamaşır olarak dokunur ve denkler halinde cepheye gönderilir. Sakine Hanım girişken. 633 Sakine Hanım okumaya çok düşkündür. 93 . Bu bilgiyi yazılı olarak teyit etme şansı şu an için ne yazık ki yok. Sakine Hanım İstiklal Harbi boyunca Samsunlu kadınları örgütler. 1930 doğumlu Orhan ve 1931 doğumlu Mehmet. Memleketine gemi ile dönmek için Samsun’a varır. ORHAN BATURAY İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN METNİ Görüşme tarihi: 29 Haziran 2008 633 634 Ekteki nüfus kayıt bilgilerine bakınız. Çünkü bu denizaltılara isimleri bizzat Atatürk tarafından verilmiştir (Saldıray Baturay . aktif ve zeki biridir. İflas eder. Amacımız bu ayrıntının kayıt altına alınmasıdır. Geride tek yaşayan Orhan Bey kalmıştır. özellikle de tarih araştırma kitaplarına. Diğer oğlu Orhan Bey sanat enstitüsü elektrik bölümünü bitirir. Bu dönemde devlet toplum sağlığı konusunda sıtmaya savaş açmıştır. Diğer oğlu Mehmet emekli olur . At sırtında yıllarca Torbalı ve Menderes köylerinde sıtma ile mücadele eder. Abdullah Bey sıtma ile savaşta adeta sağlını feda eder. Bu da bana nasip oldu. Askere sıhhiye eri olarak alınır. 1973 yılında vefat eder. Abdullah Bey soyadını Atatürk döneminin ünlü denizaltısı Baturay olarak alır. Gözleri göremez ve 1954 yılında malûlen emekli olur. 635 Halen Torbalı mahallesinde yaşamaktadır. Bu çalışmada benimle bilgi ve özel fotoğraf arşivini paylaşan Sayın Orhan Baturay’a . Lütfü Şahiner’e ait kayıtta annesinin adı Sakine olarak geçmektedir. Ancak Samsun’un havası Abdullah Bey’in sağlığını bozar. Devletten tekrar sıhhiye memuru olarak atama ister.. Hastaneye hastabakıcı arandığına dair ilânı görünce imtihana alınır ve işe başlar. Sakine Hanım’ın adı daha sonraları bilemediğimiz nedenle Sekine olarak değişir634. Seferberlik (Mondros Mütarekesi )sonrası terhis olur. Yine komşularının oğlu olan bugün Torbalı’da yaşayan 76 yaşındaki Sayın Çetin Çorapçıoğlu da aynı yönde bilgi verdi. Kendisi de 1974 yılında vefat eder. Bakanlıkça sıtma savaş memuru olarak 1929 yılında Torbalı’ya atanır. Sakine Hanım tüm hayatı boyunca bu ana tanıklık eden tek kadın olmanın gururunu çocuklarına hep anlatır. kongreye katılmamı sağlayan Torbalı Belediye Başkanlığına buradan teşekkürlerimi sunuyorum.Yıldıray). Evden atla bir çıktı mı ancak 20 gün sonra evine dönmekte. Sıtma o dönemde en korkulu hastalıktır.Konumu hastabakıcı da olsa şehirde ne olup bittiğini saati saatine öğrenmektedir. Bu araştırmanın ileride yapılacak akademik çalışmalara ışık tutması dileği ile. Ama ileride ortaya çıkabilecek bir belge veya anı defteri veya günlük veya bir fotoğraf bu bilginin güçlenmesini sağlayacaktır. Sahra hastanesinde sıhhiye çavuşu olur. Sırf çocuklarına değil etraftaki kişilere de. Bunlar kadınlar tarafından kirmanlarda eğrilir. . yakınında bulunmuş kişilerden aynı yönde bilgiyi teyit ettim. Dünya Savaşı sırasında devlet tarafından İsveçre’ye üniversiteye eğitime gönderilir. Abdullah Bey ticarette başarılı olamaz. Abdullah Bey Samsun’a gelişinden üç-dört yıl sonra ailesi ile birlikte memleketine dönmek zorunda kalır. Sakine Hanım mahallenin sağlıkçısıdır. Ancak ailenin esas nüfus kaydında ilk kayıt “Poturay” iken sonraki kayıtlar “Baturay” olarak düzeltilmiştir. Hiçbir iddiam yoktur. O günün şartlarında Mustafa Kemal’i karşılama cesaretini gösteren bu aydın Türk kadınını saygı ve rahmetle anıyoruz. Tüm hatalar tarafıma aittir.öğrenir. Ömerzadeler de kendini destekler. Onlardan yün toplatır. Sayın Hasan Varlık’635a. Ben bu araştırma sırasında. Örneğin Torbalı’da yaşayan eski ev sahibi ve komşusunun oğlu Sayın Hasan Varlık Bey’e konuyu açtığımda. İzmit Seka’ da çalışır.

Ermeni katliamından.Annemin çantası bir kenarda duruyormuş. genç kazıklar sivriltilmiş ve üzerine oturtulmuş insanlar gördük biz. 638 Oğlu Lütfü bey 1913 doğumlu.Daha sonra .Bunun üzerine rahmetli babam hemen kütüğü olan Denizli Çal’a müracaatını yapıyor.O aldı da diyemiyor. -Geçenlerde .O ikinci şey de oluyor. Ağlardı anlatırken “oğlum yollarda öyle insanlar gördük ki kadın.Kındız köyü doğumlu. -Bu katliamı yapanlar Ermeniler mi? -Tabii ki Ermeniler.Kış ayıydı. Herhalde dışarı çıkmış. Orhan beyin anlatımına göre ise Erzurum İlspir ilçesi Kındız doğumlu. Çünkü orada evleniyor ve o köyde bir çocuğu oluyor. çocuk. -Tabii.(Sakine Baturay’ın oğlu) -Kaç doğumlusunuz Orhan Bey? -Nüfus kağıdı 1931. İlk önce. diğerinde ise Çal yazılıdır. 700 küsur yıl Ermenilerle Türkler iç içe yaşamış.Tabi o zamanlar 11-12 yaşlarında bir çocuktum.Peki anneniz kaç doğumlu? -1311 aşağı yukarı 1895 – 86 doğumlu olması gerekiyor.1941 – 43 Harp yıllarında her şey karnelerle veriliyor. Aşağı yukarı iki buçuk ay falan bulundukları köyden Samsun’a gidiyorlar. Sen bu topal çocuğu neden atmadın?” ayak yani şu taban 90 derece içe bakıyor. .Onun da tarihçesi olarak şöyle diyelim: Olay şöyle gelişiyor. Bir kayıtta doğum yeri Samsun. Çünkü benim ilkokul ve ortaokul diplomalarımda doğum yeri Torbalı yazıyor. ihtiyar. .Peki annenizin kaç kardeşi varmış ? 636 637 Ekteki nüfus kayıt bilgileri Sakine hanımın nüfus kayıtlarında bazı tutarsızlık bulunmaktadır. Yemen Harbi’ndeymiş. Camilere oğlum camilere insanları doldurup yaktılar. Son Osmanlı kayıtlarında Samsun kaydı bulunmaktadır. Orada evleniyor -Yani Erzurum İspir Baksı köyü doğumlu. Ona geleceğim de şimdi giderken yanındaki grup arkadaşları diyorlar ki .637 Bunlar hep Ermeni isimleri. -Evet . Yalnız bizde karışıklık olmuş.sanırım iki hafta önce. Takasıyla. Anne ismini bilemiyorum.Gidiş sebebi de rahmetli dedemiz Samsun -Köstence arasında akaryakıt çekiyormuş.1945 yıllarında olması gerekiyor .Anneniz aslen Samsun doğumlu mu ? -Hayır. burada sohbet ederken annenizin Mustafa Kemal’i Samsun’da iskelede karşılayan kadın olduğunu söylemiştiniz.Tabii sonradan fark ediyor.Yer: Torbalı Belediye Parkı Görüşülen kişi: Orhan Baturay. -Peki kocası? -Kocası Yemen’de askerdeymiş.Oradan nüfus kağıdı bilgileri geliyor. Nüfus kağıtları içinde.Samsun’da 19 Mayıs 1919’da. Ayakta başta hiçbir şey kalmamış. . akaryakıt çekiyor.O nedenle gidiyor Samsun’a. 636 -Torbalı doğumlu musunuz? -Esasen Torbalı doğumluyum. -Dedenizin ismi? -Dedemin ismi Hasan Reis. Şu soruyu soruyorum. 1915 olabilir. -Kaç yıllarında bu? -Yaşına bakarsak 19 Mayıs 1919’ da orada olduğuna göre demek ki 1915 – 16 -17 senelerinde olması gerekir. Orhan bey yanılıyor olabilir. . Ben 1930 doğumluyum. Rahmetli anneme iğneyi yapmış. Rahmetli annem Erzurum’un İspir ilçesinin Baksı. Karnelerde nüfus kâğıdı kullanmak gerekiyor. -Babası orada yani Samsun’da? -Şimdi Doğu’daki erkekler çalışmaya çıkarlar dışarıya.638 Bilemem çünkü şöyle diyelim. “Ya herkes sağlam çocuğunu attı. Yemen Harbi’nde ölmüş. Ne oldu diyorum . Ekteki nüfus kaydı bilgilerine bakınız. Eve iğne yapmaya bir kadın gelmiş. 1946 senesinde gittik oraya. Kim geldiğini veya kim olduğunu bilmiyorum. Bakınız Lütfü Şahiner’e ait nüfus kayıt örneği 94 . -Ermeni katliamından kaçıyorlar yani.Endüstri meslek lisesinde yazılan kütüğe göre Çal doğumlu. çanta içeride kalıyor ve çanta kayboluyor.Ben tekrar annenize dönmek istiyorum. Erzurum doğumlu İspir doğumlu. Babası Köstence -Tampınar arasında akaryakıt çekiyor -Tabii. Kındız kardeşinin köyü. Oradaki kütüğe göre doğum yerim Çal kalmış.

Babanızla annenizin tanışması Mustafa Kemal’in Samsun’a gelmesinden önce mi sonra mı? -Daha önce. -Yani o zaman evliymiş. Ne de olsa beş on binlik bir ilçe büyüklüğünde. “Bizi bıraktı gitti.Bu olayı gururla anlatırdı “Ben 19 Mayıs 1919’da bir kadın olarak Samsun’da iskelede Atatürk’ü karşılamaya gittim. Lisede okudu. Türk hastanesi . Onun da bir hikayesi var. Hatta anlatacağım.19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın geleceği Samsun’da duyulmuş. Tahmin etmiyorum yirmi bin de nüfusu yoktur. Babasıyla beraber müstakil bir evde kalıyor. Makine mühendisi idi.Kendi çocuğundan başka şeylerle de ilgilenmeye başlamış. Bugün Kındız köyü Pazaryolu ilçesine bağlanmış ve Laleli adını almıştır. ne duygularla anlatırdı? -Şimdi geminin yanaşması büyük bir olay oluyor da.Mekaniğe dayalı olarak çalışır. Devamlı değiştire değiştire onların(doktorların) nezaretinde ayağı normal hale gelmiş. Tahminim.Tabi yazmak yok. 95 . Bunlar ilk işaret ilk kıvılcımlar Türkiye’de. Rahmetli birader “ Latin alfabesini ben annemden öğrendim.dalan bir kadındı. Sonra annemi hastanede çalıştırmaya başlamışlar. -Selüloz Mühendisi mi idi ? -Selüloz değil. Hatta annem derdi ki rahmetli dedemi sevmezdi. İngilizce de öğreniyor. Yanları demirli.639 Bir onu biliyorum ben.Mesela ben orta okulda okuduğum zaman İngilizceyle ilgili telaffuz öyle değil böyle derdi. Bu. Seka İznik Kâğıt Fabrikası kurulmuştu.Abim hastanede yatarken demek ki o da yanında kaldı. Oralarda Ömerzadeler varmış.” derdi. Mesleği kâğıtçılık üzerine. Bu böyle giderken rahmetli babam da on bir yıl askerlik yapmış.Devlete çok yararlı işler yapmış. O zaman Samsun büyük bir il değil. Başka kardeşi olup olmadığını bilmiyorum. Anlatırdı annem. -Peki oradan ne kadarlık sürede varıyor Samsun’a? -İki buçuk ayda Samsun’a varıyor. devlet tarafından iki defa okudu. derdi rahmetli” -Köyde bıraktı . Ömerzadelerin evinde mi kalıyor? -Yok. Ömerzadelerin yanında devamlı çalışıyor.Mustafa Kemal’in Samsun’a geleceğini duyuyor ve kadın olarak o grubun (Mustafa Kemal’i karşılayan) içerisine katılıyor. Mustafa Kemal’i o gün için… -Ne anlatırdı mesela. Tam bilmiyorum. -Peki Mustafa Kemal’in geleceğini nereden duymuş? -Şimdi. Onların adına petrol çekiyor. -Öğreniyor. Onlarla (Ömerzadeler) bir ilişkisi yok.-Annem şimdi benim teyzem var gördüğüm. Makine mühendisliği tahsili yaptı. babasının yanında kalıyor. -Peki Orhan Bey anneniz hastanede çalışıyor. -Erkek mi kız mı ? -Erkek. Hastanede Amerikalı ortopedi doktorları bakıyor. . Abime ameliyat yapıyorlar . Çünkü şöyle anlatabilirim ki devlet iktisadi teşekkülleri Türkiye’de bir üniversiteydi.Ayağını düzeltmişler bu arada rahmetli ( annem )çok açık göz bir kadındı. Annem bana derdi ki: Kendi takası değildi. İki üç ayda demir eğrilirdi” derdi. 639 Teyzesinin nüfus kayıt bilgileri ektedir. İktisat teşekküllüğü yaptı.” derdi. Bu Ermeni davası olmasa orada yok olup gidecek. yok. Selüloz mekanik bir fabrikadır. -Babasının yanına geliyor. -Tanıyorum tabii. Evet. Orada Amerikalı doktorlardan İngilizce ve Latin alfabesini o zaman öğrenmiş. Teyzem hatta buraya gelmişti. … Ömer Bey’e söylemişler. -Karındaşınız? -Evet Karındaş. Ama biliyorsunuz. Samsun’un eşraflarından. -O zaman Samsun’da Amerikan hastanesi mi varmış? -Amerikan değil . -Babanızla annenizin tanışması Samsun’da mı? -Evet Samsun’ da tesadüfen oluyor. Her şeyi görebilen. -Tanıyorsunuz yani. ama Amerikalı uzman doktorlar varmış. Müthiş eleman yetiştiriyorlardı. Ömer Bey de çocuğun ayağını tedavi ettirmek amacıyla onu Samsun Devlet Hastanesine yatırmış. Hastaneye yatırılıyor. Şimdi orada Latin alfabesini öğreniyor. -Babasını Samsun’da buluyor. Annem anlatırdı: “Oğlum abine doktorlar ayakkabı yaparlardı. terk etti.

Kabuğuna sığmayan bir kadındı. Şey olarak geldi zaten kütük gelişinde Çal olarak geldi. -Çocuklarınki? -Torbalı. Ordu? -4. yatağından bir miktar pamuk çıkarsın. -Mustafa Kemal’le konuşmuş mu hiç? Ona bir şey sormuş mu ? -Onu hiç bilemiyorum. Yani o zaman kütük. Evimiz o zaman bağda idi. Ve çok meraklı bir kadındı zaten kendisi .11 yıl. Ordu dahi iletişimi olmayan bir çağda muharebeye girmiş.Ve bir grup yapmışlar. Onların evlenmesi bir tesadüf oluyor.Ne kadar gönderdiklerini bilmiyorum tabi. köylerin isimleri falan var değişmiş.Herkes yastığından. Sahra hastanesi değişmiş. Bir daha rahmetli uğraşmamış .Anons yapılamadığı için her yerde iletişim bugünkü kadar bu kadar ileri değil ki.Baturay.Modloso köyü hatta sert akan bir suyun içerisinden geçtik oradan. Oturalım da senden alacağım şeyler var.İspir’in köyleri bunlar. Kars. -Hali hazırda nüfusunuz hala Çal’a bağlı mı? -Tabi benim nüfusum Çal olarak bağlı. Şöyle iki üç yüz kilometrelik bir çemberin içerisinde. Onlar üç dört yıl kalmış veya kalmamış. -Annem “Onlar Samsun’a geldiğinde karşılayanların arasındayım” derdi. —Sağlıkçı olmuş yani 640 Abdullah Baturay ve ailesine ait kayıt bilgileri ekte verilmiştir. dokuyalım. -Peki annenizin Erzurum İspir ‘deki köyünüzde lakapları neymiş? -Şimdi benim orda doğma büyüme teyze kızım var.Mesela Kındız’dan annemin küçüğü kardeşinin köyü Kındız ‘dan Danzut arasında Modloso. Bir şey söylersem yalan olur. -Orada rüştiyede . -Çal olarak kayıtlı. Ordu . Sahra hastanesinde. Ardahan dolaylarında yapmış askerliğini.Askerliği doğuya çıkıyor -4. Doktor da babama senin mutlaka bu rutubetli yerden gitmen lazım deyince terk ediyorlar Samsun’u. -Sizin kaydınız hala orada o zaman. 96 . Saldıray denizaltıların isimlerinden esinlenmişler.Danzut.Atılım yapmak isteyen bir kadındı. -Onların kayıtları buraya geldi mi ki? -Yo onların burada çıkarıldı. -Anons çok mühim burada(Samsun’da). Ne kadar kalabalık olduğunu ben pek bilmiyorum. -Mustafa Kemal’in yanındaki toplam kişi sayısı on dokuz. Nüfus kağıdımda doğum yeri Çal diye yazar.Annemin gelin gittiği yer. Soyadı çıktıktan sonra rahmetli birader devlet hesabına okuduğu için onun ismini Şahin olarak koymuşlar. Sahra hastanesine ne gelir yüzde 80 yaralı gelir. Sıhhiye çavuşu olmuş. Sadece karşılıyorlar.Babamın sülalesinin hepsi Baturay’dır. Ağaçların altına atmışlar.Orada kaldık birkaç gün. Genç. -Burada mı oturuyor? -Burada oturuyor da şimdi ben ondan evvelsi gün gece geldim.Rahmetli babamla evlendikten sonra babamın sağlığı müsaade etmemiş orada . Rahmetli babamla. Rüştiyeye kayıt yaptılar onu. 19 yaşlarında falan askere gidiyor. Onun ifadesiyle benim aklımda kalan “Mustafa Kemal’i iskelede karşılayan tek kadındım” derdi.-İlk meşalenin yandığı yer. Belki Samsun’da kalacaklardı.Karakızlardan Abdullah babamın lakabı. Rahmetli annem Baksı’da evlenmiş. askere gönderelim” diyen bir kadın. Danzut’a gelin olarak gitmiş. -Şimdi kütüğünüz burada mı ? -Burada şimdi. Yıldıray. Öyle bir şey ki mesela “Ömerzadelere: Siz eşrafısınız. hastanenin askeri erkanından bilgi aldı.Ben hepsini gördüm onların.640 -Babanız köyde doğuyor büyüyor. Ama o demek ki hastanede. Peki babanız aslen nereli? -Denizli ilinin Çal ilçesi Süller köyü(nden). Sonra bizim ismimizi Baturay olarak almış. Erzurum. -Peki babanızın lakapları neymiş Çal’daki? -Karakızlar. -Peki Orhan Bey Mustafa Kemal’i karşılıyor ve ayrılıyor.Hep ermeni isimleri bunlar. Sonra geldi zaten nüfus kütüğü buraya. Zaten Mustafa Kemal birkaç gün kalıyor orada. Orayla bir işimiz kalmadı. Bakmışlar ki içinde para yok. Daha sonra nüfus kağıtları yırtılmış olarak bulundu. Ve bu orada bir operatör gibi olmuş.

2-3-4 saat sürmüş temizleme ameliyatı.Yazmışlar. Hemen geliyor babama haber veriyor işte . -Annenler pamuk toplayıp pamuk alıp da elbise dokuyup. Sağlık şeyinde istasyondaki tarihi bina.Sardı bir şeyler yaptı.2. Hemen dalıyor içeriye. Önce çekti acıdı bir canım.” Babam.Ayakları kırılıyor./Hastalara söyle cehennem taşı …” böyle bir şey etmiş. . Şimdi şöyle söyleyeyim. -Anneniz? -Hayır hayır babam derdi.İşte ben şu bölgelerde askeri sahra hastanesinde şu kadar yıldır efendim yaralılara gerekli müdahaleyi yapan askeri ekibin içinde askerliğimi tamamladım. Muhakkak İstanbul’a gitmesi lazım .Annem derdi “ah oğlum zengin bir aileye düştün. Babam kırık ayağı uzunlamasına.1928’de olmayabilir onları ben tam olarak detaylı bilmiyorum. Hasan Varlık’ın babası var. Babam da bereket köylere çıkmamış. -Pamuk değil yün. Geliyorlar denizyoluyla İstanbul’a. -Orada evleniyorlar. Bilinçli yaptı yani. Cam silerken pencereden düşüyor. “Abdullah Efendi hastanenin başı. Tedavisi Samsun’da mümkün değil . Beni eve götürüyor. Ayağım kırılıyor. İri kemikleri de yanaştırmış birbirine. “ Abdullah Efendi. -Kurtuluş Savaşı’nı orda mı geçirmişler? -Bitmiş artık babam terhis olmuş. -Seferberlikten mi terhis olmuş ? Kurtuluş Savaşı’nda Samsun’da mı? -Şimdi karşıdan gelmiyor.O da (Amerikalı doktor) giderken bakıyor babama. Nerede atlet nerde tutacak askeri sıcak.Daha çok çorap ve kazak. Ufak bir piyano nerden geçmişse eline… Bu arada babamın sağlığı bozulmuş. -Babanız piyano çalıyor? -Onu diyor taşırdım giderken çalardım diyor piyanoyu. Onu taşıdım diyor rahmetli. -Evet.” diyor. Geldi babam. -Don? -Don değil. Ben motordan düşüyorum.Sert mizaçlı birisiymiş rahmetli babam.Buna ön bir imtihan yapıyorlar ki bakıyorlar profesyonel birisi iyi bu işte. Rahmetli Kazım abi. Bakıyor ayak yerinde .Geçerken sağlıkçı eleman aranıyor diye yazı görmüş eski Türkçe.orasını iyice yarıyor. Kurtuluş Savaşı’nda Samsun’da.30 gündür bu tip yani. . -Samsun’da bunun önderliğini mi yapmış? -Evet önderlerden bir tanesi . Bütün ev yiyecek doldu diyor aklına ne gelirse…o kadar soğukta kışta benimde ufak piyanom var.Hemen işe alıyorlar bunu. Sen bu ayağı diz altından kes. Demek ki oradan tesadüfen geçerken. -Orada evleniyorlar. “Tamam doktor bey. katta zenginlerden birisi bayan. İnsan ilerisini 97 . O zaman kalkıyorlar.İyileşme devresinde… Sana bir şey tarif etmeye gerek yok. Çünkü onlar 1928’de Torbalı’ya gelmişler. -Annenizle öyle mi tanışıyor? -Öyle tanışıyor.20-25 gün sonra Amerikalı doktor gelmiş.O yara devresinde pembeleşme meydana geliyor. Terhis oluyor. Ona göre sargısını bağlıyor. Diyor ne yaptın sen?Kangren olur bu.Ayağıma uzun uzun tahtalar koydu. Hatta şöyle annem şöyle bir şey anlatır.kaval kemiğinin olduğu yer parçalanmış.Bir açıyor bakıyor . 20. Şimdi oradan Samsun’a geliyor. hali vakti iyiymiş rahmetli dedemin.20 günde ayağa kalktım. Babama sormuş: -Abdullah Bey ne yaptın o hastanın ayağını? Nasıl oldu kesilen yer? -Buyrun beraber bakalım.Cımbızla ince kemiklerin tamamını temizliyor.Bunun tamir olma imkanı yok. -Denklerle tabii. orduya yollamışlar. O tabii. Oradan İzmir. Şimdi Amerikalı doktor.-Sağlıklı olmuş.Doktor binip gidiyor. -Nerede? -Samsun Devlet Hastanesinde.Şarkı mısrası aklında kalmış. -Memleketine mi? -Memleketine . Ömerzadelerin de çok büyük katkısı olmuştur bu işte. -Yün. Büyük bir hastalığa yakalanmış yani orada. Askeri sıcak tutacak yün kazak çorap.Hurda huş oluyor. Sağlık binası orası.Bunu deniz yoluyla İstanbul’a gönderiyorlar Amerikalı doktoru. Ben beş yaşlarındaydım. İzmir’den Denizli. Yün kazak.5 yaşında vardım işte.

patronsunuz diye.Bu arada dedemden babama 90 mı 120 tane mi koyun düşmüş. Komutana: .Bir ömrü feda etti . -Buraya kaç yılında geliyor? -1929 senesinde.Torbalı’ya sağlık memuru olarak tayini çıkıyor.Kimisi bir yatak getirdi.tamam dedi. benim annem tarihe çok meraklı. Annemin bütün ömrü kitap okumakla geçerdi.Torbalı’ya geliyor. O dünya oluşumundan bu tarafa tarih kitabı istiyor. Buraya ( Torbalı) tayini çıkıyor.Okumuş kültürlü insanlar. Çünkü bana derdi.Dedim böyle böyle.1954 senesinde gözlerini kaybetti.Bize piyade eğitimi veriyor. Keşke o zaman da tarihçi olan bir kişiyle ben tanışabilseydim. O zaman yönetim Aydın’daymış.Seka’ da. Onları da Çal’dan getirmiş buraya. Sıra evler derler.Ayağım orada kırılmıştı benim.70-75 senesinde gittik.Depremden 1 sene sonrası dediler.Çok memnun oldum ya.Burada orta mahallede Saliko’nun evi varmış.Siz şoförsünüz.Askerken Erbil soy isminde bir tabur komutanı vardı.Malulen emekli oldu.Amma 98 .Ben şeyleri çok iyi biliyorum.Annem tasarruflu bir kadındı.Dayanışma olan bir yer. -Depremde burada mıymış? -Hayır. 600 küsur metrekare.Her evin önünde araba gördüm. Belediyeydi orası. Kerpiç bina yapmaya başlamışlar.Çok büyük bir yıkıntı oldu bize. … O evi almış. Nereden kaynak alabilirim. Ankara’ya gittiğinde illa bana oradan bir tarih kitabı bak.Orada ne kadar kaldık.Şaşırdım ben bu işe dedi. 4 sene onun evinde oturmuşlar.Ben çalışıyorum.Ticareti beceremiyor.Ben 1945 senesinde gittim . Lütfü mektubun var demişler.Yaşlı tabi. Babam ticaretle uğraşırken.Alış veriş yapmaya.Öğleye kadar piyade subayı girdi.Aaaa !!! Annemin mektubuymuş.Alıyor 3-5 yüz tane halı. -Peki istifa mı ediyor oradan (Samsun Devlet Hastanesi)? -Oradan ayrılıyor.Çünkü beşiği orası.işte elde kalanı satıyorlar.Halıcılık. -Sonra sıtmaya savaş ilan edildiği dönem. Hemen cevap veriyorlar .Ben ehliyet alıyorum. Onu tanıştırabilseydim.Öğleden sonra o zamanlar bütün okullar öğleye kadardı.Bana izin verirseniz anneme kitap alacağım.O ayrı bir sanat. Çobanların elinde yok olmuş gitmiş hep. Bağ.Çünkü yangın olduğu zaman 1937’ de .Hiçbir şey kalmadı.Çünkü ben Ankara’ya gittiğim zaman Dil Tarih Coğrafya Fakültesine gittim. Bu günkü gibi bütan gaz veya doğalgaz yok.Biz sokağın köşesinde oturuyorduk.Altınları falan erimiş.Bütün okullar. Rahmetli Hasan dedemiz Samsun’dan bize geliyor. Yalnız bu şimdiki oluşan bina 1948 yılında yapıldı.Çok büyük bir şey o.Bugün Denizli’nin yüzde 80 nakliyesini yapan bir beldedir.. Temin etmek.Sürüyle.Depremden 2 sene sonra o köylere uzun müddet gitmiştir.O zaman kültür birikimi yok tu ki kişilerin.Sarılı. -Ne yangını oldu? -Bir denk halı vardı burada .Abime mektup gelmiş 1937’ de İzmit’te.Kimisi bir yorgan getirdi.Bir muhtaç halde geliyor buraya. -Eviniz mi yandı? -Kiralık ev kendi evimiz de değil.düşünemez ki şimdi hatıralar olur ya günlük insanlar öyle bir şey olsa belki. -Peki anneniz Sakine hanım? -Annem okumaya çok meraklıydı. Sigaradan ev yanıyor -Dedeniz mi yapıyor? -Evet. Mesela siz tarihçisiniz. Abim:. -Çal’ın -Süller köyü -Her evin önünde iki üç tane araba gördüm ben. memur evleri derler. -Evet sıtma savaşı . Bu kadar tarihe meraklı bir kadın.Kurt kaptı bilemem ne oldu öldü. Onlarda bir ev kiraladık.Bu evimizde o seneki hasılat 40 çuval çekirdeksiz üzüm. En ufak bir şey kurtulmadı. Cumartesi günüydü. -Tekrar bakanlığa mı baş vuruyor? -Aydın’a müracaat ediyor. Memlekette babası tamam oğlum diyor ticaretle uğraş. Yunanlılardan kalma.Onlarla bir ev tamamladık.Yangın bizim evde . Mutfak takımı haricinde. Tamam diyor. Oraya gittik.Macır mahallesinde.Kışın arabayı çıkarıyorsunuz ortak.Çok tasarrufluydu yani.Kimden referans alacaksın? Gittim .Annem Perşembe günü pazara gidiyor. başka kimse yok evde. Demir yolu boyunda.1946 senesinde gelin almaya gittiğimizde.Köy çok büyük bir köy.Kazım ağabeylerin evi vardı.Buradan bir arazi arıyorlar.Depremden bir sene sonrası derdi rahmetli birader. Gidiyor memleketine.Tamam dedi.Mezuniyet şeylerini de gördüm. O da dışarıda ayrı bir yerde olduğu için.

köylerini. .Ben şöyle başlayayım ona. Diğer 2 saatlik zamanını askeri kitaba ayırır. harbin içerisinde. -İzmit’e gittim.Endüstri meslek lisesi mezunları parmakla gösterilecek bir durumda o zaman. Okul hayatım olmayınca.Karşıdaki evde oturuyor.Sıhhiyeci Abdullah. -Sınıflara göre değişik.” Dil yok. -Buradan çıkıyormuş atla. Geldiği zaman hafta sonuna denk gelir.Eve geliyorum tercüme ediyorum . -Çocukları orada. Devlet hesabına.Oradan mezun oluyor. -Tarama yapılır. Sıtma taraması. -Babanız Sıhhiyeci Abdullah Bey.Hadi be demişler.İzmir'e giderdik bayramlarda.Annemin yazısını. -Lütfü abiniz kaç doğumluydu? -Valla annem 15 yaşlarında genç evlenmiş. Kazımpaşa’da da okudu641. çevire çevire okur.15 yaş vardı derdi annem.Tekrar aynı Seka’ya geliyor.İki buçuk saatinin yarım saatini orada bize harcar.Aşağı yukarı.İlk sene geçtim demişti hiç unutmuyorum.Kızı İzmit’te… 1939 doğumlu.3-5.Almanlar Almanca. bir kızı var. Ben sabaha kadar aldığı kan numunelerini hastaların isimlerini. Hala aynı binada eğitime devam ediyor. -2 tane. Yazın çok gittim ben 20 gün 5 gün dolaşırdık atın sırtında Köylere tarama(yapar).. -4 sene mühendis olarak -4 sene mühendis olarak okuyor. Sınıflama yapılır köylüler.Mithatpaşa (Meslek Lisesi _ İzmir) orta ve lise bölümü bir arada. -Hangi ülkede? -İsviçre’de canım.. -Peki Orhan Bey anneniz kaç yaşında öldü? -Annem 1974 yılında vefat etti.Gelir şimdi o. -Ortaokulu nereye gidiyor. -Burada mı o da? -Çocukları burada oturuyor. Bir oğlu. _O bir macera şimdi. -Diğer kardeşinizin ismi neydi? -Mehmet.Bir yığın orada Fransızca ders almak zorunda. -İsviçre’de mi okumuş? -O zaman onu bir müfettiş okula almış.1943 senesinde.10 köyü dolaşmıştır.Eski Türkçe yazı yazıyor.İnanmamışlar.Sonra orada Seka’da atölyede şef olarak yükselmiş. -Kaç kardeşsiniz? -Biraderle beraber 3 kardeş oluyoruz. -Sizin yanınızda mı yetişti? -Tabi okudu.Bu gitti yurtdışına götürüyor bunu da. 642 Bu konuda bakınız.Döndüm eve geldim. İkisi de öldü. -Şimdi 47 ‘de geliyor… 4 sene okuyor.642 -Tarama. 99 .Ben ilkokul son senelerimde1943-1944 senelerinde 4 ile 5 arasında. Parmakla gösteremezsin.Askeriye memuriyet. 641 Torbalı Kazımpaşa İlköğretim okulu 1926 yılında eğitim öğretime başlamış.Bir de onun müfettiş başları var.Açar açar bakar. Necat ÇETİN. Meraklı şöyle meraklı bir kadındı.Bakar. Burada bir şey yok 3’e kadarmış.Sonra emekli oldu kendisi. Böyle bir yıl atlattım diyor.Belki bir yardımım dokunur diye.O Fransızca okudu. Torbalı’da Sağlığın Tarihçesi ve Bir Kinin Belgesi. -Komutanlara göre değişiyor -Evet bunlar İtalyanlar İtalyanca.Herhangi bir imtihana gerek duymadan hemen bir eğitimden geçirip seçtiler . Abim anlatırdı: “O kadar zorluk çektim ki ilk sene.Onlar Frasansızca konuşulan kantonda falan okuyor. -Yo o zaman öyle yok bunlar direk devlet hesabına. Büyük Torbalı Gazetesi.Oğlu Alanya’da.Kemeraltı’na falan girerdik. -4 sene mi okuyor orada.güzel yazı demişler.Mithatpaşa’ya gidiyor. -Hatta siz İzmit’e gitmişsiniz galiba. O devirde okuma yazma bilen kişi bile yok.İlk önce Alpullu’ya tayini çıkıyor.O imkanları ben de kaçırdım.ilaç dağıtırdık.15 köy .Teknik okulda okuyor adam.

34 . Ve malulen emekli oldu. Ali Çavuş’un yanına gelmiş.Varken olmadı.Geçenlerde onun bir gözlük sapı vardı.Dolmabahçe’den geldik. Tarlasındaki suyu kesik açacak suyu akıtacak.27 km atın sırtında gideceksin . -Paraları pulları hepsini kaldırdı. Jandarmaya söylerdi.Ailecek görüşürdük.Tabii yakalar çıkarıldı.Şeye götürdük.Atatürk çok büyük bir şeydi kumandandı.atılgan olduğum 643 644 Bakınız Necat ÇETİN.Cumaovası’na."Niye ağlıyorsunuz öğretmenim" Bak dedi bana.Ben her zaman söylerim Atatürk sevgisi bambaşka bir şey diye. -Cenazesi kalktı şeye …Yavuz da bizimle geldi.Oradan trene bindik.Annemin de gözleri görmemeye başladı.köyden köye geçeceksin 20 -25 gün çoluğuna çocuğuna hasret.Gözlük kullanıyordu. 1955'te gözlerini tamamen kaybetti.1939 senesinde harp çıktığı (İkinci Dünya Savaşı) zaman. -O zaman tabii. Haber saatinde haber bitinceye kadar her gün biz oraya giderdik.O haber mutlaka bitecekti.Bizim şimdiki okulun olduğu yerde kulüp kahvesi vardı.Rahmetli abimin düğün işleri vardı. 100 .Çok da büyük yetkiler verilmişti onlara.O şeyle okulla gitti oraya.Biz şöyle cenazesi elimi sürttü geçti.Bir gün bana dedi ki rahmetli babam "Hikmet Bey’e sor bakalım akşam müsait mi? Akşam köylere gidiyor falan akşam gelmek istiyoruz.Yoktan var etmiş.Şeyin olmadığı .Her şeyin Allah'tan geldiğini kabul ederdi. Artık o gözlük kafi gelmedi. memleketin iç ve dış sorunları. Gazetem Torbalı. bunları okurdu. Atatürk’ün Torbalı Ziyareti ve Bozkurt Kıraathanesi. -Orhan Bey! -Çok büyük komutan. Aşağı yukarı 10cm çapının üzerinde büyüteç aldım.Okumaktan o kadar çok zevk alırdı ki.Atın üstünde gitmek.Şimdi onun okuma hırsı var ya. Hikmet Orhan isminde bir okul müdürümüz vardı. Sakine Hanım 1976 yılında vefat etmiş.Baktım Atatürk’ün resimleri... Sıtma sineği oluşmayacak. -Atatürk çok büyük bir inkılapçıydı.Onla görüşürdük. -Neye geldiğinde? -Atatürk buraya Bozkurt Kıraathanesi’ne.Siyaset.. Ondan sonra Atatürk çok büyük bir siyasetçi idi. -Atatürk'ün cenazesini . " diye.Böyle alır okurdu. Menderes’e giderdi.Böyle bir şeydi. -Veremden daha çok salgındı.Beyler sokağından ben şey aldım. -Evet.Etnografya Müzesi’ne götürdük.Onun tepkisiydi.Büyüteç aldım. -Peki Atatürk'ü gördünüz mü? -Hayır cenazesini gördüm. -34'lerde falan? -Yok.Şimdi büyük komutan. “Hah oğlum iyi yapmışsın.” derdi.Çok ender gelmiş kişilerden birisiydi.Biz ordaydık.Tam bir fedakarlık örneği idi o.Atatürk sevgisi öyle lafla olmaz. Bakınız ekteki nüfus kayıt bilgileri. -Burada mı ? -Evet. -Orhan Bey peki anneniz Atatürk geldiğinde burada mıymış? 1929 olduğuna göre burada olması lazım.Ondan sonra bu tarafa gider. Benim ortaokul diğer kitaplarım bitmiştir.Her gün. -Hiç anneniz söz etti mi? -Yok duymadım böyle bir şey -Peki babanız kaçlıydı? -1308-09 yılları arasındaydı. Kulüp kahvesi. Okul müdürümüzün.Ama neyi okur? Magazin asla ve asla.Ben ona genç olduğum.-Yani en salgın hastalık sıtma.Bulduğu her şeyi okurdu.Çok büyük siyasetçi çok büyük inkılapçı..1973 yılında vefat etti644. Jandarmalar falan . Abdullah Bey 1973.Şimdi her şey ayaklarında arabalar falan. Hikmet Bey’in ağlamasını gördüm ben.643 -Kaç yılında gelmiş acaba? -36 -Yok. Nüfus kayıt bilgilerine göre . -Evet.Çok sabırlı bir insandı..Ona yardım ederdim ben.tabii ya buradadır.Cumaovası buraya bağlıydı sağlık yönünden.Çok büyük bir bakımı var.Bizi alırdı orada bir radyo vardı.

. O kadar güzel sesi vardır.türkü söyleme. Sayın Orhan Bey çok teşekkür ederim.Dünyanın kuruluşuyla ilgili bu kitapları bulma ihtimali var.Onlar şey böyle şarkıyla karşılık verirler.Mesela öyle şey ki anlayacağın. Sakine (Sekine) Baturay 101 .Efendim nereye yerleştiklerini….Bu kitaplar tarih kitabı. -Aşık geleneğini mi? -Aşık geleneğini okur. Ne zaman bunlar yok oldu. güneyinden geçtiğini.zamanda fazla yardımım olmadı.Siz % 80 bu bilgileri verebilirsiniz bana.Ne zaman bunlar kuruldu.Kerem ile Aslı’nın hikayesini ezberlemiş.Ezberinde.Şarkı söyleme. Yeri geldiği zaman noktayı koyar ondan sonra başlar şey yapmaya.Şimdi o (annem) Orta Asya’dan Türkler’in Hazar’ın kuzeyinden.Başından sonuna kadar. Aşkının şeyini bilir.Mesela şimdi ben size desem ben de meraklıyımdır yani.

Abdullah Baturay (Eşi) Orhan Baturay (oğlu) (29 Haziran 2008 Torbalı Parkı) 102 .

oğulları Orhan Baturay’ın çocuklarının sünnetinde AİLENİN NÜFUS KAYITLARI ÖRNEKLERİ (Kayıtlar Orhan Baturay’ın izni ile yayınlanmıştır) SAKİNE HANIMIN POTURAY SOYADI İLE KAYIT ÖRNEĞİ(DENİZLİ – ÇAL – SÜLLER KÖYÜ) 103 .Sakine ve Abdullah Baturay.

SAKİNE (SEKİNE) HANIMIN BATURAY SOYADI İLE KAYIT ÖRNEĞİ (İZMİR – TORBALI – TORBALI MAHALLESİ KAYDI) MUHSİN BEYDEN OLAN İLK OĞLU LÜTFÜ ŞAHİNER ‘İN KAYIT ÖRNEĞİNDE ANNE ADI “SAKİNE” 104 .

SAKİNE HANIMIN KARDEŞ VE YEĞENİNE AİT KAYIT ÖRNEĞİ ( BUGÜN PAZARYOLU İLÇESİNE ANCAK ESKİDEN İSPİR İLÇESİNE BAĞLI (KINDIZ) LALELİ KÖYÜ KAYDI) SAKİNE HANIMIN ABDULLAH BEYDLE EVLİLİĞİNDEN OLAN OĞLU ORHAN BATURAY’A AİT KAYIT ÖRNEĞİ 105 .

Yerli Rumlar bulundukları yerlerde genellikle ticaretle uğraşmakta. Hortunalı Hamit hakkında şu ana kadar bir belge bulunamamıştır. Farklı taktiklerle Yunan karakollarına baskınlar düzenler. Bazı aileler ise büyük toprak sahiplerinin arazilerinde ve kendi arazilerinde bağcılık. Sökeli Cafer Efe. hatta köyde Rum doktor dahi bulunmaktadır. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ile 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi (Ateşkes) ile daha savaş devam ederken imzalanan gizli anlaşmalar ile İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi İtalyanlara taraf değiştirmenin ödülü olarak verilmişti. Görüntü kayıtları özel arşivimde saklanmaktadır. İzmir ve Torbalı bölgesi aslında Yunanlara yabancı değildir. Ancak dünya siyasetine o gün için politikası ile ünlü İngiltere çıkarlarına ters gördüğü bu paylaşıma aykırı olarak bu bölgeyi Yunanistan’a işgal ettirmişti. Aşağı mahalle (İstasyon) ise Rumların oturduğu mahalledir. Ne yazık ki dönemle ilgili şu an için araştırma sahasında sadece Hamit Efe’ye ait bir fotoğrafın dışında belge bulunamamıştır. Özellikle Söke bölgesinde Sökeli (Halezar) Cafer Efe’ye Bakınız. Torbalı bölgesinde halkın saygısı ve sevgini kazanır. Demiryolunun bulunduğu bölge Rumların yoğun olarak yaşadığı yerdir650.baskı) 647 Şerife Yavuz aktarımı 648 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 649 Mehmet Taşgın anlatımı.SÖZLÜ ANLATIMLARA GÖRE TORBALI YÖRESİNDE YUNAN İŞGALİ VE BİLİNMEYEN BİR KUVA-YI MİLLİYECİ: HORTUNALI HAMİT EFE Özet Bu araştırma Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinde Yunan işgal dönemini yaşamış tanıkların anlatımları ile yaşayanların yakınlarına anlattığı anlatımlara dayalı bir alan araştırmasıdır. 650 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 651 Mehmet Taşgın’ın anlatımı 106 .Torbalı bölgesi 20 Mayıs 1919 günü Yunan işgaline uğramıştır. Giriş Osmanlı devletinin I. Torbalı. şarapçılık649 ve domuz yetiştiriciliği ile geçimlerini sağlamaktadırlar. 1922 yılında Yunanlar tarafından satın alınan kendi adamları tarafından öldürülür. Kendisine teşekkür ederim. bir kısmı ise görüntülü şekilde kayda alınmıştır645. Dönemi yaşan ve yaşayanların yakınlarına aktardıkları sözlü anlatımlar kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. İşgale karşı bugünkü adı Yazıbaşı olan yerde Hamit adlı bir genç işgal kuvvetlerine karşı yanına aldığı az sayıdaki kişi ile çete halinde direniş göstermiştir. Torbalı ilçesinin Yunan işgali dönemindeki tüm köyleri 2000 ile 2009 yılları arasında dolaşılmıştır. bazı Rumlar köyde meyhane işletmekte.2006 (3. Anahtar kelimeler “Hortunalı Hamit. Kaynak kişilerin büyük bir çoğunluğu şu an yaşamamaktadır. İstanbul. Sabahattin Burhan. çiftçilikle geçinmekte648 özellikle Türk halkının bilmediği ancak ileriki tarihlerde ustası olacağı tütüncülük yapmaktadırlar. Kuva-yı Milliye“ Yöntem: Bu araştırma Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinde Yunan işgal dönemini yaşamış tanıkların anlatımları ile yaşayanların yakınlarına anlattığı anlatımlara dayalı bir alan araştırmasıdır. Çünkü bölgede belli başlı yerlerde yabancı uyruklu yerli Rumlar bulunmaktadırlar647. Hamit çetesi Yörük Ali grubuna bağlı faaliyette bulunmaktadır. Yunan işgali. Bu durum İtalyanların her fırsatta Yunanlılara karşı baskın yapan çeteci gruplara646 yani Kuva-yı Milliye birliklerine kendi işgal topraklarında saklama ve destek vermesine neden olacaktır. Anlatımların bir kısmı not olarak tutulmuş. Mesela düğün yapılıyorsa gelinler ata bindirilme yerine hemen 645 646 2007 yılı görüntüleri öğretmen Gürkan Adam tarafından çekilmiştir. Rumların işgal öncesi Türklerle hiçbir problemi bulunmamaktadır. Torbalı merkezi bugünkü Torbalı orta mahallededir. Örneğin Karakuyu gibi yerlerde tütün ekimi ve bağcılık yapmakta.651 İzmir’e Yunan askerlerinin çıkması halk arasında önce bir panik havasına neden olur.

Dağtekke. Demoğrafik Oyun Sürgün (1919-1922. İstanbul. Bazıları bir süre sonra çaresizce evlerine dönerler. 659 Enver Aydın’ın anlatımı 660 Hakkı Taşlıoğlu aktarımı 661 İştipli Hüseyin’den aktaran Hakkı Taşlıoğlu 662 Musa Özbek’in aktarımı 663 Ayşe Yay’ın anlatımı 664 Hasan Uysal’ın anlatımı 665 Hüseyin Çetin’in anlatımı 666 Yazıbaşı’ndaki karakol Hortunalı Hamit’in baba einin yanındaki evdir. Çorlu köylüleri Dağtekke dağlarındaki yüksek yerlere (Zeybek mezarlığı mevkii) kaçarlar669. Köylerde ise köylüler evlerini terk ederek dağlara sığınıyorlardı653. Ben çocuğum. halk yerde oturuyor.s. O günleri çok iyi hatırlayanlar İtalyanlar için “İyi cavurdu” ibaresini kullanmaktadır673. Dağtekke köyünde ikamet edenlerin ise ova köylerine doğru (Ovakızılca-Taşkesik. Afyon da işgal edilince İtalyan işgal bölgesi olan Antalya bölgesine sığınırlar. İzmir’in işgali ve Aydın’daki yankıları. Sayı 12 Cilt 3( Eylül 1968) Belge . Halkta panik ve korku başlamış. Helvacı ve Yazıbaşı666 köylerinde karakol kurarlar. Çünkü işleri bozulmaya başlamıştır668. Atalanı.gibi) kaçması670 dikkat çekicidir671. Buralara yerleşeceğiz. Benim babalığı burada Yunan pehlivanları ile güreştirirlerdi. Seslenmediler. İzmir’in işgalinden bir süre sonra (20 Mayıs 1919654) Torbalı ve köyleri düşman işgaline uğramıştır655. O günleri yaşayan Sabri Fidan işgal günlerini şöyle anlatmaktadır: “Dağkızılca Yunan kumandanı etrafına yaşlıları topladı. Torbalı tarafında olanlar Ormanköy. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi. Helvacı tarafındaki dağlık yöreye.Günver. Dr. s. Yunan işgal kuvvetleri ilk başlarda yumuşak bir işgal politikası uygularlar674. Ben arkadan yanaştım. 667 Sami Kösten’in annesinden aktarımı 668 Aynı tedirginlik ve tepki bakla tanıkların ifadelerinde de yer almaktadır. Çakırbeyli köylüleri Ormanköy ile Karakızlar arasındaki “Eşme Deresi” mevkiine. Kumandan sandalyede bacak bacak üstüne atmış.. Düdüğü gördüm. Yunan askerleri Torbalı istasyonun yakınındaki merkezde bir yerli Rum’un evi başta olmak üzere Dağkızılca . Karakuyu658. Bakınız.arabaya bindirilmekte. İzmir 19191922 Tanıklar. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi.s. Düdüğünü bir öttürdüm. İşgalden sonra geri dönmüşlerdir.Hamdi “Milli Mücadele Başlıyor”. diye söylüyordu. Çorlu665. Taşkesik660.53 656 Salih Tünaydın’ın anlatımı 657 Mehmet Yıldırım’ın anlatımı 658 Karakol kurulan ev Langırdak Şükrü olarak bilinen şahsın evidir. Yunan subayı bana bir tokat attı. Bir şeyler anlatırlardı. 2006 672 Bu ailelere halenTorbalı Ayrancılar’da“Afyonlu” denmektedir. Çaybaşı659 . Çamurun içine yuvarlandım gitti. Başında da nöbetçi duruyor.136 vd. Şubat 2007. Göçebe yaşam sürdürenler ise önce Afyon yöresine672. İşgal İzmir’den demiryolu boyunca olmuştur656. Mustafa Kılınç’ın annesinden aktarımı 671 Bu konuda yapılan bir araştırma için bakınız . Ufak diye dikkate almadılar. Serdar. anlatımı 670 Saniye Uçar’ın anlatımı. Köylülere konuşurlardı. Karacaağaç664. Biz burada devamlı kalacağız.:9 655 Bazı araştırmalar Torbalı’nın işgal gününü 21 Mayıs 1919 olarak vermektedir. Bazıları ise işgal boyunca çadırda yaşarlar. Bir endişe vardır.Çıplak. İşgal edilen köylerde halk önce kuzeydeki Nif Dağı’na . Ahmetli662.” 652 653 Mehmet Taşgın’ın anlatımı ve Hulisi Demirtaş’ın aktarımı Mustafa Yoldaş ve Hüseyin Baykurt’un anlatımı 654 “ Torbalı muhabere memurunun bildirdiğine atfen 20/5/1335 günü Yunan askerleri tarafından mezkur mevkinin işgal edilmiş olduğu arz olunur” Bakınız: BUTULLUOĞLU. Ancak ticaretle uğraşan yerli Rumlar tedirgindir.. düğün kısa kesilmektedir652. İşgalin Başlaması ve Gelişimi: 15 Mayıs 1919’da Yunan İzmir’e çıkmış. GÜNEŞ. Çocuğum. Sayı 9. Ben ağlayarak kalktım. kaçtık oğlum” Keziban Barut. 2006. Yunan tokatını da yedik. ancak bu zamanla baskı ve şiddete dönüşür. İstanbul. Bakınız: Pelin Böke. Tire tarafında olanlar Tire’ye. Halk da bırakın o daha çocuk demişler. 673 Mehmet Yıldırım’ın ifadesi 674 Sabri Fidan anlatımı 107 . Dereköy663. Bazı yerli Rumların Yunanlar ile işbirliği sonucu evler basılır ve yerli halka zulümler yapılır667. 669 “Yunan köyü basınca yemek haranısını ocağın üstünde bıraktık. SARISIR. Celat (Sağlık) demiryolu kenarında.. Buralar bizim olacak. Pelin Böke. Kıçının üstünde düdük sallanık duru. Ayrancılar657. Konak’ta (Osman Nevres)Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkmıştır. Subaşı661.

( 1851-1921) hanede kişi sayısı 9’dur. Köyden “Ayşe” isimli bir kızla gizlice görüşmektedir. Ölüm kaydı 1 Mart 1920 yazmaktadır. Çocuğudur. Gizli ordudaki adamları doyurmak için bu paraları topluyoruz. Halbuki kızı Hamdiye 1922 doğumludur. Ancak eli silahlı. Hamit ( TC. Ben bu olaya tanık oldum. 682 “Rıza’yı vuran Seydiköy Yunan kumandanı Yüzbaşı’nın evini Hamit gece basmış. 680 Bu gün Murtuna soyadı kapalı kayıttır. çok çevik. Başka birisi beş sarı lirası varmış.44008491460) 2. Evleri ve Yörük çadırlarını soymaya. Yeğenleri Rıza ise iş hanı işletmektedir. hem geri verdi. Adam hem ağlıyor. Yüzbaşıyı karısının yanında yatakta vurmuş”. Ayrıca kadın kıyafetinde Özbey köyüne Hafız Ali’nin yanına gider.1893) yılında o günkü adıyla Hortuna bugünkü adıyla Yazıbaşı’nda doğmuştur. Bu kişi Hortunalı Hamit Efe’dir. Babası “Kara Hüseyin”dir681. Köydeydim. astığı astık kestiği kestik bu kişilerin içinde bir kişi vardır ki bu farklıdır. İkisini geri verdi. Dereköy’de Sığırtmaçoğlu’nun Yunan işbirlikçisi olduğunu belirtmektedir. Celal Bayar. Gözümle gördüm. Vatanı ve sizi kurtarmak için çalışanlara veriyorsunuz bu parayı.Tahir Ağa (Murtuna)(1883-1946) ve kız kardeşi Makbule(Vasviye)(1887-?)’dir. 676 108 . Ailenin aslı Akkeçili yörüklerine dayanıp Antalya’nın “Murtuna” köyünden zamanında köye göç edip yerleşmişlerdir679. Bu kişiler zaman zaman gizlice bölgeden Kuvay-ı Milliye için para ve silah toplarlar. Alan adam sordu: -Siz bu parayı nereye veriyorsunuz biliyor musunuz ? diye sordu. Giritliler ve Mora muhacirleri ise daha önceden Yunanları tanıdıkları için endişelidirler. Bu para orduya gidiyor dedi. Daha sonra nişanlanırlar.” Aynı tarihlerde Celal Bayar da “Galip Hoca” takma adı ve imam kıyafetiyle yöredeki örgütlemeyi sağlamaya çalışmaktadır. Bilinmeyen Bir Kuva-yı Milliyeci: Bugün “Yazıbaşı” olan beldenin eski adı “Hortuna” köyüdür. Annesi “Havva”. dedi. Bazı kişiler iki-üç kişi birleşerek eşkıyalık yapmaya başlarlar. Hamit 26 yaşında gözü pek. Hamit Efe’nin ailesi de köyün yerlilerindendir. Hatta aile eski köylerinin unutulmaması için soyadı kanunundan sonra “MURTUNA / ORAL” soyadını kullanmıştır680.İşgalin başlamasıyla “işbirlikçiler” de ortaya çıkmaya başlamıştır675. Ertuğrul Mahallesi’nde ileride belediye başkanı olacak olan Molla İbrahim (TÖR) ve Giritli Aslan Mehmet ile görüşür. Bu olaya şahit olan Mustafa Yoldaş. Yazıbaşı eski belediye başkanı Nihat Gönülal anlatımı. Toplayan da ağlıyor. Amcaoğulları “ORAL” soyadını kullanmaktadır. Örneğin Perşembe günü Tepeköy pazarına gidenler yolda soyulur. 681 20 Mayıs 1321 tarihli Hortuna son Osmanlı nüfus sayım defterinde aile hane no: 70 ‘dir. Yani erkek olarak soy devam etmemektedir. Paranın nereye gideceğini öğrenince ağlıyordu. Ailenin ekonomik olarak günün koşullarına göre durumları oldukça iyidir. Beşini de verdi. Çakallar[Çamlıca] Köyü 677 Hafız Ali’den aktaran oğlu Hüseyin Türkmen 678 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 679 Hortunalı Hamit Efe araştırmasını 2001 yılında ilk defa ödev olarak yapan Yazıbaşı’lı öğrencim Didem Öz’ün araştırma notları. Birisi çıkardı ağlayarak parayı verdi. Karı kocadan para istediler. Adam aldığı üç sarı liranın bir tanesini geri verdi. Mezartaşında da ölüm tarihi 1338 yani 1922 yılı yazılıdır. Efe’nin iki erkek bir de kız kardeşi vardır. Yunan işgaline karşı halkta pek tepki görülmez. Orada bulunan herkes ağlıyordu. Onlar geldiler. Bir karı koca da vardı. Başka paran var mı? Diye sordu. Rumi 1309 (M. Bu arada bazı kişiler gizlice ve yavaş yavaş örgütlemelere başlarlar. Hane reisi “Kara Hüseyin Ağa” dır. Halk bu kişilere “Çalı Kakıcı” adını takmıştır678. Kara Hüseyin’in Hortuna’da çiftçilikle özellikle hayvancılık. dedi. Benim de içim ağladı. Adam: -Yok. veren de. Rıza işgalde Yunanlar tarafından İzmir’den köye gelirken Seydiköy’de (Bugünkü Gaziemir) yolda at sırtında vurularak öldürülmüştür682. çok iyi. at yetiştiriciliği yapmakta ve İzmir-İkiçeşmelik’te iş hanı bulunmaktadır. atik. 675 Ayşe Yay. Üç tane sarı lira. Hamit Efe. Molla İbrahim’in evinde kalır. gördüğü dayanışma manzarasını şöyle aktarmaktadır: “Koyu milliyeye (Kuva-yı Milliye) para toplamaya köydeyken676 şahit oldum. İki kişi gelmişler. halka zulmetmeye başlar. kara yağız genç bir delikanlıdır. Toplayan üçünü aldı. ata meraklı ve cesaret sahibi. Ödemiş bölgesine geçiş böyle olur. dedi. -Siz de çoluk çocuk sahibisiniz. boylu. Dedi ki gizli bir ordu kuruldu.677 Yörede asayişsizlik kol gezmektedir. Bunlar Halil Ağa (Murtuna) (1880-1965) .

Tabi her mahkeme idam cezası ile sonuçlanır ve hemen infaz edilir. Hamit Efe dağa çıkarken ilginç bir yola başvurur. Atını o günün usulü gereğince bugünkü Esenler çarşısının bulunduğu yerdeki hana bağlar. Ancak ailesi sana vereceğiz diye kandırırlar. Yanına da çevre köylerden bazı kişiler katılır. Tabii Yunanla işbirliği içinde olanlar da Efe’nin hıncından nasibini alır. Aynı dönemde yörede dağa efeliğe çıkan başka kişiler de vardır. Ancak bu sayı sürekli olarak 3-5 kişiyi geçmez. Tütün tüccarlığı yapan yerli bir Rum vardır. Hatta bazı Türk aileler direnişin sembolü olarak yeni doğan çocuklarına “Hamit” adını verir. ilk önce arkadaşı Ethem ile babasının evini basar. Bu konudaki infazların yüzlerce olduğu söylenmektedir. Aile. Çapak köyünden Ethem Ağa (Cin). Aynı günlerde Hamit’in babası da sattığı tütünün parasını evinde tutmaktadır. Bir gün Tepeköy’e atıyla gelir. Çakırbeyli’den Piç Ali. Onları orada öldürür.Ne var ki çift evlenemez. Hamit gençliğin verdiği heyecanla Çakaloğlu hanından aldığı bir atla arkalarından koşar. Hamit gece baskınları yapardı. Ama vermezler. . Helvacı ve Dağkızılca köylerinde kurulan Yunan karakollarına baskınlar düzenler ve Yunanların belası haline gelir688. O da Yunan işgaline tepkili birkaç çocukluk arkadaşı ile birlikte dağa çıkar687. Bu nedenle Yunan işgal kuvvetlerinin baskı ve zulmünden kurtulurlar690. İşte Hamit Efe efsanesi böyle başlar ve Efe dağdan inmez. Hancı atını Yunan askerlerinin beğenip aldığını. alım yaptığı tütün parasını yanında taşımaz. Hamit Efe çetesinin başlıca elemanları Hortuna’dan Küçük Mehmet (Küçük ). askerlerin iki kişi olduğunu ve Özbey köyüne doğru gittiklerini söyler. Çalılıklarda gece yatarlardı”. İşgal sırasında Hamit’in ailesi evlerine Fransız bayrağı çekerek Fransız tebaasına geçmişlerdir. Çünkü Ayşe hastalık sonucu (verem) vefat eder. kendisinin de bir şey diyemediğini. işbirlikçi yerli Rumları acımasızca vurmuştur689. Hamit. Karakuyu’dan Abdurrahman'ın Mecit (Buruncuk). Anlatan Ali Cin. Atını geri alır686. Parası Hamit’in babası Kara Hüseyin’de emanet olarak durmaktadır. Hamit Efe’nin bir kişiyi öldürmesi için Yunan veya yerli işbirlikçi Rum olması yeterlidir. İlk efelik parasını böyle oluşturmuştur. Hamit’in Dağa Çıkması: İşgal günlerinde Hortunalı Hamit’in çok iyi koşan. Karakızlar’dan Çete Osman’dı692. Hamit Efe yeğeni Rıza’nın da Yunan askeri tarafından vurulmasından sonra gerek baskın yaptığı Yunan karakollarındaki Yunan askerlerini ve gerekse gördüğü. “Babam Ethem bana “Oğlum Hamit ile beraber belki 100 Yunan askerini vurduk. Mahkeme başkanı Hamit Efe. Ama adı duyulur. Hamit Efe devamlı olarak Karakuyu. Ferda da daha sonraları bir subayla evlenecektir685. Hancıya sorar. infazcı ise Küçük Mehmet’tir.Hamit Yılmaz Oral anlatımı 686 Aktaran: Salih Tünaydın 687 “Hamit’in maiyeti vardı. İlk sorusu “Ülen size Yunan toprakları dar mı geldi? Burada topraklarımızda ne işiniz var?”dır. Hüseyin Çetin 688 Mehmet Taşkın. Kendisi artık Yunanların aradığı ve öldürecekleri biridir. “Hamit geliyor!” sözü Yunan askerleri ve yerli Rumların artık korkması için yetmektedir. ortamdan yararlanarak kendi çıkarlarına göre hareket ettiklerini 683 684 Nihat Gönülal anlatımı Şevket Önder’in aktarımı 685 Yazıbaşı eski belediye başkanı İbrahim Cinkılıç’ın halası. Kemalpaşa Sinekköy'den (Bugünkü adı Yeşilköy) Yörük Hasan. Bu adamlarından en çok Küçük Mehmet ile Ethem Ağa’ya güvenmektedir. Çünkü bunlar hem uzaktan akraba ve hem de çocukluk arkadaşlarıdır. Çarşıda işi bitince hana atını almaya gelir . Bu paralarla silah ve mermi alır. Ayşe’ye o kadar bağlıdır ki haftalarca mezarının başında geceleri yatar683. Eğer cavur öldürmek günah ise Allah bizi affetsin” derdi. yardımcısı ise Çapak’tan Ethem Ağa (Cin). 690 Hamit Yılmaz Oral aktarımı 691 Gani Özkan’ın anlatımı 692 Saniye Uçar’ın anlatımı 109 . Bozköy’den Kara Ahmet (Yiğit)691. Özbey tarafında bulunan “Uyuzdere” mevkiinde iki Yunan askerine yetişir. Hamit’i aynı köyden “Ferda” adlı kızla nişanlar. Kara Yusuf oğlu kır bekçisi Raşit(Öz). Rum.Ancak atı yoktur. Tüccar Rum’un parasını aldığı gibi babasının parasını da alır. gösterişli beyaz bir atı vardır. Ferda’yı Karaot köyüne kaçırır684. Ayşe Yay ve Saipler’den İsmail Baykal’ın anlatımı 689 . Eğer birden fazla ise ardı ardına dizer tek mavzer kurşunu ile vururduk. Yunan Jandarması gece dışarı çıkamazdı. Ancak yaptığımız araştırmalarda bu kişilerin halka kötü davrandıklarını. İlginç olan tarafı ise yakaladıkları her Rum’u ve Yunan askerini hemen orada mahkeme etmesidir.

Sözlü Anlatımlarda Hamit Efe Hamit Efe hakkında ancak anlatılanlardan derleyebildiğimiz birkaç olayı aktaralım: Hamit Efe. Tire Bülbüldere köyünden Uşaklı İsmail’i verebiliriz: Muammer Şahin. bir gün ağabeyi Halil Ağa’nın Hortuna’daki kahvesinde otururken. Özellikle giydiği İngiliz külot pantolonun iç ve dış kısmında aynı subaylar gibi kırmızı şeritler olması dikkat çekicidir699. Atın teri soğuyuncaya kadar gezdirilmesi lazımdır. Anlatan Kemal Kurucu 700 Mehmet Yıldırım’ın anlatımı ve Cevat Şen’in aktarımı 110 . Mahmut Dağı ve en çok Karakızlar köyü sınırları içinde bulunan “Kurupınar” mevkiinde konaklamış. Hamit Efe o köyden evli olduğu için zaman zaman Dağtekke’ de kalmaktadır.öğreniyoruz. Kahvenin normal çıkış kapısından çıkanlar hemen yakalanacaktır. Efe çok çevik ve akıllı bir adamdır. Kızalcaköy (Kızılcaova) Kadir Çiftçigediği’nden Abdül. Topçunun Süleman (Süleymanige – Macır Süleyman). Kavakalan’dan (Çınardibi) Korucu Ali (İbarhim oğlu). Bu durum halk arasında daha da çok sevilmesine neden olmaktadır698. 693 Bu “Çalı Kakıcı”lara örnek olarak Bayındır Keçiköy'den (Bugünkü Balcılar Köyü) Kabakdelen. İsmail Kölemen. Tabi bu durum ününün iyicene artmasına neden olur. bu olaydan sonra “Çalı Kakıcılar”la yolunu ayırır. bu arada Dağtekke köyünde gördüğü “Nazlı” (Nazife) kadın ile evlenmiştir. o günlerde kendi başlarına buyruk hareket etmekte. Bayındır Karaveliler köyünden Karadiş. Yeğeni Rıza’nın intikamını Rıza’nın vurulduğu yerdeki Seydiköy Yunan karakol komutanı yüzbaşının gece evini basarak. atlı bir Yunan askeri gelir ve Hamit Efe’yi tanımaz. ceket pantolon giydiğidir. Hamit ilk önceleri bu çetelerle beraber hareket etmektedir694. Oradan da yaklaşık olarak üç metre yükseklikteki çatıya çıkan tavan deliğine çıkar. Canlı’dan Çolak Ali. Yaralı vaziyette Torbalı’ya kaçarak daha önce aile ahbabı olduğu sanılan sarışın bir kadının evinde (Burunsuz Esma lakaplı) iyileşinceye kadar sığınmış ve iyileşince tekrar grubunu toplayarak dağlara dönmüştür. “Babam Hamit için yüzbaşı veya binbaşı olduğunu söylerdi”. Anlatımlara göre Nazlı. nişanlı olmasına rağmen Nazlı’yı kaçırmış ve onunla evlenmiştir. Bayındır Arıkbaşı köyünden(Eski adı Çerkezler) İlyas. yeğenini öldürteni karısının yanında öldürerek alır. sokağa çıkma yasağı konularak sıkı aramadan geçirilmekte. Şükrü Aydın. Hamit Efe’nin Nazlı'nın oturduğu Dağtekke köyündeki eve geldiği bir gün. Uladı’dan yaman Veli. Halk arasında “Çalı Kakıcı” olarak adlandırılan ve nefretle anılan bu kişiler. Efe özellikle Cuma günleri değişik köylerde Cuma namazını kılmakta. Bekir Çavuş. Oradan da kaçması kolay olmuştur. Bu yüzden halk arasında lakabı “Yıldırım”dır700. hali vakti iyi olanlardan zoraki de olsa para toplamakta ve bu paralarla hem adamlarına bakmakta hem de durumu iyi olmayanlara aynı Ödemişli Çakıcı Efe gibi dağıtmaktadır. çatışma çıkmış. Bu arada Hamit. Ancak bir süre sonra. Efe evden atla çıkarak kaçmaya çalışmış. Atı terlidir. Yunan askerlerinin eli yine boş kalmıştır. Efe hemen “atı ben gezdireyim” deyip askerin atını alır ve onu kahveye gönderir. “Çalı Kakıcılar”ın halka yaptığı işkence ve zulüm Hamit Efe’nin tepkisine neden olur. Bardağı taşıran son olay ise Ormanköy’de (Çengele) Gökoğlan isimli kişinin evinin basılması ve Gökoğlan’ın parasını almak için dayak. Bu evliliğin ardından çift Dağtekke köyüne yerleşmiştir697. Yine bir gün Çapak’ta Ethem Ağa’nın kahvesinde otururken etrafı Yunan askeri sarar. Hamit Akarsu’nun anlatımları 694 Ali Özüzeybek’in anlatımı 695 Anlatan: Gökoğlan’ın torunu Kemal Dağdeviren 696 Anlatan: Salih Tünaydın. kızgın zeytin yağı ile vücudu dağlama gibi çeşitli işkencelerin uygulanmasıdır695. Kahveye giren asker orada bulunanlara Hamit Efe’yi sorunca yanıt “atını alan adam” olur. ceplerini doldurmaktadırlar693. Dikkatimizi çeken bir konu da Hamit Efe’nin otantik Efe elbiselerini giymediği. Hamit Efe’nin bu evlilikten Hamdiye isimli bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 697 Nazlı(Nazife) Hanım’ın yeğeni İzzet Bulut’un anlatımı. Hamit Efe. köy Yunan askerleri tarafından basılmış. Yunan işbirlikçisi (Hortuna’dan) Arif Kahya tarafından takip edilmekte ve devamlı Yunan karakoluna bilgi verilmektedir696. Hamit’in kavuşamadığı yavuklusu Ayşe’ye çok benzediğinden Hamit bir görüşte Nazlı’ya aşık olmuş. bıçak ve çakılar da dahil olmak üzere tüm kesici ve delici aletler toplanmaktadır. 698 Gani Zafer Öncel ve İsmail Acar’ın anlatımları. Nif Dağı. Hamit Efe. 699 İbrahim Özkan’ın aktarması. Osmanlardan Ateş İbrahim. ancak sağ sırtından mavzer kurşunu almıştır. kendi çetesini kurar. Hemen ortada bulunan masa üzerine zıplar. Köy zaman zaman Yunan askeri tarafından kuşatılmakta.

O yıllarda çocuk olan 1331 doğumlu Zehra Ak’ın anlatımında Hamit Efe ve çetesinin “adil, namuslu, iyilikten yana, gözükara” tavırları ön plana çıkmaktadır: “Ben Yoğurtçular’danım.Ayrancı Ahmet benim kardeşim. Hamit ile birlikti. Çok Yunan öldürdüler. Anamgil Rumlara tütün kırmaya gelirdi. Ben çocuğum. Tütün kırdıran Rum kadının üç kızını dağa kaldırmışlar. Bu Rum kadın Hamit’ten yardım istedi. Hamit namussuzları sevmezdi. Hamit bu kadına yardım etti. Kızlarını buldu. Çeştiman tepesi deriz. Orada Yunanlar gelirken önlerine geçmişler. İyiliğe çok iyiydiler. Çoluğun çocuğun aç mı? Yardım ederlerdi. Öyle dövelim ,çarpalım, para alalım demezlerdi. Sen fakirsin, sana yardım ederlerdi. Fakirleri kollarlardı. Hem abim hem Hamit kabadayı idi. Bunlar hiç kimseden korkmazdı. Hiç kimseden yılmazdı. Zenginden alıp fakire verirlerdi. Burada biri vardı. Adamı tarlada işlettirmişler. Çalıştırmışlar. Parasını vermiyorlar. Yakasını bir tuttular. Sen bu adamın parasını verecek misin yoksa vermeyecek misin? Aman aman vereceğim. Hemen gitmiş getirip gelmiş”. Hamit’i bizzat gören ve onunla çalışan Gani Özkan onunla yaşadıklarını ve o günleri duygulanarak anlatmaktadır: “Yunan geldiğinde iki tokadını yedim. İki asker gelmişti. Yumurta ( avra) istedi. Yok deyince dövdü. Baba Çanakkale’de kalmış. Fakirdik. Hamit gece çalışırdı. Bilirim. Ben Hamit Efe’ye yemek götürürdüm. Kavağın yanına. Kuyulu tarlaya. Yanında beş altı kişi vardı.Halamızın kocası Ahmet dayı adamı idi. Basacakları Yunan karakollarını Ahmet dayıya söylerdi. Hamit’le üç dört sefer görüştüm. İyi bir adamdı. Lafı doğru biriydi. Çalı kakıcı değildi. Çalı kakıcı olsa belli olur. Bir gün iki günde belli olur. Dediği sözü yerine getiren bir adamdı. Çok çevik, atik , gözü karaydı. “Hamit vuruldu” diye zaman zaman yaygara çıkarırlardı. Yunan tarafı mahsus yapardı.Biz tedbir aldık. Akşam, gece gece buluşmak, gece gece konuşmak gibi. Helal hoş olsun. Ekmek götürürdüm. Onun işi Yunan’laydı. Kavağın olduğu yere, Fetrek çayının olduğu yere gelirdi. Biz hangi gün, hangi saatte geleceğini bilirdik. Bize falan yere ekmek getirin diye haber yollardı. Atla gelirdi. Beyaz bir at. Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Yunan’la çarpışması el altından duyulurdu. Akşamları kongre olduğunda duyulurdu. Gündüz Yunan gelirdi. Akşam evlerde toplanırdık. Toplantılarda Yunan’ı yeneceğimizi konuşurduk. Toplantılarda 5-10 kişi olurduk. Her toplantıyı farklı evlerde yapardık. Her gün aynı evde olursa öte yandan yolu bekler. Yunan tarafı seni kıvırır. (Vurma anlamında) Yunan’a bilgi verenler de vardı. Hamit’le olanlar da bilinirdi. Hamit, Kuvvacı’ydı. Bana birkaç sefer talimat verdi. Şunu şu kişiye götür. Şunu şuna söyle derdi. Görüşmeye genellikle yalnız giderdim. Silahsız, boş gitmezdik. Benim nüfusum geç alındı. Ben nüfusumun çıktığını biliyorum. Köyde 2-3 kişi Hamit’ten talimat alırdı. Kalabalık olmazdı. Gece yanına giden ben, büyük kardeşim İbrahim, Kara Ahmet, Has Ahmet. Önce Kara Ahmet’ten aldığımız talimatla giderdik. Aldığımız talimatı verirdik. Bugün dahi bu yaşımda ülke o günleri yaşasa aynı şekilde talimat alsak giderim”. Hamit Efe’ye Yataklık Edenler: Yukarıdaki anlatımdan da anlaşılacağı gibi Hamit Efe’nin çeşitli köylerde zaman zaman sığındığı “yatak” tabir edilen adamları vardır. Bu yataklardan tespit edebildiklerimiz: Buca Karacaağaç köyünden Deli Hüseyin (Uysal), Demirci Köyden Hacı Fettah, Yoğurtçular köyünden Ayrancı Mehmet701, Doğancılar’dan Avcıoğlu, Dirmil köyünden Karaoğlanların Ali Molla702, Çengele köyünden Gacarlardan Hamza Ali Ağa703, Helvacı köyden Sürsalan Cemali704. Çete dağda bulunduğu sırada yiyecek ve para yönünden en büyük desteği yörük çadırlarından görmektedirler. Anladığımız kadarı ile Hamit Efe, bir dönem Ödemiş havalisinde efelik yapan 1911 yılında Osmanlı tarafından vurularak öldürülen Çakıcı Mehmet Efe’nin izlediği yolu izlemiştir. Taktikleri ve yaptıkları bunu göstermektedir. Adeta bölgede yeni bir “Çakıcı” olmuştur. Tabii tek farkla. Çakıcı, Osmanlı’ya karşı direnmiş; Hamit Efe ise işgalci Yunan’a karşı. Kendi köyüne geldiği zamanlarda arkadaşları Bekçi Raşit (Öz) ve Küçük Mehmet705 , Fevzi’nin İbrahim , Katil Cemal’den ve Gök Mehmet (Ekeren) ten yardım görür; ekmek, yemek ve haber alır. Dağtekke köyünden Şahlı lakabıyla tanınan Mustafa (Şahin) çetenin parasını teslim ettiği kişidir706. Yine aynı köyden kaynı Kırlı İbrahim (Bulut) de yataklardan biridir.
701

Zehra Ak’ın anlatımı Osman Sözen’in n aktarması 703 Benim babaannemin babası 704 Peker Sürsalan’ın anlatımı 705 Fevzi Küçük’ün aktarımı 706 Nihat Gönülal’ın aktarımı
702

111

O yıllarda Yazıbaşı’nda “Üç Oluk” çeşmesinde bulunan içi oyuk büyük bir dut ağacı vardır. (Bugün ne yazık ki bu dut ağacı ortadan kaldırılmıştır) Ekmek, yemek ve mermiler bir çıkın içinde burada dutun içine iple sarkıtılır. Efe bu çıkını buradan adamlarına aldırır. Yataklardan bir kısmı Yunan istihbaratına yakalanınca Çapaktan Ethem Ağa, Bekçi Raşit ve Kır bekçisi Mehmet hakkında Atina’daki esir kampına sürgün kararı çıkar. Bu sürgün Karakızlar'dan hem Efelerle hem de Yunan’la işbirliği halinde olan Derelilerden Ali Bey olarak adlandırılan kişinin araya girmesi ile önlenir. Ancak Ali Bey daha sonraları Hamit Efe’nin vurulmasında rol oynayacaktır. Bunun bedelini de canı ile ödemiştir. Efe’nin Yeniköy’deki yatakları da Mustafa Ali Filiz ve Ali Kutlu’dur. Kendisini Yeniköy'ün altında bulunan değirmen tarafındaki tarlasının kenarındaki kür (Ahıdudu) ormanlarında çok gizlemiş , yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamışlardır707. Hamit’in yatakları istihbarat konusunda da Efe’ye yardımcı olmuşlar, onun baskınlarında rol almışlar ve bedelini de ödemek zorunda kalmışlardır. 1328 doğumlu Sabri Fidan şahit olduklarını şöyle anlatmaktadır: “Ben çocuktum. Pehlivan Mustafa domuz öldürür, Yunanlara verirdi. Kovayla süt getirir, verirdi. Onlarla birlik görünürdü. Ama Hamit’in adamıydı. Bizim babalık Hamit’e bilgi toplardı. İstihbarat toplardı. Çelik İbrahim ile Pehlivan Mustafa ve Hamit Yunan karakolunu arkadaşları ile beraber gece bastı. Kapıdaki Yunan jandarmasını öldürdüler. Müsademeyi biz duyuyorduk708. Pehlivan Mustafa benim babalık olur. Babalığı tanımışlar. Ama emin değiller. Cenazeyi ayağı ile kaktırmış. Bunu görünce babalığı yakaladılar. Babalık Atina’ya sürgün edildi. Esir değişiminde geldi709”. Efelerin gerek işgalci Yunan’a ve gerekse işbirlikçi Rum ve Türklere karşı acımasız tutumu bölgede sevilmelerine ve saklanmalarında yardımcı olunmasını sağlar. Efenin düşmana karşı bu direnişleri bölgede de Kuvay-ı Milliye’nin doğmasına neden olmuştur. Aydınlı Yörük Ali Efe bir gün Hortuna’ya gelerek bekçi Raşit ve ceştuman710 Hüseyin’i bulur, Kuvva-yı Milliye’yi anlatır. Efelere yardım edilmesi gerektiğini ve çete savaşları yapılmasını anlatır. Halkın çoğunluğu Kuvva-yı Milliye’ye ve Efelere yardımcı olmuştur. Efeler kimi zaman birbirlerine düşmüşler kimi zaman da direnişe katılmayan halka eziyet etmişlerdir. Yörük Ali, Hamit Efe’ye başının sıkıştığında kendisine sığınması için açık kapı bırakır. Nitekim 1921-2(?) yılında Hamit Efe, bir ara bu dağlarda barınamayacağını anlayınca, Yörük Ali’nin yanına gider711. Birkaç ay orada kalır. Hatta Yörük Ali grubunda yer alan Sökeli Cafer ve adamları ile birlikte Selçuk –Çamlık’taki Yunan karakolunu basarlar. Çatışma gün boyu sürer. Sökeli Cafer burada yaralanır. Ama grup İtalyan işgal bölgesine çekilerek, yardıma gelen Yunan askerleri tarafından yok edilmekten kurtulur. Yörük Ali bu bölgedeki bazı operasyonları Hamit’e havale etmektedir.712 Para için kandırılan adamlarından Piç Ali ve Yörük Hasan, Dirmilli Ahmet Çavuş ,Aydın bölgesine sığınan Efe’nin yanına gider. Yörük Ali gelen adamlardan huylanır ve durumdan şüphelenir. Gelen adamları vurdurmak ister. Ama Hamit Efe arkadaşlarına kanar. Kendi mıntıkasına dönmek ister. Yörük Ali yanına sağlam adamlarından birkaç kişi vermek ister. Efe bunu korkaklık olarak değerlendirip kabul etmez. Tekrar Akkaya’ya döner. Fakat Efe aşırı cesaret ve tedbirsizliğini hayatı ile ödeyecektir713. Hamit Efe bir gün köyü Hortuna’ya arkadaşları ile geldiğinde Üç Oluk (Koca Çeşme) önünde Yunan jandarmalarıyla karşılaşır. Jandarmalarla çete arasında çatışma çıkar. Efe’nin kendisine yeni katılan bir arkadaşı (Sezai) ölür714. Hamit Efe Yunan jandarmalarından altı tanesini öldürür ve kafalarını kesip Hortuna’daki Yunan karakolunun bahçesine atar. Karakol derhal kapatılır. Hamit Efe’ye mermi temin eden kişi kendi köylüsü İbrahim Özcan’dır. Efe, İbrahim’e para verir, mermi aldırır.

707 708

Mustafa Ali Filiz’in oğlunun anlatımı Aynı olay başka bir tanık tarafından da anlatılmıştır.Bakınız BÖKE Pelin, İzmir 1919-1922 Tanıklar, İstanbul, 2006, s. 121, İbrahim Kozan anlatımı 709 Yunanlıların Türkleri Atina’ya sürgün için bakınız, , SARISIR Dr. Serdar, Demoğrafik Oyun Sürgün (1919-1922, İstanbul, 2006, s.275,276,277,297 710 Eskiden köy bekçilerine ceştuman denirdi. 711 Abdurrahman Şentürk , Rıza Oral aktarımı
712 713

Abdullah Fırat aktarımı

Hamit Yılmaz Oral anlatımı 714 Mustafa Filiz’in anlatımı

112

Efe yine bir gün köye geldiğinde Yunanlar tarafından sıkıştırılır, ama kadın kıyafeti giyerek buradan da kurtulur. Efe’nin en çok şehir merkezine geldiğinde yaptığı gizleme kadın kıyafetine girmedir715. Bu arada Yunan işgal komutanlığı Hamit Efe’nin kellesini getirene bir torba (300) altın ödül verileceğini ilan eder. Hamit’in başına ödül konulmuştur, ama iddia üzerine Karakuyu ve Helvacı Yunan karakolunu basarak 12 adet jandarma mavzerini köye getirmiştir. Efelerin dağda barınmalarının bir yolu da kendilerini gizleyen ve yardım edenlerle beraber halkın elini ekonomik yönden tutmalarıdır. Hatta bir gece Ertuğrul kahvesini adamları ile basarlar. Halktan para toplarlar. Toplanan kişilerin içinde Yunan kuvvetleri ile işbirliği içinde olan Giritlilerden “Süvari Hasan716” adlı kişiyi Yunanlılarla düşüp kalktığı için herkesin ortasında döver. Onurunu kırar. Amaç göz korkutmadır717. Grup çekilirken havaya üç el ateş eder. Bir süre sonra Yunan devriyesi gelir. Ertuğrul mahalle muhtarı “Kara Mustafa718” adlı kişidir. Devriyelere hitaben “Aradığınız adam Hamit Efe şu tarafa gitti. İşte o tarafta. Gidin yakalayın. Yarın bizi sıkıştırmayın” der. Hamit Efe ismi Yunan askeri için korkulu rüyadır. Devriyeler tekrar geri dönerler. Efe topladığı paralardan bir kısmını da Kuva-yı Milliye’ye göndermektedir. Bu konuda da Aydın Kuva-yı Milliye Komutanlığına “kendine topluyor” diye şikayet yapılır. Söke’de bulunan Aydın Kuva-yı Milliye Komutanlığına bağlı 12. Kol olarak adlandırılan gruptan birisi gizlice teftişe gönderilir. Şikayet doğru değildir. Toplanan paraların bir kısmı Aydın Kuva-yı Milliye Komutanlığına gitmektedir. Paranın artanı ise Dağtekke’den Şahlı’da (Mustafa Şahin) kalmaktadır. Öldükten sonrada parasının onda kaldığı ve bu para ile Şahlı’nın Torbalı’da bugünkü Alpkent’in kurulduğu yer olan yerde 73 dekar arazi ve Tepeköy merkezde ev ve dükkanlar aldığı yaşlılar tarafından aktarılmıştır719. Özellikle Yazıbaşı eski belediye başkanı Nihat Gönülal bu konuyu bizzat Şahlı ile görüştüğünü, Şahlı’nın ,Hamit Efe’nin parasının kendinde kaldığını söylediğini aktarmaktadır. Efe zaman zaman “Alyanak” lakabı ile bilinen Burunsuzlardan bir kadınla (Burunsuz Esma) görüşmektedir. Bu genç kızla görüştüğü Yunan tarafınca öğrenilir. Kızın evi gizlice takibe alınır. Bir gece kızın evine geldiğinde, ev Yunan askerleri tarafından basılır. Hamit Efe burada yaralanır. Ama çok sevdiği atını bırakarak kaçar. At güzel olduğu için Yunan işgal komutanı yüzbaşı atı beğenir ve kendisi binmeye başlar. Yunan merkez komutanı yüzbaşıya haber gönderir. “Atıma iyi baksın. Yoksa onu temizlerim. Falan gün, falan yerde kendisini namlumdan geçirdim. Ancak atım zarar göreceği için dokunmadım. Hayvanın hatırına kendisini bağışladım” der. Yunan yüzbaşısı kendisine iletilen yeri ve zamanı hatırlar. Olay doğrudur. Hemen istavroz çıkartır. Ucuz kurtulmuştur. Bu yüzbaşı ileride Efe’ye olan saygısından dolayı Efe’nin cesedine kötü muamele edilmesini engelleyen kişi olacaktır. Çünkü Hamit Efe “kahraman düşman”dır. Hamit Efenin Vurulması: 1922 yılı başlarında Efe’nin başı için para ödülü (300 altın )konur. İkili oynayan Karakızlar'dan Ali Bey, Hamit Efe’nin yanında bulunan adamlarını para ile kandırır720. Çünkü Ali Bey Yunan askerleri tarafından da iki taraflı olduğu öğrenilmiş ve sıkıştırılmaktadır. Bu arada Efe’nin adamlarından olan Piç Ali ve Yörük Hasan, Efe’nin en sevmediği iş olan vurgun ve talancılığa başlamışlardır. Hatta Efe adına oradan, buradan para almaya çalışmışlar, kendilerinin de ortamdan yararlanarak ceplerini doldurmaya başladıkları görülmeye başlamıştır. Hamit Efe’ nin en çok zıt gittiği durumlardan biri de bu tür olaylardır ve bu konuyu hiç affetmemektedir. Bu arada Yunan askerleri Çakırbeyli’deki Piç Ali’nin evini basarak babasını ve kardeşini hapse atarlar,onlara eziyet ederler. Piç Ali’ye de gizliden haber gönderirler. Eğer babası ve kardeşini kurtarmak istiyorsa “Efe’yi namludan geçirmesi” yani “kancıklaması” gerekmektedir. Zaten para ödülü de konmuştur. Eğer Piç Ali, Hamit Efe’yi vurursa hem yakınları kurtulacak hem para ödülü sahibi olacak hem de Efe’yi vurduğu için ucuz kahraman olacaktır. Sinekköylü Yörük Hasan ise Cumalıköy’den ve etraf köylerden Hamit Efe’nin haberi olmadan para toplamaktadır. Bu olay duyulunca kendisi korkuya kapılıyor. Eğer kendisi Hamit Efe’yi öldürmese Efe bu tip adamları affetmemektedir.. Ondan dolayı Piç Ali ile birlikte hareket ediyor. Karakızlar’dan Ali Bey açısından ise durum malum. Epey sıkıştırılmış. Rahatlamak istiyor.
715 716

Enver Aydın’ın anlatımı Aile soyadları CAMBAZLAR 717 Salih Tünaydın’ın anlatımı 718 Aile soyadları AŞICI 719 Babam derdi ki “Şahlı Dayı dört ağaç zeytin, sekiz keçi ile bu yerleri alamaz”. Ali Cin 720 Osman Sözen’in aktarması

113

vatanı için savaştı. Tabii babası ve kardeşi de hapisten salınır.722 Efe son nefesinde. Kabrimi yol içine koysunlar. İzmir’e yerleşir. Kıyafet ve ad değişikliği yapar. Cenazesi Seyit Kahya (Özen).o.Yunan Süvari Alayı geçtiği köyleri ateşe vermektedir. Orada bulunan eski bir öküz arabasıyla da önce Dağkızılca’ya oradan da Karakuyu köyüne gezdirilerek ardından Torbalı’ya getirilir723. 300 altınlık ödülü Piç Ali alır. Torbalı Camisinde ezanlar okunur. oyuna getirildiğini daha doğrusu satıldığını anlamıştır. Ölümcül kurşunu kafasından yemiştir. Bunu gören Yunan yüzbaşı (Kendisini daha önce atından dolayı bağışladığı kişi) tepki göstererek :”Çok ayıp ettiniz. Yunan askerleri Türklerin maneviyatını kırmak için Hamit Efe’nin cesedini bütün Torbalı’da dolaştırdıktan sonra Yunan karakolunun önüne getirirler724. Yerli Rumlar başlarına gelecekleri bildiğinden bulundukları yerleri Yunanistan’a kaçmak için terk ederler731. Halk. Hamit Efe’nin vurulduğu etrafta hemen duyulur. 727 İslam Özen . Yunan’a teslim etmeyin” olur721. Gelen geçen Hamit Zeybek ölmüş desinler” Cenaze namazının Torbalı Camii’nde kılındığını ve hatta cenazesine gelir diye diğer zeybek arkadaşları için mezarlık ve çevresinde Yunan askerlerinin pusu kurduğunu . sözde “kaza kurşunu” ile Efe’yi vurmuşlardır. Amaç halkın maneviyatını kırmaktır. Köyler basılır.Hortunalı Hamit Efe. Efe hemen ölmez. Aydın bölgesinden geri çekilen 18.Vatanı için savaşanlar kahraman insanlardır. Yörük Hasan ve Piç Ali. Hamit Akarsu anlatımı 723 Sabri Fidan’ın anlatımı 724 Osman Sözen’in anlatımı 725 Mehmet Taşgın’ın anlatımı. bunu duyan yakın arkadaşları ve adamlarının cenazeye gelemediklerini yakınlarından öğrenmiş bulunmaktayız. insanlar sırf para için öldürülür729.diriyken neredeydiniz?”der ve Kuyucu Şerif’i orada döver725. tekme – tokat vurulur ve küfredilir. Hamit Efe için ağıtlar ve türküler yakılır. İşgalin Sona Ermesi ve Acı Olaylar: Afyon cephesinin bozulduğu ve geri çekilme olayı Torbalı’da çabuk duyulur730.Hamit Efe’nin saatini ve tabancasını ganimet gibi üzerinden almak ister. Ölüye herkes vurur .. Necati Akkoç’tan derlediğimiz bir ağıtta şunlar denmektedir: “Zeytinin dalında tabakam kaldı. sümbül bol olsun.Kafatasında kurşun deliği vardı”. Burada Kuyucu Şerif (Koyuncu lakaplı) ve Hortuna’dan Arif Kahya tarafından Hamit’in cesedine eziyet yapılır. Seyit Kahya’nın yeğeni İslam Özen’in aktarması 726 Necati Akkoç ‘tan derlenmiştir. Suyumu koyun……”726 Annesinin “unutman” diye tembihleyerek söylediği türkü ise uzun yıllar geçmesine rağmen Saniye Uçar’ın hafızasından silinmemiş: “Kabrimi derin kazın bol olsun. Efe’nin cesedi Piç Ali ve Yunan askerleri tarafından önce katır sırtında Sinekköy’e getirilir. İlk ateş edenin Piç Ali olduğu söylenmektedir. Piç Ali ise ucuz kahramanlık ve Yunan’a yalakalık peşindedir. Kendisini vuranlara son sözü ise “Erkekseniz beni öldürün. Etrafı lale.. Civar köylerden de bu tür haberler 721 722 Osman Sözen’in aktarması “Mezar açıldı. Seferihisarlı Ahmet (Dönmez) ve Fevzi Çavuş (Tekin) tarafından toprağa verilir727. diğer adamlarının bulunmadığı bir sırada mavzerle atış talimi yapar görünerek. binlerce yıllık geleneklere uyarak Efe’nin yasını tutmaktadır. 1922 yılı ilkbaharında ( 1 Mart1338 (1922) Karakızlar köyündeki Akkaya mevkiindeki bir sığınakta pantolonunun söküğünü yamarken adamları Sinekköylü Yörük Hasan ve Piç Ali tarafından öldürülür. Yörük Hasan ise kaçar. Bu yangından Ahmetli gibi yol üzerinde bulunan köyler de nasibini alır.. Arkadaşları ancak 1939 yılındaki köyüne nakil törenine katılabilmişlerdir 728. Ağır yaralıdır. Hatta Kuyucu Şerif . Hamit’imin bıyıkları kana boyandı.Hamit Efe’nin vurulmasından sonra bölge diğer çalıkakıcı çetelerin talanına maruz kalır. Mehmet Tekin anlatımı 728 Hamit Akarsu’nun anlatımı 729 730 Durmuş Dayan aktarımı Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 731 Mehmet Taşgın’ın anlatımı 114 .

7 Eylül 1922 günü Çaybaşı'nda kalır736. Trendekiler geçtikleri yerleri ateşe verirler. 8 Eylül 1922 günü Şirince Rumlarını ve Yunan askerlerini taşıyan katar gelir. Anlatılanlara göre bazılarının intikam için 100 paraya (2. Yunanlarla işbirliği içine girenler yani işbirlikçi Türkler ve Rum askerleri ile düşüp kalkan kadınlar da yakalandıkları yerde öldürülür738. Şimdi artık hesaplaşma zamanıdır. Çolak İbrahim Bey kuvvetleri geri kalan Yunan kuvvetlerini temizleye temizleye Ayrancılar . kan ve gözyaşı biçilecektir. Köylerde akıl almaz vahşet ve katliam yaşanır732. Trendeki eşyalar 10 gün boyunca yağmalanacaktır. İsmet Aşıcı aktarımı 743 Ahmet Aktaş’ın aktarımı 744 İhsan Sevinç aktarımı 745 Ahmet Aktaş’ın aktarımı 115 . Kimden işbirlikçi diye şüpheleniliyorsa vurulur. Bu asker Çaybaşı yolu üzerinde bir söğüt ağacına canlı olarak ayaklarından çengelle asılır. Torbalı ve köylerinde bulunan Rumlar da kaçmaya başlarlar. Özellikle bu bölgede acımasızca davrananlar kendilerini tanıyan kişilerce acımasızca katledilecektir. Kazık Ali gibi) yakaladıkları Yunan askerlerini bugün devlet hastanesinin bulunduğu yerde adeta kasaplar gibi kırmızı peştamal takarak intikam ateşini söndürmeye çalışırlar. İki gün Yazıbaşı ovasında çarpışma yaşanır.Demirci Köy. Şirince treni ise Gurgur dağından Ahmet Müfit742 Beyi’n açtığı top ateşi ile havaya uçurulur. Saçlarından çama asılarak öldürülür. çarpışa çarpışa geri çekilmiştir. Çırpıköy. Resmen katliam başlar. Ormanköy734 gibi köylerde ahali camilere doldurulmuş ve camiler ateşe verilmiştir. Nitekim özellikle Girit’ten aileleri Rumların katliamına uğramış ve bir yolunu bulup Anadolu’ya mülteci olarak sığınmış kişilerden bazıları (Aslan Mehmet. Tepeköy ve Torbalı yakılır. Bize anlatılanlara göre Yunan kuvvetleri her fırsatta bulunduğu noktayı tutmaya çalışmış. Örneğin Karakuyu köyüne getirilen 732 733 Salih Tünaydın’ın anlatımı Arıkbaşı istasyonunda katledilen 18 kişi için abide dikilmiştir. Geri çekilen Yunan kuvvetleri girebildikleri köyleri yağmalamakta. Bu kişilerden örnek vermek gerekirse Karakuyu köyünden Kahveci kızı739 Helvacı dağında yakalanır. 734 Kemal Dağdeviren’in anlatımı 735 Sabri Fidan ve Mehmet Taşgın’ın anlatımları 736 Enver Aydın’ın anlatımı 737 Abdurrahman Şentürk anlatımı 738 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 739 Mehmet Taşkın’ın anlatımı 740 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 741 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı 742 Ahmet Müfit bey topçu subayıdır. Bu arada Selçuk ve civarındaki köylerde yerleşen Rumlar eşyaları ile birlikte trenle İzmir’e doğru kaçmaktadır.lli mücadele sonrası Torbalı’ya yerleşmiştir. Halen bazı evlerde bu yağma eşyaları ganimet olarak vardır. Yunan işgal komutanlığının şu an Alpkent sitesi yakınındaki malzeme ve silah deposu Rumca bildiği için Giritli Deli Hüseyin’e teslim edilir744. hayvanları yağmalanır737. Karacaağaç üzerinden Buca bölgesine girerler.gelmektedir. Kaçanların evleri. Bu gençler köşede bucakta saklanan silahlarla milis kuvvetlere katılacaktır. Yangın iki üç gün sürer. Bayındır Tren yolu çeteler tarafından havaya uçurulur. Bu arada ortam iyice bozulmuştur. Ertuğrul'dan Deveci Salih (Tünaydın) bu alaya asker olarak burada katılır. Hamit Efe’yi para ödülü için vuran Çakırbeyli'den Piç Ali740 ve Karakuyu'da Yunan askerlerine kadınlık yapan Devecilerden Gülizar741 silahla vurulur. daha doğrusu katliam yaparak yakmaktadır745. Albay Çolak İbrahim’in alayı ise Arslanlar tarafına gelir. Çünkü acı tohum ekilmiş. Treni terk edenler Arapkahve ve Kaplancık tarafından İzmir’e doğru kaçmaya başlar743. Aile soyadı ÖZÇAKIR. Hatta yukarıda anlattık. Geride kalan ve esir edilen Yunan askerleri ise belirli merkezlerde toplanmaktadır. Eşek Ali. Bu kişilerin cesetleri yol kıyılarında günlerce bekletilir. Mesela Arıkbaş733ı. gebe kadın üzerinde bahis oynayan askerin biri yakalanır. Halk tekrar dağlara sığınır. Albay Çolak İbrahim Bey komutasındaki 3. Bu arada 8 Eylül 1922 günü Torbalı ve çevresi tam olarak işgalden temizlenmiştir. Dağkızılca yakılır735.5 kuruş) esir Yunan askeri satın aldıkları ve boğazladıkları olmuştur. Mi.Süvari Tümeni Bayındır tarafından ve 27. Artık savaş hukuku ve merhamet sadece sözlükte kalmıştır. Özellikle bölge halkı işgal olduğundan askere alınmış gençler yetişmiştir. Gelene geçene parça parça kesilerek kasaplık hayvan gibi dağıtılır.Süvari Alayı ise Sağlık yönünden Yörük Ali Efe grubu ile takip harekatında görevlidir. Köylerden akın akın işgalden zarar görenler ellerinde palalarla intikam alma peşindedirler. Burası da yağmadan payını alır. Yangını söndürmek isteyenlerden birisi genç biri kadın olmak üzere öldürmeler başlar. Artık bozgun yaşanmaktadır.

Anlatılanlara göre çizmesi Yunanlılardan aldığı altınla doludur747. Yörük Hasan ise izini kaybettirir. Hayatı boyunca her an Hamit’in etrafı ve adamları tarafından vurulma korkusu ile yaşar. 7 Eylül 1922’de Aydın’dan gelen askeri kuvvetler ve Efeler tarafından düşman işgalinden kurtarılır. Ali Bey’i dışarı çağırır. Ali Bey’i vurmakla hem efesinin intikamını almış hem de oğluna vermediği kızın intikamını almıştır. Hamit’in mezarı da 1939 yılında köyüne. Köyüne dahi gizlice kılık değiştirerek geldiği ve en ufak bir sesten ürktüğü söylenmektedir. Fakat köydeki akrabalık bağları öne geçerek Yunan tarafı olarak bilinen Arif Kahya’nın. Kaçmaya çalışırken etraftan tanınır ve Torbalı Camii karşısında Koca Mehmet’in (Çakaloğlu) babası tarafından Aydın’dan gelen Söke grubuna bağlı 12. 3 yıl cezaevinde yatar. Bu evlilikten çocuğu olmaz veya olmasını istememiştir. Bu dönem için Halide Edip Adıvar'ın “Bursa’dan İzmir’e” ve “Türkün Ateşle İmtihanı” adlı anılarının okunması gerekir. Bu problemler zaten Türk askerinin en büyük derdidir. bugün Torbalı 1 Nolu Sağlık Ocağı (o zamanlarki adıyla Yukarı Mahalle) olan yerdeki mezarlığa defnedilmiştir. Köylerdeki özellikle Yunan tarafı olanları vurdurmak ister. Çünkü Piç Ali’nin başına gelenleri unutmamaktadır749. Geri kalan esirlerin en büyük derdi ise bu kişilere yeme . Kurtarıcılar Torbalı’ya girdiklerinde Hamit’in katili Piç Ali de çekilen Yunan kuvvetleri ile kaçmak için Torbalı’ya gelmiştir. Hatta Mecit. Ancak Ethem Ağa her zaman kendisinin silahını ateşlemediğini anlatır. Ali Bey daha önce sürgünden kurtararak iyilik yaptığı Ethem’i görünce kendisine dokunulmayacağını sanarak evin dışına çıkar. Ayrıca bir süre sonra vurulmasında etken rol oynayan Karakızlar'dan Ali Bey’in evi Hamit Efe’nin arkadaşları tarafından basılmak istenir. İzmir Karşıyaka Gümüşpala’da zenci bir kadın Düriye Hanım ile evlenir. Hamit Efe’nin Katillerinin Sonu: Torbalı. Yıllar sonra Torbalı’daki mezarlık şehir içinde kaldığından mezarlar başka yerlere nakledilir.içme. Hele hele Yunan kuvvetlerinin Salihli ve Manisa bölgesinde yaptıkları vahşet anlatılacak gibi değildir. 8 Eylül 1922 günü Yörük Ali Hortuna’da Hamit Efe’nin en yakın adamı Küçük Mehmet’in evinde geceler. anlatım ve aktarmaları. Ali Bey’i vurduğu yerin mevki adı olan “Buruncuk” ismini de soyadı olarak alır. Bu kamada Dağtekke köyünden sürü güden bir kadın eline geçer . Ancak bu olayla ilgili olarak daha sonra yakalanır ve yargılanır. Cezaevinden çıkınca Hamit Efe’nin kardeşleri tarafından İzmir Başoturak’ta öldürülmek istenir. Bu kişi Hamit Efe’nin arkadaşıdır. Piç Ali hemen vurularak öldürülür ve cesedi yakılır. Kendisi de 1970’lerde İzmir’de ölür. Yakılan yıkılan yerleşimler tekrar yaralarını sarmaya başlar. Ordu bir süre sonra normale geçtiğinde yıllardır askerlik yapanlar evlerine dönebilecektir. Mecit. Ancak bu çok uzun bir zaman alacaktır. Ethem Ağa. Parayı sakladığı çamın beline unutmaması için bir kama saplamıştır. Yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı romanını örnek verebiliriz. Bu esirler Üşera komutanlıklarına teslim edilir746. Korunabilenler korunur. Ancak Ali Bey’in etrafı kalabalık ve evi kale gibidir. Rumların terk ettiği evlere ise mübadele ile gelenler yerleştirilecektir. Hemen Konya taraflarına kaçar748. Yörük Ali Efe’nin intikamını da kendi alacaktır. Hamit Efe’nin Mezarının Nakledilmesi Hamit’in cenazesi ilk olarak.askerlerden iki tanesi Dağkızılca yangını ve vahşetini yapanlardır. babası ve kardeşi vurularak öldürülür. Ali Bey de Çakırbeyli köyü altında “Buruncuk” mevkiinde Karakuyu'dan Abdurrahman’ın Mecit tarafından ilk ateş edilerek grupça vurularak. Zaman zaman köyüne geldiğinde Kurupınar’da daha önce gizlice topladığı paraları sakladığı yeri arar. 116 . Bir iki yıl sonra da esir değişimi ile dönebilenler ülkesine döner. Taşlıoğlu 746 747 Torbalı’dan Çetin Çorapçıoğlu’nun dedesi miralay Osman Üşera komutanıdır. parçalanarak öldürülür. Ama o da kamayı aldığı çamı unutmuştur. barınma ve güvenlik sağlanmasıdır. Fakat geç kalmıştır. Bu askerler hemen orada bağ testeresi ile kendilerini tanıyan ve bu vahşette yakınlarını kaybedenlerce boğazlanır.Muhtarın ve Ramazan dayının adları verilmez. Ali Bey ile Mecit arasında kız isteme yüzünden de husumeti vardır. Kısacası Yörük Hasan’ın parası dağda kalır. Yaralı kurtulur. Bir kaç gün sonra Piç Ali’nin Çakırbeyli’deki evi de yakılır. 15 yıl saklanır.Çetin Çorapçıoğlu anlatımı Ahmet Aktaş’ın aktarımı 748 Mehmet Taşkın (Cumalı köyü) anlatımı 749 Yörük Hasan’ın yanında yıllarca çalışmış olan Kudret Çetin gözlem. Bu durum edebiyatımıza da yansımıştır. Korunamayanlar ise intikam ateşi ile öldürülür. Biz tekrar konumuza dönelim. Dışarıda grup beklemektedir. Kol adlı gruptan Kayserili birisine gösterilir.

Mezarlığı’na getirilmiştir. Nakilden önce, çocukluk yıllarında Torbalı Mahallesi’ndeki mezarı ziyaret eden 1929 doğumlu Sezai Çetinel, izlenimlerini şöyle aktarmaktadır: “Mezarı sağlık ocağının bulunduğu yerde üçüncü çam ağacının dibindeydi. Orası mezarlıktı. İlkokulda 3. sınıfta öğretmenimiz Nedim Tuğrul Çetinel bizi 1939 yılında sınıfça hepimizi yola dizdi. Hamit Efe’yi anlattı.Yunan ordusuna direniş gösteren vatanperver birisiymiş. Öğretmenimiz mezartaşını okudu. Defterinizi, kaleminizi çıkartın dedi. Öğretmenimiz eski yazıyı okudu. Biz defterimize yazdık. Öğretmenimiz, “Bu ezberlenecek.” dedi. Biz de ezberledik. Hala hatırımda. Öğretmenimiz tarih okumuş” Hamit 1939 yılında ebedi istirahatına çekilir. Başına iki tane büyük mezar taşı dikilir. Eski yazı harflerle mezar taşına şunlar yazılır: “Hüvel baki Sene 1338 Ben bir Hamit idim dağ kahramanı Yıldırmıştım her dem kafir Yunan’ı Vatanı her yandan sarmıştı düşman Ayaklar altında ehl-i imanı Allah’a sığınıp çıktım dağlara Feda ettim vatan uğruna canı Titrerdi ismimi işiten düşman Duramaz kaçardı hücum zamanı Kancıklık eyleyip bir refik Gafletle şehit eyledi beni Henüz 22 yaşında iken750 Çete halinde Yunan ordusu ile cenk iden Kara Hüseyin Oğlu Hamit. Ruhuna El- Fatiha” Yazıbaşı belediye binasında bulunan köşede ise kitabe kısaltılmış haldedir. Ben bir Hamit idim dağ kahramanı Yıldırmıştım her dem kafir Yunan’ı Allah’a sığınıp çıktım dağlara Feda ettim vatan uğruna canı Kancıklık eyleyip bir refik gafletle Şehit eyledi beni henüz 22 yaşında İken düşman ordusu ile savaşan Kara Hüseyin Oğlu Hamit. Sonuç Yanına aldığı Küçük Mehmet(Yazıbaşı), Ethem Ağa (Çapak), Çete Osman (Karakızlar), Piç Ali (Çakırbeyli) gibi arkadaşları vardır. Hamit ve adamları zaman zaman etraf köylerdeki Yunan karakollarını basar. Yakaladığı Rum ve askerleri hemen orada ayak üstü mahkemede “Size Yunanistan dar mı geldi?” ile başlayan sorgu ile cezalandırır. Tabii karar her zaman ölüm olacaktır. Bu durum Hamit Efe’nin civarda ünlenmesine neden olur. Yeni doğan çocuklara “Hamit” adı verilir. Köyler ise gündüz Yunan gece ise çete kontrolü altındadır. Gündüzleri Yunan askeri gelir çeteleri sorar, silah toplarlar. Gece olur çeteler “Neden bilgi verdin? Para ver, silah ver, Yunanla ne konuştun?” diye köylüyü bunaltırlar. Bazı aileler bu baskıdan bunalır. Kimi aileler Torbalı’ya , ova köylerine yakın köylere mesela Taşkesi, gibi köylere, bazıları ise İzmir’e göçer. Öğrendiğimiz kadarı ile Dağtekke köyü adeta boşalmıştır. Sadece köyde bir aile ile boşaltılan bir evde Yunan askerleri kalır. Bu bölgede belli başlı çete grubu Karadiş, Kabakdelen ve Hamit Efe'dir. Rum çocukları Türk çocuklarına Rumca “Kopsi kefala” yani “kafanızı koparacağız” diye bağırmakta, onurlarını kırmaktadırlar751. Türkler ise suskundur. Bu suskunluk bazı yerli Rumları ürpertmektedir. Çünkü bir gün Türkler bunların hesabını soracaktır ve sorulmuştur da. Hatta bazı olaylarda araya yerli Rumlar
750

Mezartaşında 22 yaşında olduğu bilgisi yanlıştır. Çünkü Hamit 1309 yani 1893 doğumludur. 1922 yılında öldürüldüğüne göre yaşı 29 olmalıdır. 751 Mustafa Yoldaş’ın anlatımı

117

girerek Yunan askerlerinin elinden Türkleri almıştır. Bazı Giritliler de Rumca bildiğinden arabuluculuk yaparlar. Eğer savaş biterse her şey eskisi gibi olmayacağını onlar da bilmektedir. Bu yüzden bazı Rum aileler grup grup Rodos, Girit, Yunanistan’a göç ederler. Ama akılları hep buradadır. Hamit Efe’nin başına ödül konur. Arkadaşlarının evlerine sık sık baskınlar düzenlenir. Yakınları hapse atılır. Hamit yaptığı baskınlarla öldürdüğü Rum ve Yunan askerleri ile temiz ahlakı ile soyguncu olmaması ile efsanedir. Bu arada bazı yerlerde özellikle dağ köylerinde Yunan devriyeleri ve askerleri ile çatışmalar çıkar. Bu çatışmalarda her iki taraftan da zaiyat verilir. Örneğin Hamit ve adamlarını, Dağkızılca Yunan karakolu baskınında bir Yunan askeri ve Kemalpaşa Dereköy’den çarpışmada ölür. Sıkışan gruplar ya sarp dağlara çekilir ya da İtalyan işgal bölgesine sığınırlar. Zaman zaman uygulanan bir taktik de işgal komutanlığının emirnamelerini yaymnlamaktır. Bölgede Yunan askerlerinin gizlice uygulamaya koyduğu bir diğer olay iğrençtir. Yapılı, gösterişli, sağlıklı genç kızlar ve erkekler zorla Yunanistan’a insan haralarına götürülür. Burada Türk kızları Yunan erkeklerinden çocuk doğurmaya zorlanırlar. Tabi Türk erkeklerine de Yunan kızları verilir. Burada amaç ırk seleksiyonu yapmaktır. Bu kişilerden kimi 1923 yılında ülkeye dönebilirler. Kimisi ise ölümü seçecektir. Özellikle bu tip kişilerin yakınlarının intikamı daha da korkunç olur. 1 Mayıs 1922 günü Hamit Efe para karşılığı arkadaşı tarafından vurulur. Cenazesi bir at arabasında köy köy gezdirilir752. Artık “Hamit geliyor” kelimesi ile kaçışan Rumlar rahatlamıştır. Torbalı içinde de gezdirilir. Amaç halkın maneviyatını kırmaktır. Yunan kuvvetleri bir bozgunu geri çekilmeyi düşünmemektedir. Çaybaşı Mahallesi’nden müzisyen Ali Hasırcı bu yiğit Kuva-yı Milliyeci için bir türkü yazmıştır.753 Bu konu ile ilgili anılarını benimle paylaşan Milli Mücadelenin SON TANIKLARI, bizzat o dönemi yaşayan Deveci Salih Tünaydın’a (Ertuğrul Mahallesi), Mustafa Yoldaş’a (Çamlıca Köyü), Enver Aydın’a (Çaybaşı), Hüseyin Filiz’e (Yazıbaşı), Leblebici Mehmet Dede’ye (Ayrancılar), Sabri Fidan’a(Sabri çavuş) (Dağkızılca), Hasan Uysal’a (Karacaağaç)Deveci Mehmet Taşkın’a(Karakuyu) Hüseyin Baykurt’a (Ormanköy), daha adını sayamadığım babalarından veya yakınlarından dönemle ilgili duyduklarını bana aktaranlara (bunlardan sadece bir kaçı yaşamaktadır) sonsuz teşekkür ediyor ve rahmetli olanları saygı ile anıyorum.

752 753

Mustafa Yoldaş’ın anlatımı Ekte verilmiştir.

118

Hamit Efe’nin bilinen tek fotoğrafı

Hamit Efe’nin mezarı (Yazıbaşı Mahallesi Taşlıoğlu Mezarlığı )

119

Mezartaşının baş kısmı 120 .

Görüşme yapılan kişiler Doğum Yılı 1335 1327 1329 1333 1322 1935 1327 1932 1326 1936 1327 1335 1330 1325 1925 1329 1329 1328 1955 1334 1936 1936 1926 1948 1939 1935 1331 1936 1927 1929 1949 1928 1946 1947 1934 Görüşme yapılan yer Ayrancılar Çamlıca (Çakallar) Karakuyu Ormanköy Ertuğrul Mahallesi Arslanlar Çaybaşı Özbey Ayrancılar Karakızlar Karakızlar Dağtekke Dağkızılca Dereköy Yazıbaşı Belenbaşı Saipler Bozköy Dağtekke Bozköy Ormanköy Dağtekke Çakırbeyli Çakırbeyli Çınardibi Yeniköy Ayrancılar Helvacı Yazıbaşı Torbalı Mahallesi Ormanköy Dağtekke Torbalı Mahallesi Bozköy Torbalı Mahallesi Adı-Soyadı Şerife Yavuz Mustafa Yoldaş Mehmet Taşgın Hüseyin Baykurt Salih Tünaydın Hakkı Taşlıoğlu Enver Aydın Musa Özbek Mehmet Yıldırım Sami Kösten Saniye Uçar Mustafa Kılınç Sabri Fidan Ayşe Yay Nihal Gönülal Hüseyin Çetin İsmail Baykal Gani Özkan Muammer Şahin Şükrü Aydın Kemal Dağdeviren İzzet Bulut İsmail Acar Gani Zafer Öncel Kemal Kurucu Cevat Şen Zehra Ak Peker Sürsalan Fevzi Küçük Sezayi Çetinel Kudret Çetin Abdurrahman Şentürk Ahmet Aktaş İbrahim Özkan Çetin Çorapçıoğlu Görüşme tarihi 2002 2002 2007 2001 2002 2002 2002 2007 2002 2007 2007-2009 2002 2007 2000 2002 2000 2000 2007 2007 2000 2007 2002-2007 2009 2002-2007 2007 2007 2007 2007 2002 2007 2009 2007 2009 2007 200-2007 121 .

Mehmet Taşkın Ali Cin Necati Karakoç Hasan Uysal Mustafa Filiz Şevket Önder Hulisi Demirtaş İslam Özen Hamit Yılmaz Oral Halil Türkmen Osman Sözen Hüseyin Türkmen Keziban Barut Ali Özüzeybek İhsan Sevinç İsmet Açıcı Durmuş Dayan Abdullah Fırat 1939 1937 1938 1329 1966 1932 1335 1924 1935 1341 1936 1340 1331 1945 1928 1933 1337 1934 Cumalı Çapak Çaybaşı Karacaağaç Yeniköy Karaot Dağkızılca Torbalı Mahallesi Yazıbaşı Ahmetli Korucuk Tepeköy Mahallesi Yazıbaşı Karaveliler Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Mahallesi Sinekköy (Yeşilköy) Dernekli 2004-2007 2007 2002-2007 2007-2009 2007 2007 2009 2009 2007 2007 2007 2007 2001 2007 2007 2009 2007 2007 122 .

HORTUNALI HAMİT TÜRKÜSÜ 123 .

Sarı lira bir lira. külot pantolonunun içi kadife olduğunu babam söylerdi. Hamit’in beş – altı kişi ile dolaştığını söylerdi.Bir Kabadelen.İki defa bize geldi. Görüşmeye genellikle yalnız giderdim.Kavağın olduğu yere. Babam Kara Ahmet (Yiğit) yanında bedelmiş. atik . Ben Hamit Efe’ye yemek götürürdüm. Karakol dışarıda yatıyor. Buraya Hamit geldi.Babam.Benim nüfusum geç alındı.Yarım İngiliz külot pantolonun arasında aynı subay gibi kırmızı şeritli kadife olduğunu söylerdi. Hamit’le üç dört sefer görüştüm.Gece yanına giden ben.Dedem.derdi. Basacakları Yunan karakollarını Ahmet dayıya söylerdi. Yanında beş altı kişi vardı. hangi saatte geleceğini bilirdik. Akşamları kongre olduğunda duyulurdu. Babam.Gündüz Yunan gelirdi. Burada Yunan’la çok harp etti. Anadan Deli aşağıda çardakta dururmuş.1332 doğumlu) Ayağında çizme.”Biraderlerin çocukları var. Gece gece konuşmak gibi. (Kemal Akgün. Önce Kara Ahmet’ten aldığımız talimatla giderdik. gece gece buluşmak. Hamit gece çalışırdı.Bana birkaç sefer talimat verdi. Hamit’ten çok iyilik gördüklerini söylerdi. “Mermi alcam. Toplantılarda Yunan’ı yeneceğimiz konuşurduk. Babam kara kalpağın başında olduğunu söylerdi. Kalabalık olmazdı.Amcam karakola gidiyor. Akşam evlerde toplanırdık. Kavağın yanına.Kuvvacı’ydı. Dede: “ Ne yapcan parayı ? “ dermiş. Biz okula gidiyoruz. İyi bir adamdı. Toplantılarda 5-10 olurduk. Parası var. Çakırbeyli’den Piç Ali vurmuş. Ekmek götürürdüm. Lafı doğru biriydi. Biz hangi gün. Silahsız. Bir gün iki günde belli olur. Yunan kaçarken hepsi kaçtı gitti. Dedem o vakit 7000 dönüm buğday ekmiş. “Burada başka ev var mı ?”dedi. Kuyulu tarlaya. Ben nüfusumun çıktığını biliyorum. Yok deyince dövdü. Yumurta ( avra) istedi. Şunu şuna söyle. Hepimiz şaşırdık.100 lira. Dağkızılca’da iki Yunan öldürdü. Babam ormana seslenip bırakırmış. Hamit’ten duyduklarını zaman zaman bize aktarırdı. “Hamit vuruldu!” diye zaman zaman yaygara çıkarırlardı. Her gün aynı evde olursa öte yandan yolu bekler. Onlardan kendinizi muhafaza edin. boş gitmezdik. bir Karadiş çetesi gibi değilmiş. Kimse bir şey diyemedi. Bilirim.” diyor. Nakliye yapardı. İki türlü çalışmış. “ Selamün aleyküm!” dedi. Daha önceden Hamit’le babam tanışmışlar. Ondan alırmış. Para bittiğinde para istermiş. Her toplantıyı farklı evlerde yapardık. Yunan’dan evvel tanışıyorlarmış.Esas kötülüğü Çakırbeyli’den Piç Ali yapmış. Onun işi Yunan’ laydı.” dermiş. Buğdayın ayarı (boş gaz tenekesi ölçüsü) bir lira.Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Yunan kaçışında dört 124 . Çıksın meydana!” dedi. “ Amca git Yunanlara haber ver. 1953 doğumlu) Eskiden buralarda Rum çoktu. Yunan’a yaltakçılık yapıyor. Şunu şu kişiye götür. Beyaz bir at. Yunan tarafı mahsus yaparlardı. Baba Çanakkale’de kalmış.Biz tedbir aldık.Bize falan yere ekmek getirin diye haber yollardı.Halamızın kocası Ahmet dayı adamı idi. Anadan Deli’ye gidermiş. Akşam. Hamit. gözü karaydı. Has Ahmet. büyük kardeşim İbrahim. Fakirdik.” derdi. İkinci gelişiydi. Yunan’la çarpışması el altında duyulurdu. öldürmek istiyor.1947 doğumlu) Savran dedeme gelirmiş. Çok itilleşti. Beygir arabasının üstünde getirdiler. Kalbur üstü zenginlerden para toplarmış. Dediği sözü yerine getiren bir adamdı. dışarıda oturdu. Kara Ahmet. Çalı kakıcı olsa belli olur. Hayvan haşat çok. ( Gani Özkan: Bozköy.Babam Kara Ahmet tarafından hazırlanan yemeği Hamit’e götürdüğünü söylerdi. Dağkızılca’ nın bir mahallesini cavur bu yüzden yaktı. Fetrek Çayı’nın olduğu yere gelirdi. (Vurma anlamında) Yunan’a bilgi verenler de vardı. Hamit’le olanlar da bilinirdi. Ayağında çizmeyle at üzerinde gelirlermiş. Bugün dahi bu yaşımda ülke o günleri yaşasa aynı şekilde talimat alsak giderim. Hamit asker elbisesi giyermiş. Ne kadar atik ne kadar çevikti anla. Hi bir köpek havlamadan içeri girdi. Bazen babama basacakları karakolları haber verirlermiş. “Bre melun!Nedir senden çektiğimiz?” dedi. Dedem o zaman verirmiş. Köy meydanında arabadan aşağıya attılar. Çalı kakıcı değildi. “ Biraderin oraya çete gelmiş. Üzerinde çapraz fişekliler. (İbrahim Özkan . İki asker gelmişti. Dedem rahmetli .Babam deveciydi. Hafız Hoca. Köyde 2-3 kişi Hamit’ten talimat alırdı. Karakaya’da pantolonun söküğünü dikerken vurulmuş.HORTUNALI HAMİT İLE İLGİLİ ANLATIMLAR Yunan geldiğinde iki tokadını yedim. Helal hoş olsun. Hamit . “20 sarı lira verdik. Çok çevik. Aldığımız talimatı verirdik. Köpeklerimiz vardı. Onları basmak istiyor. Yunan tarafı seni kıvırır.” dedi. Adamı. Atla gelirdi. 50 lira.

“ Hamit’in parası bende kaldı. yaptı. Hüseyin Ağa’nın bağı dereye yakınmış. şeker. Bazı ileri görenler çoluğunu çocuğunu Yunanistan’a göndermeye başlamış. Annem ufak çocukmuş. Köydeki diğer bir yatağı Hacı Velilerden Hacı Veli Mustafa’ydı.” dedi. sekiz ağaç zeytinle bunları alamazdı. Vurulan cesedi beygirle dereye sürümüş Yunan askeri. gitti. Bunlardan uyuz oldum. Posta posta getirdiler. Küçük Mehmet çok atıcıymış. Bir gün çekemez. Dedem pencereden atlıyor. Babaannem anlatırdı. Meydanlar almadı. Müsademede adamı vurulunca toplanma parolasını bar bağırırmış. Karakızlar’dan Ali Bey Yunan taraftarı ya göndertmemiş. Tren de çalışmıyordu. Vuruyor ve kör kuyuya atmış. Asker dedemi soruyor. “Şimdi saçma. Ama Hamit onlar gibi değildi. 72 dekardır orası.Torbalı’da bir baskında beş Yunan askerini bir mavzer kurşununda tırmık gibi düşürerek öldürmüşler. Köye bir gün eşekle daha önceden çay.” derdi. Babam Hamit’in parasının Şahlı’da olduğunu söyledi.Kimse cesedi yıkamamış korkudan. Büyükannem ilk dağa çıkışını atını alan Yunan askerlerini öldürdüğü için derdi. Eşeği üzerindeyken “Kaldır bakalım kollarını. Biz burada doğduk. Yörük Ali. Yunan askeri bir gün köye gelmiş. Torbalı’ya götürdüler. Gavur askeri saçını başını yolmuş. Bunları babam duymuş. Kime lazım saçma barut ?”diyor. “Eğer cavur öldürmek günahsa ( Yunan askeri) biz çok azap çekeriz. Çürümüş . Hamit’in abisi Tahir Ağa’ya kızını vermiş dedem. 1926 doğumlu) Hamit Efe benim öz dedem. Bunlar bir takımmış. Yerli Rumlarla derdimiz yok arkadaştık derdi. 70 sene önce Şahlı dayı nerden bulacak? Babam şüpheleniyordu zaten. Silah deposu yoktu. Yerli Rumların bakkal dükkanları varmış mandıraları varmış. Şahlı dayının Alpkent’in olduğu yere biz iki üç sene buğday ektik.” diyor. “ Atını gezdireyim. Yörük Ali anlamış. Baba(m) derdi ki. Çok zoruna gitmiş. “Ben kurşun atmadım.” diyor. Nitekim onların dediği oldu. barut mu satarız? Bizim kendimize lazım. 1329 doğumlu) Hamit’in abisi babamın eniştesiydi. Vuranlar Aydın’a gidip bulmuşlar. Sadece onun evine gidermiş. bir kıyıda yidirdi. Onlarda yavaş yavaş ufak ufak hareketin başladığını fark ediyorlarmış. ( Mehmet Taşgın. “Yok. Babam Hamit’in bu bölgedeki devamlı adamıymış. Hiçbir namussuzluğu duyulmadı. Bir kötülüğü yoktu. öldürmüşler. onun Hamit’i öldürttüğünü biliyoruz ama Atina gözümün önüne geldi. büyüdük.” demiş. Satıcı Rum. Gece öününe geçmiş. Dedemi Karakızlar Akkaya’ da vuruyorlar. Hamit zenginden alıp fakire veriyormuş. Uçoluk çeşmesinin olduğu yerde bir dut ağacı varmış. Tren hatlarını çeteler bozmuştu. 125 . İçi boşmuş. O zamanın behrinde “kuvva” için para toplamışlar Karadiş. Bir süre sonra Aydın’dan buraya geliyorlar. Çarşıda bir sürü evleri var.” demiş.Amcaları büyütmüş. dedeme: “ Hamit ben bunlardan şüpheleniyorum. saçma barut bize lazım diyor demişler. 1937 doğumlu) Şahlı dayı bize. “Hamit bu kızanlar bana kalsın. Ahbaplık dedelerimizden. Hamit . patlar. Bir kızanı orada vurulmuş.Küçük Mehmet adamıymış. İple içine ekmek salarlarmış. Yemeğini aldı. Kongreleri Atatürk başlatınca yerli Rumlar anlamışlar.Kahvedeki ihtiyarlar Rum’un dediğine bak. Ondan kurşun atmadım derdi. saçma barut satan bir Rum gelirmiş.Yunan’a karşı efelik yaptı. Yağmurlar alıp götürmüş cesedi. Hamit’in mutfağı yok. Mahalle aralarında satıcılık yaparmış. Çok yağmur yağmış.Ona asıl kızan benim.Yunan’ın buraya işgalini onlar sevmemişler. Hamit ile babam çocukluk arkadaşı. Kabakdelenler. Çapak’tan Ethem Ağa en yakın arkadaşı. Dedem. Uçoluk çeşmesinde bir müsademe olmuş Yunan askerleriyle. Nerden alacan orayı? Babam derdi ki Şahlı dayı orada (dağtekke) dört tane keçi. Bu köylü ona baktı. Dedemi Yunan askeri çok sıkıştırınca Aydın’a Yörük Ali’nin yanına kaçıp sığınmış.jandarmanın önünde bir sürü insan. Bir gün köydeki avcılar saçma barut istemiş. dayanamaz.” Babamı Atina’ya sürgüne gönderceklermiş. “Bu Türk Milleti bunu çekemez. Atını alan adam diyorlar.” Babamın yanında bu lafları ediyorlarmış. götürdü. Derlermiş ki. Yunan bozulduktan sonra Hamit’in arkadaşları Ali Bey’i almışlar. Millet cephanesini verdi. bir şey olur. Yunan işgalinde pazara gidenlere çok eziyet ederlermiş. Hamit’i herkes seviyordu. Şahlı dayı orayı 15000 liraya almış. Köydeki parola “Portakal” mış. Babam. (Ali Cin. bunlar benim arkadaşlarım.” demiş. istememişler. Ama çok büyük bir dövüşle ölür gider. Satıcı akşam eve dönerken şurada bir kör kuyu var.Dedem ölünce annem kundaktaymış. ( Nihat Gönülal. ama kaçar gider.

Seyit Kahya ve Vidalı Ali mezarlığa gömmüşler. Hamit Efe adeta bizim evimizin bir dedesi gibidir. Sağ olduğunu öğrenince selamı geldi. Hamit Efe Ahmetli’de Hacı Halil’in Mehmet Ağa’nın kulübesinde iki Yunan askerini öldürmüş.Birini sen durcan. Celal Bayar’ la tanışıyorlar. Katil Cemali. Hamit Efe’yi Karadiş grubu bir gün kıstırmışlar. Aşiretlere göndermiş. Hamit. Çapak’tan Ethem Ağa( Hamit’in akrabası. köyler boşaltılmış. Hamit’e yemek götüren Mustafa Ali Filiz ve Ali Kutlu. Uçoluk’taki dut ağacının içine ekmek koyarlarmış. İzmir’e. babam da içerilere gönderirmiş. Hamit’in çok iyi biri olduğunu anlatırdı. Torbalı’ya geldiğinde Molla İbrahim’in oğlu Topal Emin’i gördüğünde “Hafız Ali sağ mı?” diye sormuş.Köye tebdil-i kıyafetle geldiğini defalarca anlatırdı. Etem Ağa’nın oğlu Fevzi söyledi. Yörük Ali işgalden bir hafta önce köye gelmiş. Ona yardım edermiş. ( 1340 Yeniköy doğumlu Hafız Ali’nin oğlu) 126 . Yunan’ın İzmir’e çıkacağını. Çok iyi atıcı .” derdi.” demiş.Burada esas Hamit Efe’ye yardım eden Küçük Mehmet. 12 mavzeri hem de onların hayvanına sardırarak köye getirmiş. dedemde ekmek yemek yermiş. Hamit’e yardımından şüphelendikleri için Atina’ya üç sene sürgün gitmiş. “İstersen güvenlik de vereyim.” Hamit Efe iddia üzerine Fetrek Çayı’nın göle döküldüğü yerde demiryolu kenarında Yunan karakolunu basmış. “Beni öldürmeyin. İki daire tutuyor. Celal Bey Aydın cephesine aşiretler aracılığı ile gitmiş. Küçük Mehmet. Yüzbaşı . 1948 doğumlu) Babam Fevzi İbrahim. babamın dayısının kızı. o bir vatan kahramanı. Dedem Raşit sık sık dağa yemek götürdüğünü konuştuklarını anlatırdı. İşgal başlayınca köylüler dağlara kaçmış. O da Atina’ya sürgüne gitmiş. paralarını almış. (Sezai Çetinel. birinde ben.Yunan askerlerine rahat vermiyorlar. Hafızdı.Karakol komutanı izinnameyi görünce hemen toparlanmış. Dedem.Yunan yüzbaşısı dahi onun yaptığını iyi görmemiş. (Sakar Ali) Yeniköy’ün üstüne geldiğinde daha önceden belirledikleri yere bir bez bağlıyormuş. İzmir teşkilatı babama gönderir. teşkilat kurulacağını kendisi ile köyde görüştüğünü anlatırdı. Hamit Efe köye sık gelir. Annem kız çocuğu olduğu için Yunan askerleri dokunmamış.Yunan askeri yoksa bir çalının üzerine geniş bir çarşaf seriyorlarmış. Yunan yüzbaşısı müdahale etmiş. (İbrahim Özcan’ın oğlu Ekrem Özcan.) Op. Mehmet Karadeniz. Öldürmüyorlar. Bunu bana Çaybaşı’ndan Dayı Kemal de söyledi. karakol kurmuş. Mehmet Ağa’nın hanımı. Küçük Mehmet var. dedem bekçi Raşit Öz’ün yaşıtı ve arkadaşı. cepheye göndermiş. İstanbul. gözü kara biriymiş. o saatte söylenen yerde. Katil Cemali Türk. Daha önceden belirlenen yere yemek götürüyorlarmış. Bizim yaşlılardan duyardım. Bu hadise Mehmet Ağa’nın ağılında olduğu için duramıyor.Okumuş insanlar az. Hamit parası olan insanları üzmüş.Kız mari kız mari demişler öldürmemişler. Ölüsünü Kuyucu ( Dondurmacı ) Şerif tekmelemiş. O gün. Yunan’a yataklık edenleri öldürüp Çapak yolundaki kuyuya atarlarmış. Dedem şöyle bir olay da anlattı. 15 gün arayla İzmir Yunan valisinden izin kağıdı alırmış. Yunan zamanı köyden başkalarıyla üç sene İzmir’de kalmışlar.O bez göründüğünde kadınlar hemen köyü dolaşır . Hamit ile beraber dağa çıkmış. Dedem öksüzmüş. Celal Bey’e hoca elbisesi vermiş.1931 doğumlu) Hamit Efe. öksüz olmasan seni dağa çıkaracaktım. İzmir’e kalkıp gidiyor. ben seni haziran ayının şu günü Karakaya’nın şurasında saat altıda namlumdan geçirdim. Ben onu öldürmedim. Hamit’in Torunu. Bu köyde Yunan askerinin olmadığının işareti imiş.” demiş. Dr. Korkusuz biriymiş. Karadiş düşünüyor. 1929 doğumlu) Babam medrese bitirmiş.İbrahim Öz 1949 doğumlu Hamit Efe’nin ölüsüne hiç kimse sahip çıkmamış. Ertuğrul’dan Molla İbrahim.Hamit’e yardım edenler dedem. Celal Bey köye geldiğinde bir hafta babamın yanında domuz sürek avına gitmiş. Köyde Yunan.İyiliğini anlatırdı. Kafasına da sarık. Bunun üzerine üç sene İzmir’de duruyorlar.Feyzi’nin İbrahim bu bölgede bilgi verirmiş. Hatta 1949 yılında Bayar. “Senin yaptığın çok ayıp.” diyor. Babam içeriye adam kaçırmada rol oynamış. “ Hamit’in parası tamamen Kuvayı Milliye’ye gitti. Hamit kendisine diyormuş ki: “Ulen Raşit. Celal Bayar’ı babama göndermiş.

Burada destekleyen dedem Deli Hüseyin’di. Mustafa Aşkın Ayrancılar’da. Soygun yaptılar. Hamit korkusundan.Mermisi kalmadı mı bu karakolu basarmış. Burada bizim mektebi karakol yaptılar. Ama mangal kadar yüreği varmış. Karacaağaç. “Oğlum. Çorlu köyünde Yunan çeteleri ile çarpışmışlar.Bildiklerim onlardan duyma. Yunanların demiryolu köprüsü kenarında karakolu varmış.Hamit zuhur ettiği vakit bu Rum çeteler kayboldu.fakirlere verirmiş. Çorlu’da çatışma yaptılar. Hamit ve adamları beş altı Rum çetesini orada öldürdüler. Bu karakolda iki köpek varmış.Lakabı Çete Hamit olmasına rağmen Hamit Efe derler. Annem Hamit Efe için “Çok atik. 1340 doğumlu .” derdi. Hamit’i Çakırbeyli’den Piç Ali vurmuş. Evlendirmişler. çok değerli biriydi. döverdi. Fakirlere yardımcı olurmuş. Babama çok güvenirmiş. Seydiköy hep Rum’du. para verdim. ( 1938 doğumlu Dayı Kemal Erdal) Hamit Efe’nin yeğeni oluyorum. Ayşe teyzemi bir sürü insanın içinden kaçırmış. (Mehmet Dinçer.Kısık olduğu gibi Rum’du. sınıfta okuyordum.Yunan jandarmaları ezan okunduğunda camiye gitmeyenlere bakar. Dışarı giderlerdi. Buca’da 25 hane Türk vardı. Ali amcamın.” derdi. Para aldılar. Sorarmış: “ Yunan’la kim ilgileniyor?” Babam duyduğu. çevik. Hamit çok milliyetçi biriydi. (Hasan Uysal. 20 küsur yaşında. Mustafa Kemal’in bakımı ölmeyecek kadar. Zenginden alır. Geri yanı hep Rum’du. “Raşit Ağa köyde ne var ne yok?” Babam bilgi verirmiş. diğerinin adı Mustafa Kemal. (Yıldız Erdal (Kızlık soyadı Oral) 1938 doğumlu) Hamit Efe vurulduktan sonra kızlar ovaya pamuk toplamaya giderlerken türkü yakmışlar. (Necati Karakoç. Ama vermemişler. Hamit Hortuna’dandı. Venezilos’un bakımı iyi. Dedemle babam konuşurlardı.Babam vurulduğunu duyduğunda hüngür hüngür ağlamış. Hamit’e ekmek veriyorsunuz diye.Demirciköy) Yunan geldiğinde mektepte 2. Çapak’tan Ethem Ağa. Rum çeteleri amcamın evine baskın yaptı. Hamit korkusundan halka işkence yapmadılar. “ Vercez. Hamit’in adamları. Hamit Efe’nin amca kızıyla evliyim. Onlar büyütmüşler. Babamın amcası olur.alıp Atina’ya hapse göndermişler. Dayılarımı –Hüseyin ve Şakir.Ben Kahveci kökenliyim. Babam hem ağlar hem anlatırdı. gözü karaydı. Nenem (Babannem)söylerdi.” derdi. Bir de Ayrancı Mehmet. Rum çeteleri Buca’daydı. Birisinin adı Venizelos. Cemil Öz ( Bekçi Raşit’in oğlu) Hamit Efe annemin amcaoğlu oluyordu. Hamit’in arkadaşı tarafından vurulduğunu duydum. Dağda yatarlardı.Buraya geldiğinde annemlere belli edermiş. Yavaş Hasan’ın evini de bastılar.Dağtekke’den Nazlı ile evlenmiş. Küçük Mehmet. Halil Ağa’nın kahvesine gelirmiş. “Hamit geldi. Dermiş.Cumaovası’nın yarısı Rum’du.” demiş.” diye geri almışlar. Duyardık. gördüğü kadarıyla Hamit’e bilgi verirmiş. Anneme “Pantolon dikerken vurmuşlar. Bazen silah atarmış. İbrahim Cinkılıç’ın halası. Hatta Kemal köpeği devamlı döverlermiş. Onlar mübadelede ancak geliyor. Karacaağaç ve Dağkızılca karakollarını basmış. Sülalesi Hamit Aşkın.Bölük Torbalı’da. Amcam vurulunca babamlar Hamdiye halamı almışlar.Karakoldakiler “ Hamit geliyor!” diye kaçarlarmış. Yörük Hamit derlerdi. (1939 doğumlu. 1938 doğumlu) Hamit köye geldiğinde babamı görürmüş. Hamit’in çok iyi bir adam olduğunu söylerlerdi. Yoğurtçular’da Hamit’e destek veren Acem Dede derlerdi.Abdestsiz namaz kıldırırlardı. Ondan çok severlermiş. Yunan karakollarına çok baskın yaptı. Karakoldaki askerler gece oldu mu karakolda yatmazlardı. 1329 doğumlu) 127 . Bu evlilikten Hamdiye halam olmuş.Rum çeteleri Yunan işgalinde Türk köylerine baskın yapıyordu.

Annem, Hamit için “çatalyürekli” derdi. ( Ahmet Şencer, 1938 doğumlu, Belenbaşı) Ahmet Çetin amca Hamit hakkında bizlere anlatırdı.Onlar Hortuna’nın üzerinde çadır hayatı yaşarken Yunan askerleri çadırları basar, Hamit’i araştırırlarmış. Yunan askerlerinin eziyet ve cefalarını, Yunan askerlerinin Hamit’ten çok korktuklarını anlatırdı. ( Sabit Tayfur, Belenbaşı) En büyük abim dedemle harman yerinde gece otururken bir şahıs geliyor yanlarına. Selam veriyor. “Buyrun gelin!” diyorlar. Oturuyor. Dedeme, “Dayı size burada bir baskı yapan, kötülük yapan var mı?” diye soruyor. Dedem, “Yok oğlum.” diyor. Gelen kişi Hamit Efe’ymiş. Dedemlerin hal hareketini öğrendikten sonra etrafa bir işaret veriyor. Etrafı adamları ile doluymuş. Adamları geliyor.Hamit, dedeme orda buradan her şeyi soruyor, ondan öğreniyor. Bilgi alıyor, araştırma yapıyor. Bilgi edindikten sonra “Amca sana ihtiyacımız var.” diyor. Dedem “Ne o?” diyor.”Biraz ekmek ihtiyacımız var.” diyor. Dedem, “Veririm oğlum.” diyor. Gece ağabeyimi eve yolluyor. Köy yakın. Abim evden ekmek alıyor, katık alıyor. Ordan tekrar tarlaya dönmüş. Yemeklerini yemişler. Dedemden özür dilemiş. “ Amca biz dağa doğru gitcez. Bizim geldiğimizi, gittiğimizi kimseye söyleme!” diyor. “Biz köyün etrafında daima bulunuyoruz, siz hiç korkman.” diyor. (İsmail Uyanık, Kırıklar köyü, 1341 doğumlu) Annemin babası vardı. Dedem. Hamit Efe’den zikrederken gözlerinden yaş gelirdi. Derdi ki, “Yunan cavuru onun ismini duyduğu zaman çil yavrusu gibi dağılırdı. Kaçacak delik arardı.” Hamit’e karşı büyük bir sevgi ve hürmet beslerdi. Bir defa atın üzerinde görmüş. Öyle bir duruşu ve ihtişamı varmış ki... Onun olmadığı yerde dahi ismi geçsin Yunan hemen orayı terk edermiş. (Rakip Becer, Kırıklar köyü muhtarı) . Köyümüzdeki yaşlılardan Mustafa Bıçak anlattı. 1315 doğumluydu. Devamlı köy kahvesinde anlatırdı.Köy kenarında gece orman içinde bek yaparken Hamit yan tarafta bir duvarın üstünde adamları ile görünmüş. Tüfeği çaprazlama omzunda iki eli ile tutuyormuş. 15- 20 dakika köyü dinlemiş. Ses dinliyormuş.Köyü kontrol ediyormuş. Köyün tam karşısında. Yüksek bir yere çıkıyor. Köyü dinliyor. Mustafa dede korkusundan soluk dahi almamış. Hamit adamlarına, “Köy sakin, herhangi bir şey yok.” diyor. Yavaşça çekip gidiyorlar. Bunu Mustafa dede devamlı anlatırdı. (Nihat Ünal, Kırıklar ,1942 doğumlu) Ben büyüklerimden Hamit hakkında Kuva-yı Milliye’ye yardım eden, çalışan, buradan topladığı parayı Afyon cephesine gönderen biri olarak duyardım. Kırıklar’da Rum Yorgi varmış. Dağda keçileri varmış. “Bunu korkutuver.” demişler. Yorgi’ye “Venizelos” derler korkmazmış. “Allah” derler korkmazmış. “Hamit” diyorlar, Yorgi’nin her tarafı başlarmış kıpırdamaya. Korkudan titrermiş. ( İsmail Özdemir, 1928 doğumlu, Doğancılar) Hamit Efe bir sefer bu köyden geçiyor. Bakıyor bir evde şavk yok. Aşağı mahallede bir evde şavk görüyor. Doğru Kırıklar köyüne geçiyor. Elekçi denen bir gavurun oğlu varmış. O, “Hamit’i bulsak şöyle keseceğiz, böyle keseceğiz.” dermiş. Hamit Efe kahvenin içine girivermiş o anda.Herkes pusuyor.Cavur kaçarken babuçlarını dahi atmış. Doğru Buca’ya kaçıyor. Buca’ya varıyor. “Ben kahvede atıp tutuyordum. Ben o adamı bir sefer gördüm, korkudan donuma pisledim.” diyor. “Sakın üzerine gitmeyin. Yalın ayak canımı zor kurtardım.” diyor. Bunu anlatırlardı. Babam muhtardı. Yunan cavuru gelince köyde bir tane silah bırakmadı, topladı. Komşumuz babama silah vermiş. Bunu sakla diye. Hem bu duyulmuş hem de Hamit Efe’ye ekmek veriyor diye ihbar etmişler. Babam İzmir pazarına gitmişti. Eşyaları hayvandan indirdi. Köyün karşısında orman yangını çıkmıştı. Köye Yunan
128

askeri geldi.Babamı Yunan jandarması götürdü. Babamı mapushaneye attılar. Orda döve döve öldürmüşler. Biz üç çocuk ortada kaldık. Yunan askerleri köylüye caminin avlusunda dayak attılar. Hem de ne dayak. Dayak yiyenlerin feryadından dağlar inledi. Caminin arkasına bir de bizim evin arkasına bomba attılar. Anam bizi evin altındaki mahzene indirdi, sakladı. (Mehmet Avcı, 1330 doğumlu, Doğancılar) Dedem Ali Kutlu, Hamit Efe’nin köyde yatağı imiş. Dedem, Hamit Efe’nin çok iyi bir adam olduğunu söylerdi. Bu bölgede Türk Milleti’ne yapılan eziyetleri ortadan kaldırmak için çalıştığını söylerdi.Yunan askerlerinin baskısından halkı kurtarmak için çabaladığını söylerdi. Hamit’e yataklık yaptığı için sürgün yemiş Atina’ya. Yeniköy’den Mustafa Ali Filiz., Özbey’den Topal Hüseyin lakaplı Hüseyin Özbek yatağı imiş. Ali dedem ve Hüseyin Özbek Sarıkışla’da bu yüzden hapsedilmişler. Dedem Yunanistan’da 18 ay hapsediliyor. Suçu Hamit’e yardım ve yataklık yaptığı için. İbadullah Yıldız dedemden dinledim. Yunan hükümeti Hamit çetesini haliyle yakalamak ister. Devamlı takip.Ancak bir türlü yakalayamaz. Hamit Efe de bundan etkilenir. Rahat hareket edemediği için ormanlık bölgede bir yerde Yunan müfrezesini namludan geçirir. Yunan yüzbaşısına kıyamaz. Hem de altındaki at kendisinindir. Ata bir şey olur diye düşünmektedir. Yunan yüzbaşısına bir mektup gönderir. Seni falan gün falan yerde namlumdan geçirdim. Kıyamadım. Beni aramaktan vaz geçin. Atıma iyi bak, almaya geleceğim, der. Bak bir daha affetmem der. Mesaj yerini bulmuştur.Yunan yüzbaşısı takip işini gevşetir. Hamit dağda tüfek bakımı sırasında Yunan askerleri tarafından satın alınan Piç Ali tarafından vurulmuş. Önce silah almamış. Hamit irkiliyor. Ne oldu:? Diye sormuş. Piç Ali tetik düştü demiş. Üç beş dakika sonra tekrar bir hazırlık yapmış. Akkaya’da vurulduğu söyleniyor. (Hüseyin Kutlu, Ahmetli) Hamit bu bölgeye çok iyilik yapan bir kişiymiş. Büyüklerimden duyardım. Köyün üstüne bir işaret verirmiş.Hemen köye dağılınır. Yunan’dan bir tehlike yoksa bir çalının üzerine kırmızı peştamal sererlermiş. Hamit ve adamları anlarlarmış. Köye inerlermiş. Köyden ne ihtiyacı varsa görür gidermiş. Millete zarar vermezmiş. ( Mustafa Dönmez, 1941, Yeniköy) Hamit Efe’nin Yeniköy’deki yatağı ve arkadaşı Mustafa Filiz, dedem olur. Hamit Efe köye geldiğinde dedemle irtibata geçermiş.Yiyecek, giyecek gibi şeylerde destek sağlarmış. Yunanlılarla ilgili haber sağlarmış. (Mustafa Filiz, 1966 doğumlu) Babalarımızdan dinlerdik. Hamit Efe bu köyleri karşı çetelerden kollarmış. Yunan zulmünden halka kalkan olmuş. Hamit Efe’yi yakalamak için bir komutan tayin edilmiş. And içmiş, “ Mutlaka yakalayacağım.” diye. Hamit’in peşine düşüyor. Amansız bir takip. Hamit bundan rahatsız oluyor. Sıkı bir takip.Pusu kuruyor. Bir gece, ay aydınında onu arayan komutan menziline giriyor. Fakat kıyamıyor. Martinin ucunda gezdiriyor, gezdiriyor.Tetiği bir türlü basmıyor. Bir mektup yazıyor.Falan yerde falan saatte altındaki atın şunu şunu yaptı. Eşkal veriyor. Tetiği bastığım an düşecektin. Kıyamadım. Peşimi bırak. Ayağını denk al. (Mehmet Güney, Yeniköy, 1946) Babam Hüseyin Özbek Hamit Efe’nin Özbey’deki adamı. Yunan jandarmaları Ahmetli köyünde maden işletiyorlarmış. Cellat Gölü’ne balık tutmaya giderlermiş. Babamgil Hamit’le beraber bunlardan dört tanesini vuruyor. Bundan dolayı babam yakalanmış. İzmir’de 35 sene hapis vermiş. Yunan hakim babama, “ 35 sene yaşayacak mısın?” Babam da Yunan hakime, “Sen burada 3,5 sene kalacak mısın ?” diyor. İşgalden sonra Atina’dan salıvermişler.Babam Hamit’in çok atılgan ve atıcı olduğunu söylerdi. Yeniköy altında değirmen vardı. Manol adında bir Rum değirmeni işletiyormuş. Yunan askerlerine ziyafet vermiş. Hamit bunu duymuş. Babamlarla değirmeni basmış. Manol’a bir

129

kuşun çekmiş. Manol’un bir kulağından girmiş diğer kulağından çıkmış. Hamit kulağını kesiyor, anam rahmetliye dahi gösteriyor. ( Musa Özbek, 1932 doğumlu, Özbey) Hortunalı Hamit çetelikte topladığı parayı askeriyeye verirmiş.Büyüklerimizden duyardık. Hamit çalı kakıcı değilmiş. Devlete yardım eden biri diye duyardık. (Mehmet Doğan, 1341, Çakallar) Annem anlatırdı. Dağtekkesi’nde gece arazide yatarken gece birisi annemim başına bir çubuk türtmüş. “Yenge falan kişiyi gördünüz mü?” Anam, “Görmedim.” demiş. Cavurlar gelirmiş. “Tavuk ver, yumurta ver.” derlermiş. Anam da, “Size taş var, taş.” dermiş. (Fatma Bircan, 1336, Düğerlik) Yunan gelince Hamit karşı gelmiş. Yunanlılarla zıt olmuşlar.Dağda geziyor. Yunanlılarla çarpışıyor. Yunalılar gelince çıkmış meydana , Halka kötülük etmemiş. Yunan karakollarını basıyormuş. ( Hüseyin Tek, Ayrancılar, 1337 doğumlu) Babımdan duyduğuma göre bizim oraya çok gelirmiş. Dedem İsmail bakarmış. Hamit Efe’nin mermi ihtiyacını Kemalpaşa’dan Rumlar parayla sağlarmış. Çete onlardan mermi alırmış. Köyün bekçisi cavur neneme laf atmış. Nenem dedeme, dedem de Hamit’e söylüyor. Kafasını koparıp neneme göstermiş. Bu adam mıydı diye. Nenem o adam diyor. Namussuzluğa hiç amanı yokmuş. ( İsmail Doğan, Vişneli, 1936) Hasan Kabadelen’in oğluyum. Osmanlar deresinde babamlarla Hamit derede otururken Yunanlılarla müsaderemeye girişiyorlar. Hamit Yunan atımı almasın diye atı vuruyor. Müsaderemeden sıyırmışlar. Babamgillerin taraftarlarına baskı yapmışlar. Teslim olmuşlar. Amcamla Atina’ya sürgün gitmişler. Esir değişiminde gelmişler. ( Nazmi Kabakdelen, 1936) Yunanlılar köyü bastığı zaman İzzet adlı biriyle Hamit Efe’ye haber salıyorlar. Köye Yunan askerleri geldi diye.İzzet’i kim ispiyon etmiş bilmiyorum, vurmuşlar. Annem yeni evliymiş. Kabakdelenler dedemin evini basmışlar. Altınları getir, seni kesmeyelim bırakalım, diyor.Kızına yani anneme haber salıyor. Altınları versin. Beni kesecekler diye.Annem altınları verip dedemi kurtarıyor. (Mehmet Ali Yıldız, 1927 doğumlu, Dereköy) Cumalı’dan Sıçmazlı (Mustafa Kurt), Kabakdelen çetesi bunların ikisini de tanırım. Bunların ikisi bir yere çalışıyorlar. Köylere baskın yapıyorlar. Köylerde kimlerde ziynet altın var.Onları dayakla döverek ellerindeki altın ve ziynetleri alıyorlar. Hortunalı Hamit düşmana karşı , böyle kötülük yapanlara karşı bir cephe almış bir insan. İyi niyetli. Fakiri kollayan insan. Halkı kollayan insan Düşman burayı işgal ettiğinde. Sığıtmaçoğlu muhtar. Onlarla temas kurmuş. Köye kötülük yapmasın diye. Köyde o zaman su şuradaki pınardan sağlanıyormuş. Yunanlılar da oradan su aldıkları için rahatsız oluyormuş. Sığıtmaçoğlu kumandana rahatsızlığı iletiyor. Askerlerin başındaki subay askerleri uyarıyor. Pınara pek varman. Kadınlar rahat suyunu alsın diyor. Sığırtmaçoğlu’nun Yunanlılarla işbirliği yapması Hamit çetesi buradan Sığırtmaçoğlu’nu alıyorlar. Mahmut Dağı’na götürüyorlar. Orada öldürüyorlar. Günlerce ölüsü orada kalmış. Şakir Aydın, Dereköy, 1340)

130

15 yıl kaçmış. Öğlen yemeği yemişler. Hanımıla pazar yaptık.Yunan kaçınca ev boşalmış. Sıçmazlı (Asıl adı Mustafa Kurt – Ali Kurt’un kardeşi) Bunlarla düşüp kalkarmış. Karısı başkası ile evlenmiş.Hortunalı Hamit . Ertuğrul Camii yanındaki Yunan karakolunu basmış. Orada üç sene durmuş. Bunu duyduk.Bunlar grup halinde çete.) Evvela bizim kazamız Tepeköy’dü. Sonra Karşıyaka’da Arap Düriye ile evlenmiş. Ertuğrul’da Aslan Mehmet diye biri vardı.Yunan karakolu Ertuğrul Camii’nin dibindeki eski başçavuş Mehmet Tekşen’in eviymiş. Hatta benim babam Bedevi bir tütün kalıp makinesi almış. Çapak’tan Ethem. Teyzem hamile kadının karnını süngülediklerini görmüş. Ahmetli) Biz yaşlılara gazete okurduk. Bizim evi Yunan karakolu yapmışlar.Eşek sırtında köye Cumalı’ya getirmişler.Baskıdan bıktığı için babam İzmir’e taşınmış. Soygunculuk yapan çeteler Hamit gelince kaçarlarmış. 1935 doğumlu. ( Meral Serin. Eskiden nakliyecilik yapan Aslan Mehmet kadın kıyafeti ile Hamidiye (Özbey ) köyüne Hafız Alinin yanına götürmüş.” dedim. Uyuyunca Hasan vurmuş. 1340 doğumlu) Kayınannem söylerdi. Bir Hamit’i bilmiyoruz. Geri gelmiş. Dayısının oğluyum. Yörük Hasan. 3-4 tane . Ondan duyduklarım: Yunanlılar buraya geldikleri zaman halka kötü muamele yapmışlar. Ödemiş’ten gelen treni kırmızı köprüyü bombalayarak trenin bu tarafa geçmesini engellemiş. Hortuna’ya gittik. Halamın kızı Hortuna’da. Yörük Hasan vurmuş. burada Küçük Mehmet. Ertuğrul) Yunan köye gelmiş. Yörük Hasan beni de vuracaklar diye ortadan kaybolmuş.Cumhuriyet’ten sonra ortaya çıkmış. Hasan vurmuş. Yunanlılar Hasan’a para vermişler. zenginden alıp fakire dağıtan biri. Bayındırlılar var.” dedi. Bazı yerlerde taşkınlık yapmışlar. Onlar da bize Hamit’i anlatırlardı. 1931. Subaydı. Yunan kaçarken çok samimi oldukları Rumlar teyzemlere sığınıp “bizi saklayın” diye yalvarmışlar. Bana nerde oturduğumu sordu. Konya taraflarına kaçmış. Yunan askerleri hamile kadınların rahimini süngüleyip çocuğu havaya atar altına süngü tutarak öldürürlermiş.Kurt Ali (Ali Kurt).”demiş.Rahimden çıkardıkları çocuğu havaya atıp altına süngü tutarak öldürdüklerine bizzat şahit olmuş. “Hamit çok iyi bir delikanlıymış. Yörük Hasan’ın kardeşi Hüseyin’i kahvede Hamit yakınları vurmuşlar.Bana. Hamit Yunanlı gelince dağa çıkıyor. Köyde evliymiş. Öğlen yemeği yiyip yola çıkacaktık. Esas hasarı Aydın tarafından trenle gelenler yapmış. Gelen kızıymış. Bu parayla peyderpey 131 .1341. Buradan İbrahim Efendi’nin kızına nişanlıymış. Yunan çekilirken büyük hasar yapmış.Yıllarca kullandık. Akkaya Kurupınar’da (Yörük) Hasan vurmuş. Veya zenginden alıp silah ve malzeme alıyor.Ertuğrul’da Kuva-yı Milliyeci subaylardan Ahmet Müfit vardı. ( Mehmet Ali Sönmez . ( Hikmet Odaman. Celal Bayar’ı Yeniköy’deki Hafız Ali’ye götürmüş. 7 Eylül kutlamalarında kürsüye çıkıp o günleri anlatırdı. Diğerlerine hep yetiştik. Hasan demiş. (Mustafa Park.Gökyaka. Onu biliyorum. (Halil Türkmen . Gökyaka Tekeköy. Ama olmamış. Bu parayı yanında gezdirmez şayan-ı itimat olana bırakırmış. Bu şekilde Yunanlıyı sindirmek hedefleri.Ağlayan çocukları “Hamit geliyor” diye korkuturlarmış. “Ben ağırlaştım. Hamit köylere gider zengin adamlardan yardım alırmış. Hamit’i dağda vurmuşlar. Sen etrafa bak. Çakırbeyli’den Piç Ali. Cumalı. Hamit’in arkadaşı Sarı Mehmet derlerdi. 1947 doğumlu) Teyzem Yunan zamanını yaşamış. ( Mehmet Gürcan. acık 10 dakika uyuyayım . Uyuzdere tarafına kaçmışlar. Yemeği yiyeceğimiz zaman bir kadın geldi. Nişanlısı ölünce Taşlıoğulları’ndan Ferda ile nişanlanmış.Ahmet Müfit vardı.Hamit Efe’nin bu köydeki yatakları Hafız Ali’nin Mehmet Ali ile Yörük Hasan. Hamit devamlı dağlarda duran . 1942. “Babamın hasmını şu anda bulursam öldürürüm. Bu asker işgal bittiğinde yakalanıp ağaca asılarak parça parça kesilmiş. Ertuğrul) Büyüklerimden duyardım. Hamit burada nişanlıymış.Şurdan buradan laf ederken çete lafından çıktı. Hamit’in kahve bastığını duydum. Trendeki bütün eşyalar buradaki yerli halk tarafından yağmalanmış. evi basmış.

Bir elinde kırbaç. Altındaki at kırdı. Arpacık alnında dayalı. daima kaçarlarmış. Aynı akşamı Yunan karakoluna Hamit baskın çekmiş. ayağındaki çizme sarıydı. Altına bir at vermişler. Karakızlar’dan Ali Bey’i kancıkladılar. Burada Üçoluk çeşmesinde arkadaşını Yunanlılar vurdu. Haber gönderiyor. Bir arabaya geriyorlar. Bir gün de düğün vardı. Ahmetli. Piç Ali. bugünkü Alpkent’in olduğu yeri ve çarşıda yer aldığını söyledi. Ali Ağa’nın Abdullah. Benim anam Hamit’in süt anasıydı. Bu Hamit’i öldüren. Kambur Kerim vardı. Namludan arpacıktan geçirmiş. Geliyor Torbalı’ya. Köyleri yaktı. İmha etmekten başka çaremiz yok.silah ve mühimmat alırmış. Hep beraber yaşıyacağız dermiş. Bizim yiyecek ekmeğimiz dahi yok. İstavrozu çıkarıyor. Yazıbaşı. Kuyuya atlamış. Yardım eden. Akkaya’da arkadan vurmuşlar. 1922 doğumlu. İdare onların elindeymiş. Baş kaldıramıyorduk. Piç Ali tekmeyle çeviriyor. Yakışıklıymış . Yeniköy. Çolak İbrahim’le beraber İzmir’e girmişler. Baskı içersindeydik. Pencereleri dinlerdi. Kadınlar bağırıyor. Buradan bazıları dağa çıktı. Ben subayım. Çarşıda Yunan subayı bir sandalyenin üzerine. Ben şu pantolonu dikeyim diyor. Kaçarken yakıp yıktı. Çok çevik biriydi. Babam anlatırdı. Kardeşleri daha sonra kemiklerini mezarından götürdüler. Benim babam güzel Rumca bilirdi. Hamit’i görmek istemezler. Önce babasının evini bastı. Hamit yatıyor tabi.nerde tutacağız?” demiş. Burada çevre köylerde Yunanlılarla çok mücadele etti. Biz o an damlardaydık. Piç Ali’ye sen gözcülük et. Subay hep beraber yaşıyacağız dermiş. Hamit o gece baskın yapacağı gün Piç Ali varmış. Üzerine akağı atmışlar. Yunan askerleri Piç Ali ile gidiyorlar oraya. (Mehmet Çakaloğlu) 132 . Yunanlılara karşı acımasızdı. O anlatıyordu. (İbrahim Kesici. Efeler vurmuş bağların içinde.Bakın çaresine. Üç sene. Mesela burada (Yazıbaşı)Fevzi İbrahim’in babası Feyzo’ya bırakırmış. Karakolu vardı. Hamit çok iyi bir adammış. Piç Ali vurmuş. O zaman Yunanlılar Hamit’in öldüğüne inanıyorlar. Yunan kaçarken bu ova insan doldu. Vurmaya kıyamamış. Yüzbaşı. Yunan’ın geldiğini de gittiğini de bilirim.Çolak İbrahim babama. Yalnız “Yaşasın Venezilos!” deyecekesiniz. Özbey yaka yaka kaçmış Yunanlılar. Silahların hepsini üzerine doğrulturlar. Anası ölmüş.Babamgil. Bir gece kaldı. Ancak subaydan emir alırım diyor. Biz dağlara Karakızlar’a kaçtık. Korkmayın. Bu kefereler bizim Nahiye’ye (Dağkızılca) yemleri. Geceleri evleri dinlerdi. Oraya aramışlar burayı aramışlar. Hamit çok fedakardı. Evin bahçesinde kör kuyu varmış. Torbalı) Yunan buraya çıkıyor. Selanikli. Dağtekke’den Şahlı bana Hamit’in parasının kendisinde kaldığını. Yunanlılar da evi gözetliyorlarmış. Yazıbaşı) Yunan buradaydı. Buraya önce karakol kurdular.Bir gün onların evine gelmiş. Hem de çok. Yunan taraftarı Arif Kahya (Dincer). esirler için..Yunanlılar Hamit’te muska var. Kadir Efe anlatıyor. Dün Nahiye’ye gidiyordun. Perde arkasında kardeşleri var. samanları almaya geliyor. Buları okuyunca cavur korkuyor. Tahir Ağa. Yunan askeri bastı. (Nihat Gönülal. ( Mustafa Filiz. Başını kesiyorlar. Dedem Hamit’e mektup yazdırmış. Hamit zaman zaman Yunan karakollarına baskın çekermiş. Yunan kaçarken ilk önce babam ateş ediyor. İnsan merhametliydi. Babam seferberlikte başçavuşmuş. Gavur nahiyeye gidiyor. Öteki adamlarına haber bırakarak Kavakalan taraflarında pantolonu sökülmüş. Biliyorum. 1328) Torbalı’da Yunanlıların karakolu varmış. babam 14 yaşındaymış. Onlarla tanıştım. Arkaya geçip vuruyor. Hamit’in kızanları varmış . Yunan askerleri diyor ki beraber gidelim. Hamit kadın kılığında kaçtı. Ali’ye diyorlar ki git tekme ile çevir görelim. Üzerine kapak atın demiş. Abdullah. Kuşçuburun altında demiryolunu bozmuşlar. Diyor ki ben Hamit’i vurdum. Hamit’i görmüşler. işinize gideceksiniz demiş. Kara Hüseyin’in Hamit. 3. Benim anam Hamit’i emzirmiş.5 ay durdu. Yunanlılar yanına korkudan yanaşamıyor. Hamit orta boylu az sarıntraktı. O zaman çok berbattı. Anama süt ana diye seslenirdi. Eve baskın çekmişler. Buradaki Yunan karakolunu bastı. Küçük Mehmet. Köye Yörük Ali geldi. Karagöz lakaplı Yunan zabiti varmış. Mahalleyi gezdirip teşhir ediyorlar. kurşun işlemiyor diye inanırlarmış. Bunları nerde barındıracağız. “Bunları himaye edemeyiz. Kim kötülük yapıyorsa başına bela olurdu. Pantolon dikerken vurmuşlar. Bağıra bağıra öldü. Halil Ağa. Biz Venezilos tanımıyoruz demiş. Çolak İbrahim’in karşısına çıkıyor. Çapak’tan Ethem Ağa.

Burada pamuk hanı vardı. buradan Yörük Hasan efeyle zıt gitmişler. Fazla yaşatmamışlar onu. Dirmilli Ahmet Çavuş. Yörük Ali Yunan fırkasını takip ediyordu. O gece Arslanlar’da yattık. dayı!” diye seslenmiş. Askerdi. Yörük Hasan geliyor. Görüyorum. Yunan çekildikçe biz takip ediyorduk. Dağ taş tam teçhizatlı asker.diyor.Hamit’i vurmuşlar. Çırpköy ile Arslanlar arasında bekliyorduk. Ondan sonra Torbalı’ya caminin altına kapattılar. Biz İzmir’e girmedik. Yarasına beresine soğan şırkıp acısını alsın diye. Subaya haber gönderiyor. Çırpıköy ‘de Arıkbaşı’nda yaktılar. Birer ceket birer pantolon verdiler. Piç Ali de Yunan kaçarken öldürülüyor. Düşmanın arkasından Çeşme’ye kadar gittik. Hamit burayı bastığı zaman yanında Sökeliler vardı. Oradan Seferihisar’da alayı bekledik. Yakacaklardı. Hamit burada Burunsuz’un evinde baskın yedi. Treni patlattı. Hamit Efe. Derelilerin Niyazi deriz. İçlerinde Yunanla beraber hareket eden bir de Ermeni vardı. Yörük Ali de geldi Hortuna’ya. Benim atıma iyi bak. Etrafa gaz tenekelerini sıralamışlardı. Fetrek Çayı’na gittik. Sünnetçi Mehmet de derlerdi. O bir kahramandı diyor. Sonra biz Kuşçuburun’da iki gün kaldık. Cumalı Köyü. Babam rahmetli anlatırdı. Hamit Efenin selamı var. Caminin içinde babam da vardı. Yangın yapan Yunan fırkası. Süvari Hasan bunlar ne olduysa ben de ondan olacağım diyor. Diğeri Bağırsakçı Ali. Hepsi süvariydi. Hatta top mermisinin bir tanesi trene denk geldi. Gavur şapkasını çıkardı. 15’ lik. Kuşçuburun’a pusu kurdular. Atım zarar görür diye seni öldürmedim. O da Yunan’a baş kaldırmış.Halil Efe derler. Ama o buraya gelmedi Sökeli grubundan olan sonra burada nüfus memurluğu yaptı Mehmet. Ordu geliyordu. Gavur diyor ki seni bir askerle eve göndereyim diyor. Dediği yer ve zaman doğru.Kaçamıyanları tuttuklarını öldürüyorlardı. Hamit Efe halk için çalışan dürüst bir efeymiş. Yakacakmış. Kemal’i de böyle yapcaz. Yunan askeri onlarla uğraşırken camidekilerin hepsi kaçtı. Çakırbeyli köyünden Piç Ali.” derlerdi. Hastanenin orda bir cavuru dilim dilim kestiler. Rumca bilirmiş. 18 gün sonra eve döndük. Aynı üç gün içinde Torbalı’ya da toplamışlardı. Almaya geleceğim. Hamit yok demişler. Bu insanları eli kolu bağlı yakmaya utanmıyor musunuz diyor Süvari Hasan. Gazi’ ye. Torbalı’da bağların içinde öldürdüler. ( Salih Tünaydın) (Mehmet Taşkın. Buradaki çetelerle de savaşmış. Yanında yandaşları da varmış. Ama bir tanesi dahi sağlam değil. Yakacaklar. Bakıyorlar. Büyük çarpışma Kuşçuburun tarafında oldu. Burada çete yok. Önce buraya topladılar. İplerle. Cennet yengem ekmek ediyor. Hortuna (Yazıbaşı) köyündenmiş. Süvari Hasan’ı tanıdığı bir gavur görüyor. Ahmet Müfit Gurgur Dağı’ndan top ateşi ile demiryolunu bozmuştu. Buradaki fırka daha dönmemişti. O günü hatırlıyorum. Ben de oradaydım. Mekanizmasını atmış. At Yunan subayını eline geçmiş. rezil ediyormuş. Atını bırakıp kaçabilmiş. Girit’ten buraya gelmiş. Girit’te ağır ceza reisi imiş. O gün bizi askerin ağırlığına aldılar. Bir miktar para istiyor. O Yörük Hasan denen adam amcam Parmaksız İbrahim’in evine gelmiş. Hamile rahimini süngüleyen askerdi. 7 katır vardır. Biz Karacaağaç Belenbaşı Buca tarafından Çeşme’ye yöneldik. Bu sefer çeteler başladı Gurgur Dağı tarafından ateş etmeye.Yunan öyle bir dövmüşler ki bir sepet soğan az gelmiş. Vagonlardaki gavurlar da gidemiyorlar. Yakıp çekiliyor. O yüzbaşı Hamit’in cesedine eziyeti engelleyendi. Üç tane topu vardı. Yunan köyü ateşe verecekmiş.” Hamit’i öldürdük. Asıl adı Mustafa. Ateş başlayınca gavurlar bir telaşa düştü. aykırı gitmişler. Daha sonra bu yüzden öldürüldü. Ulan Hasan sen ne arıyorsun burada. Siz yaşarken nerdeydiniz. Bir araba üzerinde dikeltmişler. Yörük Ali grubunun içersindeymiş. Biz orduya dahil olduk. Bazıları cami duvarından atlayıp kaçtı. “Ulan ben bu yaşta 133 . O gece yakılmaktan kurtulduk. Bu Ertuğrul Camii’ne 124 kişiyi doldurdular. Fırkamızın merkezi Hortuna idi. Seni filan yerde kıstırmıştım. “Ey!” . Her taraf silah. Kayıntam vardı. Onlara ağırlık deniyordu. Köyü yakmaktan Saffet Hoca kurtarmış. Sökelilerin bir kolu Cafer’di. Yerli Rumlar kaçtı. Gavur bir düşünüyor. Çete değil. Gezdirdiler. Bir öksürük oluyor. Koca bir fırka. Albay Çolak İbrahim’i görüyorduk.O zaman bir manga askerle evlerine gönderdiler. Ahmetli tarafında çekiliyor. 1939 doğumlu) Büyüklerimden duyardım.Bizim ev yakın. Nasliçli Malik. Bizim buraları çeteler baskı ediyormuş. Arkalarından ateş ettiler. Amcam. Siz çeteye ekmek veriyorsunuz diye. Başımıza bir çavuş verdiler. Oraya doldurdular. Biz kapıdan o telaş anında kaçtık. Bunlar köyü yaktırmamışlar. Karakızlar’dan Ali Bey de Yunanlılarla düşüp kalkıyordu. Amcam . Yunan taraftarıydı. Saffet Hoca. Cephenin bozulduğu duyulunca bizi her tarafta topladılar camilere doldurdular. Bizim fırka iki ateş arasında kalınca Çeşme tarafına yöneldi. Buraya ilk defa Çolak İbrahim grubu girdi. Yörük Hasan: “ Dayı. Teşhir ettiler. Kızılçullu’dan sonra esir düşmeye başladı. Halıları taşıyan.

1952 doğumlu) Benim büyüklerden duyduklarım şöyle. Hamit benden para mı ister diyor. Yaşlılar söylerlerdi.Hamit kimseye eza cefa yapmamış. Köylüler duyuyor. Ve dağa çıkıyor. Hamit pantolonunun söküğünü dikerken Piç Ali vuruyor. (Şevket Önder. Hasan vurmamış. İstanbul mu Konya mı o taraflara gitmiş. Koca Ethem’in babası. Onun yanına katılan buradan Yörük Hasan. Dağkızılca köyünde bu bölgeyi kontrol eden karakolları varmış. Hamit beşiğe sığar mı? Genellikle yalnızmış. Piç Ali vurmuş.parayı nerde bulcam? O bana yollasın. Buraları terk etmiş. Ama amcaoğlum İbrahim tanımış. Dedem söylerdi.Ondan sonra Yunan’a teslim etmişler. Uzun yıllar dışarıda durmuş. Çiğneye çiğneye öldürmüşler.” diyor. Evdekiler atın kıçına bir değnek vuruyor. Oralarda arıyormuş. Birisi Hasan’ın biraderi Hüseyin. Dağa çıkardı. Para aramaya geliyor derlerdi. Alasıya buraya kaçırmış. Yunan askerleri hayvanın sırtından indirirken kıpırdamış. Çalının arkasından biri çıkacak gibi. Cesedi dağdan katır sırtında indirmişler. Yunan süvarisi Hamit arıyormuş. Deveci İbrahim derler . Yunan askerleri “ Biz bunu dağ parçası sanırdık “ diyorlar. İkisi bir Piç Ali ve Yörük Hasan öldürüyor(Hamit’i). Yunanlılar Hamit Efe’nin başına ödül koymuşlar. Sofu dayı. Ben atmadım Ali attı. Baba ayrı. Bizim İbrahim tanımış. Bu ev kahveymiş. Hamit varken hiç bu tarafa geçmemiş. Hamit böyle şeyleri sevmezmiş. Karaot köyü . Hasan Karşıyaka’da duruyordu.Kendini unutturmak için. Hamit bizim eve gelmiş. Bir çama kama ( hançer) ziplemiş (saplamış) o çamı arıyor derlerdi. Efe’yi çok seviyorlarmış. Hamit buraya dedemin yanına gelirmiş. Dedem vermemiş. Bu subayı vuruyor.O karakolu birden fazla bastığını duydum. Yunanlılar peşine düşüyorlar. İlkindi zamanı mavzer atılmış. Bu köye geldiğinde ben görürdüm. Amcam . Kurupınar’da vurulmuş. Bunu Yunanlılar zannedermiş ki dağ parçası. Hamit’in kardeşleri İzmir’de takip etmişler. (Ahmet Özer. Yunan askerleri evin etrafını sarmış. Yunan askeri öldürüyor. Ama Hasan o an orda. Karaot köyü basılmış. benim amcamın oğlu.Hamit’i bilirmiş. Bir tavşan gibi. (Durmuş Dayan. Burada Mehmet Çavuş derler. Yunan askerleri buraları gelir evleri basar süngü ile her tarafı. Yörük Hasan telâşe düşüyor. Hamit’i çok severmiş. İncedalan bir delikanlıymış. Efe’nin vurulduğu yerlere gidiyormuş. Sonra Yörük Hasan gidiyor. Yunan askerleri daha ölmedi diye ürkmüşler.Babamı yanına almak istemiş. Hamit vurulduktan sonra Arıkbaşı köyünden çete Çerkez İlyas buralarda bir gecede dört kişiyi öldürmüşler. Hamit’in vurulduğu duyulunca bütün millet ağlamış. Hamit buralarda kötülük yapmamış. 1337 doğumlu.makbul sayılmayan) Birkaç yerde böyle yapmışlar.Ben o adamı hatırlıyorum. Hamit atı gezdirivereyim demiş. Yörük Hasan ito tayfasındanmış ( Külhanbeyi. 1949) Binlerce dedem Ahmet anlatırdı.Birden evden 134 . 1950 yılından sonra ortaya çıkmış. yatak aralarını Hamit ararlarmış. Benim efemin (ağabeyimin) anadan kardeşi Yörük Hasan.” diyor. Ölüsünü getiriyorlar.Adamlara o kadar korku salmış ki beşikte dahi ararlarmış. Hamit’i vurmuşlar. Buralara gelir giderdi. Dağkızılca’ da karakolu basıyor. Hamit’i bizim Akkaya’nın arkasında vuruyorlar. bulmuşlar. Ama Sürsalan Cemal’ den başka bir de Çengele’den biri varmış. Yunan jandarmaları gelmiş. Dağa çıkması handan Yunan subayının atını alması. Yörük Hasan uyanık bir adammış. 50-60 yılları arası köye gelip gitmeye başladı. Çakır Ali’nin anası. Katır sırtından indirmişler. Devamlı tedirgindi. Ayakkabıları burada kalmış. Hasan’ın biraderi varmış. Kurşunlamışlar. (Fevzi Lütfü Taşkın. Nişanlısını kaçırdığı zaman bizim eve getirmiş. Para ararken karıların adamların üstüne çıkmışlar. Kimse tanımasın diye Kafasını sarmış. Hüseyin’i Hasan’ın kardeşi diye öldürüyor. Onda hapsaneye girmiş. Sinekköy) Hamit Efe başıymış. Ben değilim ben size yakalatayım demiş. “İtoğlu it kereta! Parayı kendisi yiyecek. Hüseyin. Hamit öldürülünce meydanı boş bulmuşlar. Hamit dürüst adammış. Hamit atın boynuna sarılmış. Abim Hasan’ı çok sıkıştırdım derdi. Yörük Hasan kardeşi öldürüldükten sonra köyden gitmiş. Ürkek bir adamdı. Buradan Yörük Hasan varmış. Hamit para ister mi? Yörük Hasan kendi yiyecek. Sinek köy camii önüne getirmişler. Onu suya yollamışlar. Karaot. Yörük Hasan bu ödülü alalım diye öldürmüşler. Çakırbeyli’den Piç Ali. İbrahim’in anası. Onların yanında Helvacı’dan Sürsalan Cemali varmış. Amcam Yörük Hasan için . Ben duymadım. Onun çeyizlerini dahi almışlar. 1932) Dedem Şakir’den Hamit ile ilgili şeyler duyardım.

Kabakdelen. Sanki canlanmış gibi. Ondan dinledim. nerden geldi?” diye büyük tahkikat yapıyorlarmış. Onlarla buluşurmuş. Havaliyi sindirmiş birisi. Bilgili adammış. buranın ağası Ali Bey varmış.Vatansever adammış.yıldırım gibi çıkmış. Kızan olarak. Yunan zamanı devamlı buraya geliryormuş. (Mehmet Esen Kalkan. Yunanlılar Keçiköy’ü basmışlar. Hamit Efe’nin öyküsünü bundan 30 sene evvel ( 1977) Yörüklerden Faki dayı vardı. Langırdak Şükrü’nün evi. (Ali Can Zıh. Devrini almaya gittiğimde. Dürüst.1933) Çete Hamit. Kadınlara kızlara mezalim. Yunan işgali devamlı mezalim. Mola İbrahim Efendi de çok methederdi. Hamit’in haberi olmuş. Ormanköy. vatanperver bir adammış.Pantolonun söküğünü dikerken öldürmüş. Bunları köyün ileri gelenlerinden . Kızanlarımın içinde en çok seni seviyorum dermiş. Yunan’ın geçeceği tek yol varmış. Birkaç el etrafta silah atmış. Bütün Yunan askeri ondan korkarmış.Güç). Buradaki arkadaşları Paşa (Acar). Bunları temizlersi. Buralarda çarpışma yapmamışlar. Ben onu gördüm. 1926) Büyüklerimizden Hamit’in iyi bir efe olduğunu görüldüğü yerde cavurların korktuğunu söylerlerdi. Burada Yunan karakolu varmış. Bir de Tekke’den Sarı varmış. “Bunları (Yunan askerleri) temizliyevereyim mi?” dermiş. Yakacaklarmış. Kurşun atmışlar ama vuramamışlar. Buradaki arkadaşlarından bilgi alıp sohbet edip gidiyormuş. Köylüyü sıkıştırıp: “Çete Hamit nereye gitti.Hamit’in mert olduğunu duyardım. Yunan subayları korkmuşlar. Köyden bir kadın kızanlara haber vermiş. Yunan karakol komutanına ben İstanbul’da rastladım. Ethem Ağa oğlunun birinin adını Hamit koydu.Hayır yaparmış. Çerkez İlyas. Yunan askerleri çok korkmuş. Köyde çocukları toplamışlar camiye. Dedem öyle anlatırdı. Çekemiyormuş.tarlasına gitmek isterse yakalayıp dövüyorlarmış. (Üzeyir Yiğit. Subaşı. Hamit çok iyi biriymiş. Hamit . Karakuyu. Helvacı köyü. Ben ufak çocuktum.Çakırbeyli’deki namussuz kançıkladı. Oradan çağırıyor.Cemali’ye “ Ülen çocuk seni ben çok seviyorum. Öküz arabasının üzerinde ölüsünü gösterdiler. Hamit örlü adammış. Dolaşıyor geliyorlar. Ben de yaptırmak istedim. Helvacı köyü. Bir Yunan askerini çeşmenin başında vurmuşlar. Hamit’in tüyleri dikilmiş. Bunu sadece kayınbabam söylemezdi. 1921 doğumlu) Ben daha önceki yıllarda il genel meclisi daimi encümen üyesi iken heykelini yaptırmak istedim.büyüklerden duyardık. Gelin Yunanlılar çocukları yakacak diyor. Onlarla anlaşırlarmış. Hamit’i vurmuşlar. 1928) Hortunalı Hamit’in arkadaşı bu köyden Sürsalan Cemali’ymiş. Çalışmasını millet takdir edermiş. 135 . Köyü bunlar yakacak rezil olacağız dermiş. (Ömer Uçar. Yunan askerleri bunu bildiği için her gün sabahleyin köyü etrafını çeviriyorlarmış. Getirdiler gelmişler. Benim kayınpederim olur. Ali Bey aman elleşme. O anda Keçiköy’ün öte taraflarındaymış. Sanki atın üzerinde insan yok şeklinde çıkmış. Demek kadın o taraflarda olduklarını biliyormuş. Gelirmiş pencereden Ali Bey’e. Hamit’i herkes severdi burada. sayılıyormuş. Haliloğulların Süleyman (Cerit). Olanlardan alırmış olmayana verirmiş. Cepte taşıncak bir şey olsan seni cepte taşırdım “ dermiş. Orayı tutuyorlar. Türtesiye ceset kıpırdamış. Sevilmeyenler Karadiş. 1335) Yunan zamanı Hamit gelir.1977 yıllarında. Bunu kayıpederimden duydum. Görenlerin ödü patlamış. Buranın ağası idi. Yunan askerlerinin bir anlık şaşkınlığından kurtulmuş. Yunan jandarması büyük bir ev var. Cemali’yi Hamit babasının elinden alıp gitmiş. Hamit’in vücudu çok tüylüymüş. öldürdü. Hamit öldürüldüğünde Yunan askerleri emin olmak için türtmüşler. Halk tarafından seviliyormuş. Ama Keçiköy’de olmuş. İstanbul’dan araba aldım. Kayınpederim anlatırdı. Kültürlü adamdı. Orada duruyordu. Sarılarak. Gökoğlan İbrahim Dayı (Balcı-Dağdeviren). Pusuda 14 Yunan askeri kayıp veriyorlar. Yunan askerleriyle. Yunanlılar 120 kişiyi içlerinden babam da dahil gazla yakmak istemişler. Arkadan yine gelir dermiş. Halk arasında ismi çok anılırmış. Öküz arabasının önüne karakolun önüne getirdiler geldiler.Çok arkalıymış. Aydın’da bütün efelerin heykelleri var. Hamza Ali Ağa (Çetin. Kim köyde erken çıkıp işine . Kayınbabamı öyle çok severmiş. (Mehmet Ali Can. Babam Rumcayı çok iyi bilirdi. Yukarı köylere buradan geçermiş.

Çocuklar ağlaştığında diğer komşular Yunan çocukları duyacaklar diye saklandırırlarmış. Yunanlılar öldürdükleri insanları bu bodruma atmışlar. Rumların haberi olmuş. Arnavut Dudu teyze vardı. Dur diyorlar vuralım. (Melek Dinçer. Yunan çekilirken köyde Kopçasız lakaplı birini öldürmüş. Soygunculuk yaparlarmış. Bizi dövüyorlardı derdi. Afyon bozuldu demişler. Subaşı. 1337. Kayınbabam çeteler öşür alıyordu. Çocuklarını Yunanlılar öldürmüş. 1938) Annem 108. Akşam çete gelirmiş kapıya. Getir parayı. Gebe bırakmış. Burada yerli cavurlar varmış. Baskı yapıyorlarmış. Zabit Giritliymiş. Kanı hala üzerinde duran tahra çıktı. Ben Ahmetli’den geldim diyor. (Osman Çelik. Diğer asker benim çocuğum yok . Bayağı komşularmış. Nerelisin diye. Köydeki arkadaşını uyarmış. Bizimkiler oradaymış.Ahmetli) Yunan cephesi bozulunca buradaki Yunan zabiti köylüyü uyarmış. Bülbüdere’den Uşaklı İsmail vurucu kırıcı bir adammış. Köyü yakmış.Elimizden her şeylerimizi alıyorlardı. Sağlık. Başkan Muzaffer’in anasıydı. Annem kucağında bir çocuk bir de yanında. yakıp yıkıp geliyor demiş. Dağlara kaçın demiş. Bize anlatırdı. O anlatırdı. Giritli Osman ben sizdenim. O çaltılar (dikenli çalı) o kürler (dikenli böğütlen) bana pamuk gibi geldi derdi. Çeteler gelir ellerinden mahsüllerini ( buğday) alıyor. Kadın bacanın içine saklanmış. Beni cavur götürdü. O komutan buradan bir kadını yoldan çıkarmış. Köyü yakmış. derdi. Ormana atın kendinizi diye uyarmış. Anlatıyor. Köye geldiğimizde cami ve evler yanıktı. O zaman evler sazdan. Koca Ömer diye birisi cavur sanmış. O bahsederdi bize. 1939) Babam 1312 doğumluydu. 1929 . babam 96yaşında öldü.Yunanlılar yakmış. Bunu ben evlatlık yapacam demiş. Biri dermiş bunu vuralım. paralarını alıyormuş. Bir sağmal inek 6 sarı lira. Fırında 8-10 ekmek kalmış. Bunun üzerine halk köyü boşaltmış.Kabri cami avlusundadır. Yunan yakmış. Elif diye birisi. Yeniköy’e girememiş. Dağda pelit yimişler. Komutanın adı Konkunaki. Bacanın içindeki duvarda çivilere tutunmuş. 136 . Caminin bahçesine gömmüşler. Yunan zamanı birisi inek satarsa haberleri olurmuş. Uzun Durmuş’un evini Yunan askerleri basmış.Ailemi otele bırakmıştım. Bina yıkıldığında bodrum katından bir sürü insan kafası iskeleti çıktı. Köyde çetelerin adamları varmış. Onu çekilen Yunan askerleri öldürmüş. Demiş beni çok iyi baktınız. (Ramazan Gülten. Korkularından kadınlar ses edemezmiş. Çok çektik derlerdi. Çok rezillik çektik. Ancak Yunanlılar. Arap Ahmet’in kardeşini (Nedim) Yunanlılar öldürmüşler. Hanım Torbalı Subaşı deyince sormuş kimlerdensin hanım İbrahim Çavuş’un kızıyım. Sakın köyde durmayın. Çeteler zeytinyağını kızdırmışlar Tulum’dan Miri nenenin göbeğine dökmüşler. Kaçtım.15-20 sene cami yanık durdu. Onlara bilmem ne cavuru derler. Celal Bayar’ın . 50 kadar sığır evde. Maden ocağına gitmişler. Tak tak tak. Bazı Yunanlılar Subaşı’nın kadınları ile evlenmişler. İnek sattın. çocuklarını Yunanlılar öldürmüş. Söyle halka kaçsın. Kimin cavur kimin ne olduğu belli değil. Ağlaşa ağlaşa gitmişler. Ellemiyorlar. Yunanlılar uyuyunca köye kaçmış. Yörükçülük yapıyormuş.Kadınları korkutuyorlarmış. Subaşı Kooperatifi’nin eski binası Yunan karakoluymuş. İstanbul’a gezmeye gelmiş. (Mehmet Kahraman. Yunan çekildikten sonra geri gelmişiz.Kayınvalidemin anası (Kuru gelinlerden Emine) bu Yunan demiş çocuğu düşürtmüş. Çocuklar acıkınca ağlaşmışlar. Ben Türk’üm diyor. Ahmetli) Yunan zamanı ben Antalya’da doğmuşum.Yunan arındıktan sonra memleketine geri gelmişler.Yeniköy’e gelmiş. Köyden Giritli Osman’ı Arapkahve’ye kadar götürmüşler. Kendisi kurtulmuş. Bizim hanıma sormuş. Yerli cavurlardan hiç zarar gelmemiş. Hiçbir huzursuzluk çekmemişler.Kendini bildiriyor. Yunan buraya çıktığı zaman tüm Yörük obası (Karatekeli) İtalyanlara sığınmışlar. (Mustafa Cerit. Antalya’ya göç etmişler. Ahmetli. 1931) Büyüklerimden Çirkince’den gelen Rum çetelerinin eziyetini duydum. Onlar anlatırdı. Orada bir gece kalmışlar.Bir kişi ormana gitmemiş. Kim yapar bu vahşeti.Galip Hoca olarak Yeniköy’den Hafız Ali’nin yanına geldiğini duydum. Yunan çekilirken annemler biz gidiyoruz derlermiş.

Bunun anasını babasını çeteler öldürmüş. Buradan kinle gidiyorlarmış. nenemden duyardım. Buradan Kopçasız öldürülmüş. 1932. Casim’e de Yunan jandarması tutmasın diye bir kağıt vermiş. Rum komşu binbaşıya bunun kadar namuslu adam bu köyde yok demiş. (Mehmet Alkan. Çapak’tan Ethem. Yunan’ın zararı köye olmamış. Rum komşusu Yunan subayına Rumca bir şeyler konuşmuş. Başlamışlar işkenceye. Tüfek patlayınca Yunan askerleri bizim eve her taraftan çevirmişler. Köyden yerli Rum komşusu gelmiş. Eğerci) Annemden. Sami Ağa koyunun başında . Yeniköy’den kendilerine sıkı (kurşun) atılınca burada Türk askeri var diye köyü aşağısından doğru geçmişler. Yunan binbaşısı tüfeği kokmuş. Köydeki arkadaşı Gacarların Casim varmış.ne yok Casim?” diyor. Birisi daha insancılmış. Bak şurada şu kadar çalkanık buğday var.Ali Bey hem Yunan tarafı hem de Türk tarafı. Babamları öldüreceklermiş. Halbuki burada iki tarafta geçinip gidiyorlarmış. Yerli Rumlar da kaçmışlar. Köyün en zengini Sami Ağa. koşmuş. Nerde bulacağını biliyor. Torbalı’da tren hattını çeteler yolu açmış (bozmuş) Trenden inip kaçmışlar. Şimdi Süleyman dayının evlerinin olduğu yer. Yunan kaçıyormuş. Biliyorlar ki bir gün bunlar gidecek.”demiş. Bir oğlan çocuğunu götürmüşler. Yunan işgalinden en çok yerli Rumlar rahatsız olmuş. astarına koymuş. Hamit Sağlık’ta Yunan karakolunu basmış. Şehitler. Bin tane koyunu var. Soygunculuk yapmışlar. Köyde yerli Rumlar varmış. Köylüye güttürmüşler. (Abdi Doğan.(Mehmet Cerit. Giritli kurtulmuş. Kaçarken Torbalı’nın ileri gelenlerini toplamışlar. Yunan’la işbirliği yapanlar Yunan’la beraber kaçmış. Siz ne yapıyorsunuz demiş. Aslanlardan Recep Ağa’nın evini basmışlar. Casim bir gün köyde kalıyor. Rum kadınları kaçıyormuş. Ahmetli. Açıyorlar kasayı. 1923. Yunan bize bir ekmek çakısı bırakmazdı derdi. Nenem Yunan askerlerini görünce tüfeği atıvermiş. (Cevat Güven. Köyü Hasan Çavuşlardan İbrahim basmış. ( Hüseyin Yılmaz. Kemal’in askerleri geliyor demişler. Köylüden bıçakları dahi toplamış. Hacı Seyfittin’e söylüyor. Yunan çekilirken köyü yakmış.Yunan askerlerini öldürmüş. Yunan geldikten sonra işleri bozulmuş. Çeteler köyü basmış. Dövüyormuş. 1932. Yunan karakolu köyde varmış. Ben öldürürüm sizin adamlar beni tutar demiş. Dağdan karakola ateşe tutuyor. Rum’un en ihtiyarında silah omzunda. Bunlar bizim rahatımızı bozacaklar diye.mermileri köy dışındaki damlara saklamış. Çırpıköy’den Mercanların Ali. Babam anlatırdı. Bunlar Karhat’tan(Gökçen). Oraya buraya saklanmış. Köyde Yunan karakolu varmış. 1933) İhtiyarlar burayı Yunan’ın işgal ettiğini fazla eziyet ve ızdırap çektirdiklerini söylerlerdi. Geri vermiş. Ali Bey.Rumlar bizim rahatımız da bozulacak derlermiş. Yunan karakolu Ali Bey’e bir mektup göndermiş. Kaçarlarken bu hayvanları da bırakıp kaçmışlar. 1934) Yunan zamanı Yunan askerleri burada keçi pınarında maden ocağı işletiyorlarmış. Tire tarafından silah sesleri gelmeye başlamış. Sağ ayağının astarın altında Yunanlıların kağıdı var. “Sağ ayağının 137 . Kimin neyi varsa bildiriyormuş. Domuza attılar demiş. Babamgil Arslanlar’dan geliyormuş. (Cemali Aslan. Ellerinden almış.Hamit’in kızanı ya. Biz gidiyoruz. Hamit Casim’e: “ Ne var . Annem orda. Karakızlar’dan Ali Bey varmış. Paraları almış. Babam mavzerleri. Kızı Rakibe. Kalanı da bırakırlar mı? Bırakmazlar. Sağ ayağının çizmesinin içine. Zaten Yunan buraya çıktığında yerli Rumlar başlamışlar söylenmeye. Casim’e Hamit’i öldürür müsün?Öldürürrüm demiş. Köyden Kör Osman bunlara yataklık yapıyormuş. Kaçmaları çok acayip olmuş. Rum komşusu subaya bu taraflarda domuz çok. Arapkahve’de kamp kurulunca kaçmış. Ertesi günü Dernekli ‘de dağda Hamit’i buluyor. 1337) Hamit bizim eve gelirmiş. Sadece bir dolma tüfek bırakmış. Hamit çetesi madeni basmış. “ Hamit’e tedbir al. Çeler Sami Ağa’nın ağılını basmışlar. Arıkbaşı ve Çırpıköy’ de milleti camiye doldurup yakmışlar. (Adlarını söylemek istemedi) Bunların bazısını çeteler öldürmüş. Köyde Yunan’la beraber işbirliği yapanlar varmış. Çengele. Sandıkları açıyorlar. Şehitler) Yerli Rumlarla iyi geçinmişler. Arapçı) Yunan süvarisi köye gelince köyde kimse kalmamış. Babamlar ovada darı ( mısır) suluyormuş o an. Casim’e dikkat et. Bir şey yok. Ordan buradan koyun toplamışlar. Dönersek birazını bize verirsiniz.

Sabri dayıya bu işler ödünçtür ödünç demiş. Öyle kurtulmuş. İşgalde burada adliyesini dahi kurmuş. Hamit Yunanlıları berbat ediyormuş.çizmesini çıkar. Yataklık yapanlar Gökçen Mustafası. Yunan askerine yataklık yapan da varmış. Mezarı sağlık ocağının olduğu yerdeydi. Bakıyorlar ki Yunan komutanlığının kağıdı. 1927.Burada Rumlar varmış. Arabanın üzerine bağlamışlar. En çok korktuğu Hamit Efe. Gaz tenekeleri dahi hazırmış. amcam olur. Hamit Yunan’a tavkırırmış. Karakızlar’dan Hidayet Bey’in babası Ali Bey birisine para veriyor. Nikol köylüyü uyarmış. Vurduran Dağlı Emine. Kaldırıyorlar. Siz çetelere yataklık yapıyorsunuz diye her gün karakola görünmeye gidermiş. Yunanlıları berbat etmesin diye Hidayet Bey’in babası vurdurmuş. Casim ben sene ne yapayım diyor. Gezdirmişler. Arıkbaşından İlyas. (Yusuf Karadayı .” Çıkartıyorlar. İnsanlar Kaplancık tarafından kaçmışlar. Kızılcaova’ya göçmüş. Alemin malını karıştırma demiş. Diğerini de zapt etmeye uğraşırmış. Camiden kaçan doğu kısmında bir bakla tarlası varmış. Köyde askeriyeye yardım toplarmış. Geliyorlar. Tren burada kalmış.Bunu Hamit duymuş. Hamit Efe’den çok korkarlarmış. Ödemiş tarafından gelenler ilk Torbalı’ya girmişler.Yunan kaçarken tüfeğini alan . Yunan askeri gelirmiş köye. Torbalı) Yunan askerleri evlere dağılırmış. Düğerlik köyünde evinin üstünde çarpışma olmuş. Köylü ne yapsın. Çakallar. Bir kurşun çekip öldürüyor. Çeteler dedeme yemek yemeye gelmişler. Yıllar sonra buradan kaçan Rumlar burayı ziyaretye geldiler. Vurulmuş. 1954. Taban astarını kaldırın. (Halil İbrahim Duma. Baskıyla istediği paraya elindeki malı alırmış. Nahiye’den (Dağkızılca) bekçi gelmiş.Bir gavur kıstırmışlar. Birkaç kurşun atmış. Yunalılar gelirmiş . Vuran Pomak Topçu Süleyman. (Naim Özkarademir. Git Hamit’i vur diye. Bunlar köylülere zarar veriyormuş. Yunan çekilişinde demiryolu bozulmuş. Dernekli) Sarı Efe Mehmet. Çalı kakıcı değilmiş. Kıbrıslı Fevzi Çavuş varmış. dermiş.1929 . Kıbrıslı Mustafa kesmiş. babam köyde muhtarmış. Kaçan bir Rum. (Ahmet Yılmaz. Düğerlik) Dedem Kırışık Mehmet o vakit köyün zenginlerindenmiş. Yunan geliyor dedemin evini yakıyor.. Annem anlatırdı . Tedbirli dur. Yumurta alırlarmış. Korkudan tapuyu verirmiş. Gidiyor Ali Bey’e. Helvacı’dan Sürsalan Cemali. Hamit burada Burunsuz Esma diye bilinen birine gelirmiş. (Veli Ayaydın. Aşiret milletine pek zararı olmamış. Herkes bakla tarlasına saklanırmış.tahrasını alan Torbalı’ya Yunan öldürmeye gelmiş. 1336. Babam mühürü (istifa) atmış. Biri de gidip Karakuyu’daki Yunan jandarmasına haber vermiş. Teşhir etmişler. Sakın malınızı satmayın. Kalan paralarını arıyorlar diye duyduk. Evlerde kimse yokmuş gibi görünürmüş. Köylüler kaçan yerli Rumların evlerini hayvanlarını yağma yapmışlar. Gece oldu mu evlerde lambalar yanmazmış. Gurk tavuğun altındaki yumurtayı dahi almışlar. Bir tepeyi zapt etmiş. 138 . Ahmetli) Tepeköy’de eşkıya fırıncı Abbas Akeren babaannemin babasının göbeğine kızgın zeytinyağı dökmüş. 1920. (Veli Koç. Çengele’den Nalbant İbrahim. Karatekeli aşireti.Vurduruyor. Kilisesi vardı. Oğlananası) Yunan işgalinde babamlar Kütahya’ya göçmüşler. Amcamı Dağtekke’de Kocabıyık’ın evinde vurmuşlar. Hemen bırakıp gitmişler. Nikol da Zeytinköy’den adalara ulaşmış. Yunan çekilirken köylüyü camiye doldurmuşlar. Hamit fakiri gözeten biri. Çeteler kaçmış. Yunanlılar bunları sık sık rahatsız edermiş. 1939) O zamanki durumda cepheye para toplayıp Yunan askerleri ile çarpışırmış. Kırışık Mehmet’in evini yakmışlar. babamgil Hamit’in adamları. Ali Bey milletin malını zapt edermiş. Fakirlere diyormuş.

Bu işi sen takip edeceksin diye. (Saffet Çoban. Çatışma olmuş. Buraya Certoğlu mevkiinde kömür ocağında işkence ile dağda öldürüyor. Namussuzluğu sevmezmiş. Aydınlı bir asker terki silah etmiş. 1939. Hamit . Bir bakmış ki Hamit pürsilah kapıda. Buradan Topçu Süleyman vardı. Köydeki arkadaşıymış. ( Ziya Arun . Pomak’ı (Topçu Süleyman) yakalayamamışlar. Rahmetli dedem Nazır Mehmet orada keçi çobanı. Topçu Süleyman dağda asker soyarmış. 1934. Gemikaya mevkiinde. Mezarları dahi orada duruyor. Aydın’dan 90 atlı gelip Pomak’ın evini basmışlar. Hamit’in adamı yemek yerken adamını öldürüyor. Bir numaralı Yunan taraftarı. Bu asker yaralı olarak Yörük çadırlarında Kölemen’e sığınmış. babam Mehmet Korucu. Ölüsünü çakallar yemiş. Ama ellerinden kaçırırız diye işkence ile orada öldürüyorlar. Burada da adamları varmış. 1936 . Uyarıyı dinlememiş. Sarı Mehmet kapıya doğru dönmüş. O dönemde Kabakdelen Hasanlar.Kavakalan) Korucu ailesi Hamit’in adamı. Hamit köye namaz vakti gelmiş.Bu işi bitireceksin demiş. Çerkezlerden (Arıkbaşı) çete İlyas diğer çetelermiş. Dereköy muhtarı (Sığırtmaçoğlu)Yunan taraftarıymış.Rahmetli nenem yunan gardiyanınına para yediriyor. Yunan askerleri kadınlarla dalga geçiyorlarmış. (Ali Yoldaş. Parça parça etmiş. Yanına bir arkadaş almış Bunu alma demişler. Herkes korkuyor. Hamit çetesi ile beraber gelmiş. (Kemal Korucu. Tekbir alıyor tekrar namaza duruyor. (Enver Kavaklan .(Abdullah Fırat. Babam İzmir2den silah ve cephane ile Karpuzlu (Canlı) istasyonunda Yunan askerleri tarafından yakalanmış. Ölüsünü görmüş. Sarı Efe’yi de öldüren kişi. Nenem rahmetli durumu Hamit’e anlatıyor. Karadiş . Mamut dağında korucu Süleyman tarafından vurulmuş.Dürüst bir efe olduğunu söylerdi.1340.Aydın Yörük Ali koluna bağlıymış. Süleyman’ı Yunan karakoluna gönderiyorlar. Üç ay Aydın mapushanesine gönderilmiş. Dernekli) Hortunalı Hamit’i halamın kocası Mustafa Ali Şahinol anlatırdı. Sarı Efe’yi. Evini yakmışlar. Topçu Süleyman’ı vurdurmuş. Hamit Efe Topçu Süleyman’ı Kurt gediğinde tuzağa düşürüp temizliyor. Dernekli) Karısı ile arası açılmış. Kölemen’in karısı eski usullerle çamdan akma ile yarayı iyileştirmiş. Burada köy meydanında idam edeceklermiş. 1932. Osmanlar) Hamit iyi arkadaşmış. Bunu büyüklerden duyardık. 1951) Atalarımızdan duyduğumuza göre Kovanlık denen yerde yemek yerken askerler baskın yapmış. Adamını Deli Süleyman’ın vurduğunu söylüyor. Çınardibi) Hamit’len dayım ve korucu İbrahim. Hamit’in Aydın koluna bağlı olduğu apaçık. 1338. Gerisini Hamit Efe’ye havale etmişler. Namaz bitmiş. Kavakalanı) Hortunalı Hamit iyi adammış. Hiç mani olmuyormuş. Görevi Hamit Efe’ye bırakıyor. Keçiköy altında Yunan askerleri ile çarpışma olmuş. İbrahim. Alıyorlar bu adamın cesedi karşıdaki dağa götürmüş. Parmağında altın yüzük varmış.1940 . Burada Hamit’in yüzbaşı veya binbaşı olduğunu duyuyorduk. Burada söyleniyordu. İbrahim Korucu. Yakalıyorlar. Bunlar birlikmiş. Bunu anlatırlardı.Sanki dağda vurulmuş gibi. Hemen tekrar dönüyor. Osmanlar Çınardibi) Hamit adını çok duydum.Çete Hamit yakalıyor bunu. Çetesi caminin kapısında toplanmış. Asker iyileşince Aydın’a ulaşmış. (Halil Akkeçili.İbrahim Çavuş arkadaşı. Üç ay burada çadırda kalmış. 139 . Hamit ve adamlarını Kurt gediği dediğimiz yerde pusu kurduruyorlar. (Ramazan Türkoğlu . Etrafı sıkıştırıyor. Pusuya düşürür üstündekileri soyarmış. İyi biriymiş.1958) Eski zeybek mezarı Kurupınar denilen yerde Hamit’i öldürüyorlar.Kaçırıyor. (Şerif Akkeçili. Birkaç el silah atılmış. İki kişi şehit düşmüş. Süleyman köy bekçisi imiş.

bizim başımıza bunlar geldi diye. Yukarıdan Süllüler evine İtalyan bayrağı asmış. Orada vuruluyor. köy camisini yakmışlar. Köyün muhtarıymış. Çakırbeyli’den Piç Ali. Manavkovanlığı’nda Yunan askeri ile çatışma olmuş. Dağa çıkıyor. Buradan arkadaşı Küçük Mehmet. Büyük amcamın milli mücadelede Kuva-yı Milliyeye yardım ettiğini duydum. (Durmuş Ali Şenel. Bunları hem abim anlatırdı hem de Kazım Dayı (Kanyılmaz).(İbrahim Şenel. Yörük Ali haklı çıkıyor. Rumca bilen bir Giritli varmış. Keçiköy) Yunan zamanı Kabadelen çetesi . Gök Mehmet derler evinden yemek alırmış. Köyde bir düğün oluyor. Kadın zarı (çarşaf) giymiş. Ayşe Hanım. Olmuyor. Benim adım Yunan zamanı Yunanlılar tarafından vurulan Rıza. Kadını kurşunlamışlar. Çeşme başında çatışma olmuş. Hoşuna gitmemiş. Amca amca vurulmuş. Benim adımı vermişler. Rumca bilen. Ondan Hamide oluyor. Kardeşi feryat figan etmiş. 1945. Nasıl düğüne girecek. Amca dut ağacına asar gider oradan alırmış. Deli Ağa. Babam Yunan askerini öldürüyor. Yardım edenler Bekçi Raşit. 30 Mayıs 2007 140 . Yunan rahatsız etmesin diye. Yazıbaşı) Kara Hüseyin Tahir’in torunu. Amcam öz teyzemle nişanlıymış. 1940. atik ne zaman nerede olduğunu hiç belli etmeyen biriymiş. Bunların içinden sana şu adamdan zarar gelecek . Keçiköy’den ( Balcılar) Deli Ağa’nın evini. Bunları anneannemlerden duyardım. Bir iki hafta orada yatmış. Bazı kişilerden yardım toplarmış Önceden bilinmiyormuş. süt annesine gidermiş. Sen dua ettin . Bizimkiler Fransız tebasına geçmiş. Sonra askere topladığı anlaşılmış. Buraya yanındaki adamlarla Aydın’ın Karacasu’ya gidiyor. eski Yörük Hüseyin Efe varmış. (Halil İbrahim Akkavak . İkisini de bağlayıp öldürmüşler. Davet ediyor. Amcam Yunan zamanı dağa çıkıyor. Öldükten sonra köy köy gezdirip teşhir etmişler. Arkadaş vurulur mu? Ve aynı adam Hamit’i vuruyor. Sen anlamazsın. Bundan dolayı zenginler rahatsız olmuş. Bir süre Çerkez Ethem’in yanında kalmış. Hasan Çavuşlar’da İbrahim Efe. Hamit tabii tecrübesiz. Hortuna) Ben Kara Hüseyin’in oğlu Tahir’in torunu Hamit Efe’nin yeğeni oluyorum. Küçük Mehmet’i gönderiyor. Bülbüldere) Uşaklı İsmail babam olur. Hatta babası tütün parası almış. Dernekli’den Karadiş.Kimse anlamamış. Bunu giderken yolda hallet. Tekrar geri dönüp kendi çetesini kurmuş. Versin parayı diyor. İki kişi ölmüş.1929. Biz çocuktuk . Arif Kahya Yunan taraftarıymış.” diyor. Yunan tebasına geçen bekçi Arif Kahya varmış. (Yılmaz Oral. Hem kardeşini döve döve hem de kardeşini kuşunla öldürüyorlar. Dedem zor getirmiş. Hamit Kuvay-ı Miliyeye alıp yatırırmış. Dağtekke’den biriyle -Nazlı ileevleniyor. ---------------------------------------------(İrfan Çoban. Mezarlıktan amcamı getirememişler. O gece babasının evini basıp onun dahi parasını almış. Düğünde gitmiş yanına oturmuş. Yazbaşı ) Hamit çok cesur. Ayşe Hanım veremden ölüyor. 1937. Onu görmek istiyor. Bazı zenginlerden para toplayıp oraya aktarıyormuş. Yörük Ali bu taraftan böyle bir gencin türediğini duyuyor. 1927. Taşlıoğulları’ndan. Hamit babamın çete arkadaşıymış. Öldürmüşler. Keçiköy) Yunanlılar Halil’in Mehmet’i dövüyorlarmış.Birincisinde silah çaktırmış. Bülbüldere) Yunan giderken bu caminin imamını alıp gitmiş.Amcamı arkadaşı silah temizleme bahanesi ile vurmuş. İkincisinde vurmuş.anlatırdı. 1937. “Bak gençsin. Çetelere ekmek veriyorsunuz diye. Amcam devamlı Yunan askeri ile çatışırmış. Hamit amcam vurulunca İzmir’den kalkıp buraya amcamı vuranlardan öç almaya gelirken Kısık tarafında Yunan askeriyle karşılaşıyor. Ayşe’ ye benziyor diye Feda Hanım’ı vermişler. Hamit’e diyor ki.Bıraktırmak için uğraşıyor. (Nevin Oral. -------------------------------------------01 Haziran 2007 (Rıza Oral. Amcamın mezarını getirmişler.

Birer gece birer gece askerleri everirmiş. Aşağı köyleri yaktı. (Rasim Şekeroğlu.Çapak’tan Kahveci Hasan bana anlattı. Yunan gidişi biraz kıpırdadı buralarda. Aradan bir süre geçti mi tekrar asker gönderir. Arap’ı bilirim. Hamit zaten durmazdı. Kokudan geçemezdiniz. gelse de görsek diyor. Bir süre sonra adam almış yanına. Hasan 40 tane kahve yap. Taşkesik’te Yunan karakolu vardı. Hasan kahveleri yapıyor dışarı çıkıp döküyor. Hortuna’dan gelin aldılar. Hamit Efe buralarda oturuyordur. Düğüne geldi . Köye Yunan jandarması gelirdi. İp ellerinde yürü diyorlar. Çok eziyet yaptılar. Hiç kimsenin burnunu kanatmadılar. Çırpıköy’ü yaktı. Bizimkilerden de ölen oldu. Birisi de diyor ki Halilbeyli tütünün kokusu burnuma geldi. Yunan takibi Hamit’in peşinde. İki kardeşti. Recep Ağa’yı kaç sefer bastılar. Evimizden görünüyordu. Bunlar seni aldatır demiş. Çerkezlerden Uzun Musa idamdan üç sefer almış. O zaman gördüm. demiş. 1330) (19 Temmuz 2007) Yunan’ın buraya geldiğini bilirim. Ayakta dikelterek. Bir gün bütün köyün erkeklerini topladılar. Sigaranın dumanını kadının birinin burnu almış. Bize zarar yapmadı. Hiçbir karıya kıza bakmazmış. Çürüdü gitti. Geceleri askerler Hamit basacak diye karakolda yatmazlarmış. Saliha derlerdi. Hamit’in atını 141 . Birisi Yörük Hasan diğeri de Piç Ali. Yunan bölük bölük demiryolu buyunca gelirmiş. Yanına aldığı arkadaşı ona hinayetlik yaptı.(Zehra Dinçer. Dağtekke köyünden bizim köye gelirken üç kadın odun yapıyormuş. Yalnız bir efeydi o. Malanda Yaylası’nda yakalamışlar. Ayaklarında ip bağlı. Biliyorum. Kıymetli eşyaları kırmışlar. Süvari askeri. Köyde Koca Haşim. Dışarıya çıkarıyorlar. Karargah burasıydı. Yunan kaçarken Arıkbaşı’nda bir sürü insan yaktı. Vurulan orda kaldı. Davranmayın yakarım diyor. Yunan demiryolu boyunca kaçıyordu. Evine silahlı asker gönderirdi. Hamit’in arkadaşıydı. diyor. Hamit dayı aldatamazlar . Üç ay dahi durduğunu bilirim. İnsan ölüsü kokusu olduğunu sonra öğrendik. dışarıdaki arkadaşlarıma diyor. Takip askerleri Çapak’ta Hasan’ın kahvesinde otururken Hamit kapıdan içeri giriyor. Gördüm. Etraftaki çalı diplerinde yatarlarmış. Her taraf ceset. Karnını doyurmuş. Sonra evine gönderirdi. Köyde anası babası olmayan çok güzel bir kız vardı. Babam bizi orda buldu. Hamit efeliğe çıktığında adı çok konuşulurmuş. Asker buraya geldi. Yunan da öldü. Kadının birisi aşağıdan Hamit Efe yakışıklı bir delikanlıymış. İlyas vardı. Yunan subayı bir hafta kullanır sonra askerlere verirdi. Hortunalı Hamit’i bilirim. Yunanlılara karşı çeteydi. Adı kapansın diye öldürmüş. Bir Arap kurtuldu. Muhtarmış. Dağkızılca. Dedem bu adamları beğenmemiş. Üst tarafta çalının içinde oturuyormuş. Hamit Kırlıların İbrahim’in kız kardeşi ile evliymiş. ( Hüseyin Kölemen. Marmaraç Dernekli) 03 haziran 2007 Babam Karadiş’in yanında kızan. Yunanlı gitti. Yunan askerini öldürdü. Hakaret yapmadıkları kalmadı. Ateş İbrahim. Elini kolunu bağladılar. Ayakta ip bağlı yörünür mü? Yörü dayak. Bu kızı Yunan çekilince amcası Sevdiye’nin Halil .İpi çekerlerdi. Hem kendisi hem askerler. Gündüzleri dağda geceleri bir kenarda yatardı.Saliha’yı Başpınar’da tüfekle öldürdü. Hamit’in ölüsünü kağnı arabası ile götürmüşler. Kızı kullanırdı. Ama ne dayak. Yani 40 adam varmış gibi. Yakan Yunan jandarması. Aylarca kokudan geçilmezdi. Arslanlar. İzmir’de Urumkuş sokağında ev tuttuk. Topları Fetrek Çayı’na kurdular. Hiç toplanmadı bunlar. Kadınların konuşmasını dinliyormuş. Hamit çeteydi. Hamit Halilbeyli tütününden sigara sarmış. Osmanlar’dan Akçocuk arkadaşı. Yunan çekilirken Fetrek Çayı’nda büyük çarpışma oldu.Kızın ölüsünü canavarlar yisin diye orada bırakıyor. Yanından at demiş. Ama para çetesi değildi. Dedem de babamda temiz delikanlı derdi. Torbalı’ya dayım Mehmet Kemal’in yanına gittik. Komşunun kızını aldılar. Dedem de avluda. Kadınlar da karakolun önünde. Türk bayrağının çekilişini de gördüm. Dedemden biraz ekmek ve zeytin istemiş. Sarı’yı karısı Topçunun Süleyman’a vurduruyor. Çete köydeki evi bastı. Su getirirdik. Bir o kaçmış. Bunun üzerine Yunan evlerimizi yaktı. Bu zamana kadar efe görmedin mi? Eli kabaklı hoca görsün onun yüzünü diyor. 1928. 1328 doğumlu) Köyde Hamit Yunan karakolunu bastı. Kadınlar kızlar bir görsek dermiş. Hepsini dayaktan geçirdiler. Biz önce Karakızlar’a kaçtık. Babamın parasıyla yiyecek giyecek almışlar. Hamit Efe kadınlara görünmeden dereden köye dutun dibine varmış. Hamit Efe dinleyip duru. Orada üstümüze elbise verdiler. Yunan’la şimdi kardeş diyorlar Yunan’la hiç kardeşlik olur mu? Yunan bayrağının indirilişini ben gördüm. Hamit kimseden korkmazdı. Daha sonra Yunan çekilince köye döndük. Dedem kendisini hemen saklamış. Biz askerlere sakalık yaptık. Öldürselerdi korkmazdı.

Mehmet Hasırcı suyun içine işemiş. demiş. Ali köyde birkaç kişiyi bıçaklamış. Kendini kör kuyuya atmış. İbrahim Kahya’nın evini bombalamışlar. Buradan geçerken babamın yanına bir uğrarmış. Subaşı’ndan Durmuş Ali arkadaşı. İçlerinde Çapak’tan Ethem de varmış. Kendisi de oğlu da ölmüş. Ali onlara durumu anlatırmış. Nasıl aldattıysa bilemiyorum. Ethem sonra şöyle demiş: “ Ben onlara Eşekçi Veli’ye gönderdiydim.” demişler. (Necip Ünal. 1930 . Köyü alan talan yapmışlar. Dedemin durumu çok iyi imiş. Git geri ver. Kış günüymüş. Hamit’te asla öyle bir şey yok. Askerler kurşunlamış. Be küçüktüm annem anlatırdı. (Hüseyin Karakuş. O Kaçmış. (Feridun Akdoğu.(Piç) Ali’yi de almış. satarmış. Analık anlatırdı.” Bunu babamdan duydum. Evi yakıyorlar. Hamit babamdan bir şeyler sorarmış. Saipler’den dedemi Babuşoğlu Veli Ağa’yı öldürmüşler. Düğünlerde hadise çıkarırmış. Çeteler öldürmüş. Gelenler Ethem Ağa’nın adamları. Gelenler Ali’nin amcalarını öldürüyorlar. 1930. Biz Durmuş Ali ile bundan 50 sene evveli bir yerde çalıştık. (Veli Başarır.” Gelenler Mustafa’ya : “ Sen çocuklarını al. Yunan’a yaranmak için ben vurdum demiş. Nasıl öldürelim?” diyor. Yunan kaçarken Ali’yi Torbalı’da öldürmüşler. “Öldürün bunu.Ben Veli Dayı’ya değil öteki Veli Dayı’ya göndermiştim. Onu bile bıçaklamış. Buraya geldiğinde Hamit’i iyi ağırlarlarmış. Amcam olsun babam olsun çok temiz çocukmuş. Bunlara Böcanlı sülalesi derler. Onunla haber göndermişler. Ona (Ethem’in babasına) yardım etmiş. subayın elinden silahını almış. Hamit. Büyükleri anlatırmış. Akşamüstü Yerlikaya’da kurşunlamışlar. Keçiköy’de karakol kurmuşlar. Babama çok dağa çıkalım diye söylemiş. Mehmet Hasırcı bana anlatırdı. Kabakdelen zenginleri soyarmış. Yunan köyü basmış. Ali biraz hareketliymiş. Eşe’yi çocuğunu bir de Ali’nin biraderlerini. Çaybaşı) Büyüklerimiz Hamit’in ismini söylerdi. Ormanköy) Benim annem vardı. En düzgün olan Hamit Efe’ymiş. Köyden bir yaşlı kadın alnını çelmiş. (Yıldız Özcan. Çaybaşı’nda demiryolu kenarında karakolu varmış. Yunan kaçtığında karakoldaki telefon santrali Dernekli’deydi. Sağlık’ta Yunan oturuyormuş. Çete arkadaşı Sürsalan Cemali varmış. 1932. Hamit buraları korumak için buralardan arkadaş almış. daha yeni doğum yaptı diye onları geçiştirmiş. Hamit’i öküz arabasının üstüne 142 . Yanlış gitmişler. Buralarda evleri basmaya başlamışlar. Keçiköy’de Arap oğlu Şuayip. Köy dağılmış. Biraderi Hacı Ahmet derlerdi.” dermiş. Aman oğlum ellemeyin o benim gelinim demiş. Kız kardeşini de öldürmüşler. Ali’nin babasının yüz verdiğini bilirmiş. Dedem merhametliymiş. Ali’nin amcasını öldürüyorlar. Babam kabul etmemiş.Dirmil) Dirmil (Korucuk) köyünde Hamit Ağa yatağı imiş.Kabakdelen ayrı çete.” dermiş . Ali’nin Mustafa amcası varmış. Hamit’in karısını arıyorlarmış. 1938 . Onu da komutan sen bunu işemişsin köpürüyor diye dövmüş.bakan kişi. Hamit’i (Yörük) Hasan vurmuş. çocukları var. Yunan köyde camide yatık kalmış. Kendi gelini haline sokmuş. Ali eve altın eşya getirdiğinde benim analık: “ Götür götür. Analık kızını almış başka yerde saklanmış. Bu çocuk başıma bela olacak. Ethem Ağa da içinde. Anamı ve çocuğunu öldürmeye buraya geliyorlar. 1959. Delikız Yunanlılara müzevirlik yaparmış. Öyle kurtulmuş. Yunan karakolunda su yokmuş ona su taşıtırlarmış. “Ah ulan yapamadılar . Kırk tulum peynir varmış evde. bir kenara çekil. Biz ötekilerin hepsini öldüreceğiz. Babam diyor ki “Gel bak. Ali’nin babasını öldürüyorlar. Kimin canını yaktın da aldın bunları. Yunan’la ilgili bilgi alırmış. kucağına bir küçük yastık vermiş. Onların evini basıyorlar. Parçalamışlar. Ethem’in babası Denizli Çal’dan. Helvacı) 03 haziran 2007 Babam Hamit’in asker arkadaşıymış. Ali bu sefer Yunan’a çalışmaya başlamış. Dedemi öldürmüşler. İbrahim Kahya söylememiş. Benim amcam varmış.” diyor. Sonra Ali’yi Yunan tarafı aldatmış. Sağlık’tan İbrahim Kahya Cellat gölü’nün balığını satın alır. Çakırbeyli) Piç Ali’nin hanımı Ayşe (Eşe) benim analık olurdu. Yunan askerine gelinim hasta . “Bu çocuğu şımartmayın. Ethem. Ekinlere hayvanlarını salmışlar. Karakolu basacağız diye.” demiş. Ali dermiş: “ Amcan bana çok kızıyor.

Ahmet Ağaların evi Yunan karakoluna yakın. Orda öldürüyor. Birisi Hacı Kamil’in evi. (Ömer Aydın. Yunan köyü yakarken Hakkı Dede diye biri vardı. Çelik İbrahim. Babamlar elbiselerini silahlarını dağda bırakıp saklamışlar. Mert adamdı. Yanan yeri söndürmeye çalışan delikanlı suyla söndürmeye çalışanakurşun çekiyor. Karakol iki defa yer değiştirmiş. 1335) Burada Yunan’la düşüp kalkan Saliha’nın kardeşi Safiye olacak.” diye cevap verince bana : “Hamit’i tanır mısın ?”diye sordu. Silahlardan beş-on tanesini ayırıp saklamış. Karakol ilk kurulduğunda evlerdeki silahları toplamışlar. Aşağı yukarı bir hafta sonra buralara geliyor. öldürüyor. Yunan’a karşı olduğunu göstermeye çalışıyor. Ben şöyleyim. Giritli Ömer’in kardeşi. Kurtuluyor. Yunan jandarması evin etrafındaki çalılara gaz döküyor. İzmir’e inelim. Yunanla beraber kaçarken İzmir Başoturak’ta kendisini bizim köyden birisi tanımış. Yunan İzmir’e çıkmış. Teri soğusun deyip alıp kaçmış. Ben. Büyüklerden duyardım.Atını dolaştırayım. sandalye ile linç edip öldürmüş. Araphanı kahvesinde otururken bunları Giritli Ömer görmüş.Bunun üzerine etraftaki esnaf sopayla. Genci öldürüyor. Çeteler diyor Araphanı kahvesinde oturuyor.Afyon cephesi bozulunca bunlar farkına varıyorlar. Ahmet Ağaların oraya çeteler basmış. Başçavuş dedi ki: “ Yunan zamanı benim babam Torbalı camiinde imammış. İzmir’de Araphanı varmış. Yunan nöbetçisini vurmuşlar. Bundan hayır gelmez. Esas Yunan taraftarı Giritli Mustafa varmış. Hamit ölünce eşkıyalar basmış. Çapak) Ben Bayburt’ta askerdim. Yunanla düşüp kalkan kendi öz kardeşinin kızını Boyalığa (Dağkızılca köyünün kuzeyinde bir mevki) götürüyor. dermiş. Bir ara Yunan’akarşı grup oluşturmaya çalışmış. diyor. 38 ay sonra Yunan denize dökülüyor. 143 . Pehlivan Mustafa. Giritli Ömer’i elleyen olmadı. Yılan gözlü insanları makbul saymazlar. Karaot’tan Kabak Hüseyin vardı. Hakkı eni oğlu 17-18 yaşlarında bekar delikanlıyı ve bir de kadını vrup öldürmüş. Yunanlılarla çok kavga etmiş. Kollarını kazıklara bağlamışlar. Yemen Süleyman. Çok cesurmuş. (Hulisi Demirtaş . Karadağlı’nın yetişkin bir oğlu varmış. Sonra mübadele esir karşılığı geri gelmişler. Piç Ali’yi. Oradan Atina’ya. Yunan bu sebepten köyü yakıyor.bağlamışlar. bir gezelim diyorlar.Biraz önce atını gezdireyim deyen adamdı. böyleyim. Ömer Ağa (Özyurt) anlatırdı. Aman elini ayağını öpeyim. Hade Girit adasına sürgün. Dedemi öldürmüşler. Tam karşıdaki pencereden Ömüroğlu’nun karısı kadını da pencereden olan biteni seyrederken bir kurşunda ona çekiyor. Bunlar da Yunan’a karşı çeteler. Çok kurnazmış.” dedim. Yunan subayı Hortuna’ya gezmeye gelmiş. 1932. Mezarının sağlık ocağının olduğu yerde olduğunu söyledi. Hamit’ten ayrı bir kafile. Hâlbuki o bir numaralı Yunan taraftarı. Yunan jandarmaları canlandı. Gözleri yılan gözlüymüş. O defin ettirmiş. Ben “Kuva-yı Milliye zamanında öldürülmüş diye duyardım. Aslen Kayserili. Hortuna’dan Kara Hüseyin’in oğlu. Hamit fırlayıp : .Bu yılan gözlü. Kendini affettirmeye çalışıyor. Dambaşında (taş evlerin toprak olan üst bölümü) yatarmış. Babam söylerdi. Hamit biz buralardayken sağken korkmayın. Kürt Hasan. Sabahleyin Yunan askeri karakolun penceresinden keyfi bir kurşun çekip O’nu da orada öldürüyor. Çakırbeyli’den Piç Ali pantolonunu dikerken kancıklayıp vurmuş. İki evliydi. Hamit’in cesedini Torbalı’nın içinde beygir (at) arabasının ön tarafına oturtup bağlamışlar. Gezdirmişler. tekrar canlanacak diye ödleri koparmış. Düğünü varmış.Dağkızılca. Yunan subayı kahvedekilere sormuş: Hamit nerde? Kahvedekiler: . Köyde bekçi. Giritli Ömer Yunan tarafına çalışıyormuş.. Bunu öldürün. Aynı canlı gibi. Torbalı’da Hamit’i öldüreni yakalayıp öldürüyorlar. Kabak Hüseyin Rumca biliyormuş. Alelacele evine götürüyorlar.. Arka bulamamış. Yunan subayı bunu görünce Rumca :. Asıl zararı bizim köylü ondan görmüş. Senden ne çekti bu millet diye bağırmış. diyor. Babam da çeteciymiş. Şu an evi yıkıklık. demişler. Babam Arabacı Osman. Zeybek Mehmet. Gelin gezdiriyorlarmış. “ Torbalılıyım.” dedi. Duyuşumuza göre Hamit dürüst adammış. Karakolu beş on gün evvel Tepeköy’e kaldırıyorlar. At arabası yürürken hareket ettiğinde ceset de hareket edermiş. Hamit vurulunca cenazesini o yıkamış. Gidiyor Yunan hükümetine haber ediyor. Bak bak Yunan taraftarı değil diye. Bir haber almışlar. Geliyor Yunan jandarmaları bunları topluyor. Bizim başçavuş herkese soruyordu: “Nerelisin?” diye. Burada Eski Cavur diye birisi varmış. 15 Mayıs’ta İzmir’e çıkıyor.

Sürsalan Kör Cemali diyor ki Sarı gibi adamı bir ayda vurduran beni ne yapar diye. Bir daha kadını aramamışlar. onu almaktan vaz geçiyor. Yarısı İzmir’e yarısı Gümüldür’e. Çolak İbrahim’in ordusu ovadan geçti. Oraya. Yatakları buradan Delibozuk Ali.çocukken anlatırdı. Dağtekke’den Kırlıların Dağlı Emine dedemi Dağtekke’ye çağırmış. 1329. Yunan yedi kadını. Dağlı Emine’nin yanında bir ay kadar ya duruyor ya durmuyor. Yunan buraya çıktığı zaman dedem Hindistan’dan esirlikten daha yeni gelmiş. Zevkine öldürmüş. Çağırtmış. Demirciköy’den Seyit Ahmet’e geldiğini söylerlerdi. Kadının adı Araplı Peni’nin imam nikahlı karısı Necibe. Nenem Hanife’yi Sarı dedem bırakmış Marmaraç’ta. Onunla ikinci evliliğini yapmış. Hortuna altında vurdular. Muğlalı soyadı. Dağlı Emine ayarlamış. Yunan kaçarken kaçtı. Belenbaşı’nda yedi kadın üç erkeği orada öldürüyorlar. Bekir emmilerimin evlerinin yanında evleri varmış. 144 . 1926) Çocukken duyardım. Dağtekke’ye korkudan çıkmazmış. (Şefika Küçüksolak. Gavurlara tercümanlık yaparken gavurlaştı. Bunlara Yunan dokunamamış. Yunan bir bayrak asardı buraya. Irzına geçmişler. Dedemi Kavakalan’dan (Çınardibi) Macır Süleyman’a vurdurtuyor.Ecinli Hüseyin. Dedeyanı deriz. dedeme: “Bana kızanlık yapar mısın?” diye soruyor. Çocuğu olmadı. Tırmık yaparken Yunan atlısı asker Krikor diye biri gelmiş.” demiş. Tarlada ekin biçip deste çekiyorlarmış. Ölüsünü dağda çobanlar bulmuş. Bizi ellemesin diye. 12 yıl askerlik yapıyor. Karacaağaç) 02/08/09 Hamit’i burada(Karacaağaç köyü) gördüm. Kağnı ile. Macır Süleyman : “Biz geldiğini gördük. 1941.(Hasan Uysal. Dağlı Emine’yi amcaoğulları (Dağtekke’den Kırlılar)dahi sevmezdi. Haziran ayı imiş. Yunan tarafı oldu. Dağlı Emine daha sonra 3. Macır Süleyman evine gelmiş. 30 sarı liraya. Yoğurtçular’dan Necibe’yi de dağa kaçırmışlar. Yunan askerleri Yoğurtçular’dan dağa kadın kaldırdı. Arkadaşı vurmuş. Canlı) Dedem Sarı Mehmet olur. Helvacı’dan Sürsalan Cemali’yi.” Kara İbrahim buralarda çetelik yapmış. Irzına geçtikten sonra kadını bırakmışlar. Yunan zamanı evine İsmail Efendi ve Hacı Fettah İtalyan bayrağı çekmiş derler.” diyor. Dedem yok dedirtmiş. (Münire Kutlu. Dağlı Emine kalkıyor başka bir adam sevmeye. “Askere genç gittim ihtiyar geldim. Dedem : “ Hamit beni affet. Yunan askeri kaçarken Mersinli Kahve’nin altında Yunan askeri bir gece geceliyor. Başka bayrak çektin mi o devletin tabiiyetine geçmiş oluyormuşsun. “Kapıdan baksın. Dedemi kapının ağzına yığıyor. Hep kadınlar arasında konuşulurdu. Yunanlı bu kadınların içinde çok güzel bir kız varmış. Demirciköy. Çocukları Diner soyadını kullanıyor. Yunan’la düşüp kalkan köyden Giritli Süleyman. üç erkeği öldürmüş. Deli Ağa derlerdi. Hamit. Yunan geldiği zaman. “Macır Süleyman” derlerdi. Anam Hatice anlatırdı. Kapıdan kafasını çıkarınca mavzerle vuruyor. (Osman Kutlu 1940 ) Hamit buraya geldiği zaman dedemle Halil Erbay’ı yanına istemiş. Muğlalıların Seyit Ahmet. Keçi güden çobanları zevkine karı kocayı vurmuş. Kaçırmışlar. Dede Hüseyin. Sarnıç tarafından. Orada duruyormuş.” diyor. Yine buradan Hüseyin Çavuş’a da gelirdi. Adı Hayriye imiş. Kaçınca karısını oğlan kardeşi aldı.5 adamla daha evlenmiş. Hamit’in Yunanla çarpışması Dağkızılca’da oldu.

Birliklerdeki ve şahıslardaki büyük ağırlık muayetindeki eşya ayrılıp “Kunuri” kasabasında bir depoda toplanmıştı. Tümen’den tugayın “Kunuri” bölgesine intikali ve orada kolordunun ihtiyatına girmesi hakkında emir alındı. Knesong. Kolordu’nun ihtiyatı olarak toplanmış bulunuyordu.25 Kasım 1950. Tugay “Musanni” bölgesine intikali hakkında alınan emir üzerine. piyade taburları doğruca tugay komutanlığına bağlanmıştır. Bu taarruza doğruca genel karargaha bağlı olan Kore yarımadasının kuzey doğu köşesinde bulunan Amerikan kolordusu iştirak ediyordu. İkinci Dünya Savaşı sonunda Japonlar teslim olunca evvelce Japon hakimiyeti altında bulunan Kore’de Japonlara karşı savaşmış olan Amerikalılarla Rusların kontrolü altına girmişti.KORE’DE NASIL Anlatan:Ahmet Balkı SAVAŞTIK? Türk Tugayının Kore’ye ayak basması tarihine kadar olan devrede Kore’de cereyan eden harekete kuş bakışı bir nazar. kademe Kunuri’ye naklolunmuştu.Tabur ve alay muharebe gurubu adıyla vasıflandırılan tugayın büyük kısmını birbirleriyle irtibatı ile ayrı bölgelerde vazife aldı. 3. Mütearruz Kuzey Kore’ye karşı diğer devletleri çağırdı. 04-27 Ekim 1950 günü saat 22 ‘de 18. bir eğitim kampına misafir edilmişlerdi. B. Amerikan kolordusuna bağlanmıştı. Taegu’daki şehir içinde başlıca silahlı kuvvet olarak Türk tugayına alarm verilmiştir. 25 Haziran 949 günü Kuzey Kore komünist orduları baskın şeklinde bir taarruz ile Güney Kore’yi istilaya başladılar. Amerika bilfiil müdahale etti . tamamının toplanması 26 Kasım tarihine kadar sürmüştü. Bu maksatla birinci Tabur. genişlik ve 50 km derinliğinde bir saha içinde yol ve köprü emniyeti tıkama mevzileri işgali ve bu bölgede bulunan kominist çetecilerin temizlenmesi görevi verildi. tümenin emrine verildi ve tümenle irtibata geçildi. Tugay. Bazı haritalarda “Chotan” yerine “Tongjannı” yazısı mevcuttur. 18-20 Ekim günleri “Pusan şehri” limanına karaya ayak basmış olan Türk Tugayı. bir ön heyeti tertiplenerek 9 Kasım’da sevk edilmiştir.Birleşmiş Milletler teşkilatı meseleye el koydu. Tugayın kuzeye intikali elindeki vasıtalara ve tümence sağlanan araçlara göre tertip edildi.7 Aralık 1950 ) 26 Kasım 1950 günü Türk Tugayı “Kunuri” civarında 1. Bu görevin tugayı müstahkem vazifelere alıştırmak maksadına matuf olduğunu bilahere öğrenilmiştir. Türk tugayı. Kunehon” bölgelerine yaklaşıldı. Bu devrenin başlıca meşguliyet ve hadiseleri şunlardır: Birlikler Teoka’dan ayrılış tarihi olan 10 Kasım’a kadar eğitimle meşgul olmuşlardı. Bu devre içinde Tugay 18. Kolordu Komutanlığı’ndan Taegu’nun güney bölgesindeki 2. 24-25 kasım günleri tespit olınan günlük hedeflere varılmıştı. Bazı mülahazalar dolayısı ile alay karargahlığı lağvedilerek.M. 08-17 Kasım 1950’de 25. Tugay birlikleri bir kısmı motorlu araçlarla mütebakası (geri kalanı) trenle 10 Kasım’dan itibaren nakle başlanmıştır. Kore Tümeni keşif kıtası tarafından kovalanan bir kısım komünist kuvvetlerinin Teogu’ya saldırması ihtimaline karşı hazırlıklı bulunması hakkında bir emir alınmış. 14 Kasım’da tugay 25. trenle “Teoka şehrine” nakledilerek. 340 bin kişilik bir Çin kuvvetinin “Mancuruya” hududu boyunca sığınak yapmış olduğu Kuzey Kore kuvvetleri arasında bazı komünist Çin birlikleri bulunduğu Birinci Kolordu cephesinde ise 30 bin kadar düşman kuvveti olduğu öğrenilmişti. Kunuri Muharebeleri: (26 Kasım.Ordu kuvvetlerinin gayesi “Mancurya” hududu olan bir umumi taaruza 24 Kasım günü sabahı başlamıştı. Buraya intikalini 23 Kasım günü tamamlaması gereken tugay vahit ve tertip edilen kamyonların yeterli sayıda ve zamanında verilmemesi yüzünden. karargahlık ve geri kademe halinde 2’ye bölünmüştü. 1V. Tugay 25 km. Türklerin Kore’ye ayak basmaları tarihine kadar devredeki hareketin başlıca safhaları. “Munsunni” yerine “Kunuri” kuzey batısındaki “Chotan istasyonu” civarında toplanıldı. Türkiye’den getirilen Amerikan tipi silah ve vasıtaların kadro noksanlarını kısmen tamamlamışlardı. Taegu’dan Kunuri’ye hareket: 20 Ekim .Muhtemel bir muharebe vazifesine hazırlık olarak tugay toplanma bölgesinde kuzey doğuya giden yollara istikam bölüğü ve keşif takımı vasıtası ile keşif edildi. Birlikler “Coton. Keşif ve taramalar yapıldı. 2. Amerikan kolordunun ve yakın mahiyeti Kolordu komutanının davetine icabetle Taegu’ya kolordu karargahına gidip dönmüşlerdi. Toplanma bölgesinin değiştirilmesi üzerine. 8. Davete icap eden ilk 16 devlete mensup silahlı kuvvetler peyderpey harekete katıldılar. Düşman ve dost durumu hakkında şunlar biliniyordu. Kolordu karargahlığına bir irtibat subayı Kurmay Yüzbaşı Hakkı İnceoğlu 03 Kasım 1950 günü Kolordu merkezi bölgesindeki iki tümen ve dokuz Amerikan piyade alayı 145 . Bu devrenin önemli olayları: .

Bölüğün sağ ve solunda mevzilinerek muharebeye girmiştir. “Tokehon” şehri düşman tarafından kuşatılmıştır. hareket kabiliyetini kaybeden keşif kıtası. O gün saat 14. Bölükler arasında boşluklar olması sebebi ile grup komutanı. Bunun üzerine muharebe gurubu komutanı sol kolunda sağda şoseye alınmasını emretmişti. Kolordudan ikmal edilen kuvvetli telsiz arabasının arızalanarak yolu tıkaması yüzünden.00’den itibaren birlikler Vovvon bölgesine toplanmaya başlamıştır.30’da hesap ve tahminler hilafına yürüyüş kolu ileri kısmı henüz o sarp araziden çıkmamış iken kolordu komutanlığından telsiz ile “Chonksonni” 5710’ rakımlı tepede bir alay düşman bulunduğu. hemen hareket etmemiz çok mühimdir.Tabur ve Top Taburu ve uçaksavar bataryasının intikali gece yarısını bulmuştu. Bir bölge için sırt edilen mahsuru da ihtiva ediyordu. Tabura 3 bölük takviye edilmiştir. kuzeye ve güneye karşı kapanması halinde bir emir almıştır. “Kore 1. Taburlar) bir tank takımından mürekkep top taburu henüz tugaya katılmamıştı. Bir muherebe grubu teşkil edilerek toplanan kamyonlarla kısmen motorlu. Tabur sabaha karşı 10. Fazla olarak mevcudiyeti haber verilen düşman varlığına karşı tugayın gerisinde açık kalacaktı. Ancak bir bölgede tertiplenmek için zaman kalmamıştı. ancak saat 15. Ordu komutanı. bölüğün cephesinden kendini gittikçe arttırarak göstermeye başlamıştı. taburda kuzey batı istikametine tahrik edilmiş ve bu 2 taburuda sevi idaresini Albay Celal Dora Deruhte eylemiştir. Bu şehri almak üzere muharebe edeceksiniz. Mevcut yolların hepsinden faydalanmak düşünülmüştür.Bölük’ün cephesine gitmiş olan Amerikan müşavir grubundan Albay “Kombi” farkına varmadan düşmanın az evvel çekildiği yere gitmiş ve yakından ateşe maruz kalması yüzünden o civardaki bir kulübeye sığınmıştır. Çok isabetli olduğu ve tugayı mutlak bir imhadan kurtaran kararın tatbikine geçildi. 3. Ancak sol kolun takip edeceği yolla ileri sürülmüş keşif kolu. 2. 04-26 Kasım 1950 günü saat 15. Saat 14:00 sıralarında muharebenin cereyan tarzını görmek üzere 10. daha doğusunda kalarak doğuya. 27 Kasım 1950 günü yapılan ileri hareket o gün belki de malum sarp araziden çıkar çıkmaz düşman ile çatışmak ihtimaline göre düzenlenmişti .” Durum hakkında fazla aydınlanmak mümkün olmamıştır. Grup ileri kısımları ile emredilen bölgeye sat 21. Fakat tamamının buraya dönüşü gece yarısını buldu. Yine “Khın” Çinlilerin savaşa katılacaklarına ihtimal verilmediği bilahir anlaşılmıştır.Süvari Tümeni “Sunehon” bölgesinde yarın sabaha kadar toplanabileceğinizi sanıyorum.00’de gelmişti. Kolordu komşu emri vermişti. bölüklere yaptırdığı taarruz ve süngü hücumu ile düşman doğu kuzey istikametine 3 ve 4 km geriye atılmıştır.00’de artçı olarak kalan mürettep keşif kıtası ve mütabiken daha ileri karakol bölüğü (10. gözetleyiciler yardımıyla piyadeyi desteklemeye başlamıştır. Bu emir ile “Kunuri istikametinde ileriden kapatılmasının kastedildiği anlaşılmaktaydı. bazı bölüklerin bazı mevzi şeklinde geriye alınmasını emretmişti. Bu vazife 6001 rakımlı tepe “Sochond” 5400 rakımlı tepe “Hongdogn”u ve “Vovvon” bölgelerinden başlıca istikametleri kapatmak sureti ile yapılabilirdi. Buna göre takviyeli 2 Tabur ana yolu 4-5 Km. Orada Hunghank bölgesi ise çok sarp ormanlık ve kısmen motorlu olan birliğin açılıp yayılmasına gayri müsait idi.00’da geriye gelerek yolun bir yerde kaybolduğunu söylemiştir. muharebe durumu hakkında izah alınmış ve zayıf düşman kuvvetlerini kırarak ilerlenildiği öğrenilmişti. Topçu erkenden “Dovvu mahrici” yakınında mevzilenerek o sıra çıka gelen topçu uçaklarının verdiği gözetlemelerle ve mutabiken ileri sürülmüş. Silah sesleri üzerine birliklere alarm verilmiştir. ve 2.şoseden sağ kol olarak o sabah erkenden ilerlemeye başlamıştır. Tugay Komutan Muavini Albay Celal Dora emrinde bir motorlu keşif kıtası takımını. kuzeyinden geçen yoldan sol kol olarak tugayın diğer muharip birlikleri . taburu kuzey kanadından çalışmasından ve başka bir kolun köyün 2 Km kuzeyinde geçen yolla batıya doğru bazı hareketlerinin yapıldığı haber alınması üzerine. Bu tabur. Durumun öğrenilmesi üzerine daima pasif kalmış ve kendisine verilen vazifeleri muhtelif bahanelerle yapmaktan kaçınmış 146 . Kore Rok Kolordusu geriye çekiliyor. Burada bizzat 9. Türk Tugayı’nın bu yolla haraket ederek “Tokehon’u” işgal etmesini ve iki tümenle irtibat sağlanmasını ve burada kuzeybatıya geçen yollar emniyet altına almasını emretmişti. kısmen yaya olarak “Tokehoni” istikametinde tahrik edilmiştir. Kolordu emrinin aynen tatbik edilmesi sorumluluğunu yüklenmek sureti ile tugay komutanı “Vovvon’a” dönülmesi ve bölgede vazifenin yazılması kararını verdi. bir istikam takımı. Bilahere sabit olan saat 17. 3. Bu suretle başlayan “Voyvon” muharebesinde bitayette tazziki hasseden 10. Bu kolordusunun sağ yanını tehdit etmektedir. Grubun vazifesi “Choyanmyon” bölgesine kadar gitmek ve burada tugayın mutabaki kısmının yanaşmasını korumak ve keşif yapmaktı. bir piyade takımı kuvvetinde saat 09. bir silah takımı ve iki piyade taburu ( 1. ve 7. Albay Dora 6.muharebe idare yerleri ziyaret edilerek. Düşmanın 3. 06-26 Kasım 1950 günü saat 11. Bölük) düşman baskısına ve taarruzuna maruz kaldı.00’te şoseye çıkabilmişti. bu baskında ağır zaiyat vermiş ve dağılmıştır.00’te tugay komutanı ve yakın yardımcıları kolordu karargahına davet edilmişti. Çünkü kuşatılmak istemeyiz.

Saat 18.Tabur’un eldeki kısmına. Mahsur taburları kanatlarını kuşatmış olan düşmanın bertaraf edilmesi üzerine taburlar bulundukları yerlerden yaralıları da taşıyarak çekilmişlerdi. “Sinnimni” köyü bölgesine intikal eden birlikler orada birleşmişler 28-29 Kasım gecesi ihtiyatta bulunan 3. İrtibat subayları tugayın kararlarından kolordu ve 2 tümeni haberdar ve 2 tümenin sağ kanadının nerede bulunduğu üzerine vazifesi başına dönmüştür. 5 havanla havan bölüğü ve tugay emrindeki tank takımından mürekkep bir kuvvet ve topçu taburunun desteğiyle “Sinimni” köyü istikametinde bir karşı taaruz yapıldı.Tümeni’yle tekrar irtibat kurmak üzere karargahtan bazı subaylar memur edildi.00 sıralarında I. “Kaesong”ta yeniden tesis edilen mevzinin yolun kuzeyindeki parçası 1. Takriben saat 15. Sabaha kadar yolun açılması için çalışıldı. I. Topçu taburunun mütabakisi mevziye sokuldu. Saat 16. Bu taburların muharebe irtibatları durumunu aydınlatmak için ve taburlara yardım etmek üzere tank takımını ileri sürülmek istendi. “Sinnimni” köyü bölgesindeki yeni mevziyi kısmen işgal ederek tugayın o bölgeye intikalini ve tertiplenmesini korumak üzere talimgahın bir piyade gurubu ve istihkam bölüğünün bakiyesi vazifelendirilmiştir. 1. Bugünkü muharebe baskınına ugrayan keşif kıtasındaki kayıplardan ve şehitlerden gayri 6 yaralı 3 şehit 9 kişi zaiyat verilmiştir. Mevzilerdeki topçu eratı toplandı. Muharebe temasını kesmeleri ve çekilmeleri emredilmiştir. Çekilmeyi örtmek maksadıyla 1. Geriye çekilenlerin cephanesi pek mahdut sayıda idi. yolun güneyindeki parçası 3.Tabur ve 1. Tabur’un muhasarada kaldığı anlaşıldı. Tabur’dan bindirilen bir bölükle ilerlenerek “Albay Kombi” kurtarılmıştır.sekesine gönderilmiş. Bu sırada kolordu karargahından gelen irtibat subaylarımız tugayın çekilmekte olan 2.30’ da taarruz esnasında dar tutulmuş cephelerden ve düşmanla sıkı bir hal alan muharebe teması ile bulunan bölgeye düşman daha fazla oyalanacağı kanaat getirilmemesi üzerine 28 ve 29 gecesi muharebe temasını kesmeye ve 6 Km diğer bir mevzii işgaline karar verilerek icraata geçilmiştir.olan tugay “Amulhak” Tank Taburu’na bir kısmı .Tabur cephesine doğru koşarak ilerleyen 15-20 düşman eri teslim olma işaretleri yapmaya başladı.Tabur’dan bazı kısımlar sıyrılarak “Kaesong”a geldi.topçu bataryası son piyade taburu çekilinceye kadar ateşe devam etmiştir. 1. Tümen’in 38. artçı olan tank ateşle karşılaşmış ve neticede o da çekilmeye muvaffak olmuştur. Başka vazifesi olmadığı ifade edilen tabura yolun kuzeyinde bulunan bölgenin sorumluluğu terk edildi. Sabahleyin kıtaya biraz daha çeki düzen verildi. Diğer istikametlerdeki emniyet tedbirleri arttırıldı. Biraz sonra yakın mesafeden ateş muharebesi tekrar başladı. bir piyade bölüğü kuvvetinde motorlu olarak muharebe bölgesine tahriki talimgah komutanına emredilmişti. bölükler teker teker yürüyüş kolunda Sinnimni’ye intikale başlamıştır. Bazı yaralılar da var idi. Cephane ikmali yapıldı. “Sinimni” “Yank Yonni” 5192 rakımlı tepe yolunda bir düşman yürüyüş kolunun ilerlediğinin öğrenilmesi üzerine topçu ateşi altına alındı. Ortalık ağarırken 1. Tabur mevziinin hakim arazi kısmında düşmanın yakınına sokulmuş 147 . Tabur ve topçu daha evvel sızıp gizlendiği tahmin edilen bir düşmanın havanlarla yaptığı bir ateş baskınına uğradı. havanın kararması sebebi ile tabur.tümenin sağ kanadı ile irtibatlı olarak 10109 998 rakamlı bir /250 bin ölçekli haritadan geçen ve takriben 30 Km kadar uzunluktaki bir mevzinin işgali altında kolordunun şifahi emrini yerine getirmiştir. gerekli keşifleri yapması “Sinnimni” bölgesindeki ağırlıkların geriye sevki istenmiştir. Burada tugay komutanının şahsi müdaheleleri ile erat vasıtalardan indirildi. cepheye getirmek baskının verdiği şaşkınlıkla Kunuri’ye kadar gitmiş olan grupları çevirmek ve nihayet tugayın son ihtiyatı olan talimgahın diğer piyade grubunu celp etmek. Artçı olarak bırakılan 2. Saat 11:30’da talimgahın II.00’a doğru kendi tümenlerinin sağ kanadını korumak üzere 2. Baskına uğrayan birliklerden bir kısmı karışık bir şekilde tugay karargahına “Kuojong Köyü’ne doğru çekildiler. Kademeli bir suretle topçudan başlamak üzere yeni mevzi intikali başlamıştır. komşu Amerikan 2. Ancak yol “Sinnimni”den çekilen araçlardan dolayı tıkalı olduğu için buna imkan hasıl olmadı. Alayı . Yaralıları da nakletmek.Tabur cephesine sapan düşman sayısı gittikçe çoğaldı. Evvel bir talimgah bölüğü olarak tazyik alınan ikmal bölüğünden bir piyade grubunun. Fakat silahlarını bırakmadılar. 2. 29 Kasım sabahı karşı illerdeki taburlar bölgesinden gelen ateş sesleri ziyadeleşti. Bölük’ün büyük kısmı köyden ayrılırken düşman çekildiğimizi sezmiş ve yol boyunca takibe başlamış.00 de piyade taburları ve havan bölüğüne telsizle telli irtibat sağlanamamış. muharebe idare yerlerine gönderilen subay tarafından bulunamamıştır. Bu emrin icrası içinde tugayın düşmandan sıyrılması ve karar serbetini elde etmesi lazım geliyordu.Tabur’un toplanabilen aksamına verildi. III. Orada mevcut subayların yardımıyla erat yeniden manga ve bölüklere ayrılarak “Kuojong”un hemen doğusundaki sırtlar işgal edildi. Saat 10. SİNNİMNİ GECE BASKINI Muharebe temasını kesme ve çekilme muvaffakiyetle başarılmış. Tabur’un bir bölüğüyle beraber “Kaesong” bölgesine geldi.piyade grubu 1 piyade bölüğü .

deniz dalgalı. 2 Ekim 951 günü hava çok güzeldi.30’da 38. Saat 17. 27 Eylül 951 günü çok salladı ve bütün eratı vapur tuttu. Chotan’a kadar çekilme.11. 2.1 Ekim 951 günü hava yağmurlu ve mutfak vazifesi bizim bölükte idi ve bugün de alarm verildi. Bunun üzerine mevzideki I.951 günü 18. Motorlu vasıtaların ve ağır silahların çoğu kaybedilmiştir. Ordu karargahından alınan bir emirle 10 Aralık’tan itibaren Kimpo Yarımadası’nın gözetlenmesi görevi tugaya verildi.00’de Okirova limanına geldik ve vapur orada 2 saat kaldı. bilahere ikmalin kolay cereyanı için Sosari’ye alındı. Tugay için iki çekilme yolu vardı.951 11. Manga komutanı idim. Bu tepede düşmanın teşebbüs ettiği iki baskın ateşle püskürtüldü. hava iyi.11.00’de düşman tazyiki karşısında Amerikan taburunun hiçbir haber vermeksizin mevzilerinden çözülerek mevcut motorlu araçları ile çekilmeye başladığı görüldü . Takımı’nın 1. Bu gece saatler 1 saat geri alındı ve alarm verildi. Tabur Yongyonni bölgesine verildi.Tabur himayesi altında “Kunuri” istikametine çekilmek ve düşmandan kurtulmak için karanlıktan istifade ederek çözülme kararı verildi. Ve 6 gün sonra vapurla oradan hareketimiz: 26 eylül 951 günü Ssabah saat 5. Vapur Singapur limanına uğradı. Diğer taraftan Amerikan taburunun artçısını korumak üzere geride kalan 5 tankın himayesinde 1. Bu gece yarısında saatler 1 saat geri alındı.29.7 Aralık’ta Sosori’de toplanan tugay. Türk ve Amerikan motorlu vasıtalarının yolu tıkaması sebebiyle 5095 rakımlı tepede durmak mecburiyeti hasıl oldu. Türk Tugayı düşmanın başlıca kuşatıcı kolunu en az dört gün geciktirmek ve bu suretle 8.951 günü hava çok rüzgarlı.Çok üstün kuvvetlerle taarruzun yapılmakta olduğu ve Çinlilerin savaşa katıldığı anlaşıldı. Tabur da Kuniri bölgesine girdi. Bölük’ün 1.951 günü aynı yolculuk devam. Tugayın Yeniden Teşkilatlanması: İmjinhan nehirlerinin savunulması. Kıtalar Kunuri ve Sunchon arasındaki boğazda da düşman ateşine maruz kalmış ve sarılımış olan 2.00 ‘e kadar devam etti. Bu arada alay karargahı da yeniden kuruldu.00’te kampta 6 gün kaldıktan sonra bizi takımlara ayırdılar. Saat 20.30’da arabalarımız hareket etti ve saat 6. Her ikisi de tehlikeden ari değildi. dalga çok fazla idi ve bugün alarm verildi.951 Cumartesi günü hava çok güzel.4. Orada Siyamlıları indirdi. Saat 2.11. Hep kustular . Ben de 4. Biri batı istikametinde Anju’ya giden yol. Bu sabahtan sonra Amerikan taburunun telsizi ile tümenle yaptığı irtibat ve isteği üzerine bu tabura bir miktar tank ve kamyon gönderildi. Bu saatten sonra yaplan ateş saat 15.Tugay ancak bu çekilme muharebelerinde vermiş olduğu zayiat miktarı ayrı fasıldadır. 8 Aralık’tan itibaren birlikler Kuzey Kore’nin merkezi Pianyonk’da toplanmaya başladı.30’ da hava kararırken çekilmeye başlayan bu iki tabur Kaesong’un 1 km batısına varınca havan ve makineli tüfek ateşleri ile karşılaştık. saatler yine 1 saat geri alındı. Haraketsiz kalan vasıtalardan inmiş olan bu artçı ile birlikte Kaesong’un 1. bazı bölüklerin ilavesi ve talimgahta bulunan askerin ikmal mürettebatı olarak birliklere dağıtılması .11. Artçı ucundan kalan bazı kısımlar Amerikan taburunun etraftaki artçı ucuna mülaki oldu. 29. eksik silah ve malzemenin tamamlanması ile yeniden muharebe gücünü kazandı. Amerikan Ordusu’nun çekilmesine imkan sağlamak suretiyle vazifesini yapmış oldu.11. KURTULUŞ: Kore Savunma Mevzilerinden Kampa Hareket :19 Eylül 1951 günü saat 03.Kısmen derlenmiş olan 2.00’de vapurumuz hayırlısı ile hareket etti ve o günkü gece ve gündüz yolumuz çok iyi geçmiştir. Artçıların büyük bir kısmı ilerleyerek taburlara yetişti. 30. Tümen’in karargahını kurtarmak sureti ile boğazı muharebe ile açarak ilerlemiştir.11. Cepheden çekilen düşman tarafından Anju yolu Tongjonnu’dan Sunchon’a Togjon yolu tabi çekilme yolu olduğu için taburların Sunchon yolundan ilerlemeleri ve Peanyon’da toplanmaları emri şifaen tugay komutanı Tahsin Yazıcı tarafından teklif edildi. Kunuri Boğazı’ndaki gece muharebesi 30 Kasım saat 10’a kadar devam etti. Bu maksatla 3.951 Cuma günü hava yağmurlu ve deniz dalgalı ve bugün erat gazinosunda Cuma namazı kılındı.3. Kısmen ve parekende olarak bunlardan faydalanan taburlar yaya olmak üzere batı güney bölgesine tugayın ihtiyat olarak bulunduğu yerde toplandı.951 günü yine yolculuğumuz çok iyi geçti . Arz Dairesi’ni geçtik. Saat 12’de “İncon” limanında vapura bindik. 4 ağır bölüğü 1 bölük yaptılar. taburlar tahrik edildi.Çoğu erat tren ve motorlu vasıtalarla evvela Kayasunk’a.5 km batısında 107 rakımlı tepenin hemen kuzeyindeki tepeciği çepeçevre tuttu. Kunuri Çekilme Muhcubeleri:Saat 17.5.11. Bugün çok güzel manzaralı yerlerden 148 . diğeri güneye giden Sunchon yolu . ve 3.00.00’de hareket etti ve o gün Formoz adalarından geçtik.6. deniz dalgasız. Tugayın eksiklerini tamamlamak ve kendisine çeki düzen vermek üzere Kayasunk kasabasına alınması emredildi. Taburlar muharebe ederek çekilmeye başladı. Bu durumda tugayın her iki yanı kuşatılmak üzere açık bırakılmış bulunuyordu.bulunması sebebi ile burada düşmana hayli zayiat verdirildi.

Nevşidim bugün İsmailli’ye geldik.951 Çarşamba günü vapur saat 12.11. Orada kayıklardan alış veriş yaptık. Burası Hindistan yarımadasının bir limanı ve İngiliz müstemlekesi altında. O gün saat 11’de oradan Süveyş Kanalına girdik ve Ankara’dan şarkılar dinledik .11. 9. Çünkü yarın saat 4’te İzmir Limanı’na yanaşıp ve anavatana 13 ay sonra kavuşacak olmamız bizi çok sevindirdi. Arkadaşlar poligon alayına gittiler.Gece saat 11’de Portsayit Limanı’na geldik. “Ahım gibi ah var mı?” Bu şarkıyı13 ay sonra duyuşum beni çok üzdü ve bugün çok manzaralı yerlerden geçtik. 19 Ekim Cuma günü deniz dalgalı ve rüzgarlı. 21 Ekim günü bir sevinçli günümüz oldu.951 Pazar günü sabahleyin hava yağmurlu geçti ve sonra açıldı.11. Bugün mutfak yine bizim blokta idi. 24 Ekim günü teskere aldık.951 Perşembe günü sabahleyin yağmurlu geçti ve bu gece vapur bu limanda sabahladı.10. 8 Ekim Pazartesi günü deniz dalgalı.geçtik.Hava rüzgarlı.00’de Kolombiya Limanı’na geldi. 7. Bugün elbiseler yıkandı ve alarm verildi. 11. 22 Ekim Pazartesi günü saat 7’de İzmir Güzelyalı’ya indik ve ben hemen köye geldim. deniz çok güzel idi. bütün erat yerlere kustular. Bu akşam sinemada güzel film vardı. deniz dalgalı geçti. 20 Ekim günü aynı sevinçle geçti. 149 .951 Salı günü yine aynı yolculuk.11.

KORE GAZİLERİ 150 .

1930 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1929 1928 1929 1930 1930 1931 1930 1930 1929 1929 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1931 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1930 1929 1929 1929 1930 1929 1929 1930 1929 1930 1930 1930 1930 1928 1931 1931 1931 1929 1930 1929 1930 1930 1930 D. İzmir Bülbüldere Popava Tulum Pravadi Pazarcık Kocular Pravadi Göllüce Kerimler Şubaşı Bozköy Gümülcine Kasımlar Karakuyu Tavas Tire Çakırbeyli Çakırbeyli Saipler Çapak Torbalı Ulucak Nüfus kaydı Demirci Torbalı Torbalı Karakızlar Pancar Dağkızılca Ertuğrul Arslanlar Ahmetli Pancar Torbalı Tepeköy Şehitler Arslanlar Pancar Karakızlar Şehitler Dağkızılca Çapak Yeniköy Yeniköy Dağkızılca Çapak Çapak Torbalı Torbalı Tepeköy Torbalı Pamukyazı Pancar Naime Bülbüldere Kuşcuburun Tulum Kuşcuburun Yeniköy Taşkesik Kuşcuburun Göllüce Şehitler Şubaşı Bozköy Tepeköy Tepeköy Karakuyu Pamukyazı Kırbaş Çakırbeyli Çakırbeyli Saipler Çapak Çapak Mehmet Mehmet Hüseyin Ferhat Hüseyin İbrahim Hüseyin Hakkı 1930 1929 1929 1930 1930 1929 1930 1931 Torbalı Dağkızılca Akhisar Pazarcık Pravadi Çapak Sepetçiler Acıpayam Torbalı Dağkızılca Özbey Yeniköy Kuşcuburun Çapak Torbalı Tepeköy 151 .Tar.Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Adı-Soyadı Ali Fuat DİNÇER Hakkı OĞUZCAN Mehmet TAGA İbrahim YILMAZ Mümin İNAN İhsan BAYTUS Gündüz OZAR Recep KARAGÖZ Ramazan GÜLTEN Ali BİCİL Selahattin ÇOŞAR Ahmet Şükrü KOÇ Ali İrfan ÇETİN Halil ÜREL Yunus BASIM Halil GÜVEN Salih TÜRK Mehmet Ali SOBAY Ali Osman SAVAŞ Salih SATIÇ Hasan ÇAKIR Hüseyin BOZKURT Mehmet Ali SERT Celalettin ÖZÇAPIN Emin ŞENBAŞ Mümin UYSUN Şükrü ARICI Remzi KUŞKULU Muharrem KÖKEN Mustafa KÖSE Şerif PİLANA Mehmet GÜLEÇ Yahya ÖZLEK Mustafa KÖSE Muharrem ULAŞ Mehmet FİDAN Ali KESİMCİ Mustafa TİLBE İbrahim GÖÇER Sait İLBAŞ Abdullah Fehmi VAROL Mustafa İÇÖZ Veli ÖZTÜRK Yusuf GEZER Ömer GÜCÜ Ahmet UYAR Şükrü MANAZ İbrahim SALCAN Veli PINAR Yusuf GÜLSEVER Hüseyin AKGÜN Ali İhsan GANİ Emin ÖZ Hakkı KIRLI Necdet ERDOĞAN Yusuf UGUR Ahmet SOYDAN Ali ALKAN Ahmet BALKI Şaban ERTE Ahmet KAPLAN Halim AHBAP Hasan DURMAZ Süleyman KÜÇÜK Abdullah APA Baba adı Osman Kadir Mehmet Hamit Süleyman Tevfik Cemali Şükrü Şaban Salih Muzaffer Şerif Osman Kamil Hadi Ali Hüseyin Mümin Durmuş Ali Tahir Tahir Yusuf Mahmut Ömer Aziz Mehmet Salih Hasan Mustafa Mehmet Ali Ali Cemal Ali Veysel Nebi Nuh Rıza Mehmet Hüseyin Ali İsmail Abidin Hasan Mehmet Ali Salih Yaşar Mustafa Latif İbrahim İsmail Osman Ahmet Osman Mustafa D.Yeri Demirci Pazarcık Tire Karakızlar Şahinler Dağkızılca Torbalı Arslanlar Torbalı Pazarcık Torbalı İzmir Şehitler Akça Pazarcık Karakızlar İştip Bayındır Torbalı Ahatköy Pazarcık Dağkızılca Torbalı Çapak Torbalı Biga Tepeköy Torbalı Yoğurtçular Til.

Torbalı ilçesinden “Hüseyin Kurtuldu” 2. Çalışma için 2010 Ocak ayı içerisinde Torbalı’ya bağlı idari birimler taranarak görüşmeler yapılmış. tüm görüşme kayıtları (ses ve görüntü) arşivlenerek görüntü kayıtlarına bağlı kalınarak çözümlemeler yapılmıştır. Harekata katılan 2 kişinin vefat ettiği tespit edilmiştir.Yapılan müracaata bugüne kadar cevap verilmemiştir. Bazı askerler psikolojik etki devam ettiği için görüşmeye katılmamıştır. Görüşmeler genellikle ilk harekât üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırma yöntemi: Araştırma için önce Torbalı Askerlik Şube Başkanlığı’na müracaat edilmiş. diğerleri ise gazi olarak geri dönmüşlerdir. İçlerinden çok azı devre kaybı olarak silahaltına alındığı için daha yaşlıydı. Görüşülen kişilerden bazılarının fotoğraf arşivinden yararlanılmıştır. Kıbrıs Harekatı ile ilgili bazı anı ve araştırmalar yayınlanmıştır. Tespit edilebilen askerler aşağıdaki gibidir: 152 .OSMAN 7 .İBRAHİM 2 . ancak verilen cevapta Genelkurmay Başkanlığı’na müracaat edilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir.MEHMET 5H.AVNİ Baba Adı ALİ AKİF ALİ MEHMET OSMAN ALİ Lakabı GÖÇER KIRILAN ÇİMENOĞULLARI ÇAPACIOĞULLARI DEMİRKIRANOĞULLARI DERİCİ BOZANOĞULLARI Doğum Yılı 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1930 4 . Harekatta şehit olmuş.KORE KOREŞEHİTLERİ Adı No 1 .MEHMET MUSTAFA 6 .HÜSEYİN Kıbrıs Barış Harekâtına Torbalı’dan Katılan Askerler ve Bu Askerlerden Bazılarının Anıları 1974 yılında Türk Ordusunun “Atilla Harekâtı” koduyla Kıbrıs’a gerçekleştirdiği askeri harekâta Torbalı’dan tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 79 asker çeşitli birliklerden ve sınıflardan katılmıştır.ŞEVKET 3 . Torbalı ilçesinden harekata katılan askerler 1953 ve 1954 doğumludur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Hasan Hasan Süleyman Kemal Mustafa Mustafa DUMAN Hilmi Selahattin YILDIZ Hasan Arslan Mehmet KÖKEN Cemali Hamza Ali BUĞDAY Halil İbrahim Merih BİTER Kazım Erdal UYGUN Halil İbrahim Mehmet Yaşar KELLE Kamil Muhammet ÖZCAN Celil Mazlum SARAN Ali Celalettin KIVILCIM İzzet Hüseyin YANIK İbrahim Fikri KARA Adil İrfan YOLDAŞ Abdullah Bahattin DEMİR Abdullah İbrahim KARANFİL Ali Ahmet ASKEROĞLU Ali Ramazan SOYKAN Ahmet Niyazi KIVANÇ Zennu Eyüp YENGİNER Ahmet Cafer DUYAR Niyazi Sait KARAKURT Abdullah KAYA Recep Cihan DALAR Nazım Hasan ŞINIĞ Halil Bedri KIZRAK Durahmet Çetin GÜMÜŞ Süleyman İbrahim KARAASLAN Mehmet Mustafa PALAOĞLU Mehmet Adı Soyadı Cemil TUNAY Mustafa BAYRAKÇI Cevat ŞEN Veli AKYOL Metin TERZİOĞLU Muzaffer GÖBEKLİ Macit BURUNCUK Ayhan ÇAM Mehmet OLGUN Yaşar KANDEMİR Duran KARAÇOBAN Yusuf TANIRĞAN Cemal ÜLKÜ Yahya DEMİR Mehmet DOĞAN Abdullah AKAT Mehmet Hasan GÜNAY Veli OK Yüksel AKDEMİR İsmail SALCAN Hüdayi ALAN Baba adı Şükrü Osman Yaşar Kazım Kenan Mehmet İbrahim Sabri Mahmut Ahmet Halil Ethem Ahmet Şerif Ali Abdurrahman Mustafa Mehmet D.Yılı Doğum Yeri 1954 Demirci 1953 Kırbaş 1953 Helvacı 1954 Pancar 1953 Torbalı 1954 Tire 1954 Karakuyu 1953 Çaybaşı 1947 Siverek 1954 Çakırbeyli 1954 Kale 1954 Torbalı 1949 Hıfziye 1954 Helvacı 1954 Ormanköy 1953 Torbalı 1953 1953 1951 1953 1954 1953 1954 1953 1953 1954 1953 1953 1953 1954 1954 1954 1953 1953 1953 1954 1952 1954 1954 1953 1954 1951 1953 1953 1954 1954 1954 1953 Karakuyu Torbalı Saipler Kırbaş Arslanlar Yazıbaşı Haşmat Düğerlik Torbalı Tepeköy Karakuyu Gedik Çakırbeyli Göçmen Ayrancılar Pınarlıbelen Kuşçuburun Torbalı Çapak Dimanlı Akşehir Korucuk Kuşçuburun Ayrancılar Köprülü Arslanlar Çaybaşı Ahmetli Yeniköy Pamukyazı Korucuk Tepeköy Nüfus Kaydı Demirci Tepeköy Helvacı Pancar Torbalı Göllüce Karakuyu Çaybaşı Torbalı Çakırbeyli Çaybaşı Torbalı Tepeköy Helvacı Ormanköy Torbalı Karakuyu Çapak Saipler Kırbaş Arslanlar Ayrancılar Şehitler Düğerlik Çapak Pancar Karakuyu Çaybaşı Çakırbeyli Muratbey Ayrancılar Ayrancılar Kuşcuburun Çapak Çapak Tepeköy Tepeköy Korucuk Kuşcuburun Ayrancılar Tepeköy Arslanlar Çaybaşı Ahmetli Yeniköy Pamukyazı Korucuk Ertuğrul 153 .

İnsanlar. Emir geliyor yükle. yiyecek. Uyursanız buradakiler gibi olursunuz”. Hemen iki kelime yazın diye. Torbalı’dan şehit olan Hüseyin Kurtuldu ile Alata’da karşılaştık. Hava indirme gelmeden biz yaklaştık. “Caddelere. İnsanın içi boşalıyor. Tüm subaylarda rütbe yok. Alata’da Mersin’in hali vakti yerinde olanları kamyonlarla ekmek. Kaptan konuşma yaptı. İki şehrin sivil halkı yol üzerinde bizi uğurluyordu. Piyade Alayı 1. Mermiyi suya attılar. Akşamüzeri yola çıktık. Tb. Muhripler vardı. Her alarmda bunu yapmaya başladık. Mersin’e Alata’ya gittik. Patlamadı. Sivas’tan Ankara’ya geldim. Bize ateş başladı. Ben yazdım. 1974 Mart’ta askere piyade olarak gittim. Çıkartma gemilerine yükleme boşaltma eğitimi verilmeye başlandı. Alay karargâh gemisine havan düştü. Sadece savaşa odaklanıyorsun. Kucaklarındaki mektup zarflarını askere dağıtıyordu. Sabaha karşı beş sıralarında Beşparmaklar göründü. Verdim. Alayda alarmlar başladı. binalara afişler yapıştırdık. Tüm alay konvoy halinde. Olmaz böyle şey! Harp orada başlamıştı. Herkes helalleşti.”Adresinizi yazın bize verin” diye.50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Ahmet SAĞIR Muzaffer YÜKSEL Mustafa AKBAŞ Ahmet GEZER Abdullah GÜÇLÜ Süleyman SAVURAN Muhsin ÜNLÜ M. emir geliyor boşalt. 154 . Gece yol gittik. Askere dağıtıldı. Geminin içinde sinek uçsa sesi duyulur hale geldi. ufacık çocuklar duran arabaya su veriyordu. Karargâh Destek Bölüğü’ne katıldım. Gemide bilgilendirildik. Dağ yanıyor. Bombalamaya başladı. Biz tatbikat sanıyoruz. içecek getirdi.Ali PEKDEMİR Nurettin YURDAGELDİ Yaşar DOĞULU Halil AKKAN Ümüt YILMAZ Şerafettin İMRE Mustafa Ali KÖKÇÜ Ergül CANER Mihri KESİCİ İsa GÜNENÇ İbrahim EKMEKCİOĞLU Kenan KARAKAŞ Mehmet TOPÇU Hasan NAZLI Özer YILDEMİR Halit DİNÇER Ali AKGÜL Ali Hikmet DEMİREL Hüseyin SÖBÜ Mehmet KARACA Necmittin KABASAKAL Abdullah YAPIŞIK Mehmet SEVİNÇ Ahmet Mehmet Mehmet Nazif Arif Sadettin Veli Mehmet Kenan Abdürrahim Hüsnü Tahir Yaşar Ali Rıza Remzi Ethem Ali İhsan Kazım Yaşar Mustafa İslam Yaşar Hüseyin Mehmet Ali Cemal Fazlı Mehmet Cemali Hüseyin Elmas Nebi ANILAR 1954 1953 1954 1954 1954 1954 1953 1953 1954 1954 1954 1954 1954 1953 1953 1954 1954 1953 1954 1953 1954 1950 1953 1954 1953 1953 1953 1953 1953 1954 Atalan Bülbüldere Torbalı Yoğurtçular Arslanlar Arslanlar Demirci Büyükevren Ahmetli Pamukyazı Arslanlar Demirci Pancar Çapak Kırbaş Torbalı Dağkızılca Milas Çaybaşı Ahmetli Pınarbaşı Divriği Naime Veyselli Karakuyu Küçükkale Torbalı Ormanköy Veyselli Ayrancılar Atalan Bülbüldere Çakırbeyli Yoğurtçular Arslanlar Arslanlar Demirci Özbey Sağlık Kuşcuburun Arslanlar Demirci Pancar Çapak Kırbaş Torbalı Dağkızılca Ayrancılar Şehitler Ahmetli Çaybaşı Tepeköy Naime Muratbey Karakuyu Muratbey Torbalı Ormanköy Muratbey Ayrancılar Yusuf TANIRGAN. Gemiye bindiğimizde silah dağıtıldı. Biz buraya barış için geldik diye. Dördüncü alarmda alaydan çıktık. Barış için savaşıyoruz diye. Sarıldık. Hüseyin sonra şehit oldu. Oradan Osmaniye 50. Askere gidesiye kadar marangozdum. Uçaklar geldi.

Oraya gömdük. İkinci harekat için akşamdan emir geldi. Oradaki şehitler için nöbet tutuyorduk. Arazi taramasında Girne’nin 1 km dışında arazide 7 askerimizin cesedini bulduk. Taarruzda araçlar ve telsizler yandı. Barış için savaşıyoruz diye. Herkes kendi nöbetini tutuyor. “Burada Rumlar tarafından diri diri gömülen 167 Türk yatıyor” dedi. 20 Temmuz sabaha karşı Kıbrıs’a vardık. Esir aldıklarımıza iyi davranıyorduk.) Yaşar KANDEMİR “ Plajdaki 5 numaralı odaya bayrağı biz diktik. İlk tıraşı Sultan Çukur denilen yerde ekin tarlasında olduk. İrtibatımız kesildi. Torbalı Mah. Ordu komutanı Suat Aktolga geldi. Yara alana bakan yok. Piyade alayına gittik. Caddelere. 2. Rum evlerine girdik. Plajdaki 5 numaralı odaya bayrağı biz diktik. Deniz çıkartma gemileri ile doluydu. Piyade olarak Isparta’ya gittim. Hemen oraya bir çukur açtık. Akşamüstü sanırım Yunan uçakları bize taarruz etti. Adresimiz B 2017 idi. Bir sızmada Rum binbaşısı ile askerlerini yakaladık. dört tankı esir aldık. Düzlük araziden Beşparmak Dağları’na yöneldik. Ağaçlarda yanan oldu. Komandoydular.(Marmaris’te ikamet etmektedir. gemiye biniş eğitimi vermeye başladılar. Girne’nin içine girdikten sonra ara ara sıcak çatışma oluyordu. Esir aldığımız Rum askerleriyle yiyeceğimizi paylaşıyorduk. İlk gün parola yok. Her bölük tüm teçhizat ile bir gemiye biniyordu. Oradan Osmaniye 39. Daha önceden savaş gemilerimiz sabah dağları top atışı ile dövdü. Bölük komutanımız Derviş Karaosmanoğlu’ydu. Burası bir Türk köyü idi. Sancağımız da gazi olmuştu. Girne içinde Kalealtı’nda kaldık. Tekirdağ’dan Adem şehit oldu. Biz onları arkamıza yani geriye gönderiyorduk. İki taneydi. Hazır basılmış afişleri dağıttılar. Rumlar ateş ediyordu. Bazen bir kesiğe 25-30 kişi sığınıyorduk. Fantom uçaklar. alay komutanımız olan albayın kaldığı binaya havan mermisi isabet etti. Fota Köyü’ne yerleştik. Girne’den sonra başka bir bölgeye gittik. Işıksız üç kol halinde gidiyorduk. Kanlıköy’e geçtik. Alay sancağı yara aldı. Arkadan biz piyadeler. Açlığa susuzluğa alıştırma eğitimi verildi. Sürekli üzerimize ateş açılıyor.25-30 tane vardı. Bunlardan biri Balıkesirli Mustafa Dangaz idi. Arkamızda tank birliği vardı. Limasol’a doğru kaçtılar. Girne’ye doğru ilerledik. Fazla da yedin mi kabız oluyorsun. Biz buraya barış için geldik diye. Bir tankla karşılaştık. Alnından vurulmuş. Silahları daha moderndi. Her birliğin istikameti. Şehrin içinde Yunanistan’dan gelen askerlerle yüz yüze çatışma oluyordu. Çıkartmada uçaklar desteğe geldi. Sahile çıktık. Ayvasıl köyünde 1963 senesinde Rumlar 167 kişiyi diri diri gömüp katliam yapmışlar. 1974/1 silâh altına alındım. 7 gün sonra Antalya’ya muhabere bölüğüne gönderildim. Hemen hemen hepsi Türkçe biliyordu. 12 kişi yandı. Karaya ayak bastığımızda hava indirme başladı.sakal karışık. binalara afişler yapıştırdık. Bizim önümüzden deniz komandoları çıkmış.19 Temmuz günü yola çıktık. Dimitri köyünü aldık. Göğüs hizasında suya atladık. Tel örgünün içini göstererek “Uyursanız buradakiler gibi olursunuz” dedi. işaret yok. Onu yüzbaşımızdan öğrendik. Sahilde. Arkadaşları denize atarak kurtardık. bölgesi ayrıydı. Bir kısmı ateşe düştü. Çok şiddetli bir çarpışma oldu. Oradan İskenderun’a sevk edildim. Gündüz yavaş yavaş dağa yanaştık. Gömdükleri yer tel örgü içindeydi. Çıkartma anında 7-8 kişi şehit oldu. Hazırlandık. İkinci harekatta arazi taramasına çıkıyorduk. biz de evlere yapıştırıyorduk. 10 Temmuz’dan sonra Kıbrıs’a gidebileceğimizi söylediler. Ondan önce keçiboynuzu ile beslendik.tümen 50. En önde birliğimiz vardı. Bir tanesinin 155 . Biz çok yakındık. Ayakta kim olursa olsun vurmak mecburiyetindesin. Rum mevzilerine giriyoruz. Devamlı ileriye. Utanılacak şeyler bunlar. Çünkü sızma olabilir. Bir sigara izmaritini üç kişi içerken esire de veriyorduk. Bazıları da bize silah çekiyordu. Ben 213 numaralı çıkartma gemisine bindim. Herkes helâlleşti. 106’lık havan mermileri ile denizde üzerimize ateş başlamıştı.Yüzbaşı Cengiz Mandaş böyle vuruldu.” Askere gidesiye kadar çiftçilik yaptım. Mersin’e toplanma bölgesine gidildi. Yüzbaşı tel örgünün yanında tekmil alırdı. Dağlar gözükünce mermi dağıttılar. Mevzi yok. Komutanlarımız yere gemi resmi çizerek . Tanklar arkamızdan geliyordu. Girne’nin batı tarafında otele yakın plaja çıktık. Çok sıcaktı. Esir aldığımız bazı askerleri esir toplama kampına bırakıyorduk. Uçaklardan napalm bombası atılmış. O zaman bilgimiz oldu. Çatışma daha çok gece oluyordu. İkinci harekattan sonra sıcak yemek yedik. Ateşkesten sonra aldığımız yerlerden geri çekildik. Ayak bileğinden aşağıda çorap yok. Aynı gün şehit oldu. Rum evlerinin mutfağına girdiğinde ev adeta içki deposu gibiydi. Gece çatışma oldu. saç. Sürekli asker geliyordu. Her yerden asker geliyordu. Öldürüleli çok olmuş.Önce deniz piyadeleri çıktı. Sabah yürüyüşe başladık. Kaçamayanlar vardı. Şehitliğe alamadık. 27 Ocak 2010. Yiyecek içecek (olarak) keçiboynuzu ile besleniyorduk. Bize ateş edenler oluyordu.O haliyle sahile dikildi. Açlık var. tuzdan yeşil elbiseler beyaz. 14 Temmuz gecesi cemselere binildi. Girne’den Beşparmaklar’ı aştık. Terden. Türk köylerinde bize anlatılanlara göre EOKA’cılar 15 yaşındaki kızlara silah zoruyla tecavüz ediyorlarmış. Çok berbat işkenceyle öldürülmüşler. Kıbrıs kargaşası başladı.

Acı gelmiyorsa al onu hayvan gibi ye. 2. Mersinli birinin elinde belki de 200 mektup var. Mevzide komutan görmüş. Bizlere destek verenler öğretmen ve imamlardı. var olsun Makariyos” diye bağırıyorlardı. “Acaba bu kadar mektubu postaya atar mı?” diye tekrar yazıyorsun. Ön tarafı açık ve inşaatlar vardı.Silahlar G3 idi. Öyle işkenceyle öldürmüşler ki. Bir hafta eski askerlerle eğitimde kaynaştık. Asker araziye yayıldığında bölük komutanları megafonla cip üstünde askerini topluyordu. Komutan okumuş. Sürekli asker isteniyordu. Pantolonlarını sıyırmışlar. Bizim arkamızdan “dispostik” yani sıhhiyeler geliyordu. Korkma ölmezsin”. Zaman zaman sızma oluyordu. Takım komutanımız Elazığlı Süleyman Asteğmen oraya gömdürdü. Etrafından dolandık. tükür.Gece dağıtım olduk. Köylüler bize yiyecek verdiler. Sonra ateşkes olduğu için boşalttık. Gaziköy’ü aldık. İnsan moral buluyordu. Sert davranılırdı. acı geliyorsa yeme. Mesela dağda savaşırken dağın başına mektup gelirdi.” 156 . Sonra çok hızlı mektup gelmeye başladı. Zaman zaman arama yapılırdı.Havan ateşinde 3 şehit verdik. Susuzluğa karşı beyaz parlak taş bulduğumuzda ağzımıza atıyorduk. Akşama kadar kıyıdaki her ağacın altına üç kişiyi beklettiler. Hangi asker çıkıyorsa koltuğu kabarıyordu. Tanklar devamlı arkamızdan ateş ediyordu. Çatışma başlıyordu. Künyelerini de almadık. Bir köye gittik. Esir aldıklarımız hemen “Kahrolsun Nikos Samson. Acaba gidenler ölüyor muydu? Ben İzmirliyim. İki esir almıştık. Mesela muhtar rahmetli Ali Kabaca çok duygu dolu mektup yazmış. Yunan ilk girse İzmir’e girecek. Askerin üstündeki elbise simsiyah… Elbise demezsin. Doğulu bir arkadaşım vardı. Gürpınar’dan terhis olduk.1 Ağustos’ta gece çıkartma gemileri hareket etti. Otobüslerin önünde “askeriyeye aittir” diye yazı vardı. İlk bir ay evden haber almadık. Askerlerin saçı sakalı birbirine girmiş. Unutamıyorum.üzerinde not çıktı. Rumlar bize en çok havanla saldırıyordu. Keçilerin geçmediği yerlerden geçtik. Esirler toplanma bölgesine götürülüyordu.. Gemiler top ateşine başladı. Mesela makineli tüfek namlusu ısındığında biz yarım saat soğuması için beklerken onlarınki havalıydı. Karavana yok. Uçaklar ise bombalamaya… Biz de ateşe başladık. Bölük arkadaşlarımız kendi aralarında bize yolda harçlık topladı. Oradan Malatya sonra şöfor olarak Kars’a. Üzerimizdeki ter kirden görünmüyordu. Eğitime başladık.Girne’den çıktık. Silah olarak hiçbir şey yok. Harekatın başladığı bombalamadan anlaşıldı. Zeytinköy’den 1km uzakta bir yer.” diyorlardı. Havanların 25 kiloluk malzemelerini onlara taşıttık. Piyade olarak Sivas Temeltepe’ye gittim. Öbürküler kuşunlaydı. Selahattin YILMAZ “Al otu.Üç gün sonra silah verdiler. tükür. Onlar “ Türk askeri haklı. Yolda herkes bize yardımcı oluyordu.5 ay banyo yapmadık. Geri çekildik. Para veriyorsun almıyor. Derdi ki: “Al otu. Aç susuz biz de böyle çarpışsaydık. 1. Korkma ölmezsin. Gurur duyduğunu anlatmış. Anızdan sigara yakıyorduk. İkinci harekatta biz bayrak çektik. Peruk vardı.Otobüsle konvoy halinde Mersin’e geldik. Sabaha karşı yanaştık. 20 Ocak 2010. Masa Tepelere sonra Tınaz -tepe’ye çekildik.Askerlerin karnını doyuruyorlardı. Askeri mahkemeye verildi. Taşıyabildiğimiz kadar mermi aldık. Her bölükten 6 er 1 onbaşı. Kaskatı kalmış. Torbalı Yeni Halk Yapı Sitesi. Savaş başlamıştı. Ya ortalık düzelecekti ya da savaş (olacaktı)… Komandolar bizden ayrıydı. Bir tanesini bir evin içinden aldık. Evden üç günde mektup geliyordu. Beni tebrik etti. Milleti korku saldı. Yapraklarını dahi yedik. Çok para değil. Adresimiz B 2017 idi. ısır. Askere gidesiye kadar Torbalı Sanayi Sitesi’nde kaynakçılık yaptım. O çavuş aklını yitirdi. 15 ay kaldım. Üç gün hiçbir şey yemedik. Kıbrıs olayı patladığında her bölükten gönüllü arıyorlardı. ısır.Kiracıköy’e geldik. Orası düz arazi idi. Karpas köylerine doğru yöneldik. Komutandan habersiz gönüllü yazıldım. biz de başarılı olurduk. Her şeyi ile gömdük. İstanbul Kerpiç Sokak yazıyordu. Larnaka bölgesindeydik. İstanbullu 27 yaşında bir çavuşumuz bir yerden televizyon almış. Askere gittiğimde evliydim. Bir patlıcan tarlasından geçtik. Dahil olduğumuz bölük ilk çıkartmada 36 şehit vermiş. Jilet yok.. Bütün mektuplarımız ailemize gelmiş. 36 yaşındaymış. Yolda havan ateşine tutulduk. Dikkatimizi çeken şey ise Rumların tüfeklerinin dürbünlü oluşuydu. Erkeklik torbalarını (testis) kerpetenle sıkarak patlaşmışlar. Acı geliyorsa yeme. O günün şartlarında çok hızlı. Ağzımız sulansın diye. Devamlı yer değiştiriyorduk. Başında miğferi . Asteğmenim oraya gömdürdü. elinde silahı olmasa asker olduğunu anlamazsın. Açtık. Harekata hazırlıklı idik. Rumların silahları daha moderndi. Acı gelmiyorsa al onu hayvan gibi ye. Harekâtta İngiliz hava üssü bizi geçirmedi. Onlar da… İkinci gün Girne ile Magosa arasında Arapyokuşu denilen yerde bayağı çatışma oldu. O zamanın parası ile 5 lira. Mersin’de ailelerimize mektup yazdık. İki tarafı kara selvilik bir tarla. Dağları uçaklar bombalamış.Gelesiye kadar hangi benzinhaneye girdiysek kimse otobüslerden para almadı. Meriç Havaalanı yani Ercan Havaalanı’na vardık. Bir sefer çarşı iznine çıktım.

Köylere giremezsin. Hepsini EOKA cılar öldürmüşler. 2 el bombası.Mogosa yakınlarında Değirmendere denilen yere konuşlandık. Her gittiğimde Hellim peyniri verirdi. Hastaneye. Komutanlar cepheye gelirdi. Evinde erkek kalmamış. Havada yanışı ve sesi insanı psikoljik olarak ürkütüyordu. yıkmadıkları yer kalmadı. Bu konular açılınca bozuluyorum. Bekar isen kendileri kızlarını vermek için talip oluyorlardı. O akşam düğünde. Zenginlerin rahatı kaçmış. Tanklar desteğe geldi. geri çekildikleri yerde harekata katıldık.Bir gemiye bindi.9 er. Harekat öncesi Lefkoşe üzerindeydik. Biz takviyeye çıkıyoruz. Türk köyleri hemen belli oluyor. Aileden 15 günde mektup geliyordu. Kimse ayrılmadı. Para almazdı. Ne aileni koruyabiliyorsun. İnşaat ustası olarak hayata devam ettim. Bizi bu hale niye getirdiniz? Yemek olarak bir kepçe sulu bir kepçe kuru yemek… Küçük bir radyodan harekatı takip ediyorduk. hemen mevzi yapıyorduk. Kızı komutanlar isterdi. Gemiler dörder dörder yola çıktı.. Girne dışında çarpışma çok oldu. İyi paraydı. Samsunlu bir asker de yoğun ateş altında şehit oldu.O yazın sıcağında ayaklarımızın altı patlıyordu.. Ben herhalde film çeviriyoruz derdim. Kızlar çok istekli olurlardı. Mermi yemiş gibi kol acıları çektik. 14 Ocak 2010. Şimdi düşünüyordum. Ben Kıbrıs’ta bunu gördüm. Necmettin KABASAKAL “Elbiselerimiz kısa kollu.Dört saat denizde bekledik. Bizim bölükten 4 kişi o köyden evlendi. Başımızdakilerden nefret ediyorduk. Ortalık düzeldiğinde askerler oradan kız bulmaya başladı. Dört saat yerimizden kıpırdayamadık. Mermi yemiş gibi kol acıları çektik” 1973 Temmuz’da piyade olarak Kayseri’ye gittim. Sadece sabah sporunda. Her bölüğe 2 komutan . Kıbrıs alınması gereken yerdenmiş.Tabii fısıltı halinde. İki misli yer aldık. Düşünmedim bile. Dağlar ateşle kaplandı. Kapaklar açıldı. Girne’nin içerisine doğru girdik. Yaşlı bir teyze vardı. O gece silah olarak G3 verdiler. ne namusunu koruyabiliyorsun. Girne’nin alt bölgesine yanaşmaya çalıştık.Çünkü evler toprak.Uçak bombardımanlarında sırtımızda tanıtma bezleri vardı. 7 ay o bölgede kaldık. Beşparmaklar’da bombalamadıkları . Tam tefarruatlı olarak donatıldık.Asker hangi bölükteyse o bölük düğün yapardı. Bir komuta hatasından. O küçük radyo dahi bana o kadar ağır geliyordu ki anlatamam. Çok sıkı tutuyorlardı. Aile bozukluğundan daha tehlikeli. Oradan terhis oldum. Tezkeresi gelen bir süre sonra kızı almaya gelirdi. Gönüllü olmayanlar ayrılsın dendi. Komandolar paraşütçüler pervaneli uçaklarla geldi. Bize kalmamız teklif edildi. Tezkere aldıktan sonra epey psikolojim bozuldu. Doğu bölgesinin bütün otobüs firmalarının otobüslerini durdurmuşlar. Gemiler orada. Rumların elindeki kobra mermisini ilk defa orada gördüm. 74 otobüs ile Erdemli’ye getirdiler. Biz ilk birliklerin ilerleyemedikleri . Kısa kollu.yani 2 asteğmen. Gece nereye kadar geldin. Asker ziyaretlerine sadece Girne’de izin veriliyordu. Türkiye’ye gidersen kız bol. İzne gelmiştim. Allah başındaki devlete bozgunluk vermesin. Kollarımız yaralar içerisinde . Hastaneye girdiğimle çıkmam bir olur. Bombardımanlarda ada adeta yerinden oynuyor gibiydi.Her bölük 125 kişiden oluşuyordu. Sanki bizi Kıbrıs’a pikniğe gönderiyorlar. Kollarımız yaralar içerisinde . Bizden önce çıkan gemiler yaralıları geri getiriyordu. Her hafta düğün olurdu. En çok zayiat o anda verilmiş. Cip kullanmaya başladım. Tedirginlik vardı. Bu bilgileri sadece hanımımla paylaştım. Yolda gelirken harekata başlanacağı öğrenildi. Oralar ikinci harekatta hayli yer alındı. Bugün aynı şekilde olsa giderdim. Beşparmaklar’dan atılıyordu. Erdemli’de elbiselerimizi değiştirmişlerdi.Doğu bölgesinden her birlikten gönüllü 10 kişi. O kadar dere içlerinde taşın dikenin üzerinde sürünüyoruz. Fakirler bize iyi davranırlardı. Sese göre ve merminin geliş istikametine göre ateş açabiliyorduk. Kasıklarımıza kadar suyun içinden çıktık. cenazeye gidemem. Şehitler Köyü. menzil dışına. Bu çok enteresan bir mermiydi. Bir yere gittiğinde anadan doğma aranıyordun. Orada canı yanan Türkler harekâta destek 157 . Ateşkes oldu. Dört uçak geldi. O kadar tehlikeli ki. 2 astsubay 2 bölük komutanı bindi. 14 Ağustos’ ta. Erdemli ‘de çamlığın içerisine yayıldık. Yanaştık. Dağların dumanından yararlandık. Zaten sana soruyorlar.Radyo bizim hayati konumdaydı. 2. Hava sıcak. 21 Temmuz’da Girne’ye yaklaştık. 1 çavuş . Sanki bizi Kıbrıs’a pikniğe gönderiyorlar. Sabah yaya sahile indirdiler.57’lik toplar şüpheli bölgelere top ateşine başladı. Erzurum’dan çavuş olarak katıldım. Arazide çatışma halinde iki kişi durmak yasak. Tüm gökyüzü paraşütçü birliklerle doldu. Çok güzel düğünler olurdu. Dönüşte askeri hazırlık yapılmaya başlandığının farkına vardık.Benim mangadan da şehit oldu. Yaya (olarak) Güzelyurt bölgesine getirildik. Rumlar tarafından mevziden askerlerimize yoğun ateş açıldı. Sivil halk boşaltmış. Gemiler tekrar geri döndü. Çıkartma gemilerine bindik.Allah insana devletinin bozukluğunu yaşatmasın. 5 sterlin maaş vermeye başladılar. Asıl olayı halleden uçaklar ve havanlardı. Havan mermileri gemilerin yanına düşmeye başladı.

Mersin Limanı’na gittik. Bunlar hep Kıbrıs’ın eseri oldu. 2 el bombası. Düzde çalışır vaziyette tanklar gördüm. Askere gidesiye kadar çitçilik yaptım. Mekanizma Piyade Alayı’na… Gece alarm verildi. İnerken 50 m. 1973 yılında piyade olarak askere alındım. Geriye gönderildim. Alay komutanın şehit olduğunu hemen duyduk. Dağdan aşağıya inmeye başladık. Taarruza geçtik. İlerleyen günlerde dinlenebildik. Akşam çok çatışma çıkıyorduk. Gaziantep 5. Evlere subaylar giriş izni vermiyordu. İrtibat olmadığı için birbirimize ateş ettiğimiz oldu. Savaş devam ediyor. Bize. Herkes atletini çıkarsın sırtına bağlasın dedi. Çok sık arama yapılırdı. Halen etkisi var. Çıkartmadan bir ay sonra ancak tıraş olup banyo yaptık. İkinci gün Girne’nin üstünde dağa çıktık. İşi düzgün Rumlarla işi olanlar daha biz oradayken harekâtı istemiyorlardı. Yanımıza harp paketi verilmişti. Bir tayını 30-35 kişi paylaştık. Herkesin mesleğine göre iş ve ev verilecekti. Bülbülderesi Köyü. Türk köylerine girdiğimiz zaman bize yiyecek içecek verilirdi. Beşparmak dağları bombalandı.veriyordu. Yola çıktık. Teskereye geleceğimiz zaman orada yerleşmemiz için teklif edildi. Bölük komutamız Yüzbaşı Yıldırım Kılkılıç idi. mevzi değiştir gibi. Halen öyle”. Biz dağda Lefkoşa tarafına kuş bakışı bakıyoruz. Bizleri arayan soran olmadı. Rüyalarımda çok çatışmalara girdim. Oradan terhis oldum. Evde çok huzursuzluk yaşadım. Evlere tarama için giriyorduk. 49. Silah başı. Her taraf duman. Adamlar hazırlıklıymış. Gece ateş devam etti. Sabah saat 8’ de Kıbrıs’a ulaştık. üzüm veriyordu. Bölük değiştirildi. Döndük. Dağda üç kişiyi esir aldık. Dağda çok şiddetli çatışma oldu. Bizim görevimiz keşifti. Uçakların bizi bombalamaması içinmiş. General Bedrettin Dalan geldi. Muzaffer GÖBEKLİ “Herkes atletini çıkarsın. Görerek ateş yok. Geceleri çok bağırarak kalkardım. Bölükten şehit olan oldu. Buradaki hayattan söz ederdi. Tam tesisat arazide yatıyorduk. En son Omorfo tarafına geçtik. Atatürk mah. dağlar yanıyor. Asıl savaş ikinci harekatta oldu. Yanaştırma gemisi ile sahile çıktık. En fazla kaldığım yer Omorfo bölgesiydi. Mersin’de Taşucu’na geldik. Dağda çok terk edilmiş yemek sofralarına rastladık. İleride oldu. O akşam Beşparmaklar’da kurşun yağmuru başladı. Oradan Islahiye’ye. 140 mermi verildi. Önümüze ne geldiyse… Düz araziye indik. Dört saat denizde bekledik. 14 Ağustos’ta harekat başladı. Akşam saat 8 civarında hareket ettik. İlk gün şehit vermedik. Askeriyeden hafıza kaybım oldu. Sürekli hareket halinde idik. Korku hissi gelmedi. Sabaha kadar kendimizle çarpışmışız. Sabah şafakta Girne’ye çıktık. tank hepsi vardı. 09 Ocak 2010. Bulunduğumuz yerde geceledik. Üç beş gün sonra ateşkes oldu. Bizim tabur komutanı 3 yıl Kıbrıs değiştirme birliğinde görev yapmış. Bir gece kaldık. Çok gece ailemin yanından kalkıp gittiğim oldu. Piyade Alayı. Kimse uyumadı. Uçaklar geldi. İnsanları farkında olmadan kırıyordum. Sabaha kadar kendimizle çarpışmışız. Alarm vurdu. 40. İleri harekata geçtik. Yolda öğrendik. Halen öyle. Havan. Tüm alay konvoy halinde idi. Uçaklar bombalama yapmaya başladı. yayan suyun içinden geçtik. Kıbrıs’a gittiğimiz söylendi. Çıkan bölük dağıldı. sırtına bağlasın” 1974 Mart’ta piyade olarak Antalya’da askere alındım. Sonra verildi. Bitlenmiştik. Silahım G1 piyade tüfeği idi. İkinci harekata kadar Beşparmaklar’da bekledik. Çok sivil esir aldık. Beş sene önce bıraktım. İçkiye başladım. Subay takviyesi yapıldı. Bu bilgileri kimseyle paylaşmadım. Rum kesimine geldik.Limonlar bizi kendimize getirdi. Subaylar bize bol bol limon yeme emri verdi.Yolda bizi gemi tutmuştu. Tam teçhizat araç binildi. Bugün aynı harekat olsa hemen giderim. Çıkartma gemisine bindik. Bize moral konuşması yaptı. Bölük komutanı belki bizi bir haftada toplayabildi. Kafam keçe gibi. Kafam keçe gibi. Gece yüzbaşı bizi topladı. Sürekli hareket halindeydik. Biz mağara gibi yerler de aldık. Girne’ye çıktık. Muzaffer YÜKSEL “İrtibat olmadığı için birbirimize ateş ettiğimiz oldu. 2 Ocak 2010. Ailem harp sahasından geldiğim için beni sakinleştirirdi. Yağma olmadı. Zırhlı Tugayı’na gittim. Kademede çok araç tamir ettim. Rumlar ateşkesi dinlemiyordu. top. Ateş edilen yere ateş ediyorduk. Hemen 19 Temmuz’da çıkartma gemisine bindik. En çok sıkıntı çekenler komandolar oldu. Yoğun 106’ lık havan ateşi vardı. Uçakların Rum kesimine dalışını seyrediyoruz. Dağda betondan mevzileri aldık. Savaş başlamıştı. Yolda halk bize karpuz. Askerliğimin etkisi uzun yıllar devam etti. Sabaha karşı uçaklar geldi. 158 . Unutkanlık var. 2 gün önce. Plajdan çıkar çıkmaz karşımızdaki limon bahçelerine girdik.

Elimize beyaz bayrak verildi. Biz öğlen oradaydık. Öğlenden sonra 3-4 arası ateş kesildi. Sivil otobüslerle Mersin’e hareket ettik. Evliymiş. Babama mektup yazdık. 1974 yılında 28. Kıbrıs’a çıkılacağını belki 10 gün önceden biliyordum. Konyalı asteğmenimizin vücuduna şarapnel parçası geldi. İzmirliymiş. Topçuydum. Ovacık mevkiine konuşlandık. Bütün araçlara cephane yüklendi. Yanımızda harp paketi var. Bize kalmamız için hak tanıdılar.Levent’te Mustafa Güneri Boğaz Hastanesi’ne götürdük. Yaralı ve şehitleri bir gün sonra gördüm. En emniyetli bölgeymiş. İkisi yaralıydı. Karşımızda Boğaz bölgesi vardı. Bol miktarda mermi dağıtıldı. hani bana mektup yok mu ? Komutanım sizin postanız var” 1951 doğumlu olmama rağmen askerliğe hemofili hastası olduğum için 2 sene tehirli gittim. Yağma olayı görmedim. yiğitlerim!” diye tebrik etti. Hatırladığım subay tümen komutanı Tümgeneral Osman Fazıl Polat ikinci harekatta bizle beraber çatışmaya girdi. Müthiş bir moral. Bir manga 10 kişi bir helikoptere biniyordu. Konvoy 159 . Alpkent Mah. 1973’te askere alındım. Sonra Magosa istikametine yöneldik. Oradan Lefkoşa yanında Değirmenlik Köyü’nde kaldık. İndirdik. Bir hafta dinlenmeye çekildik. Sigara fabrikasına gelen dört Rum askerini silahları ile beraber esir aldık. Piyade Alayı’na gittim. 40. Şehit oldu. Çatışma devam ediyordu. Köyün çıkışında pusuya düşürmüşler. Her gün sıkı eğitim ve ders başladı. İki ay sonra haberleştim. Cepheye gittik. Binbaşı İlhan Oba ciple geldi. Açlık. Bayraklı’dan. Çavuş olduk. 17 Temmuz’da bir gece Ankara’da kaldık. yirmi dört gün bir tepede kaldık. Kalanlar oldu. Aracı taramışlar. Evrakı önce ben kaydederken okuyorum. susuzluk en büyük sıkıntı . Her türden sanayi. ayakkabı… Birlik Paşaköy’de kaldı. Barış gücü kontrol ediyordu. Tabur önünde içtima halindeyiz. Silahlarımızla sedye yaptık. Tüfeklerine beyaz bayrak asmışlar. İlk çatışmamız Sıhari’de oldu. Yaralı ve şehitleri orada gördüm. Takviyeye gittik. Kurşunu önden yemiş arkasından çıkmış. “Beni merak etme. Oradan terhis oldum. Yüzbaşı bir sterlinin karşılığının 165 lira olduğunu söyledi. Mustafa EFE “Hey topçu. Bölgeyi ele geçirdik. Çatışma başladı. Ben takım çavuşuydum. Avcı kümesi üzerinde 3 saat görerek ateş ettik. Kurşundan burnumuzu dahi kaldıramıyoruz. Önce Kıbrıs haritaları geldi. Oradan 50. Arkadaşım Piyade Çavuş Samsunlu Maksut Birinci şehit oldu.Piyade Alayı’na askere alındım. Yarası ağırdı. Bütün üst rütbeli subaylar geldi. Üç tane esir aldık. iki çocuğu varmış. Barış gücü karargâha geldi.Takım kuruluşu yapıldı. Zaman zaman arama yapılırdı. Tümen emrine verildik. 58. Tüm evrakları ben alır dağıtırdım. Tümen komutanı bizlere “Benim askerlerim böyle cesur. Sallamaya başladık. Ankara’ya gittik. Ağlaşmışlar. Orada komando birliğini basmışlar. 45 dakikada Kıbrıs’a indik. Rum. 4 Ocak 2010 Göllüce Köyü Mustafa PALAOĞLU “ Türko asker vurmaz. Rumlar çekilmeye kaçmaya başladı. Parçalandı. Sabaha karşı taarruz istikameti Magosa sanayi bölgesi. Bugün aynı şey olsa hemen savaşa giderim. Tümen komutanı elinde tabancası ile bize katıldı. Her seferde 20 helikopter devamlı asker taşıyordu. helikopterler… 20 Temmuz sabahı harekat başlamış. Teslim edildi. 1. Mücahitler bizi araçla bekliyordu. O sıcakta kurtlanmış. O ara alayın alarmı vurdu. Kişiye özel evrak hariç tüm evraklar elimden geçerdi. İkinci taarruza hazırlık yapıldı. Bizim komutanlar karşılık verdirmezdi.” dedim.Yağmaya izin verilmedi. Vatan aşkı. Hastaneye gönderdik.Topçu Tugayı’na. Yaklaştık. Hemen helikopterlere bindik. Aldık. Tanımıyorduk. Ortaköy Gönyeli’ye indik. Silahlar. Bir hafta bir köyde kaldık. Her taraf asker. Bütün subaylar bölüklerinin başına koştu. Biz baskının üzerine gittik. Eco (Ecevit) ‘nun askeri asker vurmaz” Askere kadar işçilik yaptım. Bu askerle yıllar sonra Menekşe çay bahçesinde yanımdaki arkadaşım ailesi ile tanışmış. Uçaklar önümüzde bombalamaya başladı. 9 Ocak 2010. Geri çekilirken bir komanda eri göğsünden mermi yemiş. Boğaz bölgesinde askeri hastane kurulmuştu. Bölükten az kişi şehit verildi. Yaralarını sardık. taciz ateşi açardı. Tümen komutanı dahil. Toplam 60 helikopter. 372 liraya tekamül eden maaş alıyorduk. Sigara. Mermi dağıtıldı. Isparta’ya gittim. Bizim nereye gideceğimiz belli değil. 24 kişi. Haber merkezindeydim. hemen tabur binasının önündeki alarmı bizzat kendi verdi.Yaklaşık 1000 mermi. İlk gün Tinbu bölgesini ele geçirdik. Sanayi bölgesine girdik. Eco (Ecevit) ‘nun askeri asker vurmaz” diye bağırıyorlardı. Askere gidesiye kadar çiftçilik yaptım. Komutanlar geldi. Rum-Türk karışık idi. Denizli’ye çavuş talimgahına geldim. Yeşil hat orada çekilmiş. Oradan terhis oldum. Silahım çatal ayak G1 idi. Zırhlı piyade olduğumuz için. Çam ağaçlarının altında mücahitler Rumca soruyorlardı. Beş sterlin maaş alıyorduk. “ Türko asker vurmaz. 16 Temmuz günü idi. Silahlarını aldık. Subaylar yabancıydı. Tekrar pusuya düşmemek için geri çekildik.

Yüzünü çevirdik. Uçaklar ona göre bombalıyordu. Kıbrıs gazisi babasının birliğine özellikle göndermişler. Hikmet beni kurtardı. Dağlar tekrar bombalanmaya başladı. 19 Temmuz günü akşamüzeri denizin yüzü çıkartma gemileri ile dolu. Topladık. 8 sterlin maaş aldık. Biz ise karşılık veriyoruz. Her devlet helikopterlerle sivillerini aldı. Makineli tüfek ile gece ateş gelen yere ateş ediyorduk. En yakın arkadaşım şehit oldu. Havan yemiş. Ağlıyorum. Hikmet sonra şehit oldu. Bizden hemen önce deniz piyadeleri çıkmış plaja. Uçaklar bombalamaya. Önce biz çıkartmaya başladık. Dağlar yanmaya başladı. Girdiğimiz evlerde yemek haricinde hiçbir şey düşünemiyorsun. Ben de kendisine “ Komutanım sizin postanız var” derdim. Biz de bir hava binbaşısı vardı. Bugün karışıklık olsa derhal giderim. Ateş gelen yere ateş ediyoruz. Gece cephane ve el bombası dağıtıldı. Tepemizden havan mermileri ses yaparak geçiyordu. Alay komutanı ikinci veya üçüncü gün şehit oldu. Kiliselerde sivilleri topladık. Hemen yer değiştirdik. savaş gemileri de ateşe başladı. Evliydi. Sipere girerken bir asker vuruldu. Aramız 100 m idi. Denize iniyoruz. Bölükler birbiri ile çatıştı. Büyük telsizlerin yanında bulunuyordu. Bu arada devamlı asker çıkarıldı. Sekiz ay toprakta yattım. Akşam karanlığında açıldık. Birliğin içine girdi. Çıkartmaya başladık. Ankara’ya tankçı olarak gitti. Hepimizde saç sakal. Oradan terhis olduk. Sırtımızda deri kalmadı. Filo halinde etrafımızda savaş gemileri eşliğinde gidiyoruz. İlk içtimayı ikinci harekâttan sonra olduk. Ne olduğumu anlayamadım. Bindirme yapıldı. Girne’nin sahilinde bize havan ateşi açılmaya başladı. Üst aramaları başladı. Alarm vurmaya başladı. Makineli tüfekle ateş ederken mermim bitti. Kasığa kadar suyun içinden çıktık. Elazığ’dan Hikmet Koman yanımdaydı. Sabaha kadar çatışma oldu. Bizim bölük komutanı üsteğmen Osman Yılmaz’dı. Tümen komutanı Bedrettin Demirel bizim alaya çok gelir. Arkadaşlarım. Yardımcısı yarbay kurtulmuş. Savaştığım yerleri dolaştım. Açıkta beklemedeyiz. İkinci Harekat’ta Girne’den Beşparmaklar’ı ancak aştık. Savaş filmlerine baktığım zaman o günlerim aklıma geliyor. Hiç çarşı iznine çıkmadım. “ Hey topçu hani bana mektup yok mu?”. Kıbrıs gazisi olmak benim için onur. Şarapneller insan arıyor. Bu zamana kadar Girne’de bekledik. İkinci Harekat’tan sonra 120 kişilik bölükten 67 kişi kaldığımızı öğrendik. Yolu geçen askeri araç portakal. Bir bölük bir gemiye biniyor. Plaj zamanıymış. Elinde evrakları ile izne geldi. Bana takılırdı. Ama onlar kadar etkili değil. 160 . Savaşa gittiğimiz belli. Savaşı yaşayan bilir. Bir ara yorgunluktan sızmışım. Çatışma başladı. Alarm verildi. Asker yorgun.6 makinelide yanımda. Şuurum bozuluyor. Oğlumun dağıtımı Kıbrıs’a çıkmış. Yem bizdik. Gemiler sürekli yer değiştiriyor. Nereye gittiğimiz belli değil. Herkes kendi yerine yerleşti. Bu benim için büyük bir onur oldu. 5-6 yakın arkadaşım şehit oldu. portatif bir sandalye üzerine oturmuş yüklemeyi kontrol ediyordu. Harekatın üçüncü günü Rumların tankları geldi. Albayımı Osmaniye’de her gün görüyordum. Uçaklar geldiğinde ilk olarak bu binbaşı ile irtibat kuruyordu. Lefkoşa tarafına Yılmazköy’e yöneldik. Arkasından yoğun ateş… Dağlarda yıllar öncesinden beton mevziler yapılmış. şehit olanlar aklıma geliyor. Havan mermisi binanın içine girmiş. Hikmet‘le bir araçtan birer kasa mermi aldık. Bir binanın dibine sığındık. Dört gün kaldım. Fotoğraflarını gösterirdi. Çavuşlar 10 sterlin alıyordu. Yaklaşık 30 kadar. mandalin bahçelerine dağıldı. Sevimli bir kişiliği vardı. Bir oğlum var. Ne buluyorsak yiyorduk. Sabaha karşı Kıbrıs’a yaklaştık. Hikmet’miş. Bizi selamlıyordu. 12. Alay komutanı şehit olduktan sonra tümen komutanını tankın üzerinde Girne’ye girerken gördüm. Değiştirme birliğinde sıcak yemek bulduk”. Bölük komutanı Torbalı Askerlik Şubesi ile irtibata geçmiş. Bizim alay her yıl orada hazırlık yaparmış. Kıbrıs’a oğlum sayesinde tekrar gittim. Birbirini kırdı. Mersin halkı evlerden yemek getirdiler. Lefke’ye doğru yöneldik. Devamlı ateş altındayız. 17 Ocak 2010. Her gece Rumlar gece aydınlatma mermisi atıyor. Sıkı tutuluyordu. Sıçramışım. En büyük eksik harekatta muhaberesizlikti. Duvarların her tarafı kan. Komutanımı çok severdim.halinde akşamüzeri yola çıktık. Ancak oraya varasıya kadar aylarca mevzi kazdık. Sabah tabur komutanı yaralı idi. Küçük bebeleri vardı. Albay alay sancağını diktiğimiz binada şehit oldu. Onların Beşparmaklar’dan attığı her mermi bize zayiat veriyor. Bir emir geliyor geriye. Gemilerin arasına mermiler düşmeye başladı. Sabah Mersin’deydik. Girne’de esir aldığımız oldu. Metin TERZİOĞLU “Çok aç kaldık. Bu 3-4 gün devam etti. Evraklara bir baktım benim Kıbrıs’ta askerlik yaptığım birliğe gidiyor. Mevzilere tankımız revolar arkasında topla girse gizleme ağını çektin mi görünmezdi. Demirciköy. Zar zor tahrip ettik. İkinci harekat bittikten sonra Aybasıl’da evlere yerleştik. Erdemli’nin üstündeki çamlığa konuşlandırdık. Boğaza yöneldik. Alay komutanımız rahmetli Albay İbrahim Karaoğlanoğlu sırtında bir parke. İkinci Harekat bittikten sonra subaylar astsubaylar asıl savaş durumunda olması gerektiği şekilde rütbeli geldi.

Açlık çektik. Toplanan esirler tercümanlık yapıyorlardı. İçi cephane dolu. Değiştirme birliğinde sıcak yemek bulduk. Girne’ye çıktık. biz hırsız kovalar gibi arkalarından koşuyorduk. Sağımızda solumuzda donanmadan koruma gemileri vardı. İkinci Harekat’ın başladığında taarruz emri verildi. Dosyalar elimize verildi. Gemiler destek kıtaları devamlı destek ateşi yapıyordu. Bölük komutanım olacak o harekata hemen girerim. Zaten fırsat yoktu. Mesela bizi Girne’de gece geri çekmese hepimizi tek tek avlarlardı. Levyeli. Türk köylerine kontrol altında gidiyorduk. Ovada çatışmaya girdik. Mermi sıkıntısı çekmedik. Ailemle hiç irtibatım olmadı. Çok yaralı ve şehitle karşılaştık. 1. Moral veriyordu. Çok aç kaldık. Bölük 125-130 kişiydi. Çünkü dosyam kayıptı. Torbalı Mah. Böyle bir manzara vardı. Piyade olarak Sivas Silah Taburu’na. Piyade Alayı’na takviye olarak seçildi. Keçiboynuzu ile çok günümüzü geçirdik. Ateşkes yapıldı. Zaman zaman arama yapılırdı. Havan ateşi açıldı. Dokunmadık. Gemiler sahile yanaşamıyordu. Osmaniye’den Mersin’e geçtik. Yaklaşık 800 sivil esir vardı. Araç kullandığımız için biz yoldan takip ettik. Diğer arkadaşlarım helikopterlerle Beşparmak’a indi. Devamlı sağdan soldan asker geliyordu. mücahit tercüme ediyordu. Asker esirler boğazdaydı. Bölük komutanımız çok kurnazdı. Komutanlara yardımcı oluyorlardı. Çıkartma yapılmıştı. 500 m geri çekildiler.2 ay sonra banyo yapabildik. Harekât’tan sonra Rum köyüne yerleştik. Dom Oteli vardı. Yağma olayı olmadı. Bizim arkamızda veya önümüzde tanklar vardı. 2. Oradan terhis oldum. Oradan Osmaniye ‘ye her birlikten beşer kişi 50. Bölük komutanı vurulmuş yerine teğmen geçmiş. Yunan’ı. Limanda boş arazide bekledik. Diken üstündeydim. Yığınak yapılıyordu. Mersin’e geldik. Aynı bölükte ama ayrı takımdaydık. 1973’ te mekanize piyade olarak askere gittim. Gaziantep tren istasyonunda trene araçları yükledik. Tecrübesizlikten. Temmuz ayı idi. Gaziantep 5. 5 Ocak 2010. Rumlardan çok sızma oluyordu. Domuz çiftliği vardı. 20 civarında aracımız vardı. Bölük’ten 28 kişinin sağ kaldığını biliyorum. Dağlar yanıyordu. 50 m önünü veya 50 m arkasını koruyabilir. Piyade Alayı’na katıldım. Zırhlı Tugayı’ndan Kıbrıs’a gittim. Geceleri yoğun ateş devam ediyordu. Asıl çatışmaya ikinci gün girdik. Tek battaniye ile mevzide uyuyorduk. Araç üstünde çavuş arkadaşımız uçaksavarı kullanıyordu. Göndeme köyü. Türk köyleri bize peynir ve köy ekmeği verdiler. Sabah Kıbrıs’a vardık. Birinci Harekat’ta Girne’deydik.4. Bayrak radyosu.” Askere gidesiye kadar çiftçilik yaptım. Her alaydan asker seçiliyordu. Isparta’ya.Askere kadar işçiydim. Savaş suçlusu olarak yargılanmaktan korkuyordum. Kırnı’ya geldik. Araç olduğu yerde kaldı. Kariyer kullanıyordum. Yeşil hatta kadar ilerledik. 60 kişiydik.2. Çok yaralı askerle karşılaştık. hazır vaziyette yola çıktık. Alay çok zayiat vermişti. Oradan terhis oldum. Harekattan önce izne geldim. Nerde taşıyacaksın ki? Terhisime 5 ay kala yatak yorgan yüzü gördük. Mehmet SEVİNÇ “Dosyam kayıp. Neyin ne olacağını hesaplıyordu. Arkadan gelen sıhhiye birlikleri yaralıları alıyordu. 1974 Mart’ta asker oldum. Sabaha kadar yol gittik. Üzerimizde yaklaşık 200 mermi vardı. Yaya piyadelerin arkasından gidiyorduk. Bize ateş Beşparmak’tan geliyordu. Bacağı roketatarla koptu. Beşparmaklar bombalanıyordu. oradan Sarıkamış Dağcılık Taburu’na gittim. Akşamüstü yola koyulduk. Barış Gücü sonra geldi. Olduğu gibi esir doluydu. Beşparmak’a doğru hareket ettik. Feramuz Kalay kıdemli üsteğmen bölük komutanıydı. Daha sonra inzibat olarak Girne’ye verdiler. Biz denizdeyken savaş başlamış. Rum askerleri kaçıyor. Biz ona yardımcı oluyorduk. Küçük radyolar vardı. Üsteğmen Haşmet Karatmaca. Suyu bulmak mucize bir şey. Rum’u hepsi vardı. Kıbrıs’a gideceğimizi anladık. Tabur . 161 . Kulaktan kulağa alay komutanının şehit olduğunu duyduk. Köyün Rum muhtarı kaçamamış. Kıbrıs karışmaya başlayınca izin bitmeden kendim geri döndüm. 1. Bize giderken peksimet verdiler. 19 Temmuz günü yola çıktık.5. Alarm verildi. Rum askerlerinden ölenler bizim mevzilerin arasındaydı. Mücahitler bize Girne’den katıldı. 100 m sahile uzak suyun içinde çıktık gemiden. Üç dört ay boyunca savaş suçlusu olarak yargılanmaktan korktum. İkinci Harekat’ta Torbalı’dan Hüseyin Kurtuldu şehit oldu. Ben 50. Aynı bölükten Yusuf Tanırgan komşusu olduğunu söyledi. Sabah 8’ de. Gemiye bindik. Birinci Harekat’tan sonra Lefkoşa tarafına geçtik. Sahilde toplanmış vaziyetteydik. Bir tanesinin adını hatırlıyorum. Görerek çatışmadan çok ateşin geldiği yere ateş ediyorduk. Lefkoşa tarafına geçesiye kadar çatışmaya girmedik. Ayrancılar. 5 Ocak 2010. Silah olarak ayaklı G1 verildi. Başka araçta bulunan arkadaşımın adı sanırım Fethi idi. Yol gösteriyordu. Komutanlar soruyor.

Bizim bölüğün işi her köye karakol kurmaktı. Ankara’dan Erzurum’a gittim. Geri hizmetteydik. Evler terk edilmiş.Karaya ayak basan beşinci kişiydim. Gemiye mermi vurduğunda net duyuyorsun. Gemi hareket etti. Bize söylenen deniz tatbikatı yapılacakmış. 14 Ağustos sabahı harekat başladı. İki koldan esirlere su veriyoruz. Girne tarafından uçaksavar ateşi başladı. “ Arkadaşlar Kıbrıs’a barış harekatı yapacağız” . Bilmeyenleri yüzme bilenler kurtardı. Takviye birlik olarak Osmaniye’ ye geçtik Açlık eğitimi aldık. Gemi komutanı konuşmaya başladı. Aklıma gelen duayı okudum. Burdur’a. Elleri arkasına bağlı. Ama kimse bilmiyor. Yani Beşparmak Dağları. Onun tüfeğini 162 . Mermiler geminin dibine düşüyor. Kapak askıda kaldı. Şafak söktü. Hepsi bekliyor. İnek barım barım bağırıyor. O anda dışarıya baktım. Burdur’da yaptığımız eğitimin iki mislini 33 günde yapmıştık. Rumlar tankçıyı gördüler mi herkes onun başına çöker. Aç. Mardin Cizre’den. Tutmasını söyledim. Güneş doğmadan gemi gelmiyor. ondan sonra ben çıktım. Hemen ardından uçaklar geldi. ordan Osmaniye 50. İnzibatlık yaptık. Sularını verdim. Tek gemiye biz bindik. Yoğun çatışma oldu. Gelişmeleri oradan takip ediyorduk. Savaş sadece insanlara karşı olan bir şey değil. Limana vardık. Anlaşmayla vermediler. Beşparmaklar’mış. Köylü olmam nedeniyle kümesleri açtım. Serdarlı’ da 21 Rum askeri getirmişler. Tüm canlılar etkileniyor. sivil hayattaki mesleğine uygun iş veriliyordu. Deniz kenarına iniyoruz. Biz yemmişiz. Çevremden ayrılmazdı. Güneş enerjisini ilk orada gördüm. Patladığında minare boyu su yükseliyor. Ölünü dirini istiyorlar. Tank birliği harekete geçince serbest bıraktılar. Gemi hızını artırdı. Karaya 500 m yaklaştık. Adamlar hazırlıklıymış. Yaklaştık. 2-3 havan düştü. Piyade Topçu Taburu’na gittim. Dirmil’den İbrahim Karaaslan araçla geçerken yere not attı. Üstün kalan yaşamış. Birinci Harekat başlamıştı. 04. Evlerden topladığımız eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorduk. Bir arabamız yanlışlıkla Rum kesimine geçmiş. Çanakkaleli ve Aydınlı çavuş. Tekrar suya atladım. İlk çıkan Bursalı asteğmen. Tankçılar en çok kızdıkları insandı. İç çamaşırlarımızı evlerden temin ediyorduk. Kıbrıs’a gemiyle giderek Girne’ye ayak bastık. Tavuklar açlıktan birbirinin etini yemiş. Teslim olanları kiliseye toplayıp yiyeceğini. Bir cip. Kızılhaç’a teslim ediyorduk. Bana” Mehmet benim tüfek yoktur. Kilisede toplandığını öğrenmişler. Tavukların kümesi kapalı kalmış. Gemide ışık yok. Dikoma’ya yerleştik. Savaş hiç iyi bir şey değil. Güneş ağardıkça ortam belli oluyor.Uyumuşum.45’te. 19 Temmuz günü sabaha karşı farklı bir yere gittik. 3 Ocak 2010. İsabet almadık. 21 tane daha çıkartma gemisi. İçimizde suyu görmemiş kişiler de vardı. Binbaşı İnal Oba idi. Tüm canlılar etkileniyor. 16 Temmuz’da alarm verildi. Rum sivilleri askerin gözetimi altında tutuyorduk. Akşamları herkes onun başına toplanıyorduk. Gidip gitmediğimiz belli değil. Mehmet DOĞAN “Alay komutanının vurulduğu duyulunca asker hırs küpü oldu. Domuz avluda kalmış. Çıkartmaya hareket eden bizdik. Mersin Alata diye çamlığın içine girdik.Mehmet KÖKEN “Savaş hiç iyi bir şey değil. Mart 1974’ te topçu olarak askere alındım. Öyle sağ olduğumu öğrendiler. İneklerin memeleri davul gibi olmuş.00 civarı. Ortalığı birbirine katıyor. Araştırma yapılıyor. Mevziler kazdık. Hazırlık varmış. 3 gecedir uyku yoktu. Karşıda sadece küçük bir sırt gözüküyor. Bizim gemi yemmiş. Esir olarak. Alayda kimse kalmadı. Çıkartma gemisine. Açıldı. Savaş sadece insanlara karşı olan bir şey değil. Magosa’ya doğru yürüdüler. Islık çalarak havan mermisi geliyor. 5 sterlin maaşımız vardı. Tasla içirirdim. Kimsenin bilgisi yok. Aldık.”dedi. Köylü çocuğuyuz. Buzağısı emdi. 1975 Mart’ta terhis oldum. Kayalık tarafa vardık. Kara 1 km uzakta.Türkiye’de fakir olan askerimizden orada kalanlar oldu. İkinci Harekat öncesi radyodan barış sağlanamamıştır dedi.Sadece bizim gemi hareket etti. Yemlerini veriyordum. ev. Gece dalga var. Bir bölük bir gemiye bindi. Yüreğim dayanmaz. Kıyıya çıktık. Kalmak isteyenler evli olmayacak. Dögerlik köyü. Tüfeğini bırakmış. Yakındaki tank birliği hemen harekete geçti. Suya ineceğiz. Buzağısını koyuverdim.” Askere gidesiye kadar mobilyacıydım. Ben tüfeğimi kendisine verdim. Üç ay mektup yazmadım. Gece devamlı alarm veriliyordu.” 1973 Temmuz’da muhabere olarak Mamak’a askere alındım. Dikoma’da çeteci Rumlar baskın yaptı. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Tam teçhizat. Komutan. Onlar nasıl davranıyordu bilmiyorum. Sivilleri Türk askerinden kaçırmak mümkün mü? Küçük bir radyomuz vardı. Eş. bir doç geçti. Torbalı Demirci köyden Mustafa Efe. Acele köye mektup yaz. Nihayetinde o da bir insan Biz esirlere böyle davranıyorduk. Bizden başka gelen gemi yoktu. bir kayzer. Su bazı yerde insan boyu. Hiç unutmam Nasır Karatay. içeceğini temin edip gözetim altında tutuyorduk. Türkçe dahi zor konuşuyordu. Burada künyemi beklemişler. Orası buradan en az 20 yıl ileride. Saat 11. 5 m yüzdük. 10 ay kaldım. Karakol komutanı tankçıydı. Hadi geriye. Sabah Serdarlı’ya oradan Maradona köyüne gittik.

İlerlemeye başladık. Sanki motoru patlayacak şekilde. Geri döndüm. Yolun üst tarafına geçtim. Girne alınmış.Girne’ye doğru. Ses geliyor. Bazı yerlerden hafif duman çıkıyor. Bir kulübe var. Dibinde kuyu. İçine taş attım.Susmuyor. Gürültü arkadan geliyor. Benim dibimden elinle vurmaya çalıştı.O silah öyle susturuldu. Bizi vurmaya çalışıyorlar. Yat emri verdi. Bizim silahı söktük. Göğsüme üzümleri doldurdum. Anlamıyorum. Su var. Bölük komutanı duyunca güldü. Öyle hızlı geçti ki. Onlardan birini aldım. 3. Sahilde yaralılar var. Yedik. Soldan sıfırdan gidiyorum. Deniz suyu olduğu aklıma geldi. Emir geldi. Kendi kendime dedim ki ne çabuk yaralanan oldu da ambulans olsun. Kafamı geri çevirdim. O su bana şerbet gibi geldi. Herkes siperde. Şok olmuş. Deniz kenarındayım. albayın vurulduğunu öğrenince hırs küpü oldu. Bir kişi daha kaybetmiş demek ki. O civardaki bütün asker oraya ateş ediyor. Bir süre sonra susamışım.Bir araba sesi geliyor. İlk çıkan tankı vurdu. Yerinin belirli olmaması için. Ev kaba inşatta bir ev. Kanasıya kadar içtim. O şekilde kız çocuğunu götürdüm. Ateş açtım. Ahmet Çırpan roket atarı yola. Döktüm. gittim. Kollarımız yanıyor. Bölük komutanımız Yüzbaşı Erol idi. Flama diktik. Yoğun ateş var ama biz bir tepeciğin arkasındayız bizi etkilemiyor. Bu arada sağ taraftaki evin önünde üzüm asmasını gördüm. daha teknolojik olduğunu gördük. var. 15-16 yaşında bir kız çocuğu. Her şeyi bırakıp gitmişler. Herkes Rum aramaya başladı. Ses bana doğru geliyor. Kısa kolluyuz. İki çanta da mermi aldım. Yanında kimse yok. Silahı doğrulttum. Sol tarafım üzerine sürünerek 3040 m. Rum askerleriymiş. O ana kadar yaralı ve şehit olmadı. Buyur asteğmenim. Küçük evdi. Beraber tankların yanına gittik. Cüsseli biriydi. Bu arada paraşütçü komandolar inmeye başladı. Tuzlu olduğu aklıma dahi gelmedi. 1 km geri gittik. İki katlı bir binaydı. Dimdik elinde tüfekle duran gibi. İçinde pancar su motoru var. En sonunda uçakla havaya uçuruldu. Mermiler birbirine uyuyor. Kayalıklara çıktık. Küçük bir el feneri ile bakıyor. Benim bildiğim üç kişi havan mermisi yakınlarına düşmüş.Yanan çalıların kazıkları kalmış. Girne’de 2. Sususuz. Batarya komutanı üsteğmen Ahmet Çırpan idi. Bir ormanın yanına çöktüm. Yola çıktık. Asteğmen ayıktı. Tanklar gelmedi. Geri sürünerek gittim. Açlık akla gelmiyor. Ellerini kaldırıp bana doğru koşarak geliyor. Rumların silahını taktık. Sanki uçarak geliyor. Subaylarda rütbe yok. Uçaksavar mermisiyle. Tekrar tank taarruzu bilgisi geldi. Gece ateş etmek yasak. Mutfakta kahvaltısını bırakmış. Oraya vardık. Kapattı cebine koydu. Onun durumunu görünce askere yatın arkadaşlar diye bağırdım. Çitlembik ağacının altında. Bize ateş eden olmadıktan sonra ateş etmiyorduk. İleride durmuş. Kuş gibi çığırıyor. Yaralı çok oldu. Döndüm. Matarayı da doldurdum. Asker yattı. Ambulâns geçti. Küf yapmış. Beni yakaladı. Çocuk İngiliz’miş. Aramızda 10-15 m. Ben de bir bina temeline gizlendim. Rumların attığı bir kör kurşuna gitti. Onların mermisi ile bizim silahla deneme ateşi açtık. Biraz daha gittik. Onların vasıtasıyla ayakta kaldık. En az iki hafta keçiboynuzu ile idare ettik. Sahildeki küçük bir set bizi korudu. Herkes bir yere gizlendi. Herkes er görünümünde. Bir tokat vurdum. Küfü sıyırdık. Geri döndüm. Rumların silahlarının daha modern. Albayın vurulduğu binaya yakın bir silahı susturamadık. Mümkün olduğunca gizleniyorsun. Geri döndük. Arı gibi gidiyor. Bir mandalikteyiz. Kayalıkların düzlüğü Girne’den Lefke’ye giden yol yanıyor. İç çamaşırı bir ay sonra değiştirdik. tankların geldiği yöne ayarlamış. Şok olmuş. Bu arada Rum miğferleri başa daha oturaklı. İmha olunan tankın uçaksavarını söktük. Bıraktım. 300 m ilerideki binaya girdiğini gördüm. Bölükten ateş idare kısmından şehit olan oldu. Başka bir asker beni çocuktan kurtardı. Arka arkaya beş tank geliyormuş. Ses yok. Bizi mücahitler karşıladı. Bir eve girdik. Bina haşat oldu. Asteğmen beni geri çağırma işareti yaptı. İlk ateşim. Asker. Adıyamanlı Çavuş İhsan Toraman geldi. Sürünmede kollarımızı kazıklar yarıyor. Trafik solda. Beşinci tankı vurduktan sonra yaklaştık. Savaşı unuttum. Yani o alan kontrol altında. Üzümleri arkadaşlara dağıttım. Her taraftan kurşun yağıyor. Askerin içersinde de şok olan var. 5-10 adım gitmedik. Esirler de var. Zar zor geriye vardık.ararken iki tüfek buldum. Tam hatırlamıyorum. Diğer silahı birisi elimden aldı. Elinde küçük bir defter gibi bir şey var. İnsan kendinden tiksinmeye başlıyor.Bir ambulans ölümüne geliyor sanki. İki hafta sonra ekmek geldi. Bir iki saat geçti. 14 Ağustos’a kadar Girne bölgesindeydik. Aldığımız eğitime göre kapağına suyu doldurdum. Kapılar açık. Asker dağıldı. Yaklaştı ellerini belime kilitledi. Yemyeşil. O arada bize kuzeyden tank taarruzuna uğrayacağımız bilgisi geldi. Rumlar tepeden baktığı için bizi rahat görüyor. Köydeki bahçe yaptığımız motor aklıma geldi. Beşparmak Dağları’na saldırdı. Orasını burasını 163 .Girne boşaltılmış. Girne sahil kısmından ilerledik. İçim yanmış. Harekat’a kadar kaldık. İçemedim. Sabah oldu. 8-10 kişi vardı. Ellerini açtıramıyorum. Sivil halk çok nadir kalmış. Bir de bot aldım. Albayın vurulduğu ağızdan ağza duyuldu. Geriye baktım. Kafayı bir soktum. Miğferi ve botları terhiste teslim ettim. Ayağa kalktım. Yolun karşına geçti. Bir şeyler söylüyor. Binanın kuzey köşesinde alay komutanımız Albay İbrahim Karaoğlanoğlu’nu gördüm. Bir çukurda su gördüm.

Moral izninde öğrendim. Yazdık. Beşparmak arkasında bir sırta yerleştik. Ortam düzeldi. Her gittiğimiz yere tabur komutanının cipini gizlemek için yer yapmaya başladık. Şerit halinde. Bir iki gün hazır bekledik. Ovada bir yerdesin. Marangoz olduğum biliniyor. Eczacılığı bıraktım. Devamlı hareket ediyorduk. Asker susuzluğunu hem giderdi. 19 Temmuz günü idi. Hukuk kalmıyordu. Her bölük bir çıkartma gemisine bindi. Yaz olduğu için zaman yoktu. 2. Ormanköy. Dikoma tarafından ciple bir üsteğmen getirdiler. Beyaz kiliseye yerleştik. Şu an kalp ve akciğer rahatsızıyım. Yüzbaşı da geldi. Harekat’tan çok kısa önce tüm askerden ailelerine mektup yazılması istendi. Ambulansı delik deşik ettiler. Oralara yerleştik. Biz nereye gittiğimizi yine bilmiyoruz. Herkes mevzi kazıyor. Köylüler bizi karşıladı. Arabayı gizledik. 10 Ocak 2010. Bir savaş filmi seyretsem o günler aklıma geliyor.” Askere gidesiye kadar eczacı kalfasıydım. 5 sterlin maaş alıyorduk. Yaralılar bize geliyordu. İsyan ediyordun. 20 Temmuz sabahı sabah 5-6 gibi Kıbrıs’a vardık. İlk tedaviden sonra Kızılay hastanesine gönderebiliyorduk. Orayı hastaneye çevirdik. Ayvasıl köyünden terhis oldum. Adadaki darbeden sonra bize alarm verildi.Ertuğrul Mah. Boğaz bölgesine gittik. Asker kazıyor. En çok karacı asker geliyordu. Halen kendi kendime konuşuyordum. Eski adı Yorgo. Sıhhiye olarak Samsun’a gittim. Az duyuyor. Su içtim. Bizim önümüze piyadeler geçti. Sterlin olarak maaş aldık. Mektuplaşma çok sonra oldu. Mücahitlerden de yaralı geliyordu. Trabzon Askeri Hastanesi’ne gönderildim. Sağ olduğumuzu bildirdik. Bağırıyordu. Aniden topladılar. Uykularımdan bağırarak uyanıyordum. Mersin’e giden arkadaşların getirdiği gazetelerden Türk ordusunun hazırlıklı olduğunu okuduk. Paşa bir konuşma yaptı. Sık sık arama yapılıyordu. Gazeteciler geldi. Alata’ da. 6 ay sonra öğrendim. Tank olanlarda vardı. Ertesi gün orayı bırakıyorsun. Yılmazköy ile Lefkoşe arasında. Terhis olduktan sonra bu etki çok devam etti. Keçiboynuzu olmasaydı mahvolmuştuk. Etkisi iki yıl devam etti. Yoğun ateş vardı. Onun üzerine toprak. hem de o buz gibi suda yıkandık. Asker susuzluktan yanmış. Araçlarla Mersin’e geldik. Babam biz Kıbrıs’a çıktıktan 11 gün sonra vefat etmiş. bir yarısı kalmış. 3. 60 yataklı askeri hastane kurduk. 12 aylıktım. Boğazdan sonra Tepebaşı’na gittik. Su içip içmediğimi sordu.Tüm bölük bayram ettik. İslahiye’den zırhlı birlikler bize katıldı. 3-4 gün açıkta bekledik. Ateş idare yeri. Aynısını gittiğimiz yere yapıyoruz. Bir seferinde yaralı almaya gidiyorduk. 18 Temmuz’da oradaydık.kurcalarken su motorunu çalıştırdım. Köylerin yakınında mevziler vardı. Ama ne yazık ki orada şehit oldu. Havanların atıldığını görüyorsun. 6 Ocak 2010. Bir gecelik. Osmaniye 50. olmayanlarda. Motor sesini duyan geldi. Asabım bozuluyor. Gün araçlarla beraber çıkartma gemilerine bindirdiler.Birer gece kaldık. Omorfo ile Girne arası. Ateş gece başlıyordu. Sivil otobüslerle Mersin’e gittik. O mektup daha evde duruyor. Kıbrıs’a yaklaşınca bize 164 . Şehit olanlar dozerin kazdığı mezarlara konuyordu. Gemiyle ilk gün çıkmadık. Aileme gazeteciler aracılığı ile mesaj gönderdim. Boğaz bölgesine doğru Türk köylerine doğru hareket ettik. İkinci Harekât’ta aynı yerdeydik. Askerken Kıbrıs’ta tanışıp şu an burada evli olan arkadaşlarım var. Mont kemerinin göğsünün üzerinde naylon bir cüzdan vardı. Kıbrıs’a gidileceğini bilmiyorduk. Bana yaşadığım ve gördüğüm şeylerden sonra kriz geldi. Bir iki gün dağ eteğinde kaldık. Kurşun boğazının bir tarafından girmiş. o motor 24 saat yaklaşık çalıştı. Sinirlerin laçka oluyordu. Ayvasiloz köyü. Başından şarapnel almış. Acil ameliyatlar orada yapılsa da helikopterlerle Adana’ya gönderiliyordu. Mehmet Yaşar KELLE “Hüseyin’in naşını anız tarlasında yanmış olarak buldum. Sivil gemiye tanklarla beraber bindik. Askerler her yerinden vurulmuştu. Yüzbaşı önce kızdı. Matarayı doldurdum. Girne’den çıktık. Çarşı izninde harcıyorduk. Diğer tarafını parçalayıp çıkmış. Bazılarını Lefkoşa’ya gönderiyorduk. Bu arada ben yalnızım. Üstünü kaplıyorum. Araçlar tekrar gizlendi. Bayındır Canlı’dan Ahmet Sağır geldi. Şu anki şehitliğin olduğu yer. Hastane kurarken ilk müdahale evi olarak kullandığımız Dikoma köyünün girişindeki ev havanla uçuruldu. Ben gelen tahtalarla kenarları kaplıyorum. Gemide mermi dağıtıldı. Oradan terhis oldum. Dudak okuyarak anlıyor. Alay’dan Kıbrıs’a katıldım. İyileşsem değil Kıbrıs’a her yere gitmek isterim. Devamlı hareket halindeyiz. Bir yarısı yanmış. Şans eseri kurtulduk.” 1973 Ağustos ayında Isparta’da piyade olarak askere alındım. Elbiseyle suyun altına girdim. Başçavuş kucağında getirdi. Hüseyin Söbü yaralı olarak oraya geldi. Savaş anında aklına hiçbir şey gelmiyordu. Cephane sıkıntısı çekmedik. Macit BURUNCUK “Babamın vefatını 6 ay sonra öğrendim. Suyun akışını buldum. Su borusunu takip ettim. Türk köylerine girdik.

Uçaklar ateşe başladı. Ateşkes olduğunda araziye onun için çıktım. Bir yarısı yanmış. Bizi mücahitler karşıladı. Askerden sonra getirdim. Girne’den sahilden çıktık. İki arkadaşımı sırtıma aldım. Bunlar karşı tarafın uydurması” dediler.” Askere gidesiye kadar ayakkabıcıydım. Sonra Kayseri Hava indirmede paraşütçü eğitimi aldım. Subaylar bizim moralimiz bozulmasın diye “ Bunlara inanmayın. Rum tarafına düşenler esir değişmesinde geldi. Güney tarafımızda da ayrı bir Rum taburu vardı. Yunan alay sancağını bizim bölük komutanı alıp tabur komutanlığına teslim etti. Ondan sonra asıl hedef Yunan alayına yöneldik. bir yarısı kalmış. Orada bizim hava indirmeler vardı. Çok esir aldık. 2-3 gün sonra ateşkes oldu. Bu arada düz arazide ilerlediğimizden o gün 38 arkadaşımız şehit oldu. Sabah uçakların dağları bombaladığını gördük. 53/1-2 tertipler katıldı. Karagah destek bölüğündeydim. En önde hedefte biz vardık. Mont kemerinin göğsünün üzerinde naylon bir cüzdan vardı. Hemen ateş açıldı. Asıl bölük komutanımızı İkinci Harekât’tan sonra gördük. Değiştirme birliğinin güvenli bölgesine inmeye çalışıyorduk. Bir uçağa 70 kişi bindik. Bölüğümüz Lefkoşa havaalanının 1 km yakınına konuşlandı. Çekildik. Havada çok arkadaşım vuruldu. Bölük mevcudumuz 135 kişiydi. Sağır ve dilsizler okuluna yerleştik. Bizi subaylar uyardı. Toplanma bölgesine gittim. İlk gün bölüğün görevi Yerelokko Köyü’ndeki Rum muhafız taburunu ateş altına alıp geriye püskürterek Yunan alayına doğru taarruza geçmekti. 13 aylık askerken harekata katıldım. Mevzileri kazdık. Bizim zayiatımızın çok olmasının nedeni tankların geri çekilmesiyle bizlerin meydanda kalmamız oldu. Boğazda bir köyde gece konakladık. İlk gün Beşparmak Dağı eteğinde kaldık. Ailesine verdim. 4-5 gün kaldıktan sonra Boğaz’dan Lefkoşa yönünde Hamit Köyü’nün üzerinde kaldık. Kızı askerdeyken olmuştu. Yarı belimize kadar suyun içersindeydik. Beşparmak Dağları’ndan ve Lefkoşa’da evlerin üzerinden ateş açılıyordu. 106 havanların mermileri hiç kalmamıştı. Çoğu zaman yemek bulamadık. Bölüğümüzün yarısı yok. Ben de ayakkabıcıydım. Ateşkesten sonra mutfak kuruldu. Kalan arkadaşlar oldu. Erkilet hava alanına gittik. Hüseyinler bize destek olarak gelmişlerdi. Çil yavrusu gibi dağılmaya başladılar. Kemal YAŞA “Havada çok arkadaşım vuruldu. İndiğimizde mücahitlerle yaralı topladık. Bol konteynır atılırdı. Önce Rumlara ateş ettik. G3 silahım ve 100 mermi verildi. Yabancı turistler var. Güvenliği sağlamışlar. Askere gitmeden önce tanışıyorduk. “ Buralarda sivil halktan kimseler var. Geriye gönderdik. Bölük itiyatta kaldı. Dağlara doğru yürüdük. Bölük komutanımız Salih Demirland yüzbaşıydı. Arkadaşların anlattığına göre kaçmasınlar diye onları havanların ayaklarına zincirle bağlamışlar. Çaybaşı. Orada kaldık. Herhangi bir şey olmadıktan sonra dokunmayın”. Çok yaralı ve şehidimiz olduğu ve mühimmatımız da bittiği için bölük ihtiyata çekildi. Günaydın gazetesi aracılığı ile eve bildiri yaptık. Gece çok çiğ yağıyordu. Elbiselerinde ay yıldız vardı. İlk ateşkese kadar yüz yüze düşmanla karşılaşmadık. Yunan alayındaki askerler ateşkesten önce silahlarını bırakıp kaçmaya başlamışlardı. Biz de ağır silahlarla ateşe başladık. Binalardan sürekli uçaksavar ateşi açılıyordu. Kıbrıs’a çıkınca takviye olarak 250 kişi oldu. Bursa’dan Osman Hasisi’i hatırlıyorum. Torbalı’dan Hüseyin Kurtuldu. Hüseyin’in naaşını anız tarlasında yanmış olarak buldum. Sabah Lefkoşe’nin üstünde küçük bir bölge vardı. Biz onlarla değiştirdik. İki tankımız karşı ateşte imha oldu. Rum tarafı mevzide. Lefkoşa yönünde Yunan alayının olduğunu öğrendik. Bölük taarruza kalktı. Bölük’ten. ve 6. 52/3. Özellikle Beşparmak Dağı’na… Sürülmüş tarlaların tezeklerini mevzi yaptık. Rum Yerelokko Köyü vardı. Biz düz arazide ilerliyoruz. Türk bölgesine geçince uçaklardan atladık. Çatışma 16 Ağustos’a kadar devamlı sürdü. 3 Ocak 2010. Ondan sonra komando eğitimi aldım. Bölük komutanımız Üsteğmen Hasan Zengin’di. Bayağı şehit verdik. Biz eteklerinde kaldık. 5. İlk sıcak temasımız orada oldu. Ben evliydim. Bölük komutanımız değişti. Şehitler ateşkesten sonra toplandı. Alarm verildi. Gece yarısı dağa çıkmaya başladık. 4. Gönyeli. Önce jetler destek verdi. 4. Subaylarımızın rütbesi yoktu. Uçaklar Rumların üzerinden dolaşarak atladık. Yunan alayına girdik. Ateşe hemen cevap verdik. Sabaha kadar çatışma sürdü. Rum bölgesine de düşen oldu. Bir kap yemeği 7-8 kişi paylaştık. Elbiseyi sıksan suyu çıkardı. Girne’ye giden boğazda. Dağlardan ateş geliyordu. Orada kalmamız teklif edildi. Rum köyünde Rum milli muhafız taburu.bilgi verildi. Sabaha karşı kargo uçaklarına bindik. Bizden önce deniz piyadeleri vardı. Askere gitmeden önce terziydi. Şehit arkadaşlarımdan ismini hatırladıklarım: Ödemiş Adagüme’den Kamil Alkan. 1975 Şubatında terhis olduk. Beşparmaklar’dan ateş ediliyordu. Yaralanan çoktu. İkinci Harekat anlaşmanın olmadığından bir gün önce bize haber edildi. Sıhhiye olarak askere alındım. Alay komutanının şehit olduğunu duyduk. Askeri gemi ile Mersin’e geldik.Esas taarruza akşamüzeri geçtik. 165 .

Makariyos ile Eoka’cılar arasında. Rahatsızlık başlamıştı. Anız tarlaları da yanmaya başladı. Piyade Alayı’na. İşe yarayacak hiçbir şey bırakmadık. Türk köyüne girdiğimiz hemen belli olurdu. 6. Mermi. Alkışlar. Girne’ye Lapta oteline geldik. Özel harp eğitimi gibi. Başçavuşumu hatırlıyorum. Sevgi gösterileri. Gece eğitimi yapar gibi sessizce sıkı bir yürüyüşle bir saatte 7 km yürüyerek alaya çekildik. Eğitim bir ay sürdü. Gemiye binmeden önce her birimizin üzerine göğüs bölgesine şerit halinde bantlı olarak mermi sarıldı. Nöbetlerimiz sıklaştırıldı. Bize Ortaköy’de yerimiz söylendi. Sızmaya giden oldu. Bugün Kıbrıs’a çağrılsam derhal aynı şekilde giderim. Görevimiz stratejik tepeyi ele geçirmekti. Çıkartmadan 10 gün önce azıttılar. sonra elektrikçilik yaptım.Köylere girdik. O zaman anladık ki çıkartmaya hazırlık yapılıyormuş. Bana paraşütümü.5 m ile 2. Burası Rum askerlerinin en güçlü olduğu yerdi. Dağa yaklaştığımızda ateşkes oldu. Paraşüt saf ipekti. Aslında gizli bir yığınak yapılıyordu.) Bayraklar 1. Makineli tüfek verildi.5 ay kaldık. Çıkartma olacağından o gece haberimiz oldu. Evle irtibatımız yoktu. Gece geç saatte Susurluk’tan Hilmi Onbaşım geldi. Asker seçimini bizzat tümen komutanı yaptı. Gönyeli’de topçu birliği vardı. Jetlerden yaklaşık olarak 45 dakika sonra hava indirme başladı. değdiği zaman yanarak aşağıya iniyor. 10 gün botu ayağımdan çıkarmadım. Rum askerinin tutunacak yeri kalmadı. Mevlüt İlhan.10’ da bulunduğumuz yerden çekilme emri geldi. Duygulu bir ortam. 27 Şubat 1974’ te Erkin gemisi ile 325 kişi Kıbrıs’a gittik. 10 gün sonra ilk defa banyo yaptım. Gece yerleştik. Hiçbir şey alınmayacak diye kesin emir vardı. Burada iki aylık eğitimden sonra Kıbrıs’a değiştirme birliğine gitmek üzere 24 kişi seçildik. Mersin’de. O kazdığımız mevziler hava indirme tugayının işine çok yaradı. Mermi ve el bombası. Bunları görüyorsun. Disiplinliydi. Tüfeğimle geri çekilmemi söyledi. Bölüğümüz Ortaköy’de idi. Kayseri’de tören geçişlerine katıldık. Su deposuna müzik çalar açtık. Kıbrıs Rumlarının kendi arasında bir çatışma vardı.5 – 4 gibi çıktık. Değiştirme birliği paraşütçülerin ineceği yeri ay halinde çevirdik. Ölüm aklına gelmiyor. Burası sadece değiştirme birliğinin eğitim gördüğü birlikti. Üzerine bez örttüm. İrfan YOLDAŞ . Saat 02. Uyku uyuyamaz hale geldik. Sonra asker indi. Gece tüfek bakımı yapıldı. Takım komutanı Teğmen Faruk Akkalp çıkartma olacağını anlattı. Askere gittiğimde evliydim. Her altı ayda bir yarısı değiştirildi. 166 . Çıkartmanın yapılacağı bize bildirilmedi. Daha sonra Kayseri’ye çekildik.” Savaş olsun . Mesafe yakındı. Rum tarafına . Alaydan saat 3. Paraşütlere Rumlar tarafından çok ateş açıldı. Günlük nöbet altı saate çıktı. Yaklaşık 70 kişilik bölüğümüz vardı.İkinci Harekat’a kadar Beşparmak Dağları’nın eteğinde kaldık.40. İkinci harekatta tanklarımız geldi. Barış Gücünün kontrolünde birliğimize gittik. İlk ateşkeste tekrar dağ eteğine döndük. Bizdeydi. Birlikte üzerimizdeki mermiler alındı. O anki heyecanı yaşamak . Paraşütçülerden rüzgarla dağılanı toplamak bizim görevimizdi. Mesela benzinimizi lağıma boşalttık.5 m arasındaydı. Paraşütçüler inmeye başladığında bağrışmalar. Havancılar da destek birliği idi. Nöbet yerlerindeyken Rum kesiminden arada sırada ateş açılıyordu. Çok arkadaşımızın paraşütü mermi nedeniyle delindiği için yere çakıldı. Botla yatmaya başladık. Bir ay sağlık tedavisi ve kontrolden geçtik. Askere gidesiye kadar önce çiftçilik.” Torbalı Çapak Köyü 1953 doğumluyum. Konuşma yaptı. “Eşek geçmez deresi” denilen eğitim yerine. İlk görevimiz orayı almaktı. Magosa’ya çıktık. Hemen. Biz izliyoruz. Bunun için gemide ayrıca eğitim aldık. Ben askerken çocuğum olmuş. giderim. 18 Ocak 2010. İçerdeki küreğin sapını tüfek namlusu gibi gösterdim. Çok kardeşimiz daha inmeden şehit oldu. İlk önce içinde ihtiyaç malzemeleri olan maketler atıldı. Rumlar kaçıyor. Çekildiğimiz belli olmasın diye. Gece eğitimlerinde mevzi kazıyorduk. Orada üç ay dağcılık. Özel eğitim aldık. Rumlar ateşle karşılık veriyordu. Alay komutanı Kurmay Albay Eşref Bitlis bize bilgi verdi. Alayda herkes ayaktaydı. Şafak sökmeden ilk jetler geldi. Mücahitlerle az görüşüyorduk. Sabahleyin ilk görevimiz emniyetli alan açarak paraşüt tugayının inişini sağlamaktı. Türk köylerine de girdik. yakın boğuşma gibi konularda eğitim aldık. Her taraf duman.1973 yılı Temmuz ayında piyade sınıfında Isparta’ya askere gittim. Tepeköy Mah. Bu mermiler bizimkilere gizlice götürülüyordu. Bölük komutanımız Yüzbaşı Korkut Eken. İnilecek olan yerlere uçaklar geldiğinde bayrak açıldı. Günaydın gazetesi aracılığı ile eve bildiri yaptık. Taciz atışları yoğunlaştı. Beşparmak Dağları bombalandı. Alayda ayrı bir komutan tarafından harita ve pusula üzerine eğitim aldık. Sularımızı Türk köylerinden sağladık. Vatan sevgisi çok farklı bir şey. (İrfan Yoldaş’ın o anı hatırladığı için ağlaması. Değiştirme birliği 650 kişi idi. İskenderun’a gittik. İkinci Harekat’ta Torodos dağlarına yöneldik...Yaklaşık 2 km idi. Gemide bol elbise giydik. Boşaltılmış. Yunan alayının tam karşısında eski İngiliz esir kampı vardı. sevinç nidaları. tesisatımı versinler. lav silahları verildi. Dağlar yanmaya başladı. Bende 250 tane vardı.

Kilisenin içinde 150-200 kişi esir vardı. Yanıyordu. Bize dediler bunlar nasıl geldi? Rumlardan kalma bir eve yerleştirdik. Oradan başka yere. Bölüm bölüm gönderdiler. gelmiş. Yağma olayı hiç olmadı. Kurşun topuğumdan girip çıkmış. Tepeyi tekrar Rumlar ele geçirmiş. Bazen ağlarım. Şehit oldu. Bir yolunu bulmuş. Daha önceden değişik kimlikle oraya sürekli gitmişler.” Askere gidesiye kadar çiftçilik yaptım. Rum evleri düzgün. Yoğun ateş hiç kesilmedi. arabaları gizliyorsun. Serdarlı yanıyordu. Yarbaydı. Kiliseden bize çok ateş ediliyordu. Tabancam tüfeğim yanımda. Babamlara yardımcı oldular. Ankara’ya oradan da İskenderun’a gittim. Bir yere varıyorsun. Seyyar telefon hatları çekiyorduk. Birinci Harekat başladı. Serdarlı tarafına Paşaköy’e gittik. İlk geldiğim zamanlarda geceleri bağırarak uyandığım zaman oluyordu. İnen askerleri korumak için. Daha sonra devlet memuru olarak çalıştım. Biz bir yandan Rum tarafına ateş açtık. Hava indirmenin bir kısmı bize katıldı.İnen askerleri topladık. Paraşütçülerden yaralananlara askerler ve mücahitler yardım ediyordu.com/haber_detay. Vatan sevgisi çok farklı bir şey. Sızmalara karşı öncüler giderdi. O anki heyecanı yaşamak . Terhis olduktan sonra epey dengemi bulamadım. Alçıya aldılar. Yaşadıklarım aklıma geliyor. Türk köyleri bakımsız. gün ben vuruldum. Orada gördüm. 7 Ocak 2010. Kurmay Başkanı daha sonra Jandarma Genel Komutanı olan Teoman Koman’dı. Rum köyleri bakımlı. Bize kalmamız söylendi.asp?haberID=59 (Erişim tarihi: 30/07/2010) İbrahim KARAASLAN “Karargahtaki subaylar oraları hep biliyorlardı. Üçüncü gün ayağımdan vuruldum. Her taraf yasak. Mesela 167 . Muratbey Mah. Her taraf yanıyordu. Geri döndükten sonra yılbaşında çatışma oldu.Türk köyü mü. Arabasına havan mermisi düştü.Tümen’in muhabere merkezi bizdik. Çok büyük problem yoktu. Muazzam bir planlaması vardı. Serdarlı’ya girdiğimizde savaş devam ediyordu. Daha önceden hazırlık varmış. Karargahtaki subaylar oraları hep biliyorlardı. Gemiyle bir ay hava değişimine geldim. Yüksekten ateş edildiği için. Ömrümde görmediğim şeyleri gördüm. Babam ziyarete geldi. Psikolojim bozuktu. Serdarlı’dan 2-3 km uzakta Lefkonik denilen bir yer vardı. Oradaki Türklerin çok desteğini gördük. Bizim bulunduğumuz bölgeye helikopterle indirme olmadı. 18 Temmuz günü alarm vurdu. Yara soğuduktan sonra hissettim. Eskiden hastanelerde Kıbrıs gazisi olarak saygı görüyorduk. Askerden sonra çeşitli yerlerde şoför olarak çalıştım. top mermisi geliyor!” gibi. Tümen komutanımız Bedrettin Demirle idi. Tekrar biz ele geçirimişiz. Seve seve gönüllü giderim. Ondan sonra taarruza kalktık. Denizlili idi. Üsteğmen ciple uçakları yönlendiriyordu. Dağı ertesi gün ele geçirdik. Kalmadım. Komutanlar izin vermezdi. 1974 Mart ayında muhabere olarak askere alındım.Dağın altında tüneli ele geçirdik. Parolalar değişirdi. Bizden İzmirli Bekir vardı. Zaman zaman arama yapılırdı. Hastanede çok yaralı vardı. 3. Bizle beraber çatışmaya girdi. Savaş olsun . Üsteğmen Hikmet Taymes. Derenin içine sıhhiyeler götürdü. Sonradan çıkartmayla Girne tarafından gelenlerle birleştik. O güne kadar oraya hiç gelen giden olmamıştı. Uykudan “Kaç! Havan mermisi geliyor. Ayaklar da var. 2-3 gün yanımda kaldı. En çok zorlandığımız yer Stratejik Tepenin güneyindeki kilise oldu. Oraya göreve gittim. Evliydim. Emekli oldum. Erkin gemisiyle gittik. Komutanlar şaşırdı. Gece sızma olayı var. Gece dönemedim. Hastanede topuğum parçalanmış. Genellikle göğüslerinden vurulmuş. Türk halkı bizi devamlı ziyaret ederdi. Rum mahallesiydi. İlk gün Ortaköy Mahallesi’nin yaşlısı. Devamlı hareket ediliyordu. Bu etki 2-3 yıl devam etti. Erdemli Davultepe denilen ormanlık bir yere konuşlandık. Zaman zaman arama yapılıyordu. Buradan bölükte 1992’ de vefat eden Ayhan Çam vardı. Stratejik Tepeyi aldık. 39. külot kalıyordu. Taarruzda Kayseri’den Kadir şehit oldu. Üzerimizde sadece atlet. Birlik Serdarlı’daydı. Orada bir hafta kaldık. Faruk Akkalp ile ilgili başka bir gazinin anısı için bakınız: http://sinopsehitlervegaziler. Girişte hastaneyi bile yakmışlar. her şeyimizi getiriyorlardı. Yardımcım Isparta’dan İbrahim Yeniay ayağımı sardı. En çok zayiat paraşüt tugayında oldu. Bir şey bulunursa sert ceza veriyorlardı. Ölüm aklına gelmiyor. 1 Ağustos’ta bize sıra geldi. Bugün aynı şey olsa hemen katılırım. Hemen Mersin’e gittik. Biz Lefkoşa’ya yakın olmamızdan dolayı şanslıydık. Eşim uyandırırdı. Subaylarda rütbe sökülmüştü. giderim. Daha önceden değişik kimlikle oraya hep gitmişler. Muhabere kripto arabaları vardı. Mevzi kazıyorsun. çoluğu çocuğu bizim suyumuzu . Bir köye girdiğinde Rum köyü mü . Her tarafta EOKA-B yazısı yazılıydı. Balıkesirli Hilmi Onbaşı yaralandı. hemen belli oluyordu. Akşama kadar sürdü. Daha sonra Yunan alayına yöneldik. Paşaköy’e. Harekatta olmam bana onur ve gurur veriyor. Daha çatışmalar yeni bitmiş. Haber merkezindeydik. Girne’de çıkartmanın yapıldığı yere çıktık.

Banyon yok. Beni oraya gönderin diye. Cesurum. Komutana çıktım. Ovacık’ta sadece biz değildik. İkinci harekat bittikten sonra Bellepalis Köyü’nün yakınında bir şatoda kaldık. Aldığımız eğitim ve disiplin böyleydi. Araba devrildi. Lapta girişte pusuya düşürmüşler. Rumlar. Üsteğmenim çok değerli bir insandı. Beşparmaklar’a yakın bir bölgede Bayraktepe denilen yer vardı. Bolu’dan tam teçhizat ayrıldık..Yaklaşık bir hafta gezdirdim. Üzerini örttüler. Karakuyu köyünden Macit Buruncuk’la karşılaştım. Fatma Girik. Gönyeli’de çatışmanın devam ettiğini öğrendik. Terhis olduk. İşkenceyle öldürmüşler. Bölüğüme katıldım. 16 Temmuz sabahı Ankara. Mermileri de dumdum mermisi yani hedefte bir daha patlıyordu. Albay beni bizzat kendi aracı ile götürdü. Süheyl Eğriboz. Savaş filmi seyredemiyorum. Terhisimizde bize form dağıttılar. Beşparmak Dağları’na götürdüm. Adem Yavuz benim bir fotoğrafımı çekti. 10 Ocak 2010. Girne sahiline vardık. Orada Barış Harekatı ile ilgili sinema filmi çekildi. Yemek verdiler. 15 Temmuz’ da alarm verildi. Yatırmışlar. Aylarca unutamadım. 19 Temmuz gecesi saat 23.her evin üzerinde güneş enerjisi vardı. Terhis olmuş. 15 ay orada kaldım.Ayrıca buna izin verilmezdi. Boğazdaki Sahra Hastanesi’nde 12 gün kaldım. Şu an evimde. Bölüğüme katıldım. geldik. Korucuk Köyü Hüseyin SÖBÜ “Hastanedeyken İkinci Harekat başladı. Etkisi uzun yıllar sürdü. işçilik yaptım.. Eoka’cılar . Daha sonra Rumlar tarafından vurulduğunu duyduk. Ankaralı çavuşum Rum bayrağını indirip Türk bayrağını çekerken uçaksavar ateşi ile kolu koptu. İkinci Harekat’ın bitimine kadar orada kaldık. Bizim askerler “Biz sizi kurtardık “deyip marketlerden ucuz almaya çalışmışlar. Adem Yavuz’un çektiği fotoğrafları Lefkoşa’da resim sergi sarayında gördüm. Mücahitler bize Kırnı Köyü’nde dahil oldu. Orası Rumların elindeydi. Gazeteci arkadaşları gezdirdim. Çumra’da köylüler Kıbrıs olayını biliyorlarmış. Cüneyt Arkın. Kömürcü Köyü’nde pusuya düştük. Kalmak isteyenler için. Tuğay komutanımız Sabri Demirbağ idi. Esirler bize geliyordu. 1973 Mart’ta komanda olarak Eğridir’e oradan Bolu Dağ Komando’ya katıldım. Türk köylüleri beni hastaneye götürdüler. 1975 yılında terhis oldum. Problemler de ortaya çıkmaya başladı. Sevkiyatlarda bulunduk. Hasan Nazlı’dan Hüseyin Kurtuldu’nun şehit olduğunu öğrendim. Öğrendik. Bugün aynı şey olsa giderim. Gazetecilerin geldiği söylendi. Güneş enerjisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yağma olayı olmadı.Gazeteci Adem Yavuz’u ben dolaştırdım. Filmin adı “Önce Vatan” idi. 16 Temmuz gecesi alarm verildi. 16 Ocak 2010. Lapta’da çatışmada şehit düşmüş. Rum yığınaklarını incelediler. Üsteğmen Nermi Tonbul. aldık” Askere gidene kadar demirciydim. Tugayın bir kısmı 20 Temmuz sabahı Beşparmak Dağları’nın arkasına helikopterlerle intikal etti.” Askere gidesiye kadar terzilik. Kamplara gönderiliyordu. Albayıma yalvardım. Sorgularda mücahitler tercüme ediyordu. Hastanedeyken İkinci Harekat başladı. Girne Boğaz bölgesinden Kırnı köyüne gittik. Bu filmde figüranlık yaptık. Silah yiyecek. Yarbay İsmail Hakkı Bili’nin şöförüydüm. Diğer birlikler de oraya gelmişti.evlenenler oldu. Bugün aynı şey olsa giderim. Kömürcü.Konya üzerinden Mersin’e Ovacık bölgesine geldik. Hastaneden kaçtım. Arslanlar Köyü. Esas birlik komutanımız şehit düştü. Orada kalan . Askerlerimiz bulmuş. Ele geçirildi. Sivil esirlerin çoğu EOKA’cılardı. Bunları pek anlatmadım. Ayağımdaki botu 1. Temmuz 1973’te Isparta’da dağ komandosu olarak askere alındım. cesedi bulamasınlar diye baş aşağı küpün içine atmışlar. Biz 24 Temmuz’da çıktığımız için bölge temizlenmişti. berberlik. Oradan Bolu Komando Tugayı’na gittim. Hasan Nazlı “Esir düşen subaylarımızı bulduk.Torbalı Alp Mah. Ortalık düzeldikten sonra sivillerle iletişim başladı. Adları Cüneyt Arcayürek diğeri ise Adem Yavuz idi.00 gibi bize açıklama yapıldı. Bir gün öncesinden radyodan Kıbrıs’taki kaynaşmayı duyduğum için şüphelendim. Yol kenarında kazan kaynatmışlar.5 ay sonra çıkardım. Birkaç gün sonra geri dönüp kalanlar oldu. Küpü kırmışlar. Rumların silahlarının çoğu uçak savar ve moderndi. Topal topal 4 km gittim. Yolu kestiler. Bir Türkiye ve bir bayrağımız var. O günleri yaşamaya başlıyorum. Belirli bir dönem üzerimizde taşıyacak kadar. Bana iyi baktı. Tıraş olmadım. Havan ateşi yedik. Hüdai ALAN 2 Ocak 2010. Kozmik büro komutanıydı. Biz çıkartma gemileri ile çıktık. Hatırladığım tabur komutanı Yarbay Celal Eruç’tu Gece mermi dağıtıldı. Bize üç 168 .19 Temmuz’ da Mersin Taşucu’ya geldik. Kırnı köyü. Takviye komutanlar verildi. Hastaneden kaçtım.

20 kadar şehit vermişiz. Rumlar ateş etsin rapor yok. İkinci Harekat’ta Gaziveren bölgesine geldik. Şehitlerimizi bulmaya başladık. Dizdik. aldık” diye yazdık. onlar bize güveniyor. Onlara yakın olanlardan. Yarbay pilot bize daha önceden almış olduğumuz bazı eğitimleri hatırlattı. Mücahitlerle buluştuk. Kırnı tarafından. O bölgeye 15 dakika kala ateşe veriyor. Buraları yıllarca muazzam tüneller haline getirerek mevziler yapmışlar. Vahşet! Tabur komutanımız “ Ben böyle bir hataya nasıl düşerim?” diye havan mermisi ile intihara kalkıştı. Bu eğitimi almamış. İlk günün gecesi oraya ulaşmıştık. Sonra su deposunu. Askerlik boyunca aldığımız komanda eğitimi hep karşımıza çıktı.. Karakol binasına roket atmışlar. kaplumbağa böyle yenir. Gönyeli’de bizim emniyetimizi almışlar. Bunlar başladı tim tim kucağımıza düşmeye. Biz buralara üç dört sefer baskın yaptık. Titriyorlar. öpüyorlar. Ben de onlara göz ucu ile bakıyorum. Mevziye girdik. Makineli tüfek ile çıkanı tarıyorlar.makiliği ateşe veriyor.gün hayatı idame eğitimi verilmişti. Nasıl olsa Barış Gücü ses çıkarmıyor. Başçavuş bir şeyler söyledi. Biz orda dağda kalan Rumlara karşı üç defa taarruz ettik. İçeriyi kesiyorum. Kendi kendimize zayiat verdik. Dağa çok dik. Bunların Rum olduğunu söyledim. Her taarruzumuzu haber alıyorlar ve hazırlık yapıyorlar. Benim gördüğüm otuzun üzerinde şehit. Dinleyen 169 . Rumların daha önce ele geçirdiği bölgeye “Cesurum. Bayağı da zayiat verdik. Taksi ağır rolante de geçiyor. Ağaçlara bağlamışlar. İstihbaratın olmayışı. Akşam ezanında Lefke’ye girdik. Yürürken gözleri açık uyuyorduk. Yanımızda mücahitler var. Barış Gücü bizi durdurdu. Durdu. bizi oraya sokmuyor. Tıraş olmamışlardı. Bizim bölgeye bizden sonra paraşüt birliği geldi. Bizi arıyor. Yanımda İstanbullu Baki Çavuş bir şeyler soruyor. Kazım Başçavuşumuz aslen oralı. Biz bu esnada kendimize geldik. Sabah 5 civarı helikopterlerin başına gittik. Santarollo Kalesi’ne çıkıyoruz. Rum miğferi. Pilot yarbaya soruyor:” Yarbayım deniz üzerinde vurulursak ne yapacağız?” Pilot yarbay: “Başçavuş. Her taraftan ateşe maruz kalıyoruz. Mesela taarruza kalkacağız. Rumlara haber götürürken yakaladık.Gece Rumlar sızma ile baskın yapmış. Böyle böyle onları imha ettik. Mücahitlerden şehit olanlar da var. ama nerede olduğumuzu bilmiyorlar. kendisi ise mücahitlerin içinde askerlik yapıyor. Çemberi genişletmeye çalışıyoruz. Genelde gece baskınları yapıyoruz. İmdadımıza bizim uçaklar geldi. İçeridekilerin üzerinde mücahit elbisesi vardı. Bu bizi kabızlığa sevk ediyordu.” Güneş henüz doğmamıştı. Bir kaçış yerimiz var. Ateşkes resmiyette vardı. başçavuş askerin moralini bozma. Uyumuşuz. Bazen önce o taraftan kendi tarafımıza havaya ateş ediyorduk. Biz mücahitlere güveniyoruz yorgunuz. Salağa yatıyor. Barış Gücü teslim aldı. 45 dakika sonra Kırnı Ovası’na indik. Baktık ki oğlu Rum Milli Muhafız Ordusu içinde. Bagajı açtık. Anlaşma ile şehir teslim edilecek. “Be kadın çekil işimiz var”. İşkenceyle öldürmüşler. 64 Şavrole taksi geliyor. O arabadan tam sekiz kişi çıktı. Bolca keçiboynuzu yiyoruz. Gece batı cephesinden baskına uğramıştık. Bizim mücahitlerin miğferi değil. Nöbettekileri öldürmüşler. Namluyu dayadım. Bir kazma bulduk. Bunların ikmalini kestik. Sessiz ölüm dediğimiz olay olmuş. O ana kadar şehit vermedik. Fiiliyatta yoktu. bir o kadar da yaralı olarak arabaya taşıdığım var. Batı cephesine geçtiler. Rum mevzilerinden de ateş ediliyordu. İki saat sonra iki tane Yunan uçağı bize taarruz etti. Esir düşen subaylarımızı bulduk. Biri düşürüldü. geldik. Yolu kestik. Değiştirme alayımızın mevcut olduğu alana indik. Beşparmak Dağları’na yöneldik.. Ben de arabaya göre yüksekteyim. Sekiz kişiye bir ekmek düşüyordu. Rumlara haber sızdırırken yakaladık. Biz karşılık verelim akşam haberlerde dinlersin. Gece baskınında bizden de esir düşenler olmuş. Bize son anda bir başçavuş verildi. Yola dikildim. Uyku yok. Önce bir evi bombaladı. Yani deniz üzerinde helikopteri terk etme gibi. O kadınlar arabalarda bizlere sarılıyor. Biz girmeden Rum orada halkın arasına karışan mücahitleri katliama uğratmış. Lefke’ye yürümeye başladık. Çalılığı . Biz otomatik yatak açacağız. Biz bunlara karşı taarruza geçtik. Sıcak çatışma başladı. Haberini aldık. Türkiye’de silahlı kuvvetlere katılmış. 40 civarı helikopter vardı. Doğudan saldıran komando birliklerini dağıttık. Salyangoz şöyle yenir. Başçavuş geldi. Sarp insanın inmesi mümkün değil. Bunlar ateşkesten önce oldu. baskına uğramamız bizi sersemletti. En çok yiyecek sıkıntısı çektik. Bunların Rum askeri olduğunu hissettim. Durumu anlattım. Arabaya durması için vurmaya başladım. Kıbrıs Türklerinden mücahit casusluk yapıyor. Bizi taramaya başladılar. tüysüz olan şöyle yenir. Sabah doğu cephesinden de baskına uğradık. Halası orada. ilk temas. Bitkilerden yaprağı tüylü olan şudur. Bu Makariyos’a verilen bir cevaptı. iki şelale arasında emniyetimiz açısından muazzam bir yerden çıkmaya başladık. Ayaklarının altında miğfer gördüm. Biz kamufule olmuştuk. Lefke Birinci Harekat’ta Rumlara düşmüş. O da Girne tarafı. Beşparmak Dağları’ndan ateş açılıyordu. Rumlar bizim oraya çıktığımızı gözetliyorlar. Diğeri de sanıyorsam Adana’ya indirildi. Silahlar ortaya çıktı. Ateşkes olduktan sonra ancak oradan ayrıldım. Rum oldukları ortaya çıktı. Rum çekildi. O muhbiri bulduk. Bazıları tanınmayacak kadar yanık olanlar var. Bu alan mücahitlerin eğitim alanıymış.

Sabaha karşı toparlandık. Bizim Ali adeta delirdi. Onunla terhis oldum. Mayından bubi tuzağı ihtimaline karşı durduk. Çok uzun zaman param gelmedi. Karanlık bastı. Bizi oranın halkı çok incitti. Eğirdir Dağ Komando Okulu’na gidip komando ve paraşüt eğitimi aldım. Paraşüt atlayacak şekilde. Daha sonra Bufavento Kalesi’ne ihtiyata çekildik.Uçak vardı. Yanındaki de ateşe başladı. Su tahlil ediliyor.Orada Kayseri Zincirdere mevkiindeki Hava İndirme Tugayı’na gittim. zarf yok. Mektubu içersine koydum. Bize ait olan bölgede arı kovanı buluyorsak bal çalıyorduk. Askere gidene kadar oradaydım. Ama o bal bizi kendimize getirdi. Eniştem yazmış. Kimi yeri açılmış.Arkası açılıyordu.Subaylarımız “Postaneye atarız. Oradan terhis oldum. Çok sıkça gidiyorduk. Revirdeki sağlıkçı tugaya haber ediyor. Mektup eve geliyor. “Biz Kıbrıs’a gidiyoruz. Bal çalmaktan dolayı adeta hepimiz arıcı olduk.Silahlarımız vardı. Biraz konuşma yaptı ama hatırlayamıyorum. Zarfı açtım.Oturduk arkadaşlarla sohbet ettik. Birliğin önünde ambalaj yapıyorlardı. Gece Ali makineli tüfekle o Rum mevziini taramaya başladı. Gittiğimiz gün akşam yemeği yedik topladılar.Oraya doldurmuşlar. Dağdayız.O gün akşam yemekten sonra birliği meydana topladılar.Hep beraber birbirimize tutuna tutuna 170 . Sabaha karşı oraya çıktık. Daha sonra o bölgeyi her hangi bir baskında. Piyade Alayı’na askere alındım.Herkes alabildiği kadar mermi alsın dediler. Bizden değil mücahitlerden şüpheleniyorlar. Tabur komutanı bağırıyor: “Bal yemeyip de ishal olan öne çıksın.Kıbrıs’a gideceğiz. Bırakın vazifemizi yapalım. Tüm bölük gece bal çalmakta. Tahliller temiz çıkınca tugay komutanı Sabri Demirbağ geldi. 19 Temmuz akşamı birlikte Kıbrıs’a gideceğimizi söylediler. Adresi kapalı. Ele geçirdiğimiz yerleri piyadeye teslim ediyorduk. Postacı abi gönderiyor. Benim dürbünle Rum mevzisini izleye başladı.. Sızma var dedik.Orada komutan her şeyi söyledi. Ergin Konuksever olmalı.4 ay orada paraşüt kursu gördüm. Baba fakir. Rum mevzileri boşalmış. 8 Ocak 2010.Zor yürüyorduk zaten.”Gazanız mübarek olsun” dedi. İlerlediğimiz yol bakır madenine doğru vadi içerisinde kalan bir yol. Her tarafımı doldurdum. Ama arkadaşımızı ele vermedik.Eşyalarımızı aldık.Buraya mektup yazdık. Rumlar yakın. Birkaç gün sonra duyulmuş.Diyor ki: “Sayın kayınçom. 1973 yılında Isparta 40. Ateşkes olduktan sonra Rumlar karşımızda mevzilenmeye başladılar. Şaşırdık. Bütün askere dağıttım. (N. Bana daha sonra bir mektup ve bir paket geldi. Daha sonra bu insanlar gittiğimizde su yemek ikramında bulunuyorlardı. Dindar biriydi.4 sıralarında. Koleradan şüpheleniliyor. hislenmiş.” diye.Tüfek sırtımızda. Ama ora halkı için düşünürüm. Uçak 90 kişi alıyordu. Hiç tanımadığım bir postacı. Yağma olmadı.” Yazalım da neye yazacağız? Kağıt yok. 3. hakkınızı helal edin.Çetin) Hamza Ali BUĞDAY Erdal UYGUN “ Botla yatıyorsunuz botla kalkıyorsunuz” Askere kadar mobilyacı çırağı olarak İzmir’e gittim. Bir daha para istemedim. alarmda toplanma bölgesi yaptık. Mektubun arka kısmında boş bir yer buldum.Onu da bize öğrettikleri şekilde sırtladık mermilerimizi aldık. Mermiyi havaalanında aldık. Dağda iken ilk defa mektubum geldi.” dedi. Çam ağaçlarından akan reçine ile yapıştırdım.Hazırlık gibi bir şeyler oluyordu ama biz farkında değildik. Kayserili arkadaşım vardı Ali. Terhis için halamdan borç para istedim. İki satır mesaj yazdım. Tarihi Ayaetomas manastırı (Ayios Ionnis Chrysostomos Manastırı) vardı. Okumuş. Rum köyleri adeta boştu.Bir zorluk yok diyerek moral verdi. İş başa düşünce aynı göreve giderim. eğer şehitlik mertebesine erişmemişsen cevap yaz.yok. Zaten zarf açık. Ali’ye porno dergi tutmuşlar. bilmiyorum.O gün sabaha kadar uyuyamadık. Tabur komutanı ateş açanın kim olduğunun bulunmasını istiyor. Maaşla yetinmeye başladık. Sağ salim inişimizi yapacağız. Çaybaşı.Hemen birkaç satır bir şey yazdık. Pakette bir o kadar zarf bir o kadar zarf. Bir postacı abinin eline geçmiş. Eteklerinde 500699 kovan var. Tersine çevirdim. Başladık gece bal çalmaya. Tüm millet ishal. Sabah içtimada herkesin yüzü gözü şiş. Oradan komandoya ayrıldım. Ama olayı biz biliyoruz. Tanımıyorum.. Unutamayacağım bir olay var. Oradan araziye doğru yayılmaya başladık. Futbol sahasına topladıklarını saldık. 15 ay kaldım.Onlar da ulaşmış buraya. Reçine ile yapışmış. Magosa’dan gemiyle geldim. Bölük komutanından güzel bir dayak yedik. Kimse çıkmıyor. Duygu yüklü bir mektup yazmış. Daha sonra sterlin olarak maaş dağıtıldı. Daha sonra Dipkarpaz tarafında baskın ve arazi aramalarında bulunduk. Sırt çantamız vardı.Bezin içinde uzun uzun bir şeyler oluyordu. Ancak orada 20 gün kaldım. Bizlerden zarar veya baskı görmeyince rahat ettiler.Yemekten sonra hazırlandık. Bir asker mektubu. Subaylar geldi. Yazdım. Arama ve baskınlar gece oluyordu. Gönderdim.Birlikten gelirken taktığımız paraşüt.

Kapılarda subaylar var. Kayseri Erkilet Havaalanı’nda tahminimce 50 uçak vardı. iki kapıdan da atlıyoruz .Biz ondan sonra yürüyoruz.Takviye yaptılar. ama komutanlar olsun bizler olsun yorulmak falan hiç aklımıza gelmiyor.Dedim Rum askerleri geliyor. Başımdan böyle bir şey geçmedi. Başladılar bizi sağlı sollu.5 saat geçti.Bazı arkadaşlar paraşütle dolaşıyor.20 Temmuz’da gittik. Orada taarruz gibi bir harekete girdik.Bazı arkadaşlarımız iniyor. Ormanda ağaçta takılı kaldı. Çatışma 1-1.Şimdi şöyle bir boğaz vardı.. İlk gün şöyle bir dere yatağı vardı.Bizim subaylar değişti.Nereye gittiysek hep böyle koştura koştura.Ben de normal indim. Beşparmak Dağları’nı temizledikten sonra çıkarma yapıldı.Kapılar kapandı.Temizledikten sonra çıkarma yaptılar. bölük komutanımız hepsi değişti.Dere yatağında su da varmış soğuk su. Takım komutanımız.Hiç unutmam paraşüt takılı kaldı çözemedim.Bazı arkadaşlar yere çakılıyor..Devamlı bir yerlerde istirahat ediyoruz. O uçaklar nasıl boşalıyor. Her tarafta paraşütle inenler var.Tekrar oradan Küçükkaymaklı diye bir yer var.Hayatımda böyle bir şey görmedim.devamlı ileriye… Fazla durmazdık biz.Birinci Harekat bu. Beşparmak Dağları’nda.İstediği gibi inemiyorlar.Bayrak radyosu vardı.Bağırdı oradan.Zaten tanımadığım arkadaşlarla beraber olduk orada.İlerleyen günlerde İkinci Harekat var... Yemek yedik. Buradan giderken aldığımız peksimet gibi şeyler ve konserve vardı sırt çantasında.Orada da savaştık.Yani subayları değiştirdiler.Sivil halktan hiç öldürmek yok.Orada yaralanan arkadaşlar oluyor.Çift kapı ya.Tanımadım zaten.Bizi oraya yönlendirdiler. Oraya gider gitmez akşamına zaten başka subaylar geldi.Orada bir temizlik oldu.Çünkü havaalanına geldiğimizde bütün uçaklar sıralanmıştı. Uçaklar bombardıman yapıyor.Adamlar öyle bir şey ki.Küçükkaymaklı Büyükkaymaklı diye.Ben nereden bileyim.Yunan alayının olduğu yer..Kancalarımız var uçağa geçiyor. O an Girne’ deki işimiz bitti.Bombalıyor. Savaş diye bir şey görmemiştim hayatımda.Sabaha karşıydı zaten.Karmakarışık olduk.Ne ölmek geliyor aklına ne de başka bir şey.Eğitimdeki gibi olmuyor işte.Askerleri dahi evlerin içinde yakaladık.Geldiler ellerinden bıçaklardan koparttılar. Çatışmaya girdik.Ben bir şey bilmiyorum. İlk gün konaklamada perişan bir vaziyetteydik.Önden uçaklar üçlü üçlü geliyor.Sonra toparlandık. sıcaktı. Beşparmak tarafına geldik.Şöyle bir baktım ben aşağıya..Böyle betondan Türkiye tarafına. Yaralananlar oldu.Rum bölgesinde aldığımız yerleri temiz teslim ediyorduk.Karşıki 171 .İndirdiler Rahatladım.İşlemleri yaptık.Tüfeğin ucunda süngü var.Oraları temizledik.Hemen mevzimi aldım orada.Bizim oraya başka bir yerden geçmiyor.Ama şimdi gittiğimiz yerde köy gibi şehir gibi yerlerde yakaladıklarımızı geri teslim ediyoruz.Öyle bir konaklayıp da yatıp uyuma diye bir şey yok.Artık onu da içtik.Hepimizi attılar.Bağırıyorlar aşağıda. korkma!” dedi bana.Bütün uçaklar oradan geçiyor. Görüyoruz.Oralara ondan sonra valla bir bölgeye daha gittik.Paraşütleri düzelttiler.Ondan sonra gemiyle çıkarma yaptı millet oraya. Zaten hava da sıcak. Paraşütün kancası var.Orası çok kuvvetli geçti.. Beşparmak tarafından…Bayrak radyosu var.Kapattılar havalandık.Bağıranlar oluyor. Temizlik yapıyorduk. Beşparmak Dağları’nda. su içtik.Yani onlar gibi yapmıyoruz. Tek geçişimiz o.Örümcek ağı gibi.Onlar önce bombalıyor.Onlarla idare ettik o gün.aşağıdan.Ama bir yandan da silah sesi geliyor. Birlikte subaylar değişti.Çok acayip mevziler var.Oraya geldik.İşte oraya yürüdük. Bizim komando birliği devamlı ileriye.Hiç unutmam koyun ağılları vardı. Şehit olan benim birkaç arkadaşım oldu. soluklandık.Aradan çok geçmedi.uçağa bindik.Böyle üçlü üçlü uçaklar geliyor.Kapının biri de açıktı. Bölük yoktu yani şimdi Bazı subaylar var. Bizim artık yerimiz belli değil. Biz öyle temizleye temizleye oraya gittik.Bu taraftan o tarafa.O olay da Laçka tarafında oluyor. Ateş açıldı.Ondan sonra ara ara geldi böyle konserve gibi.Nakliye uçakları arkaları açılıyor.Ondan sonra gemiyle çıkarma yapıldı.Ne bileyim bambaşka bir şey.Uluslararası bir havaalanı var. 1-1. O gün işte havaalanına geldik. Sersemdim ben de.Ondan sonra biz geriye gittik.Yüzde yüz onlar yaralandı.Lefkoşa tarafı var.Askerleri vuruyorsun ama yaşlı da olsa genç de olsa hepsini biz toparlayıp geri teslim ediyoruz.Öyle bazı işte insan anladığı kadar böyle tuhaf oluyor.Gerekli işlemleri yaptık. Beş Parmak dağlarının aşağı kısmı buraları ova.İki tane de karşıda böyle sakallı iki asker. Tekrar biz geri çekildik.İnerken bayağı bir zayiat oluyor.Bindik.Meğerse onlar mücahit askerleri imiş. “Korkma.Sarı ışık yandı hazırlığımızı yaptık.5 saat sürdü.Çıktık.Bizi oraya yönlendirdiler. Bizi topladılar. Sabaha karşı Akdeniz’i görüyorduk.Şöyle bir mevzi var.Biz oranın yabancısıyız.Ondan sonra sabaha karşı Girne’ye geldik.Betondan böyle akıl almaz mevziler yapmışlar..Kapılardan alıyor.Her tarafım böyle şey gibiydi.Birbirinin üstüne.Tabi uçak gitti.Sonra karşıdan geldiler. kafanı kaldıramazsın.İpek olduğundan açılıyor.Dört tane samimi arkadaşım şehit oldu.. En yoğun çatışmayı orada gördüm.O gün orada konakladık. Beş Parmak Dağları temizlendi.Kurşun paraşütleri deliyor. İlerledik.Bir de orada bir havaalanı var.Arkadan bir 3 daha geliyor bombalıyor.

Çok disiplinli bir birlik.Durdurduk motoru.İmkanı yok. iki arkadaş bu tarafta.Anlaşma.Onu sakladı.İkincide de aynı şeyi yaşadık.Biz bir yerde. Parmaklarımın uçları vıcık gibi olmuş botun içinde.Biraz eşya almışlar motora.Kimi bölükler otellere gitti.Girne’den Magosa’ya gittik.Orada kaldık.Arkadan bizim topçular var mesela arkamızda onlar bir yandan top atışı yapıyor. Tabii o zaman birlik yoktu.İndirdik götürdük arkaya teslim ettik.Oturduk yemek yedik. Kaçan kaçıyor.Yani askerle çoğunlukla karşı karşıya gelemezsin. Bunlar Rum’du.Dinleniyoruz.Yani normal hayatta böyle bir şey mi gördük?Bizim mesela eskiden orada yerimiz varmış.Yanaştı yanaştı. Mersin’e indik. Soyunurduk.Saat 5 sıralarında bu anlaşma olmamış.Bizi görmüyorlar ama. O anda da ateşkes olmuş. Bizi tekrar bırakmadılar. Torba gibi bir şeyin içindeydi. Tekrar bizi buradan götürdüler geriye.Ama 5 sene kalmak mecburiyetindesin.Lefke tarafına gittik biz.Bağırıyor.Haftada bir sefer yani olurdu. 3 Ocak 2010. Magaso’ya geldik tekrar. Meydanda yani hepsi. Katliam yapmışlar köyde. korkuyor. biz hepimiz geceyi orada geçiriyoruz. botla kalkıyorsunuz.Elbiseleri bırakırdık oraya.Yani onların kendi bölgesi.Doğruca Kayseri Hava İndirme Tugayı’na.Orada 20 dönüm limon bahçesi. Yerleri kontrol ediyoruz hep Rum evi.Mesela ben çiftçiyim. Tam tesisat. Cesetler kokuyor sıcak temmuzda.Arkadan piyade geliyor. Her an bir şey olabilir diye. bir çocuk var bir de kendi. temizlik yapıyor.evlerden ateş geliyor. sonra tren garına geldik..Cenevre’de mi nerede bir anlaşma o zaman.Botla yatıyorsunuz.Ama tabii biz öyle bir şey görmediğimizden gayet sersemledik.Büyük bir mahalle vardı.Uçaklar bir taraftan bombalıyor.Ana yolda nöbet tutuyorduk.Yani kendileri gibi bizi de öldürecek sanıyor.Bir buçuk ay sonra banyo yaptık.Yirmi adım öne geçerdik.Aşağı yukarı dört ayımız da öyle geçti.Şimdi ilk buraya dönen de biziz.Millet yollara dizilmiş. Eski yerimize geldiğimiz zaman orada durduk. Onlar bizim gibi değil hiçbir yerde durmazlar.Topladılar. Yakıyorlar yani.Oradan geliyor.Girne’ye geldiğimizde deniz kenarında şöyle bir mahalle vardı. Birinci Tabur.Biz de aşağıda o evlerde kaldık beşer kişi beşer kişi.Bekliyor.Lefke tarafı da aynı. ta o zaman yaptık.Hep teslim ettik arkaya.İki arkadaş o tarafta.Karakuyu .Aşağı yukarı orada iki saat yürüyüş yaptık.Kolundaki saati çıkardı. Bizim bölük.Böyle yalvarıyor.Yani giderken ne ev bırakıyorlar yakılmadık ne bir şey.Onlar yaşlı genç dinlemiyor.Şimdi parayı biz alacağız sanıyor.Bizim her iki üç günde bir yoklama yapılırdı.Gidiyorlar. Bütün millet çıkmış dışarıya. Bölükten 6 -7 kişi şehit oldu. Tren geldi.Şimdi bazı araçlar var.İstediğin yerden bahçe veriyorlar. Dördüncü Paraşüt Taburu bizim.Taburu topladılar.Alın bunları diyor. Komando birliği çok titizdi.Böyle ateş ediyorlar oradan. İkinci Harekat oldu.Bütün oranın yerli Rumlarını teslim ettik.Mersin’de yürüyüş yapılacakmış.Bir baktım karşıda Massey buldum. bir yandan da anlaşma oluyormuş.Kontrol olurdu. aşağıda da deniz kenarında oteller vardı.Adam başladı titremeye.Her tarafta önümüze kattığımız zaman.Kaçamayanı yakalıyoruz . Lefke bölgesine gittik. Motoru çektik oraya.İki saat kadar bir yürüyüş yaptık.Üç dört gün kaldık.Müthiş yoğun ilgi.Limanın dört tarafında da bahçelik bir yer vardı.Çocuk var.Nafaka nafaka bu diyor.Çocuk var orada.Yeşil hat oralara geldik.70 – 80 kişi o civarlardaydı. Oradan terhis oldum.teslim ediyoruz arkaya. Oradan korktuk biz.Sırt çantası.Yatıyoruz mesela mevzi gibi yerlere yatıyoruz. Bizi topladılar.İçerilerde asker var mı?Yabancı insan var mı diye.Çoluk çocuk ne varsa vurup kıyıp geçiyorlar. Hayatımda böyle bir şey yaşadığım için çok mutluyum.Onlar köyleri olduğu gibi yok etmişler.Bu diyor nafaka nafaka diyor..Benim de kalmak canım istemedi.O böyle ana yol vardı. Başka yere Güney’e gidiyorlar.. Banyoyu Girne’ye geldik.Ama onlar öyle değil işte.Evlerde.Çoğu evde yangın çıkıyor.Şort atlet kalırdık. çocuk annesinin arkasında.Biz beş arkadaş bir yerde.Oradan trenlere bindik.Adam oradan torba çıkardı.Nereden geldiğini bilemezsin.portakal bahçesi çok.Magosa’da büyük liman var.Hemen yola çıktı.Magosa’ya geldik.Durdurduk.Karısı adamın arkasına yapıştı.Arada bir eğitim yapıyorduk.Almış götürdüğü yerde harcayacak.Yolu kestik.Onlar olsaydı hepsini kurşuna dizerdi orada.Buradan da istemediler.Hadi bakalım oradan kamyonlara bindik. Onlar kaçıyor.135 Massey Ferguson traktör. İkinci Harekat da aynısı yani. biz kovalıyoruz.Hiçbir şeyi ellemeden.Tekrar birliğimize.13’ünde biz oraya gelmiştik 14’ünde tekrar başladık biz.14 Ağustos’ta başladı.Biz devamlı savaşarak gidiyoruz. Aranırdı. Hayatımda yaşamadığım şeyleri yaşadım. 172 . Hiç durmuyoruz.Evi falan bırakmışlar. Tekrar Girne’ye geldik biz.Yeşil hat diyorlar oraya. kaçan oluyor.Ne kalabalık ne kalabalık.Onlar biliyor kendi yaptıkları zulmü.Çadırımız arkamızda.Oradan parayı çıkardı.Lefke’de yolu kestik.Karısı var.Orada kalma şeyi söylediler.Hani öyle bir tane vicdanımız için ne bir yaşlı insan ne bir çoluk çocuk vurmadık hiç.Aynı o birinci olduğu gibi.

geceyi orada geçirdik.Çetin GÜMÜŞ”Sabaha karşı geri dönüşün olmadığını anladık. Aşağı indiriyorduk. hepsi er oldular. patlamayan mermiler imha edildi. Görmedim. Usta birliğini Adana Osmaniye’de yaptım. Öğlen civarı. sonra bizi geriye çektiler. ilk sıcak temas akşamüzeri Beşparmak Dağları’nda oldu. Kuşaklarda 60-100 tane mermi vardı.Çıktığımızda su seviyesi dizlerimize geliyordu. Biz sonra köylerdeki evlerde kaldık. Kâğıt falan yoktu. suyu oradan alıyorduk. Bir helikoptere 10 kişi bindik. Su kuyular vardı. birlikleri düzenledik. havan atışı yaptık. Köylerde tarama yaptık. 2. Mersin’e otobüslerle gittik. Rum köylerinde vardı. Oradan Kayseri hava İndirme tugayına seçildim. Bize ateş açılmadı o anda. O gün gemilerle dolaştırdılar bizi.5 helikopterden oluşuyordu. Orası ormanlık olduğu için havan atışı yapıyorduk. Bölük komutanı kıdemli üsteğmendi onun yerine yüzbaşı geldi bizim bölüğün başına. Tekrar bir karışıklık veya harekât olsa giderim. Gittiğimiz yere bayrak dikerdik. araçlarla iç kısma geçtik. Uçaklar bombardıman yapıyorlardı.Zaten çıkartma yapacağımız yer gözüktü. Yılmazköy’ü geçtik. Kıbrıs’a yaklaşınca sabaha karşı komutanlar bilgi verdi. Albay çıkartmanın 2. Önceleri sıcak yemek verilmiyordu . bindik araçlara. Oradan Hatay Dörtyol’a şoför eğitimine gittim. Bir asker ve bir kız sürekli kaçıyorlardı. Uçaklar dağların yamaçlarını bombalıyordu. Olduğumuz yerde kaldık. Bizim olduğumuz yerde mücahit yoktu. Sınıfım piyade. Araziyi taradık.Zaten küçük olduğu için fazla bir şey yazamadım.Onlar arka taraflardaydı. Bir gece alarm çaldı.Toparlandık. İlk gün bize bıçak verdiler. Harekât’ın başladığında emir geldi. İyi davranırdı. Bir helikopter filosu 4.Çünkü uçaklar devamlı yamaçları bombalıyordu.Sabaha karşı anladık biz artık bir dönüşünün olmadığını. Köylere girdiğimizde manzara korkunçtu” Askere gidesiye kadar tütün tarlalarında çalıştım. Piyade Alayı’nda yaptım. 15 ocak 2010 . Sonra biz çıktık. “Beni merak etmeyin. 754 17 Ocak 2010. En sonunda kaçmasın diye kızı istediler. Yaralılara sıhhiyeler geliyordu. Sabaha karşı alarm verildi. Demirciköy. 19 Temmuz gece yarısı alarm verildi. Aileme İkinci Harekat’tan sonra mektup gönderdim. Ben araçsızdım. Uçaklar sabaha karşı geldiler. Kıbrıs’a gideceğimiz belli değildi. Birde kuşaklarla dağıtıldı. Araçlarla gittik. Acemi birliğini Antalya 70. Ovacık’a vardık. Gündüzleri pek çatışma olmuyordu. Temmuz ayının 17-18’ inde öğleden sonra bir alarm vurdu. Çıkartma gemilerine sabah 11-12 gibi bindik.İlk gün bizim bölükten pek şehit olmadı. Tanklar sonradan geldi. Yaralanan oldu. Havan top mermisi düşmüş yanına. Akşamüzeri tekrar geriye çıktık. 1974 yılının Mart ayında askere gittim. Ertesi gün tekrar bir alarm vurdu. Mersin’e doğru yola çıktık. 2.Ondan önce bir limanda Alay komutanımız İbrahim Karaoğlanoğlu konuşma yaptı. Bazı evler boştu. Bizden önce deniz piyadeleri çıkmış. O zamanlar buralarda güneş enerjisi yoktu. Havaalanı ortada kaldı. Helikopterler sürekli asker taşıyor. gemilere bindik. Beklemeden direk çıktık. Lefkoşa tarafına. Ondan sonra siviller yerleşti.Esir düşerlerse bir şey olmasın diye herhalde. Çıktığımızda silahlarla yürüdük tepeye kadar. Gemide mermi dağıtıldı.Şimdi şehitliğin olduğu yere. Bizim paraşüt eğitimi tamamlanmamıştı. onur verici bir şey. iyiyim. 173 . Ateşkese kadar o yamaçlarda kaldık. Mektubu yazdıktan 15 gün sonra ailemden mektup aldım. Özet olarak yazdım. 220 kişiye yakındık. Yılmazköy taraflarında 2. Adaya yolculuk 45 dakika sürüyor. Bayağı yukarı kadar. Dağda sivil kıyafetli askerleri esir aldık. Bölük komutanımız Yüzbaşı Yavuz… soyismini hatırlamıyorum.günü akşamüzeri vuruldu. Beş şarjör dolu vardı zaten. Hala daha çiftçilik yapıyorum.” dedim. Cemil TUNAY754 “Bölük komutanımız Yüzbaşı Korkut Eken’di. Hazırlandık.Köylerden de gençlerden falan aldık. Bazı insanlar duruyordu. Bizi 20 Temmuz sabahı helikopterlerle Kıbrıs’a taşıdılar. Savaşmak güzel.sonradan başladı. Zirveye kadar çıktık. Türk evleri kerpiçten yapılmıştı. Zaten savaş anında rütbeler söküldü. Kıbrıs’a gideceğimiz söylendi. Çürük evler sayıldı. O Türkiye’de kalmıştı. biz uzaktaydık. Çatışmada düşmanı pek göremiyorduk. 4 Mart 1974’ de önce istihkam olarak askere alındım.” Askere gidene kadar çiftçilikle uğraşıyordum. Kız isteme olayı oldu. Gemi baya yanaşmıştı. Harekat’a kadar bekledik. Sigara kağıdına yazıp gönderdim. Taarruza geçtik. Bu arada Girne tarafında çıkartma oldu. 15 ay kaldım. Pamukyazı. Oradan terhis oldum.Çıkartmadan bahsetti. havaalanına kadar gittik. Biz sahile çıktık. gün orada da kaldık. Yılmazköy’ün berisindeydik. Sonra indik toplandık. Ben bölük komutanının aracını kullanıyordum. O arıza yapmıştı yolda giderken.İlk çıkartmada yiyecek sıkıntısı çektik. geri araçlara bindik.Bir gece Mersin’de kaldık. Bir çıkarma gemisine bir bölük biniyordu. Dağın yamaçlarına çıktık.

Adana tarafından Adnan Damar. 20 Temmuz sabahı ilk çıkartmadanız ilklerdeniz. Yağma olayı olmadı. İletişim yoktu. Yunan uçakları bizi sıkıştırdı. 7 ay sonra tekrar Kayseri’ye geldik. Atlayışlar başladı. Arazi yayılmaya uygun değildi.Ben trenle gitmedim. Evlerden ateş açılıyordu. Arkadaşlarımızın çoğu şehit oldu. Uçaklarımız yetişti. Onlardan biri “ya Kıbrıs’a çıkartma yapılıyormuş savaş varmış oraya gidiyoruz” dedi. çocuğum olcak onu göreyim'' dedi. sonra gittim. Yaralıları onlar topluyordu. Beşparmak daha önceden mevzilenmiş. Salamis Oteli. Bolu dağ komandoları geldi. Etkisi uzun yıllar devam etti. Açık arazi. Şehit oldu orada kaldı o arkadaş. Ancak birinci harekattan sonra bir gece bizim içimize sızma yapıldı. Arkadaşım Hüseyin Kurtuldu idi.ya kalmadım ondan sonra Kıbrıs'a seçildik ve gittik. Köylere girdiğimizde manzara korkunçtu. Çok değerli çok titiz biriydi. Uykudan bağırarak uyanırdım. Ayrancılar. Bizim arkamızda beyaz yer bezleri vardı. Geri çekildik. Ön tarafından bir mazgal deliği. Mücahitleri ikinci harekatta gördüm. Çarpışmadan sonra 6-7 kişiyi ele geçirdik.. Banyoyu unuttum. Geride çoluk çocuk yaşlı kişiler kalmış. El bombasını o anda vermediler bize. Piyade Alayı oradan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Ankara. Direniyorlardı. Biz topluyorduk. Bir köyün emniyetini aldıktan sonra araziye çıkılıyordu. Harekat bittiğinde Rumlardan boşalmış evlerde kaldık. En çok zayiat vermemizin sebebi yerin acemisiydik. Ateşkesten sonra Girne’ye geldik. Rum evleri muazzam bakımlı.Anayı babayı bir göreyim dedim. Muazzam mevziler yapmışlar. Vurulan helikopter olmadı. Sivil esirlerin toplanma yeri kiliseydi. Ateşe karşılık verdik. Üçüncü havanda bulunduğumuz yere havan düştü. Ankara'dan İskenderun'a trenle gittik. Bizim sorumlu olduğumuz yer açık alan. Oradan Lefkoşa yönüne yöneldik. Aşmışız. O zaman yerin acemiliği vardı. “İbo abi. sen napıyon dedim. Çatışma.Oradan çıkartma hücum botlarına aktarıldık ve 755 5 Ocak 2010. Bölük komutanımız Yüzbaşı Korkut Eken’di. Dağlardaki mevzileri ekseriyetle uçaklar susturdu. Rumlardan ateş geliyordu. Kayseri’de kalan eğitimlerimize başladık.Orada denizin ortasında kaldık. Torbalı'dan. Eğitime devam. Biz o yeri piyadeye devir ediyorduk.Önce Torbalı'ya uğradım. Başımızda tim komutanı teğmen vardı.Daha sonra biz çıkartma yapmaya başladıktan sonra verdiler. Boğaz’a indik. Şimdi yerini yurdunu biliyorum. Göğüs göğse muharebe olmadı. Makineli tüfek için. Bakımsız kerpiç evler Türklerin. İkinci harekatta cephe savaşı oldu. Rütbeleri yoktu. Ancak açlık çektiğimizde bakkal dükkânlarında evlerde bulduğumuzu yedik. Piyade arkadan geliyordu. Sızma yapılmadı. Sınıfım piyade.Geldik Taşucu’na. Bir tanesinin adını hatırlıyorum. Sonra bir ay Beşparmak Dağları’nın zirvesinde Rumlardan kalma bir yerde kaldık. Bize mermileri ve silahları Mersin’de dağıttılar. Devamlı hareket halindeydik.Sol tarafımda (yanını göstererek) şuradan girdi bir kurşun. Geriye gönderdik. Havan ateşi ile dövmeye başladılar. Bu gün yine aynı şey olsa giderim. 5-6 arkadaşım orada şehit oldu.Biz Hüseyin ile beraberdik. Bazen görerek. Yere 1 m.Ortasına mühimmat konuyor. Cephe şeklinde oldu. arkadaşımın ölümü… Celalettin KIVILCIM755.Ankara'dan da 20 Temmuz sabahı Kıbrıs'ta olmak üzere Mersin'de. Sivil esir aldık. Köylere tarama yapıyorduk. Acemi birliği Samsun 56. Mücahitleri daha sonra gördüm.. Biz Tunalı gemisi ile gittik.” Askere kadar çiftçiydim. Biz de o arada gelirken “ya nereye gidiyoruz“ diye soruyoruz arkadaşlar arasında. Kıbrıs’a yaklaştığımızda aşağısı duman içindeydi. O ortamın içinde irtibat sağlamak mümkün değil. Dağlar yanıyordu. Ekin tarlaları ateşe verilmişti. Köylerin Türk mü Rum mu olduğu karşıdan belli oluyordu. Kimisi piyadenin içine karışmış. Makineli tüfek ateşi açtı. Rumlar yıllardan beri hazırlığını yapıyormuş. Sıhhiye taburunun yanındaki keçiboynuzu ağaçlarının altına gizlendik. kala atladık. Sahilde büyük otele yerleştik. Dikiliydi. 174 . bazen tahmini. Subaylar er gibiydi. Otobüslerle falan asker geliyordu Osmaniye'den. Onları kiliseye bırakıyorduk. Yoksa bizde vurulacağız.Onun için geldik . Birinci harekat bitiminden sonra dinlendik. Rum gençler cepheye gitmiş. Şehit arkadaşlarla uğraşmamızın mümkünatı yok. Sakallarımız hacı sakalı haline geldi. Bombardımandan dolayı yanıyordu. Şu anki yeşil hatta kadar gittik. Daha sonra Magosa tarafına geçtik. 1974 senesinde Mart ayında asker oldum. Kıbrıs'a çıkartma yapılacağı Mersin'de söylediler. Üç ay sonra eve mektup gönderdim.Aslında arkadaş istedi o dedi ''Gidelim benim eşim yeni doğum yapacak. savaşın içine geliyon? O hücum anında Hüseyin vuruldu. Uzun süre kaldık. Aynı bölüğün içinden birbirimizi kaybettik. Temizliğe eğitime disipline önem verirdi.Bir ay kadar ya kaldım. Rüyalarıma girerdi. Silahım G1’di. Yanımda zaten benim solumda vuruldu.

Sabah saat aşağı yukarı 8-9 sıralarıydı. Dikoma'ya geldik.Aldım üsteğmene verdim hatta künyesinin birisini ağzına sıkıştırdık. Hüseyin falan dedim ben.Benim yanımdaydı çünkü. Hüseyin düştü.Doğru benim yanıma geldi bir askeri jiple.Uyumak yok.Sonra uçaklar geldi saldırı yaptılar ondan sonra bize hücum emri verildi.Gremeskos Sokağı'ndaki verilen taaruzda Hüseyin şehit oldu. Gittik.Biz onunla Ankara'dan beri samimiydik.Kimliği bu diye. Onlarla Beşparmak Dağları'nın eteklerine Girne'de çıkış yaptık. En çok zaiyatı orada verdik. Beton dökmüş. Benim arkadaş “yandım Allah” dedi. Uçaklar gelecek.Ondan sonra işte bize bir çorba gelmeye başladı.Dediler Türk askeri ele geçirmiş oraları. Beşparmak Dağları'nın eteğini. Rumlar aşağıdan vuruyormuş yukarıdan da geliyordu ateş sonra bir baktık Türk bayrağı yukarıda yanlışlıkla birbirimizi vurmuşuz. Üsteğmen dedi ki “kalk işte sen de vurulcan” dedi.”Hüseyin” falan dedim. Bezleri serdik. Beşparmak Dağları’ndan çok yoğun ateş oldu bize. 14 Ağustos'ta komutanlar: “Asker arkadaşlar kimse yerinden kımıldamasın”dedi. Düzlüktü.Üsteğmen de künyesini aldı. Düzlüktü zaten ama mağara gibiydi. 14-15 taarruzunu geçirdikten sonra biz orada kaldık.Mesela biz dağa doğru ateş ediyorduk. Zaten bize devamlı olarak oradan ateş ediliyordu. Asfalt boyunca sağlı sollu Boğazköy var hemen Beşparmak Dağları'nın altından oraya gittik.Sonra hemen portatif kazma küreği çıkaran mevzi kazıyordu. Mevziyi kazıyorduk. En önce uçaklar vurdu sonra biz çıktık.Biz kalktık. Sonraki günlerde de verdik çatışmalarda. Hüseyin Kurtuldu yanımdaydı.O şekilde aldık etleri geliyordu elimize yani. Aşağı yukarı boynuma kadar geliyordu su. Ateşkes oldu.Orada çok zayiat verildi. İbrahim Karaoğlanoğlu Rumlardan temizlenen evlerde saklanmışlar sanırım arama esnasında vurulmuş diye duyduk biz.Aldık ambulanslara. Yanlışlık olmuş. Ben şaşırdım arkadaşlar dedi ki “Celaleddin baban geldi.hücum botlarla vardık.Kazıyorsun kazabildiğin kadar.İşte arkadaşımız Hüseyin orada şehit oldu.Kalktık hücum ettik.Uçaklar gelecek önce bombardıman yapacak.Taarruz emri verildi. Dikoma'dan aşağı yukarı 1 hafta 10 gün sonra biz Yılmazköye… Oradan Lefkoşa'nın Gönyeli Köyü vardı. Geriye döndük.Bize yardım olsun diye.Onların mermilerini kullandık. “Burada acı yok” dedi. ilk gün verdik. Bu sağırlar dilsizler okulu bombalanmış diyorlar.Yanmış vaziyette. “Acımayacaksın” dedi. Biz evleri tarama yaptık.Tanklar gelecek görsünler diye. Dediler ki işte herkes şehidini toplasın. İşte ben tekrar Hüseyin'in yanına gelince Hüseyin zaten bir havan topu daha yemiş.Daha sonra ikinci üçüncü günü mü ne Türk askeri birbirimizi vurmuşuz. Sabah 6-7 civarı. “Burası savaş alanı” dedi.Gerçi zaten yatma uyuma yok.Orada da zaiyat verdik. Gece oldu mu olduğumuz yerde kalıyorduk. Dağın tepesine çıkmadık ama eteğinden doğuya doğru yürüdük.Sabaha karşı namazdan sonra bize emir geldi.Sabaha kadar bütün gece yol yürüyoruz.Orada aşağı yukarı 2-3 gün kaldık. Oturduk emre kadar taarruz emri verilince hücum silahlarımızla yine taaruza kalktık.Biz kendimizi koruyorduk. Rumlar taarruz açar diye. Hatta tüfekleri havaya kaldırıp da geçtik. mevziler üstte biz altta . Albay vardı. “Yürü!”Ben de yürüdüm artık. Cüzdanı ben aldım.Bize sürekli ateş ediyorlardı.1-2 günde orada şavaştık.Uçaklar bombardıman yapıyordu.”Ulan İbo 175 . Bir boy suyun içindeydik. Ben yani kurtaralım falan gibilerinden.Daha sonra biz onların kendi silahlarını aldık.Oradan Dikoma'ya geçtik. Mehmet'in yanına gitmiş Mehmet'i falan bulmuş. yanmış. Önünüze kırmızı tarafı yukarı gelecek şekilde bezlerinizi serin. Tam akşam oldu.Ateş edemiyorsun. Mevzilerde yatıyorduk.Mermiler su aldı zaten.Oymuş yeri.Yürüdük gece boğaza doğru.Onun içinde sabahlıyorsun. Boşluktan soldan patlamış.Adam yerin altından kaçıyor. toprak yığmış. Ambulanslarla biz gitmedik tabi. Herhangi bir şey var mı diye.Biz o yoldan 3-4 gün sonra toplandık.Yoksa dedi ki ben seni vururum çabuk yani hedef veriyorsun Rum'a.” ”Ulan” dedim. Evet beraberdik.Biz karşılık vermiyorduk ama. Üsteğmen vardı rütbelilerden ''kalk dedi sen de mi vurulcan?'' O hücum anında Hüseyin vuruldu. Biz bekliyorduk. Ben yağma olayı duymadım.Türk ismiyle Eskikuyu onun önünde de Rumların diliyle Gremeskos Sokağı vardı oraya yerleştik. Zaten çok ölen oldu.İşte 14-15 Ağustos'ta da Rum Birliği Muhafız Alayı'nın orada taarruza kalktık. Direk dağa doğru ilerledik. Attığını vuruyordu adam. “Benim babam nasıl gelecek buraya?” Bir gördüm İbo abiyi rahmetliyi şaşırdım tabi. Hedef belliydi.Baktım sağından vurulmuş. Genellikle ilk şehitlerimizi Beşparmak Dağları'nda verdik.O arada da seni hedef alıp atıyor. Kalktıktan sonra 100 metre ya gittik ya gitmedik.Yaşar Kelle’yi de tanıyordum zaten. Bizim bölük bitti. Ateşkes olmasına rağmen onlar ateşkesi dinlemiyordu hiç.Bezleri çıkardık çantadan.Dedi bildirilecek ilgili yerlere. Uçaklar bombalıyordu zaten o sıralarda. Hüseyin'in şehit oluşu işte beraberdik. Karşıdan dediler: “Makaryus'un evi burası”. Sadece bu arada savaş olurken Mehmet Sevinç'in babası geldi oraya ziyarete. Ertesi gün sabah tekrar bize deniliyordu. Kendim de gittim bizzat. İşte taarruza kalkılacak.Kırmızı taraflarını öne serdik taaruza kalkacağız.Ben de cüzdanını aldım. En son işte dayanılmaz olunca komutanlarımız dedi ki biz de taarruza kalkalım biz de bunlara cevabını verelim.

Oradaki Rum Milli Muhafız Alayı’na taarruza girdik. harekatta 28. Rahatsız olanlar ayrılsın dediler. Çınarlı.Yarbay dedi “Celaleddin oğlum babanı dedi yolcu et. Gemiyle Ankara'ya geldik.Açığa dereye indik. Kızılcahisar'dandı.Hemen oradan ben onu aldım. O anda çatışmaya girdik. Onları pişirip yiyorduk. Orada gözetleme mevzileri falan yaptık. Yanlışlıkla Rum bölgesine giriyorlar. “Oğlumun kokusu senin üstünde” Askere gidene kadar çiftçilik yaptım. Esirler önce Serdalı’ya sonra daha geriye gönderiliyordu.”Sonra oturduk. Defin ediyordu. Şehit olan arkadaşların mermilerini de alıyorduk. gün ateşkes haberi geldi. Biz geri çekildik. Ovacık’tan helikopterlerle bizi Kıbrıs’a çıkardılar. Halk bizi çok güzel karşıladı. Bizi Adana havaalanına indirdiler. Biz bir gün Abnat Gölüne yayan intikal ediyorduk. Bölük komutanı Yüzbaşı Mehmet Cennetoğlu. Ölmedin mi savaş güzel. Kiliseye topluyorduk. Samanlıklara saklanmış. Orada 4 ay eğitim gördüm. Oradan yolcu ettim. Tümen komutanı Osman Fazıl Polat . Böyle alttan asfalt geçiyordu oraya kadar götürdüm. 756 11 Ocak 2010.harekat 3 gün sürdü. 2 Ocak 2010 Torbalı Tepeköy Mah. Gökçenler Köyü’ne.” Dedim: “Abi sen kusura bakma seni kovalamış gibi olmasın.harekata kadar orada kaldık. Biz gitmedik.Yayan asfalt vardı. Sivas’tan Lütfü (soyadını hatırlamıyor) .Jipe bindirip gönderdim. Çünkü onlar araziyi biliyorlar. Herkes dondu kaldı. Mevzimiz yok.abi sen napıyon” dedim. Beşparmaklarda buruna kadar biz topladık. Üç ay sonra Bolu Dağ Komando Okulu üçüncü tabur dördüncü bölüğe geldim. Oradan Siirt ve Batman’a gittim. Kayserili arkadaşım sırt telsizcisi idi. Bizi mücahitler karşıladılar. tümene bağlıydı. Oradan otobüslerle 2223 Temmuz’da Ovacık’a götürdüler. Abdullah AKAD756 “Bizi üç ay Beşparmak’ta unuttular. 2.1973 Yılının Ağustos ayında jandarma komando olarak askere alındım. Silahımız G3 ve A4’ dü .Bizi unuttular 3 ay . Bin kişiden 800 kişi kaldık.Savaş yeri burası her an emir falan gelebilir. Yunan askerleri bizi görüce üzerimize ışık mermisi atmaya başladılar. 2.Nakliye uçaklarıyla bizi Adana Havaalanına indirdiler. Beşparmaklara yöneldik. Önden ve yanlardan. Uçaklar bombardıman yaptılar. 5 Haziran 1973 tarihinde Eğridir dağ komando okuluna er olarak askere alındım. Mücahitler Rumca anons yapıyorlardı. 45 dakikada Kıbrıs’a vardık. Bizim subaylarımız bilmiyorlar. Kayseri’den şehitler verdik. Harekata Batman’dan katıldım. “Savaşın içine geliyon?”Kurşun yersen falan derken “bir şey olmaz” dedi. Denizli’den Osman Ilgan .Bizim tabur komutanımız Binbaşı Bedris Tuncer esir düştü. Evlere girdiğinizde evlerde genelde yaşlılar vardı. Bir daha da gitmedim. Sağırlar dilsizler okulunda bayağı bir kaldık. Bölük komutanı üsteğmen İsmail Özgümüş idi. Biz cevap vermezdik. Bizde Rum köyünden tavuk . Uçakların çok faydası oldu. Daha sonra terhis oldum. Bugün böyle bir şey olmuş olsa giderdim. Değiştirmede geri geldiler. Patlamadı. ama Boğazköy'de şehitlik mezarlığına defnediliyordu. İlk görev yerim Hozat. Oğlundan kalan sigara içmek için tahta takım ve tırnak makasını götürdüm hediye olarak.Gece çatışma bitiyordu.İlk gün şehit vermedik. Binbaşı postası ve şoförü esir oluyorlar. 30 Ağustosta Ankara'ya gösteriye gideceğiz bizi dağdan indirdiler. Harekata bize geri çekilin talimatı verdiler. Hozat’ta görev yaptıktan 40 gün sonra İzmir Foça’ya geçtim. Terhisten iki sene sonra tekrar Kıbrıs’a gezmeye gittim.14 Ağustos sabahı 2.Sen git” dedim. Uçaksavarlarla vurdular. Rumların mevzileri betondan. Bir helikoptere 9 kişi bindik. Piyade arkamızdan geliyordu. Kıbrıs’a gideceğimiz söylenmedi. Orayı yok ettik. Harekatta Magosa’ya kadar girdik. harekatta 39. 4. Askerler genelde kimi kafasından kimi ayağından kimi karnından vuruldu. Abdullah YAPIŞIK757 “ Havadan ıslık çalarak bir havan düştü.Gençler savaşa gitmişlerdi. Ateş hattı 50 m. Şehit aileleriyle görüşmeye gittim. Şehit oldu arkadaşlarımızdan bazıları.Hedef vermemek için yani düzdeyiz ya biz. Herkes şehidini topluyordu. Mermi sıkıntısı çekmedik. 176 757 . Annesi bana sarılıp ağladı “Oğlumun kokusu senin üstünde” diye. Ateşkes oluyordu. 3 bölük. Ortamıza düştü. Serdarlı. İşkence yapmışlar . 2. Türk ve Rum köylerinden esir toplamaya başladık. Üç koldan ateş yiyorduk. Yanımızda bisküvi falan vardı. Beşparmak'ta. Bir iki saat kadar konuştuk. tümene 2. Uzun boyluları seçtiler.” “Bindirelim jipe bunu Lefkoşa'ya ya da Magosa'ya kadar yolcu edelim yoksa bu sakat. tavşan alıyorduk.Ben seni nerede koruyacağım. Yozgat’tan. Sabaha karşı varmıştık zaten oraya.” Makedonya Veyselli’den ailem 1956 yılında Türkiye’ye göç ederek gelmişler. Sonra bizim bölüğümüz 1. Ercan Havaalanı’nın karşısına. Torbalı Mah.Gönderiyorduk yani. Çünkü o anı o hissi yaşayan bilir kimse bilmez.O askerlerin hepsini… Daha sonraları taciz ateşi yaparlardı. “Ben geldim sizi ziyarete.

Emir geldi. Geri döndük. Aynı günün akşamı cephaneler sayılmaya başladı. Askeri araçlara (revo) yüklendi. Subay astsubayların evlerine gitmeleri yasaklandı. Biz şüphelendik. Televizyondan bazı şeyleri duyuyoruz. Komutanlardan Kıbrıs’a çıkartma yapılacağını duyuyoruz. Kıbrıs’a gidiyoruz, Kıbrıs’ı göreceğiz diye herkes sevinç içinde. Tüm tugay intikal etti. 16 Temmuz’ da hazırlıklar başladı. Revolarla yola çıktık. Bir gece Ankara’da 28. tümende kaldık. Mut tarafında halk yolu kesmiş, araçların içine üzüm atıyordu. 20 Temmuz günü Taşucu’na vardık. Bir gece kaldık. Harekât başlamış çıkartma yapılmış top sesleri duyuluyordu. Dağın eteğinde bir arazide kaldık. 21 Temmuz sabahı dağın eteğindeki koydan helikopterler bizi aldı. 10.15’ de havalandık. Bizimle beraber 15 – 20 helikopter kalktı. Helikopterde üç askerdik. Cephanelerimizi de yanımıza aldık. Helkopter pilotu bize şöyle seslendi;” Çocuklar bakın size güveniyoruz. Türkiye’nin en seçkin birliklerindensiniz. Bugün savaşın ikinci günü. Başarılar diliyoruz” dedi. Yolculuk yaklaşık 45 dakika sürdü. Denizin üstünde adaya yaklaştıkça yanan dağlar da görünmeye başladı. Saat 11.00’ de bizi Beşparmak Dağları’nın güney cephesine “Kırna “ denilen bölgeye indirdiler. Dağın Lefkoşe tarafına. İneceğimiz zaman bize makineli tüfek ve toplarla ateş açıldı. Biz dağlara indiğimiz için ateş bize ulaşmıyordu. Dağda kalmış olan Rum birliklerinde ateş ediliyordu. İndiğimiz yerde insan tulumlarının içine samanla doldurulmuş maketler vardı. Bizim paraşütçüler atmış. Kayseri hava indirme. O an için başımızda bir başçavuş vardı. İlk hatırladığım başçavuşun postası elindeki tomson makinalı tüfeği yanlışlıkla tetiğine dokunup silahı ateş alması ve başçavuşun pantolonunu delmesini hatırlıyorum. Yanımızda bolca teğmen ve bazı rütbeli subaylar vardı. Üsteğmen Nizamettin Sungur vardı. Yanımda şehit oldu. Subayların nezaretinde Beşparmak Dağları’nda dağlara tırmanarak “Beyazev” denilen bir adrese gittik. Önümüzde bizden bir gün önce çıkan piyade birlikleri Rumlardan gelen ateşlere cevap veriyordu. Boğazdan tırmandık. Beyazev’in kuzeyine döndüğünde karşında “Santiagon Kalesi” vardı. Hava oldukça sıcak. Saat 1-2 dolayları idi. 11 kişilik timler halinde bizi ayırdılar. Başımızda subaylar vardı. Bize çeşitli nokta hedefler verdiler. Teğmenin birisi de Servet Yanar’dı. Ben Üsteğmen Nizamettin Sungur’un grubunda kaldım. Bölgedeki küçük küçük parça parça kalan Rum birliklerine yöneldik. Görevimiz bu Rum birliklerinin imha edilmesi idi. Üsteğmen Nizamettin Sungur 758’un emrinde Beyazev denilen yerden Girne’ye doğru inmeye başladık. İnerken solumuzda 15-20 metre genişliğinde küçük bir derenin yanından gidiyorduk. Denizli’den çavuş veya onbaşı birliğini kaybetmiş. Bize katılmıştı. Bizimle beraber hareket ediyordu. Bir portakal ağacının üzerinde bir Rum askeri gördü. Tabancayla ateş etti. Ama vuramadı. Rum askeri kaçtı. Üsteğmen bizim önümüzde yürümeye başladı. Biz de beş metrelik ara ile avcı yürüyüşündeydik. Üsteğmeni takip ediyoruz. Bir ara üsteğmen “dağılın çocuklar” dedi. Dağıldık. Dağılırken ateş açıldı. Derenin karşı yüzünden bize ateş açıldı. İlk sıcak temas orada oldu. Saat 2-3 sıralarıydı. Hepimiz ağaç, kaya arkasına sığındık, araziye göre mevzi aldık. Onlardan yoğun bir ateş geldi. Biz de yoğun ateşle cevap verdik. Benim tüfeğim ilk ateşte tutukluk yaptı. Sağ tarafımda arkadaşım Konyalı çavuş Ahmet Tapur vardı. Dedi ki “ berber ne yapıyorsun?” “Ateş etmiyor” dedim. ”Şarjörünü iyi oturt!” Baktım şarjör tam oturmamış. Orturttum. Ateşe başladım. Herkesin üzerinde 100 mermi var.Yoğun ateş karşılıklı devam ediyor. Bu esnada bize göz yaşartıcı el bombası attılar. Herkesin gözü yanmaya başladı. Üsteğmen 13 veya 15 metre benim önümde. Ateş kesin emri verdi. Ateşi kestik. Bir sessizlik oldu. Ortada duman var. Rumlar tekrar devam etmeye başladı. Bizimkiler de ateşe başladı. O ikinci ateşte bizim üsteğmen şehit oldu. Miğferi paramparça olmuş. Omuzları, böbrekleri paramparça olmuş. Üsteğmen adeta kalbura dönmüş. Benim 15 metre önümde oldu bunlar. Üsteğmenin vurulduğunu hissettiğim. Çünkü bir daha hiç sesi çıkmadı. Yoğun ateşten sonra Bayındır’ın Yusuflu Köyü’nden İsmail Erbey ayağa kalktı. Derenin öbür tarafında yaralı bir Rum vardı. Elinde sten tabanca vardı. Silahını at dedi. Hem de eliyle işaret etti. Atmadı. Onu orada vurdu. İsmail bir tanesinin yaralı kaçtığını gördü. Herkes toparlandı. Kalktık. Bizim üsteğmenin üzerinde nereden baksan 15-20 mermi deliği vardı. Denizli’den bir pehlivan çocuk vardı. O yaralanmış.Başçavuşun emrine girdik.Başçavuş sıhhiyeciydi. “ Çocuklar toplanın” dedi. Toplandık. “Yaralı, şehit var mı?” Bir şehit bir yaralı diye bilgi verdik. Üsteğmenin postası telsizle S3 Yüzbaşı Cennetoğlu’nu aradı. Bilgi verdi. Yüzbaşı bize şehit ve yaralıyı alın geriye dönün emri verdi. Yüzbaşı Beyazev’den bölüğünü idare ediyor. İyi de nasıl getireceğiz? Ağır, yorgunluk sıcak, açlık... Bir de dağa tırmanacaksın. Yanımızda büsküviler vardı. Karargâhımız Beyazev’e gittiğimizde konserve veriyorlardı. Yaralıyı getirdik. Şehidi orada bıraktık. Akşamüzeri yüzbaşı beş kişilik bir tim oluşturdu. Bir landroverle şehidi almaya gönderdi. Şehidi nereye götürdüler bilmiyorum. Şehidin
758

Şehit Üsteğmen’in ailesine Sivas’ta ulaşılmış, kayıt örneği öğretmen kardeşine gönderilmiştir. 177

mezarı Boğaz şehitliğinde. Biz orada üç gün kaldık. Birinci harekât bitti bitmek üzere. Hava kuvvetleri yoğun bombardıman yapıyor. İlk çıkartmayı yapan 28. Tümen. Onlar bayağı bir zayiat vermiş. Karargahta çamların altında tüfek temizlerken havadan ıslık çalarak bir havan düştü. Ortamıza düştü. Patlamadı. Herkes dondu kaldı. Kademeci esmer alçak boylu Abdullah Başçavuş aldı, götürdü. Bazı arkadaşlarda küçük radyo vardı. Biz gelişmeleri dinlemeye çalışıyoruz. Bizim yanımıza Hürriyet Gazetesi muhabiri geldi. Bazı subay ve askerlerle röportaj yaptı. Bize dağların tepesinden eteklerine kadar tarama emri verildi. Rum kalıntısı varsa temizleyin dendi. Yaklaşık 20-30 km.lik bir alanı taradık. Gece döndük. O gün yorgunluktan bittik. Orasını piyade birliğine bıraktık. Sürekli yer değiştirmeye başladık. Gittiğimiz yerde 3-5 gün kalıyorduk. Nerelerde kaldığımızı bilmiyorum. 13 Ağustos gecesi yola çıktık. Lapta’ya geldik. Lapta ele geçirilememiş. Görev bizim tugaya ve bölüğe verildi. Sabah saat altı sıralarında biz 28. Tümenin önüne geldik ve karşılıklı yoğun ateş açılmaya başlandı. Saat 11-12 sularında Lapta düştü. Şehri ele geçirdik. Hâlbuki radyo saat 8-9 da Lapta’nın alındığını söyledi. Ama sıcak çatışma devam ediyordu. Lapta’da 15 -20 kişi esir aldık. Hatta bir tanesi subaydı. İstanbul’u çok iyi biliyordu. Biz geriye çekildik. Beşparmakların üzerinde düz bir araziye çıktık. Orası daha önce Rum birliğinin karargâhı imiş. Beş on gün orada kaldık. Tabur veya bölük komutanı: “Yoldan benden habersiz kimse geçmeyecek” diye emir vermişti. Bir gün 28. Tümen komutanı geldi. Yolu ancak yüzbaşı gelince açtık. Emir öyleydi. Asker bir gün keçiboynuzu yemiş. Keçiboynuzu kabız yapıyor. Özellikle kuru fasulye yemeği verildi. Hadi tüm asker ovada. Amel. Akşamüzeri tekrar toplandık. Omorfo tarafına gideceğiz. Gece bir top atışı başladı bize karşı. Top atış menziline girmemek için orada kaldık. Mevzi aldık. Ateş devam ediyor diye yolu değiştirdik. 15 Ağustos’ta Gaziveren Köyü’ne geldik. Rumlar bir gün önce Gaziveren köy halkını okula toplamışlar. Erkekleri de esir almışlar. Okulun dışında ve içinde mermi izleri vardı. Köydeki bir nene anlattı. Rumlar okulun içine halkı topladıktan sonra içlerine el bombası atmışlar. Orada bayağı çoluk çocuk öldürmüşler. Nene bize anlattı. Yanında 8-10 yaşlarında iki kız torunu vardı. Sarı boyalı bir evdi. Rumlar köyde katliam yapmışlar. O köyde arama ve tarama yapıldı. Birkaç esir yakalandı. Orada 5 gün kaldık. Oradan Lapta Köyü’ne Rum askeri birliğinin olduğu yere gittik. Piyade er. Şerif oğlu 1954 doğumlu.50. Piyade Alayı 2. Tb.Şehit olduğu yer ve tarih: Lefkoşa. 15 Ağustos 1974. Mehmet Remzi Gökhan, Kıbrıs Barış Harekatında İlginç Olaylar, İstanbul, 2007 (2. Baskı)Toplumsal Dönüşüm Yayınları., Muzaffer Sever (Mete Bey), 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Bitmeyen Gece, İstanbul, 2010, Kastaş Yayınevi.,İsmail Müftüoğlu, Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı ve Perde Arkası, İstanbul, Tarihsiz, Alioğlu Yayınevi,Mesut Günsev, 20 Temmuz 1974 Şafak Vakti Kıbrıs, İstanbul,2007 (5. Basım), Alfa Basım Yayım,İbrahim Artuç, Kıbrıs’ta Savaş ve Barış, İstanbul, 1999, Kastaş Yayınevi, Salih Şahin, 1974 Kıbrıs Gazisi Olmak ( Anılar ve Tavsiyeler), İstanbul, 2007, Kutup Yıldızı Yayınları, Ertuğrul Üçler, 35. Yılında Kıbrıs Deniz Çıkartmasının İç Yüzü 1974 Kıbrıs Çıkartması, İstanbul, 2009, Yeniyüzyıl Yayınları, Yard.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı, Kıbrıs Barış Harekatı, İstanbul, 2010, Hiperlink Yayınları, Erol Mütercimler, Satılık Ada Kıbrıs Kıbrıs Harekatının Bilinmeyen Yönleri, İstanbul, 2010,(8. Baskı), Alfa Basım yayım, Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Yer altı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı,İstanbul, 2007, Iq Kültür sanat yayıncılık. Em. Tümg. Cumhur EVCIL, Kıbrıs Barış Harekâtı Anıları, Önce Vatan Gazetesi, Tüm görüntü kayıtlarının bir örneği kongreyi gerçekleştiren derneğe verilmiştir. Ayhan Çam(Vefatı: 1990), M. Ali Pekdemir (Vefatı:2002).

Muzaffer YÜKSEL

178

Celalettin KIVILCIM

Abdül YAPIŞIK

Nejmittin KABASAKAL

Ali AKGÜL

179

Arama sırasında bir Rum evinden alınan ve halen saklanan fotoğraf Abdullah AKAT Metin TERZİOĞLU 180 .

Mehmet DOĞAN Hüseyin SÖBÜ 181 .

(Cüneyt Arkın ile Önce Vatan filmi çekiminde) Komando bölüğü Beşparmaklar’da (Günaydın Gazetesi) Adem Yavuz’uz Beşparmaklarda çektiği fotoğraf (Fatma Girik ile Önce Vatan filmi çekiminde) Arka fondaki asker Hüseyin Söbü (Günaydın Gazetesi) 182 .

Yusuf ÇAKIR İbrahim KARAASLAN Çetin GÜMÜŞ İbrahim Karaaslan’ın babasının Kıbrıs’ta ziyareti 183 .İbrahim SOYKAN Komando bölük komutanı şehit üsteğmen Mermi TONBUL (Bu fotoğraf askeri Hüseyin Söbü tarafından 1974 yılından beri cüzdanında saklanmaktadır.

Cemil TUNAY Macit BURUNCUK Gazeteden eve verilen mesaj (Günaydın Gazetesi) Paraşütle atlama için uçağa biniş anı Kemal YAŞA Mustafa EFE 184 .

Bayram tebriki (arkayüz) 185 .

186 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful