P. 1
Attila İlhan - Hangi Atatürk

Attila İlhan - Hangi Atatürk

|Views: 136|Likes:
Yayınlayan: cisa_33

More info:

Published by: cisa_33 on Feb 27, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

Genel Yayın: 621

TÜRK EDEBİYATI

ATTİLÂ İLHAN HANGİ ATATÜRK?

© TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, 20 0 3

GÖRSEL YÖNETMEN

BİROL BAYRAM
GRAFİK TASARIM U YGULAM A

T ü r k iy e iş b a n k a s I k ü l t ü r yayIn l a r I
I. BASKI, 1 9 8 1 TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYIN LA R IN D A V. BASKI, NİSAN 2008

ISBN 978-975-458-386-1

BASKI

ŞEFİK MATBAASI (0212) 4 7 2 15 00
M ARM ARA SANAYİ SİTESİ M BL O K 2 91 İKİTELLİ 3 4 3 0 6 İSTANBUL

TÜ R K İY E İŞ BANKASI KÜ LTÜ R YAYINLARI
İSTİKLAL CA D D E Sİ, NO: 14 4 /4 BEYOĞLU 3 4 4 3 0 İSTANBUL

Tel. (0212) 252 39 91 Fax. (0212) 252 39 95 www.iskultur.com.tr

Deneme

hangi atatürk?
Attilâ İlhan

Kültür Yayınları

İÇİNDEKİLER

Ö nsöz yerine .......................................................................................

15

Mustafa Kemal’e eğilmek
1. Cumhuriyet’in hakkını, Cumhuriyet’e! ................... .
Z3. İki ö l ç ü t .......................................................................................... T arih tan ık tır ...........................................................................

29
33 36

4. Başlayış, o başlayış ........................................................... 5. Yanılgının kökeni ................................................................

39 42

İnönü Atatürkçülüğü
1. 2. 3. 4. A tatürkçü değil, İnönücü! ............ .................................... 51 ‘Atatürkçülük’ diye y u ttu rd u k ları.................. ................. . . 53 A tatürkçülük, ‘putperestlik’ olam az ................ .............. 56 Özetlersek ............................... .............................................. 60

‘Siyaset esnafı’ ve Atatürk
1. 2. 3. 4. 5. Kırk yıl uyum uşuz ............................................................... Biraz ciddi konuşalım ........................................................ ‘M illi istiklâl bence hayat meselesidir’ .......................... ‘Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır’ .................. ‘T ürk inkılâbı, ihtilâlden de vâsi bir tahavvüldür’ 67 70 73 76 79

Atatürk milliyetçiliği
1. M illiyetçiliğin ‘m ’si .............................................................. 2. ‘Atatürk milliyetçiliği’ diyorlar y a .................................... 3. ‘Ulusal Egemenlik’ ve ‘tam bağım sızlık’ ........................ 4. ‘Milliyetçilik’ bir ‘ırk’ sorunu değil, bir ‘yurt’ sorunudur ............................................................................... 85 88 91 94

Devrim, iktidarın yapısal dönüşümü ise...
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ulusal kültür tartışm ası .................................................... İki tutum da yanlış! ............................................................ ................ Yozlaşmayı b a şla ta n ‘halifeler’ değil mi? Devrim, iktidarın yapısal dönüşüm ü ise......................... Adına devrim y a p ıla n ‘sınıf’ , oluşm am ış ise................ Özgün bileşimi yapabilm ek ......................................... Durum u yeni koşullara göre değerlendirmek .............. 101 104 107 110 113 116 119

‘Geçiş dönemi' kavramı
1. 2. 3. 4. 5. M ustafa K em al’e tuzak ..................................................... Ü lk e ,‘az gelişm iş...’ ............................................................ Devrimin ‘d’si ........................................................................ ‘Anadolu ihtilâli’ ................................................................. Kimler geldi kimler geçti..................................................... 129 131 134 137 140

‘Çağdaş uygarlık düzeyi’ diyalektik bir kavramdır
1. 2. 3. 4. 5. 6. En büyük belâ ....................................................................... Kim ki soruna başka türlü yaklaşır.................................. B ir ‘teslimiyet’ p r o g ra m ı.................................................... ‘Ç ağdaş uygarlık düzeyi’ kavram ı ................................... M ali bağımsızlık gerçekleşmedikçe.................................. M ustafa K em al’i kim tahrif etmiştir? ............................ 147 150 153 156 159 162

Yanlış ‘ekonomik’ tercih
1. ‘Sahibinin sesi’ ..................................................................... 169 2. H angisi haklı çıktı? ............................................................. 172 3. ‘Yanlış ekonom ik tercih’i kim yapıyor? ........................ 175

‘Bu devlet ekonomik egemenliğini sağlarsa...’
1. 2. 3. 4. ‘ Bu devlet ekonom ik egemenliğini sa ğ la rsa ...’ ............ ‘Batı bizi yıkm ak için ne lâzımsa yapm ıştır’ ................ ‘Sistem’ in KİT’lere düşmanlığının kanıtı ........................ Hey Kem al Paşa, hey... ..................................................... 185 188 191 195

İflasa giden yol
1. Türk’ün aklı geç mi gelir? ................................................. 201 2. Tekerleği yeniden keşfetmek ............................................ 204

3. ‘İflastan başka çıkışı olm ayan y o l...’ ............................... 2 0 7 4. Elini verirsin, kolun g i d e r ................................................... 2 1 0

‘Müdafaa-i hukuk’
1. 2. 3. 4. O rdu Kemal P aşa’nın ordusu ise......... ............................ Komitacı değil, kongreci .................................................... M ustafa K em al’ in ‘ ulusal savun m a’ anlayışı ................ Ulusal savunm a kavramı: ‘M üdafaa-i hukuk’ .............. 217 220 223 226

Durum muhakemesi
1. 2. 3. 4. ‘Üs vermek’ Atatürkçülükle b ağdaşır mı? ...................... Sovyetler’in ‘ortak savunm a’ isteğini reddetmiştik ...... M ustafa K em al’in ‘durum m uhakem esi’ ........................ ‘Türkiye’yi içinden çökertm ek’ planı .............................. 233 236 239 242

‘Yükseklerde gezen mağrur b a ş...’
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ‘ O güneş yüzü asla solm asın !’ .......................................... ‘Ajan devlet’ kavram ı ....... ................................................... Belgeler ne diyor? ................................................................. ‘ Yükseklerde gezen m ağrur b aş’ eğilince ....................... Emperyalizmin ‘ördekleri’ .................................................. ‘ Emperyalizme karşı müştereken m ücahedat’ .............. Rusların istediği, Kemal Paşa anlaşmalarına dönmek Türk-Sovyet ilişkilerinin temelleri .................................... 249 252 255 258 261 264 267 27 0

Kulağımıza küpe
1. 2. 3. 4. Önce duygusal......................................................................... ... Sonra belgesel ................................................................... Taşın altındaki çapanoğlu .................................................. Kulağım ıza küpe olsun ... ................................................... 279 282 285 288

‘Şarktan doğan güneş’
1. 2. 3. 4. 5. 6. ‘Şarktan doğan güneş’ ......................................................... Sultan G aliyev’i takdim ....................................................... Galiyev’ in bazı tezleri .......................................................... Sultan Galiyev ve M ustafa Kemal .................................... ‘Mazlum, milletler’in önderleri ne diyor? ....................... M ustafa Kemal ne diyor!.. ................................................. 295 299 302 305 308 311

.......... ya Damat Ferit 1..... 2 ................................................ 4..... ........ 361 Meraklısı için ekler Az I II III şey mi? .............. Emperyalizme karşı Türk / Arap dayanışm ası ................ 352 Anti-emperyalist ideoloji olarak İslâm dayanışm ası ... ............ 349 Osm anlı A rap’ı söm ürdü mü? ..................... ‘Türkiye ..........................................Emperyalizme karşı Türk / Arap dayanışması 1... 358 ‘Batı’ ya Enver Arar.......... 3..... 367 368 392 415 .... .............................................. ........ İntibah Başladı .. .................. ‘M isak-ı M illi’mizde muayyen ve müsbet hat yoktur’ ....... 5.............. 5............................. 321 324 327 330 333 336 339 ‘Batı’ ya Enver Arar...................................................Suriye ................. 7......................... H anidir ısrar ediyorum ........................... M u stafa K em al’in A rap politikası emperyalizme k a r şıd ır ........... 4....... M ustafa Kem al’in dış politikasını onlar izliyor ............................... 2.............Irak federasyonu’ düşüncesi ............. ‘H atay ’a çete reisi olacağım !’ .................................... ya D am at Ferit............................ 355 Kemal Paşa ‘batı’cıları ya sürdü ya da astı....... 3.......................... G âzi’nin Solculuğu ....... Kemalizm M üdafaa-i H ukuk Doktrini ...... 6......................................... T ü rk ’le A rap’ı İngiliz düşm an etti .

..". Hangi istiklâl vardır ki yabancıların nasihatlarıyla. yabancıların planlarıyla yükselebilsin?” Mu s t a f a K em a l 6 Mart 1922 .

" . elbette. fikirler. Gerçekten de Avrupa’nın bütün ilerlemesine. Türkiye’nin ortadan kaldırılmasında çıkar ve hayat gö­ renler. aynı kaynaktan esin­ lenerek hayat ve siyasetlerini geliştirmişler ve güçlendir­ mişlerdir. İtalya.. Viyana’dan sonra. Türkiye. Peşte ve Belgrad’ta yenilmeseydi.. Hepiniz bilirsiniz ki. dene­ bilir ki İngiltere’nin bugünkü siyaseti var olmayacaktı. aralarında çıkarları paylaşarak birleşmiş. Ve bunun so­ nucu olarak. Türkiye’nin zararıyla gerçekleşmiş­ tir. Türkiye’nin hayatına ve varlığına aralıksız uy­ 1 1 . âde­ ta tahrip edici bir gelenek biçimine dönüşmüştür. mil­ letimizin hayatını ve ülkemizi tehdit altında bulunduran en güçlü gelişmeler. Ve bu yoğunlaşma. Türkiye’yi yok etmeye girişenler. Türkiye’nin gerilemesiyle or­ taya çıkmışlardır.B ir şeyin zararıyla. Ve bu geleneğin. zararlı olmaktan çıkmışlar. Almanya’da. Avrupa’nın en önemli devlet­ leri. ittifak etmişlerdir. “ . o şeylerden zarar görmüş olanı alçal­ tır. bir şeyin yok olmasıyla yük­ selen şeyler. Türki­ ye’nin yok edilmesi noktasında yoğunlaştırılmıştır. Bugün bütün dünyayı etkileyen. Türkiye gerilemiş. Fransa. birçok zekâlar. Türkiye’nin zararıyla. duygular. Avusturya/Macaristan siyasetinin sözü edilmeye­ cekti.. yüksel­ mesine ve uygarlaşmasına karşılık.. Eğer güçlü bir Türkiye varlığını sürdürseydi. düştükçe düşmüştür. yüzyıllar geçtikçe oluşan kuşaklarda.

iç yönetimine işlemiş ve sızmış­ lardır. Doğu’yla Batı’nın birleştiği yerde bulunduğumuz. Batı’ya yaklaştığımızı zannettiği­ miz takdirde.. aczle başla­ mıştır. asıl mayamız olan Doğu ‘maneviyatından tamamiyle soyutlanıyoruz. Oysa bu güç ve kuvvet. her gün. bu büyük memleketi. bu yanlış zihniyetle sakat olan bazı yöneti­ ciler yüzünden. Türkiye’nin. Türkiye’de ve Türkiye halkında olan gelişme cevherine. bütün dersleri Av­ rupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler ortaya çıktı. Bunun etkisi altında kalarak. hayat bulmak... zehirli ve yakıcı bir sı­ vı katmıştır. Türkiye’nin iç hayatına. hiçbir önemi yoktu. zehirli sonuçlarla karşılaşmışlardır. Ar­ tık durumu düzeltmek. " . çöküntü ve yok olma çıkmazına itmekten başka bir sonuç beklenemez (bundan). her yüzyıl. nihayet Türkiye’yi ıslah etmek. insan olmak için. Böyle elverişli bir zemin hazırlamak güç ve kuv­ vetini elde etmişlerdir. daha çok düşmüştür. Ne yazık ki Türkiye ve Türk hal­ kı.. milletin. “ . bu alçalış. biraz daha çok gerilemiş. Türkiye’yi uygarlaştırmak gibi birtakım bahanelerle. galip düşmanlar karşısında. bütün işleri Avru­ p a’nın emellerine uygun yürütmek. Bu düşüş. Türk halkının nasılsa başına geçmiş olan birtakım insanlar. Oysa hangi istiklâl vardır ki yabancıların nasihatlarıyla. tarihte böyle bir olay yaratma­ ya kalkışanlar. Bu düşüşün çıkış noktası korkuyla. yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. bu milleti. Durum incelenirse görülür ki. Türkiye Doğu ‘maneviyatı’yla sona eren bir yol üzerinde bulunuyordu.. Hiç şüphesizdir ki. " . yalnız maddi şeylerde olsay­ dı. her saat. ahlâk bakımından da düşüyor.gulanması sonucunda.. İşte Türkiye de. en çok da yöneticilerin zihinleri tamamen bozulmuştur. mutlaka Avrupa’dan nasihat almak. sus­ 12 .

Türkiye’yi âtıl ve çekingen bir halde tutuyorlardı. âdeta kendi kendilerine ha­ karet ediyorlardı. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yok­ tur. düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara.” M ustafa Kemal 6 M art 1922 13 . kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı. Türkiye’de fikir adamları.maya mahkûmmuş gibi. varlığımızı.’ Bizim canımızı. Diyorlardı ki ‘Biz adam değiliz ve ola­ mayız. ‘Onlar bizi idare etsin’ diyorlardı. tarihimizi. bize düşman olan. Memleketin ve milletin çıkarlarının gerektirdiğini yapmakta korkak ve mütereddit idiler.

Mustafa Kemal Paşa. tarihsel düzeyde. yüzyılın gördüğü ilk ‘Halk Kurtuluş Ordusu’dur. Talat ya da Enver Paşa’nın yerini alacaktı. ulusal 15 . ‘devrimciliğinin’ gerçek boyutla­ rı gözden kaçırılmıştır. Pek pek.ÖNSÖZ YERİNE. ‘Kuva-yı Milliye’nin amil. nasıl ki ‘Müdafaa-i Hu­ kuk’. Bandung Konferansının (ya da Sultan Galiyev’in tasarladığı ‘Mazlum Milletler Beynelmileli’nin) ilk bil­ dirgesidir. bireysel ve teokratik bir iktidara karşı. Savaşın emperyalizme karşı verilişi. devraldığı toplumu dönüştürmeye koyulunca. ‘ulusal­ lık’ bilincini pekiştirmiş. İstanbul’daki hükümete baş­ kaldırdığı zaman ‘ihtilâlci’. ‘inkılâpçı’dır. Devrim. M ustafa Kemal. O kadar... ‘Kuva-yı Milliye’. Düzen değişmeyecekti. iç içe üç büyük eylemi var: Emperya­ lizme karşı kurtuluş savaşı. anti-emperyalist kurtuluş savaşıyla eşzamanlı yürüdüğünden. hareketin ‘demokratlaşmasını’ sağla­ mıştır. ‘kur­ tarıcılığı’ ağır basmış. Mustafa Kemal’in.. ‘müs­ tevliyi defettikten sonra’ işlerinin biteceğine inanıyordu. toplumun ümmet aşamasından ‘millet’ aşama­ sına dönüşümü. ‘mazlum milletler’in hepsi için ilk kurtuluş öğre­ tisi. Padişah ve Halife’nin emper­ yalizmle işbirliği. aslında X X . ‘Milli Mücadele’ kadrosunun çoğunluğu. Oysa. padişaha karşı demokratik devrim. irade-i milliye’nin hâkim’ olacağını söylemenin. Da­ ha 1919 yılının Aralık ayında.

acaba kaç kişi kestirebilmişti? Kestiremeyenler.ve demokratik bir devrimi içerdiğini. Bunu gizlememiştir de: “ 10 Temmuz devrimi. Birincisi. müstebit bir hü­ kümdarla millet arasında. İs­ tanbul’dur. İdamına fetva çık­ ması. 16 . üstelik teokra­ tik otoriteye başkaldıran bir ‘asi’. egemenliği kayıtsız şartsız milletin elinde tutan. Tarihen böyleydi ama. sağlam bir ilkeye dayanır.” Gerçekte 10 Temmuz’la 23 Nisan arasındaki fark. meşru­ tiyet yöntemini dahi yeterli saymaz. Bu ilkenin bağlı olduğu şekil. Mustafa Kemal ‘meşrutiyeti’ yetersiz bulur. tarif olunamayacak kadar büyüktür zannederim. il­ kinde Padişah’ın halka bazı haklar ‘lütfetmesi’. Oysa bizim devrimimiz. hiç! Çünkü o. ‘hain’ diye asılacağını doğru dürüst düşünmüştür? İnkı­ lâp tarihimiz. gençlere nasıl anlatacağız? Acaba şöyle mi: Hangimiz. İstanbul Hükümeti’ni daha başından An­ kara’ya mahkûm gibi anlatır. Bu iki devrin arasındaki fark. en nihayet kayıt ve koşullar­ la denge arayan bir zihniyeti elde etmeyi amaçlıyordu. Hele Vahdettin’e. İkincisin­ de halkın doğrudan doğruya Padişah’ın yerini almasıdır. Fakat İkincisi mille­ tin hürriyet ve egemenliğini fiilen ve maddeten tespit ve ilân eden mutlu bir devrimdir. milletin doğal olarak aradığı hürriyet havasını teneffüs ettirdiğini zanneden bir harekettir. tarihten ve halktan alıyordu. Mustafa Kemal’se. merkezî. Bunun ne müthiş bir dönüşüm olduğunu. asla! Devlet ve hükümet. Bütün büyük devrimciler de öyle yapmışlardı. hürriyet ve istiklâl için. hiçbir vakit eski şekiller­ le karşılaştırılamaz. Mustafa Kemal’in sırtında beyaz gömlek. başarısızlığa uğrasaydı. Hele ‘hukuken’. yarım yüzyıl sonra. fi­ ilen değil. yolda dökülmüşlerdir. bize tatsız bir şaka gibi mi gö­ rünüyor? Dürrizade’ye öyle görünmüyordu. ‘meşruluğunu’ var olan iktidarın yasa ve fermanlarından almıyordu.

‘Dünyada hükümet için 17 . Bir devreye ye­ tiştik ki.. olağan ve kaçınıl­ maz bir tarih akışı idi.. her evreyi vakti geldikçe uygulamaktı. Büyük Millet Meclisi’ni anlamak ve açıklamak mümkün olamazdı. Ben de öyle yaptım. daha işin başında. O da farkında bunun. (. evre evre. her şey olup bittikten sonra.” Bunları Söylev’de söylemiş. bu savaşın. ilk andan başlayarak ulusal savaşın amansız düş­ manı oldu. bugün­ kü döneme değgin gerçekleştirmesi. onda her iş meşru olmalıdır. ilk anda ben de gördüm ve sezinledim..) Başarı için pratik ve güvenilir yol. başarıya ulaştıkça. ilk anda. ge­ lenekten gelen alışkanlığı ile hemen sezinleyen padişah soyu. Millet işleri de an­ cak milli kararlara dayanmakla. Şu sözlerini de: " .. giriştiğimiz gerçek ve maddesel savaşa boş kuruntular niteliği verebilirdi. İlerde olabilecekler üzerinde çok konuşmak. Amas­ ya Tamimi’nden itibaren. ‘ihtilâl’in ta kendisidir. devrimin gelişme sürecini ba­ kın ne güzel anlatıyor: " .. Beliren ulusal savaşın tam amacı. Yoksa Kong­ releri. milletin genel duygu­ larına tercüman olmakla gerçekleşir.Mustafa Kemal'in gözünde. yurdu dış saldırıdan korumak olduğu halde. Buysa. ‘milli kararlara dayanmak’. eylemin ‘meşruluğu’ de­ mek. Ulusun gelişmesi ve yükselmesi için esenlik yolu bu idi.” Siz Osmanlı ülke­ sinde. Osmanlı meşruluğunu reddet­ miş. hiçe saymak demektir! Mustafa Kemal. ulus iradesine dayanan yö­ netiminin bütün ilkelerini ve şekillerini. bütünüyle açığa ‘vur­ madık ve söylemedik. Bu kaçınılmaz tarih akışını. ‘meşruluğu’ bunda aramak ne demektir bilir misiniz? Padişahı ve Halifeyi silmek. halkça onaylanmış olması demektir. Ama baştan sona bütün evrele­ ri kapsayan sezgilerimizi.. Bu kaçınılmaz tarih akışını. tarihsel meşruluğu önemsemiştir. Oysa.

güç. O da bu ege­ menliğin sahibi olan insanların doğrudan doğruya bir araya gelerek yasama. ‘biz­ 18 . tarihte ‘fiilen’ mevcut olmuş şeylerdendir. mahke­ me ederlerdi. Kartaca’da var olmuş genel meclisler. Hükümet için şart-ı esasi. şart-ı evvel. Saint-Juste üzerinden tâ J. Marat. ama M arat’nın 15 Eylül 1789’da.. Atina’da. Ve söylediğimiz şey.. Tutarlı bir hükümette iktidarın mutlak hâkimi. yürütme ve yargılama görevlerini ‘bizzat’ yerine getirmesiyle olasıdır... Türkiye Büyük Millet Meclisi’yle.. Roma tarihinden çevresindekilere demokrasi dersi veren de o. Isparta’da. halkın temsilcileriyle etkili olması. Ta­ bii tarihi incelemiş arkadaşlarımız bileceklerdir ki. o da meşveretten iba­ rettir. ondadır. 'irade-i şâhâne’nin karşısına koyduğu besbellidir de.” Böyle bir düşüncenin. Ve her şey yaparlardı. gerçekte bizim yaptığımız şeyleri yapıyorlar­ dı. efendiler.J. gerçek egemen.. bir türlü açıklığa kavuşturula­ mamıştır? Kitabı okudukça. Rousseau’ya uzandığı. Robespierre. yalnız ve yalnız meşverettir’ diyen odur. Mustafa Kemal’in ver­ diğiyle karşılaştırmamız fena mı olur? “ . daha 1921 M artı’nda. ayrıcalık. ‘irade-i milliye’yi. Fransız Devrimi’nin ‘babaları­ na. Yay­ gın bir devlette. acaba neden Mustafa Kemal’in kullandığı irade-i milliye. gazetesi I ’Ami de Peuple'de (Halkın Dostu) verdiği şu demokrasi reçetesini. klâsik çağın do­ laysız demokrasisini bakın nasıl bir tutuyor: " . Ege­ menlik gerçekte yalnız bir şekilde belirir. yasa yaparlardı. hâkimiyet-i milliye kavramlarının. en yüce otorite onun­ dur. halkın kendisidir. Mustafa Kemal’in Anado­ lu İhtilâli’nin Fransız ‘ihtilâl-i kebiri’nden esinlendiği­ ni söylediğini göreceksiniz. öncelik diye ne varsa. memur atarlardı.meşru yalnız ve tek bir esas vardır. Roma’da. ceza verirlerdi. herkesin her şeye katılması olası sayıla­ mayacağından. Efendiler.

kamu işlerini düzene koymak. bal gibi Jacobin’di. Mustafa Kemal’in ‘egemenlik kayıtsız şartsız ulu­ sundur’ formülü arasında bir fark olduğunu savunabi­ lecek? Mustafa Kemal. temsilcilerini seçmek amacıyla. ‘devrimci şiddet’ sorununa do­ laşıyor. H âlâ suçlanır. (. Söz burada. yalnız ve yalnız halkın kendisindedir’ formü­ lüyle. çıkarlarını gözetmek. Mustafa Kemal sık sık ‘diktatörlükle’ suçlanmış­ tır.. Ondan ayrılamaz ki! Devrim. (Yaraya Tuz Basm ak'ta belirtmiştim). Eğer gerçek egemen halkın kendisi ise her şey ondan sorulmalı. Bu yüzden vatandaş kısmı­ nın. onu devirmek isteyenlere de hoşgörüyle 19 .” Peki şimdi hanginiz. ister demok­ ratik olsun.. zira genel ira­ denin (irade-i milliye) bir sonucudur bu.. devirdiği iktidarın güçlerine yasallık tanıyamayacağı gibi. kendine ihaneti. aynı kararlılık. kullandığı yöntemlerde Robespierre’le Saint Juste’ün rüzgârını bulmuşumdur hep. subay­ larıyla düzenlemesi gerekir. Devrimci şiddet. M arat’nın ‘mutlak ve sınırsız egemenlik. yine tarihten şiddet kul­ lanma yetkisini aldığını söylemez. Halk egemenliği adına halka acıma­ sız davrandığı. ya da kö­ tülük etmesi düşünülemez. ta­ rihsel meşruluk kavramının içindedir.zat’ çözümleyemediği işleri önderleri. H âlâ sürülür. onun kuşağının ilericileri Fransız Devrimi’nden esinlenirlerdi. Ne hikmetse hiç kimse. vekilleriyle kullan­ malıdır. onun devrimci ki­ şiliğinde. aynı sertlik. her devrimin tarihten edindi­ ği meşruluğu sürdürmek için. ayrıca halkın toplu halde kendini satması. ister sosyalist. gerektikçe toplanabil­ mesi devletin ilk ve temel yasası olmalıdır. aynı radikallik. ege­ menlik hakkını bizzat kullanamazsa. bakanları. sanırım..) Ne var ki mutlak ve sınırsız egemenlik er­ ki yalnız ve yalnız halkın kendisindedir. büyük yasaklar koyduğu ileri sürülmüş­ tür.

eşitlik. Sarıklı yobazlar asıldı. akıl almaz bir tutkuyla engel gördüğü her şeyi ezip geçer. Demokrasiyi. Hiçbir devrim de bakamamıştır. şu yukarda andığımız M arat’nın ‘dev­ rimin selâmeti için’ yüz bin kafa kesilmesi gerektiğini. Albay (Ayıcı) Arif Bey ve Rüş­ tü Paşa (Zorlu) bunlardandı. İlginçtir. daha farklı olamadı: Kızıl ve be­ yaz terörler hem birbirlerini. saraya bağlı işbirlikçi ihanet! Rasih Nuri’nin şu yazdıklarını okumuş muydunuz? Hele bir göz atın. Şapka ‘devrimine’ ve reformlara karşı gelenlerden ası­ lanlar oldu. dönemleri arasında önemli yer tutan Terör/Tedhiş Dönemi’ni hatırlayacak­ lardır. Fransız Devrimi’nin ilkeleri neydi? ‘Özgürlük. Ne saçmalık! Bu mahkemelerin Fransız ve Sovyet devrimlerinin ‘halk mahkemelerinden’ çok mu farkı var? Anadolu İhtilâli’nin tarihsel meşruluğu elbette tarihsel şiddetle pekiştirilmiştir. Mustafa Kemal. Fransız Devrimi’nin bas­ kı görmüş gruplarının aynıdır: Dinci gericilik. eşitlik ve kardeşlik’ öyle mi? İyi ama. isterseniz. Ancak asılan ya da ağır ce­ zaya uğratılan sol eğilimli tek bir kişi yoktur. temel hak ve özgürlükleri doğu­ ran ana. baskı altında tuttuğu gruplar.. Giyotin sepetlerine düşen kafalardan piramitler kurabilirsiniz. " . Bu sert tutum Atatürk devriminin gerçeklerindendi. devrimini ciddiye alıyordu. kardeşlik dev­ rimi bu.. Yalnız Stalin’in ‘kestiği’ komünist sa­ yısı on binlerin üstündedir deniyor. gazetesinde çatır çatır savunduğunu bilir miydiniz? Fran­ sız Devrimi’ni kurcalamış olanlar. Mustafa Kemal. Özgürlük. Devrim. gizler mi bunu? Yooo! Hadi bir göz atalım.bakamaz. Rus Devrimi. Atatürk döneminde eski ittihatçı li­ derlerden asılanlar oldu. Egemenlik ve 20 . hem kendi kendilerini yi­ yip bitirmişlerdir.” ‘İstiklâl Mahkemelerinin hukukiliği hâlâ tartışılır... Nakşibendiler asıldı. ben son derece il­ ginç buldum: " .

bu ülkede kimse okumamış mıdır? Dahası. Sizlere. Burada toplananlar. ‘kökü dışardaki’ sağ ve sol tehlikeye karşı. bunu sağlayacak meclis olmasa. Eğer bunu sağlayacak ya­ salar olmasa. mutlaka ve mutlaka o adımı atanı tepelemektir. yine tepeler ve yine öldürü­ rüm. o adım benim ulusumun hayatıyla ilgili. görüşülerek. Bu bir olupbittidir. Onların olumsuz yönde atacakları bir adım. meclis ve herkes sorunu tabii görürse fikrimce uygun olur. ‘devrimin çocuklarından 21 . yine gerçek. kendi eline bilfiil almış bulunuyor. kudretle ve zorla alınır. o adım ulusumun kalbine yönel­ tilmiş zehirli bir hançerdir.saltanat. Aksi takdirde. Bu ‘behemahal' olacaktır.” Çok mu acımasız? İyi ya. Şimdi de Türk ulusu bu saldırganların hadlerini bildirerek. Egemen­ lik. bakın ne kadar ağır konuşuyor: “ . Benim ve benimle aynı bi­ çimde düşünen arkadaşlarımın yapacağı şey. o adım ulusumun ha­ yatına karşı bir kasıt. ben ken­ di başıma yalnız kalsam. ulusa saltanatını. Bu tasallutlarını altı yüzyıldır sürdürmüş­ lerdir. usulü dairesinde açıklanacaktır. Derim ki ben şahsen onların düşmanıyım. Osmanoğulları zorla Türk ulusunun egemenliğine ve saltanatına el koymuşlardı. öyle olum­ suz adımlar atanlar karşısında herkes çekilse. yalnız benim kişi­ sel inancıma değil. 1793’te ‘ge­ çici bir süre için’ diktatörlük gereğini savunduğunu. tartışılarak verilmez. Robespierre’in iç ayak­ lanmalar ve yabancı işgallerle karşılaşınca. Sorun zaten olupbitti olmuş bir gerçeği açıklamaktan ibarettir. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. güçle. Söz ko­ nusu olan... bırakmayacak mıyız sorunu değildir. yalnız benim amacıma değil. hiç kimse tarafından hiç kimseye. saltanat.” Başka bir vesileyle. bunun da üstünde bir söz söyleyeyim. bilim gere­ ğidir diye. egemenlik ve saltanatını isyan ederek. egemenliğini bırakacak mı­ yız.

. Selanik komprador burjuvazisinin ‘evladı’. Osmanlı masonlu­ ğunun ‘büyük üstadı’ idi. Bunu yapmasaydı. Dr. ‘sivil’ ittihatçıların önderi. dizi dizi kurşuna dizilenler? Mustafa Ke­ mal de.. Hem. parlamento. Sultan Hamit rejiminin coşkulu bir destekleyicisi oldu­ ğuna inanıyorlardı. Jöntürkler’in liberalizmi. daha o zamandan gümbürdeyecekti. Hürriyet. ” Oysa Kaiser Wilhelm. Almanya’nın. Halife’yi ve Şeriat’ı kullanan emperyalizme (Kürt İsyanları ‘şeriat ve halife’ istiyordu) son derece azimli davranmış. gözünü kırpmadan idam ettirdiği unutuldu mu? Ya Sovyet dev­ rimi sırasında. o kadar üzerine titredi­ ği bağımsızlık da. 14 Ağustos 1908’de. halk egemenliği de. olaya ilişkin raporunun altına. Danton’u ve Danton’cuları da. yüzeysel olmuyor mu biraz? Osmanlı’nın batış çağında. eski İttihatçı Cavit Bey’i kurtarmak için. bütün i’lerin noktaları kendiliğinden yerini bulur. gündelik gazeteler­ de övülüyordu. sadece Enver Paşa’yla rekabetine bağ­ lamak.. İdamına karar çıkan. ucunun yine emperyalizme uzandığı gittik­ çe daha iyi anlaşılan ittihatçı muhalefetiniyse acımasız­ ca ezmiştir. aynen şu notu düşmüştür: “ . George’un Çankaya’dan af istediğini bir hatırlayın. Önce Edward Mead Earle’in. Mustafa Kemal’in itti­ hatçılara tepkisini. Paris ya da Londralı Jöntürkler tarafın­ 22 . tutucular kadar devrimciler de dışa bağımlıdır. işin başından beri Angloma­ nia belirtileri gösteriyordu. Kont Von Metternich’in. İngiltere. O Cavit Bey ki. İhtilâl. İngiltere Kralı V. halk hükümeti ve ülkesi olarak. Rohrback’tan aktar­ dığı şu saptamayı okur musunuz? " .. Bu yüzden Alman nüfuzunu yeni li­ beralizm dönemi için bir tehlike olarak görüyorlardı. Her tonda liberal olan Jöntürkler.Hebert’çileri de.

‘Türkçülük’ hareketinin Selanik’te belirme­ si. kesinlikle Al­ man dostudurlar. Osmanlı burjuvazisi hem gayr-i müslim. Tümüyle askeri bir ihtilâldir.” Bu iki saptamanın ikisi de. Almanya’da eğitim görmüş Türk askerleri tarafından yapılmıştır. gerçekleştirdiği ‘tarihsel blo23 . aydınlar. ‘Genç Kalemler’in orada çıkması tesadüf olabilir mi? Milliyetçilik.dan değil. kısmen eşraf. 31 M art’tan sonra duruma ve İttihat ve Terakki’ye askerler egemen olmuş. tarihsel gerçeğin bir par­ çasını içeriyordu. ülke tek bir pazar olacak da. Bazı ay­ dınlarda da. Yalnız bununla mı? Kozmopolit Osmanlıcılı­ ğa karşı uluslaşmak bilinciyle de. bir burjuva ideolo­ jisidir. artık herkes biliyor. ‘meş­ rutiyeti’ Osmanlılık bileşkesine oturtmuştur. onu izleyen subaylarda Türk milliyetçiliğinin filizlenmesine yol açıyor. Sırp ve Rum chauvin’liği güdenle­ re karşı geliştirilmişti. kısmen halkla doldurmayı bilmiş. İmparatorluk çoku­ luslu değil mi ya. Selanik komprador burjuvazisi. Sivil ittihatçılar bu savı benimse­ mişlerdir. ve de ‘Alman subaylar’ ola­ rak bilinen. ister istemez. ardı arkası kesilmeyen silâhlı Bal­ kan komitacılığı. olayların gelişme­ si Kaiser Wilhelm’i haklı çıkarmıştır. ittihatçılardan ve itilafçılardan tam bağımsız oluşuyla ayrılıyor. Her şeyi denetimleri altına almış olan subaylar. M a­ kedonya’da Bulgar. İngilizcilik ya da Al­ mancılığa indirgenemez mi? Mustafa Kemal’in devrim­ ciliği -ki emperyalizme karşı net bir milliyetçiliği içerir-. Ne var ki. Türk milliyetçiliğinin sınıfsal düzeyde boş­ lukta kalmasına neden oluyor. Selanik Yahudi ve ‘dönmelerinin’ savıydı. Gerçekte bu sav. ‘son tahlilde’. Zaten İttihatçı İtilafçı uyuşmazlığı. hem komp­ rador: Bu da. derebeylerin yöre­ sel kısıtlama ve sınırlamalarından kurtulacak! Gel gele­ lim. M ustafa Kemal boşlu­ ğu asker/sivil bürokrasi. ordu tarafından.

buna gü­ zel bir örnek: Harıl harıl endüstrileşmek isterken. yarattığı burjuvaziyi de denetim altında tutmak istemesinden kaynaklanıyor ki. bu devrimin ikinci aşa­ masıdır. ülkenin kültürel ortamı­ nı derebeylik (mandarin) üstyapısından arındırmaya uğraşmaktadır. bu diktalar. tarihsel anlamda ‘kültür devriminden’ başka bir şey de değil. ulus­ laşma sürecine girildikten sonra. Anadolu İhtilâli bir yandan ulu­ sal burjuvazi yaratmak peşine düşmüş. sınıfsal tabanını bu­ lamadığından. Müdafaa-i Hukuk. Daha da ilginci Mustafa Kemal’in. sınıfsal tabanlarını ‘yaratmak’. onun içindir ki. bu devrimin sınıfsal tabanı ulusal burju­ vazidir. bir yandan da.ku’ ustalıkla bir ‘ulusal kurtuluş cephesi’ne dönüştür­ müştür. iktidardan hoşlanan merkeziyetçi bürok­ rasinin. devrimci iktidarlar. bu sınıfsal tabana denk düşen kültürel/üstyapısal dönü­ şümü sağlamak zorundadırlar. üstyapıda kültürel devrim atılımları yapmak zorundadırlar: Böylece. bir yandan altyapıdaki üretimsel dönüşümü gerçekleştirirken. tarihsel misyonlarına ihanet et­ mek istemiyorlarsa. bunun o zamanki adı. Sözgelişi Çin. İnönü dönemi. ger­ çekte rejimin tabanını oluşturacak proletaryayı yarat­ maya. ‘Az gelişmiş’ toplumda devrim. ‘merkeziyetçi bürokrasi diktasına’ dö­ nüşüyor. bir yandan ‘Ata­ türk Devrimleriyle’ kültürel ortamı feodal ümmet üst­ yapısından arındırmaya çabalamıştır. ‘resmi’ ideolojinin ‘Ata­ türk Devrimleri’ adını verdiği üstyapısal iyileştirme ça­ baları. Kültür devrimi mi? O da ne? Altyapıdaki dönüşümler. Sonraları ‘kültür devrimine’ (başka deyişle ‘Atatürk Devrimlerine’) ağır­ lık verilmesi. devrimin başlan­ 24 . toplumlann üstyapısına ‘şipşak’ yansımaz. ‘kültür devrimi’yle de. Mustafa Kemal ulusal demokratik bir devrim yaptı. yeni toplumun tutarlılığı elde edilecektir.

Ferik olamayacağı. dediklerini yapma­ dı diyebilir miyiz? Demediklerini niye yapmadığını sor­ mak. klâsik anlamda bir sınıfsal karşıtlık­ tan söz edilebilir mi. okudukça göreceksiniz. de­ mokratik burjuva toplumu bunu siler. ‘mazlum milletler’de sınıfsal çelişkinin ikinci plana itilebileceği kanısın­ da. kökeni doğal hu­ kuktadır. eşitlik ve kardeşlik ideallerine bağlıdır. ‘vüzerayla’ ortak Galata ban­ kerlerinin Beyoğlu’nda cirit atamayacağı. hele Rum. Padişah ‘veletlerinin’ daha on ya­ şında I. Sultan Galiyev’le beraberdir. Türkiye’deki sınıfsal durumun irdelenmesinde Şefik Hüsnü ile bera­ berse. ahali­ ye paylaştırılırsa.gıcında. anti-emperyalizmin 1920’ler aşamasında Mustafa Kemal. gerçekte. li­ beral burjuva toplumları içinde. ansik­ lopedist anlamda kullanılmıştır: Teokratik feodal top­ lum. Hukuk düzeyinde. M ustafa Kemal Balıke­ sir’deki bir söylevinde siyasal partilerin. hukuk düzeyinde eşit olmayan. nasıl ki. şüpheli. yasalar karşısında bir sürü ayrıcalıklının yaşadığı bir toplumdur ya. sınıf­ sal çıkarları ‘temsilen’ kurulduklarını belirtmiş. 1920’ler Türkiyesi’nde. gayr-i müslim ve komp­ rador burjuvazi tasfiye edilir. Anado­ lu’da bu bağlamda çıkarları çatışan toplumsal sınıfların 25 . Ermeni tüccar ve ağalarının Anadolu’da bıraktığı mal ve mülk. sosyalizm serpilip bü­ yüye bilmiştir. Mustafa Kemal’in anladığı ‘imtiyazsız sı­ nıfsız’ Türk toplumu. bunun içindir ki. ne var ki eşitlik anlayışı ekonomi düzeyine ulaşamaz. bilmem doğru olur mu? Kaldı ki. (yine jacobin’ler gibi) ‘imtiyazsız sınıfsız’ bir toplum idealini benimsemesi ve savunması. sonraları bazı ‘hızlı’ toplumcuların dal­ ga geçtiği ‘imtiyazsızlık sınıfsızlık’ Marksist değil. ‘hakiki müs­ tahsil olan köylünün’ nihayet insan onuruna kavuşaca­ ğı bir toplumdur. zira o özgürlük. hukuksal düzeyde kalır. Mustafa Ke­ mal öğretisinde.

” Son cümleye dikkat isterim.. Prog­ ramdan söz edildiği zaman. zar zor ulaşabilecekleri bir bilinç aşamasıdır. Geçmişte. 1980 26 . Ve bilimsel anlamda denilebilir ki. yeni Türkiye’de buna muvafakat edemez. ‘ulusal emek cephesiyle’ (Sây Misak-ı Mil­ lisi) ekonomik bağımsızlık savaşına yönelmek istemiştir. yeryüzündeki bir sürü ‘ilerici’ liderin. Başka deyişle. özellikle Tanzimat döne­ minden sonra. devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığın­ dan başka bir şey yapmamıştır. her türlü halkın toplanacağı ör­ gütü. Ulusal Emek Cephesi şundan belli ki.” Peki buna nasıl karşı konula­ bilecektir. her uygar ülke gi­ bi. nasıl bir programla? Cevap hazır: " .. Bize övünmek düşer. bütün halk için bir sây misak-ı millisidir. Attilâ İlhan Kavaklıdere (Ankara) Kasım. bu yüzden de hepsinin ‘halk’ kavramının kapsamı içinde düşünülebileceğini varsaymıştır. âdeta denilebilir ki. ‘alelade bir parti niteliğinde’ düşünmüyor. Ve böyle bir Sây Misak-ı Millisi etrafında toplanmaktan hasıl olacak siya­ sal şekil ise. Bu tavır ve bu tutum. karşıt­ lıkları aşırı keskinleşmemiş toplumsal sınıfların. kırk yıl kadar son­ ra. Yanlış hatırlamıyorsam. İzmir iktisat Kongresi’nde şunları söyler: " . ecnebi sermayesi memlekette ayrıcalık­ lı bir yere sahip oldu. Artık. birleşecekleri ortak­ laşa bir cephe olarak düşünüyor. Burası tut­ saklar ülkesi yapılamaz.. emperyalizme karşı ‘ulusal kurtuluş cephesiyle’ kazanılan siyasal bağımsızlık sava­ şından sonra. alelade bir parti niteliğinde düşünülmemek lâzım gelir.tam anlamıyla oluşmadıklarını.. emper­ yalizmle savaş halinde bir ülkede.

Mustafa Kemal’e eğilmek
“Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görm esi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görm esi ve bilmesi lâzımdır.”
M u s ta f a Kem al

1930

1 CUMHURİYET' N HAKKINI, CUMHURİYET' İ E O tarihte Akdeniz Postası’nı Denizyolları’nın en köhne gemileri yapardı. O tarih dediğim, 40 yıllarının sonu mu oluyor? Sirkeci’den kalkıp, yukarı Marmara liman­ larını dolaşarak, Edremit’e bilmem kaç günde varıyo­ ruz ki, yalnız Çanakkale Boğazı’ndan geçişimiz bile baş­ lı başına bir “ serencam” . Ben bu yolculuğun hikâyesi­ ni, Abbas Yolcu adındaki yolculuk notları kitabımda anlatmışımdır, aklımda yanlış kalmadıysa, bir yerinde derim ki: “— ... Bütün yol boyunca kıyılarımız, bir zindan karanlığı içindeydi. Geceleyin küpeşteden baktın mı, de­ niz nerede bitiyor, kara nerede başlıyor ayıramazdın; yurt kıyılarında, uzak uzak deniz fenerlerinden başka, hiçbir şey canlı kalmamıştı.” O zamanki bu saptama ne kadar doğruysa, bugün aynı yolu yapanların hiç de o eski karanlık ve ıssızlık gö­ rüntüsüyle karşılaşmayacağı, o kadar doğrudur; bıra­ kın, yirmi beş yılda Türkiye’nin elektrikle daha barışık bir yaşantıya girdiğini, çoğu sahil kasabalarının uzak­ tan küçük samanyollarına döndüğünü, yalnız başına tu­ rizm çılgınlığı bile kıyılar boyunca öylesine sık, öylesine
29

bol ‘"tesis” oturtturmuştur ki, Anadolu kıyıları ışıktan kolyelerle süslenmiştir. Cumhuriyet’in katkılarından biri daha! Romanlarımdan birindeyse, (Kurtlar Sofrası'nda mı?) Kuva-yı Milliye kuşağından bir yaşlı kahraman der ki: “— ... Cumhuriyetçi olmanın ne büyük bir inkı­ lâpçılık demek olduğunu anlatamadık! Herkese padi­ şahın kovulması, halk hâkimiyeti rejiminin getirilme­ si oyuncak geliyor. Cumhuriyet’in, ne büyük bir yeni­ lik hamlesi olduğunu, genç nesle anlatabilseydik, Cum­ huriyetçi kuşaklar başlangıçtaki atılımı sürdürebilecek­ lerdi.” Doğru, anlatamamışlardır: Bizim kuşak ki, düpedüz Cumhuriyet kuşağıdır, o bile Cumhuriyetçiliği inkılâp­ çılık saymamış, Cumhuriyet'i ilân eden, ondan sonraki gelişme adımlarını atan adamları, bir bürokrat oligar­ şinin kalantorları olarak görmüştür. Öyledir ama, bu Cumhuriyet’in varlığını da, tek dereceli serbest seçimle somutlaşmasını da gölgelemez. Nasıl ki, Cumhuriyet yö­ netiminin Anadolu toprağını, karınca kararınca şenlen­ dirdiğini gölgelememelidir. Bugünkü Türkiye, Cumhuriyet rejiminin devraldığı Türkiye midir? Buna evet diyebilecek Türk vatandaşının çıkabilece­ ğini sanmıyorum. En gözü kanlı padişahçı da, en insaf­ sız Kemal Paşa ya da İsmet Paşa düşmanı da olsa, hiç kimse, geçmiş yılların bu ülkeye kattıklarını gözü kapa­ lı yadsıyamaz. Bırakın temel bazı sağlık sorunlarıyla eği­ tim sorunlarının kökünden çözümlenmiş olmasını, ger­ çekleşmiş kadarıyla sanayileşme, ulaşım, iletişim, gü­ venlik vs. altyapı olanakları hep onun eseridir. Bugün her ilde en az bir fabrika bacası... (Fakat, hayrola? Bana ne oluyor, güneş mi çarptı da
30

böyle durup dururken, açık bir Cumhuriyet savunma­ sına giriştim?) İki şeyi çok yanlış buluyorum, onları belirteceğim de ondan: Birincisi, bazı delikanlılarımızda fark ettiğim, Cum­ huriyeti küçümseme eğilimi. Bunlara bakarsanız, Mus­ tafa Kemal hiçbir şey yapmamış, Cumhuriyet Anadolu halkının kaderine hiçbir değişiklik getirmemiş, hep ye­ rimizde saymışız, o kadar ki bugün herhangi bir üçün­ cü dünya ülkesi bile bizden ilerde bulunuyormuş! Bu id­ dialar ipe sapa gelmez iddialardır: Hangi istatistiğe başvursanız, çürütülürler... Bırakın istatistikleri, yaşı Cum­ huriyetle bir olanlar ülkenin nasıl geliştiğini, toparlan­ dığını gözleriyle görmüş, elleriyle tutmuşlardır. Salaklı­ ğın âlemi yok, Türk halkına sana hiçbir şey yapmadılar demek, hem yalan söylemektir, hem onun gözünde ya­ lancı durumuna düşmektir, o neler yapıldığını bilmez mi sanırsınız? (Hele bu iddiaları Osmanlıcı tezlere bağlayanları hiç ciddiye almayın, zira Osmanlı’nın 1919’da Cumhuriyet’i yapacak olanlara nasıl bir ülke bıraktığı büyük Söylev’in başında saptanmıştır. Bütün Anadolu’da atölye sayısı düzineyi bulmuyordu, motorlu araç on, on beş kadar­ dı, her tarafın “ fiili düşman işgali” altında olmasından başka! Bir de bugün gidin bakın, kalbinize elinizi ko­ yun, kararı öyle verin. İnsan diye bir şey vardır!) Bir de kendilerini daha akıllı sayanlar var, diyorlar ki evet, Cumhuriyet rejiminde bazı gelişmeler olmuştur, ül­ ke daha derlenmiş toparlanmış, eğitim öğretim ilerlemiş, sanayileşme ucundan ucundan başlamıştır, fakat... İşte bu fakat müthiş, zira arkasından şu geliyor: Ca­ nım böyle bir ilerleme, her ülkenin doğal ilerlemesidir,
31

bu kadar uzun bir zaman parçası içinde nasıl olsa buna benzer şeyler gerçekleştirilecekti. Bu bakımdan, yapılan­ ları Cumhuriyet’in başarı hanesine kaydedemeyiz! Böylelerine cevap yerine başka bir sorum var: İyi ama, Osmanlı rejimi, son iki yüz yılı içersinde acaba neden zaman içinde doğal ilerlemeyi gösterememiş de, batmıştır? Bizi de batırmıştır? Buna karşılık Cumhuri­ yet rejimi elli yıl içersinde o batmış ülkeden pekâlâ eli ayağı düzgünce yepyeni bir devlet çıkarabilmiştir? Ha, işte bu soruya karşılık veremezler, zira eleştirileri sağ­ duyunun gereklerini taşımamaktadır. Olumsuzluğu devrimcilik, disiplinsiz isyancılığı ilericilik sanmakta­ dırlar. Söz uzadı ama, bir iki şey daha ekleyeceğim. Cumhuriyetçilik önemli bir inkılâpçılıktır, Cumhu­ riyetçiler basbayağı inkılâpçılardır. Bir kere bu kabulle­ nilecek. Peki ya sosyalist eleştiri? Ha, ona gelince, onun da temeli var: Cumhuriyetçilik, kısmen liberal, kısmen dikta altında gerçekleştirilmiş bir kalkınmayı; halk yı­ ğınlarının sırtından bir endüstri burjuvazisi yaratmak­ ta, yarattığı bu burjuvaziyi semirtip mutlu kılmakta kul­ lanmıştır. Eğer düzen toplumcu tutulsaydı, hem bu ya­ pılandan çok daha fazlası yapılabilirdi, hem de bu hal­ ka çok daha ucuza mal olabilirdi. Üstelik, son yirmi beş yıllık yönetimlerin, Cumhuriyet ilkelerine de ters düşen uygulamaları sonucu, içine yuvarlandığımız bağımlılık çukuruna yuvarlanılmazdı. Eleştirmek yadsımak değildir, yeni bir ölçüyle değer­ lendirmektir. Toplumcunun elinde pırıl pırıl diyalektik ölçütü varken, toplumcu geçinenlerin dangalakça inkâr­ ları devrimcilik sanması insanı üzüyor basbayağı. (29 Temmuz 1975)
32

2 İKİ ÖLÇÜT Hepimiz toplumcu geçiniyoruz, toplumsal olayları sos­ yalizmin bilimsel yöntemiyle değerlendirdiğimizi sanı­ yoruz ya, gerçekten öyle mi? Gerçekten bütün olaylara uyguladığımız değerlendirme yöntemi ve ölçütü bir ve aynı mı? Hemen karşılık vereyim: — Hayır! Aramızdan çoğu, Türk halkı ve Türkiye ile ilgili sorunlara başka, Türkiye dışındaki ülkeler ve onların halklarıyla ilgili so­ runlara başka gözle bakmakta, başka ölçütlerle değer­ lendirmeler yapmaktadır. Gerçekte bu, elbette, sosyalizmin bilimselliğinin de, gerçek yönteminin de farkında olmadığımızın bir işare­ ti sayılabilir. Fakat biliyorsunuz, öyle havaya konuşma­ yı sevmem; iddiayı hemen somut bir kanıta oturtmak­ tan hoşlanırım. Bu ölçüt ikiliği, değerlendirme çarpık­ lığı üzerinde iki örnek seçtim; onların üzerinde konuşa­ rak, durumu daha açık göreceğiz. Nâzım’ın Kuva-yı Milliye Destanı nasıl başlar hatır­ lıyor musunuz? Pek ünlü bir giriştir. Türk halkını över; işçisinden köylüsüne, üretim dallarını birer birer saya­ rak, herkesi sıralar; “Destanımızda yalnız onların mace­ raları vardır” diye bağlar. Şimdi diyeceksiniz ki, Nâzım’ın destanının konuşa­ caklarımızla ilgisi ne? Çok! Kuva-yı Milliye Destanı, te­ mel olarak, Türkiye’nin anti-emperyalist bir savaş ver­ diği fikri üzerine kurulmuştur. Nâzım Hikmet o eşsiz şiirinde bu anti-emperyalist savaşı Türk halkının bütün kademeleriyle verdiğini, hemen her toplumsal kattan belirli tipler alıp işleyerek gösterir. Nâzım, gerek sosya­ list olarak, gerekse Kuva-yı Milliye’ye bizzat katılmış, ka33

tılanları görmüş, aralarında yaşamış biri olarak, yaptı­ ğını bilinçle yapmıştır. Kaldı ki, Kurtuluş Savaşı’nda süngüsüyle düşmanın üzerine gidenlerin, eşraf ya da bürokratlar olmadığı, bil­ diğimiz Mehmet’ler yâni köylüler, işçiler, yoksul halk ol­ duğu besbellidir. Yalnız on bin dolayında şehidimiz var­ dır ki, hepsini eşraftan sayamazsınız herhalde. Künye­ lerini kurcaladığımız zaman, her birinin Anadolu’nun bir bucağından kopup gelmiş halktan erler olduğunu he­ men görürsünüz... Bilinen şeyleri mi yineliyorum? Hayır! Belirli bir sü­ reden beri, Türk toplumcuları arasında, Türk Kurtuluş Savaşı’nın “ halka rağmen” yapıldığı iddiası yayılmak­ ta, hâttâ “ İstiklâl Mahkemeleri” nde asılıp kesilenlerin cephedeki şehitlerden fazla olduğu gibi, bazı hayali ka­ nıtlar da ileri sürülerek, mücadelenin çapı da, Önemi de küçültülmek istenmektedir. Bunları diyenler akıllı, ‘bilimsel’ solcular oluyorlar da, tam tersini söyleyen Nâzım Hikmet yanılgıya düş­ müş solcu oluyor, öyle mi? Gülerim. Şimdi gelelim öteki ölçüte! Şu bizim Kurtuluş Savaşı’mızı halkımıza rağmen yap­ tığımızı sanan şaşkınlar, beride Rus devriminin bütün Rus halkının gönüllü katılmasıyla olduğunu rahatça sa­ vunurlar. Lenin çıkmış, “zaman tamam bugün” demiş, bütün Ruslar sosyalizm için ayağa kalkmışlar, sanki! Oysa biraz tarihle ilgilenen herkes de bilir ki, Türkiye’de Mustafa Kemal Paşa’ya ve kurtuluş mücadelesine karşı, padişahı yâni halifeyi de arkasına alarak, halk arasında kışkırtma yapan emperyalistler ufak tefek isyan ocakla­ rı kurabilmiş, ama bir iç savaş “tahrik” edememişlerdir; Rusya’da ise, iç savaşın daniskasını örgütleyecek kadar
34

taraftar da bulabilmişlerdir. Gerçekte bu iki ölçütlü kafa. Burada da iki ölçüt yok mu? Eğer devrim liderlerini. eğri ve haksız sayılır. kim­ se gık demez. emperyalist batının sö­ mürdüğü ülkelere zorla benimsettiği bir aşağılık komp­ leksinin en tehlikeli ürünüdür. bal gibi takdir edildiği halde. bilmem neyle suçlanir. hayır! Lenin n e p uygulamasına geçer. Fakat. Hem de. Mustafa Kemal’inkiler de öyledir. yaptığı iş gerçek bilimsel gözle ele alınıp. sos­ yalizmi kuracağım. bizzat Lenin tarafından kişiliği. ileri atılışları yerindeyse. ayrı devrim düzeylerinde) aynı ger­ çekleştirme oranı içindedirler. Ama bizim “ bilimsel” lere sordunuz mu. diktatörün önde gideni. Şimdi sıkı durun. bu arada demokrasiyi bü­ tün sonuçlarıyla gerçekleştiremez. bu yüzden bizdeki sözde “bilimsel toplumcu” takımı tarafından yerilip dik­ tatörlükle. o da kısa süren iktidarında vaat ettikleri­ nin çoğunu gerçekleştiremez. hem de güzeli: Mustafa Kemal Paşa de­ mokratik bir devrimin lideridir. onların devrimi halkla beraber! Dahası var. savaş da yapabilmişlerdir. geri dönüşleri. iktidar olduktan k ıs a bir süre sonra n e p uygula­ masına geçer (yâni ufak çapta kapitalizme döner). Lenin’in yaptıkları yeter­ li. ni­ hai amaçlarını gerçekleştirme oranlarıyla değerlendiriyorsak. Mustafa Kemal. komünizme doğru gideceğim diyen Lenin. nedense mazur görülür. Lenin’le Mustafa Kemal Paşa üç aşağı beş yu­ karı (ayrı amaçlar. solundan şiddetle eleştirildiği halde. Az gelişmiş sosyalistler arasındaki beliriş biçimi de bu! (18 Ekim 1975) 35 . dev­ rimi tehlikede görünce takrir-i sükûn kanununu çıkartın. zaferden s o n r a on yıl gi­ bi kısa bir süre yaşar ve ölür. Kurtuluş Savaşı’mız halka rağmendir. bizim ‘bilimsel’lerin gözünde doğru ve haklı hareket etmiş olur.

böy­ le bir günde sosyalist hareketin en büyüklerince M us­ tafa Kemal nasıl değerlendirilmiş. Aşağıdaki satırların her biri sosyalist hareketin en bü­ yük adları tarafından imzalanmıştır. Mustafa Kemal hareketi­ nin anti-emperyalist niteliğini unutturmaya çalışırken. Dudak büküyorlar deyişim kibarlığımdan. İnönü diktası. bunun altını çizen kimlerdi bilir misiniz? Cezaevinde sü­ ründürülen. bu zalim ve yağmacı Av­ rupa ve Amerikan emperyalistlerine kaptırmamak. sürgünden sürgüne gönderilen solcular. Düşündüm ki.. Gençlerimizin dik­ katine arz ederim. Anadolu. İstilacılara kuy­ ruk olup memleket ve halkımızı kulluğa düşürmeye ça­ lışan İstanbul hükümetine karşı başkaldıran ve Rusya İş­ çi ve Köylü Şûralar Cumhuriyeti ile kol kola giden Ana­ dolu devrimcilerine her türlü yardımı yapmak birinci işimizdir. onu göstermek en iyi­ sidir. gazeteleri.3 TARİH TANIKTIR 40 yıllarında.. Şu sözler Mustafa Suphi’nin: " .. Açın o yıllarda yayımlanmış dergileri. Buna ne hacet. kutsal görevimizdir. Nâzım Hikmet Kurtuluş Savaşı Destanı'm tam da o yıllarda yazmamış mıdır? Talihin şu garip cilvesine bakın ki. içlerinde Kemal Paşa’yı faşistlikten İngiliz ajanlığına ka­ dar türlü boyaya boyayanı çıkıyor. 70 yıllarının solcu­ ları Kurtuluş Savaşı’nm anti-emperyalistliğine dudak büküyorlar. Elimizde kalan bir parça toprakla bir dilim ekmeği. fetihler pe36 .” Şu sözler Şefik Hüsnü’nün: “ . bu gözü doymaz emperyalist ve arlanmaz Yunan istilacıla­ rına karşı direnmek.. açık­ ça görürsünüz.

Kurultay. hayran­ lık verici bir cesaret ve fedakârlık ruhu ile meşum Sevr Anlaşması’nı yırttı ve bağımsızlığını geri aldı. Böyle hareket etmekle doğru yaptık ve Lenin’in adım­ larını izledik. dünya kapitalist soyguncuları­ na bilmeyerek alet olan Yunan emekçilerinin oluşturdu­ ğu saldırgan orduları kovmak için.” Şu sözler Stalin’in: " . Çünkü Kanton ve Ankara’nın mücadele­ si emperyalizmin güçlerini parçaladı. onlara yardım etmemiz doğru değil miydi? Elbette doğruydu. Çin’de Kanton. içlerinden en kabadayı olanı bi­ le ondan elini çekmek zorunda kaldı.. ” Şimdi geçelim ötekilerine: Şu sözler Lenin’in: " . Türk halkı. Kongresi gibi. Şark Milletleri 1... çağdaş ulusların yağmaya karşı direnişlerinin hesa­ ba katdması gereken bir şey olduğunu kanıtlamışlardır. emperyalizme karşı savaş yürütürken... Bakû Şark Milletleri Kurultayı Nihai Bildirisi’nden: ". Türkiye emperyalist devletlerce yağma edilmeye öyle bir şiddetle karşı koydu ki... en başta da İngiliz ve Fransız emper­ yalizmine karşı mücadele eden bütün Türk savaşçıları­ na duyduğu yakınlığı ifade eder. tarihte eşi az görü­ len bir kahramanlık ve yiğitlikle savaştı. Türkiye’de Ankara. Türkiye’nin işçileri ve köylü­ leri. Türk köylüsü ve yoksul halkı. ” Şu sözler.şinde koşturulan Yunan ordularından temizlendi. Doğu halklarım ezen ve sömü­ ren ve dünya emekçilerini kölelik altında tutan dünya emperyalizmine.” Şu sözler Ho-Şi-Minh’in: " . Kurultayı da Doğu’nun ezilen halklarını yabancı emperyalizmlerin boyunduruğundan kurtarmaya çalışan ulusal devrimci hareketleri desteklediğini bildirir. onu zayıflattı ve soyutladı. Komünist Enternasyonal’in 2.. Emper­ yalizmin düzenlerini yendi ve sultanların tahtını devir­ 37 .

emperyalizme karşı sava­ şımında. Anadolu ihtilâlini anti-emperyalist bir devrim olarak nitelendirmiş. parçalanmış ve çiğnenmiş bir ulusu.di. Dünya sosyalist hareketi. bunlara benzer daha nice sözler. emperyalizm elbette zamanla bu felsefenin yaratıcısı ve eyleme çe­ viricisi olan Mustafa Kemal Paşa’yı aşındırmak. (10 Kasım 1978) 38 . Müdafaa-i Hukuk öğretisinin bu temel özelliğini ne unutmalı.” Şu sözler Dimitrov’un: “ . ken­ di ulusunun gözünde küçük düşürmek isteyecektir. birleş­ miş ve güçlü bir Cumhuriyet haline getirdi. Bitkin. dinselliğe ve bölücülüğe dayanılarak. onu her bakımdan desteklemiştir. ne unutturmalıyız.” Meraklısı eski söylevleri. Nedeni belli: Değil mi ki Türkiye’nin kuruluş felse­ fesi böyle anti-emperyalist bir felsefedir. İs­ temiştir de. yalnız nitelendirmekle de kalmamış. nice kan paha­ sına yurtlarından emperyalist istilacıları kovmayı başa­ ran ve ulusal bağımsızlığını elde eden Türk ulusu büyük gurur duymakta haklıdır... Devrimini yaptı. anti-emperyalist ve demokratik yeni iktidarın yıpratılması için kullanılma­ mış mıdır? Dün olduğu gibi bugün de kullanılmamak­ ta mıdır? Kemal Paşa’nm anti-emperyalist düşünce platformu­ na ve eylemine sahip çıkmalıyız. arşivleri karıştırsın. uzun süre yakamızı bırakmayan şeriat isyanları. gazete yazılarını. Daha Kurtuluş Savaşı sırasında başlayan. yazılar bu­ lacaktır. Elde silâh.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı. Donakaldığımı hatırlıyorum. (akşam mıydı?) St-Michel Bulvarı’nda otobüslerin fren larribaları kırmızı kır­ mızı parıldarken. o kadar kötü çevrilmişti ki. Söyleyebileceğim son derece genel. ara tara. Ke­ mal Paşa’nın ne dedikleri. bilir misiniz ki. bu de­ likanlıyla ‘Gotha Programı’nın Eleştirisi’. günahlarını almaya­ lım. nedir tutumu. devrimci bir lideriniz ola­ cak. sağa mı sola mı? Ana ilkeleri nelerdir? vs. ne yaptıkları üzerine eğilinnıiş. Beni bu işe sardıran. tek kitaplarını okumuş olmam olanak dışı. lise öğrenciliğim sırasında. Bir anda. Bir akşam. hiçbirinin adı dilimden düşmüyor! O tarihte dil bilmediğim. Mustafa Kemal mi. Yooo. tek kelime anlayamamıştım) olsun varsın. o da. yine de sosyalist­ liğimden yanıma varılmıyor. adı neydi onun. f k p üyesi bir Fransız arkadaşımdır. iktidarda olan ‘Milli Şef’e oranla basbayağı saygı duyarlardı ona. handiyse anlamsız şeyler. sizin diyor. 40 yıllarında sosyalistler Kemal Paşa’yı küçümsemezlerdi. (çok iyi hatırlıyorum. ülkemin devrimci lideri konu39 . ülkede yoğun bir yasak olduğu için. Sunyatsen’e göre nereye koyabilirsin. varsa yoksa sosyalizmin babaları. ne de doğru dürüst bir değerlendirme yapılmıştı. ne var ki duygusal bir şeydi bu. ya da ‘Tarih­ te Şiddetin Rolü’ üzerinde takır takır tartışabildiğimi. oysa onun bana ülkem. bir tek ‘Ludwig Fe­ uerbach ve Klâsik Alman Felsefesi’nin Sonu?nu bulmuş­ tum Türkçe olarak. memle­ keti düşmanlardan kurtardı falan filân.4 BAŞLAYIŞ. O BAŞLAYIŞ O itirafımı yapmış mıydım? Ben. M ustafa Kemal’i önemsemezdim pek! Sosyalist geçindiğimden mi nedir.

sunda sorduklarını cevaplamakta aciz ve çaresiz kaldı­ ğımı görüp utanıyorum. Siz olsanız ne yapardınız? Bu işler burada ayaküstü olmaz deyip, savuşturdum, ote­ le gider gitmez de Türkiye’de arkadaşlarıma yazıp, Mus­ tafa Kemal’in Söylev'i ile Söylev ve Demeçler’inin üç ki­ tabını (ya da o zaman henüz iki miydi?) istedim. Başlayış, işte o başlayış. Şimdi sık sık, içine düştüğümüz çetrefil bir durum ya da bir çıkmaz karşısında Mustafa Kemal düşüncesine başvuruyor, onun devrimciliğini İsmet Paşa’nın körlettiğini ileri sürüyorum ya, bu türden çıkışlar yapan her­ kese olduğu gibi, bazı genç bilim adamları, ya da ‘dev­ rimciler,’ hemen damgayı basıyor: ‘İnönü düşmanı.’ Biz, ünlü deyimiyle 40 kuşağının toplumcuları, o tarihlerde İnönü diktasının belâsını çektiğimiz, işimizden olduğu­ muz, tabutluklarda yattığımız için ‘İnönü düşmanı’ sa­ yılıyoruz, bu da ‘Demokrasi Kahramanı’ İsmet Paşa’yı doğru değerlendirmemizi engelliyor, daha da kötüsü, Kemal Paşa’nın diktatörlüğünü, zalimliğini, asıp kesiciliğini görmezden gelmemize neden oluyor. Oysa Kemal Paşa, kurtarıcı murtarıcı ama, gerçekte demokrasi düş­ manı bir adam, onun döneminde ‘Türkiye nefes alama­ m ış buna karşılık İnönü şahıs tahakkümüne karşı unu­ tulmaz bir demokrasi mücadelesi vermiş, vs. vs.’ Önce şunu mu demeliyim, bilmem. Genç bilim adam­ ları ve devrimciler, büyük çoğunluğuyla, İnönü’nün Menderes/Bayar İkilisine karşı giriştiği ‘biçimsel özgürlükler’ savaşımı döneminde yetişmiş kişiler, o zamanki havaya uygun olarak koşullanmışlar, sanıyorlar ki, Menderes/ Bayar İkilisinin tahakkümü sahiden bir faşizan diktadır, da İsmet Paşa ve onun artık ne mal olduğu gittikçe da­ ha iyi anlaşılan CHP’si, Batılı anlamda liberal ve demok­ rat bir özgürlük partisidir. Önce bu yanılgı düzeltilme­
40

li d p iktidarı, tahakküm babında Milli Şef döneminde­ ki c h p diktasının eline su dökemezdi, hepsini bırakın, sa­ dece muhalefet olarak siyasal partilerin ve basının var­ lığı, bütün karşılaştırmaları geçersiz kılar. İyi kötü de­ mokratik bir ortam içinde eski diktatör İsmet Paşa’mn özgürlük mücadelesi vermesi, o dönemde çocuk ya da li­ seli genç olanları belki Paşa’mn özgürlükçülüğüne inan­ dırmıştır ama, Mustafa Kemal dönemindeki bazı özgür­ lükleri aynı İsmet Paşa’nın nasıl silip yok ettiğini gör­ müş olanları kandıramazdı. Kandıramıyor. Diyeceğim, gençler eski kuşağın toplumcularını Mus­ tafa Kemal’i abartmak, İnönü’ye düşmanlık etmekle suç­ larken, farkında olmadan yanlış bir İnönü hayranlığına düşüyor, bu yüzden ölçüleri karıştırıyorlar. Nasıl mı, ba­ sit: Menderes/Bayar İkilisi de, çevrelerindeki baskı yan­ lısı, soğuk savaşçı yönetici ekip de ‘Atatürkçü’ geçinmi­ yorlar mıydı, işte tamam, Atatürk de bunlar gibi ceberrut ve mütehakkim bir adam, oysa İnönü onun tam kar­ şıtı, gücü tartışılmaz bir diktatörken kendi arzusuyla de­ mokrasiye inanan, bunu uygulamaya kalkıp kaybetti­ ği ilk seçimlerde iktidarı bırakan büyük lider. Türkiye demokrasiye geçmeseydi, San Fransisco Kon­ feransına katılamayacak, savaş sonrasında müttefikle­ rin hazırladığı bazı olanaklardan yararlanamayacaktı, bu bir; Kırım’da Nazilerin kurdurduğu Tatar Cumhu­ riyeti dolabında Saraçoğlu’nun ve Von Papen’ın fırıl­ dakları vardı, bu yüzden Rusları kızdıracağını biliyordu, Batıhlara hoş görünmek zorundaydı, bu iki. Bunlar da olmasa, Enver Sedat ‘sistem’e dahil olur olmaz, neden demokratlaşmaya başladıysa, İnönü de ondan başlamış­ tı, bu üç. Yoksa Türkiye’yi Franco İspanyası ile bir tu­ tacaklar, Birleşmiş Milletler’in dışında bırakacaklardı. Kaldı ki, Milli Mücadele’ye muhalefetli Meclisle başla­
41

yıp, sonraları her fırsatta partilerin kurulmasını özen­ diren İsmet Paşa değildi, Kemal Paşa idi. Ya! (19 Şubat 1979)

5

YANILGININ KÖKENİ Kızlı erkekli delikanlılar geliyor, tartışıyoruz: Birisini küçümsemek istediler mi, dudaklarından aynı kelime dökülüyor: Atatürkçü. Aslında küçümsediklerinin Mus­ tafa Kemal’le de, onun savunduklarıyla da ilgisi yok, 1950’den bu yana ülkemizde görmeye alıştığımız o bi­ çimsel Atatürkçüler yok mu hani, Amerikan Soğuk Savaşı’nı Mustafa Kemal’in Müdafaa-i Hukuk doktrini ye­ rine koyan, aşırı uçlar edebiyatını icat eden, jeep’lerde Kemal Paşa’mn büstünü gezdirip halkı selâm vermek zo­ runda bırakan, işte onlar. Gel gör ki, Mustafa Kemal’i de, anti-emperyalist Kurtuluş Savaşı’nı da, teokratik bir iktidarı halk egemenliği rejimine dönüştürerek, toplum­ sal iktidarın yapısını değiştirişini de es geçip, doğruyla yanlışı birbirine karıştırıyorlar. Sözgelişi Mustafa, bıçak gibi keskin toplumcu oldu­ ğunu söyler. M ustafa Kemal’i tanımaz, bunu yapmak­ la ülkenin geçirdiği bir demokratik devrimi hiçe saydı­ ğını, böyle toplumsal bir olayı hiçe sayarak sosyalist bir dönüşümü hiçbir toplumsal kökene oturtamayacağını unutur. Sözgelişi Ahmet açıkça söylemez ama, biliyo­ rum gizliden gizliye şeriatçıdır, en azından tutucu, Tür­ kiye’nin keferenin tasallutundan kurtarılmasını diler de, bu işi savaşarak yapan Mustafa Kemal’i hesaba katmaz,
42

buna karşı Alman emperyalizmini memleketin harim-i ismetine sokan Abdülhamid’i ve önemini abartır. Neden hep aynı neden, sağcısı da solcusu da, gerçekte şu son otuz yıllık iktidarların muhalifidirler, oysa şu son otuz yıllık iktidarlar, Mustafa Kemal’in devrimini yozlaştıra yozlaştıra ‘sistem’in denetiminde bir Filipin demokrasi­ si kılığına sokmuş, ama bunu Atatürkçülük etiketi altın­ da yapmışlardır, bu da giderek Atatürk’e karşı olunma­ sını olağanlaştırır. Onların düşüncesine katılmadığımı tekrarlamam ge­ rekir mi? Türkiye ulusal bileşimini yapacaktır. Bu bileşimin toplumsal kökeni ulusal burjuvazi, (karşıtların birliği ilkesine göre, aynı zamanda) ulusal proletaryadır. Her iki toplumsal sınıf, ancak Kemal Paşa’nın demokratik devrimi ve onun uygulanışı sayesinde tarihsel birer ger­ çek olarak ülkemizde ortaya çıkabilmişler, bürokrat ik­ tidarların karşısında ağırlıklarını duyurmuşlardır. Tür­ kiye’nin uluslaşması, sanayileşmesi ve kentleşmesi, ger­ çekte Mustafa Kemal devriminin kendine saptadığı ilk aşamaya ulaşmaya yönelmesidir. Bu yöneliş, bir taraf­ tan anti-emperyalist ulusallık bilincinin doğmasını, bir taraftan uluslararası sınıfsal dayanışma bilincinin be­ lirlenmesini sağlıyor. Türk burjuvazisi daha doğarken, kendilerine bol keseden Atatürkçü sıfatı veren sağcı ik­ tidarlar ülkeyi ‘sistem’e tutsak etmiş, bu da gelişmek­ te olan burjuvazinin komprador özelliklerle yozlaş­ masına neden olmuştur. Bunda kültür emperyalizminin getirdiği yabancılaşmaların da etkili olduğu kesin. O halde, uluslaşmasını sanayileşme ve kentleşme ile bütünleyecek olan Türkiye, hem geçmiş kültür ve uygar­ lığından yararlanacak (bu elbette Ahmet’in istediği de­ mektir), hem de ulusal özgürlüğü, daha ileri toplumsal
43

aşamalara doğru atılımiar yapmak için dayandığı, bi­ rikimlerden çıkaracaktır (bu da herhalde M ustafa’nın dilediği). Günümüzde Atatürkçü olmak, Mustafa Kemal’in ger­ çekleştirdiği ulusal demokratik devrimi, toplumsal sü­ rekli değişme içerisinde, bir sonrakine ulaşmak için ge­ çerli bir birikim, bir aşama saymakla başlar. Hem üm­ met olarak kalmak, hem de çağdaşlaşmak hiçbir yerde gerçekleşmemiştir ki, Türkiye’de gerçekleşsin. Elbette uluslaşacaktık, uluslaştık, uluslaşıyoruz. Bu Mustafa Ke­ mal demektir. Ama hepsi değil. Türk ulusu, ulusluğunu saldırgan emperyalist sisteme karşı savaşarak elde etmiş­ tir, bu da Müdafaa-i Hukuk doktrinini, ülkenin sonra­ ki yaşantısı için geçerli ve sürekli kılar. Ulusallığın bir başka belirgin karakteristiği kültürse, özgürlük ve ba­ ğımsızlık alanında, ‘sistem’e karşı gösterilecek direnişin, kültür alanında da gösterilmesi gerekiyor. Ulusal kültü­ rü, ulusal geçmişten yararlanmadan yaratamayız. Bu da, İnönü döneminde olduğu gibi Yunan/Latin klâsik­ lerini başucu kitabı yapmakla olmaz, tam tersine, Mus­ tafa Kemal döneminde olduğu gibi, Türk Tarih Kurumu’nun, Türk Dil Kurumu’nun, işi ciddiye alıp, ulusal tarihi ve dili, üzerinde çalışacak zemin olarak belirleme­ si ile olur. Buysa, içinden geldiğimiz Doğu/İslâm/Türk/ Bizans kültürlerinin, çağdaş yöntemlerle kaynaştırılma­ sı, bileşkesinin alınması anlamına gelir. Bilmem farkında mısınız, sıraladığım bu şeyleri yap­ mak, yaratıcılığı zorunlu kılıyor. Zaten İnönücülükle Atatürkçülük arasındaki gerçek fark da buradadır. Mus­ tafa Kemal yeni bir ülke yapmayı istiyordu, İnönü ise bu ülkeyi Batılı emperyalist sistemin ülkelerine benzetmeyi. O zaman, özellikle gençlerin şu sorun üzerinde dü­ şünmelerini istemek, acaba çok mu olur? Ümmet anla44

mmda aynen aktarılmak istenen ve uygulanması düşü­ nülen bir İslâmcılıkla, bundan hemen hiç farksız bir ak­ tarmacılığı deyimleyen dogmacı Stalincilik, İsmet Paşa’mn liberal kapitalist aktarma batıcılığından farklı mı­ dır? Fikir, prensip, köken olarak elbette farklı, ama baş­ ka ortamlardan alınıp Türkiye’ye aynen aktarılmaları yö­ nünden, aynı: İsmet Paşa Yunan/Latin klâsiklerini, üm­ metçi dinsel dogmaları, Stalinci ise Stalinciliğin dogma­ larını tartışmasız aktarıyor. Oysa bağımsız ve özgür olmak demek, özgün bile­ şim yaratmak demektir. (20 Şubat 1979)
M ERAKLISI İÇİN NOTLAR

İnönü diktası dönem inde, Tü rkiye’nin faşizmle ilişkisi üzerin­ de yeterince durulmamıştır. Konuyla ilgilenenler için, yararlı tek kitap, sanırım johannes Glasneck’in Türkiye’de Faşist Alman Propagandası adlı kitabıdır. Bu kitaptan aktaracağım birkaç sa­ tır bile, ‘demokrasi kahramanı’ İnönü’nün aslında neyi temsil ettiğini pek güzel gösterir: "... Tü rk iye’de Kemalist devrim de Turancılıktan vazgeçm e anlam ına geliyordu. Birinci Dünya Savaşı’nm em peryalist ga­ lip d evletlerine karşı savaşım ında, siyasal bağım sızlığın pekiştirıTmesinde ve ekonom ik bağım sızlığın kurulması çabala­ rında, uzun süre için, Tü rk m illiyetçiliğinin ilerici eğilim i üs­ tü n lük kazandı. Kemal Atatürk, tüm şoven örgütleri ve basın organlarını baskı altına aldı. Volga bölgesinden, Kırım ’dan, Kafkasya ve Orta A sya ’dan gelen, daha çok İstanbul ve Anka­ ra’da yerleşm iş olan ‘beyaz orducu’ mültecilere, her türlü S ov­ yet aleyhtarı siyasal etkinliği yasakladı. Bunların önderle­ rinden bir kısmı Tü rk iye ’den çıkarıldı. "... ama H alk Partisi’nin gerici çevrelerinde, E nver Pa­

45

şa’nm ailesinde ve bunların taraftarları arasında Turancılığın şoven düşünce mirası, faşist ırk öğretisinin yen i dürtüsü ile canlı kaldı. Tü rk ulusal burjuvazisinin iç ve dış politikada ge­ rici bir yola girm esi ölçüsünde, Turancı akım lar yeniden üst düzeye çıktı. Bayar hüküm eti ve İnönü’nün başkanlığı zam a­ nında çıkarılan genel aña, örneğin Enver’in ailesi, 1932 ve 1938 yılla rı arasında Alm anya’da yaşayan, en tanınm ış Tu ­ rancılardan biri, Zeki Velidi Togan sürgünden döndüler. Bun­ lar aydınlar, özellikle öğrenci gençlik, devlet memurları ve su­ baylar arasında, yeniden Turancı görüşlerin propagandasını yapm aya başladılar.” Ya şu satırlara ne buyrulur: "... Alman askeri gizli se rvisi­ nin aracıları ve ajanları yolu ile, Alman Dışişleri Bakanlığı, ku­ lislerin ardında birTurancı komitesinin bulunduğunu öğrendi. Komitede birçok m illetvekili, ayrıca Dışişleri Bakam Saraçoğ­ lu ve Tü rk iye’nin Kabil Büyükelçisi Memduh Şevket de vardı. Ankara Hükümét çevrelerinin hedefi, Kafkasya’da ve Ortaasy a ’da ‘tam pon d e vle tle r’in kurulm asıydı. Saraçoğlu, E ylü l 1941'de Kırım Tatarları ve Azerbaycan mültecilerinin önderle­ riyle görüşm eler yaptı, Papen’e Tü rk hükümetinin, Tü rk genç­ liğinin m illiyetçi baskısını tam am iyle dikkate alacağını s ö y ­ ledi...” Aynı dönem dedir ki, Mustafa Kemal Paşa döneminde göre­ ce bir özgürlükten yararlanan toplumcular, benim bir şiirimde ‘40 karanlığı’ dediğim karanlığa giriyorlardı. Glasneck’in kita­ bını okuyun, çok şeyleri daha iyi değerlendirmek fırsatını bu­ lacaksınız, Atatürk’ü ve İnönü’yü de! Öyle sanıyorum ki, ‘Cumhuriyetçi olmanın ne türlü bir d e v­ rimcilik oldu ğu n u ’ iyice anlayabilm ek için N iyazi Berkes’in ‘Türkiye’de Çağdaşlaşma’sini —özellikle son bölüm lerini- dik­ katle okumak gerekir: Mustafa Kemal’in devrimciliği, egem en­ liğin kayıtsız şartsız halkın olacağı ‘yeni bir devlet’ kurmak ta­ sarısında yatıyordu, oysa onu desteklemiş olanların çoğunda

46

Niyazi Berkes’in şu satırlarına bir göz atar mısınız: ". Şu halde asıl çatışma konusu kapita­ list ya da sosyalist bir rejim kurulm ası üzerine değil. bunların. bu tür muhaliflerinin.. m üttefiklerin kabul edeceği sanılan bir dış siyasa. hüküm etin ve meclisin niteliği. hât­ tâ ondan bira 2 sonraya kadar süren siyasal çabalarında. Batı devletlerinin daha Bi­ rinci Cihan Savaşı sona erm eden.. S o v­ yet sisteminin alınışına karşı oldukları yolunda Halide Edip’in belirsiz tanım layışı. Batıcıların. Saltanat ve Hilafet rejim inin tutulmasından öteye giden bir görüşleri yoktur ve Mustafa Ke­ m al’e karşı oluşlarının as»! nedeni. daha sonraki olayların ışığı altında inan­ dırıcı değildir. Saltanat-Hilafet rejim ine dönülecekti. mevcut rejime. y e ­ ni Osm anlIların görüşünden daha öteye giden bir rejim iste­ diklerini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Batı ya n lılığ ıyla kaste­ dilen şey. çiinkU bunların Cumhuriyet'in kuruluşuna. batı tem ellerine dayanan bir rejim yanlısı oldukları için. çokluk ‘Batı yandaşları’ arasından çıkması. Görüşlerin ayrılm ası. karşıtlaşm ası.” 47 . örneğin mandat isteme. Savaş süresi içinde gerekli siyasal rejim ko­ nusunda. sadece savaşı yürütecek geçici bir hüküm et kurulm asından öteye g i­ dilm em esi tezi üzerinedir. M eşrutiyet. ya da düşm anla uzlaşm a yoluna giderek. çatışması. kom ü­ nist bir rejim kurup kurm am ak üzerine değil. En güze­ li de. yâni anayasa sorunu üzerindedir. blitün diplom atik e yle m le ­ rinin asıl hedefi haline gelen S ovyet devrim ine karşı dönm e tutumu olabilir.kurtuluşu başarıp ‘eski düzen’e dönmek eğilimi vardı. Batı ile uzlaşıldıktan sonra. onun bu rejim i bırakmaya giden tutumu olmuştur. Am erikan him ayesini çağırma.

bu kâfidir. Benim fikirlerimi» benim duygularım ı anlıyorsanız ve hissediyorsanız.İnönü Atatürkçülüğü “Beni görm ek demek. mutlaka yüzüm ü görm ek demek değildir.” M u s t a f a Ke m a l 11 Ağustos 1929 .

.. Atatürk hiçbir şey yapmamışsa yeni bir Türk devleti kurmuştur. son dere­ ce önemli farklar vardır. Mustafa Kemal Paşa ile çatışmış bir Türk aydını olduğunu. Atatürk bizim anladığımız anlamda Doğulu bir diktatör değildi. Atatürk’ü inkâr etmek affedilmez büyük bir gü­ nah olur. ayağının tozuyla yaptığı konuşmalardan birinde. Bir Şah değildi. şu noktaya dikkati çekmiş: " . O tarihten sonra Türkiye kendi sınırla­ rı içinde bağımsız bir devlet olabilmiştir. Bu.” Bu sözleri söyleyen adamın.1 ATATÜRKÇÜ DEĞİL. Biz onun devrinde. işin kötüsü son yirmi beş yıl içe­ risinde. İsmet Paşa diktasının özellikleri Kemal Paşa dö­ neminin özellikleri sanılmak gibi berbat bir yanılgıya dü51 .” Arkasından şu sözler: İlk önce şunu belirtelim. M ustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasında. İNÖNÜCÜ! Zekeriya Sertel. hiç akıldan çıkarma­ yınız. Türk tarihinin en önemli olayla­ rından biridir. Hanidir dikkati çekmeye uğraşıyorum: Türk toplumunun demokrasiye geçiş süreci içinde. İnönü dev­ rinde olduğundan çok daha serbest konuşur ve yazar­ dık.

Avrupa’da etkisini şiddetle artıran Naziliğin ve faşist­ liğin. savaş vurguncularıyla el altından iş­ birliği yapan merkeziyetçi bir dikta olarak oluşmuştur. yasakçılık etmektedir. özlenilen demok­ ratik rejimin sağı solu kesilmiş bir yasaklar rejimi olma­ 52 . Kemal Paşa’nın sosyalist ya da Bolşevik olmadığı. aslında demokrasiyi değil İnönü diktası tü­ ründen bir diktayı öngörmekte. İnönü dönemi CHP’sini etkilediği. bakın Rasih Nuri ne diyor: a) Atatürk zamanında sıkı bir Sovyet dostluğu vardır. seçkin aydınlarla eşraf ve bürokrasi üçgenine dayanan. Petrosyan gibi tarihçiler Ana­ dolu ihtilâlinin emperyalizme karşı. (1925’te Şefik Hüsnü iki davadan toplam bir buçuk yıl hüküm giymiş. İnönü diktası. Neden mi. Demokrasi­ yi korumak bahanesi altında gerçekleştirmek istedikle­ ri yasaklar. özgürlükçü ve ba­ ğımsız bir demokratik devrim olduğunda birleşmekte­ dirler. Saraçoğlu’ndan başlayarak da yüzeysel batıcı faşizan bir dikta uygula­ masına geçildiği meydandadır. birtakım siyaset esna­ fı ortaya çıkmakta. c) Yasak olan sol örgütlenmeye karşı verilen cezalar şa­ şılacak kadar hafiftir.) Ya şu saptaması­ na ne buyrulur: Kemal Paşa döneminde nice sıkıyöne­ timler yaşanmış. özlemektedir. Kemal Paşa’nın ölümünden itibaren tutum değiş­ miş. oysa sağcılardan asılanlar vardır. Atatürkçülük adına.şülmüştür. Glasneck. ama özellikle Türk solu. kendimi­ zi bu yanılgıdan kurtarmak zorundayız. Bunları neden hatırlıyoruz peki? İkide bir. buna rağmen çok ağır hüküm giyen tek solcuya rastlanmaz. Sperniyev. Bu da unutulmaması gereken önemli bir nokta. demokratik bir rejimi özlediği ne kadar gerçekse. isyanlar görülmüş. Hepimiz. b) Kısa dönemler haricinde klâsik sol neşriyat serbesttir. İstiklâl Mahkeme­ leri işlemiştir.

nasıl ki hareketin daha başlangıç konağında bile olmuş­ tu. o kadar gerçektir. bütün karşıtlıkları içeren bir hoşgörü ve serbestlik toplumuna ulaşmaktı. ülkemizde bürokrasinin etkinliğinden midir. resmi ideoloji haline gelmiş­ 53 . Erzurum kongresinden beri de devrimini halk temsilcileri ve meclisleriyle kademe kademe gerçek­ leştirdiği düşünülürse! (25 M a rt 1977) 2 ‘ATATÜRKÇÜLÜK’ DİYE YUTTURDUKLARI İtalyan Marksisti Valentino Gerratana. neden­ se. aşama aşama bütün özgürlükleri.dığı da. Leninizmin do­ ğuşundan söz ederken. Sonraları bir sürü İnönücü türemiş. Oysa Mustafa Kemal devrimi­ nin asıl amacı. yaradılışından mıdır. sürekli olarak özgürlükleri denetim altında tutan bir rejimden yana olmuştur. rakiplerini birer ikişer alt edip. 12 Mart’m aslında Atatürkçülük filân değil. ilginç şeyler söylüyor: Leniıı öl­ müştür. 27 Mayıs’ın. bürokratlığından mı­ dır. bal gibi İnönücülük ol­ duğu hemen görülür. örgütün başında kalanlar. etkili olabilmek için. 1925 sonrasının. ‘askeri de­ mokrasi’ diyebileceğimiz ‘geçiş dönemi’ uygulaması. İnönü diktası uygulamasını Atatürkçülük diye piyasaya sürmüştür. KemaJ Paşa devriminin özü ve cevheri diye savunulamaz. Hele Kemal Paşa’nın ta İttihât ve Terakki’den b6ri ordunun politikaya karışmasına mu­ halif olduğu. sonunda. Bu toplumda sosyalistlerin de yeri olacaktı. Bu perspektiften bakıldı mı. duruma egemen olan Stalin’in ‘Leninizmi’. her birisi kendi ‘Lenimzmlerini’ piyasaya sürmüşlerdir. İsmet Paşa.

Bu uyduruk Leninizmin. Mustafa Kemal’in başardığı demokratik devrimde başına gelmiştir. İnönücülüğün ona eklediği uyduruk yorum ve kurumlardan ayıklanıp. Lenin’in gerçek düşüncesiyle ilgisi ilişkisi araştırılıyor ve tartışılıyor. öy­ le araştırılmalı ve tartışılmalıdır. Atatürk’ün yaşamöyküsü ve yaptığı işler biçiminde aktarılmıştır. roman­ larımı okuyanlar (Kurtlar Sofrası. Bıçağın Ucu. ta 1950 yıllarına uzanır. Mustafa Kemal’in ölümünden son­ ra. bu doğrultuda genç bir bilim adamının ileriye sürdüğü görüşleri aktarmak için. Adnan Adıvar’a. Hanidir yazar dururum: Lenin’in. Böylece. Yeni kurulan Cumhuriyet’e biçün vermek için or­ taya atılan “Atatürkçülük” genç kuşaklara. tartışılıyorsa. bizde de bunlardan birisi. biliyorsunuz. ya da Fethi Bey’e göre başka bir Atatürkçülük vardır. Siyasal yazılarımda sık sık üzerine düşerim. Ben. ülkemizde de Mustafa Kemal dü­ şüncesinin ve eyleminin asıl anlamı. İs­ met İnönü’nün Atatürkçülük anlayışı egemen olmuş. Kâzım Karabekir’e göre başka. Aklın yolun bir. Aslın­ da başlayışım eskidir. Yaraya Tuz Basmak) kanıtlarını oralarda bulmuş­ lardır. ülke­ sinde başardığı sosyalist devrimde başına gelen.tir. Nasıl şimdi bütün dünyada Leninizmin gerçek nite­ liği. ne türden bir kasapiığı ve istibdadı içerdiğini bilmeyen kalmadı gibi bir şey. Atatürkçülükten söyleşe­ lim istiyorum. bu yüzden demokratik devrimi o kurumlaştırmıştır. Açın devrim arkadaşlarının anılarını. Ko­ nuya dönüşüm. Aslında sosyalizmden değil. Stalin’in oha verdiği anlamdan ayıklanıp araştırı­ lıyor. Sırtlan Payı. ülkemiz­ de. Rauf Orbay’a göre baş­ ka. Rusya’da olduğu gibi. sonradan oluşmuş bir ‘ideoloji’ yâni ‘Atatürk­ 54 . bu işi karınca kararınca yapmaya çalışıp duruyorum.

Toprak ağalan. sivil ve asker ‘bürokratlar’ sürekli ittifaklar yaptığı top­ lumsal katmanlardır. Aslında Osman­ lI’nın yadsınması altı oktan önce gelir. Önce Atatürk’ün kendi yaşamına ilişkin bir örnek vereyim: Mustafa Kemal’in uzlaşmaz bir siyasi adam olduğu kanısı özenle işlenen ilkelerden bi­ ridir. Oysa her iki grup da yanılmaktadır. Oysa M ustafa Kemal Paşa.. Osmanlıya tepki olarak kurulan ye­ ni Cumhuriyet’in simgesel nitelikleridir. resmi ideolojinin de onun karşıtlarının da (Türkiye’nin kurtuluşunu dinsel ilkeler çerçevesinde görenlerin de) özenle savunduklan bir noktadır. İşte gerek olay­ lar ve olgular. Bunun sonunda da gerek Ata­ türk’ün gerçekten yapıp ettikleri.. gerekse Bağımsızlık Sa­ vaşı gibi olayların ve Türk milliyetçiliği gibi olguların nitelikleri değiştirilmiş. şeyhler. gerekse Atatürk’ün kendi yaptıkları bu iki genel çizgi (Osmanh’nın yadsınması ve altı ok) çerçeve­ sinde saptırılmıştır. 55 . Devamı şöyle: ".çülük’. eşraf. altı ok. Atatürk yalnızca siyasal iktidarın dine dayalı olmasına karşıdır. olariaklı olduğu ölçüde bunları en geniş çizgide gerçek­ leştirmiştir.. Ben bu nedenle hem Atatürk’ün hem de Atatürkçülüğün günün koşullarına göre gözden geçirilmesi kanısındayım.” Bunları kim mi söylüyor? Türk Dili dergisinin Ocak sayısında bir konuşması yayımlanan genç bilim adamı Dr. Atatürk’ün din düşmanlığı ko­ nusundaki yanılgıdır. âyan. Emre Kongar. tüccar. Bağımsızlık Savaşı sı­ rasında içte ve dışta her türlü ittifakın peşinde koşmuş. Bir başka biçim­ de söylersek. “ . Atatürk’ün İslâm dinine ve din adamlanna tümüyle karşı olduğu. kendisinden önce oluşmuş eylem ve olayların yorumunda kullanılmış.. Atatürkçülük” Halk Partisi’nin ünlü altı okuna ve Osmanlı’nm yadsınmasına dayanır. Bir başka örnek.

daha önce altını çizmeye çalıştığım bazı nok­ talar. ne Müdafaa-i Hukuk yıllarının anti-emperyalist tutumuna sahiptir. Atatürk de öyle yapmıştır. bunlar ancak din adamı ol­ dukları için siyasal iktidara ortak olmak isterlerse olum­ suz bir tutum takınır. Peki M ustafa Kemal’i ve Atatürkçülüğü günümüz­ de nasıl değerlendirmeli? Bu tartışma açıktır. üstyapısal kültür aktarmalarıyla ki­ şilik kaybım ilerleme sayan tatlısu alafrangalığıdır. isterseniz Emre Kongar’ın bu soruyu nasıl cevaplandırdığına bir bakalım. tam bağımsızlıkçı kişilik taşıyan tutu­ ma! Benim kestirmeden ‘İnönücülük’ dediğim o ‘resmi’ Atatürkçülük en mükemmel ifade ve uygulamasını 40 yıllarında bulur ki. televizyonda ne za­ man görsem. başkalarınca doğrulanıyor mu? Resmi ideoloji kı­ lığına sokulan Atatürkçülük. ‘PUTPERESTLİK’ OLAMAZ (Hanidir yeni bir moda çıkardılar. Siyasal iktidara el koymuş bir dev­ rimci için bundan doğal bir davranış olamaz. yararlanırız. Bir devrim­ ciden ‘meşru’ olmasını beklemek safdillikten başka bir şey değildir.Din adanılan açısından da. ne de çağdaşlaşmak için. 56 .” Nasıl. kurcalandıkça görülür. o da faşizan bir dikta. Devrimci kendi ‘meşruiyetini’ kendi gücünden alır. Onun başkaldırdığı Osmanlı düzenine göre ‘meşru’ sayılması olanaklı değildir. aklıma hep onun sözleri geliyor. (7 Şubat 1978) 3 ATATÜRKÇÜLÜK. çağdaş-uygarlık düze­ yini bilimsel yöntemlerle ulusal bileşime kavuşarak ya­ kalamayı öneren. Tanzimat tü­ ründen bir Batıcılık. Moda şu.

alfabe ve benzerleri. saat. Anayasa. ka­ pitalizm öncesi aşamadadır Cumhuriyet’in kuruluşun­ da. Kültürel açıdan Ata­ türkçülük. hep kozmopolit imparatorluktan ulusal devlete geçiş için harcanan çabalardır. Tarih ve dil tezleri de bütünüy­ le bu açıdan değerlendirilmelidir. Yurttaşlık Yasası. Benim fikirlerimi. Çünkü Atatürk. öte yandan da Batı’da gelişmiş olan ‘ulusal kapitalist devlet’in üstyapı ku­ ramlarını topluma aşılar.” Evet. acaba ne yapardı? Biz gelelim ‘fikirlerine ve duygularına. birincileri garga­ raya getirip. bir ortaçağ imparatorluğundan. evrensel bo­ yutlara ulaşmasının savaşım vermektir. İsiânun yok edil­ mesi ya da Batı’nm benimsenmesi değil. benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız. Kasaba ya da şehir halkının başlarında yö­ neticileri. Mustafa Kemal Paşa’nm bir büstü jeep’in birine bindiriliyor. bir yandan üretim güçlerinin ge­ lişmesini sağlayıcı önlemler alırken. Bu nedenle Atatürk. önce ‘fikirleri ve duyguları’ yüzünden önde geliyordu. Üstelik üretim güçleri. Şimdi bu Atatürkçülük mü? Ne münasebet! Her seferinde hatırladığım sözü şudur: “ Beni gör­ mek demek. Emre Kongar. ne İslâm düşmanlığı ne de Batı hayranlığıdır. Milliyet Sanat dergisinde yazdığı başka bir yazıda kültürel açıdan Atatürkçülüğü şöyle tanımlıyor: Aslında kültürel alanda Atatürkçülük. takım takım büstü karşıladıklarını unutma­ mak lâzım. gi­ yim kuşam biçimleri.’) Dr.‘Bir yerin kurtuluş günü mü. o şehre ‘temsili’ gi­ riş yapıyor. yüzü yerine büstlerini ortada dolaştırdığı­ mızı duysa. Türk kültürünün ulusallaşarak. takvim. çağdaş bir ulusal dev­ let yaratma çabasını simgeler. bu kâfidir. çağdaş ulusal 57 . Amaç. mutlaka yüzümü görmek demek değildir.

Üzülerek belirtmeliyim ki. üretim güçlerinin az gelişmişliği yü­ zünden. “Türkiye’de yapılan en büyük yanlışlardan biri Cumhuriyet’i kuran kadroların siyasal savaşım. İslâm kültür mirasım yadsı­ mak.... büyük ölçüde üstyapısal güdümlemelerle des­ teklenmektedir. hem İslâmcılar.” Sıra geldi Dr. hem de Tür­ kiye’nin yeni kültürel bileşimine daha olumlu ve etkili kat­ kıda bulunurlar. Batı uygarlığına... Atatürkçü geçinen­ ler. insanın bedeninin yarışım kesmesi kadar acildi bir sonuç verir.. diye haykıran bir şiiri ulusal sim­ ge yapm ıştı. on beş yıl gibi bir zaman süresi için­ de damgasını vurabilmiş bir devrimcidir.. altyapı ilişki­ lerinin yetersizliği. tek dişi kalmış canavar. ‘Atatürkçülük’ ise bu damganın vurulmasında ‘işlevsel’ olarak kullanı­ 58 . Kongar’m Atatürk’ü ve Atatürkçülü­ ğü günümüzdeki değerlendirişine! Bu satırları Türk Dili’nin Şubat sayısından alıyorum: " . Atatürk. Sanırım. Oy­ sa siyasal düzenin artık geriye dönmesi olanaksızdır. Türkiye için. Türk bağımsızlık savaşının komutam. yeni Cumhuriyet’in kurucusu ve altı yüz yıllık bir impa­ ratorluğun üzerine. kültürel alan­ da yorumlamaya çalışmaktır. İslâm kültürünü yadsımaktan. Öte yandan İslâm yadsınamaz.” Ya şu cümlenin akla yakınlığı: “ . Pek doğal olarak bu yan­ lış. hem de Atatürkçüler aynı yanlışı yapmaktadırlar..bir devlet yaratılmasıdır.. Batı kültürüne tes­ lim olduğu söylenen genç Cumhuriyet. İslâmcı olduklarını ileri sürenler de şeriata dayalı devleti geri getirme arzu­ larından vazgeçerlerse. hem gerçekçi olurlar. başka bir yanlışa yol açmaktadır: İslâm kültürünün güzelliğini ve zenginliğini savunmak ile.. Cumhuriyet ye­ rine şeriata dayalı devleti geri getirmek arzulan birbiri­ ne karıştırılır. Bu ulusal devlet.

(. Atatürkçü olmak bu yeni düzeyin ardına düşme­ yi zorunlu kılar. Emre’nin dediklerine ne kadar yakındı? En başta çağdaş uygarlık düzeyi değiş­ miştir. Şimdi bulundu­ ğumuz noktadan da ileri gitmek zorundayız. layık olduğu tarihsel yere oturtmaktır. böyle bir davranış en başta Atatürk’ün kendisinin benimsemeyeceği bir yaklaşım olurdu.” Hatırlayacaksınız elbet. gericiliğin simgesi olur çıkar Atatürk ve Atatürkçülük! Ben de bunu söylemiyor muyum? Tartışma açılmış­ tır.. Yoksa ‘tek parti döneminin’. onu da Emre’den dinleyelim: “ . toplumun daha ileriye gitmesine karşı çıkanlann. (8 Şubat 1978) 59 . Yoksa? Yoksa ne olurmuş.) Artık elimizde yeni bir toplum. Müdafaa-i Hukuk Atatürkçülerinin sürekli devrim­ ciliği. top­ lum bilimsel olarak ‘tutucu’ diye nitelenenlerin elinde bir silâh olarak kullanılmak tehlikesi ile karşı karşıya­ dır. Atatürkçülüğü dogmatik bir putperestlik biçimi­ ne döndürmüş İnönücülerin hakkından elbet gelecektir. ‘otoriter rejim’ özlemlerinin yâni bugünkü özgürlükçü demokra­ siden geriye gidişin. Sanırım. Büyük bir devrimcinin bundan daha büyük bir iha­ nete uğraması söz konusu olamaz. Bu tehlikeyi engel­ lemenin birinci koşulu.. toplumumuzu günümüze getirmiş ve böylece işlevini başarı ile tamamlamıştır.. Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü gü­ nümüz toplumunda doğru yere. Yeni atılımlar için yeni çözümler oluşturmaktır Atatürkçülük kanım­ ca. yeni erekler vardır. Yoksa Atatürk’ün altmış yıl önceki dünyaya ve Türk toplumuna verdiği buyruklara kayıtsız koşulsuz uymak değil. Bu araç.. Günümüzün değişen ve gelişen koşullan içinde Atatürk ve Atatürkçülük ne yazık ki.lan araçtı. ‘çağdaş uygarlık kavramı’ başlığı altında söylediklerimi.

artık iyice eskimiştir ama. Sosyalist bir devrim değildi elbette bu. üze­ rinde doğru dürüst düşünen yoktur: Yarım yüzyıl ön­ ce geçmiş olayları. Jöntürkier’in (ne yazık ki biraz da Batılı emperyalizm adına) başlatıp da gerçekleştireme­ dikleri ulusal demokratik devrimin anti-emperyalist bir platformda gerçekleştirilmesinden ibaretti. ‘mazlum milletler’e karşı azgın saldırganlığını sür­ düren emperyalizmle boğuştuğu için de yaman bir Üçüncü Dünya lideridir. tatsız tuzsuz formaliteler halinde sürdürü­ lüp duruyor. Mustafa Kemal Hareketi. Osmanlı’mn ümmet toplumundah Türk ulusunu çekip çıkarmıştır. hâlâ teokratik bir düzenin üzerinde oturduğu hatırlanırsa. Tan­ zimat’la Mütareke arasında oluşan. Önemsememde haklı olduğuma inanırım. kendisine bulduğu kalıp. “ Egemenlik kayıtsız şartsız ulu­ sundur” ilkesinin ne büyük bir devrim sloganı olduğu şıp diye anlaşılır. Bence Kemal Paşa. 10 Kasım’dan 10 Kasım’a tekrarlanan Atatürk’ü anma törenleri de. ulusal iradenin (irade-i milli­ ye) buyruğuna vererek! Bir önceki iktidarın hâlâ dinsel nitelikler taşıdığı. olmayı da düşünmedi. Anadolu İhtilâli’nin özü ve gerçek içeriği gözden kaybe­ dildiğinden. bellekte taze tutmak için tekrarla­ nıp duran ‘kurtuluş günleri’ törenleri de. ama bir türlü ger­ çek doğrultusunu bulamayan uluslaşma sürecine gerçek dinamiğini verebilmiş. iktidarın yapısal niteliğini değiştirdiği için önemli bir devrimci­ dir.4 ÖZETLERSEK Cumhuriyet’in İnönü diktası döneminde yozlaşarak. Ben M ustafa Kemal’i önemserim. hem de ulusal kuv­ vetleri (Kuva-yı Milliye). 60 .

Mustafa Kemal’in Ulusal Demokratik Devrimi ile Lenin’in Sosyalist Devrimi arasında bir kader ben­ zerliği vardır: Her ikisi de yukardan aşağıya devrimlerdir. Ne var ki bu. her ikisi de adına devrim yaptıkları toplumsal sınıflara tam anlamıyla sahip değildirler. bu dü­ zeyde.M ustafa Kem al’in talihsizliği. tam tersine başından başlayarak devrimi önce halk kongreleri. Türkiye’de de ulusal burjuvazi oluş­ muştur. istediği anda Anadolu hareketini bir askeri cunta hareketine dönüştürebilir­ di. bunların çoğu selâmeti Tür­ kiye dışına kaçmakta bulmuştu. asla dönüştürmemiş. 27 Mayıs ya da 12 Mart türünden bir cuntacılık sanmaktır bunun. Gariptir ama. M ustafa Kemal hareketini. her iki devrimin devrim olmak niteliği­ ne gölge düşürmez. Anadolu İhtilâlinde hiç kuşkusuz ordunun rolü bü­ yüktür ama. yâni ulusal burjuvazinin henüz Türkiye’de o tarihte oluşmamış bulunmasıdır. sonra Millet Meclisi yönetmiştir. Ama ulusallığını koruyabiliyor mu. tam tersine sırası geldiğinde 61 . ordu ulusal iradeye tâbi kılınmış­ tır. Kurtuluş Savaşı tam bağım­ sızlık ilkesini öne alınca. hele Karabekir ve Ali Fuat Paşalar onunla birlik olduktan sonra. her ikisi de az gelişmiş ülkelerde gerçekleştiklerinden ister istemez merkeziyetçi bürokrasi diktalarına doğru yozlaşırlar. ayrı bir hikâyedir. o ayrı hikâye! Nasıl ki Rusya’da oluşan proletaryanın iktidara el ko­ yup koyamadığı. 1960 sonrası. çünkü nasıl Sovyetler’de proletar­ ya oluşmuşsa. Bilindi­ ği gibi yabancı sermayesi Osmanlı mülküne girdikten sonra Müslüman olmayan azınlıklardan bir kompra­ dor burjuvazisi oluşmuş. Kemal Paşa. adına devrim yaptı­ ğı toplumsal sınıfın. başrol onda değildir. Atatürkçülük diye iki yanlışa inanmış­ tır: Birincisi.

köy enstitüleri. Batı musikisi. bütün toplumsal ve ekonomik özünden soyut­ lanarak bir üstyapı devrimi haline getirilmesi demek olu­ yor. diktaya eğilimli bazı yönetici kadroların Atatürkçü geçinmelerinden. ora­ da da belirttiğim gibi Atatürk bir Jacobin’dir. büyük sana­ yileşmeden yana. gençler M ustafa Kemal gerçeğini ta­ rihsel bağlamı içinde yeniden ele alırlarsa. en azından onun sunyatsen konumunda olduğunu görecek. emperyalist yardakçısı. Atatürk devrimciliğinin biçimleşti­ rilmesi.askerin sivile dönüşmesini şart koşmuştur. (Yaraya Tuz Basmak adındaki romanımda bu sorun tartışılır. Bu temellerin anti-emperyalist. ödüncü. üste­ lik çok daha radikal bir girişimci olduğunu saptaya­ caklardır. Gerçi İnönü Kurtuluş Savaşı boyunca ve savaştan sonra da Mustafa Kemal’in yanında bulunmuştur hep. Fikrim­ ce bu yanılgı dönemini aşmaya başladık bile! Bunda el­ 62 . ama Lenin dönemi ile Stalin dönemi farklı dönemler­ dir. 27 Mayısçılar 12 Martçılar ise Bonapartiste’tirler. ama o dönemler Kemal Pa­ şa dönemleridir. aradaki fark uçurumdur. İnönü için çağdaşlaşmak hemen Batılılaşmak hali­ ne gelmiş. genç kuşakların dâ inceleyip araştır­ madan buna inanmalarından doğuyor besbelli. İnönü ile Atatürk’ü karıştırmak oluyor. Yanılgılar. klâsiklerin çevirisi. ilköğretim se­ ferberliği gibi öğeler bu İnönü Atatürkçülüğümün te­ melleridir. İnönü dönemi. bir Fran­ sız Devrimi devrimcisidir. halkevlerinin önem kazanması. Bana kalırsa. tam bağımsızlıkçı Anadolu devrimi il­ keleri ile yakınlığı tartışma götürür. sonraki İnönü döneminden farklıdırlar: Nasıl ki Stalin. bir uçu­ rum!) 1960 sonrası kuşaklarının ikinci yanılgısı. bunun için de ağırlık üstyapısal dönüşümle­ re verilmiştir. Lenin zamanında da yönetime katılmış­ tı.

bütün iş­ leri Avrupa’nın amatine göre tedvir etmek. İnönü dönem inde İngiltere ve Fransa île ittifak anlaşmalar. o şeylerden m utazarrır olanı alçaltır. Hal­ buki hangi istiklâl va rd ır ki. tealisine ve te ­ m eddününe m ukabil. İnönü’nün faşizan c h p diktası dönem inde. A rtıkısla h -ı hal etmek için. gayet ustalıkla ‘Batılılaşmak’ biçimine dönüştürül­ müştür. Mustafa Kemal Paşa’nın ‘çağdaşlaşmak’ ilkesi (‘m uassır m edeniyet seviyesine ulaşm ak’). yeniden Müdafaa-i Hukuk koşullarının doğması et­ kili oluyor. Tü rk iye bilakis tedenni etmiş ve sükût vadisinde yuvartanadurmuştur.” (6 Mart 1922) b/ “Ş im d iye kadar takip olunan tahsil ve terbi­ y e usullerinin m illetim izin tarihi tedenniyatında en mühim am il otduğu kanaatındayım . ecnebilerin nesayihiyle. eski devrin hurafatından ve evsaf.1 fıtriye m izle hiç de m ünasebeti olm ayan yabancı fikirlerden.bet. Onun için m illi bir terbiye prog­ ramından bahsederken. Mustafa Kemal’in ölüm üne ka­ dar Batılı em peryalist ülkelerle ittifaklara girm eyen Türkiye. Önce Mustafa Kemal’in iki küçük metnini okuya­ lım: a/ “ Efendiler. bütün dersleri A v­ rupa’dan alm ak gibi birtakım zih n iyetler küşayiş buldu. p la nla ­ rıyla yükselebilsin? Tarih b öyle bir hadise kaydetm em iştir. Daha 1937’de Mustafa Kemal Paşa’nın Hatay dola­ yısıyla savaşmaya kalkıştığı Fransa ile. Kültür düzeyinde yozlaşm ayı bir iki alıntıyla gözden geçir­ mek otasıdır. b ir şeyin im h a sıyla yükselen şeyler. bittabi. m utlaka Avrupa’dan nasihat alm ak.' im­ zalamıştır. Ve filhakika A vrupa’nın bütün terakkisine. Ne dersiniz? (9 Kasım 1978) M ERAKLISI İÇİN NOTLAR . şarktan ve garbten gelen bilcüm le tesirlerden uzak. b ir şeyin za ra rıyla . seciye-i 63 . in­ san olm ak için. Nasıl ki dtş politikada.

Ataç." (Temmuz. kendilerine hür edebi­ yatı öğreterek kurtarabiliriz. onun için ne denli uğraşsak AvrupalIlar gibi olam ı­ yoruz. O nların etkisi ile yetişen Avrupa edebiyatlarının eserlerini okusunlar.m illiye ve ta rih lye m izle m ütenasip bir kültür kasdediyorum .” b/ “ Biz görüyoruz eksiğim izi. Latince öğrenm edik. Yunanca öğrenm edik. Aristophanes’i. devrim ci­ si ile gelenekçisi ile.” Buna karşılık.” c/ "Gençleri. ancak böyle bir küttür ile te­ min olunabilir. Bu eğilim. Platon’u. Çünkü deha-yı m illim izin inkişafı. o zem in m illetin seciyesidir. İnönü dönem inin kültür önderlerinden Nurullah Ataç’ın Türkiye için çıkar yolu nerede gördüğüne ge­ çebiliriz. Laalettayin bir ecnebi kültürü. 1921) Şimdi isterseniz. Ataç. aydınları bu ‘laubâlilikten vazgeçir­ m ek’ gerektiğini ileri sürmektedir. Ve rgilliu s’u okusunlar. İnönü dönemi ulusal eğitim politika­ sı hatırlanırsa. Ulus’ta yazardı. şim diye kadar takib olunan yabancı kültürlerin tahrib edici neticelerini tek­ rar ettirebilir. yüreğim iz kanayaraktan kapata­ cağız divan şiirini’ dem em iş midir? 64 . Euripides’i. Eski Yunaneli’nin. ‘halk musikisini sevenleri’ u y­ garlığa düşman saymakta. Kültür (haraset-i fikriye) zem inle mütenasiptir. Buna üzülüyoruz. Ataç’ın sözlerinin. Divan şiirini okum amak gerekir­ miş. onun için de ‘severekten. Ataç d iyor ki: a/ “ Bizim devrim dediğim iz hare­ ketin amacı bu ülkeyi Batı ülkelerine benzetm ektir. İnönü’nün gözde bir adamıydı (Cumhurbaşkan­ lığı çevirmeni mi neydi. Yalnız birini değil hepsini okusunlar. eski Roma’nın edebiyatı. partinin kültür işlerin­ de önemli söz sahibiydi). o dönemin eğilimini yansıt­ tığı hemen fark edilir. Horatius’u. Mustafa Kemal düşüncesinin tam karşıtıdır. AvrupalIların eğitim inden geçmedik. ‘O zaman alaturka m usiki­ den de belki kurtulur’muşuz.

ulusu tutsak ettiren iç cephenin düşmesidir.... Bugüne kadar başarı da kazanmışlardır. dışından zorlamaktan kolaydır. Gerçekten kaleyi içinden almak. Önemli olan. Bu gerçeği bizden iyi biten düşm anlar bu cephem izi yıkm ak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar.‘Siyaset esnafı3ve Atatürk ".” M u s t a f a Ke m a l 1927 .. memleketi temelinden yıkan.

istedikleri şerait tahtında memleketimize sokuyorlar­ dı. Rakiplerimiz bu surette inkişafa müsait sanayiimizi de mahvettiler. Tanzimat’ın açtığı serbest ticaret devri. inkişaf ve tekâmül-ü ik­ tisadi ve mâliyemizin önüne geçtiler. Zi­ raatımızı da rahnedar eylediler. Avrupa rekabetine karşı kendisini müdafaa edemeyen iktisadi­ yatımızı bir de iktisadi kapitülasyon zincirleri ile bağ­ ladı. 30 yıl­ dır kuyruğuna takıldığımız Avrupa ve Amerika.. bir de fazla olarak. Gümrüklerimizi el­ lerinde tutuyorlardı. ‘rakip­ 67 . Bütün iktisat şubelerimize bu sayede mutlak hâkim olmuşlardı. İstedikleri zaman istedikleri eşya­ yı. hakikaten çok kahir idi. imtiyazlı mevkide bulunuyor­ lardı.” Uyarmam gerekiyor mu? Mustafa Kemal için.1 KIRK YIL UYUM UŞUZ Emperyalizmin Tanzimat’la birlikte ekonomimizi nasıl duman ettiğini söyleyip duruyoruz ya. memleketi­ mizde.. bakın Mustafa Kemal Paşa 1922 Martı’nda bunu ne güzel anlatıvermiş: “ . Temettü vergisi vermiyorlardı. “ Efendiler! Bize karşı yapdan rekabet hakikaten çok gayr-ı meşru. Teşkilât ve ferdi kıymet nokta-yı nazarlarından ik­ tisat sahasmda bizden çok kuvvetli olanlar.

mahsullerimizi kıymetlendirebilmek ve en kısa yoldan. ‘inkişafa müsait sanayiimizi mahvedenler. bu bir zarurettir. yine 30 yıldır. bütün tayyarelerimizin ve motörlerinin memleketimizde yapılması ve harb hava sanayiimizin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi iktiza eder. Bunun nedeni de.lerimiz’dir. uyutmaya kalkışmaktaiar. kırk yıldır uyumuşuz biz. Bundan sonrası için. Bu ka­ naatle. hâlâ da üzerimize ölü toprağı serperek. kırk yıl önce. sanayileşmeye! 1 Kasım 1937’de şunları diyor: Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız ara­ sında yer almaktadır. Bu bir. tam da ha­ va kuvvetlerinden söz ederek işaret etmiş imiş. işleteceğiz.” Evet. bugün ye­ ni keşfetmiş gibi dört elle sarılmak istediğimiz ulusal sa­ vunma sanayii zorunluluğuna. Tanzimat’ta olduğu gibi ‘yabancı sermayesi­ ni’ memleketimizde imtiyazlı kılmamızdır. nerede 1937 nerede 1980? Ben lâf dinlemem ar­ kadaş. “ . Kemal Paşa. zi­ raatımızı rahnedar edenler’dir.. Gelelim sanayiye. Çalışması ve yaşaması için ekono­ mik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük küçük her çeşit sanayü kuracağız. kırk yıl boyunca gelmiş geçmiş bütün iktidarlar hem kendileri uyumuş. En başta vatan müdafaası olmak üzere. hem milleti uyutmuşlar. beş yıllık ilk sanayi planının geri kalan ve bütün hazırlıktan bitirilmiş olan birkaç fabrikasını da sürat­ le başarmak ve yeni plan için hazırlanmak icabeder. en ileri ve refahlı Tür­ kiye idealine ulaşabilmek için.. Uyuyacak mıyız? Yoksa daha Cumhuriyet’in ilk yılla­ rında işaret edilmiş bu zorunlu hedeflere ulaşıp bağım­ sızlığı ve özgürlüğü bize bırakabilmek için canlarım ver­ miş olanlara nihayet layık olacak mıyız? .

Cumhuriyet serbesti-i efkâr taraftarıdır..” 1924 yılı Aralık ayında. Her ka­ naat bizce muhteremdir. Türk milleti.Peki. ikisi bir ara­ da. Çünkü bir kere nasıl demiş. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.. 4 Aralık 1923’te demiştir ki: " . Hâkimiyet-i milliye esasma müstenit ve bilhassa Cumhuriyet-i idareye malik bulunan memleketlerde si­ yasi fırkaların mevcudiyeti tabiidir. lâkin kendisine has vasf-ı mümeyyizle inkişaf et­ miştir. özgürlükten vaz mı geçeceğiz? Hayır.” Kökeni itibariyle Türk devriminin demokratik bir devrim olduğunu söylemekle bırakmış mıdır. Gözleri önünde her gün biraz daha fazla tekasüf etti­ rilmek istenen bulutlan katiyyen dağıtmıştır. sanayileşeceğiz de bunu yaparken demokrasi­ den. sonra şu çok anlamlı sözleri söylemiş: Fransa ihtilâli bütün cihana hürriyet fikrini nefheylemiştir ve bu fikrin hâlen esas ve menbaı bulunmak­ tadır. neden olduğunu da 1925’te söylemiş: " . “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir” . Zira her millet inkılâbım içtimai muhitinin tazyikat ve ihtiyacına tabi olan ve hal ve vaziyetine ve bu ih­ tilâl ve inkılâbın zaman-ı vukuuna göre yapar. Fakat o tarihten beri beşeriyet terakki etmiştir... aynı önemde olacaktır.. hayır. Türkiye Cumhuriyeti’nde de yekdiğerini mürakip fırkalar tekevvün ede­ ceğine şüphe yoktur.. Artık bü­ tün manası ve çıplaklığıyla hakikati görüyor ve anlıyor.” Neden mi. daha da açıyor: “ . Türk demokrasisi Fransa ihtilâlinin açtığı yolu takip et­ miş. hakikate yürümekten men etmek imkân ve ihtima­ 69 . artık mazinin bin türlü seyyiatı ese­ ri olarak dimağında yer tutan pası tamamen silmiştir. Bu milleti bütün mevcudiyetiyle temas ettiği hakikat­ ten.

O kadar ilginçtir ki bu. bir yandan demokrasiyi en geniş anlamıyla gerçekleştirip özgürlükçülük niteliğini somut­ laştıracağız. özgürlük isteğin­ den ibarettir.li kalm am ıştır. Cumhuriyet özgürlük ister. Cumhuriyet sosyalistleri de. (değil mi ki şimdi kapitalizme geçiş sürecini yaşıyoruz) devletin ana tutumu bir yandan sa­ nayileşmek bir yandan demokratikleşmek olacaktır. Meşrutiyet özgür­ lük ister. uzun süre işçi sınıfının 70 . T ü r k m illetini kendi nefsini bile anla­ m aktan men eden setler im ha edilmiştir. Olmalıdır. Osmanh sosyalistleri de. gelin biraz ciddi konuşalım. M sp’ n in görüşü o. demokrasi özgür­ lük ister. o da sonsuz bir hürriyet aşkından. Tanzimat özgürlük ister. Başka türlü söylersek.” (24 Şubat 1977) 2 BİRAZ CİDDİ KONUŞALIM İşiniz yoksa. Ve m ütem adiyen im ha edilecektir. Demirel öyle diyor. yıkılacaktır. iyi güzel ama. Şimdi dikkat isterim. bir yandan ulusal en­ düstrimizi kurup ele gürie muhtaç olmadan çağdaş bir yaşamaya ulaşırken. Ecevit böyle diyor. yıkılm ıştır. Jöntürkler’den bu tarafa Osmaniı devrimcilerinin ‘taleplerine' dikkat ettiniz mi? Sanırım en güzel biçimiy­ le Namık Kemal’in ve Fikret’in mısralarıyla özetlenmiş­ tir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin içinde bulunduğu gelişme aşamasında temel çıkarı ve ana tutumu ne? Kurtuluş Savaşı’m bir demokratik dev­ rim izlediğine göre. T ip ’in gö­ rüşü bu.

özgürlük savaşımı vermişlerdir. Osmanlı uyruklarına eşitlik getiriyor. tam bağımsız bir ekonomiden. on yıl içinde. günün birin­ de savaşı kazanıp ülkede iktidar oldular mı. petrol kanununa. Tanzimat. bırakın toprak olarak uğrattığı ka­ yıpları. demokrasi döneminin getirdiği ‘hürriyet’le birlikte yabancı sermayeyi teşvik kanununa. elbette iyi şey.iktidarı sloganını akıl edememişler. ülkenin ekonomisini duman edip gümrükleri kaldırarak sanayi diye elde ne kalmışsa Avrupa sana­ yi ürünleri karşısında dağılmasına yol açıyor. Peki. aynı şey: İlânı ile birlikte Trablusgarp ve Bosna el­ den çıkar da. bir ülkenin özgürlüğü. tam bağımsızlığı sadece demokratik düzeyde serbestlikler sağlamakla olmaz. Yâlnız. sanayileşmeden yana tutumları. O gelen ‘hürriyet’le. ‘hürriyet’i getiren îttihât ve Terakki gık diyemez. Kemal Paşa’nm kan ve ter pahasına ele geçirir gibi olduğu ‘milli iktisat* devri gümbürdemiş gitmiş. ya­ bancı sermayesine karşı. > Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Müdafaa-i Hukuk ru­ huna uygun olarak. bir de ne görüyoruz. özgür­ lük getiriyor ama. O zaman. istibdada karşı özgürlük istemek. bizim özgürlük savaşlarının şöyle garip bir sonucu oluyor. ekonomik düzeyde bu bağımsızlık ve serbestliğin üzerine oturaca­ 71 . Demokrasi kendine göre bazı özgürlük­ ler getiriyor ama. yeniden yar» sömürge statü­ süne dönmüşüz. herkesin bil­ diği şey. yurt içinde ya da dışında “ hürriyet” için savaşanlar. kötü şey mi? Ne münasebet. kıssadan hisse. imparator­ luktan elimizde kalanı cömertçe dağıttığı. Meşruti­ yet. Bu işi sağlama bağlamak. Kemal Paşa ve arkadaşlarının. bir de ba­ kıyorsunuz kaşla göz arasında mülkün yarısı gitmiş. Amerika ile ikili anlaşma­ lara dönüşüyor.

tam bağımsızlığım korumak is­ teyen. direkt olarak. Ortalık­ ta Atatürkçülük dendi mi. İkinci neden. ya yarı sömür­ geliğe ki ikisi de aynı kapıya çıkar. parti ya­ saklarından. köylü kalkınmazsa sanayileşme olmaz bile demeye getirir. şu içinde yaşadığımız devleti kuranların bu so­ runu böyle koymuş olmalarından ileri geliyor. oysa Türkiye Cumhuriyeti devletinin yakın ve uzak çıkarları için bu iki amacın ikisine birden önem vermek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ölüm kalım sorunu. O halde. uyumlu ve düzenli bir biçimde yapabilme soru­ nudur.ğı temelleri atmak lâzımdır. 72 . siz hiç Ecevit’in iktidarı dö­ neminde doğru dürüst bir sanayileşme çabası gördü­ nüz mü. yaparsa ya uyduluğa tökezlenir. aklı başında çağdaş bir ülke başka türlüsünü ya­ pamaz. Peki. demokratikleşmeyi ve sanayileşmeyi aynı za­ manda. sanayileşme diye tutturmuş. İki sebepten böyledir bu. ya öbür yanma. sıkı yönetimlerden söz etmeye. ikisini birden gerçekleştirmenin çarelerini arayıp bulmak gereklidir. O temeller ise. c h p diye­ ceksiniz. Mustafa Kemal’in ekonomik bağımsızlık. sanayileşme. aman ne iyi. iyi ama. besbelli en­ düstrileşmeyle atılacaktır. başlıyor komünizm öcü­ sünü ortalara salıp. herkes aslan kesiliyor ama. bili­ yoruz. buna karşı partilerimizin tavrı ne? a p . onun ağzından demokratikleşme lâfı düşmü­ yor. Köy­ lü nüfusu erozyona uğrayan bir ülke de bunun anlamı ne? Öbür partiler de bu iki partiye göre. iktidar olursa 141/142’yi. ne kadar iyi. işin ya bir ya­ nına ağırlık veriyorlar. birincisi tarihi determiniz­ min gereğidir de ondan. yalnız iş demokratikleşmeye geldi mi. 163’ü kaldırması bile olası. muhalefet döneminde sanayileşmenin üstüne kalın kalın bastığı bir konuşması kulağınıza çalındı mı? Durur durur köylünün kalkınmasından söz eder. güvenlik mahkemelerinden.

İsterseniz bir göz atalım da. oyunuzu ona göre vereceksiniz. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun ev­ ladır. ekono­ mik bağımsızlığın bu devletin kuruluş amaçları arasın­ da ne kadar önemli bir yer tuttuğunu üstünkörü de ol­ sa bir görelim. düşündüm. şu karşımıza geçmiş oy isteyenler.. onun bağımsızlığıdır (istiklâli). Atatürk varken? Onun için. efen­ dim. Olur mu?. gereklerini yerine getirmiş. ‘Ata­ türkçü’ geçiniyorlar öyle mi? Ağızlarından Atatürk’ün adı eksik olmuyor. son­ ra bakacaksınız. Şöyle bir numaralan da var. Oldu mu? Mustafa Kemal Paşa’mn Türkiye konusunda üzerin­ de en çok durduğu şey. 1919 Mayısı’nda. devletin kurucusu Mustafa Kemal Paşa’nın ilkelerine başvurmak: İlkelere göz atacağız. Türk gençliği neden yabancı düşünürlere başvuruyormuş. kime oy verelim so­ rusuna cevap aranırken. Binaenaleyh. (28 Şubat 1977) 3 ‘MİLLİ İSTİKLÂL BENCE HAYAT MESELESİDİR’ Şimdi bunlar. sanayileşmenin.bağımsızlık ve özgürlük konularında söylemiş oldukla­ rı kimsenin kafasını kurcalamıyor. Türk gençliğine hitabesinde ‘Muhafaza ve müdafaa’ mecburiyetinden söz ettiği iki şeyden birisi (ve birincisi) Türk İstiklâli’dir. sorunları koymak­ ta en akıllıca yol. ne diyor: “ Türk’ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyük­ tür. ya istiklâl ya ölüm!” 73 . politikacı makûlesi ne dereceye ka­ dar onun dediklerine bağlı.

kültürel vs. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklâlden mahrumiyet. medeni insanlık karşısın­ da uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye liya­ kat kazanamaz. millet ve mem­ leketin hakiki manasıyla bütün istiklâlinden mahrumi­ yeti demektir. evet! Otuz yıldır. muamelatına. mali. yaşayabil­ mek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalı­ yım. bu arzusundan vazgeçinceye kadar.” Yaşa Paşam! 74 . iktisadi.” İyi mi? Hadi bir de. ha­ tırlamalısınız: “Tam istiklâl denildiği zaman. Ancak. buyurun birkaçını okuyun: “ Ben. tam serbestlik denilmektedir. istiklâline unvanı ne olursa olsun hiç kimseyi müdahale ettirmeyiz! Milletin kendisi.” Ya şu: “ Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun. kurdu­ ğu devleti ve onun istiklâlini muhafaza ediyor ve ilelebet muhafaza edecektir. amansız düşmanıyım. adli. tabii. her hususta tam istiklâl. benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletm. Mustafa Kemal Paşa’nm ‘istiklâl’den neyi anladığını da hatırlamalıyız. Bu sebeple milli istiklâl bence hayat meselesidir.” Dahası. insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. ‘istiklâl’ üzerine unutulmayacak sözler söy­ lenmiştir. ilginç söz­ leri: “ Milletimizin kurduğu yeni devletin mukadderatı­ na.” Anlamlı görünüyor. askeri. uluslararası ilişkilerde bağımsız­ lık dendi mi ne derece titiz olduğuna şöyle bir göz ata­ lım: “ Millet ve memleketimin menfaatleri icab ettirirse. siya­ si.Nutuk'ta. şu hâlâ ne kadar güncel görünen. is­ tiklâlden mahrum bir millet. ‘Atatürkçü ge­ çine geçine bazı politika esnafının bizi nerelere sürükle­ diğini daha iyi'canlandırmak için.

yabancı ül­ kelerle ilişkilerimizde istiklâlimizin tehlikeye düşmesi­ ne şiddede karşı çıkmakta.Bir Mustafa Kemal Paşa’mn istiklâl (bağımsızlık) ko­ nusunda dediklerini okuyunuz. hava kuv­ vetlerimizin donatılması için bizi yabancıların eline baktıranlar kimlerdir. ayrıca. böyle bir işe kalkışan yaban­ cı ülkeye ‘amansız’ düşman olmamızı öngörmektedir. alanların herhangi birinde dahi tam bağımsızlığı yitirmenin. Hele Mustafa Kemal’in. hiç şaka kaldırmı­ yor. askeri. çoğunun Ata­ türkçü filân olmadıklarım hemen fark edeceksiniz ya. topraklarımızda yabancılara üs verdi? Hangisi iki­ li anlaşmalar yaparak. bu arada bağımsızlığımızın çok alanlarda güme gitmiş ol­ duğunu dehşetle göreceksiniz. bir ‘Atatürkçü’ geçinen politika esnafının yaptıklarını düşününüz. bölünmez bir bütün olan bağım­ sızlığımızı. Hangisi “Atatürkçüyüm” diye bangır bangır bağıra­ rak. bunun için de Türk milletinin yeni kurdu­ ğu devletin ‘mukadderatına. bağımsızlığını yi­ tiren bir ülkeye ancak uşak muamelesinin yakışacağını söylemekte. gerçek anlamda ele alınır. ekonomimiz için şundan bundan borç para dilendirenler? Çok sahip çıkar göründükleri Atatürkçülük. Tam bağımsızlıktan yanadır. parçalara bölüp zedeledi? Hangisi milli or­ dumuzu yabancıların iradesine bağlı kıldı? Hangisi ekonomimizi» yabancı ekonomilerin ve güçlerin arzu ve iradesine uygun bir gelişmeye sürükledi? Hangisi hâlâ bu ödünleri “ Atatürkçülük adına utanmadan savunu­ 75 . yozlaştırılmazsa. tam bağımsızlığın bö­ lünmez bir bütün olduğuna inanmaktadır. donanmamızın. ne kadar zengin olursa olsun. dehşetiniz öfkeye dönüşecektir: Ordumuzun. istiklâline’ hiç kimseyi karıştırmayacağını açıklamaktadır. bütün alanlarda yitirmek anla­ mını taşıdığını söylediğini okuyunca. iktisadi vs. muamelatına.

yor. önemli bir nokta da. devlet teşkilâtımız. FİKİR SERBESTLİĞİ TARAFTARIDIR’ Siyasal partiler arasında. bağımsızlığımızın şu yukardan beri sıraladığım anlamda savunucusu olduklarım açıklayamayanlara kulak asmayın! “ Atatürkçüyüm” filân da derler ya. gerçek anlamda bir Kuva-yı Milliye ve Müdafaa-i Hu­ kuk Mustafa Kemalciliğine döneceğim söyleyebiliyor? Hangisi bu derece önemli. onun ismi Cumhuriyet’tir. isterseniz. devletin kurucusu için ‘Cum­ huriyetten bile önde gelen. demokrasi nedir. (19 Mayıs 1977) ‘C U M H U R İY E T. elinizi vicdanınıza koyup. kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükümettir ki. yine dev­ letin kurucusu bu konuda ne demiş. bu partilerin ve yöneticilerinin demokrasiyle ilişkileridir: Demokrasiyi nasıl anlıyorlar. doğrudan doğruya milletin kendi kendine. Ama size bir şey diyeyim mi. Artık hükümet ile millet arasında mazideki 76 . oyunuzu vereceksiniz. gündelik işlere çevirmeyi kurnazlık sayıyor? Bunlara bakıp. “ bağımsızlık” ilkesini garga­ raya getirip. lâfı ikinci derece konulara. Kemal Paşa bunların alayını bir pu­ la harcardı. hikâye. bir kurcalayalım: “ Bugünkü hükümetimiz. Araştırırken. nasıl anlaşılması gere­ kirdi? Bunların çoğu “ Atatürkçü” ya. Türk ve dün­ ya kamuoyu karşısında. sürdüreceğini ilân ediyor? Hangisi son vereceğini. hangisini neye göre yeğleyece­ ğiz.

terk etmez (hâttâ tevdi et­ mez. bunu özgürlük içersinde “ ifade” eder. mahvolur. kayıtsız şartsız millet egemenliğiyle öz­ gürlüğü içerir. namusun ve insanlığın vücut ve beka bula­ bilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir. 27 Mayıs ve 12 Mart aslanlarının kulakları çınla­ sın).” (1925) Cumhuriyetin (demokrasinin) iki temel direği nedir. ulusal egemenlik ve özgürlük değil mi. kendile­ rinin milletten gayri olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. aynı heyecanla savunuyor. Alınmış olan hâkimiyet hiçbir suretle terk ve iade edi­ lemez. onun karşısında zincirler erir.” (1923) Ne görülüyör? Devletin kurucusuna göre. “ Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Artık hükümet ve hükümetin mensuplan. Tevdi edilemez. bu da ayrı ay­ rı hepsi saygın olan fikirlerin serbestliğini gerektirir. taç ve tahtlar batar. Samimi ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. hâkimiyetini almıştır ve isyan ede­ rek almıştır.” (1924) Özgürlük fikrine gelince. Mustafa Kemal Paşa gelişmiş Batılı burjuva ülke­ 77 . Her kanaat bizce muhterem­ dir. hükümet millettir. “ Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. Bence bir millette şerefin. ikisi­ ni de birlikte.” (1921) Ayrıca. millet hükümet­ tir. Kı­ sacası. millet. Cumhu­ riyet fikri (demokrasi) bağımsızlıktan (istiklâl) ayrılır bir fikir değildir. bir de M ustafa Kemal Paşa’nın bu konudaki sözlerine uzanalım isterse­ niz: “ Millet hâkimiyetini almıştır ve isyan ederek almış­ tır. M ustafa Kemal Paşa bu fikri hiçbir vakit bağımsızlık fikrinden ayırmıyor. Milletlerin esirliği üzerine ku­ rulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdur­ lar. kimseye vermez.” (1922) Ayrıca “ Milli hâkimiyet öyle bir nurdur ki. haysiyetin.ayrılık kalmamıştır.

dediği gibi: “ Şuur daima ileriye ve yeniliğe götürür dönüşsüz bir haslet olduğuna göre. gerçekte devrimin 1930 konağından 40 konağına zar zor geçip de. ister is­ temez. Oysa. tam olarak uygulayamadı. İnönü diktasından başlayarak. bütün koşullarıyla mı? Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur demek. uygulama azmi­ ni de göstermeye yeter. ama nasıl. koyduğu ilkelere inancını da. Türkiye 1919’dan başlayarak sürekli bir devrim. 1946’dan bu yana çoğulcu demokrasiyi uygu­ lamaya uğraşıyoruz. Bunu yapanlar. orada kalmayı çıkarlarına uygun görenlerdir. Türkiye Cumhuriyeti halkı ileriye ve yeniHğe uzun adım­ larla yürümeye devam edecektir. eğer Cumhuriyet’in ana ilkelerine karşı çıkmıyorsa mu­ 78 . sağlığında bunu tam olarak uyguladı mı? Hayır.” Çok şükür. bir “ demokrasiye ge­ çiş” dönemi içindedir. iyi ama. iç ve dış müdahalelerle uğraşmayı gerektirmiş. ama daha önce de söyleştiğimiz gibi. bu da sıkı/düzenli bir “askeri demokrasi” döneminin yaşan­ masına neden olmuştur. hâlâ da Ata­ türkçülük budur diye yutturmaya uğraşıyorlar ama bo­ şuna. ama Mustafa Kemal Paşa’mn kısa iktidarı boyunca (on yıl mı nedir). bunu şiddetle savunmaktadır. 1925 Eylülü’nde. bunun başlangıç safhası. bu diktanın (ya da önceki askeri demokrasi döneminin) geçici özellikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleriymiş gibi savu­ nulmaya başlanmıştır. eğer sosyalist bir parti halkın çoğunluğunu kazanırsa su içinde iktidar olur demektir. ne demek­ tir düşündünüz mü hiç. Türkiye’de uy­ durma bir Atatürkçülük icat edilmiş. “ askeri demokrasi” dönemini atlatalı yıl­ lar oldu. ne zaman rahat­ laşa hemen çoğulcu demokrasiye geçiş deneylerine kal­ kışması.lerinde uygulanmakta olan bir demokratik düzenden yanadır. Şimdi birisi çıkar der ki.

ağzından kazara devrimci sözü çıktı mı. halkın çoğunluğunu elde ederse bal gibi iktidar olur demektir. demokraside böyle bir şey yoktur. çoklarının tüyleri diken diken oluyor. Devrimi ve devrimciliği. an dışında. Türkiye’nin geleceğine ilişkin öne79 . yıllar yılı. buna göre kara­ rınızı verin! (20 M a yıs 1977) t 5 ‘TÜRK İNKILÂBI. İHTİLALDEN DE VÂSİ BİR TAHAVVÜLDÜR’ Devrim dedin mi. Türk halkını Kemal Paşa’mn ideal edindiği demokrasiden de. ölçün biçin. Lenin’i sıralamıyorum. ulu­ sal egemenliğin kayıtsız şartsız uygulanmasından da yok­ sun bırakmıştı^ zira ulusal egemenliğe kendi çıkarları­ nı koruyan “ kayıtlar ve şartlar” getirmişlerdir.hafazakâr bir parti. Bu bizde Mustafa Kemalciliği diktacı bir İnönücülüğe çevirmiş siyaset esnafının büyük palavra­ sıdır ki.sayıyorlar. görüyorsu­ nuz. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesi. Şimdi bir bunları hatırlayacağız. fikir serbestliğinden de. yabancı kokan mü­ dahaleleri tezgâhlamışlar? Her şey ortada: M arks’ı. bunları yıkmayı amaçlayan karanlık ve hain şeyler. bir Kemal Paşa’nın açık sözlerini ve ülkülerini! Kim onun dediği doğrultu­ yu savunuyor? Kim dediklerini gerçekten uygulamış? Nerede sağlam bir demokrasinin ilkeleri? Kimler “ Ata­ türkçü” geçinerek faşizan diktaları. M ustafa Kemal Paşa’nm düşüncesini aktarıyorum. demokrasi dediğimiz ülkelerde de. Engels’i. Cumhuriyet’in ve demok­ rasi. “ aşırı sağ aşırı sol” palavrasını yemez.

oyalayıcı. iktisadi hayatta. “ Henüz kurtulmuş değiliz. ülkenin halkı için de. ihtilâlden de geniş bir değişiklik tasarlayan adam devrimci değildir de nedir? Kaldı ki. ayrıca ondan daha geniş bir değişikliği deyimliyormuş. tutu­ cu. kelimenin veh­ leten ima ettiği ihtilâl manasından başka.” Beğendiniz mi? Türk inkılâbı bir kere ihtilâl demekmiş ya. amacı değiş­ kendir de ondan. hem bilimlerin ona ulaşmak için verdiği araçlar ve yöntemler. devrimciliği umdukları ya da sandıkları gibi Maozedun’a ya da Che Guevera’ya bağlamayaca­ ğım. “ idare edici” . ilim ve fen sahasında muvaffak ol­ mak için yegâne tekâmül ve terakki yolu budur. ülke için de. Atatürk devrimciliği sürekli devrimciliktir. devrimcilik­ le de ilişkisini kesmiş idare-i maslahatçı. yeni yasalar getireceğini anlamak istemiyorlar. Oysa bize devrimci partiler lâzım! Yoo hayır.riieri değiştirici. yeni yaşama biçimleri. atılımcı olmaktan çok. neden. İçtimai hayat­ ta. bunu Türk devrimini anlatırken açıkça söyler: “Türk inkılâbı nedir? Bu inkılâp. Yeni koşulların. yeni töre­ ler. “hakiki mür­ şit olan” bilimle ulaşılacaktır ne demek? Hem çağdaş uygarlık düzeyi sürekli değişiyor. Değişmeleri göz önünde tutmayı. ondan daha vasi bir tahavvülü ifade etmektedir. amacı iktidar olan örgütler haline düşmüştür. Cum­ huriyetin ellinci yıllında rejimin "ayrılmaz parçaları sa­ yılan” siyasal partilerin çoğu devrimle de. çağdaş uygarlık düzeyine. onlara göre hareket etmeyi Musta­ fa Kemal söylememiş midir sanırsınız: “ Medeniyet yo­ lunda muvaffakiyet teceddüde vabestedir. yenileyici. atılan adımlar bundan 80 .” Z a­ ten. Mustafa Ke­ mal ihtilâlcidir. eylemcilikte maşallah hiç de onlardan geri kalma­ yan Mustafa Kemal Paşa’ya bağlayacağım. bir başka münasebetle iliştiğim gibi.

Ve bu fikrin halen kaynağı bulunmaktadır. Türkiye’nin koşullan içinde yapacaktı. o devrimin getirdiği özgürlük fikri­ ni gerçekleştirmek. b) Çağ­ larla koşullar değiştikçe gelişmenin tek yolu yenileşmek olduğuna göre. bütün geniş­ liği ve açıklığıyla tamı tamına kurulması şarttır. Daha önce işaret ettiğim gibi. değiştirilmesi. sürek­ 81 .” Mustafa Kemal ihtilâlini yaparken. bir de yaptığı işi ‘ihtilâlden de geniş değişiklikler içeren’ bir eylem diye tanımlayan. Hayata ve geçime hâkim olan hükümlerin za­ man ile değişmesi.. kurulacak demokrasinin de geliştirilme­ si.sonra atılması lâzım gelen adımların başlangıcıdır. demokrasiyi kurmak istiyordu. O zaman. Bu­ nu elbet. çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılma­ sı gerekir. gelişmiş demokrasi toplumlarında çağdaş uygarlığın ilkesi yerine geçmiştir. gelişmesi ve yenileşmesi zaruridir. Türk demokrasisi Fran­ sa ihtilâlinin açtığı yolu izlemiş. gözlerini Fransız devrimine dikmişti. göreceğiz ki karşımızda ülke­ yi yönetmek için bizden oy isteyenlerin çoğunu. tutuculuğu “ Atatürkçülük” diye yutturmaya uğraşan türlü boy ve boyadan siyaset esnafına bakacağız. ayrıca sosyalist demokrasi kura­ mı. yâni demokrasinin.” Kal­ dı ki " . lâkin kendisine has özel­ likleri ile gelişmiştir!” Bütün bunlardan hemen iki sonuca varılmaz mı? a) M ustafa Kemal devrimciliği en azından Fransız devrimi türünden bir devrimi kesin sonuçlarına kadar geliştirmeyi gerektirir.. Fakat o ta­ rihten beri beşeriyet ilerlemiştir. Çağımızda demokrasinin özgürlükçülüğü inanılmaz bir genişliğe ulaşmış. bir bizdeki “ devrimci” sözcüğünden ürken ödlek siyasal partileri. fikrini gizlememiş. sürekli yenileşme ve ilerlemeden yana Mus­ tafa Kemal’e bakacağız. söylemiştir de: “Fransa ihtilâli bütün cihana hürriyet fikrini yaymış­ tır.

acaba yanlış mı söy­ lemiş olurum? Buna karşı.li devrimci M ustafa Kemal düşüncesi çoktan mahkûm etmiştir. Ülkemizde siyasal bir iktidar oluşturmak mı gereki­ yor. leğen örtüsü kabilinden ay­ rıntıları gözümüze sokuyor. silâhlı kuvvetlerin donatımı için zorunlu ambargo konusunu bile tartışmaktan yan çiziyorlar. bu iktidara heveslenenlerin tutumu karşılaştırılmalı. bura­ da bazılarına şöyle ucundan iliştik. bence devletin kuruluşundaki üç temel ilkeyle. tek siyasal partiye rastlamadım dersem. istiklâl (bağımsız­ lık). özgürlük ve demokrasi. etmektedir. nihayet devrimcilik! Seçim kampanyasında bu üç temel ilkeye şu satırları yazdığım âna kadar hakkı olan ilgiyi gösteren tek politikacıya. Varın ötesini düşünün! (21 Mayıs 1977) 82 .

'Atatürk milliyetçiliği’ “ Ne mutlu Tü rk’üm diyene!” M u s ta f a Ke m a l 1933 .

solculuk ve “mil­ liyetçilik” üzerine eğilen bir tanesini yeniden ele almak istiyorum. sosyalist mi.. ancak onların kafasından olur. Mustafa Kemal Paşa’nın dediği. öyle mi? Nedir bu iyilik: En azından. Yeni Ulus’ta şunları söylüyorum. Bir kere ekonomisini güçlen­ direcek.1 MİLLİYETÇİLİĞİN M’Sİ Bir numara da bu. bu da. si­ lâhlı kuvvetlerini kendi olanaklarıyla donatmasını. bağımsızlaştıracak. onla­ rın türküsünü çığırırsanız ‘milliyetçi’ olabiliyorsunuz. kaim bir cahilliktir arkadaş! Hanidir konu üzerinde dururum. Türk dediğin ülkesinin iyiliğini ister. hele somutlaştıralım. ha 85 . adamın biri solcu mu. kendine yetip de artar hale getirecek. bazılarına bakarsanız hapı yuttu. nedenmiş o derseniz. “ . “ milliyetçiliğin” paten­ tini almış bunlar. sağcılık. İzninizle! 22 Aralık 1974’te.. herkesin birbirini olmadık suç­ lamalara boyayacağı şu sırada. başka havadan çalıp olamazsınız. çe­ şitli yazılar yazmışımdır. çağdaşlaşmış bir Türkiye! Böyle biraz soyut oluyor ga­ liba. ağır endüstrisini geliştirmiş olacak. öldüm Allah “ milliyet­ çi” olamaz. hele solcuysanız! Bu eğer milleti enayi yerine koymak değilse.

aralarında pazarlıklarla bölgede savaşı ve barışı pişirip kotarıyorlar.. gelmez mi? Gelmez arkadaş! “ Doğu Akdeniz’de bu çıkarların ardında olup den­ geyi sağlamaya çalışanlar Amerikalılar ve Ruslardır. “ Ben diyorum ki. Eh bu arada nüfusu filân da artar elbet. ülkesinin ve çı­ karlarının savunmasını başarabilmesini sağlayacak. yönetim sorunları toplumsal bir hakseverlikle çözümlenmiş koskoca bir ülke! “Nerede bulunuyor. hem Süveyş’e yâni petrol yoluna. açıkça cevaplandırılmış değil mi? Amacım şu tablosunu verdiğim Türkiye ise. acaba daha önceden o bölgeye ve yollara egemen olmuş ve olmak­ ta olanların işine gelir mi. pet­ rol bölgesine ve yollarına egemen olması. yüz milyonu bulur.. hem Ortadoğu’ya yâni petrol bölgesine egemen bir yerde. ekonomisi kadar silâhlı kuvvetleri de kendi buyruğunda bir ülkenin.deyince yaman ve zorlu bir güç olarak. bu arada bağımsızlıkları çiğniyor. ordusu donanması kendi olanaklarıyla donatılmış. özgür­ lüklerin canına okuyorlar. yazının arkasını da gözden geçirmeliyiz: ". Türkiye gibi yüz milyonluk. solcuy­ sanız sosyalist yoldan. milliyetçi­ likten iskat edilmeme nasıl yol açarmış. ağır endüstrisi ve bütün öteki endüstrileri tıkır tıkır işleyen. bu ülkeyi gerçekleştirmek zorun­ dasınız. hele bir anlat­ sınlar da anlayabilelim! Fakat. Türkiye’nin coğrafyadaki ye­ 86 .” Sorun açıkça konmuş. bu ülke? Doğu Akdeniz’de stra­ tejik bakımdan. o Tür­ kiye’ye ulaşmak için sosyalist yolu önermem. amacınız ister istemez budur. “Görebiliyor musunuz tabloyu: Yüz milyon nüfuslu. üs­ telik çevresinde kendi çapında başka Müslüman güç de yok. amacınız bu olun­ ca da siz bir Türk milliyetçisisiniz. güçlü. sağcıysanız liberal yoldan. tarımı çağdaşlaştırılmış.

asıl Türk milliyetçiliği. hele bölgede nüfuz alanı pe­ şinde koşanların ‘formüllerini’ bize kaktırmaya kalkış­ tılar mı. ‘yaman milliyetçilik’ di­ ye yutturmaya çalışacaktır. sağcılık solculuk hikâye. ‘muhip’. onu uygulaya­ cak duruma gelmesinden katiyyen hoşlanmaz bunlar. Türklerle Arapları birbirine düşüre­ bilmek için yüzyıldır dünyanın altınını harcamıştır. zira milliyetçi filân de­ ğildirler onlar. (8 Nisan 1977) 87 . iki elimiz yakalarındadır. Bu palavralara inandığın gün milliyetçiyim diye göğsünü dövsen.” Bakın ben ne diyorum. Intelligence Service. sağcı libetal olarak oraya varacağım der. sağcısı için de. bin yıllık politikasına uzanacak.. bu da bir kere ekonomik güç olan Türkiye için yeni pazar kapıları açar.rinin gereği. Bu önlemenin formüllerini sana 'büyük politika’ diye. oy­ sa bir Kıbrıs çıkarması derhal gerekli yakınlaşma için bü­ yük olanaklar getirmiştir. aralarındaki fark yöntem far­ kıdır ancak. sonuç değişmez. Rusya’sı da. zira gerçek Türk milliyetçiliğinin yolunda değilsin. ‘üstün vatanseverlik’ diye. İkincisi kültürel geçmiş yakınlıkları dolayısıyla Türklerin petrol pazarın­ da bir güç olarak kendilerini hissettirmelerini sağlar. el altından senin ülke­ ni hayalini kurduğun yere çıkarmanı önlemeye çalışa­ caktır. biz toplumcu olarak varacağız. ‘muhip’tirler. Türkiye’nin güçlenmesi halin­ de neler olacağını buradan kestirmek olağandır. tıpkı ‘İngiliz M u­ hipleri’ gibi. Hoşlanmazlar çünkü bölge Müslüman ülkeleri hemen onun çevresine yollar. kafanı duvar­ lara vursan kimseyi içtenliğine inandıramazsın. İyisi mi? İyisi mi ne? “ Amerika’sı da. solcusu için de birdir ve yukarda söylediğimdir. So­ nucu başka düşündüler de. deriz.. Anadolu’da hükümet kurmuş bütün dev­ letlerin.

bu Müdafaa-i Hukuk öğretisinin kaçınıl­ maz sonucudur. bu yönde ciddi çalışmaların so­ nucu olmadığı belli...2 ‘A TA TÜ R K M İL L İYE TÇ İLİĞ İ’ D İYO R LA R YA. Mustafa Ke­ mal’in ‘milli siyaset’ anlayışı üzerinde eyleşmek yarar­ lı olabilir. ‘so­ ğuk savaş’ esprisinden kurtulamamış olanlar ‘milliyet­ çiliği’ komünizme karşı olmak sanıyorlardı. nasıl ele alınmalı. böyle ikircikli anlarda kamuoyu kendiliğinden çözümlere ulaşabilirdi. ortaya ilk atan tarafından nasıl özetlenmiş­ tir. daha ziyade. ya da M ü­ dafaa-i Hukuk öğretisiyle ilişkili değildi de. yine de söyledikleri pek genel lâflar. günlük kaygıları ge­ çiştirmek için başvurulmuş bir formül olarak görünü­ yor. üze­ rinde düşünülmüş değü. nasıl ta­ nımlanmış. iyi ama nedir bu ‘milli siyaset’. onun için ‘Atatürk milliyetçiliğini’ hatır­ lar gibi oldular. boşuna uğraşırsınız. diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kökeninde ‘milli siyaset’ vardır.. Başlan sıkıştığı zaman akıllarına geliyor. oysa sorunu ele alıp doğru dürüst işlemiş olsalardı. arayın bakalım son kırk yılı. Sözün özü. böylece Müdafaa-i Hukuk öğretisinin ‘milli88 . Düşündüm ki. hiçbir zaman yapmamışlardır. iyi-kötü sol­ cu geçinen bazı zevat ise ‘milliyetçiliğe’ karşı çıkmayı ile­ ricilik. şu ara Kürtçülük davası yüzünden baş­ ları sıkıştı da. memleke­ ti sanki ele geçirmek üzere olan komünizmle ilgiliydi. ülke geliştikçe. ama yapmazlar. devletin kuruluş felsefesiyle. ne yolda geliştiril­ melidir. yönetim sorumlu­ luğunu yüklenmiş iktidarlarca bu doğrultuda en küçük bir çalışma yapılmış mıdır. 1961 Anayasası düzenlenirken parlayıveren ‘milliyetçilik’ tar­ tışmaları bile. bu fırsattan yararlanıp.

kendi mil­ letinin mutluluğuna ne kadar değer verirse. bütün dün­ ya milletlerinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır..” Bu kadarla da yetinmez.. kastettiğim mana şudur: Ulusal şuurlarımız içinde.yetçıliği’ ile. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde bencilce ve mağrurca bir milliyetçilik değildir. bizim­ le işbirliği yapan bütün milletlere hürmet ve riayet ede­ riz. Söze Mustafa Kemal’in kendi sözleriyle başlamakta son derece yarar görüyorum.) ‘Milli siyaset’ dediğimiz zaman. Müdafaa-i Hukuk milliyet­ çiliğinin ‘hümanist’ bir milliyetçilik olduğunu 1937’de­ ki bir konuşmasında. Bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Onların milliyetçiliklerinin bütün icaplarım tanırız.... daha 1920’de. (. bunu da tartışmaya yer bırakmayacak bir açıklık­ la saptar: “ .. Türkiye önemli ve büyük bir çaba harcı­ 89 . Müdafaa-i Hu­ kuk ‘milliyetçiliği’ gerçekte bir mazlum milletler milli­ yetçiliğidir.” Böyle derniş ya.” Dahası var. ama biz öyle milliyetçileriz ki. dolayısıyla anti-emperyalist. ‘ulusal siyaset’in ‘ırkçı’ niteliklerinin olmadığını şöyle belirlemiş: " . açıkça belirtir: “ . her şeyden ön­ ce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup memleketin gerçek mutluluk ve imarına çalışm ak. Bu itibarla insan mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar. biraz da Amerikan ‘soğuk savaş’ propaganda edebiyatından müdevver ‘milliyetçiliğin’ bir ve aynı şeyler olmadığı mey­ dana çıkar. bütün dün­ ya milletlerinin huzur ve refahım düşünmeli. Söylev’de şöyle demiş: Bizim açık ve uygulama niteliği gördüğümüz öğreti (siyasi meslek) ‘milli siyaset’tir.. sonradan biraz ırkçı Turancılardan. Gerçi bi­ ze milliyetçi derler. anti-kolonyalisttir..

. hayatım. Hadi konuyu biraz daha açalım.. Milletin evlatlarıdır. din farklarını reddeden bir milliyetçiliktir. içtenlik­ li bir toplamdır. bu yüksek heyetin temsil et­ tiği. Çünkü savunduğu bütün ‘mazlum milletlerin’.yor. Esa­ sen. Şu halde. basbayağı geleceğe dönük bir inancın işaretlerini taşıyan şu sözleri: “ Müstemleke­ cilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yer­ lerine milletler arasında hiçbir renk ve ırk farkı gözet­ meyen yeni bir âhenk ve işbirliği çağı egemen olacaktır. bü­ tün ‘Şark’ın davasıdır ve bunu nihayete getirinceye ka­ dar Türkiye. dil. milleti Meclis’in temsil ettiği­ ne inanmış.” (1922) Nihayet.) Milli mücadelede şahsi hırs değil. (. milli izzeti-nefs gerçek itici güç olmuş­ tur. Kurtuluş Savaşı’nın gerçekleşme­ sini koyuşunda da. Meclis’in niteliğini de daha 1920’de şöyle tanımlamıştır: “ . Ben milletimin efkâr ve hissiyatına yalandan vakıf olmaktan. yalnız Lâz değildir. Burada maksut olan ve yüksek mec­ lisimizi oluşturan kişiler yalnız Türk değildir.. 1925’te şunları diyor: MüH mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir. ünlü özdeyişinde ‘Ne mutlu Türk olana’ değil de. aziz milletim­ de gördüğüm kabiliyet ve ihtiyacı ifade eden başka bir şey yapmadım.” 1923’te dedikleri şunlar: " . insancılığı temel alan. hukukunu. yalnız Kürt değildir. açıkça belirir.” Kaldı ki. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ demiş olması. bu yüzden de bütün ırk. şeref ve şanını kurtarmak için 90 . Doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. bu düşünce­ nin veciz bir ifadesi sayılmalıdır. yalnız Çerkez değildir. gerçekte insancı olan... fakat hepsinden oluşmuş Müslüman öğelerdir..” (1933) Bilmem tereddüde mahal var mıdır? Politikacıların ‘Atatürk milliyetçiliği’ dedikleri milliyetçilik. Mustafa Kemal’in ‘milliyetçilik’ anlayışı.

yaptığı de­ mokratik devrimin gerçekte..” N e demek mi istiyor. çeşitli İslâm öğelerinden oluşmuş bir kütleye aittir. Bizi istedikleri gibi idare ediyorlardı. İtirafa mecburuz ki. bir yerini düşü­ rüp şöyle der: " .” Demek ki neymiş.. ekonomik gelişmemize neden ge­ rekli ilgiyi göstermediğimizi açıklarken. yalnız bir İslâm unsuruna ait değil­ dir. itiraf edelim ki. Yalnız onun mu? Gittikçe yozlaşan Osmanlı’mn. şunu: “ . gerçek. Hanımlar beyler. . Nasıl mı. Sırf şâhâne bir armağan olarak ecnebilere bağış­ lanmış olan ve özel bir lütuf diye ülke dahilindeki Müs­ lüman olmayan azınlıklara verilmiş olan her şey kaza91 . Üç buçuk senedir tamamen ‘millet’ olarak yaşı­ yoruz. bilimsel ve olumlu anlamıyla ‘milli’ bir devir yaşamadık. nasıl bir yabancı egemenliği altına düş­ me süreci içerisinde tamamlamakta olduğunu da gör­ müştür. Cihan bizi temsil edenlere göre tanı­ yordu. Onun için de ‘milli’ bir tarihe sahip olamadık. biz üç buçuk sene evveline ka­ dar ‘cemaat’ halinde yaşıyorduk. 1923’te yaptığı önem­ li bir konuşm asında.azmettiğimiz emeller.. biz henüz şimdi­ ye kadar. 1923’teki konuşmasında onu da pek güzel anlatır: “ .” Daha nasıl anlatsın? (25 Nisan 1979) '3 ‘ULUSAL EGEMENLİK’ VE ‘TAM BAĞIMSIZLIK’ Bir şeyin adamakıllı farkındadır. Türkiye toplumunu ümmet aşamasından millet aşamasına yükselttiğinin adam akıl­ lı bilincindedir. M ustafa Kemal.. . ‘üm­ met’ aşamasını.

vatan için... Dahilde­ ki azınlıklar. gerçekte ve fiilen bağımsızlıktan yok­ sun bir duruma getirilmişti. Pek güzel bilirsiniz İd.. Böyle yönetilen ve egemenlikten vazgeçen bir milletin akıbeti elbette felakettir.. (. Devletin ve mil­ letin hayatına yapılan müdahaleler yalnız bu kadar de­ 92 . haklar alıyorlardı. resimlerini. Böyle bir devlete elbette bağımsız denilemez. Fakat yabancılar yalnız bu haklan korumakla yetinmediler. korumayı becerdikleri için örgütlerine da­ yanarak.. Yabancılar bir taraftan içerdeki azınlıktan kışkırtıyorlardı. sultanların ve halifelerin düş­ manlar tarafından satın ahnmalandır. emperya­ lizmin Osmanlı mülkünü nasıl çökertip teslim aldığını ne güzel anlatır: " . yeni ye­ ni birtakım ayrıcalıklar.. 1923’teki konuşmasında. kış­ kırtmasına ve yardımına sığınıp.) Osmanlı Devleti. Güm­ rük işlemlerini. kişisel saltanatla yönetilen ülke­ leri nasıl bir tehlikenin beklediğini saptamasıdır.” Fakat daha ilginci. bir devlet ki ken­ di uyruklarına saldığı vergiyi yabancılara satamaz. Bu. Belki her gün onlan biraz da­ ha çoğaltmak için çareler aradılar ve buldular. ekseriya ko­ laylıkla sağlanmıştır.mlmış hak sayıldı. Öyle ya. sultanlarla halifelerle yö­ netilmiş ve yönetilmekte olan ülkelerde.” Ve bir yer gelir. diyor ki: “ . diğer taraf­ tan da kendileri müdahale ediyorlar ve her müdahale­ de yine devlet ve milletin aleyhine olmak üzere. dış güçlerin sürekli olarak özendirmesine. memleketin gereksinmeleri­ ne göre düzenlemekten uzaktır. Ve bir devlet ki. mil­ let için en büyük tehlike. Elbette musibettir. çalışmaktan geri durmadılar. Bunu 1927’de yapmış. yaban­ cılar üzerinde yargılama hakkım uygulayamaz. devletin ve asli unsu­ runun ortadan kaldırılmasıyla siyasal bir varlığa kavuş­ mak için.

sözgelişi demiryolu yapmak için. kendi söz­ lerinden bu milliyetçiliği nasıl emperyalizme karşı ve in­ sancı bir içerikle tanımladığım okuyunca. Mutlaka müdahale vardı. daha fazlaydı. Kurtuluş Savaşı yıllarında da. iki şeyi saptadım. Doğrudan doğruya milletin hayati gereksinmelerinden olan. milletin kendi ege­ menliğine ve kendi yönetimine sahip bulunmamasından ve bu irade ve egemenliğin şunun bunun tarafından kullamlagelmiş olmasından doğuyordu. onu izleyen yıllarda da. İkincisi. Bu sonuç. iki ana fikir çerçevesinde dönmüştür: Hâkimiyet-i Milliye (ulusal egemenlik) ve İstiklâl -i Tam (tam bağımsızlık). biz milli bir devir yaşamıyorduk ve mil­ li bir tarihe sahip değildik. Bu bakımdan. ya da ‘soğuk sa­ vaşçı’ bir çerçeve içine sokmaya çalışanların. Birisi şu: Onun için milli­ yetçilik ilkesi. O halde kesinlik­ le diyebiliriz ki. bugün onun milliyet­ çiliğini savunur görünenlerin içtenliklerine bizi inandı93 . arz ettiğim gibi. Şu halde ha­ yatım sağlamaktan yasaklanmış bir devlet bağımsız ola­ bilir mi? Arz ettiğim gibi gerçekte devlet istiklâlini çok­ tan kaybetmişti ve Osmanlı ülkesi ecnebilerin bir sö­ mürgesinden başka bir şey değildi ve Osmanlı halkı için­ deki Türk milleti de tamamiyle tutsak bir duruma geti­ rilmişti. Kemal Paşa. bu mil­ liyetçiliğin eylem düzeyinde somutlaşması yurt halkın­ dan “ Türküm” diyen herkesin ulusal egemenliği ve tam bağımsızlığı gerçekleştirmek amacıyla birleşmesini içeri­ yor. her şey yapmak için devlet serbest değildi.” ‘Atatürk milliyetçiliği’ni. kesinlikle emperyalizme ve emperyaliz­ min yurtiçindeki işbirlikçilerine karşı. fabrika yapmak için.ğildi. ya ırksal. acaba ne di­ yecekler? Şunları yazmak için Kemal Paşa’nın çeşitli dönemler­ de söylediklerini (kim bilir kaçıncı defa) yeniden gözden geçirirken.

‘Ulusal Egemenlik’ ilkesinin işleyi­ şini kusursuz sürdürmeleri ile mümkün olacaktır. Yahudi miyim. davranışıyla tam bir Fransız. Çünkü ne demiş: “ . bugün yalnız bir nokta çevresinde top­ lanmış ve sonuna kadar kanım akıtmaya karar vermiş­ tir. geri verilemez. tam bağımsızlığımızın sağlanması ve sür­ dürülmesidir. sonra ilâve ediyor. oysa dinleri Hı­ 94 . kısacası Fransızlaşmalar. Bırakılamaz. Musevi asıllıyım. Bunu yalnız Yahudiler yapmaz. cahil. B İ R ‘Y U R T ’ S O R U N U D U R Siz hiç Fransız Yahudisi gördünüz mü? Ben gördüm. Allah bilir sittin sene Yahu­ di olduğunu anlayamazdım: Konuşmasıyla. Âlim. almak için kullanılmış olan araç­ ları kullanmak gerekir. her şeyden önce. yeniden üikemizde ‘ayrıca­ lıklar’ arayan yabancılara ‘karşı’ tam ‘bağımsızlığı’ ger­ çekten savunmaları.rabilmeleri. torunları elbet o ülkede doğmuş.. eğer kendisi söylemeseydi. belki taşıdığı zorlukların tam farkın­ da olmaksızın. yoksa Fransız mı? Denediğim için biliyorum. çocukla­ rı.” (26 Nisan 1979) 4 ‘M İL L İY E TÇ İL İK ’ BİR ‘ İR K ’ S O R U N U D EĞ İL.” Ya her okuyuşumda ürperdiğim şu söz­ ler: “ Mület egemenliğini almıştır ve isyan ederek almış­ tır. o ülkenin uyruğu­ na geçmişler. kültürüy­ le. O nokta. ora­ da Anadolu’dan gitme hayli Ermeni de vardır.. Şimdi ona sorsam ne diyecek. hiçbir neden ve biçimde terk edi­ lemez. Alınmış egemenlik. istisnasız bütün milletin bireyleri. önce Franstzım diyor. Bu egemenliği tek­ rar geri alabilmek için.

çağdaş uluslarda bizdeki birtakım salakların tartıştık­ ları ‘halklar’ sorununun hangi düzeyde çözüldüğünü pek güzel göstermektedir. yaralanmış. hayli ‘etnik grup’ vardır: Brötonlar. Ermeni asıllıyım. kimisinin dili farklı. ama İskoç asıllıyım. Hotel le Tango’nun yöneticisi Bröton’du. o toprağın halkından olup. Orada da İskoçlar. ana dilleri de farklı. onları unuttuk). boyumuzun ölçüsünü almıştık: Fransızım diyor. ya da İrlanda asıllıyım. ilâve ediyorlar. Daha ilginci. Gerçekte bu saptama. Peki bunlar ne. Fransa’da. kültür birikimlerine göre bir­ 95 . Bröton asıl­ lıyım. Ermeni mi Fransız mı? Daha 1950’de. Basklar. Mari-France Normand’dır (sahi. dahası Gregoryen. göreneği kendine göre. Korsikalılar.ristiyan ama mezhepleri Ortodoks. dışardan gel­ me olmayıp. Heybeliada’dan Paris’e düşmüş Ermeni dostum Barkef Şemikyaıı’a sormuş. Alzaslılar vb. tutsak düş­ müştü. Sorduğunuz zaman hepsi Britanyalıyım der. ekonomik ortaklıklarına. Ermenice konuşuyor. sık sık yazarım. dili başka. Evet. tarihsel yazgı beraberliklerine. ana dili bal gibi İtalyanca olduğu halde. Fransızcasını zor an­ lardım. kimisinin dini başkadır. Fransa için dövüşmüş. İrlandalılar vardır. ama değişik dilleri. kendilerine özgü kültürleriyle belirli azınlıkları oluşturan kümelerin davranışları. kendi arala­ rında hâttâ okuyup yazıyorlar. üstüne varırsanız Fransızım derdi. Fransa toprağında yaşayan. Galler. onun da sorunuza vereceği cevap öbürlerinden farklı mı olacaktır sanırsınız? Paris Polis Müdüriyeti’nde ikamet izni alabilmem için bana ‘torpil yapan’ Baba Sanguinetri Korsikalıydı ama. Benzeri sözleri size İngiltere’de yaşamış bir Türk de tekrarlayabilir. kül­ türü farklı. İnsan gruplarını ırksal köken­ lerine göre ayırmaz da. Üç aşağı beş yukarı hepsiyle temasım olmuştur.

Türklüğü kişinin benimsemesine bıraka­ caktır. Lâz değildir’ diyor. Emperya­ lizm. bin beter kötü bir talihe mahkûm etmiştir. onun için yıllar sonra Türk milliyetçiliğini tanımlarken ‘Ne mutlu Türk’üm diye­ ne’ diyecektir. ama şu ya da bu asıldandır. Maison de la Pensee Française’deki bir Türkiye belgeselinin gösterisinde. bitti. ben bunu gözümle gördüm. benim Türk ol­ duğumu öğrenir öğrenmez de kimisi Yozgat’tan haber sordu. kimisi Bursa-’dan. Amerika’ya dağılmış Musevi ya da Ermenilerin kendi soydaşlan arasındaki adları Türk’tür. sofrasında tahin helvası. Mustafa Kemal Meclis’teki milletvekillerine seslenirken. oradaki yaşantısından açıldı mı. Bes­ belli yüzyıllarca Türk kaderini paylaştıkları için. Acaba bilir misiniz. böyle hissetti mi. Kürt değildir. En azılı Türk düşmanı Ermeni komitecisi bile. fark etmez. Salonunda Boğaz resimleri. söz Anado­ lu’dan. milliyetçiliği soğuk savaş miliiyet96 . Anadolu’dan şu ya da bu neden­ le Avrupa’ya. ‘Türk’tür’ diye tanıtmıştı. Türk yönetimleri. Rum’u. onun için ‘Bu­ radaki öğeler yalnız Türk değildir. gramofonunda De­ niz Kızı Eftalya’nın plakları olan bir Türk. kökeninden ko­ pararak. M adam Victoire da. o ulusun çocuğudur. Paris’te İstanbul’dan gitme Madam Victoire’i bana tanıtan. elbette Türk’tü.likte düşünürsen. Çerkez değildir. gözleri ağlamaklı olur. içlenir. yurttaşın kendini içinde yaşadığı ulusun his­ setmesidir. (toprağı bol olsun) da­ ha ilk sözünde bana kahveyi orta mı şekerli mi içeceği­ mi sorduğuna göre. Osmanlı’yı dağıtmak için Ermeni’yi. bun­ da da esas. Ya­ hudi’yi doğduğu toprağa düşman edip. çağdaş ulus anlayışı ortaya çıkar. Fransız Musevisi dostum. Hiç unutmam. kalabalığın büyük kısmını gözü yaşlı Türk Ermenileri ve Rumları oluştu­ ruyorlardı.

düpedüz faşistliktir. Milliyetçilik bir ırk sorunu değildir. göreneklerimizden oyunlarımıza değgin ne çok şeyimizde ne kadar çok halkın katkısı var. kurcalayan Urartu’dan kalma insanla­ ra da rastlar. cam isteyen bu toprakta Süryani de bulur. ilk başvurduğu kişiler. Ama bunun tersi de doğru: Kürt olmak. İstiklâl Savaşı’nda Intelligence Service’ten Mim Mim Grubu’na gizlice ha­ ber aktaranlardan birisi Ermeni Pandikyan Efendi de­ ğil miydi? (Toprağı bol olsun. Şimdi Kürtçülük taslayanlar acaba o zaman dedelerinin ya da babalarının neden Kemal Paşa’ya ha­ yır demediklerini hiç düşünmüşler midir? Türkiye. her devletten bir sü­ rü zenginlik taşıyor. Anlaştık mı? (27 Nisan 1979) 97 . Kuva-yı Milliye’yi örgütlerken. hepsi hepimizindir. Bunu böy­ le almak ve koymak. böyle koymaksa. ırksal bir ayrıcalık değildir. düpedüz faşistliktir. elbette her uygarlıktan. Mecusi de bulur. Asurlulardan kalma olanlarına da. Sultan Orhan’ın annesi Ermeni değil miydi? Bütün Osmanlı padişahla­ rı bölgedeki çeşitli halklardan çeşitli kadınlara anne demediler mi? Bunda şaşıracak ya da üzülecek ne var? Türk olmak. Yezidi de bulur. Ermeni olmak.) Mustafa Kemal Paşa.çiliği diye almca ya da soruna ırksal bir açıdan yakla­ şınca en büyük yanlışı yapmışlardır. Rum olmak da ırksal bir ayrıcalık değildir. Türk olma­ yı böyle almak. mutfağımız­ dan müziğimize. he­ pimizin de bildiği gibi Doğu Anadolu’daki Kürt beyle­ ri olmuştur. bir yurt sorunudur. üs­ tünde uygarlıkların ve devletlerin doğup öldüğü eski bir topraktır. Erme­ ni Krallığı döneminin insanlarına da.

. Ancak bu isteklerine ulaşm ak için Doğu’yu ve Batı’yı taklitten kurtulamadıklarından.” Mu s ta f a Ke m a l 1 Mart 1922 .. sonuç.. “.Yüzyılla rd ıru lu su m uzu yöneten hükümetler. ulusun cahillikten kurtulamaması olmuştur.Devrim. kültürü yaygınlaştırm ak istediğini gösteregelmişlerdir. iktidarın yapısal dönüşümü ise..

Varlık dergisinde bir yazı yazmıştım. Sorunu düşünmeye başlayışım daha eski. yaşanabilen somut bir gerçek halinde algılayışım beni fena halde çarpmıştı. en çok da ülkemizin ‘ilerici’ sayılan aydın­ ları arasında yaygınlaştırılmış bazı Batı taraflısı önyar­ gıların üzerine gittim. Bakıyorsun bir kültür merkezi ulusal kültür konusunu haftalarca tartışmaya açmış. fırsat bulduk­ ça yazdım. ulusallık kavramı tartışılıyor. Nasıl sevinmem? Ulusal kültür bileşimi üzerine ilk defa 1960’ta mı 1961’de mi ne. Bakıyorsun dergin in biri ‘ulusal demokratik kültür politikası’ konusunda seim ner düzenlemiş. S a ğ d a solda. Paris’e ilk adım attığım 1949 yılına uzanıyor. o gü­ ne kadar sadece kitapta okuyup filmde seyrettiğim ‘Batı’yı... Sonra sonra.1 ULUSAL KÜLTÜR TARTIŞMASI Duyup gördükçe nasıl seviniyorum bilemezsiniz. hem ulusallık konusu­ nun ne derece önem kazandığını belirtmeye kanıt sayı101 .. O kitabın gördüğü büyük ilgi Türk aydınları arasın­ da hem Batılılaşmak konusunun. Bildiğiniz gibi. Hangi Batı bu ya­ zıların bazılarının derlenmesiyle oluşmuştur. Özel top­ lantılardaki söyleşilen çekişmeler açıklama çabaları ayrı.

fırsat bulduk­ ça yazdım. ulusallık kavramı tartışılıyor. Hangi Batı bu ya­ zıların bazılarının derlenmesiyle oluşmuştur. Özel top­ lantılardaki söyleşilen çekişmeler açıklama çabaları ayrı. Sorunu düşünmeye başlayışım daha eski.1 ULUSAL KÜLTÜR TARTIŞMASI Duyup gördükçe nasıl seviniyorum bilemezsiniz.. O kitabın gördüğü büyük ilgi Türk aydınları arasın­ da hem Batılılaşmak konusunun. Paris’e ilk adım attığım 1949 yılına uzanıyor. Varlık dergisinde bir yazı yazmıştım. en çok da ülkemizin ‘ilerici’ sayılan aydın­ ları arasında yaygınlaştırılmış bazı Batı taraflısı önyar­ gıların üzerine gittim. Bildiğiniz gibi. hem ulusallık konusu­ nun ne derece önem kazandığını belirtmeye kanıt sayı101 . Bakıyorsun derginin biri ‘ulusal demokratik kültür politikası’ konusunda semi­ ner düzenlemiş. Nasıl sevinmem? Ulusal kültür bileşimi üzerine ilk defa 1960’ta mı 1961’de mi ne. yaşanabilen somut bir gerçek halinde algılayışım beni fena halde çarpmıştı. o gü­ ne kadar sadece kitapta okuyup filmde seyrettiğim ‘Batı’yı. Sonra sonra.. Bakıyorsun bir kültür merkezi ulusal kültür konusunu haftalarca tartışmaya açmış. Sağda solda..

. antitezler ve sentezler vardır. onlardan başlayalım. Türk kültür çevresinde ulusallık iki biçimde ele alınır durur. olmuş bitmiş. bu saçmalıkların yaygınlaşmasını önlemek için bazı arınmalara. tartışma ve açık oturumlar tam da ‘ilerici’ aydınların işin içine adamakıllı girdiğini gösterdiğinden benim için daha önemli.. her şeyde olduğu gibi ulusallıkta da. aklımın erdiğince ucundan kıyısından bunlara ilişeceğim. değişmez ve terk edilemez aşama­ lar söz konusu olamaz. ondan. kültürde ulusallığın hâlâ şuna ya da buna kar­ şı olmak diye konması. kendi kendine yeter. İkincisiyse yurtta sadece halkın yarattığını (folklor) ulu­ sun malı kültür sayıp onu olmuş bitmiş. arındırmalara gerek var.labilirdi ya. bir kere yöntem olarak yan­ lış. İkisi de. dogmatik ya da metafizik diyebileceğimiz bir 102 . Hadi isterseniz. ya da ideolojik önyar­ gılarımızın etkisinden kurtulamıyoruz. doğru dürüst lâflar ederken. paldır küldür saçmalamaya başlıyoruz. terk edilemez ulusallık diye alıp dışardan (doğu­ dan. daha da sevindirici. bunlar­ dan birisi geleneksel kültür birikimini tek başına. sürekli olarak değişen koşulla­ rın getirdiği tezler. bir kerede olmuş bitmiş. kültürün. bu arada ulusal kültürün diyalek­ tik değil. Bir de. terk edilemez ulusallık diye alıp dışardan (Ba­ tıdan) gelecek her şeye karşı onu savunmak biçimidir. yanılgı­ ların üzerine yaslandığı geleneksel diyebileceğimiz ha­ reket noktaları yanlış ilkeler var. Ayrıca. bazı siyasal saplantılarımızın. ulusallık konusunu tartışırken de. kültürde de. son zamanlarda çoğalan seminer. özellikle Arap ve Acem’den) gelen her şeye karşı sa­ vunmak biçimidir. ondan. arzulanan kişiliğin bir türlü el­ de edilemediğinin kanıtıdır da. onlara. İkincisi. Öyleyse şimdi neyin üzerinde duracağım? Her şeyi­ mizde olduğumuz gibi.

I düzeyde ele alınması. üretim ilişkilerinin değişmesi sonucunda burjuva toplumu çıkmış gelmiş. Her şeyin olduğu gi­ bi. kültür de böyle ulusallaşıyor. en az ümmet kültürünü ulusal kül­ tür diye hâlâ günümüzün geçerli kültürü saymak kadar yanlış ve dogmatik bir tutum olduğu muhakkak! Ulusal kültür demek. Ama her tez antitezini beraberinde taşır. bilimsel anlamda toplumların burjuva egemenliğine ulaştıkları yer oluyor. üstyapısal kurumları da. Nasıl padişah ya da kral artık ‘tanrısal’ olmaktan çıkıp. üretim güçlerinin geliş­ mesi. kendince ilerici geçinenlerde de önemli yanılgılara yol açabiliyor. bir ulus ünitesi içinde! Böyle bir tutumun ileri­ cilik filân olmayıp. eski aris­ tokrasinin kültür değerleri de demokratikleştirilip top­ lumun yaygın kültür değerleri arasına giriyorlar: Klâsik müzik herkesin müziği. Bu anlamda ulusal kültür. klâsik edebiyat herkesin edebi­ yatı. toplumların toplumbilimsel ola­ rak ‘ulus’ aşamasında ulaştıkları kültür bileşimi demek. kendi aleyhine bir karşıtlık ilişkisi içinde bu­ 103 . kültürün de karşıtların zıtlığı ve birliği yasasına uy­ gun geliştiği düşüncesini bir yana bırakıp. b/ Kendinden sonraki prole­ ter kültürle. kendinden önceki her şeyi demokratikleş­ tirmesiyle ünlü. a/ Ken­ dinden önceki feodal kültürle. hem de nerede. feodal toplumun içinden bakıyorsun. Burjuva demok­ ratik devrimi. Toplumbilimsel ulus aşaması. tek başına ‘sı­ nıfsal’ bir proleter kültüründen söz edebiliyorlar. yöneticiler öteki vatandaşlar karşısın­ da yasal yönden eşit vatandaşlar oluyorlarsa. bu arada kültürü de değiştirip kendine uyduruyor. onun aleyhine bir karşıt­ lık ilişkisi içinde bulunur. ulusal sınır içinde­ ki açık bir pazara (sonraları sömürgelere de) üretim ya­ pıyorsa. ikili bir karşıtlık ilişkisi içindedir. Ekonomi nasıl artık kapalı değil de. klâsik mutfak herkesin mutfağı sayılıyor. gelmesiyle.

tamam. giderek bağlandığı üikeninkiyle özdeş­ leşir. Sistem ne derse onu yapar. ne demek! Anlatayım: Türk toplumu gibi. demokratik devrim hareketlerine kalkışabi­ liyor. Aydının ‘kompradorlaştırılması’ başka işe yarıyor: Sömürülen ülkede. nasıl komprador bir ekonomi. sömürücü komprador burjuvazi olunca. geçmiş kültür mirasımızı ‘komp­ rador’ ilericilere karşı savunmaktayım. kendi başına ayağa kalkamayacağı top­ lumsal olarak kanıtlanmış: Ancak aydınlarla güçbirliği yaparsa. (Han­ gi Sağ) Bu kültürün oluşması emperyalist sistemin istek­ leri ve planlan içindedir. halkla aydın­ 104 . aydınları iğdiş etmek­ tir: Sızdığı ülkede. Şimdi geldi sıra bizim kültürümüze! (16 Nisan 1978) 2 İKİ T U T U M D A YA N LIŞ ! Handiyse yirmi yıldır. ‘komprador’ ilerici. çıkar­ larıyla sisteme bağlıdır. tek tek ne birisi ne ötekisidir. emperyalizmin etkisine girmiş toplumlarda. ya­ şama biçimi de. Al bakalım bir lâf daha. Komprador burjuvazisi. Daha önce değinmiştik sanıyorum. ne kadar sömürüîürse sömürülsün. Bu toplumsal yığının. nasıl komprador bir burjuvazi oluşursa. Bunu önlemenin çaresi ise. tıpkı onun gibi komprador bir kül­ tür de oiuşur. (bir sanayi aşaması.lunur. Ulusal kültür bu karşıtlıkların bütünüdür. emperyalizm kendi kültürünü o ül­ kenin aydınlarına benimsetti mi. kolay kolay düşünülemeyeceğine göre) köylülüktür. sömürüye direnecek olan genellikle halktır.

bunun adma ilericilik adı verilir. her ikisi de ümmet kültürünün öğeleri bunlar. toprak düzenini bozan aslın­ da emperyalizmin yurda girişi: Ticaret düzenini. ya da dinsel kültürle karşı koyabilmek olmayası bir şey. yâni Hıristiyan ya da Musevi bir dinsel feodal kültür olsa. batılı kültür de egemen olamamış. aydınlar. eşdeğerli karşıtlar halinde çatı­ şacaklar. dışardan yabancı ulusların sömürü örgütü halinde gelen emperyalist kültür. artık uluslaşmış ülkelerin ulusal kültür­ leri emperyalist sınıfsal yabancı kültürü olarak geliyor. güm­ rük düzenini. Hiç olabilse. ülke ulusal bir üre­ tim süreci yaşayamıyor ki. fakat bu de­ fa durum farklı. Daha da iyisi. böylece sömürü düzeni bütünleşir. üretim düzenini bozan hep o. ama ümmet kültürü sistemi içinde tutarlı. nitekim Haçlılar döneminde böyle bir kültür çatışması olmuş. doğulu kültür hiç de tutsak düşmemiş bundan. burjuva kültü­ rüne karşıt. Olmuyor da. ya feodal dinsel kültürle. sorun yok.ların arası açılır. Bunun ilacı elbet­ te. buna folklorla. Türk aydınının ilericisi. üç yüz yıldır bütün kültür kalelerimizi birer birer ‘Batılı’ emperyalist kültüre teslim eder miy­ 105 . tehlikeli önderlik önlenmiş olur. Üç yüz yıldır Batı Türkleri’nin yaşadıkları dram iş­ te budur. eğer dışardan gelen yabancı kültür aynı nitelikte bir kül­ tür olsa. yurtiçinde karşısında eşdeğerli rakip bulamıyor. o olunca ne görüyoruz. Jöntürkler’den bu yana. kül­ türel düzeyde başka bir kültürün (Batılı emperyalist kül­ türün) adamı. ulusal burjuvazinin doğuşu ama. halkıyla çelişkili. ya folklorla karşılaşıyor. kendi aralarında çelişik. bu anlamda yurttaki çoğu Hıristiyan ya da Musevi olan azınlıklardan seçilmiş komprador bur­ juvazisiyle uyumlu. komprador burjuvazisiyle aynı yaşa­ ma biçimini paylaştıklarından.

İç ve kapa­ lı halk topluluklarının özünü bozmaması için dayanak olabilir belki ama. öbür yandan ilericilik diye komprador kültürünü savunmu­ yorlar mı? Bunların gözünde ulusallaşmak Türkiye’yi geçmişinden ayrı. baş ede­ mez. Varsa Osmanlı. Her iki tutum dâ yanlış. duygusal diyebileceğim bir tepkiyle bu defa geçmişe sı­ ğmıyorlar. Bu tür ay­ dınlar ilericiler arasında da var. yoksa Osmanlı. Yunan/Latin kökeni üzerinde koz­ mopolit bir kültür uydusu haline getirmekten farksız. burju­ va (ulus) dönemi kültürü içinde gerileyen öğe olarak el­ bet karşıtlığını sürdürecek. ama tek başına yabancı ulusal kültürü durduramaz. sonra kaybolur. folk­ lorlarım ya hiç bulamıyorlar. ekonomik olarak tutsak yaşadıkça. b/ İlericilik diye sunulan komprador kültürün ne tür­ lü bir tuzak olduğunu anlamış olanların büyük çoğun­ luğu ise.dik? Ümmet kültürü feodal dönemin kültürüdür. içindeki çelişkiler demetiyle. İşte ‘ilerici’ Türk aydınının çuvalladığı yer burası. 106 . ulusal kültürün yaratılması. giderek toplum düzenini altüst etmesine değgin sürer bu. Folklorun zaten o kadar da şansı yok. ya çok zor bulabiliyorlar. gericiler arasında da. Sömürgeleşmiş Asya ve Afrika halkları. Çare. katkısını yapacaktır. İki düzeyde çuvallıyor: a/ Üç yüz yıldır ilericiliği komprador kültürünü be­ nimsemek sanmış. sorunu çağdaş bir çözüme ulaştıracak yerde. Osmanlı’nın bizzat kendisinin bu kültürel yozlaşmayı başımıza belâ ettiğini unutmuş görünüyor. Türkiye. Hâlâ daha nice sosyalist bildiklerimiz bir yandan komprador ekonomisine karşı çıkıyor. ondan hayır umuyorlar. ulusal burjuvazisini doğuramıyor^ doğuramadıkça da kültürde ulusallık çağını yaşayamıyor. emperyalizmin üretim düzeni.

bütün halk yığınlarının yaratacağı ulusal kültürle kar­ şı çıkılır ki. yabancıdır. sağcısı da karşı. Çoğu. İşin tuhafı. Biliyorsunuz. Kuva-yı Milliye Ankarası’na. M ustafa Sagir diye özel suikastçı bir ajan yolladıkları­ nı unuturlar da. ulusal burjuvazinin eko­ nomik olarak güçlenemediği yerlerde ve hallerde. ezilen ve sömürülen yığınlarla bütünleşmiş aydınlarca yaratılır. şimdi ona karşı olmak basbaya­ ğı moda. Devlet-i Aliyye’yi kurtarmak için. İngiiizlerin M ustafa Kemal’i ortadan kaldırmak için. bayı­ lıyorum. yutan da bulunur bu dol­ mayı. (17 Nisan 1978) 3 Y O Z L A Ş M A Y I B A Ş LA TA N ‘H A LİF E LE R ’ D EĞ İL Mİ? Ulusallık tartışması. bü­ tün ümitlerini ‘İngiltere devlet-i fehimelerine’ bağla­ mış Damat Ferid’le Halife Vahdettin’in yerine onu koy­ maya kalkışırlar. iktidarlarla çalışmış o aslanların. komprador kültü­ rüdür. Buna ulusal burjuvaziyle birlikte. 107 . solcusu da! Hele şu son otuz yılın işbirlikçi yönetimlerinde açıkça ya da el altından. feodal kültürden hız alıp proleter kültüre yönelen bir sentezdir. emper­ yalizmin yaratacağı çelişkilerden yararlanarak. ‘yüksek’ uzmanlıklarını bilinmez han­ gi kaynaklı Amerikan burslarıyla Amerikan üniversite­ lerinde yapmış bu yiğitler.Komprador burjuvazisinin kültürü. Aslında halk tarafından yaratılır demektir bu. Mustafa Kemal’in ‘Ba­ tı’ emperyalizmiyle ilişkilerini aramaları yok mu. dönüp dolaşıp Kemal Paşa’ya da­ yanıyor. bu kültür.

tam tersine Osmanlı’nın başlattığını kim bil­ miyor? Hadi bir örnekle keyiflenelim! Balıkhane Nazır-ı esbakı Ali Rıza Bey. yüz­ de beş yüz zarara uğradı.. Binlerce liralık sermayedara sahip memleketimiz genellikle sefalet için­ de kaldı. doğrudan doğruya Avrupa fabrika­ larına ısmarlanmaya başlandı. Zanaat ve ticaret hususunda İslâm ahali. Zamanın padişahından milletin fertlerine kadar herkes ziynete ve gösterişe düştü.. Bundan sonra da yerli kumaşlar günden güne itibardan düştü. onu savunmaya kalkı­ şanların yanlış adamlar olmasıdır. Bu ısmarlanan eşya dolayısıyla da Fethi Paşa’ya ‘Bezirgan Paşa’ adı ve­ rilmişti. 13 Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı ad­ lı eserinde bakın ne yazıyor: Kınm muharebesinden sonra ve muharebenin getirdiği yenilik.. Halife-yi 108 . Yoksa. çocuklannınkine varıncaya kadar Paris Büyükelçisi Tahsin Paşa vasıtasıyla Avrupa’dan getirtirdi. Bunun milletçe çok zararlarını çektik. (. Zavallı halkımız bundan son­ ra emile emile bir iskelet haline geldi. Tophane Müşiri Fethi Paşa’nın aracılığıyla Fransız tebaasından meşhur Krenpler eliy­ le Avrupa fabrikalarına ısmarlanırdı.” Bir de Niyazi Ahmet’in verdiği bilgiyi görelim: “ Sa­ raya lâzım olan eşya.. Avrupalılarla daha yakın temasımız so­ nucu Türk usulü yaşamış olan halkımızın yiyecek. Her çeşit süs eş­ yası dışardan oluk gibi akmaya başladı ve hele 1272 ve 1273 (1856-1857) tarihlerinde yapılan saray düğünle­ ri için lüzumlu görülen ipekli kumaşlar ve dış ülkeler­ de yapılan eşyalar.” Sultan Hamit dediği. onun başlat­ madığını.) Sultan Hamit bütün giyim eşyasını. gi­ yeceklerinde. sağdan da sol­ dan da karşı çıkılan Batıcı yabancılaşmayı. evlerinin düzeninde büyük değişiklikler doğurmuştu.Mustafa Kemal’in talihsizliği.

Almanların intikamını almış olur. gitti Osmanlı mülkü elden diye! Ama o kadar da gitmemiş canım. O yüzden Kutsal Cihad ilân eden Osmanlı batar. sömürgelerinde­ ki Müslüman halkları kışkırtmak için bunun Wilhelmstrasse tarafından (Alman Dışişleri Bakanlığı) Abdülhamid’e telkin edilmiş bir oyun olduğunu öğrenirsi­ niz. Osmanlı mülkünü Alaman İmparatoru Wilhelm’e peşkeş çeken o değil midir? Halifeliğini kendisinden ön­ ceki padişahlardan farklı olarak fazlaca ön plana çıkar­ ması. fazlaca Alman yanlısı göründü­ ğünden yaparlar. Osrnanhnm son iki yüz yılına damgasını basmıştır be! Hadi bir örnek daha! Meraklısı bilir. herifler kan ağlıyor. hiç sanmıyorum. gelenler Hıristiyan diye gel­ miyor da ondan.Rü-yi Zemin Abdülhamit değil mi? Ta kendisi! Sorarım size. herif Alaman diye. açıverin Alman belgelerini. sen Türk diye karşı çıkmazsan hapı yuttuğunun resmi­ dir. biraz da Fransa. pe­ 109 . ama bunu ‘mumaileyh’ fazla Müslüman olduğundan yapmazlar. Acaba o güçlü ve köklü ümmet toplumunun Müslüman kültürü bu çok yönlü etkilere neden direnememiş? Nedeni açık. İngiliz diye geldi mi. Müslümanlığa düşkünlüğünden miydi dersiniz. Jöntürk iktidarının ilk zamanları. O sıralarda İstan­ bul’daki Alman sefaretinin yazdığı raporları okumalı. ‘İn­ giliz’ Kamil Paşa’nın sadaretidir. İngiliz İm­ paratorluğunu güç duruma düşürmek. Jöntürkler’i Abdülhamid’in başına musallat eden İngiltere ile İtalya’dır. O tarihten sonra Osmanh’nın dış politikası tamamıyla Alman rayına girmiştir artık. Şimdiki çiçeği burnunda Osmanlıcıların Mustafa Kemal’in sırtına yüklemeye kalkıştıkları Batı taklitçili­ ğinin kökeni. bildiğiniz gibi Enver Paşa Babıali baskını adı verilen uyduruk bir hükümet darbesi ile iktidarı ele geçirir. imparatorluk batıncaya kadar.

Zavallı Yakup Cemil. Şule’nin mektubuna ne tarafından baksan geç cevap ver­ miş olacağım.. Türk diye direnen ve karşı çıkan M usta­ fa Kemal davayı kazanır. bir tarihten sonra bu devrimciliğin indir­ gendiği komikliği savunmaktır. nihayet merakımı giderdim. bu ‘Atatürk devrimleri’ lâfına takı­ lıyorum. onu vurmakla Allah bilir memlekete hizmet ettiğini de san­ mıştır.. Atatürk devrimlerinin günümüzdeki durumunu sor­ muş! Bir kere ben. Bu arada o Babıali baskınında Yakup Cemil’ce vurul­ duğu söylenen Harbiye Nazırı Nâzım Paşa’mn niye öl­ dürüldüğünü hep merak ederdim. Geçenlerde -kendine özgü köylü alaycılığıylaSüleyman Demirel. Waliach’ın Bir Askeri Yardımın Anatomisi adlı kitabmı okurken. Başka arkadaşlarla da bunları konuşuyoruz. bir ‘resmi’ Alaman raporu­ na göre bu Nâzım Paşa meğerse Türkiye’deki Alaman askeri misyonlarına hiç iyi davranmaz. Peki bunlar mı Atatürk Devrimleri? Ben hiç sanmıyorum. Jehuda L. alfabe kanunu. gerçekte Mustafa Kemal’in devrim­ ciliğini değil. İKTİDARIN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ İSE. şapka kanunu gibi birtakım ya­ salar olduğuna işaret etmişti.rişan olur da. 12 Mart Muhtırası’nda sözü edilen ‘devrim yasaları’m diline dolamış. (18 N isa n 1978) 4 DEVRİM. bunların kıyafet ka­ nunu. sorun 110 . onlardan hoş­ lanmadıklarını belli edermiş. bunu böyle görmek ve böyle savunmak.

daha önce padişahın halifelik sıfatı dola­ yısıyla da Tanrı’dan aldığım söylediği iktidarı. devrimi dönüşüm anlayan bir kafa. Ta­ rihsel. Mustafa Kemal Paşa Türk toplumunu ümmet toplu­ mu olmaktan çıkarıp ulusal bir toplum aşamasına getir­ meyi amaçladığı için devrimciydi. Tanzimat’tan beri içine yuvarlandığımız yozlaşmanın evc-i bâlâsını oluşturmaz mı? O zaman. devletin dinden ayrıldığı. hani o Büyük Millet Meclisi’nin duvarında koskocaman yazılı olan söz var­ dır ya. eh pek gerçekleşmemiş de sayamazsınız.” İşte bu. yönetimin teokratik olmaktan çıkıp demokratik. M ustafa Kemal Paşa’mn öncülük ettiği devrim budur. ne şapka giymiş olmamızdadır. giderek iâik ve liberal olması yok mudur. Atatürk devrimleri yoktur. çağdaş bir demokrasiye ulaşılmak gerekiyordu ki. ne Latin harfleriyle yazmamızda. Siyasal düzeyde bir açıkla­ ma denemek isterseniz. toplumsal ve ekonomik açıdan baktınız mı. Asıl Atatürk devrimi. egemenliği önce kong­ relerde. daha sonra ise Meclis’te yoğunlaştırmakla bu ııı . böyle üstyapısal kül­ tür öykünmelerini savunan bir lideri. Türki­ ye’nin feodal ümmet toplumundan burjuva millet toplumuna geçişidir denilebilir.hep aynı: Mustafa Kemal. vatandaşları yasa­ lar karşısında eşit. nasıl has devrim­ ci diye savunabilir? Sanıyorum sorunun püf noktası buradadır. Atatürk’ün öncülüğünde yapılmış ulusal demokratik bir halk devrimi vardır. liberal kapitalist. Bu devrimin toplumbilimsel açıklaması. Bunun sonucunda. şimdilerde var­ dığımız aşamaya soğukkanlılıkla bakarsanız. bir biçim Batıcılığının gerçek­ leştiricisiyse. ondadır işte: “ Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulu­ sundur. yapısal olarak değiştirip hukuk düzeyinde halka aktarmıştır. galiba şöyle diyeceksiniz: Ana­ dolu ihtilâli. bu böyle.

o bu devrimi burjuvazi­ nin organik olarak oluşamadığı. tam tersine komprador niteliklerle dışa bağlı olarak oluştuğu bir toplumsal or­ tamda. Uluslaşmış bir toplumun ümmet ölçütlerine (kriter) dönmesi olasılığı yoktur ki! Sözgelişi siz bugün Türki­ ye’yi halifesi başında bir şeriat toplumu haline getirseniz. şu içinde yaşadığımız toplumu kurmak olduğu 112 . aynı dine inanmış.devrimciliğinde Fransız Devrimi çizgisini izlediğini gös­ termiş oluyordu. Şu farkla ki. Arap ülkelerinin bu Türkiye ile bir organik bütünleşmeye gireceklerini sanır mısınız? Olmayacak şey! Bizim Şam vilayeti Suriye. Terör Dönemi diye bir döne­ mi olan devrim o demokratik devrim değil midir? Sorunu böyle gerçek yerine oturttunuz mu. Ulus gerçeğinin. Bağdat vilayeti Irak ol­ muştur. üstelik ikisi de Arap. o kadar iki ayrı ulus olmuştur ki bu iki vilayet.liberalleşme ve demokratik­ leşme konağına ulaşmadan önce işi hayli sıkı tutması anlaşılmayacak bir iş değil. kendi arasında bile uyuşamamakta. ya da adam asıp kesmekle suçlayanlar hele Fransız Devrimi’ne bir göz atıversinler. Mustafa Kemal’i zalimlikle. ikisi de Baasçı olduğu halde. ona üm­ met toplumu açısından saldıranların kanatları düşer. hem de -benzer bütün devrimlerde olageldiği gibi. bırakın halifesi başındaki yeni bir Osmanlı toplumuyla organik bütünleşmesini. bizden de fazla Müslüman geçindik­ leri halde. İlk hedefinin hem sınıfsal dayanağı olacak burjuvaziyi yaratmak olması. ikisi de Müslüman. tarihsel bir blok aracılığıyla somutlaştırmaya ça­ lışıyordu. Amacın. birbirlerine diş gıcırdatmaktadır. önce onu devrimler sıralamasındaki sınıfsal yerine koyacak. ümmet gerçeğinden çağımızda çok da­ ha baskın olduğuna bundan iyi kanıt mı istersiniz? Kim ki M ustafa Kemal öncülüğünde Anadolu’da gerçekleştirilmiş devrimi değerlendirmek istiyor.

hâttâ yığınsal katkıyla gerçekleştirilecek devrimler. uzunca geçiş dönemleri yaşar. gerçek amaçlarına ulaşamazlar. kapitalist ve burjuva libe­ ral bir cumhuriyeti amaçladığına hiç kuşku yoktur ve bu amaç. hiç kuşkusuz bağımsız olmasını ister­ di. feodal.. yoooo merak etmeyin o bazı yazarlarımızın ustası olduk­ ları önü ilikli bilimsel yazılardan birini döşenmeyece­ ğim. 113 .Mustafa Kemal’in sözleriyle sabittir. Belki daha radika­ lini arzu ederdi o. (19 N isan 1978) 5 ADINA DEVRİM YAPILAN ‘SINIF’. birçok hallerde bu geçiş dönemlerinin merkeziyetçi bürokrasi diktalarına dönüştüğünü gö­ rürler. ekonomik düzeyde. yine biz bize söyleşeceğiz ya. Efendim. Bilmem biraz fazlaca kuramsal mı kaçacak. OLUŞMAMIŞ İSE. te­ peden inme.. siyasal düzeyde gerçekleş­ tirmek istediği tasarıların temelini oluşturmamışsa. yarı sömürge bir ümmet toplumunun hüküm sürdüğü bir aşamada zehir gibi dev­ rimciliktir. ama soru­ na böyle yaklaşmaktan başka çare göremiyorum. soldaki hızlılarımız ne kadar burun kıvırırlarsa kı­ vırsınlar. çoğulcu. teokratik.. diyeceğim şu: Bir toplumun ulaştığı gelişme aşaması. ama çok partili.. Ya ondan proleter bir devrimin liderliğini bekleyip bulamayanlar? İsterseniz onu konuşalım. konu biraz soyut konuşmayı gerektiriyor.

bir işçiler şûrası devleti kurulur. Sovyetler Birliği’nin bir en114 . Elimizde bir toplum. toplum o aşamada olmayınca bu defa sos­ yalist iktidar. ticaret bur­ juvazisi ufak ufak oluşmaya başlamış. Bunun Rusya’yı Stalinciliğe ve çağımızın en ağır diktaların­ dan birisine getirdiğini bilmeyen kalmadı. hâlâ Sovyet toplumunun bir endüstri toplumu olduğunu söyleye­ bilmek son derece güçtür. Hep yazıp söylüyorum. Hıristiyanlık ağır basıyor. yarı feodal bir toplumu önce sanayileş­ tirmek. proletaryanın henüz Rusya gibi son derece geniş bir ülkede ulaşması gereken büyük orana ulaşamamış olmasına rağmen. belli başlı birkaç şehrinde de biraz sanayi. o zamana kadar da iktidara bu sınıf adına onun partisi olduğunu iddia eden bürokratlar sahip oluyor.Gördünüz mü yine de cafcaflı bir tanımlama oldu bu. endüstri sonrası için tasarlanmış bir öğre­ tidir diye. arazisinin ucu bucağı görünmez. ama feodal bir ümmet toplumu henüz. anhası minhası bu aşamaya ulaşır ama. olağan gelişmesi liberal burjuva bir kapitalist toplum aşaması­ na ulaşmasıdır. bu arada Batılı emperyalizmin bu ülkeye sızmış olduğunu da unutmayalım. dolayısıyla biraz da işçi var. hadi şimdi biraz daha söyleşi havamıza çevirelim. Ha. diyelim ki Çarlık Rusyası. yâni dayanacağı toplumsal sınıfı yaratmak yü­ kümlülüğü ve zorunluluğu ile karşı karşıya kalıyor. İşte bu Rus­ ya on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden başlayarak demokratik bir devrimin sancılarını çeker durur. Sosyal Demokrat Partisi’nin Bolşevik kanadı Lenin’in ustaca yönetimi ve fırsatları iyi değerlendirmesi sayesin­ de iktidarı ele' geçirir. böylelikle ne olur. bü­ yük devletten sayılıyor. sosyalizm bir endüstri toplumunda (yâni proletaryası oluşmuş ve gelişmiş bir toplumda). çarın kudreti handiyse tartışılmaz. yabancı sermayenin.

epeyce de saldırgan savaşların ve işgallerin iti­ şiyle gerçekleştirilmiş devrimlerdir bunlar. Nasıl Rusya bu işe kalkışırken gerçek anlam­ da bir proletaryaya dayanmıyorduysa. Rusya’da işçi sınıfı adına rejimi hâlâ parti bürokra­ sisi yönetir. kısmen işçiler.. 115 . Türkiye. bu arada sağlıklı yoldan oluşmuş proletarya. sosyalizmi tarihsel olarak ve sapasağlam gündeme getirecekti. Türkiye’de bürokrasi ile yavaş yavaş geliş­ mekte olan burjuvazinin iktidar çekişmesi son otuz yı­ lın en ilginç olayıdır. ikisinde de geçiş dönemi derhal özgürlükçü demokratik özellikle­ rini yitirmiş. demokratik devrimlerini aydınlara. askerli polisli bir bürokrasinin dikta­ sı duruma el koymuştur. kısmen de onlara katılan sivil ve asker bürokratlardan oluşmuş bir tarih­ sel blokla gerçekleştirdiler. sivil ve asker bürokrasiye. bunların bü­ tününden oluşan bir tarihsel bloka dayanarak gerçek­ leştirdiler. kıs­ men liberal aydınlar. nesnel devrim koşullarının tam anlamında oluş­ madan. hemen de devrimlerine da­ yanak olacak proletaryayı yaratmaya kalkıştılar.diistri gücü olduğunu söyleyebilmek çok kolay olduğu halde. dayanak oluşturacak toplumsal sınıf güç­ lü olmadığından. hemen de demokratik bir devrimin olağan mesnedi olacak burjuvaziyi yaratmaya kalkıştılar. tıpkı Rusların Lenin’in önderliğinde sosyalist devrimini yapmaya özen­ mesi gibi. Türkiye de bu işe kalkıştığı sırada gerçek anlamda bir burjuvaziye da­ yanmıyordu. Belki Türk ekonomisi yeniden em­ peryalist sistemin denetimine verilmemiş olsaydı.. Türkler ise. İki­ si de. Mustafa Kemal önderliğinde demokratik devrimini yapmaya heveslenmiştir. eşrafa ve tabii olarak halka. ulusal burjuvazi sanayileşme atılımını çoktan gerçekleştirecek. Ruslar devrimlerini kısmen köylüler.

yüz­ yıllarca sürdüregelmiş olduğumuz uygarlığımız ortada durur iken. kalkıp Medeni Kanunu İsviçre’den. demokrasi değil. alfabeyi Latinlerden almanın âlemi var mıydı? Bu itiraza dört başı bayındır karşılık verebilmek için. kılık kı­ yafeti Avrupa’dan. ister misiniz biraz eskileri karıştıralım? Arap alfa­ besi bildiğiniz üzere Türklerin ilk alfabesi değildir. daha o zaman yozlaşmış gitmiş arkadaş! . Demek ki Türk’ün Arap alfabelerini benimsemesi İslâmlıkla bera­ ber olmuş bir şey. alfabelerini de yaratmışlardır.Kıssadan ne hisse mi çıkacak? Şu: Bazı solcuların he­ ves ettiği gibi Mustafa Kemal devrimini sosyalist bir devrime dönüştürmeye kalkışsaydı yine de merkeziyet­ çi bir bürokrasi diktası yaşayacaktık ama. eğer Türk alfabe değiştirmekle yozla­ şıyorsa. doğru. memleketi kurtardıktan sonra. Azerbaycan ya da Gürcistan kadar! Burası ile orasının farkını merak ediyorsanız. neden orada kalmamış da buraya gelmiş acaba? (20 N isan 1978) 6 ÖZGÜN BİLEŞİMİ YAPABİLMEK Gelelim o itiraza! İyi ama canım. Diyeceksiniz ki iyi kötü daha bir sanayileşirdik. Uygurlar da zaten Site uygarlığı aşamasına ermiş. baş­ ka deyimle göçebelikten kurtulabilmiş ilginç Türk boy­ larından biridir. belki adı sos­ yalist olacaktı bunun. yan­ lış bilmiyorsam Orhun yazıtlarım Uygurca yazmışızdır. onu bana değil Zekeriya SertePe soracak­ sınız.

Müslümanlığı Araplardan. bunun ne ayıbı vardır. mimari ve toprak düzenini Bizanslılardan al­ mış olabilir. Bu bir. gerçekte onun­ cu yüzyıldan bu yana bu topraklar üzerinde yaşayan halkların çeşitli kültür öğelerini kaynaştırarak ve çatış­ tırarak gerçekleştirdiği bir bileşimdir. composant’lar ne olursa ol­ sun. ne gocunacak yanı. Türk/Arap/İran/ Bizans potasında eritilip kaynaştırılması. o ki bu özgün bileşime varılmıştır. şu ya da bu uygarlık composant’larında oluşmuş özgün bir uygarlık. Osmanlı. tanımlamada etkileyici olamaz. ya nedir. Ta­ mam mı? Daha size bin şey sayabilirim. Cumhuriyet’ten sonra. özgür bir bi­ leşim çıkartılmasıdır. Çoğumuzun muktesebatımız diye övündüğümüz (doğrudur. su nasıl oksijen ve hidrojen diye iki gazdan oluşmuştur da. hem muktesebatımızdır. hem de övünülecek kadar değerli­ dir). bazılarının kandırmak ve inandırmak iste­ dikleri gibi sadece Türk/İslâm öğelerini içermez. onu oluşturan toplumun adıyla anılır.Bırak alfabeyi! Şu cafcaflı cafcaflı Türk Sanat Mu­ sikisi dediğimiz musiki Orta Asya’dan alıp geldiğimiz bir musiki midir? Rivayet muhtelif: Küçük Asya ve çev­ resinde bu musikinin Ermeni/Bizans kökenli olduğu id­ diası yaygın! Göçebe bir halk halinde Türkiye’ye aktı­ ğımıza göre. herhalde Türk Mimarisi dediğimiz nesne­ yi de Orta Asya’dan beygir terkisinde getirmedik. kökeni Mezopotamya uygarlığına kadar uzanan bir uygarlık birikiminin. bunu 117 . Öyle bir bileşim­ dir ki hem. bazıla­ rının savundukları gibi İran/Arap öğelerinden de ibaret değildir. şunu şuradan. minyatürü İran­ lılardan. kaybediyoruz diye yerindiğimiz şey. önemli olan alınanlardan Osmanlı damgasının basıldı­ ğı özgün bir bileşimin çıkarılıp çıkarılmadığıdır. gaz diye de­ ğil sıvı diye tanımlanırsa.

buradan almışız. İkincisi Hıristiyan toplumu ol­ mayan ama sanayileşmeyi başarmış. üstyapısal dediğimiz deği­ şikliklere kalkışmasaydı da. o ki bir ülke endüstri aşamasına ulaşmıştır. Mustafa Kemal anam ba­ bam töresi gitseydi. sadece sanayileşmeye heves etseydi. giyim kuşamının gittikçe hafifletilmesinin de geliş­ mesi sanayi toplumunun gelişmesine paraleldir. kadınların sanayiye girmesi. Dahası. onun benimsettiği gelenek göreneği korumak isteyenler. aynı etkiyi kadın­ lar üzerinde göstermedi mi? Kadınların serbestleşmesi­ nin. ne gam. hiç önemi yok. dönüp dolaşıp geleceğimiz yer yine bugün bulunduğu­ muz yer olacaktı. Demek ki. evvelden nasıl bileşim yapmış isek. bu bir. ne sanıyor? Mustafa Kemal. İkincisi biraz daha alengirli bir nokta! Eski uygarlığı. eski görenek ve gelenek sürüp gidecekti. yaygınlaşışı. saçlarını kestirmeseydi. yine yapıyoruz demektir. dantelli. sakın biz Müslümanız. saçını kestirip. öyle olmazdık deme. kadınların başını açmasa. milli mücadeleden sonra. siz bakın bileşim yapa­ bilmiş miyiz yapamamış mıyız? Yapabilmiş isek. düdük gibi pantolonlar içinde. bunun getirdiği hayat biçimidir onu bu hale koyan. (Sen sus. Siz. Bir kere. istese de artık eski yaşa­ ma biçimini sürdüremez. öyle mi? Yahu kaç kere söyleyeceğiz. mille­ te zorla şapka giydirmeseydi. Evvelden de almış idik. sanayileşmeden bile bal gibi olduk. Batılı insanlar oldum ola­ sı saçı kesik. saba­ hın köründe fabrika ya da yazıhane yollarına düşüren. Hıristiyanlara ben­ zemeyiz. Sanayileşmenin doğu­ şu. görene­ ği geleneği altyapısal ilişkiler belirler diye. sakallı tıraş­ lı mı yaşarlardı sanıyorsunuz? Çok değil üç yüzyıl ön­ ce Batılı toplumda erkek değme kadın kadar süslü püs­ lü. üstelik son derece 118 . kokulu bir yaratıktı. kılığını basitleştiren.

tahmin edeceğiniz üzere. bu birikimin önde gidenlerini önce böl­ müş. ülkenin ahlâk ve maneviyatını ortadan kaldıran bir zın­ dıktır. bu adam 1919/20 yıllarında Türkiye’deki solcu hareketin başını yiyen adamdır.tutucu Japon toplumuna hele bir göz atıver. köyü de. Bolşevik Rusya meydana çıkınca İngiltere Mustafa Kerçal’i destekledi. Mustafa Kemal Osmanlı mülkünün olanca muktesebatını çarçur eden. Hem zaten İngilizler ol­ masaydı. soldan Atatürk aleyhtarıdır. zaten Milli Mücadele esnasında Bolşevik Ruslar­ la teşrik-i mesai etmesi bir tesadüf müdür sanırsınız? Lâikliği ilân ve halifeyi yurtdışına sürgün etmesi. biz neyin tartışmasını yapıyoruz Allah aş­ kına! (21 N isan 1978) 7 DURUMU YENİ KOŞULLARA GÖRE DEĞERLENDİRMEK Biri gelmiş şöyle atıp tutuyor: — Mustafa Kemal deyip duruyorsun. (Bu. zira Enver Paşa’yı Rusların destek­ leyeceği anlaşılmıştı. fakat M ustafa Kemal ne yapıp etmiş.. sonra etkisizleştirmiştir. şehri de. onun nasıl Hıristiyan ve Bolşevik temayüller taşıdığının kat’i 119 . ne iktidar olabilirdi.) O halde. teknolojinin gündelik hayata girmesi ne hale getirmiş acaba onları? Japonun kadını da erkeği de.) Ötekisi gelmiş asıp kesiyor: — Birader senin bu Mus­ tafa Kemal merakını anlayamadık gitti. o tarihte pekâlâ sosyalist bir birikim oluşuyordu.. ne de Yunanı yenebilir­ di. acaba Batılı endüstri ülkelerininkinden farklı mı? Hiç de değil.

hayli sıkı bir baskı düzeni içinde geçmesi. Hıristi­ yan ve Musevi baskısına karşı Müslüman Arapları Sovyetler’in desteklediklerini nasıl unutur? Yeni durumlara eski kuyruk acılarıyla değer biçme dönemini artık aşma120 . Mustafa Kemal’e İngiliz destek oldu diyen solcu. Mustafa Kemal şu ya da bu şekilde 1919’dan itibaren Anadolu’da kademe kademe vaziyete hâkim olmuş. biraz İngiliz kışkırtması Kürt isyanları nedeniyle. bu ‘gayr-ı memnunların’ yakınmalarım açığa vurmalarını engellemiş. tarihsel verilere dayanmıyor. tahmin edeceğiniz üzere. arkasında ‘gayr-ı memnunlar’ bırakma­ ması olası mı? Cumhuriyet sonrası yıllarının. rejim Mustafa Kemal’in ölümünden epeyce sonra onun özlediği ideale yaklaşınca (başka deyişle liberal burjuva demokrasisinin asgari koşulları gerçek­ leşince). Le~ nin’e Almanların destek olduğunu nasıl unutur? Musta­ fa Kemal’e Bolşevikler destek oldu diyen sağcı. o kargaşalıkta her birisi kendisine göre bir devrime ya da bir iktidara oynayan çeşitli kişi ve kuruluşları birer bi­ rer haklayarak. sağdan Atatürk aleyhtarıdır. Mustafa Kemal aleyhtarlığı sağda da solda da kendisini göstermiştir. ‘kuyruk acılarına’ dayanıyor. Bu derece büyük ve çalkan­ tılı bir olayın. asıl onu söylemek istiyorum: Türkiye’de sağın da. çok önemli bir ortaklıkları vardır. kendi tasarladı­ ğı Cumhuriyet’i kurmuştur. dini handiyse yasaklaması.) İkisi birbirine karşıt şeyler söylüyor gibi görünü­ yorlar ama. solun da Mustafa Kemal’e ba­ kış açısı. biraz ge­ rici isyanları. nesnel gerçeklere. kendi anladığı iktidarı. mürteci diyerek ehl-i îslâmı sehpalarda sallandırması ne türlü bir adam olduğunu yeterince gösterir.delilleridir.. Memleketin bütün mazisine hakaret etmesi.. (Bu da. Açıkça görülen bir şey var.

yüceliğini ve geleceğini savunmaktadırlar. toprak bütünlüğünü. bunlar sadece. Yeni bir devlet ortaya çıkmış. İşin tuhafı. üstelik yöneticileri­ nin dirayetsizliği yüzünden yeni tehlikelere düşmüştür. sağdan soldan Mustafa 121 . şu: Gerek soldan. birtakım giz­ li iktidar isteklerini Atatürkçülük diye ortaya atıp sağdan soldan beliren bütün demokratik muhalefetleri buna kar­ şı olmak suçlamasıyla sindirmeye kalkışmaları! Bana sorarsanız. Buna rağmen. Cumhuriyet’in ilk yılla­ rında o zamanki çağdaş uygarlık düzeyidir diye Batıdan esinlenmiş üstyapısal uygulamalardan kendilerine göre Tanzimatçı bir kozmopolit Batıcılığı çıkarmışlar. Nedeni basit ve açık. şöyle bir kurca­ ladınız mı ne çıkıyor. ne çağ­ daş uygarlık düzeyi kavramındaki sürekli devrimcilik diyalektiğinin. o sözüm ona hızlı Ata­ türkçü takımı yok mu o. İnönü’lü Bayar’lı takım. onu kusur­ suz saymaları. yine de Türkiye Cumhuriyeti’nin bağım­ sızlığını. buna karşılık. Sanırım işte burada Mustafa Kemal’e en büyük kötülü­ ğü yapan Mustafa Kemal aleyhtarlarından söz etmek ge­ rekiyor. dediğini dogma yapmaları. bunlar ne Mustafa Kemal’in ba­ şını çektiği demokratik devrimin farkındadırlar. ormanlarını işletmek. bu Atatürkçü ge­ çinenlerin baskısı altında bunaltılmış. asıl onlardır ki Türkiye’yi şimdi pençesinde kıvrandığı em­ peryalist sistemin tutsağı etmişler. tam tersine. öbürleri gibi onu şu ya da bu kuyruk acısıyla yermeleri değil. Bunların özelliği. Ata­ türkçülük diye bunu handiyse dikta zoruyla ulusa be­ nimsetmeyi iş edinmişlerdir. kıyılarında otel açmak için elin keferesinden izin dilen­ mek gibi utanç verici hallere düşürmüşlerdir.hyız. gerek sağdan Atatürk muhalifi geçinenler elli yıldır. en büyük Atatürk düşmanları bu sözde ‘hızlı’ Atatürkçülerdir. sindirilmişlerdir. Ben size bir şey diyeyim mi.

‘Marksist gözle’ Anadolu’da durumun ne olduğuna ilişkin. Dr. Mustafa Kemal’i haklı çıkaracak durumdadır. ne sağcılarımız. hiçbir şeyi hiçbir yere götürmez. ilginç bir ‘tahlil’ denemesini gözden geçirsek mi? Rasih Huri. Şefik Hüsnü’nün ‘Türkiye’nin sınıfsal yapısı’ üzerindeki değerlendirmelerinin ne kadar birbirine yakın olduğunu. Atatürk’ü Anado­ lu’da sınıf mücadelesini reddetmekle. (Bilindiği gibi. Şefik Hüsnü’nün bir irdelemesini aktarıyor. Yoksa daha sittm sene yakamızı bu sözüm ona Ata­ türkçü. ne demiş: 122 . Bakın.Kemal’e eski kuyruk acılarıyla karşı çıkmak hiçbir şe­ yi çözmez. bir yandan da. Suitan Galiyev'in ‘m azlum milletler’ öğretisine uygundur. bu öğ­ reti. 1920lerde. hâttâ sınıfların varlığını hiçe saymakla suçlar. ama bunu yaparken iki önem li noktayı gözden kaçırırlar: a / 0 tarihte Anadolu’nun toplum sal yapısı.) Şimdi. Atatürk ve Komünizm adlı kitabında. ne şeriat ge­ ri gelir. em peryalist ülkelerle ‘mazlum milletler’ arasındaki çatış­ mada. Mustafa Kemal’i ulusal demokrat devrim aşamasındaki yerine koymanın. ne şûralar hükümeti kurulur. ne solcularımız bilir. daha ziyade. bu sonuncuların iç toplum sal çelişkilerinin ikinci dere­ cede b irönem taşıdığını ileri sürüyor. bundan sonrası için ne yapmamız gerektiğini doğru dü­ rüst araştırmanın zamanıdır. bir yandan o dönem e ilişkin düşüncelerini yazarken. (22 N isa n 1978) M iR A K LISİ İÇİN NOTLAR 1920’lerde. aslında ise Reşit Paşa Tanzimatçısı takımından kurtaramayacağız. Solcular. halkın bütününü ‘prole­ ter’ saym aya meylediyordu. b/ Mustafa Ke­ mal’in anti-em peryalist tavrı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal Pa­ şa ile İstanbul’daki Türkiye işçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası lide­ ri Dr.

. 1338). an­ cak proletaryanın ağır basmadığı dönemlerde bu olumsuz/ne­ gatif bir ölçektir. durum o derece açık değildir. 123 . bu proletar­ ya düşman gerilerinde. herhangi bir dö­ nüşüme karşı fazla bir tepki gösterm eyecek durumdadır. Ancak ko­ nuyu olumlu yönden. Bu jncelemeye göre. hareketin öncülüğünü yapan Müdafaa-i Hukuk derneklerinin kurucuları eşraftan ve asker/sivil aydın kadrodan gelmektedirler. toprak a ta la rın ın ve beylerinin çoğunluğu Anado­ lu ihtilâline karşıydılar. zaten elinden geldiği kadar istiklâl savaşımı­ zı destekliyor. Türkiye'deki büyük ziraat ve çiftçilik ile sanayi tesisleri (Ergani hariç) batı bölgesinde ve sahiller bo­ yunca kümelenmiştir. 1919 Türkİyesi’nin sınıfsal yönden ilk tahlil denemesini sosyalist lider Dr. Anadolu’da ise ilkel küçük atölyelerde çalışa­ rak savaş gücümüzün devamını sağlıyordu. Proletarya bu bölgede bulunmaktadır. Mustafa Kemal Paşa isteseydi de (20. bir sosyal ya­ pı dönüşmesi yapacak sınıfsal nitelikleri yoktur.000 kadar tahmin ettiği) bu sınai proletaryasından sos­ yal bir devrim yapmak yönünde yararlanamazdı.". işbirlikçiydiler. (Dr. Ancak bu bölge büyük ço­ ğunluğu ile işgal altındadır. yâ ni bu dönüşümün dayanacağı güçler yönünden inçlersek. Bu yönden köklü sos­ yal bir dönüşüm milli cepheyi peksarsmayabilirdi. Türkiye ve içtimai inkılâp. devrimci potansiyel bu bölgededir. sosyal anlamda. Şefik Hüsnü. işgal altındaki bölgelerde. Kaldı ki. bunların bir ara so­ la yönelir gibi olmaları milli mücadelenin diyalektiği sonucu olmuştur. ancak üstya­ pı reformları yapmayı düşünmektedirler. örneğin Âdana’da. istiklâl savaşım ız dönem indeki büyük burjuvazi ya ya ­ bancıydı veya o dönem de m em leketi bölmek isteyen gayrim üslüm azınlıklardan İbaretti. Şefik Hüsnü aynı yıl Kurtuluş dergisinde yapmıştır. ulaşım alanında yaptığı grevlerle ve mücadelesiyle. yâ n i zaten bu mücadelenin sıncf olarak dışındaydı.. Evet Ana­ dolu halkı o dönemde ‘plastik’ bir durumdadır.

Diyarbakır’daki 13. Şefik Hüsnü*ye göre bu bölgede nüfus gayet sey­ rek ve halk fakirdir. Ancak sınai proletaryasının. Bu fakir köylü. Sömürücü güçler. Şefik Hüsnü’ye göre. Yâni hem etnik ve hem de sosyal rejim bakı­ mından değişik karakterli olan o bölgede. şeyhlerine körü körüne bağlıdır. ulaşım yok gibidir. yâni batı bölgesi ile sahille­ rin güçlü bir sosyal mücadelesi sırasında o mücadeleyi yürü­ ten devrimci örgütün bu zümrenin isteklerini dile getirmesi ile onları sosyal mücadeleye katması mümkündür. feodal devlet. ‘barış ant­ laşmasına KOrtçOlerin emellerine uygun maddeler* koydura­ rak onların bizden kopartılabileceği tezini savunmaktadır. küçük köylüler çoğunluktadır. yâni asıl savaş alanımız kal­ maktadır. Üretim pazar üretimi değildir. Bu yüzden de kesin bir toprak sorunu bulunmamaktadır. Bolşevik başarılarını sağlamaya yöneltilmiş hareketlere reis­ lerinin katılmayacakları ve hâttâ mani olacakları’. tefeci. Bu durum incelemesi bize göstermektedir ki. veya ‘devrimci teoriyi bilen çekirdekten’ bir partiden gelebilir­ di. Batı’da gelişebile­ cek sosyalist yönlii bir hareketi destekleyebilecek sosyal bir zümre bulunmamaktadır. Dr. bu ise dış tehlikeyi artıracak.Dr. beylerine.aşiretler bulunmaktadır. bezirgân üçliisüdjir. ziraat dönemine bile ulaşmamış -feodal öncesi. Geride Orta Anadolu bölgesi.göçebe ve de feodal karakteri olan -kısmen yerleşmiş. Kolordu Kumandanı Ahmet Cevdet (Pa­ şa) 18 Şubat 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’ya verdiği cevapta aynı konuyu değerlendirmektedir: ‘Derebeylik haya­ tı süren bu bölgede bir Bolşevik teorisi uygulanmayacaksa. 1919 Türkiyesi’nde sosyalist bir devrim ancak dıştan. yâni ya Enver’in yapmak istediği gibi Rusya’dan gelen bir ordu aracılığıyla. böyle bir devrim için yönetici bir güç teşkil etmemek­ tedir. karşı uçta. bütün memleketi sarsacak 124 . Çok ilkel hayat ve üretim şartlan vardır. çoğunluğu ile ‘sosyal devrim’e karşı de­ ğilse de. halkları çoğunlukla Kürt olan bu aşiretler.

bir girişim olurdu..” Bu sözlerin tarihi. 1339/1923. açıkça görülüyor ki. Türk sosyaliz­ minin önemli ‘simalarından’ Reşat Fuat Baraner de. Ve unutulmamalıdır ki Mustafa Kemal Paşa’nın Kürt beylerini kendi safına çekmek için tek silâhı bu Er­ meni iddialarına karşı ortak cephe kurmak teklifiydi. bütün halk için bir ‘sây misak-ı miüisi’dir. Dr. Ve böyle bir sây (emek) misak-ı millisi mahiyetinde olan program etrafında toplanmaktan hasıl olacak olan şekl-i siyasi ise. gerçekte 1920’lerde Tü rk iye ’de toplumsal sınıf mücadelesinin. Ingilizlerin Arap­ ları. ‘faşizm özlem leri’ değil. Trabzon’dan Karaman’a kadar Yunan hayallerinin bulunduğu bir dönemde." Gerek Dr. Kele etnik farkların bulunduğu. Bazılarının sandığı gibi. Şefik H üsnü’nün Kurtuluş 'ta 1338’de yayım ladığı irdelemenin başka türlü söylenişinden ibarettir: Bizim halkımız menfaatleri yekdiğerinden ayrılır sınıf halinde değil. tam da Mustafa Kemal Paşa’nın değerlendirdiği gibi. âdeta denilebilir ki. bu öneri dönem in ‘mazlum milletler' öğretisine uygun olduğu kadar -D r. Türkleri ve Kürt beylerini etnik ve dinsel yönden alabil­ diğine kışkırtmaya uğraştığı bir dönemde bu çok tehlikeli bir oyun olabilirdi. o tarihte Anado­ 125 . önünde sonunda.. alelade bir fırka (parti) mahiyetinde tasavvur edilmek lâzım gelir.) Bina­ enaleyh programdan bahsolunduğu zaman.. Şefik H üsnü’nün irdelemesi. bilakis mevcudiyetleri ve mesailerinin muhassalası yekdiğerine lâzım olan sınıflardan ibarettir. Şefik Hüsnü’nün de saptadığı-Anadolu gerçeğine de u y ­ gundur. (. anti-em peryalist mücadeleye oranla ge­ ri plana düşm üş olduğunu göstermiş oluyor mu? Atatürk’ün. Şefik Hüsnü’nün savlarına katılmakta. Türk So/u’ndaçıkan bir yazısında (Sayı: 15). Adana’dan Bitlis’e kadar Ermeni iddiaları. gerekse Rasih Nu­ ri’nin gözlem ve saptamaları. A y rı­ ca. etraflı düşünm eyen çoğu solcularca aleyhine kullanılan şu sözleri.. Mustafa Ke­ mal'in. Paşa ‘em peryalizm e karşı halk cephesi’ form ülü öneriyor.

ben de benzer bir saptama yapmıştım. O da Yunan ve Erm eni m al­ larının paylaşılması faktörüdür. 126 . Ege’deki emval-i metruke gerçeğine da­ yanarak.” Demokrat İzmir’deki. Bu durum sınıf m ücadelesini yumuşatıcı bir rol oynamıştır.lu’da sm ıf mücadelesinin keskin olmayışına. potansiyeli azattan ek bir faktör daha vardır. yeni bir kanıt da­ ha getirm ektedir: “Anadolu’da sosyal gerilim i. Yeni Ortam'daki yazılarım da.

Yoksa gelişm eye ve uygarlığa henüz ulaştırmış değildir.” M u s ta fa Kem a l Ağustos. 1923 .. bu yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir..‘Geçiş dönemi5kavramı ". Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar bize ancak gelişm eye ve uygarlığa doğru bir yo l açmıştır. Bize ve bizden sonra geleceklere düşen görev.

Sorun. Yakup Kadri bu so­ runu kurcalıyor. sava­ şın örgütlülüğüne. Neden Kemalist Devrim başarısız kal­ dı? Yoksa başarısız olduğunu biz mi uyduruyoruz? Bu konulara dokunan bir yazı yazdım ..” İzmir Halkevi Başkam Yaşar Aksoy’un mektubu böy­ le başlıyor.. hem Kurtuluş Savaşı üzerinde.. yazısında önce onun saptama­ larını sıralıyor^ yedi sekiz madde toparlamış ama. yok mu başka yazacak? Çağrınız üzerine si­ ze bir yazımı gönderiyorum. O da birçok Türk aydım gibi. ya da ‘putlaştırıp’ törenlerde büstünü dolaş­ tıranlara yerinde bir öfke duymaktadır.1 MUSTAFA KEMAL’E TUZAK Hadi. başarısızlığı. hem de onun lideri üzerinde kafa yor­ makta.. buna karşılık devrimin örgütsüzlüğüne bağladığı görülüyor. Mustafa Kemal Paşa’yı ‘resmileştirip’ rafa kal­ dıranlara. öteden beri eleştirdiğiniz asker ve bürokrasi kökenli devrimciliğin. ne 129 . örgütsüz ve kadrosuz kalınca. Yakup Kadri’nin eserini bu ilgiyle okumuş. Cumhuriyet’in ilk on yılında nasıl apışıp kaldığı ile ilgili. Yazı Yakup Kadri’nin Mil­ liyef te çıkan Büyük İnkılâp. şöy­ le dikkatli bakınca Yakup Kadri’nin. Devrimin önderi. Küçük Politika isimli ese­ ri üzerinedir.

Ve sonunda mutlak surette. giriştiği an130 .olmuş peki? Onu Yaşar Aksoy’un yazısından öğrene­ lim: * Türk ulusal Kurtuluş Savaşı. Ama bundan sonra devrimin bürokrasiye teslim olması neden?. düşmana karşı omuz omuza çarpış­ mışlardır. “ İşte bu nokta. tutucular tasfiye edilecektir.. TBMM içinde İkinci Grup diye adlan­ dırılan tutucular. daha sola açılmamış olmasıdır. emperyalizme kar­ şı. Dış düşmanın varlığı birleştirici bir unsurdur ve mücadele edenler arasındaki fikir ayrılıklarım ertele­ yici niteliktedir. Ve eğer fırsatım yakalarsa. bürokrasiye uymuş olmasıyla ya da yal­ nızlığı yüzünden. devrimi ya saptırır veya ona sımsıkı yapışarak devrimi tutuculaştınr. Ama savaş bitince. devrimi hem saptırmış hem de belli kalıplar içine sı­ kıştırarak tutucu yapm ıştır. Bu. Türk bürokra­ sisi. Mustafa Kemal Paşa’ya soldan yöneltilen önemli eleştiri kendisini gösteriyor. eski İttihatçılar. din adına dö­ vüşenler ve çeteciler. yeni devletin kuru­ luş ve devrimler aşamasına geçerken... Kemalistler. hatırlayalım baka­ lım: “Kemalizmin başarısızlığına asıl neden. Çünkü ordu ve bürokrasi. ta­ rihsel bir olgudur. yurtsever ilericiler ile yurtsever tutucuların bir hassas koalisyonu sonucunda başarıya ulaştırılmıştır.” Yâni ne. Nedir o. fikir ayrılıklarının ve kadro çekişmelerinin başlaması kaçınılmazdır. Mustafa Kemal Paşa bir ulusal demokratik devrim ile yetinmeyecek. Kurtuluş Savaşı’nda ne kadar hizmetleri olursa olsun. Buraya kadar tamam. bürokrasiyi alt edemeyişiyle! Tam ora­ da. saltanata bağlı olanlar.” İşte burada neyle karşılaşıyoruz? Ya devrim liderinin. devrim kadrosuna sahip olma­ yışı yüzünden. ama devrim yapamaz. devlet kurar ve devleti korur. savaş yapar.. Türk devrimimin en can alıcı açma­ zını teşkil eder..

devrimcinin de tutucunun da katıldığı bir ‘hassas koalisyon’u sonucunda kazanılmıştır. başarısızlığın (var­ sa eğer) başka toplumsal ve ekonomik nedenleri oldu­ ğunu söyleyebilirim. onları ele alacağız. hele öldükten sonra tutuculaşması gibi bir sonuçla karşılaşmıştır? b/ Mustafa Kemal Paşa. neden devriminin gittikçe yozlaşması. uygulama­ da neden bürokrasinin tutsağı olmuş.ti-emperyalist Kurtuluş Savaşı’nı sosyalist bir devrimle tamamlayacaktı.. bizim hatırlatacağımız. acaba devrimin yozlaşmasını ve bürokrasinin. Mustafa Kemal’in “yalnız dev­ rimci” imgesini yeterli bulmadığımı. Yaşar Aksoy’un da. yalnız şimdiden Yakup Kadri Bey’in de. günümüzde de çok sosyalist tarafından paylaşılan bu eleştiri ne dereceye kadar geçerlidir? Bu da başlı ba­ şına bir sorun. Yaşar Aksoy ne güzel söylemiş? Bizim Kurtuluş Savaşı. bu ‘hassas koalisyon’un sınıfsal yapısı! 131 .. (7 O c a k 1977) 2 ÜLKE ‘AZ GELİŞMİŞ'. eğer ulusal demokratik dev­ rim aşamasında kalmayıp sosyalist bir atılıma girseydi. ilerleme sürecini engellemesini önlemiş olur muydu? Her iki soru da son derece ilginç. cevaplandıracağız. Çoğu sosyalistlerin çokluk ortaya sür­ düğü. Yaşar’ın söylemediği. Öyleyse Yaşar Aksoy’un getirdiği sorunu. acaba şu iki ana soru çevresinde toparlayabilir miyiz? a/ İktidarın yapısal niteliğini değiştirip tek kişinin sul­ tasından ulusun egemenliğine aktaran adam.

devrimini kurtarabilir miydi? Bizim allâmelere bakarsan. bu kadar basit ve açık işte. işçi sınıfını ve köylülüğünü ardına alarak başkaldıracak ve ulusal demokratik dev­ rimi yapacak. işin güzeli emperyalistlerle. Kurtuluş Savaşı ve onu izleyen ulusal de­ mokratik devrim. burjuvazi de. kısa zamanda devrimle öz­ deşleşiyor. ülkemizde. nihayet kişisel dikta­ törlüktür. devrimini yaptığı sınıfa. Bu. Osmanlı toplumu klâsik gelişme şemasını izlemiş ol­ sa. olmayınca. bürokrasi egemenliğidir. anlamlı anlamlı kafa salladıkları öteki soruya gelince.. bürokrasiyi alt edebilir. tek partidir. yükselen burjuvazinin ön­ derliğinde değil. sözü Fransız Ko­ münist Partisi Danışma Bürosu ikinci başkanı Jean Elleinstein’e bırakacağım. ancak komprador ve gayr-i müslim nitelikler­ le belirdiğinden. henüz sahip olamayışından doğuyordu. sosyalist ol­ sa. son zamanlarına doğru kişisel diktaya yatışı.. sultana karşı burjuvazi. gerçekte Türk toplumunun.. ‘halkın ve eşrafın oluşturdu­ ğu bir ‘tarihsel blok’ tarafından gerçekleştiriliyor.Az gelişmiş ve yarı sömürge Osmanlı toplumunda. bütün az gelişmiş ül­ kelerde örgüt diye ne varsa. burjuvazi. aydınlarla.” Mustafa Kemal Paşa’nın bürokrasiye teslim olması. Bazı toplumcuların ileriye sürüp de. devriminin kadroları ve örgütü de oluş­ muş olacak. onların işbirlikçisi ‘sultana ve komprador burjuvazisine’ karşı yürütülüyor. o zaman da feodal Osmanlı toplumu için­ de. hele dinleyin ne diyecek: 132 . Ama yok. bu da bilindiği üzere askeri ve sivil bürokra­ siden ibaret! Mitterand bir kitabında az gelişmiş ülke devrimlerinden söz ederken aynen şunları demektedir: " . ona cevap vermek daha kolay: Mustafa Kemal daha sola açılsa. Az ge­ lişmiş bütün ülkelerin siyasal sistemlerinin özelliği.. öyle! Şimdi.

ulusal burjuvazisi olmadığından. teknik araçları ilkel. o toplu­ mun yapısal özellikleri gereği. Bu arada Çin ve Maoculuk örneğini vermiş olması çok ilginç! Şimdi gelelim M ustafa Kemal’in daha sola açılma­ sıyla. ve nihayet. daha çok.. Bana kalırsa Stalincilik.. Bu o kadar gerçekten böyledir ki. devrimini bürokrasiden.” Stalincilik.. eninde sonunda bir Stalincilik haline dönüşür. sosyalist devriminin az gelişmiş bir ülkede bürokrasinin elinde yozlaşması diye tanımlanmaktadır. devletinkinin dışın­ da örgütsel olarak siyasal yapıların noksanlığıyla. çağımızın ünlü Marksist kuramcılarınca. siya­ sal demokrasinin ve kamu özgürlüklerinin yokluğu. sosyalist bir devrim de yapsan. az gelişmiş bir toplumda. daha ileri bir aşamayı temsil eden proletarya­ nın öncü devrimci kadrolarını nereden bulacağı cevap­ lanması gereken önemli bir soru! Türkiye o tarihte (bir 133 . Çin’i ele alırsak. dikkati çekecek önem­ li oranlarda kırsal toplum (halkın yüzde 95’i kırsal ke­ simde). Jean Elleinstein.. kültürel gelişme çok zayıf (halkın yüzde 75-80’i okuma yazma bilmez). Rusya’da ve öteki ülkelerde görülen ba­ zı tarihsel karakteristiklere bağlı bir şeydir. aktardığım bölümde bunu bütün sosyalist uygula­ malara yaygınlaştırıyor. bütün bu ülke­ lerin ortaklaşa özellikleri şunlardır: Endüstriyel gelişme­ leri ya çok az ya çok yeni ve yabancı sermayesinin ege­ menliği altında gerçekleştirilmiş. sosyalizme ya da sosya­ list üretim biçimine bağlı (ondan ileri gelen) bir şey de­ ğildir. sivil toplumun cılızlığına muka­ bil devletin üstünlüğü. kim içtenlikle bir ‘Maoculuk olayı’nın olmadığını ileri sürebilir? “ Çekoslovakya bir yana bırakılırsa. ayrıca hayat düzeyi çok düşük.“ . demokratik devriminin kadrolarını bulamayan Kemal Paşa’nın. Demek istiyoruz ki. yaptığın devrim. kurtarıp kurtaramayaca­ ğına! Sınıfsal olarak.

gerçekleşmedik sosyalistlik mi kalır bre? Arkasından da sıralanıyor. gerçekleştiği­ ne yatkın. ay­ nı konu. 1947 nere? Otuz yıl içinde diyor­ lar. 1949. komünistsen komünistliğini gerçekleştirirsin! Kazın ayağı öyle mi ya? Biraz anılara bulaşalım mı? Yıl kaç.'Gençler malum tez canlı olurlar. faşistsen faşistliğini. iktidar oldun mu tamam. O zaman da nasıl her kafadan bir ses çıkardı hey Allahım. İzmir’de. Paris’te. O tarihte. kahrım­ dan çatlardım. sovkhozlar. emek üzerine ku­ rulu düzen vs. kamu mül­ 134 . nasıl ki kamulaştırmanın özel mülkiyeti yok ettiğine. Hâlâ karıştıran karıştı­ rana! Sanıyorlar ki. Paris’te Quartier Latin’de solcu öğrencilerle tartışıyoruz.anlamda bugün bile). o tez can­ lılıkla biz. Tartış­ manın tabanı. kolhozlar. siyasal iktidarı ele geçirmekle devrim yapma­ yı birbirine karıştırır dururduk. 1917 nere. Ortodoks sosyalistlik buna inanırdı. Rus Komünist Partisi’nin 1936’dan bu yana söyleyip durduğu gibi.. nasıl bir türlü işin aslını öğrenemez. İstanbul’da. Elleinstein’in tanımladığı az geliş­ miş ülke görünümünde değil mi? Böyle bir ülkedeki te­ peden inme sosyalizmin nereye ulaşacağını Elleinstein pek güzel göstermiş: Bürokrasi diktasına! Bilmem durum aydınlandı mı? (8 O c a k 1977) 3 DEVRİMİN ‘D’Sİ Benim gençliğim devrim konusunu tartışmakla geçti de­ sem abartmış olmam. Rusya’da sosyalistliğin gerçekleşip ger­ çekleşmediği! Çoğunun fikri..

şu bildiğimiz demokrasi pat diye krallığın yerini ala­ biliyor derebeyliğe ilişkin ekonomi ve toplum düzeni bü­ tün üstyapı kurumlarıyla pat diye devrilip kapitalizm 135 . ‘Ge­ çiş dönemi’ kavramının ortaya çıkması. Şimdi burada bir soru: İyi ama. bu kavramın Rus. toplumsal devrimi gerçekleştirmek arasında. işte bu ilginç! Sonuç. ‘geçiş dönemi’ gerçe­ ği. dönemi’ ilkelerine uygun olarak yapılıyor. Artık toplumcu­ luğa heves etmiş çocuklar bile biliyor ki. ücretlilik kalkmadıkça. yeryüzünde sosya­ listlik iddiasındaki bütün ülkelere. Peki sonuç? Ha. kay­ betmiş eski toplumsal güç arasında sınıf mücadelesinin sürdüğü! Artık Rusya ve Çin dahil. önce oluşmuş. siyasal iktida­ rı ele geçirmekle. ne de üretim araçla­ rını sadece kamulaştırmak sosyalistliğin bütün sonuçlarıy­ la oluşması! İktidarı ele geçirirsin. iktidarı ele geçirmiş yeni toplumsal güçle. dahası politbüronun. araştırma­ ların yapılması çok sonraları olmuştur. diktası olur bu da bal gibi kişiye tapmaya götürür bir toplumu. kamulaştırma ise. orada da burjuvazi derebeyliğe ve krallığa sepet havası çalıp ikti­ dara el koyuyor. bu geçiş döne­ minde de. acaba yalnız sosyalist devrimler için mi geçerli? Sos­ yalist devrimlerden.kiyetinin sömürünün kalkmasına yettiğine inanılırdı. koymasıyla bitiyor mu iş. partiden çok aygıtsa iktidar giderek partililerin. koyuyor ama. eğer partin. üretim araçlarına ka­ mu adına el koymuş olan bürokrasiye gitmesine yol açar. geçiş dönemini yaşa­ yan toplumlar gözüyle bakılıyor. daha sonra Çin devrimlerine uygulanıp. ne iktidara el koymak devrimi gerçekleştirmektir. bir ‘geçiş döneminin’ olduğu. dahası genel sekreterin. Fransız devrimi gibi öteki devrimler için geçerli değil mi? Öyle ya. Yaşadıkları olayların (sözgelişi Çin’deki kültür devriminin) çözümlemesi de ‘geçiş. dahası merkez komitesinin. artı değerin bu defa kapitalistlere değil.

Bu saptama sosyalist devrimler için olduğu kadar. Burju­ vazi 1789’da iktidarı siyasal olarak ele geçiriyor. üstyapı düzeyinde de yıllarca sürüyor.gerçekleşiyor mu? Her ne kadar burjuvaziyi. neden sonra Fransa’ya yerleşebiliyor.). toplum­ sal ve ekonomik düzeyde de ele geçirdiği bir sürü şey var ama klâsik kapitalist liberal toplumun gerçekleşebilme­ si için yıllar ve yıllar geçiyor aradan. apaçık feodal toplumdan kapitalist topluma ‘geçiş dönemi’ sorunları değil mi? Elbette. kapitaliz­ min egemenlik öğelerini. sınıf mücadelesi alt­ yapı düzeyinde de. Kolay olmadığım. devrimi gerçekleştirmek değildir. bildiğimiz burjuvazi egemenliği ve klâsik kapitalist dü­ zen. Fransız Devrimi’ni ve sonrasını bi­ raz incelemiş olan herkes bilir. Sonra şu: Akıllı adamların Mustafa Kemal Paşa’nın gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimine bu perspektiften bakmazı lâzımdır. soyluluk lağvedilir falan filân derken. ardısıra bir sü­ rü başka devrimler yumurtlar (1848. iktidara siyasal olarak el koymak. demokrasi ilân edilir. bir bakarsın toplum yeniden imparatorluğa dön­ müş. eski üstyapı geçerli sayıl­ maya başlamış. eski ayrıcalıklar işlemeye. Onu da konuşalım mı? (31 Ocak 1977) 136 . onlar. nedir pe­ ki bunlar. devrimin ekonomik ve toplumsal düzeyde gerçekleşti­ rilmesi süreci bu elkoyma olayından sonra başlar. Tam tersine. altyapı olarak da. toplumuna göre değişen ‘uzunlu kısalı geçiş dönemlerini’ içerir. o kadar ki 1789 devrimi. üstyapı olarak da kapitalizmin gerçekleşmesi o kadar kolay olmamıştır. ulusal demokratik devrimler için de geçerlidir. derebeylik toplumu kendi için­ den çıkarmışsa da. in­ san hakları geçerli sayılır. 1892 vs. Bu kadar lâftan çıkacak ilk sonuç ne olmalı? Önce şu: Toplumsal devrimlerde.

halkın ‘kayıtsız şartsız’ egemenliği­ ni kurmak. vatandaşların ‘kanun karşısında eşit sayılması’nı sağlar. yooo. değerler düzenini değiştiriyor. Bunlar olmuş mudur. c) Ayrıcalık­ lı feodallerin elindeki toprağın köylüye dağıtılması (toprak reformu) ve sanayileşmenin gerçekleşmesi de­ mektir. toplumsal ve eko­ nomik alanda altyapı değiştiği halde. b) Liberal seçim demokrasinin gelmesi. burjuva­ zinin önderliğinde halk yapıyor. bu da proletaryanın da içinde olduğu burju­ vazi. konuşmuştuk 137 . giderek sanayiye kay­ ması. egemenliği sultan. olmamış mıdır. durumu yarı sömürge. aradaki karşıtlık da devrimi oluştu­ ruyor. tartışma bu değil. önce Anadolu devriminde koşullar nelerdi. soylulardan soylular dışında kalanlara geçecek demektir. Klâsik şemada. nedir Anadolu ihtilâli? Yapısı teokratik ve feodal. köylülük ve inteligentzia gibi sınıf ve züm­ releri içerir. saray aristokrasisi ve işbirlikçi komprador bur­ juvazisi bir ülkede. in­ san haklarının güvence altına alınması. onlara ayrıcalık tanıyan üstya­ pı geçerli sayılıyor. eşraf. devrim nasıl bir doğrultuyla başladı onu hatırlayacağız.4 ‘ANADOLU İHTİLÂLİ’ Önce tanımını yapalım. ulusal demokratik devrimi. hâlâ mülk ve top­ rak sahipliğine dayanan. sultan ve çevresindekilerden halka geçecek demek. Feodal toplum içersin­ de ticaret burjuvazisinin gelişmesi. Osrııanlı toplumunda durum böyle mi. yâni iktidarın yapısal niteliğini halk lehine değiştirmek! Bu tanımdan dakikasında şunlar çıkar mı çıkmaz mı: a) İktidar.

koşullar o kadar elverişsizdir ki kolay olmaz bu iş. zaten sultam da. bu arada sömürgeci ve emperyalistlerle birlik olmuş teokratik iktidarı da deviriyorlar. ülkenin ekonomisi o kadar geri. bu da ‘da­ marlarımızdaki asil kanda mevcut olan kuvvetle’ başa­ 138 . hayır. emperyalizmle birlik. yerli burjuvazi de olmadığına göre. yâni bürokratlar. neden oluşma­ mış. devrimi ülkemizde bürokrasi. Ulusal de­ mokratik bir devrim yapılmıştır. Siyasal iktidara. 1933’te filân devlet kapitalizmine heveslenmele­ ri bundandır. yâni ulusal burju­ vaziyi yaratmaktır.ya. komprador burjuvazisi. yabancı sermayesi komprador burjuvazisi yarat­ mış. Türk devriminin (hâlâ adına Atatürk devrimleri diyen çoktur) bir kere de olup bittiğine inandırılmıştı. bir kere burjuvazi oluşmamış. böylece teokratik feodal iktidar­ la emperyalizmin çıkarları çakışmış. onlar da buna uğraşırlar ya. çünkü ülke Tanzimat’tan başlayarak sömürgeleş­ miş. şu halde devrimin birinci görevi bunu. Bizim kuşak. kavga. hatırladınız mı? Aym zamanda sö­ mürgeciliğe ve emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşı veriyor. yaban­ cı bankalar egemenliğine son verecektir. bu burjuvazi göbeği dışa bağlı işbirlikçi burjuvazi. devrimi kim sürükleyecek? Cevabı biliyorsunuz. aydınlar sürüklüyor. saray çevresini de kendine bağlamış. geriye onu korumak kalıyordü ki. İzmir İktisat Kongresi’nde başlaya­ rak. Kurtuluş Savaşı’mn kazanılması saray. fakat bu devrimin eko­ nomik düzeydeki savunucusu henüz ortada yoktur. kim el koyacaktır peki? “ Egemen­ lik kayıtsız şartsız milletindir” diyen. . fakat milletin bü­ tünü olmayan bir zümre. Tarih­ sel bir blok demiştik. toprak ağasından destek görüyor. ceberrut bir yabancı işga­ line karşı kurtuluş savaşı kimliğinde başladığı için taş­ ra eşrafından.

Mus­ tafa Kemal Paşa’nm.rılacaktı. çalkantılı evrelerden geçerek. son amaç gözönünde tu­ tularak değerlendirilmelidir. Şeyh Sait isyanına. iç uzan­ tılarla sürdüğü askeri demokrasi dönemi. hayli uzun bir geçiş sürecine gir­ mek. Türk Devrim Tarihi ele alınırken. İkincisi bü­ rokrasinin mutlak egemenliğine dayanan İnönü dikta­ sı. burjuva demokrasisini düşündüğü­ ne pek şüphe yoktur. Oysa şu konuştuklarımızın ışığında. İnönü’nün demokrasiye geçiş kararına. anlamla­ rını tarihsel olarak verebiliyorsamz. gerek M ustafa Kemal’in sağlığında yaptıkları. üçüncüsüyse sistemin yetiştirmeyi başardığı burjuva­ ziyle iktidar mücadelesi sürecidir. gerek onun ölümünden sonra yapılanlar. Hatay sorunu­ na. sonunda kapitaliz­ mi gerçekleştirmek zorundadır. nasılmış? (1 Şubat 1977) 139 . gerçekte. Olayları biraz derinlemesine görüyor da. bunlar­ dan ilki emperyalizme karşı savaşın birtakım. Nasıl mı? Bakalım. görünen nedir? Türk devrimi. Halife’nin çıkarıl­ masından tutun da. O halde. kapitalizmi!. ‘çağdaş uygarlık düzeyi’ dediği zaman kapitalizmi.. geçiş dö­ nemi ana çizgileriyle üç büyük evreye ayrılıyor. Evet. yalnız bu demokrasi içinde par­ tisine solda bir yer ayırdığı ileriye sürülebilir. ciddi olarak ortaya konulmalı. Bana sorarsanız. 27 Mayıs’a ve 12 M art’a kadar birçok aşamanın. adına uygun bir demokratik dev­ rim olabilmek için bile. o kadar. bu üç dönemin eklemlerini oluşturduğunu elbette fark eder­ siniz. ‘geçiş dö­ nemi’ kavramı.

kurulmuş partile­ ri kapatır. son­ ra da birtakım iç isyanlar. daha Kurtuluş Savaşı sırasında devrimi hırpalamaya. isyanla­ rı bastırmak için yöresel ağalara ve eşrafa muhtaç oldu­ ğundan toprak reformunu söyler. ya ne. iyi kötü yapılan demiryollarından ibarettir. Doğru mudur yanlış mıdır. en­ düstrileşme ise Sovyet yardımıyla gerçekleştirilen bir iki fabrikadan. 1919’dan başlıyor. şimdiki düşünürlere göreyse. Bana sorarsanız bu dönem. nasıl emperyalizm ve kullandı­ ğı çeşitli isyanlar. 140 . Stalin dönemindeki merkeziyetçi bü­ rokrat sultasının kurulmasına yol açmıştır. ikisinin de az gelişmiş bir ülkede gerçekleşmiş olmak gibi bir benzerliği vardır. dış gailelerle Cumhuriyet’in te­ melini sarsmaya gayret etmişler.. savaş komünizmi yöntemlerinin geçerliliğini görüyoruz.5 KİM LER G E LD İ KİM LER GEÇTİ. Türk devriminde ben­ zer bir “ savaş demokrasisi” döneminin yaşanmış olma­ sı. iç savaşlarla geçen dönemde.. lâfta kalır. iç savaş sonrasında da belirle­ yici etken olmuş. meraklısı kurcalasın. bizi burada ilgilendiren o değil. Son ortaya atılan iddialara bakarsanız. Türk dev­ rimi ile Rus devrimi arasında. Beyazlarla savaş boyunca gelişti­ rilen savaş komünizmi düzeni. başarısını engellemeye çalışmışlarsa. Birisi demokratik. bütün sertliği. bu çok önemli bir etkile­ yici öğe. Bu yüzden Mustafa Ke­ mal özgürlükçülüğünü uygulayamaz. söyler. iktidarı ele geçirdikten sonra. taaa Dersim îsyanı’nm bastırılmasına kadar sürüyor. acımasız diktasıyla. darda kalınca askeri rejimi ilân eder. öteki sosyalist devrim ama. Rus devrimine bakınca. aşırı disip­ lini. Çünkü Mustafa Kemal Paşa iktidarı Lozan’dan sonra kendi ha­ line bırakılmış sayılmaz.

Egemen sınıf. karaborsayı başlarına yı­ kar. Savaş bittiği sırada ulusal burjuva­ zi (daha çok ticaret burjuvazisi niteliğinde). biraz da mücadelesinin meyvelerini tatmak ni­ yetindedir. içer­ de “esen rüzgârdan hile sezmeye” götürmekle kalmamış. üretim araçlarının çoğunu elinde tu­ tan. 141 . aslında faşizan bir diktanın kültürel temsilcile­ ridir. hem fena ezilirler. halkevleri. aşırı ihtiyatlı İnönü’yü. dikta dönemidir. BürokrasiN1919’dan beri rejimi savunmaktan yorgun düşmüştür. savaş darlığı da savaş sonrası­ nın yatırım birikimini karaborsadan sağlayıp ceplerine ve kasalarına koyar. hem rejim kaskatı bir bürokrasi diktasına dönüştürül­ müş. bürokrasi­ ye karşı iktidar mücadelesini başlatacak nüveye kavuş­ muştur. artık yer­ leşmek. ölçüp biçip değerlendirmek mi istiyorsunuz. Dış savaş. kapita­ lizme geçiş döneminde bir “ askeri demokrasi” olduğu­ nu göz önünde tutacaksınız. Bu niyet Türk toplumuna son derece paha­ lıya oturmuştur. bü­ rokrasi onları ihtikârla suçlar. varlık vergisi çıkarıp sürgünlere gönderir. Bu ulu­ sal burjuvazi çekirdeğimizin bürokrasi diktasına kini­ ni oluşturduğu kadar. birinci dönemin fideliğinde iyi kö­ tü yetişmiş tüccarlar da ezilirler. İnönü dönemi. içişlerimize burunlarını so­ kabilecek durumda değildirler. hem de Atatürk döneminin ulusalcılığı birer iki­ şer verilen ödünlerle Tanzimat batıcılığının ellerine tes­ lim edilmiştir: Köy enstitüleri. Bu arada. Yabancı güçler birbirleriyle uğraştıklarından.Mustafa Kemal’in rejimini. onun sağlığındaki haliy­ le. (ya da tutmakta olan eşrafla işbirliği halindeki) bü­ rokrasidir. Hemen dünya savaşı başlamıştır. Yunan/Latin temeline dayanan bir kültür seferberliğinin kaleleri sa­ yılırlar.

aması mey­ danda. İşçi sınıfı ve köylülük siyasal mücadele için­ de bilinçlendikçe ağırlığını sermaye partilerinin kefesin­ den alıyor. ayrıca sanayi burjuvazisi sahneye çıktığı için beraberinde proletaryayı da. se­ çimle olamayacağını hissedince. 27 Mayıs dediğimiz. kapitalizme geçiş döneminde (önce ti­ caret. 1950 sonrası. liberal kapitalist bir toplum olabilmenin sancıları. çok geçmeden bu kere a p ik­ tidara gelir.. gerçekte bürokrasinin. Türk Ulusal Demokratik Dev­ 142 . Bu arada Türkiye uluslararası emperyalist sisteme katıldı­ ğından. iktidarı zorla ele geçir­ me girişimi. Menderes’i ve Demirel’i de değerlendirirken.Köylü ve işçiyse diktanın baskısından zaten bunal­ mışlardır. emek partilerinin kefesine kaydırıyor. ulusal burjuvazisi yeniden komprador özellik­ lere bulaştı. yirmi beş yıllık bürokrasi dik­ tasından bunalmış halkın. İnönü’yü ve diktasını da. dolayısıyla iktidardan vazgeçmek istemeyen bürokrasi arasındaki çekişmedir. Fikrimce kapitalizme geçiş süreci hâlâ bitmedi. kitle olarak. toplumsal ve ekonomik yasaların etkisi göster­ mekte gecikmez kendini. Mustafa Ke­ mal’i de. bundan yararlanan bürokrasi bir kere daha iktidara el koymuştur ama. Demokrat Parti hareketinin pat­ lama halinde belirmesi. Şu halde. Bun­ lar hep gerçek anlamda bir demokrasi. 12 Mart.. iktidarı ara­ yan burjuvazinin (tarımsal kapitalizme yönelen eşraf ve ağalar da vardı aralarında) ardına takılması sayesinde oluyor. Burjuvazinin kanatları arasında çekişmeler çıktı ortaya. sonra sanayi burjuvazisi) devrimin sahipliğinden. (yâni bundan sonraki mücadelenin ana öğesini de) getirir. İlk bakışta başarıya ulaşmış gibi görünür ama. bu sonun­ cusunun yeni Anayasa’dan yararlanarak sesini fazlaca çıkarmasından doğmuş.

rimi’nin geçiş sürecine göz kulak olmak, değer ölçüleri­ mizi ona ayarlamak zorundayız. Aksi halde kafadan atmış oluruz. (2 Şubat 1977)

143

fÇağdaş uygarlık düzeyi’ diyalektik bir kavramdır
“... Ulus, saydığım değişim ve dönüşüm lerin doğal ve zorunlu gerçeği olarak, genel yönetim in ve bütün yasaların ancak-dünya gereksinm elerinden esinlenmesini; ve gereksinmelerin gelişm e ve değişm eleriyle aralıksız gelişip değişmesini benim seyen, ‘d ün yevi’ bir yönetim anlayışını ‘hayati’ saymıştır.
M u s t a f a Ke m a l

Kasım, 1925

1 EN BÜYÜK BELÂ Ben, “teslimiyetçilik” ten dehşetli ürkerim! Bir ülkenin başına gelebilecek en büyük belâ budur, çünkü yönetici kadro, devleti ayakta tutanlar, bunun kan dolaşımı demek olan kültürel fikir alışverişi, gele­ ceğine olan güvenini yitirmiş, savaşmadan, savaşmayı düşünmeden kaleyi teslimi çare sanmaya başlamıştır. Allah muhafaza! İngiltere Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde 3 Nisan 1919 tarih ve 453 numara ile kayıtlı nasıl bir belge vardır, bi­ lir misiniz? Özetleyeyim; Sadrazam Damat Ferid Paşa 30 Mart 1919 günü İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komi­ seri Amiral Caltrophe’a gitmiş, adama bizzat padişah tarafından hazırlanmış olan gizli bir anlaşma taslağının Fransızca çevrimini sunmuştur. Adı geçen belge budur işte, içeriğiyse nedir tahmin edebilir misiniz, hayır mı, öyleyse sıkı durun; bu belge, yâni sözleşme ile son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdeddin’in “ yabancılara karşı bağımsızlığını koruması, iç güvenliğini sağlaması” için Türkiye’yi on beş yıl süre ile İngiltere’ye sömürge olarak teklif etmiştir. İngiltere İmparatorlukta uygun gördüğü her yeri işgal edebilecek, istediği her şeyi yap147

tıracak, Vahdeddin’in kafasına göre böylelikle “ ülkenin bağımsızlığı ve iç güvenliği” korunmuş olacaktır, ne “ dehşetengiz” bir tasarı değil mi? Teslimiyetçiliğin sanırım bu kadarı az görülmüştür. Ama yakın tarihimizde başka ve çok hazin teslimiyet­ çilik örnekleri vardır. Bakın 1 Eylül 1919’da Alemdar gazetesinde Refii Cevad (Ulunay) ne yazıyordu; İstiklâl bizim gibi idare bilmeyen ellerde milleti harp ve ihtilâl ile zulm ile mahvetmek için veba gibi tahrip edici bir felaket oldu. Güzel memleketimizin bundan sonra elimizde kalan kısmım korumak için tecrübe görmüş bir hocaya ihti­ yacımız vardır. Bu hoca bizim istiklâlimizi muhafaza et­ mekle beraber bizi yaşamaya ve yaşatmaya layık bir halde bulundurmalı. (...) İstiklâlimizi temin edebilmek için kuvvetli bir devletin müzaharetine muhtacız, o devlet ki İngiltere’dir ve İngiltere olması lâzımdır, bizi elimizden tutmalı ve para sarf edilmesi lâzım gelen yer­ leri bize göstererek yaşamaya layık bir kuvvet halinde bizi muhafaza eylemelidir.” Aynı 1919 Eylülü’nün ortalarına doğru İngiliz Mu­ hipleri Cemiyeti’nin kurucusu Sait Molla Türkçe İstan­ bul gazetesinde şunları yazıyordu: " ... Artık mukadderatımız üzerinde ne himaye ne manda kelimeleri bahis mevzu olabilir. Şimdi İngiliz ta­ raftan, İngiliz dostlarınca bahis mevzuu olacak şey, o is­ tiklâlcilerin, takip ettiği gibi beynelmilel bir vaziyeti in­ taç edecek olan istiklâl değil, İngilizlerin yardımı ve hi­ mayesiyle teeyyüd edecek olan bir istiklâldir.” ‘Teslimiyetçi’, iç ve dış çok ağır sorunlar karşısında kaldığı zaman, bu sorunları olanaklarına ve gücüne da­ yanarak karşılamayı, üstesinden gelmeyi havsalasına sığdıramayıp; sorunların sahibi görünen güçlü ülkelere
148

sığınmayı, akıllı ve işbilir çözüm sanan kişidir. Küçük devlet büyük devlet ilişkilerinde çok rastlanır bu olaya. Ülkemizde en ağır biçimiyle Mütareke’de rastlanmıştı. 1950’den bu yana yine sık sık rastlanıyor, empc.j ’ Üst sistem, Türkiye’de istemediği şeylerin geliştiğini görüp de ortalığı karıştırmaya, ambargo üstüne ambargo koyma­ ya başladı mı, bazı politikacılarda, gazetelerde, sözcüler­ de bakıyorsunuz, garip bir yumuşama; ülkenin çıkarla­ rı üzerinde direnme yerine, gündelik çıkmazlan abartıp, kademe kademe teslimiyetçilerle, ‘durumu kurtarmak’ usta politikacılık sanılıyor, ortaya öyle sürülüyor. Aman dikkat! Ne çektiysek, teslimiyetçilikten çektik. Dün ülkeyi yönetemediğimizi kabul edip bağımsız­ lığımızı ve iç güvenliğimizi koruması için ülkeyi İngilte­ re’ye peşkeş çekmekle, bugün iç ve dış kaynaklarımızın tıkandığım, dışarda Kıbrıs yüzünden çok ciddi sorunlar­ la karşı karşıya kaldığımızı, askeri ve iktisadi ambargo yüzünden bunaldığımızı ileri sürüp Dünya Bankası’nm, Para Fonu’nun, tek kelimeyle emperyalist sistemin is­ teklerine baş eğmek, o kadar da farklı şeyler değillerdir. Zira son hesaplaşmada, her iki halde dizginleri ele ala­ cak olan emperyalizmdir, boynunu sanrın altına uzata­ cak olan da Türkiye... Ama bakın, 2 Ekim 1919 tarihli îrade-i Milliye'ât imzasız çıkan (ama Mustafa Kemal’in yazdığı bilinen) yazıda Türk’e yakışan çıkış yolu nasıl işaret edilmiştir; " ... Hasis menfaatlerini kutsal duygulara tercih edip gücünü halktan almayan resmi bir kuvvetle, bunların gücünden yararlanan çıkarcı ve duyguları bakımından yozlaşmış bir azınlığın dışında bütün millet ve memle­ ket, Anadolu’nun sinesinde verilen bir işaret üzerine yı­ ğın halinde kıyam etmiş birleşmiştir. İşte hareketi mil­ liye bugünün en büyük sorunu olan ulusal bütünlüğü ve
14 ?

ulusal istiklâli (bağımsızlığı) korumak için bütün mille­ tin azim ve imanından doğdu... Bu ayaklanma yalnız hamiyetsiz bir iktidarı bulun­ duğu yerden düşürmek değil, memleketin mukaddera­ tını beürlemede ulusal iradeyi egemen ve ‘milleti amil’ kılmak ve şu anda dışarıdan da varlığımıza yöneltilecek saldırıları red iptal ve sonsuz olarak halk egemenliği sağlamak gibi üç cepheli bir sahnede mücadeleyi göze alm ıştır...” Bir yanda mülkün istiklâlini korusun diye İngiltere’ye onu teslim eden teslimiyetçi kafa, öte yanda milletin is­ tiklâl ve hâkimiyetini dışarıdan yöneltilecek saldırılara karşı, yine milletin savunacağını belirten Müdafaa-i Hu­ kukçu kafa: Neredeyse 60 yıl sonra, Türkler için seçe­ neklerin hâlâ aynı, ya da çok benzer olması hazin değil midir? (20 Temmuz 1977)

2 KİM Ki SORUNA BAŞKA TÜRLÜ YAKLAŞIR... Ömür çocuk, yazıyı kesmiş saklamış, lâf arasında çıka­ rıp gösterdi: — Ağbiy bak, sen bunu iki yıl önce yaz­ mışsın, 26 Haziran 1975’te, yazının başlığıysa şu: ‘Am­ bargo kalksa ne yazar?’ O yazımı unutmuşum, hatırlat­ ması hoşuma gitti, gitti ya, hâlâ aynı yerde otlamış ol­ mamıza üzüldüm doğrusu. Pek paldır küldür girdik galiba, kusura bakmayın, aslında kafam tartıştığımız konuda, konuysa güncel ne lâf, hayati; ikili bir ambargo, ikili bir abluka altındayız, hem askeri, hem iktisadi, üstelik bunu bizim müttefiki­
150

miz olduğunu iddia eden ülkeler yapıyor, ambargoların etkisini hissettikçe tadımız kaçmakta, kaçtıkça tartışma­ ların öfke dozu yükselmektedir. Şöyle bir bakarsanız, çözüm, durumun ‘normale’ döndürülmesidir, iyi ama nedir o normal, üstelik sahiden ‘normal’ midir? Bu oyunu severim, isterseniz beraber oynayalım: Ga­ yet basit, olmayanı olmuş gibi düşüneceğiz, sözgelişi; as­ keri donatım yüzünden sıkıntı mı çekiyoruz, Para Fonu, Dünya Bankası vs. bizi ekonomik ablukaya mı almış, bundan kurtulmanın yolu nedir, dediklerini yerine ge­ tiren bir ‘teslimiyetçilik’ mi, razı olalım, bakalım çıkış yolu mudur? Ne istiyorlar? Bir kere, Kıbrıs sorunu onların arzu­ larına göre çözülecek. Ne demek bu? İkili federasyon olacak belki ama, Magosa’dan, Omorfo’dan çekileceğiz, Türk askerini Kıbrıs’tan çekeceğiz, tek kelimeyle, Kıb­ rıs sorununda Yunanistan’ın eğilimlerine uygun bir çö­ zümü kabul edeceğiz. Ettik diyelim. Sonra? Şu sanayi­ leşme, Amerikalı bankacının deyimiyle ‘şu kahrolası kal­ kınma tutkusuna’ bir son vermemiz gerekecek, ağır sa­ nayileşme, elektrik, elektronik endüstrisi, savunma sa­ nayii filân, geç bir kalem! Ya ne yapılacak, göllere ba­ lık ekilecek, köylerde arıcılık ve tavukçuluk, kıyılarda turizm, ormanlık bölgelerde orman ürünleri sanayii ge­ liştirilecek vs. Kısacası, Ecevit’in hani televizyonda şe­ malarla yutturmaya çalıştığı hap! Ona da eyvallah. Pe­ ki, mukabilinde kârımız nedir? Sanayileşmemiş olacağız, bu ‘tam bağımsızlığımızı’ etkileyecek. İktisadi ve askeri ambargonun kalkmış gö­ rünmesi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine, serbest hareket olanaklarını verecek mi? Diyelim ki hava kuv­ vetlerinin donatım noksanı tamamlandı, uçaklarımızı
151

Biz böyle işe başlamış adam­ larız. Dikkatle okuyalım: “ Tam bağımsızlık. Kemâl Paşa’nm soru­ nu koyuşu.’ Bu görevi üzerimize alırken uygu­ lanıp uygulanamayacağı üzerinde kuşkusuz çok düşün­ dük. Fakat sonunda edindiğimiz kanı ve inanç. kıpkızıl komünistinden yemyeşil gericisine kadar bütün Türk halkı için geçerli. yardımları gerçekleştirsinler. ambargoları kaldırmak için emperyalist sisteme hangi ödünleri vere­ biliriz. daha başından kendimizi teslimiyetçiliğe mahkûm edip bulunduğumuz bataklıkta daha da derinlere itmek­ tir. nasıl koyacağımızı açık seçik göstermiş. savunulması gerek­ li bir koyuş biçimidir. hep bu yanılgıdan ve hep bu yanlış yolda yürümekten (kayıth bağımsızlık altında) ileri gel­ miştir. “ Bizden öncekilerin düştükleri yanılgılar yüzünden (buraya çok dikkat edin) ulusumuzun sözde var sayılan bağımsızlığı kayıtlar altında bulunuyordu. yarın iş­ ler kızışırsa sınırlarımızı ve çıkarlarımızı rahatça savu­ nabilecek miyiz? Hiç sanmıyorum. açın öyleyse 386. istediğimiz yere göndermek serbest­ liğimiz olacak mı? Atina’nın Ege ve adalarındaki den­ gesiz davranışları malum. bunda başarı kazanacağımız oldu.istediğimiz zaman. Bu yanlış yolda yürümenin sonucu mutlaka. bütün ulusa ve tarihe kar­ şı ‘deruhte edilmiştir. hoşlanacağı hangi hükümeti kurabiliriz diye koy­ mak. sorunu. Bana sorarsanız. Onun için. Bu görev. hava sahası uyuşmazlığımız mevcut. sayfasını. Peki nasıl koymalıyız? Elinizin altında Mustafa Kemal’in Nutuk’u var mı. Şimdiye ka­ dar Türkiye’yi uygarlık dünyasında kusurlu gösteren neler alda gelirse. Kıbrıs’ta dediklerini yaptık diye hadi ambargo­ yu kaldırsınlar da. 152 . âlâ. bizim bugün üzerimize aldığımız görevin temelidir.

ekonomik. başka türlü yaklaşır soruna. gerçek anlamıyla bütün bağımsızlıktan yoksun ol-. “Tam bağımsızlık denildiği zaman. askeri. elindeki iki spektaküler manevra imkânına güvenmektedir. mak demektir. O nokta tam bağımsızlığımızın sağlan­ ması ve sürdürülmesidir. ‘teslimiyetçidir. Yanlış bir yolda yürümek yüzünden bu niteliklerden yoksun kalmaya katlanamayız. İbretle okuyun! “ Ecevit. adli.. Yeni devalüasyon dahil. iMF’nin üzerin­ de kesin ısrar ettiği ekonomik önlemleri kabul edecektir. “ Biz yaşamak isteyen. Bu say­ dıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun ol­ mak.” Tek cümle ekleyeceğim: Kim ki. elbette. fakat sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir.memleket ve ulusun bütün haysiyetinden ve bütün ya­ şama gücünden uzak kalmasına neden olabilir. mali. her hususta tam bağımsızlık ve serbestlik kasdolunmaktadır. siyasal.’ O kadar! (26 Temmuz 1977) 3 B İR ‘TESLİM İYET’ PROGRAM! Daha çok felaket dönemlerinde (12 Mart gibi) ortaya çı­ kan ‘şeamet tellalı’ bir Amerikan ‘muhibbi’ gazeteci. Bilgin. kültürel vs. belki güçlükleri tamamiyle algılamakstzın bugün yalnız bir nokta çevre­ sinde toplanmış.. haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir ulusuz. ‘istisnasız’ bütün ulusumuz. Türk halkına iktidar değişikliği manevrasından sonra ‘yutturu lacak dolmaları’ açık açık bakın nasıl yazıvermiştir. 153 . cahil.

göreceğiz. Ama ‘dolm a­ lardan’ birisi.Bu. Döviz darboğazı dönülecektir. Gazete ekliyor: “ Demire! beklemeyi tercih etmişti. Demirel’in tab’ı b u n a elverişli değildir. en önemlisi bu.” 154 . Ama asıl önemlisi başka.” Ne demektir bu. bir anlam da. bunu yapa­ cak mıdır. Ambar­ go Kıbrıs işi dolayısıyla konmuştur. İş. o ayrı sorun. ülkeyi adamakıllı ‘sistem’in denetimine vermiş olacağız.” Yâni ne diyor. Kıbrıs işinin çözü­ mü. Ecevit’inki elve­ rişlidir. Ambargo gökten zembille inmiş değildir. ama yaparsa. kendi iktidarı sırasında belki de kendi emriyle uygulanmış ikinci barış harekâtının ‘gereksizliğini’ tes­ cil etmiş olmayacak mıdır. Böylelikle. bunun sebeb-i hikmetini ortadan kaldıracaktır. İkinci spektaküler imkânı Türk Yunan ilişkile­ rindedir Ecevit’in geçenlerde New-York Times gazete­ sine verdiği demeç dikkati çekicidir. Türkiye için ileri sürdükleri koşul­ lara ‘cesaretle’ baş eğeceği için Ecevit’e kredi açacaklar­ dır. Bir bankalar konsor­ siyumu bunun ayrmtdannı bile hazırlamıştır. baksanıza ünlü yazar na­ sıl devam ediyor: “Doğru tutumun Ecevit’in tutumu olduğu muhak­ kaktır. Amerikan Kongresi’nin Türkiye’ye askeri yardım sağlayan bir anlaşmayı tasdik etmesini beklemeden Kıbrıs sorununa bir çözüm araya­ cağını söylemiştir. CHP Genel Başka­ nı iktidarı tekrar ele geçirirse. Uluslararası Para Fonu ve yabancı ban­ kalar konsorsiyumu. Türkiye’ye kredilerin derhal açılmasını sağlayacak­ tır.yeni iktidarın uzun etme­ den kabullenmesi demek değil mi? Ecevit. iMF’nin yeşil ışığım yaktırabilecek cesarette hükümet olmaktır. vereceği toprak ödün­ leriyle. Vance’ın özel temsilcisinin T ürki­ ye’ye getireceği yeni Amerikan çözüm planını -ki Yunan çözüm planıdır.

hazin. Yunanistan’a karşı. Tür­ kiye imkânlarının üzerinde yaşam aktan vazgeçmelidir. Hazindir bunlar. bil­ hassa Amerika’yı çok etkileyecek bir barış taarruzuna geçecektir ve ambargoyu sökecektir. Geçen gün Ilhan (Selçuk) güzel bir benzet­ me yapmıştı. Bu perspektif­ ten bakılınca. ben Ecevıt olsam kahrımdan yerin dibine girerdim: “ Ecevit başbakan olur olmaz.. böyle diyor. acaba neye benzeyecek? Maharette Sedat’tan geri kalmadığı ileri sürüldüğüne göre. bu adamın yaptığı. Ne var ki. Türkiye nüfus artışım hızla düşürmelidir. Türkiye’ye kabul ettirilmek istenilen ‘tes­ limiyet programı’nm anahatları belirmiştir. yeni devalü­ asyonla birlikte ücretler dondurulrnasa bile denetim altına alınmalıdır vb. O zaman.bir barış taarruzuna geçmesi. Ecevit’e güveni var. İkincisi ‘daha derinde olan hastalığını’ iyileştirmek için gerekli önlemleri al­ mazsa! Neymiş onlar dediğimiz anda. Kurtuluş Savaşı sırasında M us­ tafa Kemal’in Yunan Kralı Konstantin’in ayağına gidip (İngilizlerin baskısıyla) barış dilenmesidir. CHP Genel Başka­ nı bunun senaryosunu yazm akta ve mizansenini yap­ makta Enver Sedat’tan daha az mahir değildir. ‘hariçten gazel okuyan’ yazara göre.” Evet. Sedat’ın jestini somutlaştırmak için dedi ki. Üs­ telik bunun kolay olmayacağım teslim ediyor ama. Kıbrıs’ı feda et.Sözün kısası. Ecevit’in Yunanistan’a -Amerika’yı çok etkileyecek. aa bir de bakıyo­ ruz karşımıza o ‘sevimli şeyler’ çıkmıyor mu yine. Allah aşkına şu değerlendirmeye bir ba­ kın. başarıya ulaşamazmış: Biri Demirel’le koalisyon yapm azsa. Ece­ vit iki yola başvurmazsa. Ecevit’ie Enver Sedat arasında pa­ ralel çiziyor. rahatla diyor adam. Yunanistan’la 155 .. Bunları şöy­ le sıralayabiliriz: Önce Kıbrıs’ta ödün.

Ayrıca sanayileşmenin sürdüğü havasını vermeleri de. teslimiyet programına bir karşı program çıka­ rılamaz mı? (9 Ocak 1978) 4 ‘ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİ’ KAVRAMI Teslimiyetçiliğin karşıtı bir program dendi mi. Bir iktidar dönemi. hemen sıvanıp çemrenip sosyalist bir program döktüreceğimi! Oysa dedim. ortalıkta dolaşanları mat etmek için sosyalizmin büyük adlarına başvurmaya hiç 156 . sanayileşme­ ye paydos (baksana kardeşim kirlenme yapıyor). Demirel iktidara paraşütle indirildiği zaman her şeyi kabullenmiş görünü­ yordu. “ sevimsizleşmesine” yetti. tarımsal kalkınma yoluyla hiç de­ ğilse durağanlaştırılacak bir topluma kalkınıyoruz izle­ nimini verme. Benimsemezse. zi­ ra bunlar kredi ve hammaddelerinin dıştan kısılması suretiyle. istenilmeyen iktidarları devirmek konusunda gerekince işe yaramaktadırlar. çoğu ne sanıyor. N A To’ y u kurtarma. bu sayede kredileri sağlayıp hiç değilse bir süre için genişçe bir nefes alma. dı­ şardan denetlenen “ tüketim” sanayilerine yer vardır. elbette dışa bağımlı. “ sistem” elbette onun defte­ rini de dürecektir. sonra IMF önerilerini ka­ bul. Unutmayalım ki. Peki. propagandaya faydalı olur. ama sonra “ derindeki hastalığı­ nı tedavi için” Türk ekonomisini sımsıkı bir korse içi­ ne almayı planlama: Kalkınma hızı düşük. nüfus artmasını engelleme. Yeni iktidar bu teslimiyet programım benimser mi? Göreceğiz. Bu programda.uyuşma.

tartışıyorduk. bir tek ilke­ si üzerinde bile doğru dürüst düşünmemiş. birtakım dogmatik ‘Ata­ türkçüler’ bana çağdaş uygarlık düzeyi diye. boyutları nedir. araştıran yok. hiç dü­ şündünüz mü. bir kere sürekli devrimciliğe mecbursun. Ne gi­ bi mi. kızmışım. pek sanmıyorum. Bunu anlamaz. Amerika’nın denetimindeki Batılı emperyalist sistemi yutturmaya ça­ lışıyorlardı. Önce biraz bunu yapalım diyorum. Örnek mi? Alın şu her karşı programın temelini oluş­ turması gereken ünlü sözünü. ha bre tekrarlıyoruz. olamaz elbet. Bunlar hanidir ‘Atatürkçü’ geçiniyorlar ya. gerekleri nedir. gelişiyor.gerek yok. ama içerdiği nedir. kendi karşıtlarıyla çarpışa birleşe gelişiyor. Atatürkçülük adına 157 . çünkü çağdaş uygarlık düzeyi dogmatik değil diyalektik bir kavram. “ Türkiye’yi çağdaş uy­ garlık düzeyine çıkarmalıyız” ne demek oluyor. götürdükçe de Mustafa Kemal’in Tür­ kiye’ye tespit ettiği amaç yenileşiyor. Kemal Paşa’nın iki büyük hüneri vardır ki. aynı şey olabilir mi. Her geçen gün insanlık yeni buluşlarla uygarlık düzeyini da­ ha ileri götürüyor. aynı şey mi. birisi bu ‘çağdaş uy­ garlık’ deyimi. Mustafa Kemal’in bir tek sözü.” Önce bunları kavramayı öğrenelim. ötekisi bunun içinden çıkan bir düşünüş biçimidir. Dünün uygarlık düzeyiyle bugünün uygarlık düzeyi bir mi. bir kenara yazmazsan. şöyle: Çağdaş uygarlık düzeyini hedef diye aldın mı. Bir tarihte. Mustafa Kemal Paşa’nın şaşılacak bir ileri görüşlülükle öne sürdüğü ilkeleri ciddiye almak yeter. başkala­ şıyor. Oysa biraz kurcalasan al sana programların en ha­ lisi. neyi nasıl ele alıp uygulayacaklarına kafa yormamışlardır. dedim ki “Arkadaş. en sağlamı. Allah sizi inandırsın. istediğin kadar Atatürkçüyüm diye yırtm. tutturmuşuz en büyü­ ğümüzden en küçüğümüze.

İkincisinin olamayacağını kestirmiş. İkinci­ si dogmatik değil diyalektik olmak zorundadırlar. yapan var mı bunu? Sık sık düşünmüş. Kemal Paşa’nın tutumundan çok uzaklardasın. Hadi somut konuşalım: Kemal Paşa sağ iken “çağdaş uygarlık düzeyi” ne idi? Onun kuşağı için. bazen de yazmışımdır: Mustafa Kemal kuşağı için. bu bakımdan çağdaş uygarlık düzeyine ulaş­ mak için. bu. bir kere bilimsel olmak zorundadırlar. İkincisi bu altyapının içerdiği topluma ulaş­ mak! Birincisine varıldı mı. yenileşiyor. ilerliyor. endüstri sonrasının sorunlarını içeren. metodu da vermiştir. Mustafa Kemal. Türkiye bu devrimi şimdiye kadar çoktan gerçekleştirmeliydi. o sıralar­ da dünyaya hükmeden sanayi devrimini yapmış. Çünkü bir süredir çağdaş uygarlık düzeyi. emper­ yalizm çağma ulaşmış “ Batı’dır” . Demirel’den Ecevit’ine. O halde. Şimdi hal böyle iken Atatürk bize o düzeyi demiyor. nükleer ve elektronik teknolojisi düzeyidir. bilimlere dayanarak. Batılı toplumlardır. çağdaş uygar­ lık düzeyi diyor. iç içe iki şeyi amaçlar. Batılı bilim ve teknolojidir. Allah aşkına söyleyin. Peki bilimler sabit. ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracağız dediği sırada. bu düzeye ulaşacağız demek. çağdaş uygarlık düzeyinin hâlâ yerde mi. uygarlık düzeyi endüst­ ri devrimi idiyse. ne münasebet. “ hayatta en hakiki mür­ şit ilimdir” ne demek. Türk aydın­ ları kendilerini sahiden Mustafa KemaPin-savaşçıları sa­ yıyorlarsa. üçüncüsü zaman içinde verilmiş hedefleri sık sık yeniden de­ ğerlendirmek. birincisi çağdaş ekonomik altyapıya sahip olmak. onlar da çağdaş uygarlık düzeyi gibi aralık­ sız değişiyor.olmadık zulümler yapıp ileri fikirli aydınları ezaya çek. fikrim odur ki siyasal ve toplumsal 158 . yoksa başka yerde mi olduğunu saptamak zorundadırlar. dogmatik mi.

toplumların bugünkü çağdaş uygarlık düzeyleri üzerinde bir fırt olsun düşünmüşler midir? Mustafa Kemal’in atılımcılığı. İşte teslimiyetçi olmak istemeyen bir programın ön­ ce Mustafa Kemalciliği yerli yerine koyması. bugün o aşamayı geçmiş. Türktoplumunu aşamadan aşamaya sıçratmayı öngörmekte. sürekli devrimciliği. bu düzeyin içeriği günümüzde değişmiştir. kendisinden öncekilerin yaptıkları gibi bir aşamada don­ durmaktan kurtarmayı içermektedir.oiarak da. içeriği.-hepimizin çağdaş uygarlık düzeyi kavramı. Kemai Paşa’nın sağlığında liberal anlamda demokratik olan bu toplumlar. günümüzün koşullarında bu kavramın en ilerici yorumuna varıp onu nasıl uygulayacağımızı tartışmamız gerekiyor. Ara­ da önemli fark var. Dedik ki. Acaba Atatürkçülüğü kimsele­ re vermeyenler. liberal toplum başka. Oysa Mustafa Ke~ makiliği donuk bir milliyetçilik gibi kabul ettirmek iste­ yenler. onun düşüncesindeki diyalektiği öldürüp atıhmctlığı mahvediyorlar. yaşadığı çağda “ uygarlık düzeyini” Batı ülke­ leri oluşturduğu için Mustafa Kemal o uygarlığı (asıl 159 . kapsamı ve sınırları üzerinde düşünmemiz. sonra da ‘Atatürkçü’ geçiniyorlar. toplumsal anlamda demokratik olma aşamasına ulaşmışlardır. onu hak­ kıyla değerlendirmesi bunda baş koşuldur. sosyal ya da sosyalist toplum başka.. Bana kalır­ sa.. Vatan kur­ taran aslan rollerine hevesleneceğimize! (10 Ocak 1978) 5 M ALİ B A Ğ IM S IZ LIK G ER Ç E K LEŞ M E D İK Ç E .

Doğru. mali bağımsızlık. bu milletlerin seslerini işittirememelerinden ve kendi yöne­ ticilerinin istila ve sermaye emelleri için bizi yok etme­ lerine ses çıkaramamalarmdandır. bizim hayatımızı bize çok görmüyorlar. karşı bir program için. Eğer bugün Fransız milleti ile. İtalyan milleti ile. Bugünkü savaşımlarımızın gayesi tam bağımsız­ lıktır. hepimiz için bir görev! 1 Mart 1922’de Mustafa Kemal şunları söylemiş: “ . Avru­ pa’nın yöneticilerden ve sermayedarlardan ayrı olan asıİ milletleri. Avrupa emperyalizmini ayırt etmediğini mi sanırsınız. milli mücadelenin egemen yaban­ cı burjuvaziye ve onun saldırgan sömürücü emellerine karşı yapıldığını işaretlemiştir. Bunun için çağdaş uygar­ lık düzeyi kavramının ilk basamağı Mustafa Kemal’de hep tam bağımsızlıktır (istildâl-i tam). Yeni kurulacak bir cumhuriyet hükümetinin önüne. Bağımsızlığın tamlığı ise ancak mali bağımsızlık­ la mümkündür. o devletin bütün hayat kollarında ba­ ğımsızlık felce uğramıştır. bunu yaparken Avru­ pa halklarıyla.anlamıyla endüstri toplumunu) Türkiye’ye amaç olarak göstermiştir.. hâttâ İngiliz milleti ile düşmanlık halinde bulunuyorsak. gerçekte hangi Müdafaa-i Hukukçu tezlere dayanmamız gerektiğini araştırmak. doğru ama.” Gördüğünüz gibi asıl halkla egemen yönetici çevre­ leri bir güzel ayırmış. yabancı banka konsorsiyumlarının. çok aldanırsınız: 2 Temmuz 1920’de şu sözleri o söylemiştir: Yaşamak isteyen milletimizin isteği tek kelime­ de özetlenebilir ve gayet meşrudur: Bağımsızlık. Çünkü her devlet organı an­ cak mali kuvvetle yaşar. Mali bağımsızlığın korunma­ 160 . Bir memleketin mâliyesi bağımsızlıktan mahrum olunca. emperyalist deneti­ mindeki Para Fonu ve Dünya Bankası’nın bazı “tavsiye­ lerle” çıkacağını bildiğimizden..

bizi yutmak isteyenin de.. Peki. Binaenaleyh devlet bünyesini yaşatmak için dışarıya müracaat etmeksizin memleketin geri kaynak­ larıyla idare edilmesi çare ve tedbirlerini bulmak lâzım ve mümkündür. Güzel va­ tanımızı yoksulluğa. Fakat artık bugün milletimiz hayat noktasının nerede olduğunu pek güzel anlamıştır. bütçenin iktisadi yapı ile uygun ve denk olmasıdır. hakikatte iktisatta elimi­ zi kolumuzu bağlarlardı. hem de ‘mali bağımsızlığımızı’ teh­ likeye atan ilişkilere girerler miydi? M ustafa Kemal. (.. lâkin iktisadi esaretle bizi felce uğratıyorlardı. özellikle mali bağım ­ sızlığımızı savunmaktadır. o zamanki ‘uygarlık düzeyi’nin yö­ netici ve sermayedarlarla halk karşıtlığını taşıdığını bi­ liyor. Bunlar ik­ tisadi mahkûmiyeti anlamayan bedbaht hayvanlardı.” M illet belki anlamıştır..” 16 M art 1923’te söyledikleri ise şunlar: “ . o yabancı sermayedar­ larla onların maşası yöneticiler olduğunun farkındadır. Bu esarete katlanan mevki sahibi kimseler. ‘iktisatta elimizi kolumuzu bağlayan’ 161 ..... iktisa­ di hayatımızda bağımsızlıktan yoksunluğumuzdur. memnundu. buna karşı tam bağımsızlığımızı. bunun yolu ne olacak? Ne yapacağız da. ülkeyi yönettiğini zanneden­ ler anlamış mıdır? Anlasalardı hem ‘Atatürkçüyüz’ di­ ye bas bas bağırıp. İktisadi hayatımızda tam bağımsızlık.sı için ilk şart.) Devletler şimdiye kadar bize şu ve bu meselelerde gös­ terişli müsaadelerde bulunuyorlar gibi görünüyorlar. memleketi yıkıntıya sürükleyen çeşitli sebepler içinde en kuvvetli ve en önemlisi. Çünkü görünüşte büyük bir bağımsızlık sağlamışlardı. Fakat hakikati halde mil­ leti manen miskinlik çukuruna atmışlardır.. bizim bazı haklarımı­ zı tanımış gibi vaziyet alırlar. Öteden beri bize bazı şeyleri vermiş gibi.

en ileri ve refahlı Türkiye ide­ aline ulaşabilmek için. çünkü ölmeden bir yıl önce 1 Kasım 1937’de söy­ lemiş! Bir de sonrakilerin yaptıklarını hatırlayınız.. Amerikalılar uçak verecek diye Kayseri Uçak Fabrikası’m kapatanları! İkili anlaşmalar imzalayıp “ bizim bazı haklarımızı tanırmış gibi vaziyet alan” ya­ bancı ülkelerle inanılmaz uzlaşmalara girenleri! Hepsi “Atatürkçü” geçiniyorlardı. demişimdir ki. KEMAL’İ KİM TAHRİF ETMİŞTİR? Ha sahi. Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız ara­ sında yer almaktadır. En başta vatan müdafaası olmak üzere ürünlerimizi değerlendir­ mek ve en kısa yoldan.yabancılara boyun eğmeyeceğiz? Cevabı açık ve seçik­ tir: Sanayileşerek! ". onu Lenin’le 162 . görüşleri Tanzimat paşalarının görüş­ lerini aşamıyordu. henüz size söylemedim. ne vakit sözün ucu Mustafa Kemal’e dokunsa.ki Kemal Paşa’nın 1920’lerdeki.” Bu sözleri onun ekonomik vasiyeti saymak bile müm­ kün.. Çalışması ve yaşaması için ekono­ mik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük kü­ çük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. Ak­ deniz’de Amerikan 6. Basbayağı tahrif ederek. (11 Ocak 1978) 6 M. Sosyalistler arası tartışmalarda. üstelik bu tatlısu frengi alafrangalı­ ğını yeni kuşaklara Atatürkçülük diye yutturdular. 1930’lardaki görüş ufkuna bile sahip değildiler. bu bir zarurettir. Filosu var diye donanmayı ihmal edenleri. evet ne yazık.

Atatürkçülük. Müdafaa-i Hukuk dönemindeki top­ lumsal atılganlığı ise bürokrat birtakım kurumlara dö­ nüştürerek frenledi. biraz da dünya savaşını bahane ede­ rek. pa­ dişahın iradesi yerine halkın iradesini koyup da değiş­ tirerek! Emperyalizmin azgın dönemine rastlandığın­ dan. Anadolu devrimi. Nedeni belli. dondurdu. eşrafın ve halkın elbirliğiyle tarihsel bir blok oluşturup gerçekleştirdiği demok­ ratik bir devrimdir. İnönü. dediklerini tahrif etmeye kadar varıyor. bin yıllık arkadaşım Fethi Naci. toprak reformunu yapması. yukarıdaki kom­ şumuzda kopan sosyalizm kıyametinden gelmektedir. Şimdi bir de sözlerinin nasıl tahrif edil­ diğine. Robespierre’le karşılaştırmalı. gözleriniz­ le görüyorsunuz. yaygın görüntüsünden ne kadar farklı bir adam olarak belirdiğini.karşılaştırmak yanlıştır. Ama bütünüyle ele aldınız mı. o ufak fa­ kat yararlı Atatürk’ün Temel Görüşleri adındaki kita­ 163 . halkçılık eğilimleriyse. Devri­ min. hayli yoğun toplumculuk. İş. (yerli burjuvaziden çok) aydınların. yapılmakta olanların. bu demokratik devrimcilik. değiştirildiğine değgin bir örnek vereyim. ona yakıştırılmasından ibarettir. onun. özellikle başlangıç yıllarında hissedilen. Örneğin. ya da yapmayı tasarladıkları değil. Olaylar denk düşürdükçe Mustafa Kemal’in sözle­ rinden örnekler veriyorum. ister istemez bir ‘maz­ lum milletler’ anti-emperyalistliğiyle kaynaşıyor. lâik bir bur­ juva cumhuriyeti aşamasına ulaşmasıdır. toplumumuzdaki Kuva-yı Milliye atılımını kemik­ leştirdi. Bunların çoğunu yapamadık. Kemal Paşa’nın ölümünden sonra. o tarihten sonra Ata­ türk'ün yaptıkları. bilerek kullan­ dım. olağan sonucu da endüstri devrimini başarması. Az önce tahrif lâfı ağzımdan kaçmadı. Mustafa Kemal sosyalist değil demokra­ tik bir devrim denemişti: İktidarın yapısal niteliğini.

” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. 79) olmuş.bında açıklıyor.. evet. Kitap. Baskı 1961. nasıl ol­ masın ki. Buna Atatürk’ün sözlerini bugünkü dile aktarma değil. Atatürk’ün yukarıya aldığım cümlesi bugünkü dile şöy­ le aktarılmış: ‘İslâmlığın en yüce kurallarıyla yasaları­ nı içine almaya özenmiş Bolşevikliğin. “ Ayrıca Atatürk’ün ‘amele sınıfı’ (s.. Kolaylıkla fark edilebileceği gibi. Atatürk’ün ‘Bu iti­ barla da bu noktai nazardan bizim istikametimizde Bol­ 164 . Hadi bera­ berce okuyalım: " . bugün ihraz etmiş bulunduğu zafer bi­ zim için de şayan-ı teşekkür bir neticedir. bizim varlığımı­ za da göz dikmiş olan düşmana karşı bugün kazanmış olduğu zafer bizim için de sevilmeye sevinilmeye değer bir sonuçtur. Atatürk’ün sözlerini tahrif etme denir. 95) “Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı bir kitap vardır: Bugünün Diliyle Atatürk'ün Söylevleri. bizim de varlığımıza kasdetmiş olan müşterek düşman aleyhinde. s.. 1968 yılında yayımlanan bu kitabın 80. ta kendisi. Behçet Kemal Çağlar.’ " . 95) Behçet Ke­ mal Çağlar’da ‘işçiler’ (s. Son derece meraklı bir konu. Cilt 1. bugün elde etmiş ol­ duğu zafer. bizim için de teşekküre layık bir neticedir’ diye sadeleştirdiğim cümlenin aslı şöyledir: ‘İslâmiyetin en âli kaide ve kanunlarım ihtiva eden Bolşevizmin.. Behçet Kemal Çağlar tarafından bugünkü dile aktarılmıştır. nedense Atatürk’ün sözlerine ‘özenmiş’ kelime­ sini eklemek ve ‘müşterek düşmanı’ düşman yapmak gereğini duymuştur. bi­ zim dahi mevcudiyetimize kasdetmiş olan müşterek düş­ man aleyhinde. Mustafa Kemal’in düşüncesini tahrif eden ki­ şi yıllarca ülkemizde Atatürkçülüğün bayraktarı geçinen ünlü Behçet Kemal Çağlar. sayfasında. ‘İslâmiyetin en yüksek kural ve kanunlarını içi­ ne alan Bolşevizmin.

orada kanla ve ateşle ya­ zılmıştır. Çün­ kü Atatürk’le ilgili bir kitabın Kurum tarafından denet­ lenmeden yayımlanması düşünülemez. şaştınız öyle mi? Ben burada bunlar Atatürk­ çü filân değillerdir dedikçe.” Nasıl. ‘Böyle bir ilke. mal meydanda: Mustafa Kemal’in eyle­ mi de. Beh­ çet Kemal’de şu şekle sokulmuş. 82) olmuş. Atatürk’ün cümlesindeki ‘elbette’ ke­ limesini atmış. Bugünkü Türkiye’de ‘teslimiyetçi’ programlara baş eğenlere ‘karşıt bir program’. buna karşılık Atatürk’ün söylemediği ‘ilk bakışta’ kelimelerini eklemiş. 101) cümlesi. Bunlar pek önemli sayılmayabilir ama. Ve Atatürk’ün pa­ rasıyla yaşayan Türk Dil Kurumu da. işte görün. Atatürk’ün dü­ şüncelerini işte böyle tahrif etmiştir. (12 Ocak 1978) 165 . Atatürk’ü bunların anlattı­ ğı.şevik istikameti görülebilir’ (s. 81. düşüncesi de. ‘tearuz etmez’i (çatışmaz.. zıtlaşmaz) ‘zıtlaşmayabilir’ yapmış.. Kuva-yt Milliye ve Müdafaa-i Hu­ kuk çerçevesi içinde yeniden ele alınıp. diyalektik bir görüşle değerlendirilmelidir. 101) cümlesi. Bolşeviklerinkiyle ilk bakışta zıtlaşmayabilir’ (s. Yâ­ ni Behçet Kemal. Türk Dil Kurumu da en az Behçet Kemal Çağlar kadar sorumludur. göz göre göre tah­ rif edilmiş bu düşünceleri Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri adı akında yayımlamıştır. ‘Atatürkçü’ Behçet Kemal Çağlar. Behçet Ke­ mal’de ‘Bu bakımdan bizim davramşımızdı Bolşevikli­ ğe dayanan bir yön görenler bulunabilir’ (s. 82). işte akıl almaz bir tahrif daha: Atatürk’ün ‘Elbette böyle bir prensip Bol­ şevik prensipleriyle tearuz etmez’ (s. bunları da Atatürk’ü sürdürenler sanıyordunuz bel­ ki.

güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılm ası gereklidir..Yanlış ‘ekonomik9tercih ".. Bu bakımdan. ekonom ik zaferlerle taçlandırılmazlarsa. ekonom ik egemenliğimizin (hâkimiyet-i iktisadiye) sağlanması. az zamanda söner. en güçlü ve parlak zaferimizin bile sağlayabileceği bayındırlık yararlarını (semerat-ı nafıa) saptayabilmek için. 1923 ." M u s t a f a Ke m a l Şubat. ekonom im izin. yaratılan zaferler sürekli olmaz. askeri zaferler ne kadar büyük olursa otsunlar. Siyasal.

öbürleri kendi kendilerine ge­ lin güvey oluyorlarmış. kısacıkmış yâni. ülkemizde iyi kötü herkes tanıdığı için. bir çeşidini halkı gerçekten bilinçlendiren ‘ger­ çek ilerici’ aydınlar çıkarıyor. evet. bu ‘dehşetengiz bilinçlendirmeyi’ galiba şöyle özetleyeceğiz: “ Önlem 169 .1 ‘S A H İB İN İN S E S İ’ Ülkemizde iki çeşit gazete olduğunu bilir miydiniz. ay­ nı sütunda. öyleymiş. özür dilerim. Bu saçmaları. Türkiye’nin en büyük gazetelerinden birisinde. zira halkımızı asıl bilinçlendi­ ren o büyük gazetelermiş. İkincilerin tirajı ‘eşeğin kuyruğu gibi’ ne uzuyor. Mümkün mertebe sadık kalarak. ‘sahibinin sesi’ yazıyordu. geçen gün.. aynı gazetede.-‘ideolojilerine göre’ ahkâm kesiyormuş. biraz vaktinizi alacağım. yaygın ve büyük tirajdan yararlanarak ‘hal­ kı gerçekten nasıl bilinçlendirdiğini’ gösterince ilişmeden duramadım. buna aslında şükretme­ miz gerekirmiş efendim. birincilerine itibar et­ tiği için onların tirajı gün günden artmakta olduğu hal­ de. ne kısalıyormuş.. ikinci çeşidindeyse ‘krip­ tolar’ uygulamalara ‘aklın ve bilimin yönünü’ vermeye çalışacak yerde. Muhte­ remi. gülüp geç­ mek mümkündü ya. ne var ki enayi değilmiş halkımız. birkaç gün sonra.

Aslın­ da ‘sistem’ bunu hanidir hazırlamış ya. İngiliz bankaları 14. sebzeciliğini mi. uçuyoruz. deni­ zini onlara kiralayarak. otelciliğini mi. ‘kriptolar’. ikide bir ilişkilerimize posta koyuyor­ lar. kasaplığını mı. oysa şu işi hayrına Metin Toker’e verseler. kasabı. bunlar hikâyedir. Japon bankaları 9. bu yüzden de Ecevit gibi ‘beceriksizler’in eline düşü­ yoruz. canlı hayvan. gıda maddesi. uçuşunun kanatlarını sağlaya­ caktır. Türkiye’de bunu yap­ mak zorundadır. Maden­ lerini aynı sermayeye açarak. ‘sistem’e ne diye bozuluyor. Alman bankala­ rı 11. şıpın işi böl­ genin bakkalı. uygula­ maları ‘aklın ve bilimin’ ışığıyla değerlendiren ‘sahibinin sesi’ne göre Türk halkını bilinçlendirmenin yolu. evet. bunu engellemiştir. bunu yaparak batıya da doğuya da. Türkiye bunu ya­ pacaktır. ‘uçuşunun kanatları’ hazır. Fransız bankaları 7 milyar do­ lar yatırım öngörmüşler. Amerika’nın yapacağı yatırım ise 25 milyar dolar olabilecekmiş. buna karşı Türkiye Batı’nın unculuğunu mu. (onlara sonra gelece­ ğiz) oysa Türkiye’nin paçayı kurtarması ancak kendi öz kaynaklarının yerli ve yabancı sermaye katkısıyla değer­ lendirilmesi sayesinde mümkün olabilir. kanatlanmışız. kumunu. meyve sebze satarak kendi dövizini kendi bulacaktır.paketi filân.” İşte ‘ideolojinin kalıplarına bağlı kalmayan’. Ama nereye? 170 . manavı olmuşuz. Tür­ kiye. onun kendisine öner­ diğini yapsın. Her ikisi de vardır. ah şu ‘Menderes tipi’ iyi niyetli fakat ekonomi tercihi yanlış siyaset adam­ ları ile. sütçülüğünü mü yapacaktır diye itiraz ederler. tamam. baksanıza Çin’e. daki­ kasında yoluna koyacak. kuzeye de güneye de. bir de bakacağız. Bize kestirmeden yerli ve yabancı sermaye yatırımı gerekiyor. ne zaman yapmaya niyetlense iki tür adam çıkmış. bak­ kallığını mı. buğday. güneşini.

iki basit ama somut örnek üzerinde durmak istiyorum. siz de bizden buna eşit bir şeyler almalısınız diyemeyeceğiz de­ mektir. Cem Alpar. Türkiye’ye sattığı­ nın üçte biri kadar mı ne mal alırmış bizden. buyurun okuyun: Doç. diyeceğiz ki. Türkiye’de­ ki yerli firmaların toplam ara malı ve girdi kullanımının yüzde 14’ü kadar ithal malı kullanmalarına karşılık. ‘taze para’ bulunur. ya ne olur.’ İşin inceliğini bilmeyenler için bir anlamı yoktur bu lâfların ama. sütçü ve manav. yabancı sermayeli firmalarm yüzde 56 oranmda ithal malı kullandıklarını belirtti. Hiç merak edip de Türkiye’nin IM F ile imzaladığı ni­ yet mektubunu kurcaladınız mı? Türkiye’yi bakkal. IMF üyeleriyle karşılıklı oturup ticaret anlaşması imzala­ mayacaktır demek. IMF üyesi ülkelerle.. Gelelim ‘sahibinin sesi’ tarafından her şeyi çözümle­ yecek sihirli değnek olarak sunulan ‘yabancı sermaye’ konusuna. Dr. ka­ sap. (karşılıklı ticaretimizin ‘sistem’in ül­ keleri lehine sürekli açık vermesi gerçeği karşısında) bu ülkelere. Yabancı sermayeli firmala171 . manav yapmakta çok hevesli görünen bu örgüt. Türkiye. böylece Türkiye hem borçlu kal­ makta devam eder. hem de bakkal. diyelim ki jeopolitik durumumuz. i m f anlaşması süresince. önce ‘sistem’den kredi bulunur. Sadece bir haberi aktarmakla yetineceğim. Türkiye’den şöyle bir garanti almıştır: ‘İki yd süreyle Türkiye.. sonra bu para ile o ülkelerden gerek­ sindiğimiz mal alınır. Sözgelişi Federal Almanya. şu. i m f niyet mektubuna göre olmaz. bu ne­ denlerinden dayatmaya karar verdik. gerçekte Türkiye’nin kendisinden mal almayandan mal satın almaya zorlan­ ması anlamına gelir. yahu biz sizden dünyanın malını alıyoruz. ikili ödeme anlaşmaları yapmamayı taahhüt eder. yooo. arka­ daş seninle takas yapalım. dünya konjonktürü.Uzatmayacağım.

az gelişmiş ülke­ lerde kendilerine bağlı olarak çalışan şirketlere ham­ madde ve ara malı gönderirken bunun fiyatım dünya fi­ yatlarının üzerinde tutarlar. dedi ki: Bu ana firmalar.” Şimdi gelelim. Türkiye aley­ hinde 440 milyon dolarlık bir fark olduğu saptanmıştır. hak ettiği cevabı alırken başkalarının da ayağına basılırsa. (28 Mart 1979) 2 HANGİSİ HAKLİ ÇIKTI? .rm. genellikle iki tür gazete vardır. yaygınlığı az olur. tartışmayı başlatan biz değiliz. böylece peşinen kâr transfer etmiş olurlar. İkinci­ siyse ulusal çıkarları savunmaya çabalar. memleketi denetlemeye uğraşan ya­ bancı sermayesi ile gizli açık işbirliği halindedir. bu sayede hem yerli ortakların paylan azalır. Avrupa ya da Amerika’da bir ana firmaya bağlı ol­ duklarını hatırlatan Alpar. arkasında güç­ lü sermaye olmadığından sesini duyuramaz gibi görü­ nür. Yapılan hesap­ lara göre.. karlan düşük görünür.. bunların birincisi komp­ rador basınıdır ki. hele ‘sistem’in sömürüsüne açık ülkelerde. kusur bizim değil. yabancı sermayeli firmalann ana firmaların­ dan yaptıkları ithalâtla ihracat arasında. vergileri düşer. (Kimse üzerine alın­ masın.. Doğrudur.. ama tarihsel perspektif içinde et­ kisi de az mıdır. üretim için gerekli ara mal­ ların ve hammaddelerin bu ana firmalardan getirildiği­ ni belirterek. Bu uygulamanın sonucunda. o iki tür gazeteye.) 172 . hem de öteki yabancı firmalar kâr koku­ sunu alıp o ülkeye yatırana heveslenmez. orasını bilen bilir. çamuru atan ‘sa­ hibinin sesi’dir.

” Aman yarabbi. İstiklâlimizi temin edebilmek için kuvvetli bir devletin yardımına muhtacız. bir tarafın teo­ riler üstüne uzanıp yatmasından ve diğer tarafın büyük maddi ve manevi mesuliyetten korkmayarak ve kaçma­ yarak pratik bir yol aramasından ibarettir.” Nasıl. şu tarihsel perspektife. itirazınızı duyar gibiyim. oysa şimdi. bizimle insanlık amacıyla ilgilenecek. Peki neymiş o çözüm. yahu bunlar nasıl sözler. insan 1979 yılında Metin Toker’in kaleminden çıktı sanır. aradan altmış yıl geçmiş olmasına rağmen. Refii Cevad İngiltere diyor. bizim elimizden tutmalı. iyi ama kardeşim. bu bir hayaldir diyorlar. diyorsunuz ki. pa­ ra sarfedilmesi lâzım gelen yerleri bize göstererek yaşa­ maya layık bir kuvvet halinde bizi muhafaza eylemeli. onu da Metin Toker’den altmış yıl önce pek güzel gösteriyor: Birçokları. eksik olmasın. 1919 Eylülü’nde. Ahmed Emin. O halde.. ilginç bulmuyor musunuz. ‘halkı bilinçlendiriyor­ du’: " . öteki taraf memleketin dertlerine pratik çözümler arıyormuş.Şimdi gelelim. Bir taraf ‘ideolojilerin’ üzerine uzanıp yatıyormuş da. memleketin istiklâlinin na­ sıl kurtulacağım şöyle anlatıyor.. o devlet ki İngiltere’dir ve İngiltere olması lâzım gelir. memleketin sayısız dertleri­ ne pratik çare arayanlar arasındaki fark.” 173 . sonra kendi kendine çekilecek bir devlet bulunamaz. aynı 1919 Eylül ayında Ahmed Emin’in Vakit’te yazdığı şu unutulmaz satırları okuyunuz: Yararlı ve pratik bir siyaset yolu aramayarak sa­ dece beklemeyi ve bu sırada bağımsızlık isteriz diye ba­ ğırmayı meslek edinenlerle... Biz iddia ediyoruz ki. demek ki yol gösterici aydınlarımızın ‘aklın ve bilimin ışığında buldukları çareler’ pek değişme­ miş. İstanbul’da yayımlanan Alemdar gazetesinde Refii Cevad Bey. böyle bir devlet vardır ve Amerika’dır. yok yok.

yalnız insanlık ve uygarlık bakımından bir kıyıcılık ve vahşilik olmakla kalmaz. şunları di­ yordu: “ Hasis çıkarlarım kutsal duygulara yeğleyip halkın dışında resmi bir güçle. Sivas Kongresi tarafından çıkarılmasına karar veri­ len İrade-i Milliye gazetesi. bunun etkisinden yararlanan aç­ gözlü ve yozlaşmış bir azınlığın dışında. bütün memleket. “ . bir de ikinci türden gazete örneği vermek isterim.İşte size birinci türden gazete örnekleri.. Anadolu’nun sinesinden verilen bir işa­ ret üzerine.. toptan bir parçalanma ve çökme korku­ su ile kıvranırken meydana çıkan manda sorunu. kitle kitle kıyam etmiş. “ .. aynı zamanda bilim ve doğa­ ya karşı işlenmiş bir cinayet de olur. dalga dalga. Şimdi izniniz olursa. bugün 174 . Bağımsızlığını korumak için dört yılda nüfusu­ nun dörtte birini feda eden Türk milletinin artanını da manda namı altında İngilizlerin tutsaklığına vermek. Bu ayaklanma yal­ nız hamiyetsiz bir hükümeti inatla tutunduğu iktidar­ dan düşürmek değil. herkes aynı duygu ve isteğin itişine kapılarak birleşmiştir.. 2 Ekim 1919 tarihli sayısın­ da. Mütareke sonunda uğradığımız üzüntü ve umut­ suzluk içinde.. milletin yazgısını belirlemede ulu­ sal iradeyi egemen ve ulusu etkin kılmak ve şu anda dı­ şarıdan varlığımıza yöneltilecek saldırılan red ve iptal et­ mek ve ebediyen halk egemenliğini sağlamak gibi üç cepheli bir sahnede savaşımı göze almış olmakla cihan tarihinin bir mislini daha kaydetmediği en azametli bir harekettir. bütün millet. en muazzam hareket-i medeniye­ dir” başlığını taşıyan bir yazı yayımlamıştı.. “ harekât-ı milliye. günümüzün en büyük sorunu olan ulu­ sal bütünlüğü ve ulusal bağımsızlığı korumak için bütün milletin azim ve imanından doğdu. İşte harekât-ı milliye.

bir parça barışa ve bir par­ ça sakinliğe muhtaçtır. son hareketi ile. Şimdi geldik sorunun can alıcı noktasına. bu da soru mu. Şu kestirmeden yazıverdiğim cümle. yıllardır hedef olduğu iftiralardan bir anda kurtuldu. adı da M ustafa Kemal’dir. ken­ disine ‘Sabık Başbakan’ dedirtmemek için.” Evet. Kemal Pa­ şa İrade-i Milliye’deki yazısında ‘aklın ve bilimin’ gerek­ lerine pek uyar görünmüyordu ama. bu bir.. adam en büyük oyçoğunluğuyla demokrasinin ilk Başbakanı oldu. Sakin ve metin duran milletimiz. halkı bilinçlendiren oydu.. pek çok fazla satıyorlardı. sonra bir şahıs tahakkümüne dönüştürdü. Ayıptır sorması. gittikçe re­ jimi sertleştirerek önce bir Meclis tahakkümüne. Acaba uygarlık dünyası anlıyor mu ki. yazı im­ zasızdı ama çok sonraları denildi ki. bu yazıyı yazan bir paşadır. Alemdar ve Vakit gazeteleri o zaman pa­ yitaht gazeteleriydiler ve ‘kötü’ İrade-i Milliye’den çok. ikinci türden gazetede bunlar yazılıydı. gerçekte bütün 175 . Türk milleti yükselmek ve iler­ lemek için mandaya değil. ülkenin ‘zinde kuv­ vetleri5 de buna katlanamayarak isyan hakkını kullan­ dı. hangisi haklı çıktı? (29 M art 1979) 3 ‘YANLIŞ EKONOMİK TERCİH’I KİM YAPIYOR? Rahmetli Menderes’in büyük günahı neydi? Şimdi diyeceksiniz ki.bilincini ve birliğini kazanan Türk’ün ve bu durumu gö­ ren uygar âlemin gözünde önemini yitirmiştir.

onlarca yıl. Bu yüzden işler karışıyor. Grupların birin­ cisini sanayileşmiş bir Türkiye isteyen. O tarihlerde. memleketi sanayileştirmeye kalkışıyorlar. Demirel gibi adamların asıl suçu ansızın gün ışığına çıkıveriyor: Kardeşim bunlar ‘ekonomi ter­ cihleri yanlış’ politikacılar. müdahaleler. Mende­ res’in günahının bu olduğunu sık sık tekrarlamıştır. iyi niyetli. araltksız bu adamlara iktidar vermesi.27 Mayıs edebiyatının özetidir. İkinci grup bir proleter ihtilâ­ liyle rejimi değiştirmeyi amaçlayanlar ve bu proletarya­ nın ancak sanayiyi suni şekilde itekleyerek. Lütfen bir göz atar mısınız: Türkiye ekonomisinin böyle yönlendirilebilmesinin (yabancı sermayeye iyice açılması) ne zaman bir fırsatı çıktıysa. iktidarlarım ciddiye alıyor. son yazısında soruna başka bir yanından yak­ laşıyor. gönüllerinde onu besleyen. Türk halkının bunu o tarih­ sel önsezisiyle bilerek. Oysa. demokrasiyi kötü uyguladıkları iddia edilen Menderes gibi.” Siz bu sözlerden ne anladınız? Benim anladığım şu: Menderes (ve elbette Demirel) türünden siyaset adanı­ lan memleketin sanayileşmesini istiyorlarmış ve bu ‘ekonomi tercihleri’ yanlışmış. Yâni yıllardır liberal ol­ madıkları. Mende­ res’le adamakıllı uğraşan. cezaevini boylaması gerekin­ ce efendi gibi gidip cezasını çeken Metin Toker. Yassıada davaları filân gerekebiliyor. Sebep hep şu yanlış ekono­ 176 . şehir gece­ kondularında işçi kümelendirmesi yaparak yaratacak­ larım bilenlerdir. Bunların ti­ pik örneği Menderes’tir. fakat ekonomi tercihini yanlış yapmış siyaset adamları oluşturmuşlardır. olur mu hiç? Daha kötüsü. dolaylı olarak da o hiç beğenmediği solcuların çok eskiden yapmış olduğu bir saptamayı doğruluyor. birbirleriyle hiç ilgisi bulunmayan iki grup buna şiddetle karşı koymuşlardır.

proletarya birikecek. onca örgütlenmiş komünist partile­ rin. Demirel. neyine gerek senin sanayileşmek be birader. Peşin parayı gördünüz mü nasıl da gülersiniz! Bre Metin Toker.mik tercihte. o dediğin devrimi hâlâ yapamadıklarını nasıl gör­ mezsin de^ Türkiye’nin az buçuk sanayileşmesinden he­ men bir komünist ihtilâli tehlikesi çıkartırsın? Adama bunu sormazlar mı? Türkiye’de solcular elbette sanayi­ leşmeden yanadırlaç çünkü ancak sanayileşmedir ki. biraz pratik. Osmanlı’nm son iki yüz yılına bakıp anlayabiliriz. Sanayileşmediğimiz takdir­ de ne olacağımızı... eğer Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlatılmış olan sanayileşme atılı­ mı. komünist­ lik olsun diye sanayileşmeyi savunmuyor. Türkiye için tek çıkış yolu­ nu sanayileşmede gördükleri için bunu yapıyor. şu içinde yaşadı­ ğımız dönemi de mi bilmiyoruz a canım. çünkü ‘Tür­ kiye bugün canlı hayvan satar. Menderes. biraz işbilir olsana! Yabancı sermayeyi bağrımıza basmak fırsatı çıkınca. O dönemi bilmiyorsak. kazancıyla et kombina177 . Türkiye’nin aklı başında adamları. Erbakan ‘yanlış ekonomi tercihi’ yaptıkları için sanayileşmeyi savunmuyor. amaçlan belli hınzırların. Mustafa Kemal’i ne karıştırıyorsun işe. İsmet Paşa’yla beraber acayip bir üstyapısal alafran­ galık akımına dönüştürülmeseydi. hem Müdafaa-i Hukuk’un. hem de Kuva-yı Milliye’nin gerçek amacına ulaşmasını sağlayabilecektir. bir de sol­ cular oluyor. sanayileşmenin evci balâsına ulaşmış Ba­ tılı toplumlarda. acaba ‘sistem’ Tür­ kiye’yi bu kadar gafil avlayabilir miydi? Hayır. sanayileşme ola­ cak. bununla da devrim yapıla­ cak. Oysa Metin Toker’e göre vahim bir hatadır bu. Mustafa Kemal çağdaş uygarlık düzeyini aşacağız mı demiş. Allah Allah. buna karşı aynı yanlış politikayı savunanlar. ül­ keyi tam bağımsızlığına kavuşturacak.

gı­ da ihraç eder. Bunun küçümsenecek değil. et ihraç eder. bir türlü onaylayamadıkları da budur. ağır sa­ nayiye de (eğer bırakılırsa) bu yoldan gidilir. heves edile­ cek tarafı vardır. üstelik bunu en kısa zamanda yapmak istiyor­ lar. ne var ki bu yokluklar. görülüyor ki bu kadar kesin ve yüksek bir askeri zaferden sonra bile bizi barışa kavuşmaktan engelleyen nedenler. evet böyle diyor ve ilâve ediyor. yılda yüz milyon ton çelik üretmek is­ tiyorlar. elektromekanik. ambalaj sanayisini geliştirir. sermayesi kıttı. süt ürünleri ihraç eder. o kadar güçlü bir temel üzerinde yerleşmiş ve gelişmeye başlamış olacaktır ki artık onu yerinden kımıldatmak mümkün olmayacak­ tır. ne de komünist­ liklerinden.lan kurar. Çünkü bu devlet ekonomik egemenliğini sağlarsa. Türkiye yok­ suldu. başlarım önlerine eğip kuzu gibi süt. ak­ lın yolu da bu olduğu için yapıyorlar: Efendiler. et. Müdafaa-i 178 . besin sa­ nayisi ile yetineceklerine. ‘bilumum’ sosyalistlerin bağışlanmaz kabaha­ tini. Gıda sanayisi kurar. doğrudan doğruya ekonomik ne­ denlerdir. bunu Mustafa Kemal şöyle dediği için. mümkün mertebe uzak durmaya. İşte gerçek düşmanlarımızın istemedikleri. süt ihraç eder. klâsik anlamda yeterince tüccarı bite yoktu.” (18 M art 1923) (30 Mart 1979) M ERAKLISI İÇİN NOTLAR Mustafa Kemal Paşa’mn ‘kalkınma m odeli’ yabancılardan. ekonomik düşüncelerdir.Bunu ne saflıklarından yapıyorlar. bırakın teknik kadroları. elektronik sa­ nayisi istiyorlar. en çok da yabancı sermayeden. ülkenin kendi olanaklarına güvenm eye dayalıydı. Şimdi gör­ dünüz mü rahmetli Menderes’in zavallı Demirel’le Erbakan’ın.

büyük bir dış borç altına girilm esi. baksanıza The Economist onun tavrından hiç de hoşnut değil. Tü rk iye ile iş yapan yabancı tüccar. Bakın 11 Nisan 1925 tarihli sa­ yısında ne diyor: “Yabancı serm aye sorunu. Hele 7 Ağustos 1929 tarihti sayısında. ya da yabancılara geniş ayrıcalıklar tanıyan bir politika uygulanm ası. kendilerini bir kısır döngü için­ de bulan Tü rk liderlerini düşündürm eye devam etmektedir. kendisini ye p ye ­ ni koşullarla karşı karşıya bulmuştur. gönüllerinde onu besleyen. ülkenin zengin doğal kaynaklarını bir an önce geliştirm esi zorunludur. o yıllarda ünlü The Economist?in Tü rk iye’yi eleştirilerinde görm ek olasıdır.” Bu hesapça. Bu yeni koşulların en önem lilerinden biri de. Bu ise ancak yabancıların yön etse l katkısı ve mali desteğiyle gerçekleşebilir. Bunda direndiler. bakın nasıl da yakınıyor: ‘'Yüz y ıllık ka p itü la syonlar rejim inin tarihe karışm asıyla birlikte. Bağım sızlığını ve Türklerin d eyim iyle ‘ulusal bütünlüğünü’ koruması için. Bu di­ renişin kanıtlarını. m ut­ lu ya ln ızlık ve m utlak bağım sızlık tutkularından vazgeçm esi gerekm ektedir. Hemen be­ 179 . iyi niyetli. geçm işte ticaret alanında etkisiz g ö ­ rünen yerli halkın b ir kesim inin. özellikle. hızlı bir üretim artışı sağla­ yabilir. Başından itibaren ekonom i­ yi Türkleştirm ek sürecine girmişlerdi. Mustafa Kemal’i de Metin Toker’in sanayileş­ miş bir Türkiye isteyen. Bu yen i koşullar altında geçen iki yıla bakmak ve mali iktisadi politikasını uygulam ak­ ta ısrarlı bir çaba gösteren Hükümet'in başarı ya da başarısız­ lığını ve sürekli artmakta olan yerli rekabet karşısında durum ­ larını korumak için enerjik bir mücadele vermekte olan yaban­ cıların çabalarını değerlendirm ek ilginç olacaktır. fakat ‘ekonom ik tercihini yanlış yapm ış siyaset adamlarından’ saym ak gerekiyor. Ancak her şeyden önce Cum huriyet yönetim inin.Hukuk iktidarlarını yıldırm ıyordu. giderek yabancı tüccarla re­ kabet edecek durum a gelm esidir.

ayrıca ‘yanlış ekonom ik tercihi’ kimin yaptığını da kanıt­ lamaz mı? Ticaret için iki ş e y lâzım dır: Biri. 'Türkiye Türklerindir’ ilkesi uyarınca çıkartılan yasa ve düzenlem eler sayesinde yabancılarla rekabet eder durum a geçmektedir. Maatteessüf bu ticaret elim izde değildi. yabancıları piya­ sadan ve ülkeden kovm ak am acıyla uygulandıklarını s ö yle ­ mek. Artık halkımızın tüccar sı­ nıfını zengin edebilm ek için. ticaret ve iş hayatını çığnndan çıkarmaktadır. bütün kuvvetim izle. “ Ekonom ik hayatın her dalında ve hâttâ tıp ve hukuk gibi serbest m eslek dallarında faaliyet gösteren yabancılar. şoseler ve şim endifer yapm aya m ecburuz. son d e­ rece iyi düşünülmüş.lirtelim ki tecrübe. girişim cilik ve işadamlığı yönlerinden. Musta­ fa Kemal Paşa'nm sadece şu sözlerine bir göz atmak bunu ka­ nıtlar. belki de abartm ak olacaktır. bir an evve l otom obiller. ticaretin hariç ellerde bulunm a­ sına m ani tedabiri ittihaz etm ek m ecburiyetindeyiz. ya ­ bancıların çok gerisinde kalan ye rli tüccar.) Yabancı firmaların artan sayıda eğitim siz ve hünersiz yerli eleman kullanm aya. S öz konusu kararname ve düzenlem elerin. Sani­ yen ticarette düşüneceğim iz ikinci iş ihracat ve ithalâtım ıza tavassut vazifesini gören ticareti ağyar elinden kurtarmaktır. Ancak hüküm etin. Binaenaleyh. Tü rk m eslekdaşlarına uygulanm ayan ciddi engellem elerle karşı­ laşmaktadırlar. m uhasebe ve resm i ya ­ zışm alarını Türkçe sürdürm eye ve cuma günleri tatil yapm a­ ya zorlanm aları. arm atör ya da banker.. M illi ticaret m üesseseleri birer birer elim izden çıkmıştı. A rk a ­ 180 .. B unlan harice sevk edebilm ek için seri ve emin va sıta la ­ ra muhtacız. Bu olm azsa ticaret y o k ­ tur.” The Economist’m gözlem ve saptamaları doğrudur. harice çıkarılacak m ahsulat m ercilerini temin etmektir. (. kurnazca önlem lerle ticaret ve iş olanak­ larını yabancılardan M üslümanlara doğru kaydırm akta o ld u ­ ğu bir gerçektir.

ithalâttan ziyade ihracattır ki. manavı. şimendifer yapmaktan’ söz eden bir liderinse.” Ben bu sözlerde.n tüc­ carlarım ızın elinde bulunm alıdır. şoseler. Elbette ‘ekonom ik tercihinin’ ulusallaşmak olduğunun kanıtı diye de alınabilir. Halbuki ihracatım ız ancak sahillere kadar g id iyo r ve oradan bu ihracat. Kemal Paşa’nın ‘komprador kapitalizmine’ açık karşıtlığını görm üşüm dür. Daha o za­ mandan (yıl 1923) ‘otomobiller. The Economist'm tutumuna. sütçüsü olma­ yı’ benim seyebileceğini iddia edebilm ek olanak dışıdır. gerçekte ‘em peryalizm in’ tavrıydı.daşlar. Kazancımızın kısm-ı m ühimmi bu suretle sizden çıkıyor. 181 . Onun için ihracat. memleketi zengin yapa­ caktır. ilerde başka bir m ünasebetle tekrar dokunacağız. m enbaalarım ız bizden olg. ayrıca yakınmalarının o dönem deki Ingiliz y ö ­ netimi sorumlularınca da paylaşıldığını göreceğiz: Gazetenin tavrı. ‘bölgenin kasabı. m em alik-i ecnebiyeye sevk edilirken ağyar eline geçiyor.

bütün bu nedenler toplumsal olayları etkiler. birçok siyasal. yükselişiyle. toplum sal nedenler bulmakta ve saymaktadır. Kuşkusuz. M u s ta fa Kem a l 18 Şubat 1923 . Türk tarihi incelenirse. ulusun ekonomisidir. Gerçekten.(Bu devlet ekonomik egemenliğini sağlarsa. Fakat bir ulusun doğrudan doğruya hayatıyla. bizim ulusal hayatımızda ve ulusal tarihimizde de tamamen belirir. 3 “Tarih. askeri. bütün yükseliş ve açılış nedenlerinin bir ekonomi sorunundan başka bir şey olmadığı anlaşılır. . ulusların yükselm e ve alçalma nedenlerini ararken. . alçalışıyla ilişkili olan. Tarihin ve deneylerin saptadığı bu gerçek.

Mamul madde ihracı yerine sermaye ihracı yeğ­ lenir oldu. bilgiçlik taslamak desek de olur mu? Emperyalistin eskisi. bunlardan ürettiği mamul maddeleri aynı ül­ keye pahalıya satardı. gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta var.. böylelikle moda­ sı geçmiş teknolojilerine de pazar bulmuş oluyorlardı. Yalnız. Sonraları. hele elektronik devriminden sonra gelişmiş ülkeler. Öte yandan. az gelişmiş ül­ keye el koyar. bu işler nasıl mı oluyor? Şöyle: Sistem. bildiğimiz yabancı işçi kullan­ mak usulü aldı yürüdü. bu tür emperyalistlik eskidi. dene­ timi altına aldığı ülkeye izin verdiği kadar gelişme ola­ nağı tanır. yeni zamanlarda olsun. ucuz emek itha­ lini yeğlemeye yöneldiler. ötesi yasaktır.. bildiğiniz üzere. oradaki hammaddeleri ucuz tarafından kapatıp. hammadde ithali yerine. eskimiş teknolojiyle bazı battal 185 . emperyalist sistem.1 ‘BU DEVLET EKONOMİK EGEMENLİĞİNİ SAĞLARSA.’ Eskiler şu yapacağıma ‘malumatfuruşluk taslamak’ der­ lerdi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra. o da şu: Eski zamanlarda olsun. eski ve battal endüstrilerin çevre ülkelerinde ku­ rulmasını özendirmeye bile başladılar.

ya da durdurmak zorunda kalmamız da. bir de bakıyorsun Türkiye almış yürümüş. işte bu olay. ama bu işin içine yabancıları karıştırmadan yapacaksın. Sanayileşmemizin doğru dürüst sanayileşme ol­ madığım. handiyse dış pazarda borusunu öttürebilecek. ortadan kaldırmak ister. şunun bunun dışardan denetleyebileceği nitelikler taşımaz. ne dış pazarlarda onlarla boy ölçüşebilmek. Başka de­ yişle. de­ netimi altında tutmak istediği ülkeler varsa. hemen. Zaman za­ man. eğer ulusal ekono­ minin temel direği kamu sektörü ise. dağıtmak. akıllı bir kamu sektörü. Bilir ki. o ülkeler­ de kamu sektörünün varlığına. bir ül­ kenin ekonomik bağımsızlığının güvencesidir. bu dedi­ ğimizi doğruluyor. Yıl­ lardır Türk solunun ‘dışa bağımlı’ gelişme dediği. ithalâtına koyacağı kısıtlama umurunda bile olmaz.endüstrileri (sözgelişi tekstil). b) Kalkın­ mak zorunda olan bir ülke. güçlülüğü­ ne katlanamaz. buna dayanarak ileri sürüyoruz. ‘döviz darboğazlarına’ girip üretimi ağırlaştırma­ mız. kamu sanayileşmesine öncülük vereceksin. çevre ülkelerde gelişmeye bırakıyor. iki son derece önemli sonuç çıkar­ mamız olasıdır: a) Sistemin denetimi altına almak. ille onu zayıflatmak. bu işi emperyalizmin dene­ 186 . kaşla göz arasında bir fırıldak çeviriyor. Bu saptamadan. Peki bu işin bağımsızı nasıl olacak? Kolay. ya da tekstil üretebil­ men dışardan (özellikle de emperyalist sistem ülkelerin­ den) getirteceğin bazı ithal girdilerine bağlı. bir terslik olur da sistemin denetiminden kaçayım dersen. ülkeni denetle­ mek isteyen yabancı sermayenin ya da emperyalizmin. aa. seni o girdilerden yoksun bırakıyor. O zaman ekonominin altyapısı. ne var ki elin oğlu ya senin tekstil endüstrini yabancı sermaye or­ taklıklarıyla denetim altına almış. ne tekstil üretimi kalıyor ortada. egemenliğine.

bu ulus. anlamışlar mı.timi altına düşmeden yapmak istiyorsa. Cumhuriyet’in elli küsur yaşında bu gerçeklerin yi­ nelenmesi üzüntü verici. gerçek düş187 . ister misiniz o liberalliğe açık kapı bıraktığımızı söyledikleri ünlü İzmir İktisat Kongresi’ni. çünkü bu devlet daha kurulur­ ken zamanın yöneticileri emperyalizmin her şeyden ön­ ce ekonomik bağımsızlığa musallat olduğunu saptamış. görülüyor İd bu kadar kesin ve yüksek bir zaferden sonra bile. okuyun da görün. artık bunu yerinden oynatmak müm­ kün olamayacaktır. an­ lamamışlar mı Vehbi’nin kerrâkesini: Efendiler. bu hakkımızı savunma ve koruma için de memleketimizin. bizi barışa kavuşmaktan engelleyen nedenler. ulusallığını sağlar. o ka­ dar güçlü bir temel üzerinde yerleşmiş ve gelişmeye baş­ lamış olacaktır ki. bazılarının kafası bu dedik­ lerimi bir türlü almıyor. İşte düşmanlarımızın. Çünkü hakkımız doğaldır. Dünyanın her uygar ulusunun doğal olarak sahip oldu­ ğu şeylerden bizi yoksun etmemelidirler ve haklarımı­ zı teslim etmelidirler. Biz bu haktan vazgeçmeyeceğiz ve ne kadar haklı isek. özel sektörün de yabancı serma­ ye karşısında direnişini. doğrudan doğruya ekonomik nedenlerdir. hiç kimseden fazla bir şey istemiyoruz. bu elbette karma ekonomiye yer vermeyecek demek değildir ama. sanayileşmesi­ ni altyapısından başlayarak kamu egemenliğinde ger­ çekleştirmeye yönelir. ekonomik egemenliğini sağlarsa. kamu sektörünün güç­ lü ve bağımsız olması. Gâzi Mustafa Kemal’in açış söylevinden birkaç satır aktarayım. yasal­ dır vç bize gereklidir. bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasını kamu sektörü öncülüğünde bağımsız bir sanayileşme­ ye bağlamıştır. Biliyorum. ulusumuzun yeteneği o kadar­ dır. (Şimdi şuraya dikkat!) Çünkü bu devlet. Efendiler. eko­ nomik düşüncelerdir.

Ama bağımsız ve özgür bir demok­ rasiydi amaçladığı. sosyalizm değil demokrasi amaçlıyordu. ‘ecnebi düşmanlığı’ konusunu açmış. Mem­ leketin temel sanayisinin kurulması bitmedikçe. Bu bağımsızlık ve özgürlük idealidir ki. burası muhakkak. Gâzi’nin anti-emperyalist düzeyde bir milliyetçi olduğunu biliyor ya. her alanda bir kamu iktisadi teşeb­ büsleri şebekesine yöneltmişti..” (17 Mart 1923) Türkiye Cumhuriyeti. demokratik bir devrimden doğmuştur. Meclis’i açış konuşmasından bir cümleyle bağlamıştım değil mi? Ne diyordu. bu teşebbüsler bir yerde devletin egemenliğinin ve özgürlüğünün ‘teminatı’ olu­ yorlardı. Üstelik Fransız gazetecisi Maurice Pernot’ya verdiği demeçte. yürek istirahati duymamıza imkân yoktur. Başka türlüsünü nasıl düşünebiliriz. Kemal Paşa’da 188 . “ Mem­ leketin temel sanayisinin kurulması bitmedikçe. Fransız. bakın Mustafa Kemal 1 Kasım 1933’te ne demişti: " . yeni devleti demiryollarından başlayıp denizyolları­ na.” Tehlikenin nereden geleceğini de biliyordu. arkası şöyle gelir: “ Bu nedenle..” 2 ‘BATI BİZİ Y IK M A K İÇİN N E LÂ Z IM S A Y A P M IŞ T IR ’ Sözü Kemal Pâşa’nm 1933. her ba­ kımdan yürek istirahati duymamıza imkân yoktur” di­ rektif niteliğinde bir söz.. onaylayamadıklan budur. madenlerinin işletilmesinden başlayıp ilk sanayi gi­ rişimlerine kadar. memleketin sınai donatımını tamamlamak için bütün çaba ve dikkatinizi çekmeyi yerinde buluyorum.. işaret et­ miştir. hem de taa 1923’te. her ba­ kımdan.inanlarımızın bir türlü rıza gösteremedikleri.

Henüz güvenimiz ye­ rinde değildir.. aşın derecede kuşkulu davranıyor­ sak. evet. Size açıkça söyledim. bizim ecnebi düşmanı olduğumuz söylenebilir. sonuna kadar açık sözlü olacağım. İkincinin.. Cevabımı basitleştirmek için size şu örneği vereceğim: Farz ediniz ki karşınızda iki adam var. moral ve fikir yönünden gelişmeye elverişsiz bir adam olduğu sanılmaktadır. bize çok pahalıya mal olan özgürlüğümüzü kaybet­ mek korkumuzdandır. Yüzyıllardır düşmanlanmız Avrupa uluslan ara­ sında Türklere karşı kin ve düşmanlık fikirleri telkin et­ mişlerdir.susacak göz var mı. bakın neler söylüyor herjfin sura­ tına: " . ecnebi amaçlarının içimizde uyandırdığı kaygdar. diğeri ise yok­ sul ve elinde hiçbir araç yok. Eğer ecnebi düşmanlığından. İşte Avrupa ile Türkiye birbirine karşı bu durumdadır. bütünüyle ortadan kalkmış değildir.. Eğer bazen ihtiyat­ lı hareket ediyorsak. bunlardan biri zengin ve emrine her türlü araç verilmiş. evvelce Türkiye’deki ecnebi teşebbüsleri­ nin.. bu araç gereç yoksunluğundan başka. Bizi aşağı olmaya mahkûm bir halk olarak 189 .. Avrupa’da bu­ gün de Türk’ün her türlü ilerlemeye düşman bir adam olduğu. Bu çok büyük bir yanılgı­ dır. bu defa bir Alman ga­ zetecisine ‘uygar ve Hıristiyan Batı’mn Türkler karşı­ sındaki durumunu eleştirmiş. Bu zihniyet hâlâ ve bütün olaylara rağmen mevcuttur. o demecinde de neden dolayı Türk’ün ‘ecnebi’den kuşkulandığını şöyle açık­ lıyor: " . o kadar pahalı el­ de edilen bir bağımsızlığa gölge düşürebilecek her şey­ den nefret etmek anlamı çıkarılırsa..” Hemen hemen aynı günlerde. birinciden hiçbir eksikliği (madunluk) yoktur. Batılı zihinlerine yerleşmiş olan bu fikirler özel bir zihniyet vücuda getirmişlerdir.

Avrupa'ya bak­ malı. (Bu Kemal Paşa’nın çizdiği yol. geleneksel ta­ rım ürünlerine dayanan bir gelişme stratejisini benimse­ mesi için çaba sarf ettikleri. ya da hiç olmazsa. bu­ nun en önemli kaynağım bulmak için.. Atlantikçi güçlerin (em­ peryalist sistem demek ister) Türkiye’nin. çabuk bir kamu sanayileşmesine dayanmaktadır. Çünkü O. hem de baş dön­ dürücü hayat serüveninden biliyor ki. hem tarihten. çünkü tarih boyunca yıkılmamızı çabuklaştırmak için elinden geleni yapmıştır. batta! sanayii) yozlaştırmayı gözettikleri anlaşılmakta­ dır. 1977 seçimlerinden epeyce önce. bu ulusun ekonomik egemenliğini sağlaması­ nı’ istememektedir. kamu öncülüğünde bir ağır sanayiye yö­ nelmek ve bu şekilde yoksulluk ve geri kalmışlıktan kur­ tulmak için ısrar etmiştir. öncekiler gibi neyi gösterir? Devletin Kurucusu. yıkılmamızı çabuklaş­ tırmak için ne yapmak lâzımsa yapmıştır.tanımakla yetinmemiş olan Batı.” Neue Freie Presse muhabirine verilmiş bu demeç de. Amerikan iş çev­ relerinin özel dergisi Türkiye ile ilgili olarak yayımla­ dığı gizli raporda ne diyordu hatırlar mısınız? Aynen şunları: “ . Batı ve Doğu zihinlerinde birbirine karşıt iki ilke söz konusu ise. yıllardır devletin kal­ kınma felsefesi olan kamu öncülüğünde sanayileşme il­ 190 . Batılının önümüze açacağı tuzaklardan uzak durmamı­ zı öğütlüyor. Türk gelişme stratejisinin esası. sanayi­ leşmeyi emek-yoğun alanlara kaydırıp (geri teknoloji. Türkiye ise. ” Adamlar ağızlarıyla söylüyor. ba­ ğımsızlığı ve özgürlüğü gerçekten korumak istiyorsak.) 1950’den bu yana. emperyalizm ‘bu devletin. İşte Avrupa’da aralıksız mücadele ettiğimiz zihni­ yet budur. Şimdi isterseniz madalyonun öteki yüzünü çevirelim..

kesini bize bıraktırmak.. ekonomik bağımsızlığı onlar temsil ediyor da ondan. Bu oranlar planda öngörülmüş hedeflerin çok üstüne çıkmıştır. Ama bu Kemal Paşa’nın vasiye­ tiymiş. b ir türlü içlerine sindiremedikleri bu. İlk iki planda yatırımların daha fazla özel sektöre ağırlık tanıdığı ileri sürülebilirken. ekonomiyi bağımsız tutan kamu sektörüne önem ver­ mekte devam edişimiz.1 ve 3 7. Biz istediğimiz kadar Planlama Teşkilâtını yeterin­ ce radikal olmamakla suçlayalım. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Türk ekonomisinin temel direkleri olmakta direnmişler. Üçüncü Beş Yrilık Plan dönemin­ de de yatırımların yüzde 45. yıllardır IMF olsun. (7 Ocak 1979) 191 . Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan dönemlerinde tüm yatırımların yüzde 31.1 ’i sanayi sektörün­ de yapılmıştı. bu düşmanlıktan kuş­ kusuz beş yıllık planlan kamu öncülüğünde ciddi bir sa­ nayileşmeye yönelten planlama örgütleri de nasibini alı­ yor. bu yüzden de bütün yabancı uzmanların düşmanlığını üstlerine çekmişler.. herif anlar mı.. hiç oimazsa yozlaştırmak için çalışmışlar. Dünya Banka­ sı olsun. üçüncü ve yalanda açıklanacak olan Dördüncü Beş Yıllık Plan’da yatırım ağırlığının büyük ölçüde kamu sektörüne yönel­ diği görülmektedir.4’ü sanayi sektörü için ön­ görülmüştü. Executive Intelligen­ ce Review’nun gizli raporu bakın ne diyor: “ . KİT’le re neden karşı çıkıp duruyor.” Gördünüz ya. ne var ki özei sektör ne kadar ‘sistem’in tu­ zağına düşüp girdileri dışa bağımlı bir montaj sanayi­ leşmesine kayarsa kaysın. KIT’ler kadar..

Sayıları yüzün üzerin­ dedir. bunun yanı sıra da tekstil. Amerikan özel sektörünün (gide­ rek.. ” ■Şu kısacık özet bile gösteriyor ki. demiryollarını. Türk ekonomisi­ nin temeli kamu sektörünün elindedir. bağımsızlığını el­ de tutabilecek olan da odur. Neden olarak da Dünya Ban­ kası KIT’lerin ekonomik olmadıklarım ve ‘sosyal hedef­ ler’in galebe çaldığını ileri sürmüştür. gübreyi. Uluç Gür192 . Aralık ayından b eri IMF ile sürdürülen müzakereleri ele almış bir yazıdan... a b d Hükümetinin) Türk ekonomisinin temel di­ rekleri sayabileceğimiz sektörler hakkında ne düşün­ düklerini. Devlet sektörü tam anlamıyla çeliği. he­ men ardından şu cümleleri eklemekte gecikmiyor: " .” Şimdi isterseniz bir de. elektriği. petrol rafinerilerini. hava ve denizyollarını. Ne var ki aynı rapor. Executive Intelligence Review"nun ‘hizmete özel’ gizli raporunda şöyle okuyoruz: " . . ekonomiye katkıları yaklaşık yüzde ondur. Sana­ yi kesiminde çalışanların yüzde 6 ’sı KIT’lerde çalışmak­ tadır.. kimya Ve makine imalat sanayisinin de büyük kısmına egemen durumda bulunm aktadır. 3950’lerden beri Para Fonu. Kamu İktisadi Teşebbüsleri genel anlamda sana­ yileşmeyi yönlendirmektedirler. çimento. ulaştır­ mayı tekel halinde elinde bulundurmakta. şeker. kömür.3 ‘SİS TEM İN KİT’LERE DÜŞMANLIĞININ KANITI Seçimlerden çok önce. kâğıdı. Tüm fabrikalarında üretilen mallardan yarısı bu kuruluşlardan gelir ve mevcut ağır sanayinin en önem­ li kısmım bu sektör oluşturmaktadır. . KIT’lerin özel sek­ töre satılması için çeşitli hükümetler nezdiııde sürekli baskılarda bulunmuştur.

SSCB bu sanayinin kurula­ bilmesi için Türklere yardımcı olmaktadır. ‘sağlık ol­ sun5 ‘iyi olur inşallah’ benzeri yaklaşımlarla geçiştiril­ . mektedir. İtalya ve Almanya’nın 60. Para Fonu’nun sorunu. Enerji Bakanı.. Türklerin çelik üretim kapasitelerini artırmak arzusunda oldukları çok kesin bir biçimde belli olmak­ tadır. ihracat ya da iş­ çi dövizi öngörülerinin gerisinde kalınması. Bunların dışın­ da iki çelik tesisi daha etüd halindedir. Türkiye’nin çelik sanayisini genişletmesinden hoş­ nut olmadığını belirtmişken. Her biri ayakta durabilmek için milyarlarca liralık finans­ man gereksinimi içinde olan kamu kuruluşlarının. yaptığı konuşmada önümüzdeki beş yıl içinde Türk çe­ lik üretiminin 20 milyon tona varacağını söylemiştir. Japonya’nın 110. Nitekim 6 milyon ton kapasiteye çıkacak olan İskenderun Tevsi Tesisleri’nde gene Sovyetler çalışmaktadır.. bugün Türk lirası bulamamak­ tan yakınmaktadırlar. böyle bir tutum. Pa­ ra Fonu damgalı kişi kredi kısıtlamaları sonucu işlerlik­ lerini yitirdikleri gözlenmektedir. Örneğin. Çünkü plan hedefleri bu sektörde şimdikinden üç kat daha fazla yatırımı öngörmektedir. Yakın zamanlara değ­ gin döviz darboğazının yatırımları aksattığından yakı­ nan kamu kuruluşları. bakalım ne demiş: * . bizi çocuğunu boğan bir anaya benzetmez mi? Dönelim ‘gizli rapor’un çelik bölümüne. (Şuraya dikkat!) ABD. Kamu kuruluşlarına açılan her kuruşluk kredinin hesabı sorulmaktadır. ABD’nin 120 193 . kamu kesiminin fi­ nansmanında yoğunlaşmaktadır.kan’m Cumburiyefteki yazısından şu satırları gözden geçiriniz: Bununla birlikte Türkiye ile Para Fonu arasında bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi konu­ sunda ciddi bir sorun yoktur.” Ne demek bu.

bu konuda şunlar ya­ zılı: Bunların yanı sıra petro-kim ya..) D ü n y a Bankası ise bu tü r tesisleri. Çünkü bu takdirde Türkiye kendi kendine yetebilen büyük bir devlet olacaktır. T ü rk iy e için. fazla sermaye gerektirdiği gerekçesiyle tav­ siye etmemekte. okudukları şu satırlardan sonra herhalde ayılmışlardır: Türkiye çelik üretmeyecek. Dün­ ya Bankası da.” Uzatmaya gerek var mı. gübre ve kim ya­ sal maddeler alanlarında da T ü rk iy e b ü yü k yatıranlar­ da bulunmaktadır.” ‘Sistem’in Türkiye’den ne istediğinde kuşkusu kalan­ lar varsa. aynı raporda ne yazılmaktadır: 194 . ekono­ mi alanında onu bağımsızlaştıracak hele büyütecek gi­ rişimlere kesinlikle karşıdır. Çünkü bakın. bin türlü baskı yapmışlardır. (. Raporda. T ü rk iy e ’y i petro-kim ya ürünleri bakım ın­ dan kendi kendine yeterli olacak b ir hale getirmeye ça­ lışmaktadır. Bunların arasında askeri yönetimlere başvurmak yolu da vardır. kimseyi de iplemeyecektir. T ü r k iy e ’nin ya k ın b ir gelecekte İtal­ ya ve Alm anya ile bu sanayi dalında b o y ölçüşmeye kal­ kışacağı anlaşdm aktadır. petro-kimya sanayi dalındaki hedefleri­ mize de bozuluyorlar.. Yıllardan beri IMF de. Amerika’nın kendisi de Türkiye’yi bu türlü girişimlerden geri bırakmak için bin türlü yol de­ nemiş.. Hele bu işin kamu sektörünce yapılma­ sı tüylerini diken diken etmeye yetmektedir. Türkiye’nin yılda 20 milyon ton çelik üretimini amaçlaması Amerika’yı hoşmit etmiyor. Bunun için değil midir ki. şimdiye kadar bin kere sap­ tadığımız bir şeyi. bir kere daha saptıyoruz: ‘Sistem’ Türkiye’nin ‘pazar’ olarak alıkonmasmı istiyor.. yapılm alarına karşı çıkm aktadır.ve Sovyetler’in 135 m ilyon ton yıllık çelik ürettikleri göz önünde tutulursa. B ü yü k devlet kuruluşlarından birisi olan Petkim.

Oy­ nanan oyun.. onları ancak yönetimi eline alan ordu getirebilirmiş. Türk Hükümeti’nin (Demirel Hükümeti) Para Fo­ nu’nun önerilerini kabul etmektense borçlan için bir moratorium ilân etmeyi tercih ettiği ileri sürülmüştür. Para Fonu’nun önerilerini kabul etmesini istemekte ve ancak bu takdirde borçlann yeniden düzenlenip öden­ mesinin ertelenebileceğini ileri sürmektedir. ” (8 O cak 1979) 4 HEY KEMAL PAŞA. DemirePin IMF’nin emirlerini yerine getirmediğini. Demirel Para Fonu’nun ‘emirlerini’ yerine getirmiyormuş. ancak ordunun yöne­ timi ele alm asıyla bu önlemlerin alınabileceğini söyle­ miştir.. Türk bası­ nında çıkan bazı haberlerde Londra’nın iş çevrelerinde. Türki­ ye’nin bir an önce askeri bir yönetime kayması. Para Fonu tarafından arzulanmaktadır. (. Bu kadar­ la kalsa iyi. Yunanlı diplomat Amerikan iş çevreleri için çı­ kan Executive Intelligence Review'nun Türkiye hakkındaki ‘hizmete özel’ gizli raporunda.) Amerikan bankalannın büyük kısmı. HEY.“ Yunanlı bir diplom at.. bize... Nitekim....” Gerçekte.. Türkiye’nin. Para Fo­ nu’nun önerileri arasında vergilerin büyük ölçüde yük195 . 1967 yılında Yunanistan’da başarıyla ger­ çekleştirilmiş ve NATO tarafından planlanmış askeri dar­ be hareketine çok benzemektedir. Evet. arkasını şöyle getirmiş o diplomat: " . böyle diyor.. . Executive Intelligence Review’nun rapo­ runda vardığı sonuç da aynı doğrultudadır: " .

Ne var ki.seltiimesi (ne tesadüf. ecnebi amaçları­ nın içimizde uyandırdığı kaygılar. denizaltı da. istediklerinden önemli bir bölümüne Türkiye’de askeri yönetim olmadan kavuş­ muştur. hem de özel sektö­ rün tamamen felce uğraması vardır. “Türkiye’deki ecnebi teşebbüslerinin.. devamlı ithalâtta bulunuyorlar ve bir türlü o kahrolası gelişme programlarından vazgeçmiyorlar. vergi tasarıları Meclis’te). KİT’lerin temsil ettiği. ” İşin en güzel yanı.. ithalatın kı­ sılmasıyla Maliye Vekili övünüyor bile.. üstelik “bizi aşağı olmaya mahkûm bir halk olarak tanımakla yetinmemiş olan Batı.. yüzde 75 oranında bir devalüasyon (yüzde 60 kada­ rını yaptık.. “Türkler çok gururludur. ufak ufak dışa bağımlı olmaktan çıka­ cak bir savunma sanayisi oluşturmak yoluna girmiş bu­ lunması.) Görünüşe göre Para Fonu. Kamu İktisadi Teşebbüsle­ ri olm asa. daha bir yüzde otuz istiyorlar) ve ithalatın tamamen durdurularak hem kamu. gelişme hızının yüzde 8’den yüzde 5’e düşürülmesi (o iş oldu bi­ le). yıkıl­ 196 . aynı raporda zikredilen bir New-Yorklu ban­ kacının dediği gibi.” (Eh. uçak da” demiyor mu? Neyle yapacak. tank da yaparız. daha düne kadar ‘sistem’in Türk ekonomisini batıracak önlemleri yutturmak için. Mustafa Kemal Paşa’dan kalma o “ kamu öncülüğünde çabuk sanayileş­ me” ilkesi Türk planlamacılarına hâlâ egemen olmasa. ambaıgodan beri. bu bir anlamda o seçeneğin gündemden çıkarıl­ masını gerektirir belki ama.. Kemal Paşa’nm (Cumhuriyet Or­ dusunun Başkomutanının) daha o zaman dediği gibi. yöne­ timi eline almasını istediği Silâhlı Kuvvetler’in de. Çünkü. bütünüyle ortadan kalkmış değildir” . elbette Türkiye’de kamu öncülüğündeki Türk sanayisiyle. Daha geçen gün konuşmadık mı? Genelkur­ may Başkanı ne diyor: “ Bize gerekli parayı verin.

“ gerçek düşmanlarımı­ zın bir türlü rıza gösteremedikleri. iMF’nin gri adam ­ larının gelip de bu kuruluşları ‘ekonom ik’ bulm am ala­ rı için ellerinden geleni ardlarına koymamışlardır. her bakım­ dan. onaylayamadıkları da budur. h a d i o n u d a b en sö y le y e y im . yıllardır gelmiş geçmiş bütün iktidar­ lar KIT’leri arpalık gibi kullanmışlar. birçoğu ‘sistem ’in tekelleri ve çokuluslu şirketleriyle içli dışlı olm uş bazı özel sektör kuruluşlarından değil. tek kelimeyle. Şu halde. Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin de.” O h ald e chp ik tid arın ın e k o n o m i p o litik a sı.. Zaten. Artık aklını başına toplamalıdır politikacılarımız. Daha önce de dış borçlar için moratorium ilân edilmiş. artık onu yerinden kımıldatmak mümkün olmayacaktır. Peki ya sivil yönetim? İtiraf edelim ki. Executive Intelligence Review'n u n ‘h izm e te ö z e l’ r a p o ­ ru n d a n o k u y a lım : “ .. KİT’lerden. büyümesi ve gelişmesinden geçmektedir. adam kayırmak için en elverişli yer olarak ofrları görmüşler. bu ülus ekonomik egemenliğini sağlarsa. teknolojilerini yenilemele­ rine fırsat tanımamışlar. Verimli ve kârlı ça­ lışmalarım önlemişler. b a ş b a k a n la r ın u ğ ­ ra d ığ ı â k ıb e t h ay li ilg in ç . Türkiye’nin ekonomik egemenliği. o kadar güçlü bir temel üzerinde yerleşmiş ve gelişmeye başlamış olacaktır ki. memleke­ tin temel sanayisinin kurulması bitmedikçe.mamızı çabuklaştırmak için ne yapmak lâzımsa yapmış­ tır” . ‘siste m ’le ilişk ile rin d e KİT’ lere u y g u n g ö re c e ğ i işle m . daha önce de Para Fonu buna engel olmak iste­ 197 . KİT’lerin hesaplı ça­ lışması. ‘yürek istirahati duymasına’ olanak yoktur. ‘ b a ğ ım s ız lık ’ ve ‘ ö z g ü r lü ğ ü ’ k o n u s u n d a e lim iz e ö n e m li ip u ç la rı v e re ­ cektir. çünkü “ bu devlet. iM F’nin ö n erilerin i k a b u l e tm e k te n se m o ra to riu m ilâ n etm eyi yeğley en e sk i ik tid a rla rın .

. hem bir moratorium ilânına gitmek istemiş. hem de SSCB ile ekonomik bağların gelişmesini arzuladığını belirtmişti. 1965 ydında ise Başbakan İnönü borçlar konusunda OECD nezdinde moratorium ilân etmeyi düşündüğünü belirttikten sonra üç hafta içinde düşürülmüş ve iki yıl sonra Para Fonu’nun seçtiği adam olarak ve onun istek­ lerini yerine getirmek üzere Demire! başbakanlığa geti­ rilmiştir.. 12 M a rt’ı hepim iz hatırlıyoru z. H e y Kemal-Paşa.” R a por bundan sonrasını ya zm ıyo r ama.. hey... 1958 yılında Başbakan Menderes ekonomik du­ rumun çökmek üzere olduğunu ve döviz yedeklerinin sı­ fıra indiğini görünce. Ancak Demirel Uzun süreden beri gelişme ta­ raftan işadamlarının ve sanayicilerin baskısı altında bu­ lunmaktadır.miştir.. (9 Ocak 1979) 198 . 1960 yılında Menderes bir as­ keri darbe ile devrilmiş ve yargılanarak idam edilmiştir.

yeni Türkiye de bunu kabul edem ez. devlet ve hükümet ecnebi serm ayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Ve bilimsel anlamda denilebilir kî. ecnebi serm ayesi memlekette ‘m üstesna’ bir yere sahip oldu.” M u s ta f a Ke m a l Şubat 1923 . özettikle Tanzimat dönem inden sonra. Burası esir ülkesi yapılam az.İflasa giden yol Geçmişte. Artık her uygar devlet gibi.

Güzelyalı’ya (o zamanlar adı Kokaryalı idi) 201 . Tramvay yolunda oturanların. Ne o.1 TÜRK’ÜN AKLI GEÇ Mİ GELİR? Yaşıtlarımın. Bostanlı’ya ve Soğukkuyu’ya gidip gelen. çocukluğumun Karşıya­ ka’sında. ortadan silinmeleri 50 yıllarına denk geliyor. şaştınız mı? Hiç şaşmayın. İstanbul. kışları kapalı. İşin tuhafı. İzmir’de binmişimdir. atlı idi. son derece sevimli taşıt araçları. İskele’nin önünden. Yanlış hatırlamıyorsam. ben ilk defa tram­ vaya İstanbul’da değil. İzmir çocuklarının bu alanda da. öyle çabu­ cak kalkmadı da bu tramvaylar. yazla­ rı açık. vatmanlarla. çoğundan farklı olarak. atlı tramvaylar hâlâ saltanatlarını sürdürüyor­ lardı.-. biletçiler­ le ahbap olduklarını hatırlarım. Atlı tramvay ne demek!. şehrin Alsancak yöresinde atlı tramvaylar işle ye dursun. İzmir’de. her vapur gelişinde Naldöken’e. sanırım çok yıl­ lar önce atlı tramvaylarını elektriklileriyle değiştirmiş­ ti. Üstelik bindiğim tramvay elektrikli değil. 40 yılları boyunca gö­ revlerini sürdürdüler. Nede­ ni belli. Öteki Türk şehirlerindeki çocukları bilmem ama. İstanbul çocuklarına oranla bir aşağılık duygusuna düşmeleri olasızdı.

tramvaya dönmektir. bavulumuzu koyacak taksi aramış bu­ lamamıştık. yalnız küçümsemedik. sabahın köründen beri görev başındaydılar. Türkiye petrol ithâl ede­ mediği gün otobüslerin de. bunu anlamak için acaba şu son otuz senelik savurganlığı yaşamak mı gerekirdi? Savaş yıllarında. Şimdi öyle söy­ lüyorlar. Maçka-Beyazıt tramvayları ise. arabanın gittik­ çe önemini yitiren kıt bir taşıma aracı olduğu dönem­ de. şehir içi trafiğini keşmekeşten. tramvayın önemini nasıl küçümsersiniz? Küçümsedik. sonra otobüslerimizi özel otomobillerle değiştirme yolunu tuttuk. zira. hâlâ raylar üzerinde giden bir taşıma aracına bağlı kalmayı ilkellik saydık. mizah dergilerindeki karikatürlerin çoğu tramvay üzerine idi. önce tramvaylarımı­ zı otobüslerle. otomobillerin de hurdaya çı­ kacağı kesin. şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olarak yerleşmiştir. Meğerse böyle yapmakla dı­ şa bağımlı bir taşımacılık anlayışına yatıyor. bir sabah. 30’larda. kesin ya. Tramvay. ilerde şe­ hirlerimizi trafik sıkışıklığından geçilmez hale getirecek bir ‘tarihsel yanlışlığa’ düşüyormuşuz. diyor ki. şehir dururdu be! M açka’dan Taksim’e kadar. Elbette doğru bir söz. benzin piyasadan çekilince. ül­ ke ekonomisini savurganlıktan kurtarmak için tek yol.Konak’tan gıcır gıcır elektrikli tramvaylar kalkıyordu. Avrupa ve Ame­ rika’dan yedek parça gelmeyince. sonunun nereye varacağını hiç düşünmeden. otobüslerin vı­ zır vızır işlediği bir dönemde. Maçka-Tünel. Şimdi büyük şehirlerimizden birinin belediye başka­ nı çıkıyor. yaşı elli dolayında olanların belleğinde. büyük şehirlerimizde insan taşımacılığı kimlerin omzuna kalmıştı hiç mi dü­ şünmediler? Elbette tramvayların! 40 yıllarında İstanbul’da tram­ vay olmasaydı. Otomobilin pahalı bir lüks. bir kere tramvay petrolsüz 202 .

yakından ince­ lerseniz göreceksiniz ki. ihraç edeceğimiz mallan indirmek için liman in­ şa edin anlamına geldiğini sosyalistlerden başka kimse anlamamıştı. üçüncüsü vagonla­ rı çoğaltılarak bir kerede yüzlerce kişiyi bir yerden bir yere götürebilir. Türkiye’nin tramvaylara veda etmek kararını verdiği tarihlerle. CH P’d e . en çok benzin yakan Amerikan otomobilleriyle doldu. sonra tramvayları kaldırdılar. yol ve liman lâzım olduğuna inanmak icab eder. 1950’lerin ilk yıllarında. tramvaylarda ısrar etmenin şehir içi trafiğini altüst ede­ ceğini. her türlü kal­ kınma ilânlarından evvel. 1947 Haziranı’nda Türkiye’ye gelen bir ikisat heyetinin başkanı. göğsünü gere gere di­ yordu ki: “ Türkiye’ye her şeyden evvel. Türkiye’nin tramva­ yı terk etmesi gerçekten tarihsel bir yanılgı olmuştur.” O tarihlerde bu sözlerin. aynı partinin belediye başkanları idi. size satacağımız motorlu araçlar için yol yapın. çağdaşlaşmak sanıyordu bizim yöneticilerimiz. en işe yaramaz. siz kalkın­ maya boş verin. Bu başkana göre. Türkiye’nin Amerika ile sıkı ilişkilere girdiği tarihler üç aşağı beş yukarı ay­ nıdır. motor­ lu ve benzinli araçlar için elverişli hale getirmekle baş­ ladılar. zira bu araçların az süratli olduklarını. sonradan devralan d p de (eski Demokrat Parti) işe şehir içi yollan asfaltlamak.işler. ne de onca dövizi­ miz çarçur! Memleketi yönetmek gibi bir iddiası olmayan orta­ lama vatandaş. Bunu ilerlemek. eğer bu yanlışlığa düşülmeseydi bugün ne şehirlerimizin iç trafiği böylesine berbat olacaktı. Çünkü. zaten yer­ yüzünden gittikçe kalktıklarını ileri sürenler de. en lüks. arkasından sokak­ larımız en iddialı. Avrupa’ya yolum düşüp de oralarda 203 . Galiba yazmıştım. bu sözleri duyunca ne hisseder dersiniz? Adamakıllı koyu bir hüzün! Bundan otuz yıl önce. İkincisi yurt içinde yapılabilir.

Milletimizin kuvvetli. ilmin. ne kadar doğru! (18 Ağustos 1978) 2 TEKERLEĞİ YENİDEN KEŞFETMEK 1947 Haziranı’nda İstanbul’a gelmiş olan Amerikan İktisadi Heyeti’nin Başkam ne demişti “ Siz kalkınma­ yı filân boş verin. Mil­ li veya bağımsız diye adlandırılan dış siyaset gerçekte Birleşmiş Milletler’deki demokrasi anlayışından uzak­ laşmak demektir.. mesut ve müstakar yaşaya­ bilmesi için. Dünyanın bugünkü umumi şartları ve asır­ ların dimağlarda ve karakterlerde topladığı hakikatler karşısında hayale kapılmak kadar büyük hata olmaz.tramvayların tıkır tıkır işlediklerini görünce ne kadar şaşmışımdır! Türk’ün aklı geç gelir diye bir atasözümüz vardır. Mustafa Kemal büyük ‘Nutku’nun 276. Tarihin ifadesi budur. devletin tamamiyle milli bir siyaset takip et­ mesi ve bu siyasetin iç teşkilâtımıza tamamiyle uygun olması ve ona dayanması lâzımdır. Milli siyaset dediğim zaman kastettiğim mana şudur: Milli sınırlarımız için­ de her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak var­ 204 .” Oysa. mantığın ifadesi böyledir. en iyisi yollarınızı yapın” demişti de­ ğil mi? Bundan tam bir yıl sonra.. 27 Temmuz 1948’de İzmir’de yaptığı bir konuşmada Adnan Menderes DP adına kelimesi kelimesine şunları söylüyordu: “ . say­ fasında daha o zaman bakın ne demişti: Bizim vu­ zuh ve tatbik kabiliyeti gördüğümüz siyasi meslek. aklın. ‘mil­ li sıyaset’tir.

Amerikalılar geldiler. pahalıya gelmektedir. ‘ulusal sı­ nırlarımız içinde he'r şeyden önce kendi gücümüze da­ yanarak varlığımızı koruyup. ‘milli siyaset’in Birleşmiş Milletler ilkelerine uy­ madığını ilân etti ve demiryollarımız talihine terk edildi. Sonra. bizzat İnönü uzun başvekil­ lik yıllarında.lığımızı koruyup memleketin iç saadet ve imarına çalış­ mak! ” Devletin kuruluş felsefesi budur. İnönü/Bayar takımı­ nın 1947’de başlayarak. demiryolu demek bir yerde uygarlık. Ana­ dolu Demiryolu Kumpanyası’na da Bağdat Demiryolu Şirketi’ne de (her ikisi de yabancı idi. Mustafa Kemal her Meclis’i açış konuşmasında sorun üzerinde ayrıca durur. Oysa. onu da biliyorsunuz. Türkiye’yi sömür­ geleştirmek amacını güdüyordu). nedir bu? Doğrusu istenirse Türkler demiryoluna öncelikle sa­ vunma yüzünden ilgi duymuşlardır. karayolları ta­ şımacılığı ülkemizi geniş ölçüde dışa bağımlı kılmakta. Öyle ki. Bu ekonomimiz için de gereklidir. savunmamız için de! Tekerleği yeniden keşfetmek değil de. memleketin gerçek mut­ luluk ve imarına’ çalışmıştır. demiryollarımızın yenilenmesi ve yenilerinin yapılması zorunludur: Ülkeyi kuzeyden güne­ ye. Türkiye Menderes’in ağ­ zından. doğudan batıya yeni demiryollartyla katedeceğiz. harıl harıl. Sorumlu bakan şimdi çıkmış diyor ki. İlk Cumhuriyet hükümetlerinin ulusal siyasetlerinin başlıca odaklarından birisi demiryolu siyaseti idi. Bizim çocukluğumuz ‘demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan’ efsanesi içinde geçmiştir. emperyalizmin kışkırt­ 205 . Mustafa Kemal’in özetlediği bu ulusal siyaseti uygulamak için uğraşmış. o yıl boyunca hangi şehirlere ulaştığımızı halka müjde­ lerdi. Abdülhamit. bir yerde mutluluk. bir yerde bağımsızlık demek oluyordu. ülkeyi getirdikleri yer neresidir.

Bu kol önümüzdeki yd Er­ zincan’a ulaşmış olacaktır. D a­ ha 1870’den beri bu hakikat meydana çıkmış ve strate­ ji nazariyatına... anılarında demiryolunun öne­ mi konusunda şunları yazıyor: " . Şark Demiryollan’nı (yabancdardan) satın almış olduğumuzu bilirsiniz. temel prensiplerden biri olarak geçmiş­ ti. Cumhuriyet’in ilk senelerinden beri dikkatle. dur­ madan ve başan ile tatbik olunmaktadır. Demiryollan bir ülkeyi medeniyet ve refah nurlanyla aydınlatan kutsal bir meşaledir.. İstiklâl Harbi’nden sonra taldb ettiğimiz şimendifer po­ litikası. demiryolsuz menzil hatları ile idaresi mümkün değildir. ilk menzili Divriğ’e varmıştır. Doğu ve gü­ neyde Sivas.. Diyarbakır’dan doğuya uza­ nacak hattın da inşaatına başlanmıştır.. geçen yd içinde Sivas/Malatya iltisakıyla birbirine bağlanmıştır..tığı isyan bölgelerine çabuk asker sevk etmek için izin vermişti. İsmet Paşa ise. hedeflerine ulaşmak için.” Mustafa Kemal ise 1 Kasım 1937’de (ölümünden bir yıl önce) hâlâ demiryolu başarılarımızla şöyle övünü­ yordu: “ . (. Zonguldak’a varmış olan hat dahi bu zen­ gin kömür havzasını iç vatana bağlamış bulunuyor. iktisadi ve içtimai sebepler yanmda. Si­ vas’tan sonra doğuya doğru uzayıp gitmekte olan hat da. Diyarbakır gibi büyük menzillere varan hat­ lar. Güneyde Nusaybin’e giden hattan başka yurt içinde bü­ 206 . Ben Kafkas muharebelerinde esaslı bir kanaat edinmiştim: Yeni harblerin modern ordularının.) Gene bunun gibi İstiklâl Harbi’nde Kafkas Cephesi’nden Eskişehir’e getirdiğimiz toplan kaç ay bekle­ diğimi hiç silinmeyecek bir derinlikle hafızamda taşırım. ısrarla üzerinde durduğumuz demiryollan inşaat siyaseti. askeri za­ ruretlere dayanmış ve seferlerin canlı hatıralan bizde hiç gevşemeyen bir etken olmuştur.

. Sorun bu il­ kede değil. Bunlar genel lâflar. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı ortalarına kadar ödediği Osmanlı borçlan. Bir ülke kapitalist uluslararası ticaret dü­ zeni içindeyse. bu siyasetin Bir­ leşmiş Milletler’in ilkelerine uymadığım ilân edip.. batırabilirsin de. kapitalizmin ma­ yasında var. borç da verir. yaptıkla­ rı yanlışın vehametini anlar gibiler ama. geliş­ miş devletler daha az gelişmiş olanlara.tün demiryollarının idare ve işletmeleri Cumhuriyet Hükümeti’nin elindedir. borç da alır. Batılı emperyalist sistemin Osmanlı’yı teslim 207 . onlara aşırı derecede kredi açtıkları görül­ memiş şey midir allahaşkına? İşte ülkeler arası ilişkiler­ de de böyle oluyor: Bir ülke öteki ülkeyi kalkındıraca­ ğım diye öylesine borçlandırıyor ki. bu.. sonra bağımsızlığım teslim almaları anlamına gelir. sonra­ dan kendilerine ‘milliyetçi’ diyenler ise. bunun hesabı onlardan sorulmayacak mı? (19 Ağustos 1978) 3 ‘İFLASTAN BAŞKA ÇIKIŞI OLMAYAN YOL. yâni borçlanmak. Kredi verip bir ticaret kurumunu kurta­ rabildiğin gibi.. gerçekte o ülkelerin ön­ ce ekonomisini. Şimdilerde. sonunda borçlanan alacaklısının tutsağıdır.” (Alkışlar. Kapitalizmin emperyalist aşamasında. diğer bazı firmaları ele ge­ çirmek için. borç verirler ki. öyle koşullarla kredi açar.’ Krediyle iş görmek.) Cumhuriyet’i kuranların ‘milli siyaset’i bu idi. Ame­ rikan siyasetini benimsemişlerdi. ama doğru lâflar. herkesin bildiği bir şey değil mi bu? Bazı firmaların.

Osmanlı’mn kapitalist ekonomi düzeninden bir şey anlamayışı. doğru tarafı çok: İçlerinde saray yaptıranı da vardı.000. yönetim ve başka devlet har­ camaları için gerçekte ancak 4. Bakın Parvus Efendi. Durum.000’dur. harca.000 lira kalır.297. şu müthiş sonucu bulu­ yor: Borçlanılan miktar: 5. Böyle bir mali politi­ kanın iflas etmesi zorunluydu. Bundan devletin dış borçları için de 13.almak için kullandığı en etkili ve geçerli ekonomik araç­ lardı.. Parvus Efendi’nin yorumu da şu: “ .” Boz­ dur bozdur.000 Osmanlı lirası gelir gösterilmiştir.714 Frank. önceleri borçlanmamakta gösterdiği aşırılığı.000. bu konuda ne diyor: Türk Hükümeti.676.) Türkiye’nin Avrupa Bankalan’na ödediği faiz ora­ nı yüzde 15-20’den aşağı değildi. Borçların bütçe üzerindeki ağırlığı. başka türlü çar­ çur edeni de. borç faizlerinin ancak yeni borç sözleşmeleri yapmak suretiyle Ödenebildiği kesinlikle dikkate alınmamıştır. Gerçek gelir 17. Parvus Efendi. (. bir kere borçlanmaya başlayınca.. bu yüzden de borçlanma politikasına ba­ lıklama dalışı ötekilerin işini kolaylaştırıyor. hesapsızca ve ihti­ yatsızca borçlanmak suretiyle yine göstermiştir. padişahlar yabancılardan aldık­ ları borç paraları sefahatla yediler diye. Olmayan bir rakamdır bu. Dolayısıyla hükümete. İlkokullar­ da bile okutulmaz mı.000. her para verenin ileri süreceği her koşulu kabul etmeye kadar varmıştır... buna karşılık ele geçen miktar: 3. Heidborn.012.500 Frank.000.” Etmiştir de.884. Ele geçen paramn. 1854/1874 arasında Osmanlı DevIeti’nin borçlarını hesaplamış. Hesabı yapan A. Türkiye Mâliyesi adında­ ki eserinde şunları yazıyor: “ 1874/75 yılı bütçesinde 25.000 ayırmak gere­ kir. dev­ 208 .

.” Parvus Efendi. Osmanlılann güç durumlanndan. banka.. dışardan bakarsan öyle gibi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ne 2. Avrupa­ lI Osmanh’yı dolandırmış.676. şöyle asarız. acemilik ve ihanetlerinden yararlanan Av­ rupa maliyecilerinin her türlü açgözlülük sınırım aşma­ sı demek olduğu sonucuna kolayca varılacaktır.. ödersin. Hem de 209 .500. Gerçekte ise..000. ‘çamura yatıl­ maz’ mı. komisyon ücretleri ve başka birtakım giderlerin düşülmesiyle. borç alman 5.lete borç olarak yükletilen paradan. geçi­ rilen bu tecrübeyi daima dikkate almak gerekir. Türkiye’yi iflastan başka çıkışı olmayan bit yola sürükleyecek güçtedir.000 Frank’m kullanılabilecek durum­ da olduğu anlaşılır. ödemeye mecbursun. çerçeveletip Maliye Bakanı’nın başucuna asmak gerekir sanırım. böyle keseriz diye. alacak­ lı olan elbette alacağını isteyecek. Finans dünyasıyla ilişki kurulacağı zaman. sanki nice yıllar sonra yeniden aynı yollardan geçeceğimizi sezmiş gibi sözün burasında bir de nasihat veriyor ki.. Osmanlı memurlarının düşüncesizlik. Osmanlılar da öyle yapmışlar: Borçlan ödemi­ yorlar. Parvus Efendi bunu da açıkça yazıyor: “ .. Yâni devlet beş santimini bile alamadığı parayı ödemek yükümlülüğüne sokulmuştur.000.000 Frank havadan borç yüklenmiş olmak­ tadır. borcunu ödemeyen de O. “ . Borsa işlemleri ve banka politikası.297. Gürültü kıyamet. elde sözleşmeler var. Haklılar mı. yâni 2. Zamanın Düvel-i Muazzama’sı Osmanlı’nın tepesine üşüşüyor. Sonralan Türkiye ödemeleri durdurduğu zaman bütün Avrupa gürültü ve öfkeye boğulmuştu. borçlanan Osmanlı.” Böyle bir çıkmaza girilince ne yapılır.700. iyice altmış altıya bağlamış. Ancak yukarki rakamlar göz önüne alınırsa bu gürültü ve öfkenin.500 Frank’tan ancak yansının.

yeniden gözden geçirilmesine çalışılıyormuş. yakın tarihîmizde yaşa­ dığımız dramlara ne kadar benziyor. Tarım ürün­ lerinin rehin edilmesi sorunu. (1881) (31 O c a k 1979) A ELİNİ VERİRSİN. vs.paldır küldür ve sorum lu kişilerin ruhu bile duym adan girilen bir y o la . yeni Türkiye devletinde neyi nasıl yapmamak gerektiğini saptamak için kullandığı yön­ tem. KOLUN GİDER Mustafa Kemal’in. Bu anlaşma. Anlaşmanın sakıncaları giderilecekmiş. biliyorsunuz. boşuna mıdır sanırsınız? Osmanh’nm yıkılışını kolaylaştıran ekonomik çözü­ lüşün kökeninde. iflasım Muharrem Kararnamesi ile ilân et­ mişti. sorumlu kişilerin ruhu bile duy­ madan. vs.. Alacaklı Wells Fargo’ya ta­ nınmış ayrıcalıkların. İngiltere ile yapılan 1838 Ticaret Anlaşması’nm bulunduğunu. Mustafa Kemal döneminde. işin uzmanlan sık sık söyle­ miştir.” Bunları niye anlatıyorum. ne demiş adam. Üstelik. ülkeyi iflasa götürecek bir yola girersiniz’ deme­ miş mi? Osmanlı. yabancı sermayesinden ve yabancı borçlarından. Şimdi de benim söylememin hiçbir an210 . Cumhuriyet’in. Şimdi gel de Parvus Efendi’ye hak verme. basit fakat etkileyiciydi: Ösmanh’nm yakın tarihi­ ne bakardı. olayın ayrıntılarından Başbakan’ın haberi bile yokmuş. Osmanlı ekonomisini yabancılara teslim ediyordu.. Anka’nın verdiği bir habere bakılırsa. yılan­ dan kaçar gibi kaçması. ‘paldır küldür.

lamı yok. (.” Bunlar 1853’te yazılmış. yaban­ cı malların yerli hammaddelerle değiştirilmesinden iba­ ret. Türkiye hammadde­ lerini yabancı ülkelere sattığı halde.. on okka. hammaddesini kendi yurdunun yetiştirdiği bir okka işlenmiş kumaşa karşılık. Bütün bu endüstri kollannm bugün bu topraklarda artık izi bile kalmamıştır. hükümet Odesa’dan buğday alır. Şam’ın çelik bıçaklan. eskiden Türkiye’ de yetişen ve yabancı memleketlerde büyük ünü olan Türk endüstrisinin birçok kollan şimdi mahvolmuştur.” Edward Michelsen adındaki bir İngiliz yazarı da. Diğer taraftan. Top­ raklar.. o zamanki Türk/İngiliz anlaşmasının etkilerini incelerken. Teselya’mn Türk kızılı iplik boya endüstrisi hep yok olmuştur. Türk. Türkiye’nin bütün ticaretinin.. O muahede ile tekel usulü kalktı ise de ye­ 211 .) Başkentin yakınında uçsuz bucaksız yerler bomboş durur. İznik’in çini en­ düstrisi. ormanlar.ham iplik veriyor. paranın değerini düşürmek gibi hazin ön­ lemlere bundan ötürü başvuruluyor. sular olduğu gibi duruyor. ama 1835’te.. bu devletin içinde bir sürü devlet yaratan ya­ bancıların elinde olması bundan.. yâni daha anlaşmanın imzalan­ masından üç yıl önce Türkiye’ye askeri uzman olarak ge­ len Von Moltke şunları yazıyordu: Ticaret.. Kıbns’m şeker endüstrisi. Lütfi Tarihi’nden şu ilginç bölümü aktarır: “ . Bunlar arasında pamuklu endüstri gelir ki bugün tamamıyle İngiliz endüstrisi tarafından sağlanmaktadır. Para kuru­ nun durumu. şunları saptamış: " . kendi yasalarının himayesi altında ya­ şayarak. gördünüz mü Batıya açılmayı Batıhlar nasıl anla­ tıyor? Peki ya bizimkiler? Niyazi Berkes. anlaşmadan yirmi yıl kadar sonra. elde ettiği para ile yabancı endüstri ürünlerini ödeyip alamıyor.

dengemizi altüst etmiş. böylece iyi kötü var olan endüstrimizi yıkıp..rine yabancı tekeli geldi. tüccarımız. hem ne geliş. Bundan Düyun-u Umumiye adıyla bildiğimiz korkunç örgütün ortaya çıktığını söylemiştim sanırım. kalan paramız da Avrupa’ya çekilip gitti. o gelişmiş teknoloji­ si ve hızlı yayılma gücüyle iç pazarımıza yerleşmiş. En sonunda esnafımiz. bu kararname ile Avrupa finans kapitaline de tanınıyor. durumu toparlayalım: Bir yandan. böylece devlet gelirleri alacak­ lıların ya yönetimine bırakılıyor. ekonomimiz ve mâliyemiz git­ tikçe bozulduğundan. tüccarımızı pe­ rişan etmiş. Osmanlıları çeyrek yüzyılda getirdiği yer. Yaban­ cı sermayenin ve yabancılardan alınan borçların. Osmanlı ülkesinde yabancılar hırdavatçılığa kadar girdiler. birkaç satırla şöyle çizil­ miş: " . yabancılara borçlarını tahsil ede212 . Bir yandan. hal-i pürmelâlımız. Avrupa emti­ ası revaç bularak. Parvus’a göre. yabancı sermayesini içeriye buyur etmişiz. kolculuğa dökülmekten başka çare bulamadılar. uşaklığa. Osmanlı Hükümeti. ya da onlara kiralanı­ yordu. Yüksek devletin tebaası­ nın esnaflığı ve ticaretini. dış borçlanmalar yüksek faizler­ le birbiri üzerine binerek. Mil­ yonlarca kapitale birkaç torba bakır beşlikle nasd kar­ şı durulabilirdi? Yeni eğitimin uygulanışının özü diyebi­ leceğimiz Avrupa fabrikalarına. yabancılar adım adım elleri­ ne aldılar. iflasın tam ken­ disidir.. Muharrem Kararnamesi işte bunun üstüne geliyor.” İbret gazetesinde. İç endüstri bütün mahvoldu. ‘Sanat ve Ticaretimiz’ başlıklı bir yazıda ise. kırık çürük birkaç edavatla nasıl karşı konulabilirdi?” Şimdi. daha önce devletin Galata bankerleri ve Osmanlı Bankası’yla olan ilişkilerinde ge­ çerli olan bazı usuller.

biimeleri için, tütün ve tuz tekel gelirlerini, bunların ya­ nı sıra damga pulu resmini, alkollü içkiler resmini, İstan­ bul ve daha bazı bölgelerin balık resmini, birçok yerin ipek öşrünü, tömbeki resmini rehin ediyordu. Pratikte Düyun-u Umumiye idaresi geniş kapsamlı bir örgüt olarak ortaya çıkmış, devlet mâliyesinin ya­ nında, ona paralel, ondan güçlü bir örgüt olarak çalış­ mıştır. Hem de, ‘Avrupa diplomasisinin, özel bir şirket değil de, sanki kendi temsilcisiymiş gibi davrandığı’ bir örgüt olarak. Şimdi sözü yine Parvus Efendi’ye bırakıyorum: " ... Ül­ kenin her yanında şubeler açarak, binlerce memuruyla koskoca bir örgüt oluşturan Düyun-u Umumiye’nin, bu örgüte dayanarak devlet gelirinin büyük bir bölümünü kendi pençesine düşürmemesi olanaksızdı. (...) Bu yolda yürümenin ne tür sonuçlar verdiğini iyice kavrayabilmek için, aşağıdaki sayılara bir göz atalım: 1882/83 yılında devlet gelirleri Düyun-u Umumiye yönetimine girdiği zaman, örgütün yönetimi altındaki geliri; 2.522.498 Osmanlı lirasından ibaret iken, bu sayı 1911/12 yılında 8.258.292 liraya ulaşmıştır. (Artış oranı yüzde 288.)” Gel de Kemal Paşa’nın dediklerini hatırlama: “Evvel­ ce Türkiye’deki ecnebi teşebbüslerinin, ecnebi amaçla­ rının içimizde uyandırdığı kaygılar bütünüyle ortadan kalkmış değildir. Bazen aşırı derecede kuşkulu davranı­ yorsak, bize çok pahalıya mal olan özgürlüğümüzü kay­ betmek konusundaki korkumuzdandır. (29.10.1923) (1 Şubat 1979)

9
213

c Müdafaa-i hukuk’
"... Biz Batı em peryalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve bağım sızlığımızı korumakla yetinm iyoruz. A ynı zamanda, Batı emperyalistlerinin, güçleri ve bilinen araçlarıyla, Türk milletini em peryalizm e araç olarak kullanmak istemelerine engel oluyoruz. Bununla bütün insanlığa hizm et ettiğimize inanıyoruz."
M u s t a f a Ke m a l

20 Haziran 1920

1 ORDU KEM ALPAŞA’NIN ORDUSU İSE... Geçen gün yeri düştü, Genelkurmay Başkanı, Ordu’nun asıl göTevi vatanın savunmasıdır gibi bir söz etti, helâl olsun! Diyeceksiniz ki bundan daha tabii ne olabilir? Şu son yirmi beş yılın olaylarını bir hatırlarsanız, kazın aya­ ğının pek de öyle olmadığını hemen fark edeceksiniz! Türk Silâhlı Kuvvetleri, isteyerek istemeyerek birkaç kere politikaya bulaştırılmıştır; bu bir dram, üstelik bu iş Atatürk ve Atatürkçülük adına yapılmıştır, bu da İkin­ cisi.. Yıllardır yazarım, Gâzi Mustafa Kemal’in ordu an­ layışı, politika anlayışı ile hükümet darbelerini, askeri müdahaleleri bağdaştırmak olanak dışı bir şey! Biraz ta­ rih bilen birisi, yakın tarihimizde bu türden darbelere, müdahalelere hevesli olanların, ittihatçılar olduğunu, Mustafa Kemal Paşa’mnsa başından itibaren bu eğilime karşı çıktığım bilir. Ben bazı kitaplarımda (Faşizmin Ayak Sesleri, Hangi Sol) konuya epeyce daldım, kendi­ me göre açıklamalara giriştim, sorunun tam anlamıyla aydınlığa çıktığını sanmıyorum, fikrim odur ki İnönü toplumu hayranlan, askeri demokrasi tutkunları, işler istediği gibi gitmedi mi konuyu sık sık gündeme getir217

mekte, işin garibi, bunu yine Atatürkçülük adına yap­ maktadır. O halde daha bir zaman tartışacağız. Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Şevket Süreyya’ya yazdığı bir mektupta İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki faali­ yetlerini anlatırken, M ustafa Kemal’le onun, ülkenin önemli sorunlarına dikkati çektiklerinden dolayı ‘cemi­ yet rüesası’ tarafından sevilmediklerini söyler, arkasını şöyle getirir: " ... Bu meseleleri ortaya koyduğumuz zaman ara­ mızda ihtilâf çıktı. Bunun üzerine bizi Selanik dışında rehberlik vazifesine verdiler. Ben Selanik’le Manastır, Mustafa Kemal de Selanik’le Üsküp arasında, rehberlik işlerimizi yapıyorduk. Fakat Hürriyet’in ilânından son­ ra, aramızdaki ihtilâf da arttı. Mustafa Kemal, cemiyet­ le meşgul olan subayların ya orduyu bırakmalarını, ya cemiyetten büsbütün ayrılmalarını istiyordu...” İttihât ve Terakki Cemiyeti, esasında bir zabitler komitesiydi, Mustafa Kemal ise görüldüğü gibi daha 1900’lerde ordunun politikaya bulaştırılmasına karşı çıkmıştı. Sene 1909, Selanik’te İttihât ve Terakki’nin ikin­ ci büyük kongresi toplanıyor. Mustafa Kemal Trablusgarp delegesi olarak kongreye katılmaktadır. Tevfik Rüş­ tü Aras’ın hatıralarına göre, Mustafa Kemal’in ortaya attığı ve genel kurulun epeyce tartıştığı tez ise şu: " ... Ordu mensuplan cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız, hem de ordumuz olmayacaktır. Mensuplarının pek çoğu cemiyet azası olan III. Ordu tam manasıyla modern bir ordu sayılmaz. Orduya da­ yanan cemiyet de millet bünyesinde kök salamamaktadır. Bunun için bir an evvel, cemiyetin muhtaç olduğu zabitleri veyahut cemiyette kalmak isteyen ordu mensup­ larım, istifa suretiyle ordudan çıkaralım. Bundan son­
218

ra zabitlerin ve ordu mensuplarının, herhangi bir siyasi cemiyete girmelerine mâni olmak için kanuni hükümler koyalım.” Kemal Paşa’mn askerin siyasete bulaşmasına karşı olduğu bundan d a h a a ç ık bir şekilde söylenebilir mi? Ama iş büyür, tartışmalar genişler, Şevket Süreyya’ya göre “ bu hususta Edirne’de II. Ordu’daki cemiyet men­ suplarının da fikirlerini almak için heyet gönderilmesi kararı bu tartışmalar sırasında alınmıştır” ve M ustafa Kemal Bey’in fikirleri şu biçimde özetlenebilir: “ a/ Cemiyetin bir siyasal parti haline getirilmesi, b/ Ordunun politikaya karışmaması, c/ Cemiyetle mason­ luk arasında bir ilgi kalmaması, d/ Cemiyetin içinde eşit­ lik olması, d Hükümet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması.” İttihât ve Terakki ileri gelenleri, Mustafa Kemal’in fi­ kirlerine itibar etmezler, etmezler de ne olur, ordu boğa­ zına kadar politikaya dalar, Balkan Savaşı patlayınca re­ zil olur. Osmanlı, İttihât ve Terakki’nin bu hatasını ne kadar ağır ödemiştir bilir misiniz? Alın size bilanço: " ... Görüşleri ne yazık ki doğru çıkmıştı. Siyaset ku­ manda kadrosunu parçalamıştı. Moral noksanı birlik­ leri başıboş kümeler haline getirmişti. Stratejik hatalar ve tedbirsizlikler de harbi kaybettirmişti. Vatanın en gü­ zel parçalan elden gitmişti. Hem uğrunda o kadar çalışdan 23 Temmuz ihtilâli başansmdan sonra ve hepsi hepsi ancak 4-5 yıl içinde karşılaşdan kayıplar düşünü­ lürse, bilanço ne kadar feci idil Zaten ve fiilen elden çık­ mış olmakla beraber Bulgaristan Doğu Rumelisi’nin, Bosna Hersek’in Girit’in kaybı, Trablusgarp-Bingazi’nin İtalyanlara geçişi, şimdi de Doğu Trakya’dan gayri bü­ tün Avrupa Türkiyesi’nin ebediyyen kaybı... Bu ne baş döndürücü bir tablo idi.”
219

Peki siz, askerin politikaya girmemesi gereğini sa­ vunmuş, girince öngördüğü belâlara uğradığımızı gör­ müş Mustafa Kemal gibi bir adamın, kendi kurduğu devlette bunun aksini isteyip savunabileceğine nasıl ina­ nırsınız? (24 Temmuz 1977)

2 KOMİTACI DEĞİL, KONGRECİ Mustafa Kemal’in ordu anlayışı, politikayla ilişkisi ko­ nusundaki düşünceleri, Silâhlı Kuvvetleri politikaya çek­ mek, partiler arasındaki çekişmelere karıştırmak ama­ cına elvermez de; devrim anlayışı, tepeden inmece aske­ ri darbe devrimciliğine elverir mi? Asla ve kat’a! Hiç unutmayınız, 19 M ayış’ta Anadolu’ya geçen Paşa, 9. Ordu Müfettişi sıfatım taşımaktadır, daha ön­ ceden Karabekir Kâzım Paşa’yla, Cebesoy Ali Fuat Paşa’yla ülkeyi düşmandan temizlemek, gerekirse Ana­ dolu’da bir harekâta başlamak için ‘mutabık’ kalmış­ tır. Hadi başka türlü söyleyeyim, Mustafa Kemal, iste­ se, Anadolu harekâtını paşalar arası bir cunta, subay­ lar arası bir devrim komitası olarak kurup geliştiremez miydi? Pekâlâ yapar geliştirirdi. Üstelik, o zamanki orduda bulunan İttihâtçılık geleneği elverişliydi buna. Yapmamıştır. Komita fikri yerine kongre (şûra) fik­ rini benimsemiş, askeri bir hareket yerine halk hareke­ ti fikrini uygulamıştır. İttihatçılar ne yapmışsa, o tersi­ ni yapar. Halktan delege çağırır, bunları toplar, Müdafaa-i Hukuk için kararlar alınmasını sağlar, milli müca­
220

delenin başlarında; üstelik bu örgütlerin silâhlı eylem ka­ nadı da düzenli ordu değil, Kuva-yı Milliye Milisleridir, yâni silâhlanmış halktır. Kongreler, olağan gelişmeleriy­ le Büyük Millet Meclisi’ne, Kuva-yı Milliye de Büyük Millet Meclisi Ordusu’na dönüşür. O ki komutandır, o ki hareketin ruhudur, beynidir, her şeyidir, kurduğu or­ duların başkomutanı olmak için Meclis karşısına çıkar, yetki ister, nefes tüketerek zar zor alır. Ne mecburiyeti vardır birader, paşalar nasıl olsa ondan yanaydılar, cart diye başkomutanım dese kim hayır diyebilecekti, demez ama, neden demez, çünkü egemenliğin kayıtsız şartsız halkta olacağı bir devleti kurarken, önce kendisi herke­ sin uygulamasını isteyeceği bir ana kurala uymazlık ede­ mezdi. Uymuştur. Onu Türkiye Büyük millet Meclisi ordu­ larının başkomutanı yapan Türkiye Büyük Millet Mec­ lisi olmuştur. Hadi bir anımı anlatayım: 12 Mart ertesinde, Demok­ rat İzmir’de bir âdet çıkardım; Kemal Paşa’nın bir resmi­ ni her gün yayımlıyor, altına da demokrasi, özgürlük, cumhuriyet, ordu, askerlik konularından seçilmiş sözle­ rini koyuyordum. Sıkıyönetim komutanını en çok bu ra­ hatsız etti. Neden? Kemal Paşa’nın sözleri, Cumhuriyet’in Silâhlı Kuvvetleri’ni kesinlikle Cumhuriyet’in sınır­ larını ve güvenliğini savunmakla görevlendiren sözlerdir, emperyalist sistemin telkinlerine uyarak ülkenin içinde bir işgal ordusu görevini üstlenmesini öngörmez. Söz temsili, şu dedikleri: “Türkiye Büyük Millet Mec­ lisi Hükümeti’nin ordusu istilalar yapmak veya saltanat­ lar yıkmak ve saltanatlar kurmak içiri şunun bunun elin­ de alet-i ihtiras olmaktan münezzehtir. İnsanca ve müs­ takil yaşamaktan başka gayesi olmayan milletin aynı mefkûre ile mütehassis ve yalnız onun emrine tabi ve sadık
221

Meclis’te ona ve Cumhuriyet’e karşı. politikacıların çe­ virdiği bir entrikaya araç olacak bir görüntü verirler. İngil­ tere Ankara’ya ültimatom veriyor. kendilerinin de bize taarruz ve hücum ederek hedeflerine sühuletle vasıl olabilecek­ lerini tahayyül ettiler. Hak­ kari bölgesinde ordu Nesturi ‘tedibatı ile meşgul’.öz evlatlarından mürekkep muhterem ve kıymetli bir he­ yettir. Muharebeye hazır ve âmâde bu­ lundurmak zorunda oldukları ordularını başsız bırakıp vaktiyle hazzetmediklerini ifade eyledikleri politika sa­ hasına şitap ettiler.” (Nisan 1922) Ya davranışı? 1924 Ekimi’nde başımız derttedir. Kemal Paşa derhal Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’ya ve aynı zamanda milletvekili sayılan öteki ordu komu­ tanlarına başvurarak. Kemal Paşa Nutuk'ta diyor ki: “İngiltere’nin ültimatomuna malum olduğu veçhile ce­ vap verdik.” Burada acı acı eleştirdiği kişiler. bu baptaki 222 . Harb ihtimalini göze aldık. tered­ düt edenler de milletvekilliğini seçmiş sayıldılar. Ali Fuat Paşa gibi Milli Mücadele arkadaşlarıdır. Meclis olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. İşte bahsettiği­ miz zevat bu müşkül anda. orduda siyasetle alâkadar unsur bulunmasındaki mahsuru takdir ederek. mebus olan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi ve kumandanlar. bir ecnebi devletin bize hü­ cum edebileceği zamanda. ya milletvekilliğini. komutanların çoğu milletvekilliğinden ayrılmıştır. Kemal Paşa’nm sonucu verdiği satırlar. Onun daha 1909’da bu düşüncede ol­ duğunu bilmiyor muyuz? Sonuç istediği gibi olmuş. ya komutan­ lığı tercihlerini ister. Karabekir Paşa gi­ bi. Cumhuriyet ordusunun siyaset kulisinden uzak durması konusunda açık direktiflerdir: “Efendiler. ikisinin bir arada bulunamayaca­ ğından emindir.

KEMAL’İN ‘ULUSAL SAVUNM A’ ANLAYIŞI Osmanlı. padişahlığa ve halifeliğe karşı da sürdürül­ müş. bu gerilemeyi Anadolu’da sür­ dürüyor. Biz kefeni yırtıp Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuz için pek aldırmayız. 18. adım adım. Bu nokta önemli. öteki İslâm ülkelerinin. 1699) aralıksız gerilemiştir. Bina­ enaleyh derhal askeri vazifelerine hitam ve rild i. iyice.” İyi okudunuz değil mi? ‘Derhal askeri vazifelerine hi­ tam verildi’ diyor. kavramak lâzım. yüzyılın başından itibaren (Karlofça Barışı. aynı zamanda. Bir de Atatürk böyle isterdi diye. yıl­ lardır masal dinliyoruz. Ne de öyle istermiş ya! {25 Te m m u z 1977) 3 M. gel gör ki Müslüman dünyası olayı böyle görmez. ‘demokratik devrim’ özellikleri olan bir savaştır. bunda İslâm’ın Hıristiyanlık karşısında genel bir geri­ lemesi olarak görür. devleti birkaç ilden ibaret ufacık bir beyliğe dönüştürüyordu. Müttefiklerin Damat Ferid Hükümetine imzalattırdık­ ları Sevres Antlaşması. bir anlamda Kur­ tuluş Savaşı. 17. Os­ manlI’nın Avrupa içlerinden adım adım Anadolu içleri­ ne gerilemesi. yüzyılın sonundan.teklifim i hüsnü telakki ve bana fiilen itim atlarım izha r ettikten sonra Cevat ve Cafer T a y ya r Paşaların müfettiş­ lik ve kumandanlıkta kalmaları caiz görülemezdi. Bu nokta kavranmazsa. ne Kurtuluş Savaşı sıra­ sında Hind Müslümanlarının Anadolu hareketine gös­ 223 . emperyalizmin (hepsi de Hıristiyan ülkele­ ridir) boyunduruğuna düşmesiyle koşut olduğundan.

‘kendi’ savunma sistemine gelecek. Açıklaması çok kolay. tam karşıtını yap­ mışlardır. insan olm ak niteliklerini ve güçlerini kendilerinde görm elidirler. Yoksa bizi hiçbir uygar ulus onların kendi arasında ve çizgisinde görm ek istemez. söz dönüp dolaşıp Türkiye’nin ‘kendi’ atom bombasına. son otuz yıl içinde Mustafa Ke­ mal’in savunma anlayışını terk etmiş.” Belki hiç beklemiyordunuz ama. Mustafa Kemal tarafından bilinç­ li olarak ortaya atılıyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa bir şeyi iyi anlamıştı: Bağımsızlık­ la bir ulusun kendine güveni arasındaki ilişkiyi. Mustafa Kemal için ya­ bancı komutanların işin içine karışacağı ‘ulusal’ bir sa­ 224 . Bunları niye anlatıyorum? “ Her şeyden önce kendi­ mize güvenmeliyiz” diye bir lâf ettim. Bu uğurda her türlü özveriye razı olm alıdırlar. Sonraları çoğumuzun alay ettiği.terdikleri yakınlık ve yardım gerçek yerine konabilir. ‘Türk öğün. ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’. Şu sözler onundur: “ Benim kanaatim o idi ve o oldu ki. ona geleceğim. dünyada insan diye yaşamak isteyenler. Yeniler bil­ mez. ‘kendimize’nin üzerine özellikle bastım ya. gü­ ven’ vs. ayağa kalkması­ nı görmektedirler. öteki Müslüman ülkeler. ne de Kıbrıs çıkartmasının çevremizdeki Müslüman ülke­ lerde uyandırdığı heyecan. yüzyıllardır birbirini izleyen sürekli yenilgilerin bunalttığı Türk insanının ba­ şını dik tutmasını öğrenmesi amaçlanıyordu. Her iki harekette de. Kendi­ lerine güvenemeyen uluslar. gibi sloganlar. bununla. Hani şu Atatürkçülükten dem vu­ ran politikacılar var ya. öteki ulusların oyuncağı olu­ yorlardı. çalış. Hıristiyanlık karşısında yüzyıllardır gerileyen İslâm’ın tekrar kükremesini. Cumhuriyet ilk nesillerini ısrarlı bir ‘güven aşılama’ kampanyasıyla yetiştirmiştir.

Ben ordunun. ayaklarına kadar giderek ve ri­ ca ederek memleketimize davet edenler onlardı. güçsüz. zamanın Dışişle­ ri Bakanı’na demiştir ki: “ . artık bu memlekette ulusal bir genelkurmay heyeti yoktur.. kayıtsız şartsız. Bu açıdan Almanlan ve Alman aske­ ri heyetini tenkit etmek istemem. ülkenin ve or­ dunun ne kadar ‘kendisine’ güvenmesinden yana oldu­ ğunu görürsünüz. elbette bizim devlet reisimiz ve özellikle devlet adamlanmızdır. içlerine girdikleri insanlan ve çevreyi.vunma olamaz. ilk iş olarak. Beni o heyete mi gönderiyor­ sunuz?” Fâlih Rıfkı’ya yazdırdığı anıları okuduysanız. Bütün harb-i umumi boyunca Alman genelkurmayı ile Alman generalleri ile dalaşmış durmuş­ tur. beceriksizliğin­ den açık biçimde söz edilmiş. o heyeti. ya­ bancı denetiminden ne kadar irkildiğini. asıl tenkide lâyık olan­ lar.. bir Alman genelkurmayı vardır. Bana bir şey önerdiniz ki ben onu yapamam..O (Enver) ve arkadaştan zaten daha önce Türk ulusunu uygunsuz duruma sokmuşlardı. hâttâ haysiyetsiz telakki ederse. Türk ordusunun güçsüz ve kabiliyetsiz oldu­ ğu inancıyla. verilmesidir. Böyle bir başvuru üzerine gelen bu heyet. benim gibi dik başlı bir askeri ordu­ dan çıkarmak karan verdi. kendilerine âdeta gelip bi­ zi ‘adam etmeleri’ teklif olunmuştu. o Alman genelkurma­ yı ki. görüşlerini na­ sıl belirtmiştir: “ .. Savaşın en tumturaklı bir ânında.. mazur görülebilir. Enver Paşa’yı ve arkadaşlarım bakın nasıl eleştirmiş. Bu uygunsuz durum ordunun yabancı komutanlann eline bırakıl­ ması. Başkomutanlığım vekâletine ve onun genelkurmayına başvurmak ve tereddüderimi gi­ dermek. bütün sırlan 225 . Bu he­ yete Türk milletinin kabiliyetsizliğinden. Konuyla ilgili olarak. farkında değil misiniz ki. Beyefendi..

Türk’ün kendine güvenini yitirmesine neden ol­ muşlardır.’ İs­ tiyorum ki. (20 Temmuz 1979) 4 ULUSAL SAVUNM A KAVRAMI: ‘MÜDAFAA-İ HUKUK' Türk ordusu N A To’y a tutsak edilmeden evvel. şu yukarıda verdiğim metin­ de Alman askeri heyeti sözlerini n a t o .ile Alman askeri heyetine verilmesi ve bırakılmasından çok üzgünüm. bu takdir­ de Kemal Paşa’nın son otuz yıllık savunma anlayışımız hakkında ne düşündüğünü elde edeceksiniz. Daha karar vermezden önce. bir rastlan­ tı ile durumu öğrendiğim zaman. nükleer silâhlar konusunda da kendimize güvenmemiz gerektiğini anlasalar bari. Çünkü. sesimin erişebileceği m akam lara kadar itirazlarda bulunmayı görev saym ış­ tım.” Zalim ve dehşet verici bir oyun oynamak isterseniz. konuyu lâfa boğmadan görüşelim. Yeni yeni bazılarının uyanır olduğunu gör­ mekteyiz. Geç kalmadan. İtirazlarıma kimse cevap vermedi. Almanlar sözle­ rini de Amerikalılar kelimeleriyle değiştirin. bunun da en iyi biçimi o ‘ulusal savunma kavramını’ Kemal Pâşa’nın sözleriyle aktarmaktır: 226 . ne yapın biliyor musunuz. Tanrı da biliyor ki. Atatürkçülük adına son otuz yılm yöneticileri Türk savunma anlayışım kökünden saptır­ mışlar. hem de en iyisine: Başkomutanı Gâzi Mustafa Ke­ mal Paşa’nm saptadığı ‘ulusal savunma kavramına. ‘ulusal bir savunma’ kavramına sahip değil miydi? Elbette sa­ hipti.

bütün hal­ kımız. düşman saldırısına uğrayan bölgelerin savunması­ na. bugün yalnız bir nokta çevresinde topla-umş ve so­ nuna kadar kanmı akıtmaya karar vermiştir. Gâzi Mustafa Kemal. doğrudan doğruya ulusun kendisine yönelmiş olu­ yordu. (5 Ekim 1919) Ulusal savunma kavramının temel ilke ve hareket noktası. asıl görevini yerine getiremiyordu. tam bağımsızlığımızın sağlanması ve sürdürülmesidir.) Bilgin. her yönde tam bağımsızlık ve serbestlik demektir.. Şimdi gelelim örgüt (teşkilât) soru­ nuna. bilgisiz.. Bu vazife.” (Mayıs 1920) Bilmem yorum ge­ 227 . O nokta. işte budur..herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun­ luk.. bizim bugün. Bu sa­ vunma araçlarının başmda gelen ordu kuşkusuz asıl gö­ revini yerine getiremiyordu. ulusun ve memleketin. (. Hükümet merkezi. vatam savunma ve korumadan ibaret olan asıl görev. gerçek anlamda bütün ba­ ğımsızlığından yoksun olması demektir. Tam bağımsızlık (istiklâl-i tam) denildiği zaman elbetit siyasal. Böyle verilen emirlerle milletin araç­ ları ye devlet. kendi içinden teslim ettiği bireyle­ rini. düşman saldırısına uğrayan kardeşlerinin hayatının savunmasına memur etmeye mecbur olmuştur. deruhte ettiğimiz vazi­ fenin ruh-u aslisidir.“ İstiklâl-i tam. ekonomik. kültürel vb. düşmanların kuvvetli çemberi içinde. yasal. Ulus orduya. askeri. ulu­ sa emrediyorlardı. Ve bütün evren de böyle diyor. bütün millete ve tarihe karşı deruhte edilmiştir. İstanbul’da hükü­ met merkezi vardı ve bütün kuvvetler oraya bağlanmış­ tı.. vatanı savunacak. Bu saydıklarımın. ulusun ve devletin bağımsız­ lığını koruyacak toplam güçlere (kuvve-i umumiye). parasal.. İşte bu­ na Kuva-yı Milliye (ulusal kuvvetler) diyoruz. ‘ulusal savunma kavramı’nda örgüt sorununa şöyle yaklaşıyor: “ . (Buraya dikkat!) İşte bunun içindir ki. belki içindeki zorlukları tamamiyle anlamaksızın.

Bunların ba­ şında tam bağımsızlık ve özgürlük geliyor. çünkü Gâzi’nin 1922 Nisam ’nda işaret ettiği gibi “ Türkiye Bü­ yük Millet Meclisi Hükümeti’nin ordusu istilalar yap­ 228 . Kemal Paşa’nın ulusal savunma kavramı ulusun tam bağımsızlığını ‘kendi kuvvetleriyle’ savun­ ması ilkesine dayanmaktadır. görevi. Gâzi Mustafa Kemal. aslında onu da­ ha da açık bir biçimde. yalnız Kuva-yı Milliye eratından ibaret değildir. irade-i milliye hâkim olacaktır. Türk Silâhlı Kuvvetleri. silâhlı eylem tarafı işin. Tam tersine.) İşte merkezde merci bulamayan ordu da elbette bir taraftan korunmak. ulusun iradesinin bir savunma aracıdır. Belki uygar. yönetilmek. Bu. bir de sivil savunma örgütü konusu var ki.rekiyor mu. yöneylendirilmek (sevk ve idare) gereğini duyuyordu ve böylece Müdafaa-i Hukuk Örgütü. (.” (Mayıs 1920) Ne kadar açık.. top­ lumsal ve genel bakımdan siyasal bir demek (cemiyet) demektir. bütün memlekette. Türkiye Cumhuriyeti’nin Silâhlı Kuvvetleri’nin ‘ulusal savunma kavra­ mı’ aslında Müdafaa-i Hukuk (hakların savunulması) öğ­ retisidir. bu iradenin emrettiği biçimde ulusal çıkarları korumak ve savunmaktır. memleketin en uzak köşele­ rinde bile meydana gelmiş doğrudan doğruya yasal ve uygar bir örgüttür ki ona Müdafaa-i Hukuk Örgütü di­ yoruz.” O zaman şöyle mi toparlayacağız. Silâhlı Kuvvetleri de içine al­ mış bulunuyordu. handiyse bir özdeyişe indirgeye­ rek 1919 Aralıkı’nda şöyle ifade etmişti: “ Kuva-yı milli­ ye amil. ona yakla­ şımı da şöyle: Ulusun birliğini yaratan ve İstanbul’un içinde bulunduğu koşullara rağmen bu birliği dahilde ve ha­ riçte göstermeye yönelik bir amaçla yapılan örgütlenme ise.. Ve bu teşkilâtın ruhu budur. Onda silâh söz konusu değildir.

” Cumhuriyet’in ulusal ve savunma kavramı böyle oluş­ turulurken ülkenin işgal altında olduğunu unutmama­ lı. Mus­ tafa Kemal Paşa verecektir: “Ben. saltanatlar yıkmak. Stratejik ola­ rak doğrudur bu. Gâzi Mustafa Kemal Paşa o zaman tehdidin Batı’dan (Yunanistan) geldiğini hemen saptamış. İnsan­ ca ve bağım sız yaşam aktan başka gayesi olmayan ulu­ sun.979) 229 . para vardır ya da yoktur. saltanatlar kurmak için şunun bunun elinde ihtiras aleti olmaktan münezzehtir.” (Mayıs. 1922) Kurtuluş Savaşı’nı kazanan işte bu ‘ulusal savunma kavramıdır. buna karşılık vurucu gü­ cümüzü bizi tehdit ettiği kuşkulu kuzeye yönelik tut­ mak değildir. şimdi biri çıkar der ki. yoksa ambargo gelir fi­ lân fıstık. ordu vardır ve olacaktır.mak. vurucu gücü Batı’ya toplamak ancak kuzeyi güvenceye almakla mümkündü. ordumuzun varlığını ve gücünü. iyi ama Si­ lâhlı Kuvvetler’imizin donatımı için N A T o’d a kalmak. Bu itiraza da cevabı ben vermeyeceğim.’ (18 Ocak 1. o da böyle yap­ mıştı. Şimdi eğer Türkiye Batı’dan aynı biçimde tehdit ediliyorsa. O itirazı biliyorum. aym ülküye bağlı ve yalnız onun emrine baş eğen ve sadık öz evlatlarından oluşmuş saygıdeğer ve değerli bir topluluktur. ister olsun ister olmasın. a b d ile iyi geçinmek zorundayız. ulusal çıkarla­ rın kuzeyde bir anlaşma gerektirdiğini görerek ‘Bolşeviklerle anlaşmak’ fikrini ortaya atmıştır. ordu yaparız. Efendiler. paramızla orantılı bulundurmak görüşünü kabul edenlerden değilim: Tara vardır. pa­ ramız bitti.’ Benim için böyle bir mesele yoktur. ordu dağılsın. ulusal savunma kavramının gereği elbette ödün verip Yunanistan’la uyuşmak.

İşte o kadar. Osmanlı İmparatorluğu’nu m ahveden ideolojiye tepkidir. her şeyi Türk cephesinden değerlendirmek. tam manasıyla Tü rk’üz. tam bağımsızlığımızı korumak.Durum muhakemesi "Biz Tü rk’üz. Bize İyi Müslüman olmak yeter. Dostlara sahip. bulunmak. Bu gerçekçi görüştür.” M u s t a f a Ke m a l 1921 . Asya için ve Avrupa için bizim kanunum uz aynıdır.

Ne o şaştınız mı? Öyleyse siz de çoğumuz gibi yakın tarihimizi ya dedikodulardan biliyorsunuz. hani kalpaklı. yeniden bağımsız ve özgür bir ülke olmak onuruna. Rüya bu. Kuva-yı Milliye Destanı’nda bu halini ‘sarışın bir kurda’ benzetmiştir. bağımsız ve özgür bir Türk ülkesine hiç yakıştıramadığı kayıtlar vardı. o haliyle! Nâzım. Lozan Barışı’nda Ke­ mal Paşa’nın hiç hazmedemediği. Korutürk’ten aktarayım: 233 . Lozan Barışı’nı çok büyük bir ba­ şarı saymaya alışmışlardır. bıyıklı bir hali vardır ya. Lozan Konferansı ve Barışı ile ilgili o noksanlığı. Oysa. bunlar ‘behemehal’ kaldırılmalıydı. sözde Lozan Konfe­ ransı günleriymiş. ya da hiç bilmiyorsunuz. ‘Düvel-i Muazzama’nın Osmanlı ülkesini parçalaması yetmezmiş gibi.1 ‘ ÜS V E R M E K ’ A TA TÜ R K Ç Ü LÜ K LE B A Ğ D A Ş IR MI? Hayırdır inşallah. yetki­ li bir kişinin ağzından. yeni ku­ rulan Türk devletini de denetimi altında tutmak girişim­ lerine ateş püskürüyor! Uyanınca düşündüm: Benim gibi ‘Cumhuriyet’in ilk kuşaklarından olanlar. rüyamda Mustafa Kemal Paşa’yi gör­ düm. Paşa “Türkiye Cumhuriyeti’ni ve is­ tiklâlini’ sağlamak telâşında. Hadi öyleyse. bu barış sa­ yesinde kavuşmuş oluyoruz. Nasıl saymasınlar ki.

‘Boğazlar Komisyonu’ adı altmda Türklerin yanında yabancılann da katıldığı ortak bir uzmanlar heyetinin kontroluna bı­ rakılmış olması. 1930’lara düşen o öğrenim yıllannda. ve 5. getirdiği mutlu sonuç yanında. onun için de Lozan’ın bu eksikliğini içine sindiremiyordu. tahkim edilemez bulunması..” Kemal Paşa'nın haritasında ‘bağımsız’ bir ülkenin topraklarında yabancıların denetimi diye bir şey yoktu. Deniz Harp Akademisi’nde öğrenci olduğum sı­ ralarda.Marmara Denizi ve Çanakkale Bo­ ğazı kompleksinde teşekkül edeiı coğrafi sınırlar içinde Türk egemenliğini tamamiyle sağlamış olmadığı da bir gerçekti. boğazların yabancıların da katıldığı bir uluslararası komisyonun denetimi altında tutulmasını benimsemek zorunda bırakılmıştı. aramızda sık sık tartışmalara neden oluyordu. Bu gerçek yanında. Lozan’ın Anadolu yarımadasının deva­ mı olan Ege adalarım Türk hâkimiyeti dışında bırak­ makla Cumhuriyet Türkiyesi’ne kâfi derecede bir güven­ lik getirilmiş olmadığı da muhakkaktı. Aynca. Boğazların askerlikten arındınlmış olması. Korutürk. Montreux Boğazlar Konferansı işte bunun sonucun­ da gerçekleşmiştir. Boğazla* çevresini askerlik­ ten arındırmak. 24 Temmuz 1923’te imzalan­ mış ‘Boğazlar Rejimini İlişkin Sözleşme’nin 4. durup dururken Boğazlar statüsüne 234 . Lozan’ın Türk Boğazlan dediğimiz Karadeniz Boğazı .” Gerçekten de böyledir." . bazı hükümleri ile. 1923 Lozan Andlaşması. ' Diyeceksiniz ki. uzun Osmanh dönemine ait tarih­ te emsali geçmemiş siyasi bir zafer olarak nitelemiştir.. konu üze­ rinde şunları da söylemektedir: “Lozan’ı Atatürk. maddelerine göre Türkiye. biz genç subaylara ıstırap veriyordu. özellikle Türk Boğazlan sta­ tüsü ile.

Mustafa Kemal. bir tarafta. ulusal egemenliği ulusal toprakların bütününe yay­ mıştır. Kemal Paşa’nın rüyama girmesi de. Boğazlar üzerindeki yabancı denetimine son ver­ miş. ka­ 235 . donatım ve ikmal üslerine açan ‘yeni tanzimatçı’ Türkiye. egemenlik haklarına ve bağım­ sızlığına uygun bulmayıp. Bir tarafta. Boğazlarda sözgelişi İngiliz ya da Fransız üs­ lerinin kurulmasını değil). Boğazlar sorununu o sıralarda sür­ dürülen silâhların azaltılması ve sınırlandırılması kon­ feransından yararlanarak yeniden gündeme getirmiştir. uluslararası anlaş­ malarda Türk Boğazlarının silâhtan arındırılmasını (sa­ dece bunu. sağlıklı ve sağ­ lam bir direnişle bütün bu çabaları boşa çıkartmış. çeşitli iç isyanlarla sersemletip güçten düşürmeye ça­ lışmışlardır. Onlar ısrarla yeni Türkiye’yi de Osmanlı gibi önlerinde diz çöktürme­ ye. Türkiye’nin Kuva-yı Milliye döneminden itibaren uluslararası politikası. Montreux şehrinde 22 Haziran .parmak basmak nereden icab etti? Nereden olacak.20 Temmuz tarihleri arasında toplanmış olan uluslararası konferans. bir haklarını savunma politikası olmuştur. bu yüzden. ka­ pitalist emperyalizme karşı bir Müdafaa-i Hukuk. Tür­ kiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ile ‘yabancılara topraklarımızda üs vermek’ davranışının uyuşup uyuş­ madığını araştırıyorum. Şimdi şu bizim ‘Atatürkçü’ geçinen politikacılarımız kulaklarını dört açıp dinlesinler. değiştirmeyi başaran Müdafaa-i Hukukçu Türkiye var. oysa Ankara hükümetleri. ilk fırsatta bunu değiştirme­ ye kalkışan. yâni yeni bir dünya savaşının patlamasından üç yıl önce. alenen ve resmen yabancı ülkelerin dinleme. 1936’ da. ulusal toprakları üzerinde mil­ yonlarca metrekare toprağı. Lozan ve Montreux Konferanslarını hatırla­ mam da. gözleme.

B u 236 . Atatürkçülük bunu sürdürmektir.içine. ona da bir bakalım is­ terseniz. İngilizlerdir.rış karış ulusal topraklar üzerinde ulusal egemenliği ge­ çerli kılmıştır. Müdafaa-i Hukukçu bir Türkiye. dünyanın paylaşıldığı Yalta Konferansı’nda sorunu gündeme ge­ tiren Amerikalılardır. niçin takılmış. Truman şöyle diyor­ du: “ Ulusal su yollan sorunu çok ilgilendiriyor beni. meçhul. askerden arındırılmasını ulusal egemenliğe aykırı bularak ilk fırsatta bu yanlışın düzel­ tilmesi için harekete geçmiştir. Türk Boğazlan 1936’dan itibaren Türklerin olur. (11 E k im 1978) 2 S O V Y E T L E R ’İN ‘O R TA K S A V U N M A ’ İS TE Ğ İN İ R E D D E T M İŞ TİK Şöyle bakarsan tarihin karanlıklarına dalmış gibiyiz ama. yurdumuzda yeni­ den faaliyete geçirilen Amerikan üsleri konusunu tartı­ şıyoruz. böyle bir sorun geç­ mişti değil mi? İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Mosko­ va Boğazlarda üs istemiştir denir. sindirememiş. Kemal Paşa Lozan Andlaşması’nda Boğazların uluslararası denetime verilme­ sini. toprağında üs iste­ nirse nasıl davranır? Dedim ki. İkinci Dün­ ya Savaşı boyunca da Montreux anlaşması hükümleri­ ne göre işlem yapılır. uluslararası su yolları sorunu Amerika’nın kafasına takılmış bir kere. Sahi. gerçekte çok güncel bir sorunu. yaban­ cıların üs isteklerine boyun eğmek değil. Başarmıştır da. bilinen o ki. neden takılmış. bizimle Ruslar arasında da. Ne var ki.

Yeni bir sorun bu. Ulaşım yollarının kullanılması konusunda ke­ sin bir karara varılmasını çok istiyorum.” İyi mi? Nereden.. ama beklenmedik bir anda önümüze sürüldü. onun için elimizde bu sorun­ la ilgili malzeme yok. Ulu­ sal su yollarının kullanılışı için ortak bir siyasetin önem­ li bir katkısı olacağına inanıyorum..) Bence de önem­ li bir sorundur. Stalin bu soruna neden öncelik tanımak gerek­ tiğini anlamadığını söyleyecektir..” Sonradan Türkiye Boğazlarında ortak savunma iste­ yecek Sovyetler’i Yalta’da temsil eden Stalin’in sözleri­ ni aktarmazsak.sorunu görüşerek bazı ilkeler üzerinde anlaşmak iyi ola­ cak. üç büyüklerin birlikte aldıkları karar varmış meğer. Anhası minhası. protokolün 10.. Bu konuda Türkiye hükümeti ile her üç hükümet arasında görüşmeler yapılmasına karar verilmiştir.. Adam bakın ne demiş: “ . neler çıkıyor?: Bir kere Rusların Boğazlar­ dan üs istemesinin kökeninde. ayıp olur.” İngiltere’nin Baş­ bakanı Atlee’nin dedikleri şunlar: “ Genel olarak. sonra da ertelendi bu sorun (. bu ko­ nudaki Amerikan önerileriyle aynı fikirdeyim. 17 Temmuz 1945’te “ Üç Büyükler” Potsdam’da toplanıp Üçlü Berlin Bildirisi denilen metin­ de. Sovyetler Birliği’nin bu amaçla Türkiye’ye verdiği ünlü nota (8 Ağus­ 237 . Ka­ radeniz Boğazlan sorununu İngilİzler gündeme koydur­ dular. maddesinde şu esası kabul edecek­ lerdir: “ Üç hükümet bugünkü koşullan karşılamama­ sı nedeniyle Montreux’de yapılan (Boğazlar) sözleşme­ nin değiştirilmesi gereğini tammış bulunmaktadır.. Stalin tek başına hareket ermemiş. incelenmesi gerekir.” Başka bir oturum­ da ise. İkincisi. Yalta’da ve Berlin’de. Çözmek için bu konuyu iyi bilen kimseler gerekli. çünkü bu yol­ larda geliş-gidiş özgürlüğü çok büyük önem taşıyor.

1946’da. İşte. Türk toprakları Türklerindir. istemiyorlar mıydı. İnanmayan çıkabilir diye. gittikçe artan bir biçimde. Montreux’da Boğazların yabancı denetiminden kurtarılması için savaş veren. 1945/46’da üç büyükle­ rin ortaklaşa aldıkları bir karara dayanarak Rusların ileri sürdüğü bir ortak savunma önerisini aynı egemen­ lik haklarına sığmazlık gerekçesiyle reddeden Anka­ ra’ya ne olmuştur da. dakikasında reddedilmiştir. bunu gerçekleştirmeye en yetkili olmaları bakımın^ dan. Anka­ ra’nın bu öneriye tepkisini biliyorsunuz. ya da denetimi demek olan böyle bir şeye karşı bildiğimiz Müdafaa-i Hukuk esprisi ile red ceva­ bı vermesidir. o ayrı. konu Sovyetler’in Boğazlardan üs istediği biçimde kamuoyuna ge­ tirilmiş. Beni burada ilgilendiren. Türk topraklan üzerinde yabancı egemenliği. Türkiye ve SSCB bu Boğazların Karadeniz’de sahi­ li bulunan devletler aleyhine öteki devlet tarafından kul­ lanılmasının önüne geçmek için bunların savunmasını or­ taklaşa araçlarıyla sağlarlar. haklarımızı savunmamızın özeti bu. 1947’den başlayarak birden dü­ men kırmış. kaleler de. o kısmı aynen aktarıyorum: Boğazlardan terimsel geliş-gidişin serbestliği ve Boğazların güvenliğini sağlamak konusunda en fazla il­ gili. bu toprak­ lar üzerindeki üsler de.tos 1946) açıkça üs istemeyip. Osmanlı tanzimatçılığı ve ödüncüiüğüne düşerek. ancak Türklerin denetimi altında bulunabilir. Üs istiyorlar mıydı. An­ kara’nın. Türkiye tek ba­ şına komşularının aleyhine davranışları önleyebilecek güçte ve durumdadır. topraklan üzerinde hem de komşularını tedirgin edecek yabancı üslerinin 238 . Peki. tersaneler de. Boğazların Türkiye ile Rusya tarafından ‘ortak savunmasından’ söz etmiş.” Hikâyeyi uzun uzun tekrarlamaya hacet yok.

hazin sorulardan başlıcası bu. Dr. bu Anadolu’nun denetimini elinde tutmak anlamına gelir. otuz yıl sonra Ame­ rika’nın tekrar açılmasını istediği üslere. Ben ilk defa görüyorum. ah ne kadar yazık ettiniz! 10 Kasım günü. bu bakımdan bunlar mütareke sonrasın­ da yarattıkları ‘fiili’ durumu barış andlaşmasıyla gerçe­ 239 .açılmasına izin vermiştir? Gelecek kuşakların cevaplan­ dıracakları. Üzerinde biraz oyalanmak istiyorum. diyor ki emperya­ lizm (İngiltere) Boğazlar üzerindeki denetimi elinde tut­ mak istiyor. Dünya’da Mustafa Kemal’in 1920 Ocak ayında Ali Fuat Paşa’ya yazdığı ‘siyasal durum muhakemesini’ yayımladı. Müthiş bir şey. O yıllar­ da ülkenin içinde bulunduğu ortam kadar. Değerlendirmenin önemli yanı da şu: Kemal Paşa’nın o zamanki düşünceleri günümüz için de geçerli. direnemeyip faaliyet izni veriyor? Şu da var: Müdafaa-i Hukukçu. uluslarara­ sı ilişkilçri ve bu ilişkilerin Türkiye’nin çıkarları açısın­ dan değerlendirilmesi ancak bu kadar ustaca yapılabi­ lir. tutumun ne olduğu başından beri belli olduğuna göre bu davranışını nasıl ‘Atatürkçü’ sayabiliyor? (12 Ekim 1978) 3 M U S TA FA K E M A L’İN ‘ D U R U M M U H A K E M E S İ’ Okumadıysanız. Harp Tarihi Dairesi açıkla­ mış. Bir de şu tabii: Nasıl oluyor da. C. Kiirşad. Bir kete hareket noktası sağlam. 1946’da toprakların­ da ortak savunma tesislerini Sovyetler’e ulusal egemen­ lik gerekçeleriyle reddeden Türkiye.

Gürcistan. İran ve Afganistan ve Hindistan kapılarını müthiş bir surette açmış olacaktır. çünkü Mustafa Kemal’e göre: Türkiye Kaf­ kasya’dan Bolşevik istilasmı kolaylaştırmak ve onunla haceket birliğini sağlamakla.. Suriye.. Kemal Paşa’da onun cevabı da şöyle: " . bir de Türkiye’de kurulacak hükümetlerin ‘zayıf’ olmalarına çaba göstermektir. Azerbaycan. Ermenistan. Batılı emperyalizm bu fırtınadan ürkmüştür. Bu ise. ayrıca ‘müttefikler arası’ çelişkilerden yararlanabi­ lirler. belki Kuzey Kafkas hükümetlerinin bağım­ sızlıklarını tasdik ederek. Irak. Mustafa Kemal’e göre. birincisi İngilizlerin aşırı iştahından rahatsız olan Fransa. Şimdi gelelim. elbette bağım­ sız bir Türkiye’nin sonu. onun için yapmaya kalkışacağı şey ne pahasına olursa olsun Türkiye ile Sovyetler arasında bir bağlantı kurulması­ nı önlemek. Türkiye ile Sovyetler arasındaki bağlantıdan korku­ yorlar. İki şans görüyor. İkincisi Rusya’da kopan Bolşevik fırtınası.ğe dönüştürmek isteyeceklerdir. Bunun nedeni de belli. güçlü Türk iktidarları kişiliklerini ortaya koyabi­ lir. Kemal Paşa buna katlanabilir mi? Elbette hayır. onları kendi yönlerine çevir­ 240 . Bu durum karşısında itilaf devletleri Bolşeviklerle Türklerin arasını Kafkas milletleri aracılığı ile kesmek planını bulmuşlardır. Bu açık kapıları kapamak için sonuç alıcı. emperyalistlerin ‘Türkiye’yi kahret­ mek için’ bu düzenlerini nasıl uygulamaya koydukları­ na. Türkiye ile bağlantı kurduğu tak­ dirde Anadolu ve Boğazlar üzerindeki egemenlik hayal­ lerinin süpürüleceğim görecek kadar da akıllıdır.” O zaman ne yapmışlardır. stratejik taarruz ha­ reketlerini yapacak kuvvetleri süratle sağlayamazlar. İtalya ve Ameri­ ka’nın işe müdahalesi ve Türkiye’nin bu çelişkilerden yararlanmayı bilmesi. Batı’dan Doğu’ya doğru Anadolu.

Bolşeviklerle temas eden millet ya sosyal ya siyasal bir hare­ kât birliğine veya onun gelişine silâhla karşı koymaya mecbur olmuştur” . o 1920’de müttefik planına karşı bir Türk planı geliştirmişti. Ondan dinleyelim: “ . Ne olacağını da söylüyor: Türkler. Bunun lam’ı cim’i yok! Buna karşılık. hem Kafkasya milletlerinin (emperyalizmin) em­ ri altında tutulmasını. O tarihte itilaf devletlerinin silâhla karşı koyma yolunu seçtiklerini biliyoruz. emperyalizm. Ondan sonra si­ yasal varlıklarını temelinden kaybedecek olan Anado­ lu Türkleri itilaf devletlerinin subayları komutası altın­ da. itilaf devletleri subaylarının emri altında ‘bir müstemleke ordusu gibi’ Ruslara karşı savaşa sürüle­ ceklerdir. (.” Mustafa Kemal daha o zamandan saptamış: Türki­ ye’yi avucunda tutmak istiyorsa... güvenlik anlayışından kalkın­ masına kadar her şeyi ile ‘itilaf devletlerinin’ komuta­ sı altına girmiştir... bunu yaptıktan sonra da savunma anla­ yışından ekonomisine.. Peki. Kemal Paşa’mn bu sözlerinin ne yaman bir ‘kehaneti’ gizlediği ileri sürüle­ mez mi? Türkiye Kuva-yı Milliye döneminde emperya­ lizmin yaratmaya çalıştığı ‘Kafkas Seddi’ni bu kere ken­ disi yaratmış.diler. Kemal Paşa’nm seçtiği yol nedir? Bakın neymiş: “ . Sovyetler’e bağlantısını kesmelidir. Bu sebep241 . 1947 sonrası düşünülürse. Bu halde itilaf devletlerine kesin teslimiyet halinde dahi Türklerin canlarını vermekten kurtulmaları güven altında de­ ğildir. müstemleke askeri şeklinde ordular meydana geti­ rerek.) Eğer bu plan başanya ulaşır ve Kafkas millet­ lerinin bize karşı kesin şekilde engel olma durumları ile memleketimiz kuşatılmış kalırsa. Türkiye için karşı koy­ ma vasıtaları temelinden yıkılmış olur. hem Bolşevik istilasımn durdu­ rulmasını sağlamak için kan dökeceklerdir..

adamın düşünesi geliyor: “ . ‘Atatürkçü’ geçinen politika esnafı. kararlarını ve durumlarım anlamak.. Bize sed olmaya karar verdikleri takdirde taarruz harekâtı­ mızı birleştirmek için Bolşeviklerle anlaşm ak. özellikle Azerbaycan ve Dağıstan gi­ bi İslâm hükümetleriyle acele ternasa geçerek itilâf plan­ larına karşı.. on beş seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun. bu Şeddi itilaf dev­ letlerine yaptırmamak için en son güç ve vasıtalara baş­ vurmak ve bu uğurda her türlü tehlikeyi göze almak.” Ne o. Yeni Kaf­ kas hükümetleriyle. Bu münasebetle. yıllardır biz bunu Paşa’nın kendi sesinden duyamazmışız. ilk gündeki kuvvet ve samimi­ yetini tamamiyle muhafaza ederek. tabii inkişafatında devam ettiğini beyan etmekle de. Şu cümlesini işitmeyelim diye mi bunca yıldır saklamışlardı.Ierle Kafkasya Seddi’nin yapılmasını.” Bunun için de önerileri şunlar: “ Doğu cephesinde res­ mi ya da gayri resmi seferberlik yaparak. Kafkas Şed­ dini arkadan yıkacak yığmaklara başlamak. niye yüz­ lerinizi saklıyorsunuz? (20 Kasım 1978} 4 ‘TÜ R K İY E ’Yİ İÇ İN D EN Ç Ö K E R TM E K ’ PLA N I Meğerse arşivde Mustafa Kemal’in 1 Kasım 1936 Meclis’i açış söylevi varmış da.. ayrıca memnuniyet 242 . Bundan böyle muharip herhangi bir devletin harb sefinelerinin Boğazlardan geçmesi memnûdur.. Bu 10 Kasım’da duyur­ dular. Türkiye’nin kesin­ likle yok edilmesi projesi kabul edip. ka­ rada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki.

aradan geçmiş yarım yüzyıldan fazla bir za­ man. Nasıl mı. kararsız hükümetler sayesinde elde edebileceklerdir. Bu hususta memlekette mevcut si­ yasal karışıklık İtilâf’ın elinde çok iyi bir araçtır. 1936’daki de­ ğerlendirmesinde aynı rolü oynamaktadır. Çünkü bu gibi hükümeder itilâfın bas­ kılarına baş eğerek iç kuvvetlerin gelişmesini kısıtladık­ ları gibi. resmi veya resmi olmayan kararların 243 . yine mevcut siyasal kar­ gaşalık çok iyi bir araç olarak kullanılıyor. bugün için de geçerli: Yine Türkiye içinden oyularak çökertilmek isteniyor. zayıf. İtilâfçılar bu araçtan ve bazı makamların kesin teslimiyet ta­ raftarlıklarından istifade ederek çalışmaktadırlar.” Kemal Paşa’ntn 1920’deki değerlendirmesin­ de Sovyeder Birliği ne rol oynamış idiyse. emperya­ lizmin bizi ‘kahretmek için’ başvuracağı ikinci yolun ne olduğunu Kemal Paşa şöyle açıklıyordu: Karşı koy­ ma gücümüzü yok edecek tedbirlerin İkincisi. kamuoyunu da devamlı surette korku ve endi­ şe içinde tutarak. Lütfen her kelimenin hakkım vere vere okuyunuz: “ Birinci derecede Kafkas planını ve ikinci derecede içerdiği çöküntüyü sağlamaya gerekli zamanı itilâf dev­ letleri ancak.duyarım. Türkiye’yi içinden oyarak çökertmektir. yine emper­ yalizm bu araçtan ve bazı ‘makamların kesin teslimiyet taraftarlıklarından istifade ederek’ çalışıyor. ” Şim­ di bakin. fülen var olan ortak idareden istifade ederek. Türkiye’nin kuzey komşusuyla dostluk bağlantı­ sını kopardığı anda kapitalist emperyalist sistemin (o zamanki deyimiyle itilâfçılarm) kucağına düşeceğini bi­ liyor. Aynı 1920 tarihli durum muhakemesinde. Kemal Paşa onu da o tarihte şöyle söylemiş. fakat Kemal Paşa’nm o zaman ülkenin çökertil­ mesi için emperyalizmin başvuracağı çarelere ilişkin söyledikleri. Çünkü Ata­ türk.

bugünkü anarşiyi. önemli şahsiyetleriyle içte ve dışta ilişki kurarak. kaç yıldır resmi ya da resmi olmayan kararların alınmasına engel olunuyor? Ya emperyalizmin iktidar­ ların. sonra maskelerini birdenbire atarak İstanbul’da geniş ölçüde tutuklamalara. Bundan başka itilâf devletleri İstanbul’un önemli şahsiyetleriyle içte ve dışta akla gelebilecek bütün toplu bulunulan yerlerde doğrudan doğruya ilişki kurarak. açık olmayan. millete telkin edip durduğu açık ve doğru olmayan ümit­ ler? Bütün bunlar. yalnız o dö­ nemdeki iç isyanları. siyasal kargaşalıkları. Bu şekilde kazanılan zamandan istifade ederek itilâf devletleri so­ nuçta Türkiye’nin kuşatılmasını ve içinden çökertil­ mesini tamamlayacaklar. sarılmış Türkiye’nin çeşitli cephelerinde yığmaklara ve kuşatma tedbirlerine başlayacaklar ve aynı zamanda idam hük­ mü özelliğini taşıyan barış şartlarını tebliğ edecekler­ dir. doğru bulunmayan ümitler telkin etmektedir­ ler. Kemal Paşa’nın saptamaları o kadar doğru ve yerindedir ki. tır­ manan terörizmi ve yaygınlaşan bölücülük faaliyetleri­ ni de açıklamaktadır.” Hele bir düşünün. kaç yıldır bu zayıf ve kararsız hükümetler emperyalizmin baskılarına boyun eğerek iç kuvvetlerin gelişmesini kısıtlıyorlar. yönetimi za­ yıf düşüren silâhlı eylemleri değil. Bu telkinler zayıf hükümetin sağladığı zamanı ar­ tırmakta ve faaliyetleri kolaylaştırmaktadır.alınmasına kesin şekilde engel olurlar. devamlı. tıpkı o zamanki gibi Türkiye’nin ku­ şatılmasını ve içerden çökertilmesini amaçlamıyor mu dersiniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi. millete. kaç yıldır ‘zayıf ve kararsız’ hükü­ metlerin yönetiminde yaşıyoruz. Sorunun iktidar ve muhalefetin kabahati birbiri üzerine atmasıyla çözümlenecek bir 244 . kaç yıldır kamuoyu devamlı surette korku ve endişe içinde tutu­ luyor.

Aynen demiş ki: Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti için acele bir görev. siyasal durumu­ muzun gereklerine uygun tedbirleri. Bu hareket tarzımızın. Eğer böyle bir hükümet kurulmasına imkân yoksa -üzülerek belirteyim ki ümit­ li olmamıza sebeb görülemiyor. bu du­ rumu şimdiden görüp kabul etmeliyiz. içte ve dışta ilişkilerin kesilmesini ne zaman ve ne surette mey­ dana çıkaracağını kestirmek mümkün değildir. C H P ’n in eski adı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti idi değil mi? Durup dururken aklıma gelişine ne dersiniz? (21 Kasım 1978) 24. yabancı güçlerin ülkemizdeki ‘be­ şinci kol’ faaliyetleri olduğunu öteden beri söyleyip durduğumuz için. ilişkilerin kesilme­ si herhalde uzak görülmemektedir. bir an evvel kestirmektir. işler bir kere bu yola girdikten sonra. -Nasıl ki.sorun olmadığını.” Şey. o durum karşısında öne sürdüğü çareler de tam gönlümüze göredir. yukarda bildirdiğim tedbirlere gayr-ı resmi fakat fiilen başvurmaktır. Kemal Paşa’mn yarım yüzyıl geriden yolumuza tuttuğu bu ışık doğrusu bizi ayrıca y ü re k le n ­ diriyor. Bunun üzerine alacağımız tedbirler Heyet-i Temsiliye arkadaşlarımızı derhal İstanbul’dan çekmek.aldanmayarak. Fakat. Kafkas milletlerine müra­ caat etmek.5 . hükümede tam bir görüş ve fikir birliği içinde olmaya imkân olup olmadı­ ğını.

varlığım ızı ve hayatımızı korumak için.” M u s t a f a Ke m a l Nisan 1920 ..fYükseklerde gezen mağrur baş. her kaynaktan yararlanm ayı da uygun gördük. bir güç kaynağı aramak lâzım gelirse.J Her ihtimale karşı.. yine daima kendi görüşlerimiz (nokta-i nazarlarımız) ‘baki kalmak’ koşuluyla. dışardan bir kaynak.

topairlanmamıştır. İster misiniz bazı örneklerle dediklerimi pekiştire­ yim? 249 . benim duygulanım an­ lıyorsanız ve hissediyorsanız. ölümünden şu kadar yıl sonra. Mus­ tafa Kemal’in ‘fikirleri ve duyguları’. Benim fikirlerimi. Müdafaa-i Hukuk düşüncesi ve Kuva-yı Milliye eylemiyle yakın uzak bir ilişkileri bulunduğunu sanmıyorum. . acı da olsa. hakikati görmek­ ten bir an geri kalmayınız.1 ‘O GÜNEŞ YÜZÜ ASLA SOLMASIN!’ 1927’de şöyle bir söz etmiş: “ Vaziyeti muhakeme eder­ ken ve tedbir düşünürken.sorunu daha açık koyar: “ Hakikati ko­ nuşmaktan korkmayınız. derlenip. İktidarların Atatürkçülük diye gagamıza dayadıkla­ rı.” İki yıl sonra. ‘hakikati ko­ nuşmaktan korkmayalım’: Hepinizin bildiği gibi. bu kâfidir. hâlâ sistemli bir biçimde ele alınıp. Kendimizi ve birbirimizi al­ datmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. hâlâ bun­ lardan bir fikir bileşimi çıkarılmamıştır. mutlaka yüzümü gör­ mek değildir.” O yıl. İnönü faşizan diktası döneminden kalma kurumlar ve kurallardır ki.” Şimdi. şu ünlü sözü de söyle­ diği yıldır: “ Beni görmek demek.

onun Türklerin İngiliz düşmanlığı iddialarına karşı.” 250 . herife. İstanbul’un vaziyeti çok tuhaf tesadüf etmiştir. Bittabi biz kendisine bu tasavvuratın gayr-ı kaabil-i icra. milletimiz İngilizlere aleyhtar değildir. yine de İngiltere dürüst davranırsa milletimizin tavrı değişir. fakat Mütareke’den sonra İngilizler öyle şeyler yapmışlardır ki fikri değişmiştir. Kemal Paşa. milletimizce gayr-ı kaabil-i kabul ol­ duğunu söyledik. hem de bu dostluğunu istihsale aykırı isteklerde bulunuyorlar. onun ağ­ zından dinleyelim: “ O zaman denildi ki. Ve diğer taraflarda bazı kontroller yapılırsa bundan size bir zarar gelir mi?’ “ Efendiler! Bu sözleri bana sarf eden ve bütün Kaf­ kasya’da mümessil olan ve Londra’da haiz-i selahiyet olan Rawlinson adında bir kaymakamdır.. Kemal Paşa’nın 24 Nisan 1924 tarihli Mec­ lis Gizli Oturumu’nda yaptığı konuşmadan. Hem dost olmak is­ tiyor. ‘Size mevcudiyet verebiliriz. Gerisini. Ingilizlerden İtalyanlara.Kuva-yı Milliye’nin ilk yılları Bolşeviklerden Araplara. herkes el altından Anka­ ra ile temas arıyor. et­ kinliğini ölçmek için. Bir kısmı yeni hareketi tartmak.. İngilizler bu işi -kuşkusuz Intelligence Service’le irtibatlı— Rawlinson adında bir yarbayla yapmışlar. Yalnız. diyor ki. bir kısmı yararlanmak için. Ve kendisiy­ le münasebatımız teakup etmiştir. bilakis yüceltir durur. “Yani görülüyor ki İngilizler bize karşı dostluk te­ mini talep ettikleri zaman bu dostluğu yalnız ve yalnız kendi menfaatleri ve ihtiraslarmı temin için istemişler­ dir. Yoksa bizim menfaatımıza ait hiçbir teşebbüsleri ol­ mamıştır. Boğazlardan vazgeçemez misiniz! Adalar denizi sahilin­ de Yunanlılara bazı imtiyazat ve Fransızlara bazı imtiyazat vermek sizi sarsmaz zannederim.

29 Mayıs 1920’de.. şuradan buradan gelecek kuv­ vetlere’ dayamayı öngören sağcı iktidarların savunma politikasını. M usta­ fa Kemal’in İngilizlere karşt davrandığı gibi davrandı­ ğını.(Buradaki İngilizler sözlerini de Amerikalılar sözle­ riyle değiştiriniz.. ‘ulu­ sal savunma’yı nasıl anladığını açıklıyor. kendi kuvvetimi­ zi dikkat nazarına almaksızın hariçten.. ileri sürebilir misiniz? Bir başka gizli konuşması. İstanbul düşmanm resmen ve fiilen işgali altın­ dadır. Amerikalılara karşı. Çünkü. Aynen aktarı­ yorum: " . Bir defa mevcudiyetimizi muhafaza ve milli emellerimizin temini için hakiki dayanağı hariçte değil dahilde. sonra da Ata­ türk ilkeleri diye cart cart ötmelerine mukabil. tabii an­ layana: " . üç aşağı beş yukarı otuz yıllık Türk/ Amerikan ilişkilerinin haritası ortaya çıkar. bu politikanın ‘yardım gelmeyince’ memle­ keti uğrattığı ‘hayal kırıklığım’ düşünün. başlı başına bir ders.” ‘Bir bu sözleri ele alın. “ Bunun için önce kendi kuvvetimize ehemmiyet ve­ riyoruz.. Türki­ ye’nin kaderine otuz yıldır biçim verenlerin gerçekten ‘Atatürkçü’ olup olmadıklarına siz karar verin! Şöyle bir sözü var ki. kendi vicdanımızda bulmak prensibini İcra He­ yeti (hükümet) kabul etmiştir. Bugün İstanbul demekle Londra demek arasında hiçbir fark yoktur!” O güneş yüzü asla solmasın! 25 i . bir de Türkiye’nin savunma­ sını otuz yıldır ‘hariçten. Bu takdir­ de otuz yıllık iktidarların. şuradan buradan gelecek kuvvetlere dayanarak emel takip edersek ve o kuvvetten ve o imdattan yardım gelmezse hayal kırıklı­ ğına uğrarız.

düzen iyi. o ka­ dar ki Lehistan’dan Padişah’a heyet gönderiyor köylü­ ler.2 ‘AJA N D E V L E T ’ K A V R A M I Derler ya. işler yo­ lunda iken. güzel! Gel gelelim. ‘bizim oraları da fethetseniz n’olur?’ ricasıyla. her ulus. Ara­ mızda konuşmuştuk. çokuluslu bir imparatorluktu. siz bulup çıkaracaksınız. Osmanlı ise ‘dirlik’ düzenini bozup Avru­ pa’nın bıraktığı derebeyliğe yatıyor. malûm. haberi başka yerden verelim. bilir misiniz? Fakat önce. ne­ den. Paris’te buradan gitme Er­ menilerle tartışırdık. derebeylik ilişkilerden sıyrılıp kapitalist ilişki­ lere giriyor. Bunun ne müthiş bir sonucu olmuştur. yüzyıla kadar beraber ya252 . eskiden emir-ül-mümine ait sayılan topraklar sonradan kendi­ lerine ‘ağa’ diyeceğimiz derebeylerinin olmuş. lâf lâfı açar diye! Gerçekten öyle oluyor. bir de bakarsın iş çığrından çıkmış. yüzyıldan itibaren tersi­ ne dönmüştür bu iş. Osmanh’nm Batı’yı fethedişi ‘iman kuvvetinden’ değil. özellikle köylüyü borca batırıp soyan toprak mültezimlerinin. Osmanlı’da derebeylik yoktu ya. Avmpa. 17. yöresel paşaların himmetiyle. biz gideriz tersine! Nasıl ol­ duğunu ben söylemesem de. hem serflikten kurtulacaklar da ondan! İyi. Yahu. biz sizinle 19. Osmanlılık. çıt çıkmamıştır. onları susturmak için baş kanıtım şuydu. hem Katolikliklerinde özgür olacaklar. ‘dirlik düzeninin Avrupa ortaçağı­ nın serflik düzenine’ üstünlüğünden ileri gelmiştir. ‘ayanlık’ diye bir belâ başlar. Ne ilginç değil mi? Herkes gider Mersin’e. kendi dinsel ve ırksal özelliklerini koruyarak var olurdu bu devletin sınırları içinde.

eşitlik. Yalnız. onlara alımlı geliyordu. Batılı emperyalizmler Osmanh’yı yemeye karar verdikleri zaman. sınırları içindeki ulus­ lar kendilerini tutsak sayıyor. Osmanlı’yı dağıtmak için Fransız devrimini ve ilkelerini o kadar iyi kullanmış. Batı emperyalizm aşama­ sına ulaşmış olduğundan. yüzyılda Osmanlı’nın Doğu ve Orta Avrupa derebeyliklerine göre sahip oldu­ ğu üstünlüğü kazanmışlardı. Jöntürkier de aynı devrimin kutsal özgürlük. Bit yeniği burada işte. emperyalizmin gizli servisleri. hiçbir sızıltınız duyulmuş mu. yüzyıldaki başkaldırmada bir bit yeniği var. Tersine çalışıyordu şimdi mekanizma: Osmanlı derebeyliğe doğru gittiği için. üretim ilişkileri geri kaldığı için. Osmanlı mülkündeki çeşitli halkları. İçişlerinde bile özgürlükleri lâftan ibarettir. Rumluk. Bit yeniği gerçekten vardı. Batı (emperyalizm) aslın­ da Fransız devriminin özgürlükçü demokratik ilkeleriy­ le yayıldığı için. ona oranla üretim ilişkilerini daha ile­ ri bir aşamaya ulaştırmış. Canım öteye gitmeye ne gerek var.şamadık mı. hayır. kardeşlik sloganlarıyla avlamışlar: Emperyalizmin para babaları da onları silâhlandırarak. sonradan başımıza bin türlü belâ olan isyanlara salmış­ lardır. Fransız devrimi­ nin özgürlük. Osmanlı’dan kopardığı her yeni halkı Ortadoğu bölgesinde kendisine bağlı bir ajan devlet haline sokuyordu: Bulgaristan Rusya’nın. 253 . adı da emperyalizmdir. Gerçekte Sırplık. evet. sözde bu halkların özgürlüğe ka­ vuşması savunuluyordu ama. 15. Bulgarlık. Araplık da­ vaları ortaya atılıyor. öyleyse 19. Yuna­ nistan ise İngiltere ve Fransa’nın ajanıydılar. Hâlâ da öyle değil midir? Emperyalizm. sonunda işi Ermenilere ve Kürtlere kadar öylesine bulaştırmıştır ki. hayran olmamak elde değildir. Susar kalırlardı.

örnek olarak da. o hareket ken­ di başına.eşitlik ve kardeşlik ilkeleri adına harekete geçmezler mi? Öyle olur. sonunda isyanları devlete dönüştürürse. 20. beliren devlet­ ler de bildiğimiz bağımsız devletler olmamış. bilmem devlet yıkma rekorunu ittihatçıla­ rın elinden kim alabilir? Bu lâfları niye konuşuyorum? M araş’tan mektup yazan heyecanlı bir okur (Ali Salman). İngilte­ re’nin çıkarlarını savunan ajan devletler olmuşlardır. yüzyıl içindeki. olur ya. İngilizlerin Şeyh Sait İsyam’nı kışkırttıklarını vermiştim. doğrusu ya Ortado­ ğu’daki Kürtçülük hareketinde İngiliz parmağının ol­ madığını iddia eden böyle bir delikanlıyı görse şaşakalırdı. Türkiye ne zaman O rtadoğu’da hak­ kım arasa mutlaka bu Kürtçülük dalgası yayılır diye. de­ miştim ya canım. Musul üzerindeki hak iddialarımıza karşı. dokunup geçtiğim bir fikre ilişiyor. 19. yüzyıl başındaki bütün Or­ tadoğu kargaşalıklarında İngiltere’nin parmağı vardır. (15 Şubat 1977) 254 . oysa ben konuyu Paris’te Kâmuran Bedirhan’la da konuşmuşumdur. ittihatçıların ülkenin kaderine el koyduğu 1908 ile devletin battığı 1918 arasında sadece on yıl vardır. Ali Salman bozulmuş buna. ilerici bir hareketti anlamına lâflar ediyor. Kürtlükle ilgili birtakım sav­ lar ileri sürüp. yirmi beş yıl ka­ dar önce. Paris’te Ermeni arkadaşlarla yaptığımız tar­ tışmalara benzer bir tartışma kapısını zorlamış: Son za­ manlarda moda oldu ya. o ki İngilizcilik suçuyla yüz ellilik sür­ günü olarak Paris’te bulunuyordu.

Musul sorununun. 20 Ekim 1925’te yazılmış şu satırları da gözden geçirsen fena olmayaeak: “ .... ancak sorunun yalnızca bir sınır düzeltmesin­ den öte bir önem taşıdığı gözden uzak tutulmamalı. “ . Güney Kürdistan’da milliyetçili­ ği geliştirmek yolunda geri dönülmez bir biçimde bağ­ lantıda bulunmuş olabilir.. Eğer her şeyi kökünden değiştirecek bir olay çıkmaz ve cumhuriyet rejimi sürer­ 255 .3 BELGELER NE DİYOR? Kardeşim Ali Salman.” Yine aynı adamdan aynı bakana... başladığımız noktaya yâni Musul soru­ nunun Türk-İngiliz ilişkilerinin gelişmesi önünde duran bir engel olması konusuna dönmüş oluyoruz. baka­ lım 16 Ekim 1925’te Ankara’daki İngiltere Büyükelçi­ si Lindsay Londra’daki Dışişleri Bakanı Chamberlain’e ne demiş: Türkler.. " .. Ma­ jestelerinin Hükümeti. Son bir­ kaç ay içinde ortaya çıkan ajitasyonlardan sonra (Şeyh Sait İsyam’nı kastediyor) Majestelerinin Hükümeti bü•tün kozları ele geçirmiş ve istediği kartı oynayabilecek duruçıda.. Böylece. hele şu satırlara bir göz at.. Türk-İngiliz dostlu­ ğu önündeki tek engel olduğunu sık sık söylüyorlar ve bu sözde önemli bir gerçek payı bulunuyor. Türkiye’nin gü­ ney sınırı yakınında Kürtlere bir çeşit anayurt kurma girişimi Türk hükümeti tarafından doğrudan doğruya kendi politikasına yönelmiş bir tehdit olarak görülü­ yor. Bugünkü lâik düşünceli hükümetle (Mustafa Kemal Hükümeti) Doğu arasında uzlaşmaz bir düşman­ lıktan başka hiçbir şey olamaz. Majestelerinin Hükümeti’nin.

. Yalnız Musul sorununu biliyor musun? Musul askıda bırakılmıştır. kime ait olacağı 1928’de anlaşılacaktı. Kurtuluş Savaşı’nın hemen sonrasında İngiliz Dışişlerinin şu yazış­ malarından..” Kardeşim Ali Salman...se. bölge şeyhlerin ve beylerin mahalli yönetimine terk edilecektir.. Mr. konseyinden bir karar çıkartmış. Musul bölgesinde işlerin Kürtiere bırakılması gereğini ileri sür­ müştü. Daha da berbatı.. O zamanki Milletler Cemiyeti ki doğru­ dan doğruya emperyalist devletlerin denetimi altında­ ki bir örgüttü. eğer gerçekten böyle isen. mektubunda toplumcu oldu­ ğunu yazmışsın. lâik bir Cumhuriyet’e karşı ‘şeriat’ temeline dayanan ‘gerici’ bir isyan olduğunu da çıkarmışsmdır. hükümet bastırma hareketlerini de beraberinde ge­ tiren bir dizi ayaklanma ile karşı karşıya kalacaktır. Güneydoğu Anadolu’da baş gösteren Şeyh Sait isyanının doğrudan doğruya Musul’a (petrole) el koymak isteyen İngiliz emperyalizminin kışkırtmalarıy­ la ilgili olduğunu anlamışsmdır elbet. ister­ sen bir de İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Elçisine yazdık­ larına bir göz atalım. İngiliz-Irak anlaşmasının ve Milletler Cemiyeti denetimi­ nin sona erdiği 1928 yılında. İşte. Komisyon (Milletler Cemiyeti Komisyonu). 256 . Ya da hükümetin gücü ayaklanmaları bastırmaya yet­ meyecek ve eski günlerde Arnavutluk’ta uygulandığı gi­ bi. Ankara’daki Büyükelçisi Lindsay’e yaz­ dığı bir mektupta bu koşulu ileri sürerek diyor ki: “ .. Amery. yukarıda sözü edilen ko­ şul yerine getirilmediği takdirde bölgenin Türk egemen­ liğine bırakılmasını daha yararlı görmektedir. o zamanki İngiltere Dışişleri Bakanı Austen Chamberlain. Yine de kafan tam bir aydınlığa ulaşmadıysa.

ona uyanlar da gümbür­ deyip gidiyor. ama bu arada Şeyh Sait de. Dersim isyanı tezgâhlanmıştır: Kıbrıs’ta Türki­ ye’nin ödün vermeye niyetli görünmediği sürece. Doğu’da ne türlü fırıldakların çevrildiğini anlamak için ze­ hir hafiye olmaya hiç gerek yoktur. Eğer bunu yaptığı ya da konuyu Cenevre'de ele almaya yanaşmadığı takdirde.. “Majestelerinin Hükümeti. bu açık teminatından ge­ ri dönemez. Ankara’nın gücü İngiliz oyununu bozu­ yor.. Komisyon’un yuka­ rıda sözü edilen karan uyannca tartışmak bölgeyi Tür­ kiye’ye bırakmış olacaktır.Konseye bölge halkının halen geniş bir özerklik içinde bulunduğunu ve bunu daha da genişletmeye hazır oldu­ ğumuzu bildirmiştir. işe şeriatı karıştırarak Şeyh Sait ve tayfasını kışkırtmışlar. daha uzatmaya gerek var mı? îngilizin oyunu açıkça ortada görünmüyor mu? Musul’un (petrolün) Türkiye’ye kalmaması için. bölgede bir Kürt milliyetçiliği hareketi geliştirmeyi zorunlu görmüş. gel gör ki umduklarını bulamıyorlar. Daha çok yakın za­ manlarda yine Musul petrolleriyle ilgili olarak Irak’m başına Kürtçülük gailesini kimler çıkartmışlardı sanır­ sınız? Biçâre Barzani mi? Şeyh Sait ne idiyse Barzani de o.” Ne dersin arkadaş. Ama Elçinin yazdığı gibi İngilizler ‘bir dizi isyan fik­ rini’ fark etmez kolay kolay! Hatay sorunu ortaya atıl­ dığında. yoksa gider de Şah’a sığınır mıydı? İkisi de emperyaliz­ min kuklaları! (16 Şubat 1977) 257 . umutları da besbelli Ankara’nın gücünün ayaklanmala­ rı bastırmaya yetmemesi imiş.

4 ‘YÜKSEKLERDE GEZEN MAĞRUR BAŞ’ EĞİLİNCE Ucundan ilişmiştik değil mi? 1925 yılının 11 Nisan gü­ nü çıkan sayısında. Bu ise ancak yabancıların yönetsel katkısı ve mali desteğiyle gerçekleşebilir.” Evet küstahlığın bu kadarı görülmüş müdür? Herif açıkça Türkiye’ye nice kan ve ter pahasına zar zor eline geçirdiği ‘mutlak bağımsızlığından’ vazgeçmesini öne­ riyor.. Yabancı sermaye sorunu kendilerini kısır bir dön­ gü içinde bulan Türk liderlerini düşündürmeye devam etmektedir.. Yetmezse. Bağımsızlığım ve Türklerin deyimiyle ‘ulu­ sal bütünlüğünü’ koruması için. TBMM tutanakların­ dan da görüleceği gibi savaş sonrası Türkiye’sinin lider­ leri yoğun ve sürekli bir kalkınma hamlesinin ‘anavata­ na’ sağlayacağı yararları çok iyi bilmektedirler. ya da yabancılara geniş ayrıcalıklar tanıyan bir politika uygulanması hızlı bir üretim artışı sağlayabilir. Ne var 258 . Türkiye ile ilgili makalesinde şunları yazmıştır. Sonradan. Hükümet en­ düstri hayatını geliştirmek istiyorsa yabancı firmalara bazı kolaylıklar göstermek zorundadır. Batılı ‘hür dünya’nm bize ba­ kışı daha o zamandan budur. ülkenin zengin doğal kaynaklarını bir an önce geliştirmesi zorunludur. b ir de şu n a göz atınız: “ .. . “ .. İngilizlerin ünlü The Economist der­ gisi. dünyayı ve özgürlüğü kurtaracaklar diye kıçına takıldığımız. Ayrıca yabancı sermayeye ayrıcalıklar da tanıma­ lıymışız. . Ancak her şeyden önce Cumhuriyet yönetiminin mut­ lu yalnızlık ve mutlak bağımsızlık tutkularından vazgeç­ mesi gerekmektedir.” (26 Haziran 1926) Ya şu n a ne b u y u r u lu r : “ . Özellikle büyük bir dış borç altına giril­ mesi.

Mr.. çok ihtiyacını duyduğu sermayeyi.ki bu hedefe ulaşmak için büyük paralar harcamak zo­ runludur ve Türkiye’de bu para yoktur. şu hepimiz için ibret olması gereken sözler ediliyor: " . Devletin yüksek çıkarları. şunları yazıyor: “ . bu yardımlar sayesinde gelişebilir ve uygar ve zen­ gin bir ülke haline gelebilir. Türki­ ye’nin doğu illerinde gezmiş bir İngiliz’in izlenimlerini aktarırken. Helm’in görüşüne göre. daha doğrusu tarımsal gerileme.” (7 Hazi­ ran 1930) Şimdi içinizden biri çıkar da derse ki. iyi ama bu yaz­ dıkların nihayet bir gazetenin görüşüdür.. Ve ülkenin şimdiki dış itibarı. Eğer Türkiye yükseklerde gezen mağrur başını biraz eğer ve gerçekleri görürse.. halen az sayıdaki nüfusun ürettiği verimsiz ürünün da­ ha da düşmesi kaçınılmaz olacak. An­ kara rejiminin geleceğini tehlikeye sokacak ölçüye var­ mış durumda ve Türk hükümeti bu konuda danışman­ lık ve yardım için yabancılara başvurmadığı takdirde. devam ettirilebi­ lirse. Ankara’dakiler başlarını dik tutu259 . Demek ki bu paranın yabancı para piyasalarından gelmesi gereklidir.” 29 Haziran 1929 tarihinde ise Anadolu içinde yapıl­ mış bir gezinin genel gözlemleri verilirken. ” Demek ki neymiş.. Türkiye’nin doğu­ sundaki ekonomik. İngiliz Dışişleri Bakam Henderson’a. güvenilir bankalardan iyi koşullarda sağla­ yabilir. Türk bakanlarının yabancı kapitalistlere karşı takındıkları olumsuz tavrı bir kez daha gözden geçirmelerini ve yabancı sermayeye güven verecek önlemlere yönelmelerini gerektiriyor.. ona ne cevap verebilirim? İşte cevap! 11 Temmuz 1929’da İngiltere’nin Türkiye Büyükel­ çisi Clerk..

yabancı sermayeye kapılarını açması. Peki. Sonrasını hem herkes hatır­ layacak yaşta olduğundan. oysa Batıkların fikri yeni Türkiye’nin ya­ bancılara. Batılı ‘hür dünya’ için geçerli bir baş­ kent değildir. ordusunun donatı­ mı ya da Sovyetlerle saldırmazlık paktı sorunlarında ya­ 260 . 1947’den baş­ layarak sağcı iktidarlarımız. kendi sınırları çevresinde kendi çıkarlarını ‘müttefiklerinin’ izni olmaksızın savunamaz hale düş­ müştür. Gerçekte bu.yor. Sonuç ortada. ‘görülmemiş kalkınma hamleleri için’ olduğu kadar ‘Türkiye’nin savunması’ için de. kolay­ lıklar göstermesi. bugün Kıbrıs çözümü. The Econom isf in daha Fet­ hi Bey’in ‘Serbest Fırka’sı kurulduğu zaman umutlan­ dığı bir sonucun alınışıydı. ‘Batılı hür devletler camiasına’ girmemize ka­ rar verdiler. ‘kalkınmasını’ böylece sağlamasını öngörüyormuş. Türkiye ‘mutlak bağımsızlığından. bu yüzden batma­ ları olasıymış. burada ne Atlantik ittifakı­ na girişimizi söz konusu edeceğim. dünya savaşı boyunca istesek de yapamazdık. ya onların dediklerini yaparsa? Mustafa Kemal dönemi boyunca yapmadık. yabancı çokuluslu şirketlere memleketin kapılarını açışımızı! a e t serüvenini bile açmak istemiyorum. Bu da elbet ‘mutlak bağımsızlık’ hülya­ larından vazgeçerek gerçekleşebilecek bir çözüm. ‘mağrur başını yüksek­ lerde gezdiriyor’. yabancılara yüz vermiyorlarraış. ayağı kaymış. O tarihte ‘üzerinde güneş batmayan İngiliz impara­ torluğunun’ Türkiye’deki temsilcisine ‘mağrur başını yükseklerde gezdirdiğini’ söyletebilen ‘mutlak bağımsız Türkiye’ ile. O ki Ankara bağımsızlıkta diretiyor. Batılıların başın­ dan beri istedikleri yolda ödünler verir vermez. ne de ‘yabancı ser­ mayeyi teşvik yasalarım’ ardı ardına çıkarıp.

Bayar/Menderes İkilisi. Soğuk savaş dönemi boyunca. Bu arada Tür­ kiye büyük emperyalist devletlere daha çok yaklaşma­ ya çalışıyordu. Geriye bakddığı zaman: Türk hükümet çevre­ lerinde ilerici eğilimlerin Atatürk’le birlikte ölüp gitti­ ği söylenebilir. Alman tarihçisi J. Sovyetler Birliği ile olan ve Türkiye’nin itilâf’a (Batılılara) karşı savaşında değer biçilemeyecek bir arka destek sayılan dostluğu Türk bağımsızlığının direği olarak ni­ teliyordu. herkes­ çe biliniyor. Türkiye’yi Ortadoğu’da nasıl kullanmış olduğuna işaret ettik. O ’nun ölümü Türk tarihi için de bir dö­ nüştür.. Truman Doktrini denilen dolaba düştüğümüz. ‘Çankaya’ anılarında yazmıştır.” Yine Glasneck’e göre.bancı yönetimlerden neredeyse ‘icazet ve izin bekleyen’ Türkiye aym ülke midir? (18 Şubat 1977) 5 EMPERYALİZMİN ‘ÖRDEKLERİ’ Fâlih Rıfkı. Atatürk’e göre Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostça ol­ ması Türkiye’nin yararınadır.” Buraya kadarı bellekleri tazelemek için! Hangi koşullar altında Rusya’yla bozuştuğumuz. emperyalist sistemin ve bu sistemin başı Amerika’nın. Türkiye’nin kaderine egemen olun­ 261 . 1936’dan bu yana özellik­ le Bayar’m hükümetin başına gelmesinden sonra iki dev­ let arasındaki ilişkiler soğumaya başladı. “ . Glasneck şöyle diyor: “ Atatürk..

Rusların ba­ ğışlanmaz yanılgılarının da itişiyle kesin bir politika ol­ muş. Şimdi. Rusların Akdeniz’e inmesini engellediler. 193 6’da. Güney kana262 . bir onları uyandırmak için. Yunanistan. çoğununsa az gelişmiş ülkelerde görülen merkeziyetçi bürok­ rasi diktalarına dönüştükleri çoktan saptandı. Mustafa Kemal Paşa’nm ‘Özgür ve bağımsız Türkiyesi. sonra c e n t o aracılığıyla Doğu Akdeniz’i ve Ortadoğu’yu (petrol bölgesini) güven altına almak is­ tiyor ya. Dışişleri yetkililerimizin bir kısmında. Bütün bunların Ortadoğu’daki durumla ilgi­ si var tabii. Arap ülkelerinde beliren her ilerici hareketi. her emperyalizme karşı kımıldanışı Bolşevikliktir diye damgalayıp Türkiye’ye düşman gösteriyor. Oysa bu türden devrimlerin hiçbirisi o gün bugün Bolşevik olma­ dıktan başka. İran.. Ortadoğu Arap devrimcilikle­ rinin topunu ‘Bolşevik oyunu’ görmek eğilimi hâlâ var­ dır.ca. ve politikacıları Batı’nın nasıl gördüğünü göstermek için iki alıntı yapacağım. bir de Türki­ ye’deki Batı eğilimli. Yalnız şimdi durum de­ ğişti: Artık Ruslarla daha az ilgileniyoruz. Bütün ördeklerimizi hizaya sokmak istiyor­ duk. Ana ördek yavrularını hizaya dizmez mi. Varıyor ha! c ia üzerine yaman bir kitap yayınlamış olan eski ajan Victor Marchetti. Sovyetler’e karşı sa­ vunmanın kuzey kanadmı oluşturmaktadırlar. bir de yanlış yapıyoruz: Amerika önce Bağdat Paktı. emperyalist yabancı sermayenin kucağına düş­ müştür. kendisini duyumsatan eğilim. bazı yüksek kademe subaylarımızda. işte öyle. acı acı gülümseyeceğiz. serbestçi sosyalizme karşı politika­ ları. Bu arada.. Kıbrıs olaylarından sonra (Darbe) şu açıklamayı yapmıştı: “— . CIA için Türkiye. kimilerinin iyice su koyverdikleri.

di oluşturan Ortadoğu bizi daha çok meşgul ediyor. N A T o’y a ve Varşova Paktı’na rağmen. Özellikle. sonraları İsmet Paşa ile Celal Bayar’ın uygulamakta birbirleriyle yarıştıkları. Marchetti’nin bu “itirafını” ben 27 Mayıs 1975’te Yeni Ortam’da yayımlamış. İngiliz emperyalizminin ünlü organı Türkiye’de ku­ rulacak Serbest Fırka ve Fethi Bey’den söz ederken ba­ kın ne diyor: “ . şu yorumu da ekle­ mişim: Fikrimce Türkiye’nin dış politikası kesinlik­ le Araplarla iyi ilişkiler. bu dedikleri.” The Economist’in 1930’da Fethi Bey’e önerdikleri­ ni. Bunun gibi Türkiye.. şu yukardan beri söylediklerimin ışığında bir düşünülme­ lidir. elverişli durumda bulunabilmek için kuvvetlerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. askeri alanda da yakınlaşabiliriz diyorlar ya..” Efendim. Türkiye savunmasının sorumluluğunu yük­ lenmiş olanlar tarafından! (23 Mart 1977) 263 . Şu günlerde İran’a yaptığmuz onca yardımın sebebi ne? İşte bu.. dostluk ve yakınlık üzerine ge­ liştirilmelidir. fakat sürgündeki Türkleri geri çağırarak yanma aldığı ve ‘yabancı serma­ yenin ülke kalkınmasına katılması için gerekli koşulla­ rı yaratabildiği’ takdirde partisi için başarı yolları açı­ lacaktır. Ama olmadı.. Yunanistan ve Kıbrıs’ı da hizaya sokmaya çalışıyorduk. O yüzden eğer genel duruma müdahale gerekirse. Fethi Bey ölüleri diriltmez. bu sayede de Türkiye’yi Kemal Paşa’nın dış politikasından saptırıp Ortadoğu’daki em­ peryalist çıkarlarının bekçisi haline düşürdükleri mey­ danda değil mi? Ruslar.” Öbür alıntı 16 Ağustos 1936 tarihli The Economist’ ten.

bu türden faturaları ödemeye değil. Mustafa Kemal Paşa elbette sosyalist değildir. Milli burjuva ihtilâlini idare ediyor. elbet sürdüreceğiz. İngilte­ re’yle Amerika bizim üzerimize de sürüyle memleket saldırttı. Eski Çarlık Rusyası ile Sovyet Rus­ ya arasındaki ayrımı sözle değil. Sizi ciddi işler bekliyor. Ama görülüyor ki iyi bir teşkilâtçı... biz de Paşa’mn. (. O. Vladimir İliç Lenin. tabii Rusya’nın Türkiye’nin amansız düşmanı oldu­ ğuna dair yapılan propagandalarla halkın belleğinde derin izler bırakmıştır. dikkatli...” İkincisi şu: “ .” Bu işin Rusya cephesi. sakınarak çalış­ mak gerekmektedir. Bunun için de sabırlı.. Bizim sosyalist inkılâbımızın önemi­ ni anlamış olup. İlerici. Sovyet Rusya’ya karşı olumlu davra­ nıyor. Çarlık yüzyıl boyunca Türkiye ile savaşmıştır..6 ‘EMPERYALİZME KARŞI MÜŞTEREKEN MÜCAHEDAT’ Söz açıldı bir kere.. kabiliyetli bir üder.İ. yırtma­ 264 . işle göstermek ve anlat­ mak gerekmektedir. Kuva-yı Milliye Ankarası’na gön­ derdiği Sovyet Büyükelçisi S. istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor.) Bilirsiniz ki güvensizlik ağır geçer. Emperyalistlerin gururunu kıracağına.. bu.) İngiltere onların üzerine Yunanistan’ı saldırttı. İngiliz’in ‘Türkiye’ye mevcudiyet verebilmek için’ anasının nikâ­ hı bir fatura ödetmek niyetinde olduğunu biliyor. Aralov’a şu iki önemli ta­ limatı vermiştir: " . (... padişahı da yar­ dakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. hadi isterseniz şimdi de Tür­ kiye cephesine bir göz atalım: Kemal Paşa. akıl­ lı bir devlet adamı.

Binaenaleyh. bu nok­ tada iki ciheti birbirinden tefrik etmek lâzımdır. temin ve teşrik-i harekât için maddeten heyet-i icrâiye (hükümet) esbabına tevessül etmiştir. Böyle bir mesele ile bizim iştigale ihtiyacımız yoktur... söz Bolşevikliğe ve Bolşeviklerin yardımına ‘in­ tikal eder... ” Buraya kadar görülen ne. Bolşevik olmak büsbütün başka bir meseledir. kuvvet ilâve etmek bir fa­ rizadır. Ancak. Ve muvaffak olacağımıza ümidimiz berkemaldir. Biri Bolşevik olmak. Fakat kendi kuvvetimize.’ Kürsüde Kemal Paşa vardır. . Bolşevikliğe ve hare­ kâtına ve Bolşeviklerden edebileceğimiz istifadeye bi­ gâne değiliz.. Yalnız heyet-i icrâiye bu bap­ taki teşebbüsünde gayet müdebbir olmak lüzumunu ka­ bul etmiştir. Lenin Kemal Paşa’nın Bolşevik ol265 . Bolşevik Rusya ile ittifak etmekten bahsediyoruz... Ulusal savunma anlayışı­ nın ‘önce kendi kuvvetimize ehemmiyet vermek’ oldu­ ğunu da! Peki bu yetmezse? 29 M ayıs 1920 günü yapılan ‘gizli’ Meclis toplantı­ sında. demek oluyor ki biz. kemal-i emniyet ve itimatla arz ederim ki Bolşeviklerle ittifak ve itilâf için..ya yatkın olduğunu biliyoruz. bir kere Lenin’le Kemal Paşa’nın karşılıklı durum değerlendirmelerinde mutaba­ kat içinde oldukları. Bu suretle bittabi. Yoksa Bolşevik olmaktan bahsetmiyo­ ruz. Evet. Fa­ kat ittifak meselesi kemal i ciddiyet ve ehemmiyetle takib edilmektedir. heyet-i icrâiye. Biz. Şark’tan gelmesi muhtemel olan müsbet kuvvetlere iltifat edeceğiz. düşmanlarımızın adedinin çok­ luğunu nazar-ı dikkate alarak.. Önce kendi kuvvetimize ehemmiyet veriyoruz. Dediklerini din­ leyelim: " .. diğeri Bolşevik Rusya ile ittifak etmek.

(. Mustafa Ke­ mal Paşa onların ağzının payım vermiş. ‘Bolşeviklerle ittifak akdetmeyi kemal-i ciddiyet ve ehemmiyetle takib ediyor. gerçekte Kemal Paşa’nın Müdafaa-i Hukuk dış politikasını uygulama­ sı demektir..’ Aslında bu.. bize hiçbir pratik yararı olmayan NATo’n u n askeri kanadından çekilmesi. birisi sosyalist. Sovyetlerle bir siyasal belge imzalayıp saldırmaz­ lık paktına gitmesi.madiğim biliyor. bundan 57 yıl önce. Bolşevik olmayı düşünmemekle beraber. Ama bazıları hemen seslerini yükseltiyorlar.) Binaenaleyh. öteki demokratik devrim peşinde olan. evet. canımıza okurlarmış.. İslâm âlemini oldukları gibi.. onların üzerimize saldırttığı Yu­ nanistan’a karşı savaşta. yok efendim Bolşeviklerle işbirliği olur muymuş. Aynı konuşmasında. Bakın ne diyor: " . kendilerine müttefik yapa­ bilirlerse o zaman Garp’te emperyalizme karşı galebe ça­ lacaklarına kanidirler. yâni Batı’da olduğundan’ söz ediyor 2 66 . bizi tutsak ederlermiş.” Dikkat buyruldu mu. kendi gücümüz yetmezse ‘müsbet/olumlu’ kuvvetlerin Şark’tan yâni Rusya’dan gele­ ceğini biliyor.. iki az gelişmiş ülkenin emperyalizme kar­ şı işbirliği değil midir? Bugün Türkiye aynı emperyalizmin avcuna düş­ müştür. olmasını da beklemiyor. Kemal Paşa ise Batılı emperyalizmlere. Filhakika Bolşevikler ortaya çıktıkları sıralarda yalnız kendi prensiplerine riayet eden ve bütün mana­ sıyla Bolşevikliği kabul edenlerle anlaşmışlar ve fakat bütün milletleri birden bu içtimai (toplumsal) esaslara uydurmaya imkân olmadığından ve emperyalizme ga­ lebe çalmak için İslâm âlemi ile ittifak lâzım geldiğine kani olmuşlar ve bir milletin dini ve milli esaslanna ri­ ayet etmeye karar vermişlerdir. estek köstek.. ‘emperyalizmle savaşta emper­ yalizmin Garp’te.

şu huzurunda eğilen yönetici başlar arasında.Paşa. Ecevit’in Ame­ rika yolculuğu öncesi “Sovyetler’den. Duymuş olmalısınız. oldum olası. o sözlerini hatırlar mı? Bir de Atatürkçüyüz diye böbürlenir dururlar. 267 . bizim Dışişleri’nin “ şaşm az” n a To’cularını müşkül durumda bırakacak derecelere çıka­ rıyor. o zaman. dostluğu. sana saldırmazlık paktı öneriyor. İyiniyet gös­ terisini. Türkiye’ye tehdit mehdit yoktur” yollu söyledikleri onları daha bir ümit­ lendirdi. Ruslar. son­ ra bu Rusya gelmiş. K E M A L P AŞA A N L A Ş M A L A R IN A D Ö N M E K Moskova. müştereken mücadele’de de­ miş. (11 K a s ım 1977) 7 R U S LA R IN İS TE D İĞ İ. Rusya’yı baş düşman belletip. Ankara’yla Mustafa Kemal döneminin “ sı­ cak ilişkilerini” kurabilmek çabasındadır. Siyasal belge konusunda da. daha çok saldırmazlık pak­ tı esprisine uygun bir belge imzalamak. siyasal belge üzerindeki müzakerelerde. anlaşmayı sal­ dırmazlık paktına dönüştürmenin yollarını arıyorlardı. bir tanesi olsun. konuşmasının daha ilerisinde ‘emperyalizme kar­ şı müştereken mücahedat. ne yapıp yapıp. Bizim Dışişleri’ndeki ‘Amerikancı’ takımının uğradı­ ğı zorluğu düşünebiliyor musunuz? Türkiye’yi Ameri­ ka’nın kıçına takmışsın. Türkiye’nin önerdiği taslak üzerinde konuşmayı kabul etmekle beraber (as­ lında bu da bir ödündü). böyle olmadı mı? Rusların isteği. hâlâ yapmaktasın. yıllarca propaganda yapmışsın.

birbirleri aley­ hine olan ittifaklara da girmeyeceklerdir. Sovyetler’den aldtğımız ekonomik desteğin. niye. Daha ö n ce. dünyanın n a t o ve Varşova Paktı ülkelerinden ibaret sayılamayacağını söyleme­ miş miydi?) Gerçekte. (peki. Sovyetler. gerekli iyiniyeti de yardım yaparak saldırmazlık paktları önererek gösteriyorlar.“sistern’in mantığı ve çıkan gereği. Ya o neymiş: “ Rusya’nın Türkiye’nin kurtuluşu için karşılaştığı birtakım güçlüklerde belirli yardımlar ya­ pıp destekler sağlaması. Türkiye’nin Sovyet desteğine ihtiyacı yok mu. Batılı müttefiklerimizin ne karar­ 268 . gerekçe bulmak da ko­ lay değil doğrusu. önce 1925 dostluk ve saldırmaz­ lık paktına dönülmesi! Neymiş o. Başbakan’m kendi ağ­ zıyla.” Buna da yandaş olmuyoruz. savaş sonrasında Stalin-Molotov-Beria kliğinin düştüğü büyük yanılgıyı hanidir fark etmişlerdir. buna karşılık Türkiye’nin dün­ ya proletaryasının kurtuluşu ile mazlum ulusların kur­ tuluşunun bir ve aynı kavga olduğunu benimsemesi. Türkiye’nin içişlerine karışmadan o eski iyi günlere dönmeyi arzuluyor. hep de biz olduk. Ba­ tıklardan aldığımızdan çok olduğuna işaret etmesine ne buyrulur) ya da üçüncü dünyanın ‘mazlum’ uluslarını desteklemek artık bizim politikamız değil tnı? (Daha n a t o zirvesinde Başbakan. Yorgunu yokuşa süren biziz. nedeni emperyalist sistemin çarkına kapılmamış olmamızdır. lâzım ama. Helsinki çerçevesinde kalalım.” Rusların önerdiği ne. NATo’n u n g ü n e y d o ğ u k a n a d ın ı Rusya’ya karşı pekiştirmek için. bu öneriyi Türkiye’ye reddettirmek lâzım. Bunun üzerine Ruslar 16 M art 1921 tarihli Türk-Sovyet andlaşmasına donelim diyorlar.” Türkiye bunu reddediyor. diyor. “ iki taraf birbirine saldırmayacaklarını beyan ettikleri gibi.

yiğit Türkiye’si. Birleşik Ame­ rika ile Almanya. n a t o çerçevesi içinde Türkiye ile Yu­ nanistan’ı “ barıştırmak” için bir plan geliştirmişler. ayrıca Yunanistan’a Ege Adaları’na karşı bir Türk saldırısı olasılığı için NATO garantisi ve­ rilecek. Yunan gazetesi Elefteretipia’ya dayanarak bunu bildirmiş. hele nötron bombasıyla görece bir güç üstünlüğü­ nü elde ettikten sonra. işin aslı olduğu şuradan belli ki. Mustafa Kemal Paşa’nm anti-emperyalist.lar almış olduğunu tartışmamış mıydık? Sistemin çıkar­ ları. o eski Türkiye. böyle bir süreci başlatmışlar­ dır bile. Ekonomisi iflasın eşiğine getirilen Türkiye’nin duru­ munu düzeltmesi için Batılı devletler para muslukları­ nı açacaklarmış. Oysa Sovyetler’in Ankara’ya hatırlatmak istedikleri. bu kere ünlü Al­ man gazetesi Süddeutsche Zeitung bir başka ucundan kapak kaldırıyor. Buna karşılık Yunanistan’ın Ortak Pa­ zar’a 1980’de tam üye olması için sürdürülen görüşme­ ler hızlandırılacak. Bu durumda. Düşünülmüş kardeşim. Bu­ na göre Türkiye’ye uygulanan silâh ambargosu kaldırı­ lacakmış. üzerinde konuşmuş­ tuk. o zaman da bunun çare­ si düşünülür. Carter’in çektiği söylevler. Afrika’daki ayaklan­ malara karşı bir ara takınılan müdahaleci tavır bunu yansıtıyor. Baksanıza. beğendiniz mi? Gel de bu durumda Rus’la anlaş! Türkiye bu kafes içine alınmıştır. tam bağımsızlıktan yana. Nasıl. ‘sistem’in çı­ karları elbette sisteme dahil böyle ufak tefek ülkelerin ulusal çıkarlarından önce gelir. alınmak isteniyor. NATo’nun güneydoğu kanadın­ da Türkiye ile Yunanistan’ın ulusal çıkarları için birbirIeriyle dalaşmalarına fırsat verilir mi hiç. 269 . Verdiği habere bakılırsa. Sovyetler’e ve uydularına karşı “ sertleşmeyi” gerektiriyor.

her ikisinin de Mustafa Ke­ mal Paşa tarafından. politikasını Tür­ kiye’nin çıkarlarına göre bağımsız tutmuş. Bizim sağcı ve Amerikancıların. bağımlı politika mı izlemiş. bismillah’ deyip. hanidir Amerikan kaşığıyla Alaman şe­ yini yemekteyiz.tutmuşlar müzakereler boyunca 1925 anlaşmasından. Kuzey’den destek ve güvence aramış. üç hafta boyunca Sovyet Sanayi Merkezleri’ni. saptkdığı ve geliş­ tirdiği Sovyetler Birliği politikasına bir göz atabiliriz. hayır. kaytardıkları nok­ ta neresi biliyor musunuz. bunlara bağlı. ama Batı’dan 270 . onun dış politikasına uygun bir uy­ gulama olarak yapılmış olması! Malûm ya. M ustafa Kemal ‘Destur. özellikle savunma sanayi merkezlerini gezecektir. M usta­ fa Kemal’in Moskova’ya Azerbaycan üzerinden Musta­ fa Efendi adında bir mülâzım gönderdiğini bildiriyor. (9 Temmuz 1978) 8 TÜ R K-S O VYET İLİŞKİLERİNİN TEMELLERİ Söz açılmışken. Demek ki. Mustafa Kemal Paşa’nın Kuva-yı Milliye’nin ilk günlerinden başlayarak. Kurtuluş Savaşı’na başladığı ilk anlardan itibaren. Bu Mustafa Efendi. Şundan ki. 23 Mayıs 1920’de Fransa’nın Danimarka’daki Bü­ yükelçisi Paris’teki Dışişleri Bakanlığı’na bir telgraf yol­ lar. Aramış dâ. Hayli ilginç bir telgraf doğrusu. 1921 anlaşmasından dem vurmuşlar. Bunun askeri amaçlı bir gezi olduğuna şüp­ he var mı? Danimarka’daki Fransa Elçisi’ne göre de yok. bu anlaşmaların günümüz için geçer­ siz sayılması gerektiğini ileri sürerken.

topunu Annamite adındaki Fransız torpidosuna bindirip İstanbul’a göndertir.gelen belâyı defetmek için Kuzey’den güvence gerektiği­ ni o şaşmaz gerçekçiliğiyle saptamış! Uygulamadan bir örnek mi istediniz. O böyle yapar da Ruslar bundan geri mi kalır. oradan Rusya içleri­ ne doğru harekete geçecek. Haber de haberdir hani. öte yandan İslâm dünyasının Türk ulusuna karşı duyduğu sevginin. o tem­ silciyi de tutuklatır. çünkü 30. Tıflis/Alekssandropal demiryolunu tutarak. Kemal Paşa şunları söylüyor: Bir yandan Avrupa emekçi çevrelerinde Sovyet Cumhuriyetleri’nin yarattığı üstün ahlâk otoritesinin. bugüne kadar Batı emperyalizmini sabır y ad a cahillik sebebiyle destekleyenlerin uyanıp birleşmesine elverece­ ğine inanmaktayız. Birincisinin tarihi 20 Kasım 1920. Tiflis/Erzurum bağlantısını sağ­ lamak için harekete geçtiğini bildirmektedir. hayır: 1920 Ağustosu’nda. ayrıca burju­ 271 .” Kemal Paşa bu mektubunda sö­ mürgecilik politikasını cinayetten sayıyor. Albay Annoyef diye bir Wrangel heyeti. Ermenilere karşı Türkleri desteklemek için! Bunu da sinek pislemedik bir yere yazıverin bakalım. hay hay! 1920 Temmuzu. çünkü Mustafa Ke­ mal bunları Erzurum’da tutuklatır. Kemal Paşa’nın o tarihi mektuplarım da hatırlayıverdim. o kadarla da kal­ maz. hay­ li altınla birlikte Erzurum’a düşer. Londra’daki Fransız Askeri Ataşe­ si. Ermenistan’a karşı Kuva-yı Milliye’yi desteklemek. İngiliz Harbiye Nezareti’nin İstanbul’dan aldığı bir haberi Paris’e geçer. Evet.000 kişilik bir Bolşevik kuvvetinin. Oldu olacak. Fransız işgal komiserliğinin Trabzon’daki temsilci­ si valiye çıkıp. geçemez. Beyaz Ruslar Bolşeviklere karşı iç savaş ör­ gütlüyor. bunu protesto etmeye kalkışınca. Mustafa Kemal Paşa tarafından Sovyet Dışişleri Komiseri’ne gönderilmiş.

M ustafa Ke­ mal tarafından ‘gizli’ olarak yazılmış. bir kader ortaklığı yaşamışlardır.. Oysa. Sovyetler bugün o günlere dönelim diyorsa. Dışişleri’nde ‘gele­ neksel Batı’ dostluğundan. raf 2. 1920’de kayıtlı bu belge de gösteriyor ki. İkinci mektubun tarihi 26 Nisan 1920. isyan­ 272 .va iktidarlarının er ya da geç yıkılacaklarına kesin inan­ cını belirtiyor. Türk kuvvetleri emperyalist Ermenistan’a karşı askeri hare­ kâta girişecek ve Azerbaycan’ın Sovyetler’e katılmasını zor kullanarak sağlayacaktır. o günlerde İngiliz servisleri Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt aşiretleri arasında cirit atıyorlardı. O Batı’ya ki. bunun Ankara için anlamı Mustafa Kemal’in anti-emperyalist Müdafaa-i Hukuk doktrinine dönmek olmalıdır. Türkiye Dosyası 1. M oskova’ya ile­ tilmiş.) Halkımızın öteden beri yaşamakta olduğu topraklan işgal eden emperya­ listlerin kovulması ve öte yandan ortak mücadelemizin sürdürülmesi için beş milyon altının verilmesini ve mik­ tarı yapılacak görüşmelerle saptanacak silâh ve cepha­ neyle güçlendirilmemizi. ayrıca teknik gereçlerle sağlık gereçlerinin ve aynı zamanda Sovyetler’in isteği üzeri­ ne Doğu’da harekâta girişecek Türk birliklerinin bakı­ mının sağlanmasını rica ederim. emperyalizme karşı yalnız ortak bir cephe tut­ makla kalmamışlar. Türkiye’nin kaderini Batı’ya bağladığından söz ediliyor. Sovyet kuvvet­ leri Gürcistan’a karşı askeri harekâta girişirse. yaprak II. Hadi ona da bir göz atalım: " . Kuva-yı Milliye’yi zayıf düşürmek. uygulamada da eylemsel bir bera­ berlik.. Mustafa Kemal Paşa ile Lenin dö­ neminde.” Sovyet Dışişleri Bakanlığı. (... yukarki mek­ tubunda Atatürk “ Kafkasya’dan püskürtülmelerini” sağlamak için Sovyetler’le işbirliği yapmıştır. Amaçları belli. Türkiye ile Sovyetler. Dahası var.

(10 Temmuz 1978) M ERAKLISI İÇİN NOTLAR Ankara Hükümeti ite Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin ku­ rulması ve geliştirilmesi. Bolşevik güçleri Gürcistan üzerine askeri harekât yapar. bir İngiliz subayının Osmanh topraklan üzerinde işi yoktur. Alay Komutanı’na Mustafa Kemal’in emri hepimiz için açık bir ders sayı­ labilir: “ Kim olursa olsun. Bu ajanlardan birisinin bölgesine gel­ diğini haber veren Malatya’daki 15. beş milyon altının ve ka­ rarlaştırılacak sayıda cephane ve d iğe r savaş m akine teknik 273 . 26 Nisan 1920’de Büyük Millet Mec­ lisi Reisi Mustafa Kemal imzasıyla ‘Moskova Hükümeti’ne gön­ derilen bir öneriyle başlar. ya da izleyeceği politika ve göstereceği etki ve nüfuz ile Gür­ cistan'ın da B olşevik birliğine girm esini ve içlerindeki İngiliz güçlerini çıkarm ak için bunlara karşı harekâta başlam asını sağlarsa. top­ raklarımızda bir sürü yer vermişsek?. Em peryalist hüküm etlere karşı harekâtı ve bunların egem enliği ve sömürüsU altında bulunan ezilen insanların kurtuluşu amacım güden Bolşevik Ruslarla çalışm a ve hare­ ket birliğini kabul ediyoruz.. İngilizlerin yerini alan Amerikalılara. şim dilik ilk taksit olarak. Tü rk iye Hükümeti de em peryalist Erm eni Hüküme­ ti üzerine bir askeri harekâtı yöneltm eyi ve Azerbaycan Hüküm eti’ni Bolşevik d evle tle r grubuna sokm ayı yüküm lenir. Kendisine nezaketle ve askerce.larda oyalamak. Öneri aynen şöytedir: “ı. durumu kesin olarak bildiriniz.” Peki ya. 3 . Önce m illi topraklarım ızı işgal altında bulunduran em ­ peryalist güçleri kovm ak ve ilerde em peryalizm e karşı m eyda­ na gelecek ortak m ücadelelerim iz için iç güçlerim izi kurtar­ m ak üzere. 2 .

bunların yerlerine geri getirilm esini doğal sa yıyo­ ruz. Batum bölgesinin. 5) B üyük M illet Meclisi yönetim indeki yen i Tü rk devleti­ ne ait topraklarda yaşamakta olan milli azınlıklara. 3) Arabistan ve Su riye’nin birer b ağım sız devlet gibi ilânı. 6) Boğazlar sorununun çözüm lenm e­ sinin Karadeniz'de kıyısı olan devletlerce toplanacak konfe­ ransa sunularak görüşülmesi. her iki m illeti tehdit eden ecnebi em ­ peryalizm e karşı ortak m ücadeleye katılma isteğinizi açık­ layan ve kendisi ile düzenli ilişki kurm ak isteyen yazınızı al­ dığını doğrulam akla şeref duyar. Lazistan’m.araçlar ve sağlık araçlarının ve ya ln ız Doğu’da harekât yapa­ cak güçler için yiyeceklerin Rus S o vye t Cum huriyeti’nce sağ* lanm ası rica olunur. T ü rk devletine bağlanm ası. 7) Ecnebi devletlerin mali kont­ rolüne ve kapitülasyon rejimine son verilm esi. 274 . 2) itira z edilm eyecek kadar Tü rk toprağı olan toprakların. 4) B üyük M illet M eclisİ’nce alı­ nan karara göre. Kürdistan’ın. Türkiye Ermenistanı’nm. Avrupa’nın en serbest hüküm etlerinde yaşayan m illi azınlıklara tanınan tüm hakların tanınması. O da şöyledir: “S o vyet Hükümeti. Başında Ankara Büyük M il­ let M eclisi bulunan yeni Tü rk Hüküm eti’nin dış politikasının tem ellerinin ilkelerini Rus S o vye t Hükümeti büyük bir m em ­ nunluk duyarak öğrenm iş bulunmaktadır. kendi kaderlerini kendi eliyle tayin etme hakkının tanınması.” Bu mektuba. mültecilerin ve istekleri dışındaki se­ beplerden dolayı göç etm ek zorunda kalan tüm göçmenlerin de bu bölgelerde serbestçe yapılacak bir referanduma katıla­ bilm eleri. Bu ilkeler şunlardır: ı) Türkiye'nin b ağım sızlığının ilânı. 8) Her türlü ec­ nebi nüfuz alanlarının ortadan kaldırılm ası. s s c b adına Dışişleri Halk Komiseri Çiçerin im­ zasıyla 3 Haziran 1920’de ‘resmi’ bir cevap verilmiştir. S ovyet Hükümeti olarak. Doğu Trakya’nın ve bütün Tü rk Arap halklarının karma olarak ya şa d ıkları devlet topraklarının.

” İki belge karşılaştırılınca.Bolşevikler alttan alta türlü fı­ rıldak çevirdikleri halde. Rus S o vye t Hüküm eti. Kemal Paşa’nın kartlarını açık oynadığı.Rus S ovyet Hükümeti. kendi kaderlerini tayin etme olanağına sahip halkların hakları ve adil bir biçimde. Tü rk ve Rus hal­ kını birleştirecek bir dostluğun sağlam tem elini kurabilm ek­ ten büyük bir m utluluk d uyu yor. diplom atik görüşm elerin. Her halka kendi kaderini tayin et­ me hakkının tanınm ası ilkesine sonuna kadar bağlı olan Rus Sovyet HükUmeti. Büyük Millet Meclisi’ne yardım edeceğini umar. diplom atikyazışm a dilinin özelliklerinden yararlandığı açıkça görülüyor. Pazarlık uzun sürmüş. ilgili tarafların çağrısı üzerine her an. Tü rk m illetinin bağım sızlığı ve egem enliği uğruna sürdürdüğü kahramanca m ücadelesini tüm dikkatiy­ le izliyor ve Türkiye için zor olan bu günlerde. Burada hatırlatılması yararlı iki nokta vardır. neye karşılık neyi istediğini açıkça belirtmiştir. doğrudan doğruya diplom atik ve konsolosluk iliş­ kilerinin kurulmasını önerir. Rus S ovyet Hüküme­ ti. d iğer taraftan Ermenistan ve İran arasında. Biri şu: Mus­ 275 . O sı­ rada Kafkasya’da ingilizler'in örgütlediği Kafkas devletlerini ele geçirmek için -başta Stalin. ‘halkların kendi kaderlerini kendileri­ nin tayin etme’ ilkesinden dem vuruyor. Rus S o vye t Hüküm eti. Mustafa Kemal için önem li olan Ermenistan konusudur. bir ta­ raftan Tü rkiye. Tü rk iye He Rusya arasındaki iyi kom şuluk ilişk ile rin in ve sürekli bir dostluğun kurulm ası amacı ile. Çiçerin Ermeni konusundan ancak dolaylı olarak söz ediyor. bu işte arabulucu g ö ­ revini üstlenm eye hazırdır. buna karşılık Çiçerin'in Sovyet propagandasının ilke­ leriyle. ezilen halkların kurtuluşu gibi şan­ lı bir davaya dayanan askeri harekâtlarınızı em peryalist hükü­ m etlere karşı sürdürürken. Büyük M illet M eclisi’nin çalış­ m alarını ve bu ideallere göre davranma kararınızı dikkate alıyor. sonunda Türk/Sovyet anlaşması gerçekleşmiştir. kesin sınırların çizilm esine.

dış politikada. Batılı em peryalist ülkelerle uyuşm adı. Kaldı ki. ikinci Dünya Sayaşı’ndan sonra. bunların bir kısmı haklı da sayılabilirdi (savaş içinde bazı Türk iktidarlarının Nazilerle birlikte Rus­ ya ’daki Türk toprakları üzerinde pazarlıklar yapm ası kantarına dokunm uş olabilir). Hatırlanacak ikinci nokta. Edward İstanbul’a Mustafa Kemal’in ayağına kadar geldiği halde. sadece Tatarların başına gelenleri şöyle bir düşünmek. İngilte­ re Kralı VIII. s s c b sınırları içindeki Türk ve Müstümanlara. Sovyetler’le ittifak bile yapılsa. yeter. aynı durum da bulunmuşlardır. Yine de.sorunu vardı. jeopolitik yeri gereği. Sovyetler’le yaptığı ilk anlaşma­ ya sadık öldü. Türkiye Cumhuriyeti. ama bunun tepkisi dostluk ve saldırm az­ lık anlaşmasını feshetmek.) Bu da S o vyetle r’le iyi ilişkiler. Nasıl düşünebilirdi ki. güneyine açılmak zorundadır. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal’in taa o zaman işaret ettiği gibi. Oysa.tafa Kemal öiünceye kadar. Rusla­ rın gerekçeleri vardı. 276 . Türkiye. gerçek­ ten ‘her halkın kendi kaderini kendisinin tayin etmesi’ ilkesine uygun davrandığı epeyce su götürür. Türkiye üzerindeki ‘emellerini’ hiç de giztemiyordu. doğu illerimizde hak iddia etmek olmamalıydı. Sovyet ik­ tidarının. bu ‘Bolşevik olm ak’ değildir. 1936/37’de bile. Fransızlarla Hatay. Mustafa Kemal Paşa’mn en doğru tercihi yaptığını sanıyorum . M usso­ lini îtalyası. Türki­ ye ’yi NATo’nun kucağına aslında bu itmiştir. Bu pekâlâ Batı’yla bir yakınlaşma konusu yapılabilirdi. dostluk ve saldırmazlık paktı gereğini içerir. Sovyetler’in Türkiye’ye karşı takındıkları olum suz tavır. Boğazların savunmasında ortaklık istemek. H ititler’den B izans’a kadar. ku­ zeyini güvene almak. (Anado­ lu’da kurulmuş bütün devletler. Kurtuluş Savaşı’nda karşısında olduğu emperyalist Batılı ülkelerle bir ittifak sistemine girm eyi asla düşünmemiştir.

öteden beri devletim iz ve ulusumuzca riayet edilmişti.” Mu s ta fa Kem a l Ocak 1920 .. her türlü hakları ve gelişmeleri için gereken her şeye.Kulağımıza küpe. Gerçekten de gayrimüslim lerin Osmanlı Devleti ve ulusu bağrında yararlandıkları ayrıcalıklar üç yü z yılı aşkın bir süredir fazlasıyla mevcuttur. Bu kayıt da bizim için yeni bir..şey değildir.. Gayrim üslimlerin can ve mal güvenliği. “.

Öğrendim ki anasıgil İç Anadolu’dan tehcir sı­ rasında (büyük bir olasılıkla daha önce) Fransa’ya hic­ ret etmişler. metroya atlayıp 279 . Bana açık bir İç Anadolu Türkçesiyle önce ne­ reli olduğumu sordu. Evde Türkçe konuşurlarmış. gözyaşlarını bu tülbentin ucuyla sili­ yordu. Ben Takuhi Hanım’a Paris’te rastladım. Hayatıma Maria Misakyan diye bir kız girmişti. belki de ilk gençliğinin uzak yıllarından sisli bir mutluluk manzarası halinde belleğinde pırıldıyordu. Bütün bunlar olurken. çocukluğunun.. çok şekerli mi içtiğimi öğrenmek istedi.. onu merak et­ ti. ben kah­ vemi içerken o eski bir gramofonda Türkçe şarkılar çal­ dı. İnanılmayacak kadar güzel. Bir öğle sonu. görenekleri de Anadolu görenekleri. 1950 yıllarının başında geçiyor. Takuhi Hanım sürekli ağlıyor. Olay. başına bütün Anadolu kadınları gibi bir tülbent örtmüştü. ina­ nılmayacak kadar iri siyah gözlü. sık sık da iki elini havaya kaldırıp “ Sebep olanlar kah­ rolsun!” diyordu. Takuhi Hanım. aca­ ba Yozgat’ı ve Bursa’yı görmüş müyüm. ay ışığı tenli bir Erme­ ni kızı. Arkasından kahvemi az şeker­ li mi. İzmirli olduğumu öğrenince.1 ÖNCE DUYGUSAL. Bu iki şehir.

udları. Birlikte M aria’yı Türkiye’ye getirmenin çareleri­ ni aradık. Doğrusu Maria Misakyan da etkilemiştir beni. bu yaş­ lı Anadolu kadınının Kasabamın Koyunları türküsü eski gramofonda çalarken döktüğü tertemiz gözyaşlarıdır. aile büyük­ lerinden o kadar dinlediği bu efsane ülkesini gözleriy­ le görmek istiyordu. kemençeleri ve bütün o Anadolu çalgılarıyla gelip !mapusane çeşmesi yandan akıyor. Nâzım Hikmet’i kurtarmak için Paris’te yaptığımız toplantılarda. sevdi­ ği Türk müziğini çaldtrabilmek için bir saz heyeti ara­ yınca. Var­ 280 . aziz dostum Agop Arad’ı buldum (bu dediğim epeyce sonra İstanbul’da oluyor tabii). Türklerin “ zalimliğini. Zaten sonradan hayli ün kazanan Maria Misakyan şiirini yazışım da bunun üs­ tünedir. bir türlü bulamadık. Türki­ ye’den gitme Ermenilerin oralarda kendilerini ne kadar “ gurbette” hissettiklerini bana en iyi anlatan.aksutyun örgütünde çalışırdı: Oldum olası Türklere düşman bir örgüt. Gittim. bu kız ille benimle birlikte Türkiye’ye gelmek. yandan’ı çalmışlardı. Getirmeye kalkıştık. bin bir zorluk çıktı. Danfert Rochereau dolaylarında birtakım güleç Ermeniier bulmuştuk. Bu pasaportu taşıyanları galiba o tarihlerde Tür­ kiye’ye almıyorduk. ama Ermenilerle olan ilişkilerimizi duygusallıktan ayırmamız mümkün müdür? Maria’nin uzak bir hışmı aklımda yanlış kalmadıysa.gittik. Taşn. toplantı günü kanunları. Savarş adın­ daki bu delikanlı. Duygusal şeyler bü anlattıklarım. insan yiyicili­ ğini” anlata anlata bitiremezmiş! Oysa. Takuhi Hamm’ia tanışmamız böyle oldu. pasaportları Nansen pasaportu denilen bir pasa­ porttu. o tarihte Fransız gizli servisleri­ nin bunlara yardım ettiğini de öğrenmiştim.

İnönü Stadı’nda kapalı tribünlerde birlikte sey­ redilmiş Galatasaray maçlarına kadar. niye durup dururken birbirimize kı­ 281 . duyarlılıklarını. onlar bin yıllık Osmanlı sentezi içerisinde çok büyük katkıları olan Anadolu ve İstanbul efendileridir ki. Takuhi Hanım. Lüb­ nan’da yayımlandığı bilinen bir Ermeni gazetesi. acılardan ve sevinçlerden geçmiş ço­ cukları olalım da. ben bu kanlı ve karanlık işlere girişenlerin o ya­ kından tanıdığım Ermenilerden olduklarına. Keğam’la derseniz. Osmanbey’deki eski Suna Pastanesi’nden tutun. bin yıl­ lık arkadaşız. Ermeniler dost olarak yalnız benim kişisel hayatıma mı girmişlerdir sanırsınız? Yanlış. Türk yaşama biçiminden Türk işleme sanatlarına. ellerini göğe kaldırarak. Hepimiz. Kim ne der­ se desin. Barkef. Yurtdışındaki görevli Türk diplomatlarına bir­ kaç yıldır üstüste yaptıklarım biliyorsunuz. heyecanlarını katmışlardır. bin yıllık ortak­ laşa bir kültürün. olabilecek­ lerine ihtimal veremiyorum. — “ Sebep olan­ lar kahrolsun!” diyordu ya. Barkef’i. inceliklerini. Anadolu halkı arasındaki uyumun mükemmelliği su gö­ türmez. Strasbourg-St. açık­ ça bir gizli Ermeni terörist örgütünün üstlendiğini bil­ diriyor. yoksa nasıl 900 yıl sızıltısız yaşardık? Hırgürün çıkması Çarlık Rusyası’mn. Deniş metrosunun yanı başındaki kahvede gece yarıları bir tek bira atmak için beni beklerdi. yerden göğe haklıydı. Türk musikisinden Türk mima­ risine. daha sonra da Batılı emper­ yalizmin onları kışkırtmakta yarar görmesiyle başlar. Keğam’ı nasıl unuturum? Vartan o upu­ zun boyun atkısını Paris gecelerinde kuyruklu yıldız gi­ bi sürükleyerek dolaşır. Büyük şehirlerimizdeki bazı terörist eylemleri.tan’ı. Bütün bunları neden yazdığımı haberleri biraz olsun yakından izleyenlerimiz çoktan fark etmiş olsalar ge­ rektir.

.) Barışsever Ermeni un­ surların maksat ve gayesi.. (.) 2/ Fransa.. Ermenistan bölgesini alır. çeşitli dil ve din­ den halkları Osmanlılık kavramı içinde eritmeye çalışan imparatorluğu dağıtmayı kararlaştıran bunlardı. Ermenistan’la ilgi­ li olarak şunları demiştir: " . Bulgarları.. Van ve Bitlis’i alır. SONRA BELGESEL Takuhi Hamm’m kahrolmasını istediği sebep olanların başında kim gelir? Az buçuk tarihe bulaşmış herkesin bu soruya vereceği cevap belli: Çarlık Rusyası.. Eski Roma veya küçük Ermenistan kısmının Fransa’ya ilhakı ve ekli haritada (san) ile gösterilen kıs­ mın da Rusya’ya katılması. Ermeni halkı en az olan Er­ zurum. İngilte­ re.. Amerika ve Fransa. (. onun için konu­ da biraz yayılacağım.) Bu çözüm tarzının ya­ rarları şunlardır: 1/ Rusya. Bıı işin içinde bir bit yeniği var.yalım. Rumları. (.. Sırpları nasıl kışkırttılarsa Ermenileri de öyle kışkırt­ maktan ibaretti. Mr. kendi sınırlan içinde gelişip 282 .. Gerçekten de. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmpara­ torluğumu paylaşmayı öngören gizli anlaşmaların en ünlüsü. Sykes. (17 Ekim 1978) 2 . Fransa bölgesi. bu suretle Ermeni duygu­ larının beşiği ve merkezi olur. bu­ nun için de buldukları en iyi çare. Hepinizi ilgilendireceğini sanıyorum. bu anlaşmada.. bildiğiniz gibi Sykes-Picot anlaşması denilen an­ laşmadır..

” 283 . Türkleri öldürmeleri için verdiğimiz silâh­ ların AzerbaycanlIlara karşı kullanılmasının aptallığını anlattım. Ermenis­ tan’da hiçbir yerde Ermenilerin çoğunlukta olmaması­ dır. Rusya Ermenistam’ndaki 1. kendilerini Milletler Cemiyeti’nde tut­ mayacağımı söyledim. Ame­ rika.. hem de Anadolu hareke­ ti ile işbirliği yaptılar. öyledir ya..5 milyon Ermeniyle birleşip Ermeni Krallığı­ nı meydana getireceklerdir. çünkü Ruslar hem bu gizli anlaşmayı açıkladılar. İngiliz Dışişleri Bakanlığı gizli arşivinde Vansittart’dan Lord Curzon’a yazılmış 11 Ocak 1920 tarihli gizli rapor müthiş gerçeği açıklamaktadır. onlarla hiçbir zaman beraber yürümemişlerdir. sınırlarının tesbiti ise kime bırakılıyordu. Sovyet devriminin gerçekleş­ mesi yüzünden gerçekleştirilemedi. Aharonyan beni ziya­ rete geldiler. " .” Burası böyledir ya. Anadolu’ya dağılmış 500 bin Ermeniyle. Hakiki bir seçim yapılırsa çokluk daima Ermenilere düşman grupların eline geçecektir.. Kafkasya ve Azerbaycan’daki anarşistsosyalist Ermenilerle karışmak istemiyorlar. Şayet böyle düzensizlik edip komşularına ta­ arruz ederlerse. Hakikat ve man­ tık.. bağımsız bir Ermenistan yaratılıyor. İngiltere yine de Ermeni komite­ cilerine 25 bin tüfek vermekten kendini alamaz. En büyük zorluk. Kendilerini aptalca hareketlerinden dola­ yı azarladım.. ” Sykes-Picot anlaşması. İran ve İstanbul’daki Ermeniler. Hâttâ Lord Curzon şöyle yazar: Bogos Nubar Paşa ve Mr. Trabzon’dan Adana’ya kadar uzanan büyük Erme­ nistan rüyasına karşıdır. hadi söyleye­ yim: a b d Başkanı Wilson’a! O dönem kanlı bir dönem­ di.. bunu Sevres andlaşmasındarı biliriz.ileriemek olup. Peki Batıklar Ermenistan’ı bölmek fikrinden vazgeçmişler miydi ? Hayır.

raporunda şu korkunç olayı anlatıyor: Türk kırımı. Her türlü savunmadan yoksun ve silâhsız 800’den fazla Türk öldürülmüştür. Geçmişin acılarını deşmekte yarar yok. ikiye bölünüp yarısının Çar­ 284 . Ermenistan’ın tek ve büyük olarak yaratılamayacağım. yâni herhalde eşkıya tarafmdan düzenlen­ memiştir. Hem de ne kesmek!. Ermenilerden birisi sayarmış: “ Yetmiş mi oldu? On kişi daha alır.. kes” deyince on kişi daha keserler ve çukura atıp üzerine toprak örterlermiş. hiç değilse Ruslar olayın gerçek yüzünü biliyorlar. Batılılar Türklerin yaptığı kırımı abarta dursun.” Dedim ya. bir eve doldurduğu sek­ sen kadar zavallının kapıdan çıkarken birer birer kafa­ larını parçalam ış. Ermeniler Türkleri kesmişlerdir de. Sykes-Picot anlaşması.. Biz­ zat müteahhit. Büyük çukurlar açılmış ve zavallı Türkler bu çukurların başı­ na götürülüp hayvan gibi boğazlanmış ve bu çukurla­ ra doldurulmuş. bir doktor ve müteahhit tarafından düzenlenmiş.Lord Curzon’un kaygısı boşuna. Türk Ermenileri kesmemişler midir? Bir kere iş şirazesinden çıkınca ölenin haddi he­ sabı olmaz. büyük acılar çekmiş insanların o her şeyi anlamış bilgeliğiyle ellerini havaya kaldırıp “ Sebep olanlar kahrolsun” demiyor muydu? Doğrusu budur. Bu Ermenilerin adlarım iyice bilemediğim için burada anamayacağım. Ellerinde o bölgede bu­ lunan görevli subaylarının raporları bulunuyor çünkü. eğlenmek için. o dönem kanlı bir dönemdir. Sözgelişi Rus ordusunun komutanı General Odişelitze. Se­ bep olanlarsa. ‘emper­ yalist çıkarları için bu halkları birbirine karşı kışkırtan düvel-i muazzama’ idi. Ermeniler. Türkleri elhak kesiyorlardı. Takuhi Hanım.. Anadolu’da yüzyıllarca kardeş kardeş. iç­ li dışlı yaşamış Ermeni ve Türk halkları değil.

Sovyet kuvvetleri Gür­ cistan’a karşı askeri harekâta girişir veya onu diploma­ tik yoldan Sovyetler’e katar. Rusya’da Bolşevik. İngiliz Savaş Bakanlığı’nın İstanbul’dan aldığı bir haberi Paris’e şöy­ le bildirir: “ 30 bin kişilik bir Bolşevik kuvveti. 1920 Ağustosu’nda. iki yeni re­ jim.. daha işin başlan­ gıcında işbirliği yapıyor. olayın Ruslar yönünden görünüşü! Şimdi bir de. Ermenistan’a kar­ şı Türkleri desteklemek ve Tiflis/Erzurum bağlantısını sağlamak üzere harekete geçmiştir. Tiflis/ Aleksandrapol demiryolunu tutarak.. Türkiye’de Hâkimiyet-i Milli­ ye rejimleri. Türk kuvvetleri.” Bu.” Çok açık ve seçik olarak görülen şudur. Ke­ mal Paşa 26 Nisan 1920’de Moskova’ya ilettiği gizli bir yazıda şunları yazmaktadır: " . Demiştim ya. (18 Ekim 1978) 3 T A Ş IN A L TIN D A K İ Ç A P A N O Ğ LU Batılı emperyalizmin kullandığı sözde Ermeni milliyet­ çiliğine karşı. Kafkasya’dan ve Anadolu’dan emperyalist­ leri ve emperyalistlerin denetlediği sözde milliyetçi ha­ 285 .. olur mu? M. Lenin ve Mustafa Kemal. Kafkas topraklarından İngilizlerin piiskürtülmesini sağlarsa. Türkler yönünden görünüşüne bakalım. yarısının Fransa’nın denetime verilece­ ğini belirtmiyor mu? Ermenileri onlar yiyeceklerdi.. emperyalist Ermenistan’a karşı askeri harekâta girişme­ yi taahhüt eder ve Azerbaycan’ın Sovyetler’e katılması­ nı zor kullanarak sağlar. Londra’daki Fransız askeri ataşesi.lık Rusyası’nın.

Mütarekede bu beyaz Ruslara İstanbul hükümetleri ve padişah şehri işgal eden müttefiklerden birisiymiş gözüyle bakar. Ruslar bunlardan Şahin Arturya. Bunun nedenini anlamak zor değil Bolşevik devriminin Rusya’dan kaçırdığı beyaz Ruslar (50 bin do­ laylarında oldukları söylenir) paldır küldür İstanbul’a dökülmüşlerdi. Öte yandan.reketleri süpürmekte güçbirliği yapmaya karar vermiş­ lerdir. vaktiyle Bogos Nubar Paşa’yla Şe­ rif Paşa’nın Kürt Ermeni ittifakına sayfalarında yer ve­ ren İngiliz basını bu olayı da şıp diye yakalamış. Sirkeci vapur iskelesinde bir kişinin ölümü­ 286 .. Robert Nazaryan ve Stepan Zatikyan’ı tutuklamış.. Türkiye’deki Ermeni (!) toprak­ larını istiyor. otuz kadar kişinin ölümüne neden olmuştu. İstanbul hükü­ metleri ‘beyazlardan’ yana olduklarını bu kerte belli edince. Finan­ cial Times'de hem açıklıyor hem yorumluyor. M oskova’nın İstanbul hükümetlerine karşı ör­ gütlenen Anadolu devrimini desteklemesinden daha do­ ğal ne olabilirdi ki? Peki yakın tarihin bu olaylarım günümüze nasıl bağ­ larız? Şöyle mi? 8 Ocak 1977’de Moskova metrosunda bir bomba patlamış. Ruslar bu işin peşini bırakmadılar. gütmekle kalmıyor. bizim yaşadığımız bazı terörist hareket­ ler var: Galata Köprüsü’ne konan bomba olayı gibi. İşin güzeli nedir derseniz. itibar ederler. An­ kara ve İstanbul’daki bazı resmi dairelere bomba atıl­ ması gibi. gittikçe anlaşılıyor ki olayı ulusal birlik örgütü diye Ermeni milliyetçisi bir grup düzenlemiş. Basında çıkan haberlere bakarsanız köklerini eski Ermenistan olaylarına dayandıran bu ör­ güt Sovyetler’den ayrı bir Ermenistan davası güdüyor. Aralarından Helsinki grubu adı altında bir hücre oluşturmuşlar. ayrıca Azerbaycan’a ait Nahcivan ve Karabağ bölgesiyle.

sadece ırksal nedenlerden yerilmekte. Kıbrıs olayıyla bir­ denbire yoğunlaşmaya başlamışsa. elli yıldır sesi soluğu çıkmayan bu örgütlerin. ay­ nı Ermeni örgütlerini kırk yıl süren kış uykuları boyun­ ca el altından besleyen. Bunu yapanlar da Ermeni örgütleri. yıllarca Sovyetler Birliği’nden ya­ na görünmüş olan Siyonizm ve uluslararası Yahudi ör­ gütleri elbirliğiyle harekete geçmişler. hem Beyrut’ta ba­ zı kişiler gazetelere telefon ederek. on iki kişinin yaralanmasına neden oian bomba ola­ yı gibi. ya da açıkça yazarak üstleniyorlar. ya da Stalincilikten bir türlü tam anlamıyla sıyrılmadığı için değil. Sanıyorum ki. şimdi bazı Batılı solcu gazetelerde sosyalizmin uygulanmasında teklediği. Doğ­ rusu ya. aynı zamanda Türkiye’de ve Rusya’da yeniden bir ta­ kım şiddet eylemleriyle ortaya çıkmaları insanı düşün­ dürüyor. gel de benim bir süre önce verdiğim bir bilgiyi hatırlama: Stokhoim’da toplanan bir Ermeni Kürt ittifak komitesi toplantısını Yunanlılar finanse etmişlerdi. Nazilere eş ¿ir Yahudi düşmanlığının merkezi olarak gösteril­ mektedir. 1920’lerde olduğu gibi 1970 sonlarında da bu yeni terörizm ve bölücülük hareketinin kökeninde. emperyalist odaklar yok mudur acaba? Sovyetler’deki bölücülük hareketi Ermenilere özgü bir hareket sayılamaz. Ermenilerin kurtu­ luş eylemleri de bu hareketle birlikte belirmiş. Ermeniler için de aynı yoldan bir çıkış aran­ dığı söylenebilir.ne. Daha düne kadar sosyalist devrimin kalesi sayılan Rusya. işte bura­ 287 . bu ülkeyi küçük düşürmek için bütün dünyada geniş çaplı bir propagan­ da etkinliğine girişmişlerdir. Türkiye için durum daha ilginç: Nasıl Türkiye’nin doğusundaki Kürtçülük hareketleri. hem İstanbul’da. Bu olayları. Söz buraya geldi mi. gelişme yoluna girmiştir.

. Galiba ağzımdan şöyle bir lâf çıktı: Yıllardır saman al­ tından su yürüten Ermeni komitacılığının birden su yü­ züne vurması. Ben size bir şey söyleyeyim mi. bakalım göreceğiz. Sorunu kapsamlı olarak ele almadıkça. genel yerlere bomba atılması vs.da yine Takuhi Hamm’ın gözleri yaşlı olarak kahretti­ ği o sebep olanların üzerine parmak basmış oluyoruz. Türkiye’nin Kıbrıs’ta işlenen cinayetlere kayıtsız kalamayacağım kanıtlamasından sonradır. Türkiye’deki anarşi ve terörü sadece ülkücülere ya da solcu geçinen küçük terörist gruplarına bağlamak. bağımsızlı­ ğını ve tarafsızlığını kıskançlıkla koruduğu zamanlar­ da da... ne hikmetse. komitacılık. resmi dairelere. tam tersine. Gel de aradaki bağlantıları arama. ciddi bir yanılgıyı içeri­ yor. postayla gönderilen bombalı paketler. Ne ilgisi mi var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin. onun için de Megalo İdea’nın Ermenilerle ilgisini araştıracağım.. Bilmem haberiniz olmuş muydu.. üstesinden gelinebileceğini hiç sanmıyorum. 1965 yılının Ocak ayında Etiyopya’nın merkezi Adisababa’da kiliselerara288 . (19 E k im 1978) 4 K U L A Ğ IM IZ A KÜ PE O LS U N . Kıbrıs olayından sonra ansızın çok eskilerde olduğu gibi silâhlı eyleme dönüşüyor: Bü­ yükelçilerin öldürülmesi. ufak tefek gazete broşür yayım. N A To’y a ve CENTO’y a tam teslim ol­ duğu zamanlarda da. kilise ayini..

sı bir toplantı yapılır. neler canım.” Şaştınız mı? Öyleyse. Venizelos’tan yana çıktiğmı bilmiyorsunuz. Atina’da. Başpiskopos Makarios ile Türk düşmanlığında anlaşmasına da şaşmayacağız. kolkola: Sadece yedikleriyle içtikleri ayrı gidiyor. M. aa. Torkom adındaki bir komitacı Erm eni. Ermeniler büyük gösteriler yapmakla kal­ maz.. Arşak Cosanyan’m ve Eleterios Venizelos’un söylevle­ ri bir arada. avukat Agop Papazyan vs. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi ilerliyor. yurtiçinde ve dışında bir­ takım komitacıların yeniden terörist eyleme geçmesinin 289 . Yunan işgali sırasında Ermenilerin. Horen ile Kıbrıs Kilisesi’nin Başpiskoposu Makarios. bir de ne görelim: Ermeniler adına toplantıya katılan Kilikya Kotogikosu 1. neler? Sözgelişi. Bunun tarihsel anlamda ne demek olduğunu kav­ ramak isteyenler. açık açık bu dergide. birçok Ermeni ileri gelenleri bulunu­ yordu: Despot Tiryat. düşündükleri arasında milim fark yok. Ermeni ve Yunan kardeşliği di­ ye bir kitap yayımlanmış. içinde Bogos Nubar Paşa’mn. Horen’in Adisababa’da. Ermenilerin aynı zamanda Rum emelleri için savaşacağını ilân ediyor. Ermeni cemaatı bir büyük şölen düzenler ve Baş­ kan Nikoşyan efendi işgali göklere çıkaran bir konuş­ ma yapar. Bu kadarla kalsa iyi. hele Türk düş­ manlığı dediniz mi. Onun için Kilikya Kotogikosu I. Düvel-i Muazzama’nın dürtüsüyle. Venizelos’un düşürülmesinden sonra ise. örgütlenerek Rumlarla işbirliği ya­ panlar arasında. M anisa’da Yunan işga­ lini hazırlayanlar. Kemal’in büyük Nutuk’undaki şu cümleden yararlanacaklardır: “ Ermeni patriği Zaven efendi Mavrimira heyeti ile hemfikir olarak çalışıyor. Londra’da İn­ gilizce ve Fransızca olarak Armenia And New East di­ ye bir dergi çıkarıyor.. İzmir’in işgali sırasında.

Bu. Ve oradan Fransızlar çekildi. ne kadar acı. binnetice Fransızlar orasını da tahliye etmeye mecbur edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis gizli oturumlarından birisinde (24 Nisan 1920) söylediklerini aktarmak doğ­ ru olacak: " . daha doğ­ rusu Fransızların teşvik ve himayesiyle Ermeniler. Ermeni hamisi bir adamdır. Halbuki milletimiz tarafından tecavüz vuku bulmuş değildir. Fransızlar çekildikten sonra daha ile­ riye gitmekten de sarf-ı nazar eyledik. kendi nefsi haya­ tını muhafaza eden ahali-i İslâmiye de. ateş esnasında öl­ düler. Bittabi müsademe esnasında Fransız kisvesi altında aha­ li-i İslâmiyeye tecavüz eden Ermeniler. Ermenileri çıkarlarına 290 . Ve bunun neticesi olarak M araş’ta ahali-i İslâmiyeye tecavüzatta bulundular. Bu hadiseyi bütün Avrupa’da. aynı söylevinde. Müsademe oldu. ahali-i İslâmiyeye tecavüz etmiş. Anadolu’da kurulacak beş ayrı devlet-arasında bir de Ermenistan bulundurmak gerektiğini ünlü raporun­ da yazmasından sonra! Oyunun ne kadar eski. İslâm düşmanı... Urfa’da da aynı vaziyet olmuştur. ‘Doğu sorununu’ yeniden canlandır­ mak. Vuku bulan tecavüze mukabele edilmiştir. Yunan Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanı Ge­ neral Tagaris’in. onları tevkif ettiler.Kıbrıs olayından sonra başlamasına da şaşmayacağız: Hele. Netice itibariyle vaka büyüdü. Bilhassa Kilikya dahilinde bulunan bir Miralay vardı ki o da Raymond. Ve ahali-i İslâmiye kendilerini muhafaza etti. bütün Amerika’da dalgalandırddar. Tazyikten bir an bile tevakki etme­ di. ne kadar hem Türk hem Ermeni düşmanı olduğunu anlatabilmek için.” Kemal Paşa. Yine Fransızlar tarafından. Ermenilerin sebebiyet ver­ mesi yüzünden yine muharebe ve müsademe olmuş. Hâttâ.

yine bizi birbirimize çarpıştırmaktan ibaret olmuştur.. amaçla­ rına ulaşmak için keşfettikleri en güçlü araç. Ve düşman­ larımızın bu emellerini elde etmek için kullanacakları kuvvetleri de bilmekteyiz.. Efendiler. Aksine. mevcut düşmanlan görüyoruz /e bu düş­ manlarımızın emellerini yakından biliyoruz..” İşte böyle Keğam. (20 Ekim 1978) 291 . istiklâlimizi sağ­ lamak için.alet eden emperyalistlerin asıl amaçlarını da şu sözlerle bir güzel saptamış: " . varlığımızı korumak. Fakat düşmanlarımız ih ti rıh­ larını bizim yok olmamızla sağlamak için ellerindeki kuvvetlerden hiçbirini kullanmıyorlar. bu söz hepimizin kulağına küpe olsun!.

” M u s t a f a Ke m a l 25 Eylüt 1920 .‘Şarktan doğan güneş3 ".. Batı’da kara ve müthiş bir pençe sürüp gitmektedir. Kısacası. Doğu’da ittifak vardır..

biraz da Maozedung üzerinden eski sö­ mürge ve yarı sömürge ülkelerin kurtuluş savaşı platfor­ mu olan bu kuram neyi içerirdi. şüphesiz ki terak­ kiye ve refaha müteveccih olacaktır. şaşar mısınız? Şu sözleri -ki 1933’te çoğumuzun artık devrimciliği bitmiştir sandığımız bir tarihte söylemiştirne zaman elime geçse. bu arada onun “ mazlum milletler” kuramını: İkinci Dünya Sava­ şımdan sonra. din 295 . “ Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerinde milletler arasında hiçbir renk. Onların yeniden doğuşu. günün ağardığını nasıl görüyorsam. bütün Şark milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyo­ rum. tam anlamıyla sömü­ rülen ülkelerin sömüren ülkelere oranla “ proleter mil­ letler” oldukları fikri mi? Bu fikrin M ustafa Kemal’de olduğunu söylersem. uzaktan. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün manilere rağmen muzaffer olacak­ lar ve kendilerini bekleyen istikbale ulaşacaklardır. Sultan Galiyev’i andım. İstiklâl ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. bir şiir gibi okurum: “ Şarktan şimdi doğacak olan güneşe bakınız! “Bugün.1 ‘ŞARKTAN DOĞAN GÜNEŞ’ Geçen gün yeri düştü.

çünkü o Dışişleri Bakanı M usta­ fa Kemal’in elbette 1922 Temmuzu’nda söylediği şu söz­ leri de gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerine. bütün arkadaşlarımız ifade etmiş iseler de bunu bir defa daha teyit etmek lüzumunu his­ sediyorum. zamanın Türkiye Dı­ şişleri Bakanı söyleseydi diye düşünürüm. Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız ken­ di nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa. zulüm altında tutulan Asya ve Afri­ ka halkları ile Batı’daki işçiler. Enternasyonal toplantısı dolayısıyla Sovyet Dışişleri Ko­ miseri Çiçerin’e gönderdiği bir telgrafta şöyle yazar: “ .” Farkında mısınız. Türkiye azim ve mü­ him bir gayret sarf ediyor. 29 Kasım 1920’de III. yâni “ mazlum milletlere” aktaracaktı: Türkiye’nin bugünkü mücadelesinin yalnız Tür­ kiye’ye ait olmadığını.. bü­ tün mazlum milletlerin.. “milli mücadele”nin en civcivli gün­ lerinde. bu sözleri unutturmak için çok uğraşmışlardır.. milletlerarası kapitaliz­ 296 . daha az kan­ lı olur ve daha çabuk bitebilirdi.” İnönü Atatürkçüleri. Bütün vatandaşlarım tarafından da paylaşılan kanaatim şudur ki. bütün şarkm davasıdır ve bu­ nu nihayete getirinceye kadar Türkiye. acaba dünya­ daki yerimiz bugünkü yalnızlık olur muydu? Olmazdı sanırım. Kemal Paşa.ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir âhenk ve işbirliği çağı hâkim olacaktır. Çünkü müdafaa ettiği. ne de Batı­ cılıktan! Daha da müthişi vardır.. hep Bandung Konferansı’nda. ne Batı’dan söz ediyor. kendisiyle bera­ ber olan Şark millederinin beraber yürüyeceğinden emin­ dir. başarmışlardır da: Bir kere olsun ulusal şenlik günlerinde TRT’den işittiniz mi? Bense bunlara rastladıkça. Mustafa Ke­ mal’in yeni Türkiye’nin dış politikasını üzerine yerleştir­ meye çalıştığı bu önemli sözlerini.

Bizim nokta-i nazarlarımız bizim prensiplerimiz cümlece malûmdur ki Bolşevik prensipleri değildir. Bahusus Bolşevizm millet içinde mağdur olan bir sınıf halkı nazar-ı müta­ 297 . itaatları sayesinde müstemlekeci kuvvetini desteklemiş olan her­ kesi Batılı emperyalistlere karşı birleştirmeye samimi dostluğumuzun kâfi geleceğini bize açık şekilde göster­ mektedir. şimdiye kadar cehalet ve uyuşukluklarının neticesi olarak.. Kurtuluş savaşı ve sonrasını kim namusluca incelese bu gerçeği çırılçıplak görecektir. efendilerinin çıkarları için istismar et­ mek gayesiyle sabırlarını suistimal ettiklerini anladıkla­ rı ve çalışan kitleler tarafından müstemlekeci siyasetin meşum tesirinin şuuruna varıldığı zaman burjuva sını­ fının kuvveti ortadan kalkacaktır. bir yandan mazlum mil­ letlerle. ne zaman kendi aramızda tartışsak. hâkimiyetin. idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir.” Müdafaa-i Hukuk doktrini. Fakat esas itibariyle tetkik olunursa bi­ zim noktai nazarlarımız -ki halkçılıktır. buraya gel­ di mi. demiştir ki: " .. sscB’nin Avrupa işçi­ leri üzerindeki yüksek manevi otoritesi ve Müslüman dünyasının Türk milletine olan bağlılığı. ne yâni Mustafa Kemal Paşa Bolşevik miydi? El­ bette hayır. Elbette böyle bir prensip Bolşevik prensip­ leriyle tearuz etmez (ters düşmez).min kendilerini. milletimizin temin-i hayat ve te­ alisi kendi kâbiliyet-i hazmiyesiyle mütenasip olan nok­ ta-i nazarlardır. bir yandan da “yeni bir tarzı içtimai tesisine ma­ tuf mücadele” veren ülkelerle Batı emperyalizmine kar­ şı iş ve güçbirliği politikasını içerir. zaten Mustafa Kemal Paşa bunu kendisi söy­ lemiştir. Sağdakiler der­ ler ki. Bi­ zim itikadımıza göre. sağdan ve soldan iki itiraz belirir. kud­ retin.kuvvetin. Lâf.

bir. Bir de. III. yeri Bakû. iki. Fakat İngiliz hükümetinin aleyhinde yürü­ tülen her inkılâp mücadelesine yardım etmeye hazırız. Emperyalistlerin gururunu kıracağına. politikasını da çok geniş tutuyormuş. istilacı­ lara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. tabii ki sosyalist değildir. anti-emperyalist mücadelesinin de.” Neymiş. 1 Eylül 1920. Lenin’in Aralof’a dediklerini tekrar hatırlamakta ya­ rar olsa gerek: “ Mustafa Kemal Paşa. değilmiş elbet. Bolşevik miymiş. Bu itibarla dahi bizim milletimiz beşeriyeti tahlise müteşebbis olarr kuvvetler tarafından himayeye şayestedir. akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist inkılâbımızın önemini anlamış olup. diyor ki: “ Mustafa Kemal hükümetinin Türkiye’de yürüttüğü siyaset. bu mü­ cadelenin getirdiği dış politikasının da geçerliliğini azalt­ maz. Mustafa Kemal Paşa ulusal bir demokratik devrim lideridir (Sunyatsen gibi). Enternas­ y o n a li Genel Sekreterlik etmiş bir adam.laaya alır. mil­ li burjuva ihtilâlini idare ediyor. amacı böy­ le bir devrimin amaçları çerçevesinde kalır. İlerici. O. sonradan vazgeçmiş! Bu bir de­ ğerlendirme yanlışıdır. yâni bizim siyaseti­ miz değildir. Ama görülüyor ki iyi bir teşkilâtçı. Lâf biraz uzadı ama. hadi bunun için de size iki geçerli tanık dinleteyim. Birisi Zinovyef. Sovyet Rusya’ya olumlu davranıyor. komünist Enternasyonalin. soldan ne derler? Onlarsa Kemal Paşa’yı devrimini neden sosyalizme kadar götürmediğinden sorumlu tutmaya eğilimlidirler. olmayı da düşünmüyormuş ama. padişahı da yardakçılarıyla silip 298 . Bizim milletimiz ise heyet-i umumiyesi ile mağdur ve mazlumdur.” Bu konuşmasının tarihi. Peki. kabiliyetli bir lider. idare dahil ülkede her şeyi halkın egemenliğine vermeyi tasarlıyormuş. ama bu devriminin de. San­ ki hesabında varmış da.

barış içinde bir arada yaşama.süpüreceğine inanıyorum.” Bundan ne çıkar. çıkar çıkar. Rusya ile Amerika’nın “ barışı koru­ mak için” bu bölgeye ortaklaşa bir müdahale yapabile­ ceklerinden söz ediliyor. yâni Türk halkına yar­ dım etmemiz gerekiyor. Tür­ kiye ile mazlum milletler arasındaki ilişkilerin de kurul­ masında ve geliştirilmesinde. merak eder diye düşündüm. Kemal Paşa’dan antiemperyalist bir milli burjuva devrimi lideri olarak söz et­ mişler. İki ülkenin de. İyi ama Ortadoğu’da müdaha­ 299 . bu sayededir ki Türk dış politikası Cumhuriyet’in ilk yıllarında inanılmayacak kadar büyük başarılar kazanmıştır. Bütün bunlara ne gerek mi vardı? Ne bileyim. bu çelişkiyi nasıl da usturupla “ buz­ dolabına kaldırdılar” görmüyor muyuz? Görmüyor musunuz? Diyelim ki Ortadoğu karışıyor. şu: Sovyetler. o zaman bir Alman Başbakanı çıkıp. Ona. belki dış politikamızı gerçekten Müdafaa-i Hukukçu bir ek­ sene oturtmaya heveslenenler çıkar da. günümüzde en büyük toplumsal çeliş­ ki sosyalist blokla kapitalist blok arasındaki çelişki miy­ miş? Gülerim buna! Dehşet dengesi. yumuşama falan filân diye birtakım ge­ rekçeler uydurup. onu böyle benimsemişlerdir. (18 Haziran 1975) 2 SULTAN GALİYEV’İ TAKDİM Neymiş neymiş. Koşullar öyle ki. iki yanın birbirini gerçek­ çi değerlendirişi yararlı olmuş.

proleterlik bütün olarak ulu­ su içerir. Molla Nur Vahıdof ile birlik­ te önemli sorumluluklar yüklenmiştir.leye uğrayacak olan kim? Petrol üreticisi bir sıra devlet­ ler. sömürgeler karşısında aynı tutumu korumakta­ dırlar. 300 . gerçek adı da sanırım Mir Said Sultan Alioğlu’dur: Sosyalist bir devrimcidir. yâni burjuvazinin yerine konacak bir proletarya yö­ netimi mazlum ulusların durumunda hiçbir değişiklik yapmayacaktır. 1922’de şöyle demiş: “ Avrupa toplumunda bir sını­ fın. ne var ki kafa koçanında “ az gelişmiş ülke” yazıyor hepsinin. Sömürgelere gelince. uzun yıllar birlikte çalıştığı Galiyev’i 1923’ten itibaren kuşkuyla izlemeye başlamış. Stalin. kapitalist sınıflaşma he­ nüz belirginleşmediği için. kim okur kim dinler Sultan Galiyev’i? Kazanlı bir Türktür Galiyev. Sultan Galiyev’in bir özelliği var: Daha o zamandan gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki ilişkile­ rin. topu birden. Sonrası meçhul! Bir rivayet Stalin’in onu da diğer birçok devrimci arkadaşları gibi kestirdiğidir. 1928’dey se açıkça suçlayarak on yıl Sibirya sürgününe mahkûm ettirmiştir. gelişmiş ülkeler sözde sosyalist olsalar dahi pek de değişmeyeceğini söylüyor. bu arada edebiyatla uğraşmak için izin istediği biliniyor. proleterdirler ama. Galiyev’in 1939’da sürgünden dönüp Kazan’da oturması yasaklandığı için Kuybişev’e yerleştiği. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde. Milliyet­ ler Komiseri iken. Peki o zaman daha yüzyılın başlarında Sultan Galiyev’in dedikleri doğrulanmış olmuyor mu? Diyeceksiniz ki. Ona göre endüstrileşmiş ül­ keler. mazlum milletlerdir onlar. Rusya’da devrim patladığı zaman Tiirkler arasında sos­ yalistlik için uğraşmış.

Rusya’nın Dubçek Çekoslovakyası’na davranışı birbirinden çok farklı değil! Üs­ telik. sözgelişi. Amerika’nın Ai­ lende Şilisi’ne davranışıyla. (Stalin niye yalnızdı da Brejnev’in yanında hep bir Kossigin oldu sa­ nıyorsunuz?) Ayrıca. yüzyılın son çeyreğine girerken ne görüyoruz? Dünyanın önemli başkentlerinde yapılan hemen bü­ tün uluslararası toplantılarda (sözgelişi dünya besin top­ lantısı). tıpkı onun öngördüğü gibi ilerlemiş devletler sultasına karşı girişilen birçok bağımsızlık ha­ reketi sonunda sosyalist bir renge bürünmüştür. İşin garibi. endüstrinin çalışma ve yaşama çarkı giderek her iki toplumu da aynı kalıptan dökül­ müşe çeviriyor. hâttâ yanlış karşılanan bir savı da bu arada handiy­ se gerçekleşmiş. monopolcü kapitalist toplumda. Galiyev’in o tarihte son derece ga­ rip. “ bilimsel sosyalizm” iddiasında bulunanların öğretiye uygunluk dereceleri sanki onlardan daha mı ileridir? Bir kere şu gerçeği hiç gözden kaçırmayacağız: Endüstri uygarlığı kendi kurallarıyla geliyor. merkeziyetçi bürokrasi diktası sosya­ list toplumlarda. üstelik bu kuralların sosyalisti kapitalisti pek yok.bu mazlum uluslar halkı için iktidara yeni bir efendinin geçmesinden başka bir anlam deyimlemeyecektir. Bu sos­ yalizmler elbette öğretisel ve bilimsel sayılmazlar ama. O kadar ki.” X X . birbirinin davranışını inanılmayacak bir anlayışla karşılıyor. parti yönetici kadroları içinde gittik­ çe güçlenen teknotratlar olarak görülüyor. Galbraith’in teknostrüktür dediği teknik kadrolar. eskiden sömürge olan şimdi ise geri bırakılmış sayılan ülkelere karşı sosyalisti ve kapitalistiyle gelişmiş ülkelerin beraberce hareket ettiğini mi? Günümüzde yeryüzünün büyük çelişkisi endüstri­ leşmiş ülkelerle geri kalmışlar arasındaki çelişki olarak beliriyor. her iki taraf. 301 .

geri bıraktırılmış toplumlarla içten özgürlük ilişkilerine girmek mi? Ba­ na sorarsanız. yeryüzü ça­ pında ana çelişkiyi.). proletarya ile burjuvazi arasında saptamış oluyor. Bu arada cevap aranması ge­ reken en önemli soru da galiba şu. cedit hareketinin ileri gelenleriyle bu sıfatla mücadele edip. endüstrileşmiş toplumlarda ise bu toplumların ezilmişlerini ezenlerin sultasından kurtar­ mak gerek! Şu halde toplumsal diyalektik. libe­ ral demokrat Müslümanlarla (Sadri Maksudi vs. sağcılar onu solcu diye bir köşe­ de bırakmışlar. öte 302 . barışı koruma ayaklarıyla basbayağı iş­ birliği yapan. Türki­ ye ile onca ilgili Sultan Galiyev üzerinde yeterince bilgi­ nin olmayışı: Galiba. sağda da solda da. akılcılığı.O zaman çağdaş sorunumuzun konumu ne olmalı­ dır? Endüstrileşmenin. önce proleter ulusları artık proleter olma­ yanların sultasından. gelişmiş ülkeler çapındaysa. Rus­ ya Türkleri arasında. zalim ve duygusuz bir ik­ tidar haline getirmesinden kurtarmak. solcular ise sağcı diye! Malûm ya. gelişmişlerle gelişmemişler arasında. beni asıl şaşırtan. sosyalist etiketli ve kapitalist gelişmelere karşı gelişmemişlerin tavrı ne olacak? Sultan Galiyev’in tavrı mı? (19 H a z ir a n 1975) 3 G A L İY E V ’İN BAZI TE ZLE R İ (Yok ama. uzun süre Milliyetler Komiserliğinde Stalin’le birlikte çalışışı onu Bolşeviğin önde gideni saymaya yeter. Bolşevik partisine üye oluşu. az gelişmişlere kar­ şı yumuşama.

Lenin’le hem mutabık.) Haberiniz var mıydı? Bizim Sivas Kongresi’nde. Sultan Galiyev’di elbet! 1919 Ağustosu’nda Rusya’daki “Jöntürklerle” “ İslâmın Kurtulu­ şu Birliği” diye bir örgüt kurduran da. ne yanından bakılırsa bakılsın. dünya devriminin Batı proletaryasından kopacağını bekleyen Rus Bolşeviklerine karşı kesinlikle bunun bir yanılgı olduğu­ nu savunuyor: “ Batı proletaryasından hayır yoktur. hem değil: Mu­ tabık. Bunun için de asıl bu ülkelere el uzatıl­ ması gereklidir. devrim mutlaka mazlum ülkelerden. Oysa. hâttâ Rusların elindeki Türk tutsaklarından iki bin kadarını örgütleyip devrimci bir parti kurmaya iteleyen de. s s c b Dışişleri Komiserliği gözlemcisi olarak Mahmudov adında Rusyalı bir Türk de bulunuyordu. Rusya Türkleri arasındaki büyük etkisiyle ilginç. daha sonra Mus­ tafa Suphi’yi oralarda sorumlu kılan da. ilginç bir adam bu Sultan Galiyev! O dönem için ileri sürdüğü fikirle­ rin değişikliğiyle ilginç. hep o! Nedeni de belli bunların: Sultan Galiyev. Rusya Türklerinin haklan için savaşmış. bu yüzden Stalin’le uyuşmazlığa düşüp bu uyuşmazlığı ha­ yatıyla ödemiş olması da sağcılığına kanıt sayılabilir. zira Lenin o tarihlerde Komintern’in ikinci'kongresine sunduğu bir programda (Temmuz 1920) ulusal demokratik devrim ve kurtuluş hareketlerinin destek­ lenmesini öneriyordu.” Bu konuda. yâni sömürge ya da yan-sömürge durumuna indirgenmiş Doğu ülkelerin­ den gelecektir. mücadele gücünün yüksekliğiyle ilginç. Gönderten de. Galiyev de bu fikirde. kimdi derseniz.yandan. yalnız o ulusal kurtuluş hareketlerinde ve ulusal demokratik 303 . nihayet Türkiye Türklerinin kaderine karışan bazı ey­ lemleri ve çabalarıyla ilginç! O yüzden biraz daha üzerinde oyalanacağız.

şu halde kurtuluş savaşıyla ulusal demokratik devrimi sürekli bir güçbirliği halin­ de geliştirmeleri şart olmaktadır. sosyalist olsun.devrim girişimlerinde başı çekenlerin bu ülkelerde ister istemez aydınlar. proletar­ ya ise gelişmemiş olunca. en­ düstrileşmiş ülkelerin bugünkü dünyada henüz geliş­ mekte olanları kendi kanatları altında denetimde tuta­ 304 . O sözgelişi bir Sömürü­ len Halklar Enternasyonali kurulmasını öneriyordu ki. Ayrıca. küçük burjuvalar olacağını. bu da gerçekleşmedi mi. bu devrim­ ler üstelik tam da Sultan Galiyev’in dediği koşullar altın­ da. birincisi şu: Galiyev’e göre. sömürülen mazlum ülkelerde sömüren zalim ülke­ ler zaten ekonominin belini kırıp onun olağan gelişme­ sini önlemekte. proletar­ ya ve köylülüğün de onları izleyeceğini ileri sürüyor. o ülkelerin mazlumluğu mil­ letin bütününe yayılmakta. Şu dediklerim üzerinde biraz derinleşelim: Rusların Batı proletaryalarından sosyalist devrim beklemelerinin ne kadar yanlış olduğu sonradan mey­ dana çıkmadı mı? Bütün dünya hâlâ Batı proletaryala­ rından “devrim” bekleye dursun. onun bir de daha önce sözünü ettiğim endüst­ rileşmiş ülkelere duyduğu güvensizlik konusu var. Bu da. Doğu’da o tarihten bu tarihe bir sürü “ devrim” gerçekleştiği gibi. bu örgüt Bandung Konferansı’ndan itibaren üçüncü dün­ ya halklarının işbirliği olarak somutlaştı sayılır. bu güç birliğinin “ geçici” olacağı konusunda da herhangi bir kesinlik getirmiyor. oluşan burjuvaziyi kendi çıkarlarına bağlı yabancı. İki nedeni var galiba bunun. dediği biçimde gerçekleşti. kapitalist olsun. Hıristiyan ve komprador bir niteliğe ulaş­ tırmaktadırlar. İkinci neden de şu: Burjuvazi yabancılaşmış. o ülkelerde Batılı anlamda burju­ va sınıfının ve proletaryanın gelişemediğinin kanıtıdır.

‘yumuşama’yı gerçek bir barış niyetine yo­ ranlar var. elbette çıkarmazlar. za­ ten bu yüzden “ sosyalizmlerden ayrılır” mış. bu konuda kuşkularınız olduysa bir güzel dağılacak. 305 .bilmek için bir yumuşama (detente) politikası icat ettik­ lerini kim bilmiyor. yâni Doktor Kissinger’in Ottova gezmesinde bazı söyledik­ lerini aktaracağım.” Rusların da buna pek ses çıkarmadıkları görülüyor. Sultan Galiyev’in yarı sömürge toplumlarm ulusal demokratik devrim ve kurtuluş savaşlarını yorumlayan savlarıyla... daha Sultan Galiyev böyle bir blok demek olan Sömürgeler Enternasyonali’ni ortaya attı­ ğında iyice bozulmamışlar mıydı? Fakat benim. onların âhenk içinde uyuşmasını öngören” bir düşünceymiş.kafamı bir de ne kurcalıyor bilin baka­ lım. Kendilerini hiçbir bloka bağlı olmayan­ lar diye tanımlayanların yeni bir blok oluşturmalarını hoş karşılayamayız. M ustafa Kemal düşüncesi “ sınıfları reddeden. Haklı özlemlerini anlayışla karşılamakla birlik­ te üçüncü dünya adı altında yeni bir kuvvet bioku kurul­ masına karşıyız. onun için ben size ‘sevgili Henry’nin. Mustafa KemaPinkiler arasındaki müthiş ya­ kınlık! (20 Haziran 1975) 4 SULTAN GALİYEV VE M. Bakın ne diyor “ Sevgili Henry” !: " . var. KEMAL Canım siz olsanız kafanız bozulmaz mı? Bunu ikide bir yapıyor. herkesi yarı budala yerine koyuyorlar: Neymiş. Var.

çokluk fırın işletecek bir Türk bul­ 306 . Mustafa Kemal Paşa sosyalist değildi. Acaba ne de­ receye kadar gerçektir bu? Daha önce yazdığımı sanıyorum. Atatürk’ün sosyal sınıflara inanmadığı. “ amele sını­ fına” dayanmasını ileri sürüyor. yurttan sürüp çıkardığı bir gerçektir. Buradan tutturarak. halk yığınlarının ya­ şadığı kasabalarda. Kurtuluş mücadelesinin komp­ rador burjuvazisinin önemi ve etkili bölümünü de. “ ulusal birliğe” inandığı ve savunduğu söylenir olmuştur. sınıf soru­ nuna bir sosyalist gibi yanaşmamış olması gayet olağan­ dır. Müslü­ man olmayan azınlıkların yabancı şirketlerle kurdukla­ rı işbirlikleri gelişmiştir. Başka türlü söylersek. Bazıları. sonradan sınıflararası iş­ birliği ve âhenk propagandasının şampiyonluğunu ya­ panların ileriye sürdükleri gibi de değildir. Ya nasıldır? İşte burada Sultan Galiyev’i hatırlayacaksınız! Mustafa Kemal. ya da ticaret ve endüstri burjuvazisi niyetine.Alın size bir “ İnönü Atatürkçülüğü” daha! Yanılmıyorsam. Mustafa Kemal Paşa’nın sınıflara ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal. buna yandaş çıkmamış! Bütün yoksullan içeren “ halk” deyi­ mini partisinin adı olarak yeğlemiş. yeni kurulacak “ fırka” nın herhangi bir “ içtimai” sınıfa dayanıp dayan­ mayacağı sorununu tartışıyorlar. asıl CHP’nin ilk kurulacağı sıralarda İz­ mit toplantısında belirtilmiştir. ne var ki onun yaklaşımı. bir kere. büyük bir demokrattı. yarı sömürge olan im­ paratorlukta ya komprador liman burjuvazisi oluşmuş. Orada. O kadar ki Yakup Kadri ve Fâlih Rıfkı sık sık emperyalizmin bizi ulusça mahkûm ettiği yoksulluğu. o tarihte Türkiye’de çağdaş toplumsal sınıfların “teşekkül etmemiş” olduğu kanı­ sındadır. Ana­ dolu’daki Ermeni ve Rum burjuvazisinin hemen hepsi­ ni de.

hatırlayalım: Saldırgan emperyalizmi köylü. Yalnız yeri gelmişken Mustafa Suphi’nin Galiyev’le yakın ilişkileri olduğunun kesin sayılması gerek­ tiğine işaret edelim. Mustafa Kemal’in çağdaş anlamda karşıt çıkarlı sınıfların yokluğundan söz etmesini işte bu perspektif içinde ele almak. ilerici aydınlarla halk arasında ge­ lişmiş bir tarihsel blokun sürdürdüğü ve kazandığı sa­ vaşın diyalektiğine dayanarak. asker. Rusya’da onun yürüttüğü eylemden ve savunduğu fikirlerden ha­ beri olmuş mudur olmamış mıdır? Olmaması bana ga­ rip geliyor ya. o ta­ rihlerde Sultan Galiyev’in de işleyip geliştirdiği. işçi. Mücadele hâlâ daha. Böylece mazlum uluslarla emperyalizmler arasındaki çelişkiyi ön plana alıyordu. eşraf. aynı emperyalizmi eko­ nomik alanda bir Sây/Emek Misak-ı Millisi içinde omuz omuza verip yenelim ve kovalım. tartış­ mak gerekir. “ Nasıl olsa bize muhtaç olacaksınız” diyen Lord Gurzon’a ve ülkesinin Türkiye içinde kışkırttığı karşıdevrimci isyanlara karşı veriliyordu. artık biliyoruz ki.manın bile zorlaştığını yazıyorlar. her türden ayrıca­ lıklara.) Burada bir başka şeyi daha hatırlatacağız! Mustafa Kemal Paşa’nm “ Sây/Emek Misak-ı Milli” si programım. Mustafa Kemal. memur. o da şu: Mustafa Kemal Paşa’nın Sultan Galiyev’den. ana çelişkiyi Türkiye’nin “ mazlum” halkı ile emperyalizm arasında görüyordu. nasıl di­ yordu. (Burada beni meraktan çatlatan bir şey var. daha sonraları üçüncü dünyanın emperyalizmle mücadele ku­ ramına temel sayacağı görüştür. böyle olunca da 307 . Bu. omuz omuza verip nasıl Misak-ı Milli ile yenip kovduysak. henüz bu alanda ciddi bir araştırma yok sanırım. zabit. Ne diyordu Mustafa Kemal. Türkiye içindeki yabancı şirketlere.

) Hiç mi itiraz edilemez? Peki ya eşraf. bana Halk Fırkası girişimi. destek­ lerini açıklamışlardı. bir halk cephesi girişimi gibi görünmektedir. (Bilmem ama. bizde henüz çatışan sınıflar yok. tek sınıfız yâni halkız diyebiliyordu. Bakû Doğu Halkları Kurultayı’nda da. bütün “ hızlı tüfekçiler” nasıl kabul etmiş­ lerdi de. (21 Haziran 1975) 308 . Sultan Galiyev’inkini. Mustafa Kemal de bunlara dayanarak. sanayileşme ufukta görünmediği için de proleter varlığım hissettiremiyordu. Emperyalizme karşı Halk Cephesi! Bu mu sımfsızlık politikası? Buysa. ya toprak sa­ hibi ayan da yok muydu da mı denilemez? Elbette denilebilir. ikin­ ci İngilizlerce kışkırtılan Kürt ve irtica isyanlarında ye­ ni rejime dayanak olması zorunluluğu. Mus­ tafa Kemal’in saptadığı da bu olsa gerekir.sömürücü burjuvazisi azınlıklardan oluştuğu için çoğu yurdu terk etmiş ve dağılmış olan Türkiye’de sınıfsal bir iç çelişki keskin ve vahim olarak görülmüyordu. hepimiz yoksuluz. sonraları uygulaması çok görülecek bir ulusal cephe girişimi. bir parti girişiminden çok. nihayet toprak­ sızlardan önemlice bir bölüğüne kaçmış Ermeni ve Rum arazilerinin dağıtılabilmesi (Ege’de mübadillere kırkar dönümlük toprak verilerek handiyse fiili bir toprak re­ formu gerçekleştirilmiştir) sonradan sivrileşecek toprak­ lı topraksız çelişkisini hayli törpüleyip ikinci plana iti­ yor. Stalin dahil. o tarihlerde. yalnız eşrafın bir kere kurtuluş sa­ vaşında ulusal harekete destek olmuş bulunması.

Gerçekte birçok ülkenin içişlerine önemli ölçüde kanşma söz konusudur. Gücü olanlar etkilerini bin farklı şekilde duyurmakta­ dırlar. Bir evrensel devlet ile daha küçük bir devlet arasındaki gibi olamaz. Birleşmiş Milletler’de. çare olarak blok­ suzluğu görmektedir.” Aşağı yukarı aynı nedenlerden Gandi’nin kaderini paylaşan Pakistan eski Başbakanı Zülfikâr Ali Butto ise. ötekinden pek çok avantajlar sağlayabilecektir. kelimesi kelimesine şunları söylemişti: Bir halkın kendi hükümet türünü seçme hakkı. kimliklerini koruyabilecek irili ufaklı öteki bü­ tün devletlerle ilişkilerinde hareket esnekliğini sürdüre­ bilecek. Bir süper devlet ile daha küçük bir devlet arasında. Bunların pek büyük çoğunluğu için. bir süper devletin çıkarlarına karşıt başka bir süper devletin bütün stratejik çıkarlarım benimsemek309 . sadece kâğıt üstünde kabul edilmiştir.5 ‘M A ZLU M M ÎL L E T L E R İN Ö N D E R LE R İ N E DİYOR? Hadi hadi. Bunlardan biri. şu Hindis­ tan’daki İndira Gandi var ya.. bir tarihte. bir yazısında aynı şeyden yakınmakta. acaba patron ile müşteri ilişkisinden başka mümkün olabilecek diğer ilişki biçimleri yok mu­ dur? “Asya ve Afrika ülkelerinin çoğu ve özellikle bağım­ sızlıklarına yeni kavuşan devletler... milliyetçiliklerini ifade ede­ bilecek. özellikle ev­ rensel bir yarışa katıldığı zaman karşılığında yeter Öl­ çüde bir şey vermeden. şimdi kimse hatırlamak istemez.. bloklar dışında kal­ ma yolunu seçmek suretiyle içgüdülerine uyarak bu du­ ruma şerefleriyle mukabelede bulunmuşlardır. " .

Böyle is­ tiyoruz ama Irak’ı böyle isterken emperyalizmin ters yönde başka bir şey isteyeceğinden emin olmalıyız. Doğru olanın yanında doğru olmayana karşı bir taraflılıktır. Ama işin halkımızın iradesi ile ilgili olan yanının. karşı te­ mel ilkeleri. emperyalizme karşı güdü­ len politikanm pekiştirilmesinde öncü rol oynamak is­ tiyoruz. hayır: Bir de. Emperyaliz­ min bu ülkedeki tüm varlığı yüksek dağlarda devrildi. halkların iradesinin nerede zafe­ re ulaşacağını ve emperyalizmin ne zaman devrileceği­ ni önceden tahmin etmek olması lâzımdır. Bu tarafsızlık onu sömürenler arasında bir tarafsızlık değil.” Eylüle girdiğimizden midir nedir. hak kuvvetlerinin haksızlık kuvvetle­ rine karşı benimsediği bir taraflılıktır. Aynı zamanda devrime. " .. (Barzani isyanını kasdediyor.) Dolayısıyla işbirlikçi ge­ rici isyancılar sıfatı tam olarak uymaktadır ona. yiğitçe uğraşarak onurunu kurtarmış bir ülkenin (Irak’m) Devrim Konseyi Başkam Saddam Hüseyin’in bir konuşmasından bazı şeyler duyurmak istiyorum.” Bitti mi.. emperyalizmin sillesine uğra­ mış. hadi emperyalizm ve Üçüncü Dünya konusunda ondan da yeni birkaç söz aktarayım: 310 . Böyle istiyoruz ve tarafsız bir ülke olarak bu­ nu istiyoruz. bu suretle dengesi bozulmuş dünyaya biraz denge sağlayabilecek tek yol budur.. Uluslararası düzeyde.. Halkların iradesinin zaferinden ve emperyaliz­ min yıkılmasından söz etmek ve bunun sentezine var­ mak yeni bir şey değildir. genel olarak de­ ğişik birlikleriyle devrim kuvvetlerine karşı girişilen gerici bir isyandı. 7 Haziran 1.975’te diyor ki Saddam Hüseyin: " . Bu yalnız yüksek dağlarda ve yalmz emperyalizmin uşak­ larının isyanı değildi. politikası ve yöntemlerine. şu günlerde Allende’yi anıp duruyorum.ten kaçabilecek.

Bu savun­ mada ekonomik güçler. karşılaştırmada çok işinize yaraya­ caktır. Topraklarının tümü ya da bir kısmı yabancıların elindedir. derin toplum­ sal eşitsizlik kitleleri baskı altmda tutar ve sadece ayrı­ calıklı bir azınlığa yarar. “ . kültürel etkiler ve bazı durum­ larda ve bazı ülkelerce her türlü baskı BM Anayasa­ sın da benimsenen koşullan bozarak silâhlı müdahale dahi kullanılmaktadır. topluluğumuzun türdeş olmadığı. zenginleşen uluslarla hâlâ yoksul olan uluslara bölündüğüdür. mali ve ticari düzen. di­ ğer taraftan eski sorunlarımız için yeni çözümler sağla­ yabilecek şekilde yaratıcı olmalıyız. Bu uluslar hâlâ sö­ mürge boyunduruğuna katlanmak zorundadırlar.. Fakir ulusların içlerinden daha fakir olanlar. bolluk içindeki ülkele­ rin çoğu tarafından inatla savunulmaktadır. Bunlardan da kötü olarak. şimdi M ustafa Kemal’in aynı konudaki düşünce­ lerini ele alacağız. " .” ‘Mazlum’ ulusların ‘mazlum’ liderlerinden birkaçı­ nın dünyanın düzeni üzerindeki düşüncelerini öğren­ dik..Dünyayı olduğu gibi görebilmeli. Nü­ fuslarının çoğunluğu ırksal önyargı ve ırk ayrımının bas­ kısı altındadır. Üçüncü dünyanın bu kadar aleyhine olan bu ekonomik... dayanılmayacak koşullar altında yaşayan güçlerin egemenliği altındadır. (14 Eylül 1977) 311 . kendimizi bir taraftan hayallere ve esrarlı tavırlara karşı korurken. Hatırlanması gereken ilk nokta.

. O zaman. şimdi bu devletin kurucusu nasıl ele alıyor­ muş. her şeye ve bütün olaylara rağmen mevcuttur. Batılı zihinlere yerleşmiş bu fikirler. onu göreceğiz.. (. dış politika üzerine tartışma açılıyor.. özel bir zihniyet vücuda getirmişlerdir. emperya­ lizmin yararına işleyen statükodan yana görünüyorlar: “ Hem Batıklar arasında kalabilir. Bu çok büyük bir ya­ nılgıdır. bunun en büyük kaynağını bulmak için Avrupa’ya bakmalı. üçüncü dünya ülkelerinin ağırlığını duyumsat­ tığı ‘yeni ekonomik’ düzenden yana değil de. Bu zihniyet hâlâ... İşte Avrupa’da aralıksız mücadele ettiğimiz bu zihniyet mevcuttur. ” (Eylül 1923) 312 .6 M U S TA FA K E M A L N E D İYOR!. Batı ve Doğu zihinlerinde birbirine karşı iki ilke söz konusu ol­ duğu vakit.) Bizi aşağılanmaya mahkûm bir toplum olarak tanımakla yetinmemiş olan Batı. devleti uluslararası kuruluşlarda. çöküntümüzü çabuklaştırmak için elinden geleni yapmıştır.” Üçüncü dünya liderlerinin durumu nasıl ele aldığım konuştuk. manen ve düşünsel düzeyde gelişmeye elverişsiz bir adam olduğu zannedilmektedir. bu arada Birleşmiş Milletler’de temsille görevli diplomat­ larımız. Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının hangi eksene oturtulmuş olduğu daha gü­ zel meydana çıkacak. Ne demiş bakalım. Ve Avrupa’da hâlâ Türk’ün her türlü gelişmeye karşı bir adam oldu­ ğu. hem üçüncü dünya­ yı idare edebilirmişiz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri’nde. ‘dünyalara be­ del’ Mustafa Kemal’imiz: “ Yüzyıllardan beri düşmanlarımız Avrupa ülkeleri arasında Türklere karşı kin ve düşmanlık fikirleri yay­ mışlardır.

Efendiler. harb-i umu­ miden yalnız Rusya ve Türkiye’de ders alınmadı. 313 . İşte ancak o zaman Batı’da. daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. belki bütün Doğu’ya yöneltilmiş saldırılara bir sed çekiyor. sen Doğu milletlerinin Türkiye ile birlikte yürüyeceğinden söz ediyorsun. biz onları terk ettik. bu hücumlar elbette kırılacaktır.. onlar bizim aç­ tığımız yolda yürüyorlar.. Bütün insanlığın zihniyetinde önemli izlenimler doğmuştur. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. Fakat az zaman içinde bütün dünya hak­ kın ne tarafta olduğunu teslim edecek ve toplumlar bi­ rer yüksek insanlık kitlesine dönüşecektir. kendisiyle beraber olan Doğu millet­ lerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Anadolu bu savunmasıyla yalnız kendi hayatı­ na ilişkin bir görevi yerine getirmiyor. bütün Doğu’nun davasıdır ve bunu nihayete getirin­ ceye kadar Türkiye. gerçek refah ve insanlık hüküm sürebilecektir. üstelik bu­ nu yapanlar bu kötülüğü senin adına yaptılar. Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa. İşte o zaman milletlerin bütün amacım insanlık ve karşılıklı sevgi oluş­ turacaktır. Çünkü savunduğu.) Hadi bir de ‘Ukrayna Cumhuriyeti Fevkalâde Mu­ rahhası’ General Frunse’ye. Türkiye’nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türki­ ye’ye ait olmadığını bütün arkadaşlarımız ifade etmiş ise­ ler de bunu bir defa daha doğrulamak gereğini duyuyo­ rum. Gerçi bu izlenimleri duyan ulusların başında hâlâ mev­ cut müstebit dimağlar istibdadlannı kuvvetleriyle yaşat­ maya çalışıyor." ..” (Temmuz 1922) (Hey Paşam hey.” (Ekim 1921) “ . dünyadaki son olaylardan. Türkiye büyük bir. söylediklerine göz atalım: “ Efendiler. önemli bir ça­ ba harcıyor. bütün mazlum milletle­ rin. bütün dünyada gerçek sükûn..

bütün Do­ ğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum.“ Bu fikir hareketinin güçlü eserlerine Doğu’da. yoksa Türkiye Dı­ şişlerinin ‘sayın’ yetkililerinin söylediklerine mi? Onun 1933 Martı’nda söylediği şu sözlerin altına imzasını ata­ bilecek bir Dışişleri sorumlusu düşünebiliyor musunuz bugün: “ Şark’tan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. hem de üçüncü dünya ile iyi ilişkiler sürdürülürmüş.) Sömürgecilik ve emper­ yalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler ara­ sında hiçbir renk..” Hem Batılılar arasında bulunulur. Kemal Paşa’mn sözleri üçüncü dünyanın lider­ lerinin söylediklerine mi benziyor.” (Ocak 1922) Nasıl. İnsanlığa yönelen fikir ha­ reketi er geç başarıya ulaşacaktır. bu büyük fikir hare­ ketine karşı duramayacaktır. Bugün günün ağardığım nasıl görüyorsam. şu sıraladığım sözlerle Bandung Konferansı’nın ve üçüncü dünyanın temel ilkelerini daha 1920’lerde atmıştır. Ben bir yıl süren bir savaş sırasında Afrika’da o savaşı­ mı yapan insanlar içinde bulundum. Onlarla yakından temasın. Fakat bu baskı ne kadar güçlü olursa olsun.. din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı egemen olacaktır. Afrika insan­ ları belki kişisel özgürlüklerini daha önce algılamışlardı. As­ ya’da rastladığımız gibi. fikirlerine derin vukufum vardır. Kemal Paşa ki. Onların yeniden doğuşu. kuşkusuz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olacaktır. Bağım­ sızlık ve özgürlüğüne kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Saldırganlar ve onların saldırgan or­ duları baskılarını üstlerinden eksik etmedi. Afrika’da da olduğunu görürüz. Bütün mazlum millet­ ler zalimleri bir gün mahv ve nabut edecektir. fırsat bulamadılar. ken­ di Cumhuriyeti’nde böyle emperyalist göbek atanları 314 . uzaktan. (.

sınıf savaşımını geri plana ittiğini biliyoruz. Mustafa Suphi ve Türk Bolşevikleri üzerinden yansımış olması büyük bir olasılıktır. İlişkinin varlığı uzun süredir biliniyorsa da. ‘Mazlum milletler’ kuramının. Kemal Paşa’ya. Bu arada. Mustafa Kemal ile Mus­ tafa Suphi arasında bir mektuplaşmanın cereyan ettiği. 1 9 Tem m uz 1336 (I920)’da y azdığı şifre­ ye bakılırsa. “sınıf mü­ cadelesinin m üstemlekelerde tatbiki tam gerçekleşem ez” ya da “ istiklâl mücadelesi için. ‘kurtuluşun şarktan geleceği’ fikrinin. bu konuda dikkatli notlar göze çarpıyor. Rusya’daki Türk Bolşeviklerinin..kulağından tuttuğu gibi. Galiyev’in tezlerinden çok uzak oldukları söylenemez. Sultan Galiyev’in de. Kafkas Fırkası Komutanı Miralay Rüştü Bey’in. ne yapardı bilir misiniz. Trabzon’dan. (Mete Tu n çay’ın. doğ­ duğuna pişman ederdi. şundan ki bunları bir araya toplayan ve örgütleyen Galiyev'in ta kendisidir. özel olarak Rusya’daki Türk Bolşevikleri arasında sıkı ilişkiler vardı. 3.. 1920’li yılların başlarında. Baku’da örgütlenmiş olan Türkiye Komünist Fırka­ sı adına. m üstemleke halkının bütün sınıf­ ları arasında bir birleşme gereklidir” dediği. İşin derinliğine inil­ dikçe. Ankara Hükümeti ile ge­ nel olarak Bolşevikler. Bilmediğimiz. Sovyet Devrimi’nin en civcivli zamanında. Kapsamı­ na ilişkin bilgi azdır. Süleyman Sami Türkiye’ye gelmiş. Bi­ lindiği gibi. doğduğuna! (15 Eylül 1977) M ERAKLISI İÇİN NOTLAR Mustafa Kemal Paşa’nın. Mustafa Suphi’den Mustafa Kemal’e bir mektup getirmiştir. sayfa ı 192 ve sonrası.) 315 . Mustafa Suphi ile Mustafa Kemal’in ilişkileri ak­ la gel iyor. türlü tanıklıklarla saptanm ıştır. em peryalizme karşı savaşırken. Süleym an Sami’nin bundan sonra da arada kuryelik ettiği. Galiyev’le Mustafa Kemal arasında fikir paralelliklerine daha çok rastlanır. Türkiye’de Sol Akım lar'nda.

gerekse çatıştığı yerler.. Müslüman ‘zahm etkeşleri’ne yayım ladığı bildiriler. G aliyev’in ‘resm i’ tutumu (ki Mustafa Suphi’nin de bu­ nu uygulam aya çalıştığı görülmektedir) Sovyet iktidarı zayıf iken Bolşevik Partisi’nce onaylanm ış.. Ba­ kın ne demiş: “. önce Kazan ve çevre­ sinde. Belçika’daki Mouton Yayınevi’nin Le Souttangaliyevisme adlı ilginç incelem esinde. o tarihte Sultan Galiyev’in başında bu­ lunduğu örgüt ve hareketin kapsamı içindedir. Saratov) sonra Kırım bölgesini. ilk teş­ kilât devrinde bütün maddi ve manevi vesaitini. Galiyev tezlerinden izler taşı­ 316 .Peki Mustafa Suphi’nin o zamanki tavrı nedir? Bunu. Gerek bağlı bulunduğu örgüt... bütün faaliyetim izin Rusya’daki M üslüman işle riy­ le beraber ilerlem esine sebep olarak. m erkezi heyet. Müslüman İşleri Komiserliği’nde. G a liye v’in ve arkadaşı N u rV a h idof'un.Teşkilâtım ız Rusya Komünist (Bolşevik) Fırkası’yla daha yakın m ünasebete girişm ekle beraber. fakat G aliyev ve ya n ­ daşları zayıflayınca eleştirilm eye başlanmıştır. ‘Tü r­ kiye Komünist Teşkilâtı Merkezi Heyetinin faaliyeti hakkında* Bakû Kongresinde verdiği ‘layihayı’ incelersek görüyoruz. kuvvetinin m ühim bir kısmını. Mustafa Sup­ hi’nin Yeni Dünya’da yayım ladığı yazılar. daha sonra idil ve Ural çevresinde. sonra Türkistan’ı nihayet Azerbaycan’ı saymıştır. Stalin’le bunun anlaşmasını imzaladığı. fakat beyazlara karşı Kazan’ı savu­ nurken kırılan Müslüman Kızılordusu gücünü yitirdikten son­ ra. nihayet bütün Rus­ ya M üslüm anlarını içine alacak boyutta bir Turan Sosyalist Cum huriyeti için Lenin ve Troçkiy’le anlaştığı. Stalin’in bu anlaşmayı geçerli saymadığı yazılmaktadır.” Aynı layihada ‘faaliyeti­ nin dört cephesini’ sıralarken önce Idil ve Ural bölgesini (Ka­ zan. Müslüman iş­ leri Kom iserliği’nden alıyor. Şamara. M üslüm anlar arasında küflenm iş fikirlerin yık ıla ra k inkılâp ruhunun yükselm esine sarf ediyor. benim bütün Rusya Müslüman İşleri M erkezi Heyet İdaresinde âzâ ve B eynelm ilel Şark Tebligat ve Neşriyat Şubesinde reis o l­ m aklığım . He­ sapça.

.. anti-em peryalist (yâni dışardaki sınıf savaşımı) savaşın kazanılması sapta­ masına dayanmaktadır. Fakat G aliyev’le Mustafa Kemal arasındaki asıl önemli ben­ zerlik.. Mustafa Suphi’nin Anadolu’ya geçmek istediği sıralarda.maktadır. Mustafa Suphi’nin Mustafa Kemal’e yazdığı mektuplarda da görm ek olasıdır. Mustafa Suphi’nin kendisine şunları söylediğini Ati Fuat Paşa naklediyor: “. Aynı fikri. ikisinin de em peryalizm e karşı mücadeleye öncelik ver­ mesi kadar.. Türkiye'nin sosyal kaderi kendisine bırakılmıştır. Daha da ilginci.” Daha sonra Mustafa Kemal Paşa’nın ilkelerini anlam aya çalıştıklarını ilâve eden Mustafa Suphi “. Sultan Galiyev’in fikrine göre. Kars’ta. 2 Ocak 1921’de.. Galiyevciliğin gittikçe bir suçlanma konusu haline gelmesidir. genel siyaset bakım ından u y­ gun g ö rü yo ru z” diyor. bağım sızlığına kavuşturulm ası konusunda. Belki bu durum. Sultan Galiyev’in önce el üstünde tutu­ lurken.. Şark’ı onun etinden kurtarm ak gerektiği' önkoşuluyla. Mustafa Suphi’nin Kemal Paşa’nın koşulları­ nı kabul etmekteki aşırı uysallığını açıklar. dünyanın bütün 317 . Anadolu Hareketi’nin güçlendiği sı­ rada. sonra M oskova’da kötü kişi olması. Rusya’da Gaiiyev hareketinin eleştirilm eye başlamış ol­ ması. Üçün­ cü Enternasyonal kom ünizm in Tü rk iye dahilinde uygulanm a­ sını m utlaka kabul etm iş değildir.’ demesi düşü­ nülemezdi. bütün m azlum m illetler için savaşıyor’ ilkesi. Rus Bolşeviklerine karşı da aynı tutumda bulunmasıdır. ‘em peryalizm e öldürücü dar­ beyi indirm ek için. aynı temel saptamaya içerdeki sınıf savaşımından önce. Mustafa Kemal’in ‘Anadolu yalnız kendisi için de­ ğil. Aksi halde Mustafa Kemal’in ona ‘amaç ve ilke yönünden bizim le tam a­ men birlik olan Tü rk iye İştirakiyyun Teşkilâtı. anlayabildiklerim izi. Anadolu hareketinin sosyal bir ihtilâl olmaktan çok Tü rk m illetinin em peryalist düşm anlara karşı bağım sızlık ve hürriyetini kurtarmasından başka bir şey olma­ dığına kani b u lu n u yo ru z. m azlum milletlerin kurtarılması. Ayrıca.

bu bir oyun değildir. Mustafa Kemal ona şunları demiştir: “ Bizi dünya tanımazsa. Başka bir deyişle. ancak ikinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda olabilmiştir. kom ünistlerle birlik olur. Tevfik Rüştü yola çıkarken. ‘yabancı eli’ kavramına. ‘Rus Bolşevikleri’ de gi­ riyordu: Hem Galiyev için. 318 . daha pek çok bi­ linm eyeni aydınlatacaktır. fakat kendi kafasına göre yapm asını arzuluyordu. Bunun en ilginç belirtilişi. Mustafa Ke­ mal ilişkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi.mazlum milletlerine tanınan bağımsızlık ve özgürlük hakkın­ dan. Dünyada­ ki ilerici hareketlerin bu aşamaya ulaşabilmesi. “ Biz Ankara kom ünistiyiz” demesidir. kuşkusuz bunu Ruslarla iş­ birliği halinde. kendi kaderini kendisinin tayin etme­ sini istiyor. hem Mustafa Kemal için.” Demek ki. Rusya’daki Türk halkının. Sovyetler Birliği sınırları içinde Müslümanların ve Türklerin de yararlanm asını istemesi olmuştur. Görüşüm üzde sam im iyiz. Am a ne olursak biz oluruz. Fakat m em le­ kete yabancı eli sokm ayız. sosyalizm yapacaksa. kurulan yeni dünyada yerim izi alırız. Kars’ta rastladığı Mustafa Suphi’ye. Moskova’ya delege giden Tevfik Rüştü’nün. Mustafa Suphi. Zira. asla ya ba n a eli ka­ rıştırm ayız. Mustafa Kemal’in tutumu da bundan farksızdır. ilginç bulm u­ yor musunuz? Herhalde Galiyev.

Ve bu her gün apaçık ortadadır. doğal olarak yeryüzündeki dindaşlarımızın mutlu ve refah içinde olmasını isteriz: Dindaşlarımızın. Bilime. bütün bu toplum ların bir imparatorluk halinde bir noktadan sevk ve yönetim ini düşünmek istiyorsak. Ve bütün onların da bizim m utluluğum uzla ilgili olduklarına tanığız. bu bir hayaldir. mantığa. İslâm dünyasının refah ve m utluluğu kendi refah ve m utluluğum uz gibi değerlidir.” M u s ta f a Ke m a l Aralık 1921 .Emperyalizme karşı Türk!Arap dayanışması “ Panislâm izm ’i ben şöyle anlıyorum : Bizim ulusum uz ve onu temsil eden hükümetimiz. fene aykırı bir şeydir. Onunla büyük bir coşku ve mutluluk duyarız. Bütün İslâm toplumlarmın. çeşitli yerlerde m eydana getirmiş oldukları toplumların bağımsız yaşam asını isteriz. Fakat efendiler.

Avrupa için o kadar parlak sayılmaz. güneydeki komşularım sevmiyorlar. İki­ si birleşti mi. İngilizlerin emperyalist “ parçala ve egemen ol” ilkesinin bölgemize bir uygulanışı olduğunu anlıyoruz bunun. Çocuktuk bilemezdik. Yıllar sonra Paris’te Mısırlı El Barudi’yi tanıyorum. Arapla­ rı aleyhimize ayaklandırmış! Sonuç: Cumhuriyet’in son­ raki kuşakları. bu ülkelerin ülke­ mizle dolaysız ilişkileri olduğunu! Ortaklaşa tarihimizin yüzyıllarla ölçüldüğünü! Ortalıkta bir ‘Araplar bize iha­ net ettiler’ lâfı dolaşıyordu. Şu işe bak! Sonra sonra.1 ‘MİSAK-I MİLLİ’MİZDE MUAYYEN VE MÜSBET HAT YO K TU R ’ Coğrafyayı. o da bana ‘Türklerin Araplara ve Müslümanlığa ihanet ettiklerinden’ dem vuruyor. pek pek on beş yıl önce. Mısır ise (Sü­ veyş anlayın) İngiltere dominyonu sayılırdı. Türkleri Araplara Arapları Türklere karşı kışkırtıyorlar. yeni kuşaklar okumuyor! Biz ilkokuldayken Türkiye’nin güneyinde İngiliz mandası altındaki Irak ile Fransız mandası altındaki Suriye vardı. Mekke Şerifi başta olmak üzere. böylelikle bölgeyi denetimleri altında tutabiliyorlar. 321 . Lawrence İngiliz altınlarını çöle dökmüş. felaket! Önceden yaşanmış dört yüzyıl.

yok muydu bu Lozan anlaşması? Hep bili­ yoruz ki. sonunda Hatay’ı ulusal sınırlar içerisine katmıştır. Fransızlara çatır çatır kabul ettirmiş. Mustafa Kemal Paşa İskenderun Sancağı’nın Türk olduğunu. bu sınırlar Lozan’da tescil edilmiştir fa­ lan filân. ‘Türkiye’nin güney sınırlarının ötesiyle ilgilen­ memesi gereğini koyduğu’ karıştırılarak. eğer Hatay öncesi sınırları Misak-ı Milli’nin şaş­ maz sınır düzeni ise. yeni Türkiye Misak-ı Milli sı­ nırları içindedir. iyisi mi bun­ ları birbirine düşüreceksin! Düşürmüşlerdir. tarihçi Mete Tunçay. bu deyimin Türkiye için ke­ sin sayılabilecek bir smır düzeni getirmediğini ileri sür­ müştür. sömürge imparatorluklarında adam akıllı bol Müslüman olması. Oysa ne duyarız. Türk sınırları içinde bulunması gerek­ tiğini. Çoğu ‘Atatürkçülükleri’ gibi bu da hikâye! İş. İsrail’i övmekte oybirliği halindeydi. O kadar ki. Atatürkçülüğün ve Misak-ı Milli’nin de. Birikim'1 1976 Ey­ in lül sayısında ‘Misak-ı Milli’nin Birinci Maddesi Üzeri­ ne’ başlıklı bir yazı yazmış. başından yanlış tutulmuş. bundan kim zarar görür? Herhalde Türkiye ile Arap komşuları değil. Başka deyim­ le. Mustafa Kemal H a­ tay sorununu ortaya attığı zaman yok muydu bu Misak-ı Milli. Edward Mead Earle’m o zamanlar için verdiği rakamlar şöyle: İngiltere’nin 85 milyon. O bir şey değil. bu ayrılık gayrılığı geleneksel bir politika biçimine dönüştürmüşlerdir. Belki duydunuz. 322 .” Eh Müslümanlararası ilişki­ ler. İsrail’in kuruluşu sıra­ sında Türk basını Arapları yermekte. bu düzeni ‘bizzat’ bozmuştur. Rusya’nm 17 milyon.Bir korkulan da. İyi güzel ama kardeşim. belki duymadınız. işin içine bol mik­ tarda ‘irtica edebiyatı’. Fransa’nın 15 milyon Müslüman uyruğu vardı. emperyalist sömürgecilere karşı bir dayanışma ve di­ reniş doğrultusunda gelişirse.

günlerden 16 Ekim.” Bu bir. Onun üst tarafındaki yer inkısam tefrik etmez. Yıl 1936.. birazdan göreceğiz. o zaruretlerdir ki bi­ ze bu fena hududu kabul ettirdi. Şimdi s î rasıyla bir göz atalım. üstelik Musta­ fa Kemal. şimdi Fransa’da bulu­ nan Franklin Bouillon’a soruyorum.” Bu da iki. maddesi ‘bir Hatt-ı Mütareke tasavvur ediyor. Meclis’in gizli oturu­ munda Türk-Fransız İtilâfnamesi tartışılıyor. yok öy­ le bir kısıtlama. behemahal alınacaktır’ sözünü tekrarlamış değil midir? (. bölgedeki durumun yeni­ den düzenlenişi sırasında başka düzeyde bir Türk/Arap işbirliğinin olanaklarını yoklamış! Evet öyle. yoktur. günlerden 27 Kasım. Tartışma sı­ rasında Kemal Paşa söz almış.. Hatt-ı Mütareke nedir? Var mıdır böyle bir hat. hatırlarına getiremeyecekleri kadar kuvvet­ li bir Türkiye vardır.Ama aslına bakarsanız. Milli Mücadele’nin başından itibaren güne­ yimizdeki ‘eski vilayetlerimiz’le ilgilenmiş. O zamanki müza­ kerelerde Türk Murahhası baştan sona kadar ‘Antak­ ya İskenderun Türk’tür. Meclis.” 323 . Sevres Sözleşmesi’nin kabul edilmemesi. Biraz daha sonra dediği de şu: Misak-ı Milli’mizde muayyen ve müsbet hat yoktur. Yıl 1921. Misak-ı Milli’nin 1. Mete (Tunçay) haklt. dedikleri şunlar: “ . yok öyle bir düzen! Mustafa Kemal bu­ nu ağzıyla söylemiş. bizim bu meselemizle meşgul olacak bütün milleder bilirler ki bugün karşılarında İtilâfname’nin akdi sırasındaki Tür­ kiye yoktur.) Yalnız Fransa değil. Hatay soru­ nunu tartışırken söz ister istemez Ankara İtilâfnamesi’ne geliyor: Yusuf Kemal o günleri anlatırken diyor ki: O zaman zaruretler vardı... Hatt-ı Mütarekeyi hudud-u milli tasavvur ediyor. Kuvvet ve kudreti­ mizle tesbit edeceğimiz hat hatt-ı hudud olacaktır.

Mustafa Kemal 1937 kışında sorunu ‘si­ lâhlı eylem’ yoluyla çözmek zorunluluğu başgösterirse ne yapacağını Haşan Rıza Soyak’a şöyle anlatmıştır: İşi silâhlı bir hareketle halletmek zorunda kahr324 . Fransız Hükümeti’yle sürüp giden gö­ rüşmeler tıkanır gibi olunca. daha neler var söy­ lenecek. Ben bunu okurken ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. kelimenin gerçek manası ile içinde yeni bir ulusun ye­ tişmeye başladığı bir yurt olduğunu anlayabilenlere el­ lerini uzatmaktan geri durmuyorlar. fakat Türkiye arazisinin bir sömürge değil. karaciğerinden ağır hasta. O Misak-ı Milli sını­ rıdır.” Daha müthişi. Ernesto Che Guevera’mn gerillacılığım. Sırası geldi. devlet ve iktidar nimetlerini tepip dava hizmetine koşuşunu yücelten delikanlılar çok ya. Fransızca La Tribüne des Nations gaze­ tesinde çıkan bir yazıdan şu satırları tüyleriniz ürperme­ den okuyabilecek misiniz bakalım: Kemalistler kendi işlerine yabancıların müdahalesini katiyyen kabul etmiyorlar.. ötesi bizim ilgi ve ilişki alanımız olamaz dedikle­ ri Hatay için.Böylece Misak-ı Mitli’nin güneyimizle ilgilenmemize ‘Atatürkçülük’ bakımından engel olup olmadığına göz atmış olduk. ama bu konu bir derya. Günü­ müzde.. sık sık onlara anlatmışımdır. size de anlatayım. ölümü yakın Mustafa Kemal’in Hatay sorununu “ ken­ di usullerince çözmek için’ bulduğu çaredir. (7 Aralık 1977) 2 ‘HATAY’A ÇETE REİSİ OLACAĞIM!’ 1936 kışında.

İç salona geçtik­ ten sonra balkona çıktı. doğ­ ruluğundan kuşkulanır. böyle bir durumda derhal Devlet Reisliği’nden. gene o dalgın hali ile döndü ve bir masaya oturdu. Oradaki mücahitler­ le ve Anavatan’dan kaçıp bize katılacağına şüphe etme­ diğim kuvvetlerle meseleyi yerinde ve içten halletmeye çalışacağım. biliyor musun ki ben Cumhurbaşkanlığını bı­ rakıp Hatay’a çete reisi olacağım.” Bu gerçekte. ‘Hava çok sert.’” 325 . 1937’de (hey Allahım. Üşütmesinden korktuğum için. hât­ tâ mebusluktan istifa edeceğim.. sözde Misak-ı Miili’nin Türkiye’ye yasakladığı güney bölgelerde! Kemal Paşa’mn ‘silâhlı eylem’ ilkesini güzelce aydın­ latan. elbette bir kulp takarlardı. serbest bir Türk vatan­ daşı olarak bu işte çalışan arkadaşlarla beraber Hatay topraklarına geçeceğim. içeri buyurun’ dediğim vakit.. gittiğimde kendisini sıkın­ tılı bir halde buldum. Saçlan rüzgârdan uçuşuyor ve o dalgm dalgın Marmara’yı seyrediyordu. biraz da terli idi. az bulunur bir örnek sayabileceğimiz bu davra­ nış yalnız Haşan Rıza Soyak’ın anılarında olsaydı. Ama değil. ölümünden bir yıl önce) onun 1919’a yeniden başlamaya hazır olduğu­ nun kanıtı değil midir? Üstelik nerede. Bir şeyler söyleyeceğini bekliyordum ki dudaklarından şu cümle­ ler döküldü: ‘Paşa. tutacağım yolu da çoktan kararlaştırmış bulunuyo­ rum. Fahrettin Paşa da (Altay) anılarında aynı konuya dokunuyor. bildiğin gibi bunun her zaman imkânı ve çok emin yollan vardır. Hadi onu da bir okuyun: “ . soğuk alırsınız. sert rüzgânn karşısına göğsünü vermişti. isterse Türkiye Hükümeti beni ve arkadaş­ larımı asi ilân eder ve hakkımızda takibat da yapar.sak. 1937 yılında Ocak ayında İstanbul’a gelen Ata­ türk beni Park Otel’e çağırttı. mutlaka kafasını kurcalayan bir şey vardı.

öyle mi? Şimdi şu noktanın altım çizmek zorunlu: Kemal Paşa’nın tasar­ ladığı ‘gerilla eylemi’.” Efendim neymiş. kısa yoldan gerek Suriye ve gerek Lüb­ nan’ın özledikleri gerçek istiklâllerini temin edebiliriz. Ata­ türkçülüğe aykırı sayılır? O Atatürk ki. güneyindeki emperyalizme kar­ şı direniş hareketlerine. hem Irak. destek ve dayanak olması. (ona da ge­ leceğiz) bir kere de. Bir şey daha söyleyelim: Ben bugünkü (1937) Fransız idarecilerinin. Amerikan emperyalizmine karşı Boliv­ ya halkını örgütleyip.) " . daha 1919’da Türkiye’nin kurtuluşu­ nu örgütlerken. (Bunları Haşan Rıza Soyak’a söylemiştir. birtakım yersiz bahanelerle üç sene sonraya talik et­ meleri (ertelemeleri) de buna delil telakki edilebilir. Zaten tatbi­ katı. onun bağımsızlığı için çarpışma­ yı planlayan çağdaş devrimci önderlerden. onların bağımsızlık­ ları için Fransız emperyalizmi ve sömürgeciliğiyle sava­ şacakmış! Peki. Lüb­ nanlı ve Suriyeli Araplarla birlikte. Suriye ve Lübnan’a öyle kolay kolay istiklâl vereceklerinden emin değilim. niyetinin bu olma­ dığım aslında taa 1919’da açıklamış zaten.. bu eylem planının neyi eksik? Neden benim gençliğim Kemal Paşa’sınm bu yanım görmez de onu neredeyse bir put ha­ line indirgemiş olanların kendisine gösterdiklerine ina­ nır? Neden Türkiye’nin. hem Suriyeli Araplarla. Arap topraklarını işgale gitmiyor. ey yıllardır Ata­ türkçü geçinen politikacı esnafı) biz hareketimizi onlara da teşmil ederek.. şaşmaz bir anti-emperyalist eylem­ dir. Bina­ enaleyh (buraya çok dikkat buyurun. an326 . yaygın bir kırsal gerilla savaşı örgütleyip. M ustafa Kemal Paşa sadece Türk olduğunda ısrarlı olduğu Hatay’ı kurtarmakla kalma­ yacak. şu gerçekliğini olaylar ‘teyit etmiş’ sözleriyle belirtiyor.Davranışın doğruluğu iyice belirdi.

daha o tarihte Mustafa Kemal’in güneyde olup bitenle­ re o kadar da ‘bigâne olmadığını ayan beyan’ gösteriyor. bel­ geler arasında bir belge ki. Emir Faysal’la Halep’te imzaladığı bil­ dirilen anlaşmanın tarihi 16 Haziran 1919. temaslar yapmıştır. içeriği ise. Tarih 20 Ağustos 1919. Tamam mı? (8 A ra lık 1977) 3 EMPERYALİZME KARŞI TÜRK-ARAP DAYANIŞMASI Epey oluyor. merak bu ya. aa o ne. bu belge dönüp dolaşıp Mr. Ben uydurmuyorum. sahte de olabilir. Mr. Balfour’a ulaşmış. Onu da görüşelim. ne işitmişim: Paris Konferansı’nda İngiliz Başdelegesi olan Mr. görmek lâzım.ti-emperyalist mücadele için harekete geçmiş. Kemal Paşa Samsun’a 19 Mayıs’ta mı çıkıyor. İngiliz gizli servislerine eline geçirdiği bir belgeyi vermiş. bir kere şundan. Hadi birazını okuyalım: 327 . o da Dışişleri Bakanı’na iletiyor. efendim bakın neye: Bogos Nubar Paşa. gerçek olabilir. Balfour diyor ki. oturmuş ‘İngiliz belgelerinde Atatürk’ün birinci cildini karıştırıyorum. en iyisi siz bunu İstan­ bul’daki ve Kahire’deki ‘adamlarınıza’ incelettirin! Belgenin Fransızca kopyası kitaba alınmış. Balfour’un İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a yazısı. kendisi söylüyor. ellerin­ deki. Mustafa Kemal Paşa ile Emir Faysal arasında im­ zalanmış bir anlaşmanın ‘sureti’. o zamana değgin ne görmü­ şüm. Neye mi ilişkin. Belge de belge ha! Her ne kadar gerçekliğinden kuşkulanıyorlarsa da.

” Hepsi uzunca. Anado­ lu’daki Kuva-yı Milliye’ye yardım edecek. Madde: 3) Sözleşmenin tarafları. Madde: 2) Arapların bağımsızlığının. ya­ bancı devletler Irak’ı. manevi ve dini çıkarlarla bağlanmış iki ulusun işbir­ liğini sağlamayı kutsal bir görev bilmektedirler. dini ve vatani güçlerini birleştirerek savunmalı­ dırlar. Arap Hükümeti’nin ku­ rulmasını resmen tanıyacağını kabul ediyor. başlangıçta nelerin düşü­ nülmüş olduğunu göstermeye yetmiyor mu? Yetmesine yetiyor. vatam ve dini savun­ mak için kutsal savaş (cihad) ilân etmeye karar vermiş bulunuyoruz. Türk İmparatorluğu’nun ve Arabistan’ın yabancı güçlerce paylaşılmasını ve işgalini kabul edemezler. anlaşmayı bü­ tün Araplar’a duyuracak vs. Filistin’i.“ 16 Haziran 1919’da Halep’te. birbirlerine karşılıklı olarak yardım etmeli. yine de öteki maddeleri özetlemekte yarar gö­ rüyorum: Osmanlı Hükümeti.. Şerif Hüseyin Araplarâ bir bildiri yayımlaya­ cak. çün­ 328 . Türk ulusu ve soy­ lu Arap ulusu. şu girişi bile.. Madde: 1) Sözleşmenin tarafları. Küçük Asya'nın önemli bölümlerini aralarında paylaş­ mak isterlerken. İslâm âleminde şu anda mevcut ayrılığı üzülerek saptamakta. Araplar da hutbelerde onun admı okutmayı. Her iki ulus da... Türk ve Arap hükü­ metleri arasında imzalanmış ve Kerek’te Mutasarrıf Esat Bey aracılığıyla teati edilmiş gizli anlaşmadır. Suriye’yi ve dolaylarım. bunu kaldırmayı. Paris Barış Konferansı’nm bize ilişkin kararını verdiği günün ertesinde. Kutsal savaşı başlat­ mak için. İngiliz servisleri haberi alınca etekleri tutuşmuş. Türklerin bir­ lik ve özgürlüğünün tehlikede olduğu şu günlerde. Anadolu’daki gibi ulusal ordular kuracak. aralarında mad­ di.

ilahi. Anlaşmanın sahte olması ihtimali v s. İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiser Ve­ kili Amiral Webb’in de Dışişleri’ne yazdığı belgelerde gö­ rülüyor.kü aynı haber. bu arada Suriye ve Lübnan’ın da ‘istik­ lâlleri için beraberce mücadele etmek’ doğrultusunda­ ki arzusu birbirleriyle pekâlâ tutarlıdır. emperyalist saldırgana karşı bir güçbirliği ve dayanışma tavrında ol­ duğu değil mi? Bu tavırla. anlaşma ya sahte idiyse mi. Bu kopyanın bir ajan aracılığıyla Osmaniı Dahiliye Nezare­ ti arşivinden alındığı. Bundan ‘Cum­ huriyet Hükümetleri ’nin alacakları bazı dersler olmama­ lı mı? Nasıl. Hadi onu da göz­ den geçirelim. ashmn Küçük Cemal Paşa tarafın­ dan İstanbul'a getirilip Padişah’a sunulduğu söylentisi. yabancı işgaline karşı direnmek konusunda Araplarla anlaşmaya varması için Mustafa Kemal’e Harbiye Nazın ve Hükümet tarafından yetki verildiği. Kemal Paşa ile Emir Faysal arasmda imzalandı­ ğı söylenen anlaşma örneğinin ilişikte sunulduğu. bağımsızlığını elde edecek Araplarla. hem de hayli ayrıntılı olarak Millet Meclisi’nin 24 Nisan 1920 tarihli gizli oturumunda önemli bir ko­ nuşma ile açıklamış ve kanıtlamıştır. onun dayanağı ise İstanbul’daki bir Intelligence Service Subayı Hoyland’ın raporu. Bakalım Paşa’nın güney komşularımızla ilgili düşünceleri neymiş? (9 Aralık 1977) 329 ..” Ne görülüyor. Söylendiğine göre. M ustafa Kemal’in Hatay so­ runundaki tavrı. sahte olsa ne yazar? Mustafa Kemal Paşa bu türden temaslar yaptı­ ğını. Milli Müdacele’nin ta başında Türki­ ye’nin. Anlaşmanın bir başka kopyasının da Fransızlar hesabı­ na Topçuyan adındaki bir Ermeni tarafından satın alın­ dığı.. o raporun özeti de şöyle: “ M.

‘se­ lâmet ve necat için’ tek kaynak. açıkça söylememekle beraber. dehşetle ürktük­ leri İslâmeılık politikasmın da açıkça (alenen) ifadesin­ den mümkün olduğu kadar uzak durmaya kendimizi mecbur gördük. srnır dışından bize yarduncı olacak. dışar­ dan dayanak noktası aramak gereğini düşünmüş.) M ustafa Kemal. Ecnebilerin en çok korktukları. 4. 2.. İslâmlık âlemi birçok noktalardan ulu­ sumuzla. Mustafa Kemal Paşa iç ve dış olaylarla ilgili bilgi vermiş­ tir.” Açıkça görülen nedir. Elbette. Mustafa Kemal Türkiye’ye kar­ şı bir ‘Haçlılar seferi’ düzenlendiği kanısındadır. Fakat maddî ve manevi kuvvetler kar­ şısında. bi­ rer dayanak noktası oluşturacak kuvvetleri düşünmek zorunluluğu da olağandı. em­ peryalistler İslâmeılık politikasından dehşetle ürktükle­ ri için (hâlâ ürkmüyorlar mı?) bunu ‘alenen ifade etme330 .. devletimizin geleceğiyle yakından olağanüstü ilgilidir. önce Arap ve İslâm âlemi karşısın­ daki genel yaklaşımım şöyle ortaya koyuyor: " . “İşte. Oturum. Yer: Türkiye Büyük Millet Mec­ lisi.4 ‘T Ü R K İY E -S U R İY E -IR A K FEDERASYONU’ DÜŞÜNCESİ (Tarih: 24 Nisan 1920. gerçekte bu da­ yanak noktasını aramaktan geri durmadık. İslâmlık âleminin kuv­ vetleri olmuştur. (Bize) Dinsel bağlantıları olmakla ve ‘bu cihet­ le’ bütün İslâm âleminin bize yardımcı ve destekçi oldu­ ğunu zaten kabul ediyoruz. Oturum gizli olarak geçmiş. bütün cihan ve Hıristiyan politikasının en şid­ detli hırslarla Haçlılar Savaşı (Ehl-i Salip Muharebesi) yapmasma karşı. Birleşim.

açık ve resmi bir yetki taşımadığımız için. Buna göre çalıştılar. an­ cak bu akımların gerçek doğrucusu olan uluslar aracı­ 331 .” M ustafa Kemal. içlerinden bazılarının ‘bağımsızlık da istemeyip’ Osmanlı’ya bağlı kalmak isteklerini ile­ ri sürdüklerini söyledikten sonra. İslâm âleminden özel bir kesime.. 1914 tarihinden evvel (bunlarla) aynı smır içinde bulunduğu­ muz zamanlarda hepimizce bilinir. ne yazık ki (o sıra­ da) hepimizi birden yok etmeyi kafasına koymuş düş­ manlarla işbirliği ettiler. fakat yine ‘bir su­ ret ve şekilde’ Osmanlı topluluğu içinde bulunmak ci­ hetini düşündüler. İngilizler. bir parçası olmaktan bunlar çok yakınır.. bu bölgedeki Müslümanlar (ehl-i İslâm) pek büyük bir yanılgıya düştüklerini anladılar ve bundan sonra bir kısmı kendi içlerinde bağımsız olmak.mekle beraber’ İslâm âleminden dayanak noktası ara­ maktan geri durmamıştır. Kemal Paşa bakın bu ko­ nuda neler söylüyor: " . Suriye halkı ve Irak halkı. “ Fakat (Birinci) Dünya Savaşı’mn sonucunu gördük­ ten sonra. Şimdi gelelim. onlarla temas soru­ nuna geçiyor. o aşağılayıcı yönetim biçimine hedef olduktan son­ ra. Ana­ dolu’nun güneyindeki ülkelere. Biz. Osmanlı Devleti’nin bir organı. Suriye’de İngiliz ve Fransız yönetim biçimi­ ne. Emir Faysalla bağlantının nasıl doğduğunu an­ latıyor: “ . yâni Arabistan.. Intelligence Service yazışmalarına neden olan. Fransızlar kendileri­ nin hayali olan amaçlarını gerçekleştirecek diye onların eteklerine sarıldılar. ba­ ğımsız olmak amacını güderlerdi.. Bunun aksini iddia edecek olanın alnını karışlarım. Fakat sonucu alabilmek için kendi kuvvetlerine dayan­ manın yetersiz olduğunu gördüler.

bizim karşılık olarak gösterdiğimiz şekil şundan ibaretti. Resmi kanallarla bu başvurmanın bizce kabul edilen noktala­ rım açıklamak isterim. Bizimle uyuşma ya da bağlaşmanın üstünde bir biçim­ de. İslâm âleminin manen olduğu gibi maddeten de bağlaşık ve birleşik olmasını. Dedik ki: kuvvet oluşturacağından. Fransızlar­ la veyahut herhangi bir ecnebi devlet ile ilişkinin ken­ dileri bakımından sonunda tutsaklık (esaret) olacağına inandılar ve bundan bize başvurdular.lığıyla temas etmiş oluruz. Herhalde Suriyeliler. sonunda Emir Faysal özel delegelerini bizimle temasa geçirdi. örgütlenmeye (taazzuv) orada bir saltanat tesisiyle uğraşan Emir Faysal’ı idare eden Fransızların dikkatini çekti. kuşkusuz memnunlukla karşılarız. hât. onların da kendi kurtuluşlarım sağlamasını. Ve bunun içindir ki bizim kendi sınırlarımız içinde bağımsız olduğumuz gi bi Suriyeliler de sınırlan içinde ve bağımsız olabilirler. ki federatif ya da konfederatif denilen biçimlerden birisiyle bağlantı kurabiliriz. Mustafa Kemal iddia edildiği gibi gü­ neyimizdeki halk ve ülkelerle bağlantısını kesmek şöy­ le dursun.’” Demek neymiş. Peki ya Irak? (10 Aralık 1977) 332 . Çoğunun işine gelmeyecek ama. tarih böyle söylüyor.tâ onlarla Türkiye arasında federatif ya da konfede­ ratif ilişkiler bulunmasını ileri sürmüş. Fakat bizim Suriye’de İslâm­ lık amacı ile bağlantı ve ilişkilerimiz.

bataklıkları kurutmak ve sulama te­ sisleri yapmak için bir Su İşleri Dairesi kuruldu. İngilizler bölgeye yerleşir yerleşmez. bunun çeşitli kanıtları­ nı bulursunuz. hiç de gidici olmadıklarını belli edi­ yorlar. 24 Nisan 1917’de General Sir Stanley Maude. şüphelerin yerini tam bir panik alabilirdi. planlarını tam anlamıyla gerçekleştirmelerine en elverişli ortamı hazırlamış olu­ yor. Zaten Iraklı Arapları da ‘Osmanh’dan kurtarmak’ için kışkırtmış. Sırası geldikçe ben de söylüyorum. İlk önce su bas­ kınları. Aslında bunun daha 1917 Şubatı’nda bazı belir­ tileri var. Bu hattın 333 . Almanlar.5 M. KEMAL’İN ARAP POLİTİKASI EMPERYALİZME KARŞIDIR Irak’ı Türkiye’den koparmak için İngilizlerin yapmadı­ ğı kalmamış! Hanginiz. İngilizlerin Mezopotam­ ya’daki ilerlemesinin anlamını kavrayabilmiş olsalardı. savaşın son yıllarında Türkler aleyhine çevirmiş değiller midir? Gel gör ki.. geçen yüzyılın sonlarına ilişkin hangi tarih kitabına el atsanız. kuraklık.. Zira­ at Dairesi sulanan toprakların ekilmesi ve özellikle İn­ giliz emperyalizmi için çok şey ifade eden pamuğu yetiş­ tirmek amacıyla araştırmalara başladı. Bağdat ile Bas­ ra arasında hemen bir demiryolu döşendi. Çünkü Gene­ ral M aude’un ordusunun arkasından. zaferi pekiştir­ mek ve sürekli bir işgalin temelini atabilmek için yüzler­ ce Ingiliz memuru Bağdat’a akın etti. Birin­ ci Dünya Savaşı’nın sonu. Edward Mead Earle’ın ilginç kitabında şöyle belirtilmiş: “ . tamamlanmamış Bağdat hattının M ezopotam ya’da ulaşmış olduğu son noktası Samara’yı ele geçirince şüp­ heler daha da arttı.

(Onlara dedik ki): Kendi dahilinizde.” Suriye konusunda olduğu gibi. Irak’a gelince. “ Ve Musul dolaylarında. Eğer bundan son­ ra gereği yapılırsa bunlardan fazlasıyla yararlanmak mümkündür. daha dün karŞı çıktıkları Osmanlılarla temasa geçmek şeklinde oluyor. kendi güçlerinizle. Bütün belirtiler İngilizlerin Mezopotamya’da kal­ maya azmetmiş olduklarım gösteriyordu. Suriye ve Irak’taki milli faali­ yetlerle onlar yüzünden. genel olarak Osmânlı memleketinin bir parçası ol­ mayı kabul ettiler. Bağdat’ta vesair birçok yer­ lerde (. bu iki bölgedeki dindaş­ larımızın kalpleri bizimle beraberdir. Kemal Paşa kesinlikle emperyalizme karşı bir tutum i. Irak konusunda da.. dış görünüşü ne olursa olsun. “ Bugün dahi. gerek İraklıların ve gerek Suriyelilerin. Biz kendileriyle temas aramadan evvel onlar bizimle temas aradı. Bugün bile. Irak’ta İngilizlerin yaptıkları işlem­ ler.. aynı gizli oturumda di­ yor ki: “ . bizi yok et­ meye çalışan düşmanlar. Mustafa Kemal Paşa’dan dinleyelim.. Fakat biz onlara karşı Suriyelilere söy­ lediğimiz görüşü söylemekten başka bir şey yapmadık. kendi var­ lığınızla bağımsızlığınızı sağlamaya çalışınız. Ondan sonra birleşmemiz için hiçbir engel kal­ maz. Müslüman halkın gönlünü fena halde kırmıştı. Aynı Meclis toplantısında..” Buna İraklıların tepkisi. Fakat bunu.) vaka olarak birçok hadiseler meydana çıktı.1919’da tamamlanması ile İstanbul Basra’ya bağlanmış oldu.. her şeyden önce bağımsızlığımızın sağlanmasına çalışı­ yoruz. Biz de.çin334 . dış görünüşü ne olursa olsun. bize karşı kullandıkları kuvvet­ leri azaltmaya mecbur olmuşlardır..

ulusal kurtuluşlar sağ­ landıktan. Türkiye bağım­ sızlığını elde ediyor ama. Bu iktidarlar. Mustafa Kemal 1937’de. Türkiye’nin yürüttüğü savaşla özdeşleştiğini kabul ediyor.. o zaman da Mustafa Ke­ mal Paşa’nm Hatay sorunu dolayısıyla. Cezayir’in aleyhinde oy vererek de. bu ülkelerin tam bağımsızlıklarına kavuşması için.’ Sonraları. ‘fe­ derasyon ya da konfederasyon biçiminde’.. Ortadoğu’da emperyalizme karşı ulusal kurtuluş hare­ ketlerini değil. yardım­ laşma ve dayanışma fikrindedir. ‘ecnebi işgaline karşı’ savaşlarının. ar­ lanmadan. birleşme­ miz için hiçbir engel kalmaz. Suudi Arabistan gibi oldum olası ajan devlet sayılabilecek ül­ keleri desteklemişlerdir.. “ Hain” Sedat’a ‘yağcılık etmeyi’ de öyle sanmıyor­ lar ir»? (11 Aralık 1977) 335 . Suriye ve Irak Fransız ve İngi­ liz mandası altında kalıyorlar. Hatay dolayısıyla Fransız emperyalizmine kar­ şı pekâlâ verebileceğini belli etmiştir. emperyalizme karşı verecekleri savaşta nasıl bir sorumluluk yüklenmeye ha­ zır olduğunu da biliyoruz.dedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Onun ‘Atatürkçü’ ol­ duğunu iddia eden hükümetlerinin. onun bölgedeki zuhurat ajanı İsrail’i ya da Ürdün gibi. Che Guevera’nın Bolivya’nın bağımsızlığı için Amerikan emperyalizmine karşı ver­ meye hazırlandığı savaşın bir benzerini. hepimizin gözünün içine baka baka da. bu­ na Atatürkçülük derler. Hal böyleyken. bu marifetlerine tüy dikmişlerdir.. . Utanmadan. “resmen ve alenen” emperyalizmi. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sürdürdükleri Arap politikasını anla­ maya ve benimsemeye olanak yoktur. bağımsızlıklar elde edildikten sonra ise. Daha başında bu ülkelerin ulusal varlıklarını ta­ nıyor.

Niyetim size bu ısrarın kanıtını gösteren bir belge vermek.6 HANİDİR ISRAR E D İYO R U M Ben size bir şey diyeyim mi. mutlaka bana da uğrardı. dedi ki bana: ‘— Arap politikası üzerinde niye ısrar ediyorsunuz? Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ne gibi bir yakınlaş­ ma olabilir? (O günlerde ısrarla bunu yazıyordum ben. “ Mister Hyde ne zaman İzmir’e gelse. pek de basında çı­ kanlara uymayan. bölgede ekonomik yöriden de siyasal yönden de. güçlü olabilmemiz için^cıddi ve yakın ilişkilere girmemiz ge­ rektiğini. Şu de­ diklerimi düşünerek. benim Arap çorap diye tut­ turuşum yeni değil. çıktığı gazete Yeni Ulus. dilimizi çoğumuzdan iyi konuşan bu yaman İngiliz’le iç politikadan da konu­ şurduk. iki yıl önce yazılmış. üstelik bu ilişkiler sayesinde petrole muhtaç Batı’yla Ortadoğu arasında çok önemli bir rol oynaya­ bileceğimizi!) “ Gerçi o gün nasıl bir yakınlaşma olabileceğini Mis336 . imza fakirin. ayrı ve değişik doğrultuda gelişen yo­ rumlarım onu özellikle ilgilendiriyor sanıyordum. “Yıllardır Türkiye’de bulunan. güncelliğini hiç kaybetmemiş bir yazı. dış politikadan da! Benim. gerçekleştiğini biraz da şaşırarak gördü­ ğü Şeylerdi. Başlığı “ Sıra Suriye ve Cezayir’de” . onlara dayanarak. c h p içinde Ecevit’in duru­ ma egemen olacağında diretmem. “ Bir keresinde. hiç unutmuyorum. 12 Mart’m en ‘dehşetengiz’ günlerinde bu işin yürümeyece­ ğini yazmam ve söylemem. yayımlandığı tarih 13 Şu­ bat 1975. 1965’ten bıı yana yazıyorum. önceleri onun kuşkuy­ la karşıladığı.

o düzeye getirmeli. Bu durumun Ame­ rikalıları irkiltme derecesi o kadar yüksektir ki solu­ muzdaki düşmanla yetinmemişler. zira bu ülkeler­ le yakınlığımız bizim üçüncü dünyadaki yerimizi çok daha sağlamlaştıracak. 337 . henüz ilişkilerimiz Irak ve Libya düzeyinde değildir. bunun da. Besbelli içinden Türkiye’nin Güney’de etki ve nüfuz sahibi olabileceğine olasılık tanımıyordu. bugün Müslüman Arap dün­ yasından iki petrolcü Arap ülkesiyle ilişkileri son dere­ ce iyidir. “ Şu günlerde Mister Hyde da beni hatırlasa gerektir. emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını vermiş ülke olmak saygınlığımızın nihayet ye­ rini bulmasına yol açacaktır. Suriye ile de Cezayir ile de belirli bir Uyuşmazlığımız yoktur ama. sağımızdan bizi teh­ dit edecek bir başka ülke yaratabilmek için c e n t o müt­ tefikimiz İran’ı usturuplamışlardır. Buna Pakistan’la olan iyi ilişkileri de katılma­ lıdır. gerçekte duygu ve izlenimlerini hiç bel­ li etmeyen dostum Mister Hyde’m pek hoşuna gitmedi­ ğini sanıyorum. Hiç değilse bunun yakın bir gelecekte gerçekleşebilece­ ğinden umutlu değildi. CEN To’ d a n müttefikimiz İran Doğu’dan bizi teh­ dit ediyor. yalnız yazdıklarım doğrultusunda bazı şeyler söylediği­ mi. ötesine de geçilmelidir. Hâttâ Afganistan’la olanlar da. Geliştirecektir. (Emperyalizm itti­ faklarının nasıl aleyhimize çalıştığına daha sağlam ka­ nıt mı istersiniz: NATo’ d a n müttefikimiz Yunanistan Batı’dan. Irak ve Libya’dan sonra.) Bunlar beyhude çabalar! “Türkiye Müslüman ve Arap ülkeleriyle dostluğunu geliştirmelidir.ter Hyde’a nasıl açıkladığımı bugün hatırlamıyorum. şimdi özellikle Suriye ve Cezayir ile ilişkilerimizi daha mükemmel bir düzeye getirmek zorundayız. “ Ortadoğu’da o son derece ilginç jeopolitik ve stra­ tejik yerindeki Türkiye’nin.

gücünü bizi ‘emper­ yalist sistemin’ uşağı Arap ülkelerine. Irak. minarenin kı­ lıfım hazırlamak için de. bir dereceye kadar Su­ riye. Yurtiçinde telâ­ şa düşmüş ‘Amerikan Mühipleri’nin lâf kalabalığına. Bunun birinci aşamasında Suriye ve Cezayir’le yakınlaşmamız başlıca koşuldur. Araplar arası uyuşmazlıklarda yokuz. yeni bir savunma ve dış politika düzenle­ mesine geçmeliyiz. çevirdikleri ve çevirmeye kalkışacakları entrikalara ku­ lak asmayıp. sevsinler! (12 Aralık 1977) 338 . asıl o tar­ tışmaya değer. Elin oğlu bize peşin paraya bile silâh satma­ mak için karar alırken. Fakat ‘Amerikan Mühipleri’nin gerekçesi.“ Bunun için de Amerika ile ilişkilerimizin yeniden gözden geçirilmesi. üstelik aralarından emperya­ lizme karşı olanlarını seçmesini gerektirdiği kanısında­ yım: Cezayir. Amerikan üslerinin ve dinleme sis­ temlerinin yurtdışına sepetlenmesi hem gereklidir hem yararlıdır. önceden iki başbakan yar­ dımcısını Irak ile Libya’ya uğurlamışız. “ Buna ne buyrulur Mister Hyde?” O günden bugüne epeyce zaman geçti. Bir bakıyorsunuz. ne formül değil mi. Araplarla birliğiz ama. Gerçek Müdafaa-i Hukuk çizgisinin Türkiye’nin Araplarla yakınlaşmasını. Dışişleri Bakam ol­ madık bir zamanda Kahire’ye damlamış. şu ara. ‘Sistem’ bunun farkındadır. İsrail’e doğru it­ mekte kullanıyor. vs. Libya. nasıl diyorlar. fikrim değiş­ medi. Filistin. biz onun casusluk araçlarım top­ rağımızda barındırıp. aramızda hiçbir sorun ol­ mayan Ruslarla tatsızlık çıkaramayız.

buna d a!” Bu düşünce yanlış. Ayıp ayıp! Yahu dünya âlem bilmiyor mu. sı­ radan Amerikalı belleme arkadaş.. tam bu sırada Mister Vance’ın gezisi imdada yetişmez mi. bugüne bugün adam. Birleşik Amerika’nın Dışişleri Bakanı! Peki bana ettiği iyilik nedir ki. Mister Vance cenapları.7 M U S TA FA K E M A L’İN DIŞ P O L İTİK A S IN I O N L A R İZLİYO R Allah razı olsun Mister Vance’den! Vance dediysem. neden. ‘barışı gerçek339 . Ortadoğu'nun taa Osmanlı’dan bu yana. üstelik teh­ likeli. Bizimki­ ler Dışişleri Bakam’mn Kahire’ye gidişinden sonra. somut bir olay. . emperyalizmlerin cirit attıkları bir bölge olduğunu. Mısır’la öteki Arap ülkeleri arasındaki çatışma bizi ırgalamaz. “ efendim. bu gerekçenin geçersizliğini anlatayım di­ yordum.. Sedat’ın gezisinden son­ ra Ortadoğu’da ‘bir cevelana’ karar verip. zira bölgeye emperyalist sızmayı örtbas ediyor: Arapları geçimsizlik. ya da çekememezlik yüzünden birbiriyle atışır ‘geri ülkeler’ görüntüsüne itiyor. biz Araplardan yanaymışız da. ucundan tuttun mu her şeyi şıp diye çözeceksin. ona dua ediyorum? Anlatayım. ama yine de. biz ona da selâm çakarız. Araplar arası uyuşmazlıklarda taraf de­ ğilmişiz! Bu gerekçenin altında ne yatıyor? Sedat’ın İs­ rail gösterisinden sonra. Bizimkilerin gerekçesi ne. elde edemediklerine karşı oy­ nayıp. ‘Batılı ülkelerin’ çıkarlarına göre elde ettikleri Arap liderlerini. al sana elle tutulur.. ya­ pılan işin sevimsizliğini gizlemek amacıyla bir gerekçe uydurdular.. çünkü Arap­ lar arası uyuşmazlıktır. yalnız yanlış değil. bölgedeki stratejik ve ekonomik çıkarlarım ko­ ruduklarım? Biliyor elbet.

em­ peryalizmin oldum olası denetim altında tuttuğu yerle­ ri. Başka bir deyişle. Arapları desteklediği kesin! ja/ H a­ tay sorunu döneminde. Başka bir deyişle. bu ülkelerde Araplarla birlikte anti-emperyalist kurtuluş savaşı örgütlemeyi tasarlıyor. 340 .leştirmek’ girişimine yönelmeseydi. 1920’lerde takınmış oluyor. Mister Vance. Şimdi gelelim Kemal Paşa’nın Arap politikasına! Üç noktada özetleyebiliriz sanıyorum: a/ M ustafa Kemal. TRT’nin yalancı­ sıyım. Arap­ ların İngiliz ve Fransız emperyalistlerine karşı müca­ delesini destekliyor. Khaddafi’nin Bumedyen’in bugün takındıkla­ rı tavrı o daha 1930’larda. Milli Mücadele’nin başladığı sıralarda. uyuşmazlık Araplar arası olsa. d Arap ülkelerinin emperyalizme karşı kurtuluş savaş­ larını kazanıp bağımsız olmalarından sonra. ama em­ peryalizme karşılığı. bir konfederas­ yon örgütlenmesi derecesinde ileri bir yakınlık olarak düşünüyor. emperyalist sistemle onun denetimine girmemekte direten radikal Arap ülkeleri arasındadır. herhalde Türkiye’nin gücünü de hesaba kattığından. Peki kardeşim. bu arada nereleri ziyaret ediyor. Fransa’nın Lübnan ve Suriye’ye ‘istiklâllerini kolay kolay vermeyeceğini’ söyleyip. Sedat’ı desteklemek için yapıyor bu geziyi. Lübnan gibi ülkeleri. Ürdün. Bu dediklerimin itiraz kaldırır tarafı yoktur. Suudi Arabistan. ama besbelli Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullardan kendi kurtuluşlarını kendileri­ nin sağlamasını istiyor (zaten olağanı budur). El Bekr’in. uyuşmazlığın Araplar arasında mı. Türki­ ye’nin onlarla işbirliğini bir federasyon. M is­ ter Vance cenaplarının zahmetine ne gerek var? Uyuşmazlık Araplar arası filân değildir. yoksa başka taraflar arasında mı oldu­ ğunu bu derece somut gösteremezdim.

Türkiye’ye her sıkış­ tığı anda en büyük ilgiyi gösteren Libya gibi. emperyalistlerden yana olan Kuva-yı İnzibatiye’de değil. bunu. kendi sözleriyle ele aldık. Nasıl o tarihte gerçek ve hak. tartıştık. şöyle bir bakarsan. Kuva-yı Milliye’de ise. O zaman denilecek şudur: Eğer iktidar­ dakiler gerçekten dedikleri kadar Atatürkçü idiyseler. Irak gibi Arap ülkelerinin çizgisini korumalı. Kuva-yı Milliye’ye karşı ‘Halifenin ordusu’ diye Kuva-yı Inzibatiye’yi. Cezayir’in bulunduğu taraf­ tadır. Şimdi en azından. bugün Arapları birbirine düşüren de emperyalizmdir. Libya’nın. Irak’ın. (13 A ra lık 1977) 341 . Anzavur’u ve adamlarım gönderenler kimlerdi. Fransızlara karşı savaşan Cezayirli şehitlerin cep­ lerinden çıkan M ustafa Kemal resimlerinden beri bili­ yoruz. Bir düşünseler ya. bize has ‘Atatürkçü dış politika’ diye yutturma­ ya kalkmamalıydılar! Yutturamazlar ki! Açık açık ortada: Ortadoğu’da Araplar arası gibi görünen uyuşmazlık.Burada Kemai Paşa’nın ağzından. Sedat’ın ve Mısır’ın bulunduğu taraf­ ta değil. Dışişleri Bakam’mn gidip'Sedat’ın Mısır’ı ile bilmem ne anlaşması imzala­ masını. Türkler arasında gibi görünen uyuş­ mazlığın ardında kimler bulunuyordu? Nasıl o tarihte Türkleri birbirine düşüren emperyalizm idiyse. yıllardan beri Nuri Esseyit’i değil Albay N âsır’ı tutma­ lıydılar (hadi onu yapmadılar ağızlarına yüzlerine bulaş­ tırdılar diyelim). emperyalizmin kışkırttığı bir uyuşmazlıktır. bugün de gerçek ve hak. Çünkü Kemal Paşa’nın dış politikasını onlar izliyor. Acaba Dışişleri Bakam da biliyor muydu? Çok merak ediyorum.

Bu çağrıyı dinlemez­ seniz pişman olacaksınız.. Mustafa Kemal Paşa’nın ‘em perya­ lizme karşı’ Araplarla işbirliği araması. Dinimizin imansız düşmanlarının vaadlerine güvenmeyiniz!” Bildiride ayrıca Konya’nın ve Bursa’nın düşmandan tem iz­ lendiği ileri sürülmekte. Bütün anlaşmazlıkları ortadan kaldırmalıyız. Düşmanlarımız kahrolsun!” Bu kadarla kalmıyor. 1919 Kasımı’nın sonlarına doğfu Suriye’de bulunan ajanı Binbaşı J. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na verdiği bir raporda. Hakka inanan mücahitler yakında Arap dindaşlarının misafiri olacak ve düşmanı dört bir yana dağıtacaklardır. Konya’nın ele geçirilmesiyle de düş­ man ulaştırma hatlarının kesilmiş olduğu belirtilip. Clayton’dan gelen ilginç bir rapor var. ‘milliyetçi Arap grupla­ 342 ... Din­ daş gibi yaşayalım. Ve silâhlarımızı memleketimizi böl­ mek isteyen düzenbazlara çevirmeliyiz. nifaka kulak vermemenizi rica etmekteyim.. bildiri 'Mustafa Ke­ mal’in Suriyelilere hitabı’ başlığını taşımakta. Ha­ di bunlardan bir örnek aktaralım: Kahire’de bulunan İngiltere Siyasi temsilcisi Miralay Meinertzhagen. ‘Türk milliyetçilerinin Suriye’de faali­ yet halinde olduğuna’ işaret edilmekte. şöyle denil­ mektedir: ". Bu rapora göre. Bu raporda.N. İngiliz Ortadoğu İstihbaratının başı olan Miralay Meinertzhagen’e. İngiliz gizli servisleri­ nin Arap ülkelerinden verdikleri raporlarda da gözüküyor.M ERAKLISI İÇİN NOTLAR Milli Mücadele sırasında. 9 Ekim 1919’da Halep’te Tü rk­ lerle Arapları ingilizlere karşı birleşmeye çağıran bildiriler da­ ğıtıldığını haber veriyor. Bir dindaşınız olarak. İstibdadın ve düşmanlarının kötü niyetleri eline düş­ müş kederli bir milletin sesine kulak verin. aramıza sokulan ve bizi ayırmış olan fitneye. daha önce dağıtılmış olan bildiri söz konusu edildikten sonra. şu sözleri içer­ mektedir: ".

halifelik hakkım ızdır. kartlarını açık değil gizli oynamıştır. Batı’nın sorun karşısındaki ‘hassasiyetini’ bildiğinden.) Son zam anlarda dönmekte olan savaş tutsaklarının büyük bir kıs­ mı da Tü rk taraftarıdır.. istenm eyen bir Avrupa devletinin maridat’sı altında kalmaktansa. Tü rk faktörünün hâkim olduğu Halep’te de durum aynıdır. 9) M ille­ tim iz doğudan batıya. Erzurum ’dan İzm ir’e kadar bu dava uğ­ runda silâha sarılmıştır. Hayata kıym et verm eden haklarım ızı savunacağız. 6) Herkes işi gücü ile m eşgul olsun. 2) Ü lke­ m izde yabancı bir hüküm et istem iyoruz. İngiliz İstihbarat Subayı Binbaşı J. Ecne- 343 . (. Ne diyordu hatırlasam za:". 4) M illetim izin ya ­ bancıların eline düşm em esi için.N. 10) Üç yü z bin Erm eniVe hak tanıyan­ lar. bütün orta ve altsınıfların Tü rk taraftan olduklarını beyan etmişlerdir. ölünceye kadar m illetim izin haklarını (Müdafaa-i Hukuk) müdafaa edeceğiz.. on altı milyon T ü rk ’e hak tanım am ışlardır. 7) G ayelerim ize karşı cephe alan M üslüman ve H ıristi­ yan kim olursa olsun.. (.rının da. Görüştüğüm çeşitli eşraf ve ileri gelenler..) Halep’teki M üslüm an çoğunluk ve Şam Vitayeti'nde çok sayıda M üslüman Arap.” Binbaşı J. Tü rk em elle­ rine ya kın lık duym aktadırlar ve sevilm eyen.. Mustafa Kemal’e sempati duyduklarına’ değinilm ek­ tedir.. em peryalizm e karşı İslâm daya­ nışması faktörüne. her zaman gereken önem i verm iş. yalnız t b m m gizli oturum undaki konuşmasında değindiği gibi.N. fikrimce. 3) Din ayrım ı gö ze t­ m eksizin halka gü ve n lik vaadediyoruz.” Mustafa Kemal. Tü rk iye ile birleşm eyi tercih etm ektedirler. silâ hım ız ada­ lettir. Clayton’ın raporun­ da zikrettiği ikinci bildiri şöyledir: “ı) Yabancılarla bir harbe tutuşm ak istem iyoruz.. m erhametsizce öldürülecektir. Clayton. 5) W ilson prensiplerine rağm en Tü rk iye ’ye ait bölgeleri birleştirm ek istiyoruz. 8) Padi­ şahım ızı seven M üslüm anlar. Arap çevrelerinin duygularını da ş ö y­ le aktarıyor: “..

Doğ­ rudur.. Burada birisi onun ‘Panislâmizm ve Panturanizm cereyanlarına’ karşı söylediği ünlü cümleyi hatırlatabilir. A Ekim 1920 tarihinde ya zd ı­ ğı mektupta. ‘yabancının’ kendisi. Dikkat isterim. aksi halde Bakû Kongresi’ne gönderdiği murahhaslara “. M oskova’dan bir m ektup yazarak. Peki haksız mı çıkmıştır? Sultan Galiyev’in -k i kom ünistti-. ‘yabancı ideolo­ jisi* değil. Türkistan. aynı şeyi tavsiye eder.bilerin en çok korktukları. Panislâmizmin meydana vurulmasından çekinmek icabedeceği hususudur. sosyal dev­ rim de töre ve dinim iz itibariyle elverişlidir. Türklük ve İslâmlık davalarım ‘alenen’ or­ taya koyduktan sonra uğradıkları âkıbet ne kadar haklı olduğu­ nu gösterir. İslâm memleketlerinde." Nitekim. ‘fırıldaklar1olduğunu saptamıştı. Mustafa Kemal Paşa. Bu başka. öbürü Rusya’yı sarsmak için telkin edilmiş. İslâmlık davalarını hoş görm eyeceğini kestiriyor. çünkü em peryalist AvrupalIlarla ve İstanbul hükü­ m etiyle savaş halindeyiz" talimatını verm ezdi. ancak daha vak­ ti değildir. Ruslara da karşı: Onların da Türklük. biri İngiltere’yi. Afganistan. nereden gelirse gelsin ‘yabancı nüfuzu’. der ki: Üzerinde durul­ ması gereken. demek sadece Batılılara karşı değil. henüz rüşeym (tohum) halinde bulunan mesai ve icrââtın ve bu hususta ittihaz edilecek emellerin ve maksatların. Acemistan gibi. İdari devrim i yaptık. dehşetle ürktükleri İslamcılık po­ litikasının da. Kaldı ki. y u ­ karda değindiğim üzere. ikisine de yandaş sayılam azdı. Rusları şüphe ve endişeye sevketmemesi için.” Mustafa Kemal’in tavrı. yaptığı devrimin ‘Fransız devrimin- 344 . ‘âlem-i İslâmî’ ayağa kaldı­ racağını bildiren Enver Paşa’ya. Mustafa Kemal’in Türk ve İslâm dayanışm asını red­ dettiği iddiası başka! Mustafa Kemal’in reddettiği. açıkça (alenen) ifadesinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya kendimizi mecbur gördük. Enver Paşa’nın -k i kom ünizm i benim­ semiş görünüyordu-. zannımca her ikisinin de Alman istihbarat servislerince O s ­ manlI Teşkilât-ı Mahsusası’na..

345 . dem okra­ si dediğim iz düzen de ona dayanır. böylelikle ‘yabancı bir ide­ olojiyi Türkiye koşullarına uyguladığını’ belirtmiştir. Fransız devrim i burjuva ideolojisinin kaynağıdır. Malûm ya.den’ esinlendiğini ağzıyla söylemiş.

sultanların ve halifelerin düşm anlar tarafından satın alınmalarıdır. halifelerle yönetilm iş ve yönetilen memleketlerde.. Sultanlarla." M u s t a f a Ke m a l Ekim 1927 . çoktuk. Meclislerle yönetilen memleketlerde de. bazı m illetvekillerimizin ecnebi nam ve hesabına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır. vatan için. ulus için en büyük tehlike.‘Batı3ya Enver Arar. Bu.. kolaylıkla sağlanabilmiştir. en yıkıcı yan. Millet Meclisleri’ne kadar girm ek yolunu bulabilen vatansızların varlığı tarihin bu yoldaki örnekleriyle bellidir. ya Damat Ferit ".

hele Tanzimat pa­ dişahları. ‘halifeliğe’ biraz da siyasal bir içerik katarak.. Batılıların da. aynı etki ve görkemle sürdürülmüş bir olay gibi anlatırlar. 349 . gözlerini ‘zaten Batı’ya’ çevirdikleri için ‘hali­ feliği’ o kadar önemsememişlerdi ki.1 TÜRK’LE ARAP’I İNGİLİZ DÜŞMAN ETTİ Cumhuriyet eğitim ve öğretimi. Kendi hesabıma. Ondan önce. tarih dersi mi yapıyoruz? Yooo. bu ulusları. sadece za­ man zaman toplanıp konuşan bir Türk/Arap/İslâm iliş­ kileri konferansının çağrıştırdıkları bunlar. Abdülhamid olduğunu hay­ li geç anlayabilmişimdir. Demek ki emperyalizm (o zamanki koşullar içinde bu İngiliz. Hayrola.. nedense genç kuşakla­ ra Osmanlı padişahlarının ‘halifeliğini’ Yavuz Sultan Selim’den itibaren. aşırı derecede önemsediğini gösteren pek kayıt kuyut yok. buysa her zaman o ülkelerden alınacak hammadde ve o ülkelere satılacak mamuller için bir tehlike dernektir. emperyalizme bulaştıktan sonra ‘halifelik’ onu ilgilendirecektir. dene­ timleri altında olmayan bir halifeliğin. met­ ropole karşı kışkırtabilmesi olasılığı her zaman vardır. Batı. bu dinsel kurumu enine bo­ yuna kullanan padişahın 2. Hal böyle olunca. çünkü egemenliği altına alacağı ulusların çoğu İslâm uluslarıdır.

Wilfrid Scawen Blunt adında bir İngiliz’dir. eğer Araplar İngiltere ile anlaşırsa halifelik onla­ ra geri döner. Türkler tarafından ellerinden zorla alın­ mıştır. halifelik Osmanlı padişahı için önem kazanıyor.Fransız ve Çarlık Rusyası demekti). özellikle İngiliz emperyalizminin bu alandaki çalışmaları hayli yoğundur: Bir taraftan Lawrance aracılığıyla bir Arap milliyetçiliği doğsun diye uğ­ raşır. kendi uyruğu Müslümanlara karşı. Hele İstanbul’da bütün Müslümanlara sahip çıkan bir halife bulunursa. Ne yapsın. ilginç bir sav değil mi? Efgani’nin bu savına ortak olan adam. İngilizler planlarında başarıya ulaş­ mışlardır. Halifelik Arapla­ rın hakkı iken. zira onun ege­ menliği altında da Türk olmayan bir sürü Müslüman bulunuyor. Rus’un kış­ kırttığı Müslüman uyruklarına karşı. bir çeşit Panislâmizm yapıyor adamcağız. bu tepkiyi kültürel düzeyde şeriatçılığa ve Arap hayranlığı­ na döken 2. Fay­ sal. Birinci Dünya Savaşı’nda. Araplık dava­ sı adına halifeye karşı çıkıp da. Nasıl. Müslüman ülkele­ re el atınca. Şerif Hüseyin. bunlar birbirine düşman edilmelidir. dolayısıyla di­ ni ve şeriatı ön plana çıkarmakla. Abdülhamid. Emperyalizmin. amaç değişmez: Türklerle Arapların arasındaki bağlılık koparılmalı. Doğrusu istenirse. hâttâ Tanzimat padişahlarına tepki olarak geldiğinden. Payitahtta. Suriye ve Arabistan’da­ ki Türk ordularım İngiliz ordularıyla beraber ‘arkadan 350 . Bu işi yapan. İngiliz’in Fransız’ın. öbür yandan belki de Efgani aracılığıyla bir Arap halifeliği davasını tutturmaya uğraşır. Arap kültürünü göklere çıkarıp benimsemekle. İngiliz emperyalizminin sömürdüğü Müslüman ülke­ lerinde tam bir denetim sağlanamaz. İstanbul’daki halife Batıhlar için. halifeliği önemsemeyen. halifeliğini. Aksi hal­ de. Hangisini tutturabilirse tuttursun. Nuri Sait gibi eski Osmanlı uyrukları. o da halifeliğine sarılıyor.

Fransızlar ve İtalyanlar. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna ka­ dar bu böylece sürdü gitti. bu iki iddiayı da bana kar­ şı rahatça ileri sürüp savundular. Türkler. Aynı Türkler. Müslüman ülkelerin uyanışı hem geç oldu. Osmanlı döneminde Müslüman Arap ülkelerini sömürge yapmış. Osmanlı döneminde bölgede tutunamamış siyonizmi Filis­ tin’de egemen kıldılar. Gerçekten de. kutsal cihad ilân edilmesine rağmen. hem de 351 . zaten ümmet­ ten millete dönüşen Türk toplumunda yeri olmadığına da belki bu nedenden hükmedilmiştir. en azından. Savaşın için­ de halifelik kurumunun siyasal düzeyde kullanılması. petrol bölgesinde keyfince cirit atmasını sağlaya­ caktı.vurunca’ Türkler arasında Araplara karşı bir tepkinin doğmaması şaşırtıcı olurdu. Osmanlı’yı çıkar­ dıktan sonra ele geçirdikleri Arap topraklarında.) Böylelikle emperyalizm amacına ulaşmış oluyordu: Türkler Araplardan nefret ediyorlardı. İngilizler. (1950 yıllarında. yıllarca on­ ları sömürmüştü. iki ana temayı işlediler: 1. 1920’lerden başlaya­ rak İslâmlıktan uzaklaşmış. Araplarla ilişki­ lerimize gelince. Arapların Hıristiyanlarla değil. İstanbul’da çıkan önemli gazetelerin birçoğunda İsrail devleti göklere çıkarılıyor. Paris’te tanıştığım ‘ilerici’ Mısırlı delikanlılar. ‘gâvur’ olmuşlardı. Sonrasında bile. Müslüman Türklerle savaşmaları. 2. Araplar Türklerden. Batılılar. Müslümanlar arasındaki bu ikilikten yararlanarak. bu karşılıklı nefret elbette Ortadoğu’da kesin bir Müslüman egemenliğini ortadan kaldıracak. soğuktu. Düşünmelisiniz ki. Şu hal­ de Araplarla Türkler arasında herhangi bir yakınlık ne­ deni kalmıyordu. hilafet makamının yararsızlığını ortaya dökmüş. emperya­ lizmin. o tarihlerde. Doğmuştur da. bu girişim neredeyse Türki­ ye’ye örnek olarak gösteriliyordu.

30 dolayın­ da bildiri sunulmuş. Zaten bunu belirtebilmek için şu özeti yapmak gereğini duydum. Ben. Kurtuluş Savaşı’nın başında önce Suriye ve Irak’m ulusal güçleriyle kurtul­ maları gerektiğini söylüyor. yirmi yıl önceki durum da değildir. (1 Temmuz 1979) 2 O S M A N L I A R A P ’I S Ö M Ü R D Ü MÜ? Türk/Arap ilişkileri üzerindeki son konferansa. toplantıda sunulan bildiriler: İç­ lerinde öyleleri var ki.güç. nasıl gün­ demde olduğunu göstermeye yetiyor. sorunun hem Arapları. beni İster istemez. Türklerle Araplar arasındaki ilişkinin ne kadar güncel. Hatırla­ dınız değil mi? Hani Kemal Paşa. daha önce size aktardığım. sonra da gerekirse Türki­ ye’nin bu ülkelerle bir federasyona gidebileceğini açık­ 352 . M ustafa Ke­ mal Paşa’nın ‘gizli’ demeçlerine aldı götürdü. hem Türkleri ne kadar derinden meşgul ettiğini gösteriyor. beş ül­ keden seksene yakın bilim adamı katılmış. Hele yayımlanan bildiride aşağıdaki satırları okumak. Fakat asıl güzel olan. Bugün dahi Batılı emperyalist sisteme karşı gerek­ li bilinç aydınlığı içinde oldukları söylenemez. Ne var ki durum. Sadece şu sayılar bile. So­ nunda bu türden toplantıların ilerde de yapılmasının kararlaştırıldığım. hanidir sorun üzerinde durduğumdan. hâttâ bunların örgütlenmesi için An­ kara’da sürekli çalışan bir komitenin kurulmasının uy­ gun görüldüğünü biliyorum. konferansla ilgilendim. Başlangıç için hiç de fena sayılmaz.

yıllarca emperyalizmin Türkler ve Araplar ara­ sına ektiği ayrılık tohumlarını ayıklamak doğrultusun­ da olacaktır. Libya’da ciddi bir kültür devrimine giriştiğini tartışmıştık. Hatay sorunu sırasında söylediklerini de dü­ şünmedim değil: Ne demişti Kemal Paşa. bu ara­ da tutabildiği kadar yükünü tuttu. kültürel ve ekonomik işbirliği yapmakla kalmama­ lı. da­ ha geniş ve ayrıntılı bir iş ve güçbirliği için. bölge ve dünya barışı için birlik. Eh dini­ ni seven söylesin. Fransızlar bağımsızlık konusundaki sözlerim tutmamaktadır­ lar. birbirlerinin dava­ larına destek ve dayanak olmalıdır.” Daha büyük. düşmanlıklarını Türklere tevcih ettirdi. Bu de­ fa. Arapları sömürebil­ mek için. bu hiç kuş­ kusuz önemli bir adım sayılır.. Çünkü. bakın ne demiş: 353 . Bundan sonraki adımlar. yalnızca tek­ nik. Türkler aralarında söyler durur: Yahu kardeşim biz Arap topraklarında sömürgecilik filân etmedik. okullarda Türkleri sömürgeci gösteren öğretime bir son vermeye çalışıyordu. imparatorluğu yitirdikten sonra. Ana­ dolu’da öyle semirmiş bir hal var mıydı? Yoktu elbet. biz de. Suriye’nin ya da Lib­ ya’nın durumu arasında benzerlik açıktı: Onlar da çıp­ lak ve açtılar. Şimdi bir de toplantı sonundaki bildiriden şu satırla­ rı okur musunuz: “Türk ve Arap ulusları.lıyordu.” Bunlar Atatürk’ün kendi sözleri. Bunu Suriye için de yaparım. Mısır’ın. Bu­ nun yaman bir kanıtı var: Her sömürgeci ülke. kendisi semirir. Fransız emperyalizmine karşı kurtuluş savaşı ör­ gütlerim. Anadolu’nun durumuyla. “ Ben Hatay’a geçer. Şimdi Arap ülkele­ ri birer ikişer bu gerçeğin farkına varıyorlar: Bir süre önce Khaddafi’nin. elbette. konferansta konuşan Cezayir’in eski Ankara Bü­ yükelçisi Ahmet Tevfik El Medeni de. Emperyalizm. şömüri düğü yerleri tamtakır bırakır..

Bunun açıkhğa kavuşması.. (onlar da çulsuz. Arapları rahat­ sız edebilecek bir nokta olduğunu hiç gözden uzak tut­ mamalıyız.. Ne var ki. Bunu da sanırım. gerek Arap gerek Türk tarafının değindiği üzere.” Doç. Araplar­ la Türkleri bir araya getiren komşuluk.. Arapla­ rın aleyhine gelişseydi. işte koskoca bir in­ celeme ve araştırma alanı. bu sorunun üzerine gitmek şart. coğrafi konum­ dan da öte." . Yalnız. elbette Batılı emperyalizmin iddi­ asında bir doğruluk payı arayabilirdik. Türkiye çeşitli paktlara üye­ dir. vurgunculuk ve istismarcıhk olarak göstermişlerdir. Bu iddialar asla doğru değildir. Amman Üniversitesi Tarih Profesörü Ahmet Bakhit şöylece özetlemiş: “ . Düşmanlarımız.. Müslüman Türkler tarihte Arap ülkelerinde sö­ mürgeci olarak bulunmamışlardır. Emeviler. uluslararası ulaşım köprüsü olması bakımın­ dan önemlidir. Şu halde. Osmanlı’nın Cezayir toprağında bulunmasını sömürgeci­ lik. Kefere elbette Türkler Arapları sömürdü diyecekti. Osmanh İmparatorluğu’nun. Osmanh İmparatorluğu’nun Arabistan Yarımadasındaki görüntüsü şimdiye kadar birkaç kü­ çük araştırmaya konu olmuşsa da aydmhğa kavuşturu­ lamamıştır. Salih Özbaran ise.. o dönemler için zenginleşmeye başlayan Türk arşiv kaynaklarına daya­ narak ortaya koymaya başlamak mümkündür.. biz de) gerçek budur: Türkler. Abbasiler gibi bir İslâm İmparatorluğu sayılması da gerçeği deyimleyebilir. sosyo-ekonomik yapıyı. pe­ kâlâ. genç bilim adamlarına. soruna başka bir yanından yaklaşıyor: " . Ama Khaddafi’nin de altını çizdiği üzere.” 354 . Türk/Arap yakınlaşmasında. Türkiye’nin Arap dün­ yasına politikasını açıklaması gerekir.” Bir kere. Osmanlılann Arabistan’a getirdikleri yöne­ timin niteliğini. Sonuca bakarsanız.

Tü rk iye .. çoğunuzun yabancısı sayılmaz. İslâm dünyası için­ de en gelişmiş ülke olarak Batı söm ürüsüne karşı oluş­ turulan İslâm /Arap işbirliği çerçevesinde bu birliğe en çok katkıda bulunabilecek bir ülkedir. önce siz şu satırlara bir göz atm bakalım: ". Arapları (giderek bütün Müslüman ülkeleri) Müs­ lümanlığı anti-emperyalist bir yorumla ele aldığına inan­ dırmak olmuyor mu? (2 T e m m u z 1979) 3 A N T İ-E M P E R Y A L İS T İD EO LO Jİ O L A R A K İS LÂ M D A YA N IŞ M A S I Türkiye’nin Arap ve İslâm ülkeleriyle olan ilişkilerinin tartışıldığı konferansta Dr. en başta. Çok yakın bir tarihe kadar Türki­ ye’nin bölgede İran ve İsrail’le iş ve güçbirliği yaptığı herkesin belleğinde duruyor.Sizi bilmem ama ben Ahmet Bakhit’in yanlış söyle­ diğini ileri süremem. İslâm dininin anti-emperyalist b ir ideoloji olarak kullanılm ası. Asya’daki Müslüman ve 355 . A ra p la r ile T ü rk iy e arasında yeni b ir ya ­ kınlaşma nedeni olmuştur. Emre Kongar’ın söyledikle­ ri. daha 1910’Iarın sonu ve 1920’lerin başında. İslâmlığı anti-emperyalist bir ideo­ loji olarak ele alanları hatırlamamak elde mi.” Bu satırları okuyup da. daha Bolşevik Dev­ rimi sırasında ve sonrasında. üzerinde ayrıca durulmasını gerektiriyor. elbette Sultan Galiyev. Volga Müslümanlarından olan Sultan Galiyev. Türk dış politikasına düşen görev. Zaman zaman Galiyev’den söz et­ tiğimiz için.. Neden mi? Nedenini sonra görüşürüz.

bu bakımdan bu ulusların Hıristiyan Batılı uluslarla sava­ şımı gerçekte anti-emperyalist bir savaşımı deyimlemektedir. Galiyev’in düşünceleri zamanın Rusya’sında Bolşevikler arasında da itibar görmüştür. bütünüyle Türkiye’nin ‘mazlum millet’ olduğu esası üzerine kurulmuştur. çoğun­ luğu şu ya da bu Batılı Hıristiyan ve emperyalist ülke­ nin tutsaklığında bulunan Müslüman ve Arap ülkeleri­ ni kapsıyor ve kurtuluşa çağırıyordu. aşağı yu k a rı diyordu ki: “Panislâm izm i sadece geri b ir ideoloji diye alm ak yanıltıcı olabilir. Panislam izm bu b u yru k ve baskı­ dan kurtulm a cehdlerini içeriyor. Bir kere Kemal Paşa’nın Müdafaa-i Hukuk öğ­ retişi. milliyetçiliğin çizdiği kısıtlı daireyi sonsuz b ir alana aktarır ve bu ba356 . zi­ ra İslâm ülkelerinin hepsi em peryalizm in buyruğunda ve baskısı altındadır. Asya ve Afrika uluslarının çoğu böyledir. İslâm lık ba­ kım ından bizim ümmetçiliğimiz va rd ır ki. egemen sı­ nıf sayılabilecek eşrafın da ezdiği köylüden pek farkı ola­ maz’ değil mi? Bir de Mustafa Kemal Paşa’nın yeni Tür­ kiye’nin neden Bolşevik olmayacağını açıklamak için 1920’de şu söylediklerine bakınız: ".. bu hareket noktasından ‘mazlum milletler’ kuramım geliştirmiştir. Sonraları Maozedung’un ele alıp daha da ge­ liştireceği ‘mazlum milletler’ teorisi. Sultan Galiyev’in.Türk halkların ezilmişliğine dikkati çekmiş..” Peki bunun Türkiye’yle ilgisi ne? Çok. Ö zellikle biz İslâm olduğum uz için. ‘sömürü ve baskı altındaki uluslarda burjuvazi yoktur. Galiyev’e göre. uluslararasmda da zalim ve mazlum ulus­ lar vardır. sonradan Stalin’in ‘sapma’ saydığı tezleri ne diyordu. nasıl bir toplumda zalim ve mazlum sı­ nıflar varsa. bir bakıma. size o tarihlerde komintern genel sekreteri olan Zinovyef’in bir sözünü aktarmıştım.

Amerikan gü­ venlik sisteminin Güneydoğu’daki kalesidir. Mustafa Kemal Paşa’nın gözünde Türk ulusu bütünüyle ‘mağdur ve mazlum’ olduğu için Müdafaa-i Hukuka (haklarının savunulmasına) muhtaçtı.Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Brzezinski’nin ne dediğini okudunuz mu? Önce okuyalım: “ Sorun çok önemlidir. Atatürk’ün çizgisinden gidecek. bir M ustafa Kemal’in olayı ele alışma. Kongar’ın söyledikleri. bir de Brzezinski’nin koyuşuna bakın. Dr. Bu iti­ barla dahi bizim ulusumuz. yoksa Or­ tadoğu’ya geri mi dönecek?” Görüldüğü gibi. İşte burada. Türkiye’nin Ortadoğu’ya komşusu ve ya­ 357 . hiç benzer yeri var mı? Tam tersine. insanlığı kurtarmaya giriş­ miş olan kuvvetler tarafından korunmaya yaraşır. Öyle de yaptı. Bizim memleketimiz ise heyet-i umumiyesiyle mağdur ve mazlumdur.” Oysa.” Demek ki. hem de bu alanda ‘bütün insanlığı kurtarmaya girişmiş olan kuvvetlerin korumasını’ isteyecekti. Mustafa Ke­ mal’in ölümünden itibaren yitirilmiş olan bir dış poli­ tika doğrultusunu yeniden gündeme getirmektedir. başka ve önemli bir noktaya geliyoruz. Time dergisinde. bu­ nu da hem Kuva-vı Milliye (ulusal güçleriyle) yapacak. Özellikle Bolşeviklik. Beyaz Sa­ ray’ın Savunma Danışmanı. şu yukardaki tavrı hiç hesaba katmıyor. yâni Batılılaşmaya devam mı edecek. Atatürk’ün yolunu.. Bu takdirde. Türkiye. uluslar içinde mağdur olan bir halk sınıfını göz önüne alır. Batılı­ laşma diye alırken Kurtuluş Savaşı sırasındaki ve sonra­ sındaki.kundan da bizim doğrultumuzda Bolşevik doğrultusu görülebilir. Time’a ba­ karsanız a b d Dışişleri Bakanı Vance’m olayı somutlaş­ tırması şu biçimde olmuştur: “ Türkiye. Onun Atatürkçülük’ten anladığı son otuz yıl içinde İnönü/Bayar iktidarlarının türküsünü çağırdıkları yeni-Tanzimatçılık gibi bir şeydir. O kadar böyledir ki bu.

Başlangıçta Batıcılar. Batı taklitçisi Jöntürk aydınları olduğu­ nu biliyorlar mı sanki? Bunu da nereden mi çıkardım? Hiçbir yerden.. Niyazi Berkes’in dediklerinden bölümler vereyim: ". bir anlamda. Tanzimat türünden bir Batı taklitçiliği diye anlayan bir sürü Türk aydını yok mudur. tarih böyle söylüyor. Müdafaa-i Hukuk öğretisinin. Türkiye Batılılaşmaya devam eder. Mustafa Kemal Paşa’nm en çok uğraşmak zorunda kaldığı zümrenin. hem zorun­ 358 . gerçekte. öteki İslâm ülkelerine tek kelimey­ le ‘mazlum milletler’e dönmesi. hiç de bu türden bir Batıcılığı içermemesi. Atatürkçülüğü. bı­ rakın halkı.. İyi ama. İkincisi. Atatürkçülüğe dönme­ si sayılmalıdır. size ko­ nunun uzmanı birisinin. Ne halkı canım. gericiliğe dönmüş olur demeye geliyor. doğru dürüst okumuş yazmış olanlar.” Bu. Cezayir’den Libya’ya kadar birçok Arap ülkesinin Mustafa Kemal’i Üçüncü Dünya’nm ilk lideri saymaları bundan ileri gelmiyor mu? (3 Temmuz 1979) 4 K E M A L PAŞA ‘BATI'CILAR! Y A S Ü R D Ü Y A D A A S TI. padişahçı şeriat­ çı takımı kadar. aklımda o lâf: “ Atatürk çizgi­ sini izlerse. yoksa Or­ tadoğu’ya dönmüş olur. Öfkem niye? İki sebepten: Birisi. Kur­ tuluş Savaşı sırasında.. Brzezinski’nin dediklerine çok mu içerlemişim dersi­ niz? Dönüp dolaşıyorum. Hadi belki bana inanmazsınız. Zaten.kını Arap ülkelerine.. bu gerçeğin bir türlü Türk halkına aktarılamaması.

Man­ da ve Wilson ilkeleri. müttefiklerin kabul edeceği sanılan bir dış siyasa. Savaş süresi için gerekli siyasal rejim konusunda bunların meşrutiyet. İlk zamanlarda bu istek. Sovyet devrimine karşı dönme tutumu olabilir. işleri güçleri Batı’ya el uzatmak. bütün diplomatik eylem­ lerinin asıl hedefi haline gelen. sadece savaşı 359 .” Nasıl. Batıcdar. Amerikan himayesi gibi sorunlar­ la ilişkili görülmekle birlikte. onlardan bağımsız ulu­ sal egemenliği ortaya atması aşamasma getirdiğinde. sorunu saltanat ve hilafetin kaldırılması.. Bunların (Batı yandaşlarının) Cumhuriyet’in ku­ ruluşuna. gör­ dünüz mü. Şu halde asd çatışma konusu kapitalist ya da sos­ yalist bir rejim kurulması üzerinde değil. Amerikan himayesini çağırma. örneğin Manda sistemi­ ni istçme. Mustafa Kemal. hâttâ ondan biraz sonraya kadar süren siya­ sal çabalarında. mübarekler hiç değişmemiş. çağdaş uygarlığa uyan bir rejim kurulması yanlıları değil. bu­ na karşıt tutum almaları bunu gösterir. Batı yanlılığıyla kastedilen şey. hem de devrimci saydıkları yeni re­ jimin kurulmasından kaçınmak için. Batı devletleriyle uzlaşma yanlısı olanlardır. Batı’mn himayesinde yaşamayı iste­ mek. Batı devletlerinin daha Birin­ ci Cihan Savaşı sona ermeden.. tuttuğunu kolay bırakmıyor. onun bu rejimi bırakmaya doğru giden bir tutumu ol­ muştur.lu gördüklerinden. Fakat Niyazi Berkes. ya da düşman­ la uzlaşma yoluna giderek. kurtuluş mücadelesi sırasında batı yandaşı geçinen ta­ kımın ne istediğini daha da açıklığa kavuşturuyor: ". saltanat ve hila­ fet rejiminin tutulmasından öteye giden bir görüşleri yoktur ve Mustafa Kemal’e karşı oluşlarının asıl nede­ ni. meş­ rutiyet rejimini saltanat ve hilafetiyle birlikte tutmak üzere Batıya el uzatma yanlısı olanlardır. yeni Osmanlılann görüşünden daha öte­ ye giden bir rejim istediklerini gösteren hiçbir kanıt yok­ tur.

” İşte o zamanki batı yandaşlan. buna karşı çıkıyor­ lar. bir yandan emperyalizmin ezdiği ‘mazlum milletlerin’ -ki çoğu Müslümandır. Ruslar. Kemal Paşa’ya en çok direnenler Osmanlı’nın ‘Batıctla360 . Mustafa Kemal. Kuracağı hükümet egemenliğin kayıtsız şartsız halkın elinde olacağı. Başka bir deyişle. Acaba? Cumhuriyet rejimi kurulunca. saltanat hilafet rejimine dönüle­ cekti. ülkesine ‘çağdaş uygarlık düzeyini’ hedef gösteren Mustafa Kemal Paşa bir ‘Batıcı idi” . ” Buradan ne çıkıyor. anti-emperyalist bir lider olması ha­ sebiyle yardıma gidiyorlardı. İkincisi. antiemperyalist bir Cumhuriyet olacaktı. Batı’yla uzlaşacak. Lenin’in Türkiye’ye gön­ derilen ilk elçi Aralof’a söyledikleri bunu tamamiyle te­ yit eder. 28 Ocak 1921’de bunu şöyle tanımlamıştır: “ Kurduğumuz hükümet şek­ li ülkemizin koşullarına. Rusların Kuva-yı Miüiye’ye yardıma başlarken ilişkiye girdikleri hükümet de bu hükümetti. öte yandan ülkesinde emperyalizmle fiili işbirliği halinde bulunan halife’yi devre dışı bırakacak yapısal bir iktidar değişikliğine yöneliyordu. toplumsal eğilimlerine ve hal­ kın ihtiyaçlarına tamamiyle uygun bir hükümet şekli­ dir. Kemal Paşa’nın Bolşevik olmayacağını.yürütecek geçici bir hükümet kurulmasından öteye gi­ dilmemesi tezi üzerindedir. Batı ile uzlaşıldıktan sonra. Bolşevik­ lik yapmayacağım biliyorlardı. çağdaşlaşmadan yana olan. Beyaz Saray’ın Güvenlik Danışmam Brzezinski sanı­ yor ki. Ama konumuz o değil. Bu bir.davasına sahip çıkıp İslâmlığa anti-emperyalist bir içerik verir­ ken. mevcut meşru rejime. şu mu: Kurtuluş Savaşı sırasın­ da. Yalnız ulusal demokra­ tik devrimini yapan. padişahı ve halifeyi koruyan ‘meşruti’ eski rejimi savunuyorlardı.

öylesine vahşi bir baskı uygularlar ki. Halt etmişler. ittihatçı Cavit Bey’in Batı yanlısı görü­ şünü şöyle yansıtır: “ . bu görüşü savunan adamıy­ sa.. Gazetelerin ve ülke aydınlarının toplandığı merkez olan İstanbul. çıkarı için denetleyeceği ülkede ‘Ba­ tı yandaşı’ politikacı arar.” İşte Brzezinski’nin bayıldığı “ Batıcı görüş” bu. bu patırtı içinde Batı yandaşı iktidarın po­ litikacısı ‘himayesinde bulunduğu’ ülkenin yardımını is­ teyince.. halk ayağa kalkar. Batı yandaşlığı Mustafa Kemal’in yoluymuş.. Batılı emperyalist. Anadolu’nun ortasında tek başımıza devlet kurup yaşamamız olanak dışıdır.. gerçekte ise ülkesini emperyalizmin sömürüsüne açacaktır. Bu politikacı sözde ‘hür dün­ ya’dan yana olacak... Y A D A M A T FERİT. Talihsizliği de budur ya.rı’ olmuşlardır. bir de ne görür. Büyük Avrupa devletlerinin yar­ dımı olmaksızın ve bu yardımı sağlayacak ödünleri ver­ meksizin.” Yine Fâlih Rıfkı. Ör-. aaa. 361 ... (. Ankara’ya karşı hoşnutsuzlar seferberliğinin gönüllüleri olmuşlardır.. kimse umursamıyor. hemen hemen tüm sınıflarıyla Ankara’ya ısmamamıştı.) 1923’te İstanbul’un mustaripleri. (4 Temmuz 1979) 5 ‘B A Tİ’ Y A E N V E R A R A R . Batı­ kların çıkarları için daldıkları ülkelerin hiçbirinde.. Mustafa Kemal Paşa ne yaptı biliyorsunuz. görülmedi. Fâlih Rıfkı ne yazıyor: “ . bir gü­ zel astı. Adamın ülkesini öylesine sömürür. on­ ları kayıtsız şartsız destekleyen politikacıların ‘mutlu bir sona’ ulaştıkları...

yahu buna gerek ne? Hep biliyoruz. bakıyorsun gümbürde­ miş. ne Cemal’i. Oysa Türkiye’yi onların adına savaşa sokan bun­ lardı. anarşi. Anadolu hareketinin başarıya ulaştığı gün yüz­ üstü bırakmadı mı? ‘Yüzellilikler’ diye devrim tarihi­ mizde geçen yüzelli kişi. Menderes’i sayabiliriz. Ya Damat Ferit Paşa? Ya Padişah Vahdeddin? ‘Hürriyet ve İtilâf’ın ileri gelenleri? Mütareke’den son­ ra.. az kalsın unutuyordum. Anadolu hareketine karşı İngiltere’yi. Yerlerine elbette ‘sistem’in kendisine daha sadık saydığı başkaları getiriliyor. ülkenin geleceğini ‘İngiltere devlet-i fehimesinin’ el­ lerine bırakan emperyalist kuklası politikacıları. Shygman Rhee. uğradıkları ‘hazin’ âkıbetler var. kimisi yargılanıyor. askeri ambargo. Bunun en geçerli örneği. ne Enver’i. İngiliz emperyalizmini savunan. kimisi öldürülüyor. bir süre önce kendilerinden oldu­ ğunu söylediği Bolşeviklerle dövüşürken öldü. Enver Paşa Türkiye’de Almanya’nın ‘el ulağı’ idi. gerçekte. hâttâ Somoza. iç ka­ rışıklık. Alman­ lar. bu adam ‘sistem’in çı­ karını kolluyor ama. yabancı ülkelerden örnek gösterip duruyorum. Çankayşek. ya da ‘sistem’in adamısın diye tutup seni paraşütle iktidara in­ diriyorlar. Tabii. Bütün bu lâfları. terörizm derken. çok. Van Thieu. siyasal düzeyde ‘Batılı’. gitti Türkistan’da İngilizlerin kışkırttığı Basmacıların başında. yakın döne­ min ‘Batıcı’ devlet adamları. emper­ yalizm. Nasıl mı? Şöyle: Emperyalist bir ülkenin. ne de Talat’ı kurtarabilmiş­ lerdir. ülkesinin çıkarım da ihmal etmi­ yor.'ni­ hayet Muhammed Rıza Pehlevi.nek mi. yandı. ‘Batı yan­ daşı’ deyimlerinin hangi içeriği taşıdığını belirtmek için 362 . kısa­ cası ‘Batı yandaşlığı’ yapan ‘zevat’ değil miydi? Sonlan ne oldu ha? Bir de. ekonomik ambargo.. sa­ nırım Zülfikâr Ali Butto. bir süre bakıyorlar ki. Ben de tutmuş. kimisi ası­ lıyor.

Tam tersine. anti-emperyalisttir. bu çıkarları savunduğunu deyimlemez. bunları (Batıcı) sayıyor. oysa Batı’nın istediği 1950’den itibaren yaşadığımız İnönü/Bayar türünden iktidarlar. Orada konuşulanlara ku­ lak kabartıyorsunuz. ama bu siyasal düzeyde Batı’nın çıkarlarından yana olduğunu. Mustafa Kemal’den Batı hiç hoşlanmamıştır. Alman. İtalyan. Türk. zinhar çağdaşlaşma taraftarıdır diye anlamaya­ caksınız. uygarlık doğrultusundaki atılımlarında o taraftan esinlendiği olmuştur. Fransız bir sürü uzmanın katıldığı bir seminer. çağdaşlaşma yanlısıydı. a b d . -ilk önce Niyazi Berkes’in işaret ettiğini sandığım. Batı’nın çıkarlarını ulusunun çıkarlarından fazla korur demektir. Brzezinski adındaki herif-i na-şerif kalkıp. alın si­ ze İstanbul’da bir başka toplantı. ‘Ba­ tılı’ ülkelerden gelen konuşmacılar.söylediğimi elbette anladınız. “Türkiye’nin dış eko­ nomik ve politik ilişkilerindeki seçenekler” çevresinde dönüyor. Mustafa Kemal konusunda da. Mustafa Ke­ mal.böyle bir yanılmadan söz edilebilir: Mustafa Kemal. konuyu uzattığımı söyleyebilir. karşımıza çıkan aynı sorun. kendi çağında çağın uygarlık düzeyini Batı’da gördüğü için. çünkü ülkenin sorununun tartışılma­ sına gereksinimi büyük. döndürüp dolaştırıp 363 . Uzatırım zahir. falan ülkedeki ‘Batı yandaşı’dır de­ di mi. Batı’nın gözünde ulusalcıdır. İçinizden birisi çıkıp. şimdi bu iktidarlar ‘Atatürkçü’ geçindikleri için de. bu düpedüz ‘işbirlikçi’dir. size 1919-23 tarihleri arasında The Econom isf in Mustafa Kemal’e ‘yabancı sermayeye’ direndiği için na­ sıl yüklendiğini örnekleriyle aktarmıştım. ‘Sistem’. Söze Türk/Arap/İslâm ilişkile­ rine değgin bir konferansla başlamıştık değil mi. ‘Ortadoğu’da Amerikan savunmasının Güneydoğu kalesi’ olmamızı Atatürk’ün yolunda gitmek diye tanımlayabiliyor. ‘sistem’in basını ve yayın organları.

Oradan izlenebilir. Şimdilik bir noktaya ilişmekle yetineyim diyorum. yoksa “ sis­ tendin çıkarlarına mı? Batıkların istediği Batı yandaşlığı bu değil mi? (5 Temmuz 1979) M ERAKLISI İÇİN NOT Gazi Mustafa Kemai Paşa’nın ideolojisi’ ve Müdafea-i Hukuk Doktrini hakkında. Seminerde konuşan Türk uzmanlar.. Bu kafayla acaba Mustafa Kemal’in ‘M üda­ faa-i Hukuk’ öğretisine mi hizmet ediyordu. Cumhuriyet Söyleşileri dizi­ sinden çıkan Bir Sap Kırmızı Karanfil ve Ufkun Arkasını Görebil­ mek başlıklı kitaplarda yer almıştır. 364 . ulusal çıkarlarımızı ve bağımsızlığımızı savunmuşlar. tehlike­ li boyutlarda gelişen bu işbirliği giderek ülkenin Batı’dan kopmasına yol açabilecekmiş” vs.. Sovyetier Birliği ile ilişkilerini geliştirmekten zararlı çıkacakmış. ne zaman Amerikalı çıkıp da ‘Bats’nın görüşünü söylediyse. yalnız eski bir diploma­ tımız. daha sonraki tarihlerdeki ‘tespit’ ve ‘de­ ğerlendirmelerin’ hemen tamamı.. “ Batı ülkelerinde Türkiye’nin Arap ülkeleriyle işbirliğini artırması kuş­ kuyla karşılanmakta imiş” . arkasından kalkıp onu onaylamış. genellikle Amerika­ lı ve Almanlara karşı çıkmışlar. vs.sözü Türkiye’nin Sovyetlere ve Arapiara yakınlaşması­ nın hiç de iyi olmadığına getiriyorlar. “Türkiye.. Bu zatı Türkiye yıllarca en önemli diplomatik görevlerde kul­ lanmıştır.

Meraklısı için ekler .

‘Soğuk Savaş’ boyunca özgürlük savaşçısı ro­ lünü oynamış ‘Sistem’in (emperyalizm) birden maske­ sini atıp gerçek yüzünü göstermesine yol açtı: ‘Küreselleşme’nin . 2002 Maçka/İst.‘ulusal devlet’e düş­ man. Oku­ nunca görülecektir ki. tarih perspektifi içinde fena halde gündeme gelme­ si. Az şey mi?.AZ ŞEY Mİ? (.. ‘Kemalist Sol’ ve ‘Sosyalist SoFun. bir ‘dip dalgası’ içindeyiz.. 60’lı yılların başından itibaren savunduğumuz ilke ve tutumlar. Sonuçta... ‘soyut’ fikir ve kav­ ram düzeyinde. ‘somut’ bir ‘toplumsal’ ve ‘ulusal’ düze­ ye yükselmesi bu sayede yaşanıyor.) Attilâ İlhan Kasım. 367 . ‘klâsik emperyalizm’ olduğu. ‘taban’dan geldiği tartışılamaz. her defasında olduğu gibi. kitaba ek olarak verdiğimiz bu mülâkatlarm yapıl­ masına ve sorunun tartışılmasına imkân hazırladı.. . İşte o güne kadar geçmişi irdeleyip güncel sonuçlar çıkarmaya çalışan ‘Demokratik Sol’.. artık elle tutulur top­ lumsal davranışlara dönüşmektedir. açıkça meydana çık­ tı: Çıplak ve ahlâksız bir ‘hegemonya kurmak’ için te­ şebbüse geçtiler. ‘Doğu Bloku’nun dağılıp ‘Sovyet Parantezi’nin ka­ panması. bu defa da ülkemizde başı ‘inkılâpçı gençlik’ çekmektedir: Son dö­ nemde Kemalizm’in ve onun Batı’yla gerçek ilişkileri­ nin..‘tek kutuplu dünya’nm.

H âlâ Kıbrıs sorunu önüm üzde. şöyle söyleyebi­ lirim: Türkler. daha evvel ne zaman kimlik krizi yaşa­ mışlardı. Osmanlı Budin’i zaptettikten son­ ra. ilk inti­ bah Silâhlı K u vve tle r’de başladı. Fırıldaklar çeviriyor. Çünkü Türkler yeniden kendi kimliklerini tartışmaya başladılar.) Türkiye bir kimlik krizi yaşıyor. yâni Macaristan’ı fethettikten sonra Macaristan’ın başına bir Macar’ı getirip koydu. “G aliba biz yanlış bir taraf seçmişiz” düşüncesine doğru gelmeleriyle b ir uya­ nış başladı. hâlâ A vru p a Birliği hep kaytarıyor. ya­ lan söylüyor. buna bir bakmak lâzım. Biz Devlet-i Aliye’nin parlak zamanını yaşarken Türk­ lük iddiasında değildik. O ka­ dar girmiyorlardı ki.I İN TİB A H B AŞLAD I (Dış politikada bize birtakım şeyler zorlanıyor. 368 . “Acaba bun lar ne der?” diye sorular konunca. Osmanlılık iddiasındaydık. zannediyorum ki. Bu neden ve na­ sıl ortaya çıktı diye soracak olursanız. hâlâ Ege adaları önüm üzde. kalleşlik ediyor. Ve Osmanlı camiası içerisinde yaşayan toplulukların hiçbi­ ri etnik tavırla bir kimlik iddiasına girmiyorlardı. O kadar kendinden ve Osmanlılığından emin.

biz çekildikten son­ ra. dinleri. Eğer biz onlara baskı yapsaydık. çünkü 19. Çin’de de. Kendi ha­ yatlarını yaşıyorlardı. İran’da da yapıyorlardı. Bunu parçalamak için buldukları çare de. Ermenilerle Osmanlılar. emperyalizm aşamasına gelmiştir. emperyalizmin bu ülkeyi dağıtmak istemesinden doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğu içindeki çeşitli etnik gruplan tahrik ederek. Rusya’da da yapıyor­ lardı. Parçalamaya karar verdiği ülkelerin başında da Osmanlı İmparatorluğu gelmektedir. Halbuki çıktılar. Ondan evvel hiç kimse böyle bir teşebbüste bulunmuyordu. Hep onlara sorduğum bir soru vardır. yüzyılda başla­ mıştır. hâttâ bundan daha evvel. Ermenilerin isyan hareketleri tıpkı Sırpların. Ermenilere yapılan zulüm lâfları edilir. Rumların isyan hareketleri gibi 19. Kültürlerini kaybetmişlerdi. Bunun nedeni çok basittir. Buna mukabil. Yâni bizim bu topraklarda yaşayan insanların kimlik sorunlarının tartışılmaya başlanması. 20. dilleri. Bulgarla­ rın.T ü rk iy e ’ nin k im lik krizi Peki bizde bu sorun ne zaman başladı? Bunu ben Erme­ ni arkadaşlarla konuşurken sık sık dile getiririm. bu beraber yaşama­ lar boyu siz Ermeni isyanı hatırlıyor musunuz? Yoktur. İngiltere veya Fransa imparatorluğunun topraklarından çıkanlar hâlâ İngilizce ve Fransızca ko­ nuşuyorlardı. Ermenilerin isyanı. Bunu yalnız bizde yapmıyorlardı. Zaten dinlerine de müdahale edil­ miyordu. Biz böyle bir 36 9 . asrın başlarında Batılı kapitalizm. onları serbest bıraktıktan sonra. Anadolu Selçuklu­ ları ve diğerleri beraber yaşadılar. gerek dini açıdan gerek milli açıdan on­ lara bir kimlik yakıştırıp o imparatorluğu dağıtmaktır. asrın son­ larından itibaren. dillerine de. kül­ türleri ile olduğu gibi çıkamazlardı.

Şimdi bu hava içerisinde Anadolu hareketine girili­ yor ve Anadolu hareketi içerisinde Ankara’ya karşı is­ yan eden gruplan. Türkçü olduğunu söyler. ki pek çoktur. Onlar daha önce Türkçü hareketin içindedirler. Türkçü. Şeyh Sait isyanına kadar.. Türkçü ne demektir? Türkçü. tam bağımsız ve öz­ gür bir ülke olarak devam etmesini sağlayan adam de­ mektir. Batılı emperyalizme karşı ayağa kal­ kan ve ona karşı çıkan adam demektir. Meclis kurulduğu zaman.şey yapmadık. Emperyalizm işte budur. Batılının ona olan baskısına kar­ şı koyan adam demektir.. Bunu dürüstçe yazan Fâlih Rıfkı Bey vardır. Yâni bir Bulgar. bir Cezayir­ li çıkamıyor. Kuva-yı Milliye’yi ve Müdafaa-i Hukuk’u örgütleyenler Türkçülerdir. Bunların hepsinin dibini kurcala­ dığımız zaman şaşılacak bir şekilde etnik bir tahrik bu­ luyoruz. ona bu konuda bir . Tü rk ç ü . Bu çok açık ve tarihi olarak ispatlanmış bir olaydır. Meclis etrafındaki 370 . Osmanlı oradan çekildik ten sonra Bulgar kültürüyle çıktı oradan. Şimdi pek çok insanın unuttuğu veya hatırlamak is­ temediği bir şey var. Osmanlı’da da. Demek ki o kadar yüzyıl boyunca. Yâni Düzce isyanından tutun da. Türk kimliğini açığa çıkarıp.baskı yapıl­ mamıştır. resmi tarih yeteri ka­ dar incelemiyor. Türkiye’de de bunu yap­ mak istiyordu. e m p e rya lizm e karşı çıkan d e m e k tir Emperyalizm bu diğer kavimleri etnik olarak tahrik edin­ ce. Daha evvel Rusya’da başlamış olan Türkçülük hareketi Türkiye’ye sirayet etti. Halbuki bir Senegalli çıkamıyor. Türklerin de kendi kavimleri için araştırmalara gir­ melerine yol açtığım görüyoruz. Cezayir yazarları hâlâ Fransızca yazıyor­ lar. Türkçü.

sana ne tarihten! Biliyor o. Türkiye Hatay üze­ rinde Misak-ı Millî sınırları içersindedir diye bir iddiada bulununca. Bir ümmet kültüründen 371 . en başta Şeyh Sait isyanı var. O zaman tabii Mustafa Kemal Paşa sağ olduğu için kısa sü­ rede halledilmiştir. tarih âlimlerini çağıracaksın. Türkiye Cumhuriyeti ilân edildikten sonra. Bunların da etnik olmadıkları aslında konjonktürden bellidir. Bu nasıl incele­ necek. Mustafa Kemal Paşa ölene kadar. cumhurbaşkanı olmuşsun. Türklerin kimliğini oluşturmak lâzım. Tarih Kurumu kuruyor. Diyeceksiniz ki isyanlar var. Dersim isyanı vardır. Dünya Savaşı çıkana kadar hiçbir etnik sorunla karşılaşılmamıştır. orta­ ya çıkarmak lâzım. Kararlar alınacak. İkincisi. toplanacaklar. İngilizler tarafından örgütlen­ miştir. Batı daima bu oyunu oynamıştır. yâni et­ nik bir şey çıkar.bütün bölgeler isyan ederler. Mustafa Ke­ mal Paşa’nın Türklere vermeye çalıştığı kişilik. II. ya Kürtler çıkar. ku­ rultay yapacaklar. kendisi­ nin kafasında doğmuş bir şey değildir. Fransızlar böyle bir işe kalkışmışlardır. Bununla yetinildi mi? Hayır. farkında. doğru. Bir defa onun ne kadafr ulusalcı bir adam olduğunu anlamak için bir tek şeye bakmak kâfidir. ya Çerkezler çıkar. Dersim isyanı çok iyi biliyorsunuz ki Hatay’la ilgilidir. Bunun için de tarihi çok ciddi bir şe­ kilde inceleyeceksin. o bir petrol ve şeriat isyanıdır. Peki o zaman Türkler neydiler? Türkler bir kişilik elde etmeye çalıştılar. Türkiye istiklâlini kazandıktan son­ ra Kemal Paşa. başka çaren yok. Yahu sen asker­ sin. İsyanın dibini kurcaladığı­ nız zaman. M ustafa K e m a l’ in ve rm e y e ça lıştığı kişilik Bunun dışında Türkiye’de bir kişilik hareketi olmamış­ tır.

fikri hayatına baktığı­ mızda çok net görünüyor. OsmanlI­ ca. aslında Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’in bir sentezidir. Bu milliyetçilik kesinlik­ le şoven değildir. daha çok kültüre ve yurda dayanan bir 372 . ırkçı değildir. Kürtler. Lazlar. Çerkezier. Nasıl Hıristiyanlıkta Latince ve Yunanca böyle bir özellik taşıyorsa. İslâmiyet’te de bunlar taşıyor. ki milli devlet ken­ di dilini oluşturmak zorundadır. Mustafa Kemal Paşa kendi düşüncesi içinde yoğurmuş. Ama sen milli bir devlet olursan. kültür hayatına. Peki Türk kimliği nedir? Türk kimliği ırka dayanan bir kimlik değil. Bu­ nun için de ulusal şiir.geldiğimizin son derece farkında. Çünkü açıkça söyler. hepsinin bir araya gelerek yaptıklarını söyler. ulusa] roman. çünkü dilinde bir üm­ met kültürünün getirdiği bütün özellikler var. hem Farsçayla hem Arapçayla ilişkili. Farsça-Arapça İslâm’ın dini dilleridir. Bu o günle­ rin edebiyatına. Bunlar tartışıla­ maz. Ve Türkiye’deki Cumhuriyet hareketlerini ve İstik­ lâl Savaşı’nı yapanların da Türkler. bunun teşebbüsü için Dil Kurumu’nu kuruyor. dünya milletleri kardeş olmuşlardır. Yu rt m illiyetç iliğ i Zaten Mustafa Kemal Paşa’nın Kemalizmi’nin oturdu­ ğu fikrî zemin. Ve bu böyle karma bir harekettir. ulusal edebiyat gi­ bi temaları ciddi şekilde izlemeye çalışıyor. Öbür taraftan sanatta da “Türkleri nasıl olur da üm­ met kültüründen çıkarabilirim” diye uğraşıyorlar. Tarih Kurumu’nu kuruyor ve bunlarla ulusal devletin platformunu hazırlamaya çalışı­ yor. âlimlerle paylaşarak bunlardan ortaya bir Türk Milliyetçiliği çıkarmıştır. Osmanhcada bunların olması çok doğal­ dır. Bunların ortaya atmış olduğu bütün dü­ şünceleri.

Başka başka dillerde kanunları. demokratik ve lâik bir devrim yapıp bir devlet kurduk ve bunun kimliği de çok netti. Ama bunun içersinde çeşitli etnik kökenler olabilir. Yeni yetişecek olan nesil­ lerin. Bask var­ dır. kendilerine göre kül­ türleri vardır bunların. Türk devleti. sonra da eklerler.kimliktir. Yâni bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar Türk sıfatını taşırlar. Bunu sağlamak için çok önemli bir şeyleri gördük. dini okulları. yabancı okul­ ları. İşte Fransız Devrimi’nin yaptığı budur. yâni tekkeleri. Biz İstiklâl Savaşı’nı yaptık. İki. M illi Eğitim Ama bu kimliğin bir yurt milliyetçiliği getirdiğini. yalnız o değil. Ama bunlara sen nesin dediğin zaman Fransızım derler. O ka­ rarı hepiniz biliyorsunuz. neresinden bakarsanız bakın. diğer dini miies373 . Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türkiye’de. millete intikalini sağ­ ladık. ulusal bir kültürle nasıl yetiştirebiliriz fikri karara bağlandı. Şimdi Türkiye tamamıyla modernist bir devlet ola­ rak düşünülmüştür. İstiklâl Savaşı bir çeşit Fransız Devrimi’nin tekrarıdır. kesin­ likle bir ırkçı milliyetçiliği olmadığım bilmek lâzımdır. Böyle bir hava içersindeydik biz. biz İstiklâl Savaşı’yla birlikte bir inkılâp yaptık. Biz ulusal. yâni misyoner okullarını tasfiye etmiştir. medreseleri vb. Fransız Cumhuriyeti’nde Korsikalı vardır. Büyük tartışmalardan sonra. Bu. ben Bask kö­ kenliyim derler. ulusal bir kültür al­ malarıyla olabilirdi. Bu inkılâbın içerisinde de hâkimiyetin bir kişiden çıkıp. İşte o zamanlar çeşitli Maarif Kong­ releri yapıldı. Üniter devlet fikrini Fransa’dan almış­ tır. bir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. bağım­ sızlığımızı kazandık. Türk kimliğidir.

astronomi. bizde de aynı şey yapılmış. ulusal bir eğitim için liseler kurulmuştur. Yetişen yurttaş­ lar da Cumhuriyet’e sahiptiler. aynı zamanda da bir ulusal ekono­ mi gerçekleştirmeye çalışıyor.seseleri tasfiye etmiştir. G â zi’nin m illi iktisat p rog ra m ı Mustafa Kemal Paşa. Bizi yıkamamaları da on­ dan. aynı şekilde bir say Misak-ı Milli’si gerçekleştireceğiz. Onun gelişebilmesi için ulusal eğitim ve öğretim kuruluyor. Bu. demok­ ratik eğitimi sağlayabilmek için eğitimi birleştirerek bir tek eğitim sistemi getirmiştir. özellikle sömürülmüş olan ülkelerde sınıfların tam oluşamadığını.. sosyo­ loji. psikoloji. Liselerde o zamanki eğitim yurttaşlık üzerine kuru­ ludur. Ama bununla yetinmiyor Cumhuriyet. ■ Yâni evvela ulusallık kuruluyor.” ‘Say’. Biz lisede felsefe. Bir emek Misak-ı Millisi koyuyor. birleştirile­ rek yapılıyor. Çok sağlam bir eğitimdi. lâik.. Bu liselerde ve bu eği­ timle Türkiye’de yurttaş yetiştiriliyordu. demokratik. çünkü hâkim sınıfların yabancıyla işbir374 . Ama şunu söyler: “Nasıl elbirliğiyle bir Misak-ı Milli gerçekleştirdiysek. emek demektir. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Galiyev’in fikirlerine sahiptir. Bunların yerine bu lâik. Biz o eğitimden geçtik. Nasıl Fransa ihtilâlden sonra mis­ yoner mekteplerine karşı inkılâbı ve ulusallığı yerleştir­ mek için yeni. yoksa kendi­ liğinden mi söylüyordu? Burası henüz meçhul. Bizde de lâik. mantık ve estetik derslerinin hepsini derinlemesine okurduk. yi­ ne Fransa alınmıştır. Bunun için de örnek. demokratik ve ulusal bir eğitim sis­ temi kurmuşsa ve bu eğitim sisteminin kaleleri liselerse. Biliyor muydu. Ama dün­ yada. Bunu önce İzmir İktisat Kongresi’nde çok açık bir şekilde tüccarlara bırakmıştır.

bütün alanlarda dev­ letçi ama halkçı-devletçi bir programa başladık. bitiririz. Ortadoğu’yu Sadabat Pak­ tı ile kontrol eder. Dengeli. sonra da Soğuk Savaş döneminde zırt der. O dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma hızı yüzde sekiz. Dün­ ya Savaşı’yla olur. bir Kemalist tablodur. En büyük dostu. bunun ekonomisi kamu öncülü­ ğünde bir kalkınma olacaktı. Şimdi bu çerçeve içersinde bunun ekonomisi ne ola­ caktı? Gâzi’ye göre. ulusal bir ülke halindedir. Bunu uygulamaya girdik. Bu ittifak aksar. Niye 375 .ligi yapan komprador kapitalist olduğunu. Beş kuruş borç almayız. D ü n ya S a va ş ı’ ndan son ra A m e rik a ’nın kucağına o tu rd u k Türkiye Cm huriyeti’nin teklemeye başlaması 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren Fransızlar ve İngilizlerle ittifak dener. önemsiz bir derecededir. Şimdi bu tablo çok açık. Bu zurna nerede zırt der? Bu zurna. Türkiye’de enflasyon çok düşük. müttefiki Sovyetler Birliği’dir. Çünkü Mustafa Kemal Paşa ölünceye kadar Türkiye’nin emperyalizmle hiçbir ilişkisi yoktur. 2. Halk Partisi’ni de böyle kurmuştu. yeni bir devlettir. ilk önce 2. Dünya Savaşı’nda. Kendine göre ithalatımız ihracatımızı dengelemiştir. 2. Bağımsız. Kamu öncülüğünde bir kalkınmanın da nasıl örgütlendiğini hepimiz biliyoruz. yakını. güçlü. geri kalan­ larının hepsinin üç aşağı beş yukarı ‘halk’ diye adlandı­ rılabileceğini ve bunların hepsinin antiemperyalist bir cephede buluşması gerektiğini savunuyordu. Sümerbank’ından Etibank’ına biz. Antiemperyalist bir savaştan çıkmıştır. yüzde dokuzlarda sey­ reder. Tür­ kiye’nin Kemalist geçmişidir. Balkanları Balkan Paktı ile. Osmanlı borçlarını öde­ riz.

Türkiye hayal kuruyor. dünyanın önde gelen emperya­ list ülkesiydi. Çünkü Sovyetler Birliği gelip Almanların Hariciye Ba­ kanlığından bizim bütün bu gizli hikâyelerimizi öğrenir. O ülkeleri yönetsinler diye. O telâşta ne yaparız? Gider. Çünkü Almanlarla kırıştırırız. Rusların karşısına dikilmesini böylelikle temin etmiş olur. “ Bunların memleketinde din yok. Hayal güzel. İşte ondan sonra başlar bugünkü krizin ucu. Türkiye için de aynı hesaplan yaptı. Daha 47’de buraya gelmiş olan Amerikalı uz­ manlar.. sanıyordu ki bizimkiler. Almanlar bizden krom satın alırlar ve silâh ya­ parlar. Çünkü Amerika. ‘Oradaki Türkleri acaba apartabilir miyiz?’ diye bir hayal kurarlar. birin376 . Biz. Böyle bir şey ola­ maz. Tür­ kiye’ye para gelir. Amerika’nın kucağına otururuz. Biz Amerika ile işbirliğine başladığımız Ve Marshall Planfnı kabul ettiğimiz zaman. îngilızler bizi savaşa girmeye zorlar. Ameri­ ka çok hayırhah bir ülkedir. Tür­ kiye’yi nasıl kendi istedikleri biçime sokabiliriz diye dü­ şündüler. İngilizler buna kızar.. Almanlarla kırıştı­ rırken. Yâ­ ni Tataristan’a. Mareşal Fevzi Çakmak’la Şükrü Saraç­ oğlu Almanlarla gizli temaslara girer. savaşa girecek durumda olmadığımızı söy­ leriz. büyük. Almanlar yenilince biz çok müşkül duruma düşeriz. Biz. bunların bü­ tün aydınları dinsiz” diye rapor vermişlerdir. Ama biz Almanlarla işbir­ liğini sürdürürüz. Bir yere girdiğinde oradan çıkmayı hiç dü­ şünmüyordu.aksar? Fransızlar yenilir. Türkiye’ye kredi açar. Türkiye’nin sanayileşmesinin güçlen­ mesini sağlar. Böyle birtakım teşebbüslerimiz vardır. güçlü ama bir o kadar da saçma bir hayaldir. Ruslar bizden toprak ve Boğazlar’dan geçiş isterler. Biz telâşa düşeriz. Çünkü Almanlar Rusya’ya saldırın­ ca. Öğrenince Rusların kafası kızar. Oralara biz bura­ dan adam göndeririz.

Amerika’da 1930-40’h yıllarda dini cemiyetler Hollyvvood’u kont­ rol ederlerdi. Amerika’nın isteğiyle olmuştur. Gidin. Amerika dindardır.. İki yatak vardır. sonra da ilahiyat fakül­ teleri haline getirmişlerdir. seyredin o eski filmleri. Bir de bunu alıp önce okul. Amerika devletçiliğe de karşıydı. Neden olmuştur? Çünkü Amerika. Öne aldığı için de Türkiye’de böyle şeyler oluyor. li­ beralizmin zirvesidir.cıl olarak her şeyin tabanı ve kökü olan Tevhid-i Tedri­ sat yasasını delmişizdir. Karı-koca ayrı yatakta yatarlar. Dindar olduğu için de. yer. Bizde de o sıralarda Demokrat Parti iktidar olabilme ihtiyacındaydı. yâni imam. Bunun için tarikatlardan yararlanmayı düşünüyordu. Kamu sektörü vaziye­ 377 . Hollywood filmlerinde karı-koca aynı yatakta yatamazdı. hatip yetiştirip camilere yollayacaklardı. bizimkiler bunu sık sık unutuyorlar. Oradaki dördüncü madde olan imam-hatip okulları. yâni vahşi liberalizm kurar. bu işlere girdiği ülke­ lerde dindarlığı öne alır. lâik değildir. Zaten illegal birtakım tarikatlar vardı. sonra lise. Bunlarla işbirliğine girdi. Çünkü tabiat faşisttir. sadece ‘hidemât-ı diniye’. A m e rik a d in d a r ve lib e ra ld ir Bu. öldürür. Amerika’da lâiklik yoktur. Bir çeşit sosyal Darwinizm vardır orada. Aynen tabiatta olduğu gibi. Kendine en kötü liberalizmi uygu­ lar.. S a n a yile ş m e m izi A m e rik a ö n le d i Şimdi bu çerçeve içersinde siz ne yapıyorsunuz? Burada inanılmaz bir kamu sektörü var. Kim güçlüyse ötekini ezer. Niye? Çünkü o.

önümüzdeki sonbahar Kruşçef’le görüşmek üze­ re Rusya’ya gideceğini söylediğini herkes bilir. Neden oldu bu? Çünkü Menderes onları dinlemedi.te hâkim. Sanayi filân da düşünmüyorlardı. Fakat bunlar iktidar oldukları andan itibaren yırtınırlar: “ Sa­ nayileşeceğiz! Büyük Türkiye! Görülmemiş kalkınma!” Amerika. Dünya Bankası’mn başındaydı. biri Demirel. Kıbrıs kazığı en büyük kazık­ tır. 60’h yıllarda yediğimiz kazıktır. Bir de üstelik bizimkiler hâlâ Amerika ile işbir­ liği yapıyorlar. Çünkü onlar başladı­ lar finans numaralarına. Menderes’in devrilmeden önce Havza’daki konuşma­ sında. Ondan birkaç ay sonra devrilmiştir. Res­ men ve alenen silâh vermez. Bu kazık süregitmiştir. “ Boş ver kalkınmayı. Ameri­ ka’nın müttefiki. benzin sarf et” diyorlar. Berbat bir haldeydik. Amerika bize para verecek.McNamara. Onlar. O zaman ~çok meşhurdur. Bizde Cumhuriyet neslinin nasıl yetişmiş olduğunun güzel örneğidir. Sonunda döviz kıtlığı başladı. Kendilerini liberal ve demokrat sanıyor­ lar ama iki örnek vereceğim. Bunlar farkında değillerdi. Rusya’ya karşı N A To’ d a onu savuna­ cak olan ülkeyiz ama bize silâh ambargosu koyar. sen yolları yap. îkisi de liberal sanıyorlar kendilerini. Kıbrıs’tan dolayı öyle bir hale gelir ki. Yâni daha o zamanda bi­ zimkiler kazığı yediklerini anladılar ama nasıl çıkacak­ larım bilmiyorlar. biz. Başından itibaren önce Menderes ihtilafa düşmüştür. Tartışmalar böyle bir çerçeve içinde geçi­ yor. Hiç öyle bir şey düşünmü­ yordu Amerikalılar. Nasıl gider? En büyüğü. görülmemiş kalkınma yapacağım diyor. beş para yoktu. Menderes onla­ rı dinlemiyor. biz sanayi kuracağız. Sanıyorlardı ki. 378 . Biri Erbakan. İlk o zaman başladı. Aralarında hır çıktı. deli oluyordu bunları duyduğu zaman.

oradan yetişen çocukların geleceklerini o ülkelerde arama heyecanıdır. Yabancı dille öğretim Ösmanlı’n'ın batmasının sebeplerinden biridir. Zaten Maarif düzeni. Türkler çok güzel bir şekilde vatandaşla­ rını yabancı dille düşünmeye. Nurcular da daha liberal. Lâiklik gidiyor. Çünkü bununla beraber Arapça tekrar Türkçe’ye girer. Bu ikisi tercih edilirler. Suudi Arabistan kolunda. Bu kadarla da ye­ tinilmez.E ğitim s is te m im iz b o zu ld u Tevhid-i Tedrisat bozulduktan sonra bu kadarla yetin­ mezler. Ama bu­ nunla yetinmediler. hem de Türkler ta­ rafından açılır. Dinî girişte birtakım tarikatlar tercih ediliyorlar. Bunlar yeniden. Cumhuri­ yetin kimliğini bozmaya başlamanın ucudur. Şimdi. Kolejler vasıtasıyla yabancı dille öğretim tekrar edilir. Bu. Çünkü bunların tarzları Birleşik Amerika’ya uymaktadır. Biri Nakşiler. M aarif düzenini de bozdular. bunların hepsini kapatmıştı.İngilizce olmak üze­ re birçok kolej kurulmaya başlanır. Bunun tabii neticesi. Türkiye’de imam-hatip okullarının yanı sıra yabancı dille ama -dikkat isterim. Şimdi. vakıf üniversiteleri diye birtakım gecekondu üniversiteler açılır. Bu. bi­ rinci uç. yabancı okullar buraya getirilir. Tarikatlardan tercih edilenlere bakın. İkincisi. ılımlı İslâm kolunda. din düzeni bozuldu. bakın nasıl oluyor: Bir taraftan dinî bir giriş oluyor. Öte­ ki Nurcular. Yunan Latin kökeni ile İsmet Paşa zama379 . Çünkü yalnız Si­ vas’ta altmış tane misyoner okulu vardır. Nakşiler. Onların kafalarına uymaktadır. kolejler. Arapça eğitim girer. yabancı dille göndermeler yapmaya ve yabancı dil çağrışımları içinde büyütmeye başlarlar. Bu kadarla yetinil­ mez. Hâttâ El Ezher’e öğrenci gönderilir. Bu üniversitelerde Türk çocuklarına Amerikan tipi öğretim aşılanır. Gâzi.

Biz­ de de ‘nomenklatura’ olmuştur. Onun üzerine bu geldi oturdu.. Tabii. Baş­ ka ülkelerde üç senede yaptıkları işi Türkiye’de otuz se­ nede yapamadılar. Biz Karabük Demir Çelik fabrikasını açtığımız zaman Türkiye’de bayramdı.. 380 . bunların üzeri­ ne gelindiği zaman halk da direniyor Türkiye’de. Bürokrasi. Herkes ona sahipti.nmda bozulmuştu. Ara­ larında bir sürtüşme çıktı. Özellikle İsmet Paşa döneminden sonra. Bu de­ fa ulusal iktisadı tahrif etmeye başladılar. özel sektör onu kullanmaya başladığı zaman sinirlendi. Onun için. Yâni ben çocukken Dev­ let Demir Yolları Sivas’a vardığında bütün Türkiye bay­ ram etti. kendini bu malların sahibi gibi görüyor­ du. Müdafaa-i Hukuk’un aşağı yukarı birisi M aarif’te birisi ikti­ satta somut hale gelmesiydi. Bunu da hayli baskı ile hükümetlere zar zor uygulatıyorlar. devlet tarafından yukarıdan aşağıya indirilmemiştir. Ülkemizdeki darbelerin bir kısmının sebebi budur. Bunu da bozdular. Aynen Rusya’dakine benzer bir durumdur bu. Bunu da iyi bilmek lâzım. Özel sektör gelirse. bu işte iki tane özellik var. Şimdi. B izd e kam u se k tö rü halkla b irlikte k u ru ld u Şimdi. Özelleştirme numarasıdır. Buraya kadar getir­ diler işi. Buldukları numarayı biliyorsunuz. buna başka bir şey de sebep oldu. Türkiye’de bürokrasi kesinleşmiş ve katılaşmıştır. bu iş daha iyi olur. s e k a öyle.. özel sektörle birlik­ te iş yapıyordu.. Bizdeki kamu sek­ törü halkla birlikte olmuştur. Bunların hepsi Türkiye kalkınmasının. Böyle bir durum bir türlü özel­ leştirmeyi istedikleri yere götürmeyi sağlayamıyordu. Bu. Özel sektörü kullanıyordu. Geriye ne kaldı? Ulusal iktisat kaldı. Bir tanesi: Üstteki ka­ mu sektörü.

Şimdi buraya geldikten sonra eğer bir intibah başlar­ sa işler zorlaşır. Bunu halka yuttu­ ruyorlar. “ bunların gerisinde galiba biz yanlış bir ta­ raf seçmişiz” düşüncesine doğru gelmeleriyle bir uyanış başladı. Kendileri de yutuyorlar. ilk in tib a h S ilâ h lı K u vve tle r’d e başladı Bugün tabii.. Dön­ dük mü biz Meşrutiyet yıllarına. Tanzimat dönemi­ ne. milli ekonomi dememiz çok zor. O zaman soru işaretleri başladı: “ Acaba neden oluyor?” Dış po­ litikada bize birtakım şeyler zorlanıyor..întibah başlar’ ne demek? Yâni bir uya­ nış başlarsa. kalleşlik ediyor. yalan söy­ lüyor.. Yavaş yavaş içlerine attıkları meseleleri. . ilk intibah Silâh­ lı Kuvvetler’de başladı. Çünkü Sovyetler yok. kendisini Cumhuriyet hükümeti ve Atatürk­ çü zanneden hükümetler yapıyorlar. zannediyorum ki. artık ulusal holding­ ler de yok. Sovyetler Birliği dağılınca. o zamana kadar başımıza Sovyetlerin açtığını zannettiğimiz belâ­ ların hiç de onlar tarafından açılmadığı meydana çıktı. hâlâ Av­ rupa Birliği hep kaytarıyor... Fırıldaklar çeviriyor. Bu holdingler de yabancı ser­ mayenin Türkiye’deki bir çeşit acentaları halinde.. çünkü Türkiye böyle bir tavır içinde. Bunü. Büyük holdinglerin büyük bir kısmında %25 ile %75 arası ya­ bancı ortaklık var. Nasıl oldu? Eğer Sovyetler Birliği dağılmasaydı belki de olmazdı. belâlar devam ediyor. Çok az kaldı. hâlâ Ege adaları önümüzde. bundan on beş sene öncesine göre artık ekonomimize. Türkiye’de uyanış geç başladı ama baş­ ladı. “ Acaba bunlar ne der?” di­ ye sorular konunca. Hâlâ Kıbrıs so­ runu önümüzde.Buna çok sinirleniyorlar. 3S1 . Bu demektir ki.

Tür­ kiye’nin bütün etrafı nükleer. Bu­ nu Amerikalılar söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Etrafındaki­ ler de korkuyorlar” deniyor. ‘Toros’ roketini 160 km’ye kadar attık ve vurduk. Endişelenen kendileri. Askeri işbirliği konuşuluyor ve bu olduğu sırada Tür­ kiye’nin Genelkurmay Başkanı bir NATO toplantısına ilk defa iştirak etmiyor. savunmasını Brüksel’e g ö ­ re ayarlamak istemiyor. Sana diyor ki. Kıbrıs’ta bana ambargo koyan. Niye? Çünkü Türkiye uyanık. Nükleer yapmamaya uğraşıyorlar. Bu. O yazıda çok açık bir şekilde. Kuzey Kore. Yâni biliyorsunuz. kendile­ rini solcu zanneden birtakım şaşkınları da saflarına al­ dılar. Bunu ben söylemiyorum. kendine göre savunma planlan yapıyor ve planları niçin yaptığını biz anlamıyoruz. Çünkü Türkiye roket yapı­ yor. onların teknolojisi değil. Nükleer olmadın mı sen kendini savunma imkânına sahip değilsin. Hem de milli roket. Bizim buna inanmamı­ zı istiyor. Çünkü Türkiye biliyor ki.” Bunu söyleyen. Etrafındakilerden korkan yok. Şimdi ulusal olarak t s k . inanmadığımız için de Genelkurmay Başka­ nı Pakistan’da. Genelkurmay Başkanı kendisi söy­ lüyor. Irak roket ya­ pıyor. Türkiye’ye çok ciddi bir nük­ leer ambargo var.Bu son zamanlarda son derece net bir duruma gel­ di. Amerikan Hava Kuvvetleri Türkiye M asası uzmanı bir yazı yazdı. O kadar başarılı oldular ki. Halbuki. Çin’de. 382 . Gitmiyor. Bomba bile yaptı. İşte o zaman sen krize ge­ be bir ülke olursun. Bu yazı. “ TSK güçleniyor. Halbuki onlar roket yapanlara ‘serseri millet’ di­ yorlar. Pakistan Çin ile işbirliği ya­ parak nükleer teknolojiye geçmiştir. Sen böyle bir harekete başladın mı. biz de roket yapıyoruz şimdi. Türkiye Çin’le işbirliğinin zemini üzerindedir. “ Sana nükleer silâhı ben veririm. Türki­ ye’de de yayınlandı.

Çok önemli bir şey onun için. A m e rik a T ü rk iy e ’yi Tru va A tı o la ra k k u lla n m a k is tiyo r Türkiye şimdi Batı ittifakı ile olan ilişkilerini gözden ge­ çirme eğilimindedir. O zaman şöyle bir mantık işliyor oralarda: “ Eğer ben Amerika hesabına Türklerle iş yapacaksam. bunu açıkça Helmut Schmith söyledi. Bizim de hafsalamız almıyor. Türkiye’nin içine düş­ tüğü kriz ortamının sebebi budur. şimdi bu iki toprakta kullanmak istiyorlar. Çün­ kü Birleşik Amerika Türkiye’yi iki yerde Truva Atı ola­ rak kullanma kararındadır. 383 . Orta Asya’da niçin istiyor? Orta Asya petrol gölü ve dünyadaki petrol kırk yıl içinde bitecek. Avrupa’nın içinde Avrupa’ya kar­ şı Türkiye’yi kullanmak istiyor. kö­ tü bir devlet durumuna düşersin. Birincisi. çoğu Bolşevik Parti’nin önemli yerlerine gelmiş. onların hiç işine gelmez. Niye girelim ki biz böyle bir oyu­ na? Üstelik oradaki Türkler birçoklarının sandıkları gi­ bi saf insanlar da değil. dünya çapında politikacılardır. Türkiye’de sermaye hareketle­ riyle senin ekonomini darmadağınık etmek için gerekli numaraları yapmaya hazırlanırlar. Amerika hesabına girip oralarda bir de casus durumu­ na düşsün? Bunu Amerika’nın hafsalası almıyor. Bu. Onlar. Yâni bizi daha evvel Ruslara karşı nasıl kullandılarsa. Peki Türkiye Orta Asya’daki soy­ daşlarıyla niye kendi hesabına anlaşmaya girmesin de. Orta Asya. Niye Türkleri de araya soka­ yım ki?” O zaman sen hiçbir tarafa yaranamayan. İkincisi. Olayı hemen görüyorlar ve hemen değerlendirebiliyorlar. Türkiye’yi mutlaka Orta Asya’ya karşı kullanmak zorundalar. gider Amerikalılarla yaparım.çeşitli malî fırıldaklarla.

Irak’la yapaca­ ğımız ticarette inanılmaz döviz kazanacak durumdayız. satan bir topluluk halindedir. Çünkü M usta­ fa Kemal Paşa Kuvva-yı Milliye’de bu ortaklığı kendisi Ruslara teklif etti. Türkiye eskiden böyle bir şey yapar mıydı? Eskiden bizzat Savunma Bakanı giderdi. Asya’da inanılmaz pazar ilişkileri açıyor.ne diyorsa not alınırdı. Halbuki şimdi adama çok açık bir şekilde Irak’m bü­ tünlüğünden yana olduğumuzu. olan ilişkilerimiz. bu gerçekleri görmek zorundadır ve görüyor. Türkiye bugün. Şimdi böyle bir ortaklık kabul edilme­ si neyin gereği? Atatürkçülüğün gereği. Çin’le ilişkilerimiz Doğu Asya’da inanıl­ maz pazar ilişkileri açıyor. Meselâ Irak mese­ lesinde Birleşik Amerika’nın Savunma Bakanı buraya geldi. Savunma Bakanı’m müsteşar yardımcısı karşıla­ dı burada. Kâzım Karabekir Paşaya 384 . Ruslar çok açık ve seçik bir şekilde ge­ çen yıl Putin’le söylediler: “ Küreselleşmeye inanmıyo­ ruz. Çünkü bir Irak meselesi yü­ zünden.T ü rk iy e D o ğ u ’ya d ö n ü y o r Bu durumlara düşmemek için Türkiye Cumhuriyeti de birtakım tedbirler almaya başlıyor. Meclis açıldıktan üç gün sonra M us­ tafa Kemal Paşa bir yazı yazar. tek kutuplu dünyaya inanmıyoruz” dediler. Bizim Rusya ile. Bunlar. Amerika ile ilişkilerini as­ kıya aldığı andan itibaren Suriye. Türki­ ye. Ermenistan bile Türk sanayisinin birçok mallarını kullanıp. bizim ekonomik gücümüzden çok yararlanmak isteyen ülkeler. Bize gelip stratejik ortak­ lık teklif ettiler. Özal’ın Amerikancılığı yüzünden çok açık bir kazık yedik. Rusya. Şimdi. Irak’ın parçalanması­ nı istemediğimizi söyledik. Hindistan. Cumhurbaşka­ nı tarafından kabul edilirdi ve. Faal olarak gösteriyorlar da bunu. aynı şekilde. Hindistan ve Çin Avrasya politikala­ rını oluşturuyor. İran.

Rusya’nın çıkar­ larını savunurdu orada. Bu ittifakı yaparız. Almıyorlardı komünist diye. Şim­ di Rusya aynı şeyi teklif ediyorsa bunu kabul etmemiz lâzım. o zamanki Milletler Meclisi’nde Ruslar yoktu. Ondan son­ ra öyle bir dostluk kurarız. Şimdi bir ihtilaf çık­ tığı zaman bize yedek parça göndermezler. Bunlardan kurtulaca­ ğız. İktisadi bakımdan olduğu kadar askerî bakımdan da bir tek kaynağa bağlı donanımdan kurtulacağız. Lenin’e ulaştırır. Tevfi. yâni biz Avrasya po­ litikasına ağırlık verdiğimiz taktirde hem çok geniş pa­ zar bulacağız. E sk id en D ü y u n -u U m u m iye ’yd i. Bunu önleme­ nin çaresi. hem Birleşik Amerika’yı rahatsız ediyor. Genç nesiller bilmiyorlar. gönderir. Bu durum Batı’yı rahatsız ediyor. Belki ulusal savunma sanayisini kurma yolunda çok önemli adımlar atacağız. t ü s İa d onların Türkiye’deki acentası halinde. Burada İnönü bizi saptırmıştır. Hem Avrupa’yı. Çünkü o durumdayız. Türkiye’nin belini doğrultmasını engellemek­ tir. Biz bunu kabul ettiğimiz anda.k Rüştü Bey çıkar. Onu kim temsil ederdi bilir misiniz? Türkiye Cumhuriyeti temsil ederdi.. Eskiden Düyun-u Umu­ 385 . Bu nasıl engellenir? Çok kolay! Öyle birtakım fırıl­ daklarla ekonomimizin içine girmişler ki. Çünkü Cumhuriyet’in geleneği budur. Böyle bir durumumuz var... Onun içinde Türkiye’nin Rusya ile stratejik ittifak yapmak is­ tediği açıkça yazılmıştır. O zaman bunu yapmışız. öyle karşılıklı ilişkilere gi­ reriz ki. şim d i t ü s İa d Bir kere. O da Sovyetler Birliği’ne. Bütün bunlar önümüzde. büyük sermayeyi kullanıyorlar. hem kamu sektörünü çok geliştirebilecek imkânlar sağlayacağız. Tanklar iş­ lemez. bu iki tarafın da lehine çalışır.

bir holding birleşimi örgüt­ se. Karadeniz dev­ 386 . k riz patladı! Dikkatinizi çekerim. Fevka­ lâde güzel ekonomik ilişkileri var. Çünkü. gündemin değişmesi lâzım. siyasi partilerin. önce onların gün­ deminden çıkması lâzım. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’yle ilişkileri yepyeni bir şek­ le girebilir. Şimdi T üsiA D o görevi yapıyor. K a ra d e n iz İşb irliğ i A n tla ş m a s ı’nı ya p tık . bir ‘Karadeniz İşbirliği’ diye bir an­ laşma yaptık. “ Avrupa’ya mutlaka girmeli­ yiz. Amerika’yı küstürmemeliyiz. O zaman. Halbuki Türkiye’nin asıl gündemi bu değil. Onların gündemi ne? Onların gündemi: “ Eğer şunu da yaparsak a b bizi alacak” gibi bir palavrayı yıllar bo­ yu sürdürmek. İkincisi ne oluyor? Türk bası­ nı ve medyası onların buradaki sözcüsü haline gelmiş oluyor. Türkiye’nin Suriye. Türk basım ve medyası tamamen holding basını ve medyası haline gelmişse. Tür­ kiye’nin Rusya ile çok güzel ticari ilişkileri var. TÜSİAD ne zaman konuşsa.” her dakika söyledik­ leri lâf.” Gündem bu Türkiye’de. Onların gündemi ne? “ Aman Amerika’yı küstürmeyelim. dikkat edin. Türkiye nükleer olmak is­ tiyor. onların lehine konu­ şuyor. Türkiye’nin değil.miye’ydi. Türkiye’de akıllı insanların. Türkiye’ye Rusya tarafından stratejik ortaklık teklif edilmiş. Aman iM F’nin dediğini yapalım. Irak ve İran’la fevkalâde güzel ilişkileri olabilir. Aman Dünya Bankası kızmasın. Türki­ ye şimdi roketlerini yapıyor. sivil toplum kuruluşlarının. Bu sözcüler sürekli Türk halkına bunu telkin et­ meye çalışıyorlar. O zaman. Burada eğer TÜSİAD. gençlerin. Nükleer olmak için de temasları var. Bunun içinde Rusya var.

Yâni Avrasya politikası oluşuyor. şu Kıbrıs da çok uzadı. Türkiye’de krizin başlamasıyla. anlaşma imzalanıyor. Bu defa Türk Cumhuriyetleri de katılıyorlar.letlerinin hepsi var. Yunanlılarla dostluk tazelesek” dedi.vermeyelim. onların gaze­ teleri de o tavır içinde oluyor. Basın hâlâ öbür meseleleri bizim önümüze pişirip pişirip getiriyor. Karadeniz an­ laşmasının imzası arasındaki tarihlere bakın. tü s İad bu tavır içinde olunca. Halbuki Türkiye’nin gündemi bu değil. Şu Ege meselesini çözsek. Onlar ille de Karadeniz’e de burunlarını sokmak istedi­ ler ve Yunanistan’ı da sokmak istiyorlardı. Han­ gisinin % 75’e kadar yabancı sermayeyle çalıştığını. Türkiye’de gündem bu olu­ yor. 387 . Kriz pat­ larken. Niye? Bunun izahı zor değil. Anlaşma imzalanıyor. “ Canım. Bir hafta filân var. “ Yabancı bakan getire­ lim” bile dedi. En ileri ge­ lenlerinden. Öbür taraftan Ruslar. Türkiye ve Rusya’nın muhalefetiy­ le Amerika oraya alınmadı. Şimdi bu politika oluşurken. kriz patlıyor. İşte krizin bir sebebi de bu. Geçenlerde ye­ ni bir toplantısı yapıldı. sonra onlar da katılacaklar. isim . Türkiye’de­ ki krizin gerisinde işte bu sebepler yatıyor. Şangay Beşlisi anlaş­ ması bu Avrasya politikasının Doğu ucu. en öndeki büyük patronlardan bir tanesi. Önce gözlemci olarak katılıyorlar. Şimdi. han­ gisinin % 50’ye kadar çalıştığını görürsünüz. Hele içlerinden bir tanesi. Çinlilerle birlikte Şangav Beş­ lisi ile beraber bir anlaşma yaptılar. TüsİAD’daki holdingleri inceleyin. Türkiye de bunu istemedi ve giremediler. bu gündem konusu iken bizim basınımızda tık yok. Rusya da. Onların gazete ve televiz­ yonları o tavır içinde olunca. Gazetelerde araştırın.

Vietnam’ı halledebildiler mi? Kaddafi’yi düşürebildiler mi? Saddam’ı düşürebildi­ ler mi ? Bu olmuyor. Biz. artık onların emir uşağı. Bu diklenmeye tahammül edemiyorlar. Yalan yanlış düşlerine dayanarak iş­ ler yapıyorlar. emir kulu olmak iste­ miyor. Rusya o kadar diklendi ki. Onlar. Onla­ rın bütün tarihi. Hayal kuruyorlar. Ama bunların Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkması.T ü rk iye a rtık o n la rın e m ir kulu o lm a k is te m iyo r Türkiye. attık. Çünkü. Bu işlerle de bunu başaracaklarım sanı­ yorlar. Çünkü onlar tam bir ‘Pax-Amerikana’ düşünüyorlardı dünyada. bilmiyorlar. onlar bizden önce diklenmişlerdi. Amerikan hâkimiyetinde dünyayı barış içine sokmak demek. sarsması söz konusu değildir. ödemeyeceğim” dedi. bizim Osmanh’nm yıkılış tarihi kadar­ dır. Dört dörtlük istik­ 388 . Kendilerini çok güçlü gördükleri için her yeri de hallederiz sanıyorlar. Batı’nın ka­ zığına herkes kafa tutmaya başlıyor. Yavaş yavaş dikleniyor. Bunların 21. “ Borçlarımı ödemiyorum. o kadarla kalıyor. Bize gelince. Moratoryum istedi. Dün­ ya nedir. Benim Amerikalılara söylediğim bir lâf vardır. bizden önce olmuştu. yüzyıl için kurdukları güvenlik strate­ jisi daha ilk on yılda çuvallıyor. Bu krizlerin Rusya’da da yaratıldığını hatırlayacaksınız. her­ kesi köleleştirecek ve istediği gibi yönetecek demektir. Böyle daha çok kriz çıkar. Bu diklenmeyi önlemenin tek ve en kolay çaresi. Hayır! Bu olmayacak. Bunlar. daha çok genç ve dünyadan habersizler. onu da bilmiyorlar. 1919 şartlan içinde emperyaliz­ mi bu topraklardan süpürdük. Kore’de yaratıldığım hatırlayacaksınız... Dünya politikası nasıl yönetilir. Hayal. bu çeşit spekülasyon krizlerini yansıtmaktır.

bir sömürgeye geldi. o kadar kolay değil bu iş. holding basınının bütün palavraları ortalığa toz bulutu kaldırıp. Bu mümkün değil. B en . Konuşma da meşhurdur. Yâni Der­ viş’in bir önemi olduğunu zannetmek çok yanlış bir şey. B en im 389 .ki.lâl-i tam sahibi ve özgür bir devlet kurduk. s o s y a lis t o ld u ğ u n u a ç ık a ç ık s ö y ­ leyen b iriy im . Bu olmaz. hemen valizini toplar geri yollardı. İki kere iki dünyanın her yerinde dört eder” . Onun için bütün bunlar. İsm i lâ z ım d e ğ il. davayı istedikleri istikamete götürmek içindir. M e n d e re s M cN a m ara ’y ı kovm u ştu ! Derviş’in getirilmesinin de hiçbir önemi yok. ne y a p a c a ğ ı z ? ” d iy e so ru y o rla r. Çünkü M cNam ara’yı kovmuştur Men­ deres. Şimdiki şartlar altında mı yapmayacağız! Dünyanın ilk yirmi ekonomisi içindeyiz. MHP’d e y u k a r d a y a p ıla n la r la a ş a ğ ıd a k ile r b irb irin i tu tm u y o r. Onun için hiç endişeye mahal bir şey yok. MHP’n in iç in d e n b ir ta k ım a d a m la r b a n a g e liy o r ­ lar: “ A ğbiy. A ynı şe k ild e mhp z a te n k a y n ıy o r. Derviş de bunun farkına vardı. o perişanlıkla biz bunu yapan ülkeyiz. “ Sen kimsin?” diye.” Bu doğrudur. “ Yanlış hesap Bağdat’tan döner” diye bir lâf vardır. emir verecek. “ Bizim hesaplarımız doğru­ dur. O sanıyordu . herkes de onu yapacak. O şartlar içinde. b u k a ­ d a r se n e d ir s o ld a y ım . O n la r d a ü lk ü c ü k ö k e n li kişiler. Götüre­ mezler! Bir yere kadar getirirler. Eğer Türkiye’de kişilik sahibi bir iktidar olsaydı zaten o geldiği gün. “ Siz yanlış yapıyorsu­ nuz” demiştir McNamara. milleti kandırıp. On-on beş günlük ma­ ceradan sonra hemen anladı ki. Dünyanın ilk altı silâhlı gücü için­ deyiz. Men­ deres’in cevabı çok meşhurdur: “Türkiye’de bazen beş eder. sonra oradan aksar.

Çünkü. işte anlayın” dedim. nesin? Milli haysiyet diye bir şey var. Gittikçe daha öte götürü­ yorlar. Ta­ banda böyle bir durum var. Halbuki şimdikiler İngilizce konuşmayı marifet sayıyorlar. ona gö­ re bir karar verin. “ Rus ajanı derdik” dediler. Öyle değilsin! Ne demek gelmek. Hele Kemal Paşa’nın neler yapmak istediğini bilen insanlar için çok rahatsız edicidir. Bir Rus kadınla evlenmiş. Türkiye’nin sokağından geçemezsin! Mustafa Kemal Paşa bu konularda çok hassastı. kendi hükümetlerinin yaptıklarını beğenmiyorlar. Türkiye’ye bunu gönderselerdi ve biz de onu birden bi­ re devlet bakanı yapsaydık. Sen sömürge va­ lisi misin. burası sö­ mürge mi? Tabii bütün bunlar bizim yakın tarihimizi il­ gilendirir.yazdıklarım onların akıllarına daha çok yatıyor. Ama Fransızca konu­ şan insanlara Türkçe cevap verirdi. Orada­ ki bilmem ne bankasında ve çok da başarılıymış. sen umumi vali misin. Zaten soyu da biraz karışık. Kültürsüzleştirme politikası. Ne derdiniz?” dedim. Yâni. “ O zaman bu da ne. Yukarısı da bunun rahatsız­ lığım hissediyor. Kemal Paşa Fransızca bilirdi. “ Bakın. dikkat edin. Bunu yok ettiler. Türkçülere ben şunu söyledim: “Nasıl düşünüyorsu­ nuz bu adam hakkında?” “ Vallahi biz tereddütteyiz” dediler. neredeyse Türk televizyon390 . ben size bir benzetme yapayım. Biz buna mecbur muyuz? Onların büyüttükle­ ri adamı buraya gönder. yirmi beş senedir Moskova’da çalışıyormuş. Tevhid-i Tedrisat’m de­ linmesiyle başladı ve sürüyor. Bundan yirmi sene evvel biri gelsey­ di. Çünkü bizi kültürsüzleştiriyorlar. T ü rk iy e ’nin s o k a ğ ın d a n g e ç e m e zsin Olay bu.

Bu 1947’den itibaren ik­ tidara gelmiş tüm iktidarların sorumluluğudur.iarında Türk Sanat Müziği çalınmaz oldu. Türkiye sefaletten kırılırken kimsenin aklında yoktu. Bütün bunları teker teker bozuyorlar. ki aşağı yukarı bin senelik bir müziktir ve çok kaliteli bir müziktir. Çok ucuz ma­ aşlarla çalışıyorlardı. Amerika’ya gitmeye uğraşıyor­ lar. Sen kendi memleketinin müziğini bıra­ kıp gidiyorsun. Bu ruhu bize kaybettirdiler. Bana so­ rarsanız. Böyle bir-iki nesil yetiştiriyor. Sen zannediyorsun ki. Komprador kültürünü yerleştir­ meye çalışıyor. Bunların yerine. yurtdışındaki Türkler Türkiye’ye ge­ liyorlardı. Cumhuriyet Kanunla­ rı onların hepsini Yüce Divan’a sevk edip bunların he­ sabını soracak kanunlardır. ilerliyorsun. milli ekonomi. Ama düşüyorsun. hepsi Yüce Divan’lıktır. Ama buna mukabil. emperyalistlerin kompra­ dor eğitimini getiriyor. memlekete hizmet etmek için. Sen bunu yok sayıyorsun. aynı Osmanlı’da olduğu gibi. Yeşil kart al­ mak için millet ayakta. Bu milli kimlik sorununu nasıl halletmiş? Milli eğitim. S o ru n u m u z m illi k im lik so ru n u Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün sorunu milli kimlik so­ runu. 391 . Tam tersine. Halk müziği duyulmaz oldu. Hiç kimse böyle bir şey düşün­ medi. Böyle bir şey Kuva-yı Milliye’nin veya Müdafaa-i Hukuk’un hemen akabinde. Her şeyi milli olarak götürüyor. Amerika’nın bil­ mem neresindeki topluluğun çaldığı en son küp buralar­ da seyrediliyor.

Mus­ tafa Kemal İstanbul’daki hükümete başkaldırdığı za­ man ‘ihtilâlci’. ‘Maz­ lum Milletler’in hepsi için ilk kurtuluş öğretisi. ‘kurtarıcılığı’ ağır basmış. ‘madde’yi anlamalı!.” 30 Kanunuevvel (12 Ocak) 1904 Kemal G iriş Mustafa Kemal’in iç içe üç büyük eylemi var: Emperya­ lizme karşı Kurtuluş Savaşı. devraldığı toplumu dönüştürmeye koyu­ lunca ‘inkılâpçı’dır. yüzyılın ilk ‘Halk Kur­ tuluş Ordusu’dur. hareketin ‘demokratikleşmesini’ sağlamıştır. padişaha karşı Demokra­ tik Devrim. padişah ve halifenin emperyalizmle işbir­ liği. ‘Ulusallık’ bilinci­ ni pekiştirmiş. ‘Millet’ aşamasına dönüşümü! ‘Kuva-yı Milliye’ aslında 20. Savaşın emperyalizme karşı verilişi. ‘devrimciliğinin’ gerçek boyutları gözden kaçı­ rılmıştır. toplumun ‘Ümmet’ aşamasından. 392 . ‘Mazlum Milletler Beynelmileli’nin) ilk bildirgesidir. Bandunş Konferansının (ya da Sultan Galiyev’in tasarladı­ ğı. anti-emperyalist Kurtuluş Savaşı’yla eşzamanla yürüdüğünden. nasıl ki ‘Müdafaa-i Hukuk’. Devrim.Il KE M A LİZM M Ü D AFA A-I H U K U K D O K TR İN İ evvelâ ‘socialiste’ olmalı..

. Fakat İkincisi. Daha 1919 yılının aralık aymda. ulusal ve demokratik bir devrimi içerdi­ ğini acaba kaç kişi kestirebilmişti? Kestiremeyenler.” olacağını söylemenin. Talât ya da Enver Paşa’nm yerini alacaktı.Oysa. kayıt ve koşul­ larla denge arayan bir zihniyeti elde etmeyi amaçlıyor­ du. Birincisi mil­ letin doğal olarak aradığı.” Gerçekte 10 Tenımuz’la 23 Nisan arasındaki fark. İkinci­ sinde halkın. tarihsel düzeyde. hürriyet havasını teneffüs et­ tirdiğini zanneden bir harekettir. ‘Millî M ücadele’ kadrosunun çoğunluğu.. ‘müstevliyi defettikten sonra’. gençle­ re nasıl anlatacağız? Acaba şöyle mi? Hangimiz başarı­ sızlığa uğrasaydı. müstebit bir hükümdarla millet arasında. Bu ilkenin bağlı olduğu şekil. tarif olunamayacak kadar büyük zannederim.. Mustafa Kemal’in sırtında beyaz göm­ lek. Meşrutiyet yönetimini dahi yeterli saymaz. İstanbul Hükümeti’ni. egemenliği kayıtsız şartsız milletin elinde tutan bir ilkeye dayanır. Mustafa Kemal. padişahın yerini alma­ sıdır. 393 .. Bu iki devrin arasındaki fark. en nihayet. Bunun ne müthiş bir dönüşüm olduğunu. Kuva-yı Milliye’nin âmil. hiçbir vakit eski şekiller­ le karşılaştırılamaz. yolda dökülmüşlerdir. Bunu giziememiştir de: 10 Temmuz devrimi. irade-i milliye’nin hâkim . Pek pek. “ . milletin hürriyet ve egemenliğini fiilen ve maddeten tespit ve ilân eden mutlu bir devrimdir. işlerin biteceğine inanı­ yordu. Mustafa Kemal Paşa.. Tarihen böyleydi ama. bireysel ve teokratik bir iktidara karşı.. ‘hain’ diye asılacağını doğru dürüst düşünmüştür? İnkılâp tarihimiz. O ka­ dar. hürriyet ve istiklâl için. ‘Meşrutiyet’i yetersiz bulur. daha başından Ankara’ya mahkûm gibi anlatır. doğrudan doğruya. il­ kinde padişahın halka bazı hakları ‘lütfetmesi’. Düzen değişmeyecekti. Oysa bizim ‘Devrimimiz’.

beliren ulusal savaşın tam amacı. bugünkü döneme değgin gerçekleştirmesi. yurdu dış saldı­ rıdan korumak olduğu halde. on­ da her iş meşru. devrimin gelişme sürecini. Hele ‘hukuken’. bir devre yetiştik ki. M eşru te k esas: ‘M eşve re t!. Osmanlı meşruluğunu reddetmiş. 394 . hiçe saymak demektir. Mustafa Kemal ise merkezî. hiç! Çünkü o. Millet işleri de ancak millî ka­ rarlara dayanmakla. bu savaşın. milletin genel duygularına tercü­ man olmakla gerçekleşir...’ Mustafa Kemal’in gözünde eylemin ‘meşruluğu’ demek..fiilen değil.. M ustafa Kemal. ‘meşruluğunu’ var olan iktida­ rın.olmalıdır. ‘ihtilâl’in ta ken­ disidir. Bü­ yük Millet Meclisi’ni anlamak ve açıklamak mümkün olamazdı. olağan ve kaçınılmaz bir tarih akışı idi. Amasya Tamimi’nden itibaren. başarıya ulaş­ tıkça. İstanbul’dur. Yoksa kongreleri.” Siz Osmanlı ülkesinde. ulus iradesine dayanan yönetiminin bütün ilke­ lerini ve şekillerini evre evre. Şu sözlerini de: “ . Bütün büyük devrimciler de öyle yapmış­ lardı. ‘mil­ lî kararlara dayanmak’. Hele Vahdettin’e. ba­ kın ne güzel anlatıyor: “ .. İdamına fetva çık­ ması. yasa ve fermanlarından almıyordu. O da farkında bunun. asla! Devlet ve hükümet. halkça onaylanması demektir.. tarihten ve halk­ tan alıyordu. Buysa. üstelik teok­ ratik otoriteye başkaldıran bir ‘asi’. ‘meşruluğu’ bunda aramak ne demektir bilir misiniz? Padişah ve halifeyi silmek. yarım yüzyıl sonra bize tatsız bir şaka gibi mi gö­ rünüyor? Dürrizâae’ye öyle görünmüyordu. ta­ rihsel meşruluğu önemsemiştir..

Türkiye Büyük Millet Meclisi’yle. efendiler.. ilk anda bütünüyle açığa vurma­ dık ve söylemedik. bakın nasıl bir tutuyor: “ . daha 1920 M artı’nda. Roma’da..” “ . yalnız ve yalnız meşverettir” diyen odur. tarihi incelemiş arkadaşlarımız bilecekler­ dir ki. Ama. Kartaca’da var olmuş genel meclisler. (. o da meşveretten ibarettir. mahkeme ederlerdi.. yürütme ve yargılama görev­ lerini ‘bizzat’ yerine getirmesiyle olasıdır. Ve söylediği­ miz şey. Ve her şeyi ya­ parlardı.. bir araya gelerek. Tabii. Roma tarihinden çevresindekilere demokrasi dersi ve­ ren de o.) Başarı için pratik ve gü­ venilir yol.” 395 .Bu kaçınılmaz tarih akışını. doğrudan doğruya. “ . O da bu egemenliğin sahibi olan insanların.” Bunları Söylev’de söylemiş: Her şey olup bittikten son­ ra..„egemenlik gerçekte yalnız bir şekilde belirir. baştan sona bütün evreleri kapsayan sezgilerimizi. yasama. gelenekten gelen alışkanlı­ ğı ile hemen sezinleyen padişah soyu.. Efendiler yasa yaparlardı. Hükümet için şart-ı esâsi. ulusal savaşın amansız düşmanı oldu. dünyada hükümet için meşru yalnız ve tek bir esas vardır. ilk anda ben de gör­ düm ve sezinledim. memur atar­ lardı.... Oysa daha işin başında. ilk andan başlaya­ rak. ceza verirlerdi. İsparta’da. gerçekte bizim yaptığımız şeyle­ ri yapıyorlardı. bu kaçınılmaz tarih akışını. klâsik çağın dolaysız demokrasisini. Ben de öyle yaptım :. her evreyi vakti geldikçe uygulamaktı.. Ulu­ sun gelişmesi ve yükselmesi için esenlik yolu bu idi. şart-ı evvel. giriştiğimiz gerçek ve maddesel savaşa boş ku­ runtular niteliği verebilirdi.. İlerde olabilecekler üzerinde çok ko­ nuşmak. tarihte ‘fiilen’ mevcut olmuş şeyler­ dendir.. Atina’da.

Bu yüzden vatandaş kısmının.j. ‘irade-i milliye’yi... çıkarlarını gözetmek. ‘bizzat’ çö­ zümleyemediği işleri. ya da kötülük etmesi düşünülemez. Fransız Devrimi’nin ‘baba­ larına’. Saint-Juste üzerinden.) Ne var ki mutlak ve sınırsız egemenlik er­ ki. her şey ondan sorulmalı. ‘irade-i şâhâne’nin karşısına koyduğu besbellidir de. öncelik diye ne varsa. Mustafa Kemal’in ‘egemenlik kayıtsız şartsız ulusun­ dur’ formülü arasında bir fark olduğunu savunabilecek? 396 . ege­ menlik hakkını bizzat kullanamazsa. Yaygın bir devlette. bakanlan. olası sayılamaya­ cağından. ayrıca halkın toplu halde kendisini satması. ta J. subaylarıy­ la düzenlemesi gerekir. vekilleriyle kullan­ malıdır. önderleri. ayrıcalık.” Peki. güç.Böyle bir düşüncenin. en yüce otorite onundur. yalnız ve yalnız halkın kendisindedir. Robespierre. herkesin her şeye katılması. ondadır. ‘hâkimiyet-i mLİliye’ kavramlarının. ger­ çek egemen halkın kendisidir. kamu işlerini düzene koymak. Marat. şimdi hangimiz Marat’nın ‘mutlak ve sınırsız ege­ menlik. kendine ihaneti. tutarlı bir hükümette iktidarın mutlak hâkimi. gerektikçe toplanabil­ mesi devletin ilk ve temel yasası olmalıdır. yalnız ve yalnız halkın kendisindedir’ formülüy­ le. acaba neden Mustafa Kemal’in kullandığı ‘irade-i milliye’. halkın temsilcileriyle etkili olması. Mustafa Kemal’in verdiğiyle karşılaştırmamız fena mı olur? " .. (.. Eğer gerçek egemen halkın kendisi ise. Rousseau’ya uzandığı bir türlü açıklığa kavuşturu­ lamamıştır? M arat’nın 15 Eylül 1789’da gazetesi l’Ami du Peuple’da (Halkın Dostu) verdiği şu demokrasi re­ çetesini.. zira genel ira­ denin (irade-i milliye) bir sonucudur bu. temsilcilerini seçmek amacıyla..

‘devrimci’ değildir de nedir? Kaldı ki Atatürk devrimciliği. kelimenin ilk anda imâ etti­ ği ihtilâl manasından başka. karanlık ve hain şeyler sayıyorlar. hayır ‘devrimciliği’ umdukları ya da sandıkla­ rı gibi Maozedung’a ya da ‘Che’ Guevara’ya bağlamaya­ cağım.“ T ü r k İ n k ı lâ b ı. onlara göre 397 . Mustafa Kemal ihti­ lâlcidir. görüyorsu­ nuz. ayrıca ondan daha geniş. rejimin ‘ayrılmaz parçala­ rı sayılan* siyasal partilerin çoğu devrimle de. oyalayıcı. ‘idare edici’. amacı ikti­ dar olan örgütler haline düşmüştü. ‘çağdaş uygarlık düzeyine’.. ona ulaşmak için verdiği araçlar ve yön­ temler!. atılımcı olmaktan çok tutu­ cu. idare-i maslahatçı. neden. ih t ilâ ld e n d e v â s i bir t a h a v v ü l d ü r . ondan daha vâsi bir tahavvülü ifâde etmektedir!. ‘sürekli devrimcilik’tir. Oysa bize ‘devrim­ ci’ partiler lâzım! Yoo. Yeni koşulların. amacı değişkendir de ondan. Türkiye’nin geleceğine ilişkin öne­ rileri. ‘hakiki mürşit olan bilimle ulaşılacaktır’ ne demek?: Hem çağdaş uygarlık düzeyi sürekli değişiyor. yeni yasalar getireceğini anlamak istemiyorlar^ Cum­ huriyet’in ellinci yılında bile. ağzından kazara ‘devrimci’ sözü çık­ tı mı. bunları yıkmayı amaçlayan. ” ‘Devrim’ dedin mi. yeni töre­ ler. hem bilimlerin. bir kere ‘ihtilâl’ demekmiş ya. bir değişikliği deyimliyormuş. Cumhuriyet’in ve demok­ rasinin dışında. Değişmeleri göz önünde tutmayı. yenileyici. bunu devrimini anlatırken açıkça söyler: “Türk inkılâbı nedir? Bu inkılâp. yeni yaşama biçimleri.. devrimi ve devrimciliği. ülke için de ülkenin halkı için de. çoklarının tüyleri diken diken oluyor. Mus­ tafa Kemal Paşa’ya bağlayacağım.” Beğendiniz mi? Türk inkılâbı. ihtilâlden de geniş bir dö­ nüşüm tasarlayan adam. devrimci­ likle de ilişkisini kesmiş. değiştirici. eylemcilikte onlardan hiç de geri kalmayan.

. o devrimin getirdiği özgürlük fik­ rini gerçekleştirmek. ilim ve fen saha­ sında muvaffak olmak için. söylemiştir de: “ .” Bütün bunlardan. yegâne tekâmül ve terakki yolu budur” . Fakat o tarihten beri beşeriyet ilerlemiştir. Fransa İhtilâli bütün cihana hürriyet fikrini yaymış­ tır. Mustafa Kemal söylememiş midir sanır­ sınız? medeniyet yolunda muvaffakiyet teceddüde vabes­ tedir. atı­ lan adımlar. bundan sonra atılması lâzım gelen adımla­ rın başlangıcıdır” . bu­ nu elbet Türkiye’nin koşulları içinde yapacaktı.. gelişmenin tek yolu yenileşmek olduğu­ na göre. “ .. iktisadi hayatta. 398 . Ve bu fikrin hâlen kaynağı bulunmaktadır. b) Çağlarla koşul­ lar değiştikçe. İçtimai hayatta.. hayata ve geçime hâkim olan hükümlerin. kurulacak demokrasinin de geliştirilmesi. zaman ile değişmesi ve yenilenmesi zo­ runludur. " .. fikrini gizlememiş. demokrasiyi kurmak istiyordu.. de­ ğiştirilmesi. ‘ihtilâlini’ yaparken.hareket etmeyi. henüz kurtulmuş değiliz. gözlerini Fransız Devrimi’ne dikmişti. Kaldı ki.” Mustafa Kemal. Zaten. en azından Fransa Devrimi tü­ ründen bir devrimin kesin sonuçlarına kadar geliştirme­ yi gerektirir.. lâkin kendisine has özellikleri ile gelişmiştir. yâni demokrasinin bütün genişliği ve açık­ lığıyla tam tamına kurulması şarttır. hemen iki sonuca varılmaz mı? a) Mus­ tafa Kemal ‘devrimciliği’.. ‘çağdaş uygarlık düzeyi’ne ulaştırılması ge­ rekir.. Türk demokrasisi Fransa İhtilâli’nin açtığı yolu izlemiş..

bu. Kemal Paşa’nın iki büyük hüneri vardır ki. ‘Çağ­ daş Uygarlık Düzeyi’ ne idi? Onun kuşağı için. çağdaş ekonomik altyapıya sahip olmak. Önce bunları kavramayı öğrenelim!” Ne gibi mi? Şöyle: Çağdaş uygarlık düzeyini hedef di­ ye aldın mı. “Ül­ kemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracağız” dediği sı­ rada. birisi bu ‘Çağdaş Uy­ garlık’ deyimi. somut konuşalım: Kemal Paşa sağ iken. dedim ki “ Arkadaş. bu altyapının içerdiği topluma ulaşmak! Birincisine varılmadı mı. uygarlık düze­ yini daha ileri götürüyor. Peki bilimler sa­ 399 . bu düzeye ulaşacağız demek. iç içe iki şeyi amaçlar: Birincisi. kızmışım. buluşlarla. aynı şey olabilir mi? Olamaz el­ bet! Her geçen gün. bu bakımdan. Batılı bilim ve teknolojidir. bana ‘Çağdaş Uygarlık Düzeyi’ diye. aynı şey mi. İkincisinin olamayacağını kestirmiş.Ç ağ da ş u yg a rlık d ü ze yi. ‘d iy a le k tik ’ b ir k a vra m d ır Bir tarihte tartışıyorduk. bunun içinden çıkan düşünüş bi­ çimi (metot)dir. Hadi. insanlık. birtakım dogmatik ‘Atatürk­ çüler’. Amerika’nın ‘denetimindeki’ Batı emperyalist ‘sistemi’ yutturmaya çalışıyorlardı. götürdükçe de M ustafa Ke­ mal’in Türkiye’ye tespit ettiği amaç yenileşiyor. bir kere ‘Sürekli Devrim’e mecbursun. Dünün uygarlık düzeyiyle bugünün uygarlık dü­ zeyi bir mi. İkincisi. o sıralaeda dünyaya hükmeden sanayi devrimini yapmış. diyalek­ tik bir kavram. ötekisi. bilimlere da­ yanarak. Mustafa Kemal. ‘Çağdaş Uygar­ lık Düzeyi’ne ulaşmak için metodu da vermiştir: “ H a­ yatta en hakiki mürşit ilimdir” ne demek. kendi karşıtlarıyla. gelişiyor^ başkalaşıyor. Batılı toplumlardır. çün­ kü ‘Çağdaş Uygarlık Düzeyi’ dogmatik değil. emperyalizm aşamasına ulaşmış ‘Batı’dır. çarpışa birleşe geli­ şiyor.

yenileşiyor. kendisinden öncekilerin yaptıkları gibi. çünkü bir süredir ‘Çağdaş Uygarlık Düze­ yi’ endüstri sonrasının sorunlarım içeren. biraz olsun düşünmüşler midir? Mustafa Kemal’in atılımcılığı. diyalek­ tik olmak zorundadırlar. Kaldı ki bu düzeyin içe­ riği. Anadolu dikdörtgenindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin. ‘sürekli devrimciliği’. ama öyledir: Hangi öğrenciye ‘Misak-ı Millî’yi sorsan. Ara­ da önemli fark var. Üç Misak-ı Millî Tuhaftır. üçüncüsü zaman içinde veril­ miş hedefleri sık sık yeniden değerlendirmek. Sık sık düşünmüş. nükleer ve elektronik teknolojisi düzeyidir. dogmatik mi? Ne münasebet. aşamadan aşamaya sıçratmayı öngör­ mekte. toplumsal anlamda demokratik olma aşamasına ulaşmışlardır. Acaba ‘Atatürkçülüğü’ kimse­ lere vermeyenler. ‘liberal toplum’ başka. bugün o aşamayı geçmiş. siyasal ve toplumsal olarak da günümüzde değişmiş ­ tir: Kemal Paşa’nın sağlığında liberal anlamda demokra­ tik olan toplumlar.bit. iler­ liyor. bazen de yazmışımdır: Mustafa Kemal kuşağı için. yoksa başka yerde mi olduğunu saptamak zorundadırlar. O halde Türk aydınları. Türkiye bu devrimi şimdiye kadar çoktan gerçek­ leştirmeli idi. ‘sosyal’ ya da ‘sosyalist toplum* başka. oniar da ‘Çağdaş Uy­ garlık Düzeyi’ gibi aralıksız değişiyor. uygarlık düzeyi ‘endüstri devrimi’ idiyse. kendilerini sahiden Mus­ tafa Kemal’in savaşçıları sayıyorlarsa. bir kere bilimsel olmak zorundadırlar. o ateş. bir aşa­ mada ‘dondurmaktan’ kurtarmayı içermektedir. İkincisi dogmatik değil. 400 . ‘Çağdaş Uygarlık Düzeyi’nin hâlâ aynı yerde mi. Türk toplumunu. toplumların bugünkü çağdaş uygarlık düzeyleri üzerinde. kan ve barut yıllarında kesinleştirilmiş.

kalemimin ucuna.. emperyalizme karşı ‘Ulusal Kurtuluş Cephesi’yle 401 . bu yüzden de hepsinin ‘halk’ kavramının kap­ samı içinde düşünülebileceğini varsaymıştır.. Sultan Galiyev’le beraber­ dir. adlı adınca söz etmiştir. ilkinden İzmir İktisat Kongresi’nde. Hangi Atatürk't bir önsöz yazıyorum. gerçekte sınıfsal çıkarları temsilen ku­ rulduklarını belirtmiş.Misak-ı Millî’ye bağlıdır: İlki ‘Sâ’y (Emek) Misak-ı Millî’si. bu şartın gerçekleşmesi ise. diğer iki -ve nedense es geçilen. Rum. si­ yasal partilerin.‘toprak bütünlüğünü’ anlar. bu yetmez. İkincisi ‘M aarif Misak-ı Millî’si! Mustafa Kemal. ciddi bir ‘uluslaşma’ sürecini başlatıyor: İlk Misak-ı Millî Anadolu’nun toprak bütünlüğü. Mustafa Kemal. nasıl ki Türkiye’deki sınıfsal durumun incelenme­ sinde. gergin son­ bahar..” “ . 1) Sâ’y Misak-ı Millîsi: 1980 sonbaharı. Anadolu-’da bu bağlamda çıkar­ ları çatışan. Osmanlı ‘mülkünün’ nihayet üzerinde yaşayanlara bir ‘yurt’ ya da ‘vatan’ olmasıdır ama. Oysa Gâzi Mustafa Kemal’in inkılâp idrakinde. O yurtta yaşayan halkın ‘millete’ dönüşmesi. Mustafa Kemal. anti-emperyaiizmin 1920’ler aşamasında.. (ki öyle olmuş) sınıfsal bir karşıtlıkları söz edilebilir mi. ‘Üç Misak-ı Millî’ birbirini tamam­ lıyor. ikinci plana itilebileceği kanısında. Ermeni. tüccar ve ağalarının Anadolu’da bı­ raktığı mal mülk ahaliye paylaştirılırsa. ‘Mazlum Milletler’de sınıfsal çelişkinin. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile gerçekleşiyor. Başka de­ yimle. adetâ kendiliğinden geliyor: “ .. böylece. vazge­ çilmez bir şarttır. toplumsal sınıfların tam anlamıyla olma­ dıklarını. şu satırlar. Dr. Ankara. Şefik Hüsnü ile beraberse! 1920’ler Türkiyesi’nde gayrimüslim ve ‘komprador’ burjuvazi tasfiye edilir. İkincisi. Balıkesir’deki bir söylevinde.. şüpheli.

çeşitli Hıristiyan ta­ rikatlarının ‘misyoner’ okulları. demokratik ve lâik Cumhuriyet’in.” (Şu­ bat 1923) Son cümle. bu programın adım Gâzi. âdeta denilebilir ki bütün halk için bir Sâ’y Misak-ı Millîsi’dir. Devlet-i Aliyye batmıştır. geç­ mişi ‘külliyen’ reddedip. hem tahrik ediyor.” Yanılmıyorsam. bu iki aydın türünün çatışmasıyla geçmiş. toplanmaktan hâsıl olacak siyasi şekil ise. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. hâttâ ‘enayi’ bir parti haline düşürenler için. Ulusal Emek (Sâ’y) Cephesi (Sâ’y Misak-ı Millîsi) ile ekonomik bağımsızlık savaşma yönelmek istemiştir. Osmanlı’yı geleceğine değil. Bunların ilki. ‘komprador’ aydın üretiyorlar. ‘Sistem’ bu çatışma­ yı. ve böyle bir Sâ’y Misak-ı Millîsi etra­ fında. harıl harıl. bu 402 . ciddi. 2) Maarif Misak-ı Millîsi: Tam bağımsız. harıl harıl ‘ümmet aydını’ yetiştiriyorlar. aynı ‘ulu­ sal cephe’ Tevhid-i Tedrisat (öğretimde birlik) Kanunu ile oluşturuluyor. medrese ve zaviyeler. hiç kuşkusuz. bir yanda ecnebi dille öğretim yapan.. bir kültür ‘ikiliği’ ya­ şıyor: Bir yandan mahalle mektepleri. çağdaş ve ulusal kültür sentezini başaramamış. üstelik birbirine karşıt. geçmişine çekmek meraklısıdır.. ulusal. neticede. Neden öğretimde birlik? Tanzimat sonrası Osmanlısı.. bu zararlı ‘ikiliği’ tasfiye edecekti. İzmir İktisat Kongresi’nde koymuştu: programdan söz edildiği zaman. Osmanlı’mn son iki yüzyılı. hem de hınzırca kullanıyordu. CHP’yi ‘alelâde’. lâik ve de­ mokratik Cumhuriyet’in kültür politikasında..kazandan siyasal bağımsızlık savaşından sonra. tekke. alelâde bir parti niteliğinde düşünülmemek lâzım gelir. yaman bir ‘fırça’dır. Batılı ‘metropol’ ülkelere benze­ meyi marifet sanıyor. İkincisi ise. Tan­ zimat ve Meşrutiyet.

tedrisatta şu mak­ satları güdecektir: “ .. bunların yerine ‘münhasıran’ din adamı yetiştirecek imam-hatip meslek okullarının kurulmasını öngörü­ yordu. Osmanlı’yı batıran kültür ‘ikili­ ğini’ (karşıtlığını) özellikle istermişçesine. devlet liselerin­ de ecnebi dille öğretime geçerek. bu yetmezmiş gibi. o liseleri bir zamanların ‘misyoner okullarına’ çevirmiş. Müdafaa-i Hukuk’un inkılâpçı heyecanı.. saygılı davranılmak. ül­ kesine ve kültürüne ‘yabancılaşmış’ kozmopolit aydın­ lar. İzmir’deki İktisat Kongresi’nin son erişimden -yâ­ ni Sâ’y Misak-ı Millîsi’den. 1920’li yıllar. yeniden formas­ yonu şeriat olan ‘ümmet aydınları’ üretmeye başlamış­ tır. 1) Ulusal duygular güçlendirilmeli. çağdaş Türk toplumunun aydın fidelikleri ola­ rak.sadece dört gün sonra. tekke ve zaviyeler kapatılıyor. eskiden olduğu gibi.. 2) Yeni kuşaklar.vasıfları taşıyan çağdaş aydınlarını yetiştirmek için ta­ sarlanmıştı: Medrese. Jakoben cum­ huriyetçilik rüzgârlarının olanca hızıyla estiği. Türkiye’ye ‘Sistem’e alındıktan sonra (1-950 sonra­ sı) merkez sağ/merkez sol yönetimleri. Cumhuriyet’in ‘kültür kaleleri’ li­ seler. eğitim tarihimizdeki şerefli yerini alıyordu. bilahare Misak-ı M aarif di­ ye vasıflandırılacak bir ‘tamim’ (genelge) yayınlıyor. onun dışında. M a­ arif Vekili İsmail Safa Bey. meslek okulu se­ viyesindeki imam-hatip okullarını ‘liseleştirmekle’ Cum­ huriyet öğretiminin ‘birliğini’ bozmuş. O m e lû n ‘ik ilik ’!. sürü sepet ortalığa salıverilmiştir. değişik görüş­ lere. ancak ulusal varlığa zarar vermemeleri koşuluyla. bu tamime göre ‘Cumhuriyet M aarifi’. çalışma ve üreti­ 403 .

öğretimin birleştirilmesine başlamak istemişse de. milletin ârâ-yı umûmiyesinde tespit olunan..ci olma düşünceleriyle yetiştirilmeli. Şük­ rü Kaya. Kitap. en çok da siyaset esnafının okuması gereken.” (1 M art 1924) Ertesi gün Halk Fırkası grubunda. Ağaoğlu Ahmet. Bilgi Yayınevi. Refik Koraltan. bunda muvaffak olamamış ve aksine bu hususta ‘ikilik’ 404 . Bölüm. Recep Peker ve Hâcim Mu­ hittin Beyler!. 67. Yunus Nadi. 3... İkincisiyse Condorcet’den bir alıntı: bana hakkımı verin! Fakat ondan nasıl yararlanacağımı bilmiyorum. Ben halkım!” (Türk Devrim tarihi. Cevat Abbas. Kanunun gerekçesinde. hassas noktanın üstüne dikkatle basmıştır: “ . Celâl Nuri. Ruşen Eşrçf. tamiminde iki müthiş söz etmiştir ki... bi­ risi aynen şudur: " . bilâ-ifate-i an tatbi­ ki lüzumunu müşâhâde ediyoruz.. Meclis’i açış konuşmasında.. 1995) Gâzi Mustafa Kemal. 3) Uygar dünyada. ya­ rının gelişmelerinde aramalıdır” .. Şerafettin Turan. s. şu satırlar yer al­ mıştır: “ . uygar ve insancd (hümanist) ülküler taşımak gereklidir.... terbi­ ye ve Tedrisatın tevhidi umdesinin. 1. geleceği uzak geçmişte değil. bugün bile hepimizin. 1839 Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu’ndan sonra baş­ layan Tanzimat Döneminde sona eren Osmanlı Salta­ natı. ünlü Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birliği) Kanunu’nun lâyihasını vereceklerdir: Vasıf Çınar. Kılıç Ali.” İsmail Safa Bey. Ülkenin kalkınma­ sı ancak böyle sağlanabilir. Yahya Galip. aralarında şu imza­ ların da bulunduğu 57 mebus.

‘demokrasi’. Bu ‘ikilik’ eğitim ve öğretim bir­ liği bakımından zararlı sonuçlar doğurdu. Dârülfünûn’da bir ilâhiyat fakültesi te­ sis ve imamet ve hitabet gibi hidemât-ı diniye ifâsı vazi­ fesiyle mükellef. Basının o tarihte -henüz radyo bile yok. böyiece öğretim ve eğitimini bütünüy­ le Cumhuriyet Maarifi’ne emânet ediyordu. 69) TBM M ’ n in 3 Mart 1340 (1924)’ta kabul ettiği Tevhıd-ı Tedrisat Kanunu. imam-hatip okullarının ‘tiseleştirilmesine’ kimlerin.memurların yetişmesi için de. Bir milletin fertleri bir eğitim görebilir. M aarif Vekâleti. iki türlü eğitim bir memleket­ te iki türlü insan yetiştirir.. ilahiyat fakültesi ve imamlık/hatiplik konusunu çok açık bir şekilde çözmüştü. nasıl ve neden karar verdiği araştırılmamah mıdır? İn ö n ü . 40’lı yıllara değgin. demokratik ve sapına kadar ‘ulusal’: ‘Çağdaş’ Türk aydınları böyle yetiştirili­ yor. yüksek diniyât mütehassısları ye­ tiştirmek üzere. yâni lâik.” (Ay­ nı eser. ayrı mek­ tepler küşat edecektir. Türk basınının ‘gündemi’ neydi? İnkı­ lâp!. 4.inkılâp theme’ierini işlemesi. ‘inkılâp’ eğirim ve öğretimiydi.” Halen yürürlükte olması gereken bu kanunun bu mad­ desi ortada dururken. s. okurun zamanla ‘yurttaşlık’ bilin­ 405 .. G â zi’nin d e va m ı mı? 40’lara değgin. Eğitim ve öğretim. maddesi. 50’li yılların gün­ demidir.. Madde aynen şöyledir: “ . bu ise duygu ve düşünce bir­ liği ve dayanışma amaçlarına tamamiyle aykırıdır.. 40Tı yıllarda ‘savaş..bile meydana gelmiştir.

. yeni bir dünya sava­ şı tehdidinin ülkemize yönelmesi olmuştur. s s c b ve Doğu Bloku karşısında Ankara’yı dımdızlak yalnız yakalaması! İşte Tanzimat aydınına dönüşümüzün ko­ şullan ve başangıcı budur. Ne istiklâlci. siyasettir: Ulusal fabrikalar. nasıl ta­ nımlamış: “ . o günkü cemiyetin yetiştirdiği ‘normal’ bir insan tipi idi. dediği gibi yazarak yaşayabilmek için.. bu mem­ lekette. Dünya Yayınları. İt­ tihât ve Terakki yahut ona benzer ‘milliyetçiler’ iktida­ ra geldi mi.. o bir Tanzimatçı’dır. Ali Kemal için ömrünü gurbette veya hapis­ te geçirmekten başka çare kalm azdı. daha son­ ra da. okurların. fark etmez! Tespitin ‘niteliklerini’ Fâlih Rıfkı Bey pek güzel veriyor. üslûbu ile zamanının tam bir ‘millî’si. ‘sıcağının’ ardından gelen ‘Soğuk Savaş’ın. başyazarlar. s. imtiyaz­ lı yabancılar kadar ‘arkalı* ve ‘teminatlı’ olmalı idi. Mütareke’deki Peyâm-ı Sabah (sermuharriri) Ali Kemal Bey’i. demiryolu organizas­ yonu. cilt 1. hâttâ aynı devletlerin teminâtı ile. kulis dedikoduları. hanende çapkınlıkları ya da futbol­ cu kaprisleriyle ilgilenmesini nasıl beklerdiniz? Türkiye’de gündemi değiştiren. vb. İttihât ve Terakki rejiminden başka türlüsünü yapamazlar.cini pekiştirir. ‘manşet’ olursa. ne de milliyetçi­ dir.” (Çankaya. Fakat huyu suyu. meşruti bir hayat tekâmülü ge­ çirmelidir. Ona göre Osmanlı Devleti. Ne iktisatlarını. 52. ancak Düvel-i Muazzama’ntn himayesi altında yaşayabilir. inkılâp. inkılâbın ‘ulusal yönünü ve o yönde gelişmesini’ tartışıyorsa. Buna Mütareke aydını da di­ yebiliriz. Şimdi buna bir şey daha ilâve etmek lâzımdır: Ali Kemal.. ‘ec­ nebi’ şirketlerin kamulaştırılması. bakınız. Türkler kendi başlarına kaldılar mı. 5) 406 . ahlâkı. ne mâliyelerini düzeltebilirler.

Ali Kemal Bey ‘tanımını’ önce bir kere daha okuyunuz. ‘Zeytindağı’nda Cemal Paşa’yı. ‘kendici’ idi. ‘Hürriyet ve îstiklâl-i tam’ için vuruşmuş. oysa Soğuk Savaş. bakar mısınız. Ne Alman’cı. made in u s a ‘müfredatı’ ile. günümüzden ne çok kişiyi o sanabilirdiniz. Bütün parlaklığı üstünde. benzerlerinden yalnız tabii olarak ayrı değil. He­ nüz Gâzi bile değil. is­ teyerek ve özenerek ayrılmak istediği belli idi. na­ sıl dile getiriyor: kendisini şık bir asker makfarlanı ile Lebon Şekerlemecisi’nden çıkarken görmüştüm. Mustafa Kemal’den aldığı izlenimleri.Kimi anlattığını söylemeseydim. Gururlu ve tenkitçi ola­ 407 . ne İngiliz’ci veya Fransız’cı idi. gündemi dü­ pedüz Tanzimat’tır. sahte ve mürâi bir ‘Demokrasi aydını’ üretmiştir ki. ‘D il’ v e ‘ta rih ’ k u ru m la rım n iye açm ıştı? Fâlih Rıfkı Atay acımasızdır: İkisi de ‘velinimeti’ oldu­ ğu halde. varım yüzyıl son­ ra Tanzimat kafasına ve Mütâreke gündemine dönme­ li miydi? Bu soruya doğru cevap arıyorsanız. ‘erken’ Cumhu­ riyet dönemindeki ‘ulusal’ eğitim ve öğretim ‘müfreda­ tı’ ile taş gibi ‘Cumhuriyet aydınları’ üretmişti ki. lü­ zumundan fazla. Fâlih Rıfkı Bey’in. İstan­ bul’da biraz daha bilgi edinmiştim. basbayağı ‘eleştirel’ anlatır. hele Atatürk’ün çok uzağında iken. sonra da bugünkü gazetelere bakınız ya da televizyon ekranlarında ‘haberleri’ izleyiniz: Sizce arala­ rında ciddi bir fark var mı? Kemalizm. her ikisine de kavuşmuş bir ülkenin çocukları. Çankaya’da Mustafa Kemal Paşa’yı. İttihâtçılar’a bakarsanız. gün­ demleri şaşmaz bir şekilde ‘inkılâp’tı ve ‘inkılâp’ kaldı.

Batı’dan ‘himaye’ arıyordu. Gâzi’nin Maarif Vekili Mustafa Necati ya da Saffet Arıkan beylerin adını bilmez? Oysa ‘Cumhuriyet’ aydınları.... Müdafaa-i Hu­ kuk ‘fikriyatı’nda Yusuf Akçura ile Ziya Gökalp’in ne işi vardı? Üzerindeki ‘alafranga’ Batılı şatafatı. s.) Fotoğrafın altındaki ithaf yazısı. Enli bir nişan kurdelâsı ile. beyanname gibi bir şeydi. nemi ve dumanı üs­ tünde ütüsü ile. Selanik ‘kompradorluğu’nun bir yansıması. Gâzi. gön­ lünde yerini. ‘Genç Osmanlılar’ ya da ‘Jöntürkler’ gibi Batı’ya (Avrupa’ya) değil. Sevilen veya sakınılan. Söylemeyi unuttum sanırım: Fâlih Bey ‘Türkçü’dür.” (Çankaya. cilt 1. Doğu’ya (Anadolu’ya) geçince meydana çıkacaktı. niye Tarih Kurumu’nu. yoksa zaferi müteakip. Mustafa Kemal de ‘Türkçü’dür. Ruşen Eşrefe ithaf ettiği fotoğra­ fı anlatışı da şöyledir: " . Batı’yla savaş­ mıştır. Di! Kurumu’nu örgütlesindi? Yurttaşlığın. (. çünkü onun aradığı ‘özgür ve tam bağımsız bir. Niye kime sorarsanız ‘Millî Şef’ İnönü’nün Millî Eğitim Bakanı Haşan Âii Yücel’iıı adı­ nı bilir de. bir Tanzimat ‘münevveri’ olmadı­ ğı. gergin yaya oku takmak gibi.rak tanınmıştı.. Türk’ün bin yıllık tarihine bırakıyordu... iş vatanı kurtarmaya düşünce.. dil ve tarih bilinci­ ni içerdiğini biliyor. medeniyet’ti: ‘Türk Medeniyeti’. 58-59) Gâzi’nin ‘zevahirdeki’ alafrangalığı. bu İkincilerin hazırladığı liselerden yetişecek 408 . Tanzimat da­ ima. bu esvabı Mercan Yokuşu’ndaki aske­ rî terzi camekânlarından birine daha çok yakıştırıyor­ dum.. fakat bir türlü kayıtsız kalınamayan. onun hırsını da iktidara yaklaştırmak tehlikeli olan bir adam dı. olmasa. Tanzimat ‘ıslahatçılığının gizli etkisi olabilirdi. Paşa esbabı pek süslü ve res­ mî idi.” Paşa’nın o zamanlar.

çağdaş aileyi. oldum olası ‘mûcib-i me­ rak’ oldu: a) Gâzi’nin Başvekili İsmet Paşa. piyano) Batılı hafif yemek müziğinden çabuk bıkmış. viyola. Başkalarına güvenemiyor. ‘Batıcılığa’ -yâni Tanzimat’adönüş anlamına gelir. Türk sanatçılarına çal­ dırıp söyletmeyi yeğler. Çünkü ‘çağdaşlığın’ belki opera gerektirdiğini fark etmişti ama. yâni doğru olan mantık! Ne kadar öğretim ve eğitimini. onlarla meşk ettiğini Hatıralar’mda yazmıştır. Kayzer Erkân-ı Harbiyesi’nin yönlendirdiği Osmanlı askerî mekteplerin­ de görmüş. iki ‘v a h im ’ nokta İki önemli nokta. Türk şairinin metni­ ni. Lâtife Hanım’ın zaferden sonraki Çankaya’ya yerleştir­ mek istediği (keman. ‘komprador’ zengini ve kibar bir ailenin kızıyla evlenip. “ Millî Şef’ İnönü neden. işe kalkıştığı zaman. Cumhuriyet dış politikasına o kadar sadık görünürdü de. Sov­ yet Dostluğu. M û cib -i m erak. Osmanlı’nın en kompra­ dor/kozmopolit yöresi Makedonya’da. Mustafa Kemal. yâni Türk’tü ve de Türkçü! . aralarına bizzat oturup. aslında yine ‘kendici’ idi. köşkün Fâsıl Hey’eti’ni ge­ ri çağırmıştı. Türk bestekârına besteletip. Burhanettin Ökte. Özsoy Operası! Bu bir ‘birleşim/syhnthese’ mantığıdır. Yücel ve sonrası. bu doğru ama.lerdir. ister istemez -Fâlih Rıfkı’nın tespit ettiği— Tanzimat virüslerinden etkilenmiş olsa da. Balkan Antantı. İngi­ liz/Fransız İttifakı’na girmekte acele etmiştir? b) Gâzi’nin Başvekili İsmet Paşa’nııı Maarif politika­ 409 . onun ölümünün hemen ertesinde. benim için. Sadabat Paktı üzerine kurulu. Fikrîye’yi harcaya­ rak kurabileceği yanılgısına düşmüştü.

Saffet Bey’le yürüttükleri ‘ulusal politika’ iken. onun için ne denli uğraşsak. şu vahim yan­ lışla özetlemesine göz yumabilir miydi? biz görüyoruz eksiğimizi. o da bir ‘erkân-ı harp’ olduğu halde. 410 . bizdeki tam ifadesi Yeni/Tanzimatçılık olabilir. Avrupahlar gibi olamı­ yoruz.sı. klâsik kolonyal kültürsüzleştirme politikasıdır ki. en yüksek makamlara dönüşü neden­ dir? Neden ‘Millî Şef’in çağdaşlık anlayışı. yeni kültür ve eğitim politikası (Yunan/Lâtin temeli). Yunanca öğrenemedik. buna üzülüyoruz. maalesef ‘Millî Şef’ sahip görünmez: Aksi halde Kültür Danışmanı Nurullah Ataç’ın. burada Gâzi’nin Cumhuriyet aydın­ larına önerilen. Gâ~ zi’nin Cumhuriyeti’nde ‘menkûp’ eski Batı yandaşı. bilerek isteyerek. öncekinin ke­ sintisiz devamı gibi sunuyor. meselâ İngiltere devlet-i fehimesi’nin. acaba Batı İttifakı’mn (Fransız/İngiliz) bir ‘uzantısı’ mıdır? 'Resmî Tarih’. Lâtince öğrenemedik. Hem de. ‘Mil­ lî Şef’ İnönü’nün Haşan Âli Yücel’e uygulattırdığı.. İnönü’yle beraber. Hindistan sömürgesindeki tutsak Hindulara uyguladı­ ğı.” Farkındasınız elbet. Avrupahların eğitiminden geçme­ dik. operasız baş­ kent olmaz mantığım Cari Ebert’le Smetana’nın Satıl­ mış Nişanlı operasına bağlamaya çalışır? Yemen Harbi’ride ‘mumaileyhin’. Batı klâsiği taş plakları al­ mış olmasından mı? Gâzi’nin âdeta insiyâki olarak sa­ hip olduğu. kendi elimiz­ le boğazımıza geçirdiğimiz anlamına gelir. yöntem ve bileşim (syhthese) yeteneğine. İnönü Cumhuriyeti’ni.. asılacağımız ipin ilmiğini. ele geçirilen bir İngiliz karargâ­ hında tesadüfen buldukları. Cumhuriyet’in kültür politikasını. Acaba? Öyle idiyse. hât­ tâ ‘hanedanın kalmasına taraftar’ Terakkiperver’cilerin.

. Gâzi’nin Cumhuri­ yetinde yasadışına çıkarılmıştı. ‘Kemal’in Adamları’ anlamı­ na! ‘Atatürkçü’ deyimi. Fahrettin Paşa (Altay) Büyük Taarruz’un o ‘baba’ Süvari Kolordusu Kumandanı. İnsel Yayınları.” {On Yıl Savaş. barut ve kan) emperyalist öfkesinden almıştı. ‘Bolşevikler’le de dosttur. İnönü Cumhuriyetinde serbest bırakılmıştır. 1970) 411 . şaşırtıcı bir misafirden söz eder: » “ . Aslında hiç unutulmaması gereken. çünkü o.. Temyiz (Yargıtay) azasından Servet ismin­ de bir zatmış. konuşmaya başladı. ‘Atatürkçü’den farklıdır: Adını 20’li yılların (ateş. ‘İnönü Cumhuriyeti’nin. sözleri de ‘Masonluk hikâyeleri’. bir kere Gâzi Mustafa Kemal Paşa. ‘Atatürk’ olduktan..‘K e m a list’ başka ‘A ta tü rk ç ü ’ başka! Onlar ‘Kemalist’e özellikle içerliyorlar. aynı zamanda ‘Türkçü’ ve ‘antiemperyalist’.. Atatürk. ebediyete intikal ettikten sonra ortaya atılmıştır: Daha çok. Bolşevik Rusya ile. fakat ısrarla unut­ turulmak istenen ‘önemli nokta’ acaba şu ‘ayrıntı’da gizli olabilir mi? ‘Mason Locaları’. kara gün dostluğu sona eriyor. Türkçülüğün yerini Yunan/Lâtin ‘söylemi’ alır. bir ‘etiket’ bu: Anti-emperyaiizm es geçilmiştir. İstanbul’da Mason Üstad-ı Azami. sosyal ve siyasal tavrına ve tutumuna ya­ kıştırdığı. ‘Kemalist’ diyor. bir zamanlar kendisini de Mason yapmak istediklerini. Kendisi ‘Mason’ imiş.a z sonra isminin Râsim Ferit olduğunu öğrendiğim. daha ilginci. istifa ettirmiş. Çanka­ ya Hatıraları’’nda (1925). 408. fakat kabul etmediğini söyledi. şaşı gözlü bir doktor gelerek Atatürk’ün elini öptü ve işaret edilen yere oturdu. s. o Müdafaa-i Hu­ kuk ‘mücâhidi’dir ki. onlara ecnebi ajanslar.

orada geçirdiği.günler. gizli cemiyetleri doğurmaya uygun bir havası vardı. o sıra henüz. onun Selanik yıllarına tekabül ediyor. Ne gibi mi? Sevres Muahedesi’ni.4. tuhaftır ama. öteden beri. oysa Fahrettin Paşa açıkça söylüyor: Bir Yargıtay üyesinin ‘masonluğuna’ katlanamayacak kadar buna karşıdır. besbelli. acaba Mason Lo­ caları Maşrık-ı Azamlığı’nı. sırlarını ele vermeyeceğine. Gâzi’yi iknaya yetmeyecektir. Bu çeşit maskara­ lıklar. Giriş töreninde aday üye. cilt 1. ba­ zı şeyleri unutamıyordu. o da Rıza Tevfik Bey gibi. gözleri bağlanarak pelerin ve maskeli üç kişinin huzuruna alı­ nıyor ve memleketi kurtaracağına. şiddetli İngiliz/Fransız (Batı) ta ra fta n idi. 1972) Gâzi’nin masonluğu hakkında.) İttihat ve Terakki Cemiye­ ti de. suçlu bulunarak ‘asilmiş’ olan Câvit Bey. 57. bilir de. bunu herkes bilir. ünlü eserinde doğruluyor: “ . basım..” (Ata­ türk/Bir Milletin Doğuşu.. hem Kur’an hem de kılıç üzerine yemin ediyordu. ‘Hürriyet ve İtilâfçı ‘Feylesof’ Rıza Tevfik Bey im­ zalamıştı. farmasonların binalarından ve tekniklerinden bol bol yararlanıyordu. meşhur ‘M a­ liyeci’ Mehmet Câvit Bey’den ‘devralmış olduğunu’ da bilir mi? Atatürk’e suikast davasında yargılanıp. Mustafa Kemal’in yaradılışına aykırıydı. Şimdi iyice 412 .. (.¿Mustafa Kemal’in sözünü ettiği o ‘bir zamanlar’. Selânik’in.. Râsim Ferit Bey’in ‘Masonluğun faydalan’m anlatmak için Çankaya’ya yaptığı ziyaret. Çankaya’da Fahrettin Paşa’nm tanık olduğu sözlerin doğruluğunu. ‘İttihatçı’ sı­ fatıyla aynı zamanda Mason Locaları Maşrık-ı Azami bulunuyordu. Lord Kinross da. hayli rivayet üretilmiş­ tir. s. Sander Yayınları.. Cemiyet’in emirleri­ ni tutacağına..

yâ­ ni Gâzimn söylemini de. komprador/kapitalist ve liberaldir. o önemli tespitini tama­ mıyla ‘soldan’ yapmıştı. Baticı. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü­ metinin. ‘memleketin sahibi ve efendisi köylüdür’ diyen. her bakımdan imkân haricidir: Birisi ‘suikast’tan asıldı. Köylü­ ler için. o böyle mi söylemişti? Yanılmıyorsam. (Yoksa kestirmeden Tanzimatçı mı demeliydim?) Anadolu İhtilâli’ni yaşamış olanlar. ‘Atatürkçüler’dir. saadet ve servete müstahak ve elyak olan köy­ lüdür. eylemini de sürekli tahrif eden. o kolay. ‘Atatürkçü’ ise. ‘Kemalistler’ idi. Türkiye’nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun ceva­ bım derhal birlikte verelim: Türkiye’nin sahib-i hakiki­ si. öteki ‘ihanet’ten sü­ rüldü. ‘Kemalizm’ ve ‘Kemalist’ kavramları üzerinde. siyaset-i iktisadiyesi. ‘Türkçü’. hakiki müstahsil olan köylüdür.ölçüp tartınız! İnönü Cumhuriyeti yıllarında. İş Bankası Yayınlan. ‘anti-emperyalist’ ve ‘solcu’dur.. ama G âzinin Cumhuri­ yetinde ‘Kemalist’ sayılmaları. uğradığım şaşkınlığı bugün bile hatırlıyorum: Çünkü Gâzi M ustafa Kemal.) 413 . tek yönlü bir irti­ ca düşmanı lâikliğe indirgeyenler. ana metni ilk de­ fa 1957 kışında Erzincan’da askerliğimi yaparken oku­ muştum. ikisi de ‘Atatürkçü’ sayılabilirlerdi. herkesten çok refah..” (Enver Ziya Karal. bu gaye-i asliyi istihsale matuftur. Atatürk’ten Düşünceler. tam tamına ne demiş olduğuna bir bakar mıydınız? ". s. O halde. onu ilkel.. elbette M ustafa Kemal Paşa idi ama. 102. 1956. 1922 M artinda. Örnek mi? İstediğiniz örnek olsun.. spe­ külasyona kalkışan acemi takımı kimseyi kandıramaz: ‘Kemalist’. acaba bu sözü. aynen Mustafa Kemal Paşa gibi. unutturan ve yozlaştıranlar.

-belki de hiçbir za­ man.Dikkat isterim. onu ülkenin ‘sahib-i hakikisi’ saymamıştır. yâni emeğiyle üre­ tim yapan. şu halde Gâ2i daha o za­ man ‘ağa’yı (mütegallibe’yi) gerçek çiftçiden ayırmış. ‘emekçi’ anlamına. sonraki ‘Atatürkçü’ kesiminin. Mustafa Kemal Paşa.. Toprak Reformu’nu asla gerçekleştiremeyen. Toprak Reformu’nda işin başından beri. kolay kolay.kabul edemeyeceği bir ‘radikallik’!. ‘sahici üretici’ anlamına kullanılmış. ‘hakiki müstahsil olan ‘köylüden söz ediyor. ‘hakiki müstahsil’ deyimi. 414 . o kadar ısrarlı olmasının sebebi de budur. ‘Kemalist’ tavrı işte bu! Bir bakıma.

öyle kalın bir sis perdesiyle örtülmüştür ki. ister ‘Solcu Kemalist’. daima Ruslardan yardım sağlamak için kalkışıl­ mış. G â zi’den ve G â zi hakkında öğrene­ cekleri ne çok şey var! ‘Erken’ C u m h uriyet dönem im iz.III G ÂZİ'N İN S O LC U LU Ğ U (İster ‘Sosyalist’ olsun.. ‘İhtilâl’ ve İn k ıla b ’m. yeni to p­ lum cu kuşakların. İddiada kullanılan ‘kanıt’ tektir ve şudur: “ . ilk yönetici ‘kadro’ tarafından na­ sıl anlaşıldığı ve nasıl va’zedildiği unutulmuştur. çoğu ‘hatıralar’da ve araştırma­ larda.) G â zi’d en ö ğ re n e c e k çok ş e y va r İster ‘Sosyalist’ olsun. yeni top­ lumcu kuşakların. bir ‘şark kurnazlığı’ gibi sunulmuştur: Aslında po­ litika diye. daha sonra. Gâzi’ye riyakârlık (ikiyüzlülük) yakıştırdık­ larının farkında bile değiller. daha sonra. ‘ısrar­ lı’ Sovyet dostluğu ve Meclis’te kurduğu Türkiye (Anka­ ra) Komünist Fırkası.. Gâzi’den ve Gâzi hakkında öğrene­ cekleri ne çok şey var! ‘Erken’ Cumhuriyet dönemimiz. ister ‘Solcu Kem alist’. Yoksa unutturulmuş mudur? Mustafa Kemal’in anti/emperyalist ve Üçüncü Dünyacı ‘tavrının’ kanıtları olan.. ‘İhtilâl’ ve ‘İnkılab’ın. gözlerini o kadar hırs bü­ rümüş!. öyle kalın b ir sis perdesiyle örtülm üştür ki. Ata415 . ilk yönetici ‘kadro’ tarafından na­ sıl anlaşıldığı ve nasıl v a ’zedildiği unutulm uştur.

Ankara’da­ ki Sovyet Heyeti Sekreteri ile Mustafa Kemal Paşa’nm ‘Komünist Parti’ hakkında yaptıkları sohbetin tutana­ ğı bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Merkezi Devlet En Yeni Tarih Arşivi’nde. bu bana doğru görünmüyor. Ankara’nın ‘dışa ba­ ğımlılığa’ alerjisiyle açıklanabilir. o ‘fırkayı’ kapattı. 24 Ocak 1921 tarihinde.Şimdiki zamanda iki Komünist Parti vardır. ‘O y u n ’ m u ‘m üd a fa a -i n efs’ refleksi mi? “ . Kuva-yı Seyyare mensuplarının aralarında Çerkesçe konuştuklarını. sohbet esnasında Mustafa Kemal Paşa t k p hakkında şunları söylemiştir: “ . hem de Çerkeş. ki siz haklı olarak onu hükümetçi olarak vasıflandırdınız. konuyla ilgili olarak. ‘Çer­ keş’ Ethem Bey vak’asıyla bir ilişkisi olmasın? Hiç unu­ tulmaması gereken nokta.. Yeşilordu Cemiyeti’nin de.. Ethem Bey’in de. bir kere daha okumak. Bu belgeye göre. ve işin ilginç yanı. Meclis’te kurulan Tür­ kiye (Ankara) Komünist Fırkası’nın lideri Hakkı Behiç Bey de ‘Çerkes’di. İstanbul’la anlaşma ve çeteler meseie416 . ‘.türk. Üstü örtülmüş birçok Müdafaa-i Hukuk ger­ çeğini pek güzel anlatıyor. yâni onlar da. zaten. Hatıralar’ında Et­ hem Bey yazmıştır. Doğrudur Parti’nin bazı sorumlu üyeleri. hem Komünisttiler. Fakat en iyisi galiba. Birincisi t k f . hem Bolşevik hem Çerkeş görünmeye özel önem verdikleridir. Bilmem ama. İştirakiyun’un (‘Baytar’ Salih Bey) kapatılması. Ankara Komünist Fırkası’nın kapatılması acaba öyle midir? Sorunun. öteki Ko­ münist ‘fırkalarını’ da kapatıyordu: Çünkü karşı idi!” . Yavuz As­ lan’ın eserinde aktardığı önemli dipnotu... bir süre sonra. zira ben ona yardım ettim ve (buraya dikkat) bu partinin üyesiyim.

bu dernek de 24 Ekim 1921’de İzmir’de büyük bir kong­ re toplamıştır. direnişe katılanlar arasında. 1998. Örneğin birtakım Çerkeş gruplan. hâttâ bazı aile dostu Çerkeslerin. Ethem’in kardeşi Reşit. s. (TKP’nin Kuruluşu ve Mustafa Supht. Bülent Tanör’ün küçük fakat çok yararlı eserinde. s.” . Müdafaa-i Hukuk Hareketi’nin ve Ankara Hükümeti’nin aldığı bazı ön­ lemleri gerçek anlamıyla değerlendirmek yanlış olabilir. Anadolu’daki bazı ‘etnik faaliyetleri’ göz önünde tutmadıkça.si hakkında özünü lekeledi. oysa dikkatli olunur­ sa.) G â zi’nin s o lc u lu ğ u son ra da sürdü İzmir çocukluğumda. açıkça görülmektedir ki. Çerkeş’lerdir.. Hacı Şükrü vs. Ethem Bey ve Yeşilordu’yla temasları hakkında bazı şeyler işitmişimdir. şu ya da bu etnik grubun çıkarlarım güdenler vardır ve bu.) Kurtuluş Savaşı sırasında. bunun yanında bazı egoist şahsiyet­ ler de vardır ki.. Dil ve Tarih Kurumu Yayını. Çerkeslerin faaliyeti özellikle es geçilmiştir. 295’teki dipnot. *Şark-ı Karip Çerkesleri Temin-i Hukuk Cemiyeti’ni kuracaklar. Ama bu durum Parti’nin bü­ tün öğelerini gözden düşürmez. çevredeki Çer­ keş faaliyeti. 17. yalnız Türkmenler cephesinde görülen bir eylem ve örgütlen­ me biçimi değildir. bunların çoğu Hakkı Behiç... Partide gerçekten şeref­ li insanlar vardır. aile büyüklerinden. 1997. (Türkiye’de Yerel Kongre İktidarları. hareketin ulusal niteliğine zarar vermektedir. şöyle bir cümle dikkati çekiyor: Mütareke dönemi kongre hareketleri.” . yaşım gereği o zaman layıkıyla değerlendire­ 417 . (buraya dikkat) Yunanistan güdümünde bir Özerk Çer­ keş Kölemen Yönetimi kurma amacıyla.

Türk 418 .memiştim ama. s s c b ile işbirliği. ne türlü bir faaliyet yürüttük­ lerini anlamış olacağı kesindir. benzer ‘istihbaratı’ Mim Mim vasıta­ sıyla şüphesiz toplamış olan Gâzi’nin ve yakın çevresi­ nin. Karskiy’e demiştir ki: “ ... bazı ‘egoist şahsiyetlerin’ Yeşilordu. yeni kurula­ cak devletin ulusal birliğini korumak amacıyla günde­ me alındığını düşünmek daha mantıklı görünüyor. devletçi. 1933’te. ‘İşgalci’ ve ‘Emperyalizm’in kuklası’ Yunanlılara sığınmıştı? Şimdi bazı ‘hızlı’ solcu ve ‘devrimcilerimizin’ başla­ rı sıkışınca.. halkçı. kelimesi kelimesine şunla­ rı yazmıştı: “ . Biliyoruz ki. Gâzi’nin ‘solculuğu’. ‘emperyalist’ ülkelere sığınmaları gibi! B ir ‘te s p it’ v e b i r ‘ta h m in ’. zorunluluğu var: O kadar ‘Bolşevik’ti. TKF’ nin sonradan ikinci plana çekilip. her dema­ gog. lâik ve demokratik tavrı. ‘Baytar’ • Salih Bey gibi.. liberalizm ve demokrasi direğine sarılacaktır. on­ ların tavrı ve mücadelesi. Zi­ ra. aca­ ba ‘Çerkeş’ Ethem Bey.. Bu bakımdan. Bir de şu irkiltici soruya cevap bulmak. Müdafaa-i Hukuk Doktrini’nin ‘inkılâpçı’ çekirdeği.” M ustafa Kemal ise. çok değil. Bu dava daha uzun müddet sürecek.. yâni anti-emperyalist. niye sonunda meselâ. Bolşevikler’e değil de. Kuva-yi Seyya­ re ve t k f perdesi altında. ‘Erken’ cumhuriyet dönemin­ de de sürüp gitmiştir. ‘devrim’ düşünüyordu da.. o takımın en hızlı kalemi Fâlih Rıfkı Bey. sonradan da sürüp gitmiştir. hiç kuşkusuz Gâzi ile etrafındaki ‘Solcu Kemalist’lerdi. kayboluşunu.. Rusları kandırmak için bir oyun olmasından çok. vefatından bir yıl önce (1 Haziran 1937) zamanın Sovyetler Birliği Büyükelçi­ si M.

zamanın ‘ilerici’ basını da. ‘Sosyalist Sol’. oldum olası ‘Ortanın Solu’nda olduğunu. hiçbir bedel uğruna. ‘yerli’ bir ‘sosyalizm’ vaat ediyor­ du. Türkiye İşçi Partisi. bu dâhiyane buluşun üzerine atlamış­ tı. hiçbir şekilde bu işbirliğinden vazgeçmeyecektir. bazı ‘zevat’tır ki. ‘solcu’ deyip durur.ne gaze­ telerimizin ilgisine mazhar olmaktadır. Son bir­ kaç yıldır.üsellem’ birisi hariç. O gün bu gündür. Fâlih Rıfkı Bey’in tahmini gerçekleşmedi mi? G â zi’d en ‘s o s ya lis t sot’a g e rçe kçilik d ersi Holding M edia’sı. ecnebi’ye yakınlığı ‘rri. bir ‘üvey evlat’tır. belirmekle kalma­ mış. ‘Num ara’ Milli Şef’in. bunların ‘kısm-ı azam i. mal bul­ muş mağribi gibi.hal-i faaliyette olduğu halde. ansızın keşif ve ilân edivermiş.dış politikasının temelidir. zaten bukalemuna dönüştürdüğü CH P’sin in . ‘Demokrasi Kahramaninı oy­ nuyordu. yine de. İnönü. ya da lo­ komotif!. bu ‘numarayı’ uygulamaktan kendi­ ni alamadı. Meclis’e girmişti. son elli yı­ lın ‘gayr-ı milli’ iktidarlarından sorumlu. ABD ve a b li­ beralliğine fena halde bulaşık.” Gâzi’nin attığı ‘temel’ terk edilince. Türkiye. 60’lı yıllardaki ‘Demokrasi Harekâtı’nda uyguladığı. dergileriyle. ‘numara’dır: Sahnede yeni bir güç belirmişti. eğer on­ lar ‘solcu’ysa. dört beş parti -gaze­ teleri. ‘sosyalistlik’ iddiasında. M edia’mızm gör­ mediği. münhasıran ‘tevkifatlar’da ‘manşete çıkma’ hakkım haiz. cevabı hayli basit: CHP’ yi 419 . İsmet Paşa o tarihte. hiç kuşkusuz ben de ya şilebim. sermaye ile içli dışlı ‘oligarşimizin (Bürokrasi+Burjuvazi) ‘sağ kolu’ bazı ‘siyasetçilerimize’. ne televizyonla­ rımızın. -içlerin­ den. neden derseniz. görmek istemediği..

‘inhi­ tat’ Osmanlısı’nın . Müsavat. kökeni Rus Narodnik eğilimi. örgütlenmiş ‘sosyalist’ parti­ lerin hepsi. ‘ikili’ bir ‘taklit’ eğilimindedir: a) Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelen. Cumhuriyet’in de. anti-dem okratik kanunları (m evzuatı).bir kere ‘O rtanın So lu ’na oturttunuz mu. işi ‘D em okratik Sol’a kadar uzatıp. galiba yarısını geçtik. ken­ 420 . ‘Solculuk’ tahtına oturan c h p . TİP haliyle ‘Aşırı S o l’. hak­ lı davasını kaybedecek. ‘A k la u yg u n u . ister açık. anayasa yandaşı Tanzimat ve Meşrutiyet ‘aydınları’nın safına katıyordu ki.‘Milli Şeften başlayarak. ‘Hürriyet. uy­ gulamada. ister gizli olsun. neresinden baksanız.Sosyal Demokrat eğilimi: Jaures. solcu parti.gün ­ deme gelebiliyor am a. ülkeyi ‘sistem ’e teslim edecekti: Bu film h â­ lâ gösteriliyor. ya 2. beri­ kiler an cak im kânları nispetinde görünebiliyorlar. tek fark O ligarşi’nin. daha sonra Spartakistler! Osmanlı’dan bu yana. sonucun ne olacağı belli: TİP. yâni ‘y asad ışın a’ itilmiş oluyordu. b) Batı Avrupa ülkelerinden gelen. bu sayede ‘Sosyalist S o l’ -G â zi’nin ta 2 0 ’ li yıllarda tanıdığı mevcudiyet h ak k ı. ya da 3. biraz da içindeki çelişkilerden. Enternasyonal’in. m edia’mızm sol deyin­ ce anladığı CHP ya da DSP’den ibaret kaldığı için. nihayet değiştirm eye kalkışm ası. g ö zle g ö rü le n le te rb iye ’ ‘Sosyalist Sol’daki ‘çıkmaz’. Kardeşlik’ adına. am ası var.çıkmazıdır: Tanzimatçılıkü ‘Sosyalist Sol’. bu onları istemeseler de. -M ason alafran­ gası. Nehama. solcu ik­ tidar ‘ayaklarıyla’ iMF’ye ve D ünya B an k ası’na hizmet arz ederek. daha Selânik yıllarından başlayarak. Enternasyonalin çizgisinde olmuşlar­ dır.

dilerini bir ‘tercüme ilericiliği’ içinde buluyorlardı. taklit yandaş­ ları ise. Demokrasi’ye yaklaşımında olduğu kadar. sentezi içinde yaşadığımız ulusal koşullardan üretmek! Bunu yapmasını becere­ mediğimiz takdirde. metot yandaşları. halkına yaban­ cı kalır: Örnek. neticede.‘kültür ilericiliği’ tuzağına düşmüş olanlar. halkımıza kesinlikle yabancı kalı­ yor. ülkelerinin değil. te­ mel bölünmenin metot ve taklit bölünmesi olduğu söy­ lenebilir. o ecnebinin çıkarına hizmet eder. bilimselliği tercih etmişlerdir. bununla beraber. ‘naklidirler. madde’yi anlamalı” . filân ya da falan Batılı düşünürün. yâni rasyonalist (diyalektik). bir kısmı. akla uygunluğun.. akla uygunluğu. Guevara’cı ya da Moskova’cı fraksiyonlar da. ulusalcı bi­ leşim peşinde olduğundan. Gâzi’nin. Mustafa Kemal’in o müthiş gerçekçi tespiti gelmemiştir: “ . Ulusal Demokra­ tik Devrim uygulamasında. ‘aklidirler. ya da devlet adamının. oysa hiç kimsenin aklına. anlamsız ve zararlı bir re­ kabete düşüyoruz. mahiyet itibarıyla aynıydı­ lar. Oysa yapılması gereken. Şefik Hüsnü)’dur.. Bolşevikliğe sokuluşunda da. fakat bir türlü ulusal bileşime ulaşamadığından. diğer kısmı ise. 421 . gözle görülene üstün olması. Enver Hoca’cı.. ‘komprador alafrangası’ aydın davranışları içinde. gözle görülenle ter­ biye esası: Evvelâ sosyalist olmalı. -maalesef. onu savunur. 68 Kuşağindaki M ao’cu. genel olarak. te­ ori ya da pratiğini öne çıkarıp. TKP’nin Galiyev fraksiyonu (Mustafa Suphi) ile Moskova fraksiyonu (Dr. bilimsel metodu ulusala uygulayıp. aralarında belki sadece derece farkı!. üstelik fraksiyonlar arası. yâni metafizik (formalist)! Başka türlü sanırım şöyle de söylenebilir... gösterdiği ‘ihtiyati gösterebilmekti: Modernizm’den (Avrupa’dan) metodu alıp. yerli olmak ister. Ayrıntılar bir kenara bırakılırsa.

ruhunu. bu iki zihniyet arasındaki mu­ tabakatı sağlamak lâzımdır. işçilerin güve­ nine sahip değil! Sonuç: Halkla aydın arasındaki uçurum. biraz da aydınları­ mızın çok hızlı gitmesi gerekmektedir. İşin tuhafı. hâlâ ve hâlâ aydınlarımızın gençleri arasında. daha çok ve daha ziyade aydınlara düşen bir görevdir.ulusallaştır­ mamak. Acaba bilir miydiniz. ilerici­ likle Batıcılığı karıştırıp durduklarından. itiraf edelim ki. özellikle sosyalistler için. sosyalist aydınlarla işçi sınıfını bir araya geti­ remiyor. yürü­ meye başlamadan evvel. halk­ la mutabakat kesin-değildir. Gâzi’nin şu sözleri. kültürel yabancı­ lık. paha biçilmez bir ders mahiyetindedir: ". diyalektik metot ve işçi sınıfı bir bileşimdir.) ‘ İlk m e c lis ’in solculuğu!. Milletimizin tarihini. ‘havada’ konuşuyor. O yüzden. onlar da.. komünist bir partidir: Evet! 422 . Sosyalizmle halk arasındaki uçuruma dönüşüyor. (Buraya dikkat!) Lâkin halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak. aralarında ne türlü çekişirse çekişsin.A s ıl ta rtışılm a sı g e rek en nedir? Asıl tartışılması gereken bu! Yüzyıldır. hareket noktası ‘üretim gücü’. an’anelerini doğ­ ru. Türkiyeli sosya­ listler. dürüst bir bakışla görmeliyiz. Memleketi kurtarmak için bü iki zihniyet arasındaki ayrılığı durdurmak. Bunun için de biraz halk kitlesinin yürümesini hızlandırması. yâni metodu . havanda su dövüyorlar. bizde aydınlar oluyor. sağlam.‘diyalektik uygulamayı’. olmaz: Oysa.” (20 Mart 1923. doğrusu merak ediyorum? TBMM’de kurulan ilk siyasi parti. bileşenin biri olmadı mı. yâni işçiler olacağına. Neden? Çok basit: Sosyalizm...

Lenin yoldaş. Hakkı Behiç Bey’in liderliğindeki bu ‘fırka’. Bakar mısınız neler yazmış? “ . lisanların ayrılığı bedahatine daya­ narak. ‘soldan’. dünyada. bir bakıma öyledir. yâni tıpatıp ve harfi harfine uygula­ nır formüller değildir. her zaman o kadar da ‘uysal’ olmadığı­ nı. ünlü kitabında yazmıştı. bir nev’i milliyetin tecelli ve temayüzünü zaruri görmekte hata olmaz kanaatin­ deyiz. sol eğilimli ‘Halk Zümresi’yle. bu uluslararası ruhuna taarruz etmiş olmayalım. öyle hatırlıyorum. yerden göğe kadar haklıdır. sonraki ‘gizli’ sayılıyordu. Taarruz etmiş olmaksızın. Mustafa Kemal’in yakın arkadaşları.. memleketten memle­ kete ve harfiyyen. Siyasi milliyet esasına muarız olan Enternasyonalin. ‘resmi tarih’te ‘muvazaa partisi’ diye geçer. hâlâ ‘cemiyet’! Düşünebiliyor musunuz ‘Kuru­ cu Meclis’ de sayılabilecek TBMM. hem de şaşırtıcı..O muğlak ve mütereddit 1336 (1920) sonbaharında. o zaman ‘soldan’ bir doğum müjdeliyor.. önceki ‘par­ ti’ değildi. bir kere alelade bir komünizm vardır. Yeni Gün başyazarı Yunus Nadi Bey. ‘Türkiye Komünist Fırkası’nı kuruyorlar. Marksizm uygulama­ sının yorumunda. me­ selâ emperyalizm ve kapitalizm afetlerine muaraza gi­ 423 . Müdafaa-i H u­ kuk ise. Bu komünizm bütün milletleri.. ‘Yeşil Ordu’ ona tekaddüm etmiştir ama. TKF’nin kurucu üyelerinden. demek oluyor ki. fakat asıl onların. muhtemel bir Türk sosyalizmi bahsinde neler yazdıklarını. ama ‘farklı’ ve son derece ‘özel’ ! Bunu sinek pislemedik bir yere yazmalısınız. okudunuz mu siz? Hem ilginç görünüyor­ lar. Mete (Tunçay). Komünizm’in her memlekette tatbik veçhinde. ancak yetmiş yıl sonra akla gelebile­ cek bazı önemli ‘tespitleri’ yapıyor. Kari M arks’m prensipleri. milletlere özellik tanımakta.

korkunç bir kasırganın. bakar mısınız neler diyor: “ .. Enternaşyonal’in ‘mızıkçılığı’ (daha doğrusu. o kadar hayali kurulan ‘Dünya Devrimi’ne engel olduğuna. 433. aç­ gözlülüğü). Bolşevizm Rusya’nın koşullarına uygun olarak geliştirilmiştir. o memleketteki icaplara göre in­ celenmesiyle.bi. Bu itibarla nev’ama müstakil bir Türk Komünizm’i vardır ve olacaktır. en heyecanlı. ondan hiç de aşa­ ğı kalmıyor.” (A. uzlaştırılıp toplanmasından meydana ge­ lir. bir komünizmin memleketten memlekete ve çok farklı bir veçhi tatbiki.. May Yayınları. ‘tespit’in ‘özgün’. adına Bolşeviklik denilen bir Rus Komünizmi olduğu gibi. Türkler. İzmir meb’usu Mahmut Esat Bey’in (Bozkurt) aynı Yeni Gün gazetesinde yazdıkları. Bolşevizm’in tehdidi altındayız. bu da ilmi esasların. 20 Teşrini­ evvel 1336 [1920]. ‘farklı’ ve son derece ‘özel’ olduğundan şüphe edebilir miyiz? ‘Tu ra n s o s y a liz m ’ine ne b u yru lu r? Bu kadarla kalsa iyi! TKF’nin başka bir kurucusu.) 424 . s.” (Yeni Gün.. Sosyalizm konusundaki sonraki geliş­ meler. İdeal ‘Altun Elma’dır. bir uygulama biçimi vardır ki. ölümle eş anlamlıdır. bir araçtır.) 2. Milliyetçiliği inkâr etmek. Yunus Nadi Bey’i haklı çıkardığına göre. Türk milletini birleştirecek yoldur. İkinci safha ola­ rak. Rus değildir. Türkiye’de Sosyalizmin Tarihine Katkı. Komünizm Türkler için bir ideal değil.. umumi fikirler altında toplayabilir. (Buraya lütfen dikkat!) Milli kollektivizm.. top­ lumsal ve kültürel birliğidir.. Cerrahoğlu. İstediğimiz Türklerin siyasi değil. ‘Ana­ dolu İhtilâli’nin en renkli. en vurucu isim­ lerinden. Ta­ rihsiz.

Yunus Nadi Bey’in işaret ettiği gibi. 3. tutumu çok tartışılmış ve eleştirilmiştir. Kuzey Kore. başka bir zemine taşıdı: Çin. Çin’de. bir bakıma. Bunu yapan. hem de Galiyev’in sicimiyle! Zaten kaderleri de aynı olmayacak mıdır? Bu platform. Ziya Gökalp çağrışımlarıyla gelir. üçü de ‘solcu’. kültürde. bilindiği gibi. bir bütün olarak temsil edilmelerini kabul ettirmişti. hele Zinovyef. Stalin’in mantığı! Diyalektiğin esnekliğini bilen başka sosyalistlerce. O Turan ki. Enternasyonal tarafından asla kabul edilmeyip. ‘milliyetçi’ hâttâ ‘cha­ uvin’ bir ‘sapma’ olarak ilân edilecektir. Yu­ goslavya’da. dolayısıyla t k f . dilde birlik!’ ‘Altun elma’ derseniz. ye­ ni oluşacak aynı yoğunlukta anti-emperyalist ve antikapitalist bir Sosyalizm Platformu’nu sunuyordu.Hadi bakalım. Kamenef ve Radek’in tasfiyesinden sonra. Tatar Sovyet liderlerinden Mollanur Vahidof ve Sultan Galiyev. Doğ­ rudur da bu! Sovyetler Birliği’nin dağılışına kadar. Türklerin Sovyetler Birliği’nde ‘Turan Sosyalist Cumhuriyeti’ adıyla. Sovyetler’in dağılışı. Mustafa Sup­ hi Bey bağlıyor. üçü de anti-emperyalist ve anti-kapitalist! Acaba yaşanmış bunca deneyim. şaşmamak elde mi? Gösterilen ‘ideal’. Rusya’daki ‘Cedit’ aydınlarının öncüsü sayılan İsmail Bey Gaspirinskiy’in (Gaspıralı). ‘Baku’ TKF’nı. -ta o zaman. Küba yaşıyorlar. sorunu ortadan kaldırmadı. va’z et­ tiği ‘ideal’dir: ‘İşde. inatla ve ısrarla. Vladimir İliç Lenin’e ve Lev Davidoviç Trotsky’e. ‘Turan’ın ta kendisidir. çünkü ‘Tek Ülkede Sosyalizm’ uygulamasının da. üçü de ‘ulusal’. (Ankara) TKF’na.‘milli bir uygulama’ sayılması icabettiği ileri sürülecektir. gelecekteki muhte­ mel solcu örgütlenmelerde aydınlatıcı olamaz mı? 425 . Polonya’da ve Macaristan’da kar­ şılaştığı problem ve zorluklar aynı sebepten doğuyordu.

na­ sıl ‘ilk Meclis’te atılmış temel. Meraklısının kolayca tahmin edebi­ leceği gibi... o parti. Bu partinin tutumu di­ yalektik.” O 426 . on iki işçi-sendikacı tarafından kurul­ muş olan Türkiye İşçi Partisi idi. tüzüğü ve programı -Yunus Nadi Bey’in kullandığı tabirle. bu temelin oluşturduğu ilk mayadan beslenip serpildiğini göstermek amacıyla.. felsefesi Marksist ise de. Türkiye’de kurulmuş ve -her şeye rağmen.başarılı olmuş ‘Sosyalist’ bir partinin.Bu ‘girizgâh’ın amacı nedir? Gerçekte bu ‘girizgâh’. ilmi esasla­ rın o memleketteki icaplara göre incelenmesiyle uzlaştı­ rılıp toplanmıştı. ka­ leme alınmış oldu..“ .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->