P. 1
Metin

Metin

|Views: 181|Likes:
Yayınlayan: Osman Kara

More info:

Published by: Osman Kara on Feb 23, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2015

pdf

text

original

1

GİRİŞ “Hayat Dergisindeki Dil ve Edebiyat Yazılarının İncelenmesi” adlı çalışmanın ana kaynağını bir dergi oluşturduğu için öncelikle dergi kavramı üzerinde durmak istiyoruz. Dergi; siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua(1) olarak tanımlanır. Türkiye’de çıkan dergilere bir göz atacak olursak, ilk derginin Tanzimat döneminde Vekâyi-i Tıbbiye adıyla 1849 yılında çıktığını görürüz. 1862’de yayımlanmaya başlayan Mecmua-i Fünun, fen bilimlerinin yanı sıra toplum bilimlerine ilişkin yazılara; Dağarcık (1871-72), bu dönemde yayımlanan birçok dergi gibi edebiyata, fen ve toplum bilimlerine yer verir. 19. yüzyılın ikinci yarısında doğrudan belirli bir alana yönelik ya da belirli konulara ağırlık veren dergiler de yayımlanır. Mecmua-i Ebuzziya (1880) bir edebiyat ve düşünce dergisi olarak boy gösterir. Başlangıçta eğitici ve eğlendirici yazılara yer vererek bir tür aile dergisi olarak çıkan Servet-i Fünûn (1891), daha sonra edebiyat akımlarına öncülük eder. 1895’te çıkan Musavver Malûmat ise Servet-i Fünûn’u eleştiren yazılarla doludur. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla dergilerin sayısında büyük bir artış gözlenir.1908’de çıkan Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, liberal ekonomiyi savunan bir iktisat dergisidir. İlk siyasal dergiler de yine II. Meşrutiyet döneminde yayımlanmaya başlar. Türk Yurdu (1911) ve Sebilürreşad, siyasal, kültürel ve edebî nitelikli düşünce dergilerinin önde gelenleridir. Beyanü’l Hak (1908), Genç Kalemler (1911), Halka Doğru (1913), Türk Sözü (1914), Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası (1916-19) ve Yeni Mecmua (1917) gibi dergiler de çeşitli akımların temsilcileridir.(2) Cumhuriyet döneminde de toplum hayatını etkileyen, ona yön veren siyaset, edebiyat ve düşünce dergileri çıkmıştır. Dergiler hiç kuşkusuz kültür hayatımızda başlı başına incelenmesi gereken unsurlardır. Bir bakıma süreli yayınların, toplumun nabzını tuttuğunu da söylemek mümkündür. Bu öneminden dolayı biz, bu çalışmamızda “ Hayat Dergisi”ni ele aldık ve özellikle dil ve edebiyat yazıları üzerine yoğunlaştık.
(1) (2)

Türkçe Sözlük , (1988): Türk Dil Kurumu Yayınları, Cilt:1, Ankara, s.360 Ana Britannica, ((1992): “Dergi” maddesi, Ana Yayınları, Cilt:7, İstanbul, s.163

2

Çalışmamızın asıl kaynağı olan Hayat Dergisi’ni tanıtmaya çalışalım. Hayat Dergisi “Hayat Dergisi” 2 Aralık 1926’dan 30 Aralık 1929’a kadar çıkmıştır. Haftalık olan dergi, her sayısı yirmi büyük sayfa ve altı cilt tutan 146 sayılık bir eserdir. İlk iki yıl eski harflerle yayımlanıp Latin alfabesinin kabulü üzerine 1928 Ağustos’undan itibaren ara ara 29 Kasım’dan itibaren de tamamen yeni harflerle basılmıştır.(3) Maarif Vekaleti’nin yakın desteğiyle, Cumhuriyet yönetiminin amaçladığı kültürel ve siyasal dönüşümü genç kuşaklara benimsetmek amacıyla yayımlandı. İlk sayısında Mehmet Emin, Hayat’ın neşredilme gayesini şu şekilde anlatmaktadır: “Hiçbir devrin gençliği bugünün ve yarının Türk münevverleri kadar mesuliyet karşısında kalmamıştır. Gençlik inkılâba olan borcunu ödemek mecburiyetindedir. Bu borç ancak Türk milletinin refahına ve saadetine masruf şuurlu bir sa’y ile ödenebilir. Bu sa’yın tarzını, istikametini ancak ilim tayin edebilir. Yeni Türkiye inkılâptan sonra birtakım iktisadî ve içtimaî meseleler muvacehesindedir. Bugünün ve yarının münevverleri bu meseleleri ancak ilmî zihniyetle halledebilir. Her devirden ziyade bugünün gençliği hakiki bir ilimle mücehhez olmak mecburiyetindedir. Hayat, gençliğin ilme karşı muhabbetini artırmaya çalışacaktır. Hayat, hakiki müspet ilim zihniyetine karşı gençlikte hürmet uyandırmaya uğraşacak, hadisatı görmek, üzerinde düşünmek muhabbetini telkine çalışacaktır. Gayemiz birtakım mefhumları bilen değil, vakayi üzerinde düşünebilen kuvvetli münevver zümrenindir. Onlardan kuvvet alacak, onların müşterek mefkuresini söyleyecektir. Böyle olduğu için ferdî hayat gibi fani olmayacaktır.”(4) Dergi 3 Mayıs 1928’e kadar Mehmet Emin’in (Erişirgil), ardından Nafi Atuf’un (Kansu) birkaç sayı süren mesul müdürlüğünden sonra kapanıncaya kadar Faruk Nafiz’in (Çamlıbel) idaresi altında çıkmıştır.(5) Başlangıçta başmakalelerini daha çok Mehmet Emin ile Avni Başman’ın kaleme aldığı dergide Türkiyât, edebiyat ve kültür tarihi araştırmaları ile ilgili yazılar genellikle M. Fuat Köprülü, Ali Canip (Yöntem), Mehmet Halit (Bayrı), Nahit Sırrı (Örik),
Abdullah Uçman, (1988): “Hayat” maddesi, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Cilt: 1 , İstanbul, s.12 (4) Ziya Bakırcıoğlu, (1981): “Hayat” maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yayınları, Cilt: 4, İstanbul, s.171, 172 (5) Uçman, 1988:12
(3)

3

Nurullah Ata (Ataç) ve Ahmet Cevat (Emre); sosyoloji yazıları M. Nermî, Ziyaettin Fahri (Fındıkoğlu) ve Ismayıl Hakkı (Baltacıoğlu); felsefe yazıları Mehmet Emin, Mehmet İzzet ve Mustafa Şekip (Tunç); tarih yazıları Ahmet Refik (Altınay); musiki nazariyâtı ve tarihi yazıları Halil Bedî (Yönetken) tarafından kaleme alınmıştır.(6) Dergide Türk dili, Türk tarihi, Türk edebiyatı ve Türk güzel sanatları çağdaş ve milli bir görüşle ele alınmış; bu anlayış doğrultusunda dil, edebiyat, tarih, felsefe, güzel sanatlar, yeni insan görüşü, yeni Türk kadını ve yeni maarif sistemiyle yeni kültür kurumları konularında birçok yazı yayımlanmıştır. Çeşitli şair ve hikayecilerin şiir ve hikayelerinde özellikle memleket edebiyatı yapıldığı ve Anadolu coğrafyası temasının yoğun bir şekilde işlendiği dikkati çekmektedir.(7) Hayat Dergisinde divan şiirini hatta Tanzimat’tan sonra değişen şiiri İran ve Batı taklidi olarak değerlendiren yazılar çıkmıştır.Bu yazıları yazanların başında M. Fuat Köprülü gelmektedir. Dergi bazı özel ilaveler, özel sayı veya sayfalar da yayımlamıştır. Örneğin; 15. sayıda Ömer Seyfettin’e ait bir bölüm vardır. 111. sayı Maarif Vekili Mustafa Necati Bey için ayrılmıştır. Hayat Dergisi, 1929 yılından itibaren muhteva zenginliğini kaybetmeye başlamış, bol miktarda tercüme yazıların yayımlandığı bir edebiyat, eğitim ve magazin dergisi olmuştur. 146. sayıdan sonra sayfa sayısı artarken boyutları küçülmüş, 1930 yılında yeni bir numaralandırılış ile beş sayı daha çıktıktan sonra kapanmıştır.(8) Hayat Dergisi, siyaset ve edebiyat tarihimizde önemli bir dergidir. Buna rağmen detaylı bir çalışma görülmemiştir. 1982 yılında, Mustafa Parlak, “Hayat Mecmuası”nın 1-3 ciltlerindeki Edebî Makaleler ve Tahlilli Fihristi” adlı bir doktora ön çalışması yapmış; Ahmet Özpay 1998 yılında “Hayat Mecmuası”ndaki Sanat, Edebiyat ve Fikir Yazılarının Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi” adlı bir yüksek lisans tezi, 2002 yılında Nebahat Dalga, “Hayat Mecmuası’ndaki Fikrî ve İlmî Makalelerin İncelenmesi (1926-1927), Mehmet Güneş, “Hayat Mecmuası”ndaki Edebî Muhteva (Şiir ve Hikaye, 1926-1929) adlı yüksek lisans tezlerini hazırlamışlardır.Ayrıca Ziya Bakırcıoğlu’nun 1984 yılında, Milli Kültür’de “1926-1930 Yılları Arasında Neşredilen Hayat Mecmuası’nın Hars ve Edebiyat Tarihimizdeki Yeri” adlı yazısı çıkmıştır.

(6) (7)

Uçman, 1988:13 Uçman, 1988:13 (8) Uçman, 1988:14

4

Derginin ilk sayısından en son sayısına kadar yer alan konulara ilişkin yaptığımız bu inceleme ve verdiğimiz metinler, Hayat Dergisi’nin o dönemin olayları için ihmal edilmemesi gereken bir kaynak olduğunu açıkça belirtmektedir. Bütün bunlara rağmen daha önce de belirttiğimiz gibi dergi üzerinde geniş ve detaylı çalışmaların yapılmadığını söylemek zorundayız. Dergi hakkındaki bilgiler çoğunlukla tanıtıcı bilgiler şeklindedir. Bu bilgiler de çeşitli edebiyat tarihleri, antoloji ve ansiklopedilerdedir. Bu çalışmamızda dergideki dil, edebiyat ve sanat yazılarını kronolojik olarak inceledik. Bu türlere giren yazıları sekiz bölüm halinde topladık. Bizim çalışmamız metin tespiti, derlemesi ve incelemesi çalışmasıdır. Tespitlerimize göre: 1. Manzumeler, 2. Hikayeler, 3. Denemeler, 4. Tenkit Yazıları, 5. Sanat Yazıları, 6. Dil Yazıları, 7. Biyografiler, 8. Eser Tanıtmaları ile ilgili yazılar çıkmıştır. “Hayat Dergisindeki Dil ve Edebiyat Yazılarının İncelenmesi” adlı çalışma, dergideki dil ve edebiyat yazılarının derli toplu bir araya getirilmesinden dolayı araştırmacıların ve meraklıların kolayca ulaşabileceği bir kaynak olmuştur.

5

HAYAT DERGİSİNDEKİ DİL VE EDEBİYAT YAZILARININ İNCELENMESİ ( 1926-1930 ) ( METİNLER )

6

BİRİNCİ BÖLÜM

MANZUMELER

7

YENİ HAYAT -Ziya Gökalp’in aziz ruhunaDuymadan düşünmek yok dinimizde; Biz kalp adamıyız, gönül eriyiz. İnsanız, insanlık esastır bizde; Ne ciniz, ne melek, ne de periyiz!.. Keşkülle asâyı çölde bıraktık; Külâhı, hırkayı, çiviye taktık; Dillerde marifet kandili yaktık; Bu ince işlerin hünerveriyiz. Mücerret değiliz, ailemiz var; Başımızdan aşkın gailemiz var; Bin kârvan tutacak kafilemiz var, Varlık diyârının seferberiyiz!.. Biz hakka aşığız, isteğimiz hak; Doyurmaz ahirette saadet ummak; Dileriz dünyada kurulsun “uçmak”; Bu yolun ümmetsiz peygamberiyiz!.. Mabûdu göklerden gönle indirdik; Hâlıkla mahluku biz sevindirdik; Gözlerde çağlayan yaşı dindirdik; Biz zemzem değiliz, alın teriyiz!.. Devrin güneşleri garptan doğmada; Tan yerinde yanan ateş soğmada; Şarkı karanlıklar ezip boğmada; O meş’ûm gecenin biz seheriyiz!..

8

Fark ettik nihayet aç ile toku; Anladık en sonra var ile yoku; Bırak o kitapları, gel bizi oku!.. Bizler ki hilkatin son eseriyiz... Gönlümüz kılıçtır, tenimiz kını; Orada saklarız vatan aşkını; Ülkeler fetheder sevgi akını; Sanmayın bu yolda bizler geriyiz!.. Okuyup okutmak, işimiz bizim; Haram lokma kesmez dişimiz bizim; Her yerde bulunmaz eşimiz bizim; Biz yeni hayatın erenleriyiz!.. Hasan Âlî

HAYAT, c.1, nr.1, 2 Kanun-i evvel, 1926, s.2

9

ÇOBAN ÇEŞMESİ Derinden derine ırmaklar ağlar, Uzaktan uzağa çoban çeşmesi... Ey suyun sesinden anlayan bağlar, Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi? Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca Yol almış hayatın ufuklarınca, O hızla dağları Ferhat yarınca Başlamış akmaya çoban çeşmesi. O zaman başından aşkındı derdi, Mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi, Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu, Kerem’in sazına cevap veren bu, Kuruyan gözlere yaş gönderen bu, Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda, Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda, Ateşten kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar, Tarihe karıştı eski sevdalar; Beyhude seslenir, beyhude çağlar, Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi. Ankara, Eylül, 1926

10

Faruk Nafiz

HAYAT, c.1, nr.1, 2 Kanun-i evvel, 1926, s.2

11

SON VAPUR YOLCULARI Her akşam son vapurla yorgun dönen yolcular Sanki zincir altında kürek mahkumlarıdır. Bazen mehtap içinde gümüşlenince sular, Gördükleri ışıklar bir zindan mumlarıdır. Haftada birkaç gece ben de aynı vapurun Perişan yolcusuyum yıllardan beri işte. Sulara ürpermeler dağıtan bir yağmurun Hüznünü en ziyade hissettim bu dönüşte. Ah o siyah denizde siyah, ıssız geceler!.. Ruhumuzu üşüten rüzgarın nefesleri!.. Aya hasret, suları yardığımız geceler!.. O yeknesak hıçkırık, o makine sesleri!.. Kim bilir nice yolcu bu karanlık denizin Sinesine ebedi gömülmek istemiştir... Nafile koşmadınsa arkasından bir izin Kim bilir niceleri “Artık ölsek....” demiştir.. Son vapur yolcuları...Son vapur yolcuları!.. Ziyafetin sonunda yetişen zavallılar!.. Daha kaç yıl, kaç gece yarsak da bu suları, Bu yolun hiç sonu yok, ömrümüzün sonu var.. Kızıl Toprak: 23 Teşrin-i sani gecesi Faruk Nafiz

HAYAT, c.1, nr.2, 9 Kanun-i evvel, 1926, s.3

12

YANARIM Düşen yapraklarının arkasından çırpınan Bir dal gibi bakarım dünkü şiirlerime. Zavallılıklarının suçu benimken, inan, Onlara zulmedecek zaman benim yerime. Sanat bahar günümde meyveli bir fidandı, Kış gelince bir balta altında parçalandı, Dün gölge salan ağaç bugün ocakta yandı, Şimdi bir pul veren yok kül olan hünerime. Sevda başımda ateş, gurbet içimde düğüm, Yangından çıkan eşya gibi kırık döküğüm... Fakat bunlar değildir uğruna yaş döktüğüm: Yanarım benden evvel can veren eserime. Ankara:Teşrin-i evvel 1926 Faruk Nafiz

HAYAT, c.1, nr.3, 16 Kanun-i evvel, 1926, s.4

13

AYŞE’NİN AŞKI “Simsar geliyor!” diye kapıdan geldi haber,1 Halı dibi kızları başlarını örttüler...2 Kınalı, narin eller son ilmekleri ildi. Kirkit, bıçak sesleri hep bir anda kesildi...3 Dolaşık adımlarla havluya girdi simsar, Birer birer gözünden geçti bütün nakışlar... Sonra, soluk fesini eliyle düzelterek “Kızlar, dedi. Bu halı cumaya kesilecek! Malûm ya, Hasan için bir düğün halısı bu, Düğün halılarının en çok pahalısı bu!..” Simsar gitti, ipleri aldılar ele kızlar, Günde beş on kuruşa bakan amele kızlar!... Kirkit, bıçak sesleri işte yine başladı; O titrek göğüslerde nefesler yavaşladı.. Fısıltılar döküldü karanfil dudaklardan; Dediler ki: Ayşecik artık ayrıldı yardan!..” Bütün ona çevrildi gülümseyen bakışlar; Ayşe’nin gözlerinde yılan oldu nakışlar.. Kız Ayşe, dilber Ayşe! Halıyı sen ger Ayşe! O zengin çocuğunu Sana vermezler Ayşe!.. İldiğin her bir ilmek Gönül bağından gibi; Halıya verdiğin renk Al yanağından gibi...
1 2

Halının iyi dokunup dokunmadığına bakan adama simsar derler Halı dibi, halı dokunan mahaldir. 3 Kirkit, ilmekleri sıkıştıran demir dişli bir nev taraktır.

14

Gözlerin yine doldu; Gül yüzün yine soldu; O kınalı elinde Kirkidin ateş oldu... Bakışların derinde, Maniler ezberinde... Nakış olmak fikri var Zülfünün tellerinde... Vur kirkidin inlesin; Kalpler seni dinlesin; Koy, başın serinlesin Halının direğinde!... Yine geliyor simsar, Daha çok ilmeğin var... Senin gönlün ne arar Elin zengin beyinde?.. Canından kopan can mı, Gözüne dolan kan mı, Yoksa gözyaşından mı, İşlediğin her çiçek? Ağlama yana yana; Bilsen ne mutlu sana: Hasan’ın ayağına Bu halı serilecek!.. Uşaklı Ömer Bedrettin HAYAT, c.1, nr.3, 16 Kanun-i evvel, 1926, s.9

15

SEFİLLERİN ÖLÜMÜ Gezdi örümcek gibi gözleri boş tavanda, Bir köşede gerilmiş bir ağa düştü, kaldı. Odaya bol rüzgarın dolduğu bir zamanda Göğsü havasızlıktan daraldıkça daraldı. Sessiz ecel dostunu karşılarken bir adam, Sesleri büyülterek naklediyor kırık cam: İşte, ezan ne kadar tez okundu bu akşam, Kilisenin çanları ne kadar hızlı çaldı! Dışarda fırtınanın şehri döven kırbacı, İçerde bağdaş kuran soğuk zehirden acı... Bu hastanın güneşken hekimiyle ilacı. O da bugün kim bilir, nerde safaya daldı? Kulağının dibinde haykırıyor fırtına: “Isınmak istiyorsan toprağı çek sırtına!” Uzakta can verirken il yırtına yırtına Onu ölüm bir derin uyku halinde aldı. Yanan mumu söndürdü hastanın son nefesi, Can kuşunu başı boş bıraktı ten kafesi: Mesih’in mucizesi, Tevrat’ın felsefesi, Arapların cenneti artık birer masaldı! Faruk Nafiz

HAYAT, c.1, nr.4, 23 Kanun-i evvel, 1926, s.3

16

GECE, BİR CAM ARKASINDA Bu gece Lambamı söndürünce Birden bire ürperdim... Benliğimi gecenin eline esir verdim... Sonra baktım: Camın dışında Katran gibi karanlığın kaynayışında Bir nokta var, kırmızı: Cıgaramın ateşi kanayan pırıltısı... Ben nasıl bir esirsem bu ateş de bir esir... Bu gecenin kudreti etmiş ona da tesir... O da sönmeye mahkum... Bu, bir damla alevde kendimi buluyorum... Bu gece Cıgaramın ateşi zulmette eridikçe Ta içimden ürperdim... Benliğimin sisini topladım, ona verdim... Benliğim ha!.. Hangi benlik acaba?.. Benliğim bir mi, iki mi?.. Ben ben miyim?.. Yoksa karanlıktaki mi?.. Kim bilir İkimiz de kardeş miyiz?.. Yoksa bir Tılsımla cezbedilen iki çılgın eş miyiz?..

17

İkimiz de karanlıklara Aynı matem şulesini noktalıyoruz... İkimiz de geceden aynı Hicran payını, aynı zehri alıyoruz... İşte bu gece Hep bu siyah düşüncede, bu hülyadayım... Cıgaramın pırıltısı camın dışında Katran gibi karanlığın kaynayışında Damla damla eridikçe Aynı şüphe içinde bunalmaktayım: Benliğim bir mi?... İki mi?.. Ben ben miyim?... Yoksa karanlıktaki mi?.. Kızıl Toprak: 7 Kanun-i evvel gecesi 1926 Halit Ziya

HAYAT, c.1, nr.4, 23 Kanun-i evvel, 1926, s.16

18

HEP O HİKAYE ( İçmişti Fuzûlî bu alevden Düşmüştü bu iksir ile mecnun Şiirin sana anlattığı hale) Ahmet Haşim Leyla’sını kaybeyledi Mecnun, Sevdasına dağlar bile meftun. Sahraları rüzgar gibi gezdi, Leyla’sını kaybeyledi Mecnun!... Bir hasta güzellik gibi Leyla, Mecnun ise baştan başa sevda. Sevdaları hasret-zede mehcûr Dallarda yaşar matemi hala!... Mecnun niye Leyla’sına koşmuş Çöllerde denizler gibi coşmuş Bilmez ki elimize geçen ömrün Mazisi de atisi de boşmuş?... Kim aşkta, bu girdaba tutulsa Mecnun bulunur kalbi oyulsa. Leyla diye, Leyla diye bir gün, Leyla sanacak Hakk’ı da bulsa!.. Her sevgilinin ismi muhakkak Mecnun ile Leyla olur ancak. İlk şartı budur “mezheb-i aşk”ın: Mecnun ile Leyla’ya inanmak!.. Canan , bu efsaneyi dinle, Sev aşkımı, kalbim gibi inle.

19

Leyla ile Mecnun olalım, gel... İhya edelim aşkı seninle!... Hasan Âlî

HAYAT, c.1, nr.4, 23 Kanun-i evvel, 1926, s.16

20

SANAT Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar... Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen, kubbesinde ince bir mozaik arar da, Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini; Bizi oyalandırır bir hat görsek duvarda, Bize heyecan verir bir parça kırık çini. Sen raksına dalarken için titrer derinden Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin, Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden Toprağa diz vuruşu dağ gibi zeybeğin. Fırtınayı andıran orkestra sesleri Bir ürperme getirir senin sinirlerine, Istırap çekenlerin acıklı nefesleri Bizde geçer en hazin bir musiki yerine. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun Yabancı bir şehirde bir güzel heykelini, Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini Başka sanat bilmeyiz, önümüzde dururken Harcanmamış bir mevzu gibi Anadolu’muz: Arkadaş, biz bu yolda maniler tuttururken Arkadaş uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! Ankara, Kanun-i evvel 1 Faruk Nafiz HAYAT, c.1, nr.5, 30 Kanun-i evvel, 1926, s.8

21

VATAN DESTANI ( Milli Marş güftesi için yazılmıştır.) O kadar dolu ki toprağın şanla Bir değil, sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla Göklerde yazılı destan gibisin. Hep böyle bulutlar içinde başın, Hilali kucaklar her vatandaşın. Geçse de asırlar, tazedir başın, O kadar leventsin, fidan gibisin. Çiçeksin, bayılır kuşlar kokundan, Her dalın bir yay ki zümrüt okundan Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan Bu sese gönülden hayran gibisin. Ey bütün cihana bedel Türk ili, Açtığın cenklerin yoktur evveli. Tarih bir nehir ki coşkundur seli, Sen ona nispetle umman gibisin. Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün, Bir yandan cefalı bir ömür sürdün, Fakat ne derece ezildinse dün, Şimdi yine tunçtan kalkan gibisin. Bir insan nihayet kemikle ettir, Bu et, bu kemiğe can-ı hürriyettir. En büyük hürriyet cumhuriyettir, Demek ki şimdi sen bin can gibisin. Ey ana toprağı, ey Anadolu, Açıldı önünde terakki yolu.

22

Hamdolsun her yanın bereket dolu, Cennette bir yeşil meydan gibisin. Yeni bir ay urdun al bayrağına, Girdin en sonunda irfan bağına, Medeni hayatın nur ırmağına Ezelden susamış ceylan gibisin... Halit Fahri

HAYAT, c.1, nr.6, 6 Kanun-i sani, 1926, s.9

23

FİDAN BOYLUMA Gel, gitme; kalmasın gözüm yollarda, Her taraf bu akşam sel fidan boylum! Çılgınca dağları gömen bu karda Geçilmez o Çamlıbel fidan boylum! Yokluğun bir ateş, varlığın derman; Sürüme gönlümü yine arkandan... Kanlı gözyaşımı sen kurutmazsan Derdimden ne anlar el fidan boylum?.. Bu akşam ben gibi sen de mahmursun; İlişme, kollarım boynunda dursun! Karanlık geceme yıldız olursun, Gel, gitme bu akşam, gel fidan boylum. Ömer Bedrettin

HAYAT, c.1, nr.6, 6 Kanun-i sani, 1926, s.9

24

DAĞINIK SATIRLAR Yedi veren gelmeden almasa ruhum aşı Bir yabani çiçeğim koklanılmaz, takılmaz. O ne ince bir yüz ki kıyılarak bakılmaz, On beş yaşında... Düşün, Kerem:Aslı’nın yaşı! Bir mezara atılan bir deste çiçek gibi Kalbimde yanan ateş bir bakıştan yadigar. Demek benim ömrümde geçirecek bir bahar, Gömüldüğüm türbeye bir nur inecek gibi... Nasıl kişi beklerse tipiler, fırtınalar, Bu kara sevda beni ahir ömrümde sardı. Kar inen dağlar gibi betim benzim ağardı. Ey oğlunu bu derde kurban veren analar! Belki benim de vardı coşkun engin bir çağım: Dalgalardan köpüren, çalkalanan bir umman... Dalgalar geldi, geçti...Fakat bunu her zaman Yalçın bir kaya gibi bağrımda duyacağım. Faruk Nafiz

HAYAT, c.1, nr.7, 13 Kanun-i san, 1926, s.2

25

ÇOCUKLARIMIN NEFESİ Ufuk derinleşti, gökler yükseldi; Yorulan varlığın uykusu geldi. Susmuştu dışarıda haykıran rüzgar, Rüzgarla beraber sustu boşluklar. Kalmadı bir yerde hayattan eser. Lambanın alevi alçaldı, bitti; Sular bile durdu, sessizdi her yer; Kalmadı bir yerde hayattan eser. Lambanın alevi alçaldı, bitti; Sönerken her şeyi yakıp eritti. Odamda uyanık bir ben kalmıştım, Bu siyah denize ben de dalmıştım. Fikrim ezilirken bu hal içinde, Hakikat ararken hayal içinde, İşittim derinden hafif iki ses; Ne sihirli sesti, ses değil nefes! Çıkıyordu iki küçük gövdeden Başkaydı her türlü sesten, besteden. Bu korkunç kabusu yok etti onlar, Ölüyü dirilten kudretti onlar.

26

Hayata yeniden doğmuşum sandım, Ebedi varlığa şimdi inandım.

Onların gözünden içtim neşeyi, Onların gözüyle gördüm her şeyi.

Onların alnında yazılı bahtım, Onların kalbinde kurulu tahtım. Onların sevgisi gönlümü açtı, Sevgimi hilkate dağıtıp saçtı. Biri “canan”ımdır, birisi “can”ım, Kaynıyor onlara baktıkça kanım. Hayatım onların göğsünden taşar Ölsem de benliğim onlarda yaşar. Hasan Âlî

HAYAT, c.1, nr.7, 13 Kanun-i sani, 1926, s.5

27

ULUDAĞ “Setbaşı”nın ışıkları Gölgeleri noktalıyor. “Uludağ”ın aşıkları Yine sevdaya dalıyor Ta ezelden böyle meftun Hepsi engin bakışlarla Yüksek başı bir bulutun Koynundaki bu kartala. Mağrur kanatları taştan, Fakat göze yumuşaktır. Etrafında sanki baştan Başa sevgimiz kuşaktır. Bu sevgi, bu derin sevgi Milli bir neşedir bize. Bu bulutlar içindeki Dağ yakındır kalbimize. Manzarası ta uzaktan Kabartırken göğsümüzü, Bize selam verir bazen Ayın gülümseyen yüzü Bu ay, durgun akşamlarda Uludağ’ın ziynetidir. Yıldızlarsa ta yukarda Onun çiçek demetidir!

28

Alnı yazın bile karlı: Bakanlara hayret gelir. Ve o, daima vakarlı, Böyle yükselir, yükselir... Sararken de mağrur durur, Akşam onu sisleriyle. Ve kalbimiz vurur, vurur Coşkun vatan hisleriyle... Halit Fahri

HAYAT, c.1, nr.7, 13 Kanun-i sani, 1926, s.5

Babanı. bahçe solun. c. Atanın ak yüzünü Senin yüzün ak tutar. Ağlama güzel çocuk! Mavili bir nişan mı.1. s.8. kardaşını Sakarya ufkuna sor!. nr. 1926.7 . 20 Kanun-i sani. Bitmez bu zafer günü. Unutma sakın dünü. Başak tutan ellerin Bir gün al bayrak tutar Ömer Bedrettin HAYAT.. Göklerden armağan mı Başındaki şu boncuk! Urban yama yama. Nazarlara derman mı. Ağlama derin derin. Yıldızlar oyuncağın. Rüzgar silsin yaşını. Oğlusun bir askerin. Bağ. Gönül koyma akşama. Anan orak biçiyor.29 BAŞAKLARIN İÇİNDE -Mehmetçik’in yavrusuna ithafıBaşaklardan kundağın. Güzel çocuk... Tanrım sevsin başını.. ağlama. sağın...

O vakitler çocuklarım. bunu iyi biliniz . hiç durmadan akıyor Fakat bakın şu heykele ona nasıl bakıyor. Onun için çocuklarım.30 TARİH DERSİ Mektuptaki hocaların şüphesiz en kocası Saçı başı ak pak olan eski tarih hocası Sarayburnu rıhtımında gezindi de bir zaman Gördünüz mü çocuklarım. Hele sizler hiç yoktunuz. Ne korkusuz. yoktu hatta dedeniz İçimizde onu gören sade şu gök ve deniz! Zaman böyle efendiler. Fakat cidden insansanız. bu yalancı cihanda Doğru sözü söylemekten zevk almalı diliniz. ha şu suyun akışı! O zamandan kalma bir can gerçi yok hiç şu anda. evet onun kainata bakışı Ha o tunçtan nazarları. dedi siz şu heykeli? İşte bugün asırlar var orda duran kahraman Cumhuriyet tohumunu şu toprağa ekeli! Yine bugün asırlar var o adamın buyruğu Haydutların tepesine indireli yumruğu! Ben ki şimdi yaş altında iki büklüm eğildim. çocuk bile değildim.

.31 Taassubun duvarını en iptida o yıkmış Karanlığı o devirmiş. Biz Türklerin bütün ömrü evvelleri bir pasmış Bizi de bir güneş yapıp şu göklere o asmış. Memleketin bugün bile taşıdığı o yüktür. zindanlara o tıkmış Bu toprakta zulmetleri evet yakıp yıkan o! Cehli uran zincirlere mağaralara tıkan o! Bağışlayan bu yerleri bize onun himmeti. efendiler bu toprak Tembellere. korkak ve uyuşuk ve namert Soyguncular pençesinde değil artık bu millet! Şu tunç adam çoktan ezmiş ve eritmiş o buzu Ne saltanat dişi kalmış. Artık onun efendiler. Onun için hayli zaman nice şeref celladı Hiddetinden köpürürmüş işitince o adı. baş kesen Kanlı. ancak onun bu vatan! .. O adamın bu devlete bu millete hizmeti Pek büyüktür efendiler. Uğrunda can vermeye kim ki cidden doyamaz. ne halife boynuzu! Yine tekrar ediyorum. nankörlere değil artık bir otlak! Şimden sonra bu milleti aldatamaz. soyamaz Halifeyim falan diyen rast gele her şarlatan. Çocuklarım. fevkalâde büyüktür. hamdolsun ki kafasından her esen Cennet için boş boşuna evlat boğan.

ben yaşta bir ihtiyar Geçmiş güne bühtan eder ve bunda da haz duyar Hiçbir zaman öyle değil! Buna emin olunuz.32 Zannetmeyin çocuklarım. Fakat işte taçlarını. nice devlet leşi var! Haydutluğun her türlüsü ve millete hıyanet.. Hele şayet ömrünüzde yetmiş sene yolunuz Benim gibi tarih denen kabristandan geçerse Ve geçerken etrafını biraz görüp seçerse! Bir bilseniz çocuklarım. Ne yazık ki efendiler buymuş bütün işleri. masal olmuş günlerin Her kovuğu kaç ülkenin gövdesini taşıyor! Ve yine bir bilseniz ki nasıl baştan aşıyor İnsanlığa asırlarca akan riya selleri! Fakat nerde o vaktiyle hakkı boğan elleri Kan içinde pıhtı tutmuş sergerdeler sürüsü? Kimdir artık o haşmetin arkasından yürüyen? Hangisinin şu saatte bir tanecik işi var? Koca nisyan çukurunda şimdi kokup çürüyen Nice kişver iskeleti.. tahtlarını nihayet Çatır çatır kırıp yemiş adaletin dişleri! Evet kırıp eziyormuş ökçesinin altında Nice mağrur başı işte zamanenin ayağı. Aramışlar büyüklüğü hep sırmada altında Çünkü hepsi hakikatte birbirinden bayağı! Efendiler onun için şu devamsız ömürde .

” Ve ne bir gün sendelemiş. ne tuğra Ummanlara benzetirim o adamı doğrusu Yani o hiç yorulmayan ve yılmayan unsura Asırlarca beslemişiz evet birçok sefihi Bu adamsa bize olmuş medeniyet mesihi. İnsanlığı bu derece bilmek için şüphesiz. duygusu Çünkü o da hayatında ne taç demiş. ona kızmış. darılmış. yerden göğe kadar haklıdır.. zamanında bir sürü İnsan onu kavramamış. ne kırılıp yarılmış. Eğri düşün dememiş ki doğru yürü demiş o! Fakat gönlü temiz olan. Fakat demiş o kendine yine: “Hiç yorulma sen yürü!. Temistahlarla boğuşmayı bilmiyorduk çünkü biz Bizde bunu icat eden sade onun aklıdır. ne kılıçla kalkandan! Anladım ki çocuklarım o da bunu anlamış Anladım ki efendiler onun da bu. .33 O ki beni karşısında hürmetlerle eğiltir Biliniz ki hiçbir zaman taçlı başlar değildir! Bir zavallı kanı şayet nahak yere akarsa Benim bütün insanlığım haya eder o kandan Zaten insan kainata feylesofça bakarsa Ne süngüden medet umar. Tarihlerde okuyorum. alnı açık mu`teriz Kanâatim bu ki benim. Hiç şüphesiz şu felekten nice sille yemiş o! Fakat yine efendiler tetkik edin bunu siz.

yıktı. Vadileri atlayıp da tayfun Ummanlara bahsederdi ondan! Yumrukları kahır ve cehle sallar Sarsardı zamanı kollarında Yırtıp da leyali yıldırımlar Bin meşale yaktı yollarında! Efkarına etti durdu bir peyk Fermanına millet oldu razı Âtî ona her deyişte ( Lebbeyk) ! Hürmetle sükût ederdi mazi. yine.34 Hatırladım. sürdü Aydınlığa açtı her zemini Rahminde dehasının büyürdü Müstakbel milletin cenini. Hiç boynu bükülmeyen şu devran Olmuştu onun elinde bende. Dildâr-ı zafer o nazlı sultan Bir cariye oldu hizmetinde! . Haşiyetle yanıp olurdu dilhûn Andıkça o namı kahpe Yunan. görüp şu heykelin gözünü Unutulmuş bir şairin şöyle birkaç sözünü: Müstakbeli fethedip kemali Maziyi hemen saçından astı İmkanın elinde her mahali Güya ki esir ederdi kastı Zulmetleri yaktı.

13 .8. 1926. Gafletleri kırdı etti ifnâ Kalsın dedi hep prangalarda Leşler kemiren kurûn-ı vusta Gâsıblara etti dehri zindan İstanbul’a gönderince ordu. nr. 20 Kanun-i sani.1.35 Görmezdi evet telaşa layık Olsaydı eğer hücum edenler Yerlerde sürüyle kerkedenler Gönüllerde takım takım savâik Uğraştı ateşli dalgalarda. Şarkın o geniş çatırtısından Garbın da revâkı çatlıyordu! Fazıl Ahmet HAYAT. c.12. s.

9. işte şiirin ülkesi Ne ayıp ki birinizin hiçbir zaman o yere Değil varmak. sade lale demektir Hakikaten büyük sanat bir şale demektir.1. yaklaşmamış bile hatta tasası! Çünkü orada bir kanun var o da aşkın yasası! Sizse ancak boyasınız. ne ağlayan demektir. 1926. Topal gönül ona varmaz.3 . Zannetme ki sadece şarap.36 SANAT BANA DER Kİ -Ali Canip’eBilmeli ki o ne gülen. c. Hakikaten büyük şair bir çağlayan demektir. alçını Çıkamazsın tepesine ruhun eğer bodursa Çünkü yoktur kayaların ondan daha yalçını! Dökülemez o yaylaya hiçbir bulut gölgesi Sonsuzluğun üst tarafı. 27 Kanun-i sani. s. Doğuları batılardan onun sesi seçtirir Nehirlerin en coşkunu yine onun vecdidir. düzgünsüz cihanda Olmuş bütün hayaliniz bir orospu masası! 1927 Kanun-i sani 15 Fazıl Ahmet HAYAT. nr. hatta yanıp kudursa! Sen şimdiden topla hemen mermer gibi.

O hasta bahar mı böyle öksüren. Bu ses hangi dulun yanık sesidir? Vaktiyle neşeli bir hayat süren Yapraklar baharın cenazesidir. Uçuyor dumanlı gökte kartallar. Kırların kalmamış eski neşesi. Şimdiden başlamış o müthiş ayaz. Ne bir bağ var artık. O coşan bulutlar bile kapkara. bir sis… O sevimli yazın mersiyesi mi Nedir bu gönlümü harap eden his? Ne çeşme başında köy kızları var. Sonra hiç dinmeyen bir yağmur. Tabiat dalıyor karanlıklara: Uludağ. Her yerde ölümün gamlı ahengi… Hayattan usanmış bir veremli kız Gibi soldu gitti güneşin rengi.37 O GÜZEL YAZA BİR MERSİYE Ufukta bir hazin rüzgâr esimi. ne de bir gülşen. ne kaval sesi… Karanlık bir mezar gibi ormanlar. Uludağ ey sevimli yaz! . O güzel yamaçlar büsbütün ıssız. Muttasıl inliyor ormanda düşen Sonbahar kurbanı kurumuş dallar. Ne kuşlar ötüyor.

29 Teşrin-i sani 1926 Rodop Emin Recep HAYAT.9. c.38 Ufukta bir hazin rüzgâr esimi. O sevimli yazın mersiyesi mi Nedir bu gönlümü harap eden his?. 1926..1. Sonra hiç dinmeyen bir yağmur. 27 Kanun-i sani. s. nr. bir sis.8 .

İzmir’i var. Gezsen Anadolu’yu! Kırlarında koştur at. Gezsen Anadolu’yu! Derde şifâ bulursun. Halkta vefâ bulursun. Gezsen Anadolu’yu! Dertlerden kurtulursun Gezsen Anadolu’yu! Billur ırmakları var. Ruhunda açar kanat Gezsen Anadolu’yu! . Ne hoş toprakları var. Bin Bursa. ruhunu savur. Kim der cefâ bulursun. at. Güler sanki yıldızlar. gönlün sızlar. Gezsen Anadolu’yu! Gülerken köylü kızlar.39 ANADOLU’MUZ “Rıdvan Nafiz Beye ithaf” Sen ne güzel bulursun. Buzdan kaynakları var. Beldeler dilberi var. Gezsen Anadolu’yu! Ne eşsiz yerleri var. At. Ne kalbin.

40 Dağdan serin yel eser. Yumuşak gelir her taş Gezsen Anadolu’yu! Orda bahar başkadır. yazlar başkadır. İllerden ile dolaş.1. Erir. s. Güzelliği şah eser Gezsen Anadolu’yu! Bir ağaç kabuğundan İçince bir tas ayran. Kışlar. köprülerden aş. Gezsen Anadolu’yu! 926 Mehmet Faruk HAYAT. nr. varsa her yaran Gezsen Anadolu’yu! Hanlar. Ah… bu diyar başkadır. c. 27 Kanun-i sani.12 . Soğuk suları Kevser. 1926.9.

Gönlümü peşinde sürüyen dağlar. Şahin uçurtmayan yeller sizdedir. 27 Kanun-i sani. Delirip köpüren seller sizdedir.1. Yollara dizilip yürüyen dağlar.12 . Gürgenli. Ezelden beri mi dumanlısınız… Hey başı gökleri bürüyen dağlar. Bu onmaz derdime dermanlısınız. Her biri bir çeşit namlı dağları. Dışınız yeşerir. ey Hasan Dağı. Yanarım andıkça eski şen çağı. Siz de benim gibi hicrânlısınız… Niğde:Hüseyin Nâil HAYAT. 1926. c. Bilmem neden böyle tez canlısınız… Erciyes. Ey biri birine sarılan dağlar. çamlı dağları. Dağlara yaslanan çiğdemli bağlar. nr. s. Hepiniz ün almış yiğit yatağı. Şu yüce duruşla ne şanlısınız. Kervân geçirmeyen beller sizdedir.41 YURDUMUN DAĞLAR “Babamın acısıyla” Ey güzel yurdumun gamlı dağları. ardıçlı. içiniz ağlar.9. Toroslar.

kumral delikanlılar. Dalgalarla dövüşen yırtıcı kuşlar gibi Birbirine haykırır binlerce ses içimde: Göğsü henüz belirmiş tazelerden tutun da Dumanlı gözlerini bir hayâl bulutunda Eriten genç dullara kadar herkes içimde! Ak saçlı ihtiyarlar. c.10.” Faruk Nafiz HAYAT. 1927.3 . Ne zaman geçse benden bir sevinç. Bir sihirbaz kaynatır gönlümde bin azabı. Çam altında baş başa dolaşan nişanlılar Birbirinden ayrılan eşler gibi gariptir… Eritir benliğimi ellerin ıstırabı. İlk insanın cennetten çıktığı günden beri Kaplamış yeryüzünü baştan başa garipler… Gündüz gülen yüzleri bir yana bırakınız.42 GARİPLER Her duyduğum gülüşün yok sevinçten haberi. nr. s. rüzgâr gibi. Yaşayan mustariptir. Geceleyin bir mumun ışığında bakınız: Karanlıkta kendimi gösterir mustaripler. 3 Şubat.1. Der: “Ölene sözüm yok.

43 NEDÂMET Her büyük kederden ilhâm alarak Hicrânın şairi olmuşum meğer. Yirmi beş yılıma nasıl kıymışım!. Muhabbet denilen o kör düğümü. Çözmek istedikçe olmuşum beter! Geçmiş günlerime bakınca şimdi.. Gönlümü sonsuz bir derde salarak İhtiyar olmadan solmuşum meğer… Uymuş da gençliğin heveslerine Beyhûde kendimi üzüp durmuşum.. 1927.ömrümü.1. Bir vehme bağlayıp bütün ümîdi. deva yerine.10. c. Arif Dündar HAYAT. Derdim ki: Ne kadar zavallıymışım. 3 Şubat. s. Onu her içişte ben kudurmuşum… Çılgın emellerle –yazık.8 . Bir hayâl uğruna etmişim heder. Aldığım zehirmiş. nr.

. Tut ona varmak için kızıl güneş yolunu… Düş.......44 MEMLEKETE BİR BAKIŞ Ankara Bir gönül hasretiyle görmek istersen onu...1..... kurur.. gider...* Boy atan ağaçların dalları kanat gibi… Serpilen köşkleriyle ne güzeldir Çankaya Dalar güzelliğine bakışlar doya doya! Bursa Yemyeşil bir ovada bağdaş kuran bu belde Yemyeşil saçlarını dağıtır esen yelde… Ardında yükselen dağ gövdesiyle ne de şen..... 3 Şubat.. c. 1927.... nr....... geçit vermez dağlara.. s........ Bir gün bir dağ başında: Göze güler Ankara! Çankaya ……………... Orijinal metinde mısra silik olduğu için okunamamıştır Orijinal metinde mısra silik olduğu için okunamamıştır ....... o bol sular çekilir. En küçük yollarından su alır menbaların… Yaz gelir... …………….10..... karlı yamaçlara...** Nilüfer Kışın bol sularını çeker yüksek dağların.12 * ** .. Bomboş kalan yoluyla ağlar durur Nilüfer! Mehmet Faruk HAYAT...............

Gönlündü gözünü yuman. ne hoş yan yana. be Ali? Onu sen büyüt de söğüt boyunca Kendini ellere versin o gonca! Sözüme kanmadın bunu duyunca. be Ali! Görünce uzanmış yâr kucağına. Bir kurşun kadına.11. Duruşun. bakışın yaman.4 . Nerdeyse gelecek beklediklerin. Çınlasın yıllarca orman. Var iki atımlık canı kederin… Desene işleri duman.45 ALİ Namluna dayanır. Boynunu dolamış zülfü bağına. Duruyor iki genç. s. bir de çobana. be Ali! … Geldiler beklenen çiftler ormana. 1927. nr. Kurşunu kahpeye atacağına Kendine çevirdin… Aman. be Ali! Yıllanmış bir çınar pusuluk yerin. 10 Şubat.1. c. be Ali! Faruk Nafiz HAYAT. yola dalarsın. be Ali! Boşuna tetiği ne kurcalarsın? Var daha ateşe zaman.

ey Dağlar denizler ardına yalnız kaçıp giden! Dün köyde yaptığım tek ve tenha gezintiden Sensiz bir ömrü böyle mecalsiz. Sisler ve gölgeler yayılırken bütün kıra Baktım. adım adım Bezgin sürüklemek ne felaketmiş anladım! 1341 Necmettin Halil HAYAT. Muzlim düşüncelerle nihayet bulunca dün Köy haricinde yaptığım akşam gezintisi Buldum içimde yepyeni bir kalp ezintisi. 10 Şubat. Dinmiş eteklerinde günün son sadaları. nr. Doldurmuş onların acı hüsranı bağrımı. c. Bir kalbe hasretin eli bir kere erdi mi Kurtulmak anladım ki biraz bahta bağlıdır.8 .46 BİR AKŞAM GEZİNTİSİ Karşımda zerre zerre sönen bir yaz akşamı. Bağrımda bir firâkın ölümden beter gamı Bir canlı ıstırâp ile azmıştı büsbütün. Bir can ki böyle her yeri fırkatle dağlıdır Benzer mi ıstırâbına dünyada başka şey? Ruhun açıksa derdime. En son ışık sekerken o dağdan öbür dağa Yorgun adımlarla çalıştım avutmaya Avare bir çoban gibi yollarda derdimi.1. 1927. şekvamı dinle.11. Sarmıştı akşamın ezeli hüznü dağları. seninle dopdolu yüzlerce hatıra Sislerle gölgeler gibi almış civarımı. s.

Karanlık bir su oldu. Ufuklar. Elemle çılgın aktık. bir vurgun gibi. gizli bir korkuda. Neşeyle çılgın aktık Elemlerden uzaktık!. Ay. Ufuklar. rüya gibi. boşaldı. Antalya: 1924 Ekrem Reşit HAYAT.16 . doldu.. s. 1927. Deniz. bir hülya gibi. doldu. Neşelerden uzaktık!.11. nr. boşaldı. Yıldızlar hep uykuda… Gönlüm. oynadı sularda… Gönlüm koya baktı da: Coştu. 10 Şubat. c.1. Sevinçle sarhoş oldu.47 ELEM VE NEŞE Deniz.. yorgun gibi… Ay...

o zaman genç ihtiyar Gelincikleri koklar. Dört mevsimde bir kere bize de gelir bahar. çınlardı sesimizden. Kulaklar fısıldayan rüzgârın ahenginde Burada bir bahar siler bir kış tutulan yası. böyle günler tatmışım. Ben böyle kızlar görmüş. Kimisinin göğsünde tarla çiçekleri var. Tatlıdır ormanların reçineli havası. Mavi gözler enginde. Kimisinin gözünde ateş böcekleri var. kurbağaları dinleriz… Bazen gölgeliklere uzanır. gözler ufuklarda kol kola Doğrulurduk koruya giden kıvrımlı yola. .48 KÖYÜMÜN KIZLARI -1Gençlik rüzgârlarında savrulurken saçları Ben o dilber kızlarla çıkardım yamaçları. Saçlar rüzgarda. Çakal ulumaları duyulurken derinden Kızlarımı tutardım yumuşak ellerinden… Helecanla geçerdik en tehlikeli yarı Titrek nefeslerinde belliydi korkuları. Yollar silinse bile yol bulurduk bir izden… Yüce dağlar çınlardı. ela gözler enginde. Yıl olur on baharı yaşarız bir baharda. Kendimi el değmeden kucaklara atmışım. -2Ben arkadaş olarak köyümün kızlarına Çıkardım yamaçların en soğuk peykârına. serinleriz… Ba`z gün rüzgârlarla dolaşırız dağlarda. O zaman kadın erkek.

daha derbeder kuşlar. 1927. solumda sarışını… İkisi aynı aşkın duyar yalvarışını. şakrak kızları. beni unutmasınlar! Arif Nihat HAYAT. nr. s. O kızlar –ki yollarda kahkahaları çınlarBeni unutmasınlar.49 Sağımda esmer kızım.11. -3Köyümün pembe. Sarı yapraklar gibi uçarlar üstümüzden… Kuşlar uçar… Bir daldan bir dala gider kuşlar. 10 Şubat. Bizden daha kayıtsız. dolaşırken bir yarı Bana arkadaştılar. Tali` beni atarken yalnızlık mahbesine Ses verdim uzaklaşan eşlerimin sesine.17 .1. Dağın kuşları ürker bizim gürültümüzden. Nihayet bir kış günü benden uzaklaştılar. Bekleriz –düşünerek en tatlı masallarıBizi kanatlarına alacak kartalları. c. dinç kızları Tırmanırken bir dağa.

Yeşil akisli mehtâp… Ve o Karşımda bir heykel… Yine soruyor: Acaba öldü mü?... . “Ah… Kurtulsa… Şifa bulsa.” Niyazı Saatlerdir dudağımızda bir düğüm… Kazılan bir mezardır benim şimdi gördüğüm… O da artık sormuyor… Benim gibi o da bitap… Yüzü korkudan mosmor. Yeşil şuleli... Ve bir el.Korkak Ve sanki uzak… uzak Bir ses soruyor: Acaba öldü mü?... Bir kadın eli Dışarısını gösteriyor… Dışarıda mehtâp var.50 ACABA ÖLDÜ MÜ?.. -Kardeşlerim kadar sevdiğim Nurettin ve Hayrettin kalbimin bütün tesirleriyle şu perişan mısraları ithaf ediyorum.

Bir aile babası Bu gece tam bu zamanda -Od ağacı yanarken bir buhurdandaTıkalı kulakları duymadığı Kur’an’da. Bir zavallı ihtiyar Boğuk bir hırıltıyla verdi son nefesini… Yarabbi… Ne ıstırap!. Dışarıda mehtap var.. Çığlıkları işitiyor gibiyim derinlerden! Sanki yerden. Bir ölü çehresini Parlatan. Topraktan fışkırıyor yedi başlı bir ejder: Kara haber! Alev… Her taraf alev… Matem içinde o ev… Bunu hissediyorum… Baş ucunda sönen bir mum. Düşünüyor ki: Belki Öteki evde Bir ihtiyar. Can veriyor… Yarabbi… Ne ıstırap!.51 Gözleri sobadan çıkan alevde... Ademi hatırlatan Yeşil akisli mehtap… . Bir yay gibi kollarını geriyor.

c. 10 Şubat.11.17 .1. s. 1927. nr.52 Kızıl Toprak: 18 Kanun-i sani 927 Halit Fahri HAYAT.

Yad elden kurtardığın yanık.... 17 Şubat. Yıllarca silah tutan çelikten bileklerin Bırak biraz dinlensin Ayşe’nin ellerinde. Tanrına şükret Mehmet. dinle nasıl eriyip akmış Matem dolu koynunda uykusuz gecelerin. yıkık yuvana Şanlı varlığın yeter. Taşlarda yata yata uğuldayan başına Yastık yap Ayşe’ciğin yumuşak dizini. Kavuşturduk en mutlu.. Bahçeler darmadağın. en sıcak teselliye Yolcuları dönmeyen evlerin feryadını. günah bu yas Mehmet’im!. c. dünya gözüyle gördün Gözünde tüten yosman ceylan gibi Ayşe’ni… Zaferin gökten yüce. Bir çocuk sevinciyle nasıl yoluna bakmış Gelince zaferini müjdeleyen haberin. Aç göğsünü Mehmet’im. “Niğde” Hüseyin Nail HAYAT. ünün ummandan derin.1. bağlar çiğnenmiş diye Kendine zehretme şu günlerin tadını!.. 1927.53 BAĞRINA BAS MEHMET’İM!. Biraz serinlik gelsin beynini yakan kana. göster can yoldaşına.. İçini döksün.3 . s.. Ayşe’ni doya doya bağrına bas Mehmet’im!.12.. Ah ne var ben olsaydım şimdi senin yerinde!. Durup hürmetle öpsün son yaranın izini.. nr.. Ölümle çarpışırken gurbet elde daha dün Bugün hasretli köyün bak kucaklıyor seni.

ağlamış. Endülüs… Güzel Endülüs! Gezerken bu yolda ben akşamları Ruhuma cihanın dolar gamları Bir kere geçersem görmeden sizi Ne ölüm korkutur beni ne hicrân Kalbimiz olmasın yalnız ayrılan Biz böyle severiz sevdiğimizi .54 SERENAT Bir nisan akşamı serin bir günün. güzel köyünün Cenneti andıran bir akşamıydı. sevda ne bilmiş Ağlatmış. dediler Gezdiği yer işte bu ücra saray!” Hicrân ne anlamış. Yüzünüz sararmış gibi göründü… Acaba ruhunuz çok hasta mıydı? Sordum ki “Bu kimdir?” gülümsediler: “Eşinden ayrılan bir kız. Sizi ilk balkonda gördüğüm gündü. Ne kemerlerinde Arap kârî süs… Uzaktan görenler yine aldanır. sevilmiş Bir güzelmişsiniz isminiz de Ay Bahardan sadedir şehnişîniniz. Gözlerde bir hayâl gibi canlanır Endülüs. sevmiş. Ne sütunlarında yeşil bir filiz. Şarkın bu sevimli.

c.55 Gölgeler çökerek dağılınca su Yayılır bir serin toprak kokusu “Bu hasret ne?” derim kalbimiz birse.1.10 . 1927.12. Bana derdinizken bugün hediye Gülmeyin beni tez unuttu diye Bu ziyaretlerim seyrekleşirse Bir de bakarsınız büsbütün yokum. Biliniz. dünyada ben o gün yokum. nr. s. 17 Şubat. O bana hasretin işlediği gün. Önüme serpilen beyaz gülleri O zaman kimsesiz kabrime dökün… Faruk Nafiz HAYAT. Bu yoldan bir daha dönmezsem geri.

Çavuş Ağa. Haşrolmuştu bu gece yer gök kucak kucağa. Nurlu. Köpük sızan bir gemi tuttu ateşten eller… . dağı taşı kül oldu. Bu. Beşiklerde tutuşan nur topu gibi canlar. Kız gibi vatanıma dumanlar kâkül oldu… Korkak.56 YANGINLARIN IŞIĞINDA Yurdun bin şan gecesi. kır sakalında gecenin şen rüzgârı. Sevinç yaşlı gözünde evinin dumanları. eski çavuşlardan. Gönülleri sarmadan siyah rengi dumanın Koç yiğitler içinde yükselen kumandanın Al atını kuşattı ahâliden bir kemer. “Hoş geldiniz!” diyorken gelen Türk erlerine Yavrusunun hasreti saplandı ciğerine: Tanıdı cenkten kaçan oğlunu vurduranı. zalim ellerle yakılan hanümanlar. Göklere kalkan eller arşa değdi bu gece… Yiğitlerin alnını öpenler mi ararsın. Yangının kızıl rengi vurdu kızıl bayrağa… Halâskârlar geçtikçe şanlı atlar üstünde İsli kaldırımları titreten bu düğünde Yangının ışığına yaslanmış biri vardı. ünlü bir ihtiyardı. Cenkten kaçan oğlunu düşünüp utanarak Benliğinde duyarken bir ölüm hatırası Derdini unutturdu sokağın manzarası. Ahmet’ini kurşuna dizdiren kumandanı. Al kanlara boyanmış cepkenler mi ararsın. Türk’ün öz zaferine meşaleydi bu gece. can evinden taliine yanarak.

yürekten dinlediler. Al atın izlerine kapanıp ağlayanlar Ruhunu içerlerken ilahî ir sevincin İçlerinden bir köylü gönülden ikrâm için Hasretle yaklaşarak halaskar kumandana Kalınca bir cigara sundu bu kahramana… Çavuş Ağa. c. usanmadan Türk’ün mucizesini anlattıkça kumandan Bu ahâli kümesi şanlı esirler gibi.12 . yürüyüp ileriye Evinin ateşiyle şükrânını öde de: Dağ gibi kumandana “Buyur. Kimi yeşil Bursa’yı. Yangınlar ortasında candan serinlediler… Nes’eden setler gibi yolları bağlayanlar. Cehennemden kurtulup cenneti bekler gibi.57 Kimi büyük zaferden haberler istiyordu. güzel İzmir’i sordu… Kıvılcımlar içinde yanmadan. 17 Şubat. s. Sonra.12. İçten kulak verdiler. titremeden düşündü bir saniye.1. nr. 1927. yak paşam!” dedi… Ömer Bedrettin HAYAT. elinde bir kor.

1. Aldatılmış. c. 1927. ipekten ince. bir ateş yandı. yandırdı beni canlı bir kor yığını! Dün bir kadın gözünün gördüm yaşardığını. “Sorma” diye kıvrandı. Bu zindanda çiçekten beyaz. Senin adın ne? dedim. saçları darmadağın. Her gece bir yabancı barındıran yatağın Baş ucunda göklere bir ah gibi uzandı.12. 17 Şubat. Nasıl çevirdiğini yolda geç kalanları… En hazîn evine tek döndüğü zamandı. ancak gözyaşıyla sönen. Anlattı her kulağın duyduğu yalanları. Kalbini üç beş karış kumaşla alanları. Gözleri dopdoluydu. Sesini yükselterek karşımda perde perde Dün bir kadın ağladı. atılmış kadınlar birleşince Gönlümdeki canavar zincirinden boşandı! Faruk Nafiz HAYAT.58 DÜN BİR KADIN AĞLADI Güneşle ayın bile girmediği bu yerde Dün. İçim bir zindan gibi kilitlendi sevince. s. nr. Derdini bir bir açtı karşısında ocağın.12 . bir gönül parçalandı… Kolumun çemberine atarak varlığını Yandı.

... Korkunç ufuklarını almış koltuklarına Homurdanıyor!.59 SONBAHAR Yapraklar sularda kıvranıyor… Ve deniz. Daraldı.. Toprağa indi… Yollarda -Yaza ağlayanKöpekler var… Fırtına!. Şarkılar sustu… Neşeler dindi! Gök Karardı.. Hani banyo akşamları İnce sandallar nerde? Şimdi En geniş yüreklerde . Elinde kırbacı Acı Naralar atıyor. Tozu dumana katıyor… Hani şen kızlar vardı: Beyaz tayyörleriyle çıkınca ortalığa Ortalık benzerdi yumurtalığa.

Ve deniz Korkunç ufuklarını almış koltuklarına Homurdanıyor! Nejat Tevfik HAYAT.12.60 Bir sıkıntı esniyor… Yapraklar sularda kıvranıyor. 1927. 17 Şubat. s.1. nr. c.12 .

13. hulâsası çünkü şu:! “Aman beni bırakın da kan içeyim” diyorsun Ve kahrından ölüyorsun. c. 1927.1.3 . s. hep kendini yiyorsun Sonra tuhaf bir kelimen daha var Anıyorsun ikide bir hürriyetin adını! Madem öyle. 24 Şubat. sen Kâbil’sin diyorum Bıçağını haddin varsa yine çek İşte sana sen alçaksın katilsin diyorum Fazıl Ahmet HAYAT. nr.61 CEVAP -Kara kuvvetteDediğini biliyorum. neden sen o kadını Asırlarca çirkeflere buladın? Neden ezdin zavallının başını? Yine onun kanlarıyla suladın Her bastığın kaldırımın taşını? İşte seni bağladılar… Şaka değil bu gerçek Fakat yine biz Hâbil’iz.

8 Faruk Nafiz . Görmesem çileden çıkar bu aklım. Gözlerin bir halı örneği yine.1. Dağları sararsa nasıl bir buğu Ruhuna perdedir yüzün senin de… Bir ateş parçası kesilmiş adın. c. Saçına ayrı mı çekti her teli. Yaratan bunları bir bir mi saydı? Gökyüzü dururken böyle güzeli Kim yere salardı Allah olaydı?. nr. 1927.. gamınla kışlar.62 GÜZEL Kan gider yüzünü görsem içimden. Seni halkederken yoksa ateşin Yaktı da attı mı hilkatin eli? Bir hata çıktıysa elinden peşin Ardından salaydı bari eceli! Düşünür. 24 Şubat. s. Gönlüne sinerek karın soğuğu Rengini bırakmış atlas teninde.13. Belli. sayamaz bir türlü gönlüm: Kaç hayat kurtarır bu bir tek HAYAT.. ey gül dudaklım! Bu geniş bahçeyi almış içine. Işıklı saçından yanan bakışlar Aşkınla geceler. Nağmeden tesirli sükûtunla sen Bülbülü susturdun. her duyanı yakmak murâdın.

1927. Sanma ki değilim şefkate muhtaç. Senin de encamın en sonra budur.8 . nr. Arkamda kim bilir kimdir ağlayan. Ölsem de incitir beni gözyaşın. ne güzel. Gel bana kalbinin sırlarını aç Bak kabrim. Sükûtum ses verir sana ferdadan. İçimde ezelden gelen bir ses var. Ötede uyuyan yalçın kayalar Her akşam uzaktan bana seslenir... Gözlerim ademden hayata dalar. c. geçerken şu yüce dağdan Mezarım önünde bir dakika dur. 24 Şubat. beni unutma!. Vücudum sadece hisle beslenir.13.63 BİR DAĞLI ŞAİRİN KİTABESİ Ey yolcu.1. O sesi veremez hiçbir çağlayan. ne gölgelidir. Sazımın ne sesler vardı telinde. Bende hayat için hala heves var: Unutma ey yolcu. ağla. Demem ki bu yerde feryat et. Kabrimden göğsüne bir çiçek bağla Eğilirken bana o yorgun yaşın. Ey yolcu. şairler ölmemelidir. Ölüme kavuştum gurbet ilinde. Emin Recep HAYAT. s. Her ölen kimseyle beni bir tutma.

Hissettiğim sade bir şefkattir kâinata. bir zümrüt köpük ki eriyor için için. Yakındaki evlerin şekli: Garip bir ejder! Uzaktakilerini gecenin eli silmiş. çamların arkasından. s. Gözlerim yorulunca bu rüya âleminden Bir lahza süzüyorum şu uzlet odasını: Sobanın alevleri karşısında şimdi ben Aşkı sönen kalbimin tutuyorum yasını… Kalbimde eski ateş söndü. c. Şu tatlı mehtap gibi ağlıyorum hayata… Kızıl Toprak. ikişer üçer yanan kandiller Sıra sıra inciler gibi ufka dizilmiş. 24 Şubat.1. Bahçede bademlerin.64 UZLET Lambayı kıstım biraz mehtaba dalmak için Mavi bir ışık vuran camların arkasından. Tâ derinde. bir duman oldu. Gözlerime gecenin. Gök. 16 Kanun-i sani 1926 Halit Fahri HAYAT. uzletin hüznü doldu.13. nr.11 . 1927.

1.14.65 ÂŞIK EDEBİYATI NUMUNELERİNDEN Gel ey dilber kan eyleme Seni kandan sakınırım Doğan aydan esen yelden Seni günden sakınırım Tabîbim hışımla bakma Ben kulun odlara yakma Yanağına güller takma Seni gülden sakınırım Halden bilir haldaşım var Yola gider yoldaşım var Bir küçücük kardaşım var Seni ondan sakınırım Der ki (Ömer) yârı gördüm Tazelendi eski derdim Sen bir kuzu ben bir kurdum Seni benden sakınırım HAYAT. s. nr. 3 Mart.3 . c. 1927.

Vücudumu mermerden.66 TİPİDE BİR YOLCU Sesler sağırlaşıyor karlı günün sonunda Koyulaşan beyaz bir duman helezonunda… Kar yağıyor. Ne bu ölüm nefesli tipiden bir korkusu!. daha dolgun. Boşlukları kavrayıp her lahzada iki el. yağmur daha sık. Yürüyor adam boyu yükselen kar içinde. Göz gözü görmüyorken bu yollarda tipiden. Yüzünü donduruyor bir akşam yolcusunun… Bu yolcu kar içinde fışkırmış gibi yerden Canlanan bir heykele benziyor ki mermerden. Ölümle pençeleşse dönmez artık geriye. Adımını tutacak ne bir set var. dinlenmeksizin biraz. Derinden kurt sesleri. Baştan başa etrafı buzdan kesilse duvar. ne pusu. Tufan bile boşansa bu kudreti yıldırmaz: Yürüyor durmaksızın. Onun yine bin geçit açacak dermanı var. yağıyor yolları kapatarak… Fakat yolcu yine dev adımları atarak Bir çığ gibi aşıyor o kar yığınlarını… Ve içinden diyor ki: “Hayat yılgınlarını Yere seren fırtına beni yalnız kamçılar. Çiğnedikçe yumuşak bir adem örtüsünü Her adımda bir gurur kabartıyor göğsünü.. daima ilerliyor bu heykel! Boşlukları kavrıyor her lahzada iki el! Kar yağıyor. kalbimi tunçtan kılar…” İşte hep bu azim ile atılmış ileriye. Bir ademden başka bir ademe doğru giden Bu yolcuya fenerdir baykuşların gözleri! Kucaklamak hırsıyla sonunda fecri. ulumalar içinde İlerliyor. .

. 13 Şubat 1927 Halit Fahri HAYAT.13 . c. 1927. 3 Mart.1.. nr.67 Yürüyecek. s. daima yürüyecek bu heykel!.14.

c. Bin bir girdap içinde boğuşuyor yılmadan. isterse anılmasın. Çünkü âşık kalbimi hep şiirle beslerim. Ne dostum.13 . sade ona uyarım Ben şöhret arkasından koşarım sanılmasın! Menbâların gür sesi gibi çağlayan şiirim Bazen musikî gibi ağır ağır yükselir. Bir talihsiz şairim. Benliğimi sarsıyor şiir yazmak hevesi.14. Güzelliğe âşığım. yoksa ben miyim tatsız. Her kafiyem kalbimden gelen gözyaşıdır. Bunu duymadığı gün gönlüm mezar taşıdır. Bana kalbimin sesi alkıştan tatlı gelir. Bilmem onlar mı zevksiz. 1927. Bir ben ayım bile bile ölüme doğru giden Bir aks bırakmadan bu boşlukta seslerim. s. biliyorum ki bir gün Öleceğim nihayet ben de anlaşılmadan! Emin Recep HAYAT. İlhâmımın sihrine kapıldığım zamanlar Sanırım ki yaşamak mümkün değil feryatsız.68 ŞAİRİN YASI Ben ki sanat aşkını tâ gönülden duyarım Namım ister anılsın. Saçlarım ağarsa da vazgeçmem bu sevgiden. 3 Mart. ümitsiz günlerimin bestesi. Her mısraım.1. Yaradılışça bugün sanıyorum ki bir ayım. ne düşmanım benim dilimden anlar. Gönlüm ezelden beri bütün dünyaya küskün. nr.

9 Şubat 927 Ömer Bedrettin HAYAT. Kışın beyaz kuşları yaşlı kirpiklerimde. 1927. Karlı bir dağ dizinde uyutsam kalp ağrımı. Sis çökmüş ovalara şöyle baksam yukardan.69 KARLI BİR DAĞ DİZİNDE… Karlı bir dağ dizinde uyutsam kalp ağrımı Donduran tipilere versem yanık bağrımı… Bir zâlim sevgilinin hasreti içerimde.1. s. Serinlerdi bir kefen serinliğiyle derdim. nr.13 .14. 3 Mart. Donduran tipilere versem yanık bağrımı… Yıldız. Gökler yanan başıma bir çelenk örse kardan… “Gül”ümün hasretini belki de kül ederdim. c.

öksüz kalbinin burkulacaktır içi. Biz neden soyluyuz da sana soysuz diyorlar? Aslını hiç arama. Bir babasız yavrudan bir peygamber çıkardı… Sana soylu olanlar der ki: “Soysuz kişi bu”. Haydi. Âna ki kahpe derler. Yazık ki atmadılar seni kör bir kuyuya! Tanır gibi yüzüne bakınca her geçici. Gözlerin bir camiin eşiğinde açıldı.7 .70 PİÇ Sıcak bir el değmeden henüz ilk gözyaşına Kundağını serdiler bir musalla taşına. gelmişi. c. geçmişi bu.15. sana kahpenin piçi… Faruk Nafiz HAYAT. adsız doğmanın yasını duya duya. Yat ölüme benzeyen bin uğursuz uykuya. nr. s. 10 Mart. Yazık ki boğazına bir ip geçirmediler. Yarın. İki kattır azabın günâhı işleyenden. tesadüfün işi bu. Onların belli çünkü. Atıldık doğduğun gün hayâta tek başına! Yanında anan olsa yine ömrün bahardı. 1927.1. Sana dar günlerinde açık bir kucak vardı: Bağrına oğlum diye bastı İsa’yı Meryem.

7 . Kimisi harmanlarda geçen uzun yazlardan… Aranılır yayıktan çıkan köpüklü ayran Aranılır başı boş gezilen dağ. nr.15. İçinde hatırlanmış ne beldeler.71 Askerlik Günleri: KOĞUŞ Duvarlarında silik. Pencereden vurdukça göğün ayla güneşi! Kimisi yanar durur düğününü görmeden Köyünde bıraktığı sevgili Ayşe’sine… Kimisi der: -O altın saçlarını örmeden Bıraktım nişanlımı köyün bir köşesine! Kimisi dağlardaki kurt avından anlatır. bayır.1. kır! Biri derken: -“Kavuşsam köyümün bir taşına. 10 Mart. s.. 1927. Geçirsem o dağların başında yazı. Yamaçlardan seyretsem ovayı kuş bakışı. kışı” Bir ses gelir uzaktan: Karavana başına! 926 Yıldız: Mehmet Faruk HAYAT. ne bağlar?. Köyünden ayrılmayan Fatmacıkların eşi Gelmiş bir gün buraya çok uzak diyarlardan… Anlatır her birisi o doğduğu diyardan. c. is örtülü mısralar. İlerleyen günlerin bir şahidi bu koğuş… Kim bilir kaç memleket çocuğuna yurt olmuş.

. Hayatı sevmeseydim ölmek kolay bir işti.72 HAYAT YOLU Benim bütün hislerim kalbimde gömülüdür.7 ..15. Gelecek mi acaba beklediğim saadet?. Niçin gönlüm bu kadar ince hisli. Emin Recep HAYAT. Fakat mümkün müdür hiç bunu tasvir edeyim. Belli mesut olmaya etmemişim hiç niyet! Yaşamak istiyorum. Hasret öyle üzücü. nr... Gençliğimin bahçesi sonbahara erişti Kuruyan yaprakları birer birer düşüyor. fakat mümkün değil ki… Sade ben miyim acep böyle hayattan bıkan?. Niçin “toprak” denince benim kalbim üşüyor. dünya öyle sefil ki Gözyaşıyla karışmış damarlarda gezen kan. Ne yorucu bir yoldur hayatın yalçın yolu. Öleceğim besbelli “saadet!” diye diye. c. Beyhudedir fikrimce bu varlığa darılmak Mademki yaşıyorum kendimi yiye yiye. s. Açıldıkça karşımda yeni yeni ufuklar Buğulanan gözlerim seçemiyor yolumu. 1927. Ben de ağlamak için yaratılan bir kalp var.1. Hayatım baştan başa bir sisle örtülüdür. duygulu. 10 Mart. Anlıyorum ki bugün odur büken kolumu. O hayalî ülkeye hiç mümkün mü varılmak. Bilmiyorum doğrusu hangi yoldan gideyim.

7 .73 KAR YAĞARKEN Bir ölüm hissi var sisli boşlukta. Büründü akşamın garipliğine Karacaahmet’in servi dizisi… Halit Fahri HAYAT. nr. Acı bir sayha… Sonra yine sükût…Ölüm sükûtu! Gölgeler etrafı sarmadan daha. tepeler. yavaş. kırlar uyudu. Yağıyor. 1927. Dereler.1. Yollarda silindi son ayak izi.15. c. Kar. yağıyor yine. yumuşak. Uçarken sessizlik içinde karlar Duyulan bazı bir düdük sesidir. yağıyor kar… Sinsi sinsi! Bulanık bir perde germiş ufukta Karacaahmet’in servi dizisi. s. Göklere yükselen dualar bile Sanki zerre zerre bir hiç oluyor. Sonsuz bir kefene dalan nazarlar Bulutlu göklerin bir ma’kesidir. Bu ne ürpermeler veren hâile! Fânilik acısı kalbe doluyor. 10 Mart.. Bir tren düdüğü.

10 Mart. Şimdi orda can çekişen bir mumun Dalgasında matemini gizleyen Bir kadın var: Genç. c. 1927.15.74 DUL Gece yine geçmeyecek bir keder Gibi indi köyümüzün üstüne! Ses sadâ yok… Daldım işte komşunun Bir yıkılmış boş yuvaya benzeyen Bana karşı dargın duran evine.1. s. yüzbaşıydı o giden… Gece yine geçmeyecek bir keder Gibi indi köyümüzün üstüne 1333 Ömer Seyfettin HAYAT. nr. çocuksuz bir anne… Gece yine geçmeyecek bir keder Gibi indi köyümüzün üstüne! Bir yıl evvel aydınlanan perdeye Aksederdi şen bir çiftin gölgesi. Şimdi lâkin bir gölgedir görünen. İnce.9 . hâkim kölesi? Biliyorum. narin bir tek gölge… Nereye Gitti onun eşi.

Oynaşıp koştular karşı bağlara… Ay gezdi serseri.1.75 İğde Dallarından “BAĞ GECELERİ” Yosmalar bağında yaktılar.… Laleli bağlarda kaldı o günâh… Moda: Salih Zeki HAYAT. s. Şen dallarda gezdi hasretle bir ah… Çiğ düşmüş otlara yorgun yattılar. 1927. Laleli bağlardan aya baktılar. Zil sesleri tekrar uçtu yukarı… Ay beyaz hareyle göründü sabah.3 . zil sesleri uçtu göklere Dağılmış saçlara güller taktılar… Altın ay yükselip çıktı dağlara. nr. yorgun suları Mor sular bir zaman oldular sarı… Kol kola sarılıp birden uçtular.16 . 17 Mart. Ahlar. İncecik nağmeler gezdi bir ara… Dalların altında sarhoş yosmalar. c.

Bir gizli dertle çatlar Telgraf direkleri… Rüzgarların sesinde ağlar inletirler. Tepeler. Trene selâm verir Telgraf direkleri… Topraklarda uyuyan bir ceset oyar gibi Soluk endamlarını küçük. Gönüllerin derdini duyarlar canlarında. Uzaktan seyrederler dağların mor rengini Tellerinde çırpınan yorgun kanatlı kuşlar… Fırtınada ürperir. Titrek damarlarında insan ruhu dolaşır. Sılayı görür sanki gurbetle dolu gözler Mehtapta ışıldayan beyaz fincanlarında… Tellerinde kanatlar. Yolcuya yol gösterir. Kimisi hasretiyle yakar battığı yeri. dağlar atlar. Ovaya sıralanır Telgraf direkleri… Yemyeşil ormanların besteler ahengini Başlarında dinlenen yorgun kanatlı kuşlar.76 TELGRAF DİREKLERİ Çürük iskeletleri yeşil ormanlar özler. Ufuklara uzanır. Kimisi senelerin derdiyle kamburlaşır… Birbirine bağlanır. aç kurtlar deler. Kestirme yoldan giden garip yolcular gibi .

nr. 17 Mart.. verip de kulağını Tok balta seslerinin aksini işitirsin!. Ömer Bedrettin HAYAT. 1927.16.1..8 . s. c. yolcu.77 Gurbete gider sanki bu kurumuş gövdeler… Adımların. düştüğün uzun yolu bitirsin. Bu tellerin sesine bağlama ayağını. Dinleme sakın.

. Din belle gönlüne hayat vermeyi. Bu insan gövdesi lâşe değildir!. Vurma. Gönülden duyulur aşkın rebâbı. Orası umduğun köşe değildir. azâbı. Kırma.78 GÖNÜL Gönül derler ona sırçadan ince. Hasan Âlî HAYAT. 1927.4 . yıkma mihrâbı. c. bu gördüğün şişe değildir. Gönüldür halkeden zevki.1. bu kestiğin meşe değildir. Sevilmek istersen öğren sevmeyi.17.. Açar çiçeğini bahar gelince. Kendine bakıp da tanı her şeyi. Gönül bir mabettir. 24 Mart. nr. s.

1927. nr.dinlen biraz Aldığın ilham ile şiirini gölgemde yaz Saçlarımı okşadı. çaldı fidanlar rebâb Baktım uçan gölgeler sanki buluttan yüce “Tura” çıkan kızların kahkahasından gece.1. c. s. 24 Mart.79 MARMARA’NIN MELTEMİ Gitme dedi –çamların gür sesi. sordum. Kıyılara her baş vuran dalga ölüp inledi İçli deniz anladı nüktemi. veçhine taktı duvak… Marmara’ya vurdu ay sırma gümüşten bir ağ Vecd ile ben dinledim. sildi yüzümden teri… Rişeli akşamların gül dağıtan elleri Heybeli’nin bir çene kurdu çadır mâh-tâb Giydi beyazlar gece. dedi: Cümbüşü var raks eder Marmara’nın meltemi… Heybeli Ada:Ağustos 1926 Çubukçuzade:Mehmet Sıtkı HAYAT..8 .17.. Mest olup enginlere “tez” okudu bestemi!.

Güneş çoktan sönmüştü.8 . Gâh bir kadın saçına benzedi tel tel oldu. Gâh da rüzgârla gelen matemi dinledikçe. Bir halâs ümidiyle çırpındı durdu suda. Bu bir damlacık ışık sahillere yalvardı. perilerse uykuda… Hiç kimse anlamadı halinden maksadını. Karşı sahilde ürkek. nr.80 “LAMBA VE DENİZ” Köpükler kurşunlaştı denizde yavaş yavaş. solgun gözler uyandı. 1927.17. c.1. Sanki bu yetmiyormuş gibi. Dalgaları okşayan gümüşten bir el oldu. Onu ıstırâbıyla baş başa bıraktılar. bir de adını “Köşkte yanan lambanın mukallidi!” taktılar… Sabri Esat HAYAT. ne de dinleyen vardı. s. Köşkün penceresinden sararmış bir damla yaş Eteğinde inleyen sulara yuvarlandı… Denizin gizli gizli koynunda inledikçe. Zavallıyı ne gören. 24 Mart.

yar matemleri… Sonsuz eğlenceler.1. çorak mı nesin. Muradın ne olsa kanardın efem! Ufukta gezmezdi. Sisli geçitlerde durak mı nesin. kurardın efem!.17. Şimdi o günlere uzak mı nesin.81 SORGU -Acı günlerin hatırasıBir zaman otağın kızıl gülşendi. 10 Şubat İzmir İsmail Safa HAYAT. Sayısız yosmalar sarardın efem! Kaygısız sultandın. Bağların susmuş.. sam meltemleri… Neşenle coşardı. nr. 24 Mart. c.8 . saz âlemleri Bilmezdin nasıldır. Hangi dilber için sarardın efem. 1927. her günün şendi. s.

Düşe kalka gidiyordu çok telaşlıydı. Merhametsiz rüzgarlarla dağılmış saçı. gözü yaşlıydı. Ovalarda kızıl kumlar dalgalanıyor. Gözlerine zindan oldu birden bu saray… -Soğuk kızın gül yüzünü kavuruyordu“Ay”. kızı ağlattı. Rüzgârlara haykırırken yalçın kayalar. engin yaylalar… Bu kış günü bir öksüz kız elde bakracı. Su almaya gidiyordu… Sırtı çıplaktı. Esen rüzgâr dondurmuştu kulaklarını. bir anne gibi tatlı sesiyle sordu: Çıldırdın mı kız? Niçin yapyalnız Çıktın dışarı? Görmedin mi sen Dışarıda esen Deli rüzgârı? Öksüz kız bu tatlı sesle önce ürperdi Lakin sonra sakinleşti ve cevap verdi: . Güzel. Bir kasırga koptu birden.82 “ÖKSÜZ KIZ” MASALI -Hocam Ali Canip BeyeUfuklarda yaralı bir göğüs kanıyor. Uğulduyor nihayetsiz. Zavallının karnı açtı. narin vücudunu yerlere attı… Yukardaki sarayından gördü bunu ay. Karanlıkta artan soğuk sırtını yaktı… Şişirmişti karlar küçük ayaklarını.

Anam üveydir… Hıçkırıklar kesti kızın ince sesini. sorma benden.. ipliği sedir. Zaten “ay” da anlamıştı neticesini.” Birdenbire bir silkindi.” “Hazırladım atlas çadır.. çalı at oldu. “Ay” bu kızı bakracıyla yanına aldı… Yavaş yavaş yer yükseldi.. çalı!. gökler alçaldı. Gözlerinden yere billur yaşları indi… Bir çalının içersine girdi kız şimdi. Dikenleri ona ipek bir kanat oldu.. Onun için ısrar edip sormadı fazla... Bir sevincim yok. İşte o günden beridir “Ay”ın çehresi değişir.83 Ay. gökler alçaldı. öksüz kızı al bana getir!. Bilmiyorum ben Bu nasıl şeydir… Yalnız derdim çok. Lakin birden “ay”ın sesi sarstı kumsalı: “Kucağında bir inci var. Kızın değişen haliyle… Ay bu kızın hayaliyle .” “Hadi çalı. Yavaş yavaş yer yükseldi. “Ay” bu kızı bakracıyla yanına aldı. Ve titredi kalbi acı bir ihtirazla. ben ona.

. Yirmi beş gün ay galiptir. Yüzü parlar süzgün süzgün Lakin heyhat. Bir hilâl olur yesle. Adeta şaşkına döner: Kız bazen girer otağa. Ve kendisi için için Kızın aşkına taliptir. Kavga eder bir düziye Öksüz kızı kapmak için. Yüzü yaşlarla sararır. Başlar halı dokumaya. Hıçkırıklarla boğulur.84 Bazen parlar. ayda üç gün Bu “dev” galip gelir “ay”a. “Ay”ın yüzünü o zaman. bazen söner. Gittikçe artan bir sisle Beyaz çehresi kirlenir… Bazen kızın keyfi coşar: Bakracıyla göle koşar Ve ayın çektiği çile Biter… Coşkun bir sevinçle. Sonra kararır. “Ay” da başlar ağlamaya. kararır. Gülen yüzü kederlenir Gökte büyük bir “dev” vardır. Hasretle sarar bir duman. Her zaman “ay”ı kıskanır: Güzel kız ondadır diye.

s. 1927.13 . c.1. nr.17. 24 Mart.85 Tam üç gün görünmez olur… 24 Kanun-i sani 1926 Sabahattin Ali HAYAT.

Yıldızlar doğuyorken uzandık yorgun. dizlerim dayan!” Gün oldu.86 ANADOLU YOLCULUĞU Sürüler akın akın iniyorken yamaçtan Bir dağın eteğinde göründü kervansaray… Köyden yola çıkmıştık söküyorken henüz tan. kime dururduk dargın? Rüzgâr hafifçe esti… Bu yıldız dolu gece -Güzel Anadolu’nun bu yıldızlı gecesiKalbimizin içine bir serinlik serptikçe Silindi gönlümüzün hicrana akan sesi! Başımızın üstünde sonra bembeyaz bir ay. beş on kişi aynı yollara düştük. argın… Bu yeri hoş görmeyip uzanmasaydık eğer Kimden medet umardık. Şimdi masmavi gökte doğuyordu bakır ay! Han dolmuştu. ben de kaç defa: -“Dayan. Sonra tâ… Uzaklardan gelen bir köy türküsü… Şırıldarken derinden dağın yanında bir çay İnsanın başka bir şey doluyor her an göğsü! Düşündüm. Sorsalar o dertleri neler… Neler söyleriz! . bu yollarda aynı derdi görüştük. Yerimiz oldu avluda bir yer. Güneş kızgınlığıyla yandı benizlerimiz… Gün oldu. bağrıma dert çökerken bir taş gibi Kağnıların geçtiği yollardan geçtim yayan… Elinde “bağlama”sı bir meçhul yoldaş gibi Dedim.

Yükselen sevinç değil. karımız! Bakışlar bakıyorken aya yoldaş yerine Bir avuç tuzla ekmek karınları doyurur… Gün olur ki dikenler yenilir “aş” yerine Kaygılar içinde gün olur ki kalp durur! Bu diyar.87 Öyle yolcularız ki biz bu uzun yollarda Dikenlerle çizilmiş ayak tabanlarımız… Bir yudum ekmek için gezer güneşte karda Hiç şikâyet etmeden çocuğumuz.17. 24 Mart. sade hicranın sesi… Memleketin derdiyle dolaşırken yolları En sonda nasibimiz böyle bir han köşesi! 926 Mudanya-Eşgel köyü Mehmet Faruk HAYAT. s. 1927.13 . nr. c. gülen değil ağlayanlar diyarı.1.

1. Başı boş bulutlar ruhum musunuz? Uluyan ağlayan bir rüzgârsınız. Ey sarhoş bulutlar ruhum musunuz? Gözünüz her zaman yaşla doludur. Ey kanlı bulutlar ruhum musunuz? Hasan Âlî HAYAT. nr. 31 Mart.18. Hicranlı bulutlar ruhum musunuz? Yaralı kalbiniz hüsranla vurur. s. Avare bulutlar ruhum musunuz? Ey gökte dolaşan aşk ülkeleri.4 . 1927. Bî-vâye bulutlar ruhum musunuz? Bu maî boşlukta ne ararsınız.88 BULUTLAR Karanlık gönlümün mor gölgeleri. c.

bu bahar geçmeden sen benim olur musun?. gözlerimde nur musun? Bu bahar. saçlarının sırması. Artık üstümde kuşlar çırpınacak. c.18. s. anlıyorum. Faruk Nafiz HAYAT. ömrümün son baharı: Kız. duracak.. Ağarmış saçlarını üzerimden çekti kış.8 . Seviyorum… Dereden benim ruhumdur akan… Seviyorum… Goncalar senin on beş yaşındır! Ben ne yaza hasretim.1. Bunları sevdiren şey hep seni andırması: Biri aylı gecemdir. Nerdeyse bir gül ıtrı odamı dolduracak… Göğsümde başka nefes! Damarımda başka kan! Kalbimi aydınlatan senin altın başındır. ne bahara düşkünüm. Gözüm gönlüm ışıldar gördükçe nazlı yâri. biri güneşli günüm Gözlerinin zümrüdü. nr. 1927. Dağda salkımlar açtı. Gönlümde ateş misin.89 BAHAR TÜRKÜSÜ Son karların seliyle çağladı şelâleler. bağda kızıl lâleler… Kışlardan arta kalan ömrümde bahar oldu. 31 Mart. Rüzgârda deste deste saçlar târ ü mâr oldu. Nerdeyse açılacak odamdaki her nakış.

8 . Rabb’im o ne günler ki denizlerde. öbür yaz Yakacık’ta Biz aynı güzel devri yaşarken geçecektir! Kış geldi mi. nr. c. Bir yaz Polonez köyde. s. Tez günde bitip neşeye kalp olmayacak mı? Ruhumda tutuşturduğu yerlerde bu hasret? 341 Necmettin Halil HAYAT.1. açıkta Doğmuş iki kuş ömrü kadar şen geçecektir. bazı coşan bir dere gönlüm.90 HASRET Her saniye bağrımda bir âlemden eser var. 1927. Bazen durulan.18. Dalgın ve durulmuşsa. o güzel günler uzak mı? Hülyama çekilmiş bir alev perde bu hasret. 31 Mart. Yalnız geceler gösterecek lamba duvarda Hep aynı emellerle girift olmuş akisler. Hasretle bunaldıkça taşıp. bir fıskiye halinde civarda Mesut evimizden taşacak neşeli hisler. Allah’ım o günler. kendini çarpar Şekvâsı köpüklendiği sahillere gönlüm. o hülyaya müsait Halinde sarıp üstünü esrarlı ışıklar Sathında gülümser gelecek günlere ait Hazdan ve teheyyüçten uyanmış kırışıklar.

31 Mart.18. Akşamın gölgesi köye sinince Bir ağaç altında sen ince ince Aşkına ağlayan güzelsin Fatma. nr. Yalnız usanmadan o günü bekle O zaman olursun bu güzellikle Yurdumun biricik yıldızı Fatma.8 .1. Ziya Nuri HAYAT. 1927. c. s. Üzüntü her gecen.91 FATMA’NIN MATEMİ Bu gamlı sonbahar akşamlarında Sonsuz bir hüzün var gözyaşlarında Hicranla çağlayan bir selsin Fatma. elem her günün Acaba bin dertle yanan gönlünün Pek fazla derin mi yarası Fatma? Üç yıldır soluyor yüzün kederden Nişanlın gelemez gittiği yerden Buraya çok uzak orası Fatma Sen onun senelerce matemini çek Fakat ne de olsa bir gün dinecek Kalbinde yer eden bu sızı Fatma.

Neşe bile fanî değil mi?.. Her nağmeye. Yine ben Ufuklara açık bir pencereden. kahkahalar tâ Bulutlara yükselirken… Etrafımda sevişiyorlar… Heyhât! Yabancıyım ben aşka… Artık hicrandan başka Ne bir yâr. Yine ben Kayıtsızım herkese.92 UZLET DUYGULARI Etrafımda gülüyorlar… Oynuyorlar… Heyhât! Ben âleme küskünüm. derim. Etrafımda hep ihtiyarlıyorlar… Heyhât! Birden bire içlerinde tutuşan bir yangınla Bazıları çıra gibi bir lahza parlıyorlar! . Birbirini kovalayan şu uzak Bulutlara bakarak: -Ne hükmü var?.. her sese… Hatta Terennümler. Her günüm Sessiz bir akşam arar… Demek Karşımda köpürerek Taşıp çağlasa hayat. Ne bir sırdaş isterim… Baştan başa neşe dolsa kâinât.

7 Nisan. Dua eden kollarını gözlerine gel kapat! Ve kollarım gözlerime inince.13 . Bu niyâzın beyhûdedir… Haydi. s.1... Yine ben Teessürle seslenirim kendime: —Çocuk… Niyâzın kime?.. yat!. 1927..93 Bense bu yorgun alınla Özlerim bir serin pınar başını… Gönül fakat yine arar hicran arkadaşını… Hicran… Ebedî hicran… Ufuklardan Bu hicranın gölgesini bana rüzgârlar taşır… Ve bu gölge tavâf eder gençliğimin tayfını!. ince ince Sonbaharın yağmurları gözyaşıma karışır… Halit Fahri HAYAT.19. nr. c. Odamın etrafını Hıçkırıklar sararken. Hafif hafif.

Bu hüzünlü saatte sana heybet veriyor Yanık yüzünü örten ekinlerin gölgesi. Uyu. Bakışlardan süzülen serin gölgeye sarın. Uyu dinlensin biraz yorgun düşen kolların. Ne güzeldir uyumak kırlarda kana kana. nerede bulursun böyle rahat uykuyu. Vücudun baştan başa ekinlere gömülü. Sanki bir alev olmuş tabiatın nefesi. olsun hayatın uçan bulut gibi ak! . Karşı çam ormanında çağıldayan menbaın Kenarına çömelip soğuk sular içersin. orağın düşmüş bir yana. Kapanınca gözlerin bu öğle sıcağında Sana ninniler söyler kuşlar cıvıldaşarak.94 KIR UYKUSU Ey tarlalar içinde uykuya dalan köylü Sonra çalışmak için şimdi bir parça uyu. Söyle. Sükûnuna dalarken ruhun ıssız yolların. Sanki dağlar sıcaktan ağır ağır eriyor. Bir yaz günü ne vardır daha güzel gölgeden? Sen bir yana. Büyük bir heykel gibi yere serilmiş gövden. rüyana girsin kırların çiçekleri. Yarıya kadar açık güneşten yanan bağrın. Artık sarı başaklar tam bir genç kız çağında Onlar esen rüzgârla gülüp eğlensin bırak. Serinleyen tarlada yine orak biçersin. Uyu. Güneş nerdeyse iner yamaçlarına dağın.

s. c.19. 1927. nr.1. 7 Nisan.13 .95 Ey köylü unutamaz verdiğin emekleri Seni koynunda tutan altın başaklı toprak! Emin Recep HAYAT.

tırnakları geçmiş etime Kündem üstünde duran ifritin! Bir küçük lahza-i ârâma feda Bütün âlâyişi nâm ü sıytin! Ahmet Haşim HAYAT. 1927. Bir kızıl çehrede ateş gözler Bana güya ki içimden bakıyor… Bu cehennemde yetişmiş kafaya Kanlı bir lokmadır ancak mihenim Ah yarabbi! Nasıl birleşti Bu çetin başla bu suçsuz bedenim? Dişi. s.5 .96 BAŞIM “Yakup Kadri’ye” Bî-haber kündeme gelmiş konmuş Müteheyyic. nr.1. mütekallis bir baş! Ayırır sanki bu baştan etimi Ömr-i ehramda muâdil bir yaş! Ürkerim kendi hayalâtımdan Sanki kandır şakağımdan akıyor. 14 Nisan.20. c.

97 YOLCU İLE ARABACI -Gurbet ademden kara. Ben ömrümü harcadım. -Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. kavuşmasam… -Bir kere görse gözüm köyün aydınlığını Kül bağlar içerimde bu kızıl kor yığını.14 . Ne zaman tükenecek bu yollar. nr. -Atları hızlı sür ki köye pek geç varmasın Nişanlımın gözleri yollarda kararmasın. s. hasret ölümden acı. 1927. arabacı? -Henüz bana “Yolunun sonu budur!” denmedi. 14 Nisan. bu yollar tükenmedi. Benim uğursuz yolum bittiği yerde başlar! Faruk Nafiz HAYAT. -Senin de yolun biter. Bekleyenim olsa da razıyım.1.20. c. diner gözünde yaşlar.

98 ÇANKAYA Bu hıyâbân ebediyet yoludur. Evliya uğrağıdır sanki bu bağ.21. Gözünün sürmesi bil toprağını Her gören der ki bu cennet bağını Bu sular kevser. Dinlen altında yeşil bir dalının. Belki bir dert ile bağrın doludur: Bu hıyâbân avutur cümle yası. 1927. s. yolcu. Bil ki beyhûde gönül bağlamadı Nice dullarla yetimler buraya. nr. Gider Allah’a kadar buradan ucu. 23 Nisan. Karşıdan bakma geçerken.8 .1. Dinlen altında yeşil bir dalının. O kızıl saçlı zafer kartalının Bu hıyâbânda kurulmuş yuvası! Toprağın gölgesi vurmuşken aya Sildi bir hızla bu kartal kanadı. O kızıl saçlı zafer kartalının Bu hıyâbânda kurulmuş yuvası! Faruk Nafiz HAYAT. ağaçlar tûbâ… Bu hıyâbân avutur cümle yası. c.

Son vatan cüzü de geçerken ele Mehmet’in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. 23 Nisan.99 BİR YOLCUYA Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir. nr. s. çetin Bir harbin sonunda bütün milletin Hürriyet zevkini tattığı yerdir. 1927.1. Eğil de kulak ver. Anadolu’nda İstiklâl uğrunda. amansız. gölgesiz yolun solunda Gördüğün bu tümsek. c. koparken büyük zelzele.16 . Düşün ki haşrolan kemik. kan.21. Bu ıssız. bu sâkit yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. etin Yaptığı bu tümsek. Necmettin Halil HAYAT. Bu tümsek. namus yolunda Can veren Mehmet’in yattığı yerdir.

nr. 1927. Ne aşina sesin var gönlüme ey kırık ney? Hasta göğsünden taşan nedir bu hıçkırık ney? Çırpınma hırçın hırçın. c. Bu vecd ile beni de kendine benzetirsin. titrersen titretirsin. hicranlarım inilder.22. Kendimden geçerim ben. s. haykırır. 28 Nisan. Erir kirpiklerimde toplanan sıcak yaşlar. Her nalende kalbimin vuruşları yavaşlar. dersin “Uyan!” Bu sihirli kudretin imkân verir muhâle. Ne aşina sesin var gönlüme ey kırık ney? Hasta göğsünde taşan nedir bu hıçkırık ney? Seni dinlerken fikrim dalar bin bir hayale. Yorulursun sonradan hazinleşir nağmeler. Ne aşina sesin var gönlüme ey kırık ney? Hasta göğsünden taşan nedir bu hıçkırık ney? Hasan Âlî HAYAT.5 . Hüsranlarım ah eder.1.100 NEY “ Şinîdem nâle-i cansûz-i ney-râ” “ Ki bî-rikkat ne-dîdem hiç şey-râ Hafız Bir alev gibi sarar ruhumu yanık sesin. Hilkatin esrarını sanatındır ağlayan. Boşluğa bir uhrevî hava yayar nefesin.

bir kızıl yara. Akşamı bekliyorum. Yeni doğarken güneş. Neden böyle gönülden: Akşamı bekliyorum. …………………….101 “TAHASSÜR!” Başım yere eğili. Akşamı bekliyorum. Akşam olsa diyorum. ……………………. Akşam olsun diyorum. Sardım karanlıklara Ruhumu. Akşam olsa diyorum. Öksüz gönlüme bir eş. Yok da gülden. bundandır ki: . Öyle bir al kandır ki: Akşamı bekliyorum. Akşamı bekliyorum. Parçalanmış ümidim. bülbülden. Sevda. Akşam olsa diyorum. Pencereden sevgili Bekleyene benzedim. Akşam olsa diyorum.

Sabri Esat HAYAT.22 .8 .102 Akşamı bekliyorum Akşam olsa diyorum. c. s. nr. 1927.1. 28 Nisan.

Ne başkasını sever. yaralı gönül taşır! Köyde bir “Hasan” vardı: Güzel bir delikanlı.. Yedi köye ad salmış bir yiğit anlı. dolaşır. durur bana geçen yılları! Bağrında yetmiş yılın hatırası toplanmış. Bu akşam. Zehra on beş yaşında. ne “el”e gönül verir. gurbetin derin enginlerine atar. dert sarsa da en duygulu yerini Bir gün öpmese bile “yar”inin dudağından. Ninem anlatır. İçer kara sevdanın kara zehirlerini… Erkeğin..103 Ninemin Masallarından: AY HASAN Bir mangalın başında bekliyorken baharı. şanlı… Köyün güzel bir kızı. Bazen birleştirirken o iki nişanlıyı Bazen. Sevda ki gönülleri halkalayan bir “ağ”dır. kendine mesken yapar. Mutlaka bir gün sarar kızla delikanlıyı. Yaralı bir kalp taşır. Gün olmuş neşelenmiş. Yine vazgeçemez hiç kara sevda ağından! İçinde aşk çiçeği gül yerine kül verir. ne de seviyor bu ihtiyar dalını. Dağı. Her gün gönlümü açar tatlılaşan sözleri! Hayat. dinliyorum yeni bir masalını: —Bu masalım köyümde geçen bir maceradır. taşı. gün olmuş derde kanmış!. Saçlarını tararmış bir gün pınar başında! . Bir masal anlatırken munisleşir gözleri. İki sevdalı orada kalbine ateş katar.

.. çıkar...... durur sazının dokundukça teline: Gönül .... Bilinmeyen illeri yol ederek aşmaya.. beni etme bu yolda mahzun.... nasıl ona açılsın? Nihayet bir kızdır o… Mümkün mü saçılsın Bülbülün vurulduğu gül gibi karşısında? Sevda hançeri uyur gönül denilen kında… Oradan kendi kendine pek az sıyrılır.. * Orijinal metinde kelimeler silik çıktığı için okunamamıştır ... adımı koymuş: Ay Hasan benim! Sevdiğim köyümde güzel mi güzel.. Dese de ey sevgili aşkını bana hasr et Güzel Zehra ne yapsın... der: “Ay…Hasan” O günden sonra onun adı kalır: Ay Hasan! Fakat gencin kalbinde o gün bir dert belirir. Suda dağıtırken saçını tel tel Yar adımı koymuş.. dertli ruhunda hasret.... Fakat kalbinde hicran. Yüzünde lekesi yok ki bir tozun. Yar... Bu derdin şifasını kızdan başka kim verir? Yollarda gezer..... pamuk gibi el...... Nasıl beni çekti sevda seline Yar adımı koymuş: Ay Hasan benim! Sevdiğimin saçı uzun mu uzun...104 “Hasan”ı görür birden şaşırır.... durur bir saz alır eline İnler. Felek.* Yar adımı koymuş: Ay Hasan benim. Gül gonca memeli.. Ay Hasan benim! Başlar her gün böylece gezerek dolaşmaya....

. .105 Kızlar. Kovalıyor kışı baharla yazlar.. Yarim....... Be hey ateş gözlü..... Ararım buseni aşk balı gibi....... Niçin o kalbine hicran uğramaz? Kaldım bir kurumuş çam dalı gibi...... hayaliyle Zehra’nın gelip geçer. Gafil… Akıl ermez ki kadınların fendine! Genç çocuğun dağları tutar yine âvâzı. Hasan her su başında su değil zehir içer! …………………. ateş saçlı kız Ne için o kalbe sevdan uğramaz Sarsarken kuru esen poyrazlar.. anlamadım neden bu nazlar... gönüllerini gözyaşlarıyla yıkar! Lakin Zehra bilinmez Ay Hasan’a vurgun mu? Yıldızlı gecelerde Hasan gibi durgun mu? Çocuk alır kendini bir dağ başına atar. Eline alır sazı dertlerine dert katar: Aşkınla düştüğüm dağlar başına Yolcular uğramaz....** O gurbet en sonunda yüreğine bıçak olur Kalbini o bıçakla Hasan vuracak olur Zehra’ya selam yollar kumrularla her akşam Gölgesinde bir parça yolcu dinlenen her çam Rüzgarlanan dalından der ki: Kıyma kendine.. Kervansız yolların kartalı gibi Bu dağa bir vahşi hayvan uğramaz! Akşamlar. Bir akşam gün batarken alır eline sazı: ** Orijinal metinde kelimeler silik çıktığı için okunamamıştır... kervan uğramaz.

Ne bahtsız yaratmış Tanrı bu kulu! Yollarım uzundur. Hasan’ın ağzından methini dinleyelim: Unuttum kendimi. dağlar ne ulu… Aşktan istediğim de sade bir yudum Taslarla su verdi kaç köylü dolu! Kara dağ taşıdır yastığım benim. Yüreğim burkulu. içim burkulu!. dinlenmek haram. Gözleri ezelden sürmeli gibi. Saçları güneşin bir teli gibi.. O. geçtim dünyadan. ben o yari seçtim dünyadan Bir servi dalını aşan o boyla!. babadan uzak kalan Dünyayı kendisine bir zindan eden Hasan Bayılsa o genç kızın güzelliği önünde. O kızdan uzak durmak ah ne elîm…Ne elîm.. Hasrettir kalbime astığım benim. Duysa saadetini en bahtiyar bir günde!. . Yok ev eşiğine bastığım benim. Bir servi dalını aşan o boyla… Derim. Gel..106 Ben sevda ilinin bir yolcusuyum... Dik başım oluyor esen yele ram. Yaş dolu gözlerinde onun yaşıyor o gül… Ah o gülü bir öpse… Ah o kızı bir görse. dullara hiç lakin Hasan verir mi gönül. Nefesi tılsımlı tan yeli gibi. Gezdiğim yamaçlar. Gurbette merhemsiz kaldı her yaram.. Dizlerinin üstünde altın saçını örse! Anadan uzak kalan.

..... Zehra kafes ardında bu yanık sazı dinler: Saçımı ağartsam bu yollarda ben Beğenmezse kızlar umurumda mı? Beyaz ışığını kirpiklerinden Dökmezse yıldızlar umurumda mı? Bazı gözler güler son güne kadar.. Bir parça gülmedim ben düne kadar..... Yıldızlar doğuyorken birden coşar da hatta Sazının tellerinde gönül bülbülü inler.. Sevdiğim bu güzel köyde bir tane Bir servi dalını aşan o boyla!. Uslanmak gelmiyor aşk çeken başa.*** Bu gurbet günleri olur efsane.. Lakin ses vermez… Ne o koskoca dağlar.. Gençliğimin en son gününe kadar Belki gönül sızlar… Umurumda mı? Başımı vursam da ben taştan taşa. Ne o nişanlılara bir yuva olan bağlar! Hasan’ın ne gençliği... Bağrında bu gurbetin acılı sesi kalır! Bir gün gider o kızın evinin önüne ta... Dert öyle bir ok ki döner dolaşır Yüreğimde vızlar… Umurumda mı? *** Orijinal metinde kelimeler silik çıktığı için okunamamıştır .. Dilerim……….....107 Bir servi dalını aşan o boyla!.... ne düşüncesi kalır..

Düşünür. **** Orijinal metinde kelimeler silik çıktığı için okunamamıştır . gelirdi o bana. Derdi de gurbeti de umursamayan Hasan Damla damla gözyaşı döker yanaklarından. sevda çeken. Fakat yıllar geçer de birbirinden habersiz Büyür.108 Hasan güya bunlarla genç kıza sitem eder. iç! Sevgide bu mukadder olan şeye ne denir? … Zehra Ay Hasan’ını görünce hüzünlenir. Yaşla dolu gördükçe ay gibi çehresini. Anlar ki kendisi de vurgundur yalnız ona. kara sevda nasıl ermeli sona? Hasan oradan ayrılıp dağ başına giderken İri iri damlalar düşer kirpiklerinden!. beni sevseydi der. bir halka olur kalplerindeki bu iz! Hasan.. Seni görür sağda. Fakat bir lahza sonra ilk cesareti gider.. taşı âvâzı Bu hasretin zehriyle deli. Bilmez ki kara sevda dinler mi yiğitlik hiç. Yüreğine hakkeder onun acı sesini!. O daima zehrimi iç der. Gideyim der son defa vefasıza ne olur? Tan yelleri eserken köye gider… Genç kızın Bahçesinde duyulur saz sesleri ansızın: Sabah uykusuna dalan sevdiğim Esiyor serin tan yelleri… Uyan! Yastığında dağıt küme küme sen O altın sırmalı telleri… Uyan! Uyan seni bekler yolda Hasan’ın. Kız der: “Ben nasıl derdim kaçır beni obana” ………………****dağlarda elde sazı Yine inletiyorken dağı. solda Hasan’ın. dîvâne olur.

Birkaç yıl aradan nazar geçse de! . Sevda bağımızda top gelmez dar. Buluştuk nihayet işte iki yar. selleri …Uyan! Uyan sevdiceğim.. İkisinin türküsü sarar bir anda bağı: Bir kara sevdalı gönül çekenler Kavuşur ne kadar yıllar geçse de… Kalbinin içine hicran ekenler Şifa bulur birkaç bahar geçse de! Selamlar götürün köye ey kuşlar. Nedir “Hasan” ına gelen şey yarim. uyan hey yarim. Tan yelleri eserken uçarlar köy bağına! İki sevdalı orda muradına ererler.109 Taşısın da seni kolda Hasan’ın Anlatsın dağları. Sevdaya olursa eğer bey yarim Bağışlarım bütün illeri … Uyan! Bu sevdalı sözleri duyunca uyanır kız. Altın saçla o sazın tellerini gererler! Kurulur bağ içinde aşkın güzel otağı. sevdiğine el eder Dağıtıp saçlarını omzunda tel tel eder! Atar hemen kendini Hasan’ın kucağına. Bu ses nerden geliyor?. Fakat bunu tanır kız! Güvercin ellerinde taze sürülmüş kına Yavaşça koşar gider pencerenin yanına Bu aha dayanamaz.

s. Mehmet Faruk HAYAT.15. 16 . 1927. Kalbimiz bir çocuk gibi. şen gibi… Yuvamız olacak bir gülşen gibi Hele gurbet azar azar geçse de!.110 Dünyada ne vardır sevişme gibi.23. 5 Mayıs..1. nr. c.

1927.. Derinliğe kanıyor… Uzaktaki dağlara Matemden daha kara Siyah bir gölge aktı.. Gökte bir hicran kaldı… Bu gece. ölü gece Gama gömülü gece!. c. Sivas Ekrem Reşit HAYAT.1. bir yokuş gibi Ufuksuz uzanıyor. hasta kuş gibi… Gökler. Hepsi gurbetle vurgun… Kıl dişinden bir orak Enginlerde solarak Karanlıklara daldı. Kalbi hüzünle yaktı… Öyle sessiz bir an ki. nr. Rüzgar yaralı sanki… Yıldızlar bile yorgun. 19 Mayıs.25.6 .111 ÖLÜ GECE Gönül. s.

gölgelerim ve lambam —Beraber ağlaşırız! Sabri Esat HAYAT.12 . aynı hüzün… Odamın eşiğinde Gölgeler başlarını uzatırlarken derim: —Nerde kaldınız? Gölgeler ki bağrımda. kalbimin beşiğinde Ağlayan yavrularım. üç dost alnımızda gezerken solgun bir iz.1. Her akşam odamda ben. 1927. 19 Mayıs. Sarartır hasta bir renk gölgelerin yüzünü: Baş ucuma ihtiyar bir el koyar lambamı… Biz. dertli misafirlerim. c. inletir titrek camı. —Nerde kaldınız? Duvarlar siyahlaşır. nr. yeni bir matem havası besteleriz.25. sanki bir matem hüznü Yaslı renklerle ağlar.112 ODAMDA AKŞAM Aynı renk. s. “Yarab son demimize kadar uzansın akşam!” —Deriz ve ağlaşırız: Her an.

Başında akın akın ah eder. alnı buluttan aktı. kadınlar gönlünü nara yaktı. Nasibini almıştı bu köyde her güzelden.113 KIZ HÜSEYİN’İ VURDULAR Birkaçı birleşerek köyün yiğitlerinden Dün gece. Genç efeler dün gece Kız Hüseyin’i vurdular. Nice kızlar. nr. gizli pusu kurdular Yalın bıçaklarıyla.26. s. sekiz dokuz yerinden. c. Böyle göz attıkları gidince bir bir elden Genç efeler kahpece Kız Hüseyin’i vurdular. 26 Mayıs. Gözleri aydın aydın. bağ yolunda. dururdular… Döşeği atlas göğüs yastığı sırma telden.1. Onun kara haberi bir köyü dul bıraktı.4 . 1927. Faruk Nafiz HAYAT.

114 MEMLEKET TÜRKÜLERİ -Mehmet Emin BeyeEl gibi dolaşma Anadolu’nda. 2 Haziran. 1927. nr.8 . bil ki dört yanın Bağrını delmezse yanık türküler. yurdunu içinden tanı: Dinle bir yosmayı pınar yolunda. Dinle bir yaylada garip çobanı. Varlığı bu korla tutuşmayanın Kirpiği yaşarsa gözleri güler. s.27. Turnanın hasreti yakar Maraş’ı… Bir çölü andırır. Arkadaş. Faruk Nafiz HAYAT. Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt. c. Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt Yıllarca sana gözyaşı döktürür.2.

Bağrına bas ki dinsin hep çektiğin emekler! Yüreğinden sök. Merkadini kardeş bil. güvenme gözyaşına.. 1927 Faruk Nafiz .. Ne sonsuz bir şifa var bu vatan toprağında. Bulursun en sonunda cennet denen vatanı: Tanrın seni karşılar. babanı.. Hastalandıkça candan bir nefes al dağında. Ankara. alkış tutar melekler. Karaltılar belirir başında her köşenin. Sen sonu cennet olan yolundan kalma. varsın. mezarında çiçekler. keder çekme ki bu diyara düşenin Yolunda otlar biter. Bakma düşman gözüyle bir sürü yoldaşına: Murada ereceksin yarın sen tek başına: Onlarsa yarı yoldan geriye dönecekler Varsın tan ağarmadan gür saçların ağarsın. her kızı yavrun tanı. Önünü kesmek için zincirini koparsın Dokuz yıl artığınla beslediğin köpekler İçin yandıkça dinlen yurdun bir ırmağında. Gökten imdat isteme. çıkar öz ananı.115 BENİMLE YÜRÜ YİNE Yolcu. Her ağacın dibinde bir gözü kanlı bekler..

s.13 .28.2. 9 Haziran. c. “Memleket Türküleri” manzumesinde “Yıllarca döktürür sana gözyaşı” mısraı sehv-i tertip olarak başka HAYAT. nr. 1927.116 Tashih: Faruk Nafiz Beyin geçen nüshamızdaki şekilde intişar etmiştir.

.117 “Miras”ımdan son parça BOĞULAN ÇOCUKLAR Bir ucu yok. Aman.. Ben nereden. ne arıyordum? Şaşkın.. gölgemle kendim Gidiyordum. Derinde bir inilti var. Yıkıntılar arasında. sensin bu inleyen. Yol soğumuş katılaşmış bir ceset gibi. Kimdir inleyen? Bir sırtlandan daha iğrenç sesli bir menhus! “Korku”. Ağırlaşan dakikalar müebbet gibi.... sus!. Sonsuz çocuk sesleri!.. Çekilmişti sanki kara toprağın kanı. ürkek.. kadere Yürüyordum bir kimsesiz hayalet gibi. Bir mahzenin önündeydim ki birden bire Koptu acı bir vaveyla!. evet.. kasvet dolu bir sonbahardı. niçin düştüm bu viraneye?. Asırların faniliği tutup zamanı.. “korku”. sen! Ey “korku” ben asıl senden korkuyorum.. Soğuk mehtap karanlığa kefen sarardı.. Benliğimi kaç zamandır bu yolda yordum? Bu tekinsiz harabede koştuğum neye? Ben nereye gidecektim. Tıkanık nefesleri! . bucağı yok harabedeydim. yarab Bu ne müthiş vaveyla! Ne muharriş vaveyla!. tabi olup bahta.

... Bağrıma iğne doldu.. . Hepsi boğulacaklar!.. Aklım tutuşacaktı: Çünkü onlar benim çocuklarımdı. onlar ki birer parça hüviyetimdir. kim sayacak? Yüreğim çatlayacak. Onlar belki yüz çocuk. Ben onları acep nasıl sandım yetimtir.118 İşte şeytan da cin de Şu mahzenin içinde! “Korku” artık ölüyor: Çocuklar boğuluyor.. Beynimde şimşek çaktı. benim çocuklarımdı!. Tüylerim diken diken Bel kemiğim buz oldu. Onları boğuyorlar..... Zavallı yavrucaklar... Kaç sestir. Belki bin öksüz çocuk. Onlar haykırıyorken. Oh. Mahzende ifritler var. Evet.

. Hodgâmlığın çekişmesi. Öyle güneş yüzlü gençler ki Türk ilinde Yiğitlikle anılsınlar halkın dilinde. rüya. aşk ıstırabı. Kollarımın. O karanlık mahzen içinden İşte ancak beş. Ve kim bilir kaçı birer gürbüz erkekti.. kucağımın aldığı kadar Kucakladım.. şüphe. . Koşuyordum harabenin sonuna doğru. Her gün başka bir gaile. Of.elemdir: Ben “boğulan çocuklar”ım için ağlarım.. kalan yavrular -Yaşamaya layıkken gül bahçelerindeBoğuldular ifritten pençelerinde. Fakat.. edebî hüviyetim –varsa. o kurban gidenlerden kim bilir kaçı Birer güzel kız olurdu ki sırma saçı Ne sayısız gönüllere nur verecekti. Benliğimi düşününce bana gelir ki Güya bütün şairliğim işte bu kabus: “Hayat” öyle bir tekinsiz harabedir ki Ne ucu var ne bucağı.. Fakat. vahime. gözlerim kuru. Yaşamanın her gün başka bir ihtirası.. on çocuk kucakladım ben Şimdi ruhum facialı.. Oh. Şu kısacık ömrümüzde ekmek kavgası. O simsiyah mahzen: Benim muhayyilemdir. vicdan azabı... O çocuklar: İlhamlarım.. İmdadına şitap ettim çocuklarımın. hüsran. Emel... Mehtabı meyus.... Bütün bunlar birer korkunç ifrit oldular. yazık!. haset.119 Yandığını hissederek her damarımın. kaçtım. sanihalarım.

muhayyileme Ağızları..14 .120 Varlığıma saldırdılar. c. tırnakları kanlı doldular. Ölenlere yanmayıp da ne yapayım ki Kurtardığım ancak beş on solgun çocuktur. 9 Haziran. nr.. 1927. sayhalarım boğuk boğuktur. Benliğimin çocukları olan o derin Duyguların bugün hepsi.. Ankara. Artık şimdi öyle düşkün bir babayım ki Yüreğim hûn. hepsi bittiler.. s.13.2. 19 Mayıs 1928 Enis Behiç HAYAT. Ne sayısız ilhamlarım bu ifritlerin Pençeleri altında can verip gittiler.28.

renkler ölüyor.. Yaprakların aksi vurdukça suya. Anlatmak hem güç hem uzun. Havuzun karında solan huzmeler... gah titreşerekDallardan süzülen ziyalar. Bir lahza küllenen...121 HAVUZA -Hasan Rasim’eBir havuz... Çılgın âşıkları var bu havuzun: Başında bekleyen yüzlerce saksı. Saatler geçtikçe... atlar geçtikçe Hem derinleşiyor hem genişliyor. renk renk: Kırmızı. yeşil... sarı. Sevgilim!. -Gah durgunlaşarak. bilsen ne güzel. Bu havuz. Akşamın bir anda ruha işleyen Bir keder düşünce bağrına renkten Havuzun o içli kalbi kanıyor.. girift sular işliyor. Havuzun kuzahî sathına yer yer Güneşin akseden o pençe pençe Huzmeleri.. Renkler kaçışıyor birer kuytuya. -Üstünde yapraktan gölgeler yüzerNe güzel havuzda suların raksı!. .. mor.. Renkler boğuluyor. her lahza sönen Gurûbun sıçrayan ateşlerinden Bulutlar yanıyor... sular yanıyor. lacivert..

İstanbul 15 Ağustos 1926 Rıfkı Melul HAYAT. s.... gümüş böcekler!. c.122 Havuzun gittikçe elemler serpen Dökük bakışından. Seni hatırlatan yıldızlarıyla. Helecanla vuran nabızlarıyla Her akşam burada da ağlayanlar var: Genç yaşta –doymadan aşka.28.2. uçuk benzinden Sevda çektiğini öğrenecekler.. baharaSularda kaybolan kurbağalara Mersiye okuyan genç kurbağalar!. nr.. 9 Haziran 1927. Yıldızların çapkın âşıkları var: -Havuzun içinden göz kırpıyorlarMehtap böcekleri.14 ..

29. Fakat. s. kalbin derinlikleri Damla damla biriken gizli gözyaşlarıdır.2. çakıl bulurken de İnci araştırmadan duyulan zevki aldı. Görüyorsun.5 * Necmettin Halil Beyin yakında bu namla çıkacak şiir mecmuasından. c. 16 Haziran. nr. çakıl taşları sende İncilerse şairin kendi kalbinde kaldı. nihayet. şunu anla ki o . 1927. Necmettin Halil HAYAT.123 ÇAKIL TAŞLARI * Biliyorsun ki kari. . Kudretimin oradan çıkarabildikleri Halis inci yerine bu çakıl taşlarıdır.

Azmim. ey obalar! Fuat Hulusi HAYAT. Toprak döner altına. 16 Haziran.124 KUTLU OLSUN Şimşekler Erciyes’in gözlerinde çakıyor. s. mesafeyi yutan dev. nr. Kutlu olsun ey şehir ve seza-yı kasabalar. c. Bir şehre hayat girer kapısından garının. İlk katar ilk ışıktır sinesinden yarının. Bir bakıma periyim. işte nebatın seyyar tak zaferi! Bir bakıma devim ben. çiçeklerim seferi. Selamlarken ateşli gönlünden kopan sesle.8 . 1927. Ankara Kayseri’ye salmış ilk katarını. yaz olsun kış olsun. taş kalp olur almasa. kavuşsana! Ben. Kutlu olsun bu bayram ey köyler. Bütün geçmiş asırlar dönüp dönüp bakıyor: Demir raylar kuşatmış tunç yaylanın bağrını.2. geldikçe ben temasa.29. Kalmışsa yılan başlı hurafeyi yutan dev. Güneşin müjdecisi diyor ki şanlı nesle: Kutlu olsun bu şafak vatanına ve sana! Yol açıldı sabaha koşsana.

ummanları.2. ferş ü arşı: Ölümün bestesine güfte yapar zer ü hayat.6 . 23 Haziran. c. Abdullah Cevdet HAYAT. nr.125 FELSEFE-İ AVÂLİM İnletir darbesi her zerreyi kör celladın: Dinle yıldızları. s.30. Çalınır sûr-ı mesâfâtta matem marşı. 1927.

23 Haziran.2. c. Şimdi bu sonsuz karanlıklarda Özlediğim yere eremez oldum. Kalbime sinmeden ondaki heybet. İnledi enginler. Bu âlem hem korkunç hem de güzeldi. O yeni varlığa kendimi verdim. nr.8 .” diye inleyen şaireBirden bire ufuk yarıldı. Hasan Âlî HAYAT. Ruhum bir ok gibi gökleri deldi: Dedim. s. Yırtıldı gecenin siyah kefeni. kainatın sırrına erdim. dinledi içim. Kükredi bir aslan hiddetiyle gök. inledi içim. Şaşırdım yolumu ben bu diyarda. söndü.30. yandı.126 ŞİMŞEK -Ölürken “Nur!.. eridi. Bu yılan ışıkla her şey uyandı. 1927. Yine kainatın kalbine döndü.. Titretti heybetli bulutlar beni. Sarsıldı bu sesin şiddetiyle gök: Dinledi enginler. Gözlerim açıkken göremez oldum. Ebedî sandığım bu nur… Nihayet Yokluğa gömüldü.

s.127 Askerlik Günleri ATLAR ÜSTÜNDE Günlerdir “Ah… Yolculuk… Yolculuk” diyen alay Hazırlandı bu akşam bir menzile atlarla.8 . c. yolumuzu gel. 1927. eğri bir dala. Bizim bu vatan dedik. Bir “Zeynep’im…” türküsü tutturunca her asker Kalpler andı uzakta bırakılan bir kızı! Şimdi ay benziyordu ince. altı yüz atlı süzüldük enginlere. süsle: Şimdi uzak dağlarda dört nalın akisleri! Mehmet Faruk HAYAT. 23 Haziran. bizim bu güzel toprak! Uzun yolculuğun sevinç dolu hisleri Dalga dalga yükseldi kabaran göğsümüzle… Ey sevgili ay dedik.2. nr. Çam kokulu yolların arasından her atlı Gönül açıklığıyla koşuyorken süratli. Yollara açılırken rüzgarlı kanatlarla Karşıki Anadolu dağlarından doğdu ay! Bir bulutun içinde akşamın ilk yıldızı Göklerde gülümserken başkalaştı gönüller. Kolbaşıya seslendik: —Sür atını dört nala! Kalkınca bütün atlar dört nala hoplayarak Gecenin sessizliği eridi birden bire… Beş yüz.30.

hıçkırırım türbende… Ufku sönük asrımın kısılırken nefesi. Susamış bir zâirim.128 -Aziz TalebemeYUNUS’UN MEZARINDA TAHASSÜSLER Karlı dağları aştın Derin ırmaklarımı geçtin Yarinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın bülbül hey! . tarihten sesler getiren Yemyeşil bir köye nihayet vardım. yorgun. İçimde dalga dalga şiirinin yüce sesi! . Gittikçe uzayan bir yolda. Gamlı gözyaşıyla çağlarken dere.Yunus Emre Karşımda yükselen dağların coşkun. Bir anda mazinin ufkuna eren Ruhumu Yunus’un sesine sardım: -Zâir! Bu Yeşilköy mezarlığında Böyle bitkin. argın ne geziyorsun? Kimsesiz türbemin yalnızlığında Esen rüzgardan ne seziyorsun? * * * Şulesiz tarihimin ufkunda yıldız: Yunus! Ey kararmış mazinin fecrinden bir iz: Yunus! Yıllardır şiire bağlı dertli kalp sana bende. Yürüdüm kalbimin donduğu yere… Rüzgarı.

Kalbimde hasret yanar ayrılırken türbenden: Şiirinden yetim yurdun selamını al benden! 3 Temmuz 925-Erzurum. 23 Haziran.2. c. s. Tuzcu Ziyaettin Fahri HAYAT.129 Dereler yaslı sanki. bülbül susmuş aşkındaki hicrandan.14 . nr. teselli yok bir yandan! Gül solmuş. 1927.30.

Kaplan gibi atıldı ahunun üzerine. Damarlarında alkol bir zehirli sel gibi. Hem korkunç.. böyle kaç lahza durdu? Birden bire yanında bir cehennem kudurdu. O kadar.. .130 BİR KATİL Temmuzda bir geceydi. Elindeki hançeri göğsüne vurdu.. Karyolanın önünde duruyor heykel gibi. Uykuda bütün yalı Yıldızlarla.. Bir süslü muhafazanın en şûhâne incisi: Bir genç kadın uyuyor billurdan karyolada. Odada bir başka hayal de var: Buğday benizli bir genç. Yalnız boğuk bir sayha!. Ah. vurdu. Yalıda pancurları açık bir pencereye Sarmaşıklar içinden bir merdiven dayalı.. Alnında soğuk terler.. İpekler. çiçeklerle işvelenip son moda Bir mücevher kutusu kadar zarîf bir oda. Hercai menekşeler arasında bir yatış! Göğsünün güllerinden havaya bahar katış! Öyle bir gülümseyiş var ki dudaklarında: Gönüller imrendiren bir tarzda kiraz satış! O ne lakin?. Bir kıvranış!...Çeneleri kısılmış. kibar! Ruhunun fırtınası varlığını sarsarken Gözlerinde yanıyor hummalı parıltılar. mehtapla “Boğaziçi” oyalı.. hem acıklı.. Delikanlı bakıyor kadına ecel gibi. narin yapılı.. o atlas sineden fışkıran sıcak kanlar!.

1927. Dalgalar kararmıştı. Sonra bitkin.. Öperken gözyaşları hıçkırıklarla aktı.31. . Kaplan geri çekildi. s. 13. bütün cihan sessizdi. Kapandı genç kadının sadeften ayağına.. Öldürdüğü güzele ağlayan bu katilin Elleri kanlı fakat gözyaşları temizdi. Şimdi mehtap ufukta ancak bir kanlı izdi. nr. kendini diz üstüne bıraktı. Enis Behiç HAYAT. 14.2. 30 Haziran.131 İpeklerin üstünde kızıl güller açarken Yatağın billurundan yakutlar yere damlar. Şikârına bir baktı. c.

Her ömür bir an olur. hız gibi Olma derbeder kızım. Gelip geçme.132 NASİHAT -Faruk Nafiz BeyeVarlık mehîb bir kervan Ebede gider kızım. Daima genç –Dikkat et!Bu atılış.. Gelenler göçer kızım. Sen. Ne iz kalır. . Fakat hayat.. İnsan var: Yanar söner. Kanunlar nisyan olur.. Senin de cevherin var. ne eser. Hünerver kızım. Âlemde yoktur duran Her şey seferber kızım. yok sana mezar. Korkma. Gülşenler zindan olur. basit bir kız gibi. müebbet.. Bir yapma yıldız gibi. bu gayret Olur mu heder kızım? Dünya denen bu yerde Gelmek de var. gitmek de Aldatmasın bu perde Seni. İnsan var: Bütün cevher Güneşe benzer kızım.

Zekisin.. T. şefkatlisin. 1927.31. s. nr. Ezelden kanatlısın Yürü mübeşşer kızım. Mücevher kızım.133 Kalacaksın pâyidâr Sen de. c.. Kalma basit bir alev Haydi “münevver” kızım! M. Bütün insanları sev.2. Müstesna hilkatlisin. karı sev. Baharı sev.14 . HAYAT. 30 Haziran.

can evimden yakarsın.31. 30 Haziran. 1927. sırma saçlım.134 EŞ Kavuşurken böyleyiz: Heyecan yok. telaş yok.17 . Gönlümüz şahin gibi hız alır fırtınada. Aşkımı bir piç gibi sokakta bulmadım ben.. nr. Gözlerimizde yaş yok! Bana dünyada senden yakın bir arkadaş yok! Öldüğüm gün göğsüne güller takarsın. Sen beni. sen görmeden bakarsın! Anası sensin derim. Ankara.. s.. Yok şu gözün lüzumu benim gibi sana da..2. şüphe etmem sütünden. Ayrılırken de öyle. Ben bakmadan görürüm. c. 1927 Faruk Nafiz HAYAT. Dışı yanar illerin yâre gönül verirken. Dağlar bile devrilir değince bir kanada.

Sendin benim hayatıma aşkınla hükmeden. helâk olurum ben bu dert ile Ömrümde bir sevinç ile bir kere gülmeden. Bir gün gelir.. Hâkimsin işte ruhuma hala bugün bile.135 İNKIRÂZ Gözyaşlarımla yazdığım en son satırların Her harfi bir alev gibi sarmakta bağrımı. c..32. 1927.. Vermezse inhidâmı bir aşkın keder sana Asla ölüm de söndüremez ihtirasını!. İstanbul 18 Haziran 1927 Rıfkı Melul HAYAT. Yaklaş da gör bu abidenin inkırâzını. belki.onu sendin. 7 Temmuz. merhamet ilham eder sana!.2. Ölsem de hasretin yakacaktır mezarımı. aynidır bugün en simli rüzgarın!. nr.. Enkazı.4 . s. İbdâ eden de –ah... yıkan da sen! Hedm ettiğin bu heykele bir bak çekinmeden.. Aşkın ki.

s... Ben ışıklı gözlerden ayrıldım. Halit Fahri HAYAT. Sonra altın başını ufka eğerek battı.. 1927.136 DENİZDE GURÛP Güneş durgun sulara kızıl bir tuğ uzattı.. ne bir dalga büklümü! Kalbim gibi bu akşam denizin de ölümü. nr... Sahilde son ışıklar kıvrıldı yumak yumak. o güneşten: İkimiz de demek ki ayrı düştük bir eşten! İkimiz de ebedî bir hicran yolcusuyuz.. Deniz artık istiyor kalbim gibi uyumak. Aynı gam menbaından ufka akan bir suyuz!.32.2.. Ne bir kadın eteği. 7 Temmuz. c.15 .

Ne vakit ümide kapılsam biraz. 14 Temmuz. Düşersem yollara gezersem dağ dağ?.33... İstanbul 18 Haziran 1927 Rıfkı Melul HAYAT. 1927. Hemen hatırıma gelir hiçliğim.. Fakat en nihayet baş başa kaldım: Bir avuç kül olan varlığımla ben !. Anladım: Bir anda nasıl oldu da Kalbimin kalbine bağlandığını!.. Kaç kere ağladım teessürümden. s.. sevilmediğim!. c.. inan ki: Vefalı kalbimden çözülmez bu bağ. Ben de Mecnun gibi ne olur sanki. Yıllarca derdinle doldum. boşaldım.. nr. Bir hakikat var ki inkâr olunmaz: Düşünülmediğim.. Ölsem de yolunda bir gün.6 .2...137 KOPMAYAN BAĞ Nasıl bir ziyanın durgun bir suda Görürsen aksinin uzandığını.

s. Zavallı kalbimin yok ki kimsesi. dinmiyor bu hıçkırıklar. c. Kendi varlığımdan kendim bezgin.33.” Penceremden artık ben çekilirim Elimle silerek gözyaşlarımı.. vücudum ezgin. nr. 14 Temmuz.... Yosunlu kayalar.2. Derim ki: “Taliim yoktur bilirim Mezarım acaba dağ başları mı?.138 GURBETTE AKŞAM DÜŞÜNCELERİ Her akşam yapyalnız. Yüzümü soldurmuş bu gurbet yeli.12 . Bu hasta gönlüme desem bile: —Sus! Gurbete düşenler bir gün ağlar a. 1927. Gurbette biri var halimden anlar: İçimi kemiren o müthiş keder. Vatan hasretiyle feryat edeli. Kalbim ki ezelden hayata dargın Öldürmüş en güzel heveslerini. Dinmiyor. vahşi ormanlar Esen rüzgarlara karşı inilder. Pencerem önünde hep yorgun argın Dinlerim suların gür seslerini. Saçlarım dağınık. Emin Recep HAYAT.. Yayılır etrafa bir kaval sesi Yanınca dağlarda yer yer ışıklar. her akşam meyus Dalarım karşıki yüce dağlara..

dilenci duydu Nankörler ordusu birden üredi Baktığın hastalar gözünü oydu Ektiğin iyilikten yılan türedi. Kimse görmemişken senden kötülük Kötülük etmeyen kimse kalmadı Fırsatı buldun mu kaçırma ey Türk Siyaset ilminin fırsattır adı.139 TÜRK Görsen ki boğuşur hak ile kuvvet. Hakkın hikmetidir sendeki hükmün Ölsen de dirilir devlet olursun Öldün de dönmedin vefa yolundan Tanrıya hak dedik doğruya iman Düşen düşmanın da olsa kolundan Tuttun öldürmedin ey büyük insan Nice soysuzları geçirdin tahta Nice çobanları taçdâr ettin Hastalar dirilttin. Fakat: Esir silahlandı. Haklının koluna kuvvet olursun. sen oldun hasta İnsanlık aşkına yürüdün gittin Vatansız kalanlar sana sığındı Esiri misafir gibi besledin Kalbine merhamet kinden yakındı Bu düşman. bu dinsiz. nankör demedin. Fiskenin cevabı yumruk olmalı .

1927. nr.33.140 Nankör cezasını çekmeli mutlak Olmasın dünyada adın zavallı Güven kuvvetine. koru.2. 14 Temmuz.13 . ara bul kardeşin Türk’ü Yormaz kuvvet verir milliyet yükü Bir din de Türklüktür şüphesiz çünkü Yabancı muhabbet tuzak demektir. c. Aziz Hüdaî HAYAT. Tarihi okudum kapadım yine Yanmış dedelerim iller nar yine Çevirdim yüzümü Türk diyarına Türk olmayan bizden uzak demektir. s. işte budur hak Sev.

21 Temmuz. Yollar insanla doldu. Anlıyorum ki herkes vazife yollarının Üstünde hız alırken değişir.. Farkı ne. 1927. s. Önümde katlanarak el açan dilencinin Benimle kaldırımı birdir aşındırması. birbirinin yaşında.. nr.34. c. tek başına yolda gezen ananın.141 İŞ BAŞINDA Gün ufuklarda soldu.8 .. başkalaşır: Demirciler örsünün. çobanlar davarının. Birbirinin boyunda. Anlıyorum ki ancak bu kaynayan yığını Birbirinden ayırmak mümkündür iş başında. Analar yavrusunun baş ucuna yaraşır! Faruk Nafiz HAYAT. Kalbini dörde bölmüş şu sülün boylu kızla? Toprağı gökyüzüne kaldıran fırtınanın Önünden her ikisi kaçıyor aynı hızla! Görüyorum bir insan selinin aktığını. Şu geçkin ihtiyarla bu son asır gencinin Başlarını saran şey aynı ışık sırması.2. Dışarıda birbirine benziyor bütün yüzler: Birini ötekinden ayırmak müşkül oldu..

142 DAĞLAR (Azerbaycanlı bir Türk gencinin mecmuamız için gönderdiği bu şiiri ora edebî zevk ve lisanına bir numune olmak üzere derc ediyoruz. a dağlar...) -Gaybana çok sevdiğim Faruk Nafiz’eÖperken alnından bir füsunlu yaz Akıyor düşündük seyller a dağlar... . Yeşil.... Toprağın cevahir.. Tarihte namının dükenmez şanı Karvanlar boynunun kızıl mercanı Sinende keserler iller kurbanı Geçirirken ağır yıllar a dağlar. zümrüt gözlü yamaçlar geda Açılır laleler. güller... taşların elmas Çamlıklar giyinmiş ipekten libas Bazen bilmem niçin saklıyorsun yas “Kuzgun”dan eserken yıllar a dağlar. Çekilmiş kalbine eskiden bin dağ Titriyor aşkını akan her duvağ Yayılır şikeste sesleri dağ dağ. Ne söyler bu garip diller a dağlar. Zirvende oynaşan rüzgarlar acı Yıllardır görünmez başının tacı Anlat ki derdinin nedir ilacı. Nedir bu dumandan tüller a dağlar.....

Laleler dağılmış yolların üste.143 Boynunda kızlardan rengin bir deste. 1927..8 . nr. c.34. s. Gel sen bu ülkeden bin kurban iste Senden esirgemez yollar a dağlar..2. Bakü-1927 Elmas Yıldırım HAYAT. 21 Temmuz.

Bir saniye seyyalesi aşkın.34.144 BUSE Bir kor gibi sönmekteki kalbe İçten taşıp akmakta dudaktan.8 .. Parlatmak için akması kafi Bir saniye bir sel gibi taşkın.. s.. Bir anda o seyyalesi aşkın.2. 1927.. Yakmakta bütün kalbi bir anda.. 21 Temmuz. İstanbul 30 Mart 1927 Rıfkı Melul HAYAT. Akmakta alevler saçaraktan. nr.. c.

kül olan bu gönül mahşerini Söndürmemekse kastın niye bağrımda yaktın? Faruk Nafiz HAYAT. s. Sen yanmadan sel gibi yine aktın derine. nr. Soracağım.. 28 Temmuz.. Nerdeyse hasretinin kırarak çemberini Nerde olsan bu izle bulacağım yerini.145 İZ Bir dağ gibi dikildim yolunun üzerine.9 . c. Ardından damla damla kanlı bir iz bıraktın. 1927.35. Giderken kalbimi de aldın beraberine.2.

.. derin bir hicran! Bu hasret. Akdeniz’in sönmeyen hasretiydi. Anlat dedik yeni bir maceranı bu gece… Sobadaki kıpkızıl alevler süslenince. Ah bu eşsiz günlerle geçen kışla hayatı!. Dağları birleştiren yollar diz boyu karda! Böyle karlı gecede yolculuğa kim çıkar? Alevler uzanıyor sobadan bir dil gibi… İsli lamba duvarda sönen bir kandil gibi. Bu hasretin yuvası kalbimizin etiydi! Bu hasret kadar göğsü yırtan bir hançer var mı? Bu hasret kadar kalbi başka ateş yakar mı? Gelsinler. Her gün bir akın için sarp dağları aşmıştık! Sakarya… O güzel su. Demirin demir gibi sertleşen gözlerini. kesilmişti ateş. kan. ateşlerin kıpkızıl ışıkları… Neme lazım diyerek bize yolların karı Başladık masallara. İçimizde bir hasret vardı.. O. o hasreti bir gün bize sorsunlar. Ateşlere dalarak dinledik sözlerini: “—Sakarya boylarında o yıl çok dalaşmıştık. bir güçlü olur da kaburgamızdan fırlar .146 VAHŞET Ateşlere atıldı çalılar yığın yığın… Sobada yavaş yavaş narlaşan kızıllığın Karşısına toplandık bütün koğuş efradı. eski hikayelere… Kimisi yüreğine hicran atan dilbere Kimisi geçirdiği kahramanlığa dair Hikâyeler anlattı… Hepsi bir ümmî şair! Söz nihayet İstiklâl Harbi’ne doğru aktı. Haykıran bir rüzgarın nefesleri dışarı da. Yüzlerde.. Bütün gözler o anda Demir Ali’ye baktı!.

Fakat her bulduğumuz köy yıkılmış. Menzilini arayan âşık yolcular gibi Uçarak gidiyorduk istenilen menzile. hep Akdeniz… Memlekete dönersek diyorduk. Akdeniz hicranı çekmiş sevdalılarız! Hey gidi… Çocuklara masallar anlatırken Soracaklar: -O harpte bulundun mu. rüzgar gibi. O üzüm bağlarında ne kütük bırakılmış... Anlatsa o günleri şu dağlar gelip dile!. Ne “çay” larda söğütler. Her nefer “Hedefimiz Akdeniz’dir” diyordu! Geçiyorduk yollardan kuş gibi. Ah o dağlar. ne ovada bir ağaç. yıldızlar. Artık son günler dedik… Ordu ilerliyordu. yakılmış. Yumruğumuzu vurup kin dolu kalbimize Diyecektik en derin hasreti çeken biz varız. Nerde bu güzel köyün esen tatlı rüzgarı! Nerde eli kınalı köy kızları. Nerde o gülen yüzler.147 Haykırır hiç durmadan: Akdeniz. biz En derin hasreti kim çekti derlerse size. baba sen? Şişecek de o zaman şu göğsümüz derinden Bir sevinç duyacağız Sakarya Zaferi’nden!.. nerde o eski diyar? . Mavi gökler içinde esen rüzgar ötmüyor. o bağlar andırıyor öksüzü! Nerde bu güzel köyün o başak tarlaları. o günler. Biz. Bir yangın kokusuyla çırılçıplak her yamaç! O gül bahçelerinde güzel kuşlar ötmüyor. Gülmüyor memleketin o eski gülen yüzü..

. Sonra rüzgarın hasret taşıyan nefesleri! Arada bir topluyor uzaklardan uzağa Birkaç tüfek sadası koşarak karşı dağa ! Ay sarı ışığını serpeliyor göklerden. Bu ölüm lahzasında o gönül neler… diler? Bir defa öpülmeden bırakılan sevgili Bir hasretle gönülden yakar hicran kandili! Ona kavuşmak. Nasıl kından çıkacak kan dolu süngü. yine Kuru toprak üstünde biz sürüne sürüne! Bir de ne görelim biz: On beşinde bir gelin… Altında dala dalga dağılan sırma telin Altında ne hazindi ay vuran solgun yüzü. bir yavru nefesiydi! İleriye atıldık sesi duyunca. sevmek son arzu. Gözde canlanır o köy… O kumral saçlı kuzu! Şimdi ilerliyorduk. bıçak! Ansızın derinlerden bir sık inilti duyduk! Şimdi her ikimiz de bir heyecan doluyduk! Bir ses yükseliyordu. Sonra engin bir sükut boşalıyor her yerden! Etrafı süzüyoruz… Gözümüz ateş gibi… Gönülde canlanıyor anne gibi.yanarken gözlerimizKuru toprak üstünde sürüne sürüne biz! Ay kızıl ışığını döküyor damla damla… Yıldızlar mavi gökte belirmişti akşamla! Gök halkı bekliyordu yerde neler olacak. bu bir çocuk sesiydi. Bir nefes geliyordu. Bir yiğit arkadaşla… Bu yere bizdik hakim! Derinden geliyordu arada top sesleri. eş gibi Kopmaz bir sevgi ile sevilen o hayaller. onu öpmek.148 Bir yıldızlı geceydi… Ön safta nöbetçiydim.

28 Temmuz. 17. yedi aylık öksüzü! Kim bilir hangi efzûn bu genç kızı av bilmiş? Göğsünde kanlı süngü… Memeleri kesilmiş! Sağ meme de atılmış yavrucuğun önüne.149 Yanında yavru çağı. bitti. bu kan dolu memeyi! Beynimizi bir anda bu ölüm alt üst etti. Parçalanmış memeyi. 1927. Genç kızın faciası kalbimizi eritti. . Bir intikam alevi sardı arkadaşları. Yedi aylık çocuk bu? Hiç bilir mi bu et ne? Süt emer gibi sade emiyordu memeyi.16. 35. bu ne biçim vahşetti? Yavaş yavaş ateşler sobada söndü. s. Demir’in demir gibi gözünde göz yaşları… Yıldız-Mart 927 Mehmet Faruk HAYAT. Bu ne canavarlıktı.2 nr. c.

Gece.. Acı bir hırıltıyla parçalandı gırtlağı. Dalga dalga kan olmuş mor çiçekli mintanı. Uzakta kaybolurken hızla koşan adımlar...150 SERSERİNİN ÖLÜMÜ İki üç gece kuşu ötüşürken derinde... Bir kurşunla yerlere yıkılan bu serseri. Deli gibi gözleri fırlamış çanağından.. Sönük nazarını sabit bir yere dikmiş. Gölge gibi yokluğa karıştı yanık evler... Gemi halatı gibi kolları geriliyor... Ölümün korkusudur şimdi beynini yakan. Ecel çözdü hayatla arasındaki bağı.. Kazıyor. . Bacalar. Bir silahın alevi yırttı bu karanlığı: Göründü bir vücudun yerinde sallandığı. bazen her şey. yumruklarını karanlıklara sıktı.. Istırap. Kucakladı kanlı bir vücudu kaldırımlar.. korku. Bir ıstırap nehridir ağzından dökülen kan.. Yaşlar yuvarlanıyor ateşli yanağından. Göğsünü parçalayıp çıkmak istiyor canı. O gözler. hüzün gözlerinde birikmiş. Vücudu yılan gibi kıvrılıp seriliyor. Bazen de buzlu bir cam.. Renksiz dudaklarını araladı: -Ah anam!.. gökyüzüne uzanan iri devler Gibi... ümitsizlerin kalbinden karanlıktı... Hayaletler uçuştu bu yangın yerlerinde. tekmeliyor ayaklarıyla yeri.

Sabahattin Ali HAYAT. Bu da adam öldürmüş. nr..2.151 Çenesi yana düştü. Halbuki bir zamanlar bu da kabadayıymış.8 . bu da canlara kıymış. gözünün feri söndü Vücudundaki en son hayat eseri söndü. c. Kuduz bir köpek gibi sokaklarda geberdi. Günahının tokadı onu da yere serdi.36.. 4 Ağustos. s. 1927.

Bu seste yaslar erir. -3Yavaş yavaş güneşin huzmeleri belirir. gamı aşılar.. Yıldırımlar saklayan bulutlar darmadağın. Ağaran ufuklardan sevinçli bir ses gelir. 1927. Süzülür renk içinde dalgalı vatan yolu.. gürlemeler bir uçtan öbür uca Kalplere ıstırap..14 . s. fırtına... nr. Biz bunu bilmiyor. Çelikten göğüslerle koşarken şen yolcular! Gülümser ta karşıda ıstırap. Yalnız sezdiğimizi dağların. sızımızı dökerdik. Verseydi.. Damlarken kanlı yaşlar.. hasreti. damlatırdık! Gönüllerimize de teselli girmez oldu.. Ruhlarda esiyoruz.2... -2Şimdi gökler kararır.. derelerin Havasına katıyor.. Ziyaettin Fahri HAYAT. mustarip geziyoruz. O yetim Anadolu!. c... Hayır. kahır dolu.. dolu başlar.152 MEFKÛRE YOLCULARI -1Biz uzak bir beldenin yorgun yolcularıyız. Yürüyoruz. Dereler. seziyoruz. yollarda gittikçe uzatıyor. Yarabbi ufuk n’oldu?. sular bile bize ses vermez oldu. 4 Ağustos. hayır..36.. Acep hangi emelin coşkun elçileri? Bunu biz de bilmeyiz!.. Şimşekler.

1927.2. Herhalde geçerler buradan hep “Sevda” denilen yolda koşanlar… Söndürmek için ateşini ruhun Bir lahza durur burada. değil bir tas içenler!. Hiç durmadan akmakta bu çeşme… Gözyaşlarıdır ondan akan su. nr. “Sevdalı”ların uğrağıdır bu!. Bir damla tadanlar bile ondan Ayrıldı. Bir çeşme değil –bil ki -bu yalnız. tılsımlı suyundan İçmektedir içten tutuşanlar. 11 Ağustos.153 AYRILIK ÇEŞMESİ Bir çeşme ki.. Rıfkı Melul HAYAT.. s. c.37. geçenler.3 .

Hüseynî perdesinden Mersiyeler okuyan hafızların sesinden Gönüllere ölümün karanlık hüznü sindi. bir faninin peşinden Devirlerin hükmünü yendi mısralarıyla… Baki gibi. Sokaklardan geçerken er. Nihayet. ağa. koca Türk şairinin Dünyada son durağı oldu musalla taşı. Herkes büyük bir hüzün hissetti için için. Bu elem bağlamıştı dilini her birinin. kim varsa. Cemaat karşısında el bağlayıp susunca Ulemâ zümresinden devrin en ulusunca Kadri tekrar edildi kendi mısralarıyla. Alay durdu. kadın. yaşlı taze Bütün halkı ağlatan bu muhteşem cenaze Söz mülkünün sultanı Baki Efendinindi! Mevkibin en başında. bu fâni cihanda bazı bazı . yeniçeri Ak sakallı vezirler. Ölen o şairdi ki: Kalbinin ateşinden “Yedi bend”i çıkarıp. eski serhat beyleri. Her duyan yola düştü Fatih’e gitmek için. Kudretli Türk şiirinin karardı kutlu bahtı.154 BAKİ’NİN ÖLÜMÜ O gün acı bir haber dolaştı pâyitahtı. Hepsinin ye’s içinde öne düşmüştü başı. Daha sonra. Birdenbire yayılan bu haber karşısında Dükkanlar kapatıldı Sahaflar Çarşısı’nda. bey.

2. c.37 . nr. 11 Ağustos.155 Bir fevvâre halinde şiirinin ihtizazı Asırların üstünden aşanlar bahtiyardır. 1927. O daha kartalının her kanat çarpışında Hız alan mısralara kainatın dışında Edebiyet denilen bir tek merhale vardır… -1927Necmettin Halil HAYAT. s.8 .

Gönlüme gam. O gönül ki bir engindi. Ruhu hüzün. Dolaşıyor kalpten kalbe Bir ebedî. 11 Ağustos. Ziyaettin Fahri HAYAT. gamlı cezbe Hazin.2... 1927. garabet sindi. s. Ey titreyen garip yolcu!” Kaybolurken ufkun ucu. nr. ova sararıyor. ölgün bir ihtişam… Hınçırıklı derelerden Bir ses gelir: —”Nerelerden. c.156 DERELERDE GURÛP Geziyorum şu yollarda: Ufuk.37 .17 . yas sarıyor. Ve eriyor gün sularda… Uzanırken ufka akşam.

5 . Sürüyorsun bu mezarlıkta için titremeden… Seyre çık. Sürüyorsun bu mezarlıkta için titremeden! Faruk Nafiz HAYAT. kalbini göstermek için. sevdiğim. Bir çiçek rikkati sinmiş de ipekten tenine Sonra göğsünde çelikten mi dövülmüş bu yürek? Sen köyün derdine bîgâne yaşarken. 18 Ağustos. 38 . 1927. akşamları kurbanlarını! Yarıyor göğsünü el. s. körpe çocuklar yanıyor: Sen köyün sıtmalı bağrında cehennem mi. Gömüyor can veren evlâdını yüzlerce nine! Bir ölüm meltemi halinde eserken nefsin Ömrü bir dal gibi bîçarelerin sallanıyor. İhtiyarlar yanıyor. c. gülerek. nesin? Hangi ceylan seni kesmiş de çocukken memeden Hangi kaplan sana süt vermiş öz annen yerine? Üç yüz evlik köyü takmış saçının tellerine. Ah o taş kalbine bir gün heyecan vermek için Yedi köy halkı sebil etti bu yıl kanlarını.2. nr.157 MELEKÜ’L MEVT Hangi ceylan seni kesmiş de çocukken memeden Hangi kaplan sana süt vermiş öz annen yerine Üç yüz evlik köyü takmış saçının tellerine.

renk ve gölge. nr..158 KURUYAN MENBA (*) Tabiatın baharı başladı bu yıl yine.2. Esişinde rüzgârın hep neşe dalgalanır! Uyuyan gönlüm birden teprenir. Serper emellerini hayal denen engine! Ufukta kaynaşırken fısıltı. c. Hislerimle odamda baş başa kalıyorum. 18 Ağustos. 1927. sevinç dolu gençliğe! Gerilsin hayat ile aramda koy bir bağ. Kendimi aşk selinin akışına salayım!Fakat neden içimde böyle kuru her menba?. İçlenen ıstırabı dindirecek bir baş yok! Rabb’im! Biraz heyecan. Rabb’im! Biraz heyecan… 1927 Ankara Ziyaettin Fahri HAYAT. gözümde de hiç yaş yok..14 .38 . ırgalanır. -Ki bir derin ve coşkun heyecanla sarsılayım. Uzaktan gözlerinin rengine daldığım an Hıçkırmak istiyorum. Heves dolu gençliğe. s. Derinleşen mazinin göğsünde dalıyorum.

nr. ne bir yudum su. içinden yanıyorsun. sen ey gurbet yolcusu Rıfat Necdet HAYAT. Sen ey gurbet yolcusu. s. Ne sen duyabilirsin. Bu çölde doğan hayat. ne başkası hisseder.2 . sen ey gurbet yolcusu! Gözlerin yaşarıyor. 25 Ağustos. 1927. Bir çöl olan gönlünü sen boş mu sanıyorsun? Haykırsan ufuklara kutsî tahammülünü Sesinin ıstırabı boşlukta gerilir de Sonra dolar içine damla damla erir de.159 GURBET YOLCUSU Yolunda ne bir avuç gölge. Sen ey gurbet yolcusu. bu çölde akıp gider! * * * Yolunda ne bir avuç gölge.2. ne bir yudum su.39 . c.

emelin gazîdir. Ali Canip HAYAT. nr.2. 1927. s.39 .14 . c. Yükselen nurun ile fecridir istikbalin Sıklet-i azminin altında çöken mazidir. 25 Ağustos.160 DEHA-YI İNKILÂBA Bir melek göğsüne şayestedir arslan yüreğin: Elemin fikr-i şehidân.

bu ateşle tutuştu… Yanmakta o. Güller kızarır. Vicdan da.2. vuslat için yâr!. s. c.40 . Bir eş görürüz bülbülü gülle… Bülbüller öter güllere karşı. sonra solarlar… Bülbüller ölür güller ölürken… Olmakta ölüm. eğer ölseydi bir an yâr.5 . 1 Eylül. Aşk ateşi yandıkça gönülde Vicdana kızıl gölgesi vurdu. Ah eylememek mümkün olurdu. Rıfkı Melûl HAYAT. Hala o vakitten beridir biz.. nr. birlikte gönülle.161 HASRET Canan.. 1927.

başka heveste. Niçin bekliyorum her gün yarını?. gam mı? Toz pembe sabah mı. Bugüne inanmak. yarabbi.. ilahi. Gözlerim sobadan çıkan alevde. bıktım diyorum. yine bu evde. ben yine kış istiyorum. ne mümkün bana! Beklemek için mi doğdum cihana? Nedir beklediğim neşe mi. ne gülünç hülya! Yazın hep kar ve sis. Yazdan da.. Bugünün zevkiyle bir an aldanmak Ne mümkün. Gözlerim yanarken kızgın güneşten. Hep çiçek hasreti taşıyor kalbim.. kışın hep ziya. esir gibi. Kar tipileriyle akşamlar yine Şu köy yollarında sağanak koparsın. .. Niçin kokladığım her pembe demet Çabuk dağıtıyor kokularını?.. siste yalvaran Bu kalbin belli mi hakiki derdi? Bilseydi kendisi açık söylerdi… Her an başka histe... sisli akşam mı? Nasıl bir arzudur kalbimi saran? Güneşte yalvaran. Ve ben. Bilmem ki her mevsim niçin garibim?. Beyaza bürünsün şu çamlar yine. Karlı ufukları özlüyorum ben. Niçin her uzak şey bana saadet?. Böyle yad edeyim baharı. yazı! Her mevsim başka bir mevsim niyazı: Ne gülünç emel bu.162 YAZ ÖĞLESİNDE -1Yaz geldi. bugüne kanmak. Her yanı vahşi bir uğultu sarsın.

ne yaz. Güneşi emerken karşı ki bağlar. erişilmeyen. Bu dal bu dikenli. sesler taşıyor. ne baygın sesler! Çamlardan geçiyor sıcak nefesler! Fakat bu kızların neşesi bile Titriyor gizli bir ıstırap ile Ötüşen kuşlar da yorgun nağmeli. Ne hüznü gizleyen şen kahkahalar! Şimdi anladım ki her delikanlının. . Bir tren geçerek uzaklaşıyor. Ah. Hasreti gönülde sükun bilmeyen Bir saadet için ağlıyor gibi… Her şey için için ağlıyor gibi… Bugün de işte bu yaz güneşinde Her gönül müphem bir hülya peşinde. ne bahar. Bu yanda şarkılar kahkahalar var.163 Bir saz ki her teli başka bir seste Nağmeler çıkarır titrese biraz. Her şeyde kalbimin mahzûn emeli! Şimdi gürültüler. yeşil çam dalı! Belki bin hayale daldım dalalı Ne kuş istiyordum. Bu sesler ne tatlı. Bende bilmiyorum nedir emelim Bir çamın dalına uzandı elim: Buna sâik olan hangi duygudur? Belki hakikatte isteğim budur. Her bir ses hatta şu yaz öğlesinin Üstünde çınlayan düdük sesinin Uzun akisleri. bu saz bin türlü hıçkıran bu saz! -2Üzüm yaprakları sararmış artık Yanıyor bir gönül gibi ortalık.

Sen fakat güvenme hiç taliine: Hayat insan için bir günlük uyku… Kim bilir belki son ötüşündür bu!.164 Damarlardan geçen her damla kanın Verdiği ihtiras aynı şey değil! Ey şair.16 . 1927.2. 8 Eylül. -Kızıl Toprak. nr. 11 Temmuz 1927Halit Fahri HAYAT. yeşerir yine. c.41 . şu anda yalnız şunu bil: Son arzun bir yeşil dala dokunmak! Kuş gibi öterek bir dala konmak! Öt bari bu körpe dal kurumadan! Kızıl şarap gibi güneşi tadan Bu çamlar kış geçer.. s.

165 AYNALAR Bir sonu gelmeyen rüyaya dalar. gözlerde yaş seyredilen O uzak ve hasret ışıklı fecir. Durgun sularında hepsinin yer yer Eski bir hatıra sanki genişler.19 . Ümitsiz ruhuna son tesellidir. s. Kalbi kalbimizde çarpan ölüler!. ne çizgisi var. Fakat her hatıra içinde yaşar… Ve derinliğinden bizlere güler. Akşam. 1927. Her bakışta çizer bu kederli su. nr.. Gererken asabı hasta bir uyku Bir hayal ufkudur kalplerimize. Mazi. Maziden yadigâr kalan bir hisle (?) Serpilen yağmurla. örtülen sisle Birden kapanıp da akşamın ufku. Bir tablo ki ne renk. Ömrümüzün geniş bir tablosunu.2. c. Bir küçük vesile maziye yollar. odalarda fersiz aynalar. Aynalar ki sessiz anlatır bize Maziye karışan günlerimizi Bizden iyi tanır aynalar bizi… O vefalı kalbe benzer ki onlar. bir akşamın penceresinden Kalplerde. Ahmet Hamdi HAYAT.41 . 8 Eylül.

onlar yakacaklar.2. Mazur olacaktın bunu bir lahza bileydin! Bir gül gibi gözler ki derin derin sırrını saklar. sevgili. yangın gibi bir korkulu şeydin. c.166 ŞARKI Neydin yine dün.5 . Mağrur olacaktın bunu bir lahza bileydin! Celal Sâhir HAYAT. Karşında çelik kalbimi bir yay gibi eğdin. nr. 1927. sen dün yine neydin? Şimşek gibi. s. 15 Eylül.42 . Bin ruha ateş vermiş alev rengi dudaklar… Onlar boğacaklar beni.

7 . 1927. 22 Eylül.2. c. Önünde dün beyazlar giyinirken kara kış Bugün sensiz kalan yaz kara bağlar ardında. Ateşten yanarken dalları ağaçların Gözlerimin sel gibi yaşı çağlar ardında… Ankara 1927 Faruk Nafiz HAYAT.43 .167 ARDINDA Yaktı yanardağ gibi can yurdunu son bakış. s. Boynuma çifte zincir çift örgülü saçların. Gönüller koşmaz oldu maceralar ardında. nr. Gergin kanatlarını batıya açtı kuşlar. Benden sana haberdir bu çığlıklı uçuşlar. Arıyor batan güneş seni dağlar ardında Gezdirir rüzgâr gibi üstünde yamaçların. Dereler gölgen sıra akmaya koyulmuşlar.

s.. 1927. Bir kalpten öbür kalbe akarken Olmakta o bir “ateş nârı”!. 29 Eylül. Birden bire bir ummadığın gün!. havadan daha seyyâl. Bir şey ki. Bir şule ki. Rıfkı Melûl HAYAT.7 .168 AŞK Sessizce bürür kalbini bir şey.. Bağrında açar bir yara sonra… Sızlar için ilk ağladığın gün. nr. c.44 . yangın gibi sarı.2..

45 . Baygın kokular serpti uçmuş bir çiçek gibi. 1927.6 . Sonra da için için kaynayan menba gibi Şehvet-i ahenk ile zemin raksa başladı… Neden sonra afâkı sapsararmış görünce Vurulmuş ceylan gibi perişan yavaşladı. Başında altın çelenk göğe yaklaştı güneş: Huzmeden rebabını bulutlara dayadı Davudî elhan ile arzı renge boyadı. Hafif hafif titredi önce kelebek gibi. c. nr. Sabahın gölgesinden uzun kirpiklerinin Rüyalı handesiyle güneşe baktı zemin. s. Bir çöl siyahı gibi yanarak nur saçarak.169 SABAH NAĞMESİ Yakut bir kadeh gibi ufukta taştı güneş. Henüz uyuyor gibi aheste hatvelerle Mavi billur kubbeli sahneye çıktı zemin. Şairini duyunca gözünü açtı zemin.2. Güneş bu ateşin kalb-i zemine hitâb için Çarparak kan saçarak sahilde bekliyordu. 6 Teşrin-i evvel. Çağlayan derelerden gümüşlü kemerini Nazlı bir eda ile beline taktı zemin. Rengarenk nağmelerle dağları aştı güneş. Şebnemli tüllerini etrafa saçtı zemin. Zemin o anda hemen engine şitâb için Mülevven bulutlardan büyük kanatlar açtı Şaziye Berrin HAYAT.

45 . Sevin koç yiğit sevin göründü köyceğizin!..2. Sevin koç yiğit sevin göründü köyceğizin!. c. Bütün seni bekliyor gökte saklı yıldızlar. Ak saçlı anacığın bekliyorken bugünü Kaç kere dua için el açtı tan yerine… Kopmuş. s. Bütün seni bekliyor gökte saklı yıldızlar. uzamış saçlarınla Al mintana damlayan şu sevinç yaşlarınla Seni tanıyamazsa nur topu yavrun Mehmet Şu başları dumanlı dağlar tanırlar elbet… Gün sönerken üstünde başaktan bir denizin Dönüyor evlerine dövenden gelen kızlar.170 SILANIN TOPRAĞINDA Hasretle çıkıyorken dağdan yokuş yukarı O açık alnı çekme sılanın rüzgârından. çolak kolunla.. 1927. Şen zafer türküleri çağlasın gür sesinden Geçmişi hatırlatan çamdan oyulmuş tasla Kana kana bir su iç sılanın çeşmesinden… Esirgeme hemşehrim barut sinmiş göğsünü Şu buğday kokan hava dolsun ciğerlerine.8 . Bak.. Ömer Bedrettin HAYAT . kurtulan yurdunun taşları. Çanta bağlı sırtını şu mağrûr taşa yasla. nr. 6 Teşrin-i evvel.. toprakları Ayağını öpüyor yırtık çarıklarından… Gün sönerken üstünde başaktan bir denizin Dönüyor evlerine harmandan gelen kızlar.

1927. Kalbimizde yanıyor azm ü imân çerâğı… Biz cehlin düşmanıyız. Yaparız köyümüzü medeniyet ocağı… Köy hocası ileri! Durma. . Anlatırız sevinçle köylerde çocuklara! Gönlümüzde yaşayan zaferlerin aksini Altından kalemlerle çizeriz ufuklara ! Köy hocası ileri ! Durma.45 .2. nûra. 6 Teşrin-i evvel. Köy Muallimleri Kursunun hitâmı münâsebetiyle Ankara Türk Ocağı’nda 7 Eylül gecesi verilen müsâmere için yazılmış. s. nr. ilme koşarız. yürü ileri! Bizden ışık bekliyor Anadolu köyleri… Mefkûremiz yolunda her manii aşarız. c.171 KÖY HOCASI MARŞI [1] Tarihlere hükmeden inkılâbın sesini. şair Faruk Nafiz Beyin yazdığı ve Zeki Beyin bestelediği Kız Lisesi Marşının bestesiyle kurs müdâvimlerinden müteşekkil bir grup tarafından terennüm edilmiştir. yürü ileri! Bizde ışık bekliyor Anadolu köyleri… Ziyaettin Fahri HAYAT.16 [1] Bu marş.

Öldürdü… Oydu kalbime yaşlarla gömdüğüm. Yıllarca böyle zehrini tattım uzun uzun Her gün o parça parça olan hisli ruhumun En ince tellerinde ümidimdi inleyen. bir filiz gibi tazeydi tazeden. Kaybettim ansızın yaralanmış şuurumu. Yıllarca çektiğim o meraretli aşkı ben. Olmuştu önce hımsa-i melce bu reh-güzer.172 BAZI Bir suikasta uğrayan aşkımla şimdi ben. o bir cenaze ki benzer o tazeye. hıyanete sapmış o solguna. dedim. Fecr umduğum bu yolda tükettim bir ömrü ben: Her gün açıldı izzet-i nefsimde bir yara. Geçmişti ömrü hep bu yol üstünde aşkımın. Kaplar bütün vücûdumu bir müfteris melal Nisyan denen o simsiyah örtüyle örtülü. Lanet asil elemlere bîgâne ruhuna… Ömrüm. bu hisle geçmede meyus. Mazi. Mazi. Bir ömre sonra medfen olan türbedir bu yer. Rabb’imden inkişafını bendim niyaz eden. Duydumdu hep bu yerde… Geçerken bu caddeden. üzüntülü… Bir sam yeliyle çünkü vakitsiz solan gülü. önümde sapsarı rengiyle bir ölü. Lanet. Bir gizli suikast ile bir gün kıyıp ölüm. Kalbimde gömdüğüm o ilahî cenazeye… Aşkım ki. Bağrımda ıstırabı yakan bir kıvılcımın. . Geçtikçe böyle her gece sessiz bu caddeden Karşımda canlanır da o mazi denen hayal. Yükseldi perde perde enînim ufuklara… Bir gün bir el kırınca çelikten gururumu.

Mazi ki. 1927. o şimdi bir siyah örtüyle örtülü Aşkım.173 Gittikçe büsbütün dağılıp parçalanmada. Bağrımsa şimdi yalnız o hasretle yanmada… Geçtikçe şimdi her gece sessiz bu caddeden Mazi. o şimdi sapsarı rengiyle bir ölü!.8 . her gören onu bir türbedir sanır. s.. 13 Teşrin-i evvel. kalbimdedir yeri… Ölgün ziyâsının uzanırken akisleri Her an yarin dedikleri meçhûl ufuklara. 21 Temmuz 1921 Rıfkı Melûl HAYAT. Sızlar durur içimde o hasret denen yara… Mazi.2. c. Bir gizli türbedir ki o.46 .duyarken ateşini her an içimde benKirpiklerimde gözyaşı halinde toplanır. nr.

nr. 13 Teşrin-i evvel.46 . Keder çekme. Bari sen tesellî ver duyduğun iniltiye. s. kayalar uzaktan ses verirdi sesine. Ne zaman kızgın alnın serin bir diz ararsa. Bari sen başkasının sil gözünden yaşını.174 YALNIZLIK Dün. Faruk Nafiz HAYAT. c. Benzedin şimdi sen de yetim cenâzesine: Üstüne mâl eden yok yerde kalan naaşını.2.16 . Dışarı da yurtsuz kalan ne kadar yavru varsa Bir bir senin dizine sıralarlar başını. yaşını dindiren el yok diye. 1927.

saadet bir kolunda Boğuşa hazırlanmış zehirli iki yılan. Sefalet bir kolunda. Ömer Bedrettin HAYAT. 20 Teşrin-i evvel. çekiçler uğulduyor yolunda. Elinde kömür yüzlü bir alet sanki insan!.47.. Zulmünü. Milletler zincirlendi. Kan selinde eridi kılıçtaki paslar.. nice vatanlar yandı!. 1927. Nice haklar süründü. zincirler parçalandı.4 . “Türk’ün büyük zaferi” denilen şahikanı Gelecek asırlara “humûlem!” diye göster.175 “YİRMİNCİ ASIR”A Daha engin tarihe gömmeden kardeşini Doğruldun kan emerek şu zaman beşiğinden. c. s. Bağrında ateş oldu açgözlü ihtiraslar.. Makineler..... içtiğin bunca kanı Solgun yüzü buruşmuş tarihin sırtına ver.. nr... İlk adımın girince dünyanın eşiğinden.2. dehşetini.

Sen yirmi yaşınla bir baharsın ki. Seni kör sesiyle hayat çağırır.13 .176 SEN VE BEN İçime. Düşünen alnımda benim her çizgi Baharı olmayan bir kışa benzer. Sanma ufuklar “Gel!” diye bağırır. Ellerinde çiçek ve haykırarak. 20 Teşrin-i evvel. Ahmet Hamdi HAYAT.47. nr. 1927. Her sabah alnımdan öper ıstırap. c. Her akşam koynunda uyutur beni.2. ilk yudumda zehirler seni Bahtın kadehime döktüğü şarap. s. Gönlünde neşenin rüzgarı eser. Beni de çiğneyip geçtiğin toprak.

dinle: Sesin göklere yalvardığı gün Duyanın. Tunç akisler yayıyor memleketin her taşına. kaplasa tarihi bu ses tek başına.2. 1927. c.. Teşrin-i evvel 1927 Faruk Nafiz HAYAT. Dinle: Bel bağladığın dağları kar sardığı gün Bu sesin sahibi son yolda nöbetçindi senin! Ankara. s. Söylüyor.. Nasıl aldıysa baş üstünde o şahin yerini. dinleyenin varsa o şahindi senin. nr. Hakkıdır.177 GAZİ SÖYLÜYOR Dövüyor kalbinin örsünde çelik sözlerini.1 .48. 27 Teşrin-i evvel.

Ürperdim –o an.14 . nr. Bir kalbin –eminim ki-bilirsin Var hangi sebep ürperişinde!… Gözden göze bir lahzada geçti… Bir sır. s..178 SEVMEK Bir gün. Duydunsa bir ürperme içinde. benzer ona bir sel. Rıfkı Melûl HAYAT. eğer anı olarak sen. Sandım boğuyor kalbimi bir el!. c.48 . 1927. ki o.2.. 27 Teşrin-i evvel.öyle ki içten.

2. Bir kesif karanlık her yere saldı… Sönerken ümîdim ve tahammülüm. s. 27 Teşrîn-i Evvel. ne de fısıltı. c. Ezeli ruhundan damlayan “an”dım! Ziyâettin Fahri HAYAT. Yaslı kalbimdeki acılar sonsuz! Sanki bir muamma yaşamak bence.48 . Issızlık içinde gecenin. nr. Dolarken zulmetler engin göklere… Rüzgârın estiği bir siyah gece.179 GECE VE BEN İçimden aşkımın hüznü taşıyor. Yâdıyla geçerken günlerim onsuz… Acı bir kederle sızlıyor gönlüm. sandım. Ne bir renk ufukta. Hasretim derînden şen gönüllere! Hayalim ufuktan ufka aşıyor. 1927.15 .

Ben burda saklamıştım… Bugün ölen birimi. Mabetler de almıyor bu zavallı kalbimi. kanayan bu yararın!...180 YIKILAN DİN Zebaniler taşıyor kalbimin tabutunu. güneşten cenâzeye!.. En sonra kırdım dini batıl aşkın putunu!... 1927. Bir tabut taşıyorlar… Karanlıkta ziyâdan… Baharına doymadan sararan bu tazeye Ağlamıyor gökler de. İlk girdiğim mabette ben bu puta tapmıştım!. Mabudu batıl olan kalbimin tabutunu. Erenlerden nur alır… Ebetlerden karanlık… Günlerce bu tabutla dolaştım mabetleri.49 .5 . s.. En sonra kırdım dini batıl aşkın putunu… Osman Faruk HAYAT. Günâhıyla kalkacak. 6 Teşrin-i sani. elbet mahşerde yarın Bağrında tunç alevden..2. Toprak olan kalbimin birçok arkadaşları Gülerek gösterdiler: Mezardaki taşları… Bir şimşekle açıldı tunç kapısı dehlizin Dalgalarına gömdüm adem denen denizin... mabedi de tunç alevli yapmıştım!. c. Şu kalbimle beraber toprak olan sevdadan. Putu da. Bu çılgın asabıma ram etti ebetleri. Bağrımdan koparılan tabut denilen varlık. nr.

Doğup ufuklarımda Katsaydın canıma can.181 AYŞE’NİN HASRETİ Deniz boş. Ben sevinçle inlerken Dudakların gülseydi. Sende kalbin adı var! Sen bir pembe bebeksin. Derdim: Yalnızlık ne hoş! Gönül olsaydı gamsız. Şiir Ayşe. Hayalin kanadı var! Boş kapı vuruyorum. neler kuruyorum. Fidan büyük neşeden Titreyip bükülseydi… Bak. sokaklar boş… Sanki dünya adamsız. Yanan her damarımda Aksaydı bir heyecan Elimde düğümlense Saçının ibrişimi. naz Ayşe! Her yese güleceksin. Merhameti az Ayşe! Veriyor kalbe hüzün Bu sensiz kurşunî gün… . Bir şarap gibi buse Söndürse ateşimi.

Ayşe! Gizli eller örüyor Geceyi iplik iplik. Karşı dağlar mor. Bağrım güneşten yanık… Nerdesin Ayşe. Saçların gibi siyah.182 Görünmüyor gül yüzün. nerde Bana çok uzak mısın? Göğsümde çarpan derde Acımayacak mısın? . Bulutlar kızarıyor… Denizim rengi soldu. üstünü yerin. Ortalığı bürüyor Bir sevimli gariplik… Bütün bütün örttü ah. Ayşe! Günün saati doldu. deniz. Akşam oluyor. Düşüyor yavaş yavaş. Gözlerin gibi derin… Uyuyor. Duyulmuyor güldüğün… Ufukta bir yanık baş Yatacak diz arıyor. Gece. kara… Yalnız derdim uyanık. Gönlüm akşamdan kara.

28 Teşrîn-i evvel. Ayşe! Vaniköy. Ayşe! Hasta bu yaşlı gözler. Sen aldırma.183 Güler yüzlü hevesin Olur mu bu derde yâr? Sen bir bahtiyâr gençsin. Bu kırık gönül. s. 1927 Celal Sahir HAYAT. En bir bedbâht ihtiyar! Senin sevda sandığın Maceralar oyuncak… Aşkı tanıyan çılgın Mutlaka kahrolacak! Hezeyân hep bu sözler. gül.2. 1927. nr.49 . c.17 . 3 Teşrin-i sani.

19 . hayal önünde gezen serserileriz… Rüzgârla musiki dağılırken semamıza. s. gizli bir efsane özleriz… Biz kâinatımızda semavî güzelleriz… Şarkın o şiirî nâ-mütenâhi hazanına. Sanat birer şarap uzatır her azamıza… Yıldızlar ince ince örer inci bir dizi. Bunlarla bir peri gülecektir fezamıza… Biz hüzün içinde. nr. Bizler. 1927. Şefkatle ağlayan o derin mavi gözleriz: İblis öterse geçtiğiniz bin harabeden… Herhalde çehrenizse bakan her kitabeden… Binlerce ıstırabın o bitmez figânına Düşsün bu katre katre teselli sahabeden… -Paris. 3 Teşrin-i sani. Eylül 1927Reşit Süreyya HAYAT.49 . c.184 İTİZÂR Âlem esiriniz… O kadar çok güzelsiniz… Afetsiniz ki: Geçtiğiniz kalp ateşli iz… Yetmez mi bir cihan size… Affetseniz bizi.2.

Örter yaprakları. rüzgardan yükselen sada.. 1927.. Ayrılış yasıyla söylüyor yüzün. çehrende hüzün.. Yaratan sanatın dünyasındayım. Ve girer gönlüme hülyadan bir ağ! Sevgili! Gözlerin yaşlı.7 .. c. Dinle. sulara siner. nr. Benim de içimde gamlı intiba.” Ziyaettin Fahri HAYAT. bazı ağlatır.185 VEDADA MISRALAR Deniz! Bu akşam ufukta ederken veda. Ruhumun coşuşlu bir anındayım.2. Hayat ki sadece bir hatıradır!. 10 Teşrin-i sani.. —“Bazı sevindirir. der.50.. Boşluğa dağılan yorgun gölgeler. s.

çardaklar..50.. Gurbet işledikçe şu uzun yıla Gözümün yaşında ürperir sıla. nr. dağda akşamlar. s. çatlamış damlar... Gönlüm dolaşırken yana yakıla Ovada sabahlar.. Buruşur elimde bir sarı gonca Ruhuma bir çamın şebnemi damlar.8 .. İçimden bir gümüş çağlayan geçer.. 10 Teşrin-i sani. Bağları gül kokan bir cihan geçer. c. Ömer Bedrettin HAYAT. Şafaklar içinde karşımdan geçer Tarlalar.. 1927.2.186 ANADOLU HASRETİ Titrek sahillere güneş doğunca Gözlerim görünmez dağlar selamlar.

Yak. Şan dolu ufuklara gün gibi doğduk artık... bu köhne kafesleri. siyah dumanların ruhumda gündüz olsun. Yak.. gözler ışığa kansın artık. ruhumun zindanı. Gül görmek istiyorum kızıl akşamlarında Anamın. İstemem yansın artık Kara delikleriyle pencereme dizilen .. nura hasret gözüm titresin eserinde. bağrında kül olsun bu kasvetler yığını Yak.. ey aziz ocağım.. şu sarı tahtalar çatlasın uzun uzun. öz nurum parçalandı.. Kara kuvvet ağzından dökülen nefesleri.. ey aziz ocağım.. Bir kadın gölgesine “Örtün!” diyen sesleri İnkılâbın çelikten göğsünde boğduk artık. Esir kuşçağızlar gibi bunaldığımız yeter.187 OCAĞA KARŞI -Kafesleri yakarkenYak. Zulmetler kadınlıkla kaynaşmasın diz dize.. Yüzlerce sene var ki benim bu taassubun Sırıtan dişlerinde göz nurum parçalandı. kardeşimin.. Rüzgarım. bu köhne kafesleri. Yak. Gönlümüz.. güneşlerim. Yak. Güneşe veba diyen kör gözlü evimize Dağların hür rüzgarı yalvarmadan işlesin. küflü penceremde ufuklar dümdüz olsun. Veremli mahallemin ciğeri genişlesin. Yak.

nr. c.51. 17 Teşrin-i sani.. s.2.3 .. 1927.188 Gözlerimin nuruna pas renginde çizilen Bu çapraşık çizgiler. Ömer Bedrettin HAYAT.

Ben sana vurulmuşum.189 KOŞMA Kirpiğine sürme çek. gelinlik çağına… Anlatıyor duruşum. Yaş olsam gözden akmam. Kız. 1927. bırakmam İlleri kucağına! Faruk Nafiz HAYAT. s.3 . nr. 24 Teşrin-i sani. Kına yak parmağına: Bu yıl yaşın girecek. c. düşsün gönül kuşum Saçlarının ağına.2. Ko. Vatanımsın.52 . Göz olsam gayra bakmam.

Bu dinlenen ebedî sanatın terânesidir… -Kederli bir geceyim… Vermeyin hayâtı bana..190 SEVGİ ve IZTIRAP Gülüş ve nükte… Ziyâ. Kırık kanatlarımın kan sızan kalemlerini Sürüklerim. İçin için… Deliyor ağrılar şaklarımı… Zehirlenirseniz ah öpmeyin dudaklarımı… . Büyüklüğün gibi zulmün de lâ-tenâhi mi?. nağme… Bir uçuş hissi Parıltılar yağıyor gözlerin kadehlerine… Yudum yudum dökecek aşkı sızlayan yerine.. Daraldı sıtmalı kollarda ten sürâhisi… -Zavallı bir geceyim ben… Ziyâ getirmeyiniz… Ölüm diyârına ait zavallı bir geceyim… İçimde dalgalı ummân… Dudaklarım sessiz. ipekli sandalını Suyun günâh dolu rüyâlarında gezdirdi… Sadef-i kamer. ayırıp geldi yasemin dalını. Ademle hal olunur bir zavallı bilmeceyim… Açıldı kahkahalar her dudakta her yerde. adem… Bizi koynunda besleyen anne. buna mahkûmum arzın alnında… Biraz şiirse bu izler… Duyun elemlerini… Uzakta bir deli rüzgâr. Onun da koynuna koymuş mu sevgi incisini? -Karaltılar alıyor dalga dalga gözlerimi… Ölümlü sâm vuruyor pençe pençe seslerime… Adem. Köpürdü neşeli şampanyalar kadehlerde… Bu çağlayan o firarî saâdetin sesidir.

s. 24 Teşrin-i sani. her yerde Acıtmadan kapayın sonra göz kapaklarımı… Reşit Süreyya HAYAT. c. 1927. Bitince neşeli şampanyalar kadehlerde. Sönerse kahkahalar.7 . nr.52 .191 ………………………………………. her dudakta.2.

2. Ah o erik ağacı. haydi sevişin!” derdi.17 . c.52 . Gölgeler mışıl mışıl uyuyorken kuytuda. kuzum erik ağacı! Aydınlattı bu müphem ışık karşı yamacı. bilsen erik ağacı! Kadıköy: Sabri Esat HAYAT. başım “o”nun dizinde… Ne olur bakma bize. Bize fısıldıyordu: “Şimdi herkes uykuda!” Ah sen erik ağacı. ah sen erik ağacı! Gölgesinde kalbimiz çarptı ikimizin de. biraz şöyle gezin de… Kuzum erik ağacı. Ah o erik ağacı. 1927. “O”nun eli kalbimde. Çapkın erik ağacı. ah o erik ağacı! Her gece “Sevdalılar. Senden ayrılıyoruz. nr. ah o erik ağacı! Galiba son geceydi –yıldızlar çok uzaktıYeşil parmaklarını omzumuza bıraktı: Ayın tekerleğine dallardan peçe taktı. 24 Teşrin-i sani.192 “ERİK AĞACI!” Üstümüze yemyeşil mantosunu sererdi. çapkın erik ağacı! Renkler mâtem bağladı artık ağlayan suda. Bilsen erik ağacı. s. ah bilsen bu ne acı! Seni tekrar görmeye iki kalp de duâcı.

c. s.19 . 24 Teşrin-i sani. Denizi yararak engine doğru Koşan bir sandalın izine baktım… O kadar baktım ki gözümün nûru Yoruldu… O zaman. Ararken ufukta bir yeşil ada.2. alnıma yazı Yazan o mâtemi eli göründü… Güneşin son kızıl rengi eriyor. Bugünkü güneş de batıda söndü! Göklerde gecenin. 1927.193 SULARDA GURÛP İndi şen sulara gurûbun yası. ben sanki aktım: Rişeli ruhumla engin sulara! Bin bir hâtıra ile zengin sulara! Ziyaettin Fahri HAYAT. nr.52 . Kıvrımlı suların dalgalarında! Kalbim bir coşuyor. bir ürperiyor.

1 Kanun-i evvel. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git… Bir yarın göçtüğünü. suyu dinmiş dereler… Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna. Hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. s. Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz: Benim kadar titremez.3. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü. Bin yardadan duyarım kimle gülüştüğünü. c. Kimlerin rüyâsına girdiğini bilirim… Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü Daha candan görürüm senden uzaklaşınca. nr.53 . Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git… Bir yarın göçtüğünü. çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git! Faruk Nafiz HAYAT. 1927. Alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim.12 . çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git! Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı Andırıyor ışıksız evinde pencereler.194 ALLAH’A ISMARLADIK! Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. hiçbir yiğit oğluna. Biraz yaşarmak için beklesin artık kışı Çağlayansız yamaçlar.

. Bu sözlere gömdüğüm gönlü… Ve gül gibi de şiirime ver Mezarıma konmayan o gülü… Reşit Süreyya HAYAT.3.. c. gözlerimde keder. s. uzun geceler. çok ağır bu hasta…Eğer Sarıysa yüzüm. Bakışmamızın bu son sözünü… Ağır. çevir gözünü… Yüzüm sarı. 8 Kanun-i evvel. Bakan çok acır. Unutma uzun… uzun geceler.3 .54 . nr.195 TÜRBE Unutma uzun. 1927. fakat sevemez… Yarın yol olur çiçeklenemez Kemiklerimin gömüldüğü yer… Unutma. uzun… uzun geceler.

sesi yaş dolu. Nûru gözlerinde yanan merhamet. s.196 YARALI Bir lahza dur yolcu! Yanan bağrımı Bir damla teselli sun da serinlet… Dindirir bir parça belki ağrımı. c. nr. 1927. Dik kemerlerinden bir sabah erken.55 . 15 Kanun-i evvel. Bin lanet ey yolcu. Ruhunda ümidi mesut dönüşün Kuşlar doğan fecri selamlıyorken Çıkan genç ve bahtsız yolcuyu düşün.3. doğduğum güne… Altında doğduğum burçlar yıkılsın! Bir virânedir ki ömrüm üstüne Şeâmeti çökmüş aşk tılsımının… Ey bağrı merhamet. Şehrin kapısında bir lahza dur da.17 . Uğrarsa bir akşam doğduğum yurda Önünde açılan bu gurbet yolu. Ahmet Hamdi HAYAT.

Bu alevle tutuşur damarlarımda kanım. Yarabbi! Kızıl güneş vursa da bir aslan yelesine. Kulaklarım en coşkun musikiyi işitti. Kavrulmaz eminim ki bir kuş kanadı gibi… Boynumda alev renkli bir bayrak dalgalanır. Deniz gibi heybetli bir aslan kesildim ben. Kan köpüklü dalgalar çarpıyordu sâhile. Kayalar birer devdi. sen metin ol. Dedim ki: Ey denizi.197 DENİZ ve ASLAN Tutuşmuş kanatlarla batıdan uçan kuşlar Bembeyaz bulutları kızıla boyuyordu. Ey benim ilk ceddimi cennetten atan Allah. bütün boşluk mosmordu! Ufukları kaplayan cehennemî hâile Kızıllıklar saçarken denize demet demet. bu hürriyet sesine Ölsem de koşacağım. Bu isyân dolu sese. Ateşten halkalarla bu ölümlü uçuşlar Yukarısında bütün gök. denizin ahengini Bana coşkunluğunda mademki sen dinlettin. Ben ki senin kulunum. Yavaş yavaş sıyrıldım yalancı benliğimden. Yalnız senin önünde gelirim bil ki dize. . Ey ufukta yangınlar tutuşturan mucize. Cennet fecirlerinin bin bir türlü rengini Mademki sen devşirip şu gurûbu halkettin. gemiler bir iskelet! Bu korkunç manzaraya gözlerim daldı gitti. göğü yaratan Allah.

3. 1927.198 Irkımın haşmetini bütün kâinât tanır. Ben kızıl güneşlere haykıran bir aslanım. nr. c.56 .16 . 22 Kanun-i evvel. s. Halit Fahri HAYAT.

Rüzgâr fısıldayarak: Akşam! dedikçe Yıldızlar tutuşurlar gönüllerde birer birer. çırpınır aka aka İçli gönlünde onun bir keder var mutlaka Yapraklar titreşirler helecânla telaşla. Sevgililer hıçkırır kalplerindeki yaşla… Uzaklarda çalkanan endişeli bir yelken. Kararan ufukları heyecan bürür gibi… Kayalar.3. 22 Kanun-i evvel.56 . sanki uykuya dalar. Köpüksüz dalgaları. adeta yürür gibi. nr. 1927. düşünceli sahil inildedikçe. Can veren gün denizin yorgun koynuna girer Ekrem Reşit HAYAT.20 . hasta bir ninni arar… Sessiz ağlayan dere. c. yorulur artık. s. sabırsızlanır.199 AKŞAM Deniz. Maviliklerde erir gölgeler serpilirken… Dağlar.

kavurucu dudağını değirmiş? Rabb’im!. eştim eştim… Günlerce su aradım bağrımın çöllerinde.57 .3. Bir yağmurun kıymeti bile yok gözyaşında: Uğraştım ağlayarak. Onlar daha kopmadan birer ney olmalıydı. Olsun mu bataklıkta hep birer boş kamış?. hülyânın usâresi. s. tek. eştim. suyundan vazgeçtim. 5 Kanun-i sani.8 . Her derdin pençesine göğsüm. c... Ruhum şehvet mi dolsun bu ırmakta su diye. gönlüm açıktı. Hangi sam. nr. Bir dilsiz dere olsa. Belki su vardır diye bundan daha derinlere Çetin tırnaklarımla... Yok mu bu sonsuz susuzluğun çaresi? Dökerdim gözyaşımı beklerdim de başında. Aşkı yazmazdım alnım yazısıyla dolmadan!. gözlerin. kum çıktı. “Kalemdir” denmeliydi daha hiç yontulmadan: Onlar bestelemezse derdim kimin malıydı. eştim kum çıktı… Behçet Kemal HAYAT.200 EŞTİM. EŞTİM KUM ÇIKTI Hepsi İsmail gibi ağlamakta su diye: Sayısız hislerimin dudakları çatlamış. Denedim: Birbirinden daha beter zehirmiş Dudakların.. 1927..

3. s.ı’m gibi gökte yaşardı. ki yalnız kahraman çıktı mı “Geç!” derdiniz. hızını göklerden aldığından.201 DAĞLAR [Aslı gitti Kerem ardından ağlar Yol vermeyin başı dumanlı dağlar] Yaslanır bir buluttan bir buluta başınız. O taş yürek bu işi nasıl başardı. c. bir ay aşardı dağlar! Kalbini göstermese göğsünün yırtığından Yol mu bulurdu âşık kurduğunuz yığından? Cihângirler. Yalnız ölü canlara karşı baş eğerdiniz. 5 Kanun-i sani. Üstünüzden sel gibi ufka taşardı. nr. Gövdeniz Tanr.. dağlar! Siz. Nasıl oldu. dağlar?.8 . 1927. dağlar! Engin kanatlı kuşlar olmasa yoldaşınız Tepenizde bir güneş. 1927 Faruk Nafiz HAYAT.. o soysuz kıza geçit verdiniz.57 . Kanun-i evvel.

nr. 5 Kanun-i sani. cengin sesi duyuldu. -Olacağız bahtiyâr Yalnız Memet gülmüyor. Güldürürken kalpleri bir zaferin düğünü… Top sesleri kesildi… Şimdi biraz fâsıla: Hayatına ders veren namlular silinmekte. boralar gökleri titretiyor. Siperlerde gizlice baş başa dertleştiler. Memet’in bölüğünde telaşla söyleştiler. sılalardan bahis var: -Sulh yakınmış… -Bahara……. tunç yüzünde gözyaşı Eksik değil… diyorlar: -Ne var? Söyle onbaşı!” O. . ateş.3. Alev. kan dolu ufka sükûn etmekte.202 Memet Onbaşının Menkıbelerinden: FİRAR -“Asîl ruhlar”ın asil ve muhterem muharririne ithâfSiperlerin içinde ne acı bir kış günü: Fırtınalar. Gönüllerin bir rüzgâr: Hasretten esen sıla… Uzakta derenin arasına gizlenmiş. Şimşekler namlulara çarparak aks ediyor. s. 1927.Nic’oldu onbaşımız? Onbaşımız nic’oldu? Ziyaettin Fahri HAYAT. Çadırlarda köylerden. kalbinde düğümlenmiş Bir hissin ateşini etrafına saçıyor… Zaten yıllar. acı bir bakışla gözlerini açıyor… Tan atarken bir sabah.57 . aylardır.18 . c.

) Vatandaş ! Hür alnın hür vatanında Minnetle bir kere burada eğilsin ! Düşün ki bu mermer mezar yanında Taptığın Ka’be’den uzak değilsin. Bu anda duyduğun gururu. . Hürmetle an burda güzel İzmir’i Görmeye doymadan göz yumanları Yıllarca yurdunu kaplayan kiri Kanıyla gideren kahramanları Onların mübârek yüreklerinde Dinmeyen hasretin remzidir bu taş. için Onların döktüğü kanla tadıyor. Orada verilen ilk şehitlerin hâtırasını yüzünde “Vatan ve Nâmus” yazılı mütevâzı bir mermer abide yaşatıyor. Kalbinin en azîz olan yerinde Bu ulvî tahassür. İzmir’e ilk önce kavuşmak için Ön safta koşanlar burda yatıyor. yansın vatandaş ! Çırpınan gönlünle bu kabir önünde Bir derin ibâdet huşuuyla sus ! Karşında duruyor işte o künde Kurtulan eserler : “ Vatan ve nâmus “ Vatandaş. bu mermer mezar yanında Taptığın Ka’be’den uzak değilsin .203 HALKAPINAR ( Halkapınar. ordumuzun İzmir’e ilk girdiği yerin adıdır.

c. 1927.4 . 5 Kanun-i sani. hür vatanında Minnetle bir kere burda eğilsin ! İzmir . nr.3.58 . 1927 Necmettin Halil HAYAT. s.204 Yükselen hür başın.

Ölüm acısına uğrattı beni. Saçlarını yolar bu garip anan. Şimden sonra acep neylerim sensiz ? Çocuklar mektepten çıktığı zaman. Her yerde izlerin yazılı kaldı. Şimden sonra acep neylerim sensiz ? Kitabın çantanda asılı kaldı. Elbisen sandıkta basılı kaldı. Şimden sonra acep neylerim sensiz ? * İzmir’in Narlıdere köyünde ( Ali Kemal ) nâmında genç bir halk şâiri tarafından yazılmıştır. Şimden sonra acep neylerim sensiz ? Narin vücudunu kurtlar oydu mu ? Tatlı dillerine toprak doldu mu ? Ağıtlarım sana malum oldu mu ? Şimden sonra acep neylerim sensiz ? Odandan içeri bakamam gayrı.205 “AĞIT” * Hiç benden ayrılmak istemedin sen. Başıma yığılır bir kara duman. Titrek seslerini duyamam gayrı. Şimdi sonra acep neylerim sensiz ? Ecel çekti aldı elimden seni. . Kara topraklara defnettim seni. Oğlum şimdi nasıl edersin bensiz ? Senin hayâlinle eğlenirken ben. Bir daha bağrıma basamam gayrı.

nr.6 . c.58 .206 14 Teşrin-i sani 927 Ali Kemal HAYAT. 5 Kanun-i sani. s.3. 1927.

3. 1927. Esen rüzgârlar ki yanan derime Serin şifâsını döker her gece Çağıran bir eldir sanki gizlice Ruhumu meçhûlün ufuklarına.58 . Ne hâtıraların yalvaran sesi. Başka bir neşîde söylüyor bana Hülyâmın ufkunu döken dalgalar. c. s. Ne lambam ki soluk bir ışık serper Istırâbı taşan gecelerime. Ahmet Hamdi HAYAT. nr. Hiçbir şey bağlamaz beni bu yere. Ne ağaçlarının kuytu gölgesi Rüya besteleyen eski bahçeler.8 . Şimdi kadehimde başka şarap var. Ve ümitlerimin sırrını gizler Güneşli ufuklar. engin denizler.207 YOLCULUK Susamış ruhumla mesâfelere. 5 Kanun-i sani.

208 HAYAT Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle Dağ taş deme.. sakın. her gün sana hız veriyor bir acı. Kızıl dudaklarından bırakma ıslığını. soğuk. Seni bulur izinden ıslığını duyanlar.. Başında şakladıkça atlıların kırbacı. hayda ! Sen yük altında haykır. yağmur. omuz başların kamçılardan kızarsın : Bu ağrılar duyurmaz sana yalnızlığını. arkadaş. gün gelecek.. Varsın.. el uyusun sarayda !. Yara açsın kayalar ayaklarında. gün batmadan ilerle ! Yara açsın kayalar ayaklarında. Bu ağrılar duyurmaz sana yalnızlığını. Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle Dağ taş deme. varsın. Görmesinler belinin. Fırtına. Varsın. .. İnce bir iz çiziyor yere sızdıkça kanlar. omuz başların kamçılardan kızarsın. Kızıl dudaklarından bırakma ıslığını. büküldüğünü. Anla ki. sarıl yollara ! Ardına bakma . varsın. Ne varsa üstüne çek ! Bu çetin yolculuğun sonunda... Haydâ.. arkadaş gün batmadan ilerle ! Sırtında bir tüy gibi taşı taştan yükünü.

Gül dudaklar öpecek o kırbaç izlerini.3 ..209 Sırma saçlar saracak her kan akan yerini. 12 Kanun-i sani. nr. 1927.. gün batmadan ilerle ! Faruk Nafiz HAYAT.59 .3. arkadaş. Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle Dağ taş deme. s. c.

..3 . Ufuklarda bu akşam ne sis var. Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor.210 BURSA’DA AKŞAM Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam Dağların yere indi koyu. ne bulut var . Servilerin içinde bir alev “ Emir Sultan ” ! İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgar Bir ilahî adaya benzeyen “ Yıldırım ” dan.3. Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi Öz cenneti gönlümle seyrettim ben bu akşam. “ Uludağ “ etekleri al ipekten bu akşam..... Ovada ince yollar gölgeleniyor işte .. s. c. . 19 Kanun-i sani. nr. 1927. Göklerde ne bir nefes ne de bir kanat sesi. “ Uludağ ” etekleri al ipekten bu akşam . Güneşin son nûrundan bir damlacık içmiş de Şu karşıki kulübe bir saray görünüyor. Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi.Bursa Ömer Bedrettin HAYAT.60 .. serin gölgesi .

211 GURBET MANİLERİ Gurbetteki geceler. İçirir yudum yudum İnsana işkenceler.. uykuya düşer. Acıdan oya işler. Islanır. Ufuk. Gönül aktıkça düne.. Gözler... engine dalar... Bu akış. yine dalar. Ay. gökten suya düşer... Dayanılmaz sızılar. “ Yar “ yine kavuşmayan Allah’tan ölüm diler. Coşarak kalbi sarar. . ruhu atar Derdin en büyüğüne. Sahilde sevgililer Gözyaşlarını siler. Sararır günden güne. Istırâbı heceler... Sevişen her gönülde Kanatacak iz arar. Elem kalpleri dişler. Bu ıssız gecelerde Gönül korkuya düşer... Yandıkça bütün bütün Gamın kalbine dolar.

Sevgi. hicrânla öpüşür. Ekrem Reşit HAYAT. coşar. 19 Kanun-i sani. coşar. gider “ Yar” ını anar. Hıçkırıklı gönüller İçten vurulur. 1927.. coşar.. Sular ... kendi koynunda Ağlayanla öpüşür !. gider. Sükûnet bulur.. s.. yorulur. gider Kalpleri için için Durmadan kanar. nr. Gurbet . yanar.7 . Sevenler .212 Tahammül ufukları Her dakika genişler. c..60 .3. Gam.. kanla öpüşür.

26 Kanun-i sani. 1928.3 nr.213 DENİZ GARİBİ Bembeyaz bulutların ördüğü şelaleden. Kanadı parçalanmış bir yorgun martı gibi Uçuyor dalgaları andıran şen dağlara… Bursa:Ömer Bedrettin HAYAT. 4. . sanki deniz garîbi. Günün kızıl ufuktan gördüğü şelaleden Köpükler dağılıyor mavileşen dağlara… “Ah deniz!” diyen gönlüm. c. 61. s.

Bu hazine geçemez “zaman”ın pençesine. .. sönük. ihtirâsım.214 BİR İTHAF -“Miras”ım içinÖldüğüm gün ve hatta ölmemi beklemeden. “Zaman”ın bilemediği bir şey.. Onlarda birbirinin ardınca öldüler mi. hatır-gönül bilmeyen “Zaman” adlı bir hakim. düşüncem. tutmaksızın yasımı. Onu çünkü sarmışım kafiyemin sesine. Hayâlim. Adaletten şaşmayan. Bir gizli hazinem var ki her günüm peyderpey Geçtikçe daha parlak. hayır!. Yine biliyorum ki: “Miras” ımdan en büyük Hissenin sahibidir gözleri bunak. Duygum. Bir karanlık ki beynimin çürüdüğü Kara topraklar kadar mahvedici bir büyü! Fakat. Bir gizli hazineme her gün inciler doldu. bütün benliğim. daha kıymetli oldu. heyhât ebediyeti. “Unutulmak” denilen o hain. dişlek cadı! Ne zekâlar hep onun kucağında kocadı… Belki bundan artacak tek tük güzel mısralar Birkaç vefalı dosta verilecek yâdigâr. Şimdiden biliyorum bu hazin âkıbeti: Vâris bırakmadım. Vârislerime taksim edecek “miras” ımı: Ebediyet-ki odur düşündüğüm en fazlaBir şey kazanmayacak bu kıymetsiz “miras”la. şairliğim… En tükenmez mirasım.

yalnız sana bıraktım. Zaten o olmasaydı şair olmayacaktım.215 En yüksek heyecanım hep onda saklı kaldı. Bir gizli hazinemi. sevgilim sana verdim. 61.13. 26 Kanun-i sani 1928. Ah. onu sen bilirsin belki de benden iyi: Kalbim. Evet. Bu hazine aşkınla doldukça derin oldu. . Kimseye söylenmemiş her sevincim. s. “zaman” göremez o sonsuz hazineyi. İşte ben bunu yalnız. “Zaman” ancak şiirimin satırlarını aldı. Her zerresi dağılıp toz-toprak olsa bile. Ruhunda vakit vakit gamlı bir ürperişle Duyacaksın hep onun sana yaklaştığını. senin oldu. Seninle taştığını… Enis Behiç HAYAT. Ölümümden sonra da çırpınacaktır yine.3 nr. ölüm bilmeyen kalbimdir o hazine. c. her derdim Bu hazine içinde birikti.

Sanki aşifte bir hayalin izi Ki tutulmaktan imtinâ ediyor… Bir beyaz el ki sade müstehzî.. Sen de zannetme ince sanatını.. Niye aldın ya? Gizli koynuna ben. Bunu ilk aldatılmadır sanırım!. Öyle şiir oldunuz ki kıskanırım. Sevme! Billur dudaklı dalgaların İçmesin hamle hamle ıtrını… Ah İnce ıtrıyla ruh alır o kadın. kıskanırım… . Dağılıp çağlayanlarında gezen Sarı saçlar ziya demetleri mi? Onu gözyaşlarımdı sade çözen.. Süzgün endamı öyle mermer ki.. öpme… Hırpalama O güzel ağzı öpme. Saklamıştım bütün saadetimi!. İçme bahtın olur senin de siyah: Seni en sonra öldürür bu günah!..216 RÜZGAR Sevme rüzgar o sevdiğim kadını Onu gözler yakan güzel tanırım. Niye indin de bir esir oldun? … Sevme… Çırpınmasın o kurdelesi.. Uçuşur: Kalbidir. kamerler onun… Sende kıvrımlarında nağmeleri… Göklerin her hitâbı sendendi. O güller… öpme. “Gel” diyor. sanmayın veda ediyor.

Öpülürken harap olur sanırım!.. 26 Kanun-i sani..3 nr.217 Deli sevdamı gizli koynunda Onu pek nazlı bir güzel tanırım. 15. 61. Reşit Süreyya HAYAT. c. 1928. . s.

Ne varsa harcadım alın terine. Şimdi de göğsümde kalbim yok oldu.16 . 2 Şubat. nr. c. Gönlümü bağladım -kadın yerineÖmrümün gündelik emeklerine. aşk almamıştır! Benim de yandığım günler çok oldu. Çıkası gözümde yaş kalmamıştır! Faruk Nafiz HAYAT..sözüm ok oldu.3.218 VAH ONA… Vah o genç kalbe ki canan yüzünden Bağrına basmadık taş kalmamıştır. Toprağı çepçevre saran hüzünden Heyecan duymamış. Dilim yay kesildi.62 . Gövdemin üstünde baş kalmamıştır. 1927. s.

. taştan ekmeğini çıkararak yaşıyor!. nr. kaba taşlara Evinde kadın gibi pudrayla boya süsü. 1927.3. c.19 ... Doğacak kardeşinin bile var gönüllüsü! Merdivenden yükselen adımlar alkış tutar. Gece gündüz evini omzunda taşıyor. Sanatkarın görenler şaşırır sert elini: O. Kendine kuramadı refahın temelini. duvarda birkaç çini. Eğilmeyi öğretir kemerler dik başlara.. Neşenin tebessümü dolduran diye mimar Gamze gibi süslemiş her oyuğun içini.219 MUAMMA Yaptığı düz duvar dik süzer yıldızları Yükselmeyi hak eden bir alın gibi. Tutuşan camlarıyla çevre salan kızları Andırır… “Yanıyorum…İsteyin alın!” gibi İnce bir mana verir dilsiz. s. 2 Şubat. Parlar birden gözleri. Behçet Kemal HAYAT.62 .

Gökyüzü bu sevgili aya engin bir yatak Salkımlar gibi yer yer parıldıyor yıldızlar Sonra bir bomba sesi. atıyla kayıyor Ay gökten damla damla ışığını yayıyor Birden bire at ürktü… Var mıydı bir ağrısı? Atın gözü büyüdü… Kımıldadı sağrısı Kulakları kımıldadı. sonra inleyen yıldızlar Karanlıkta büyüyen dağlar benziyor deve Daha keskinlik verip bağlarındaki aleve Ay gittikçe karşıki tepeden yükseliyor Bir gölge ilerliyor yolda sürüp atını İnletiyor nal sesi yerin birkaç katını Bu. aylardır kavgayı anıyordu Ay şimdi kuruyordu göklere bir tak. genç.220 BU KIZ KİM? Mehmet Emin Beye Akşamın karanlığı açılırken sulara Top. az oynadı yelesi Sağında belirmişti çünkü bir kız gölgesi …Bunu gören at munisleşti ansızın Gökte taze beliren birkaç salkım yıldızın Işığıyla süslenen yelesi sarktı yine Güzel at biraz sonra geldi eski haline! . yirmi yaşlarında delikanlı bir nefer Yırtıyor karanlığı gözlerinden taşan fer Arada bir davranıp elindeki silaha Mahmuzlayıp atını uçuyor karanlığa Kim bilir kaç saattir aşıyor uzun yıllar Karargaha gidilen yol üstünde bir köy var Köyün tozlu yolunda. tüfeğin sadaları sinmiş kuytulara “Gediz” bir şerit gibi kuytulara uzanıyordu Haftalardır.

gözyaşları bıraktı! Gece bütün seferler süngüsünü biliyor Boşluğa bir türkünün bestesi serpiliyor . kalbi çarptı onunda İçi helecan doldu tam yolun sonunda Bu gölge. -Kal köyünde kuzum sen! Ayın kızıl ışığında yoldan aktı Kızda. atını hemen sürdü Uzaklardan seslendi. Neler söyledi kıza gözlerinden taşan fer! -Olmaz… der gibi kızı bakışlarıyla süzdü Sevgi yolunda bu kız galiba görgüsüzdü Bir genç kızın bakmaz mı bir erkeği Bu kızla konuşmasam bir lahza daha iyi Diye düşündü genç er. kız gölgesi… Elinde bir bakraç vardı Başında ışık vuran altın gibi saç vardı Gözlerinde aydan da parıltılı bir ışık Kimdir bu yol üstünde gezen nazlı sarmaşık? Genç sefer gözlerini sarı bakraca attı Atın genç süvarisi dikti onu ağzına Gözleriyle dalmıştı köyün bu genç kızına Birden bire uzaktan bir silah sesi geldi Gecenin perdesini bu ses ansızın deldi İçtiği suyu hemen bıraktı delikanlı Bakındı etrafa bir lahza canlı canlı Yine sonsuz bir sükun… sonra düşen bir yıldız Dudağını oynatıp birey söyledi genç kız -Sen de bir patlasan a… Bakıp sustu genç nefer.221 Delikanlı da hemen gözlerini kaldırdı Gözünün ışığını bu gölgeye daldırdı O da ilk önce ürktü. gencin ardından.

içli türküsü Gah elemli. hüzünlü. yüzünde kan Göğsü kan. gah sevinçli türküsü İnsan vurulur gibi oluyor ta… canından Kır at köprüsünden. solunu Bir tabanca sadası. delikanlı atıyor Fakat yandan düşmana şimdi silah atan kim? İmdada gelmiş gibi kurşunlar boşaltan kim? Az sonra genç seferin kalmıyor tek düşmanı Atının dört nal sesi inletiyor dört yanı! Sabahleyin bu yoldan geçip bir lahza duran Orduda ki neferler görüyorlar. Bu kız kim? Hangi köyün en sevimli yıldızı Kimse bunu bilmiyor… düşmana atmış silah Acaba vurulurken demiş midir… anam… ah… Eğer o delikanlı buradan geçerse tekrar -Etrafını alırken kızın geçen yolcular Anlayacak bu gece imdada koşan kim? . arkadan birde bomba Buna cevap veriyor karşıda ki koca dağ Genç atından atlayıp tabanca boşaltıyor Kahpe düşman atıyor.bir kızı.222 Bu türkü. kör ağlanın yanık.elinde ki silahı kan. düşman kanından Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır. Sanki dalmış dinliyor bu türküyü engin kır Ay bulutlar içinde bir bir yavru gibi saklı Yüzü bir gelin gibi sanki altın duvaklı ‘Beş kanat’ dağlarını aşıyor o genç yine Atının nal sesleri gecenin enginine Zaferin tunç sesinden tunç mıhları vuruyor Mağlup düşman son defa mevzide kuduruyor Birkaç gölge atlının kesmek için yolunu Tutuyorlar bir yanda bu yolun sağ.

Bu benim meçhul ‘yar’im! Mehmet Faruk HAYAT. 9 Şubat.8 . c. nr. 1927.223 Beklide inleyecek.3. s.63 .

. Her derde teselli veren dereler!. Oraya buraya serpilmiş çamlar.8 . Dağlarda ayıran sevişenleri. Yaslara düşüren gönlü şenleri!. Hasan Âlî HAYAT. nr..224 GURBETTE TABİAT Gölgesiz ovalar bir kızıl tarla. Sisler altında başları saklı.3. Kıvrım kıvrım yollar pembe bir yılan Yükselip görünen sinip kaybolan Bu ince hatlardır hasretin izi Bekliyor silinen ucunda bizi!. c. 9 Şubat. Bir gelin gibidir telli duvaklı. Altına zümrütten ışıklar damlar. s. Halkının sırrına eren dereler. Fanilik hıçkırır ağlayışında.. Dağlar kınalanmış yanık otlarla.63 . Rüzgarlar çamlarda sanatkâr olur. En güzel besteyi orada bulur. 1927. Baş başa vermiştir sekiz on sükut Veriyor bu coşkun dereye öğüt: Hayatın sesi var çağlayışında.

c. gâh ümitsiz kısalır… Hüzünlü ahengiyle gurbet hissini alır Bu hasretli diyârda kağnı gıcırtıları… Sarp yollarda inerken tâ derinden derine. Köydeki nişanlıdan âşığa haber verir… Bulutlu kış günleri bir nefes gibi erir Bir arşın boyu karda kağnı gıcırtıları… Dağda vahşi kuşların işitirken sesini.225 KAĞNI GICIRTILARI Ayrılığın yırtıcı hislerini besteler. Anlatır çobanların şâirlik hevesini… Bilir titreyişiyle ruha işlemesini Bir hazin “ney” kadar da kağnı gıcırtıları… Yaşar Nabi HAYAT.3 nr. 9 Şubat. dağlarda aksi kalır. 1928. Sonu gelmez yollarda kağnı gıcırtıları…. Savrulurken rüzgârda kağnı gıcırtıları…. . Bazı bir hıçkırıktır. Gurbetteki yolcuya kavuşmayı müjdeler. 63. s. Gâh yalvarışla uzar. Kanat açar ruhların gizli emellerine… En yalçın kayaların erişir üzerine Bulutları yarar da kağnı gıcırtıları… Gönülden yalnızlığın acısını giderir. 20.

delidir. 16 Şubat.226 MABET O yeşil alevle yanan gözlere Cehennem dediler. harâptır dedim. Ey ilahi kadın senin önüne Havf ile. nr. c. rişe ile diz çöken yöne Şüpheyi sırtından at kaldır dedim Bu puta tapmayan apdaldır dedim Fahrettin Mustafa HAYAT.3.5 . 1928. mabettir dedim Mabedin önünde diz çöküp yere Aşk ile tutuşmak âdettir dedim Görenler dudağının kızıl rengini Kan mıdır dediler. s.64 . şaraptır dedim İçenler busenin leziz beneğini Sarhoştur.

yazı andıran! Bir kımıldatırsan eğer bu taşı. ölüme gelmiştir sıran. Ko artık meydana bütün varını. O zaman canından olursun. Açlıktan ölüyor bir kurt içinde. Kapanan mağarayı bağrım sayınız : . papatya başı Bahara benzeyen. atlım. atlı! Ey çemen gözleri. At. Son demi yaklaşan bir kurt var inde: Mağaranın ağzını bir taş kapatmış. Az daha yaşatmak için canı. Atının nalları taşa değmesin. Ant olsun.227 MAĞARA En feci ölümü günlerce tatmış. posteki omuzlarına. Ya çıkar. belli ki ruhun kanatlı. Kan sızıyor bu kana doymayanın Duvardan duvara vuran başından… Gözünde karanlık ecelleşirken. Geç. Şakıyor mağaranın önünde sesin. çoban. ya çıkmaz o kurt yarına: Yaylaya zağarsız sal davarını. Her gün el kanıyla ziyâfet çeken Koca kurt yalıyor kendi kanını. Çığ gibi tepeden inen kayanın Farkı yok git gide mezâr taşından. Kalbime benzetin çırpınan kurdu.

Yolcular.3.16 . 1927. bu taşa dokunmayınız! Faruk Nafiz HAYAT. c. nr. s.228 Bu açlık ininde boğmadan kurdu.64 . 16 Şubat.

Suyuna düşmek için soldunuz yaprak gibi. Kurt inine girdiniz kurt iner dağdan diye!.. Bilmem hangi “ölü”mü anıp ağlayacağım. İçinizde tatlı bir azabın kıvraklığı Hırpalanmak isteyen bir ürkeklik var sizde Gözleriniz perdeli çizgili çehrenizde. kırık dökük Bir sesle saz beniziniz karşımda boynu bükük!... Bir menfadır kendimin gönül diyarı bana... Ansızın inleyerek karşıma dikildiniz?. . Ey içli gönüllerin öksüz kırlangıçları. Emelin ihtilacı ayrı bir ağrı bana!. açılın uzaklara!.... Kaç serabı gördünüz su diye sevindiniz.. Kaç kavalın sesine koştunuz çoban diye. Yaprak dökme bilmeyen bir ormandı her çağım Bin bir ateşli nefes değince yapraklara Bir kor gibi tutuştu..... Emerdiniz hissimi kızıl bir dudak gibi. Başı boş sürü gibi dağdan suya indiniz. Başınızı döndürür bağrımın bin bir yarı. “Ney”in boş göğsü kadar dopdolu.. Ne bir seraba koşun ne de bir çölde yanın!.229 ESKİ EMELLERİME Ne ben sizi arayım ne de siz beni anın. Gözü kamaştırırken bir nur gibi adınız Niçin gölgemmiş gibi beni kovaladınız?!. Değişmiştim o kadar beni nerden bildiniz... Gölgelenmiş bir gece alnınızın aklığı.

230 Ben sizlerden kaçmıştım nerden beni buldunuz Bir güzel hasta ki gönlüme sokuldunuz Şifa yurdu olamaz varlığım birinize Kalbimden kan veremem ben her soluk benize!. nr.64 . 16 Şubat.. s. c.18 . Behçet Kemal HAYAT. 1927.3.

. karşıma çık!. Faruk Nafiz HAYAT.. Böyle gördükçe senin benden uzaklaştığını En büyük hazzın içimden duyarım taştığını… Bana bağlar seni bir bağ gibi yollar candan. nr. bağrım açık: Hançer ol. göğsüme saplan! Ecel ol karşıma çık!. 2. Gelecek. son busemi koymazsam eğer O benim kalbimi göğsümden ayırmış çeliğe Gezsin ismim yedi kat gökte bugün kahpe diye… Beni kahretmeden âlemde o bîgâne duruş Bana sal yalvarırım pençeni. ey yırtıcı kuş! İşte ben bekliyorum. c. Sen açıldıkça bu bağlar gerilir bir yandan. 65.3. bari elinden dilerim gelsin ölüm. Bakışın benden uzaklaşsa da gönlün bende. Seni benden kim alır yoksa ölümden başka? İstesem çoktan o saçlar çürümüş darmadağın. s. Çalmamış bir gece mademki felekten gönlüm. Bakışın benden uzaklaşsa da gönlün bende.. İstesem Ucu göğsünde duran bir kılıcım pençende. Ruhumun meyli var âlemde ilahî aşka. 1928. 23 Şubat. Çoktan ağzımda kül olmuştu ateşten dudağın! Ucu göğsünde duran bir kılıcım pençende. göğsüme saplan! Ecel ol. göğsüm açık. . sapsarı. göğsüm açık.231 DAVET Seni ben bekliyorum. Toprağın rengi kanımdan kızarırken yer yer Uzanıp. bağrım açık: Hançer ol.

Gümüş çıplaklıklı bir başka bahar Olan vücudunu ondan gizleme… Ne varsa hepsini. Mademki geceden daha güzelsin Bu süzgün çehrenle bir hülya kadar. meme Esirden dudaklar okşasın. nr. 65. Sükût bir kadife örtü üstünde Bu ses yükseliyor başlayan günde Ve örtüyor perde perde her yeri. Döktüğü yaşları kimse silmemiş. saçlarınla oynasın rüzgar. Bir geniş çizgiden şafak söküyor Ve yükselen güneş ince bir duman Mahmûr gözlerini kırpıştırarak Sende güzelliği selamlıyor. 23 Şubat. . 1928. saç. 18. s. kızıl gülleri Altında sabahın. sevsin. Sanki bir ağlayan kalp var derdinle Bir kalp ki teselli nedir bilmemiş. bak. Ahmet Hamdi HAYAT. Gümüş leylakları. boyun.3. Seyret de ağaran rengini ufkun Mahmur gözlerinde süzülsün uykun. Acı bir gülüşle gölgede sular Büyük ve esrarlı çağlıyor dinle. c. ufuk çöküyor.232 SABAH Serin rüzgârlara pencereni aç. Bırak.

yakan gözlerin Hasreti canıma akan gözlerin Bazen de öpüyor. İşte beni de şu hale koydu. yaman gözlerin? Onun için zaten değil mi herkes Der: Aman gözlerin! Aman gözlerin! Ben ilk bakışımda anladım bunu Karşıma çıktığı zaman gözlerin… Zihin mi bıraktı başımda sanki Aklımı. seviyor gibi Okşaya okşaya bakan gözlerin Ömrümü peşine takan gözlerin Şimşeği durmadan çakan gözlerin. İnsanı bin derde atan gözlerin Beğendi mi bari marifetini Halkı birbirine katan gözlerin? Bilirim ne çapkın olduğunu ben . fikrimi alan gözlerin? Doğru ya beni de tövbe ettirdi .T.Aşkı anlamayan yalan gözlerin!Eğer şâirliğe kalktımsa şimdi Bu azîzliği de yapan gözlerin Yani beni yoldan saptıran Kendi de benimle sapan gözlerin! Ah o senin yanan. Ne kâfir şeylerdir bilmez miyim hiç Senin o haşarı.233 GÖZLER BAHSİ “Aşkı anlamayan yalan gözlerin” R.

234 O bir açılıp bir yanan gözlerin O gurbet gözlerin. vatan gözlerin! Söylenip sevmenin. nr. 8. s. sönüp gitmenin Zehrini tattıran. 1928. 1 Mart. 66. tadan gözlerin Âlemi bir pula satan gözlerin! Bin türlü şûhluğa neden sarılı Canımda çırılçıplak yatan gözlerin? Gönlüme adeta çatan gözlerin! Fazıl Ahmet HAYAT. ölüp bitmenin Koynunda yatarak. .3. c.

Der. s. serseri. c. Coşarsın kalbinde ferda emeli…” Çevrildim ruhumla ulu Rabb’ime. Sevinçle tebessüm sanki gömülü Gökyüzünde siyah sahabelere… Yer üstünde kırık kitabelere…. 66. Ararken etrâfta bir gülen levha. vakur serviler.3. Parlak güneşinde bile hüzün var… Baharı bir kesif ibhâm örülü. gezdim… Sularda. gök hep elem dolu. Uzanır gözlerde mavera yolu… Gün görmüş ruhlara aşina diyar. Ne güzel bir hüzün: Eyüp’te akşam! Ziyaettin Fahri HAYAT. ne kadar da abesmiş meğer. nr. . 12. 1 Mart. Bana sesleniyor yanık bir nevha. Hayat. Hep aynı hasretin vaslını diler… Bakındım göklere. Ferdanın esrarı doldu kalbime! Dalmışım ufkuna ferdanın bir an. Diyor ki: — “Sen beni dinlersen eğer. 1928. Uyandım: göğsümde bir yanık hicran… Yanımda serviler. toprakta bir iman sezdim… Dolarken muhite renksiz ihtişam. fâni dünyadan çekersen eli.235 EYÜP’TE SAATLER Eyüp! Burada yer.

s. Bir koca pençe gibi ölçüsüz uzayarak Dal dal olan bir ışık haber verdi gündüzü. Karanlıklar içinde şekiller çıktı yer yer. Hepsinin gözleri mor. Yaşar Nâbi HAYAT. 8 Mart. nr. c. Kapanmayan gözlerde korku ateşi yandı : Bin canavar yarattı bir gölgeden her bakış… * Yavaş yavaş tavanda fazlalaştı gölgeler. . Siz hâlâ sabah diye bekleyerek titreşen… Dışarda kucak kucak nur dağıtan güneşin Bak zindana girince nasıl sarardı yüzü. 1928.3. 15. rengi hepsinin sarı: Uykusuz geçen günler işte yüzleri attı * Nihâyet demirlerin arasından kayarak. Zehirli pençesini etlerine saldı kış… Geceler bir yol gibi uzandıkça uzandı. 67.236 ZİNDANDA SABAH Eriyerek sönünce birer birer mumları Bir cehennem azâbı kapladı mahkûmları. Sevinin zavallılar beklenen gün yaklaştı… Beliren yüzleriniz saadetin mezarı.

.237 ÇOBAN Bir madalyondu güneş uzaklarda erirken. 7. Ferah Niyâzi HAYAT. c. Gözlerinde bir iki yıldız var yine çoban… Sevda gözlerde yanan bir rüyalı ışıktır. 15 Mart. Köydeki hatıra mı şimdi sızlayan yara. Açık denizdir gönlüm rüzgâra alışıktır. Gurbeti içerinden döktün engine çoban. 1928. Sana bu uzun yollar ne günleri anlatır. Belki de tutulduğun bakışı hatırlatır. Bilsen ne kadar yakın derdim derdine çoban. Benziyor mu gözleri akşam rengine çoban. Dalıyorsun fırçası yarım kalmış dağlara. Yorgun sularda ince bir yangın belirirken.3. s. nr. 68.

Dedi: -Gönlüm karardı şu sürünen yığından. Dedi ki: -İşte bir ruh. Önce yorgun bir âmâ çıktı yolun ucundan Değneğiyle tutarak toprağın avucundan Köye varan yokuşun aştı en dik yerini Sırma saçlım. gitti. süzerek ışıklı gözlerini. Ben. her dalı bir başka meyve veren bir ağaç. Dedim: -Ko. Her geçen yolcu için ayrı bir söz bulurdu… O. Taş oluktan dökülen bir su başında durdu. . ne gönül verme kaydı. süzerek kat kat ipin süsünü. Her yanı parçalanmış bir köylü geçti. ebedî bir hüzünde… Yaşamaktan kastı ne bu körün yeryüzünde? Dedim: -Ne aşka erme. Bu kadar giyinilir alın teriyle. sürte dursun kendi emelleriyle. Daha beter olurdu seni görmüş olaydı! Sonra yollar uzaktan bir yalvarış işitti. onun gölgesinde göğüs geçiren bir aç. Görünüyor bir başka yeri her yırtığından. Dinledim bir ağırdan bin açın türküsünü… Sırma saçlım.238 BUGÜN YOLDAN GEÇENLER Son gülün karşısında son bülbül ah ederken Sırma saçlım bu sabah bahçeme geldi erken.

22 Mart. bir kendini süzerek. ölüm dururken. 69. Ey göğsünün altında kalbi yokken yaşayan! Faruk Nafiz HAYAT. İnsan. s. daha pek çok yanarım.. Dedim ki: -Ona değil. c. Dedi: -Yandım bu işe. 1928.239 Bahtı açık olmalı yolun ki dertten yana Gördün bir ayaksızın çıktığını meydana: Son cenkten arta kalmış bir adsız olsa gerek… Sırma saçlım. kendi hayatına yan. . 14. nr. bir onu..3. yaşar mı böyle yarım?.

nr.. c..3..240 AKŞAM MİSAFİRİ Kan dolu bir göz aktı “Uludağ” çamlarına.6 . hayretle baktı Akşam ilhamlarına. s. 10 Şubat 928 Ömer Bedrettin HAYAT. “Yolcusun yarın!”dedi.. Gün.. 1927..70. Bursa. 29 Mart. bahtımı işledi “Yeşil”in camlarına. Misafirim bugün ben Bursa akşamlarına. Gönül. Gölgeler genişledi. Ayrılık görünmüşken Yar tutmuyor elimden.

ya kış gelince Neler yaratırdı bu sevda bize Yollarda diz boyu kar yükselince Nasıl karışırdık birbirimize. Neden sıkılıyor bilmem ki canın? Neden ikimiz de böyle dertliyiz? Sen yine aynı ruh. Onu biz vaktiyle böyle mi gördük Bahar geceleri uçarken aya? Hatırında mıdır. Titreye titreye düşmüş yuvaya.241 ŞEFKAT Yine kar tipisi ıssız sokakta… Yine sarsılmada rüzgârlardan camlar… Yanarken lambalar yine uzakta Demek yine geldi beyaz akşamlar?. Yine aynı soba. aynı lambanın Önünde ikimiz baş başa.. Fakat benim gibi sen de dalgınsın. Şimdi şefkat dolu gözlerimiz var… Fakat o alevli bakışlar nerde? .. sessiz. Aynı sadâkatle gözlerin nemli. Bilmem ki ne ne yapıp neşelenmeli? Yazık! Bir yıl daha ihtiyârladık… Aşkımız onuncu kışa kavuştu… Bu aşk ufuklarda uçamaz artık. Halbuki eskiden ne çılgın kuştu… Şimdi kanatları yorgun ve bükük. aynı kadınsın.

inan ki aşkın Alevi sönse de kıvılcımları. Camlara yağarken lapa lapa kar. ağlama sakın. Fakat aşkımıza böyle amansız Bir ölüm vermeyen hatıralardır. bu perişân nameyi dinle.242 Şimdi yine uzun sözlerimiz var: Fakat o geceler. Sönemez. işte parlatıp son alevini Sobada bir odun devrildi yine! Demek her alevin sonunda yalnız Kıvılcım dolu bir sıcak kül vardır. dizimde dizin… Böyle düşünelim eski günleri. Dinle son şiirini gençliğimizin… Okşa saçlarımı beyaz elinle. Yanan alnımıza örelim yarın Gençliğin son açan çiçeklerini… Belki bu son çelenk bu kış evini Götürür dokuz. Mademki o günler gelemez geri. Hep böyle kalalım sabaha kadar… Yâd edip o renkli hatıraların Karlara akseden pembe fecrini. o kışlar nerde? Dinle. on yıl evveline… Bak. Bırak düşünceyi. sevgilim. Kar dindi… Seyre dal yollarda karı… . Yüzümde gül yüzün.

5 Nisan. Daha çok seneler karlı gecede. buna bak! Başka bir ışık yok hiç mahallede. . nr. s. c. 2.243 Bembeyaz sokağın tâ ucundaki Fenerin şu donuk ışığına bak! Gecenin dumanlı sorguncundaki Bu bir tek yıldızı seyret. 1928. Titresin elimde bu beyaz eller… Halit Fahri HAYAT. 71.3. Lambalar hep sönük… Uykuda herkes! Son mısralarımı artık dinle de Kalbine damlasın gönülden bir ses: Yirmi yaşımızı yâd ede ede İhtiyarlayalım böyle beraber.

71. Tabut değildir bu. s. Her yandan küçülen bir oda gibi. ayak ucu dar. Baş tarafı geniş.3. 5 Nisan. giren giriyor. Cılız vücûdum tam görünse de İçim bu dar yere sığamam diyor Geride kalanlar hep dövünse de Gidenler giriyor.244 TABUT Tahtadan yapılmış bir uzun kutu. Çakılır çakılmaz üstüne kapak. bir tahta kundak. . Ölenler yeniden doğarmış gerçek. Çakanlar bilir ki bu boş tabutu Yarın kendileri dolduracaklar. 1928. Sanki bir taş bebek kutuda gibi Hayalim içinde uzanmış kalmış. tavan alçalmış. c. Necip Fazıl HAYAT. Bu ağır hediye kime gidecek. 8. Duvarlar yanaşmış. nr.

Daha sabah beklenen saadetlerden uzak… Malların yoğurduğu çamurlara basarak Ezik güğümleriyle çeşmeye gidenler yok… Bu gece. Şafak rengi yanaklar. Ruhumu iğneliyor bir yağmur ince ince. Zift akan pençesini rüzgâr savuramıyor. sarhoş kafam harap bağlardan hazin. Derin ulumalarda evim muhasarada… Bu gece. Aşka. her geceden garip ve derbederim. mahmur gözlü bir melek Tatlı rüyalar kadar baygın bakışları var. türkülerden eser yok. dalgın gözlerim. Sapsarı dudaklarım “bîçare gönül” diyor. vefaya bir yemin tebessümü Yar boynu tanımayan kolları yarı çıplak… Eteği titretirken lambamın ışını Ruhum bu mermer tenin kokusunu emiyor. Billurdan temiz göğsü kara şehvetten uzak. Güllerden saf yüzünde Meryem’in tebessümü. . akşam rengi dudaklar… Elinde öz cennetten koparılmış bir çiçek.245 MELİKE’NİN HAYALİ Penceremden içeri bakıyor. Kıvırcık sarı saçlı. kahpe gece. ümidimin. Venüslerden muhteşem bir hayal seyrediyorum. Titreyen parmaklarım görünmez bir yarada. Çıplak odacığımda sönük. Denizin mavi rengi yüzüme vuramıyor… Artık güzel akşamdan. Baykuşlar kefenini yırtıyor.

c. Derdimi. Ah… kapanın ıslanmış. 12 Nisan. hasretimi dilim söyleyemiyor. s. 1928. 8.246 Varlığım karşısında bir iskelet yığını.3. Kapanın. -TirilyeÖmer Bedrettin HAYAT. taze bir mezâr gibi. tahammülüm kalmadı! Bu ateşten gecemin bu kadar kalsın tadı… Kapanın. nr. derîn kuyular gibi. taşla dolmuş. 72. . ey gözlerim.

biri de uzayan kaldırımlar. Simsiyah camlarını üzerime dikiyor. Gözleri çıkarılmış bir âmâ gibi evler. . sabah olmasın bu karanlık sokakta. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. ne göze görüneyim. verin karanlıkları. kimsesiz bir sokak ortasında Yürüyorum. Ne ışıkta gezeyim. Ben bu kaldırımların istediği çocuğum. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. duyulur sükûn içinde sesi. arkama bakmadan yürüyorum. Gündüzler sizin olsun. ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler.247 KALDIRIMLAR Sokaktayım. Kaldırımlar. içimde uzayan bir lisândır. Sanki beni bekleyen bir hayâl görüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında. Aman. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Kara günler kül rengi bulutlarla kapanık. Ben gideyim yol gitsin. ıztırâp çekenlerin annesi. derdime kardeş çıkan insandır. Kaldırımlar. Tâ uzakta yükselsin zulmetten taş kemerler. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Kaldırımlar. Kaldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık: Biri benim.

Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. 1928. c. Örtün. 73. Alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi. 19 Nisan. 3. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.3. Necip Fazıl HAYAT. . s. üstüme örtün. nr. serin karanlıkları.248 Islak bir yorgan gibi iyice bürüneyim.

Ömründe bir kere o göz yaşardı. . 73.249 GEZİNTİ Yolumuz düşünce ağaçlıklara Kalbimi açmıştım ona bir ara: Yel oldum. köpüren çaya döküldüm. nr. 1928. Gün gördü karanlık bir ufkun ardı. s. c. 6. 19 Nisan. karıştım esen rüzgâra. Ömrümde ben o gün bir kere güldüm… Faruk Nafiz HAYAT. Sel oldum. Sesimde bir dua tesiri vardı.3.

sen ancak utanmaz bir sefilsin Evet sen bu âlemde. s. 1928. c. ne tanırım ezeli Her mabudun başını ben ökçemle ezeli Bana gerçi diyorlar senin aslın maymundu Fakat işte göklere benim alnım dokundu! Asırlar var her eli yumruğumla kıralı Benim artık hâsılı. nr. seni kusan bana mı Fazıl Ahmet HAYAT. 19 Nisan. yerin göğün kralı! Toprak cevap vermiş: İnsanoğlu.250 DOĞRU? “Ey toprak hükümdarın benim” V. kendin için anamı Kime evet bu çalım. 7. . hem de uyuz bir köpek Bütün işin havlamak. başka bir şey değilsin! Kısacası bir köpeksin.Hugo İnsan demiş ki: Bana bugün râm oldu hilkat denen canavar Benden başka ne baba ne de hatta ana var! Olsa değer keh-keşân gelip benim kuşağım Çünkü deniz hizmetçim. 73. çünkü rüzgâr uşağım! Ne ebeden korkarım. fırsat bulursan kâinâtı yakarsın Ah fakat ne cifesin ah ne sahte vakarsın Ne zannettin beni sen.3. sonra yatıp sürünmek! Azametin bana mı ey karşımda kuduran Benim senin çirkefle çamurunu yoğuran! Evet.

vurulmuş on yerinden… Ben. Ateşime bulutlar sarmadım perde perde! Ne olur.3. 1928. Faruk Nafiz HAYAT. Bir canavar geliyor. Ey bastığı taşları başıma fırlatanlar! Beni fark ettirmiyor yüzümden sızan kanlar Bir çarmıha gerilen o Hakk peygamberinden. Koşarım haykırarak şehrin geçitlerinden. 26 Nisan. Kendini aşka veren ruh acıdan ne anlar. s. Yolcular birbirine seslenir yol ver diye. 3.251 LANETE MAHKÛM -1 – Bölerim hançer gibi ortalığı ikiye. 74. . nr. ki yandım diyerek onlarla aynı derde. c. Beni bir ses yanına çağırıyor derinden. benden eller el etek çekseler de.

kışı Bir görünce içinde yaşattığı bakışı. sarıp uzun yollara bir dakîkada hızlanır. yol verin bana dağlar!” Ve sisten uzak gönlü seviçten taşıyor… Süzülür ufukları karşıdan köyün işte. . tasalı bir bekleme taşında… Yavuz Memet’ini o. Şimdi Memet Onbaşı tepeleri aşıyor: “Kader çözdü bağımı koşarım sana dağlar! Fatma’ma gidiyorum. Gülmeyen çehresini aşk yaşı örüyordu. canlanır. Hıçkırarak geçirdi baharı. dalga dalga tunç yüzde. Kumral saçın hülyası alır gönlü.252 Memet Onbaşı’nın Menkabelerinden VUSLAT Tam beş yıl var Memet’in ömrü geçti cephede. Aşk aslanı kesilir köye doğru inişte… Fısıldaştılar o gün kızlar pınar başında: -Yavuz Memet köyde imiş… -Askerden kaçıp gelmiş… -Gördün mü sen Fatma?. İpekten kumral saçlar. Gönlüne senin sevda vücûduna yayıldı… Köylüler nişanlandılar… İki gönül birleşti. -Fatma’yı kafir çelmiş! Fatma durgun. Hep helecân yaşıyor.. duman görüyordu. bekliyor tam beş yıldı.. “Artık yeter!” isyanı bu gece bir hamlede. O. yazı. sis.

253 Unutuldu ıztırâp destanlı. s.18. nr.3. c. hayât dolu günlerden biridir ki – Hülyâ taşan sevdanın işleniyor çelengi… Şen Fatma’nın sevinci damla damla sesinde! Ziyaettin Fahri HAYAT. elâ gözde… Kaynaşan ruhlar sanki ezelden beri eşti! Basık tavanlı toprak bir oda köşesinde -Aşk dolu. . 74. 26 Nisan. 1928.

254 Asker Hikâyesi NAZIM PARÇALARI Geceler. s. 6 .3. 75. 1928. kaşında. saçlarında. 3 Mayıs. Posta Kartı Alt üst ettin aksamımı ikindimi öğlemi Bırakıp da bizi bir de koşacaksın öyle mi? Feda etme dostlarını artık sen bir kaprise Sakın kalkıp gitme kuzum bu yaz yine Paris’e! Şarkı Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım Hasretin mademki olmuş en samimi yoldaşım Kimsesizlikten niçin hala yanar lakin başım? Hasretin mademki olmuş en samimi yoldaşım Davet Bir saattir duruyorum telefonun başında Aklım bütün gözlerinde. bakıyorum senin burada yok eşin Bahçedeki salkımların hepsi fakat kardeşin! Yaseminler mütehassir sana artık bu sene Bari onlar için olsun bu yaz bize gelsene! Fazıl Ahmet HAYAT. nr. Bakıyorum. c. gündüzler loş gelir bana -Sen olmasan cihan boş gelir banaÜzülürüm diye üzülme çünkü Senden gelen eza hoş gelir bana Gönlümde olsa da bin türlü sızı İnan ki eksilmez aşkımın hızı.

... sen ağlama.. söyle kalbinde gizlediğin kederi!. Günahtır! Mademki teselliyi yaratan da Allah’tır. ah ağlama... ne gözlerim görecek… Yalan… Yalan söyledin değil mi ya?... Yeter… Artık anlatma… Fakat şu kollarını gözlerine kapatma: Ağlama. Söyle ıstırâbını… Ben her türlü eleme. Bir gül gibi solarsa günahtır bu güzel yüz! Hele bu baygın bakış böyle bulutlanırsa… Bak. Bu. Gideceksin… Mecbursun ha… Ailen. Yavrun… Anladım. Sevgilim… gözlerine Çöken bu sis.255 VEDA GECESİ … Nihâyet gelebildin öyle mi? Bu akşam da Beni üzdün doğrusu… Neyse… Otur. veda için ha… Kalbim böyle çarparak bekliyorken seni ben Bana nasıl getirdin bu acıklı haberi? Susma… Susma… Devam et… Demek seni bir daha Ne kollarım saracak. Ne dedin? … Son defa mı geldin?.. yavrum. bu bulut niçin?..... büsbütün ortalık karardı… bir yarasa Kanat çırptı duydun mu geçerken pencereye! Haydi. buna tahammülüm yok… Seni vedada bile incitmeye gönlüm yok… . yorgunsun… Ellerin ne üşümüş! Hava soğuk… Çok soğuk Değil mi? Ne çare kış… Yağmur… Kar… Bak. Yeter…. Hatta ölüme bile hazırım tereddütsüz… Tek sen ağlama. Karşımda mahzun Duruşundan adeta korkuyorum… Gizleme. gerçek Öyle mi?... Niçin başını böyle önüne eğdin… Kirpiklerin yaşardı… Ne var? Gizlediğini ne?.. Lambadan mı serpildi yüzüne bu solgunluk? Yoksa rahatsız mısın?. odamda Öyle kimsesizim ki ölürdüm gelmeseydin… Ne o?.

yaramı Son sözünle ihtimal büsbütün kanatırsın… Ellerin hala soğuk… Sokul ateşe… Isın! Bak. . 75. Baş başa ağlaşalım böyle sabaha kadar. Yarasalar son defa çarparken pencereye… Halit Fahri HAYAT. c. sus… Sus. sevgilim.256 Gideceksin öyle mi? Buradan pek çok uzaklara mı? Susuyorsun… Peki. dışarıda ne hazin bir bahar gecesi var. nr. s.3. 1928. 15. 3 Mayıs.

can kaynağım. Güzelim. Engine… Ah engine!. senden utangacım. altın tacım! Bırak da sandalımız Engine yelken açsın. benden utangaçsın Meleğim. Ben. Ne olur görsün bizi Seyretsin ikimizi: Perişan sesli rüzgar.. Sen. Engine… Ah engine!.. Nefesim nefesinde. Bu sahiller bize dar..257 ENGİN ŞARKISI İşte yapayalnızız.. Yorgun kanatlı eşler… Senden baygın akşamlar Benden şair güneşler… Utangaç âşıklara Çok tenha bir yer ister. Hasûdlar görmesin de. hain bakışlar. can kaynağım. Bize aşkımız kadar Derin enginler ister… Meleğim. . Korkup da bakmadığımı Gözlerinin rengine Enginde bakacağım… Kıskanç.

17 Mayıs.258 Enginde bakacağım Gözlerinin rengine… Ömer Bedrettin HAYAT. nr. 16. c. s. . 1928.3. 77.

c. Artık kurup üstüme yeşil dallarla Kâ’be Adını haykırarak ipe çekileceğim. s.259 LANETE MAHKÛM -2Halka dert oldu diye varlığım günden güne Bana zincir vursalar sanma irkileceğim. 1928. nr. 78. Resmini çizmek üzere kanımla dört duvara Karalanmış taşları yaşlarla sileceğim Açmak için kendime ayak ucunda türbe Aşındırdım bastığın toprağı öpe öpe. 24 Mayıs. Ne mutlu gül yüzünden atılırsam sürgüne. Derdimi diyar diyar haykırabileceğim. Zindana düşsem bile susmak için bir ara Kızıl güller açacak boynumdan sızan yara.3. 4. . Faruk Nafiz HAYAT.

ruhuma ürperme veren boş geceler! Dinmeyen ağrılarım zulmünüzün pençesi mi? Adem iksirini içmiş gibi sarhoş geceler! Bu da sizden bana son bir ölüm işkencesi mi? Ben de bir et ve kemik parçasıyım anlıyorum.3. Bunu Tanrı’m mı yoğurmuş kanla?. Şimdi ben bekliyorum son saatin çalmasını… Ne karanlık!. .260 ADEM Geceler hiç sonu gelmez gibi zincirleniyor. 24 Mayıs. korkunç uçurum. Her yanım sanki duman perdeli.. Saplanan ağrılar altında esîrim tenime. Seyrederken ebedî zulmetin alçalmasını Ah ruhum saracak boşluğu son hüsranla… Halit Fahri HAYAT. 78. c. Sanki her lahza sürüklenmedeyim medfenime.. 1928. Bir bataklıkta boğulmuş gibi isyânkârım… Geceler.. s. İtikâdım bu siyahlıkla sönüp kirleniyor.. nr. 20. Zulmetin ka ̉rına dalmakta ümitsiz nazarım.

20.3.261 MUSA’NIN ACZİ Ufuklar bir lanetin şimşeğiyle parladı… Gördüğü manzaradan kudurmuş gibi Musa Çelikten asâsıyla taşları parçaladı. Ve asâ her inişte parçalıyor taşları… Bir yol göstermek için necât bekleyenlere Mademki denizleri yarmıştı ortasından. 78. c. 1928. Bir altın put önünde secde eden başları Gören vadiler bile hıçkırıyor yasından. Şimdi böyle başını beyhûde vursun yere… Adımları inatla çevrilirken geriye. Nasıl yükselmek için yavrusunu terk eden Bir kartal dönüşünde yuvayı boş bulursa O da aynı acıyla yaralandı içinden. . Bir mermer heykel gibi döndüğü yerde hala Ruhunun isyânını içiyor şifâ diye… Bir ilah gururuyla üstüne çıktığını Seyreden dağ titredi sarsılan imânıyla Ve Musa acz içinde duydu insanlığını Yaşar Nabi HAYAT. s. nr. 24 Mayıs.

Hadi baltanızı.. nr.. Vefâsız anasını bana hatırlatacak… Of!. Yok!. Bu beşiğe… Ben öksüz aşkımı koyacağım!. 20. Yozgat Sabahattin Ali HAYAT.. 1928. İstemez o kadar süslü olmasın sakın: Ben oraya öksüz bir çocuk yatıracağım… Zavallı doğar doğmaz anası kaçtı gitti. . Felek küçük kalbine bir yara açtı gitti. 78. her gören beğensin ki.262 BEŞİK En iyi ağaçlardan güzel bir beşik yapın… Ben oraya gürbüz bir çocuk yatıracağım.. s. c. Yavrum melekler gibi bu beşikte yatacak.. Yavrucak benden başka kimlere güvensin ki? Beşik çok güzel olsun.. testerenizi kapın! Yoksa ben ağaçları dişimle oyacağım… Siyah abanozlardan bana bir beşik yapın. 24 Mayıs.3.

c. 4. nazı öyle ürkek. bu sevda seni incitmesin: Yaşlı gibisin sen. Arar yakacak can o pervanesinde! Buseler uzanmış pembe çenesinde. o böyle güzelken! Gönül! Düşünmeden açma sakın yelken. s. öpün civân gibi! Yaşı henüz alev senesinde. Yolun ummân gibi. fakat yalan gibi! Karşımda duruyor. Beni kopar deyin bir erguvan gibi! Acelen mi vardı? Neye doğdun erken? Bak sen perişansın. bahtın yaman gibi! Ankara -21 Mayıs 1928 Celal Sahir HAYAT. 79. . nr. Hali öyle nazlı.3. Yürürken titreyen o narin endâmı Pembe bir gül açmış taze fidan gibi! Saçlarında bağlı aşkın kör düğümü… Fark edemiyorum gözle gördüğümü: Bir tatlı rüya mı. Bakışları masum bir heyecan gibi. Ormanda avcıdan kaçan ceylan gibi! Gönül! Neden böyle kesildi nefesin? Sen ki aşk işinde bir ehl-i hibresin! Korkarım. bir canlı büyü mü? Elem dokunuyor. 31 Mayıs. 1928. Sesi bülbüllerin ahı gibi titrek. rüya değil gerçek.263 GÖNLÜMLE BAŞ BAŞA Dudakları bir dal ateş mercan gibi.

8.28 Halit Fahri HAYAT. Belki akşam kalbimizde bırakır bir iz. c. yalnız şu yıldızlar bizi gözlüyor! 12. ellerini ellerime ver. Hissedeyim yalnız sıcak temaslarını! Korkma. Camdan cama örülünce ışıktan teller Siyah kalsın bırak bizim bu penceremiz! Gel yanma. Saçaklarda kuşlar gibi böyle beraber İster misin yıldızları seyredelim biz? Fakat bil ki bu akşam sana vurgunum: Güvercinler arar gibi su taslarını Dudaklarım yana yana seni özlüyor? Odamızda ne lamba yak. 79. ne kandil. 31 Mayıs. 1928. nr. ne mum. .264 AKŞAM ve BİZ Balkonlarda saksıları sulayan eller Lambalar yakıyor bak evlerde sessiz.4. s.4.

sümbüllerden bî-haber. beş on tütün yaprağının birbirini üstüne istifiyle hâsıl olan demettir. Gayretle işliyorlar yanarak için için. usta gözünden bir dakika çalarak. canım tütünler güneş görmesin!” diye Koca bir çul tıkılan biricik pencereye İç çekerek bakıyor merhamet bekler gibi. Güzel papatyalardan. Gayrette işliyorlar yanarak için için. solgun çiçekler gibi… Kimi. .. Sararmış yaprakların üstüne eğilmişler. Kıymetli bir zehirden ekmek çıkarmak için… Ey yüzleri gülerken tatlı canları yanan. Şu yemyeşil kırlara saçılmış çiçeklerden. Cefâ-keş göğüslerden sanki nefes çıkmıyor… Kimi. Bu sahte sonbahar ölgünlüğü içinde Yaprak çıtırtısından başka bir ses çıkmıyor. Kınalı parmakları zifirlere boyanan [1] Pastal. Genizleri kavuran havadan bunalarak Yanındaki kadına derdini dinletmede… Kimi de postalını denge istif etmede. İnce boynu bükülmüş. narin kelebeklerden. Kıymetli bir zehirden ekmek çıkarmak için… Duvarları ağlayan bu loş. karanlık inde.265 TÜTÜN İŞÇİLERİ Zümrüt gözlü baharın geldiğinden bî-haber. Sararmış yaprakların üstüne eğilmişler. [1] Sevdalı bülbüllerden.

266 Ak saçlı.4. 79. Kara bahta gülerek “Ah… Niçin!” demeyiniz!. nr. c.... s. 19. Sararmış yaprakların soldurduğu yıldızlar... Ömer Bedrettin HAYAT. . Ey kırlarda baharın aşka sorduğu kızlar. Ey benzi pastalında daha solgun çocuklar!. güzel dullar… zavallı yavrucuklar.. 1928. 31 Mayıs. Hulyalı dumanlarla uçacak emeğiniz!.

bari sen bir lahza dur… Bak: Dün her mısraını altınla işlediğim Yıkılan mabedinden yâdigârdır bu çamur… 23. 31 Mayıs. nr. 20. 1928. s.4.267 YIKILAN MABET Kalbe akan sesinden öğrenmişken sevmeyi Koynumda beslediğim güvercin firâr etti… Sana bin bir emele kurduğum âbideyi Rüya dolu nefesin bugün târ ü mâr etti… Eğer yolun uğrarsa bu toprağa sevdiğim.928 Yaşar Nabi HAYAT. .4. c. Bari sen dudak bükme. 79.

bir buse olsun dedik. Yay. Bu. Ne oldun? Ellerini çektin bak ellerimden… Acaba bir hayal mi çıktı yanan derimden? Bu sırıtış ne olur. İster misin şimdi de bir ölüm sükûneti. ben akşam çizdim sana kanımla. ürperdi mi saçların? Çiçek kokularını rüzgâr getirmedi mi? Renk istedik. Bak gözlerime. Alnından bulut geçti. Ayrılınca. Damlalar eridikçe toplanıyor sahile: Gözyaşı kaplarında böyle birikir yaşlar. denize uzanmış balkonun ağaçları. İçimdeki seslerin dudaklarımda ucu… Keman. Sana şarkı dinlettim muhayyel kemanımla. gözlerinde sessiz gezen bir beyaz gemi. Bunu göstermek için rengi temiz gecenin. sevgilim artık gün. oku duyduğum işkencenin Bir ölü çehresinde gördüğüm sükûneti.268 BEĞENİLMEYEN SERENAT Kağıt bir fener yandı kızıl bir mum rengiyle. tenha yollarda uzaklaşan bir yolcu. Başka nasıl duyulur bu son akşamın tadı? . Bir yelken perde oldu ateşten bir çembere… Beyaz deniz kuşları serin güvertelere Islak mendiller gibi serilerek yatıyor. Mermerden sütûnların pembeleşen başları Gizli bir hikâyeyi sessizce anlatıyor. emelinden Daha ince ne vardır bir kemanın telinden: Tahtadan göğüslerin kalbi böyle yavaşlar.

. s. 3. 1928. 80. sevgilim beğenmedin!.4. nr.269 İçimdeki geceden ördüğüm serenadı Sevgilim beğenmeden. c... Sabri Esat HAYAT. 7 Haziran.

Tutmuş nefeslerini. nr. 4. Sıra dağlar inliyor. 1928. c. sürün! Beni alıp götürün. Çelik nal seslerini.270 ÜÇ ATLI Karşı yoldan üç atlı. 14 Haziran. 81. Cepkeni kola atmış. Kalbi diye dinliyor. s. Sürün atlılar. Demeyiniz: Bu da kim? Öyle diyor ki içim Candan aşinânızım… Necip Fazıl HAYAT.4. Sağ elini uzatmış Üçü de göğe doğru. . Bir bulut olmuş rüzgâr. Bu ilde pek yalnızım. Heyecandan başaklar. Geliyor köye doğru. Bir kuş gibi kanatlı.

1928. c. Ayın baygın sulara uzattığı dallardan Köpüren çığlıklarla engine uçuştular… Rüzgâr dalgın bir âşık gibi sarar çamları.4. nr. s. 14 Haziran. 81. kocaman ve paslı bir çiviye benziyor Bulutların ördüğü beyaz duvar üstünde… Vücudu fil dişinden ve gözleri kapkara. Bir esâtir devrinde yaşanmış masallardan Hatıralar canlanır bu yerde akşamları. Bir kadın çırılçıplak uzanıyor sulara… Sanki beyaz dalgalar ufak birer kuştular. 8. Rehâvetle ürperen dolgun omuzları mor. Yaşar Nabi HAYAT. .271 YAZ AKŞAMI Göğsünden sıyırınca kan sızan hançerini Güneş vurulmuş gibi topladı ağır ağır Kadife mantosunun kızıl eteklerini… Bir sadef kemer oldu ufkun nihâyetleri Sularda şimdi hafîf hamlelerle dolaşır Bembeyaz martıların nârîn hayâletleri… Ezelî matemiyle solmuş gibi bugün de Ay.

kadın… Herkes senin esirin… Şu berrak su kadehte sâkin dururken . her yerde. Her gönülde tesirin. Çiçeklerin bir bir kokusu. rengi sen! Kuşların o çeşit çeşit ahengi sen! Aşk! Her dilde adın. derin Geceleri altın çivilerle geren Hep senin ellerin. haykırtan sen! Bülbül senin sayhan. Genç. erkek.272 AŞKA… Yer. Gül senin kahkahan. ihtiyar. Dünyaya can veren Hep senin efesin. Her gün göklere o siyah. gök. Karanlığı boğan Senin parlak çehren. Her gün ufuklardan doğan. gece. Sensin aks eden yüz Her zaman. gündüz Hayaline perde. Her şey sensin Göklerde gürleyen senin sesin Şimşeklerle çakan Yıldırımla yere inip yakan Senin gasplı nazarın Bir uçtan bir uca Rüzgârlarla esen. Aşk! Her şey sensin. Asırlar görmüş koca Ağaçların Dallarını sarsan.

c. mezar taşı sen! Ankara -10 Mayıs 1928 Celal Sahir HAYAT. Gözlerden dökülen Sıcak hasret yaşı sen! Cümle sen.273 Onu için Gencin beynini muvakkat deliliğe Sürükleyen senin pençen. 3. Yüzlerde gülen Neşenin nuru senin. s. . Şu titreyen eldeki katil çeliğe Saplanmak kuvveti veren senin öfken. 1928. 82. nr. Sensin hasta dudaklardan çıkan enîn.4. 21 Haziran.

274 EYÜP SIRTINDA Bir servi. bir göle benzeyen Haliç! Şâir. bir susuz çeşme! Akşam. Dinle bak ve hazin ne içli hû. bütün gece kal. 8/4/28 Halit Fahri HAYAT.4. Hatta bütün gece. 21 Haziran. nr. 1928. Gözün yaşarsa da için serinler. c. bir mezar. gökte koyu bir mavileşme! Uzakta. s. hû! Üstünde titrerken annenin ruhu Bu aziz toprakta saatlerce kal. 6. . Ve başın dayalı kara serviye. Ağla için için ah anne… diye İstanbul. 82. sen bu şiiri yazmadın mı hiç? Sen nasıl cihandan renk alırsın da Annenin yattığı Eyüp sırtında Görmezsin bu hüzün çerçevesini! Gel dinle şu garip kumru sesini: Kalbi yetim olan bu sesi dinler.

Ondan bir temas gibi rüzgâr beni bürür de Kucaklamak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de.haydi düş peşime der. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım.275 KALDIRIMLAR II Bir siyah kadındır ki kaldırımlarda gece Dalgın bir hayal gibi eteğini sürükler. 1928. 8. 21 Haziran. Bana rahat bir döşek serince yerin altı Bilirim kalkmayacak. Heyhât o bir ince ruh bense etten bir kalıp. s. Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. . 82. nr. Onu bir başkasına râm oluyor sanırım Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. bir yar gibi başımdan… Necip Fazıl HAYAT. Gözlerim onun kara gözlerine değince Ey kaldırım çocuğu.4. c.

Bugünü nasıl içim yanarak beklemiştim. İki yıldız ışığı bu geceye saçılsa. Şiirim! Onun yerine sen gel! Celal Sahir . Ufukların güneşe açılan kucağını Saat üç kere vurdu. bitmesin diye bugün. Ellerimle iterdim. vefasız gün. gönlümde heyecan ol Gel. ben hala uyanığım. bu kimsesizlikten kuruyan cisme can ol! Şuurum gitsin. Karşımda seyrediyor gözlerin elemimi Bu uykusuz geceye batırsam kalemimi Onlar gibi simsiyah iki mısra yazardım. bilsen. Hain gün. gönlümdeki yanığın Düşüncemi sarmaşık gibi sevdana sardım. Asıl en siyah gece şimdi ruhuma doldu! Bugünü hayalimle nasıl çiçeklemiştim. Nasıl sızlıyor.276 “GÜN”ÜN GECESİNDE DÜŞÜNCELER Güneşi. Ne olur ümidimin kapıları açılsa. ne çabuk akşam oldu! Ömrü bu kadar azdı. Hayatımda bir kere bahtım olmasa engel. Razıyım gözümde yaş. bari hiç doğmasaydı. Sonra rüya gibi en güzel yerinde bitti. Alıştığım geceyi nuruyla boğmasaydı. Düşünmedim onun da akşam olacağını Gücüm yetse eklerdim yıllarını ömrümün. hayatımın karlarını eritti.

6. nr.277 İtizâr: Celal Sahir Beyin geçen nüshamızdaki şiirinin son satırındaki (cümle) kelimesi (hacle) olacaktır.4. s. 83. . 28 Haziran. 1928. HAYAT. c.

c. Bu adam delirdi mi söyle be arabacı? Bu adam eğiliyor. . s. İstasyonda müşteri bekleyen iki kır at… Bir meşin parçasıyla gözleri peçelenmiş.4. Bir yılan görmüş gibi titriyor için için Tepinen beygirlerin çıkardıkları sese Nallar şikayetini mıhlıyor bir çekicin. nr. 28 Haziran. Abracının yine düzdür ipten kırbacı Beygirlerin sırtında sinekler uyukluyor… İstasyonda müşteri bekleyen bir araba… Sıska beygirlerin kuyruğu birer tutam Acaba ne bekliyor. 83. demirleri yokluyor. ne arıyor acaba Bu tren yollarında sessizce gezen adam? İstasyonda müşteri bekleyen bir araba Sıska beygirlerin kuyruğu birer tutam. eli kelepçelenmiş. ne bekliyor acaba Bu tren yollarında sessizce gezen adam? Sabri Esat HAYAT. 1928. O adam ki rayları saydı böyle iki kat Baş göğsü üstünde. 8. O adam ki gözleri ne zaman ufka değse.278 TREN YOLUNDAKİ ADAM Acaba ne arıyor.

s.279 İLAHLARIN ÖLÜMÜ Bir put daha kırıldı. 1928.4. söndü bir kandil daha Son duanın izinde gezindi bir kahkaha: İlahlar dünyasında yine bir cenaze var… Kırk asırlık gemini koparmış da dişiyle Şimşek gibi boşanan bir atın gidişiyle Mahbesinden fırladı mantık denen canavar… Kurtuluş müjdesini işitince derinden Koca bir dünya gibi sarsılarak yerinden İlahların üstüne çöktü yine bir mabet… Dinleyin. 17. .. c. ey Rabb’ini çiğneyerek koşanlar! Kilisede son çanlar. nr. Yaşar Nabi HAYAT. camide son ezanlar Yalvarıyor: Son kalan ilah için merhamet!. 28 Haziran. 83.

pembe kulağına? Duymadı. Penceresi açık mıydı? Açtın mı yoksa kanadın? Üstü açık saçık mıydı? Saçları karışık mıydı? Sen mi yavaşça taradın? Söyleme rüzgar. Güller açmış yanağında… Bense onsuz. uyanmadı mı? . söyleme! Tahammülüm yok eleme.280 RÜZGARLA BAŞ BAŞA Nerden geldin rüzgâr? Bu ne Keskin yasemin kokusu? Doğrusunu söylesene: Yar evinden geçtin yine! Söyle rahat mı uykusu? Söyleme. söyleme! Tahammülüm yok eleme. Rüzgar! Onu yatağında Gördün sen öylemi kuzum? Ruhu bir rüya bağında. Fısıldadın mı adımı Küçük. uykusuzum! Söyleme rüzgar. rüzgar söyleme! Tahammülüm yok eleme.

c. Söyleme rüzgar. nr.281 Aramadı yanmadı mı. 5 Temmuz.. söyleme! Tahammülüm yok eleme Ankara 18 Haziran 1928 Celal Sahir HAYAT..4. Bakıp soluna sağına?. 1928. . 84. 3. s.

“İnci!” diye can veren saz benizli periler Girince damla damla kan olur denizimde… Bursa-Tirilye Ömer Bedrettin HAYAT. 84. şu mavi denizimde… Hâreler. c. Çamurdan dumanların yamalı örtüsü yok.282 DENİZDE En deli rüzgâr bile açamaz maksadını. sadef yollar titreşir ince ince.4. canlar safâsı. s. 8. 5 Temmuz. değirmeye kıyamaz kanadını Benim isyan bilmeyen semavî denizimde… Hırçın makinelerin sarsak gürültüsü yok. 1928. Benim. Martılar. nr. . Zeytinlikler içinde güneş hançerlenince Granitten kayalar renk olur denizimde… Defne gölgelerinden köpükler buse diler.

s.84. Bir ah duymak istersen elini yavaşça vur Bir göğüs gibi çatlak mermerine çeşmenin! Sabri Esat HAYAT. 5 Temmuz. Burada zevki yoktur böyle garipleşmenin.8 . nr. uzayarak. Bir kızıl gül koparak düşer kaldırımlara Sessiz bir yağmur gibi göklerden yaprak yaprak. serper siyah gülleri adımlara Çeşmeler. 1928. heykeller.. c.283 AKŞAM Tunç işlenmiş kapılar her akşam kapandıkça Ağır bir kabus gibi parkın dar yollarına. Yolcu! Ayaklarınla. kuruyarak. Her akşam. Dallarda yeşil gözler ağlamaktan yandıkça Bir kitabe atılır yolların kollarına..4. düşen dalları savur.

84. ne kandil! Âşıkların ismini ürpererek anıyor.. Tutulmayan ne kaldı senin şehvet ağına? Ey kadın! Bahçende gözyaşıyla bir havuz dolduraydın. 5 Temmuz. Kuşlar bile ağlardı. ey kadın. Ah ey kadın. ne böyle kahrolaydın!. Dünya hazineleri yetmezdi bahasına. Senin gibi afetin kıvrak kahkahasına Erişmezdi en çılgın bir bestenin ahengi..4.... Mezarına lanetten bir zincir uzanıyor. Taşıyorduk alnında kızıl zafer çelengi! Ey kadın! Yaktığın gönüllerle bir şehr-i ayin yapaydın. yalnız insanlar değil! Şimdi öldün. Kandil kandil inerdi yıldızlar ayağına. Ne öyle kahredeydin. s. 1928... Halit Fahri HAYAT.. nr.13 . Üstünde ne türbe var...284 FAHİŞENİN KİTABESİ -“Celladın Kitabesi” şairineEy kadın! Günahından boynuna bir gerdanlık takaydın. c.

Ağlayın âşinasız. kırık masalarında Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır İzbe sofalarında. Çivi yaralarında. isli lambalarında. . izbe soflarında. otel odalarında… Necip Fazıl HAYAT. sessiz can verenlere Otel odalarında. 15. 84. daracık odaların İsli lambalarında. tavan aralarında. Atıyor bir sızının çıplak duvarda nabzı. c. Duyuluyor zamanın tahtayı kemirdiği Tavan aralarında. Gizli aks kalmış gelip geçen her yüzden Küflü aynalarında. nr.285 OTEL ODALARI Bir merhamettir yanan. Bozulan elbiseler boğazlanmış bir adam Kırık masalarında. küflü aynalarında. s. 1928. 5 Temmuz.4. çivi yaralarında.

nr. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar. 85. 12 Temmuz. 1928. Bu kış yolculuk var diyorsa için Beni de beraber al anneciğim… Necip Fazıl HAYAT. Kanadın yayılmış çırpınmak için. 3. O titrek kalbini bahtın yeline Bir ince tüy gibi sal anneciğim. Zulmetin ardında yine zulmet var. s. bir derin hiçin. Çocuklar hıçkırır. . c. anneler ağlar Yaşlı gözlerinle kal anneciğim. Gözlerinde aksi.4.286 ANNECİĞİM Ak saçlı başını alıp eline Kara hülyalara dal anneciğim.

287 DELİNİN ŞARKISI Of… sıkıldım! Çekin üstümden damı… Yıldızları göreyim… O pul pul Yıldızlardan başıma taç öreyim! Sarayım yok… Kemanım yok… Yayım yok… Yalnız. Ne güzel bir adam var: Dört tarafı dört duvar! Bu dört duvar ortasında. Aynam bana benzetiyor: -Sensin!. Kafatasında Ay gömülü bir adam var… Of … Sıkıldım… Sıkıldım! Çekin üstümden damı… Ben bu adamdan yıldım! Bu adamı. Fakat inanmam ki ben! Yine Beynine Ay gömülen Bu adamın kim olduğu Bence meçhûl ! Belki bu Bir ölünün hortlağıdır: . diyor.. Siz de hayran kalınız..

Son bir kefen öreyim! 8 Nisan 928 Halit Fahri HAYAT. 12 Temmuz. c.4. s. 5. nr. . İşte nihâyet buldum. 1928. Şu meraktan kurtuldum! Of sıkıldım… Sıkıldım ben! Çekin üstümden damı… Yıldızları göreyim… Bu adamı Gömmek için şu pul pul Yıldızlardan bir kefen. 85.288 Kör ve sağır Bir hortlak! Bak.

8.. c. Gözlerim aramakta o âşinâ adımı… Başımı burguluyor tunçlaşan düşünceler… Ve çiziler rüzgârsız alnıma sanki yer yer Elemin derinleşip incelen kırışığı! Yol artık tenhalaştı… Yavaş yavaş gerilir Etrafıma gecenin siyah.” Diyerek için için haykırıyor ufuklara! Ankara Ziyaettin Fahri HAYAT.4. üzerinden Azap dalgalarının aştığı yalnız benim! Sönüyor ağır ağır ufukların ışığı.289 YOLDA MISRALAR -“Kaldırımlar” mübdii Necip Fazıl’aBir teviye koşuşan insanlar arasında. tülden perdesi… Kara toprak üstünde benim gibi –kim bilirSaâdete susamış ne kadar bahtı kara “Ey ruhumun taptığı tesadüf ilahisi!.. Şu dünya mahşerinin içinde. Sis bürümüş kalbinin onulmaz yarasında Iztırâbın dolarak taştığı yalnız benim! Ruh engininde sesler. 85. . nr. 12 Temmuz. s. aksederken derinden. Canlı bir yığın şimdi sarsarken kaldırımı. 1928.

aldatmayınız beni! Ankara-21 Haziran 1928 Celal Sahir HAYAT. 5 . Nereden aksediyor bu cana yakın sadâ? Bu yumuşak ses kimin? Kim adımı anıyor? Aldatmayınız beni.290 ALDATMAYINIZ BENİ Sarmış beni en siyah gecelerden bir duvar: Göklerimde ne ay var. s. Görmemişken gözlerim ufkunda güneş yüzü. Aldatmayınız beni. gözlerim kamaşıyor! Ben sağırım.4. Kim yarattı ansızın bu yalancı gündüzü? Kim bu ışık taklidi yapan zalim sihirbaz? Benim karanlığıma dünyada güneş doğmaz! Bu büyük mucizeye bahtım bile şaşıyor. Gönlüm yalnız o sesi can kulağıyla dinler. kulaklarım yanıyor! Issız karanlığımda bırakın yalnız beni. 19 Temmuz. nr. bu hale alışığım. 1928. ne çınlayan kahkaha! Tükenmeyen bir hasret her an içimde inler. bir insan sesi duymadım daha: Ne hıçkıran gözyaşı. 86. c. ne küçük bir yıldız var! Anadan doğma körüm. Varlığımı sarmışken sükûtun ördüğü ağ. Gönlümün yangınından çıkan alev ışığım. Aldatmayınız beni.

4. s. Aldı bir hamle daha kürek çeken garipler. Üstüne “deniz kızı” dövülmüş bağırlardan Ağır ağır boşalan bir memleket türküsü Kirli bir hava gibi süzülüyor ambardan Söyleyin. Güneş bir arma oldu kalyon yelkenlerine. bu adamlar çeksinler kürekleri! Kalyonlar. 8. . bir arma oldu şişkin yelkenlerine. Yılanlar gibi ıslak çalıyor kopmuş ipler. Sanki. derinden derine. kamçının çizdiği helezonlar. Anlatın ki aslanlar başladı uyumaya. denizde gezen yağız atlar şahlandı. nr. Uzun bir kadın düştü dümenlerine. Kadıköy: Sabri Esat HAYAT. c. Kavrulurken içerde kürekçilerin göğsü. 19 Temmuz. 86. Başlarında. Sulara yaslanınca üç ambarlı kalyonlar. Losbar deliklerinden nedir görecekleri? İşte şarkı söylüyor su. 1928. Kalyonların burnunda aslanlar suya kondu.291 KALYON KÜREKÇİLERİ Güneş. ilerliyor işte arka arkaya.

Yaş duvarlar çatlıyor bir vahşet rüzgârında. Kırılmış penceremden içeri giriyorlar… Mudanya: Ömer Bedrettin HAYAT. 86.292 DALGALAR VE EVİM Birbirinin morarmış sırtına yüklenerek İşte yine karşımda yükseliyor dalgalar. Tâ uzak enginlerden kopup sürüklenerek Bana doğru geliyor kudurmuş. Sanki. evimi bu gece işte yine Köpüklü dişleriyle yiyip kemiriyorlar. beni alarak çekmek için engine. 1928. nr. 5 Temmuz. Mor dalgalar. 14. bu donmuş kıvılcımlar. s. Savrulan ince kumlar. .4. c. mor dalgalar… Her hamlede göklerin korkunç gürültüsü var. Kor gibi çıtırdıyor odamın camlarında.

yanımda. 87. ıslıklı sesi batıyorken etime. Onlardaki zehri duyar mı.293 O KISKANÇ KADIN… Aşk Oyunları Kanında çılgınlığın tufanı mı coştu ki?. s. 1928. ben. saldırdı benliğime. kükremiş sarhoştu ki. Aynadaki aksini boğar gibi didişti… Bütün ipeklerini parça parça etmişti… O. Bana muhayyilemden. Enis Behiç HAYAT. Bir ceset.. bıraktım!. Baktım yatakta bitkin uyuyan sevdiğime: “Ah. Şiirimin atlasıyla giydirdiğim kadınken. . bu iftirâsa baktım… Dudaklarında sözler kızıl yılanlar mıydı.. O kadın öyle vahşî.. bir hayalet halinde kımıldadım. Haykırsaydım kendimi tanıyamayacaktım!... nr.. 4.4. Tırnaklarında aşkım oldukça lime lime. öpsem!” dedim fakat kıyamadım. ruhumdan öz kadem!. anlar mıydı? Keskin. Gönlümün çığlığını gömmüştüm sırtıma. 26 Temmuz. çıplaktı. Bir dişi kaplan gibi... Hâtıralar peşinde yürüdüm adım adım… Ortalık aydınlandı… Dönünce benliğime. Gözlerim kuruyarak. varlığımdan yakınken. c.

c. 87. Kokulu defneler. çırpınmadan. . Mağrur çiçekleri kızıl. sarı… Güvercin doludur kayalıkları. 1928.4. 14.294 BENİM YERİM Köyümün en yüksek bir yeri var ki Her gün yanan başım burada serinler. nr. s. 26 Temmuz. Denize indirir bu vahşi yarı. Ettiği köpükten bir yeşil yâr ki Üstünde enginin rüzgârı inler. mor. yeşil zeytinler… Yer yer çimenleri zümrüt olur da Işıldar güneşten serpilen nurda Ruhum. her sabah burda Bülbülü denizle baş başa dinler… Mudanya: Ömer Bedrettin HAYAT.

2. Sonsuzluğun sırrına ererek biz denizde Sonsuzluğu yaşatmak istedik sevgimizde. c. nr.295 SUYUN ÜSTÜNDE MISRALAR Dün gece parçaladı bir aslan kafesini. Saçımız ağarmadan toprak olunca biz de Gezecek maceramız dillerde masal gibi. 2 Ağustos. Ruhumuz enginlere açıldı sandal gibi. s.4. 88. Fırtınam! Baş ucunda duyunca nefesini Otuz yıllık bir ağaç eğildi bir dal gibi… Tanımak için enginin şiirini dalgalarda Kalbimiz göğsümüzden ayrı bir şeydi yarda: İki taş heykel oldu vücudumuz da kenarda. Faruk Nafiz HAYAT. 1928. Bir gönül sonsuz ufka yol aldı kartal gibi. .

Birer korkak baş gibi gizleniyor bacalar. Akıncılar kırıyor demirden kapıları. Ne var adam asılsa iplere çan yerine!. sokaklardan savulun: Çalmaktan parçalandı bir kilisenin çanı. 88. c. Yine çıplak kadınlar dolduruyor meydanı. Su dolu hendekleri saran ince bir yolun Üstünden nöbetçinin duyuldu can verişi..296 AKINCILAR VE ŞEHİR Katılmış parmakların savurduğu dizginle. 2 Ağustos. Yine dik kuleleri devretti atmacalar. Atın bir kemik gibi bu şehri önlerine. Kanlı bir tuğ üstüne inen kartallar gibi. Şehrin böyle toprağa yatınca taştan leşi.. Sabri Esat HAYAT. 2..4. dinle!. s. Kanlı bir tuğ üstüne inen kartallar gibi Akıncılar geliyor dinle nöbetçi. Yine nal sesleriyle doldu surların dibi. Ne olur bir kadının didiklenirse bağrı. . 1928. Yine nal sesleriyle doldu surların dibi.. Savulun sokaklardan. nr.

O kadar bağsız ki belli hayata!. Bir şey ürperdi: Bu toprak yığını köy nasıl yerdi?!. bu yığın köy mü. şüpheyle baktım. Güneşten çatlamış bir küme balçık. İçimde. diriler ne yakın böyle! Bir karış fasıla yok arasında. Öyle yabancı şu kâinâta. —Bunlar ne? Mezar mı? Dediler: —Öyle! —Ölüler... mezar mı? Burada hayattan bir neşât var mı? . öyle dar!. Kızgın bir güneşten sanki yanacak: Etrafta susamış. Burada yaşayan Ve ölen insan Dünyanın ne tadı ne de yasında. Titredim.. Toprak yığınına daha uzaktım. Girecek ufacık delikleri var. Karınca yuvası sanki. alçacık. Yaklaşınca tren. Yanında daha bir yığın. kurak ovalar… Bunlar köy. birden..297 ANADOLU KÖYLERİ İrili ufaklı bir yığın toprak! Ne bir yeşil fidan ne bir gölge var. dediler.

ufaklı toprak yığınından Apansız. O kadar hazin!. Siyah bir hayalet geçti: Bir insan!. nr. 1928. Bir iskelet gibi kuru ve cansız. Şükûfe Nihal HAYAT. 2 Ağustos. c.298 Öyle ıssız. sakin.4. İrili.88 . s..5 ..

2 Ağustos.4. veriniz!. s. Gönlünüzden kopanı verin bu ihtiyara… Yaşar Nabi HAYAT. nr.. c. Saçımın teli kadar size ömür dilerim… Keder yüzü görmeyin azîz efendilerim… Mademki talih onu son baharla sevişen Sarı yapraklar gibi düşürdü bu diyara: Gönlünüzden kopanı verin bu ihtiyara… Sizi taciz ettimse affedin günahımı… Demeyin: bu nağmeler bir matemin ahı mı? Bir kahkaha farz edin şarkımı isterseniz… Karnavaldan uzağız.7 . oh. 1928. Her akşam bir duadır kemanımın nağmesi: Gönlünüzden kopanı verin bu ihtiyara… Âvâre bir yolcuyum.88 . kapıdaki maskara Bir saatten beridir ne bekliyor derseniz. Bir damla su halinde dağılsın kederiniz… Zayıf iki el gibi açılır semalara.. Dinleyin hislerimi besteleyen bu sesi. Saçları ak. gönlü şen.299 Onların Şarkıları DİLENCİNİN ŞARKISI Yüreğiniz ferahlar: Veriniz.

İşte onlar. ardında öksürükler. fırlatarak çıkınca son liranı. 1928. nr. 89. Faruk Nafiz HAYAT.4. Çevrilir dört yanına örselenmiş fidanlar. 9 Ağustos.4 . c. Gözlerinde çürükler… Kollarında çürükler… Sen avutmak dilerken bin acı hatıranı Duyarsın. s. İçinden hıçkırıklar. o adı ağza almayanlar.300 ONLAR Dudağında bir ıslık. Alaca bir perdeye çizilen gölge bir baş Seni çılgın saçından tutar da yavaş yavaş Aralanmış kapıdan bir taşlığa sürükler. elinde bir cigara. Karışırsan bu gece sen de karanlıklara Duyarsın bir kafesin ardından öksürükler.

c. Köpüklenmiş bir nehir yollardan akıyordu. s. bir akşam daha. tozlanmış bir eğerle Dağdan yel gibi uçan atlı habercilerle. 9 Ağustos. Bozuk kaldırımlarda çınladı kılıçları. siyah yapraklar süsleyecektir yarın. 89.301 AKŞAM -Faruk Nafiz’eO akşam. Köprüde.4 . nr. o kalkan parçaları! Kadıköy: Sabri Esat HAYAT. 1928. Demir gölgeler düştü hadengden akan suya. Sağır oldu karşıdan seslerini duyanlar. nal sesiyle kopan bir uğultuya Üşüştü akın akın şehrin kırlangıçları… Şahlanan beyaz atlar bir iz bırakıyordu.4. Atlarının üstünde bir heykel gibiydiler. çelik pullu zırhlarını giydiler. gece gelecek. Düşen bir sütun gibi kayboldu kahramanlar. Yarın. Yandı üzengilerde güneş. Yetişmek ister gibi uzaklaşan sabaha. O miğfer kırıkları. Burcun üstünde mendil sallayan kadınların Sıra sıra durduğu geniş taraçaları. Yarın.

c. Ahmet Hamdi HAYAT. nr.302 GÜNLERİMİZ İçlenme. dere Ve bir gün çukurda bulunur iskeleti. Kendini yuvasından bırakır bir akşama Benzeyen güle. Narin kanatlarıyla uçar orman.6 . sessiz… Ruhundaki sonsuzluk engin mesafelere Duyurmadan ne anne ne bir yuva hasreti. dağ. 1928. s.4. 89. maziyi sakın anma! O vefasız yavruya benzer ki günlerimiz. beyhûdedir. 9 Ağustos.

neyim? Birer birer yıldızlar erir ufkun taşında. 90. Sorarım ben kendime: Peygamber miyim. 16 Ağustos. Yazın yakan sıcakta. derim. nr. Hâtifin nidâsını işittim diye bazen. kışın bir arşın karda… Bazen ayaklarıma düşen aya bakar da: Yarabbi.303 Onların Şarkıları BEKÇİNİN ŞARKISI Karanlık sokakları saran kaldırımlarda Uzun bir etek gibi geceyi sürüklerim. c. Sönmek için son defa nefes alır bir fener Gölgeler bir heyûlâ nefes eder her duvarda… Geçenlere kapanmış çoktan beri kapılar. Mademki karanlıktan artmayacak kederim… Köpekler sürülerle boş sokaklardan iner. 1928.4. benim için zahmete girme. s. Açılan bir fişeng gibi semada yanınca tan Rüyamı kaybederim en tatlı noktasında… Yaşar Nabi HAYAT. Yolun iki yanına dizilen binalarda Büyük bir sır saklayan insanların hali var… Musa’nın asasıdır sanki ağır değneğim.2 .

Ufuklar. yan yana. Gök incilenirken ilk yıldızıyla. Ben sarhoş gibiydim hazdan. Vâkıâ uzaktın nazdan. Fakat uçar gibi tül kanatlıydın. yavru kuş. Goncalar açılıp yanaklarında Hele o tacından o baş eksik! Titredim bir buse almışım gibi “Ne tatlı heyecan!” diyen sesinden. kır yolundaydık. Sen nefis bir şarap gibi tatlıydın. uçmadın yine! Göğsüme sokuldun kalbin çarparak. Bir visâl hazzına dalmışım gibi Titredim yüzümde gül nefesinden… Sandım ki önünde gelmişim dize Bir ala eseri canlı heykelin. sevgilim. Şiirdi o anda gülümseyişin. sevgilim. tepeler lacivertleşti.304 BİR AKŞAM İkimiz. Uçmadın. . Göz göze bakıştık sonra derinden. bak! Düşüncen belirdi dudaklarında. Bir lahza hiç olan yılları saydık. Dedim ki: -Sevgilim. Birleşen gönlümüz böyle dertleşti. Bir sevgi şulesi kirpiklerinden Süzüldü bir şebnem pırıltısıyla. kalbim kalbine Bir aks-i sadâyı andırıyor.

4. Gözlerin geceden mahmurlaşınca Kaşların hilâle benzedi senin… 19 Temmuz 1928 Halit Fahri HAYAT. 16 Ağustos. c. s. dudağıma götürdüğüm el Rişe verdi iki ruh arasına… Sevgi içimizden böyle taşınca Zevkinden ürperdik bu ilk busenin..305 Yıldızlar inerken mabedimize Ufukta hilâli gösterdi elin. 1928. Dedin ki: -Ay böyle ne kadar güzel Âşığım bu ölgün manzarasına.4 . nr. 90.” Güldüm.

Celal Sahir HAYAT.. İçim asla emin değil. Hakimiz. nr. kahkahan sarhoş. Sanki şeytandan öğrenip hile Bizi tılsımla bağlamış birisi. bu! Kanımız gelmemiş rakıyla hayyize Dökmemiş bir sıcak cenubî sebu. O kadar başkayım ki ben senden. İşte esrarı bunda sevgimizin.4. En müsait zaman. sen de ben de aklımıza. avare bir balon. Ömür. sence. busen En sıcakken de benziyor yalana.. 1928. tahlile Beni sevdana ram eden hissi..306 NİÇİN İşte ispirtosuz bir akşam. fakat içi boş. c. rengi çok... Kederin sahte.4 . Ben eğildim bu kaynayan denizin. bu.91. O kadar sen yabancısın ki bana. Sularından sıcak dilenmek için. Hedefin gösteriş ve eğlence. Bir yalandan alevle yandı için. 23 Ağustos.. Süsü çok. s.

.4. Dağıtır kapıdaki asma filizlerini. 1928.. Gelir kapıya kadar söğütler sıra sıra. Bu evin balkonları ay çiçeklerindendir.15 . Yollar. Kuytulara gömülü ağaçtan masalarda Bir bardaktan içenler gibi öpüşenleri. 23 Ağustos. Sabri Esat HAYAT. c. s. buraya düşenleri. nr.307 KIR MİSAFİRHANESİ Yeşil panjurlarına kuş kanatları vurur. Uzun yollarda gölge arayan kadınlara Bir yeşil baş örtüsü gibi açılır çamlar. Altın gözlükleriyle sevimli bir ihtiyar. Kuşlar bile bulamaz burada arasalar da. Cıvıltılı bir hava odaları doldurur. Pencereye konulmuş bir saksı kadar şendir Ağaçlarda yeşile bakar kızıl akşamlar. düşen bir mendil gibi göğsünde saçlar İki atla çekilen araba izlerini. Yanlardan akan suya gölge verir kavaklar. İki kat eğilerek ta uzaktan karşılar Buraya düşenleri.91.

Hepiniz esrarlı bir gece. “Zavallı!” sizin değil..18 ... Ezildim karşınızda.. 23 Ağustos. s... 1928.. Şükûfe Nihal HAYAT.. Birer birer sönerek ruhumdaki ışıklar.. c.91.. elbette benim adım!. çiçek yok dökülmemiş! Hangi zerreniz var ki hicranla örülmemiş! Öyle mağrur. Dudaklarım büküldü bıkmış gibi canından. Alnımda –sizin gibi.. Çehrenizde yalnız ıstırabın izi var. Siyah bir mezar. “Merhametine muhtaç değiliz!” diyor sanki!. Çekildi zerre zerre damarlarımdaki kan!.4. nr. gözlerimi kapadım.belirdi kırışıklar.. Neşe dolu gözlerim büründü bir dumana. mermerden bir duruşunuz var ki.308 ANADOLU KADINLARINA Baktıkça yüzünüze aksiniz vurdu bana. Ömrünüzde bir yaprak.

3 . nr. ben ondan sızan yaşım. Kalbimin dört duvarı böyle değildi. Yalnız senin önünde herkese asi başım Yere geçercesine yere eğildi. Sana bütün ömrümce uyan bir arkadaşım.309 KADIN Daha dün seyrederdi eski rüyalarını.4. c. 30 Ağustos. 92. kadın! Faruk Nafiz HAYAT. kadın! Nasıl yalçın kayayı sökerse dalga yardan. s. kadın! Bir el öper de perde örümcek ağlarını Sen geleceksin diye oradan sildi. kadın! Bugün sen bir bakışsın. Kalbimde hız alarak uzun çarpıntılardan Kalbini zorla senden koparabildi. Nasıl bir dal kırarsa bir kartal bir çınardan. 1928.

Şair anlatmak için rebabını kullandı. s.. nr. Kafidir canlanmaya. 30 Ağustos.4. 92. c. sen o eşsiz mermer Venüs’te bile Onu yaşatamadın. Dinlemek istemedim. 1928. Ve yalnız kadın.. Ne kadar cansızdı bu! Ressam bir benzerini yaratsam diye yandı..3 . dediler. denize benzetmek istediler. Ne yazık! dedim.. anılırsa ismiyle: Kadın. Onu aya.310 KADIN Bir gül veya bir demet yasemindir. Yaşar Nabi HAYAT. Fakat imkansızdı bu! Sanatkar.

c. Ay.. Vuran.4 . s. şehri sardı kuduz alevler gibi.. 30 Ağustos. İskelet vücutlarda bu kadar can mı vardı? Yürüyen bir çığ gibi kabardıkça kabardı Bir yağız hızıyla inen kan sarhoşları. Onlar ki.. HAYAT. 1928. haykıran bir sürü kudurmuşlar Leşleri çiğneyerek geçiyor sokaklardan.. kıran. Her hançerin yerinde şimdi kan dolmuş kını. mahbesinden fırladı devler gibi.... Demin güneşti batan.... Nasıl çöl ortasında günahlar taşlanırsa. nr. Hangi kuvvet durdurur bu koşan sarhoşları? Onlar ki. şimdi dünya batıyor. bir kale burcundan ışık tutan el gibi Bir mahşere çevrilen yolu aydınlatıyor.311 İHTİMAL Çırılçıplak omuzlar nasıl kırbaçlanırsa. 92.4. Öyle indi koşanlar tepelerden sel gibi. Bakın. Dallardan çığrışarak göğe fırladı kuşlar. şarap yerine kadehlere aktı kan. Kahkahalar dövüyor galiplerin nabzını.

Her köşede ince bir kadın zevki parıldar. ölüm yüzlü ihtiyaç!.. derindir. emeği var! Narin bir genç kadındır bu evin sahibesi: Bir nazlı ırmak gibi çağlar gönülde sesi.. Bir tek gün çalışmasa yavruları kalır aç.. İhtiyaca yabancı geçebilse bir günü Böyle paçavra gibi sürümezdi ömrünü.. Yoksa kim cevap verir onun boğuk sesine? Bağrında. yumuşaktır. Süzgün çehresi benzer üç gecelik bir aya. perdeleri bembeyaz!. Çare yok! Çalışacak her gün ölürcesine. Mevkûftur bütün ömrü yavrulara. Bu kadının önünde eğilmez mi başınız? İş Kadını Güneş onu hiçbir gün yatağında bulmadı: Meşakkattir. ellerinde açılırken bin yara. Örtüleri bembeyaz. “Ev” ona bir mabettir... “aile aşkı” dindir! Hiç eksik olmaz onun etrafında bebekler: Biri koşup atlarken ötekisi emekler. ne tahtalarda bir iz! Bu şipşirin yuvacıksabun kokar kış ve yaz. yuvaya. zaten.. yaşınız. .. Her şeyde bir kadının göz nuru. Yılan yüzlü.312 ŞEHİRDE TÜRK KADINI Ev Kadını Eşiğinden atlarken ferahlar yüreğiniz: Ne taşlıkta bir leke. * Her ne olursa olsun mevkiniz. Hayat değil onunki. Gözleri hulyalıdır. elemdir bu zavallının adı. uzun bir sızı! Bağrına çöreklenmiş derdin en amansızı: İhtiyaç!..

Rüyada gibi koşar. nr. hayatını sokakta çürütecek! Fikir Kadını Başka hiçbir “tip” onun dolduramaz yerini: Bazı muallimdir. yaşınız. çehresi çiçekler gibi solar. eğilmez mi başınız?.. gümüş tellerle dolar. Koşar yaz kış demeden. Ondan gelen nesildir kurtaracak yarını: Mükemmel yetiştirir. s. Şakakları. çocuklarını! * Her ne olursa olsun mevkiniz. ne diken. c. Zengin bir hazinedir onun başıyla kalbi. Halide Nusret HAYAT.. hürmetle.. çünkü. Elindeki meş’ale “hak”kın meş’alesidir! Yollarında durduramaz onu ne taş. coşkun fikirlerini Coşkun bir hararetle genç dimağlara saçar.. Bazen de yuvasında çalışır. 30 Ağustos. 92. Nurlu göklere doğru bin bir pencere açar! Onun sesi “iyilik”in.4. Karşısında. arı gibi. genç yaşta. Gözleri... “güzellik”in sesidir.8 . 1928.313 Işıksız kulübede bekleyen çocuklara Götürebilmek için bir parça yavan ekmek Bu kadın.

ben nasıl aldanayım Bundan on yıl evvel de döktüğün gözyaşına? Eminim bahtiyarsın yolunda bir başına. Ben kurumuş menba.4. Bende artık ne eski hayattan heyecan var. Yaşayışın boyunca beni unut diyorum! Rıfat Necdet HAYAT.. ne görmek istiyorum.. Arkama bıraktığım yılları saya saya İlk adımı attığım yere mi dönüyorum? Verdiğin son ışıkla eriyor..314 BEN NASIL ALDANAYIM? . Dünden daha mustarip ve yarından bahtiyar Bir hayatın verdiği hüsranla yan yana. 1928. yosun tutmuş bir kaya. 92. Söyle nasıl kanayım. 30 Ağustos. c. Uçağımın kapadım çoktan kapılarını! Kalbim şimdi çarpmıyor. Seni artık ne duymak..12 . nr. Sen alev saçan yanardağ! Yol üstünde bilmem ki ne beklerim yarını. sönüyorum. s.

Efsaneler dinletir sırra ruhunda. neşeli. İçinden neşedir hep çıldıran.. eğlenmek bütün emeli.. Diyorlar ki: “Ne çılgın.. Ruhunun tozlarını bir el silemez. Bir de bakarsınız ki gözlerinde yaş!. ne meçhul kadın! Bilinmez. Güler kahkahalarla yese. Başın döner erişmek isteme. anlaşılamaz. coşan.. şah eser derler. Sanki gülmek. sevimli. sevince. her an dediği.. neşeli.. Her ağızda bir türlü değişti adın. Sesi bir musikidir.... Açılmaz yüzündeki esrarlı perde. sakın!. göklere yakın.. Bazı. ince. çılgın. Bazı. anlaşılmaz ne istediği. anlayamadı seni hiç kimse! Dikkat ettim arkandan gelen her gelen sese. kimse bilemez. Değişir her saniye.. Ne genç kadın kim için.315 KADIN SEN NESİN? Nesin.. Ne düşünür ne duyar. o çok güzeldir.. O bir lahza evvelki şen çocuk kimdi? Ruhunda en acı bir matem çağlıyor.. Ah. Dudakları kilitli aylar geçer de. Bazı bir çocuk gibi şakrak. bazı da bir taş Olan o kadından hiç eser yok şimdi. . neye ağlıyor? İşte o da bilinmez. Bazı öyle durgun ki sanki bir kaya! Dalar gökte parlayan kızıl bir aya. o kadın bir zirve ki aşılamaz. Bulutlara gömülü.

diyecekler de. Dediler. nr. Gökten göğe kavuşmak ister. Saçları siyah mı. Güneşli çehresine sis. hazan dolar. 30 Ağustos. s.. Bir nefesle kırılır bir dal dediler. yanık. olgun dediler... Seni kim anlayacak. aptal dediler. Dudakları ateşli. o eş nerede?.. Gözlerinde o çalak günlerin yadı...19 . soğuk dediler. 1928.. bîkarardır.92.. ah. Bakarsınız rengi kıpkızıl bir ateş. uçan bir kuştur. sarhoştur. kumral.. Çok geçmez o da geçer. Canlıdır. Bin bir yere konar bir dal üzerinde.. sevdalı. dağınık.. Kalbi bir bir aşk ile dolgun dediler.. Sana çapkın. Hep dediler.. Gözleri kor saçan bir çift siyah güneş. Alakasız her şeye.316 Güzelliği de ruhu gibi derbeder. sana şuh. yansa da cihan!.4...” İşte sana çılgın bir çocuk dediler. Bakarsınız ki çirkin! Karanlık. Sana dalgın ve hissiz. renksiz! Ateş renkli güzelden kalmamış bir iz! Bazı duramaz bir an bile yerinde. İşte sana neşesiz. Hareketsiz bir ufka dalar bıkmadan.. Sonra düşer kırılmış gibi kanadı. yok... Sana bazı genç bazı geçkin dediler. Sana hem güzel hem de çirkin dediler. Şükûfe Nihal HAYAT. c. sararır sular.

ürkek gözlerle etrafına bakındı: Ayrılığın eliydi işte çamlara vuran. . çırpındı kalbi. Bir hazan sadasıyla uyandı uykusundan. Bu acı onu sarstı ölüm acısı gibi. Bir öksüz garipliği çöktü birden içine. mavi göğe Çılgın bir sel ıslattı sırma örtülü yeri. Peri örttü mavi tül örtüsünü başına. güneşiyle böyle aldattı onu! Peri hatırlayarak güzel yazı. Seyretti etrafını hülyalı gözleriyle. Mahmur. meşum günler böyle yakındı! Daha dün altın gibi parlayan güneşiyle Ebedî zannetmişti bu yazın neşesini… Daha dün. baharı. süsleyen taze kızlar Bu vakitsiz hicrandan sararıp solacaktır. Kırları çiçekleyen. Demek o acı. Dedi: “Ne hazinmiş bu güzel mevsimin sonu!” Artık ne göklerinde parlayacak yıldızlar. Bırakmak lazım artık bu vefasız diyarı… Rengiyle. Ne ateş yüzlü bir ay ufkundan doğacaktır. Daha uyanmamıştı rüyalarından “peri” Loş renkler dağılırken güneşli. ona bin bir yemin eden eşiyle Dinlemişti sahilde dalgaların sesini.317 “PERİ”NİN ÖLÜMÜ O sabah birden bire hazan inmişti köye. Gözlerine damlalar doldu. Dudağından geçti bir ah derinden derine.

Diyordu: “Hatırlarsa bir gün gelir de eğer. periyi arasın dalgalarda!” Şükûfe Nihal HAYAT. c.4. Kaybolurken. Üstüne mezar gibi çöktü kocaman yalı!. Bu beklenmez ayrılık.. sahile indi. 2. ah bu vakitsiz hazan! Çatınca nazlı nazlı o ince kaşlarını.” Dudağını bükerek sildi gözyaşlarını. 6 Eylül. Bembeyaz çehresiyle bir ölü gibi bindi. Birden bire içini sarstı derin bir isyan… Onu canavar gibi sürükledi enginler. Durdu yeşil gölgeli bir yalının önünde.. Onu bir tabut gibi bekliyordu sandalı. On dakikalık bir yer geçerek sahil boyu. s.. Görenler dediler ki: “Boştu bu yalı dün de!. nr. Sevgiliyi çağırdı.. yorgun. Hıçkırdı ruhunun en acıklı kederiyle… Sonra bir hasta gibi. “Söyleyiniz. 1928. .318 Dayanarak balkonun beyaz mermer taşına. acıklı ses geldi rüzgarda. 93. aradı bütün koyu.

Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur. Bir gün ölüme çıkar bu yolun kıvrımları…. çığlık gibi hürsünüz. c. kemiğinle sokakların malısın. Dünyada sakınacak bir kuru başınız var Onu da ne tarafa olsa götürürsünüz. 93. Sükût gibi kimsesiz. . Onun taşı erimiş senin kafatasında. Bahtın kaldırımlara düştüğü günden beri Kaynamış ruhlarınız bir derdin potasında Senin gölgeni içmiş onun gözbebekleri. s. Ne senin anladığın kadar kaldırımları… Necip Fazıl HAYAT.. Kurulup üzerine bir tahtaravan gibi Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın.319 KALDIRIMLAR III Başını bir emele satan kahraman gibi Etinle.4. 1928. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Ömrünüz taş olsa da gide gide yorulur.18. 6 Eylül. nr.

Seni nasıl sarayım telgraf tellerinden Ey dün saçı yelpazem.4. derdin ikiz kardeşi. Dudağından alnıma akseden bu ateşi Ak saçımın külüyle sarıp saklayacağım… Uzaklaşsan da benden kalem yakınır aşka: Bir ateş zincir olur. Kalem ki senden ayrı yaşamaz bir dakika: Sen gidersen yerini dolduracak bıçağım….6 . Şimdi çorak gönülde ne gül biter. kolları salıncağım! Engin bir su gibisin gözlerimde bugün sen: Bağrım . 13 Eylül. Rısfı Hamit HAYAT. Ateşinden bir damla saklayan bir ocağım. ne diken. Ömrüne bir yaş ekler her baharın güneşi.320 ALEVDEN MISRALAR Geçtin bir yangın gibi gönlümün üzerinden. c. uzanır halka halka. nr. gittin de yer yer çatladı hasretinden. Şimdi suyu çekilmiş bir denizdir kucağım… Aşkım deli bir çocuk. 1928. s. 94.

13 Eylül. c. 94.8 . nr. s.4. 1928.321 İSTASYON -Sanatına inandığım yegâne şair Faruk Nafiz’eBurda gelir insana Boş günlerin usancı Çalar birden kampana Ölüm çanından acı. Kesik çığlıklarla der: Burdan bildik gidenler Yarın döner yabancı…. Necip Fazıl HAYAT. Sonra bir düdük öter.

çekiliniz aradan. bir tatlı yaz uykusu….13 . Ziyaettin Fahri Ankara 13 Eylül 1928 HAYAT. Bakarak ben şu savrulan dumandan halkalara! Eğiliriz ey dağlar. Şimdi raylar uzandı kızaran ufka doğru. nr. s. Günlerdir arıyorum..322 DUMANDAN HALKALAR Istıraplar ruhumda yine kurumuş bir pusu. 13 Eylül. Canlanıyor yeniden gençliğimin gururu.4. 94. Hüzün taşan bir gönül geliyor Ankara’dan Boşaltacak yasını engine. c.. 1928. dalgalara!.

Bu ses dönüp dolaştı. götürdün. c. Babasını kaybeden zavallı yetim diye! Varlığım üzerine açılmış bir kanattın! Tam bir hafta beni yatakta bekleyip yattın. Bir çöl olan gönlümü aldın. s. Baba! Söyle bu anda boş mudur senin yanın? Feryadımı ne duyan nede bir dinleyen var. yine boşluğa vardı.4 . Çok sevdiğin yuvana ebedî matem ördün. Baba! Eğer seversen beni kefenine sar! Baharını ömrümün kışından tanıyorum. yaktın Ayrılığın cehennem gösteren aleviyle… O dağlar gelsin dile. Göğsünün boşluğundan yükselen bir ses vardı.4.323 BABAMA Beni yetim bıraktın. Şimdi baykuşuyum ben o yıkılmış yuvanın. Yavrunu son deminde bir defa gördün. yanıyorum! Rıfat Necdet HAYAT. yanıyorum. 95. Baba! Sensiz yatıyorum. 20 Eylül. ovalar gelsin dile Benim feryatlarımı haykırsın biteviye. 1928. nr. boynu bükük bıraktın.

Hoşgörün yatağınıza gelen bu gürültüyü. Başınızı kuş tüyü yastıklara bırakın. bir kukladır ki koparılmış ipleri. kurulu eski bir zemberekle... Korkmayın böyle yürür en zararsız deliler. yarı açık kalan panjurların muttasıl Işık dolu tırtıllar gezer kafeslerini… Bir ocağa atılan kağıt nasıl yanarsa. Bir şey görmek isterim…Neyi. nerden ve nasıl? Bu. Bir çift ayak izini sürüklerken arkamdan. c.324 YALNIZLIK Bir ses duymak isterim… Kimden. Dinleyin. Bende biten kalbimi bir kuytuya saklarım.. Doya doya seyredin yalnızlığı bir camdan Ey kolunda bir erkek yatıran sevgililer!.4 Sabri Esat . s. Rüyam. 1928. Adımlarım.4. nr. ey bu sıra evlerin sahipleri! Gölgem. Bir sicim gibi uzar yollarda parmaklarım. 20 Eylül. Bekle! diyorlar bana bütün kapılar: Bekle! Perdelerden duvara düşen gölgeme bakın. 95. nasıl ve nerden? Üstüne mavi zambak işlenmiş perdelerden Hırsız gibi dinlerin piyano seslerini. HAYAT. İçime saçaklardan damladıkça bir büyü. kirpiklerime bir parça duruldu mu. Gölgemi ellerine buruşturur bir arsa. İçer damlalarımdan oluklar son yudumu.

nede bu gece dudaklar! Sorma. Senin ağzından çıkan bir cümlenin tadını Ne bugün içki verir. 96. Nasıl siyah rüzgara yaşımı sildiğimi… Görür görmez kapında yere devrildiğimi Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. Sesin bir sırça gibi kırılmazsa içerde.3 . c. nr.4.325 ONU BİR GÜN GÖRMESEM Yüzüme sert çizgiler çekti senin adını. s. 27 Eylül. nasıl yollarda tutunabildiğimi. Gece. 1928. muzlim şeklini bana çizmese perde. Hasret saatlerine saydı saçıma aklar. Beni bugün serilmiş görenler orta yerde Yarın da bir çukurun dibinde bulacaklar… Faruk Nafiz HAYAT.

s. c. Biz sahile dalgın bakıyorduk. Baktım gülüyor gül gibi ağzın: Bin râyiha esmiş üzerinden. 27 Eylül. İlk buseni aldım dudağından! Artık benim oldun…Benim oldun! Halit Fahri HAYAT.326 BİR LAHZA Bir kumsalın akşam saatiydi. 96.6 . Engin gibi tâ ağrıma doldun Durgun suyun ürperdiği bir an.4. Vaktâki elem göğsüne değdi: Sandım beni titretti derinden Bin rişesi bir tatlı temâsın. nr. Çökmüştü o durgun suya morluk. 1928.

1928. nr. 96.4. c. s.327 PINARIN KEDERİ Gözleri yağmur dolu koşan bir bulut gibi. 27 Eylül.8 . Dolaştım gönüllerin deştinde deryâsında Buldum nihâyet bir gün hüznümün yoldaşını Suyu çoktan kurumuş bir pınarın yasında Abdullah Cevdet HAYAT.

96. c.328 HEYKEL Yollar bir gözyaşı olup da kaymış Bu eski heykelin yanaklarında. Yanan bir kağıtta nasıl bir satır Kaybolursa akşam onu karaltır.4. nr. s.13 . Yapraktan saçını yerlere yaymış Sonbahar ağlıyor ayaklarında. Artık o. silinen bir hatıradır Bu ıssız bahçenin uzaklarında… Necip Fazıl HAYAT. Süzüyor ufukta bir kızıl yeri İçi karanlıkla dolu gözleri. Altında akşamın ince kederi Sessizliğin sırrı dudaklarında. 1928. 27 Eylül.

. Şefkatli elinle sil gözyaşımı. Ben de kanıp bir an güleyim… Kendimi murada ermiş sayarak...97 . “Yurdun her köşesi çiçeklenecek. 4 Ekim. Göğsünde “Kardaşım!.4. İnanan gözlerle gözlerime bak. “Fazilet.” derken öleyim! Halide Nusret HAYAT. Gözyaşlarından ver bana hediye.329 SON DİLEK Bas beni bağrına “Yavrucuğum!” diye. nr. “Kardaşım!..4 .. Söyle!.” diyerek okşa başımı. “Ağrısı dinecek ıstırâpların.. Güneşten bir parça gibi gözlerin Gönlüme akıtsın ışıklarını. zulmeti.. zulmü yenecek… “Yarın… Daha neler olacak bilsen: “İnsanlar………” Devam et………. Bir musiki gibi sesinin derin Ahengini anlatsın bana “yarın”ı: “Yarın! Büyük yarın! Beklenen yarın!... değil mi.. ömrün baharı?. 1928. c.Bu masalları O kadar gönülden severim ki ben! İnanmak.. s.

Şükûfe Nihal HAYAT. düştüm bin bir ye’se. yatağınız! Ne bir anne koynu var sizleri ısıtacak. Küçücük kalbinizde açılmış bin yara var!.4 . nr.. c. Alır.4. Tâliiniz bir değil bin şekilde kırılmış!. s.97 . bastırır sıcak. Gözü kapalı size her evin. Sokaklarda yatıyor. Sizi taşta bırakan ellerim taş kesilse!. tipi. Ne bir teselli eden var ne dert ortağınız!.. kara taşlar bağrına basar! Parça parça gömlekler üstünüzden sıyrılmış. Soğuk vücudunuzdan bir şifa dileniyor. Göğsünüzde veremli bir öksürük hırıldar.. kaldırımda ölüyor. bora. 1928.. Koynunuza sokulmuş hasta yavru köpekler. her konağın! Karanlığın ürkütür rüzgar. 4 Ekim.. bir ocak. Her hayvan yavrusunu...330 VATANIN ÖZ ÇOCUĞU Kaldırım taşlarıdır yurdunuz.. Süs gibi kalacaksa bu duyduğum hicranlar. Sizi de serbest. Ne başınıza siper bir dam altı. ne faydası var!.. çocuğunu her ana. kar. dedim. şefkatli kucağına. İçimden hıçkırarak.. Değilsiniz sanki siz çocuğu bu toprağın! Sürünen yavrusuna kördür şefkatin kalbi! Düşmana kapanan bir kale kapısı gibi. Vatanın öz çocuğu köpeklerle beraber… Gözyaşlarım sel olsa.

Vur başına. Nihâyet kala kala dünyada bir kişi kal! Necip Fazıl HAYAT. Sana yan mı baktılar. kaya. Karşına sahil. bağrına üşüşmeyen. Hangi öfkeyle yüzün böyle karıştı bir bir. Örtüldü baştan başa tenin bir beyaz terle. Düştü bir gizli ateş salkımı içerine.5 . artık bir şey dinleme! Çağır bütün muztarip ruhları cehenneme. gökten. Hangi kâbus bastı ki seni uykularında.4 nr. Hangi ölüm şarkısı bu dilinden düşmeyen. c.331 DENİZ Hangi hissin parmağı dokundu da derine. Birden bire cehennem kaynadı sularında. s. İncecik köpüklerle. Hangi dert kaldı söyle. 97. Bir şey dinleme artık. 4 Teşrin-i evvel. dumandan köpüklerle. pencereden sal. dağdan. kim çıkarsa vur. insan. bir söz mü söylediler. dünyada sert olan ne varsa vur! Sal her taraftan. 1928.

Hâlâ hurafeler yaşatır her çürük kafes Hâlâ beşik gıcırtısı. 4 Teşrin-i evvel. Hâlâ minarelerde “tevekkül” diyen bir ah.19 .4. bitmiyor. 1928. Her zulmü. s. kahrı boğmaya bir parça kan yeter. uyan yeter. Hâlâ saçaklarında güler baykuş evlerin.332 ŞARKIN UFUKLARI Daldım gözünde vehm uyuyan susmuş ufkuna. c. Ali Canip HAYAT. Ey şark. hâlâ o tozlu ses… Yükselmeyen tazarruun ey şark. Hâlâ köpek eninleri serper sokakta kin. Yaksın bütün ufukları artık belaların. Ey şark kanmadın mı asırlarca uykuna? Hâlâ huşua kubbeler en hisli bir penah. nr. uyan yeter… Yeter ey şark. “Hayya alelfelah”ını gökler işitmiyor… Sönsün semalarında sükûn işleyen seher. Dönsün zeminlerinde de isyana secdeler. 97. Diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların.

333 ÜZÜNTÜ Dalma.4. Vahşileştikçe kırlar. 98. nr. Zerre zerre içime. 11 Teşrin-i evvel. Bir canavar pençesi. Çamlıkta fırtına var. deme. Bırak beni kendime!. düşünme. 1928.. s.4 . Hazan zehri doluyor. ne bahar. Betim benzim soluyor… Uluyor ölüm sesi Geliyor sinsi sinsi!. c. Ne yaz kaldı. Bak kalbimi yoluyor… Şükûfe Nihal HAYAT.

geceye dermanlar götür.8 . bir elinde ay. Dr.4. nr. Abdullah Cevdet HAYAT. 11 Teşrin-i evvel. c. 1928. Yer bulsun gönlünde hem yoksul hem bay Gündüze. zalime acı. 98. Bir elinde güneş.334 ŞAİRİN VASİYETNAMESİ Mazluma hürmet et. s.

98. sordum.335 SAÇINDA DÜĞÜMLER Ayrılırken nazlımın yüzünü gördüğümde Gözüm takıldı kaldı saçındaki düğümde… Ondan başka anlayan yokken beni köyümde Saçının büklümünü. 11 Teşrin-i evvel. s. c.19 . 1928. nr. Açıldı kollarımda o gülden oyma beden: Yedi düğüm saçına baktım yazılı âdem… Rıfkı Mahir HAYAT. anlayamadım… Ölmezse bir gün elbet gelir sılaya giden: Yedi yılın üstüne kubbe döndüm yeniden.4.

Kireçli bir tarlayı sabanla beller gibi… Duyduğum en büyük dert yurdumda gurbet yası Gördüğüm en güzel yüz karşımda ağlayandı Her mısraın sonunda kalbimin bir parçası Bir mızrağın ucundan sızan bir damla kandı. Yalçın kayalıklara sert dalgalar savurdum.336 YAZIMI OKUYANLARA Bir geniş bahçe gibi size açıktı derdim. Bir kanat çırpıntısı duymak için başımda Gökte melekleri mi taşlamadım kuş diye. bütün ömrümce yazdım . Ruhunuzun çölünde bütün bir ömrü verdim. ne bundan neş’e aldı. Derdime dert ekledim ellerin kederinden. Tatmak için hasretin zehrini gözyaşımda Yardan mı ayrılmadım beni unutmuş diye… Size anlatmak için gözümün gördüğünü Uğramadık diyar mı. Gönlüm ne ondan keder. Durdunuz. seyrettiniz sıra heykeller gibi. Nasıl yalnız ahımla kımıldardı yerinden Bin bir acın sesinden güç ürperen tüyünüz? Rüzgâr uğultusunu andırdı bir gün sesim. Tek ruhumun melâli değildi gördüğüm. aşmadık yar mı kaldı! Zengin cenazesiyle birdi fakir düğünü. Gönlüme her sıçrayan kıvılcımdan nefesim Bir yangın ateşlemem için tükendi durdu… Geçsin diye lâhzalı bu sıtma kalbinizden Bütün ömrümce yazdım.

337 Uğrunuzda can veren bir esir gibi sizden Bir alkış almak için neler bağışlamazdım! Pençeledim göğsümü. 1928. 18 Teşrin-i evvel.. 99. nr. Beni ister beğenin. reyiniz. her şeyiniz. Faruk Nafiz HAYAT. ister beğenmeyiniz!. ey beni okuyanlar. Siz bu kızıl oyunu seyrederken anladım. s.2 . Niçin dudak büktünüz. c.4. Ben derdime yanarken. niçin boyun kırdınız? Aşkı içten duymayan sözlerimden ne anlar? Boştur artık hükmünüz.. yüzümü tırmıkladım Bir parça kan görünce sevinçle haykırdınız.

İkisinin de sana karşı kırpılmadan bakan cesur Gözlerini ve sen yaklaşırken bile çarpıntılarının Sesi artmayan cesur kalplerini taşımak isterdim. Seni daima karşısında Gören bu gözler. bir duvar deliğinde Kımıldaman duran akrep gibi sinen gölgenin Rengini alarak kararıyorlar. ne ötekinin uzun Kılıcına yaslanarak hem sutût hem de istihzâ Ve kin içinde. Buz elin ayağıma ve burnuma değecek. Sen yaşamaktan daha az ve hem sen Ve evvelinden bulunduğun. Seni herkesten çok beğendim. Yalnız sana İnanıyorum. İçime girecek hava senin mermer yüzüne çarparak Geriye esecek. Daha şimdiden göğsümde parmağın kımıldar Niyetini duyuyorum. Seni iki meşhûr kahraman gibi ayakta karşılamak İsterdim. Damarlarımın ince yollarına Dikilerek bir üfürüşünle kanımı donduracaksın. Saçlarımın rengini silen avuçların Gözlerimin alevini de kaptı. ne birinin çelik zırhına sarılarak tüyler Ürpertici bir sutût içinde . oyuklarına. Ve seni sevmek. sonunda bulunacağın dünyasının Karanlığın içinde yüzen ve nihâyet dağılarak senin . Bir ipin Ucundaki taş gibi yüreğimi aşağı çekeceksin. biliyorum. Ne mel’ûn ve sâkin ve kendine hâkim Ve sabırlı çalışıyorsun.338 “ÖLÜM”E HİTAP Geleceksin.

s. 18 Teşrin-i evvel. En büyük İştiyâkım. Seni düşündükçe içime korku. çünkü sana alışıyorum. Beylerbeyi: Peyami Safa HAYAT. inşirâh Doluyor. karyolamın topuzuna avucunu koyduğun Gün en korkunç dostumu sükûnla karşılayabilmektir: Senin sükûnunu biraz taklit edebilmek Ve bir an sana benzeyebilmek için. 1928. c. nr.4. 99.4 .339 Zerrelerinde kendini kaybetmeye mahkûm renkli bir parçadır.

99. Şükûfe Nihal HAYAT. c.. nr.8 .. Bensiz kalacağı gün “Ya sabır!” çeksin diye!. 18 Teşrin-i evvel.340 KARDAŞIMIN HEDİYESİ Bir türlü manasını anlamamıştım o gün: Gözlerinin içine bakarak. s.4. üzgün üzgün… O kehruba tespihi neye ettin hediye? Odamda yapyalnızım. 1928. soldu günüm güneşim! Anladım onu bana vermiş güzel kardaşım.

Farkı yok hiddetimin sana. bir yalvarıştan… Önlerine serilmiş bir meydan gibi hayat. 1928. Aylar geçti. s.341 SEN Aramıza dağları çekti diye geçen yıl İçim bir yılan kadar ürküyor şimdi kıştan. nr.4. Sen döndün… Kalbim hala kıpkızıl Üstüne hasretinle işlediğim nakıştan… Bağlı bir kaplan gibi parçalar kafesini.99. Dün şairin bilmezdi böyle inlemesini… Şimdi kızsam. c.14 . Kalbimiz dolu dizgin koyverilmiş iki at… İçindeki ateşten böyle aldıkça sürat Bil ki kesilmeyecek dizlerim bu yarıştan! Yaşar Nabi HAYAT. kalbimin bir el boğar sesini. 18 Teşrin-i evvel.

Seslerini dinlerim gurbet akşamlarında… Mihrapları yıkılan mabede dönmüş sonun Ararım hayalimle kuşları damlarında… Alnım nasıl yazılmış? Gözleri âma kader! . Gecenin boşluğunda taşınır kelebekler… Saçaklardan dökülür neşeler. Temellerin küflenmiş. Cetlerimin gününden kalbe gelir bir korku. Aşina gönüllere korku gibi giren ev… Gelip geçmiş günlerden kalan şanlı haliyle. Karşı kızıl dağlara. nemlenmiş taşlarından. hıçkırıklar. ey şanlı yurdu onun. Meltemlerle eğilip gölgelerken camları… Eşlerine yaklaşıp kanatlarını sallar. Acaba neler geçmiş gururlu başlarından… Yaşlı ağaçlar gibi çevrilen kollarıyla. Çift çift âşık kumrular dolaşırlar damları… Sofalarda yanınca altın renkli ışıklar.342 BABAMIN EVİ Ah. ey eski hayaliyle. Uykusuz güvercinler artık sabahı bekler… Ah ey babamın evi. ey babamın evi. Büyük timsaller gibi devrana baş veren ev… Derin derin duyulur bazen ağır bir koku. Avlusunda kişneyen zincirli atlarıyla. servilere bakar. İçinde hiç sönmeyen gizli ateşler yakar… Gün doğarken uyanan gümüş yapraklı dallar.

4.17 . 18 Teşrin-i evvel. Süzülmüş damla damla zehri içimde kalmış? Salih Zeki HAYAT.343 Bu bitmeyen şarabı hangi menbadan almış? Gurbet akşamlarından kalplere akan keder.99. 1928. c. s. nr.

4. Sapsarı kesildi bütün yamaçlar. Sanma yaz geçti de kış erdi diye Sonbahar getirdi bu derdi diye. bir köz boşaldı. Faruk Nafiz HAYAT. nr. Sormadı bir kere sefaletimi. 1928. bu yar yetimi Kuş uçmaz yollara diz üstü daldı.100. O gitmiş diyerek günler kısaldı.344 BİR KADIN AYRILDI O gitmiş diyerek ağardı saçlar. 25 Teşrin-i evvel. Rüzgarın kolları yanında kaldı. c. Görmedi ardında hayaletimi Bu gönül veremi. s. 4 . Aranma bu yası kim verdi diye Bir kadın ayrıldı.

Artık Allah’tan ne dilersen dile! Toplayıp kaçarken tarağı.100. Karşımda açtığın sabır levhası Önümde yem gibi serptiğin çile. s. Necip Fazıl HAYAT.4 . nr. 1928. tası.4. Bana ihsan ettin son kalan yası. Başını sararken o nuranî iz. c. Ama burda daha çok beklermişim Orası olmasın umurunda bile. Meğer muradıma ben de ermişim Yok bu dört duvarın dışında işin.345 ÇİLE Kardeş! İşte sen de oldun bir aziz Geldin sonbaharda kuş gibi dile. 25 Teşrin-i evvel.

4.. Dünyaları bürüyor bak kan kokusu… İngiliz. c. Ey Türk. Hatta Viyanalarda. 1928. 25 Teşrin-i evvel. s. kalın zincirler… Namusa kalmayacak en küçük bir yer. Karşında pek kimsesiz bir Anadolu. Gene geliyor işte salib ordusu. Ve milyonca mazlumun bir ahı var… Biz efendi yaşadık bin tarih içinde. Hiç kimsesi yok amma bir Allah’ı var. Elinden alınacak kuru taç değil.18 .. seni onun azmi yenecek. Göğsüne takılacak sade haç değil. 1920 Ali Canip HAYAT. Gene geliyor işte salib ordusu. Boynuna da zincirler.100. nr. hayvan değiliz. namus uğruna haydi ileri!.. Gözyaşları boğacak bu sürüleri.. Apeninlerde… Esir yaşadığımız bir lahza nerde? Boyunduruk takmayız. Dünyaları bürüyor bak kan kokusu.346 İNTİKAM ŞİİRİ -Mütareke yıllarındaBritanya zenginsin hazinen dolu. Bu dünyayı kurtaran Türk’tür denecek!. Bizi iyi bilirler Hint’te ve Çin’de. Tarihleri yaratan bir milletiz biz.

. c. s.. Faruk Nafiz HAYAT. 1928. sorma oğlunu: Bir kadın kaybetti burada yolunu Cennete yol buldu bini geçende. Bu yol cehenneme gider mi diye? Hızını güneşten alan sevgiye Ateşten tasa mı olur be sen de!. Beklerken ufuktan genç yavuklunu Arama kızını. nr. 1 Teşrin-i sani..4.101.347 HAYDİ BE SEN DE! Beyaz bir güvercin gibi başını Günahsız kalbine yasla bahçende. Yüzünden yer edip akan yaşını Bir damla çiğ gibi bırak çimende..3 . Sormadın daha ilk adımda niye.

Renginde hatıramız. Birer yıldız olur da Kırpışırlar havada. 1928. Necip Fazıl HAYAT.101. yalnız Kalır maziden gözler.5 . s. nr.4. c.348 GÖZLER Bir şey kalmaz. Ağlar içinden gözler. 1 Teşrin-i sani. Kupkuru bir kafada Apaçık giden gözler.

349 YİNE SANATA Payansız bir çöldeyim yok istinadım.102. nr. Sen varsın diye! Yıllarca harap oldum. Mabedimde yanan tek mukaddes şeysin: Etrafımda buzlu bir hava eserken Temiz. her şeyimsin sen! Şükûfe Nihal HAYAT. Nasıl sürüklerdim bu renksiz ömrümü? Seni bir zırh gibi ben ruhuma gerdim. 1928. Ölürken de kırılmaz.5 . ölmez inadım: Bu ıssız hayatımda sesindir ruhum. kum. 8 Teşrin-i sani. biterdim. sen varsın diye!.4. Ağlamasan arada söner. sükunum... Saadetim. Sensin ezen hissime çöken ölümü. yaşadım üzgün. Ciğerlerime dolan hava değil. s. Seni hatırlayarak. c.. Kırılmadım hayata. Eğmedim bir acize başımı bir gün.. sıcak nefesin ruhuma değsin...

c.16 . hayretle iner. O şivenler ki şimdi sine-i ûdumda susmuştur.4. Dokunma arşa düşmüş ruhuma. 1928.102. mecruh bir kuştur. Dr. Dil. nr. nutka gelmez destanlardır.350 YÜKSEĞE DÜŞMEK Sudum kainatı raze yüksek bir sükut oldu. s. 8 Teşrin-i sani. Abdullah Cevdet HAYAT.

nar ağaçları!..4.. Irmakta solgun ay. denize karışan bir su... Bizim için doğdu bu yeşil gündüz.103. c. Portakal. sandalı akıntıya ver. Güzelim. nr. Yolumuz denize karışan bir su!. nar ağaçları. solumuz bütün yemyeşil. ben. Parlıyor suların kırışığında Binlerce senelik kale taşları.. 15 Teşrin-i sani. Sağımız. Söğütler..1928. s. üçümüz! Bizim için doğdu bu yeşil gündüz! Uzanmış sahile ay ışığında Söğütler.... Bitkin kollar gibi kalsın ırmakta!.351 AY IŞIĞINDA Bizim için battı güneş bu akşam. Ömer Bedrettin HAYAT. Elmaslar damlatan ince kürekler Bir gölge halini alsın ırmakta.. Portakal.2 .. Uzakta uyumuş iki üç saz dam. sen.. Yolumuz. Ruhun bir hayale dalsın ırmakta. Akıp gittiğimiz yer belli değil Çarpan kalbimizde bir başka duygu.

Dinleyin. Bu uzun gözyaşları bu ah edişler neydi? Namusunu bir gece beş paraya vereydi Bu nemli. uzun uzun ölümü çalan çanlar: Hançerin kabzasından akarken kızıl kanlar Kaç kere çocuklara. Bin kere dudakları çocuklarına değdi. bir de kendine vurdu! Ali Rauf HAYAT.4. soğuk yerden o çoktan kurtulurdu. s. 1928.103. Çürümüş gözlerinden yaşlar akıttı durdu. Yırtık göğüslerinde on canavar kudurdu. c. Kim koymuş merhameti mukaddes ayetine Böyle mi bakacaktı o nebi ümmetine. Fırtına yüzlerinde inledi derin derin. inildiyor ölmeden aç kalanlar. Her kaldırım taşının izi olan etine.352 SEFİLLER Bir duvarın dibinde bu siyah gölgelerin Çıplak derilerine soğuğu vurmuş yerin.7 . 15 Teşrin-i sani. Tıkansın. nr.

. Yerde hicranla vurdu başını taştan taşa. 15 Teşrin-i sani. geçen yılları saydı. Bir gün yetişsen diye güneşlerin dengine Leke bilmez alnını boyadı kan rengine.353 Şairin Miracı TÜRK’ÜN KİTABINDAN Bu akşam ufku engin bir kanat gölgeliyor: Bir kızıl kuş gökte bir mabede yükseliyor: Nerde peygamber diye yanan şair geliyor: Saçlarını melekler bütün yoluna yaydı. 1928. Bir şarkı yapmak için şu simsiyah engine Doğan günü bekledi.103. Vasfi Mahir HAYAT.. Ona haktır yaptıran bu korkulu miracı! Hakkın peygamberine göğe çıkmak kolaydı. O kuş ki çıkmak için yandığı halde arşa. nr. Niyaz: Senden bazı gönüller bin bir saadet ister.. s. Şimdi mağrur gönlüne yabancıdır her acı. Benim bir emelim var. Kanadını açtıran bu muazzam savaşa Bizden yüksekliğine gönül verdiği ayda. bana yalnız onu ver: Layemuttur gaziye destan yazabilenler. nc4. Allah’ım! Ne olurdu bu şan benim olaydı..8 . Alnından düşmesin tek zaferin altın tacı.

c. bugün seni pek ölgün gördüm.4. nr. Bir lahza sezmedin üzüldüğümü. Aldandın görünce sen güldüğümü.16 . 1928.354 NİCE GÜN GÖRDÜM! Akmayan yaşlarla ısınmış yüzün. s. vurgunsun candan. İri bir dal kadar yorgunsun candan. Akmayan su gibi durgunsun candan. Gözünde bir küçük noktadır hüzün. Düşecek gibisin. Yavrum. Seni vatanında bir sürgün gördüm. 15 Teşrin-i sani. Neşeni ne bugün ne de dün gördüm. Dilimin çözülse bu kör düğümü Söylerdim dünyada nice gün gördüm Necip Fazıl HAYAT.103.

ağızlıklar. Olduğu yerde kalsın yerdeki atlas minder. c. nr. Sedefli iskemleler. Önünde hayalimiz görünsün birer birer. 15 Teşrin-i sani. tespihler.16 . Erişilmez yollara dağıldınız. “Dağılacağız” desin bir ses yutkunur gibi.103.355 BOZMA ODANI! Bozma küçük odanı. olsun bana teselli. Nedimler.4. gittiniz. “Nazara geldi” diyor kim gördüyse bu hali. Köşeden bir ses gelsin bir şiir okunur gibi. Bozma sakın odanı.. kapatma sakın.. Kaşlarımızı çatıp uzaklara dalalım Ayrılık lakırdısı bize dokunur gibi. Şükûfe Nihal HAYAT... Loş köşesinde Nihal hülyaya dalsın yine.. Dört köşesinde vardır dört şairin hayali. Yazıhaneni açık bırak. Garip kalan ruhuma bir alev salsın yine. Deste deste şiirler. s.. 1928. divanlar kalsın yine. Fuzûlîler.

Derken yirmiyi saydı Bir şahap izi gibi tren raylarda kaydı. 15 Teşrin-i sani. O günler ne günlerdi. s...103. nr. bitti mi bugün onlar? Niçin öten düdükle sarsıldı istasyonlar? Son defa giden tren bir yazı götürdü mü? İffet Halim HAYAT..... Bu yollarda kaç gün biz. bu yollarda kaynak gibi coşmuştuk. Bütün bir yaz izimiz bu yollara geçmişti. On var. çeyrek var.17 .356 TREN GÖTÜRDÜ Saat. c. 1928..4. Kaç aydır. Biz yine derdimizle bu yollara uzandık.. trenle koşmuştuk.

. 1928. c. nr.. Her hamlede vücutlar yükselip alçalıyor... s.. Sallanıp duruyorlar bir iler.. Kılıç gibi denizin bağrına gömülerek Bir inip bir kalkıyor koskocaman bir kürek! * Ve şimdi sayıklarken sularda bir durgunluk. bir geri.7 Halit Fahri . Yaklaşıyor devlerin göğsüne doğru ufuk.. * Hayat aynı hayat mı asırlar geçse bile? Gürbüz hamlacılar da düşecek mi sahile? Hayır. * İlâh eder insanı hayatta bir saniye... * Bir mavna ağır ağır ilerliyor batıya.104 . * Esatirî asırlar sanki doğmuş yeniden Deniz perilerinin sesine doğru giden Kalyonlar da böyle mi geçiyormuş denizi? Fakat sonra bırakıp çizdikleri bu izi Sahildeki seslere doğru atılmış onlar. HAYAT. Ne korkunç bu ayakta kürek çeken tayfalar Kollarında adeta bir ilâh kudreti var. bunlar daima açıktan yol alıyor.. 22 Teşrin-i sani.4. Denizi kaplar gibi büyüyor gölgeler. Yıldızlar ürpererek bakıyorlar yukardan Denizin ilâhları yoksa bunlar mı diye. Nihayet bir tunç gibi gecenin çöktüğü an.357 HAMLACILAR Bu akşam ilâhlardan bir iz göreyim diye Nazarlarım engine uzandı bir saniye. Kayalara çarparak parçalanmış kalyonlar. Hamlacılar benziyor canlı bir karaltıya.

.15 .. Kuşlar tüner evlerin sivri çatılarına Tabut kırıntıları halinde ölü dallar.. Dar yollarda bir kadın hasta bir çocuk taşır.. Havuz. Akşam böyle inince şehrin cesedine sus. nr.358 DİJON Akşam. Büyük katedralde mırıldanır Augelos.104 ... c. Meydanlarında diniyor şehrin takları Miğferli bir cengâver tavrıyla sokakları... Sabri Esat HAYAT. 22 Teşrin-i sani. Göğüslerinde kızıl bir akşamın salibi Kapıları dinleyen dilsiz bekçiler gibi Borgonya düklerinin hayalleri dolaşır.4. yükselir parkın kasımpatlarına.... Havada görünmeyen sessiz bir çanı sallar.. 1928.. s..

22 Teşrin-i sani. c. nr. Şu kıza gelirdi o genç desem mi Gurbet ellerinde vurulmasaydı. Artık ne eylesem hep gam yesem mi Bu ömrü böylece sürüklesem mi. Bu da bir hikâye öbürü gibi Bunun da o gençle şu kız sahibi Fakat bu çok içli bunun sebebi Ne olurdu benden sorulmasaydı. Necip Fazıl HAYAT.15 .104 . 1928.359 BİR HİKÂYE Bir hayal arayıp gözüm dalardı Şu bulanık sular durulmasaydı Kim ümit kuşunu yola salardı Dağlar sıra sıra kurulmasaydı.4. s.

dağların ötesinde Kanı kalbimde çarpan bir kadın gel desin de! Ben batıya koşarken. dere çağlar yolumda. Delmek için nefesim yetti külünk yerine: Birer küme buluttu sıra dağlar yolumda.360 FERHAT Taş kesilsem duramam. 29 Teşrin-i sani. nr. bir kalbini aşmadı. c. kulaklarım sesinde.105 .. Geçtiğim dağlar bugün bana ağlar yolumda! Faruk Nafiz HAYAT. Hey ne dağsın ki dalgam zirvene yaklaşmadı! Bin geçit aştı gönlüm.3 . s. Rüzgâr göğüs geçirir. Yaydan kopan ok gibi kanat açtım derine. 1928. Kapanmak istiyorum bu hızla dizlerine.5. Akdeniz’in dalgası gönlüm kadar taşmadı..

nr. 1928. Her biten gün sonunda.. Basımda düşünceler Bir karınca yığını. Alnımın. Sevgili! elini ver.. yer yer Bir yokla yandığını. Bırak gözün yaşarsın.8 .105 .5. s.361 ÜZÜNTÜ Gerilirken geceler. Kalbimin kırığını. 29 Teşrin-i sani. Ki bir teselli sarsın. Bekleyen var yolunda: Aşk hıçkırığını. c. nasıl. Ziyaettin Fahri HAYAT.

Gün olur. Behçet Kemal HAYAT. Bakışlarım en çirkin şeylerle oyalanır Gözlerim ufukların ötesine dalarken. c. En ince bir çiçeği koklarım bir dudakta Ben şarabi görmedim sürahide.18 . nr. deniz gibi renge boyar derimi. 29 Teşrin-i sani. s. Tüyden bir mızrap olmaz tel tel sinirlerime. Bütün hissim toplanır bazı on parmağımda Onlar da pergelleşir kıvrımların peşinden. yarım yarım!. sularda fenerin aksi varken Denizin göğsünü de ahım kanattı sanır!. bardakta. ne çare... Gönüllerden içerim. Çocuk kalbim.105 . Öyle günüm olur ki ruhum çıkar derime: Göğsüme bir sararmış yaprak deyse ağlarım.362 BEN Işıklar.5. Kül olmuş gül tütsünü vardır ancak bağımda!. Öyle bir bülbülüm ki: aşkımın ateşinden . Batan güneş göğsüme yaslanmaya yaklaşır En gür ihtirasımı çıplak ayda tadarım. kartallara kanat fırtınalarım. Mevsimler kadın gibi kapımdan uzaklaşır.. Sürünür geçer sabah kapasam gözlerimi. 1928.

Yeryüzü kara diye geceler müttehim mi? Hepimiz bir kudretin elinde oyuncağız: Ne derse yapacağız. Sen değilsin bağlayan boynuma zincirimi! Mes'ul mü esen rüzgâr çiçekler soldu diye. güldükçe.5. 6 Kanun-i evvel. Başımda duman gibi saran ve boğan hüzün Ağlıyorum bu dilsiz zenci kızın dizinde..363 ZENCİ KIZI İLE BAŞ BAŞA Karşımda bir bulutlu gök gibi dargın yüzün.. c. En küçük bir üzüntü rüyanı incitmesin. O bembeyaz dişleri parlayarak. fakat mücrimi sen değilsin. 1928. sonra yok olacağız! Celal Sahir HAYAT. Bir cinayet var. Mes'ul mü batan güneş gökte kan oldu diye. Bir an içimde deli bir isyan uyanıyor. Sonra birden şuurun ışıkları yanıyor. s.3 . nr.106 .. Titriyorum azabın karanlık dehlizinde.. Kıvır kıvır saçları beynimde büküldükçe.

Bir yeşil çam altında Geldik dudak dudağa. Soydukça körpeleştin... Turunçlara el attım: Ermişler olgun çağa. İpek dizine yattım. Çırpınıp pembeleştin. ah! Fundalıklar simsiyah Kim bilir nerde sabah Serpilmiş hangi bağa? Başımda yâr dizi yok! Sevdiğimin izi yok! Aşkın kedersizi yok! Yas inmiş dört bucağa ! Soluğum yavaşladı. Bu ne tatlı sarıştı Canlarımız karıştı. Ansızın uyandım.. Öpücüğünü tattım.364 YANIK EFE Aldım da yatağından Kaçırdım seni dağa. Göğsümü gam taşladı .. Güller saçan güneştin Çöle dönmüş kucağa. Bülbüller şakımıştı Ta uzaktan uzağa...

. Konmak için leşime Çatmasaydı eşime İlişmezdim alçağa.. Yarın düşüp tuzağa! . Sırma telli bir ağa.365 Gözyaşlarım başladı Yana yana akmağa: Kuzuydum. Şimdi kurdum! Ne yerim var ne yurdum! İtin birini vurdum Asi oldum “konağa”! Bey babası zenginse! Çiftlikte efendinse Hakkı mı var her cinse Kötü gözle bakmağa? Oydu sana yan bakan... Sen şimdicek uyursun Yuvanda canlı nursun. Tutuştu beynimde kan. Dallara ışık saldı: Gözüm takılı kaldı. Ah işte ay yüceldi. Varsın efe vurulsun . Hesap verdi kaltaban O gün “koca bıçağa"! Herkes düştü peşime.

5. 6 Kanun-i evve.Ödemiş. 1928. “Mardan” dağında.106 . s. Girsin kara toprağa! Nazilli. 1928 Enis Behiç HAYAT. nr. Tam sevişme çağında. c.366 Sevinsinler isterim Nazlı çiftlik beylerim! Gitsin ölüm haberim Zaptiyeden.5 . uşağa! Kimse demez : Ne yazık ! Rahat olur ortalık! Efelik dönsün artık Bir kararmış ocağa! Sen de güller takında Başka yâr sev yakında! Efe.

5. s. Gel. Karıştı vücudum karanlıklara. Dünyaya gözünü yumarsan yine Bir avuç toprakta seni görürüm. c. Bir çile saçının üstünde ömrüm. Yüzünde gözyaşı yer etmiş diye: Ateşin gönlüme bir kere girmiş... senin yerine. Nasıl titriyorsa. Zerrede Rabbını bulan kul gibi.367 RUH -Rıdvan Nafiz’e – Şekilden kesildi ruhun nasibi. Faruk Nafiz HAYAT.106 . 6 Kanun-i evvel.7 . Ayırmış içimden beni ikiye. aşkı yaşarmış gözümde ara! İçlenme saçında aklar belirmiş. nr. 1928.

bilmem. çanı.106 . Bir kubbesi yıkılmış mabette miyim. 6 Kanun-i evvel. Dualarım boş döndü bırakmadan hiç bir iz. deniz. kırlar hazin.368 SENDEN SONRA Burdan gittin gideli nasıl içlendik bilsen! Göklerin gözü yaşlı.. tarumar oldu bütün bir âlem. c. ben hasta Sensiz geçecek günler için bütün köy yasta. Göklerin en esrarlı. kır. Sen de yap yalnız mısın o gurbet ellerinde Senin de ilâhına yetişmiyor mu sesin? Kaldır başını bari. 1928.16 . Gelsen de bir gün olsun göz yaşımızı silsen! Eczasıydık bir külün. s. nr. gözlerimiz birleşsin. gök ve biz Sen ayrıldın..5. en karanlık yerinde! Şükûfe Nihal HAYAT.

Denize varamaz menbaın sesi.107 .. Sesini örtecek bu dağın sesi. Nafile önünde haykırmasana. c. Dinle bak... nr. Yolcu hiçliğini söylüyorsan. 1928. 13 Kanun-i evvel.5 . Yaşar Nabi HAYAT. s.369 DAĞ ve YOLCU Semanın yollan kapandı işte.5.. koca dağ dile gelmişte.

Azabımdır beliren saçının aklarında. Y ü z ü mermer kesilmiş. dağılmış neş'elerden San bir güldür kalan hasta yanaklarında. s.13 . Derdimin izleridir çizgilenen yüzünde. Faruk Nafiz HAYAT.107 . Dolaşırken duyduğu sesimdir sanki yerden. 13 Kanun-i evvel. Bütün yaz destelenmiş. Ömre bedel bir yılın yaza benzer güzünde Ben varım zulmet gibi onu sarmış hüzünde. nr.5. 1928.370 HATIRA Bir gölge var yoldaki. eli şakaklarında: Ağır ağır batıya doğru akan dalgalar H a s r e t i n i gezdirir ruhun uzaklarında. kızıl bir ufka dalar. c. Gözünde çiselenmiş bir gece var kederden.

. c.108 . nr. Kırık bir tekne ol dalgalarla gel. Yüzün bir sebepsiz korkuyla uçuk. 20 Kanun-i evvel. ne bir ah işit. Arkanda çepçevre. Bir yaprak ol esen rüzgârlarla git. O gün baş ucuma karalarla gel. kızıl bir ufuk. Ne bir hasret dinle.. s. Elinden.5.. düşerken dal gibi ümit.. 1928.3 .371 GEL!. Necip Fazıl HAYAT. Tepende simsiyah kargalarla gel.

O. nr. 20 Kanun-i evvel. karla değil. Yeniden doğacağım bir hilal gibi yarım. İstemem.108 . asla bir sonbahar akşamı olmayacak. Sussunlar. Yalnız.372 NASIL DÖNECEĞİM! Hiç kimse uyanmasın. Döneceğim evime. kolunu uçuran kahraman gibi ferah Duyacağım yeniden alnımda o meltemi. İstiyorum izimi bozmamışsa yatağım. s. Sonra ölüler bile duyacak kahkahamı! Nasıl uyanılırsa kâbuslu bir uykudan. görmek isterim işittiği bir sese “Oğlum!” diye uyanıp atılırken annemi! HAYAT. bu bana yabancılar. Ne içimde bir acı. uyanmasın hiç kimse. Hiç kimse uyanmasın. bir saniye burda ağlayacağım. Bir ince duman gibi uçunca bu sancılar.6 Sabri Esat . alnımla çizgi çizgi edeyim camı. İstiyorum ki dolsun yeniden damarlarım. Bu. yudum bir sudan. Odama süzüleyim sessiz ve gürültüsüz.5. kuşlarla dolsun saçak. ne dudağımda bir ah. 1928. benden olmayanlar. Ve ben. İstiyorum içeyim yudum. Bir asma yaprağında titreyen ışık gibi Bu.. c. hiç kimse uyanmasın. Bırakılan bir tasın Üstüne damla damla düşen sarmaşık gibi İstiyorum tozlarla sütun yaparken gündüz.

Faruk Nafiz HAYAT. gün battı.. nineler!. helalleşelim. Gökleri görüp de yarın bulutlu Kendini saklarsa güneş. ne mutlu: Tezkere almamız yakın. Şimdiden sarıldık eteklerine.6 . Bulalım yatsıda Yıldız Dağı’nı. nr.373 YILDIZ DAĞI Nineler. c. 20 Kanun-i evvel.. Her sene kurası gelen köylüler Bu dağa çıktılar.5. Yarın.108 . 1928. On delikanlısı Kızılırmak’ın. On yiğit karşıki sırtı aşalım. burda gördüler Sonlarının neye varacağını! Bir yana atarak biz de uykuyu Selamlayacağız burda doğuyu. arkasından güneş yerine Bahtımız doğacak bu yalçın dağın. s.. nineler! Açılmış olursa eğer tan yeri Murada ermişiz sayın bizleri. Gidene yanmayın sakın..

Kim bu gece serserisi. iki fanus. nr. 20 Kanun-i evvel. s.14 . Saadete etmiş veda! Gökten içiyor gözyaşı Belki ağlayamıyor da… Belki böyle can verecek Yağmur altında bir gece.374 YAĞMUR ALTINDA İki fener. Kim bu şair. Belki murada erecek Naaşını sel götürünce… F AHRİ HALİT HAYAT.5. bu kalender? Hangi bir ilham perisi Ona yağmurda bekle der? Kaldırımlar üzerinde Gümüş bir sel oldu sular. 1928.108 . Işık serpiyor meydana. Yağmur sanki meyus meyus Ağlıyor yolda kalana. c. Anlaşılan dertli başı. Selin ta orta yerinde Gene bu garip yolcu var.

Ben ölürsem ruhumu boynunda kement tanı! Bir batı rüzgârıyla kımıldadıkça perde Bil ki omuzlarımdan sıyrılıyor kefenim. Çıtırdayan ölüler çevirir dört yanını: Korkudan haykırırken ağzına sığmaz sesin. Çıkacak her tarafta karşına mezarlığım.14 . Nefesin taşmak için paçalar gerdanını. Mehmet Emin’e Bir sarmaşık saracak yine genç bir fidanı. Akacak bir damardan bir damara varlığım Yaslandığın göğüste benim kalbim atacak.. s..109 . Bir sarmaşık saracak yine genç bir fidanı. 27 Kanun-i evvel.5. Her sırıtan iskelet beni hatırlatacak! Her gece taş kesilmiş bir yatak üstündesin. 1928..375 HORTLAK Pr. Ben ölürsem ruhumu boynunda kement tanı! Faruk Nafiz HAYAT. Okşayan çiçek benim yüzünü bahçelerde. nr.. c. Kırlarda topuğunu dişleyen yılan benim.

. Sen şimdi yakınları seyre dal gözlerinle. s. Gök yüzü zindan olsun yerin üstünde varsın.4 . şehrin geçit yerinde. yavrum. yollarını şaşırmış yolculardan. nr.. Bilmediğin bir köye bir çığ inmişse yardan? Ne var bu kış tohumlar tarlalarda donarsa? Boş sininin başında aç duran köylü varsa ? Ne olur kimsesizler. bulmuşsa kar yaylada diz boyunu? Parçalamışsa bir kurt ne çıkar bir koyunu? Ne çıkar kol kolaysa yolda karanlıkla kar? Dağdan dönen bir çoban can vermişse ne çıkar? Sana ne. 1929. 3 Kanun-i sani. Tünerse bir konağın mermer eşiklerinde?...376 KAR ve KARANLIK Başına vurmuş gibi sert bir kömür kokusu. Varsın kara toprağın bir gün yüzü ağarsın.. c.5. Sana ne. naşa dokunmuş gibi. Nereden geldi. sana ölüm korkusu? Taş döşenmiş alnına kondukça bir kuş gibi Ellerim ürperiyor.110 . Örtülü perdelerden taşan ahengi dinle: Uzaklardan duyarsan yine kış rüzgârını Düşün uğursuz ufku kızartacak yarını! Faruk Nafiz HAYAT.

Elimde kurşun kalem. c. Ama çömelip gölgem Kâğıda göz atmasa. Necip Fazıl HAYAT. nr. 3 Kanun-i sani. Boş kâğıtta her çizgi İçerimde bir tasa. 1929. s. Bir şeyler çizebilsem..5.377 KÂĞIT KALEM Kabarmış su gibi Çıkmış çeneme masa.7 .110 .

Gelecek akın. Ne zarar gönlüm gibi geniş değilse yerim.378 YILBAŞI Perdeden tahtalara düşünce bir örümcek. 3 Kanun-i sani. 1929. Beklenmeyen bir yolcu gibi sessiz girecek Odama yarı açık kapıdan.12. Anne! Bu melun şehir oğlunu şımartacak! Dijon: 6 . c. bir gün akşam. duman yanında sokak feneri camda.14 . nr. Sokaktan geçenleri odamdan işittikçe. s. Ağrı gibi dinecek yalnızlığım bu gece.110 . Yıl başı ağacımın sırıtan her boğumu Süslenecek sararmış mektup parçalarıyla. Duman. Duvarlarıma başlar aksettiren karşı ev Piyano seslerini pencereme atacak. alev.5. Gazeteyle örtülü üç ayaklı masamda Yükselecek çarmıha benzeyen sıska bir çam.1929 Sabri Esat HAYAT. Sekiz penceresiyle yanarak alev. akın bütün misafirlerim: Kapım dolacak şehrin buz tutan rüzgârıyla Bir mumya eli gibi yakacağım beş mumu.

Pas tutarak kanımla çürüyecek pasından. Karlı dağda bir yiğit ağlıyorken yasından. Madem kalbimde bir sen varsın bir de kederim Yerini her alanı boğacaktır içerim: Sen giderken göğsüme sapladığım hançerim. 1929. sana nişanlı gencin Ben dönerim köyünden seni görmemek için. Vasfi Mahir HAYAT. Döktün sırma saçını gül yüzünün üstüne: Gördüm seni alevden bir kafes arkasından. Sen düşerken dizine. nr.. Yarın sensiz köyde her ceylan bakışlı dilber Dağdan dağa akseden yanık bir türkü söyler. 3 Kanun-i sani. Nasıl mahzun dönerse susamış bir güvercin Kurumuş bir çeşmenin parçalanmış tasından. At üstünde gelini alır gider efeler.14 .379 ALEVDEN MISRALAR V Üç yüz atlı gelirken hazırlanan düğüne Eteğine ulaştım ben sürüne sürüne.5. s.110 . c.

1929. göğsüme sığmazsa yarın. nr. Altı yer. Bu küflü mahpeste kaldıkça diri Yardıma gelmesin. Kalbim. Yaşar Nabi HAYAT. nefesini tutan rüzgârın Hırsıyla.110 . bu zindanda çıldıracağım.16 . s.380 ZİNCİRLİ Rüzgâr kollarımı semaya bağlar. İçimde uyuyan canavarların Sesiyle göklere haykıracağım. istemem. c.. Göğsümü çepçevre saran zinciri Kendi dişlerimle ben kıracağım. biri. etrafı dağlar.5. Sımsıkı mıhlıdır yere bacağım. 3 Kanun-i sani. üstü gök.. Yârab.

Bu kara toprağa nasıl uzandın. Hayat.111 . nr. c. ölümü inkâr ettirdi. Sevgin yaş oldu göz kapaklarımda. Öç alabilseydik zalim ecelden.5. Hasan Âlî HAYAT.381 AZİZ NECATİ’YE O levent cüssenle hayattın. takdirinden sonunda caydı. N’olurdu o yuva bozulmasaydı. 10 Kanun-i sani. candın. Neş'eydin. Ölüm mü oraya koyan başını? Saymadı mı yoksa ecel yasını? Susmayan gür sesin kulaklarımda. Sevdiğin Türklüğe kalbin yuvaydı. Ölümün.10 . 1929. Ümidi hüsrana şikâr ettirdi. Adın ayet gibi dudaklarımda. kudrettin ve heyecandın. s. Sen can yoldaşımızdın kaçırdık elden.

irkilme. Bir lahza ruhunum ahini dinle! O günden beridir bu kimsesiz yol İlk defa titriyor ayak sesinle. Halimi deyiver “Ne oldu?" derse Saçları dalgalım. 10 Kanun-i sani. 1929. O kadın -umduğu gelecek sanıp -O yerde bekliyor yüz bir akşamdır. şimdi nicedir güzel nişanlım. nr. c. O.10 . Çekinme çılgınca haykırışından Bir kadın yoluna koşup gelirse.5. dur. endamı şanlım. köyüme yolun giderse Bak. Düşün ki. Ah yolcu. s. Kalbine kudurmuş kurtlar üşüştü. her gün bir başka ümitle kanıp Yolumu gözleyen garip anamdır! Necmettin Halil HAYAT.111 . bu yerde bir akşamüstü Bir garip can verdi yirmi yaşında. kim olursan ol. Girerken.382 BİR GENÇ ÖLÜ Tez geçme atlı. köyün dışından Ansızın bir yanık ses yükselirse. Kar kana boyandı bu dağ başında.

biz matem eyledikNasıl sel olmasın halkın gözyaşı. Tan yeri kan tütse buhurdan gibi. Kara bir çevredir bulutlar aya: Dağlara yaslansa efemin başı Ayağı değerdi hemen ovaya. 10 Kanun-i sani. s. önünde diz üstü bulur Efem Azrail’i bir göğüslese! Yosmalar kucağı gerekken yeri Konuştu mezarda oğulla nine. Derdim ki. nr. 1929. cerrah neşteri Geçecek bir kanlı bıçak yerine ? Bir çınar yıkıldı. sonunda. geçti fırtına. Uzun bir uğultu kaldı geriye: Ona oğlum diye yandı her ana. Yiğitler yas tuttu kardeşim diye! Yeridir kızıl kor kesilse güller.. Karşılık gelirdi gökten o sese.5..111 .383 EFEMİN ÖLÜMÜ -El idi ekber eyledi. O ne koç yiğitti! Gören vurulur.10 . Kim derdi. c. Faruk Nafiz HAYAT. Efemi toprağa salan gönüller Yanıyor tutuşmuş bir orman gibi.

c.112 . Geleceksen birden gel.8 ..5. Bu gidiş. Gözlerimde kararmış bir yazın güneşleri. 1929. nr.384 BİRDEN GEL Bu uzun intizara kalmadı tahammülüm. Dalından kopmuş kuru bir yaprak gibi hazin.. Savrulduğum şu kurşun renkli yollar tükensin! Bu uzun ihtiyara yok benim tahammülüm. 17 Kanun-i sani. al beni birden. yazın ne bahtiyardım !. Kurşuni renkli eylül sarınca ufukları Benim de sükûnumu sarstı hazan rüzgârı.. ey yılan yüzlü ölüm! Şükûfe Nihal HAYAT. ey yılan yüzlü ölüm! Tabiatla el ele yürüdü bu yıl bahtım: Baharım ne hoş geçti. s. Beni hain göğsüne doğru çeken kara kış! Ruhumu sinsi sinsi ezme. Harabım damla damla içirdiğin zehirden. Geleceksen birden gel. Ta kalbimde sızlayan bir derdin ateşleri. bir yokluğa doğru koşan bu akış.

Bu deniz ancak senin aşkın kadar güzeldir. Dağlar menekşelerle. Bütün bunlarda senin aşkın. su. Gözüm daldı ürperen kızıl yakut engine. Mezc oldu varlığım da renklerin ahengine. Harelerde ruhumun tükenmez ahengi var. . dilber olan hayal yok. Sandım ki ben. sevgilim. İçimden yana yana. “Bahçecik” pınarından su içtim. sessizliği dinledim. aynını ben Alırım yalnız senin gül buğulu teninden. rüzgâr..385 KUŞADASI’NDAN MEKTUP Denizin öyle tatlı bir lacivert rengi var.. O ipek tenin gibi. Güllerin koynunda mı bürünmüş taravete? Gençliğin füsunu mu gıdıklıyor derimi? Bu öyle bir lezzet ki. * * * Baktım denizkızının alevden çelengine. burda rüzgâr güzeldir. akşam. ellerimi.. Baktım da Kuşadası denilen şu cennete. serinledim. * * * Esen rüzgâr siliyor alnımdan kederimi.. “Tabiat" gibi zira. güzelliğin var. leylaklarla duvaklı. yüzümü. bu levhayı anlatacak misal yok. Okşuyor saçlarımı. sevgilim öptüm dudaklarını! * * * Her şey güzel: ufuklar. deniz. Sordum ufka : Yurdumun acep nerde dengi var? Sevgilim..

nr. Teşrin-i evvel 1928 Enis Behiç HAYAT. s. Her yerde seni gördüm gezerken diyar diyar. Kuşadası..386 Gözlerimin içinde senden ışıklar saklı. c.5. hasta ki.112 . 1929.17 . 17 Kanun-i sani. Hüzün ile her dakika o kadar temasta ki Bekliyor hasret çeken gönlüm gibi yarını.. Fakat bu güzel yurdum öyle yorgun.

387 OPERA Gördüm bir çift göz gibi gözlerin yandığını. 1929. Tek baş gibi başların göğse yaslandığını Ölü bir çocuk sesi çıkarınca kemanlar. Dinle. İçimde bir kuş öttü örselenmiş sesiyle. Henüz kana bulanmış sıcak bir kırbaç gibi Yüzünde duyacaksın sesimin tokadını! Sabri Esat HAYAT.19 . * * * Duydum bir kuş sesiyle can veren flütleri. Dinle bu benim şarkım. o arkamda bıraktığım zamanlar. s. Hep benim bu tellerin üstünde gezen eller. bu benim şarkım dinle! * * * Nasıl şaha kalkarsa bütün bir gölün suyu. c. Hisset dudaklarına gelen kanın tadını. Büyüyor nefesimle şimdi viyolonseller. Yanağında yer eden bir tel kızıl saç gibi. şimdi yayları boğan bu uğultuyu. Hava çıplak bir tenden daha ılık bir şeydi: Bilekten kesik bir el gibi alnıma değdi Zamanlar. 17 Kanun-i sani. nr.5. Sallandı gözlerimde bahçemin söğütleri.112 .

ağzından Savrulan sıcak duman Gökteki bulutlar mı? Kim bu ejderha gibi Küheylanın sahibi? Meçhul bir şehsüvar mı? Yeni yıl genç. Uzun. tüvanâ Yeni yıl binmiş ata. Haykırıyor cihana: “Kalkın yeni hayata!" “Eski yıl. “Vurulsun yerden yere! „ Böyle verirler hüküm “Yeniler Eskilere!" Çığlar ve çağlayanlar. Yeni yıl.388 YENİ YIL Sırtına kanat gibi Fırtınalar takınmış. iki büklüm. Azgın bir kır at gibi Köpürdü. şahlandı “Kış”. ak yelesini Kabartarak. saçarak “Zaman” merhalesini Geçiyor yol açarak… Vücudundan. genç yeni yıl! . Ümitsiz ağlayanlar Dinliyor narasını.

nr.13 . 1929. s.5.389 Damarlarıma yayıl. 24 Kanun-i sani. Sil gönlümün pasını! 1 Kanun-i sani 1929 Enis Behiç HAYAT. c.113 .

1928 Sabri Esat HAYAT. Sessiz uyandırmaktan korkarak yatanları.390 YATAKHANE ve SAATLER Beyaz perdeler gibi gerilince dört duvar. nr. İçimdeki zemberek bir gece boşalırsa.X . * * Çanlarım sallayan bir kervan halinde bu Gözetler bir kulenin en ucunda gurubu.113 .. 1929. Damlarda kuşlar gibi birikirler gittikçe. c. * * Ne bir örtü isterim. s. 24 Kanun-i sani. Kesik bir nabız gibi ses verir yatakhane.5.. * * Bir köşede duyarken bu dilsiz “tan tan” ları. ne de süslü bir çelenk Kanı benim kanımdan. * * Bir hayal yaşatmaktan gözlerim yorulunca. Dijon. Uzak bir saat vurur dokuzu tane tane. ruhu benimkine denk. İçinde bir eskimiş zemberek burulunca.18 . Üstüme serpin bu tok seslerden ne kalırsa!. 13 . Uzun koridorlarda boğulur bir canavar. Sıska kollar halinde karyola demirleri Kımıldar saatlerin sesini işittikçe. * * Tavanın bir ıslanmış renkle büyür kirleri.

2 . 31 Kanun-i sani . c.1929. gölgesi kararttı yolu. bu bir yiğitti. Ardınca yürürken. s. içim yaş dolu. Sınırda düşmanı göğsünden itti.391 KOLSUZ Sağ kolu kesilmiş omuz başından... Canlandı gözümde kesilmiş kolu.114 . nr. Faruk Nafiz HAYAT.5. Dev adımlarıyla bir yolcu gitti: Solunda bir kılıç gibi sallanan Tek kolu anlattı. Bir dağdı.

Bir çığlıktır kopuyor uykumun arasında. uluyor... veremli bir anne yolunur hıçkırarak. 1929. Gecelerden beridir uykularım hep yarım!. Köşede bir canlanmış iskelet bir ihtiyar.. Çok kurban verecektir ona bu kapkara kış!... Onun da yolculuğu değil o kadar uzak!.. Genç... Alnına bir cinayet kızıllığı doluyor. Gecelerden beridir sarsılıyor camlarım. Mezardan baş kaldıran zaferin nefesidir. ateşsiz.... 31 Kanun-i sani.. HAYAT... nr. hasta yavruların. Uluyor acı acı bu bir ölüm sesidir...392 ULUYOR. Şükûfe Nihal . Yine hain bir neşter... Bin bir acın sesini haykırıyor bu rüzgâr.. Ölüm uğultusudur ufuklarda uluyan.. s. * * * Uluyor ufuklarda yine rüzgâr. Yedi başlı bir ejder sanki mezardan çıkmış.114 . Bu yerlerde var mıdır bilmem bu sesi duyan!. Aklanmış gözleriyle ölümden ölüm sorar. Öper solgun yüzünü aç. Ey ışıksız. c.. damı çökmüş yuvalar.5.2 . bir bıçak acısı var.... Ölüm size başı boş serseri gibi dalar. Diyorum sefaletin işleyen yarasında. Çocuklarından ümit bekleyedursun yarın!.

... c. Dik dağlardan koparak geldi sonsuz hızıyla. Yüzün bir şifa gibi bu kanlı şehre girdi. . Şehir birden derin bir karanlığa gömüldü. 31 Kanun-i sani.114 .. Sonuncu dinamonun da bitince kömürü.. . kırdı..5 . 1929. ... s.. parçalandı bir heykel.5... . Seslendi birbirine bin hazla: Yürü. Bu haile üstünde ağır ağır belirdi. açlar. yürü. Bağırdı. . Mukaddes yapraklar her biri avucunda Buruşturdu fırlattı . . Kırıldı demirleri yassıltan silindirler. Tam yedi kat setini yıktı bendin suları.. İsli göğüsler şarap gibi içti rüzgârı. Dağıldı bu tabloya sonra soluk bir duman: Bir göl nasıl açarsa fidandaki koncadan. .. attı. nr. Bir vücudun ansızın taş kesilmesi gibi. Çekti. Kalplerin ateşinde kızdırıldı demirler. paslı bir çanın ipini bir kadit el. . Her kaldırım taşında sanki bir baykuş güldü: Körler.. . çekti bağlanmış bir canavar gayzıyla: Sonra bir duvar çöktü. Bir sırığın ucunda Bir paçavra halinde sürüklediler Rabbi. topallar.393 KAFAMDA İHTİLÂL Birden.. .. Diye kansız dudaklar. Muhip Atalay HAYAT. Alevlendi yanaklar. ..

s.394 YAĞMURLA BAŞ BAŞA.114 . 1929.14 .5... 31 Kanun-i sani. Taha Ay HAYAT... * * * Gece sokakta yalnız Bir gence rastlarsanız Yükseklerden alıp hız Bırakmayın peşimi!. c. Yıkayınız yağmurlar Lekelenen içimi Siz kazınız bir mezar Gömeyim sevincimi. nr.

. 1929.8 .. 7 Şubat.5.... seller gözyaşlarıdır.... nr.115 . * ** Günden yanan tenleri bahtlarından da parlak. s. * ** Bağrını güneş yakmış. Şahikalı tepeler gönül yoldaşlarıdır Onlar burda parçalar sırımlı çarıkları. İpekten işlemeli dağarcığı belinde Ormanı inleterek dağa ilerliyorlar. * ** Rüzgârlar nefesleri.395 KÖY KIZLARI Omzunda kırık desti. c. keskin orak elinde. Yarın güneş halinde tepelerden doğacak Dağda hayat kazanan bu köy "Fatmacık”ları! Taha Ay HAYAT. Nasırlaşmış elleri. Akşam köye dönerken bu Toros güzelleri Her çeşmenin başında bir türkü söylüyorlar.

Yer yer tüter buhurdan.5..116 .. 14 Şubat. Behçet Kemal HAYAT. nr. Tabuttadır yol alan!.. s. Giden hangi esimdi?. Yok tanıdık bir yolcu.. Gören «bir yolcu» şimdi..3 .396 YOLLAR «Dayandı ufka» derken Saplanır kalbe birden Hançer. Ölüme gurbet pusu. c. yolların ucu.. Yola neye düştüm ben !. Yol gurbete gidiyor. sinsi bir yılan. Var bir günlük kokusu.. 1929... kasırgadan. Tozları.. Durup durup kıvrılan Yollar. Düşünür: «Kimi soksam?» Bakar ağlarım akşam Vurmuş gibi ayrılan!. Unuttum ben de kimdi?.. «Köşeyi dönmüş» diyor..

c. 14 Şubat.. s. Büküldükçe bu ağır cenazelerden.5 .397 ÖLÜLER Kalbime her giden yıl bir genç ölü bıraktı. ne gözümden yaş aktı. Ben ne göğüs geçirdim. Birbirinden habersiz can veren her hatıra Kalbimin taşlığına uzandı sıra sıra. Bütün boylu boyunca kalbime gömdüklerim Bir iskelet kesildi yıl geçmeden arası. Kalbimde birbirine benzedi iskeletler. belim Dedim: “Nasıl çürürmüş genç ölüler. nr. Faruk Nafiz HAYAT. Döktü çiçeklerini kokladığım demetler. görelim?" Rüzgârda savruluyor bir tüy olan yüklerim.116 .. 1929. İşlendi her kemiğe bir ruhun manzarası.5.

sevgilim. 1929. sevgilim. s.116 . Değişecek şüphesiz bu hal bir gün. c.5 . 14 Şubat. nr. Bir kızıl gül renginde o ateşin yanakları! Kışın hüküm sürdüğü yerse gönlün. Gülgün yanaklarında göreceksin kışı sen! Kalbinin kutuplan bir cehennem olurken! Süleyman Sıddık HAYAT.5.398 Hayne'den: BİR KAÇ MISRA Yanaklarında yazın coşkun harareti var.

Hayattan bana neler Getirir pervaneler. Necip Fazıl HAYAT.3 . Pırıltılar.5.399 UZLET “Aziz Hakkı Tarık’a. Onu billur bir kâse Gibi doldurur nurum. 1929. c. s. bense İçinde yanan bir mum...” Uzlet bir fener. nr. 121 Şubat. nağmeler Renklerle eriyorum.117 .

Vatanda kadın. dinç içinde Bir tek gönül var gibi aynı zevki tadıyor. Bak. ihtiyar. şehirde. aynı sevinç içinde On üç milyon kişinin kalbi burda atıyor. Halkapınar’dan at süren bir bölüğün Neşeli nal sesleri Kordon’u çınlatıyor. göğsün sevincinden kabarsın Şu eflâke set çeken yüce dağlar boyunca! Set çekme hislerine bu güzel günde. Kır.. İşte şimdi konakta Yeni doğan gün gibi bayrağın yükseliyor. Sevincinin sayhası akis versin derinde. erkek. varsın Hürriyetin zevkini için tatsın doyunca. Atların nallarından çıkan ateşler bugün Bir güneş nuru kadar kalbi aydınlatıyor. bugün hislerini zapteden zinciri kır! Dinle top seslerini. duyduğunu boğma ciğerlerinde. Kordon’a dalga dalga vuran körfeze bak da Gör ki. nihayet sevdiğinin göğsüne Düşen bir sevgilinin tatlı baygınlığı var Tarihinin bu günü benzemez başka güne! Kalbinin hangi günde böyle çırpındığı var? . İşte. Hemşerim. Orda coşan sevinci en gür sesinle haykır.400 9 EYLÜL -“Güzel İzmir” için ölen Mehmetçiklerin aziz hatıralarınaHemşerim.. bir vatan kalbi deniz olmuş geliyor. haydi. Bu anda aynı gurur.

5. Necmettin Halil HAYAT.401 Zafer değil bu millet zaferinin yanında Cihanın dört ucuna korku salan seferler! En büyük kahramanlar işte: öz vatanında İstiklâlin uğruna bu kan dökmüş neferler.4 . bak ta göğsün iftiharla kabarsın Şu eflâke ser çeken yüce dağlar boyunca! Set çekme hislerine bu güzel günde. 1929. varsın Hürriyetin zevkini için tatsın doyunca. Hemşerim. s. c. 21 Şubat..117 . nr..

nr.117 . Vücudumu kıpkızıl dilleriyle yalıyor. Gözlerimin önünde kimlerin ıztırabı Yok ki bana bir lahza sükûn versin odamda! Yetişmiyor kollarım onlara uzansam da.. Bu yumuşak yastıklar taştan da katı bana! Kefen soğukluğu var beyaz örtülerimde! Daha munis toprağın üstünden altı bana. s.5... Odamdan kutuplara giden bir yol mu vardır? Bütün ruhum bir buzlu okyanusa dalıyor.. c.13 . Öldürdü beni sıcak odaların azabı. 21 Şubat. Kimlere kefen oldu gene bu gece karlar? Kaç yoksulu kolunda sürükledi rüzgârlar?. Yatağım bir yılanın derisiyken derimde. 1929. Şükûfe Nihal HAYAT.402 AZAP Sobanın alevleri korkunç bir canavardır..

Dipsiz maviliğin esrarım kurcalar. Kimi ince... Dalmışlar afyonlu dumanlar ile yasa. 28 Şubat. Kâğıttan. 1929. çarşaf gibi bürünmüşler sisine.403 BACALAR Görürüm. Ruhların mehtaba daldığı taraçalar.. Her an bir haberi gözler gibi yukardan. s. kimi uzun. küçükler. Kimi bir belki de evlerin cinleridir.. ufacık köşklere benzerler ki Kopuyor İçinde görünmez facialar. nr. Kolları işaret gibi göğe yükselir. kimisi kısa. çıkmışlar kararmış çatılardan Kemik bir kol nasıl fırlarsa bir mezardan. bacalar...118 .5. bacalar. Bir aile ki bu... bacalar. Bakarsın. bacalar. ortancalar.. her evden kimler ölmüşse gelir.2 .. c. Necip Fazıl HAYAT. damlarda işleri ne? Şehrin. Kimi bir tuğladan külahla başındaki Evlerin üstünde ayrı bir evdir sanki.... Onlar insanların gözünde bir kartalsa İnsanlar onların gözünde karıncalar. bacalar. yabancıyız hepsine İçinde büyükler. Kimdirler sahiden.

Kalplerine batacak bin azabın dikeni... Vasfi Mahir HAYAT. Zincirden çözdüklerim hapse attılar beni. 1929.404 MAHPUS — Sanatına hayran olduğum Faruk Nafiz’e — Tahammülü yok diye bu taşın iniltiye Mermer kapılarından kovdular inleyeni. yorganım kederin karlı kışı. Yatağım taş. Bu zindana girenin boynundadır kefeni. İşte demir kapılar kırıldı: fırtına var.17 . s.118 .. Bu meydanda başları boş dolaşsınlar diye. Ne bir anne bakışı ne bir yar okşayışı.. kızıl kandan nakışı. nr.5. Silmek için alnıma çizdikleri kirimi Yirmi üç yıl kemirdim dişimle zincirlerim Şimdi ölüm yerine seyredince dirimi... Günahsız oğlunuzu sakınınız analar! Şimdi kinim kudurmuş kör gözlü bir canavar: Bir hamlede ezecek her önüne geleni. 28 Şubat. Duvarları paradan. c.

28 Şubat. yanan bir ormanın hızı var.. İçimde. Ölüm bir karga gibi ayrılmıyor başımdan. Yavrusu parçalanmış dişi bir kaplan gibi. Adımı koymaz oldu analar evlâdına. nr. Her duam biraz daha çürütürdü dizimi. Yaşar Nabi HAYAT.. Sormayın.118 . Görürsünüz serçeden bir kartal çıktığını Süt emen bir kuzunun ete acıktığını Öldürün bir boğayı fakat kızdırmayınız. fırladım mahpesimden Bir damardan fışkıran kıpkızıl bir kan gibi. c. Bastığım topraklardan kazıdılar izimi. s. gözüm kanlı. Kargalar bile korktu o gün vahşi sesimden: Bazen bir çığ olmaya yetişir bir avuç kar....19 . artık. 1929. şimdi..5.405 LÂNETLİNİN ŞARKISI Bir akşam.. Her iniltim yüzüme inen bir kırbaç olur. insan nasıl kana aç olur. Size gülersem eğer bir gün mezar taşımdan Bari hayatım gibi onu da kırmayınız!. Korkuyla ürperiyor getirenler yadına.

Her mısraım cenk için atılırken ileri Bildim: Ölüm olacak bu harbin muzafferi.. 1929.119 . 7 Mart..5.406 İTİRAF Şair sonsuz bir hayat verdi mısralarına. c.. nr.4 . Semalar kan ağladı. s. Madem sanat uğruna yaşarmış can veren de Ömrümü üç mısraa bağladım işte ben de.. Bir asırdan iki üç mısra kaldı yarına. Dedim: Bin bir emekle gonca veren çimende İki gül açtığını görsem alın terimin.. Vasfi Mahir HAYAT.. Çoğu öldü esince kasırgası ademin. Böyle acizliğini duyduğum günden beri En büyük düşmanıyım kendi şiirlerimin. kederden yandı zemin.

geç kaldım.. Üzülme uzakta beni bekleyen Yoldayım. 1929.. Ömrüm de olsanız kısalın yollar Tek gönül menzile kavuşmuş olsun. Ne kadar ok gibi fırlasam da ben Mıhlanıyor yere attığım adım. bekleyenim var Ben yorgun değilim! bu yollar uzun!!.120 .! Refik Fikret HAYAT. yoldayım. biraz geç. 14 Mart.3 .5. s. Geç kaldım.. c. kaldım.407 GEÇ KALDIM Bir ömür hızıyla geçtikçe yıllar Seziyorum beni çağıran bir el.. Sakın bu olmasın beklediğim yar? Varayım gideyim bir ayak evvel. nr.

408 TAVAN Bu akşam mum yanınca bu bir asırlık ağaç Mehtapta orman gibi gizli yollarla doldu.5. 14 Mart. doğduğun gün ne oldu.3 . nr.120 . Seyret çizgilerimde. o cam gözlerini aç. Sihirbaz. 1929. Dedi: yastığa dayan. s. c. vücudumun görmeden ötesini Bir macun gibi çekmiş beynimi havanından Alnımı yapan dülger almış kerestesini Çok eski bir konağın oymalı tavanından Necip Fazıl HAYAT.

nr. Konuşma duvarlarla böyle anadilini: Sus. s. ısıt avuçlarını. Kumsalın kayaların üstünde o koşuşlar Gene gözlerinde mi hâlâ gözlerinde mi? Orda deniz coşkun mu sesinin ahenginde.. kendilerini taşlara çarparlar da Gene gurbet diyerek ağlamaz kahramanlar! Sabri Esat HAYAT. Bahçene sıcak bir tüy bırakıp geçen kuşlar... Dalga yerine çarpan kalbin midir enginde? Akar mı nefesinle ufka doğru bir gemi? Ey alnını. Ey alnını ateşe.5. Kül altında kor gibi gömülme böyle düne: Vurma yumrukları deli gibi göğsüne: At ocağa ısınsın damarlarını tel tel Ağlama dişlerinle parçala mendilini. odana giriyor sabahı vuran çanlar Bak kuşlar ağlıyor mu kaldık diye dışarda? Düşün. duvar kızıllaşmadan. ateşe bir parça daha ısın: Madem uzaklaşmışsın madem uzaklaşmışsın Madem ki yok alnını okşayan ılık bir el. Kıvrılma serçe gibi altında bu karların: Kırık cam parçaları hisseden damarların Ocağa. c.4 . 1929..409 DAÜSSILA İste ocak mayın üstünde bakır şamdan Gölgen parçalanmadan. 21 Mart.121 . bu ocağa uzatsın uçların.

Mazgallı taş odanın siyah perdeleri var. doğan göz gibi bahamı ortasında. Sarmaşıktı odanın yeşil perdeleri var. Siyah. Dövülür mahzenlerde büyük. 28 Mart. tahta havanlar. 1929. Biraz evvel o yerden bir İcadın çıkmış kadar. Öyle hisli bir dunum yüzer ki havasında. Bir tokmak sedasıdır orda akşamla sabah. o ateş rengi kapanan gözlere sor! Perdeler.410 ODALARIM Camekânlı odanın kızıl perdeleri var. s. yangınlar. otsu dağların yüreği kadar siyah.5. kıvılcımlar.4 . c. Gerisinde akşamlar. Kızıl. bilezikler üstünde ilerliyor. Yeşil. nr.122 . Necip Fazıl HAYAT.

Sakın hatırlamayın bu eski şarkıları!. Belki tekrarladınız siz de bu mısraları. c. Gülün. Bu gün içiniz yanmak istemezse bir daha. Hep aynı mısraları duydunuz bir teviye. Sanki bir sır halinde. Bir akşam. Yahut bir yaz gecesi işittiniz balkondan.8 .5. Belki de bu şarkıyla bir sabah uyandınız. yollarda yapayalnız. Kim bilir. Onu her cins hâtıra gibi atın dışarı. Son yapraklar üstünde ölen böcekler gibi. seyrederken pencereden dağları. 1929. s. Kanatsız bir kelebek gibi yükseldi size. 28 Mart.122 . Sabri Esat HAYAT. Her şeklalan bulutu benzetirken bir şeye. nr. en sondan. kaç sonbahar.411 ESKİ ŞARKILAR Oltanızın ucunda esnerken bütün deniz. Bırakın basınızı sarsın başka bir tipi. Bir şırıltıymış gibi damladı içinize. Onu ya bir yas günü sahilde dinlediniz. boğsun bu eski şarkıyı bir kahkaha. bir kelime.

412 RUYA Uzun bir uykudan kalkıp bir sabah Baktım ki yepyeni. nr. gençliğim kadar Büyük bir şey çaldı benden o rüya. Bir his beni alıp aynaya çekti. Ordaydı gecenin esrarı güya.. ne var? Nedir şakağında bu beyaz saçlar? Sanki bayıltıp da. 4 Nisan. Tutmasam gözümden yaş inecekti. Sordum etrafıma: Ne oldu. c.7 .5. Ellerim bir kanat gibi titrekti. Gördüğüm.. s. Necip Fazıl HAYAT. odamda eşya. 1929. Gençliğim geçen ev o değildi ah.123 . değildi bildiğim dünya.

s. 11 Nisan. sedir ve perde Korkma! Sana ne dil uzatır nede el kaldırırım Gözümü kan bürümüş diye benden çekinme Nasıl birden düşerse bir ağaca yıldırım Beni baştan aşağı çarpar o lahza inme Sakın kalma yerinden. ısıttığın yerde dur.124 .413 İNME Bir gün Uzak bir yolculuktan sonra nefes nefese Kalbimin çarpışını sofamda sayacağım Ömrümü vermek için ağzından çıkan sese Kapan sol elimle aralayacağım… Yabancı bir fısıltı söyleyecek adını Tanımadığın bir gülüş yükselecek içerde Vurur vurmaz duvara kapının kanadını Karşımda ürperecek halı. c. nr.8 . 1929.5. Gene öpsün o dudak…Sarsın o kol belini! Eşiğinde canınla ödüyorsun ne olur Bir kadına inanmış olmanın bedelini Faruk Nafiz HAYAT.

kış ne zaman dinecek. 1929.124 .13 .414 KIŞ BİTMEYECEK Mİ ? Her gün taze karları çiğnerken ayaklarım Bir dua gibi korkak titriyor dudaklarım Kış ne zaman dinecek. Ne zaman duyacağım dağların havasını? Ne zaman hissederek bir elin temasını Panjurlar bir göz gibi uykudan silinecek İstiyorum saksılar koyayım pencereye Kuşlar gelsin her sabah ellerimdeki yeme Kuşlar belki evime uğrayıp geçen kuşlar Her sabah serçelerin beklerken ölmesini Duyuyorum karların o çıkmayan sesini Yolda aç köpeklerden geliyor uluyuşlar Sırıttıkça bir kafa tası gibi her gece Günler beyaz bir şerit halinde eklendikçe Çöküyor içerime bir mezarlığın kışı Bir sıcak şurup gibi güneşten tatmak için Ihlamurlar altına serilip yatmak için Bahara istiyorum bir mezardan çıkışı Sabri Esat HAYAT.5. c. s. 11 Nisan. nr.

süzülen ince nurda.. İzimizden fışkıran sulara dalan yolcu. sıtmalı bir köylü kız Bu bataklık içinde güneşle bir arada.. Kamışlarla çizilmiş bir aynada gölgemiz. göz yaşı çamurlara akarak. 18 Nisan. Hâlâ orda. c.125 .. Bataklıkta güneşle birlikte kalan yolcu. uzun bir ova ki karlı dağlardan ıssız.15 . Bacakları çırçıplak. s... Bacakları çırçıplak. Bu nurdan ve çamurdan ovayı bırakarak Sürdük atlarımızı kısıl denize doğru..415 BATAKLIK GÜNEŞLERİ Kuyrukları düğümlü atlarımız çamurda. Karşımızda nehirle kucaklaşan bir deniz. akşamdan... Gözlerimiz..5. 1929. Bu. nr. sıtmalı bir köylü kız. Kamışlarla çizilmiş bir aynada gölgemiz. Ömer Bedrettin HAYAT. Suların üzerinde her sazlık birer ada.

3 . 1929.. 25 Nisan. c. nr.416 DAĞ ÇİLEKLERİ Irmağım tastı bugün. Bu tufan yükselirken Hep sizi düşündüm ben: Daha mı ince sizden Bir kızın bilekleri? Büyük çamlar yıkarak Denize koşan ırmak Size nasıl kıyacak Kızıl dağ çilekleri..126 .. Ömer Bedrettin HAYAT. Fidanlar şaştı bugün: Gözümde yaştı bugün Gönlümün dilekleri. s.5..

Nasıl ilerledikçe genişlerse dereler. . tepeler. Mademki düştü gönlün bu kara sevdalara. yaklaşın! Yol verin hey kayalar! Dağ ses verdi çıkınca yolum en yüksek yere: Burdan daha göklere bin dağ boyunca yol var.. * * * Son nefesle beraber vermek için eline. Bir kartal süzülerek uçtu benim yerime. Aciz bir zincir gibi bağladı kollarımı. Mademki gökler sana kanat açmış yar gibi. Zindan duvarlarını aşan mahpuslar gibi Sen de tırmanmalısın dağlara. İçimde günden güne uzandı gitti derdim. derdin daüssıladır.. Yiğitsen boynundaki paslı zincirleri kır! Sen ki bir zindandasın zincirlisin.... sökülsün tırnaklarım.417 DAĞDAN İNEN Bağrımda kalmış gibi vurduğu kanlı hançer. Yeis bir yılan gibi sarıldı dizlerime... Ben daha bir adıma sarf ederken varımı... ah! Dağlara.. Hangi dağın tepesi daha yakın göklere? Hey. Bir gün elbet düşerim sevgilimin eline. Avuçlarım kattasın. Her yerim parçalansa bir kalbimi saklarım.. Dün kendime dedim ki: Ağlama böyle miskin. garipsin: Senin yurdun semalar. Yıllanmış bir sevginin acısını çekerdim..

İki kanat uğruna bin kere can verirdim Ruhumun bir kuş gibi bilsem uçacağını. 25 Nisan. nr.5 .1929.126 .418 Zincirli. Vasfi Mahir HAYAT... s.5. bağlı. c. dertli gene zindana girdim: İndim tekrar çıktığını bu ıstırap dağını.

... Tik-tak. Tik-tak.. Tik-tak.. Yanan kalbim gibi vücudun sıcak. Bir kucak alev ol. iki sel olsak.. Avuçlarım kadar göğsün yuvarlak. Yaşar Nabi HAYAT. Tik-tak.... Tik-tak.. Tik-tak. s.. Böyle kurulurken.126 . Tik-tak.5. Yakan bir güneşsin kalsan da uzak. İçimde çırpınan bu ses dinle bak.. gel çırılçıplak.. Tik-tak. kollarıma ak : Ben bu kan selinde boğulacağım.419 SAAT Tik-tak. Tik-tak. biraz daha yak.7 ... diyor. Tık-tak. Tik-tak.. Bırak tüllerini. c... Bu ateş ne olsa... 25 Nisan. Biraz daha yaklaş. Tik-tak. Tik –tak. Tik-tak.. Mademki zavallı bir oyuncağım... Kül olsam yanmaktan kurtulacağım... bizi saracak: Sen karşımda hızla yanan bir ocak. Benim filizlerle dolu kucağım. muhakkak Bir gün ellerinde kırılacağım. nr. 1929. Tik-tak. Bir yolda karışan. Yumuşak başını göğsüme bırak.

12 . 25 Nisan.5. kıyı kıyı esmerleşir bir sandal. s. En diplerde kaybolur bir geminin çıkrığı. hurda çürüyen kirli bir canavardır. Nasıl kimse duymazsa uzak bir hıçkırığı. nr. Panjurlardan bir ışık yağmuru dökülünce.1928 Sabri Esat HAYAT. akislerini parça parça kırınca.420 KANAL Evlerden suya doğru ağaçlar fışkırınca. Camlar. ne de altında vardır O açılmış yelkenler. hem. o kapanmış yelkenler. Donuk bir taş rengiyle uyanınca. güler. İşte ölü suları böyle sürükler kanal. köprüler: Uzakta bir fenerin parçalanır damarı. 1929.10 . benim gibi içinde hissedenler! Dijon : 4 . eteklerinde hem ağlaşır. Sular. Gölgede. Sular.126 . Sakın kendilerini suya bırakmasınlar. Çağırır bağlı duran dün kayıklar ilkönce Gerilmiş eller gibi çırpınan yosunları. Köprüye yaslanıp ta kanala bakmasınlar. Denizi. Sormayın ne üstünde. c.

. Fatma’nın sevgisini hissediyor kuzular. Kıvılcımlı gözünü daldırıyor engine. c. 25 Nisan. Ninesi sabahleyin bulmayınca koynunda İşlediği çevreyi dedik dedik dişliyor. çeşmeye gelince oluktan taşar sular. 1929. Bu sevdanın sonuna allar vakıf oldular Hepsi: «Fatma bizimle kaçar.126 . Ah bazen rast gelince cinnetle sevdiğine Kalbi pat pat vuruyor dar göğsü genişliyor.» diye kişniyor… Kızın kanı kaynadı bu bekleme sonunda Bu gece dağa kaçlı bir yiğitin omzunda.14 .5.421 FATMA’NIN DERDİ Fatma kayaya çıkmış çevre işliyor yine. O. nr. s..... Taha Ay HAYAT...

2 Mayıs. nr. geçen yazdan kalma birer pelerin. Sanki bir tüy düşüyor her kanat silkinişte. Havuzdan bir kurbağa taşlara yükseldikçe. Gölgeler. Unutulmuş bir kuştan bir haykırış geldikçe. Öyle bir canavar ki tasları kemiriyor! Sabri Esat HAYAT. Bana dilsiz yosunlar uzatıyor elini. küflü bir saatin kadranı: Bir gözyaşı halinde aksediyor ormanı Yaşlı bîr alın gibi çizgi çizgi olan su.3 .422 ORMANIN CANAVARLARI Havuz: yemyeşil. İçinde saçlarından bağlanmış bir canavar. s. Tahta salipler gibi dalların uçlarında. Uyanıyor. c. Gezen ormanın ruhu içerime giriyor. Tabutuna konulan bir ölü terlemiş de Geliyor ağaçlardan ıslak odun kokusu. 1929. karanlık kesilince dört duvar. Canlandı sanıyorum bir kadın heykelini. Ellerim. rutubetin serin avuçlarında.5. Üstüne dökülüyor taştan kanepelerin.127 .

bütün şaşırdığımız: Bir peygamber doğursun neden bir kimsesiz kız? Musa nedendi katil. Vasfi Mahir HAYAT. Dünyada çektiğimi unutabilmem için. s.127 . Baktım: varlığımızın en sonu bir mezardı..423 BENDEN ALLAH’ A Kurbağalar çaldı da dün bir cenaze marşı Biraz seni düşündüm gece mehtaba karşı. Zaten sendendir.5. Yaksın beni ateşten ateşe vura vura.13 . vermişin insan şekli çamura. Kâfirim: her kâfiri attığın cehennemin. 1929. Haykırdıkça elâlem karşında kâfir diye Gece sabaha kadar ağladım hak bir diye. nr. Bu zindandan yolumuz nasıl çıkardı nura?. Tanrım mükâfatını gönderecektir diye Her nem varsa harcadım hepsini bu uğura. yedi kat arşı Sen yaratmış. 2 Mayıs. Omuz silkersem eğer böyle her itirafa Bari şu sırrı anlat hakta benden tarafa: Derinliğinde cihan barındıran bu kafa Bir gün nasıl olup da girecek bir çukura?. dedim.. Çocukken dinlemiştim: yeri. Nurun gözümde artık yavaş yavaş karardı. c. İsa neden babasız? Bir kavın için dünyayı neden verdin yağmura? Haklıdır varlığından kaldım olmazsa emin. Gün geçtikçe içimi yeni bir şüphe sardı.

5. Ve kalbin sana sorar: Bakıp geçmekte ne var? Sen de her insan kadar Onlara aşinasın.. anladın. Necip Fazıl HAYAT.424 ÖYLE BİR SOKAK Kİ BU Öyle bir sokak ki bu Her kapıda bir kadın. nr.128 . 9 Mayıs. Geçene öz yolcusu Gibi bakar..5 . 1929... c. s.

Ah.. Yalnız gözlerini yum.16 . bir gül hazzıyla ensen Nefesinin altında bir tüy gibi ürpersin. Karanlık kuyulara bakmaktan ürküyorum.. yeşil denizlerin sen ki en derinisin. s. yahut çevir başını. ılık rayihanla sin. Günle beraber yanmış. İstersen beyaz bir gül. ben de düşünmüyorum... nr. Koyu renginle değil. istersen. günle sönecek gibi Yarını hiç düşünme. Baş döndüren ve yeşil. yeşil denizlerin sen.128 . Yalnız gösterme bana gözlerinin yaşını. Ve istersen bir günlük doğan bir böcek gibi. 1929.. c.5. dudağının nemini baygın esen Bir yel gibi getirsin dudağına nefesin. akşam gibi. 9 Mayıs. Yalnız çevir başını yahut gözlerini yum.425 24 MART Odama akşam gibi. İstersen. Yaşar Nabi HAYAT.

örgüler. Baygın ufuklar. 9 Mayıs. mor.5. İzmir akşamlarında! Rıfat Necdet HAYAT.19 . Şimdi uykusu Biten bir günün. Akşam üstünün! Sahile in de. var Sahiller dantel. s. lekesiz O güzel deniz Yeşil. 1929. nr. ahenk. Bir tül içinde Bak «Çatalkaya» «Karşıyaka’ya» Ay doğmuş erken. Güneş erirken! Başka bir zevk bulurum ben Bugün de yarın da İzmir akşamlarında.128 . Akşamın tel tel Saçlarını su. Okşar ve güler. c. sarı Yüksek dağları. Ne renk. Tarar.426 İZMİR AKŞAMLARI — Rıdvan Nafiz Beye — Engin.

427

AHENK Sesimi çalıp ta götürse rüzgâr, Versem gözlerimi bir keskin renge. İçimde bir mahşer uğultusu var, Ruhumdur çağıran tenimi cenge. Gösterim bir çukur, dilim kör düğüm. Yürüyen bir ışık olsa gördüğüm. Mermer bir kabuğa girip ördüğüm. Kapansam içimden gelen ahenge... Necip Fazıl

HAYAT, c.5, nr.129 , 16 Mayıs, 1929, s.3

428

MEZARLIK AĞAÇLARI Yedi yayla kızının çelikten baltaları Irmağa aksederek yükselince yukarı Taşların, toprakların üstüne serildiler Mezarlık ağaçları... Binlerce ölü gören, bir tek balta görmeyen, Uzun sırat köprüsü bizden yapılır diyen Mezarlık, ağaçları... Ömer Bedrettin

HAYAT, c.5, nr.129 , 16 Mayıs, 1929, s.3

429

AZAP Nasıl şiire kalbolsun içimdeki azabım. Keskin bir zehir gibi süzülen ıstırabım Damarımdaki kanda eriyor damla damla.. Ne yazık bile bile kör olacaksa ruhum, Attığım her hatvayı selâmlarsa uçurum Kim tahammül edecek böyle acı hayata? On sekiz yıl yaşadı sevincim dar göğsümde, Nihayet o da bugün can veriyor önümde Yerini başkasına terk etti ağır ağır... Gençken içi ihtiyar olmak ne kadar acı.. Bu asabın yegâne kullandığım ilâcı Son günlerde tükenen gözlerimin yaşıdır... Taha Ay

HAYAT, c.5, nr.129 , 16 Mayıs, 1929, s.5

430

KİTAPLARIMLA Ben sizden ne istedim, sis bana ne verdiniz? Her biriniz bir parça teselli ederdiniz! Sizler şimdi bir kule, ben sizin bekçinizim, Hani başka yolcular, bu izler benim izim. Yolunuzda tükettim ömrümü yudum yudum. Sonra, dönüp kendimi izlerimde okudum. Bana beni vermeyen sayfayı yakıyorum, Hayata bakıyorum, hayata bakıyorum! Rıfat Necdet

HAYAT, c.5, nr.129 , 16 Mayıs, 1929, s.16

431

ÇAY Şeklalır semaverde Gümüşten, şeffaf bir sır. Porselen, kadehlerde Süzülmüş renk ve ıtır. Kırpık kirpikleri yaş İki çift göz, iki baş Odada tatlı, yavaş Bir sesle mırıldanır. İşlemeli bir perde Ağır ağır iner de Düğümlenir içerde Okunmayan bir satır. Hamit Macit

HAYAT, c.5, nr.129 , 16 Mayıs, 1929, s.16

432

KAR ALTINDA KALANLAR Bu yılda beyaz açtı, bahtınızın gülleri Gözünüzün yaşıyla doldurun «keşkül»leri Ellerin verdiğini köpeklere atmış!. Ne tanr.ı korur sizi, ne gökler size acır.. Örtülünce kapılar her akşam gıcır gıcır, Yatınız sokaklara.. Ah!. Upuzun yatınız!.. Isıtmak isterseniz göğsünüzde alkanı, Çekiniz üstünüze bu bembeyaz yorganı.. Korkmayın çatırdasın, çatırdasın bu gökler... Doymadan bir hayata.. Girmeden bir bahara; Kış olan ömrünüzü, gömünüz haydi kara!, Ağlaşsın başınızda fırtınayla köpekler.. Rıza Polat

HAYAT, c.5, nr.129 , 16 Mayıs, 1929, s.18

433

YAĞMUR Koşun koşun damlalar Camda yuvarlanmaya. Ve başlasın kargalar Damı gagalamaya. Sen uyukla odanda. Lamba bir yanda, Değmem ellerin kanda. Olsa da uyanmaya... Necip Fazıl

HAYAT, c.5, nr.130 , 23 Mayıs, 1929, s.2

434

TRENİN FENERLERİ Nasıl dokunulursa kulağıma bir tüyle Camda bir sinek gibi, uzak bir gürültüyle Geçiyor pencerenin karşısından tirenler. Duman, yelken halinde açılınca damlarda, Suda halkalar gibi genişliyor camlarda Sokakta konuşanlar, evlerden ses verenler. Böyle uzaklaştıkça katar bir duman saçıp. Seyretmek istiyorum panjurlarını açıp Bembeyaz kanatlarla odamın doluşunu. Başım, avuçlarımda, dirseklerim, masada. İçimde duyuyorum, raylar hıçkırmasa da, Simsiyah, bir tirenin hızla kayboluşunu. Çığlığını derinden derine işittikçe. Tanıyorum nihayet bu geçişi iyice; Nedendir biliyorum şakaklarımın teri. Raylar, bunlar alnımda yer eden kırışıklar; İki ölü göz gibi aynadaki ışıklar, İçimden geçen siyah katarın fenerleri. Sabri Esat

HAYAT, c.5, nr.130 , 23 Mayıs, 1929, s.18

435

HEYKELİN KARŞISINDA Gezdikçe her dudakta sen uzaktan uzağa Önünde haykırırını ben derinden derine. Adı ömründe bir gün bir kalbe, bir dudağa Girmeyen kimsesizler kapanır mermerine... Kimdir sana bağlayan böyle hür bir milleti: Dizlerinde gönüller sanki çiçek demeti. Peygamber Tanrısına duymadı bu hasreti, Vermedi bu kudreti Tanrı Peygamberine... Hangi kandır demirden nabzında böyle vuran? Hangi rüzgâr bu sönmüş ateşi tutuşturan? Kuşların çıkmadığı dağlara, ordu kuran Cihangirler sürünür senin eteklerine... Çözdüğün gün boynuma halkalanan düğümü Anladım bir mezardan hayata döndüğümü. Yalnız senin karşında duydum küçüklüğümü: Benzedi ıstırabım Allah’ın kederine... Kahramanlar keder mi hissederler zaferden? Sana bu hıçkırıklar, şairim, geldi nerden? Sen ki ömründe bir gün ağlamadın kederden Neden düştü iki yaş göğsünün üzerine?.. Alnımda bin acının zehri bıraksa da iz Bana yaş döktüren şey ne kederdir ne aciz: Bizim erir güneşin önünde gözlerimiz, Bazen sevinç ağlatır bizi keder yerine... Vasfi Mahir HAYAT, c.5, nr.131 , 30 Mayıs, 1929, s.2

436

YILLARIMLA Dünden geldin bugüne, gidiyorum yarına Düşünürken acırım ömrümün yıllarına! O yıllar ki bir lâhza benimle bir olmadı, Ben yürüdüm o durdu; yoruldum, yorulmadı. Bir aşılmaz dağ gibi her biri yol üstünde, Belki bir yol verecek, bana bittiğim günde! Rıfat Necdet

HAYAT, c.5, nr.131 , 30 Mayıs, 1929, s.14

437

YILDIZLI BİR GECEDE... Sema bize seslenir: Kalma gel, işkencede, Ruhunuz ebededir Duyarız bir hecede. Ömür ki bir kurak çöl, Onu tek bir güne böl, Şebnem gibi doğ ve öl Yıldızlı bir gecede... Necip Fazıl

HAYAT, c.5, nr.131 , 30 Mayıs, 1929, s.16

438

GECE Baskına uğramış gibi irkildim, Dedim ki; odamda gezinen kimdir? Kararan batıyı görünce bildim: Bu benim teklifsiz misafirimdir. Kırları sarınca aksam serini O yalnız kalmasın diye, durmadan, Kapımda gölgeden eteklerini Sürüye sürüye girer, vurmadan. Dostların sırtı pek, elin karnı tok; Gel kara yoldaşım, kara yoldaşım, Gurbette kalanı arar sorar yok, Sen garip dostunu ara yoldaşım. Necmettin Halil

HAYAT, c.5, nr.131 , 30 Mayıs, 1929, s.18

439

MASLUP Bu kadar merak vermez poker yahut bakar Ne kışa bakar âlem ne soğuğa, ne kara Böyle bir şey görmenin olunca ihtimali... Dişlerin arasında kırmızı bir cıgara: Dilini çıkarmışsın görmüş gibi bu hali; Âlem bakmış bakar a, dilin çıkmış çıkar a... Şehir lâzım değil mi baştan başa donansın: Farzet ki sen zaferden dönen bir kahramansın. Ve hepsine gururla bakıyorsun yukardan... Heykelini yapacak sokak piçleri kardan,, Mermerden olsa deme bu da beyaz ne çıkar. Sen, yalnız dua et ki yağsın, gene bugün kar... Madem ki basılacak bir kaç omuz yok, emi, Biraz daha yüksekten görmek için âlemi Eline al ipini kendin biraz daha çek.. Toprağa bağlandıkça yelle edilmez yarış, Ne var yerden ayağın yükselmişle bir karış; Adam sen de, çarığın bari eskimeyecek.., Yaşar Nabi

HAYAT, c.5, nr.132 , 6 Haziran, 1929, s.17

440

YUMRUĞUNU ISIRAN ADAM Bu akşam da erkenden yandı elektrikler Karşı evin perdesi aralık camlarında; Senin de aydınlandı bahçende çitlembikler. Nasıl pul pul yanarsa kâğıt fenerler birden. Öyle bir ışık gezdi komşunun camlarında; Senin de ışıldadı parmaklığın demirden. Nasıl konuşuyorsa- komşun çiçekleriyle, Yağmurdan sonra nasıl kımıldarsa yapraklar. Senin de için yandı ateş böcekleriyle. Alnın cama dayalı, çiziyorsun buğudan, Kuşlar, ders isimleri, şekiller, yuvarlaklar; Bir gözden damla damla yaşlar akıyor sudan. Uzansan koltuğuna; bu bakış çok yorucu; Başka bir pırıltı var gözlerinin ferinde. Vurma cama, kesilir parmaklarının ucu. Gösterme çılgın gibi böyle duyduklarını; Eğer rahat değilse ellerin ceplerinde, Isır yumruklarını! Isır yumruklarını! Sabri Esat

HAYAT, c.5, nr.132 , 6 Haziran, 1929, s.17

441

NOKTÜRN I Kalbim bir güldür ki gündüzler ölgün, Onu açın, onu açın geceler. Beni yad edermiş gibi bütün gün Ötün kulağımda, çın... çın... geceler. Geceler çekmeyin benimçin hüzün, Gelin siz, ruhumu tenimden süzün; Bırakın nâşımı yerde gündüzün Gölgemi alın da kaçın geceler... Necip Fazıl

HAYAT, c.5, nr.132 , 6 Haziran,1929, s.17

442

NOKTÜRN II İnsanlar içinde en yalnız insan! Düşün, taş duvara başın gömülü. Ve kapan sükûta, granitten, taştan Mazgallı bir kale gibi örülü. Gözünü tavandan ayırma, ki sen, Üşürsün, gölgeni yerde görürsen; Dikilir karşına, mumu söndürsen Ölüler içinde en yalnız ölü... Necip Fazıl

HAYAT, c.5, nr.133 , 13 Haziran, 1929, s.5

443

ÖĞLE SICAĞI Kurşundan oluklarda ağdalaşırken öyle, Bir mendil kadar geniş parka girerek böyle Bekliyorum saatin ikiyi çalmasını. Nasıl beyaz leylekler toplanırsa bir damda Bir sıcak manto gibi duyuyorum arkamda Güneş yüklü dalların yere alçalmasını. Çeşmeden su içiyor bir serçe yudum, yudum; Nihayet aynı sesle yolda çıtırdıyor kum; Aynı sakin adımlar yaklaşıyor sıraya. Uzaktan tanıyorum bu tez ayak sesini; Bir ince duman gibi beyaz elbisesini Gözlerim yorgun, yorgun başlıyor aramaya. Biliyorum ki şimdi yanıma oturacak; Güneşe bırakılmış yapraklar kadar sıcak Elleri ellerimde yanacak bir saniye. Sonra birer tarafa gidecek gözlerimiz; Ve nihayet çocuklar gibi esneyeceğiz Aynı sesle: «Bugün de hava ne sıcak!» diye... Sabri Esat

HAYAT, c.5, nr.133 , 13 Haziran, 1929, s.7

444

ODA I Ayna, bir kuyu ağzı gibi duvarda, Gölgem, bir ağaçlıklı yolda yürüyor gibi İçinde adım adım benden uzaklaşmada. Nasıl bir kan damlası perdede genişlerse. -Bir el cama bir kızıl boya sürüyor gibiİçinde şeklalıyor narçiçeği bir terse. Paravana tüneyen Japon bülbüllerinden, Kadife bir şezlongun yamyassı güllerinden Bir fısıltı duyuyor gibiyim bu akşam da. Bir köşeyi dönüyor aynada adımlarım Ve yine görünüyor aynada adımlarım. Serseri bir kırlangıç nasıl gezerse camda. Dışarıda yaz, hafifçe sallanan bir yelpaze; Gölgeler yere doğru sarkan bir dut ağacı; Rutubet, yarı kesik bir turunç gibi taze. Aynada kayboluyor gölgemin Son çizgisi; Odada, halı gibi bütün bir günün isi, İçimde, bir şamdanı üflemek ihtiyacı.. II Nasıl havalanırsa bir yumak tüy rüzgârla, Kırlardaymışız gibi halıların üstünde Seni kovalıyorum çırçıplak ayaklarla. Pancurdan iplik iplik sızan öğle bugün de Perdeye damla damla düşüyor gibi ılık; Senin de gözlerinde eriyor bir tatlılık.

445

Esniyor tozlu yollar, evler, kilise ve çan.. Karşı damda bir kedi gölgede pinekliyor, Karşı damda bir kedi saatleri bekliyor. Duvarlar beyazlıktan genişledikçe böyle, Dizlerine düşüyor halsiz kaldığın zaman Sıcak bir havlı gibi omuzlarından öğle. Dakikalar oluktan damlayan sular gibi, Akıyor ağır ağır üstüne gölgelerin.. Şimdi, gök daha mavi, sokaklar daha serin. Şehirden yükseliyor ve öğle buğular gibi.. Sense parmaklarımı alnında duya duya Dalıyorsun yeniden dizlerimde uykuya Sabri Esat

HAYAT, c.5, nr.135 , 27 Haziran, 1929, s.15

446

SAHNE Ne kendileri bilir, ne başkaları bilir; Verilse verilse, kırk elli oyun verilir, Bu kübik dekorları değişmeyen sahnede.

Oynayan da sizsiniz, seyir ede ede oyunu: Burda tam, üç yüz altmış beş perdedir bir oyun; Bu kübik dekorları değişmeyen sahnede... Her taraf, pul, renk renk, ışıl ışıl yanıyor; Özene bezene bir komedi oynanıyor; Bu kübik dekorları değişmeyen sahnede. Kimisinin gözleri birer yumrudur mosmor; Bu tarafta adamlar gülmekten katılıyor; Bu kübik dekorları değişmeyen sahnede, Bir öpülür şey olsa gezmezken böyle yerde; Alkışlarız, bir aktör bir ayağı öper de, Bu kübik dekorları değişmeyen sahnede. Bekle, ey kalbi parça parçam bekle, gelir gün, Bir gün, son perde iner: son perde iner bir gün Bu kübik dekorları değişmeyen sahnede... Fuat Ömer

HAYAT, c.5, nr.136 , 31Temmuz, 1929, s.10

447

ONUNLA BAŞ BAŞA Ben tâ bugüne kadar, hayatın yollarında, Etrafıma bakındım hep seni arar gibi; İşte en sonra sardım aşkımın kollarında, Taze gül bahçesini akşamlar sarar gibi! Başımda aklım sensin, sensin göğsümde gönlüm; Sevginden kuvvet alır hayata tahammülüm, Senden ayrı bağrıma nasıl dolmasın ölüm, Sanki sensiz yaşamak bir işe yarar gibi? Boş kalınca göğsümde sızlar başının yeri; Bir bakışın girince gözlerimden içeri Açar orda çitişmiş siyah düşünceleri, Gecenin saçlarını bir hilâl tarar gibi! Ankara 15.7.1926 Celal Sahir

HAYAT, c.5, nr.136 , 31Temmuz, 1929, s.13

448

SESİN ve RENGİN En güzel renklerini, kelebek, yaprak, çiçek, Toplanıp ta süzseler bir araya gelerek Güzellik imbiğinden Buna hatta güneşin huzmeleri karışsa, İlahın rengi bile bu renklerle barışsa... Hayır senin renginden Güzel bir renk olamaz Meleklerin gözyaşı göynüme dökülseler, Yüz bin çocuk önümde ağlasalar, gülsel Sükûnetin sesine İlahın nefesinden saadetler katılsa, Bu sesle sevgililer göğüslerden atılsa.. Senin bir nefesine Hiç biri denk olamaz! Çünkü sesin: mustarip gönüllerin sesidir; Çükü rengin: hayalin solmayan pembesidir... Gündüz

HAYAT, c.6, nr.137 , 15 Ağustos, 1929, s.8

449

OMUZDA GİDEN ADAM Biraz şu içerdeki piyanoyu kesin de, Ölüm döşeğimize yatarak dinleyelim: Çalıyor akşam çanı gâvur mahallesinde.. Kaybettim son nefeste bütün kârımı neden? Bir hesap vermek için alnıma gitti elim: Başımdır avucumda kalan yirmi seneden!,. * * * Akşam indi camlara bugün perde yerine; Bağırıp ölüyorum, içmeden bir yudum su, Böyle boş odalarda ben gerine gerine... Gölgeler inip çıktı bembeyaz duvarımda; Taşıdım yirmi sene bir yük gibi doğrusu, Ben, kendi çarmıhımı kendi omuzlarımda.. * * * Bakın beş on dakika perdenin arasından: Ölümün haşmetini belki fark edersiniz Şu giden cenazenin ağır manzarasından.. Bakın nasıl heybetli gidiyorum omuzda, Beni tanımasanız bir kahraman dersiniz: Bakın nasıl açıldı ahali yolumuzda.. * * * Her ölen bana biraz büyük gibi geliyor, Mutlaka yeni bir şey öğreniyor o yahu: Ölen bir parça daha omuzda yükseliyor... Bakın nasıl omzunu kıstı bir kişi yine; Bu akşam perde perde çekerek başımda "hu!” Saflar namaza durdu "er kişi niyetine”.. Bir çukurun başında oturacak ne vardır?

450

Yol mu yok ileriye, adamlar mı yoruldu?.. Selviler saçlarından asılmış kadınlardır.. ... Şu karşı tepedeki değirmen kanatları, Dün, gömülen güneşe dikilen bir put oldu; Bugün iki el gibi açılıyor yukarı., Cevdet Kudret

HAYAT, c.6, nr.137 , 15 Ağustos, 1929, s.9

451

SES Bir gönül hasretinden uzun sürdü yolumuz, Bitti çıra tutmaktan ormanlarda kolumuz.. Gecemiz, yıldızların görmediği bir gece; İslenmiş elimizde alevler titredikçe, Çırpınan gönlümüzü bir karanlık sarıyor. Solgun dudaklarımız rüzgâra yalvarıyor: Denizlere dökülmüş bu gecenin yıldızı, Yolcular dostu rüzgâr, söndürme çıramızı!.. Her ağaç gözümüzde büyüyen bir hayalet, Dilimizde gâh dua, gâh çılgınca bir lanet, Korkarak yürüyoruz, işte hâlâ o orman! Yürüyoruz gülmeden, bir türkü çağırmadan. Bir gönül hasretinden uzun sürdü yolumuz, Bitti çıra tutmaktan ormanlarda kolumuz... Tıkanırken böylece göğsümüzde her nefes, Karanlık ruhumuzda çınladı uzak bir ses.. O anda, yıldız oldu sanki bütün gök yüzü, Bu sesle parlatarak ümitten bir gündüzü Bir nura koşar gibi koşuyorduk üç yolcu, Ta uzaktan havlayan köpek sesine doğru... Ömer Bedrettin

HAYAT, c.6, nr.138 , 1 Eylül, 1929, s.11

452

SON HATIRA Adını ellerimle çizdim altın kumlara, Küçülen gözlerimde kurudu son damla yaş. Kumsal, deniz, sal, rüzgâr, senden ne son hatıra, Benden de sana beyaz, bembeyaz bir soğuk taş! İşte rüzgâr esiyor... Dalgalar coştu gene.. Kumlara işlediğim hayalin de kayboldu. "Nerde?,, diye yanarken ben derinden derine Karşımda, solan yüzüm gibi, güneş de soldu. Dalgalar! sürükleyin beni de enginlere! Kumların arasında ben de bir parça taşım. "Ayrılmayız, beraber dalarız derinlere!„ Derken bıraktı, gitti elimi arkadaşım... Şükûfe Nihal

HAYAT, c.6, nr.139 , 15 Eylül, 1929, s.8

453

DİJON TRAMVAYLARI Dingilder rutubetli caddelerde yavaşça; Yolda bisikletlerle konuşur arkadaşça Oyuncak bir kurbağa gibi öten yayları. * Kaldırımda yürüyen yolcu ürkmesin diye, Öyle etrafı sarsmaz canıyla bir teviye, Çekinir kirletmekten pırıl pırıl rayları. * Sıkılırken arkada tıkırdayan zincirden Yolunu şaşıracak gibi utanır birden Önünde yükselince düklerin sarayları. * Kışın vatman yağmura açar şemsiyesini. Tahtalara sıkışmış bir böceğin sesini Yeniden canlandırır sıcakla yaz ayları. * Sahanlıkta tepinir parka giden yolcular; Önüne birikmişse kendinin ne suçu var Kıra çıkan izciler, cenaze alayları? * Şunu diyorlar ama, zannederim yalandır; "Her biri bir kocaman kibrit kutusundandır Dijon tramvayları, Dijon tramvayları!„ Dijon: Sabri Esat

HAYAT, c.6, nr.139 , 15 Eylül, 1929, s.8

454

ÂŞIK SAZI İLE Köye akşamlar indi, Kırda renkler silindi, Eşsiz kalan kuşların Yuvada ses dindi. Ay ışık vurdu koya, Kıyılar ova ova... Rüya gibi kayboldun, Görmedim doya doya. Öldürdü hasret yasın, Hangi dağ ardındasın? Korkarım, eşsiz sanıp. Seni eller almasın! Baktım sisli dağlara, Yüreğim yara vara: Senden haber getirsin, Sesini ver rüzgâra. Doldu, taştı kederim, Sensiz ne derbederim . Bir gün dönüp gelmezsen Verem olur, giderim! Şükûfe Nihal

HAYAT, c.6, nr.139 , 15 Eylül, 1929, s.10

İffet Halim HAYAT.455 KİN Canıma kıyar gibi dağ dağ ardına kaçtın. Kaç açın acısını benliğimde uyuttum. c... 15 Eylül. O gün beni kör eden gözlerini oyarım!. sebil oldu.139 .10 . Ardında göz yaşlarım sel oldu. sefil oldu. * On saat sana yanmak on işimi kületti! Ne ettise bana hep bu arsız gönül etti! Senden öç almağa ben nasıl kanar. Sana gönül çekmekten elbet şaşılmaz değil. Bin bir emel içimde perişan. Hançerle oyar gibi kalbimi göz göz açtın. 1929.. * Bugün senin uğrana kaç çocuğu unuttum. doyarım? * Bir gün elbet dönersin. dağlar aşılmaz değil.6. s. nr.

Üçüncü devredeyim. göğsümü emellerim yiyorlar.6. Ölüm yakın diyarlar! Gel. 1929. sarıl ve göster cihana bir mucize: Verem değil. sev. karşımda ağlıyor Azrail. için için. Her nefes bir parçası koparda ciğerimin Dudağımdan dökülür adın bir parça kanla! Pembe emellerinin yüzümdeki aksinden Bir teselli bekliyor annemin hıçkırığı: Ah. Bak. Senin güzel gözünü uyku mu perdeledi? Herkes beni sevgisiz. nr. Gel de mes'ut öleyim. Gündüz HAYAT. sevgilisiz sanıyor. 15 Eylül. "Pek genç ölüm yakışmaz buna. son günümün ümidi!. doktor yanar bu acze..139 .21 . Gah kapanır gözlerim yüzünü görmek için. c. ben onun benimçin yalvaran nefesinden Duyuyorum en acı ve sonsuz ayrılığı. s..456 SON GÜN ÜMİDİ Uzun kirpiklerimin gölgesi gözlerimin Fersiz ışıklarını eritir damla damla... Gah açılır dudağım adınla titreyerek. Beni görünce her göz kapanıp ıslanıyor. Rabbim!” diyerek Annem ağlar oğluna.

dağları.457 DAĞLAR ve DALGALAR Dalgalar sıra sıra ettikçe böyle akın Bugün değilse yarın bağrını yırtacak taş Murada erişmemiz bizim de elbet yakın. nr.. senin bu işte ne var düşüneceğin: Sen gidersen ben varım Candan gönülden varım. üzerindedir.6. Kesemezler yolumu: Karşı çıkar mezarım. Bir gün elbet onların düşecek başına kar.. Biz o ateşleriz ki bir söner bin bir yanar. s. ah dağları.. c. Ben de gitsem daha var sonu gelmez dalgalar. Onlar dağsa ne çıkar. Senin. Dünyada tek olanlar ömrün kederindedir. 1929. Biz dalgalar. Saadet bu toprağın. Vasfi Mahir HAYAT. 30 Eylül. varsa. Bizim omuzlarımız tutacak semaları. Ölmeden en sert taşı sökecektir bileğin. dalgalar ve dalgalar Yıkacağız dağları.140 . dalgalar.6 . biz dalgasız arkadaş Gam yeme gittiğine Gidenler gelir yine: Dalgalar dönmek için Böyle gider engine.

.. serin güvertelerden inin. iki zebani. İşte o cehennemi.. Lâkin bu cehennemin günahkârları hani? Ateşe hız veren de yanan da kendisidir.. ince bir merdiven.. c..458 GAYYAYI GÖRDÜM Dar.6.. sinin!.. “vapur amelesi”dir. 30 Eylül. koyulan bir karaltı. Mezarda yeni çıkmış bir iskelet halinde Ateşe hız veriyor terini sile sile!. İçinde ne hava var. Kızıllaştı. o gayyayı gördüm ben. burası bir yeraltı. Girinti çıkıntılar. Gözümüzde bir Gayya tutuştu gire gire.140 . * Ateşçi o Gayya da tutuşurken bütün gün. * Dadıdan dinleyerek. * Zindanda cayır cayır yanan bir kor yığını Karşısında. "Zebani” dediklerin. hocadan işiterek Çocukken rüyamıza giren “Gayya kuyusu” Tıpkı böyle karanlık. Ve bilmem nasıl baktım bakışlarım sönmeden!... ne de su. Aldığı para ile doymuyor karnı bile. İndikçe derinleşen..17 . derin bir cehennemdi. derinden yumurtalar: Burası bir yeraltı. 1929.. Gayyaların önünde bir an ürperin. Durmadan hız veriyor bu kocaman ateşe. ne güneş var. nr. Temiz havalı. bir daha ve bir daha. Şükûfe Nihal HAYAT. elinde kürek.. s. değişti karaltı birdenbire.

nr.. köpük sütunlarıyla. Bu derinden gürleyişi dağıtır rüzgâr. s.141 . tatlı bir ahengin çıldırması bu. Boşalıyor yatağından bir koca ırmak. harap bir değirmen çökmüş kenarda.6. * Korku sinmiş etraftaki her yeşil dala. Durgun. * Eşsiz gezen kaplanların gür sesi değil.. Sanki dağdan uçuruma atlıyor Şarlak. Baş döndüren gür sesiyle coşup taşarak Yatağından uçuruma atlıyor Şarlak. Ömer Bedrettin HAYAT. 1929. engin denizlerin tahassürü var. uzak limon bahçelerinden Yaprakları titreterek heybetle geçen. Kanlı gözler gibi dönen şu girdaplarda Coşkun. Buzlu yayla sularının korkunç yası bu..5 .459 ŞARLAK Işıldayan billur. c. * Geceleri. * Issız. 15Teşrin-i evvel..

Ve tutuştu en küçük elemiyle bu yerin. daima yüksekteydin. * Seni toprağa vermek. . Sen yalnız hakka tapan. nr. Hepimizden yüksektin.141 . 15 Teşrin-i evvel. “Başı göklere değen bir ulu çınar gibi” Devrilirken toprağı karıştırdı kökleri. . uyu serin serin! Halide Nusrat HAYAT. Ne mutlu ki böyle bir acıyı taDamatın sen. Bir kan ki senelerce vatan aşkıyla yandı. . . Biz üstünde hasretle yanıp kavruluyorken Sen toprağın altında yat. ne acıdır bu bilsen. * O gürleyen sesinle bir coşkun şelaleydin.6. Damarlarında gezen coşkun asil bir kandı. doğruluğa baş eydin. Bir parlak yıldızıydın erişilmez göklerin. s. c.460 DEVRİLEN ÇINAR Bir uzun iniltiyle çarptı yurdunun kalbi.7 . 1929. * Hisli her yürek seni bin bir acıyla andı . Bu ölümün yaşıyla hıçkırdı derin derin.

Ağzından iniltiler akacak salya gibi. haydi. dostların varsa gidip çağırayım mı? Yoksa yavaş gitsinler diye bağırayım mı? Düşecek kaldırıma yanağından son yaşlar.6. Bir damla kan inecek merdiveni arkandan. Yarın seni bekçiler ayıracak evinden. Yuvarlanan bir iplik yumağı kadar uzun. * * Söyle. * * Çarpacak parmaklığa sedyeden taşan omzun. kapa kapını. İstersen aç göğsünün delik kalan yerini. * * Yere düşünce vinçten kopmuş bir balya gibi.929 Sabri Esat HAYAT. 1929. gözlerini.141 . s. 15 Teşrin-i evvel.4. Dijon: 15. * * Ölü bir kurdu nasıl çıkarırlarsa inden. * * Kapat eğer aralık kalmışsa. Çürük bir meyve gibi kanla dolunca için. Aç ta görsün yaranı evlerden taşan başlar.461 İNTİHAR Göğsünde çarptığını duyunca bir çekicin. Odanda dolaşacak ayak izleri kandan. nr. Komşuların duymasın. c. Hırsla kemireceksin bir bıçağın sapını.11 .

fakat öldürdüler. Bu benim en kıymetli.462 BİR CENAZE ALAYI Yedi ifrite dönmüş yedi büyük günahın Omuzlarında giden bu tabut acep kimin ? Allah’ım..142 . nr. . şu yedi büyük günah! * Ardınca ağlaşıyor bir kafile genç kadın : Bunlar hep bu ölünün dul kalan emelleri. Bu ruha ait olan ceset -iki kolunda İki iblis asılı. Rastladığı her şeyi dişleriyle kırarak. en fazla sevdiğimin! * Bu ölen bir ruh idi. Şu melun yedi cellat. . bu cenaze bana benden çok yakın. Bu ruh ölmeyecekti. berrak elleri. Enis Behiç HAYAT. Hepsinin yüzü solgun. Boşlukta çırpınıyor ince. bir fâninin varlığı. Onu şimdi bekliyor yokluğun mezarlığı.6. * Alayın arkasından. c. ah.4 ..ilerliyor yolunda . çılgınca haykırarak. 1929. saçları darmadağın. s. 29 Teşrin-i evvel.

Anlamaz duyduğumuz sevinci ve kederi. kalbim teessür dolu.6. c.. yaptığı her eseri . 29 Teşrin-i evvel.. Seni büsbütün fena bulmaktan kurtaran el. nr.142 . yaradan dan elbet daha şuurlu !. . s.463 FRİNE’NİN HEYKELİ ÖNÜNDE Güzelliğin oyulmuş bir mermer parçasına. . duygulara kim açtı kalplere giden yolu ? . Şükûfe Nihal HAYAT.10 .. Öldüren. . Donmuş güzelliğini gösterse de bu heykel. tesadüf. Yaradan ki. İki bin sene kâfi gelmemiş ki yasına Ben de durdum karşında. 1929.

Sonra durdu yolcular bir resmin karşısında.. tanga. Kuytu kuytu izbeler.. Fildişinden şeytanlar. Abanoz gergedanlar ve daha neler..464 QUETTA ÇARŞISI Gür sesiyle bağırdı: "Tangavala. Dünua’nın bir ucunda o varlığı duydular. Bir yanda halhalları gümüşten bir kuyumcu! Bir yanda (sarı) satan Japonyalı bir dükkân . 1929. neler... Kavukluda binince arabası sallandı. daha daha izbeler. İngiliz’in caddesi bir noktada tükendi. kavuklu bin bir insan.10 . s. Çin işinden fincanlar. sivrildi kaldırımlar. Hindistan’da Hintlinin yolu diken dikendi! Bir tarafta şalvarlı.6.. Sefilleşti sokaklar. Türk olmak ne hoş şeymiş Quetta çarşısında! İffet Halim HAYAT.. c. besk„ Sarıklı arabacı dediğinden anladı. Gurbette birbirine sokulmuş iki yolcu Asfalttan sokakların üstünde yuvarlandı..142 .. nr. 29 Teşrin-i evvel.... Tangasını durdurdu ileride bir nefes.

kulaklarımı sağır. göğsümü ateşliyor her bağır. Her kadın böyle çıktı yolundan ağır ağır… Korumak ister gibi uçurumdan canını Dünkü masuma açtım başımın zindanını.23 . s. her gece başka kollarda inle.142 . Kapadım kazma geçmez taşlarla dört yanını. her gün eşini başka bir adla çağır! Faruk Nafiz HAYAT. c. Yaşayan putsun gene içimde saffetinle: Görmem artık. “Şimdi. 1929.465 KÖR KUYU “Bana dün bir bakıştan çakan şimşek yeterdi. dedin. Duymam. Gözlerimi körelttim.” Her kadın ilk aşığa kendini böyle verdi. nr. 29 Teşrin-i evvel.6. Bugün en düşkünlere kardeş olsan da dinle.

korkarım Düştüğü yerdesiniz. 15 Teşrin-i sani.466 GEÇEN DAKİKALARIM Kim bilir nerdesiniz Geçen dakikaların. Acaba tütsü yaksam Görünür mü yüzünüz. nr. c. Bizi. Sararmış biri kaldı . Geçen dakikalarım. Bizden vefasız onlar. s. çaresiz. Giden geleni aldı . Acaba tütsü yaksam ? Siz benim yüzümsünüz Eğilip suya baksam Görünür mü yüzünüz ? Gitti bütün güzeller . son gün. Kim bilir nerdesiniz? Yıldızların.143 . Görüp' de dönmüyorlar. 1929. Gitti bütün güzeller .6. Bizden vefasız onlar' Biz nedamet çekeriz . HAYAT.2 Necip Fazıl . Aranızda verin yer Sararmış biri kaldı Biz nedamet çekeriz.

Ey sen ki öz yürekten kopan yanık duaydın ! Dün bir define. bu gün bir bar kızısın! . Şairin. sineler parça parça.467 EY AŞK! Sen eskiden gönülde yıllarca ve yıllarca Sönmez bir büyük yangın. Feryatlarla yaşanan bir ulvî maceradan. ey aşk! Çağlayanda rübabın. incilerle örülmüş bir mısradın. ey zavallı. Ne küçük bir buseden kızaran saf edasın! Bu gün sen ancak riya. Bu günse kaldı ancak. ah. ne bir büyük rüyasın. o eski nura bedel. bu gün mücevher hırsızısın Dün bir ilahe idin. Benzerdi verdiğin dert en hoş bahtiyarlığa. Gözyaşı dalga dalga. tüten bir yanardağdın. bunlardan daha güzel. Ey cihan ahenginin en güzel bülbül sesi ! Tanrı seninle açtı “tarihî mukaddes” Seninle doğdu Hüsn’ün ilâhî kasidesi: Sen güller. Sen bugün. Sen bir “altın yağmur” dun. Yeni hayat gelirdi her kurumuş varlığa. Bir damla düşmüş olsan harap bir mezarlığa. ey sen. "Fuzûlî Dîvânı”nda alev alev bir yandın. hem ucuz bir riyasın. Zindandan bin teselli yaratırdı serabın. Ey sen. Sen eskiden böyleydin. bir emel. Bunlardan daha yüksek bir duyguydun. sanatkârın ruhunda ıstırabın. "Zühre” nin ümit ile parlattığı çerağdın. pırıltılarla yağdın.

Enis Behiç HAYAT. ne emek! Bin bir fedakârlığa dün ne coşkun menbadın ! Geçmiş asırlardaki yüksekliğinle seni Anarak ağlıyorum boş yere mersiyeni. 15 Teşrin-i sani. Ey Enis. anlatma ki hayalinden geçeni.143 . biraz pembe et. Cazbant uğultusundan duyulmuyor feryadın .. bu gün vicdanda bir sızısın Sen ki behimiyetten ulviyete bir bağdın. c. Bir sinir gerginliği. 1929. nr.6.8 .468 Dün kalbe şeref. biraz ipek. Üç kadeh içki. bir ateşli titremek işte sen busun ! Artık ne yalvarma. s.

Gündüz HAYAT.10 . Yaşar gözümde aşkın bu gün gibi yarında. der aşığın zor verilir nasibi . Sana benzer bir hayal görmedi hâlâ gözüm. 1929. c. nerdesin? Yolunda çektiğimi çiğnediğin yola sor. Geçtiğin dağlar beni geçirmek istemedi. araya. Sakin artık vücudum aşkın emirlerini Tutamayacak kadar bitti düştüm buraya. Ben çökerken içimden seni isteyen çocuk "Durma” kaç. güzel çocuk. Ben anne ölümüne inanmayan öksüzüm. s. Kuşlar bile yalvardım yerini söylemedi Yol gösterin dedikçe hep önüme durdular . Kulaklarımda bir ses hanı o günkü sesin Aşkımın tellerini bugün de titretiyor. Uzaktan seni bana vadeden pembe ufuk Yaklaşınca kararır aşkımın bahtı gibi.469 TÜRKÇE Kanatlarım kırıldı hicran ufuklarında.143 . 15 Teşrin-i sani. Artık yoruldum yeter. Dereler ben geçerken coştular. nr. Şimdi de sen sevdanın bu mukaddes yerini Bir türbe yapmak için bul araya.6. kudurdular. .

Bu günün güneşiyle seni seyrediyorum. Hür bir isteksin artık. olup sen nasıl esatirde Argos'taki hükümdar. Bir hakikat var ki. ister ol bir bar kızı. ister vicdanda sızı. ihtiyar Akrizyus’un O tüvana kızını sardınsa bir devirde. sen değişmedin. İpek meltem eserken lâcivert açıklardan Nemize lâzım bizim geçmişin masalları!. ahi aynı güzel kadınsın!. Sen. Nedim'in duyduğusun. Mest eden bir zelzele halindeki varlığın Gıdıkladıkça her an bütün hayat özümü Damarlarımda kanım kalbimden yığın yığın Fışkıran kıvılcımlar gibi aksın diyorum.. İster kalbe şeref ol. durdurulmaz akınsın!. Bu gün de her güzelin yağıyorsun koynuna. o füsunkâr buğusun: Fuzûlî'nin yandığı.. Şu köhne yeryüzünde bu kuvvet sana yeter.. Seni kurtardık. Sarsıyorsun ya bizim fâni varlığımızı.470 EY AŞK! -2Yok. Mukaddes Tarih seni nasıl yazarsa yazsın. Hayır. hayır. ey aşk. Cennet meyvesi değil dudaklarda kızarsın! Bizler ki plaj yaptık yaldızlı kumsalları. Saraylar kur ve yahut ülkeler yık. ne nazsın!. Kolların dolanmıştır her şairin boynuna. bütün yapmacıklardan. Çevirdim romantizmin kandilinden gözümü. kim ne der! Nesilden nesle taşan. Bir "Altın yağmur. . ister bir İlahe.. geri aldım sana fena sözümü. ne riyasın.

. ne de serap!. c. Enis Behiç HAYAT.6.471 Ne rüya.2 . Cazbanttaki kahkaha. s. nr. 1929. 1 Kanun-i evvel... valsteki heyecanın!.. kansın ve cansın!..144 . Etsin.

Havuz kenarında sonbahar günü Yapraktan kayıklar yüzerken suda. c. ne de bir elem. 1929. s.472 BEN Hep aynı gümüşten ellerle beni Sessiz okşayacak güneş baharda. Ne var dökülürse saksıda çiçek. İşlemez bir konsol saati gibi Hep aynı noktada duracak ibrem. hovarda. Göreceğim günün döküldüğünü Gölgeye uzanmış yarı uykuda. Ne olur ölürse karda serçeler? Varsın dokunmasın kapıma kimse.7 . Hayatım bir kuşun hayatı gibi Ne yeni bir sevinç. Ocağın başında kışın geçecek İskambil falıyla uzun geceler. Böyle yaşayacağım yel değirmeni İşletenler gibi sade.6. nr. Bilmesinler burada ömür süren kim Bense kulak verip her uzak sese Her sabah sütçüyü bekleyeceğim.144 . Karlar yığılsa da etrafa asla Benim saçlarıma ak düşmeyecek! Sabri Esat HAYAT. 1 Kanun-i evvel. Zamanın verdiği derin bir hazla Alnım çizgilerle öpüşmeyecek.

kuru yaprak yuvalar… "Ey güzel yaz bu yolculuk nereye? Şükûfe Nihal HAYAT.2 .. nr. * Güneşi. Estikçe yollarda uğuldayarak Dallarda hıçkırdı kavrulan bahar. * Baktık. Kuş tüyleri.473 NEREYE? Son gündü. Yolunu şaşırdı gölgelerimiz.6. * Bir kan damlasıydı düşen her yaprak. * Kara bir sis perdeledi engini Ruhumuza bir ürperme sinerken Neden sonra çılgın rüzgâr dinerken Durmuş gördük arzın çarpan kalbini. Tabiat bozgundu.c. 1929.146 . Vadî gömülürken sise dumana Uçuşan kuşların sesi dargındı. çiçeği. rengiyle bir yaz. Dağılmış bitmişte yok haberimiz! Gelmişken kalbimiz çılgın. 30 Kanun-i sani. yaramaz. yolumuz düştü ormana. coşkun akıp gider dereye Sularının her kıvrımı bir mezar. s. darmadağındı. Savrulan bir alev ormanda rüzgâr.

s. Yol yol çizgiler çekti. seni sevdim o sabah.. 30 Kanun-i sani. nr. c.3 . * Eli kumun üstünde bir siyah örümcekti..146 . yol yol çizgiler çekti. kapkaranlık simsiyah.474 TUTAN KAMEN’İN MEZARINDA Pırıl pırıl parladı ve pırıl pırıl yandı. O sabah gönlüm toydu. Kurum gibi derili. Örümcek elli Arap bahtımı çizecekti! * Çukurdan baş kaldırdım piramitler boy boydu. Hınzır fellah o sabah gönlüme seni koydu. Arap’ın ellerinde mum ışığı allandı Tutan Kamen’in ruhu duvarlarda uyandı! * Göz göz oyulmuş yerler.. o sabah gönlüm toydu. İffet Halim HAYAT. gözleri ak bir fellah! Seni sevdim o sabah.6. 1929.

1929. yaylının üstünde dallar Vurdukça dökecek yapraklarını. Bir gün ki.146 . aşkına sessiz güldüğün Bir yolcu içinde uzaklaşacak. Yaylıdan inecek son menzilinde. 30 Kanun-i sani.. Bir gün ki. Bir gün ki...6 .6. bir gurbet yolunda bahar Öpecek saçının tel aklarını. nr. c.. bu yolcu kalbi elinde Çehresi sararmış gözleri dolu.475 BİR GÜN Kİ Bir yaprak yağmuru altında bir gün Dörtnala bir yaylı dağlar aşacak. Bir gün ki. s. Celalettin Tevfik HAYAT.

. ah bu ıssız geceler. gök ve toprak. Göz altında. Behçet Kemal HAYAT. c.. Bir düğün evi gibi yer birden düştü derde: Sular ayla bir ipek çarşaf işler ilerde.. Bir el sallar yukardan sema ağaçlarını. yer kara. yalnız gökler biraz ak. nr.476 AH BU ISSIZ GECELER Başını saçlarına gömen bir kız geceler. Ayaklarından başka her yanı çırılçıplak! * Bir paravan gibidir karanlık perde perde. Muhakkak gizlenecek bir şey var ötelerde. 1929. Ay tırmanır ufukta gece yamaçlarını. Koynunda yavrusuymuş gibi gönlüm geceler.. Ah bu ıssız geceler. ah bu ıssız geceler. tek bir ten gibi su.. Yıldızlar suya atar ışıktan taçlarını. Rahat uyusun diye fısıldar bilmeceler. Ayağında simsiyah çorabı bırakarak Soyunan bir esmerin cazibesiyle kıvrak.6. s. * Rüzgâr yolar uzakta eşinin saçlarını. 30 Kanun-i sani. * Deniz kara. Ah bu ıssız geceler. Mutlaka gizlenecek bir şey var ötelerde.146 .10 . Ay tırmanır ufuktan zulmet yamaçlarını.

arkaya bakmayarak: . nede o bembeyaz bulutlar. nede baltamız vardı. Artık ne ufuk. birde odundan putlar. . Biz iğrenç olmalıyız. Ne de sabahı saran gül rengindeki tüller. mezarlıkları saran serviliklerden. mezarlıklardan uzak. köyden uzak. Yene lekesiz kaldı senin beyaz elbisen: Sanki bizler değildik onu boynundan kesen. -O çocuk ağzı gibi taze açılan güller Simsiyah bir ormana yollarımız sapacak. mezarlıkları saran serviliklerden: .. * Birlikte kaçmalıyız.. Artık sussunlar diye başlarına vurmadan. Saçı perişan kadın gibi gülen cevizler. * Şehirden uzak. Bir kütüğün üstün de baş uçuranlar gibi. Arkamızdan gelmesin çocuklar gibi izler. Uzak. biz korkunç olmalıyız. Ne de mahkum elini uzatarak yalvardı. ölüler için çiçek satılan yerden... yapraklarla dolu bir menba sesi Hasta çocuklar gibi ağlayacak durmadan. Uzak. güllerden uzak. Uzak. Susmayacak bir küçük dudağın titremesi. * Derinde. Çocuklar cadılardan korkuyorlar yalınız. -Vurduk hiç titremeden taşa vuranlar gibi. Ancak sakin ağaçlar. Tabut satan dükkânlar.477 BİZ ÖLDÜRDÜK DEĞİL Mİ? Ne siyahlar giymiştik.

nr.6. arkaya bakmayarak Küçük ölüler için çiçek satılan yerden Tabut satan dükkânlar.1929 Sabri Esat HAYAT. c. 30 Kanun-i sani 1929. Birlikte kaçmalıyız. s.146 .478 Arkamızdan gelmesin çocuklar gibi izler Saçı perişan kadın gibi gülen cevizler. mezarlıklardaki uzak… Dijon: 9.10.13 .

479 İKİNCİ BÖLÜM HİKÂYELER .

Aradan on beş seneye yakın zaman geçmişti. Genç muallime henüz mektebinden dönmüştü. Kapının yanındaki küçük odada güzel ince sesiyle yavaş yavaş şarkı söylüyordu. güzel günlerine götürüp getirirdi. İhtiyar ve hastalıklı annesine bakabilmek için sabahtan akşama kadar elliye yakın mini mini yaramazın kahrını çekiyordu. Sitare büyük mektep talebesi.480 YAĞMUR −Sitare sana büyük müjde var kızım. iskarpinlerinin ucundan çamurlu sular sızıyordu. Çünkü bu ses onu birkaç dakika için eski. Bin naz içinde büyüyen şımarık. Her ev gibi onların evi de büyük muharebenin musibet ve matemlerinden hissesini almıştı. . kızının mektep dönüşünde şarkı söyleyerek soyunduğu küçük odanın kapısını açtı. Sitare denizden çıkmış gibi tepeden tırnağa kadar su içinde idi. Meşhur bir dava vekili olan babası harbin ilk senesinde ölmüş. ince elbiseleri vücuduna yapışmıştı. Bu onun çok eski –mini mini bir ilk mektep talebesi olduğu günlerden kalma. gördüğü şey karşısında dili tutuldu. Bu inkılâplar elbet onun ruhunu da çok değiştirmişti. iki sene sonra büyük kardeşi Kafkasya’da şehit düşmüştü. Merdiven inip çıkmakta güçlük çektiği için Sitare’yi daima yukarıdaki odasında beklerdi. Fakat o yine neşesini bozmaya lüzum görmüyor. Fakat buna rağmen o eski neşe ve çocukluğunu bırakmıyor. dolaptan çamaşır çıkarırken şarkı söylemeye devam ediyordu. şarkıya başlardı.bir adetidir: Akşamları evin kapısından girince çantasını top gibi havaya atıp tutar. Yavaş yavaş aşağı indi. Orada bir eski baba dostunun ticarethanesinde çalışıyordu. nazlı Sitare bugün ana mektebi muallimesiydi. daima tatlı bir hüzün ile dinlerdi. Fakat bu akşam ona verilecek mühim bir müjdesi vardı. Müveddet Hanım kızının sesini çok sever. Memlekette iş bulamayan küçük kardeşi senelerden beri Mısır’da idi. Çoraplarından. boynuna. -Sitare sana büyük bir müjdem var kızım… İhtiyar kadın sözünü bitiremedi. daha sonra ana mektebi muallimesi olmuştu. Siyah saçları yüzüne. kapıdan girer girmez şarkısına başlıyordu.

çiğdemler açılmaya başlamış… Küçükler “Ne olur Muallime Hanım. daha gidelim” diyordu. acele acele yanaklarını öptü: -Peki anne… Peki… Göreceksin bir dakikada tamamıyla kurunup giyineceğim… Fakat sen de bana müjdeyi söyle… Sitare çamaşır değişirken annesi anlatmaya başladı: -Mısır’dan mektup geldi… Kardeşinin bir çocuğu doğmuş… Göğsünü o hamam havlusuyla kurula. kız mı? -Kız… İsmini Leman koymuşlar… Nasıl oldu da bu kadar ıslandın… -Anne… Allah aşkına bırak beni… Mektubu anlat… Demek ben şimdi hala oldum… Ah ne güzel… Ne güzel… Yazık göremeyeceğim ki… Anlatmak sırası nihayet Sitare’ye geldi: -Küçüklerimi gezmeye götürdüm anne… Hava öğleyin öyle güzel. sabırsızlıkla acele acele: -Ehemmiyeti yok… Yağmura tutuldum. dedi. -Sitare ne oldun? Bu ne hal? Diye telaşlanıyordu. söylesene anne… Merak içinde bıraktın beni… İhtiyar kadın titrek elleriyle ona yardıma çalışıyor. Fakat onun fazla müteessir ve telaşlı olduğunu görünce birdenbire boynuna sarıldı. öyle güzeldi ki… Müdürden izin istedim. ovuştur Sitare… -Anne… Devam etsene canım… Erkek mi. Zaten çayırın bir tarafına başı boş atlar salıyormuşlar… Öbür tarafta sporcular top oynuyor… Küçüklerimden birinin kazaya uğraması muhtemel… Hasılı çayırdan çıktık… Yol kenarlarında açılmış çiçekler toplayarak ilerlemeye başladık… Farkında olmamışım anne… O kadar fazla yürümüşüz ki… . -Çabuk… Çabuk… Ah deli çocuk… Hasta olacaksın… Sitare kahkahalarla gülmeye başladı: Telaş etme anne… Farz et ki denize girdim… Çamaşırlarımı büsbütün alt üst ediyorsun… Şimdi müjdeyi söyle… Yoksa vallahi giyinmem… Böyle dururum… Omuzlarına.481 Annesini görünce birdenbire sustu: Müjde mi? Ne müjdesi anne… Müveddet Hanım söyleyeceğini unutmuştu. çamaşırları karıştırıyordu. “Karşıdaki çayırda biraz dolaşır. göğsüne yapışmış elbiseleriyle annesinin karşısında bir heykel pozu alıyor. O. gelirsiniz” dedi… Ortalık yeşillenmiş. beyaz dişlerini göstererek gülüyordu.

çaylak tavuk kapar gibi çocukları yakaladım. Bu oyun küçüklerimi çok eğlendirmişti. Bereket versin bir iki dakika ilerimizde çatısı kalmış boş bir kır kahvesi vardı.Anneleri hastanededir. Teyzelerinin yanında otururlar. birbirlerine sımsıkı sarılarak titreşiyorlardı. Hemen paltomu çıkardım. “Cemil. anne gibi. Bu esnada küçüklerimden ikisinin eksik olduğunu fark etmeyeyim mi? Aklım başımdan gitti. onlara muallime gibi değil.. Nihayet hayli ıslanmış olarak kendim de çatının altına girdim. dadı gibi bakarım. Cemil ve Cemile’yi kimsesiz oldukları için öteki çocuklardan fazla severim. sonra başkalarını almak için geri dönüyordum. Hatta müdür ve arkadaşlarım bana –Sen her şeyi ters yapıyorsun… Mahallemizdeki büyük zatların çocuklarını ihmal edip onlarla uğraşıyorsun… Bu adeta delilik… diye darılırlar. belki de öleceklerdi… Onları bu halde bırakamazdım… Fakat Allah’ın kırında ne yaparsın?. Bir çekişte ortasından ikiye ayırdım.482 -Ah Sitare… Sen hiç akıllanmayacaksın… Halbuki sana kırk bu kadar çocuk teslim etmişler… -Anneciğim vallahi bunları ben de kendi kendime söyledim… “Farkında olmadan bir hayli yol gitmişiz” demek bir muallime için affedilir kabahat değil ama işte oldu… Ne yapalım… Mamafih benim daha büyük kabahatim var… Karşı tepelerden doğru yavaş yavaş üstümüze gelen kara bulutun da farkında olmamışım… Birdenbire başımızdan aşağı bir şiddetli yağmur boşanmasın mı? Yavrucaklarım şaşırdılar… Ağlaşıp bağrışmaya başladılar. çatının altına girdim… Sırsıklam olmuşlardı… Mutlaka hastalanacaklar. Babaları yoktur. Koşmaktan nefesim tıkanmıştı. Korkudan ağlamaya bile cesaret edemiyorlar. Bir parçasına Cemil’i. ötekine Cemile’yi sardım… Yağmur da zaten hafiflemişti… Hemen yola düştük… Küçük kafilemizin dönüşü görülecek şeydi… Benim saçım başım açıktı… Hristiyan kızları gibi arkamda blûzumla talebemin arasında koşuyordum… Ağlayacak gibi bir halde idim… Fakat ben kendimi . Ben oradan oraya koşarken yaramazlar öyle bağrışıp gülüşüyorlardı ki. Büyücekler oraya koşuştular. Bunlar beş yaşında iki ikiz kardeştir. Pek mini minileri ikişer ikişer koltuklarımın altına sıkıştırarak koşa koşa çatının altına götürüyor. fakat kadıncağız gündüzleri işe gittiği için onları mektebe bırakır. deli gibi dışarı fırladım. Cemile” diye haykırarak yağmurun altında dört dönüyordum. Her ne ise üç beş dakika oraya buraya koştuktan sonra yetimlerimi buldum… Yol kenarında bir çukura girmişlerdi.

Arabacı kılıklı bir genç alaya başladı. Bu genç göründüğü kadar fena bir insan değilmiş. Ayaklarını hardallı suya soktu. Reşad Nuri HAYAT. c. yine zorla ıhlamur içirdi. Onu yarı zorla yatırdı. Onu komşularından bir mütekait askeri doktoru tedavi ediyordu. fakat ciğerler biraz zayıf… Hastanın bir zaman istirahate. dedim.19. Kesik kesik öksürüyordu. sesi kısıktı. 20 . -Oğlum bunlar bizim evlatlarımız. hatta küçük bir hava tebdiline ihtiyacı var… Merak etmeyin… Pek ehemmiyetli bir şey değil… Herhalde bir zaman mektebe gitmemeli.11. -Yapılacak bir şey varsa söyle de yapalım hanım abla? dedi.18. Sitare ertesi sabah hasta uyandı. Ertesi sabah gazetelerde şöyle bir havadis okundu: “….1. Hastalığın on üçüncü günü doktor bir konsültasyona ihtiyaç gördü. s. Muallime şiddetli bir zatürree geçirdi.483 bırakırsam küçüklerin hali ne olurdu… Onun için mütemadîyen gülüyordum… Hatta çocukları bir mektep şarkısı söylemeye teşvik ettim… Yolda bize tesadüf eden insanlar kahkaha ile gülüyorlardı. kardeşlerimiz sayılır… Adam olsan böyle güleceğine yardım edersin. Hemen kucağımdaki iki çocuktan birini onun kollarına tutuşturdum… Zaten mektebe beş dakikalık bir yol kalmıştı… Müveddet Hanım kızının hastalanmasından korkuyordu. 10 Şubat 1927. Gözleri kırmızı. fakülte muallimlerinden bir eski arkadaşını getirdi. -Ha şöyle yola gel. Uzun bir muayeneden sonra Müveddet Hanıma biraz tereddütlü bir lisan ile: Şimdilik geçmiş olsun hanımefendi! dediler. nr. Akşama doğru ateş büsbütün arttı ve genç kız sayıklamaya başladı. Mektebi ana sınıfı muallimelerinden Sitare Hanımın bir mektep tenezzühü esnasında tesettür kaide-i celilesine muhalif olarak başını açtığı ve yalnız bununla da iktifa etmeyerek açık saçık bir halde dolaştığı ve obâsân güruhundan bir kimseyi refakatine aldığı görülerek Maarif Nezaret-i Celilesine ihbar edilmiş ve gerek şeriat –ı mübeccilemiz ahkamı gerek muallimelik vakar ve haysiyetiyle gayr-ı kabil telif olan bu nâ-becâ ahvâl sebebiyle Sitare Hanımın silk-i celîl-i maarifte istihdam edilmemek üzere azl ve ihracı nezaret-i celîleden maarif müdüriyetine eşar edilmiştir.

* * * Gece yaklaşmıştı. Bu düşkünlüğe rağmen şaşılacak kadar dik kalan uzun vücudu kurulması bitmiş bir makine gibi ağır. Mütarekeden biraz evvel bir gün Haydarpaşa istasyonundan hastahaneye götürülmek üzere bir hasta İngiliz esiri teslim ederler. yaralanmış. sular sıçratarak söyleniyordu: -Çabuk ol be… Allah deve gibi salat bacak yaratmış… Az açıversen ne olur ki? Sonra onun anlamadığını görerek elleriyle. gökyüzünü gösteriyordu. Bulut. hastane . Bir iki kişi koşmaya başladı. yakalar kalkıyor. İkide bir İngiliz’in kolunu çekiyor. Hava kararıyor. sulh olursa onları affedebileceğini hissederdi. İngiliz ziyade hastalığı kansız yüzüne bütün adaleleri içinden yeniliyormuş gibi takallüs ediyor. durduğu yerde kocaman yırtık kunduralarıyla tepinip etrafına çamurlar. Evet bütün öteki cahil gavurları aldatıp üzerimize saldıran hep o idi. üç beş adımda bir bastonuna dayanarak dinleniyordu. ince beyaz dudaklarının altında sırıtıyor gibi görünen dişleriyle bir iskelete benziyordu. Caddeyi bir telaştır almıştı. kollarıyla işaretler yapıyor. Şemsiyeler açılıyor. her biri için ayrı ayrı mazeretler bulmaya çalışır. Yalnız İngiliz çavuşu gittikçe yürüyüşünü ağırlaştırıyor. Haydar Paşa Hastahanesinde tedavi edilmiştir. “Elime verseler tövbe olsun hepsini kör işkembeci bıçağıyla doğrarın… Salef değil ya ahirette Allah baba aramıza girse barışman” derdi. Ayağı bir parça sakat kaldığı için onu hafif hizmete ayırmışlar. soğuk bir rüzgarla lapa lapa kar yağmaya başlıyordu. Mehmet telaş ve hiddet içindeydi. sarsak hareketlerle adım adım ilerliyordu. Mehmet dehşetli bir İngiliz düşmanıydı. kısık burun delikleriyle. yavaş yavaş başkalarından da sirayet etti. Haydarpaşa Hastahanesini. koşanları.484 “MEHMETÇİK”TEN BİR PARÇA -Reşat Nuri Beyin Gayr-ı Münteşir Romanından Mehmet Çanakkale’de hizmetçiliğinde alıkoymuşlardır. Ötekilere pek o kadar kızmaz. Adımlar sıklaşıyordu. Fakat İngilizlere çok kızgındı.

yatırılar. Koy bir araba içinde bunu… Düşman müsman günahtır. yüzüne inen karlara gizli bir şeyler söyler gibi hafif hafif dudaklarını oynatıyordu. sıcak yemek veriler. Fakat İngiliz’in yine aldırmadığını. süratle yoluna devam etti. başını havaya kaldırıyor.485 Mehmet İngiliz’e merhamet yardım etmeyi affedilmez bir zaaf. Haftaya galmaz domuz gibi olusun. Sonra Mehmet’e: -Yazık bre…. Onun için belki acırım korkusuyla hastanın yüzüne bakmıyor. sade onu eliyle dürtüştürerek söyleniyordu. dedi. şehit hemşehrilerine karşı bir günah addederdi.yanlarında durdu. yere tükürdü. ahalinin arasına ağaçların arkasına saklanarak onu gözetliyordu. -Haydi yürü… Allah’ın belası… Tövbe olsun seni yol ortasında bırakıp giderin… Hastaneyi de bulamaz geberir galırsın… Sonra tehdidin boş ve kuru sıkı bir şey olmadığını anlatmak için onu bırakıyor. Ortalık büsbütün kararmıştı. İngiliz katiyen bulunduğu yerden kıpırdanmak niyetinde değildi. Mehmet onun arkasından baktı. Mehmet bu sefer büsbütün telaşlandı. Hastaya İngilizce birkaç kelime söyledi. Mehmet gülümsedi: -Para olsa ben dabanımın altına yama vurdururun çorbacı… Bak ayağımın biri sabahtan beri balık gibi su içinde geziyor… Acıdınsa veriversene bir araba… Rum son sözü işitince hemen döndü. ben ona adam ol derken o büsbütün cüdam oldu be… Hey beri bak… Hele şöyle gımılda bakayın… Yürü de evvelki gibi yürü razıyın… Hastahaneye çok galmadı… Orada seni rahat yatağa. Keşkeleyim ben senin yerinde olsam… Bak bu akşam garavanaya yetişemezsem… Kürklü paltosunun yakası içinde yüzü yarı yarıya kaybolmuş kıranta bir Rum –kıyafetine nazaran zengin bir simsar. Sırtını parmaklığa dayıyor. İstihfaf ile hatta biraz merhamet ve müsamaha ile gülümsedi. bilakis bastonuna dayanıp daha uzun müddet beklendiğini görerek bağıra çağıra geri dönüyordu. pandomima oynar gibi el işaretleriyle: -Vay anam. Mehmet kendi kendine söyleniyordu: -Hele yarabbi… Herifi ayağına ip takıp sürüsek gitmeyecek… . Geçide vardıkları zaman İngiliz büsbütün “stop” deyip durdu. sakat ayağını sürüyerek bir zaman hızlı hızlı gidiyor.

Mehmet paraları sayarken gülümseyerek düşünüyordu. Allah’a şükür kesesinde kundurasını tamir ettirecek kadar para vardı. Etraflarına fabrikadan çıkan şimendifer amelesinden. Asker önünden geçen bir iki arabacıya seslendi. şaka ediyordu. görünürdü. kamçılarını şaklatarak süratle geliyorlardı. Kuru lakırdıya aldırış etmeyeceklerini tecrübesiyle bildiği için uzaktan paraları gösteriyor: “Para peşin ha… Korkma… Tövbe olsun kesemden vereceğim” diye bağırıyordu. “Param olsa dabanımın altına bir yama vururum” dediği yalandı. Bir gayret etmezsen zabaha gadar garşı garşı otururuk. Şu dünyada kimse kimsenin nasibini yiyemezdi. yırtık guruşlar çıkarıp toplamaya başlamıştı. asker seslendi: -Hemşeri gözünü seveyim… Şu goca gavur başıma bela olup galdı… Bir insaniyetlik et de… Polis sağ kolunda taşıdığı bohça gibi bir şeyi göstererek güldü: -Bir bela da bende var arkadaş… Cami kapısına bir piç bırakmışlar… Bir yer bulup onu yerleştireyim diye dört saattir taban tepiyorum… Nihayet başımıza kaldı… Nuh kuyusuna valideye götürüyoruz… Emeksizce bir evlat… Polisin sözlerini tasdik eder gibi bohçanın içinden boğuk bir çocuk feryadı yükseldi. Mehmet bu ümidinde kesildiğini görünce tekrar İngiliz’e döndü: -Görüyon ya… Kesemizden sana araba ikram ediverelim dedik… O da olmadı… Gaderine küs… Nidelim…. Yama parasıyla düşmanına araba tutuvereceği kimin aklına gelirdi. esnaf çıraklarından. Halbuki on günden beri bir saat boş zaman bulamamıştı.486 Yağmurluğunun kukuletasını kaldırmış yaşlıca bir polis geçiyordu. Mehmet ceplerini karıştırmaya. Ancak ayağına giyecek başka şey olmadığı için kundura tamir edildiği müddetçe onun eskici dükkanında oturup beklemesi lâzımdı. Mehmet artık gülüyor. sıkıntıya güler yüzle tahammül ederdi. Çaresiz Rum’un dediğini yapacak. yağmurun. nikel onluklar. Tehlike karşısında evvela telaşa düşüyor. kesesinden bir araba tutacaktı. Bu onun tabiatıydı. Adamcağız gayr-i ihtiyarı onu göğsüne götürüp sallayarak yolunda devam etti. Fakat felaket gelip çatınca inanılmaz bir sabır ve neşe ile karşılar. Fakat arabacılar bu düşkün kıyafetli topal nefere başlarını bile çevirip bakmıyorlar. karın altında elleri ceplerinde yalın ayak dolaşan serserilerden bir kalabalık toplanıyordu. korkuyor. . Gayrı günah benden gitti. acıya.

ayağım sakat kalır… “Hey Allah’ım senden medet” deyi ellerimi göğe açarım. Reşat Nuri . ocağımı söndürür. düşmanını bileğinden tutarak sırtına yüklendi. Elime düştün… Seni bir depmede yere gömsem yeridir… İlle zebunluğunu görüyorum… Besbelli bir teksiratım var ki cenab-ı mevlasını bu dünya alemde bana musallat etti… Gel başımın belası… Gel seni sırtımda taşıyam da tamam olsun… Yavaş yavaş hasta İngiliz’in önünde yere çömeldi. Hastayı sokakta bırakamazdı. Mehmet uzun uzun düşündükten sonra kararını verdi ve gâh İngiliz’e. çoluk çocuğumun her birini bir yana dağıtır gelirim… Muharebende kahpece… Yanına sokmadan. gâh etraflarındaki kalabalığa dönerek nutka başladı. vücutlarının biçimi. kızıyor. çehrelerinin rengi ve çizgileri birbirinden o kadar farklı olan Mehmetçikleri zaman zaman ayırt edilemeyecek kadar birbirine benzeten asil ve güler yüzlü feragat vardı. Kovdu fakat bu adamın tavsiye ettiği çare onu düşündürmeye başlamıştı. tayyarelerinden çiviler düşer. edemedin. Çehresinde tatlı bir sükunet. memleket sende.487 İhtiyar bir sandalcı Mehmet’in kulağına eğilerek bir şey söyledi. kanımı emmeye geldin. sözleri komik bir talakat alıyordu: Ulen para sende. Nefer evvela fena halde kızdı: -Haydi işine haydi… Çek aranı… Eğleniyon mu benle? diye sandalcıyı kovdu. suratını göstermeden uzaktan şarapnelini yerim. dükkan. ite kaka önüne düşürüp sürümek de doğru olmayacaktı. Sen Çanakkale’ye geldi derler… Duvarımı satar. topal ayağını. Ulen be gök gözlü uğursuz… Seni buralara kırmızı mumlu mektuplarla ben mi davet ediyordum? Ulen senin benimle ne alıp veremeyeceğin var… Mehmet söyledikçe coşuyor. Siperlerde kör boğazına yediğini ben düğünümde bulup yiyemem… Sonra az başın sıkıldı mı “Teslim… teslim” ellerini açarsın… Gelir başıma hasta olursun… Yol ortasında ben gidemem deyip direnirsin… Canımı almaya. çamurlu karların içine koydu. kıvıramadığı için dizini yere. tezgâh sende… Hay doymaz gök gözünü toprak doyurası! Yedi deniz aşırı yerden kale gibi gemilerine binip ne halt aramaya gelirsin… Benimle muharebeye tutuşursun… Beni öldürüp yamalı donumu alacaksın? Ne adını bilirim ne memleketini bilirim. rahat sende.

karşısında ezeli ve nihayet bulmaz milli çorabını ören güzel karısı Magda’yı hafif ve akıcı bir kırmızıya boyuyor. üç ay evvel. Baba İstoya’nın bir tanecik oğluydu. Fakat anası yoktu.488 HAYAT. bir gün dağa çekilip gitmişti.13. “Benim de içimde bir sıkıntı var!” diye söylendi. bir an evvel yutmaya çalışıyordu. Issız ormanlarda. çalınan mandolinin keskin sesini dinler gibi uyukluyorlardı. ihtiyar anasının yanında çok oturmamış. Magda seri tığlarının ucundan güzel gözlerini kaldırdı: “Uykun mu geldi? Genç ve iri Boris gerinmesine devam ederek cevap verdi: “Hayır. hep . Ocağın üstündeki harap ve ihtiyar saat gece yarısının geçmiş olduğunu gösteriyordu. Gözlerinin açık kaldığını ve papaz. içindeki odunları sanki hiddetle yakıyor. 24 Şubat. 19 BOMBA Duvarları ve tavanı uzun bir kışın isleriyle kararmış bu yer odasında mahpus gibi duran bodur ve çirkin ocak. Kaşlarını çatarak. O. orada tahsilini bitirmişti.” Magda birden durdu. Boris. Ortadaki kalın ayaklı kaba ve iri masanın etrafında. o da bütün arkadaşları gibi şehre inmiş.. 1927. mandolinle heyecanlı sosyalist marşını çalan genç Boris’i.. Birden tavanı kaplayan gölgesiyle gerindi. silahını hükümete teslim etmiş ve köyüne gelmişti. mandolinini duvara dayadı. hiç uykum yok. Ayağa kalktı.1. nr. Kudurmuş bir rüzgar küçük pencerenin örtülmüş kapaklarına çarpıyordu. Hızla tutuşarak uzanan ve sönen alevler. c. “Ah Boris! Ah Boris!” diye ölmüştü. genç papazın delaletiyle kendisi de Sofya’ya gitmiş. Senede ancak birkaç defa geceleyin gelir. anasıyla babasıyla görüşür. Boris ancak yirmi beş yaşında vardı. Köyünde. Sofya’dan gelen muallimde okuduktan sonra. Dışarıda vahşi ve soğuk bir şubat gecesi vardı. 18 . Beş sene nihayetinde potursuz ve kuşaksız dönen dinç ve güzel Boris.” Ve tekrar oturarak ilave etti: “Bilmem niçin içimde bu gece bir sıkıntı var. yine kaybolurdu. s. Çorabını dizlerinin üzerine indirdi. babasının evinde. yine kaba ve biçimsiz sandalyeler duruyor. Genç Türkler hiç beklenilmeyen Meşrutiyet’i ilân edince. korkunç kayalıklarda. Mütereddît ve şüpheli İslav gözleriyle kocasına baktı. bütün odayı kaplayan büyük ve kötürüm gölgelerini titretiyordu. eliyle kapamaya çalıştığı halde muvaffak olamadığını komşular söylüyorlardı.

.” Boris mandolinini kucağından bıraktı. kabarık göğüsleri esvabının altından taşmak istiyor gibiydi. gülümsedi: “Hiç. Artık babası pek ihtiyardı. birden alevler çoğalıyor. pembe ve taze bir rengi vardı.”2 Magda çok saçlı güzel başını kaldırdı. Eteğinin altında. Boris tekrar mandolinini aldı. uyumak istemezlerdi. daha nefis ve mükemmel bir kadın yapmıştı. İzdivaç ettiler. Mavi gözleriyle karısına baktı ve marşın nakaratını tekrar etti: “Da jivee truda!. sanki bütün oda.. “değil mi Magda’cığım? Çalışan mesut olur. hiç. Ocaktaki odunlar çatırdayarak yıkılıyor. Ayaklarını uzattı: 1 2 Kadın öğretmen Yaşasın emek . fikirlerinin tevafuku onları şedit bir iştiyak ile birbirlerine rapteyliyordu. kırmızı gölgelerle doluyordu. zevcine hasretmişti. karnında kendi içinde Boris’in yavrusu duruyordu.. hiçbir vakit. Çalmaya başladı. İnce kaşları. Üç ay sonra çocukları olunca kim bilir ne kadar mesut olacaklardı. sevişirler. çalışmanın faziletini birçok adamlar inkâr edecek. hayatını evine. Tanıdı. Genç ve iri Boris müştak gözlerle zevcesini süzüyor. ruhundaki sıkıntıyı atmaya. Geniş omuzları. Ellerini pantolonunun cebine soktu. Gebelik onu daha güzelleştirmiş. Aşkları gittikçe ziyadeleşiyor. Dirseklerini bu şişliğe temas ettirerek saadetten titriyor ve ayıp bir şey yapıyormuş gibi gizlice Boris’e bakarak kızarıyordu. Boris’e vardıktan sonra mektebi terk etmiş. Alevlerle aydınlanan eteklerinin altındaki kalın bacaklarından sonra ayakları pek küçük ve nazik kalıyordu. kabarmış karnına bakıyordu. Magda çorabını örüyor ve düşünüyordu. İşleri eline aldı. Bir gün köydeki mektebin daskaliçesine1 rastgeldi. bu meçhul kaderi unutmaya çalışıyordu. adamları onu aldatıyorlardı. Konuştular ve çok sürmedi. Konuşmak istedi: “Yaşasın sa’y ve taab!” dedi. seviştiler. Magda. Onların hayali hep hayal kalacak! Yine insanlar fenalar elinde esir olacak. Tarlaları ve çifti idare edemiyor. Zaten sa’ye karşı derin bir muhabbeti vardı. Bu kızcağız da kendisi gibi Sofya’da okumuştu. konuşurlar.489 kamersiz gecelerin karanlıkları içinde geçen beş seneden sonra hür ve serbest. İşte aylardan beri böyle gece yarılarını bulurlar. muntazam bir burnu. Boris yine sosyalist marşını çalıyordu. Bitirdi. Acaba sosyalistlerin hayali ne vakit hakikat olacak!” Magda başını salladı. parlak ve yeşil köyü pek hoşuna gitmişti. Tığlardan ayırdığı gözleriyle.

” .. Sekiz yüz lira ile Amerika’ da bir insan çalışırsa çok mesut olur.490 “Evet. Rüzgarın bir küfrü andıran şiddetli gürültüsünü işitti. “Ah yatalım” dedi. nasıl?” “Kaçacak mıyız?” “Hayır.. Boris diğer eliyle karısının kabarık memesini tuttu. Bütün vücudu takallus etti ve sordu: “Ah. Amerika’ya... ne kadar mesut olacağız!. hicret edeceğiz. mesut olacaksın!. Dudaklarından öptü.. Bütün avucunu dolduran bu yumuşak ve nefis kabarıklığı yavaş yavaş dalgalandırarak sıktı. kolunu Magda’nın beline. bu zalim Makedonya’da rahatla çalışmak mümkün değil... Onu kucağına çekti..” Boris. artık hiç korkmayacak.” Magda kocasının bacaklarını daha ziyade sıktı.” Genç kadın iri ve çıplak bacaklarını kocasının kavi bacaklarına dolaştırdı. Ayağa kalktı...” Magda. Cinayetler olmayacak. Muharebeler kalkacak... oturttu. ben de bu hayalin hakikat olacağına kail değilim” dedi.. kalçasının üzerine koydu. Boris’in yüzüne baktı. Sana haber vermedim. “Böyle acı şeylerden bahsetme. Magda’cığım. dönerek boynuna sarıldı.” “Heyhat!.” “Evet. “Lakin bu hayaldeki insanlık fikrine meftunum! Düşün. İkisinin de gözleri küçülüyor ve titriyorlardı.” “Nereye?” “Amerika’ya. Magda’nın başı Boris’in kuvvetli göğsüne düştü. Boris dudaklarını kumral saçların arasına koydu: “Müsterih ol. bu pis ve vahşi yerde.” Boris de tekrar etti: “Benden de heyhat! Hele burada. boynunun altında ansızın bir acı duydu. mesut olacak mıyız! Nasıl? Söyle. Babama nemiz varsa sattırdım. Çorabını bıraktı. Bir an. Tam buradan çıkacağımız gün söyleyecektim. Şimdi sekiz yüz liramız var. herkes kardeş gibi. İşte iki aydır hazırlanıyorum. Ah bu kanlı Makedonya!. uzun bir dakika böyle kaldılar. bir dakika. Çalışacaklar ve mesut olacaklar. Ocağın üzerindeki saatin kırık bir kalp gibi vuran kuvvetsiz ve mahzun tik taklarını duydu. Boris’in boynuna atıldı. Sıktı. “Oh... Magda’cığım. Kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. hain politika unutulacak. “Niçin benden sakladın?” dedi.

Kapıda bir mektup buldum.. ihtilal komitesi tarafından.’ deniyordu.” “Söyle.” “Evet... Zavallı babam geçirdiği yetmiş senelik azabın mükâfatını orada görecek..” Boris tereddütle anlattı: “İki ay evvel. Geceleri hücum . Hainsin.. burada seninle. Sevincinden çırpındı.491 Boris karısının dudaklarını öperek cevap verdi: “Sebep vardı. onu okşayarak. Bu. Hemen babamı kandırdım. ‘Ey dinsiz Boris!’ diye başlıyordu. Demek bu son kederli gecemiz. Senden saklamaya mecburdum. asude bir evimiz olacak. Büyük vatan için çalış. sana uyanların.” “Ah. Ve ‘Vaktiyle dağlardan neşretmek istediğin sosyalistliği burada öğretmeye başladın.” Magda tekrar Boris’i öperek sordu: “Ah. ne cinayet! Yalnız çalışacağız. Vatanımızın düşmanısın! Bil ki o hain kafanı balta ile vücudundan koparacak. seni sevenlerin eline vereceğiz. buseler içinde devam etti: “Evet Magda’cığım. Bizimle beraber Balkan’a çık. O vakit anladım ki. rahat. orada çalışacağız. Yarın Amerika’ya gideceğiz. Her şeyi sattırdım. Açtım.. yarın.” “‘Yahut bize dehalet et.. Tekrar kocasının dizlerine oturarak onu öpmeye başladı: “Yarın. Küçük.” “Söyle. Kalbi rahat. Gider gitmez çocuğumuz orada doğacak. korkmam. ne eşkıya.. Ne komite. ihtilal komitesi tarafından yazılmıştı. ne vakit gideceğiz?Söyle.. buradan ne vakit gideceğiz?” “O kadar yakın bir zamanda ki.. ne vahşet.. Korkacaktın. senin aşkınla yaşamak benim için mümkün değil. ne vardı? Neye korkacaktım?” “Şimdi söylesem yine korkacaksın. yatağında ölecek.” “Söyle.” “Yarın!” “Yarın mı? Aman yarabbi!..” Boris zevcesinin sevincinden memnun ve mahzuz.” Hızla kocasının kucağından kalktı.. Söylesem inanmazsın...’” “Ah!. bir Pazar gecesi eve geliyordum..

Dudaklarının lezzetini tamamıyla duymuyorum. sana o kadar perestiş ederken dehşetle memlu dimağımda aşkım için müsterih bir yer kalmıyor. kara. bu yamyamlar memleketini hatırlayacağız. tahayyül ediyorum!” dedi. Hasılı cennet! Mümkün değil bunları tahayyül edemezsin. sa’y ve namusumuzdan emin. doğacak çocuğumuz yanımızda oynarken... bacaklarıyla kocasının bacaklarını sıkarak. müstekreh ve keskin baltalar. Kanlarla lekelenmiş nihayetsiz karlar. Hayalimde o kadar çirkin ve kanlı levhalar var ki. sanatoryumlar. Aşkı. . Dudaklarından öpmeye başladı: “Görüyorsun ki. Tiyatrolar! Geniş ve aydınlık sokaklar. Bir dakika kalbimiz rahat değil.. hayatı. Bu pis ve müthiş Makedonya’nın kâbuslarını buselerimle senin gözlerinden sileceğim... şuursuz... mini mini evimizde. idraksiz. Boris devam etti: “O vakit bazı geceler. Gözümüzün önüne pis ve dar sokaklar. sonra siyah. vahşi hayvanlar gibiyiz. cennet gibi köyler. darülfünunlar. Gözleri uzak hayallerle bakıyordu. Kocasının bacaklarını sıkan dolgun bacakları gevşedi. gelecek! Tüylerimiz ürperecek. Mesela işte seni o kadar severken. daima meçhul bir tehlike karşısında tedehhüş etmiş biçare.” Magda memnuniyet ve saadetten tatlı bir baygınlık hissediyordu. Boris yine onu kucağında sıktı. Kolları yanına düştü.492 ve boğazlanmak korkusundan uzak. Hastaneler....” Magda titriyordu: “Oh.. Güzel ve asayişli şehirler.. güzelliği. yine buseler içinde devam etti: “Göreceksin ki o zaman... Birbirine ihtiram etmesini bilen adamlar. “Oh. iyiliği.” Magda daha ziyade titreyerek dirsekleriyle şişmiş karnını... insanlık ne tatlıymış!. Hasılı burada.. burada her dakikamız elem. müthiş Balkanlar.” 3 Pirin Dağı. Pirin3. ne saadet!” Boris. sen yine böyle benim kucağıma kaçacaksın. sefil ve üryan adamlar. ansızın Makedonya’yı. fazileti hissedeceğiz. matem. mektepler.. Hiçbir sefalete müsaade etmeyen büyük şefkat müesseseleri.. tatlı tatlı konuşacağız. ıstırap içinde geçiyor. Ufak bir gürültü bizi korkutuyor.

Birisi geliyor!” Boris mütereddît ve müteaccip. “Arık aşkı duyacağım” diyordu. gece yarısı çoktan geçti” dedi.” İkisi de kalktılar. gözlerini sil!” “Korkuyorum Boris. Haydi kalk.. bak köpekler havlıyorlar. emin ve mutmain odamızdayız addediyorum. Magda elini Boris’in belinden çekti. ben korkuyorum!” dedi. Kendimi Amerika’da farz ediyor. Benim yanımda. korkma. haydi kalk” dedi.” Magda’nın dudaklarındaki buseler söndü. Magda asabi bir iştiyak ile kocasının beline sarıldı.. durdu.493 Ocağın odunları yıkılmış. Bu pis odayı. Rüzgara karışan köpek havlamaları daha ziyade şiddetleniyor ve daha ziyade yaklaşıyordu. Köpekler koşuyorlar ve bir yabancıya saldırarak havlıyorlardı. Yalnız ocağın üstünde küçük lamba sarı bir ziya neşrediyordu. Yürüyorlardı... Boris’le Magda yine birbirlerine bütün kuvvetleriyle sarıldılar.. Öpüştüler. Birden.” Genç kadın asabi bir teheyyüce uğramıştı. kucağımda. . Boris kolunu Magda’nın boynuna attı. Hakikaten korkudan titriyor ve ağlıyordu. bu pis ocağı. Boris bu meçhul ve bu nagehani kederi teselli etmek istedi: “Korkma. “yatalım.” “Neden sevgilim? Sakin ol. Boris hayretle sordu: “Neden?” “Bilmem. Boris. Fakat o kadar korkuyorum ki. “hatta şimdiden duyuyorum. “Oh. korkuyorum.” “Hayır. alevler sönmüştü. İkisi de ayakta dimdik kaldılar. seninle yalnız. haydi yatalım. Boris’in kolu Magda’nın omzundan düştü. Magda tekrar durdu: “Korkuyorum Boris. Boris. müstakbelin pek yakın saadetini şimdiden yaşayalım.. Amerika’yı tahayyül et. Karşı karşıya duran iki kapıdan birisine girecekler ve yatacaklardı.. gözlerini kapa. Dudaklarını büktü: “Kim gelecek. Saadetimiz seni müteessir ediyor..” Boris cevap verdi: “Her vakit havlarlar. Korkacak bir şey yok. koşarak havlıyorlar. bu zulmet ve dehşet yuvasını görme.

O kadar karanlıktı ki. Göremiyordu. içerisi görünmesin diye lambayı söndürdü. Magda’ya: “Lambayı yak!” dedi. . karanlıklara baktı: “Ne istiyorsun?” “Baba İstoyan’ı?. komşunun kızıydı. Magda’yı aradı. Magda koştu. Boris sordu: “Acaba babamı ne yapacak?” “Bilmem. bu siyah ağza görünmez tehditler söyletiyordu.494 “Kimdir.” Ve Magda birden kapıya yürüdü. Acaba şimdi niçin gelmişti? Ne arıyordu? Boris yüzünü içeri çevirdi. Odaya kesif ve zenci bir karanlık doldu...” Uzak ve ince bir ses cevap verdi: “Ben!. şimdi anlarız.” Kız bu esnada yaklaşmış ve pencerenin dibine gelmişti. Açılan pencereden şiddetli bir rüzgar giriyor. Boris bağırdı: “Kimdir o?. bacakları içeri dönük. “Dobra veçer!”4 Sonra alık alık etrafına bakında: 4 Akşamlar hayır olsun.” Bu. Karanlık rüzgarla beraber genç bir kız içeri girdi.. Boris. Melina. Yalnız ocağın içindeki ateşler gözüne çarptı. Oda aydınlandıktan sonra birbirlerinin yüzlerine baktılar. Magda. Göğsü içeri çekik.. Açtı. Tekrar dışarıya. Üşümüz ve yanakları kıpkırmızı olmuştu.. Ocağın içindeki ateşler zebaninin dili ve kanlı dişleri gibi parlamaya başladı. Evvela. pencereden bakalım!” dedi.. bir sene ders okuttuğu bu budala kızı isticvaba başladı: “Baba İstoyan’ı ne yapacaksın?” Melina bir cevap vermedi. biraz kamburdu. Pencereye doğru yürüdü.. bu ateş dişleri tutuşturuyor..” Tekrar sordu: “Sen kimsin?” “Ben. Ellerini futasının altına sokmuştu...

Eğer gelmezse oraya gelir.” “Daskalla5 beraber dört kişi. sarı esvaplı tüfekli adamlar! Mutlaka Baba İstoyan’ı istiyorlar. Sapsarıydı. kuvvetli kollarıyla dayandığı duvardan onu çekti.” Magda birden sapsarı kesildi.. Şiddetli bir rüzgar giriyor. Gözleri ayaklarında idi.” dedi. Kapıyı açık bırakmıştı. ...” Magda’nın dizleri çözüldü.. Elini kalbinin üstüne koydu: “Komitalar mı?” Melina gitmek isteyerek. “Baba İstoyan hasta imiş” de.” Birden gözlerini kıza kaldırdı ve. Magda duyulmaz ve ümitsiz bir sesle yine sordu: “Bizim köyden mi?” Budala kız izah etti: “Hayır. Sağlıkla. Ölü ve boş nazarla Boris’e baktı. lambanın ziyasını dalgalandırıyor. Sanki o bu dakika ölecekti..” “Kaç kişi?.” “Kim arıyor?” “Komitalar. Magda’nın eteklerini kımıldatıyordu. “Korkma” dedi. “Ben yarım saat sonra gelirim. diyorlar. işte silahlı adamlar. Kıza bakmayarak sordu: “Bu adamlar nerde?” “Bizim evde. Yürüdü. Boris. Düşmemek için duvara dayandı. Ve uzun saçlarını kaşımaya başladı. Kız “Sıs zdrave”6 dedikten sonra çıktı. Pantolonunun cebinden sağ elini çıkardı.. ben geleceğim. Elleriyle duvarı tuttu. çenesi kilitlendi. Şarap içiyorlar... hem hepsini keseriz. hem evlerini yakarız... O da sararmış ve mütefekkir duruyordu. Bitmişti..495 “Ben bir şey yapmayacağım!” “Eh öyleyse ne arıyorsun?” “Ben aramıyorum. karısına baktı. “Haydi git söyle.” dedi. “Bilmem.” 5 6 Erkek öğretmen.

. sarhoşların arasında ne yapacaksın? Burada otur. ince parmaklarıyla kumral saçlarını sıkıyordu. Baba İstoyan gitse zavallı ihtiyardan hakaret ve işkencelerle para isteyeceklerini anlattı ve ilave etti: “Hainler. “Ben de geleyim. Mutlaka kandıracağını..” “Muharebeye gitmiyorum ki.. bekle yarım saat sevgilim. bari yanına rovelverini alsan. Şimdi ben giderim. ölümü ihtar eden korkutucu karanlığı gözlerinden vücuduna.” Magda meyus ve perişan. Karanlık elle tutulacak ve hissolunacak kadar siyah ve kesif idi. damarlarına giriyor. ruhuna nüfuz ediyordu. kıvranıyor.. Karısını tekrar öperek ve elini sıkarak. Gözlerini vahşi ve siyah geceye dikmiş. Boris onu öperek teselli ve teskin etmeye çalıştı. Şimdi bütün servetimiz olan sekiz yüz lirayı isteyecekler. Ta içinden gelen hıçkırıklarla sarsılıyor.. “Haydi sevgilim. lüzumu yok!” dedi. Magda da beraber yürüdü. gitme Boris’ciğim!” diye yalvarıyordu. “Ah. Eğer gitmezse gelip mutlaka bir edepsizlik edeceklerini. Boris. Hıçkırıklar ve gözyaşları içinde tıkandı. “Ah. Yarın akşam bizi burada bulamazlar..496 Magda ağlamaya başladı. fasılasız hıçkırıklarla kıvranıyordu.” dedi.” Kapıya yürüdü. inanmazlar. siyah ve soğuk rüzgarın altında ağlıyor. Titrek bir sesle. Başı döndü. Olduğu yere yıkıldı.” “Ah. gitme. Ve asabi bir istical ile dışarıya çıktı.. Ve paraların da henüz alınmadığını. Sevgili Boris’ini yutan bu siyah rüzgarlı gecenin ademi andıran. Lakin kocası razı olmadı: “Sen orada.. Boris tekrar temin etti. sana bir fenalık yaparlar” dedi. kanına karışıyor.. Onlarla konuşur. babamın her şeyi sattığını haber aldılar. . yatarız. cesur ol. cesur ol” dedi. Konuşmaya gidiyorum. Magda kapıda kalmıştı. kendileriyle beraber dağa çıkmaya razı olduğumu söylerim. Boris kalpağını başına koydu. Kocası bu karanlıkta kaybolmuştu. böyle hareketten başka çare olmadığın. bir hafta sonra elimize geçeceğini anlatır ve kandırırım. Magda asabi ve derin hıçkırıklarla ağlıyor. “Yarım saat sonra gelirim. Baba İstoyan giderse işte asıl fenalık o vakit olacağını uzun uzadıya anlattı. Babam giderse işkence ve tahkir edecekler. hicret edeceğimizi tahmin ettiler. Bu son gecenin heyecanları bize bir hatıra olur..

“Hiç!” diye cevap verdi. Kapı birdenbire vurulmuştu. Dışarıdan uzak köpek sesleri işitildi. sakin ve abus.. Kuvvetsiz bir sesle. kendisini yerlere atmak. Nefesi kesildi. Magda ateşi yaktıktan sonra ortada. Baba İstoyan sıçradı ve çubuğunu düşürdü. hemen uyur ve sabah olmazdan iki saat evvel uyanırdı.” İhtiyar. Kendi köpekleri de havlıyorlardı. kamburunu çıkarmış.. tutuşturmaya başladı.. Kalbi şişiyor. Bunlar mutlaka komşunun köpekleriydi. meçhul bir korku onu hareketsiz bırakıyordu. Boynunu içeri çekti. çubuğunu çekiyor ve sol elinin orta parmağı ile burnunu karıştırıyordu.. Omuzlarını kaldırdı. “dışarı çıkacaktım. Dirseklerini dayadı.. öyle kaldı. Pencereye doğru yürüdü. onun kolları içine atılmak istiyordu. İhtiyar. Baba İstoyan. Birden başını kaldırdı. tutuşan odunlar yine odanın içine kırmızı gölgeler. Kapağı açmaya cesaret edemiyor. Magda elini kalbinin üstüne koydu. Kendinden geçti. ocağa doğru yürüdü. soğuk rüzgar daha vahşi. Magda ayağa kalktı. Kuşağını sararak kapısını açtı. Boris’i bulmak. Fakat niçin?. güneş battıktan bir saat sonra yatar. durmuş da sanki yeniden kendi kendine işlemeye başlamış gibi. Birkaç dakika kımılDamatı. Boris henüz gelmemişti. Ve ocağa koştu: Odun attı. Toplandı. Baba İstoyan kalktı. Ayak sesleri işitiliyordu. Şimdi köpek sesleri yaklaşıyordu. göğsünü acıtıyordu. pencerenin kapağını daha ziyade sarsıyordu. Kapı tekrar ve daha şiddetle vuruldu. kaba ve kalın ayaklı masanın yanındaki sandalyeye oturdu. Magda kayınbabasının sesini işitir işitmez kalktı. çubuğunu dolduruyordu. kırmızı hayaller dolduruyor. Niçin bu kadar gecikmişti? Kalbi burkuluyor ve avazı çıktığı kadar haykırarak ağlamak. koşarak Melina’nın evine gitmek. Dışarıdan ahenksiz bir ses cevap verdi: Köpekler pek yaklaşmışlardı. Dinledi. “Kim o?” dedi. . Köpekler havlıyorlardı. İşte yarım saat oluyordu. daha hain haykırıyor. Gelinini bahçe kapısının eşiğinde uzanmış görünce şaşaladı: “Ne yapıyorsun orada?” dedi. Oh! Boris geliyordu.497 Baba İstoyan daima. Boris’e niçin havlıyorlardı? Acaba yanında bir yabancı mı vardı? Köpek sesleri daha ziyade yaklaştı. uzanmıştım. Harap ve eski saat. Başını ellerinin içine aldı. Magda. Magda kapıyı itti. Boris’i düşünüyor ve gizli gizli hıçkırıyordu. İşte Boris çıkmış olacaktı. Pencerenin yanına gitti. hazin tik taklarını tekrar işittiriyor. Magda’nın kalbi durdu.

Masanın yanındaki sandalyeye teklifsizce oturdu.. en merhametsiz. Masanın üzerine tüfeğini koydu. en gaddar komitalardı. “şimdi Boris’in gelir. Biz şimdi işimizi konuşalım. Ağlayarak istirham ediyordu: “Gospodin! Boris nerede? Ah. en kanlı. Zayıf ve gayet çirkin bir boynu vardı. Öpmeye başladı. Bir tanesi kısa boylu... Boris nerede?” Raçof. Koştu. Uzun boylu. Magda da yanına. kahve renkli esvaplı. Baba İstoyan. kalk” dedi.” İkisi de tereddüt etmedi. Sandre. tekrar sordu: “Siz kimsiniz?” “Kaptan Raçof. Raçof’un arkasında iki kişi daha vardı..498 “Aç Baba İstoyan. Diğeri Raçof gibi sarı fakat daha genç ve daha az çirkindi.” Ve yürüdü. Magda. Namları bütün ova köylerini titretiyordu. esmerdi. Onlar da tüfeklerini masanın üzerine koydular ve siyah beze sarılı yuvarlak şey de tüfeklerin yanına kondu.. Raçof’un ayaklarına sarıldı. Bunlar en müthiş. Konuşmaya geldik. ayaklarına kapanmış güzel kadının güzel saçlarını müteverrim ve çamurlanmış yılanlara benzeyen parmaklarıyla okşayarak. Bellerinde ve göğüslerinde çaprazvari fişeklikler bulunuyordu. Öbürleri de karşısına oturdular. yıldırımla vurulmuş gibi dondu kaldı. yine bu köylülere has olan o çolak ve sahte selamla voyvodayı selamladı. omzunda manliher7 bir adam göründü. sen de şöyle yanıma gel. Baba İstoyan bütün bütün aptallaşmıştı. Gözleri küçük ve kanlıydı. “karşıma otur. Magda yerde kalmıştı. Seninle konuşacağım. Raçof’un karşısına oturdu. Magda’nın gözleri açılmış ve yüzü bembeyaz olmuştu. Baban aksilik ederse bize muavenet et ki. Bunlar da manliher tüfekleriyle müsellah idiler. fenalık yapmayalım. biziz. Pançe.. Gelininin niçin komitalardan oğlunun nerede olduğunu sormasına akıl erdirememişti. İhtiyar bir hayal gibi kapıya yürüdü. Baba İstoyan. Açtı.” İhtiyar. “Kalk sosyalist daskaliçe. “Buyurunuz gospodin!” dedi. Boris evde değil miydi? 7 Tüfek . Korkma!” İhtiyar mütereddît ve korkak. Baba İstoyan’a döndü: “Gel bakalım çorbacı” dedi. Esmer ve kısa boylunun elinde siyah bir beze sarılmış yuvarlak bir şey vardı. Raçof. yalnız Bulgar köylülerine has olan esir ve mazlum tavır ile eğildi.

Mutlaka dayak yemeden. Hatta oturdukları evi bile satmışlardı. Tekrar sigarasını çekti.. Ortaya koydu. İnkâr etti: “Nasıl sekiz yüz lire?” Voyvoda gülümsedi.499 Raçof cebinden bir tabaka çıkardı. “şimdi evvela bize vaat et ki. “Ey. Bir daha onu ömründe göremeyeceksin.” dedi. ver. Evini de yakacağız. Kalktı. Yine seni rahat bırakmayacağız. tırnakların çıkarılmadan söylemeyeceksin! Eğer yine söylemezsen oğlun Boris bizim elimizde mahpustur.. Başını salladı: “Anlaşıldı. Sekiz yüz lirayı getir. Haydudun sigarasını yaktı. Bir eşeği bile kalmamıştı.. Boris’in öldürülmek ihtimalini düşününce deli olacaktı.” .” İhtiyar titredi. Boris’in kesileceğinden bahsedildiğini duyunca ağlamaya başladı. Bizim için çalışacaksınız. Baba İstoyan inat ederse sevgilinin kafası kesilecek.” Baba İstoyan önüne bakıyordu.. gideyim getireyim.” Ve ilave etti: “Haydi.. İşte biz buna müsaade etmiyoruz. mecmuu. Bir sigara yaptı. Ve dumanlarını seyrederek. Boris’le çalışır. Magda.. babanıza mallarını sattırıp kaçmak istediniz. Burada ikiniz de bizim için çalışacağınız yerde. yine kazanırız.. Şimdi böyle bir anda isteniyordu. sonra ateşi ocağa attı.” Magda. Raçof birkaç nefes sigarasından çekti. Tekrar Kaptan Raçof’un ayaklarına kapandı. Baba İstoyan” dedi. yekûnu. Boris’ini seversen paraları getir. “Affet gospodin. biz genciz. Onu keseceğiz.. Raçof gülerek cevap verdi: “Güzel daskaliçe! Sen de maksada vefasız kaldın. Buradan bir yere gidemeyeceksiniz. Deli olacaktı.. Boris’i affet. Magda seri bir hareketle kalkarak ocaktan ateş aldı. Altmış senedir o kadar iktisat ve eziyet ile kazanılmış bir malın semeresi. Sizin için milletin verdiği parayı çalmak arzu ettiniz. Yine kalktığı yere oturdu. Demek zahmet edeceksin.. ağlayarak Baba İstoyan’a sarıldı: “Ver babacığım.. Bu sekiz yüz lirayı verirse muhakkak açlıktan ölecekti. Elinizden paraları alacağız. ayakların yanmadan. çok zahmet etmeyeceksin! Uzun lafın kısası: Vakit geçirmeyelim. Söyle nerede. Kirli ve kırık dişleri göründü..

Magda mukavemet etti ve ağlamaya başladı. Ben de senin yanaklarına Boris’le müşterekim!. esmer tüfeği aldı. Baba İstoyan. Oğlun genç..” Paraların sayılması bitti. Raçof hemen çıkını açtı. “Biz cansız meze istemeyiz. Vakit geçiyor.500 Raçof ve arkadaşları Magda’nın yalvarmasını seyrediyor ve gülüşüyordu.” İhtiyar tereddüt ediyor. Ambarın küçük kapısına koştu. genç kadını bırakmayarak diyordu ki: “Yanaklarından meze alacağım. Raçof. “Hani şarap. gözyaşları içinde çırpınıyor ve ihtiyara sarılıyordu. İhtiyar hiçbir şey söylemedi. Raçof liraları üçe taksim etti. Baba İstoyan işitmiyor. Raçof bir işaret etti. Komitalar birbiri üzerine aceleyle içiyorlardı.. Vakit geçiyor. Arkadaşlarıyla çantalarına koydular. Magda yalvarıyordu. Seni besler. Kısa boylu. “Zahmet vermedin. Baba İstoyan” diyordu. yüz lirasını bırakmam.. Masanın üzerine bıraktı. Sen sosyalist değil misin? Sosyalistler her şeye iştirak isterler.. Magda yalvarıyordu. Raçof çirkin ve akur sesiyle dedi ki: “Eğer böyle münasebetsizlik edersen Boris’ini göremezsin. çalışır.” Bu laftan bir şey anlamayan Magda’yı belinden tuttu ve öpmek istedi. Haydutların önüne koydu. Birden Baba İstoyan başını kaldırdı. dayağa başlayacağız. Onu keseriz. eğlenelim. Açtı ve içeri girdi. manalarını anlamıyordu. Mezelik biber ve turşu çıkardı.” Magda çırpınıyordu. Haydi getir. bu parayı vermekten daha çok ehvendi. Magda ayağa kalktı. Bir dakika sonra kırmızı ve ağır bir çıkın ile geldi. İçeri girdi. Şiddetle sordu: “Haydi. Sonra tekrar ambara girdi. Üç bardak ile bir testi şarap getirdi. Saymaya başladı: “Aferin. Başını salladı. hani şarap?” diye haykırdılar. Ayaklarını ateşe sokacağız. Âhir vaktimde açıkta kalmayayım. Dipçikle ihtiyarın sırtına dehşetli bir darbe indirdi. diyorum. Raçof’a dedi ki: “Kaptan.” Raçof reddetti: “Hayır. “Böyle mezeye lüzum yok” dedi. Haydutlar parayı bu kadar çabuk elde ettikleri için sevindiler.” . aptallaşmıştı. Sanki hiç lafları işitmiyor. Paraları getirecek misin?” Magda.. Raçof da ayağa kalktı. bari yüz lirasını bir ev almak için bana bırak. Yattığı odanın kapısına gitti. Şimdi bize şaraf çıkar. Hasis köylü için ölmek. Raçof.

Bu iki kuvvetli herif bu nefis kadına yapıştılar.. “Ben oynamak bilmem kaptan!” diyordu. Arkadaşlarına. Magda ağlıyor... “Kaptan” dedi. Orasını öper. “Siz de meze alınız be!. başka bir arzu izhar etti.” dedi. Parmaklarının arasından mezbuliyetle kan sızıyor ve ağlıyordu. Bir tanesi eteklerini kaldırmak istiyordu. Lakin Boris’i tehlike . Magda birden haykırdı. Diğeri daha fena sarhoştu. Bacaklarını görelim. Ah Boris!.” Ve ocağın yanından mandolini alara bir polka çalmaya başladı.” Raçof..” Magda’nın bütün vücudu sarsıldı. Magda’nın yanına gitti. hiç onları görmüyordu. Haydutlar bu güzel kadının bu kan içinde ağlamasına bakarak sanki mahzun oluyorlardı. Hepsi susuyorlardı.” dedi. Haydi ben mandolin çalayım. “şimdi Boris’in gelir. gider keseriz.. Baba İstoyan bu manzarayı görmemek için ocağın kenarına çömeldi ve başını avuçlarının içine aldı. Magda elini yanağına koymuştu..” Genç kadın bir an durdu. Raçof kalktı. İşte bu herifler artık namusunu da tahkir ediyorlardı.. Yanağından akan kan beyaz boynuna gidiyor. ona tekrar hayata gelmiş bir şehit manzarası veriyordu. Mandolini çalmaya başladı. Cansız bir yumak gibi Magda’yı onların kucağına attı. Raçof oturdu. Dişleriyle.. Yüzünü ateşe dikmiş. Acısı kalmaz. öyle oynasın. Ve kucaklarından kurtuldu. Baba İstoyan’a baktı. Isıran haydut. avucunun içinde tuttuğu bu güzel başın yanağını ısırmıştı. Artık Raçof onun taze yanaklarından bol bol öpüyordu. Magda’ya döndü: “Haydi Magda.. bize biraz rakset. Gözlerinin yaşı dindi. bunu da yap! Bacaklarını görsünler! Artık gidelim. Sağ yanağının iki yerinden kan akıyordu. Ve mütevekkil bir sesle. “eteklerini kaldırsın. Kulağına müessir ve vahşi bir sesle: “Eğer oynamazsan neşemizi kırarsın. Kadeh kadeh içiyor ve tekrar tekrar öpüyordu. rüzgarın gürültüsüne horoz sadaları karışıyordu. Raçof sözde acıdı: “Ağlama Magda” dedi. Boris’i göremezsin.501 Magda bu lafı işitince tekrar hıçkırmaya ve Raçof’a yalvarmaya başladı.. Diğer iki haydut. durmadan içiyorlar ve gülerek Magda’nın oynayışını seyrediyorlardı.. Boris’ini gönderelim. İhtiyar saat bu tecavüzden ve itisaftan müteessir olmuş gibi yine tik taklarını işittiriyor. “Oynayayım.

İşte her şeyimizi aldınız. Kısa boylu esmer. sizden yine zorla alacak ve mücazat olmak üzere ikinizi bir araya bağlayacak. Bize zahmet vermediniz. Gözlerini kapadı ve eteklerini kaldırdı. Kulağına bir şey fısıldadılar. behimi.. Haydut tekrar kadını tuttu. “Magda. “Olur ama. Sarhoştular. Çalınan polkaya ayaklarını uydurarak sıçramaya başladı. Baba İstoyan!” dedi. Geri döndü. Magda? Bu... vakit olsaydı!. “Allah’a ısmarladık. Hiç cevap vermedi. Raçof’un yanına gittiler.” Magda hırsla geri çekildi. Fakat bu sefer haydut nazik ve mürüvvetli idi: “Şunu görüyor musun. Eğer arzularını yapmasa. Eğer siz eziyet edip parayı vermeyeydiniz. Daha çabuk gelmesini istiyorsan. itişiyor. Kalktılar.502 içindeydi. bir an düşündü. Bize merhamet et. Ve derin. bu beyaz ve dolgun bacaklara onların atılışındaki şehvet-i cazip. küçük ve kırmızı dudaklarını. Haydutlar coştular. vakit geçti! Sabah oluyor! Geç kaldık!” dedi. Lakin siz akıllılık ettiniz. muharrik hareketlere bakarak birbirinin boynuna sarılıyor..” Raçof güldü: “Mutlaka gelecek. Kaptan daha şiddetle ve iştiyak ile çalmaya başladı. bu bombayı atacaktık. “Ah. muharrik bir hırsla güzel kadına baktı ve. Boris’i gönder. mavi gözlerini. mutlaka. Tüfeklerini omuzlarına geçirdiler. kakışıyorlardı. Adımları birbirine karışıyordu. bu bombayı bana saklayacaksın. Kalktılar. “bombayı ne yapacağız?” Raçof. İhtiyar köylü sanki ölmüştü. Yaladı. Magda yine bir itisafa uğrayacak zannıyla titredi. Raçof. işte bir bombadır. şu kanlı yanağından bir buse ver. Diğerleri yerlerinde oturamıyorlar. bana bak!” dedi. Dışarı çıkıyorlardı.” dedi. o kadar sevdiği Boris’i kesilecekti. Eğer o gelmezse açlıktan ve ümitsizlikten ölürüz.” diye müteessif oldu. Bir daha onun kumral ve çok saçlarını. Şimdi senden bir ricam var. beraber getirdikleri siyah beze sarılı şeyi hatırladı. Magda tekrar haydudun ayaklarına kapandı: “Aman Kaptan. . “Kaptan. Bize acı. Raçof.. tatlı tebessümünü göremeyecekti. Zorla kanlı yanağını öptü. Mücazata hacet kalmadı.

Kumral saçlar meydana çıktı. Baktı. bomban patlayacak!” Horozların umumi ötüşleri rüzgarı söndürmüş zannolunacaktı. Uzakta samanlıkların üstünde yalancı bir fecir. Nasıl vaat ediyor musun? Ben de gidip hemen Boris’ini bırakayım. Bu tehdit. Sonra bu tehlikeli ve tahmin ettiği kadar ağır olmayan bombayı önüne koydu. dikkatle baktı.” Magda ümit ve tehalükle cevap verdi: “Vaat ediyorum gospodin! Allah aşkınıza hemen Boris’i gönderiniz.” Raçof tekrar sordu: “Göndereceğim. Genç kadın.. En gizli. öyle bırakmışlardı. Magda dikkat et.. kanlı et ve kemik parçalarından başka bir şey bulamayacaktı. köydeki bütün horozların birbirlerine cevap verir gibi öttüklerini duyuyordu. bomban patlayacak!” Genç kadın kulak kabarttı. açılmaya başlayan geceye bakıyor. Uzaklaşan haydutlardan biri haykırdı.. Elini uzattı. adem boşluklarından aksediyormuş gibi tekerrür etti: “Hey. . Ta masanın orta yerinde duruyordu. Bu bez kandan kıpkırmızı idi. Bu haydutlar her şeyi. İkinci bir bez daha vardı.. fitilini görmek istiyordu. Boris’ini bekliyordu.” “Nerede?. baktı. Eline baktı: Kanlanmıştı. mor gözlerini açıyordu. Kalbi şiddetle atıyor. Kaldırdı. Kadranını. esmerleşiyordu. Ah. Bu. Dışarısı hafifçe ağarıyor.. yıkılmış bir evle tanınmaz. ateş alması için. Kan?. Mihaniki bir istical ile bu felaket oyuncağını kaldırmaya koştu..503 Sakın jandarmalara filan verme. Öyleyse Allah’a ısmarladık!” Hepsi güzel kadının elini şiddetle sıktılar ve kapıdan çıktılar.. Öbür eliyle altından tutmuştu. Yavaşça siyah bezi çözdü. Şimdi birden patlayacak ve zavallı Boris’çiği gelince. Genç kadın şuursuz bir tefekkürle düşündü. Köpekler havlamaya başladılar. lakin bu bombayı sadıkane hıfzedecek misin?” “Hıfzedeceğim. şimdi Boris gelecekti. meşum ve mevhum bir kabus tehdidi gibiydi: “Hey. Ilık bir ıslaklık hissetti. İhtimal bu bombayı. Magda dikkat et.. saniyeli tıpasını tanzim etmiş. Kesif gölge halinde duran uzak binaların arasında gidiyorlar ve bir şarkı söylüyorlardı.” “Kendi çeyiz sandığımda. sanki meçhul ve vahşi uçurumlardan. O bezi de çözdü. en muazzez yerde!” “Bravo! Memnun oldum. akla gelmeyen vahşetleri yapabilirlerdi.

1. nr. 14... iki eliyle tuttuğu bu şeye haşyet ve dehşetle bakıyordu. karışık saçları dimdik olmuş. O tuttuğu şey... öyle keskin. Dikkat etti. 1927. s. güzel ve kumral Boris’in vücudundan koparılmış kesik ve kanlı kafası idi. öyle korkunç bir nara attı ki. öyle feci. 15. ocağın başındaki Baba İstoyan sıçradı ve gelinine koştu. c.13. 16. 17 . 10 Mart. omuzları gerilmiş. Zavallının gözleri çerçevesinden çıkmış. Ömer Seyfettin HAYAT. oğlunun.15.504 Ve birden öyle müthiş.

sevaptır” diyor. bahçe beller. kendi eliyle su dağıtıyormuş… Liman Paşa üniformasının üstünde koca bir sarıkla ona bir tas su uzatıyor: “İç ulen. pencereden giren ışık helezonu içinde kaynaşan tatarcıkları seyrederken uyuyakalmıştı. “Düdük yapıyorum” diye taze dalları kestiğini. Bu sıcak ramazan gününün güneşi gökyüzünün bir noktasına mıhlanmış gibi duruyor. Bu iptidaî beste. Açlığın ehemmiyeti yoktu. kız kardeşlerin. Liman Paşanın tasından damla damla içiyor. Ah bir kere akşamı edebilseydi! Eli zaman zaman yeni tamir ettirdiği yadigar saatine gidiyor. ara sıra başını kaldırarak havaya bakıyordu. dört yol ağızlarında bırakılmış annelerin. O iri parmaklarını düdüğün üstünden gezdirerek ince. çocuklarla oynar. Mehmet. Zaten galiba bugünkü orucunun birazı da bozuktu. Askerlik hayatında en rahat ve mesut bir zamanıdır.505 “Mehmetçik”ten Bir Parça Daha” MEHMET İLE TAVUK HIRSIZI (Mehmet bir aralık küçük Çamlıca’da oturan bir kaymakamın emir eriydi. Çarşıya alış verişe iner. etrafına toplanan çocuklara ince söğüt dallarından düdük yapıyordu. yemek pişirir. örselemeden kabuklarını çıkararak üzerlerine delikler delip kanallar açtığını görenler evvela gülümserlerdi. niyetliydi.) Bahçe kapısının önünde alçak bir mutfak iskemlesine oturmuş. Mehmet. vaaz hocaları gibi Arapça dualar okuyordu. Susuzluk ateşiyle rüya görüyordu… Köyünden Alacaova’ya giden yol kenarında bir çeşme… Hem de Sultanahmet’teki çeşmeye benzeyen bir çeşme…Çeşmenin başında bir kalabalık var… Güya bu hayratı Liman Paşa yaptırmış. Birden bire gözlerini açtığı zaman şaşırmıştı. Bu onun çocukken köyünde öğrendiği bir sanattı. Fakat susuzluktan dili damağına yapışmıştı. Sonra tünün tiryakiliği de başına vurmuştu. Allah kabul etsin. köprü başlarında. yanık feryatlar çıkarırdı. Fakat bir türlü kanamıyordu. Fakat biraz sonra bu iptidaî aletin tatlı bir sesle öttüğünü görünce şaşırırlardı. sevgililerin ağlayışından toplanmış bir nev musiki idi. . O gün. fakat akşamı bekleyip sabırsızlandığını fark ederse Allah baba kızacakmış gibi vazgeçiyordu. inmek bilmiyordu. Ah bu çocuklar! Bir saat evvel köşkün bodrumundaki yatağına sırt üstü yatmış. Mamafih Mehmet’in marifeti bundan da ibaret değildi.

Çakısını. dudaklarını kesmeye devam ederken komşu bahçelerden birinde bir kadın çığlığı koptu. yakala… Hırsız Mehmet’e doğru geliyordu. piçler Allah âlem orucunun birazını bozmuşlardı. Mehmet evvela yangın var sandı. dutun” diye bağırıyor. İlle Liman Paşanın çeşmesinden içtiği suyun lezzetini unutmayacaktı. entarili efendileri.506 Evin üç yumurcak çocuğu usulca odaya girmişler. Sokağın ortasında şiddetle çarpışıp yere yuvarlandılar. bahçe kapılarından kadınlı erkekli insanlar çıkıyordu. çay ibriğinin emziğinden Mehmet’in açık ağzına su damlatıyorlardı… Meğer Liman Paşanın taşından içtiği su imiş… Mehmet fena halde kafası kızmış. kollarını açarak bağırdı: -Dur ulen… Dur diyorum ulen… Hırsız da Mehmet gibi gözünü budaktan sakınan takımdan değil. Yeldirmeli kadınlar. Hırsız dirsekleriyle. tütünsüzlükten ve çocukların gürültüsünden zihni karışmış. Şehitlerin cennet ırmaklarından içtikleri su herhalde daha tatlı olmayacaktı. değneklerini atarak yerinden fırladı. Civar köşklerde pencereler açılıyor. . kendi kırmızı kuşağıyla eli kolu kıskıvrak bağlandı. bir yığın çocuk… Hırsız bu semtin pek yabancısı değildi. Birden bire çığlık gelen evin bahçe duvarından kırmızı kuşaklı. Herif evvela hızını alamayarak caddenin tozları içine yuvarlanmıştı. O bu acar. çocukları yukarı katın merdivenine kadar kovalamıştı. Düşerken elinden fırlayan posteki gibi bir şeyi alarak kaçmaya başladı: -Hırsız var… Tut. bağ. Çamlıca’dan dönen sucuların ve bir Arnavut bağcının yardımıyla hırsız yere yatırıldı. Evet. tekmeleriyle kendini neferin elinden kurtarmaya çalışıyor. mavi mintanlı bir adam atladı. Tenha yol üç beş dakika içinde panayır yerine dönmüştü. Böylece hararetten dişi damağı kurumuş. tekmelere ehemmiyet vermeyerek onu sımsıkı bacaklarından yakalıyordu. Fakat derhal kendini toparladı. Hemen her gün civar köşklerden gayet maharetle bir iki tavuk çalıyordu. külhanbeyinin tek başına hakkından gelemeyeceğini anlayarak “Yetişin. Nefer hiç tereddüt etmeden yolunu kesti.

İşte hırsız elleri bağlı yerde ayaklarının dibinde yatıyordu. gözleri cam gibi parlıyor. diri koyunların kuyruğunu kesen adam hakikaten o muydu? Buna dair kimse sarîh bir şey bilmiyordu. Karakolda iki kişi vardı: Yaşlı bir komiser muavini ile genç polis… Komiser gömleğinin kollarını sıvamış iftar için domates salatası yapıyordu. getirmeyecekti.507 Bilhassa iki ay evveline ait bir vakası vardı ki Çamlıca ahalisinin tüylerini ürpertmiş. Hırsızı Acıbadem Karakoluna götürüp teslim etmek üzere bir komisyon yapıldı. Böyle olduğu halde bu vazifenin Mehmet’e ait olduğuna dair bir umumi kanat vardı. Bir ot mindere arka üstü yatmış. ara sıra dişlerini bir birine vurarak “Oof… Yandım” diye inliyordu. birkaç çocuk… Mehmet ile tavuk hırsızı olduğu halde bu küçük kafile Acıbadem Karakoluna doğru yola düzüldü. büsbütün eli başta dönmek istemediğinden hayvancağızları bağırta bağırta ikişer üçer okkalık kuyruklarını kesmişti. Bütün sahibi olmayan müphem ve umumi vazifeler ona aitti. Bir mütekait evkaf katibi. Mamafih acaba Çamlıca’da kaybolmuş bütün tavukları çalan. Kalabalığın içinde her meslek ve sanattan insan vardı. Daha iyisi Mehmet de “Bana ne” demeyi aklına getirmiyordu. birbiri ardı sıra. Herhalde bu hırsız bütün meslektaşlarını temsil ile hesap vereceğe benziyordu. Hırsız o gün Altunîzade’de bir köşk bahçesinden iki besili Karaman koyunu çalmak istemişti. . bir çok sinirli hanımları bayıltmıştı. bağırışırlarmış… Bu canavarlığa Mehmet de fena içerlemiştir. Bu zalim adamı bir kere ele geçirse akla gelmedik işkenceler yapacağını söylerdi. Zavallı koyunlar arkalarından kan akarak. bahçenin içinde dört dönerler. Arkadaşı şiddetli bir malarya nöbeti geçiriyordu. Fakat anlaşılmaz bir havanın tesiri altında böyle bir kanaat hasıl oluvermişti. Fakat çabuk haber alındığı için bunu becerememiş. jandarma değildi. Etrafında meydan alacak felaketlerden nihayetü’n nihaye o mesuldü. Halbuki hırsızı teslim etmek için bu mutlaka lâzımdı: -Mehmet bu herifi kim karakola götürecek oğlum? Mehmet polis değildi. Mahallenin ihtiyar heyetiyle de alâkası yoktu. Güya bulunduğu yerler ona ezelden bir vedia idi. Bolulu bir aşçı. Fakat polis ve bekçi yoktu.

İçinde gayr-i ihtiyari bir isyan uyandı: -Ne gazıg aramaya geldin buralarda… Hırsız senin apartamanlarını mı soyduydu? Davarlarını mı dağa götürdüydü? Diye söyleniyordu. diyordu. Hem fazla olarak efendisinin bu gece davetlileri vardı. Hırsızdan akıl öğrenmek Mehmet’in azametine dokunuyor: -Sen hırsız adamın birisin… Aklın ermez… Haydi yürü. Asker hırsızı tekrar önüne kattı. telaş etmeye başladı. Çinili karakoluna gidip gelmek aşağı yukarı iki saatlik bir işti. Mahalleli hırsızı kendine teslim etmişti. İftara yirmi beş dakika kaldığını gösteren saate baktı: -Birader bunu yanlış getirdiniz… Çinili merkezine götürmeniz lâzım gelirdi… Teslim alamam… Koca karakolda iki kişiyiz… Ne bu serseriyi burada barındırmaya imkan var. yürümeye başladı. diye onu kakıştırıyordu. Fakat yine gönlü razı olmadı. Karakolda yemeğini yemeye başlayan komiseri gözünün önüne getirdi. Bu esnada evkaf katibi ortadan sır olmuştu. Mehmet bir dakika dediğini yapmayı. Fakat biraz sonra yolunu kaybetti. Neferin şaşırdığını anladı. Neferin fena halde kafası kızmıştı: -Benim neyime gerek… Ben de gidiyon… diye hırsızı yolun ortasına bıraktı. . Sonra diri koyunların kuyruğunu kesen bu canavar cezasız kalmamalıydı. Hırsız eski tulumbacı mektebinden yetişme bir İstanbul başkanıydı. Mehmet kestirme gitmek için caddeyi bıraktı. çiftte öküz sürer gibi ardından dürtüşleyerek götürmeye başladı. ne de Kadıköy’e götürecek adamım… Karakolun önünde uzun bir münakaşa oldu… Komiser Nuh diyor peygamber demiyordu. Biraz sonra aşçı ile bahçıvan da onu takip ettiler:Birinin çoluk çocuğu sofra başında bekliyordu. öteki de emir kuluydu.508 Komiser kaşlarını çatarak heyeti dinledi. Bu esnada top patladı. Mehmet bu dakikada bütün mahallenin sofra başında oruç bozulduğunu düşündü. bahçe aralarına saptı. Hasılı karakolun önünde kala kala Mehmet ile tavuk hırsızı kalıyordu. hırsızı çözerek sokağın ortasına bırakmayı düşündü. Komiser bu tehdide aldırmıyor: -Keyfin bilir arkadaş… İstersen çöz ellerini gitsin. birbirine bağlı ellerini uzatarak ona yol sağlık vermeye başladı.

Külhanbeyi yine tatlı bir sesle… -Kardeşim bir cigara da sen sar… Galiba tabakan üstünde değil. İkide bir içini çekiyor: -Ey Allah’ım… Resul Allah’ım… Derdim senden gayrısına malum değil.509 Hırsız yalvarmaya başladı: -Hemşerim cebimde bir paket var… Gözünü seveyim bir cigara ağzıma ver… Oruç bozayım… Mehmet evvela inanmadı: -Hırsızın orucu olur mu be? diye reddetti. tiryakilik Mehmet’te hırsıza karşı anlaşılmaz bir rikkat ve merhamet uyandırmaya başlamıştı. Mehmet hayretle ona bakıyordu. Bu birkaç nefes tütün dumanı bir ağır minnet yükü gibi yavaş yavaş omuzlarına çöküyordu. Hırsızın tütününden bir ikinci cıgara sarıp yaptı. Allah. tatlı söylüyor. . Hırsız artık neticeden emin tatlı. peygamberden bahsederek. İnanmıyordu. dedi ve hırsızın cebindeki paketten bir cigara sararak ağzına tutuşturdu. Belki bu adam da başı darba kalmış bir halis Müslümandı. -Haydi yürü… Ben hırsızın tütününden içmen… -Böyle dime hemşerim… Hep Müslümanız… Kardeş sayılırız… Hem sonra sende bana bir cıgara verirsin… Ödeşiriz… -Ben seni nerede göreceğim ki? -Öyle… Kim bilir. Evet herkesin hali sade Allah’a malumdu. Akşam garipliği. Hasta ana masalına yetim kardeş çocukları efsaneleri ilave ediyordu. alçak. Fakat şüphe ve tereddüte düşmekten de bir türlü kendini kurtaramıyordu. Tavrında. Hak yolundan görünerek onu çok aldatmışlardı. Külhanbeyi neferin zayıf taraflarını sezmişti. Belki bütün öteki hırsızların yaptıklarını bana ödetecekler… Hapse atacaklar… Ah garip anacığım… Hatuncuk hasta da… Kim bilir yolumu nasıl bekler? Yap şu cıgarayı be hemşerim… Garip gönlü kırma… Sen yapmazsan ben de cıgaramı atacağım… Ben içeyim sen bak… Müslümünlığa sığar mı bu? Hırsız cıgarayı ağzından atacak gibi hareketler yapıyor. dedi. diye söyleniyordu. mahcubiyete benzer bir şey vardı. Yavaş ve tatlı bir sesle ve uydurma bir Arapça ile yanık yanık Kur’an okumaya başladı. halinde bir düşkünlük. Sert bir sesle: -Dur.

dedi. 18 . Kahvenin önünde nargilesini içerek keyif çatan Bolulu aşçı: -Mehmet iftar ettin mi? dedi.510 Mehmet bütün bunların uydurma olduğunu bildiği halde derin bir rikkate kapılmaktan kendini kurtaramıyor. gidersin. s. Serseri var kuvvetiyle neferi tekmeliyor. nr. Mamafih Mehmet hırsızı istediği gibi dövemezdi. Nihayet: -Ulen hırsız. Fakat külhanbeyi serbest kalır kalmaz kuduz bir köpek şiddetiyle neferin üstüne çullandı.16. hem saatlerce yol yürümekten kurtulacak. Dayak faslı da bittikten sonra Mehmet hırsızı çözdü. Mehmet böyle bir şey beklemiyordu. c. Mehmet böylece hem adalet vazifesini bir dereceye kadar yapacak. İlle üstünde çok insan hakkı var… Razı gelirsen seni şurada bir döveyim… Sonra ellerini çözerin. Zifaf gecesi kocasına ilk defa lakırtı söyleyen bir köy gelini mahcubiyetiyle başını öte tarafa geçirerek: -Gayri oralarını pek sorma? dedi. O homurdanarak cevap verdi: -Ne demek? Etmez olur muyun? -Ne yedin bakalım? Mehmet ağlayacak halde idi. Bir saat sonra Mehmet topallaya topallaya mahalle kahvesinin önünden geçiyordu. Birden bire kendini toparlayamayarak yere yuvarlandı. 1927. 24 Şubat.17. Hırsız bu pazarlığa hemen razı oldu. Reşat Nuri HAYAT. “Vur kardeşim…” diyordu. 17. hem de mahalleliden intikam almış olacaktı. küfrediyordu. bulunan gözleriyle uzaklara bakarak düşünüyordu. Mamafih gülmekten kendini alamadı. Çünkü herif mazlumâne boynunu büküyor.1. ben seni bıragorum. Nihayet bahçelerin çitleri üstünden aşarak kaçıp gitti.

paltosunu aldı.. ocak yoktu ya! -Hangi ticarethanede çalışıyor? Doktor laf olsun diye sormuştu. kadınım. “…. Ayda otuz lira alıyordu. kadının anlatmaya ihtiyacı vardı. kalamadı. beyefendi! Biricik evladımızdı. doktora anlatıyordu: -Önce bir nezle idi. vallahi Doktor Bey.. Vazifesi bilmem kaç seneyi doldurmamış diye maaş bağlamadılar… Sonra. karla karışık yapışkan bir yağmur yağıyor. Sultanî Mektebinde muallim iken vefat etti. Size geçen sefer de anlattımdı ya! Doktor Bey… Başınızı ağrıtıyorum… Ondan sonra efendim… Bir gün evde kal. Babasını belki tanırsınız. naz ve niyaz içinde büyütüyorduk. kızıma baba eksikliğini . Dedi. ne altında var. adi bir nezle. siz bir kere daha görünüz beyefendi!. Çıktılar. geleyim ama… Ne faydası var!. nefes nefese. artık satılacak kalmadı. yanındaki yırtık çarşaflı kadına baktı: Yağmur. beyefendi!.. altı senedir.. süt aldım… İlaç da alırım. kaynatıp içirdim. bütün bunlardan bî-haber görünüyor. Doktor. Hiç bu seneki gibi olmamıştık beyefendi! Babası sizlere ömür vefat edeli. Ticarethanenin müdürü pek sertmiş… Hoş kalsaydı da evde od. dedim. hıçkırarak. pelerininden peçesinin kenarlarından sızıyor. Kışın birdenbire bastırıverince şaşırdık. rutubetli bir soğuk. Dışarıda pis bir hava vardı. eczacıya: -Yarım saate kalmaz ben gelirim. beş lira oda kirası veriyorduk. Yaşlı doktor. dadılarla.511 MUALLA’NIN GÖZLERİ Kadın. akşam geç vakit gelir… Halbuki biz onu nasıl büyüttüktü. ev sahibimizden ıhlamur istedim. fakat o. titreyerek. acıyı kanıksamış hissiz gözlerle. yan gözle. -Ben yatağımı sattım. hep sattık yedik. Doktor acıdı galiba.” Kumandanı Ali Pertev Paşanın oğlu Serpâ Pertev Beydir. kömür aldım. doktorun dizlerine sarılıyordu: -Geliniz.. yanaklarında gözyaşlarıyla karışıyordu. ne üstünde! Yavrucağımın kazandığı paraya kaldık… Sabahleyin erkenden gider. başını salladı: -Geleyim. Allah aşkına! Evlatlarınızın başı için. çamur dizlerine kadar çıkmıştı. ayaklarının dibinde ıstıraptan çıldırmış gibi kıvranan kadına baktı. hemen cevap verdi: -“Turanoğulları Mağazası”nda.. işte. adeta bir tacir paltosuna benzeyen ihtişamlı paltosunun yakasını kaldırırken. derileri delerek insanın içine işliyordu.

kızım? Genç hastanın sesi. Fil dişi çehremin üzerinde bir çift harikulade göz gülümsedi. Doktor Bey!. doktor... işte geldik… Manzara o kadar feciydi ki.. lastiklerini çamurdan kurtarmaya uğraşırken hızlı hızlı nefes alıyordu. fakat doktor sevinçli değildi.. sefaletle güreşe güreşe” ölen bu on sekiz yaşındaki yavru. fil dişi üzerine işlenmiş bir heykel gibi. Doktor. Dar bir sokağa saptılar. temiz fakat birkaç yerinden yamalı yorganın altında bir çocuk vücudu vardı. Ali Pertev Paşanın torunu mu?. güzel gözlü çocuk onun torunu mu?. Geçen akşam geldiği vakit nasıl olmuştu da bu gözleri. senelerden beri ilk defa. onu biraz okuttum… Nihayet… Kuduz bir rüzgar yüzlerini ısırıyordu. özür diledi: -Affedin Doktor Bey! Sokağımız çok fena ama.. feylesof doktor. acıdı. artık kadını işitmiyordu. Ve doktor.. rüzgarın uğultuları içinde bir mum alevi gibi çırpına çırpına sönüyordu. ihtiyar. bu defa ihtiyar doktorun nasırlanmış kalbi bile burkuldu: Yırtık bir kilim parçası üzerine eski bir tek şilte serilmişti. muntazam bir yüz. bu gözlere hayret ve dikkatle baktı. sesinde bir baba şevkiyle sordu: -Nasıl oldunuz.. Dalga dalga bir yığın sarı saçın ortasında süzgün. utanarak.. Bu asil yüzlü. küçük. Kadıncağız bir müjde almış gibi sevindi.. mermere çarpılan bir billur ahengiyle –hem gülen.. sessiz ve hareketsiz duruyordu… -Mualla!. -Evet iki gözüm… Dün gece Doktor Bey. Ali Pertev Paşanın bir vakitler bir masal gibi dillerde dolaşan muhteşem hayatını hatırladı.. Bugün… Biraz… Daha iyiyim… Değil mi anne?. Doktor yakasını büsbütün kaldırdı.512 bildirmeyeyim diye neyim var. neyim yok satmaya başladım.. kadın bunu fark edince. .. bu harikulade güzel çocuk gözlerini görmemişti?. hem ağlayan bir ahenkle... tecrübeli. Şimdi bir yer odasında açlıkla.. ah… Dün gece görseydiniz… Hep sayıkladı! -Sayıklamanın zararı yok ki hanım… Hiç korkulacak şey değil! -Ah ömürler versin. hastayı dinlerken içinden kendi kendine tekrarlıyordu: -Çifte zâtürree ! Artık kurtulamaz! Ölecek zavallı çocuk!.cevap verdi: -Bilmem ki Doktor Bey?. Zayıf ses.

. Eyvah! Ateş bitiyor mu? Kalktı. Hem belki azıcık uyursun. Çeneleri birbirine çarparak. Lakin yarı yerde durmaya mecbur oldu. kızının ayak ucuna çöktü. fakat zalim bir mücadeleden sonra. külleri eşeledi: Feci!. hanım.. Birden. el yordamıyla kapının tokmağını bulup çevirdi: -Mualla’cığım . Şimdilik Allah’a ısmarladık. ben yine sizi yoklarım… Hasta dalmıştı bile. kendi kendiyle kısa. yürüdü… Bu akşam Mualla iyice idi. Nezihe Hanım tekrar karanlık merdivenleri indi. paçavralar içinde yatan çocuğuna koştu. Nezihe Hanım üç gün evvel sattığı yatağının parasından kalan son yirmi beşliğe üç okka kömür almış. sonra da bir sultana aşık olan zavallı çobanın masalını anlattı.. kızım... ev sahiplerinden biraz gaz istemeye karar verdi.. benimle beraber eczahaneye kadar gelir misiniz?. Yırtık perdelerin kenarlarından. -… -Mualla’cığım! Yavrucuğum!. gülümsedi: -Şiddetlice soğuk almış.. elini onun alnına dayadı: Buz gibi!. Dizleri titreyerek merdiveni çıkmaya başladı.. Cevap beklemeden.513 Doğruldu. Odayı sıcak tutunuz! Siz. Ateş bitmek üzere idi. . Doktor. lambayı biraz yakmayalım. Mualla hiç ses çıkarmıyordu.. karanlıkta idiler… Nezihe Hanım.. boş odanın bir köşeciğindeki parçaları içinde ölümle pençeleşen zavallı yavruya son defa baktı: Elinden bir şey gelmiyordu… İçini çekti. e mi?. Fakat… Bu akşamda gazları yoktu. bundan ibaret.. yavrucuğum. -Mualla’cığım uyudun mu?. odayı biraz ısıtmıştı.. Yukarıda perde perde yükselen bir gelin-kaynana kavgası vardı ki buna ara sıra da galiz bir erkek sesi karışıyordu. Sana masal söyleyeyim. Bir aralık Nezihe Hanım üşüdüğünü hissetti.. pencerenin dışına biriken karlar öyle güzel görünüyordu ki!. kalbi duracak gibi oldu. ona ormanda kaybolan şehzadenin hikayesini.. ışık gözlerini yoruyor.

s. canavar gözlerinden alevler saçarak. kapıdan geçiyordu.18. nr.19 .1. ölmüş çocuğunun gözlerini gördü: Bu gözler. dar sokağın içinde müthiş bir homurtu koptu. 24 Şubat. 1927. bir şey soruyor gibi.17. Yırtık perdelerin arasından içeri dökülen bir ışık parçası içinde Nezihe Hanım. hayret ve ıstırapla. c. bakıyorlardı… Halide Nusret HAYAT. yolunu şaşırmış bir otomobil.514 Tam bu anda.

her yıl gibi ister istemez tütünü feda etti. Günlerden beri efkarı hep budur. Fakat ne yapabilirdi?. Bir dakika oldu ki zihnine gelen tasavvuru icra etti. etrafı dutluklarla muhafazalı idi. O sapsarı. bir parmaktan fazla büyümüyor. Bu sene de bir fazla tarla daha tütün ekmiş idi. tütününü mümkün oldu kadar az kaydettirmeye çalışıyordu. Kenarda çimenliğe kilimi serdiler. şu canım tütünler sararmış olsaydı da yapraklarından ağzına layık bir cıgara yapsaydık… Memur gittikten sonra Paşa Bey bir hayli düşündü. semaveri getirdiler. ve sararmıyor. Zaten köyde de hemen hemen hiç kimse bu bahçeden haberdar değil gibidir. danışmadan eve doğru bağırdı: -Ahmet.515 REJİYE OYUN Her sene gibi bu sene de tarlasını tahmine gelmiş idi. diyordu. içimine doyum olmayan. Yalnız bunun bir kusuru vardır: hiç güneş vurmadığından tütünler cılız kalıyor. Buna rağmen neden bu sene bu faydasız harekette.. Paşa Beyin yerden göğe kadar hakkı vardı: Tarlanın hakiki sahibi olduğu halde rejinin ambarına tütününü gönderecek. reji kumpanyasından şikayet etmeyi bile aklından geçirirdi. Sû-i tesadüf olarak jandarmalar buralardan geçmezse rejiden saklanabilirdi. kendisi ise tütünden başka bir şey olan paketten cıgara yapacaktı. Bu sene de vaziyet karşısında kalacağını. Paşa Bey o sene. bir yaprağı cihan değen tütünü deste deste teslim ederken canı da gidiyordu. ulan Ahmet… Semaveri kur… ve reji memuruna dönerek ilave etti: -Şurada seninle bir keyif çakah efendi… Tütün tarlası tatlı bir yeşillik içinde uzanıyordu. eve yakın. boyları henüz bir karış olan tütünlerin yanında gittikçe dalıyordu. . Ara sıra başını kaldırır. Seferberlikten evvel Paşa Bey bunun tecrübesini yapmış olduğu için bu bahçenin tütüne elverişsiz olduğunu anlamış idi.. kendi kendine: -Demek ki çektiğim emek reji için… diye söylenirdi. arada bir reji paketinden cıgara sararken Paşa’nın: -Aç efendi. Basit düşüncesiyle bunu o kadar manasız ve münasebetsiz buluyordu ki bazen arkadaşlarıyla konuşurken gidip hükümete dert yanmayı. Nisanın ilk günleri. tütünün kaydedileceğini düşünüyordu. Düşündüğüne nihayet uğradı. gördü. Paşa Bey memurun etrafında fırıl fırıl dönüyor. Bereket versin ki bu tarla. “kete”lerle dolu sofranın etrafına çevrildiler. gezdi ve kıymet biçti. yeşeren ve büyüyen bahçeleri gezerken gözleri daima tütün tarlasının üzerinde taakkuf ediyor ve düşünüyordu. şu kadar tütün çıkacak diye hesabını yapıp deftere kaydetti.

.. . berideki bu bahçeyi yine ektik… Köyün alt başındaki tutulan tarlası gittikçe sararıyor ve olgunlaşıyor… Altın sarısı rengi ne kadar güzel! Bir cıgara düşmanı bile bu ince sarı yapraklara içinden hasretlenir.. her çıkardıkları tütün kökü yerine evin yanındaki tarladan getirdikleri fideyi sokuyorlardı.haziranın sıcak bir günü… Dutluklar. Bu işten yirmi beş gün sonra. Korkak ve muhteriz adımlarla. Paşa Bey evet yanındaki güneşsiz tarlaya beyhude yere tütün ekmemişti?. diyorlardı. Marabalarından en emin olduklarından kendisine iki arkadaş ayırdı.. evin ambarına girdiler. sonra köyün alt başındaki tarlaya vardılar. kendi evinin civarı olduğundan serbestçe marabalarıyla güneşsiz tütün tarlasına girdi. İki saat sürmeden iş olup bizmiş idi. büyük kızı Kevser. oğlu Ahmet bile bu işe şaşmışlardı. arkalarında büyük çuvallar. İki ay evvel ekserisi yaylaya giden köylüler. bir de evin yanındaki cılız tütün tarlasına baktı. reji onun canını yakıyorsa o da ona karşılık yapacak idi. İki de bir: -Efe. yine düşündü: Evet. gelmişlerdi: -Paşa Bey. cılız kalmışlar… Diyorlardı. bir saat içinde fidelerin hepsini yanlarındaki çuvallara doldurdular. kendilerine vereceği tütün hissesini de sözleşti. tarla iki gün evvel sulandığı için tütün fidelerini kolayca çıkarıyorlardı. her biri bir taraftan işe başladı. Hakikaten tütünler bar karış bile olmadan sararmaya. hayır boşuna ekmemişti. daldı ve yoruldu. Fideler üçe taksim edildi: İki maraba ve Paşa Bey fidelerle tarlaya girdiler. dört ay olduğu halde bir parmak boy bile büyümemiş idi. Karısı Ayşa. sır saklayacaklarına dair söz aldı. içerse içimine dayanamazdı. Birkaç gün sonra bu cılız ve kuru tütünleri rejiye teslim ederken de icap ederse aynı cevabı tekrar edecekti!. Ilık. O gece yatsı namazından köylüler dağıldıktan sonra ortalık süt liman olmuştu.. İçinden rejiye karşı intikam hisleriyle gülerken: -Bu sene böyle oldu.. tayin ettiği marabaları yanına aldı. tütünlerinde bu sene bereket yok. her sene adamın talihi yar olmaz… Diye mırıldandı. kurumaya yüz tutmuştu. Ahmet’in Kevser’in sormaya hakları vardı: Bu bahçeyi niye ekmiş idi?. kimseler yoktu. evvelce onlara açtığı meseleden uzun uzadıya bahsetti. Paşa Bey şimdiden hazırlanıyordu. Bir dakika düşündü. eve döndü.. daha ziyade.. kızılcıklar arasından geçtikten sonra Paşa Bey tarlasının başında daldı.516 beyhude bir zahmette bulundu?. serin rüzgarın estiği bir haziran gecesi… Paşa Bey.

nr. s. 7 Nisan.1.19 . 1927.517 Ahmet Celil HAYAT. c.19.

aynı helecanlar içinde. kızarıp bozararak cıgarasını yaktı. Yan komşumun cıgarası karşı komşumun titrek parmakları arasından yere düştü. Mahcup adam yıldırımla vurulmuşa döndü. Gayr-i ihtiyari kollarımı açtım. Başında kalabalıkça bir aile vardı. büsbütün boş bir kanape arardı. fakat son saniyede cesareti kırılıyordu. Elinde yanmamış bir cigara vardı. Bu vaka beni sıkılgan adam ile ahbap etti. Ben sinirli bir adamım. çalışkan ve oldukça malumatlı bir adamdı. Fakat ne çare ki bu kadar korkaklık. Çok mağrurdu. açılacak yer olmadığı için hafifçe kıpırdanmaktan başka bir şey yapamayan bu efendilerin kucağına . Bir gün karşımda oturuyordu. Her sabah İstanbul’a beraber iniyorduk. Mahcupluğu bir dereceye kadar da gururdan ileri geliyordu. Cıgarasını bitirdi. bir şeytan tırnağı kesti. Bir dairede kâtipti. Salona girdiği zaman bütün halk kendisine bakıyormuş gibi kızarır bozarırdı. ateş istemeye davranıyor. Vapurda biletini kesmeye gelen memura ayağa kalkardı. Namuslu. İfrat derecede nazik ve sıkılgan. Birkaç tane fıstık bir şeyler yazdı. onların zıddına olarak açık yerlerde oturmaya cesaret edemez. Bu fazla mahcup adam. Ara sıra yanımda oturan bir efendinin cıgarasına bakıyor. Yanımdakinin cıgarasını aldım. Fakat bu büyük vakanın helecanı büyük bir faciaya sebep oldu. bu kadar yüz yumuşaklığı ile hayatta muvaffak olunamazdı.518 MUKADDES HATIRA Kırk yaşlarında vardı. Anlaşılan kibritini kaybetmişti. karşımdakine uzattım. Bir hakarete uğramaktan korktuğu için daima insanlara uzak durmaya çalışıyordu. Tahminim doğru çıkmıştı. Galiba yaşamakta güçlük çekiyordu. sonra bir ikinci cıgara yaktı. Yan komşum farkında değil. Bazı kimseler vardır ki kanapelerin dolu olmasına aldırmazlar. eder misiniz?” derler. Onun için ölünceye kadar yerinde saymaya mahkumdu. Adamcağız düşüp bayılacak gibi oldu. Bir dairede kâtip olduğunu biliyordum. Karşı komşum elinde gittikçe buruşan sönük cıgarasıyla hala aynı tereddütler. çocuk tavırlı bir adamdı. Teşekkür etmek için ayağa kalktı. Hem de gayet samimi iki ahbap. Sabredemem. Fakat hiç şikayet etmiyordu. Yan yana oturan iki kişiyi gözlerine kestirerek “Biraz müsaade yerleşirler. Sabahtan akşama kadar karınca yuvası gibi işleyen odasında kim bilir kaç bin defa gelene gidene kalkıp oturuyordu? Sabahları Hisar iskelesinden vapura binerdi.

Sade denizde değil. Mahcup insanların anlaşılmaz huyları vardı. ecel terleri döker. Çarşıya yaklaştığımız zaman koluma girer. Ne zaman onu aklıma getirsem. O çarşı içinden geçmeye yüreğim tahammül etmiyor. Çok eski zamanlara ait bir hatıra. ne zaman o sokaklardan geçsem… Şimdi anladınız değil mi? Mukaddes bir hatıra… Daha fazla söylemeyeceğim… . Mamafih bir zaman sonra bu sebebi de hafif bulmaya başladım: bu yol çevirme manevrası her sabah arkadaşıma mühimce birkaç sıkıntı dakikası geçirtiyordu. mukaddes bir hatıra… Ah beyefendi o çarşı içinde bir facia geçti. Arkadaşım çarşı içinden geçen kestirme yoldan bir türlü gitmek istemiyor. Aynı muhakemeyi kendi de yapmış olmalı ki bir sabah viranelerin ortasında durdu. Böylece her sabah boş yere dünya kadar taban tepmiş oluyorduk. Bazıları kalabalıkta tanıdıkları çehrelere rast gelip selam vermekten utanırlar. kendi kendime: “Besbelli bu adamcağız kalabalığa girmekten utanıyor” diyordum. Bir iki kere bunun sebebini sordum. mahzun mahzun devam ediyordu: -Size hakikati söyleyeyim. Yolumuz birdi. güya farkında olmama meydan vermeden beni viraneler sokağına saptırırdı. Dairelerimiz arasında üç beş dakikalık bir mesafe vardı. bazıları mesela sokakta tıraş olmaktan sıkılır. Hakkınız var fakat yıkık bir yangın duvarı tepesinde bitmiş otlara bakıyor. mahcup tabiatına rağmen hararetli bir bahis açar. şimdi karada da bir parça yol arkadaşlığı ediyorduk.519 Az zamanda birbirimize hayli ısınmıştık. beni viranelikler arasında tenha ve karışık bir sokaktan dolaştırıyordu. -Çarşı içi kalabalık… Burası gerçi uzun fakat daha tenha… Hem de ne güzel… Viranelerde kır çiçekleri açıyor… çarşıdan at araba geçiyor… İnsan dikkat edemiyor ilah… Gibi sudan sözler söyledi. Bir bir yüzüne baktıkça renkten renge girer. başını önüne eğerek: -Benim buradan gelmekteki ısrarıma kim bilir ne kadar hayret edersiniz? dedi. Bu sıkıntı her halde kalabalık bir sokaktan geçmek ıstırabından çok fazla idi. Beni kalbimin en nazik yerinden vurmuş bir facia. Yalnız bir şeye dikkat ediyordum.

. araba falan altında mı kalıp ezildi?.. Bunların birinden uzun boylu.20.. Bir gün bir tesadüf hakikati meydana çıkardı. Çarşıdan geçsem ben de içimde bir sıkıntı duyarım. Belki bir bahane bulup kaçacaktı. 14 Nisan. Bir sabah bize bir üçüncü arkadaş iltihak etmiştir: Arkadaşımın çalıştığı dairenin müdürü. diye seslendi. Belki sevdiği bir kadınla bu çarşıya ait güzel bir hatırası var. Arkadaşım başını çevirmedi fakat olduğu yerde düşmüş gibi durdu. Yahut burada onun bir hıyanetini mi gördü?.. Fakat aksi gibi müdür vazife hakkında malumat vermeye başlamıştı. 20 .. Bu olur bu. Reşat Nuri HAYAT. Müdür çarşı yoluna saptı. c. Belki onu burada tanıdı. Mahcup arkadaşım tabi onu yolundan çeviremezdi.1. Fena halde sıkıldığını kapana girmiş bir sıçan gibi şaşkın şaşkın etrafına baktığını görüyordum. Kendi kendime şöyle düşünüyordum: Her yiğidin kalbinde bir aslan yatar. Sıkıntılı zamanınızda size insaniyetlik ettikse bu insaftır ki… Ötesini dinleyemeden.520 Sükut içinde ağır ağır yolumuza devam ettik. Tahir Efendi!. mahcup adam gözümde ehemmiyet almaya başlıyordu. Basmacı dükkanlarının önünden geçiyorduk. s. başını önüne eğerek bekledi. yüksek sesle: -Tahir Efendi. Sakin fakat durgun bir sesle: -Artık hiç çarşıda görünmez oldunuz.19. Mamafih bu sokaktan bu derece korkmasına nazaran sevdiğini burada kaybetmiş olması daha akla yakın gelir… Acaba burada at.. ürkek adamın da anlaşılan bir vakası oldu. Zavallı adam müdürün solunda ve biraz gerisinde korkmuş bir kirpi gibi tortop olup titreyerek yürüyordu. mahcup arkadaşın haline bakamadan kaçtım. 1927. kır bıyıklı bir ermeni çıktı. onun için adeta şairane şeyler düşünüyordum. nr. Bu sessiz sadasız. Bu mesele ara sıra zihnimi meşgul ediyordu. İhtimal bir aşk macerasıydı. Bu zatı ben de tanırdım. küçük hanım için aldığınız çeyiz eşyasının borcunu hala vermek fikrinde değilsiniz? Senesi oluyor… Biz fakir çarşı esnafıyız. dedi.

kışta her gün dünya kadar yol yürüyorsun? Bâhusus başında aile derdi de yok… Mektebe yakın bir yerde bir oda tutsana!” derlerdi. bağlarını değiştirmişti. Mamafih potinlerin aynı potinler olduğunu pek kuvvetle iddia edemezdi. Onun en itina ile kullandığı şey bu şapka idi. Bu suretle ilk malzemeden tek bir çivi ve dökme bile kalmamıştı. Sevgili tepesine gelince yükünü yere indirdi. Sofiler için cami. ancak iki senelikti. Arkadaşları: “Niçin karda. sarı potinlerini mütareke senesi yaptırmıştı. mektep kapanmıştı. redingotunun eteklerini kıvırıp oturdu. Bir ayağının sakat olmasına rağmen yoldan şikayet etmezdi. diye cevap verirdi. Bu haliyle cerden dönen ramazan softalarına benziyordu. Fakat böyle tatiller başlayıp mektebin kapıları kapanınca yüreğine büyük bir sıkıntı ve acı düşerdi. Fakat evi Selimiye’de idi. Bahusus akşamları Tıp Fakültesinin karşısındaki tepede mutlaka bir parça dinlenmekten pek hoşlanırdı. karşıda köyün ışıkları yanıncaya kadar kendi kendine konuşur. Ahmet Şevket Efendi dalgın ve mahzundu. Ahmet Şevket Efendi üç ay serbestti. Çünkü alışmıştı. * Bir haziran akşamıydı. mendilini serdi. Mektepteki kitaplarıyla bazı eşyasını iki pakete sarmış. melon şapkasını incitmekten korktuğu bir çocuk gibi dizlerinin üstüne koydu. ayyaşlar için meyhane ne ise Ahmet Şevket Efendi için de bu tepe o idi. Redingotunu hürriyet. üstünü. Büyük kırmızı mendilini bir taşın üstüne sürüp oturur. İhtiyar muallim dalgın dalgın düşünürken yanından iki kişi geçti: Arabacı kılıklı bir delikanlı ile sarı yamalı mantolu. çarpık kırmızı iskarpinli bir kadın.521 BİR AHİRET MASALI -Mahmut Yesari’yeAhmet Şevket Efendi Kadıköy mekteplerinden birinde muallimdir. Çünkü çok yeni. düşünürdü.. Sonra bu onun hemen yegâne eğlencesiydi. .O: Selimiye’de doğdum evde oturuyorum… Elli yaşındayım… Doğdum yerde ölmeye azmim var. Muallimlerce adet olduğu için bütün sene derslerinin çokluğundan şikayet ederdi. ortasından sicimle bağlayarak heybe şeklinde omzuna atmıştı. Hatta soğuk ve yağmurlu havalarda bile. maskaratını. Numara kağıtları dağılmış. Çünkü bir çok defalar altını.

beni yalnız bırakıyor… Nevmît olmuyorum… Evleniyorum… Etrafımda başka bir topluluk vücuda getiriyorum. Denizin ve şehrin henüz güneş içerisinde olmasına mukabil mezarlığa şimdiden gece karanlığı çökmüştü. zaruri ayrılıklar oluyor. Ekseriya yaptığı gibi kendi kendisiyle konuşmaya başladı: -Kadıncağız bilmeden büyük bir hakikat söyledi… Mezarlık en büyük bir mev’id-i visaldir… Hayatın anlaşılmaz darbeleriyle. Kadın kahkaha ile gülerek arkadaki mezarlığı gösterdi. . ne ihanet. ihtilaflar. “Akşam nerede buluşacağız?” diye sordu. yanık bir telaffuzla: -Buradan iyi randevu yeri mi olur şekerim. ne riya. dedi. ne karışanı var ne görüşeni… ne polisi. ne yalan… Yeryüzünde bir an visali için seve seve can verdiğimiz bütün insanları orada bütün ebet müddetçe kollarımız içinde tutabileceğiz… Ahmet Şevket Efendi vahî nâzil olmuş peygamber gibi huşû ve heyecan içinde titriyor. intizbatı… Sevdalılar itişe şakalaşa geçip gittiler. tesadüfleriyle birbirlerinden ayrılanlar hep orada birleşiyorlar… Ne korku. bir üçüncü topluluk… Ölümler. fakat bu da bir zaman sonra çözülüyor… Günün birinde yine kendimi yalnız buluyorum… Mamafih ümit kesilmiyor… Bir tecrübe daha. bir türlü gözünü alamıyordu. İhtiyar muallim karanlık servileri büsbütün ayrı bir dünya gibi görüyor. Fakat onları bir arada tutabilmek için sarf ettiğim gayretler havaya gitti… Babamdan. buna kendimi alıştırıyorum. kardeşlerimden mürekkep bir cemiyet… Kör bir vefa ile bağlanıyorum… Fakat hiç umulmadık bir zamanda ölümler. vefasızlıklar yine birbirini kovalıyor… Yine aynı netice… Artık ihtiyarım… Yeniden uğramak için ne vücudumda ne ruhumda kuvvet kalmadı… Dünyada yalnız ve yorgunum… Kadın doğru söyledi… Burası insanlar için en emin bir visal yeri… Dershanesini de artık bitirdim… Belli başlı bir işim kalmadı… Binaenaleyh artık sevdiğim insanlarla ebedî surette birleşmeye gidebilirim. dargınlıklar. anamdan. gözlerinden yaşlar akıyordu: -Ben bir vefa ve sadakat hastasıyım… Sevdiğim şeylere ebediyen bağlanmak ihtiyacıyla dünyaya gelmişim… Saadeti sevdiklerimi etrafımda toplamaktan ibaret gördüm.522 Delikanlı. Ahmet Şevket Efendi gayr-ı ihtiyari başını arkaya çevirdi. Muallim Ahmet Şevket Efendi o gece sabaha doğru morfinle intihar etti.

ne gazel korkusu. bütün sevdiklerimi istiyorum” dedi. kıyameti bekledi. Melek gülümsedi: -Hepsini mi? Pekala onlar buna razı olurlar mı dersiniz?. Mesela bütün sevdiğiniz kadınları etrafınıza toplarsanız dünyadaki odalıklı. şimdi onların arasına girerseniz olur mu ya? -Hakkınız var… Hem de zaten onlar beni tatmin edemeyeceklerdi… Beni dünyada en sevdiğim kadının cemiyetine götürünüz. birisi yirmi yaşında iki sevdalı halindeler… Siz saçlı sakallı adam. Ahmet Şevket Efendi için artık yalnızlık korkusu kalmıyordu.asırlarca zaman upuzun yattı. Bu birkaç damla yaş Ahmet Şevket Efendiye müfettişin nutkundan daha tatlı geldi. Cenaze alayına getirilen üç beş talebe bu vesile ile küçük bir kır tenezzühü yapmış oldu. Sevdiklerini nihayet ebediyen kollarına alacaktı. babamın yanına götürünüz… Onların cemiyetinde yaşamak istiyorum… Melek yine tereddüt etti: -Zannederim ki kabil değil… Çünkü annenizle babanız ilk evlendikleri yaşa rücû ettiler… Birisini on sekiz. Nihayet ebedi visal günü gelmişti. cariyeli paşalara benzemez misiniz? Sonra bu kadar insan arasında taksim edilmiş bir sevgiye siz sevgi diyebilecek misiniz? Ben sizin sicilinizi tetkik ettim muallim Ahmet Şevket Efendi… Siz vefa hastalığına tutulup buraya gelmişsiniz… Halbuki en büyük vefasızlığı kendiniz yapmak istiyorsunuz… İhtiyar muallim kıpkırmızı başını önüne eğdi: -Anlıyorum… Bütün sevdiklerimi kucaklamak burada da kabil değil… O halde onlardan yalnız birini seçmek lâzım… Beni annemin.523 Arkadaşları aralarında üç beş kuruş iane toplayarak ölüsünü Karacaahmet mezarlığına gömdüler. İhtiyar muallim servilerin altında –ne program düşüncesi. Teşrifatçı meleklerden birine derdini anlattı: “Sevdiklerimi.. Bir maarif müfettişi fedakâr muallim için hararetli bir nutuk söyledi. Sonra kalabalık dağıldı. -Evet ama hangisi… Çünkü ömrünüzün muhtelif zamanlarında muhtelif kadınlar sevdiniz ve her birisi zamanının en sevgilisi oldu… Bunlardan birini diğerlerine tercih . Çocuklarından biri –Ahmet Şevket Efendiyi mektepte çok üzüp yormuş küçük haylazbirdenbire ağladı..

seksen kişi var… Siz de onların arasına karışmak isterseniz… Ahmet Şevket Efendi aldığı hafif dozdaki morfinle sarhoşluğundan ayılınca kendisini Selimiye’deki odasında buldu.29 . Reşat Nuri HAYAT. 19 .18. Yavaş yavaş yerinden kalkıp penceresini açtı. Güneş doğmuştu. c. s.524 mecburiyetindesiniz… Gerçi sizin gibi bir vefa hastası için sevdiklerinizden bir kısmı ihtimal kayıp düşecek ama… -Pekala … Ben on yedi yaşında iken on dört yaşında bir küçük kızla sevişmiştim… O benim ilk ve en büyük aşkımdı. nr. Karacaahmet serviliğine doğru kolunu uzatarak: -Numunesini gördün. hayatın nizamına nazaran orada da bizzarure yalnızlıktan kurtulamayacağız… Vefanın ve muhabbetin en temiz ve ne hasbini zannederim ki yine o mektepteki mini mini maskaralarda bulacağız… Derslerin başlamasına şunun şurasında ne kaldı ki? Üç ay göz yumup açıncaya kadar geçer. 16 Haziran 1927.1. dedi. onu isterim… -Mümkün değil… Çünkü o sizden ayrıldıktan sonra bir başkasıyla sevişip evlenmişti… Onlar şimdi beraber yaşıyorlar… -Peki o halde beni ilk zevcemin yanına götürünüz… -Maalesef o da kabil değil… Çünkü dünyada sizden ayrıldıktan sonra bir mülkiye kaymakamıyla evlenmişti… Birkaç saat evvel yine birleştiler… -Şu halde ikinci zevcem… -Onun da dünyada size varmadan evvel bir sevdiği vardı… Gelir gelmez onu istedi… -Son bir çare kalıyor… Ben otuz otuz beş yaşlarında iken bir genç kadınla sevişmiştim… Benim için çıldırırdı… Onu bulmak kabil olsa… -Gayet kolay… Yalnız o kadın hakkındaki malumatınız pek tamam olmasa gerek… Çünkü o kadın herkes için çıldırdığını söylerdi… Nitekim burada da bütün aşıklarını etrafına topladı… Herhalde yetmiş. ebedî visal orada da gayr-ı kabil… Dünyanın kuruluşuna.

Üst dudağıyla burnu arasından birkaç siyah tel çevrilip yanlarına kuyruk salmış. Ve o yürürken dikkat etti: Boynu ve başı. Yürürken ayaklarıyla beraber dizleri de çıkıntı yaparak ileri ileri gidiyor. evet. Kabalağı. gövdesi iki tarafa yalpa yaptıkça kafası da omuzları arasına daha çöküp çöküp kımıldıyor. Bölük kumandanı bir daha seslendi ve Ali oğlu İbrahim cevap verdi: -Benim efendim! Bu adamın sesi bir son nefes gibi geliyor. Dörtyol! -Benim efendim! Kendi defterini elinde tutan büyük kumandanı “Kimden geliyor bu vızıltı?” diye yakındı ve kendi bölüğüne ayrılan neferlerin tarafına geçmek için yürüyen İbrahim’e baktı. nasıl ölmemiş? Şimdi onu kendi bölüğüne alsın mı? O bölük ki neferleri kendisi gibi hep genç. Evet. Genç zabite en ziyade onun gözleri ve kaşları dokundu: ufak. çenesine ve şakaklarında da birkaç tel dikilmiş. alnı buruşuklu… ve dudağının üstünde ve çenesinin üstünde. -Ali oğlu İbrahim. Herkes şimdi susuyor ve ona bakıyor: İbrahim’e!. sarı benizli. baktı: Gövdesi iki tarafa yalpa yapar gibi gidiyor.. sarı . biraz öne doğru uzanıyor. şakak kemikleri çıkık. nerde ise ona da sıra gelecek. otuz beş! Öyle yaşlı da değil. şöyle bırakılıyormuş. kısa boylu. Acaba kaç yaşında? Künye defterine baktı.. kulaklarını da örtmüş. Şu efrâdı çabuk taksim etseler de o da biraz dinlense. Hele biraz daha sabır! Ne yapalım. çökük yanaklı bir zavallı!. bölüğünü. şöyle silik. Bu adam Atina’dan buraya kadar nasıl gelmiş. Sanki dizinden aşağısı ileride ve yukarısı geride… Bu ne tuhaf mahluk! Bölük kumandanı şaşırdı.. seyrek ve dolaşık birkaç kara kalem çizgisi var. Bu dikkat neferlere de geçti. tepesinden. hem de başı vücuduna ağır geliyor. Durduğu zaman elini kaldırıp selam verirken göz kapaklarını korkar gibi bir kırpıştırdı ve açtı. dinç “pire gibi” dir. çadırın filan bilse… Ayakları şişmiş gibi… Bugün de şu kızgın güneş altında hem çarıkları ayaklarını sanki ısırıyor. yüzü sarı. ona dikkatle baktı.525 CANLI CENAZE Atina’dan beri. bu ne tuhaf adam! Onu önüne çağırdı. hele çok şeker Sivas’a ve şimdi de talimgâha gelebildiler. sırtındaki hafif kamburdan. sırtında onu doğduğuna pişman gösteren bir hafif kambur var. Sarı setresi.. bu kadar uzun yolculuktan sonra. ipekçi dükkanlarında demir askıları asılmış satılık eski bir elbise gibi omuzlarından aşağıya sarkıyor.

526 gözleri. burnunun üstünde iki üçü ebedi bir şikayet gibi kalkık.. -Hasta mısın? Sarı gözler yine yukarıya baktı: -Yok efendim! Ve sorulunca söyledi ki evli imiş. birbirine tazallüm eder gibi bakan ince ve köse kaşları… O sarı ve nemli gözleri o kaşlar altında kendisine baktığı zaman zabit onun için mahzun bir merhamet duydu ve başkalarının da duyabileceği surette. diye şehre. altı çocuğu varmış! Bu saz benizli adamın altı çocuğu?.. erzaktan kesmek isteyen mürtekip iâşe yüzbaşısıyla kavga etti. O gün alay nöbetçisi olan bölük kumandanı.. Diye barbar bağırıyordu. bir sabah. eski nöbetlerde fazla verilmiştir diye şimdi ne kadar kısmak istediyse bölük kumandanı da o kadar dayandı. Bu çocuğun halini beğeniyor. git!” dedi ve yanındaki bölük çavuşuna dönerek ilave etti: -Bunu hafif angaryalarda kullanın! * * * Bir gün erzak alınırken. -Nasıl buraya gelebildin ya! -E… e! Geldik efendim işte! Ve sesi de titriyordu. bölük kumandasının odasına girdi: . sırtında çuval İbrahim de angarya neferleri arasında bekliyordu. askerin hakkı! İbrahim dikkat etti: Yüzbaşı. “Peki. Bu çocuk merhametli. Onun saz benzine o kadar uyan bu korkak ve titrek sesi de bölük kumandanına dokundu. Bakın şuna! Bu mülâzım genç ama yaman şey! Yüzbaşıya kendi neferleri için karşı geliyor. baş çavuş. kış geliyor.. İbrahim de bölük eşyasını götüren arabanın arkasında düşünerek yürüyordu. bilâ-ihtiyâr söylendi: -Zavallı! Canlı cenaze!. onu bölüğünde tutmaya karar verdi. İbrahim gözlerini yere indirdi.. Askerler bu söze güldüler. hep öyle sivri. Tifodan hizmetçisi de hastaneye yatmıştı. dudaklarında belirsiz bir tebessüm. Talimgâh birkaç gün sonra. Acaba söylese mi! Bu nakilden iki gün sonra. doğru çocuk! Ah! Ona hizmet edebilse vallah hiç emeğine yanmaz. bezirci tarlasındaki evlere inerken. ona zaten dolgundu: -Hiçbirinden bir dirhem eksik almam!.

hep şikâyet eder gibi. Ona hizmeti kat kat helal olsun!” . Patatesi sen ye! -E…e. o sarı ve nemli gözleriyle.527 -Efendim! Atinalı İbrahim size hizmetçi olmak istiyormuş! Zabit düşündü. kafile götürmek iktiza ederse büsbütün yapamayacağını söyledi. efendim? Bizim istihkakımız çıkıyor ya! Yalnız burada “Öyle mi Efendim?” deyip de hemen işe girişmiyordu… “Bu ne acayip çocuk! Yemeğini de kendisine veriyor. evet: Canlı Cenaze! -İbrahim! Ben doydum. elleri önden biri birine kavuşmuş. -İbrahim şu yemeği değiştir! -Öyle mi yapayım efendim? -İbrahim! Şu kapıyı azıcık aç. o biri birinin karşısına dikilip bakan uçlu kaşlarıyla. gönlü olsun diye yanına aldı. Onu yanına getirttiği zaman hizmet neferliğinin ağır olduğunu yarın hududa gitmek. görülmeli ki onun var oldu anlaşılsın! Evet. kaşlarının küskün uçları daima kalkık. Odanın içinde sobanın kızıl harıltılarından ve çatal şakırtılarından başka hiçbir ses yok. aynı cevabı verdi: -E… e! Ne yapalım efendim? Seninle beraber olunca yaparız gayrı! Bölük kumandanı. Hele kendisi yemek yediği zaman onun ekleyişini seyretmek ne hoş bir şey oluyor: Bir taraftan sefer tasındaki yemek sabah sobanın üstünde ısınır. acaba bu çıplak kafacığın içinde de fikir bulunur mu!. öyle yalpa yapa yapa. daima öyle.. yere bakıyor. ve ebediyen titrek sesiyle. Hem bir eğlence de olabilirdi: Saf ve tuhaf bir tip! Onun hareketlerin dikkat etmekten hakikaten memnun oluyordu. İbrahim de ayakta. tüneyen bir tavuk gibi göz kapaklarını kapayıp açarak susuyor... düşünüyor. İnsanın soracağı gelirdi. açıyor ve söylenen her şeyi. Şu canlı cenaze mi?. yine insana “tünüyor” hissini verecek surette ayakta. omuzları arasında gömülen başı kımıldana kımıldana. Bu adam nefes de almıyor gibi… O. yerine getiriyor. -Öyle mi yapayım efendim? Ve değiştiriyor. önden elleri kavuşmuş susuyor ve bekliyor. İbrahim. zihninde o ismin sahibini hatırlamaya çalıştı ve biraz gülümseyerek: -Hangisi? dedi. duyulmuyor.. ancak görülüyor. sonra yine bekliyor.

. Sen olmayınca ailen. Hay taze çocuk hay! Yine askerin istihkâkı için bak başına neler gelmiş!. -Peki İbrahim! Dedi. sonra pencereden bakıyor. İhtimal ki orada kalırım da… İbrahim sarı ve nemli gözlerini kaldırıp diktiği zaman zabit onun kaşlarında her zamankinden fazla bir şikayet hali okudu: -E… e efendim! Ben de efendimle beraber gelirim ya! . biraz dinlenmek için etrafına bakındığı zaman karşıda kırmızı ağızlı sobanın arkasında. Acaba niçin hapsettiler. odaya hızla girdi: -İbrahim! Seni bölükte mi bırakayım. çocukların nasıl geçinecekler? -E… e efendim! Allah insanın rızkını kesmez ya! Zabit içinden “Bu canlı cenazede bile ne tevekkül kuvveti. Zabit bekledi. öyle kitabını açıyor. onun memleketinde. “Niçin sordun?” sualine “Hiç efendim!” den başka bir cevap alamadı. yarabbi diye söylendiği anda İbrahim de kendi kendine düşünüyor ve ona acıyordu: Fıkra çocuk! Can sıkıntısından kendisiyle. İbrahim düşündü. bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. köşede yine İbrahim’i gördü: Ayakta. bu sefer göz kapakları inik değil. * ** Kış ortasında Kafkas cephesine kafile götürmeye memur olan bölük kumandanı vazifesini aldıktan sonra. Hey çocuk hey! Garip garip. Garip şey! Bakışları biraz canlı ve dik! -Efendime sorarsam darılman mı efendim? Niçin hapsettiler seni ya? Zabit şaşırdı. “Ah. sonra geziniyor. Vay! İbrahim kendiliğinden de bir şey söyler. böyle? Bir gece genç zabit başını kitaptan kaldırıp da çenesini avuçlarında.. önden elleri kavuşmuş. bu sefer gözleri kendisine bakıyor. Zabitin de bu akşam onunla konuşacağı tuttu. pirinç tarlalarında işçilik etmekle geçindiğini öğrendi. dışarı çıkması yasak! Odasına hizmetçisinden başka kimse giremiyor. yoksa bir arkadaşın yanına mı vereyim? Ben hududa kafile götüreceğim. bir şey sorar mı imiş? Hele sebebini söylesin bakalım. of!” ettiği de yok. ne diyecek? -Askere odun vermediler de tabur kumandanıyla atıştık. okuyor. neferiyle konuşuyor.528 Hele bölük kumandanı kendi odasında hapsolunduğu zaman ona ne kadar acımıştı… Kapıda süngülü.

Ey! Buraya kadar geldi de burada mı ondan ayrılacak? Bu ağzı daha süt kokan İstanbul çocuğu dayanacak da o mu dayanamayacak? Hem bu efendi nasıl bırakılır? Gurbette biri birinden ayrı… Gâh evladı. asker mola ederken arkada kalan İbrahim. O Minare’nin ipi elinde geldi: -İbrahim! Sen buradan Erzincan’a döneceksin. böyle sıkı yolculuğa kat’iyen dayanamazsın. zabitin eşyasını taşıyan topal minare beygirinin arkasında. şiddetli muharebeler oluyormuş. haber verir. Orada tahkik ederek öğrendi ki zayıf ordu. eşyanı Minare’den al! . Bölük kumandanı acıya acıya razı oldu. Haydi İbrahim! Kendi torbanı. Kafkas soğuklarını. Ertesi gün yola çıktılar. minâre beygirinin arkasında (dee) diye diye yetişti. gâh babası gibi biliyordu. hiç sağa sola bakmayarak. her akşam askerden evvel konak yerine varır. ne yapalım efendim? Seninle beraber olunca katlanırız gayrı! Her ısrar neticesiz kaldı. biz gün gece hiç dinlenmeden gideceğiz. Zabit dikkat etti: Canlı Cenaze. İbrahim’in “E… e! Ne yapalım efendim! Gideriz” cevapları bu sefer kâr etmedi. topal hayvanla beraber. Zabit telgrafı ay ışığında okudu: Gün gece. kalabalık. çayını pişirir ve beklerdi.. yalvarır gibi cevap verdi: -E… e. Bir gün Erzincan’a girmeden.. yatsı vakti genç zabit kafilesinin önünde. dağ taş aşan başını almış aşıklar gibi geçiyor.529 Bölük kumandanı otuz günlük yolculuğu. Sen bu soğukta Erzurum’a kadar. Efendinin yorgun yorgun çayını içip de hoşlandığını gördükçe seviniyordu. Efendisi dediğinden döneceğe benzemiyor. Bir inzibat neferi kendisinin hemen önüne çıkıp eline bir telgraf verdi. İbrahim. harbin eziyetlerini. gidiyordu… Ona acıdı. hiç durmadan yürüyerek Erzurum’a yetişmeli!. (nefîr-i âmm) da ilan edilmiş… Kafile efradına fırından ekmek alınıp verilirken genç kumandan yol üstünde Canlı Cenaze’yi bekliyor idi. efendisine oda bulur. bir telaş gördü. tehlikelerini söyleyerek onu vazgeçirmeye çalıştıkça onun titrek sesi ağlar gibi. (Tercan)a girerken o durgun ve sessiz kasabacıkta bir gidip gelme. yardımlı Rus ordusu karşısında çözülmüş. ve Erzincan’a geldikleri zaman yorulup yorulmadığını sordu: -E… e! Cenab-ı Allah kuvvet verir efendim! Efendimle beraber gidiyoruz işte! * ** Mehtaplı bir kanun-ı evvel gecesinde.

(İlice)den beri hareketsiz donmasın diye üç saatten beri yaya yürüyen genç zabit. Şose üç. feryat ediyor. Annelerini kaybeden çocuklar: “Ana. onun sakalının iki teline. içine daldıkları mahşer onları şaşırttı. (Kars Kapısı)ndan çıkıp yola düzüldüler. Bu dehşet verici bir manzara idi: Rus ordusundaki Ermeni çetelerin bıçağına düşmesin diye bütün o “Pasinler” diyarının halkı yollara dökülmüş. köpekler acı acı havlıyor. kayıyor. kaderinden şikayet eden kamburcuğuyla Canlı Cenaze duruyor. Yine beraber o gece yola devam ettiler. Herkes çağırışıyor. imdat istiyorlar. kürenin o parçası beyaz ve kaskatı bir kabuk bağlamış. nida ediyorlar. üstüne çıkarak çağırıyorlar. gün doğmadan. aranıyor. evlatlarını. atının dizginini kolunda. dört kere fazla bir genişlikte. Canlı Cenaze ağlıyor! Zabit razı oldu. kaçışarak bağırışıyor. sesleniyor. şaşkın ve deli erlerini arıyor. Aman yarabbi çoluk çocuk. hicret ediyor. susuyor. Otuz saat sonra bir sabah. ıslak ve mahzun bakışlarla. Genç zabit gördü ki bu beyaz kış gecesi içinde. üç metrelik kar derinliği hep buz olmuş. ihtiyar. Babalar çılgın ve perişan. Kapının karakolunda biraz ısınıp gözlerini açınca İbrahim’i sordu. daha altını boynunda duran güzel gelinler. mehtap altında Erzurum surunun (İstanbul Kapısı)ndan giriyorlardı. berrak gecenin derinliğini çınlatıyorlardı. her nev ehli hayvanla ve her cinsten eşya ile dolu… Kağnı gıcırtısı koyun melemesine. ana. öküz böğürtüsü at kişnemesine karışıyor. Karşılarına birden bire çıkan levha. genç biri birine giriyor. İbrahim de Minare’siyle yürüdü. Minare’nin yuları elinde. tavuklar hayvanların ütünden arabalara arabalardan yere atlayarak. kafilesinin önünde idi. türlü türlü insanla. arabaların. Gün gece. başak kılçıklarının üstünde kalmış yağmur taneleri gibi. ve canlı cenazenin o titrek ve yaralı sesini kulağının dibinde duydu: “Buradayım efendim işte!” -Bir rahatsızlık duyuyor musun? -Yok efendim! Erzurum’da o gün askere lâzım olan erzak ve eşyayı aldıktan sonra gece. Her taraf buz tutmuş. ayakta. her şey bağırıyor her ses haykırıyor. boydum ana “ [*] “Neredesin be ana!” diye çığlık koparıyor. Kirpikleri ayazın buzlarıyla bağlanmış.530 İbrahim’in sarı gözleri zabitin gözlerine dikildi ve doldu. evlat. burnunun içi donmuştu. İki. [*] Boymak:Donmak . asılı duran iki damla yaş vardır.

zehirli esiyor. ve kendisine yol açmaya çalışıyordu.531 Minare’sini arabaların üstüne çıkarıp indirerek hayvanların arasından geçirerek yürüten İbrahim’in sesi duyuldu: -Efendim! Baksana? Burada bir bebe sesi var. Ve bir kağnı üzerinde serili olan bir pis ve eski yorganın içine sol elini soktu. Zavallı İbrahim! Kendisi de bu akıbete uğrayacak diye korkmaya başladı belki… -Kendinde bir fenalık duyuyor musun? . bu eşya. Daha tabyalara varmadan. Ve o çocuk da bir iki defa daha haykırdıktan sonra anasının göğsüne kapanıp öylece kaldı ve dondu.. kargalar gibi. dolaşarak. hayvan ve insan kıyameti içinden aşarak. Sivri. İbrahim minaresini dar kurtardı. yararak. Her adım başında donmuş kadınlar. ve bir top henüz ağlayan çocuğun bulunduğu kağnıyı devirip aştı. atlayarak geçiyorlardı. ısırıcı. Kafile efradı bu nidalardan büsbütün dağıldı.. önlerine çıkan şeyi kırıp geçirerek yol açmaya çalışıyor. kafile şoseden ayrılıp (Deveboynu)ndan inerken İbrahim Minare’nin yuları elinde.. dağınık. öyle. hayvanların üstüdeki askerler topları sürerek ezilemeyecek şeyden aşırıyor. sakallı ve sakalsız erkekler yatıyordu. katlı bir ayaz insanın beynine iğneler saplayan bir acıyla.. Sadece “Tabiat burada katliâm yapıyor!” diye söyleniyor. Cesîm katırlı topların önünde kabalakları düşmüş askerler ellerindeki demir parçalarıyla arabaları iterek. donmuş çocuklar. gizli. güzel çehreli bir kadının üstüne kapanmış. donmuş. yol üstünde kalan canlı her nev mahlukâtı da ezip geçiyorlardı. memeleri açık. Kafilenin bütün efradı. Ve daha İbrahim sözünü bitirmeden bütün bu çığlıklara hakim olmak isteyen bir sadâ yığını duyuldu: -Savulun!. böcekler gibi. Genç zabit bir çocuk gördü yol kenarında. -Daha sıcak efendim! Daha donmamış ya!. onu tartaklıyor ve bağırıyordu: -Ana! Kalk bre ona!. Sağ elinde Minare’nin yuları vardı. iki dakika oldukları yerde çok tepinmeden duranları donduruyordu.. efendisinin yanına sokuldu ve titrek sesiyle sordu: -Allah Allah! Bu böyle ne olacak efendim ya? Bu mahşer Canlı Cenaze’yi de dile getirmişti. Genç zabitin beyninde artık düşünmek kabiliyeti kalmamıştı.

-E… e. bacaklarını ovuyorlardı. Yerimde tepinirim ben!.. Hayvanları dışarıda. Demek ayakları tutmamaya başlamıştı. Canlı Cenaze efendisinin yanından yürürken. kapıda bir yere iliştirip de içeri girmeye İbrahim bir türlü razı olmadı. otlaklarında bağlı esterlerin ayakları altında ve arasında insanlar biri birine sokulacak kadar doludur.532 -Yok efendim! Gidiyoruz işte! (Uzun Ahmet Tabyası)na geldiler. Sonra efendim ne olur bu yollarda?. Bu ana baba gününde atları çekip götürüverirler.. soruyorlar: -Üçüncü taburu gördünüz mü? Üçüncü taburdan hiç kimseyi görmediniz mi! Ha? Elli dördün üçü… -Seksen dördün biri… Ha? Ne tarafta? Hiç mi? Hiç kimseyi mi?. yuvarlandı.. kursakları kesilmiş gibi.. yalarından geçiyor. Fakat birden bire sıcaktan soğuğa çıkan ve atına binen genç zabit bir aralık ayaklarında bir sızı duydu. altından inmiş. Zabit altı muallim ve muhafız çavuş ve İbrahim. Ben kalırım burada efendim! Bana bir şey olmaz. O halde çabuk şehre yetişmeli ve tedaviyi yapmalı! Muallim çavuşlar yardım ederek onu ata bindirdiler. Zabit. bakınıyorlar. çılgın ve perişan. Acele… Biraz daha acele… Fakat bu sefer de ipini elinde tuttuğu topal Minare’siyle İbrahim geride kalıyor. efendim! diyordu. hem yürüyor. Kafile teslim olundu. Bazen Rus gölleri göklerde uğuldayarak tepelerinden geçiyor ve kara düşüyor. bir kere daha o titrek sesle sordu: -Allah Allah! Ne olacak bu böyle efendim? Ahırın kapısına geldikleri zaman gördüler ki içerisi. * ** Yarım saat sonra dönerlerken aynı mahşerden geçiyorlardı. onların yanına sokulup. Fakat biraz ısınmadan dönülemezdi. şaşkın ve dîvâne. tutuşmuş. Pasinler Ovasının orta yerinde. Ah! -İbrahim! Yürü! -Öyle mi yapayım efendim? .. Top hayvanlarının durduğu bir ahıra doğru geliyorlardı. geriye döneceklerdi. attan inmek istedi.. atları boğazlarına kadar kara yatıp çıkarak. hem ara sıra arkasına dönüp dönüp bakıyordu: biraz evvel düşman eline geçmiş olan (Hasan Kale). kumandanlar. Yolda arada bir dizlerini. uğursuz geceyi yalıyor ve kırmızı dumanlar boş ve duru göklere doluyor. Ara sıra zabitler. kızıl alevler bu beyaz.

heyhat! Dışarıdan biraz kar alıp da ovunmasını zabit söyleyince İbrahim davrandı.. Sonra kendisi sobanın yanına oturdu ve çarıklarını çözdü. Zabit gittikçe kızıyor. ayaklarını heybedeki kolonya ile ovdu ve örttü. Hükmetti ki İbrahim bu cevabı vermiş olmak için son mecburiyeti duymalıdır. zabitle İbrahim de sokakta tesadüf ettikleri bir inzibat zabitinin evine… Genç zabit eve girerken “Nasılsın İbrahim?” diye sordu zaman o. sarı gözlerini efendisinin yüzüne kaldırarak. bıçakla genç zabitin çizmelerini kesip çıkardı. hayvanları ahıra bağlayıp yemlerini verdi ve efendisinin odasına geldi. Yatağından sıçradı. fakat bir külçe . Çavuşlar bir hana gittiler. tutuluyordu. sesi hep korkak ve titrek cevap verdi: -Bugün biraz yoruldum efendim! Ayaklarım pek tutmuyor bilmem ki… Efendim nasıl ya? Canlı Cenaze nihayet yorulmuştu. duru gecenin içinde kalkık kaşlarındaki şikayet kıvrımları saçılarak. Onu bırakamıyor da… Yalnız. eşyayı birer birer yukarıya çıkardı. fakat ayakları bir türlü onu dinlemiyor. gözden uzak kalırsa mutlaka donuverir zavallı! Evet. elini yere koyup dayanarak kalkmak istedi. haykırır gibi söyledi: -İbrahim!Senin ayakların donmuş! Ve o titrek ses aynı tevekkülle cevap verdi: -Öyle mi olmuş efendim? Heybede kolonya bitmişti. Tehlike büyüyor.533 İbrahim yürümeye çabalıyor. ağırlaşıyor. Fakat o. yine Minare’yi çözdü. siyah karyolayı açtı.. evet! Onu biraz hırpalayıp yorultmalı! Her ikisinin hayrı için böyle yapmak lâzım! Nihayet bir yerde genç zabit: “-Haydi yürü! İşte ayaklarını açacağın zaman şimdi! Neden öyle gittikçe yavaşlıyorsun? Dökeceğim seni!” diye şiddetle tekdir edince Canlı Cenaze’den umulmaz bir cevap çıktı: -E… e! Yoruldum efendim! Genç zabit şaşırdı. “İşte şimdi Canlı Cenaze oldu” diye söyleniyordu. İbrahim’in daha yanına geldi. …………………………………… Erzurum’a sabah olmadan girdiler. onu yatırdı. Erzurum’a artık yaklaştılar da… Hay Canlı Cenaze hay!. Kendisi de onun yüzünden ağırlaşacak. Efendisi gördü ki İbrahim’in ayakları dizlerine kadar mosmor ve şiştir. ıslak çoraplarıyla beraber çıkardı. sobayı ve lambayı yaktı.

Ve şimdi Canlı Cenaze de kalanlar arasında idi. düşman eline kalacaktı. onu almamalıydım. asıl ben onu canlı cenaze yaptım. Çünkü üç haftaya kadar Erzurum’un düşeceği söyleniyor ve hastalar bile geriye naklolunuyor. o gün çavuşlarla beraber Erzincan’a dönecekti. 16. işte son defa karşısında.. İşte o gergin ve sarı şakaklar. 17. seyrek bıyık ve şakak telleri ve o ebedî şikayetle ön uçları kalkmış kaşlar ve o sarı.38. Ben sebep oldum. Erzurum’un garip bir hastanesinde yalnız ve yardımsız ve sakat. buruşuk alın. dinlememeliydim.. Ertesi gün İbrahim’i teskere ile hastaneye götürdüler. Allah böyle yazmış!. uğuldayan kulaklarına Canlı Cenaze’nin son cümlesi geldi: -Ben seni unutmam efendim! Hakkını helal et! Efendimi Allah devlete. s. ağlamaya ve onun sarı yüzünü okşamaya başladı. kirli bir örtü altında uzanmış. millete bağışlasın!. Genç zabit ona paranın gurbette lâzım olduğunu anlattı. Genç zabite bu pek acı geldi.534 gibi tahta döşemede gürültü çıkararak yıkıldı. ne yapalım. 1927. Tekrar davrandı ve tekrar yıkıldı: Canlı Cenaze’nin ayakları tehlikeli bir surette donmuştu.15. nemli gözler orada. tahta bir karyola üstünde. her iki ayağı kesilecekti. c.. İbrahim’i okşayarak ayrılırken. 18 . nr. başını yastığına bırakmış yatıyordu. kansız kulaklarına doğru aktı. Mart 921 Safvet Örfî HAYAT. Genç zabit ilk tedavisini yaptıktan sonra. Kesesine biraz daha harçlık bıraktı. -Efendim! Kesemde iki mecidem var. Nihayet İbrahim’in de gözlerinden yaşlar. çocuklarına da para göndereceğini söyledi ve gözleri dolu. Efendim onu alır mı? Bir hak emri olursa hani. Ah! Hastaneye onu son defa görmeye gitti: Altı çocuk babası Canlı Cenaze. Ona ameliyat yapılacak.2. ancak ağır olanlar. bizim uşaklara gönderirsin! Genç zabit o vakit kendini tutamadı. kangren olmuş. Hay gevrek yürekli İstanbul çocuğu hay! Ama doğrusu gurbette İbrahim de bu efendiden ayrılmak istemezdi.. Ama. Kendi kendine hayıflanıyordu: -Ah. mecburen Erzurum’da bırakılıyordu. 18 Ağustos.

Bu onun senelerce kadın. düşüp ölüyor gibi bir hareket yaptı. istediğini yaparlardı. Güya birkaç defa ölüp de dirilmiş gibi. kavga gürültü can kurtaran simidini kurtarırdı. Mesela bahçede ceviz oynarken kaybetmeye başladı mı yüzüne bir hüzün bulutudur çökerdi. tamahları ilah yüzünden dağ gibi bir delikanlının devrilip gideceğini görenler bu şantaj karşısında mağlup olurlar. erkek birçok insanlar karşısından muvaffakiyetle tecrübe edilmiş bir rolüydü. sonra sağ elini göğsündeki muhayyel yararın üstüne bastırdı. On dakika düşündükten sonra “hayır” dersem ne olacak? Genç adam diliyle cevap vermeyi lüzumsuz bularak hafifçe omuz silkti. burnuma günlük kokuları geliyor. Zavallı mübarek büyükanne bir eliyle gözünü kaparken öteki elini beline. parmağıyla onun tetiğini çekti. Büyük anasından tatlılıkla para koparamadığı zaman ya pencerelerinin pervazına. diye bağırıp ağlamaya başlardı. Muvaffak Bey bu sözleri söyledikten sonra bir elini beline dayadı.) -Efendim sınıf geçemeyeceğim… Fena halde namusuma dokunuyor… Dün gece rüyada merhum büyük babamı gördüm…“Evladım bana gel” diye çağırdı.535 TEHDİT -Kat’î cevabınızı bekliyorum… Size on dakika mühlet… Bu on dakikanın hitamında “hayır” dediğniz halde ne olacağını. hodkâmlıkları. . Yufka yürekli tanıdığı hocaların dersinde bütün sene havyar keser. Bu şantaj sayesinde mektepte de oldukça hoş vakit geçirmişti. Kulağıma ilahî sesler. Nihayet iki kollarını havaya kaldırıp salladıktan sonra topukları üstünde döndü. bir kırmızı kuşakla eteğinin altına bağladığı torbaya daldırır. Çocuklarda üç beş ceviz için bir arkadaş kanına girmekten korkarlar. Etrafındakileri intiharla tehdit ederdi. beş numara lütfederseniz bir can kurtaracaksınız… diye dilencilik eder. nereye gideceğimi biliyorsunuz. Çocukluktan beri adetiydi. Arkadaşları ve hocaları arasında “Çok asabî bir çocuktur… Ehemmiyetsiz bir şey için kendini öldürür!” diye şöhreti vardı. başını kaldırdı. Elindeki hayalî bir rovelveri kalbine dayadı. Kendi inatları. gitmek istediği esrarengiz âlemleri seyreder gibi havaya bakıyordu. aldıklarını geri verirlerdi. imtihan gelip çattığı vakit cebine kırk paralık sıçan otu koyar (o vakitler tentürdiyot modası daha çıkmamıştı. ya bahçedeki kuyunun bileziğine biner: -Vallahi billahi kendimi atıyorum ha. ıslıkla bir “Marş-ı fönebre” çalıyor. istediği parayı verirdi.

Naciye Hanım elleriyle kasıklarına basarak gülüyor. İntihar bahsi onun komşu kızlarına yazdığı namelerin dörtte üçünü doldurur ve en ateşli kısmını teşkil ederdi. Onun şakağına dayanan -bonmarşe oyuncağı. Ne çare ki bütün emekleri hebâ olup gitmişti. Adamcağız hâlâ “İdare hayatımda bir kere bir yolsuzluğa göz yumdum. Hatta ilk memuriyetinde azil ile neticelenecek bir para suiistimalini bu şantaj ile örtbas etmişti. gözyaşlarına aldırış etmiyordu.rovelverini elinden almış. kesemden para verdim ama beyhude değil… Bir can kurtardım… Bir saniye daha geç kalsaydım gözümün önünde koskoca bir binaullah gümbür gümbür yıkılacaktı… Ne helal param var imiş ki böyle bir emr-i hayra nasip oldu” diye hem kendi kendine hem de etrafındakilere övünür. Genç kadın onun tantanalı ilan-ı aşklarına. Değil mi ki elinde hiçbir zaman hedefinden şaşmamış en müesser bir şantaj silahı vardı. uyuşuk bir adamcağızdı. Naciye Hanımı karda keklik avlar gibi kolayca ele geçirecekti. yırtıcı bir kahkaha kopmasın mı? Bir dakikada kulağının dibinde patlayacak bir sahici tabanca onu bu kahkahadan fazla sarsamazdı. Vakit saati gelince bu silaha müracaat edecek. yeminlerine. Fakat beklediği heyecanlı çığlık yerine billur gibi tiz. Mamafih Muvaffak Bey “muvaffakiyet-i nihaiye”den emindi. çalınan parayı kendi kesesinden tamamlamıştı. Naciye onların sual sormalarına meydan vermeden anlattı: Muvaffak Bey beni seviyormuş… Şayet on dakika sonra cevap vermezsem… . erkek – üç beş kişi yanlarına gelmişti. nihayet sinir buhranları ve gözyaşları içinde kendini bu uğruna ölmeye hazır civanmert ve kibar adamın kollarına atmasını bekliyordu. elinde sahiden bir silah varmış gibi kollarına sarılarak “Allah aşkına yapmayınız” demesini. başka kapıya… Muvaffak Beyin tavırlarını ve genç kadının böyle delice gülüşünü gören -kadın. Daire müdürü ihtiyar.536 Büyüyüp delikanlı sırasına geçtiği vakit aşk maceralarında da bu hileden bol bol istifâde etti. * ** Muvaffak Bey üç aydan beri Naciye Hanımın peşindeydi. O gece genç kadının karşısında intihar taklidi yaparken onun hafif çığlıklar koparmasını. gözlerinden yaş geliyordu: -Aman ne gülünç şey… Başka kapıya Muvaffak Bey.

Dördüncü de bitti… . Gecenin içinde korkunç askerler uyandıran inceli kalınlı kahkahalar ikide bir duruyor. Ne de olsa buna cesaret edemeyeceğinden emindi. Bir şey söylemeden gruptan ayrıldı.Beş dakikanız kaldı… * * * Muvaffak Bey çıldırıyordu. Muvaffak Beyin biraz evvel gideceği ufukları seyreden bir seyyah gibi baktığı gökyüzü şimdi başının üstünde fırıl fırıl dönüyor. ayakları havada saplanıp kalırsa… Bunu da düşünürken bile Muvaffak Beyin vücudu ürpermeler içinde kalıyordu… -Dört dakika kalıyor Muvaffak Bey! . yalancıktan bir intihar oyunu tertip etmek… Etrafta bir dere filan olsa hemen kendini atardı. Ya düşürken kafasını kenardaki taşlara filan çarparsa. ya dibinde çamur filan var da yarasa gibi başı aşağıda. Ömründe ilk defa samimi olarak ölümü düşündü. Gerçi bir kuyu vardı ama fazla tehlikeliydi. Bu beş dakika içinde vücudu ölmezse ruhu ve şöhreti ölecekti. İsmi İstanbul’un en meşhur palavracıları sırasında geçecek. Bir anda tılsımı bozulmuştu. hatta yanında tesadüfen ölüm lakırdısı açılsa kahkahalarla güleceklerdi. Şimdiye kadar onun şantajına inananlar artık gülecekler. bahçeye indi. Başını bir yere çarpmış gibi sersemdi. Hakikaten beş dakikadan fazla bir zaman kalmamıştı.537 Genç kadının gülmesi bir çığlık şekline geliyor. Buna rağmen tehlikeyi olanca açıklığı ve dehşetiyle görüyordu. kulakları çınlıyordu. vaka ağızdan ağıza dört bir tarafa yayılacaktı. Bir daha intihardan bahsetmek değil. daha fenası etraftakilere sirâyet etmeye başlıyordu. Fakat Naciye Hanım onun peşini bırakmıyordu. Nasıl olsa ölmeden kurtarırlardı. hatta kızacaklardı. Yalanla. Şu halde yapılacak ancak bir şey vardı: Şantajın şeklini değiştirmek. Rezil olmuştu. Fakat bu noktada fazla durmadı. Sade Naciye Hanımı kaybetmekle kalmayacak. reklamla kazanımlı haksız şöhretlerin ne fecî yıkılışları olduğunu bilecek kadar zekiydi. Ne kadar derin olduğunu bilmiyordu. kendisine uydurma vakalar atfedilecektir. Naciye Hanım terasın kenarından sarkarak sesleniyordu: .Üç dakika geçti Muvaffak Bey… .

Nihayet ceketini çıkardı. Ne yapacaktı? Boynundan ilmeği çıkarıp inse patlayacak kahkahaları şimdiden işitiyordu. Demek ki Naciye Hanım bizzat oradan hazırlığı takip ediyordu.538 Yukarıdakilerin hepsi terasın kenarına toplanmışlar. Ötekiler de kapının dışında sıralanmış olmalıdırlar. Hatta daha iyisi dışarıdaki balkon kapısı gıcırdamıştı. Demek onu balkona açılan penceresinden daha iyi görmek için dışarı çıkıyorlardı. Sofadaki pıtırtılar devam ediyor. Onun sandalyeye çıktığını gördüğü vakit genç kadın muhakkak bağıracak ve içeri atılacaktı. ucunu ilmikleyip hazırladı. Muvaffak Bey tavanın ortasındaki hava gazı çengeline çamaşır ipini taktı. fısıltılar işitiliyordu.görünüyordu. Mutlaka bir şey yapmak lâzımdı. Sonra bir sandalye getirip altına koydu. fakat ses çıkarmıyordu. bir türlü iskemleyi devirmeye cesaret edemiyordu. yüzünü pencereden yana çevirdi. ipin ilmeğini düzeltti. Çaresiz ipi boynuna taktı. Böylece Muvaffak Bey de hem namusunu kurtarmış. Naciye Hanım hala işin ciddiyetinden emin değil gibi ses çıkarmıyordu. Bu oyununda da muzaffer olmuştu. panjurları kapalıydı. Ya fevkalade bir şey olur da vaktinde yetişemezlerse diye düşünüyor. Cebinden bir çakı çıkararak onu kesti. arkasından gelip kapı deliğinden filan seyredeceklerdi. ağır ağır sandalyeye çıktı. Odasına girip kapıyı kapadıktan sonra elektriği açtı ve bir zaman etrafı dinledi. Nitekim sofada hafif ayak pıtırtıları oluyor. iki parlak göz göründü. Kumral bir baş. Tahmininin doğru çıktığını büyük bir heyecan ve sevinçle -aynanın içinden. Gözler parlıyor. Muvaffak Bey heyecandan titriyordu. koluna doladı ve sessiz adımlarla odasına çıktı. . Dudaklarında sinsi bir tebessüm vardı. Bu panjurlardan birtakımı hafif bir gürültü ile aralandı. Balkona nazır pencerenin camı açık. Muvaffak Beyin planı çok sadeydi: İpi alıp odasına çıktığını görmüşlerdi ya… Elbette boş bırakmayacaklar. panjurun arasında kımıldanan kumral başın gözleri pırıl pırıl yanıyordu. hem maksadına ermiş olacaktı. aynanın önünde ayakta durarak birkaç satırlık bir veda mektubu yazdı. Ayaklarıyla iskemleyi hafif hafif oynattı. locadan tiyatro seyreder gibi onu seyrediyorlardı. Bahçede bir çamaşır ipi vardı.

2. Tam o anda Muvaffak Bey pencereye bakarak boğuk bir feryat kapardı.15. s.39.539 Asabiyet ve heyecanla iskemleyi az fazla sarsacak olmuştu. * * * Bir rüzgar darbesiyle panjur açılmış. nr. 16 . Reşat Nuri HAYAT. İskemle birden bire ayaklarının altından kayıp yuvarlandı. 25 Ağustos. 1927. c. biraz evvel mutfaktan çaldığı kocaman bir et parçasını yemeğe gelen sarı kedi asabî mırıltılarla odaya atlamıştı.

Büyükler yavaş . Son sınıftaki Hüsnü küçüklerin yanına gitti. bir haber bekliyor.Artık susun! Bugün şarkı falan olmaz. niçin? . uğultusunu muhafaza etmişti.540 KAPLAN Bugün mû’tâd-ı hilâfına mektebin büyük çanı çalınmıyor.Hiç çan bozulur mu? İşte koca çan.Neden. Garip şey! Her gün o kadar hevesle dinlenen bu şarkılar bugün ne kadar tatsız? Keşke artık söylemeseler… Hiç etraflarına bakıp da merak ettikleri yok ne düşüncesiz çocuklar!.Neden söylemeyelim? . memurlar hatta serhademe bile müdürün odasına toplanmıştı.Çan bozulmuştur da onun için çalmıyor. . her şeye rağmen. Muallimler. Büyükler muammayı halletmek istiyorlar. Çocuklar için çok kasvetli bir gündü.. Serhademe ara sıra dışarı çıkıyor. dershanelerin birer birer kapıları açılarak dersin hitâmı haber veriliyordu. Kimsede gülmeye heves kalmamış… Hemen bunun cevabını verdiler: . olduğu gibi duruyor. her şeyden habersiz şarkılarını söylüyorlar. Daha anlamadınız mı? Çocuklar biraz susar gibi oldular. neden?. Hakikaten bir gün mektebin başında bir felaket vardı. herkes bildiği birbirine söyleyecek. bütün hocalar. Köşedeki söğüt ağacının altında toplanan mektebin en ufakları yalnız onlar. Öğle yemeğine kadar. iki kişi güldü.Niçin. Bu söze bir. mektep neşesini. cümle kapısına endişeli endişeli bakıyordu.Ne olmuş? . Yemek teneffüsünde birden bire nöbetçi muallimi talebenin arasından kaybolmuş. büyük talebeler mektepten ses çıkmasını istemiyorlardı. Küçüklerden biri bu sükûtu bozdu: .Bağırmayın! Görmüyor musunuz? Bugün mektebin çanını bile çalmıyorlar. on beş küçük hepsi birden bağırdılar: . onların sözlerine kulak kabartacak bir şeyler anlamaya çalışıyorlardı. birer dağıldılar büyükler toplandı. Hüsnü bir büyükbaba tavrıyla onların başlarına doğru elini açarak uzattı: . bütün bu endişelerden uzak. Ne oluyordu? Küçükler yüksek sınıf talebesinin etrafında toplanıyor. Herkes gözlerini müdürün odasına giden yan kapıya dikmiş.. On. Küçükler birer.

türlü cefadan sonra bırakırlardı. Kuva-yı inzibatiye çok zarar vermiş. Dün akşamdan Ucundan yakalamış bir sağa bir sola çekiyor. diye karar vermişler… Herkesin nazarları gayr-ı ihtiyari karşıdaki boz dağlara dikiliyor. Şalvarı çekmiş entarisinin üstüne bağlamıştı. çıplak ayakları yanık. En çok havadis Hüsnü’de. dişlerini sıkarak bu heyeti beş.. Artık buna da tahammül edilmezdi ya!. Yüzü. kadının sendelemesiyle gevrek gevrek . Fakat bugün çok çok perişan olmuştu. Bütün ümit bu dağların ardında idi. gizliden gizliye İstanbul gazeteleri getiriyormuş çetelerle bu iş olamaz. Hüsnü de bu ismi beğenmedi değil. Kuva-yı Milliye’yi görmek ister gibi pür dikkat kesiliyordu. Bu yetişmiyormuş gibi yan sokaklardan bir Yunan neferi de çıkıp kadının belindeki bağa musallat olmaz mı? kahkahalar salıyordu. elleri. Yine bu köylü kadınlardan biri sırtında yükü ile pazar yerine gidiyordu. Herif bir. ne de canı emin değildi. Kaplan Hüsnü… Bu hadiseyi dinleyen sınıf arkadaşlarından biri böyle bağırmış ve artık Hüsnü’ye unvan olmuştu. üstü başı güneşten rengini kaybetmiş. Palikaryalar pazara öte beri getiren köylü kadınların yollarını keser. -Bizimkilerin vaziyeti de pek iyi değilmiş. O yanındakilere anlatıyordu.541 sesle birbirine bir şeyler söylüyorlar. O gün kasabanın pazar günüdür. bütün heyecanı ile Yunanlının kulağıyla gözlerinin arasına müthiş bir tokat attı. yalçın kayalar gibi çatlak çatlak olmuştu. zavallı kadın ter içinde nefes nefese gidiyordu. Kimsenin ne malı. — Kaplan Hüsnü. Gübreli çamurun içine dört numara gibi yattı. Birkaç hızlı adım attı. Üç arkadaş yan yana yolda gidemezdi. o dağların arasındaki esrarı. Belediye gazinocusu ara sıra. kaldı. On sekiz yaşının verdiği bütün kuvveti. iki kere sendeledi. Bir hafta bütün dertleri unutarak müsterih dolaştı. Geçen hafta Hüsnü az daha büyük bir belaya çatacaktı. o gün annesinden birçok laf işitmesine rağmen iyi bir iş yaptığına kaniydi. Şalvarının bağı sarkıyor. Hüsnü gözlerini ufaltarak. Erkekler bile akşam ezanından sonra dışarı çıkamıyorlardı. orduyu. on adım takip etti. O günden beri Hüsnü’nün arkadaşları arasındaki ismi kaplandı. Üç aydır görmedikleri hareket kalmamıştı. Hele salı günleri şehir tahammül edilemez olurdu. Yunanlının baygınlığından bilâ-istifâde köylü ile Hüsnü geri adımlarla oradan uzaklaştılar. Nihayet kararını verdi.

İşte onlarda geliyorlar. Etraflarını çevirdiler. Garip tabiatlı bir çocuktu. omuzları çökmüş. Nasıl söylesin? Çok derinden yaralanmıştı. Bütün çocuklar bu heyeti karşıladı. Talebenin tabiî reisiydi. ağır söyledi.542 beri üstünde bir yetimlik hali vardı. gözleri fersiz. Yunan fırkasının karargâhı mektep binasını istiyordu. kim söyledi? . Felaketi bütün etrafıyla anlattı. doğrusu bu haber bir iki saate kadar cereyan edecek hadise ona şehrin yunanlılar tarafından işgalînden daha fecî geliyordu. müdürler değil miydi?. olan hocalar. kararını vermiş gibi yanındakilerini birer birer süzdükten sonra alçak bir sesle felâket haberini söyledi: .Çocuklar! Artık mektep yok! . onda gizli bir kuvvet olduğu hissini verirdi. Hemen etrafı yararak müdür odasına doğru ilerledi. Hangisi söze başlayacaktı? Müdüre düşerdi ama zavallı da bir nefesten başka kudret kalmamıştı. Bazen öyle düşünceleri olurdu ki bütün sınıf şaşar.. Az çok hocalarında teveccühünü kazanmıştı.Kim söyledi. Lafları o kadar zayıf çıkıyordu ki nutkunun sonlarına doğru kendi kendine dua eden zahide benziyordu: . Yoksa Yunanlılar şimdi bu binayı da… . kalırdı. Hani içindekini olduğu gibi söylese. Dilinin ucuna kadar geldiği halde. Onun için bu hamleleri herkese fevkâlade görünür.. Nihayet muavin ağır. bekliyorlardı.Mektep yok mu?. Umumi hayatında mahcup ve çok çekingendi. Küçükler en çok ondan korkardı. Onun sabırâne bekleyip bir atılışı vardı ki herkesin gözünü yıldırmıştı. müdürün odasına dikkatle gözetleyen arkadaşlarına bu felaket haberini söyleyemiyordu.. Kim bilir neden? Herkes ona çok hürmet ederdi. Maarif başkâtibinden her şeyi öğrenmişti. aman yarabbi!. bacakları takatsiz şu insanlar daha bir saat evvel dinç.Ne biliyorsun? Hüsnü bu sualler karşısında bunaldı. Şu bir saat onları ne çok yıpratmış. Herkes bir türbe etrafında toplanmış gibi ellerini bağlamış. Pek çalışkan değildi ama tembel de sayılmazdı. Yunanlıların binayı işgal etmeleri bir kışlaya olan ihtiyaçlarından ziyade millî irfana olan kin ve gayzlarından ileri geldiğini söyledi. O. İşte şimdi herkes Hüsnü’nün ne söyleyeceğine dikkat ediyordu.

bacakları uyuşmuş gibi yerinden oynatmıyor. Meydanın en tozlu akşam polisler konuşuyordu. gözyaşları yanaklarından damla damla . çıkacaklar ve yarım saate kadar da Yunan fırkasının karargâhı binaya gelecek… Çocuklar hocaların ellerini öpüyor… Hüsnü’den başka ağlamayan yok. ikişer hükümet meydanına doğru gidiyor. o kupkuru gözlerle manzarayı seyrediyor. zaten dili tutulmuş gibi görse de söz söylemeye takati mi var ki… Ağır ağır dışarı çıktılar. Şimdi bütün talebe yavaş yavaş mektebi terk edecekler. yüzündeki tüyler diken diken olmuş. Ağır adımlarla yollarına devam ediyorlar. en sonra muallimler. Çocuklardan biri cesarete geldi Hüsnü’ye sordu: -Sen eve gitmeyecek misin? -Hayır! -Hükümete doğru mu gidelim? -Evet! -Yine adam asacaklar galiba? -Bilmem. casus diye asacaklarmış. Şehre bir sükûn çökmüş mütecessis ahâli birer. yanındakileri görmüyor bile. gözleri adeta kararıyor. Zavallı Hüsnü dimağı durmuş. dört gençten hiçbiri diğerinin suratına bakamıyor. müdür. hademeler.543 . Sıcak.İnşallah… Çok yakında… Kendi… Bayrağımız altında… Gerisini kimse işitmedi. Çocuklar birer ikişer çıkıyorlar. haydi dönelim! -Olmaz. Benzi sapsarı. İyi ki bakamıyorlar. Hakikaten meydan bugün çok kalabalık. Hüsnü de bunların arsında. bir Kuva-yı Milliye askeri yakalamışlar. şu tarih mualliminin elini öpmeyi o kadar istediği halde bir türlü kımıldamıyor. -Dün -Ya! -Hiç görmeyelim daha iyi. dudakları kurumuş. düşüyor… Hüsnü en arkada. sıkıntılı bir hava var. Yoksa Hüsnü’den çehresinden ürkerek kaçar ve belki de onu yalnız bırakırlardı. Cümle kapısının tek kanadı açık duruyordu. Hiçbiri laf etmiyor. rüzgarsız. Şu üç.

Orada ne şikâyet. Mekteplilerin paydos vakti.544 yerine gelişi güzel. hiçbir şey hissedilmiyordu. sehpanın altına kadar geldiler. İşte halkın da bildiği bundan ibaret. halkın ikindi namazından çıkması. Hüsnü ile arkadaşının yanından iki yunan askeri geçti. Ceketinin düğmeleri yoktu. Ağızdan ağza dolaşan bir şey var: Kuva-yı Milliye askeri. kimse yanındakine bir şey söylemiyordu. Hala da geliyorlar. Beyoğlu’nun kirli meyhanelerindeki garsonlara benziyorlardı… Bunlardan biri dirseğiyle. Yunan askerleri kadar halk vardı. Hüsnü bunların hiçbir hareketini kaçırmadı. Sonrasını kimse göremedi. Yunanlılar hep böyle ikindi zamanı asarlardı. Bir anda bütün nefesler kesildi. iki gardiyan. Birçok mektepliler. Ne heyecanlı bir sahne idi.. meydan şimdi bir kat daha doldu. Mintanı da yırtılmış. yanık bağrı çıplak kalmıştı. Yanındakilerin kollarına baygın düşen kaplan Hüsnü’nün annesiydi… . Mahkûm biraz şaşırdı. memurların tatili bu saate rast geliyordu. yalnız sehpayı gören köylü kadınlar kendi kendilerine söyleniyorlardı: -Vay anam vay!. kirli bir sehpa koymuşlar. Hadisenin en acıklı yeri şu idi: bu genci bir kadın da tanımıştı. Halk daha bu bedbahtın kim olduğunu bilmiyor. Gözler sağ tarafa çevrildi. elleri ve yüzü kan içinde. kim bilir neden mahkûma bir tokat atmıştı. Beyaz gömlek lüzumunu da hissetmemişler. Dört bölük asker etrafı kuşatmış. Üstünde arkadaşlarını korkutan garip bir sükûnet vardı. ne tazallüm. boğduğu zabitin cesedine mağrurâne bakan genci tanıdılar. Çok donuk bir yüzü vardı. Bu zabitlerin yüksek rütbelisi. Bütün bu heyet sanki şimdi ahirete göçecekmiş gibi idi. yalnız Hüsnü’nün arkadaşları bir anda yunan askerlerinin süngü darbeleriyle zabitin gırtlağa yapışan iki dinç eli çözmeye çabaladıklarını gördüler. Bozuk bir Türkçe ile konuşuyorlardı. bir hoca istemişti. mahkûm geliyor. Meydan ağır bir hastanın odasını andırıyordu. O sırada herkesin hazır bulunduğu halde göremediği bir şey oldu. arka tarafından arkadaşını dürterek karşıdaki genç Türk kadını gösteriyordu. bir mahkum getiriyorlar. O. Halk. Belki de onu arıyordu. Üç zabit belki yirmi tane süngülü. Kesik kesik nefeslerden başka bir şey işitilmiyordu. mahkûmdan fazla mustaripti.

1927. 1 . Ağustos 927 Fuat Bahattin HAYAT. 15 Eylül.545 Ankara. s.16.42.2. c. nr.

Döşenmiş. merdivenin alt başından duvarlarına kadar nefîs. “Hoş geldin”lerden sonra şalvarlı. Sâim Bey kırmak istediği bir kuvvete şimdiden boyun vermemek için tebessümle cevap verdi: -Efendim! Artık müsaade buyurun da biz kumandan beyle beraber gidelim. yolun araba için müsâit olduğu noktada büyük bir kalabalık onu karşılamaya çıkmıştı. yumuşaklığı insanın gözünden rûhuna akıp hışıldayan halılarla bezenmiş bir ev… Yatak odasında karyolası var. Daha çocukluğunda babasının kütüphanesinden aşırıp karıştırdığı “Servet-i Fünun”larda bu beldenin resmini görmüş. zihninden şöyle bir düşünüp sonra cevap veren haliyle bu genç adam. Türkiye’nin bir bucağı olan şark vilâyetlerinden böyle Akdeniz kıyılarına nakledilişi ise ayrıca onu sevindiren bir nimetti. Fakat jandarma kumandanı kekeledi: -Hay hay! Buyurun efendim! Ama… Haydar Efendinin arabası rahattır. iri ağızlı ve iri gözlü biri ona biraz uzakta duran bir arabayı işaret ederek “Buyurun efendim!” dedi. Hem bendenizin arabam yok. o zamandan beri o manzarayı unutmamıştı. Kalabalık ona doğru yürüdü ve Sâim Bey atından indi. bir gün biri biriyle çarpışacaklarını düşünüyorlardı. sonra tahrirât kâtibine emir vererek: -Bizim araba nerde? Gelsin! Demişti. Haydar Efendinindir.. -Kiminle müşerref oluyorum? Der demez jandarma mülâzımı mühim bir vazifeyi yerine getirmek fırsatı düşmüştür diye atıldı: -Efendim? “B…” nin büyük eşrafı Akağazâde Haydar Efendi! Belediye reisidirler de… Haydar Efendi mağrur nazarlarla Sâim Beyin yüzüne bakarak sırıtmış. ikisi de. misafir odasında lâzım . Kendisinin yanındaki muhafız jandarmadan ve minareden anlaşılmıştı ki gelen kaymakamdır. Şimdi bulamayız da… Sâim Bey ve Haydar Efendi. daha orada. dayanmış.) kaymakamlığına tayin edildiğini duyunca ne kadar sevindi. Herkes onun arkasında hürmetli bir vaziyetle duruyordu. Şehrin kenarında. adamın alnına dikilip kalan bakışlarıyla. Sâim Bey derhal tahmin etti ki bu da eşraftan biridir ve burada eşraf saltanatı vardır. (B. Dik yürüyüşüyle. abâni sarıklı. kara sakallı.546 MEFKÛRECİ Sâim Bey. yemek odasının takımları var.

Bu nakarat onda sabit bir fikir oldu. evden çıktı ve üst mahallede. eti taşan yanaklarında ve patlak gözlerinde bu gasıplıkların nimetleri okunuyor. kırık semaveri ve yüzleri berelenmiş çinko kapları izbeye atıldı.. Haydar Efendinin sarihen aleyhinde tertibata koyulmak için evinden mutlaka çıkmak lâzımdı. Bu imtihan gününde ne ekilirse atide o biçilecektir. Diğer eşrafın davetlerine zaman zaman gidiyor. Onun hakkında malumat almaya zaten koyulmuştu: Yarım milyon liraya yakın bir servet sahibi imiş. sonra onların arazisini hile ile zapt eden.547 gelen kanepeler. fakat basit iki odalı bir evceğiz kiraladı. Evvela şehrin aşçısından sefer taslarıyla yemek getirtmeye başladı. hizmetine de o bakıyordu. Şehrin ileri gelenleri onu hiçbir gece ziyaretsiz bırakmadılar… Fakat Sâim Bey herkesin Haydar Efendi karşısında aldığı vaziyeti beğenmiyordu. çünkü o eşrafı yarın Haydar Efendiye karşı kullanmak için kendisine biraz bağlamak istiyordu. Yemeğini jandarma aşçıdan getiriyor. muhayyel bir yuva tılsımıyla sarıp kucakladı. -Hey hazin Anadolu! Bu yumuşak halılarda senin kim bilir ne kadar ahın var!. Ve Haydar Efendinin evindeki izbeden taşınan seyyâr karyola orada çıplak bir odanın bir köşesini doldurdu. Evi kendisine artık batıyordu. Haydar Efendiden ikramlı bir cevap gelince bunu zahiri bir fırsat yaptı. elleri. Köylülere faizle para ikrâz edip tapularını alan.. Tahammül ve mücadele! . Acaba kirası pahalı mı? Yoksa bu bir tuzak mıdır? Dur bakalım! Belki bu Haydar Efendi o kadar fena bir adam değildir. sandalyeler var. boş mekânının duvarları üzerinde ve vücûdunun büyüyüp küçülen gölgesini seyrede ede: -Mücadele Sâim! Zafer. feragatin hakkıdır. Anadolu’nun bir bucağında bu konfor… Oh! Servet. masalar. Evde oturduğu bir ayı bulunca kirayı sordu. ceplerinde. Sonra Haydar Efendinin bir ziyafetini “Hastayım” diye reddetti. zorla zevk yaratıyor… Uzun bir yolculukta uğradığı birçok hânların bitli odalarından çıkan Sâim Beyin garip ruhunu bu ev. Kendisinin seyyâr karyolası. Ve bunların hepsi bu zengin halılar arasında daha sehhâr bir hal alıyor. (B…) yi haraca esin bir belediye reisi… Zaten taşan göbeğinde. Yemek birkaç gün komşu evde oturan Haydar Efendiden geldi. böyle halkın zararına mütemâdiyen zenginleşen. Artık geceleri. nezareti iyi.

nasıl köylüyü ve halkı kendi efendisi yapmak esasına istinat ettiğini anlatıyordu. Diğer yaşlı muallimlerin yaptıkları surata kulak asmadı. Ayrıca İstanbul’a. inkılâp yolunun geniş geniş açılacağını seziyordu. mektepli bir ceza reisinin süratle gönderilmesi ve müddeî umûmi muavininin tebdili “esbâbına tevessül” olunması için yazdı.548 Nakaratını adımlarının akisleri arasında tekrar ede ede saatlerce geziniyor. çok geçmeden. Onun için mücadele tertiplerini hedefinde temerküz ettirip yürütmeye kat’î surette ahdetti Sâim Bey. fakat gençti. muallimlere yeni uyanan mefkûreyi. mutasarrıflığa. Hem zât-ı alînize kendisinin hürmeti var. millet idaresinin ve hakîki vatanperverliğin nasıl bir halk musavâtına. Haydar Efendinin evini terk edeliden beri onu artık davet etmiyorlardı. Hakim ise ukala bir hocaydı. O da onlara gitmek kararını zaten terk etmişti. bunun çaresini arıyordu. Bir . bu beldecikte iyi şeyler yapmak için tedbirler düşünüyordu. Pek nüfuzludur. onu baş muallim yaptı. adliyedeki arkadaşlarından birine tafsilâtıyla işi bildirdi. Sâim Bey. bunu kendisi yaratmak istiyor. Fakat mekteplerin muallimleri de tamâm değildi. Bu delikanlı çok şey bilmiyordu. Kendi kendine: -Doğrudan doğruya halka hitap etmeli! Diyor. ateş zamanı!”… Ah! Bu adamlar hakikati bir türlü anlamıyorlar. Şimdi harp. Kaymakam onu hususi olarak evine davet edip de teveccüh gösterince Ahmet Efendi artık hissen Sâim Beyin fikirlerinin tesiri altında kalmıştı.. o adamın elini kırmak. geziniyor. Fakat müdde-i umûmi muavini eski ve porsuk bir adamdı. ateşindi. O. Dört yüz bin liralık adamdır. her gün mekteplere gidiyor. uzaktan “Sen olanla idare et!” demesini biliyorlar.. Tahrirât kâtibi ise yerli ve her amirin hışmından kendisini kurtarmış bir müraî idi. Zaten hepsinin de eli kırılması lâzım gelen bu eşraf kuvvetinin başı: Haydar Efendi devrilirse burada mefkûre. Bu belde cepheye de yakın değil ki birkaç zâbit veya ihtiyat zabiti bulsun ve onlarla baş başa yürüyerek şu tagallüp ve taassup kuvvetini hiç olmazsa sarabilsin. Kendisiyle beraber çalışacak adam aradı. Haydar Efendiden söz açıldıkça: -Efendim! Derdi. Diğer yerli eşrafı kazanabilmek ihtimâli olmadığını da Sâim Bey pek çabuk anladı. Fakat her iki taraftan da hususi cevap aldı: “Adam nerde! Sen olanla idâreye bak. Mekteplere atıldı: Birkaç mefkûreci muallim!. içlerinde bir tane genç buldu: Konya Darülmuallimliğinden yakınlarda mezun olmuş Ahmet Efendi!.

her başları sıkıldıkça kendilerini himâye eden Haydar Efendiyi doğrudan doğruya müdâfaa edemiyorlar. sonra nüfuzunun daha fazla kırılacağını hissediyor. ve birtakım hesaplar yaparak. seviniyordu. her gittiği köyde muhtarları ve ağaları topladı. -Ben ilan verdireceğim: Üç aya kadar herkesin tapusuyla hükümete müracaat etmesini isteyeceğim. böyle giderse belediye reisliği intihabında kaybedeceğini. ve artık bu adamın “defolması” için her şeyi yapmak lâzım olduğunu anlıyordu. kendisi için şehirde ve köylerde zaten ufak tefek mırıltılar da başladığını duyuyor. Banka sizin borcunuzu ona verir. kaymakamın sık sık kız mektebine gidip kızları gördüğünü. Sonra siz yavaş yavaş bankaya ödersiniz… Haydar Efendi kaymakamın çok ileri gittiğini. Onlar da geldiler: Dokuz senelik liseden mezun Fahri ve Cevdet Efendiler… Sâim Bey onları hararetli bir nezaketle kabul etti. Hele şu afacan muallimleri de bulduktan sonra bu kaymakam kabardıkça kabarıyor. fakat kaymakama daima itirâzı sunuyorlardı: -Efendim bir kere bağlıyız! -Niçin? Bundan sonra Ziraat Bankasına gidip para alın. Ve onlar bu mütevâzı ve doğru. maariften konuşuyorlardı. -Ah! Efendim bilsen o Ziraat Bankasından para almak ne güç iş ya! Bizi “hükümet” kapılarında haftalar dolaştırırlar da… Hem efendim. anlattı ve o herife itaatleri devam ederse şöyle böyle yapacak diye köylüleri tehdît de etti… Köylüler. milliyetten. kendilerine ehemmiyet veren bu iyi kaymakama birdenbire candan merbût oldular. Fakat bu sefer artık ortalığı iyice harekete getirdi: Vâizler. Sâim Bey de “Muhiti yaptık!” diyor. milliyet idâresinin ne olduğunu coşkun coşkun anlatıyorlardı. O zaman biz ondan tapularınızı alır. . Vazifelerini derhal yürekten anlattı. Bir taraftan da Sâim Bey köylere çıktı. Sâim Bey aleyhinde propaganda yapmaya başlamıştı. Haydar Efendi de şehirde. Artık muallimler yalnız mektepte değil. hep bir arada mefkûreden. bizim tapularımız da Haydar Efendidedir. câmilerde kürsülere çıktılar. köylüleri ne kadar kandırdığını bundan sonra Ziraat Bankasından istikraz yapmalarını söyledi. Onlarla bir de Türk Ocağı şubesi açtı. ve ondan iki genç muallim istiyordu. Haydar Efendinin nasıl zalim bir adam olduğunu. her bulundukları yerde milliyetin. bankaya yatırırız. adaletten.549 taraftan da maârif müdürüne husûsi surette yazdı: Mefkûreci zihniyetiyle yapılacak şeyi anlatıyor. Diğer muallimleri de aza kaydettirdi. Onları zaman zaman orada topluyor.

O gün hükümet konağındaki odasına onun genç muallimleri geldiler. Ayağa kalktı. ahlaksız da olunca neler yaparsa onun da başına onlar gelecektir… Maneviyâtı çözülüyor ve kendisi kat’î bir karar veremiyordu. Mektepler birdenbire boşaldı. Çıplak odasında aşağı yukarı birkaç defa gezindi. çıplak. Diye söylenerek yürüdü. karyolasına birkaç kere “Of!” diyerek uzandı ve kalktı. Sâim! Bu kara yol. kurbanlarla dolu!. gönderen ebeveynin de kâfir sayılacağını ilave ediyorlardı!. Kendisi akşamüstü erkenden çıktı. Düşüncelerinin arasında birkaç kere dişlerini gıcırdatarak: -Kara kuvvet! Kara kuvvet! Diye seslendi. -Dönecek misin Sâim? Yürümeli! Fakat müesser olmadıktan sonra… Düşüncelerinde bir neticeye varmadan genç muallimleri geldiler. Onlara. Türkiye’nin hala bitmeyen şeyhülislamlı. şehrin en üst noktasında bir tepede. baktı.. erkek mekteplerinde ise çocuklara Kur’ân değil. kadıaskerli tarih yaprakları.. ehl-i salîb akınları ve birçok fikir kurbanları birer birer gözünün önünden geçiyor. elini havada salladı: -Bu yolun tek yolcusu değilsin. oyun ve şarkı öğrettiklerini ve bu vesile ile her gün çocukları soyup kollarını.550 muallimelerle “işi pişirmek” istediğini. Kışı çok az olan bu sahilde yaz işte şimdiden. Jandarmayı çağırdı: -Şuradan bize biraz rakı al! . Yeni bitmeye başlayan çimenler üstüne oturdu. martta başlamıştı. bütün mobilyasını teşkil eden üç tahta sandalyesinde yer gösterdi. Sesle söyleniyordu: -Hey! Şu benim oturduğum yerden kim bilir ne kadar insan bu denizi seyretti… Fakat bunların içinde acaba benim vaziyetimde olan var mıydı? Kavuklu yeniçeriler. Evine gelince jandarmayı yalnız buldu. zaten bekar olduğunu. yine böyle bir akşam gezintisi sırasında keşfetmiş olduğu tek ağacın altına gidip oturdu. bacaklarını. Ağacın yakınında ince lüleli bir çeşme vardı. Sâim Bey onları o gece evine davet etti. bu ayaklanma nereye kadar gidebilir? Cehl. alabildiğine açılıp uzanan bahr-ı sefîdin mücella sathına ve tepeden aşağıya doğru inen şehre baktı. şu şimdi birbirine girişen medenî milletlerin yarattığı fikirler ve eserler dimağında canlanıyor ve uzak denizin buğularında hayaletler kamaşıyordu. Peki! Bu iş. “nâmahrem” yerlerini seyrettiklerini söylüyor ve nihayet böyle yerlere “ümmet-i Muhammed”in evladı giderse kâfir olacaklarını.

Baş muallim hemen Kaymakam Beyi makamında buldu: -Efendim! dedi. gövdesini ileri geri sallıyor ve düşünüyordu. Sâim başını ve kolunu sallayarak söylendi: Fincanlar kadeh vazifesini gördüler. muallimleri kendisine tabi kılmak ve almak için Haydar Efendinin bir hilesi olduğu noktasında anlaştılar. musikiye filan biraz fazla verin! Genç muallimler çok kalmadılar ve gittiler.551 İşret adeti olmayan Kaymakam Beyin bu emrini duyunca muallimler şaşırdılar. tek çıplak masanın üzerine onlar ve biraz peynir konuldu. Nüfus dairesine bizzat gidip kimin tahsil çağında çocuğu olduğunu tetkik ve tahkike kalkıştı. Bir taraftan da işi. Çocuklar gitmese bile muallimler baki olduktan sonra… Belediye işlerinde ise kaymakamla zaten çekişiyorlardı. yattı ve kendinden geçti… Fakat yeni mektebin lezzetini almış olan çocuklar ertesi gün evlerinden kaçıp kitapsız. Bu milletin evladında esas itibariyle akl-i selîm var. mektebe gelmişlerdi. Sâim Beyin gözleri parladı: -Azizim! diye cevap verdi. yorgun. Haydar Efendinin ancak bir hak-ı nezareti vardır. Yüzünde yorgun bir eda vardı. Diğer taraftan yüz lira maaş verileceğini duyup işin sonunu düşünemeyen partal kıyafetli genç muallimler de bu ret cevâbına sıkılmışlar ve Ahmet Efendi kaymakama bu mektebin açılmasının hayırlı olacağını bir gün söz arasında . Spora. muallimlere de yüzer lira maaş verecektir. Ve derhal mal kalemine.” cevabı verildi. Haydar Efendi artık sancak mebuslarına “Bu adam mektep de açtırmıyor” diye şikayetler yağdırdı. Kendisi yalnız kalınca yemek yemeden. Haydar Efendi bununla işin yetişmeyeceğini anladı. beyni durmuş. Sâim Bey nihayet meftur bir sesle hocalarına: -Hele siz devam edin bakalım! dedi. ellerini tersinden kalçaları altına geçirmiş. Belki bir saat içinde hiçbir şey konuşmadılar. Çocukların yarısından fazlası bugün geldiler. Mutasarrıflığa yazdı ki yedi bin lira sarfıyla bir mektep açacak. Kaymakam Bey karyolası üstünde oturuyordu. Fakat maârif müdürü ve kaymakam onun. tahsilât dairesine emir verdi: “Tedrisât-ı ibtidâiye kanununa istinâden” tahsil mecburiyetini ileri sürerek ceza-yı nakdî almaya kalkıyordu. Bu parayı Haydar Efendi maarif emrine tahsis ederse maârif müdüriyeti mektebi açar ve idare ettirir. Beyaz çehresi üstünde yanan uzun kirpikli ela gözleri masanın bir noktasına dikilmiş. “Devletin bir talim ve terbiye siyaseti vardır. kendi kafasına en çok denk bellediği sancak maarif müdürüne yazdı. Yürüyeceğiz.

Tatil zamanı zaten gelmişti. Jandarmayı çağırıp sordu. Biz eriz. taze bir kadındı… Sâim Beyin ilk akşam eve avdetinde kendisini işvelerle karşıladı. jandarmanın cevabı kadınınkine uymuyordu: -Efendim! diyordu. Sâim Beyin jandarmasını elde etti. Bir taraftan da bir aşçının yemekleri artık yenmez bir hale gelmişti. jandarma onu getirdi. Kaymakamla artık haylice lâubalileşmiş olan jandarma bir gün Sâim Beye teklif ediverdi: -Efendim böyle çok sefil oluyor. Hakikaten ona hususi hizmetini yaptırmaya hakkı yoktur. Bu birdenbire davet edici hal karşısında Sâim Bey sarsılmadı değil. Haydar Efendi mebûslara şikâyet fırtınaları yağdırmakla beraber bir taraftan başka türlü de işe koyuldu. Yer yer halk kümeleri kendisine hain nazarlarla bakarak söyleniyordu. Bu. “Ne oluyor?” diye . göğsü oldukça açıktı.552 söyleyivermişti. Onu karşısına çağırdı. Kadın daima fettan. O kadar ki Sâim Bey de bunun mutlaka umumi bir kadın olduğu kanaati uyandı. kendi karşısında böyle birdenbire kırıtan bu kadının ne olabileceğini düşündü. cevap verdi: -Hiçbir yerde hizmetçilik yapmadım daha… Ama öyle iktiza etdi gayri! Tombul kolları yarıya kadar çıplak. Kaymakam Beyin yüzüne tuhaf nazarlarla bakarak daima kırıtıyordu. güzel. Hem belki bu kadınla iş de uyduruluverirdi… Sekiz aydır kadınsız… Haydar Efendi derhal kendi kullandığı kadınlardan Zehra’yı verdi. Sâim Bey tapu meseleleriyle hakîkaten uğraşıyor. Ertesi gün daireden öğle yemeğine çıkan kaymakam çarşıyı kapalı buldu. Başka bir kadın bulun. Kadın yemeği getirdiği zaman işvelerini çoğaltıyor. nerelerde çalıştığını filan sordu. aşâr işlerinde yetişebildiği kadar kimseye göz açtırmıyordu. Hani evvelce birçok efendilerin yanında hizmet yapmış! -Bu. Fakat o. Kaymakam onların neden gözlerinin kamaştığını anladı. Ne kadar olsa garı gibi yapamayız ki efendim! Sâim Bey bunu biraz da neferinin şikayeti sandı. “Ben size ayrıca para bulurum!”dedi ve onları birkaç hafta sonra aşâr kâtipliği ile köylere yolladı. Bir temiz gari bulalım da hem yemek yapar hem efendinin hizmetine bakar. Bunu bizim ev uşakları buldu. işveli. bu akşam evine gitsin. fakat bu kadar çabuk düşmeye hazır olan bir kadında hastalık bulunacağından şüphe etti. Haydar Efendinin adamı olan mal müdürünün de irtikâbını yakalamış ve işten el çektirmişti.

Şuna da bakın! Sâim Bey bir dellalın uzakta bağırdığını da duydu. “emr-i mûcibince”. Jandarma kumandanını çağırttı: yerinde yoktu. Vaizler câmilerde “Bikr-i bâliğa”nın mülemma çamaşırlarından bile bahsederek fetvâaveriyorlardı: -Bir katil ve bir cani kişinin eline ümmet-i Muhammed’in umuru teslim olunabilir mi? -El-cevâb: Olunamaz! Vallahi âlim! * ** İstanbul’a bu sefer telgraflar tesirini gösterdi. Daha akşamdan. Katırcılardan da ayı cevabı aldı. Belediye reisi dellal çağırtmış da… Ahali câmilere koşuyor. Sözü ayağa düşüren bu kaymakam artık azlolundu. geri döndü. Vaaz varmış! -Ne vaazı? Kâtip bilmez gibi duruyor. İngiliz ve Fransız gemilerine görünmeden. . Jandarmasını da elinden aldılar. hakime teslim etti. sabahleyin de dükkandan dükkana: Kaymakamın dün gece bir “-Bikr-i bâliğa”ya cebren tecavüz ettiği haberini yaydırmış. Kendisinden biraz uzakta duranlar aralarında. nefretle ayrılacaktı. Demek kimseyi memnûn edememişti. O. ve ondan bu içtimaîlerin. ona belirsiz bir korku veriyordu. Nihâyet kekeledi: -Efendime bir kadın gelmiş de… Filhakîka Haydar Efendi her şeyi tertip etmişti. fakat bir şeyler bildiğini de tavrıyla bildiriyordu. fakat duyuracak surette mırıldandılar: -Ne oluyor diye de soruyor. Tahrirât kâtibini istetti. dellal bağırtarak câmilere davet ettirmişti. hocalar vasıtasıyla halkı ayaklandırmış. Bir kayıkla. Bizzat kendisi kayık tutmaya gitti. Zaten çoktan beri hakkında şikâyetler vardı. Ahali câmilere doğru gidiyordu. Sâim Bey makamını. Zehra’nın Sâim Beyin evinden çıkmasını müteakip evden eve. Onun muallimleri de köylerde idiler. Güzel (B……) den. Bunlar birer birer cesaretini büsbütün kırıyor. sâhil boyunca sancak merkezine gitmeye karar verdi. bu gidip kelimelerin sebebini sordu: -Efendim! diye kâtip cevap verdi. Fakat kayıkçılar: “Biz senin gibi adamı götürmeyiz!” dediler.553 soracak oldu. heyhat.

derin bir iç çekmesiyle karanlık duvarlar arasında söylendi: -Halkı ezen kuvvet seni de eziyor Sâim! Buraya ne emellerle geldin. Kapı tekrar daha hızlı olarak çalındı. yatağında doğruldu..554 Sancak merkezine. Şaşırdı. fırıncılar yiyecek bile vermeyeceklerdi. oradaki memuriyet hayatında yegâne halden anlar ve kafadar bellediği maarif müdürüne sür’atle bir haber gönderilmesi için tafsilâtlı bir mektup yazdı… İntizar müddetince artık sokağa da çok çok çıkamıyor. nasıl gideceksin… . Şimdi beraber gideceğiz. Nerede ise aşçılar. titreyen bir sesle sordu: -Niçin o? -Bilmeyiz biz efendim. lambasını yakmaksızın. şakakları soğuyor. * ** Bir gece Sâim Bey gece yarısından sonra. Oh ! İçi burkuluyor. O.. mırıldanıyordu. sonra yanıyordu. uykusunun arasında sokak kapısının çalındığını zannetti. Heyhât!. Yarı uyanık bekledi. Şube reisi bize emir verdi. Biliyordu ki şube reisi o sıralarda şehirde değildir ve vekili jandarma kumandanıdır. içi meçhul korkularla titredi. akşamları o sevdiği tek ağacın dibine gidip hayallere dalıyordu. Şimdi seni götüreceğiz. Giyineyim de… Birdenbire şaşırmıştı. Halk onu gördükçe söyleniyor. Odasına şöyle bir bakındı. Geliyorum. Kumandan emretti. -Şimdi nasıl olur? Ben yarın kendim gelirim! -Olmaz efendim! Yarın sabah sevkiyat var. Şu anda yapılacak artık hiçbir şey yoktur. Kapı yine çalındı. boğuk bir sesle sordu: -Kimdir o? -Aç efendim! -Ne istiyorsun? Kimsin sen? -Biz askeriz! Seni misafirhâneden istiyorlar. Haydar Efendinin kuvveti her yere yetişiyor.. Bu çalınma tekrar etti. karanlıkta emekleyerek. bir camı açtı. Ne yapacağını bilmiyordu. Bu ne olabilir? Kendisini tevkife mi geldiler? Yine bir tuzağa mı düşürecekler?. Ne münasebet? Sakın bir yanlışlık olmasın? Daha boğuk çıkan. pencereye gitti.. -Pekala! diye seslendi. Ses vermekten başka çare yok! Rovelverini aldı.

Beni böyle nasıl sevk edersiniz? Amirinize haber verin! Beni elbette tanıyorsunuz. Sâim Bey bölük emininin yanına sokuldu: -Arkadaş! Dedi. Sâim Bey çömeldiği yerde. İç cebine de elli banknota büliğ olan parasını koydu. Camiin avlusuna çıkanlar dizildiler. Dar aralığın verebildiği derecede dışarının havasını burun delikleriyle çekmeye çalışarak. eşyasını. Aşağıya indi. Bir öğürme geldi. Burası çıplak Anadolu hanlarından bin kere beterdi. Boğuluyordu. Nöbetçi ona kapıyı açtı. Camiin içini esneme sesleri doldurdu. Nihayet kapı açıldı: bölük emini. yaka filan takmadı. Hava!.. Başı tuttu. Fesini başına geçirdi. Ben hidmet-i maksureye tabiim! İhtiyat zabitiyim. sefil bir buğu içinde ancak seçilebilirdi. çünkü kırılan camların yerine tahta çakılmıştı. bir cânî gibi misafirhâneye götürüldü: Burası eski bir cami idi.. İçeride biri birinin ayağına veyahut yan yana uzanmış bir çok insanlar bir yığın hâlinde. burnunu kapının iki kanadı arasına sıkıştırdı. * ** İlk seher ışıkları pencerelerden ancak nüfuz edebiliyordu. Kapının dışlında kendisine “Gir!” dediler. geldi. Yatanlar birer birer uyanmaya başladılar. hep aynı vaziyette duruyordu. pis kokudan bunalma hissediyordu. “Çıkın bakalım!” dedi. fakat nöbetçi onu itti ve kapıyı kapadı. süngülü.555 Sonra lambasını yaktı. Nöbetçilerin değiştiğini. Aklına bir şey geldi. kravat. Ne yapacağını düşündü. öylece sabaha kadar kapı arkasında kaldı. olduğu yere çömeldi. İlk fırlayan: Sâim Beydi. avcı biçimi elbisesini çıkarıp giydi. Sâim Bey hala o vaziyette idi. muhafız asker bekliyordu. sandığını karıştırdı. sokak kapısını kapamaksızın çıktı ve kendisini bekleyen iki askerin arasında. burnu kapı aralığında. elinde defter. “Hey! Nöbetçi arkadaş! Aç! Kuşak çözecektik!” diye tepiniyorlardı. Bölük emini “Zâni kişi”yi tabi tanımıştı: . anahtarını çevirip yokladıklarını duyuyor ve susuyordu. biraz hava!. Uyananlar gelip kapıya vuruyor. hatta yanan lambasını olduğu gibi bıraktı.. üstü başı partal. karyolasını. Ne tarafa gidecek? Havasızlıktan. Yüzünü kapıya doğru döndü. birdenbire başına vuran müthiş bir kokunun tesiriyle geri çekildi. Dışarıda sekiz on tane silahlı. Sâim evvela minberin üstünde ölü bir ışık gördü. Sonra ışıktan içeri ayağını atar atmaz. Odasını.

gözlerini ovuşturarak. Zaman zaman bir çeşmenin önünde. şimdi gelip kesildi. şalvarlı. kamburlu sokaklar esniyor. kerpiç evlerin bacaları tütmeye başlıyor. Selami oğlu Sâim de ekmeğini aldı. ve ineklerin her biri süreye katılınca bir bağırıyor sonra hepsi kafileye garip birer nazar fırlatarak bekleşiyordu… * Filistin cephesine doğru giden yol tesadüfen. Ve İstanbullu Selami oğlu Sâim’in de künyesi yazıldı. bir şadırvanın etrafında tek tük. Nefer. Bölük emini cevap verdi: Yolda. camiin avlusundan çıktı. Sâim Beyin dert ortağı olan sevgili ağacının civârından geçiyordu. Şehrin kenarında çoban. kimi yana. orada su var. sopasına dayanmış. üstünü başını mamûrca gördüğü bu düzgün dilli taze askere sordu: . çömeldikleri musluğun önünden dönüp şöyle bir bakan. Hem künyenizi de yazacağım. kafileye doğru. sabah tazeliğinde uyuyorlardı. Ama şimdi gidiyoruz. herkese birer çift ekmek verildi. ve kafilenin tâ arka sırasında. duvarlarının dibinde yer yer. sonra yine abdestini almakta devam eden kuşaklı. kendi yakınında bir muhâfız neferin yanına yanaştı: -Arkadaş! dedi. Yoklama yapıldı. bu dışlık dükkanlar Saim’in mefkûre ateşini kemirmiş. Taşları fırlamış. kimi ileri eğilmiş. Şu ağaç etrafında kafileye mola vermesini çavuşa söyleyebilir misin? Ben bir yüzümü yıkayacağım. sakallı insanlar görülüyordu… Bozuk taşların üstünde bazen birkaç perakende adım ses sürünüp sönüyordu. şehrin yamacında mola ederken çözersiniz. Dün gece hiç uyumadım… Şu dediğimi yaptırırsan çok memnun olurum seninle harçlığımı da yolda taksim ederiz. Bir tarafa sıralanan efrat. torbası olmadığı için koltuğunun altına sıkıştırdı. Siz de artık kaymakam olmadığınız için sevkiyata tabisiniz. tepeyi tırmanan kafilenin önünde ve muhafızların başında bulunan atlı tek jandarmanın oraya doğru yol aldığını görünce sıradan yavaşça çıktı. önlerine kattıkları ineği sürüyor. Selami oğlu Sâim. ellerinde değnek “Dehe” diye diye. kepenkleri inik.556 -Efendim! Ben ona nasıl karışabilirim? Şube reis vekili emir verdi. yan taraflarına serilip yatmış yorgun köpekler. ve saçları örgülü kız çocukları. kolları sıvalı. hiç kımıldamaksızın. ve ortalığa bir yanık tezek kokusu yayılıyordu. Ba ̉z bodur. “Kuşak çözecektik!” diye mırıldanıyordu. bekliyor. Bu dışlık sokaklar. harap dükkanlar. susuyor.

Orhaniye Kışlasında idim. fesini yere ve ekmeğini de fesi üstüne koydu.557 -Sen İstanbullu musun? -Evet! Sen de oralı mısın yoksa? -Ben İzmitli’yim ama… İstanbul’da çok oturdum. ayağa kalktı. Türkiye’nin Haydar Efendileri!. çömelmiş. Sabah güneşi altında taze nefeslerle tüten denize artık bakamadı. Kendisine bir ağlama geldi. s. baktı. Sallayarak. denize ve Haydar Efendinin memleketine yaşlı.. Beşiktaş’ın viran bir evinde küçük mektepli kardeşiyle oturan anasının hayâli başının içinde dolaştı. 20 . yüzü yere müteveccih. Herkes etrafa “kuşak çözmeye” dağılırken Selami oğlu Sâim de yavaşça ağaca doğru gitti. Yorgun. ona cepheden mektup yazacaktı!. denize ve şehre uzun uzun baktı. Türkiye’nin Haydar Efendileri!. başı avuçları arasında. c. 1927.. çimenlere oturdu. Kafileye filhakika ağaca yakın bir yerde mola verildi. falan taburu. ağaç altında. 27 Teşrin-i evvel. Ve fesini başına koydu. düşünceli gözlerle tekrar baktı. Sâim de. oturduğu yerde dizlerini büküp kaldırdı. uzun uzun sessiz sessiz düşündü. Hadi bakalım! Selami oğlu Sâim kendine geldi. hezeyan eder gibi hitap etti: -Türkiye!. Hemşehriyiz demek! Sâim Bey askerlerin arasında hemşehriliğin en iyi rol oynayacak bir şey olduğunu çabuk hatırlamıştı. falan bölüğü efrâdından Selami oğlu Sâim. ihtiyacını yaptıktan ve tek lüleli çeşmede yüzünü yıkadıktan sonra. aynı denize ve aynı şehre başka nazarlarla ne kadar zaman bakmıştı… Haydar Efendinin desîseleri karşısında ilk defa maneviyetinin bozulduğu gün yine buraya gelip düşünmüştü… Haydar Efendi!.. gözlerini sile sile uzaklaştı… Cenevre:Temmuz 1924 Safvet Örfî HAYAT. ekmeğini yine koltuğuna sıkıştırarak kafileye katıldı.48. Buraya ne kadar akşamlar gelmiş.. nr. 19.. Selami oğlu Sâim... düşünüyor ve ağlıyordu… Uzaktan bir ses geliverdi: -Hemşehri! İstanbullu! Kafile gidiyor.2. meftur. dirseklerini dizlerine dayayarak başını avuçları içine bıraktı. 18. Hiç kımıldamaksızın. elini şehre doğru uzatarak. -Ben de Beşiktaşlı’yım.17.

-Sen Adem babamızı usûl-i muâşerete. Fakat içindekilerdir ki ona hayatî bir kıymet verir. gençliğin de bulunduğunu söylemek istedim. civanînemizi kavaid-i iffete mugayir karşımıza çıkaracağına şu tahta masının üstüne bir şey çıkarsan da biz de gayet edibâne etrafa dizilsek… -Bu babda benim de bazı projelerim yok değil. yaşasın ıstırap dediğim zaman bunun içinde keşkül-i fukara gibi neşenin. gözlüğü burnunun ucunda gayet ağırbaşlı bir enderûn efendisidir. Istırap tatsız. Tıpkı evrak kâtibiyle inceden inceye alay eden eski kalem mümeyyizleridir. deme. Halbuki ben felsefeyi işte böyle Adem babamızın serendip kıyafetiyle ortaya çıkarıyorum. olmaz!” kardeşim âlem-i imkândır bu… -Bu gece için ne âleme-i imkandır. Vallahi yalan. yine hepsi ıstırap mahlutundan ibaret… -Filozofluk mu!? -Ha şunu bileydin! Filozofluk. Malum ya. olmaz. ki biz ona ıstırap diyoruz. . belki acı bir şeydir. adı bir defa “gayet ciddî” ye çıkmıştır. Sen de o şekere neşe diyorsun. hem sahicisi. olmaz. lapçinleri boyalı. ağırlığına münafidir. felsefe. bu da ağır ateşte yakmadan tıkır mıkır kaynamasına züğürtlük diyor. öteki de kuvvet ve tahammüle gençlik nâmı veriyor. -Hayat dediğinde sanki nedir? -Bilemedin mi? Hayat tatsız. Var ama tatbiki el-yevm ü eyyâm-ı müstakbelede mümkün değil… -“Olmaz. Hangi zeytinyağlı pırasa var ki pişerken içine bir tutam kahve şekeri atılmaz? O zaman da lezzetine doyum olmaz.558 “SU BAYRAMI”NIN HATIRASI Hayat’dan Hikâyeler -Yaşasın ıstırap! -Halt etmişsin! Yaşasın neşe! -İkiniz de bilemediniz. Hayatı güya ciddi bir tarzda tahlil ve terkip eder. zeytin yağlı pırasaya benzer. enfiyesi cebinde. İstanbulîni kavuşuk. ne âlem-i menâm. Mütebessim görünmek. sakalı taranmış. billahi yalan! O da işin alayındadır ama. Ama bir bak. züğürtlüğün. var. Yaşasın züğürtlük! -Üçünüze de sıfır! Yaşasın gençlik! İyi ya. İşin aslını faslını kendisi de bilir de yine edep ve erkâna toz konmasın diye somurtur.

-Eski bira hesabını isteyecek diye canım. Müdür kalıpsız fesini geçirince maarif müdürüne çıktı. Maatteessüf kalmadı beyim. Maarif müdürü ecdattan kalma redingotunu ters düğmeleyerek defterdara çıktı. -Vay sefîh vay! Veresiye bira içersin de bizi davet etmezsin ha! -Kemeraltı’ndaki bakkala uğradım. nâkıs nâmütenâhi mide. -Sebep! -Sebep fennîdir. sonra ne olacak böyle? -Biz de bu gece kemâ-fi-s-sâbık neşeli bir ıstırabın göğsüne yaslanarak ciftarara! deyip dayanacağız… -Yahu! Yarın ev kirasını verme günü. -Alimallah doğru söylüyorsun. Yağ dolu fıçıyı gösterdim. dayandı. dedi. file dönmüş olurduk. -Kolaradin’in önünden geçemiyorum. şimdi kılıç balığına dönmüşler. Para ! dedi dayandı. -Birinci kordon kalabalık mı? Sen de ikinciden dolaş gir. Defterdar anahtarlara asılarak kasayı açtı ve mangırrrrr bile yok dedi. darb. Bizi öğreninceye kadar. Çuvallar dolusu kuru fasulye vardı. darb-ı dimâğ. -Sen de başka bir bakkal peyleseydin. -Sus bir vecize! Bir insanın masasında tüten bir yiyeceği ve dolabında burcu burcu kokan bir içeceği yoksa fazla konuşmamalıdır. O da yürüsün. acaba yanılıyor muyum? diye yakamıza bir ay daha sarılamazdı. -Acı şeyler yasak! Tatlı tarafına bakalım. -Durmasın nafile… Bütün mükevvenât yürüyor.559 Bu sabah müdüre çıktım. . bir daha mı muallimlere ev kiralamak. ama geçen ay çiroz gibi idiler. yağ kaça? dedim. Ev sahibi kahve kahve dolaşıyor. tövbeler tövbesi! deyip duruyormuş. takîm vücûd. Muallim olacaksınız bilemediniz mi? Meşhur desturdur: Zâid nâmütenâhi kelâm. müsâvî teneşir… -Zavallı Salih Zeki Bey Hocamız da bu destur mucibince hayat davasını hal etti galiba. terakki etmiş olur. Fasulye kaça? dedim. Tanıdığı gün de biz enseyi yapmış. Şimdi bitti beyim! dedi. o zaman da bizim müşteriler bunlar. dayandı… -Ey. Parrrra! dedi. Para! dedim dayandım. zaman geçerdi.

yarısı ısırılmış bir dilim kaşar. Fakat bir yumruğun kalorisi ne kadardır bilir misiniz? -Yoksa yedin karnını doyurdun da bizimle alay mı ediyorsun? -Hafazan-Allah! Onu başkaları yesin. İzmir’in ufuklarından taşan tatlı bir ıstırap neşesiyle dolaba koştular.humûza ve biraz azottan mürekkep bir su idi. elinde öte beri varsa aç kapıyı. Beşi birden pencereye koştu. -Öyleyse sofra başında bu söze ne münasebet! -Bir münasebet yok. Bari terkibinde biraz üzümle biraz anason olsaydı. -Yaşasın ays ü tayîş imparatoru! Yeni gelen genç ince bıyıklarını Alman İmparatoru gibi yukarı bükülerek azametle dolaşmaya başladı ve karşılarına geçerek: . kurşun kalemleri çatal yaptılar. Sürahide su vardı. Hepsi merdiven başında gürültülerle karşıladılar. Tahta masa avcılar klubünün senelik ziyafeti gibi donandı. Bundan zengin dolap Karamar’da bile yoktu: Dünden kalma bir avuç kuru zeytin. müvellidü’l. -İşte onun için ya. Fakat yalnız müvellidü’l-mâ. öteki koltuğunda kocaman bir paket vardı. Şimdi doğruca vesika komisyonu reisinin şuracıktaki evine gideceğim.560 * ** İzmir’in beş genci. bir niyet var. -Birader! Bir bifteğin kalorisi malum. Kapının dışarısında yiyecek içecek olduğuna dair dört yemin edip inandırdıktan sonra kapı açıldı. * ** Tak tak tak tak tak! Dar sokağının köşesindeki koca evin içi takırdar. diyeceğim ki sizin anafor hazinesinden bir şişe! -Tamam! İşte o zaman şişeyi kafana yediğin gündür. Kapıyı açmaya gidenin arkasından dördü de haykırdı: -Dikkat et! Bizimkilerdense. taze erik ve birkaç tane çağla ile yarım kuru fırancala… Derhal gazete kağıtlarını tabak. Kapak açılır açılmaz odayı bir (Ooo !) sadası kapladı. Olmadıktan başka hatta azotundan bile şüphe edilebilirdi. Elleri cepleri boşsa bir saat sonra gelmesini söyle… -Gelen arkadaşın bir koltuğunda koca bir şişe. yumruğumun kalorisini bilmek istiyorum.

kıymetli halacığımın elinde koca yemek sepetini görünce kavradım. Hele bir kocakarının kulaklarında bir tek taşlı küpe gördüm. Bursa’daki halam geliyormuş. Arabaya bindirdim. Sonra karnını doyurmak için Bursa’dan bir hala hanımla bir amca beyin gelmesini bekle… Olur şey mi bu? -Olmaz! -Olmaz! -Olmaz. güldüler. Hal-i perişanınızı bildiğim için… -Geç sofranın en başına! -Şerefine! Çin çin! Geç vakitlere kadar yediler. Vay canına be arkadaşlar! Bu hayat böyle sökmez. siyah bıyıklı. içtiler. kan dök. İstemeye istemeye gittim. Senelerce alış. Meşrûtiyet’te milletin refahı için ter. Esmerce. böyle yürümez. haydi bir şarkı! İzmir’in kavakları Dökülür yaprakları… Şarkıdan sonra nutkun mâbadına devam ettiler: -Şu limandaki Amerikan seyyâh vapuruna bakınız. Sepeti bırakmadı. İstibdâdı devireceğiz diye uğraş. Birisini bize verse sittin genç muallim sittin-sene lord gibi yaşar be! -Satalım onu! Satalım onu! . Muharebe olsun git. kaynamış yumurta. İstanbul ekmeği ve Umurca suyu ibzal ediyorum. ziyafet nutkunu irada başladı. dirsek çürüt. söğüş tavuk. güzel bir genç ayağa kalktı: -Vay canına be! diye. istasyonda beklemeli imişim. evlad-ı vatanı okutup adam etmeye uğraş. pırıl pırıl! İçindekiler de öyle… Bugün alay malay çıkmışlar. Fakat tren durup da sevgili. -Yaşasın ıyş ü nûş imparatoru! -Eksik dua etmeyiniz! Yaşasın imparator ma-halâsı.! -Ne halâsı! -Ne olacak! Ansızın bir telgraf aldım. Geç mektebin başına. ben de mündericâtını koltuklayınca buraya geldim. Fakat mâiât ile mekulât masanın üzerinden eksildikçe sosyalistlikleri tekrar kabarmaya başladı. şarkı söylediler.561 -Efendiler! Biçare muallim efendiler! dedi. olmaz! -Mademki olmaz. Hazine-i eltâf ve inayetimden pişmiş kuru köfte.

Mehtabın altında gelenleri seçtiler. misisler. Amerikan seyyâhlarının paçalarından sular sızıyor. Kafile tam istikamete gelir gelmez marş! Şarr! Amerikalı misler. bizim sokaklarda yüzümüze karşı gülüp eğlensinler. -Vay canına be! Gördünüz mü hayatı? Biz burada boşalmış. destilerine. haydi! Şarrr… Amerikalılar sırsıklam bir halde köşeyi zor döndüler. şimdi muhteşem vapurlarına dönüyorlardı. Tam o sırada dar sokağın içinden neşeli sesler. olur mu bu? -Olmaz. olmaz. Pencereden baktılar. oluruz! -Ne yapalım? Öyle bir şey yapalım ki… -Su dökelim başlarından aşağı! -Kabul mü? -Kabul. yukarıda kahkahayı koparan koparana. olmaz! -Şunlara bir muziplik yapalım. Bardağını dolduran. sürahilerine koştular. onlar Amerika’dan gelsinler. Bunlar bir Amerika seyyâh kafilesiydi. Bir daha şarrr… Aşağıda ıslanan ıslanana. Serkomser gülmemek için hem dudaklarını .562 -Durun yahu! Veren kim. yangın yerine dönmüş sofra etrafında pinekleyelim. Amerikan baş tercümanı körüklüyor. misterler ne olduklarını şaşırdılar. bir heyecan. kabul! -Haydi musluklara! Altısı birden evin musluklarına. -Bu suretle hayattan da intikam almış oluruz. birkaç dakikalık bir sükut oldu. satan kim? -Öyleyse bir şarkı daha! Sarı zeybek şu dağlara yaslanır Yağmur yağar silahları… Şarkı biter bitmez. İzmir’in gece hayatını görmek için çıkmışlar. Evdekiler de katıla katıla eğlencelerine devam… * * * Polis serkomserliğinde bir telaş. kahkahalar duyuldu. -Oluruz. bir korku! Nasıl olmasın? Amerikan konsolosu ateş püskürüyor. maşrapayı yakalayan pencerelere üşüştü. sürahiyi kapan.

millî su bayramımız var. mesele nedir? Konsolos Bey pek az Türkçe biliyordu. Başka bayram? -Evet efendim. bir an içinde düşündü. dedi. titreyen kalbinde resmî geçit yaptırıyor… Konsolos köpürüyor. Yalnız (…) sokağının köşesinde 44 numaralı büyük. sefarete yazacağını. kim yapmış efendim? -Kim yaptığını bilmiyoruz. Sizde bir yolcu giderken arkasından su dökmek adet midir? . Muhterem seyyâhlar neşe ile geçerlerken su bayramına iştirak eden yerli gençler zan edilmiş… Tercümeyi dinleyen Amerikalı seyyahlar memleketlerinde anlatacak gayet meraklı macera buldukları için ıslaklıklarını unutmuşlar. Konsoloshaneye dönerken yolda tesadüf ettiği aşinasına durdurup sordu. Türkçesi az olan konsolos bu izahâta inanır görünmekle beraber. Şimdi ne yapsın. Güya su gibi akıp git. Adreslerini verse. Derhal o evin genç muallimlere ait olduğunu anladı. Serkomiser zeki bir adamdı. mavi boyalı evin her penceresinden atılmış… Hem güle oynaya!. Bereket versin ki komiserin son cümlesi hatırında kalmıştı. bir yanlışlık olmuş. şimdi bu vapurla memleketi terk edeceğini bahr-i muhit donanmasının önümüzdeki salı günü öğle üzeri İzmir’i topa tutacağını.563 ısırıyor hem kapitülasyonlara. seyyahlar gittikten sonra muallimlerin afacan ellerinden kurtulmak güç… Saklasa mesul olacak… Derhal zekasını işletti ve gülerek dedi ki: -Affedersiniz efendim. -Nerede olmuş. Eski bir an’anedir. hepsini hepsini haykıra haykıra söylüyordu.. hepsi memnun ve münşerih not tutmaya başlamışlardı. . akıp gel… Bu bir nev muhabbet ve samimiyete delalet eder. valiyi astıracağını.. maliye nazırından kırk sekiz milyar dolar tazminat isteyeceğini. Her sene bugün gençler mehtapta birbirine su atarak şakalaşırlar. yine şüpheliydi. Tercümanla ifade verdi: -Muhterem seyyahlar geçerken başlarından aşağıya kova kova su dökmüşler. Bugün bizim su bayramımız vardır da… -Nasıl su bayramı? Sizin iki bayramınızla hürriyet bayramınız var.Pardon dostum. Serkomiser bir defa daha sordu: -Af buyurunuz efendim. Bizde bir de yolcuların arkasından su dökerler.

Konsolos müsterih oldu. Resmi giyinmiş. su bayramının şerefine imiş… * ** Odacı Ali’ye haber verdi: -Efendim. eyyam-ı mahsusaya mahsus kıyafetini iktisap etmiş bir halde içeriye tebessümle elini uzattı ve: -Su bayramınızı tebrik ederim ekselans! dedi. Vali derhal telefonu kaptı ve serkomiserin numarasını çevirdi. derhal bir sigara. -Vali bir an düşündü. Bir şey vardı. ama neydi? Su bayramı? Ne halt eder ağanın beygiri! Konsolos Bey aynı neşe ile: -Şimdiye kadar bilmiyorduk. bir kahve ile konsolosu avuttu: -Affedersiniz bir dakika… -Hay hay. Konsolos samimi bir . neşatlarını takmış. Vali kapıdan karşıladı ve konsolosun bu bayramlık kılığına içten içe hayret etti. Zeki vali ona da bir çare buldu. anlamayacağı mustalih bir tarzda konuşmaya başladı: girdi. evet. milli su bayramınızı tebrik ederim. Artık tahakkuk etmişti ki evden dökülen desti desti sular. -Ha.564 Adamcağız eski an’anemizi hatırladı ve gülerek tasdik etti: -Bu bir nev aile samimiyetidir. Konsolos çatra patra Türkçe biliyordu. Muin ziyaret günü haricindeki bu haber ne olabilirdi. Kapitülasyon devirlerini yaşayanlar bu endişenin ne kadar haklı olduğunu bilirler. -Buyursunlar! Valiyi derhal bir düşünce aldı. buyurunuz. Amerika General Konsolosu yarım saate kadar ziyaretinize gelecekmiş. Mesut bir kaza ile Serkomiser Beyden dün gece su bayramınızı öğrendik. Valiyi telaş aldı. şey… çok teşekkür ederim. Hemen bugün tebriğe geldim. Yolculara selamet temennisi manasınadır. Dalgınlıkla: -Su bayramı mı? -Evet. fakat açık Türkçe ile nasıl konuşacaktı. Konsolos tam zamanında geldi. İşin içinde bir çam devrildiğinin farkında olan vali. Buyurunuz.

Muhterem. İnşallah gelecek su bayramında zât-ı asilânelerini haberdâr ederim de beraberce bazı gençlerin eğlendikleri yerleri gezer. Sonra ekselans haksızdırlar. Vatandaşlarımın da bu eğlenceye tasadduka iştirakleri bizim için şereftir. Galiba âlem-i cedîdden murûd-ı zenân ve ricâlden mürekkeb bir kitle-i mârin ve âbirinin fevk-i rüsına indahat-ı mâ-vâki olup… Keyfiyet-i bil-tevîl ıydmâ-ı suretine tebdîl… Ser-komiser meseleyi derhal anlayarak olan biteni telefonda hikâye etti. 1 Kanun-i evvel 1927. Vali azîm teşekkürler ettikten sonra güya başka bir mesele görüşüyormuş gibi: -Pekala.3. dünkü tarihe tesadüf eden mehtapta gençler bu bayramı yaparlar. Bunlar kaza değil. 20 . Hemen yaldızlı cep defterini çıkarak su bayramının tarihini gününü not etti. Defterdardan para alınız ve yolların taştan yapılmasına sarf ediniz! dedi ve telefonu kapar kapamaz. Aka Gündüz HAYAT. c. belki mes’ut tesadüflerdir. Âlem-i cedîd mümessili nezd-i vilayette idiğünden mustalih-i muhâvereye mecbûriyet görülmüştür.565 -Allo! Anlayamadım. kağıtları yazınız. şen. Gençliğin o senesi su gibi berrak ve hayat-aver geçsin diye bir efsâne vardır. Vali bu heyecandan bilistifâde konsolostan kaza hakkında özür diledi. şeb-i evveldeki ıydmâ diyorum. Hiçbir Amerikalıya nasip olmayan bu mazhariyete ereceği için Konsolos Bey yerinden sıçrayacak kadar memnun oldu. müreffeh gençliğinizin (su bayramı) şayan-ı tebcildir. Konsolos derhal elini kaldırarak geniş bir tebessümle: -Yo! dedi.53. -Ben vali. 19. nr. Hiç özür kabul etmem. nasıl bayram ettiklerini görürsünüz.18. s. yeni baştan mükâlemeye girmiş gibi tatlı. tatlı gülerek: -Evet… Su bayramı! Eski bir an’anedir ekselans! Her sene.

hırsız mısın. Kuvâ-yı Milliye’ye gönderilmesi makbuzun vürudu … Bütün bunlar bir banka muamelâtı kadar düzgün gidiyor. Teşebbüsten vazgeçtiğimi zannedersin.. Şu küçük kasaba. Geceleri kapıları çalarak para istiyoruz. İanenin toplanması. Fakat bu sefer bütün ümitlerin fevkinde olarak üç bin lirayı mütecaviz para toplanmıştı. Misafirliğe geldiğimi söyledim. evlerinin yegâne süsü olan halıyı satmıştı. Birdenbire devriye karşıma çıkmaz mı? Hemen kapının karanlık tarafında köşeye sindim. Fakat devriye beni görmüştü. Biz devriyelerin. desem yalan.. Korkmadım. nesin?. Adeta saklambaç oynuyoruz. Bu suretle toplanan ianeler tadât ediliyor. bilmem kaçıncı defa olarak. Düşünmüş. Yanlarındaki tercüman sert sert gözümün içine bakarak sordu: -Burada ne arıyorsun. Aldığı maaştan bu parayı vermesine imkan yoktu. Yakamdan tutarak kaldırdılar. Bir iki tüccar müstesna olmak üzere halkın çoğu ianeyi bu suretle verebilmişti. Aldığım ianeyi cebime koyarak yine kapıları çalmaya devam ettim. Tam üç bin iki yüz lira toplamışlardı. Fakat başkalarının hamiyetini tahrik eden muallim herkesten evvel kendi hissesini verecekti. Başta Hüseyin Nuri’nin verdiği yirmi beş lira yazılıydı. Geceleri birer birer kapıları çalarak topluyoruz. Güç bela bıraktılar. Hemen herkes böyle idi. Artık kudreti kalmayan ahâli bu defa son bir hamle yaparak evlerindeki eşyalarını satmış bu parayı temin etmişlerdi. defterimize kaydedip bir ele teslim . Kuvâ-yı Milliye’ye iane vermişti. Son üç günlük muvaffakiyetlerine doğrusu diyecek yoktu.566 BORÇ Muallim Hüseyin Nuri dün sattığı halının boş kalan yerine bakarak sigarasının dumanlarını savuruyordu. devriye bizim peşimizde. Köşedeki Sabuncu Seyit Efendinin kapısını çalıyordum. Fakat bittabỉ artık ihtiyâtla… Dün Mülazım Nâil Efendi dördüncü makbuzu getirmişti. hemen devriye koşup tahkik ediyor. Bazı aklı başında kimseleri kirli içtimailere davet ediyoruz. Dün gece geçirdiğim korkuyu tasavvur edemezsin Samime… Yunanlılar son hafta bizim böyle birtakım işler yaptığımızı haber almışlar. Hüseyin Nuri bu akşam karısına ianenin yekûnunu haber verirken nasıl topladıklarını da anlatıyordu: -Gündüzleri bu işleri yapmak kâbil olmuyor. Herife birçok palavra attım. değil mi? Bilakis. Vasıta olanları mutlaka yakalamak için mahallelerin içine salıverdikleri devriyeleri çoğaltmışlar. Bir kapı çalındı mı. Kapıyı açan Seyit Efendiye vaziyeti anlattım. taşınmış nihâyet şimdi yeri boş kalan halıyı.

Samime geçer… Çocuklar uyudu. -Ah o günler. Gece ilerlemişti. mütemâdiyen söylemek istiyordu. bilir misin? Paranın yekunu kabardıkça öyle bir neşesi artıyor ki… Samime Hanım bütün bunları gâh sevinç ve gâh endişe ile dinliyordu. hepimiz şen ve mesût oluruz..567 ediyoruz. Değil mi?.. Tabi biliyorsun bu paranın yirmi beş lirası bizim. -Bütün bunlar geçer.. Nuri. değil mi? Orhan’ın harareti nasıl? -Bu akşam iyidir. galip geliriz. Ara sıra geçen devriyenin ayak sesleriyle polis . bu sefer o kadar verilemez. Zavallı bu işler için çok yoruluyor. Mahpuslardan. Yunan nöbetçilerinin hudut karakollarının arasından geçerek buraya gelir. Vakıa evvelkiler de bundan aşağı değildi. -Baban artık kumar oynamıyor. Bütün paralar babamda toplanıyor. zindan mahkumlarından farkımız yok.. Yarına bir şeyi kalmaz. Adamda zaten zerre kadar perva yok ki… tenezzühe gider gibi o taraftan bu tarafa bu taraftan o tarafa geçiyor. Halıdan ne çıkar?. zahmet etmez. Daha garibi var. Peki toplanan ianeyi teslim alarak götürür. Gevezeli üstünde. Üç bin iki yüz lira… Hem beşinci ianede. Bütün paralar onda toplanır. Yani halının parası.. O günler !. Müsterih ol Samime. Fakat biz diyorduk ki artık kimsede takat kalmadı. O günden beri bir defa bile oynamadı. kimseye misâfir olmaz. Hayat artık cehennem oldu. İçimizde en şayan-ı itimat adam odur.. Şu fakir kasabanın verdiği ianenin yekununa bakmış. değil mi? -Hayır!. Halbuki ahâli eşyalarını satarak verdi. Hüseyin Nuri bu akşam çok mesuttu. Erkân-ı harbiyesini teftiş eden kumandan bizim makbuzları görmüş.. Yarın sabahleyin son ianeyi götürecek. Altı ay evvel yemin etmişti. Muntazam on günde bir. Zannederim. Garp cephesi erk-ı harbiyesinin verdiği makbuzu getirir. Kuva-yı Milliye zabiti Nâil Efendiyi tanımazsın! Ne deli çocuktur. Kasabaya yine bizim bayrağın gölgesinde mesût olur. bir kahve peykesinde yatar. Bir handa. Kim bilir ne kadar memnûn olmuş ki makbuzun arkasına el yazısıyla şunları karalamış: Teşekkür ve selâm Garp Cephesi kumandanı … Nâil Efendi bu makbuzu bize bir an evvel yetiştirmek için hemen akşamdan yola çıkmış. Bu kara günler elbet devam etmez. Son gelen makbuzda bizi çok sevindiren bir şey vardı.

Kalın kaşları çatılmış. Nihâyet aralarındaki elim sükûtu yine İmam Hayri Efendi bozdu. -Nuri Bey. Yalnız ikimiz vardık. İmam Hayri Efendi gelmişti. dedi.Bilmem! Artık sen düşün. sanki yüz yaşına girmişti. gözlerinin içine baktı: -Dün akşam baban. Pencereyi açarak gürültü etmek gelen Yunan devriyesine haber vermekti. sakin bir gecesinde.. Yahudi’nin kıraathânesinde oynadığı kumarda tam bin iki yüz lira kaybetti.. Haberin var mı? -Ne!.. Ağustosun durgun.568 düdüklerinden başka bir şey işitilmiyordu. ailemizin namusunu hiç düşünmedin mi? İmam Hayri Efendi yerine oturmuştu... Hüseyin Nuri bir şey sormaya cesaret edemiyordu... Aşağıdan aşina sesler işitince müsterih oldu. namusumuzu. . Gözlerini sattığı halının boş kalan yerine dikerek mırıldanır gibi: . İane faslı bitmiş.. Bîçare adam!. senin babanın kaç lirası vardı? -Bu nasıl sual Hayri Efendi? Ben ne bileyim. Ne diyorsun? -Evet! Dahası var. Bu zamanda kapılarını çalan kim olabilirdi? Pencereden seslenmek doğru olmazdı. şimdi askerî mübahese başlamıştı. Samime Hanım sofada bekliyordu. Hüseyin Nuri’nin cevabını bekliyordu.Ya bin iki yüz lirası? . Aman yarabbi!. Samime çocukların yattığı odaya geçerek onları yalnız bırakmıştı. … kasabasının fakir bir evinde bu zevc ü zevce hep Kuva-yı Milliye’den bahsediyordu. Kim bilir? Belki de bir dosttu. Baban ona iki bin lira teslim etti. Babam!. Samime Hanımla kocası biraz korku ve biraz hayretle birbirlerine bakıştılar. Bunu nasıl yaptın? Bizi. Hayri Efendi kalın ağızlığına takılı sigarasını kül tablasına bırakarak ayağa kalktı. Zavallı muallim bir dakikada çökmüş. -Ah yarabbi!. pos bıyıkları. Bugün akşamüstü Nâili Efendi toplanan ianeyi teslim almaya gelmişti. Hayri Efendinin çehresi çok endişeli idi. Hüseyin Nuri lambayı eline aldı. sanki yüz mavzer kurşununa hedef olmuştu. Bir dakikada çökmüş. Gözlerini tavanın bir köşesine dikmiş.. Hüseyin Nuri Bey tâ önüne gelerek.. Sokak kapısının tokmağı hafif hafif vurulmamış olsaydı musahebeleri daha saatlerce sürerdi. sakalı dimdik olmuştu. merdivenleri yavaş yavaş inmeye başladı. Bir selamdan başka ağzında laf çıkmamıştı. Bir dakikada çökmüş sanki yüz mavzer kurşununa hedef olmuştu.

Şimdi ne yapacaktı? Hüseyin Nuri. Zavallı muallim. . Çehresinde kat’î kararını vermiş adamlara has bir ciddiyet ve gerginlik hasıl olmuştu. -Ödeyecek misin? Ne ile? Ne ile ödeyeceksin? -Yalvarırım sana Hayri Efendi mademki bunu senden başka bilen yoktur. dedi. Bana bu iyiliği yap. bu iyiliği benden esirgemezsin. Hüseyin Nuri’ye mülayimâne bakıyordu. Nâil Efendinin yattığı hana git. değil mi? Hayri Efendi cevap vermiyordu.569 -Bunu. dedi. Her tarafı titriyordu. bundan ne çıkar? -Bu parayı on güne kadar ben ödeyeceğim. evimde iki liralık eşyam yok… İmam Efendi ellerini açarak “Ne yapayım?” der gibi bir işaret yaptı. o halde bunu on gün kimseye söyleme. Hayri Efendi’ye biraz daha yaklaştı ve aynı sesle: -Hayri Efendi. Hayri Efendi mütereddit idi. Hüseyin Nuri saatine baktı: -Yani dört. Param yok. Yarın sabah hareket etmeden kendisini mutlaka görmek istediğimi söyle ve kimseye bir şey açmadan Nâil Efendinin dönüşünü bekle. Maksadını duvarlardan saklıyor gibi gayet yavaş: -Bana bak. dedi. Bunu yaparsın. Babamın hırsızlığını. Nâil Efendi ne zaman gidiyor? -Yarın şafak sökerken. sen büyük kalpli bir adamsın. Bu müddetin nihayetinde bu paranın ödenmiş olduğunu göreceksin. Yahut bir hafta. Dediklerini kabul ettiğine alânet idi. bu cinayetini on gün saklar mısın? -Peki. Elini İmâm Efendinin dizine koydu. ben nasıl öderim. beş saat sonra. -Şimdi senden bir ricam var. Hüseyin Nuri yüzünü karısına yaklaştırdı. Senden bir şey daha rica ederim. Elini karısının boynuna dolayarak yanına oturttu. emlağım yok. Bu hırsızlığı iane verenlerin hepsine söylemeyi bir vicdân borcu telâkki ediyordu. Ayağa kalktı. Bu fakir yuvaya bir felâket kanat germişti. Vakit çok geçmişti. Hüseyin Nuri başını kaldırdı. -Evet. Hayri Efendiyi teşîden dönüp odasına geldiği zaman karısını ayakta kendisine muntazır buldu.

Küçükler her şeyden bî-haber mışıl mışıl uyuyorlardı. Asker elbiselerini küçük bir paket yapmış.. Yaralıların toplanması. Bana düşen bir vazife var. Yok… Sakın mümânaata kalkma… Kat’iyen bu teşebbüsümden dönemem. Sabaha bir saatten fazla vardı. Belki yarım saat tek bir kelime bile söylemeden onların yüzüne baktı. dönemem. dedi. Hüseyin Nuri o gece hiç uyumadı. Samime şimdi hüngür hüngür ağlıyordu. şehitlerin defi ile uğraşıyorlardı. beni sever misin? -Allah aşkına Nuri. -Mutlaka gideceğim.570 -Samime. Sokak kapısının aralığındaki veda pek hazin oldu. açıkça söyle. koltuğunun altına sıkıştırmıştı. Bir saat sonra fecrin ilk ışıkları karşıki dağlara serpilirken iki genç yolcu gizli geçitlerden. Hüseyin Nuri’nin tüyleri ürperdi. kimseye görünmeden Kuva-yı Milliye’ye gidiyorlardı. Samime kollarını kocasının boynuna dolamış.. benim asker elbiselerimi çıkar. Ne olmuş? Hayri Efendi ne haber getirdi? -Samime. Çünkü gitmem lâzım. Anlıyor musun. Karısının yüzüne bakamıyordu. çok zaman derelerden. Yarın Nâil Efendi ile Kuva-yı Milliye tarafına geçeceğim.Hayatta seni mes’ut edebildim mi? . Bir türlü baş uçlarından ayrılamıyordu. son bir defa daha öptü. Hıçkırır gibi: -Ya ben … Ya çocuklar !. durmadan ağlıyordu. kat’î kararını tekrar etti. Samime sandığından kocasının harb-i umûmiden kalma asker elbiselerini çıkarırken bohçalarının ötesine berisine gözyaşları damlıyordu. Karısına baktı. Oradan geçebilseydik. 26 Ağustos akşamı karargâh zabitlerinden üç tanesi Hilâl-i Ahmercilere yardım ediyordu. bataklıklardan geçerek. Buraların artık kurdu olan Nuri Efendi anlatıyordu: -Eğer şu sırtı Yunan taburu karargâh yapmasaydı yolumuz böyle bir gün sürmezdi. Başını kocasının göğsüne dayamıştı. mutlaka. çabuk söyle. beş. Dudakları titriyordu. ne var? .Nuri bana her şeyi söyle. Sonra eğildi. Çok mühim bir iş. dedi. keçi yollarından. Harp meydanı . altı saatte varırdık. Çocuklarının yatağı başına geldi. Onları yanaklarından öptü. Yavaşça kapı kapandı.

namusunu…. Nâil onu kollarının arasına aldı. 18 . Mecruh gözlerini açtı. 15 Kanun-i evvel. Karıma da. Mülazım Nâil Efendi bir Hilâl-i Ahmer grubuyla beraber muin bir sahada çalışıyordu. Mendiliyle yüzündeki kan pıhtılarını silerken zavallıyı tanıdı. korkunç kızıllıklara bürünüp çıplak dağların ardından yatarken Hüseyin Nuri can vermişti… Fuat Bahattin HAYAT.söyle… Babaları…. babasının borcunu…. Hafif bir tebessümle Nâil’e aşinalık etti. Başı ve kolları düştü… Güneş 26 Ağustos gününe veda ederek. gözlerini kapamıştı. Yaralılar içinde birçok dostlar vardı. Sonra bir elini onun boynuna atarak kesik kesik söylendi. Dehşetten yerin altı titremiş yalnız Yunanlıları değil. temizledi… Yüzü buruştu. nr. ah! Hüseyin Nuri! dedi. çocuklarım da ….55. taşı. De ki Hüseyin Nuri…. Tâ yanı başında ağır bir yaralı yatıyordu. söyle….16. Haykırır gibi: -Nuri. Çehresi buruşmuş. 1927. c. Dişlerini. Sür’atle döndü. S. Bir aralık acı bir inilti duydu. Sağ gözünün altından bir kurşun ve omzundan derin bir süngü yarası almıştı.3. çeneleri birbirine geçecek gibi sıktı. -Nâil… Nâil… Gittiğin zaman Hayri Efendiye… iane verenlere…. ödedi….571 mahşerden numune idi.. 17. toprağı bile alt üst etmişti.

söyledim ya. Fakat bir kısmı surat eder. Yine bilirim ki vefat etmiş dostları bu dünya gözüyle görmek nasıl imkansızsa bu parayı görmek de öyle imkânsızdır. . Beni dolandırmak. Beni haraca kesen bu arsız dostlar arasında bilhassa bir tanesi vardır ki bütün ötekilere rahmet okutur : Eski mektep arkadaşlarımdan çakır İlyas. Bir kısmı bu tenzilâta güler. onu dolandırmak demektir. eksiği tamamlamak için bazı tanıdıklara müracaat etmemi tavsiye ederler. yumuşak yüzlü bir adamım. Bunlar en sevdiklerimdir. netice itibariyle. Yarın mutlaka iade edilmek üzere bir ila on liraya ihtiyacı vardır. Bir zarara veya haksızlığa uğradığım zaman benden evvel o feryat eder. mesela beş para isteyenle iki liraya sulh olabilmektir. 0 ne fedakâr insandır yarabbi!. Bazı dostlarım vardır ki iyi olacak hastanın hekimi ayağına gelirmiş gibi bir sözle elimi sıktıkları.. yahut başıma geleni bilsen bu sabah… diye bir hikayeye başladıkları vakit yüreğime gâh ağır hüzün gâh bir derin heyecan çöker. Bu meselede benim için tasavvur edilecek yegâne muvaffakiyet dostlardan bazılarını tenzilâta razı etmek. Fakat bu kat'î kanaate rağmen yine istenilen parayı veririm. istedikleri para ile aldıkları arasındaki farkı ceplerinden çalınmış bir para addederler. Çünkü cebimdeki parada onun da hissesi vardır. Sonra fazla pişkin bir zümre vardır ki bana. Arkadaşımın bu isyan ve teessürü gayet haklıdır.572 BİR KURTULUŞ HİKAYESİ Bir arkadaş anlattı: Ben yumuşak yüzlü bir adamım. faize razı olur. Bilirim ki bu arkadaş ya cüzdanını kaybetmiş ya ahlâksızın biri tarafından dolandırılmıştır. Çünkü bu masalların envaını yüzlerce defa dinleye dinleye artık ezber etmişimdir.. Beni kafese koyanlara kızar. «Bu ne yüz yumuşaklığı canım? Bu alçaklar seni kuru hasır üstünde bırakacaklar» diye bana çıkışır. Sözün arkasını dinlemem. Çünkü.

İnanmayacaktı. beni takip etmişti. Bu vaat bizim İlyas’ın vaatlerinden daha uzun vadeli olmakla beraber herhalde daha emindir. denizlerde dolaşmazlardı. karda kışta. Şuna bir uğrayalım. Benden aldığı paraları ayıyla. Her sayfanın ve her ayın sonunda yekûnlar çıkarır.573 Çakır İlyas benim bütün işlerimi. mamafih her şeyin bir hududu var. para hak . bir namus borcu için hemen paraya ihtiyacım oldu. Bir defteri vardır ki. Bu üzüntülü vaziyetten kurtulmak için yol değiştirmekten. Demek hain kaçtığımı görmüş. İlyas benim işlerimi takip için sarf ettiği zamanın onda birini daha kârlı bir işe sarf etseydi muhakkak benden aldığının on mislini kazanırdı. saatiyle oraya kaydeder. Bak bakalım şu alacaklarının yekununa hiç olmazsa bu paranın onda birini şimdi bulup vermelisin!. üstünde on bırakmayacağı muhakkaktır. Fakat kazancın bu şekli galiba daha tatlıdır. Parasız ve neşesiz bir günümdü.. Borçlu bir insan gibi karşısında ezilip büzülecektim. —Senin kiracının bugün aylığı getirmesi lâzım gelirdi. Cenabı Hak bize ahrette on mislini verir» tarzında bir vedalaşırsınız. Şimdi maaş geldi. Bir muhtaç fakire para verdiğiniz zaman: « Eksik olma. günüyle. dedim. dağlarda. maliye tahsil şubelerinin defterlerinden daha muntazamdır. Hemen bir sokağa saptım. Çakır İlyas gayet muntazam adamdır. nerden ne alacağımı benden iyi bilir. İlyas’ı kolundan tuttum : —Çıkar defteri İlyas. «Vakt-i merhunu» geldiği zaman borcunu tamamıyla ödeyeceği. Para isteyecekti. Yok diyecektim. karşıdan çakır İlyas’ın geldiğini gördüm. Öyle olmasa zengin av meraklıları istedikleri balık veya kuşu parayla çarşıdan alırlar. boğulacak bir hayvan elde etmek için. Yahut: — Hemen daireye git.. kaçmaktan iyi çare yoktu. Fakat beş dakika sonra başka bir sokakta gene onunla karşılaşmayım mı? Dudaklarında tebessümü vardı. Birdenbire içimde çılgın bir hiddet uyandı.

574 İlyas düştüğü kapandan kurtulmak için bir çok kıvrandı. 1928. Bu sevgili arkadaşın bir daha görünmediğini söylemeye bilmem hacet var mı? Şimdi sokaklarda kaçmak sırası ona geldi. Reşat Nuri HAYAT. nr. fakat avımı sımsıkı yakalamıştım. Sonra dostlardan istikraz çareleri gösterdi.Evvelâ beni bugün paraya muhtaç olmadığına iknaya çalıştı.107. Nihayet kendisini yarın saat beşte bir gazinoda beklememi rica etti ve gitti. dediğini işitiyorum.5. c. Çakır İlyas’ın ötede beride benim için: -Çok iyi arkadaştı… Yazık ki son zamanlarda onun da ahlâkı bozulmaya başladı. 20 . 19. 13 Kanun-i evvel. s.

Ben meselenin nezaketini anlamış. Fakat o söylediğim en tuhaf hikâyelere gülmüyor. güzel dudaklarını büzerek acı acı sırıtıyordu. anası yan gözle aksi aksi baktı. sofra geniş bir nefes aldı. Babası bir kaç kere öksürdü. gürültü çıkarmadan ağız tadıyla sofradan kalkmamızı müyesser etti. tuvaletten bahse başladım. Bunlar onun en hoşlandığı şeylerdi. küçük kız kardeşi eteğini çekti. bir hırıltı.. Artık yemekte konuşulacak en iştah açıcı bahsi bulmuştuk. Ailenin büyük kızını sofrada gördüm: Eli çenesinde. Fakat o aldırmıyor. dostlarımı bu acıklı vaziyetten kurtarmak için maskaralığa başlamıştım. Lâkırdıyı dedikoduya çevirdim. daha ziyade sinirlendiğini gördüm. boğuşmaya hazırlanan bir kedi gibi sırtını kamburlaştırıyor. derin derin göğüs geçirdiğini işittim. Küçük Hanımın nihayetsiz bir ölmek ne güzel. Fırtınanın önünü almak imkânsızdı. ortaya bir ölüm sözü atılmıştı. Gürültü koparmadan hayırlısıyla buradan çıkıp gitmekten başka bir şey düşünmüyordum. rikkatle «Ah . gâh şen ölümün güzelliklerinden ve saadetlerinden bahsetti. Küçük Hanım ona da alâkadar olmadı. Fakat onun her zamanki gibi memnun olacak yere bilakis kızdığını. fakat kimse bu hava tebeddülünü fark etmemiş göründü. Bir aralık. Çaresiz sustum. gâh mahzun. uzun siyah kirpikleri yaşla doluyordu.575 ZEHİRDEN ŞİFA Bir dostumun evinde akşam yemeğine davetliydim.» dediğini. sofrada bir kavga çıkarmaya bahane aradığını hissetmiş olacak ki fazla ısrar etmedi. kaşığıyla eziyor. iğrenç bir hamur haline getirdikten sonra bırakıyordu. Aile onun taşmaya. Nihayet Allah.. tabağına konan yemekleri yemiyor. Genç kız bülbüller gibi açıldı ve yemekten kalkıncaya kadar gâh dolgun. Bu çok iyi bir alâmetti. gözleri dolgun mütemadiyen düşünüyor. Nihayet sinemadan. dişlerini çıkarıyordu. çatalıyla didikliyor. Gözlerindeki şimşekler sakin bir yağmur bulutuna tahavvül ediyor.

küçükhanım bu gece bana fazla müteessir göründü de.. dedim.. Gayet halim selim bir adam olan dostum o dakikada bana meşhur kadın katili Landrü gibi göründü. Dışarıda korkunç bir çığlık koptu: —İmdat.. Kadınlar haykırışarak sofaya uğradılar. Bu ne korkunç soğukkanlılıktı yarabbi! Tüylerim diken diken olmuştu. » Baba kız birbirlerini kucakladılar. Kapıdan çıkarken bir etajerin önünde durdu. Küçük Hanım kendini zehirledi. cenaze marşı olduğunu tahmin ettiğim bir şeyler çalan Küçük Hanım bir aralık ayağa kalktı. Kalbim birdenbire çarptı. dedim. Alnımdan öp beni.. Ben gene dayanamadım: —Aman! Aklıma fena fena şeyler geliyor.. aşağı kattaki doktora haber ver. Elim ayağım titreyerek: —Bu ne hal. Yetişin. Dostumun yanına geldi. Üstünde «Tentürdiyot» yazıyordu. Vakti müsaitse teşrif etsin. kimseye göstermemek istiyor gibi bir hareketle oradan büyücek bir şişe aldı......576 Dostumla karşı karşıya rahat bir koltuğa yerleşmiş. .. öteden beriden konuşarak kahvemizi içiyorduk. de. bu esnada yanımıza gelen karısıyla konuşmağa başladı. Sekiz on dakika kadar bir zaman geçmişti.. ben artık uyumak ihtiyacına mukavemet edemiyorum.. Genç kız salondan çıktıktan sonra dostuma telâşla: —Çocuğun aldığı şişeyi gördünüz mü? Demin tesadüfen elime alıp bakmıştım. Fakat hayret! Dostum sadece: «Evet biliyorum!» dedi ve daha evvel başladığı bir hikâyeye devam etti... Dostum gene aldırış etmedi. Piyanosunda kendi kendine. bağırmıyorsun ? böyle bir felâket karşısında nasıl çıldırmıyorsun. benim küçük babacığım. Dostum hiç telâş göstermeden hizmetçiye emretti: —Kızım. Küçük Hanım kendini zehirledi. Tedaviden sonra bir tavla atarız. Babasına alnını uzatarak şairâne bir sesle: «Adiyo baba dedi. Ayrıldıkları zaman kızının gözleri yaş içindeydi.

Adamcağız hemen yetişerek icap eden ilaçları verir ve yeni bir vak'a çıkıncaya kadar. Dostum elimi tuttu: — Telaş etme. Aşağı katta bir doktor birbirleriyle sinirlendikleri vakit tentürdiyotla intihara dostumuz vardır. nr. birkaç hafta rahat yaşarız... dedi. s. kavga ettikleri vakit yahut da lodos havalarda hiç sebepsiz teşebbüs ederler.108 . 20 Kanun-i Evvel 1928. c.577 Zehirlenmiş kızın odasına koşmak için yerinden fırlamıştım. 20 . Dostum gülümseyerek cevap verdi: — Şişenin üstünde tentürdiyot yazar. Nasıl ki doktorun panzehiri de biraz limon ve nane suyundan başka bir şey değildir.Hasta bu şifalı zehrin tesiriyle rahat uyuyor ve ertesi sabah neşe ve sıhhat içinde uykudan uyanır.Karım ve kızlarım istedikleri bir şeyi bana aldıramadıkları. Reşat Nuri HAYAT.19.5. bu bizim mesut aile yuvamızda her hafta tekerrür eden bir komedyadır. Fakat içindeki ilaç kınadan ve sinirleri rahat teskin edecek bazı maddelerden ibarettir. — Güzel ama ölümle şaka olur mu? Ya bir defasında Allah esirgesin.

bir ne istediğini. şiirden daha ehemmiyetli bir şey bulunabileceğine inanmamışlardı. Hüseyin Vedat’ın yazılarında bir olgunluk. dostum diye takdim etmekten utanmadı. Yeni mevkilerindeki farka rağmen Hüseyin Vedat onu gene umulmaz bir vefa ve sadakatle kucakladı. onda bilâkis bir tereddüt. bu hayata rağmen Hüseyin Vedat sanata ve şiire umulmaz bir vefa ve sadakat gösterdi. Orada zengin bir hayat geçirmeğe. İkisi de oldukça okunuyor ve beğeniliyordu. Fakat ne de olsa bu zenginlik onların birbiriyle evlenmesine ciddî bir mani teşkil edemezdi. * * * Hüseyin Vedat genç ve güzel bir dul ile sevişti. kendi kendine düşündüğü ve şiir yazdığı saatler oluyordu. kuyumcunun bütün itinasıyla işleyerek son şeklini verdiği eserlere mahsus pürüzsüz bir güzellik vardı. Hüseyin Vedat bir gün İskenderiye sokaklarında eski bir İstanbul arkadaşına tesadüf etti. İstanbul’daki efendisi namına Mısır’dan mal almağa gelmiş Niyazi isminde ehemmiyetsiz bir tüccar kâtibi. Küçük yaşta yaşamak derdine düşmedikleri için bir çok seneler dünyada sanattan. ne düşündüğünü pek bilememe sıkıntısı sezilirdi.578 İKİ RAKİP ARTİST Bu iki şair mektep sıralarından beri birbirlerini kıskanırlardı. Yeni aile düğünden sonra Mısır’a gidip yerleşti. Fakat Hüseyin Vedat nedense bunu pek iyi bir alâmet saymaz. . Hasan Nejat’a gelince. Mamafih. Genç şair müstakbel eşini şüphesiz böyle düşünmemişti. seyyah kuşlar gibi güzel mevsimler ortasında memleket memleket dolaşmağa başladılar. öptü. Bu kadın zengin bir Mısırlıydı. içinde neler sakladığı belli olmayan bir karanlıktan korkar gibi korkardı. İkisi de hali vakti yerinde iki ailenin çocuklarıydı. koluna takıp büyük meclislere götürmekten. Bu şüphesiz Nejat’ın zararına bir şeydi. Etrafını saran bin çeşit eğlence arasında en mesut vakitleri gene kitaplarıyla yalnız kaldığı.

Fakat bu hastalık üzerine inadını kırdı. Bir zaman uzak bir akrabanın yanına sığındılar. Fakat ne oldu ne geçti pek bilemiyorum. Vedat bu bahiste Niyazi’den ehemmiyetli bir lâkırdı ve fikir beklememekle beraber gayri ihtiyarî alâkadar oldu ve sordu: — Anlat bakalım öyleyse.. tarih filan ne istersen yaz getir. Bir arkadaşın yardımıyla ona postahanede bir memuriyet buldular... Nejat’la sen iki uzlaşmaz rakipsiniz. yahut ta bu çocuk fazla hassas olduğu için olmayacak bir şeye gücendi. sert bir çehre ile.579 Niyazi Vedat ile Nejat arasındaki ezelî davayı biliyordu. «borç para» diye ötekine berikine yalvardı. Çünkü zavallının işleri hiç iyi gitmedi. . Bu esnada anası hastalandı... parasını verelim» diyorlardı. Açık konuşmama müsade et.Şair acı acı gülümsüyor. —Pek güzel. Artık gönlün rahat olsun. bir aydan fazla tutunamadılar. yarı da kendine gösterilen ikramlara bir mukabele olarak dedi ki: —Madem ki bu kadar yakın iki dostuz.. çok sevişmenize rağmen birbirinizi yere vurmağa çalışırdınız değil mi? Vedat kaşlarını çatarak... Bilâkis mağlûp Hasan Nejat’tır.. Sonra aldığı bir kaç parayı iade edemediği için dostlarından bucak bucak kaçmağa başladı. Çok defa sokakta aç gezdiği halde... Bu ev babasından kalan mirasın son kırıntısıydı. Onu memuriyetinden attılar. Orada da ancak iki ay tutunabildi.. Öteki aldırmayarak devam etti: —Münasebetsizliğimi doğruluğuma bağışla da devam edeyim.. Aksi bir tesadüf olarak o ay içinde evleri de yandı.. Roman... İhtimal istiskal edildiler.. —Mağlup benim değil mi? —Hayır.. Felâket onu tembelleştirmişti de.. Tembelleştiğini söylemiştim ya. Bir akşam yarı ciddî. Babıali tabileri: «Sen maruf bir şairsin.. —Ne münasebet? dedi. Devam et.. Vedat gözleri parlayarak sordu: — Kabul etti mi ? — Hayır. Evet siz sonu ne zaman geleceği belli olmayan bir boks maçına tutuşmuştunuz. Zavallı çocuk hasta anasıyla beraber hemen hemen sokakta kaldı.. düşünüyordu. halini hiç belli etmemişti. feci bir sefalet içinde öldü.. zavallı Nejat. Bence artık netice göründü. — Nejat mağlûptur.

hakaretine uğruyor. Nejat’a gelince... budalaların alayına. Benim yaşadığım havada sanatkâr yetişmez. sohbetler yapacak.. Karnının. etrafındaki yağlı enseli erkekler. Nejat’ı kim bilir ne beslemiş ne zenginleştirmiştir. Nejat bir zaman uğraştıktan sonra vaziyetini düzetmekten ümidini kesince yüzüğü iade etti.5.. Güzellik ve ilham perisiyle. yalancılık etmeye mecbur oluyor. Ben şimdi seni aldatmaya gidiyorum. Onun bir vücut ve şekil alması lâzım gelse mutlaka senin vücut ve şeklini alırdı» tarzında bir soğukluktan sonra muhteşem masasının başına geçerek ve başında daha hazım olmamış içki ve yemeğinin ağırlığıyla bir şaheser yazı verecek... Çünkü bunu o yapmasa kız yapacaktı. Zavallı çocuk bir genç kızla nişanlıydı. dedi. s. herkesten fenalık görüyor. nezahatini kaybediyor. hayalinin bütün açlıklarını doyurmuş adamdan sanata hayır gelir mi? Efendi mükellef bir ziyafet sofrasında yemeğini yiyecek.. anasını kaybediyor... Vücutsuz bir periyle. Artık mücadeleden vazgeçiyorum. Hüseyin Vedat hâlâ acı acı gülümsemekte devam ediyordu: —Zavallı saf arkadaş. Gazeteler onu acı acı hırpalarlar... Bu tam zamanında olmuştu. o beni feci surette mağlûp etmiştir. 1929. dilencilik. heyecanının taşkınlığı ve samimiliği içinde bütün zarafeti.... Bir insan ki günlerce aç geziyor. dansını edecek.. nr. yüzsüzlük. Orta kıymette birini birkaç ay içinde derleyip toplamağa kâfi olan bu felâketler. 16. sevdiğini kaybediyor. Bu felâketlere bir de şifa bulmaz bir gönül yarasını ilâve edersen niçin Nejat’tan hayır kalmadığını sen de anlarsın.. 21 Şubat. sen bana. Biraz sonra sakinleşerek hüzünle sözünü bağladı: —Benden geç.. İstanbul külhanlarının diliyle sövüp sayıyordu. Görüyorsun ya hayatın bu kadar feci bir surette hırpaladığı.117 . nihayet vücudu vücuduna değdikçe kasap çengellerindeki kesilmiş etlere dokunmuş gibi ürpermeler veren bir sevgili zevceye: «Haydi şeri. Onu dehşetli suretle seviyordu. oyuncak gibi kadınlarla şakalar. O da yok.... bilâkis gayet kötü bir haber getirdin. c. Nerde bu bolluk? Kibar sosyetenin çiçekli lisanını artık kendi ana dili gibi kullanmaya alışmış olan Vedat. nakavt ettiği bir adamdan hiçbir şey beklenemez... şampanyasını içecek... 17 . Fakat kıskanma. Partiyi kaybettim. Sen uyu artık.580 — Zavallı adam dünyada her şeyi şiire feda ettiğine göre bari yazdığını beğendirebilse. Reşat Nuri HAYAT. mizah mecmuaları şiirlerine alaylı nazireler yazarlar.

dedi. O gecede gene ağaçlar birçok güzel kadın ve erkeği gizlemiş. fakat ne buraya uğramış ne de bu âlemlere iştirak etmiş. Nihayet bir gece. Sevgililer gündüzleri bunların gölgeliklerine sığınır. İhtiyar gözlerimden düşüncemi okumuştu. bu mesirede emellerine muvaffak olurlarmış. Sevenler.581 DİNMEYEN VOLKAN Köyün bu yeri hakikaten güzeldi.. Bu mesireye «Sevilenler Çayırı» derlermiş.. Yanımdaki köyün ihtiyarı fazla düşüncelere daldığımı görünce gülerek: —Oğul. ağaçların altında zevk ve eğlence içinde yüzen genç kızlar. Bu mesirede yanık maniler. demiştim. Günlerce sevgililerine kavuşamayanlar. Bizim köyün en akıllı. güzel delikanlısı görüldüğü zaman. onların her nazardan uzak tatlı anlar geçirmelerine âmil olmuştu. şuh .. Çimenlerin üzerine çömelerek bana. Bu tabiî güzelliğin karşısında uzun uzadıya baktım. Köyün mahcup. Vaktiyle bu bataklığın bulunduğu yerlerde güzel bir mesire varmış. Durgun suların üzerindeki sarı renkli çiçekler. sazların gölgesi bu köşeye tabiî bir güzellik vermişti. bu mesire yerine gelmeğe karar vermiş. İhtiyar acı acı gülerek başını iki tarafa salladı: —Güzel mi? Bu bataklık tıpkı fettan bir kadına benzer. burası galiba hoşuna gitti. bu bataklık olmadan evvel buralarda derin gölgelikli çınar ve söğüt ağaçları bulunuyormuş.. bu kadar ehemmiyet verdiği bataklığın hikâyesini anlatmağa başladı. en güzel gençlerinden biri bu «Sevilenler Çayırı»nın ismini duymuş. bu köşelerde ruhlarında toplanan arzu ve emelleri sevgililerinin kulaklarına ancak bu mesirenin gölgeliklerinde fısıldarmış. geceleri de bu ağaçların sinelerini en rahat yataklara tercih ederlermiş. söylemeyi unuttum. Evet babasıdır bunun hikâyesi bir efsane gibi ağızdan ağza dolaşır. Bak. Bu bataklığın etrafa yaydığı sıtma mikroplarını ben düşünememiştim. Köyün genç delikanlıları ellerinde sazları gönüllerinde sevgileri mehtaplı geceleri hep bu köşelerde geçirirlermiş. —Bu bataklık memleketin babasıdır. Bu köyün bütün felâketini bu bataklık yapmıştır. gönülden gelen sesler duyulurmuş. Gözlerimi bu güzel köşeden güçlükle ayırarak cevap verdim: —Hoşa gitmeyecek gibi değil ki. çınar diplerinde oturan genç kızlar yerlerinden fırlamışlar. yalnız oturmaktan fazla üzülen ve fazla düşünen genç. İhtiyarın hakkı vardı. Genç bu köşeden görününce söğüt ağaçlarının altında.

en hazin gönül manileri okumuşlar.. istiğnalar görülmüş. En güzel kızlar onun kulağının dibinde.. gün geçtikçe kalbinin de gözlerini takip ettiğini anlamış. Bakmış ki sevdiği kadın başka kollarda aşkın lisanını terennüm ediyor.582 kadınlar fırlamışlar... kalpleri inleten sözler söylemişler.. Genç ne bu bakışlardan ne de bu sözlerden müteessir olmuş.. fakat bu şaşkınlık kalbindeki aşkı söndürmemiş... O gözlerini bir köşeye daldırmış. Bu serptikleri heyecan. Bir akşam vakti. bu gencin yanında gönülleri şaşırtan. şuh kadınlar. genç gönlündeki aşkı her gün biraz daha fazlalaştıran gözleri seyretmek için buralara gelmiş... Bir gün köyün yabancısı olan ve simasında fazla güzellik bulunmayan. Kalbinde toplanmış olan elem ve emelleri birer birer anlatmış.... Genç hiçbir şey düşünmeden kadının üzerine atılmış.. Genç kadın delikanlının kalbini büsbütün kanatan ve hırpalayan bir bakışla genci süzmüş. Bilâkis o aşkı tahammül edilmeyecek kadar fazlalaşmış. Kendisine bin bir iltifat sunan. Ne kızlar ne kadınlar bu yalvarışlarından vazgeçmişler ne de genç bu yalvarışların önünde kalbinde bir iz yapmış.. köyün müstağni gencinin evvelâ gözlerini kapmış...... Gencin koyu siyah kirpiklerle çevrili yeşil gözleri beyaz köpüklerini göstermeyen. müstehzi çizgilerin süslediği dudaklarından şu sözler serpilmiş: —Bana hak veriyorsun.. gözlerinde kıskançlığın en bariz izleri beliriyormuş. günlerce bu yalvarmalar.. gönlünün istediğini aramış.. O güne kadar kendisini hakiki bir aşk kahramanı bilen ve zanneden genç şaşırmış.. . işve dağıtan kadın ve kızlar arasında gönlünün aradığını bulamamış..... Kadını kollarından tutup sarsarak: —Nasıl. aşkını kabul ettiğin de bir çocuk değil mi? Kadın gülmüş. o güne kadar görmedikleri bu güzelliğin karşısında ruhlarında toplu bulunan heyecan ve helecanı dağıtmışlar. Sen çocuk olmasaydın kalbin hakimiyetini kabul ettiği bir gencin çocuk olmayacağını anlar ve bilirdin. Bu haftalarca devam etmiş. dakikalar geçtikçe coşan ve fazlalaşan birer dalgaya dönmüş.. Bir gece onu yakalamış. demiş.. Yalnız dolaşan bu kadın. herkesi titreten genç kızların bakışları köyün genci üzerinde hiçbir tesir yapmamış. istihza ile bükülen dudaklarından şu sözler dökülmüş: —Çocuk. yalnız siyah büyük gözlerinden aşk ve sevdanın en ince ve en hassas izlerine tesadüf olunan genç bir kadın mesireye uğramış..

İhtiyar hikâyesini bitirmişti. dedi.5.17. 16 Mayıs. O dakika derin bir aşkın kuvvetli izlerini taşıyan yeşil ve sonsuz ufuklara.129 .... nihayetsiz engin denizlere benzeyen gözler sönmüş. aşk da onun içinde gizli olan çirkinlikleri meydana vurduracak birer kuvvettir. nr. Sevilenler mesiresinde hayatı anlatmayan basit güzelliğe mukabil.. hayatta bir kadın volkanları tutuşturacak. çayırlar bir göl halini almış. Anlattıklarına göre bu gözlerin söndüğü yerde bir fırtına olmuş. Benim hikâyenin tesiri altında düşüncelere daldığımı görünce tabakasından yeni bir sigara yakarak: — Görüyorsun ya delikanlı. Onun kalbinin içinde yaşayan sevgi dinmeyen bir volkan halini almış.. bugün burada her saniye zehirlerini kusarak onu tasvire çalışan bir bataklık var. c. Yanan ve bir türlü dinmeyen volkan. 1929... O günden beri buraya “Sevenler Çayırı” derler. Hikmet Şevki HAYAT. ağaçlar devrilmiş. genç kadını seven erkeğin silahı duyulmuş. Tam geriye döneceği zaman.. s...583 Genç bu söz üzerine zavallı bir vaziyette geri dönmüş. gözlerde ateşli izlerini göstermeyince «Sevilenler» mesiresi sarsılmış.. 18 ..

peşlerine taklaş gel. Ayşe kız tane tane söyleyerek yazdırır ve inanmadığı için sonunda bir defa da okuturdu: Fatma gız! İstanbul’u bir görsen! Sizinkiler buraya gelirlerse hiç mızırdanma. dünya malumatı olarak öğrendikleri için Ayşe kızla Fatma kız da akşamları beklediler ve herkes yerli yerine çekildikten sonra gizli. Ve ertesi gün beraberliklerinin arasına beş yüz küsur kilometrelik bir ayrılık acısı çöktü. ancak yazdıran ne derse öyle yazılmalı. beraber hizmetçi oldular.584 AYŞE KIZ x FATMA KIZ: SAADET İkisi çamlı çakıllı bir dağ köyünün kızlarıydı. Fatma kız Ankara’daki kapısında kaldı. Okuma yazma bilmedikleri için mektuplarını başkalarına yazdırırlar. başkalarına okuttururlardı. Fakat her gözyaşında bir parça yaz yağmurluğu vardır. Ayşe kız. Ayşe kız efendilerle İstanbul’a gitti. birbirlerine ağladılar. Bu hasretliğin ifadesi nemli bardaklardan kuru kaleme. Çamlı dağın kızları uzun zaman bu mantıklarına sadık kaldılar. Fatma kız. Yalnız bu başkalarından kendilerine bir şey yazıp ilave etmek salahiyetini esirgemişlerdi. sarışın bir sevimli idi. Bunu eskiden gelen hemşerilerinden ilk. hatta yorgan altında sessiz sedasız. Yazı başkasının olabilir ama söz gönülden gelmedir. ince endamlı bir esmer güzeliydi. ablak. Burada su vapurları var ki sorma gız! . El kapısında ne açık gülünür ne açık ağlanır. Beraber büyüdüler. hışırdayarak kapıda geçti.

Ayşe kızın mektubundan: " Gız Kayaş’ta çıkardığın o resimdeki galabalık kim? Ne şık. böylece malum ola. Deyişe bakılınca eski Ankara’nın yed kızı varmış. hanımlar öyle! senin yüzün benden esmer çıkmış ayol! Yaz güneşi mi çarptı ki?. „ Fatma kız da bu tertipe göre yazdırdı: "Ayşe kız! bizim beyefendinin mesnedi gelen seneye artacakmış. Burası da güzelleşti. Bu çipçirkin kümbet olmasa burası da sizin oradan güzel olacak emme bir türlü bu kubat şeyi kaldırmıyorlar. şuncacık kıpırdamıyorlar. Böylece malum ola.. ne bileyim ötesini. Ben de o vakit geleceğim.. Bu mektubu yazan... Bir kral kızı varmış da babasından izin almadan bir köylü oğlana işmar ettiği için babası bu kuleyi yaptırmış kızı orada kırk bir sene kapatmışmış.. tencereyi koy süt kaynat. „ Ve bir sürü klasik selamlardan sonra her mektupta: “Bu mektup Ayşe kız tarafından yazdırılıp Fatma kız tarafına gönderildi. „ Fatma kızın mektubundan: . bunlar babalarından gizli çoban çocuklar ile evlenmişlerde ondan taş olmuşlar. ne kostak beyler. Ben de selam ederim. İçine adamlar giriyor. karşımızda Kız Kulesi diyorlar. Hacer nine anlattı da .585 . geçence öte yüzde oturan. bir acayip kümbet var. ben de selam ederim. içinde de taştan kızlar var. Akşamları gidiyoruz oraya. biz de keyifle dinliyoruz... O zaman sizin oraya gidecekmiş.” Mektuplar beş günde bir gidip geliyor ve sonları hep aynı şekilde bitiyordu.. Üstüne tahtayı koy gözleme aç.. ne bilem ben. daha güzel... . bu mektubu okusana kat kat selam et... denizin ortasında beyaz bir kule var. Biz Beşiktaş’ta oturuyoruz.. millete çalgı çalıyorlar. kız! Yenişehir’de bir havuz yapıldı görme! Hani bizim köyün böğründe Gömüşlerin girdiği koca batak var ya. Bu mektup Fatma kız tarafından İstanbul’da Beşiktaş’ta oturan Ayşe kız tarafına yollandı. ondan daha büyük. Ne bileyim ki neden? “. oturuyoruz sedirlere. Su vapurları denizde yürüyorlar. Bu mektubu yazan da bu mektubu okuyana çok çok selam eder.

insan kendi eli ile kendini över mi hiç? O inat etti. Öteki kalabalık beyler. Mutlaka birinciliği alırsın. Ben de selam ederim. Burada konu komşu bütün hanımlar beyler hep zorladılar: Sever Hanım! dediler. Bi eğlendik. Ortadaki şişman hanım bizim büyük hanımefendidir. ben inat ettim. Dans oynadılar. Bu mektubu yazan. Kız! diyor. okuyucular belli olduktan sonra etikete uymazmış dedi. Yanlarında ve ayakta duran küçük hanımdır. Nasıl? Ben toplanmış mıyım? İşte şu gözlüklü hanım bizim büyük hanımdır. Solda oturan Gülümser bey de Karagöz gazetesindeki Çileli Beha Beyle hanımıdır. Ayşe kıza selam etti. Ama bana bu lafları zorla yazıyor. ben de selam ederim. .586 "O resmi bizimkiler çıkarttı. Bunu . Küçük hanım kemane çaldı. Müdürünkiler türkü söylediler. çıkarttılar. Geçende sizin orada güzellik yarışı olmuş. Yazmak istemiyor.. Dediği doğru kız! Bizim küçük hanımın yüzü de yüreği de öyle güzel ki. Bu mektubu yazan bu mektubu okuyana kat kat selam eder. Bu mektubu yazan. bıyıksız ihtiyarımsı bey de bizim büyük beyefendidir. dediler ama göndermedi.. Bentlere gittik. isterse başkası yazdırsın.. Açık yakalı beyaz gömlekli bey de bizim küçük beydir. gönlümü kırmamak için yazıverdi işte. “. bu mektubu okuyana çok çok selam eder... Senin gönderdiğin resmi büyük hanımefendi görünce aklına geldi. Kayaş’a gezmeye gitmiştik de beni de arkalarına aldılar. Fatma kızın mektubundan: . Ben de çok şeyler yazdıracağım ama küçük bey yazmam diyor. o dedi ki güzellik kişinin içinde olmalı. Akşam beye dedi ki biz de bir kır eğlencesi yapsak. Küçük bey dedi ki Erdilek Bey "selam eder” yerine "arzu hürmet eder” diye yazmış. bu kadar yazdı. Yerde uzanmış kır sakallı bey de bizim büyük beydir.. sen de resmini gönder. Ne bilem neden? Yazıcılar. hanımlar da kimi hısım akraba kimi konu komşu. „ Ayşe kızın mektubundan: " . Orada çıkardılar.. fakat tekrar okurken "selam eder” diye yalan okumuştu. İşte ben de bir resim gönderiyorum. selamı bile yazmayacaktı . Sağında sakalsız. bi eğlendik ki..

” Ayşe kızın mektubundan: ".. Fatma kızın mektubundan: ". (Düğüne hazırlandık sizleri bekliyoruz.. (Yalnız son parçası) bu mektubu yazan. ( Yalnız son satırı) bu mektubu yazan. Erdilek’in mektubundan: ".. sana Ayşe kıza kat kat selam eden ninen!. (Son satırları) iyi yürekli ve uğurlu Ayşe kız. Mektuplar üç günde bir çıktı. bu mektubu okuyana bilmukabele arzı hürmet eder...” Fatma kız daha zeki idi.. (Yalnız sonundan) bu mektubu yazan.” Ayşe kız dedi ki: — Küçük Beyefendi! Bu senin yazıcının selamı uzunca oldu! Erdilek şaşaladı. gizlice gülümsedi.)„ . Laf karıştırdı. Ve mektuplar tamamiyle değişti.. Aradan bir iki ay geçti. bu mektubu okuyana masum hisli ve masum ümitli hürmetlerini arz eder. sana ve Fatma kıza çok çok selam eder güzelim! „ " . Ve mektuplar üç dakikalı bir telefon muhaveresine inkılâp etti..587 "... Mektuplar her güne çıktı. (Son satırları) iyi yürek ve uğurlu Fatma kız. Hiçbir şey sormadı. Mektuplar iki günde bir çıktı.. Fatma kızın mektubundan: ". hayatın daha iyi olabileceğine dair edinilen kanaate iştirak ile bu mektubu okuyana aynı ismetli ve ihtimam hislerle mukabele eder.. hayatın daha iyi olabileceğine dair edindiği kanaatle.

s. sonra Erdilek.. Sûr.141 . nr. 15 Teşrin-i evvel. gülerek kocasının kulağına eğildi: — Anladım! baban şunu ifade etmek istiyor. Solda Ayşe kız. 17 . — Ayşe kız x Fatma kız = Çamlı. sonra Fatma kız sonra Sûr.. 1929..6. Aka Gündüz HAYAT. c..588 Ayşe kızın telgrafı: “Bu gün evcek hareket ediyoruz”. 16.. — ???.. çakallı bir dağ köyünün kızları yine birleştiler. Ertesi gün Şehremanetinde evlenme muamelesi oldu. Fotoğrafçı yüz verirken Erdilek’in babası: —Şöyle durun?! dedi. Onlara da uğurlu bir darp ameliyesi temenni ederim...

şık elbiseli. parmakları pırlantalı. Çıtı pıtı konuşuyor. dalgın gözlü Muallim Hanım o gün akşama kadar ne okuttuğunu bildi ne söyleneni anladı. önüne bakarak söylüyor. çok sevimli bir kız çocuğu.. ders vakti geldi hanımefendi. sarı bukleli.589 BİR ROMAN KOMPRİMESİ Tezat : Çok zengin tuvaletli. endamlı. Akşam ezanına kadar kendini zor zaptetti. şatafatlı Suzan Nazif Hanımın sevimli yavrusunu düşündü. lacivert gözlü... Sade Muallim Hanım tane tane. İçinde müphem bir ıstırap vardı. Süslü hanımefendi çabuk ve laubali konuşuyor. Sıhhat raporunu da yarın lütfen gönderirsiniz efendim. Sizin mektebinizi methettiler. dalgın elâ gözlü. etli butlu bir hanımefendi. Sevinç ve ıstırap: Saz benizli.. ince boylu bir Muallim Hanım. —Benim adım Suzan. Siyah satenden düz gömlekli. çok boyalı. —Hay hay hanımefendi. Müsaade buyurunuz. kirpiklerinin uçları birbirine yakın. Aralarında beş altı yaşında. kaydederiz. parmakları mürekkepli. . —Küçük. Küçük pek nazlı bir afacandır. Tombul bebek bahçede oynayan çocukları sevinçle seyrediyor ve Muallim Hanımı hiç yadırgamıyor. Küçük otomobilimiz sabah akşam çocuğu götürüp getirecek. Ben de sizinle dost olursam ne mutlu.. Yenişehir’de Çamurlu Sokakta 140 numaralı evde oturuyoruz. ona. babasının adı Nazif. küçüğün adı (Gül Ören). En sevdiği bebeklerin boynuna sarılışlarında bile zevk yoktu. saz benizli. sürmelerinin kuyrukları şakaklarında. —Kayıt muamelesi bitti efendim. Hep zengin çift otomobilli... nâfia müteahhitlerinden. tombul pembe yanaklı.. yegâne kızımdır.. ağır.

. gözlerinin önünden gitmiyor ve gitmedikçe içine esrarengiz bir acı çöküyordu. o afeti ve o lüle lüle saçlı bebeği düşündü... bir tek afetin hatırası vardı. Muallim Hanımın boynuna atıldı: Beni sevecek misin Muallim Hanım? dedi. sen kalemine git ben mektebime. Zengin hanımın güzel çocuğunu bekledi. — Bugün yine gözlerin çok mahmur. yetim ve fakir büyüyen bu genç kız beş seneden beri bu mektepte idi. — Sonra her sabah onunla mektebe giderim. sizi alırım. ince ince. — Dünyada o kadar birbirimizden ayrılmayacağız ki. Yirmi beş senelik hayatında bir tek saadetle. —Bebeğimizin mektep çağına kadar sen muallimlik etmezsin. Sabahleyin bitkin bir halde mektebe geldi. — Ayrılalım artık. Diye diye hıçkırdı. Küçük otomobilden atlayan bebek koşarak geldi. — Bu tatil zamanı artık evleniriz. Öksüz. — Bugün yine saadet deliliğimiz tuttu. hıçkıra hıçkıra ağladı: —Benim de böyle bir çocuğum olacaktı. şu camiin minaresinden daha büyük seveceğini temin ederken 24 saatlik ıstırabını unuttu. — Akşamları ben gelir... Muallim Hanım çocuğu okşadı. — Mini mini bir yuvamız olacak. içine umulmaz bir sevinç doldu.. — Ben de. — Bebeğimizi aramızda uyutacağız. Küçük lambalı odasında bütün gece o saadeti. saadet: — Dünyada o kadar birbirimizden ayrılmayacağız ki. — Ben para biriktiriyorum. dünya kadar.590 Minik Gül Ören... Genç Muallim Hanım kimsesiz bir kızdı.

bayılmıştı.söz arasında anlattı: — Ne talih! Ne şans! benim bir mektep arkadaşım vardı.. Fakir bir memurdu.591 — Sus! O zaman konuşur1 — Sanki şimdiden olsa …………………………………………… Bu sükut genç ***** 2 kâtibe verdi. perakende. Onların nikâh merasiminden geliyorum. bu gelecek hafta evleneceği ve kendisini verdiği delikanlıydı. on beş gün de müdür izin ilâve edeceğini vaat etti. . Orijinal metin silik olduğu için okunamamıştır. Mayıs sonunda döndüler. Yedi sene evvel bir gün bu açık saadeti ve gizli kadınlığı duyan genç kız bu günkü mahzun. zengin bir dul kadına çatmasın mı? Kadın beş altı yaş daha büyük ama altın. tamamen verdi. Genç kız ani bir hareketle sarsıldı. Senelik iznimi alayım. bütün manasıyla verdi ve gizli kadın artık resmî günün büyük saadetini beklemeye başladı. arkadaşı da çok seviyor. mal mülk kumkuması. Bu. Ne iyi! Yaşasın Müdür Bey. — Ah! Bir buçuk ay.. Nazif adında bir delikanlı. yere yuvarlandı. mühim ve müstacel işlerle uğraşıyordu: — Şu işler bitsin de. Delikanlı haziran sonuna kadar hep teftiş raporları. — Bu şanslı bey kim ? — Tanımazsınız. 1 2 Orijinal metin silik olduğu için okunamamıştır. Hemen memuriyetinden istifa ettirdi. Afet: Delikanlı Sinan da müdürüyle beraber kısa bir teftiş seyahatine çıkmıştı. elmas. siyah saten gömlekli Muallim Hanımdan başkası değildi. Suzan Hanımefendinin kocası ve Gül Ören’in babası müteahhit Nazif Beyefendi idi. Dehşetli. Ne iyi. Temmuzun ilk haftasında bir gün muallim arkadaşlarından -genç kızın saadetini bilmeyen bir bey.

eski hizmetçiniz Fatma kadının Hisar’daki evine ansızın giderseniz zevceniz Suzan Hanımefendiyi orada. — Teşekkür ederim hanımefendi. diyordu. Sizi tanıtmış olurdum. şoför Murat’la koyun koyuna bulabilirsiniz efendim. rica. Reddetmedi. Daha ilk haftasında hanımefendi pek ağır bir kumaş. Bir kaç defa mektebi değiştirmek istedi. ısrarları boşa gidiyordu. eğlencelerimiz var ki.) Nazif Beyefendi şaşaladı. Suzan Hanımefendinin bütün davetleri. Anneler. Gül Ören nerde ise koşar gelir “okşa beni Muallim Hanım” diye eteklerine sürtünürdü. dostlarımız. Hanımefendi kendisini çok seviyordu. iltimas ettiler bu çok iyi Muallim Hanımefendiyi mektepte alıkoydurdular. Nazif Beyefendi bir gün yazıhanesinde otururken şu kapalı imzasız tezkereyi aldı: (Bu gün saat ikide. — Ah aramıza bir karışsanız. veliler müdüriyetine koştular. sevgilileri hep bu küçük yavrulardır. odasına çekilir. aldatılmışlığın verdiği izzeti nefis ve namus acısı gittikçe derinleşiyordu. Yalnız yedi senenin içinde biriken ıstırap. ahbapları.. . Foya: Zenginin ve güzelin düşmanı çok olur.592 O günkü baygınlığın sebebini kimse anlayamamıştı.. nefret. gizli gizli ağlar ve gözlerini silerek çocukların içine karışırdı. Bir çay içmeye bile gitmedi. babalar. biz muallimlerin bütün dostları. kin. Ve hanımefendi gittikten sonra. öyle ahbaplarımız. gözleri Afet’i teselli ediyordu. Nihayet kırk yılda bir sinemaya gitsek bile ertesi sabah geç kalmayalım diye içimiz içimize sığmaz. Derken bir gün evvel şehir postasına verilmiş başka bir yazı ile başka bir mektup daha geldi. sonra tek taşlı bir çift küpe hediye etti. Günler geçerken: Mahzun Muallim Hanımla şen3 sesi saadetini hatırlatıyor. 3 Orijinal metin silik olduğu için okunamamıştır.

— Yani şimdi de beni Suzan Hanım Efendiye mi teşvik ediyorsunuz? — Haşa sadece evlenelim diyorum.) Bu istihzalı facianın yükü altında ezilirken çalan telefonda şu sözleri dinledi: —Eğer şimdi Fatma’nın evine bir adliye memuru. . — Gül Ören’in babası olan bir adamla evlenemem! —Bebene acımıyor musun? — Bir namus ve hayat ıstıraplı bin bebeğe bedeldir. Suzan Hanımdan daha çok utandı ve korktu. onları ben sana verdim. her pazar öğleden sonra şoför Murat Efendi ile muntazamca bir surette yakalamak isterseniz Hisar’daki eski hizmetçiniz Fatma Hanımın evine lütfen teşrif ediniz.. o melun kadınla resmen ayrıldıktan sonra yavrumla yapayalnız kaldım. Hadiseden şoför Murat Efendi.. Üç ay sonra: —Sana karşı irtikâp ettiğim bütün cinayetlerimi hatırlıyorum. bir polis ve bir heyet-i ihtiyariye ile gitmek isterseniz zat-i alinize bir suhulet-i mahsusa olmak için nöbetçi müdde-i umumisi ile Hisar karakoluna ve mahalle heyetine malûmat verdiğim maruzdur beyefendi! Nazif Bey sendeleye sendeleye adliyeye gitti ve cenaze halinde Fatma kadının kapısında durdu. —Bedbaht bir adam sıfatıyla sana iltica ediyorum. O kadar sevdiğini bildiğim Gül Ören için. — Susma! Sekiz seneden beri çektiğin ıstırapların derinliğini seziyorum. — Ne yapmamı istiyorsunuz Nazif Beyefendi? — Yine birleşelim.593 (Zevceniz Hanımefendiyi her cuma öğleden sonra kâtibiniz Nuri Efendi ile. Bizi sen kurtaracaksın.. — Suzan Hanımın kocasıyla evlenemem! — Gül Ören.. bu yavrunun hatırı için.

nr. Aka Gündüz HAYAT. 13. 15 Teşrin-i Sani 1929. alnını gizli kadının ayaklarına dayadı ve hüngür hüngür ağlamağa başladı.6. c.143 . s.594 Nazif yere çöktü. 14 .

595 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DENEMELER .

yabancı bir mahsul müdür? İşte ibtida halledilmesi lâzım gelen mesele! Fikir ve sanat hayatımızda . bugünkü edebiyatımızda. millî ruha ve millî hayata yabancı bir edebiyat devresi nâdir bulunur! Tiyatromuz . Türk milletinin geçirdiği inkılâp safhalarını ve inkılâp mefkûrelerini. şu son beş on senelik edebiyatımız kadar berbat. itiraf edeyim ki. belki bu suretle bazı muhtelif nokta-i nazarların meydana çıkmasına bir yol açılmış olur. şiir parçalırı meydanda! Acaba bunların hangisinde bugünkü Türk cemiyetinin “mefkûre”lerini bulabilirsiniz? Eski hayattan yeni hayat yani eski içtimaî kıymetlerden yeni kıymetlere geçerken cemiyetimizin geçirdiği buhranlar ve o buhranların ferdî ruhlar üzerindeki tesirleri hangi sanatkârımızda ve hangi sanat eserimizde mevcut? Halbuki. şiirlerinde. “Türkiye” hakkında hiçbir şey bilmese bile.596 İNKILÂP VE EDEBİYAT “Millî zafer”i takip eden büyük inkılâp yılları. küçük hikâyeler. Bazı küçük istisnalardan sarf-ı nazar. yeni bir ruh ile mütehassis ve yeni bir hayatı müterennim hiçbir mahsul göze çarpmıyor. dört seneden beri yazılan romanlar. o eserleri okuyan yabancı bir kari. bu mesele üzerinde uzun müddet düşündüğüm halde. o halde hani bizim hayatımızın ma’kesi olan edebiyat? Bugünkü edebiyatımız acaba hayat ile hiç rabıtası olmayan. umumî hayat ile birlikte bir “inkılâp” geçirerek bir “inkılâp edebiyatı” yaratabildi mi?.. piyesler. sahte. edebiyat ve sanat aleminde ne gibi cereyanlar doğurdu? Kurûn-ı vustânın köhne müesseselerini ortadan kaldıran. sanıyorum ki büsbütün faydasız olmayacak. büsbütün sahte. hayat ve kainat hakkında yeni yeni telâkkiler yaratan muazzam inkılâp hamlesi. bugünkü hayatımızın umumî istikametini ve bu hayatı doğuran içtimaî âmilleri açık açık anlamalıydı. Mademki edebiyat bugünkü hayatın bir ma’kesidir. fikir ve sanatla az çok alâkadar her ferdîn ağzında dolaştığı halde. henüz sarîh bir neticeye varabildiğimi zannetmiyorum. romanlarında. piyeslerinde bütün kuvvet ve vuzûhuyla yaşatabilmeliydi. İşte birtakım sualler ki. Mesela ben. bugünün edebiyatı. dünden sarîh bir şekilde ayrılmış. bu hususta düşündüklerimi kısaca söylemek. Evvela derin bir teessürle itiraf etmek icap eder ki henüz “büyük inkılâp”ımızın ruhunu ve mahiyetini samimiyetle duyan ve duyuran ciddi bir sanat eserine nâil olamadık. Buna rağmen.. bir türlü müspet bir cevap almak kabil olamıyor.. sanatkârlarımızın ruhunda acaba nasıl izler bıraktı? Sanat sahasında da eski “kıymet”lerin yerine kaim olan ve yeni hayat ile hem-âhenk yeni “kıymetler” meydana çıktı mı? Dünkü ve bugünkü hayatı ayıran müthiş uçurum. Üç. Kim bilir. hayatın ma’kesi olmak icap eden edebiyatta nasıl ve ne şekilde görünüyor? Dünkü “sanat” telâkkileri.

Romancı. pek mahdut bazı romanları ve şiir mecmualarını tetkik edecek olursak. ya eski an’anelerin yaşadığı metruk mahalle sahneleri.597 nasıl Fransızların “fuhuş ve zinâ” piyeslerini adapte etmekle meşgul olduysa matbuatımızda. Eserlerinde Türk hayatının asıl sağlam. “millî inkılâp”ı yaratan asil ve orijinal Türk ruhu.. bu pis edebiyatın bayağı taklitleriyle ortalığı doldurdular: İstanbul hayatının en kirli. Avrupa edebiyatlarının soluk ve adi bir taklidinden. yahut gülünç bir şekilde Avrupalılaşmak “tatlı su” Türklerinin manasız “sosyete”leridir. Lâkin. “hayatı olduğu gibi tasvir” iddiasına karşı. binlerce senelik istiklâl ve hakimiyet hayatının yoğurduğu o hürriyetine müştak. elde edeceğimiz netice yine memnuniyet-bahş değildir. orijinal ve kuvvetli taraflarını gösterememek hususunda şairlerimiz de romancılarımız gibidir. oralarda artık kıymetini kaybetmiş cereyanların manasız istitalelerinden ibarettir: Filhakika “lisan” ve . Lâkin. bunları da ihmal edemez ve etmemelidir.. millî seciyeden mahrum. Romanların kahramanları. kurûn-ı vustâ hayatından muasır medeniyet hayatına geçmeye çalıştığımız şu sırada yani cemiyetin şu “buhran ve intikal” devresinde. adeta büyük bir zevk ve lezzetle ortaya dökmekle vazifelerini yaptılar. “Emil Zola” gibi bir sanatkâra karşı bile kuvvetle der-miyan edilen bu itiraz. Bu eserlerde göreceğiniz hayat köşeleri. son şiirlerimizin büyük bir kısmı. belki daha doğru gibi görünür. bugünkü Türk cemiyetinin. ekseriyetle.. halka yabancı ve ecnebî “hars”larının yarattığı “marazî” tiplerdir. aynı cins roman ve hikâyeleri ailelerimizin harîmine kadar soktu. memleketin her köşesine yüz binlerle nüshası dağılan bu şeylerin. Edebiyattan bahsedilirken “hakiki ve mukaddes sanat” dairesinden şiddetle uzak tutulması lâzım gelen bu müstekreh mahsullerin hiç adını anmamak. bizdeki “fuhuş ve zinâ edebiyatı” taraftarlarına tevcih etmek yanlış mıdır?. edebiyatımıza niçin daha giremedi? Bize Anadolu’nun saf ve temiz Türk halkının hayatını ve esrarını anlatacak ve gayr-ı meş’ûr duygularımızı şuurlu bir hale sokacak millî “şah eser”e ne zaman nâil olacağız?. Esasen edebî hiçbir kıymeti olmayan bu “gazete ve mecmua edebiyatı”nı bir tarafa bırakarak.. en mütereddî safhalarını. bütün bu mazi döküntüleri ve yabancı harslar perestişkârları içimizde yaşıyor. hakiki sanat eserlerini. Vaktiyle “Emil Zola”ya itiraz eden bazı münekkitler. mütemadî bir faaliyetle.. Filhakika. memleket için ne kadar muzır ve felaketli olduğunu. “bütün hayatın sade fuhuş ve rezaletten ibaret olduğunu ve hayatta yüksek. ahlakî şeylerin de mebzûlen bulunduğunu” çok haklı olarak ileri sürmüşlerdi. bugünkü Türk hayatının asıl meseleleri bunlar mıdır? “Millî zafer”i kazanan. yabancı harsların esaretinden müteneffir Türk seciyesi. şüphe yok ki. “güya millî” hikâyecilerimiz. genç nesilleri zehirlemek hususunda ne korkunç ve ne tahripkâr mahiyet aldığını asla unutmamalıyız.

inkılâbı itmâm edecektir. müstevlileri korkunç ve zalim esareti altında inlerken. o yıkılan. edebiyat nazariyecilerimize düşen vazife. ferdîyetleri içtimaî mefkûreler içinde eritsin. ilahî nağmeleriyle en bedbin ve hasta ruhlara ümit ve faaliyet versin. münekkitlerimize. temelsiz binanın yerine nasıl bir abide kuracağımızı tayin etmektir. İçtimaî hayatın her sahasındaki derin inkılâplarla hem-âhenk olarak. edebî mecmualarda sütun sütun “Sâdâbâd” şarkıları neşrolunurdu.5. memleket. şiirlerimiz “bedbin” ve tamamıyla “marazî” bir ruh ile malûl! Hayat ile bu kadar alâkasını kesmiş. ortaya bugünkü hayatın istediği yeni “bediî kıymetler” sanata yeni cereyanlar vermeye mecburuz.1. Bize öyle bir edebiyat lâzımdır ki.. Millî hayata istinat edemediği. bu derece “ferdî” ve “hodbin” mahiyet almış bir edebiyat. asıl ilhamlarını “millî hars”tan “halkın ruhu”ndan alacağı için tamamıyla “asrî” ve “hayatî” bir mahiyette olacak ve bu suretle Türk ruhunun “asliyet ve hususiyet”ini gösterebilecektir. şu son on beş senelik “millî edebiyat” cereyanının tesiri altında. 3 . Bu yeni edebiyat.. 1926. 2. ferdiyetçi edebiyat artık son günlerini yaşamaktadır. Bizde sanatın “millî hayat” ile ne kadar az alâkadar olduğunu göstermek için küçük bir misal söyleyeceğim: Meş’um mütareke devresinde. eski imparatorluğun maddî ve manevî bütün müesseseleri gibi bu eski ve sahte edebiyat da artık yıkılıyor... hür ve müstakil yaşadığımız topraklar üstünde yeni bir hayat yaratmak istediğimiz bir esnada. 30 Kanun-i evvel. Köprülüzade Mehmet Fuat İstanbul Darülfünununda “Türk Edebiyatı Tarihi” Müderrisi HAYAT. İşte Türk inkılâbı. bütün sanatkârlarımıza... eski hayat şekillerinin uyuşturucu telâkkilerine. Bugün. halkın ruhuna yabancı kaldığı. c. lâkin bu “millîleşme” yalnız şeklî ve haricî kalmayarak ruha da tesir etmelidir. sahte ve marazî değildir de nedir? Bütün bu müşahedeler bize bir hakikati anlatıyor: Dünkü hayat telâkkilerinin yaratmış olduğu sahte. marazî. Edebiyat tarihimizin bu dönüm noktasında. çok bariz ve süratli bir terakki mahsus oluyor. s. edebiyat ve sanat sahasında böyle bir hareket bekliyor ve ancak böyle bir hareket. yabancı harsların meşum tahakkümüne isyankar bir gençlik yaratsın. nr. yaratacağı kahramanlarla Türk seciyesinin faziletkârlıklarını tecessüm ettirsin. sadece Avrupa modellerinin taklidiyle vakit geçirdiği için.598 “vezin” itibariyle.

öte taraftan kasırları. Bu edebiyatın üstâdları bir taraftan rindâne. Mensûp olduğu zümrenin dünya ve hayata karşı telâkkisi “kurûn-ı vüstâ’î” olmakla beraber ale’l-umûm müesseselerin mekanizması “'din” bulunması. ömürlerini i’tikâfda geçiren dervişler gibi gönüllerinde vecdli. aslî seciyesi itibariyle “iskolastik”tir. hulâsa memleketlerinde ne olmuş ne bitmiş ise hepsini terennüm etmişlerdir. Tekke şiirinde tasavvuf bir îmân. Çünkü bu edebiyat. değil midir ki hey'et-i umûmiyesi itibariyle kadın aşkına temas etmeyen gazellerde çok defa "plâtonik" heyecanlardan uzaklaşıldığı. Yine aynı sebepledir ki millî hayattaki hâdiselerden ilhâm almaz. Onu yalnız Halbuki Halk edebiyatının mühim ve zengin bir şu’besi olan “Aşık edebiyatı” hayatın tam ma'kesidir Aşıklar. ihtilallere. sahiplerinin de “iskolastik” tahsil görmüş dânişmendlerden terekküb etmesi haysiyetiyle Dîvân edebiyatı menşe ve devamında “İslâmî”dir. tevhîdlerle. Bu hususda dikkat edilecek ehemmiyetli bir nokta vardır: Bütün bu tasvirlerde gâye tabiatı ve hayatı değil. felaketlerini. dünyevî eğlenceleri tasvir etmişlerdir. Dîvân edebiyatı denilen müessesenin tâbî olduğu hünerleri göstermektedir. hükümetin ve hükümdarların zulmüne. Maahâzâ Dîvân şairi. Halkın arasında kıyâmet kopsa Dîvân şairinin hemen hemen umurunda değildir(1). Acem mukallidi dânişmendler tarafından tesîs edilen sun’î bir zihniyet içinde tezâhür etmiştir. siyasi. Dîvânları -Bâkî gibi Nedîm gibi bazı şairlerinki müstesna evvelâ münacâtlarla. tam sûfî olan Tekke şairinden büsbütün farklıdır. hemen her menkıbe okunur. içtimai. düşmanlara kaptırılan şehirlere. müştehiyâta yaklaşıldığı sezilir. kıtlığa. şehevî gazeller yazarlarken. asırlardan beri Türk memleketlerinin her bucağında omuzlarındaki sazlarıyla dolaşmışlar. Düşmanlardan alınan kalelere. O devir ilim ile terbiyesinin tedrîsgâhı “medrese”dir. Bu hünerler malûm olduğu üzere muayyen mazmûnlarla ifade edilir. Çoğu. binâen Dîvân şiirlerinin muhîti hayatın kendisi değildir. Dîvân şiirinde bir fantezidir.599 On Sekizinci Asırda: DÎVÂN EDEBİYATININ BİR CEPHESİ Malûmdur ki "Dîvân edebiyatı'' dediğimiz müessese. o devrin ilim ve terbiyesini görmüş dânişmendlerin malıdır. ateşli “mistik” tahassüs1er besleyemezler. mensûp oldukları milletin ma'şeri saâdetlerini. Bu sebebe. mesîreleri. tezyin ederek tertip etmek umûmi bir kaidedir. seyran 1 . yalnız kendi ferdî tahassüslerini değil. eşkiya işlerine. Onlar limonluklarda yetiştirilen çiçekler gibi. hükümdar saraylarına mensûp olan vezirlerin himâyesiyle yaşayan bu adamlar. Bilhassa destanlarda. vezirlerin katline. Bunun için.

içtimaî hayattaki vak'alardan müteessir olmak hâssalarını gösterenleri fark ediyoruz. . memleketle alâkasız. Fârisî lisânlarına vukûf ve maharet göstermek inhimâkı onu tatsız. sayısında bir makalemiz münderiçtir. Dîvân nesri de şiiri gibidir. Seci belâsı. gülşende midir Oldı sermâye-i hayret bana bîm ü ümmîd .600 kasidelerinde gazellerinde göstermek mecburiyetinde olduğu muayyen hünerleri meşgul eder. esasında seleflerinden asla ayrılmamakla beraber içlerinde millî lisanın ahengini takdir etmek. külfetsiz şiirler ibdâ' etmekle iktifâ etmemiş. Bu edebiyatın en mühim riknü olan Nâbî meselâ: Zevk-i gam dilde midir dağda mı. sende midir. On ikinci/on sekizinci asır şairleri. o hurde nükteler yerlerine. Çin-i zülfünde midir. Dîvân nesrinin ifadesi. tutsuz bir muammâ şekline koymuştur. dinî ahlâki -fakat hayatla. Şu mukaddimeden sonra asıl mevzumuza girebiliriz. Bilemem eyleyecek girye midir hande midir Oldı bâzîçe-i aşkında nihân hâtem-i dil . Ol dil-güşâ meâller. tende midir Neşve bülbülde midir gülde mi. nazmından beterdir. bende midir Gül hem açıldı hem ârâyiş-i destâr oldı Bülbül-i bî-haber eyâ dahi şîvende midir Ol tevâzu' anı mümtâz-ı cihan etmişdir Nahl-i gül bağda bîhüde ser-efgende midir Dürr ü mercân bulunurmuş tutalum deryâda Bu kadar çin çin satmağa erzende midir Hâh u nâ-hâh olur âvîze-i gûş-ı ahbâb Nâbî’ya her gazelin böyle hoş âyende midir gibi selîs. bin bir türlü hâdiselere ait nice nice destanlar vardır.mevzûlardır. Arabî. Saz şiirine dair Muallimler Mecmûası’nın "40-41''. Hamseleri dolduran hikâyeler menkıbeler.

Hâlâ mutadavil ü mergûb olan üslûb. ve mektûbun elfazı me'nûsetü’l-isti'mâl ve belâgat-ı iştimâl olmak katibin âdâbı lâzimesindendür. Damat İbrahim Paşa devri ediplerinden meşhur Dürrî Efendi'nin kardeşi şair Sa'dî Çelebi de bir kasidesinde: Eger memdûh ise Türkî lisanında nazm-perverlik Selîs ü vazıh ister dinleyen fehm eyleye anı Nice Türkî dinür o1 şi're kim her lafzının halli Lugatlar bakmağa muhtaç ide meclisde yârânı Benim Türkî dilinde cümlenin ma'lûmudur şi'rim Ki lafz-ı nâ-şinîde ile mükedder itmem ihvânı diyor. ne de ziyâde âmiyâne kâğıda bakılur…(3) diyor. Devrinin “Re'îs-i Şairân”ı olan Osman-zâde Ahmet Tâ'ib Efendi münşeâtının mukaddimesinde(2) ". “ay efendim” halaveti diye Türkçenin güzelliğini anlatmıştır. Takdim ettiği bir kaside üzerine “Re'is-i Şairan” ilan edilen Tâ’ib Efendi. bilhassa herkese karşı ta’rîzi seven bir adam olduğu için nihayet dilinin belâsına uğramış 1136/1723 senesinde Mısır Kadısı iken vali Kayseri’li Mehmed Paşa’nın emriyle temsim edilmiştir. Maahâzâ tarih gibi umûmu alâkadar edecek mevzûlarda yazılan şeyler istisna edilecek olursa on ikinci/on sekizinci asır nesri de kendinden evvelki asrın ifadesinden aşağı kalmaz. münşilerin hatt-ı dest-i müsveddelerini tahlil sûretiyle göstereceğiz. Ta'ib Efendinin sözleri sadece bir temayülü anlatmaktadır On ikinci/on sekizinci asır tezkirecilerine ait hazır1amakta olduğumuz bir etüdde o devrin nesrinin mekanizmasının. Osman-zâde Tâ'ib bu sözleriyle Nergisi ve Veysi tarzlarına itiraz etmiş oluyor. Damat İbrahim Paşa devrinde yaşamış nüktedan. bu siyâkda yazılan mektûbdur. hâzır cevap. 3 Dîvân nesri bilhassa on birinci/on yedinci asırda Nergisi ve Veysi gibi benâm münşîlerin elinde iğlâk edilmiştir. onuncu/on altıncı asırda daha sade ve canlı idi. 2 . Yine Tâ'ib Efendi İstanbul’da vukûa gelen umûmi bir pahalılık dolayısıyla Sadrazam Kaymakamı'na takdim etdiği uzun bir manzumesinde: Sâbit’in hayat ve eserleri hakkında mufassal bir tetkiknamemiz "Türkiyat Mecmuası"nın yakında intişâr edecek olan ikinci sayısında münderiçtir. Zirâ selâset-i ta’bir ü nezâketi kelâm muhessenât-ı inşâdandır.. Dokuzuncu/on beşinci. Zirâ fî-zemânına gâyet münşiyâne mektûb ne okunur. Şair Sâbit Efendi’nin kaside ve gazellerinde Türkçeye has tâbirleri kullanmak itiyâdını da burada yâd etmeliyiz.601 Mümkün müdür bula Arabistan’da sûreti O1 can-fezâ suhanların o1 şûh edaların Akkâmlar lisânına olsun mu nisbeti “Bu'di leke” hitâblarından gelir mi hiç Lafz-ı “a cânım”.

602 Etme ahvâl-i halkı istifsâr Nakl idersen keder verir zirâ Çıkdı âteş bahâsına heyzem Satılur dirhem ile ûd-âsâ Cilvegeh micmer-i tesâvîde Kara günlükle anber-i sârâ Ya kömür şöyle kim gubârı dahi Tûtiyâ oldı dîdeye hâlâ Arpayı hod tefahhus eyleme kim Arpalık hâsılı yetişmez ana Arpa torbası sanur anı gören Olsa bir gözde arpacık peydâ Revgan-ı dil erimede şeb u rûz Mum diyu şem'a-veş yanup fukarâ Revgan-ı sâde iştirâsı muhâl Ki bahâsına itmez akça vefâ Şimdi bir yağlu kapu da yok kim İdelim anda derd-i sû'a devâ Hasret-i balı sorma bâle k’anın(4) Kadri sükkerden olmada bâlâ Buldı ismine nisbet olmağla Aseli çukada ziyâde bahâ 4 K’anın : Ki anın .

Tâ'ib içtimâî vak'alarda pek müteessir olan bir şairdir.. Tama'-ı hâmi ile hükkâmın Muhtekirler belâsıdır bu belâ .603 Allah Allah tıfl-ı mahtüna Yiyecek bal bulunmuyor hayfâ Kahveyi mezhebine uydurdı Nohudı kavurup içer zürefâ Ser-i dervişde bir küleh(5) görse Bal kabağı sanup kapar gurebâ Sabun anılsa ağzımız köpürür Üştür-i.. 1127/1715’de İstanbul'un büyük yangınlarından biri oluyor. kef-zeban gibi meselâ Koltuğunda somun sanup sevinür Bir fakîr olsa mübtela-yı vebâ Bu galâya sebeb nedir bilmem Yine her şeyde var bakılsa rehâ Her tarafdan zahîre gelmekde Pür sefâ'in ile leb-i deryâ Yok mahâzinde yer ayak basacak Öyle memlû zehâir ü eşyâ Yolun öğrendi satmanın tüccar Sorar izler kimesne yok zîrâ . nice mahalleler 5 Küleh : Külâh . diye halkın dertlerini pervâsızca anlatıyor.

Şair ahalinin ıztırap ve felâketini hükümdara takdîm ettiği şu kıt’asıyle ifade ediyor: Padişâhım meded âteşlere yandirdı bizi Nemçe sekbânbaşının meş'emet-i ef'âli (6) Dâd ol hâin-i bed-kîş-i sitem-perverden Ki ta'addîsi ile yandı cihânın mâlı Vak'a-i Beç'de meğer yanmış imiş varoşda Bir donuz damı içinde bir iki partalı Intikâm aldı henüz âteşi teskin oldı Mehd-i nâr içre görüp girye iden etfâli Böyle ma'mûreyi sad-hayf ki vîrân itdi Ola vîrâne habâset-gede-i âmâli Nice câmi' nice mekteb.604 yanıyor.k gerek Def'e imkânı kadar sa'y ide zabit vâli Yanarak yoksa revâ mı diyeler târîhin “Yaktı İstanbulı vâlilerinin ihmâli” 6 Sekbanbaşı Nemçei Hasan Ağa . nice mescid yandı Görmedik dâiresinde bir eli kancalı Lîk kurtardı kilisâyı yedi kîse alup Öyle çalışdı ki aşk eyledi dülger Bâlı Dir gören şimdi Stanbulı belî böyle olur Zâbiti Nemçe olan memleketin ahvâli Gerçi takdîr-i Hudâ böyle imiş lî.

Nedîm’in beş on parçadan ibaret şarkıları kudretinde bittabî canlandıramamıştır. çapkınlıklarını ifade etmiştir. Damat İbrahim Paşa saltanatının sefahet ü neşvesini hiç bir tarih.605 Devrin büyük şairi Nedîm'e gelince o. mensup olduğu edebiyatın hünerlerini ihmâl etmeksizin. hem de Dîvân edebiyatının mazmunlarını ihmâl etmediği halde ruhunun sahîh ve bâriz tahassüslerini. Bu manzumeler reng ü hayatla doludur. üzerlerinden aşmış ve bize hem yaşadığı muhitin zevk ve rengini vermiş. Sa'dabâd mesîresi altmış günde meydana çıkınca: Bir nihâlistân kitâbıdır o sahralar meger Kim ana havz-ı dil-âra sîmden cedvel çeker Dağa çık da bağlardan eyle bu sırra nazar Oldı Sa'dabâd şimdi sevdiğim dağ üstü bâğ Şark u garb âlemi seyrân iden peyk-i nesîm Dir ki bî-şüphe cihân içre bunun misli adîm Vasfına bu mısra'-ı garrâ münasibdir Nedim Oldı Sa'dâbâd şimdi sevdiğim dağ üstü bağ . İşte bir gazel ki ter ü tâze bir üslûp ile devrin bir manzarasını tersîm ederken şâirinin duygularını da gösteriyor: Uşşâkın olsa nola fedâ nakd-i cânları Seyr etmedin mi dünkü fedâî civânları Şevk âteşine sen de tutuşdun mu ey gönül Gördün mü dün güreş tutuşan pehlevânları Ol perçemin nazîrini hatırda mı gönül Görmüş idin geçen sene sünbül zamânları Çeng ü çegâne zevki biraz dursun el-amân Seyr idelim bu seyre gelen dil-sitânları Ma'lûmdur benim suhanım mahlas istemez Fark eyler anı şehrimizin nüktedânları.

3. 7 . Vâsıf gibi adamların elinde -tabii bu kuvvette.1927. Nedîm’in açtığı bu şûhâne şarkı çığırı(7) kendisinden sonra moda hükmünü almış. 6 Kanun-i sani. on üçüncü/on dokuzuncu asırda Fâzıl gibi. Ali Canip HAYAT. nr. bu güzellikte olmamakla beraberbüsbütün popüler olmuştur. günü de: Gerçi kim vardır anın her demde başka zî. Nedim'in Dîvân edebiyatında yaptığı yenilikler yaşadığı devirde daha evvel nam ü şân almış üstad şairler de dahil olduğu halde herkesin nazar-ı dikkatini celb etmiş: sahibine şöhret vermiştir Muasırlarının tahmislerini.neti Rûze-i eyyâmında da inkar olunmaz hâleti Şimdi anlanmaz hele bir hoşça kadr ü kıymeti Seyr-i Sa'dâbâdı sen bir kerre ıyd olsun da gör yolunda rengârenk tablolar ibdâ' etmiştir.606 dediği gibi gitgide orası umûmi bir seyran yeri hâlini aldığı vakit bir Ramazan. Hulâsa Dîvân edebiyatı on ikinci/on sekizinci asırda biraz daha hayata yaklaşmıştır. Nedîm hece vezniyle bir türkü yazdığı gibi o edebiyatın içinde hemen hemen birinci defa olarak beşerî kadın aşkını terennüm etmiştir. nazirelerinî hakkındaki telakkilerini hayli emekle topladım ki bu sevimli ve bu büyük Türk şairinin yaşadığı andaki vaziyetini şahsi mülahaza ve şübhelerden vâreste olarak göstermesi itibariyle ileride bu vesikaların hepsini birlikle neşr etmek emelindeyim. s. 6. 4.

Bunları uzun uzadıya tahlil ve tenkit etmek bu makalenin vazifesinden hariçtir.. ( Sanat “La vie concentree teksif edilmiş” hayattır. “Guyau” bu husustaki hükmünde sert ve kat’îdir: ( Sanat. Tiyatro.. bu adamın bilhassa iki kitabı temas edeceğimiz mevzuda en evvel hatıra gelecek eserlerdendir: Birisi hayatında neşrettiği Les Problemes de L’esthetique Contemporaine Muasır Bediîiyat Meseleleri”. bugün pek kuvvetli hayat hamleleriyle Garp’a atılıyor.607 HAYAT KARŞISINDA EDEBİYAT -Genç KarilerePek genç yaşında ölen bir Fransız filozofu vardır: “Guyau Guyu ( 1854-1888 ). şehveti muharrik vodvil tercümelerinden ibaret. fakat zarurî bir edebiyattır.. Yüksek sanat. marazî. Roman lâkayt veya kuvvetsiz.) der... Bu itibarla alelumum sanatın ve bu miyanda edebiyatın. Şiir ihtizar halinde. bir kelime ile hayat demektir. Filozof. usaresini bütün ruh aleminin mübdei olan hayattan almamasına imkan mutasavvir midir? Mesele bu noktaya dayanınca kendi edebiyatımızı düşünerek bir sual vaz etmemiz icap ediyor: Bilhassa Tanzimat’tan beri Şarklılıktan kurtulmaya uğraşan Türkiye. Fakat Fransız edebiyatının belki en zayıf devri bu inkılâp devri olmuştur. Bazı muasırlarının La vitalisme esthetique bediî hayatiye” diye unvan verdikleri onun bu mesleğini tenkit edenler olduğu gibi müdafaa edenlerle aynı iddiayı başka şekil ve kuvvette ileri sürenler de vardır. esası itibariyle de içtimaîdir. Yalnız şu muhakkak ki insanların ruhundaki bütün kıymetleri yaratan cemiyettir. gayr-i içtimaî sanatın yerine hayatla. kuvvetle dolu. bütün beşeriyete şâmil neticeler hasıl eden Fransız inkılâbıydı. Edebiyatında ise bu hamlelerin akislerini göremiyoruz. Bir misal ile izah edelim: Dünyanın büyük inkılâplarından biri de yalnız çıktığı topraklara değil. cemiyetin inhilaline değil. muvazenesiz.. hayatın cazibedar ve “intense sert ve şiddetli” ifadesinden ibarettir. Evet bu. Edebiyatın bu hali inkılâba lâyık mıdır? Bu marazî bir edebiyat değil midir? İşte bugünkü makalemizin esası bu noktanın şerh ve ityanından ibaret kalacaktır. öteki ölümünden sonra tab edilen L’art Au Point de Vue Sociologique İçtimai Nokta-i Nazardan Sanat” genç filozofun bu iki kitaptaki iddialarının ruhu şudur: Sanattaki güzellik. Hulâsa ona göre sanat ilhamını hayattan almalıdır ve ilhamını hayattan almayan bediî heyecan bulunamaz. kendi mülahazasından memnun ve nikbindir: Marazî. Fransız edebiyatının tarihini en iyi tanıyan üstatlardan Poti Dojolvil “İnkılâp devri edebiyat için müsait olmadı” diyor ve koskoca .). tekellümüne hizmet etmeye kadir bir sanat bir gün evvela meyvelerini verecektir. Binaenaleyh sanat yalnız gayesi ve tesirleri itibariyle değil. yüksek hayattır.

Bütün eski kıymetler yıkılıyor. akıllara veleh verecek bir hârika gibi kendini gösterdi: Dünyaya karşı koymak ve dünyaya rağmen istiklâlini kazanmak. Andre Şenye ise inkılâptan evvelki neslin çocuğudur. İşte içtimaî iradelerin bu kadar azamet bulduğu bu mukaddes ve ilahî anlarda sanatkârların muhayyile ve hassasiyeti kımıldayamaz. yeni kıymetler meydana geliyor. “Les Miserables Sefiller”ini 1862’de yazdı. Türk iradesinin ilham ettiği inkılâb-ı şiir kanaatimce bugünün kafalarında yaşayamıyor. Andre Şenye’den başka bir kimseyi görmüyor.” Büyük şiir. adi. Bu dev inkılâbın başladığı tarihten 1789’dan. Bu inkılâbın edebiyatı olan romantizm ise edebî hayatın an’anevi bağlarını yani klasik tarzını on dokuzuncu asırda koparabildi.. Hani o büyük şiir ki La Buriere “Size asil ve civanmert duygular veren. “ La Tegende Des Siecies Asırların Menkıbesi”ni 1859’da ve meşhur hayati romanını. kıymetsiz buluyor. Nikbin olalım: Çünkü evvela bugünün gençlerinin şiirinde evvelki neslin şiirinde olmayan yeni bir şey. Demek oluyor ki büyük inkılâpların akabinde yüksek bir edebiyat kendini gösteremiyor.608 devir esnasında büyük bir şairden. . Bu. sizi yükselten” diye tarif ediyor ve “Öyle bir eseri muhakeme etmek için bu asaletten. en salahiyetli bir müverrihi “Gustave Lanson” da meşhur eserinde inkılâp devrinin yazılarını tamamıyla uydurma. Saniyen sahte. inkılâp şiirinin ufkuna doğru bir gidiştir. Bu hiçbir millete nasip olmamış bir mucizedir. Bu muazzam iradenin şiirini duymak ve ifade etmek kolay mı? Varlığımız değişiyor. En azametli şiirlerini. cemiyetin her tabakasına mensup safhalar yazılabildi. bu civanmertlikten başka bir kaide aramayınız!” diye tavsiye ediyor.. Fransız inkılâbı. Bu eski kafalarımızla bu inkılâp devrinde yeni şiiri yazmak imkanı var mıdır? Galiba şair “Hayalî”nin bir mısrası bugünkü halimize pek beliğ tercüman olmaktadır! “O mahiler ki derya içredir. Yine Fransız edebiyatının en kudretli. Yeni hayatın en kuvvetli şahsiyeti “Victor Hugo” idi. Yüz seneye yakın bir zaman sonradır ki aristokrasi edebiyatı olan “trajedi” yerine demokrasi edebiyatı olan roman kendini gösterdi. tam on üç sene sonra ( 1802 ) de doğdu. içtimaî hayatın an’anevi bağlarını on sekizinci asırda çözdü. Sebebine gelince: İnkılâp devirleri milletlerin o anlarıdır ki hayat hamleleri en büyük kuvvetle kendini gösterir: Millî iradeler o anlar içinde önüne geçilemez bir şiddet kazanır. oraya. Biz bu hale biraz evvel “zarurî” vasfını vermiştik. Anadolu’nun bakir mevzularından ilham almak iştiyakı var. işte bu cins büyük ve azametli şiir. yahut doğuracaktır. Herkes büyük bir sarsıntı içindedir. Kim bilir hangi mesut anne o vicdanın ışıklarını etrafa saçacak dehayı bugün doğurmuştur. Türk milletinin bediî vicdanında mahfuzdur. Millî mücadele senelerinden beri Türk milletinin içtimaî iradesi. deryayı bilmezler. hırsızlama edebiyatın devamına artık imkan yok.

yahut erkek hayatı gösteriliyor. Onlar ekseriyeti itibariyle sahneden ders-i ahlak almak ihtiyacından vareste oldukları için mahal-i edep ve haya temsillerden müteessir olmazlar. Değil. Nikbin olalım ve bütün genç şairler yeni Türk hayatının istediği yeni mevzua doğru cesaretle yürüsünler. millî ruha ve millî hayata yabancı bir edebiyat devresi nâdir bulunur. hayatın birinci sayısına ithaf ettiği küçük fakat ehemmiyetli bir makalesine: Ey şairân düşündürünüz halk-ı âlemi En çok düşündüren kılar insanı terbiye diye başladıktan sonra: “Dikkat ettim bir zamandan beri sahnelerimizde hep kadın aşkı. ilmi tetkik namına hurafeler uyduran yazılarda binlerce Türk çocuğunun zeka ve irfanını ihlal ediyor.. biz henüz bu sanat mesleğinde o seviye-i irfana girmeden ve o mertebe-i gına ve istiğnaya ermiş değiliz. Sonra pek haklı olarak diyor ki: “Avrupa tiyatrolarındaki seyirciler bizimkilerle mukayese edilemez..” İşte genç bir müderris: “Fikir ve sanat hayatımızda son beş on senelik edebiyatımız kadar berbat. Tiyatromuz nasıl Fransızların fuhuş ve zinâ piyeslerini adapte etmekle meşgul olduysa matbuatımızda mütemadî bir faaliyete aynı cins roman ve hikâyeleri ailelerimizin haremine kadar soktu. Bu onlar için yalnız edebî değil. isteyerek veya istemeyerek serseriliği propaganda eden. Anadolu’nun en ücra köşelerinden ona uzatılan ellerin her gün biraz daha çoğalması. Adaptasyon iptilası bir kısım muharrirlerle birlikte pek değerli bir iki genci de kolaycılığa alıştırarak ibda melekelerini söndürürken. sanat yapmak değildir. “Canım nasıl isterse öyle yazarım. İşte bütün serseri ve macera hayatını nakil ve hikâye eden bin bir türlü neşriyatın en fazla revaç bulduğu bir anda çıkan “Hayat” gibi ciddi bir mecmuanın gördüğü rağbet. sahte. herhangi kıymetin aleyhinde münakaşanın başlaması o kıymetin yıkılması ile birdir: İşte Abdülhak Hamit Bey.. istenildiği.” diye soruyor. Hiçbir şair. böyle değersiz bir şeyin.. -hatta!. İşte bazı genç muharrirler ki yevmi gazetelerde aynı şikayeti tekrar ediyor. gülüp geçerler. yahut münasebetsizliklerden mi ibarettir. yahut erkek muhabbeti. yalnız bu yolda münasebetlerden. Ve içtimaîyatın daima ehlî ve ailî mezelletleri tasvir ediliyor.” diye derme çatma yazılarla vakit geçirmek. Bütün cihan sanat ve edebiyatı ve bu miyanda Türk sanat ve edebiyatı en kısır bir devre içinde bulunurken kalem sahiplerinin vazifesi hiç olmazsa bu kısırlığın içtimaî bir buhrana tebeddül etmesine mani olmaktır. Bu muhakkak! Fakat “determinizm” . “Fatalite Historique Tarihi Kader”in bir cephesi de “Fatalite Litteraire Edebî Kader”dir.609 Çünkü hücumlar başlamıştır. hep kadın sadakatsizliği. yazabildiği kadar yazıyor. Evet. Hiçbir edebiyat devri. Hayat-ı cemiyet.” diye bir hulâsa yapıyor. ferdî ve şahsî arzularla teşekkül etmiyor.istediği gibi değil. içtimaî ve millî bir vazifedir.

İngilizlerin Acem şairi Hayyam’a verdikleri ehemmiyet de bilhassa bu noktada mündemiçtir. Bahusus umumî harp gibi bir dahiyenin içine girmiş. Hamit.” demekle hata etmiş olmuyor. bu da doğru!.” Münakaşa edile edile. devrinin irfan itibariyle yüksek bir şahsiyeti idi.” Doğru!. yeni düşünce aşılayan. Buna da diyecek yoktur. Şair Goethe’yi Shakespeare de dâhil olduğu halde bütün dünya şairlerinin fevkinde bulan meşhur bir münekkit tamamıyla Faust’un tahliline hasrettiği tetkiknamesinde bu şairin büyüklüğünü. başka bir şey istemem” demek kendini aldatmaktır. Fuzûlî’nin dediği gibi “ilimsiz şiir olmaz. gücü yetmektir.. C’est Pouvoire istemek. Türk şairleri içinde Abdülhak Hamit’in müstesna mevkiini. bin bir içtimaî ve iktisadi mahrumiyetlerle sarsılmış bir milletin muharrirleri daha çok müteyakkız davranmak mecburiyetindedirler. Demin ismini yâd ettiğimiz “Goethe”.. lehinde aleyhinde söz söylene söylene artık bugün mütarefe mahiyetini alan bir hüküm vardır: “Sanat sanat içindir. Fakat büyük bir hakikat de şudur: En büyük şiir. insana yeni bir duygu. Eğer “kader” varsa. ancak irfan ile elde edilir! “Bana tabiat kâfidir. facialarıyla dolduran taunlar. ruhu yükselten şiirdir. Yunus. her şeye teslim oluvermektedir. bütün klasikleri. beşerin zekası sayesinde bugün medeni memleketleri istila edemiyorlarsa. “Hayyam” riyaziyat da dâhil olduğu halde asrının her ilmini biliyordu. Edebî hayatımızda müşahede edilen türlü türlü sekametlere karşı kollarımızı kavuşturup “Ne yapalım yazılan ve olan bu!.” demenin caiz olamayacağına kaniyim. Bu cinsten yüksek şiir. ayrıca Acem şairlerini tamamı tamamına okumuştur. Eserlerine .” Halk şairi denilen Yunus Emre’nin ümmî olduğu hakkındaki rivayet bir efsaneden ibarettir. Nasıl tarihi. Frenk “Vouloir. hep bu kanunlara vukuf sayesinde birbirini veli ediyorsa.. Filozof Guyau “Sanat demek hayat demektir. Fikret’in dediği gibi “Hakiki sanatkâr insanlara ve milletlere örnek olan ve örnek verenlerdir. terennüm ettiği mistik heyecanların bütün memba ve esaslarına vakıftı.610 ile “fatalizm” bir değildir: Nasıl kanunlarını bildikten sonra tabiatı ve tabiat kuvvetlerini kendimize müfit ve hizmetkar edebiliyorsak.” derken hayattaki mezlakaların propagandasını aklına bile getirmemiştir. romantikleri. koleralar. nasıl yığın yığın fennî icatlar. çıktıkları yerlerde hemen söndürülüyorlarsa içtimaî hüsranlardan da zeka ve irademizle kurtulabileceğimize inanmalıyız. Muhakkak ki zarar inanmakta değil. Sanatın hududu “Desinteressement hasbilik”tir. aynı zamanda büyük bir mütefekkir oluşunda görüyor. hayatın da kanunlarını tanımak sayesinde hayatî meselelerde de elimizi mutlak surette bağlı tutmaktan kurtulabiliriz. yahut “kader” dediğimiz şeye inanmanın bir kuvveti varsa kafamızda tekevvün eden yeni bir “fikir”in de ona karşı bir kuvveti vardır. En adi şairler tefelsüf edenlerdir. onun “lirik bir filozof” oluşu temin etmiştir.

Ali Canip HAYAT. pek muvakkattir. Türk şairleri için. bunun için de bütün Türk mitolojisini ve halkiyatını tetebbu etmek bir vazifedir. 5 . s. Türk menkıbelerinin ilham almak. bu anayı ve çocuklarını yakından tanımak mecburiyetindeyiz. Bütün Garp edebiyatları bir ananın. Şark felsefesini de lâyıkıyla hazmetmişlerdir. Asrî Alman edebiyatının. Sanatkârların vazifesi. 13 Kanun-i sani. sade Şark edebiyatını değil.7. Membalardan ikincisi Garp şah eserleridir. nr. c. vecdli bir edebiyata menşe olmuştur. Her inkılâp. Hani meşhur bir sözümüz vardır! “Ne ekersen onu biçersin. eski Arap ve Acem harsı kuvvetinde memleketimize yerleşemedi.1. Bütün dünya edebiyatları birbiriyle alâkadardır. “Hayat”ın ilk nüshasına yazdığımız bir makalemizde söylediğimiz gibi Acemleri taklit eden eski dîvân şairleri. Mademki Garplılaşıyoruz. Bunun için aralarında Acem üstatları ayarında simalar vardı. Hulâsa inkılâp devirlerinde yukarıda şerh-i izah ettiğimiz sebeplerle edebî hayat bir sükun devresi geçirir. 4.3. Frenkleri taklide başlayalıdan beri Avrupa şairlerinin. yani Alman romantizminin membaı “Cermen” menkıbeleridir. Çünkü asrın irfanı. kanaatimce iki membadan gıdalanacaktır: Biri millî memba ki bilhassa asrî Alman edebiyatı da böyle bir membadan ilham aldığı için kuvvetlenmiş ve kendi vatanının hudutlarından dışarı taşarak alemşümul tesirler yapmıştır. romancılarının hulâsa Avrupa ediplerinin huzuruna çıkacak adamlar yetiştiremedik.” deriz. Şiir ve sanat tembel harici bir iş değildir. Fakat bu.611 hâlâ hayran olduğumuz eski Yunan heykeltraşları (anatomi)yi gayet iyi biliyorlardı. Eski Yunan edebiyatının çocuklarıdır. o vecdli edebiyata hazırlanmaktır. “Mişel Anes”ler birer allame idi. Gençlerin vazifesi zekalarını beslemektir. Büyük Türk inkılâbının edebiyatı. “Rönesans” devrinde “Leonardo Da Vinci”ler. Edebî bir zekayı öldüren muhakkak irfan kıtlığıdır. 1927.

yer. “klasisizm” gibi. pek hulyavî. Fransa’da. Ancak “ telkin” olunabilir. Fakat ruhta doğan heyecanların “vasıtasız tebliği” mümkün müdür? O halde ne yapmalı ! İşte mesele bu noktaya da dayanınca “sembolizm” nazariyatçıları demişlerdir ki mesela maviye mavi demek. Bu iki dünya arasındaki “gizli sıhriyet” ne eski “klasik” lerin “estetik” lerine esas olan “Idees fikirler”. ruhumuzun bin bir türlü tahassüslerinden ibarettir. Bizim edebiyatımızda “Fecr-i Atî” gençleri arasında “sembolizm”e en yakın numuneleri “Göl Saatleri” ve “Piyale” şairi Ahmet Haşim Bey vermiş ve hemen hemen onun şahsı ve eserlerine münhasır kalmıştır. telâkki tarzlarına verilen bu unvan. “Teodol Ribo” gibi üstat ruhiyatçılar bu tarzın izahıyla dikkatlice meşgul olmuşlardır. Hatta “realist” lerin –ve “realizm” in şiirde bir tecellisi demek olan “parnasyen” tarzının– tarif ve tasvir usulü de kâfi gelmez. O rengin ruhta hasıl ettiği . “romantizm” gibi azametli. mademki şiir. Bu heyecanlar “tarif” ve “tasvir” edilemez. şümullü. Arkadaşları arasında o şairlerin ince ve mühim duygularını his ve temsil edenlere tesadüf edemedik. Sembolistlerin kanaatine göre musiki ile şiir arasında hemen hemen fark yoktur. gönülde yaşayan heyecanlardan ibarettir. ne “romantik” lerin heyecanlarına kalıp ithaz ettikleri “Images hayaller” ifade edebilir.. Kainat iki alemden müteşekkildir. Biz bu makalemizle “sembolizm” in mahiyetini psikolojik bir noktadan izah etmek istiyoruz. kırlar. deniz. yahut da maviyi tarif etmek neye yarar. Zaten bediî temayülü pek hulyavî ve lirik olan Haşim Bey ilhamlarının örneklerini Fransız sembolistlerinden alıyordu. Her iki sanatın vazifesi eşya ile kendi ruhumuz arasındaki “ Les secretes affinites gizli sıhriyet”i ifade edebilmektir. Biri “monde phisique maddî dünya” ki karşımızda duruyor : Gök. Fakat pek ince. zengin bir devri ifade etmez. Almanya’da. ruhumuzdan. Öteki “Monde Moral manevî dünya” ki benliğimizden. pek lirik bir şiir nevini hatırlatır. “Sembolizm” in iddiası şudur . Belçika’da.. Çünkü matbuat alemimizde şimdiye kadar böyle bir izah tarzını görmedik. Onlar sadece Haşim Beyi taklit ettiler.yetişen bir kısım şairlerin mesleklerine.612 “Edebî Meslekler”e Ait Tetkiklerden: SEMBOLİZM LE SYMBOLİSME On dokuzuncu asrın ikinci nısfının sonlarına doğru –İngiltere’de. “Maks Nordav” gibi filozof edipler. ağaçlar .

kulaklarınızla mı işitiyorsunuz.şiir yazmıştır. Bahis bu noktayı bulunca bir ıstıtrat yapmak lüzumunu hissedemiyorum . Şair sizi muin hiçbir lambayla. pencere camları. Bu da ancak “maddî dünya” ile “manevî dünya” arasındaki “correspandance mürâsele” ye delalet edecek yegane bir vasıta olan “ sembol symbol . “Sembolizmi anlatmak için içlerinden yalnız bir adamı ve o bir adamın da birkaç şiirini hatırlamak kâfidir . terbiye ve tahsilimin derecesine göre sırf kendi ruhunda uyanan hususî duygularından ibarettir. “Girit Facia” sıdır. sükût hangileridir? Bu sualinizin cevabı yoktur. yahut tasvir etmeye çalışmakla şiir yazılmış olmaz.. zarif. “sembol” ün bu şairlerce kabul edilmiş hususî ve pek ince manasından büsbütün ayrı umumî ve alelade manası vardır. o gözler. birer timsalden ibarettir.“Öksüzlüğüm” gibi.. İşte mesleğin mefkûresine en çok yaklaşanlardan Belçikalı “Georgi Rodenbach” : “Lamba”lar diye on üç. İşte Garp’ın “sembolizm”i ! Her meşgul olduğu mevzu gibi “sembolizm” de pek aykırı bakan “Maks Nordov” ın biraz haklı olarak dediği gibi bu vuzûhtan azade hulyavî şiirlerin karşısında herkes bir şey anladım zanneder. Mesela Tevfik Fikret merhum bu umumî ve alelade mana ile “sembolik” bazı şiirler yazmıştır: “Kahkaha-yı Yes” gibi . Bu tarzdaki yazıların Garp sembolizmi ile hiçbir alâkası yoktur. Adını söylemekle. hiçbir gözle.. o sükûtlar birer sembolden. birbirine girift birtakım rüya parçalarının. gözler. Onların delaletiyle hasta. “Pencere Camlarında Akşam” diye on yedi. “Rübab-ı Şikeste” sahibi bu manzumelerinin her birinden iki mana kastetmiştir . hiçbir sükûtla meşgul etmiyor. marazi bir hulya içinde pek nadide birçok müphem duyguların size telkin edildiğini anlarsınız. o pencere camları. Leylağın bizde uyandırdığı tahassüs telkin etmelidir. . hayatî vaziyetine. hiçbir pencere camıyla. Demek oluyor ki o lambalar. “Öksüzlüğüm”. Çünkü bunlardan hiçbiri unvanlardan gösterilen mevzuları tarif ve tayin etmez. Leylak bir çiçektir. Biri şiirlerin zahiren gösterdiği manzaralar. malihulyaî gönlünün elemlerini telkin ediyor. fakat anladığı yalnız kendi seciyesine. gözlerinizle mi görüyorsunuz. öteki “Kahkaha-yı Yes”de “ Vatanperverâne Teşebbüsler”. Çünkü hepsi birbirine pek benzerler. timsal” lerle temin edilebilir. Meçhul. pek farkına varmadığınız akislerini ruhunuzda canlanmış bulursunuz. hatta “anlarsınız” demek bile doğru değildir: Anlar gibi olursunuz. “Sükût” diye yirmi beş -hem de seri halinde. “Gözlerde Seyahat” diye yirmi. Yalnız okuduğunuz zaman tatlı.613 tesirleri göstermelidir. Bu basit mevzular için yığın yığın yazılmış şiirlerde bahsedilen lambalar.

614 Muallim Ribo “sembolizm” i “Psychologine des sentiments Hislerin Ruhiyatı” unvanlı pek mühim bir eserinin “L’abstraktion des emotions Heyecanların Tecridi” bahsinde tetebbu etmiştir. Beşerin bediî vicdanı. her noktadan mahdut bir edebî mektep içinde mahsup kalmaya müsait değildir. O ( adam ). Mesela Ahmet Haşim Beyin “Piyale” sinde tesadüf edilen . Belli değildir. İşte bunun içindir ki “sembolist” lerin manzumeleri tatlı bir “ibhâm” çeşnisi verir. sakin ve kimsesiz kırları. Şiiri bu mesleğin “estetik” inden haberdar olanlar için yadırganacak bir şey değildir. Nitekim “aksülamel” yine kendi içlerinden başladı. tamamı tamamına “mücerret” tir. hudutsuz tahayyülleri nasıl itinakâr ve tasvirci bir “realism”i meydana çıkarmışsa “sembolizm”in de bütün şiir ihtiyacını tatmin edemeyeceğini derkardır. Fakat bu. romantiklerin coşkun. yahut bir şehri gösteriyor. Fakat bunlar hangi memlekette. Bu “sembol”ler ara sıra “il” “elle” gibi zamirler de olabilir. Bakarsınız şair bir ormanı. Yarı yoldan ziyade yerden uzak. bitmez tükenmez sükûtu ve bunlar dolayısıyla meçhul kederleri. abajurlu lambaları. Nasıl istersen öyle dinle. hiçbir muin orman ve muin bir şehir değildir. Parnasyenlerin “estetik”inde kelimecilik ve şekil mükemmeliyeti esastı. Nitekim aynı eserin mensur mukaddimesi de “sembolik” şiire müteallik ve münhasır olması haşiyetiyle pek doğrudur. iddiasında muvaffak olmuş ve gayesini bulmuş mudur ? Bu marazda söylenecek en munsifâne söz “Ribo” nun “Bulmamışsa da aramıştır. bakın : Dalların zirvesindeyiz ancak. o ( kadın ) kimdir? Bunu ne şair söyler ne siz tahmin edebilirsiniz. “Sembolizm”. Yalnız hemen her “sembolist ” şair aynı şeyleri : Hüzünlü akşamları. Sembolistler vakıa bunun aksine olarak kelimecilikten. Sadece birer “sembol”den ibarettir. Klasiklerin mutaassıp kaidecilikleri nasıl pervasız bir “romantizm”in infilakına sebep olmuşsa. İçlerinde yetişen “Eredya” gibi üstatların manzumeleri mahir bir kuyumcu elinden çıkmış bir mücevher kadar parlak ve teraşideydi. Vakıa “sembolist ” bir şiirin içinde bazı hadiselerden bahsedilir. çünkü yukarıda izah ettiğimiz üzere bu mesleğe mensup şairlerin manzumelerinde heyecanlar bir zaman ve bir mekan içinde “tahayyüz” etmez. kimler tarafından yapılıyor.” fikridir. hangi devirde. usançları terennüm ettiği için bu marazîlik “aksülamel” den hali kalmamıştır. şekil . Sembolizmin istihlaf ettiği “parnasyen” mesleği hususî bir manaya göre şiiri sanat haline sokmuştu. Yarı yoldan ziyade mahe yakın.

pek samimi. Almanya’da da “La Musique Wagnerienne Wagner-kâri musiki” nin revaç buluşu sembolist mesleğinin teessüsüne mühim bir amel olmuştu. duygularını.. Onlar yalnız sanatkâr olmak istediler. Otuz sene İngilizce hocalığıyla meşkul olmuş bir adamdı. Fakat o vazıh olmalı. Fakat onlar da şiiri başka şekilde bir sanat haline koymuş oldular: meçhul... Çünkü şairle bizim aramızda yegâne müşterek mikyas insanlıktır. İşte bunu gören şairlerden “Fernand Gray” nam yirmi dört sene evvel “Figaro”da neşrettiği bir makaleyle. âşık... hulya ve ibham içinde aramakta bulmuşlardı.” “Fernand Gray” uzun makalesinin sonunda her şairin hür ve serbest bütün ruhunu -yani sade hulyalarını değil. bir zamanlar kendisinin de mensup olduğu mektebe karşı şiddetli bir hücumda bulundu. fakat anlaşılır.. Karanlık bir sembol anahtarı olmayan güzel bir çekmecedir..615 mükemmeliyetinden kaçındılar: Lisanî bünyenin icabına. canlı bir sanat tasavvur ediyoruz. aynı zamanda insandılar: Yani baba. Biz sembolü kaldıramıyoruz. “Stefan Mallarme” yüksek bir şair değildi. Her devrin bütün büyük şairleri. Fransa’da bu tarz muin bir meslek olmadan evvel yetişen “Alferd de Vigny” ve “Charles Baudelaire” gibi şairlerin manzumeleriyle beraber bilhassa “Stefan Mallarme”nin mülahaza ve iddiaları nevin “moda” hükmünü almasına bais oldu. Biz bir şiir istiyoruz ki insanı anlatsın ve sade tahassüsleriyle değil. [Güzellik için güzellik].. pek geniş bir sanat. ihtiraslarını... Biz pek vecdli. fikirleriyle ve duygularıyla . Ve öyle oldular. esas olarak kabul eden parnasyen mektebinden.. Bu mesleğin tarihçesine gelince: İngiltere’de on dokuzuncu asrın ikinci nısfında meydana çıkan “Prerapheliste Prerafaelist” unvanlı bediîyatçılar güzelliği hakikatin bariz ifadesinden kaçınmakla. [hulya için güzellik] iddiasına bulunan sembolist mektepten sonra [hayat için güzellik]i müdafaa eden mektebin teşkili zamanı gelmiştir . onu bir kelime hulâsa edebilir: İnsanî sanat ! . Şiir bu suretle hürriyetinden ve samimiyetinden kaybetmiş oluyordu. hatta vezin ve kâfiyenin mutat şartlarına riayet etmediler. Dedi ki : “Parnasyenler gibi sembolistlerin de çok defa ihmal ettikleri şey “L’humatine insanlık” idi. münekkit.vatandaş. Sembolistlerden çok evvel gelen “Alfred de Vigny” de sembol vardır. fakat mutarrit ve elemli hulyalar sanatı . oğul. Bu sebeple İngiliz şairlerinin “Preraphelizm” den nasıl . sanatkâr oldukları kadar. Düşünmediler ki bizi sanatkârın ruhunda alâkadar eden şey onun insan oluşudur. bütün samimiyetiyle terennüm etmesi iktiza ettiğini söyleyerek sözlerine “İnsan olalım!” diye nihayet veriyor.fikirlerini. filozof. Onların şiirlerini vücuda getiren kendi hususî hayatlarıydı.

4 . zarif. Ali Cazip HAYAT. Yeni Fransız nesir onu “Prince des poetes” sultanü’ş şuara” itibar etti. bilhassa marazî bir tarzın muhayyileleri ve zevkleri tatmin edebilmesine imkan yoktur. ne kadar cazip olursa olsun bir mektebe bağlı kalmak. Hulusa sembolistlerin ince. nr. pek heyecanlı şiirler yazmaya başlamıştı. ne bir mesleğin reisidir. Bu mükemmel fakat kendi salikasından başka bir şey tanımayan serseri şair beşeriyete hulya ile. şiir ve sanat aleminde pek tehlikelidir. Hep plastik. Fakat “Sembolizm” şiir için yegâne bir tarz ve bir mektep olamaz. Hele insanlığın koskoca ve pek muharrip bir harpten birçok zelzelelerle. Esasen ne kadar dilfirîp.616 müteessir olduklarını biliyordu. İşte Fransız sembolistleri bu şiirlerden çok şey aldılar.9.3. Çünkü “sanatta mektep”. İşte “Mallerme” tenkidi muhazalarıyla yeni başlayacak sembolik nevin inkişafını propaganda etmiş oldu. O zaman Fransız şiirine “parnasyen” tarzı hakimdi. esrar ile dolu. ruhun bin bir fani samimiyetini terennüm eden pek derunî şiirler bırakmıştır. şahsiyetin mezarıdır. yeni kıymetler yaratmak için bocaladığı bir zamanda narin. Yine o seneler zarfında “Paul Verlaine” parnasyenlerin arasından sıyrılmış. ruhî hayatımız mütevali bir “amel”ve “aksülamel” den ibarettir. Hulâsa o bir “The oricien nazariyatçı” saffetiyle –kendi pek liyakatli bir şair olduğu halde– liyakatli şairleri yetiştirmiş oldu. rüyalı.1. adalî manzumeler yazılıyordu. 1927. buhranlarla çıktığı. yeni idealler. pek emsalsiz. s. müphem. Fakat sözün doğrusu “Pelisye”nin dediği gibi o ne prenstir. 27 Kanun-i sani. hulyavî şairler olduğuna şüphe yoktur. c. Beşeriyet zaman zaman her şeyden hoşlanıyor ve her şeyden bıkıyor.

“Yunanca ve Latince klasik lisanlardır” gibi… “klasik tarzın en salahiyetli sahibi -biraz aşağıda izah edeceğimiz üzere..bu nam verilir: “Klasik kitaplar.Fransızlardır. fakat “klasik” tabiri üzerinde biraz tevakkuf etmeyi. Onlar “zevkin amiriyeti” demekle “muhayyile”nin faaliyetini “akl”ın hüküm ve nüfuzuna tevdi etmekten mütevellit. “klasik tetkikat”. Yine onlara göre “klasik edebiyat” milletlerin kemal devri edebiyatıdır. Naci merhum: Bir sanihanın olması hakkıyla mübeccel Olmayla olur sebk ü modası mükemmel Demekle . Biz bu makalemizde o sistemi izaha çalışacağız. “Souverainete du gout zevkin amiriyeti” ni tanımak Fransız bediiyatçılarına göre klasisizmin bir fârikasıdır. Eskiden “klasik” demekle “birinci derecedeki muharrirler”i kastederlerdi.bu fikri büyük bir vuzûhla anlatmıştır. bir “Perfection mükemmeliyet” göstermiş. mensup olduğu asırda sayısız numuneler vermiş olsun.bilerek veya bilmeyerek.617 “Edebî Mesleklere” Ait Tetkiklerden: KLASİSİZM LE CLASSİCİSME “Klasisizm” on yedinci asırda Avrupa’da ve bilhassa pek zengin olarak Fransa’da teessüs ve inkişaf eden bir edebiyat sistemine verilen unvandır. Şekil ve esas arasında muvazene: İşte klasisizmin aradığı güzellik!. Bu itibarla ben bu milletin muteber bir ansiklopedisinden şu mülahazanın naklini pek faydalı görüyorum: Bir muharrire veya bir esere klasik demek için iki esaslı şartın o muharrir veya eserde tahakkuk etmiş olması lâzımdır: (1) Şu veya bu hususta “autorite sulta”ya malik olabilmesi (2) Üslup ve temin ettiği zevk itibariyle kendi nevinde bir model sayılabilmesi… Bir lisana. bir sanata. kelimenin şümul ve mahiyetini tasrih eylemeyi pek lâzım sayıyorum. O eserin bilhassa ifade itibariyle kuvvetli olması pek lâzımdır. “Classe” sınıf manasına geldiği için “mektep”le alâkadar şeylere -bugün bile. Fransız münekkitlerinin kanaatine göre bir esere yalnız kuvvetli bir manayı ihtiva ettiği için “klasik” denemez. Teşekkül veya . “muvazene”yi kastediyorlar. bir edebiyat veya sanat devrine o zaman klasik denilebilir ki büyük bir zevk ve sıhhat. İşte kelime bütün bu delaletlerinden de müteessir olarak hassaten on yedinci asırda eski Yunan ve Latin edebiyatlarını taklit ederek meydana çıkan edebiyata mümeyyiz vasf oldu.

” deyişi bunun içindir. Birçok eserlerini Latince yazdı. yüksek zeka ve irfan sahipleri meydana çıkarmıştır. Daha on üçüncü asırda şair “Dante Alighieri” (1265-1321) halkın konuştuğu lisana kıymet vermiş. bir muvazene müşahede edilir. Meselenin kelime üzerinde evvela böyle bir taslağını yaptıktan sonra (Klasik devir) in inkişafına sebep olan en mühim ameli anlatabiliriz. Hulâsa ölçülü ve tartılı söz söylemek bu mektebe mensup muharririn birinci vazifesidir. meşhur “Divin Comedie” sini İtalyancayla yazmıştır.. “Rönesans”ın ilk ışıkları İtalya ufuklarında göründü. okumaya mecbur etti. İlim ve edebiyata kilise Latincesi hakimdi. Mevzu mistik olsa bile lisan ve sanat itibariyle bu. O da “Petrarca” gibi eski Latin ve Yunan edebiyatlarına meftun kaldı.. “Rönesans” ile beşeriyet işte bundan kurtuldu. zamanındaki bütün ilimleri tahsil etmiş ve istidadını irfanıyla kuvvetlendirerek muvaffak olmuş bir dahidir. yeni bir şeydi. Fakat klasik edebiyata hasr ve tahsis edilmesi itibariyle dikkate şayandır. bilakis bir durgunluk. Dante. Bu itibarla coşkunluk ve heyecan görülmez. Aynı devirde bir de “Boccacio” (1313-1375) yetişmişti. Nasıl karanlıkta kalan bir adam aydınlık ihtiyacını şiddetle duyarsa insaniyet de “kurûn-ı vustâ”nın zulmetinde asırlarca bunaldıktan sonra böyle bir nur ihtiyacını hissetti. . fakat “kurun-ı evveli”deki Latin muharrirlerine meftuniyeti onu daha eski zamanlara sürükledi: Yunan üstatlarının yazılarını toplamaya. Frenk edebiyatçıları bütün bu sebeplere binaen der ki klasik eserlere “ölmez” namını veriyorlar. “Kurûn-ı vustâ”da zeka esir ve mahbustur: Maddî ve manevî dünyada ne varsa bila-istisna hepsi “din”in mutaassıp kaidelerine uymak. Müverrih “Michelle”nin “Rönesans dünyayı yeniden keşfetti: Onun sayesinde insaniyet adalete ve akla istinat edebildi. Bu ihtiyaç on dördüncü asrın ortalarına doğru ve bugünkü hür medeniyeti yaratan mesut bir inkılabı doğurdu: Rönesans!. “İlyada” ve “Odise” kendisine hırz-i can olmuştu. Şair “Homer” ile filozof “Eflatun”un eserleri Petrarca’a Yunanca öğrenmek mecburiyetini ilham etti. Rönesans tarihinde öyle bir merhaledir ki onu halk kitlesi değil.618 inhitat asırlarında bu muvazeneye ve bu muvazenenin temin ettiği mükemmeliyete tesadüf edilemez… Şu mülahazanın umumî ve şâmil sözlerden olduğuna şüphe yoktur. Müteakiben yetişen “Petrarca” (13011374) da yeni başlayacak bir hayatın ilk zamanlarında görüldüğü üzere biraz bocaladı. uyamazsa ortaya çıkamamak mecburiyetinde idi.

Hükümdar nezdinde de itibar kazanarak “Kolej De France” ın teessüsüne hizmet etti. Muhteşem saraylarının duvarları üstat ressamların tablolarıyla.619 Kadim Latin ve Yunan eserleri “Pajienne müşrikane idi. başta “Ronsar” (1564-1585) olmak üzere bütün “Pleiade Hleyad” ediplerini meydana . Kadim Yunan şah eserlerinin yavaş yavaş kafalarda uyandırdığı serbestî temayülleri. Bundan dolayı bilhassa İtalya’ya geldi. Fransa için “Homer” ve alelumum Yunan şah eserleri meçhuldü. Unutmamalı ki o esnada Guttenberg’in (1400-1468) matbaacılığı icat etmesi kadim şah eserlerin her tarafa intişarını temin eden mesut bir tesadüf olmuştur. Evvela Florans’ta sonra Milano’da. O aralık Fransa’ya gelen Bizanslı alim “Lascaris Laskaris” (1445-1545) ten sonra ders aldı ve asrının mükemmel bir “Yunaniyat” çısı oldu. Almanya’da. Bizans İmparatoru “paleolog” tarafından Türklere karşı muavenet temini için İstanbul’dan Avrupa’ya gönderilen Yunan alimi “Manuel Krizularos” (1355-1415) Rumlarla Latinlerin ithadı tarafları idi. İstanbul’un bizim tarafımızdan zaptı (hümanizm) cereyanını şiddetlendirdi: Birçok Bizanslı alimler hep İtalya’ya geçtiler. İşte bu adam “Hümanizm” mesleğinin teessüs ve inkişafına pek çok hizmet etmiştir. verdiği bediî terbiye ile imtizac ederek asrın sonuna doğru kilise lisanını inhisafa uğrattı. İtalyan prensleri sanatkârların. Istıraden kaydedelim ki on beşinci asırda İtalya esasen pek dün bir derecede değildi. Hepsi zengin bir asatirden ilham alıyor. Hayalin serbest unsurlarıyla gıdalanıyorlardı. halkın konuştuğu lisanla kuvvetli edebî eserler yazılmaya başladı. “Kurûn-ı vustâ” edebiyatlarındaki sırf dinî tahassüsler dar ve mutaassıp zihniyet onlarda yoktur. Bu çığırın ilk merkezi “Florans” şehriydi. Fransa’da… umumî bir cereyan halini aldı. bir taraftan da birçok İtalyanlar Yunanca öğrenmek için İstanbul’a geliyorlardı.İşte Petrarca’ı. muharrirlerin hamisiydi. Filolog “Bude Bude” (1467-1540) kendisine iltica eden İstanbul kaçkını Berrom’dan Yunanca öğrenmeye başladı. “Bude”nin bilhassa telifatı ve şakirdi “Danes Dones” in dersleri. Meftun kaldı. Bu adamların temayülleri “Humanisme” denilen çığırın açılmasına sebep oldu. Fakat Latince pek revaçtaydı. bahçeleri nefis mermer heykellerle müzeyyendi. Paris’te bulundu. Bu hareket bütün Avrupa’ya sirayet etti: Felemenk’te. Filvaki on beşinci asırda halk diliyle yazı yazılıyor değildi. Eski Yunan şah eserleri İtalya’ya gidiyor. Hele Fransa’da “Kolej De France”ın tesisi (1540) hümanizmin kuvvetlenmesine ve binnetice asrî Fransız edebiyatının meydana çıkmasına sebep oldu. Boccacio’yu bu servet ve hürriyet teshir etmişti. (Homer)i aslından okudu. Pavi’de Venedik’te Yunanca muallimliği etti. Daha sonra Roma’da.

Ronsar’ın halefleri ecnebî kelimeleri çokça kullanmışlar. gerek unutulan eski Fransızca lafzları ihya ederek bunu temin etmek mümkündür. Biraz sonra -bize telâkki cihetiyle. İşte bu türlü hazırlıklardan sonra on yedinci asrın “klasik devri” inkişaf etti. Burada dikkat edilecek en mühim şey: klasik edebiyatın ana diline hürmet ve muhabbetle başladığı noktasıdır. “Ronsar” da aynı programı -bütün edebî nevlere misaller vererek. Kitapta Ronsar tarafından telkin edilmiş iki esasî fikir müdafaa ediliyordu: Fransız lisanına muhabbet. istiarelerde ifraza düşmüşler. Yalnız “trajedi” ve “komedi” nevlerine ait numuneleri şakirtlerinden “Judel” (1542-1574)e bırakmış oldu. “Du Bellay” ana dilini ihmal ederek kötü Latince ile yazı yazan alimleri. Dostu ve fikir yoldaşı “Du Bellay Du Beley” bin beş yüz kırk dokuzda La Defence et illustration de La Langue Française’i neşretti. Bu itibarla “Du Bellay” güzelliğin canlı membalarını. şiir ve sanatın kaynağına gitmek. Hulâsa “Du Bellay” Rönesansın emrettiği yeni yeni edebiyatın programını çizdi. “Ronsar”ın etrafında “Du Bellay” de dâhil olduğu halde genç şairler toplandı. Arapçası “Serya” Acemcesi “Pervin”dir. Fransızcanın fakir bir lisan olduğunu kabul. “Klasik” zihniyetin nazariyatçısı olan “Bovalo” (1636-1715) şiirde iki şeyin hükümran Kelimenin Türkçesi “Ülker”. oraya. Fakat kaniydi ki ana dili zenginleşmeye kuvvetlenmeye pek müsait ve müstaittir.tatbik etti. kadim Yunan şah eserlerini tanıyan şairleri de tenkit ediyor. Yunan esatirinde ise (Atlas) ın yedi kızına verilen unvandır. Şiirin hududunu genişletmek için kadim edebiyatlarda görülen bütün nevlerin hiç çekinmeksizin iktibas ve tatbiki lâzımdı. yeni zihniyete zıt skolastik edebiyata muhalefet. Fransızcanın safiyetini bu itibarla bozmuşlardır ki bütün bu pürüzleri de müteakiben yetişen “Malerb” (1555-1628) temizleyerek meydana mükemmel bir edebî Fransızcanın çıkmasını temin etmiştir.620 çıkarmış. muharrirleri muhafaza ediyordu. Hele eski Yunan asatırından istifade edilmeye başlanınca millî lisanın şerefi büsbütün artacaktı. Fransız edebiyatını o kaynaktan fışkıran nur ve insaniyet şarabıyla kandırmak icap ettiğini ileri sürüyordu. Bunlar yedi kişiydiler. yani “Kolej De France”ın teessüsüyle klasik Fransız edebiyatı doğmuş oldu.aynı noktaya temas edeceğiz. müvellit lafzlarda. hatta bizzat ispat etmişti. Gerek eski ve muasır ecnebî lisanlarıyla köylü lehçelerinden kelimeler istiare ederek. 1 . (1) “Pleyad şairleri”nin gayeleri Fransızcanın ibtikariliğini ve istiklâlini temin etmekti. “Ronsar” bütün eski edebî nevleri ihya ederek Fransa’da yeni bir şiir ve edebiyat vücuda getirmek istiyordu. Gruplarına yukarıda da işaret ettiğimiz üzre –“Pleyad” denildi.

Bovalo’nun fikrince bir şairin kendi kalemi hakkında bilerek şiddetli davranması lâzımdı. Komedi ise “Judel”le arkadaşlarının gayretlerine rağmen eski Yunan ve Latin şah eserlerinden ziyade “kurûn-ı vustâ” mahsullerinden müteessir olmakta devam ediyordu. sonra bir “kolej” in salonunda oynandı. Tam klasik trajedide “fiil ve hareketin en çoğu şahısların ruhlarında cereyan eder. Bu da yalnız bir yerde cereyan eder. Korkunç. “Leb on sens zevk-i selim”.On dördüncü Loui devrinin kıyafetiyle sahneye çıkarlardı. “Judel’in ilk Fransızca trajedisi “Fleavpatra” ve ilk komedisi “Ujen” evvela “Otel Durens”te. Sahnede geçen zaman yalnız birkaç saatlik bir şeydir. Vak’alar seyircilerin gözleri önünde gösterilmez. İşte bu Valo’nun mutaassıbâne müdafaa ettiği “üç vahdet”in esası budur. Yalnız nakil ve hikâye edilir. Bu nevde yegâne ehemmiyet verilen şey “üslûp”tu. felaketli vak’aları sahnede göstermekten çekinmedi. fakat bu ilk eserler alelade tercüme ve adaptasyonlardan ibaret kaldı. darb-ı mesellerle süslenmiş monologlardan müteşekkildi. prensleri. Elbise itinası da yoktu. Zaten ne sahneleri. Bu fakir dekorda zaten “mahallî renk”e ehemmiyet verilmezdi. “Pleyad” şairleri kadim şah eserler tarzında trajediler. hikmetlerle. Sanat noktasından bunlar iyi eserler değildi. Rolleri mekteplilerle amatörler ifa etti. On altıncı asır trajedisi uzun “irade tirad”lardan. Yunanlılar. Bu asrın sonlarına doğru Fransa’da “seyyar komediciler” peyda olmuştu. Müteakiben yetişenler ve bilhassa “Mere” Yunan filozofu Aristo’ya isnat olunan kaideleri tatbik etti. Trajedi şahısları -Romalılar. Malûmatlı bir münekkitti. seyircinin alâkası tek bir vak’a üzerine celp edilir. Çoğu trajediydi. “Hardi” bunlardan bir grupe oynatmak üzere birçok piyesler kaleme aldı. Kendisinden sonra gelenler hep onun fikirlerini kabul mecburiyetinde kaldılar. Yabancı yazılardan nefret eden Bovalo değerli muharrirlerin ve hassaten şair “Racine”in sadık bir müdafakarıydı. ne seyircileri vardı.Bundan dolayıdır ki “diyalog”lar trajedilerde mühim bir mevki tutar. komediler yazmayı tecrübe etmişlerdi. ne aktörleri. muharripleridir. Beş perdelik bir trajedide de sahnenin değişmemesi “dekor”un fakrını intaç etmiştir. Bu şahıslar “kurun-ı evveli”nin kralları. Sanatın mutlak kaideleri vardı ve sanatkâr olmak için “muhayyile”den ziyade “say” elzemdi. “Action fiil ve hareket” pek fakirdi. bu suretle biraz sonra meydana çıkarak “tam klasik trajedi”nin ilk mükemmel numunelerini verecek olan “Corneille”e gideceği yolu göstermiş oldu. “Klasik trajedi”nin ilk muvaffak muharriri “Corneille” (1606-1684) dir. “Corneille” trajedisinin “estetik”i “vazifenin kutsiyeti” esasına müsteneddir: ahlakî . kraliçeleri.621 olmasını istiyordu: “La raison akıl”.

kaideler. En mühim rolü kadınlar ifa eder. gönüllere nüfuz eder. terbiye eder. Racine oldukları gibi. Racine çok tabiîdir. Corneille insanları “olmaları lâzım” geldiği gibi tersim eder. Meşhur Labroyer “Seciyeler” unvanlı eserinde bu iki klasik üstat hakkında bir mukayese yapar. onların matemini tutmaz da üçüncü oğlunun düşman önünden kaçtığı. İkincide herkesin gönlünde yaşayan hatta bizzat duyulan şeylere tesadüf edilir. Moliere . Klasik komedi “Moliere” (1622-1674) in şahsında kemalini buldu. Corneille mevzularını Roma tarihinden alıyordu. hulâsa beşeri ıztırapların şairleridir] der ki bu hükmü hiçbir kelimesini değiştirmeksizin iki Fransız klasiğine de tatbik edebiliriz. pek parlak ifade ederler. hatta kalbin en samimi temayülleriyle uğraşır ve galiba çalar. Çünkü yaşadığı devrin hayatını eserlerinde derin hatlarıyla tecelli ettirmiştir. dokunur. Bu klasik dahiye hakiki manasıyla “realist bir sanatkâr” demekten çekinmemeliyiz. trajedilerinde asalet ve ahlakîyete pek ehemmiyet veren Yunan şairi “Sofokl”u üstat tanımıştı… Racine ise beşeri ihtirasları tasvir eden “Uripid”i taklit ediyordu. Racine Yunanlılardan iktibas etti. hayrete düşürür. Vakalarda aşk ve ihtiras galip gösterir. “Buvalo”nun muasırlarına icbar ve telkin ettiği “aklın her şeye faikıyeti” fikri asrın ve müteakip yeni felsefenin en büyük siması “Dekart”ın nokta-i nazarından ibaretti. Corneille insanı yükseltir. gebermediği için gazaba gelir… Corneille’in trajedilerinde şahıslar fikirlerini pek hatibâne. ihtiraslarla. akideler göze çarpar. hatta taklidi icap eden hasletler vardır. Corneille’de hikmetler. istediği yere sürükler. Racine bizimkilere tab olur. tahrik eder. Birincide takdir olunan. Yunan edebiyatını en iyi tetebbu edenlerden Muallim Kuruvaz: [“Sofokl” takdir ve hayretin “Uripidir” hararettir. (Sid)de Rodrik. Moliere komedisinin gayesi kepazelikleri teşhir ve insanları terbiye etmektir. Fransız trajedisinin en mükemmel numunelerini Racine (1639-1699) vermiştir. yine Kruvaze’nin dediği gibi. Bunun sebebi şudur ki Corneille. pek kuvvetli. (Horas)da iki oğlunun katledildiğini duyan ihtiyar Romalı.622 fazilet. acayip. elemli duyguların. Moliere’dir. nâdir. tecavüze uğrayan babasının intikamını almak için nişanlısı (Şimen)in babasını öldürür. Bu fikirden ve “asalet ve ulviyet” mevzularından ayrılmayan muin klasik kaidelerden kurtulmuş yegane şair. Racine’de zevk ve duygular… Corneille çok ahlakî. Racine zevklendirir. Fakat sırf seyircileri eğlendirmek için de eserler yazmıştır. Ve bilhassa der ki: “Corneille bizi kendi fikirlerine münkad eder.

4. Bu edebiyat bilhassa lisan itibariyle kâmilen (skolastik) yani “medresevî”dir. mahiyeti. “Klasik edebiyat” Fransızların millî malıdır. Fakat bunu şerh ve izah etmek şu makalenin vazifesi değildir. edebiyatı zaafa düşürmüştür. Ve bu iki büyük şair muasırlarınca ancak “Dîvân edebiyatı” estetiği dâhilinde maharet gösterdikleri için rağbet bulmuşlardır.gönlünden değil. nr. şümulü düşünülecek olursa onun “Garp klasisizmi) ile hiçbir müşabeheti yoktur. Yoksa şu uzunca makalemizle şerh ve izah ettiğimiz üzere (klasik tarz)ın menşei. Hatta bu nokta onun en bariz bir “ alamet-i farika” sıdır. Bunu ayrı bir makaleyle izaha çalışacağız.2 kendilerini klasik edebiyatların sayesinde evvela lisanlarında bulmuşlardır. milletin konuştuğu lisana kıymet vermiştir ve milletler edebiyattır. zekadan alır. çünkü hiçbir dîvân şairi -velev ki dünyevi duyguları terennüm etmiş olsun. çünkü bu tarzın en mükemmel numunelerini o edebiyat vermiştir. Ancak unutulmamalıdır ki Fuzûlî’de. Kurûn-ı vustânın “skolastik” zihniyetine aksülamel olan klasik edebiyat “Rönenasns” ın bütün mahsulleri gibi hat-ı zatında (lâyık) tır. 1927. İngiltere’de. s. Klasisizmi izah ederken Fransız edebiyatından ayrılmadık. Buraya son bir istitrat olarak kaydedelim ki bizim “Dîvân edebiyatı”na.13. Nedim’de bile “zeka” ve “zihin”in rolü barizdir. “Klasik devir” lisan için “mükemmeliyet” devridir. 5 Bizim Dîvân edebiyatı da bu noktadan aynı mahiyettedir. ancak İran edebiyatını model olarak kabul ettiği ve muin kaidelere tab bulunduğu için ara sıra (klasik edebiyat) denilmektedir.skolastik kafa taşımaktan ayrılmamıştır.3. Dîvân edebiyatı sisteminin lirik olmayışı mesela Fuzûlî veya Nedim’in lirik olmamalarına mani değildir. Nitekim ona aksülamel olan “romantizm” de Alman ve İngiliz mahsulüdür.623 kendi başına bir dünyadır. Ali Canip HAYAT. mutlak surette “Rönesans”ın bir mevlüdüdür. Zaten zihniyet itibariyle de öyledir. Zihni. Almanya’da “mektebi klasiszm”. 2 . Dîvân edebiyatı İslamî bir edebiyattır. Bu edebiyat “estetik” ini eski Yunan şah eserlerinden iktibas etmiştir. Türk milleti o edebiyatın devam ettiği asırlar zarfında tamamen “kurûn-ı vustâ” hayatı yaşıyordu. 4) 5) Klasik edebiyat. Fransa’ya ancak bir mektep ve bir taklit olarak girdi. 24 Şubat. tecritçi bir Klasik edebiyat. c. Kuvvetini -hatta Racine’de bile. Ayrılmasına esasen imkan mutasavvur değildir. Binaenaleyh “lirik” değildir. sistemi itibariyle asla lirik değildir. Sadede gelelim: Bütün yukarı ki izahattan sonra “klasisizm”e tahlili bir nazar atfedebiliriz. 1) 2) 3) Klasik edebiyat.1.

ciddi bir zât olduğuna kâilim. Eğer olsaydı -dokuz buçuk sahifelik minimini bir risâlede bileüzerine kendi ismi geçirilen bir eserde tarihî hakikate bu kadar aykırı düşen şeyleri neşrettirmezdî Bakınız bunlardan birkaçını kaydedivereyim. Riyâset eden zât yakın bir arkadaşımdır. Bu itibarla diyorum ki halka ve gençliğe büyük bir Türk şâiri hakkında baştan başa hatalı malûmat verecek böyle bir yazıdan haberi yoktur. Sâniyen: Şâirin ölümü münasebetiyle muâsırlarından biri: Rahm itmedi kimesne anın âh ü zârına Âhir götürdi anı da miskîn mezârına diyerek Üsküdar'da medfûn olduğuna işaret etmiştir. 1-Nedîm için "nerede medfûn olduğu malûm değildir" deniyor ve ilâveten "fi'lhakika Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'nda Tunusbağı civârında yine 1143/1730'da vefât etmiş Nedîm Ahmed Efendi isminde bir zâtın mezartaşı el'ân mevcûd ise de bunun aynı tarihte vefât eden yine o isimde diğer bir müderrise ait olması ihtimâli daha kuvvetlidir. Halbuki Karacaahmet'teki mezar muhakkak şâir Nedîm'indir. Mütâlaamı soruyorsunuz. Bir buçuk sene evvel Tarih Encümeni Mecmûası'nın o eserden bazı parçalar neşretmeğe başlaması üzerine. "Nedîm"in hayatına ve eserlerine dâir son günlerde çıkan bir küçük risâleyi lütfen göndermişsiniz.624 Edebî Meselelere Dâir: EDEBİYAT MERAKLISI BİR GENCE MEKTUP Şâir Nedîm Hakkında Azizim. Bunda Damat İbrahim Paşa devri ulemâsından iki "Ahmed Nedîm" Efendi olduğunu iddia etmiştir. "Milli ." Mütâlaası yürütülüyor. Kendisinin ilme hürmetkâr. Çünkü o devirde kendisinden başka "Müderris Nedîm Ahmed Efendi" yoktur. Hattâ bu serîye dahil olmak üzere bendenizden de birkaç şey istemişti. Tanınmış bir zâtın riyâseti altında "güzide bir hey'et-i ilmiyye tarafından" vücûda getirildiği ilân edilen serî içinde bu kadar yanlış bir şeyin nasıl çıkabildiğine hayret ettim. "Müverrih İsmet Efendi" namında bir zât bundan otuz sene kadar evvel "Şeyhî Zeyli" unvanıyla bir eser kaleme almıştır. Şöyle ki evvelâ bütün ulemâ silsilesini hareketlerine göre muntazaman tesbit eden "Vekâyiü’l-Fuzalâ" adlı gayri matbû muazzam eserin üçüncü cildi bu babda kat'i ve bütün şüpheleri reddedecek mükemmel bir vesikadır.

Şehit Ali Paşa'nın arasıra gösterdiği semâhata rağmen nasıl aksi. Hâdisenin etraflıca bir tarihçesi olan gayr-i matbû Abdi Vekâyinâmesi. hattâ Damat İbrahim Paşa mensûblarından birçok değerli adamlar tekrar memuriyetlere geçirilmiştir. Fakat şâir. İsmet Efendinin iddiaları tamamen vâhîdir. Halbuki –rebîulevvelin on beşinde başlayan isyân cümâziyelâhireden evvel bitmiş. Pek yakında bu mühim ihtilâlin sebeplerini. 3-"Ali Paşa'nın Varadin'deki şehâdeti Nedîm'i kadir bilir bir hâmîden mahrum bırakmıştı" deniyor. Nitekim "Hayat"ta Çelebi-zâde Âsım. 2-"Nedîm"in 1143/1730 ihtilâli esnasında o devrin başlıca münevver ve ma'rûf zevâtı arasında öldürülerek terk-i hayat" ettiğinden bahsediliyor. Lütfen okursanız hakikati anlarsınız. Bu risâlenin birçok satırları gibi bu cümle de vaktiyle bir zâtın Nedîm hakkında yazdığı yanlış bir mütâlaanâmeden alınmıştır. 4. Muâsırînin: Rahm itmedi kimesne anın âh ü zârına deyişine bakılırsa tezkire sahibi "Râmiz Efendi"nin "illet-i vâhime" tâbir ettiği hastalığın şöyle böyle bir cinnet olduğu anlaşılır.1143/1730 ihtilâli bu risâlede "softa gürûhu"nun îkâ'kerdesi olarak gösteriliyor. numarasında bu meseleye dâir ufak fakat etraflıca bir tenkidnâme çıkmıştı. garazkâr bir adam olduğu ise tarihlerde mukayyeddir. zuhûrunu. hattâ meşhûr ve matbû "Subhi Tarihi" gözden geçirilecek olursa bu iddianın da doğru olmadığı anlaşılır. âsîler tamamen tepelenmiş. Halbuki Sâlim'in eserine zeyl olmak üzere kaleme alınan "Râmiz Tezkiresi" bu babda sarîh malûmat vermektedir. Nahifî gibi şâirlere tahsis ettiğimiz makalelerde Ali Paşa'nın elinden bu adamların çektiklerini bilvesile yazmıştık. devamını. itfâsını "Hayat"ta yazacağım. İhtilâl olunca "Nedîm" heyecana düşmüş. Şâirin muâsırları tarafından kaleme alınan vesikalarla taban tabana zıttır. "Varadin" felâketi halka keder verdiği halde Ali Paşa'nın şehâdeti herkesi sevindirmiştir. Bu itibarla Nedîm hakkındaki malûmatımız elbette noksandır.625 Mecmûa"nın 53. dûçâr olduğu "illet-i vâhime"den kurtulamayarak 1143/1730 Cemâziyelâhiresi'nde vefât etmiştir. Vâkıa büyük bir şâirin hayatı en hurde taraflarına kadar bilinmelidir. 5-"Şahsî hayatı itibariyle Nedîm sanki ezmine-i kable't-tarihiyyede yaşamış bir zâta benzer. asla "kable't-tarih" bir devirde ." diye yine vaktiyle diğer bir zâtın söylediği söz tekrar ediliyor. Nedîm ancak Damat İbrahim Paşa'nın sadâretinden sonra "Oh!" diyebilmiştir. Türkiyât Mecmûası'nın birinci nüshasında münderiç "Nedîm'in Hayatı" unvanlı uzunca bir tetkiknâmede birçok mülâhazalar gibi bunun da doğru bir söz olmadığını anlatmıştık. İstanbul'da tabiî hayat ve huzûr başlamış.

hususî kütüphanesine memur etmiş.benzemez. Nedîm yazın lale çerağanlarında. zarîf fakat haysiyetine itinâlı. hatta padişahla beraber safâlar sürmüştür. her sene ramazanda takrîr edilen tefsîr derslerinde "kârî"lik vazifesini vermiş. Çelebi-zâde Âsım. Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi ailesine mensup "Saliha Hatun"u tezevvüc etmiş. Nedîm'e büyük babasına izâfeten "mülakkab-zâde" bile denildiğini muasırlarından meşhûr bir zâtın hatt-ı destiyle yazılmış bir fihristinden istidlâl ediyoruz. "Sekban Ali" medreselerindedir. Neylî. Âtıf misillü tanınmış şâirleri kendisine nazîre söylemek. ekserîsinin üslûblarına tesir etmiş. şûh. "Nedîm" müstesna şiirleriyle genç yaşta başında "Sâbit" gibi bir üstât olmak üzere bütün muâsırlarının nazar-ı dikkatini celbetmiş. Seyyid Vehbî.626 yaşamış bir zâta -mahlûka dense daha münasip olmaz mı idi?. sadrâzamla. hatta pek seviştiği İzzet Ali Paşa'yı tam bir mukallid yapmıştır. tezkireler Nedîm'i incitmemek için bu unvanı kullanmaktadırlar. ulemâ-zâde olduğu için küçük yaşında "mülâzım" olmuştur. bilhassa Farisî lisânını pek iyi öğrenmiştir. kışın helva sohbetlerinde. Mustafa Efendi sudûrdan "Çeşmî Mehmed Efendi"nin kızını almış. Arapçayı. bazan da eskilerine takdim edilmek suretiyle müderrislik silkinde hareket ve terakki ettirmiştir. Nedîm'in maskat-ı re'si İstanbul'dur. İyi bir tahsil görmüş. Babasının babası Sultan İbrahim devri kazaskerlerinden meşhûr Merzifonlu "Mülakkab Mustafa bin Muslihiddin Efendi"dir. Son müderrislikleri "Sa'dî Efendi". tahmîs yazmak mecbûriyetinde bırakmış. Mehmed Efendi. ondan "Mehmed Efendi" dünyaya gelmiştir. matbuât sahasına çıktıktan sonra kaleme alınan mezkûr risâlede görülen yanlışlar. Muhtelif vesikalar ve delâletlerle anlıyoruz ki Nedîm. Paşa kendisini pek sevmiş. Ölmeden bir sene evvel "medâris-i sahn-ı semân"ın biriyle tevkîr olundu. Fakat Mustafa Efendi tarihte pek fena bir nâm bıraktığı için şâirden bahseden tarihler. Nedîm de fırsat buldukça yalnız ana tarafından atalarını yâd etmiştir. vakûr bir adammış. En mûteber vesikalara istinâden etraflıca tercüme-i hâlini "Türkiyât"a yazdığım bu değerli adamın hayatından bilvesile burada icmâlen bahsedeyim! Nedîm'in babası Anadolu'da kadılıkla dolaşan Mehmed Efendi nâmında bir zâttır. "Nişancı Paşa-yı Âtik". Nedîm doğmuştur. Kâmî. Bütün bu hakikatler meydana konduktan. yazan zâtın kasdî gaflet ve ihmâlden . Fakat Damat İbrahim Paşa sadrâzam oluncaya kadar zarûret çektiği muhakkaktır. Ebe-zâde Abdullah Efendi'nin meşihâti esnasındaki bir imtihanda pek parlak cevaplar vermiş "medrese-i hâric"le müderris olmak hakkını kazanmıştır. Kelîm.

627 marazî bir zevk alır mizâcında olması ihtimâlini hatırlatıyor! Meğer ki bir şey okumaz bir adam ola!. asılsız vâhimeler tahvîl edildi. 23. tarihî iğtişâşları arasında birkaç da güzel edebî eser intişâr etti. Halbuki mezkûr risâlede bu parçalardan hiçbir şey gösterilmemiştir. Hayatî hakikatler. Fakat böyle birisinin de edebiyatın en meşhûr simâsını halka ve gençliğe pek sathî veya yanlış anlatmağa kalkışmak hakkı yoktur sanırım. İlk fırsatta neşretmek emelindeyim. Nedîm'in kasideleri. Mensup oldukları edebî nev'iler başka başka olmakla beraber yirminci asrın Fâzıl Ahmet'iyle on ikinci/on sekizinci asrın "Nedîm Ahmed"i aynı kuvvet ve husûsiyette iki müstesna şahsiyettir. ba-husûs kasîdelerinin tasviri ihtiva eden baş tarafları gazelleri kadar güzeldir. Bu son günlerin ilmî. 5 Mayıs 1927. nr. Bilvesîle arz edeyim ki şâirin Damat İbrahim Paşa'ya takdim ettiği kasîdelerin asıllarıyla matbû nüshalarda tesâdüf edilen şekilleri arasında bazan fazlaca farklar vardır. efsanevî bir hal aldı. Ali Canip HAYAT.memlekete çok hizmetler edebilir. . Çünkü bu ufak tefek risâleler -doğru yazıldıkları takdirde. Bendeniz Nedîm'in hayatında İbrahim Paşa tarafından iki meşhur şaire toplattırılmış nefis bir mecmûada bu güzel şiirlerin asıllarını buldum. Maalesef görüyoruz ki bilhassa son zamanlarda tarih. c. 1. Yine görüşürüz efendim. Bunların biri ve belki birincisi Fâzıl Ahmet Bey'in "Şeytan Diyor ki"sidir. s. İlmi seven adamların ittihat ederek bu vâhimelerle mücadele etmesi birinci derecelerde vazifeleri idâdına girdi. Şu vaziyet karşısında o tanınmış arkadaşın riyâset ve nezâreti altında kaleme alınan şeylere itina edilmesini istemek hakkımızdır. 3. 2. Nedîm'i en ziyâde ince zekası için seviyoruz.. Her iki nefis kitaptan pek yakında bahsetmek istiyoruz. Yeni çıkan eserler arasında diğer bir "enterasan"ı Ömer Seyfettin'in "orijinal" hikayelerinden müteşekkil "Bahar ve Kelebekler"dir. Hele son haftalarda tasavvuru bile mümkün olmayan şeylerin ilmî birer iddia gibi ileri sürülmek istendiği görülmektedir.

Tukyu. eski Türk edebiyatına umumî bir nazar. Orhun yazısı. Köprülüzâde Fuat Bey. Uygur yazısı. vezin ve kâfiye. Ben de bunun tamamen aksine olarak “Bugünkü edebiyat programımızda sistematik bir edebiyat tarihi tedrisinin kabul edilmiş olması bir meziyet değil. ilk mevzular.İslamî Edebiyat: Garp ve Acem edebiyatlarının tarihî inkişaflarına bir nazar -İslamî edebiyatta tasavvuf tesiratı ve mahiyeti –İslamî edebiyatta vezin ve şekil. ilk şiirler ve ilk şairler: Ayinlerde şiir. Moğol istilasına kadar Türk edebiyatı: Karahanîler devrinde Türk lisan ve edebiyatı: Kutadgu Bilig-Selçukîler devrinde Türk lisan ve edebiyatı – tasavvuf .] İslâm Medeniyeti Dairesinde Türk Edebiyatı İslam medeniyeti ve Türkler. bilakis gayet büyük bir kusur. “Hayat”ın geçen haftaki nüshasında neşrettiği makaleyle mülahazalarıma cevap vermiş olmakla beraber fikirlerini bittabî daima takdir ettiğim ve hayran oldum zekası sayesinde pek iyi anlamış ve hatta sıraladığı dört madde ile pek mükemmel telhîs etmiştir. Türkçede kullanılan sair muhtelif alfabeler millî Türk destanı: Oğuz. bilakis bir meziyettir” ve bu fıkra onun esas müddeâsını gösteriyor. on birinci sınıflarında gösterilen “Edebiyat Tarihi” müfredatını şuraya aynen nakledeceğim: Onuncu Sınıf Müfredatı: İslamiyetten Evvel Türk Edebiyatı [Kabl-el-İslam Türk tarih ve medeniyetine umumî bir nazar. Uygur destanları. hatta bir zarardır” diyorum.628 Edebiyat Tedrisatı Meselesi: BUGÜNKÜ PROGRAMIN İKAMET VE SAKAMETİ Fatin bir muhataba mazhariyet. Yenisey ve Orhun kitabeleri. bir kusur değil. Bunun için de evvela liselerin onuncu. Ayrıca vekaletin hazırlatmakta olduğu tercümelerin müfit olacağını tasdîk ve “Edebiyat tedrisatından beklediğim bütün gayeler”i musîp bulduğunu da son cümlesiyle ifade etmektedir. İşte bu makalemde şu nokta-i nazarı izah etmek emelindeyim. insanı ne kadar sevindiriyor.Lisan ve yazı: Eski Türk lehçeleri. millî musiki. Fuat Beyin makalesinde şu fıkra var: “Bence bugünkü edebiyat programımızda sistematik bir edebiyat tarihi tedrisinin kabul edilmiş olması.

Büyük şahsiyetler merkez-i sıklet yapılmakla beraber. Azerî edebiyatlarının bu asra kadar geçirdiği devreler ve büyük şahsiyetleri. Osmanlı.Millî Edebiyat cereyanı. mütercimlerden başka halk edebiyatı (meddah ve kıssahanlar. Derslerde mevzu-i bahs metinler üzerinde azamî nispette lisanî ve edebî tetkikat yaptırılmalıdır. Osmanlı.) Garp Medeniyeti Dairesinde Türk Edebiyatı : Tanzimat devrinde Türk edebiyatı: Yeni edebî nevlerin zuhur ve inkişafı ve teceddüt edebiyatının başlıca mümessilleri. Azerî edebiyatlarının tekamülü (Onuncu sınıfta takip edilen usul dairesinde devam olunacaktır. Edebiyat şubesine ait üç . eski edebiyatın son mümessilleri. Edebiyatımızın diğer komşu edebiyatlarla tesir ve aks-i tesirleri ve bilhassa Acem edebiyatının her devrindeki tesiratı da anlatılacaktır. esbâb ve avamlı ve başlıca mümessilleri-Türk edebiyatının diğer şubeleri: Garp medeniyeti altında Azerbaycan. tercüme-i hal tafsilâtından ziyade edebiyat ve sanayi’-i nefîsinin. her lehçe edebiyatı ayrı ayrı tetkik edilmekle beraber yekdiğeriyle olan müşabehet ve münasebetleri gösterilecekti. Timur istilasına kadar Türk edebiyatı: Bu devre kadar Çağatay edebiyatının geçirdiği devreler ve bu edebiyatın büyük şahsiyetleri –Anadolu (Garp Türkleri) edebiyatının geçirdiği devreler ve büyük şahsiyetleri (Şairler. Kızılbaşlar gibi taifelere ait mezhebî edebiyatlar mevzu-i bahs olacaktır. Bektaşîler. Oğuz lehçesi. saz şairleri) edebiyat-ı sufiye ve ayrıca Hurûfiler. Ahmet Yesevî ve muakkipleri Harezm ve Anadolu’da Türk edebiyatı. Kırım. halk şair ve hikâyecileri) Azerî (Şarkî Oğuz) edebiyatının teessüs ve inkişafı. edebiyat ve inkılâp-edebiyatta teceddüt ve irtica mücadeleleri-Servet-i Fünûn zümresi ve muakkibleri. Türkistan sahalarında Türk lisan ve edebiyatının tekamülü. mütercimler. nâsırlar. nâsırlar. safiler. Onuncu asra kadar Türk edebiyatı: Çağatay.629 edebiyatının menşe ve inkişafı. Moğol istilası ve neticeleri: Moğol istilasından sonra Türk lehçeleri: Çağatay lehçesi. Oğuz lehçesinin şarkî ve garbî iki şubeye ayrılması. On Birinci Sınıf Müfredatı Onuncu asırdan Türklerin Garp medeniyeti dairesine girmesine kadar Türk edebiyatı: Çağatay. Kazan. Şairler. fikrî ve medenî hayatın umumî tekamülü gösterilmeli ve edebî nevlerin inkişafı ayrı ayrı esbâ-ı tarihiyeleriyle izah edilmelidir.

Onuncu. Türk edebiyatını böyle sistematik ve geniş bir hudut ile havsalasına almaya hazırlanıyor ve almalıdır ve bunu temine çalışan Fuat Beyle yalnız Darülfünun değil. muhtelif tezahürlerine. olmasını istemeye hakkımız da bulunmadığı gibi kolay kolay bir mütebahhirde bulunamaz. mesela yirmi. yirmi beş formasını neşrettiği “Türk Edebiyatı Tarihi”nde bu ciheti sırası düştükçe kaydetmiştir. [*] Türk edebiyatını tam menşeinden itibaren muhtelif lehçelerine. Bizzat Fuat Bey. Fakat sanırım ki şu programın ihtiva ettiği yakası açılmamış. Bizzat Fuat Bey bu husustaki tetebbularının verdiği mahsullere “Esquisse tasarlama”dan fazla bir unvan verebilir mi. bütün Türkiye iftihar etmelidir. A. O bunları yalnızca doldurdu. hazırladık. Bundan evvel bir makalede de işaret ettiğim üzere merhum Ziya Gökalp. İstanbul’a döndük. yedinci. İşte birkaç numune: [Mesela son zamanlarda. Darülfünun.] [**] [Orhun alfabesinin menşei meselesi dahi henüz kat’iyetle hallolunamamıştır… İptidâ nerede ve Fuat Bey makalesinde “Mevcut programı yapan heyet içinde Canip Beyle beraber ben de vardım” diyor. “Tukyu”lardan daha eski bir devre ait bulunan bir eski Türk şubesine ait bu eserin tetkik ve neşri Türkiyat sahası için şüphesiz fevkalade haiz-i ehemmiyet olacak ve lisan tarihimiz bu sayede pek çok tenevvür edecektir. onbirinci sınıflara ait kısmı açık bıraktık. mahşer-i tafsilâtı ihâta etmiş ve edebilecek bir lise hocamız olmadığı. sekizinci.C. hiçbir noktası ihmal edilmeksizin son zamanlara kadar tetkikini âmir olan bu müfredat. Bayram hulûl etti. Bugün de Köprülüzâde Fuat Bey aynı sosyolojik metotla memleket için müfit tetebbuatta bulunmaktadır. [**] Türk Edebiyatı Tarihi Sayfa 33 [*] . Bilahare program meydana çıkınca herkes gibi ben de haberdar oldum ve elhak bu mahşer-i tafsilat karşısında apıştım kaldım. ilk defa olarak Türk tarihinin bir “gül” suretinde kabulünü ve ona göre tetkiki lüzumunu ileri sürmüştü. Avrupalı alimlerin hayalî emeklerine rağmen heyet-i umumiyesiyle ve vazıhen tetebbu edilmiş değildir. ayrıca Arap ve bilhassa Acem edebiyatının tekamül-i tarihisiyle bazı Garp (mesela Fransız) edebiyatlarının tekamül-i tarihisi hakkında umumî malûmat verilmeli ve başlıca edebî nevlerin muhtelif edebiyatlardaki tecelliyâtını göstererek talebede az çok mukayese kabiliyeti uyandırılmalıdır.630 saatte eski ve yeni edebî Türk lehçelerine ait metinler üzerinde azamî nispette tetkikat yaptırılmalı. hatta ideal bir plandır diyebilir. dokuzuncu sınıfların Türkçe ve edebiyat programlarını. Bütün aza ve bu miyanda ben Ankara’da altıncı. muhtelif kollarına göre. Türk tarihi ve lisanı. yüksek tedrisat için mükemmel de değil. şimdiye kadar Türk olmadıkları zannedilen “Siyen-pi” lere ait bir lugat kitabı elde edilmiş ve bundan bu kavmin Türk olduğu anlaşılmıştır. Fuat Bey o zaman vekalet müsteşarı idi. bilemiyorum.

Hibetü’l Hakâyık’tan. Patnin gibi alimler tarafından Türk destanı hakkında şimdiye kadar yapılan tetkiklerle Zeki Velidî Beyin. metinler gösterecek. metni. medenî. Eserin ikinci nüshası kitabın neşrinden sonra meydana çıktığı gibi “Dîvân-ı Lugat-it Türk”ün tab’ı da daha muahhar olduğundan tıpkı “Kutadgu Bilig” için olduğu gibi bununda filoloji noktasından yeni ve musahhah bir tab’ı-na ihtiyaç vardır. Kızılbaşlar gibi taifelere ait mezhebî edebiyatları –sanki bütün bu edebiyatlara ait metinler derlenmiş.631 hangi Türk şubesi içinde kullanıldığı hususunda henüz kat’i bir şey söylenemez… İstikbalde yapılacak tetkikat ile. muahharen elde edilen yeni tarih ve etnografya malzemesine istinaden ortaya attığı yeni nokta-i nazarlar. muhtelif devirlerin lehçeleri arasındaki farkı eserlere tatbiken izah edecek. fikrî ve medenî hayatın umumî tekamülünü. Avrupalı mütebahhirlerin ittifak etmedikleri. toplanmış. denemez ve bu. şüphesiz. Bektaşiler. Radlof. edebî nevlerin [***] Türk Edebiyatı Tarihi Sayfa 37 ve 38 Türk Edebiyatı Tarihi Sayfa 51 [*****] Türk Edebiyatı Tarihi sayfa 195 [******] Türk Edebiyatı Tarihi Sayfa 205 [****] . Dîvân-ı Hikmet’ten. Arap ve Acem edebiyatlarının tarihî inkişaflarını anlatacak. mukaddimedeki tarihi hatalar tashih ve ikmal edildiği gibi ahiren Profesör “Jean Deny” ve “Kovalski” taraflarından da filoloji itibariyle epey ağır tenkidâta uğramıştır. bu kabilden daha birçok mahsulâta tesadüf edileceği ve meselenin daha iyi anlaşılacağı tabiidir. bilhassa Acem edebiyatının her devrindeki tesiratını.] [*****] Hibetü’l Hakâyık’dan bahs ile [… eser-i ibtida “Necip Asım Bey” tarafından bulunarak. ilmî keşiflere tamamıyla tahkik olunmuştur.] [******] daha muahhar devrelere ait siyasî. Arap harfleriyle tarz-ı nakli ve tarihi lisanı izahât ile 1334’te neşredilmiştir. Avrupalıların son nokta-i nazarlara göre kendi millet ve eserleri hakkında benzemez. pek yakın bir zamanda millî destanımız hakkında da daha sarîh neticeler elde edilebileceğini göstermektedir. “Kutadgu Bilig” hakkında bu yeni vesaitle mücehhez olarak yeni lisanı tetkike girişmek mecburiyeti vardır. edebiyatımızın komşu edebiyatlarla tesir ve aks-ı tesirlerini. edebî hadiselerde yaptıkları yeni yeni tetkiklere.ihâta edecek. O zaman münteşir bir makalemizde. Hurûfiler. neşredilmiş gibi.] [***] [Şifner.] [****] [Kutadgu Bilig’in suret-i kıraati hakkında muhtelif fikirler dermiyân edilmiştir…” Dîvân-ı Lugat-it Türk”ün meydana çıkması ve Şarkî Türkistan’da birçok Türk eserlerinin bulunması sayesinde Türk filolojisi için adeta yeni bir devre açıldığından. Kutadgu Bilig’i okuyacak ve okutacak. darülfünun hocalarının yakıldıkları meseleler karşısında bir lise hocası tasavvur edilebilir mi ki Orhun Kitabelerini.

On birinci sınıfın da nısf-ı senesinden fazlası hemen hemen buna yakın ahirevî bir hengâmedir. irfan ve zekasıyla. heyet-i umumîyesi ise son derece girift ve muğlak meselelerden mürekkeptir.. Eğer bu müfredatın devamında bir fayda tasavvur etseydim hiç kimsenin okutamayacağı bu yığın yığın tafsilatın tedrisi için şu yegâne çareyi teklif ederdim: Her liseye bir radyo cihazı aldırmak ve Fuat Beye telsiz telefonla ders verdirmek! Çünkü itiraf ve iddia ediyorum ki bu müfredatın muhtevasını öğrenmeye ve öğretmeye çalışmak için Fuat Beyin irfanından ve bilhassa cüretinden başka bir kuvvet ve kudret mutasavvur değildir. Fuat Bey gibi zekası karşısında hayran olduğum bir arkadaşın böyle akîm ve sakîm bir programı kaleme almasına sebep nedir? Acaba Cenab-ı Hak. Bunu yalnız kendi aczime atfediyorum. Çağatay edebiyatını okutmaya fırsat bulamadım. Aramızda Orhun Kitabeleriyle eski elifbâlarla muhtelif örnekler gösterip ilmî izahat verecek kim var?. tam bir sene ahrette sefer ediyor. bir kısmı gayet bakir. talebede ciddî bir alâka uyandırmıyor. onuncu sınıfta çocuk “hayat”la alâkasını tamamen kesiyor.. lise için baştan başa kusurlu ve zararlıdır. O lise hocası ki ancak “klasik malûmat”ı etraflıca tedris edebilirse memleketimiz için “ideal hoca” unvanını bîhakkın kazanmış olur. Bunlar pek çok alimlerin birbirini mütemmem measine muhtaç. Tanıdığım lise muallimleri içinde say’ı. Pek çalışkan muallimlerimizden Süleyman Şevket Bey “liselerin son iki sınıfına ait olan program maddelerinin hepsini tatbik etmek güçtür. Bu cûş u hurûş malûmat arasında zaten ayrılmasına da imkan yoktur. Arada yeni sanat eserlerine dair bir istitrat açmayınca ders pek tatsız ve ağır geçmeye başlıyor.. . tevazu ve samimiyetle mümtaz olan zatlarda bu itirafta mütehaddîdirler.632 inkişafını ayrı ayrı esbâb-ı tarihiyeleriyle izah edebilecek!. Unutmamalı ki her iki senede çocuk için iki satır yazı yazacak bir saat ayrılmamıştır. Bugünkü şu edebiyat programı. İslamiyetten evvel ve İslamiyetten sonraki hayatımızın muhtelif cepheleri henüz yeni yeni tetkik edilirken ve Türk tarihi lisanı ve edebiyatı esas itibariyle kalın bir meçhuliyet perdesinin arkasında saklı dururken bu mahşer-i tafsilâtı sistematik bir tarzda takrîr etmesini lise hocasından beklemek pek boşuna bir arzu ve hayaldir. “kemal-i mutlak”ın zatına ait olduğunu bir kere daha ispat için mi memleketin güzide bir adamını bu kadar yanlış yola düşürmüş? Fakat Türk çocuğunun günahı nedir ki iki üç senedir lise tahsilini akamete uğratıyor? Tetebbuu birçok alimlerin himmetine vâ-beste olan bu müfredatı tedris şöyle dursun ihatadan ben acizim. İslamiyetten evvelki Türk edebiyatı hakkındaki izahat. Bilhassa.

İkinci sebep talebeye racidir. Binaenaleyh bizim edebiyat tedrisatımıza ait bir program yaparken nazar-ı dikkatte bulundurulması pek mühim olan diğer nikât-i terbiyede mevcuttur… Programlarımızın daha sade ve daha hayatî bir şekil ve surete ircaı mûcib-i istifade olacaktır…” mülahazasını yürütmektedir. Fuat Beyin dediği gibi “Herhangi bir mesele hakkında muhtelif nokta-i nazarlar olabilir.633 bu muvaffakiyetsizliği iki sebebe atfediyorum: Biri kendi aczime aittir. Fuat Bey yaptığı programı müdafaa ettikten sonra “hüsn-i suretle tatbikine mukteza-i vesait ikmal edildiği takdirde. Kazan. O sahada şahsen tetkikât icrasına muhtacım.” fakat edebiyat tedrisatı hakkında bilhassa hayatın (33)üncü ve (34)üncü sayılarında arz ettiğim terbiyevî nokta-i nazarlara muhalif Fuat Beyin mülahazalarına muvaffak bir Garp terbiyecisi işitmedim. Halbuki bizim için (klasikler) kelimesi –bilhassa asâr-ı kadimemiz mevzu-ı bahs olunca. . “Amerikalı mütehassıslar”ın edebiyat tedrisinden hemen hemen yek avâz ve yek ahenk olarak bekledikleri şeyleri başka mütehassısların mülahazalarıyla ret ve tekzip edebilsin. Hibetü’l Hakâyık’ı ne okuyabilirim. “Pol Kruze”nin. tehzîben tekemmül ve terbiyesine hâdim olacak mahiyette bulunan asâr-ı müntahabeden teşkil etmelidir… Avrupa’da (klasik) unvanı verilerek talebeye tedris edilen asâr-ı manzume ve mensûre ekseriyet-i azimesi itibariyle hem her türlü ahlakî ve zekaî kuyûd-ı terbiyeye muvafık olan hem de gerek nezahat ve ulviyeti ve gerek mükemmeliyet-i şekliye ve lisaniyesi itibariyle numune ithazına ‫ اﻟﻴﻖ‬bulunan eserler arasından müntehabdır. yazılan edebî eserlerin şimdilik ulame tekamül-i hazlarını çizmeye imkan yoktur…” diyor. ne okutabilirim” demekte ve “tedrisat esnasındaki acizâne tecrübelerimle şimdiye kadar şerefyâb iltifatları olduğum olduğum en güzide edebiyat muallimlerinin ifadât-ı muhtelefesinden istihrac ettiğim fikir ve neticelere göre edebiyat tarihi programı çok esaslı bir tetkike muhtaçtır… Tarih-i edebiyata ait tedrisatın mihverini mütûn-ı kadîme ve mühime içinden yapılacak ve mekteplerde tedrisi talebenin lisanen. muvaffakiyetle tatbik olunabilir. Türkistan sahalarında söylenen. zevken. Kutadgu Bilig’i. Ve Canip Beyin makalelerinde edebiyat tedrisatından beklenen bütün gayeler pek kolay temin edilir. Kendi yaptığı müfredatı müdafaa eden Fuat Beyden isterdim ki “Gustave Lanson”un. “Alfred Kruvaze”nin. Edebiyatta olduğu kadar terbiye meselelerinde de vukûfu malum olan muallim Fazıl Ahmet Bey “Ben Orhun abidelerini.” diyor ki işte bunu asla anlayamamak bedbahtlığında kalacağımı zannediyorum.aynı manayı ifade etmez. Fazla ve saik göstermek teşebbüsünde bulunsaydım bile ilim ve sanat zevki duyamayacaklardı… Bendenizce Azerbaycan. Kırım.

bilhassa onu bugünün adamı yapmaktır”. eserlerden bahsetmeksizin edebiyat tarihi yapılamaz. aks-i taktirde lisedeki çocuklarımız vakitsiz bıkardı!” Fuat Bey “Tarih-i edebiyat tedrisatının başladığı onuncu sınıfa gelinceye kadar. böyle dememeli. ama Gustave Lanson’da haklı olarak “Tarihî ehemmiyeti haiz. Mademki Fuat Bey sistematik edebiyat tarihini -dünyanın hiçbir tarafında olmadığı halde. Muârazanın ruhudur. yazmak usulünü öğretmek. Şeyhî Dîvânı. Bunun böyle böyle olmadığını yine bütün terbiyeciler uzun uzadıya izah etmektedirler. Garipnâme. Hele onuncu sınıfta bugünkü müfredâta göre çocuğun gözlerini. liselerdeki edebiyat tedrisatını anarşiye sürüklüyor. talebe lisan ve edebiyat hususunda lâzım gelen istihzarâtı itmâm etmiş olabilir. bediî zevkin inkişafını temin etmek. “Orta tedrisatın tabiat ve gayesi” ne dair mütehassısların pek kuvvetli izahları var. böyle programın sakâmeti nasıl inkâr edilebilir? Bu marazda bir arkadaşın şu latifeli sözünü kaydetmek isterim: “Bir ket ki bugünkü program tamamen tatbik edilemiyor. Bu cihet pek mühimdir.orta tedrisatımızda esas olarak kabul ediyor. emsalini. mesela Dîvân-ı Hikmet. Fuat Bey “Orta tedrisatta metin şerhleri için terbiyevî gayelere göre seçilmiş parçaların intihap olunması pek tabidir” diyor. fakat estetik noktasından kıymeti pek aşağı. Ve bütün bunlar. Yine Fuat Bey “yüksek tedrisat”la “orta tedrisat” arasındaki farkı bir “nispet meselesi” tahmin ediyor. tatbik edilemiyor. Öyle bir müfredat ki iki üç senedir. Pol Kruze “Lise ikinci devrede de metinlerin mühim vazifesi çocuğa Fransızca yazmayı öğretmektir” diyor. Gelip liselerde “realite” nedir. o halde vaktiyle her nasılsa ortaya attığı müfredâtı ne yolda müdafaa etmek istiyor. onu görmelidir. Mademki: “Orta tedrisatta edebî tedrisattan beklenen gaye talebenin zihnî ve manevî ufkunu genişletmek. Gustove Lanson .” diyor. metin şerhlerini terbiyevî gayelere göre seçilmiş parçalara nasıl inhisâr ettirebilecektir. yaşanan hayata ve dünyaya kapatmak zarurîdir. Fuat Beye hemen hemen bu iddiasının cevabını pek etraflı veren profesör “Pol Kruze”nin mufassal bir konferansından hulâsa ettiği “Lise İkinci Devrede Fransızca Metinlerin Tetkiki” unvanlı makalesini tavsiye ederim. Bu izahlar bize bu nev ile “yüksek tedrisat” arasındaki farkı pek vazıh göstermektedir.” diyor.634 O bunu yapıyor ve hatta onları tasvip eder görünüyor. hatta bütün Dîvân edebiyatını okutmakla temin edilemeyecektir. farz-ı mahâl olarak tatbik edilse bile Türk çocuğunu asrın istediği manevî kudretlerle techizden aciz kalacağı derkârdır.

nr. Fazıl Ahmet Beyin. İsterse Fuat Beyin. ** Bize orta tedrisatımız için mütevazı. c. 4. Fuat Beyde muammalık haricinde kalan eski nesir kısmının Dîvân edebiyatı estetiğinin haricinde kaldığını benden daha iyi bilir.2.söyleyeceğim söz yoktur. Yüksek tedrisatta bu elzemdir. Nermînin. tatbiki kail ve hassaten ve hayata yakın bir edebiyat programı lâzımdır. s. o zaman için ideal-üslubunu ve tesirlerini göstermek zarurîdir. Bir program lâzımdır ki Türk çocuğunu laik cumhuriyet rejime göre nasyonalist yapsın ve Avrupalı hem-sinnine yaklaştırsın! Ali Canip Bir iki söz: Gustave Lanson’la boy ölçüşmek isteyen. benim taakkup edecek yazılarımızı okuyabilir.38. Nergisî’nin bugün için berbat. Fakat lise talebesine bu emsali tatsız seci oyunları nefretten başka ne verecektir? Eski ahlâkın. Fuat Bey benim için “Eski nesrin yalnız muammadan ibaret olmadığını bilir” diyor. vahdet-i vücut felsefesinin bugünkü gence vermek mecburiyetinde olduğumuz demokratik ve dünyevî terbiye ile alâka ve münasebetini Fuat Beye şerh ve izah etmekten teeddüp ederim.635 bilhassa bu mahzûruna binaendir ki orta tedrisatta edebiyat tarihine muhalefet etmektedir. canlı Evliya Çelebi’nin ifadesini değil. Ali Canip HAYAT.3. Sistematik edebiyat tarihinde mesela on birinci asır nesrini izah ederken güzel. 1927. Emin Beyin. 18 Ağustos. Bunları benden âlâ bilir. 5 . Amerikalı terbiyecilerinin fikirlerini hiçe sayan Hıfzı Tevfik Beye –şimdilik.

. Onun bazı parçalarını. bana hak vermeyen zümrenin fikirlerine tercüman olabileceği ümidiyle.” Evvela şunu açıkça söyleyeyim ki ben yazımda hiçbir şairi tahsis mevzu-ı bahs etmek istemedim. Muallim Bey. Kendimi anlatamamış olmanın kabahati hiç şüphesiz ki bana râcidir.nevmîdlere tesadüf olunacaktır. Halbuki bizzat şair aynı şiirinde bu iddiayı tekzip ediyor. neşrediyorum: Muhterem muallim.636 ÖZLEDİĞİMİZ SANAT “Hayat”ın 38’inci nüshasında neşrolunan (“Hayat”taki Hayat Düşmanı Şiirler) unvanlı yazım kariler arasında geniş bir alâka uyandırdı. Ne de olsa pek hayatî bir meseleye temas etmiş olduğumu görüyorum. “Hayat Yolu”nun şairi yalnız kendisini. Yalnız “Hayat”ın muhtelif nüshalarından tipik bazı numuneler aldım. bazı misallere istinaden tenkitti. Bu münâsebetle Bursa’dan bir mektup geldi. kendi ferdî tâliini düşünmüştür ve etrafındaki kitleyi görmek istememiştir. “Hayat Yolu’nun içtimaî bir şiir olduğunu anlamak istemiyorsunuz zannederim. Bey’in “Hayat Yolu” nâmındaki şiirden aldığım numûnelere cevâben diyor ki: “………… Unutmamalıyız ki. Muhterem muallim benim bu maksadımı anlamamış görünüyor. …. bugünkü gençlik harb-i umumînin çelimsiz çocukları ve bugünün hayat pahalılığı karşısında asgari kazancıyla hayatı temine çalışan insanlarıdır. Şair kendi hissiyatına tercüman olmuştur” ………… Kuvvetle tahmin ediyorum ki. Çünkü soruyor: Sade ben miyim acaba böyle hayattan bıkan? Büyük bir kitlenin hissiyatına tercüman olan bir şair muhitine bu kadar lâkayt ve yabancı kalabilir mi? Hayır.… Beyin “Hayat Yolu” nam şiirini “Büyük bir kitlenin hissiyâtına tercümân” olarak tavsif ediyor. . Birçokları tenkitlerimi haklı bazıları da haksız buluyor. İşte . zamanın gençliği üzerinde bir istatistik yapılsa yüzde seksen hatta doksan nispetinde – gençlik saadet ve emellerinden dolayı. ………… “Bizde içtimaî şair niçin yetişmiyor?” diyorsunuz. Bu itibarla bu noktayı biraz daha izah etmek borcunu duyuyorum. şiirimize uzun zamandan beri hâkim olan “ferdiyetçi” ve “enfesî” zihniyeti. Hatta şairlerinin imzasına bile dikkat etmeden! Çünkü o yazıdan maksat mu’in bir veya birkaç şairin eserlerini tahlil değil.

“Ben”i kaldırsın. müşterek kurtuluş ideallerini haykırsın. Maksadımız şiirin şiiriyetini değil. Nerede o ressam ki mesela ısıtmalıların sarı. zihniyetini tenkittir… Beyin pek güzel şiirleri alabilir. dört duvarının içinde “kendi kendisi için” bir mahlûk değil “cemiyet içinde ve cemiyet için” bir halîk olmayı öğrenmelidir. Fakat o içtimaî bir şair –daha henüz. Aynı zamanda kuvvetli bir “kültür”e uzun bir tetkik-i tahlîl ve terkîp sayısına ihtiyaç vardır. ölgün benzini. *** Umumiyet üzere diyebiliriz ki hiçbir sanat şubemizde içtimaî vasfına lâyık eserler yaratılmıyor. kemik hastalıklı çocukların eğri değnek bacaklarını. Resmimize bakalım: natürmort portre ve manzara eserlerinin ferdî hâkimiyetini görüyoruz. Niçin? Çünkü problemlere lâkaytız. Tabiatta. yerine “biz”i koysun. vasıtasızlıkla. Fakat. münâsebetlerin tamamıyla fevkine yükselemiyoruz. anlamak lâzım. Ancak bu gibi şairlerin eserleridir ki “içtimaî” vasfına lâyık olabilir. Köylü meselesinin içtimaî taraflarını görmek. hiç şüphesiz ki her içtimaî şiirin güzel ve her ferdî şiirin de fena olduğu iddia olunmaz. Kendi içine çevrilmiş gözlerini muhitine ve cemiyete aç!” Bugünkü cemiyetimizdeki gençliğin yüzde sekseni hatta doksanı hayat mücadelesinde nevmîd olarak bocalıyorsa şair bize öğütlenen sesiyle onun müşterek dertlerini. Artık biz “şair” odasına çekilmiş saçlarını parmaklarına dolamış ve her akşam gölgeleri ve lambasıyla ağlaşan bir münzevi çile dolduran bir derviş görmek istemiyoruz. Mesela memleketimizde gayet geniş bir köylü meselesi var.değildir. Artık şairin dört duvarı bizi alâkadar etmiyor.637 onun içindir ki bağırıyoruz: “Şair! Ferdiyetinin çerçevesini kır. cehâletle. İçtimaî hayatımızla Kitleleri içtimaî sarsan sanat alâkadar içtimaî eserleri kompozisyonlara tesadüf olunmuyor. müşterek iştiyâklarını. çukur ve hummalı gözlerini. yaratabilmek için yalnız sanatkâr olmak kâfi gelmez. fırlak karınlarını canlandıracak bizi memleketimizin iki mühim derdi etrafında . Artık şair. Romancılığımıza bakalım: Ferdî tâli’lerin. murâbaha ile mütegalibe ile salgınlarla haşr-ı neşr olan bir köylülük! Hani onu bir sanat esri halinde canlandıracak romancı nerde? Fakat böyle bir eser dört duvarın içinde ilham bekleyerek yazılmaz.

22 Eylül . Tok Sözlü Kari HAYAT. . c. 43. 17. 1927. cemiyetin önünde giden ve ondan çıkan bir sanat özlüyoruz.638 düşünürsün? Atliyede bir krizantem. Halbuki biz. Bu kısım sanat şimdiye kadar olduğu gibi.2 . odalarından çıkıp cemiyete atılmaları ve onu anlamaya çalışmaları lâzımdır. Bugünün ölü ve cılız ferdîyetçi sanatına mukabil canlı ve köklü bir içtimaî sanat yaratabilmek için sanatkârlarımızın her şeyden evvel kendilerini olgunlaştırmaları. cemiyette köyün bağı kesilmez bir cenîn hayatı yaşamaya mahkûmdur. bir karpuz. bir kadın çehresi boyamak bu cins kompozisyonlardan hiç şüphesiz ki daha az zahmetlidir. nr. Son resim sergisi de bu zahmetsiz sayın bir şah eseridir. s.

Eş'ârı gâyet muhayyel ve güftârı katı bîbedeldir. muharrirler. Fakat aynı seneler zarfında başka bir tezkire kaleme alan Safâî Efendi'nin bir kısım şairlere sahifeler tahsîs ettiği halde Nedîm'e üç beş satırı kâfi bulduğunu müşahede ediyoruz: "Asrın şu'arâsından ve 'ahdim füsâhasından lâyık-ı 'izz ü ikbâl bir mahdûm-ı melek-hisâldir. Seyyid Vehbî gibi. Çelebi-zâde Âsım gibi.bir husûsî unvanın kullanıldığını görürüz: "Nedîm-i tâze-zebân". bundan şu netice çıkar ki bir edibin zamanındaki mevkiini. Bunu te'min için hatıra evvelâ "tezkiretü'ş-şuarâ"lar gelir. Nedîm'e karşı niçin böyle davranmıştır? Sebebi şudur ki Sâlim. Ez-cümle "Sâlim Tezkiresi"ni karıştırınca "Nedîm" için -bütün şâirlerden esirgediği. İzzet Ali Bey (sonradan paşa olmuştur) gibi. o devirde kaleme alınmış bir tezkirenin mülâhazalarına istinad ettirmek bizi bazan aldatabilecektir. bu unvanla beraber "Lale Devri" mümessilini uzun ve mübalağalı satırlarla medh ü senâ eder ve "rûh-ı kelâmdan zevk-i tâmı olan şuarâ-yı be-nâmdandır ki gülşen-i endişesinin her verd-i mutarrâ-yı bî-hemâli hayret-fermâ-yı belâbil-i şâhsâr-ı hayâl ve halâvet-makâl-i kand misâli mısru'l-belâga-i kemâlde revnak-şiken-i güftâr-ı erbâb-ı sihr-i helâldir. muâsır gençlerin Nedîm'e karşı meftûnluklarını ve bizzat Nedîm'in kudret ve maharetini biliyordu. Fakat mademki bir tezkire bütün muâsırlarınca kıymeti takdîr edilmiş bir şâir hakkında böyle davranıyor. Sâlim Efendi. Hele zeki bir adam da olmadığı için genç şâirin edebiyat sahasına getirdiği yeni âhengi idrâk ve takdîr edememişti. Vâkıâ bir tezkireden meselâ bir şâirin yaşadığı asırda nasıl bir mevkii olduğunu istidlâl edebiliriz. O halde Safâî Efendi. Kendüye mahsûs olan edâ-yı dilpezîr ile bezm-i şuarâda terâne-sâz olsa mânend-i andelîb ol devha-i kemâlin sâ'ir tuyûrı mevzûnu's-seci' belîgu'l-makâlin fart-ı lezzet-i semâ'ından dem-beste revnak-bahş-ı mecmûa-i şu'âra vü güftârı bi'l-cümle ma'lûm-ı zürefâ olduğundan meşhûr-ı cümle-i enâm ve meşhûd-ı hâs u 'âm"dır." Vakıâ bugünkü zihniyetle muhakeme edersek bu sözlerde mübalağalı bir medih buluruz. münşîler hakkında zamanlarının telâkkilerini de öğretmek icâb eder. Fakat eski inşânın "estetik"ine vâkıf olanlar bu fıkralardaki hükmün pek lâkaydâne olduğunu anlarlar. tezkiresini yazdığı zaman genç bir münşi ve şâirdî Nedîm'le düşüp kalkıyor.. Bu gibi adamların hal ve şanları devirlerindeki vaziyetleri hakkında resmî ve hususî tarihlere müracaat etmek de . Nedîm hakkındaki ihmâl ve lâkaytîsinin sebebi budur. Safâî ise ihtiyar bir adamdı: "Kudemâ üzre mezeden hâli" olmayan şiirleri vardı.639 EDEBİYAT TETKİKLERİNDE MECMÛALARIN ROLÜ Bir devir edebiyatını tetkik ederken o devir içinde yetişen şâirler.

Nurıosmaniye. Vâkıâ bazılarında. Ahmed Paşa mahlaslı eserler okuyoruz. Necâtî. ekserisi öteki beriki tarafından vücuda getirilmiştir. şahsî bir zevkten ziyâde umûmî bir telâkkiyi göstermesi itibariyle daha mühimdir. Fakat kanaatimce eski bir şâiri hayatındaki mevkii ile tanımak için o devir esnasında kaleme alınmış mecmûalar. Necatî'nin. Nurıosmaniye'de (4960) numaralı mecmûa delâletiyle anlıyoruz ki: Geçdi kılıçdan fiten-i rûzgâr mısra'ı. o esnada şöhret bulan veya şöhretini kaybetmeyen şairlerin eserlerini toplamış olduğuna şüphe yoktur. Meselâ onuncu/on altıncı asırda yazılmış olanlarda da en çok Mesihî. Yine Nurıosmaniye Kütüphanesi'nde 4322 numaralı ve "Mecmaü'n-Nezâir" unvanlı büyük mecmûa bu noktadan ehemmiyetlidir. meselâ hicri on ikinci/on sekizinci asıra ait ne kadar mecmûa gözden geçirdimse hemen hemen muayyen adamların gazellerine...onu kaside eylemiştir. meselâ Millet Kütüphanesi'nde (619) numarada mukayyet mecmûada(1) (Mesihî) ile (Zâtî)nin böyle karşılıklı manzumeleri münderiçtir.. olunamaz. Bu mecmûalardan bazısı meşhûr adamlarca. Meşhûr Şeyhî -mecmûanın ifadesine göre. Yine o kütüphanede 4962 numaralı mecmûada bize Bâkî'nin meşhûr: Rûh-bahş oldı Mesihâ-sıfat enfâs-ı bahar diye başlayan kasidesinin (Mesihî)ye. câmiü'n-nezâirdür.. II Murad'ındır. Makâlî. Arz ettiğim numara bundan üç sene evveline aiddir Müracaat etmek isteyen zâtlar bu ciheti nazar-ı dikkate alarak eski deftere de bakmalıdır. Neylî. Tezkire sahibi "Sehî" Bey der ki: "Nazmî. tanınmış bir adamsa şahsî zevkinin bizce ehemmiyeti derkârdır. Kâmî. ötekilerde hiç görülmeyen isimler de rast gelinmiyor değil. 1 . Revanî'nin. kâbil ve ehl-i dil yiğitdür. Bazı mecmûalar bize şâirler arasındaki mütâyebeleri. Fakat ekserisi aşağı yukarı demin arz ettiğim muayyen şâir adları etrafında toplanmaktadır. Bâkî. Başta "Nâbî" olmak üzere Nedîm." Bu dikkate şâyân eserler içinde Nizâmî'nin. Âsım. Bunlarda. Müntehib. Ahmet Paşa'nın.. Sabrî'nin değil. Vilâyet-ı Rum'da ne denlü şâir varsa ki birbirine nazîreler demişlerdür. kasidelerine tesâdüf ettim. Kim kaleme almış olursa olsun. Cem idüp kendüsi dahi hayli nazireler dimiş. Şu büyükçe mecmûa bilhassa onuncu/on altıncı asır edebiyat için mühim bir mürâcaatgahtır. Halis Efendi.640 elbette ihmâl. Seyyid Vehbî. İstanbul'un bazı kütüphaneleri ez-cümle Millet.. o devir şairlerinden "Nazmî"dir. gibi birkaçı bu nev'i mecmûalar itibariyle pek zengindirler. Mürettibi. Figânî. (Hâtem) kasidesinin de (Necâtî)ye nazîre olarak kaleme alındığını öğretiyor. Bu kütüphanede kitap numaraları birkaç kere değiştirilmiştir. Sâbit. Lami'î. hususiyetleri öğretir. Lâlettayin ve mechûl bir adamsa. Zâtî. en doğru fikir veren vasıtalardandır.

2351 numarada mukayyed (Güftî'nin manzûm Tezkiretü'ş-şuarâsı) gibi eserler bu cümledendir. elde mevcut defterler de yalan yanlış tertip edilmiş bulunduğu için isim ve unvanı hâiz kitapları bulmakta bile ne kadar zahmet çekildiği meşgul olanlarca malûmdur. Bu eski metin delâletiyle o esere sonradan yapılan ilâveleri öğrenmiş oluruz. notlar alınmış olsun! Malûm ve ma'rûf (tezkiretü'şşuarâ)lardan başka bu mahiyette yazılmış ufak tefek risâleler de vardır ki edebiyat tarihi tetkikinde bu minimini tezkireler bize müfît olur. "Beşâret-nâme"nin İstanbul kütüphanelerinde şimdiye kadar dört beş nüshasına tesâdüf ettim. Bu zeylin içinde 119 şâirin eseri vardır.641 Şem'î'nin. şahsî hükümler vermekten men' ederler. Nurıosmaniye Kütüphanesi'nde 4252 ve 4253 numaralı mecmûalar da onuncu/on altıncı. Ata'î'nin pek çok gazellerini okuyoruz. Bu eski nüshanın delâletiyle anlıyoruz ki -ekseriya mutâd olduğu üzere. Meşhûr Şeyhî'nin kendisinden sonra gelenler üzerindeki tesirini bu kitap da pek vâzıh gösterir. Yukarıda bahsettiğimiz mecmûalar arasında öyle risâlelere de tesâdüf edilir ki bize bir eserin en eski metnini göstermesi itibariyle gâyet ehemmiyetlidir. . edebiyat tarihi tetkiklerinde mühim rol oynarlar. Fakat bugüne kadar elime geçenlerin en eskisi budur. Tetkik edilen mevzû ve bahse dâir. Meselâ: Ol şehîd-i aşk-ı fazl-ı zü'l-celâl Bend ü zindânlarda yatan mâh u sâl 2 Zübdetü'l-Eş'âr meşhûr Kaf-zâde'nindir. müntehabâtını vezirlere göre tertîp etmiştir.bazı Beşâret-nâme nüshalarına sonradan hayli parçalar ilâve edilmiş olsa gerektir. nâmı hâiz değildir. on birinci/on yedinci asır şâirlerine aid yine vezinlere göre tanzîm edilmiş beyitlerden müteşekkildir. Basrî'nin. Zeylini yazan Mehmed Asım'dır. Meğer ki sırasıyla kütüphanelerin mecmûalar kısmı gözden geçirilmiş. Bazılarından lâlettayin şurada bahsettiğimiz bu kabil mecmûalar. Bizi acele. Meselâ Azerî şâirlerinden "Refî'î"nin "Beşâret-nâme" unvanlı eserinin pek eski bir nüshasına tesâdüf ettim ki zahrındaki mühürden vefatıyla İkinci Bayezid'in kitapları meyânında bulunduğunu anladım. bunlardan istifâde etmek daha müşküldür. Rıza Paşa'daki nüsha müellifin kendi el yazısıyledir. Halbuki mecmûalar hiç bir işareti. İnsana ancak tesâdüf yardım edebilir. Nazmî. Millet Kütüphanesi'nde 617 numaralı mecmûa on ikinci/on sekizinci asır şâirlerinin birbirine karşı vaziyetini tayin edecek delâletleri hâizdir. Fakat zaten kütüphanelerimizin katologları olmadığı. Meselâ Hâlis Efendi Kütüphanesi'nde 5559 numarada mukayyet (Silâhdar-zâde Mehmed Emin Efendi Tezkiresi). Bu iki cildin câmi'i (Hisâlî)dir. Rıza Paşa Kütüphanesi'nde 778 numarada mukayyet (Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'âr)(2).

Selîkâsı târih semtine düşmekle her şeyin sıhhatin bilmede azîm ihtimam idüp defâtir-i kadîme-i Sultaniyelere ve Şeyhülislâm defterlerine desti. âlimlerin hayatlarını büyük bir sıhhat ve vukûf ile gösterir. Bunu sonradan oğlu tanzîm ve tebyîz etmiştir ki Birinci Mahmud'a takdîm ettiği yegâne nüsha Ayasofya Kütüphanesi'nde 3198 numarada mukayyet ve mahfûzdur. fakat en mühimi Şeyhî'nin Vekayı'u'l-Fuzalâ'sıdır ki(4) İstanbul kütüphanelerinden ancak iki üç tanesinde nüshaları mevcut olan bu mühim eser 1043/1633 senesinden tâ 1143/1730 senesi bidâyetine kadar yüz seneye yakın bir zaman esnasında gelmiş geçmiş meşhûr adamların. 1131/1718'den 1143/1730 senesi bidâyetine kadarki vefayâtı toplamış ise de beyaza çekmeye ömrü vefa etmemişdir. 1099/1687'den 1130/1717 senesi nihayetine kadarki vukû'âtı da ikinci cilt olarak tanzîm ü tebyîz etmiştir.". Çağrı Yayınları İst. Eski Edebiyatımızı tetkikde tercüme-i hâle dair eserlerin de mühim vazifesi vardır..642 diye Nesimî'nin şehâdetine işaret eden beyit bu kabîldendir. Maalesef bundan sonra kimse bu kadar esaslı bir himmeti göze almamış olacak ki 1143/1730'dan sonraki meşâhirin tercüme-i hallerini Şeyhî'nin eserinde gördüğümüz şekil ve mahiyette esaslı ve bilhassa tafsilâtlı olarak Şakâyık-ı Nu'mâniyye ve Zeyilleri. Tezkire sahibi Sâlim Efendi kendisinden bahs ile der ki: "Bu mecellei celîleyi esnâ-yı tahrîrimizde. Fi'l-vaki' Şeyhî 1043/1633'den 1098/1686 tarihine kadarki vukû'âtı birinci cilt. Hazırlayan Doç. eserlerinden çok intifâ olunup ekser sıhhatine azm ü cezmimiz olmağla târih ü hayâtı iktizâ eyleyen kimselerin tercümesi hakkında esnâ-yı tahrîrde iştibah ettikçe enfâs-ı tayyibe-i Şeyh'den istimdâd ve eser-i pâkine nazar eyleyüp sahife-i bâlde merkûz olan şüpheleri daire-i derûnundan ib'ad iderdük. Dr Abdülkadir Özcan. Yine bazı eski metinlerde meselâ meşhur bir manzûmenin sonradan ta'dîle uğradığını gösterir. 1989..resîde olmağla emr-i tevârihde sa'y-ı tâm ve hidmet-i mâlâ-kelâm idüp belki umûrdan bazı emrin gereği gibi sıhhatine vukûf için ihtiyar-ı meşakk-ı sefer ü it'âb-ı vücûd idüp terk-i huzûr etmekle elbette emr-i mühimmin sıhhate zafer bulup eser-i mezkûrdan iki cildini tamam ve bundan sonradahi makdûri mertebesine bend-i nitâk-ı ihtimâm eylemişlerdür. (Tıpkı basım) 4 Şeyhî eseri hakkında şu târihi söylüyor: Bu zeyl-i câme-ı ahyârın olsa nâmı sezâ Lisân-ı ehl-i sıyerde vekâyi'u'l-Fuzalâ 3 . Cilt 1-5. Ayasofya Kütüphanesi'nde elime geçen eski bir Süleyman Çelebi mevlidi matbû nüshadan çok daha büyüktür. Bunların başında Şakayık-ı Nu'mâniyye ve Zeyilleri gelir ki bu zeyillerin hâlâ gayri matbû(3).

Fakat bunlardan bir kısmı yalnız bir şubeye aid olduğu gibi bir kısmı da pek muhtasardır.. Şakayık'a zeyl olan Atâ'î'nin meşhûr ve matbû (Hadâyıkü'lHakâyîk)ına zeyl olmak üzere Şeyhî'den başka Uşşâki-zâde'nin bir eseri vardır. "Mecelletü'n-Nisâb". (Vefayât-ı Ekâbir-i İslâmiyân) ve (Vefayât-ı Ayvansarayî) gibi eserler Şeyhî'nin tetebbu'nâmesiyle kıyas kabul edemez. Şeyhî zeylinin tab'ı temenniye şâyândır. 6 Teşrin-i evvel 1927.. 2 nr. derme çatma şeylerdir. 4 . "Tuhfetü'l-Hattatîn". "Devhatü'lMeşâyîh" gibi kitapları erbabınca değerli mühsûllerdir.643 bulamıyoruz. Burada muahharan (tercüme-i ahvâl)e dâir kıymetli eserler kaleme alan Mustakîm-zâde'nin ismini hürmetle yâd etmeliyim. c. 45. Ali Canip HAYAT. s. Şeyhî ise bir adamın sicilini ânâtıyla göstermiştir. fatat on ikinci/on sekizinci asrın ilk senelerine kadar alır. 3.

İşte bütün bu hazırlanan eserler bu seneden itibaren Türk gençliğinin önüne konulacak. Alman. Rus. bir Nef’î Dîvânı. Eskilerden sarf-ı nazar daha yeni eserler. Lise programlarındaki tadilatın mahiyeti “Hayat” karilerince meçhûl değildir. hatta Ankara’da. mesela bugün bir Bakî. ona okumak zevkini bir itiyat halinde vermek ıstırârındadır. vücuda getirdiği mühim inkılâbın takviyesi ihtiyacındadır. Bu ihtiyacı da temin için yarınki nesli dünya fikir ve zekasından haberdâr olarak yetiştirmek. her Türk çocuğunun eline geçebilecektir. İtiraf etmeliyiz ki mekteplerimiz şimdiye kadar talebe ruhuna mütalâa zevkini tam ve umumî olarak veremiyordu. Halbuki yeni Türkiye. Bu aziz topraklar üzerinde gezerken öyle yerlere tesadüf etmiştim ki üç beş kitap tedarik etmek pek zor bir işti. Demek ki bu diyar ve diyarın sakinleri okumaya muhtaç ve teşnedir. tâ kurûn-ı evvelâdan bugüne kadar Garp’ın geçirdiği edebî tekâmülleri. Fransız. İtalyan. Bilvesile şunu da kaydedeyim ki neşredilmekte olan bu risaleler arasında kendi edebiyatımıza ait olanlar da vardır. İskandinav. Bulunduğu zamanda ihmâlkâr bir tabın mütemâdi yanlışlarıyla uğraşmak mecburiyeti hâsıl oluyor. İspanyol edebiyatlarından birçok güzide eserlerin en müstesna kısımları tercüme ettiriliyor.644 ASRİ KÜTÜPHANELER İHTİYACI Maarif Vekâleti. Devlet Matbaası mütemadiyen bunları tab etmekle meşguldür. yarınki gençlik aleminde husule gelecek pek mühim bir fikir ve zeka inkılâbının âmil ve müesserlerini sessiz sadâsız hazırlamakla meşgul oluyor: Yunan. Latin. mesela bir (Rübâb-ı Şikeste) tedâriki bin müşkülâtla hâsıl olmaya başladı. bir Hadîkatü’s Süedâ bir Naimâ Tarihi… Bulmak kolayca kabil olamıyor. İngiliz. metinleri okuyarak anlayacaktır. Değil Anadolu’nun kuytu bir yerinde. İzmir’de bile eski yeni eserlerimizi kolayca tedârik etmek gayet müşkül ve bazen hemen hemen gayr-ı mümkündür: Esasen hiç tab edilmeyen yazmalardan sarf-ı nazar. Bu zevk temin edilemeyince memlekette “okuyan adam” miktarının az kalacağı derkârdır. Tab edilen . Onu temin etmek de bugünkü idâremizin aslî vazifelerindendir. Düşünmeli ki binlerce nüsha basılan bu eserler Anadolu’muzun her köşesine gidecek. Artık çocuklarımız. Ve öyle çalışkan hocalarla görüşmüştüm ki talebesine tavsiye edecek eser bulamadığı için mustarip ve meyûstu. İstanbul’da. Maarif Vekâleti bir hamlede bu mühim işe başlamakla Türkiye maarif hayatında en mesut bir inkılâbı ihzar etmiş oluyor.

hiç olmazsa şimdilik mu’in büyük şehirlerde “asrî kütüphaneler” kat’iyen lâzımdır. Nûr-ı Osmâniye. Muhtelif milletlere ait eserlerin tarihî ve mensup olduğu edebiyattaki mevkiini Türk çocuğuna anlatmak için ayrıca bir “Umumî Edebiyat Tarihi”de tercüme edilmek üzeredir. Sinan Paşa’nın. Türkiye’nin her tarafında. Aynı zamanda büyük fikir inkılâplarını. Bakî’nin… hatta Evliyâ Çelebi’nin. Fakat bunların da umumî ihtiyaca tekâbül etmeyeceği derkârdır. gelen adamlar ilmî. Fuzûlî’nin. şunun içindir ki eski kütüphaneler Tanzimat’tan evvelki hayatımıza. bu hâl eski kütüphanelerimizin ehemmiyetini gösteriyor. mesela Şeyhî’nin. Vakıa “Devlet Matbaası” neşriyâtı bugün her kütüphaneye gönderilmektedir. Râgıp Paşa… Kütüphanelerine giriniz. Türk çocuğu edebiyat dersinde ismi geçen. Ahmet Paşa’nın. Hiçbiri “halk için” değildir. Naimâ’nın… eserleriyle kolayca karşılaşacaktır. Hatta. Bâyezit ve Millet Kütüphaneleri ki en “popüler” olanlarıdır. ya bomboş bulursunuz veya bir köşedeki üç kişinin sakin sakin okumakla. tarihî tetkikât ile meşgul olanlardır. Oralara gerçi tâ Avrupa’dan mütâlaalar geliyor. Bu eser delâletiyle tâ eski Yunan ve Latin edebiyatlarından bugüne kadar Avrupa’nın geçirdiği zekaî ve hissî devirler Türk talebesinin gözü önünde bulunacaktır. Öyle “asrî kütüphaneler” ki yeni nesil oralara gitsin ve kendinin ihtiyacını tatmin edecek eserler bulsun. nazariyeleri gösteren risaleler de yine bu miyanda mevcuttur. not almakla meşgul olduklarını görürsünüz. Köprülü. Şark medeniyeti dahilinde yaşadığımız devrelere ait eserlerle mâlâmâldir. edebî meslekleri. Fakat memlekete elbette bu kadarı kâfi değildir. Fakat bunlar yalnız ilimle meşgul olanların işine yarar. Bu niçin? Bu. mesela Ayasofya. Bâyezit ve Millet Kütüphanelerine giden gençler de Servet-i Fünun gibi mecmualara ait koleksiyonlarla on beş yirmi sene evveline ait romanlar ve emsâlini bulup okuyabilirler. . Fakat unutulmamalıdır ki.645 risaleler içinde nüshaları ender yazmalar da dahil olduğu halde eski ve yeni edebî ve fikrî eserlerimiz de vardır. Ve ancak o zamanları tetebbu için pek zengindirler. yine her zaman kalabalık olmuyor. Bugün vakıa bilhassa İstanbul’da muhtevaları itibariyle pek zengin kütüphanelerimiz vardır. edebî nevleri etrafıyla ve bunlar hakkında türlü türlü noktaları.

halk için mütalâa salonları tesis etmelidir!” fakat bunları tesis etmek için de gençliğin ve halkın okuyacağı kitapların temini zarureti vardır. Şimdilik bu nev kocaman “orijinal” bir “ansiklopedi” ihzarı hemen hemen gayr-ı mümkün olduğu için Avrupa lisanlarından böyle bir kitabın lisanımıza nakli elzemdir. “Asrî kütüphaneler”i. c. s. nr. Arap edebiyatlarına ait eserlerin ancak en mutena sayfalarına inhisâr etmektedir. “Şemsettin Sami” merhumun şahsî bir azim ve himmetle ortaya koyduğu “Kamusü’l Alâm”ından başka Türkçemizde “ansiklopedik” bir eser de mevcut değildir. 1927. ederiz. 13 Teşrin-i evvel . Ali Canip Genç ve memlekette Garp irfanının tesisine azimkâr hükümetimizden gelecek sene için bu meselenin hallini zevk ve neşe ile ümit HAYAT.2 . Bütün bunları meydana getirmek de her şeyden evvel bir para meselesidir. 2 . ne kadar azim bir yoksulluk olduğu ise izahtan vârestedir. Maarif Vekâleti’nin mektepler için hazırlatmakta oldu risaleler. Bunun. Bu kitap bazı ilavelerle bize göre ikmâl edilebilir.646 -O halde ne yapalım? Bu sualin cevabını şu cümle verir: “Asrî kütüphaneler. Kanaatime göre bu tercüme işine bir program ve sistem dâhilinde başlanmalı. “mütalâa salonları”nı dolduracak eserler ise bunların tamamı tamamına tercümelerinden mürekkep olmalıdır. 46. Eski Yunan şah eserlerinden itibaren bütün cihan klasikleri devir devir Türkçeye nakledilmelidir. 1.

Zira iki zirâ' bi'r dört zirâ' .. "Takvimü’t-Tevârih"i. mantıkî. İfadesi sâde. bi'rin sümnidir. "Fezleke"sî. Bir kimse tûlı vü arzı yüz zirâ' olmak üzere bir tarlayı âhara bey' eyleyüp teslim mahallinde tûlı vü arzı ellişer zirâ’ iki tarla verdî Aralarında nizâ' vâkı' olup bir kadıya vardılar ki hendese bilmezdi: "Hakkı budur'' deyu hükmeyledî Sonra bir kâdî-ı mühendisi bulup da'vâyı dinlettiler: "Nısf hakkıdır'' dedî Hak dahi budur. Fetva ettirdiler. Bunların aslını bilmek murâd iden "riyâziyât'' görmeğe heves ider. Kâtip Çelebi başta bu dâhiyâne eseri olmak üzere ne yazdıysa ehemmiyetli ve bilhassa memleketi için faydalı olmuştur. Müellif mukaddimede ilmin ehemmiyetini kısa ve fakat ana hatlarıyla gösterdikten sonra "ilmin zararı olmaz. Kâtip Çelebi’yi hiç tanımayan bir adam bile okusa "bu risale yaman bir kafadan çıkmıştır" hükmünü derhal verir. bir hazinedir. Bir kimesne tûlı vü arzı ve umkı dört zirâ' bir hufr itmeğe âharı sekiz akçaya isticâr idüp ol dahi tûlı vü arzı vü umkı iki zirâ' bir bi'r hufr eyledî Dört akçe istedi. "Tuhfetü’l-Kibâr"ı.. şarka dair tetebbûla mütevaggıl her mütebahhirin kütüphanesinde mutlaka itinalı bir mevkie konulmuş olan emsalsiz bir te'lîf. müdafaaları kuvvetlidir. "Cihân-nûma"sı. Hendese bilmez müfti "Dört akçe hakkıdır" dedî Müftî-i mühendis "Hakkı bir akçedir'' deyu fetva verdî Hakkı dahi budur.. Bunlar arasında hacmen küçük müdafaa ettiği fikir itibariyle ma'nen pek büyük bir eseri vardır ki asrının zihniyetini ifade etmesi noktasından ne kadar dikkate lâyıksa o zihniyete karşı pek "modern" bir mücadeleyi göstermesi noktasından pek ve pek ziyade takdir ü hayrete şayandır: "Mizanül-Hak".'' .647 Üç Yüz Sene Evvel Yaşamış Bir Adamda Modern Zihniyet: KÂTİP ÇELEBİ'DE LİBERALLİK Nâm ü şânını üç yüz seneye yakın pek uzun bir zamandan beri nisyân denilen nihayeti yok gayyâdan kurtaran "Kâtip Çelebi" yalnız bu memlekette değil. hep ciddi ve nev'ileri içinde mühim kitaplardır. işte bunlardan ikisini. zemm ü inkâr eylemeyeler. Kâtip Çelebi ifadesiyle şuraya naklediyorum: "Madde-i ulâ: Mütfî-i mühendis ile gayr-ı mühendis fetvasıdır. Ve üç dört basit misâlle nokta-i nazarını tevsik ediyor." "Madde-i sâniye: Kâdi-ı mühendis ile gayr-i mühendis hükmidir. zira bir şeyi inkar ol nesneden bu'd u hırmânâ sebebdir'' diyor. "Mizanü’l-Hak" on birinci/on yedinci asırda medresenin düştüğü ve propaganda ettiği kara taassuba karşı kaleme alınmıştır. Avrupa'da da tanınmış bir allâmedir: ''Keşfü'z-Zünûn"u bütün ilim aleminde hiç elden düşmeyen.

müspet ilimler zekanın inkişafına hizmet edecek felsefe bahisleri gösterilirken. müellifi tarafından makûl ve "modern" hükümlere ircâ' olunmuştur. Gerçek sanur. “Kâtip Çelebi”yi yetiştiren bir millet için iftihara şâyândır. Kimi dahi ahmaktır. Her bahiste bir mesele münakaşa edilmiş." Avrupalıların... "Kâtip Çelebi. bugün "serbest tefekküre hürmet ve muhabbet" diye tarif ettikleri "liberalizm'in üç yüz sene evvel yaşamış bir Türk mütefekkirinin kafasında yer tutmuş olduğunu yukarıki satırlar vâzıhen isbat ediyor ki bu. . nizâ memnû iken dahl u taarruz kaydına düşüp karar-dâde umûrı ref'e çalışır. Mümkün olmaz.izâh ederek Hızır Aleyhisselâm meselesinde "nakiller. bütün bunlar silinip süpürülmüş. Eğer kendi diyâneti muktezasınca emr münker ise kalbinden inkâr ile iktifa ider. halk arasında hayli güft u gûlara sebep olan bu bahsi gayet "pozitif" bir zihniyetle muhakeme ediyor ve ''hayat.'-Hak” yirmi bir "bahis"e ayrılmıştır. Müellif bu vaziyetin ihdâs edeceği beyhûde "nizâ u cidâl"i anlattıktan sonra şunları yazıyor: "Bu dahi ma’lûm ola ki devr-i Âdem’den beru halk fırka fırkadır." der. Emr-i dinde bilâ-mûcib. bu ihtilâfın hikmetini te'emmül ü mülâhaza idüp tahtında nice mesalih bulur. Beyhûde zahmet çeker. Cümle halkı bir mezhebde ve bir meşrebde olsun deyu muhâl tasavvur ider. Cümlesi kendü mesleğini beğenüp meslek-i âhardan tercih ider. zirûhun teneffüs ü hareket ile ittisâfıdır'' dedikten sonra bugün ''Birsam" dediğimiz rûhi hâleti -zamanına göre. “Mîzanü.648 Kâtip Çelebi bu risâleyi yazdığı devirde memlekette yegâne tedrisgâh olan medrese indirâsa uğramış. Zikr olunan hikâyelerin menşe-i galatı olur. taassubu çoğaltacak şeyler konmuştu. İmdi gerektir ki ehl-i basiret. İhtilaf-ı hikmeti bilmez. yerlerine zihni darlaştıracak. Ve kimesnenin mesleğine ve meşrebine dahl u taarruz eylemez. Bazı kâzib müddeîler anların rûhânî mülâkât u muâmelelerini harice dava idüp anınla nice garaz-ı fâside nâ'il oldılar. muktezâ-yı hikmet-i temeddün ü ictimâî -ki levâzım-ı beşeriyedendirma'lûm idinüp esnâf-ı halk taksîmine ve her bir kısmın hâl ü şânına vâkıf olalar. Meselâ "bahs-i evvel hayat-ı Hızır Aleyhisselâm''dır. Her bir fırkanın bir dürlü mezhebi ve bir dürlü meşrebi vardır ki ferîk-ı ahara ol muhâlif görünür. Bir şehir halkı esnâfına ve her sınıfın örf ü resmine vukûfdan sonra bütün rub'-ı meskûn sükkânının dahi esnâf u ahvâline dair ilm-i icmâlî tahsiline sa'y ideler. Nihayet kimi âkildir. ya cehl veya tevzîr sebebiyle umûr-ı rûhaniyeyi emr-i hâri'î ve emr-i hakîkî sûretinde ibraz ider ve halk aslını bilmez.

mü'min midir meselesine temas eden dokuzuncu bahisde müellif şu güzel sözleri söylüyor: ''Bu mertebeler ma'lûm olduktan sonra bir kimesne bu babda nizâ iderse ahmak değil midir? Gûyâ ki Hak taâla hazretleri rahmetini halktan men ve dirîg ider. Eblehânın kimi şahid. ''Dördüncü Murad"ın yasak etmesini anlatır. eski sûfîlerin hasbî vü cidd ü istiğrakıyla bir münasebeti olmayan muahhar tekkecilerin iç yüzünü teşhir etmesindedir: ". ''Firavun" kâfir midir. Şeri ve siyasî bütün menlere rağmen halkın tütünden bir türlü vazgeçmediğini söyledikten sonra neticede ''Bazı ehl-i veri teverru idüp kendü içmez ve içine dahl eylemez ve kiminin dahi meşrebine muvâfık değilldir.'' Kâtip Çelebi bu bahisde ''tegannî''nin günah olup olmadığı hakkındaki mülâhazaları kayd ettikten sonra medreselilerle tekkeciler arasındaki zıddiyeti anlatır ve "Her asırda müteşerri’ler bu husûsda anlara ta'ne taşın atup dahl u taarruzdan hâli olmadılar. Kâtip Çelebi burada ''duhân" yani "tütün" hakkında ''haramdır... Firavun'un îmânından intikam için veçhi vardır.649 ''Bahs-i sânî tegannî bahsidir. Anın için içmez: Râkımül-hurûf gibi… Evvelâ budur ki bu babta kimesneye dahl ü taarruz olunmıya vesselâm" hükmünü verir. "Bahs-i Sâlis Raks ve Devr beyanındadır. mekrûhtur" gibi iddialar serd edenleri.dâne-i dâm-ı tevzîr veya bend-i ahmakân-ı bed-nâm kılup o bahâne ile behâyim makûlesi avâm üşüp tekkeye nezr u sadakât gelür dirler. Anlar dahi bildiklerinden kalmayup çaldılar. Ekser tâife-i Halvetiye âyîn ü tarîkı mürîd cemiyeti üzerine binâ idüp tekke kurup hengâme-girlik şartı olan hay u hûyı âlet-i cemiyet ü medâr-ı maâş u rükn-i inti'âş kılup sûret uğrıları selefin garaz-ı sahîbî olan emr-i semâ' ve hareket-i ıztırâriyesini -ki ehline mübâh olsa gerektir. Zira onların âbâ vü ecdâdı Firavun'dan çok sitem görmüştür. âkıl olan bu makûle nizâ'-ı kadîmin faslı ümîdinde hamakat ider" der.. ne anların dâm-ı hayli ile amel ider. Ama gayrî millet ashâbı anlara tâbi' olmanın veçhi nedir? İmdi . çağırdılar" ve "." Müellifin bu bahisde en alâka-bahş mütâlaası. kimi mürîd ü zâhid-i bârid olan ne dahl u taarruz marazına mübtelâ olur." ''Mîzanül-Hak"ın alâka-bahş kısımlarından biri "bahs-i hâmis"dir.. Bu dava bir zamanda faysal bulmadı. Ve bu babda hareket-i devriyenin azîm dahl ü tesiri vardır deyü dönmeden dönmezler.

* .650 talebe-i ulûm kavâbiline evvelâ budur ki bu bâbda Firavun için mü'min dimezler ise de diyenlere husûsa ''Şeyh"e (*) dahl u taarruzda olmıyalar. öteki “tarîk-i nazar”a yani softalığa mütemayil idî Bunların birbirine karşı atıp tutması İstanbul halkını ikiye ayırmış. vâizlere ve halka ve talebeye ait olmak üzere dört "vasiyet"le hitâme erer. halk haddinden tecâvüz etmemekle müyesserdir” diyor. Hadd-i evsatdan çıkmayalar. şark ve garpta tanınmış Türk âllâmesinin “Zeyrak”teki mühmel mezarının tecdîd ü ihyâsını hâssaten şehremânetinin himmetinden bekleriz. Ölüden medet ummaktaki belâheti pek güzel tasvir eden Kâtip Çelebi kadınların. Kâtip Çelebi “Mîzanü’l-Hak”ı 1067/1656'da yani vefatından biraz evvel yazmıştır. 2 nr. Kâtip Çelebi iki tarafı ifrât ve tefrite düşmüş görerek. on birinci/on yedinci asrı gürültüleriyle dolduran “Sivasî ve Kadı-zâde” meselesine tahsis edilmiştir. bu lâyemut. türbeleri ziyaret etmek meselesine temas eder. mum yağıyla yağlanmağı âdet ettiklerini anlatır. işin azıttığını anlayıp kürsi şeyhlerinden bazıları sürülmüştür. “bir tarafın galebesi câiz görülmiye. Tarih ile tevaggul edenler "bid'atdir'' diye ne korkunç taassup ihtilâlleri olduğunu teceddüt harekatlarının önüne geçildiğini bilirler. c. Ali Canip HAYAT." “On üçüncü bahis” ziyaret-i kubûr'' yani mezarları. 3 Burada “Şeyh"den maksad “Muhiddin-i Arabi. 50. gözlerini sürdüklerini. Kâtip Çelebi o devir için pek nâzik olan bu meseleyi fetânetle halletmiş. s. 10 Teşrin-i sani 1927. Son. çocukların ve "ukûl-ı za'îfe ashâbı ricâl"in mezarlara yüzlerini. Bi’l-vesîle bu mümtaz. yirmi birinci bahis. Bunların hemen hepsi faydalı şeyler olmakla beraber bilhassa talebe için “Bir fenni itkân üzere tamam itmeden fenn-i âhire intikâl eylemeye” deyişi güzîde Türk allâmesinin “ihtisâs”a ne derecelerde ehemmiyet verdiğini ispat etmektedir.”dir. Müteakıben Kâtip Çelebi kendi hayatını yazmıştır: "Mîzânül-Hak" hükümdara. Çünkü bu İslam feylosofu “Füsus”ında Firavun’un imanından bahseder. nizâm-ı âlem. 2. şanlarından olduğunu anlatır. "Sivaslı Abdülmecid Efendi'' ile “Kadı-zâde Mehmet Efendi” iki vâ'izdir ki biri tasavvufa." “Mizanü’l-Hak”ın on ikinci bahsi "bid'at''e tahsis edilmiştir. Ekser zamanda sâdır olan ef'âl ü akvâl bir vecihle bid’atden sâlim değildir'' diyerek Allah'ın ve peygamberin afv etmek. nihayet hükûmet. "insâf idüp her kişi nefsini yoklasa sünnete ittiba’la aslâ münasebette bulunmaz.

evet “orta tedrisat için de “malûmat” esas değildir. * * * “Orta tedrisatın modern gayesine nazaran gencin de ulu orta “ayaklı kütüphane” olmasında bir fayda yoktur. Bu makalemizin arasına sıkıştırdığımız şu istitrât başlı başına bir mevzudur ki onu ileriki makalelerimden birinde tekrar etmeyi pek faydalı saymaktayım. Yeni tedris tarzının ilk ocağı “İstanbul Erkek Muallim Mektebi” dir. tecehhüz eder. ve bu vazifeden belki daha büyük bir mesuliyet altına girmiş demektir: “Kitabıma şu ve şu malûmatı da koyayım!” dememeli. kahren -manasını idrak etsin etmesin. hele bizim nesil. Hatta zarar vardır: Sersemler yahut ukalalar peyda etmek tehlikesine binaen!. Bu mukaddimeden esasa girmeden evvel şunu da kaydetmek isterim: Memleketimizde bir tedris ve terbiye inkılâbı yapılmış ve hatta bu inkılâba göre genç hocalar yetişmiş olmasına rağmen “İlk tedrisat” a ait bazı kitapların sadece “malûmat vermek”i gaye ithâz ettikleri görülmektedir. cehennem olmaktan kurtuldu. İkinci zihniyet.yazan zât büyük bir vazife deruhte etmiş. Mektep kitabı –hele ilk mektep kitabı.651 YENİ TEDRİSAT DEVRESİNİN BAŞLAMASI MÜNÂSEBETİYLE MUADİL EDEBİYAT PROGRAMINDAKİ BİR FIKRAYA DAİR Makaleme bir istitratla başlayacağım: “İlk tedrisatta eski bir zihniyet ve bugün kemale eren ve vuzûhla izah edilen yeni bir zihniyet vardır. O. çocuğun maneviyetini beslemeye kudreti var mı. “kitabıma koymak istediğim şu veya şu malûmatın. eğer gencin melekelerini kuvvetlendirmiyor ve hayata -bugünkü hayatahazırlamıyorsa!. Evvelki zihniyet çocuğa sadece malûmat vermek gayesini takip ederdi. yavrucağa cebren. mahalle mektebini ve bu mektebin çatık çehreli hocasıyla sopasını canlı ve korkunç hatıralar şeklinde pek iyi gözünün önüne getirir. Eski zihniyet çocuğun hafızasına yüklenir. Yeni zihniyetin böyle korkunç despotluğu yoktur.bir yığın abur cuburu tıkıştırırdı.. doldurmaktan ziyade kımıldatmayı düşünür: Bu zihniyete göre çocuk adeta teçhiz edilmez. yok mu diye düşünmelidir. . çocuğun melekelerini harekete getirmeyi düşünüyor.. Memleketimizde “ilk tedrisat” dünyasının bu “modern” gayeye doğru yürümeye başlaması çok olmalı. Buradan yetişen genç hocaların mekteplere duhûl ve nüfûzundan sonradır ki çocuklarımız için mektep. Çünkü çocuk büyük adamın yalnız maddeten ufağı olmadığı gibi onun kitabı da büyüklere ait kitabın hacmen küçüğü değildir...

eğer bir kaside. manasına almamalıdır. Zaten “bilâvasıta telkin etmek gayesini gözeten çok kere bediî kıymetinden hayli unsurlar kaybetmiş yazılardır. “gayr-ı terbiyevî”. daha sağlam bir tarzda düşünmeye. Mademki “edebiyat dersi” talebeyi daha diri tutmakla ve daha canlı tahayyül etmekle bırakmayacak daha doğru. Fuzûlî’den. “gayr-i ilmî “ bir harekettir.yeni programın âmir olduğu “bugünün demokratik ve modern içtimaî”ne tevafuk ettiğine şüphe yoktur. bir gazel. bir rubaî yüksek bir fikri. hatta okuduklarını sâlim ve makûl bir tarzda hayûtta tatbîk etmeye sevk . Nef’î’den. Şeyh Galip’ten öyle parçalar seçebiliriz ki Türk çocuğuna geniş hayal ufukları açabilir. “düşünüş ve buluş kıvraklığı” gibi hasletleri tenmiye edecek beyitleri eksik değildir. Nitekim “Hayat”ın ta [34] üncü sayısında neşrettiğimiz “orta tedrisatımız için hangi eserleri seçeceğiz?” unvanlı makalemizde de söylediğimiz gibi “Dîvân edebiyatı”. Bakî’den. Bugünün demokratik ve modern ihtiyacı ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınacaktır. “Didaktik nev”in bayağı kısmına ait yazıların ise edebî değersizliği kadar ahlakî değersizlikleri de vardır. Nedim’den. onu asrın ihyâcına göre teçhîz edememeye mahkûmdur. “mürebbî”nin o parça üzerinde ısrarı yalnız boş değil. Bir metin parçası ki bugünkü çocuğun “alâka”sını uyandıramıyor.”] Geçen gün evime kadar gelen kıymetli ve genç bir edebiyat muallimi son fıkranın işaret ettiği “Bugünün demokratik ve modern ihtiyacı” ile mesela “Dîvân edebiyatı”na ait manzum ve mensur eserlerin nasıl telif edilebileceğini sordu. Zaten “nükte” ve “mazmun” umdelerine iptina eden “Dîvân edebiyatı”nın. Onun daha birçok ihtiyaçları vardır. yüksek bir hayali ihtiva ediyorsa –muallimin o fikri ve o hayali çocuk zekasında canlandırabilmesi şartıyla. Bu fikre göre tertip edilen yeni müfredâtta gençlere gösterilecek kırâat parçaları için şu fıkra muharrerdir: [Türk edebiyatının muhtelif tezahürlerine ait eski ve yeni manzum ve mensur eserlerin en güzidelerinden terbiyevî esaslara göre seçilmiş parçalarla Garp edebiyatlarından her türlü –ve bilhassa kendi edebiyatımızda zayıf olan. “içtimaî duygular” itibariyle pek zükurettir. Kendisine şifâhen de arz ettiğim üzere “Bugünün demokratik ve modern ihtiyacı”nı mutlaka “Bugünün demokratik ve modern fikirlerini telkin etmek”. Fakat bugünün çocuğuna elbette o derecesi kâfi gelmez. Bu ciheti tayin ettikten sonra.652 İşte edebiyat programını tadil ettiren fikir budur. genç zekalara da “incelik”.tarzlara ve nevlere ait zengin numuneler. Bugünkü Türk çocuğunun ruhunda bu noktadan derin bir boşluk bırakmaya.

Bu eserlerin neşrinde kastî bir tertipsizlik yapılmakta. asrın gayesine götürecektir?” diye düşünmelidir. Talebesinin temayülünü keşfetmek.” Bu suretle. bir sene zarfında ortaya konulacak eserler sayesinde lise talebesinin. kâfi ki edebî kıymetten mahrum bulunmasın ve hassaten muadil programın işaret ettiği üzere “bilhassa kendi edebiyatımızda zayıf olan tarzlara ve nevlere” ait olsun. muhtelif ve mütenevvî edebî mahsullerle karşılaşması temin edilmiş oluyor. Türk çocuğu birinci eser sayesinde yüksek vatanî . Bir Garp mütefekkirinin dediği gibi biz lise talebesini. mesela on yedinci asra ait bir metni. yirminci asra ait bir metin takip etmektedir. Zaten muadil programa “Bugünün demokratik ve modern ihtiyâcı ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınacaktır. Bunlardan sekiz on kadarı “Devlet Matbaası”nda tab edilmiştir. hikâyeden hoşlanır. o temayülden istifade ederek teçhîzine çalışmak. işte muadil programın yukarıda bahsi geçen fıkrasının bir manası da budur! Maarif Vekâleti “bugünün demokratik ve modern ihtiyâcını ehemmiyetle nazar-ı dikkate aldığı” içindir ki muallimlerimizin mesâisine yardım etmek maksadıyla Türkçeye “cihan edebiyatlarından numuneler” naklettirmeye başladı. Mesela intişar eden risaleler içinde “Corneille”in lâyemut “Horas” trajedisinin yanında birkaç seneden beri şöhret bulan “Karol Çapen” nâmındaki “Çek” edibinin “R. “Dîvân edebiyatı”nın bu cihetleri temin edemeyeceği meydana çıkıyor demektir. Edebiyat derslerinde geniş bir tenevvüün teminine çalışmalıyız: Çocuk vardır ki mesela “lirik” şiirlere karşı pek az alâka gösterir. “Divân-ı Hikmet” gibi fikrî ve bediî kıymetleri noksan veya ma ̉dûm ve lehçe itibariyle çok uzak ve yabancı eserlerle lise talebesini bundan sonra meşgul etmemek kâfi değildir.653 edecektir. “Orta tedrisat”ta “Aman şu ve şu malûmatı da verelim!” dememeli.U. “Hibetü’l Hakâyık” gibi. “hitabet”e müteallik eserleri derin bir incizâbla takip etmek ister. kıymetli muallimlerimizin lüzûmundan fazla bağlanmamasını temin etmek idi. “Hayat”ta bundan evvel kaleme aldığımız makalelerimizde de işaret ettiğimiz üzere tercüme edilen bir eserin mutlaka kendi nevinde “şah eser” olması şart değildir. “İlk tedrisat”ta olduğu gibi “orta tedrisat”ta da hoca için “despotluk”a mesag yoktur: Mahâret odur ki mürebbî gencin kabiliyet ve temayülünü keşfedebilsin ve onu o kabiliyete ve o temayüle göre teçhize çalışsın. eski edebiyatın. Daha muahhar fikir ve edebiyat mahsulleri arasından da intihabât yaparken çok dikkatli davranmamız icâp eder. Çocuk vardır ki temaşadan.” kaydının konulmasına sebep. Bilvesile darülfünûna da hazırlamış oluruz. Bir o kadarı da tab edilmek üzeredir. “Kutadgu Bilig” gibi. lise için hazırlayalım. “Vermek istediğimiz malûmattan hangisi bizi gayemize.R” unvanlı “piyes” i de vardır.

“Andre Turye” nin eseri böyle bir kudreti hâiz değildir. “Hatırât” tarzı edebiyatımızda pek yeni bir şey olduğu için en “Andre Turye”nin bu samimi –çünkü bu muharririn en karakteristik ciheti safvet ve sadeliktir – parçası talebe âleminde hayli kuvvetli alâka uyandıracaktır. zevkine. O kendi ihtiyacına. Fakat Naimâ’nın bu fıkrasını okumamış ise o ihtiyar vezirin ne yaman bir adam olduğunu anlayamamıştır.654 fikirlerle karşılaşacağı gibi ikinci ile de ilmî bir fikrin. ortaya on birinci asrı tenvir edecek. Vakıa biz on birinci asrı tetebbu ederken “Nergisî”yi. genci yarına hazırlamak için onun bu gününü düşünmek . Yine aynı risaleler arasında kendi edebiyatımıza ait eserler de vardır: On ikinci asır münşilerinin en kuvvetlisi olan “Naimâ”nın tarihinden müntehap parçalarla “Fuzûlî”nin “Leyla ve Mecnun”u. gibi bir meseli daha olmayan bir “şah eser”le beraber “Andre Turye”nin “Çocukluk ve Gençlik Hatıraları”nı okuyacaktır. “Veysî” yi ihmal etmemek mecburiyetindeyiz. Onun ihtiyacı. Yine mesela “Homer”in “İlyad”. Mürebbî. “dürbin”in ters tarafından görülen sadece maddeten küçülmüş bir insan değildir. “Homer” in kalemiyle insanların ve tabiatın nasıl tersim edildiğini görmek ne zevkli ne faydalı bir şeydir. duygunun en büyük rol oynadığı mülâhazasıyla da yüz yüze gelecektir. fenne müstenit bir hayalin tiyatroya tatbikini görmekle beraber “Hayat” ta sade fiil ve hareketin değil. zevkî temayülü büyük adamın kendi büsbütün başkadır. Osmanlı saltanatın sükût ve inhitâtı avâmilini canlı vak’alarla gösterecek bir eser koymuştur. Her Türk çocuğu şüphesiz “Köprülü Mehmet Paşa”nın ismini işitmiştir. Çünkü o iki adamın bugünün gençliğine vereceği hiçbir zihnî ve fikrî unsur yoktur. yeni diğer eserler takip eyleyecektir. Kendisinden evvel ve sonra onun kadar zeki ve nâfiz bir müverrihimiz yetişmemiştir. Naimâ o adamdır ki muasırlarının kelime şaklabanlığından kaçınmakla kanaat etmemiş. “Evliya Çelebi”nin Seyahatnâme’sinden müfrez fıkralar ilk neşriyatı teşkil edecek ve bunları eski. temayülüne göre tecehhüz etmek mecburiyet ve hakkını hâizdir. fakat çocuk. Biz “Bugünün demokratik ve modern ihtiyacını ehemmiyetle nazar-ı dikkate” aldığımız için Naimâ’ya bir risaleyi tahsis ettiğimiz halde mesela on birinci asrın iki meşhur. Fakat birçok gençler o satırların içinde öyle bir samimiyet müşâhede edeceklerdir ki bazıları adeta “Bu yazıları yazan ben miyim?” diye duraklayacaktır. hatta üstat menşisi olan “Nergisî” ile “Veysî”yi bu marazda hiç hatırlamak istemedik. Mesela Naimâ’nın emrine tahsis edilen risalede “Siyâvuş Paşa’nın Katli” fıkrası mâhir münşinin iktidârına bir hüccettir. diyebiliriz. Bu eserlerden birincisi hassaten tasvir itibariyle bütün Garp edebiyatlarına “model” olmuştur.

koymadılar. nr. 2. Birkaç çalışkan muallimimizle üç dört genç muharrirden başka bu iş için yardıma koşanı göremedik. 1927. Ali Canip HAYAT. Bu itibarla hiç kimsenin ve hele şöhretli edeplerimizin. Maarif Vekâleti’nin “orta tedrisat” aleminde “Cihan Edebiyatlarından Numuneler” vâsıtasıyla gençlik üzerinde yapmak istediği fikr-i inkılâp ve inkişafı için kendilerine müracaat edilen tanınmış kalem sahiplerimiz. c. Beğenmeyenin daha iyilerini vücuda getirmesi için hiçbir mâni yoktur.655 zaruretindedir: Lise talebesi darülfünûnda mesela kitap ile meşgul olacaktır diye ona takur tukur şeyler okutmaya çalışmak tedris âleminde Garpçılığa zıt adımlar atmak demektir.2 . 3 . zan ve tahmin edilen faaliyeti gösteremediler. ortaya konula tercüme ve intihapları tenkide hakkı olmasa gerektir. 51. Bu marazda şunu da istitraden ve teessüfle kaydederim ki. 17 Teşrin-i sani . Birçokları deruhte ettikleri eserleri meydana. s.

Son muaddel program ise “cihan edebiyatları”na ait metinlere geniş bir yer ayırmış oldu. bir “Shakespeare”in.. zayıf ve “bediî vicdan”ı tatmin etmesi noktasından pek nâ-kâfî olduğunu idrak etmiş olacaktır. mahallî mahsullerimize her nokta-i nazardan faiktir. “Türk çocuğunun gözlerini kamaştırır” diye onu eski ve yeni Avrupa edebiyatlarıyla temas ettirmemek “Garpçılık”ı esas umde ittihaz eden bugünkü zihniyetimize karşı hıyanettir. Fakat acaba bu mutlak hakikatin bilinmesi çocuklarımızı “millî varlığına karşı müteneffir ve hiç olmazsa lâkayt etmeyecek midir? Bu endişe vârid olmamakla beraber. çünkü “millî varlık” mütemadî bir “tahavvül” ve “tekâmül”den ibarettir. Nef ̉î. Fakat orada kalmaz. bir “Shakespeare”. şimdi dâhil olduğu Garp medeniyeti dairesinde inkişaf edecek her edebiyat ve sanat müessesesi yine Türkün malı olacaktır. Lise talebesi için bir “Homeros”. İngiliz. nihayet daha yeni muharrirler ve şairler dolduruyordu. Fransız. çünkü Türk milletinin “İslâm medeniyeti” dairesinde bulunduğu hengâmede bir Türk zümresinin meydana koyduğu. muharrirlere fâikiyeti ile beraber cihan edebiyatlarının “nevi” itibariyle ne kadar şümullü ve zengin bulunduğunu da öğrenecektir. maziden başlar. Fuzûlî. Bu noktada zerre kadar şek ü şüphe yoktur. bu faikiyete meftûn olup “milliyet”inde manen tebâüd etmez mi? Daha sarîh bir tabirle edebiyat tedrisatının yeni veçhesi çocuklarımızı kozmopolit yapmaz mı?. Çocuklarımızın bediî vicdanına ait sahayı aşağı yukarı Sinan Paşa. müessesedir. Hayır “Dîvân edebiyatı”. bir Goethe” bir “Corneille”. Ve bittabi bir “Homer”in. Bir zamanlar “Dîvân edebiyatı”na “Kapıkulu edebiyatı” diyenler. onun “Türk edebiyatı sahası”ndan hariç kaldığını iddia etmek cüretini gösterenler vardı. bir “Hugo”nun bizim şairlere. Henüz yetişmekte olan bir genç. bir “Racine” ve ilah… meçhuldü. Bâkî.656 EDEBİYAT TEDRİSATININ YENİ VEÇHESİ ÇOCUKLARI KOZMOPOLİT YAPAR MI? Bugüne kadar liselerimizde edebiyat derslerini hemen hemen yalnız mahallî eserler işgal ediyordu.. İtiraf etmeliyiz ki bu yazılar. bir “Virgil”. Eğer muallim Garp edebiyatlarına vâkıfsa –program hâricinde. Artık Türk çocuğu Yunan.ecnebî muharrir ve şairleriyle eserlerinden bahsedebilirdi. Latin. umumî Türk edebiyatının bir şubesidir. Nedim… ve bol bol Halit Ziya ve Tevfik Fikret’le arkadaşları. Millî duygu. İtalyan edebiyatlarına ait metin tercümeleriyle yüz yüze gelecektir. Bütün cihan edebiyatları hep birbirine model . Alman. Şu muhakkak ki bugünkü tedrisatla lise talebesi eski ve yeni mahallî eserlerin. Bu nasıl Türk’ün malı ise. biz her şeyden evvel yeni neslin dünyaya karşı gafil yetişmesine rıza göstermemeliyiz.

O kanaatteyim ki eğer edebiyat tedrisatımız bugünkü veçhini on. tiyatrolar yazmaya heves ettikleri ve hele bazılarının bu yazıları olgun eserler zannederek neşre kalkıştıkları görülüyor. hikâyeler. Gezdik. yeni “hakikat”ten ne zarar gördük? Hiç! “Belki kozmopolit olur” diye Garp’ın şah eserlerini Türk çocuğuna göstermemek benim çocukluğuma ait olan şu gafletimden bir zerre farklı mıdır? Birçok mektep talebesinin şiirler. Git gide acı hakikati öğrendik. Bizi gezdiren bir nefer. Eski kanaatimiz sarsıldı. Daha sonra bir Avusturya filosu geldi. kendilerinden evvelki nesilde tesadüf edilmeyen kanlı ve canlı fikirler vermiştir. Neferi. On sekizinci asır Fransız muharrir ve ediplerinin yazılarıdır ki Namık Kemal’le arkadaşlarına. Bir gün limana İngiliz donanması geldi. Biz çocukular bir bayram günü bu geminin toplarını seyretmeye gittik. Hangi sahada olursa olsun. “edebiyatta vatan ve millet sevgisi”ni ancak Garp medeniyeti dairesine girdikten sonra meydana getirilen eserlerde buluyoruz. Garp’tan gelen ve gelecek ihtisas ve tefekkür malzemelerine bu millet ve bu milletin çocukları muhtâçtır. Eski ve yeni kuvvetli eserlerle temas etmek onları bu zehapta kurtaracağı gibi bediî terbiyelerini yükselterek içlerinden cidden istidadı olanları daha muvaffak mesaiye teşvik edecektir. Onun da zırhlılarını seyrettik. korkunç topları gördük. eğer bir sürçmemiz müşâhede ediliyorsa bu. köhne zırh tabakalarını göstererek: “Bir birinin üstüne on gülle çarpmadan bu demir delinemez!” demişti. Millî tahassüslerle. aynı zamanda Türk çocuğu edebiyat mefhumunu daha iyi ve etraflı kavramış olacağından içlerinde yazı yazmaya heves edenler daha kuvvetli kaleme alabilirlerdi. Eski “gaflet”in bize ne faydası oldu. Ve buna hiç şüphe yoktur. on beş sene evvel tayin etmiş olsaydı. Küçüktüm. Artık “Necm-i Şevket” bizim nazarımızda dünya filolarına tek başına meydan okuyan bir kuvvetti. * * * . Binaenaleyh Garp edebiyatlarına ait eserlerle bugünkü Türk çocuğunun bediî vicdanını terbiye etmek demek yarınını edebiyatımızın tarlalarına yeni tohumlar serpmek demektir ve muhakkak faydalı bir iştir. Biz. ailem Selanik’e sürülmüştü. Limanda Sultan Aziz devrinden kalma “Necm-i Şevket” zırhlı korveti yatıyordu. Garp malzemesinin kâfî derecede o sahaya girmemesinden mütevelliddir. selâhiyet sahibi addettiğimiz için bu söze itimat etmiştik. millî mevzularla doğrudan doğruya temas eden “Alman romantizmi” bile her şeyden evvel ecnebî edebiyatlarının tetkik ve tahlîllerinden ilham almıştır.657 ittihaz ederek tekâmül etmişlerdir. fikir âleminde daha ilerlemiş olurduk.

bir Yunan genci inkâr edemeyiz ki millî varlığını kaybetmiyor. “Cihan Edebiyatlarından Numuneler” unvanı altında vücuda getirilen “broşürler” Garp eserlerinin her birinden ufak ufak müntehap parçalara inhisar etmektedir. ancak atalarımızın o devirlerdeki şark harsını bütün şümulüyle tetebbu ve temsil etmelerinden münbaistir. “Yeni gençlik kütüphanelerini doldurmak üzere cihan fikir ve edebiyatlarına ait eski ve yeni şah eserlerin. hiç çekinmeksizin kendi seviyelerinden çok yüksek fikir ve ihtisas sahalarına pervasızca el uzatıyorlar.3. İnşallah gelecek yıl. s. o medeniyetin iki yüksek rüknünden –yani Araplarla Acemlerden ziyade – onun taâlîsine bâdî olmuştur. Ali Canip HAYAT. Bu. edebiyatta yetişen müstesna simaların çoğu ırka bu millete mensuptur. Ve mektepler için bu ihtisar zarurîdir. Maarif Vekâleti edebiyat tedrisatına yeni veçheyi vermekle. Eğer “Garp milletlerinin millî harsları. nr. ecnebî zihniyetinin ikâ edeceği kozmopolitlikten onları vikâye edecek kadar kuvvetlidir. İngiliz’in Alman”a Alman’ın Fransız’a karşı müdafaa vaziyetinde millî harsları vardır.4 . üçüncü senesinin ilk nüshasında bu temenninin fiile inkılâp ettiğinden büyük bir meserret ve bahtiyarlıkla bahsederiz. c. “Hayat”ın ikinci senesine başlarken bu temenniyi ileriye sürüyoruz. Bu onlara benliklerini asla kaybettirmiyor. cumhuriyet ve garpçılık umdelerinin müstakbel nesilde tarsînini temin etmiş oldu.658 Avrupa milletleri edebiyat ve fikir sahasında mütemadiyen birbirinden istifade ediyorlar. alâka-bahş kitapların tamamını Türkçeye nakletmek kat’iyen elzemdir. İlimde. Biz de bu kuvvet olmadığı için fazla ihtiyatkâr olmalıyız” denilirse biz de şu cevabı veririz. 1927. Evet ba’de’l İslâm Şark medeniyetinin en büyük hadimleri Türklerdir. Tanzimat’tan beri dâhil olmaya çabaladığımız Avrupa medeniyeti içinde de aynı liyâkati göstermek için Garp harsını yine bütün şümulüyle tetebbu ve temsil etmemizden başka çare yoktur. Evet. Atalarımız mensup oldukları medeniyet sahasında. Ve aynı zamanda bir Bulgar. Fakat mesela Balkan komşularımız olan Yunanlılarla Bulgarlar. Aynı umdelerin hizmetkârı olmakla müftehir olan “Hayat” ın tahrir heyeti ve veçhenin tedrisat haricine de teşmilini temenni eder. 1 Kanun-i evvel.53.

Mes'ut bir tesâdüfle Konya müzesi Kütüphanesi'nin küşâd resminin icrâ edildiği 27 Teşrinisâni 1921 Pazar günü ben de orada bulundum. Umûm yazmaların adedi 1269 ve basmaların adedi 1953 cilttir. Buradaki kitaplar -yazma ve basma. sekseni "Hendem Sa'îd Çelebi"nin mali ve vakfı olduğu üzerlerindeki kayıt ve mühürlerden anlaşılmaktadır. 613 sahifedir. Türk dehâsının ebed-zinde eserleri. fakat bir kısmı pek kıymetdar ve pek nâdir nüshalardan terekküp etmektedir. en kıymetli bir müzesi hâline ifrâg edilmiştir: Türk zevkinin.659 KONYA MÜZESİNDEKİ KÜTÜPHANE Mevlâna hankâhı. yalnız şöyle bir göz gezdirdim ve pek değerli yazmalara tesadüf ettim. Bu itibarla yani kitap itibarıyle Konya Müzesi mahfûzâtı 3690'ı bulmaktadır. bugün Türkiye'nin en bedîî. Avrupa'nın en uzak yerlerinden gelip tetkik eden meraklılar. Anadolu'nun en harikulâde bir nefâsetle nesc ve ibdâ' ettiği bahası takdîr edilemez halıları. Kâtibi olan "Mehmed İbn Abdullah el-Konevî" bu nüshayı "nüsha-i asliye"den iktibas ettiğini hâtimede tasrîh etmektedir. Müze kütüphanesini dolduran kitaplar meyânında hemen her yerde tesâdüf edilecekler de vardır. Pek nefîs cilt ve tezhîbe mâlik olup müzede camekânlar içinde hıfz edilen 79 eser bu yekûnun hâricindedir. âvânîsi burada mahfûzdur.cilt itibariyle 3222 adettir Bazen bir cilt içinde birkaç kitap zuhûr eder. Hayat'ın müteakip sayılarımda bu müze ve mahfûzatı hakkında resimli bir iki makale neşretmek emelindeyim. Konya müzesini dolduran eşya arasında Anadolu mallarından başka tâ İran'dan. fakat maalesef mıklebi kopmuştur. Türk beda'atının. Türk elinden çıkan bu bediâlar karşısında hayran kalıyorlar. Mevcut kitapların hemen hemen yüzde yetmişi. Altı yüz yetmiş yedi senesinde yani bundan altı buçuk asır evvel kaleme alınan bu kıymetdar nüshanın yazısı nesihtir. Birçok meşgûliyetlerim arasında bu kütüphanenin mahfûzatını istediğim gibi tetkik edemedim.nefîstir. mütehassıslar. Hindistan'dan gelmiş olanlar da vardır. Ez-cümle 677/1278 tarihinde kaleme alınmış bir mesnevi nüshası vardır ki erbâbınca ehemmiyeti der-kârdır. Bugün bu satırlarla sadece müzenin "kütüphane" kısmına temas edecegim. Kitap meraklısı ve âlim bir zât olan Hemdem Sa'îd Çelebi kırk beş sene burada post-nişin olmuş ve 1275/1858 tarihinde vefat etmiştir. Cildi -göbek ve köşeleri şemseli olmak üzere. Bu nüsha yeni tanzim edilmiş olan defterde 60 . muhteşem bir hazînedir. Binâenaleyh "İslâmi sanatlar"a dair tetebbû yapacak olanlar için Konya müzesi muazzam bir kitap.

müseddesler ilh. Câmi' hâtimede şu sözleri söylüyor: ". Sade gazeller muhammesler. Rebâb-nâme. câmi'i olan Hâfız Hüseyin Ayvansârayî ki sekbâniyân ocağında on beşinci zümrenin duâcılarından olup bu hidmet-i celîleyi ahbâb-ı zî-şâna yâdigâr ve ihvân-ı hullâna ber-güzâr eylemişdir. Birinci cilt 305. Konya Rehberi nâmındaki eser. Âzeri şive ve imlâ tarzını tamamen muhafaza etmektedir. Hâfız Hüseyin İbn el-Hac İsmail Ayvansarayî merak etmiş. koşması eline geçmiş ise toplamış 669 sahifelik koca bir cilt vücûda getirmiştir. Bu eski nüshanın kâtibi "Hasan bin Osman el-Mevlevî"dir. Yazma nüshaların hemen hepsinde görüldüğü üzere bunda da kasideler kısmı yoktur. 76 numarada mukayyeddir. Burada bir de Âşık Ömer Dîvânı vardır. Bu dîvân-ı zî-şan-ı Âşık Ömer'i müddet-i medîde ve eyyâm-ı adîde sa'y u gûşiş ile bu mertebeye âla-kadri't-tâka getürüp tertîb-i hurûf üzere tahrîr ve nice kere mahv ü isbât ile takrîr edüp ba'de'l-itmâm olduklarımızı dahi zeyline derc ve idhâl ve bundan sonra dahı dest-âver olanları dahi kayd eylemek üzere nizâm verildî Bu senei celîle tarihinde. Nesihdir. Bu 628 sahifedir. ikinci cilt 340 sahifedir.. Müze kütüphanesinde 4 nüsha da Dîvân-ı Kebîr bulunmaktadır ki bunların en eskisi iki cilt üzerinedir. Mevlâna Mesnevîsi'nin bundan başka daha 13 nüshası mevcuttur. 984/1576'de yani Fuzûli'nin vefâtından yirmi bir sene sonra (Hüseyin bin Gülşenî Muallim Kâşi) tarafından yazılmıştır.660 numarada mukayyeddir. Müze kütüphanesinde Fuzûli'nin pek eski ve muteber bir Dîvân nüshasına da tesâdüf ettim. İntihâ-nâme)sini ihtiva etmektedir ki (Ahmed İbn Muhammed el-Kâtib) tarafından 732/1331 tarihinde kaleme alınmıştır. okunuyor.. "Fuzûlî Dîvânı"nın yeniden ve sahih bir surette tab'ı halinde bu nüshadan müstağni kalınamaz. Yine buradaki eski nüshalardan biri de Mevlâna'nın oğlu "Sultan Veled"in (İbtidâ-nâme.(1) Bu da 66 numarada mukayyeddir. camiin bânisini meşâyihden olarak gösteriyorsa da vakfiyenin tetkiki icap eder 1 . Bu nüsha Şerefeddin nâmında bir zâta mahsûs olarak kaleme alınmıştır ki kâtip bu zâta (Emir Satı el-Mevlevî) unvanını veriyor. 768/1366'da başlamış 770/1368'de bitirmiştir. ki (Nefehâtü'llâh 1197) sâl-i itmâmın beyân eder. bu popüler Türk şâirinin ne kadar gazeli. Yazısı nesihtir. Garaz-ı bî-garazı dahi budur ki mütâla'a eden ve safâ-yâb olan ehl-i aşkdan bir duâ ile hayatda oldukça selâmet-i din ve ba'de'l-fevt rûh-ı revânıma bir hediye-i nâçizâne ta'yin Konya'da bir "Şerefeddin Camii" vardır.

Defterde 1444/4 numarada mukayyeddir. harfü't-tâ . Her ne olursa olsun câmi'in himmeti takdîre lâyıktır. 2. Müzenin çalışkan müdürü Yusuf Bey tarafından (fiş)ler vücuda getirilmiştir. s. 3. Âşık Ömer manzumelerinin çoğu kafiyelerine göre hece sırasıyla tanzîm edilmiş olduğu için nüshanın baş tarafında (harfü'l-elif. Yazısı nesihdir. nr. harfü'l-bâ. Bunlardan başka (Hadîkatü 's-Suadâ)nın tâ 985/1577 ve 994/1585'de yazılmış iki nüshasıyla 970/1562'de. Maahâzâ bazı cönklerde tesâdüf ettiğim bir iki nefîs koşmayı bu nüshada bulamadım. Ali Canip HAYAT.) yolunda bir fihrist de mevcuttur. 2 Vezne göre "İşidüp ben de vefâtın ana didüm târih" demek iktiza eder. 22 Kanun-i evvel 1927. . Kütüphanenin de dürüst tarzîm olan "elifbâî defteri" de meydana gelecek olursa tetkik ve tetebbû erbâbına büyük bir suhûlet ibrâz edilmiş olur. Bütün eser 669 sahife tutmaktadır. Burada mevcut kıymetli eserler meyanında meşhur Türk şâiri Ahmedî'nin tâ 864/1459'da Ataullah İbn Abdullah tarafından yazılmış İskender-nâme nüshası da vardır. 56. 3. Birçok meşguliyetlerim arasında Konya Müzesi Kütüphanesi'nin mahfûzatını istediğim gibi gözden geçiremedim. Mecmû'u 645 sahife tutmaktadır. c.. (Künhü'l-Ahbâr)ın 1063/1652'de yazılmış birer nüshası dikkate şayandır.. Temmet). Bu nüshanın zahrında şu beyti okuyoruz: İşidüp ben de vefâtın ana didüm târîhi(2) Ola Âşık Ömer'in cilve-gehi 'adn-ı celîl 1119/1707 "Hafız Hüseyin Ayvansarâyî"nin hayâlî parçalar topladığı görülüyor.661 buyurula ki demişlerdir: (Bugün bana ise yarın sanadır.

ediye-i mesûreye riayet eder. Bunlar insanı iğfâl eder. onun en büyük kusuru olarak “Dil-güşâ tabire kadir olmadığını” söyler. O devirler hayatının umumî telâkkileri. eğer bu gaye olmasaydı bütün bu kütüphaneleri ateşte yakmak iktiza ederdi. kasideciliğe. Sonra padişahların bizzat tayin ettikleri şehnâmecilerin. manzum bir Osmanlı tarihi yazmış olan “Hadîdî”den bahsederken. bunları kâmilen “Hoca Sadeddin” sınıfına ithal etmek de kabil olmaz. bu cemaat. İşte bunun içindir ki Hoca Sadeddin. Tarihin bugünkü usullerine vâkıf bir müverrihin elinde. tarihçilere gelince. –Bu kitaplar ancak müelliflerinin cehli hakkında bir fikir edinmek için okunabilir. o “ham maddeler” pekala işe yarar.” Sade bir “üslûpçu” ve bir “mefkûreci” olan “Namık Kemal”i tarihçiler arasında saymak hiç doğru değildir. Celal Nuri Bey. Tarihî eserler bırakmış eski vak’a-nüvislere. nâşinîde seclere. Öyle tarihî eserlerimiz vardır ki müellif orada en az tarihî hadiselere ehemmiyet verir. eski tarihî membalarımızın ancak yakılmaya yarayacak kadar ehemmiyetsiz ve manasız olduğunu iddia ediyor. vak’a-nüvislerin hadisâtı gayet tarafgîrâne bir surette zaptettikleri pek tabiîdir. Uzun asırlar dünyanın her tarafında edebî bir nev gibi telâkki olunan tarihin. eski Osmanlı hayatında ilmî bir telâkkiye mazhar olmamasından dolayı şikayete hakkımız yoktur. Ancak. bu en tarafgîrâne en dalkavukça yazılmış eserlerin bile “tarihî” memba olmak itibariyle ehemmiyetlerini inkâr edemeyiz. her eser ve her muharrir ayrı ayrı tetkik edilerek ona göre bir hüküm verilmek lâzımdır. galiba vak’a-nüvislerin matbu eserlerini nazar-ı itibare alarak. Hiç olmazsa bundan sonra muhakememizi kurtarırız. eski tarihî eserlerimizden de bahsederek onlar hakkında pek şiddetli bir hüküm veriyor: “Müverrihler kafilesinin sonunda fakat ehemmiyet” itibariyle başında bulunan Namık Kemal de dâhil olduğu üzere. hele ilim ve irfanda tecrübeleri olmayanlar sapıtır. şehnâmecilere. Türk milletini dalâlete sevk etmiş. Halbuki eski Osmanlı edebiyat-ı tarihiyesi. ondaki muhakeme kabiliyetini körletmiştir. Lâkin mehazlar ve vesikalar.662 ESKİ TARİH ESERLERİMİZİ YAKMALI MI? Celal Nuri Bey “Fatih’le Yavuz Hakkında Muhakeme” namıyla “İkdam”da neşrettiği iki makalede bir mukaddime kabilinden. tarihi eserlerimizden büyük bir kısmının “fena bir edebiyat” mahiyetinde kalmasını intaç etmiştir. fakat bediî ve beyân-ı kâidelerine. yalnız bizim . onların kıymeti ve vak’aların sıhhati hâiz-i ehemmiyet değildir. Beyazıt Meydanı’nda bütün bu kitaplarımızı yaksalar. derece-i teessüf etmeyeceğim. saltanat şanına muhalif kayıtların tayyına.

c. Eski müelliflerimizi kâmilen “dalkavuk” addetmek de doğru bir mütalâa değildir. 1928. “France Babinger “de 1927’de intişar eden “Die Geschichtsschriber der Osmanen ihre werke” adlı eserinde bu hususta daha etraflı malûmat vermiştir. 2. 1. yani tamamıyla “Avrupaî” bir irfanla.. vakayiî padişâhların keyfine göre yazmaya mecbur idiler. 85 . hele siyasî ve askerî tarih itibariyle fevkalade mühim mahsuller vardır. iktisat tarihi. Köprülüzâde Mehmet Fuat HAYAT. Bu cins adamlara misal olmak üzere “Lütfü Paşa” ile “Alî” yi zikredeceğim: “Alî”. “Fatih”i –Alâiye Beyi Kılıçarslan’a karşı yaptığı gayr-i insanî muameleden dolayı –muahezeden çekinmediği gibi. 12 Temmuz. hukuk tarihi. Şehnâmeciler. Celal Nuri Bey’in tavsiyesi veçhle kütüphaneleri yakmadan evvel.663 tarihimizi değil. Henüz yüzde beşi bile tetkik edilmeyen bu eserler arasında. münasebette bulunduğumuz birçok milletlerin tarihini de tenevvür “Osmanlı Müellifleri”nin “Müverrihler” kısmında bu cins tarihî eserlerin kabataslak bir fihristini tanzim etmiş olduğu gibi. bugünkü tarih usullerini lâyıkıyla bilip tatbike muktedir olmak. Din tarihi. Avrupaî bir zihniyetle mücehhez bulunmak ve hayatını bu mesaiye vakfetmek lâzımdır. “Künhü’l Ahbâr” ında. Bilhassa on beşinci asır sonlarından başlayarak. Fakat onların haricinde birçok adamlar vardır ki devletin idaresi hakkında. lisan ve edebiyat tarihi. Bunları. bu cins tarihî eserlerimiz oldukça mebzûl ve kıymetlidir. nr. vak’a-nüvisler. onlarda ne gibi kitaplar olduğunu ve onların nelerden bahsettiğini araştıralım. . Çünkü böyle bir işe girişebilmek için. s.4. “Üçüncü Murat”ı da tenkitten korkmamıştır.. hatta doğrudan doğruya hükümdar hakkında en şiddetli tenkitlerden çekinmemişlerdir. bugünkü Avrupa tarihçileri gibi en yeni usullerle inceden inceye arayacak ve böylece Türk milleti eski hayat ve medeniyeti meydana koyacak adamlarımız maalesef çok mahdut!. hulâsa medeniyet tarihinin bütün şubeleri hakkında da yüzlerce memba kütüphanelerimizde uyukluyor. ricâl-i devlet hakkında.

"Naîmî" ve "Veliyyü'-dîn oğlu Ahmed Paşa”nın da manzumeleri vardır.664 On Beşinci Asır Şairlerinden: ATÂ'Î’NİN TUYUĞLARI “Atâ'î” mahlasıyla meşhûr olan 'Ivaz Paşa-zâde “Âhi Çelebi”. Beş yüz küsür sene evvel yaşayan Ata'i’nin gazelleri umûmiyetle rekâketten berîdir: Ben perde-i ademde ki evvel nihân idüm Mihrünle şems gibi cihanda ayân idüm Cân murgı âşiyânunı kılmışdı âşiyân Itlâk 'âleminde ki ben lâ-mekân idüm Mülk-i şehâdet içre nişânum yog idi kim 'Uşşâk içinde sâhib-i nam u nişân idüm Sen Mısr-ı hüsne mülk-i imâda azîz idün Ki iklîm-i aşka ben kulun ol demde hân idüm Mülk-i ezelde ben ten ü sen bana cân iken Bir kâleb idi 'ışkun u ben ana cân idüm Ben şol Atâyîyem ki sefer eyledükde sen Şehr-i 'ademde ayağuna cân-feşân idüm. “ol devrün şu'arâsından merhûm Şeyhî’den geçicek bundan eşbehi yokdur” mütâlaasında bulunuyor. “Latîfî. Lisan ve imlâ tarihimiz noktalarından da erbabınca tetkik ve tetebbûa lâyık olan bu mecmûanın içinde Atâ'î’nin şiirlerinden başka "Vefâî". Nagme-i çeng ile gam-gîn dılümi şâd ideyüm Ayş esâsına demidür yine bünyâd ideyüm . Dîvânı demesek bile hayli manzûmelerinden müteşekkil yegâne bir mecmûa bugün Bursa müzesi kütüphanesinde mahfuzdur. dokuzuncu/on beşinci asrın tanınmış şairlerindendir.

esîrane bir taklidden ibaret olmadığını da gösterebilir" demiştî Tuyuğ "Fâ'ilatün Fâ'ilatün Fâ'ilün" vezninde dört mısrâdan müteşekkil bir nazımdır. Türk şairlerinin. âdâb ve erkânını Acemler'den aldıkları Dîvân edebiyatına ilâve ettikleri bir nazım şeklidir. ikinci. Tuyuğ. dördüncü mısrâlar hemkafiye olur. Bir kısım tuyuğlarda kafiye ittihaz edilen kelimelerin arasında “cinâs”a riayet edilir. “Seyyid Nesîmî”nin şu manzumesinde olduğu gibi: Kâf u nûn ma'nîde külli ma'nîdür Ya'nî kâf u nûn sadefdür ma'nî dür Mahşerün sûrı çalındı yatma dur Gör ki ne sevdâdasın hâlün nidür? . klâsik Türk şiirinin sathî nazar müdekkiklerinin zannı veçhiyle. Köprülü-zâde Mehmet Fuat Bey’in “Türkiyât” mecmûasının ikinci cildinde tuyuğa hasrettiği bir makalesinde Türklerin öz malı olan şekillerden bahsile pek haklı olarak sâir İslâmi edebiyatlarda bulunmayıp yalnız Türk klâsik şiirinde meydana çıkmaları. yani ya dört mısrâı birden yahud üçüncü mısrâ serbest kalarak birinci. Kafiye tertipi itibariyle Acemlerin rubâîsine benzer. bu nazım şekillerinin esas itibariyle Türk Halk Edebiyatından gelmekte olduğuna bir delil olduğu gibi.665 Dil-i miskin dolaşaldan beri müşgîn saçuna Dimedün mesken-i me'lüfumı ber-bâd ideyüm Gitdi yaşum ki eşigünde senün hâdim ola Ben dahı adrn anun la'l-i güher-zâd ideyüm Kûh-ı firkatde salup tîşe-i cidd-i vaslı Leb-i şîrinün içün kendimi Ferhâd ideyüm Bir başum var yoluna 'ışkun içün terk iderem Gerçi kem nesnedür illâ bârî bir ad ideyüm Hulâsa dokuzuncu/on beşinci asrın mühim bir sîmâsı olan Atâ'i hakkında ileride müstakil bir tetkiknâme kaleme almak üzere burada onun yalnız tuyuğlarından bahsetmek istiyorum.

saçı reyhânıdur Kûyı cennet. ehl-i dil Rıdvânıdur Bes rakîb ol aranun şeytânıdur *** Işk ehli bî-ser ü sâmân gerek Dost zülfi gibi ser-gerdân gerek Her kime kim mülk-i câvîdân gerek Fitne kaşun yayına kurbân gerek *** Gönlüm oldı ışkunun âvâresi Gamzenün gitmez cigerden yâresi Derdüme çün istedüm dermân velî Yoğ imiş la'lünden özge çâresi *** Dost. Edebiyat târihi meraklısı kârîlerimize bir hizmet olmak üzere bunları şuraya geçiriyorum: Virmemek dil dil-berün gîsûsına Sığmaya âşıklarun nâmûsına Ser fedâdur gamze-i câdûsına Cân dahı kurbân keman ebrûsına *** Dîde-i irfânı aç bîdâr isen Işk câmın nüş kıl hüşyâr isen Olma gâfil tâlib-i dîdar isen Serden el yu server-i ser-dâ isen *** Ârızı yârun cinân bûstânıdur Kaddi tûbâsı. . cismüm mülküne sultân yeter Buyrugı anun bana fermân yeter Cân dahı ten mülkine hükm itmesün Çün bir iklîme heman bir hân yeter.666 “Nesîmî”nin İstanbul'da Ayasofya Kütüphanesi'nde mahfûz olan bir dîvânında olduğu gibi Bursa Müzesi'ndeki mecmûada da Atâ'i'nin tuyuğları "Rubaiyât" serlevhası altında sıralanmıştır.

6 Eylül 1928.286-287 Latifi. *** Dil-berün haddi gül-i handân durur Şol mutarrâ sünbüli reyhân durur Cân eger tenden revân olsa ne gam Ehl-i 'ışkun cânı çün cânân durur. 93. nr. 1 . c. *** Dost.(1) Hacı 'Ivaz Paşa'nın Bursa'daki mezarının yanındaki taşta ise Arabî ibare ile muharrer kitabeden Hacı 'Ivaz-zâde Âhî Çelebi’nin yani 'Atâ'i'nin. çekdi subh-dem leşker güneş Cevşenî atlas geyüp zerîn siper aldı ele Çerh medyânında çekdi nukra-gûn hançer güneş diye başlayan kasidesinin üstünde “Min kelâm-ı emlehu’ş-şu’arâ Âhî Çelebi bin Haci 'Ivaz Paşa tâbe serâhü" kaydı vardır.667 *** Başuma agalıdan sevdâ-yı 'ışk Oldı cânum bî-ser ü bî-pâ-yı 'ışk Dil harâb-âbâd u ma'mûr olısar Çünkim oldı menzili me'vâ-yı 'ışk. yukarıda kaydettiğimiz gibi “Âhî Çelebi”dir. Ahmed Paşa’nunki ana naziredür” der. gönlümüz Mecnûn durur Fitnelü kaşına cân meftûn durur Yâr vaslın almayan cân nakdine 'Işk bâzârında key magbûn durur *** Atâ'i”nin asıl adı. Leylâ. Ali Canip HAYAT.4. s.841/1437 senesi Muharreminin sonlarında vefat ettiğini de öğrenmiş oluyoruz. Atâ’î’den bahsederken “Güneş Kasidesini Sultan Murad adına evvel bu dimişdür. Bunu şöyle istidlâl ediyoruz: Bursa Müzesi’ndeki mecmuada Atâ'î’nin: Yine 'azm-i rezm kıldı server-i hâver güneş Kim diyâr-ı Hind'e.

Birkaç âlimin ve müellifin iştirakiyle vücuda gelen zengin ve kıymettâr ansiklopedileri ve külliyâtı ayrıca düşünmek lâzım. İlmin en müşkül ve fakat en zarurî ciheti de usulüdür. . Usulün bu veyahut şu şekilde taayyün ve tatbîk olunmasına nazaran da dünya ve hadisât da bu veya şu şekilde görülebilir veyahut birçok cihetleri muzlim kalır. Diğer taraftan Avrupalı muharririn zekasına refakat eden bir de usul (methode) vardır ki ona Şarklı her hangi bir muharrire tefevvuk temin eder.668 MUHARRİR VE ESER Geçen gün bir arkadaşla Avrupa müelliflerinden ve eserlerinden bahsediyorduk. çocukluk zamanlarımızda bizim için yalnız bir eğlence mevzuu teşkil eden Karagöz hakkında bir Alman muharriri koca bir cilt eser neşrediyor. Talebelik hayatında bu zatî say onda bir meleke hasıl etmiştir. Usul öyle bir nur huzmesidir ki en ufak ve en karanlık noktalara tevcîh olununca orada yeni bir şuun ve hakayık âleminin yaşamakta olduğu seçilir. 1. Bazı muharrirler var ki yazdıkları kitaplar adeta bir kütüphane teşkil edecek kadar zengin. Eğer zekası ve kültürü kuvvetli ise o mevzua orijinal bir renk de verebilir. s. Ve bu kitap içtimaî hayatın her hangi bir karanlık köşesini aydınlatmaya yardım ediyor. mevzular bulmaya ve bu mevzular etrafında düşünmeye ve yazmaya alıştırılmıştır. Beşerin zihnini işgal eden en ufak hâdiseler en derin ve en etraflı tahlillere tabi tutulmuş. Muharrirlerdeki bu velûdiyet nereden ileri geliyor? Bunun tahlilini yaparken arkadaşımla şöyle bir neticeye vardık: Bir defa Avrupalı muharrir tahsilinin temelinden itibaren araştırmaya. Mesela. Üç dört coğrafya profesörü birleşince büyük ve insicamlı bir coğrafya hazinesi meydana geliyor. bizim nazar-ı dikkatimizi celbe şâyân görülmeyen şu ve bu eşya ve hadisât etrafında büyük eserler yazılmış. c. Bilmiyorum ki arkadaşımla kısaca yaptığımız bir sohbet esnasında muharrirlerin velûdiyetine dair bu fikirlerde isabetsizlik var mı? HAYAT.4 nr. 18 Teşrin-i Evvel 1928. Bu suretle cihanın her hâdisesinde ve her şeyinde o tetkik olunacak bir mevzu bulabilir. 99.

o kalbi yaralı ve vücudu ne nahif Nihal’e. Filhakika. Çünkü kariin alacağı en büyük tesir. onunla münasebettar olmağa mecbur kalan roman ve hikâyede. bütün dünyada başka hiç kimsesi kalmamış olan ihtiyar babasına emanet ederek Nihal’e.669 ROMANI BİTİRİŞ TARZLARI Roman ve hikâye hakkındaki -karilerin beni minnettar ve müftehir eden bir alâka ile takip ettikleri. son sayfayı kaparken her şeyin de bitmesi zarurî bir kaide olarak kabul edilsin? Son sayfayı eğer roman ve hikâyenin tekmil kahramanlarına ebediyen veda ettikten sonra kapayacaksak. Manokyan repertuvarındaki. bir romanında ihtiyar gösterdiği bir adamın öbür romanında gençliğini anlatır ve bir romanında pek talî bir çehre olarak görünüp geçen bir simayı diğer bir romanında en mühim bir çehre payesine çıkarıp onunla uzun uzun meşgul olur. veda ettiğimiz zaman. İşte mesela (Aşk-ı Memnu)nun son sayfasında Nihal’e. roman ve hikâye biter mi ki. kalbimiz hüzünle sızlamıyor mu? Ve düşünmüyor muyuz: Zavallı hasta Nihal. hayat bir dalgasını öbür dalganın takip ettiği ve bütün dalgalarının ebediyen birbirine karıştığı bir ummandır. mademki roman ve hikâye hayattan alınmış safhalar yahut «hayatta da böyle olur!» iddiasıyla anlatan vak'alardır ve mademki hayatta hemen hiçbir şey ve hemen hiçbir zaman kat'î neticelerle hitam bulmaz. Bourget'nin de bir eserinde kendisine hayat verdiği mahlûkatı hayalinden. o hasta. Evet. bu. pek nâdir istisnalardan sarfı nazar edersek. pek çok kimse için dünyanın en büyük romancısı kalan Balzac. onun akıbetini de ayrıca düşünmeyecek miydik ve bu. bunun bitme tarzını tespit ve tayin kabil olsun düşüncesi. neden onun bir aksi olmak iddiasında bulunmasa bile. Ve işte bunun içindir ki. hata etmiştir. (Acaba yaşamalarını seyrettiğim bu insanlar ne oldular?) diye düşünmektir ve muharririn ibda kudretini de asıl bu düşünceler esnasında hisseder. (Aşk-ı Memnu)yu bize daha fazla düşünmemiz ve hatırlamamız için sebep teşkil etmeyecek miydi? .fikirlerimi bu makale ile bitirmek isterken. neticede herkes öldüğü için perdenin de inmek zaruretinde kaldığı melodramları andırır. babası ölür ve dünyada yapyalnız kalırsa ne yapar? Bir daha sever ve bir daha aklanırsa ne yapar? diye düşünmüyor muyuz? Halit Ziya Bihter’i de sağ bırakaydı. Bütün kahramanlarını belki öldürerek ve her halde kitabın vereceği bütün alâkayı sarf ettirerek eserini bitiren müellif. dimağımda canlanıyor. müteakip eserlerinde de bahsetmesi bir çok defalar vaki olmuştur.

Fakat veda cümlelerinin sözleri ne kadar ağır ağır söylenmektedir ve birbirlerine veda eden bu kadınla erkek birbirlerine ne kadar yakındırlar! Müebbeden ayrılacaklar mı. piyes okunurken de seyredilirken de kabil değil hissolunmaz ve işte bu meçhuliyettir ki. her şey örtbas edilince. yoksa birbirlerinin kollarına bütün bir hayat için mi düşecekler? Bu. Fakat hayalperest bir kadının fazla basit ve şiir ve heyecandan mutlak surette mahrum bir hayattan duyacağı azap. Baskının nihayetinde zevç bir an muzafferiyetiyle mağrur yalnız kalınca. kadını şiddetle seven fakat hiçbir mukabele görmeyen bir Fransız zabiti. Halbuki romanı piyese çeviren Piyer Fronde (Pierre Frondaie) ki tiyatro tekniğine emsalsiz bir vukuf sahibidir. çok sevdiği kadını sefil aşığına bırakıp ayrılır. Halbuki piyeste. Ve devir Abdülhamit devri olduğundan. bu meçhullük sade roman için değil. Nihayetinde kahramanlar öldüğü halde eserin bütün tesirini ebediyen muhafaza edeceği eserler elbette yok değildir. yaşlıca bir adam. İşte (Madam Bovary) romanının son sayfasını kapadığımız zaman. onu. Bu bir veda sahnesidir. romandaki neticeyi beğenmeyerek sonu değiştirmiş ve vak'ayı biraz daim ilerlettikten sonra meçhuliyet içinde bitirmiştir. isyan ve nevmidiyi romancı o kadar kudretle tahlil etmiş ve . denizin ta koynuna giren bir küçük köşkünde geçer. aşkını vaktiyle reddettiği adamla karşı karşıya yalnız bırakır. artık Fransız zabiti adam öldürmüş olduğu beldeden. Baskın. Klot Farerin (Claude Farrere) vak’ası tamamen İstanbul’da geçtiği cihetle zatî değerinden fazla bizi alâkadar eden (L'homme qui assassina) romanında kat’i bir netice vardır. romanın kahramanı olan kadın da kadının kocası da ölmüş ve zaten bizi alâkadar etmemiş bulunan küçük çocukları da bir fabrikaya işçi olarak girmiştir. karısının. Artık (Madam Bovary) romanı hakkında bilmediğimiz hiçbir şey düşünemeyiz. Romanda. Bu hususta. karısını katlettikten sonra çocuğunu da muhafaza etmek ister ve karısını cürmü meşhut halinde yakalatır. Fronde hakiki katilin kim olduğunu kadına öğretir ve bunu kadına tesadüfen öğrettikten sonra. bu cinayeti Rus prensi işlemiştir. Kadın da dahil olduğu halde. piyese romanın mahrum bulunduğu bir cazibeyi vermektedir. odaya girer ve hançerinin tek vuruşuyla İngiliz’i vurup kaçar.670 Neticede bu müphemlik. Boğaziçi’nin. üslup ve şiirle alâkası daha az ve daha kâfi renklerle görüp göstermeğe mecbur olan tiyatro için de bir meziyet ve kuvvet olur. zevcesini boşayıp sevgilisini almak isteyen Düyun-ı Umumîyenin İngiliz dayinler vekili. herkes sanır ki. Rusya sefareti katillerinden sefih bir prens olan aşığı da kendisine yardım eder.

yani tamamen esere yabancı ve ani bir unsurdan istifade keyfiyetidir. o roman (Madam Bovary) ve o romancı Flober'dir! Ve bunun içindir ki namuslu bir kadının zevcinden başka bir erkek için duyduğu aşkın ya sükutla neticeleneceği ya da son nefese kadar sürecek bir azap ve ateş şeklinde kalacağını düşünerek. hayatla. Ve o zaman bana: (Evet ama. Şu kadar ki.671 yaşatmıştır ki. Benim muteriz olduğum nokta artık tahlil edilebilecek bir şey kalmadığı hissolununca ilâve olunan ve bir netice bulmak mecburiyetiyle ilâve edildiği pek bariz bir şekilde belli olan yangın. tahlil ile anlatamadığı şeyleri sembollerin ianesiyle anlatmak istemiş bir romancı sıfatıyla iktidarını tahdit ve aczini itiraf etmiş demektir. iki erkekten birinin kafasına bir yerden taş düşürerek veyahut bunlardan birini tren altında çiğneterek de romana bir netice vermek kabildi. Bir an gelir ki. yarattığı mahlûkat karşısında hayali durur. her lisana geçmiş tabir ile (happy end) ile biten bir Amerika filmi tertip etmiyordu ki! Hayatta her vak'a ve her ihtiras bir yeni vak'a ve bir yeni ihtiras doğurduğu gibi (Eylül)de de namuslu bir kadının aşk-ı memnuundan namuslu kadının ıstırapla kahrolmasını veya saadetinin yeis ve hüzünle solup berbat olmasını görmeye başladıktan sonra eserin nihayetine varabilirdik. eşhası mes’ut hatime ile. aşkın büyüklüğünü gösteren bir sembol olduğunu kabul edince de şunu söylemek mecburiyetindeyim ki. artık hiçbir şey ilâve edemezdi ve bu mevzua eklenilebilecek hiçbir şey tasavvur olunamaz. aralarında ölünün hatırasıyla hiç mesut olabilirler miydi ve şayet kocası sağ kalıp sevgilisi öleydi hiç o ebedî aşkının matemiyle kadın yaşayabilir miydi?) tarzında sualler sormuşlardı. Ve demiştim ki vakıa yangın hele ahşap İstanbul evleri için her an üzerlerinde duran bir Damokles kılıcıdır. demiştim. Fakat böyle. Mehmet Rauf Beyin bilâhare verdiği izahatla bunun bir timsal. diye ilâve etmiştim. İstediğimiz gibi bir hatime tasavvur ve tahayyülün de bizi serbest bırakarak artık eseri kesebilirdi. pek çok kere bulduğu neticeyi beğendiremediği gibi bazen de hiç bir netice bulamaz. hareket ve vak'a ile. Mehmet Rauf Bey (Eylül)üne behemehal bir netice vermeğe mecbur değildi. roman ve hikâye muharriri. ve namuslu kadınla sevgilisi evlenseydiler. Ve belki bütün azayı veçh-i ye’sini mücevherlere benzettiği cariyenin ne . eğer erkeklerden zevç öleydi. Şunu da söylemeli ki. tesadüfen neticelere müracaat edecek olduktan sonra. Halbuki Mehmet Rauf Bey. dimağı artık işlemez. Ve mademki Mehmet Rauf Bey sadece pak ve yüksek bir kadının temiz kalmak için kalbiyle ettiği muazzam cidalin romanını yazmak istemiş ve mademki bu cidali çok kuvvetle tahlil edebilmiş bulunuyordu. İşte o güzel (Serencam)da bir netice yoktur ve belki de Yakup Kadri istediği halde bir netice bulamamıştır.

ilâhî bir kuşun muazzam kanatları gibi bütün şehri sardığı anda sahillerden dönüp gidiyor.bir gence aşık oluyordu. bitiriş tarzında muvaffak olmuş sayarız. Recaizâde’nin pek güzel söylemiş olduğu veçhile: en güzel eserler insanı düşündürenlerdir! Küçük hikâyenin bitiş tarzına gelince. 7 Şubat. sokaklarında kızgın bakışlı yeniçerilerin dolaştıkları bir İstanbul tasvir ettiğim bu yazının kahramanı. Yakup’un cariyesi kadar güzel bir günahkâr kadındı. onun her eserinde söyleyeceği şeyleri tamamen bitirmesi nasıl mümkün olur ve neden istenir? Zaten kendisinin muvaffakiyeti anlattığı şeylere bir mabat aramamızla da ölçülebilir. hayalimin mahlûku olduğu halde hayalimin hüsnüne hayran kaldığı ve elemine yüreğimin yandığı Zeynep’in encamını düşünür. bir kadındı. Hudutsuz mezarlıklar ortasındaki bir evde yaşıyor ve bu eve tesadüfen gelen . Allah’ın halkettiği hayat.672 olduğunu hâlâ tasavvurdan acizdir. fakat ne olduğu ve nereye gittiği bir türlü anlaşılmıyordu.. Ben de geçen sene Paris’te neşrolunan bir büyük hikâyemi böyle bitirdim. hikâye ve piyes yazan.kendi kadar güzel. bir seyyahtı ve onun İstanbul’dan ayrılacağı gün. Allah’la rekabete girişen ve bunda bazen de muvaffak olan bir fanidir. ufukta kaybolan geminin aksini saatlerce ufukta görmeye çalıştıktan sonra. c. 1929. 115. naklettiği şeye nihayet veren her muharriri. bir türlü bulamam.. Roman.5. Çünkü. bu mademki bir mizaç ve hadisenin aksinden ibarettir.. ani ve seriüzzeval bir ziyanın en güzel bir canlanıp parlayıştan sonra tatlı bir sönüşünü andıran bir şekilde. Ve Zeynep’in akıbetini soran her karie bunu bilemediğimi söylemiştim ve el'an kendi kendime. kadın o nihayetsiz mezaristanlar ortasındaki evinden çıkarak limana iniyor. her vak'ası başka bir vak'aya karışan bir umman iken. nr. 4. İsmine (zeyneb la courtisane) dediğim ve içinde birkaç asır evvelki. gecenin. Nahit Sırrı HAYAT. 5 . Bu gene bir yabancı. s.

bütün mevcûdiyetini birdenbire toz haline gelmiş camların çıtırtısıyla birleşecek ve ben gene kendime rücu edeceğim. Gene öyle vehmediyorum ki.... yumuşak ve seyyâl ateşinden içi dolduruldu.. içine hapsolmuş buharlar -doğan bir güneşle çıtırdayan bir tabiat parçası gibi. bütün mevcudiyetim her mesamesine kadar zerre zerre çözülüyor. Öyle vehmediyorum ki.. Ve yoksa. büyük. kaşlarında çekilmiş bir yay inhinası.. Önümde bir bardak duruyor. Dudaklarım.673 BİR ÇAYCI DÜKKANINDA Donmuş bir kanarya kadar sapsarı ve olgun bir limonun buruk lezzetini taşıyan bu yer. Uzak ufuklar ardına... eriyen bir karanfil mi var?... gözlerinde derin ve telli mağaraların rutubetli bakışları ve yüzünün çizgilerinde... Ve kalbim. yekpâre.. Japonkari bir mozaiğin ince ve derin hatları gittikçe incelen ve derinleşen metrûk ve münzevî bir Konfüçyüs rahibinin inzivagâhı mıdır. az evvel mayi içinde çırpınan yalnız bir kanat mıydı acaba?. İçerde boz rengi. ince ve yumuşak ve nermin tüylü bir kanarya göğsünden çıkan son bir terennümdü de.... Burası. derin ve tehî bir sükûn. ılık ve sükûn içinde bir su. düşüncesiz ve yayvan ve geniştir.. buharlı camlarda çırpınan rüzgâr kanatları kopmuş bir kartal mıdır ki?. lâstiklerini yeni giymiş bir adam karlar üstünde mi yürüyor?. Ve. çırpan yalnız bir kanat değildi ve çarpan. Ses yok ve sükûn. ve kristal bardakları ılık bir suyla yıkayan ellerin tertemiz gıcırtısı.. İnce ve yumuşak tüyleri sararmış bir akikâ benzeyen o kuşların göğüslerinden çıkan bir damla musiki hangi renktedir?. kristal bardağın muhteviyâtını. bu camlı kapıyı açar ve dışarı çıkar çıkmaz. bir «ser» midir acaba? Dışarıda rüzgâr -fakfur ve bulutlu bir sema fecrini andıran. Ve büyük ve yekpâre ve sisli ve buharlı camların ayırdığı kaldırımlar üstünde bembeyaz bir kar.? Ses yok ve kaşıklar sükûna varan bir korkuyla devriliyor. damla damla eriyor ve ılık bir mayi gibi. Acaba... Ve kalbim bu derin ve tehî sükûn içinde fakfur ve siyah ve hârikulâde tannan bir… . içinde kıpkırmızı bir gül mü ezilmiş.. Ses yok.... yavru bir kanarya kanat çırpıyor. bir sükût var. sisli. burada. devrilen güneşlerin. yaşlı bir parıltıyla duran küçük bir limon parçasını damla damla sıkar ve gene bir alüminyum kaşıkla karıştırırken zannettim ki.. Parmaklarım. İçerde boz rengi bir sükût var. yudum yudum içerken öyle zannediyor ki. Yoksa.... bu sükûtun müsterih genişliğinde fakfur ve siyah bir kavanoza konmuş sonra güneşe bırakılmış.

geçen bu yazdan sonra -lüks bir salondan henüz çıkmış adamlar gibi pırıl pırıldır. S. dışarda kar. Ve içerde. 19 . Kenan Hulusi H.117 . Yıkanan bardakların gıcırtısı var. Fakat ben ki. zihnimin içi . bir gümüşlü semaver fıkırdıyor. ve benim ki.. bir Konfüçyüs rahibinin metrûk ve münzevî sükûneti var?. 21 Şubat 1929.... sonra güneşe bırakılmış temiz bembeyaz bir su. kalbim ve damarlarımla yaşayan bir kahramanım. c.. bir limon rayihası ve limonlu bir tat.5. Dilimde yaşadığımı yegâne söyleyen buruk bir lezzet.. niçin şimdi ruhumda.. nr..674 Kavanoza konmuş.

Memlekette yer yer umumî kütüphaneler. ve bu ihtiralar! Müteakip insanların daha geniş hamlelerle ilerlemiş olmaları ne şekilde izah olunabilir? Elbette fikrin. Fikri beşer tarihinde yazının. dedi. Malûm ya. Bu hazine o kadar büyümüş ve zenginleşmiştir ki bundan istifade etmeyi düşünmeyerek hayat hadiselerini halletmeğe çalışanların akıbetleri gülünçtür. Ve hele zihin bazı müphem sezişlerini ancak rakamların vuzûh ve belâgatıyla kat'ileştirebilir. kıraat salonları olsaydı bu alınan neticenin acılığı biraz hafiflemiş olurdu. Arkadaşımın yapmak istediği anket ve istatistik şudur: En az yüksek tahsil geçirmiş münevverlerimizden kaçının evinde kitap sayısı «100»ü geçen birer kütüphane vardır? Bu suali hal için topladığı rakamlar kendisini de memnun etmemiş olacak ki: —Sorma. kâğıdını. istatistikle bazı hükümler çıkarmak mümkündür. her neslin evvelki neslin ilminden istifade etmek şartıyla üstüne ilâve ederek büyütmüş olduğu bir hazinedir. ve mahsullerinin tespit edilmesi suretiyle tekâsüf eden beşer say ve zekasından müteakip nesillerin bol bol istifadelerinin temin edilme . fakat bugün Eflâtun dünyada olsa mûktesebâtı itibariyle belki bugünkü bir lise talebesinden çok zayıf kalırdı. Ancak bunlar da ihtiyaca kâfi olmayınca bu kitap meraksızlığı üzerinde düşünülmesi icap eden bir mesele haline girer. Şu bahse temas ettiğimiz bu sırada bir zatın şu mütalâasını hatırladım: Eflâtun zamanına göre hakikaten orijinal ve yüksek bir adamdı. Beşer zekasının asırlar zarfında almış olduğu uzun mesafeyi ve hemen hemen her madde ve vak'a üzerindeki bu zekanın vermiş olduğu hükmü biz ancak kitaplar içinde bulabiliyoruz.675 KİTAP İHTİYACI Geçenlerde bir arkadaşım bizde kitap ihtiyacını tahlil için bir istatistik merakına tutulmuş. Bugünkü malûmatınızın yekûnunu düşünürsek bunun asırlar süren bir cehit ve tecrübenin bıraktığı bir hasıladan ibaret olduğunu anlamakta güçlük çekmeyiz. yani bu evlerdeki kütüphanelerde bulunan kitaplardan kaçının mütalâa edildiğini de tahkîk etmiş olsaydı her halde daha az memnuniyet verici bir neticeye vasıl olurdu. tabâatın icadının birer merhale olması. Arkadaşım bu merakına bir de elde ettiği kütüphane adedi içinde kaçından hakkıyla istifade edildiğini. Beşeriyetin hal-i hazır malûmatı. aldığım netice hiç hoşuma gitmedi.

5. kütüphaneler. hatta köyler kütüphaneleriyle iftihar ederler. Tarihte bu umumî bakış kitap denilen medeniyet ve ilerleme unsurunun ehemmiyetini tebârüz ettirebilir. mütevali gayretinden doğan bu HAYAT. Filvaki kitap. 122 . velhasıl fikrin işlediği her yerde kütüphaneler teessüs eder. Hadiseler arasında mekşûf ve gayri mekşûf rabıta ve münasebetler bize daima fikr-i beşerin hazinelere müracaata mecbur ediyor. nr. ve bu mütekâsif kuvvetten istifade tedbirleri yayıldıkça da insanın kâinattaki rolü genişlemiş ve büyümüştür. okuyanlar. H. s. fikirlerin bol malzeme içinde şiddetle işlediği bu asırda münevverlerin ihmâl etmeleri asla caiz olmadığı bir unsur haline girmiştir. 28 Mart 1929. mektepler. laboratuarlar. * Arkadaşımı elde ettiği bu istatistik memnun etmemişse doğrudur. Ve bu ihtiyaç derece derece evlere kadar sokularak her okur yazarın odasında daima müracaat olunan bir kütüphaneciği kurar. enstitüler.676 çarelerinin bulunması tarihte başlı başına birer merhale olmuş. c. yazıcılar çoğalır. . M. Ve bu ehemmiyet takdir edildiği içindir ki medeniyet seviyeleri nispetinde milletlerde kitaplar. şehirler. 1.

henüz donmaya yüz tutan şeffaf usaresi. Şimdi bahçemin. içinde bir riyayla tutuşmuş kırmızı bir portakal sanki.. üryan ve kayıtsız kalmıştı.. bütün bu yaz. gurup zamanları yüksek dağlar başında çalan bir piyano gibi dinlediğim güzel kış «ay» larının mermer «sebu» lar içinde açtığı bugünler beni elbette münzevî bırakmayacaktın... yaz yakıtlarının ağdalı sıcaklığı. yarı uyanıklık içinde geçirmiş gibiyim.. bir Çin sebusuna bir gümüş bıçakla vurulmuş kadar uzun ve derin akislidir. böyle açık. posası tamamıyla çekilmiş. eriyen lezzetini hiçbir zaman kaybetmemek için. mermer «sebu» lar içinde beyaz zambaklar gibi açan kış mehtapları var. Duvarları kıpkırmızı bir kâğıtla kaplı ve tavanına muz rengi bir fanus asılmış odama girdiğin zamanlar. harareti bol memleketlerde. sakin. Odam.. buzlu.. dışarıda gün. . vücudunu damla damla ihata ederken. Ve kış.. Vücudun odamın portakal rengine.. dilimin ucunda. baştan başa ince. apaçık. Biliyorum. yaprakları arasında sarkan portakallarının donmuş birer alev haliyle şekil aldığı iki ağaç arasına gerilmiş. tenha mahremiyetinde sesini dinleyecektim... uyumak değil. Alnım.. Sesin ki. karlı. sıcak bir rüzgâr. seyyâl. Sonra odanın ılık. karlı.. soğuk bir kısır odama girer girmez serin bu ılıklık içinde bıraktığın ellerini avuçlarıma uzatacaktın. ışıklı renk. elbette alnımı bir buzlu camda bulmayacaktı. ağustos gecelerinin ılık rehâveti içinde değil.. kanatları birdenbire ardına kadar açılmış pencerelerim.. sakin ve ketum yollarında. mantonu ben çıkaracaktım ve gene ben elinden eldivenlerini. buzlu bir karla örtülmüş ve dışarıda soğuk bir kışla içerde sıcak bir odanın adeta yenilecek hissini veren gevrek meyveler haline getirdiği bir cam üstüne dayalı düşünüyorum : Yaz. ince dilimler arasındaki elyafı damla damla erimiş. Ve geçen yaz... dinlenmek için yatılan bir salıncakta. muhayyel bir ağacın kıpkızıl yaprakları arasında olmuş bir buzlu meyve gibi leziz bir ışık verecek ve dudakların bu meyve üstüne «buse» denilecek bir böcek düşürecekti. ve tavanında bir beyaz fanus var.677 PORTAKALLAR İÇİNDE Bir Tahayyül… Odanın duvarları kıpkırmızı bir kâğıtla kaplı.. dişlerimi daima sımsıkı kapayacağım bir tat bıraktı ve başımda ağrı. İçerde bulduğun yumuşak. Bütün bir yaz ki. sımsıcak bir kokuyla. Senin bir macerayla içlenmiş hüzünlü rikkatini.

biraz korku. Bomboş bir beyazlıkla karşılaşmış gözlerim içine. Her hangi bir tesadüfün sevkiyle içeri girenler.5. mustarip.. hüzünlü ve durgun tebessümünden başka hiçbir şey bulmayacaklar.. 19 . Ve kanatlar açıldığı zaman. vücudum biraz hayret. c. bir «aşk» uğruna çarmıha gerilen «İsa» nın masum. getirdiği kıpkızıl bir karanfil ıtrini. gene penceremin kenarlarında birikmiş kar. odamın kıpkızıl duvarlarına vereceğim. 28 Mart 1929.. bitkin.. odamın tuğla zeminine dökülecek.. odanın portakal rayihasıyla karıştırmak isteyen bir yaz rüzgârı vehmettiğim vakit.678 Şimdi. bir çok teessürle adım adım geri çekilecek. saf bir kış mehtabı damlarken. ince.... parmaklarım penceremin mandallarına yavaş yavaş gidecek.. mecalsiz açılmış oldukları halde. alnımın bir buzlu cam üstüne hasta dayandığı bu dakikalarda. nr. S. yüzümde.122 . Kollarını. Kenan Hulusi H.. arkamı.

Bin bir ismi hakta pinhan edersin. karşımıza çıkarsın. Vuslatını bize hicran edersin. Hem de (sarhoş!) diye destan edersin! Şah eseriyle büyük bir sofi lisanına yakışacak kudrette heyecanını ifade eden bu serazat adamın hayatı karşısında. Yunus’a. İçirirsin sabrın peymanesini. küfre reybi burhan edersin. Nasıl girdin elimdeki şu (ney)e? Hem seversin beni (neyzenim) diye. Rakip olur. akıl ermez sırrına. Eşrefoğlu’na yakışacak (devriye) ler yazabilir. Bir münacatında: Ey bana kendini büyük tanıtan Halime bak da varlığından utan! diyen harikulade adamın kabına yetecek bir (bohem) acaba su asırda yaşıyor mu? Tasavvurun haricinde perişan bir kıyafetle İstanbul sokaklarında serseriyâne dolaşan bu müstesna rint. Leylâ olur. meşhur Fransız lirik şairi Paul Verlaine'in yaşayışı hiç hükmünde kalır. Aşk olursun. düştüm aşkınla meye. cininde. Her milletin ayrı ayrı dininde Şirke. Hikmetini sonra ayan edersin dedikten sonra: Serserinim.679 NEYZEN VE ŞİİRLERİ Bu satırları onun zeka ve sanatını hepimizden İyi bilen Hakkı Suha’ya ithaf ediyorum. canımızı sıkarsın. şeytanında. Allah’ına karşı: Ulu Tanrım. işte bir tanesinden bir kaç parça: Gizlenirsin bir nüvenin içinde: Ademinde. gönlümüzü yıkarsın. .

kamış oldun. gök. asma. Bu bahiste şu parçası. ney oldun Feryadına karşılık (hey hey] oldun Su. Ağa olur. filiz. karşısında ağlarsın. Zahiri saltanatımdır Muhammet. âşıkları nalân edersin. Aliaba (Ney)im. Neş'e olur. Avram’da.680 Çiftçi olur. delide. haram yazılırsın kitapta. Irmak olur. günler. tasavvuf felsefesinin ince ve hurde taraflarından gafil değildir. Zincir olur. dehri viran edersin Bir ot idin. acır. Helâl. dere tepe çağlarsın. Pandeli’de Bir maymuncuk gibi her bir kilide Hem uyarsın hem de bühtan edersin. Sevdalarla şu inleyen rebapta Sensin. göksün. aylarsın. öküzünü haylarsın. üzüm mey oldun Her katreni bana umman Edersin En yüksek sofi şairlerin en bîaman (şathiyat)ını hatırlatır korkunç parçaları olan bu manzume de ispat ediyor ki Neyzen Terfik Bey. Görür. (mey)im ile Bektaş Cenabı Mevlâm . gizlenirsin şarapta. Mustafa’da. Tufan olur. bir an edersin. kendisini ne güzel anlatan bir bediadır. hizmetkârı paylarsın Yersin. yıllar. Görünürsün her velide. Mecnunları bağlarsın. Asırları toplar.

bu muhakkak. Ziya Gökalp galiba bunun için (şiir. bu yaman (bohem)in.681 Bu (Neyzen)e göre yoktur o masiva ve siva Vatan dedikleri gurbette bikesim anını.123. * Dün bazı şiirlerini okurken. Türk vatanının bu nadide serserisinin bütün şiirlerini toplayıp tabetmek mümkün değil mi diye düşündüm. 1929. gayri şuurî bir felsefe ve felsefe şuurlu bir şiirdir) derdi. karamandan bana ne? diye kâinata gülen şu koca rindin yalnız eserleri değil. nr. fenni hiçe saydım ve bütün mahasalı Medeniyet benim indimde bugün bakla falı Sen gözetle bitecektir köse dehrin sakalı Bu oyundan. yalnız kendi kalbini terennüm eden Neyzen derecesinde şair olamamıştır. 4 Nisan. Periyi sanata malik fakiri hicranım O nevi şiirler yüksek sayılır ki okuyup bitirenlerin ruhunda duygularla dolu düşünceler bırakır. c. aynı mülâhazayla Hamit’i diğer Türk şairlerine tercih ederdi. o koyundan. Ali Canip HAYAT. Ney çalmakta lâhutî bir sanatkâr olan Tevfik Beyin de şiirleri işte bu nevi şiirlerdendir. Bütün dünyanın şu velveleli ve maddî yaşayışı içinde: Nefsimin ecnebîsi olduğumu anlayalı İlmi.3 . ve öyle hükmediyorum ki Türk edebiyatında vücuda getirdiği inkılâpla muhakkak bir merhale olan Fikret böyle yenilikler yapmaktan vareste olan. bütün hayatı yazılmağa değmez mi? Yunanın Diyojen’i kadar Türk’ün Neyzen’i hayret-bahştır.5. s...

Kenan Hulusi H. Bu şarkıyı söyleme ihtiyar. tahta rendeleri örtülü toprakları üstünde. Çocukluğunun uzaklarda bir hayal olmuş eski ve mesut zamanlarında yazmıştı bunu. İhtiyar. dudaklarında mesut bir şarkıyla beraber. başını ayakları arasına sokmuş. sabahın bu vaktinde ne yapacak? O genç.. Ve şarkısına devam etti.. çiğ gölgeler... c. Dedi. tabutunu çivilerken tekrarlıyorsun. neşeyle çivilediğin şairindir bu. 19 .5. kirli. bu şarkıyı söyleme. toprakta yatanların kemikleri birleşmelerini istiyor. sen bu şarkıyı nereden duydun. 4 Nisan 1929. “küre” nin içinden gelen bir kemik çatırtısıyla uyandığı zaman. S. Sonra: — Ne kadar da paslanmışlar. saçlarının ağarmış olmasına rağmen. eğrildiği zaman bir yudumda içilecek kadar tatlı bir su rengine dönmemiştir. Bu sabah marangoza bir tahta tabut ısmarladılar.. Sonra. diyordu. Fecrin. Marangoz elindeki bir çiviye baktı. Ve ansızın uyandı. insanların iyi olması için çalışmış mustarip bir şairin tahta tabutuna vurdu.123 . Tabutunu. O. iç sokaklara düşürdüğü bozuk. mesut bir şarkıyı terennüme başladılar. bütün hayatında insanların iyi olması için çalışmış. Öyleyse bu genç. uzun ve deliksiz bir uykuyla uyuyan marangoz... nr. bir tahta tabut ısmarladı. Öyle zannetti ki. biçârelere acımış..682 ÖLÜME DAİR SATIRLAR Dükkanının. ilk çivisini. ıstırap içindeki zavallılara ağlamaktanruhunda iyi bir gün yüzü görmemiştir. Genç: — İhtiyar.. arkasını yukarı doğru çıkarmış hayvanlar gibi garip bir şekilde uyuyor. bu şarkıyı sen nereden duydun. mahalle aralarındı ses yok. Halbuki sen. bu sabah... henüz. “kürenin” ta içinden. kimsesizlere yardım etmiş. basıldığı vakit ayaklar içine batacak kadar yumuşak. Bir genç. Bu sabah marangoz... şimdi. boğuk bir çatırdı duydu. ilk çivisini bir ölünün tabutuna vurdu. Sana yalvarıyorum bu şarkıyı söyleme ihtiyar. akşamdan beri. Şehir. yalvarıyorum sana... dudakları. Ve marangoz... Kapısı açılmak için zorlanıyordu.

edebiyatta halkçılığın en büyük mümessili olmuştur. Yalnız tekke adamları ona bir şair değil. bu muazzam ihtifâllerle açıkça gösterdi. ehemmiyetsiz bir ilahici addettikleri bu ilahî sanatkâra karşı meftûnluğunu gösterdi.. “Nedim”. millî dil ve millî edebiyat iştiyâkı bütün ruhları doldurduğu bir sırada. sadece. Milliyet cereyanının bu şuurlu devrinde. halk ile hiç alâkası olmayan sözde münevverlerin idrak . Şu son senelere kadar.. millî edebiyatına karşı duyduğu derin iştiyakı en canlı. Çünkü -Yunus ilahilerini halkın öz diliyle ve tamamıyla halk edebiyatından. halk zevkinden ilham alarak yazmış. Büyük millî şairimiz “Yunus Emre’nin hatırasını ta’zîz için memleketin her bucağında ihtifâller tertip edilen bu 15 Nisan gününün ehemmiyeti. altı asır evvel ölmüş bir büyük adamımıza karşı gösterdiğimiz hürmetten mi ileri geliyor? Yoksa Yunus'un yeni bir şaheseri mi ele geçti? Hayır. gençliğin Yunus’a karşı böyle bir hürmet göstermesi pek tabiî değil midir ?.. “Fuzûlî”. Türk gençliği. Bu vadide eski yeni bir takım büyük sanatkârlar yetiştirmiş olduğumuzu haklı bir gurur ile iddia edebiliriz: “Nevaî”. diğer bir tabir ile kendi ruhunu o kalıplara dökmeğe çalıştı. Hatta bundan “Yunus” da on. gâh Avrupa edebiyatlarını taklit etti. Bugünün asıl ehemmiyeti. en heyecanlı bir şekilde izhar etmesinde oldu. halka doğru gitmenin. bütün gençlik kendi ana diline. millî hayatı. on iki yıl evvel Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’ın büyük bir kısmını Yunus’a tahsis ederek ona büyük millî şair unvânını verdiğim için. edebiyat tarihimiz için adeta yeni bir merhale oldu.683 EDEBİYATIMIZIN YOLU 15 Nisan 1929 günü. Okumuşların halk edebiyatına.. daha ziyade bir mutasavvıf sıfatıyla kıymet veriyorlardı. okumuşların asırlarca sadece bir derviş». millî harsı korumak için yegâne yol olduğunu. halk şairlerine. ve böylece millî edebiyat cereyanın. Yunus Emre gibi bir halk şairine.. Yunus’un eski bir hayranı sıfatıyla. halkın ruhunda yaşayan nihayetsiz güzellik membalarını arayıp bulmanın. Yunus’un büyük bir şair olduğu kimsenin hatırına gelmemişti... bu son ihtifâllerden duyduğum saadeti anlatmağa muktedir değilim! Millî şuurun inkişaf etmediği kozmopolit devirlerde. “Hamit” gibi.. Fakat gençlik bu büyük şairleri ta’zîzden daha evvel. edebiyatçılarımızın birçoğu bana gülmüşlerdi.. Zaman. bu meselede kimin haklı olduğunu meydana koydu. halk zevkine karşı asırlardan beri besledikleri istihfâf ve istihkârdan kurtulmuyordu. Türk edebiyatı asırlardan beri gâh Arap-Acem edebiyatları.

edebiyat tarihimiz için yeni bir merhale olacak. bugünkü gençlik bütün ruhuyla duyuyor. Temiz ve ilâhî Türk dilinin asıl şiirini yaratarak bize hakikî Türk şiirinin zevkini tattıracak bu «Yunus Emre çocukları»nı ben şimdiden selamlıyorum. bize yarının asıl millî şairini yaratacak. Fuat HAYAT. 1.. nr. Köprülüzâde M.. Bu ihtifâllerin genç sanatkâr ruhlarında uyandıracağı heyecan. Millî şuurun inkişafına bundan daha kuvvetli bir delil olabilir mi ?. Büyük bir emniyet ve memnuniyetle tekrar ediyorum: 15 Nisan 1929 günü.5. s. 18 Nisan 1929. c. ... 125 .684 edemediğini.

Tarihte ben onlardan birçoklarını tanıyorum. sefil ve mağrur Epictete ki. Sıska vücutlarının kemikten gölgelerini saltanat arabalarının ve otomobillerin tekerlekleri altında kalmaktan kurtararak. Öldükten sonra da onun gözlerini kapayan ve ağzını bağlayan olmamış. Tancrede Martel. gururlarını başkalarının lütufları ile değişmemekte neden ısrar ederler? Onların sefalete katlanmaları kaderlerine teslimiyet midir? Yahut şuurlu ve iradeli bir mukavemet mi? Yoksa her şeyi isteyip de bulamayan bu insanlar.685 AÇ SANATKÂR Geçenlerde bir Fransız şairi. . eski devirlerden zamanımıza kadar sürüyüp getiren bu hazin kâfile kimlerdir ? Onları nesilden nesile taşıyan ve yanı başımıza kadar getiren hangi mefkûredir ? Her ihsânı reddeden bu insanlar. bir su vereni bile olmadan öldü. örtüsüz ot minderinin üstüne sapsarı yüzünü kapayarak. Cenazesinde hazır bulunanlar da bir kaç şairden ibaret. O. Onlar harp sinelerini değiştirmiş insanlardır. kendisine işkence eden efendisine. Şimdi hep birer birer gözümün önünden geçiyorlar. * * * Aç sanatkârlar tarihte büyük bir kâfiledirler. Açlık ve ölüm karşısında da sınırları ve iradeleri vardır. aynı sükûnetle: — Ben sana demedim mi? sualini sormuştur. kabul edilmiş ıstırabın neşesi içindedirler ve saadetten vazgeçmenin saadetini duyarlar. Muazzam gurur ve hürriyet kafilesi. sükûnetle: — Bacağımı kıracaksın! demiştir ve dediği çıkınca. perdeler inik ve yanı başında hiç kimse. bir gün. gençlik şiirlerinden birinde bu akıbeti duymuş ve bir mısraında demiş ki: — Benim cenazemi altı şair kaldıracaktır. şehrin gürültüleri içinde ebedî sessizliğe dalıvermiştir. hiçbir şeye sahip olmamak ferâgatinin sevincini mi duyarlar? Onlar kaderlerine teslim olanlar değildirler. Bazıları «Stöicien» dir. kendi derunî âlemlerinde ve gene kendi kendileriyle cidâl eden.. mesûliyeti ve şerefi kendi kendilerine karşı taşıyan kimselerdir. açlıktan öldü: Başının ucunda bir mum. Kimi bir tavan arasında. Onlar haricî âlemde değil. Onların başları «Epicetet» tır. boş bir ilâç şişesi. onlar miskin ve iradesiz değildirler..

Peyami Safa H. 6 . Bütün insanlık onların ianeleriyle heyecan buluyor ve yaşıyor. S.5.125 . Ve onlar kendi âlemlerinde sefil de değillerdir. Onlar kendilerine acımak hakkını da yalnız kendilerinde bulurlar. nr. Kimi kırık bir tabutta ayağının biri dışarı fırlayarak üç arkadaşının hıçkırıkları arasınla servilerin altına doğru götürülüvermiştir. c.. Hatta o kadar müreffeh ve zindedirler ki içlerine dolup taşan fazla hayat ve heyecanı başkalarına verirler. * * * Onların çoğuna acımayalım. Merhametimizi hakaret sayacak kadar mağrur olmasalardı sefaleti esarete tercih etmezlerdi. 18 Nisan 1929.686 Kimi şefkatli bir işçi kızın kolları arasında veremli göğsünden son nefesini bırakıvermiştir. ve onlara göre bütün insanlar aynı derecede merhamete lâyıktırlar.

dan ve Mısır seferi münasebetiyle Mısır’dan getirmiş olduğu kitaplardan başka ölen ve katledilen vezirlerden müsadere edilen müellefata. Bu kütüphanenin içinde Yavuz’un. hatta bazen on beş yirmi nüshası vardır. Bu hareketinin . hatta basit ve nâkâfi bir surette bile tatmin edemez. Muhtelif ilimlere ait dek kıymetli ve bazen pek nâdir eserlere malik olan bu kütüphane. Kimi daha azgındır. Kimi nüshası nadir eserlere düşkündür.. Çaldıran muharebesi üzerine İran. selefi Birinci Mahmut’un hazırladığı. kütüphanenin tesisi hasebiyle Birinci Mahmut devri ricalinin hediye ettiği eserlere kadar rastgele toplanmış türlü kitaplar vardır. okumak haddizatında pek tabiî bir şeydir. kütüphanesini bunlarla süsler. muayyen bir gayeye göre meydana gelmemiş olduğu için hiçbir ihtiyacı. bunların evleri kitap mahşeridir.» Bibliomanie ile iştigal eden mütetebbiler meşhur İskenderiye Kütüphanesinin sırf b:r “vanite royale: hükümdar nahveti” ile meydana geldiğini söylüyorlar ki. tescil ettirdiği kitapların üzerine kâğıt yapıştırarak kendi mührünü bastırmıştır ki mevcut kitaplardan birçoğunun ilk yaprakları aydınlığa tutulunca alttaki ilk tescil ve mühür görülür. ismini hayr ile yâd etmeğe mecbur olduğumuz kitap meraklısı meşhur bir zatın tuhaf bir hareketini bilvesile öğrenmiştim. Nâdir nüshaların kendi kütüphanesinde bulunmasından derin ve ihtiraslı bir zevk duyan bu zat aynı yerdeki diğer kütüphanelerdeki bazı eserleri kendi kütüphanesine nakletmiş ve kendi mührü ile mühürlemiştir.687 BİBLİOMANİE Kitapları ve kütüphanesi olmak. Fakat bazıları da vardır ki onların bütün ihtirasları kitap toplamaktan ibarettir. memleketimizdeki «Selâtin Kütüphaneleri» de bu nokta-i nazarı teyit eden misallerdendir: İşte bu kabil kütüphanelerin en zenginlerinden «Ayasofya Kütüphanesi». Türlü türlü bibliomanelere tesadüf edilir: Kimi müzehhep ciltli kitaplara meraklıdır. O zaman için birinci derecede lâzım olan bir eser bazen yoktur da ikinci derecede bir kitabın mesela beş altı. Bu kütüphaneyi Birinci Mahmut tesis etmiştir. İşte bu adamlara «bibliomane» ve ruhî bir hastalık olan ihtiraslarına da «bibliomanie» derler.. Bir Garp muharririnin dediği gibi: «Hakiki mütalaaya heveskâr bir bibliomanea pek nâdir tesadüf edilir. Nihayet kitaplarını millete terk ettiği için. bunları toplamakla meşgul olur. Nurııosmaniye Kütüphanesi de böyledir: Üçüncü Osman. Şöyle ki bu zat kitaplarını vakfettikten sonra kütüphanesine tahsis edilen yere başka kütüphaneler de getirilmişti. hangi kitap olursa olsun alır. Bunlar ya hiç okumazlar veyahut pek az okurlar. Hatta medenî bir insan için bunlar mutlak bir ihtiyaçtır.

Çok okurlar.okumazlar. Kıraathanelerde ellerine aldıkları gazeteyi bir türlü bırakmayanları. okumak onların ruhunda sönmez ve gayesiz bir hırstır. Bir başka kısım insanlar da vardır ki ya hiç okumazlar yahut pek az okurlar. kozmoğrafyadan. fakat hayatını bir tek şeye hasredenlerin mahsullerinden hâlâ erbabı mütenaim oluyor. Allah rahmet etsin. Bu adamlar ne tetebbu için ne tafahhus için ne yorgunluk almak. hulâsa birbiriyle alâkası olmayan birçok şeyden dem vuranlardan şüphe ediniz. çünkü kütüphanesi artık milletin malı idi. Nefis yazma . bu adamların mütalaa sahasına dâhildir. edebî olsun. Bir rivayete göre bu tiplerden pek meşhur bir adam. fennî olsun. Size kimyadan. her şey okurlar. gazetenin adından ta mes'ul müdürün imzasına kadar hiç nefes almayarak okuyanları hepimiz biliriz. fakat sırf «bibliomanique» bir ihtirasla bunu yapmış oldu. sosyolojiden. Mütalaa manisiyle malûl olanlardan bazıları umumî kütüphanelerde okudukları kitaplara zatî mülâhazalarını yazmak gibi gayet sakim bir itiyat gösterirler.. hamalı arkasına takar herkesin göreceği caddelerde bir tur yaparak tekrar evine dönermiş. Çok ve her şey okuyanların kafaları gayet müşevveştir. tarihten. ne eğlenmek için .. bir adamın bütün ömrü bunlardan yalnız birini bile tafahhusa imkân bırakmıyorken bu hezarfenlik ne kıymette olabilir? Normal yaratılmış bir adamın yapacağı şey muayyen bir ilim şubesi içinde metodik çalışmadan ibarettir. dinlenmek için. edebiyattan. felsefî olsun. fakat daima okur. Bütün neşriyat ilmî olsun. bugün hiçbirinin bir eseri kalmamıştır. Her şey okuyanlarla. zaman zaman evinden bir küfe kitabı bir hamala yükletir. felsefeden. Her şeyden biraz okuyanlar ise umumîyetle gayet yanlış düşünürler. Gazete meraklılarını da bu idada sokmalıdır: Sabahleyin bütün gazeteleri alıp akşama kadar hepsini ilk satırından son satırına kadar ezberlercesine okuyanlar da birer mütalaa hastasıdırlar. Bunlarda okumak hiçbir maksada masruf olmayan bir itiyattır.688 kendine maddî bir nef'i yoktu. hiçbir mesele hakkında vazıh bir fikir sahibi değildir. Kendi tarihimiz bile mazide birçok «hezarfen»lerden bahsediyor. Şu bahis vesilesiyle kitap ve mütalaa meraklıları arasındaki gayr-i tabiîlere «manie de la lecture: okumak manisi»ne müptelâ olanlara da temas etmek istiyorum: Bir kısım insanlar vardır ki sırf okumak için okurlar. çok okur görünürler. her şeyden bir parça okuyanlar arasında netice itibariyle bir fark yoktur: Bunların kâffesi gayet sathî zekalı adamlardır ki kendilerinden esaslı bir istifade ihtimali yoktur.hulâsa tabiî bir ihtiyaç için . Koltuklarında cilt cilt kitaplarla caddelerde dolaşanları kim tanımaz.

s. Ali Canip HAYAT. altı çizilmemiş pek az satır bırakılmış olduğuna göre bu çizgilere mana vermek ihtimali yoktur. veyahut birer mütalaa hastası olmaları ihtimali çok varittir. Bir kısım manyaklar da vardır ki okudukları kitaplarda mütemadîyen satırların altlarını çizerler. Bunlar esas itibariyle can sıkıcı şeyler olmakla beraber içlerinde çok tuhafları da vardır. çünkü mevcuda zımmeten birer bibliomane.5. 30 Mayıs. c. Bu çocuklardan bir kısmı aklının eremediği kitap ve mecmuaları alırlar. saptıkları yoldan döndürmeğe çalışmak bizim gibi hocalar için pek lâzımdır. ukalâlığa doğru gittiklerini fark etmek. diğer hicviyelerden dolayı da Nef’i bazen muaheze edilmiş. Bu tip çocuklara karşı müteyakkız olmak. 2 . Bir «Siham-ı Kaza» nüshasında bir hicviyenin kenarına “Hay külhani” diye yazılmıştır. ayıp. Kitap kenarlarına yazılan bu abur cuburlardan bir kısmında imza da vardır. ceplerinde gezdirirler. mesela «Ayıptır. ellerinde.1. nr. Mekteplerde bazen öyle çocuklara tesadüf edilir ki okudukları kitapların manalarını kavramaya çalışmazlar: sâyları makinevîdir. sana yakışmaz? –kaydı konmuş. bazen takdir edilerek «Yaman şairsin» diye iltifat gösterilmiştir. 131. 1929. bunlar istikbalin okuma manisi namzetleridir.689 kitaplardan nicesinde böyle ukalâlıklara rast geldim. mesela bir vezirin hususî hayatına dair kaleme alınmış bir tarihin kenarı o vezire tân u teşnii havi ibarelerle doldurulmuştur.

690

YÜZ KİTAP Şüphesiz, okumak, çok okumak, her vakit okumak lâzım.. Fakat ne okumalı? Herkesin kendi mesleğine ait bildiği kitaplardan başka, birtakım ana kitaplar var ki, bunları okumak, hem de iyi ve dikkatli okumak, herhangi meslekten olursa olsun kendini münevver addetmek isteyen her insana, fikrinin yükselmesi ve genişlenmesi için lâzımdır, diyorlar. Bunları nerden öğrenmeli ? Okumak lüzumunu söyleyenler pek çok, lâkin şunları diye gösterebilenler pek az. Bu mesuliyetli işi üzerine alarak herkesin okumaktan fayda göreceği kitapları söyleyen -ve tabiî sözüne inanılacak müelliflerden- İngiliz Sir John Lubbock'ın yaptığı yüz kitaplık liste öteden beri klasik olmuştur. O da yalnız kendi zevkine ve fikrine kapılmamış, kendinden başkalarının da en çok tavsiye ettikleri kitapların isimlerini toplamıştır. Bu listenin en başında ahlâk kitapları ve onların başında da İncil'in bulunmasını tabiî görmelidir. Çünkü İngilizcenin ve galiba İncil okuyan her millet lisanının en güzel yazılmış kitabı İncil olduğunu söylerler. Bunu taassuba hamletmemelidir. Yüksek bir sözü bu mecmuanın balâsına alınmış olan Nietzsche ( Nice), İncil’in neden en güzel yazılmış kitap olduğunu izah eder; ancak güzel yazılmış kitaplardır ki cehren okunabilirler.. Zaten John Lubbock, İncil'in yanında Konfüçyüs'ün (Analecha) diye tercüme edilen kitabı ile Kur’an’ı, "Epiktet'in revakî (Stoicien) mezhebinden ahlâk kitabını, Marc Aurel (Mark Orel)in (Meditations) kitabını, Aristo'nun ve Spinoza'nın ahlâk kitaplarını da tavsiye ederek, şahsen bir dine mensup olmanın başka dinlere, hatta büsbütün dinsizliğe hürmet etmeye mani olmadığını da gösterir. Listede felsefe kitaplarının başında elbette Platon (Eflâtun) vardır. Onu her insanın, beşer fikrinin en parlak numûnesi diye okuması lâzımdır. Ciceron (Çiçeron); "Jüpiter insanlara söz söyleseydi ancak Platon gibi söyleyebilirdi» demiş. Platon'u yalnız felsefe meraklıları değil, dünyada şiirden başka bir şey aramayanlar da okur; çünkü Platon sade gençliğinde değil, bütün ömründe şair olmuştur ve felsefeye şiir getirmiştir. Platon'un bazı nazariyeleri uydurma oldukları bile bile fakat birer şiir oldukları için, gene seve seve okunur. Hakikat arayanlar onu Platon ile birlikte bulacakları gibi, sanatın bazen hakikate faik olduğuna kanaat getirmiş olanlar da kanaatlerini gene Platon ile te’yîd ederler. John Lubbock, Platon'dan (Dialogues), (Apologie) ve (Phedon) kitaplarını tavsiye eder.

691

Aristo'nun verdiği malûmat, bir Âlaman muharririn dediği gibi, bu gün bir bakalorya imtihânı geçirmeye kâfi değilse de, ilmi zihniyetin, ilmî usulün babası odur. (La Republique) kitabı bu usulün en güzel numûnelerinden biri olduğu için listeye girmiştir. Hatipliğin mucidi ve her zamanın en büyük hatibi Demosthene (Demosten)in (Discours sur la Couronne) kitabı ela zevklerini belâgatte arayanlar için lâzımdır. Diğer filozoflardan: Plutarque (Plutsrk)tan (Los Vies): Xenophone (Ksenofon) dan (Les Me'morables): Ciceron'dan (de Officiis), (de Amicihia); Descarte (Dekart) tan (Discours sur la Methode), v.s. Bu son kitabın dilimizde yakın zamanda yeniden basılmış olan tercümesi bizim için hem mühim bir ana felsefe kitabı, hem de vakıfâne bir tercüme örneğidir. Edebiyat kitaplarına gelince, hududu belli olmayan bu unvân içinde en iyilerini seçmek en güç iştir. Evvelâ her milletin kendi lisanındaki edebiyat kitaplarını tercih etmesi tabiî bir histir; onun için İngiliz müellifi de kendi dilinden birçok edebiyat eserleri tavsiye eder. Fakat böyle millî edebiyat kitaplarından bazıları vardır ki, adeta bütün insâniyetin malı gibi addolunur. Mesela Homeros'un İlyada'sı ve Odisse'si, Firdevsi'nin Şehname'si her millette birer büyük şiir membaı telâkki olunur; bunların yanında (Niebelungen) efsanesi de yalnız sinemada görmekle iktifa edilmemesi lâzım olan şiirlerdendir. Goethe'nin (Göte) (Faust) efsanesi de behemehal okunması lâzım bir şaheserdir. Hindistan'ın (Mahabarata)sı ve (Ramanaya )sı ile Çin'in (Şeking) kitapları da müellifin beğendiği edebiyat kitapları arasındadır. Diğer büyük şairlerden: Eschyie (Eşil) in (Promethe) si ve (Orest) hakkında üç kitabı; Sophocle (Sofokl) in (Oedipe) i, Euripide (Oripicl) in (Medee)si; Aristophan (Aristofan)ın (Les Chevaliers) ve (Les nuees) kitapları. John Lubbock bu gün sağ olsaydı da İngiltere’de kadınlara intihap hakkı verildiğini ve bunun en son günlerdeki neticesini görmüş olsaydı belki - yüz sayısını bozmamak için -başka bir kitabı silerek yerine «Kadınlar Mektebi»ni yazardı. Horaee (Horas) ile Lucrece (Lükres) in ve Dante'nin unutulamayacakları aşikârdır. Shakespeâre (Şekspir) bazılarının dedikleri gibi eskimiş olsa dahi, eskimediğini söyleyenlerin onu niçin beğendiklerini anlayabilmek için gene okunulmak lâzımdır. Schiller ile (Şiiler) Moliere (Moliyer)in de eskidiklerini söyleyecekler belki bir gün bulunacaktır; lâkin bu kitap listesinden maksat yenilik göstermek değil, insanların fikri üzerinde iz bırakmış olan büyük eserleri söylemektir.

692

Tarihte böyle iz bırakmış müelliflerden Herodot, Xenophon, Tacite, Gibbon, Hume, Cariyle v. s. vardır. İngiliz olup da seyahat kitaplarını tavsiye etmemek mümkün değildir. Seyahat insanın fikrini açar ve genişletir elerler. Vakıa, John Lubbok'ın söylediği "Voyages de Gulliver” ve “Robinson Crusoe” ve “Bin Bir Gece” masalları hakiki seyahat kitapları değilse de, seyahat arzusunu verdikleri için, artık her milletin malı addolunan ve sene nihayetlerinde mektep çocuklarına mükâfât diye verilen eserlerdir. Sir John Lubbock'un tavsiye ettiği yüz kitabın hepsini burada saymak mümkün değildir; bir makalenin buna kâfi olmadığı söylenince başka sebep aramaya da lüzum kalmaz. Fakat, noksanın telâfisi pek kolaydır; John Lubbock'un kendiside çok istifade ile okunacak müelliflerden biridir. Yüz kitap listesi onun «Le bonheur de vivre» ismindeki meşhur kitabındadır. Müellif kendi eserini listesine koymamışsa da, yüz birinci kitap olarak onu da tavsiye etmekle aklanılmış olunmaz. Ancak John Lubbock'u okumak için dikkat edilecek bir şart vardır: Bu müellif dünyayı o kadar pembe renkte gösterir ki insanın onu okurken bu kadar nikbînliğe hayret etmemesi kabil değildir. Onun için Sir John Lubbock'un kitabını, bütün işlerinizin yolunda gittiği bir devirde, iyi bir yemek yedikten sonra, hazmınızın da yolunda gitmesini istediğiniz zaman okumalısınız Galip Ata

HAYAT, c.6, nr. 133 , 13 Haziran 1929, s. 1, 2.

693

İSTANBUL’DAN PARÇALAR I “Beyazıt” ta Çınar Altı” Bu bir ağaç ... Altında, su bardaklarının gıcır gıcır yıkandığı, bir su çıngırağının uzak ve tehî akislerle yuvarlana yuvarlana döndüğü, sükûtun dinlendiği ve güvercinlerin, büyük deniz ufuklarında kalmış son ışıkları da kumlu bir sahile heyâmolayla sürükleyen balıkçı sandalları gibi, «Hu...» çektikleri bir ağaç altı. Eğer aynalar içinde sabahın nasıl açıldığını görmedinizse ve eğer içinizde bir sevginin nekâhetini duymadınızsa, bu ağaç altının ruhunuza vereceği lezzeti anlamayacaksınız. Yemyeşil yaprakları, yazın kuvvetli güneşine, lüks bir salon abajuru gibi açılırken, altına oturduğum vakit anladım ki, içimden bir mangal alınmıştır. Ruhum, uzun bir kışı müteakip, odasının demir parmaklıklı pencerelerinden bir bahar havası girerken, üstündeki mangal alınmış beyaz tüylü bir Van kedisi gibi, sırtını çıkardı, kuyruğunu dikti, silkindi ve yumuşak ağzını açarak uzun uzun esnedikten sonra, ön ayaklarıyla birdenbire ileri atıldı. Ruhum ki, ateşleri kor olmuş bir mangal altında yatan bir Van kedisidir; acaba karşıdaki taş duvarların ince karaltılarında mütecessis duran bir kertenkele mi gördü dersiniz? Güneş, yaprak aralıklarından henüz sulanmış asfalt zemin üzerine parça parça düşüyor... Karşı binanın harap şehnişînlerinde, kırık panjurlarında, metrûk ve izbe odalarının kuytu köşelerinle yaldızlanan örümcek ağları var. Ve, taş kütüphanenin saçaklarından, bir adak uğruna atılan yemlere, güvercinler yaprak yaprak döküyorlar. Ben, yazın geldiğini, ilk defa bu ağacın altında otururken anlıyorum. Sanki, yapraklar arasına sokulmuş bir gizli el, yalnız ensacim üstünde değil fakat beynimin içinde, serin bir suya daldırılmış bezlerle hafif bir masaj yapıyor gibi. Ve üstündeki bu yaprak yeşili abajurun yırtıklarından sızan ve gene yapraklar üstünde biriken ziya ve hararet, öyle hissediyorum ki, az sonra, asfalt zemin üzerine ince ince damlayacak, ve gene asfalt zemin üzerinde yaygın bir su hal ile akacaktır. O zaman güvercinler çınarın serabı altında koşsunlar. Tahayyül etsinler ki, bu mermer sebilin suyu artık kurumuştur. Ve içlerinden, suyu kuruyan mermer bir sebil için - Hu...- desinler; Hu...

694

Biliyorum ki onlar, incecik gagalarını ıslatacak, hararetlerini teskin edecek bir yudum suyu, asfalt bir zemin üzerine düşmüş ziya ve hararetin, mermer bir sebili andıran pırıltılarında bulmadıkları vakit, kanatları birdenbire çırpınacak. İşte görüyorum: Meçhul bir tehlikeyi vehmederek, kanatlarını, taş kütüphanenin saçaklarına doğru açtıkları zaman, güneşle meşbu duvarda gölgeleri, kuvvetli bir rüzgârla giriftleşen yapraklar gibi birbirine karışıyor ve ben bir rüzgârın hakikaten çıktığını vehmediyorum. Fakat başımı dallara çevirdiğim an, anlıyorum ki, rüzgâr sadece gözlerimde ve rüzgâr, güvercin kanatlarının güneşle meşbu bir duvara vurmuş akislerinden başka hiçbir yerde değildir. Ve çıngırak dönüyor. Acaba yaz buğulu bir küp yanında dönen bir çıngırağın uzak ve tein akisleri içinde mi sürünecek?... Bununla beraber gelen yazı, bir su küpü yanında dönen bir su çıngırağından başka ne anlatabilir ki,..? Şimdi, elimdeki tahta bir tastan, ufak darı tanelerini, bir çocuk neşesiyle tekrar kaldırımlar üstüne uçan aynı güvercinlere avuç avuç serpeceğim zamanı düşünüyorum: Elbet benim de bir beklediğim var; Ve elbet, kıştan sonra yaz gelirmiş. Kıştan sonra yaz geldiği için değil midir ki, bu dallar filizlendi, yapraklar yeşerdi ve şimdi, üzerine konmuş buzların damla damla eridiği bir su küpü yanında bir su çıngırağı uzak ve tehî akislerle yuvarlanıyor. İçimi, yelkenlerini açmış bir gemi haliyle ser-âzâd bırakıyorum. O, gidiyor; ve gidecek. Rüzgârı bol denizlerde, yelkenlerin parça parça, didik didik ve yamalı olmasına rağmen, bezler şiştiği zaman, yelkenli bir gemi gitmeye mecburdur. Gidiyor ve gidecek. İçim, bu ağaç altında, rüzgârla dolmuş yelkenli bir gemi gibi gidiyor. Ve tahayyül ediyorum ki, gelen bir yazı, ilk defa bu ağaç altında hisseden damarlarım, bir kısrak kadar dinçtir. Arkamda, şadırvan musluklarının, kalaylı güğümler içime boşalan ince seslerini duyuyorum. Ve mabedin mermer duvarları, arkasında namaz vakti olmamakla beraber kulaklarıma, kesik iniltiler uzun yalvarışlar geliyor. Kim bilir, bu, belki bir vehim; belki de taş kütüphanenin saçaklarına sıralanmış güvercinler «Hu» çekiyorlar. Ve ben, onların sesinde, sabra ve tevekküle biraz daha âşinâ olur gibiyim. Sabır ve tevekkül... Fakat madeni ki, içimde, bezlerinin yamalı olmasına rağmen, güneşle parıl parıl yanan bir gemi tekrar yelken açtı; menzil uzak değildir.

695

Menzil uzak değil. Gidiyorum ve gideceğim. Lacivert semayı, muhayyerü’l ukul bir sihirle baş aşağı edilmiş havuzlar gibi gösteren bu ağaç altında sabır ve tevekküle biraz daha âşinâ olmak için oturan şair, acaba aynı su çıngırağının aynı uzak ve tein akislerini duyarken, aynı güvercinlerin bir ney hüznüyle dem tutan aynı seslerini dinlerken ve ruhunda aynı geminin âlemler gibi parıldayan aynı yelkenlerini seyrederken mi, bir sesin hatırası, ruhunda, yazdan bir panjur açtı dersiniz.? Ve güvercinlere atılan yemlerle tekrar havalanıyor, kanatlar tekrar çırpmıyor, az evvel sulanmış asfalt zemin üzerinde bîtap gölgelerin harekete geldiği vehm olunuyor, ve eski nezaretin saat kadranı mütemadiyen dönüyor. Şimdi öğledir. Artık, mermer döşemeleri hurdehaş avlunun süslü şadırvanına ihtiyarlar görüyorum. Ve yukardan bir sebil dökülüyor. Yukardan kubbeler üstüne, büyük çınarın fantezi bir salon abajurunu andıran yeşil dekoruna bir münacat sebili dökülüyor; ve güvercinler derinden derine, bir müminin damarları içinde akan kan haliyle «Hu...» çekiyorlar. Burada, bu ağaç altında her şeyin yeşil olduğuna inanıyorum. Ziya, yeşil bir kristalden geçerek geliyor gibi. Dünyada bu tatlı renkten başka hiçbir şey yok. Ve gözlerimde sanki bir nevi Dalton hastalığı var. Hatta kendim ve içim yeşil... Önümde, mermerlerine bir yiyecek hesabı yapılmış masa üstünde duran bardak, yeşil ve gölgeli bir renk içinde. Belki güvercinler, böyle uzun iniltilerle yeşil rengin gidecek olan hasretini çekiyorlar,.. Adeta yeşil bir deniz içinde yaşıyor gibiyim. Sarmaşıklarının, yüz bin kere tasfiye edilen güneş ziyalarıyla cilalandığı yeşil, yemyeşil, ve seyyâl bir deniz. Ve içim yeşil bir denizde, yelkenleri hür bir gemi haliyle; serbest ve serazat. O serbesttir ve serazat... Nasıl böyle olmasın ki, rüzgârı bol denizlerde, yelkenlerin parça parça didik didik ve yamalı olmasına rağmen, bezler şiştiği zaman, yelkenli bir gemi gitmeğe mecburdur. Ve büyük çınarın yeşil abajuru bana, tekrar yaşamak istediğim bir yazı tahayyül ettiriyor. Kenan Hulusi H., c.5, nr.133 , 13 Haziran 1929, S. 8, 9 doğru giden

696

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TENKİT

697

On Altıncı Asrın İki Büyük Şâiri: FUZÛLÎ - BÂKÎ “Az müddetde eşi ca-i nazmım ile şehirler ve vilâyetler doldı”. FUZÛLÎ “Bu mülk içinde benem pâdişâh-ı mülk-i suhan Bana sunuldı kasîde bana virildi gazel” BÂKÎ Sanatta ve edebiyatta dehâ, her şeyden evvel yaratmak iktidârı demektir. Her büyük sanatkâr kendine mahsûs bir “monde d'image: hayâl dünyası” ibdâ' eder. Bütün sanat eserlerinde -bir bestede, bir tabloda, bir heykelde, bir binada, bir şiirde- hayran ve takdir-hân olduğumuz şey budur, sanatkârın ibdâ İktidârıdır. Fuzûli bir “elem dünyası” yaratmıştır; kendisini: Men kimem bir bî-kes ü bî-çare vü bî-hanümân Tâli'im âşüfte, ikbâlim nigûn bahtım yaman diye anlatan bu şâir yarattığı “elem dünyası”nı şöyle hulâsa eder: Menem ki kâfile-sâlâr-ı kârbân-ı gamem Misâfir-i reh-i sahrâ-yı mihnet ü elemem Hakîr bakma bana kimseden sagınma kemem (1) Fakîr-i pâdişah-âsâ gedâ-yı muhteşemem Sirişk taht-ı revândır bana vü âh âlem Cefâ vü cevr mülâzım, belâ vü derd haşem. Ruhî temâyüller, içtimâî vaziyetlerin mahsulüdür. Fuzûlî'nin (Muttasıl gamhâne-i sînemde yüz gam mihmân) deyişinde yaşayış tarzının birinci derecede müessir olduğuna şüphe yoktur: “Dokuz eflâke istingâ ururken evkâftan dokuz akçe vazifeye kanaat” etmek zarûret ve mecburiyeti onun nasıl bedbaht ve fakîr bir hayat sürdüğünü gösterir. Buna
1

Sağınma: sanma

698

rağmen o “dokuz akçe”ye nâil olamayışı üzerine -kendisine delalet eden- Nişancı Paşa’ya yazdığı mektubun sonunda bu hakikati aynen okuyoruz: Tâli'imdir bana cefâ getiren Her bir ânında bin belâ getiren İşte tâli'nin bu cilvesidir ki Fuzûlî’ye bir “elem dünyası”' ibdâ' ettirmiş ve onu “'plaisir de la douleur: elemden haz almak” garâbetine mübtelâ bir hasta gibi tanıttırmıştır. Yoksa bütün bu göz yaşlarından mütevvellit görünen “bedîî mefkûresi”ne rağmen kendisinin nüktedân, zarâfetten haz aldığına şüphe yoktur. Fuzûlî esas itibariyle “sarcastique: pek acı müstehziyane” bir mizâca mâliktir. Bu adamın en ziyâde kızdığı “belâhet ü cehâlet”tir. Dîvânında “üç tâife-i bed-nihâddan masûn u mahrûs” kalmasını Allah'dan temenni ediyor: “Biri ol kâtib-i nâ-kâbil ü mümlî-i câhil ki hâme-i muhâliftahrîri tîşe-i bünyân-ı maarifdir… Gâh bir nokta ile mahabbeti mihnet gösterir ve gâh bir harf ile ni'meti nikmet okudur... Ve birisi o1 nâkış-ı bed-sevâddır ki tab'-ı nâmevzûnuyla mecâlis ü mehâfilde da'vâ-yı isti'dâd kılup şiir okudukda nazmı nesrinden seçilmeye ve edâ-yı süsti ile şâhed-i ma'nâ Cemâlinden nikâb açılmayâ.. Ve biri o1 hâsid-i cefâ-pîşe ve muânnid-i hatâ-endîşe ki câhiller huzûrunda bî-hûde bî-hûde lâflar urup herze herze dahller eyleye, tâ ki şiirden zevk-i istimâ' Gide”. Eski nesrin emsâlsiz bir bedî'ası olan meşhûr “Şikâyet-nâme”sinde büyük şâirin “pigant: dokunaklı” zekâsı pek vâzıh görünür: “Selâm verdim rüşvet degildir deyü almadılar” cümlesi ezelden ebede kadar bâkir bir “sehl-i mümteni”dir. “Kin” mukaddestir. 0 kuvvetli ve kudretli gönüllerin istikrâhı, bayağılığı ve budalalığı tahkîr edenlerin mücâdeleci tekebbürüdür” diyen Emile Zola'nın kanaatini Fuzûlî'nin ruhunda da görüyoruz. Büyük şâirin bayalığa tahammülü yoktur. Hattâ garip mahlasını bile ibtizâlden korktuğu için intihâp etmiştir. Bedbînîsinde, yaşadığı çorak muhitte bir arkadaş bulamayışının da tesiri görülüyor: Yok dehrde bir muvâfık-tab'-ı harîf Kim sohbeti dil-güşâ ola tab'ı zarîf Feryâd ki nâ-cins müsâhibler ile Bî-fâide zâyi' oldı evkât-ı şerîf Fuzûli'nin “elem ü hicrân” terennüm eden şiirlerinin içinde göz yaşlarıyla müterâfık zarâfetler ve nükteler vardır. O lirik şâir aynı zamanda itina-kâr bir sanatkârdır:

699

Dün sâye saldı başıma bir serv-i ser-bülend Kim kaddı dil-rübâ idi reftâr-ı dil-pesend Güftâra geldi nâgeh açup la'l-i nûş-hand Bir piste gördüm anda döker rîze rîze kand Sordum meğer bu dürc-i dehendir dedim dedi Yok yok devâ-yı de!d-i nihânın durur senün *** Seyr ile saldı bağa güzer ol semen-'izâr Envâ'-ı zîb ü zînet ile fasl-ı nev-bahâr Dökmüş gül üzre sünbül-i gîsû-yı eşk-bâr Yakmış ayağına yine gül-berk tek nigâr Nesrîne reng-i lâle nedendir dedim dedi Gamzen hadengi döktüğü kanın durur senin parçalarında “spirituel: fatîn” bir ruh sezilir. Meselâ Mecnûn'a “Leylâ”nın mezarı başında söylettiği şu beyitler onun bu husûsiyetini belâgatla anlatır: Zülfine, mu'ârız olma ey mâr Kim anda mukîmdir dil-i zâr Hâline ta'arruz etme ey mûr Kim bağlıdır anda cân-ı mehcûr. Türkçe “Beng ü Bâde”siyle Fârisî “Sâkî-nâme”si en basit mevzûları lezzetle okutacak birer eser hâline nasıl ifrâg edecek iktidarda olduğunu tamamen gösterir. *** Fuzûlî'nin bir kanaati de “ilimsiz şiirin esâsı yok duvâr gibi” oluşudur. Bu kanaatle zamanında mevcut her ilmi okumuş hattâ “hâsıl-ı ömrünü bezl-i iktibâs-ı fevâid-i hikemî vü hendesî kılmıştır. Malûmatının derecesi zaten eserlerinde pek vâzıh görünür. Ancak “âlim” olmanın kâfi olmadığına kâni olan şâir “ârif” olmak lüzûmunu hissetmiştir: Der ki:

700

İlm kesbiyle pâye-i rif'at Ârzû-yı muhâ1 imiş ancak Aşk imiş her ne var âlemde İlm bir kîl ü kâl imiş ancak Tasavvuf bâdesi Fuzûlî'yi ser-gerdân etmiştir. Dîvânı bu vecd-i istiğrâk şarâbının verdiği heyecanlarla doludur: Kılmasın dünyada sultanlar bana teklîf-i cûd Bes durur başımda tevfik-i kana’at efseri Her cihetden fârigim âlemde hâşâ kim ola Rızk için ehl-i bakâ ehl-i fenânın çâkeri Kendisi “dokuz akçe” vazifeyi çok görenlerin hareketini “Allah'dan ibâ edüp gayri dergâha ilticâ” edişinin fark-ı iktidârını efser-i kana'atle ve kâlib-i .ibârını hil'at-ı uzletle müzeyen kılup... hâkim-i ale’l-ıtlâk memâlik-i fakir ü fenâ iken” dünyâ hırsına dûçâr oluşunun haklı bir mücâzâtı olarak telâkki ediyor. “İsti'dâd-ı takaddüm ve istihkâk-ı tekerrüm" da'vâsında bulunuşuna mukâbil elinde hiç bir işe yaramayan “berât”ın kendisine âdeta “cemî'-i gedâlardan ve belki behâyimden ve taştan ve toprakdan ehass u ednâ” bil emrini verdiğine kâni oluyor. Fuzûlî'nin ruhu mistik aşkın bir mevlûdudur: Mecnûn oda yandı şu'le-i âh ile pâk Vâmık suya batdı eşkden oldı helâk Ferhâd hevesle yele verdi ömrin Hak oldılar anlar benem imdi ol hâk Fuzûlî'nin sofiyâne tahassüslerle meşbû' oluşu “milliyetperver” olmasına mâni olmamıştır. “Cüz-i a'zâm-ı tertîb-i âlem ve sınıf-ı ekser-i nev'-i benî-âdem” dediği Türk'ü ve Türklüğü çok sever: “Hadikatü's-Suadâ”sını “Leylâ vü Mecnûn”unu bilhassa bu sevgi uğrunda yazmış ve Türkçeyi mükemmel bir lisân haline sokmak için Allah'tan “tevfik” temenni eylemiştir. Bâkî de aynı asrın Fuzûlî'den daha çok ve daha çabuk şöhret almış büyük ve aynı zamanda bahtiyar bir şâiridir. Bâkî’nin de ibdâ' ettiği “hayâl dünyası” rindlikten, kalenderlikten müterrekkibdir:

701

Mey içüp mest-i harâb olmayıcak ey Bâkî Ne gönül bağlasun âdem bu harâb-âbâda diyen şâir: Dilâ bezm-i cihânda kimse âhır pây-dâr olmaz Müdâm elden ayağı koma fırsat ber-karâr olmaz. kanaatindedir. Şu gazeli Bâkî’nin bütün temâyüllerini hulâsa etmiştir diyebiliriz. Sâki zamân-ı ayş-ı mey-i hoş-güvârdır Birkaç piyâle nûş idelüm nev-bahârdır Bûy-ı nesîm ü reng-i gül ü revnak-ı bahâr Âsâr-ı feyz ü rahmet-i Perverdigârdır Gâfil geçirme ömrü bu dem künc-i gamda kim Menzil kenâr-ı bâğ u leb-i cûy-bârdır Eyyâm-ı zühd ü mevsim-i zerk ü riyâ degil Hengâm-ı ayş u işret ü geşt ü güzârdır Zâyi' geçirme fırsatı kim bâğ-ı âlemin Gül devri gibi devleti nâ-pâyıdârdır Dil zevrakını lücce-i gamdan hevâ-yı aşk Elbette bir kenâre sürer rûzgârdır. Bâkî nihâl-i ma'rifetin meyve-i teri Ârif katında bir gazel-i âbdârdır. Bütün gazellerinde hemen bütün “image: hayâl”leri “bezm ü mey” mefhûmları etrafında toplanır: Pür olup devr idicek meclis-i mestânı kadeh Çarh olur halka-i rindân tâbânı kadeh Felek-i işrete bir ahter-i ferhunde iken Yine Mirîh-sıfat durma döker kanı kadeh

702

Meclis-i mey ki bedenlerle hisâr olmuşdur Şehri işretdir anın âfet-i devrânı kadeh Devr-i meclis ki safâ câmi'inin çenberidir Âb-ı rengin ile kandîl-i fürûzânı kadeh Yaraşır halka-i rindân der isem ey Bâkî Hâtem-i Cem'dir anın la'l-i Bedehşânı kadeh *** Gülsitân-ı bezme sâgar gonce-i sîr-âb ise Âteş-i ruhsârı sâkînin de bir gül-nârdır Her gedâ-tab' anlamaz âyîn-i Cem'dir bezm-i mey Bunda bir şâhâne tavr u aşka âlem vardır. Bâkî için hayat, Fuzûlî'nin kabul ettiği şey değildir: “Hoş geldi bana meygedenin âb ü hevâsı Billah güzel yerde yapılmış yıkılası” diyecek kadar şakrak davranan şâirin bütün felsefesi şu beyitte toplanır: Yokdur sebât çünki cihan-ı harâbda Birdir hezâr-sâl ile yekdem hisâbda Ve aşk u alâka onun için bir eğlencedir.: Ol sanemden Bâkîyâ bir bûse da'vâ kıl yüri Söylemezse öp hemeri ağzın sükût ikrârdır. *** Iyd-gehde varalum dolâba dilber seyrine Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür. İstanbul saraylarının içinde yaşayan, ruhu dünya zevkleriyle pek yakından istînâs eden bu şâirde mistik temâyüllerden eser yoktur. Bâkî maddiyât-perest bir adamdır. Dîvânında tesâdüf edilen:

703

Meyden safâ-yı bâtın-ı cemdür garaz hemân Erbâb-ı zâhir anlayamazlar murâdımız. *** Bâkî çeker mi bâde-i engûr minnetin Her kim ki mest-i cur'a-ı câm-ı elest olur. *** İlâhî tab'-ı Bâkî'den rüsûm-ı gayri mahv eyle Ki hergiz kalmaya kalbinde nakş-ı mâsivâdan haz gibi sözlerin hemen her dîvân şâirinde görülen mutâd fazla bir ehemmiyeti yoktur: Güzeller mihribân olmaz dimek yanlıştır ey Bâkî Olur vallâhi billâhi hemân yalvarı görsünler beyti onun zevk ü sevdasındaki mânâyı pek samîmi gösterir. Eşya ve tabiatı bile yaşadığı devrin, gördüğü debdebenin, zekâsında ibda ettiği mazmûnlarla tasvir eder: Urunup başına bir tâc-ı mücevher sünbül Oldı iklîm-i çemen tahtına server sünbül Şeh-levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin Göğsünün düğmelerin çözdi ser-â-ser sünbül *** Farkına bir nice per takınır altun telli Hayli ezhâra meğer zanbak olupdur serdâr Dikdi leşker-geh-i ezharâ sanavber tûgın Haymeler kurdı yine sahn-ı çemende eşcâr *** Fuzûlî’nin yüksek, lahûtî heyecanını Bâkî'de göremeyiz. Kendisinden bir buçuk asır sonra yaşayan Nedîm gibi o da hayatın geçici heveslerini terennüm etmiş ve tıpkı Nedîm gibi bu hevesleri çok zarîf, çok cana yakın yazmıştır: Subh-dem ey fâhte bîhûde efgân eyleme Çün girersin her gice bir serv-i bâlâ koynuna

704

beytini söyleyen üstât Bâkî'nin -bu nokta-i nazardan enteresan olan- şu gazelini okuyalım: Müje haylin dizer ol gamze-i fettân saf saf Gûyiyâ cenge girer nîze güzârân saf saf Seni seyr itmek içün reh-güzer-i gülşende İki cânibde durur serv-i hırâmân saf saf Leşker-i eşk-i firâvân ile cenk eylemeğe Gönderir mevcelerin lucce-i ummân saf saf Câmi' içre göre tâ kimlere hem-zanûsın Şekl-i sakâda gezer dîde-i giryân saf saf Gökde efgân iderek sanma geçer hayl-i küleng Çekilür kûyuna mürgân-ı dil ü cân saf saf Ehl-i dil câm-ı gamın ni'metine müstağrak Dizilirler keremin hânına mihmân saf saf Vasf-ı kaddinle hırâm itse âlem gibi kalem Leşker-i satrı çeker.defer ü dîvân saf saf Kûyun etrâfına uşşâk dizilmiş gûyâ Harem-i ka'bede her cânibe erkân saf saf Kadrini seng-i niusallâda bilüp ey Bâkî Durup el bağlayalar karşına yârân saf saf “Hâtem” gibi “sünbül” gibi kafiyelerle sürçmeksizin uzun kasideler kaleme alan bu Dîvân sanatkârı aynı mahiyette gazeller de yazmıştır:

705

Jâlelerden takınur tâcına gevher lâle Şâh olupdur çemen iklîmine benzer lâle Saltanat bâr-gehin kurdı yir:ıe fasl-ı bahâr Taht-ı Cemşîd çemen-tâc-ı Sikender lâle Bûy-ı müşgîn bahâr irdi dimağ-ı dehre Yakalı dâmen-i kühsârda micmer lâle Âl fânûs ile geldi giceden gül-zâra Verdi sahn-i çemenin yollarına fer lâle Erguvanlar tutuşup hırmen-i gül yakmak içün Gülsitân mülküne âteş kodı yer yer lâle Dâğ-ı hicrân elemin kılmağa dilden bîrûn Sahn-ı gülşende dutar gül gibi sâgar lâle Jâle nakdin kadehe koydı çemen bezminde Cem' idüp saklamadı gonca gibi zer lâle Şol kadar doğradı şimşîr-i firâkın ki gören Dil-i hûnîni hayal eyledi katmer lâle Muâsırlarının bu iki büyük şâir hakkındaki mütâlaalarından bazı parçalar almağı münasip gördüm. Fuzûlî hakkında mütâlaalar: “Mezkûr Bağdadî'dir. Ol cânibde olan şu'arânın üstâdıdır. Vilâyet-i Bağdâd ü Diyâr-ı Bekir zurefâsının neşîdeleri anın inşâdıdır... Fi’1-hakîka gönlü asker-i aşk harâb-âbâdıdır. Anınçün hâksâr-ı kûyi fenâ olup serv-i sâmândan ibâ düşdüğüne ve şi'ri âteş-engîz olduğuna hevâ-yı aşkı bâdîdir. Eş'ârı rasîn u muhkem ve nazmı metîn ü mübremdir...”; (Âşık Çelebi) “Evâ'il-i hayatından dem-i vefâtına gelince şi'r ü inşâya kûşiş ve nazm-ı dilgüşâya verziş üzre bir şâ'ir-i âlî-menişdir. Nevâyî tarzına karîb bir üslûb-ı bedî’ u semt-i

706

garîbi vardır. Hakkâ ki tarzında ferîd ve semtinde vahîd bir şâ'ir-i belagât-şi'âr ve bir nâzım-ı fesahat-disârdır.” (Kınalı-zâde) “Nazm-ı fesâhat-karîni tavr-ı Nevâyî de bir tarz-ı Nevâyîn üzre vâki' olmuşdur.” (Riyâzî) Bâkî hakkında mütalaalar: “Füsahâ fırkasının birisi de Bâkî'dir. Şu'arâ zümresinin şöhre-i afâkıdır. Emâsil ü efâzıl huzûrunda mukbil olan kavâbilin makbûlüdür.” (Âşık Çelebi) “Ekâbir-i şu'arâ ve efzâzıl-ı bülagâ ve emâsil-i ulemâdan dîbâce-i dîvân-ı kemâl, fihrist-i unvân-ı hüsn-i makâl, meclis-efrûz-ı nükte-sencân-ı şâ'iri, latîfe-âmûz-ı gazelserâyân-ı sâhirî sultân-ı şa'irân-ı memâlik-i Rûm ve belki Husrev ü Hakân-ı nazmân-ı her merzûbûm, dilîr-i arsa-i ilm ü fehm ve Husrev-i âlem-gîr-i iklîm-i nazm...” (Kınalızâde) “Ol bülbül-i gül-zâr-ı sühan ve tûtî-i şeker şikenin eş'ârı pür-sûzı ve ebkâr-ı dilefrûzı meşhur-ı âlem ve manzûr-ı dîde-i beni âdemdir. Ale1-husûs tarz-ı gazelde mânend-i hilâl elfâzı lâmi' ve darb-ı meselde Seyfi gibi nass-ı kâtı' ve üslûb-ı kasîdede tarz-ı ümidî gibi selîs ü hemvâr...” (Ahdî) “Habbezâ nâzım-ı belagât-şi'âr ki ibrîz-i nazm-ı hâlisi ahsen-i kalibe mesbûk, ve sikke-i şi'r râyici nâm ü şân-ı iştihârla meskûk, kemâl-i rûşenâî-i elfâz-ı tâb-dârından perî-sıfatân-ı maânî nâ-mestûr ve s.er-engüşt-i kalemi rişte-i sutûra keşîde kıldığı leâlî-i şâyeste-i buhûr-ı hurdur.” (Riyâzî) Ali Canip

HAYAT, nr. 2, 9 Kanun-i evvel 1926, s. 4, 5

707

PİYALE Ahmet Haşim Bey –25 sayfalık şiir mecmuası- İlhami Fevzi Matbaası 1926 Ahmet Haşim Bey, meşrutiyetin ilk senelerinde neşrettiği “Şi’r-i Kamer” silsilesiyle birkaç yıl evvel “Yeni Mecmua”da çıkan son şiirlerini “Piyale” ismi altında ve “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar”ını da muhtevi olarak karilerine takdim ediyor. On sekiz seneden beri sanat hayatında ivicacsız ve inhinâsız bir yol takip eden, “şiir” hakkındaki sevgili nazariyelerini hayatın her türlü tebeddüllerine rağmen azami kıskançlıkla saklayan “Ahmet Haşim”in bu “ilk ve son” şiirlerini tekrar okuduktan sonra, on sekiz senelik edebî cereyanları birer birer hatırlamamak kabil olmadı... Bu seneler içinde, “Edebiyat-ı Cedide” den bugünün genç şairlerine kadar, kaç neslin resmi geçidini gördük! Nazım ve nesir lisanı bu kadar kısa zamanda ne büyük tahavvüllere uğradı! Süratle Türkçeleşmeye çalışan aruz, mevkiini nasıl “hece vezni”ne bırakmaya mecbur oldu! Hayatın büyük inkılâplarıyla müterâfık olarak, fikirlerde ve hislerde ne derin sarsıntılar vücuda geldi! “Tevfik Fikret”in bıraktığı şiir “Mehmet Akif”te, “Yahya Kemal”de, “Ahmet Haşim”de ve nihayet son genç şairler de birbirinden ne kadar farklı tecelliler gösterdi! İşte, bütün bu derin ve baş döndürücü tahavvüller arasında, haricî hayatın cereyanlarına adeta bîgâne kalan ve şahsiyetinin tekamül mecrasını değiştirmeyen en muannid sanatkâr olarak “Piyale” şairini göstermezsek, insafsızlık etmiş oluruz. Şiir hakkındaki son mülâhazaları, son şiirlerine olduğu kadar ilk şiirlerine de tatbik edilebilecek başka hangi sanatkârımız var?... Sanat prensipleri üzerinde bu kadar muannit bir ısrar, o prensiplere ister tarafdar, ister aleyhdâr olunuz, hakiki, samimi bir sanatkâr ile karşılaştığınızı göstermiyor mu? “Piyale” mukaddimesi, Ahmet Haşim’in sanat telâkkilerini anlatmak itibariyle, dikkatle tetkik ve tahlile şayandır. Onun şiirleriyle yakından aşina olanlar için bu mukaddimeye belki de hiç hacet yoktu; lâkin “ Haşim” öyle bir sanat şeklinin mümessilidir ki, hayatın umumî cereyanları –yalnız bizde değil, bütün dünyada- o şekle aşina olanların miktarını her gün daha azaltmaktadır. Böyle müşkül bir vaziyet karşısında, “vuzûh” u gülünç bulan şairin, sanatını “izah”a kalkışması pek tabiîdir. “Piyale” şairine göre “hâlis şiir” nesre tahvil-i kabil olmayan bir nazımdır ki, menşe ve mahiyeti itibariyle “nesir”den külliyen ayrılır; şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak için vücut bulmuş, musiki ile söz arasında fakat sözden ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir lisandır. Şiirde mevzu, şair için, ancak terennüm ve tahayyüle bir sebeptir; bu itibar ile “mana”, ahengin telkinâtından başka bir şey olamaz. Buna nazaran şimdiye kadar hiçbir büyük şair, mahdut bir insan tabakası haricinde

708

anlaşılmış değildir; “edebî şöhret”, anlayan kuvvetli iki, üç ruhun taşan heyecan seyyalelerinin zayıf ruhları arkasında sürükleyip almasıyla vücut bulur. Herkesin anlayabileceği şiir, münhasıran bayağı şairlerin işidir, büyük şiirlerin medhalleri tunç kanatlı müstahkim şehir kapıları gibi sımsıkı kapalı durur. Şiirde bazı aksamın şüphe ve müpheminde kalması bir kusur değil, şiirin bediiyeti nokta-i nazardan bir zarurettir. Hasılı, şiir, resullerin sözü gibi, muhtelif tefsirlere müsait bir vüsat ve şumûlü haiz olmalı, her okuyan ona kendi hayatının da manasını izafe edebilmelidir. Asıl şiir, herkesin istediği tarzda anlayacağı ve binaenaleyh namütenâhi hassasiyetleri istiab edecek bir vüs’ati olandır. Mahdut ve münferit bir mananın çemberi içinde sıkışan bir şiir, o müphem, seyyal, hududu beşerî teessürâtın mahşerini çeviren şiirin yanında nedir? Ahmet Haşim’in renk ve râyiha dolu lisanıyla uzun uzun anlattığı bu “halis şiir” nazariyesi, esasları itibariyle, sanat tarihi için yabancı ve büsbütün aykırı bir şey değildir. Şimdiye kadar Şark ve Garp’ta yetişen birçok sanatkarlar, ilhamlarındaki hususiyeti daha anlaşılabilecek bir şekilde izah için bu türlü sanat nazariyeleri ortaya koymuşlardır. “Nisbiyet” felsefesini, belki her şeyden ziyade sanat sahasında kabule şayan görmeliyiz; ayrı ayrı bu nazariyelerin hepsi, hatta birbirine tamamen ma’kûs olanları bile, hayata karşı bir bakış tarzının ifadesi olduğu için, doğrudur. “Piyale” şairi de hayata, bütün hakiki sanatkarlar gibi, yalnız kendi zaviye-i rü’yetten bakıyor; yalnız şiiri kendi anladığı şekilde “halis şiir”i kabul ederek sair edebiyat nevilerini alelade “boş söz”den ibaret telakki ediyor. Sanatkar için bu bakış kafidir; lâkin hayatın bir cephesini değil, heyet-i umumîyesini nazar-ı itibara almaya mecbur olan sanat ve edebiyat tarihi için rüyet sahasını bu kadar daraltmaya imkan yoktur. Yalnız edebiyat müverrihi değil, hatta münekkit de muhtelif sanat nazariyelerinin ve onların doğurduğu her türlü sanat eserlerinin güzelliğini anlamaya ve anlatmaya mecburdur. Mütekâmil cemiyetlerde, bütün içtimai cereyanlar gibi sanat cereyanları da birbirinden çok farklı mecrâlar takip eder. Ahmet Haşim Beyin müdafaa ettiği şiir tarzıyla meselâ “Yahya Kemal”in anladığı şekilde “ideal mısra” birbirinden ne kadar farklı iki şeydir! Buna rağmen, bunlardan birini sevmemize, diğerinin bedii kıymetini takdir etmemize niçin mani olsun! Ahmet Haşim Bey şiirde manadan ziyade kelimenin cümledeki telaffuz kıymetine ehemmiyet veriyor ve şiiri sözden daha çok musikiye yakın bir lisan addediyor. Halbuki onun anladığı “musiki-i elfâz” ile meselâ “Yahya Kemal” ve muakkiplarının tunç kafiyeli, tannan mısralardan bekledikleri musiki birbirinden tamamen farklı değil midir? Birinde kelimelerin seyyal, müphem, esrarlı temevvüçlerinden doğan tamamıyla “subjektif” musiki, başkalarına göre belki de manasız ve ahenksiz sayılamaz

709

mı? Tabi ki bunun gibi, mukayyet kafiyelerin ve parlak, gürültülü kelimelerin gürleyen musikisi, “Piyale” şairi nazarında şiirin derunî ahengini baltalayan, muharriş bir şamatadan başka bir şey midir?.. İşte bir yığın sualler ki, her sanat nazariyesine göre türlü türlü hükümlere maruz kalabilir. Hakikat bunların yalnız birinde değil, heyet-i umumiyesindedir. Büyük şairlerin iptida-i mahdut insanlar tarafından anlaşıldığı muhakkaktır; lâkin Ahmet Haşim Bey bu mahdudiyeti de lüzumundan çok fazla tehdit ediyor. Bu fikrini teyit için gösterdiği “Nedim” misali ise, hiç muvaffakiyetli değildir: “Nedim”i belâhete karşı saklayan kalenin kapı kanatlarını bir müverrihimizin kolları açmış ve ondan sonra cüceler o şiirin bahçelerine girebilmişler!... Ben, kendi hesabıma, ne böyle kale kapısı açan “Hamzaname” kahramanlarından bozma bir müverrih hakkında ne de o türlü cüceler hakkında hiçbir malûmata malik değilim. Yalnız şunu biliyorum ki Lale Devri’nin yüzlerce müterennimi arasında, halkın zevk-i selimi “Nedim”i süratle seçti ve eserleri, iki yüz senedir, fasılasız bir surette okundu durdu... Aynı şeyi “Fuzûlî” için, “Baki” için, “Nef’î” için de söyleyebiliriz. Zaman, milli dehayı temsil eden büyük sanatkarı, intihabında hiç yanılmaksızın seçiyor ve eserinin altına ebediyet damgasını titremeyen bir elle hak ediyor. Acaba hangi münekkit hükümlerinde bu kadar “lâ-yuhtî”dir? “Piyale”de son şiirlerle ilk şiirlerin lisanı arasında bariz bir tekamül farkı göze çarpıyor. Lâkin, buna rağmen, şairin, ilk eserlerinde olduğu gibi son eserlerinde de kafiyelere ve nazım tekniğine lâkayt kaldığını ve “haricî ahenk”ten ziyade “derunî ahenk”e kıymet verdiğini görüyoruz. O, mevzuları, daha doğrusu şiir telakkisi itibariyle de hayatın umumî ve büyük cereyanlarına lâkayt kalmış, yalnız ruhunun ufuklarında batan güneşleri inleyen kamışları, kızıl havalarda uçan bülbülleri, yanan suları terennümle meşgul... Bazı yeni sanat nazariyelerine göre, bu kadar “ferdî” olan bir sanat, ne kadar yüksek olursa olsun, hatta bir resulün “mezamir”i bile olsa, bir “ümmet”in asırlar arasında haykıran ve nesilden nesle mukaddes bir vedia gibi kalan “ilahi”si olamaz. Fakat ne olursa olsun, mademki sanatın her türlü tecellilerinden bir tahassüs hassası açık ve zevk meselelerinde dar ve inhisarcı zihniyetle düşünmemek istiyoruz; Ahmet Haşim’in yeni renkler ve yeni nispetlerle yarattığı bu “Piyale”den bir “dakika-i mestî” kazanmak fırsatını kaybedemeyiz. Esasen, yüksek sanata o ve ilahi mahiyetini veren başlıca hasîsa bizi velev bir an için “şe’niyet”ten uzaklaştırarak, her zaman yaşadığımızdan büsbütün başka bir renk ve ziya âleminde, eski benliğimizi unutturmasında değil midir? Köprülüzade Mehmet Fuat HAYAT, c. 1, nr. 2, 9 Kanun-i evvel 1926, s. 19, 20.

710

AHMET HAŞİM VE PİYALE’Sİ Aramızda garip bir şair yaşıyor: Şiirlerinin en harikuladesini ekseriya nesirlerinde okuduğumuz Ahmet Haşim Bey. Ahmet Haşim Bey (Aspirin Bayer) gibidir. Yani onu terkip eden unsurun reçetesi henüz çoğumuzca meçhul demek istiyorum. Bu insanı hayli kere zakkuma, asit sülfiriğe, cehennem taşına benzettim. Fakat muvaffakiyetli bir teşbih bulduğumdan hiçbir kere emin olamayarak! Nefretle gurur ve aşka istihale etmek isterken yüzde doksan kin ve istikraha çevrilen bir hassasiyet onu kemiriyor. Ahmet Haşim Bey’in mes’ut olmasına imkan yoktur. Fakat beşeriyet bu kadara bile olmasa Ahmet Haşim büsbütün çıldırdı sanırım. Zira o zaman hilkatindeki hiciv tırpanı ne bulup da ne doğrayacaktı? Halbuki Ahmet Haşim Bey’in bütün haz ve saadeti, tırmalayıp yırtabileceği hamâkatlerle çirkinlikleri parçalamaktan ibaret gibidir. Belahat ve mümtâziyetsizlik karşısında ondan müthiş ne panter gördüm ne de yaban kedisi! Ahmet Haşim Bey, fikirleri itibariyle edebiyatımızın hicâc zalimidir desem caiz. Muhallik ve atılgan hücumlu. Hamsi sürüsünü önüne katmış bir kılıç balığı gibi her gün belahatımıza satr atmaktan keyif duyar. Onun zekası bir mevzua döküldüğü vakit gözlerimizin önüne garip bir manzara geliyor: Güya bir şişe tuz ruhu yere düşüp kırılmış da ortalığı kemirmekle meşgul! Ahmet Haşim Bey’in diğer bir hususiyeti: Yeni olmak için eskiliği bırakmaya hiç lüzum görmemek. Türk edebiyatında yenilik için onun kadar müşkülpesent ve titiz; eskimiş ve tozlanmışın karşısında yine onun kadar hiddetli kimse yoktur. Bununla beraber Ahmet Haşim Bey üslûp ve lisan itibariyle bugünün birçok teceddütlerini sevmez ve bunlara karşı hiç de dost olmasa gerektir. Gaflet ettim değil mi? Karilere delilini gösteremeyeceğim birçok iddiayı birbirinin arkasına sıralamakta ne kadar isabet vardır? Bana sorsalar ki sıkılmış yamuk barutu haline getirdiğin adama iftira ettiğin ne malum? Onun hangi eserini göstereceksin ki iddialarınızı ispat için hapsolabilsin? Vereceğim cevabı pek bilemiyorum! Zira bugün bahsetmek istediğim Piyale Haşim Bey’in yeni şiir cüzdancığı- büsbütün başka mahiyette. Gayet nefis, eşyaya meraklı birisinin onda vaktiyle fil dişiyle boğadan yapma bir kutucuk gördümdü. Bu kutu küçücük ebadı ortasında adeta harikalar saklı durabilen hurdebîni bir müze gibiydi.

711

Şimdi Ahmet Haşim Bey’in küçücük Piyale’sini o kutucuğa benzetiyorum. Cidden ne ufacık şey. Hatta Piyale bile değil, kuş soluğu! Lâkin garadusu ne kadar yüksek bir ispirto ile doldurulmuş, insanı rüyavî bir şarteruzla sarhoş ediyor, Piyale’yi iki haftadır cebimde taşıdım ve her yalnız kaldıkça onu açarım. Bazılarını senelerden beri tanıdığım eserleri tekrar okudum ve hatta bunu bazen nasıl yaptım bilir misiniz? Öksürük şekeri yer gibi! Ahmet Haşim Bey’de yeniden dikkatimi uyandıran noktalar: Lisanı eski fakat taze. Bu lisan çok yaşamış fakat yıpranmamış, ihtiyarlamamış bir adama benziyor. Seste meknuz olan ahengi duyabilsin. Milli musikiyi bugün müşterek teknikle terennüm olunan halk orijinalitesi şeklinde kabul eden ve kullanan birçok okullar vardır: Ruslar, İskandinavlar, Macarlar, İspanyollar, Balkan milletleri bir cümledendirler. Biz de öyle yapacağız. Bu bir ihtiyattır. Ve biz o içtihadı tarih, içtimaiyat, estetik... gibi ilimlerden alıyoruz. Prensipten fedakarlık etmek için garp dünyasının ve ilmin yok olması lazımdır. Hiçbir vaziyet bizi garp sanatından müstağni kılamaz. Onu anlamaya, temsil etmeye ve o vasıta ile orijinalitemizi terennüm etmeye mecburuz. Bu mecburiyet ve ihtiyacı hissetmeyip hayatın tabi ekolmanı önüne geçerek ( geriye: bizim çeyrek seslerimiz vardır.) diye onu durdurmaya ve döndürmeye çalışmak cinnetten başka bir şey değildir. ( Garbın çeyrek sesi yoktur, biz ona gitmeye mecbur değiliz, o bize gelmelidir.) Bu fikrin zehirden farkı yoktur. Yılanlar, artık zehirli dillerini tutmalıdırlar. (Fizik-matematik) prensiplerle, garp tekniği (detampere) edile dursun bugünkü teknikle yapılacak muazzam işler vardır. Onları inkar etmek ...............1 gibi ................2 kalın görünmektedir. O halde ne yapalım? Ahmet Haşim Bey’in bizim gibi tereddüdü yoktur. İşte bir (çaka) reisi gibi verdiği hüküm: Vuzûhu kurşuna dizmeli! Aman zaman diye yalvardınız mı gösterebileceği azami müsamahakarlık şu: O halde şiir hududunun haricine! Bütün ifrâtına rağmen hakperestâne bir asabiyetle titreyen bu satırlar çok güzeldir ve bazı hakikatlere hayli yakın düşünceleri ihtiva ediyor. Mamafih azizliği sevsem Ahmet Haşim Bey’e şunu derdim: Şair dostum, mademki anlaşılmanın o kadar lüzumuna kail değilsin o halde meramını anlatmak için çektiğin bu kadar zahmet niçin ve ne sebepledir ki anlaşılamamaktan en zalim ıstırapları

1 2

Orijinal metinde silik olduğu için okunamamıştır. Orijinal metinde silik olduğu için okunamamıştır.

712

duyuyorsun? Gelelim küçük nazım parçalarına; bunlar hakikaten birer damla ahenk ve renkli birer kıvılcım; bazılarını beraber okuyalım: PARILTI Ateş gibi bir nehir akıyordu Ruhumla o ruhun arasında Bahşetti derinden ona halim Aşkın bu umulmaz yarasından Vurdukça bu nehrin ona aksi Kaçtım o bakıştan, o dudaktan Vurdukça bu aşkın ona aksi... diğer: Dönse gemi bu aşkın şafağından Gitse gemi akalım leyâle? Bizden daha evvel erişenler Ağlar bugün evvelki hayale... Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek Düştüyse gönüller bu melale! Bir eldir ufuklardan uzanmış Zulmet bize çekmekte visale... İşte bir nefise daha: İşve ile fısıltıyla, gülüşün Olmuş şeb-i sevda yine bî-cevap Oklar gibi saplanmada kalbe Düştükçe semadan yere mehtap... Buse ile kilitlenmiş ağızlar Göze neler eyler neler işrab Uçmakta bu ateşli havada Vuslat demi bir kuş gibi bî-tâb... Bu son kıtayı yukarıda yazdıktan sonra kendi kendime düşündüm. Ahmet Haşim Bey’in vuzûh hakkında söylediği sözlere muvazi birtakım mülahazalar acaba tenkit bahsinde da tekrar edilemez mi? Vaktiyle yine Ahmet Haşim Bey’in Göl Saatleri

713

münasebetiyle söyledim; meselâ bir vanilyanın kokusu yahut akan bir suyun sesi tahlil ve tenkit olunur mu? “Münekkit, şah eserler arasında ruhunun sergüzeştlerini anlatan adamdır.” Diyen büyük zeka ne doğru bir söz söylemiş! Haddeden çıkmayayım. Şimdi (Şi’r-i Kamer) lere geldik değil mi? Fakat bunlar hakkında kariye söylenecek en samimi lakırdı şundan ibaret: Al, oku ve mest ol! Fazıl Ahmet

HAYAT, c. 1, nr. 5, 30 Kanun-i evvel 1926, s. 18.

714

FUZÛLÎ’YE AİT Merhum Süleyman Nazif Beyin “Fuzûlî” namı altında 1926’da neşrolunan kitabı münasebetiyle --Süleyman Nazif Bey son seneler esnasında eski edebiyatımıza ait tarihi tetkiklerle de uğraşıyordu. Bunlar arasında en mühimi, 1926’da neşredilen “Fuzûlî”sidir. Kitap baştan başa “Fuzûlî”nin sofiliğini ispat etmek ve ilk defa meydana koyduğum “Fuzûlî’nin Şiîliği” hakikatini reddetmek maksadıyla yazılmıştır diyebilirim. Merhum ( 2 Haziran 926 )da kitabının bir nüshasını bana hediye ettiği zaman, bu maksadını açıktan açığa itiraftan çekinmemiş ve kitabı hakkındaki düşüncelerimi serbestçe yazmamı istemişti. Bugün, merhumun bu arzusunu ifa ile “Fuzûlî” hakkındaki cildi kısaca tahlil ve tetkik edeceğim. Müverrih ve münekkit olmak için icap eden sükun ve itidalden mahrum ve tamamıyla hissiyatına mağlup bir sanatkâr olan Süleyman Nazif Bey, bu 170 sayfalık eseri yazarken bir maksat gözetiyordu: Fuzûlî’nin Şiî olduğunu ispat etmek! Bundaki başlıca saik de tamamıyla hissi ve vatanperverane idi; çünkü o, kendi arzusuna rağmen, gayr-i meşur olarak “Şiîlik”i “İbranilik” addediyor ve ona karşı müthiş bir husumet besliyordu. ( 1914)te Türkçüler aleyhinde yazdığı makalelerin birinde “Şiî mezhebinde bir Türk’e kız vermeyeceğini” itiraf suretiyle, kurûn-ı vustâî mezhep düşüncelerinden kurtulamadığını göstermişti. İşte yine bu tesir altında bu kitapta “Şah İsmail Safevî”yi “talihin ve tarihin şımarık bir çocuğu, bir sarhoş” addedecek kadar tarihi tahriften çekinmediği gibi, onun şairliğini de adeta inkar etmek istiyor. Şah İsmail’in Millet Kütüphanesindeki çok eksik ve yalnız dini manzumelerini muhtevi bir mecmuayı görebildiği için, Nazif Beyin bu hususta aldanmasını mazur görebiliriz; lâkin “Safevî saltanatını korumak” gibi büyük bir tarihî hadisenin kahramanı olan bu Türk hükümdarını “alelade bir şımarık çocuk” addetmek, tarihen çok yanlıştır. İran’ın bu devr-i tarihini ancak Osmanlı vak’anüvislerinin aleyhtar gözleriyle gören “Süleyman Nazif Bey”, bu hususta kurûn-ı vustâî manasıyla “Osmanlı vatanperverliği” yapmakta, hatta, benim “ Şah İsmail”e karşı fazla teveccühkar olduğumu söylemektedir. Halbuki benim yaptığım, her müverrihin takip etmeye mecbur olduğu “bîtarafâne” hareketten başka bir şey değildir; eski Osmanlı vak’anüvisi gözüyle değil, bugünkü müverrih gözüyle bakıldığı zaman, “Şah İsmail”in cidden büyük bir sima-yı tarihi olduğu, vücuda getirdiği eserin azamet ve ehemmiyetiyle derhal anlaşılır.

715

İşte bu izahat, “Fuzûlî” hakkındaki bu kitabın mahiyetini ve ona “tarihî” bir kıymet isnat olunamayacağını pekala gösterebilir. Çünkü eser, baştan başa, “Fuzûlî”nin Sünniliğini ispata çalışan bir “müdafaaname”dir. Halbuki ben, Fuzûlî’nin Şiîliğini ortaya koyduğum zaman, elime geçen muhtelif tarihî vesikaların neticesini göstermekten başka bir şey yapmamıştım. “Sam Mirza”nın tezkiresinde, “Sadıkî”de , “Ali”de, “Hasan Çelebi” tezkiresinin muhtelif mahallerinde, “Keşfü’z Zünun”da “Fuzûlî”ye ait malûmatı ilk defa bulup toplayan ve neşreden benim; “Külliyat-ı Fuzûlî”ye mukaddime olarak yazdığım makale, “Fuzûlî” için hazırladığı büyük bir monografinin çok küçük bir hulasasından ibarettir. Süleyman Nazif Bey benim gösterdiğim mahezalardan azami gibi, bundan hiç bahsetmemekte, ancak beni tenkit etmek istediği noktalarda ismimi zikretmektedir. Maalesef bu türlü hareketler, bütün alemi taammüllere menafi olduğu gibi, had-ı zatında da başkasına ait olan bir hakkı gasp mahiyetindedir. Nazif Beyin “Fuzûlî”yi “Sünni” yapmak için gösterdiği misalleri evvelce kâmilen görmüş ve hepsine ayrı ayrı cevaplar vermiştim; binaenaleyh bu kitapta yeniden cevap vermemi icap edecek bir şey bulmadım. Yalnız Nazif Bey bu eserinde sair birtakım kelime oyunları ve mugalatalar arasında, yeni bir iddiada daha bulunuyor ki, onu da göstermek ve cevabını vermek isterim: Büyük Türk alimi “Katip Çelebi” Fuzûlî’nin “Hükema” ve “İmamiye” mezhebine göre yazdığı “Matlaü’l İtikâd” adlı bir eserini gördüğünü söyleyerek, Fuzûlî’nin Şiîliği meselesini bir bedahet haline sokmaktadır. Süleyman Nazif Bey, bunu reddedebilmek için, bu ifadenin meşuş olduğunu ve bir adamın aynı zamanda “Hükema”dan ve “İmamiye”den olamayacağını ileri sürerek “Katip Çelebi”yi teçhil ediyor. Bu meseleleri Süleyman Nazif Beyden ve emsalinden çok iyi bilen, okuduğunu anladığında kimsenin şüphesi olmayan “Katip Çelebi”ye karşı bu yolda itiraz, çok cüretkarane bir harekettir. Bu kitap yeni çıktığı esnada, Müderris Ahmet Naim Beyin de bulunduğu bir mecliste Nazif Beyle bu meseleyi münakaşa ediyorduk. Nazif Bey, bir adamın aynı zamanda “Hükema”dan ve “İmamiye”den olup olamayacağı hakkında Naim Bey pek tabi olarak “Katip Çelebi”ye hak verdi... Osmanlı istilasından sonra zavallı Fuzûlî’nin “Sünni” taassubu korkusundan ister istemez yazmaya mecbur olduğu beş on mısraı ileri sürerek bütün o tarihi delilleri ret ve inkara kalkışmak için, ya bugünkü tarih usullerine tamama bigâne olmak yahut, kurûn-ı vustâya has mezhep taassubundan hala kurtulamamak icap eder. Süleyman Nazif merhumda bu iki şart aynı zamanda mevcuttu; binaenaleyh vatanperverâne bir gayretle “Fuzûlî”yi Sünnileştirmek istemesini tabi görmeliyiz.

716

“Fuzûlî” risalesinde, büyük şairin hayatına ve zamanına ait yeni hiçbir şey yok gibidir. “Külliyat-ı Fuzûlî” mukaddimesinde verdiğimiz malûmattan fazla olarak bu eserde yalnız iki küçük nokta göze çarpıyor: ( 1 )- Katip Çelebi’nin matbu “Keşfü’z Zünun”unda Fuzûlî’nin vefat tarihi 971 olarak gösterildiğinden bunun yanlışlığını mukaddimemde söylemiştim. Müellifin bizzat yazdığı nüshayı tetkik eden Süleyman Nazif Bey “Katip Çelebi”nin doğru olarak 963 yazdığını söyleyerek bu yanlışı tashih etmektedir. ( 2 )- “Sıhhat ve Maraz” risalesinin asıl ismi “Ruhnâme” olduğunu Doktor Hüseyinzade Ali Beydeki nüshadan naklen söylemektedir. İşte 174 sayfalık kitapta şimdiye kadar bilinmeyen yeni malûmat, sadece bu iki küçük fıkradan ibarettir. O devrin tarihî ve edebî hayatı hakkında ve bilhassa çok meçhul bir saha olan Azeri edebiyatına dair pek iptidaî malûmat sahibi olan Süleyman Nazif Bey, Külliyat-ı Fuzûlî mukaddimesindeki malûmatı şahsi mütalaalarıyla tevsi ve tezyinden başka bir şey yapmamış, hatta oralardaki bazı yanlışlıklarımızı da aynen almıştır. Meselâ ( sayfa 62 )de Fuzûlî’nin memduhu olan “İbrahim Sultan”ın “İbrahim Han Muslu” olduğunu aynen kabul ve zikretmektedir. Halbuki müverrih tetkikâtımıza göre bu “İbrahim Sultan” “Cahî” mahlasıyla güzel şiirler yazan sanatkar Safevî şehzadesi “İbrahim Sultan”dır. Kezalik onun memduhlarından “Veyis Bey”, Bayat kabilesine mensup ümeradandır. Sonra, Süleyman Nazif Bey Fuzûlî’nin mensup olduğu “Bayat” kabilesi hakkında çok iptidaî malûmat veriyor, halbuki “Türkiyat Mecmuası”nın birinci cildinde “Oğuz Antolojisine Ait Notlar” unvanlı makalemizde bu hususta uzunca malûmat vermiştik. “Leyla ve Mecnun” hakkında Edebiyat Fakültesi mezunlarından Ali Nihat Beyin nezaretim altında hazırlamış olduğu pek kıymetli doktora tezine müracaat edilmek elzemdi; Nazif Bey küçük bir haşiyede bundan bahsettiği halde, her nedense ona müracaat lüzumunu hissetmemiş ve “Leyla Mecnun”un basit bir hülasasını vermekle iktifa etmiştir. “Fuzûlî’yi ahlaf nasıl takdir etti” ser-nameli bahislere gelince, müellifin bu ağır ve müşkül mubahesi yazabilmek için ne kadar hazırlıksız olduğu burada derhal göze çarpıyor. Filhakika, bu meseleleri layıkıyla yazabilmek için Türk edebiyatının muhtelif lehçeleriyle yazan şairleri pek etraflı bir surette tetkik etmiş olmak yani edebiyat tarihimizi etrafıyla bilmek icap ederdi... Mamafih, ilim alemi için yeni malûmatı ihtiva etmemesine ve çok yerlerinde tarihî hakikatlerle tamamen zıt ve indi mütalaalarla malamal olmasına rağmen, değerli bir sanatkarın Fuzûlî hakkındaki tahassüslerini göstermek itibariyle eserin dikkate şayan olduğunu da ilave edelim.

717

Köprülüzade Mehmet Fuat İstanbul Darülfünununda “Türk Edebiyatı Tarihi” Müderrisi

HAYAT, c.1 , nr. 8, 20 Kanun-i sani ,1927, s. 2, 3

ona ait belli başlı bir monografi yazılmamıştır. ve bunda hakları da vardır. Gah “Hüseyin Baykara” gah “Emir Kemalettin Hüseyin” ismindeki diğer bir zata isnat edilen bu eser ve muharriri hakkında “İlk Mutasavvıflar”da biraz malûmat vermiştim. Türk edebiyat ve diniyâtı hakkında senelerden beri devam eden tetkikatımız esnasında “Nesimî” ye ait -çok defada tesadüfen. eski Şark eserlerine müracaat şöyle dursun. şimdiye kadar hiç ileri sürülmemiş olan bu “807” senesini niçin tercih ettiğimi anlatırım: “Nesimî”nin 807’de vefat ettiğini bildiren en eski memba. Masinyan. “Mecalisü’l Uşşak” namındaki meşhur eserdir. “Ali Canip” bu büyük şairin “tuyuğ”ları hakkında ahiren “Güneş Mecmuası”nda neşrettiği küçük fakat mühim bir makalesinde onun vefat tarihi hakkındaki muhtelif nokta-i nazarları kaydettikten sonra. din tarihi itibariyle de fevkalade şayan-ı ehemmiyet bir şahsiyet olduğu halde. halbuki ben “Fuzûlî Dîvânı”na yazdığım mukaddimede “Nesimî”nin “807” de öldüğünü yazmıştım. “İbn-i Hacr”a istinaden “820” senesini kabul ediyor. Bu eserin “Nesimî”nin vefat tarihi olarak gösterdiği “807” tarihini ilk ve son defa olarak kaydeden Avrupa alimi “Dorn”dur. kafî derecede tetkik edilmemiş. “Nesimî”nin hayatı ve tesirâtı hakkında oldukça mebzûl bir malzeme hazırlamışlardır. Lâkin.718 Tenkitler ve Mülahazalar “NESİMΔYE DAİR On dördüncü asrın büyük Türk şairi “Nesimî” yalnız edebiyat tarihi değil. bu tenkidi büyük Avrupa kütüphanelerinin Türk yazmaları kataloglarını neşreden alimlere de tevcih edebiliriz. hatta Garp eserlerinden de kafi derecede istifade etmemiştir. . ilah…” gibi “Nesimî”den istitraden bahsedenlerin bu hususta aldanmış veya yanlış malûmat vermiş olmaları da bu itibar ile pek tabiîdir. bu mesele hakkında etraflı. maalesef. “Nesimî”nin hangi tarihte öldüğü meselesini biraz tenvir etmek isterim. Diğer mehazlara nazaran daha eski ve şüphesiz daha şayan-ı itimat olan “İbn-i Hacr” in gösterdiği “820” tarihi dururken ve “Katip Çelebi” de dahil olmak üzere bir çok muahhar eserler ekseriyetle bu tarihi kabul ettikleri halde. Halbuki Şark ve Garp’ın eski. “Minorski.bulup topladığımız malûmatı “Türkiyat Mecmuası”nda neşretmek ümidindeyiz. bir tetkike girişmediler. yeni birçok muharrirleri ondan muhtelif vesilelerle bahsetmişler. Şimdiye kadar “Nesimî”den bahsedenler –meselâ Faik Reşat Bey merhum. “Nesimî”ye ait en toplu malûmatı veren ve bazı Garp membalarına da müracaat eden “Gibb” bile.hemen hemen yalnız “Latifî”nin verdiği malûmat ile iktifa ederek. ona intizaren.

ondan daha menâbiden bir memba olan “Mecalisü’l Uşşak”ın gösterdiği seneye elbette tercih ederdik. “Nesimî”nin vefat tarihini (860)a kadar çıkaranlar bulunduğu cihetle. tarihî tetkikat için. Acem. hatta en hurda. “Mecalisü’l Uşşak”ın bazı nüshalarında (807) yerine (837) mukayyit olduğundan “Hidayet”in matbu “Riyazü’l Arifîn” de de -şüphesiz ondan naklen. “British Museum”da ve hususî kütüphanemizde nüshaları bulunan bu eser sayesinde. Bunları zikirden maksadım. Her nedense bu kayıt şimdiye kadar Avrupa alimlerinden hiçbirinin nazar-ı dikkatini celb etmemiş ve başka hiçbir yerde zikr olunmamıştır. “Refi’î”nin bu eseri sayesinde. “Leon Cahon”un zamanından bu güne kadar Türk tarihine ait tetkikat çok ilerlemiştir. “Mecalisü’l Uşşak”ın –şüphesiz birtakım eski vesikalara istinaden– gösterdiği (807) tarihini kabul etmemek için ortada bir sebep kalmıyor. “Nesimî”nin herhalde 811’den evvel öldüğünü kat’i surette anlamaktayız. “İbn-i Hacr”in gösterdiği 820 tarihini. Türk lisanlarına tamamen yegane olması buna en güzel delildir. Eğer bu hususta başka bir vesika olmasaydı. çünkü bu tarihin istinat ettiği menabiden hiçbirinin metnini okumak kudretine malik bulunmuyordu: Çin. Bir defa bu neticeye vasıl olduktan sonra. eserinin iki yerinde bilmünasebe bu tarihi kaydetmiştir [S. “Leon Cahon”un Türk tarihi hakkındaki malûmatı çok sathî ve iptidai bir mahiyette idi. *** Mazdeizm-Mazdenizm “İçtihat”ın 225’inci numarasında Abdullah Cevdet Beyin “Türkler ve İslam” namıyla “Leon Cahon”dan tercüme ettiği bir makalenin mâ-bảdi vardır. “Nesimî”nin 220’den evvel öldüğünü gösteren diğer kat’î bir vesikaya maliksiz: “Nesimî”nin başlıca halifelerinden hurufi’ül mezheb “Refi’î” isminde bir şair vardır. Türk-İslam münasabâtı hakkında meselâ “Gibb”in 1923’te .719 Petersburg yazmalar kataloğunu tanzim eden “Dorn”.310 ve 395]. en ehemmiyetsiz götüren noktaların bile nasıl inceden inceye tetkik edilmesi lüzumunu göstermektir. Bu şair (811) de yazdığı “Beşaret-nâme” adlı pek mühim bir mesnevide. İbn-i Hacr’ın verdiği (820) tarihi ehemmiyetini külliyen kaybetmektedir. edebiyat ve din tarihleri noktasından bu tarihi kat’i olarak tespit etmek o kadar ehemmiyetsiz bir mesele de değildir sanırım. İşte “Fuzûlî Dîvânı” mukaddimesinde “Nesimî’nin vefat tarihi olarak 807 senesini tespit ederken bütün bu mülahazatı nazar-ı itibara almıştım. Bundan başka.bu tarihe tesadüf olunur. Arap. “Nesimî”nin artık hayatta bulunmadığının sarahaten söylemektedir. Halbuki.

Yalnız “Muzdek” ve mezhebi hakkında “Kristensen”in ahiren neşrettiği eseri [Danimarka Ulum Akademisi Tarihi. Köprülü zâde Mehmet Fuat İstanbul Darülfünunu’nda” Türk Edebiyatı Tarihi” müderrisi HAYAT. c. (Muzdek) bir nev promete Promethee idi ki (Jüpiter)i “Ehrimen” idi.1 . Halbuki bunların ikisi birbirinden tamamen farklıdır. 20. 1925 Kopenhag] bilhassa tavsiye edebilirim. s.1927. “Gibb”in bu eserinin Türkçeye tercüme edildiğini ve “Türkiyat Enstitüsü” tarafından kariben neşredileceğini de istitraden söyleyeyim. 2 . (Nuşirevan) taht-ı (İran)a cülus edince ve “Nuşirevan Adil” yâd olunmaya henüz layık olmadığı bir sırada “Muzdek”i öldürerek nur ü ateşe ibadet ayinini kahr ve men etmişti. resullerinin namına nispetle “Muzdekî” derler.720 neşrettiği bir eser dururken. ansiklopedilerde bu hususta vasi’-i malûmat olduğu cihetle burada daha fazla izahate girişmeyi lüzumsuz addediyorum. -Filoloji Şubesi Neşriyatından. “Leon Cahon”u tercüme etmek lüzumsuz bir külfettir. 14 Nisan . “Gibb”in bu eserinin Türkçeye tercüme etmek lüzumsuz bir külfettir. Bize nasıl “Mehmedî” denirse ateşperestlere dahi. nr. İşte Abdullah Cevdet Bey bu tercümeye ilave ettiği haşiyelerden birinde şu malûmatı veriyor: [Mazdeniler Mazdeens: Muzdek Muzdeq din ateşperestinin peygamberidir. (Sasaniyan) sülale-i şahisinden (Kubat)ın zamanında gelmiş ve hürriyet-i fikriyeye ve nuru ve ateşe tazim ve ibadet üzerine müesses dinini “Kubat’a da kabul ettirmiş ve bu mezhep bütün (İran)a intişar etmişti. Tercümede şark müellifleri esâmisinin ekseriyetle yanlış olduğunu da ayrıca ilave edelim. Abdullah Cevdet Bey gibi tecrübeli ve itinakâr bir mütercimin bu kadar fahiş bir yanlışlık yapması her halde istical neticesi olsa gerektir. Bütün tarih kitaplarında.] Bu satırlar tarih itibariyle gayet fahiş bir hatayı ihtiva etmektedir: Abdullah Cevdet Bey “Mazdeizm” dini ile “Kubat” zamanında “Muzdek” tarafından tesis olunan ve bir nev iştirakiyun mezhebi mahiyetinde bulunan “Mazdeizm”i tamamen birbirine karıştırmıştır.

şiirde canlılık.. ta ki herkesin gözleri sinema perdesindeki kargaşalıklardan. yoksa doğrudan doğruya hayat mı desem. hulasa bir hareket. ammenin. onun alâkasını cezp edeceksin. mızmız duygulara ve eşyadan. öyle coşkun gürleyerek anlatacaksın ki herkes cazbandın zırıltısından kendini alabilip seni dinleyebilsin! Yoksa on dokuzcu asrın romantik. Meselâ gün batısının yeşil bir göldeki atıl akislerinden doğma bî-tâb bir hüzne karşı nasıl omuz silkip geçiyorsa aşkının matemini. cemiyetin içinde ve o cemiyet için şair.721 ÇOBAN ÇEŞMESİ Faruk Nafiz Yirminci asrın. içten gelen ve içte kalan bir tahassüsten ibaret olmasın! O “bediî heyecan” adeta maddiyatımızı sarıp sarmalasın da yüreğimizde hakikaten çarpıntı duyalım. bir intibaın mı var? Bunu sakin sakin yalnız tespit edip bırakma! Eserine bir hareket koymalısın. coşkunluk. bir söz ile bir nev coşkunluk mu desem. Bugünkü nesil. bir endişe ile. Nas. Sen bu kitleden ayrılık iddiasında bulunan “paradoksal” rev . sen o nasın bir ferdîsin. Nefsine ait olan bu derdi öyle canlı. yahut dimağımız bir merak ile. Unutmayalım ki biz fert olarak bir şey yapamayız. yahut şöyle bir mest olup kalmakla kanaat edemiyoruz. kanlı ve canlı heyecan. ona kendini beğendireceksin. hulasa bir uyanma ile işlemeye başlasın! Evet bugünün şairi. şiirin özü: harekettir. İstiyoruz ki o sanatın bize vereceği “bediî heyecan” ancak böyle durgun. ben öyle düşünüyorum ki sanatın ruhu. haricî manzaradan hâsıl olan sükunlu ve sisli intibalara pek de aldırış etmiyor. aşıklığı. Seni alkışlayacak. bence. Yani bir güzel tablonun. Efendi. sanatta. bir görüşün. solgun. nefse münhasır bir melâle. sanatkârın ehemmiyet vermeye tenezzül etmeyeceği bir sürü değildir. Bir düşüncen. için için birer damla gözyaşıyla hicran terennümleri hiç kimsenin kulak asacağı şey değildir. bugünkü edebî zevk artık durgunluğa. işte böyle bir cazibe koymak mecburiyetindedir. Çünkü bugünkü hayat. şiirlerine hareket. sana ya bugün veyahut yarın şair diyecek olan hep o insan kitlesidir. insan kitlelerinin şairidir. otomobillerin biri birini velî edişinden kurtularak senin eserine takılabilsin! Bugün. uyuşukluğa. cılız bir çocuk gibi bir köşeye çekilerek miskin miskin ağlayan aciz ruhlulara da –sadaka kabilinden. sanatkâr olabiliriz. bugünün edebiyatında. Bunu yapabiliyorsa şairdir. heyecandır. Bedbaht mısın?. sanat o halde bulunmalıdır ki evvelden beri hepimizin ağzında gevelenen “heyecan-ı bediî” tabiri ile “Yarabbî şeker!” deyip kalmamalıdır.şöylece ya bakıyor veya bakmaya bile lüzum görmüyor. bir heyecan istiyor. ne güzel!” demekle.. uzun saçlı. bir derin şiirin karşısında artık yalnız bir “Oh.

hayata koşan. İşte bence bugünkü neslin edebiyat. “Murada ereceksin yarın sen tek başına. fikirleri cansız ve ahengi heyecansız değildir. o. hareket ve heyecan ile zevk alan bütün Türk gençliği arasında. bazı kendi kabuğu içine çekilmiş kaplumbağalar gibi düşünen kimselerden mâadâ.. Onun için.. varsın “Önünü kesmek için zincirini koparsın “Dokuz yıl artığınla beslediğin köpekler” Diye bir gürz indirmiyor mu idi?. şaşkın ve ürkektir. Efendim. “Onlarsa yarı yoldan geriye dönecekler.. o halde çık Himalaya Dağı’na orada kendi kendine şiirlerini inşâd et!. Öyle kuvvetli bir fırtına ki sizin benliğiniz. Yine bu sebepledir ki bana “ romantizm” pek safdil veya müraî gelir. Geçen gün bir şiirinde ne diyordu?.. pek çok.” Ve sonra muarızlarının kafalarına: “…………………………. kendisinden emin olarak sazını erkekçe çalıyor… Öyle ki bazen sarını bir “gürz” gibi de vuruyor. Sen şöyle anlarsın ben de böyle!. İşte “Faruk Nafiz” bugün canlı yazan. senin mız mız ağlamana veya kendin bile tayin edemediğin duman dolu. sanat. karanlık buhranlarına (Filan sanat mektebinin şah eseri böyle olmak lazım gelirmiş!) diyerek aptalca el şakırdatamayız.. Yukarıdaki çeşnileri sırasına göre karıştır. canlı renk. gür sesli. haşin bulurum… O halde ne lazımdır?.. “Faruk Nafiz” bugün Türk ammesinin kıymetli şairidir. bütün bunlar hep birer çeşnidir. herkes arasında.. bir veremlinin son nefesi gibi “pof” diye sönen bir saniha titremesi benliğimizi ürpertemiyor. bize bugün sanatta “hayatiyet” lazımdır.. kendi kendine mırıldanır.. Ruhunun öyle bir dalgalanışı var ki bunu bir resim sanırken bir fırtına olduğunu görürsünüz. “Realizm”i de bazen pek kaba.722 eyleme “ Ben şairim!” diyorsun. kılıç gibi keskin mısralı bir şairdir. Aramızda kaldığın taktirde biz. pek çoktur. durgun ve hatta baygındır. gürbüz duygulu. vah!” dan ibaret kalıyor.. “Faruz Nafiz”in şiirini beğenenler çok. ifadesi cılız. canlı fikir arıyoruz. o kadar ki zavallı hiçbir duygusunun muin adını söyleyemez. sarsar… Ne yapalım. Canlı söz. hayatı bırakıp. “empresyonizm” dalgın.. . işimiz bir “vah. “sembolizm” çekingen. Çünkü onun duyguları mız mız. evet. Bu adeta bir rengi verebilmek için ressamın birçok renkleri karıştırması gibi bir maharet oyunudur.!. şiir hakkında düşüncesi esasen budur. şiirlerinde “hayatiyet” bulunan.

Evvelce aruz ile yazdığı şu kıtaya bakınız: “Zülfünün yay gibi kuvvetli.. “Çoban Çeşmesi” asıl “Faruk Nafiz”in tam şahsiyetini gösteren en kuvvetli şiirlerini toplamış değildir. isterseniz. Yazacak mı idim?.. aşkın bu şiddetini. bir macera arkasında koşuyor… Dimağınızı şiirin canlılığı sürükleyip götürüyor… İşte “Faruk Nafiz”in şiirde ve şiirin en esaslı cephesi olan aşkta şahsiyeti budur. “Yoksa ben de bunu yazdım mı?.bir okuyuşta ezberlemişimdir ki adeta onların altında kendi imzamı görmek istemişimdir. Çünkü şairin bu eseri. Evet. “Çoban Çeşmesi” şairinden çok daha yüksek. Ben kendimi bu hükümden dışarı çıkarmakla mağrurum. Duygu sakin değil. yarın o. Bugünkü “Faruk”. benim kadar müdâfaa edemez. Hayal. . göğsü dolgun. kendini çok iyi görmüştür. Allah sıhhatini bozmasın. kemalinin son haddini göstermiyor. dal gibi bir tazecik değildir! “Faruk Nafiz” aşkı fırtınalı duyar. şahsiyet içinde eriyen bir gıpta deyiniz. beti benzi hayat ve gençlik saçan. heyecan var. “Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine “Seni aşkım canavarlar gibi takip edecek.” diye düşünmüşümdür! Buna siz. bu gergin ve keskin duygudur. dermansız.. dalgalanan hayal. “Hayat”ta bugüne kadar çıkan şiirlerine bir bakıma yetişir. “Faruk Nafiz”in şiirlerinde öylelerini okumuş ve –şiirdeki fevkalade hayatiyet dolayısıyla. yoksa sapsarı yüzlü. kendi için doğru söylemiş. Bir şairin. bu coşkunluğunu bugüne kadar hangi şair söylemişti?. kuvvetli.. aslan gibi bir kızdır. koşan. bu kıtadır… Bu koşan.. çelik tellerine Takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek. Öyle ki bu duygunun her ihtizâzında bir kılıç tınneti duymaktayız… Bu bakıma göre. Herhalde sanat için hodgâm değilim. Belki şair. vücudu tekamül etmiş.723 “Faruk Nafiz”in ilham perisi. diyorum.. bu hükmünün doğruluğu anlaşılır ve ben şimdi “Çoban Çeşmesi” için böyle bir hüküm verirken edebiyat. şiir namına iftihar ile soyunuyorum. Bu kıtaya neden bileğimizi kaptırıyoruz?. Levha âtıl değil.” Rica ederim. gezen ve tagannî ederken nefsi tıkanmayan. şüphesiz tek başına murada erecektir. Ben güzel bir şiiri öyle candan severim ki adeta benimserim. Çünkü: Bakınız. her gün daha canlı her gün daha tannân yazıyor. hep hareket. daha dolgun ve coşkûndur. Şair... o şiirini benim kadar sevemez. başka bir şair hakkında tenkit yürütmesi doğru değildir derler.

her bir eşik taşında “Uyuşmuş nice yurtsuz sefiller. “Dinç atları sulayan mermer yalaklar gibi” Diyerek bize yepyeni bir tablo. ıstırabın kendisin” bundan sonra şair “Bir sayfa açsam ağlarsın” ser-levhası altında kendi benliğine. Bu şiirin: . Ancak bunun böyle devam etmesine. şimdi bir mezarlığım. bugün olduğu gibi her şiirinde yeni bir hamle göstermesine ve dimağının daima zenginleşmesi için yalnız Allah’ın verdiği kabiliyetle kanaat etmemesine lüzum vardır. hakkın var. böyle şâmil ve böyle harap edici bir tarzda ruhun. sorarım. ben de şair değilsem?” Sonra (Yıl Başında” şiirinde biz gösteren şu hayat levhasına bakınız: “Gece. derbederler… “Onlar ki gün doğmadan soğukta seyrederler “Yolun çukurlarında suların donduğunu…” “Oğluma” unvânlı şiirinde başka bir orijinalite parlıyor. “Evvelden bir mezardım. başlı başınadır diye haykırmaktan kendimi alamıyorum. Bir bunu temennî etmekteyim. bütün varlığıyla hayran kalan bir kari sıfatıyla bütün düşüncelerimi yazıyorum: “Faruk Nafiz” bugün yazmakta olan gençlerin içinde en ümit verici ve yarın Türk şiirinde en şaşalı varlıktır. kendisi de az çok şiir yazmış bir meslektaş sıfatıyla değil fakat “Faruk Nafiz” için yüksek sanatı karşısında garazsız. ziyaretinden dönerken yıl başında. yenidir. “Rastladım her sokakta. bir tasvir yaparken “pek çokları” diye murat ettiği Türk köylüsünü ne doğru görüyor: “Sen ki ey çulsuz gezen. doğru bir iddian var: “Kime derler. neticeden eminim. kalbin. kendi içine dönüyor ve hicranları için diyor ki: “Ben ki bugün her aşka yas tutan bir varlığım. bugünkü Türk şiirinde bu. Evet.” Ben yirmi senelik neşriyat arasında aşkın yesini böyle geniş. ilhâmını nasıl muhtelif hayat safhalarından alan şair “Kahpe” hakkında: “Her yolcuya açıktır vücudumun her yanı.724 İşte ben şimdi. ivazsız heyecan duyan. Azizim Faruk. heyecan hazinesinin tükenmemesine. hayalin içinde uyandıran şiir görmedim. Şimdi “Çoban Çeşmesi”nin şöylece sayfalarını çevirelim: “Muztaribler” ünvânı altında içtimaî bir heyecan duyan.

. “Ne seni yeryüzüne getirecek bir anne”.” Biraz aşağıda: “Yoksulluğun yüzerek sonsuz denizlerinde “Gördüğün her kıtaya uzaktan diş bilersin” Daha sonra: “Sürgün gibi gezersin kendi Anadolu’nu. tabiî genç idealci bir ruh. Hele: “Bulutları delsen de yükselen dik başınla Sonunda bir dişiye mâl edersin varını. “Bu gömdüğüm cenaze benim muhabbetimdi. sarışın bir yetimdi. “Şeytan”..” Diyerek erkek aczini ne toplu ve kat’î gösteriyor. O. “Leke derler alnında güneş karaltısına. saz benizli: “Taş kesildi yüreğim mezarının başında. ortada ne sen varsın. kitabın en dikkati câlib şiiridir.” Mısralarıyla şair bugünkü içtimaî teşkilâta. sarış. “Dünden beri gençliğim. oğlum. sermayenin burjuva mürailiğinin haksız hükümlerine karşı ihtilalci bir ruh ile coşuyor. “Veda etti hayata doymadan üç yaşında. “Bu küçük bir çocuktur. “Son Aşık” bana “Maupassant”ın aynı ruhta bir hikâyesini hatırlattı. “Bu tali’siz mezarı benim damarlarımdır . Niçin? diye köpürmekte haklıdır. “Saz benizli bir öksüz. İlk okuduğum gün dedim ki: İşte bir yeni ruh. “Çoban Çeşmesi”nin en ince şiiri ise bence “Annesiz Ölü”dür: “Dün bir cenaze gördüm bağrıma gizli gizli. zaten coşkun bir ruh sahibi olmasaydı böyle şair olmazdı. Zaten “Faruk Nafiz”de vakit vakit bir ihtilâl uğultusu var. işte bir kuvvetli varlık!. kalbim yarımdır. elbet umumî harpten sonra cihanı sarsalayan “say”ın isyan sayhalarına kayıtsız kalamaz. Ben Faruk’u bu şiirle tanıdım.725 “Biliyorsun ki. Diye başlangıcı bile derhal şairin bambaşka bir görüşle mümtaz olduğunu meydana çıkarıyor. “Çalışkan ellerine bakanlar kirli derler.

bilseler ki “Ne elâ göz. sanırım ki. “ölüşün” kelimesi aslında “gülüşün”dür. bu gönül kendine dert arıyor!” Mısralarıyla ne güzel işlenmiş. “Ocak Başında” uzunluğu kadar ehemmiyetli bir mevzu ile kıymetlenmemiş. tesadüftür. “Orkestra Dinlerken” ve “Han Duvarları” gibi çok nefis parçalar var. ağır bir şey kaldırmak üzere kuvvetini teksîf etmiş bir elin birden hafif bir şey kaldırmasıyla hasıl olan boşluğu duyuyor. ne rakîk bir hüzün! Bu. Çok kuvvetli başlayış. (Faruz Nafiz) daha bazı şiirlerinde gördüğüm bu halden kurtulsa çok iyi olacak. “Her güzel göğsüne bir çiçek taktı. soldun. sonra ara yerde yine kuvvetli ve belki daha şerîr mısralar ve sonunda bir zaaf! İşte bence şimdilik bazı yazıları için (Faruk Nafiz)e edilecek itiraz ancak budur. bunda mutlak bir tertip hatası var. ne yeşil. bir tamamlama zorakiliği hissolunur. Ben aşkın bu derin hüznünü bir de (Kemalettin Kamu)nun kitâbesinde duymuştum. Şiirin bundan sonraki kısmı nispeten çok zayıftır. Hele “Gönül” şiirinde: “Her güzel bağından bir gül seçerdi. Eskiler böyle şeylere “tevârüt ” derlerdi. okuyor da nihayet o bizi ürpertmesini beklediğimiz sırrın pek basit olduğunu görünce. ancak bu şiirin: “Ruhumda yer bulunmaz kadın hicranı varken “Dudaklarımdan geçse bu sevinçsiz ölüşün “En uzun ömrü bile bir bahar sürmez. Bunlardan sonra kitapta: “Güzel demeyen”.” Mısraları hatıramda bir gül demeti kokusuyla uyandı. bir . (bir asırlık sergüzeşt) okuyacağım diye bütün bir tecessüsle kıtaları okuyor. bence Faruk’un mahalline sarf edilememiş.726 “Asabî dallarıyla kucaklayan sarmaşık. “Kendim İçin” şiiri: “Kalbimi bari onlar duysalar. bir inilti. ey gönül?” Mısralarını okurken “Seyfi”nin: “Dağılıp gönlümün gül bahçesine. “Sen Nerdesin?”. “Bundan mı sarardın. ne lacivert arıyor! “Ah. bir emeğidir.” Yarabbi. Çünkü başka türlü mana çıkmaz. Tabi bu hal. İnsan. bu gönül. Kitabın (Saz Şairleri) kısmında biraz “Orhan Seyfi” çeşnisi duyar gibi oldum. Bu da. üslubundan silkip atmak kabiliyetini pek fazla haizdir. düşün!” Parçasında. “Melek”. Bunu ise tabiatıyla şair. Bir doldurma gayreti.

727 “Faruk Nafiz”i. sanatkara karşı hayran bir arkadaş sıfatıyla tebrik ederken küçük bir iki sözüm vardır ki o da bazen lüzumsuz galatından kendini koruması. coşkun bir genç şairin kitabı hakkında halâ hiçbir tahlil yazmamalarına doğrusu acınmaktan kendimi anlamıyorum. 16. lisan meselelerinde asla dikkatsiz bulunmaması ne şiirlerini kuvvetli yerlerinde keserek tekrarlar veya zâitlerle zayıf düşürmesidir. ümit ile göğsü dolarak “yaşa!” diye haykıracağı gelecek kadar kuvvetli. Ankara 19 Haziran 1927 Enis Behiç HAYAT. 2. nr. 31. pek seyrek olsa bile şive. Sonra asıl “münekkit” olarak tanınmış bazı arkadaşların. 17. “Faruk Nafiz” gibi. 18 . bu işte benden ziyade salâhiyetdar olmamalarına rağmen. kendisinden biraz daha eski fakat ruhunun bütün samimiyetiyle sanata. c. s. hemen her eserini okurken insanın Türk şiiri namına ibtihâc duyacağı. 30 Haziran 1927.

_________ Bir zalim sevgilinin hasreti içerimde Kışın beyaz kuşları yaşlı kirpiklerimde . Hayatım baştan başa bir sisle örtülüdür: Bilmiyorum doğrusu hangi yoldan gideyim? Ne yorucu bir çöldür hayatın yalçın yolu Gelecek mi acaba beklediğim saadet? Niçin gönlüm bu kadar ince hisli. oynuyorlar Heyhat! Ben aleme küskünüm! Artık hicrandan başka Ne bir yar Ne bir sırdaş isterim. Bakın size birkaç numune: Benim bütün hislerim kalbinde gömülüdür. _________ Gönül hasta kuş gibi __________ Her akşam odamda ben gölgelerim ve lambam Beraber ağlaşırız.728 “HAYAT” TAKİ HAYAT DÜŞMANI ŞİİRLER Geçen gün “Hayat”ın eski nüshalarını gözden geçirdim. Hasret öyle üzücü. Fakat mümkün değil ki Sade ben miyim acep böyle hayattan bıkan. dünya öyle sefil ki Öleceğim besbelli (saadet) diye diye… ________ Karanlık gönlümün mor gölgeleri Avare bulutlar ruhum musunuz? _________ Etrafımda gülüyorlar. duygulu Belli mes’ut olmaya etmemişim hiç niyet… Yaşamak istiyorum. “Şiirlerden çoğunda garip bir kardeş benzeyişi var.

Biz yalnız tipik birkaç numune aldık. her akşam odanızda gölgeleriniz ve lambanızla ağlaşmanızdan. Bunları aşk mektuplarında bol bol yazabilirsiniz. hiç olmazsa. bir mısra olsun yazmıştır! Onun için bu mevzular artık sakıza benzedi: Çiğneye çiğneye bir türlü bitmiyor. Hiç şüphesiz ki herkes hayatı istediği gibi telakkide serbesttir. günde kaç dilim kavun yediğiniz. “enitim” duygularınız sizin içinize ait sırlar. Fakat: “Benim bütün hislerim kalbimde gömülüdür” diye inleyen. İşte iki ayrı şairden birer mısra: 1-Ben aleme küskünüm! 2-Gönlüm ezelden beri bütün dünyaya küskün! Peki anladık: Aleme ve dünyaya küskünsünüz! Pekala efendim ama bundan bize ne? Bunlar sizin hususî. gölgelerim ve lambam beraber ağlaşırız. Dikkat ettiniz mi? İnsan bunları okurken kendisini bir emrâz-ı asabiye sanatoryumunun pesimistler koğuşunda sanıyor da hala yaşamaya nasıl tahammül ettiğine şaşıyor ve intihar edenler alkışlayacağı geliyor. Artık bunlara bir şair ancak çok orijinal bir şekil verebileceğine kani olduğu zaman temas etmeli. “Gönlüm ezelden beri bütün dünyaya küskün” diye somurtan şairlere sorsak: Hislerinizin kalbinizde gömülü olmasından. Yoksa şiir yazmak geviş getirmek derekesine iner.. Bu ne alîl ne çelimsiz.729 __________ Her mısraın ümitsiz günlerimin bestesi Gönlüm ezelden beri bütün dünyaya küskün! Bu misalleri sütunlarla çoğaltmak mümkündür. “Her akşam odamda ben. öksürüklü mevzular üzerinde siz de bilirsiniz ki hemen herkes ömründe. kaç kitap okuduğunuz bizi ne kadar alâkadar ederse bütün ağlaşmalarınız. kavunun lezzetini. uyumak ve okumak hakkında şiirler yazsanız yıkanmanın zevkini. yaşlı. uykunun rahatlığını. ne bezgin bir ruh mahsûlü! Hepsinde bir “fikr-i sâbit” var: Marîz bir hayat düşmanlığı.” diye hıçkıran. Hatta yıkanmak. hicranlarınız da o derece lâkayt bırakır. Sizin ayda kaç defa hamama gittiğiniz. bütün dünya ezelden beri küskün olmanızdan bize ne?. küskünlükleriniz. kavun yemek. okumanın kaidesini şiir halinde ifade edebilseniz herhalde daha orijinal mevzulara temas etmiş olmak itibariyle belki daha cazip olabilirsiniz! Halbuki bu hıçkırıklı. Biz kariler bu derece mütecessis insanlar değiliz. .. kaç saat uyuduğunuz.

Kendi içinize çevrilmiş gözlerinizi muhitinize. ahtapot olun! Hayatım baştan bir sisle örtülüdür Bilmiyorum doğrusu hangi yoldan gideyim? Bu iki mısra bize gençliğimizin halet-i ruhiyesini gösteriyor: Gayesizlik ve idealsizlik! Bizde gençlik. Hayır. ona doyurucu gayeler ve idealler aşılamak!. “kara sevda” mahiyetini alıyor. ekseriyeti itibariyle. Onların dilinde aşk. Aynı şair: Geleceğimi acaba beklediğim saadet? Belli mes’ut olmaya istememişim hiç niyet. Bizim şairler onu. ekseriyet üzere.730 Nasıl ki bizi nasırların ağrısından. aziz şairler. İşte terbiye sistemimizin en büyük noksanı ve en mühim hedefi: Gençliği içtimaileştirmek. diye!.. Bizde şair mihveri etrafında dönen bir topaçtır. Nasıl ki artık “kaside” dinlemeye tahammül edemiyorsak bu tarz ferdî şiirlerden de gına getirdik. Aşk insanı yükseltir. Yeni doğmuş bir kedi yavrusu gibi yalnız kendisi miyavlıyor: Muhitine karşı gözleri yumulu. Aşk insanı böyle berbat etmez. Öleceğim besbelli (saadet) diye. anormal.. Bu şiirlerde insan (aşk)tan adeta ürküyor.. içtimaî hayata lakayttır ve şaşmıştır hangi yoldan gitsin!. ** . temizler. İnceltir ve yaratıcı yapar. bademciklerinizin şişmesinden veya basurunuzun vecalarından haberdar etmeye lüzum görmüyorsanız vücut ve ruhunuzun sair haz ve elemlerine ait tafsilattan da affedin! Şair içtimaî bir mahlûktur. en asil bir ruh yaşayışıdır. Ferdîyetçilik iflas etmiştir. Ferdiyetinizin çerçevesini kırın artık. “Saadet” tayyâre piyangosu yahut bir miras haberi midir ki “Acaba beklediğim saadet gelecek mi?” diye bir sual varit olabilsin? İnsan “niyet” etmekle mes’ut olabilir mi? Saadet namaz ve oruç cinsinden bir şey mi? Yoksa şair umulmaz bir hastalığa mı tutulmuştur da “Öleceğim besbelli (saadet) diye. Aşk en tabiî. istikameti “içtimailik” tir. Asrî cemiyetin damgası. Daha henüz kanlı. canlı bir aşk şiiri bile okuyamadık. cemiyete açın. diye” diyor? “Saadet” kelimesinden ne kastediyor? Bunu şair bize izah etmelidir ki derdini anlayalım ve : “Sade ben miyim acaba böyle hayattan bıkan?” diye sorduğu suale cevap verebilelim.. marazî ve düşkün bir şekle sokuyorlar. biz sizin talanınızın böyle “çorak bir çölde akıp gitmesine” razı değiliz. diyor.. Tesbih böceği olmaktan kurtulun.. Şiir içtimaî bir eserdir.

Fakat darılmaca yok ha! Yüz okumak bir yazmak Yüz yazmak bir neşretmek! Dedik a: Darılmak yok! Hayatı seven tok sözlü bir kariniz. maalesef. başlıca bir kültür meselesidir. onun için orijinal mevzular alıp yeni terkipler yapamıyor. 18 Ağustos 1927. c. Bu sebeptendir ki bütün yaratma kabiliyeti kendi dertlerine inhisâr ediyor. 8. büyük bir ekseriyetinde mefkûddur. 2.731 Niçin bizde içtimaî şair yetişmiyor? Çünkü şiir sadece “ilham” ve “talan” meselesi değil. Ve bu “kültür” denilen nesne bizim şairlerimizin. nr. HAYAT. 38. cemiyeti tahlil edemiyor. s. . Onun için muhitine nüfûz edemiyor. Çünkü insan kendi diş ve baş ağrısını başkalarının ağrılarından daha iyi anlatabilir! Biz şairlerimize “naçizâne” bir tavsiyede bulunmak istiyoruz.

732 ENİS BEHİÇ’İN MİRAS’I Çatalca’dan gelen top seslerini duymuş onlar bilirler: Anî ve serî olduğu için acısının ibret ve intibahı birdenbire duyulamayan Balkan hezimetinde İstanbul. çehreleri. kendisinin tâ göğsüne vuran felâketin yanı başında sadece duakâr bir vaziyette idi. Fakat o. Gururum kırılmış. Gururûm kırılmış hâyalim harâp… Bunda benim başımın içinde bir fırtına cezr ve mediyle çalkalandı. muhatabın bu dereceyi daha iyi anlayabilmesi de o muhit ve nesil için de yaşamış olmasıyla mümkündür. insanlar ve eserler vardır ki tesirleri mazbût ve mûin kıymetlerinden daha kuvvetli olmuştur. aczinden müteessir. öyle ağzı kilitli. tâ Meşrutiyet’in bidâyetlerinde. gururu kırık ve hayali harap” bir eda ile meftûr görmeye başladım. bir gün “Genç Kalemler” mecmuasında “Turan”dan gönderilmiş bir uzun manzume gördük. O günlerde bir sabah. Eğer doğrudan doğruya Türklük mefkûresine temas etseydi biraz anlaşılabilirdi. sâmiin ve kariin. Bu kuvvet. tüten İstanbul ufuklarını hep öyle “rengin emellerle neşve-i hîz olan şebabı nekbete düşmüş”. “Şehbâl” mecmuasını açtım ve “Enis Behiç” imzasını taşıyan bir manzume içinde şu beyiti gördüm: İlahî yoruldum bu diz çökmeden. muhitte ve nesilde mevcut bir his ve temâyülü mas ve ifade edebilmek derecesiyle mütenâsiptir. Selanik’te. . ruhlarımızda garip bir kımıldama yaptı. şaşkın. Manzumeyi okudum. *** Bazı insanlar vardır ki eserleriyle yaşarlar. aykırı bir temas bile. şaşkınlığından sadece dua-kâr vaziyette fakat “diz çökmeden de yorulmuş. Sokaklarda söyleniyordum: Ne rengin emellerde hep neşve-i hîz Olurken şebâbım bu nekbet neden? İlahî! Yoruldum bu diz çökmeden. mağazaları. bir kelime ile. bina cephelerini. teesüründen aciz. yine okudum. Bundan bir şey anlaşılmadı. kalplerde bir akis yapmaktan da hali kalmadı. fakat bilvâsıta. hayâlim harâp… Sonra dükkanları.

tesiriyle yaşamış ve yaşayan bir adamdır. fakat olmaya. Dünyada nâdir insanlara. fışkırınca bulabileceği yollardan birini gösteren bu olgun nidâ Ahmet Hikmet’in bütün eserlerinden ve bizzat kendisinden daha müesser ve daha kudretlidir. şuura çıkmamış dileklerini taazzî ettiriyor. sade okuyuş beni bir türlü tatmin etmiyordu. henüz ifade edilmemiş. onun o (Pierre Loti) günündeki şedîd. Merhûmu orada. çünkü doğmuş bir cereyanın perişan serpintilerini. İstanbul’un ibretli ıstırâbı. Aynı zamanda o Pierre Loti günü Süleyman Nazif’in okuyuşu. Türk tarihine girecek yeni devir güneşinin tahmîl ve talep ettiği tahammül ve ferâgat iştiyaki. konferans salonunun o günkü hali hakkında tasvirler yapıp İstanbul’un ve Türkiye’nin o (an)ını canlandırmaya . “Altun Ordu” merhalesinde görüldü.“emanet” etmişti. duyulmaya başlayan dağınık hisleri hulâsa edip yaşatıyordu. nutkunu “tahsiline hassaten itinâ” olunmak üzere bana –kendi tabiriyle. tanınmakla anlaşılabilecek bir “varlık”tır. tarihî müessiriyeti nasip olmuştur. Bitirdikten sonra. O günkü Nazif sade duyulmakla değil. gah husûsî içtimalarda gah kendi talebeme kaç kereler okudum. Ruhlarımızda avare akıntılarla dolaşıp bulanan bir kaynağı birdenbire köpürten ve ona. o nutukta Süleyman Nazif’in ruhu ve dudaklarıyla hulâsa ve ifade edildi. dinleyenlerin vaziyetleri. ertesi gün “Tasvir-i Efkar”da neşredileceği için. müstesnâ. ben tamamını elde edebilmiştim.733 Sonraları bu manzumeyi yazmış olan Ziya Gökalp merhumun bütün hayatı “Tesir Mecmuası” oldu. O ne inşi’âl. İstanbul Darülfünunun konferans salonu içinde o gün dinlemiş olanlar bunu unutamayacak ve nesilden nesle bu tesiri yadigâr etmekten kendilerini men edemeyecek sûrette bilirler. Mefkûrenin bir hamlesi. o ne sehhâr nidâ idi. duyduğunu hitap eden bu. Yine günün birinde Tanîn’de Ahmet Hikmet Bey merhumun “Altun Ordu”sunu gördük. neslin başını tutuşturan mefkûre sancıları. o ne sihir. Süleyman Nazif merhumun sanat namına yaşayacak eserlerini tetkik ettikten sonra kolayca karar verilir ki o. asarıyla değil. bilhassa görülmekle. Ondan sonra bu nutku İstanbul’da ve Anadolu’da. Bu münâsebetle sansür onun en canlı yerlerini tay ettiği halde. devre. Fakat okuyuş. feyz ve kudret doğurabilecek cesim bir serdengeçtiliğin maşerî şuuru… İstanbul içinde o gün.

Balkan hezimetlerinin ruhlardaki acılarını sanat nidâsıyla devrine duyurmuştu. o kısımlar hakkındaki ihtîsaslarını ve takdirlerini söyleyeceklerdir. Bunun için. Başta Nazif merhum olmak üzere o zamanın büyük geçinen bütün edibbâsı ayrıca. Herhalde ben görmedim. bize yine bir sanat mirası bırakabilirdi. ufak tefek espiri latifeleri yapmaya değmediğini zannettiğime göre benim o kısım hakkındaki alâkasızlığım. Onun Şehbâl de çıktığı gün sanat ve nazma şu veya bu sûretle alâka besleyen herkes onu okuyor. Esasen beni fantezi nazmı hiç alâkadar etmez. hayat ve ruhunun. Ne demek istediğim elbette anlaşılmıştır. Onun doğduğu muhit ve tesirin içinde yaşamış olduğum için bu şiiri daima sayıkladım. O zamanki vatanın hakiki mersiyesi de o oldu. ben bu (Miras)ın hulâsa ve terennüm ettiği devreyi yaşadığım için onun hakiki kıymetini tınnetle yapacak ve canlandıracak eski akislerin çınlamasını istiyor ve bunun için ben “Vatan Mersiyesi” üzerinde kalıyorum. Onun o “Vatan Mersiyesi” de. o(an)ı onun kadar kudret ve sadakatle tercüme eden ve yaşatan bir eser daha yoktur. bütün nesli düşündüğü için her . Enis Behiç’in İstanbul’da ilk çıkan şiiri o idi. elbette yalnız kendime ait bir görüş diye telâkki edilmelidir. bir devir içinde bulduran merhalelerden biri bildim.734 çalışıyordum. *** Ben kendi mirasıma bu kadar merbût olduktan ve onu ayırdıktan sonra kitabın diğer kısımları üzerinde aynı hararetle dolaşmazsam beni bunda kendisi ve herkes mazûr görmelidir. (Balkan) geçidinde nesle ve bana yadigâr ettiği (Miras)ı arasın. Enis Behiç başka bir şey yazmasaydı. bu acıları ondan ziyade kuvvetle toplayıp bize fırlatan. onu heceliyordu. münekkitler. onun kitabı çıkınca onun. bütün şiirle o. Sanat. Çünkü o nutuk ve Süleyman Nazif tarihin o(an)ı içinde fırlayıp görülmüş yaşanmış füsun ve ateşini ruhlara “müteazzî bir iman” halinde dağıtmış bir “varlık”tı… *** Enis Behiç’e avdet ediyorum. müttefiken heyecan ile onu tebrik ediyorlardı. Muhakkak ki o eserlerini yazarken sade beni ve benim gibileri değil. onu daima bizim kendimize.

Enis Behiç. fakat hususi hayatı bu kabiliyetleri taksîm etmiştir. “ıstırâp” çırpınmıyor. bir an için bir fırtına rüzgarı bulandırırsa sanat cereyanı bir Enis Behiç konağı daha görecektir.2 . şahsî kabiliyetleriyle umûmun cemiyetin malı olarak doğmuş. nr. 15.735 sınıfın bulabileceği şeyler veriyor ve bu suretle fakir şiir geçidinde “Miras”ı ile bir güzel vaha kuruyor. 22 Eylül 1927. Türkçülük mefkûresinin şeklî tarafı bizden hazlarımızın miyârını ören alışılmış ameller hilâfına fedakârlık istedi ve bunun için bidayette hece vezni de birçok kurban verdi. 16 . Kitabın umumî heyeti hakkında benim iki hükmüm vardır. Bu akışı bir gün. 43. s. Diğeri: sayfaların ve satırların içinde. c. biri: Enis Behiç Beyin aruz vezni ile yazdığı şeyler daha kuvvetlidir. Hâlbuki Balkan acılarına yakından temas edince bize “Vatan Mersiye”si ile bir devir yaşatabilen o hassasiyet bir kuvvetli ıstırap akınıyla daha ne kadar kuvvetli şeyler ibdâ edebilir. benim için “Vatan Mersiyesi”nin “Enis Behiç”i kâfidir ve bu Enis Behiç’i benim unutmama imkân yoktur: mefkûre sanatının yolunda Balkan konağı olan Enis Behiç… Safvet Örfî HAYAT. Enis Behiç’in hususi hayatı herkese nasip olmayan bir asudelik ve nezâhat içinde geçmiştir. bir şiir akışıdır. Fakat yukarıda da söyledim. Onun doğrudan doğruya hayatı. ihtiraslarımızı hiddet kudretinin burcuna çıkaran en cesîm âmil.

marazî aşk şiirlerini beğenmiyor. aleyhinde –ve bilhassa aleyhinde –hayli dedikodulara sebep olduktan sonra bu “Hayatı Seven Tok Sözlü Kari”den. Edebiyat ve sanat sahasında adımızı gizlemeye bir sebep tasavvur edemiyorum. karilerimin. Bu kanâat her zaman müdafaa edilebilmek kuvvetini de haizdir. usandık. Kanaatimce itirazların en kuvvetlisi. Ben bu makalemde -dostlarımın.kendi mülâhazalarımı arz edeceğim: “Tok Sözlü Kari” aşağı yukarı şöyle söylüyor: -Genç şairler mütemâdiyen bedbinâne aşk şiirleri yazıyorlar. gözlerini muhitlerine. Sizdeki bu inhisârcı zihniyete teessüf ederiz. hatta bizzat münakaşaya karışan gençlerden bir kısmının da esrarı üzerine. Onlar da: “Evet doğru! Tahassüslerimiz hastalıklıdır ama kabahat bizde değil!” diyorlar. Şiirlerimiz cılızsa bizim kabahatimiz ne? Elimizden bu kadar geliyor! Tok Sözlü Kari: Bugünkü gençlerin bedbinâne. kendi asıl imzâsıyla “müddeâ”sını müdafaa etmesini isteriz. yazı sahibinin imzasını saklamasına dair olandır. Şiir içtimaî bir eserdir.736 EDEBİYAT ÂLEMİNDE TAZELENEN MESELE “Hayat”ın otuz sekizinci sayısında “Hayat’taki Hayat Düşmanı Şiirler” serlevhalı ve “Hayatı Seven Tok Sözlü Kari” imzâlı bir yazı çıkmıştı. Bu itibarla sahibinin adını saklamasına hiç hâcet yoktu diyemeyeceğim. Çünkü bu imza saklanışı dolayısıyla o yazı şuna buna ve bu miyânda bana da isnât edildi. Lehinde. aleyhinde hayli sözler söylendi. cemiyete açmalı!” Buna itiraz edenler de yine aşağı yukarı böyle cevap veriyorlar: -Gençleri hırpalamaya ne hakkınız var? Şair duyduğu elemi yazandır. Asrî cemiyetin damgası ve istikâmeti “içtimaîlik”tir. Biz bunlardan bıktık. “Hayat’taki Hayat Düşmanı Şiirler” serlevhası altındaki sözler bir kanaati ifade ediyor. Ferdiyetçilik iflâs etmiştir. Bu yazının lehinde. Demek iki taraf bir noktada birleşiyor: -Bugünkü şiirler. talebemin. Şair içtimaî bir mahluktur. Şairler ferdiyetlerinin çerçevelerini kırmalı. Şuraya bir cümle daha ilâve edilebilir: -O halde ortada mesele yoktur! . aşk manzumelerine inhisâr ediyor ve bunlar pek cılızdır.

meselâ “Makber” tarzında yüksek şiirleri ferdî sanmak ve hiçe saymak manasına gelmez. bu devre ile beraber edebiyatların “yerli deha”dan. Meselâ Hâfız’a. Bu “halka mahsus nüsg”.. Başta “Homer” olmak üzere bütün Yunan şairleri ilhâmlarını halk mitolojisinden alıyordu. Yunan edebiyatının bir “İskenderiye” şubesi vardır ki içinde gayet üstât adamlar yetişmekle beraber heyet-i umumiyesi itibariyle kurudur. heyecansız bir muhit içinde yaşıyorlardı. Öyle bir halk tabakası ki zengin muhayyilesi dünyanın en muhteşem bir “mitoloji”sini yaratmıştı. Geçen hafta intişar eden “Romantizm” unvânlı makalemizde de arz ettiğimiz üzere “Bir milletin kendisini edebiyatta bulması” demek olan “romantik devre”yi seciyelendiren esas. Onların . Dünyanın en büyük “lirik”leri kendi heyecanlarını ifâde etmişlerdir. Ma-hezâ “Makber” ayârında şiirlerin kıymetleri de şairlerin gözlerini muhitlerine. ve bir zihin beldesiydi. Alfred de Musset’e nasıl iflâs etmiş nazarıyla bakabiliriz. gerekse muarızlarının yazılarında itiraz edilecek cihetlerde göze pek bariz çarpıyor.737 Hayır vardır.hararet ve heyecanından mahrûmdur. “halk membaları”ndan ilhâm almaya başlamalarıdır. bütün hayalleri ve bütün hassaları da dahil olduğu halde bir devrin malıdır. fakat aşka ve alelumûm derûnî tahassüslere dair manzumelere “ferdî şiirler” namını vererek “Ferdîyetçilik iflas etmiştir” neticesine vâsıl olmak doğru olmasa gerektir. Fuzûlî’ye. Bir mütefekkir bu kuruluğun. şairlerin vicdânında öyle yerleşiyor. bu hararet ve heyecandan mahrûmiyetin sebebini “İskenderiye” beldesinin vaziyetinde buluyor: Eski Yunanistan’da bir halk tabakası vardı. Bu alışa o Garp mütefekkiri “Seve populaire halka mahsus nüsg” namını veriyor. hatta cümleleriyle. bir hararet nazara çarpıyordu. Ve bunlardan her birisi ve hele Byron “individualiste” davranmakla cemiyetin birer mevlidi ve “içtimaî” birer hadise olmaktan uzak mı kalmışlardır? Bunu iddia etmek bize “bilâ-istisnâ her adam ve bu miyânda dahiler birer içtimaî mahsûldür” kanaati veren “Determinisme social içtimaî muiniyet”i red ve inkâr etmek demektir. kelimeleriyle. Ve gerek “Tok Sözlü Kari”nin. İskenderiye ise bir ticaret eserlerinde görülen kuruluk bundan mütevellitti. Lord Byron’a. Şiir içtimaî bir eserdir” diyor ki bu doğrudur. cemiyetlerine çevirmelerine mani olmamalıdır ve olamaz da!. Kendisinden evvelki devirlerin –eski Yunan şiir ve sanatının. Bilâ-istisnâ her edebî eser. Evvela “Tok Sözlü Kari”nin mütalaa namesini gözden geçirelim: “Şair içtimaî bir mahlûktur. Aynı kâmeti içtimailiktir” ama bu. öyle şahsileşiveriyordu ki meydana gelen eserlerde daimî bir “lirizm”. Şairler menfaat-endiş.

seciye ve lisânlarıyla diğer milletlerden mümtâz bir millet olduğuna kanâat getirdi.rağmen “lirizm”den mahrumiyeti esasî umdesinin “mücerret” oluşundandır. kendi muhitinden değil. Eski muin modellere mukâbil yeni membalara lüzûm gördü. Alman topraklarını çiğnedi. Evet “klasik” şair ilhâmını. sâde bir vatandâşa değil. yani “ene”den. bir kavim için yazmayı fakirâne bir mefkûre sayıyor. bu üç büyük adam “Milleti kurtaran şairler” sayıldı. “Viyana” harbinden sonra Fihte Almanların. o toprakların kozmopolit şairlerini gaflet uykusundan uyandırdı. Klasiklerin “Yunaniyât”çılığına çıkıştı. şairler önce hep “kozmopolit” idiler. “Şankendorf”. “Arned” yalnız “Fransa’ya uşaklık edenlere” karşı değil. millî izzet-i nefs. “Klasik edebiyat”ın zaafı “halka mahsus nüsg”den mahrûm bulunmasından hâsıl oluyordu. “Berlin Üniversitesi”nin esâsı kuruldu. Vaktâki Napolyon. Kendisine karşı “romantizm” aksülamelini meydana koyan da onun bu hararetsizliğidir. “Schiller” yalnız bir memleket. “Herder”. “enfüsî”likten geldiğine kati oldu. Onun pek güzel hulâsa ve ifâde ettiği üzere on sekizinci asır. Bu yeni membalar “Cermen” mazisi . ahlakî ve içtimaî fikirler telkin etmesine. şiir için. “Lesing” vatanperverliği “kahramanâne bir zaaf” telakki ediyor. Yeni edebî hareketin münekkit ve nazariyecisi: “Frederik Şlegel” –geçen haftaki makalemizde teşrîh ettiğimiz üzere– Fihte’nin “Moi ena” üzerine müstenit felsefe sinden ilhâm alarak ecnebî edebiyatlarını tetkik etti. “insanlık”a hakikî vatan nazarıyla bakıyor. “kurûn-ı evvelâ” mitolojisinden ve tarihinden almıştı. Bundan sonra Alman edebiyatında vatanperverlik aldı yürüdü. her insânın kalbine nüfûz etmek vazîfesini ileri sürüyordu. korkmaksızın “Alman Kavmine Nutuklar”ını vücûda getirdi. hele muahharen “Napolyon seferleri” akıllarını büsbütün başlarına getirdi.738 On yedinci asırda bütün Avrupa’yı kaplayan klasik devrin kudret ve haşmetine -hatta meselâ Corneille’de görüldüğü üzere vatanî. Genç şairlerimize “Arthur Chuquet: Artur Şuge” nin Arman Kolen Kütüphânesi serisine dâhil “Alman Edebiyatı” unvânlı eserini tavsiye ederim. “Chuquet”nin tabîrine göre “Fransız İhtilâli” Alman muharrirlerini kozmopolitlik hastalığından kurtardı. Almanya için “insâniyet” asrıydı. “Şlayer Maher” de “Fihte”ye iktifâ etti. on dokuzuncu asır “milliyet” asrı oldu. millî muhit içinde ecnebîler gibi yaşayan muharrirlere ve alelumûm “kozmopolit fikirler”e karşı da tahâccüm gösterdi. “Şlegel Kardeşler” ve hassaten “Freederik Şlegel” vatanın dağınık kuvvetlerini toplamak ve Alman zekasını açmak zamanı geldiğini iddiâ ve temîn etti. “Görner”. “Arned”. Büyük muharrirler. Dünyanın büyük şairlerinde en büyük kuvvetin kalpten. “Adam Moller” ve “Hanri Klayst” millî duyguları tahrîk etmek maksadıyla neşriyâta başladılar.

Eski şairlerimiz Acemleri taklit etmişler.. gayet sönüktür. Şiirde en derin taraf.. muharrirler “okur adamlar”dı. bir Sezai. “Tevfik Fikret” nesli elbette ve elbette bugünkü nesle fâiktir. Fakat “Abdülhak Hamit” nesli. bir Reşat Nuri. Bilahare Fransızları taklit edenler. Bu. “Romantizm” aynı zamanda “sanatta hürriyet” demek olduğundan müteâkiben her şair kendi temâyülüne göre şiirler yazdı. en yüksek kudret mademki “enfüsî”lik.bugün Halit Ziya ayarında bir romancı. kültürsüzlüklerinden ileri geliyor. Alman edebiyatı millî membalardan kana kana nüsgünü aldıktan sonra şiir yalnız Cermen menkıbelerine inhisâr etmedi. Halbuki bu iki sanatkârın sırf “teknik”te gösterdikleri mahâret kafî değildi. Türkiye’de şiir ve edebiyat gittikçe zayıflıyor. bir Ömer Seyfettin. Daha sonra bir Yakup Kadri. bir Nazif birer kuvvettir. Okumayan yazamaz. Fakat bugün yeni yazmaya başlayanlarda alâka-bahş bir kalem maalesef göremiyorum. Bir iki ehliyetli genç istisna edilecek olursa -sözün doğrusu. İşte “Tok Sözlü Kari”nin iştirak edeceğim bir mülâhazası da şudur: “Yüz okumak bir yazmak. vakıa Acem mukallitleri derecesinde muvaffakiyet gösterememişlerdir. Biz daha kuvvetli romancılar. Çünkü hars ve edebiyat âlemimizde Alman zeka ve edebiyatının geçirdiği inkılâbı yapmış değiliz. Aramızda bir ayrılık gayrılık var mı ki kendilerine karşı kanâatlerimizde hasımâne hareket edelim? Mecmuaları dolduran manzumeler. Fakat bunlar hiç olmazsa tam taklit ettikleri için üstâtları kadar kavî şairler yetiştirmişlerdir. “Bana kendi tabiatım. İşte romantizm ve işte canlı şiir! Alman milleti bu inkılâbı yaptıktan. “şahsî”lik idi. bir Cenap. bir Ahmet Haşim… elbette ihmâl edilemez. kendi ilhâmlarım yeter” diyenler kendilerini aldatırlar. bu ancak ecnebî unsurların tard ve nefyî ve millî unsurların ahz ü kabulüyle temin edilebilirdi. şairler isterdik… Evet bunca zamandır hep vefâsız sevgililere hitâptan ibâret sözler ki tekrarlana tekrarlana pek bayağılaştıklarına şüphe yoktur. Tevfik Fikret kudretinde bir şair bile yoktur. kendi istidâdım. Şiir için mevzu sadece bu . Yukarıda bazılarının isimlerini saydığım şairler. Bir Namık Kemal. Son nesil gençleri içinde hatta “Edebiyat-ı Cedîde”ciler kuvvetinde bir sanatkâr yetişemedi. Edebî rüşte vâsıl olmayanlar için “keyfime göre hareket edeceğim” demek hiçbir şey ifâde temin edemez. onların istidâtsızlıklarından değil.739 ve menkıbeleriydi. yüz yazmak bir neşretmek!” Hayat’ın ta (10)uncu sayısındaki bir makalemi şöyle bitirmiştim: [Edebî hüsranlarımızı ilim ve irfan kıtlığında aramalıyız. Bizim için bugün böyle bir vaziyetten bahsetmeye henüz hak ve salâhiyet olmasa gerektir. bir Fazıl Ahmet. Taklit fena bir şeydir. Biz bu toprağın adamları değil miyiz ve bu çocuklar bu vatanın yavruları değil mi?.

” demek istemesine hayret ediyorum. her şeyden evvel kendinin bir kusurudur. Fakat bunun temini de “örnek”lere vâbestedir.. Edebiyat. Ama zayıf bir sûrette terennüm ediyorlarmış!. Doğru veya yanlış fikirlerin boğaz boğaza geldiği bu yazının eser-namesi “İnsafın ölümü” olsa daha münâsip düşerdi. Bir şairin tahassüslerini zayıf ifade etmesi. hiç sebep yokken “Hayat” mecmuasına tariz etmek insafsızlık olsa gerektir. bu veya şu mevzular etrafında yazarsa muvaffak olur. yaşadıkları hayatın dikenleri içinde ne zaman tahayyüle vakit bulurlarsa ve ne tahayyül edebilirlerse bizim . şairlerden ziyâde hayatın aldığı maddi istikâmettir. umumî irfan yükselmeden şiir ve edebiyatın yükselmesine imkân olmadığını birer ağabey. Hangi cepheden bakılsa bugünkü neslin “manevî gıda” itibariyle beslenmeye muhtâç olduğu görülmektedir. birer hoca gibi anlatmalıyız. gençlerimizin istidâtsızlığına hükmetmiyoruz. Çünkü Halit Fahri Bey ecnebî edebiyatlarına yabancı kalmış bir zât değildir. Türk çocuklarının kudretsiz manzumeleri başkadır. Bugünkü yazıların korkunç zaafını ve sebeplerini göremiyor diyemem. “Hayatın aldığı maddi istikâmet”in dünya lirizmini zayıflatması başka. Bundan kabahat. Anlatmalıyız derken Halit Fahri Beyi de içimizde farz ediyorum. Hülyaları ne ise onu terennüm edeceklerdir. sanatın güç bir iş olduğunu. * ** Halit Fahri Bey geçen hafta “Hülyânın Ölümü” unvânlı bir makale neşretti. Kendilerini birer vatan çocuğu sıfatıyla sevdiğimiz için bu gibi yazılarla istikbâllerini tehlikeye düşürdüklerini. bedbîn yazarsa içtimaî mazeretler tevlit eder… ilah” kılıklı nasihatlerin şairler üzerinde bir tesiri yoktur. sade “lirik şiir” manasına gelmez. Hele bir muallim sıfatıyla gençlere: “Bütün yazıların alâ!. Halit Fahri Bey: [Bırakalım onları. Onlar yine duyduklarını yazacaklardır.] diyor. Sanırım ki bir kısım genç şairlerimiz yalnız kendilerinin ve belki biraz da arkadaşlarının manzumelerini okumakla iktifâ ediyorlar…] Şu hakikat meydanda iken ve Türk gençliğinin bir şiârı da hakbînlik olacağına göre bunu itiraf ve kabul etmek ve ona göre çalışmak lazım iken asabileşmek. Bundan [aynı zamanda şunu da itiraf etmeliyiz ki “şair. Böyle şeyler yazmakta devam ediniz! Edebiyat bunlardan ibârettir. cihan edebiyatları arasına girmek için o cihan edebiyatlarından gâfil kalmamamız lazım geldiğini.. Biz.740 laflar olmamakla beraber aşk tahassüslerinin bile başka şekillerde iadesi her zaman mümkündür.

ikâz ile… “Roden” (Bu asır. 4 . Hayır bir kazanç değil.741 için bu bile bir kazançtır] diyor. c. sanatı öldürüyor) diyordu fakat sanatkâra (Öl!) demiyordu. nr. Gelecek haftaki makalemde bu mevzuu başka cihetlerden tahlil etmek istiyorum. 2 Teşrin-i evvel 1927. bir zarardır. s. Biz gençlerimizden çok şeyler bekleriz. 3.2 . 47. Ali Canip HAYAT. ama onları gaflette devama teşvîk ile değil.

Basit bir hamâsiyât türküsüdür. Dün gece herkes bir defa daha kâni olmuşlardır ki yeni ve müstakil Türkiye bir İstiklâl Marşı istiyor. güfteler. bunları beste skandalından kurtarmalıyız. (Aka) makalesinin (2. İSTİKLÂL MARŞI Geçenlerde resmî bir dairenin (intizâr salonu) ithâz edildiği bir ağaç kanepeden anlaşılan ziyâsız. bir tıngırtı arkasından.742 MİLLÎ MARŞ.” tarzındaki saygısızca tenkidime bu bahsin ilmen halli lazım geldiği mütâlaasını serd eylemişti. o tarafı ellişer paraya! Faruk Nâfiz’in enfes şiiri. dolayısıyla güzel sanatlara hasreylemiştik. Her nev marş mı? Bu tarafı yirmişer paraya. an’anemizi okşamayan kısımlarda bir takım manâlar bulunduğunu ve birçok güfte ve bestelerin hissiyâtımıza bîgâne olmaları hasbiyle halkımızın asâb-ı tahassüsünden bir cereyan-ı haz ve elem geçiremediği noktasında karar kılmış bu sırada: “İstiklâl Marşı’mızın güftesi de besteleri de millî hissiyâtımıza yabancıdır. bir İstiklâl Marşı değildir. İki gün sonra (Hâkimiyet-i Milliye) gazetesinde intişar eden afacan ve pek bîamân bir münekkit olan (Aka Gündüz)ün “Kız Lisesinde Bir Saat” ser-levhalı tenkidi bana şu satırları yazmaya cüret verdi. işte bestelendi! [1] Hangi “Ekseriyet ârâ?” . Şöyle ifade edeyim. kendi zevkine göre yürüttüğü tenkidi. besteler muvacehesinde duyduğu takdiri. Enis Behiç’in şen bir mısraı mı? İki zımbırtı. “Önüne gelen bir ördek kanadıyla bir çatlak av yakalıyor. 3) numaralı fıkralarında şunları söylüyordu: “2-Malûm olan İstiklâl Marşı. Üç metre boyunda mısralarla tagannî edilecek bir İstiklâl Marşı arzın beş kıtasında aransa bulunmaz. Türk mutavassıt sınıf halkının heykeller. [1] “3-Gerek marşlarımızı. mektep şarkıları mı? Bende var. Musiki tabiri belki yanlıştır. çıkardığı manâyı der-miyân ettiğim zaman üstât Vahit Bey bunları felsefe-i sanatın menşûrundan geçirerek müfit ve muhtasar bir ders vermiş ve nihayet meselâ heykellerde zevkimizi. Sanâyi-i nefise ve bedîi heyecan ekseriyetârâ ile ölçülemez. uzayan intizâr müddetini boş geçirmeyip sözü heykellere. daracık koridorunda üstât Vahit Beyefendi ile teşerrüf etmiş. Türk köylüsünün. gerek mektep şarkılarını ve gerek alelıtlak bestelerimizi musiki skandalından kurtarmak mecbûriyetindeyiz.

O halde bize lazım olan yalnız (istiklâl) değil. hele bestelerinden anlayan Türklerin adedi haydi (14. Bu işin bedîi zâbıtası şudur: Biraz insaf. Ekin ağzı. Filhakika bugün on dört milyon Türk’ün içerisinde bu şiirin millî marş olduğunu bilen. O günkü mütâlaamdan bugün nâdim değilim ve maalesef sözlerimin bir hakîkat olduğuna bugün de zâhibim.” Bu iki maddenin ihtiva ettiği tenkîtler acı olsalar da pek büyük bir hakîkatin tercümânıdırlar. sonra halkın zevk ve hüsne âşinâ bestekârlar olmadığı için beste hususunda birçok garibelere maruz kalacağımızı. Bingöl ağzı…) namı verilen millî ve mahallî nağmeler ve bilhassa musikî makamlarıdır. sâniyen: veznin aded-i hecesi on beş. bilhassa bu şiirin evvela: vezni muttarit. Anadolu’da (Urfa ağzı. binaenaleyh isticâl edilmemesi lâzım geldiğini ve eğer bir marş mutlaka lâzım ise bu marş vücûda gelinceye kadar “Ey Gaziler” şarkısının. Namık Kemal’in “Vatan” piyesindeki şiirinin şimdilik muvafık olacağını söylemiştim. acaba (1400) rakamını bulur mu? Şüphesiz hayır! En münevver geçinenlerimizin. istiklâl mefhûmunu ifâde eden bir (millî marş)tır. bestekâr yetiştiren bir fabrika yoktur. resmî içtimâlarda bulunanların yüzde on dördünce bile İstiklâl Marşı’nın ne olduğu hâlâ malûm olmadığına ister taganni edilsin. Acaba bir istiklâl marşı veya millî marş yazılır mı? Bestelenir mi? Yazılırsa hangi vezinle yazılmalı.140) demeyeyim. ne gibi evsâfı hâiz olmalıdır? Bestelenirken şarkın ve bilhassa Türk’ün hangi nağmesine tebaiyet etmelidir? Nağme: den maksat. bir iki kişi ayağa kalkmadıkça ve bilenler tarafından ihtâr vâki olmadıkça kimsenin yerinden kalkmaması şahittir. biraz had-şinâslık. fakat besteye asla gelmez.743 “Şu muhakkaktır ki bizde bestekâr enderdir ve kürre-i arzda sucuk yapar gibi. sâlisen: pek lâubaliyâne ve dalâletkâr mısraları muhtevî. [*] [*] veya Arap milletlerinden hangisinin zevk-i musikîsine . Bize bir marş lâzım mı? Lazımsa bunun ismi ne olmalıdır? Eğer (istiklâl) cidâl ve zaferini terennüm edecek hamâsî bir şiir lazımsa hesapsız manzûm sözler arasında Mehmed Akif’in şiirine bir kıymet izâfe ve mecmualarda inşâd edilebilir. yani uzun. râbian: mısraların çok olması hasbiyle bir marş olarak resmen kabul edilse bile halka kabul ettirmek imkânı olmadığını. Vaktiyle (Mehmet Akif)in yazdığı uzun hamâsî bir şiirin (İstiklâl Marşı) güftesi diye kavlindeki isticâl ve sâiki anlayamadığım için o zaman bu şiir hakkında birçok mütâlaalar yürütmüş. ister bir musiki takımı tarafından çalınsın. Başka şeydir o.

yani parçalara tevfîken vücûda getirildiği cihetle uzun heceli şiirlerdeki ıtrâd ve yeknesakı burada hallolunamıyor. ise bu durgulara. ahenkler. eseriyle halka da duyurabiliyorsa marş olmaya lâyıktır. [*] [*] şarkısıyla otuz sene evvelki Yunan muharebesinde bir Anadolu çocuğunun ibdaâ ettiği: . bedîi bir mesele hallolunamaz. Nokta-i nazarımı misallerle tavzîh etmek isterim: Feylesof. tavırlar bulunmak matlûptur. câhil kim olursa olsun her erkek ve kadın Türk acaba: Ey gaziler! Yol göründü yine garîp serime! Dağlar. ruhunda bir galeyan neşat ve ihtizaz duymuyor mu? Bunlardaki tesir şair geçinenleri güldüren basit ve rakik güftelerinde. halkı heyecana getirecek nağmeler. bunda sanatın incelikleri değil. tahassüs ve ahsâsdır.744 Bizde vezin gibi musiki de iki nev arz ettiğine göre bunun gelişi güzel. şiir olsalar bile (millî marş) olamazlar. resmî makamların bir emriyle halli acaba mümkün müdür? Mümkün tasavvur etsek bile bunlar sonunda Akif’in şiirinin uğradığı âkıbete mahkûm olmaz mı? (Arma) meselesinde oldu gibi meydana soğuk. Fakat taktî edilirken her mısra (4+4+4+3+=15) durgularına ayrıldığı. benim ah ü zârıma! Al yeşil bayrağı gelin mi sandın? Askere gideni gelir mi sandın? Çalınan davulu düğün mü sandın? İlah Şarkısını işittiği zaman mütehassıs olmuyor. Besteye gelince. şair. ne kadar güzel olursa olsun. taşlar dayanamaz. halkın hissiyâtına muvafık kelimelerinde değil midir? Haydi bunları âmiyâne Kemal’in (Vatan) piyesindeki meşhur: Âmâlimiz. manâsız bir şey gelmez mi? Millî marşların güftesi vilâdet veya vefât tarihi sipariş eder gibi ısmarlanamaz. efkârımız ikbâl-i vatandır. Fikrimce bir güfte isterse edebiyatın tarifi veçhile şiir olmasın. bir beste vücûda getiren herhangi birinin musîkideki iktidârını işitmekle onun şöhretine hürmeten koca bir milletin zevki fedâ edilemez! Hele resmî bir teşekkülün ekseriyet-i ârâsıyla böyle mu’dil. millî. ümmî. musikişinaslara dudak büktüren bestelerinde ve bilhassa güfte ve beste itibari ile halkın ruhundan kopup gelme olmalarında. Masa başında tulû ve gurûp tahayyül ve tasvir eden ve eserlerinin ömrü neşredildiği güne münhasır kalan kimselerin sânihâti ne kadar sanatkârâne. fakat şair kendisi duymuş ise. âlim. Bu şarkı da on beş hecelidir. Şu halde maksût olan tefekkürü tahayyül değil.

içtimaiyât ve musikî sahasında üstât olan salâhiyettâr zevâttan bu arzu-yı umumînin tatminini niyaz. acaba vakitsiz ve manasız telakki edilir mi? Çankırılı Ahmet Talat HAYAT. s. kanlı bedendir! şiir hamasisi veznin ahenkdarlığı. yahut Kemal’in güftesini besteleriyle şimdilik (millî marş) olarak kabul etmek ve bir millî marş yazacak şairle besleyecek sanatkârın tulûunu beklemek zarûridir. sanırım. 3. Edebiyat. kalpleri Türklük hissiyâtıyla çarpan her ferdîn bir arzusu olduğuna mutmainim. . ruhiyât. Bu iki şiirin besteleri bilhassa yürüyüşler için pek mükemmel olduğu düşünülürse güftelerinde tadilât yaparak kabul de mümkün olur. raksanlığı. eğer içtimaîde herkesi put kırmaktan. milli bir şiârı haiz değil midir? Eğer “Ismarlama güfte ve beste olamaz!” desturu bir hakikatse. 15. Bu çok mühim ve mu’dil olduğu kadar bilhassa (millî) olan bahis hakkında (Hayat)ı âlimâne yazılarıyla tezyîn eden âlim ve mütefekkirlerimizin ne düşündüklerini öğrenmek. mananın ulviyeti ve hele bestesinin azamesi itibariyle bugünkü güfte ve bestelere nazaran bir hususiyeti. 8 Mart 1927. 14. 67. nr. c.745 Serhadimize kale bizim. yâr ve ağyara karşı mahcûp olmaktan kurtarmak matlûp ise hiç olmazsa (Ey Gaziler) şarkısını.

Bu millî marş yoksulluğunu. Bizim şimdiki “İstiklâl Marşı”mıza gelince. çok ateşli bir nağme ister zannederim. Sonra bir beste yaparken.-------------------------- . asâbının en derin. Kırk milyon Fransız’ın. yetmiş milyon Alman’ın en küçük ferdine kadar hepsinin bildiği malûm. Çünkü daha istikrâr etmiş bestesi bile yoktur. Filhakîka bizim maatteessüf daha istikrar etmiş bir millî marşımız yoktur ve bu gidişle galiba olması için uzun zaman beklemek mecburiyetinde kalacağız. bilhassa Avrupa’da bulunduğum zaman çok acı olarak hissetmiştim. muhtelif besteler altında dinledim. çok canlı. Yani bugünkü İstiklâl Marşı bizim ruhumuzu okşayamıyor. Talat Beyefendinin ve Aka Gündüz’ün fikirleri bilâ-şekk ve lâ-şüphe doğrudur.746 MİLLİ MARŞ. Büyük harp esnasında Almanya’da casusluk tehlikesine karşı koymak için herhangi bir memleket tebaasından olduğunu iddiâ eden şüpheli kimselerden o memleketin millî marşının bütün güftesini tagannî etmek talep olunuverdi. öyle bir nağme olmalıdır ki herkes onu kalbinin. çok kudretli. Anadolu’nun göbeğinde doğan istiklâl. muîn ve müstakar bir millî marşı olmasına rağmen Türk millî marşı namı altında ezberimde maatteessüf muîn hiçbir şey bulamamıştım. içinde müthiş bir dalga yükselsin ve o dakikada vatanın istiklâlinden başka gözüne hiçbir şey görünmesin. bir parça melankolik olmaya gayret ediyoruz. en hurde köşelerinde hissetsin. bizim toprağımızı suluyor… -------------. İSTİKLÂL MARŞI Memleket Meseleleri -Hayat’ta İntişar İden Bir Makale MünâsebetiyleAhmet Talat Beyefendi geçen haftaki Hayat’ta çok mühim bir meseleye temas ettiler. Ben aynı İstiklâl Marşı’nı muhtelif mahallerde. Kalbinde bu uğurda kendisi için mukaddes olan her şeyi terk edebilecek bir ruh doğsun ve göğsünde en korkunç ateşlere kendisini atabilecek bir kudret uyansın. bilmiyorum neden. “Haydi vatanın çocukları! Zafer günü geldi!” diye başlayan Fransızların Marseiezi Fransızlara ne büyük bir ruh telkin edebilir: Haydi silahlara vatandaşlar! Taburlarınızı teşkîl ediniz! Yürüyelim – yürüyelim Zira kirli bir kan. Böyle bir imtihâna tâbi tutulmuş olsa idim korkarım ki Türklüğümü ispat etmek benim için kâbil olamayacaktı. Bu.

hürriyet… aziz hürriyet! Seni müdâfaa edenlerle beraber sende çarpış! Ben bir ecnebî olduğum halde bu derin histen mütehassis olursam hakiki bir Fransız kalbinde kim bilir neler duyar. Hatta asâbına pek hâkim olan İngiliz bile millî marşında: Dalgalara hükmet. Eğer (bütün Alman halkı) (vatanı) koruma ve (düşmana) karşı koyma için kardeşçe el ele verirlerse [*] ------------Görülüyor ki (hürriyeti) bile kendi saflarında kavga için silahlandıran çok ateşîn ve hassas Fransızlara mukâbil. Zira bu marş 1871 senesinde bütün Alman milletleri ve hükümetleri el ele verip bir hükümet teşkîl ettikleri zaman resmen kabul edilmişti ve zemin ve zamana pek uygun bulunuyordu. Bu marşın güftesini yapan Hofman Fon Faller Sleben bunu 1841 tarihinde yapmış iken bestesi. İnsana asıl tesir eden kelimeler değil. ey Britanya! Diye bağırırken hiç de soğukkanlı değildir. Marseiezin gayet ateşli nağmesi insanı bilâ-ihtiyâr arkasından sürükler. Yoksa Akif Beyin güftesi pek kuvvetlidir. Güfteden mütehassis olan yalnız dimâğdır” diyeceğim. “Eğer”li. bestedir. soğukkanlı ve münekkit Alman. Fakat bunda şüphesiz bestenin de büyük bir dahili vardır. Ruhumuz heyecana çok müsâittir. Akif Beyin güftesi fena mıdır? Bu güftenin uzunluğunun mahzuru var mıdır? Suallerine ben “Her şeyden evvel beste lâzımdır. “ama”lı.747 Hürriyet. Fakat bunu halk pek benimsememiştir. “fakat”lı. Zira musikîyi insan her damarında. Diğer taraftan Almanların millî marşı onların azametlerine ve ağırbaşlılıklarına ne kadar büyük bir delildir: Almanya dünyanın üzerinde her şeyin fevkinde (kalacaktır). meşhur musikîşinâs Hayden’in bundan 44 sene evvel 1897 tarihinde yaptı bir nağmeye uydurulmuştur. bana kalırsa her şeyden evvel bir marseiez lâzımdır. Onda meselâ: Mu’terize içindeki kelimeler aslında mevcut olmadığı halde mananın anlaşılması için ilave etmek zaruretinde kaldığım kelimelerdir. bu ateşin güftesine rağmen. millî marşına bile bir (eğer) ilâve etmekten çekinmemiştir. her sinirinde ayrı ayrı hisseder. Biz bir cenup memleketine mensup insanlarız. Bize. Eğer biz aynı güfteyi meselâ hicâz makamında bestelemiş olsa idik. nameler bizi mütehassis edemiyor. Yani adeta ısmarlama bir parçadır. yine o tesiri şüphesiz icrâ edemezdi. [*] .

bu. çok mûnis ve tatlı nağmeli olan bu parça şüphesiz gayet kıymetli bir halk şarkısıdır. halk tarafından anlaşılması kâbil olmayan bu güfte bugün ancak tarih-i edebiyatta zikrolunabilir. insana ne heyecan bediî. hiç buyurdukları gibi “Ahengdâr. fakat hiçbir zaman İstiklâl Marşı olamaz! İstiklâl Marşı. sıcak yuvarlarından bir türlü ayrılıp gidemeyen korkak adamların tagannî edecekleri bir parçadır. çok güzel. kısalık bahsine gelince bunu bestekâr düşünür. Ben bu satırları yazmadan evvel ufak bir tecrübe yaptım. Bunda zavallı köylünün bîçare askerin yurdunda ayrılırken duyduğu ıstırap ve askerlikte çektiği meşakkat tasvir olunmaktadır. Çok kereler uzun besteli parçalar vardır ki tagannî ve terennüm edildikleri zaman uzunlukları asla nazar-ı dikkate çarpmaz. Binâenaleyh fikrimce istiklâl marşı olmaya katiyen liyâkati yoktur. Ey Gaziler”e gelince. Şiirini İstiklâl Marşı olarak tavsiye ediyorlar. insanı ağlamaya ve “ah ve vah” etmeye teşvik eden bir melankolik nağmedir. Zannediyorum ki eğer bizim ordu “ah ü zâr” ile harbe başlamış olsa idi Yunanlıları bir . Muğlak ifâdeli. eseriyle halkada duyurabilirse marş olmaya lâyıktır ” buyurdukları halde Namık Kemal’in: Almaz efkârımız ikbâl-i vatandır. insanı kapıp koyuveren. Bana öyle geliyor ki. Yalnız burada Talat Beyefendinin bazı fikirlerine itiraz edeceğim: Kendileri “Bu güfteyi şairin kendisi duymuş ise. Namık Kemal. yine aflarına binâen söyleyeyim. raksân” değildir. ruhunda fırtınalar koparan bir parça olmalıdır. Akif’in güftesini tamamıyla anlayan on kişiden ancak üçü Kemal’in güftesini hakkıyla anlayabildiler. bilakis insanı adeta deve gibi yürümeye sevk eder. Aflarına mağrûren arz edeyim ki bu parçadan mütehassis olacak insanların miktarı Türkiye’de pek azdır.748 Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak Gibi çok derin hissolunmuş ifâdeler vardır. Bence bu güftenin bazı aksamı tadil olunmak şartıyla aynen ibkâsında hiçbir mahzûr yoktur. ne de heyecan vatanperveri telkin eden bir parçadır. yukarıda arz ettiğim gibi bir volkan gibi ateşli. şüphesiz çok büyük bir vatanperverdi. fakat onun şiirleri miyanında bilhassa şu şiir. Halbuki “Ey Gaziler…” bilakis gayet hüzünlü. Uzunluk. “Dağlar taşlar dayanamaz benim ah ü zârıma” diye yola çıkan gözü yaşlı orduda ben hiçbir hamâset göremiyorum. Bundan başka bu parçanın nağmesine gelince.

8. Binâenaleyh biz “Ey Gaziler…” ile “Amâlimiz efkârımız”ı şimdilik bir köşeye bırakalım da bilhassa bestekârlarımızdan bize ruhumuzda İzmir’in istirdâdı günü duyduğumuz heyecanı canlandıracak bir beste talep edelim. Nuri Refet HAYAT. 72. s. . 7.749 hamlede denize dökemezdi ve istiklâlimizin elde edilmesi için daha çok zaman beklerdik. nr. 3. c. 12 Nisan 1928.

yalnız fuzûlî bir tefâhür ve malûmat-füruşlukla “Edebiyatımız öldü. gençliğin yazılarını takîp etmek külfetine bile girmeden. Hayır. “Yedi Meş’ale”nin “memleketimizdeki son edebî cereyanları gösteren toplu bir eser” olduğu iddiâsı da bize hiçbirinde değil gibi geldi. ölüyor!” diye kıyâmetler koparan bazı sanat kâhinlerine yanıldıklarını ispât etmek istiyoruz. Dünya şampiyonluğunu kazanmış bir profesör tavrıyla karşımıza dikilen bu satırları okuduktan sonra kendi kendimize sorduk: Bu gençler. cihan edebiyatına nazaran ne kadar ehemmiyetsiz kaldığımızı pekala takdir ediyoruz. olsa olsa yedi gencin şiirlerini ihtivâ eden bir broşürdür. Bu satırları yazanlar belli ki pek genç. Yedi meş’ale olmak isteyen yedi gencin şiirleri… Eserin başında bir mukaddime var. Bu eser. bu eserle. kendilerini dev aynasında görenlerdeniz. Biz. Mamâfih zannedilmesin ki biz.750 “YEDİ MEŞ’ALE” = YEDİ İDDİÂLI GENÇ! “Yedi Meş’ale”= Yedi gencin eseri. Türkiye’deki son edebî cereyanların muhassalası. aynası değil. edebiyatımızın ölmediğine “müspet bir misal” olup olmayacağını tayin hakkı –her eser için olduğu gibi – muharrirlerinin değil karilerin ve münekkitlerindir. “kendilerini dev aynasında” görmediklerini söylüyorlar. Hem gazete sütunlarını ve hem de karilerin sabrını suiistimal ederek boş sözlerle vakit geçirmedense cevâbımızı müspet bir misalle vermeyi tercih ettik. belki onun bir parçasıdır.daha centilmence hareket etmiş olurlardı! Sonra.! Fakat bu “pek gençler” unutuyorlar ki böyle bir mukaddime ile her şeyden evvel kariin ve münekkidin hakkına tecavüz etmiş oluyorlar. Çünkü “Yedi Meş’ale”nin. eğer maâzallah bir de görmüş olsalardı o vakit hâlimiz nice olacaktı?! . Yedi genç şöyle diyor: “Yazılarımızı müştereken neşretmemizin sebebi memleketimizde son edebî cereyanları gösterecek toplu bir eser vücuda getirmek arzusudur. Fakat unutmayalım ki bazen bir “gül”ün parçası olmak. Kıymeti ve seviyesi hakkında hiçbir hüküm vermeksizin son edebî istihsâlimizin “Yedi Meş’ale”nin yedi gencine inhisâr etmediğini tereddütsüz söyleyebiliriz. Çünkü ancak pek genç olanlar “iddia”larında bu kadar ileri gidebilirler. “Cihan edebiyatına nazaran ne kadar ehemmiyetsiz” kaldıklarını takdir etmek tevâzuunu gösteren genç şairler Türk edebiyatı içindeki mevkilerinin tayinini de münevver efkâr-ı umumiyeye terk etselerdi –zannımızca. bir “gül” olmak istemekten daha şereflidir.

ferdî ve subjektif “ben”. bizden evvelki nesillere sormalarının daha münasip olacağını hatırlatmak isteriz. beklediğimiz. aşkımıza. “onlar” var. yedi genç. “o” yerine içtimaî “biz”. “sen”. Yazılarımızı tetkik ediniz. Biz. “Vefasız sevgili” yok. yepyeni duygular ve düşünceler var. kendi dar hususiyetimize. “Değiştirile değiştirile karie sunulan” his ve fikir yok. “başkalarının manevî yardımına muhtaç kalmadan” yaratan bir ibdâ” var. İşte biz edebiyatta bu çürük zihniyetle mücadele etmek istiyoruz. yine yedi genç şöyle diyor: “Göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki taklitten. … Ve sonra mevzularımızı da kâbil oldu kadar genişletmeye çalıştık. “Mızmız ve soluk hisler” yok. Fakat gülünç olmamak güçtür! * * * Bu mukaddimenin bir de programatik kısmı var. İnsan bu satırları okuyunca derin bir “oh” çekiyor. her şeyden evvel duygularımızı başkalarının manevî yardımına muhtaç kalmadan ifâde etmeye çalıştık. gösterin kendinizi! Açıyor ve okuyoruz: . Fatma terennümünü bulacaksınız. Yazılarımızda ne dünün mızmız ve soluk hislerini ne son zamanların renksiz ve dar Ayşe. yeni nesli temsil eden yedi gencin geniş mevzuları var. hasretini çektiğimiz edebiyat… Haydi bakalım.” Demek ki “taklit” yok. canlılık ve kanlılık var. usandılar. “siz”. edebiyatın bu baş belâsından kendimizi kurtarmayı en büyük bir vazife bildik. sevinç ve kederlerimize ne kadar az yer verilmiş olduğunu göreceksiniz. “münekkit”in gecesi sanki yedi sönük “meş’ale” ile değil. yedi acar projektör ile aydınlanacakmış gibi seviniyor: Mükemmel bir program! Tam istediğimiz.751 Bu mukaddime ile şuna bir kere daha imân getirdik. “Şairin dar hususiyeti” yok. “Hep aynı vefâsız sevgiliden başka bahsedecek bir şey bulamıyor musunuz?” diyenlere onu bize değil. İddia etmek kolaydır. Kariler aynı his ve fikirlerin değiştirile değiştirile kendilerine sunulmasından bıktılar.

Saçları kar. _____________ Şair dalgın yürüyor. İşte misali: Bir gün oldu. Bütün bu beklediklerimiz gelmedi. ağlarım. okuduk ve kapattık.752 Açtık. Aynı vezin. _____________ Kalbim son aşkımın dedim artık mezar budur Yalnız kalan içimdeki bir dinmez ağrıdır. tabiat tasvirleri yahut da vefâlı veya vefasız “o”! Duyuş ve düşünüşte bir ayrılık sezemedik: Edebiyatımızın müzmin hastalığı.. Bir de ne görelim? Eski tas. yolcu. yine şairin kendisi: Ben. Mevzularda bir tazelik bulamadık: Yo. Hasretimiz dinmedi. gönlümde kayıp ettim ilkbahârı En acı tevekkülle saydım dakikaları ___________ Gençlik emellerinin dağıldı çiçekleri ____________ Gördüm sular ağlıyor. Şekilde hiçbir yenilik göremedik. bedbîni.. mızmızlık tam manasıyla bu eserde de hâkim. aynı ritim. içi kor. Her gülen ses bir feryat ____________ Bu gençliğimi yakan zehirli bir mısrâdır Benliğimin üstüne çöküveren bir dağdır. ya. _____________ Feryat eder ve bağrımı yumruklar. eski hamam. Bir masaldır. _____________ Ağlama!. bezginlik. hayat dediğin _____________ Ne çıkar boş midene yetmezse gündeliğin _____________ Gel. yine sen bugün de paçavralarla giyin Yarın sıcak bir örtü hazırlıyor sana kar… . Sanki bu mukaddime başka bir eser için yazılmış da yanlışlıkla bu kitabın başına geçmiş gibi.

gülmesi sahte. yıpranmış. gel sürüsüz çobana ! _____________ Sıcak gözyaşlarımla ısıttığım bu kalbi Yiyiniz yarasalar. bükük gençlik! Hani canlılık nerede? Nerede kanlılık? Hani “dar husûsiyete az yer” veren şair? Nerede “mızmız ve soluk” hislerden uzak genç? Bu gençlerde mızmızlık o kadar sâri ki “tabîat”ı bile mızmızlaştırıyorlar. yıllardır boğan. Bakın. ölüme teşne.753 _____________ Hasretin bir tükenmez intizâr oldu bana Sen bir güzel kuzusun. Çözülmeyin ömrümü koparın damar damar _____________ Yine bahtiyârsınız. uçuk. bezmiş. oflayan mütevekkil. güller bile ağlamak mecburiyetinde! . bunaltan hava… Edebiyat-ı Cedîdecilerin kustuğu hava. zannederim. yiyiniz yarasalar. uyuyunuz çocuklar Bir beşik kadar rahat bu karanlık çukurda _____________ Onların da kalbinde bin azâbın ateşi _____________ Yirmi yıl yer üstünde sürünüp duran beni * * * Bu misaller. neşesi zoraki. bize hiç yabancı değil. Hepsinin yüreğinde boğulan bir hıçkırık. bu kitabın içinde esen hava hakkında bir fikir vermeye kâfîdir. Bu hava. Yine ağlayan. öldünüz gün görmeden! Uyuyunuz çocuklar. Güller söyle ne yapsın artık ağlamasın da ilah… Görüyorsunuz ya artık yapılacak başka bir şey yok. şu “Kuşun Şarkısı”nı dinleyin: Soldu nârîn sakları hâreleyen ihtişâm… Bahârın kucak kucak dağıttı çiçekler Dinmeyen bir kederle ağladılar bu akşam. soluk. yılmış. mahzun. tıkayan. hıçkıran. çökük. Bizi. ağlayan.

5. Onun için yedi gence son yedi kelimemiz: Gençler! iddiâcı olmaya hak kazanmak için çalışın!..76. Yedi genç mukaddimedeki programlarını tatbik etmiş olmaktan daha çok uzak bulunuyorlar. keskin ve kıvrak çizgiler yok değil. Program bir hedeftir. Malzemeyi kullanmayı öğrenmek ve hedefe götürecek yolları bilmek için “çalışmak” lâzımdır..754 İtiraf edelim ki bu “Yedi Meş’ale’de kuvvetli mısralar. yorucu bir cehd ve cidâlin yemişidir. Tok Sözlü HAYAT. Fakat bunlar yalnız genç şairlerinin “istidat”ını ispat eden kıvılcımlardır. c. s. İstidat sadece bir malzemedir. 1928. 10 Mayıs. güzel görüşler. 6 . “Sanat” uzun.3. s.

diğeri bilâvâsıta olmak üzere iki fayda beklenir… Bu faydalardan direkt olanı talebenin sadece nesrin bu şeklini öğrenmesi indirekt olanı ise daha yeni gelişen genç zihinler de “sistematik çalışma”ya karşı cazip ve eğlenceli bir vasıta ile alâka uyanmasıdır. “Kısa Hikâye” o kadar sistematik bir şekildir ki. Tarif: “Kısa hikâye”: . lâkin bu “küçük hikâye” ile benim bahsetmek istediğim “kısa hikâye” birbirinden o kadar farklı duruyor ki bende çaresiz bu kısa yazıyı yazmak mecburiyeti hâsıl oldu. “roman”. “roman”dan büsbütün ayrıdır. “Kısa hikâye”ye gelince bu. zira bahsedeceğim mesele her ne kadar Türkçemizde şimdiye kadar tatbik sahası bulmamışsa da ecnebi edebiyatında oldukça mühim bir mevki tutuyor. Yalnız bu aralıkta her nasılsa gözünden kaçmış mühimce bir nokta var ki bu yazımla sırf buna temas etmek istedim. saniyen de teferruâtı aşağıda göstereceğim “kısa hikâye”den bahsetmemesidir. makale sahibinin yazısında evvela “roman. Muharrir vakıa “küçük hikâye”ye dair uzun bir paragraf yazmış.755 “KISA HİKÂYE” HAKKINDA Edebiyat Meseleleri: Birkaç haftadır “Hayat”ta roman ve hikâye hakkında etütler çıktı. Makale sahibi yazılarını biraz fazla umumî hatlarla çevirmiş olmakla beraber mevzuunu hakikaten itina ile benimsemiş görünüyor. gerek tertip ve gerekse karakterleri itibariyle birçok esaslı başlıkları hâvîdir. büyük hikâye ve küçük hikâye” diye tamamıyla indi bir şekilde üç tasnif yapması. “kısa hikâye”ye nispetle daha çok uzun ve gerek mevzu”. Yazıların sahibi eğer mütalâalarını universal değil de sırf Türkçemizi göz önünde bulundurarak yürütmüş olsaydı belki şu satırların onun makalesini tamamlayacağı zannetmeye kendimde cesaret bulamazdım. Bu nev’ hususiyle İngiliz edebiyatında nesrin çok mühim bir unsurudur. Eğer yazımı birkaç sütun içine sığdırmaya değil de genişçe bir etüt haline koymaya karar vermiş bulunsaydım. demin de dediğim gibi üç indi tasnif yapmış hâlbuki ecnebi edebiyat kitaplarını açanlar görürler ki nesirde biri “roman novel” öteki de “kısa hikâye short story” diye belli başlı iki tahkiye şekli vardır. Tamamlamayı istediğim eksiklik. mekteplerde bunun talebeye öğretilmesinden biri bil-vâsıta. Muharrir. bu “sistem” iddiamı en azdan dört beş misal ile okuyuculara bu yazıdan beklediğimden daha iyi ispat edebilirdim.

2Hayalî: hakiki bir vak’aya istinat etmeyerek. felsefi veya ruhî mukaddimelerle başlayan. fakat tamamıyla açmaz Demek ki şu klasik tarife göre bir yazının “kısa hikâye” olabilmesi için on iki şart vardır. 1Kısa: vasatî iki binden üç bin kelimeye kadar “kısa hikâye” daha uzun yazılacak olursa tıpkı elde tutulan lüzumundan fazla bir değnek gibi idaresi müşkülleşir. 345Tahkiye: “Kısa hikâye” ne bir şiirdir ne de bir makaledir. ilmi. 10’uncu şartın teminine en kısa yol teferruatın teksifidir. action. cilt 3. karakter tahlili veya vakıa muhitinin tasviriyle. Lüzumsuz [*] hikâyesinde bile keskin gözlü bir kari müddeanın ispatını bulabilir. Karakterin sayısı çoğalınca 10’uncu şartın temini tehlikeye düşer. Yalnız bundan “kısa hikâye”de zümrüd-i ankâ gibi. ya okuyanın zihnindeki suallere birer birer cevap veren mütekellim.Bir mücadelede 12. Poe’nin bu şartın hududunu aşıyor zannedebilecek olan “Kızıl Ölümün Maskesi” kanunlarına ve zihnin makul telakkisine mugayyer” manası yoktur. bütün karakterleri teker teker oradan çıkartan bir Denouementle bağlı yahut da şüphe ve kararsızlığı birden kesip atarak ortadan kaldıracak Climaxla neticelenen. vak’aların ve tasvirlerin hulasa asıl mevzula doğrudan doğruya ilişiği [*] Hayat .Yalnız artistik bir tarafından gösterir. zira bu takdirde “kısa hikâye”nin bel kemiği olan 10’uncu şart tamamıyla temin etmek tehlikeye düşer. sayı 58 .756 123456789- Kısa ve Hayali Tahkiyedir ki Ancak birkaç karakteri Teferruatı teksif edilmiş ve Bir plan dairesinde cereyan eden vukuat şekline konulmuş Vak’anın kahramanı veya herhangi bir minor karakteri tarafından Hareket.Okuyanda tek bir intibâ’ bırakan 11. yahut da bizzat muharrir tarafından gâibsa’yasıyla anlatılan. Bu şartlardan izaha muhtaç olanları teker teker alalım. “Hayalî” kaydında tabiatın muhâverelerin. 10. En sonunda. periler ve esrarengiz mekanizmalar gibi aklın kabul edemeyeceği uydurmalara da yer vardır manası çıkarılmamalı.

“Amontilado Fıçısı” ile “Kurbağa”da “intikam”dır ve ilah… 11.İnsanla kendi nefsi arasında 6. “iki kuvvetin çarpışması”dır. “Valdemar Meselesindeki Hakikatler” ve “Beyazî Portre” hikâyeleridir. Birinci şekle en güzel misaller “Poe”nin “Perenis”.“Kısa hikâye”de bir Climax mutlak surette lazımdır.İnsanla tâlii arasında 12Karakterler “kısa hikâye”de hiçbir vakit tamamıyla açılıp gösterilemez. okuyanlara: “Buna da ne oldu?” sualini sordurmadan ortalıktan birer birer siler ve kaybeder. İşte bu şart “roman”la “kısa hikâye”yi birbirinden en keskin çizgi ile tefrik eder. Mücâdele Strugle şu şekillerde olur: 1. içtimaî yahut da iktisadi bir cepheden bile gayet iyi tanıyabilen ve hatta iyi işlenmiş bir hikâye de yalnız bir defa okuduktan sonra bile ezberinden mükemmel bir tasvir yapabilir. Hikâyeyi anlatan kimse.İnsanla hayvan arasında 3. Climax hikâyenin ya en son cümlesinde olur yahut da arkasında bağlı bir denouementle birlikte bulunur. Bir karakterin ilmî. Climaxa varmak için geçilmesi lazım gelen yollarda rastladığı vâkıaların en mühim bir veya iki safhasını gösterir ve bu kadarla iktifa eder. hikâyenin başından bir birini arkasına dizilen sualler cevap verir ve aynı zamanda bütün karakterleri. 6Vukuât bir zincirin halkaları gibi ve daima Chronological bir sıra ile aynı zamanda ehemmiyetleriyle mütenâsip bir surette büyütülmüş olarak dizilmelidir.757 olmayan bir cümlenin hatta bir tek kelimenin bile “kısa hikâye”nin bünyesinde yeri yoktur. tıbbî.“Kısa hikâye”nin bel kemiği. belki hikâyeyi anlatan kimse onlara yalnız tek bir cepheden bakar ve yalnız kısa ve artistik bir tasvirle iktifâ eder.İnsanla insan arsında 2. “tenasüp”süz bir tertip meselâ başı gövdesinin iki büyüklüğünde veya bacakları sadece “gülünç” bir yazı meydana getirir. İkinci şekilde denouementle. . “Mücâdele”nin tarifi.İnsanla tabii kuvvetler arasında 4.“Kısa hikâye”nin en mühim hususiyetlerinden biri de daima bir “mücâdele” göstermesidir. Dikkat olunursa görülür ki deminden beri saydığım bütün şartlar ve bir tek noktanın etrafında toplanıyor. 10. okuyanda tek bir intiba ve his bırakması şartıdır. Birkaç misal alalım: “Poe”nin “Kızıl Ölümün Maskesi”ndeki tek bir intiba “ölüm”dür.İnsanla fevkattabiâ kuvvetler arasında 5. 9.

hikâyeyi okumaya başladığı zaman tâ ilk cümleden itibaren her an yeni bir “tereddüt suspense”den doğacak yeni bir sualle karşılaşmaya hazırlanır. Yalnız bu araştırma da elbette mu’în bir sistem dahilinde yapılmalıdır. Ekseriya daha birinci sualin cevabı verilip de satırların altındaki çizgi durmadan bir ikinci veya üçüncü sual başlar ve bu böylece yazının mu’in bir noktasında okuyucu bir veya müteaddit suallerin mukadder cevabını bekler durur. ihtimal farkında olmadan. Bazen çengeller müteaddit olur ve daha birisi çözülmeden bir ikinci yazının gövdesine ilişmiş bulunur. istisnasız hepsinde de o kadar kendinizden geçersiniz ki okumanızın ortasında kazara zihniniz masaldan ayrılsa kendinizdeki gayr-i tabiî hali derhal görürsünüz: ya merak ve heyecan içinde tırnaklarınızı kemiriyorsunuzdur yahut da o ana kadar nefesinizi öyle dar alıp vermişsinizdir ki kendinize gelir gelmez muhakkak derin derin içinizi çekersiniz. Esâsen iyi bir “kısa hikâye” muharriri okuyucularını nasıl dilleri tutulmuş. beklediği sual önüne çıkar çıkmaz derhal başladığına bir işaret koyar ve “tereddüt” devam ettikçe satırların altını çizer. (daha ileri giderek diyebilirim ki planları deminden beri göstermeye çalıştığım sistem dairesinde hazırlamayı akıllarından bile geçirmeyerek) kısa hikâye yazmış olabilirler. “Kısa hikâye” muharriri bu cihetten ulvîyetle istifâde etmek isteyeceği için yazısına zaman zaman fasıla verir istifham çengelleri yerleştirir. “Edgar Allen Poe”nin “Fantastik Masallar”ını okuyunuz. Bir satırın bulunmaması o satırda “alâka” uyandıracak bir mahiyet bulunmamasına delalet eder ki karin şevkini kaçırmaya sebebiyet verebileceğinden bu nokta çok mühimdir. Bir “kısa hikâye”de altı çizilmeye değmez. aksi halde kendisinden beklenilen tesirler elde edilemez. Demin de dediğim gibi eğer bu yazımı genişçe bir etüt haline koymaya karar vermiş bulunsaydım. Türkçede benim bildiklerimin arasında “kısa hikâye” denebilecek bir yazı olarak Selahattin Enis Beyin beş altı sene evvel . İşte bir kari. bununla beraber kendiliğinden anlaşılır ki bir “kısa hediye”nin ne gibi şerâit altında tasarlanıp yazıldığını bilen bir kari okuduğu esnada yukarıda saydığım bu on iki noktayı hikâyenin içinde görmek ister ve araştırır. “kısa hikâye”nin nasıl okunması lazım geldiğini de uzun uzadıya anlatırdım.758 “Kısa hikâye”ne kadar sistematik yazılırsa okunması cihetinde de o kadar sistematik bir sa’ya muhtaçtır. Bazı muharrirlerimiz. Bunun için bir de masal söyleyen bir kimsenin en ziyâde dikkat ettiği cihet. nefesleri kesilmiş bir hali getirmeyi bilir. kendisini dinleyenlerde lüzumu kadar kuvvetli bir alâkanın uyanmasıdır. “Kısa hikâye” bu kadar sistematik olmak ve bu kadar cazip birçok hassalara mâlik bulunmakla beraber çok yazık ki Türkçemize (resmen diyeyim)girmemiştir.

c.759 okuduğum ve teferruatını şimdi iyice hatırlayamadığım “Sara”sını gösterebilirim.18.4. Gönül istiyor ki bu çok güzel aynı zamanda sistematik şekil Türkçe’mizde de layık olduğu mevkii kazansın ve hususiyle son zamanlarda artık usanç vermeye başlayan durgun yeknesaklığı ortadan kaldırmaya yardım etsin. 21 Haziran. Bununla beraber bu hikâyede “kısa hikâye” şartlarına münâfi bir noktanın bulunduğu şimdi aklıma geliyor: “Sara”nın karakteri lüzumundan fazla açılmış ve gösterilmiştir.82. “Hayat”ta birkaç haftadan beri çıkan roman ve hikâye hakkında makaleye şu kısa yazımla ufak fakat mühim bir nokta ilave etmek istedim. öyle ki bu tasvir bana “artistik” olmaktan biraz daha ileri geçmiş görünüyor. 1928. 19 . s. Kenan Halit HAYAT. s.

Erkek. Hayatın adiliklerinden. yemişleri okşayarak ihtirasla yemek en sıcak zevkleridir. Karilerimi gıpta ettiğim beye yabancı bırakmamak için Jean Larnak'ın muasır Fransız kadın edebiyatı hakkındaki irşatçı tahlillerini hulâsa edeceğim. kalbin sızılarından. Mme de Noailles' in: «Ben artık kâinatı tadan ve içen bir sevdalı ağızdan başka bir şey olmak istemiyorum.’e «Les nouvelles Litteraires»in 19 Kanun-i sani nüshasında «Fransa’da Kadın Edebiyatı»nın muasır ruh ve temayülleri hakkında Jean Larnak imzasıyla yazılmış bir bendi mukavemet edilemez bir gıpta ile okuduktan sonra bilâihtiyar sizi hatırladım. senelerin getirdiği inkisarlardan.760 BİR ARZU… Nahit Sırrı B. ölümden kaçmak için bir vasıta olan bu tabiata dalış. Çayırlara serili uzanmak. deniz ve ırmakların sularında çırpınmak. çiçekleri koklamak. 1830 romantizmi kadınların kalplerini azat etmişti. muasır Fransız kadın ediplerinde . Bugünkü kadın ediplerimizde olduğu gibi Madam de Stael ve George Sand'ın muasırları olan kadın ediplerinde de açılmak. Gene teslim edersiniz ki edebiyatın benim gibi profanları pek çoktur. Bunların eserlerinde vakıa tabiat manzaralarının tasvirleri ve hatta Rousseau'nun tesiriyle mukaddes ve aziz tabiatın medih türküleri vardı. yani sırlarını faş etmek temayülü ve erkekle çocuğu tecessüm ettirememek iktidarsızlığı görülür. Teslim edersiniz ki edebiyatımız sizin gibi mütemadî bir alâka ve ihtirasla takip edebilecek münevverler pek azdır. Arz ettiğim bendi belki okumuşsunuzdur.E. 1900 romantizmi de hasselerini azat etti Bugünkü kadın edipleri içi her şey . pek lüzumlu bir yoldaşı olan erkeğin yanında katlandığı mihnetlere bir teselli olur ümidiyle tabiata teveccüh ediyor. Bu hissin tesiri altında tabiatla baş başa kalmak istiyor ve onun her ot ve böceğine gönülden hayran oluyor. Bugünkü kadın romancıların bütün kadın kahramanları. Fakat bunlardan hiçbiri bugünküler gibi toprağa bu derecede ihtiras. “gökleri üzerinde dinleten derin kalpli tabiata” duygularının olanca şehvetiyle vurgundurlar. bu derecede şehvet ve iptilâ ile dalmamışlardı. tabiata daha yakın olan kadın. Yalnız bugünlerde aşırı tabiat aşkım George Sandların muasırları olan kadın ediplerde göremeyiz. erişilmez ve az çok mücerret bir ideale doğru yükselmeğe bakarken.onların beş duyguları önünde bir avdır.» sözü bugünkü Fransız kadın ediplerindeki yaban duygu iptilasına en sadık bir tercümandır.

İstiyorlar ki bir duyma ve titreme makinesi olsunlar. Acaba Nahit Sırrı B. çiçek. Bunları böcek. anlaşılmamış. 7 Şubat. Bunların eserleri çıktıkça tek tek tenkit edilmişlerdir. mehip anaforlarını hiçbir zaman teslim ve kabul etmeyecektir. bu noktadan bizi tenvir etmek istemezler mi ? Mustafa Şekip HAYAT. c. Onlar hep akl ü hikmet ararlar. İstiyorlar ki dünya bir duygu mahşerine dönsün. s. Bunlardan birini dinleyelim: "Erkeğin hendesî kafası kadın deryasının gizli.761 umumî bir temayüldür. 115. Fakat temayül ve simalarının toptan teşrih olunduğunu hiç hatırlamıyorum. nr. On beş yirmi seneden beri Türk kadın edebiyatı ihmâl edilecek gibi değildir. Deniz dalgalarından hiç böyle şey istenir mi?„ Muharririn kadın üslûbu hakkındaki fikirleriyle kadın edebiyatının teceddüt etmemezliği ve hasselerinden ötesine geçemeyeceği hakkındaki hükümleri beni alâkadar etmez. Bunun için bütün itirafları hüzünle dağlıdır. yahut hiç olmazsa duymak anlamaktan fazla olsun. kimini fisik ve sefahate boylatmıştır. 1929.5 . ot ve yemişlere koşturan aynı kaçmak arzusudur. 3. E. Burada enteresan olan cihet bugünkü Fransız kadın edebiyatının hakim ruh ve temayülünün fikir adamlarına lâzım olacak bir şekilde tanıtılmasıdır. İstiyorlar ki anlamak yerine duymak kaim olsun. Gene bu arzudur ki kimini isyana. Bu kadınlar havas ve kalplerinden aşırı taleplerde bulunmak iptilasındadırlar. .

yirmi beş yaşında iken doğan çocuğumun adını Osman koydum. Talat Beyin. Dertli'nin filhakika Koyunpazarı’ndaki cami kabristanında medfûn bulunduğu hakkındaki A. doğru mudur? Bundan başka Dertli’nin Bektaşi olduğu kendi asariyle müspettir. Meselâ ben kırk yaşında Bektaşi olmuştum. Bektaşi olmak için bir merasimden geçmek lâzımdır ve buna “Nasip” derler. Bir hak mürşide bağlı destim benim. Rufaî ve emsali tarikatlara mensup olmuşlardır ki Âşık Dertli de evvelce «Halvetiye» tarikinden olduğu halde sonra Mustafa Baba isminde bir zaten «Nasip» alarak Bektaşi olduğu muhakkaktır. Ankara’da bulunduğum zaman Rıza Tevfik'in Peyam Gazetesi’nde Dertli’nin. Şu kadar ki oğlunun isminin Ömer olmasını delil ittihaz ederek kendisinin Bektaşi olmadığına dair mütalâa doğru değildir. Sen gibi günde beş vakit kirlenmem. Talât Beyin ifadeleri pek doğrudur. Binaenaleyh «Ömer» ismindeki oğlu Dertli'nin Bektaşiliğe intisâp etmezden mukaddem ve Bektaşilerin bu itikâdına vâkıf olmadığı bir zamanda doğmuş olduğundan ismi Ömer kalmıştır. Bir vakit bozulmaz abdestim benim" demiş olduğu gibi daha ileriye giderek: "Gülbank külüngiyle zahit ekher" . Şimdi ben öldükten sonra oğlumun adının Osman olduğunu delil ittihaz ederek benim için «Bektaşi değildi» demek. fakat Bektaşiler beyninde pek meşhur olan bir nefesinde: Söyleme ey zahit yalan dinlemem. Ziyaettin Fahri Beyin tenkidine cevaben intişar etmiş olan kıymetli makalesini okuyarak Âşık Dertli'ye ait mahdût olmakla beraber esaslı tetkikâta müstenit malûmatımı arz etmeyi muvâfık buldum. Bektaşilerin birçokları Kadirî.Talât Beyin dîvânında olmayan. Çünkü Bektaşiler Bektaşi olarak doğmazlar. A. Bursa’nın Beypazarı’nda ve sonra Rumeli’nin Beypazarı’nda tevellüt ve yeniçeri vak'asında öldürülmüş olduğuna dair yanlış mütalâaları havi neşriyâtını bir mektupla kendisine bildirerek tashih ettirmiştim.762 DERTLİ HAKKINDA Hayat'ın yüzüncü nüshasında A. Dertli «Pir Sultan» dan ziyade mutaassıp bir mutasavvıftı.

A. Bektaşiden başka diğer tarikat mensuplarına bile Kızılbaş demiştir. 5. 14 Şubat 1929.763 “Kafanı ezerim senin bilmiş ol" diye başlayan diğer bir mısraında da.rim senin bilmiş ol. nr. "Dinini si.Talât Beyefendinin Dertli kitabının pek yüksek kıymeti haiz olduğunu makam-ı şükranda beyan etmeği de bir vazife addeylerim. Yakın zamanlara kadarda Bektaşi muhabbetlerine girilerek onların bazı ferî usul ve itikâtlarına vâkıf olunduğu vaki olmuşsa da gene esas usulleri hakkında esaslı malûmat alınamamıştır. Bu bapta son zamanlarda vuku bulan neşriyatın kâffesi efsane mahiyetinde kalmıştır. 116. Nasibini almamış bir kimse böyle şeye cesaret edemez ve ederse mutlaka onu “münkir. . s. Musikiye mensup olduğum sebeple halk şiirleri meyânında eskiden müridi bulunduğum Bektaşilik dolayısıyla da bütün Bektaşi şairlerinin nefeslerinin notalarını cem etmiş olduğundan halk bilgisi ve halk musikisine bir hizmet edebilmek emeliyle bunların bestelerini neşredeceğim için bu eser ve vesikalarıma istinaden Dertli hakkındaki ufak bir malûmatımı aynı hizmet endişesiyle arz ettim. Dertli de başka bir nefsinde Bektaşi olduğu halde çenelisine Kızılbaş dediklerini söylemek istemiştir. demiştir ki dini bütün bir Sünni bunu söylemez. Dertli'nin Aleviler köylerine gittiği için onlarla hemhal görünmek istemiş olması ifadesine gelince: Dertli'nin yaşadığı devirde Bektaşilerin içine girip de Bektaşi veyahut Alevi görünmenin imkanı yoktur. c.. Kırklareli Halk Musiki Cemiyeti Reis ve Muallimi Vahit HAYAT. müfsit” addederek öldürmekten çekinmezlerdi. Şu itibarla Dertli heyecanlı bir halk şairi olmakla beraber çok imanlı bir Bektaşiydi.. münafık. hatta söyletmez. 8. Bundan başka halk her zaman Kızılbaş ile Bektaşiyi birbirinden ayırmamıştır. Hele Anadolu içinde bu kabil olamazdı.

resmen men edilmiş olan edebiyatın hürriyetini kazandığı 1908 senesinden ve adına «On Temmuz İnkılabı» denen tarihten başlatmak zarurî idi. açık Türkçe cereyanını meselâ tâ Naci'ye kadar götürmemek de itirazı celp edebilirdi.. Binaenaleyh. sade bu romanını anlatmağa hakkım var. hazırladığım eser için mebde olarak Türkiye’de edebiyatın serbesti kazandığı tarihi muvafık buldum. ihmal edilemeyecek bir mevki kazanmışlardır. Şinasi. izhar buyurdukları arzuya gelince. üstadın emirleri de zannediyorum ki icra edilmiş olacaktır. Kadınlarımızın on beş yirmi seneden beri edebiyat hayatına getirmiş oldukları eserlerin umumî temayüllerini ve kadın ediplerimizin şahsiyetlerindeki ana hatlarını çizmem için. buna derhal itaatle vücuda gelecek pek basit taslağın lâyık gördükleri teveccühten beni mahrum edeceğinden korkarım. işte az çok okumaya çalışan bir adam olduğum halde ne kuvvetli bir muharrirden haberim bile yokmuş! Ve kim bilir bilmediğim ne kıymetli eserler var! "Georgette Garou’nun kabında muharriri Dominique Dunois’nin daha altı eseri olduğu hâber veriliyor. Neşriyat hayatımızın feci fakrini. Ziya Paşa ve Kemal’i bırakarak Hamit’le başlamak kabili itiraz olduğu kadar. tahrir hayatımın pek şerefli bir mükâfatı saydım. Şimdiki halde. (1908’den Beri Türk Edebiyatı Tarihi) serlevhası altında hazırlamağa çalıştığım eser ikmal edilince. bazen de muasırlarının hemen hiçbirinde görmediğimiz kadar sade ve saf bir lisanla yazmıştır. Bunları da okuduktan sonra bu romancı kadın hakkında umumî intibalarımı yazabilmeği isterim. Bu sebepledir ki. işaret ettiğim eserimde onlardan dikkat ve itina ile bahis. Ve bu tarihten beri de. edebiyat hayatına giren kadınlarımız gittikçe çoğalarak. Çünkü bazen kızıl bir mürteci kesilen bu şair. böyle bir eseri.764 BİR EMİR VE BİR KİTAP HAKKINDA Mustafa Sekip Beyefendi üstadımızın Hayat’ın 115’inci nüshasında bana hitaben neşrettikleri makaleyi.. Ve emrin telakkisinden sonra. Bu vesile ile ve muhtemel bir tenkide cevap olmak üzere ilâve edeyim ki. hem de daha nazik ve müşkül oluyor. mebde olarak siyasî teceddüdümüzün açıkça başladığı Üçüncü Selim devrini almadıktan sonra. Şekip Beyefendinin de pek vakıfâne söyledikleri gibi. bu satırların muharriri için bir mükellefiyetti. .. bu mükellefiyet daha cazip. Paris’te bu seneki Femina mükâfatı edebîsini kazanan bu (Georgette Garou romanını okurken ne acı hissettim! Türkçeden başka bir lisan bilmeyen bir edebiyat meraklısı için bizdeki neşriyatı bir değil on kere de okumak mümkünken.

kendisini sevdirmek için hiç bir şey yapmamış ve iki sene süren niza esnasında o kadar uzak ve adeta bigâne kalmıştır ki. eti. Servet. bu fakat. Ve hele erkek. Bütün asırların sakinlerini toprağa şiddetle merbut ve iktisada çılgınca riayetkar olarak birbirlerine devrettikleri bir köy. daha doğrusu torunu. uşakları idi. Erkeğin. Sublaines köyünde. yağı. geceleri. evvelden tahayyül edemeyecekleri fiyatlarla sata sata. Çok çalışkan ve ciddî bir uşak ki. gözlerini kapadığı zaman topraklarının kapanın elinde kalmayacağını bilmek. Sonra bir gün tehdit eder: evlerine alınmış ve bedavaca çalıştırılan iki öksüz kardeş vardır ki. Fakat evvel emirde büyükannesine sorar: -Çocuğum olursa. daima kadına hâkim olduğu bu köyde. sırf o gün. ihtiyar kadın. Georget’in şiddetle severek.Çocuğu yapacak kadındır! Öyle mi? Georgette şu. Georgette bir türlü hâmile kalmıyor. Roman. bunun oğlan olanına mallarının yarısını bırakacağını bildirir. bütün bu köylüler binlerce franga para dememeye başladılar. Didier. bunu bilerek sükûn ile gözlerini kapamak istiyor. bir gün bütün mal kendisinin olacaktır. onun izdivaç gününde başlıyor. buğdayı.. dul ve ihtiyar büyük annesinindir ve babası öldüğü ve annesi birine varıp Paris’e gittiği için. Hele sadece bir uşak olursa! Çünkü. gece sinemaya gidebilmek için bir çörek ve kahve ile akşam karınlarını doyururlarken. İşte Georgette bu köylülerin en zenginlerinden birinin kızı. esmer ve dilber bir köylü kızıdır. Georgette'in gidip kocasını da sürüklediği doktor. Georget’in kocası kıskanılmaya lâyıktır. Bunun içindir ki. belki kendini daha suçlu bulduğu için.765 Georgette Garou. Çalışan kolların ne kadarını cihan harbi yedikten ve havaic-i gıdaiye ürkünç bir şekilde yükseldikten sonra. Bu tehdit. Halbuki eski uşağın çocuğu olmuyor. on sekiz yaşında. büyükanne. zevç ve zevceyi çıldırtır. Fakat. halde ne yapacağını bilir. sağlam ve genç vücutlarının sevişmesinden başka hiçbir eğlencesi olmayan ve guruba kadar fasılasız bir çalışmakla geçen hayatlarıyla bahtiyardırlar. bu oğlanla kardeşini kovacak mısınız? . Ve sonra. Tekdirleri karşısında.. çok uzakta bir köyü. bütün bu köylüler zengin oldular. bunun er geç olacağı hakkında ne derse desin. uşağın evinin erkeği olmasına bile razı oldu. Fakat ertesi gün iştedirler. Ve izdivaç günü. iki senelik bir inattan sonra büyükannesini kendisiyle izdivaca razı ettiği adam. onu kovmak ihtiyarın hatırına gelmemiştir. onun günden güne artan tehditleridir! Çünkü o. Kendilerine bilâistisna Mösyö ve Madam denilen şehirliler. gece karısıyla kavga ederek bağırır: . yeni evliler toprakla uğraşmazlar. Fransa’nın büyük şehirlerden uzakta. kocakarı lakayt ve her ay geçince daha gazuptur. dünkü uşak.

yarı iane ile ve yarı aç büyüyen on üç çocuktan başka bir çocuğu daha yeni dünyaya gelmiştir. İhtiyar için. kocası ve oğluyla yalnız kalır. Lâkin. tembel ve serseri. heyhat ki. köyün papazı mektebinin tekmil çocuklarıyla beraber kırlarda gezmeğe çıkmıştır ve çocuklar her şeyi görmüş hem de anlamışlardır. Ve korsajında iki yüz frankla onu aramağa çıkan Georgette. Tarlaların kuytu bir köşesi. Yanına iki yüz frank almıştır. Ve zaten olaydı roman belki olmaz ve belki orada biterdi. gece sinemaya gidebilmek için akşam yemeği yiyemeyen şehirlilerdendirler ve daima hasut gözlerle seyrettikleri bu servetten hissedar olamadıklarına yanarak. Ve bu musahabeyi iki kadın temdit etmezler. çünkü ilk aşk gecesinde bile Didier karısından ziyade kalbi üzerinde bütün toprakları sarmıştı ve sıkmıştı. köyde işi bilmeyen hiç kimse yoktur. . O günün gecesi. arkalarından bile bakmadan çocuğunu emzirir. kendisini bulur. ve hatta toprağı ihmal ederek onunla meşguldür. Ve bunun kim olacağını da tayin etmiştir. ötekinin berikinin tarlasında çalışan bir gündelikçi. hem de genç olmayan bir mahlûktur. Ve bir gün genç kadın kırlara çıkar. Romanın ikinci kısmında. her ayıba göz yuman bu zelil kocayı tahkir eder. erkek kendine uzatılmış olan yüz frangın göreceği hizmetleri ve kadın her halde ana olacağını düşünerek. meseleden hemen haberdar olurlar. çocuğun vaftizi için davetli olarak Paris’ten gelen Georget’in anasıyla üvey babası. eğer nazlanırsa ikisini de nazlanmazsa sade birini vererek. Bu. Bu ana ile kocası. İki üç sene geçince. aşkının tesiriyle o hiçbir kıymet vermesin ve kendisini döverek siyah saçlarından sürüklesin ve uzun gözyaşlarından sonra affını kazansın! Georgette bunu bekler. birden bire devrilen bir ağaç gibi büyük anne düşüp ölür. O kadar ki. daha fazla anlamış görünmemek muvafıktır. Ve birkaç kadehten sonra üvey baba Didier'yi. sevdalarının hüclegâhı olur. Bu çocuk ise onu köye ebediyen bağlayan ve kendilerinden ebediyen ayıran bir zincirdir. Onu aşığı olduğu topraktan ayırmamak için yapılan bu fedakârlığa. Georgette. Şu kadar ki. bu köşe hiç de kuytu ve gizli değilmiş. fakat çocuk olduktan sonra. Georgette kocasının isyanını ve tahkirlerini bekler. Georgette’in aşkı ancak çocuğu içindir. bir erkek satın alacaktır. türlü şaklabanlıklarla Georgette’i Paris’e bir gün getirmek ve servetini beraberce yemek sevdasındadırlar. güya sevişirler. adı Cadet olan işçinin bu on beşinci çocuğu dünyaya geldiği zaman.766 -Evet. ve o anasıyla beraber giderlerken. Karısı ve onun sadakati o kadar mühim şeyler değildir ki! O kavgasız geçen geceden sonra. Georgette onu kovar. Fakat hayır.

Georgette Belçikalıya. o kırlarda geçmiş olan günah hikâye olunmuştur. kendine muntazırdır ve onu uzaklara götürür. Ve bir seneden beri mektebi bitirerek Didier ile beraber tarlalarda çalışan çocuk. Didier: — Bana ne. sarışın ve yakışıklı bir adamın kendisine bakışından ve söz atışından. kocasını uyandırır. Georgette amakına kadar sarsılır.» deyince. başını tekrar yastığa kor. adresini bilen Didiyer ona daima para göndermektedir. Fakat eyvah ki bu oğul da mektepte senelerce piçliğiyle istihza edildiği için ona düşmandır! Georgette.767 Üçüncü ve son kısmın başlangıcında köye yakın yegâne kasabanın kahvesindeyiz. kin duyduğu anasına karşı onunla birleşmiştir. kendisini bu yabancıya verecektir. Ve hâlâ şayan-ı arzu ve taze kalmış vücudu şimdi arzu ve ihtiras ile ateşten bir libas giymiştir. Ve sonra. Burada. beraber kaçmayı teklif eder. ilk önce telaş gösteren erkek. sevişmek için bu aşığa verdiği saatler her ikisi için de az gelmeye başlar. Fakat bilmiyoruz ki bu sahih mi? Ve kadın romancı bize bu . otuz beş yaşlarında. Ve eserin son kelimeleri: Neredesiniz Georgette Garou? sualidir.. sade köpekle veda edebilir. Bazı şeyler satın almak için gelmiş olan Georgette. nereye olursa olsun gitsinler. sakin. sokulup malûmat verir:— Belçikalı bir ameledir. Yangın mı var acaba diye. nereye istersen git! diyerek arkasını çevirir. birden başlayan şiddetli bir yağmurdan dolayı bir kahveye girer. bu ayıp içinde yaşayamayacak. daha buruşuklar ve aksaçları gelmeden. nerede? Tekmil malını bırakarak giden ve kendisini geçkinlik bekleyen kadın. Oğluna her şey mektepte anlatılmış. bunu yalvarır. Belçikalı. Bu kahveyi işleten bir dul kadın. Çünkü kaç seneden beri oğlu da ondan kaçıyor. nerelere kadar düşecek ? köyde deniyor ki. Bakışırlar. İçeriki odada da oğlu uyumaktadır. Ve Georgette her şeyi itiraf ederek yalvarır. yeniden uyur. Ve yağmur sebebiyle iltica ettiği bu yerde. bucağından ayrılır. aynı toprağın hizmetkârı oldukları için Didier'ye yaklaşmış. Lâkin. adı Gustave Vanlaert’tir. o: «Ben gidiyorum. buna bir türlü cesareti yoktur. o yabancı kendinden bıkarsa ne olacak. Sonrayı romancı da meçhul bırakıyor. kaçacağı gece. Her şeyi satıp başka bir yere. onu öpebilir ve bir köpekten başka öpecek hiç kimsesi olmadığına ağlayarak. Georgette köye döner. Aşığı. Yoksa işinden ayrılmıştır ve yalnız gidecektir. güya dönmesin diye. Bu isim dimağına ebediyen yerleşmiş olarak. Ve odasını kiraya veren kadın. Evet. Sonra. Georgette kabul eder. hiç bir menfaat mukabilinde olmadan kendini seven adama teslimi nefseder. odasını bir iki saat sevdalılara kiralamakla tanınmıştır. Hayatında bir kerre ve ancak birkaç dakika hiçbir zevk duymadan günahkâr olmuş olan kadın.

15. 17.5. 28 Şubat. (Romanı Bitiriş Tarzları) makalesini yazarken bu kitabı okumamış ve bu hatimeden bahsedememiş olduğuma acınıyorum. c.. 1929.. .768 kadını o kadar maharetli bir tarafgirlikle sevdirmişti ki. Nahit Sırrı HAYAT. 118. Ve neticedeki bu meçhuliyet ne güzel !. s. bir büyük şehrin o maske gibi boyalı yüzlerini gece yarısından sonra sokakların loş köşelerinde göstererek insanı çağıran kısık sesli bir kadın olması ihtimali yüreği sızlatıyor. 16. nr.

Onun bu samimi sanatkarlık kudretinden doğan şu temayülünü. hayatî faaliyette. Nitekim “Bize Göre” nin başlangıcı bu isyan ve nefreti karie hemen ifşa etmektir: Gazetecilik. bir taraftan yiyecek ve içecek ilânları. insanın filden. tatlı bir ninni vazifesini görür. Dünya matbuatına göz atınca hükmedilir ki.. Kim ki muvaffakiyetinden emin değildir ancak o tasannudan imdat umar. böyle bir adamın kaleminde “maniyerism” vehmetmek. gazeteler de. İşte üç dört satır. zamanımızda mide ve bağırsak. yüksek sanatı ve halis sanatkârı anlamamak demektir. Her zevkini kaybetmiş ruhu. Haşim sinemayı anlatıyor: … Sinema. Haşim’in de her eserinde aynı hissi buluyoruz. Atalete düşen güzel bir vücudu nasıl her taraftan yağ tabakaları kaplarsa. kendisine müşteri ismi verilmesi daha doğru olan kariin hoşuna gitmek gayretiyle gazeteler. Dimağ. Sahih sanatkar bizi nagehanı şaşırtabilir. Hatta iri göbekli insanların etrafımızda çoğaldığına bakılırsa. bazıları basit ve suni bir eksantriklik sanıyorlar: Haşim ki muasır Türkiye’nin en orijinal bir üslûpkârıdır.” diyor.. Ben en güzel ve en dinlendirici . böyle yormayan masum bir göz eğlencesi kaldıkça yorgun başın munis bir ilticagâhıdır. Son senelerde zuhur ederek resimden şiire kadar her sanat şubesine musallat olan tuhaflığına bir manası vardır. tedrisât sütunlarından fikrin bütün şekillerini süpürüp attılar. ticaret mahiyeti aldıktan sonra. birçoklarının şimdi. Beşeri tahassüsler arasında tahalüf görmek istemeyenler yahut sanat eserinde isagocu mantığı arayanlar kerrat cetveli okumalıdır: çünkü bu hassa yalnız onda vardır. samimiyeti kahreder. Avrupa’da sanatın zaafı! Sanatı kadar irfanı da kuvvetli olan Ahmet Haşim bu kepazeliği hepimizden iyi bilir. dimağlarını kemik mahfazasından çıkarıp karınlarında taşıdıklarını hükmetmek lâzım geliyor. basit musiki.769 HAŞİM’İN “BİZE GÖRE” Sİ Büyük bir Garp edibi "Benim bütün isyan ve nefretim. düşünemez ki bu hareketi. Bugünkü nesrimizin en güzel numunesi onun yazılarıdır. Yüksek sanatla samimiyetin münasebeti ezelidir ve ebedi olacaktır. Zaten büyük sanatkârların hepsi böyledir. haysiyetinden bu kadar kaybettikten sonra. dimağdan çok daha şerefli birer uzuv payesini bulmuştur. leylek ve zürafadan hiç farkı kalmıyor. diğer taraftan metni tarz eden resimlerin istilâsı altında kaldı. Onda bizim mantığımızı yadırgatan satırlara tesadüf ederek bilmeliyiz ki yüksek bir sanatkâr intibaı karşısında bulunuyoruz. adiliğe ve belâdete karşıdır. karıncadan. çocukluk tazeliğine kavuşturan bu karanlıkta.

genç nesle Ahmet Haşim’i tavsiye etmelidir. Bu mahzun ve karanlık vadide baharı görmek hayaliyle.her sene olduğu gibi. insanın tabiata en yakın kalan güzel bir cinsidir. hayattan bir günün acılarını unutmak için. şu sonu gelmez bir akşam alacalığının kederine müstağrak olan iki dağ arasına gittim. sırf çingene görmek ve zurna dinlemek iştiyakıyla. *** Genç nesil Ahmet Haşim’i okumalıdır. Şehirden tamamen uzaklaşan bu dostu. arılar. yani bayramların en tabiisi! Papatya. lehçesinde. Çingene. Şehirlerin sarı derisini kırların kızıl derisine değişmedikçe. tozlu ve dolaşık yollar üzerinde saatlerce taban tepmiş ve ter dökmüş olanların . Tabiat. dostumu temessül etmiş ve onu bir kaya parçasına döndürmüştü. bütün şehir halkının şen bir kafile halinde döküldükleri yeşil istikametleri takip ederek Katana Deresine indim.bu sene de. Çingene Dün bahar bayramıydı. kendi saffetlerine acı acı gülümsediklerine şüphe etmiyorum. ince bir zeka.. şüphe yok ki cismi böyle haşin bir zırh ve içindeki ruhu da böyle bir çelik külçesi haline getirmektir. gelincik ve bülbül âlemi içinde... Alnında ne hüzünden ne neşeden eser kalmamıştı. bu tunç yüzlü ve fağfur dişli kır sakinleri. çetin sesler peyda olmuştu. ilk bakışta tanımak müşkül oldu. güneşin ve toprağın kardeşi olmak kabil mi ?. orijinal ve eskimez bir zevk. . Tabiatın insana yapacağı en büyük iyilik.770 uykularını sinemanın ipek yastıklar gibi başın arkasına yığılan yumuşak karanlıklarına ****1 Sanatı öldüren sinemaya karşı yazılmış olan şu zarif hicviyede ben temiz ve sahih bir zevk isyanı buluyorum. Çingene bizzat bahardır. beşerî şekle istihale etmiş birtakım neşeli yeşil ağaçlardır. işte iki misal: Şehir harici Üç dört seneden beri uzak kırlardaki çiftliğinde. inekler. Zannedilir ki. Benim Katana’de aramaya gittiğim ne kuş ne de çiçek idi. keçiler ve tavuklardan müteşekkil dost bir hayvan çemberi ortasında yan yana âkil bir dostumu ziyarete gittim. çocuklarımız onda yalnız ifade güzelliği değil. Çocukluğumda 1 Orijinal metinde kelime silik olduğu için okunamamıştır. saçları vahşi bir inkişaf ile uzamış. ve emsalsiz bir realist göz bulacaktır.

Mümtaz sanatkâra alenen teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. benim her sabahki eğlencemdir. yeşil. intibalardan teşekkül etmektedir. Bu zeki çehreli adam. s. sırf gözlerinin derin elemi ve edasının sakin belâgatıyla gelip geçenlerin merhametini avlar. birer şaşkın güvercin telâşıyla.5. nr. Paris’e indiği ilk gün her yere tercihen doğru hayvanat bahçesine giden muharrir. “Bize Göre”nin son kısmı şairin geçen seneki Paris seyahatine dair enfes notlarla. şarkı söyleyen ve el çırpan bir alay genç kız içinde.» Eski edebiyatçılar. bize mini mini parçalar halinde bu meşhur şehrin. kendi zevkine göre. c. kırmızı. yalnız bozuk fonograf sesleriydi . Heyhat! Dün Katana Deresinde aksi sedaya hâkim. Roman ve hikâye yazmağa -ne diyeyim tahammül veya tenezzül etmeyen Ahmet Haşim’de ne mükemmel bir tasvir kudreti var. bu mahir avcının kurduğu tuzağa düşmemek için nasıl kanat çırptıklarını görmek. böyle zahiren kolay ve basit göründükleri halde ancak müstesna fıtratta sanatkârların kalemlerinden çıkabilecek bedialara «sehlimümteni» derlerdi. 2. bu musikinin vahşî kahkahaları andıran müşabih akisleriyle yeşil vadileri uzun uzun inleten genç bir çingenedir.771 gördüğüm baharlardan bugün hatırımda kalan hayal. 14 Mart 1929. 120. tahta zurnasını çalıp. sarı şalvarlar giymiş. her gün tam saat altıyı kırk geçe köşesine gelir ve tam saat ona kadar bir tek söz söylemeksizin. Merhametlerin. Şu altı satırdaki muvaffakiyete bakınız: «Yolumun üzerinde her sabah tesadüf ettiğim bir dilenci var. Ahmet Haşini “Bize Göre” ile Türk edebiyatına bugünün en mükemmel bir nesir modelini veriyor. yoklama defteri imzalamaya mahkûm bir kalem efendisi intizamıyla. pitoreskini ne güzel gösteriyor. 3 . Ali Canip HAYAT.

. değil beyitleri ayırmak. Fakat acaba «Bu edebiyatlarda esas beyittir» gibi umumî bir kaide vazetmek doğru olur mu? Eğer öyle olsaydı bu beyitleri yan yana dizmeye hiç hacet yoktu. . şairin gayesi bir mefhumu nükteli bir mazmun halinde bir beyit şekline sokmaktır. Dîvânında bunun misallerine tesadüf ettiğinize eminim. Meselâ Nedim’in Hamamiye’si: işte kat’iyen beyit beyit değil. Aralarında öyle sanatkârane bir irtibat vardır ki. yükselmesi ve inişi vardır. yazılarınız üzerinde bir parça konuşalım. Halbuki o edebiyatın en güzel parçaları böyle olmayanlardır.772 “YENİ EDEBİYAT İÇİNDE ESKİ ESTETİK ZİHNİYET” -Muhterem üstadımız Ali Canip B. Eski şairlerimizin telâkkisine göre iki mısraın beyit olması için lâzım gelen şart. Eğer Dîvân edebiyatının böyle bir estetik kaidesi olsaydı bütün şairlerin buna riayet etmesi lâzım gelirdi.. baştan başa aşıkâne söylenen sözlerdir.yeBu uzun ismi taşıyan makalenizden öyle anlaşılıyor ki genç şairler Garp edebiyatına tamamıyla bigânedirler ve Dîvân edebiyatı kadar eski bir estetik zihniyetiyle mütemadîyen beyit işleyip duruyorlar. Nitekim Dîvân edebiyatında müstakil beyit hatta mısra bile söylemek caizdi. meyhaneden bahsedenleri bulunduysa. Beyitler arasında manâ irtibatı mecburî değildir. yerlerini değiştirseniz aslındaki kuvveti bulamazsınız. Eski şairlerimizin hepsi biliyorlardı ki gazel. baştan aşağı güzel bir abide. yoksa altında ve üstündekilerden müstakil olması değil. bu. Eğer böyle yapmayıp da içinde zahitten. evvelemirde şekil sonra da ilham kıtlığından olsa gerek.. Filhakika böyle olmuştur.E. Acem edebiyatından ve onu model yapan Dîvân edebiyatımızdan bahsederken «Bu edebiyatlarda esas beyittir. iki yüz sene sonra gelecek ahfadının böyle bir kaide vazedeceğini düşünmüş gibi bazen beyitleri bile ayırmayarak sizin kaideyi ezelden cerh etmiştir. Hakikatin böyle olmadığını gösteren en bariz delil... Bununla beraber. Beyitlerden birini gazelden dışarı çıkarsanız kuvvetini derhal kaybeder. Hepsinin başlayışı. Fuzûlî’nin mısra mısra hatta kelime kelime işlenen gazelleri de heyet-i mecmualarıyla güzeldirler. Birçok şairlerin her beyti başka bir şeyden dem vuran gazelleri yamalı bohçaları andırır. genç şairlerin okumadığınızı itiraf ettiğiniz eserleridir.. bunların tam bir mana ifade etmesidir.» diyorsunuz. İnce ve zarif Nedim.

Makta namını alan en son beytin zayıf olmamasına bilhassa itina edilir. sizin söylediğinizden bambaşka bir estetik kaidesi vardır ki tamamıyla bütünü istihdaf eder. Bakınız nasıl: Birinci beyte matla derler ve bunun güzel olması lâzımdır.773 Gazeli. Nihayet son beyitlerde fevkalâde bir incelik görürsünüz: Bunlar gazelin sonlarına geldiği için hem kuvvetli. Şevketi Ferahi’nin. Görülüyor ki bu küçük kaidelerin hepsi bir « bütün » için çalışıyor. Onun. İşte size bir estetik kaidesi ki ne bizim bugünkü anlayışımıza yabancıdır ne de hiçbir Avrupaî edebiyatın telâkkisine muhalif her yerde ve her zaman takdir edilir ki başlayış güzel olmalı. beş beyitten aşağı ve on bir beyitten fazla olmayan bir nazım şeklinde tarif etmeleri de ispat eder ki bu beyitlerin husûle getirdiği bir heyeti mecmua matluptur. Müsaadenizle bir gazelim beraber okuyalım: Ya Rab belâ-yi aşk ile kıl aşina beni Bir dem belâ-yi aşktan etme cüda beni Az eyleme inayetini ehl-i derd'den Yani ki çok belâlara kıl müptelâ beni Oldukça ben götürme belâdan iradetim Ben isterim belâyı çü ister belâ beni Temkinimi belâ-yi mahabbette kılma süst Ta dost tan edip demeye bivefa beni Gittikçe hüsnün eyle ziyade nigârımın Geldikçe derdine beter et müptelâ beni Ben kandenü mülâzemeti itibar ü cah . Son darbenin kuvvetli oluşu Avrupaî edebiyatların da kabul ettiği umumî bir estetik kaidesi değil mi?. Sizin tabirinizle (en-semble : bütün) denilen bu heyeti mecmua ise beyitlerin gelişi güzel yan yana dizilmesiyle olamaz. Üçüncü beyit de kendinden evvelki ve sonrakilerle mütenasip olacaktır. İkinci beyte hüsnü matla derler. çünkü şair de matladan sonra gelen hüsn-i matlaı daha rengin yapar» demesinden anlıyoruz ki ikinci beytin daha kuvvetli olması lâzım. Dîvân Edebiyatımızın en büyük ve en samimî şairi Fuzûlî bu inceliklere tamamıyla riayet etmiştir.. hem de hafif perdeden olur. Bu tıpkı muhtelif seslerin vücuda getirdiği bir ahenge benzer. sevgilisine «Sen Yusuf’tan sonra geldiğin için felek senin güzelliğini ondan daha gülgûn yaratmıştır. Gazeline güzel bir beyitle başlayan dîvân şairi onu kendi haline terk edemez. Bilir ki müteakip beyitleri daha az güzel yazarsa heyeti mecmuanın kuvveti kesilecektir.

. ve hepsi birden endamıdırlar. bütün bunların birbirine uymasıyla husûle gelen endamı ve baştan aşağı kendisidir. Ben bu gazeli bir kadına benzetirim ki birinci beyti başı. üçüncüsü bilekleri. eğer bu güzel kadını öldürmek istiyorsanız başı olan birinci beytini kesiniz ve göreceksiniz. Buna misal olarak gösterdiğiniz Corneille. Gazelin en başındaki «Ya Rab» kelimesinden kendisinden sonra gelen on beş mısraın hepsine de ait olduğunu düşünürseniz beyitler arasında ne kadar kuvvetli bir mana irtibatı bulunduğu derhâl meydana çıkar.. ikincisi omuzları. Aşkının ıstırabını bu kadar toplu bir dua şeklinde inleyen şaire. . Buradaki beyitler ihtimal ki ayrı ayrı güzel bulunur. iddianıza rağmen. Shakespeare'e gelince: dünyanın büyük abidelerini vücuda getiren bu sanatkâr. bana geliyor ki hiç de öyle değildir.774 Kıl kabil-i saadeti fakr u fana beni Öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim Vaslına mümkün ola yetirmek seba beni Nahvet kılıp nasip Fuzûlî gibi bana Ya Rab mukayyed eyleme mutlak bana beni Ben bu on altı mısralık gazeli bir feryada benzetirim ki çıktıkça yükselir. elleri ayrıca narin olabilir. Fakat güzel olan. Bir eserini elinize aldığınız zaman mevzuunu ve kahramanların ne şekilde hareket edeceğini daha evvelden bilirsiniz. eğer kolsuz kadınları sevebiliyorsanız bu gazelin ortadan iki beytini çıkarınız. Şüphesiz ki yüzü ayrıca dilber. Shakespeare ve Corneille kadar Şeyh Galib’i de anladığında şüphe ettiğim aziz üstat! İddia edebilir misiniz ki Hüsn ü Aşk «bütün» gayesiyle yazılı bir abide değildir? Siz onun güzelliklerini mısra mısra görseniz de şair. kolları ayrıca zarif. Eğer bacakları kesilmiş kadınlardan hoşlanıyorsanız bu gazelin aşağıdan iki beytini ayırınız. Tıpkı «bütün» itibariyle güzel olan Leylâ Mecnun’u mısra mısra işleyen Fuzûlî gibi. “Avrupaî edebiyatlarda ise gaye (ensemble : bütün)dür” hükmünüzü biraz tehlikeli bulurum. nükte ve mazmunların da en muazzamlarını yapmıştır. orada bir bütün yaratmak istemiş 1 Metinde kelime silik olduğu için okunamamıştır... yükseldikçe derinleşir ve uzaklaştıkça alçalır. Garp’ta da az tesadüf edersiniz. Eğer bir feryadı yarıda kesmek istiyorsanız bu gazeli orta yerinden bölünüz ! Bölünüz ve göreceksiniz. birleştikleri zaman feryattırlar. fakat ayrıldıkları zaman hıçkırık. Bütün sanatı karşılıklı cevapları işlemekte olan Corneille mükemmel bir ***1cacıdır.

bir üstat tarafından da olsa. O adeta mistik bir romandır ve son yaprağını koparsanız son perdesi hazfedilmiş bir piyes kadar manâsız kalır. fazla cesaret sayılır zannediyorum. Bugün ise. iddiasını biraz münasebetli göstermek için muhayyel gençlere hitap etmişti. münasebetinden galiba kendisinin de şüphe ettiği makalesine sebep gösterebilmek için bir hakikati tahrif ediyor.1929. Bendeniz iddia edeceğim ki Garp’ın yeni ve yeni denecek kadar yakın cereyanları da iltifatınızdan mahrumdurlar. Yazıları her ne kadar okunmaya değmezse de. 18 Nisan. Bir zamanlar. c. s.. Kendilerinden elbise ısmarlar gibi eser istediğiniz genç şairlere gelince: bu hususta eserlerini okumadan hüküm verdiğiniz için edebî bir günah işlediniz. Onun için gençlere model olarak Corneille'i ve Shakespeare'i gösteriyorsunuz: yani üzerinden yüz edebî nesil ve en aşağı üç yüz de sene geçmiş şairler.. 18. Affedin.5 nr. Bütün bunlardan sonra bir de şunu ilâve edeyim ki Hayat idarehanesinde konuştuğunuz genç şair size: Beyitlerimiz. Siz de bütün makâlemizde söylediklerinizi ona anlatmadınız. kıymetsizlikleri hakkında bir fikir edinmek için şu küçük zahmete katlansaydınız görecektiniz ki onların Dîvân edebiyatı zihniyetiyle hiçbir alâkaları yoktur.775 ve eseri bunun için yazmıştır. Şahsına ve bilgisine karşı payansız hürmetlerim olan aziz üstat! Yeni edebiyat içinde eski estetik zihniyetin bulunduğunu böyle yalnız lâflarla değil. 19 . Eski ve mücerret edebiyat telâkkilerinin bin kere sarsıldığı bu zamanda edebiyatın şekil ve gayesine dair hükümler vermek.. erbabının bedahet telâkki ettiği meseleler üzerinde münakaşa eden Ali Canip B. hüsnü niyetle tetkik edilmiş eserler üzerinde göstermeliydiniz!. Bizim yeni edebiyatımızı takip edemediğimizi kendiniz söylüyorsunuz. 125. Vasfi Mahir HAYAT. Ve gene zannediyorum ki ne Şark’ta söylediğiniz gibi müesses bir estetik kaidesi ne de Garp’ta bunun aksi vardır. mısralarımız içinde güzelleri yok mu? diye sormadı.

bugünün hayatı ki Türk milletinin Garplılaşma yolunda en azimkar hamlelerini ihtiva ediyor. hatta Hâmit . çünkü kendisinin ve dolayısıyla mensup olduğu neslin müdafaasını ihtiva etmektedir. roman «teknik»te kemalini buldu: Aşk-ı Memnu bu kemalin abidesidir. gazel yazılmadı değil. Edebiyatı Cedide’nin nesir kısmında ise sırf Halit Ziya Beyin himmetiyle. Ekrem Bey.Şark edebiyatının füsunundan büsbütün kurtulamamışlar. Benim demek istediğim bu değil. Fakat beni gayri millî eser yazmış olmakla itham edenlerin. Halit Ziya Beyin esasî fikrini şu satırlar çok sarîh göstermektedir: «Öyle bir nesle mensubum ki Şark edebiyatı ile iştigal etmekle beraber Garp edebiyatının teshir edecek nüfuzu altında bulunuyordum. bir cemiyetin bünyesinde vukua gelecek tahavvüllerin en evvel edebiyatta kendini hissettireceğini söyleyerek sanat âlemini içtimaî hayatın barometrosu olmak üzere telâkki ettiğini anlatır.bir intikal devresi çocukları oldukları için. Nordau meşhur bir eserinde. Demiyorum ki müteakip hikâyeler içinde “mahallî reng”i ondan daha muvaffakiyetle aksettiren eserler yoktur. Türk milletinin Garplılaşmak ihtiyacını edebiyatta temin etmeleri. Şark zevkinin esasî umdesine uygun kasideler. Halit Ziya Bey bu hamleleri daha evvel edebiyata aksettirmiş olmakla müftehir görünmektedir ve bunda tamamen haklıdır. gazeller yazmışlardı. meselâ Halide Hanımın. yazanlar bulundu.» Aşk-ı Memnu muharrirince ileri sürülen mülâhazanın mantığı ve kuvveti son cümlede toplanmıştır kanaatindeyim. Şinasi ile başlayan Avrupaî temâyülü ikmal etmiştir. Servet-i Fünun’dan sonra kaside. git gide muasırlarını üslûbunun tesiri altında bırakmak suretiyle nazımda hükümran olan Tevfik Fikret'in ehemmiyeti şu noktadadır ki Avrupaî zevkin galibiyetini temin etti. daha sarîh bir tabirle Garp edebiyatı tekniğini memlekette kuvvetlendirmiş olmaları itibariyle mühim mevkii haizdirler ve Halit Ziya Bey bu noktadan: “Beni gayri millî eser yazmış olmakla itham edenlerin bugünün hayatı içinde. Servet-i Fünun Edebiyatı. şudur: Servet-i Fünuncular. bugünün hayatı içinde seslerini yükseltebileceklerini zannetmem. Reşat Nuri'nin mevzuları bu memleket hayatiyle elbette daha şümullü ve daha şuurlu münasebetleri haizdir. Teknik itibariyle Türkçede ondan kuvvetli roman hâlâ yazılmamıştır.776 SERVET-İ FÜNUN’UN ROLÜ Akşam gazetesinin anketine cevap verenler arasında Servet-i Fünun Edebiyatının nesir üstadı Halit Ziya Beyin mütalaaları hususî bir alâkayı haizdir. Servet-i Fünun’un ve bu zümreye mensup en kuvvetli şair olmak. fakat tamamıyla «survivant: artta kalmış» oldular. Bizzat Şinasi ve en çok Ziya Paşa olmak üzere Namık Kemal. seslerini .

5. İşte teknik itibariyle salim bir asrilik yapan Edebiyatı Cedide romanı.. HAYAT. Recaizâde Ekrem Bey Araba Sevdası'nda bu kafada bir tipi ne güzel hicvetmişti. nizamî mahkemeler kurmuşlar. Türkçe bir yandan sadeleşirken bir yandan da Garp lisanlarında mevcut olan seyyaliyet kabiliyetini iktibas ediyordu. Bir aralık sanatı. nihayet bir mizah mevzuu olmaya lâyık olan bu temayülü ekseriya ciddi olarak benimsedi: Aşk-ı Memnu'da gördüğümüz gibi.777 yükseltebileceklerini zannetmem» demekte hakkıdır. ilerliyor: Edebiyatı Cedidecileri muahaze edemeyiz. c. Ve zaten o “Dünkü eserler mi daha ziyade bizimdir. Nitekim Edebiyatı Cedide’nin iktibas ettiği Garp tekniği yanında Şark edebiyatının malı olan terkipli lisan duruyordu ve Servet-i Fünuncular bu Şark zevkinin en kuvvetli unsurundan halâs olmadılar. Bunun sebebini bir kaç şeyde aramak lâzımdır: Evvelâ lisan. fakat dikkat edince görülüyordu ki o devir esnasında maziye ait müesseseler de büsbütün yok olmuş değildi. Şinasi ile başlayan asrileşmek temayülünde onlar da mühim bir merhaledirler. nizamî mahkemenin yanında şer'î mahkeme duruyordu. Muhakkak olan bir şey varsa tabiat atlamıyor. Servet-i Fünun Edebiyatı öyle bir zamanda meydana çıkmıştı ki siyasî hayatımız da asrileşmenin ilk şuurlu adımı olan Tanzimat hareketine başlanalı altmış sene olmuş. tezyin tarikinde aramak hatasına düşen Edebiyatı Cedide’den sonra düşünüldü ki Türkçeyi ne kadar yabancı kayıtlardan azade tutarsak o kadar kemale doğru götürürüz” diyerek kendini ve arkadaşlarını istihlâf eden neslin hakkını vermiş oluyor. Namık Kemal devrinden sonra lisanın geçirdiği sadeleşme safahatı malûmdur. s. nr. hulâsa içtimaî yaşayış itibariyle dedelerinden hayli ayrılmışlardı. Garplılaşmayı sadece alafrangalaşmak manasına anlayan bazı insanlar yetişmişti. 1929. mensup olduğu mektep namına söylemiş oldu.2. şüphe yok ve işte Halit Ziya Bey de teslim ediyor: meselâ Çalıkuşu'nun lisanı Mavi ve Siyah’ın lisanından daha çok bizimdir.128. onunla muvaffakiyetlerini tarsine çalıştılar ki bu temayülün en bariz mahsullerini Halit Ziya Beyin eserlerinde buluruz. İşte Halit Ziya Bey de. 9 Mayıs. 3 Ali Canip . yoksa bugünküler mi?” sualine cevaben “Elbette bugünküler. yeni mektepler açmışlar. Türk edebiyatını bir noktaya kadar pekâlâ ilerletmişlerdir. bilâkis o lisandan imdat umdular. artık tarihin malı olan bu hakikati. sırtlarından kürkleri çıkarmışlar. Yeni mektebin yanında eski medrese. Türkler başlarından kavukları. bundan sonrasını da müteakip nesil yapmıştır. Bu bahse şu nokta da ilâve edilebilir ki siyasî Tanzimat’tan sonra.

Nitekim geçenlerde ölen Südermann. beni edebiyat tarihlerinin nasıl yazılması icap ettiğini ve hatta edebiyat tarihlerinin mahiyet ve hikmetlerini sık sık düşünmeye sevk ediyor. Çocukluğumda bazı ellerde. Uzun zamanlardan ve başka memleketlerden misal düşünmeyerek sade dünkü Fecr Âti’nin doğum ilmühaberi altında bulunan imzalara baksak. Meselâ bir Alman edebiyatı tarihi yazan adam. çünkü hem bizzat kendisi hükümlerinin değişmeyeceğinden emin değildir. hem de fikirleri zamanın tasvibine iktiram edememiş indî düşüncelerdir. kat'î bir bîtaraflığı muhafazaya muvaffak olsa . işte bunu düşünüyorum. bu imzaların hemen yarısı şimdi bize meçhul isimler tesirini verecektir. Fakat. gördüğüm Vecihi’ye artık okka kâğıdında da rast gelmek imkânı yoktur ve bugünün böbürlenen isimlerinden kim bilir kaçını aynı istikbalin beklemediği nasıl iddia olunabilir? Ve elbette bu son seneler edebiyatının tarihini yazacak kalem. Çünkü. bir edebiyat tarihi kat'î hükümleri ihtiva eder ve gerek muharrirler ve gerek eserler hakkında hiç olmazsa yirmi otuz seneden beri artık değişmemiş fikirleri. belki şahsî muhabbet ve infiallerine mağlup olacak. son ellerde. bu edebiyat içinde Goethe'ye en mühim mevkii vermekle mükelleftir ve böyle yaparken artık bir asırdır kabul edilmiş bir şeye riayet eder. Ehliyetsizliğim daha güç kabili ispat bir keyfiyet olsaydı bile. işte zaman da kalem salipleri için böyle bir köprüdür ve bu köprünün hiç tükenmek bilmeyen yolunda hemen her gün birinin daha başı dönerek yokluk uçurumuna yuvarlandığını görürsünüz. henüz ber-hayat veyahut öleli az olmuş Alman sanatkârlarından çok az bahsedebilir veya hiç bahsedemez. gözlerinde korku ışıkları parlayarak anlattıkları gibi. bir zamanlar o kadar beğenildiği halde bilâhare hiç beğenilmez olmuştu. o müverrih. acaba buna edebiyat tarihi sıfatını vermek caiz midir. kendi kendime sorduğum suale birçok kimse muhakkak ki gene (hayır!) cevabını verirdi. Halbuki. her şeyden evvel. herkesin ittifak ettiği bir esas olarak denebilir ki. Şekip Beyefendiye verilmiş bir cevap esnasında da söylemiş olduğum bu arzu ve bu hazırlıklardan eğer bir gün bir mahsul meydana gelirse. İhtiyar ninelerimizin. ilmî malûmat şeklinde verir.778 EDEBİYAT TARİHLERİ HAKKINDA BİR MAKALE VESİLESİ… 1908’den beri Türk edebiyatının geçirdiği safahatı kalınca bir ciltte anlatmak hususundaki arzum ve bu arzuyu yakın bir istikbalde kuvveden fiile çıkarabilmek için sarf ettiğim gayret. nasıl cehennemlerin mahuf ateşleri üzerinde kurulmuş bir sırat köprüsü varsa ve nasıl müminler ancak bu pek dar köprüyü hayatlarının ve yüreklerinin temizliği sayesinde ayakları dolaşmadan geçerek cennete kavuşacaklarsa.

779 bile belki gene medihlerinde ve tenkitlerinde şahsî sebepler aranılacaktır. Halbuki tarih. bununla mükelleftir. o üdeba ve o asar arasından seneleri veya asırları geçebilmiş olanları anlatıyorlar. memlekette her şey hayret verecek bir şekilde düzeliverdi. ancak tarihin bir nev'i ve şubesi ve bazen de felsefesi olur. sadrazam oldu. Büyükannesi Kösem Mahpeyker ve onun katlinden sonra annesi Turhan. mazinin sadık bir aynası olmak itibariyle. Halbuki. (Hakikî Bir Fransız Edebiyatı Tarihine Malik miyiz?) serlevhasını taşıyan bu makalede. derdin biri bitmeden biri başlıyordu. Daniel Mornet edebiyat tarihleri hakkında çok şayan-ı dikkat bir nazariyeyi teşrih etmektedir. Köprülü Mehmet Paşa. Fakat fesat ve belânın ardı gelmiyor. Şu halde muasır edebiyatı tetkik eden adamın uzun uzun anlatacağı birçok isimlerin yarın yok olması bir zaruretken. Fransız âlimi hulasaten diyor ki: (Bir edebiyat tarihine malik olduğumuz pek de kabil-i iddia değildir. sade iki büyük vezirin devre-i sadaretlerini değil.. Çünkü edebiyat tarihleri bahsettikleri zamanların bütün üdebasını ve tekmil asar-ı edebîyesini değil. Nedim’e hayranlığını söyleyen veya Bağdatlı Ruhi’yi tahlil eden bir edebiyat müverrihinin fikir ve mütalaalarında. [edebiyat tarihinde ahlâf tarafından yapılmış intihapların hey'eti mecmuası] demek daha doğrudur. yazmak için sarf ettiği emekler yazık değil midir ve bu adamın müverrih sıfatını alması da pek meşkûk görünmez mi? İşte bütün bu düşünceler. ve çünkü tarih sade büyük adamların eserlerini anlatmakla meşgul olunca. iyi ile beraber fenayı. ve gerek kendisinin ve gerek oğlu ve halefi Fazıl Ahmet Paşa’nın zamanlarında. lâkin Fazıl Ahmet Paşa öldükten sonra işler gene bozuldu ve bir gün zuhur eden bir isyan neticesinde Avcı Mehmet tahtından indirildi. Fransız edebiyatı tarihinde gerçekten mütebahhir olan Profesör Daniel Mornet'nin geçen (Lesnouvelles litteraires)lerden birinde çıkan bir makalesini hususî bir dikkatle okumaya beni sevketti. güya mülkü idare ettiler. o vakte kadar hiçbir muvaffakiyeti bilinmemiş olan bir ihtiyar vezir. Edebiyat müverrihinin hayran kaldığı Corneille. iktidarlı ile beraber âcizi gösterir. şahsî hesaplar nasıl mevzu-i bahs olabilir?. Fakat müverrih. lâkin . Sonra bir gün. tahta çıktığı vakit yedi yaşında bir çocuktu. zamanının en hayran olduğu değildi ve mevcut edebiyat tarihlerine. ondan evvelki kadınlar ve zorbalar devrini ve Fazıl Ahmet’in vefatından hükümdarın ıskatına kadar ki zamanlan da aynı itina ile tetkik mecburiyetindedir.) Mornet'nin bu fikrini kendi tarihimizden ve kendi edebiyatımızın tarihinden alınmış birer misalle anlatalım: Trakya’da yaşayarak av peşinde dolaşmayı fazla sevdiği için kendisine Avcı lakabı verilmiş olan Dördüncü Mehmet. Dördüncü Mehmet’in devrini anlatırken.

Diğer taraftan. Halbuki Fuzûlî bedbaht hayatını bir köşede geçirirken. hatta zamanının tanımadığı. Ve sanat hayattan güzel olmakla mükellef bulunduğuna göre. eğer zamanlarının zevkine. edebiyat müverrihi de Fuzûlî ile beraber onun devrinde yaşamış bütün ediplerden de bahsetmekle