Gustave Flaubert _ Madame Bovary

HENRI TROYAT'NIN ÖNSÖZÜ
Eğer Gustave Flaubert ölümünden sonra yayınlanan kitaplarının başarısını görebilmiş olsaydı,
kuşkusuz, burjuvaların budalaca konuşmalarıyla, değişmez doğrulara dönüşen beylik sözleri,
büyük bir zevkle yazdığı sDictionnaire des Ideas reçues» (Basmakalıp Düşünceler Sözlüğü),
«Madame Bovary* başlıklı özel bir bölümü de içerirdi. Pek az roman vardır ki, eşini aldatan
taşralı bir kadının bu basit öyküsünde olduğu kadar yorumlara, eleştirilere, . övgü ve
kınamalara neden olsun. Mutsuz Emma da unutulmaz Joconde gibi aynı terslikle karşılaşmıştır.
Her iki kahramanın da tek başlarına kazandıkları ün, yapıtların bütünlüğünün gözden
kaçmasına neden olmuştur. Madame Bovary'yi tüm önsözlerinden arındırarak, tüm uzman ve
eleştirmenlerden kurtararak ona yayınlandığı ilk günkü tazeliğini verebilmek düşüncesi ne
güzeldir! Eğer-1857 yılında yaşıyor olup daha ün kazanmamış bir yazarın yeni bitmiş kitabını
açarak şu satırları okuyabilmek olanağım bulmuş olabilseydim: "Okulun çalışma salonundaydık,
kapı açılıp içeri Müdür girdi, arkası sıra da setre pantolon giymiş bir yeni öğrenciyle bir de, koca
bir sıra yüklenmiş bir hademe geliyordu". Bugün bir müzeye girer gibi bir titreme ve saygıyla
okuyabildiğim bu cümle belki o gün ilgimi çekmeyecekti. Belki de eserin daha sonraki
bölümlerini sevmeyecektim. Bütün bunlara inanmam gerçekten olanaksız. Bana öyle geliyor ki,
anlatımın-' daki sıcaklık, gözlemlerindeki doğrulukla böylesine bir öykünün, ön yargıdan biraz
olsun uzaklaşabilmiş her kitap severi etkileye-memiş olabilmesi mümkün değildir.
Kuşkusuz hiçbir yazar yoktur ki, yazmak istediği konuyu Flaubert kadar tam tamına isteğine
uygun bir biçimde kaleme almış olsun. Bu istek, Madame Bovary'yi yaratma düşüncesi kendini
sarmaya başladığı 1849 yılında daha da çarpıcıdır; Flaubert yirmi sekiz yaşındadır ve o zamana
dek hiçbir şey yayınlamamıştır. Daha güzeli o dönemde Flaubert, romantikliğinin doruğunda-'
dır ve «Tentation de Saint Antoine» (Ermiş Antonius)m ilk kitabını yeni bitirmiştir; yapıtını,
konusunun gözüpekliği ve dilindeki zenginlik karşısında şaşıracaklarına inandığı
arkadaşları Louis
6
MADAME BOVARY
Bouillet ve Maxime du Camp'a okumak istemiştir. Oysa hemen son satırın ardından Bouillet
düşüncesini üzgün bir şekilde: "Bunu ateşe atmak ve üzerinde konuşmamak gerekir" diyerek
belirtir. Flaubert üzülür, karşı çıkar ve sonunda çok zengin bir konunun karşısında başının
döndüğünü kabul eder. "Lirizme karşı konmaz bir eğilim duyduğun şu sırada seçefceğin konu,
seni denetleyen, arzularına gem vuran ve içinde lirizmin gülünç olacağı türden olmalıdır",
demekteydi Maxime du Camp. "Cousin Pons, Cousine Bette gibi, burjuvaca yaşantılarla dolu
olaylardan basit bir konu seç ve bunu doğal, hemen hemen teklifsiz bir anlatımla işlemeye
kendini zorla". Bu sözlere yarı yarıya inanan Flaubert uğradığı düş kırıklığını düşünürken Louis
Bouillet şu fikri ortaya atar:
"Niçin Delamare'm öyküsünü yazmıyorsun?" O anda Flaubert' in kafasında bir şimşek çakar.
Eugene Delamare! Flaubert bir zamanlar koket, savurgan, kendini beğenmiş bir eşi olan bu silik
sağlık memurunu tanımıştı. Kadın kocasını aldattıktan ve mahvettikten sonra kendini
zehirlemişti. Taşra kasabası, tekdüze ve göreneğe bağlı bir yaşam, çiftçi dernekleri, eczacı,
eşini aldatan kadın, dedikodular, ölüm... Flaubert tüm bunları görür gibi olur ve şaşırmış bir
durumda mırıldanır; "Ne düşünce!"
Bununla birlikte Maxime du Camp'la Doğu'ya yaptığı gezide aklı Saint Antoine adlı kitabındaydı.
Mısır'dan Filistin'e, Filistin'den Yunanistan'a yaptığı ve yaklaşık iki yıl süren yolculuğunda
romantik coşkusunu yeniden bulmaya çalıştı. Fakat bu uzak ülkeler onu büyülerken aynı
zamanda düş kırıklığına uğratıyorlardı; söylemeye dili varmadı ama, sabahtan akşama değin
gözlerinin önüne serilen bu özgün ve â*ynı zamanda sefillikle dolu manzaradan yoruldu;
basitliğe, gerçeğe, ölçülülüğe duyduğu tepkiyle Fransa'ya . dönmeye can attı. Şimdi tam
tamına Madame Bovary'yi yazacak kıvama gelmişti.
Her şeyden önce Flaubert alışkanlığın verdiği bir davranışla geniş bir biçimde araştırma yaptı,
ortamı inceledi, tanıdığı çeşitli mevkilerdeki insanların sağladığı bilgi kırıntılarıyla
kahramanlarını oluşturdu, planlar yaptı, kendisine malzeme sağlayacak olguları ortaya çıkardı
ve bir düzene soktu. Olayın geçtiği baş yer olan Yonville-1'Abbaye, Dr. Delamare'm yaşadığı ve
çalıştığı Ry kasabasının tam bir kopyasıdır. Günümüzde bile Ry'ye gitmek, Emma'yı ziyaret

etmek demektir. Size hekimin evini, kiliseyi, pazar yerlerini, eczanenin yerini, hanı ve Mme
Delamare'm gömüldüğü mezarlığı gösterirler ve bu yer duygulu kişiler için Mme Bovary'nin
mezarına yapılan bir haç anlamına gelir. Böylesine güçlü bir benzerlik karşısında dikkatli bir
okuyucu kendini, deHENRI TROYAT'NIN ÖNSÖZÜ
7
korun kitabı resimlemek için yaratıldığına bile inandırabilir. Romanın kişilerine gelince, hiç
şüphe yoktur ki Flaubert örneklerini gerçek yaşamdan seçmiştir. Delamare çiftinin acı öyküsüne
tanık olan yaşlı hizmetçi Felicite henüz 1905 yılında Dr. Brunon'a, ihtiraslı ve çok güzel bir
kadın olan hanımının nasıl intihar ettiğini anlatmaktadır. "Hangi zehiri aldığını söylemek
istemedi... Herkes ağlıyordu... Nihayet küçük kızı yalvarmak için önünde diz çöktüğünde,
sonunda gerçeği söyledi!.. O kadar zavallı görünüyordu ki!.." Eczacı Homais ise mesleklerini
Forges'da, Yvetot'da, Ry'de Havre'da sürdüren meslektaşlarından alınan çizgilerle oluşturulmuş
bir tiptir. Fakat Flaubert "yarım daire şeklinde tezgâhı, XVI. Louis ve İmparatorluk dönemi stili
kavanozları ve zehirlerin yerleştirildiği raflarıyla" Ry'deki eczanenin dekorunu kendisine örnek
almıştır. Edebiyat tarihçileri, noter yardımcısı Leon'un, taşralı bir kibar kişi olan Rodolphe'un
(gerçekte adı Louis Campion'du.) sayın Lheureux'nun, Flaubert'e esin kaynağı olan gerçek
yaşamdaki kimliklerini ortaya çıkarmışlardır. Bazı edebiyat tarihçileri ise Emma Bovary'nin hiç
şüphesiz Delphine Delamare'ı çok andırdığını söylemekle birlikte yazarın aynı zamanda bir
rastlantı sonucu heykeltraş Pradier'nin çekici ve hafifmeşrep karısı Louise (Lu-dovica)den de
etkilendiğini göstermek isterler. Flaubert'in kâğıtları arasında da Louise'in sadakatsizlikleri ve
savurganlığı yüzünden kendi sonunu nasıl hazırladığını anlatan hemen hemen elli sayfalık bir el
yazmasına rastlanmamış mıydı? Anlatan kişi ise Louise'in bir kadın arkadaşıydı. İşin ilginç yönü
ise bu acıklı öykünün 1851-1856 yılları arasında yani Flaubert romanını yazarken bir sonuca
ulaşmış olmasıdır. Emma Bovary'nin narin silueti arkasında Louise'in hayali Delphine'inkiyle
birleşmektedir. Belki bir süre sonra başka bir yorumcu üçüncü bir kadının mezarını bularak, en
az ötekiler kadar haklı olarak yapıtın kaynağını ortaya çıkardığını ileri sürecektir. Flaubert
sadakatsiz eşlerin düşecekleri durumu sanki önceden görerek, romandaki kadın kahramanın
düşsel bir kişi olduğunu ileri sürmüştür. "Madame Bovary'nin gerçek yaşamla hiçbir ilişkisi
yoktur, der 1857 yılının mart ayında. Bu bütünüyle uydurulmuş bir öyküdür..." Ve, üç ay sonra
da "Hayır bayım, düşüncelerime esin kaynağı olan hiçbir örnek yoktur. Madame Bovary salt bir
yaratım ürünüdür. Bu kitabın tüm kişileri hayali olup, Yonville-FAbbaye diye bir ülke de mevcut
değildir". Sonunda 1870 yılında düşüncelerini yineler ve Mme Hortense Cornu'ye yazdığı
mektupta görüşlerinde ısrar eder: "Madame Bovary'yi yazdığım sırada bana birçok kereler:
'Yarattığınız kadın Mme X midir?' diye sordular. Hiç tanınmamış kişilerden sürüyle mektup
aldım, hatta içlerinden birinde, Reims'den bir bey,
8
MADAME BOVARY
intikamının (bir kadından) alındığını söyleyerek beni kutladı. Aşağı Seine'nin tüm eczacıları
Homais'de kendi kişiliklerini sezince evime gelip beni tokatlamak istediler..."
Roman yazmayı deneyen herkes bilir ki, gerçek yaşamdan alınmış bir kişiyi tüm özellikleri ve
hatalarıyla birlikte edebiyata aktarmak mümkün değildir. Romancı düşündüğü benzerliğe sadık
kalmaya ne kadar çabalarsa çabalasın, anlatının ahengi, dilin güçlükleri, aynntılardaki zorunlu
seçimler yazarın kahramanının görüntüsünü yavaş yavaş bozar. Çoğu zaman bu kahraman,
fiziksel yapıları ve düşünce biçimleri arasında benzerlik olan çeşitli tiplerden ödünç alınan
çizgilerle zenginleşir. Başlangıçta romanın kahramanının yazarla hiçbir ortak yanı olmasa bile,
onun zihninde yaşaması nedeniyle romancının düşüncelerinden etkilenir. Yaratıcı ile yaratılan
şey arasında bir iletişim başlar, biri diğeri olur. Olgun ve yazarlık mesleğini seçmiş bir kişinin,
yarattığı tiplerin gerçekliğine inanması için olağanüstü derecede bir doğallığa gereksinmesi
vardır. (Zaten bu gerçekliğe kendisi inanmazsa okuyucuları inanır mı?). Burada yazarın baş
özelliği aklı değil sezgi-sidir, daha doğru bir deyişle önemli olan, herhangi bir kişinin
düşüncelerini okuyabilmesi, başka biri olabilmesi yani başka birinin yerine geçebilmesidir. Bu
hafifmeşrep bir kadın, titiz bir eczacı veya aldatılmış bir koca olabilir. Flaubert, Madame Bovary'yi yazarken Flaubert olduğunu unutmakta ve tüm sorunları bir kadının bakış açısıyla
incelemektedir. Şu ünlü şakasını bu anlayış çerçevesinde yorumlamak gerekir: "Madame
Bovary benim!" Aslında yarattığı kişilikle özdeşleşebilmek için kendisini fazla zorlamaya gerek
görmemiştir. İbne Bovary, içinde bulunduğu yaşam biçimini reddetmekte, ozanların betimlediği

yaşamı arzulamakta, tatlı sözler karşısında kendinden geçmekte, ölümsüz tutkulara inanmakta
ve kendisini şatolarda yaşıyor görmektedir. Bu kurtulma, başka biri olma, uçup gitme isteği
Flaubert'in de benliğinden koparamadığı bir duygusallıktır. Emma'nın Charles Bovary, Rodolphe, Leon, Homais ve Lheureux'yle kişileşen somut gerçekliğe çarparak sonunu
hazırlamasına karşılık, Flaubert bu gerçekten, sanatının malzemesini yaratarak kendini
kurtarmaktadır. Doğasında bulunan ikilik, sonuçta Flaubert'e, romantizmden tümüyle
etkilendiği halde karışık düşüncelere de açık olabilmesini sağlamaktadır. "Bende iki ayrı edebi
dile sahip iki ayrı kişilik bulunmaktadır", der 16 ocak 1852 tarihli bir mektubunda; "biri laf
ebeliğinin, lirizmin, baş döndürücü uçuşların, cümle ahenklerinin, yüksek düşüncelerin
tutkunudur; öteki ise elinden geldiğince gerçeği araştıran, en küçük olayı da büyük bir olay
kadar gözler önüne
HENRI TROYAT'NIN ÖNSÖZÜ
9
sergilemek isteyen, ürettiği şeyi size neredeyse maddi olarak hissettirmek isteyen kişiliğimdir".
Zaten Mme Bovary, Flaubert'in kişiliklerine büründüğü kahramanlardan yalnızca bir tanesidir.
Bu gerçeği kuşku ile karşılayanlara birkaç sene sonra Flaubert'in Bouvard ve Pecuchet adında
iki budalayla kendisi arasındaki benzerliği kesin olarak ileri sürdüğünü hatırlatmak yararlı
olacaktır. Çocukluğundan beri Flaubert insanların budalalığına hayran olmuştur. Ona göre insan
"budalalığı görebilmek gibi kötü bir yetiye sahiptir. Görmesine görür ama bağışlayamaz".
Yazar başkaları aracılığıyla edinilen düşüncelerin düzensizliğine atılmayı ,bu kaos içinde
yıkanmayı büyük bir zevk saymaktadır. "Bouvard ve Pecuchet benliğimi öylesine dolduruyorlar
ki, kendimi onlardan biri sayıyorum. Budalalıklarını kendimin yaptığımı düşlüyorum" demektedir
1872 yılının mayısında! Aynı dönemde Salammbo, Matho, Frederic Moreau, Mme Arnoux,
Herodias ve Saint Antoine için de benzeri duygular içerisinde olduğundan hiç kuşkumuz yoktur.
Duygulanımları iyi yansıtabilmek için her şeyi hissetmek ihtiyacı bazen endişe verici örgensel
bozukluklara yol açabiliyordu. Bir düşünceyle dolu olduğu zamanlar artık davranışlarına
egemen olamıyordu. "Açık havada atla çıktıkları gezintide yanların-dayım; birlikte terliyoruz ve
susuyoruz... Kimi kez sabahın altısında yazarken sözcükler canlılık kazanarak beni öylesine
sürüklüyor ki artık olanca gücümle haykırıyor ve öylesine derinlemesine hissediyorum ki,
karımın da doğruladığı gibi kendimden korkarak, masamdan kalkıyor ve sakinleşmek için
pencereyi açıyorum". (23 aralık 1853'te Louise Colet'ye yazdığı mektup.) Daha sonraları
Emma'nın öldüğü bölümü yazarken kahramanının çektiği acıları maddi olarak duyabilmek için
kişiliğini, gerçekten soyutlama denemesine girişmiştir... "Ağzımda arseniğin tadını öylesine
duyuyordum ki, iki kez ardı ardına gerçek mide spazmı hissettim ve bütün yemek boyunca
kustum..." (Taine'e mektup, 1868.)
Sanatı tarafından esir edilen romancı artık yaşamayı bilmeyen bir kişidir. Kendi öz varlığına
rağmen, artık yalnızca yapıtı için yaşamakta, deliliğe varan bir inatla en küçük güncel olayları
ve duyumladığı her şeyi eserine aktarmakta ve onu beslemektedir. Sokakta duyduğu eğlenceli
bir sözü bile yarattığı kahramanlardan biri için saklamakta, masada bir tabak dolusu tatlı su
ıstakozu gördüğü anda: "Hah işte yazmakta olduğum bölümdeki yemek sahnesinde mönü bu
olmalıdır!" demektedir. Güneşin batışını hayran hayran seyrederken sürekli olarak uyanık olan
dikkati ise, gelecek başka bir bölümde kullanılmak üzere bulutların
10
MADAME BOVARY
meydana getirdiği şekilleri not etmektedir. Edebi uğraşlardan uzaklaşmış göründüğü koşullarda
bile özgür olmayıp gözlemlerini, araştırmalarını sürdürmeye devam eder... Bu durum yazarın
olağanüstü bir inceleme yeteneğine sahip olduğunu kanıtlamaz. Ayrıntılara karşı duyulan bu
doyumsuz açlık, ancak romanın konusuyla ilgili alanlarda kendini göstermektedir. Üzerinde
çalıştığı eserin konusuyla doğrudan ilgisi olmayan bir ortamda yazarın görüş gücü azalmakta ve
dikkati büyük ölçüde kaybolmaktadır. Romancıyı, yaşamı romana bir malzeme olarak görmeye
zorlayan bu profesyonelce değişim, Flaubert'de çok güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Yetkin
bir biçimde yazabilme kaygısı, kimilerince saygısızlık olarak nitelenebilecek bazı konuşmaları,
utanmazlıkları Flaubert'in gözünde haklı kılmaktadır. 1853 yılının haziranında doğa bilimcisi
Pouchet'nin karısının cenaze törenine gitmeden önce Louise Colet'ye yazdığı mektupta şunları
söylüyordu: "Eminim ki yarın çok kötü bir gün yaşayacağız ve bu zavallı bilgin de acınacak bir
durumda olacak. Her şeyden yararlanmak gerek diye düşündüğümüz zaman, orada Bovary'm
için de işe yarar malzemeler bulabilirim. Düşüncelerimi başkalarına açacak olsam, bu

Bu nedenledir ki cümlelerine gösterdiği özen. Beş seneden daha uzun bir süre Croisset'deki evine kapanarak içindeki arzularla savaşmıştır. Bir kişinin gözyaşlarını üslubumun süzgecinden geçirerek başkalarını da atlatabileceğimi sanıyorum". yalnızca iyi yazmak isteğinden değil aynı zamanda iyi düşünebilmek arzusundan da kaynaklanmaktadır. . onun. başınız iki elinizin arasında. Bende ise bu bir su sızıntısı halindedir. 12 MADAME BOVARY manini yaşamın basit zorunluluklarına uymayı reddettiği için cezalandırdığı halde. onurunu yitirerek Emma'nın yenilgisi ve "şeref madalyası kazanan" budala Homais'nin zaferiyle noktalanır.. çılgınlığı sergilerken. sevgiyi tanımış. dışarıyla hiçbir bağlantısı olmayan. ayrıntılarıyla işlemekte. Madame Bovary. Cervantes'inkinde olduğu gibi. "Bana güzel görünen şey.davranışım iğrenç olarak görülebilir ama ben bunda bir kötülük görmüyorum. Oysa Flaubert insanların en iyisi.. incelediği yerleri haklı olarak olmamış diye nitelendirdi. yarattığı kahramanlara yer açmak için sona ermiştir. Hemen hemen tüm cümleleri yeni baştan yazmalıyım. Sözcüklerin seçimindeki güçlüklerden ise mektuplarında bol bol yakınmaktadır: "Bovary'min katı bir dili olmamalı. Tersine onun çevresindeki budalalığın ve yavanlığın kurbanı olarak kabul eder. o ana kadar hiçbir şey yayınlamamış olsa da çok yazmış. En güzel eserler az malzemeyle yaratılmış olanlardır". Artık kişisel özel yaşamı. Kalıcı bir eser ortaya koymak için tüm fedakârlıklara hazır olan Flaubert amacına ulaşmak için.." "Bir stile kavuşmak gerçekten çok zor! Bir önceki gün yazdıklarımı tekrar baştan alıyorum. kocasını ve kızını sevebileceğini. Bir taşra kasabasının yeteneksiz küçük bir doktoruyla evlenip. Flaubert kahraI Up*. .. Işık saçan penceresi ise Seine'den geçen denizcilere yardımcı bir nokta olmaktaydı. Bir haftada ancak iki sayfa yazıyorum! Bezginliğin çenesini dağıtmak için bundan iyi bir yönHENRI TROYAT'NIN ÖNSÖZÜ 11 tem yoktur. Bu sonda hiçbir ahlaki kaygı güdülmez. Çalışmasına her gün öğle zamanı başlamakta. Charles . düş sevgisini. Kaz tüyünden kalemini kurbağa biçimindeki hokkasına batı-rıp. bir kelime bulabilmek için kafa patlatmamn ne demek olduğunu bilmezsiniz. açık seçik ortaya koyarak romanının çatısını kurmakta ve konunun akışına güçlü dayanaklar kazandırmaktadır.. inanmış bir sofunun dünyadan elini eteğini çektiği gibi başlamıştır. diğeri ise (Sancho Pança. Sıkışıklığın yaptığı zorlamayla kendisine göre ikinci planda görünen tüm cümleleri dışarda bırakmakta.. Bunlardan birincisi (Don Quichotte ve Emma) cömertliği.Flaubert George Sand'a gönderdiği bir mektupta "Siz. düşüncelerine ve diline egemen olduğundan emin. iki temel kahraman vardır. tutkulara kapılan.. O yalnızca sanatını her şeyden üstün tutmakta ve görevini bir papaz gibi yerine getirmektedir. tıkıldığı delikte sıkıntıdan bunalarak kendini hayallerle oyalayan. Çağlayanlar oluşturabilmem için çok çalışmam gerekiyor" demektedir. düzeltmeler ve karalamalarla doludur. bir hiç üzerine. Bu kitap nerdeyse konusuz veya konusu hemen hemen belli olmayan bir eser olacaktır. kendi deyişiyle cümleleri "beyaz yağlardan kurtarmak ve salt kaslarıyla ortaya çıkarmak» istemektedir. Bu sözler karşısında ne kadar da acımasız! diyebiliriz. çizikler.. konumunun ona sunduğu küçük doyumlarla yetinebileceğini söylemekten de ısrarla kaçınır. M. Yazdığı sayfalar. Madame Bovary çoğu kez Don Quichotte ile kar-şılaştırılmıştır. kötü tutumunu haklı gösteren nedenler. Sizde düşünce geniş bir şekilde durmadan akan bir nehire benzer. Madame Bovary'nin ilk satırım yazdığı sırada otuz yaşında. Kanısına göre Emma'nın. bütün bir gün boyunca. Homais) pratik aklı simgelemektedir. Flaubert sürekli olarak kahramanlarını derinlemesine yakalamakta. akşam yemeğinde verilen kısa bir aradan sonra geç vakitlere kadar uğraşını sürdürmektedir. olgunlaşmış bir kişidir. havada dayanaksız duran yeryüzü gibi yalnızca üslubunun gücüne dayanan bir roman yaratmak isteyişim-dir. en yüce gönüllüsü ve en sevecenidir. Bouillet. Flaubert'in romanında da. serbest yaşamı tanıyan ve mâli sıkıntılar içinde aşkta düş kırıklığına uğrayan bir kadım konu alan bir öyküden daha basiti bulunabilir mi? Flaubert bu olayı çağına göre büyük bir ağırbaşlılık ve şaşırtıcı bir nesnellikle incelemektedir. madde ve ruh gibi bir bütün oluşturur. olanakların bayağıca kullanılmasından yana değildir." "Böylesine bir konuyu seçmiş olmam ne kadar da kötü! Böylelikle sanatın boğucu sıkıntısını tanımış olacağım!" Flaubert için biçim ve düşünce. Romanına.

aşırı derecede öfkelenerek yaptığı konuşmada. "İkinci sınıf bir kitap". ustaca ve ateşli bir şekilde yanıt vererek. Gonzales'in ve Paul Feval'in kitapları çok gözdedir. o kadar soğuk ve gerçektir ki!. Silik bir kişiliğe sahip olan savcı Pinard. mahkemeHENRI TROYAT'NIN ÖNSÖZÜ 13 de kanıt olarak alman bölümlerin kınanması gereken düşünceleri de içermesine karşılık. Eserin ahlak dışı niteliğinden ötürü harekete geçen imparatorluk yönetimi Flaubert'i 29 ocak 1857'de. çağdaşlarının gözünde ani ve olağanüstü bir başarıya ulaşır. Yantutmaz görünmekle birlikte. bayağı ve utanılacak bir yapıt".. Rodolphe'un hoyratlığı.. Kitapçılarda yeni görünmeye başlayan Feydeau'nun Fanny'si. (Texier). "Karşıtların biliminden habersiz olan Flaubert. Romanı âdeta uçsuz bucaksız bir arazide her yönden kolayca görülebilen bir anıtı andırır. bu eksikliği nedeniyle bir bileşime gidememiştir". Homais) dolayı kınamak bile gerekebilir. kalpleri rahatlatan duygulardan. Çağın son çeyreğinde yeni romancılar ortaya çıkarak kuramlarım tanıtmaya ve yaymaya çalışırlar. Bu olaydan sonra roman birdenbire ün kazanır. Eleştirmenler ise pusudadır. Bu yeniler kendisi gibi ..b. Ünleri fazla olmayan eleştirmenler ise daha sert bir tutum takınırlar: "Bu kitap okuduğum eserler arasında ahlaktan en uzak olanıdır"... v.. söylemek istediği şeyleri ortaya koyabildiğim" yazar. (Veuillot). bizde kötülüğe karşı bir sevgi mi yoksa bir tiksinme duygusu mu uyanmaktadır? Romanda tanık olduğumuz suça layık görülen korkunç ceza. özene.. onu köleleştirmez tersine onurlandırır... böyle bir anlayış elbiselerinin tümünden arınmış bir kadının durumuna benzer.Bovary'nin yeteneksizliği. genç kadına karşı duyduğu acıma hissini ve onun yitip gitmesine neden olanlara karşı duyduğu nefreti dile getirmekten kendini alıkoyamaz.". çünkü bu tür anlatıların gerçek yaşamla hiçbir bağıntısı yoktur. Fakat bu sırada Hauteville House'dan Flaubert'e gönderdiği bir mektupta.ancak bir özet niteliğini taşıyabileceğini belirterek. Satışı fazla olmayan Artiste gazetesinden Baudelaire adlı biri de yazarın üslubunu "basit bir kanaviçenin taşıdığı özgünlüğe. Victor Hugo: "Çok güzel bir kitap yarattınız bayım!" demektedir. Madame Bovary'nin yayınlanmasıyla birlikte kalemlerine sarılırlar. Edmond About'nun. Senard. içinden koptuğu gibi özgürce. iyi kotarılmış bir çalışmanın tadıyla yaratmıştır. "Sıkıcı. şu önemli soruyu mahkeme heyetine yöneltir: "Bu tür bir kitabı okuduktan sonra. eserin Revue de Paris'de 1856 yılında yayımının yarattığı skandaldan sonra kavuşmuştur. eserin bütününün geleneklere yapılan bir hakaret olduğunu iddia eder ve şu sonuca ulaşır: "Kuralsız sanat. Flaubert. en az sevdiği kahramanları karikatürize ettiğinden (örneğin M. sanat sayılmaz. savcı tarafından okunan bölümlerin belli amaçlarla seçildiğini gösterir ve eserin en dokunaklı bölümlerinden seçilip. "Bir kitabın sönüp gitmesinin nedenlerini kavramak için Fanny'nin okunmasına gerek var" der Andre Gide. oysa yazar eserini böyle bir amaç gütmeden. Kitabı okumaya başladıkları zaman sıkıntıya benzeyen bir tedirginlik duymaktadırlar. erdem duygusunun doğmasına yor açmamakta midir?" Flaubert çeşitli gerekçelerle mahkemece serbest bırakılır: "Roman edebi açıdan üzerinde çok çalışılmış bir eser izlenimi verdiğinden. canlılığa" benzeterek. Ne olursa olsun Madame Bovary'yi beğenilmek veya eleştirebilmek düşüncesiyle yazmadığı kesindir. anlaşılmamış ve bezgin hissettiği sırada. suçlanan cümlelerin . şu sonuca ulaşmaktadır: "Büyük bir iş başardınız". Düşüncesini ilk belirtenlerden biri olan SainteBeuve." Flaubert'in avukatı M. Eserin neden olduğu skandaldan dolayı meraklanan ve ürken okuyucu hâlâ tereddüt içindedir. .. (Dumesnil). hayal kurmaya yol açan entrikalardan hoşlanılmaktadır. derginin yönetmeni ve basımcısıyla birlikte. Hatta bu tutumundan ötürü onu. açık olmayan bazı yanlarına karşın yapıtın bir "bütünlük ve tutarlılık gösterdiğini" ayrıca "yazarın veya daha doğru bir deyişle sanatçının. yapıtın bütünü göz önüne alındığı zaman bu tülden yerlerin fazla olmadığı gerekçesiyle. Leon'un alçaklığı ve Lheureux'nun rezilliğidir. Ceza Mahkemesinin önüne çıkarır. Flaubert'in zavallı Emma'sımn tersine. Flaubert'in çalışmassnın yetkinliğinin nedenini tam olarak kavrayamayan kamuoyu ise. Anlatılan bu öyküde her şey o kadar katı. yaşamının sonbaharında kendisini terkedilmiş. en kışkırtıcı bölümlerden seçtiği alıntılarla romanın konusunu anlatarak. romanın başından sonuna varıncaya dek. Madame Bovary'nin kendisine Paris'te ve taşrada yandaşlar bulmaya başlaması yavaş yavaş ve gizlice olmuştur. (Paulin Limayrac). Kulağı okşayan sözlerden. Sanata utanma duygusunu benimsetmek. Paris'te Adalet Sarayı'nm 6. eserin sonsuza kadar kök salması amacıyla yazıldığını sanmıştır. zaferin yolları kendisine açılmaya başlar. Okudukları zaman tüyleri diken diken olmaktadır! O sıralarda Octave Feuillet'nin.Madame Bovary ününe.

Brunetiere "Madame Bovary'nin çağdaş edebiyat tarihinde bir baş yapıt olduğuna inanabiliriz" der. çıkmış olan bölümler.üslup sorunu üzerinde fazla durmuyorlarsa da. ölümsüz olarak nitelendirilen bu yapıtın eriştiği saygınlık onan insanüstü yetkinliğinden kaynaklanmaktadır. tüm ülkelerde yaşayan. Emile Faguet'ye göre ise: "Flaubert Fransız yazınının en büyüklerinden biri"dir. Rahmetli dostum. Rus. memlekette veya Fransa'da çıkan kitaplardan söz açar. daha İstanbul'da iken. Zola. Madame Bovary'yi dilimize çevirmeye başlamıştı.. Böylelikle geç de olsa binlerce okuyucu Flaubert'in yapıtıyla tanışır. okumuş olanlara. Mecmua 1936' da kapanınca. Daudet. Fakat her zaman görüldüğü gibi yapıtın sürekli artan başarısı bazı gelişmiş kafalarda yeni soruların uyanmasına neden oldu. Ben onu daha «Nurullah Ata Bey» iken tanımıştım. geçmiş bir dönemin yazarı izlenimini yaratmaktadır. halkı uyuşukluğundan kurtarır. günümüzün eleştirmenleri ise yazarın dili üzerinde durmaktadırlar. yapacağımız çalışmalardan değil. üzerinde böylesine titiz çalışılmış bir dile karşı çıkmaktadırlar. anlaşılmaz sözlerde bulunabileceğini düşünerek. edebî dedikodular yapar. okuma zevki öylesine sönüktü ki. Alman ve Japon kadınları onun varlığında kendilerini görmektedirler. Bunun için. Sanki olağanüstülüğün yalnızca belirsizlikte. Buluşmalarımız da artık yalnız tatil aylarına kaldı. bugün elinizdeki Madame Bovary çevirisi. okuyucu yığınlarının büyük bir kesimi Flaubert'in romanına duydukları sevgiyi özenle korumaktadır. İngiliz. Sinema bu öyküye dört elle sarılmakta. onun anlayışına yönelmemiz zorunlu bir hale gelmektedir. Sık sık buluşup görüştüğümüz halde. fakat çeviri piyasası öylesine dar. Gerçi o tarihte İstanbul'da otururdu. ahlak anlayışına ve düşüncelerine ilgi göstermekteydiler. geniş bir çevre tarafından çabuk okunabilmek için hızlı yazan ve böylece çabuk unutulan romancıların çoğaldığı dönemimizde. Flaubert hâlâ izlenmekte ve rüzgâr.. . baHENRI TROYAT'NIN ÖNSÖZÜ 15 zılarmın da ileri sürdükleri gibi. Ne yazık ki. Okuyucuları. Nurullah Ata. Flaubert'in zamanındaki eleştirmenler onun işlediği konulara. bütün dilleri konuşan. filmleri birbirini izlemekte. onun gibi gerçeği çarpıcı bir biçimde anlatmak istemektedirler. Bu açıdan Croisset'nin yanlız adamının kaygılanmasını gerektiren bir neden yoktur. Bilim yuvaları da genel okuyucunun düşüncelerine destek sağlar. kendi duygusal yaşamlarından bazı parçalar bulabilecekleri umudu mu gelmektedir? Bu tür bir neden böylesine geniş bir olgunun yanıtı olamaz. fesyonel bilinci. fakat arkası gelmemişti. Bence. Amerikalı. bitmiş bir yapıtla ilgilendikleri zaman. Henri TROY AT Fransa Akademisi Öyesl i BİRKAÇ SÖZ Rahmetli Ataç dostumdu. özellikle bayan okuyucuları. pro-. keskin zanaatçı davranışlarıyla onlar üzerinde. bize birlikte çalışıp iş çıkarmak kısmet olmadı. karşı karşıya oturup birlikte yaptığımız bir çalışmanın ürünü değildir. tümü. bazı keskin eleştirilerin varlığına karşın. Maupassant ve Bourget'dir. gözden düşecekleri inancı içerisindedirler. Bereket versin. Sonra. şunun bunun çeviri yanlışları üzerinde konuşurduk. Ataç olup Ankara'ya gitti ve oraya yerleşti. çeviri de yanda kaldı. 1880 yılında ölmesine karşın hâlâ üzerinde tutkuyla tartışılan bir yazardır Flaubert. onu bir usta olarak kabul etmeyenlerin itirazlarını boğmaktadır. Sonradan. Ataç'ın vakitsiz ölümüyle çevirinin tamamlanması imkânsızlaşmca. bağıntısız yapılarda. Yaşlı ustanın çevresinde görülen bu canlılık. bu kişiler. ikimizin imzasını taşıdığı halde. Madame Bovary'ye çeken nedenlerin başında acaba. değişik iklimler altında acı çeken ve yaşamını yitiren bir kadın kahramandır. dünyaca tanınan ünlü yıldızlar bu küçük taşralı kadını canlandırmak için birbirleriyle yarışmaktadırlar. Evrenselleşen Emma. Lanson ise Flaubert'i "çağın en sağlam ve dengeli yapıtlarını veren romancı" olarak selâmlamaktadır. Bu yeni romancüa14 MADAME BOVARY rın adları. "Ölümsüz Madame Bovary ise Shakespeare ve Balzac'inkiler de dahil olmak üzere tanıdığım en gerçek ve kusursuz kadın kahramandır". Taslaklara karşı büyük ilgi duyan günümüz eleştirmenleri her şeyiyle yetkin. Flaubert hırslı çalışması. yeniden elden geçirildikten sonra Remzi Kitabevi'ne verilmiş. Çevirisi Ayda Bir mecmuasında tefrika olarak çıkıyordu. bir araya geldiğimiz zaman.

sonra etüt öğretmenine dönüp yavaş sesle: — Bu efendiye göz kulak olursunuz. Fakat yine de bu romanın çevrilmesi gerektiği kanısındayım. Monsieur Roger. yaşayan tipleri tespite çalışan Flaubert'in eseridir. Nurullah ATAÇ (uuıto MARIE-ANTOINE-JULES SENARD'a PARİS BAROSU ÜYESİ MİLLET MECLİSİ ESKİ BAŞKANI VE İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI Aziz ve ünlü dost. günlerce çalıştığı söylenir. gözünün önünde geçen hayatı. bölümü ortalarına kadar yürüttüğü çeviriye ben bıraktığı yerden devam ettim ve onun aziz hatırasına saygısızlık etmemek için. aziz dostumun çevirisine başladığı bir eseri tamamlamak suretiyle. Eserim. kendi dilimi onunkine benzetmeye çalıştım. 1966 Gustave Flaubert ve MADAME BOVARY Gustave Flaubert yalnız Fransa'nın değil. kocasıyle geçirdiği silik hayattan nefret edip daha ince bir yaşama isteğiyle kendini birtakım kuklalara. Asabi. Sabri Esat SİYAVUŞGİL Esentepe.Remzi Kitabevi'nin isteği üzerine. Madame Bovary ise tarihi sahneleri canlandırmaya değil. sanki dersine dalmışken birdenbire gürültü duyup şaşalamış gibi ayağa kalktı. Tam tersine. İki çeviri arasındaki. Onun için. onun yayınlanmasını her şeyden önce size borçluyum. merhumla benim Gustave Flaubert'e karşı beslediğimiz birlikte hayranlıktı. sizin belagat ve iyiliklerinizin derecesine hiçbir zaman varamayacak olan saygı ve gönül borcumu lütfen kabul buyurunuz. dilimize İsmail Hakkı Alişan tarafından çevrilmiştir. bütün dünyanın en tanınmış romancılarındandır. ne kadar büyük olursa olsun. ne kadar uğraşsam Madame Bovary çevirisine aslındaki güzellikleri veremem. Çalışması. kendini. Gustave Flaubert en titiz sanatkârlardandır. Gustave Flaubert'i sevenleri. Asıl ününü sağlayan da belki bu kitabıdır. Fakat kitabın asıl konusu bu değildir: Madame Bovary. Böyle bir yazarın eserini çevirmeye kalkmanın bir kendini bilmezlik olduğunu bilirim. Müdür oturmamızı işaret etti. 12 Nisan 1857 Gustave Flaubert BİRİNCİ KISIM I Okulun çalışma salonundaydık. Hiçbir büyük eser bir defada kusursuz olarak çevrilemez. koca bir sıra yüklenmiş bir hademe geliyordu. içinde yaşadığı çevreden üstün gören. 1935-1936 yıllarına kaMB 2 18 MADAME BOVARY dar geriye götürüp değerlendirmek insafını göstereceklerinden eminim. O roman Gustave Flaubert'in romantik tarzının en güzel eseridir. sizin o eşsiz savunmanızdan sonra. o romanı yeniden çevirmeye özendirirse bu. Ölmez eserlerinden Salambö. taşra çapkınlarına kaptıran kadının hikayesidir. Uyukla-yanlar gözlerini açtı ve herkes. benim için en güzel ödül olur. bu zaman uzaklığını kapatmaya çalışırken. Bu kitabın başına ithaftan önce adınızı yazmama izninizi dilerim. çünkü. insanların özellikle budalalıklarını seyretmekten. kapı açılıp içeri Müdür girdi. dedi. çabamı artıran diğer bir konu da. hatta hastalıklı bir sanatkâr olan Flaubert. Beşinciye giriyor. Rahmetli dostumun ikinci kısmın VIII. arkası sıra da setre pantolon giymiş bir yeni öğrenciyle bir de. Paris. Benim çevirimde bulunacak kusurlar. ahlakı ile kendini beğendirirse. Her cümlesi üzerinde saatlerce. iki çeviri arasındaki üslup ayrılığını elimden geldiği kadar ortadan kaldırmak amacıyle. Madame Bovary'yi benim çevirmem değil. Madame Bovary'de dünyanın en unutulmaz budalalarını betimlemiştir. Okuyucuların. bu işi yapmak bana düştü. Çünkü bence önemli olan. benim gözümde bile umulmadık bir değer kazandı. Ataç'la aramdaki bu işbirliğini. onun hatırasına saygı göstermekti. emeğinin eserine hiç el sürmedim. bunlarla kendini zehirlemekten hoşlanırmış. büyükler arasına. . yaşına göre bir sınıfa çıkarırız.

kötü boyanmış. kilisede dinsel öğüt dinliyormuş gibi. Eğilip yerden aldı. birdenbire canlanıyordu. yere mi bıraksın. kasketlerimizi yere atardık. Omuzlan öyle geniş değildi ama. Sınıfı bir kahkahadır aldı. 24 MADAME BOVARY Bunun farkına mı varmadı? Yoksa ona uymayı göze mi alamadı? Her ne hal ise. tekrar eğilip kaldırdı. bir türlü kestiremiyordu. daha kapının eşiğinde. kulak kesildi. aralarına kırmızı kurdele dikilmiş. Öğretmen: — Ayağa kalkın da adınızı söyleyin. yuvarlak şapkaya. Saçları köy kilise ilahicilerininki gibi. O. tembeller sırasına oturmasını emretti. Yanında oturanlardan biri dirseği ile vurup yine düşürdü. işte böyle bir şey. on beş yaşında kadar vardı. acele acele. bin zorlukla dindirildi. kimimiz tepiniyor. O. duvara çarpıp da toz koparsın diye. Yerine oturdu. uzun konçlu mavi çorapları. boyu da hepimizinkinden uzundu. etüt öğretmeni kendisine seslenmek zorunda kaldı. Bütün sınıf gülmeye başladı. ellerimiz boşalsın diye. uslu. son bir çaba göstererek ağzını alabildiğine açtı ve birine seslenilmiş gibi. dedi. Öğretmen: — Kalkınız. Çocuk yerinden kımıldadı. püskül gibi sarkıyordu. fakat yine de. tiz seslerle en üst perdelere yükseldi. her milletin her çeşitli başlığına çalan bir külahtı. içeriden mukavva ile gerilip yol yol şeritlerle süslenmişti. 6. kimimiz: Şarbovari! Şarbovari! diye bağrışıyorduk) sonra tek MADAME BOVARY 25 sesler halinde dalgalandı. derin bir belagat bulunur.. dedi. Yeni öğrenci. Askısını pek çektiği için. hemen gidip kürsünün dibinde. o yeni öğrencinin adının Charles Bovary olduğunu sonunda anlayabilmişti. Ayaklarında iri iri. tutulmaya çalışılan bir kahkahanın iyice sönmemiş bir fişek gibi patlayıverdiği bir sırada. Yeniydi. dizlerinin üzerine koydu. nefesinin olanca kuvveti ile şu kelimeyi fırlattı: Şarbovari. Öğretmen: — Ne arıyorsunuz? diye sordu. — Bir daha söyleyin! O. biz duamızı bitirdikten sonra bile. Yeni öğrenci. heceleri birbirine karıştırarak bir isim söyledi. yoksa başına mı giysin. yeşil çuha setrenin koltuk altlarına dar geldiği belliydi. O zavallıya. Bir anda sınıfı saran gürültü. kasketini elinde mi tutsun. Yumurta biçimindeydi ve içi tel çubuklarla tutturulmuştu. (Kimimiz uluyor. siyah düğmeli. bunların üzerinde torbamsı bir şey vardı ki. lanıyordu.Kapının arkasında bir köşeye büzülmüş durduğu için pek de iyi seçilemeyen bu yeni öğrenci. saat ikiye gelip de zil çalınca. söz dinler ve pek tutuk bir çocuğa benziyordu. hecelettirerek. bizim bağnşmala-rımızdan onun sesi büsbütün işitilmez olmuştu. incecik bir şeride bağlanmış. bir köy uşağıydı. yine heceleri karıştırarak tekrar etti. okulun modası böyleydi. dirseğine dayanmaya bile cesaret edemiyordu. Bir gürültü daha kopacaktı ama öğretmenin öfkeyle: . Kalkıp derslerimizi anlatmaya başladık. çekingen gözlerini etrafında gezdirerek sıkıla sıkıla: — Kaske. öğretmen yazdırtarak. Hocamız sakalı sözden hoşlanır bir adamdı. tekrar tekrar okutturarak.. alnına yatırılarak düz kesilmişti. bunun ucunda da. sonra. dilsiz çirkinliklerinde bir budalanın yüzünde olduğu gibi. lutr kaskete. ayak ayak üstüne atmaya. bunun arkaya düşen kısmı. sonra yine bir durakladı. hani bazı şeyler vardır. kimimiz havlıyor. sıraların altına fırlatırdık. kol ağızlarından gözüken kırmızı bilekler de herhalde çıplak durmaya alışıktı. baklava baklava kesilmiş kadife ve tavşan derisi parçaları sıra-. Bû. Hoca: — Daha yüksek söyleyin! Sesinizi biraz daha çıkarın! dedi. yeni'nin kasketi hâlâ dizinin üstündeydi. zavallı çocuk o kadar şaşala-mıştı ki. çivili kunduralar vardı. takkeye kadar. — O miğferi bir yana bıraksamza! dedi. üç burma şeritle başlıyordu. ama kimse işitemedi. altın tellerle yapılmış bir küçücük haç. diyebildi. kasketi düştü. Sınıfa girer girmez. Başımıza yağmur gibi yağan cezalar sınıfın düzenini yerine getirdi. bizimle birlikte sıraya girmesi için. sarımtırak pantolonunun altından meydana çıkıyordu. Kalktı. güneşliği parlıyordu. serguçlu kalpaktan tutun da miğfere.

hem de bir ticaret tellalının inandırma yeteneği vardı. yeni efendi de. o kerhane senin.. Kayınpeder ölünce çok . hiç kımıldamadan duruyordu. Sınıfın sessizliği geri gelmişti. Charles-Denis-Bartholome Bovary. açık kalan şarabın bozulup sirkeleştiği gibi. artık rahat etmek istediğini söyleyerek dünyadan elini. köyün şırfıntıları peşinde koşmasına. onların puslalannı öderdi.bir şey kalmadı. Beyefendi ise hiçbir işi üzerine almaz. Başlar defterlere eğildi. dikkatle. Babası M. kaderine sessizce katlanıp öfkesini ölünceye dek karnında sakMADAME BOVARY 27 ladı. yıllığı iki yüz franga. onun boyuna poşuna vurulmuştu. rastıklı bıyıkları favorileriyle birleşmişti. sesini çıkarmadan içlenirdi. özene özene çalışıyor. boğazına iyi baktı. babası yalınayak koşturur ve filozofluk satayım diye: «Hayvan yavruları gibi çırılçıplak dolaşsa da olur» derdi. eteğini çekti. çocukların erkekçe büyütülmesi fikrini kafasına koymuştu. yaygaracı. Oğlan eve dönünce. Baktık. elini işten esirgemiyordu. çamaşır yıkar. kelimeleri birer birer sözlükte arıyor. kimse çal-mamıştır.. damat buna içerleyip dokumacılığa girişti. ancak karısını haşlamak için gözlerini açardı. zenginlik peşinde koşmayı bırakmanın daha hayırlı olacağını kendi de anladı. senetlerin ödenme tarihini düşünür. tasalı. oğlunu da buna . sabahları geç kalktı. herkesi kıskanır bir adam olmuştu. Siz de. mahkeme reisine gider. çalımlı bir adamdı.— Hepiniz beşer yüz dize kopya edeceksiniz! diye bağırması üzerine. Sonra gururu ayaklandı. bu parayı getiren tuhafiyeci kız. evde ütü ütüler. yaşlandıkça. kendisine ara sıra kalem ucuyle atılan yuvarlanmış kağıtlar gelip de yüzünü mürekkeplemesine rağmen. daha aşağı sınıfa indirilmedi. yarı konak denecek bir ev buldu. «kişisel üstünlükleri» nedeniyle altmış bin franklık bir drahoma ele geçirmişti. Önceleri kocasının. bu meyhane benim sürtüp eve geç vakit bezgin. merak etmeyin. küllere tükürerek çubuğunu içer ve. kümesinin en iyi hayvanlarını kesip kesip pişirdi. gidip alacaklıdan vadelerinin uzatılmasını isterdi. herkese örnek olabilecek bir vaziyette oturdu. Ailesi masraftan çekinip onu okula mümkün oldui (1) «Ben gülüncüm» demek. ufak çizgiler çizdi. en göz alıcı renklerden elbiseler giyerdi. Akşam çalışma salonunda çekmesini açıp kolluklarını geçirdi. yan çiftlik. ama anlatımında hiçbir incelik yoktu. insanoğlundan iğrendiğini. bağrı dolgun. geçimsiz. çünkü kuralları oldukça bellemişti. Artık hep iş üstündeydi. ilk Latince derslerini köyün papazı gösterivermişti. Yüzünü eliyle siliyor ve gözleri eğik. Böyle istek gösterdiği için olacak. Evlendikten sonra iki üç yıl karısının parası ile geçindi. Sonra daha tatlı bir sesle: — Kasketiniz de bulunur. Avukatları dolaşır. Yakışıklı. 1812'de. küskününü dikip ocağın başına oturur. feleğe küskün. daha kırk beşinde. Ama basmadan anlamadığı gibi tarımdan da anlamıyordu. yeni efendi. Gençliğinde şen. dikiş diker. Onda hem bir yiğit görünüşü. denizler tanrısının: «Şimdi ha!» demesi ile sinen dalgalar gibi tısıverdik. Bovary. tam iki saat. yirmi kere ridiculus sum (1) fiilini yazacaksınız. işçilere nezaret eder. parmaklarına yüzükler takar. kocasını bir kat daha soğutmuştu. o zaman da. fakat kendini kul köle ederek sevmesi. ağzı leş gibi kokarak gelmesine. biraz para batırdı ve toprağı altın etmek için köye çekildi. dedi. kürsünün üzerine koyduğu başlığının içinden mendilini çıkarıp alnını kurulayarak: — Hiç rahat duramaz mısınız? dedi. bir kral çocuğu gibi şımartıldı. her akşam tiyatroya gidip eve geç döndü. Annenin gösterdiği eğilimlerin aksine olarak M. 26 MADAME BOVARY ğu kadar geç gönderdiği için. şefkatli olan kadıncağız. O zaman sustu. yeni asker toplama işlerinde birtakım dalaverelere adı karıştığından istifasını vermek zorunda kalmıştı. konuşkan. konuşkan. Pays de Caux ile Picardie sınırlarında küçük bir köyde. domuzlarının yağı ile av çizmelerini parlattı. porselen pipolar içti. Bir çocukları olunca sütnineye vermek gerekti. Bir zamanlar karısı onun için deli olmuştu. Hocanın çok canı sıkılmıştı. elma şarabını satacağına şişelere koyup kendi içti. orduda cer-rahbaşı yardımcılığı etmiş. kahvelere dadandı. Annesi-onu reçelle beslerdi. arası çok geçmedi. atlarını işe göndereceğine bineğe kullandı. sinirli olmuştu.

Ganterie sokağında bir hırdavat toptancısıydı. Olanca dikkatiyle çalışması sayesinde daima sınıfın ortalarında kalabildi. kargalara kesek atıp uçururdu. kendi halinde bir çocuktu. Gezmeye çıktığı günler. papaz da elleri karnının üstünde kendinden geçer. az sonra ağzı açık horlamaya başlardı. Charles. akıllı uslu olmasını tekrar tekrar öğütledi. onu okuldan alıp tıbbiyeye verdiler. nihayet ertesi yıl Charles. yani bir masa ile iki iskemle buldu. Çocuğun ilk kez kilisede cemaate katılması için bir yıl daha beklenildi. artık okutturulmasma babasını razı etti. Fakat ilme. Saint-Romain panayırı vaktinde. dini alaylar geçerken küfür savurmayı öğretirdi. Valde Hanım dayattı. Elleri iri iri. köye adam gönderip yaban kirazından eski karyolayı getirtti. ona bir memuriyet almaya. hatta delikanlının hafızasının kuvvetli olduğunu söylerdi. Fakat üçüncü sınıfı bitirince. karşı koymaksızın razı oldu. Bir hafta sonra dönerken oğluna. dinç. dükkânını kapattıktan sonra onu okuldan alır. Onun yüksek mevkilere geçeceğini kuruyor. kendi gibi bir köy uşağı olan hademeyle konuşurdu. ona kadeh kadeh rom içmeyi. bu adam ayda bir pazar günü. eline bir sırıp alıp hindi güder. Annesi onu yanından ayırmazdı. bir süre dinsel öğütten sonra bu uygun durumdan yararlanarak bir ağaç dibinde fiil çektirirdi. diller döküp okşayarak. sonra oturup tarih defterini temize çeker. masallar anlatır. yanma çağırır. Charles bu kadarla kalamazdı. bütün hülyalarını kırıp savurmuştu. daha doğrusu yorulup. gürbüz olsun diye. Fakat o sırada ya yağmur yağar. Sıcaktan çocuk uyur. ders dinleyen. Fakat dersler o kadar kısa ve o kadar düzensizdi ki büyük bir hayrı dokunamazdı. Çiftçilerin peşinden gider. nehir boyunca gezip gemileri seyre gönderir. onu. Çocuğu yüksek okullara göndermeye. Rouen Col-lege'ine gönderildi. ticaret için sermaye vermeye paraları yetecek mi? Hem. veya Ana(1) Kilise zinetlerinin ve papaz elbiselerinin saklandığı yer. olanca ağırlığıyle asılarak bir bi yana. MADAME BOVARY 29 harsis Gezi Yazıst'mn çalışma salonunda sürüklenip duran eski püskü bir cildini açar okurdu. cüret gösteren bir adam. İsparta-lılar gibi sert bir terbiyeden geçmesini istiyordu. daha şimdiden onu büyümüş. hatta evdeki köhne piyanoyu açarak iki üç küçük şarkı bile belletti. Şimdi birimizin bile onun hiçbir halini hatırlaması kabil değildir. çalışma saatlerinde çalışan. Onu odasına çağırtır. akşam yediyi bulmadan tekrar getirip yemeğe yetiştirirdi. babası kendi eliyle götürdü. Onun yattığı odada ateş yaktırmaz. tanıdığı bir boyacının evinde. hatta bir kere de tabiat bilgisinden ikinci çıktı. . biçim zamanı ot kurutur. 28 MADAME BOVARY Böylece bir meşe gibi büyüdü. Annesi. her perşembe akşamı annesine kırmızı mürekkeple mektup yazıp balmumu ile üç kere mühürlerdi. yağmurlu havalarda kilisenin revakı altında seksek oynar. bir bi yana uçmak pek hoşuna gittiği için. teneffüslerde oynayan. mumun etrafında küçük sinekler. ona bir oda tuttu. sohbeti hoş bir mühendis veya bir hâkim olmuş gibi görüyordu. Ama. O. Papaz. ekimin sonlarına doğru. On ikisine gelince annesi. irfana pek aldırış etmeyen M. oğlunun ereceğini ummaya başladı. Peder Bey de utanıp. karşılıklı yerleşirlerdi. köyün papazını görevlendirdiler. Fakat yaradılışından yumuşak huylu olan çocukcağız. babasının yüzünü pek ağartamı-yordu. bakalorya sınavını kendi kendine yapabileceğine güvenen ailesi. yatakhanede iyi uyuyup yemekhanede karnını sıkıca doyuran. Yemek işini konuşup yoluna koydu. ders bırakılırdı. bir vaftiz ayini ile bir cenaze ayini arasında biraz boş vakit bulunca çocuğu sacrisde'den (1) okutur veya akşam duasından sonra bir yere çıkmayacaksa eve çağırtırdı. yavrucağını ısıtsın diye bir dökme soba ile odun aldı. kendinin eremediğine. yakışıklı. (2) Can çekişenlere yutturulan okunmuş ekmek. papaz gene de öğrencisinden memnundu.göre yetiştirmeye çalışıyor. yanakları al al. artık bir başına kalacağı için. Okuma öğretti. oldu. büyük bayram günleri zangoca yalvarıp çan çalardı. Madam Bovary dudaklarını ısırıyor. ya bir tanıdık geçer. Bazen de civardaki hastalardan birine viatique (2) yutturmaktan dönerken Charles'ın kırlarda haylazlık ettiğini görür. eşya. hüzünlü neşelerle dolu bitmez tükenmez sözler söyleyerek güya onunla konuşurdu. ne olursa olsun hayatta başarılı olur. Hendekler boyunca dut koparıp yer. Velisi. Bovary bütün bunlara: «Zahmete değmez!» diyordu. Altı ay daha geçti. dördüncü katta. pervaneler uçuşurdu. kağıttan oymalar yapar. Bu iş için. Bu eşsiz dostsuz hayat. çocuk da köyde kararsız ve şaşkın dolaşıp duruyordu.

ne iş yaptığını bilmeden nasıl dönüp durursa. mürüvvetini kutlulamak için. Bir şey anlamadı. Orası kim bilir ne güzeldir? Akgülgenlerin altı kim bilir ne serindir? Köyün kokularını. tomurcuk açmış fidan gibi sivilceli olmasına rağmen Madam Dubuc'ü isteyenler hiç de eksik değildi. 30 MADAME BOVARY açıp dayanırdı. Kadın. kendine kadar gelemeyen bu kokulan duymak için derin derin nefes alırdı. üzerleri siyah benekli küçük koyun kemiklerini mermer masalara çarpmak. tabanını duvara vura vura. ne saadetti! Büyük bir ziyafet verdiler.Charles tıbbiyenin ilan tahtasında ders programını okuyunca sersem gibi oldu. kırk beşinde. ona halef diye gidip karşısındaki eve yerleşmişti. yılda bin iki yüz frank geliri olan bir kadın. suda kollarını yıkardı. Karşıda. Madam Bovary çoktan beri onun ölümünü bekliyordu. ertesi gün bir dersi kaçırdı ve tembelliğin tadını alıp yavaş yavaş bir daha hiç uğramaz oldu. Rouen'in bu mahallesine ¦ bayağı bir Venedik hali veren ırmak. adamcağız daha piliyi pırtıyı toplamadan. Annesi onu da buldu: Dieppe'li bir mübaşirden dul kalmış. Annesi ona masraf ettirmemek için her hafta emanetçi ile bir parça fırınlanmış dana eti gönderirdi. onu o akşam evde bekliyorlardı! Charles yaya olarak yola çıktı. dominoya düştü. papazlardan arkası olan bir sucukçunun emeklerini bile boşa çıkardı. başını kaldırmaksızm MADAME BOVARY 31 sınava hazırlandı. Sanki bununla dünyanın sırlarından kısmetini almış. birçok sokaklardan geçerek tekrar eve dönmek sırası gelirdi . Her akşam pis bir kahveye kapanıp. Her derse gidiyor. Bir gün muayeneyi. tertemiz geniş gök. Oldukça iyi bir numara ile kazandı. batan kırmızı güneş. artık bu tarihe karışmış bir iş! Sesini çıkarmadı. Zayıfladı. içeri girerken. sıhhiye memurluğu imtihanında döndü. ne kadar dinlese boştu. bunların hiçbirinin ne demek olduğunu bile bilmiyordu. Charles. o da her günkü işceğizini öylece yapıyordu. Orada hekim olarak ancak bir ihtiyar vardı. Babası ile annesi. ev sahibinin verdiği yavan bir lokmacık yemeği yedikten sonra odasına çıkar. Tavan aralarından uzatılmış sırıklar üzerinde pamuk yumakları kururdu. haz duyar gibi olurdu. sabahları hastane dönüşü. Beranger için coşkunluk gösterdi. Çirkin. kimya.. Annesi için bu. hayli ustalık gösterdi. yasak zevkler âlemine girmiş oluyordu. penceresini <1) Ucu tüylü bir çeşit mantar top. Meyhaneye dadandı. sanki hepsi de. şarkılar öğrenip oyun arkadaşlarını karşılarken söyledi. Gözleri bağlı dolap beygiri. ona" bir de kadın bulmak lazımdı. ona özgür olduğunu gösteren. boyu uzadı. tıp tahsil ettirmek. Bovary gerçeği ancak beş yıl sonra öğrendi. ılık sokakların boşalıp hizmetçi kızların kapı önlerinde volant (1) oynadıkları saatte. pathologia dersi. mavi suları ile akıp giderdi. ayrıca da sağlık ve tıp bilgisi. anatomi dersi. Sonra derslere.Akşam. . Charles. klinik. M. köprüleri ve kafesleri arasından. bütün sorulan ezberledi. mor. botanik. kavrayamıyordu. İşi ihmale vurup o eski kararlarından tabiatıyle birer birer dönmeye başladı. hem kendi dölünden gelmiş bir adamın budala olmasına ihtimal veremezdi. Charles yeniden çalışmaya başladı. insanın içine yücelik veren karanlıklarla dolu birer tapmağın kapılarıydı. hastaneye koşmak. Maksadına ermek için Madam Bovary'nin onları birer birer saf dışı bırakması lazım geldi. yüzüne âdeta ilgi çekici hüzünlü bir hal geldi. elini kapının tokmağına koyunca şehvani bir. bu başarısızlığı hocaların haksızlığından bilip oğlunu affetti ve işi düzeltmeyi kendi üzerine alarak ona biraz güven verdi. damların ötesinde. aşağıda. ciltli defterleri vardı. anfilere. O zamana kadar içinde gizli kalmış birçok şeyler birer birer uyandı. Charles nereye yerleşecekti? Tostes'a. bununla karnını doyururdu. Bu hazırlıkları sayesinde. Ama oğlanı okutmak. çalı otu gibi kara. kıpkırmızı sobanın karşısında ıslak elbisesinin dumanı tüte tüte oturup çalışırdı. ona her şeyi anlattı. punch yapmasını öğrendi ve nihayet aşkın ne olduğunu da tattı. kendi gözünde itibarını artıran bir hareket gibi geliyordu. Kenara çömelmiş işçiler. tedavi dersleri. köye varmadan önce bir yerde durup annesini çağırttı.. Güzel yaz akşamları. eczacılık dersi. hekim diye Tostes'a yerleştirmekle iş bitmiyordu. bir tek muayeneyi kaçırmıyordu. Ama yine de çalışıyordu. sarı.

Akşam Charles eve dönünce. ikileşmiş gibi hissediyordu. Karısı iki yıl önce ölmüştü. Gece zifirî karanlıktı. . Tostes ile Bertaux arası. utancından sokaktan yana dönmüş. öldüğünü görmek içindi. hiç kuşkusuz. yatağın yanında. Şimdi yanında yalnız kızı vardı. Karısı onun mektuplarını açıyor. Uykunun harareti ile hâlâ uyanamamış olduğundan. bir taraftan evli. sokakta dikilip bekleyen bir erkekle bir konuşmadır başladı. içeride kadın hasta olunca kulağını duvara verip dinliyordu. Her sabah çikolatalı sütünü hazırlamak. ona verilecek bir mektubu olduğunu söylüyordu. Fakat evin asıl efendisi. sürmesini çekti. karısının keyfince giyinmesi. para vermeyen müşterileri mektupla boyuna sıkması lazım geldi. bir taraftan. hemen bir uyuşukluğa tutuluyor. Çocuk: — Hekim siz misiniz? düye sordu. onun boynuna dolar. Charles uyanarak sıçrıyor. ameliyat olmuş hastalar koğuşundan geçiyor. Charles. Tarlalarda. Hizmetçi kadın. Sıhhiye memuru.Charles evlenmekle halinin iyileşeceğini ummuş. Ayak sesinden rahatsız olurdu. cumaları et yememesi (1). şurasından. yanına gelseler bu. otların üzerine oturmuş bir çocuk gördü. o gece. Hanım. yatağın ucuna oturup kederlerinden söze başlardı: «Beni unutuyorsun. Herif atını bıraktı ve hizmetçinin arkası sıra içeri daldı. eve de küçük hanım bakıyordu. onu her işinde kolluyor. Nastasie. Vassonville'den geçerken'bir hendek kenarında. sabahın serin rüzgârından korunmak için tüylerini kabartıyorlardı. Bir mavi balmumu ile mühürlenmiş olan bu mektupta M. Kül rengi püsküllü takkesinin içinden. kendisini biraz daha sevmesini isterdi. yatağında yatıyor. bir kırık bacak sarmak için hemen Bertaux çiftliğine gelmesi rica ediliyordu. burasından yakınıp duruyordu. bir beze sarılı bir mektup çıkardı ve terbiyeli terbiyeli Charles'a uzattı. bir taraftan üniversite öğrencisi. Bu adam hekimi götürmeye geldiğini. bildiği gibi hareket edip parasını istediği gibi harcayacağını sanmıştı. sırtını çevirmişti. komşularından birinin evinde Epiphanie (1) ziyafetinden dönerken bacağını kırmıştı. Madam Bovary. Bovary'den. kapının kilidini açtı. karyola perdelerin-deki demir halkaların. yorganın altından sıska kollannı çıkarır. evlekler boyunca delikler kazıp etrafını dikenle kuşatırlar. çarıkları elinde.. hayvan bunların başına gelip de kendiliğinden durunca. Charles yastığa kolunu dayayıp okumaya başladı. saat on bir sularında. lapaların sıcak kokusu. Charles'in herkesin içinde şunu deyip bunu dememesi. duygularının yeni teessürlerini hatıralarından ayırt edemeyip MADAME BOVARY 33 kendini. bir taraftan da. hayvanın rahvan yürüyüşü ona beşik gibi geldi. sabahın dördüne doğru. ili (1) Sofu Katolikler cumaları perhiz yaparlar. Charles üç saat sonra. kendisine yol gösteren çocuğun sözlerinden M. Düz kır. Charles ara sıra gözlerini açıyordu. Lon-gueville ve Saint-Victor yolundan gidilince. önden koşmaya başladı. daha serbest olacağını. göğün kasvetli rengine karışıp kayboluyordu. gözün alabildiğine uzayıp gidiyor ve birbirinden hayli aralı çiftlikler etrafındaki ağaç kümelerinin bu geniş boz yüz üzerinde meydana getirdiği kara mor lekeler. paltosuna sıkıca bürünüp Bertaux yolunu tuttu. Hiç durmadan sinirlerinden. sonra zihni yorulup uyku bastırıyor. kansı oldu. nihayet ondan bir reçete yazmasını. yapraksız elma ağaçlarının dallarında kıpırdamadan duran kuşlar. başka birini seviyorsun! Bana mutsuz olacağımı söyledilerdi ya!» derdi. ışık tutuyordu. bol bol altı fersah tutar. kafasında kırağının yeşil kokusu ile karışıyor. tavan arasının penceresini açtı ve aşağıda. kadın. tam kapılarının önünde duran bir at gürültüsü ile uyandılar. Nas-tasie titreye titreye merdivenleri indi. Yağmur kesilmişti: Ortalık ağarmaya yüz tutmuştu. kocasının basma bir kaza gelmesinden korkuyordu. bitmez tükenmez özenler göstermek lazımdı. hemen aklına kırık bacak geliyor ve bildiği bütün kırıkları hatırlamaya çalışıyordu. 32 MADAME BOVARY II Bir gece. bırakıp gitseler yalnızlığa dayanamazdı. göğsünden. eskiden olduğu gibi. demincek olduğu gibi. Rouault. ay doğunca yola çıkacaktı.. M. çubukları üzerinde kaydığını ve karısının uyuduğunu duyuyordu. Ona çiftliğin yolunu göstermek ve çit kapılarını açmak için karşıcı bir çocuk çıkarılmasını da tembih ettiler. ufukta. Rouault'un hali vakti pek yerinde bir çiftçi olduğunu öğrendi. Charles'dan aldığı cevap üzerine. Bunun için seyisin önden gitmesine karar verildi.

hastayı görmeye çıktı.ağzına götürüp emiyordu. gümüş el tasları çıkarılmıştı. bunların mavi yün örtüleri. mutfağa aldı. Kırık basit bir şeydi ve sonradan bir kötülük çıkarmasına da imkân yoktu. mavi gözlü. bir iskemle üzerinde duran Fransız -rakısından ara sıra bir kadeh doldurup yürek tazeliyordu. Burada. rahat rahat karın doyurdukları gözüküyordu. Hepsi de koca koca olan kürek. kimi küçük kaplarda çiftlik halkının yemeği hazırlanıyordu. gözleriydi. sarıklı. neşterlere sürülen yağı andırır.Tekerlek izleri gitgide genişliyordu. biraz sonra bahçenin bir ucundan gözüküp kapıyı' açtı. kız hiç cevap vermedi. kısa boylu. Bu şişman. Ateş gürül gürül yanıyordu. hekimi. Bovary'yi kapıdan karşıladı. Otlar ıslak olduğundan atın ayağı kayıyordu. Rouault. Küçük. Kulübeye bağlı çoban köpekleri. ellerin uzunluğu da fazlaydı ve kenarlarında öyle yumuşak yumuşak bükülen hatlar yoktu. Bu tırnaklar parlak. fakat dikişini dikerken ikide bir iğneyi parmaklarına batırıyor. Ağıl uzun. şalvarlı insan resimleri ile donatılmış bir alaca bez örtülü. O bakla veya boncuk kime çıkarsa o. ' MB 3 34 MADAME BOVARY ambarlarından dökülen ince tozla kirlenmişti. tavuklarla hindiler arasında. kulaklarına da küpe takmıştı. bütün takımları ile iki yük arabası. Charles bunlardan birini seçti. badem biçimi kesilmişti. yorganların altında kan ter içinde kalmış. parça parça kesip bir cam kırığı ile perdahladı. buğday ambarı yüksekti. uçları sivri. uşak bir çitin aralığından sokulup kayboldu. Mademoiselle Emma da küçük küçük yastıklar dikmeye çalışıyordu. Hocalarının yaralılar başında takındığı vaziyetleri hatırlayıp hastasını türlü türlü tatlı sözlerle teselli etti. Pays de CauX kümeslerinin ziyneti beş altı tavus kuşu yemliyordu. sanki saf. ellilik erkek. Charles. zahire (1) 6 ocakta yapılan haçı suya atma yortusu. Dört köşeye buğday çuvalları sıralanmıştı. kirpikleri onları kara MADAME BOVARY 35 gibi gösteriyordu ve insana samimiyetle bakışında. Gitgide yükselen bahçede ağaçlar muntazam aralıklarla dikilmişti. Mavi badanalı küherçile altında dökülmeye başlayan duvarın ortasında bir çiviye. yepyeni yemliklere başlarını daldırmış. üstü sayvanlı koca bir karyolanın önüne küçük bir masa konmuş. Bacağın sarılması bittikten sonra M. parmakları da kuru kuruydu. yahut boncuk ve emsali şey bulunan bir çörek yenir. . Kimi büyük. Bunlar. dört sapan vardı. İğneliği hayli aradığı için babası kızıp söylendi. Burası çekili düzenli bir çiftlikti. temiz bir cüretkârlık vardı. ocağın camlardan süzülen ilk güneş ışıkları ile karışmış pembe alevi vuruyordu. perdahlı çelik gibi parlıyor. duvarlar boyunca asılı çeşit çeşit mutfak takımlarına da. fakat hekimi görünce heyecanı yatıştı ve on iki saatten beri savurduğu küfürleri bırakıp hafiften inildemeye başladı. Charles dalların altından başını eğerek geçti. Rouault yatıyordu. O akşam ziyafet verilip içinde bir tane kuru bakla. M. Yanında. Pencereye tam karşı gelen yüksek meşe dolaptan bir susen çiçeği ve nemli çamaşır kokusu geliyordu. Kırık tahtası yapmak için. üzerinde. Ocağın içinde ıslak elbiseler kuruyordu. kestane rengi olmalarına rağmen. Binalar boyunca serilmiş gübre yığınından bir duman yükseliyor. Charles birinci kata. beyaz tenli. Charles aşağı katta geniş bir odaya alındı. biraz ötede üç basamak taş merdivenle çıkılan ambarda yer kalmadığı için buraya getirilmişti. havuz başından da bir kaz sürüsünün keyifli keyifli bağrışmaları duyuluyordu. Dieppe'in fildişi işlerinden daha temiz. Arkasına merinos yününden üç volanlı fistan giymiş bir taze. M. Bertaux çiftliğine varmışlardı. zincirlerini çekerek havlıyorlardı. sofranın kralı olur ve bir daha sefere ziyafeti o verir. maşa ve körüğün ağzı. Halbuki eline güzel denemezdi. Sundurmada kamçılan. Kızın asıl güzel yeri. cerrahların bu okşamaları. duvarları el ayası gibi düz. belki rengi gerektiği kadar donuk değildi. sonra parmağını. pamuk takkesini başından çok uzağa fırlatmıştı. iki kişilik sofra kurulmuş. Ahırların açık kapıları üzerinden içeriye bir göz atılınca. hamutları. arabalığa gidip birkaç lata getirdiler. bir taraftan hizmetçi kız çarşafları kesip sargı hazırlıyor. iri iri çift beygirlerinin. başının önü dazlak. Charles bundan daha kolayını aklına bile getiremezdi. kızın tırnaklarının beyazlığına şaştı. gitmeden önce bir lokma bir şey yemeğe davet etti. Bertaux çiftliğine girince Charles' in hayvanı ürküp şaha kalktı.

kıpkırmızı olmuştu. Birbirlerine Allaha ısmarladık demiş oldukları için artık bir şey söylemezlerdi. ceketinin iki düğmesi arasından bir bağa gözlük sarkıyordu. Bahçeye girip de tahta perdenin kapısı kapanırken omuzuna çarpınca. M. gününü şaşırmış gibi. hemen atıldı. Rouault babaya. kapı arkalarını. ya kırığın vahametinden. Charles. karakalem bir Minerva başı asılmıştı. Düşünmüş bile olsa. atım dörtnala sürer. hatta muzaaf usule göre tuttuğu defterde. ara sıra. Gotik harflerle: «Sevgili babama» diye yazılmıştı. hiç de eğlenemiyordu. hemen ertesi sabah geldi. Köy hekimi saçların böyle dalgalı hatlar çizmesini ömründe görmemişti. kafata-sını takip ederek hafifçe arkaya kıvrılan ince bir çizgiyle ortadan ayrılmış kara saçları o kadar düzdü ki.. Charles. buğday çuvallarına doğru eğildi. alnı cama dayalı. sonra havadan. Oda serince olduğundan. duvarın üstünde horozun öttüğünü duyunca. Mademoiselle Emma'mn yeni yıkanmış mutfak kirlenmesin diye giydiği takunyeler. «Allaha ısmarladık» demeye çıktı. Bo-vary'yi değeri büyük bir adam saymaya başladılar. Charles yatağın üzerini. odasında yürüme denemeleri yaptığını görenler M. aşağı odaya döndüğü zaman kız. Buğday ambarları da. Bertaux çiftliğine. gergin hareli kumaşın üstüne su damlalarının birer birer düştüğü duyuluyordu. Fakat onun bir de . gitti şemsiyesini getirip açtı. Kız bu tatlı sıcaklığa gülümsüyor. Bertaux çiftliğine uğramaktan niçin bu kadar hoşlandığım hiç düşünmedi. rüzgârdan. at daha getirilmemişse durup beklerdi. geceleyin tarlalara inen kurtlardan bahsedildi. önlüğünün birer kağıt şerit gibi kıvMADAME BOVARY 37 ranan püsküllerini kalçası üzerinde oynatırdı. Arasından güneş süzülen kumru göğsü ipek şemsiye. Charles'ın önünden yürürken adımlarını hızlaştınr. şiddetli soğuklardan.devrilmiş fasulye sırıklarına bakıyordu. şakaklara doğru dalga dalga dökülüyor. ayakta. uşakların kendisini karşılamak için koştuğunu görünce içine bir ferahlık gelirdi. — Kırbacımı bulamadım da. kulakların ancak memesini meydanda bırakarak başın arkasında birbirine karışıyor. söz verdiği gibi üç gün sonra değil. kırk altı gün sonra Rouault babanın. Emma eşikte durmuştu. kırbaç yere. beyaz bir yaka takmıştı. iskemle altlarını araştırmaya başladı. her şey onun içine ferahlık veriyordu. ahırlar da onun içine. Charles'a omuzunun üzerinden bakarak sığır siniri kırbacını uzattı. Emma onu yolcu etmek için daima merdivenin başına kadar gelir. Ama hayatının tatsız tuzsuz meşgaleleri arasında Bertaux'ya hasta bakmaya gitmenin gönül açicı bir istisna teşkil etrilesi sade bunun için miydi? O günler sabahleyin erkenden kalkar. kız yemek yerken titriyor ve bunun için. Kızın elmacıkları pembe pembeydi. bahçeye. sonra her hafta iki kere uğradı. sustuğu zamanlar hafif hafif ısırmayı âdet edindiği dudakları biraz açılıyordu. duvarla çuvalların arasına düş36 MADAME BOVARY müştü. böyle gayret göstermesini hiç şüphesiz. bunun altına. o iki parça tel tel değil de yekpareymiş gibi gözüküyordu. Saçları. hele çiftliğin bütün işlerine bakmak kendi üzerine düşe-liberi. Charles'a gelince. Yüksek ökçelerle boyu biraz uzayan kız. Rouen'in bile en meşhur hekimleri gelse. Bir gün. gür bir topuz teşkil ediyordu. saçaklarda karlar eriyordu. Zaten her şey yolunda gidiyordu.odayı süslesin diye. Charles'ın Bartaux çiftliğine gitmeye başladığı ilk günlerde karısı hastanın halini sorardı. ensesinde topuza giremeyen saçları tel tel havalandırıp karıştırır. kunduranın köselesine çarpan takun-yelerden hafif bir tıkırtı duyulurdu. Önce hastadan. ferahlık veriyordu: «Beni siz kurtardınız» diye avuçlarını okşayan Rouault baba.. hastanın iyileşmesi. Charles. Onu önce Mademoiselle Emma gördü. Döndü: — Bir şey mi aradınız? diye sordu. ya kâr ümidinden bilirdi. rüzgâr kızı sarar. sonra inip ayaklarını otlara siler ve içeri girmeden siyah eldivenlerini giyerdi. Erkek gibi. göğsünün. nezaket icabı. bahçedeki ağaçların kabuklarından sû sızıyor. önünde eğilmiş olan kızın sırtına değdiğini hissetti. o. hiç beklenilmediği zamanlarda da gözüktüğü oluyordu. Mademoiselle Rouault köyde. kitapların söylediği seyri takip etti. bir taraftan da kolunu uzatmış olduğu için. beni bundan çabuk iyileştiremezlerdi» diyordu. buzların çözüldüğü bir sırada. yaldızlı çerçeve içinde. Emma doğruldu. yüzünün beyaz derisine oynak ışıklar serpiyordu. Rouault için temiz bir sahife açmıştı. Rouault baba: «Yvetot'nun değil. Boynuna kıvrık.

Charles'ın annesi ara sıra onları görmeye gelirdi. kocası onu nasıl yatıştıracağını bilemiyordu. dul aldığı karı sıska bir şeydi. fakat birkaç gün sonra gelin onu kendine uydurur ve artık Charles tahta. Charles bu münakaşalardan bezdi. ayak bilekleriyle kül rengi çoraplar üzerine kavuşturduğu kundura bağlarını meydana çıkarırdı. ba-babasına. koşumu derisi kadar da etmez böyle kocamış bir kısrağın yanına koştun da felakete sürükledin» diye karısına çattı. kuşkulanıp işin aslını öğrenmek istedi. Demek ki hanımcağız yalan söylemişti! Bunları öğrenince ihtiyar M. geceliği hâlâ karyolanın ucunda asılı duruyordu. uzun uzun dişleri vardı. Meğer Dieppe'teki evin temel direkleri bile ipotek altında imiş. Önce telmihlerle içini dökmek istedi.. Charles böylelerini sever: ona şehir hanımları lazım! Madame Movary: — Rouault. fakat pek göklere çıkarılan bu zenginliklerden evin içine birkaç eşya ile birkaç pırtı girmişti. kayıktaki hisse de üç bin frangı aşmıyordu. para sözü ettiği de yok. Zavallı. arkasından fırtına kopar korkusuyla bunları da cevapsız bıraktı. bönce bir mürailik eseri olarak içinden: «Mademki onu görmemi yasak ediyorlar. fakat duyduğu arzudaki cüret. akşama kadar öyle durup elemli düşüncelere daldı. kış. Heloise ağlayarak kocasının boynuna atıldı. MADAME BOVAKY 39 ğı katta kimseyi bulamadı. Sonra sözlerine. Babasının zenginliği de laf! Geçen yıl kolza bol olmasaydı taksitlerini bile veremeyecekti. kendine bırakılmış ne kadar para varsa hepsini yanma alarak çekip gitti. anasına karşı onu koruması için yalvardı. Ama ok hedefe değmişti. noterdeki paranın tutarını Tanrı'dan başka bilen yoktu. herhalde dans. Ölmüştü! Hep şaşıp kaldılar. pazar günü kiliseye Comte karılan gibi ipekliler giyerek gitmeye lüzum yok.. o halde Charles ne diye hâlâ Bertaux'ya gidip durur? Anlamayacak ne var? Orada bir kadın var da ondan. hareketindeki pısırıklığa isyan ediyordu. Orada işi açtılar. Charles. Ona. yağmurdan bozulur diye korkmadan yeni yeleğini giyiyor! Ah o karı! Ah o karı! Kadınlık duygusu ile Emma'ya kin bağladı. gergef işlemesini bilen. nihayet. Babası ile anası kızıp gittiler. maruf tabiri ile güzel bir terbiye görmüş olduğunu. bir hayli hıçkırmalardan ve öpüşmelerden sonra. pencereyi kapatmak için arkasını döndüğü bir sırada: «Aman Allahım» diye bağırıp bayıldı. nakış işleyip biraz da piyano çaldığını söylediler. kadın yana yakıla sitemlere başladı. takır takır vücuduna kın geçirir gibi giydiği kısacık elbiseler. Hadi canım! Büyükbabaları çobanmış. «Senin bu kadar çok yemen iyi değil!.kızı olduğunu duyunca. elini kitabı bastırarak bir daha oraya uğramayacağına yemin ettirmişti. babanın kızı bir şehir hanımı! değil mi? diyordu. öfkesinden bir iskemleyi yere vurup paramparça etti: «Oğlumu. tahsil terbiye görmüş bir kız. dedi. ama Charles anlamadı. Sekiz gün sonra kadın bahçede çamaşır asarken ağzından kan geldi ye ertesi gün Charles'ın. O kadar avurt zavurta. Kalkıp Tostes'a geldiler. Ne de olsa bu kadın onu sevmişti! III . Mezarlık işini bitirip de eve döndüğü zaman Charles.' Kadıncağızın zihni altüst oldu! İçinden: — Ya. odasına çıktı. yaz demez. Her gördüğüne şarap ikram etmek nene lazım? İnat edip de giymemekten maksadın ne?. Hem. kavgalar oldu. Dul Madame Dubuc'un servetine de o bakardı. Bovary'nin kan beynine çıktı. akrabalarından biri de bir kavga. aşa. Charles ondan yana çıkacak oldu. Bunu görünce masasına dayandı. türlü türlü sözler ve itirazlarla başının etini yerlerdi. arkasına aldığı kara atkının ucu kürek kemiklerine kadar inerdi. M. büyük 38 MADAME BOVARY bir aşk feveranı anında ona. demek bunun için oraya giderken yüzü gülüyor. coğrafya ve resim bildiğini. Rouault iyileşmiş.» Baharın ilk günlerinde bir hadise oldu: İngouville'li bir noter. Mademoiselle Rouault'un Ursulines rahibeleri okulunda okumuş. onlar burgu. Gerçi HĞloise'in bir gemide altı bin frank tahmin edilen bir hissesi ile Saint-François sokağındaki evi duruyordu. İşin aslını bir araştırmak lazım geldi. dövüş işinden az kaldı mahkemelik oluyordu. tesadüfenmiş gibi birtakım rumuzlu düşünceler karıştırdı. Münakaşalar. Birinci kata. Charles itaat etti. Heloise. ben de onu severim işte!» dedi. Bertaux'ya gitmez oldu. ne olduğunu biliriz. konuşmasını.

bu yeni zevki tattıkça. Başına buyruk olmanın verdiği zevki. kollarını bacaklarını uzatarak geniş geniş serilmek elindeydi. kendisi ile beraber bir kadeh likör içmesini söyledi. O anda başkalarının. hatta onun için her zamankinden daha ha40 MADAME BOVARY fif bir şey. Kapının altından gelen rüzgar. Emma. Monsieur Bovary. onlara sarılmış oldukları aklıma geldikçe. yaz gidip sonbahar oldu. Rouault Baba da şimdi ayaktaydı. maden levhaya bulaşmış kuruma bir kadife hali. bunlardan birini doldurup ötekine bir iki damla koydu ve tokuşturup ağzına götürdü. pencerenin tahta kanatları kapalı idi. Gidip dolaptan bir şişe Küraso ile iki küçük kadeh çıkardı. parça parça. ayna önüne geçip favorilerini tararken yüzünü daha tatlı buluyordu. biraz eğlenmiş olursunuz. Charles'ın da söz söylediği yoktu. Charles'a. bacağının iyileştirilmesi ücretini kendi eli ile getirdi. hiçbir tad duymadığına gülüyor. nasıl söyleyeyim. fakat Emma'yı hemen göremedi. Başına gelen felaketi duymuştu. belirsiz bir saadet vardı. Kadeh hemen hemen boş olduğundan. Rouault ona elinden geldiği kadar nezaket göstermeyi kendine vazife saydığından şapkasını çıkarmamasını rica etti. Charles dalıp gülümsedi. yalnızlığı artık eskisi gibi çekilmez bir şey saymıyordu. Yerine oturup tekrar işini eline aldı. Kendinizi bir toplayın. mesela krema veya armut hoşafı yapılmamış diye kızar gibi oldu. çünkü bir ay onun sözünü edip: «Zavallı delikanlı ne felaket!» demişlerdi.bir şey içmesini teklif etti. yemekten kesilmiştim. Orada her şeyi bir gün önceki. Armut ağaçları artık çiçek açmıştı. ağlar.Bir sabah Rouault Baba. "boynu gerilmiş. bir ağaç dibine yığılır. Sanki insanın yüreğinin üstüne bir taş oturuyor! Ama ne yapalım. soğuk küllere bir mavilik veriyordu. arkasına ipek atkısını almadığı için çıplak omuzları üzerinde küçük ter taneleri gözüküyordu. âdeta deli olmuştum. hiçbir sebep göstermeden eve girip çıkmak. sanki çöp çöp aktı bitti. Karısının ölmesinin ona mesleğinde de faydası dokunmuştu. konuşmuyordu. artık bizi unuttu diyor. hepimizin başına gelecek. Bertaux'ya gitti. Bir gün çiftliğe üç sularında vardı. ge-bersem de kurtulsam derdim. Masanın üstünde kirli bardaklara tırmanan sinekler elma şarabı artıklarına düşüp vızıldayarak boğuluyordu. bir hasta ile konuşur gibi yavaş sesle söz söyledi. sizinle tavşan avına çıkarız. Hikayeler anlattı. yanlarına karıcıklarını almış. kız içmek için başını arkaya devirmişti. dilinin döndüğü kadar teselliye çalıştı. yalnız kafasının içinde kanının vurduğunu. müşterileri artmıştı. Şimdi yemek saatlerini değiştirmek. gitti. mutfağa girdi. Allah'ı imdadıma çağırır. Ama işte günler akşam oldu. pek yorgun olduğu zamanlar yatağına. İçinde ne olduğunu kestiremediği bir ümit. Köy âdetine uygun olarak Charles'a . taşlara biraz toz serpiyordu. bir de bahçede. yani beş ay önceki gibi buldu. ölmüşlerini bir daha düşünmez oldu. Kahveler içildikten sonra. tavanda oynaşıyordu. Adı yayılmış. karınlarında böcekler kaynaşan köstebeklere benzemek ister. ince dişleri arasından dilinin ucunu çıkarıp kadehin dibini yalıyordu. bu da geçer! Bize bir uğ-rasanıza! Kızım ara sıra sizin sözünüzü ediyor... Hekimin kederli olması dolayısıyle M. Omuzuna vurarak: — Ne olduğunu bilirim! dedi. Çalışırken başı öne eğikti. Charles tozun yerde sürüklenmesini seyrediyor. ta uzaklarda yumurtlayan bir tavuğun bağırmasını işitiyordu. Onun reddetmesi üzerine ısrar etti ve en sonunda. benim de başımdan geçti! Rahmetli bizim hanım öldüğü zaman bir başıma kalayım diye tarlalara giderdim. beyaz pamuk bir çoMADAME BOVARY 41 rabm söküklerini dikiyordu. çiftliğe daha bir canlılık veriyordu. gümüş yetmiş beş frank ile bir de hindi. herkes tarlalara çıkmıştı. kederim de geçti. ona saçma sapan şeyler söylerdim. hem artık Ber-taux'ya da gönlünün istediği gibi gidiyordu. kahveye gitmek aklıma gelse iğreniyordum. dikiş dikiyordu. Tahtanın yarıklarından giren güneşin taşlara çizdiği ince çizgiler eşyalara çarpıp kırılıyor. pencere ile ocağın arasına oturmuş.. çünkü ne de olsa bir şeyler kalıyor. Bahar geliyor. Fakat karısını hatırlayıp yine kederlendi. inanmazsınız. dudakları uzamış. gülerek. Kendine nazlı nazlı baktı ve eşin dostun teselli sözlerini dinledi. Emma ara sıra avucunu yanaklarına . gidip geliyor. kendimizi çürütecek. kış geçip bahar geldi. daha doğrusu dibe indi. ölenle ölecek değiliz ya!. dallara asılmış. sopamı yere vurur dururdum. Yalnız yaşamaya alıştıkça karısı da yavaş yavaş aklından çıktı. Ocaktan giren ışık. Charles onun öğüdünü tuttu.

kanlı kanlı et yemeklerine. iyi yemek. Sonra annesinden. Başını Bertaux'dan yana çevirdi. Charles: — Maître Rouault. —söylediğine göre sesi kâh yumuşuyor. saraca hayli borcu vardı şarap mengenesinin baskısını da yenilemek lazımdı. çiftliğe gelip üç gün kaldı. çiftliğin dahili idaresi hiç de onun harcı değildi.mi görür! Hiç olmazsa kışın olsun gidip şehirde oturmak istediğini söyledi. Sonra kızın evlenince ne olacağını. sözü açmayı hep bir çeyrek saat sonraya bırakmakla geçirdi. susamıştı. bir topaç homurtusu gibi yeknesak bir şey uğuldayarak: «Ya sen evlensen! Ya sen evlensen!» deyip duruyordu. Ellerini öyle canı çeke çeke ceplerinden çıkarmaz. manalarını tamamlamaya çalıştı. rahibeler okulundan bahsetti. Charles: «Ucunda ölüm yok ya» diyerek. hayatının o kısmını zihnen kavramak istiyordu. doğrusu umduğu damat böyle değildi. mükâfat diye aldığı kitapları. Rouault baba. deniz banyosunun yarayıp yaramayacağını sordu. sıcak bir 42 MADAME BOVARY rüzgâr esiyordu. Koyu elma şarabına. çitin köşesine gelince söyleyecekti. dudaklarını birbirine yapıştırıyordu. Fakat şimdiki bahçıvanları hiç işinin ehli değildi. hatta her ayın ilk cuması annesinin kabrine götürdüğü çiçekleri bahçenin hangi bölümünden kopardığım gösterdi. dedi. iyice doğulmuş kahveyi likörle içmeye bayılırdı. iyi ısınmak. drahoma için de fazla bir şey istemeyeceği şüphesizdi. toprak işleri ile uğraşsın da ne yapsın!» diyordu. pek bilgili bir adam olduğu söyleniyordu. Kızın odasına çıktılar. tiyatroda olduğu gibi. Ben sanki hepsini bilmiyor muyum? . her şeyini düzeltip öyle getirirlerdi. Fakat onu. nihayet çiti geçtiler. kızın bütün cümlelerini birer birer düşünüp olduğu gibi hatırlamaya. Akşama doğru Rouault Baba Charles'i çiftlik kapısına kadar uğurladı. Eylül sonlarına doğru Charles. tam sırasıydı. bir fırsat düşer düşmez kızı istemeye karar verdi. rahat döşek isteğinden keyfi için hiçbir masraftan çekinmezdi. Akşam evine dönerken Charles. her yıl kaybediyordu. biraz sonra ayrılacaklardı. İçini çekti: Rouault Baba çok zengin. uzakta köpekler havlıyordu. evinde hiçbir işe yaramayan kızını başından alsalar. Zaten toprakla uğraşmak da Allah'ın lanetlemesi bir iş değil mi? Onunla kimin milyoner olduğu görülmüş? Adamcağız para kazanmak şöyle dursun. bakalım neymiş? dedi. mezarlıktan söz açtı. bir dolabın alt gözüne atılmış meşe yaprağı taçlarını gösterdi. hiç de kızmayacaktı. mesleğin kurnazlıklarından hoşlanmasına rağmen.— bazen neşelenip saf saf gözlerini açıyor. ama belki köy hayatı-asıl yazm uzun günlerde can sıkıyordu. Rouault Baba ise malı'mn yirmi dört acre' ını satılığa çıkaracaktı. Mevsim başlangıcından beri baş dönmeleri duyduğundan şikâyet etti. ilk gördüğü günkü. yatağından kalkıp yüzünü yıkadığı güğümden su içti. Rouault Baba. para tutar. Rouault Baba. sonra ellerini tekrar soğuşun diye büyük ızgaraların demir topuzuna dayıyordu. sonra göz kapaklarını yarı indirip gamlı gözlerle bakarak o düşünceden bu düşünceye dalıyordu. Son günü de. Yemeklerini mutfakta tek başına ateşin karşısına oturup yerdi ve küçük sofrasını önüne. söz sözü açtı. kızı da pek güzeldi! Fakat Emma'nın yüzü hep gözlerinin önüne geliyor ve kulaklarının içinde. veya demincek ayrıldıkları zamanki halinden başka bir halde göz önüne getirmeye bir türlü muvaffak olamadı.götürüp serinlemeye çalışıyor. zaten el adamı iyi iş. çünkü pazarlıkta usta olmasına. ahlakı temiz. Kızm elinden bir iş gelmemesine içinden hak da veriyor: «O. ama hekimin. tahsil. kime varacağını düşündü. Emma'nın kendisi ile tanışmadan önce geçirdiği günler hakkında bir fikir edinmek. İçinden: «Kızı isterse veririm» dedi. size bir söyleyeceğim var. fakat her fırsat düştükçe münasip sözleri bulamamak korkusu. terbiye gördü. için için gülerek: — Anlatın. kâh tizleşiyor veya birdenbire bir dermansızlıkla dem çeker gibi bir hal alıyor. duvarcıya. boğazı sıkılıyor gibiydi. kendi kendine söylendiği zamanlar âdeta bir fısıltı oluyordu. Kızının yanında Charles'in elmacıklarının al al olduğunun farkına varınca. Charles. Charles susuyordu. Emma nota defterlerini. MADAME BOVARY 43 Durdular. çukur bir yoldan yürüyorlardı. gök baştan başa yıldızlarla kaplıydı. Charles'i çalımsız buluyordu. asıl ekim biçim işleri. bunun yakında Emma'nın isteneceğine alamet olduğunu anlayıp işi önceden ince ince düşündü. Charles da kendi okulunu anlattı. Gece uyuyamadı. ilk ikisi gibi.

Normanville'den. Kimi sağdan. kimi de renkli küçük bir atkı alıp. yemek tam on altı saat sürdü ve ertesi sabah yeniden başladı. düşmemek için yan tahtalarına tutunmuş. içeri giren bir yaysız. biraz sonra tahtaperdenin kapısı açılıyor. kimisi de kısa ceket giymişlerdi. Kış böylece bekleme ile geçti. kimi bir pelerine sarınıp ucunu kemerinin önüne sıkıştırmış.Charles kekeleyerek: — Rouault Baba. kırk üç kişilik bir ziyafet hazırlandı. ama daha vakit vardı. on altı yaşlarında. sarsıla sarsila geliyorlardı. siz çite eğitirseniz arkadan görebilirsiniz. Ertesi sabah saat dokuzda Charles çiftliğe damladı. tıraşlar perdahlıydı. Eşyanın bir kısmını Rouen'e ısmarladılar. Birdenbire duvara çarpan bir şeyin gürültüsü duyuldu. körüksüz kabriyollar. sırtı kırmalı ve beli ta aşağıdan dikilmiş bir kemerle sıkıştırılMADAME BOVARY 45 mış yabanlık bulûzları ile de gelenler vardı ama. 44 MADAME BOVARY IV Davetliler erkenden tek atlı yaysızlar. tanıdıklarından modeller alıp kendi dikti. etekleri rüzgârda sallanan redingotlar. hiç şüphesiz sofranın en alt başına oturacaklardı. yani gelecek yılın baharından önce düğün yapmak ayıp olurdu. Charles çiftliğe geldiği günler düğün hazırlıklarından bahsediliyor.. Rouault Baba. eldivenleri kirlenecek diye içleri titreyen. dolaptan ancak düğün ve bayram günleri çıkarılan setreler. Ahır uşakları araba atlarını çözmeye yetmediğinden efendiler de kolları sıvayıp işe girişmişlerdi. Yarım saat geçti. Gerçi kız da benim gibi düşünür ama bir de onun fikrini sormalı. çoktan beri aranıp sorulmayan tanıdıklara bile mektup yazılmıştı. tahta kanat açılmıştı.. kimi soldan atlayanlar dizlerini uğuşturuyor.derse. ama Rouault Babanın aklı kızının bu düşüncesine pek yatmadı. saçlarına güllü pomatlar sürünmüş. boynunu arkadan açık bırakacak surette sırtından iğnelemişti. Sosyal durumlarına göre kimisi setre. ta merdiven başına kadar dörtnala gelip duruveriyor. ziyafetin hangi odada verileceği konuşuluyor. O da evet. O içeri girince Emma kızardı. Başı hotozlu hanımlar. yakaları silindir biçimi kesilmiş. Kolalı gömlekler göğüslerde birer zırh gibi kabarık duruyordu. iki tekerlekli brikler. Tıpkı babaları gibi giyinmiş çocukların yeni elbiseler içinde rahatsız olduğu belli idi (hatta çoğuna. sıkıldığını belli etmemek için de biraz gülmeye çalıştı. kelle kulak yerinde. geriniyordu. onun için. çok kısa. orada bekledi. meşin tenteli uzun arabalarla çıkageldi-ler. eve gelmeniz münasip olmaz. hayvanları tırısa kaldırmış. kimisi redingot. bütün bir ailenin saygıyla baktığı. şaşkın bakışlı kızlar görülüyordu.' arkalarında iki göz gibi bir çift düğme bulunan ve sanki dülgerin keseriyle bir vuruşta kesilmişe benzeyen ceketler. gece yarısı meşalelerle gelin olmak isterdi. demiri hâlâ sallanıyordu. Halbuki. hiç sesleri çıkmayan. çünkü Charles'in matemi bitmeden. Saçlar yeni kesilmiş. İki ailenin de bütün akrabaları çağırılmıştı. ben eve döneyim. ömürlerinde ilk defa olarak birer çift çizme alınmıştı). şehirde gördükleri gibi roplar kuşanmış. sonraki günler de sofradan misafir eksik olmadı. sonra Charles on dokuz dakika daha saydı. o günün şerefine olmak üzere. hem kız da pek sıkılır. Ama sizi meraktan kurtarmak için pencerenin tahta kanadını duvara doğru iterim. Siz hele bekleyin. ya ablaları olacak— on dört. sözüme alınmayın. Rouault Baba. elâlemden çekinirim. daha güneş doğmadan kalktıkları için sakallarını . altın köstekler takınmışlardı. ta Goderville'den. Ara sıra çitin arkasından doğru bir kamçı sesi duyuluyordu. her zamanki gibi güneşliğine bakır çember geçirilmiş kasketiyle beraber giyilen kaba çuhadan ceketler. müstakbel damadını kucakladı. On fersah uzaktan. dargın dostlarla barışılmış. yanlarında da -«-şüphesiz ya kuzinleri. Cany'dan gelenler oldu. dedi. kaç çeşit yemek olacağı. Emma böyle değil. Rouault Baba ayrılıp gitti. Mademoiselle Rouault çeyizi ile uğraştı. Charles atını ağaca bağladı. önce hangisinden başlanacağı düşünülüyordu. premiere communion için dikilen beyaz elbiselerini bu düğün için uzatarak giymiş. bunlar. kimisi ceket. Sonra para işlerini nasıl yoluna koyacaklarını konuşmaya başladılar. içindekileri boşaltıyordu. Yakası omuzlarına devrik. Koşup keçi yoluna çıktı. cepleri torba gibi geniş. hatta bazıları. Çiftçi sözüne devam etti: — Ben çoktan razıyım. al yanaklı. en yakın köylerin delikanlıları da yük arabalarına sıra sıra dikilmiş. Emma gömleklerini ve gecelik hotozlarını.

sarışın bir köy tazesine meyhane ağzı iltifatlar savuruyordu. alayın arkada kaldığını görünce durup bir nefes alıyor. Kadıncağız selam veriyor. birbirleriyle şakalar ediyorlardı. yeşil buğdaylar arasında. efendileri ya küfür savuruyor. üç koyun budu. sırtına kol ağızlan ta parmaklarının ucuna kadar inen siyah bir setre giymiş olan Rouault Baba. renk renk kurdelelerle donatılmış kemanı elinde. dana tencere kebabı. keyfinden yılışan bütün bu beyaz yüzlerde pembe damarlar peyda etmişti. küçük küçük harflerden arabesklerle yeni gelin güveyin markaları yazılmıştı. âdet olduğu üzere kendisi ile şakaya kalkışılmaMADAME BOVARY 47 ması için babasına rica etmişti. ağzına su doldurup anahtar deliğinden üflemeye kalkıştı. Üzerine dört sığır filetosu. kulak verilince. şarkılar söylendi. çalgının sesini ta uzaktan duyup kaçışıyorlardı. bunun da etrafına melek otundan. Ama akrabalarından bir balıkçı (bu adam düğün hediyesi diye bir çift dil balığı da getirmişti). yemeğin sonunda kendi eliyle getirdiği resim biçimi tatlı. badem. fakat sonra uzadı. Bo-vary ise. yulaf sürgünlerinin çiçeklerini koparıyor. Charles ise . yaldızlı kağıttan yıldızlarla donatılmış oyuklara. sundurmaya kurulmuştu. birer gülle gibi. akrabalar. şimdiden neşelenmek için. Düğünün öbür davetlileri işlerinden bahsediyor veya. koşumları kırıyorlardı. eldivenli parmakları ile birer birer ayıklıyordu. kilisede nikâh kıyıldıktan sonra da yine yaya dönüldü. kadınlara sarkıntılık edenler oldu. mutfakta içmekle geçirdiler. teller daha ziyade gıcırdasın diye yayına reçine sürüyor. ya gülüyordu. kimi hızlı. Önce herkes bir arada olduğundan alay. Köyün çalgıcısı. kırda çalıp duran çalgıcının cızırtısı işitiliyordu. Bertaux çiftliğinde kalanlar geceyi. hayranlık sesleri ile karşılandı. Köşelere rakıyla dolu sürahiler dizilmişti. Küçük kuşlar. sütunları ve revakları ile bir mabed resmediyordu. kızarıyor. dilim dilim portakaldan mini mini istihkâmlar yapılmıştı. Şişelere konan tatlı elma şarabının koyu köpüğü tıpalardan sızıyordu. Oturmaktan yorulanlar gidip bahçede dolaşıyor veya ambarda bouchon oynuyorlar. sonra yine gelip. ne karşılık vereceğini bilemiyordu. çifte atıyor. onun arkasından gelinle güvey geliyordu. bilek bükme müsabakası yapıldı. kimi konuşarak yavaş yavaş giden parçalara ayrıldı. yolda gelirken açık hava yaraları tahriş etmiş. burunlarının altını çetele çetele çizip çenelerinin derilerini parça parça soymuşlardı. ağız ağıza şarap doldurulmuştu. özene bezene çalışmıştı. sıra gözetmeden gelişigüzel dağılmışlardı. Koca koca tabaklara konmuş. Yeni gelin. kimse görmeden aralarında oynuyorlardı. kız ara sıra durup onu kaldırıyor. sonra tempoyu şaşırmamak için. bütün bardaklara da daha yemeğe oturulmadan. ikinci katı ise Savoie pastasından bir kaleydi ki. Çocuklar tahta kanepelerin altında uyumuşlardı. deve dikeni iğnelerini. kayaların süslediği bir yeşil çayır olan yukarı sahanlıkta. Çiftlikle belediye dairesi arası ancak yarım fersah kadar tuttuğundan yaya gidildi. sofraya oturuyorlardı. metrelerce çakıl taşı üzerinden atlayan. Sofra. dizginleri yakalamak için kapıdan sarkan kadınlar görüldü. Başına yeni ipek bir şapka. o bitirsin diye bekliyordu. kemanın sapını indirip kaldırarak yürümeye başlıyordu. gülle kaldırıldı. Sona doğru bazıları uyuyup horladı.elleri boş. ortaya da etrafı kuzukulaklı dört koca sucukla donatılmış bir süt domuzu rostosu konmuştu. reçelden gölcüklerin. tıka basa yulaf yemiş hayvanlar. sert otları. yük arabalarını sırtlamaya kalkışanlar. mermer çamurundan heykelcikler konulmuştu. çalılıklara takılan yay sızlar. . Fakat kahveler gelince herkes dirildi. Çalgıcı. dostlar. asker terzisi elinden çıkma tek sıra düğmeli bir redingotla gelmiş. Emma'nın gelinliği pek uzun olduğundan eteği biraz yere sürünüyordu. arabaların okları arasına zorla sığdılar. bütün gece o civarın yollarında. Bunun kaidesi olan mavi mukavva. Turtalarla nugaları yapmak için ta Yvetot'dan adam getirilmişti. maharetler gösterildi. açık saçık hikaye anlatanlar. Doğrusu bütün bu insanları içinden pek hor gören ihtiyar M. Akşama kadar yemek yenildi. atları gemi azıya alıp dörtnala gittiği için hendeklerde sıçrayan. en öndeydi. şaha kalkıyor. fındık kabuğundan gemilerin. O civarda daha ilk defa iş alan bu pastacı. sofranın her sarsılışında dalgalanan sarı kremanın üzerine. çocuklar en arkada kalmış. kuru üzüm. koluna güveyin annesini almıştı. yılankavi dar keçiyolu boyunca dalgalanan bir hamaylıyı andırıyordu. 4£ MADAME BOVARY altı sığır yahnisi.iyice görememişler. iki sahici gül koncası oturtulmuştu. Akşam dönmek vakti gelince. çikolatadan bir salıncağa binmiş bir küçük Aşk Tanrısı görülüyordu. salıncağın iki direğinin tepesine.

omuz başında. Yüz adım gitmiş gitmemişti ki durdu. çünkü onun düğünü Noel yortusu zamanında. «Karım» diye bahsediyor. şakacı tabiatlı bir adam değidli ve düğün sofra-sındaki hali hiç de parlak olmamıştı. başı ile elbisesinin yakasını buruşturduğu görülüyordu. bazen getirip dudaklarına sürüyordu. fakat içinden: «Rouault Baba amma da kibirlenmiş!» dedi ve bir köşede oturmuş. yani hem yemek yenen. Daha çorbaya başlar başlamaz. Kocası onunla beraber döneceğine Saint-Victor'a adam gönderip puro sigaraları aldırttı. kırlar bembeyazken yapılmıştı. orada bulunanlar bu içkiyi bilmediklerinden ona karşı itibarları bir kat daha arttı. daha doğrusu yolun tam üstündeydi. bezi iyice gergin olmadığından havalanıp -duruyordu. bir yandan da. Hanım'a sofra vaktine kadar evi bir dolaşıp öğrenmesini söyledi. üzerine yarı eğilmiş. şefkat hatıraları kara düşüncelerle karıştığından. tahminen altı ayak genişliğinde olan bu küçük odaya bir masa. Charles. Kadın bir kolu ile ona tutulmuş. hekimlerinin yeni karısını görmek için pencerelere çıkmışlardı. eşyası boşaltılmış bir evin hüznünü duyuyordu. bir dizgin. öyle bakıyorlardı. bol yiyecek. bazen parmaklarını ısıtmak için ellerini onun koynuna sokuyordu. bir an. herkese onun nerede olduğunu soruyor. ona. pencereler boyunca birbirine kavuşuyordu. Emma yanlarından geçerken. üç iskemle ve bir koltuk konulmuştu. Kendisine ne gelinin giyimi hakkında danışılmıştı. ¦ Evin tuğla cephesi sokağın. kara meşin bir kasket asılmıştı. karısının ilk gebeliğini hatırladı. Düğünden iki gün sonra gelinle güvey kendi evlerine gittiler: Charles hastaları olduğu için daha fazla kalamadı. bir vazife imiş gibi ona yağdırılan nüktelere. Sonra kendi düğününü. cinaslara pek cevap yetiştiremedi. Hippokrates hekim heykelli bir MADAME BOVARY 49 çalar saat âdeta kuruluyordu. Tavana yakın kısmı açık renk çiçeklerle süslü kanarya sarısı duvar kağıdı. sabaha kadar onları tüttürdü. ne de bir hali vardı.Rouault Baba tam vaktinde yetişip damadının vaziyetinin böyle münasebetsizliklere gelemeyecek kadar nazik olduğunu anlatarak buna mani oldu. hotozunun altın arması altında sessiz sessiz gülümseyen karısının pembe yüzünü görüyordu.gitti. şöminenin dar süve pervazı üzerinde. İhtiyar Madame Bovary bütün gün ağzını açıp bir çift söz etmemişti. Oğullan sağ olsaydı şimdi otuzuna basacaktı! O zaman Rouault Baba dönüp arkasına baktı. rüzgâr. İhtiyar hizmetçi kadın geldi. Rouault Baba onları arabasına bindirdi. kilise tarafına doğru şöyle bir gitmeyi düşündü. gelinin ise bir şeyler sezdirecek ne bir sözü. geçmiş zama48 MADAME BOVARY mm. kendi de Varsonville'e kadar beraber . Sofanın öbür ucunda Charles'in muayene odası vardı. içine kiraz rakısı karıştırılmış groglar içiyordu. yolun üzerinde bir şeyler göremedi. onunla senli benli konuşuyor. Orada kızını son bir defa daha kucakladı. ağaçlar altında kolunu onun beline dolayıp.' bir köşeye atılmış ve çamuru henüz temizlenmemiş bir çift çamurluk da yerde sürünüyordu. En kurnazlar bile bu işe akıl erdire-mediler. selamladı. Bütün bunlar ne eski bir zamana aitti. tekerlekleri toz duman içinde dönen arabanın uzaklaştığını görünce derin derin içini çekti. indi ve yola düzüldü. zihinleri işin aslını aramakla meşgul. akşam altı sularında vardılar. Balıkçı bu sebebi güç belâ kabul edip vazgeçti. ne de ziyafetin tertibinde. Charles ile Emma Tostes'a. bol içkinin dumanları ile donuklaşmış beyninde sevgi. Pays de Caux kadınlarına mahsus başlığın dantellerini uçuruyor. Tıp . Sanki bir gün önce asıl kız oydu. erkenden çıkıp gitti. Kadın. karlar içinde tırıs gidiyordu. Fakat Charles'in gizlediği bir şey yoktu. akşam yemeği henüz hazır olmadığı için özür diledi. bazen de alıp bahçeye götürüyor. hem de oturulan oda vardı. İçinde. Kapının arkasına kısa yakalı bir palto. onu her tarafta arıyordu. Sağ tarafta salon. yumurta biçimi karpuzlar altına konulmuş bir çift şamdanın arasında. kenarına kırmızı zıh dikilmiş beyaz pamuk bezinden perdeler. Komşular. terkiye bindirip babasının evinden kendi evine götürdüğü gün ne kadar neşeliydi! At. bir koluna da sepetini almıştı. Ertesi gün bilakis bambaşka bir adam olmuştu. Ama oraları görmekle kederinin büsbütün artmasından korkup doğru evine gitti. birkaç kere tesadüfen kendilerine etin en kötü parçaları düştüğü için gördükleri muameleden şikayetle ev sahibini çekiştiren ve kapalı sözlerle onun fakir düşmesine dua eden dört beş kişinin arasına karıştı. o da karısını. Rouault başını döndürünce yanında.

buğdayların diz boyuna çıktığı keçi yollarında. cılız yaban gülleri ile donatılmış dört çiçek tarhı. samanlı harçla örülmüş iki duvar arasında. kadının saçlarını eliyle kaldırması. İlki döşeli değildi. birkaç he-' kim eline düşüp satıldıkları için hayli yıpranmışlardı. Charles'ı sürekli bir saadet içinde yaşatıyordu. Onun yanında. artık işe yaramaz tarım aletleri ve ne oldukları bir türlü anla-şılamayacak bir yığın tozlu öteberi ile doluydu. öbür yanı tarla olan bir diken çite kadar gidiyordu. ikisinin de başı yastıktayken. durur. saadetini sanki tekrar tekrar tadardı. dertlerini anlatması mutfaktan işitilirdi. yeni fenerler. muayene saatlerinde hastaların öksürmesi. Charles'ın gözü ise bu derinliklere dalar. beyaz saten kurdelelerle bağlanmış bir limon çiçeği buketi konmuştu. arkasında. lüzumsuz eşya da buraya konurdu. Bu yeşil yaprak biraz uçar. Baş başa bir yemek. acaba onu ne yaparlar?» diye düşünüyordu. gölgede kara. Charles sokakta ayağını binek taşma koyup mahmuzlarını bağlar. yanları sarkan gecelik fistanı. evde yapılacak değişiklikleri tasarlamakla geçirdi. duvarlara yeni kağıt yapıştırdı. âdeta bir tilbury'ye benzedi. bir sürahi içine. entarisinin yarı açık yakası ile omuzlarına kadar kendi hayalini. merdiveni boyattı. havada bir kuş gibi yarım daireler çizer. bir gelin buketi. Charles da yola düzülürdü. daha büyümüş gibi gözüküyordu. onun içinde. Emma. sayfaları henüz açılmamış olmakla beraber. kadının gözleri. Deniz kabuklarından yapılmış bir kutu komodini süslüyordu. hele uyanıp da gözkapaklarını arka arkaya birkaç defa açtığı zaman. bodur çam ağaçları altında. vücudu rahat. üzerlerine kayısı ağaçlan dayatılmış. hasılı bir zevk vereceğini şimdiye kadar hatırına bile getirmediği birçok şeyler. Uzun toz kurdelesini gözün alabildiğine yayan büyük yolun üzerinde. Emma da yukardan onunla konuşur. yukarı çıktıkça . gönlü gecenin zevkleriyle dolu. bir girinti (alcove) içinde maun bir karyola vardı. . minimini bir resmini görürdü. sofradan kalktıktan sonra. köhne demir parçaları. kadının gecelik hotozu ile yarı örtülmüş sarışın yanaklarının ayva tüyleri içinde güneş ışığının oynamasını seyrederdi. çam tahtasından kütüphanenin alt rafını da doldurmaya aşağı yukarı kâfi gelmişti. Şimdiye kadar hayatta iyi denecek ne görmüştü? Ne zaman yüzü bir gülmüştü? Dört yüksek duvar arasında. dünyada hiçbir şeyi tasa etmiyordu. Charles farkına vardı ve alıp tavan arasına götürdü. Böyle yakından bakıldı mı. güneş saatinin etrafına tahta kanepeler koydurdu. ağaçların eğilip beşikler teşkil ettiği patikalarda. üstü açık bir MB 4 50 MADAME BOVARY araba aldı. kafası dinç. başına sardığı ipek mendili. Kocası onun araba ile gezmeyi sevdiğini bildiğinden elden düşme. alçıdan bir papaz dua kitabını okur dururdu. onun bir pencere sürmesine asılmış hasır şapkasını görmek. ışıkta lacivert olan bu gözlerin sanki. artık hazma başladıkları leziz yemeklerin hâlâ tadını çiğner gibi çenelerini oynatır dururlar. bir mukavva kutuya koyduğu kendi gelinlik buketi hatırına gelmiş: «Ya ben de ölüverirsem. burun deliklerinde sabahın' taze havası. akşam üzeri şehir dışında birlikte bir gezinti. bahçeye. Charles bahtiyardı. boş fıçılar. Şamdanların karpuzlarını çıkardı. o da eli ile bir Allahaısmarladık işareti yapar. İlk günlerini.berraklaşan kat kat renkleri vardı. öteki kadının buketiydi! Emma baktı. Sabahleyin yatakta.. pencereyi kapardı. Emma kocasının gitmesini seyretmek için pencereye geçerdi. Boyu eninden fazla olan bahçe. kapıda hareketsiz bekleyen ihtiyar beyaz kısrağın tüylerine takılırdı. Hani bazı kimseler vardır. Ta dipte. ahırın bulunduğu avluya bakan ocaklı büyük bir oda daha vardı ki bu şimdi odunluk. tıpkı onlar gibi. hatta fıskiyeli. ağzı ile bir çiçek veya ot parçası koparıp ona doğru üflerdi. fakat kan kocanın yattığı ikinci odada. Bu. pencerenin yanındaki masanın üzerine de. eşyaları açılıp yerleştirilirken bir koltuğa oturmuş. dipte koyu. parlak meşinden çamurluklar takılınca araba. kiler ve ambar vazifesini görüyordu. iki tekerlekli. büsbütün yere düşmeden önce. Emma yatak odaları katına çıktı. Ortada. kendinMADAME BOVARY 51 . arduvaz taşından bir güneş saati vardı. önemli bitkilere ayrılan bölmeyi mütenazır bir surette kuşatıyordu. Salça kokusu duvardan işler. balıklı bir havuz yap-tırabilsem diye içi titredi.İlimleri Sözlüğü'nün ciltleri. kagir bir kaide üzerinde. Nihayet kalkardı. iki ıtır saksısı arasında pervaza dirseklerini dayardı. omuzlarında güneş. bu kitaplar. Charles hayvanına atladıktan sonra karısına bir öpücük gönderir.

kamışlardan yapılmış kulübe. fakat bu aşkın neticesi olması lazım gelen saadetten bir eser . bir işçi kızını dansa götürüp kendisine metres etmeye bile parası yetmediği günlerde mi? Sonra on dört ay. bazen yanaklanndan şa-pur şupur öper. okulun çalışma salonunda dini kitaplar okunurdu. o zaman belki. papaz muavini efendinin sorduğu zor sorulara hep o cevap verirdi. hasta koyun'a. bazen de parmak uçlanndan başlayıp ta omu-zuna kadar öpücüklerle kaplardı. onun yüzüklerine. sapanların ne olduğunu pek iyi bilirdi. Resimlerin etrafında. bilakis. Emma'mn ipek etekliğinin etrafından ibaretti.Yüreği'ne. kitaplarda okuyup pek güzel bulduğu bu kelimelerin hayatta acaba neyin. hemen eve döner. bıçakların yer yer kazıyıp bozduğu yazıların hepsi de ya dindarlık faziletlerini. onu kâfi derecede sevmiyor diye üzülüyor. ruhunun ta derinliklerinde umulmadık hazlar uyandırırdı. rahip Frayssinous'nun conferences'ı açılırdı. Duaları takip edeceği yerde . Nefsine azap etmek için bütün bir gün aç oturmaya kalktı. Denizi ancak fırtmalan için sever. Vaızlarda boyuna geçen nişanlı. zihin dinlendirsin diye.. Emma. zenci Dingo. kendinden geçme gibi sözlerin. yeşillikten ancak. kendisini eğlensin diye okulun küçük kilisesine (buradan uzun bir koridorla yemekhaneye geçilirdi) götüren rahibelerin sohbetinden pek hoşlandı. sivri oklarla delinmiş Tanrı . yavaşça yürüyerek girer. Teneffüs zamanlarında pek az oynar. VI Paul et Virginie'yi okumuş. Düşünüyor. köyleri fazlasryle tanırdı. süzülen huşulu rehavete o da kapıldı. kendine çeki düzen vermekle meşgul bulurdu. yatakta ayaklan birer buz parçası gibi soğuk olan o dul kadınla yatmıştı. Mademoiselle de La Valliere'in sergüzeştini anlatan resimli tabaklarda yedi52 MADAME BOVARY ler. onu hülyalara daldırmıştı. köpek Fidel. Sınıfların ılık havası içinde ve bakır haçlı teşbihler taşıyan o beyaz tenli kadınlar arasında yasaya yasaya mihrap buhurlarından. Kadın bir çığlık kopanrdı. ilk zamanlar ne kadar candan dinlemişti! Çocukluk yıllan bir esnaf mahallesinin dükkân arkası odalarında geçmiş olsaydı. • On üçüne gelince babası onu. annelerinin manşonları içinde getirip konuşma salonunda verdiği pastaları yiyen arkadaştan içinde yapayalnız geçirdiği okul yıllarında mı? Tıp tahsil ettiği sırada.kitabının gök mavi çerçeveler içindeki mukaddes tarih resimlerine bakardı. Sakinlerine alışık olduğundan.den daha zengin. Emma. Fakat kırları. musallat olan bir çocuğa çıkışır gibi onu. yan rahatsızlık gösteren bir tavırla başından savmaya çalışırdı. taparcasına sevdiği güzel bir karısı vardı. Mütemadiyen onun tarağına. ihtiras. yüreği çarpa çarpa merdivenleri çıkardı. harabeler arasına parça parça serpilmiş olursa hoşlanırdı. rahibeler okuluna yazdırmak üzere şehire kendi eli ilegötürmüştü. Saint-Gervais mahallesinde bir hana indiler. Şimdi ise bütün hayatını beraber geçireceği.yoktu. sütten yapılan azıklann. hangi halin adı olchığunu düşünüp duruyordu. Genie du Christianisme'den parçalar seçilirdi. yarı gülümseyen. hele —sizin için gidip çan kulelerinden daha yüksek ağaçlardan kırmızı yemişler toplayan veya size bir kuş yuvası getirmek için kumda yalınayak koşan— bir küçük erkek kardeşin tatlı sevgisi. onun şivesine gülüp. pazar günleri de. zevç. elbiseleri ile olay eden. bahtiyarlık. çarmıha gerilmeye giderken düşen İsa'ya gönül vermişti. derslerde daha kuvvetli. değişikli. anzalı manzaralar peşindeydi. ya kalp inceliklerini. din dersini iyi anlar. semavî dost ve ebedi nikâh gibi istiareli sözler. onu ensesinden öperdi. Toprak ve edebiyat konularında yine kendi kendini aksettiren romantik hüznün bu ahenktar figanını. Evlenmeden önce gönlünde aşk uyandığını sanmıştı. Hıristos suyu çanaklarının serinliğinden. Akşam duadan önce. Ancak bir nevi şahsi kâr çıMADAME BOVARY 53 . bize ekseriya yazarların kaleminden intihal eden tabiat sevgisi hislerine kalbini kaptırabilirdi. Emma'yı odasında. orada akşam yemeğini. İlk zamanlar sıkılmak şöyle dursun. Bayağı günler özet bir din tarihi veya. kendisini hasredecek kutsal bir amaç arıyordu. sürülerin meleyişinin. onun atkısına el sürmekten kendini alamıyordu. kilise şamdanlarının ışıltısından. ya saray hayatının ihtişamını överek anlatıyordu. İçinden: «Yanılmış olacağım» diyordu. Charles'ın nazannda evren. onu göreceği geliyordu. Günah çıkarmaya gittiği günler gölgede ellerini kavuşturup yüzünü kafese dayayarak papazin fısıltısını daha uzun müddet dinleyebilmek için birtakım küçük günahlar icat ederdi.

beyaz pantolonlu iki genç seyisin sürdüğü ve önünde kıvrak bir tazı koşan arabalara yayılmış. birer aslan gibi yiğit. ufukta Tatarkârî minareler. O vakitler Marie Stuart'ı dindarcasına severdi. hissi hakikatların insanı cezbeden hayalini sezdiriyorlardı. Müzik dersinde öğrendiği şarkılar. çeneleri ellerine dayalı. sevgiliden. Yaradılış itibariyle sanatkâr değil. çalışma salonundan kaçarlardı. artık benzeri görülmeyen derecede erdemli. her konak yerinde bir iki tanesi öldürülen sürücülerden. Sonradan Walter Scott'u okudu. bunlar daha gölgede kalıyordu ve aralarında hiçbir ilişki yoktu. İşte böylece. Bunları gizlemek lazımdı ki. silah odaları. ağaçlıklarda feryada gelen bülbülden. büyük öğrencilere gizlice verirdi. gavur cengaverleri. bütün günlerini. çamları bir arada gösteren. gotik bir kafesin çubukları arasında bir kumru ile ağız ağıza öpüşür. deniz kenarına yakın gölcüklerden. gondollardan bahsederdi. sevdalıdan. mehtaplı gecelerde yüzen sandallardan. okula. En safları. Kahramanlıkları veya çektikleri acıyla isim bırakmış kadınlara gönlünde coşkun saygı hisleri beslerdi. Heloise. Ag-nes Sorel. şairane iklimlerin manzaraları: hurma ağaçları. Gece yatakhanede okurlardı. siyah örtüler içinde sedirlere oturmuş. gülümseyen yüzleri omuzlarına yatmış. Resimlerin üstünden titreye titreye üfleyerek kaldırdığı kağıt. tarihi vakalara merak sardı.. öpüşlerden.. veya. İhtilal zamanında malı mülkü mahvolmuş bir eski kibar aileye mensup olduğu için piskoposluktan himaye görür. Emma'nın ellerine kiralık romanların yağlı tozu sürüldü. ya bir Vicomte olan yazarların isimlerine gözü kamaşa kamaşa bakardı. göz yaşlarından. hıçkırıklardan. birer kuyruklu yıldız gibi parlıyordu. yemekhanede rahibelerin sofrasına alınır. Meryem Ana'dan. solunda bir aslan. ıssız köşklerde bayılıp kalan işken: ce görmüş kadınlardan. Yonca biçimi kemerler altında. hülyalarını artık hep hurçlar. Bu kitaplarda hep aşktan. yalnız bunlardan söz edilirdi. Bütün bun- . Bazıları da. kalbinin derhal coşmasına yardım edemeyecek her şeyi lüzumsuz bulurdu. gemi burnu pabuçlar gibi ucu yukarı kalkık sivri tırnaklı elleri ile yaprak yaprak papatya koparırlardı. yeminlerden. şato şato dolaşan saz şairleri doldurdu. güftenin manasızlığını ve bestenin acemiliği arasında. kızlann şehirden ısmarladıkları öteberiyi alır. yağız atını dörtnala sürerek gelecek beyaz sorguçlu süvariyi beklemekle geçiren uzun elbiseli şato hanımları gibi. Hint rakkaselerinin kollan arasında kendinden geçmiş uzun çubuklu sultanlar. hissi bir kız olduğundan ve manzaralardan ziyade heyecanlar aradığından. her sayfada bir iki taneâi çatlatılan atlardan. onun için. Kızlar ekseriya gidip onunla konuşmak için. daima tertemiz giyinip kuşanmış ve çağlayanlar gibi ağlayan beyler'den. daima önlüğünün cebinde taşıdığı ve iki iş arasında uzun uzun birkaç bölümünü birden okuduğu romanları. Hikayeler anlatır. eski burçlarda yaşamayı hayal ederdi. yarı açık pencereden ay ışığını seyrederek hülyalara dalardı. hiçbiriniz bu resimlerde eksik değildiniz. eserlerinin altına imzalarını atan ve çoğu ya da bir Comte. tarihin uçsuz bucaksız karanlık semasında. sağında kaplanlar. karnını doyurup yukan. beyazlar giymiş. yanaklarında bir damla göz yaşi. Ve sizler. Saint-Barthe'lemy gecesinin bir iki sahnesi. Jeanne d'Arc. can çekişen 54 MADAME BOVARY Bayard. verilen kitapları getirirlerdi. Kadınların bazıları. yarı kıvrıldıktan -sonra usulca öbür sayfaya kapanıverince meydana. dikişini dikerken yavaş sesle onları söylerdi. kırların ta ötesinden. Geçen yüzyılın birçok zendost şarkılarını ezbere bilir. kıvırcık saçlı İngiliz hanımları çıkardı. daha on beşinde. işinin başına çıkmadan önce de onlarla bir süre konuşurdu. kendilerine isim günü hediyesi diye. birer kuzu gibi yumuşak huylu. yalnız altın kanatlı meleklerden. yanlarında zarfı yeni yırtılmış bir mektup. bunlar zararı dokunmaz şeyler sanılırdı ama. önde Romalılar tarafından kurulmuş bir şehrin harabeleri. haberler getirir. Aziz Louis ile meşesi. çardaklar altında. Okula her ay gelip sekiz gün çamaşırhanede çalışan bir ihtiyar kız vardı. Türk kılıçları. rüyalarını. Emma onların saten ciltlerini itina ile açarak. kemerine ipek kese takmış bir kızı kucaklayan kısa mantolu bir delikanlı veya. karanlık ormanlardan. Hele sizler. Xl'inci Louis'nin birkaç vahşeti. yuvarlak hasır şapkaları altından insana berrak gözlerle bakan sansın. büyük bahçelerde dolaşırdı.karmasına hizmet edebilecek hallere ehemmiyet verirdi. bir yanda da diz çökmüş develer bulunan manzaralar. dirsekleri taşa. Bâaralı'nın (IV'üncü Henri) çalımlı yiğitliği ve XlV'uncu Louis'yi öven resimli tabakaların hatırası da daima vardı ama. Arkadaşlarından bazıları. bu da hayli zor bir işti. gönül endişelerinden. bir balkon parmaklığı arkasından doğru uzanıp. Yunan külahları. dilber Ferroniere ile Clemence İsaure. O semada.

emir vermekten hoşlandı ama arası çok geçmedi. bir gün kendisinin de o mezara gömülmek istediğinden bahsetti. düğünden sonraki günlerin en hoş tembellikler içinde geçtiği yerlere gitmek lazımdı! Posta arabalarında. tam baş ucuna asılmış gaz lambasının ışığı altında. bayağı kimselerin hiçbir zaman varamayacağı o hale. Güneş batarken koylar kenarında limon ağaçlarının rayihası koklanır. gelecek günler için hülyalar kurulur! Emma'ya öyle geliyordu ki. adları kulağa bir şarkı gibi gelen memleketlere. hayatta öğrenilecek. böyle bir hamlede erebilmiş olduğuna içinden pek seviniyordu. VII Bazen kendi kendine düşünür: «Hayatımın en güzel. arabacının.. başına sivri bir şapka giymiş.saadet yetiştirmek de dünyada yalnız bazı memleketlere vergidir. balta girmemiş. bütün yapraklann dökülmesini. artık bütün vehimlerden uyanmış. Annesi ölünce ilk günler hayli ağladı. son zamanlarda cemaate karşı onun pek fazla saygısızlaştığına kaniydi. kadın erkek baş başa. dağda keçilerin çanlarına. ancak gerçek şeylere eğilim göstermiş.' birinin parmakları ötekinin parmaklarına dolaşmış. Rahmetlinin saçlan ile yürekler parçalayacak bir tablo yaptırttı ve Bertaux'ya yolladığı. Bunlar niçin. yani durdu ye gemi. belki de o adamı görmekten duyduğu asabiyet. Mademoiselle Rouault'nun din duygusundan çok şeyler ummuş olan iyi kalpli rahibeler. niçin ona da nasip olmuyordu? MADAME BOVARY 57 . müziği hissi güfteleri. Bundan iç sıkıntısı duymuyor değildi ama itiraf etmek istemedi. dinin anlaşılmadan inanılacak hakikatlerine de isyan etti. Emma. villaların taraçalarında. kiliseyi çiçekleri. önce alışkanlıkla. velilerle din uğrunda ıstıraptan kaçmamışlara karşı sonsuz bir saygı duysun diye telkinlerde bulunmak. yıldızlara bakarak. Emma. mavi ipek perdeler arkasında. göğe çıkan bakireleri ve vadilerde insanlara uzun uzun sözler söyleyen Lemyezel'in sesini dinledi. Hatta başrahibe. Zavallı babası onu hasta sanıp görmeye geldi. Babası gelip 56 MADAME BOVARY onu okuldan aldığı zaman. yahut bıkkınlığını İskoçya'da bir küçük kır evi içinde gizlemek. kolluklar takmış bir koca. dokuz gün perhizleri tutturmak. dizgini pek fazla çekilen bir at gibi hareket etti.MADAME BO. şimdi de içinde yaşadığı bu sükûnun hayal ettiği saadet olabilmesini aklı bir türlü almıyordu. Kendini Lamartine'in şiirlerindeki dolambaçlı hislere bıraktı. vaızlar vermek. göllerde çalınan harpları. yatakhanenin sessizliğini ve geç kalmış bir arabanın uzak caddelerden koşup giderken çıkardığı sesi dinleyerek... Emma. kız kendini. alnında kınşık olmadığı gibi gönlünü de kedersiz bulunca şaşıp kaldı. yaradılışına pek aykırı gelen sıkı düzene sinirlendiği gibi. bütün can veren kuğuların şarkılarını.VARY 55 ların etrafından da. dünyadan çekilmek arzusu aşılamak. hiç şüphesiz. yanında da arkasına uzun yırtmaçlı siyah kadife ceket.. dişleri arasından kurtuldu. hani şu balayı denilen zamanı işte bu!» derdi. rahibeler onun gitmesine hiç de esef etmediler. İsviçre şalelerinin balkonlarına dirseklerini dayamak. daha yeni eve döndüğü sıralarda. solgun. edebiyatı ihtirasları coşturduğu için sevmiş olan bu genç kız ruhu. sonra vazgeçmeyi kibrine yedireme-yerek devam etti ve nihayet kendini sükûna kavuşmuş. Charles'ın Bertaux'ya ilk geldiği zamanlarda. gözünün önünden birer birer geçip bütün dünyayı anlatan bu resimleri seyrederdi. çağlayanın derinden gelen sesine karışan şarkısı dinlenir. hazin ruhlu insanların hayallerinde özene bezene kurdukları hale. Heyecanlarına rağmen yine. hissedilecek bir şeyi kalmamış insanlardan sayıyordu. Rahibeler ona dua ettirmek. o zajmana kadar şairane semaların parıltısı içinde uçan pembe tüylü bir kuş gibi gördüğü o harikulade ihtirası nihayet ele geçirdiğini sanmasına kâfi gelmişti. dik yollar ağır ağır çıkılır. uşaklara. ancak bir toprağa mahsus ve başka yerde tutamayan fidanlar gibi. köy hayatından tiksinir oldu ve manastır günlerini aradı. içi hayat hakkında kederli düşüncelerle dolu mektupta. vücudunu hor görüp ruhunun selametine çalışsın diye öğütler vermek hususunda o kadar cömert davranmışlardı ki. Fakat yeni bir halin verdiği endişe. ayaklarına yumuşak çizmeler. kız. sonra akşam. fakat tertemiz bir orman ve güneşin dikine düşüp titrediği suyun çelik mavisi aynası üzerinde beyaz yırtıklar gibi gözüken kuğular.. gösterilen dikkat ve ihtimamlara onun artık uymadığını farkedince hayli hayret ettiler. Onun bütün tadını çıkarmak için.

Belki' bütün bunları bir kimseye açmak isterdi. Fakat bulutlar gibi değişen, kasırga gibi
kararsız, dönüp dolaşan bir keyifsizlik nasıl anlatılır ki? Ne kelimeler dilinin ucuna geliyor, ne
fırsat ele geçiyor, ne de içinde cüret buluyordu.
Ama Charles isteseydi, sezseydi, bakışı bir kerecik olsun onun düşüncesini arasaydı, Emma'ya
öyle geliyordu ki, o zaman, olgun yemişlerin el değer değmez düştüğü gibi, kendinin de gönlü
coşuverecekti. Fakat birbirlerini tanıdıkça, aralarındaki teklifsizlik derinleştikçe, içinde, kendisini
kocasından uzaklaştıran bir soğukluk hissediyordu.
Charles'ın konuşması bir sokak kaldırımı gibi dümdüzdü, beylik fikirler oradan her zamanki
kıyafetleriyle geçer durur, ne bir heyecan veya bir gülüşe neden olur, ne de bir hülya
uyandırırdı. Charles, söylediğine göre, Rouen'de iken merak edip tiyatroya, Paris'H aktörleri
görmeye gitmemişti. Yüzmek, kılıç kullanmak, nişan almak gibi şeyleri bilmezdi; karısı bir gün
romanda gördüğü bir binicilik terimini sorunca, onun da ne olduğunu söyleyemedi.
Halbuki bir erkeğin her şeyi bilmesi, birçok sahalarda elinden iş gelmesi, kadına ihtirasın
kudretlerini, zarafet içinde yaşamayı, bütün sırların inceliklerini öğretmesi lazım değil mi?
Bunun ise bir şey öğrettiği, bir şey bildiği, hayatta bir şey istediği yoktu ki! Karısını mutlu
sanıyordu: karısı da ona bu kökleşmiş sükûnu, bu tasasız ağırlığı, ona* kendisinin verdiği
saadet yüzünden garez kesilmişti.
Emma bazen resim yapardı; orada ayakta durup onun kartonu üzerine eğilmesini, yaptığı işi
daha iyi görmek için gözlerini kırpmasını veya parmaklarında ekmek içi yuvarlamasını
seyretmek Charles için büyük bir eğlenceydi. Piyano çalarken de, onun parmakları ne kadar
hızlı giderse Charles o kadar hayran olurdu. Emma tuşlara yukarıdan doğru şiddetle vurur ve
bir baştan bir başa, hiç durmadan, bütün klavyeyi dolaşırdı. Telleri uğuldayan köhne çalgı,
böyle sarsılınca, pencere açıksa sesi köyün öbür ucundan duyulur, caddeden başı açık,
ayaklarında terliklerle geçen icra memuru kâtibi .elinde kağıdı durup dinlerdi.
' Emma diğer yandan evini idare etmesini de bilirdi. Hastalara, güzel cümlelerle yazılmış ve hiç
de fatura kokusu olmayan mektuplarla hesaplarını gönderirdi. Pazar günleri sof58
MADAME BOVARY
rada bir misafir varsa, aynabakar eriklerini bağ yaprakları üzerine ehram gibi dizmesini, reçel
hokkalarını olduğu gibi tabağa devirmesini bilirdi; hatta sofraya, el ağız yıkamak için billur
fincanlar almaktan bile bahsediyordu. Bütün bunlar Bovary'nin saygı görmesine yarardı.
Böyle bir karısı olduğu için Charles'm kendi kendine de saygısı artıyordu. Onun kurşunkalemle
çizdiği iki resmi, gayet geniş çerçeveler yaptırıp, uzun, yeşil kaytanla salonun duvarına asmıştı;
bunları gösterirken göğsü kabarırdı. Pazar günü kilise dönüşü evinin önünden geçenler, onu,
ayaklarında işlemeli cici terlikleri, kapısının önünde oturduğunu görürlerdi.
Geç.vakit, saat onda, bazen gece yarısı eve dönerdi. Yiyecek ister ve hizmetçi kadm yatmış
olduğu için kendisine karısı hizmet ederdi. Sofrada daha rahat olur diye arkasından redingotunu
çıkarırdı. O gün kimleri gördüğünü, hangi köylere gittiğini, yazdığı reçeteleri birer birer anlatır
ve kendi kendinden memnun, kalan yahniyi bitirir, peynir doğrar, bir elma yer, sürahideki
şarabın hepsini içer, sonra gidip yatağına girer, sırt üstü yatar horlardı.
Uzun zaman geceleri pazen takke giydiği için, şimdi başına sardığı mendil kulaklarından
kayıyordu; bunun içindir ki, sabahleyin saçları darmadağın yüzüne gözüne dökülürdü; gece
yastığın bağları çözüldüğünden, saçlarının arasına beyaz kuş tüyleri karıştığı da olurdu. Daima
koca koca çizmeler giyerdi; topuğun üstüne gelen kısımda, ayak bileklerine doğru iki kalın
kıvrım bulunur, konçları da sanki birer tahta bacağa geçirilmiş gibi dümdüz dururdu. Charles,
«köy için böylesinin de pekâlâ olduğunu» söylerdi.
Bu tutumluluğunu annesi de pek beğenirdi; ihtiyar Madame Bovary, evinde sertçe bir fırtına
koptu mu, yine eskisi gibi oğlunu görmeye gelirdi, ama gelinine bir hıncı var gibiydi. Onun
«gidişini, para vaziyetlerine kıyasla aşırı» buluyordu; odun, şeker, mum «büyük konaklardaki
gibi çarçur ediliyordu»; mutfakta yakılan kömür ise, yirmi beş tencere kaynatmaya yeterdi!
Gelinin çamaşırlarını dolaplara yerleştirir ve ona, eti getirdiği zaman kasabı kolaçan etmeyi
öğretirdi. Emma bu dersleri dinler, Madame Bovary de bu hususta cömertlik gösterirdi; bütün
gün, dudaklarını hafif hafif büzerek biri, «Kızım», öteki
MADAME BOVARY
59
«Hanım anne» der ve ikisi de, öfkeden titreyen bir sesle, bir-birbirlerine iltifatlar yağdırırlardı.

Madame Dubuc'un zamanında, yaşlı kadm en çok kendisinin sevildiğini hissederdi; fakat şimdi,
Charles'm Emma'ya sevgisini gördükçe buna, artık kendi şefkatinden kaçılıyormuş, haklarına
tecavüz ediliyormuş gibi manalar veriyordu; varını yoğunu kaybetmiş bir adam, bir zamanlar
kendinin olan evde masanın başına oturanlara camlar ardından nasıl bakarsa, o da oğlunun
saadetini öyle hüzünlü bir sükûtla seyrediyordu. Ona, geçmiş günlerin yadigârı diye, kendi
çektiği ıstırapları, katlandığı fedakârlıkları hatırlatır ve bunları Emma'nın aldırışsızlığı ile
karşılaştırarak oğlunun, her sevgiyi unutup yalnız ona tapmasının akıl kârı olmadığı neticesine
varırdı.
Charles ne diyeceğini bilemezdi; annesini sayar, karısını da son derece severdi; birinin
düşüncesinde, görüşlerinde yanıl-madığma kaniydi, ama ötekini de kusursuz buluyordu.
Madame Bovary köyüne döndükten sonra Charles, annesinden işittiği tenkitlerin en
ehemmiyetsizlerinden, bir ikisini, ondan duyduğu sözlerle, çekine çekine tekrara kalkardı ama
Emma, yanıldığını bir kelime ile ispat edip onu hastalarının yanına savardı.
Emma, doğruluğuna inandığı birtakım kuramlara uymak için, kocasına âşık olmaya çalıştı.
Mehtaplı geceler bahçede, ez-berindeki bütün ateşli şiirleri ona okur veya içini çekerek, ağır,
hüzünlü şarkılar söylerdi; fakat kendisini yine önceki gibi sakin bulur, bunların Charles'a fazla
bir sevda, bir parça heyecan olsun veremediğini gprürdü.
Böylece, bir zaman kalbine ateş vermeye çalışıp bir kıvılcım koparamayınca, zaten
hissetmediğini anlamaktan olduğu kadar, kendilerini alışılmış şekillerde göstermeyen şeylere de
inanmaktan âciz olan bu kadın, Charles'ın ihtirasında artık aşırı bir şey kalmadığına kolayca
inamverdi.
Köcasınfh muhabbet hisleri göstermesi artık bir düzene girmişti; hangi saatler kucaklayıp
öpeceği belliydi. Bu da âdetler içinde bir âdet, yemeğin yeknesaklığından sonra beklenilen bir
soğukluk veya bir tatlı gibi bir şey olmuştu.
«Efendi»nin ciğer iltihabından iyileştirdiği bir korucu, «Hanım'a» bir küçük İtalyan tazısı hediye
etmişti; Emma gezmeye çıktığı zaman onu da yanma alırdı; çünkü artık yalnız
60
MADAME BOVARY
kalmak, gözlerinin önünde o hiç değişmeyen bahçe ile tozlu yolun manzarasından kurtulmak
için bazen gezmeye çıktığı oluyordu.
Banneville'in akgürgen korusuna kadar, duvarın tarlalar tarafındaki ucundan, artık içinde
kimsenin oturmadığı köşkün yanına kadar giderdi. Kapısının önündeki hendekte, otlar arasında,
yaprakları keskin uzun sazlar vardı.
Önce etrafına- bir göz gezdirir, geçen gelişinden beri bir şey değişmiş mi diye bakardı.
Yüksükotlarını, sarı şebboyları, iri çakılların etrafını çeviren ısırgan kümelerini, her zaman kapalı
duran ve paslı demir çubukları çürüyüp- parça parça dökülen pancurlarıyle üç pencereyi boylu
boyunca kaplayan yosunu, her şeyi yerli yerinde bulurdu. Kırda koşup daireler çizen, sarı
kelebeklere havlayan, bir buğday tarlası kenarında gelincikleri ısırarak sivri sıçanlar avlayan
tazısı gibi fikri de, bir zaman, oradan oraya dolaşırdı. Düşünceleri sonra yavaş yavaş bir
noktaya takılır, çimene oturmuş, şemsiyesi ile otları karıştıran Emma, içinden: «Yarabbi ne
yaptım da evlendim?» diye tekrar eder dururdu.
Talih başka türlü cilve edip onun karşısına başka bir kısmet çıkaramaz mıydı? O
gerçekleşmemiş olaylar, o bambaşka hayat, o tanımadığı erkek acaba nasıl şeyler olurdu?
Emma bunları düşünür, bunları göz önüne getirmeye çalışırdı. Bütün erkekler Charles gibi
olmaz ya! Öbür koca, önüne çıkamayan o kısmet, güzel, sohbeti hoş, kibar, cazibeli bir adam
olabilirdi; rahibeler okulundaki eski arkadaşları şüphesiz öylelerine varmışlardı. Acaba o kızlar
şimdi ne yapıyorlardı? Şehirde, sokakların gürültüsü, tiyatroların uğultusu, baloların ışıkları
içinde elbette ki, gönüle ferahlık veren; hisleri geliştiren bir hayat sürüyorlardı. Oysa kendisinin
hayatı, penceresi kuzeye açılan bir tavan arası odası gibi soğuktu; iç sıkıntısı, o sessiz örümcek,
karanlıkta gönlünün her tarafına ağını kuruyordu. Ödül dağıtımı günlerini, kazandığı taçları
almak için hocaların oturduğu yüksek yere doğru çıktığı günleri hatırlıyordu. Örgülü saçları,
beyaz elbisesi, üstü açık kara mandola iskarpinleri ile ne şirin bir hali vardı! Yerine dönerken
beyler eğilip onu tebrik ederlerdi; okulun avlusu o günler araba ile dolar, bunlar giderken
kapılarından çıkan eller ona veda işaretleri gönderir, elinde keman
MADAME BOVARY
61

kutusu ile müzik hocası selam vererek geçerdi. O günler ne kadar, ne kadar uzaktı!
Emma, Djali'yi yanına çağırır, dizlerinin arasına alır, parmaklarını onun ince, uzun tüyleri
arasında gezdirerek:
— Sen gam, tasa nedir bilmezsin; öp bakalım hanımını! derdi.
Sonra, ağır ağır esneyen bu endamlı hayvanın gamlı yüzüne bakıp içlenir, onu kendisiyle
mukayese ederek, teselli edilen kederli biriymiş gibi yüksek sesle onunla konuşurdu.
Bazen bir rüzgâr çıkar, denizden meltemler eser ve bir hamlede bütün Pays de Caux yaylasını
kaplayıp tarlaların en uzaklarına kadar tuzlu bir serinlik serperdi. Yerde sazlardan bir ıslık
kopar, kayın ağaçlarının yapraklan ani bir ürperişle hışırdar, tepeleri de durmadan sallanarak
uğuldar dururdu. Emma atkısına sıkı sıkı bürünür kalkardı.
Ağaçlı yolda, dallardan 'süzülüp serilen yeşil ışığın aydınlattığı kısacık yosunlar, Emma'nın
ayakları altında çıtır çıtır bir ses çıkarırdı. Güneş batar; dalların arasından gözüken gök kızarır;
dümdüz sıralanmış ağaçların hep birbirine benzeyen gövdeleri, yaldızlı bir zemin üzerinde
beliren bir dizi kara sütunu andırırdı. Emma'nın içine bir korku düşerdi; Djali'yi çağırır, hemen
caddeden Tostes'a döner, bir koltuğa yığılır ve bütün akşam bir söz bile söylemezdi.
Fakat eylülün sonuna doğru, yaşantısında olağanüstü bir şey oldu; Vaubeyssard'a, Marquis
d'Andervilliers'lere davet olundu.
Restauration devrinde nazırlık etmiş olan Marquis, siyaset âlemine dönmeye niyet etmiş,
mebusluğa adaylığını bir an evvel hazırlamaya başlamıştı. Kışın fakir fukaraya odun dağıttırır;
seçim dairesi meclisinde, vilayete yeni yollar yapılması için ateşli nutuklar söylerdi. Sıcağın en
şiddetli günlerinde, ağzında bir cerahat 'kesesi toplanmış ve bundan, Charles'ın tam zamanında
vurduğu bir neşterle, âdeta mucize kabilinden kurtulmuştu. Bu ameliyatın ücretini vermek için
Tostes'a giden kâhya, akşam dönünce Marquis'ye, hekimin bahçesinde iri iri kirazlar gördüğünü
anlattı. Vaubeyssard'da ise iyi kiraz yetişmezdi; M. le Marquis, Bovary'den birkaç çelik istetti,
bunlar için bizzat gidip teşekkür etmeyi kendine borç bildi. Emma'yı gördü, boyunu poşunu,
köylü kadınlarınkine hiç de benzemeyen selam vermesini beğendi; o kadar ki, genç karı kocayı
köş62
MADAME BOVARY
ke davet etmenin aşırı bir alçakgönüllülük olmayacağına kanaat getirdi. Hem bu, herhalde işine
de yarayabilirdi.
Bir çarşamba günü saat üçte, Monsieur ve Madame Bovary, arabalarına binip Vaubeyssard
yolunu tuttular. Arabanın arkasına bir koca sandık bağlanmış, çamurluğun önüne de bir şapka
kutusu yerleştirilmişti. Bundan başka, Charles'ın dizleri arasında da bir kutu vardı.
Şatoya sular kararırken, bahçede yol göstermek için fenerler yakıldığı saatte vardılar.
VIII
Yeni - Zaman işi olan İtalyan tarzındaki şato, çıkıntılı iki kanadı ve üç taş merdiveni ile,
üzerinde birkaç inek otlayan koca bir çimenliğin eteğinde, öbek öbek uzun ağaç kümeleri
arasına yayılmıştı; kumlu, kıvrılan yolun üzerinde de, katmerli zakkum, yabani yasemin ve
kartopu fidanları irili ufaklı yeşil kubbeler meydana getiriyordu. Bir köprü altından bir ırmak
geçiyordu; hafif meyilli, üstleri korularla kaplı iki küçük tepenin çevrelediği çayıra serpilmiş,
saman örtülü binalar, akşam karanlığında hayal meyal seziliyordu; arka tarafta, sık ağaçlıklar
arasında, karşı karşıya sıralanmış arabalıklarla ahırlar vardı ki, bunlar yıkılan eski şatodan
kalmıştı.
Charles'ın arabası orta merdivenin önünde durdu, hemen uşaklar çıktı; Marquis de geldi,
hekimin karısını koluna aldı ve hep birden avluya girdiler.
Burası mermer döşeli, gayet yüksek bir yerdi; ayak patır-dıları, konuşulan sözler orada, bir
kilisedeymiş gibi akisler uyandırırdı. Tam karşıda düz bir merdiven vardı; sol tarafta, bahçeye
bakan bir koridordan geçilip gidilen bilardo salonunda, fildişi yuvarlakların birbirine çarpıp
çıkardığı ses, ta kapıdan duyuluyordu. Emma, salona girmek için o koridordan geçerken
masanın etrafında, yüzleri vekarlı, gerdanları yüksek yakalar üstüne oturtulmuş, hepsi de
rütbeli nişanlı, istekaları dürterken sessiz sessiz gülümseyen adamlar gördü. Duvarın koyu
tahta kaplaması üzerine asılmış yaldızlı büyük çerçevelerin altlarında, siyah harflerle yazılmış
isimler vardı. Emma bunlardan birini okudu: «Jean-Antoine d'Andervilliers d' Yverbonville,
MADAME BOVARY
63

Işık. yuvarlak bir baldırın yukarısında bir dizbağı tokası görülüyordu. sarayda yaşamış. burnu kemerli. bir çocuk gibi peçesini arkadan bağlatmış ağzından salçaları akıta akıta yemek yiyen bir ihtiyar oturuyordu.Vaubyessard Comte'u ve Fresnaya baron'u. ağır ağır. de Lauzun'den önce. içeri girince. vaktiyle Vaudreuil'de. sofranın boyunca çiçek demetleri konmuş. Marquis ve Marquise ile beraber. Ömründe ne nar görmüş. ajurlu sepetlerde iri iri yemişler kat kat yükseliyordu. Sandalyesinin arkasında bir uşak duruyor ve onun kekeleyerek. bütün o kadınlar içinde yapayalnız. Düellolar. Comte d'Artois'nın en candan ahbabıydı. piskopos başlığı biçimi konmuş peçetelerin iki katı arasına birer beyzi francala yerleştirilmişti. Marquis de Conflans'ın şatosunda ava çıktığı zamanlar. kendini sıcak bir havanın sardığını hissetti. İstakozların kırmızı kırmızı bacakları tabaklardan dışarı çıkıyor. hanımlardan biri (Konağın hanımefendisi) ayağa kalkıp Emma'yı karşıladı. 20 ekim 1587'de Coutras çenginde ölmüştür. 29 mayıs 1692'de Hougue-Saint -Vaast savaşında yaralanıp 23 ocak 1693'de Vaubyessard'da ölmüştür. Kırk sularında. M. baloya hazırlanmak için. Sonra hanımlar. onlardan azlık olan kadınlar ise. tabağa aktarıveriyordu. bunun ucunu çapraz-vari arkasına atmıştı. kaşığının bir değmesi ile. bahse girişmeler. servetinin altından girip üstünden çıkmış ve bütün ailesinin gözünü korkutmuştu. düzenli bir sesle konuşan bir kadındı. kulağına eğilip bağırıyordu. Bakır çemberli bir çini sobanın üzerinde. Yanında. geniş odayı dalga dalga saran gölgeyi giderememişti. dedi. ne de ananas yemişti. o akşam başına sadece bir dantel örtü örtmüş. ve bütün o yaldızlı. parçalanıyor. hanımlardan birkaçı eldivenlerini bardaklara sürmediklerine dikkat etti. Toz şekerini bile. barej elbisesini karyolaya yayıp öyle başından geçirdi. berberin öğütlerine göre düzeltti. Saçlarını.. bir hâkim p*W 64 MADAME BOVARY gibi vakarlı maltre d'hötel. parmağı ile işaret ettiği yemekleri. Madem Bovary. gümüş yemiş kâseleri üzerine alevler uzatıyordu. âdeta kutsi bir şeymiş gibi bakıyordu. ipek çoraplı. çiçek. hazır kesilmiş yemekleri misafirlerin omuzları arasında dolaştırıyor ve herkesin beğendiği parçayı. siyah çerçevelerdeki resimlerin yalnız açık renk boya vurulmuş kısımları. Sofranın ta üst başında. Emma. et ve kuzu mantarı kokularının birbirine karışmasından oluşan bir şeydi. bütün tenini bir ürperme kapladı. insana bakan bir çift göz. bu. ancak cilanın çatlaklarına değince ince hatlar teşkil edebiliyordu.. mesela u. odalarına çıktılar. dolu tabağına doğru eğilmiş. Emma. çünkü bilardonun yeşil çuhası üzerine indirilmiş lambaların ışığı. bu insan dolu salona hareketsiz bakıyordu. Fransa amirali ve Saint-Michel nişanı chevalier'si. yemek odasında küçük sofraya oturdular. — Dans ederken supyelerim rahatsız edecek. dumanlan tütüyordu. ağzında o soğuğu hissedince. — Öyle ya! MADAME BOVARY . ufki levhaları kaplayan karanlığı biraz hafifletiyor. iyi cins çamaşır. kırmızı elbiselerin pudra dökülmüş omzu üzerine yayılan perukalar veya etli. başka yerlerdekinden daha beyaz buldu. Charles'ın pantolonu göbeğini sıkıyordu. göğülerine çiçek takmış beyler. Emma. Emma: — Dans mı diyorsun? diye sordu. Emma. de Coigny'den sonra ve M. kısa külotlu. Kraliçe Marie-Antoiriette'in âşığı olduğu da söylenirdi. Gözleri çapak çapak olan bu adam. beyaz boyunbağı. kadın kaçırmalarla dolu bir sefahat hayatı sürmüş. gömleği işlemeli. Şamdanlar-daki mumlar.» Sonrakiler pek iyi seçilemiyordu.uk bir alın. sahneye ilk defa çıkan bir aktris özeni ile giyinip kuşandı. iki kişilik bir kanepeye yanına oturttu ve sanki çoktan ahbabıymış gibi onunla dostça konuşmaya başladı. o sarkık dudaklı ihtiyara ikide bir gözlerini çevirmekten kendini alamıyor ve ona harikulade. Marquis' nin kayınbabası Due de Laverdiere'di. omuzları güzel. O. şöminenin etrafında hanımlarla konuşuyorlardı. çenesine kadar tüllere bürünmüş bir kadın heykeli. Saat yedide yemeğe çağınldılar. bıldırcınların tüyleri üzerindeydi.» Birini daha okudu: «Jean-Antoine -Henry-Guy d'Andervilliers de la Vaubyessard. geniş kenarlı tabakların içine. uzun arkalıklı bir iskemlede sarışın bir taze oturuyordu. Erkekler avluya kurulan büyük sofraya. Marquis kapıyı açtı. donuk bir buğu kaplamış kesme billur kadehlerin pırıltıları birbirine aksediyordu. kraliçelerin koynuna girmişti! Buzlu şampanya getirdiler.

Parmaklarının ucu kavalyesinin elinde sıraya girmiş. oynak bir sap üstünde titriyordu. Fakat az sonra heyecanı geçti. üstümü buruşturacaksın. şakaklarına doğru kıvrılan saçlarına sürdükleri pomatlar bile herkesin kullandığından daha iyi gibiydi. en genci yirmi beş. dudaklarını. İtalya'dan bahsediyor. Emma. alçak -yakalar içinde rahat rahat hareket ediyordu. Emma'dan üç adım ötede. dans etmek için yayın ilk vuruşunu. bir aşağı. yumuşak tavırları arasında. Emma'nın dudaklarında bir tebessüm beliriyordu. bilekleri sıkan beyaz eldivenlerin altında. Uslu uslu yerlerinde oturan anneler. Charles gelip onu omzundan öptü. çıplak kollarda şıngırdıyordu. güzel eşyanın cilası ile bir kat daha göze çarpan ve çok lezzetli yemeklerden bile ölçülü yemek sayesinde sağlığın korunduğunu gösteren o beyaz renk vardı. hepsi aynı ailedenmiş gibi. lacivert bir parıltı saçıyordu. boynunu hafif sallıyordu. göğüslerde parlıyor. gençlerinde ise bir olgunluk vardı. Dantel süsler. lacivertler giyinmiş bir bey. sonra bütün çalgılar birden başlıMB 5 ' 66 MAUAMtBUVAKİ yor. başlarına sarık gibi kırmızı örtüler sarmış. iki şamdan arasında görüyordu. Boyunları. Yüzlerinde zenginliğin rengi: hani şu porselenlerin uçukluğu. Oturan kadınlar sırasında renk renk yelpazeler sallanıyor. pistonlu kornenin sesi tiz perdeden yükseliyordu. Tivoli'yi. anlamadığı kelimelerle dolu bir konuşmayı dinliyordu. hekim kısmına yaraşmaz. Bir hafta önce Miss Arabelle ile Romuljus'u mağlup etmiş ve İngiltere'de bir hendek . Onu arkadan.. yeşil yapraklarla süslü üç gül buketi takmıştı. koşmamak için kendini zor tutuyordu. madalyonlu bilezikler buluzlar-da titriyor. Dans edenler arasına dağılmış veya kapı önlerinde durup konuşan. pırlantah broşlar. taç biçimi. dedi. Bazen öbür çalgılar susup da tek başına çalan kemancının bir inceliği oldu mu. Elbiseleri herkesinkinden daha iyi dikilmiş. Bir keman ezgisi ve boru sesleri duyuldu. somurta somurta bakıyorlardı. Saint-Pierre kilisesi sütunlarının iriliğini. kıyafet veya çehre farkları ne olursa olsun. eteklikler kabarıp birbirine değiyor. üzerine iri markalar işlenmiş. topuzuna iliştirdiği gül. Sonra: — Zaten. kâh ayrılıyorlardı. aynada. Kadriller başlamıştı Davetliler geliyor. tırnakların şekli bile belli olan ellerde. ortalık biraz boşaldı. Kontrdans bitince. en ihtiyarı kırkında birkaç kişi (on beş kadar) vardı ki bunların yaş. altın tıpalı şişeler dolaşıyordu. Ceneviz güllerini.65 — Sen deli mi oldun? Herkesi kendine güldürürsün. Kadının kara gözleri daha karalaşmış gibiydi. Otur oturduğun yerde. Ayaklar yine tempoya uyuyor. nazik. içeride kumar masasının üzerine atılan altınların şıkırtısı duyuluyor. herkes birbirini itiyordu. Coliseum'un mehtabını methediyorlardı. kumaşı her-kesinkinden daha yumuşak gibi gözüküyordu. Cassines'i. yapraklarının ucundaki yapma su damlaları ile. kendilerini kalabalıktan ayıran bir halleri vardı. Vesuve'ü. enseden burulmuş saçlara.beklerken Emma'nın yüreği biraz çarptı. aşüftelerle düşüp kalkmak gibi kuvveti işleten ve gurura bir eğlence olan yarı kolay işlerin verdiği o bir nevi sertlik de beliriyordu. tatlı bir koku çıkaran mendillerine siliyorlardı. Önden kâkül kâkül kesilmiş. satenlerin hareleri. öteki kulağı ile de. salkım salkım veya dal dal. Kulaklarına doğru hafif hafif kabaran saçları. Emma kapının yanına bir uzun kanepeye ilişti. çiçek demetleri yüzlerin gülümsemesini yarı örtüyor. İlgisiz bakışlarında. — Bırak. nar çiçekleri. orkestranın ahengine uyup sallanarak öne doğru kayar gibi gidiyor. sonra yine grup grup ayakta konuşan' beyler. bir an önce önünüzde eğilen gözler bir an sonra yine gözlerinizin içine bakıyordu. başaklar veya peygamber çiçekleri takılmıştı. Charles sustu. Emma hemen merdivenden indi. Açık safran rengi elbisesine. dans edenler kâh el ele tutuşup. inciden mücevherle süslenmiş uçuk benizli bir taze ile konuşuyordu. günü gününe tatmin edilmiş ihtirasların sükûnu görülüyordu. bir yukarı dolaşıyor. Castellamare'yi. cins atlan idare etmek. sevda çiçekleri. Emma'nın hazır olmasını bekliyordu. yaseminler. İhtiyarlamaya yüz tutanlarda bir genç hali. ellerinde büyük tepsiler gezdiren formalı uşaklarla doldu.

Charles tırabzana asılarak çıkıyor. ' . eşya. daha doğrusu sabahlar hayrolsun denilip şatonun misafirleri odalarına çekildiler. Kadının vücudu dimdik. Ağır ağır başlayıp sonra hızlandılar. sonra arabalar birbiri arkasından gitmeye başladılar. Şimdi balodaydı. fakat bu sefer yavaş yavaş. Bilardo salonuna üşüşüldü. Oyun masasının başında beş saat dikilip hiçbir şey anlamadan whist seyretmişti. kadın bir baş işareti ile teşekkür edip elindeki çiçek demetini koklamaya1 başladı. Durdu. O zaman Bertaux'yu hatırladı. salonun ortasında iskemlede oturan bir hanımın önüne üç erkek. Yanında bir hanım elinden yelpazesini düşürdü. Mademoiselle d'Andervilliers ile Marquise de dahil olduğu halde herkes valse kalkmıştı. Yağmur serpeliyordu. Fakat vals edenlerden biri. lambalar kararmaya başlamıştı. pudding â la Trafalgar. gece şatoda yatacak on iki» kadar misafirden başka kimse kalmamıştı. Vi-comte onu daha seri bir hareketle sürükleyerek beraberce dehlizin ta öbür ucuna götürdü. Emma ayılır gibi duvara dayandı ve eli ile gözlerini kapadı. heyecanından nefes alamaz bir halde. Bey eğildi. gözka-paklannı serinleten nemli havayı derin derin içine çekti. kendi kendini de görür gibi oldu. diz çökmüşlerdi. maraskinolu dondurma yiyordu. Balonun havası ağırlaşmış. muska gibi bükülmüş beyaz bir şey attığını gördü. Gece kapkaranlıktı. Gözlerini tekrar açtığı zaman baktı. yer.atlayarak iki bin altın kazanmış bir deikanlının etrafını almışlardı. başını bir an erkeğin göğsüne dayadı. sonra geceler. elma ağaçları altında mintanıyle dolaşan babasını. çamurlu havuzu. şimdi geçirdiği saatin göz alan parıltıları arasmda siliniyor ve Emma âdeta onu yaşamış olduğundan şüphe ediyordu. Bey. sıralarda oturanlar azaldı. dedi. Hanım: — Yelpazem şu kanepenin arkasına düştü. semiren koşu atlarından. bütün vücudunu bir uyuşukluk sardı. Bir müddet daha sohbet edildi.-onun şapkası içine genç hanımın. bir başkası da atının adını anlaşılmaz bir hale sokan dizgi yanlışlarından yakınıyorlardı. altın suyuna batmış gümüş bir fincan tutuyor. çalgıcılar parmaklarının ucunu dillerine değdire değdire serinletiyorlardı. erkek hep aynı vaziyette. her şey. Kanepelerde. balonun dışında ise ancak gölge. ayağından çizmelerini »çıkarınca ferahlayıp bir. «sanki bacakları vücuduna girecek gibi» olduğunu söylüyordu. ağzı önde. birazdan bırakıp gitmeye mecbur olacağı bu tantanalı hayatın vehmini bir parça daha uzatmak istedi. yarı uyumuştu. Emma gözlerini kaldırıp ona bakıyordu. ikisinin bacakları birbirine karışıyordu. Çiftliği. Bir bey geçiyordu. uyumamak. Dönüyorlardı. lütfen alır mısınız? dedi. Hep onlara bakıyorlardı. az kalsın düşüverecekti. Vi-cömte'un gözleri Emma'ya eğiliyor. pencereyi açıp dayandı. çenesi eğik. Bir uşak iskemleye çıkıp iki cam MADAME BOVARY 67 kırdı. Emma vals etmeyi bilmezdi. O kadın Emma gibi değil. —gayet açık yeleği göğsüne yapışık gibi duran bu adama teklifsizce Vicomte deniliyordu— bir ikinci defa gelip Madame Bovary'yi kaldırmak istedi ve: — Ben sizi idare ederim. etrafla68 MADAME BOVARY nnda her şey. Vicomte onu yerine getirdi. mil üzerine konulmuş bir daire gibi dönüyordu. valse davet için. bunların gürültüsünü duyunca Madame Bovary başını çevirdi ve pencereye dayanmış bakan köylü suratları gördü. Kadın Vicomte'u seçti ve keman yeniden başladı. görürsünüz. Emma. arkası bir kanepteye dayalı. Gece yemeğinde şişe şişe İspanya ve Rhin şarapları açıldı. eli belinde. Fakat eski hayatının o zamana kadar berrak kalan hatırası. Sabahın üçünde kotiyon başladı. lambalar. süthanede parmağını daldırıp süt çanaklarının kaymağını aldığı eski hali. Sonra yine dönerek. oyun için kalan birkaç kişi daha vardı. göğsü gergin. fenerlerin ışığının karanlıkta kayıp gittiği görülüyordu. Sol elinde. kolunu uzattı. sonra yine dönüyorlardı. yelpazeyi alıp saygıyla hanıma uzattı. vals etmesini biliyordu! Öbür dans edenlerin hepsini yordular. başka her şeyi kaplayan bir karanlık vardı. Muslin perdenin bir kenarım kaldırıp bakılınca. subyeler içildi. ikisi de bir geçiyor. balık suyuna çorbalar. «oh!» dedi. te-rafında dondurulmuş et suyu titreyen tabaklarda türlü türlü sövüşler yenildi. Kapıların yanından geçerken Emma'nm etekliği kalkıp erkeğin pantolonuna dolanıyor. Kadın orada. kaşığı dişleri arasında. Biri. gözleri yarı" kapalı. pekâlâ olur. Balonun müziği hâlâ kulaklarında uğulduyordu. Emma omzuna bir atkı aldı. Emma. duvarların tahta kaplamaları. Charles.

kırbaçlar. titriyordu. tabakayı cebine koyup hayvanı kamçıladı. ilk müşterisi o kız olmuştu. Charles keyifle ellerini uğuşturarak: — İnsanın. bir fırsat düşerse. koşup tulumbadan bir bardak soğuk su içti. tırıs veya dörtnala giden. burada. yerinde bir asabileşi-yordu. büzüldü. Nastasie terbiyesizce karşılık verdi. o gece gördüklerinden her birinin hangi odada yattığını keşfetmeye çalıştı. Eve geldikleri zaman akşam yemeği daha hazır değildi. evi başka şey. Charles. tavana asılmış saksılar altında diken diken tüylü tuhaf bitkiler. arabayı sürüyor. koşumları son bir defa gözden geçirirken yerde. bir yere benzemez! Nastasie'nin ağlaması duyuluyordu. Thibourville tepelerine henüz varmışlardı ki. genç kadın eğlensin diye. paketler yerleştirildi. kenarlarından birbirine sarılmış uzun yeşil lifler sarkan. Gevşek dizginler sağrıya çarpıp ter köpüklerine bulanıyor. O şehirde İlk tanıdığı. Arabayı merdiven başına getirdiler. Emma. o hayata karışmak istiyordu. dedi. Charles. Emma onlardan birini Vicomte'e benzetti. Ta uçta. dakikada bir tükürerek) her nefeste bir kere geri çekilerek içiyordu. francala artıklarını topladı ve hep bir arada limonluğa gittiler. ağızlarında puro sigaraları. kanepenin bir ucuna ilişmiş. kollan iki yana doğru açık. dedi. dedi. Emma hafifseyen bir tavırla: — Rahatsız olacaksın. ortası bir konak arabası gibi armalı bir tabakaydı. üstü örtülü portakal bahçesinden konağın kahve ocağına (uşakların oturduğu yer) geçilirdi. önlerinden. Emma: — Çıkın dışarı. Onların nasıl yaşadıklarını bilmek. fıskiyeli havuzdaki kuğulara atmak üzere. birkaç atlı gülüşerek geçtiler. yanından damak şaklatarak geçilince. Charles sigarasını bıraktı. Charles o kızcağızı biraz severdi. dedi. kenarı yeşil ipekli. kopan çeki kayışını iple bağlayı-vermek için durmak lazım geldi. Dudaklarını uzatarak. Emma tabakayı alıp hemen dolabın ta dibine atı-verdi. Nihayet: — Sen onu gerçekten mi kovdun? diye sordu. bir salon parkesi gibi parlıyordu. 70 MADAME BOVARY hayvanın bacakları arasında bir şey görüp aldı. ahırları gezdirmeye götürdü. seyislerin birinden arabasını koşmasını rica etti. — Elbette! Kim karışırmış ki? Sonra odaları hazırlanırken oturup mutfakta ısındılar. gem sulukları duvar boyunca dizilmişti. küçük beygir de kendine pek geniş gelen oklar arasında tırıs tırıs gidiyordu. kimi çıkan başların hareketinden başka bir şey göremedi.hayvanların birbirine pek uymayan yürüyüşüne göre kimi batan. Charles sigarasını içmeye başladı. sessiz sessiz oturmuş. Emma şatonun pencerelerine uzun uzun baktı. bu. Bo-varyler de Marquis ile Marquise'e saygıların^ sunduktan sonra Tostes yolunu tuttular. ağızlarına kadar dolu yılan yuvaları gibi. — Ara sıra. — İçinde iki puro sigarası da var. uyuyan Charles'a sokuldu. gemler. . Koşumluğun döşeme tahtası. arabanın arkasına • bağlanmış olan kutu da boyuna küt küt vuruyordu. Charles. Charles. Madame öfkelendi. siz haddinizi bilmiyorsunuz.. arkasına dönüp baktı. Marquis. tekerleklerin dönmesini seyrediyordu. Soyunup yatağa girdi. Sepet biçimi yemliklerin üzerine çini levhalar asılmış. Sonra Mademoiselle d'Andervillers. Bir çeyrek fersah ötede. özengiler. kat kat ehramlar meydana getiriyordu. atların adları kara harflerle yazılmıştı. Vaktiyle karısı ölüp de yanlız. Sabah kahvaltısında hayli adam vardj. sizi kovuyorum! Yemekte soğanlı çorba ile kuzu kulaklı dana eti vardı. hayatlarına girmek.. Hayvanlardan her biri. likör çıkarılmamasına hekim hayli şaştı.Ortalık ağardı. evin içinde kollan böğründe kaldığı zaman ona Nastasie can yoldaşlığı etmişti. Sofrada ancak on dakika kalındı. MADAME BOVARY 69 Fakat soğuk ta içine işlemiş. Emma: — Sen tütün içer misin? diye sordu. Ortada müteharrik iki sütun üzerine araba koşumları yığılmış. akşam yemeğinden sonra içerim.

bunun üzerinde parmağını gezdirerek başkentte uzun uzun dolaştığı olurdu. Emma bahçesinde dolaştı. düşünceli düşünceli çalışan kadıncağız buna kim bilir kaç saat göz nuru dökmüş. uşakların elbiselerini. yani orada? Paris kim bilir nasıl bir yerdir? Adı bile insana ne sonsuz hayaller veriyor! Emma. Emma bir romanın sayfalarını çevirirdi. Zenginliğe sürtünmüş olmak onda da silinmez bir iz bırakmıştı.. Charles bir işe gitti mi Emma da kat kat çamaşır altına sakladığı yeşil ipek tabakayı dolaptan çıkarırdı.. İskarpinlerin pençeleri. tabakayı almış. Her çarşamba.. sabahleyin uyanınca: «Ah!» derdi. Gece vakti balıkçılar. bir gece içinde büyük yarıklar açıverir. dansların havasını unuttu. çiçek saksıları ile Pompadour saatler arasında dururken. Herkesten gizli. odaları iyice göz önüne getiremez oldu. büklüm büklüm yumuşak saçlarını değdirmiştir. minimini bir pelesenk gergefte işlenmiştir. üç hafta oldu. Ama yine de katlandı. sanki dindarca bir saygıyla. şehirden çıkıp da toprak yollarda boğuklaşıncaya kadar dinlerdi: 72 MADAME BOVARY — Yarın oraya varacaklar!. Belki de sevdiği kadının bir hediyesidir. Paris. karanlıklarda sokak fenerlerinin burkulduğunu. konsoluna kaldırdı. mine çiçeği ve tütün kokusu sinmiş astarı kokladığı bile olurdu. Opera'ya. bakar. Fakat merkezini Vicomte'un oluşturduğu daire gitgide genişledi ve taşıdığı hale. koşular. Emma'nın gözleri önünde pırıl pırıl yanıyordu. götürmüştü. çıkıp inerek bayırlar aşar. Kitabını sofrada bile elinden bırakmaz... balodaydım!» Sonra yavaş yavaş hafızasına çehreler birbirine karıştı. geniş süveli şömineler üzerinde. Son modayı. pomata çanaklarının üzerindeki yazıya varıncaya kadar her yerde gördüğü o ışıldayan adı kendi kendine yavaşça tekrar etmekten bir haz duyardı.Ertesi gün. çiçek tarhlarının.. yıldızlar altında kırlardan geçerdi. bir türlü bitmek bilmedi. Hayalinden onların ardı sıra gider. Vicomte'un olacak. Balo ona ne kadar uzak bir zamanda gibi gözüküyordu! Evvelki günün sabahı ile bugünün akşamını kim birbirinden bu kadar ayırmıştı? Hani fırtına bazen dağlarda. Emma için bir meşgale oldu. acaba kimin tabakasıydı?. her batırılan iğne bu kumaşa ya bir ümit. alçı papaz heykelinin önünde duruyor. bir kelime atlamadan okur. her köşede. Ama o hayhuy içinde kaynaşan . heveslerini hiç olmazsa hayalen tatmine çalıştı. Kaneviçenin deliklerinden bir aşk esintisi geçmiş. fakat hasret gönlünde yer etti. «bugün sekiz gün oldu. O. George Sand'ın eserlerini okuyup şahsi arzularını. Vaub-yessard'a gitmek de Emma'nın hayatında öyle bir delik açmıştı. Açar. derdi. Bois de Boulogne'a ne gün gidileceğini bilirdi. IX Çok vakit. Eugene Sue'nün romanlarından salonların nasıl döşendiğini öğrendi. on beş gün oldu. Piyeslerin ilk temsili. sokakların çizgileri arasında. iyi terzilerin adresini. Okyanus'tan da büyük. Belirsiz bir uzaklıktan daima ne olduğunu bilinmedik bir yere gelir.. güzel elbisesini. ondan da geniş bir şey olmuş. kadının birçok başka hülyalarına ışık verdi. Emma Tostes'ta Vicomte ise şimdi Paris'te. yük arabalarına binmiş. çardağın. Charles konuşarak yemek yerken. müsamereler. salonları. tiyatroların direkli avluları önünde yayılan arabaların basamaklarını görürdü. altın ve gümüş yaldızlı bir havaya bürünmüş. onun çehresinden ayrılıp daha uzaklara yayıldı. kayan parkenin mumu ile sararmıştı. Böylece o balonun hatırası. evleri gösteren dört köşe beyaz lekeler önünde dururdu. Caddelerden çıkar. acaba neler konuşulmuştu?. demirli tekerleklerin gürültüsünü. yeni açılan mağazalarla alakadar olurdu. Marjolaine şarkısını söyleyerek evin önünden geç'erken Emma uyanır. Emma'nın gönlü de onlar gibiydi. kadının hülyası bundan öte geçemezdi. Her okuduğunda Vicomte'u hatırlatan bir şey bulur. ya bir hatırayı iliştirmişti. pek iyi bildiği bu eski şeylere hayretle bakıyordu. kulaklarında bir katedral çanı gibi uğul-dayan. romanlardaki şahısları bir yönden ona benzetirdi. aynı yollardan gidip gidip geliyor. sahneye yeni çıkan bir kadın artistle. balolar hakkında yazılanları. hatta saten iskarpinleriMADAME BOVARY 71 ni. Balzac'ın. bazı noktalar böyle silinip gitti. birbirine dolanmış bu ibrişimler hep aynı sessiz ve ateşli aşkın sürüp gitmesi değil miydi? Sonra bir sabah Vicomte gelmiş. Kadınlara mahsus Corbeille gazetesi ile Sylphe des Salons'a abone oldu. Bir Paris planı aldı. Nihayet yorulan gözlerini yumar.

kovulmamak için. her akşam bir miktar şeker çıkarır. yatağında duasını ettikten sonra kendi kendine yerdi. bırakılıveren ellere akan göz yaşlarını. Dünyanın bu hayata karışmayan bölümüne gelince o. birbirinden ayrı tablolara bölünmüştü. ötekilerin hepsini gizliyor ve bütün insanlığı yalnız onlar temsil ediyordu. büyük büyük sırlar. çünkü Charles akşam dönünce hayvanı ahıra kendi götürür.-Asıl etrafını çeviren şeyler. etrafa yayılan kurdele bir püskül vardı. vücudu kavrayan ateşleri. bir kalem. Hint bitkileri gibi aşk için de hazırlanmış bir toprak. mintanı delik deşik. Sonra Duchesse'ler çevresi geliyordu: Orada benizler uçuktu. yemliğe koyardı. Ay ¦ ışığında iç çekmeleri. onun dışında ise. içine kendisinin de nasılsa düştüğü ayrı bir âlemdi. yerle gök arasında. yazarlarla aktrislerden oluşan alacalı bir kalabalık keyfeder dururdu. Her sabah gelip kısrağı tımar eden posta seyisi. hallerine bakılırsa sade hava ve heveslerine tâbi sanılmakla beraber hepsinin de takdir edilmemiş bir kabiliyeti. ütü ütülemeyi. Ona. özel bir ısı gerekli değil miydi?. yaz mevsimini gidip Ba-den'de geçirir. itiyatlardaki zarafetle his inceliklerini birbirine karıştırıyordu. Emma'nın nazarında kaybolmuştu. kırkına doğru uslanır. tebessümler altında gizlenen heyecanlar. homurdanmadan itaat ederdi. pamuklu hotoz giymeyi menetti. Yeni hizmetçi. içi dolu çiçekliklerden. kolunu nemli yataklara sokar. hacamatla akan ılık kanın yüzüne sıçramasına ses çıkarmaz. Bunlardan yalnız ikisi üçü Emma' nın gözleri önünde canlanıyor. tasalar vardı. bir hayli kirli çamaşır ellerdi . kordonlu formalar giymiş uşaklardan ayırmaya imkân yoktu. perdeleri ipek. kırmalı gömleği görünürdü. Orada etekleri yerlerde sürünen elbiseler. Coşup çeşit çeşit garip hülyalara kapılırlardı. iç sıkan köy. Bunların hayatı ötekilerden üstün. kalçınları içinde ayaklan çıplaktı. gayet yüksek ihtirasları vardı. yüksek kerevetler üzerine kurulmuş karyola^ lardan. elinden geldiği kadar. tam ayak bileği yerinde. eyeri çözüp yuları takardı. on dört yaşında. düşüncesi onlardan o kadar uzaklaşırdı ki. bütün gün bir daha eve uğramazdı. kadife örtüleri sırma saçaklı oval masalar etrafında yaşıyordu. Emma. etajerin tozunu siler. halısına ayak gömülen salonlardan. bu-lüzün şal yakası arasından.. kendi giyinirken hizmet etmeyi öğretti. yukarı katta. elmas pırıltılarından. bütün bu bayağı hayat Emma'nın nazarında. Herif. Seyahate çıkmak veya tekrar rahibeler okuluna dönmek isterdi. şamdanlar altında. duvarları ayna kaplı. hanım büfenin anahtarını ekseriya üzerinde bıraktığından. 74 MADAME BOVARY Tostes'ten iki gözü iki çeşme ayrılmış olan Nastasie'nin yerine Emma. koridordan iri iri çarıkları ile geçerdi. saat dörtten evvel uyanılmazdı. Zaten eşya kendine ne kadar yakın olursa. aynaya bakar. bunu. zarf almıştı. döşeme tahtası cilalı salonlarda. bir zengin kızı bulup evlenirlerdi. üç altın düğmeli. budala budala orta halli insanlar. meziyetleri bulunan erkekler her eğlencede atlarını çatlatır. göğüs hırıltılarını dinler. fırtınalar içinde geçen ulvi bir şeydi. Sefirler âleminde herkes. hizmetçi kız da bir demet saman getirir. Gece yarısından sonra yemek yenen lokantaların özel odalarında. Öğleden sonra bazen gidip karşıdaki posta seyisleri ile konuşurdu. Hanım da. Felicite. yağmur demez. sonra satırlar arasında bir hülyaya dalıp dizine bırakıverirdi. Arkasına tamamıyle açık bir robdöşambr giyer. Çiftlikler sofrasında omletle karnını doyurur. Beline iri püsküllü bir kuşak sarardı. su getirirken bardağın altına tabak koymayı. belirli bir yeri hatta varlığı yoktu. içlerinde özgür bir yaşam sürülen büyük şatoların balkonundan. eline bir kitap alır. bunun altından. leğenlere bakar. uzun uzun kucaklaşıp öpüşmeleri. kestirme yollardan hayvanını sürerdi.kalabalık hayat yine de kısım kısım ayrılmış. tatlı yüzlü bir öksüz kız tutmuştu. Mektup yazılacak kimsesi olmadığı halde bir sünger kağıdı. bir söz söylerken üçüncü şahısla hitap etmeyi (1). kısa pantolonlu uşak diye işte bu adamla yetinmeye zorunluydu!. onu kendine bir oda hizmetçisi yapmak istedi. Hem ölsem. Bunlar birer kral gibi cömertti. hepsi de birer biçare melek olan kadınMADAME BOVARY 73 larm eteklikleri altından İngiliz dantelleri gözükürdü. dairesinde otururdu. kar demez. şefkatin verdiği rehavetleri. kolalamayı.. kağıt. Charles. İçindeki arzuya kapılıp ziynet ve ihtişamın verdiği maddi zevkle gönül neşelerini. gözün alabildiğine uzayan bir mutluluklar ve sevgiler diyarı vardı. nar rengi küçük terliklerinin. içeri girmeden kapıyı vurmayı. hem de Paris'te yaşasam diye dua ederdi. bir kere işi bitti mi.

gözlerini hayatının yalnızlığı üzerinde ümitsizce gezdirir. yeni piyeslerden birinin bir parçasını veya yüksek sosyeteye dair gazetede gördüğü bir hikayeyi anlatırdı. Charles müteessir oldu. cicili bicili şeyler takmalarını gördü. bütün Fransa'da tanınmasını isterdi. bol bol hacamat ederdi. yoksa üç güvertelf bir gemi . bir romanın. hareketleri de âdileşiyordu. bunları Charles kendi için sanırdı ama hiç de öyle değildi. fakat odanın sıcaklığı ile hazım rehaveti bir araya gelir. beygirden kan alır gibi. Emma. Onlar hayatın zevkini. Ama Charles'ın öyle yukarılarda gözü yoktu ki! Geçenlerde beraber konsültasyona gittiği Yvetot'Iu bir hekim. giymeye kalktığı soluk eldivenleri bir kenara atardı. İçindekileri tazı köpeğine de anlattığı olurdu! Öyle zaman olurdu ki. Zaten ona gitgide sinirleniyordu. elbisesinin bir volanını değiştirmesi. MADAME BOVARY 75 ineğe pöhpöhlü bir ad takıvermesi kâfi gelirdi. saçları bir yele gibi lambanın ayağına yayılmış. Sanki ömrü küçük bir patika. Charles'ı döveceği geliyordu. Rouen'de hanımların Saat kösteklerini. Charles yaşlandıkça tavrı. bu kokunun nereden geldiğini bilmez. Şöminenin üzerine koymak için iki tane mavi cam saksı. sinirine dokunduğu için yapardı. Doğrusu cerrahlıktan da çekinmezdi. geceleri kitaplar içinde çalışır. onaylamaya hazır bir muhataptı. ona okuduğu şeylerden bahseder. kendini etrafa iyice tanıtmıştı. uzaklarda. asma saatin rakkasına bile dert yanası gelirdi!.fakat her akşam kendini karşılayan alazlı bir ateş. elmacıkların şişkinliği ile şakaklara doğru çekilir gibi bir hal almıştı. Nihayet. hazır bir sofra. daima dinlemeye. kravatını düzeltir. Gözleri yaşarıp karısını alnından öptü. bir müddet sonra da yüksüğü altın suyuna batmış bir dikiş takımı istedi. Artık se-mizlenmeye başladığından.. şamdanlara kendi icadı kağıt çanaklıklar takıver-mesi. sükûn bulmak için serin havayı derin derin içine çekti. yüzü terütazeydi.. Emma bazen onun fanilalarının kırmızı kenarını yeleğinin içine sokar. Charles ancak teskin edici ilaçlar verirdi. yahut Madame ne buyuruyor? Şunu ister mi? diye söz söyler. «Fennin ilerlemelerinden haberdar olmak için». diliyle dişlerini temizliyor. Emma'da Charles'ın ağzını kulaklarına. örneğin. ona âdeta hakaret etmişti. vardıran bin bir incelik vardı. hastanın yanında soy sop toplanmış olduğu bir zamanda. Ne zavallı adam!» diyordu. çorba içerken her yudumda gurk gurk diye sesler çıkarıyordu. çünkü Charles ne de olsa bir insan. son lokmasına kadar keyifle göçürürdü. dudaklarını ısırarak içinden: . Charles. ocağının tadını artırıyordu. bunlar da onun üzerine kum gibi serpilmiş altın tozuydu. Hastalarını öldürmekten pek korktuğu için. Fakat Emma utancından yerler geçiyor. hatta: «Acaba gömleğe derisinden mi geçiyor!» diye düşünürdü. Kibirli olmadığından köylüler onun için çıldırırlardı. Sıhhati yerinde. zaten küçük olan gözleri. onlardan kendi de aldı. taze bir koku yayan karısını bulurdu. dilber. meyhaneye ayak basmaz ve zaten ahlakı ile herkese güven verirdi. Bazen de. kitapçı dükkânlarma yayılıp gazetelerde tekrar edilmesini. gayet basit bir ye(1) Frenklerde uşaklar. saygı sırasında. «Ayaklarınızı suya koyun» der veya sülük tavsiye ederdi. çenesi iki eline dayalı. yumuşak koltuklar ve zarif giyinmiş. bazen de kusturucu bir ilaç yazar. sofaya çıkıp 76 MADAME BOVARY pencereyi açtı. Akşam yemeğinden sonra onu biraz okur. orada Öylece kalırdı. Emma. «Siz» demez. Ama ta gönlünün içinden beklediği bir şey vardı. La Ruche Medicale'e abone oldu.. hizmetçi kız o yemeği iyi pişirememişse bile Charles. diş çekmek hususunda bir «Bir cehennem zebanisi» bileği vardı. En çok nezle ve göğüs hastalıkları tedavisinde basan gösterirdi. Darda kalmış gemiciler gibi. Monsieur. sırf kendini düşündüğü için. Bu hangi rastlantının belirtisi olacak? Onu kendine kadar hangi rüzgâr getirecek? Onunla hangi kıyılara gidecek? Bu bir şalupa mı. ufkun sisleri arasından çıkıverecek beyaz bir yelkenli araştırırdı. akşam bu vakayı anlatınca Emma o hekime hayli içerleyip ağır sözler söyledi. hizmetçiler. ocağa attığı kütüklere. beş dakika geçmeden uyûyuverirdi. kendinin de taşıdığı o adın meşhur olmasını. yemek yendikten sonra boş şişelerin tıpalarını kesiyor. Bari kocası şu az söyler. Bovary adını. Çocukları okşar. Emma ona bakıp omuzlarını silkerdi. Charles bu zerafetleri anlamadığı nisbette onların cazibesine kapılıyordu. — Ne zavallı adam!. altmışa gelip romatizmalar çağma girince biçimi bozuk siyah setrelerine bir sıra nişan sıralayan adamlardan olsaydı!. hastalarını.

Temmuzun daha başlangıcından başlayarak ekime kaç hafta kaldığını parmakları ile saymaya başladı. bir taraftan da çanm o monoton sesi. heykelin suratını cüzzamlıya döndürmüştü. bazen bütün gün hiç değişmezdi. yeni mintanlarını giymiş köylüler. Kuş sesi duyulmazdı. Yaz tekrar geldi. Kim dinleyecek? Arkasında kısa kollu bir kadife elbise ile bir konser salonunda bir Erard piyanosu başına oturup fildişi tuşlar üzerinde parmaklarını hafifçe koşturamayacak. okulun hocası. Dikiş dikmekten sinirleniyor: — Her şeyi okudum. Sabah akşam posta atları. kömürleri yayar ve ocağın sıcaklığı ile vücudu gevşeyip üzerine iç sıkıntısının daha bir ağırlığı çöktüğünü hissederdi. belediye dairesi ile kilise arasmda tasalı tasalı gezinerek müşteri beklerdi. Çitin yanında. Fakat her sabah uyanınca onu o gün için umar. donuk camlardan süzülür gibi. geleceğinin mahvolduğundan yakınır. «bouchon» oynarlardı. daracık bir dehlizdi. Allah öyle emretmişti!. onların arasından geçen ışık. hiçbir şey olacağı yoktu.. nakışlarını dolaba kaldırdı. nefes darlıkları çekti. ziynet namına. kapısını kapatır. güneş batınca hüznü biraz daha artar: «Ah! Bir yarın olsa!» derdi. Berber de eğilimini istediği gibi geliştiremediğinden. şehir dışındaki yoldan toz kopa«p getirir. Acaba bin çeşit tasa ile mi.. yerinden sıçrar.. hiçbir zaman etrafında hayranlık fısıltılarının kalbine ferahlık veren bir rüzgâr gibi estiğini duymayacak olduktan sonra çalışıp öğrenmek neye yarar? Resim defterlerini. belirli aralıklarla sürüp gider. ne de bir davetçi. utancı mani olurdu. pencerelerden birine yapıştırılmış bir eski fistan modeli ile bir de. Nihayet halk kiliseden çıkardı. Bir maceradan bazen bitmez tükenmez sonuçlar doğar.mi olacaktı?. O yıl kış soğuk oldu. Orasını bilmezdi. rüzgâr. beyazımtırak bir renk alır.. Her gün. dükkân açmak hülyaları kurup bütün gün. Havanın'güzel olduğu günler Emma bahçeye inerdi. ne kadar yavan olursa olsun. Gelecek. sonra köylere dağılıp kaybolurdu. diyordu. onun gelmemesine şaşardı. yoksa lombarlarına kadar mutlulukla mı doludur?. Damda bir kedi. hanın büyük kapısı önünde. dekor değişiverir. rıhtımda veya tiyatro yanında. Her sabah pencereler buz tutmuş bulunurdu. üçer üçer sokaktan geçirilip gölden su içmeye götürülürdü. ağır ağır yürüyerek güneşin solgun ışıkları ile sırtını ısıtıp kabartır. berberin dükkânı üzerine tabela diye asılmış.. sonra. Neye yarar? Neye yarar?. ama buna kibri. Oturup saç maşalarını kızdırır veya yağmurun yağmasını seyrederdi. alçısı da dondan pul pul dökülmüş. bazen uzakta bir köpek ulur-du. karanlık. Emma sonra yukarı çıkar. Amerikan çamlarının âltinda dua kitabını okuyan üç köşe şapkalı papazın sağ ayağı kırılmıştı. korucu da bulüzüne bağlı kılıcı ile geçerdi. Rouen gibi bir büyük şehirde. aynı saatte. Marquis d'Ander-villiers Vaubyessard'da belki yine bir balo verir diye düşünüyordu. Akşamın dördü olur olmaz lambayı yakmak lazım gelirdi. Pazar günü. Ara sıra bir meyhane kapısının açılırken çalan çıngırağı. onların önlerinde sıçrayan başı açık çocuklar. uzun parlak iplikleri birinden öbürüne 78 MADAME BOVARY uzanan bir sırma işleme gibi parlardı. üstü saman örtülü çardak. birbirini izleyip duracak ve bir şey getirmeyecekti! Başkalarının hayatında ise. Çalgı çalıp da ne olacak?. O dükkânda süs. küçük bakır leğenlerin çifte çubukları üzerinde gıcırdadığı duyulurdu. rüzgâr olduğu zaman da. başında siyah kadife takkesi ile çıkıp evinin kepenklerini açar. Demek ki günler. kilisede akşam çanı çalınırken içine ne kadar hüzün çökerdi! Çanın birer birer vuran çatlak seslerini dikkatli bir şaşkınlıkla dinlerdi. ne bir mektup geldi. Halbuki Emma için bir şey. MADAME BOVARY 77 O ümidi de kırıldıktan sonra kalbi yine boşalıverdi ve artık sıra ile yine aynı günler başladı. Aşağıya inip hizmetçi kızla konuşmayı gönlü isterdi. herkes evlerine dönerlerdi. örneğin. Kırağı. Müziği bıraktı. yaklaşıldığı zaman üzerinde birçok ayaklı tespihböceklerinin süründüğü görülen duvarın sivri tepesine bir hasta yılan gibi sığınmış asma. İlk sıcaklar başlayıp da armut ağaçlan çiçek açınca. . Boyanmış çarıklı kadınlar. saçları sapsarı yarım kadın heykeli vardı. hepsi birbirinden farksız. her patırdıyı dinler. lahanalar üzerinde. Fakat bütün eylül ayı geçti. her şey uykuda gibiydi. Beş altı kişi de —Her hafta aynı adamlar— ortalık iyice kararıncaya kadar. dipte kapısı sımsıkı kapalı. günün birinde bir hadise çıkması ihtimali vardı.

Emma bundan yakasını kurtaramayacak mı?. Ama asıl yemek saatlerinde. zemin katındaki sobası tüten. pencereleri açıp incecik elbiseler giyerdi. Mutlu yaşayan kadınlardan aşağı kalan nesi vardı ki! Vaubyessard'da gördüğü nice Duchessele-rin vücutları kendisininkinden çok daha hantal. başında takkesi. Zaten beğenmediği. nöbet tutarmış gibi dolaştığını görürdü. yüzü güneşten kararmış. soluna. duvarları sızan. Artık evin işine bakmaz olmuştu. bir halının çiçekleri üzerinde rakseden bir Hint çengisi gibi. birtakım başka. o kadar ki. Hemen bir vals başlar ve çalgının üzerine kurulmuş ufacık bir salonda. Bazen öğleden sonra. siyah favorili. lamba yerine mum yakıyordu. konsollar arasında döner. yüzyıllarda moda olan bir dans. Çok vakit inat edip evden dışarı çıkmaz. bu hissini gizlemeye çalışmazdı. ahlaksızlık sayılan şeyleri övmeye kalkardı. herkesin övdüğünü kötüleyip. döşeme taşları nemli küçük odada oturmaya dayanamıyordu. ocağın ızgaralarına tükürdü. dönerken. Hizmetçi kıza. sonra nefesine darlık gelir. ruhunun ta derinliklerinden. pek zarif olan Emma. sohbetleri çok daha bayağıydı. ertesi gün de on on iki fincan çay içiyordu. hiç üstüne bakmıyor. Kafasının içinde bitmez tükenmez zarabandalar (1) uyanır ve aklı. ağır ağır yola düzülürdü. bir hüzünden bir hüzne geçerdi. Odada tütün içti. pencerelere bakarak manivelayı çevirir dururdu. kâh hazin ve ağır kâh neşeli ve akıcı olan havalar. bunları duydukça kocasının gözleri faltaşı gibi açılırdı. iyileşmesinin hatırasını kutlamak için damadına kendi eli ile kocaman.Madame Bo-vary gözlerini her kaldırışında onun.. koltuklar. hizmetçilerin dinine diyanetine göz kulak olmanın. Bu sefalet böyle sürüp gidecek mi?. bazen garip garip fikirler yürütmeye. bir gün sade süt. uzun ceket giymiş Tyrol delikanlıları. askısı omu-zunu yoran çalgıyı dizinden biraz kaldırırdı. başka yerlerde. Şubatın sonlarına doğru Rouault baba. siyah setreli maymunlar. . kanepeler. Kendi için ayrı yemekler pişirtip elini bile sürmüyor. böyle pek mutlu. oturma odasının penceresi önünde. ziraat. o gidince arkasından Emma kapıyı. Adamcağız sağına. Charles'ın yemek yemesi uzun sürerdi. hatta bir gün. kümes ve belediye meclisi sözü etti. hafifsediği bir kimse. <1) XVII. Zaten artık kulağına nasihat masihat gireceğe hiç benzemiyordu. pırıl pırıl avizeler altında dans edilen havalardı ve dünyanın Emma'ya kadar gelen yankılarıydı. pek memnun olduğunu. şimdi gün oluyor. inek. çalgıya uyup sıçrar. evin efendisine. Tostes'tan çok hoşlandığını söylüyor. kendini şaşırtan bir memnuniyetle kapadı. köylü ana babadan doğup onların nasırlı ellerinin katılığını ruhlarından bir türlü gideremeyen insanların çoğu gibi sert yürekli olmasına. örneğin tiyatrolarda çalınan besteler. Adamcağız. pembe hotozlu hanımlar. Charles hastalarına gittiği için onunla asıl Emma konuştu.. bir hayli azarlayıp hakaret ettikten sonra hediyeler verir veya gidip komşularla çene çalmasına müsaade ederdi. dana. davranışları. beyaz dişlerini göstererek tatlı tatlı gülümseyen bir erkek başı belirirdi. Eskiden pek titiz. büyük perhiz günlerinin bir kısmını Tostes'ta geçirmeye gelen ihtiyar Madame Bovary bu değişikliğe hayli şaştı. kapısı gıcırdayan. BaMADAME BOVARY 79 zen sınır taşına doğru koyu sarı bir tükrük fırlatır. kül rengi pamuk çoraplar giyiyor. kısa pantolonlu beyler. sanki hayatın bütün acılığı önündeki tabağa dolar ve haşlama etin dumanı burnuna geldikçe. 80 MADAME BOVARY Emma geçimsiz. kasketine atılan beş on kuruşu aldıktan sonra çalgısını bir eski mavi yün battaniyeye sarıp omuzuna atar. kesesin-deki bütün ufaklığı fukaraya attığı da olurdu. Zengin olmadıkları için masraftan kaçmak lazım geldiğini. kadıncağız bir daha o sözü açayım demedi. salonlarda söylenen şarkılar. köşelerinden birine yaldızlı kağıtla birleştirilmiş ayna parçaları onları birkaç misli çoğaltırdı. ve XVIII. başkalarının halinden öyle kolay kolay anlamamasına rağmen. Emma bir iki fındık geveler veya bıçağı ile muşambaya çizgiler çizerek eğlenirdi. boylan parmak kadar oyuncular. güzel bir hindi getirdi ve Tostes'ta üç gün kaldı. yavan» tatsız kokular yükselirdi. kutunun arabeskli bir bakır kafesle örtülü pembe canfes bir perde altından uğuldayarak dağılırdı. Emma da gözleriyle arkasından onu seyrederdi. günü gününe uymaz bir kadın oluyordu. bir şey oldu mu. bir hülyadan bir hülyaya. daha birtakım böylesine sözlerle kaynanasının ağzını kapıyordu. Bunlar. arkasında lasting ceketi ile. hanımına borç olduğunu söylemeye kalkışan Madame Bovary'ye öyle öfke ile ve öyle soğuk bir gülümseme ile cevap verdi ki.

Başını duvarlara dayayıp ağlar. şerit eriyordu. yakındaki yolculuğu düşünerek çekmeyi düzelttiği bir gün. yukardan aşağı irili ufaklı çizgiler taşıyan dik dik yarlarını görürsünüz. Leux tepesine kadar dümdüz giden yolu tutarsınız. yavaş yavaş yükselen ova gitgide genişler ve artık gözün alabildiğine sarışın başaklı tarlalar görürsünüz. Andelle nehrine dökülmeden önce. Nüfusunun ne kadar olduğunu. sonra boruya girip kayboldu. kaçan hekimin yılda ne kazandığını. Charles «Va-leriane» içirip onu kâfurulu banyolara soktu. Bunun üzerine. Çimenin kenarından akan su. Emma kaldırıp ateşe attı. vadiyi görünüşleri bambaşka iki bölgeye ayırır. Emma onun yanışını seyretti. Madame Bovary gebeydi. Çayır. Küçük mukavva yemiş taneleri patlıyor. Düğün buketinin teliymiş. yere serilmiş. Irmak. Neuf-Châtel'e bağlı Yonville-l'Abbaye adında oldukça büyük bir kasaba bulunduğunu. ne yapıp yapıp kuru bir öksürük peyda etti ve iştahı büsbütün kesildi. Ama öyle lazım geliyorsa ne denir? Karısını Rouen'a götürüp eski hocasına gösterdi.Bunları düşündükçe Tanrının adaletsizliğine karşı bir nefret duyardı. Abbaville yolu ile Beauvais yolu arasında. Bir sinir hastalığıy-mış. kıpırdamaz olurdu. Rengi soluyor. kadife yakası sırma şeritli büyük bir mantoyu andırır. Charles onun hastalığını memleketin havasına. sağ taraf sürülmüş toprak. basık tepeciklerin meydana getirdiği tümseğin eteğinde uzayıp arkaya dönünce Bray diyarı otlakları ile birleşir. pirinç teller kıvrılıyor. çayırların rengi ile evleklerin rengi arasında beyaz bir çizgi gibidir. çalıya benzer bir şey gözüktü. birdenbire bir uyuşukluk başlar. hava değiştirmek lazımmış. civarda akan bir yığın çelikli maden sularından ileri gelir. Dört yıl oturduktan sonra. gürültülü yaşantıları. oraya varınca. Rouen'dan sekiz fersah uzaklıkta. MB 6 İKİNCİ KISIM I Bir zamanlar bir Kapüsen rahipleri manastırı bulunduğu için (Şimdi onun harabeleri bile kalmamıştır) adına Yonville -l'Abbaye denilen büyücek köy. Yonville-PAbbaye'ye varmak için.» Tostes'tan kalkıp gitmek Charles için doğrusu ağır bir şeydi. oranın Leh mültecilerinden olan hekimin bir hafta önce kaçıverdiğini haber aldı. âdeta bir konuşma hastalığına tutuluyordu. MADAME BOVARY 81 Durmaksızın Tostes'tan şikâyet ettiği için. Limon çiçekleri tozdan sararmış. en yakın meslekdaşın yerini. ağzını açmaz. Emma sirke içip zayıfladı. sol taraf çayır. küstahça eğlenceleri: «Bunlar elbette insana benim hiç bilmediğim çılgınca zevkler tattırır!» diye kıskanırdı. o çevre böylece. Bazı günler çenesi açılır. pazar günü çocukların olta ile tutup eğlendikleri birkaç alabalık bulunan ağzında. suyuna yordu ve gidip başka bir yere yerleşmeyi ciddi olarak düşündü. «Tam işlerinin yoluna girdiği bir zamanda. Neuf châtel peynirlerinin en kötüleri orada yapılır. vadi ayaklarınızın altındadır. yağmurların bıraktığı izlerdir. büzülüp katılaşmış kağıt yapraklar. ta ufukta. sobanın tepesi boyunca birer kara kelebek gibi uçuştu. bu çizgiler. Rieule ırmağının suladığı vadinin ta bitimindedir.. yürek çarpıntıları çekiyordu. Böyle zamanlarda kollarına bir şişe dolusu kolonya dökülürse canlanırdı. oranın eczacısına bir mektup yazdı. sırma zıhlı saten kurdeleler kenarlarından iplik iplik akmaya başlamıştı. Fakat ne tecrübe edilse onun sinirlerini bir kat daha bozuyordu. kül rengi dağın üzerinde beliren ki-• remidi lekeler de. Mart ayında Tostes'tan hareket ettikleri zaman. insanlarının dilinde de bir hususiyet bulunmayan. ne idüğü belirsiz bir bölgedir. Emma. aldığı cevabı beğendi ve Emma'nın sıhhatinde bir iyilik gözükmezse bahara doğru göçmeye karar verdi. karşınızda. daha birkaç noktayı öğrenmek için. manzarasında bir özellik olmadığı gibi. ekin de hayli paMADAME BOVARY 83 . parmağına bir şey battı. bu coşkunluk nöbetlerinden sonra ise. doğu tarafında ise. Boissiere'de büyük caddeden ayrılır. maskeli geceleri. O küçük ırmak. Charles. Burası Normandie ile Picardie ve İle-de-France'ın birleştiği. üç değirmen işletir. Buket bir saman parçasından daha çabuk tutuştu. Oraya vardınız mı. Argueil ormanının meşeleri ile Saint-Jean tepelerinin. Oraya buraya baş vurduktan sonra. Sonra küllerin üzerinde yavaş yavaş yanıp eriyen kıpkırmızı.

elma şarabına batırılmış. Daha ötede. Paris'ti bir mimarın planına göre yapılmış belediye dairesi. köprüyü geçtikten sonra başlayan. sonra. ovadan ayrılıp kendiliğinden ırmağa doğru büyüyüp gitmiştir. saten fistan giydirilmiş. Yirmi kadar direk üzerine çatılmış. eczacının evinin yanındaki köşededir. çitler kaybolur. başına pullu bir tül örtülmüş. dört şamdan arasında. Ahalisi. otlar orada kendiliğinden. üzeri: «Burası falanın yeridir» yazılı paspaslar mıhlanmış sıraları yandan aydınlatır. çayır yetiştirmekte inat ederler. Regnault macunu. İçerlere doğru gittikçe bahçeler darlaşır. su başında öğle uykusuna yat-. «Bu yeni çıkışlara» rağmen. günah çıkarma yerinin karşısında. kiremit örtülü bir damdan ibaret olan sebze hali. sıhhi çikolata. Her yanı çitlerle çevrilmiş olan bu evler. bir pencere altında. Büyük mihrabın üzerinde. bir tarafından itilince dönen birer tahta perde konulmuştur. Kilise. 1835 yılma kadar. nalbandın ocağı önünden geçilir. kapısında sokağı işgal eden iki üç yeni yük arabası bulunan arabacı ustasının dükkânı gelir.» gibi türlü ilanlarla kaplıdır. birinci katta tam kemerli divanhane ' vardır. Ev yukarıdan aşağıya kadar. kimi matbaa işi taklidi harflerle yazılmış. dökme demirden birer saksı vardır. binanın daraldığı yerde. «Kutsal Aile» tablosunun bir kopyasıdır ki> bunun da altında «İçişleri Bakanının Hediyesidir» cümlesi yazılıdır. görürsünüz. kiminin dallarına oltalar ve oraklar asılmış sık yapraklı ağaçlar altında oraya buraya dağılmış. olduğu gibi kaldı. kimi yuvarlak. bunun üzerindeki kubbeye de. X'uncu Charles'ın saltanatının son yıllarında yeniden yapılmıştır. Kapının üzerinde. Ta uzaktan görülür. kapıda. yeşil kavanozlar o iki renk ışıklarını uzağa. Zemin katında. darcet hapları. Yonville-l'Abbaye. vs. ırmak kenarına uzanmış hali ile. sargılar. bir ayağında da adalet terazisini tutan bir Gaule horozu oturtulmuştur. Abbaville yolunu Amiens yoluna birleştiren ve Rouen'den Flandres'a giden arabacıların bazen faydalandıkları bir kasaba yolu yapıldı. kimine yemiş sırığı dayanmış. parıl parıl yanan armalı levhalar asılıdır. taş merdivenin iki tarafında. taktirhane gibi binalarla dolu bahçeler ortasındadır. Yonville'e gitmek için araba yolu yoktu. Yonville'in büyük meydanının hemen hemen yarısını kaplamıştır. çarıklarla basıldıkça gıcırdayan bir döner merdivenle çı-1 kılan. tam meydana çıkılan yerdedir. havai fişeğini andıran o ışıklar arasından bir bakın. tarımı düzeltmeye çalışacaklarına hâlâ. Kilise. M. elmacık kemiklerine Sandwich adalarının kadın mabudu gibi allık sürülmüş bir Meryem Ana heykeli vardır. kollarını masasına dayamış eczacıyı. eşiğe kadar gelip. fiyatların düşmesine bakmaz. evler sıklaşır. bir parmaklık arasından. «Vichy. yirmi adım ötede. Dükkânın genişliğine büyük tabelada da. Ahşap kubbe tepesinden çürümeye yüz tutmuş. tembel köy. Kilisede görülen bundan ibarettir. mış bir inek çobanını andırır. Gözlere kadar geçirilmiş birer kalpağı andıran saman örtülü saçaklar. camekânı süsleyen kırmızı. çünkü bu kum ve çakıl dolu gevrek toprağı verimli kılmak için bol bol gübre lazımdır. Homais'nin eczanesidir! Hele akşam vakti. yere düz düz konuvermiş beyaz taşlar birbirine bitişik gibidir. kan temizleyici murab-balar.bırakılmıştır. Koroya ait yerin çam tahtasından iskemleleri boyasız. Bareges suları. sükûta çağıran bir aşk heykeli ile süslü yuvarlak bir çimenlik arkasından beyaz bir ev görünür. zemin katlarının kapısına da. arabalık. göbekli camlarının ortası şişe dibi gibi düğümlü basık pencerelerinin üçte ikisini örter. bir süpürge sapına asılmış bir demet eğreltiotunun sallandığı görülür. mavi boyası da yer yer koyulaşıp sararmıştır. Arabistan unları. sokağın öbür tarafında. muntazam. erganunların bulunması lazım gelen yerde. çifte cereyanlı gaz lambası yanıp da. Sonra. kimi düz. doğru kasabanın ilk evlerine götürür. kimine merdiven. parmağını ağzına götürmüş. Raspail ilacı. Grek tapmaklarını andırır bir binadır. yere serdiler mi. bir ayağını Özgürlük Ya-sası'na basmış. erkeklere mahsus bir mahfil vardır. lapalar. alçak.halıya mal olur. duvar boyunca dizilmiş ve kimisine. Tepenin eteğinde. Fakat göze en çok çarpan şey. burası noterin evidir ve kasabada bundan güzeli yoktur. kara ekmek kırıntılarını yiyen civcivlerin içeri girmesine mani olmak için. dört köşe öbekler meydana getirmiştir. Altın Aslan Oteli'nin yanında. yaldızlı . fakat o yıllarda. Ama. Çaprazvari kara takozlu alçı duvara bazen cılız bir armut ağacı abanır. iki tarafına akçakavak fidanları dikilmiş şose. Onun etrafını çeviren ve ancak göğüse kadar gelen bir duvar içine alınmış küçük mezarlık o kadar 84 MADAME BOVARY doludur ki. Seltz. İonia üslubunda üç sütun. şaraphane. Düz renk camlardan giren ışık.

. Bovarylerin Yonville'e varacakları akşam. Onu sağda bırakıp Saint-Jean tepeleri eteği takip edilince. tezgâhın . üç acre toprak daha satın alınmışsa da.. kadife takkeli. Yeşil meşin terlikli. yolu döndünüz mü kesiliverir. iki tarafında birkaç dükkân bulunan sokak (Kasabanın biricik sokağı). üzerinde ıspanak kıyılan kütüğün sarsıntısından boyuna titriyordu. Kümesten de.. Anlatacağımız hadiselerden beri Yonville'de hiçbir değişiklik olmamıştır. memlekette bir salgın olunca bekçi. Eczacı yazılıdır. Kilisenin çan kulesi üzerinde tenekeden üç renkli bayrak dönüp duruyor. yenisini alırsınız. Monsieur Homais... mutfağın masası üzerine... İnsan zamanına ayak uydurmalı. çabuk ol!. Kolera salgınında. her şey değişti. Homais adı bir daha yazılmıştır. çorba ve kahve pişirmek lazımdı. eczacının dölütleri. Ertesi gün kasabada pazar kurulacaktı. M. doktorla karısının ve hizmetçinin yemekleri hazır edilecekti. Yani bir bilardo mu alayım? — Görüyorsunuz ki bunun tutar yeri kalmamış. o otelin sahibi dul Madam Lefrançois o kadar telaş içindeydi ki. kendi halinden memnun olmaktan başka hiç bir ifade yoktu. Otelci kadın: — Artemise! diye bağırıyordu. Bundan başka. patates ekmeğe hâlâ devam ediyor ve: — Ne yapayım. yoksa mezarlar çoğaldı diye keder mi etsin. siyah zemin üzerine yaldızlı harflerle. fino tüyünü andıran kıvırcık yelesini yolculara hâlâ gösteriyor. Homais: — Ne çıkar? dedi. Bu kapının ortasında. Şimdiden etleri kesip tavukları te86 MADAME BOVARY mizlemek. rüzgâr estikçe sallanıyor. eskisi gibi. Dükkânın dibinde. Elinde kevgiri. cenaze sıklaştı diye sevinsin mi. Madame Lefrançois. Artık bileğe bakan kalmadı. size kaç kere söyledim.MADAME BOVARY 85 harflerle: Homais. bir camlı kapının üstünde «Laboratuvar» kelimesi okunur.. İnan olsun. hizmetçinin boğazlamak için tutmaya çalıştığı tavukların bağrışmaları duyuluyordu. Dul kadın haykırır gibi: —v Ne? dedi. Beklediğiniz misafirlere yemekte tatlı diye ne vereceğiz. bunun içindir ki.. boş topraktan istifade edip patates ekmiştir. Otelci kadın öfkesinden kıpkırmızı kesildi. Ama küçük tarlası yıldan yıla darlaşıyor. biraz çalı çırpı topla. çiğ et parçaları arasına yığılmış tabaklar. başı ucunda asılı saka kuşu. her zamanki müşterilerinin. Yonville'de görülecek başka bir şey yoktur. Lestiboudois! dedi. sırma püsküllü hafif çiçek bozuğu bir adam. çuhayı yırtacaklar. ısınıyordu. sabahtan beri belki on beş parti oynayıp sekiz testi elma şarabı içtiler!. onlara uzaktan bakarak: — Bir şey değil. küçük salondaki üç değirmenci. bilemiyor. çamur rengi ispirtonun içinde çürüyor ve otelin büyük kapısı üzerinde. Bir gün papaz dayanamadı: — Siz ölülerin sırtından geçiniyorsunuz. odun alaz alaz yanıyor. tuhafiyecinin kapısına asılı. içki getirilmesi için bağırıp duruyorlardı. böylelikle her cenazede iki katlı kazancı olan bekçi. sırtını ocağa vermiş. rakı getir. kömür çatırdıyor. tencereleri başında uğraşırken alnından iri ter damlaları akıyordu. yine de söyleyeyim: Siz bundan zarar göreceksiniz. istekaların ağır olmasını istiyor. Yüzünde. hem pek çok. Üzüntü veren bu söz onu düşündürdü ve bir süre işine engel oldu. kamış kafesinde ne kadar kay-gusuzsa bu adam da hayatta o kadar tasasıza benziyordu: İşte Yonville-l'Abbaye'nin eczacısı. bilardo başından kahkahalar geliyordu..üzerine mıhlanmış büyük terazilerin arkasında. kapıya bir küme halinde devam ettikleri için bu kısım boş kalmıştır.. Şimdiki oyuncular köşe deliklerinin dar.. demekten sıkılmıyor.. Eczacı devam etti: MADAME BOVARY .. onu bile kestiremedim! Aman Allahım!. mezarlığa varılır. Bir kurşun atımı uzunluğunda. Tellier'ye baksanıza. Asıl işinden başka mezarcılık ve kilise hademeliği eden. mezarlar. mezarlığı büyütmek için duvarlardan biri kısmen yıkılmış.. değil mi? Kırlangıç gelince devirip bir yanını kırar! Sen Polyte'i çağır da arabalığa çekiversin. sürahileri doldur. fakat Lestiboudois. çok sürmez. kendiliğinden yetişiyor!. Bilardo salonundaki göç şirketi adamları yine kıyamet koparıyor! Arabalarını da büyük kapının altına bıraktılar. dedi. yağmur yiye yiye solmuş altın aslan.. alaca bezinden iki flama. birer beyaz kav yumağı gibi.

87
— Ne derseniz deyin, onun bilardosu sizinkinden iyi; birinin aklına gelip de, olur a, ya Polonya
veya Lyon'da evi barkı su altında kalanlar yararına vatani bir bilardo müsabakası tertip edilse...
Otelci kadın iri omuzlarını silkerek M. Homais'nin sözünü kesti:
— Biz öyle çulsuzlardan mı yılarız?.. Hadi hadi! Monsieur Homais, Altın Aslan sağ kaldıkça,
müşterisi eksilmez. Bizim sırtımız yere gelmez, ama bir sabah, hem de pek yakında, Cafe
Français'yi kapanmış, kepengine de koca bir yafta asılmış görürseniz hiç şaşmayın!..
Kendi kendine söylenir gibi devam etti:
— Bilardoyu değiştirmeliymiş... Çamaşır katlayıp ütülemek için ne kadar işime yarıyor; hem
av vakti, onun üstünde altı kişi yatırdığım bile oldu... Hivert miskini de nerede kaldı?
Eczacı sordu:
— Beylerin yemeğini çıkarmak için onu mu bekleyeceksiniz?
— O beklenilir mi?.. M. Binet'yi ne yaparız? Görürsünüz, saat altıyı çalar çalmaz, kapıdan girer.
Her işini saat gibi yapmakta eşi emsali yoktur. Daima da küçük salonda yeri hazır olmalı!
Kafasını kesseler başka yerde yemez! Her şeye de bir bahane bulur. Öyle elma şarabını
beğenmez. M. Leon da aksine; onun yedilere yedi buçuklara kadar gelmediği olur; önüne ne
verilse bakmadan yer. Ne iyi delikanlı! Bir kere olsun ağzından sert bir söz duymadım.
— Elbette! Terbiye görmüş bir adamla vergi tahsildarlığı eden bir jandarma emeklisi bir olur
mu?
Saat altıyı vurdu. Binet kapıdan girdi.
Arkasındaki lacivert redingot, zayıf vücudunun etrafına hiçbir buruşuk oluşturmadan dümdüz
düşüyor, tepeden şeritle bağlanmış kulaklıklı meşin kasketin yarı kalkık güneşliği altında,
miğfer giye giye ezilmiş gibi, dazlak alnı gözüküyordu. Siyah çuha yeleği, kıl yakalığı, gri
pantolonu vardı; ayaklarına da kış yaz, parmakları çıkıntılı olduğundan, iki yanı şişkin, pırıl pırıl
boyalı çizmeler giyerdi. Çene kemiğinin altından dolaşıp, ufacık gözlü, kemerli burunlu, donuk
uzun yüzünü bir tarh çevresi gibi kuşatan sarı sakalının bir kılı bile çizgisinden taşmıyordu.
Kağıt oyunlarının hepsinde usta ve iyi bir avcı olan bu adamın
88
MADAME BOVARY
inci gibi de yazısı vardı; evine bir torna almıştı, vakit geçirmek için peçete halkaları yapar, bir
sanatkâr kıskançlığı ve bir «bourgeois» cimriliği gösterip bunları dağıtmaz, evini bunlarla
doldururdu.
Küçük salona doğru yürüdü. Fakat önce oradan üç değirmenciyi çıkarmak lazım geldi; tabağı,
kaşığı, çatalı getirilinceye kadar Binet sobanın yanındaki yerinde ağzını bile açmadan durdu;
sonra âdeti üzere kapıyı kapatıp kasketini çıkardı.
Eczacı, otelci kadınla yalnız kalınca:
— Şu adamın ağzından hiçbir zaman gönül okşayan bir söz çıkmaz! dedi.
Otelci kadın cevap verdi:
— O hep böyledir... Geçen hafta buraya iki yolcu inmişti; kumaş komisyonculuğu
ediyorlarmış. Tatlı dilli, tuhaf iki delikanlı; akşam oturup bir yığın hikaye anlattılar; gülmekten
gözlerimden yaş geldi. İnanmazsınız, M. Binet karagöz balığı gibi, ağzını bile açmadı.
Eczacı:
— Öyle, dedi; herifte hayal yok, dokunaklı bir söz yok, hasılı insanı meclis adamı yapan
özelliklerden hiçbiri yok.
Otelci kadın:
— Ama, dedi, imkânları olduğunu söylüyorlar. M. Homais parladı:
— İmkânları mı?.. Onda ne imkân olur?.. Sonra biraz sakinleşip:
— Belki, dedi, kendi mesleğinde bir değeri vardır. Olur a!.. Biraz durup ilave etti:
— Birçok önemli işleri olan bir tüccarın, yahut bir hukukçunun, bir tabibin, bir eczacının,
zihninin pek meşgul olmasını anlarım; tarih kitaplarında bunun çok örneği vardır. Belki öyle
adamlar kafalarının içinde bir şeyler düşünür. Mesela benim kaç defa başımdan geçti: Bir
etiketin üzerini yazmak için kalemimi masanın üstünde ararım, ararım, bir de bakarım ki
kulağıma iliştirmişim.
Madam Lefrançois o sırada kapıya çıkıp Kırlangıç geliyor mu diye baktı: Ürperiverdi. Karalar
giyinmiş bir adam birdenbire mutfağa girdi. Akşam şafağının son ışıkları içinde, al al yanaklı,
pehlivan yapılı olduğu farkediliyordu.

MADAME BOVARY
89
Otelci kadın, şöminenin üzerine sıra sıra dizilmiş, mumları dikilmiş bakır şamdanlardan birini
alıp:
— Buyurun, rahip efendi, dedi; bir emriniz mi var?.. Ne içersiniz?.. Biraz frenk üzümü şurubu,
bir bardak şarap...
Papaz gayet nezaketle reddetti. Geçen gün Ernemont Manastırında unuttuğu şemsiyesini
aramaya gelmişti; onu akşam evine göndermesini Madam Lefrançois'dan rica ettikten sonra
kiliseye gitmek üzere çıktı; Angelus de (1) çalıyordu.
Ayak sesleri meydandan uzaklaşıp işitilmez olunca eczacı, papazın deminki hareketinin büyük
bir münasebetsizlik oldu-; ğunu söyledi. Onun, sunulan bir kadeh içkiyi reddetmesini, en çirkin,
en pisinden bir iki yüzlülük sayıyordu; M. Homais'ye bakılırsa papazlar kimseye göstermeden
kafayı çekiyor ve yine: «dîme» (2) günlerini getirmeye çalışıyordu.
Otelci kadın papazı savunmaya kalktı:
— Ama o, sizin gibi dört tanesini dizi üzerine kıvırıverir. Geçen yıl bizim samanı boşaltanlara
yardım etti; altı demeti birden kaldırdığı oluyordu, o kadar kuvvetli.
Eczacı:
— Aferin, dedi, siz de kalkıp kızlarınızı böyle güçlü, kuvvetli heriflere gönderin de günahlarını
çıkarsın! Ben, hükümetin yerinde olsam, papazlardan ayda bir kan aldırtırım. Evet, Madam
Lefrançois, her ay, şöyle bol bol bir hacamat, inzibat ve ahlak namına!
— Susun, Monsieur Homais! Siz kâfirin birisiniz. Ne dininiz var, ne imanınız!..
Eczacı cevap verdi:
— Neden olmasın, benim de dinim var, hem benimki, o türlü türlü hokkabazlıklar,
maskaralıklar eden heriflerin hepsi-ninkinden ileri... Bilakis, ben Allah'a taparım. Bizi, vatandaş
ve aile babası vazifelerini görelim diye bu dünyaya getiren, adı ne olursa olsun, bir Yüce Varlık,
bir Yaradan bulunduğuna inanırım. Ama, kiliseye gidip gümüş tabaklar öpmeye, bizden iyi yiyip
içen birtakım soytarıları kesemden beslemeye gereksinme duyamam; çünkü insan Allah'a
saygısını bir ormanda, bir tarla(1) Kilisenin duaya çağıran çanı.
(2) İhtilalden önce kiliseye ve derebeylerine verilen aşar vergisi.
90
MADAME BOVARY
da, hatta eski-zaman adamları gibi, gök kubbeyi seyretmekle de gösterebilir. Benim Allah'ım
Sokrat'm, Franklin'in, Voltaire'in, Beranger'nin Allahıdır., Ben Savua Papazının Amentüsü ile 89
ihtilalinin ölmez prensiplerine taraftarım. Yoksa, bahçesinde elinde bastonu ile dolaşan,
dostlarını balinaların karnına yerleştiren, bir feryat koparıp ölen ve üç gün sonra yeniden dirilen
bir Tanrı kabul edemem. Bunlar, aslında manasız, üstelik fizik kanunlarının hepsine aykırı
şeylerdir; sırası gelmişken söyleyeyim, papazların öteden beri kendileriyle birlikte halkı da
sürükleyip bulanık suda boğmaya zorladıklarına, ne korkunç bir bilgisizlik içinde çürümekte
olduklarına bu da bir delildir.
Sustu; gözleri etrafında bir dinleyici kalabalığı arıyordu; çünkü eczacı, galeyana gelip bir an
kendini, belediye meclisi toplantısında sanmıştı. Ama otelci kadının artık onu dinlediği yoktu.
Onun kulağı, uzaktan gelen bir gürültüdeydi. Toprağı döven gevşek nal şakırtılarıyle karışık bir
araba sesi işitiliyordu; nihayet Kırlangıç kapının önünde durdu.
Bu, tente hizasına kadar çıkıp yolcuların etrafı seyretmesine mani olan ve üstlerini başlarını
kirleten iki koca tekerleğin taşıdığı san bir sandıktı. Dar pencerelerinin küçük camları, araba
kapalıyken, çerçeveleri içinde zıngırdıyordu. Üstlerinde belki kırk yıllık bir toz tabakası vardı ki,
bunun şurasında burasında kalmış çamur lekelerini artık sağanaklar bile temizleyemi-yordu.
Arabaya, en öndeki tek başına, arkadaki ikisi yan yana giden üç hayvan koşulmuştu; inişlerde
arabanın dibi sarsıla sar-sıla yere çarpıyordu.
Yonville ahalisinden birkaçı meydana gelmişti; hep bir ağızdan konuşup haber, izahat istiyor,
sepetlerini soruyorlardı. Hivert hangisine cevap vereceğini bilemiyordu. Köyle şehir arasında
emanetçiliği o yapardı. Dükkânlara gider, kunduracıya kösele, nalbanta demir, hanımına bir fıçı
ringa balığı getirir, terziden ısmarlanmış hotozları, berberden kıtık saç alırdı; dönüşte yol
boyunca, paketleri bahçelerin çitlerinden atarak dağıtır, bunun için ikide bir yerinden doğrulur
ve hayvanları durdurmadan avazı çıktığı kadar bağırırdı.

Başlarına bir iş gelmiş, geç kalmışlardı: Madam Bovary'nin tazısı kaçmış, tarlalar arasında
kaybolmuştu. Tam bir çeyrek saat, belki daha fazla, hayvanı ıslıkla çağırmışlardı. Hatta Hivert,
her dakika onu gördüğünü sanıp, yarım fersah geri dönMADAME BOVARY
¦91
müştü; nihayet yola devam ettiler. Emma ağlamış, kızmış, bu felâketi Charles'dan bilmişti.
Onunla beraber arabada bulunan kumaşçı M. Lheureux, böyle kaybedilmiş köpeklerin uzun
yıllardan sonra efendilerini bulup tanıdıklarını birçok misallerle anlatarak kadını avutmaya
çalıştı.
— Bir tanesi, dedi, İstanbul'dan Paris'e kadar gelmiş. Bir tanesi de dört ırmağı yüzerek geçip
elli fersahlık yoldan dönmüş; babamın da bir tüylü finosu vardı, kayboldu; tam on iki yıl sonra,
babam bir akşam ziyafete giderken köpek onu tanıyıp sokakta sırtına atılmasın mı!..
II
Arabadan önce Emma atladı, arkasından da sıra ile Felicite, M. Lheureux, bir emzikli kadın indi;
karanlık basar basmaz, oturduğu köşede derin bir uykvuya dalan Charles'ı zorla uyandırdılar.
M. Homais karşılamaya çıkıp kim olduğunu bildirdi; Hanımefendiye ve Doktor Beye saygılarını
sundu, onların hizmetinde bulunabilmiş olmaktan zevk duyduğunu söyledikten sonra ahbapça
bir eda takınıp kendini davete cesaret ettiğini, zaten karısının Yonville'de olmadığını anlattı.
Madam Bovary, mutfağa girince sobanın başına gitti. İki parmağının ucu ile elbisesini dizkapağı
hizasından tuttu, topuklarına kadar kaldırdı ve siyah potinli ayağını, kızaran koyun butunun
üzerinden aleve doğru uzattı. Ateş onu baştan ayağa kadar aydınlatıyor, berrak bir ışık halinde
elbisesinin dokusuna, beyaz teninin düz gözeneklerine, hatta arada bir kırpıştırdığı gözlerinin
kapaklarına doluyordu. Yan açık kapıdan rüzgâr estikçe kadının üzerinden büyük bir kırmızı
renk geçiyordu.
Sobanın öteki tarafmda, san saçlı bir delikanlı Emma'ya sessiz sessiz bakıyordu.
Noter Guillaumin'in yanında kâtiplik ettiği bu Yonville'de pek sıkıldığı için M. L6on Dupois (Altın
Aslan Oteli sürekli müşterilerinin ikincisi işte bu gençti), belki akşam konuşulacak bir yolcu
iniverir ümidiyle yemek vaktini uzatırdı. İşini bitirdiği günler, ne yapacağını bilmediğinden, tam
saatinde gelip çorbadan peynire kadar M. Binet ile baş başa oturmaya çaresiz katla92
MADAME BOVARY
nırdı. Otelci kadın, o akşam yemeğe yeni gelenlerle beraber oturmasını teklif edince M. Leon
sevinçle kabul etti. Büyük salona geçtiler; Madame Lefrançois şatafatlı olsun diye, dört kişilik
sofrayı oraya kurdürmuştu.
Homais, nezleden korktuğu için, takkesini çıkarmamasına müsaade istedi. Sonra yanına oturan
Emma'ya dönüp:
— Hanımefendi hiç şüphesiz biraz yorgundur, dedi. Bizim Kırlangıç'ta insan öyle fena sarsılır
ki!
— Öyle ama, dedi, yolculuk her zaman hoşuma gider; yer değiştirmeyi pek severim.
Noter kâtibi içini çekerek:
— Mıhlanmış gibi hep bir yerde kalmak, dedi, ne kadar sıkıcıdır.
Charles atıldı:
— Siz benim gibi hep at sırtında dolaşmaya mecbur olsaydınız...
Leon, Madame Bovary'ye hitap ederek:
— Bana öyle geliyor ki, dedi, dünyada bundan tatlı bir şey olmaz. Ama elimizde olursa... diye
ilave etti.
Eczacı:
— Zaten, diyordu, tababet icrası bizim buralarda öyle pek ağır değildir; zira yollarımız araba
kullanmaya uygun olduğu gibi, çiftçilerimizin hali, vakti yerindedir, ücreti esirgemezler. Sıhhi
durum açısından bağırsak iltihabı, bronşit, safra hastalıkları vesaire gibi alelade
vakalardan başka hasat vakti ara sıra sıtma nöbetleri gözükürse de öyle tehlikeli, kayda değer
özel bir şey yoktur; ancak birçok sıraca vakaları vardır ki, bunların da sebebi, hiç şüphesiz,
köylerimizdeki evlerin sıhhi koşullar açısından pek acı bir halde olmasıdır. Bir de şunu
söyleyeyim ki, Monsieur Bovary, hayli batıl itikatlarla mücadeleye mecbur olacaksınız; ilminizin
gayretleri karşısına her gün, alışıklık, görenek mahsulü birtakım inatlar çıkacak; çünkü hâlâ,
hekime veya eczacıya müracaat lazım geldiği yerde dokuz gün tövbelerine, kutsal emanetlere,

insanı mest ediyordu. Son cümlelerin karışıklığı.. ancak birkaç bileşim bıraktım. Termometre (gözlemleri kendim yaptım) kışın dörde kadar iniyor. size de öyle gelmiyor mu? — Dağ manzaraları da öyledir. otuz dereceye yükseliyor. Ne diyorsunuz.. daha doğrusu gelmesi icap ettiği taraftan. ibadete. yani güney tarafından güneydoğu rüzgârları tadil eder ki. isteyerek bırakılmıştır.. Böyle manzaralar herhalde insanı coşturur. Leon gerçekten eczacının evinde. hislerimiz daha serbestçe açılıyor. alçakgönüllülüğünden öyle söylüyor. tabağına eğilerek delikanlının sözünü kesti: — Onun sözüne bakmayın. çağlayanların letafeti. . Madame Bovary cevap verdi: — Seyretmesi bile ruhu yükseltip insana sonsuz ideal fikirleri ilham eden o sınırsız uzaklık üzerinde zekâmız. doğrusu buraların iklimi hiç de fena değildir. en sıcak mevsimde yirmi beş. öbür yandan Saint -Jean tepesi batı rüzgârlarına karşı muhafaza eder. fazla değil! —Gerçekten. hekime dönmüştü. Bununla beraber. geldiği. karlı dağların o heybetli. gelecek yıl hukuk tahsilimi bitirmek üzere Paris'e gideceğim. uçurumlar kenarında asılı kulübeler. dedi. — Şüphesiz Alman müziğini. nihayet sıcak memleketlerde olduğu gibi birtakım sıhhate zararlı miyasmoslar hasıl edebilir. malumat veriyordu. birer dev gibi duruşu akla hayale sığmaz diyor. yani azot. buna hiç hayret etmem. böyle olmakla beraber bu harareti. Küçük dağın tepesinde. fakat cesaret edemedim. M. hayalini daha çok coşturmak için gidip muhteşem bir manzara karşısında piyano çalarmış. ırmağın neşrettiği su buharı ve çayırlarda birçok hayvan bulunması yüzünden— malumunuzdur ki o hayvanlar bir hayli amonyak. (N. güneşin batışını seyrederim.A. azizim! Geçen gün odanızda Ange Gardien'l (Koruyucu Melek) bir söyleyişiniz vardı. dedi. bir aktör gibi tane tane söylüyordunuz. — Bence güneşin batışı kadar hayranlığa değer hiçbir şey yoktur. vecde sevkeder! Bir müzisyenden bahsederler. ama pek severim. Homais. azami yirmi dört. bizi bir yandan Argueil ormanı kuzey rüzgârlarına. Emma sordu: — Hangi müziği tercih edersiniz?. hidrojen ve toprağın türabı nebatisini kendine çekerek. rüzgârlar. Bu Reaumur-de". Akrabamdan biri geçen sene İsviçre'de seyahate çıkmıştı.). yani İngiMADAME BOVARY 93 üz ölçüsünde elli dört eder. Seine nehrinde kendiliklerinden serinleşir ve bize bazen birdenbire. — Theatre des Italiens'i bilir misiniz?. bütün bu tebahhuratı birbirine karıştırıp bir huzme halinde toplayarak ve bir yandan da kendiliğinden havâ-yı nesimîde bulunması muhtemel elektriğe karışarak. hayli dert çıkarıyordu. delikanlı ile konuşmasına devam ederek: — Bari. Sellerin ortasında inanılmayacak kadar büyük çam ağaçları. Ev sahibinin bu iltifatına kızardı.papaza başvuranlar oluyor. ben denize bayılırım. Madame Bovary. civarda gezilecek yerler var mı? — Pek az. Madame Bovary. fakat M. ikinci katın meydana bakan bir odasında otururdu. — Daha bilmiyorum. Rusya meltemleri gibi estikleri olur (1). Noterin servetinin neye bağlı olduğunu kimse bilmiyordu. Sizi laboratuvanmdan dinledim. Homais. göllerin şiiri. o zaman görürüm. Kadın sordu: — Siz müzikle meşgul olur musunuz? — Bir şey çalmam. onların hakkında hikayeler anlatıyor.. hatta yörede doksanına ermiş birkaç kişimiz var. başka bir deyişle Fahrenheit'te. ormanın kenarında Otlak denilen bir yer var. Bazen pazar günleri oraya gider. insanı hülyalara daldırır. ama bilhassa deniz kıyısından seyredilmeli. 94 MADAME BOVARY açılınca da ayaklarımızdan bin kadem aşağıda boydan boya vadiler gözükürmüş. bir de Tuvache ailesi vardı ki. bulutlar (1) Homais'nin ukalaca nutuklarını tamamıyle eski dile çevirmek belki daha doğru olurdu. ona Yonville'in başlıca sakinlerinden bahsediyor. Leon: — Ah! dedi. mamafih bu ısı. ' . kitabımı açar. aslında olduğu gibi.

dedi. her şey. insanı daha çok ağlatıyor. tâ derinden hatıra gelen silinmiş bir hayale rastgelir ki bu. dedi. Neufchâtel. sonunda insanı yoruyor. bunun için ben daima. düşüncemizi sûylu yaratılışlı insanlara. Emma: — Ama. her şeyi unutuyor. Emma: — Çok doğru!.. ağaçlıklı bir yola açılan. en iyi yazarların eserlerinden meydana gelmiştir..Eczacı: — Şu kaçan Yanoda zavallısından bahsederken muhterem zevcinize de anlatmıştım. onların elbiseleri altında kendi kalbiniz çarpıyor sanırsınız. Noter kâtibi: — Hakikaten. yahut serüvenlerin çevresini izler. ona kaç kez biraz jimnastik yapması söylenildi ama odasına kapanıp kitap okumayı tercih ediyor. Zaten bir ailenin hoşuna gidecek her şey var: Çamaşırlık. bütün kütüphanem emirlerine amadedir. çünkü hizmetçi Artemise. Leon devam ediyordu: — İnsan bir şey düşünmez. dedi. eski çarıklarını taşlar üzerinde avare avare sürükleyerek tabakları birer birer getiriyor. hülyamızı inciten bin bir hali arasında. bilardo salonunun kapısını boyuna yarı açık bırakıp mandalın duvara çarpmasına sebep oluyordu.. yazın oturup soğuk bira içmek için bir de kameriye yaptırdı. dedi. Yanoda keyfini bilir. sanatın asıl amacından ayrılmış oluyorlar. biricik eğlencem bu. bunların arasında. İki buçuk saattir sofradaydılar. dedi. iri iri kara gözlerini ona dikerek: — Değil mi?. Hayatta çok rasgelinen alelade şahısları. 96 MADAME BOVARY Emma: — Burası da şüphesiz Tostes gibi. onun yaptığı delilikler sayesinde Yonville'in en rahat evlerinin birinden istifade edeceksiniz. yemiş kileri. mutluluk tablolarına bağlayabilmek ne kadar tatlıdır. ama insan Yonville'de okunacak çok bir şey bulamaz ki!. — Bunun içindir ki ben bilhassa şairleri severim. bana öyle geliyor ki. Bazen insan bir kitapta kendinin de aklından geçmiş bir fikre. Charles: MADAME BOVARY 95 — Bizim hanım öyle şeylerden hoşlanmaz. şimdi ben bilakis bir solukta okunan hikayeleri. masraftan kaçmaz bir adamdı! Bahçenin bir ucunda havuz başına. Yonville bucakları ve civarı muhabiri olmakla onur duyduğum gündelik Ruen Feneri de vardır. kimse görmeden girip çıkmaya müsait bir kapısı bulunmasıdır. L'Echo des Feuilletons.. . korku veren öyküleri seviyorum. diyordu.. Emma: — Onu ben de hissettim. lamba yanarken ateşin başına oturup bir kitap açmaktan daha tatlı ne var ki? Emma. dedi. Şiiri nesirden daha kalbe yakın buluyorum. Forges. Delille... saf sevgilere. o eserler kalbe tesir etmediği için.. Evin bir hekim için en büyük iyiliği. bundan başka çeşitli günlük yayınlar da vardır ki. Walter Scotte. hiçbir şeyi aklı almıyor. kira ile kitap veren bir kütüphaneye abone oldum. dedi. vb. akşam rüzgâr pencereye vurur. Buchy. oturma odası. en ince hissinizi anlatıyor sanırsınız. görür gibi olduğunuz ülkelerde dolaşırsınız. dedi. Leon: —Bilmem size de hiç oldu mu?. ılımlı duygulan anlatan romanlardan nefret ediyorum. Bu son sözleri duyan eczacı: — Hanımefendi kabul etmek lütfunda bulunurlarsa. dedi. Burada hayattan uzak yaşayan benim biricik zevkim. düşünceniz hayalle sarmaş dolaş olarak ayrıntılar içinde oynar. Voltaire. saatler akıp geçer. Hayatın. Rousseau. Hiç kımıl-damaksızın. Çok doğru!. Leon: — Ben de öyleyimdir. kilerli mutfak. şahıslara karışır. hanımefendi bahçe işleri ile uğraşmasını severse.

yaldızlı değnekler. eşyayı getiren iki hamal her şeyi gelişigüzel bırakıvermişlerdi. şarabı tadıp iyisini seçti ve fıçının bodrum katına yerleştirilip yerleştirilmediğine baktı. Leon başını kaldırıp selam verdi. bunların her biri de hayatında sanki yeni bir safhanın başlangıcı olmuştu. evlerine götürmek üzere. kendi elma şarabı aldığı adamı özel olarak çağırttı. roman isimleri. Paris'in tiyatroları. Monsieur Bovary ile hanımını bekliyordu. eve acıdıkları için almışlardı. Öteki eline de papazın şemsiyesini aldı ve yola düzüldüler. Charles ile eczacı konuşurlarken. elinde bir fener. sıvalann soğukluğunun omuzlarını nemli bir havlu gibi kapladığını hissetti. Kadının boynunda mavi ipek bir boyunbağ vardı ki bu. Sanki bir yaz gecesiymiş gibi toprak gıpgriydi. Pazar yerinin direkleri. hiç farkına varmadan. Justin. Birinci kattaki odaya. Kasaba uykudaydı. M. alışveriş edeceği dükkâncılar hakkında bilgi verdi. tatlı bir eda ile o yakaya gömülüyor veya hafifçe meydana çıkıyordu. sandalyelere yığılmış şilteler. ve akşam yemeğinden sörira kağıt oynamayacaksa. onlar böylece yan yana. eczacı çırağı Justin de dadılık ederdi. hem de öyle bir dille. kapıdan girer girmez. yan hislerini saklama isteğinden gelen bir çekingenliği vardı. bununla dördüncü defa olarak bilmediği bir yerde yatıyordu. dimdik tutuyordu. bundan sonrakinin daha iyi olacağından kuşkusu yoktu. evin önündeki meydanda gördü. otelden ancak elli adım ötede olduğundan. ikincisi Tos-tes'a vardığı zaman. politika bahsinde taş-MıB 7 98 MADAME BOVARY kınlık etmezdi.Leon konuşurken. Emma selamı çabucak iade edip pencereyi kapadı. sık sık çocukları gezmeye götürmek nezaketini gösterdiği için de Madame Homais'nin sevgisini kazanmıştı. şimdi bulundukları Yonville. bilmedikleri kibarlar âlemi. perde demirleri. Yonville'de onun edebi. Kahve getirildikten sonra Felicite" yeni evde odayı hazırlamaya gitti. Emma. olayların ayn yerlerde aynı biçimde olabileceğine inanmıyordu. o pek arsız ve biraz da anaları gibi hantal çocuklara. seve seve edebiyat sözü ederdi. \ Emma. Hayal meyal ağaç tepeleri ve daha ötede. yere büyük gölgeler seriyordu. o zamana kadar bir hanım'la durmaksızın iki saat konuştuğu hiç olmamıştı. genellikle. Homais'nin uzaktan akrabasıydı. utangaç bir çocuktu ve yan sıkılganlıktan. Bir gün önceki yemek onun için mühim bir hadiseydi. ay ışığı vurdukça ırmak boyunca bir buhar tabakası yükselen çayır gözüküyordu. terbiyesi yerinde bir insan olduğu söylenirdi. dördüncüsü de bu. birtakım meziyetleri de vardı: Suluboya resim yapar. hemen vedalaşıp ayrılmak lazım geldi. yeni kadriller. Homais'nin saygısını. MADAME BOVARY 97 Fakat hekimin evi. Hem. Emma'nm başı ile yaptığı hareketlere göre yüzünün alt kısmı. doğrusu iyi bir komşu olduğunu gösterdi. bir genç için ne güzel şey. Binet'yi gördü. Evin ortasında karmakarışık konsol çekmeceleri. nota okumasını bilir. dükkândaki işinden başka. fitilli bir patiska yakayı. tavla uşağı da. hiz-* metçiden başka. yere konuvermiş leğenler vardı. Kızıl saçları arasına saman çöpleri karışmıştı. Emma. Madam Lefrançois küllerin başında uyuyakalmıştı. sol bacağından topallıyordu. Madame Bovary'ye. Yaşlı kimselerin ileri sürdüğü düşünceleri dinler. tereyağının . birbirini açan sözlerin dönüp dolaşıp ortaklaşa bir yakınlığın değişmez merkezine götürdüğü çeşitli konularda bir sohbete dalmışlardı. Eskiden o kadar iyi söyleyemeyeceği şeyleri nasıl olmuş da ona. anlatabilmişti?. şişeler. perdesiz pencerelerden beyazımtırak bir ışık giriyordu. Le"on o gün akşama kadar saatin altıya gelmesini bekledi. yemeğin sonuna kadar her şeyi gözden geçirip her şeyden bahsettiler. az sonra da sofradan kalkıldı. III Ertesi sabah uyanınca noter kâtibini. Eczacı. mademki hayatının geçen kısmı fena olmuştu. Daima üstleri başları berbat. Emma'nın oturmuş olduğu Tostes. yarı sis içine gömülmüş. uşaklık da ederdi.. Kendisi henüz gecelik elbisesi ile idi. Duvarlar yeniydi. ayağını Madam Bovary'nin oturduğu iskemlenin çubuklarından birine dayamıştı. O. Birincisi rahibeler okuluna girdiği gün. ahşap basamaklar gıcırdıyordu. Fakat otele girdiği zaman sofra başında yalnız M. üçüncüsü Vaubyessard'da. Bilgisi ile M.

zangoçluk ve mezarcılık vazifelerinden başka. serbesttir. jandarmaların koca çizmeleri ile dolaştıkları. bu yüzden birtakım gizli ihbarlar üzerine Rouen'a. başında serpuşu ile. gönül ferahlığı ile oturuyordu. Bu. dünyaya getireceği çocuğun bit erkek olması fikri. dansettirmek ister ve yarı güler. öğleden sonra. Yavaş yavaş bu ihtarın hatırası zayıflamış. ta başlanbıcından bir derece sönükleşti. Çok şükür ki karısının gebeliğini düşünmek. çocuk takımı ile uğraşmaktan vazgeçti. hanımın elbiseleri ve göç için o kadar masraf olmuştu ki. Fakat belediye reisinin ona kini vardı. vücudunun rehaveti.. Vakit geçirmek için evinde ırgatlık etti. Hem bir külçe gibi hareketsiz. belki de sevgisi. onu köyün işçi kadınlarından -birine ısmarlayıp kendisi bir çöpüne karışmadı. karşı karşıya oturup ona doyasıya baktıkça. Baba olacağını düşündükçe haz duyuyordu. üç bin ecu'dan fazla tutan drahoma. kendini rutubetli zindanlara atılmış. şakacı sözler söylerdi. Bovary'yi kendine çekmekle onu minnettar etmiş ye sonradan işin farkına varırsa söz etmesini önlemiş olacaktı. M. daha uzaktan da. bunların altında kendisinin de bir çıkarı vardı. heyecanı geçsin. diplomasız şahısların hekimlik yapmalarını yasak eden birinci maddesine aykırı hareket etmişti. kanunun . ayakta kabul etmişti. esmer olacak.ucuza alınması için çare öğretti. Hizmetinde bulunup M. bu tatlı tasa unu avuttu. Koridorda. iki kolunu dayayıp. kadına sarılır. beynine kan hücum edip ölecek sandı. ihtirasları ve memleketleri dolaşır. «annecik» der. korse-siz kalçalarının etrafına yumuşacık gevşek etlerin doluşunu seyrettikçe. bunun için. aklı başına gelsin diye bir kahveye girip bir kadeh rom ile Seltz suyu içmek zorunda kaldı. hem de kolay eğilip bükülen bir yaratık olan kadının başında. elleri ile yüzünü okşar. Bunun içindir ki her sabah Homais. artıyordu. yine eskisi gibi. Fakat para meseleleri zihnini işgal ediyordu. arabanın fazla sarsıldığı bir sırada Quincampoix kaldırımına düşüp tuzla buz olan alçı papaz da caba!. annelerin şefkatini iştahlandıran o hazırlıklarla gönül eğlendirmedi. Aralarında yeni bir ilişki belirip vücutlarını yaklaştıracak ve sanki daha girift bir birlik bağı. Şimdi hiçbir eksiği yoktu. Fakat istediği gibi masraf edip pembe ipek cibinlikti sepet beşik. hatta boyacıların bıraktığı bir parça boya ile. gürbüz. engellerden atlar. adını Georges koyacak. Böylece. kavanozları dağıtılmış bir halde görür gibi oldu. hatta kaybolmuştu. muayene odasına kapanıp uyuyor veya karısının dikişini seyrediyordu. sabahleyin. koltuğunda yorgun argın vaziyetler takındığını gördükçe sevincinden çıldı-rıyordu. Bir yere oturup saatlerce hiç konuşmadan öyle duruyor. şişeleri. ne de olsa. ona gazete'yi götürür ve çoğu zaman da. Krallık savcısının huzuruna çağırılmıştı. yarı ağlar bir eda ile. iki yılda eriyivermişti. Hasta gelmiyordu. mahkeme saatinden önce oluyordu. Karısının uzaktan tembel tembel gelişini. en uzak saadetlere dişlerini geçirebilir. mesMADAME BOVARY 99 lektaşları da çekemiyorlardı. Eczacının bu kadar yakından ve dostça paralanması sadece başkalarına bir hayrı dokunmak ihtiyacından gelmiyordu. sanki geçmişteki aczlerinin intikamını aldıracak bir ümitti. Homais'yi özel odasında. tavan arasının duvarlarını süslemeye kalktı. Yerinden kalkar. arkasında kalın kürklü cüppesi. her şeyden korkulurdu. kilitlenen kapı gürültülerine benzer sesler duyuluyordu. Erkek kısmı. çoluğunu çocuğunu göz yaşları içinde perişan. o anda aklına gelen türlü türlü tatlı. Charles kederliydi. analık denen şeyin ne olduğunu anlamak için kurtulmayı arzu etti. dükkânın iç odasında ufak tefek hastalıklara bakmaya başlamıştı. Eczacının kulakları çınlamaya başladı. 100 MADAME BOVARY Fakat Charles her yemekte çocuktan bahsettiği için Emma da onu devamlı bir surette düşünmeye başladı. O yüksek adliye memuru M. Kadının kurtulması yaklaştıkça Charles'm da sevgisi. sonra. işlemeli takkeler yaptıramadığı için hüzne kapıldı. ev sahiplerinin isteğine göre gündelikle veya götürü olarak Yonville'in başlıca bahçelerine bakan Lestiboudois ile pazarlık etti. Oğlan istiyordu. Homais. Hem Tostes'tan Yon-ville'e taşınırken bir sürü eşya hasara uğramış. Emma önce büyük bir şaşkınlık duydu. eczaneyi bir süre bırakıp hekimle yarenlik etmeye giderdi. İnsan hayatını boydan boya biliyor ve hayat sofrasına. eczaneyi satılmış. o kadar ki. Kadının ise önüne her zaman engeller çıkar. 19 Ventöse XI tarihli kanunun. Tostes'taki tamirat. devamlı bir his peyda olacaktı.

M. Vaubyessard şatosunda Marquise'in bir tazeyi Berthe diye çağırdığını hatırladı. Amanda. Louisa. ama At-halie. M. Charles'ın babası Yonville'de bir ay daha kalıp sabahları. sonra İsa. Madame Homais ile Altın Aslan oteli sahibi Madame Lefrançois koşarak göz aydına geldiler. üç hokka hatmi murabbaı. hanımlar yalvanyorlardı. MADAME BOVARY 101 ünlü bir olayı veya yiğitlik gösterir bir kavramı hatırlatan isimlere sevgisi vardı. Onun başlıca güzel parçalarını okudukça heyecana kapılır. Homais araya girdi ve papazı yerine oturttular. fakat papaz alayının o parçalardan kendi melanetleri için faydalandıklarını düşündükçe yüreğini üzüntü kaplardı. Napoleon şan ve şerefi. Nihayet Emma. hem Racine'e iki eli ile taç giydirmek. Likörlere sıra gelince M. saygılı bir adam olduğundan. önce bir günahkâr kadındı. yani altı kutu hünrlap. hayal ile taassubu birbirine ka-rıştırmazdı. meydanda çubuğunu içmeye giderken giydiği gümüş şeritli asker külahı ile köy halkının gözlerini kamaştırdı. Atala gibi sonu İtalyan isimlerine benzeyenleri birer birer düşündü. daima sürükleyen bir arzu ve yine daima engel olan bir ahlak düşüncesi vardır. sanat vadisindeki hayranlıklarına engel olmaz ve düşünürlüğü. Bovary baba Tanrılar Savaşı'ndan bir parça okuyarak karşılık verince papaz gitmeye kalktı. Fransız tiyatrosunun en ölmez usta işine karşı bir anmaydı. ruhunu saran bu birbirine aykırı hisler arasında. papaz da gelmişti. vaftiz babası olması M. seher vakti. Irma belki sadece romantizme bir tavizdi. Bir pazar günü. öyle ki. Galsuinde hoşuna gitmişti. Böyle mukaddesatın alaya alınması.emrettiği itaatler gibi düşmanları vardır. kararsız. aralık kapıdan. rahip Bournisien'i öfkelendirdi. (2) Maria-Magdelane. her rüzgârın etkisi ile çırpınır. şahıslara öfkelendiği halde onların nutukları ile coşardı. Homais İyilerin Tannsı'm tutturdu. bir kavanoz dolusu nişasta peltesi. Charles kızma anasının adını koymak jstedi.'kenr dişini tövbekar ve Hıristiyan yaptı. ayrıca da. ama. Örneğin.Geçen gün M. hiçbir şey olmamış gibi. Homais'den rica edildi. (1) Takvimlerde her gün azizeden birinin yortusu olarak gösterilir. nihayet Bovary baba. Homais'nin felsefi inançları. Athalie tragedyasındaki fikirleri kınamakla beraber üsluba hayrandı. dedi. Homais'nin ise. o da. farklar gözetmesini bilir. Leon bir Venedik havası. hem de onunla şöyle bir çeyrek saat tartışmak isterdi. Eczacı. elâ-leme danışıldı. M. çocuğun getirilmesini istedi ve onu. Çocuğu görmek istedi ve onu vücutça iyi bulduğunu söyledi. Franklin de hürriyeti temsil ediyordu. ama Yseult veya Leocadie'yi daha iyi buluyordu.. şimdilik birkaç kutlama sözü ile yetindi. Emma kızına bir isim bulmak için hayli uğraştı. Emma razı olmuyordu. Hediye olarak müessesesi matahlarının hepsinden birer parça. yarı bıraktığı kahvesini içmeye başladı. Eczacı: -----. saat altıda doğurdu. başından aşağı bir bardak şampanya dökerek vaftiz etti. Önce Clara. Nekahat günleri sırasında. Böylece. bir dolaptan bulup çıkardığı altı çubuk nöbet şekeri verdi. Emma başını çevirip bayıldı. kafalar kızıştı. dedi. şimdi o isim moda oldu. bir büyük adamı. çocuğun adını Madeleine koymayışınıza hayret ediyor. Ayin gününün akşamı bir ziyafet çekildi. Fakat Charles'ın annesi kızıp böyle günahkâr kadın (2) adının lafını ettirmedi. dört çocuğuna da bu usûl üzere ad koymuştu. İradesi. hassaslığını boğ-mazdı. şapkasının bir şeritle tutturulmuş tülü gibi. eserin ruhuna lanet ediyorsa da bütün ayrıntıları alkışlar. Charles: — Kız!. İçkiye de pek 102 MADAME BOVARY . Takvim (1) baştan aşağı gözden geçirildi. vaftiz analığı etmiş olan ihtiyar Madame Bovary de İmparatorluk zamanından kalma bir şarkı okudular. Çünkü. artık bu ada karar verildi ve Rouault Baba gelmeyeceği için. Çok geçmedi. Leon'la konuşuyorduk.

kulübelerin önünde. . Damı kara kiremit örtülü bu basık evin çatı deliğinden aşağı bir soğan hevengi sarkıyordu. bahçede olsun: «Charles. koltuğunun altında bir tomar kağıtla. Sütninenin evine varmak için. Dikenli çite dayanmış çalı demetleri. fundalıklardan yükselen böğürtlenler hep çiçek açmıştı. karışmam ha!. İkisi. sütnineye verilmişti. Pis bir su akıp otların üzerine yayılıyordu. sokağa doğru ilerleyen tentenin gölgesi altına girdi. dağın eteğinde.. hatta bazen. eve mi dönsem. MADAME BOVARY 103 Daha o akşam Yonville'de bunu duymayan kalmamıştı. oğlunun hesabına yazdırtırdı. orada bir kapıdan çıktı. tozlu şöminenin üzerine. çakmak taşları. Belki daha ciddi endişeleri de vardı. zemin katında bulunan biricik odanın dibinde. camlarından biri kırıldığı için. metreslerinden. Emma. hizmetçisine. fakat şimdi bir yorgunluk duyduğunu anlattı. Bu odada bulunan lüzumsuz şeylerin sonuncusu da. Bir eli ile de. Evin. Çocuk. ama devama cesaret edemedi. araba yolu ile çayırlar arasında otururdu. mavi göğün sert ışığı altında parıl parıl yanan arduaz taşlarından damların tepesinde. Viyana'dan. M. önüne gölge salan bir koca ceviz ağacından tanıdılar. Strasbourg'dan. üzerine yuvarlak bir mavi kağıt yapıştırılmış pencerenin önünde bir hamur teknesi duruyordu. pencerelerin tahta kepenkleri kapatılmıştı. Evi. Madame Bovary kızını görmek üzere yola çıktığını. gübrede yuvarlanan bir domuz veya boynuzlarını ağaç gövdelerine sürten. kucağında meme emen bir çocukla çıkıp geldi.düşkün olduğundan sık sık hizmetçi kızı Altın Aslan'a gönderip bir şişe Fransız rakısı aldırtır.. kaldırımın çakılları ayaklarını zedeliyordu. kırmızı basmadan bir gömlek asılıydı. Tam o sırada M. Tahta perde kapısının açıldığını duyunca sütnine. etrafta ne olduğu pek anlaşılmaz birkaç pırtı. hoş sohbet gözüküyor. bulunduğu ziyafetlerden bahsediyor. diye söze başladı. kendisine yoldaş olmasını rica etti. Gelip kadını selamladı ve Lheu-reux'nun dükkânı önünde. mum ve kav parçaları arasına bir Mathieu Laensberg atılıvermişti.. Sütnine: — Buyurun. yavaş yavaş yürüyorlar. yaban gülleri. yavşan otları. belediye reisinin karısı Madame Tuvauhe. hem nazik. Kurtbağrılar. yoksa bir yere girip otursam mı diye bir düşündü. Emma: — Bir işiniz var mıydı?. Leon. hiç şüphesiz bir lavanIf . diye sordu ve kâtipten aldığı «hayır» cevabı üzerine. bağlı inekler görülüyordu. bir gün Emma onu birdenbire özledi ve kırkı çıkıp çıkmadığını hesaplamadan. Emma onunla konuşmaktan hiç de sıkılmıyordu. sıcak havada uğulda-yarak uçuyordu. Kapının arkasındaki köşede. Leon da adımlarını kadınınkine uyduruyordu. köye bırakmışlardı. sizin çocuk içeride uyuyor. kocasının. iki tarafında kurtbağrı ile dolu bir küçük yolu tutmak lazımdı. Leon'a dayanıyor. mezarlığa gidermiş gibi sola sapmak ve basık evlerle bahçeler arasında. sokak geçildikten sonra. ticaretle-riyle fazla meşgul oldukları için. merdivende olsun. Çitlerin delikleri arasından bakılınca. yan yana. önlerinde bir sürü sinek. Leon: — Arzu ederseniz. ağzına tavuk tüyü takılmış zeytinyağı şişesinin yanına parlak çivili pabuçlar dizilmişti. lavanta çiçeği ve sırıklarında çiçek açmış bezelyenin etrafını çeviriyordu. sanki kıvılcımlar çatırdıyordu. subaylık zamanından. boyun atkıları güzel koksun diye gelininin bütün kolonyalarını harcadı. oğlunun saadeti yıkılacak diye kaygılandı ve böyle devam ederse. O zaman ihtiyar Madame Bovary. Herif dünyayı dolaşmıştı: Berlin'den. Rollet'nin evine doğru yürümeye başladı.. babası ile anası. Rouen'li bir şapkacının oğlu olan bu çocuğu. genç kadının fikirleri üzerinde kötü bir etkisi olmasından korkarak bir an önce köye dönmeye karar verdi. Emma yürürken kendinde bir halsizlik hissediyordu. Ağır bir rüzgâr esiyordu. «Madame Bovary'nin kendini lekelemekte olduğunu» söyledi. dedi. cılız. küçük bir oğlanın elinden tutmuştu. yüzü gözü çıban içinde. doğramacının karısına.» diyerek kadını belinden yakalıyordu. çitin üzerine de Amerikan bezinden bir yatak örtüsü serilmişti. bulaşık musluğunun taşı altında. yere ekili birazcık marul. Bovary hiçbir şeyden çekinmeyecek adamlardandı. el örtüsü çorap. Öğle vaktiydi. Marangoz köyün ta ucunda. duvara dayalı perdesiz geniş bir karyola vardı. ısırganlar.

Emma. ayaklarının hep bir sesle toprağa . lan üzerine.. — Ne var?. incecik ayaklı bir böceğin konup yürümesi görülüyordu. benim rahatsız etmemden kurtulursunuz. Leon'un koluna girdi. Bir süre hızlı hızlı yürüdü.. — Bana daha neler ediyor... —Bir kez daha selam verdi— gönlünüzden ne zaman koparsa —(gözleri yalvanyordu)— bir testicik Fransız rakısı gönderiveriniz. o kadarla kalmaz ki!..de yamaç daha genişlediği için. istediğiniz ne ise çabuk söyleyin. Madame Bovary kızardı. M.. Annesi onu yorgana sarıp kucağına aldı ve iki tarafına sallayarak ninni söylemeye başladı. dil gibi yumuşacık ayakları var. arkasına Nankin kumaşından elbise giymiş o -güzel hanımı bu sefalet manzarası içinde görmek ona bir tuhaf geliyordu. dedi. bilirsiniz ya. Bazen. işlemeli.. bir kamış beşikte uyuyordu. sabahları sütle içerim. Yonville'e. bilmem istediğim pek çok mu oldu?.. fakat birkaç adım ilerlemişti ki bir takun-ye sesi duyup başını çevirdi. Elma şarabından zayıflıyorum. b:r ay idare eder. Sıcak mevsîm..yakasına kusmuş olan çocuğu tekrar yatırdı. düz ve güzel taranmış saçları omuzlarına doğru iniyordu. erkekler. diye tekrar ediyordu. Artık can sıkıyorsunuz! — Ah hanımcığım. yüzbaşının da yılda verdiği altı frankla. boru çalan. yine sütnine geliyordu. Emma: — Peki. dedi. her kelimede bir içini çekerek: — Peki.. ırmak boyundan döndüler. Madame Rollet. ta temellerine kadar görülüyordu.. diyor. Tırnaklarına bakmak kâtibin başlıca işlerinden biriydi. habire gece kalkmanın ne kadar zahmetli olduğundan bahsediyordu: — Bazen öyle takatsiz düşüyorum ki. ötede. Madame Bovary. O saat çiftliklerde yemek vaktidir. Leon. kendilerini iten akıntıya göre eğiliyor ve suyun berraklığı üzerinde bırakılıp yayılmış. bunun içindir ki genç kadınla yol arkadaşı yürürken. Sizin için de daha iyi olur. Köylü kadın Emma'yı bir kara ağacın altına çekti ve kocasından bahsetmeye başladı. sonra yavaşladı ve etrafa gezdirdiği gözleri. ne olur. Kadıncağız bahçe kapısına kadar beraber gitti. sabredip kadının teşekkürlerini de dinledikten sonra yürüdü. — Çabuk olun. bir görseniz!. sütnineden kurtulduktan sonra yine M..104 MADAME BOVARY tacı ilanından kesilip altı kundura çivisiyle duvara mıhlanmış. belli bile olmaz!» diyerek yakayı silmeye başladı. Allaha ısmarladık. Sütnine. sandalyenin üzerinde uyuyakalıyorum. Sütnine hemen koştu ve: «Yer etmez.. yerde. yeşil bir saçı andırıyorlardı. kocasının işinden kazandığı. Emma'nın çocuğu. Sütnine yerlere kadar eğilerek: — Söyleyeyim. uzun ince otlar. dallan düşmüş ihtiyar söğütler. Yaralan göğsünde fena fena sızılar bıraktı. peki. Emma onun tırnaklarına da dikkat etti: Yonville'de kimseninki o kadar uzun değildi. gözleri ile bir terbiyesizlik etmiş olmaktan korkarak başını çevirdi. onunla çocuğun ayaklarını uğarım. hatta bunun için. şöhret sembolü bir kadın resmiydi. ırmağa kadar inen birkaç basamak merdivenleri bulunan bahçelerin duvarları. kadife yakalı bir redingot giymiş olan delikanlının omuzuna dikildi. yazı takımında özel bir makas bulunduruyordu. Bakkal Camus' ye lütfen söyleyiveriniz de lazım oldukça bana biraz sabun versin. Sonra Emma. çayır sanki bomboştu. bana yarım kilo çekilmiş kahve bıraksanız. suya kül rengi gövdelerini yansıtıyorlardı. Emma: — Kısa kesin. kamışların ucuna veya nilüfer yaprak-. Emma: MADAME BOVARY 105 — Vereceğiz dedik ya!. sessiz. bütün günüm onu temizleyip kurulamakla geçiyor!. diyordu. Su. dedi. Arka arkaya gelip birbirini çatlatan dalgaların mavi kabarcıklarına güneş doluyor. Madame Rollet.. Leon'un kestane rengi. dedi. Ayaklarını eşikte silerek dışarı çıktı. sabahlan benim yalnız başıma kahve içtiğimi görünce içlenir diye korkuyorum. Leon odada dolaşıyordu. bütün civarda. koşar gibi akıyor ve bir serinlik hissi veriyordu.

son derece bağnaz. ormanın başlangıcındaki otlağa gitti. Gelecek mutluluklar. hayvan ayakları altında dövüle dövüle çökmüş. Ama ikisi de kendilerini tatlı bir gevşekliğin kapladığını hissediyordu. sürekli bir fısıltı vardı ki. beli eğilmiş. çamlar altında uzandı ve parmakları arasından göğe baktı. bir limonluk camekânı gibi sımsıcaktı. Emma: — Gidecek misiniz?. orada çamurun içinde birbirinden uzak taşlara atlayarak geçmek lazım geldi. birkaç dükkâncı. MADAME BOVARY 107 Bu köyde. topraklarını kendileri ekip biçen. ruh inceliklerinden bir şey anlamazdı. Tuğlaları arasında sarı şebboylar bitmişti. Guillaumin. kırmızı favorileri beyaz kravatı üzerine dökülen M. bilmem mümkün olacak mı? Birbirleriyle başka bir konuşacakları yok muydu?. diyordu. dirsekleri havada. birbirine söyledikleri sözlerden ve Emma'nın vücudu etrafında hışırdayan elbisesinin sürtünmesinden başka bir şey duymuyorlardı. Bazen Emma bir dakika durup ayağını basacak bir yer arıyor ve titreyen taşın üzerinde sendeliyor. onun otuz ve kendisinin yirmi yaşında olmalarına. Homais'den başka dostu olmadan M. sonra bir kalem yonttu. korseden nefret eden bir kadıncağız. gözü telaşlı. Bir yerde toprak.çarpmasından. ama yine de hepsinden uzak gibiydi. bunun için Leon. babasını. fakat o kadar ağır canlı. Başka da kim vardı ki?. çünkü Leon onunla kendisi arasında ne olduğu tayin edilmez uçurumlar hissediyordu. başkalarının felaketine ağlayan. sıcak ülkelerin kıyıları gibi.. ilk zamanlar kâtibin gözlerini kamaştıran İngilizvari sahte tavırlarına rağmen. söz kesilmesin diye gelişigüzel cümleler bulmaya çalışıyorlardı. Halbuki gözleri daha bir sohbetle doluydu. Eczacının karısına gelince o. bir yandan da hemen hemen imkânsız saydığı daha içli dışlı bir yakınlık isteği arasında kalmış.. bir çukur meydana gelmişti. görünmeyen ufku merak etmeyi bile aklından geçirmez. özlerindeki gevşekliği güzel kokulu bir meltem halinde yayar ve bu sarhoşluk içinde kendinden geçen insan. Leon yazıhaneye döndü. Madame Bovary geçerken açık şemsiyesinin ucu ile dokunup onların kuru çiçeklerinin birkaçını ufalayıveriyor-du. suratları asık.. iki üç meyhaneci. sofralarına kimseyi çağırmayan.. Kendi kendine: — Ne kadar sıkılıyorum!. Kulaktan atma altın gözlük takan. Leon. çocuklarını. bütün vilayetin belki en iyi kadınıydı: Koyun gibi halim selim. evraka bir göz attı.. sohbetleri çekilmez insanlardı. İlk zamanlar eczacı ile beraber birkaç defa onun evine gitmişti. hali tavrı o kadar bayağı ve o kadar söz bilmez bir insandı ki. bu. Fakat bu insan yüzlerinin meydana getirdiği bayağı zemin üzerinde Emma'nın yüzü tek olarak kendini gösteriyordu. suya düşüvermek korkusuyle gülüyordu.. Bahçenin önüne varınca Madame Bovary küçük tahta kapıyı itti. Noter orada değildi. şemsiyenin saçaklarına takılıp bir süre ipeğin üzerinden sarkıyordu. onun bir kimseye kadınlık edebileceğini. anasını. akrabasını candan seven. ne yapacağını bilemiyordu. ağızlardan çıkan fısıltıyı örtüyordu. konuşması o kadar sıkıcı. bunlar da zengin. Ah! Ne kadar sıkılıyorum!. dar kafalı. diye sordu. yan yana iki odada yatmalarına ve her gün görüşmelerine rağmen. Binet. Charles onunla dost olmaya pek istekli gözükmemişti. belediye reisi M. merdiveni koşarak çıkıp kayboldu. kendilerinden önceki genişliğe. nedenini araştırmayı hiç düşünmüyorlardı. Argueil tepesine. 106 MADAME BOVARY Sivri tepelerine şişe parçaları dikilmiş bahçe duvarları. Guillaumin' in emrinde yaşadığını düşündükçe haline acıyordu. papaz. bir yandan saygısızlık etmek korkusu. ikisi de bu histen bahsetmeyi. IV . nihayet şapkasını alıp çıktı. Yakında Rouen tiyatrosuna geleceği söylenen İspanyol dans topluluğundan bahsettiler. Yeni duydukları bu tatlılığın şaşkınlığı içinde. İstiyorum ama. sanki ruhları arasında derin. evinde her şeyi gelişigüzel bırakan. onda elbisesinden başka kadınlara özgü bir hal daha bulunabileceğini hiç düşünmemişti. Tuvache ile iki oğlu. bazen de duvarlardan sarkan bir hanımeli veya bir filbahar dalı.

sirkeler. günün o saatinde. etin özünden. Kapı çalınır çalınmaz hemen Madame Bovary'yi karşılamaya koşar. dirsekleri masaya dayanmış. Charles da ne kadar tedavi ücreti alınması gerektiğini ondan öğrenmeye çalışırdı. arkasında hep bir biçim elbise. Homais Emma ile «ecarte»ye başlardı. — Bizim oğlanın aklından bir şeyler geçiyor. gerek Fransa'da. Emma iskambili atmak için her kımıldanışında fistanının sağ tarafı kalkardı. ona alaylı alaylı bakardı. Fakat bu konu da ku-ruyuverince eczacı. aynaya dayalı. Homais o oyunda çok ustaydı. yazıhaneden Altın Aslan oteline giderdi. Leon baygın. onu bir daha dışarı çıkarmak kabil olmazdı. günahına girmeyelim ama. âşıkane parçalarda büsbütün baygın. bozulmaya yüz tutan şaraplara bakmak sanatlarını da bilirdi. Kağıt oyunu bitince eczacı ile hekim dominoya oturur. Kadife takkesi elinde. yemeklerin kokusundan. saygıdeğer birkaç kişinin oradan ayaklarını kesmesine sebep olmuştu. köy halkının kaldırımdan geçmesini seyrederdi. tatlı likörleri kaynatmakta ustaydı.İlk soğuklar basar basmaz Emma odasını bırakıp salona yerleşti. Sonra «Gazetede olanların» sözü açılırdı. Zaten eczacının evindeki pazar akşamı toplantılarına çok gelen de olmazdı. uzunlamasına bir yerdi. Fakat domino gürültüsünden rahatsız olurdu. M. birer birer anlatırdı. kimseyi rahatsız etmemek için sessiz adımlarla girer ve daima: «Herkese akşamlar hayır olsun!» diye selam verirdi. gerek hariçte cereyan etmiş ferdi felaket hadiselerini. Emma pencerenin yanındaki koltuğa oturur. jelatinden bir bahsedişi vardı ki göz kamaştırırdı. daima konuşulanları dinlerdi. hekime hastalarının halini sorar. atkısını alır. en iyi parçayı işaret eder veyahut hizmetçiye dönüp salçalı yemeklerin nasıl pişeceğini ve baharatın ne miktarda sağlığa dokunmayacağı hakkında salıklar verirdi. birdenbire süzülen o gölge belirince bazen ürperir ve hemen kalkıp sofranın kurulmasını emrederdi. kadının topuzuna taktığı tarağın dişlerine bakardı. türlü reçeller. günde iki defa. M. dinleyerek eğilirdi. az kömür sarf eden maltızları bildiği gibi. çırağının hekimin evine gelmekten pek hoşlandığını sezmişti. en yeni icat olunmuş. Saat sekizde Justin gelir. Homais. . usareden. gazeteyi hemen ezbere bilir. monoton bir sesle okur. derdi. bana öyle geliyor ki sizin hizmetçiye abayı yakmış!. adam çekiştirmesi ve siyasi kanaatleri. Homais akşam yemeği yendiği sırada gelirdi. Fakat şikâyetle anlattığına göre. Bazen Emma ondan şiir okumasını rica ederdi. burası alçak tavanlı. Leon kadının arkasına geçer. hele Felicite de odada ise. sofrada gördüğü yemekler hakkında fikir beyan etmeye başlardı. başını çevirmeden perdenin arkasından süzülür geçerdi. Ama noter kâtibi o toplantılan hiç kaçırmazdı. Fakat ortalık karardıktan sonra. Charles'a ilklik verir. Önce birkaç parti otuz bir oynanır. Illustration'u karıştırmaya başlardı. dal dal bir ahtapot yuvası duruyordu. kıvrımlar teşkil eder. ellerini iskemlenin arkalığına dayar. Emma ta uzaktan onun geldiğini işitir. Sonra masa başına. ona oyun öğretirdi. Emma da yerini değiştirip. yere kadar yayılırdı. Zaten kafasının içi ilaç ve yemek tarifeleri ile kavanoz dolu dükkânından kalabalık olan Homais. Sonra elbisesi. çenesi sol avucunun içinde. O zaman M. 108 MADAME BOVARY Leon. şöminenin üzerinde de. Bazen Leon çizmesinin ona değdiğini hisseder ve birine basmış gibi hemen çekilirdi. Yukarıya doğru toplanılmış saçlarından sırtına doğru inen esmerlik gitgide açılır ve yavaş yavaş gölgede kaybolurdu. yazı sahibinin düşüncelerini de unutmadan. Ayakta durur. can çekişir gibi bir eda takınırdı. eczaneyi kapamak için efendisini çağırır. kadının karlı havalarda ayakkapları üzerine giydiği iri çuha terlikleri eczanenin masası altında bir kenara yerleştirirdi. Leon'un yanma oturur. Kendisi de moda gazetesini getirmiş bulunurdu.. koltuklarda uyuyup pek bol basma yüzlerini sırtlanyle sürte sürte indiren çocukları alıp götürsün diye Justin'i bir kere salona çağırdı mı. peynirleri muhafaza etmek. Hatta bazen yerinden yarı doğrulup hanıma nezaketle en yumuşak. Mesela pazar akMADAME BOVARY 109 samları Madame Homais. kabarık bir halde iskemlenin iki yanına düşer. sonra M. beraber resimlere bakarlar ve biri sayfayı bitirince ötekinin de bitirmesini beklerdi. karı ile koca arasındaki yerine oturur. başladığı kaneviçe işi dizlerinin üstünde etrafa bakan Emma. delikanlı da. Justin'in daha büyük bir kusuru vardı. Homais.

Binet'nin. Homais'yi. Emma saksılarını koymak için pencerenin önüne parmaklıklı bir tahta taktırttı. fakat Emma ile karşılaşınca kararından vazgeçerdi. Emma'ya gelince o. Leon'u sevip ¦ sevmediğini hiç düşünmedi. o sırada Charles eve döner. bir taraftan onun fenasına gitmekten çekinir. başka bir güne bırakır. M. hediye olarak. çaydanlık boşalır. arabaya binip kendisiyle beraber civardaki bir hastaneye kadar gitmeyi teklif ederdi. odasında. bir taraftan bu kadar korkak olduğu için kendi kendinden utanır. çocukları. böyle cömertlik gösteriyordu? Bu herkesin tuhafına gitti ve nihayet: «Herhalde sevgilisidir de ondan!» dediler.eve dönünce. hafif yağmurdan da göller hâsıl olur. bir gün. gürültüsü ta Altın Aslan otelinden işitilen tornası başında çalıştığı görülürdü. Ama köyün pencereleri içinde bir tanesi vardı.. Böylece aralarında bir çeşit birlik. ondan notere de bahsetti. M. ahçı kadını çağırdı. Yonville'den yarı fersah ötede yeni kurulan bir iplik fabrikasını gezmeye gitmişlerdi.. yarı yün bir masa örtüsü buldu. Hemen Madame Homais'yi. omuzuna şemsiyeleri yüklenmiş. bütün kalbi uçuruma sürükleyen bir kasırgaya benzerdi (1). . Bunu şubatın karlı bir gününde farketti. Leon hemen razı olup hanımı selamlar. Sonra gayrete gelip kararını verir. Rouen'da bir işi olun* ca gidip onu da yapardı. Justin de. Bunu noter kâtibi göndermişti. Noter kâtibi de kendine böyle bir «asılı bahçe» edindi. Napoleon ile Athalie'yi de. Charles'ın peşi sıra giderdi. susup uyumuş dinleyicilerini işaret ederdi. hava açık olduğu zaman her gün öğleden sonra. zekâsından bahsediyordu. kendilerine daha tatlı gelirdi. Böylece kalbi huzur içinde yaşayıp gidecekti ama. Leon hâlâ okurdu. Bilmiyordu ki. Emma onu dinler.. Bazen her şeyi göze almayı tasarlayarak yola çıkMADAME BOVARY 111 tığı olurdu. Leon'a. Eczacı. o gün gelince de süreyi yine uzatırdı. buna hiç aldırış etmiyordu. onların sert tüylerine dokunup parmaklarını kanatmıştı. Bovary kıskançlık nedir pek bilmediği için. koyu zemin üzerine açık yaprak işlemeli yarı kadife. Ben onun evine gidip gelenlerden değilim ki!. göklerden düşüp hayatı altüst eden. başka kimse duymadığı için. tavan arasının penceresi önünde M. Charles'a isim günü. o kadar ki. uykuya dalarlardı. Leon. beraber geliyordu. onun.üç oyundan sonra ikisi de ocak başına uzanırlar ve arası çok geçmez.yine de yenerdi. hemen bir mektup yazardı. o zaman yavaş yavaş konuşmaya başlarlar ve söyledikleri. sürekli bir kitap ve şarf 110 MADAME BOVARY ki notası alışverişi başladı. herkes o örtüyü görmek istedi. Leon'un sözleri de bu zannı kuvvetlendiriyordu: Boyuna onun letafetinden. o zamanlarda bir romancının kitabı «yağlı bitkiler» merakını moda haline soktuğundan.. evlerin taraçalarında oluklar tıkalı ise. frenoloji bilimine göre yapılıp. Ateş sönüp kül olur. bu iki his arasında kararsız. ellerinde terazileri ile ip cambazları resmedilmiş tül abajurunu eli ile çevirir dururdu. mavi boyalı güzel bir kafa geldi. Onun sandığına göre aşk. Emma 'nınki kadar boş kaldığı olmazdı: Pazar günleri'sabahtan akşama kadar. Zaten onun hekime sevgi ve saygısının daha başka belirtileri de vardı. yürümek jimnastik yerine geçer diye yanına almıştı. Homais ile Leon hep bir arada. üzerine arabalara binmiş pierrot'lar. Leon da hanıma verilmek üzere alıp Kırlangıç'ta kucağında getirmiş. fakat bunu yırtar. bir yandan da lambanın. Bir akşam Lepn. her sabah pencereden birbirlerinin çiçekle uğraşmasına bakarlardı.. Bovary ile Madame Bovary. Justin'i. duvarda bir çatlak olduğunu seziverdi. hekimin karısı kâtibe ne diye böyle hediyeler veriyor. iradelerimizi birer yaprak gibi söken. «aşkını ilan» için ne yapacağını düşünüp içi içini yerdi. şimşek parıltıları ve gök gürültüleri ile kendini birdenbire gösterir. ta göğse kadar işaretli. bir gün Binet sert sert: — Bana ne?» dedi. istek ve üzüntü ile kıvranır dururdu. Öğleden sonra M. Emma'nın kocası da Emma'nın bir parçası demek değil miydi?. Ona.

Herkesin görelim diye koştuğu o yerde, hiç de görülmeye değer bir şey yoktu. Kocaman boş bir
arsa, karmakarışık kum ve çakıl yığınları, şimdiden paslanmış birkaç çark; orta yerde de küçük
küçük bir sürü penceresi olan dört köşe bir bina... İnşaat henüz tamamlanmamıştı, damın
payandaları arasından gökyüzü hâlâ gözüküyordu. Çatının putreline asılmış, başakla
(1) Böyle «benzerdi» gibi teşbih ıstılahları kullanmanın, Flubert'in üslubuna ne kadar aykırı
olduğunu biliyorum. O, hemen daima istiare ile düşünür. Fakat, onun her istiaresini yeni bir
istiare ile çevirmeye, Türkçenin selikasını bozmadan, Türkçe cümleye bir yabancılık kokusu
vermeden, imkân olmadığını sanıyorum. Herhalde benim elimden gelmiyor; bunu ancak
Flaubert gibi bir sanatkâr yapabilecektir. (N.A.).
112
MADAME BOVARY
karışık bir demet saman, üç renk (1) kurdelelerini rüzgârda şaklatıp duruyordu.
Homais'nin ağzı açılmıştı. Topluluğa bu kuruluşun gelecekteki önemini anlatıyor, taban
tahtalarının dayanıklılığını, duvarın kalınlığını hesaplıyor, M. Binet gibi kendisinin de sırf şahsi
işlerinde kullanılmak üzere yanında bir metre taşımadığına üzülüyordu.
Onun koluna girmiş olan Emma biraz omuzuna yaslanmış, uzakta, hafif bir sis içinde, göz
kamaştırıcı solgunluğunu etrafa yayan güneşin yuvarlağına bakıyordu. Birden başını çevirip
Charles'ı gördü. Kasketini kaşlarına kadar geçirmişti; kalın dudaklarının hafifçe titremesi
yüzüne bir de alıklık çöktürüyordu; sırtı bile, o sakin sırtı bile insanı sinirlendiriyordu; Emma
kocasının bütün bayağılığını redingotunun üzerine apaçık serilmiş gibi görüyordu.
O, öfkesinden bir çeşit iğrenç zevk tadarak kocasına bakarken Leon bir adım ilerlerdi. Benzini
sarartan soğuk, sanki yüzüne daha tatlı bir baygınlık vermişti; kravatı ile boynu arasında
gömleğinin bolca yakasından teni gözüküyordu; uzun saçları altından kulağının memesi
meydana çıkmıştı; Emma onun bulutlara dikilmiş mavi gözlerine baktı ve onları dağların göğü
aksettiren göllerinden daha berrak, daha güzel buldu.
Eczacı birdenbire:
— Seni hınzır seni, diye bağırıp oğlunun yanına koştu; çocuk, kunduraları beyaza boyansın
diye bir kireç yığınının içine girmişti. Babasından işittiği azar üzerine Napoleon ağlamaya
başladı; Justin de bir tutam saman almış, kunduraları temizliyordu. Ama bunun için bir bıçak
lazımdı; Charles kendisinin-kini verdi.
Emma içinden:
— Hele bak!., dedi. Köylü gibi cebinde bıçak taşıyor!.. Kırağı yağmaya başlamıştı, Yonville'e
döndüler.
O akşam Madame Bovary komşulara gitmedi; Charles'ı uğurlayıp da kendini yapayalnız
hissedince sabahki mukayese, gözünün önündeki iki şeyi karşılaştırıyor denecek kadar bir
açıklıkla yeniden başladı; hem bu sefer eşyaya, hatıranın verYani, Fransız bayrağının üç rengi.
MADAME BOVARY
113
diği boyut genişliği de katılmıştı. Emma yatağına uzanmış, ateşin parlak ışığına bakıyor ve
Leon'un bir eliyle uslu uslu bir buz parçası emen Athalie'yi tutarak, bir eliyle de ince bastonunu
yere bastırıp eğmesini görür gibi oluyordu. Onu pek cana yakın buluyor, bunu düşünmekten
kendini alamıyordu; Leon'un başka günlerdeki başka hallerini, tavırlarını, söylediği sözleri,
sesinin ahengini, hâsılı her şeyi göz önüne getiriyor, öpecekmiş gibi dudaklarını uzatarak tekrar
ediyordu:
—¦ Çok cana yakın, çok cana yakın!..
Sonra:
— Acaba bir sevdiği yok mu?., diye düşündü. Ama kimi sevecek?.. Beni!
Leon'un kendisine âşık olduğunun bütün delilleri o anda hep birden aklına geldi, yüreği oynadı.
Şöminenin alevi tavana neşeli bir ışık halinde aksetmiş, titriyordu; Emma kollarını gererek
sırtüstü yattı.
O zaman bitip tükenmeyen yakınma başladı: «Felek isteseydi... Niçin kabil olmasın?.. Engel
olan mı var?..»
Charles gece yarısı eve dönünce Emma, uykusundan uyanmış gibi bir hal takındı ve kocasının
soyunurken gürültü etmesi üzerine baş ağrısından yakındı, sonra ilgisiz bir tavırla, o akşam
neler olduğunu sordu.

Charles:
— M. Leon erkenden odasına çıktı, dedi.
Emma gülümsemekten kendini alamadı; gönlünü yeni bir büyü kaplamıştı, böylece uyuyüverdi.
Ertesi gün ortalığın karardığı saatte, tuhafiyeci M. Lheu-reux, Emma'yı ziyarete geldi. Bu
dükkâncı doğrusu işini bilir adamdı.
Gaskonya'da doğup Normandiya'da .yerleşmiş, güneylilere özgü gevezeliğine Pays de
Caux'lularin kurnazlığını da katmıştı. Yağlı, gevşek ve sakalsız suratı açık bir meyankökü suyu
ile boyanmışa benziyor, beyaz saçları da küçük kara gözlerinin parlaklığını bir kat daha
artırıyordu. Vaktiyle ne iş gördüğünü iyice bilen yoktu; bazıları ayak satıcılığı, bazıları da
Routot'da sarraflık ettiğini söylerdi. Muhakkak olan bir şey varsa, o da Lheureux'nun çok karışık
hesapları zihninden yapabildiğiydi; bu hususta Binet'nîn bile gözünü korkutmuştu. Fazlasıyle
nezaMB 8
114
MADAME BOVARY
ket gösterip daima birini selamlar, yahut davet eder gibi yarı eğilmiş bir vaziyet alırdı.
Krepli şapkasını kapıya astıktan sonra, elindeki yeşil mukavva kutuyu masanın üzerine koydu
ve bin bir türlü saygı sözleriyle Madame Bovary'ye, o güne kadar güvenini kazanmamış
olmasından dert yandı. Onunki gibi küçük bir dükkân, zarif bir hanımın dikkatini nasıl
celbedebilir ki?.. «Zarif bir hanım» derken sesine daha bir kuvvet veriyordu. Ama gerek dikiş
malzemesi ve çamaşır, gerek şapka ve tuhafiye hususunda ne istediği olursa getirtebilirdi; her
ay aralıksız dört kere şehre giderdi. En büyük ticarethanelerle ilişkisi vardı. Onu bir kere Üç
Kardeşler, Altın Sakal, Büyük Vahşi ticarethanelerine soruverin; bütün o efendiler Lheureux'yu
pek iyi tanırlar!.. Bugün, pek ender düşen bir fırsatla eline geçmiş birkaç parça şeyi göstermek
için hanımı rahatsız etmişti. Kutudan yarım düzine kadar işlemeli yaka çıkardı.
Madame Bövary yakalara baktı, sonra:
— Şimdilik bir şey lazım değil, dedi. Bunun üzerine M. Lheureux kutudan büyük bir özenle üç
Cezair hamaylısı, birkaç paket İngiliz iğnesi, bir çift hasır terlik ve kürek mahkûmları tarafından
Hindistancevizinden oyulmuş dört kafesli rafadan yumurta fincanı çıkardı. Sonra iki elini
masaya dayadı, boynunu uzattı, belini kırdı, ağzını açtı, Emma'nın o eşyaları kararsız kararsız
gözden geçirmesine bakıyordu. Ara sıra, boydan boya açılmış hamaylıların tozunu almak ister
gibi, tırnağı ile vuruyordu, bu darbe ile ipekliler titreyip sarı pulları, akşam şafağının mavimtırak
ışığı içinde pırıl pırıl yanıyordu.
— Bunlar kaça?..
— Sudan ucuz, dedi, sudan ucuz; ama acelesi yok; ne zaman isterseniz o zaman verirsiniz; biz
Yahudi değiliz ya!..
Emma bir zaman düşündü ve M. Lheureux'ye yine bir eksiği olmadığını söyledi; bunun üzerine
tuhafiyeci:
— Başka bir sefer anlaşırız, dedi; ben hanımlarla daima anlaşırım, bir benimki ile anlaşamam,
o kadar!..
Emma gülümsedi.
Lheureux o latifeden sonra babacan bir tavırla:
— Para için bir düşünceniz olmasın, dedi... Lazımsa ben size bulurum.
Emma hayretle baktı. Lheureux hemen sesini alçaltrp:
MADAME BOVARY
115
— Hem bulmak için öyle uzun uzun aramaya da lüzum yok, dedi; ben söz verdim mi
güvenebilirsiniz!..
Sözü değiştirdi ve M. Bovary'nin o günlerde bakmakta olduğu Cafe Français sahibi Tellier
Babanın nasıl olduğunu sormaya başladı:
— Tellier Babanın da nesi var Allah aşkına?.. Öyle bir öksürüyor ki bütün evi sarsıyor; bilmem
ama iyi görmüyorum, yakında ona fanila gömlek değil, çam tahtasından bir palto giydirmek
gerekecek!.. Gençliğinde vur patlasın, çal oynasın eğlendi!.. Vallahi, hanımefendi, bu adamlar
düzen, tertip nedir, bilmezler!.. İçini ispirto ile yakıp kömür etti!.. Ama insan bir tanıdığın
ölmek üzere olduğunu görünce, ne de olsa tasa ediyor.

Bir taraftan eşyayı toplayıp kutuya yerleştirirken bir taraftan da hekimin müşterileri hakkında
nutka girişmişti. Pencerelere bakıp somurtarak:
— Bütün bu hastalıklar hep havalardan, değil mi?., dedi. Doğrusu ben de kendimi pek iyi
hissetmiyorum; sırtımda bir ağrı var, bugünlerde gelip beyefendiye bir göstermek istiyorum.
Müsaadenizle, Madame Bovary; bir emriniz olursa minnettar edersiniz.
Kapıyı yavaşça kapattı.
Emma yemeğini tepsiyle odasına getirtip ocak başına oturdu; karnını doyurması hayli uzun
sürdü; her şeyi beğendi. Hamaylılar hatırına geldikçe:
— Doğrusu almadığıma çok iyi ettim!., diyordu.
Merdivenlerden bir ayak sesi işitti; Leon geliyordu. Hemen kalktı; kenarı bastırılmak üzere
konsolun üzerine konulmuş toz bezleri vardı; en üsttekini alıp oturdu; L6on göründüğü vakit
Emma çok meşgul gözüküyordu.
Konuşmaları hiç de hararetli olmadı, Madame Bovary ikide bir susuveriyor, Leon da ne
diyeceğini pek bilemiyordu. L6on, şöminenin yanında alçak bir iskemleye oturmuş, parmaklan
arasında fildişi kutuyu çeviriyor, Emma da ya dikiyor, veyahut bezin kenarını kırıp tırnağı ile
bastırıyordu. Bir şey söylemiyordu; Leon da onun, konuşmasına olduğu gibi sükûtuna davurgun susuyordu.
Kadın içinden: «Zavallı çocuk!» diyor, delikanlı da: «Acaba neyimi beğenmiyor?..» diye'
düşünüyordu.
116
MADAME BOVARY
¦
Nihayet Leon, o günlerde noterliğin bir işi için Rouen'a gideceğini söyledi.
— Sizin nota aboneniz bitti; onu da yenileyeyim mi?..
— Hayır.
— Neden?..
— Çünkü...
Dudaklarını ısırdı ve iğnenin ucundaki gri tireyi yavaş yavaş çekti. Bu dikiş işi Leon'u
sinirlendiriyordu. Emma'nın parmak uçları zedelenir gibi oluyordu; delikanlının aklına zarif bir
kompliman geldi, ama cesaret edip söyleyemedi:
— Neden?., dedi, bırakıyor musunuz?.. Emma birden anlâmayıp sordu:
— Neyi?.. Ha, müziği, değil mi?.. Ne yapalım, Öyle olacak. Ev işleri ile uğraşmak, kocama
bakmak lazım; daha birçok şeyler var... Bunların hepsi müzikten önce düşünülecek vazifeler!
Saate baktı. Charles geç kalmıştı. Emma onu merak eder gibi gözüküp iki üç defa tekrar etti:
— Çok, çok iyi adamdır.
Kâtibin M. Bovary'ye saygısı vardı. Fakat ona böyle bir sevgi gösterilmesi, hoşa gitmeyen bir
hayret uyandırdı üzerinde; ama yine de onu övmekte devam etti:
— Zaten, dedi, herkes kendisini övüyor, özellikle eczacı... Emma tekrar etti:
— Doğrusu çok temiz kalpli insandır. Kâtip de karşılık verdi:
— Elbette.
Sonra Madame Homais'den konuşmaya başladı. Çoğu zaman onun sözü açılınca kılığı ile alay
ederlerdi. Emma, Leon'un sözünü keserek:
— Ne çıkar?., dedi. Ailesine düşkün bir kadın tuvalet düşünmez ki!
Yine sustu.
Ertesi günler de hep böyle geçti. Emma'nın sözleri, hali, tavrı, her şeyi değişti. Ev işlerine daha
büyük bir ilgi göstermeye, kiliseye muntazaman gitmeye ve hizmetçisine daha sert
davranmaya başladı.
Berthe'i sütnineden aldı. Eve misafir gelince Felicite çocuğu getirir, Madame Bovary de onu
soyup vücudunu gösterirdi.
MADAME BOVARY
117
Çocuklara bayıldığını iddia ediyordu; çocuk onun tesellisi, gönlünün eğlencesi, delice ihtirasıydı.
Onu severken heyecana gelip, Notre-Dame de Paris'deki Sachette'i hatırlatacak ateşli sözler
söylerdi!.. Ama Yonville'de Hugo'nun romanını okumuş yoktu ki Sachette'i hatırlasın.
Charles eve dönünce terliklerini ısınsın diye ocak ba'şına konmuş bulurdu. Artık yeleklerinin
astarı, gömleklerinin düğmesi eksik olmuyor, pamuklu gecelik takkeleri bile dolaba kat kat istif

«Bourgeois» kadınları onun ev idaresine. derdi. Onun cazibesinden yalnız Leon değil. hastalar nezaketine. Emma'mn evinden üzgün çıktığı günler. hayalin verdiği zevki bozuyordu. kadının da. çektiği işkenceyi Charles'ın fark i MADAME BOVARY 119 bile etmemesiydi. Emma onun işlerini merak eder. Bazen düşünüyor. Sofraya getirilen yemekte bir kusur gördü veya bir kapıyı yarı açık buldu mu sinirleni-verir. O düz kırmalı fistanın altında huzurunu kaybetmiş bir kalp gizliydi. kiliselerde çiçeklerin mermer soğukluğuna karışan kokusu ile titrediği gibi. düz burnu. onu kaybetmekten meydana gelecek acının yanında hiç kalır. öfke ve kin kemiriyordu. Emma'yı tutan hiç şüphesiz ki ya tembelliği. Emma'nın o kadar namuslu ve öyle elde edilmez bir kadın olduğuna inandı ki kalbinden en küçük ümidi bile uzaklaştırdı. Vücudu saran istekler. Gayetle mahzun ve gayetle sakin. Leon'un farketmesini ister. azaltmak için o kadar şiddetle kalbinin derinliklerine atıyordu. Emma zayıfladı. halini yüzünden okumaya çalışırdı. Leon'un ayak seslerini duyunca yüreği çarpar. onunla bir çatı altında yattığı için mutlu sayıyordu. onu bir an daha sokakta görmek için arkası sıra yerinden kal-kıverdiğini bilmezdi. biraz da utancıydı. sonra karşısına çıkınca heyecanı geçip en sonunda hüzne dönen bir büyük hayretten başka bir şey duymazdı. hülyalarının pek yüksek. o pek afif dudakları. sevda çekmenin verdiği hüzün kaynaşıp tek bir gönül acısı oluverdi. çocuğun yerde kilim üzerinde yuvarlandığını. her şeyi buna fırsat biliyordu.. Emma onun kalbinde daima yükseliyor ve sanki tanrılaşacak. Emma' nm düşünceleri de hep o evin içinde dolaşıyordu. ama: «Ben iffetli bir kadınım» diyebilmenin* ayna karşısında boynu bükük tavırlar takınmanın verdiği gurur ve zevkle biraz teselli buluyordu. Emma Leon'a âşıktı. hiç sesini çıkarmadan boyun eğdiği emirlerini anlamamakla beraber onun her dediğine razı oluyordu. bu düşünmeyle gösterdiği güven de âdeta nankörlüktü.ediliyordu. hem de son derece çekingen. Leon'u kendinden pek uzaklaştırmış olduğunu. eskisi gibi onun bahçede gezmek teklifine yüzünü ekşittiği olmuyordu. hem son derece halim. öyle ki. uçup o kalpten ayrılıverecek gibi oluyordu. onun yanında da sanki donduran bir büyüye kapılıyordu. alamadığı kadifeyi. başkaları da kurtulamıyordu. içinden: — Ne delilik. beyaz kanatlarını oluklara sokup ıslatmak için nasıl o eve gidiyorlarsa. yalnızlığı araması da onu düşünüp haz duymak içindi. benzi soldu. hayata ancak belli belirsiz dokunarak geçer gibi. gönlün ıstırabını anlatmıyordu. gözleri saadetle nemli ateş başına kurulduğunu. hayatla ilişiği olmayan ve ender oldukları için çiçek gibi bakıp yetiştirdiğimiz saf hislerden biridir. evinin çok dar olduğunu düşünüp inlerdi. Böylece bir fedakârlık etmiş olduğuna kaniydi. iki ayağı ızgaralara dayalı. Onu gözünde. Emma'nın. Eczacının karısını. Siyah saçları. Emma'nın nazarında Charles'ın. Leon. O adam için mi böyle uslu . karısını mesut ettiğini sanması budalaca bir hareket. para hırsı. yanağı hazmın verdiği hararetle kızarmış. ya korkusu. insan. Onun kendisini görmek. bir kaza merkezine de gitse yaraşır. eremediği saadeti. iri gözleri. Bu. Ona erişmek için ne yapsam ki? Böylece Leon. Altın Aslan otelinin güvercinleri pembe ayaklarını. o ince belli kadının da koltuğun arkalığı üzerinden eğilip kocasını alnından öptüğünü görünce. Eczacı bile: 118 MADAME BOVARY — Cidden yüksek bir kadın. Emma bu düşünceden silkinmeye bakacağı yerde ona sımsıkı sarılıyor. Leon yemekten sonra Charles'ın. alnında ulvi bir kaderin yazısını taşıyor-muşcasına bir hal yok muydu?. Gidip onun odasını görmeye bir bahane bulmak için bütün bir hikaye uydururdu. Onu çileden çıkaran şey. fakirler de insaniyetine hayran oluyordu. ıstırabı özlüyor. Fakat bu feragati ile Emma'yı görülmedik bir mertebeye yükseltmiş oluyordu. kendisine bir faydası dokunmayacak olan bütün. artık vaktin geçip hiçbir ümit kalmadığını sanıyordu. bunu kolaylaştıracak rastlantılar. Fakat Emma aşkını ne kadar kuvvetle hissederse onu belli etmemek. diyordu. yüzü uzadı. bir kuşunkini andıran yürüyüşü ve şimdi daimi olan sessizliği ile o kadında.cismani güzelliklerden ayırdı. Fakat onun içini hırs. ona kavuşmanın vereceği zevk. iki eli göbeğinde. felaketler hayal ederdi.

Uzakta inekler yürüyordu. Ama bu iki yüzlülükten kendi de tiksiniyordu. Siz de tıpkı onun 120 MADAME BOVARY onun gibisiniz. Bu bir durup yine" başlayan sesi duyunca. bütün hayatı silip unutturacak herhangi bir ibadete hazırdı. Ah! Emma yine. Kocaya vardıktan sonra geçmiş diyorlar. kapının önünde asılmış bir kefen sanırlardı. derdi. öyle içliydi ki. ağaçlar da sanki birer kadın olmuş. çayırda akıp otların 'üzerinde girintili çıkıntılı. sanki dallarına takılıvermiş bir bürümcükten daha soluk. buhurun dalga dalga yükselip dönen mavimtırak dumanı içinde Meryem-Ana'nın tatlı yüzünü görürdü. intikam almaya daha ziyade hak kazanmak için: «Ah! Bana bir el kaldırsa!» dediği olurdu. VI Bir akşam açık pencerenin kenarına oturmuş. ağlarmış. derdi. kilisenin yolunu tuttu. kız oraya yüzükoyun yatar. bir daha denemek arzuları duyardı ama. ne de papazın duası. artık beni sevmiyor ki! Benim halim neye varacak? Ben kimden bir yardım. sessiz hıçkırır.. ruhunda hemen ne olduğu bilinmez. çuha çiçekleri açmaya başlamıştı. hep sinirden geliyor. çünkü boşa giden bu zahmet de öbür üzüntü sebeplerine katılarak ayrılığın genişlemesine hizmet ediyordu.. Felicite: — Peki. gümrük memuru kola çıkınca onu taşların üzerinde bülurmuş. kocasından gördüğü muhabbet günahkârca arzulara sevkediyordu. ortasında da dua rahlesine eğilmiş rahibelerin sert. Evinde hayatın bayağılığı onu lüks fantezilere. ne hekimlerin ilacı kâr etti. Mihrabın üzerinde çiçek dolu saksılardan. Pollet'de balıkçılık eden Gue'rin Babanın bir kızı vardı. Kameriyenin çubukları arasından ve ondan öte bütün civara bakınca. göz yaşları dökerdi. Derdini sorarsanız. takatsiz' hissediyordu. Onun bu buhran anlarında içeri giren hizmetçi: — Beyefendiye niçin söylemiyorsunuz? diye sorardı. Akşam buharı kavakların arasından geçiyor. küçük küçük sütunlu kuddas sandukasından daha yüksek uzun şamdanlar gözünün önüne geldi. ırmağın. Nisan ayj yeni girmiş. Leon'la beraber ta uzaklarda bir yere kaçıp da talihi. kendi ağzı ile mutlu olduğunu iddiaya. yığılıvermiş gibi oturur. İçine bir gariplik çöktü. ben bu derde kocaya vardıktan sonra tutuldum. herkesi buna kandırmaya mecbur olmak!-. onların arasına karışıp kaybolabilseydi.. yağ eğlencelerine hazırlık için kendilerine çekidüzen veriyordu. sanki kafasının içini sis kaplamış gibi bir şeymiş. bir teselli umayım? Kim benim derdime derman olur? Âdeta soluğu kesilir. içinde isyan duyguları uyandırıyordu. Charles'dan nefrete. Bazı günler. bah-tiyarmış gibi gözükmeye. Emma:' — Bir şey değil. onları düşünmek. orada tanıdım. derdi. ama ayak sesleri de böğürmeleri de işitilmiyordu. daha şeffaf lacivert bir gölgeye bü-rüyordu. Sıra sıra dizilmiş beyaz duvaklı kızlar. sakın beye söyleyeyim deme. sonra üzülür. havalarda huzur içindeki iniltisine devam ediyordu. böylece... çan da hâlâ durmamış. evin eşiğinde dikilip durduğunu görenler. türlü sıkıntılarının neticesi olan kinini hep kocasının üzerine yükledi. Bu kini azaltmak için harcadığı her emek bilakis bunu çoğaltmaktan başka bir şeye yaramıyordu. adına La Gue"rine derdik. bir başına deniz kenarına giderdi. yine de güler yüz göstermeye. perişan. .. Kendi içîn duyduğu şefkat. kara başlıkları. Öyle içli..oturuyordu? Halbuki her saadete engel olan o değil miydi? Her sefalet onun yüzünden çıkmıyor muydu? Emma'yı her yanından kıskıvrak bağlayan karmakarışık kayışın sivri toka dili o değil miydi? İşte böylece Emma. birdenbire Angelus çalındığını duydu. başı boş hatlar çizdiği görülüyordu. her birini. Emma: — Ama. ben buraya gelmeden önce Dieppe'deydim. karanlıklarla kaplı bir uçurum açılıverirdi. Zangoç Lesti-boudois'nın şimşirleri budamasını seyrederek dalmıştı. Ruhunu eğebileceği. ılık bir rüzgâr tarhları okşayarak geçiyor. kasırgaya kapılmış bir kuş-tüyü gibi kimsesiz. Derdi pek fazlalaştı mı. derdi. taze kadın çocukluk ve okul zillerinin hatırasına kapıldı. Aklına gelen yürek parçalayıcı ihtimallere bazen kendi de şaşıyordu. hanımcığım. Pazar günleri ayin esnasında başını kaldırınca. Kendi kendine: — Zaten. kendi de pek MADAME BOVARY 121 farkına varmadan. kendini.

hepimiz dünyaya ıstırap çekmeye geldik. anasının babasının hali MADAME BOVARY 123 . dedi. derisindeki sarı deri benekler de. Emma: — Size sormak istiyordum. — Hiç iyi değilim. mezarlığın taşları üzerinde bilye oynuyorlardı. Emma: . köyün çocuklarına. ona: — Papaz nerede? diye sordu.-ne zaman işine gelirse o zaman çalardı. dedi. duvarın kırmızı kiremitli çıkıntısı altındaki san yuvalarına giriyorlardı. dedi.. Mezarlıkta yalnız orada yeşillik vardı. ıstırap içindeyim. zangoç. soluyordu. Zaten vaktinden önce çalmanın. Çocuklardan biri. Ayağı bir din dersi kitabına çarpmıştı...Köyün meydanında. din dersinin saatini haber vermek gibi bir faydası da vardı. Angelus'ü1. eğilip kaldırdı ve: — Günah nedir bilmezler ki! dedi. Papaz ağzının içinden: —Bu yumurcaklar işte hep böyle! diye söylendi. Emma: — Bana lazım olan. Bovary ne diyor? Emma. Adamcağız şaşkın şaşkın sordu: — Size bir ilaç yazmıyor mu?. Papaz: — Ben de öyle! dedi. Sacriştie'nin ağır anahtarını hâlâ iki parmağı arasında sallıyordu. Birkaçı da duvara çıkıp ata biner gibi oturmuş. katmer katmer kırmızı gerdanın yayıldığı beyaz yakadan uzaklaştıkça daha sıklaşıyordu. aşağı tarafların köşelerini büsbütün karartıyordu. ilk sıcaklar bastı mı insana bir gevşekliktir çöküyor. Ayaklarına kalçınlar giymiş çocuklar orada. dirsekleri parlak. Ne yapalım. Riboudet. Kilisenin ta dibinde bir lamba. Papaz öfkeli bir sesle bağırdı: — Hele bir geleyim de.. günün hiçbir saatini kaybetmemek için. Geniş göğsünde küçük düğmeler boyunca giden yağ ve tütün lekeleri. 122 MADAME BOVARY Fakat Madame Bovary'yi görür görmez: — Affedersiniz. kanatları ile havayı bıçak gibi kesiyor ve hemen. başladığı işi bırakıp bir ikincisine seğirtmeyi. yani tavana asılmış bir şişe içinde ufacık fitilli bir kandil yanıyordu. Kırlangıçlar hafif hafif bağrışarak geçiyor. küçümseyen bir hareketle: — O ne diyecek ki! dedi. Bunun ışığı. çok geniş bir delik içinde duran turnikeyi sarsıp oynuyordu. dünya ilaçlan değil ki! Fakat papaz ikide bir kiliseye. kırçıl sakalın sert kılları arasına karışıp kayboluyordu. Madame Bovary. sonra yine birincisine dönmeyi tercih ederdi. Ta kulenin tepesinden sarkıp bir ucu yerde sürünen kalın halatın titreşimi hafifledikçe uğultu da kesiliyordu. Akşam yemeğini yeni yemiş. Ama Saint-Paul'ün buyurduğu gibi. Çocukların birkaçı gelmiş. Kilisenin ön tarafını kaplayan uzun bir güneş ışını. yağın üzerinde titreyen beyazımtırak bir lekeye benziyordu. Çok geçmedi.. Çocuk: — Şimdi gelir. — Nasılsınız. bacaklarını sallıyor. Din dersi kitabını cebine sokup durdu. Seni haylaz seni! Sonra Emma'ya dönüp anlattı: — Bizim dülger Boudet'nin oğlu. bak kulakların ne oluyor. üst tarafı hep taş dolu ve kilisenin süpürgesi bulunmasına rağmen daima ince bir tozla kaplıydı. uzaktan. kiliseden dönen Lestiboudois'ya rast-geldi. eteği didiklenmiş yün cüppeye soluk bir renk veriyordu. son kabirlerle duvar arasında yetişmiş iri ısırganları çarıkları ile biçiyorlardı. Sizin rahatsızlığınıza M. bağrışmaları da çanın uğultusu arasından duyuluyordu. iyisiniz inşallah? diye sordu. . birden tanıyamamıştım da. sanki sırf kendileri için döşenilmiş bir parke üzerinde gibi koşuyor. diz çökmüş çocuklarının birbirine omuz vurup iskambilden askerler gibi devrilmelerine bakıyordu. papazın evinin kapısının gıcırdadığı duyuldu ve rahip Bournisien gözüktü. Batan güneşin ışığı tam yüzüne vurmuş.. diye söze başladı. öyle ki. dedi.. çocuklar çil yavrusu gibi kaçıp kiliseye girdiler.

Bir dakika müsaade buyurun! Hey Longuamarre. Neydi? Pek hatırlamıyorum. — O bahsi hiç açmayın. siz her derde dermansınız. inekleri hep birer birer.. Karşı karşıya durmuşlar. dua kitabını karıştırıyordu.. sahibi işin içinde büyü var diyor. sanki onlar birer ağaçmış da kilisenin taşlarına dikmek istiyormuş gibi hızla yere kakıyor. bahsediyordunuz. Papaz devam etti: — Hiç şüphesiz daima meşgul. dedi.. Hoş değil mi? Mon Riboudet. Etrafta gezdirdiği gözleri yavaş yavaş eğilip o cüppeli ihtiyara dikildi. Emma'da rüyasından uyanmış bir insan hali vardı. Yakında «Premiere Communion»lar başlayacak.. Bana öyle geliyor ki. Madame Bovary. Madame Bo vary. dedi. bazıları da. Çocuklar o sırada ilahicilere mahsus rahlenin etrafına toplanmış... — Demin elinizle alnınızı oğuşturdunuz da gözleriniz karardı sandım. Türkçeye çevrilmesi imkânsız bir cinaslı söz.. Hemen eve gidip bir fincan çay için. . Geçen gün bunu piskopos efendimize de anlattım. ama ekmek bulamadıkları gün oluyor. 124 MADAME BOVARY demli aile kadınları var! Evliya gibi. — Elbette.. papaz efendi. bir ineğin karnı şişmiş. mesela şehirdeki işçiler. — Kışın ateş bulamıyor diyeceksiniz. günah çıkarma odasına kadar sokuldukları oluyordu. o vücutların hekimi.. Bovary nasıl?. Çocuklara derslerini verip hepsini evlerine göndermek lazım. — Onları demek istemedim. siz daha rahat durmayacak mısınız? Bir sıçrayışta kiliseye daldı.vakti yerinde. Madame Bovary! Daha bu sabah beni ta Bas-Diauville'e götürdüler. iki diz üstü oturtuyordu. Gülmek lütfunda bulundular. değil mî? Onunla ben. Emma. tepe. Emma: — Hay Allahım! Hay Allahım! diye içini çekiyordu.. bir köşesini dişleri arasına sıkıştırdı ve: — Doğrusu. melek gibi kadınlar. kadının biraz evvelki sözlerini hatırlayıp: — Bana bir şeyden.. işte onun gibi. Nihayet papaz: — Kusura bakmayın. güldüler. Yakalarından tutup havaya kaldırıyor. bir sıkıntı mı geldi? Hiç şüphesiz hazım zamanınız olacak.. Bu gidişle korkarım ki çocukları iyice hazırlayamayaca-ğız! Bunun için Ascension yortusundan sonra her çarşamba dersi bir saat uzatacağım. — Affedersiniz arria onların içinde de ne namuslu. ayaklarının ucuna basarak. ne yaparsa ses çıkarmıyorlar. Baudet. Fakat papaz birdenbire yetişip şamarlan savurmaya başladı. ben ruhların hekimiyim. değil mi? dedi. Sonra. Papaz merak etmiş gibi ilerleyerek: — Neniz var? dedi. Emma: — Hiç. papaza yalvaran gözlerle baktı: — Evet. muhakkak ki bu kasabanın en çok işi olan iki adamıyız.M.. çiftçilerin hali acınacak şey! Emma: — Acınacak daha neler var! dedi.. Bilmem nedendir. birbirlerine bir şey söylemeden bakıyorlardı. bir insana başlıca lazım olan şeyler. Emma duymamış gibiydi. Emma'nın yanına dönünce alaca enfiye mendilini boylu boyunca açtı. çünkü vazife her şeyden öncedir. Zavallı yavrucaklar! Onları Tanrı . Kaba bir gülümseme ile ilave etti: — Ama.. Mont-Riboudet! (1). — Ama.. ne er(1) Mon-Benîm. (Emma söz söylerken ağzının iki köşesi büzülüyordu) öyleleri de var ki ekmek buluyor da. sırtı pek olunca. hani Maromme yolundaki tepe yok mu.. Mont-Dağ. dedi. sıralara tırmanıyor.. Hiçbir şeyden bahsedecek değildim! diye tekrar etti. çok akıllı şey! Ben bazen şaka olsun diye ona: «Riboudet derim. Hatta mon Riboudet derim. içinde ham şeker eritilmiş soğuk su da çok iyidir. — Niçin?. değil mi? — Ondan ne çıkar? — Nasıl ne çıkar? İnsanın karnı tok. Ama istese çabuk öğrenecek.

» deyip talyon yakısı almaya gitti. yara önemli değil. onun göğüslüğündan aşağı bir kürek dolusu kor döküvermişti. ayağında yün örgüsü patikleri. etrafını gölge karanlık bir okyanus gibi çevirmişti. MADAME BOVARY 125 Emma onun. Mesela evlerinde bıçaklar katiyen bilenmez..yoluna ne kadar erken sokarsak o kadar iyi olur. saat hâlâ işliyordu. acele ile zilin ipini kopardı. yeri hâlâ duruyordu. hizmetçiyi var kuvvetiyle çağırdı. Bunun üzerine. — Hıristiyan vaftiz olduktan sonra. yanağına yapıştırılan yakı. hizmetçilerin dikkatsizliğinden konuşmaya başladılar. kocacığım. derisini yana doğru germişti.. vaftiz olduktan. içinde kalan merak da. Berthe'in hıçkırması artık kesilmişti. Emma durgun bir tavırla: 126 MADAME BOVARY — Bak. Kız biraz sonra yine gelip dizlerine daha ziyade sokuldu. çocuğunu bir başına beklemek istediğini söyledi. kan aktı. Charles işten dönüyordu. «Yüreğini pek tutmasını» öğütlemişti. dedi. fazla merhamet göstermiş olduğuna kanaat getridi. evinin yolunu tuttu. Yarı aralık kirpikleri altından bir çift fersiz. kendi içinde bu kadar çöküntüler varken. bu kız ne kadar da çirkin! Yakıdan kalanı. Madame. kendini hasta edeceksin! Eczacının evinde hayli kalmıştı. Emma.. çocukların ince sesi hâlâ kulağına geliyor. dudağından aşağı. döşeme tahtalarına hiçbir zaman cila vurulmazdı. yemekten sonra eczaneye geri vermeye giden Charles. çukur gözbebeği gö. Sonra. rünen gözkapaklarının yanında iri iri yaşlar durup kurumuştu. başı biraz omuzu üzerine eğilmiş. çocuk oynarken yere düşüp yüzünü kanattı. çocukların uğrayabilecekleri tehlikelerden. eşyada görünen bu durgunluğa âdeta şaşar gibi bakıyordu. Charles: «Merak edilecek bir şey yok. . Yemek vakti olmuştu. Onu alnından öperek: — Dedim ya! Kaygılanacak bir şey yok. bir mil üzerine konup vaziyeti değiştirilen bir heykel halinde. saat on birde eve dönünce karısını beşiğin başında buldu. — Evet Hıristiyanım. Madame Bovary sofraya inmedi. Onun uyumasını seyrederken... dedi. vaftiz olduktan sonra. beye de benden çok çok selam edersiniz. ağır ağır yürüyerek iki sıra beyaz rahleler arasında kaybolmasına baktı. yanağını kesti. Madame Homais'nin kendi başına gelmişti de iyi bilirdi: Küçüklüğünde aşçı kadın. kalıp gibi topukları üzerinde döndü. Ocak sönmüş.. tam dövünmeye başlayacağı sırada içeri kocası girdi. Camlardan süzülen beyazımtırak ışık dalga dalga dökülüyordu. karıcığım. Öyle pek telaş etmemesine rağmen Homais ona metanet vermeye çalışmış.. Kiliseye girdi ve eşikten ayağını atar atmaz hemen bir kere diz çöktü.. onun arkasından devam ediyordu: — Siz Hıristiyan mısınız?. Emma onu dirseğiyle iterek: — Eh! sana rahat bırak diyorum! dedi. toprakları bol olsun. Şimdi nefesi. Emma merdivenin basamaklarını tırabzana tutunarak çıktı. — Hıristiyan kime derler?. dirseklerini dayadı.. Yerli yerinde duran eşyayı sanki her zamankinden fazla bir hareketsizlik kavramış. önlüğün ipek kumaşına doğru iplik gibi salya akıtıyordu. onun önlü-ğündeki kurdelelerin ucunu yakalamak istiyordu. pamuk battaniyeyi belli belirsiz kımıldatıyordu. bize öyle buyurmuş. Bunun üzerine. sendeliye sendeliye annesinin yanına gelmek. Fakat küçük Berthe. Kadın büsbütün sinirlendi: — Rahat bırak! diye tekrar etti. Kadın onu eliyle savarak: — Rahat bırak! dedi. süve . Madame Bovary onu kaldırmak için hemen koştu. Emma içinden: — Tuhaf şey! dedi. bu kadar küçük bir şey için telaş etmekle budalalık ettiğine. Çocuk onun bakışından korkup bağırmaya başladı.. Güle güle. iri mavi gözünü annesine dikti. Berthe konsolun önüne doğru yuvarlanıp başını bakır topuza çarptı. Mübarek Oğlunu elçi edip. odasına varınca da kendini bir koltuğa attı. Pencerelere demir parmaklık. zaten Tanrı da. Fakat papazın kalın sesi. yavaş yavaş yokoldu. hiç üzülme. annesiyle babası türlü türlü tedbirler almışlardı. yarı açık elleri yanlarına sarkmış.. pencere ile dikiş masasının arasında dur-'muş.

beş yaşına kadar. Madame Lefrançois. aklına türlü türlü şeyler geliyordu. Leon ne diye ikide bir Rouen'a giderdi? Homais «bu işin içinde bir delikanlılık. ama arkalarından bir bakan olmayınca yerlerinden bile kımıl-danamazlardı. şiddetli bir arzu halini aldı. bazı evleri görmek onu sabredilmeyecek derecede sinirlendiriyordu. madeni levha üzerine iyi bir resmin kaça çıkacağını öğrenmesini rica etti. Orada bir sanatkâr hayatı sürecek. başlarına içi pamuklu. biraz nezle olsalar. boylu boyunca bir resmini hediye etmek niyetindeymiş. babacan bir adam diye baktığı eczacıya da tahammül edemiyordu. gitar dersi alacaktı! Bir robdö-şambrı. Böyle zamanlarda tahsildar ona: — Hiç eğlenceniz yok da ondan. arkaya doğru yığılan bir beresi. onun. çok geçmedi. hiçbir şeyden umudu kalmayınca hayatın her gün değişmeyen tekrarı altında ezilir gibi olur. duygularını okşayacak bir sürpriz yapmak. Yonvillelilerden o kadar sıkılıyordu ki. dört yaşına. Bu. O. neler yapacağını önceden kararlaştırdı. gitarını da en üste. — Ne gibi eğlencem olsun? — Ben sizin yerinizde olsam bir torna alırdım! Noter kâtibi: — «İyi ama ben torna kullanmasını bilmem ki. Leon. ama kendi aklı pek yatmıştı. Odadan çıkarken noter kâtibinin kulağına yavaşça: — Size bir söyleyeceğim var. hiçbir sonuca etmeksizin sevmekten bezmişti. insaf. karısına. hiçbir şeye karşı ilgisi. Homais'nin çocukları. LĞon. kocası. mavi kadifeden bir çift terliği olacaktı! Şöminenin üzerine çaprazvari bir çift meç asıp ortalarına bir kuru kafa yerleştirecek. böyle bir basıncın. Hayalinde apartmanına koyacağı'eşyayı da seçti. Fakat bir kere. Madame Homais'nin bir buluşuydu. gözlerinin önünde canlanmaya başladı. Charles birkaç defa sözü kesmeye çalışmıştı. İşin zor tarafı annesini razı etmekti. ayrıntılı .pervazlarına kalın çubuk takılırdı. Belki işin aslını öğrenirim diye bir kere de vergi tahsildarına sordu. Bunun üzerine Binet çenesini kaşır. hem de karşısındakini küçümsediğini gösteren bir kurumla: — O da doğru ya! derdi. Leon'nun çapkınlıkta gözü yoktu. merhamet edilmez. niçin derhal gitmesin? Bir mani olan mı vardı? Hemen içinden hazırlıklara başladı. Rouen'a gittiği zaman. dedi. zihin organlarına zarar vermesinden korkup içinden üzülür. Yonville' den. mesleğinde ilerlemek için bir başka noterlikte de çalışmayı tavsiye ediyordu. «Bunun kaça mal olacağını» bilmek istiyordu. Leon hemen her hafta şehre gittiği için bu işe de bakıvermesi büyük bir zahmet olmazdı. her zamankinden daha üzgündü. bazı kimseleri. asacaktı. kalın takkeler giydirilirdi. bir kadın dalaveresi» bulunduğundan şüphe ediyordu. çünkü ikide bir Leon'un iskemlesine devrilip kollarım da iki yanına sarkıtarak karmakarışık sözlerle hayattan şikayet ettiği oluyordu. Maskeli balolarının mızıkası. M. Ama bir gün yeni bir işe girip başka bir hayata karışması ihtimali. içinden: «Acaba bir şeyin mi farkına vardı?» diyordu. kendilerine karışan yok gibi görünürlerdi. Nihayet Charles kapıyı kendi eliyle kapattı ve Leon'dan. derdi. Yüreği çarpıyor. Önceleri ürpererek aklına getirdiği bu ihtimal. Leon da kendinde işte öyle bir hal hissetmeye başlıyordu. gönlüne hoş geldiği kadar içine de korku veriyordu. nihayet annesine uzun.. hem duyduğu kıvancı. Bunları düşündükçe şimdiden hayran oluyordu. hani 128 MADAME BOVARY insan. grisette'lerinin şakrak sesiyle o ta uzaklardaki Paris.. ama yanılıyordu. Yanında çalıştığı noter bile ona. Mademki hukuk tahsilini orada bitirecekti. ama bir türlü muvaffak olamamıştı. Binet suratını asıp: — Ben ne bileyim? Polis hafiyesi değilim ya! diye cevap verdi. Leon merdivende onun önüne düştü. Paris'i daha ileriye bırakıp Rouen'da bir ikinci kâtiplik aradı. ince bir sevgi eseri göstermek. babalan onlara türlü ilaçlar içirir. hatta bazen dayanamayıp: I MADAME BOVARY 127 — Senin elinde bu çocukların. derdi. bulamadı. __ Ama arkadaşının hali ona da bir tuhaf geliyordu. tabağına konulan yemeğin çoğunu bıraktığını görüp merak ediyordu. Amerika vahşilerinden farkı kalmayacak! derdi.

Leon'un bütün varlığının özü. duruverdi. Leon kendisine elbiseler diktirmek. delikanlı elini uzattı. Rouen'dan Yonville'e sandıklar. Emma hemen geldi. birbirini sımsıkı kucaklamıştı. dedi. paketler taşıdı. — Evde değil. raflara. nereye bakıyor? O anda içinden neler düşünüyordu? Anlamak zordu. çocuğun elinde. Bovary'ye ancak ayak üstü bir Allaha ısmarladık diyecek kadar vakti kalmıştı. Yalnız kaldılar. kadın bir an tereddüt etti. Omuzunu duvarın tahta kapısına dayamış. uzun uzun baktı. Emma birkaç basamak inip Felicitd'yi çağırdı. Bir daha tekrar etti: — Evde değil. Emma silkinerek başını kaldırdı. Leon yalnız kalınca etrafına. sarkan bir fırıldak vardı. Leon'u arabasına bindirip Rouen'a götürecek olan noterin kapısına kadar kendi elinde taşımak istiyordu. . — Sizin geldiğinizi anlamıştım! Kadın dudaklarını ısırdı.. lustin hıçkırıyordu. çarpan iki göğüs gibi. ayakta duruyordu. aynı yürek çarpıntısı içinde birleşen fikirleri. Leon: — Ben yine geldim! dedi. tatilden önce imtihanını vermek istediğine göre.bir mektup yazıp hemen Paris'e gidip orada oturmasını gerektiren nedenleri anlattı. Madame Bovary arkasını dönüp yüzünü pencereye dayamıştı. Homais. dedi. aziz dostunun paltosunu. İkisi de sustular. — Evet. — Paltomu yanıma alıyorum. Delikanlının M. çenesini eğmişti. Leon onu boynundan tekrar tekrar öptü: — Allaha ısmarladık yavrucuğum! Allaha ısmarladık cicim! Allaha ısmarladık! Annesinin kucağına verdi. Merdivenin üst başına varınca o kadar yüreği çarpıyordu ki. Leon: — Doktor evde değil mi? dedi. Allaha ısmarladık. yüzüne kan çıkıp saçlarının dibinden ta boynuna kadar derisi pespembe kesildi. alıp götürmek istiyordu. O içeri girince Madame Bovary hemen ayağa kalktı. bir sürü boyun atkısı almak. Emma: Yağmur yağacak. güle güle! Birbirine doğru ilerlediler. dünya gezisine çıkacak bir yolcudan fazla hazırlıkta bulunmak işini bitirdikten sonra da hareketini hep bir haftadan öbür haftaya bıraktı. odasındaki üç koltuğu doldurmak. Leon acele etmedi. hizmetçi de Berthe'i getirdi. onun için Yonville'den Rouen'a. sanki hepsini içine sindirmek. İngiliz usulü vedalaşalım! dedi ve o da elini uzattı. — Ya! MB 9 130 MADAME BOVARY Kadın döndü. gülmeye çalışarak: — Evet. ocağa ayrı ayrı. üzünMADAME BOVARY 129 tüsünü belli etmedi. Kadıncağız razı oldu. Sonra. parmakları arasında sıcaklığını hissettiği o nemli avuca akıyor gibiydi. metin bir erkek olduğundan. öne doğru uzattığı alnının üzerinden ışık. Leon içini çekerek: — Artık Allaha ısmarladık! dedi. Leon: — Berthe'i bir görüp öpmek isterdim. Emma ufukta neye. Leon kasketini elinde tutuyor. duvarlara. en sonunda annesinden. bir mermer üzerinden akar gibi kayıyordu. kaşlarına kadar. bavullar. Emma: — Götürün çocuğu! dedi. bir an önce yola çıkmasının uygun olacağını bildiren bir ikinci mektup aldı. hafif hafif dizlerine çarpıyordu. ipe bağlanmış. Sarılıp vedalaşmak saati gelince Madame Homais ağladı. Birbirlerine bakıyorlardı.. kısacası. Bütün bir ay her gün Hivert.

birden yayılıp dümdüz. Homais her zamanki gibi saat altı buçukta yemek yenirken geldi. Sonra yine güneş çıktı. O zaman bir şey söylemek de doğru değil. Odada pencerenin arkasında bir gölge görür gibi oldu. Paltonuzu getirdim. Leon koşmaya başladı. Çarşı meydanına varınca durdu. yuvarlanır gibi batıya. Homais de evine döndü. Rouen'a doğru kümeleniyor. Eczacı hemen onun sözünü kesti: — Hakkınız var! dedi! İşte o da madalyanın ters tarafı! İnsan Paris'te elini hep cebine götürmek zorundadır. oyuncu kızlarla neler yaptığını bilmezsiniz!. Siz o çapkınların Quar-tier Latin'de. Ama ne de olsa etrafındakilere uyması lazım. fakat perde. erkeklerinkinden çok gevşek oluyor. arkasına kaba bezden elbise giymiş bir adam. sonra iskemlesinden dönerek sordu: — Sizde ne var ne yok? — Ne olacak? Yalnız bugün bizim hanım biraz heyecana kapıldı. arkalarında da güneşin uzun çizgileri.. dört yeşil panjuru ile o beyaz evi son bir defa daha seyretmek için bîr direk arkasına gizlendi. Zaten Paris'te üniversite öğrencisi pek gözdedir. Haydi hayvanı bırakın. arabaya! dedi. . bakarsınız kılığı kıyafeti yerinde. Emma: — Kim bilir şimdi ne kadar uzaktadır! diye düşündü. Bovary karşı çıktı: — Öyle kendini koyuverecek çocuğa benzemez. onu bekliyorlardı. havaya asılmış bir silah takımının altın oklarını andırıyordu. ** Madame Bovary bahçe tarafındaki pencereyi açmış. Paris'te nasıl yaşayacak? Oraya alışabilecek mi? Madame Bovary içini çekti. M. arabanın yanında durmuş. M. Charles: — Zavallı Leoncuk! diyordu. Homais çamurluğa doğru eğildi. kumun üzerinde birikmiş sular. çünkü onların sinir yapısı. bulutlara bakıyordu. Fakat bir bora çıkıp kavakların başlarını eğdi ve birden. eğri kıvrımlarını kıpırdattı. dedi. dedi. Bir parçacık olsun sanattan. hatta yakasına nişan rozeti takmış. yeşil yapraklar üzerinde çatırdayarak yağmur boşandı. gözleri bir kere daha birleşti ve Leon çıkıp gitti. Gittiler. müzikten anladılar mı hemen en kibar konaklara davet edilir. noterin kabriyolesini gördü. Kendinize iyi bakın! Sakıntısız davranmayın! Noter: — Haydi. Hekim: — Ama. Guillaumin: MADAME BOVARY 131 — Akşamınız hayrolsun! diye cevap verdi. hıçkırıkların kestiği bir sesle. Eczacı. hatta faubourg Saint-Germain (1) hanımları içinde onlara gönül verenler oluyor. kimsenin dokunmadığını göstermek ister gibi topuzundan kurtulup uzun. Homais ile M. ancak şunu söyleyebildi: — Hayırlı yolculuklar! M. ıslak çalılıklarda serçeler kanat çırpıyor. "gezmeye gitmişsiniz. Uzaktan. Mesela bir bahçeye.. Bunlar. Hekim: — Öyle olmuş! diye Cevap verdi. Eczacı damağını şaklatarak: — Alışmaz olur mu? dedi. gözleri dolu dolu olmuş: — Gelin bir kucaklaşalım. Sandalyesine otururken: — Bizim delikanlı bizleri bırakıp gitti ha? dedi. Lokantalarda kadınlarla baş başa yemekler! Maskeli balolar! Şampanyalar! Hiç tasa etmeyin. aman üşütmeyin. akasyanın kırmızı çiçeklerini de sürükleyerek akıp gidiyordu.Sonra elini açtı. korkarım ki Leon orada. dostum. diplomat sanacağınız bir adam yanınıza gelir.. gönlü üzgün. Homais hemen: 132 MADAME BOVARY — Ben de sanmam. Bilirsiniz ya! Kadın kısmı her şeye üzülüverir! Hele benimki!. göğün boş kalan kısmını da bir porselen beyazlığı kaplamıştı. tavuklar bağrıştı. Leon. sonra adı softaya çıkar. hayvanı tutuyordu. Delikanlılar sonradan onların sayesinde zengin kızlar bulup evleniyor. yolun üzerinde. dedi. hareketsiz alçı bir duvar halini aldı.. öyle şeye herkes alışır. birer kara sütun halinde. Guillaumin konuşuyor.

Doğru çıkarsa bizim kaza için son derece önemli bir şey olur!. Hem Paris'in suyu. daha şirin. O. Bir an bir yere gitmeye gelmiyor!. yolcuların bir Rus stepinde unuttukları ateşten daha çok parlıyordu. bu hatıra. lokantaların yemeği. tarım işlerini konuşmak için Yonville-l'Abbaye'de toplanacaklarmış. Bunun içindir ki Rouen'da eczacı okuluna giderken bir pansiyona girmiştim. daha güzel. İnsanı çift beygiri gibi kan ter içinde uğraştırıyorlar!. Justin gelip hazırlanacak bir ilaç için onu çağmncaya kadar devam etti. insanın evinde pişen çorbanın yerini tutamaz. Irmak hâlâ akıyor.. o gün Emma işte o hale uğramıştı. neleri sevip nelerden hoşlanmadığını anlatmaya başladı ve bu. görüyorum. Ne güzel güneşli günler görmüşlerdi!. haberiniz var mı? — Neden? Homais kaşlarını kaldırıp en ciddi tavrını takınarak: — Bu yıl. Emma'yı saran can sıkıntısının merkezi oldu.. birçok kimselerle tanıştırır. MADAME BOVARY 133 lışmalı!. ıssız şatolara dolan kış rüzgârı gibi. onun yürümüş olduğu bu halılardan. O günden sonra Leon'un hatırası. bahçenin bir köşesinde. iki dizi ile cna sarılmamıştı?. hani her olup bitmiş işten sonra bizi saran bir yorgunluk. hâlâ oradaydı. yemeklerimi orada profesörlerle yerdim. yerden şapkanızı alır. O.. Etrafında ne varsa. kırdan esen serin rüzgâr sayfaları hışırdatır. Bütün bunlar. ben seninim!. dedi. onun oturmuş olduğu şu boş iskemlelerden. 134 MADAME BOVARY başı açık. ne derlerse desinler.Konuşmaya başlarsınız. Ne çekilmez çile! Kapıya kadar gittikten sonra: — Unutuyordum. şimdi de duyduğu şırıltıyı dinlemişlerdi!. sen. hep ırgat gibi ça(1) Paris'te en soylu ailelerin oturduğu mahalle.» demek için içi titriyordu. Justin fener getirmiş. Böylece genel sorunlar hakkındaki düşüncelerini. Emma ne yapmıştı da bahtiyarlığı. VII Ertesi gün Emma için iç sıkıcı bir gün oldu. koltuklardan gözünü ayıramıyordu... yosun tutmuş çakıllar üzerinde kaç defa beraberce gezip suların şırıltısını. Ben daima ev yemeğini tercih ederim. hazin ulumalarla doluyordu. daha sıhhidir. Charles: — Doğru. gittikçe daha sokulur. Emma. kaçmaya kalkınca niçin iki eli ile. Leon şimdi ona daha uzun boylu.. Ah! Hayatının biricik büyüsü. kameriyenin latin çiçeklerini titretirdi. yegâne saadet ümidi olan o adam gidivermişti!. uyuşuk bir yeise tutulmuştu. daha hayalleşmiş görünüyordu. yüksek sesle kitap okurdu. kollarına atılmak. bir havaya bürünmüş gibiydi. Leon'u sevmediğine dövündü.. ruhunun uçurumuna dalan keder. . sizi kahveye götürür. Zahmet etmeyin. dedi. size enfiye ikram eder. onun dudaklarına susadı. Vaubyessard'dan dönüp de kafasının içinde kadril kasırgaları uğuldadığı günlerde olduğu gibi. Koşup onun yanına gitmek. baş başa ne tatlı anlar geçirmişlerdi!. Emma ürperdi. o üzüntünün ortasında. ama benim aklıma daha ziyade hastalıklar gelmişti.. yine gamlı bir durgunluğa. örneğin tifo. kuru çubuklardan yapılmış bir iskemleye ilişir. Emma.. o salçalı baharlı etler. önüne geldiği zaman yakalayıvermemişti?. yüzde sek. Eczacı devam etti: — Yemeklerinin değişmesi bünyede karışıklığa sebep olur da onun için. Henüz son karar verilmemiş ama pek muhtemel olduğu söyleniyor.. köşküne davet eder. Homais: — İllallah! dedi. Bunu yine konuşuruz. Seine-İnferieure çiftçileri. arzularına bir de esef katarak onların bir kat daha şiddetlendiriyordu. Bugünkü gazetede de< buna dair birkaç satır vardı. evin duvarlarında hâlâ onun gölgesi vardı. Oralarda.. Ondan ayrılmış olmasına rağmen. gölgelikte oturup. bir dakika rahat yok. devamlı bir titreşimin kesilivermesinden doğan bir ıstırap vardır. paranızı aşırmak veya sizi tehlikeli işlere sürüklemek içindir. alıştığımız her hareketin durmasından. küçük dalgalarını kaygan sahil boyunca sürüp duruyordu. Fakat böyle bir hareketin güçlüğünü düşünüp onu göze alamaması. Dostluğu ilerletirsiniz. Hani bir daha geri gelmeyecek şeylere hülyamızın bir kapılması vardır. «Ben geldim.. eşyanın üzerinde hayal meyal dalgalanan kara. taşralı öğrenci ona çabuk tutuluyor. bırakıp gitmemişti. Öğleden sonra. size şaraplar içirir. dedi.

Lheureux'un dükkânına gidip hamaylıların en güzelini aldı. . bir hastaya çağırıldığını sanıp dili dolaşarak: — Geliyorum. bunu sabahlığının üzerinden beline bağlar.. yarım bardak dolusu Fransız rakısını içebileceğini iddia etti. Charles'ın telaş ettiğini görünce: — Adam sen de! dedi. panjurları kapatır. diyordu. Bazen gece yarısı Charles sıçrayarak uyanır. hiçbir güneş doğmadığı için her tarafı büsbütün gece kapladı ve Emma. Charles'ın da budalalık edip: «Yapamazsın!» demesi üzerine rakıyı diki-verdi. kinin açtığı yakıcı yaraları şefkat ateşinin tekrar canlan-. Tostes'taki kötü günler yine baş gösterdi. Hatta bir gün ağzından kan geldi. işte ona benzer bir şey. Yonville'in ev kadınlarının tabiri ile: «Terelelli» olmasına rağmen Emma'da hiç de keyifli bir hal yoktu. çökmüş muhterislerin yüzlerini kırıştıran bir büzülme vardır. Leon'un hediye ettiği kafanın altında hüngür hüngür ağladı. Tarih ve felsefe kitapları gibi ağır eserler okumaya kalktı. her şeyi topluyor. Emma hekim tedavisine razı olmadıktan sonra ne yapılabilirdi ki? İhtiyar Madame Bovary: — Bilir misin ki karına ne lazım?. çılgınca işlere sürüklemek pek kolaydı. Yığın belki kendiliğinden tükendiği. Emma'nm hali hakkında uzun uzun konuştular. hiç kurtulamayacağını anlamıştı. kendi kendine kuruntu edinmesinden geliyor. masasının başında koltuğa oturup iki kolunu dayadı. alış'ıklık kederi yavaş yavaş boğdu. Bir gotik MADAME BOVARY 135 dua iskemlesi aldı. birçok kadınlar gibi ekmeğini kendi kazanmaya mecbur olsa siniri miniri kalmaz. kocasına karşı duyduğu iğrenme hislerini ruhunun aşkına doğru bir atılışı. o zamanlarda onu. bir süre de. nefsinin tatmin edilmeden dağılan arzularını. derdi. ne çıkar ki?. Şakaklarında üç tane ak tel buldu diye ihtiyarlık sözü etmeye başladı. Emma şimdi kendini eskisinden de mutsuz buluyordu. bir yığın beyaz kağıt aldı. Mektup yazıp annesini çağırttı. Rouen'a yazıp mavi kaşmirden bir fistan getirtti. o kıyafetle bir kanepeye uzanıp yatardı. bir-başkasına geçerdi. kendini zorla bir işe vermeli. içine işleyen müthiş bir soğuk içinde kendini kaybetmişe döndü. erkek saçı gibi yandan ayırıp ensesi üstüne topladı. İtalyanca öğrenmek istedi: Bir iki sözlük. Öyle buhran anları oluyordu ki. hepsini alıyor. Bir gün kocasına. etrafında onu daha ziyade canlandırabi-lecek şeyler arıyordu. Nereye gitse hep benzi uçuk. Charles gidip muayene odasına kapandı. bazen kâkül bırakır. rüzgâra kapılmış birer kuru dal gibi kınlan saadet tasavvurlarını. ayrılıkîa yavaş yavaş söndü.. 136 MADAME BOVARY Neye karar vereceklerini bilemiyorlardı. belki de pek büyük olduğu için gitgide alevler yatıştı. sönmek üzere olan o ateşi usulca karıştırıyor. çoğu zaman dudaklarının kenarında hareketsiz bir kasılma gözükürdü: Hani evde kalıp ihtiyarlamış kızlarla. ması sandığı da oluyordu. kederini kızıştırmak için hepsinden faydalanıyordu. duvar gibi bembeyazdı. geliyorum. Bu kadar büyük fedakârlıklara katlanmış bir kadın. Bütün bunlar işsizlikten. el işlerine! O da. çünkü artık kederin ne olduğunu öğrenmiş. ondan hiç. ona sığınıp büzülüyor. fakat fırtına esmekte devam ettiği. Gerçi şuurunu kaplayan uyuşukluğun tesiriyle. nakışları yarıda bırakıp dolaba tıktığı gibi kitabın da birine başlar. Sık sık halsizlikler geçiriyordu. Fakat okuması da nakış işlemesi gibiydi. O.. düşmüş ümitlerini.Emma ona doğru atılıyor. Buna sebep de-Emma'nm lamba yakmak için kibrit çakması olurdu. bazen de örerdi. Aşk. burnunun derisi aşağı doğru çekilir. kısır faziletini. kocalı bir kadın olmak boyunduruğunu. gerçekten başına gelenler gibi ancak hayalinde geçenleri. gönlünün çektiği ufak tefek şeylerden de mi kaçınsın?. İkide bir saçlarının biçimini değiştiriyordu: Bazen Çin ka-dınlarınınki gibi toplar. hiçbir yardım gelmediği. sevda yanıp kül olduğu. soluk semasına al bir renk vermiş olan yangın parıltısı perde perde kararıp kaybo-luverdi. tırnaklarını temizlemek için bir ay içinde on dört franklık limon harcadı. bir gramer. eline derhal geçen fırsatlar gibi en uzak hatıraları. gözleri insana dalgın bakardı. eline bir kitap alır.

ayaklarında kalın dizlikler olmasına rağmen ellerine sarı eldivenler takmıştı. Bu adam. Köylü: (1) Burada. Kaynana: — Sen onu bana bırak! dedi. Justin'i evin uşağı sanmıştı: — Kendilerine La Huchette'li M. sofrada buluşulduğu zaman veya akşam yatmaya giderken. Onların her birinde pamuklular. kim olduğunu iyi bildirmek içindi (1). Köylü. eczanenin MADAME BOVARY 137 camlarını kırmasından korkulduğu zaman oluyordu. O bey. oğlum. Emma penceresine çıkmıştı (bunu daima yapardı: taşrada pencere mesire ve tiyatro yerini tutar). Sonra. kötü kötü kitaplar okuyor. bir kişizadelik iddiası da olabilir. Bunun üzerine Emma'nın roman okumasına engel olmaya karar verildi. öyle bir toprağı olduğu için koltuk kabartmak istemesinden değil. «L. bir insanda din iman olmazsa namus da kalmaz. buğday övütme makineleri yanında. Boulanger adamını gösterip «bütün vücudu karıncalandığı» için kan aldırmak istediğini söyledi. dedi.. bütün söylenenlere: — Hafifliktir!. kiliseden otele kadar evler boyunca dizilmiş. Kaynana ile gelinin vedalaşmaları pek soğuk oldu. hepsi de din aleyhinde. Neşterin batması ile kanın fışkırıp aynayı bulaştırması bir oldu. bunun sonu hayır değildir. ben korkmam! diye cevap verdi. hiç de kolaya benzemiyordu. düşünceli düşünceli yürüyen bir köylü geliyordu. Türkçede gösterilemeyecek bir «nuance» var. Hepsi de ona bütün hekimlerden daha büyük bir hekim diye bakarlardı.hurda bakırlar seriliydi. O herif: «Benim işim budur» diye zehir saçmakta devam ederse polise başvurmaya da hakları olmaz mıydı?. diyordu. Onun yılmak bilmez cüretkârlığı köylülerin aklını çelmişti. La Huchette. arkasından da başı öne eğilmiş. şenlik bilmez heriflerin itişip kakışmalarını seyrederek eğleniyordu. kira ile roman veren kitapçıya uğrayacak ve Emma'nın abonelikten vazgeçtiğini söyleyecekti. Yerde. Bu zatın kendini La Huchette'li diye tanıtması. o gün Yonville'de pazar kurulmuştu.. hekimin evine doğru ilerliyordu. — Uğraşıyor da ne yapıyor? Birtakım romanlar. çoraplar. iş görmüyor değil ki!. Çarşamba günleri eczane hiç boşalmazdı: halkın birbirini iterek oraya girmesi ilaç almaktan ziyade hastalıklar hakkında danışmak içindi: Homais'nin hekimliği civar köylere o derece ün salmıştı. Bekâr olarak yaşıyordu. kıç üstü devrilip okları yukarı dikilmiş arabalarla dolmuştu. dedi. âdet yerini bulsun diye edilen sözlerden. bir uçları havada dalgalanan kurdeleler satılıyordu. hayvan. Bu iş. Bir arada geçirdikleri üç hafta içinde. «Yılda hiç olmazsa on beş bin frank geliri» olduğu söylenirdi! Charles odaya girdi. Rodolphe Boulanger gelmiş dersiniz. derdi. hal hatır sormadan başka iki çift lakırdı bile etmemişlerdi.. 138 MADAME BOVARY — Siz işinize bakın. Çünkü Fransızcada «de La Huchette». Sonra. Rodolphe Boulanger. Bu ısrar üzerine Bovary bir sargı ile bir leğen getirdi ve Justin'den leğeni tutmasını rica etti. kapının eşiğinde Felicite ile konuşan Justin'e: — Doktor beyi görebilir miyiz? dedi. bir babayiğit tavrı takınıp iri kolunu uzattı. yeşil kadifeden redingot giyinmiş bir bey gördü. Yonville civarında bir «Malikâne»nin adıydı. Köylü: . yumurta ehramlarıyle içlerinden yapışkan saman parçaları gözüken peynir sepetleri arasında. İhtiyar Madame Bovary bir çarşamba günü hareket etti. yüzü sapsarı kesilmiş köylüye: — Korkmayın!. papazlar aleyhinde Vol-taire'den alınmış sözlerle dolu. Hep bir yere üşüşüp oradan kımıldamak istemeyen halkın. erkenden.. Rouen'den geçerken. Sana söyleyeyim. köşkü ve iki çiftliği ile beraber orayı satın almıştı.a Huchette'li» demek olduğu gibi. Meydan. çiftlikleri öyle pek sıkıntıya düşmeden.. kendi işletiyordu. yün battaniyeler. Öbür tarafa da yelken bezinden barakalar kurulmuştu.Charles: — Uğraşmıyor. M. yassı kafeslerde gıtgıtla-yan tavuklar başlarını çubukların arasından çıkarıyordu. yuları. Charles: — Leğeni beri getirsene! diye bağırdı. O sırada.

Charles: — Emma! Emma! diye çağırdı. değil mi?. Madame Bovary Justin'in kravatını çözmeye başladı. Boulanger uşağına artık eve gitmesini kafasına koyduğu işi nihayet yaptırdığı için gönlünün rahatlamasını söyledi.. Ama bazı kimseler de pek zayıf yürekli oluyor. bir taraftan da sakin sakin: — Bir şey yok. odanın döşeme taşlarına çarpıp etrafına yayıldı. Doktor: — Bazen. Aman Allahım!. günleri sana daha çok ihtiyacım oluyor. Omuzları şiddetle silkinip iskemleni arkalığını gıcırdattı. Emma birkaç dakika hafif parmaklarını delikanlının gerdanında dolaştırmaya mecbur oldu. şöyle yukardan aşağıya bakıp: — Budala! dedi. güçlü kuvvetli bir delikanlı için!. Madame Bovary ömründe bayılmamıştı. Şimdi evde tam yirmi kişi var. Kocası: — Çabuk sirke getir! diye bağırıyordu. M. dizleri titriyordu. Justin'in elindeki leğen sallanmaya başlamıştı. dedi. doğrusu! Sen. parmağın: damara yapıştırıp: — Ben böyle olacağını biliyordum!. telaş etmeyin! diyordu. elinde çevirip durduğu neşter muhafazasını bırakıverdi. dört volanlı. bununla yavaş yavaş Justin'in şakaklarını ıslatıyor. çırağının gözlerinin açıldığını görünce derin bir nefes aldı. Heyecanından baskıyı bir türlü yerleştiremiyordu. her şeyi yüzüstü bırakıp geldim. İkisi birden. gözbebekleri —süte atılmış mavi çiçekler gibi— uçuk akın içinde kayboluyordu. fikir selameti ile düşünüp bir erkek olduğunu göstermen lazıftı. Bu oğlanın sincaptan farkı yoktur. fakat Justin'in baygınlığı hâlâ devam ediyor. Sonra onun etfa-fında dönmeye başladı. Eczacı olacak bir adam için güzel bir mizaç. bu sözleri duyunca. Sonra gidip bir sürahi su getirdi.. rengi uçmuştu. insan önce bir şey duymaz. Mesela ben bir düelloda. tabancalar doldurulurken çıkan gürültüden bayıldığını gördüm. Hadi. yoksa herkesin nazarında bir aptal olursun!.. Sen hele bir daha ağzını açıp da övün bakayım!. Madame Bovary. şişelere de göz kulak ol! Justin giyinip gittikten sonra bir müddet bayılma bahsi açıldı. Telaş arasında hizmetçi ona da haber yetiştirmişti. Şapkası başından düştü.. hafif hafif üflüyordu. Charles: — Aman bunu görmesin! dedi. Eczacı: — Ben. Kadın koşarak merdivenlerden indi.. Homais. vahim neticeleri olabilecek bir işde... şahitlerden birinin. masanın üzerine oturtup arkasını duvara dayamış..— iş! dedi. hâkimlerin vicdani kanaatini aydınlatmak üzere mahkeme huzuruna çağırabilirsin. yaptığı eğilme hareketiyle fistanı (bu. sonra patiska mendiline sirke döktü. Eczacı devam etti: — Hem senin burada işin ne? Daima doktor beyi de. ama kendi kanımın aktığını biraz düşünsem kendimi kaybedebilirim. dedi. Gerçekten budalasın! Kelimenin tam ma-nasıyle budala! Bir hacamat da büyük bir şey mi? Hem de senin gibi hiçbir şeyden korkmaz. Emma çömelip kolunu uzatırken biraz sendelediği için kumaşın şişkinliği de yer yer inip göğsünün kıvrımlarını belli ediyordu. günün birinde. gayet nazik.. bardakta şeker eritirken eczacı da içeri girdi. etekliği geniş bir yazlık elbiseydi). Gömleğinin kordonları kördüğüm olmuştu. dedi başkalarının kanını görmeye hiç aldırmam. MADAME BOVARY 139 boyu uzun. M. Arabacı ayıldı. san renkli. Boulanger ise Justin'i kucaklamış.. masanın altına koymak üzere leğeni aldı. Justin cevap vermiyordu. M. orada soğukkanlılığını muhafaza etmen. hanımefendiyi de rahatsız ediyorsun! Zaten çarşamba. Bovary. insanın gözünü karartacak kadar yükseklere çıkıp ceviz devşirir. Seni merak ettim. hele böyle güçlü kuvvetlilerde çoğu zaman öyle olur. git bakalım! Koş! Beni bekle. Boulanger: — Bir hanım için doğrusu fevkalade bir şey! dedi. çeşme gibi be! Kanım amma da kırmızıymış! Öyle olması iyilikten gelir. 140 . sonradan bayı-lıverir. Köylü.

onları bize davet ederim.. evlerinin kapısı önüne çıkmış. sarmaşıkla donatılmıştı. kara gözleri. Düşünüyordu: — Nerede buluşuruz?. sonra başımdan nasıl atarım?. hiç şüphe yok! Hem de ne şefkat gösterir! Ne dilber olur!. sakalı da en aşağı üç günlük. kocasını da düşünüyordu: — Herif çok budalaya benziyor. O. Binet o gün her günkünden de dik bir yaka takmıştı. onlara av eti. mizacında hoyratlık. Hem komşular var. bir çayıra. hindi gönderirim. Buchy milli muhafız kıtası da (Yon-ville'de muhafız kıtası teşkil edilmemişti) gelip Binet'nin idaresindeki itfaiye bölüğüne katılmıştı. hazırlıklardan söz ediyorlardı. Rodolphe etrafında. zarif ayaklan var. Bu cümleyi söylerken Emma'ya bakıyordu. hem de cüretkârlık göstererek. Herifin tırnakları pis. Sonra masanın bir köşesine üç frank bıraktı. her cinsten bir türlü sıkıntı. kilisenin önündeki meydanın ortasına da. Bırak sen de! dedi.. o elbisesi ile MADAME BOVARY 141 gözünün önüne geliyor ve Rodolphe onu hayalen soyuyordu. dert var. onları iyice öğrenmişti. gelişigüzel bir selam verip çıktı gitti. bir tek hareketle yavaş yavaş usul üzere. gerekirse kendimi hacamat ettiririm. valinin geldiğini haber vermek. Emma yine hekimin odasındaki hali. Sopasını hızla vurup yerdeki bir keseği parçalayarak: — O. o kadar hareketsizleşmişti ki. Onunla sevişmenin rast gelebileceği engelleri böyle uzaktan düşünmek aklına metresini getirdi.. benim olacak!. Şöyle nazikçe üç kompliman yapsan insanı çıldırasıya sevecek. Virginie doğrusu pek semirdi. Emma'yı güzel bulmuştu. en emin yol odur. madalya kazanan çiftçilerin adlarını bildirmek için bir bombard konulmuştu. bunun içindir ki onu da. Rouen'lı bir aktrisi «Kapatmıştı». O. bütün kişiliği. Acaba nereden buralara düşmüş? O koca herif bu kızı nereden ele geçirmiş? M. zekâsında oldukça keskinlik vardı. belediye dairesinin saçağı. bir düşüncesi varmış gibi ikide bir duruyordu. yulaflar arasına saklanmış cırlakların gürültüsünden başka hiçbir ses duymuyordu. Neşesi.. Orası öyle ama. VIII O pek beklenilen tarım şenlikleri nihayet başladı. ziyafet için bir çadır kurulmuş. tavuk. Güzel dişleri.: Ben ki uçuk benizli kadınlara bayılırım. yakında tarım toplantıları dolayısıyle şenlikler var. Az sonra ırmağın öte tarafını bulmuştu (La Huchette'e oradan gidilirdi). Kır bomboştu. sımsıkı forması içinde bedeni o kadar kaskatı kesilmiş. keyfi de insana usanç veriyor. hastadan hastaya dolaşırken karısı da evde oturup çoraplarına yama vurur. dedi. Tören günü daha sabahtan köy halkı... Vergi tahsildarı ile albay arasında öteden beri bir rekabet devam . Benim olacak! diye bağırdı ve hemen meselenin icra tarafını tetkike başladı. zaten kadınlarla hayli düşüp kalkmış.. Argueil yokuşunun tepesine vardığı zaman kararım vermiş bulunuyordu: — Artık fırsat kollamak lazım!. görürüm. hem de çok daha taze. elbette Madame Bovary de gelir. kundurasına kırbaç gibi vuran otların hep biteviye hışırtısından ve uzakta. İşe başlarız. O içinden: — Şirin kadın! diyordu. Endamı da Paris kadınlarınmki gibi. Karides yemeğe de ne kadar düşkün. dost olurum. adım adım kalkıp inen bacaklarında toplanmıştı. Rodolphe Boulanger otuz dört yaşındaydı. diye ilave etti. Elbette içi sıkılır! Şehirde yaşamak. hatırasından bile bıkkınlık getirdiği o hayalle bir an oyalandıktan sonra içinden: — Madame Bovary ondan elbette çok daha güzel.MADAME BOVARY — Bu sayede sizinle tanışmak şerefine nail oldum. Sahi! diye ilave etti. Kadın hiç şüphesiz ondan bıkmıştır. Ara sıra evlerine uğrar. kocası var. Benzi de ne uçuk!. Çok vakit kaybetmeli! Sonra tekrar başladı: — Ama gözleri de burgu gibi insanın tâ yüreğine giriyor. Emma onu çayırdan geçerken gördü: Ro dolphe Boulanger kavaklar altında yürüyor. her akşam dans etmek ister! Zavallı kadıncağız! Mutfakta masanın üzerine konan sazan balığının nasıl su diye içi titrerse onun da aşk diye içi titrer.. Nasıl buluşuruz? Çocukla dadısı» sürekli başımızda olacak. hekimin karısı hakçası şirin bir kadın!.

uşakların yemeğini incelemek. Otelci kadın: — Ne peyniri? diye sordu.» dördüncüsüne de: «Yaşasın Güzel Sanatlar» yazılmıştı. otelci Madame Lefrançois'yı kederlendirmişe' benziyordu. Fakat bütün yüzlerde bir çiçek gibi açılan sevinç. Eczacı hayretle cevap verdi: — Evet. Homais devam etti: — Siz bir insanın tarım uzmanı olması için bizzat toprağı sürmesi. kunduz derisinden kundura giymiş. bunun sonucu olarak tarım da onun alanına dahil demektir! Hem. doğrudan doğruya kimya değil de nedir? Otelci kadın cevap vermedi.. toprağın. kocaları ise. miyasmaların etkisi gibi şeyler. Ben danışma komisyonunda üye değil miyim ya! Madame Lefrançois onu birkaç saniye süzdü. Madame Lefrançois küçümseyen bir tavırla: — Haa! Oraya mı gidiyorsunuz? dedi. söz konusu maddelerin yapısını.» ötekine: «Yaşasın Tarım. Madame Lefrançois: Her zaman dükkânıma kapanır otururum. kümes hayvanları beslemiş olması mı lazımdır sanıyorsunuz? O işlerden ziyade. güneşin berrak ışığında parlıyor. mutfak merdiveninin basamaklarında durmuş. Civar çiftliklerden gelen kadınlar... renk renk atkılar.. maden filizlerinin durumunu. bütün meyhaneler doluydu. Madame Lefrançois. büyük memurların oturacağı parmaklıklı tribünün iki tarafına dikilmiş. Homais: — Hiç! Hiç! dedi. bundan başka. her birine yeşilimsi bir bayrak asılıp üzerine sarı sırma ile yazılar işlenmiş dört tane sırık vardı.. gübrelerin bileşimi. gidip şenliği "görmek için evlerden çıkan keten eldivenli hanımların arkasından kapı tokmaklarının çarptığı duyuluyordu. basık bir şapka geçirmişti.edegeldiğinden her ikisi de emirleri altındaki adamları ayrı ayrı talim ettiriyorlardı. altın haçlar. doğadaki bütün cisimlerin birbiri üzerine etkilerini araştırmak olduğundan. ben eczacı. havanın etkilerini. arazinin niteliğini. her zamankinin tersine olarak da başına bir şapka. sonra gülümseyerek cevap verdi: — Öyleyse başka! Ama tarımdan size ne? Siz ondan da anlar mısınız? — Elbette anlarım. Bu hiç durmuyor.» -üçüncüsüne: «Yaşasın Sanayi. suların özelliklerini. hava güzel olduğu için. halkının çoğu evlerini bir gün önceden temizlemişlerdi. gerekirse bu konularda . şairin peynire soktuğu fareden de daha münzeviyim. lekelenir diye korkup bellerine kaldırdıkları fistanlarını tutan iğneleri attan inince çıkarıyor. sonra göğüslükle142 MADAME BOVARY rin geçtiği görülüyordu. şapkalarını korumak için üzerlerine örttükleri . belediye dairesinin dört sütununa dayanmış. yarı açık pencerelerden üç renkli bayraklar sarkıyordu. Herkesin en çok hayran olduğu şey. saçılmış karışık renkleriyle. çeşitli cisimlerin yoğunluğunu. böyle bir münasebetle. madenlerin. ¦ Eczacı oradan geçiyordu. Sadece şunu söylemek istemiştim. boyuna yeniden başlıyordu! Bu kadar şatafat asla görülmemişti! Köy. dedi. Madame Lefrançois. Birbiri arkasından bidüziye kırmızı apoletlerin. Nankin pamuklusundan pantolon.mendilleri yerlerinde bırakıp bir uçlarını dişleriyle tutmakta devam ediyorlardı. Ben ki daima la-boratuvarımda otururum. kılcallığını bilmek lazımdır! Daha ne bileyim? Binaların yapılışını. yani kimyager değil miyim? Kimyanın konusu da. sorarım size.. değil mi?. Sokakçıklar-dan. kolalı başlıklar. sıvıların mayalanması. oraya gidiyorum. Siyah bir setre. Halk. MADAME BOVARY 143 — Allah ömürler versin! dedi. süslüyorlardı. Bunların birine: «Yaşasın Ticaret. cambazlar gibi çadır altında yemek yemekten hoşlanır mı sanıyorlar? Böyle işgüzarlıkların adına «Memlekete hizmet» diyorlar! Ta Neufchâtel'den pis bir aşçı getirmeye değerdi ya! Hem de kimler için! Bir alay inek çobanı. ara sıra da. hayvanların yemini. kendi kendine homurdanıyordu: — Ne budala herifler! Öyle bezden baraka yaptılar da iyi haltettiler! Bir vali. A. caddeye köyün iki ucundan geliyordu. kara redingotlarla mavi bez ceketlerin monotonluğunu. ağaçlı yollardan boyuna insan taşıyor. baldırı çıplak alayı için!. Şişman dul kadın nereye gittiğini sorunca: — Size garip geliyor. af buyurun acele işim var.ma bugün. gazların çözümlenmesi. üzerlerine fenerler asılmış iki uzun porsuk ağacıydı. kardan daha beyaz gözüküyor.

sağına soluna selamlar dağıtıyor. otları tanımak gereklidir. ince derisinin altında hafif hafif vuran kam. yılan gibi» olduğunu söylüyordu. Emma'nm öyle dirsek vurması.-dudakları arasından da dişlerinin sedef gibi parlayan uçları gözüküyordu. hangileri besleyicidir? Hangilerini yok etmeli. yetmiş iki sayfalık !bir muhtıra kaleme almış. Böyle yandan bakılınca kadının yüzü o kadar sakindi ki. artık çok sürmez. O sırada oradan şarkı sesleri yükselmekteydi. Ben hemen gidip kendisine saygılarımı sunayım. dedi. Rodolphe kendi kendine: «Bu da ne demek?» diye düşündü ve yürümesine devam etmekle beraber kadını göz ucuyle süzdü. dedi. Guillaumin'in uşağı Thedore'dan öğrendiği bu işi anlatmaya başladı. Rodolphe onu uzaktan görmüş. onun «Yüze gülüşü.karar vermek. bu sayede derneğin tarım bölümü yemiş ağaçlan koluna üye olmak şerefine erdim. Fakat. Böyle pis bir aşçı dükkânı!. çünkü.. Onu senetlerle katletti. M. M. Pazar yerinde: Madame BoMADAME BOVARY 145 vary'yi selamlıyor. Madame Lefrançois zihnen o kadar dalgın görünü-1 yordu ki eczacı durmak zorunda kaldı. Madame Lefrançois üç basamak merdiveni indi ve eczacının kulağına eğildi: — Nasıl? dedi. Homais hayretle geriledi. hangilerini etmemelidir? Falan ağaç ya da ot nerede tutar. sohbete girişmek ümidi ile olacak. Uçuk renkleriyle birer saz yaprağını andıran kurdelelerin süslediği oval siyah şapka.. ve nezakete bakmayarak: — Şu şişman heriften kaçınmak istiyordum da onun için. dudaklarında gülümseme. Akla. fakat Madame Bovary'nin vsoluğu kesildi: Rodolphe da adımlarını ağırlatıp gülümsedi. dedi. sizin haberiniz yok mu? Bu hafta haciz koyacaklar. Madame Bovary'nin bacanda yeşil bir şapka var. ayırdetmek. Elma şarabı. Rouen'deki Tarım Derneği'ne gönderdim. Belki içeride. gibi sözler söylüyordu. Rodolphe: «Acaba benimle eğleniyor mu?» diye düşündü. onları biraz elmacıkların altına çekilmiş gibi gösteriyordu. Kıvrık iri kirpikli gözleri önüne bakıyor ve iyice açık oldukları halde. sütunlar altında bir yer bulursak memnun olur. Rüzgâr doğudan esiyor. Eczacı. biliyorsunuz ya? Şu eczacı. Otelci kadın. hızla yürümeye başlamıştı. Otelci kadın gözlerini Cafe Français'nm kapısından ayırmıyordu. tesirleri ve bu hususta bazı yeni düşünceler diye ad koymuştum. Herkesler dışarıda!. hiç olmazsa bilimin öğütlemelerini dinler kimseler olsalar! Mesela ben geçenlerde büyükçe bir risale. Lheureux de onlarla beraberdi ve ikide bir. bir şey anlamak kabil olmuyordu. hayale gelebilecek her türlü hal1 ve fırsata uygun cümleleri olan eczacı: — Ne korkunç felâket! dedi. imal tarzı. İşte benim o eserim basılıp yayılsaydı. hızlı hızlı uzaklaştı. hangileri yararlıdır? Hangi-leri verimsizdir. kendisi şurada. Burun zarını pembe bir renk kaplamıştı.. Homais: — Madame Bovary mi? dedi.. ağaçları. onlara: — Hava doğrusu enfes!. Emma ona dirseği ile vurdu. nerede tutmaz? Bütün bunları bilmek.. kısacası broşürleri. sekiz güne varmaz her şey biter. Yün örgü ceketinin ilmiklerini göğsüne doğru çeken omuz silkintileri ile iki elini kaldırıp rakibinin meyhanesini gösteriyordu. diyordu. — İşte. Emma başını omuzuna eğmişti. Boulanger'nin koluna girmiş. arkasında rüzgâra kapılıp dalgalanan kara setrenin etekleriyle hayli yer kaplıyordu.. Tellier'den nefret etmesine rağmen bu hususta Lheureux'yu ayıpladığını. o çehrenin beyazlığını bir kat daha belirtiyordu. . tafsilat vermek için çağıran Madame Lefrançois'yi dinlemeden. anlaşılır şey değil.-. her zaman uyanık davranıp ıslahatı göstermek lazımdır. Madame Lefrançois! Anlıyor mu144 MADAME BOVARY sunuz? Hangileri sağlığa zararlı. — Zaten. Lheureux dava açıp eşyasının satılmasını istemiş. sadece dikkat etmesini ihtar içindi. tutulan yolu eleştirebilmek için sağlık bilgisi kurallarını da çok iyi bilmek gerekir! Bundan başka Botanik biliminden de anlamak. Kadın: — Hele şunlara bakın!. eczacı devam etti: — Ah! Bizim tarımcılarımız birer kimyager olsa. dergileri okuyup bilimin ilerlemesinden haberdar olmak.

birbiri arkasından.ayrıca bir yerde. çocukları ile gelmiş kadınlar insana çarpıyorlardı. mademki bugün sizinle bulunmak bahtiyarlığına erdim. bazen de birkaç sivri boynuzun veya koşan birkaç insan başının yükseldiği görülüyordu. sakin sakin duruyor. Emma gülerek: . Bunlar^ el ele vermiş. Kolları sıvalı arabacılar. Tarım Kurulu toplantılarına hiçbir önem vermemekle beraber. yolu çi-MB ıo 146 MADAME BOVARY te kadar takip edeceğine birdenbire bir patikaya saptı. Çayır artık kalabalıklaşmaya başlıyor... Yeniden çiçek açmış birkaç papatya gördüler. sepet-j leri. Uykusu gelmiş domuzlar burunları ile toprağı deşiyor. İçlerinde en önemlileri gibi gözüken biri. Rodolphe: — Şu koyun gözlerine de bakın! dedi. Bu bir araya tıkıştırılmış vücutların meydana getirdiği dalga boyunca. hakem heyeti başkanı M. iri şemsiyeleri. Emma biraz öksürüp: — Sizin de bir sevdiğiniz var mı?. oraya girmeye başlamışlardı. onun yanında olmaya tercih ederim. hatta güzel bir hayvan gördü mü. Rodolphe'un da hemen hiçbir cevap vermemelerine rağmen M. Sonra ilave etti: — Birkaç tane koparayım mı? Ne dersiniz?. koyunlar meliyor. çiftçiler. onların en küçük bir hareketlerini görünce: «Ne emir buyurdunuz?» diye yaklaşıp elini şapkasına götürüyordu. Üstü başı lime lime bir çocuk onu bir iple tutuyordu. — Allaha ısmarladık. rüzgâra kapılan bir yelenin bir bayrak gibi havalandığı. İnşallah yine görüşürüz!. ama başkan uzaklaşır uzaklaşmaz.. Sahadan yüz adım kadar ötede. gitmeye hiç de niyetim yok: Sizin yanınızda olmayı. başları uzanmış. sonra birbirlerine yavaş yavaş fikir danışıyorlardı.. bizi huzurunuzdan mahrum mu edeceksiniz. — Başımıza başkalarını musallat etmenin yeri var mı ya! Hem. Rodolphe. uzun bir dizi halinde yürüyor ve böylece. Derozerays de la Panville'di. tayları da onların gölgelerinde yatıyor veya bazen meme emmeye geliyorlardı. ya alçak gelen sağrıları ile karmakarışık dizilmişlerdi. . topuksuz pabuçlar giyip parmak-J larma gümüş yüzükler takınmış. Emma kızardı.— Herifi nasıl da savdınız! dedi. Lheureux. Rodolphe: — Orasını Allah bilir! diye cevap verdi. her hayvanın önünde durup bakıyor. Monsieur Lheureux! diye bağırdı. Hayvanlar orada. Bu zat. böyle çayır çimende yürümenin zevkinden bahsediyordu.. Rodolphe sözünü tamamlamadı. yüzleri ipten tarafa çevrilmiş. İki sıra arasında. Madame Bovary'yi de beraber sürüklemişti. şaha kalkmış aygırları zaptediyorlardı. danalar böğürüyor. yeleleri sarkmış. kısraklar tarafında burunlarını aça MADAME BOVARY 147 aça bakıp kişneyen. Emma'ya: — Doğrusu. ta akçakavaklardan ziyafet çadırına kadar.Madame Bovary'nin de.. ağır ağır geviş getiriyor ve etraflarında vızıldayan küçük sineklerden korumak için gözlerini kırpıyorlardı. Artık hayvanları tetkik zamanı da gelmişti: kazıklara bağlanmış uzun bir iple koşu meydanı gibi bir yer ayrılmıştı. bir dizlerini kıvırmış inekler karınlarını da çimene yaymış. Ayaklarına mavi çoraplar. dedi. birbirinin-kinden ya yüksek. burnuna demir halka vurulmuş kocaman kara bir boğa vardı ki sanki tunç-tanmış gibi hiç kımıldamıyordu. Nalbandın evi önüne vardıkları zaman Rodolphe. daha rahat dolaşabilmek için jandarmalara mavi kartını gösteriyor. yanlarından geçilince süt ko kan hizmetçi kızlara ikide bir yol vermek gerekiyordu. hem yürüyor. ağzı bağlanmış. Kısraklar. hem de elindeki deftere bir şeyler kaydediyordu. Monsieur Boulanger? dedi. Artık havanın güzelliğinden. boylu boyunca bütün çayıra serpiliyorlardı. Rodolphe'u görür görmez hemen yanına gitti ve nazik bir tavırla gülümseyerek: — Nasıl. Rodolphe hemen geleceğini söyleyerek özür diledi. hakem heyeti azalan ağır ağır dolaşmaya başladılar. ne güzel! Köydeki] sevdalı kızların hepsinin de falına bakmaya yeter.

ama görünüşte öyle.. Sonra taşranın bayalığından. ya dostlarınız ne olacak? Onları hiç düşünmüyor musunuz? — Dostlarım mı? Peki hangileri? Dostum. Rodolphe'un kollukları pastalı patiska gömleği. alt kısmı vernikli. onun boğduğu hayatlardan. Bu. alelâdelikle özenip bezenmenin bir araya gelmesinden hasıl olan bir karmakarışıktık vardı. meydanın ucunda bir büyük kira landosu gözüktü. garip bir surette yaşamanın. Nitekim. Ben sizi neşeli bir adam sanıyordum. birçok şeylerden mahrum kaldım.. rüzgâr estikçe. dedi. bir sevgiye rastgelseydim. — Zaten. ben de günden güne kendimi hüzne daldırıp gidiyorum.. kendi kendine konuşuyormuş gibi devam etti: MADAME BOVARY 149 — Evet. insan köyde oturunca. onu bile anlamaz. diyordu. çünkü herkesin önünde yüzüme bir alaycı maskesi takmasını bilirim. elini ceketinin cebine sokar. mehtapta bir mezarlık görünce. yalnız tahta kunduralarının burnu ile. -sanat hevesine esir olmanın ve toplum kurallarını daima hafifsemenin bir belirtisi sanarak. her şeyi silip süpürürdüm! Emma: — Ama hiç de acınacak bir halde değilsiniz gibi geliyor bana. Binet: «Silah başına!» diye bağıracak . — Çok doğru! Bu adamlardan hiçbiri. hülyalardan bahsettiler. Vali Bey henüz gözükmemişti. Tereddütle ilave etti: — Zenginsiniz. Adam öylesine yüklenmişti ki. O zaman içimdeki bütün enerjiyi harcar. Rodolphe'un kolunu tekrar yakaladı.. sıcaktan bunalan kasabalılar. çayırda baksanız otların aksettiğini görürdünüz. Ama kaç kere. yoksa biraz daha beklemek mi lazım geldiğini bilemiyorlardı. Rodolphe'un giyiminde. Rodolphe bunu sezince. orada sönüp giden emellerden. gidip orada uyuyanlara katılmanın daha iyi olup olmayacağını kendi kendime sormuşumdur. hep yapayalnız. hayatta bir gayem olsaydı. Rodolphe: — Öyle mi sanıyorsunuz? — Ne de olsa. Tarım Komisyonu toplantılarından faydalanmanın çaresini bulmuştu. dedi.. Beyaz şapkalı bir arabacının boyuna kırbaç savurduğu iki sıska beygir arabayı çekiyordu. Emma: — İyi giyinmek zahmete değmez. bir elbisesinin biçimi.. kendisi üstüne başına pek bakmadığı için özür diledi. Emma alay etmediğine yemin ederken. her şeyi alt eder. müşteriden baş alamaz olmuştu. Bunlara o kadar vernik 148 MADAME BOVARY vururdu ki ayna gibi parlatırdı. Kendi çıkarları söz konusu olunca kafası pek güzel işlediği için. yanlış bir işaretti. ya hoşlanır. Rodolphe: — Benimle alay etmeyiniz. şapkasını yan giyerdi. Madame Bovary. dedi. kalın çizgili pantolonunun altında da. külrengi toz bezden yeleği içinde kabarır. Jüri azası sıkıntılı bir duruma düşmüşlerdi. öne doğru uzattığı kollarının ucu görülüyordu.. Emma hayretle: — Siz mi? dedi.. o. oturumu açmak mı. Ah. Bu. birini bulsaydım. koncu Nankin bezinden potinleri gözükürdü. avamdan kimseler bunu. hasırı buhur kokan bu iskemleleri kapışıyorlar ve kilise mumlarının damlalarıyle kirlenmiş kocaman arkalıklarına bir nevi saygıyla yaslanıyorlardı. Fikri de para getiriyordu. dikişi nedir. Nihayet. — Evet. kilisenin iskemlelerini kalabalıktan oradan oraya taşıyıp duran mezar kazıcısı Lestiboudois'di. üst üste konmuş bir sürü iskemle taşıyan bir adam yüzünden. Herkes. uzaklaşmak zorunda kaldılar. bir top sesi gümbürdedi. dedi... birbirlerinden. — Ah. Örneğin. serbestsiniz. insan bunu düşündükçe.var mı benim? Kim beni düşünüyor ki? Bu son kelimeleri söylerken sesi dudaklarından âdeta ıslık gibi çıkıyordu. Rodolphe: — Bunun içindir ki. pek tuhaf hisler beslemenin. Rodolphe onlarla at pisliklerine basar. ya da sinirlenir. Fakat Madame Bovary'nin böyle şeylerle ilgilendiği yoktu.durup bakıyordu. Yonville hanımlarının tuvaleti ile alaya başladı. Arkalarında. itişe kakışa kasabaya doğru yollanmaya başladı.

alın tarafı dazlak. toplantı salonuna çıkmış bulunuyordu. kocaman çizmelerin meşininden daha çok parlayan çuhadan yapılmış pantolonlarının apış aralarını ihtimamla aralıklıyordu. etraflarında Jüri Üyeleri. üç köşeli siyah şapkasını göğsüne bastırarak muhatabını tekrar tekrar selamlarken M. devrik yakalıydı. O zaman. methalde. Kerevetin üstünde bir kıpırdama. Tuvache da. pek kocaman ve kalın gözkapaklarıyle örtülü gözlerini. gülümsüyor. Orada bir sürü köylü toplanarak arabaya bakmaya başladılar. Fakat vilayet arabası bu karışıklığı tahmin etmişe benziyordu. uçuk be150 MADAME BOVARY nizle. hâlâ gidip kiliseden iskemle getiriyordu. kerevetin basamaklarına çok güçlükle vanlabiliyordu. Belediye* Başkanını hamailinden tanıdı ve valinin gelemediğini söyledi. Yumurta biçimi büyük masanın etrafından. Şu zavallı Tuvache'ın pek zevki yoktur. başının arka tarafında bir yumak saç. Lestiboudois. Belediye Konağının birinci katına. Vilayet Meclisi Üyesi Bey. Binet bağırdı: — Hizaya gel! Albay haykırdı: — Dur! Sola saf bağla! Namlu bileziklerinin merdivenlerden tekerlenen bir bakır kazan gibi ses verip gittiği bir selam dur vaziyetinden sonra bütün tüfekler tekrar yere indirildi. Hanın uşağı Hippolyte. Herkes silah çatılarına doğru koşuştu. Madame Tuvache'ın iğreti verdiği kırmızı Utrecht kadifesi kaplı koltuklara oturdular. Salon bomboş olduğu için Rodolphe. söyleyecek söz bulamıyor. Böylece her ikisi. gemlerini kırıta kırıta çekerek. beriki bundan pek mahcup olduğunu bildirdi. Kabarık favorileri. gümüş sırma işlemeli kısa bir frak giymiş. Herkes iki elini kalçaları üzerine dayıyor. ucunda yumurta biçimi. arabaya koşulmuş iki sıska beygir. dedi. alınları birbirine değercesine karşı karşıya kaldılar. birbirine girdi. yerine oturmak üzere önünden geçen eczacıya: — Bana kalırsa. manzarayı oradan rahatça seyredebileceklerini söylemişti. şuraya iki Venedik direği dikmek lazımdı: Yenilik olarak biraz ciddi ve zengin şeylerle donatarak. İkisi de taburelere yan yana oturdular. Hani göze pek güzel görünürdü. Tuvache iltifatlarla mukabelede bulundu. İleri gelenlerin hanımları arkada. Adam. sonra özür diledi. Bütün bu insanlar birbirine benziyordu. MADAME BOVARY 151 M. Hele sanat dehası denilen şeyden büsbütün mahrumdur. pek halim selim görünüşlü bir zatın arabadan indiği görüldü. Madame Bovary ile birlikte. Ama ne yaparsınız! Her şeye Belediye Başkanı el attı. albay da onu taklit etti. Bu arada Rodolphe. kalabalığın büyük kısmı ise karşıda ayakta duruyor veya iskemlelere oturuyordu. İsmi ağızdan ağıza kalabalık .zamanı ancak bulabildi. Milli Muhafız Kıtası ve halk olduğu halde. Homais: — Şüphesiz. Nihayet Vilayet Meclisi Üyesi ayağa kalktı. Bütün yelekler kadifeden ve geniş. Belediye Meclisinin ve kasabanın ileri gelenleri. Tranpet çaldı. arabacının beygirlerini dizginlerinden yakaladı ve küt ayağı ile topallaya topallaya Altın Aslan'ın sundurması altına götürdü. henüz apresi olduğu gibi kaldığı için. müzakereler oldu. akikten birer mühür sallanan uzun bir kurdele bağlıydı. çayırdan sırtlayıp getirdiği bütün iskemleleri oraya yerleştirmiş. Lheureux. kekeliyor. fiyongosu iyice gerilmiş beyaz kravatların tuttuğu katı yakalıklardan taşıyordu. kalabalığa bakarken yarı yarıya kapatıyor. Bu alışverişiyle ortalıkta öyle bir tıkanıklığa sebep oluyordu ki. tam milli muhafızlarla itfaiyeciler trampet çalarak sert adımlarla saf tutmaya geldikleri anda. Bütün saatlere. hafif tırısla. belediye binasının önüne vardılar. Kendisi Vilayet Meclisi Üyesindenmiş. top gürledi ve beyler birbiri peşi sıra kerevete çıkarak. dedi. aynı zamanda sivri uçlu burnunu yukarıya dikiyor ve içeriye gömük ağzına bir gülümseme konduruyordu. adının Lieuvain olduğu artık öğrenilmişti. sütunlar arasında bulunuyorlar. tam hükümdarın büstü altında bulunanlardan üç tabure aldı ve pencerelerden birine yaklaştırdı. Bazıları yakalarını bile unuttu. Krallığa olan bağlılığını ve Yonville'e lütfedilen şerefi belirtmeye çalışıyordu. yay gibi eğilmiş. uzun fısıldamalar. güneşten hafifçe yanmış kumral ve gevşek yüzleri tatlı elma şarabı rengi bağlamıştı.

» Rodolphe: — Saadete rastgelinir bir gün. tam ümitsizliğe düşüldüğü bir günde. çünkü insan bu eğlencede saadet bulamaz. Bir iki kağıdı sıraya koyup daha iyi görmek için gözlerine uygun bir mesafeye getirdikten sonra söze başladı: «Beyler. limanlarımız dolup taşmakta. fırtınalı bir denizin bin bir muhatarası arasında Devlet gerdunesini metin olduğu kadar da hakim bir elle sevk ve idare eden Sevgili Kralımıza minnet ve şükranlarımızı sunayım. din daha çok kuvvet bularak gönüllerimizde gü-lümsemekte. kendinize iftira ediyorsunuz. yemin ederim. en azından on beş gün müddetle herkese dert anlatmak zorunda kahrım sonra. beyler. Yüksek İdare Makamlarına.) arzettiğim gibi müsaade ediniz de. Vilayet Meclisi Üyesi devam ediyordu: «Sizler de zaten bunu anlamış bulunuyorsunuz. saadete rastgelinir bir gün. Hükümete. köylerde yaşayan çiftçiler ve işçiler. «Evvelâ müsaade ediniz de (bugünkü toplantının mevzuu hakkında söze başlamadan önce. Şevketmeaba. politika fırtınaları atmosferdeki karışıklıklardan hakikaten çok daha tehlikelidir. dedi. tüccarın. baştan başa medeniyet olan bir eserin barışsever akıncıları! Sizler. ziraatı ve güzel sanatları da saydırmasını bilerek. Böylelerine hem hülya.. devletin bedeninde'yeni kan damarları gibi çoğalarak yeni irtibatlar kurmakta. dedi. hem en temiz ihtiraslar. MADAME BOVARY 153 Bu söz üzerine Emma. harikulade memleketleri gezip dolaşmış bir yolcuyu seyreder gibi baktı ve: — Biz zavallı kadınların. her şeyinizi vermek. Emma: — Ne gibi? — Ne gibisi var mı? Kaplarına sığmayan insanlar bulunduğunu bilmez misiniz?. Sizler.. dedi. O zaman ufuklar aralanır. terakki ve ahlaklılığın mücahitleri! Artık anlamış bulunuyorsunuz ki. her yerde yeni münakale yollan. bu hususta benimle hemfikir olduğunuzdan eminim. hem de en coşkun keyifler lazımdır.» Rodolphe: — İnsanlık bakımından belki de bu haklı ve yerinde bir şey.. Hükümdarımıza. böyle bir eğlencemiz bile yok! — Hazin eğlence. her şeyi feda etmek ihtiyacını duyarsınız! Karşılıklı uzun uzadıya . ne görürüm? Her yerde ticaret ve zenaat yeşermekte. Kötü şöhretim malum. en yıkıcı sözlerin büyük bir cüretle memleketi temelinden çökerttiği günler artık mazi olmuştur.arasında dolaşıyordu. çılgınlığa kendini kapıp koyuverir. Böylece insan her çeşit fanteziye. hayır. — Niçin? 152 MADAME BOVARY Tam o sırada Vilayet Meclisi Üyesinin sesi görülmemiş bir şiddetle yükseldi: «Vatandaşlar arasındaki çekişmelerin sokak ve meydanlarımızı kana buladığı. — Hayır. diye tekrarladı. dedi.. Emma: — Doğrusu. itimat yeniden doğmakta ve nihayet Fransa rahatça nefes almaktadır!. sanki «İşte o!» diyen bir sestir bu. hatta bizzat amelenin. diye cevap verdi. hem hareket. geceleri huzur içinde uykuya dalarken birdenbire yangını haber veren çan seslerinin gürültüsüyle uyanmaktan titrediği.» Rodolphe: — Biraz geri çekilelim. beyler!» Rodolphe: — Belki aşağıdan beni görürler. dedi. harp gibi. sanayii. O kimseye içinizi dökmek. mülk sahibinin. ticareti. ansızın. sulhu. ona. — Fakat saadet bulunur mu hiç? Rodolphe: — Evet. amme ve fert refahının hiçbir şubesi nazarlarından uzak kalmayan. evet. adım pek kötüye çıkmıştır. Vilayet Meclisi Üyesi devam ediyordu: «Şayet hafızamdan bu karanlık levhaları defedip nazarlarımı güzel vatanımızın bugünkü vaziyetine çevirecek olursam. büyük imalat merkezlerimiz tekrar faaliyete geçmekte.

. her şeyden önce faydalı gayeler peşinde koşmaya kendini adamış derin ve ölçülü zekâyı. o keten ki. ammenin kemaline. bunun sonu gelmez. Daha ötede eczacı.» Kimsenin dikkatini çekmesine gerek yoktu. soframıza o lezzetli eti ve yumurtalarını temin eden? Tıpkı cömert bir ana gibi çocuklarına her şeyi veren. üzerine bilhassa dikkatimizi çekmek isterim. devlete muin olmaya çalışmak suretiyle. nihayet her şeyin kaynağı değil mi o ihtiraslar? Emma: — Ama. aylak kafaların o lüzumsuz süsünü değil. sanki karanlıktan birdenbire ışığa çıkmış gibi. Rodolphe sözlerini bitirirken. karşınıza gelir. inanmaya cesaret çdihnez. keteni unutmayalım! O keten ki. gayet hünerli cihazlar sayesinde öğütülüp toz haline getiriliyor ve değirmenden un adiyle çıkıyor.. (Bunu söylerken kadına bakıyordu. yataklarımıza yumuşak yastıkları. küçüğü. cebinden çıkardığı mendile ağzını silmişti. kanunlara saygı ile vazifelerin ifasından doğan zekâyı kastediyorum. fakir kadar zengin için de lüzumlu bir gıda imal ediyor. misal bulmak için bu kadar uzaklara gitmeye lüzum var mı? Kümeslerimizin süsü olan o mütevazi hayvanın ehemmiyetini sık sık düşünmeyen var mıdır içimizde? O hayvancık değil midir. söylemekten çekinmiyorum) iyice gömülmüş bulunmalı ki.. vazife. Kadın elini çekti. etrafımızı saran peyzaj ve bizi aydınlatan mavi gökyüzü gibi.. kahramanlığın. durmamacasma kafamızı şişiriyor vazife. bundan fazla zekâ ve anlayış köylerden başka nerede bulunur? Zekâ deyince. tekrar söze başladı: «Burada size tarımın lüzumunu ispdt etmem mi lazım.. bacaklarının arasında oğlu Napoleon. koskoca sürülerini merada otlatıp semirten de çiftçi değil midir? Tarım olmasaydı. vakit vakit gözlerini hafifçe yumuyordu.de. o buğday da. oradan şehirlere götürülüyor. fakat herkesin hayrına. hatibi dinlerken gözlerini dört açıyordu. Bu kelime harap ediyor beni. birbirinizi rüyalarda görürsünüz. M. Madame Bovary itiraz ediyordu: — Ama yine. Yine. Yanında duran Tuvache. fırıncının eline geçiyor. Ama yine de tereddüt edilir. Lieuvain. şiirin. Ama Vilayet Meclisi Üyesi hep devam ediyordu: «Bundan kim hayrete düşer. durmadan değişen ve yüksek perdeden atıp tutan. ama yine de. karnımızı nasıl doyururduk? Hem sonra. Elbiselerimiz için. eli tespihli bir alay sofu karı. başka yerde meyvesinden elma şarabı yapılan elma ağaçları.konuşmazsanız. çıkarcıların ahlakı. Derozerays. iyi işlenmiş bir toprağın bütün nimetlerini birbiri peşi sıra saymak lazım gelse. o kadar aranılmış olan bu hazine. müziğin. hayır! Ne diye ihtirasların aleyhinde nutuk vermeli? Şu dünyada tek güzel şey. nutkun bir hecesini dahi kaybetmemek için. vazife diye. yine. beyler. ötede kolza. beyler? Ancak.» Rodolphe: — Ah. beyler. çünkü sözlerini yutacakmış gibi . Yün fanilalı bir sürü bunakla ayağı tandırh. o da ondan. Burada bağ vardır. cümlesine pandomima da kattı. biri. şuracığa. beyler? Kim karşılıyor bizim ihtiyaçlarımızı? Varlığımızı kim doyuruyor? Çiftçi değil mi? Çiftçi. hep vazife. sanatların. kıvılcım saçar. Fakat öbürü. Rodolphe: — Fakat iki türlü ahlak vardır.) Nihayet. ama vazife. MADAME BOVARY 155 Toprağın o bereketli sapan izlerine gayretli bir elle tohum saçarak buğdayı yetiştiriyor. kafası geçmiş zamanın peşin hükümleri içine gömülmüş (evet.. dedi. sonra Em-ma'nın eline bırakıverdi. güzel olanı candan sevmektir. — Hayır. daha ileride peynirin türlüsü. tarımla geçinen ahalinin zihniyetini yanlış anlasın. herkesin kanaatine biraz uymak ve ahlak kurallarına boyun eğmek de lazım. avucunu açarak kulağına götürmüş. beyler. bir kelime ile. bundan fazla vatanseverlik. keten. M. ebedi ahlak. o satıhta kalan zekâyı. beyler. sırtımıza ne giyerdik. şurada gördüğünüz budala toplantısı gibi. Gerçekten. büyük olanı hissetmek. parıldar. . insanların ahlak dediği şey. göreneğe kaçanı. coşkunluğun. Sanki başı dönmüş gibi elini yüzüne götürdü. insanın gözü kör. saman altından su yürüten. siyasi daMADAME BO VARY vaya bundan fazla bağlılık. insanın gözleri kamaşır. son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Anladık. yoksa toplumun sırtımıza yüklediği bayağılıkları ile birlikte bütün göreneklerini kabullenmek değildir. dedi. çepeçevre ve yukarda bulunan ahlak. birbirinizin içindekileri sezersiniz.kalabalığın ağzı bir karış açıktı.

gelin de o sessiz . on yılda bir araya gelecekler. birbirlerini çağıracaklardır. ama iki zavallı gönül birbirine kayacak olursa. Eldivenlerini çıkarıp ellerini kuruladı. damla damla terleyen kü156 MADAME BOVARY 1 çük. altı ayda. kafasına öyle kocaman bir miğfer geçirmişti ki. ama miğferinin ta burnuna kadar inen viziyeri yüzünden hiçbir şey görmesine" imkân yoktu. ta uzakta. dimdik duruyordu. sonra her şey birbirine karıştı. zahmetli mesailerini hiçbir hükümetin nazarı itibara almadığı saygıdeğer hizmetkârlar. eczanenin camekânı önünde. Jürinin diğer azalan. dönüyordu. bulutlar geçti. yüzünü Emma'ya çevirerek ona yakından sabit bakışlarla bakıyordu. sonra. onaylama anlamında. kılıcının ucu havada. yahut köşe başlarında birbirlerine cevap yetiştiren koyunların melediği duyuluyordu. yine de deneyecekler.dinliyordu. M. Onlar.'kötüleniyor. mendili ile yüzünü yelpazeledi. yeleklerine gömülmüş gerdanlarını hafifçe oynatıyorlardı. bu saçlar gibi etrafa aynı vanilya ye limon kokusu yayılıyordu. birbirlerini seveceklerdir. buran kanatlarını hızla açıp kapadı. kavuşmamaları için her türlü oyunlar oynanıyor. Dirseklerini pencerelere dayamış. şakaklarının zonklaması arasından kalabalığın uğultusunu ve cümlelerini dua okur gibi sıralayan Vilayet Meclisi Üyesinin sesini duyuyordu. ufkun ta ötesinde. ve Binet. Üzerine bir rehavet çöktü. Sığırtmaçlarla çobanlar. iyi gübre kullanmaya. Belki nutku işitiyordu. Birçok kere. baktığı şeyin temaşasına dalmış gibi bir hali vardı. Leon uzakta değilmiş de hemen gelecekmiş zannetti. kokuyu daha iyi içine çekmek için gözlerini yarı yarıya yumdu. valste dönüyor sandı. çünkü alın yazılan "budur. alçak sesle. onun da sakalından. . arkasında uzun bir toz bulutu bırakarak Leux yamacından yavaşça aşağıya inmekte olan eski yolcu arabası Kırlangıç'ı gördü. ta evlere kadar hıncahınç dolmuştu. Sesi. ansızın. L6on hep bu san arabaya binerek ona gelirdi. hatta saçlarına parlaklık veren pomadın kokusunu duyuyordu. Rbdolphe'un gözlerinde. Emma'ya yaklaşmıştı. Emma. eski arzularının içine siniyor ve üzerinden rüzgâr esen kum taneleri gibi. Ne yaparlarsa yapsınlar. sütun başlıklarını saran sarmaşıkların serinliğini içine çekmek için. Tuvache efendinin küçük oğlu olan muavininin miğferi çok daha mübalağalıydı. tam karşısında görür gibi oldu. ne de pervasız bir ampirizmin fazla aceleci nasihatlerini dinleyiniz. solgun yüzünde keyif. kerevetin aşağısında. pencereden. ruhuna yayılan bu kokunun harikulade nefesiyle dönüyor. beygir. bir daha dönmemek üzere yine o MADAME BOVARY 157 yoldan geçip gitmişti! Onu. siyah gözbebeklerinin etrafına çizik çizik yayılan küçücük altın ışınlar farkediyor. arka taraftan bir öküzün uzun uzun böğürdüğü. Bilhassa toprağı ıslah etmeye. hızlı hızlı söylüyordu: . Bu duygunun tatlılığı. ama yine de Rodolphe'un başını hep yanında hissediyordu. Bunlardan galip çıkan. arada bir böğürüp duruyorlardı. yorgunluk ve uyku ifadesi beliri-yordu. sonunda. elini mağluba uzatıp daha iyi bir başarı temennisiyle onunla canciğer olsun! Ve sizler. hiç durmadan sallanıyor ve başına doladığı basma sargının bir ucu aşağıya sarkıyordu. Rodolphe. Diyordu ki: «Devam ediniz! Sebat ediniz! Ne göreneğin telkinlerini. Fakat iskemlesinin üzerinde dikilerek yaptığı bu hareket sırasında. İnekler burunlarına kadar sarkan yaprakları dilleriyle kopararak. Gayri ihtiyari. — Topluluğun bu komplosu sizi isyan ettirmiyor mu? Onun mahkûm etmediği bir tek duygu var mı? En soylu içgüdüler. o miğferin altında çocuksu bir tebessümle tatlı tatlı gülümsüyor. er geç. Vicomte'un koluna girmiş. Justin'in. Oğlan. Sessizliğe rağmen. sığır. kanat çırpacaklar. Vaubyessard'da kendisini valse kaldırmış olan Vicomte hatırına geldi. o arzular. hâlâ kendini avizelerin parıltısı altında. çünkü birbirleri için yaratılmışlardır. mütevazı çiftlik uşakları. koyun ve domuz cinslerini geliştirmeye dikkat ve himmet ediniz! Bu tarım yarışmaları sizler için birer er meydanı olsun. hayvanlarını ta oraya kadar sürmüşlerdi. en temiz sempatiler hırpalanıyor. yahut kapılarda ayakta duran insanlar görülüyordu. Lieuvain'in konuşması havada kayboluyordu. Meydan. kalabalıktan gelen iskemle gıcırtılarının yer yer kestiği cümle kırıntıları halinde kulağa erişiyordu. dirseklerini gererek. Kollarını dizleri üstünde kavuşturmuş duruyor. İtfaiyeciler. Bu sırada. süngülerine dayanarak dinleniyorlardı. Sonra.

«Nerede Catherine Leroux?» deyip duruyordu. Mesela. yahut bu tazyike cevap verdiğinden.» -r. .Guerriere'den Catherine . Caron'a. biz. sapanı ile tafla süren Cincinnatus'u. aynı çiftlikte elli dört yıl müddetle hizmet gördüğü için. yirmi beş frank kıymetinde. Bain'e!» — Nitekim hatıranızı hep gönlümde saklayacağım..» — Bu akşam... belki üyeninki kadar süslü değildi. yani daha özel bilgiler veı daha. birbirine kavuşmak için akan iki nehir gibi. sizi takip ettim. .la . tarlalara tohum atarak yeni yılı açan Çin İmparatorlarını zikrederken. neden birbirimizle tanıştık? Hangi raslantı bunu istedi? Hiç şüphe yok. Başkan: «Yağlı tohum küspelerinin kullanılışı» diye devam ediyordu. — Nitekim. Emma elini çekmedi. o elin. Belot'ya. — Mesela az evvel size geldiğim zaman. Sonra. aşağıda köylü kadınların bütün o kocaman başlıkları. . nutukta hükümetin övgüsü daha az yer tutuyor.» Rodolphe artık konuşmuyordu. Sayın Başkan. Kurumuş dudakları dayanılmaz bir arzu ile titriyordu ve parmakları. toprağı çizik çizik etmişler. «Bir merinos koçu için. beyaz kelebeklerin çırpman kanatları gibi hafifçe havalandı. Hatip. altmış frank!» Rodolphe kadının elini sıkıyor.Nicaise Elisabeth Leroux'ya. Cullembourg. parmaklarını oynatır gibi oldu. «Fışkılar.keten üretimi. her ikisinin nasıl uygarlığa el birliğiyle hizmet etmiş olduğu anlatılıyordu. insanlığın hayrına olmuştu. bir gümüş madalya!» Vilayet Meclisi Üyesi. Haklı taleplerinizi karşılayacak ve elinden geldiği kadar meşakkatli fedakârlıklarınızın yükünü hafifletecekti!» M. buna karşılık..kanal açma.» MADAME BOVARY 159 — Ama unutursunuz beni. iki birinci mükâfat: M. esaslı düşünceler içeriyordu. Rodolphe ile Ma158 MADAME BOVARY dame Bovary ise. Sonra bu insanlar hayvan postlarını terk etmişler. diyordu. bir gölge gibi silinir giderim. kendiliklerinden. bir altın madalya!» — Çünkü kimsede bu kadar tam bir cazibe ve güzellik görmedim. Bu bahiste din ile tarım arasındaki ilişkiler. yakalanmış da tekrar havalanmak isteyen bir kumru gibi sımsıcak ve titremeler içinde olduğunu hissediyordu. genç kadına. gözlerini size dikmiş. bu dayanılmaz cazibelerin nedenini çok daha önce yaşanmış hayatlarda aramak lazım geldiğini anlatıyordu. toplumların meydana çıktığı tarihe kadar çıkarak. sizi seyredeyim! Pencerelerden giren bir rüzgâr. düşüncenizde. ya elini kurtarmak istediğinden.. Rodolphe haykırdı: — Ah teşekkür ederim! Beni reddetmiyorsunuz! Ne kadar iyi kalplisiniz! Anlıyorsunuz ki ben sizinim! Bırakın da sizi göreyim. Bu. sizi desteklemekte. «Notre-Dame'dan M. masanın örtüsünü buruşturdu ve meydanda... manyetizmadan söz açmışlardı. . diğer günler ve bütün hayatım boyunca kalacağım gibi! «Argueil'den M.Size refakat edeceğimi biliyor muydum? «Yetmiş frank!» — Hatta yüz kere kalkıp gitmek istedim. Fakat kadın. hayır. Başkan: «Mükemmel ürün ödülü!. fakat daha olumlu bir üslup niteliği taşıyordu.uzun vadeli icarlar. değil mi? «Domuz cinsi. kaldım. ikimizin de üstünden kayıp gittiğimiz inişler bizi birbirimize doğru itti. devlet bundan böyle. birbiri ardından sıraladı: «Flaman gübresi. kumaştan elbise giymişler. sizi himaye etmektedir. rüyalardan. Nutku.oturdu. «Quincampoix'dan M. «Sassetot .. . birbirlerine kenetlendi. hayatınızda benim de bir yerim olacak. Bizet'ye.» diye bağırdı. Ve kadının elini yakaladı. Derozerays kalkıp başka bir nutka başladı.hizmetkârların emeği. aradaki mesafeye rağmen. «Givry-Saint-Martin'den M.. lahana yetiştiren Diocletien'i. Birbirlerine bakıyorlardı. asma dikmişlerdi.faziletlerinizin mükâfatım alın ve emin olun ki.» — Hayır. önsezilerden. Lieuvain artık. Leherisse ile M. din ve tarım bahsi daha uzun sürüyordu. acaba bu keşifte faydadan çok zarar yok muydu? M. insanların ormanlar içinde meşe palamutlarıyle karın doyurduğu o hoyrat zamanları tasvir ediyordu. Rodolphe de manyetizme bahsinden yavaş yavaş yakınlıklar bahsine geçmiş. Derozerays bu meseleyi ele almıştı. M. yarın. tatlı bir gevşemeyle.

Ayaklarında tahtadan kocaman galoşlar. ziyafet saatini bekleyerek. trampetler. kâh ihtiyar kadıncağıza bakarak.. dedi. Madame Bovary. her şey eskisi gibi olup bitiyordu: Efendiler uşakları azarlıyor. koltuğundan sıçrayarak: — Sağır mısınız kuzum? dedi ve kulağına bağırmaya başladı: — Elli dört senelik hizmet! Bir gümüş madalya! Yirmi beş frank! Bunlar" hep sizin. halkın kendisini neden ortaya ittiğini. Şölen uzun sürdü. Kapıda birbirlerinden ayrıldılar.. Kırmızı gömleğinin yenlerinden. Arkasında. herkes dirseğini güçlükle kımıldatıyordu. Ambarların tozu. kalabalık dağıldı. notere eğilerek: — Ne kaba sofuluk bu. iyice baktı. diye tekrarladı. Sıra yerine geçen daracık tahtalar. Rodolphe'un koluna girdi. boynuzlarında yeşil çelenklerle ahırlarına dönen. — Yaklaşsa ya! O zaman. onlar da. Bütün alınlardan damla damla ter akıyor. . çamaşır yıkamaların sodası. fakat o. beyazımtırak bir duman dalgalanıyordu. yapağının kiri o elleri öylesine sıvamış. onların dilsizliği ve vurdum duymazlığı kendisine de geçmişti. Taburun trampetçisi şişe ile dolu bir sepet getirmişti. Yüzünün ifadesinde bir nevi manastır sertliği vardı. Hayatında ilk defa böyle bir kalabalığın ortasında bulunuyordu. bir sonbahar sabahı nehirden yükselen buğu gibi. Bu yarım asırlık kölelik. buruşukluklarla suyu çekilmiş bir elmadan daha fazla kırış kırış olmuştu. Bol bol yeyip içtiler. sırtını çadırın bezine dayamış. ziyafet için ver* diği paranın acısını çıkarmaya bakıyordu. pek fakirane elbisesi içinde büsbütün büzülmüş gibi görünen ufak tefek bir ihtiyar kadıncağızın ürkek ürkek kerevete yaklaştığı görüldü.. dudaklarının biçimini hayalinden geçiriyordu. Bayraklar. Tuvache.Kadın bir türlü meydana çıkmıyordu. babacan bir tavırla: — Yaklaşın. yoksa kaçmak mı lazım geldiğini. düşüncesine tam bir sessizlik çökmüştü. dedi. Toplantı sona ermişti. katılaştırmış. uğultunun artmasına rağmen. süngülerine geçirmiş oldukları çöreklerle. fısıltı halinde sesler geliyordu: — Gitsene! — Sola! — Korkma! — Ah. milli muhafızlar. temiz suda bol bol yıkanmış olmasına rağmen yine de kirli görünüyor ve hizmet göre göre. Bununla beraber. MADAME BOVARY 161 Kadın. bitmişti. Kâh elindeki kağıda. Rodolphe. O zaman yüzünde saadetle dolup taşan bir tebessüm belirdi ve giderken şöyle homurdandığı duyuldu: — Namıma ayin yapsın diye bizim köyün papazına vereceğim bunu. müsabakanın gamsız galiplerini dövüyorlardı. öylesine Emma'yı düşünmeye dalmıştı ki. neşe ile açılıp saçılan o burjuvaların karşısında işte böyle kalakalmıştı. Emma'nm söylediklerini. gürültülü ve düzensiz geçti. sofranın üstünde. sihirli bir aynadaymış gibi. Kenarı işlemesiz başlığının çerçevelediği sıska yüzü. çimen üstünde uşaklar kirli tabakları istif ediyorlar. az kalsın davetlilerin ağırlığı altında kırılacaktı. O da kendisini evine kadar götürdü. mafsalları boğumlu iki uzun el çıkıyordu. tavana asılmış gaz lambaları arasında. herkes. çayırda tek başına gezindi. yanındakiler boyuna konuşuyor. sanki çekilmiş bin bir meşekkatın mütevazı deliliymiş gibi hep yarı açık duruyordu. Rodolphe. Başkanın elinden kazananların listesini almış olan Şehir Meclisi Üyesi: — Yaklaşın pek sayın Catherine-Nicaise-Elisabeth Leroux. Artık nutuklar okunmuş. yaklaşın. ne budala kadın! 160 MADAME BOVARY Tuvache seslendi: — Nerede kaldı bu kadın! — İşte geliyor!. Yüzü. cevap bile vermiyordu. belediye binasının birinci katına çıkmışlardı. O kadar izdiham vardı ki. ilerlemek mi. Herkes yine eski mevkiine dönüyor. Hayvanlarla düşe kalka. madalyayı eline alınca. Bu solgun bakışı kederli veya içli hiçbir şey yumuşatmıyordu. siyah elbiseli beyler ve Şehir Meclisi Üyesinin göğsündeki nişanla içinden ürkmüş. Kadehine şarap koyuyorlardı. jüri üyelerinin kendisine niçin gülümsediklerini kestiremeyerek olduğu yerde dimdik duruyordu.-çizik çizik etmişti ki. hiçbir şey işitmiyordu. belinde de büyük bir mavi önlük vardı. Eczacı.

iki fenerin arasında. yavaşça kocasının omuzuna yaslanmıştı. Rodolphe yanmakta olan kağıt fenerlerin ışığında kadını seyrediyordu. böylece. Yerlere bir tek kıvılcım MADAME BOVARY 163 bile düşmeyecek. o şenlik hakkında uzun bir makale çıktı. Madame Homais ve eczacı ile beraberdi. Bu uğultuya. adamlarınızdan birini gön-derseniz veyahut bizzat kendiniz gitseniz?. Vakit vakit zavallı bir Roma şamdanı havaya yükseliyor. Eczacı: — Doğrusunu söylemek lazımsa. mademki hiçbir şey yok! Eczacı. endişe ediyordu. Tuvache'ın adresine gönderilmiş olan donanma fişekleri. Yeniden yüzbaşıya doğru koştu. Homais: — Acaba iyi olmaz mı. sessiz. yıldızlar yandı. bütün vücudunun sarsıntılara uyarak bir sağa. eşarbını şapkasız başına bağladı. ama bu kâfi değildi. rutubet alan barut pek ateş almıyordu. onları da yapalım. daha binlerce ıslahata lüzum var. bu girlantlar neye? Hararetini. «Cesaret! diye bağırıyordu hükümete. Yere birkaç damla yağmur düştü. Vilayet Meclisi Üyesinin kira arabası handan çıktı. dedi. arabanın körüğü üstünden. Homais'nin Tarım Derneği'ne elma şarabı hakkında bir muhtıra göndermiş olduğunu da bir . ölümsüz saflarımızın kalıntıları olup da trampetlerin erkek sesini duyar duymaz hâlâ yüreklerinizin çarptığım hisseden yaşlı aile babaları» dediği dazlak kafalı ihtiyarlar unutuluyordu. donanma fişekleri atılırken tekrar gördü. Bu sebeple.» Sonra Vilayet Meclisi Üyesinin kasabaya girişini anlatırken. sarhoşlukla adamakıllı mücadele etmeli! Bence her hafta belediyenin kapısına bir liste aşmalı ve o hafta' içinde kendilerini alkolle zehirlemiş ne kadar kimse varsa. bu kalabalık böyle nereye koşuyor?» Arkasından. Uzaktan. Nitekim. M. artık gidelim de yatalım. hemen ertesi gün. sonra aksi istikamette yollarına devam ettiler. Adamakıllı sarhoş olan arabacı. tornasına kavuşacaktı. bir uğultudur koparıyordu. Yüzbaşı evine dönüyordu. Tam o sırada. tulumbalar dolu. Emma. Şüphesiz. benim de uykum var. köylülerin hayat şartlarından bahsediyordu.. Rodolphe.. bu çiçekler.. Bunu Homais. Rouen Feneri gazetesinde. Onu. sonra başını kaldırıp kapkaranlık gökyüzünde fişeklerin ışıklı yolunu takip etmeye başladı. ağzı bir karış açık. tatlı bir bakışla ve alçak bir sesle: — Hem de ne kadar güzel. bir sola yıkıldığı görülüyordu. Birbirlerini selamladılar. Emma. hatta. birdenbire uyuklamaya başladı. İki gün sonra. ne de «orada bulunan ve bazıları. şu bayram günü de pek güzel geçti işte. M.asker serpuşlarının madeni tokalarında parıldıyor. havaya karışıp giden fişekleri tehlikeli buluyor. aşırı bir ihtiyatkârlıkla. Tahsildar: — Beni rahat bırakın. Ama özür dilerim!. fakat kocası. Ne olursa olsun. MB il 162 MADAME BOVARY İkide birde yanındakilerden ayrılıp Binet'ye tavsiyelerde bulunmaya gidiyordu. elbisesinin kıvrımları duvarlar boyunca iniyor ve yaşanacak aşk günleri istikbalin panoramasında sonsuzluğa kadar uzayıp gidiyordu. gazaba gelmiş bir denizin dalgalan gibi. gerine gerine esneyerek: — Doğrusu. sürülmüş topraklarımıza saçan tropikal bir güneşin selleri altında. hükümet elinden geleni yapıyordu. mahzene yerleştirilmişti. dostlarının yanına dönünce: — Müsterih olun. Fenerler de birer ikişer söndü. o zaman halk. hararetle kaleme almıştı: «Bu örgü örgü yeşillikler. karanlıktan Öte berileri çimdik-lenen kadınların çığlığı da karışıyordu. dedi.. doğru yıllık rakamlar elde edilmiş olur ve icabında. Binet bana bütün tedbirlerin alınmış olduğuna dair teminat verdi. Haydi. dedi. Eczacı. dedi. Madame Homais. Jüri üyelerini sayıp dökerken kendi adını da baş tarafta zikrediyor. ne «Kasabanın en şen kadınlarını». hepsinin adlarını teker teker o listeye yazmalı. dedi. havada kuyruğunu ısıran bir ejder şekli çizmesi gereken en bellibaşlı fişek de tamamıyle güme gitti. Zaten. «Ne milisin cengâver tavrını». geceleyin. istatistik bakımından da. eczacı M. dedi.

kendisinden biraz uzaklaşarak: — Efendim! dedi.. üstüne bir güneş ışını düşmüş barometrenin yaldızı. M. bu o kadar dik bir bakıştı ki.. — Mühim bir hastalık mı? yv Rodolphe. çünkü bu ismi. küçük kasabamız. kazandığı mütevazı madalyayı gururla herkese gösteriyordu. Rodolphe tekrar söze başlamak istedi: — Emma. Fakat aslında bu sizin isminiz değil. Bir akşam. kardeş kardeşi. bayramın bellibaşlı tertipçileri 164 MADAME BO VARY toplanmış bulunuyordu. tekrar görmek sabırsızlığı içinde. Gece. hayatında ilk defa böyle sözler duyuyordu. Kadın. Uzaklara. Bu aile toplantısını hiçbir üzücü hadisenin ihlâl etmediğini de belirtmek isteriz». bu sözlerin sıcaklığı karşısında. aynaya ateşler aksettiriyordu. yanlış bir iş yapmış oluruz. koca karışım öpüyordu.. Avdan dönüşte. bir başkasının ismi! Tekrarladı: — Bir başkasının! Elleriyle yüzünü kapadı: — Evet. Rodolphe devamla: . Hafta sonunda da ava gitti.. De Loyola beyler!» (1)... İnsanın bu manzaraya hakiki bir ha-yalnüma. İçlerinden bir çoğu. vaktin geç olduğunu düşündü. (1) Cizvit tarikatım kurmuş olan Ignace de Loyola kastedilmektedir. mühim değildi. gözyaşları içinde. M. baştan başa gevşiyordu... Ve ilâve ediyordu: «Yalnız kilise mensuplarının bayrama katılmayışı dikkati çekti. gerçek bir opera dekoru diyesi geliyordu. «Baba oğlunu. Akşam oluybrdu. Derozerays Tarım. baha daha da çok tutulmuş olmalı. IX Aradan altı hafta geçti. M. O Ma sizin bileceğiniz iş. bilmem nasıl bir kuvvet beni size doğru itti! İnsan ilâhi kaderle mücadele edemiyor. M. Emma. Hasta oldum.. ruhumu dolduran ve ağzımdan kaçırı-verdiğim bu ismi söylememi bana yasak ediyorsunuz! Madame Bovary!. nihayet meydana çıktı: — Hemen gidip ğorünmeyelim. gururu. Homais. kulübesinin gösterişsiz duvarlarına asacaktı. görüyorsunuz ki buraya gelmemekte haklıy-mışım. «Saat altıya doğru. — Neden? — Neden olduğunu tahmin etmiyor musunuz? Yüzüne tekrar baktı. An . kazananların sevincini. meleklerin tebessümüne dayanamıyor! Kendini güzele. sihirkâr. affedersiniz!. Emma'nın yanma. iki kardeş olan Sanayi ve Güzel Sanatlar. Emma kızararak başını eğdi.. geldi ki. melankolik bir sesle: — Ah! dedi. Rodolphe görünmedi. Rodolphe. sonra şöyle muhakeme etti: — Şayet beni ilk günden sevmişse. Ama ne de olsa. o kadar uzaklara gideceğim ki. kendini herhalde bir Bin Bir Gece rüyası içinde sandı. MADAME BOVARY 165 Rodolphe. işim çıktı. Emma. methiyeye kaçan bir üslupla tasvir ediyordu. dedi. Herkes size bu isimle hitap ediyor!. evine ve sevgili karısının yanma dönünce de o madalyayı. bir tabureye oturarak: — Doğrusu. Yemek tam bir dostluk ve samimiyet havası içinde yendi. M. durmamacasma sizi düşünüyorum!.O halde devam edelim! Emma yalnızdı. alaca karanlığı koyulaştınyor.. dedi. bir daha benden bahsedildiğini duymayacaksınız-!.notla hatırlatıyordu. ayakta durdu. Rodolplhe: — Benim. süs bitkisinin aralıklarından. Al-laha ısmarladık!. onun hatır sormalarına zar zor cevap verdi. Herhalde din adamları terakkiyi bambaşka bir tarzda anlıyor olmalılar. M... Ödüllerin dağılışına gelince. parlak bir donanma şenliği havayı ışığa boğdu. Leplichey ıslahat şerefine kadeh kaldırdı. Lieuvain Kralın. bugün. Asıl buraya gelmek istemedim de ondan. Camlar boyunca küçük muslin perdeler. tapılmaya layık olan şeye kapıp koyuveriyor. Hiç şüphe yok... Hatıranız beni ümitsizliğe düşürüyor! Ah. gidiyorum. Tu-vache Valinin. Liegeard'ın çayın üstünde kurulan ziyafet "sçfrasında.

ona: — Bonjur. — Elbette! Mükemmel.. Küçük Berthe'i oyalamak için.hepsi bundan ibaret! Siz de bundan şüphe etmiyorsunuz zaten. — Hayır. bilmem. ama ata nasıl bineyim. dedi. o da ısrar etmedi. pencerenizde sallanıp duran ağaçla166 MADAME BOVARY rina. yerinde çark ederek: — O bana vız gelir. Gerçekten. Çocuk uzaktan bir öpücük gönderdi. Arzusu. Boulanger'ye. öğle vakti. dedi. Felicite. kendini azar azar tabureden yere bırakıyordu. yumuşak çizmeler giymişti. Baş başa kalır kalmaz da: MADAME BOVARY 167 — Neden. hakikaten çok endîşe ediyordu. Kadın razı oldu. Rodolphe. M. karısının hafakanları yeniden başlamıştı. annesi de ona kırbacının ucuyla cevap verdi. Teşekkür ederim. sözünü kesti.— Fakat gelmediysem. Emma. tedbirli olun! . evinize. göz görmez. Boulanger'ye bir sürü tembihte bulunuyordu: — Aman dikkat edin! Kaza gelir. Kostüm hazır olunca. M. Justin. Madame Bovary bunda bir mahzur görmeyince. alâ!. sizi çevreleyen her şeyi bol bol seyrettim. sizi seviyorum . parmaklarıyle camlan tıkırdatıyordu. Bunu söyleyin bana. bin bir bahane aradı ve sonunda bunun belki herkese garip geleceğini söyledi. Ertesi gün. kendisine biraz çeki düzen verdi: — Madam bana sıhhati hakkında malumat veriyordu. dedi. sizi görmediysem bile. her ikisi de ayağa kalktılar. atlan olmadığı itirazı karşısında.. buraya kadar geliyor. karanlıkta pırıldayan küçücük lambaya. bir zavallı insanın bulunduğunu nereden bilecektiniz. Zaten hazırlanmış. sırtında ise geyik derisinden bir kadın eyeri vardı. fakat mutfaktan bir tahta kundura gürültüsü duyuldu ve o anda farkına vardı ki. Rodolphe uzun. ziyaretine bir sebep göstermek için. Homais: — İyi gezintiler! diye bağırdı. Tedbirli olun. Sonra. evi gezmekti. ben size gönderirim onu. dedi. ona doğru döndü: —¦ Ah! Ne kadar iyisiniz! — Hayır. Charles. M.. — Yaptır kendine bir tane. Boulanger'nin o pek kibarca teklifini kabul etmedin? Emma dargın bir tavır takındı. salonun kapısı da kapalı değildi. dedi. — Peki. Beraber geliriz. yatağımdan kalkıyor. kendisini bekliyordu. Charles.. boğazında bir hıçkırık. tam bu sırada Charles içeriye girdi. Atlardan birinin kulaklarına pembe ponponlar takılmıştı. binici kıyafetim yok ki. sizden o kadar uzak ve size o kadar yakın bir yerde. Fevkalade bir fikir! Hemen tatbik etmelisin. Charles. Rodolphe yerinden kalkarken: — Bir arzumu yerine getirmek lütfunda bulunur muydunuz. eczacı da yerinden kalkıp çıktı. görürüm. Emma'nın. her gece. Haksızsın. Bu beklenmedik unvanla gururu okşanan hekim. beyaz triko külot pantolonu ile sahanlık üzerinde göründüğü zaman Emma da kılığına bayıldı. sizin için daha kolay olur.. ay ışığında parlayan çatıya. beriki de bundan faydalanarak. hacamat olan arabacısının hâlâ başı döndüğünü anlattı. camların gerisinde. fakat kadın reddedince. atla gezintiye çıkmanın iyi gelip gelmeyeceğini sordu. evi öğrenmek istiyordu. Doktor. bahçenin. Rodolphe hemen emrine bir tane ayıracağını söyledi. karısının artık emrine amade olduğunu ve lütufkârlığına güvendiğini mektupla bildirdi. hiç değilse. Böylesini Emma'nın o zamana kadar hiç görmemiş olduğunu düşünmüştü herhalde. Rodolphe iki binek atiyle Charles'ın kapısı önüne geldi. bir kelime ile! Bir tek kelime ile! Bir tek kelime ile! Rodolphe. Ah! Orada. Bunun üzerine Rodolphe. onun pırıltısına bakıyordum. — Öyleyse mükemmel. M. Bovary: — Gider. uzun kadife frağı. Belki atlarınız azgındır! Emma başının üzerinde bir gürültü duydu. Geceleri. Emma'yı görmek için eczaneden sıvıştı. aman. hayır. yaltaklanmalara daldı. Her şeyden evvel sıhhat meselesi bu.

imkânsız bu. Ufukta. atlar. duvarları ve kilisenin çan kulesiyle Yonville'in çatıları görünüyordu. sağ kolunu açmış. Genç ağaçların balta ile devrildiği daha genişçe bir yere geldiler. aşkından bahsetmeye başladı. Yer yer ağaç kümeîeri. kadının ürkmesini önledi.. Atlar soluyor. Bazen de dallan aralamak için kadının yanından geçiyor. peşpeşe sıralanışı içinde sıkıntı veren çam gövdelerinden başka bir şey göremez oluyordu. güneş ışığı içinde. Bulundukları yükseklikten. Kırın üstünde sis vardı. diye cevap verdi. çimen üstünde ılık havanın içinde esmer bir ışık dolaşıyordu. Rodolphe: — Allah bizi koruyor. Çoğu zaman. Yere yatmış bir kütüğün üstüne oturdular. — İlerleyelim. Evvela. içinde yaşadığı bu zavallı köy kendisine hiçbir zaman bu kadar küçük görünmemişti. Yapraklarının çeşidine göre boz. Ekim ayının ilk günleriydi. yahut yaldız sarısı renginde ağaç kümeleriyle menekşe dolu düzMADAME BOVARY 169 Kikler peşpeşe geliyordu. uzakta. Zaman zaman bir iki kelime konuşuyorlardı. Rodolphe. Rodolphe ile Emma. Emma'nın büyük mavi tülü yere düştü. bu siyah kumaşla siyah potin arasında. rüzgârla kımıldayan kum yığınlarını andırıyordu. fazla uzun elbisesi ayaklarına dolaşıyordu. Rodolphe'la göz göze gelmemek için başını çeviriyor. Atlar koşmaya başladılar. Rodolphe kadına. Emma. Hep çiçek açmış fundalıklarla kaplı geniş alanlar vardı. bütün vadi. yükseliyor. Sakin. yukarda atlar birdenbire durdu. ikisi birden. bulutların aralığından. buhar olup havaya karışan solgun ve geniş bir göle benziyordu. otları çekip üzengiden ayırıyordu. — Acaba?. başını eğmiş ayağının ucuyle yerdeki kıymıkları iterek onu dinliyordu. dedi. atını sürmekle beraber. Gökyüzü masmavi kesilmişti. Sonra. tekerlek izlerinin arasındaki yosunlara basa basa yürüyordu. ilerleyelim! Dilini şaklattı. Yolun kenarındaki uzun eğreltiotları Emma'nın üzengisine takılıyordu. Emma. Emma'nın atı toprak kokusunu alır almaz. Rodolphe. iltifatlara boğarak. kadının çıplaklığından bir şeyler hayal ettiren beyaz çorabının zarafetini seyrediyordu. yüzü biraz eğik. ciddi ve melankolik bir tavır takındı. dedi. bazıları da yırtılıyor. avluları. yere düşmüş çam kozalaklarını nallarının ucuyla itiyordu. yanı sıra. Atlardan indiler. o zaman da. Emma. Bazen. eli yukarda. Tam ormana dalacakları sırada güneş yüzünü gösterdi. Yanda. bıyıklarını ısırıyordu. — Nereye gidiyoruz? Rodolphe cevap vermedi. Eteğinin kuyruğu yukarıya iliştirilmiş olmasına rağmen. Fakat şu cümleye: — Artık kaderlerimiz müşterek değil mi? — Hayır. Yapraklar kımıldamaz olmuştu. korunun kıyısını takip ettiler. arada eğiliyor. Emma. çalıların altından hafif bir kanat çırpıntısının kaydığı veya meşeler arasında uçuşan kargaların boğuk ve tatlı haykırışı duyuluyordu. ilerlerken. 168 MADAME BOVARY Bayırın altında Rodolphe dizginleri gevşetti. kesik kesik soluyordu. kayboluyordu. . bu gölden simsiyah kayalar gibi sivriliyor ve kavakların sisi aşan üst kısımları. Rodolphe etrafına göz atıyor. önde. tepelerin kenar çizgileri üzerinden buğular uzanıyordu. bir sıçrayışta ileri atıldılar. arkasından yürürken. su kıyısındaki bahçeleri. dörtnala kalktı. hayvanların ayak seslerini boğuyor. atını koşturuyordu.Onlann uzaklaşmasına bakarak elindeki gazeteyi salladı. Emma durdu: — Yoruldum. Emma kendi evini seçebilmek için gözlerini yan yarıya yumdu. Rodolphe hayvanları bağladı. Tütün kırıntısı gibi kızılımsı bir renk bağlamış olan toprak. Kadın. kendini eyerin üzerinde sallantının temposuna bırakmıştı. kızılımtırak. dizinin bacağına değdiğini hissediyordu. Emma. eyerlerin meşini gıcırdıyordu. Rodolphe da. Siz de biliyorsunuz. çamların arasında.

Akşam karanlığı çöküyordu. kardeş. Rodolphe: — Biraz daha.. Rodolphe onu bileğinden yakaladı. dedi. diyordu. O anda. Fakat yaşamak için size muhtacım! Gözlerinize. dişleri kenetlenmiş. Rodolphe: -— Ne oldu size.durdu. dedi. Çamur üstünde atlarının yan yana bıraktığı izleri. Rodolphe. gözbebekleri. dedi. düşüncenize ihtiyacım var. Elbisesinin kumaşı. Emma'nın başına. Döndüler. ötede. yapraklar üzerinde veya yerde. gizlenmek için sıçramaya başladılar. Bana yâr. diyordu. Emma.Gitmek için yerinden kalktı. Kadın tekrarladı: — Nerede atlar? Nerede atlar? O zaman. sonu bir türlü gelmeyen bir MADAME BOVARY 171. Akşam yemeğinde kocası. Kadın. Gidelim. fakat gezinti hakkında bilgi isteyince. vakit vakit eğiliyor. At üstünde ne kadar sevimliydi! Narin endamıyle dimdik. duruyordu. kabahatliyim. Pencerelerden kendisine bakıyorlardı. ışıklı lekeler titreşiyordu. Kalın. Hemen gitmeyelim. Kadın. Solmuş nilüferler. Aynı yoldan geçerek. yüksek. Kadın tir tir titreyerek geri çekildi. Onu. Derhal saygılı. melek olunuz. elleriyle yüzünü kapayarak kendini bırakıverdi. Kekeleyerek: — Ah! Beni korkutuyorsunuz. Yanan iki şamdanın arasında. gözyaşları içinde. duruyordu. Atlar nerede? Dönelim. halini iyi buldu. dirseği tabağının yanına dayalı. Rodolphe. Her yer sessizdi. Sizi dinlemekle delilik ettim. otlarda aynı taşları yeniden gördüler. akşam kızıllığı içinde yüzü açık havadan pembeleşmişti. Rodolphe yürürken kadına böyle destek oluyordu.. frağının kadifesine takılıyordu. — Emma! . öbür tepelerden upuzun ve ne olduğu belirsiz bir haykırma. Otlar üzerindeki ayak seslerini duyan kurbağalar. bir hıçkırıkla gerilen beyaz boynunu arkaya attı ve âdeta bitkin. Herhalde yanlış anladınız. üstünü. Rodolphe. Üzüyorsunuz beni. dizi atının yelesi üzerinde bükülmüş. dağların yerinden oynamasından beter bir şeyler gelmişti. Emma'nın etrafında. sabit. okşayıcı.. bu bahsi kapatalım artık. şurada burada. 170 MADAME BOVARY Rodolphe'un yüzündeki ifade değişti: — Mademki öyle. Emma ise gevşek gevşek kurtulmaya çalışıyordu. Kolunu uzatıyor. Emma işitmemezlikten geldi. çarpıntısı yeniden başlayan kalbini ve kanının vücudu içinde bir süt nehri gibi dolaştığını hissediyordu. dişleri arasına bir yaprak sigarası sıkıştırmış. sanki sinek kuşları uçarken tüylerini serpmişler gibi. uzun bir titremeyle sarsıla sarsıla. su mercimeklerinin bir yeşillik gibi kapladığı bir küçük göle doğru götürdü. atını kaldırımlar üzerinde şaha kaldırıp çark ettirdi. Emma! Emma! Kadın. Ufka yaslanmış güneşin dallar arasından geçen ışıkları. Fakat. mahcup oluverdi. kaidesi üstünde duran bir meryem gibisiniz. — Niçin?. kadının elini yakalayarak öpüyordu. dedi. Oynayan sinirlerinin son titreşimlerine bir müzik gibi karışan bu sesi sükût içinde dinledi. Yonville'e girerlerken Emma. Yonville'e döndüler. kadının belini sarıyordu. ağzında tuhaf bir gülümseme. ormanın ötesinden. kollarını açarak kadına doğru yürüdü. sesinize. Neden? Anlayamadım. canı sıkılmış ve öfkelenmiş gibi göründü. Etraflarında hiçbir değişiklik yoktu. Kadın: — Kabahatliyim.. sazlar arasında hareketsiz. kırık dizginlerden birini çakısı ile tamir ediyordu. Rodolphe'un gözlerini kamaştırıyordu. Siz benim gönlümde. sağlam ve tertemiz bir mevkide. erkeğin omuzuna yaslanarak yavaşça: — Ah! Rodolphe. Rodolphe'u sevgi dolu ve buğulu gözlerle birkaç dakika süzdükten sonra birdenbire: — Ah. Yaprakları yiyen iki atın gürültüsünü duydular. koluna girdi. jcs duydu. ağaçlardan tatlı bir şey yayılıyor gibiydi.

Bir kuru yaprak yığını üstünde karşı karşıya oturmuşlardı. Rodolphe' unkiler. içinde tuttuğu aşk duygusu.ki. dostum. Rodolphe gelip mektubu alıyor ve yerine kendi mektubunu koyuyordu. Rodolphe gözlerinin önüne geliyor. yalnız dizinin derisi biraz sıyrılmış. Birbirlerine yemin ettiler.. Emma. hemen gidip Rodolphe'u görmek hevesi geldi. Bu fikir aklına gelince. duygunun zirveleri. Emma mektubunu. Charles'den kurtulur kurtulmaz. kollarının vücuduna sanlısını hâlâ hisseder gibi oluyordu. kendisine küçük adiyle hitabetmesini ve sevdiğini tekrarlamasını söylüyordu. Emma ise. ormanda. Bir yandan da. ümidini kesmiş olduğu o saadet hummasına nihayet kavuşacaktı. şato olması gereken ayrı bir bina vardı. Çiftlik avlusundan sonra. intikam almanın zevkini duyuyordu. Emma bir çığlık kopardı. bir nalıncının kulübesi içindeydiler. Fakat gözü aynaya ilişince. az sonra kendisini çayırın ortasında buldu. İlâve etti: —. hiç. ırmak kenarındaki taraçanm bir yangına bırakıyor. kırlangıç kuyruğu biçimindeki iki çatı fırıldağının koyu lekesinden. öpücüklerle sözünü-kesiyor. düşüncesinin ışığı altında kıvılcımlamyor.. hayvanı peyledim. ağaçlar. sevinçle fıkır-fıkır. hendekler. Hiçbir zaman gözleri böylesine iri. günlük hayat bu yüceliklerin aralığından. Kocalarını aldatmış bu kadınların lirik alayı. niye sordun? — Hiç. Varlığına sinen harikulade bir şey. sanki yeniden bulûğa ermiş gibi kendisine haz veriyordu.Hoşuna gideceğini düşünerek. Dün olduğu gibi bugün de. Emma. Yani satın aldım. Sanki. kollarını onun boynuna dolayarak: — Seni seviyorum. ayaktayken eğilmek gerekiyordu. Çektiği ıstırap kâfi değil miydi? Ama şimdi zafer onundu. o kadar imrenmiş olduğu bu tip sevdâlı kadınlardan biri yerine koyarak. tavanı o kadar basıktı ki. Bizzat kendisi de.. odanın dibinde bir adamın uyumakta olduğunu gördü. pekâlâ. kendisini büyüleyen sırdaş sesiyle şarkı söylemeye başladı. Ertesi gün yepyeni bir tatlılık içinde geçti. yüz ekü kadar bir paraya satar. Bu düşünce.. yapraklar ürperir. Vicdan azabı. Nasıl gelebil-din? Ah. aşağılarda. elbisen de ıslanmış! Emma. iştahla soludu. karanlıklar içinden görünüyordu. nenüz güzelliği yerinde bir kısrağı var. O günden sonra. ancak uzakta. birbirlerine Allanın günü mektup yazmaya başladılar. Aleksandr'a uğradım. .. Kendi kendine: «Bir âşığım var. Bir sabah. fecrin solgunluğu önünde beliren evini uzaktan tanıdı. Gün ağarmaya başlamıştı. Emma'ya. coşkunluk. Her şeyin ihtiras. Demek o aşk sevincine. hafızasında. Büyük bir merdiven dosdoğru koridora çıkıyordu. iyi yaptığını bir baş işaretiyle bildirdi.. onu bambaşka bir şekle sokmuştu. yüzü kendisine bir4uhaf geldi. Aklına. böylesine 172 MADAME BOVARY derin olmamıştı.— Ne var? — Şey. Rodolphe: — Sensin ha! Sensin ha! deyip duruyordu. onu. bahçenin ucunda. Kulübenin duvarları samandandı. Evvelâ sersemler gibi oldu. bir âşığım var!» deyip duruyordu. Bir çeyrek saat sonra da sordu: — Bu gece çıkıyor musun? . o kadar zaman. gözkapakları yan açık seyrederek. o yaklaştıkça duvarlar kendiliğinden ikiye aynlı-yormuş gibi. Huchette'e koşa koşa giMADAME BOVARY 173 dilir. arkasına bakmaksızın hızlı adımlarla yürüyordu. Acaba iyi mi yaptım? Söyle bana. bütün bütüne gönlünden fışkırıyordu. dedi. bugün öğleden sonra M. endişe ve telâş duymaksızın bunun tadını çıkarıyordu. Rodolphe. okuduğu kitapların kahramanı olan kadınlar geldi. Charles'ın daha şafak sökmeden evden çıktığını görünce. sazlar ıslık çalarken. Emma bir kapının mandalını kaldırdı ve birdenbire.— Evet. orada bir saat kalınır ve tekrar Yonville'e dönülebilirdi. Eminim. yollar. Emma. Emma'ya daima pek kısa geliyordu. hemen içeriye daldı. gidip odasına kapandı. Bu Rudolphe'du. hayalinde canlanan bu âlemin gerçek bir parçası oluyor. âşığının. kendini. ona üzüntülerini anlattı.. Herkes daha uykudayken. mavimtırak bir genişlik kendisini sarıyor. böylesine siyah. gençliğinin o uzun hülyasını gerçeğe çeviriyordu. sayıklama olduğu harikulade bir âlemin içine dalıyordu.

Başarıyle neticelenen bu ilk cüretkârane hareketten sonra, Emma artık Charles'm evden her
erken çıkışında çabucak giyiniyor, ırmak kenarına varan samanlıktan ayaklannın ucuna basa
basa iniyordu.
Fakat ineklere köprülük eden kalas çekilip alınmışsa, ırmak boyunca sıralanan duvarları takip
etmek gerekiyordu. Kıyı kaygandı, Emma suya düşmemek için, elleriyle, çiçekleri düşmüş
şebboy kümelerine sarılıyordu. Sonra sürülmüş tarlaların içine dalıyor, incecik potinleri ile
çukura bata çıka, sarsıla, sen-deliye, gidiyordu. Başına bağladığı eşarbı, otların arasında
rüzgârla dalgalanıyordu. Öküz görünce ürküyor, koşmaya başlıyordu. Nefes nefese, yanakları
kızarmış, bütün vücudunda taze bir usare, yeşillik ve açık havayı saça saça şatoya varıyordu.
Rodolphe o saatte henüz uyanmamış bulunuyordu. Emma ile birlikte odasına bir bahar sabahı
giriyordu.
Pencereler boyunca sarı perdeler, içeriye yavaşça, koyu bir sarışın ışık sızdırıyordu. Emma,
gözlerini kırpa kırpa, el yorda-mıyle ilerliyor, saç kümelerine takılmış çiğ damlaları, yüzünü
sanki sarı yakuttan bir hâle gibi sarıyordu. Rodolphe, gülerek onu kendine çekiyor, bağrına
bastırıyordu.
Sonra, Emma daireyi gözden geçiriyor, dolapların çekmece174
MADAME BOVARY
lerini açıyor, tarağı ile saçlaruıı tarıyor, tıraş aynasında kendini seyrediyordu. Hatta sık sık,
komodinin üstünde bir sürahinin yanında, limon ve şeker parçaları arasında duran kocaman bir
pipoyu dişlerinin arasına sıkıştırıyordu.
Birbirlerine veda etmeleri bir çeyrek saatten az sürmüyordu. O an gelince Emma ağlıyordu;
Rodolphe'u bırakıp gitmek hiç istemiyordu. Dayandığı bir kuvvet, onu hep Rodolphe'a doğru
itiyordu. Nihayet bir gün Rodolphe, onun tekrar habersiz çıkageldiğini görünce, sanki bir şeye
canı sıkılmış gibi suratını astı.
Emma:
— Nen var? diye sordu. Hasta mısın? Söyle bana?..
Rodolphe, sonunda, ciddi bir tavırla, bu ziyaretlerin ihtiyatsızlık olduğunu ve dile düşeceğini
söyledi.
Rodolphe'un bu endişeleri yavaş yavaş Emma'ya da geçti. Aşk onu başlangıçta sarhoş etmişti;
aşktan ötesini düşünemez olmuştu. Fakat şimdi Rodolphe'un varlığı kendi hayatı için öylesine
zorunluydu ki, ondan bir |eyler kaybetmekten, hatta sadece Rodolphe'un keyfi kaçmasından
korkuyordu. Âşığının evinden dönerken, etrafına endişeli endişeli bakıyor, ufuktan geçen her
şekli, kendisini görebilecek her çiftlik penceresini gözetliyordu. Adımlara, haykırmalara,
sapanların gürültüsüne kulak veriyor, başının üstünde sallanan kavak yapraklarından daha
solgun, daha titrek, durakalıyordu.
Yine bir gün böyle dönerken, birdenbire, bir karabinanın uzun namlusunun kendisine nişan
aldığını sezer gibi oldu. Namlu, bir hendeğin kenarında, yarı yarıya otlara gömülmüş bir küçük
fıçının üstünden çaprazlamasına yükseliyordu. Emma korkudan nerdeyse bayılacaktı; yine de
ilerledi ve fıçının içinden, kutu şeytanı gibi bir adam ayağa kalkıverdi. Ayağında dize kadar
düğmeli tozluklar vardı, kasketini gözleri üzerine indirmişti. Burnu kıpkırmızı, dudakları
titriyordu. Bu, yabani ördek avlamak için pusuya yatmış, yüzbaşı Binet'di.
— Daha uzaktayken seslenseydiniz ya, diyordu. İnsan bir tüfek gördü mü haber vermeli.
MADAME BOVARY
175
Tahsildar, bu sözlerle, az önce geçirdiği korkuyu gizlemeye çalışıyordu. Çünkü, vilayetin bir
emriyle kayıktan başka bir yerde yabani ördek avlamak yasak edildiği için, M. Binet, kanunlara
karşı sayjılı olmakla beraber, nizama aykırı hareket etmiş oluyordu. Bu yüzden her dakika kır
bekçisi ile burun buruna geleceğini zannediyordu. Fakat bu korku, keyfini büsbütün artırıyor ve
fıçısının içinde yapayalnız, kendi kendine, talihi ve kurnazlığıyle övünüyordu.
Emma'yı görünce, yüreğinin üstünden bir ağırlığın kalktığını hissederek, hemen lafa girişti:
— Hava hiç de sıcak değil, insana buz gibi batıyor! Emma hiç cevap vermedi. O, devam etti:
— Siz de 'amma erken çıkmışsınız dışarıya? Emma, kekeler gibi:
— Evet, diye cevap verdi, çocuğumun kaldığı sütninenin evinden geliyorum.
— Çok iyi, çok iyi! Bana gelince, işte gördüğünüz gibi, tanyeri ağardığından beri buradayım.
Hava öyle kötü ki, insanın vücudunda nah bu kadar tüyler olmayacak olursa...

Emma, arkasını dönerek adamın sözünü kesti:
— İyi akşamlar, Mösyö Binet. Adam, donuk bir sesle:
— Hürmetkârınızım Madam, dedi. Tekrar fıçısının içine girdi.
Emma, tahsildarı böyle birdenbire bırakıp gittiğine pişman oldu. Kim bilir, aleyhinde ne kötü
şeyler düşünecekti. Hele süt-nine hikayesi, mazeretlerin en kötüsüydü; Yonville'de herkes,
küçük Bovary'nin bir yıldan beri, ana-babasmın evine dönmüş olduğunu biliyordu. Sonra, o
civarda oturan da yoktu; bu yol yalnız Huchette'e çıkıyordu. Binet, herhalde nereden
döndüğünü tahmin etmiş olmalıydı; hiç şüphe yok, susmayacaktı gevezelik edecekti! Akşama
kadar, gözlerinin önünde hep o av çantalı budalanın hayali, akla gelebilecek türlü yalanlar
tasarlayarak, kafa patlattı durdu.
Charles, gece, yemekten sonra, onu böyle düşünceli görünce, açılsın diye eczacılara götürmek
istedi. Eczanede ilk gördüğü kimse de, yine tahsildar oldu. Tezgâhın önünde ayakta duruyor,
yüzüne kırmızı kavanozun ışığı vuruyordu:
176
MADAME BOVARY
— Lütfen, bana yarım once (1) kadar kezzap. Eczacı:
— Justin, diye bağırdı, bize asit sülfiriği getjr!
Sonra, Madame Homais'nin dairesine çıkmaya davranan Emma'ya:
— Yok, dedi, zahmet etmeyin, şimdi inecek. O geledur-sun, sobaya yaklaşıp ısının... Özür
dilerim... Bonjur, Doktor (Eczacı, bu doktor kelimesini söylemekten pek hoşlanıyordu, sanki
başkasına doktor deyince, bu kelimeye sinmiş şatafatın bir parçası da kendi şahsına gelip
konacakmış gibi)... Sakın ha, havanları devireyim deme! Git de küçük salondaki iskemleleri
getir; salonun koltuklarının yeri değiştirilmez, bilirsin.
Homais, koltuğunu tekrar yerine koymak için tezgâhtan fırlayacağı sırada, Blnet, kendisinden
yarım once'lık şeker asidi istedi.
Eczacı, küçümseyen bir eda ile:
— Şeker asidi mi, dedi, tanımıyorum, bilmiyorum! Sakın asit oksalik olmasın? Oksalik değil mi
istediğiniz?
Binet, çeşitli av takımlarının pasını temizlemek için, kendi hazırlayacağı bir mahlule katmak
üzere aşındırıcı bir maddeye ihtiyacı olduğunu izah etti. Emma ürperdi. Eczacı gülmeye başladı:
— Hakikaten, havalar da pek münasebetsiz hani, öyle rutubetli ki.
Tahsildar, kurnaz bir tavırla:
. — Öyle ama, dedi, rutubete hiç aldırmayanlar da var. Emma, boğulacak gibi oldu.
— Bir de şey verin...
Emma:
'
-— Bu adam defolup gitmeyecek mi? diye düşündü.
Yarım once kadar sarı reçine ile terebantin, dört once balmumu, üç yarım once da kemik
kömürü lütfen, bizim takımların vernikli meşinlerini temizlemek için.
Eczacı balmumunu kesmeye başlarken, Madame Homais de kollarında Irma, yanında Napoleon,
ortaya çıktı. Athalie de
(1) Vaktiyle Fransa'da kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Bir once 30 gramdan biraz fazla gelirdi.
MADAME BOVARY
177
peşinden geliyordu. Gitti, pencerenin altında, kadife kaplı sıraya oturdu, oğlan bir tabureye
tünedi, ablası ile, babacığının yanında hünnap kutusunun etrafında dört dönüyordu. Eczacı,
hunileri dolduruyor, şişeleri tıpalıyor, etiketler yapıştırıyor, paketler imal ediyordu. Etrafında
kimse konuşmuyordu; yalnız vakit vakit ağırlıkların terazi kefelerini tınlattığı ve çömezine
talimat veren eczacının pes perdeden bir iki kelime söylediği duyuluyordu.
Madame Homais ansızın sordu:
— Sizin küçük ne âlemde?
Müsvedde defterine rakamlar yazan kocası:
— Susalım! diye seslendi.
Madame Homais, sesini alçaltarak yeniden sordu:
— Onu neden getirmediniz?
Emma, parmağıyle eczacıyı göstererek:
— Hişt, hişt! dedi.

Fakat Binet, kendisine uzatılan hesaba dalmıştı, herhalde hiçbir şey duymadı. Nihayet, çıkıp
gitti. O zaman Emma, sıkıntıdan kurtuldu, rahat bir nefes aldı. Madame Homais:
— Ne kadar derin nefes alıyorsunuz, dedi. Emma:
— Burası pek sıcak da ondan, diye cevap verdi.
Ertesi gün, Emma ile Rodolphe artık nerede buluşacaklarını konuştular. Emma, hediye vermek
suretiyle hizmetçisini bu işte kullanmak istiyordu; fakat en iyisi Yonville'de kimsenin gözüne
çarpmayacak bir ev bulmaktı. Rodolphe böyle bir jTer arayacağını vadetti.
Bütün kış mevsimi, haftada üç-dört defa, gece karanlığında bahçeye geliyordu. Emma, mahsus,
parmaklığın anahtarını kaldırmıştı; Charles anahtarın kaybolduğunu sanıyordu.
Rodolphe, geldiğini haber vermek için, pancurlara bir avuç kum atıyordu. Emma da hemen
yerinden fırlıyordu; fakat bazen beklemek gerekiyordu; çünkü, Charles'ın ocak başında
gevezelik etmek âdetiydi, lafın sonunu bir türlü getiremiyordu.
Emma, sabırsızlıktan kabına sığamıyordu; eğer iş gözlerine kalsaydı, kocasını çoktan
pencereden aşağı fırlatır, atardı. Nihayet yatmak üzere yıkanıyor ve geceliğini giyiyordu; sonra
bir kitap alıyor, okuduğu şeylerden pek zevk alıyormuş gibi, MB 12
178
MADAME BOVARY
rahat rahat okumaya dalıyordu. Yatağa girmiş olan Charles, gelip yatmasını söylüyordu:
— Gel artık, Emma, vakit geldi, diyor.
Emma da:

— Evet, geliyorum, diye cevap veriyordu.
Bununla beraber, gözleri mum ışığından kamaşan Charles, duvar tarafına dönüyor ve uykuya
dalıyordu. O zaman da Emma, yarı çıplak, çarpıntılar içinde, dudaklarında tebessüm nefesini
tuta tuta sıvışıyordu.
Rodolphe'uh geniş bir paltosu vardı. Kadını o palto ile sarıp sarmalıyor, kolunu beline sararak,
hiç konuşmaksızın, bahçenin dip taraflarına götürüyordu.
Kameriyeye, vaktiyle Leon'un yaz geceleri kendisini aşk dolu gözlerle seyrettiği, o tahtaları
yürümüş sıraya gidiyorlardı. Emma'nın artık Leon'u düşündüğü yoktu.
Yaprakları dökülmüş yasemin dalları arasından yıldızlar parıldıyordu. Arkalarında ırmağın
aktığını ve zaman zaman, kıyıda kuru sazların çatırdadığını duyuyorlardı. Şurada burada gölge
yığınları karanlıkta kabarıyor, bazen hepsi aynı anda ürperiyor, sanki onları sarmak için
ilerleyen muazzam siyah dalgalar gibi kâh yükseliyor, kâh eğiliyorlardı. Gecenin soğuğu
yüzünden birbirlerine sımsıkı sarılıyorlar, dudaklarından çıkan solumalar daha gürültülü oluyor,
karanlıkta ancak seçebildikleri gözleri, onlara daha büyük görünüyor ve sessizliğin ortasında
yavaşça fısıldanmış sözler, bir billur şıkırtısı ile ruhlarına siniyor ve çoğalan titreşimlerle devam
edip gidiyordu.
Yağmurlu gecelerde, arabalıklarla ahır arasındaki muayenehaneye sığınıyorlardı. Emma,
kitapların arkasına sakladığı mutfak şamdanlarından birini yakıyordu. Rodolphe, oraya kendi
eviymiş gibi yerleşiyordu. Kütüphanenin, yazı masasının, nihayet bütün dairenin manzarası onu
neşelendiriyordu. Charles hakkında, Emma'yı bir hayli sıkan bir sürü şakalar yapmaktan kendini
alamıyordu. Emma, âşığını daha ciddi, hatta dramatik görmek istiyordu. Mesela, bir defasında,
bahçe yolunda gittikçe yaklaşan ayak sesleri duyar gibi olmuştu.
— Geliyorlar, dedi. Rodolphe mumu söndürdü.
— Tabancaların yanında mı?
— Ne yapmak için?
MADAME BOVARY
179
— Şey... kendini müdafaa etmek için.
— Kocana karşı mı? Bırak şu biçare çocuğu! Rodolphe, sözünü «bir fiskede onu ezerim»
manasına gelen bir el işaretiyle tamamladı.
Emma, bu cesarete hayran oldu, ama bunda bir nezaketsizlik, safiyane bir kabalık sezerek, bir
tuhaflaştı.
Rodolphe bu tabanca hikayesi üzerinde epey durdu. Düşünüyordu ki, Emma tabancadan ciddi
olarak bahsettiyse, bu, gülünç, hatta çok çirkin bir şeydi; çünkü, kendisinin o zavallı
Charles'dan nefret etmesine hiçbir sebep yoktu. Kıskançlıktan yanıp tutuşmuyordu ki. Hatta
Emma'nın, kendisine bu mevzuda etmiş olduğu yeminleri pek hoş karşılamış değildi.

Yalnız yaşadığımdan beri. Ama. bana biraz daha körpe. kam de damadımı kucaklar. Fakat. şimdiye kadar böylesine saf ve masum bir kadına pek az sahip olabilmişti. geçen gün bir çoban tutmak için gittiğim Yvetot panayırında nezleye yakalandım. öksüz kalmış bir damlacık çocukmuş gibi. Emma'ya. zamparalıktan pek farklı olan bu aşk. işler yolundg. iyiyim. evi bırakıp gitmem o kadar zor ki!» Adamcağız kalemi bırakıp bir müddet hayale dalmış gibi. hakiki bir nikâh halkası istiyordu. Emma'nın kendi burjuva sağduyusuyle hor gördüğü coşkunluğunu. aynı zamanda hem gururunu. yepyeni bir şeydi. ama balık isterseniz. ne de onu çıldırtan ateşli okşamalar kalmıştı. lütfen sepeti geri gönderin. Bu. Sizi ne zaman gelip göreceğimi bilmiyorum. hatta bir dişini de çektirmiş bir seyyar satıcıdan öğrendim ki. hatta aya bakarak bazen: — Eminim ki. bahar geldiği zaman. evlilik muhabbetini rahatça devam ettiren bir karı -kocadan farksızdılar. Rodolphe ile Emma. bizim aşkımızı haklı buluyorlar. Cenabı Hak sizlere her türlü saadeti nasip eylesin. . Rodolphe ise. Onu. Kızım. âdeta devamlı bir baştan çıkarılma haliydi. Bizim çobanı kovdum. hem de şehvetini okşuyordu. Emmacığım. içinden gayet hoş buluyordu. yalnız. ona teslim olmaktan pişmanlık mı duyduğunu. size bir horoz göndereceğim. sevgili evlâtlarım. bundan anladım ki. Buna inanmak istemiyordu. Benim sevgili torunum Berthe Bovary'i bugüne kadar hiç görmediğime o kadar üzülüyorum ki. boğazına fazla düşkün olması sebebiyle. Rodolphe bu zina hayatını keyfine göre sürdürmesini becerdiği için. yalnız ona reçel yaptırmak için toplatacağım. kayıtsızlığını gittikçe daha az gizler oldu. Ama Emma o kadar güzeldi ki! Rodolphe. onlar şimdi gökyüzünde. Bana çektirdiği dişi gösterdi. vücudunun altında azalır. İyileşen bacağının hatırası olarak. Üstelik eli de uzundu. Emma'yı hükmü altına alıyordu. yoksa. yapmacık sözlerle teselli etmeye kalkıyordu. çatısı ağaçlar üstüne tıçtu. nehir yatağının çamurunu farketti. Artık. Onun nazarında. hem seni. Tavırları. Emma'yı ağlatan tatlı sözler. tabir caizse. içine dalıp yaşadığı o büyük aşk.onu daha mı çok sevmek istediğini bilemiyordu. Rouault babanın hindi gönderdiği günlerdi. Buna şaşmadım. kendi annesinden. Emma. Rodolphe'un annesinden söz açıyordu.Zaten Emma. o başka. pek ince eleyip sık dokumaz oldu. hissedilmez bir şekilde değişti. Artık. tam senin odanın altına. Bovary gayet sıkı çalışıyormuş. Öyle ki. torunumu iki yanağından öperim. sevgisini artırdıkça artırdı. diyordu. gelecek sefer. yatağı tarafından emilen bir nehrin suyu gibi. Kadın da bundan korkuyordu. Reçelleri geldiği zaman yesin diye dolapta saklayacağım. biraz daha okkalı gibi geldi. 180 MADAME BOVARY Emma. karşılıklı birer kahve içtik. satırlar arasında bir boşluk kalmıştı. Fakat ahırda iki hayvan görmüş. torunum için bir erik ağacı diktim. aksine . Seni görüp görMADAME BOVARY 181 mediğini sordum. «Bana gelince. kolay alışkanlıklarından ayırıyor. birbirlerinin karşısında. Bu kış sizin o taraflarda dolaşmış. Hediye daima bir mektupla birlikte gelirdi. Birbirlerine minyatür resimler alıp vermek icabetmişti. tükenir gibi geldi ve kadın. Ne mutlu size. bana hayır dedi. Emma şimdi de bir yüzük. zevahir her zamankinden daha sakindi. Rodolphe. bundan önceki iki sepetle beraber. Allaha ısmarladık. Bu yılki mahsul de hiç parlak değil. Rodolphe'un annesi öleli yirmi yıl olmuştu. burada. yulaf eriği dedikleri cinsten. Kendini zayıf hissetmekten duyduğu zillet. rüzgârın sıkı estiği bir gece. Bahçede. Rodolphe'a sık sık akşam çanlarından ve tabiatın sesleri'nden bahşediyor. çünkü. şehvetin ılımlaştırdığı bir kin haline geliyordu. Bu haydut soyuyla başımız dertte. Altı ay sonra. mektubu sepete bağlayan ipi kesti ve aşağıdaki satırları okudu: «Sevgili evlâtlarım. çünkü bu coşkunluğun muhatabı kendisiydi. Emma yine de âşığını. ne eskisi gibi. ebedi bağlılıklarının bir nişanesi olmak üzere. değişiklik olsun diye. bizim arabalığın başına bir felâket geldi. saçlarından perçim-ler kesmişlerdi. artık bir bağlılık değil. sevgili evlâtlarım. sevildiğinden emin. gittikçe daha hassas oluyordu. kimseye el dokundur^ muyorum. Bu mektubumun sizi sıhhat ve afiyette bulacağını ümit ederim ve gönderdiğim hediye de makbule geçer.

birbirini kovalayan türlü koşullar içinde. — Boşuna vakit kaybediyorsun. tıpkı. hayatı boyunca hepsini bir bir elden çıkarmıştı. temizledi. tırmık geçiriyordu. bu duygu dönüşlerini destekleyecek halde değildi. Emma. Ve arka arkaya üç randevuya gelmedi. etrafına bakındı.. küçük kız. Dadısı. operatörün derhal şöhret kazanması. ayakkabılarını değiştirdi. hava ılıktı. küçük kız. sıhhati hakkında bin bit* şey sordu ve sonra. çarpınca sıçrayan altın mermiler gibi. Sonra (Homais sesini alçaltıyor ve etrafına . aşkta harcamış. Fakat kocası. bu aşırı sevgi karşısında şaşakalmış olan dadıya teslim etti. onu her zamankinden fazla ciddi buldu. hastanın acıdan ve çirkinlikten kurtulması. Düşünün bir kere (girişimin yararlarını parmakları üzerinde bir bir sayıyordu): Hemen hemen kati bir başarı. sanki seyahatten dönüyormuş gibi. Etajerdeki porselenler üzerinde bir nisan ışını hareleniyordu: Ocakta ateş yanıyordu. bir fedakârlık hevesiyle bocalayıp dururken. O zaman da Emma. kurutulmakta olan otların ortasında yuvarlanıp duruyordu. Kederli iç çekmelerini. bütün onları. Penceresinin altında bir kovan vardı ve bazen arılar. mesela şu Altın Aslan'daki zavallı Hippolyte'i bu dertten kurtarmasın? Unutmayın ki. Kendileri önünden geçince taylar kiş-ner ve dörtnala koşar. . adam yaklaştıkça. THEODORE ROUAULT» Parmakları arasında o kalın kağıt. ocağın karşısındaki arkalıksız iskemleye oturmuş. kendisine bu kadar acı çektiren sebebi arıyormuşçasma. zenginliğinden bir parçasını yolculuk boyunca rastladığı hanlara bırakıp giden bir gezgin gibi. O günlerde ne mutluluk vardı! Ne hürriyet! Ne ümit! Ne hayal bolluğu! Şimdi bunlardan hiçbiri kalmamıştı. ocağın külleriyle kurutulmuştu. eczacı tam zamanında imdadına yetişti. birkaç dakika. Tekrar meydana çıktığı zaman. çünkü mektuptan elbisesinin üzerine birazcık külrengi toz döküldü. ışık içinde döne döne uçarken. Bir ot yığınının üstüne yüzükoyun yatmıştı. satırlar boyunca bir dikenli çit içine yarı yarıya saklanmış bir tavuk gibi gıdaklayan tatlı düşüncenin peşine takıldı. Emma. onu seve-bilmenin daha doğru olup olmadığını düşünmeye başladı. ne seviyorum seni! Sonra. Fakat kim kendisini bu kadar mutsuz etmişti? Hangi gö182 MADAME BOVARY rülmemiş felâket onu böyle altüst etmişti? Başını kaldırdı. yaptığına pişman oldu! Hatta neden Charleş'dan bu kadar tiksindiğini. onu etekliğinden tutuyordu. birazcık da ağlayarak. Kendisi ilerleme yanlısı olduğundan. dedi. hatta çıkardığı mendili farketmemiş gibi davrandı. Yazı. şekerim. Güneşle dolu yaz akşamlarını hatırladı. MADAME BOVARY XI 183 Son günlerde küt ayakların tedavisinde kullanılan yeni bir usule dair övücü bir yazı okumuştu.. Mektupta imla yanlışları birbiri içine girmişti. kalakaldı. çamaşırını. evlilikte. yavrusunun kulak memelerinin birazcık kirli olduğunu görünce. çimenin üstünde. strephopodie ameliyatlarına burada da başlanması gibi vatanseverce bir fikir kafasında doğdu. kapristir.Selâmlarıyle sizi seven babanız. Yonville'in de diğer kasabalardan geri kalmaması için. ruhunun bütün maceralarında. o da. kahkahalarla gülen çocuğunun sesini duydu. benim küçük yavrum. ötede. çocuğu bir kez daha öperek. Kendi kendine: — Geçer. terliklerinin altında halının yumuşaklığını hissetti. bakirelik zamanında. Emma'ya: . Lestiboudois. Niçin kocanız. çoraplarını. Ne seviyorum seni. gece. Gerçekten. hizmetçiyi çağırarak sıcak su getirtti. iki kolunu havada sallayarak eğiliyordu. nasıl şifaya kavuştuğunu gelip geçen bütün yolculara anlatmaktan geri kalmaz tabii. camlarına vururdu. hatta yukardan baktı. Emma. Emma. koşardı. gün bembeyazdı. dedi ve koşarak çocuğunu öptü. Rodolphe. Annesi: — Getirin onu bana. diyordu. kendisine soğuk davrandı.. — Bunda ne zarar ederiz. Önün yanıbaşında. elindeki değneğin ucunu çıtırdayarak yanmakta olan sazların aleviyle yaktığı günler ne kadar geride kalmıştı!. babasının maşayı yakalamak için ocağa eğilmesini görür gibi oldu.

ayağın aşağıya. 184 MADAME BOVARY Hippolyte düşünürken. nihayet razı oldu. elbette. küt ayağının ne cinsten olduğunu bilmek gerekiyordu.bakmıyordu) bu olaya dair gazeteye küçük bir yazı göndermekten beni kim menedebilir? Ya. bacağına hemen hemen dik bir çizgi teşkil ediyordu. fakat asıl ona kararını verdiren şey. başını elleri arasına alarak. ondan dostum. Onun. Çünkü. adale uçları kuru. Hippolyte'in hangi adale ucunu kesmek lazım geldiğini tespit etmek için. saç. her akşam. alt tarafa kıvrılma. Eczacının öğütleriyle. bir taraftan M. bunu söyledikten sonra. Âdeta hizmet ede ede. ilmin nimetlerini tepmek nankörlüğüne akıl erdiremediğini ilâve ederek. herhalde. Sonra. Ben senin iyiliğin için söylüyorum! Sadece insanlık duygusuyle! Senin bu çirkin topallıktan kurtulduğunu görmek istiyorum da. okumaya daldı. Rouen'dan Doktor Duval'ın kitabını getirtti. ya duymayacaksın. Charles da içinden. sabahtan gece yarısına kadar. uzaklaşıyordu. iğne batmış da bir yerin azıcık kanamış gibi olacak. Homais. Herkes ondan bahseder. nasihata boğdu. herkes üzerine çullanmıştı. derisi pürtüklü. kalçalarının böylesine sallanması. strephendopodie'yi ve strephexopodie'yi (yahut daha iyi anlatmak için. nasır çıkartmaktan çok daha hafif bir şey.. meydanda ötekine benzemeyen dayanağını ileri uzatarak. meşin. ameliyat için gerekli avadanlığı tedarik etmeyi kendi üzerine aldı. Emma'nın elinde kocasının becerikliliğinden şüphe etmesi için hiçbir delil yoktu. bir taraftan tırnağına basanları. aynı zamanda iki ameliyatı birden yapmayı göze alamıyordu. Fakat. ameliyatın bedava olacağıydı. baldır kemiğinin ön veterine el atmak icabediyordu. O. marangozla ona yardım eden çilingire. Hippolyte! Homais. Çünkü hekim. kocaman parmaklı. bu inatçılığa. onu gururundan yakalamak istedi: — Sen erkek değil misin. işini görmekte sana çok zarar veriyordur. Bovary bu işi başarabilirdi. Bu cömertlik asıl Emma'nın aklına gelmişti. Bununla beraber. öyle ki.Belki azıcık bir acı ya duyacaksın. şöhretini ve servetini artıracak bir teşebbüse sevketmekten kendisi de büyük bir memnunluk payı çıkaracak-tı. Sen istediğin kadar aksini söyle. hatta iyi tanımadığı daha mühim bir kısma neşter dokundurmak korkusuyle titriyordu. at tırnağı kadar geniş. Hatta bu sakat bacak ötekinden daha gürbüze benziyordu. Mademki bu uca basan bir ayaktı. içeriye doğru çarpık olmasına mani olmuyordu. aralıksız. bu ayak. Charles. siyah tırnaklan nal mıhlarını andıran bu uca basan MADAME BOVARY 185 ayakla han uşağı. uşak daha çok o sakat bacağına dayanıyordu.. komşular. iç tarafa basanları.Aşktan daha sağlam bir şeye dayanmaktan başka da bir şey istediği yoktu zaten. Eczacı: — Alt tarafı senin bileceğin iş. Hemen sonra.. arabalar arasında sıçradığı görülüyordu. . buna razı oldu. aptal aptal gözlerini döndürüp duruyordu. işe üç defa yeni baştan başlayarak. Madame Lefrançois. Bovary. kendisine ağırca bir iş gösterildiği zaman. Sonunda çığ gibi büyür! Kim bilir! Kim bilir? Gerçekten. Bu kutuda demir. evvela Achille adale bağlantısını kesmek. onu. sabır ve enerji gibi manevi meziyetler edinmiş olacaktı ki. üst tarafa kalkma) harıl hani öğrenip dururken. sonra da içe çarpıklığı gidermek için. yok yoktu. fakat bu. yani strephoctopodie'yi. —. cıvata. Artemise. ne yapacaktın? Ah. utandırdı. vida.. karısının bir melek olduğunu söyleyerek. Homais. hafifçe içe çarpık bir ayaktı. diyordu. ahır uşağı salak salak gülümsüyordu. Bunu söylerken. dört kilo kadar ağırlığı olan bir çeşit kutu yaptırdı. ta Belediye Reisi Tu-vache'a kadar herkes adamcağızı zorladı. tahta. Adamın ayağı. hatta kadınların çok daha hoşuna gideceğini çıtlattı. makale dediğiniz şey ortalıkta dolaşır. içe veya dışa doğru türlü iğrilmelerini) ve strephypopodie ile strephanopodie'yi (başka bir deyimle. bin bir dereden su getirerek han uşağını ameliyat olmaya zorluyordu. Başkalarının işine karışmak âdeti olmayan Binet. ameliyattan sonra kendisini ne kadar dinç ve çevik hissedeceğini anlattı. eczacının ve kendi karısının teşviki ile bu işe razı oldu. Zavallı adam. be mübarek? Asker olup da bayrağının altında dövüşmen icabetseydi. dış tarafa basanları. geyik gibi dörtnala koşturup duruyordu.

elinde daha mürekkebi kurumamış bir kağıtla ansızın içeriye girdi. Charles tıka basa kamını doyurdu. karısının daima kendisini seveceğini görür gibi oluyordu. ameliyat neticesini anlatmaya indi. ışık. derinin üzerinde. Talim meydanında Madame Lefrançois'nın işlettiği ALTIN ASLAN otelinde yirmi beş yıldan beri ahır uşaklığı eden Hippolyte Tautain adlı şahıstı. keyifli . herkes belki anlamazdı. Vaziyetinde. müessesenin eşiğinde gerçekten bir izdiham peyda olmuştu. Sofraya oturdular. sakin ol. kuru bir çıtırtı duyuldu.. Veter kesilmiş. M. şu ana kadar. eczanedeki bütün sargılar vardı.. dedi. kalın bir beyin tabakasında bulunan bir abseyi açarken. daha temiz.. elinde neşter. fakat bakışlarını hemen Charles'a çevirdi: Kocasının hiç de çirkin dişleri olmadığını hayretle gördü. nihayet kendisini delice seven bu zavallı çocuğa karşı birazcık sevgi duymaktan mutlu oluyordu. endişeye mucip alacak hiçbir şey yoktur. dedi. Charles.. en seçkin hekimlerimizden biri olan bu zat. ne de Gersoul. Okusunlar diye getiriyordu. M. dedi. Charles da. gariptir (gözümüzle gördüğümüz için söylüyoruz) hiçbir ıstırap alâmeti görülmedi. ameliyat da göz açıp kapayıncaya kadar tamamlandı. aile hayatında yapacakları yeniliklerden söz ettiler.. Velinimetine karşı minnettarlığını daha sonra gösterirsin. Bu. kesik bir şiryanı derhal bitiştirip bağlarken. Henüz yatağa girmişlerdi ki. — Hayır. daha güzel.» ilmi tabirini kullanmadım. Emma. Hippolyte'e yaklaşan M. Bovary.. aşçı kadına rağmen. ne Dupuytren. ancak pazar günleri. en seçkin hekimlerimizden biri olan bu zat. Eczacı: — Haydi. şöhretinin yayılacağını. nekahat devresinin kısa süreceği zannını vermektedir. Rouen Feneri gazetesine göndermek için yazdığı reklam yazısıydı. Bovary: — Doğrusu da bu.» Heyecandan boğulacak gibi olan Charles: — Bu kadarı da fazla! Bu kadarı da fazla! diyordu. Celse'den sonra. eli titrek. Okudu: — «Avrupa'nın yüzünü kısmen bir şebeke gibi kaplayan peşin hükümlere rağmen. Hastada. çünkü bilirsiniz. sanatın himmetiyle asi ve-terin nihayet teslim olduğunu ilan etmek üzere ancak birkaç damla kan peyda oldu. eğilip Bovary'nin ellerini öptü durdu. belki de önümüzdeki köy yortusunda Hippolyte'çiğimizin.» «Bir küt ayak ameliyatı yaptı. bir sürü sargı. hastasının ayağım mekanik motora sımsıkı bağlayıp evine gitti. ameliyat bitmişti. bir yığın bez parçası. Kalabalığın gözünü kamaştırmak kadar kendine de o vehmi vermek için. Her şey. halk yığınlarının. Bir an. Kim bilir. köylerimize de girmeye başladı. Hatta yemişten sonra kahve içmek bile istedi ki. yanında. kafası ergin değildi. Hastanelerde olduğu gibi. refahının artacağını. avluda bekleyen ve Hippolyte'in düzgün yürüyerek meydana çıkaracağını tahayyül eden beş^altı merakhmn yanına. evde davetliler varken göz yumduğu bir sefahatti. Charles deriyi deldi. merak içinde kendisini kapıda bekliyordu. sohbetler ve birlikte hayal kurmalarla geçen çok 186 MADAME BOVARY sevimli bir akşam oldu. Eczacı: — Baştan başlıyorum. «M. Teşebbüsün yeniliği ve mevzuun uyandırdığı alâka o kadar ahali celbetmişti MADAME BOVARY 187 ki. Hippolyte hayretten kendini alamıyordu. yepyeni bir his içinde refaha kavuşmaktan. bizim küçük kasabamız Yonville. katiyen! Ne münasebet!.. Bovary. bu. Esasen. bir masa üzerinde. Hemen boynuna sarıldı. Ameliyat edilen kimse.. bir küt ayak ameliyatı yaptı. İlerideki zenginliklerinden. diyordu. ilk defa üst çene kemiğini kesip alırken. Nitekim salı günü. gazetede. aynı zamanda yüksek bir insanseverlik olayı olan bir cerrahi tecrübeye sahne oldu.. O akşam. Homais. Bovary kadar yüreği çarpıntılı.Ne Ambroise Pare. Homais ta sabahtan beri tertip etmişti. kafasından Rodolphe'un hayali geçti. Bovary: — Siz kendiniz okuyun. devam ediniz. Emma da.. mumlu iplikler. Sonra. bütün bu hazırlıkları M. dağlar kadan sargı. on beş asır aralıkla ilk defa olarak.

içki içiyorlar. yalnız kaldığı da yoktu. bin yaşasın! Körlerin gözleri açılacağını. meydandan geçtiğini gören eczacı da. sağırların işiteceğini. makineyi yeniden çıkardılar ve gördükleri manzaradan afallayıp kaldılar. leşmiş olan kimselere dair bir sürü hikaye anlatıyorlardı. Fakat her gün yemeğini orada yiyen tahsildar. böyle yapmalıydın. Hippolyte. tütün. bütün insanların nasibi oluyor! Okuyucularımızı bu fevkalâde tedavinin bütün safhalarından haberdar edeceğiz. Bunun üzerine Hippolyte'yi bilardo salonuna kaldırdılar. onun. diyorlardı. Ne halin varsa gör. Madame Bo-vary kendisini görmeye geliyordu. Vaziyet ciddileşiyordu. eczaneyi bırakıp çıktı. öyle ki. evvelce de bundan acı duydu188 MADAME BOVARY ğundan şikâyet etmişti. şapkasız. deri nerdeyse bütün bütüne çatlayacak gibiydi. içine bacağının sokulduğu o mekanik aleti. Charles Altın Aslan'a koştu. . Yaşasın âlicenap âlimler! Yaşasın hemcinslerini iyileştirmeye veya acılarını dindirmeye gece gündüz demeden çalışan yorulmak bilmez insanİarl Yaşasın. ayağı.» Bütün bunlar. Kataplazmaları için bez getiriyor. Lefran-çois ana. her iki âlim. konuşması ve hünerli sıçrayışlanyle tamamen şifa bulduğunu ispat eylediğini göreceğiz.. cesaretlendiriyordu. bin bir ihtiyatla kutu çıkarıldı ve korkunç bir manzara ortaya çıktı. Adamcağız orada. Hippolyte artık hiç dayanamayınca. Adamın ayağı birkaç saat serbest bırakıldı. kurtarın beni!. tekrar âlete yerleştirmeyi münasip gördüler. evlâdım. Nihayet. kıpkırmızı kesilmiş. Haydi. bilhassa pazar kurulduğu günler.dostlar arasında. Lakin şiş biraz iner inmez. onun etrafında.. bilardo yuvarlaklarım dürtüklüyorlar. Hekim de her defasında. başını sineklerin üşüştüğü kirli yastıkta sağa sola döndürerek. istekalarla eskrim yapıyorlar. perhiz tavsiye ederek yanından ayrılıyordu. Kendisine tatbik edilen tedaviden bambaşka usullerle iyi-. gözleri çu-kurlaşmış. sonra. beş gün sonra. Omuzuna vurarak: — Nasılsın? diyorlardı. taassubun ancak Tanrının sevgili kullarına vadettiği şeyler. fakat kimse aldırmamıştı. benzi solmuş. üç gün sonra. köylüler. Lefrançois ananın telaşlı telaşlı gelerek: — İmdat! Ölüyor adam!. Ah. Sana kâfi derecede işkence yaptılar zaten. krallar gibi yatıyorsun boyuna. Halin pek o kadar parlak değil galiba. merak içinde. arkasından: — Dinleme onu. topalların yürüyeceğini ilan etmenin yeri değil midir artık? Eskiden. kazık herif. şimdi ilim sayesinde. üstü söz konusu makinenin sebep olduğu berelerle kaplanmıştı. teselli ediyor. Kalksana artık. Şöyle yapmalıydın. diyordu. O da nefes nefese. ama hiç de güzel kokmuyorsun ha! Gerçekten. şarkı söylüyorlar. böyle bir komşuluktan acı acı şikâyet etti. teselli makamında: — Sen kendim fazla dinliyorsun. Yer yer içlerinden siyah bir mayiin sızdığı kabarcıklar bulunan kurşuni renkte bir şişkinlik bacağa yayılmıştı. her dakika geliyordu. Aklım başımdan gidiyor! diye bağırmasına mâni olamadı. yıkacakmış gibi han duvarına küt küt vuruyordu. Kendini daha da halsiz düşürme. Hippolyte'in canı sıkılmaya başlamıştı. yut şunu!. avazları çıktığı kadar bağırıp çağırıyorlardı. Hippolyte ona dehşet bürümüş gözlerle bakıyor ve hıçkırıklar arasında: MADAME BOVARY 189 — Ne zaman iyi olacağım? diye kekeliyordu. daha çabuk iyileşsin diye. şikâyet etmekte tamamıyle haksız olmadığını kabul etmek gerekiyordu. neşeli neşeli dans ettiğini ve hepimize. Ne kadar bahtsızmışım! Ne kadar bahtsızmışım!.. kangren de gittikçe yayılıyordu. mutfağın yanındaki küçük salona yerleştirdi . biraz eğlenip içi açılsın diye onu. eskisinden daha sımsıkı. Ama senin kabahatin bu. hana geldi ve merdivenden çıkmakta olan kimselere sormaya başladı: — Bizim sevimli küt ayaklıya ne oldu? Müthiş çırpınmalar içinde kıvranıp duruyordu küt ayaklı. Ayağın biçimi öyle bir şişkinlik içinde kaybolmuştu ki. sakalı uzamış. Uzvun vaziyetini bozmamak için. Zaten. Bovary bu halden âdeta hastalanmıştı. Her saat başında. kaim battaniyelerin' altında inliyordu. Lefrançois ana.

vazifelerini biraz ihmal ediyordun. ka-taplaşmalar istendiği kadar değiştirilsin. hatırım için yap. Han sahibesiyle konuşuyor. ruhunun esenliğine özen göstermekten seni alıkoydu. Ama yine. bir dilim but. neticelerine hiç aldırış etmeden. bunu düşünmek zamanı geldi. bir defa da «Gökyüzündeki Babamız» dualarını okusan. M. sabah akşam. Her şeyin sebebi. size ilaçlar. dünya işlerinin girdabı. hatta bazen. bir defa «Sizi selamlarım. meşguliyetlerin. Papaz artık her gün geliyordu. Tıklım tıklım olan Grande-Rue'de. Böylece. Cenabı Hak'kın huzuruna çıkmak üzereyken (sen daha o vaziyette değilsin. . Paris icadı! İşte başkentteki beylerin fikirleri! Tıpkı şaşılık. aşağılayarak gülmekten çekinmedi. yüzüne. Fakat şimdi. seni ayinlerde pek seyrek görüyorduk. Bunda bir zarar yoktu ki. ayaklardan karına doğru ilerliyordu. Doktor Canivet'nin bacağı kalçadan kesme ameliyatı. kloroform. ruhani. İhtiyar. prensiplerini bir yana bırakarak. uygun bir ifade vererek din meselelerine dokunuyordu. M. bizler âlim değiliz. onun iddiasına göre. sıkıntısını dalkavukça bir gülümseme ile gizliyordu. benim için. köyde mühim bir olay oldu. küçücük kadehler içinde içki uzatıyor. Papazın dolapları dediği bu hareketlere pek içerliyordu. sanki adam idam edilecekmiş gibi bir ölüm havası esiyordu. onurunu ticaretinin daha ciddi çıkarları uğruna feda etti. yap dediğimi. sarsıyor ve eczanenin içinde bar bar bağırıyordu: — Bütün bunlar. Fakat kadıncağızın artık ona aldırdığı yoktu. eczacıya gitti ve zavallı bir adamı bu hallere sokan eşekler aleyhinde ağzını açtı.. mesanedeki taşlan kırma ameliyatı gibi. hasta tedavi ederiz. lütufkâr Meryem». Söze evvela derdine acımakla başladı. onlar gibi. küt ayaklı. Ben öyle ağır günahlar işlemiş kimseler tanıdım ki. Bournisien de bunda bir sakınca 190 MADAME BOVARY görmediği cevabını verdi. gözünü yumdu. bir de şimşir dalı yerleştirdi. Homais'yi redingotunun düğmesinden yakalamış. buna mazhar olarak öldüler. Bizler. BonSecours'u ziyarete gitmek arzusunu belirtti.. sabah erkenden kalktılar. Hatta. diyordu. evet anlamında başını sallamakla cevap verdi. ilâhi irade böyle tecelli ettiğine göre buna sevinmesi ve fırsattan derhal faydalanarak Cenabı Hak'la barışması gerektiğini söyledi. Ama yine de ümidini kesme. bu kadar usta değiliz. Hippolyte'in pek anlayamadığı şakalar ve kelime oyunlanyle karışık fıkralar anlatıyordu. Canivet'yi öfkelendirmemek ihtiyacıyle.-Ümit ederim ki. tıpkı bîr kamburu dümdüz etmeyi istemek gibi bir şey!. Tababette doktora yapmış. Küt ayakları düzeltmek! Küt ayaklan düzeltmek mümkün mü? Bu. Sonra bacağı kesmek gerektiğini açıkça söyleyerek. Ca-nivet'yi getirtip getirtemeyeceğini sormasına. sen de. biliyorum). o önü alınmaz çürüme. bize iyi örnek olursun. adaleler her gün biraz daha kopuyordu. toy züppe değiliz. İlaçlar istendiği kadar çeşitlensin. büyük bir şöhret sahibi olan Neufchâtel'li M. Lefrançois ananın çaresizlikten. MADAME BOVARY 191 Bu sebeple Bovary'yi müdafaa etmeye kalkışmadı. çünkü. iki tedbir bir tek tedbirden daha işe yarardı. Homais bu sözleri dinlerken canı sıkılıyordu ama. Bunlar. inat olsun diye. elli yaşında. cerrahlık kadar din de biçarenin imdadına yetişeceğe benzemiyordu. bir tedbir olmak üzere. o idi. kendinden pek emin bir zat olan bu meslektaş. halinin fenalaştığını öğrendi.Ona mükemmel bir et suyu. dolu bir mukaddes su kabı astı. ta diz-kapağına kadar kangren olmuş o bacağı görünce. Ne zarar edersin ki?. iyileşecek olursa. hastanın başı ucuna. Bakkalde Hippolyte'in hastalığı tartışılıyordu. Papaz Bournisien. ama Hippolyte bunu ağzına götürmek cesaretini kendinde bulamıyordu. Bütün köy halkı. sapasağlam bir adama ameliyat yapmayı aklımızdan geçirmeyiz. Kaç yıldır mukaddes sofraya yaklaştığın yoktu. kendisini görmek istediğini haber verdi. çok geçmeden. arkasından. reçeteleri ta Yonville'e kadar gelen M. biz. baba tavrı takınarak: — Çünkü. Sonra bir punduna getiriyor. ondan mağfiret dilediler ve hiç şüphe yok. Anlıyorum. tedavi usulleri sokuşturuyorlar. hükümetçe yasak edilmesi gereken bir alay canavarlıklar! Ama becerikli görünmek istiyorlar. Bu yardımı başarıya ulaşır gibi oldu. parlak bir mevki sahibi. Nihayet bir gün Charles. Eczacı. Madame Lefrançois'ya boyuna söylüyordu: — Bırakın şu adamcağızı! Bırakın şu adamcağızı! Sofuluğunuzla maneviyatını bozuyorsunuz! . nazlı bebek değiliz. o gün. pratik hekimleriz. ne olur ki? Evet. Hippolyte'in nekahatine zarar veriyordu. biraz domuz yağı getirip veriyor. Yapacağına söz veriyorsun değil mi? Zavallıcık söz verdi. hatta hiçbir itirazda bulunmadı.

her ikisi de önlüklerinden daha solmuş. seyirci olarak kalırsa. Hippolyte. hasta ziyaretlerine gittiği zaman.. Bununla beraber. Homais'nin getirdiği sargıları gözden geçirdi. bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. belediye reisinin karısı Madame Tuvache. dedikodu çıkaracaklardı. Herhalde gülecekler. O da. pencereden kımıldamıyordu. kâh bu tarzda. Neufchâtel'e kadar. Nihayet. Lestiboudois'ya gelmesi için haber gönderildi. Bacağı tutacak birini istedi. Canivet. Bunun içindir ki. Doktor: — Size güveniyorum. dedi. Fakat kimse buna inanmak istemezdi. alışkanlık. zilletini paylaşmıyordu. Bir sürü faraziyenin hücumuna uğrayan muhayyilesi. Bu sarsılmaz metaneti kendisine daha da itibar kazandınyordu. İşin içine mukadderat karışmıştı. bu ameliyatta hazır bulunamayacak kadar yufka yürekli olduğunu söyledi. içinde ateş yanmayan ocağın yanma oturmuş. Sonra ahıra giderek. muhayyile. Siz bana bakın: Allahın günü saat dörtte kalkarım. Sonra. odasında. ta Rouen'a kadar yayılacaktı. doktorun iri vücudunun ağırlığı altında çöktüğü için. Bunun üzerine. Nihayet. Aşağıda. salonda. yandaki dik yayı. her yere yayılacaktı! Kim bilir. gidelim! Fakat eczacı. o anlarda. karşısında. kendisinden davacı olabilirdi. soğuk su ile tıraş olurum (katiyen üşümem). çizmeleri döşemede gıcırdıyordu. Emma: . daha ziyade inmeye müstait gibi görünüyorsunuz. sanki zavallılığının yirmi kere bol bol farkına varmamış gibi.. nasıl rast-gelirse. gözleri bir noktaya takılı duruyordu. bana. Hazır mıyız? Haydi. Kâh şu tarzda yaşarım. soranlara bu işi nasıl izah edecekti? Acaba herhangi bir şeyde hata mı etmişti? Arıyordu. Bu dedikodular For-ges'e kadar. Canivet: — Aman efendim. gazetelerde şuna buna cevap vermek gerekecekti. evvela kısrağı ile ve arabasıyle meşgul olurdu. karşısına çıktı. biraz eğiliyordu. cerrahın soğukkanlılığını bir generalin metanetine benzetti. Bu mukayese. ha rasgele bir kümes hayvanını. yüksek sesle bağırarak. Ama en şöhretli cerrahlar bile pekâlâ aldatabilirdi. diyordu. Charles. benim sinir sistemim öyle. Sonra. çenesi göğsüne düşmüş. Homais. bocalayıp duruyordu. Bu sırada eczacı. yapım sağlam192 MADAME BOVARY dır. Canivet'nin hoşuna gitti ve sanatının icapları hakkında uzun uzun söz söylemesine sebep oldu. iflas etmiş.. diye sözünü kesti. hastalarını ziyarete gelince. sizler. mahvolmuş görüyordu. — İnsan. cerrahın gelişini görmek sabırsızlığı içinde. şayet Hippolyte ölecek olursa. filozofça. onu kendisi katletmiş sayılacaktı. konuşmaya giriştiler. akla gelen her türlü tedbiri de almıştı. M. Cerrah. Ne olursa olsun. Çünkü. Kendisini şimdiden. alışkanlık!. çarşaflar içinde hafakandan terleyip duran Hippolyte'e hiç aldırış etmeksizin. ona bakıyordu. Canivet. bunlar ameliyat sırasında kullanılanların aynıydı. Bu sayede sizin gibi nazik değilimdir. Fakat. acayip bir adamdır» diye bahsedilirdi. Elbette diyeceğiniz.. alışkanlıklarından bir zerresini dahi'feda etmezdi. hep mutfağınızın içine takılır kalırsınız. MADAME BOVARY 193 bir başka zillet duyuyordu. Altın Aslan'ın kapısından kasırga gibi girerken. doktorasız hekimlerin şerefini düşürmesine rağmen. ellerini kavuşturmuş. o. nezle olmam. fazla tesir altında kalır! Hem sonra.dükkânlarda alışveriş durmuştu. kendi kullandığı iki tekerlekli arabasıyle çıkagel-di. neler yazacaklardı? Arkasından mesele basma aksedecek. ne aksilikti bu». böyle bir adamın hâlâ bir işe yarayabileceğini zannetmiş olmasından ileri geliyordu. Bovary. zamanla. Yanında öteki minderin üstünde kırmızı sahtiyan kaplı ve üç bakır tokası ihtişamla parlayan kocaman bir kutu görülüyordu. diye düşünüyordu. ha bir Hıristiyanı doğramışım. onların arasında. Emma. denize düşüp de dalgaların üzerinde yuvarlanıp giden boş fıçı gibi. yulafını yeyip yemediğine baktı. Kıyamet kopsa da. aleyhinde neler. benim için hiç fark etmez. kendisinden: «Ah! M. bilirsiniz. hayvanı arabadan çözmelerini emretti. meslektaşları. hastaya döndü. hareket halindeyken dahi. kulakları kapıya dikili bekleyen Artemise ile hancının yanında kaldı. eczacı beyler. «Ne kötü macera.. evinden kımıldamaya cesaret edemiyordu. bu beyler. Hem zaten buna şaşmıyorum. araba. bulamıyordu. mesleğini bir nevi risalet addediyordu. şerefini kaybetmiş. kollarını sıvayıp bilardo salonuna geçti. kâinatta tek canlı insan kalmasa bile. Eczacı. fanila giymem. kızarıp boz'ararak. bu da sonunda mizacınızı bozar tabii.

salondan kaçarken. düşüncesi üzerine bu cümlenin beklenmedik darbesi ile Emma. bir cinayetmiş gibi pişman oluyor ve ondan hâlâ ne kalmışsa.. sakin ol. o da. Homais. evliliğin bayağılıkları. Âşığının hatırası baş döndürücü cazibelerle aklına geliyordu. ne demek istediğini tahmin etmek istercesine başını kaldırdı. ayağı dışa çarpık olmasın! diye haykırdı. bu mahluk için. Hatta ekseriya. Birbirlerine sarıldılar. korkunç bir tavırla: — Yeter! diye haykırdı. ağlamaklı. ani bir sevgi ve ümitsizlik içinde karısına döndü ve: — Öpsene beni. sonra pencereden Justin'e bir işaret yapıyor. Zafere ulaşmış zinaya ait bütün kötü alayların tadını çıkarıyordu. yürek paralayıcı bir feryat havayı delip geçti. XII Yeniden sevişmeye başladılar. koltuğuna yığıldı. şuracıkta. ilk basamağa oturmuş. Emma. bütün şahsı. bir başkasına teslim olduğu için. dedi. onun için. metresini sahanlığın altına. öylesine kaybolmuş gitmiş. Sessizce birbirlerine baktılar. Bütün bunlar. bir kere daha aldanmıştı? Sonra. Bir gümüş tabağa çarpan bir kurşun mermi gibi. bütün istemediği. şuurlarıyle birbirlerinden öylesine uzaktaydılar ki. termometre duvardan fırladı. şaşırmış: — Nen var? Nen var? diye tekrarladı. Her ikisi de eczanenin yolunu tutmuşlardı. Charles kalkıp baktı. anlaşılmaz bir şeyin dolaştığını belli belirsiz hissederek. boğazlanan bir hayvanın uzaktan gelen ulumaları gibi. hiçbir şey anlamayan. gözlerinin önünde can çekişiyormuş kadar kendisine hayatından kopmuş. kaldı. gülünç olan adının karısını da lekeleyeceğinden bile habersiz. pişmanlıktan az mı gözyaşı dökmüştü? Derin bir düşünceye dalmış olan Bovary. indirilmiş pancurun aralığından. Onun her şeyi. bir pusula yazıyor. Emma. canımı sıkıyorsun! Oturdu. Charles'a dikiyordu. dudaklarını ısırıyor. yepyeni bir vecd ile bu hayale kapılan ruhunu o hatıranın içine atıyordu. sinirli bir hareketle kaşlarını çattı. kendine gel! Biliyorsun ki seni seviyorum!. ! Nasıl olmuştu da (o kadar zeki bir kadın olduğu halde). evlenmenin. Emma öfkeden kıpkırmızı kesilmiş. Kaldırımdan bir ayak sesi geldi. ameliyat edilen adamın. öylesine imkân-sızlaşmış ve hiçleşmiş gibi geliyordu. yani bütün varlığı. kar gibi eridi gitti. hiçbir şey duymayan bu adam içindi. bütün mahrumiyetleri. Charles. bütün hınçları bu öpüşmenin sıcaklığı içinde. haykırdı: — Bırak beni! Charles. Charles. suratı. morarmış. MADAME BOVARY 195 . Rodolphe bahçeye geldiği zaman. karısının nesi olduğunu düşünerek. dedi. halini bir sinir hastalığına yorarak. bütün arzu ettiği. ür-pererek. Gece. Ve. Eski iffetinden. pazar yerinin kenarında. tiz çığlıklarla kesilmiş uzun iniltiler halinde sürüp giden feryatlarını dinleyerek. Arkasında. boyun atkısıyle alnını silen Doktor Canivet'yi gördü. yere düşüp parçalandı. İşte. bütün elde edebileceği şeyler hatırına geldi. güneş altında. Emma'nın aklına esiyor.— Otur yerine. gururunun azgın darbeleri MB 13 194 MADAME BOVARY altında yıkılıp gidiyordu. şimdi kendisini öfkelendiriyordu. niçindi? Kasabayı dolduran sessizlik içinde. devamlı fedakârlıklarla kendi hayatını mahvetmesi ne acınacak bir delilikti! Ruhunun bütün lüks içgüdülerini. bayılacak kadar sarardı. birbirlerini görmekten âdeta afalladılar. Charles. büyük bir kırmızı kutu taşıyordu. Gel! Kadın. önlüğünü çıkardığı gibi. perişan. güpegündüz. elbisesi. süs bitkisinden kopardığı bir kırıntıyı parmakları arasında evirip çevirerek korlaşmış gözbebeklerini hemen fırlamaya hazır iki ateşli ok gibi. kapıyı öyle şiddetli kapadı ki. yaralı kırlangıçlar gibi çamura düşen hülyaları. etrafında uğursuz.. Niçindi. sanki ölmek üzereymiş. O zaman Charles. ansızın: — Sakın. Onu sevmek için az mı gayret etmişti. kendisini bekliyor buldu. karıcığım. Bovary. bir sarhoşun bulanık gözleriyle karısına bakıyordu. rahat rahat duruyordu.

dizlerinin dibine. kocasına karşı duyduğu tiksinti yüzünden her gün biraz daha artıyordu. zevce ve iffetli kadın tavrını muhafaza etmekle beraber. kocasının aşağılık bir mahlûk olduğunu. diyordu. bir yerlerde yaşardık. çenende birazcık sakalın olsun. başka bir yerde. yakalıyordu. kalça tarafı geniş. dedi. Rodolphe gülerek: — Sen gerçekten çıldırmışsın.ais böyle şeyler kullanmaz mı? — Elbette! Madame Homais! Sonra. Aşçı kız: — Ayakkabıların hırpalamaktan amma da korkuyorsun. çünkü Madame. Kendisi temizlediği zaman buna hiç aldırış etmezdi. bir güneş ışınında yavaşça havaya yükselmesini seyrediyordu. M. böyle bağlanmasına yardımcılık eden bir sebebi. kü-Çük Justin ise. Emma'nın dolabında bir sürü ayakkabı vardı.. ötekinden o nispette nefret ediyordu. Ro-dolphe'un geleceği günlerde. akıldan yana o kadar tecrübe sahibi olan ve arzuda böylesine coşkunluk gösteren o adam gözlerinin önüne gelince. hâsılı. bekle de. Kadın birine ne kadar bağlanırsa. bir yöneticisi olmalıydı. yere oturmuştu. gideyim de potinlerini temizleyeyim. Guillaumin'in uşağı Theodore da kendisine kur yapmaya başlamıştı.. Emma göğüs geçirdi: — Gider. Git de havanda badem ez. düşünceli düşünceli ilave ediyordu: — O da Madame gibi bir hanım mı ki? Fakat Felicite. dedi. ekseriya yanında kalarak nasıl çalıştığını seyrediyordu. ne olur. Rodolphe geliyordu. Kadının. kumaşının havı biraz dökülen ayakkabılarını hemen kendisine verirdi. yüzükler ve kolyelerle dolduruyordu. zemberekli . Felicit6 mutfaktan kımıldayamıyor. Hizmetçilerin durmamacasına çamaşır yıkaması icabediyordu. Rodolphe ile buluştuktan sonra kocasıyle karşı karşıya gelince. F61icite'nin ütü yaptığı uzun tahtaya dirseğini dayayarak. tavrını her zamankinden daha adi buluyordu. iş. Gerçekten. arsız çocuk.Huchette'e yollanıyordu. hayatının büsbütün bayağılaştığmı söylemek içindi. Rodolphe ise anlamamazlıktan geldi ve sözü değiştirdi. 196 MADAME BOVARY Çocukcağız. o da istediği gibi har vurup harman savuruyordu. Felicite gülerek: — Sen hiçbir şey görmemiş misin? diyordu. Charles en küçük bir ihtarda bulunmaya cesaret edemiyor. ocak pervazının üstünden. canının sıkıldığını. dairesini ve vücudunu. Derhal. eşarplar. diyordu. Nitekim. dedi. Saçları çözük. yanıp tutuşuyordu! Tırnaklarını onun için bir kuyumcu özeniyle eğeliyor. Emma'nın Hippolyte'e hediye edilmesini münasip gördüğü bir takma bacak için tam üç yüz frank ödemek zorunda kaldı. O zaman yine. hem de zarif o boy bos. Bu davetler. bakışları dalgın. onu her zamankinden daha sevimsiz. Bir mantar tabakasıyle kaplı olan bacakta. gerdanını bilezikler. Anlamadığı nokta. — Ah! İstesen!. lemeli yakalar. Ondan altı yaş büyüktü. etrafında sergilenen pazen eteklikler. bir prens bekleyen fahişe gibi hazırlıyordu. bu sevgi. aşağısı gittikçe daralan fistolu donlar gibi kadın eşyasını hırsla süzüyordu. Kollarını. Sanki senin patronun Madame H'>n. hem gürbüz. mavi camdan iki büyük vazosunu güllerle donatıyor. aşk gibi basit bir işte her şeyin böylesine çetrefil bir hale getirilmesiydi. Elini eteklik kasnağına veya kopçalara sürerek: — Bu neye yarar? diye soruyordu. Hep kadınların eteği dibindesin. Enima'nın çamura —randevuların çamuruna— batmış ayakkabılarını. tırnaklarını her zamankinden daha dört köşe. hiç imkânı var mı? Emma aynı mevzua tekrar dokundu. etrafında oğlanın böyle dört dönmesine sinirleniyordu. Rodolphe bir gün. — Darılmayın hemen. Parmakları arasında toz olup dağılan bu çamurun. Rodolphe: — Ne gibi. zekâsını her zamankinden daha hantal. Bu işlere burnunu sokmak için. derisine sürdüğü kremi ve mendillerine doldurduğu lavantayı az buluyordu. Kola çanağını yerinden oynatırken: — Rahat bırak beni.. siyah saçları ya-ğızlaşmış alnına doğru bir perçemle dönen o baş. sabrını kaybederek: — Ben ne yapabilirim ki.

kendisine daha elverişli bir bacak tedarik etmesini rica ediyordu. kendisinin de alacaklıları peşine düşmüştü. ocağın üzerine M. Kendi kendine. dedi. altınları çekmecenin dibine attı ve anahtarı aldı. tam iki yüz yetmiş franklık bir fatura ile çıkageldi. hemen üzerine atlayıp tomarı açtı. geri alın! — Şaka olsun diye söyledim. Lestiboudois'ya on beş günlükten fazla. Lheureux içinden: — Şimdi seni yakaladım! diye düşündü. düşünürüz. karışık bir mekanizma vardı. hizmetçi kıza ise altı aylık borçlan. Üzerine siyah bir pantolon geçirilmiş. elinde nakit parası kalmamıştı. bütün kaprislerini tatmin etmek hususunda bu kolaylığa kendini bırakıverdi. adamın eline on dött Napoleon sıkıştırarak: — İşte paranız. nihayet Charles'ın vaktiyle yolda bulup da karısının sakladığı. daha bir sürü takıntıları vardı. — Adam sende!. ister istemez. Ne yapalım. Bununla beraber bu hediyeler. Emma. M. Lheureux'di. çok garip fikirleri de vardı: . Yalnız o kırbaca üzülüyorum. boyun eğmek zorunda kaldı. 198 MADAME BOVARY Bu işten nasıl yakayı kurtaracağını düşündüğü sırada. Şayet mutabık olduğumuz meblağ yerine. asla para bahsini ağzına almıyordu. aşçı kız içeriye girerek. Üç gün sonra. boyun atkısı olarak kullansın diye bir eşarp. Ahır uşağı yavaş yavaş eski işini görecek hale geldi. Emma. Paris'ten yeni gelen mallardan. böyle güzel bir bacağı Allanın günü kullanmâMADAME BOVARY 197 ya kıyamayarak. tüccar M. mavi kağıda sarılı küçücük bir tomar bıraktı./ diyerek çıkıp gitti. Bu işi sayesinde sık sık gidip Emma'yı görmek fırsatını bulmuştu. bütün çekmeceleri bomboştu. parayı daha sonra kocasına iade etmek için. Nitekim birçoklarını reddetti. gayet kibar davranıyor. Charles. Lheureux. Onunla. Emma'nın nevri döndü. Madame Bovary'den. Emma: — Olmaz! Olmaz! dedi. alçak. Emma'ya sattığı bütün malları geri almak zorunda kalacaktı. Rodolphe onu müstebit ve fazla yapışkan bulmakla beraber. M. İstediği para tamamdı. kaldırımlar üzerinde bastonunun takırtısını işitince. ucuna vernikli bir çizme takılmıştı. şayet eline para geçmeyecek olursa. Emma. Hayal kırıklığını gizlemek için boyuna özür diledi durdu. Fakat ertesi gün. Hekim. gibi ıslığa benzeyen sesiyle: — Pekâlâ. üzerinde kalpte aşk düsturu yazılı bir mühür.. Emma: — Peki.. Fakat Hippolyte. adamın kendisine iade ettiği iki tane beş franklık sikkeyi önlüğünün cebinde birkaç dakika elleyerek olduğu yerde kaldı. kadın ısrar ediyordu. dedi. Mesela. Bu keşfinden emin. tıpkı Vi-kontunkine benzeyen bir sigara tabakası hediye almıştı. Charles'ın merdivenden çıktığını duydu. her yıl Saint-Pierre yortusuna doğru para göndermek âdetinde olan M. Rodolphe'a hediye etmek için. santimler hariç. onu kendi nazarında küçük düşürüyordu. diye düşündü. her zamanki. Sonra. Emma'dan. Yine eskisi gibi kasabayı dört döndüğü görülüyordu. Rodolphe. dedi. Emma. Bovary. bu bacağın fiyatını da kesesinden ödedi. Rouen'da bir şemsiye mağazasında bulunan pek güzel bir kırbacı ona sipariş etti. Siparişle meşgul olan. bir sürü kadın öteberisinden konuşuyor.mafsallar. Lheureux tekrar çıkageldi. ertesi hafta kırbacı getirip masanın üstüne koydu. aklında kalacak değil a. Derozerays'dan gelecek havaleyi sabırsızlıkla bekliyordu. M. artık gider beyden isterim. — Size bir teklifim var.. Sonra. tüccar. düşünürüz. Kabzası altın yaldızlı gümüş kırbaçtan başka. uzaktan.. evvela Lheureux'yu atlatmaya muvaffak oldu. Derozerays tarafından gönderilmiş. masraftan kısıntılar yapmaya söz veriyordu. Tüccar serseme dönmüştü. ayrıca. İçinde on beş Napoleon altını vardı. çabucak yolunu değiştiriyordu. Fakat adam sabırsızlanıyordu. bir sürü hizmet teklifinde bulunduysa da Emma hepsini reddetti.

artık hiçbirinin yeniliği kalmamıştı. Rodolphe. hâlâ şüpheleri kalmışsa.. Mademki hiç kimse. Kadına. ancak ayıları dans ettirecek havalar çalabildiğimiz çatlak bir kazan gibiydi. sonra evin halini hiç beğenmiyordu. Kendi kendime diyorum: «Nerededir? Acaba başka kadınlarla mı konuşuyor? Hah. Rodolphe bu sözleri o kadar çok işitmişti ki. aşk öfkeleriyle içimin parçalandığı zamanlarda da hep seni görmek istiyorum. ne ihtiyaçlarını. oğluna sığınmaya gelmiş olan anne Madame Bovary de bu halleri görünce suratı astı. Bu çeşit maceralarda pek pişmiş olan bu adam. Sadece aşk alışkanlıklarının tesiriyle Madame Bovary'nin hali ve tavrı değişti. bir gece önce. kendini kelime oyunlarıyle müdafaa ederek. öyle küstah bir bakışla: — Siz hangi âlemde yaşıyorsunuz? dedi. tıpkı erkek gibi sırtına daracık bir yelek geçirmiş. Bunu duyan Emma gülmeye başladı.— Saat gece yarısını çalınca. Kocasıyle pek patırtılı bir münakaşadan sonra. Rodolphe. hele bir seferinde Felicite yüzünden adamakıllı bozuştular. ona. kıyametler kopuyor ve sonunda da mutlaka o hiç değişmeyen söze sıra geliyordu: — Seviyor musun beni? — Elbette seviyorum. diyordu. Emma hesabına da şehvetle dolu bir çeşit budalaca bağlılık. Bazı tenkitlerde bulunmaya kalktı. biliyor musun. diyordu. hizmetçilerin de iffetini gözetmek gerektiğini söyledi. ihtirasın hep aynı şekilleri ve aynı lisanı olan o ezeli yeknesaklığını çırılçıplak ortada bırakıyordu. evvela Charles. Her nevi utancın elverişsiz olacağına hükmetti. Anne Madame Bovary. senden artık vazgeçemeyecek kadap-şeviyorum seni. Gelin hanım. Eğer tembihini unuttuğunu söyleyecek olursa. asla. Elaleme nisbet v6riyormuşcasına. mabudumsun! Sen iyisin! Sen güzelsin. herhangi bir bağlantıda daima biraz açıkta durmasını bilen tenkit üstünlüğü ile. sen kuvvetlisin! . — Çok mu? — Elbette çok. azar azar sıyrılıp düşerek. işin aslını tamamıyle anlamış oldular. Bovary anne. kendine karşı hayranlıkla. bu aşkta tadı çıkarılacak başka zevkler olduğunun farkına vardı. bizzat kendi davasını müdafaa edip etmediğini sordu. Onu. sözleri daha serbest oldu. beni düşüneceksin. şehvet düşkünü veya satılık kadınların ağzından da buna benzer cümlelerin fısıldandığını duymuştu. Bakışları daha cesaretli. Ruhu bu sarhoşluğun dibine dalıyor ve tatlı Yunan şa200 MADAME BOVARY rabj fıçısının içinde büzülmüş kalmış olan Clarence dukası gibi. gayet yumuşak ve zevkine düşkün bir kadın haline getirdi. fakat ben hepsinden daha iyi sevmesini bilirim! Ben senin hizmetçinim. onun. Felicite'yi kırk yaşlarında. ağlıyor. ifadelerin benzerliği altındaki duygu farklarını seçemiyordu. Çünkü. Adam. Daha birçok şeyler hoşuna gitmemişti. karısına roman okutmaması hususundaki nasihatlerini dinlememişti. Nihayet bir gün. Emma da bütün metresler gibiydi.» Ah. Kırlangıç'tan indiğini görenler. yıldızları aşka getirmek istediğimiz zaman. ruhun da doluluğu bazen en hoş teşbihlerle dolup taşamaz mıydı sanki? Fakat. Bazen. kendisini uyuşturan bir saadetti. sen zekisin. . ne kanaatlerini. o sarhoşlukta boğuluyordu.-. — Başkalarını da sevmedin mi sanki? Rodolphe gülerek: MADAME BOVARY 199 — Beni bulduğun zaman toy delikanlıya benzer bir halim var mıydı?! diye çıkışıyordu. mutfaktan kaçıp gitmişti. hiçbiri hoşuna gitmiyor. kadını teselli etmeye çabalıyordu. halayığınım! Sen benim kralımsın. Emma: — Ah! Seni o kadar seviyorum ki. Dargınlık çık1-ti. Ro-dolphe ile dolaşmak yakışıksızlığını bile gösterdi. keyfi istediği gibi davrandı. elde sigara. gelgeç muhabbetleri gizleyen abartmalı sözlerden büyük bir kısmını hesaba katmamak gerektiğini düşünüyordu. fakat ihtiyar kadıncağız öfkelendi ve ahlakın hiçe sayılması istenmiyorsa. Bunların samimiyetine pek az inanıyordu. ayak seslerini duyar duymaz. değil mi? Daha güzelleri var. şimdi kadınlar ona gülümsüyor. ne de ihtiraslarını tam ölçüsünde dile getirebilirdi ve insan sözü. Yeniliğin cazibesi tıpkı bir elbise gibi. koridordan geçerken. hayır. Bu. hafif siyah sakallı bir adamla birlikte yakalamıştı. o da onlara yaklaşıyor. Emma.

fakat Rodolphe gözden kaybolmuştu. Rodolphe ile aralarındaki parolaya göre. diye ter ter tepmiyordu. diye çırpınıyordu. Ve o beklenmedik onamayı bir öpücüğün lezzetinde yakalamak istiyormuşçasına. ne olursa olsun! Rodolphe. Yon-ville'de bulunuyorsa. Rodolphe orada. sakin ol. olayları büyüterek. karısının yanına gitti. Her şeyi öyle acele acele. her ikisini de daha iyi aldatmak için miydi? Yahut bir nevi şehvetli çilekeşlikle.Genç kadın.. su altında alevler gibi kıvılcımlanıyordu. avluyu geçti. Hemen kollarına atıldı.. sabret! — Ama dört yıldan beri. dudaklarına atıldı. Yaşlarla dolu gözleri. Rodolphe ile hiç değişmeyen bir sohbet mevzuu olmuştu. dedi. Ümitsizlik içinde kendini tekrar yatağına attı. Dayanamayacağım artık. birçoklarını uydurarak. Rodolphe'u pazar yerinin köşesinde gördü. pek yakındaki saadetinin önceden çıkardığı tadına dalmış. avazı çıktığı kadar bağırıyordu: — Ne hayasız kadın! Ne beyinsiz kan! Belki de daha beteri!. Bizim aşkımız gibi bir aşk böyle gizli kalmamalıydı! Bana işkence ediyorlar. dedi. dışarıdaydı. bilakis. Emma çok daha uysal davranıyordu. Omuzuna yaslanıyor ve fısıldıyordu: . sonra: — Onu da alırız. Bu. hiçbir zaman onu böylesine sevmemişti. sık sık konu dışına çıkarak anlatmaya başladı ki. razı etmek için yalvarıp yakardı.sabrediyorum. Eğer öbürü gelip özür dilemezse. ah. Emma: ' — Ah! Ne görgüsüz kadın. Charles. Öyle ki. o da. Pencereyi açıp kendisine seslenmek istedi. Emma: ¦ — Götür buradan beni. ne köylü karısı!. aklını kaçıracak gibi oldu ve: — Ne yapmalı? Ne istiyorsun? diye sordu. aradan pek az zaman geçince . yaşıyordu. Rodolphe: — Etrafına dikkat etsene! dedi. bir markiz vakarıyle kaynanasına elini uzatarak: — Özür dilerim. Hiç şüphesiz. annesine koştu.biri kaldırımda yürüyor gibi geldi ona. Emma: — Ah! Başıma gelenleri bilsen! diye cevap verdi. Rodolphe serseme döndü. kendini yüzükoyun yatağına attı. — Haydi. Ama.. Fakat her ikisi de hiddetle kaçıp gitti. Charles.. cesaret. Rodolphe: 202 MADAME BOVARY — Ama. kurtar beni! Rodolphe'a sımsıkı sarılıyordu. göğsü sık sık kalkıp iniyordu. benim küçük meleğim. üç çeyrek saatten beri bekliyordu ki. Rodolphe. bırakıp gideceği şeylerin buruk tadım daha derinden duymak için miydi? Fakat hiç aldırdığı yoktu. fevkalade bir hal olursa. — Ne var yine? — Ya kızın? Emma birkaç dakika düşündü. gelininde gördüğü değişiklikten hayrete düştü.. hatta hıyar turşusu yapmak için kaynanasından akıl öğrenmeye kadar iltifatı ileri götürdü. Nitekim. Emma işareti verdi. Bu. ipsiz sapsız.. Sonra tekrar odasına çıktı. hemen kalkıp gideceğini MADAME BOVARY 201 söylüyordu.. ıstırap çekiyorum!. Merdivenden indi. bir sıçrayışta yerinden fırlayarak: — Çıkın! dedi. dedi. hemen evin arkasındaki dar sokağa koşup gelecekti. Emma'nın uzaklaşmasına bakarak: — Ne kadın! dedi. dedi. Emma nihayet razı oldu: —Öyle olsun! Gidiyorum!.. kaçır beni. Onu çağırıyorlardı. pancura beyaz bir kağıt parçası asacak. o idi. önünde diz çöktü. başını yastığa gömerek çocuk gibi ağladı. Anne!. Madame. Yaşlı kadın. yalvarırım sana! diye inledi. Charles. ikisini yatıştırmak için: — Emma!. Bovary anne. zıvanadan çıkmış. Hakikaten. Zira Emma bahçeye yollanmıştı. o hadiseden sonraki günlerde.

gemileri. daha yumuşak tonlarda beliriyordu. elbisesinin kıvMADAME BOVARY 203 rımlarından ve ayağının kavsinden içine nüfuz eden harikulade bir şey peyda oluyordu. sekiz günden beri. on beş yaşına basınca kim bilir ne kadar güzel olacaktı! Hele annesine benzeyip de. kızı yatılı bir okula vermek lazımdı. evliliklerinin ilk zamanlarında olduğu gibi. onu yine nefis ve dayanılmaz buluyordu. 204 MADAME BOVARY kırmızı bluzlu kadınların. Berthe'in iyi yetişmesini. nihayet açılıp saçılıyordu. o başka rüyalara gözlerini açıyordu. Bu saçlar. ehram gibi üst üste konmuş yığın yığın yemişleri serinletiyormuş. onu derece derece geliştirmişti. fıskiyeler altında gülümseyen solgun heykellerin ayakucunda. kendisini başgöz etmeyi düşüneceklerdi. gidiyorlarmış. yatağın ¦kenarında karanlıkta şişen bir beyaz kulübeyi andırıyordu. İnsan . kolları birbirlerine kenetlenmiş. zinanın gelişigüzelliğine göre. Varlığının nesi varsa. koyu renkli balık ağları rüzgârda kuruyormış. tıpkı onun gibi. ne yapmalıydı? Uzun uza-dıya düşünüyordu. coşkunluktan. Araba. bir akşam. hepsi. hamakta sallanacaklarmış. onu daha hızlı geliştirecekti. aslında mizaçla hal ve şartların ahengi neticesi. katırların kişnediği. Sevinçten. onu Emniyet Sandığı'na yatıracaktı.— Değil mi? Yolcu arabasında olduğumuz zaman!. bir dağın zirvesinden. o da kızını mesut edecekti ve bu hep böyle sürüp gidecekti. gitarların fısıltı ve çeşmelerin şırıltısıyle birlikte duyuluyormuş. Sesi şimdi. Dört beygir dörtnala kalkmış. Daha şimdiden. lamba ışığında çalışacak. kalın bir yığın halinde dolanıyordu. rasgele. Hayatları ipek elbiseleri kadar rahat ve geniş. bir palmiyenin gölgelendirdiği düz damlı basık bir evde oturacaklar-mış. bir balıkçı köyüne varıyorlarmış. onların yanında. tırısla gidiyormuş orada. neresi olursa olsun. onları her gün çözüp dağıtan.. bir yerlerden. Deniz kenarında. Gece yarısı eve döndüğü zaman.bakınca. güle oynaya okuldan döndüğünü görür gibi oluyordu. kendilerine uzattığı demet demet çiçekler varmış. Hali vakti yerinde iyi bir delikanlı bulacaklardı. hiç konuşmaksızın. düşünüyor musun? Mümkün mü? Arabanın hareket ettiğini hissettiğim zaman. başarıdan gelme. Orada kayalıklar ve kulübeler boyunca. yerdeki malta taşları yüzünden. gözlerinin önünde canlandırdığı bu istikbalin sınırsız genişliği içinden yepyeni hiçbir şey zuhur etmiyordu. Emma uyumuyordu. daha sonraları. Çanların çaldığı. uyuyormuş gibi yapıyordu. gidiyorlarmış. zevk tecrübeleri ve her an genç kalan vehimleri. Çiftliğin gelirine hiç dokunmayacak. Yolda. kabiliyeti olmasını. yazın kocaman hasır şapkalar giyince! Uzaktan anne ile kızını görenler. Günleri saydığımı biliyor musun?. Çünkü. her mevsim. yağmurun. Ekseriya. babasına terlikler işleyecek. bana öyle geliyor ki. içinde gözbebeklerinin kaybolduğu uzun âşıkane bakışları için mahsus biçimlenmiş gibiydi. kederleri. rüzgârların ve güneşin çiçeklere yaptığı gibi. birazcık koyu ayva tüyünün ışıkta gölgelendirdiği dudaklarının etli köşesi yukarıya doğru kıvrılıyordu. Hatta. Porselen idare lambasından tavana titrek ve yuvarlak bir aydınlık vuruyor. yanında uykuya dalarken. beyaz mermerden katedralleriyle muhteşem bir belde görüyorlarmış. Sonra. Gondola binip gezinecekler. onları artık bir daha geri dönmeyecekleri yepyeni bir diyara götürüyormuş. Charles. gün batarken küçük yeleği mürekkep lekesi içinde. Emma'yı uyandırmaya kı-yamıyordu. onları kardeş zannedeceklerdi. her sabah çiftliğe de bir göz atmayı kuruyordu. tıpkı endamı gibi. bir körfezin dibinde. Nihayet. Gözkapakları. Öyle hayal ediyordu ki. Evlâdının hafifçe nefes alıp verişini duyuyor gibi geliyordu ona. tarifi imkânsız bir güzelliği vardı. Kocası. hisse senetleri satın alacaktı. kızı geceleri. Hırsları. hastalarını görmeye giderken. Ya sen? Madame Bovary asla o günlerdeki kadar güzel olmamıştı. seyredecekleri tatlı geceler kadar sımsıcak ve yıldızlı olacakmış. bu da pahalıya patlayacaktı. kubbeleri. Artık orada karar kılıp yaşaya-yacaklarmış. Kuvvetlice alınmış bir nefes burun kanatlarını aralıyor. balona binmiş de bulutlara doğru yollanmış gibi olacağız. köprüleri. gübrenin. cilvede usta bir sanatkâr tarafından oraya yerleştirildiği hissine düşebilirdi. bütün evi tatlılığı ve neşesiyle dolduracaktı. Civarda küçük bir çiftlik kiralamayı. piyano öğrenmesini istiyordu. liman ağacı ormanları ve sivri çan kulelerinde leylek yuvaları bulunan. ensesindeki saç topuzunun. onun. Sonra. Ah. küçük beşiğin kapalı perdeleri.. birdenbire. Daha sonra. kolunda sepeti. ev işleriyle uğraşacak. buna güveniyordu. Zaten müşterileri de artacaktı. Şimdi artık büyüyecekti. . Çeşmelerin buğusu. Bununla beraber.

Emma. Lheureux'yu getirtmiş şöyle diyordu: — Bana bir manto lazım olacak. — Gidiyorsun diye mi? Sevgilerini. Emma arkasından seslendi: — Bütün bu siparişleri dükkânda alıkoyun. yahut Bovary her zamankinden fazla horluyordu. Bîr çiçek tarhının etrafını dolaştılar.. ne ise. bazı işlerini yoluna koymak için iki haftalık zamana ihtiyaç gösteriyordu. Emma. Rodolphe. bütün bu hesaplarda çocuğun adı geçmiyordu. şehvetli bir gülüşle: — Sahi mi? Seviyor musun beni? Yemin et bakayım! — Seni seviyor muyum? Seni seviyor muyum! Sana tapıyorum. — Sonra bir de sandık lazım. eşyasını evvela Leureux'nun dükkânına gönderecek. hiç olmazsa zincirini alsın diye ısrar etti. seni seveceğim. yeniden on beş günlük mühlet istedi. sanki dalgalara benziyordu ve hepsi. kullanışlı bir şey. M. alacağınıza mahsup edersiniz. — Evet. — Evet. diye düşündü.Rodolphe gece. Emma: -— Her şey hazır mı? diye sordu. evet. aradan sekiz gün geçince. sevgi ve şefkatle bakıyordu. Böylece hiç kimsenin içine şüphe düşmeyecekti. Fakat çocuk.. Cenova yoluyle seya-hata devam edeceklerdi. sevgilim! . Rodolphe. buna hacet olmadığını söyledi. Emma. mavimtırak. anlıyorum. size güveniyorum. birbirlerini tanıyorlardı. Rodolphe. Gelecek ay kaçacaklardı. Ağustos ayı geçti. Emma. Nihayet cumartesi oldu. ailen olacağım. eczanenin kepenklerini açtığı zaman uykuya dalabildi. mantoyu istediğim zaman vermek üzere hazır bulundurmasını söylersiniz. dedi.. kemerinden saatini çekerek uzattı: — Alın bunu. Lheureux hemen zinciri cebine koyup yollanırken. yerlerini peyleyecek. uzun yakalı. yaşayış tarzını bırakıyorsun diye mi? Evet. Fakat benim. pasaportlarını alacak. Rouen'a alışverişe gidiyormuş gibi Yonville'den hareket edecekti. her şeysin. neden üzgün olayım? Ama yine de Emma'ya garip bir şekilde. astarlı. dedi. daha sonra bir seyahate çıktı. Emma ancak sabaha karşı. Dükkâncı. taraçanın yanındaki duvarın üstüne gidip oturdular. sonra hasta olduğunu söyledi. Pek ağır olmasın. Rodolphe bu bahse hiç yanaşmıyor. Mantoya gelince —düşünür gibi yaptı— onu da getirmeyin. Ben de senin için her şey olacağım. Emma'yı görmeye geldi. şafak camları ağarttığı ve küçük Justin. uçsuz bucaksız. şimdi zaten bu boyda yapıyorlar. hatta Marsilya'ya kadar arabada yalnız seyahat etmek için Paris'e yazacak. sonra. . Madame Bovary. — Bir de gece çantası. — Hayır. meydanda. kadını kollarına alarak: — Ne kadar güzelsin. yalnız bana işçinin adresini verirsiniz. o da doğrudan doğruya Kırlangıç'a yükleyecekti. kendisinden şüphe mi edecekti? Ne çocukluk! Fakat MADAME BOVARY 205 Emma.Günler.Sen üzgünsün. güneşle örtülü ufukta sallanıp duruyordu. Değil mi? Hem • de çabuk lazım! Adam eğildi. ahenkli. hareketten iki gün öncesi. Lheureux: ' — Bu işin içinde bir bit yeniği var. beşiğinde öksürmeye başlamıştı. anladım. Yalnız. her zamankinden daha erken. aşağı yukarı elli üzerine doksan iki santim kadar. kendisine de. oraya varınca da bir araba satın alacaklar ve hiç durmaksızın. artık mutlak surette 4 eylül pazartesi günü yola çıkmaya karar verdiler. hepsi birbirinden muhteşem. Emma: -7. büyük bir manto. bütün bu gecikmelerden sonra. sonra. vatanın olacağım: Sana bakacağım. dünyada hiçbir 206 MADAME BOVARY şeyim yok! Benim için sen.. — Seyahate mi çıkıyorsunuz? — Hayır! Ama. Emma'nın da belki hatırına gelmiyordu.

benim Rodolphe' cuğum!. Emma. Bu. birdenbire neşelendi: — Pasaportlar sende mi? — Evet.» diye cevap veriyordu. etraflarında yayılıyordu. çayırda hızlı adımlarla yürüyordu. — Ah. bu. saadetin fazlalığından! Ne kadar zayıfım. daha tam bir kucaklaşma olacak. kıpkırmızı. çayırın dibinde. ne de okyanus. dedi. belki pişman olursun. yusyuvarlak.. aydınlattığı boş gökyüzünde göründü. Yoksa?. — Unuttuğun bir şey yok mu? — Hayır. âdeta ışıl ışıl pullarla kaplı. Emmâ. Dallarla yaprakları tabaka tabaka gölgeler dolduruyordu. sayısız yıldızlar serpiştiren bir büyük leke düşürdü.. Siyah ve delikli bir perde gibi kendisini yer yer gizleyen kavak dalları arasından hızlı hızlı yükseliyordu. Eski günlerde yaşadıkları aşk. Rodolphe. dedi. ha-nımelleri kokusunun getirdiği yumuşaklıkla yeniden yüreklerinde canlanıyor ve hatıralarına. Ama neden içim üzgün yine? Meçhulden korkma mı bu? Alışkanlıkları terketmenin tesiri mi. endişe vermeyecek. Hiçbir şey bize sıkıntı. her gün daha sımsıkı... kirpi veya gelincik. seyahat iyi gelecek. ardından koştu ve çalılar arasından suya doğru sarkarak seslendi: — Güle güle. Sonra. iyice düşün. gözlerinden boşanan iri yaşlara rağmen.. kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi: ¦— Evet. çocuksu bir sesle tekrarlıyordu: — Rodolphe! Rodolphe! Ah Rodolphe.. Hülyalarının içinde öylesine kaybolmuşlardı ki. akan ırmak gibi gür ve sessiz. ¦— Böyle daha ne kadar gecelerimiz olacak. 208 MADAME BOVARY Rodolphe karşı kıyıya geçmişti bile. boylu boyunca üzerinden erimiş elmas damlaları dökülen dev gibi bir şamdana da benziyordu..Ay. Sık sık. yaprakları sarsıyor. ne uçurum. Emma: — Gece yarısı. dedi. bu.. birbirleriyle konuşmuyorlardı bile. esen serin rüzgârı derin derin içine çekiyordu. ne güzel gece. o zaman da. başsız bir yılan gibi kıvranıyordu. Ve Rodolphe'un uzaklaşmasına baktı. — Provence otelinde beni bekleyeceksin değil mi? Tam öğle zamanı? Rodolphe başıyle bir işaret yaptı.. Bu gümüş parıltı. hiçbir şey bize engel olmayacak. Evet!. Emma ellerini Rodolphe'un saçları arasına daldırmıştı. Emma şiddetle: — Hayır! dedi. Sonra. Emma son bir okşayışla: — O halde. değil mi? Affet beni! Rodolphe: MADAME BQVARY 207 f — Zamanı henüz geçmedi. Sonra Rodolphe'a sokularak: — Başıma nasıl bir felaket gelebilir? Sen yanımda olduktan sonra aşamayacağım ne çöl vardır. ırmağın üzerine. beyazlığının zarafeti içinde. cevap versene? Rodolphe. Saat gece yarısını çaldı. Sonuna kadar yapayalnız. Emma. Demek yarın oldu! Bir gün daha kaldı! Rodolphe gitmek için yerinden k'alktı. av peşinde. Rodolphe: . dedi. baş başa kalacağız. — Emin misin? — Elbette. Tatlı bir gece. Hayır.. ırmağın dibine kadar. gözleri yarı kapalı. daha melankolik gölgeler aksettiriyordu. belirli aralıklarla: «Evet. yarına. arkasına bakmıyordu. . Beraber yaşadıkça.. bir gece hayvanı. yahut duvar boyunca dikili ağaçlardan olmuş bir şeftalinin kendi kendine dalından yere düştüğü duyuluyordu. yavaşlayarak. hiç kımıldamayan söğütlerin otlar üzerinde uzanan gölgelerinden daha ölçüsüz. Söylesene. yer hizasından doğuyordu. bu hareket sanki firarlarına bir işaret gibiydi.

yere yuvarlanmamak için bir ağaca dayandı. Emma'nın güzelliği. Kendi kendine metanet vermek için bunları söylüyordu. bu aşkın bütün zevkle-riyle birlikte gözünde canlandı. âdeta iş mektupları gibi kısa. hatıraları arasında gezinirken. Nihayet. Emma. Emma! Cesaret! Hayatınızı mahvetmek istemiyorum. dedi. beyaz elbisesiyle. hayır. Bu onun mendiliydi. Korkunç bir küfürle: — Ben de ne budala adamım. Onları kutunun dibinde bulabilmek için. Bu söz. birbirine karışmış kuru çiçek demetleri.. Ondan bir şeyler yakalamak için. geleceğe inanarak. Tuvaleti ona iddialı. hayır. yüreği öyle hızlı çarpmaya başlamıştı ki. bütün diğerlerini altüst etti ve elinde olmayarak. melankolik olanları vardı. onlar gibi adını duvara kazımayı bile akıl edemiyordu.. teknik. şakacı. Rodolphe.Birkaç dakika sonra durdu ve Emma'nın.saçlar! Siyah. Bu suretle. İlkönce soluk lekelerle benek benek olmuş bir mendil gözüne ilişti. Bazı kelimeleri okuyunca. düşünmeye koyuldu. Böylece. yavaş yavaş karanlıkta kaybolduğunu gördü. hepsini bir boya getiren aynı aşk seviyesinde birbirlerini küçültüyorlardı. sşn saçlar buldu. dedi. Bu resme baka baka ve modelinin hatırasını canlandıra canlandıra. canı sıkılmış. diye söylendi. başlayalım artık! Yazdı: «Cesaret. duvarda asılı av ganimeti geyik başının altındaki yazı masasına kendini hızla attı. eskiden gönderilmiş olanlarını gözden geçirmek istedi. ses tonlarını hatırlıyor. zavallı meleğim? Mb 14 210 MADAME BOVARY Hayır değil mi? Saadete. memleketi bırakıp gidemem. kanaatini açıklıyordu. orada hiçbir yeşillik bitmiyor ve oradan kim geçerse. acele yazılmış mektuplardı. Kendi kendine: — Haydi. firketeler. Ellerini kollarını hareket ettirerek: — Alt tarafı. Onun menfaati uğruna böyle hareket ediyorum. mendili unutup gitmişti. biz ne bahtsızız. güven içinde ve çılgınca bir yola çıkıyordunuz. Fakat... Rodolphe. «Verdiğiniz karan iyice düşünüp taşındınız mı? Sizi sürüklediğim uçurumu biliyor musunuz. eline kalemi alır almaz yazacak bir şey bulamadı. gevşemiş. XIII Evine döner dönmez. çocuğunun yükünü üzerime alamam. Yoo. bazıları ise para istiyorlardı. düşüncesine hep beraber üşüşen kadınlar. Ah. masraf. bazı jestleri. diyordu. sanki canlı yüzle resimdeki yüz birbirine sürtünerek ikisi birden silinmişler gibi. Uzunlarını. yüzleri. bu kağıt ve hatıra yığınlarını karıştırmaya başladı. kadın mektuplarını saklamak âdetinde olduğu eski bir Reims bisküvileri kutusunu yatağının yanındaki dolaptan alıp getirdi. diye düşündü. ona uzak bir mazide kalmış gibi geliyordu. kapağı açınca kırılıyordu. Bazıları aşk. bir siyah maske. bin defa hayır! Bu kadar aptallığa lüzum yok. aralarına muazzam bir fasıla koymuşçasına. bir defasında gezintide burnu kanamıştı. belleğinde Emma'nın yüz çizgileri azar azar karıştı. seyahatlerine ait açıklamalarla dolu. bir okul avlusundaki çocuklar gibi. Emma'nın verdiği bir minyatür vardı. Bu birbirine karışmış mektupları avuç avuç yakalayarak sağ elinden sol eline boşaltmakla birkaç dakika gönül eğlendirdi. Rodolphe. Az önce verdiği karar. Kutudan etrafa rutubetli bir toz ve kuru gül kokusu yayıldı. İçlerinde âşıkane veya şakrak. kutuyu dolaba götürürken içinden: — Bir sürü maskaralık. kutunun köşelerine çarpıp duruyordu. çocuklardan daha sersem. bunlar. güzel bir metresti! Derhal o anda. bir diz bağı. bir hayalet gibi. mektupların imlaları kadar değişik olan yazı ve üsluplarını da tetkik ediyordu. saçlar . Namuslu bir adamım beti. buraya gelince sağlam bir mazeret bulmak için . bazen de hiçbir şey hatırlamıyordu. Nihayet mekMADAME BOVARY 209 tuplanndan birkaçını okudu. — Sonra bir sürü zorluklar. bazıları kutunun demirlerine takılmıştı. birbirlerine engel oluyor. iki dirseğini masaya dayayarak. göz süzüşü ise pek bayağı geldi.. Alt tarafı. Evvela içlenir gibi oldu.» Rodolphe: — Doğrusu da bu zaten.. ne akılsızız!» Rodolphe. sonra kadına karşı isyan etti. Mendilin yanında. kalbinin üzerinde o'kadar tepinip durmuştu ki. çünkü zevkler.

iftiralara. diye düşündü. ya yemiş. zaten hiçbir şeyi önleyemez bu... bir an önce. Ah. Zaaf yok! Tekrar geleceğim ve belki. Haydi. pek kibar bir buluş olduğuna hükmediyordu.durakladı. İçlenerek: — Zavallı kadıncağız. bu ideal saadetin gölgesine uzanmıştım. bu ateş (insanlık hallerinin akıbetidir bu) azalacaktı! Bize bir bıkkınlık gelecekti. Benim de. Alıp başımı gidiyorum. Gelip de beni sıkboğaz etmemesi için. Rodolphe kalkıp pencereyi kapamaya gitti ve tekrar yerine oturduğu zaman: — Galiba bu kadarı kâfi. yeniden başlamak gerekir. Allaha ısmarladık şeklindeki kelimeyi ikiye ayırarak. Emma. Ama. ileride bir gün. çünkü sizi tekrar görmek hevesine kapılmamak için. Sizin kedere düşmeniz fikri bile bana azap veriyor. Adam sen de. Ertesi gün. ergeç bir gün. dostunuz?. önceleri bu aklınia gelmedi. çünkü çıldırmış gibiyim! Allaha ısmarladık! Bana karşı merhametli olun! Sizi elden kaçırmış olan bir talihsizin hatırasını saklayın. kim bilir. Hayır. sonra ilave etti: «inanın bana. yürekte aşk kazılmış mühür geçti: — Bu vaziyette pek uygun düşmeyecek. bir sepet dolusu kayısı toplattı. hem de azabınızın kaynağı olan o nefis coşkunluğunuz. hatıranızı bir tılsım gibi ruhumda götürüyorum! Size ettiğim kötülüklerden dolayı kendimi sürgünle cezalandırıyorum. buralardan kaçmak istedim. hiçbir zaman tesirsiz kalmayan bir söz. Beni bir kaya parçası gibi duygusuz zannedecek. adam sende! Ne zararı var? Bunu da yaptıktan sonra üç pipo içti ve yatmaya gitti.» Mektubu bir daha okudu. ben' uzaklarda olacağım. git. seyahate çıktığımı söylersin. hor görmelere. ama. kaderden başka suçlu yok!» Kendi kendine: — İşte. şunu da ilave edelim: «Bu hazin satırları okuduğunuz zaman.. Emma! Unutun beni! Ne diye sizi tanıdım? Niçin o kadar güzeldiniz? Kabahat benim mi? Hey Allahım! Hayır. Nereye mi? Bilmiyorum. Nerede olursak olalım. dikkatli ol! .» — Belki hasislik yüzünden bu işten vazgeçtiğimi sanacak. Mahremiyeti hiçe sayan. Fakat. baş başa verip serinkanlılıkla eski aşkımızdan söz ederiz. bu işi bitirmek lazım! «Bu dünya zalimdir. Sepeti bizzat onun eline ver. belki de hakaretlere göğüs germemiz gerekecekti. belki de pişmanlığınıza tanık olmak gibi korkunç bir ıstırap duyacak. hiç şüphe yok. Akıbetleri kestirmeksizin. Rodolphe. Allaha ısmarladık!» Mektubun sonuna. tapılacak kadın olan sizi. elimde değil... sorulara. — Bütün servetimi kaybettiğimi söylesem? Hayır. sizi asla unutmayacağım. dedi. bir bardağa su koyarak parmağını içine daldırdı ve mektubun üzerine yukardan iri bir damla damlattı. «Ah. yataktan kalktığı zaman (saat iki sularında. o çok rastlanan uçan gönüllü kadınlardan biri olsaydınız. — Şimdi nasıl imzalayacağım? Sizin pek-vefakâr. insanlar peşimizi bırakmayacaktı. Emma ile mektuplaşmak için bu usulü kullanıyor ve ona. dedi. hayır. sizin için tehlikeli olmayacak bir tecrübeye girişebilirdim. bencillik saikasıyle.» İki mumun fitili titriyordu. Evet. eline.. size daima derin bir bağlılık duyacağım. Mektubu 212 MADAME BOVARY dibe. Bunun pek ince. bir Allaha ısmarladık daha ilave etti. çünkü geç uyumuştu). mevsimine göre. Bu cins kadınlara makul söz dinletmek mümkün mü hiç? Düşündü. ya av eti gönderiyordu. Sonra mektubu balmumu ile kapamak isterken. Şunun üstüne birkaç damla gözyaşı lazımdı. ben ağlayamam ki.. pişmanlığınıza sebep olduğum için ben de nadim olacaktım. İyi buldu. bir elma ağacının gölgesinde yatar gibi. gelecekteki vaziyetimizin ne çürük temellere dayanacağını anlamaktan alıkoydu.. İsmimi çocuğunuza öğretin de dualarında beni ansın. olmaz. — Şayet beni soracak olursa. hem cazibenizin. Size hakaret ha! Ah! Ben ki MADAME BOVARY 211 sizi bir tahta oturtmak isterdim! Ben ki.. öyle imzalamalı. mürekkebin üzerinde solgun bir leke belirdi. Madame Bovary'nin evine götürmesini tembih etti. «Dostunuz. dedi. sepeti örselemeksizin. asma yapraklarının altına koydu ve hemen çiftlik uşağı Girard'a. Daha sonra. ne olursa olsun.

korkak olmuştu. göz kamaştırıcı bir ışık bir anda içeriye daldı. o her şeyi biliyordu. Karşıda. asma yapraklarını kopardı. tamir yerlerini muayene ediyormuş gibi peçetesini açtı ve kendini gerçekten bu işe vermek. kocaman ve altı çivili galoşlarıyle yere zom zom basarak. Fakat dikkatini ne kadar çok toplarsa. Rodolphe'u görüyor. Lokmalar-onu boğuyordu. birbirinden farklı aralıklarla. — Mösyö sizi bekliyor. sofradan kalkmak için hiçbir bahane uyduracak halde değildi. dedi. hiçbir şey duymadı ve nefes nefese. hava. sanki arkasından korkunç bir yangın patlak vermiş gibi. onu işitiyor. iri adımlarla. Cebinde para ararken. Eve vardığı zaman. İkinci katta tavan arasının kapısı önünde durdu. O zaman. çatıların üzerinden kır alabildiğine uzanıyordu. köylü de böyle bir hediyenin bu . yalpa vuran bir gemi gibi eğiliyordu. dehşetten bayıltacaktı.. mektup hatırına geldi. dehşet içinde. kendinden geçmiş. kaldırımın taşMADAME BOVARY 213 lan pırıldıyor. Aşağıdan yukarıya doğru yükselen ışık çizgisi. ağzından şu sözler. — Nerdesin? Gel artık! Ölümden kıl payı kurtulduğu düşüncesi. Emma pencerenin pervazına dayanmış. Charles oradaydı. tornasını işleten Binet'di. Hem nerede okusundu? Nasıl? Kendisini görürlerdi. sofra hazır. diye bağırdı. pek garip bir tarzda çıktı: 214 MADAME BOVARY . ona sarılıyordu. mektubu buldu. kendisine bir şeyler söylüyordu. Aşağıda. mendiliyle kayısıların üstünü örttü. sürmeyi çekti. fikirleri de o kadar karışıyordu. soluğunu kesiyordu. Kıyametin kopmasını isteyerek etrafına bakınıp duruyordu. köylüye ürkek gözlerle bakıyor. tavan arasının oda gibi kapalı yerine kadar sürüklendi. onu çağıran bir ses gibi. Charles'dan korkuyordu. duvar boyunca yükseliyor. aralıksız sürüp gidiyordu. bezin ipliklerini saymak istedi. Uşak: — Bunu size bizim efendi gönderdi. kayısıları götürmek içinmiş gibi yemek odasına geçti. bırakıvermesi kâfiydi. Emma daha fazla sabredemedi. fakat cesaret edemiyordu. Madame Bovary. Felicite'ydi. âdeta boşlukta duruyordu. parmakları arasında bir saç levha gibi tıkırdayan o korkunç kağıdı hep elinde tutarak merdivenden çıkmaya devam etti. İlerledi. Madame. okuyup bitirmek lazımdı.Girard sırtına yeni önlüğünü geçirdi. yatak odasına doğru koştu. göğsünün altında tos vurur gibi çarpan kalbi. Acaba kaybetmiş miydi? Onu nerede bulmalı? Fakat zihni o kadar bitkindi ki. Birdenbire mektubun hatırası kafasından canlandı. Sonra.. görür gibi oldu. açtı. Bu. sallanan meydanın tabanı. Felicite orada kalmıştı. Charles: — Karıcığım! Karıcığım!. bu muhakkaktı! Nitekim. dedi. diye düşündü. Tam kenarda. koluna bir elin değdiğini hissedince titredi. taban tahtalarının ucu. vücudunun ağırlığını boşluğa doğru çekiyordu. bir evin alt katında tiz perdeden bir gürültü koptu. — Burası iyi. sanki içine doğmuş gibi. Gökyüzünün mavisi onu sarıp sarmalıyor. Felicite ile birlikte. Kapıyı itti ve içeriye girdi. kendini koyuvermesi. sonra. kapı kapalıydı. boşalmış kafasında dolaşıyordu. O zaman. Adam nihayet çıkıp gitti. köyün meydanı bomboştu. Emma'nın şakaklarını sıkıyor. onu az kalsın. sokağın köşesinde. kendini yatıştırmak istedi. Gözlerini kapadı. Ona öyle geliyordu ki. Emma durdu. evlerin fırıldakları hareketsiz duruyordu. Tornanın gürültüsü. öfkeden gülerek mektubu yeniden okuyordu.. aheste aheste Yonville'in yolunu tuttu. etrafı geniş mesafelerle çevrili. Bu. gittikçe hızlanıyordu. Aşağıya inmek icabetti! Sofraya oturmak icabetti! Yemek yemeyi denedi. mutfağın masası üstünde bir yığın çamaşırla uğraşıyordu. Arduvaz taşlarından aşağıya dimdik bir sıcaklık dökülüyor.kadar heyecan yaratmasına akıl erdiremeyerek Emma'yı şaşkın şaşkın süzüyordu. Neden bu hayata bir son vermemeliydi? Kim ona mani oluyordu? Serbestti. tam altında. kaldırıma bakarak: — Haydi! Haydi!. sarhoş gibi.

karısının kayısı yerden birdenbire bu duruma düştüğünü söyledi. ayıp olmasın diye sustu. bir şey yok. az evvel Fransız Kahveha-nesi'nm kapısında rastladım. Zaten.. Karşında ben varım. hovardanın biridir. dedi. zeytinyağı sürahisi yerlere dökülmüştü. Felicite. sepeti getirtti. başını başka tarafa çevirerek. Charles sepeti birkaç defa karısının burnuna kadar uzatarak: — Kokla şunu: Ne koku! dedi. etajerin üstüne dağılmış olan kayısıları sepete yerleştirdi. zannediyorum ki şiddetli devreyi atlattı. ödü kopmuş.. boynuna sarılmak için. Huchette'den Buchy'e. 216 MADAME BOVARY Charles. tekrar yerine oturdu. eczacı ise. kendini zorlayınca. dedi. Yatağına götürdüler. dedi. Zavallı kadın!. Rodolphe'u göremeyeceğiz?! Emma titredi: — Kim söyledi bunu sana? Sesin birdenbire böyle yükselmesinden biraz hayrete düşen Charles: — Kim mi söyledi. yanında. Eczacı: — Koşa koşa gideyim de. içinden bir kayısı aldı ve hemen ısırdı. hemen koşup geldi. dostumuz eğlenceye pek düşkündür. balmumundan bir heykel gibi hareketsiz ve rengi uçmuş.— Galiba uzun bir müddet M. iki tekerlekli bir mavi araba tırısla meydandan geçti. İnsan. Charles. Elleri titreyen Felicite. ellerini uzatmış. Gözlerinden ırmaklar gibi yaşlar boşanıyor ve yavaşça yastığa dökülüyordu. tadına bak. — Oh. Charles. Girard. Sonra: — Bir şey yok. Ağzı açık. Sinir! Otur da yemeğini ye! . zengin. uzun uzadıya düşündükten sonra. Doğrusu. M. Sofra. ıspazmoz geçti. yatağın bulunduğu oyuğun dibinde ayakta duruyor. üstelik de bekâr olduktan sonra!.. Emma'nın şişeyi koklayarak gözünü açtığını görünce: — Emindim zaten.. Salçalar. bütün tabaklarıyle devrilmişti. Sepeti uzattı. senin Charles'ın. eğlenmek için böyle ortadan kaybolur. Rodolphe. Charles. Kimseyi istemem! dedi. kollarını annesine uzatıyordu.. karanlığı şimşek gibi delen fenerlerin ışığında kendisini farketmişti. dedi. Gerçekten. bütün vücudu çarpıntılarla sarsılan Madamın göğsünü bağrını çözüyordu. Emma yavaşça itti. dedi. sonra da tabağına koyuyordu. yahut çıkacakmış. bıçaklar. MADAME BOVARY 215 Rouen'e gitmeye karar vermişti. diyordu. gözleri kapalı. upuzun yatıyordu. Charles. Yonville yolundan başka yol olmadığı için. hayatın ciddi anlarına yakışan düşünceli bir sessizlik içinde bulunuyordu. Seyahata çıkmış. bağırıyordu. Ansızın. Tekrar bayıldı. Charles: — Konuş bizimle. Fakat. yanından ayrılmamalarından korkuyordu. Emma. Emma. Emma: — Boğuluyorum! diye haykırarak bir sıçrayışta yerinden kalktı. dedi. bu sirke ölüyü bile canlandırır. — Bunda şaşılacak ne var? Vakit vakit. Sonra. Al. evde kopan vaveylayı duyunca. Karısının uyumasına bakan Charles: — Evet. Şimdi yine ağırlaştı! O zaman Homais bu arızanın nasıl meydana geldiğini sordu. Çünkü kendisini sorguya çekmelerinden. pek nefis. . konuş bizimle! Kendine gel. Dirseğiyle Charles'ı dürterek: — Müsterih olun. yediği kayısıların çekirdeklerini avucuna tükürüyor. tedaviye kalkışmalarından. bizim laboratuvardan kokulu sirke getireyim. et yemeği. karısının kızarıp bozarmasına dikkat etmeksizin. yardıma adam çağırıyordu. Emma'nın boğazına bir hıçkırık geldi. Yemek odasına giren hizmetçi yüzünden. ben kendisine hak veriyorum.. şimdi biraz istirahat ediyor. işte küçük kızın da burada: Öpsene onu! Çocuk. kasabadan geçmek gerekiyordu. hayır. Emma bir çığlık kopardı ve kaskatı kesilerek sırtüstü yere yuvarlandı. onun sözünü dinleyerek. seni seven Charles! Beni tanımıyor musun? Bak. dedi. Berthe. Langlois' nm bana anlattığına göre. Eczacı. tuzluk. kesik kesik: — Hayır.

hardal lapası. uydurma ilaca lüzum yok. Madamın vaziyetine gelince. Nepeta cataria. hatta —vücuduyle ruhu bütün o çırpınmalardan kurtulmuş da dinleniyormuş gibi— acı bile duymuyor gibiydi. dikkat edin de uyanmasın. Emma'nın bitkinliğiydi. Bahçe yollarının kumu. dostları önünde bu tecrübeyi sık sık tekrarlar. Hayır. hastalığı . belki muhayyileyi de şöyle bir sarsmak gerektiğini düşünmüyor musunuz? MADAME BOVARY 217 — Ne yoldan? Nasıl? —¦ Ah. işte mesele orada! Aslında dava bundan ibaret. Arkadaşım. daha anlaşılmaz bir yol tutturarak. oraya olmaz! dedi. dedi. tekrar adam gönderiyordu. elini alnına doğru götürdü: Uzağa. Fakat kayısılar da belki sekteye sebep olabilir! Bazı kokulara karşı aşırı derecede hassas bünyeler vardır! Patolojik bakımdan olduğu kadar fizyolojik bakımdan da tetkike değer güzel bir mevzu bu.Eczacı: Olur şey değil. terliklerini sürükleye sürükleye. Ekim ayının ortalarına doğru. Yatağa girdiği yoktu. arkası yastıklara dayalı. Bridoux'nun (eski arkadaşlarımdan biri. soğuk su kompresleri koyuyordu. öyle. tepelerin üstünde. bayılacakmış gibi: — Hayır. Onu en çok korkudan şey. kendini iyi hissedince. Kadında bir beyin humması patlak vermişti. Kuvveti yerine geliyordu. Bu da insanın anlayışını sersemletmek ve cezbeye getirmek için tabii. rahat edersin. Nitekim. Böylece. daha karışık belirtilerle nük218 . Onu hafifçe kameriyenin altına itti: — Otur şu sıranın üstüne. dedi. Rouen'dan eski hocası doktor Lariviere'i getirtti. Diğerlerine nisbetle bünyeleri daha nazik olan insan cinsinde bu neticeye varmak da zor değildir zaten.. Bir gün.. bahçenin dibine kadar gittiler. onun ilk kez üstüne reçel sürülmüş bir dilim ekmek yediğini görünce ağladı. gülümsemeye devam ediyordu. ümitsizdi. öbek öbek yakılan otların dumanından başka bir şey yoktu. Ta Neufchâtel'e adam gönderip buz getirtiyordu. Kendinden geçer gibi oldu ve hemen o akşam. aralık vermeksizin nabzını yokluyor. kocası koluna girip bahçede dolaştırmayı denedi. aziz dostum. Guillau-me korusundaki köşkünde. Charles'ın omuzuna dayanmış. Diğer yönden doğruluğunu garanti ettiğim bir örnek olmak üzere arzedeyim. Öğleden sonra birkaç saat ayakta kalabiliyordu. doğru değil mi? Eczacının sözlerini dinlemeyen Charles: — Evet. adım adım yürüyor. şimdi Malpalu sokağındaki eczanenin sahibidir) bir köpeği var. hafif bir kendini beğenmişlikle gülümseyerek devam etti: — Bu. bundan ibaret! Teskin edici. Eczacı devam etti: — Bu anormallikler yalnız insanlara özgü değildir. dedi. Bu nedenle. çünkü konuşmuyordu. Gece yarısından sonra da gerçekten sayıklamaya başladı. sevgilim. Beriki. ekşiliği azaltıcı şeyler! Sonra. Emma. işitmiyordu. taze ekmek kokusuna dayanamayıp bayılanları örnek olarak gösterirler. Bovary: — Yorulacaksın. sinir sistemini daima aşırı derecede hassas bulmuşumdur. fakat ufukta. bakmak için. dedi. yalnız perhiz. Buz yolda eriyor. Canivet'yi konsültasyona çağırdı. Yanık boynuz. Bovary alçak sesle: — Aman. çok uzaklara baktı. Papazlar bunun ehemmiyetini anlamışlardı. Basit bir hapşırtıcının bir etkide bulunabileceği kimin aklına gelir? Son derecede garip bir şey bu. Emma ağır ağır doğruldu. taraçanın yanına geldiler. oraya olmaz. sinir sisteminde sayısız denecek kadar intizamsızlıklar bulunduğunu ispat eder. yatağında oturabilecek duruma geldi. Charles. arazı yok etmek bahanesiyle mizacı tahrip eden o sözde ilaçlardan hiçbirini size tavsiye etmem. Charles baş ucundan ayrılmadı. Bütün hastalarını yüzüstü bırakmıştı. itiraf etmeliyim ki. kendisine bir enfiye kutusu gösterilmeye görsün. son zamanlarda gazetede okuduğum gibi: That is the question! Fakat Emma uyanarak haykırdı: — Ya mektup? Ya mektup? Sayıklıyor zannedildi. Kırk üç gün. yani halk deyimiyle kedi otunun bu cins üzerinde şehvet arttırıcı bir tesiri olduğunu bilmez değilsiniz elbette. hayvanlarda da görülür. hemen çarpıntılar içinde kalır. kuru yapraklar altında kayboluyordu. M. yumuşatıcı.

çok daha tombul. Hava güzel olduğu zaman. yüzde altı faizle borç para vermek ve bunun da bir çeyreğini komisyon olarak almak. Kış şiddetli geçti. bir çeşit endişe içinde bekliyordu. Bunlardan en önemlisi. Atın satılmasını istiyordu. sıska paracığının. şimdi her şey aşçı kadının elinde kaldığı için. hele M. kendisinin de satacak bir şeyi yoktu. hiç şüphe yok. şuurundan böylesine tatsız bir düşünce mevzuunu hemen uzaklaştırıyordu. Bu işin güçlüklerini anladıkça. Homais'ye nasıl ödeyeceğini bilemiyordu. sattığı eşya MADAME BOVARY 219 üzerinden de en az üçte bir nispetinde kâr etmekle. Guillaumin kendisine Grumensil yer kömürü ocaklarının hisse senetlerinden vermeyi vadediyor. on iki ayda yüz otuz frank kazanç sağlamış oluyordu. Böylece. o tarafın pan-curları daima kapalı duruyordu. çünkü bahçeye garez bağlamıştı. zaten hekimin de başka dertleri vardı. ama dükkâncı. hep onu düşünmemek. vaktiyle sevdiği şeyler artık hoşuna gitmiyordu. O anda han sahibesi bağırıyor. malların dükkâna iade edilmesi emrini verdi. koltuğunu. . kustuğu da oluyordu. Charles. Zaten. Ezile büzüle. sanki bütün aklı fikri bu kadında olmalıymış gibi. kimse bu işle meşgul olmadı. satıcının emrine bin yetmiş franklık bir meblağ ödeyecekti. Bazen kalbi. torbayı çatlatacak kadar semirmiş olarak kendisine döneceğini umuyordu. Lheureux tekrar sıkıladı. hekim sıfatıyle bunlara para yermeyebilirdiyse de. gece çantasını. neye el atsa altın oluyordu. Monsieur iyice düşünüp taşınmalıydı. Charles bunlara ihtiyacı olmadığını boşuna söyledi durdu. dava açmaya kararlıydı. Argueil ile Rouen arasında yeni bir yolcu arabası servisi işletmeyi kuruyordu. bu suretle Charles. Eve hesap pusulaları yağıyordu. akşamlan Kırlangıç'm gelişiydi. Kahvaltılarım yatağına getirtiyor. sonra sıra yağmura geldi. Emma'nm hastalığı en had derecesindeyken. XIV Önce. ertesi yıl bu kadar borcu ne ile ödeyeceğini düşünüp duruyordu. paraları getirdi ve bir senet daha yazdırdı. Pazar yerinin çatısı üzerindeki karlar. odaya beyaz ve hareketsiz bir ışıkla aksediyordu. evvelki senette yazılı yüz seksen frankla birlikte tam bin iki yüz elli franklık bir borç altına girmiş oluyordu. senetlerin vaktinde ödenmeyeceğini. Sonra. Her ne kadar. faturayı şişirmek için vaziyetten istifade ederek.MADAME BOVARY setti. dükkânına koştu. bütün bu malların kendisine ısmarlanmış olduğunu ve geri alamayacağını. Öğle vakti. Ama senede imza atar atmaz da aklına cüretkâr bir fikir geldi: M. Emma. eczanesinden aldığı bütün ilaçların parasını M. mantoyu. gelecek bir eylülde. arabanın üstündeki sandıklan indirmeye giden Hip-polyte'in feneri. hasılı. kendisine onun hakkını yemek gibi geliyordu. meydana bakan pencerenin yanı-. öyle dolap çevirdi ki. bir yerine iki sandığı. günün birinde. bazen beyni. sonunda Bovary altı ay vadeli bir senet imzalamak zorunda kaldı. sanki nekahat-hanedeymij gibi. yenileneceğini. Kafasını bu işlerle meşgul edip Emma'yı unuttuğu için kendine kızıyordu. Charles bunda bir kanser başlangıcının belirtilerini görür gibi oldu. na götürüyordu. kâh yana yakıla. Lheureux'den bin frank borç almak. Neufchâtel hastanesi için elma şarabı müteahhitliği yapıyor. Charles sonradan. işlerin bu kertede kalmayacağını. Ve zavallı çocuk. böylece minnet altında kalmaktan da biraz utanıyordu. Lhereux. dükkâncı. M. babasına başvurmak veya bir şeyler satmak gibi çareler arıyor. Allanın günü. kendine bakmaktan ibaretti. Nitekim. nekahat devresindeki Madamın buna canı sıkılacağını söyledi. daha hızlı işleyerek ve daha çok yük taşıyarak. hakkından vazgeçerek malları geri almaktan-sa. korkunç nispette artmıştı. küstah bir tavırla. Altın Aslan'ın külüstür arabasını çabucak iflas ettirecek ve böylece Yonville'in bütün ticareti onun eline geçmiş olacaktı. Bir yıl sonra borcunu ödeyeceğini ve istenilen faizi de vereceğini ilave etti. Fakat babası kulak asmayacaktı. satıcılar homurdanıyor-du. bu parayı temin etmek mümkün olup olmadığını sordu. Lheureux bayağı sıkıştırıyordu. bazen de elleri kolları ağrıyordu. zaman zaman kâh tehditle. M. Buna göre Bovary. üstelik. kendisince pek ehemmiyeti olmayan ufak tefek olayların şaşmaz bir intizamla vukuunu. daha bir sürü şeyi getirip teslim etmişti. adam. Bu servis. karanlıkta bir yıldızı andırıyordu. üstelik para sıkıntısı içindeydi. içilecek sıcak bir şey istemek veya laf etmek için hizmetçisini çağırıyordu. evin masrafı. ama Felicite unuttu. diğer sesler ona cevap veriyor. bazen göğsü. Madamın nekahati uzun sürdü. Bütün aklı fikri. imkânlar kuruyordu. hekimin evinde beslenerek.

pembe kapaklı romanımsı şeylerdi. tanrısal bir sevinç içinde bayılırcasına. hepsi birbiri peşinden. din kitapları ticaretinde o devirde neler geçer akçe ise hepsini karmakarışık toparlayıp gönderdi. M. Papaz. Bu harikulade manzara. tahta kunduralarını kaldırımda sürükleyerek. . Hal. Emma. Dinden ilham almış hikayelerin öylesine hayatı bilmeyen insanlar tarafından yazıldığını gördü ki. Yatağın çarşaflarına mukaddes su serptiler. Monseigneur Kitaphanesi sahibi M. Nasıl ki. nihayet Hıristiyanlığın alçak gönüllülüğü içinde dinleniyor ve Emma. eğlenceli tarafı eksik olmayan kısa ve tatlı bir sohbet içinde kendisini dine bağlamaya teşvik ediyordu. bambaşka bir hayat başlıyordu. kendisini kollarında taşımak üzere bir işaretle yeryüzüne alev kanatlı melekler indiren Ruhûl Kudüs'ü görür gibi olarak başım yastığa bıraktı. Madame Bovary' herhangi bir şeye ciddiyetle kendini verecek kadar henüz zihnini toparlayamamıştı. Bir gün. Hazreii Meryem'in ayaklarına kapanan hovarda. ilah kabilinden eserler vardı. Ama yine de sebat etti. Lakin. okuduğu kitap elinden düştüğü zaman. aralıksız ve sonsuz. Sonra da. Etrafındaki yataklığının perdeleri bulutlar gibi hafifçe şişiyor ve konsolun üzerinde yanmakta olan iki iri mumun ışınları. cevaplı küçük broşürler. aynı ilgisizlikle. dinin emir ve tembihlerine içerledi. cetvelleriyle kepenklerin tokmağına vura vura okuldan dönüyorlardı. ebediyete kadar artıyordu! Ümidinin kuruntuları arasında. O zaman. hayal edilebilecek şeylerin en güzeli olarak hafızasında kaldı. papaz okullarının şair öğrencileri veya tövbe etmiş yosmalar tarafından iç bayıltan bir üslupla yazılmış. Bunlar. saat beşe doğru. Emma bir et suyu içiyor. gün batmaya başlayınca. muskalar taşıdı. M. hatır soruyor. Demek. çerçevesi zümrütlü bir mukaddes emanet bulunmasını arzu etti. Emma'nm bu eğilimlerine hayran oluyordu. havadis getiriyor. ellerinde yeşil hurma dalı tutan azizlerin ortasında. sorulu. odasında yatağının başı ucunda. Aralarında İyi düşünün. Bir azize olmak istiyordu. odasında takdis hazırlıkları ilerledikçe. her akşam öpmek için. Cüppesini görür görmez Emma ferahlıyordu. Tespihler satın aldı. şimdi bile o hissi yeniden duymaya çalışıyordu.220 MADAME BOVARY Charles eve dönüyordu. dünyanın üzerinde dalgalanan ve gökyüzüne karışan bir safiyet hali görür gibi oldu ve o hale katılmak istedi. Gururdan yorulmuş ruhu. de Maistre tarzında kurumlu bir ifadeyle kaleme alınmış cüzler. varlığı da Tanrıya doğru yükselerek onun aşkında eriyecek gibi geliyordu kendisine. can çekişmeye başladığını sanmış ve günah çıkartmak istemişti. Voliaire'in hataları. çocuklar. kendisine sunulan kurtarıcının cismini kabullenmek üzere dudaklarını uzattı. kendisini bu saatte görmeye geliyordu. fakat aynı derecede derin bir tatlılıkla devam ediyordu. şurup şişeleri ile dolup taşan konsolun bir mihrap haline getirilip Felicite de yerlere yıldız çiçekleri serpince. MADAME BOVARY 221 saadet yerine çok daha büyük mutluluklar. Tanımadığı insanları yerden yere çalan polemik yazılarının hayratlığı hiç hoşuna gitmedi. öyle ki. sanki zencilere kap kaçak gönderiyormuş gibi. bütün benliğini kapla-maksızın. O duygu da. Boulard'dan kadın cinsinden zekâ ve irfan sahibi birine kuvvetle tesiri olacak bir şeyler göndermesini istedi. Bournisien. de***. ona göz kamaştırıcı nurlar gibi görünüyordu. iradesinin. hastalığının pek ağırlaştığı bir sırada. sonra tekrar çıkıyordu. müellifi birçok nişanla taltif edilmiş M. papaz. görünüşler ölçüyü kaçırınca. bütün idraklerinden. bunları aşırı bir acelecilikle okumaya başladı. Fakat. bütün ihtişamıyle altın bir tahta oturmuş. yanmakta olan bir buhar duman halinde dağılırsa. uzak mekânlarda meleklerin çaldığı harplerin sesini duyar ve masmavi bir gökyüzünde. sonra. esiri bir ruhun tasavvur edebileceği en ince bir Katolik hüznünün dolduğunu hissediyordu. bütün bu haller. diğer aşkların' üstünde bir başka aşk vardı ve bunlar. kendisini. Hafifleyen bedeni artık hiçbir şey düşünmüyor. Kitapçı. onun bu imanının böyle bir coşkunlukla zındıklığa ve hatta cinnete gelip dayanmasından da korkuyordu. içine. bu gibi meselelerde fazla bilgisi olmadığı için. mukaddes kaptan mayasız ekmeği çıkardı ve Emma. kendisinde ilâhi bağışlamanın sızmasına geniş bir gedik açacak olan parçalanışını seyrediyordu. zayıf olmanın tadını çıkara çıkara. delillerini aradığı gerçeklerden yavaş yavaş uzaklaştırdı. gençlerin istifadesi için. bütün duygularından kurtaran kuvvetli bir şeyin benliği üzerinden geçtiğini hissetmişti. kendisini bütün acılarından.

Kocası yine de. o ani. Zaten. ihtişamından ürktüğü harikulade ve yepyeni bir şeyle birdenbire karşılaşmış gibi oldu. ona kalırsa. git de eğlen! İlkbaharın başlangıcında. bir akşam. Emma' nın.vaktiyle zinanın yarattığı sırdaşlıkla âşığına fısıldadığı aynı tatlı sözlerle şimdi Tanrıya hitabediyordu. bencil mi. • . Bu saç kümesinin siyah halkaları çözülerek. Karı koca kavgasından bıkıp usanmış olan bu kadıncağız. Kızarıp bozaran Felicite'nin cevabını beklemeden. onun sessiz arzuları ve sıkılganlıklarının farkında değildi. Emma iyileştikçe. uzun elbiselerinin işlemeli kuyruklarını ihtişamla sürüyerek. gelininde ayıplanacak bir şey bulamıyordu. Onlarla birlikte Emma'nın odasına çıkıyor. bu kalın bezden gömleğin altında. tavırları öyle değişikti ki. Kızına: — Karnının ağrısı geçti mi meleğim? diyordu. ta Paskalyaya kadar oğlunda kaldı. artık bu gürültüsüz evden hoşlanıyordu. imana kavuşmak içindi. kendisine hiç aldırmadan. orada kalıyordu. iradesini de daha sik kullanıyordu. Önce başını sert bir hareketle sallayarak. nekahet devresinde iken. Bovary'nin itirazlarına rağmen. Hangi konuda olursa olsun. Bu bü222 MADAME BOVARY yük aşktan bir koku yayılıyor ve her yerden geçerek. komşusu hakkında anlatılan dedikodulardan hiçbirine kulak asmak istemeMADAME BOVARY 223 misti. Hayatından silinmiş olan aşkın. Artık tevekkülle her şeyi anlayışla karşılamakta karar kılmıştı. Fakirler için elbise dikiyor. başkalanyle de düşüp kalkıyordu. kocasının sütnineye gönderdiği küçük kızını eve getirtti. güzelliğinden taşan cazibeye açık o delikanlı kalbinde çarptığını farket-miyordu. fakat gökyüzünden hiçbir haz inmiyor ve Emma. Emma. çorba içen üç serseri ile karşılaştı. birdenbire: — Bu kadar seviyor musun onu. fazladan bir meziyetti ve sofuluğununun gururu içinde.. hastalığı sırasında. Bu araştırma. konuşması. Sonra. humais'nin çocukları da ziyarete geliyorlardı. Madame Caron. O zaman da. belki bulaşık bezlerini tamir edecek yerde öksüzlere zıbm örmek tutkusu dışında. Emma. deyiverdi. lohusa kadınlara odun gönderiyordu. Justin onlara refakat ediyordu. hareketsiz duruyordu. şimdi her şeyi öyle bir kayıtsızlıkla sarıp sarmalıyordu ki. muazzam bir aldatmacanın belli belirsiz duygusu içinde. şan ve şereflerini La Valliere'in bir portresinde tahayyül ettiği. Bu. sağlam mantığı ve ciddi tavırlarıyle kendisine metanet veren kaynanasının evde bulunmasından maada. Nitekim. Gotik üslubundaki dua rahlesi Önünde diz çöktüğü zaman. Berthe istediği kadar ağlasın ona artık kızdığı yoktu. hayatın yaraladığı bir kalbin bütün gözyaşlarını İsa'nın ayakları dibine akıtmak üzere yalnızlığa çekilen o büyük eski zaman hanımlarına benzetiyordu. Bu hali pek beğenen eczacı. emzik çağındaki iki yavrunun yanma yamyamdan daha iştahlı bir oğlanı da katarak mutfağa fazlaca gelmeyi âdet edinen sütnine Rollet anayı kapı dışarı etti. hep ideal izlenimlerle doluydu. yerinden doğruluyordu. Homais ailesinden sıyrıldı. kederli bir tavırla ilave etti: — Haydi. oracıkta. yoksa ahlaksız mı hiç ayırt edilemiyordu. Madame Dubreuil. Emma onu kalbinin en derin köşesine indirmişti. kendini aşırı derecede hayır işlerine verdi. onun herhangi bir irade hamlesi göstermesine memnun oldu. İlkönce. Bunlar. Madame Langlois. yanıbaşında. her mübarek cuma günü kendine iri bir domuz sucuğu ısmarlamaktan: çekinmeyen Bovary babanın iğneli sözlerinden kurtulmak için. sözleri öyle sevgi ve bakışları öyle gururla dolu. biçare çocuk. kendisinden izin isteyen ve bahane ararken kem küm eden hizmetçisine öyle öfkelendi ki. tu-valetiyle meşgul oluyordu. toprak altında bir kral mumyasından daha şatafatlı ve daha hareketsiz. merhametli mi. Hatta ekseriya Madame Bovary. kapının yanında ayakta. içine kapanıp yaşamak istediği iffet ve namus havasım tertemiz bir sevginin kokusuyle dolduruyordu. kendini.Rodolphe'un anısına gelince. Emma. hiç konuşmadan. kendisine dostça: . Bir gün Charles eve dönünce. Ona okuyup yazma öğretmek istiyordu. elleri ayakları yorulmuş. koş bakalım. ziyaretçileri de sırasıyle uzaklaştırdı. Eczacının karısı. mutfakta sofraya oturmuş. Örneğin. kiliseye de eskisi gibi muntazam devam etmez oldu. ta dizlerine kadar indiğini ilk kez görünce. bahçeyi baştan başa alt üst ettirdi. hemen hemen her gün. Madame Tu-vache ve Allanın günü saat ikiden beşe kadar ziyaretine gelen o iyi yürekli Madame Homais'di. tarağını çıkarmakla işe başlıyordu. hiç şüphe yok. Kaynanası Madame Bovary. faziletli mi.

Eczacı: — Neden. bir genç adamın eline verilecek şey değildir o kitap. bütün bunlar bir nevi ruh laubaliliği yaratır. meşhur tenor Lagardy'yi dinlemeye götürmesini tavsiye etmesine hiç içerlemedi. gizliliğe aykırı kıyafet değiştirmeler. — Costigat ridendo mores. eskimiş bir düşünce gibi gelir. bunlarda edep ve haya kuralları çoğu zaman pekâlâ bozulurdu. iffete aykırı düşüncelere. Bu sükûttan hayrete düşen Homais. o da. dedi.. onu da bir kadeh içki içmeye davet ediyordu. diye sordu. o kadınlaşmış sesler. (Sonra.. fakat güzel sanatların en önemlisini topye-' kûn mahkûm etmeye kalkışmak. Rahip. kirli heveslere yol açar. Bournisien. diye itiraz ediyordu. ama yavaş yavaş. şehadet parmağı ile bir tutam enfiye yuvarlarken. o boyanışlar. eskisi gibi. ağız dolusu bir kahkaha ile mutlaka şu nükteyi yapıyordu: — Nefaseti insanın gözüne çarpıyor! Papaz. tıpkı lokantalarda seltz suyuna yapıldığı gibi. eczacı: — Evet. bir hayli huy-landırıcı. siz de kabul edersiniz ki. Bournisien'in öfkeli bir hareketi üzerine. Hiç değilse. O da kendisine. Monsieur Bournisen. Fakat eczacı. siz de bilirsiniz. bütün kilise babalarının kanaati böyledir. diyordu. Charles'a.. İkisi de sıcaktan 224 MADAME BOVARY bunalmış oluyordu. bana. sabrını kaybederek: — Kutsal Kitabın okunmasını tavsiye edenler. M. diye atıldı. aslında fena adam değildi. Binet: — Ben. sesine birdenbire mistik bir eda vererek ilave etti): Şayet kilise bu temaşaları mahkûm etmişse. Örneğin Voltaire'in trajedilerinin birçoğuna bakın. akait derslerinden çıkar çıkmaz soluğu Emma'da alıyordu. tiyatro sanatkârlarını afaroz eder? Çünkü eskiden. taraçantn duvarı dibinde. Dışarıda kalıp Koru'nun ortasında hava almayı tercih ediyordu. bizler değiliz. her gün. ama. . Bovary.. o meşaleler. sonunda. gerçekten açık saçık şeyler vardır içinde! M. Protestanlardır. insanı kendinden geçiren dairelerde kadınlı erkekli toplantılar. Rouen Tiyatrosu' na. İddiasına göre tiyatro.. Galilee'yi hapsettikleri o MADAME BOVARY 225 aşağılık devre layık bir ahmaklık. iyi eserler. masa üstünde böyle sağlam tutmalı ve sicimlerini kestikten sonra. Tatlı elma şarabı getiriliyordu ve birlikte. peşin hükümleri hicvetmeye yarıyor ve keyif maskesi altında fazilet öğretiyordu. içini çekmekle kaldı. Papaz: — Ben de biliyorum. tatlı su böceği avlıyordu. mantarı itmeli. kilise.— İşi fazla sofuluğa vurmuştunuz. Memnun bakışlarım etrafına ve ta nihayetlerine kadar manzarada gezdirerek: — Şişeyi. Kameriyeye bu adı vermişti. elbette bunun bir hikmeti vardır. kötü edebiyat da var. bu tatbikat esnasında. onların içine öyle ustaca felsefi düşünceler serpiştirilmiştir ki. diyordu. süslü püslü. eskiden Paris yumurcağı adında bir piyes görmüştüm. bizim de emirlerine itaat etmemiz lazımdır.. ekseriya onların yüzüne fışkırıyor. eczacı ise devam etti: — Kutsal Kitapta da öyle. Madamın tamamtyle iyileşmesi niyetine içiliyordu. bunların açıktan açığa ibadetlerde rolü vardı. bunlar tiyatroyu halk için gerçek bir ahlak ve diplomasi okulu haline getirir. yani biraz aşağıda. papazın bu husustaki fkirlerini öğrenmek istedi. Fakat elma şarabı. Şarap testilerinin tıpasını çıkarmakta Binet pek becerikliydi. ayrıntıları. Nitekim bir gün eczacının. O piyeste gerçekten kaçık bir ihtiyar general vardı! Bir işçi kızını iğfal eden iyi aileden bir delikanlıya haddini bildiriyor. Bu. iyi yazar bulunduğunu. Binet de oralarda bulunuyor. o zaman da rahip. Homais: — Elbette. ahlak bakımından müziği edebiyattan daha zararsız bulduğunu söyledi. dedi. dedi. diye devam etti. Arhalie'ye--Rahip. karısını biraz içi açılsın diye. edebiyatı savunmaya başladı. Koro ile birlikte «mystere» adı verilen bir çeşit farşlar oynanırdı. Sonra da tutarsınız. nasıl kötü eczane varsa. Charles'ın da eve döndüğü saatti.

demekle kaldı. mumu hep iki ucundan yakarlar. inanın bana. ortada hiçbir engel de yoktu. Yolcu arabası Beauvoisine meydanında Kızıl Haç otelinin önünde durdu. şöyle son bir çimdik atmayı münasip gördü: — Ben. kasabadan kımıldamamak zorunluğunda olduğuna inanan eczacı. Hekim. eczacı. Ne ise. yahut hiçbir fikri olmadığından. ağız dalaşı denen şey böyle olur. olmayacak şey ama. adamı nasıl yan bastırdım!. tedirgin olmak. yarına! Bu tiyatroya gitmek fikri Bovary'nin kafasında çabucak ye-şerdi.. haltetmişler. artık her şeye katlanarak: — Öyleyse. Burası. dedi. mavi ipekten bir elbise giymiş olan Emma'ya dönerek: \ — Bugün aşk sembolü kadar güzelsiniz. bir zihin eğlencesini hâlâ kötülemekte ısrar etmelerine doğrusu pek şaşıyorum. hatta bazen ruh sağlığına yarayan. öyle öfkeli öfkeli bakışlarla: — Efendi!. bu kargalardan birini kudurtmaya yarasa bile. zamanımız gibi bir aydınlık çağında. büyük ahırları ve küçük yatak oda-larıyle. bütün taşra varoşlarında görülen hanlardan biriydi: Kış gecelerinde rüzgâr estikçe çatırdayan çürümüş tahtadan balkonlu. Gider gitmez eczacı. eczacı âdeta ürktü ve daha yumuşak bir sesle devam etti: — Yalnız şunu söylemek istiyorum. şimdiden düşünmeye gerek yoktu. günlük borçları hiç de kabarık değildi. değer doğrusu! Eğer yerime birini bulursam ben de sizinle beraber giderim. Bournisien. hoşgörürlük. dedi. Charles fikrinden vazgeçmedi. gayet yüksek ücretle İngiltere'den çağırmışlar. Gördünüz. — Şüphesiz. iyi yolculuklar! Allanın sevgili kulları! Sonra. muhayyilelerini biraz harekete getirecek bir hovardalık hayatına ihtiyaç duyarlar. Madamı götürün tiyatroya. fakat. sözünün her hecesine basa basa tekrarladı: — Ta-nı-dım. dedi. zararsız. Fakat gençliklerinde para biriktirmek akıllılığını göstermedikleri için hastanelerde ölürler. şamata . Hiç beklemediği bir günde annesi kendisine üç yüz frank göndermişti. Velhasıl. — Evet. Papaz: — Hadi canım. ibret verici. tanıdım. ya aynı fikirde olduğundan kimseyi gücendirmemek için. Lheureux efendiye ödenecek senetlerin vadesine daha o kadar zaman vardı ki. Yanında üç metresiyle birlikte bir de aşçı taşıyormuş. Sonra. dedi. dedi. Konuyu karısına açtı. Homais. Söylendiğine bakılırsa yaman bir adammış! Servet içinde yüzüyormuş. avlularında tavukların seyyar satıcılara ait çamurlu arabalar altında yulaf tanesi aradığı. dedi. Emma'nın bu işe fazla kibarlık gösterdiğine hükmederek daha çok ısrar etti. Ertesi gün. öyle değil mi doktor. dansözlerin bacak oyunlarını seyretmeye gitmek için sivil giyinen nice papazlar tanıdım. MB 15 226 MADAME BOVARY Konuşma sona ermişe benziyordu ki. Emma. hekime: — İşte. Zaten bütün bu büyük sanatkârlar. yorgunluk. içi daima yolcu ile. Yonville'de kalmasına hiç bir neden bulunmadığı halde. Acele ediniz! La-gardy yalnız bir akşam oynayacak. MADAME BOVARY 227 böyle bir eğlencenin karısına yarayacağını iyice kafasına koymuştu. şöyle üstünkörü. afiyet olsun. insanları dine bağlamak hususunda en emin çaredir.. Eczacı dayattı: — Elbette ya! Yapmadıkları yok ki zaten! Papaz. masrafa girmek gibi nedenler ileri sürerek önce buna yanaşmadı. hayatınızda bir kerecik olsun. saat sekizde Ktrlangıç'a bindiler. Rouen'ı kırıp geçireceksiniz. kadın bu ısrardan bunalıp sonunda razı oldu. Papaz tekrar iskemlesine oturarak tasdik etti: — Doğrudur! Doğrudur! Fakat ancak iki dakika daha yerinde kaldı. dedi ki. onların yola çıktığını görünce içini çekti ve: — Haydi bakalım.Homais: — Ne olursa olsun. dört farbalalı.

Bovary ise. fakat iş de akıllarından çıkmadığı için. Salon dolmaya başlıyordu. locasına girip oturduğu zaman. çivitten söz açıyorlardı. kontrolörden müdüre havale edildi. bütün benliğiyle bizzat kendisinin titrediğini hissediyordu.. Walter Scott'un ro-manlarıyle yeniden karşılaşmış oldu. hana döndü. koca şehri boylu boyunca birkaç kez arşınladı durdu. saçı ve rengi ağarmış. sokak tarafında kahvesi. arkasından bir başkası göründü. cümle cümle izliyor. Madame kendine bir şapka. Kendini melodilerin akışına bırakıyor ve hatta. salonu localarla karıştırdı. gülünç görünmek korkusuyle. öbür koridordan sağ tarafa koşuşan kalabalığı görünce. Bir kurşun buharıyle donuklaşmış gümüş madalyalara benzeyen. façetalannın ışık cümbüşü ile. pantolon cebinde elinde tuttuğu biletleri hep karnına bastırıyordu. Sisler arasından İskoç gayda seslerinin. koridorların tozlu kokusunu olanca gücüyle göğsüne çekti. satışlardaki endişelerini güzel sanatlarda avutmaya geliyorlardı. Emma'nın kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. ves. gıcırdayan kemanların. tiyatroya perde açıldıktan sonra varmaktan pek korkuyordu. Yakındaki köşe başlarına asılmış koskoca afişlerde acayip harflerle şu kelimeler tekrarlanıyordu: «Lıtcie de Lammermoor. Fakat biraz daha aşağıda. anlamsız ve sakin. birlikte çekilip gittiler. Lagardy. ihtiyar başlar görülüyordu. Emma. borazanlaşan pistonların. hep bir ağızdan bir av şarkısı söylüyorlardı. Önce homurdayan basoların. taş parmaklıklar arasında sağa sola ayrılmış. müziğin borası ile derhal dağılıveri-yordu. bu yüzden çorbasını içecek vakit bulamadı. üstünden variller yuvarlanan Charrettes sokağının nefesiydi. omuzlarında birer İskoç atkısı. davulların uğultusu başladı. deri ve nebati yağ kokan buz gibi bir hava cereyanı herkesi serinletiyordu. arka tarafında da sebze bahçesi bulunan bir eski zaman misafirhanesi. tok bezden perdelerin kenarını hafifçe kımıldatıyordu. Charles. içyağı. uzaktan birbirlerini gören aboneler. kıvırtılmış saçların arasından terler akıyordu. Zaten. büyük ve kapkara mağazalarla dolu. Methale ayak basar basmaz.» Hava güzeldi. avize. Yakışıklı delikanlılar. içeriye girmeden önce rıhtımda bir gezinti yapmak istedi. tekrar tiyatro bürosuna gitti. sonra iki kolunu gökyüzüne kaldırarak kötülük meleğini yardıma çağıran bir serkerde ortaya çıktı.. bazen nehirden esen ılık bir rüzgâr.. derhal harekete geçti. aceleyle tiyatronun önüne geldiler. sıcak bastırmıştı. rutubetli peçeteleri mavi şarap lekeleri içinde ve şehirli kıyafetine girmiş çiftlik uşakları gibi daima köy kokmakla beraber. zihnine gelen kavranılması güç düşünceler. bir buket çiçek aldı. Köylüler ve asilzadeler.. yapılan izahları anlamadı. Ön balkonu paradi ile. sonra MADAME BOVARY 229 1 çalgıcılar birer ikişer içeri girdiler. bir düşes şuhluğuyle endamını yay gibi gerdi. kalın camları sinek tersleriyle sararmış. Nihayet orkestranın mumlan yandı. avcılar da tekrar şarkıya başladı. Bunlar. Birinci mevkie giden merdivenden çıkarken.. Bu. bir orman içi yol kavşağıydı. elinde olmayarak gururla gülümsedi. onların san eldivenli ellerini gererek altın başlı incecik bastonlarına dayanmalarına hayran oluyordu. cıvıldayan flüt ve büyülülerin uzun curcunası duyuldu.ile. Madame Bovary yukardan.. aralarında yine pamuktan. bir çift eldiven. 228 MADAME BOVARY XV Halk. solda bir meşe ağacının gölgesi altında bir çeşme ile. böylece. romanın anısı librettoyu anlamayı kolaylaştırdığı için. yiyecek içecekle tıklım tıklım dolu. bakır çalgılar seslerini yükselttiler ve perde yükselince. karşılıklı se-lamlaşıyorlardı. Sonra sahnede üç kez yere vurulduğu işitildi. yeleklerinin açık yerinden pembe veya tirşe kıravatlarmı göstererek. parterde çalım satıyorlardı. Bu. sahnedeki peyzaj meydana çıktı. küçük dürbünler kılıflarından çıkarılıyor. izahat istedi. entrikayı. kapılar henüz açılmamıştı. Op6ra. kızarmış alınları siliyordu. ispirtodan. kapkara masalarının üstü içine alkol karıştırılmış kahve döküntülerinden tutkallaşmış. salona ani bir neşe saçarak tavandan indi. fundalıklar üzerinde akislerle uzadığını duyar gibi oluyordu. Üstü kumaş kaplı geniş kapıları parmağıyle itmekten çocuk gibi zevk duydu. tiyatrodan bulvara. bütün mendiller elde. meyhanelerin kapısına asılmış. tedbirli hareket etmek için. Emma gençliğinde okuduğu eserlerle. Gözlerini dört . Monsieur. duvarın önünde bekliyordu. sanki keman yayları sinirleri üzerinde geziniyormuş gibi.

kederden. Lucie. hıçkırıklar ve öpücüklerle dolu notalar çıkıyordu. Ateşli Güney ırklarına mermerlerin haşmetinden bir şeyler katan o harikulade solgunluk onda da vardı. Charles. etmiyor. Gilbert'in kendi efendisi Ashton'a menfur entrikalarını anlattığı resitatif duetto başlar başlamaz. daima reklamlara şahsının cazibesi ve ruhunun hassasiyetine dair şairane bir cümle sokuşturmaya pek dikkat etmekteydi. ben ne olup bittiğini anlamak isterim. kendini attığı uçurumun farkında olmaksızın. sesini duymuş ve ona âşık olmuştu. ayak dirememişti. onu görmek için eğiliyor. fügün bütün son kısmına yeniden başlandı. lirizmden fazla şatafat. macerayı anlamadığını da itiraf ediyordu. Ah. Emma evlendiği günü gözlerinin önüne getirdi. Emma da onun gibi hayattan kaçarak. yarına!. mehtapta. zekâdan ziyade coşkunluk. kendi hayatından bir şeyler gibi geliyor ve bu vehim onu âdeta büyülüyordu. Edgar gibi ağlamamıştı.. ilerliyordu. o zaman bir çeşme fısıltısına veya kuş cıvıldamalarına benzeyen bir flüt sesi duyuldu. ahenkle çırpınıp duran bütün o hayal mahsullerini seyrediyordu.. âşıklar mezarlarının çiçeklerinden. Bütün sarhoşlukları. sen sus! Karısının omuzuna eğilerek: — Bilirsin ki. tıpkı bir fırtınanın uğultusu içinde kazazedelerin haykırışları gibi uzayıp giden o melodili şikâyetlerle yüreğini dolduru-yordu. kanatları olsun istiyordu. mantoları. Güzel bir ses. bunu. kiliseye doğru gidildiği zaman. kelimeleri fazla bozan müzik yüzünden. pek neşeliydi. Zaten. Onun yüzünden de iflas etmişti. Fakat. saçlarında portakal çiçeklerinden bir çelenk. Bu diplomat oyuncu da. Babası değil miydi. Fakat bu mutluluk. müziğin son titreşimlerine karışıp giden keskin bir çığlık kopardı. şapkasında horoz tüyü bulunan o çirkin adamcağız? MADAME BOVARY 231 Emma'nın açıklamalarına rağmen. güzelliğinin en taz© çağında.» dedikleri zaman da o. niçin kıza bu kadar zulüm ediyor? diye sordu. yüründüğü zaman titreyen boyanmış ağaçları. düşünceli bir tavırla. az önce gelen adam: «Lucie'yi seviyorum. ümitten söz ediyorlardı. aşktan yakınıyor. evliliğin çirkefinden ve zinanın hayal kırıklığından önce. sarsılmaz bir güven. kadını yüzüstü bırakarak başka kadınların peşine düşmüştü. Emma. oysa öteki. sürgünden. Kontrbasların eşliğinde. Son vedaı da haykırdıkları zaman. Tenor. zaten az kalsın ölümü bunlar yüzünden olacaktı. galiba her arzuyu ümitsizliğe sürüklemek için . Lakin bu hissi şöhret sanat ününü desteklemeden geri kalmıyordu. dedi. Edgar'm gönderdiği bir aşk hatırası sandı. Birinci sahnede herkesi coşturdu. bir kucaklaşma içinde uçup gitmek isterdi. bir başka âlemin havası içindeymiş gibi. o kızın âşığı. yeminlerden. Sesinde öfkeli haykırışları. sus artık! Lucie. bir akşam Biarritz kıyılarında kayıkları onardığı sırada 230 MADAME BOVARY şarkı söylerken. kendisini orada. dekorlan. o da galiba beni seviyor» diyordu. berber ve boğa güreşçisi kokan bu mükemmel şarlatan tipini daha da göze sokuyordu. gözlerini baygın baygın süzerken bembeyaz dişleri meydana çıkıyordu. yine geliyor. Bovary: — Bu asilzade. kadife külahları. diye cevap verdi. Emma. Diyorlardı ki. Şantözün sesi ona kendi şuurunun yankısı gibi.açarak kostümleri.. Niçin o da Lucie gibi. Birdenbire. ümitsizliğe düşmüş görünüyordu. genç bir kadın yeşilli bir seyise bir kese fırlatarak ortaya ilerledi. oymalı bir küçük hançer sol kalçası üzerinde sallanıyordu. sonsuz bir tatlılıkta hüzünlü hırıltılar izliyor ve çıplak boynundan. küçük patikada görür gibi oldu. dedi. bırakıyor. bütün hafakanları biliyordu. hayatını âlicenap birine bağlayabilmiş olsaydı. buğday başaklarının ortasında. bu dünyada hiç kimse onu böyle bir aşkla sevmemişti. şehvet ve vazife birbiri içinde erir ve kendisi de bu kadar ulvi bir saadetten yerlere düşmezdi. Sağlam vücudunu koyu renkte bir eski zaman cepkeni sarmıştı. Lucie'yi yanıltacak olan uydurma nişan yüzüğünü görünce. o zaman fazilet. Salon alkıştan inliyordu. yüzü beyaz saten elbisesinden daha solgun. nedimelerin koltuğuna girmiş. Polonyalı bir prenses. kılıçları. Zaten babası ile kolkola çıkıp gittiler. Son gece. Emma: — Hayır. Edgar Lagardy göründü. Sahnede yalnız kaldı. Lucie'yi kollarında sıkıyor. birbirlerine: «Yarına. dedi. Emma'nın sabrı tükenmişti: — Sus. şahısları. — Ama ailesinden intikam almaya yemin ediyor. Emma: — Ne oluyorsa oluyor. sol majörden kavatine başladı. sevgi. yalvarmamıştı? Bilakis. tırnak-larıyle locasının kadifesini tırmalıyordu. Fakat.

Tanışırlardı. o velveleli. Düşüncesini bu konudan çelmeye çalışarak. Perde indi. Yonville'in eski noter kâtibi locaya girdi. onu adama doğru çekiyordu. iri adımlarla sağa sola gidip geliyordu. peşten notalarla onu adam öldürmeye kışkırtıyor. Sonra. bir taraftan da kadın sesleri onun sözlerini tekrarlayarak. kızgın kızgın. Elini bir kişizade teklifsizliğiyle uzattı ve Madame Bo-vary de. öfkeden ateş saçarak. orta perdeden şarkısını söylüyor. bir locanın dibinde. ayak bileğinden itibaren genişleyen yumuşak çizmelerinin kırmızı mahmuzlarını tahtalar üzerinde çınlatarak. Emma. Sahnede rolünü oynarken. soğuk bir şeyin sırtından aşağı aktığını hissedince. bütün yorgunluklarını ve gururunu paylaşarak. Charles bayılmasından korkarak. rahibin yarı bas sesi org gibi uğulduyor. saadetten mest olarak. Tenor kendisine bakıyordu muhakkak! İnsan kılığına girmiş aşkmış gibi. her gece. Charles nihayet karısının yanına gelebildi ve nefes nefese: — Neredeyse. dantela yakası. Hepsi de aynı sıra üzerinde el kol hareketleri yapıyorlardı. yukarda kime rastgeldim? M. ıstıraplarının bu kopyasını ancak gözleri oyalamaya yarayan bir plastik fantezi saymak istiyor. sanki kendisini katlediyorlarmışçasma. Daha sözlerini yeni bitirmişti ki. sevişirlerdi! Onunla birlikte bütün Avrupa ülkelerinde. adam da. kuvvetine sığınmak için koşup kollarına atılmak ve ona: «Kaçır beni. öfke. Bir iplik fabrikatörü olan kocası. kılıcını çekiyor. nitekim bardağın dörtte üçünü kısa kollu elbise giymiş Rouen'lı bir kadının omuzlarına döküverdi. Yelpazelerin rüzgârı havayı büsbütün boğucu bir duruma getiriyordu. sanatkârı hor görme hevesi uçup gidiyor. aynı anda. hep kendisine bakacaktı.. göğsünün hareketlerine uyarak. bütün rüyalar senindir!» demek. başkentten başkente dolaşırdı. Kadın. Emma artık sanatın abartarak büyülttüğü ihtirasların küçüklüğünü biliyordu. herhalde tükenmez bir aşkı olmalı. kalıbına girdiği şahsiyetin yarattığı vehim. tavuslar gibi çığlık kopardı. gidelim! İçimdeki bütün ateşler. o muhteşem hayatı hayalinde canlandırmaya çalıştı. mendiliyle. mağfiret ve şaşkınlık. masraf. hiç düşünmeden aynı şeyi yaptı. «Halkın ruhuna dalga dalga boşalttığına göre. ona atılan çiçekleri toplayarak. daha berrak sesiyle diğerlerinin hepsini bastırıyordu. Emma'ya bir çılgınlık geldi. dehşet. içini saran şiiriyeti sayesinde. Adamın İspanyol biçimi kocaman şapkası bir jestle yere düştü ve derhal çalgılarla şarkı söyleyenler gür sesle sextuor'a başladılar. Gaz kokusu nefeslere karışıyordu. Ashton. haykırmak geldi içinden. nefis bir koro halinde devam 232 MADAME BOVARY ediyordu. kesik kesik inip kalkıyor. yalnız kendisi için şarkı söyleyecek olan o ruhun vecdini. Fakat. Edgar. Şayet tesadüf istemiş olsaydı. kostümlerine kendi eliyle nakışlar yaparak. kiraz rengi MADAME BOVARY 233 taftadan güzel elbisesindeki lekeleri silerken. hatta sahnenin dibinden. devşirecekti. çabuk çabuk bazı sözler kekeledi: . intikam. küçümseyen bir merhametle içinden gülümsüyordu. derhal durumun icaplarını düşündü ve hatıralarının bu uyuşukluğunu kendini zorlayarak sarstı. kıskançlık. ferahlatıcı bir şeyler getirmek üzere büfeye koştu. Horlanmış âşık.uydurulmuş bir yalandı. yarı açık ağızlarından dökülüyordu. Charles'ın beceriksizliğine kızdı. bizzat kendisinin de yaşayabileceği hayatını. gelemeyecektim! Öyle bir kalabalık. kadın. ceremeyi çekmek gibi laflar homurda-nıyordu. nefes almasına engel olan çarpıntılarla yine kendini koltuğuna bıraktı. götür beni. Arthur ayn bir köşede. Lucie tizden feryatlar koparıyor. yaldızlı bir parmaklığın arkasında. dedi. Rolün. Emma dışarı çıkmak istedi. — Tahmin et bakalım. öyle bir kalabalık var ki!. Leon'a! Leon mu? — Ta kendisi! Gelip sana saygılarını sunacak. o harikulade. tazminat. Elinde tuttuğu bardak yüzünden yerine çok güçlükle döp-dü. zira her adımda dirseklerine çarpıyorlardı. Yeşil yaprakların üzerine yağmur yağdığı ve pencere kenarında ayakta birbirlerine Allaha ısmarladık dedikleri o ilkbahar akşamından beri bunu hissetmemişti. kadife kapı perdesinin altından siyah elbiseli bir adam peyda olunca. herhalde daha kuvvetli bir iradenin cazibesine kapılarak. Halk koridorları doldurmuştu.» diye düşündü.

söze atıldı: — Ama yine. Emma'nın arkasında. son perdede tamamıyle ha-rikuladeymiş. Emma'nın omuzları üzerine. dedi. hemen ertesi gün kalkıp gideceklerini söyledi. pek gizli. sustular... burnundan saçları234 MADAME BOVARY na kadar inen ılık nefesin temasıyle zaman zaman ürperdiğini hissediyordu. bıyığının ucu yanağına dokundu. Kadın umursamaz bir eda le: — Doğrusu! hayır! Fazla değil. Sonra Berthe'i. Ashton ile uşağı arasında geçen sahne. M. benim Lucie'm havasını hafif sesle veya avaz avaz haykırarak kaldırımdan geçiyorlardı.. ikide birde kocasırfm sözünü kesiyordu. tiyatrodan çıkıp bir yerlerde dondurma yemek teklifinde bulundu. Leon: — Oyun hoşunuza gidiyor mu? derken Emma'nın üzerine o kadar eğildi ki. o başka. — Demek Rouen'dasınız. konuşma çok geçmeden sona erdi. belki. on para etmezdi.. Rü-bini'yi. MADAME BOVARY 235 müzikten söz etmeye başladı. Ey güzel melek. boğuluyorum. şantözün oyununu da fazla abartmalı buluyordu. Fakat Charles. dedi. hastalığından söz edildi... Leon'un canını sıkmamak maksadıyle. biraz. Homais ailesini. Kızın saçları darmadağın olmuş: Sahne pek trajik olacak herhalde. diye devam etti. hemen değil.— Ah! Günaydın. davetliler korosu. Şimdi o. çünkü oyun hoşuma gitmeye başlamıştı. Üçü birden tiyatrodan çıkıp rıhtımda açık havada. sevgilim. Fakat o andan sonra. Operayı izleyen Charles'a dönerek: — Pek fazla bağırıyor. sonunu görmeden çıktığıma üzülüyorum. Kendi samimi zevki ile karısının fikirlerine saygı arasında bocalayan Charles: — Evet. onların yanında. pek uzun. kalalım. Acaba neden geri dönmüştü? Hangi serüvenlerin akışı onu yeniden yolunun üstüne atmıştı? Leon. Nasıl! Siz burada mısınız? Salondan biri: — Susun! diye bağırdı. O zaman Leon. Operadan çıkan kimseler. Charles. çünkü üçüncü perde başlıyordu. Fakat delilik sahnesi Emma'yı hiç sarmıyordu. . — Ne zamandan beri? — Çıkın dışarı! Çıkın dışarı! Herkes dönmüş onlara bakıyordu. kameriye altında kitap okumalarını.Normandiya'da. ocak karşısında başbaşa kalmalarını ve artık unutmuş olduğu o pek sakin. o büyük remajör duettosu. dedi. Leon da. Bovary sordu: — Rahatsız mı oluyorsun? — Evet. Şimdiye kadar Tamburini'yi. gayet işlek bir noterlikte iki yıl süreyle çalışmak üzere Rouen'a geldiğini anlattı.. kocanın karşısında artık diyecek bir şeyleri kalmadığı için. Maksadı. Emma. Emma artık operayı dinlemez olmuştu. omu-zunu bölmeye dayamış duruyordu. Persiani'yi. Bovary: — Yoo. sanki çalgılar daha az ses veriyormuş ve sahnedekiler gerilere gitmiş gibi. dedi. sütnineye gidişlerini. Lefrançois ananın durumunu sordu. M. Kadın. öyle mi? — Evet. Önce. Paris'te görülen işlerden bambaşka olan muameleleri iyice kavramaktı. bu işten anladığını göstermek için. M. dediklerine göre. parlak şöhretine rağmen. Sonra karısına dönerek: — Eğer yalnız kalmaya razı olursan. pek tatlı zavallı aşkı hatırlıyordu. — Dayanılmaz derecede! Doğru. Kâtip: — Yakında bir temsil daha verecek zaten. Emma'dan çok uzaklarda cereyan ediyordu. Lagardy. Sonra Leon içini çekerek: — O kadar sıcak ki. bir kahvenin camekânı önüne oturdular. Leon. eczacılardaki iskambil oyunlarını. Grisi'yi dinlemişti... bin bir ihtimamla uzun dantel a şalını koydu. romlu şerbetini yudum yudum içerken.. O zaman Leon. gidelim.

dedi. Emma garip bir tebessümle: — Doğrusu. düşün daha. Beriki dostça bir aldırmazlık hareketi yaptı ve şapkasını alırken: — Anlaştık. rıhtım üzerinde. dedi. Üç yıl süren bir ayrılıkten sonra onu tekrar görünce ihtirası uyandı. geceler insana öğüt verir derler. hafif sesle: — Gerçekten üzüldüm. Nişanları ve arabası olan bir zatın. bilmiyorum ki. içinde hayali dallara asılı bir altın yemiş gibi sallanan bir belirsiz vaat vardı. hayli yıpranmıştı. oyunun son parçasında Lagardy'nin başarısını övmeye başladı. Bu arada etraftaki masalar boşalıyordu. hiçbir şeyin durduramadığı p korkaklara özgü kararlılıkla. noter kâtibi hemen kolunu yakaladı. sünepeliği kadar çıtkırıldımlığı yüzünden de. dantelalı bir Parisli kadının yanında olsaydı bu zavallı kâtipçik. üstüne başka emeller ve hırslar yığıldı. böyle yapmakla hata ediyorsun. bilakis. Saint-Herbland geçidi önünde birbirlerinden ayrıldılar. Leon onların peşine takılmış. manevrayı da değiştirerek. beklenmedik bir ümit kapısı açan bu fırsat karşısında. kesesini çıkardı.. Zaten utangaçlığı da. saat beşe doğru. Emma onun gelmesinden hiç telaşa düşmedi. Bu ona iyi bir alâmet gibi göründü. dördüncü kattaki gibi konuşulmaz ve zengin bir kadının iffetini. hiç şüphesiz... deli dolu insanlarla düşe kalka. fakat Emma için böyle bir zorunluluk olmadığını söyledi. dedi. bunda kusur etmeyeceğini.. yarın saat altıda. Yukarı çıktı.. üç aylık harçlığını ayın birinci günü yeyip bitirmezdi.Genç adam. Katedralde saat on bir buçuğu çalarken. Chaumfere'e de oldukça devam etmişti. ÜÇÜNCÜ KISIM I M. altta yaşamaya devam etse bile. umarım ki. diye kekeledi. sonra Kızıl Haç'a girdiklerini görüRce yüz-geri etmiş ve bütün geceyi bir plan düşünmekle geçirmişti.. 238 MADAME BOVARY Gece. Charles bir kez daha kendisinin fazla kalamayacağını. bundan kendini hep korumuştu. bir şahikaydı! O zaman Charles ısrar etti: — Pazar günü dönersin. Bir uşak: — Monsieur burada yok. haydi kararını ver! Birazcık olsun hoşuna gideceğini umuyorsan. göz kamaştırdığından peşinen emin olarak. Ertesi gün. bu hekimciğin karısı önünde. fakat burada.. masaya bıraktığınız para. orada kendisini kibar tavırlı bulan işçi kızları arasında epey de süksesi olmuştu. kendilerine refakat eden Leon'a: — Mademki şimdi yine bizim memleketli oldunuz. hanın mutfağına girdi. buna bir karar vermenin artık zamanı geldi diye düşündü. İfrata kaçmaya gelince. ümidini kaybetmiyordu. ne de fazla kısaydı. çocuk gibi tir tir titrerdi. hatta hesaptan başka. Leon: . Monsieur ve Madame Bovary'den ayrılırken. boğazı kurumuş. Rouen'da. zaten noterliğin bir işi için Yonville'e gitmek zorunda olduğunu söyledi. Le"on. meşhur bir doktorun salonunda. bazen nereye indiklerini söylemediklerinden dolayı kendisinden özür diledi. profesörleriyle de arası daha iyiydi. tıpkı korsesinin astarındaki zıh gibi. garsonlardan biri sezdirmeden gelip arkalarında durdu. vakit vakit bize akşam yemeğine de gelirsiniz? 236 MADAME BOVARY Noter kâtibi.. masanın mermeri üzerine iki beyaz sikke çınlatmayı da unutmadı. Paris sokaklarının asfaltını rugan ayakkabısıyle çiğnemeyen herkesi küçümseyerek taşraya dönüyordu. vaziyete bağlıdır: Binanın asma katında. Nefse itimat. Fakat yavaş yavaş bu duygu zayıfladı. kendini gayet rahat hissediyordu. hukuk tahsil etmekle beraber. Emma'ya sahip olmayı istemenin. kanun kitabını yere bırakır ve Emma'nın anısı aklına gelirdi. Üniversiteli gençlerin en aklı başında olanıydı: Saçları ne fazla uzun. Bovary. çünkü Leon. yanakları solmuş. odasında kitap okurken veya akşamları Luxembourg Bahçesi'nin ıhlamurları altında otururken. vaziyeti kavrayan Charles. — Öyle ise. Çoğu zaman. etrafındaki kağıt paraları korur. dedi. Fevkalade bir şeydi. Sonra. değil mi.

dudaklarında peyda olduğunu hissettiği o dayanılmaz tebessümü göstermesin diye başını çevirdi. aynaya aksediyordu.. — Nasıl ettiniz? Leon. ayak parmaklarını. Köşe başlarında bazı kadınları size benzetiyor. basma resimler satan bir dükkâncıda. Sonra. her biri. Emma gülümsemeye başladı. — Yok yok. derhal. neler hayal ettiğimi! — Ya ben! Ben de çok acı çektim. Madame Bovary. ortasındaki.— Ama ben tahmin ettim. Kollarını kavuşturup başını eğerek. terliklerinin fiyongu-na bakıyor. öğleye kadar şehrin bütün otellerini bir bir dolaşıp kendisini aradığını söyledi. MADAME BOVARY 239 Emma bir başkasını delicesine sevmiş olduğunu itiraf etmedi. Ama yine de içini çekti: . aya bakıyordu. bunun rasgele bir içgüdünün itişiyle olduğunu iddia etti. annesi ise. devam etti: — Bazen bir tesadüfün sizi karşıma çıkaracağını hayal ediyordum. size mektuplar yazıyor. Arkasında. Leon. kapılarında sizinkini andıran bir şalın. Emma. Emma: — Affedersiniz.. herhalde Emma'nm hatırına gelmiyordu. konuştukça. oda ise. Bulvarda. Fakat bazen fikirlerinin eksik kalan ifadesi karşısında duraklıyorlar ve ona tercüman olabilecek bir cümle bulmaya çalışıyorlardı. zaman zaman. 240 MADAME BOVARY Emma onu. Göze girmek için veya kendisini de hüzne düşüren bu melankoliyi safcasına taklit ile. duvarın sarı kağıdı yaldızlı bir fon gibiydi. tahsili boyunca sıkıntıdan hafakanlar geçirdiğini anlattı. konuşmaya bazı felsefi düşüncelerle girişildi. dedi. bu karşılıklı dert yanmanın artan harareti ile biraz daha coşuyordu. resmin karşısında saatlerce kaldığımı bilirim. rıhtım boyunca sürükleniyordum. ufacıktı. sabah sabah sevgilisinin şatosuna doğru çayırlardan koşarak gittiği eski randevular da. genç adam. Leon: — Çoğu kez. dedi... Şehrin gürültüsü oraya kadar pek az geliyordu. pazenden bir sabahlık giymiş. öyle mi? Emma: — Evet. ama hata ettim. Beni bir şeyler hep oraya sürüklü-yordu. — Hayır. Çoğu kez sokağa çıkıyor. şu dünyadaki sevgilerin bayağılığı ve kalbin daima gömülü kaldığı ebedi yalnızlık üzerinde uzun uzadıya durdu. sanki yalnızlıklarını büsbütün daraltmak ister gibi. O. böyle olmayacak zevklere alışması hiç doğru değil. asla! Asla! İçlerinde birer damla yaş belirten güzel gözlerini tavana doğru kaldırarak: — Ah bilseniz. budalalığını örtbas etmek için. — Zannediyorum ki. Leon da kendisini unutmuş olduğunu söylemedi. her mektubunda canını sıkmaktan geri kalmıyordu. dedi. başka sahaları daha cazip buluyor. titreyen bir sesle: — O resim biraz size benziyordu. İnsanın etrafında bin bir gaile varken. kalabalığın gürültüsü içine atıyordum kendimi. alıp başımı. dedi. Emma. saçlarının topuzunu eski bir koltuğun arkalığına dayamıştı. Fakat erkeklerin de dertleri vardı. Usûl onu sinirlendiriyor. hata ediyorum. terliklerinin sateni içinde oynatıyordu. Emma cevap vermedi. kadın değilsiniz ki siz. bir ince örtünün dalgalandığı bütün kira arabalarının peşi sıra koşuyordum. — Demek kalmaya karar verdiniz. sözünü kesmeden konuşturmaya kararlı görünüyordu.. Çözük saçları üstünde unutma beni çiçekleri.. peşimi bırakmayan musallat fikirden kurtulamayarak. sonra da hepsini yırtıyordum. kolsuz bir elbiseye sarınmış. hamal kıyafetine girmiş kadınlarla yediği yemekleri belki hatırlamıyordu.beyaz ayırma çizgisi ve buklelerinin altından taşan kulak uçlanyle. Açık başı. Maskeli balolardan sonra. bir ilham perisini gösteren bir İtalyan gravürü vardı. diye ilave etti. Her ikisi de ıstıraplarının nedenlerini daha açıkça belirtiyorlar. bitmez tükenmez dertlerimle canınızı sıkıyorum.

İçini çeke çeke kokladıktan sonra da: — O zamanlar siz. âdeta rüzgârın çıkıp gökyüzünü bulutlardan temizlemesi gibi bir şey oldu. belki hekimlik. Lcon. Leon bekliyordu. gözümde canlandırıyordum. Yatılı okullar. hatta bir gece öldüğü vakit kendisine Emma'dan hatıra kalan kadife çizgili o güzel battaniye içinde defnedilmesini vasiyetnamesine yazmıştı. inanılmaz derecede bir feragat ihtiyacı içindeydi. Nihayet Emma cevap verdi: — Ben de bunu sezer gibi olmuştum zaten. Doğru!. ne sizi. değil mi? Eğer ıstıraplarımız birisine yarayabil-seydi. bütün yüzü parladı. Madame Bovary. — Ya bizim o zavallı kaktüsler ne oldu acaba? — Bu yıl kış hepsini kuruttu. — Aşağıda.takip etmeye cesaret ederek. Sonra. Bakışlarını karartan o kederli düşünce yığını mavi gözlerinden sıyrılıp gitti. alçak bir sesle vakit vakit: — Evet. Zaten göz. — Heyhat! Erkeklere buna benzer kutsi vazifeler verilmiyor.. benim gibi. — Bilir misiniz .. Emma elini Leon'a uzatarak: — Zavallı dostum. dedi. göz ucuyle Emma' nın çehresini süzdü. eskiden yaz sabahları. doğru!. filbahardan beşiği. Ölmemiş olması. fakat birbirlerine bakarlarken. gidiyordum. Siz bir dükkâna girince. Leon. hatta başınızda küçük mavi çiçekli bir şapka vardı. kafalarının içinde bir uğultu . bu. — Çünkü sizi çok sevmiştim! Leon. benim için. adımlarımı size uydurmuş. vazifeyi ve insanın kendisini sessizce kurban etmesini övmeye başladı. zevk ve kederlerini bir tek kelime Me' özetlemiş oldukları o mazideki hayatın ehemmiyetsiz haMADAME BOVARY 241 diselerini birbirlerine anlattılar. ama herhalde hatırlamıyorsunuzdur? — Hatırlıyorum.. sözünü kesti ve ölmesine ramak kaldığı hastalığından şikâyete başladı. onu dinlerken. devam edin. her an. Örneğin. ve iki çıplak kolunuzun çiçekler arasında dolaştığım görür gibi olurdum. onu alıp götüren bir his ummanı gibi bir şeydi. kapıyı açtılar. kendisi de. Madame Tu-vache'ın kapısını çaldınız. gözleri yarı kapalı. ona hayatı çekip uzatıyor gibi geliyordu.. odasının mobilyalarını. güneş pancurlara vurunca ne halde iseler. hastanede çalışan bir rahibe olmayı ne kadar isterdim.. Emma: — Bilmezsiniz.. engel atladığından dolayı sevinerek. bütün evi hatırlıyordu. lüzumsuz bir ömrü sürüklemektir. Artık konuşmuyorlardı.onları ne kadar düşündüm? Çoğu zaman. sesli bir şey çıkıyormuş gibi. diyordu. karşılıklı. — Niçin mi? Tereddüt ediyordu. aptallık ettiğimin biraz daha farkına varıyordum. eldivenlerinizi çıkardığınızı ve tez¦ gâhın üzerinde para saydığınızı görüyordum. Fakat Emma bu battaniye hikayesine: — Niçin?. çünkü her ikisi de. son basamakta bulunuyordunuz. hemen elin üzerine dudaklarını yapıştırdı. ben de. camekândan.. ne de yanınızdan ayrılmak isteyerek. Bu. sanki sabit gözbebeklerinden. hiçbir yerde hiçbir meslek göremiyorum. diye sordu. sofadaydınız. ben sokakta kalıyordum. siz hiç buyurun demeden. hafifçe omuz silkerek. doğru. üzerine bugün mazilerini ayarladıkları böyle bir ideale göre yaşamış olmak isterlerdi. bir seferinde size gelmiştim.. hisleri daima çekip uzatan bir hadde aletiydi. ne yazıktı! Şimdi artık ıstırap çekmezdi. Bununla beraber. bir türlü tatmin edemediği. kiliseler ve büyük metruk konaklarla dolu Beauvoisine mahallesinde değişik saatlerin sekizi çaldığım işittiler. elimde olmadan yanınız sıra yürüdüm. arkanızdan kapanan o kocaman ağır kapının karşısında aptal gibi kalakaldırıldı. hayatımı esir eden. Le"on. bir fedakârlık yapmış olmak düşüncesiyle kendimizi teselli ederdik.. O zaman her ikisi de. bu kadar yaşlanmış oldu-.. fakat yine de. ne olduğunu anlayamadığım bir kuvvettiniz..— Asıl acınacak şey. onları öyle. dedi. hatırlanan bütün bu şeyler. dedi. fazileti. çıkmak üzereydiniz. ğuna şaşıyordu. Leon derhal mezarın sükûtuna gıpta etti. Emma. Emma' nın giydiği elbiseleri.

ne kadar geç olmuş. İner çıkar pencereden. hayır. her şey bu MB 16 242 MADAME BOVARY vecd halinin tatlılığı içinde birbirine karışıyordu. siz de onları seveceksiniz. dedi. imkânsız bu! Bilseniz. Beni hâlâ anlamadınız mı? Hâlâ tahmin etmediniz mi?.. Hem sonra. O zaman. Yanağının o tatlı derisi —Emma'nın düşüncesine göre— kendisine duyduğu arzu ile kızarıyordu ve kadın. Emma* nm yüreğine müphem bir korku düştü. Lor-meaux. Orada.. Le"on: — Sahi mi? dedi. tesadüfün lüt-fuyle daha önceden tanışarak. Emma: — Acaba. ilave etti: — Yeniden başlamamıza kim engel olabilir ki?. kansıyle birlikte beni tiyatroya götürecekti güya. uslu olalım! Ben böyle istiyorum! Ona sevişmelerinin imkânsızlığını anlattı. mühim bir şey. duvarlar üzerinde koyulaşıyordu. dedi... hatırlamalar ve hülyalar.. Nesi Kulesi'ne ait dört sahneyi gösteren dört taşbas-ması resmin kaba renkleri. Dinleyin beni. t_ Emma yerinden kalkarak konsolun üzerindeki iki mumu yaktı. kesilen konuşmayı nasıl bağlayacağını düşünüyordu ki. — Ben operayı bile unuttum.. Leon geri çekilerek: — Ah. Emma'nın ne demek istediğini anladı ve şapkasını aramaya başladı. Artık fırsatı kaçırmıştı. Gece. İndirdiği ince uzun kirpikleri kıvır kıvır oluyordu.. — Evet. altlarında İspanyolca ve Fransızca izahatla. Leon. onun titreyen ellerle denediği ürkek okşamaları da hafifçe itiyordu. zaten gidemezsiniz. — Sizi sevdiğim kadar değil! — Çocuksunuz siz! Haydi. tadacakları saadeti düşünüyor ve ümitsizliğe düşüyordu.. yarı yarıya karanlığa gömülü. Leon. eskisi gibi kardeşçe bir dostluk çerçevesi içinde kalmaları lazımdı.. Kollarını açarak kendisine doğru ilerleyen Rodolphe'un cüretinden çok daha tehlikeli olan bu utangaçlık karşısında. Hiçbir erkek kendisine Leon kadar güzel görünmemişti. — Ama sizi tekrar görmem lazım.. biz hâlâ gevezelik ediyoruz. gitti! Zavallı Bovary de beni bunun için burada bırakfaydı! GrandPont sokağındaki M. Kendisi daha ilk görüşte onu sevmişti. Birbirlerinin elini tutuyorlar ve mazi. Genç adamı MADAME BOVARY 243 yumuşak bakışlarla seyrederken. hâlâ parlamaktaydı. dostum. Leon: . Leon: — Ne hülya! diye mırıldandı. Ben çok yaşlandım. — Hayır. affedersiniz. Emma: — Peki? diye cevap verdi. sonra tekrar oturdu. gelecek. Siz ise çok gençsiniz. size diyeceklerim var. — Ne gibi? — Ciddi. çözülmez bağlarla birbirlerine bağlanmış olsalardı. ertesi gün mutlaka kasabaya dönecekti. sevecek. sivri çatılar arasında siyah bir gökyüzü parçası görülüyordu.duyuyorlardı. sanki vakti öğrenmek istiyormuş gibi... dedi.— Peki? dedi. .. Acaba ciddi olarak mı böyle söylüyordu? Baştan'çıkmanın büyüsü ve buna karşı koymanın zorunluluğuna kendini kaptırmış olan Emma da hiç şüphesiz bunun farkında değildi. Uzun beyaz kuşağının mavi kenarını elinde kibarca evirip çevirerek. ideal varlıkları anlamanın güç olduğunu söyledi. Beni unutunuz! Sizi başka kadmlau. Emma: — Ben de onu düşündüm bazen.. Halinde nefis bir saflık vardı. ö yanağa dudaklarını koymak için âdeta can atıyordu. şimdiye kadar hiç kimsenin bana böyle duygular ifade etmemesi nereden geliyor? Noter kâtibi hemen. duvar saatine eğilerek: — Aman Allahım. hayır. dedi.

sonu gelmez bir mektup yazdı. Ertesi gün Leon. sonra fikrini değiştirerek: — Ama. Bununla beraber. nergisler ve çuha çiçekleri kokuyordu. Öpücükler çoğaldıkça. Emma kesik kesik. yandaki odaya kaçtı. O aralık kilisenin kavası. tekrar bozdu. Genç adam bir demet menekşe aldı. geniş şemsiyeler altında ve kavun yığınları arasında satıcı kadınlar. kıvrak gülüşlerle: — Siz çıldırmışsınız. penceresi açık balkonda şarkı mırıldanarak. Berberin dokuzu gösteren guguklu saatine bakarak: — Daha pek erken. sonra saçlarını kıvırttı ve arkasından da. omuzunun üstünden başını uzatarak. Emma'nın arkasınday-dı.. bir kardinalden daha azametli. boynuna doğru uzandı ve ensesini uzun uzun öptü. Fakat mektubu kapattıktan sonra. Menekşeleri koklarken. soldaki büyük kapının ortasında. hep şaka! Yeter. Leon.. saat on birde. Dışarı çıkmak üzere. dedi.. Sonra titrek bir sesle fısıldadı: — Yarına. yeter! Bana acıyın da sizi bir kere daha göreyim. Kuyumcu dükkânlarının camekân-larında gümüş takımlar panldıyordu. Kendi kendine: — Nasıl olsa gelecek. zerafeti daha tabii olsun diye. iskarpinlerine. kendi saadetleri-için. dedi. Emma bir baş işaretiyle cevap verdi ve bir kuş gibi. — Ah. LĞon. hep şaka. artık her şey bitmişti. Lyon'a yaklaştı ve kilise adamlannın çocuklan soruya çekerken takındıkları yapmacık bir güler yüzlülükle: — Monsieur. eşikte duruyordu. Güzel bir yaz sabahıydı. Gece. bir tek defa. dedi.. mukaddes kaptan daha parıltılı. diye düşündü. Leon'un adresini bilmediği için. üç sokaktan geçti. elinde baston. diyordu. ince çoraplarını. başlan açık.— Halbuki pekâlâ konuşuyorsunuz işte. bir kuş sürüsü fırdolayı dönüp duruyordu. ne kadar levantası varsa hepsini mendiline boşalttı. Notre-Dame'ın sahanlığına doğru yürüdü. vaktin geldiğini düşündü ve ağır ağır. gri renkteki taşların kırık yerlerine parıltılar serpiştiriyordu. randevuya gelmeyeceğine dair. Kavas. — Pekâlâ! Durdu. Kadın başını eğince. göğsü gururla kabardı. kaldırım taşlarını çevreleyen. başında tüylü şapkası. ah. menekşe demetlerini kağıda san-yorlardı. ne yapacağını şaşırıp kaldı. Emma'nm ellerini yakalayarak: — Orada olacağım. — Nerede isterseniz. Bir kadın için ilk defa çiçek satın alıyordu. katedrale eğri gelen ışık. dans eden Marianne'm altında. yonca yaprağı biçimindeki kuleciklerin arasında. siz çıldırmışsınız. hem de birkaç kat cila sürdü. ıslak yeşilMADAME BOVARY 245 likler ve kuşlara mahsus kedi otları ve kırmızı fare kulaklarıyle yer yer birbirlerinden aralıklı dikilmiş güller. bir yaprak sigarası içti. bir başkasına sunmak istediği bu iltifata sanki kendisi mazhar oluyormuş gibi. görülmekten korkuyordu. yaseminler. Beyaz pantolonunu. Her ikisi de ayakta duruyordu.. buralı değiller herhalde. bir defa daha. yeşil elbisesini giydi. birbirlerini görmemeleri lazımdı. Leon. kilisenin meraka değer özelliklerini görmek istemezler mi? .. Eski bir moda mecmuasını okudu. çıktı. Bu bakışlarda sadece dondurucu bir haşmet vardı. — Öyleyse. kararlı adımlarla katedrale daldı. Düşündü ve sonra kestirip attı: 244 MADAME BOVARY — Yarın. kadının gözlerinde bir muvafakat ifadesi aradı. karanfiller. Ortada çeşme şırıldıyor. Acaba Monsieur. Emma ellerini çekti. belinde kılıç. burada olmaz. üç adım geriledi. noter kâtibine. bağrışmalarla dolup taşan meydanda. gökyüzünde. kendim veririm eline. katedralde.

orada. Hayat kendisine hiçbir zaman bu kadar güzel görünmemişti. muazzam bir aşk odası olmaya hazırlanıyordu. randevunun ortasında. bir siyah kısa pelerin. aşkının itirafını dinlemek için eğiliyor. dedi. Zaman zaman. Emma yerinden doğruldu. LĞon'un bu hareketi ona canavarca bir iş. Emma. Kilise. Tam o sırada kavas hızlı hızlı geldi: MADAME BOVARY 247 — Madame. Fakat iri taşlar üzerinde bir ipek hışırtısı. Genç adam. dedi. kalbine gökyüzünden ani bir karar nazil olmasını umarak. âdeta kendisini soymak. büyük vazolarda açmış beyaz çayır çiçeklerinin kokusunu içine çekiyor. alacalı bir halı gibi seriliyordu. bunlara.Le"on: — Hayır. bu sofu kadın fantezisine kızdı. altın gözlüğü. incecik fotinleriyle. kiliseye dalıyordu. Dua yerinde bir gümüş lamba yanıyor. Uzun uzun. Leon bir iskemleye oturdu. kendisini takibeden bakışları gözetleyerek. Döndü. bir zangoç. Andaluzyalı bir markiz gibi kendini duaya kaptırmış görmekten bir başka zevk duydu. işi acele sofular gibi. kapanan bir parmaklığın yüksek kubbeler altında yankıları devam eden gürültüsü katılıyordu. ama sonra onu. mezarlara. yüzünü ışığa boğmak için parıldıyor ve buhurdanlar. daha ileride. çünkü Emma bir türlü duanın sonunu getirmiyordu. yanmaya hazır duruyordu. kiliseyi tek başına temaşaya kalkışan bu adama karşı içinden kızıyordu. Emma dua ediyordu. mermer kenarda kırılarak. üç açık kapıdan. bir. içi dolu mukaddes kaplara aksediyordu. hemen hemen Allaha küfretmek gibi geliyordu. balıkların pullarını ve mintanların iliklerini saydı. Kubbeli taban.. artık gidiyorlardı. Kavas. ciddi adımlarla. mavi camları üzerinde kayıkçıların sepetler taşıdığı görülen bir büyük pencereye gözleri ilişti. onları meydanın yanındaki methale götürdü ve kendilerine bastonuyle. 246 MADAME BOVARY güzel ve canayakın. çok geçmeden de canı sıkıldı. kilisenin yürek çarpıntısını daha da artıran sessizliğine kulak kabartıyordu. Ama yine Emma gelmiyordu. Allanın inayetine mazhar olmak için de. büyük renkli pencere camları. ama. Kubbe altlan. Evvela kilisenin yan kısımlarını şöyle bir dolaştı. Emma'ydı! Leon kalktı ve kendisine doğru koştu. Dışarının bol güneşi. az sonra gelecekti. mihraba yandan diz bükerek geçip gidiyordu. duvar boyunca yürüyordu. dedi. ojivlerin başlangıcı ve renkli büyük camların bir kısmiyle. Fakat resimlerin aksi. ne de işlemesi olan siyah kaldırım taşlarından büyük bir daireyi göstererek azametle: . Bunun üzerine kavas. Leon'a bir kağıt uzatarak: — Okuyunuz. dua okunan yere kadar geldi. Leon' un tatmadığı bin bir zerafet ve baştan çıkan faziletin o anlatılmaz cazibesi içinde. hızlı hızlı yürüyordu. bir melek gibi güzel kokuların dumanı içinde görünsün diye.. Emma: — Neden olmasın? Çünkü sallanmakta olan iffeti yüzünden Hazreti Meryem'e. neyi bulursa ona sarılmak ihtiyacındaydı. iç çekişlerini andıran sesler geliyor. telaşlı. dipte. Emma ortada yoktu. Bu. bir kenarda. üstünde ne yazısı. karanlıkta. kilisenin meraka değer hususiyetlerini görmek istemezler mi acaba? Noter kâtibi: — Hayır. Emma'nın yüzü solgundu. Sonra kapıya gelip meydana baktı. şapka kurdelesi. kilisenin karanlık yerlerinden bazen. Hazreti Meryem hücresine girdi ve bir iskemle üstünde diz çökerek dua etmeye başladı. Billur avizeler hareketsiz sarkıyordu. Le"on. yan hücrelerden. onun etrafında. usulüne uygun olarak. malta taşları üzerine. üç muazzam şua halinde. düşüncesi Emma'nın peşinde dolaşıp duruyordu. gözlerini mihraptaki dolabın ihtişamıyle dolduruyor. volanlı elbisesi. bu arada. hayır! Ve şiddetle elini çekerek. daha doğrusu. heykeller. herhalde buralı değiller? Madame. dikkatle baktı. kendini dua etmeye zorluyordu.

Poitou büyük Mareşali. âlem. Kötülük olsun diye. ona bakıyor. Monsenyörün ikametgâhına gitmek için geçtiği kapı. Buradaki. Emma ile Leon'u içi parmaklıklarla dolu bir hücreye soktu. kral XII. şaha kalkmış bir atın üzerinde gördüğünüz zırhlara bürünmüş bu asilzade ise. Hiçliğin bundan daha mükemmel bir timsalini görmek mümkün olamaz. Baştan başa dökme demirden. bir tek harekette bulunmaya kalkış-maksızın. boyuna konuşarak. tekrar Hazreti Meryem'in hücresine gelince. ordre şövalyesi ve dedesi gibi Normandiya valisi olup. çan kulesinin âlemi. dedi. arkalarında. Diane de Poitiers'dir. 1566'da ölmüştür. nereye gidiyoruz? diyordu. Madame Bo-. bu zamansız cömertliği anlamayarak. sevinçten ölmüştür. ¦ Leon kiilseden dışarı fırlarken homurdanıyordu: . âlem!. kralın mabeyincisi. Varrenne ve Brissac beyi Pierre de Bre'ze yatıyor. değil mi? .. Calvin'ciler. Leon ise. 1499'da doğmuş. Nor-mandiya valisi. Kavas yürümeye başladı. Leon kaçıyordu. kavastı. onun torunu. O çanı döken işçi. kitabede de görüldüğü gibi. gevezelikle kayıtsızlığın bu çifte inadı karşısında cesaretinin tükendiğini hissediyordu. Mısır'daki en yüksek ehramdan yalnız dokuz ayak noksan.. birinin nefes nefese geldiğini duydular. sonra.. Geçelim de Gargouille'u gösteren renkli pencere camını görelim. Louis' nin nazırıydı. Monsen-yörün piskoposluk makamı altına. Leon cevap vermeksizin hızlı hızlı yürüyordu. şimdi de delifişek bir kazancının marifeti ile katedralin tepesine gelip konuvermiş o sipsivri bir kafesi andıran veya ajurlu bir bacaya benzeyen şeyden buhar olup havaya karışacak gibi geldi ona. bir kelime bile söylemeye. Tam kırk bin libre geliyordu. — Monsieur hata ediyorlar! Yerden itibaren yüksekliği tam dört yüz kırk ayaktır. toprağa gömmüşlerdi. koltuğunun altına sıkıştırdığı yirmi kadar ciltsiz kalın kitabı karniyle de destekleyerek getiriyordu. kolunda bir çocuk taşıyan kadın ise. zira neredeyse. dedi. Ebedi kılavuz devam ediyordu: 248 MADAME BOVARY — Onun yanında gördüğünüz şu diz çökmüş ağlayan kadın ise karışıdır. Leon: — Gidelim. Leon dönüp baktı. dedi. İkisi de kardinal ve Rouen başpiskoposuydular. bir pazar günü vefat eden Louis de Breze'dir. Mauny baronu. yabancının göreceği daha birçok şey varken. yerinde tepiniyordu. Breze kontesi. dedi. Madame Bovary gözlüğünü eline aldı. dedi. 16 temmuz 1465 tarihinde Montlhery muharebesinde ölen. Breval ve Mont-chauvet beyi.— . Maulevrier kontu. vary parmağını mukaddes suda ıslatırken. Şimdi.İşte. eskiden İngiltere kralı ve Normandiya dukası Arslan Yürekli Richard'ın mezarını süslüyordu. onu bu hale getirdiler. Bunlar. Leon: — Teşekkür ederim. muntaMADAME BOVARY 249 zam aralıklı bir baston takırtısıyle. mezara inmeye hazır duran bu adam yine aynı şahıstır. topyekûn bir izah jestiyle kollarını uzattı ve sıra sıra desteğe alınmış yemiş ağaçlarını gösteren bir çiftlik sahibinden daha gururlu: — Bu alelade taşın altında. hareketsiz. Fakirlere otuz bin altın ekü dağıtılmasını vasiyet etmiştir. solda. Altında da. Bütün Avrupa'da bir eşi daha yoktu. Uzun bir iç çekme ile: — Bu. İşte. iki saatten beri kilisede taş gibi "hareketsiz kalmış olan aşkı. — Sağda. — Monsieur! — Ne var? Bu. katedralden bahseden eserlerdi. Monsieur. Kavas.. katedrale çok iyilik etti. şaşırdı kaldı: — Ama. Leon dudaklarını ısırarak. Hazreti Meryem'dir. Emma: — Peki. 25 temmuz 1531'de. şu tarafa dönünüz: İşte Ambroise'ların mezarları. Hiç durmadan.. güzel Ambroise çanının çevresi. Valentinois düşesi. Monsieur. onlardan birkaçını yerinden kaldırdı ve kötü yapılmış bir heykel olması muhtemel bulunan bir nevi külçeyi meydana çıkardı. Fakat Leon hızla cebinden bir gümüş para çıkardı ve Em-ma'yı kolundan yakaladı.

kurşun gibi Quatre-Vents sokağından fırladı. nehir kenarına. keyfi kaçmış. O zaman. gezintiye devam etti. Maladrerie sokağına.. birdenbire. dosdoğru gidin! Araba. çimenlerin yakınma sürdü. bir sıçrayışta. yeni köprüyü geçti ve Pierre Corneille'in heykeli önünde zınk diye durdu. adaların ötesine kadar uzun uzun yol aldı. kuru taşlar döşeli yedekçi yolundan ilerledi. köprüyü bir kez daha aştı.. Hantal araba yola düzüldü. ceza gü-. parmaklıklardan dışarı çıktı ve ağaçlıklı yola gelince. üçüncü defa olarak durdu. Base-Vieille-Tour'a. dirilişi. Gargan tepesine. olur mu. Bazen mahsus duraklar gibi oluyor. Rouge-Mare'a. dedi. ter içinde kalmış iki sıska beygirine şöyle temiz birer kırbaç savuruyordu. gitti. Saint-Vivien. Eşikte kalmış olan kavas onlara seslendi: — Hiç olmazsa kuzey kapısından çıkın. ulu karaağaçlar arasından. dörtnala şimendifer istasyonuna girdi.— Hay budala! Küçük bir çocuk sahanlıkta haylazlık ediyordu: — Git de bana bir araba getir.. sanatlar meydanını. Aynı ses: — Hayır. Paris'te olağan bir şey bu. Fakat. Kral David'i ve cehennemin alevleri içindeki lanetleri görürsünüz. Oyssel tarafından. şuraya buraya çarparak. pek yakışıksız olur! Noter kâtibi: — Neden olsun. Çocuk. Saint-Pol'e. nünü. doğrusu. güneşte bir aşağı bir yukarı gezindikleri hastane bahçelerini arkada bıraktı. Le*on. sonra Deville yamaçlarına kadar bütün Mont-Riboudet'yi dolaştı. mukavemet edilmez bir delil karşısındaymış gibi pes etti. Le"on. Saint-Nicaise önüne. Champ-de-Mars Meydanı'nı ve siyah ceketli ihtiyarların. Sonra ciddi bir eda ile: — Biliyor musunuz. Büyük köprü sokağından indi. sarmaşıklarla yemyeşil bir taraça üzerinde. Emma'nm tekrar kiliseye girmesinden korkuyordu.. daha öfkeli: —: Yürüsenize! diye haykırdı. Araba nehir boyunca. La Fayette kavşağından iti250 MADAME BOVARY baren. MADAME BOVARY 251 Limanda. yük arabalârıyle variller arasında.. ne yapacaklarını biraz şaşırmış. sınır taşlarının bulunduğu köşelerde. sokaklarda. sarsıntılara aldırmaksızın. kayıtsız. arabasını yan yolların ötesine. Arabacı alnını sildi. Grande-Chausse ve Elbeuf sokağından geçti ve nebatat bahçesi önünde. Gaillardbois meydanına. hafif tırısla devam etti. diye bağırdı. Nihayet araba göründü. Nazlanıyordu. Arabacı: — Monsieur nereye gidecek? diye sordu. Arabacı. Karşı karşıya. Araba derhal harekete gelerek. Curandiers rıhtımı ve Meules rıhtımından geçti. bir mezar gibi sımsıkı kapalı ve bir gemi gibi . susuzluktan. Saint-Romain.. kendini inişe bırakarak. cennet. Trois -Pipes'e ve Cimetiere Monumental'e uğradı. Napoleon rıhtımını. Sotteville. birkaç dakika yalnız kaldılar. hayır. Saint-Sever. Müşterilerini hangi hareket çılgınlığının böyle durmamacasına yollara düşürdüğünü bir türlü anlayamıyordu. — Ah! Leon. rasgele. Emma bu söz üzerine. Lescure'e. dedi. şehirliler. Gümrük önüne. bilmem ki. Aynı ses. Quatremares. meşin şapkasını dizleri arasına koydu. İçeriden gelen bir ses: — Devam ediniz! dedi. Bouvreuil bulvarından çıktı. Araba yeniden harekete geçti. vakit vakit meyhanelere ümitsizce bakıyordu. yorgunluktan ve kederden âdeta ağlamaklı olmuş. Cauchoise bulvarını. Emma'yı arabaya sokarak: — Nereye isterseniz. Ama araba bir türlü gelmiyordu. fakat derhal arkadan öfkeli haykırmaların yükseldiğini işitiyordu. Dinanderie sokağına. Saint-Maclou. Tekrar döndü ve artık niyetsiz ve istikametsiz. hep yerinde. küçük perdeleri inik bir arabanın.

Burasını basit bir depo değil. aşçı kadın da arabanın vasistasına kadar uzanarak. tencereler kaynıyor. tembelliğinden. nerdeyse taşacaklar. hemen M. rüzgârla etrafa dağıldılar ve az ötede. dedi. Eczacı. Sık sık sık oraya gider. Arabada bir köşeye oturur oturmaz. Kendisini elli üç dakika beklemiş olan Hivert. hakiki bir mabet sayardı. arabanın gümüş gibi parlayan fenerlerine güneşin tepeden vurduğu bir anda. nihayet kalkıp gitmişti. Bu kurala o kadar itaat ederdi ki. hem de diyeti olan o korkak uysallığı kendi yüreğinde hissetmeye başlamıştı. Emma. Büyük koltuk devrilmişti. cesaretlendirerek. birçok kadınlarda zinanın hem cezası. içini de bizzat kendisi süpürürdü. sünepeliğinden. Nihayet. Emma içeriye girdi. Homais'nin -evine gitmeniz lazım. Hâlâ anlamadın mı ki. yakıcı alkalileri kilitlediğim anahtarı alarak ha! Oradan yedek bir tencere getirmek ha. kırlık yerde. eczacı ise bağırıyordu: — Kim dedi sana. Arabacıyı sıkıştırarak. kaptan kaba devretmek. fakat akşama döneceğine söz vermişti. durmamacasına aynı yerlerden geçmesi gibi taşrada benzeri görülmemiş bir hadiseye afallamış. hatta Rouen Feneri. menkular. ha252 MADAME BOVARY vada tütüp duran küçük pembe kümeler vardı. Bir defa. irili ufaklı bütün Homais'leri mutfakta buldu. bu âdeta bir hâkimin. Charles da kendisini bekliyordu. aynı gün kışlık reçelini hazırladı. Bunlar. Süratle bavulunu hazırladı. çünkü reçel kaynatma zamanıydı ve Yonville'de herkes..Sokak köşelerinde. burası da Homais'nin kendisini bencilce toparlayarak. buradan çıkar ve eczanenin şöhretini civara yayardı. macunlar. ilaç imaline tahsis edilen şeyleri böyle hemen hemen ev işi denebilecek hizmetlerde kullanmaz caiz değildir. içinden.bocalaya bocalaya. hem de kapaklı bir tencere ha! Belki bir daha onu kullanamayacağım! Bizim mesleğin nazik işlerinde her şeyin ehemmiyeti MADAME BOVARY 253 vardır. hana borcunu ödedi. yeniden sarıp sarmalamakla saatleri geçirirdi. tavan arasında mesleğine ait kap kaçakla eczaların tıklım tıklım doldurduğu küçük bir odaya capharnaüm demek âdetindeydi. masada teraziler. âdeta bir tavuğu neşterle parçalamaya benzer. herkese açık olan eczanesi nasıl gururunu 'teşhir ettiği bir yerse. gün ortasında. her dakika saati ve geçilen kilometreleri sorarak. avluda bulduğu iki tekerlekli bir arabaya bindi. şapkasının tülünü indirmiş bir kadın indi ve başını çevirmeksizin yürüdü. Quincampoix'nin ilk evleri hizasında Kırlangıç'ı yakalamaya muvaffak oldu. gözlerini dört açarak bakıyorlardı. Fakat eczacının dükkânı önünde çok daha geniş bir yığın herkesin hayranlığını çekiyordu. II Madame Bovary hana varıp da yolcu arabasını göremeyince şaşırdı kaldı. iki havan eli arasında yere serilmiş yatıyordu. beyaz kelebekler gibi. bir başka tencere getir diyorum. diğer yığınları aşıyordu. ilaçlar. bir kamu ihtiyacının ferdi fantezilere gerekli olan üstünlüğüyle. çiçek açmış bir kırmızı yonca tarlasına döküldüler. . her şeyin yeri ayrıdır. ateşte tencereler arasında. Bu nedenle Jus-tin'in sersemliği. Elceği-ziyle hazırladığı türlü haplar. bir eczanenin kasabalılara ait fırınlara. dövülmüş şeker. ayakta. Koridorun kapısını itti. Git. Madame Homais: . Nalbantm evi önünde gerine gerine duran Felicit^'yi ta uzaktan tanıdı. gözlerini yumdu ve bayırın altında'açtı. araba Beauvpisine mahallesinin daracık bir sokağı önünde durdu.. eldi-vensiz bir el sarı bezden perdelerin altından uzandı ve dışarıya kağıt parçaları attı. parça halinde şekerler. git de Capharnaüm'den al diye? — Ne olmuş? Ne var? — Ne mi var? Reçel yapılıyor. atlarını zaptetti. başını eğiyor. laboratuvarda capharnaüm'un çivide asılı anahtarını alıyor. Pek acele bir mesele için. Justin. -Bu. ısrarlı bir tavırla: — Madame. gidiyor. ta çenelerine kadar çıkan önlükleri ve ellerinde çatallarıyle. Hiç kimse bu odaya ayak basamazdı. ona saygısızlığın son perdesi gibi geliyor ve frenküzümlerinden daha çok kıpjkırmızı kesilerek. çöpleri temizlenmiş frenküzümüyle dolu koyu renkte küpler. Hivert. Bu yığın. tekrarlıyordu: — Capharnaüm'den ha! Asitleri. yalnız sevdiği işlerle uğraşmaktan zevk aldığı bîr sığınaktı. Bizimki de. etiket yapıştırmak. Zaten Emma'yı hareket etmeye zorlayan bir şey yoktu. fakat şurubu kuvvetli gelmiş ki. Sonra saat altıya doğru. şuruplar. Kasaba her zamanki gibi sessizdi.

Şayet bilgisi olsaydı.. kitabı yerden alarak baktı. dedi. içinde beyaz bir toz var.. İlme zerre kadar istidadın yok! Bir etiket yapıştırmasını bile zor beceriyorsun! Sonra da. kıyısındaki yosunlardan dibindeki kumlara varıncaya kadar açılıp saçılması gibi.— Sakin ol.. bırakın beni. mesuliyetim aklıma gelince benim bile ödüm kopar! Çünkü. hatmiyi yakın. Homais.. demişsiniz ki. burada. avuçlarının nasırlaşması gerek. ruhunun nesi var nesi yoksa hepsini rasgele dışa döktüğü o buhranlardan birini geçirmekteydi. hükümet bizi yerden yere çalı254 MADAME BOVARY yor. diye kekeledi. ne olurdun? Ne yapardın? Yemeğini. terbiyeni. aşk. Götür. bağırıp çağırmaya başladılar. ondan daha atik davrandı. bilmiyorum. İki kelimeyi birbirinden ayıra ayıra: — Evlilikte. Hiddetten o kadar köpürmüştü ki. mirasyediler gibi. Madame Homais'ye dönerek: — Beni çağırmışsınız. bilmiyorsun! Öyle mi? Aman ben biliyorum! Bir şişe görmüşsündür. üstünde de kendi elimle yazdım-dı: Tehlikeli! Biliyor musun içinde ne olduğunu? Arsenik. Haydi çabuk ol! Justin'i kısacık bez ceketinin yakasından tutup sarsarken. ¦ Kadıncağız. ben olmasaydım. tıpkı fırtınalı günlerde. Vay canına! Vallahi bakkal olsaymışım daha iyyimiş! Haydi bakalım! Hiçbir şeye saygı göstermeyin. aman Allahım. içinde doğduğun sefalet ve pislikte küflenmeye bırakmış olsaydım vaktiyle. MADAME BOVARY 255 Çocuk eğildi. — Bir dakika! Biliyor musun başına ne gelecekti?. çünkü. dedikleri gibi.. ağzı balmumuyla kapalı.. Gözleri faltaşına dönmüş. Seni. kederli bir tavırla Emma'nın sözünü kesti: — Ya.. redingotuna yapışarak: — Baba! Baba deyip duruyordu. cevap ver. Arsenik ha? Hepimizi zehirleyecektin sen! Çocuklar. bir gün toplumun saflannda şerefle yer tutmak olanaklarını sana kim veriyor? Ama bunun için. kendisinden ne istendiğini artık düşünmez olmuştu. tâbi olduğumuz saçma mevzuat. kırın. Latinceden misal getiriyordu. bunlarla uğraşırken rıe kadar titizlik gösterdiğimi bilmez misin? Ekseriya. Devam etti: — Seni adam etmek vazifesini üzerime aldığımdan fena halde pişman olmaya başlıyorum. nasıl söylemeli bilmem. cebinden yere bir kitap düşürdü. suçlular arasına oturmamı mı istiyordun? Giyotine sürüklenmemi görmek mi istiyordun? Ne yaman alışkanlığım olduğu halde. Eczacı: — Hayır..ki? Bir felâket! Sözünü bitiremedi. parçalayın. kavanozlarda hıyar turşusu kurun. Çinceden ve Groenland dilinden de misal getirebilirdi. küreğe asılarak ter dökmek. ellerini bitiştirerek: — Yanında ha! dedi. Eczacı güdüyordu: — Boşalt şu tencereyi! İçini iyice temizle. Solda. Fakat Emma. karınlarında dayanılmaz sancılar başlamış gibi. Athalie de. çok daha iyi hareket etmiş olurdum herhalde! Boynuzlu hayvanlara çobanlık etmekten başka bir işe yaramayacaksın. Oh! Çok güzel! Çok güzel! Mükemmel! Resimleri de var! Yok. — Ya.. bırakın beni. yerine koy. Eczacı devam etti: — Yahut bir hastayı zehirleyecektin! Ağır Ceza Mahkeme-si'ne gitmemi. mavi camdan bir şişe. — Bil. Okyanusun. karnını tıka basa doldurarak yaşıyorsun!. giyeceğini. Düşün. Fabricando fit fa-ber. age quod agis. sargılan yırtın! Emma: — Ama. canım. Demek o şişeye dokunacaksın. ağzından bir söz çıksın! Çocuk: . ağzı bir karış açık kalmıştı. diyordu. Eczacı ise nefes nefese söyleniyordu: — Görüyor musun sana yapılan iyiliklere nasıl mukabele ettiğini! Sana bir baba cömertliğiyle sarf ettiğim dikkat ve ihtimamları bak nasıl mükâfatlandırıyorsun!. köşede hiçbir şey görmedin mi? Söyle. üçüncü rafta.. diyordu. artık sen çok oluyorsun! . evimde beyler gibi. sülükleri salıverin.. sonra yanındaki tencereyi alacaksın! Madame Homais. gerçek bir Democles kılıcı gibi tepemizdedir! Emma.

insanın okuyup öğrenmesinde sakınca yoktur. Charles. Allahın cezası? Dikkat et. Charles ona. Homais'den bu korkunç haberi karısına sindire sindi-re vermesini rica etmişti. Emma: — Ama. akşam yemeğinde. iri adımlarla bir aşağı. tedbirde pek ileri giderek. Nihayet. ötekinin hatırası canlandı. bilemeyeceğini gösteren bir jest yaptı. dedi. kendisini beklemekte olan Charles. kayınpederiniz öldü! Hakikaten Bovary Efendi. Ama yine. karısına yeis dolu gözlerle uzun uzun bakıyordu. Napoleon'u doğru yoldan ayıracağını hiç düşünmedin mi? Oğlum koskoca adam oldu nerdeyse. Fakat daha sonra. kollarını kavuşturarak durdu: — Demek hiçbir kötü huyun eksik değil. Athalie'nin yüzünü gözünü açacağını. dedi. Emma'yı öpmek için hafifçe eğildi. sokakta bir kahvenin kapısı önünde ölmesi nedeniyle. karşısında kocası. iki gün önce. kollarını açarak ilerledi ve ağlamaklı bir sesle: — Ah. gözlerini döndürerek. karısını böyle sessiz gördükçe. böylece cümle. yüzü şişmiş. habere pek üzülmüş olduğunu sanıyor. Zaman zaman. tedbir ve girizgâh. beyin kanamasından ölmüştü. — Doğru. Emma kapıyı çalınca. mizacının kıvamını bulmasını bekleseydin ya. bir yukarı gezindi. — Elli sekiz yaşındaydı. kafalarını altüst edeceğini. Monsieur? dedi. Artık sakinle-şiyordu. Emma mektubu geri verdi. Madame. Önce. tafsilât istemekten vazgeçerek. söyleyeceği cümle üzerinde uzun uzadıya düşünmüş. Bir defasında içini çekti: — Kendisini tekrar görmek isterdim. Eczacı. papazsız can verdiğine yanıyordu. Hocais tekrar azarlamalarına başlamıştı. Sonra dosdoğru çömezinin karşısına geldi.. iyi eğlendin mi bari? MADAME BOVARY . konuşması gerektiğini anlayarak: — Kaç yaşındaydı baban? diye sordu. bana bir diyeceğiniz varmış. onu törpülemiş. M. eczaneden çıktı. biliyorum. zira M. sakın dokunma Çocuklar. duyduğu acıyı büsbütün coşturmamak için. elini hiçbir şeye sürmüyordu.. âdet yerini bulsun diye iştahı kesilmiş gibi göründü. daha sonra! Hiç değilse erkek olmayı. beyninden vurulmuş gibi. Yunan biçimindeki takkesiyle yelpazelenerek. başını kaldırarak. açılmış kitap elinde. ürpererek elini yüzünden geçirdi.. veznine sokmuştu. kendi üzüntüsünü yenerek: — Dün. bir ince üslup ve nezaket şaheseri haline gelmişti. Eserde öyle ilmi taraflar var ki. Emma. üzüntüden bitkin. resimleri görmek istediler. dedi. babacan bir tavırla söyleniyordu: 256 MADAME BOVARY — Sanma ki bu kitabın tamamıyle aleyhindeyim! Yazarı hekimdi. sofradan kalktığı sırada. Hiç değilse. ansızın. Eczacı parladı: — Çıkın dışarı! Çocuklar çıktılar.. Fakat öfke. ellerine geçirip okumadıklarından emin misin? Bana teminat verebilir misin ki?!.Madame Homais ilerledi: — Hayır. emekli subaylarla bir anma yemeğinden sonra. Oysa. kocasının Doudeville'de. yuvarlamış. belagatı silip süpürmüştü. Emma' mn hassasiyetini korumak düşüncesiyle. pekâlâ yemeğe başladı. biliyorum. uçurumun kenarındasın!. Emma susuyordu. şimdi ne olacak? Emma. Charles. öyle mi. sevgili karıcığım. Ama yine de cevap verdi: — Evet. Fakat Charles'ın üstelemesi üzerine. Sonra. Kadın yalnız. — Yaa! Hepsi bundan ibaret kaldı. Fakat. hatta öğrenmesi lazımdır da diyebilirim. annesinin hiçbir duygu yapmacığına başvurmaksızın hadiseyi olduğu gibi anlattığı mektubu gösterdi. soluğu kesilmiş. kocasının dudakları dudaklarına değer değmez. kendini de bir şeyler söylememeye zorluyordu. Bu aşağılık kitabın çocuklarımın eline geçeceğini.. Bir çeyrek saat sonra Charles: — Zavallı anneciğim.

. Ölümüne kadar pek az sevdiğini sandığı bu adama bu kadar muhabbet duymasına hayret ediyordu. gür kızıl saçlarından ter boşanan biçareye bakarak kendi kendine: — Başına gelenleri unutmuş bile. dedi. Leureux. aşkının zaten dışarıdan gelen izlenimlerle kaybolu gidecek olan hatırası bozulmasın diye. iri bir yaş MB 17 258 MADAME BOVARY damlası burnundan aşağıya iniyor ve ucunda bir an asılı duruyordu. gözlerini kaldırmaksızm. Fakat kocasıyle kaynanasının orada bulunuşu. bu sefer annesine: — Bir şey değil. kenarları şeritli terlikleri ayağında. Madame Bovary anne çıkageldi. bu manzaranın monotonluğu yüreğindeki acıma duygusunu yavaş yavaş silip süpürüyordu. Adam. Telâş içinde karısına döndü: — Acaba. karşılıklı ağlaştılar. etrafına bez parçaları saçılıyordu. hemen çiçekleri elinden çekip aldı ve bir su bardağına koydu. Emma ise. Bovary ana. iki eli ceplerinde duruyor. Pek uzun bir hayıflanma ile her şey siliniyordu. Bu. Dükkâncı bu cevaptan hiç alınmadı: — Çok özür dilerim. O mazi olmuş günün en göze görünmez ayrıntılarını canlandırmaya çalışıyordu. tam bir sarhoşluk içinde. dedi. babasını düşünüyordu. üzerinde küçük beyaz önlüğü. her bakımdan biçare bir adam gibi görünüyordu. Sofra örtüsü kaldırıldığı zaman. sonra şundan bundan. uyuşturucu bir şey Emma'yı gevşetiyordu. sevgilim?. Charles. Dikiş dikerken. mahsulden. kısacası. sıska. yemiş ağaçlarından. ıkına sıkma yarım çark etti. Dikiş' kutularıyle birlikte dere boyuna gidilip kameriyenin altına oturuldu. M. hiçbir şey dinlememek. dedi. yerinden kalktı. kocasını düşünüyordu. daima şöyle böyle. eve dair ufak tefek işler. yan yana bulunduklarım düşünüyordu.257 — Evet. Ne yaparsa yapsın. Emma. dedi. mümkün mü. hiç sesini çıkarmıyordu. kendisini rahatsız ediyordu. Charles ise. kendisine hırkalık eden koyu renkte eski redingotu sırtında. Emma. hizmetçilere emir vermek bahanesiyle ortalıktan kayboldu. sanki şifa bulmaz beceriksizliğine canlı bir serzeniş gibi. kulaklarına kadar kıpkırmızı kesildi: — Evet. Kocası ona. bir dilenci karısından.. özel olarak görüşmek isterdim. kesesinde ufaklık arayıp duruyordu. değil mi? Charles. Ana oğul. öyle ya. sadece orada bulunuşunun dahi kendisi için ne kadar zillet verici bir şey olduğunu anlamaz görünüyordu.. Lheureux'nun çitten içeri girdiğini gördüler. Emma. döşeme tahtaları üzerinde bir sopanın tok gürültüsünü duydular. alçak sesle ilave etti: — Hani şu meseleye dair. bavulları yere koymak için. kendilerine bir hizmette bulunup bulunmayacağını öğrenmeye gelmişti. Emma da öyle. Daha ertesi gün. Birdenbire tuhafiyeci M. açıktan açığa Emma'yı mirastan dolayı tebrik etti. dünyadan uzak. Bovary yerinden kalkmadı. Emma anlayışlı göründü.. Paylanmaktan korktuğu için. evet. Emma. Eski zamanların en kötü günlerini bile özlüyor gibiydi. cılız. Bu adamcağızın. Madame Bovary anne. biliyorsunuz. ağlamaktan kızarmış gözlerini onlarla serinleterek kokusunu içine çekti. makasını şıkırdatıyordu. Charles. Methalde. tahta bacağıyle. Sonra. Kaderin icaplarını göz önünde tutarak. bugün öğleden sonra satın almıştım. hep birlikte matem meselesini görüşmek icabetti. Emma hiç oralı olmayarak: — Evet. Başbaşa kalınca. böyle bir hizmete ihtiyaç olduğunu sanmadığını söyledi. bir hiç. âşığıyle birbirlerine yiyecek gibi bakarak.. Charles menekşeleri aldı. dedi. hiçbir şey görmemek istiyordu. annesinin senet meselesini öğrenmesini istemiyordu. küreğiyle bahçe yollarının kumunu kuruyordu. Bu adamdan nasıl kurtulmalı? Ne sonu gelmez akşamdı bu! Bir afyon buharı gibi. Bir elbisenin astarını söküyor. Yakınlarında Berthe. Kocasının halini gördükçe. Madamın bavullarını getiren Hippolyt'ti. kör topal giden sağlığm- . Ertesi gün. ancak kırk sekiz saat önce. ¦ Bovary. Ocağın üstünde Leon'un menekşelerine gözü ilişince: — Ne güzel bir buket getirmişsin. dedi.

yolculuk çantaları filan gibi. tanıdık biri olsa. — Üstünüzdeki elbise eve giymeniz için iyi. nasıl münasip görürse. Rasgele'teknik deyimler kullanıyor. o zaman da işlerimizi karşılıklı görürdük. hele bir sürü sıkıntılı işlerle karşılaşacağı şu günlerde. Bereket versin adam. rica ederim. örneğin size devretse. Şapkasını gözlerine kadar indirmiş. sonunda: — Nihayet kendisiyle anlaştık. üzülmesine hiç lüzum yoktu. Charles siparişlerin geri verilmesini kendisinden gizlemişti. Emma. müzayede ile satışa çıkarmak mı. dedi. her seferinde sevimli. Bu. dedi. bizzat getirdi. bu işe baş koymuş görünmeye çalışarak ve daima Emma' 260 MADAME BOVARY ya vekâletname hususunda öğütler sokuşturarak türlü bahanelerle tekrar tekrar geldi. hastalığı sırasında tutulduğu din duygularına verdi. görülmemiş bir soğukkanlılıkla ilave etti: — Doğrusu. Her ne kadar aramızda bazı çekişmeler olduysa da. nekahatinin ilk günlerinde kendisine bir şeyler hikaye etmişti. Sonunda Emma. Charles. bu kağıdın nereden geldiğini safça sordu. Emro bizzat Rouen'a gitmeye talip oldu. Sonra. Kendisine on iki metrelik siyah bir yünlü gönderecekti. Zavallı kocanızın üzüntüden neler çektiğini gördüm. Nihayet bir gün kocasına «işleri sevk ve idare etmek. — Hatta bunu bir başkasına. istikbal. bundan ferah ferah bir rob çıkardı. adamın sözünü kesmeden dinliyordu.MADAME BOVARY 259 dan söz açtı. Emma. Bende Amerikalı gözü vardır. yoksa tasfiye etmek mi icabedeceğini anlamak gerekiyordu. kimse yok. Ama ziyaretlere gitmek için başka bir tane lazım. Karşılıklı bir nezaket ve iltifat yarışıdır başladı. Monsieur. tahammül edilmez bir şekilde. sadece ekmeğine katık bulabilmek için ecel teri döktüğünü anlattı. Kadın ısrar etti.. her nevi borca girmek.. basiret gibi büyük laflar ediyor ve mütemadiyen verasetin güçlüklerini büyültüyordu. . nizam. hiçbir şey hatırlayamıyordu.. Lheureux: — Biliyorsunuz canım. ben gideceğim. Fakat mektuplaşma yoluyle anlaşmak güç olacaktı. Noterlerin kötü bir şöhreti yardır! Belki danışmak gerekecek. hafifçe ıslık çalarak. yapma bir isyan edasıyle: — Hayır. her nevi tediyede bulunmak ilah» hususunda umumi bir vekâletname örneği gösterdi. pratik sağduyusuyla Bovary'nin gözlerini kamaştırmakta gecikmedi. tam karşıdan bakıyordu. Sonra. — M. Madamın kendisinden bir şeyler satın almaktan vazgeçemeyeceğini söyledi. iyi çocuktur doğrusu. Emma'ya.. dedi. gülümseyerek. Emma. İki günden beri sıkıntıdan patlayacak haldeydi! Dükkâncı: — Artık tamamıyle iyileştinîz.. çok daha iyi olur. pek güvenemiyorum. bütün senetleri imza veya ciro eylemek. Charles. Fakat kaynanası gider gitmez. iki eli arkasında. başını eğerek: — Ne kadar iyisin. zaten kendisine bir uzlaşma teklif etmeye geldim. Emma. Bir vekâletname ile mesele halledilir. şu sizin arzu ettiğiniz şeyler. Malumat almak. hizmete amade ve Homais'nin deyimiyle. Türlü endişeler içinde bunalıp kalmıştı. Kumaşı göndermedi. Dükkâncı sustu. diye devam etti. sözü dükkândaki mallara getirerek. Zaten para konusunda bir münakaşa kapısı açmaya da asla yanaşmadı. ama. Lheureux'un verdiği derslerden faydalanmıştı. öyle hareket ederdi.. Bir tanıdık bulmak için zihnini yoran Charles: — Belki Leon kabul ederse. Charles teşekkür etti. ama kafası öylesine allak bullaktı ki. Acaba bir şeylerden mi şüphe ediyordu?. Guillaumin'den. Sonra ölçü almaya geldi. hiçbir şey anlamıyordu. Charles. Emma' nın bu meseleyi düşündüğü yoktu. Ben bunu içeriye girer girmez hemen farkettim. Senetten asla bahsetmiyordu. ipotekleri tahkik etmek. herkesin düşüncesinin tersine. Bovary'nin imza ettiği senedi yenilemekten ibaretti. dedi. Bovary ana bundan hayrete düştü ve gelininde gördüğü bu mizaç değişmesini. ne gibi çekişmeler olduğunu sordu.

Bu saat. hatta Emma şarkı bile söyledi: 262 MADAME BOVARY Bir gece. İhtiyar kayıkçı. bir adaya yemek yemeye gidiyorlardı. Her ikisi de kayığın dibinde. nefis. Orada. — Yoo. herkesten uzakta. bir şey değil. Ahenkli ve zayıf sesi sularda kayboluyordu. Otlar üzerine uzanıyorlar. Hele bir tanesi vardı. L6on'a akıl danışmak için Kırİangıç'a bindi: Orada üç gün kaldı. Kayık. kalafat tokmaklarının gemi karinalarında tınladığı duyulan saatti. ellerini bitiştirmiş. kapılar kapalı. yük arabalarının takırtısı. Kıvrımları yelpaze gibi genişleyen siyah elbisesi.. gözlerini gökyüzüne dikmişti. gerçek bir balayı oldu. Ama yine de ayrılmak lazım geldi! Veda. Rouen'a gidip M. adalarına ayak basıyorlardı. Rüzgâr. Emma son öpücükte: — Bana her şey yolunda diyorsun. orada.. geri dönüyorlardı. Emma. seslerin uğultusu. geniş yağlı damlalar görülüyordu.. Ayı melankolik. dedi. Kapısında siyah ağlar asılı duran bir meyhanenin basık salonuna girip oturuyorlardı. Saadet içinde kendilerine dünyanın en şahane köşesi görünen bu küçücük yerde.. Sonra avuçlarına tükürerek küreklere sarıldı. üstü kapalı bir kayığa biniyorlar. onun yanında. Emma ürperdi. karanlığa gizlenmiş. çimeni ilk defa görmüyorlar. Leon ona sokularak: — Rahatsız mı oldun? dedi. yerlerde çiçekler ve sabah olur olmaz getirilen buzlu şerbetlerle yaşadılar. geçen gün gezdirdiğim bir gruptan kalmış olmalı. Bir defasında ay göründü. Arkada ise. birdenbire meydana çıkıyordu. gemi güvertelerindeki köpeklerin havlaması. yahut arzularının tatmin edilmesinden beri güzelleşmeye başlamış gibi. sonuna kadar ömür sürmek istiyorlardı. . Emma. Şehrin gürültüleri. fakat. açık bir pancurdan içeriye giriyordu. Verev duran uzun halatları sandalın üstüne biraz sürtünen. yakışıklı bir adanv keyfine payan yoktu. dopdolu. sürüklenen dümen küreği suda tatlı şıpırtısını hiç kesmiyordu. dedi. nehirde. ve şiirle dolu bularak. Leon. kadınlı erkekli bir alay şaklaban vardı kayıkta. bir metronomun tiktakı gibi sessizlik içinde beliriyordu. gemi tezgâhlarında. güneşin kızıllığı altında yüzen. ilâh. onu daha ince. Emma çifte zarf hakkında o kadar açık tavsiyelerde bulundu ki. Gece.. rıhtıma bağlı kayıklar arasından geçiyorlardı.» diye bağırıyorlardı galiba. hemen şairanelik etmeye başladılar. sanki tabiat daha önceden mevcut değilmiş. pancurlar çekilmiş. sonra ay ışığında. Kayıkçı kurdeleyi evirip çevirdikten sonra: — Belki. krema ve kiraz yiyorlardı. borulu çalgılarla gelen gürültülü patırtılı. Adolphe!. kavakların altında öpüşüyorlardı. kayığın bölmesine dayanmış. Ağaçları. yoktan var olmuş gibi. suyun akışını dallar arasında meltemin esmesini ilk defa işitmiyorlardı. küçük bıyıklı. L6on onun bu âşık kadın kurnazlığına bayıldı. daha uzun boylu gösteriyordu. hatırlar mısın. azar azar uzaklaşıyordu. Herhalde gecenin serinliği olacak. adaların kıyısını takip ediyordu. şampanyalar. Ay.. değil mi? diye sordu. yavaşça: — Kadınsız edemeyen biri olmalı o da. MADAME BOVARY III 261 Bu üç gün.Daha ertesi sabah. yabancıya iltifat olacağını sanarak. Demir iskarmozlarda dört köşe kürekler ses çıkarıyor ve bu. tabaka tabaka Floransa tuncu gibi karmakarışık dalgalanan. Leon' un etraftan kanat çırpmalar gibi geçtiğini dinlediği ses titreşimlerini alıp götürüyordu. uzun boylu. Akşama doğru. bize bir şeyler anlat. Rıhtım üzerinde Boulogne Ote/i'ndeydiler. harikulade geçti. Katran dumanı ağaçlar arasından dağılıyor. Bazen söğütlerin gölgesi onu bütün bütüne gizliyor. eline kırmızı bir kurdele parçası geçirdi. yerde. tam karşıda duruyordu. sulardan kayıyorduk. herhalde bütün bunlara daha evvel hayranlık duymamış olacaklardı. Ötekiler: «Haydi. Adolphe. Pastalar. mavi gökyüzünü. Emma şapkasının bağlarını çözüyor. Leon mektuplarını Rolet ananın adresine gönderecekti. pek hazin oldu. iki Robinson gibi. Başını kaldırmış. hiç konuşmadan kalıyorlardı. İstrongilos.

gelenleri tekrar tekrar okuyordu. Emma: — Ölmek daha iyi. Ayrılık tahammül edilmez bir hale geliyordu. Nitekim. o. tahsildar yoktu. bir cumartesi sabahı noterlikten sıvıştı. ama yalnızdı. Fakat. şimdi artık akşam yemeğini tam saat beşte yiyor ve yine de ihtiyar hırtlambanın geç kaldığım sık sık söylemekten geri kalmıyordu. Sonra birdenbire keserek: — Hayır. Günde yirmi defa adam gönderip kendisini çağırıyordu. Emma porteleri şaşırıyor. yani kış başlangıcında. Lheureux: «Alt tarafı atla deve değil» diyerek. Leon nihayet kararını verdi. ama. Zaten bundan şüphesi yoktu. her çareye başvurarak hiç değilse haftada bir defa devamlı olarak serbestçe buluşmak fırsatını elde edeceğini vaadetti. kendisine bir tane tedarik etmeyi nezaketle üzerine aldı. şimşeklerin parıltısında. Berbat! Parmaklarım durmuş. Seni ne zaman göreceğim bir daha? 264 MADAME BOVARY Ayrılmışlarken dönüp tekrar öpüştüler. Yemeğini. Allaha ısmarladık!. — Peki. odasına. dükkâncıya iyice dadanmıştı. Leon. fakat ne o akşam. sokaklardan tek başına eve dönerken aklına geldi: — Niçin bu kadar vekâletname diye tutturuyor? MADAME BOVARY IV 263 Çok geçmeden Leon. bahçenin arkasındaki dar yolda —tıpkı ötekiyle olduğu gibi. ne de ertesi gün evden çıktı. Monsieur. Lheureux'un ucuzluğunu methettiği geniş yollu bir çift sarı perde aldı. aralarından uzaklaştı ve dosyalan tamamıyle ihmal etti. elbette. arzun yerine gelsin diye çalıyorum. çok pahalı! Charles. Ümit içindeydi. Emma'ya mektup yazıyordu. arada piyanoyu birazcık unuttuğunu itiraf etti. Leon'u görmekten pek memnun göründü. Hiçbir şey görünmedi. dedi.. aptalca sırıtarak: . Hep mektup bekliyordu. Kırlangıç'ı beklemekten usanmış. Çok güzel! Beğenmemekte haksızsın! Devam et.. Ağlaya ağlaya. Gidip hekimin kapısını çaldı. o kadar ki. da hiç ses çıkarmadan. yemeğini bir saat erkene almıştı. Halbuki. Leon'un kolları arasında kıvranıyordu.. olmuyor. ders almam lazım. Emma. Rolet ananın neden her gün öğle yemeğini Emma'larda yediği ve ayrıca kendisine özel ziyaretlerde bulunduğu da bir türlü anlaşılmıyordu. Emma ile ancak gece geç saatlerde. Arzusunun ve hatıralarının bütün kuvvetiyle onu hayalinde canlandırıyordu. birbirine karıştırıyordu. diyordu. ancak bir çeyrek saat sonra aşağı indi. Bayırın üstüne varıp da vadide rüzgârla dönen teneke bay-rağıyle çan kulesini görünce. M. farkı kavrayamayan Charles: — Bravo. Kendisine para gelecekti. Madame odasındaydı. işini gücünü bırakıp geliyordu. Emma'nın evinin etrafında dolaşmaya gitti. çünkü Binet. Charles'ın kendisini dinlediği bir akşam. küçük salonda yedi. köylerini ziyarete gelen milyonerlerin hissetmesi gereken muzafferane bir gurur ve bencil bir şefkat karışığı bir haz duydu. dar yolda— yalnız kalabildi. «gürbüz-leşmiş ve esmerleşmiş» buluyordu. Charles. aynı parçaya dört kere yeni baştan başladı ve her defasında çaldığını beğenmedi. olmuyor. Emma bu devirde.. Dudaklarını ısırdı ve devam etti: — Ders başına yirmi frank.— Elbette. diyordu. Emma. onu «uzamış ve incelmiş» buldu. M.. Oysa Artemise. Lefrançois ana. — Hayır. Emma'yı tekrar görmek isteği. Perdelerin arasında gölgesini aradı. şemsiye altında konuşuyorlardı. onun uzakta olmasıyle azalacağına büsbütün arttı. eskiden olduğu gibi. Mutfakta ışık yanıyordu. — Alaha ısmarladık!. arkadaşlarına tepeden bakmaya başladı. kendisini görünce sevinçle çığlıklar kopardı. bir halı satın almayı kurdu. Ertesi gün. müziğe dehşetli tutkun göründü. Charles ondan bir şeyler daha çalmasını rica etti. . Hava sağanaklıydı.

gocuğunu giydikten. Zaten. Ama yine de arabanın dört kanepesi yolcu ile doluyordu. • Charles böylece bir defa daha piyano meselesini açtı. asıl anneler çocuklarını yetiştirmelidir. Gururunu o kadar okşamış olan bu zavallı piyanonun evinden gidişini görmek. günün birinde mutlaka zafere ulaşacaktır. Kırlangıç. Hatta bir ay sonra. Tabiatın melekelerini hiçbir zaman bakımsız bırakmamalı. Araba yürüyor. Bana kalırsa. Misericorde'da okuyan üç kızının ders başına iki buçuk frank Vererek. piyanosunun yanından ne zaman geçse: — Ah zavallı piyanocuğum. piyanoyu satmanın daha iyi olacağını söyledi.. bazı zaruretler yüzünden yeniden başlayamadığını söylemekten geri kalmıyordu. sonra bir karaağaç. Madamı piyanoya teşvik ederseniz. sessizce giyiniyordu. İşte orada. piposunu yakıp kamçısını eline aldıktan sonra. Emma. Emma yataktan kalkıyor. piyanoda bir hayli ilerlediği kanaatına varıldı. Altın Arslan'a gidiyor. meydana bakıyordu. Hivert. elma ağaçları bir dizi halinde birbirini takibedi-yor. dedi. Biraz pahalı. Hatta bazıları o sırada henüz yatakta oluyor. ufka doğru daralarak uzanıp gidiyordu. nihayet çorbasını içtikten.. Hivert bağırıyor. düşünün. diye içini çekmeye başladı. ters ters. karısının bir parçasının tarife sığmaz intihan gibiydi. yol kenarında. Sonra. bana kalırsa daha ucuz bir şeyler bulunur belki. Madame Liegard. Emma potinlerinin tabanıyle avlunun kaldırım taşlarını dövüyordu. Neden bu kadar erken hazırlandığını diline dolama-ması için Charles'ı uyandırmaktan çekiniyordu. gidip kapıları yumrukluyordu. Hivert. atları arabaya koşuyor. hafif tırısla yola çıkıyor. aşı gibi. üç çeyrek fersah boyunca yer yer durarak.. hem de usta bir öğretmenden piyano dersi aldıklarını söyledi! Emma omuz silkti ve piyanosuna bir daha el sürmedi. Madame üşümesin diye külleri eşeleyip korları meydana çıkarıyordu. Hizmetçi kadın. arada sırada bir ders alırsın. Arada sırada dışarı çıkıyordu. Ama yine. bir aşağı. Emma mutfakta yalnız kalıyordu. Bazen. avluların çitleri önünde. Emma. Bovary'nin nazarında. daha sonraları çocuğunuzun müzik terbiyesi daha az masrafa malolur. yol. kendi kendini . Herkes ona acıyordu. arabayı bekletiyorlardı. çağırıyor. dedi. Ne kadar yazık olmuştu! İnsanın bu kadar kabiliyeti olunca! Bunları Bovary'e de söylediler. Herkes kendisini ayıplıyordu ve bilhassa eczacı: — Yaptığınız doğru değil. pencerenin önüne geliyor. bir otlaktan sonra bir direk. Emma: — Bul da göreyim. zira meşhurlardan çok daha değerli olan. dedi. — İstersen. pamuklu gecelik takkesiyle başını bir delikten uzatan Lefrançois ananın verdiği siparişleri ve bir başkasının zihnini mutlaka allak bullak edecek olan izahatlarını dinliyordu. bir ambar veya yol amelesi kulübesi geleceğini önceden kestiriyordu.. Emma yolu baştanbaşa ezber biliyordu. bir yukarı dolaşıyor. arabanın sürücü yerine rahatça yerleşiyordu. diyordu. annenin yavrusunu emzirmesi gibi. Emma böylece.— Evet. şafağın solgun rengi içinde seçilmeye başlıyordu. doğru. âşığını görmek iznini kocasından koparmış oldu. Rousseau'nun fikridir. Emma: — Ama dersler ancak arka arkaya olursa fayda verir. bu. 266 MADAME BOVARY V Perşembe günüydü. arabanın gelişini ayakta gözetleyen yolcuları alıyordu. Geleceklerini bir gün önceden haber vermiş olanlar. MADAME BOVARY 265 Ertesi gün Charles. eczacının pancurları kapalı evindeki tabelanın büyük harfleri. eve döndüğü zaman Emma'yı kurnaz bir bakışla süzdü ve nihayet şunu ağzından kaçırdı: — Bazen çok inadın tutuyor! Bugün Barfeuchers'deydim. alt tarafı bizi iflas ettirmez. acele etmeksizin. aynı zamanda. belki zamanımız için biraz yenidir. küfrediyor. fakat ün salmamış sanatkârlar da vardır. Sabahın ilk aydınlığı pazar yerinin sütunları arasında geziniyor. dostum. fakat eminim. kendisini ziyarete gelenlere müziği bıraktığını. dedi. Bu. haftada bir defa şehre inmek. sarı bir su ile dolu iki uzun hendeğin arasında. Artemise esneyerek ona kapıyı açıyordu. sonra yerinden iniyor. Saat yediyi çeyrek geçe olunca Emma. Fakat (Bovary şayet oradaysa).

kan ter içinde. Her taraf absent. maundan. Burası tiyatro. ayak bastığı bir Babil gibi seriliyordu. O sırada şehir uyanmaya başlıyor. mahallelerin yüksekliğine göre. Görülmekten korktuğu için. kendisine kadar yükselen o belirsiz uğultulu gürültüyle doluyordu. kulağa yapıştırılınca denizin gürültüsü duyulan. birer ucu uçup giden koyu renkte muazzam duman bulutları savuruyordu. Leon. ihtirasın mahremiyetleri için âdeta biçilmiş kaftandı. budanmış porsuk fidanları. bakır kancalar ve ocaktaki kenar tutamaklarının iri yuvarlakları ışıl ışıl parlıyordu. bu gürültüyü meydanlarda. Yatakları. değişik değişik parlıyordu. sokaklarda tekrar dışarıya boşaltıyor ve eski Norman-diya beldesi. yeşil tepelerin eteğinde. yeşil fidanların arasındaki iri kaldırım taşları üzerine kum döküyorlardı. yaprak sigarası ve istiridye kokuyordu. yüksek bir kameriye. gözleri yerde. küçük aile arabalarında bayır aşağı telaşsızca iniyorlardı. pembe renkte iki iri deniz kabuğu duruyordu. kapıyı açıyor. O. dünyada hiç bir şey. bulutları. delişmen süsleri ve sakin aydınlığı ile bu ılık daire. duvarlara sürtüne sürtüne. şamdanların arasında. kalbi kabardıkça kabarıyordu. Aralıklardan heykeller. oradaki çeşmenin yanına çıkıyordu. iki eliyle tutunduğu pencereden sarkıyordu. uzakta. Taşlar çamurun altında gıcırdıyor. Nationale sokağının altına. bu kıpkırmızı renkle kesişen siyah saçlı başı ve beyaz cildi kadar güzel olamazdı. içeri giriyordu. gözleri önüne uçsuz bucaksız bir başkent gibi. başlarında Yunan bici268 MADAME BOVARY mi takkeleriyle çıraklar dükkânların camekânını siliyorlar. Bulvarların yaprağı dökülmüş ağaçları. geceyi Bois-Guillaume'da geçirmiş olan şehirliler ise. zaman zaman tiz perdeden bağırıyorlardı. kayık biçiminde. Emma tahta meslerini çıkarıyor. . Kırlangıç bahçeler arasından kayıyordu. Sonra kır.. . içeriye güneş girdi mi. Dökümhanelerin uğultu-suyle birlikte. önsezişlerini. Fabrikaların bacaları. Emma. birdenbire şehir meydana çıkıyordu. uzun uzun. şalını düzeltiyor ve yirmi adım ötede Kırlangıç'tan iniyordu. orada nabızları atan yüz yirmi bin insan. inik siyah peçesinin altında keyifle gülümseyerek yürüyordu. mektuplar yüzünden çektikleri endişeyi anlatıyorlardı. O ne sarılıp öpüşmeydi! Öpücüklerden sonra sözler yağıyordu. tekerleklerin altında tınlıyordu. gezinti yerlerinde.. eğriliğini daha da yuvarlaklaştırıyordu. Göze batmayan halısı. sokak başlarında. nehir. Arabanın üç beygiri dörtnala gidiyordu. solgun gökyüzünün kararsız alt çizgisine dokunacak kadar yükseliyordu. yeknesak bir yayılışla. Böyle yukardan görülünce. Aşkı bu genişlik karşısında büyüyor. başka eldivenler takıyor. Saint-Catherine tepesine götürüyordu. evlerin arasında mor çalılıklara benziyor. Karanlık ve daracık sokaklara dalıyor. MADAME BOVARY 267 Nihayet. Emma otele kadar onun peşinden gidiyordu. yanından sallana sallana dekor taşıyan bir at arabası geçiyordu. tuğladan evler sıklaşıyor. zemin. su üstünde durakalmış siyah balıklara benziyordu. şehvetli gülüşmeler ve sevgi dolu hitaplarla. Çubuklar ok biçiminde nihayetleniyor. demir atmış gemiler bir köşede birbiri üzerine yığılıyordu. köprülerin ötesinde belli belirsiz genişliyordu. adalar. büyük bir karyolaydı. çok aşağıda. karşı karşıya birbirlerine bakıyorlardı. Bu tortop olmuş varlıklar Emma'ya baş dönmesi veriyor. Bazen rüzgâr çıkıyor.şaşırtmak için gözlerini kapadığı oluyor. sokağı dönüyordu. Emma. Meltemi içine çekerek. Leon yukarı çıkıyor. kendilerinde hayal ettiği ihtirasların buharını püskürtüyor-muş gibi. İç gümrük parmaklığı önünde araba duruyordu. Birbirlerine haftanın üzüntülerini. tıpkı falezlere sessizce çarpıp kırılan havai dalgalar gibi. Önlüklü hademeler. fakat daha ne kadar mesafe kaldığını kestirme hassasını asla kaybetmiyordu. Şöminenin üstünde. yaya kaldırımı üzerinde yürümesine devam ediyordu. Basamak basamak alçalan sise gömülmüş şehir. peyzajın baştan başa resim gibi hareketsiz bir hali vardı. geniş başucu hizasında toparlanıyordu. sis altından yükselen kiliselerin berrak çan sesleri duyuluyordu. bir salıncak görülüyordu. meyhaneler ve yosmalar mahallesiydi. Hivert yoldaki yük arabalarına uzaktan sesleniyor. sanki hep beraber ona. Sonra. Ama artık her şey unutuluyordu. her sefer en kısa yolu tutmuyordu.Ekseriya. yolcu arabası sallanıyor. yağmurdan ıslanmış çatılar. Tavandan inen kırmızı Şam işi perdeler. şapkasından taşan kıvırcık saçlarından onu tanıyordu. Emma' nm bir utanç jestiyle yüzünü elleriyle gizleyerek çıplak kollarını kavuşturduğu zaman. kalçalarına dayalı sepetler taşıyan kadınlar.

sarhoşluktan nefesi tıkanmış gibi mırıldanıyordu: — Ah. Sonra kalkıp gidiyordu! Sokaklardan geçiyor. Emma'mn önünde yere oturuyor. Perşembeye!. konçsuz olduğundan. saçlarını düzeltirken. Ona bakarak. Birbirlerinin karşısında hareketsiz. Başını mıncıklayan o yağlı eller ve demir maşaların kokusu çok çabuk onu sersemletiyor. Hamamda odalık 'in kehribar rengini onun omuzlarında buluyor. eski şato sahibelerinin uzun korsajını onda görüyordu. bazen. Comedie sokanına.. Emma da üstüne geçirilen sabahlığın altında hemen uyumaya başlıyordu. başını uzatmış. Emma birdenbire onun başını iki eli arasına alıyor. dükkândaki havagazı lambası yakılıyordu. Bütün romanların seven kadını. bütün dramların kahramanı. Emma minderin üstünde diz çöküyor. iki dirseği dizlerinde. Bu. fakat ayrılmak zamanı gelince. kendilerini. berbere. saç örgülerini düzelttirmeye gidiyordu. Âşığının dizlerine oturduğu zaman. iki ebedi genç evli gibi. her şey onlara asık suratlı görünüyordu. Sabahleyin kanepe altına gizlemiş olduğu tahta kunduralarını giyiyor. «Al-laha ısmarladık!» diyerek acele ile alnından öpüyor ve merdivenlere atılıyordu. bacakları kısa kaldığı için havada sallanıyor ve minimini terlik. Emma. sabırsızlık gösteren yolcular arasında. — Perşembeye!. perukalarla pomatlar arasında. Leon'a hediye ettirdiği terliklere benim terliklerim diyordu.. Hatta Emma tutturarak. Şampanyanın köpüğü incecik bardaktan parmaklarındaki yüzüklere döküldüğü vakit de çapkınca fıkır fıkır gülüyordu. Masa saatinin üstünde. renksiz suratlı erkeklerle kıyafetleri eskimiş kadınların kulis kapısından içeriye girdiklerini görüyordu. çocuk. bütün şiir kitaplarının belirsiz sevgilisi o idi. Zaten. Ruhunun coşkunluklarını ve etekliğinin dantellerini hayranlıkla seyrediyordu. Ocak başında. Emma cilveli cilveli diller dökerek yemeği parçalara ayırıyor ve Leon'un tabağına koyuyordu. kadın zarafetinin o anlatılmaz nefasetini ilk kez tadıyordu. kâh öfkeli. ona ekseriya maskeli balo bileti teklif ediyordu. fakat her şeyden önce o. Böyle bir konuşma inceliğine. kendi ruhunun Emma'ya doğru akıp başının çevresine bir dalga gibi yayıldığını ve göğsünün beyazlığına-kapılıp aşağı indiğini zannediyordu. Emma'mn bir perşembe önce duMADAME BOVARY 269 var saatinin altında unuttuğu firketeler meydana çıkıyordu. ve karşıda. Kızıl-Haç'a varıyordu. sevkitabiiler ve hatıralar canlandırıyordu. pembe satenden. kâh neşeli. bizim halımız. kâh geveze. . çıplak ayağının yalnız parmaklarına takılı duruyordu. Emma ona eğiliyor. yerine kuruluyordu. 270 MADAME BOVARY Ona çocuk diyordu: — Seviyor musun beni. bu mahmur kumru hallerine hiç rastlamamıştı.. kımıldama! Söz söyleme! Bak bana! Gözlerinden öyle tatlı bir şeyler çıkıyor ki. bana çok iyi geliyor. Emma arabada yalnız kalıyordu. Bunların bazıları tepenin eteğinde iniyorlardı. Bizim odamız. pelesenk ağacı kakmalı bir orta masasında yemek yiyorlardı. kâh sessiz. kenarları beyaz tüylü bir çift terlikti. Me-lek'ti! Ona bakarken.Berber. hayatlarının sonuna kadar yaşayacakları kendi hususi evlerinde sanıyorlardı. kaç defa kahkaha ile gülmüşlerdi. hasılı gerçek bir metres değil miydi? Emma kâh mistik. Barcelone'un solgun kadını'üa da benziyordu. Dudaklarının Leon'un ağzına hücumu yüzünden cevabını duyamıyordu. Leon. evli bir kadın. böyle bir giyinip kuşanma hayasına. Ortalığı karanlık basıyor. Her dönemeçte. gülümseyerek ona dalıyordu. bizim koltuklarımız diyorlardı. Bu fazla basık küçük dükkânda hava çojk sıcak oluyordu.Birazcık solmuş ihtişamına rağmen. şehrin birbirine karışmış evler üzerinde geniş ve aydınlık bir buhar tabakasını andıran bütün ışıkları biraz daha fazla görülüyordu. horul horul yanıyordu. Soba. ekseriya. kâh uyuşuk. Birbirlerine sahip olmaktan öylesine coşuyorlardı ki. yaldızlı bir gırlanta altında kollarını cilve ile geren tunçtan bir cupidon heykelciği vardı. Tiyatroda oyuncuları temsile çağıran çıngırak sesini duyuyordu. neşeyle dolu bu oda-cığı ne kadar seviyorlardı! Bütün eşyasını her zaman yerli yerinde buluyorlardı. kibar muhitten bir kadın. keyif hallerinin çeşitliliği ile onda bin bir arzu uyandırıyor. Leon. tekrarlayıp duruyorlardı.

hepsi de arabanın sallantısına göre sallanarak. gözkapaklarının yerinde. gülerek dostunun hatırını soruyordu. hayranlık ve minnet coşkunluğuna bürünüyordu. Kibritleri. aldırmıyordu. o açık yaraların kenarına çarpıyordu. Leon'un okşamalarıyle rahatça patlak veriyordu. -•— Ama sen bir tuhafsın bu akşam! — Bir şeyim yok! Bir şeyim yok! Bazı günler. Emma. vü272 MADAME BOVARY cudu titremeler içinde. Emma gösterişsiz ve kendi içine dönük olarak bu aşkın tadını . Siyah burun delikleri titremelerle soluyordu. ta burnuna kadar yeşil uyuz pıhtıları halinde donup kalmıştı. yolcu arabalarının ortasında. şakaklara doğru. kamçısını şaklatıp köre yapıştırıyordu. araba hareket halindeyken. ağaçların fısıltısı ve boş arabanın kof gürültüsü arasında. hızla ansızın pencereden içeriye dalıyor. yatağı açıyordu. leğen gibi yüzünü örtüyordu. Tepede. onu solgun görünce. ayaklarının gittikçe daha fazla üşüdüğünü hissediyordu. kederden sarhoş olmuş. arabada muvazenenin bozulduğunu farkedince.. evde onun gelişini bekliyordu. Emma'yı perişan ediyordu. Charles. bir çığlık kopararak geri çekiliyordu. diyordu. Başlangıçta zayıf ve iniltili sesi gitgide tizleşiyordu. Geri kalanında kuşlardan. Dışarıda. adamın şapkası.gözleri bu parıltıya dalıyordu. öbür eliyle. âdeta zorla öpüyordu. mumu. Madame. tamam artık. Atların çıngırak sesi. fakat. Konuşmak istedi mi. Ekseriya kocası. diyordu. Hıçkırıyor. bir şarkı tutturuyordu: Çoğu zaman. Bir yığın paçavra omuzlarını örtüyor. ancak yedinci gün. Yemek hazır değilse. Kadın. geceliğini ortaya çıkarıyor. Sonra Kırlangıç'm yolcuları. başını geri atıyordu. basamakta tutunmaya çalışıyordu. perşembe günleri daima geç geliyordu. nihayet uykuya dalıyorlardı. beygirlerin sağrısı üzerinde sallanan fenerin ışığı. yahut kollarını kayışa geçirerek. O tarafının etleri kırmızı parçalarla lime lime olmuştu. Bu ses. başı açık. L6on'un ateşliliği ise. ona tatlı sözler ve rüzgârda kaybolan öpücükler gönderiyordu. Çünkü çocuk. kendisi de. Malum hayallerle alevlenen bu hırçın arzu. Bu kadına artık ses çıkarmak yoktu. hasta olup olmadığını soruyordu. Fakat Hivert. kör de bir uluma kopararak. eve döner dönmez hemen odasına çıktığı oluyordu. kimisinin ağzi açık. güneşten. olduğu yerde kalakalıyordu. bu seste öyle uzaklardan. yahut. Bazen. ruhu sanki ölümün pençesinde. güzel bir günün sıcaklığı Küçük kıza aşkı hayal ettirir. gözleri açık. ani bir hülyanın sayısız ipliklerine dolanmış gibi. elinde sopasıyle serseri serseri dolaşan bir adamcağız vardı. başında kunduz postundan ortası çökmüş eski bir kasket. gelen bir şey vardı ki. tekerleklerin sıçrattığı çamurlar arasında. çamura yuvarlanıyordu. karanlıkta. elleri sarkmış. kahverengi pamuklu perdelerden içeriye sızıyor ve bütün bu hareketsiz insanların üzerine kanla karışık gölgeler konduruyordu. Uçuruma dalan bir bora gibi kalbinin derinliklerine iniyor ve onu uçsuz bucaksız melankoli iklimlerine sürüklüyofdu. Emma'ya ertesi gün pek kötü. git bakalım. Hivert adamla şakalaşıyordu. belirsiz bir sıkıntının anlaşılmaz feryadı gibi sürükleniyordu. Kırlangıç. kitabı getirip yerli yerine koyuyor. kimisinin başı öne eğik. aptal aptal gülerek. Buralardan sızan sıvılar. Tekrar saadete kavuşmanın sabırsızlığı içinde. Arabaların peşinden giderken. yandakinin omuzuna yaslanarak. dallarla yapraklardan bahis vardı. daha ertesi günler ise berbat geliyordu. Aşçı kadını mazur görüyordu. Emma: — Haydi. Ekseriya. sessizce etrafında dö-neniyordu. birdenbire Emma'nın arkasında peyda oluyordu. Emma: — Hayır. o zaman mavimtırak gözbebekleri fıldır fıldır dönerek. kan içinde iki boş göz çukuru görülüyordu. Ona Saint-Romain panayırında bir baraka tutmasını salık veriyor. Leon'u çağırıyor. kasketini çıkaMADAME BOVARY 271 rınca. kendisine hizmet etmek hususunda bir oda hizmetçisinden daha becerikli. Kamçının ucu yaraların üzerine iniyor. Orada bulunan Justin. nihayet teşrif ediyordu! Kızını.

— Evet. yahut çok zorlu bir dertleşme ihtiyacına kendini kaptırarak) eskiden. konçlan devrik çizmeli bir seyisin sürdüğü iki tekerlekli mavi bir arabaya sahip olmak arzusundan hiç söz etmiyordu. meşinle çorabı arasında bir yaprak kağıt sıkıştığını hissetti. Bütün bunlar herhalde onun pek hoşuna gitmişti. nişanlara ve unvanlara imrendi. diye mırıldanırdı. işi felsefeye dökerek. yemekten sonra piyanoda valsler çalıyordu. beni bırakıp gideceksin sen. Genç adam. müsrifliklerine bakarak zaten bunu anlamıştı. ona fıstıklı kremalar yapıyor.Ah. Emma'ya inandı. Emma (ya kıskançlığını denemek için. Emma: — Hayır. Paris'ten söz açtıkları zaman. Sonra. apoletlere. acayipliklerinin birçoğundan. mutluyuz elbette. Charles fanilerin en bahtiyarı olmuştu. Emma da endişesiz yaşıyordu. Justin'di. onu baygın baygın iterek: — Siz erkekler. Kendisini oda uşağı olarak almasını yalvarmakla onda bu hevesi uyandıran. Bu. Bununla beraber. örneğin kendisini Ruen'a getirmek için bir ingiliz atı koşulmuş. — Evet. aynı zamanda savaşa düşkün bir mizaç sahibi ve iltifatlara alışmış biri olması gereken böyle bir adamı güya büyülemiş olmakla kendine yüksek bir paye vermek için değil miydi? Noter kâtibi o zaman kendi mevkiinin ne kadar aşağı olduğunu anladı. Ben çılgının biriyim: Öp beni! Kocasına her zamankinden daha sevimli davranıyordu. ertesi cuma. Evleneceksin! Sen de ötekiler gibi yapacaksın! L6on soruyordu: — Kim o ötekiler? — Erkekler. — Mümkün! Sonra canlanarak: — Ama bende makbuzları var.. Ona senden bahsettim: Seni hiç tanımıyor. diyordu. — Peki. her nevi soruşturmanın önünü almak. dönüşünün acılığını çoğaltıyordu. Charles o adi makbuzlar için bu kadar kendini zorlaniamasını söyledi. dostum. Emma. Ekseriya. Leon'dan önce birini sevdiğini söyleyiverdi. — Deniz albayıydı. diyordu. dedi. canım. ille bulacağım. Her ne kadar bu mahrumiyet her randevuya gelişinin zevkini azaltmıyorsa da. hepiniz hainsiniz! Bir gün. ötekinin ne iş yaptığım sormaktan geri kalmadı. bu dünyadaki hayal kırıkMADAME BOVARY 273 lıklarından bahsederlerken. orada olsaydık ne güzel yaşardık. herhalde. Yazı masasına gitti. Nitekim. melankolik seslerin tatlılığı ile ona: — Ah. elbiselerinin saklandığı karanlık odada ayağına çizme giyerken. Kağıdı aldı ve okudu: . Ama yine Emma. Ama bir akşam. Charles. elini saçları üzerinde gezdirerek. tatlı bir sesle: — O halde mutlu değil miyiz? derdi. kağıtları altüst etti ve sonunda öyle perişan bir hale geldi ki. bununla beraber. Genç adam. ortaya yıldırım düşmesi gibi bir şey oldu. tabii bir eda ile: — Ah. sonunda Emma hep: —. İşte bak. ismimi unutmuş olmalı.çıkarıyor. damdan düşercesine: — Sana ders veren Matmazel Lempereur değil mi? diye sordu. aralarında hiçbir şey geçmediğine dair kızının başı üzerine yemin etti. — Belki Rouen'da piyano hocası olarak birçok Matmazel Lempereur vardır. onu sevgisinin bütün ustalıklarıyle besliyor ve bir gün kaybolup gitmesi korkusuyle titriyordu. bütün çekmeceleri karıştırdı. ama bugün kendisini Madam Liegard'larda gördüm. arkasından da hemen: «Seni sevdiğim gibi değil» dedi. Ekseriya. MB 18 274 MADAME BOVARY Bu.

İkincisine gelince. bir merak. başına gelenleri kendisine anlattı.«Üç aylık ders ve bazı malzeme için altmış beş frank alınmıştır. Bournisien. dükkâncı bir müşteri bulunacağı ümidini verdi. ricası üzerine dükkâncı onun yerine iki başka senet almaya razı olmuştu. birdenbire kar yağmaya başladı. gösterdiği kolaylıkları sayıp döktü. Lheureux. M. Bunlar perde. Aumale civarında Berneville'de fazla bir gelir getirmeyen bir berhanelerinden bahsetti. hatta onların da vadesi bir hayli uzatılmıştı. uzun uzadıya uğraştıktan sonra. boşboğazlık edeceğini sanarak ödü koptu. Bir sabah. malınız var. Gebinden henüz parası ödenmemiş eşyanın listesini çıkardı. kendisine yaptığı hizmetleri. Meğer adam kaç para vereceğini açmaksızın. diyordu. arkasından da hemen o günlerMADAME BOVARY 275 de katedralde harikalar yaratan. diye söze-atıldı. Bovary baba tarafından satılmış olan küçük bir çiftliğe aitti. — Ben sizin yerinizde olsam. hana varınca Yonville hekiminin karısını sordu. müzik öğretmeni. Madame Bovary'yi Kırlangıç' ta görünce. rafın kenarındaki eski fatura dosyasından düşmüş olmalı. koltuklan için kumaş. dedi.» — Hay şeytan. âdet edindiği gibi oldukça hafif giyinerek yola çıkmıştı ki. ağladı. Langlois'nm ağzını aramak üzere. hemen elden çıkarırdım. dedi. Bu vekâletname sözü içine ferahlık verdi. sızladı. Bu iş bir seyahate katlanmaya değerdi. Bournisien'i gördü. dedi. Aşkını gizlemek için. ağırdan alıp herifin nabzını yoklamak lazımdı. başkaları daha mütecessis davranabilirlerdi. Ama dükkâncı o kadar budala değildi. Fakat üç gün sonra. uzun zamandan beri oraya göz dikmiş bulunuyormuş. nasıl olmuş da girmiş çizmemin içine? Emma: — Herhalde. odasına girdi. Leon'un kolunda Boulogne otelinden çıkarken M. satıcı: — Fakat paranız yoksa. Hakikaten Emma. 276 MADAME BOVARY — Yok. Bilakis. Kırmızı Haç'a varır varmaz Madama verilmek üzere kalın bir atkı emanet etti. Dükkâncı. Touvache onu arabasına almış Rouen'a götürüyordu. tüllere sarar gibi yalanlara sarıp sarmalıyordu. Ertesi hafta yine geldi. Charles'ın imzalamış olduğu senetlerden bugüne kadar ancak bir tanesini ödemişti. kendisini merdivenlerde görecek olan kasabalılar hiçbir şeyden şüphe edemeyeceklerdi. halı. Burası vaktiyle M. Lheureux. Emma para veremeyeceğini söyledi. Papaz kendisinden izahat istememiş olsa bile. mutlaka sol tarafından geçtiğini anlamak lazım geliyordu. bir zevk olmuştu. kapıyı kapadı ve: — Paraya ihtiyacım olacak. ileride. Bu düşünce ile her seferinde Kırmızı Haç'a inmek gerektiğine hükmetti. Papaz akşam. fiyatlarının toplamı yaklaşık olarak iki bin frangı buluyordu. Emma başını eğdi. Hancı kadın. Hemen indi ve din adamına. Fakat Emma böyle bir yolculuğa çıkamayacağı için. Öyle ki. Langlois adında birini bulduğunu övünerek anlattı. artık bir ihtiyaç. pek ehemmiyet vermez gibi görünmekle beraber. komşuların isimlerine varıncaya kadar her şeyi biliyordu. Bu. O andan itibaren hayatı sadece bir yalan kumkuması haline haline geldi. Üstelik birkaç para da kalırdı cebime. Emma: — Fiyatın ehemmiyeti yok. Emma alıcı bulmaktaki güçlüğü ileri sürdü. Emma: — Hesabı bırakın. birçok elbise. fakat Emma bunu satmak için ne yapmalıydı? — Vekâletnameniz yok mu? ¦ . Lheureux ile karşılaştı. zahmete değmez. Ama yine de bir gün. . çeşitli tuvalet eşyası gibi şeylerdi. Charles pencereden yağan kara bakıyordu. bütün kadınların dinlemeye koştukları bir vaizi övmeye başladı. Velide Lempereur. hanımın kendi hanına pek inmediğini söyledi. kaç hektarlık arazisi bulunduğuna. dedi. Bu sayede. M. şayet dün sokağın sağ tarafından geçtiğini söylerse.

çünkü dört bin franklık senedi gösterirse. ama faturayı görmek istiyor. dedi. dedi. iki yüz frangı kendine ayırmıştı. Dükkâncı: — Doğrusu. sanki altın paralar torbalarını patlatmış da.. ancak bin sekiz yüz frank getirdi. Charles: — Evet.kendisinin o taraflara gidebileceğini söyledi. bir tanesi yedi yüz franklık ve üç ay vadeli olmak üzere iki senet imzaladığı takdirde vaziyeti idare edeceğini söyledi. Dükkâncı. bu iki bin frangın sağlayacağı sayısız miktardaki randevuları hayalinde canlandırarak: — Nasıl! Nasıl! diye kekeledi. dükkâncının pek gü278 MADAME BOVARY zel idare etmiş olduğu ve aslı esası ancak sonradan öğrenilen bir muameleydi. onun bu senetleri ıskonto edeceğini. Bu senetten kocasına behsetmemiş olmasının nedeni. bazen öyle olur ki. ticarette. Ben aile işlerini bilmez miyim? Vi Elinde tırnakları arasından kaydırdığı iki uzun kağıt. bin frangı geçmeyecek yeni bir hesap çıkarmasını rica etti. kör karanlığında Emma Lheureux'ye koştu. işin aslını öğrenmek için. ayak diremek istedi. Vinçart adında Rouen'da bankerlik eden bir dostu bulunduğunu.. Dükkâncı babacan bir tavırla gülerek: — Adam siz de. ¦ Emma. Madame Bovary ana. sizi bir kalemde bu kadar mühim bir paradan mahrum etmek beni üzüyor. Fakat. Charles borcunu ödeyebilmek için annesine-acıklı bir mektup yazdı. dosdoğru Lheureux'ye başvurdu. sonra Madama hakiki borçtan arta kalanını bizzat ödeyeceğini izah etti. komisyon ve ıskonto masrafı olmak üzere. dedi. mademki altı aya kadar mülkünüzün birikmiş kirasını alacaksınız. sabahın. Charles ne yapacağını bilemeyince. ev idaresi dertleriyle onun canını sıkmamaktı. . gözlerini Emma'ya dikmiş bakıyordu. Lakin ihtiyar kadın cevap gönderecek yerde. bunun üçte ikisinin ödenmiş olduğunu söylemek ve dolayısıyle binanın satıldığını itiraf etmek lazım gelecekti. Charles. lütfen bir de tarih koyun. iki bin frank yerine. her biri bin franklık dört tane senet çıkardı ve masaya dizdi.. hesabın altına yazdı: «Madame Bovary/ den dört bin frank alınmıştır.» — Kim sizi sıkboğaz ediyor. paralar sizde kalsın. tesadüfen. Sonra pek ehemmiyet vermeyen bir eda ile. dedi. — Nihayet. diller döktü. tarih. kocasına bir şeyler koparıp kopâramadığını sordu. Bu habere Emma'nm yüzü güldü. Bir ekü'yü ihtiyat akçesi olarak saklayacak kadar tedbirli davrandı ve o para ile vadesi gelen ilk üç senedi ödedi. masrafı bir hayli kabarık buldu. dedi. Nihayet Lheureux. Gidip geri dönünce de. Bu 'yaptığım size hizmet değil mi? Bir kalem alarak. O zaman Emma'nın önünde gerçekleştirilmeye elverişli bir fanteziler ufku açıldı. alınan şeylerin miktarına göre hiç de fazla pahalı değil. derhal paranın yarısını cebe indirdi. karisinin dönü-" şünü dört gözle bekledi. Dükkâncı hiç sıkılmadan: — Ama fazlasını veriyorum ya işte. fatura denilen kağıda her istenilen şey yazılır.. onu okşadı. ben de son senedin ödeme vadesini o ödemeden sonraya kadar uzatıyorum zaten. — İmzalayın bunları. Satış. Emma kocasının dizlerine oturdu. MADAME BOVARY 277 Emma bu hesaplar içinde biraz bunalıyor. iyi para. bir de makbuz istedi: — Bilirsiniz.. dedi. sen de görüyorsun ki. bir perşembe günü eve getirildi. kendisi kalkıp geldi. etrafında yerlere saçılıp şıngırdamaya başlamış gibi. O zaman Emma elindeki banknotlara baktı. kulakları çınlıyordu. Eirima. veresiye olarak alınan bir sürü lüzumlu şeyi birer birer sayıp döktü. Ertesi gün. Emma fena oldu.. cüzdanını açarak. müşterinin dört bin frank teklif ettiğini açıkladı. zira dostu Vinçart (haklı olarak). borcunu ödemeye kalkınca dükkâncı: — Yemin ederim. fakat dördüncüsü. alınan şeylerin fiyatları pek düşük olmakla beraber. Nihayet.

Küçük Berthe. beygiri kamçıladı ve sabahın saat üçüne doğru Kırmızı Haç'a vardı. Emma ile birlikte M. Çünkü sandığın gibi. Justin. ilk defa isyan ederek. hanım hanımcık bir kadındı—. zavallı adam. Leon. ne olacaksa olur! Görürsün!. dile düşmekten korkmaksızın. yaşlı insanlar için. Homais bile eczaneyi bırakıp gitmişti. Alt tarafı. kanepeye uzanmış. elinden geldiği kadar sakin bir eda ile cevap verdi: — Yeter. Ona öyle geliyordu ki. annesi yok diye uyumak istemiyor.. Charles artık yerinde dura-mayarak arabayı hazırladı. yeter artık! Yeter! Beriki nasihata devam ediyor.. oraya koştu. odalarında. henüz hâkimiyetinden tamamıyle kurtulmuş değildi. Nihayet. ağladı şarkı söyledi. böyle giderse. Charles'ı çağırdı. Onu benden çok seviyorsun. İhtiyar kadın: — Teşekkür ederim. di.— Halıdan vazgeçemez miydiniz sanki? Niçin koltukların kumaşını değiştirdiniz? Benim zamanımda her evde. fakat nerede oturuyordu? Bereket versin. sigara içmek istedi. tabii bir şey. dans etti.. şehvetli oluyordu. ancak. Leon ile o ne coşkunluktu! Emma güldü. Madame Bovary anne kalkıp gitmek istedi. Charles. Sen de haksızlık ediyorsun. annemin evinde böyleydi.BOVARY . 280 MADAME. alnı açık. M.. hasılı. patronunun adresini hatırladı. hatta Charles. obur oluyordu. Annesi omuz silkerek. hem de ihtiyar olduğum halde. Lyon'la birlikte. Bununla beraber. Charles aklını oynatacak gibi oldu. kendisini tutmak isteyen oğluna eşikte: — Hayır. bütün bunların yapmacık olduğunu söylüyordu. Güle güle oturun. bu yakınlarda kavga çıkarmaya gelicilerden değilim ben artık.bir tek koltuk bulunurdu—hiç değilse. Madam. tapılmaya layık bir halde göründü. Emma pencereyi açtı. birçok yalvarıp yakarmadan sonra yeniden adına vekâletname çıkarılmasına razı oldu. şerbetler getirtti. Çabuk öfkeleniyordu. çatlayacak kadar hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Guillaumin'e giderek eskisinin aynı bir ikinci vekâletname yaptırdı. He MADAME BOVARY 279 men ertesi sabah evden çıktı. nazlı bebek usulü yaşamaktan yüzüm kızarır benim. kabahat Bovary'nindi.. sinir buhranı geçiriyordu.. otelde.. — Nasıl? — Evet. Emma gitti.. Charles: — Aman Allahım! diye haykırdı. hatta kırk santime ince pamuklular varken! Emma. Noter: — Halden anlarım. şu gösterişlere! Nasıl? İki franga ipek astar mı?. Ertesi perşembe. sonra dönüp mağrur bir tavırla ona kocaman bir kağıt uzattı. Emma da. içine atladı.. bu. zaafına üstün bir meşguliyetin iltifatlı görünüşünü sağlayan bu dalkavukça düşünce ile kendini daha rahat hissetti. Herkes zengin olamaz ki! Böyle masrafa hiçbir servet dayanmaz! Sizin yaptığınız gibi. dedi. Vekâletnameyi ateşe attı. Emma tiz perdeden. Bakındı hele şu süslere.. bana yemin etti. Fakat Charles. Bir akşam Yonville'e dönmedi. Annem de. Kimseler yoktu. dediğine göre. sizi temin ederim. hastanede öleceklerini haber veriyordu. rasgele yollara dökülmüştü. dedi. Charles yine de Emma'nm karşısında ne yapacağını bileme-. bakılmaya ihtiyacım olduğu halde. karısının tarafını tut? tu. saat on bire doğru. Zaten. Noter kâtibinin onu görmüş olacağı aklına geldi. Rodolphe ile karşılaşmak ihtimali zihninde belirir belirmez ürperiyordu. fakat harikulade. birbirlerinden ebediyen ayrılmış olmalarına rağmen. Aynı işi görecek elli santime. sokaklarda dolaşıyordu. hayır. annesinin kendisinden kopardığı sözü itiraf etti. kendisine güvensizlik gösterdiği için dargınlığını saklamıyordu. bunda haklısın. varlığının hangi tepkisinin Emma'yı hayatın zevklerine böyle fırlattığını bilemiyordu. bir bilim adamı hayatın pratik ayrıntılarıyle uğraşamaz. Bereket versin ki şu vekâletnameyi iptal edeceğine söz vermişti. sen de! Her gelişinde onunla kavga çıkarıyorsun!. sürekli bir kahkaha ile gülüyordu. o kadar ki. dedi. Leon'a acayip.

Homais: — Hay hay. kendi namına bir aşk şiiri yazmasını istedi. Madame Dubreuil öleli on ay oluyor!. MADAME BOVARY 281 O da sıvışıyordu. kaçamaklarında hiç tedirgin olmamak için kendi kendine verdiği bir çeşit izindi. Emma onun bu haline aldırmadı. M. anlıyorsun değil mi? Bu. Charles kapıyı var kuvvetiyle yumrukladı. papaz uçururuz. alabildiğine faydalandı da. kendisi için şiir. İyi ama. Emma'nın öpücüklerle karışık tatlı sözleri. Beraberce tiyatroya. Bütün bunları. yani: Patronu böyle rahatsız edilmelerden çok şikâyetçiydi. rasgele bir bahane bulup yola çıkıyor. lokantaya gideriz. Kapıyı çaldı. — Boşuna gitme. acele. fakat çok geçmeden gerçeği saklayamaz oldu. fakat bundan sonra kendine hâkim ol. Bir seferinde kendisinin de nezake-ten eczacıyı davet etmesi gerektiğini düşündü. acele Matmazel Lempereur'ün adını aradı. Nerede?. gel. — Ne hastası?. Leon onun fikirlerini münakaşa etmiyordu. Emma öbür uçtan çıkıverdi. kapıyı açmaksızın ona istediği adresi söyledi.. . Nitekim bundan. ne tokmağı. Emma. son randevudan itibaren neler yapmış olduğunu bir bir anlatması gerekiyordu. Zaten benim de insan yüzü görmeye ihtiyacım var. Bir kahveye girerek adres kitabı'm istedi. Küçücük bir gecikmeden bu kadar telaşa düşeceğini bilirsem artık serbest davranamam. O sırada bir polis memuru geçti. Herhalde M.. İlk defalar. o gün kendisini beklemeyen Leon'u gidip noterlikte buluyordu. Charles. Leon utancından kızardı. Peki nerede öyleyse? Aklına bir fikir geldi. bütün zevklerini kabulleniyordu. Derin ve gizli oluşu yüzünden âdeta madde dışı bir hala gelen bu baştan çıkarmayı acaba nereden öğrenmişti? VI L6on. kendi gururunu okşamaktan ziyade onun hoşuna gitmek için yapıyordu. — Emindim! Zaten oraya gidiyordum. Bir kapının üstünde tabelalar gözüne ilişti. seni kim alıkoydu? — Hastaydım. Emma: — Aldırma. Leon siyahlar giysin ve XIII'üncü Louis'nin tablolarına benzemek için de çenesinden küçücük bir sakal bıraksın diye tutturdu. Emma'yı görmek için Yonville'e gittikçe. diye karşılık verdi. keyfi istediği gibi. Leon'u görmeyi canı istedi mi. kucaklamaktan ziyade âdeta kadının üzerine atıldı: — Dün. Emma ondan. Kendi kendine. diye mırıldandı. — Ben çıldırdım galiba. bu tarife. Madame Homais. Az önce sokağa çıktı. şiir. Emma onun metresi olacağına. gece yarısı elâlemi rahatsız eden insanlara karşı bir alay küfür eklemeyi de unutmadı. sonra kendisininkine eş perdeler satın almasını tavsiye etti.. Madame Dubreuil'e bakmak için kaldı herhalde. kocasının atılmak istediği belirsiz tehlikelerden ürkerek şefkatle: — Ah dostum. Emma elini alnından geçirdi: — Matmazel Lempereur'ün evinde. ne de kapıcısı vardı. Leon ikinci mısraa kafiye bulamadı ve sonunda hediyelik bir kitaptan bir sone kopya etti. Leon'un yüreğini çeliyordu. diyordu. birisi. Noter kâtibinin oturduğu evin ne çıngırağı. Nerede oturduğunu öğrenmek istedi. Burada âdeta küfleniyordum. evini pek kötü buldu. Lormeau'da akşam yemeğine alıkoymuş olmalılar. paracıklarına da ne kadar düşkünsün! Leon'un her seferinde. dedi. Nasıl?. dedi. o zaman korktu ve çekip gitti. ekseriya eczacılarda yemeğe kalırdı.. Leon'un. bu onun için büyük bir mutluluktu. Lormeau ailesi artık Rouen'da oturmuyordu. Tam o sokağa giriyordu ki. LaRe-nelle-des-Maroquiniers sokağında 74 numarada oturduğunu öğrendi. o Emma'nın metresi oluyordu. masraf olacak demesine gülerek: — Aman sen de.Gün doğmaya başlıyordu.

haydi. şehre varır varmaz hemen arabadan atlayarak Leon'u aramaya koyuldu. Eczacı. İtalyan kadını hırslı olurmuş. örneğin gidiyorum yerine kirişi kırıyorum kabilinden argo kelimeler kullanıyordu. çal oynasın. Gençliğinin geçtiği yerleri tekrar görmek düşüncesi onu pek heyecanlandırmış olmalıydı ki. Böylece. yalnız esmer kadınlardan hoşlanırdı. Emma M. yani sırtında nereden çıktığı belli olmayan kocaman bir palto. ama şimdi zamanenin geçer akçesi saydığı o delişmen ve Parisli üslubuna bayılıyordu ve tıpkı komşusu Madame Bovary gibi. kenarda üst üste konmuş bıldırcınlara doğru uzanıyordu. bir perşembe günü. bir kadının ateşli olup olmadığını ne gibi belirtilerden anlamak lazım geldiğini anlattı. Onu en fazla büyüleyen şey. Birdenbire: — Siz. Umumi bir yere girince şapka çıkarmayı taşra âdeti sayarak. Eczacı. Berikiler. Ne olursa olsun. O. saat ikide henüz kahvede. Güzel döşenmiş bir dairede zarif bir tuvalete baMADAME BOVARY 283 yılıyordu. Homais'ye Altın Aslan mutfağında rasgelince şaşırdı kaldı. o uzun yolculuk boyunca durmadan konuştu durdu. tam güneşin alnında. Kasabadan ayrılması halkı meraka düşürmesin diye yola.. canım? Eczaneden durmadan sızan zehirler arasında yaşamakla sağlığımı yeter derecede mahvetmiyor muyum sanki? İşte. Hatta konuyu genişleterek çeşitli milletlere mensup kadınlardan söz açtı: Alman kadını edalı. Leon kıpkırmızı kesilince de: — Haydi. yiyor. Fransız kadını çapkın. dedi. — Madame Bovary'nin evinde kur yapmıyor musunuz? — Kime? — Hizmetçi kıza! Şaka söylemiyordu. hatta burjuvaları afallatmak maksadıyle. şıklıktı. Havuzda. en meşru eğlencelere de karşı koyarla1' 282 MADAME BOVARY lar. Homais'nin keyfine diyecek yoktu. bugünlerde Rouen'a geleceğim. zaafını da kendi başına kakarak. delikanlıyı büyük Normandie kahvesine sürükledi. Emma. Leon. Gerçi sevgiliniz pek uzaklarda oturmuyor ama. Sonunda noterliğe koştu ve aklı türlü ihtimallerle perişan. sonra da en masum. Leon. Leon'u kayıtsızlıkla itham ederek. romlu omlet gelince. Vücut güzelliğine gelince. Yanlarında. Eczacı: — Size hak veririm. onlar daha ateşli olurlar. eskiden böyle bir deyim kullanmaktan pek çekinirdi. maydanozlarla kuşkonmazlar arasında. küçük bir fıskiye bir mermer havuza şıpırdayarak dökülüyordu. her türlü sakınganlığı unutturmuş olacaktı ki. Leon'u üç çeyrek saat bekledi. alnı pencere camlarına dayalı saatlerce bekledi. kahveye şapkası başında daldı. Eczacı ise içiyor. yoksunluk içinde olmalısınız. Büyük salon boşalıyordu. dedi. Ziyafetten çok lüksten mestolmuştu. bir elinde bavul. konuşuyordu. Yonville'de?. zaten kadınların huyu böyledir: -Bilimi kıskanırlar. ama Pommard şarabı da melekelerini biraz tahrik ediyordu. dedi. Noter kâtibinin direnmesine rağmen. bana güvenin. samimi olalım. ama kendini beğenmişlik. sofra basındaydılar. kadınlara dair ahlaka aykırı düşünceler ortaya attı. Nitekim.— Ne varmış. yolcu kıya-fetindeydi. Rouen'de.. ümitsizlik içinde duvar saatinden gözlerini ayırmıyordu. öbür elinde de eczanesinde ayaklarını ısıtmak için kullandığı kürklü bir tandır vardı. sonra. iyi parpaları da hor görmüyordu tabii. camekânın arkasında. Birlikte artık vur patlasın. sersemlemiş üç ıstakoz. çıkacağını kimseye açmamıştı. İnkâr mı edeceksiniz. Genç adam kekeledi. istemeyerek itiraz etti.. Noter kâtibi: . Dostunun kulağına eğilerek. beyaz tavanda yaldızlı bir sorguçla nihayetleniyordu. noter kâtibini Paris âdetleri hakkında merakla sorguya çekiyor. Sobanın palmiye biçimindeki borusu.

budalalıkla. — Ama ne zaman? — Az sonra. Haydi. orasının vaktiyle ne 284 MADAME BOVARY berbat bir halde bulunduğunu. s — Bırakın biraz. bir uşak görünerek Mösyö'yü aşağıda beklediklerini bildirdi. Emma: — Döneceksin. fakat öteki. Bridoux'yu kucakladı. Leon yirmi kez kalkıp gitmek istedi. metresini heyecan ve telaş içinde buldu. âdeta korkunç korkunç bakıyordu. — Garson. değil mi? — Elbette. kararsız duruyordu. Emma ayaktaydı. eczanesinden söz etti. Randevuda sözünü tutmamayı hakaret saymıştı. iki küçük fincan kahve! Le"on nihayet sabırsızlıkla sordu: — Gidiyor muyuz? — Yes. Allahı severseniz Cujas ile Barthole'ü. ben de noterliğe giderim. ellerini bırakıverdi. geleceklerinden. Malpalu sokağında. diyordu. M. çakmak çakmak olmuş iri gözleriyle ona ciddi ciddi. Leon. eczacının adını duyunca küplere bindi. Garus içildi. Ama gitmeden önce işyeri sahibini görüp onu kutlamak istedi. Bridoux'ya gidelim de bir kadeh garus içelim. O zaman da eczacı. insanları hiç de hoş olmayan hareketlere yönelten o tarif kabul etmez duygu ile. Eczacı. sizi geçireyim bari. Homais: — O halde. isteri ve yalvarma dolu baygın bir tavırla iki elini beline doladı. kağıt yığınları ve işlemler konusunda şakalar yaptı. Öfke içinde az önce kalkıp gitmişti. kendini bırakıverdi. ve dizleri üzerine yığılarak. O zaman genç adam. Leon'u görür görmez: — Numara yaptım. çocuklarından. — Onlar sanatkârlara layıktır. Hoınais'yi o da tanımıyordu sanki? Onunla vakit geçirmeyi Emma ile beraber bulunmaya nasıl tercih ederdi? Fakat Emma sırtını dönmüştü bile. kolundan yakalayarak durduruyor ve: — Az sonra. Sizi Thomassin'le tanıştırırım. Emma'nın yerinde yeller esiyordu. Birlikte Rouen Feneri'ne gider oradaki beyleri görürüz. Köpeğini görürsünüz. yalnız kalmak için işi olduğunu söyledi. Sokaklardan geçerken. pembe gözkapakları kapandı. yahut bir kanun karıştırırım. bir koşuda otele vardı. ne çabayla bugünkü mükemmel durumuna getirdiğini anlattı. Size kim karışır? Cesur olun! Bridoux'ya gidelim. Görülecek şeydir hani! Noter kâtibinin hâlâ ayak dirediğini görünce de: — Peki. Emma'nın öfkesi. Ama genç adamın mazeretleri akla uygundu. hemen noterliğe dönmesi gerektiğine dair yeminler etti. Homais'nin gevezeliği ve belki de öğle yemeğinin ağırlığıyle uyuşmuş. Boulogne oteline gelince. Sonra gözyaşları o bakışları bulandırdı. Leon tarn o elleri ağzına götürüyordu ki. merdivenleri dörder dörder çıktı. Emma. ben de kalkacağım. M. yanındakine kansından.— Ya Zenci kadınlar? diye sordu. seltz suyu yapmak için bir makinenin kocaman çarkını soluk soluğa çevirmekte olan üç garsonun başında buldular. Leon. dedi. Ondan kopmak . sanki eczacı tarafından büyülenmiş gibi. Eczacı ise boyuna tekrarlıyordu: MADAME BOVARY 285 — Bridoux'ya gidelim! İki adımlık yer. Ama yine de yakayı kurtardı. Bridoux'ya gittiler ve adamı. Hoşunuza pek gitmediğini anladığım bu ziyareti kısa kestirmek istedim. O zaman. Leon onu yüzüstü bırakıverdi. dedi. kendisinin hiç kabahati yoktu. Leon onu durdurdu. Homais garsonlara yol gösterdi. tabansızlıkla. Orada sizi bekleyerek ya gazetede okurum.

hiç konuşmadan. Fakat. Sonra. Emma tek başına bulvardan geçerek dönerken.göre hayal etmeye çalıştığı o anlatılmaz aşk duygularına şimdi ne kadar hasret çekiyordu! Evliliğinin ilk ayları ormanda atla gezintileri. Allahın da bu işe karışacağını umarak.. bir kadından daha pelte gibiydi. Leon. korsesinden kopardığı ince bağ. çıkma. Bunlar. Zaten. gökyüzüne şairane düğün destanları söyleyen tunç telli bir rebap bulunsaydı. kayan bir yılan gibi kalçalarının etrafında ıslık çalıyordu. Fakat gururu isyan etti: — Eh. yoksa yaldızları elimizde kalır. hiçbir zaman mutlu olmamıştı. bu kolların sarılışında. her gülümsemenin altında sıkıntıdan bir esneme vardı. Hayatın bu yetersizliği. hem coşkunluk. mektuplarında çoğu zaman aşklarıyle ilgisi olmayan şeylerden söz etmek derecesine geldiler. Çıplak ayaklarının ucuna basarak. yemeklere gösterdiği özenden tutunuz da. hasisti. Ona: — Onlarla buluşma. manastırın duvarları gözüne ilişti. Ne olursa olsun mutlu değildi. ne imkânsızlık! Zaten hiçbir şey böyle bir araştırmaya değmezdi.. fakat sonunda* olağanüstü hiçbir şey duymadığını da kendi kendine açığa vuruyordu. . Hatta onu sevmemeye kendini zorluyor. nasıl davranması gerektiğine dair öğütler veriyordu.. otelin yanında. âşığına daha ateşli. uzun bir ürperme ile. bütün dış yardımlarla alevlenmeyi deneyen zayıf düşmüş bir tutkunun safça başvurduğu çarelerdi. Ama. her bakımdan onun üzerine titremekten geri durmuyordu. sükûnet bulunca. hem de incelikle dolu kıymetli bir varlık. diyordu. ne kadar tecrübeli olduğunu farkedince. Gerçi Emma. beni sev. yolculara yanaşan öyle bir serseri vardı ki. aydan. şiirden. Vaktiyle kendisini o kadar büyülemiş olan şey şimdi onu korkutuyordu. kendini pısırık hissediyordu. Evlâdına düşkün bir anne edasıyle. Kendine sımsıkı bağlamak için.sevdiğimiz kimseleri hor görmek bizi onlardan az çok uzaklaştırır. hepsini gözlerinin önünden MADAME BOVARY 287 geçirdi.. yalnız bizi düşün. Emma'nın gönderdiği mektuplarda çiçeklerden. isterse. sağlığı için meraka düşüyor. kuvvetli içkiler karşısındaki sarhoşlar gibi. ciddi ciddi. onunla tesadüfen niçin karşılaşmamalıydı? Ah. kendi kendine. İkisi de. iç karartan bir şey vardı. Haşin haşin soyunuyor. umurumda değil! Bir defasında birbirlerinden erken ayrılmışlardı. kapıma kapalı olup olmadığını bir kere daha muayene etmeye gidiyor. diyordu. fakat potinlerinin gıcırtısını duyunca. Kendi kendine: — Onu seviyorum ama. Emma her seferinde. hatta peşine adam koymayı bile düşündü. bu fısıldayan dudaklarda. yıldızlardan bahis vardı. çıkacağı ilk yolculukta derin bir mutluluğa ermeyi tasar-liyqrdu. kararsız. isterse aldatsın. Hayatını göz altında bulundurabilmek de isterdi. giyim kuşam zarafetine ve bakışlardaki süzgünlüğe kadar. daha tutkulu dönüyordu. Bununla birlikte. ona herhalde iftiralarda bulunduğunu anladı. Yonville'den göğsünün üstünde güller getiriyor ve onun yüzüne atıyordu. karaağaçların gölgesinde bir sıraya oturdu. ona soru sormaya cesaret edemiyordu. fakat.. bir melek kılığı altında bir şair kalbi. bu dalgın gözbebeklerinde. aşırı. Ve Leon da kendisine tıpkı ötekiler kadar uzak göründü. zayıftı.için başka nedenler de arayıp buldu: Bir kahramanlıkta bulunmaktan âcizdi. kendini âşığının koynuna atıyordu. pekâlâ. her şey yalan söylüyordu. Mabutlara dokunmamak lazımdır. solgun. Bu hayal kırıklığı yeni bir ümitle çabucak siliniyor ve Emma. artık ne olursa olsun. herhalde acının ve zevkin bütün sınavlarını vermiş olmalı diyordu. Leon'a onları birbirinden ayırmak için ansızın aralarına kayıvermiş gibi gelen. tabansızdı. bayağıydı. O zamanlar ne kadar huzur içindeydi! Okuduğu kitaplara. bir yerlerde kuvvetli ve güzel bir insan. soğuk ter damlalarının kapladığı bu alın286 MADAME BOVARY da. kişiliğinin her gün biraz daha yutulmasına isyan ediyordu. Daima. boynuna bir Hazreti Meryem madalyonu da geçirmişti. sonra bir tek hareketle bütün elbiselerini bir anda yere düşürüyor. Bu sürekli zaferinden dolayı Emma'ya hınç besliyordu. arkadaşları hakkında bilgi alıyordu. dayandığı şeylerin hemen bozulup çürümesi nereden geliyordu?. vals eden Vikont ve şarkı söyleyen Lagardy.

Uzun yeşil redingotunun yan cebini kapayan topluiğneleri çekip çıkardı. Buchy İcra Memuru» ibaresi yazılı bulunan bu damgalı kağıdı görür görmez Emma fena halde ürktü ve soluğu kumaş tacirinde aldı. şimdilik param yok. arkasından da haciz. dudaklarda gerçekleşmesi imkânsız daha yüksek bir şehvet özlemi bırakıyordu. Oldu da bitti! Emma herifi dövmemek için kendini zor tutuyordu. o bir araptan daha yırtıcıdır... fakat öylesine büyük çaptaydı ki. üzerindeki büyük defterler asma kilitli verev bir demir çubukla muhafaza altına alınmış. gelecek hafta. Vinçart'ı avutmak ha! Kendisini tanımıyorsunuz anlaşılan. Vinçart'a ne cevap götüreyim? — Ne cevap mı? Kendisine söyleyin ki. Bunun üzerine. kocaman bir yazıhane vardı. Ama bir seferinde. Evet. yumuşak bir eda ile. yine kendi işine koyuldu. emirleriniz? Kendisine hem çıraklık hem aşçılık eden. geniş hasır koltuğuna oturdu: — Ne var. yüzü kıpkırmızı kafası dazlak biri. müzmin nezleden geberip gidiyordu. Ama yine de M. Vinçart'ı avutmak çaresi olup olmadığını sordu MADAME BOVARY 289 — Evet. dükkânın döşeme tahtaları üzerinde kunduralarını takırdata takırdata.. dedi. kamburumsu bir genç kızın yardımıyle. Havada bir madeni hırıltı dolaştı ve manastırın çanı dört kere vurdu. Madame Bovary'nin altın zincirini de. yaptım. terbiyeli terbiyeli bir kağıt uzattı. bir arşidü-şesten fazla paraya kıymet verdiği yoktu. Emma da yalnız kendi tutkulanyla yaşıyordu. hepsini elbisesinin koluna iliştirdi. sonunda küpeleri satmak zorunda kalmış. saf bir eda ile sordu: — M. Basma toplan altında duvara dayalı bir kasa görülüyordu. M. köpürdü. Quincampoix'da külüstür bir bakkal dükkânı satın almıştı. Adam ge-lemiyordu. Bu. Ama gelecek hafta. — Şimdi ne olacak? — Olacağı basit: Bir mahkeme karan. Onu dükkânında. Vinçart tarafından gönderildiğini söyleyerek Emma'ya geldi. Üstünde yer yer iri harflerle «Maître Harertg. Adamcağız. bakın. on üç yaşlarında. Sonra. ufak tefek. M. Burada. Saat dört! Ona çok eskiden beri buradan. — Buyursunlar. şu sıranın üstündeymiş gibi geliyordu. Fakat bir kalabalığın küçük bir yere sığması gibi. — Dinleyin beni! Zannederim ki bugüne kadar size karşı iyi davrandım. Madamın önüne geçip birinci kata çıktı ve kendisini dar bir odaya aldı. parmağını sayfanın altından yukarıya doğru gezdirerek: . Lheureux'nun işe müdahale etmesi lazım geldi. Emma hemen hizmetçisini dükkâncıya gönderdi. o zamana kadar kalın sansın kaşlannm gizlediği mütecessis gözlerle sağa sola bakınarak ayakta kalmış olan meçhul adam.. — Peki. kendisinin imzalayıp da bütün teminatına rağmen Lheureux'nun Vinçart'a ciro ettiği yedi yüz franklık bir borç senediydi. her zevk bir iğrenme gizliyordu ve en iyi öpücükler. içine para ve senetten başka şeyler de konulmuş olacaktı. Lheureux.. suratından daha az san şamdanları arasında. M. Lheureux. Fakat ertesi günü öğleye doğru Emma'ya bir protesto geldi. beklesin. rehin karşılığında borç para vermekteydi. ne yok? — Ahn. Beni sıkboğaz ediyorlardı. Rouen'dan. — Ama mecbur oldum da. Gerçekten. ne yapabilirim? O zaman Emma. senetleri ciro etmemek hususunda verdiği sözü hatırlatarak. Adama. 288 MADAME BOVARY Adamcağız bir tek kelime söylemeden çıktı gitti.Her sevinç bir lanet. zavallı Tellier Babanın küpeleriyle birlikte oraya koymuştu.. Ve defterlerinden birini açarak: — Bakın! Sonra. paket bağlarken buldu. sayısız tutkular da tek bir dakikanın içine girebilir. Şimdi orada. Ona kağıdı gösterdi.

. eski şapkalarını..— Hah işte. birkaç rakam yazdı.. Emma susuyordu.. 3 ağustos iki yüz frank. Dükkâncı. Daha o akşam. faizler. herhalde bu susmadan kaygılanmış olacaktı ki: — Şayet. Onların da biri yedi yüz franklık.. M. Emma. kocasının hastalarına iki üç fatura gönderdi ve faydasını gördüğü bu usulü sonraları da bol bol kullandı. başkalarına yaptığı bu aldatmacaları itiraf etmekle. — Meselâ. Langlois'nın henüz parayı ödemediğini duyunca. belki. . işi savsaklayacak değilim. Emma'ya dükkâna yeni gelmiş bir sürü mal gösterdi . Sonra. — Mösyö'nün imzaladığı senetlerden söz etmiyorum bile. gayet ustaca pazarlık ediyordu. rengi de hiç atmazmış! Pekâlâ herkes yutuyor bunu. işin doğrusu söylenmez ki. — Allah vere de Vinçart bana olmaz demese! Esasen. son meteliğini vereceğini söyleyerek. Hürmetkarınız. Emma'yı kendisine ne kadar dürüst davrandığına inandırmak istiyordu. M.. tatlı bir sesle: — Anlaşalım. Fakat dükkâncı. diğer bin beş yüz frank eridi gitti. tabii anlarsınız. Kusura bakmayınız. Lheureux başka bir şey bulamayınca. Barneville'den başka. Sonra.fakat kendi kanaatince. hiç oralı değilmiş gibi. 17 temmuzda yüz elli. insanın zihni karışıyor. — Ama. Yeniden borçlandı ve bu. Kızıl Haç sahibesinden. — Siz nasıl isterseniz! O zaman. Sonra. Bir budalalık yapmaktan çekiniyormuş gibi durdu. metresi otuz beş santime. — Zaten Barneville'in bakiye hesabı gelir gelmez..» Gerçi bazı itirazlar oldu ama hiçbiri kocasının eline geçmedi. nisanda. kocasını. öbürü üç yüz franklık! Aldığınız küçük avanslar. sandıkları aldı. herkes onun sırtından geçinmeye bakıyordu. bakın şu elbiseliğe. bir MB 19 290 MADAME BOVARY kere anlaştık.on metelik sektirtmiyordu. bütün suçu o «Köpoğlu Vinçart»a yük-lüyordu. Felicite'den. bir türlü arkası gelmiyor. bu işin çok güç bir iş olduğunu.. damarlarındaki köylü kanı.. Faturalara not olarak şunu da eklemeyi hiç unutmuyordu: «Bundan kocama hiç bahsetmeyiniz. elma gibi yuvarlak adamımdır ben. sonra.. hiçbiri Madama layık değildi.. herkesten borç MADAME BOVARY 291 para çekti. Madame Lefrançois'dan. eski kap kaçağı satmaya başladı.. — Nasıl?.. şimdi kimse borcunu ödemiyordu. moda böyle. düşünüyormuş gibi gözlerini kapadı. mirastan artanı derhal göndermesi için annesine mektup yazmaya zorladı. kendilerine. adama «Mösyö Lheureux'cüğüm» bile diyordu. şu günlerde elime para geçse. Arkasını dönerek: — Sonra. bazı ufak tefek şeyler satın alıyordu. hiç değilse bunları alıp götürdü. Lheureux ise elindeki kalemin tüylerini ısırarak. Devekuşu tüyleri. onun gibi biçare bir dükkâncı avans filan veremezdi.. O zaman Madam. Kaynana gönderilecek bir şey kalmadığını bildirdi: Tasfiye tamamlanmıştı. diye devam etti. altı yüz liralık bir akar kalıyordu. Para bulmak için eski eldivenlerini. böylece devam etti. Artık ben bu işte yokum! Emma ağlıyordu.. güzel değil mi? Şimdi bu dantelayı koltuk başlarına koyuyorlar.. pek hayrete düşmüş göründü. pek sıkıntıya düşeceğini.. Şehre her inişinde. 23 martta kırk altı. Emma'ya her biri iki yüz elli franklık ve birbirinden birer ay aralıklı vadeli dört senet yazdırdı. ne kadar mağrur olduğunu bilirsiniz.. Zaten kendisinin on parası yoktu. dedi.. hiç değilse şeyini öğrenseydim?.. Çin porseleni. Bir hokkabazdan daha atik davranarak dantelayı mavi bir kağıda sardı ve Emma'nın eline tutuşturdu. ama nasıl?.. onu da düzenli olarak gönderecekti. geçenlerde bir satışta bulduğu üç buçuk metrelik bir dantela parçasını göstermek için kendisine seslendi: — Bakın.... Nihayet Barneville'den gelen para ile senetlerin iki tanesini ödedi..

O da: — Ah. git. Onu. kendisini ondan uzaklaştırmak isteyenlerin pek haksız olmadıklarını anladı. Dersle hiç başı hoş olmayan çocuk. diyordu. hastalandığı zamanki gibi!— Ne zaman bitecek bütün bu belâlar!.. her şeyi olduğu yerde bırakıyor. Kendisi sabahlara kadar. Leon'u düşünüyordu. pek hoşuna gitmediği halde Leon emri yerine getirdi. yani aşkın derinliklerinde çöreklenen o belirsiz kötü yaratığı. O zaman Charles çocuğu teselli ediyor. sakatlığını kusur saydığı için kendi kendine kızıyor. Ve elleri arkasında. Yahut bazen. Gerçekten. çok geçmeden o kederli iri gözlerini açıyor ve ağlamaya koyuluyordu. Biliyorsun ki. ona uçurumu MADAME BOVARY 293 . nefes nefese. ezile büzüle bir ihtarda bulunacak olursa. annesini istiyordu. fakat öyle akıl almaz şeyler keşfediyordu ki. bu işin içinde de ailelerin ezeli umacısını. Leon. O zaman yeniden hesaba girişiyor. Akşam yemeğinden sonra bahçede tek başına dolaşıyor. pencereyi açıyor. Olduğu yerde kalıyordu. yürümeye devam ediyordu. Mutfaktaki ocakların üzerinde mendillere rastgeliniyor ve küçük Berthe. açığı cömertlikle kendisi kapatıyordu. uyuşmuş. oğlunun evli bir kadınla kendini mahvettiğini haber veriyordu. Mektupta. git! diyordu. soğuk havayı içine çekiyor. 292 MADAME BOVARY Madame odasındaydı. o canavarı görür gibi olarak. gür saçlarını rüzgâra dağıtıyor ve yıldızlara bakarak kendine prens aşkları temenni ediyordu. yarı çıplak. heyecan içinde. kendini bencillikle suçluyor ve içinden hemen gidip karısını öpmek geliyordu. yavrucuğum. metresinin garip tavırlar takındığını. oğlunun patronu maître Dubocage'a mektup yazd^ o da bu işin mükemmelen becerdi. Bu da. annen rahatsız edilmek istemez. Sonra. Charles. o denizkızını. kum üzerinde ırmaklar yapsın diye gidip bahçe kovasıyle su getiriyor. Randevular onun bayram günleriydi. Kendisini doyuran o randevulardan bir tanesini yaşamak için o anda her şeyini verebilirdi. doğrusu hesap yapmaya gayret ettiği de oluyordu. bir çığlık koparıyordu. Kötü bir vaziyete girmekten korkuyordu. Emma kaba kaba cevap veriyor. safi arzu kesilmiş. Şimdi evin hali pek hazindi! Satıcıların kapıdan asık suratla çıktıkları görülüyordu. küçük Berthe'i dizlerine oturtuyor. fakat hep Emma'nın itirazlarıyle karşılaştı. Geceleri. belki canını sıkmış olurum. — İki yıl önce. Charles hemen koşup geliyordu. delik çoraplarla dolaşıyordu. Çoğu zaman dehşete düşüyor. zihni çabucak karmakarışık oluyor. iyice düşününce. Emma orada. Delikanlının gözünü açmak. bütün gün kalıyor. Onların muhteşem olmasını istiyordu! Şayet âşığı tek başına masrafın altından kal-kamazsa. diyordu. vakit vakit Rouen'da bir Cezayirlinin dükkânından satın aldığı saray tabletleriyle tütsü yapıyordu. hemen hemen her defasında böyle oluyordu. tababet gazetesini açarak ona okuma öğretmeye çalışıyordu. bir daha da kafa yormuyordu. içinde kanlı sahnelerle azgın şehvet betimleri bulunan acayip kitaplar okuyordu. bunda kendisinin kabahati olmadığını söylüyordu! Neden bu kadar öfkeleniyordu? Charles her şeyi karısının geçirmiş olduğu sinir hastalığı ile izah ediyor.Bazen. birisi annesine uzun bir imzasız mektup göndermişti. inanası gelmiyordu. daha gösterişsiz otellerde de pekâlâ rahat edebileceklerini kendisine anlatmaya çalıştı. kadıncağız. Kendi kendine: — Hayır. Sonbahar başlamıştı. başka yerlerde. Oraya çıkılmıyordu. yahut kınaağaçlarının dallarını kırarak tarhlara ağaç diye dikiyordu. yapraklar şimdiden dökülüyordu. zinanın körüklediği o mahrem alevle daha da yanarak. yanında uzanıp uyuyan bir adamdan kurtulmak için yapmadığını bırakmamış ve sonunda kocasını ikinci kata sürgün etmişti. Bir gün çantasından altı tane altın yaldızlı küçük kaşık çıkardı (bunlar Rouault babanın düğün hediyesiydi) ve Leon'dan hemen gidip bunları Emniyet Sandığı'na götürmesini rica etti. Les-tiboudois'nın o kadar gündelik alacağı vardı ki! Sonra çocuk üşüyor. Charles: — Hizmetçiyi çağır. olmaz. Madame Homais'nin ayıplamasına rağmen. Bu da zaten ot bürümüş bahçeyi pek bozmuyordu.

Bütün gece trombonların azgın sesine ayak uydurarak zıpladı durdu. karar vermek cesaretini gösteremediğinden. fakat bunlara şöyle bir göz atıp geçiyordu. sanki dans eden binlerce ayağın ritmik . balkonlarda igek merdivenlerin sallandığı mavimtırak bir ülkede oturuyordu. içinden. alışkanlıkla veya ahlaksızlıkla. yahut uyanmaksızm hep uyumak istiyordu. gözkapakları karıncalanıyor. onu. bir tek gün. daha seslerinden. o kadar ele avuca sığar bir hale geliyordu ki. zinada evliliğin yavanlıklarıyle yeniden karşılaşmıştı. Büyük perhizin üçüncü perşembe günü. damgalı kağıtlar geliyor. alnı ateş gibi yanıyor.göstermek için. Leon. pek büyük girişimlere yetenekli sanır. geri çekti ve gözlerini yere indirdi. Kadınla ilgisini kesmesi için yalvardı. her noterin gönlünde birazcık şair kırıntısı bulunur. Sabah olunca kendini tiyatronun girişinde. herhalde masraf hakkında konuşuyorlardı. fakat niteliklerinin bolluğu altında kaybolarak bir tanrıya döndüğü için. sonunda bu hayalet o kadar gerçek. sonraları kendi müessesesine de zararlı olabilirdi. «Bir felâket olsa da ayrılsak. Rıhtımda en adi cinsinden bir lokantayı gözlerine kestirdiler. en ateşli hatıralar. iki tıp talebesi ve bir de tüccar kâtibi vardı. gidip bir yerlerde yemek yemekten söz ediyorlardı. Kendi menfaati uğruna bunu yapmazsa. azgın zevk ve eğlence âlemlerinden daha fazla yoruyordu. Ama. her gün biraz daha üstüne düşüyor . sanki kendisine ihanet etmiş gibi. kolu kanadı kırılmış. Böyle bir macera. kalbi. coşkun duygulardan. tıpkı belirli bir müzik dozundan fazlasına tahammül edemeyen insanlar gibi. herkes etrafında halka oluyordu. Emma'ya layık bir meclisti bu! Kadınlara gelince. rini pek farkedemediği bir aşkın gürültüsü karşısında ilgisizlikten uyukluyordu. Lokanta sahibi. Emma onu yanıbaşında hissediyor. Leon'u sorumlu buluyor. göğsünün üstünde Emma birdenbire hıçkırmaya başladı mı artık sıkılıyordu. başına fiyongolu bir peruka ile yana eğdiği üç köşeli bir şa_pka geçirmişti. Hem yakında başkâtip olacaktı: Artık ciddi olmanın zamanıydı. yani Dubocage için bu fedakârlığa katlanmalıydı. Çapkının en bayağısı sultan hanımların hayaliyle geçinir. Leon sonunda bir daha Emma'yı görmeyeceğine yemin etmişti. hayal kurmaktan vazgeçti: Çünkü her burjuva. bunlara dördüncü katta küçük bir oda açtı. bir tek dakika bile olsa. Emma yemedi. beş altı maskelinin arasında buldu. Odada bir noter kâtibi. geleceğini ve bir öpücükte kendisini alıp kaçıracağını sanıyordu. Emma. o saadetten vazgeçemiyordü. bu kadın yüzünden başına türlü belâlar gelebilir. ay ışığında ve çiçeklerin güzel kokusu altında. Etraftaki kahveler tıklım tıklım doluydu. O hayalet. çünkü. Ötekiler yemeğe koyuldular. Fakat yazarken. yine olduğu yere sırtüstü yuvarlanıyordu. Fakat nasıl kurtulmalıydı? Sonra böyle bir mutluluğun bayağılığı ile kendini ne kadar aşağılık içinde hissederse etsin. O zaman içine korku girdi.bari onun için. Bunlar. yine de onu bütün açıklığıyle hayalinde can-landıramıyordu. Emma hayranlıkla sarsılıyor. Nitekim flütten. kafasında başka bir adam. gece maskeli baloya gitti.» diyordu. Allah için. Artık yaşamamak. o da Emma'dan o kadar usan-mıştı. iskemlesini. her çeşit saadetin kökünü kurutuyordu.daha da çoğalmasını istemekle. üç çeyrek saat öğüt verdi. gençlikte kanı kaynadığı zaman. Birbirine sahip olmak zevkini yüz katına çıkaran o şaşmaları duyamayacak kadar birbirlerini fazla tanıyorlardı. Ümitlerinin kırılmasından. artık incelikle-. çünkü bu belirsiz aşkın atılımları. Sonra. okuduğu en güzel şeyler ve en kuvvetli arzularının yarattığı 294 MADAME BOVARY bir hayalet beliriyordu. Kadife bir pantolonla kırmızı çoraplar giymiş. Şimdi artık içinde sızısı hiç dinmeyen ve her yeri kaplayan bir kırıklık duyuyordu. Ona sık sık celpler. arkadaşlarının sabahları soba etrafında yaptığı şakaları hesaba katmasa bile. daha bir sürü nasihat dinlemeye mecbur kalırdı. Emma Yonville'e dönmedi. Leon'un hamal veya gemici kıyafetine girmiş olan arkadaşlarıydı. Balonun döşeme tahtalarını. hemen hemen hepsinin en aşağı cinsten olduğunu anlamakta gecikmedi. Leon'a mektup göndermekten de asla geri kalmıyordu. bir kadının daima âşığına mektup yazması lazımdır fikriyle. sözünü tutmadığı için kendi kendine kızıyordu. Emma. hatta. yine kendini sınırsız tutkulara. Emma ondan ne kadar tiksinmişse. Erkekler bir köşeye çekilip fiskos ettiler. derisi buz gibi soğuyordu.

sonra. Tutarın gereğinden fazla şişirilmiş olması içine biraz soğuk su serpiyordu. — Hiçbir şey yapamam. kıyamete kadar size pîr aşkına müteahhitlik ve bankerlik yapacağımı mı sanıyordunuz. Felicite ona duvar saatinin arkasında kül rengi bir kağıt gösterdi. duvarlarında Nesle Kulesi'nin resimleri asılı duran ikinci kattaki küçük odasında.» Ne oluyor? «Sekiz bin franklık bir meblağı ödemek.. yine de.» Hatta. Lheureux efendiye karışık işlerinde kullanmak için sabırsızlıkla • beklediği bir sermaye hazırlamıştı.. yarın! Lheureux'nun herhalde kendisini yine korkutmak istediğini düşündü. bu böyle! Mahkeme kabul etti! Elde hüküm var! Onu da size tebliğ ettiler. maskeleri.. Bahçelere bakan iki yanı boş bir sokağa geldi.. avizeler. evlerin duvarına sağır edici bir madeni sarsıntı fırlatarak geçti. Fakat uzun demir çubuklarla yüklü bir at arabası. o kadınlar. bir gün önce başka bir kağıt daha gelmişti.. bütün kanuni yollardan ve özellikle mal ve eşyasının hacziyle zorlanacaktır.. Köprülerin üzerinde kimsecikler yoktu... — Ne yapalım. Hiç haberi olmamıştı ki. Eve girer girmez.. nihayet kendine geldi ve orada. hizmetçisinin odasında uyumaktan olan Berthe'i düşündü. kendini yatağın üzerine attı. azar azar. haksızlık etmeyelim! Emma borcun miktarına itiraz edecek oldu. lekesiz uzaklıklarda. Emma. Emma hemen oradan sıvıştı. rüzgârın önüne kattığı sis tabakaları gibi kayboldu. Zaten bunları yapan ben değilim. Emma her çareye başvurdu. Vinçart. Şu kelimeleri okuyunca büsbütün şaşırdı kaldı: «Kral. solgun gökyüzünde büyük bir kırmızı leke genişliyordu. pencerenin önüne götürdüler. hoş görünmelerinin amacını bir anda kavradı.. alaylı bir selamla: .. Bir kuş gibi uçup giderek. Bayılıyordu. Otelden çıktı. Cauchoise Meydanı'ndan. hatta kendisine de tahammül edemez olmuştu. borç para almak. bir düşünsek. kadriller.» 296 MADAME BOVARY Yapılacak ne vardı?. gayet serbest bir tavırla adamın karşısına çıktı. Sonra. Bununla birlikte. hanımcığım? Cebimden çıkarıp verdiğim paraların yine cebime girmesi gerek. punç kokusuyle yaprak sigaMADAME BOVARY 295 ralarının dumanı onu büsbütün sersemletti.» Hangi hüküm? Gerçekten.» Birçok satır atladı ve şunu gördü: «Yalnız yirmi dört saatlik bir süre içinde. parasını ödememek.. Her şeye. kenar semtten geçti. kendi kafasının içinde duyuyordu. Emma okudu: «Mahkemenin icra yetkisi veren hükmü gereğince. balo kostümünü çıkarıp attı. Demek. Bütün dalaverelerini. — Biliyor musun başıma geleni? Herhalde bir şaka olmalı bu! — Hayır. Sainte-Catherine tarafında. Lheureux. Akşamın saat dördünde Hi-vert gelip kendisini uyandırdı. tekrar Kızıl Haç'a döndü. bulvardan. Gün ağarmaya başlıyordu. lokantadaki yemek. Sonra. — Acaba bir şeyler yapmanız. dedi. Kalabalığın suratları.vuruşuyle hâlâ gümbürdüyormuş gibi. biraz daha altında şunlar vardı: «Kendisi. Hızlı yürüyordu. yirmi dört saat sonra. Başına birdenbire gelmişti bu iş. kanun ve adalet namına Madame Bovary'ye tebliğ olunur ki. sokak fenerleri sönüyordu... ama haberi olmamıştı ki. açık hava onu teskin ediyordu. uzaklarda. — Nasıl hayır? Ağır ağır ona döndü ve kollarını kavuşturarak: — Benim. senetler imzalamak. yeni bir vadeye bağlandıkça bedeli artan senetleri yenilemek suretiyle Emma. Emma. boyuna satm almak. her şey.. — Ama. Kurşun rengi bağlamış nehir rüzgârla ürperiyordu. Leon'a dönmesi gerektiğini söyledi ve nihayet Boulogne Otelinde tek başına kaldı. bir yerlerde yeniden gençleşmeyi ne kadar istiyordu.

— Evet. Vinçart'ın ıskontosu sırasında Emma'nın kendisine verdiği bin sekiz yüz franklık makbuzu çıkardı. Sonra. Sık sık.. Lheureux pencere ile yazı masası arasında mekik dokurken. göstereceğim ona bu makbuzu. dedi. fakat mutfakta tabak çanağı.. oo. göstereceğim ona. — Siz aşağılık bir adamsınız! MADAME BOVARY 297 Dükkâncı gülerek: — Oo. Hizmetçi kız geldi. — Bıktım. — Size söz veriyorum. iç çamaşırını. hoş bir şey değil bu. VII Ertesi gün. 298 MADAME BOVARY — Mösyö Lheureux. tuvalet odasını gözden geçirdiler. hatta o küçük ve güzel beyaz elini dükkâncının dizleri üzerine koydu. dedi. Düğmeleri iliklenmiş daracık siyah elbisesi. Ben ırgat gibi çalışıp dururken siz keyfinize bakıyordunuz. fakat hiç kimse de bu yüzden ölmemiştir alt tarafı. Bovary'nin muayene odasından işe başladılar. olduğu yere yığıldı. Kocama diyeceğim ki. Emma acısını bağrına bastı. boyuna tekrarlıyordu. zaman zaman: — Müsaade eder misiniz. Mademki paramı iade etmek için bundan başka çareniz yok...— Kabahat kimin? dedi. üçte birini. birkaç gün daha sabredin! Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.. şamdanları ve yatak odasında da etajerdeki bütün ufak tefekleri saydılar. Yararı yok! Onu usulca merdivene doğru itti. Omuz silkerek: — Hadi canım siz de! dedi. — Hoppala! Şimdi de ağlama faslı! — Beni mahvediyorsunuz! — Vız gelir bana. tutarın dörtte birini. hayranlıkla: . — Bırakın beni! Neredeyse beni baştan çıkarmaya kalkışacaksınız. Emma küçüldü.. Meslek âleti saydıkları kuru kafayı deftere kaydetmediler.. — Ama size binlerce frank.. pek ileri gidiyorsunuz. Adamlar.. — Ahlak dersi istemez! — Ahlak dersinin kimseye zararı olmaz. dedi. hemen hemen tümünü getirecek olursam? — Olmaz artık.. dedi ve kapıyı kapadı. en gizli köşelerine kadar. haciz zaptını tutmak üzere iki şahitle birlikte eve geldiği zaman. bu üç adamın gözleri önüne boylu boyunca serildi. Emma iliklerine kadar titredi. Em-ma'nın hayatı. beyaz kravatı. — Adam sen de! Bu kadar dostunuz var! Kendisine öyle keskin ve korkunç bir tarzda bakıyordu ki. usandım artık imzalarınızdan! — Yine satacağım. otopsi yapılan bir ceset gibi.. imzalayacağım. — Öyle mi? Ben de bir şeyler göstereceğim kocanıza! Lheureux kasasından. Fistanları. Emma kollarını büke büke: — Ama nereden bulacağım. — Çok geç artık. başına bir topuz inmişten daha beter. yalvardı. Emma bunun manasını anladı ve «kovuşturmayı durdurmak için ne kadar para lazım olduğunu» sordu. tencereleri. icra memuru Maître Hareng.. iskemleleri. size yalvarırım. çok gergin subyeleri ile Maître Hareng. Madame? Müsaade eder misiniz? deyip duruyordu. Satacak neyiniz var ki? Ve dükkâna açılan küçük pencereden seslendi: — Annette! 14 numaranın üç kuponunu unutma sakın. kadına yaklaştı ve tatlı bir sesle: — Biliyorum. — Sizin ne adam olduğunuzu herkese söyleyeceğim. — O zavallı adamcağız sizin bu küçük hırsızlığınızı anlamaz mı sanıyorsunuz? Emma.

ertesi pazar günü. bana yardım edeceksin. Emma: — Amma da bayağı adammışsın! diye haykırdı. Emma. dedi. tavan arasına çıktılar. Sonra. Paraya acele ihtiyacı vardı. nasıl olur?. sekiz bin frank lazım bana! — Sen delirmişsin! — Henüz değil. o da oradan kımıldamayacağına söz verdi. dedi.. — Hayır. Arkasından hemen. ismini bildiği bankerleri görmek maksadıyle Rouen'a gitti. Charles. Evin katlarını bitirdikten sonra. zira içinde başka bir şey bulunup bulunmadığından bizzat emin olmalıyım.. Rodolphe'un mektuplarını Emma orada bir çekmeceye ki-litlemişti. kalemini sol eliyle tuttuğu bir bağa hokkaya batırarak yazmaya koyuluyordu. Demek hemen teşebbüse geçmek lazımdı. ama. parmakları sümüklüböcek gibi kırmızı ve gevşek o iri elin dokunduğunu görünce tiksindi. birazcık gürültü etti: Charles: — Yukarda biri mi dolaşıyor? dedi.. Belki bin ekü kadar bir para ile herif^yatışır. bir saat sonra döndü. — Ama. — Seni hangi rüzgâr attı böyle? — Rahatsız mı ettim? — Hayır. — Git! dene! lâzım! koş!. işi olur olmaz iade edecekti. mektuplar! dedi.. geniş perdelere. Zaten. Felicite içeriye girdi. MADAME BOVARY 299 Nihayet gittiler. İçindeki Napoleon altınlarını düşürmek istiyormuş gibi kâğıtları yavaşça eğdi. ilave etti: 300 MADAME BOVARY — Dinle beni. Emma o akşam Charles'ı düşünceli buldu. rüzgârdan sallanıyor. zira Charles hiçbir şeyin farkında değildi: Kaynanası kendisinden nefret ediyordu. Çok solgundu: — Leon. Emma. ne berbat bir vaziyette olduğunu izah etti. Çok güzel! diyordu... vaktiyle kalbini çarptıran o kağıtlara. büsbütün şahlandırıyordu. iki ayağını ocağın demirlerine dayamış. Emma: — Sana diyeceklerim var. fakat o. dedi. Yüzünün çizgilerinden suçlamalar sezerek. Nihayet Leon göründü. gelir gelmez bir bardak dolusu su içti. Ev sahibinin eve «kadın» almasından hoşlanmadığım itiraf etti. durdurdu. dedi. yani Leon. Kimse açmadı. bize gidelim. bu da tutkusunu yok edeceğine.— Çok hoş!. Fakat yılmadı. bir küçük pencere açık kalmış herhalde. O zaman Leon. Oh! Bir şeyler yap! Bir şeyler yap! Seni daha da seveceğim! Leon çıkıp gitti. yahut geziye çıkmışlardı. aptal aptal: — Seri de işi fazla büyültüyorsun.. Sonra gözleri. Maître Hareng. Bazıları alay etti: Kimse razı olmadı. Bunlar ya kıra gitmişlerdi. Emma onu Bovary'yi oyalamak için gözcülük etmeye göndermişti. Bir an geldi. Açmak icabetti. Saat ikide Leon'un evine gitti. Leon elini anahtara attı. ikisi bir olup haciz muhafızını damın altına yerleştirdiler. ama boşuna! . Fakat. haciz hikayesini anlatarak. burada olmaz. daha doğrusu uçsuz bucaksız bir pişmanlık kaplıyor. müsaade ediniz. içini vicdan azabı. Çin ekranlarıyle süslü ocağa. muhafız. kapıyı vurdu. rahat rahat kütükleri karıştırıyordu. Emma. rastgetirebildiklerinden para istedi. kendi yerine Leon da pekâlâ borca girebilirdi. gizlendiği yerde sıkılmış olacak ki. Sımsıkı yakaladığı iki elini sarsarak. Üç bin frank bulmak pek olmayacak şey değildi. koltuklara. — Hayır. Rouault Babanın elinden bir şey gelmezdi.r gülümsemeyle: — Ah. suratı bir tören ağırbaşlılığı içinde: — Üç kişiye gittim. hafakan dolu bakışlarını ondan ayırmıyordu. halden anlayan b. hayatının tassızlığına lezzet katmış olan bütün o eşyaya ilişince. Boulogne otelindeki odalarına gittiler. Emma. ba çok lüzumlu parayı bulmak için hemen paçaları sıvamalıydı.

bu sarık biçiminde. öyle ki. tıpkı eski Normandiyalılar gibi. Madame Homais. kahramanca tıkır tıkır yerdi. Artık gitmem gerek kusura bakma. Yonville'e dönmek üzere yerinden kalktı. o idi. MADAME BOVARY 301 Emma bu ümidi onun hayal ettiği gibi sevinçle karşılar görünmedi. İçinden.Sonra ocağın iki ucuna karşılıklı oturup. İkindi ibadetinden çıkılıyordu. Saat dördü çaldı. önüne serilen geniş. düşmemek için bir duvara dayandı. sarsak. yürümeye devam etti. Araba hızlandı ve gözden kayboldu. saat üçe kadar gelemezsem. çok zengin bir tacirin de oğluydu). Nitekim. ecza ile dolu kocaman bir sandığın Kırlangıç'a yükletilmesine bakan Homais'ciği görünce âdeta sevindi. sofrada. halk. kilisenin üç büyük kapısın. samur kürk giymiş bir kibar zatın kullandığı iki tekerlekli bir arabanın okları arasında yeri eşeleyen güzel bir siyah at geçsin diye durdu. 302 MADAME BOVARY Bunlar. gürbüz Normandiyalılar. ne olup bittiğini bilmiyordu. Parvis Meyda-nı'na geldi. sokak bomboştu. Yabanlıklarını giymiş Rouenlılar. bir köprünün üç kemeri altından akan nehir gibi. karısına götürmek üzere bir mendile sardığı altı küçük francala vardı. Emma'nın artık hiçbir şey hissedecek hali kalmamıştı. O zaman korktu ve her çeşit izahın önüne geçmek için. martın berrak ve sert günlerinden bireydi. Leon onun fısıldadığını duydu: — Ben senin yerinde olsaydım.» dedi. gözkapakları şehvet ve cesaret verici bir tarzda birbirine yaklaşıyordu. Tarif edilmez uçurumlara rasgele yuvarlanarak. hep Massacra sokağındaki meşhur çörekçiden gidip alırdı. M. küçük tıkız francalaları pek severdi. ona porsumuş gibi geldi.. dışından her şey onu yüzüstü bırakmıştı. «Belki aldandım. hareketsiz kaldılar. genç adam kendisine suç işlemeyi öğütleyen bu kadının dilsiz iradesi karşısında sıfırı tükettiğini hissetti. İşin içinde bir yalan olduğundan mı şüphe ediyordu? Sonra Leon kızararak devam etti: — Ama. eczacının elinde.. Vikont'tu! Emma dönüp baktı. meşalelerin sarı ışığı altında. öyle bir hüzün geldi ki. Kendisine öyle bir bitkinlik. dedi. keyifli keyifli geziniyorlardı. Alev alev yanan gözbebeklerinden cehennemi bir cüret fışkırıyor. Emma yerinde tepinerek omuz silkiyordu. Emma. ben de yarın sana getiririm. karısına bunlardan getirmeyi hiç ihmal etmezdi. fakat aşkından daha az derin bu büyük kubbe altına endişe içinde ve ümitle girdiği günü hatırladı ve peçesinin altında ağlayarak. — Nereden bulurdun! — Senin noterlikten! Ve gözlerini Leon'a dikti. şehre her inişinde. . bunların ortasında. Eczacının karısı da. hiç konuşmadan. beni artık bekleme. pekâlâ bulurdum. kendini mahvolmuş hissediyordu. neredeyse bayılmak üzere. bu nedenle. alışkanlıkların dürtüsüne bir makine gibi itaat ederek.. eliyle alnına vurarak bağırdı: — Morel bu gece dönecek! Ümit ederim ki benden esirgemez bunu (Morel. Aslında. bir kaya parçasından daha hareketsiz duruyordu. tatlı şarap güğümleriyle dev gibi jambon ve sucuk yığınları arasında. Gotik çağı yiyeceklerinin son örnekleriydi. belki haçlı seferleri devrinden kalma. Sonra içinden. sersemlemiş. o tıkız francalaları. yutulacak mağribî kelleleri zannederek karınlarını bunlarla doldururlardı. Ama önünden geçen adam. sevgilim. dişlerinin pek bozuk olmasına rağmen. gelip de. Emma. dan boşanıyordu ve kavas. perhiz günlerinde tuzlu tereyağı ile yenilen. Kızıl Haç'a. Kim bu acaba? Emma onu tanıyordu. Hava güzeldi. ama o el. O zaman Emma. dostlarından biriydi. Açılan bir arabalık kapısından çıkan bir ses: — Varda! diye haykırdı. Homais. Homais. güneşin bembeyaz bir gökyüzünde parıldadığı. Kırlangıç'a binmesine yardım etmek için elini Em-ma'ya uzatırken: — Sizi gördüğüme pek sevindim. Allaha ısmarladık! Elini sıktı.

Homais eczaneden çıktı. tam o sırada. perhize girsen daha iyi olur. iki eliyle midesini uğuşturmaya başladı. Vahşet içinde yuvarlanıp duruyoruz. M. dedi. şerefsizim. Ona şarabın iyisini. idarenin bu kadar çirkin işlere göz yummasını bir türlü aklım almıyor! Bu biçareleri yakalamalı ve bir işte çalışmaya zorlamalı. faydasını görürsün. Homais. Emma'yı o andaki ıstırabından yavaş yavaş uzaklaştırıyordu. Terakki. bir şarkı tutturmuştu. cesareti kırılmış. Aynı zamanda. diye sordu. Kör. adresini de söyledi: — M. Kör. Araba tekrar yürümeye başlamıştı ki. dedi. Sabahın saat dokuzunda. Üzerine dayanılmaz bir yorgunluk çökmüştü. bu nasihatlerin tesirinden şüphe ettiğini açıkça söylemek cesaretinde bulundu. Guil-laumin'e giderim. arabanın kapısı kenarından. aç kalmış bir köpek gibi. Kör. Emma. birdenbire pencereden dışarıya sarkarak bağırdı: — Unlu şeyler. W 304 MADAME BOVARY O zaman sessizce birbirlerine bakıştılar. bütün mobilyasının satılığa çıkarıldığını okudu. — İşte sana beş santim. düşünceli ye Napoleonvari bir tavırla. Fakat. sütlü şeyler yemek yok! Cildiniz üzerine yünlü şeyler giyin. biranın iyisini. — Sahi mi? Bu sualin anlamı şuydu: . Hizmetçi ile hanımı birbirlerinden sır saklamazlardı. Fakat eczacı. kapıdan kopardığı sarı bir kağıdı hanımına uzatıyordu. bu korkunç illet sende çoktan beri mi var? Meyhanelerde kafayı çekeceğine. tiksinti içiride. Hivert: — Öyleyse. dedi. — Hem sonra. Fakat kör adam. başını geriye attı. Nihayet Felicite içini çekerek: — Ben sizin yerinizde olsam. Madame. bir çeşit boğuk uluma tutturdu. Emma bir bakışta. zaten pek budala görünüyordu. Eczacı: — İşte. dizleri üzerine çöktü. Kendi kendine: — Başa gelen çekilir. kim bilir? Niçin beklenmedik bir olay birdenbire patlak vermesin? Lheureux bile pekâlâ ölebilir. dış tabaka. sanki ilk kez görüyormuş gibi davrandı. Homais kesesini açtı. dili dışarıda. Felicite! Madame! Felâket! Zavallı kız. yeşilimtırak gözlerini fıldır fıldır döndürerek. ona omuzunun üzerinden bir beş franklık fırlattı. kendi tertibi olan iltihap geçirici bir merhemle herifi bizzat iyi edeceğine dair teminat verdi. Pazar yerinin etrafında bir kalabalık toplanmış. yüz biçimi gibi kelimeler mırıldandı ve sonra babacan bir tavırla: — Dostum. Homais. bana iki mangır geri ver. bir direğe asılı kocaman bir ilanı okuyordu.Sonra. Bütün serveti bundan ibaretti. afallamış. Lefrançois ananın kalabalığın ortasında nutuk verir gibi bir hali vardı. başı açık. Onu böyle fırlatıp atmayı hoş bir hareket sayıyordu. Evine. francalaları filenin kayışlarına astı. rostonun iyisini tavsiye ediyordu. âdeta uyuklayarak geldi. Emma. karşılık olarak sen de palyaçoluk et bize bakalım. kollarını kavuşturarak yerine oturdu. meydandan gelen seslerin gürül-tüsüyle uyandı. diyordu. herkes tanır. her defasında olduğu gibi. M. dedi. tepenin eteğinde peyda olunca: — Doğrusu. kır bekçisi çocuğu ensesinden yakaladı. duvar halısının çivisinden kurtulmuş bir köşesi gibi sallanıp duran şapkasını uzatıyordu. göz akı. kapalı pazar yerinin yanında. M. MADAME BOVARY 303 Hivert. heyecanlar içinde. M. kaplumbağa adı-mıyle ilerliyor. bir sıraca iltihabı! Bu zavallıyı çoktandır tanıdığı halde. Justin'in bir taşın üstüne çıkarak ilanı yırttığını gördü. tavsiyelerimi unutma. iltihaplı yerleri ardıç tohumu tütsüsüne tutmak lazım! Gözlerinin önünde geçip giden tanıdık şeylerin manzarası. donuk tabaka. Nihayet.

ona aile hayatının darlığını. sonra. Emma'ya oturulacak bir yer gösterdikten sonra. çünkü parayı değerlendirmenin. kendi de heyecanlanarak. bir kadın için bile. Örneğin. parke ve mobilyalar. Pirzolasını yeyip çayını da içtikten sonra. hikayesini anlatırken. Gökyüzü kapanıktı ve biraz kar yağıyordu. titiz. Grumesnil kömür ocaklarına veya Havre'daki arsalara hemen hemen tam güven içinde mükemmel yatırımlar yapmak mümkündü. öbür eliyle kahverengi kadifeden takkesini başından çıkarıp hemen tekrar yerine koyuverdi. Emma. tabanı soba üzerinde tüterek bükülen fotinine değiyordu. iyi edersiniz. çok elverişli. Sofra hazırdı. acaba evin efendisinin benden söz ettiği olur muydu hiç? — Evet. MADAME BOVARY 305 Maître Guillaumin. Emma: — İşte yemek odası buna denir. Noterin parmaklığı önüne geldiği zaman. başlangıçta önemsiz. Noter içeriye girdi. Çıngırak çalınınca. Noter anlıyordu bunu: Zarif bir kadın! Yemeğine ara vermeden.. mütemadiyen yenilenen senetlerin uzun hikayesini (Emma'dan daha iyi) biliyordu. çini üzerine koyun ayaklarınızı. — Bana başvurmayışınızın nedeni neydi acaba? — Bilemiyorum. Emma vaziyetini anlatmaya başladı. bana da böyle bir tanesi lazım. mutlaka kazanacağı akla sığmaz rakamlardan söz ederek. Demek. sıkıntılarını. kırmızı yeleği ile sahanlıkta göründü. her şey. Duvardaki rafı dolduran bir kaktüsün altında büyük bir çini soba horulduyordu. size ricaya geldim.— Uşak vasıtasıyle evin durumunu biliyorsun. kumaş taciriyle gizlice iş yaptığı için vaziyeti biliyordu. bütün protestoları toplayarak. Meşe kağıdı kaplanmış duvarlara. nefes nefeseydi.. nezaketsizliğinden dolayı özür dileyerek öğle yemeğine oturdu. garip bir tebessümle gülümsemeye başladı.. Noter. Emma'nın ayaklarının ıslak olduğunu görünce: — Sobaya yaklaşsanıza. Madame? Sizi dinliyorum. anlamı olmyan bir sözle cevap veriyordu. pencere camları. Tacir. karışık anlamlı. diye düşündü. Takke. Böyle yapmış olsaydı. ihtiyaçlarını anlatmaya koyuldu. öyle ki. Noter. siyah çerçeveler içinde Steuben'in Esmeralda'sı ile Schopin'in Pu-tiphar'i asılmıştı. âdeta laubali bir tavırla gelip kapıyı açtı ve Emma'yı yemek odasına götürdü. afili bir tarzda oturtulmuştu. dedi. MB 20 306 MADAME BOVARY . birbirine küçük bir altın zincirle bağlı iki elmas iğne geçirilmiş gök mavisi kravatı üzerine yasladı ve tatlimtırak. iki gümüş ısıtacak. O zaman Emma. Giyindi. ta arkadan uzatılarak dazlak kafayı çevreleyen üç sarışın perçemin uçlarının çıktığı sağ tarafa. zaman zaman. noter bu suçlamalara. Lheureux aleyhinde suçlamalarda bulunmaktan geri kalmıyor. — Ne hususta. Theodore. uzun vadelere göre sıralanmış. İngilizlere özgü bir temizlik içinde parıl parıl parlıyordu. çapkın bir eda ile: — Güzel şeyler zarar vermez. hemşerileri kendisini yırtıcı bir kaplan bilmesinler diye. billur kapı tokmakları. Madame gidin. dere boyundaki patikadan kasaba dışına çıktı. siyah fistanının üstüne kara benekli pelerinini geçirdi. dostu Vinçart'ı kendi adına gereken kovuşturmaya girişmekle görevlendirmişti. türlü türlü kimselere ciro edilen. Fakat. çenesini. dedi. Emma kendisinden bin ekü isteyince dudaklarını büzdü. Eski bir tanıdığıymış gibi. daha yukarıya. yüzlerce usulü vardı. bütün köşelerine renkli camlar yerleştirilerek süslenmişti. Kimse görmesin diye (çünkü meydanda hâlâ kalabalık vardı). Emma: — Mösyö.. Emma kirletmekten çekiniyordu. sol eliyle dallı robdöşambrını vücuduna bastırırken. Fakat. Emma'nın içindeki ateşi büsbütün körüklüyordu. adamı heyecanlandırmak istedi. vaktiyle servetinin idaresini kendi üzerine almamış olmaktan çok üzüntü duyduğunu söyledi. dizi. Kendisinden istenen ipotek karşılığı borçlanma işlerinde gereken parayı hep ondan alıyordu. tamamıyle Emma'ya doğru dönmüştü.

Evinde. Beni yalnız bırak. sonra kana kana ağlayacak. affedecekti. zaten nereye kaçabilirdi? Felicite kapıda bekliyordu: — Ne oldu? diye sordu. diyordu. Mösyö! Ben acınacak bir kadınım. dizlerinin üzerinde Emma' ya doğru sürükleniyordu: — Kalın. o halde o korkunç sahneye hazır olmak ve kocasının gönül yüceliğine katlanmak gerekecekti. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. üstünde yürüdüğün bu hah artık bizim değil. hızlı adımlarla dosduğru yürümeye devam ediyordu. Tatsız sesi. bundan kuşkunuz yoktur! Elini uzattı. kemiklerini kıracaktı. şaşkın şaşkın kalakaldı. yanağında kesik kesik bir soluma hissetti. yahut yarın. — Biliyorum. kolunu okşamak için. bekliyorum! dedi. nazik nazik par-maklanyle okşadı durdu. İçinden gelen bir kavgacılık dürtüsü onu sürükleyip götürüyordu. bir çeyrek saat. Emma söyleniyordu: — Ne sefil adam! Ne alçak herif!. hakarete uğramış iffetinin öfkesini artırıyordu. sonra dizinin üstünde tuttu. ha? Sizi o kadar korkutuyor muydum? Bilakis.. Korkunç bir tavırla geri çekilirken haykırdı: —' Benim perişanlığımdan. kendisine bir uyuşukluk geldi. akan bir ırmak gibi. istemezler. ona artık: — Çekil oradan. fakat satılık değilim! Çıktı. Fakat Felicite hangi ismi söylerse. Emma: — Olmadı. bu adam onu fena halde rahatsız e. ya az sonra.. beni tanıdığından dolayı kendisini mazur göreyim diye bana bir milyon vermeyi bile az bulan bu adam. Emma. Ama. O terlikler. zavallıcık! O zaman kocası bir hıçkırık koparacak. Ona. şaşırması geçince. kendisini boğan kinden zevk alır gibi. Elinden gelse bütün erkekleri dövecek. gözlüklerinin parıltısı arasından gözbebeğinden bir kıvılcım fırlıyor. pısır pısır ediyordu. elleri. Solgun.diyordu. Emma dişlerini gıcırdatarak mırıldandı: — Evet. Bir sıçrayışta ayağa kalktı: — Mösyö. dedi. nihayet. titremeler içinde. lazımdı. utanmadan istifade etmeye bakıyorsunuz. böyle bir serüvenin kendisini nerelere sürükleyeceği belli olmazdı. Noter. kızgın. bir sevgilisinin hediyesiydi. gözleri kaneviçe işlemeli terliklerinde... yalvarırım! Sizi seviyorum! Kadmı belinden yakaladı. Zaten. patlak veren çok güçlü bir arzuya dayanamayarak: — Peki. ne de bir çöpün. Robdöşambrına aldırış etmeden. öyle olsun!. asıl ben şikayetçi olmalıyım! Birbirimizi pek az tanıyoruz! Ama ben size karşı içten bağlıyım. affedecek beni. ona türlü diller dökerek. Artık ilerleyemez olmuştu. ister itiraf etsin. — Mösyö de neredeyse eve dönecek.. Sonra. ne bir iğnen. ama. Ne adilik! Başarısızlığının hayal kırıklığı.. demeliydi. Kendine karşı asla bu kadar saygı beslememiş. hırsla öptü. seni ben bu duruma getirdim. Ümit ederim ki.. affedecek beni. — Ama. Onlara baka baka avundu. Emma'nın elini yakaladı. başkalarını böylesine hor görmemişti. Yolun akçakavakları altında sinirli adımlarla kaçarken.— Neydi. felâketi öğrenmemesine imkân yoktu.. Yonville'de ona yardım etmesi muhtemel olan değişik kimseleri gözden geçirdiler. alınyazısı kendisiyle uğraşıyor gibi geliyor ve MADAME BOVARY 307 bundan büsbütün gurur duyuyordu. Baş başa vererek. yaşlı gözlerle boş ufku tarayarak. ister etmesin. Tekrar Lheureux'ye . Madame Bovary'nin yüzüne hemen kan hücum etti. suratlarına tükürecek. Charles döner dönmez. artık ne eşyan var. Emma: — Hiç olacak şey mi. Emma'nın yen'i içinde ilerliyordu. Her çareye başvurmuştu. Evini görür görmez. Asla! Asla! Bovary'nin kendisine üstün oluşu fikri Emma'yı çileden çıkarıyordu. Birdenbire rengi atan noter sordu: — Ne bekliyorsunuz? — Parayı.

mezarlığa gidecekmiş gibi sağa saptığını farkedince. boğuluyorum. gayet nazik. büyük caddeye çıktığını. eksiksiz bir saadet içinde yüzüyor gibiyjdi. uğulduyordu. Her iki hanım. sonra. Charles'dı. tek başına. Binet. yalvarır gibi İr MADAME BOVARY 309 konuşuyordu. bütünü dikili taş gibi dimdik ve hiçbir işe yaramayan o tanımlanamaz fildişi işlerinden birini tahta üzerine kopya etmekle meşguldü. bir hayli geriledi. cesur bir adamdı. herhalde zekâyı kolay güçlüklerle eğlendiren ve ötesinde hayal edilecek hiçbir şeyin bulunmadığı bir eserle uyuşturan bayağı uğraşlara özgü. dedi. cevap verdi: — Hiçbir şey sattığı yok ki! Tahsildar. çok geç kalmıştı. ne söylediğini işitmek pek mümkün değildi. hilâller ve iç içe oyulmuş kürelerden meydana gelmiş. yılan görmüş gibi: — Madame. Kendini yatağın üzerine attı. Binet. Emma. çenesi gerdanına yaslanmış. — Ah. göğsü kalkıp iniyordu. Binet memnun bir tavırla. Emma. Emma adamın iki elini yakaladı. meydandan hızlı hızlı uzaklaştı. yamndakinin kulağına hafifçe fısıldadı: — Vergilerini geciktirmek için rica ediyor. tavan arasına çıktılar ve sırıkların üzerine asılmış çamaşırların arkasına gizlenerek. Komşusu. tırabzan yuvarlaklarına bakarak. tavan arasındaki odasında. Bu. tahsildara iğrenç bir teklifte bulunuyordu.gitmek aklına geldi: Neye yarar? babasına mektup yazmak. o anda belki de ötekinin arzusunu reddettiğine pişman olmaktaydı ki. Madame Caron: — Peki. çöz şu bağları. kulaklarına kadar kıpkırmızı kesilmişti. Rolet ana. son parçayı da ele almış ve amacına yaklaşmıştı! Atelyesinin alaca karanlığında. . Madame Tuvache: — Ah. Madame Tuvache: — Acaba adama bir şey sipariş etmek için mi geldi? diye sordu. burun delikleri açılmış. Kadınlar Emma'nın. bu. gözlerini dört açarak dinliyor gibiydi. — Görünüş. duvarlardaki peçete halkalarına. sütninenin evine varır varmaz: — Rolet ana. onun tahsildarın evine girdiğini gördü. Madame Tuvache: — Acaba adama cilve mi ediyor? diye sordu. yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Binet'nin evinin içini rahatça görecek şekilde yerleştiler. elindeki aletten. sanki hiçbir şey anlamıyormuşçasına. çıkrığına gitti ve keten eğirmeye başladı. Lutzen'de çarpışmış. gülümsüyor. Fakat torna yüzünden. hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. olur şey değil! Hiç şüphe yok. üzerine bir eteklik örttü. dedi. frank kelimesini duyar gibi oldular ve Tuvache ana. türlü türlü tahminler yürüttüler. Emma. kadıncağız uzaklaşıp. tıpkı dörtnala kalkmış bir atın nallarından püskül püskül çıkan kıvılcımlar gibi. İki tekerlek de dönüyor. şamdanlara. Binet. sakalını sıvazlıyordu. birdenbire. Bahçe kapısını açtı. yanında ayakta durdu. artık konuşmuyorlardı. hatta nişan alacaklar listesine girmişti. Bautzen'de. Nihayet hanımlar. bir aşağı bir yukarı dolaştığını gördüler. Madame Tuvache: — Böyle karıları kırbaçlamalı! dedi. kilisenin önünde Lestiboudois ile konuşan belediye reisinin karısı. Nihayet adama yaklaştı. düşündüğünüz şeye bakın! diye haykırarak. Fran-sa'daki vuruşmalara katılmış. Zira Emma. nerede şimdi? diye sordu. işte geldi. Binet. bunlar konuşulurken gözden kaybolmuştu. ağaçlıklı yoldan bir atın tırısla geldiğini duydu. 308 MADAME BOVARY kendini merdivene attı. Emma' nın cevap vermediğini görünce de. Hemen koşup Madame Caron'a haber ulaştırdı. sarı bir toz uçuşuyordu.

. Ihlamurlar ıslık çalarak üzerine dallarını . yüzündeki ifadeden korkmuş. ağaçları.. hareketsiz.. O zaman kendini. Sizi arıyorlar.. Ama burada olduğunu bilmediği için. az önce kendisini çileden çıkarmış olan şeye kendi ayağıyle teslim olmaya gittiğini bilmeden. fundalıkları. Binet'nin tornası dönüyor sanarak: — Yeter! Durdurun şunu!. gözlerini kapadı.Emma. zihninde doğuvermişti. Duvarın badanası dökülmüş yerlerini.. gidiyorum. sağ elinin parmaklarını gökyüzünün daha aydınlık tarafına doğru kaldırdı ve yavaş yavaş içeriye girerek: — Nerdeyse üç olacak. yazı masasına üç banknotu sıralar görüyordu. başının üstündeki kirişin yarığında yürüyen uzun bir örümceği seyrediyordu. Fakat. kadıncağızın bir başka yoldan dönmüş olacağını ümit ederek. Sırtüstü uzanmış. Ne masalı? Sütnine bir türlü geri dönmüyordu. uç uca tüten iki odunu. tepedeki kamışları. dedi. Ah! Ne kadar 310 MADAME BOVARY uzakta kalmıştı bu hatıra. Bir gün. bir türlü üstüne kondurmadığı kuşkuların saldırısı altında. çünkü Rodolphe'un MADAME BOVARY 311 hatırası. sütnineye.. neden her şeyden önce onu düşünmediğine şaşıyordu. zihnini. Sonra. şayet böyle bir hizmette bulunmakta tereddüt edecek olursa. dört dönmeye başladı. söz vermişti. karanlık bir gecede çakan büyük bir şimşek gibi. Ne iyi. elinde olmadan. — Nasıl olur?. hızla geri dönüyordu. Emma hiç cevap vermedi. Bovary'ye olup bitenleri açıklayıcı bir masal uydurmak gerekecekti. beklemekten usanarak. — Hiç kimse! Mösyö ağlıyor. Nihayet. köylü kadın ise. gidiyorum işte! Şimdi. çok geçmeden dünkü günü hatırlayabildi. Rolet ana dışarıya çıktı. Dün. kendisini buna zorlamasını bilirdi. orada bir yüzyıl mı. filbahriler buram buram kokuyordu. Yüzüne ılık bir rüzgâr esiyordu. kendini daha şimdiden Lheureux'nun dükkânında.. Mutlaka gelecekti! Parayı tedarik etmişti herhalde. eriyerek tomurcuklardan damla damla otlara düşüyordu. gözleri sabit. Güneş. kendi kendine: — Acaba kim rahatsız etti onu? Neden buraya geldi?. ne cömert insandı! Hem. Sizi çağırıyor. Böylece. Bahçede.. ne ince. Eskiden olduğu gibi. — Acele ediniz! — Ama. kulaklarını tıkadı. ırmağın üzerinde parlıyordu. Rolet ana: — Sizde hiç kimseler yok! dedi. 'budalaca bir inatla dikkatini toparlamaya çalıştığı halde eşyayı ancak belli belirsiz ayırtedebiliyordu.. sözünü tutmamazlık edemezdi. birdenbire alnına vurdu. Bahçe kapısı gıcırdadı: Emma bir sıçrayışta ayağa kalktı. — Saat kaç? diye sordu. Çit boyunca patikadan gidiyor. Etrafına bakına bakına. diye düşünüyordu. geri geri çekiliyordu. Yolda ilerledikçe. — Ah. bir köşeye oturdu. ta ötedeki şatoyu tanıyordu. bir koşu eve kadar gidip onu buraya getirmesini rica etti. Emma zamanın uzunluğunu gözünde fazla büyütmekten de çekiniyordu. kaynayan bir sel gibi hatıralarına kaptırınca. büzülüp kalmış olan yürekceğizi bu duygularda şevkle genişliyordu. Sütnine. hanımcığım. VIII Yürürken kendi kendine: «Ne diyeceğim? Neresinden başlayacağım?» diüye düşünüyordu. kulübede saat bulunmadığı için. fakat daha ağzını açmadan.toparladı. belki öbür tarafa gidecekti. bir çığlık kopardı. sonra sık yapraklı iki sıra ıhlamur ağacının çerçevelediği tören avlusuna vardı. Hatırlıyordu. teşekkür ederim! Teşekkür ederim! Çünkü gelecekti. o mahvolan aşklarını bir tek bakışla hatırlatarak. Kendini yeniden ilk sevgisinin heyecanları içinde buluyor. Emma. kesik kesik soluyordu. yoksa bir dakika mı beklediğini kestirmekten âciz. onu evinden kovan bir çeşit korkunun etkisiyle buralara kadar koşup gelmişti. böyle bir zilletin zerre kadar farkına varmadan. Leon ile birlikte. Huchette'in yolunu tuttu. delirdiğini sanarak. Nihayet. parkın küçük kapısından içeri girdi. diye mırıldandı. Emma.. adım adım.. kar.

çok ıstırap çektim ben. dikine ve geniş bir merdivenden çıktı. içlenmemek için kıvranıp duruyordu. acı acı: — Ah.. ama yine de bu onun son ümidi. itiraf et. sesleri ortalığı çınlattığı halde kimse meydana çıkmıyordu. Emma sözlerine. cesaretini kuvvetlendirdi. — Evet. öyle ki. Size akıl danışmaya geldim. — Ha! Siz misiniz! dedi. tıpkı ziraat şenliğinde olduğu gibi. onun göğsüne yaslandı ve: — Sensiz yaşamamı nasıl isterdin? dedi. daha iyisini uyduramadığı için. belki de gerçekten inandı. cana yakın baş hareketleriyle devam ediyordu: MADAME BOVARY 313 — Başkalarını seviyorsun. Sen hoşlandığım tek kadınsın. bana yaptığın gibi. uçta. iki ayağını şöminenin pervazına dayamış. ne de kötü. Solda. Rodolphe. — Bari ayrıldığımız günden beri sizinki iyi geçti mi? — Ne iyi. Ben aptallık ettim. Güya bu. Emma ile karşılaşmamak için elinden geleni yapmıştı.. tahta tırabzanlı. kederli gözlerle ona bakarak: — Ne ise. Rodolphe. tozlu iri taşlar döşeli bir koridora varan. Rodolphe bu hali aşkının boşalması sandı. sen ağlamışsın! Neden? Emma hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ateşin karşısında pipo içiyordu. görürsün. affet beni. bütün gayretine rağmen. Kulübelerindeki köpekler hep bir ağızdan havlıyorlar. Fakat Emma. Seni çok sevmiştim! İşte o anda elini yakaladı. ayrılışlarına dair anlattığı bahaneye inanır gibi göründü. sevdalı bir kediden daha sokulgan. onları da baştan çıkarmışsındır. Emma alnını eğiyordu. sözlerinden daha çok da sesine ve şahsının görünüşüne kapılıverdi. Rodolphe onu çekip dizlerine oturttu. harikulade güzeldi. her zamanki gibi güzelsiniz. belki! Rodolphe'a yaklaşarak: — Emin misin? İçini çekti: — Ah Rodolphe! Buseydin!. benden kaçtın!. bunu âdeta temenni ediyordu. Ama yeniden başlayacağız. kötülük ettim! Seni seviyorum..sallıyorlardı. içinde bulunduğu zaruret. parmakları birbirine dolanmış. belirsiz deyimlerle özür dileyerek. dostum. birdenbire kuvvetten kesildi. İnsan saadete alıştı mı vazgeçemiyor! Ben mahvolmuştum! Öleceğimi" sandım! Bütün bunları anlatırım sana. Rodolphe nihayet onu yavaşça. Rodolphe bunu bir gurur meselesi yaparak.. en dipteki oda onun odasıydı. — Hiç değişmemişsiniz.. Konuşsana! Fırtınalı yağmurdan bir mavi koncaya düşmüş su gibi bir damla gözyaşının titrediği bakışıyle. artık gülüyorum. Sen bir erkeksin! Kendini sevdirmek için her şeyin var.— Hiç ayrılmasaydık belki daha iyi olurdu. Onlara hak veriyorum. üç yıldır. Emma. son kurtulma şansıydı.. Onları mazur görüyorum. benim. dudaklarının ucuyle gözkapakların-dan öptü. Rodolphe o zaman. aslına bakarsan.. . bu sessizliği son bir utanç saydı ve o zaman: — Ah. alaca karanlıkta son bir güneş ışınının altın bir ok gibi panldadığı dümdüz saç örgülerini elinin tersiyle okşuyordu. Rodolphe. içeriye daldı. Emma: . daima da seveceğim! Nen var? Söyle bana! Rodolphe diz çökmüştü. onu hor görmenizden belli. o erkeklere özgü korkaklıkla. — Ama. bir üçüncü şahsın şerefi ve hatta hayatiyle sıkı sıkıya bağlı bir sırdı. — Evet. sıra sıra birçok odanın açıldığı. dedi. 312 MADAME BOVARY Rodolphe. sustuğu için de. neden o şekilde hareket etmiş olduğunu izaha başladı. Bir dakika kendi kendini dinledi.. talihsiz bir güzellik bu. Çünkü Rodolphe. filozofça bir eda ile cevap verdi: — Hayat böyledir işte. Emma. Parmaklarını kilidin üstüne koyduğu anda. ağzını açıp da bir şeyler söylemiyordu. Oysa sen. değil mi? Birbirimizi seveceğiz! Bak. dedi. bir süre öylece kaldılar. Orada bulunmamasından korkuyor.. Manastırlarda veya hanlarda olduğu gibi. dedi. mutluyum!. Emma.

mutlaka verirdi. dedi sana acıyorum! Hem de ne kadar acıyorum. Sen demek beni hiç sevmedin! Sen de başkalarından farklı değilsin! Kendi kendini ele veriyor. dedi. başını döndürünce parkı. iyi yaşıyorsun. — Ama. gitti. bir gülüş.. o ise beni itiyor. en muhteşem. sokak ortasında dilencilik ederdim. her şeyimi satardım.. Ben mahvoldum. ellerimle iş görürdüm. keşke beni kovsaydın! Ellerimde hâlâ öpücüklerinin sıcaklığı var. Duvardaki silahlıkta parıldayan gümüş savatlı bir karabinaya gözü İlişince: — Ama. Rodolphe. şu halının üstü! Beni inandırdın. Emma hızlı hızlı devam etti: — Biliyorsun ki. gayet sakin bir tavırla: — O kadar param yok... diye bağırdı. alacak değilim! Senin olsun! İki kol düğmesini bir hayli uzağa fırlattı. Rodolphe kendisinin de «sıkıntıda» olduğunu söyleyerek. Ama sen. parası olsaydı. Zaten tasfiye hesapları da henüz tamamlanmadı. açmak için öyle acele ediyordu ki. satınca para eder!. üç avlusu ve cephesinin bütün pencereleriyle o kılı kıpırdamayan şatoyu bir kez daha gördü. müşteriler para ödemiyorlardı. zengin. Rodolphe! Bana üç bin frank borç ver! Rodolphe yavaş yavaş yerinden doğrulurken. rengi birdenbire atarak: «Ah! Demek bunun için gelmiş!» diye düşündü. Az önce de diyordun bunu. —Elini sürerek— Saatinin zincirine altından ıvır zıvır da asmaz! Ah. öyle mi? Sen olmasaydın. üç bin frangımız olmadığı için. dedi. bunu bilmiş ol. yüzü de gittikçe ciddileşiyordu: — Ama. dedi. Aşkın üzerine düşen sağanaklardan en soğuğu ve en yıkıcısı para istemek olduğundan. işte burası. hem de şimdi. ama.. hür! Yalvararak ve bütün sevgimi getirerek. ben de dostluğuna güvenerek buraya geldim... Şöminenin üzerindeki kol düğmelerini alarak. çünkü bu kendisine üç bin franga mal olacak! Rodolphe. adam kaçtı. kendini mahvediyordu. Kendimi bu yüz kızartıcı duruma düşürmemeliydim. en tatlı rüyalar içinde dolaştırdın beni!. ben. tavan onu eziyordu. yüz adım ötede. tüfeğinin dipçiğini gümüşletmez! (Boulle saatini göstererek). sanki bana hiç azap çektirmemişsin gibi... .. parmaklığın önündeki hendeğe geldi. sözünü kesti. bir bakış için. bahçeleri. mektubun! Benim kalbimi parçaladı o! Sonra.. Diz çökerek ölünceye kadar beni seveceğine yemin ettiğin yer. Ha? seyahat projelerimizi hatırlarsın değil mi? Ah. odasında likör takımına varıncaya kadar. mektubun. kırbaçlarına altın suyuna batmış gümüş sap da taktırmaz!. Sonra. bana bir «Teşekkür ederim!» demeni iştimek için. rüzgârın dağıttığı kuru yaprak yığınlarında tökezleyerek. insan bu kadar fakir olursa. hiçbir şey eksik değil.. iki yıl. yuvarlanmak üzereyken. diye devam etti. çiftliklerin. böyle bir hayırlı iş yapmak genellikle hoşa gitmese bile. söylediğine bakılırsa.. Hayır.. ileride elimize para geçecek tabii. ben mutlu yaşayabilirdim! Kim seni zorladı? Birisiyle bahse mi girdin? Ama yine de beni seviyorMADAME BOVARY 315 dun. o. Yalnız şu aptalca şeylerin en kıymetsizi bile. mutlu. O zaman. ağaçlıklı uzun yoldan tekrar geçti. nefes nefese. Nihayet. haciz koyacaklar. kilidin üzerinde tırnakları kırıldı. mütevekkil öfkelerin çoğu zaman bir kalkan gibi sarındığı tam bir sükûnetle: — O kadar param yok. durdu. Fakat bugün. Ah. rasgele birinin yapacağı bir yardımı istemek için geliyorum ona. Nihayet. dedi. bilemezsin!. — Demek o kadar paran yok! Birkaç defa tekrar etti: — Demek o kadar paran yok!. aziz Madame. sana her şeyimi verirdim. bir şaton.— Nem mi var?.. Emma çıktı gitti. ona tekrar geliyorum. kocam bütün servetinin idaresini bir notere bırakmıştı. şurada rahatça koltuğunda oturuyorsun. sedef kakmalı duvar saati de almaz. Paris'e seyahat ediyorsun.. Emma: — Ah. sürek avına çıkıyorsun. Biz de borca girdik. ^ünkü kendini seviyorsun. Duvarlar titriyor. düğmelerin altın zinciri duvara çarparak koptu. koruların var. şu anda. bunlardan başka bir şeyciğin olmasa bile!. Emma evvela ona birkaç dakika bakakaldı. 314 MADAME BOVARY Yalan söylemiyordu..

ateş renginde kürecik-ler. Göğsü parçalanacakmış gibi soluyordu. kollarını sıvamış. yaklaşıyor. — Ha. Anahtar kilidin içinde döndü ve Emma. dönüyor. ne istediğini anlamadan korkunç bir şeyler sezdi. ocağın üstünde bir mum yanıyordu. kalakaldı. Deliriyordu. Emma. çarpınca dağılan mermiler gibi havada patlıyor. mutfağın eşiğine kadar ilerledi. yemek odasında çatalların tabaklar üzerindeki şıkırtısı işitiliyordu. ona âdeta neşe veren bir kahramanlık coşkunluğu içinde. fakat çıngırağın sesine gelenler olabilirdi.. Çitten içeri kaydı. Bu mermilerin her birinin ortasında. sonra ağaçların dalları arasından kara saplanıp eriyordu. Kendisini uyutmayan fareleri öldürmek lâzım geldiğini iddia etti. içeriye yemek götürüyordu. Ancak aşkı yüzünden ıstırap çekiyordu. ayakları altında sudan daha yumuşaktı. Sonra. uzakta sis içinde parıldayan ışıklarını farketti. Justin. bu feci durumunun nedenini. — Kimseye bir şey söyleme. — Hayır! Kal burada! Sonra. her şey kayboldu. o da. ruhunun yalnız bu hatıradan boşandığını duyuyordu. kuzgunlar uçuşuyordu. ona bakıyordu. Rodolphe'un yüzü gözüküyordu. — Yukarı çıkalım. Kafasının içinde hatıra ve fikir namına ne varsa. can çekişirken. Laboratuvar kapısının açıldığı koridora girdi. Justin bağırarak üzerine atıldı: — Durun! — Sus! Yoksa gelirler. bir avuç dolusu beyaz toz çıkardı ve hemen ağzına atıp yutmaya başladı. bir hamlede fırlayıp gidiyordu. hayatlarının kanayan yaralarından _akıp gittiğini hisseden yaralılar gibi. peşi sıra geldi. . Birdenbire kendisine öyle geldi ki. ben ona sonra söylerim. gecenin kapkara fonu önünde beyazlığı büsbütün beliren yüzünün solgunluğundan hayrete düşmüş. patikayı.. bir uçurum gibi. duvarları yoklaya yoklaya. — Anahtar! Yukarının anahtarı. evlerin. Çocuk çırpınıyor yardıma çağırmak istiyordu. Gece çöküyordu. — Nasıl! Justin. karmakarışık. Duvarın üzerinde Capharnaüm etiketini taşıyan bir anahtar vardı. dedi. ağaçlıklı yolu. yoksa suçu efendine yükletirler! Sonra birdenbire rahatlayarak. Orada. Hafızası onu iyi yöneltiyordu. inek kalasını. 316 MADAME BOVARY dönüyor. Çocuk dışarı çıktı. Babasını. Bekleyelim. koşa koşa tepeden indi.Şaşkınlıktan kendini kaybetmiş. kendisinden artık tamamıyle habersiz. âdeta yapılmış bir görevin huzuru içinde çıkıp gitti. dosdoğru üçüncü rafa gitti. zihnini toparlayabildi. hani orada şeyler var. O zaman vaziyeti. Justin. Aradaki bölme ince olduğundan. sanki umursanacak bir şey değilmiş gibi: — Şimdilik lüzum yok. bulanık da olsa. Emma camı tıkırdattı. Mavi kavanozu yakaladı. yemek yiyorlar. korktu. Haydi gidelim. karşı konulmaz bir sesle hemen devam etti: — İstiyorum! Ver o anahtarı. — Mösyöye haber vermek lazım. tatlı. Zemin. Sabırsızlanan eczacı: MADAME BOVARY 317 — Justin! diye bağırdı. Emma ona harikulade güzel ve bir hayalet gibi haşmetli göründü. çünkü. bir donanma gecesinin bin bir mehtap fişeği gibi. Fakat Emma peşten. Bunlar çoğalıyor. yerdeki izler ise.. tıpasını çıkardı elini içine daldırdı. İçeriye girmeye hazırlanıyordu. nefesini tutarak. Kimsecikler yoktu.. Justin mutfağa döndü. Lheureux'nun yazıhanesini. pazar yerini geçti ve eczacının dükkânı önüne geldi. bir başka manzarayı görür gibi oldu. sahile vuran koyu renkli muazzam dalgalar gibi göründü. Emma'nın içine nüfuz ediyordu. sen ışık tut bana. damarlarından bütün kırı dolduran sağır edici bir müzik gibi yayıldığını sandığı yürek çarpıntısından başka. karşısına çıktı. ona. oradaki odalarını. yani para sorununu artık hatırlamıyordu.

O berbat mürekkep tadı devam ediyordu: — Susadım!. ateşin gürültüsünü. âdeta okşar gibi. Hızlı hızlı: — Kaldır şunu. — Ah. boğuluyorum! Birdenbire gönlü bulandı. Nerede olabilirdi? Felicite'yi Homaislere. Charles bir bardak su uzatırken sordu: — Nen var? — Bir şey değil!. her tarafa gönderdi. porselenin üstüne yapışmış bir nevi beyaz tortu bulunduğunu' farketti. ağladı. biraz daha bekledi.. Niçin?. servetinin mahvolduğunu. 318 MADAME BOVARY Acı duyup duymadığını kavramak için merakla kendini dinliyordu. Şiddetli bir titreme ile omuzları sarsılıyordu. MADAME BOVARY 319 Bir madeni buhar içinde donmuşa benzeyen morarmış yüzünden damlalar sızıyordu. Ah. — Ölüm de pek önemli bir şey değilmiş. başını tatlı bir hareketle döndürüp duruyordu. Berthe'in istikbalinden hayır kalmadığını kavrıyordu. yarım fersah yürüdü.. — Ne diyorsun? Hafakanlar içinde. şimdi âdeta hissedilmiyor gibiydi. Birazcık heyecana düşüp de kusmak korkusuyle.. önce hafiften. Hayır. ürkerek geri çekildi. — Ne oldu?. cevap vermiyordu. Bir şey yoktu! Henüz hiçbir şey yoktu. dedi. yastığın altındaki mendili almaya zor vakit bulabildi. Endişesi biraz hafifler gibi oldu mu. dedi. büzülmüş parmaklarını batırdığı çarşaftan daha beyaz kesilmişti.. bütün sorulara yalnız başını sallayarak cevap veriyordu. Sonra. elini yavaşça. az sonra yatağından kalkacağını söyledi. Charles'ı gördü ve gözlerini tekrar yumdu. yavaş yavaş mühürledi. bir tek şey sorma! — Ama. geri döndü. Ama vücudu sarsılmaya başladı: — Aman Allahım. Charles. aldanıyorsun! O zaman Charles. Düzensiz atan nabzı. diye düşündü.. bana bir tek şey sorma. at şunu! Charles boyuna soruyordu. işte başlıyor. Yüzü. Nihayet. bırak beni! Boylu boyunca yatağına uzandı.. Dişleri birbirine vuruyor.. hatta iki üç kez gülümsedi bile.Charles. dedi. Aç pencereyi. İniltileri yavaş yavaş daha da kuvvetlendi. Bir şey bildiği yoktu! Akşamın saat altısına kadar bekledi. büyük yola çıktı. Emma az önce çıkmış bulunuyordu. kimseye rastgel-medi. Saatin tik-tağını. kendisini diz üstü yatağın önüne attı: . Sonra. Çok garip! Emma kuvvetli bir sesle: — Hayır. diye mırıldandı. Charles. hareketsiz duruyordu. o. Emma eve gelmişti.. Saat sekizde kusmalar yeniden başladı. ayaklarından kalbine kadar buz kesilmeye başladığım hissetti. çok susadım! diye içini çekiyordu. o zamana kadar.bana!. Ne sebeple?. sanki dilinin üstünde gayet ağır bir şey varmış gibi. boyuna çene kemiklerini aralayarak. — Ah. Emma yazı masasına oturdu. dedi. o kadar ani oldu ki. Emma'nın Rouen'a gitmiş olacağı düşüncesiyle. Uyuyacağım ve her şey bitecek! Bir yudum su içti ve duvar tarafına döndü. saygınlığının sıfıra indiğini. altına günün tarihini ve saatini ilave ederek. Altın Arslan'a. merasimli bir tavırla: — Yarın okursun. Leureux'nun dükkânına. Ağzında duyduğu buruk bir tatla uyandı. rica ederim. haciz haberiyle aklı başından gitmiş... — Olur şey değil. bayıldı. kendini daha iyi hissettiğini. Bağırdı. küvetin dibinde.. eve döndüğü zaman. Emma keskin bir çığlık kopardı. yatağının yanında ayakta duran Charles'ın nefes alıp verişini işitiyordu. bir mektup yazdı. ne feci şey! diye haykırdı. büyümüş gözleri etrafına bulanık bulanık bakıyor. daha fazla duramayarak. inlemeye koyuldu. Ama yine de. Tuvachelara.. Charles. fakat Emma dönmedi. midesi üzerine götürdü. Boğuk bir çığlık kopardı. Anlat.

. saçlarını yoluyordu. kendisine azap veren sayısız arzularla artık alâkası kalmadığını düşünüyordu. dedi.. perişan. dünyanın bütün gürültülerinden ancak şu zavallı kalbin. hâlâ düş görüyor gibi bir hali vardı. bütün zehirlenme olaylarında bir tahlil yapmak gerektiğini biliyordu. Charles yazı masasına atıldı. sen! Elini yavaş yavaş kocasının saçları arasında gezdirdi. eczacı.. orada!.— Söyle. Madame Lefrançois Altın Arslan'da olayı duydu. tahlilini yapmak lazım. artık zor çıkan bir sesle: — Ne mi. alçaklıklarla. çabucak karar vermek zorunluluğu. yahut büyük perhiz sabahlarını hatırlatıyordu.. arsenikti. dedi. dedi. Charles. cesaret edemiyordu. uzaklaşan bir senfoninin son yankısı gibi tatlı ve belirsiz. tıp lügatini karıştırmak istedi. kederini büsbütün artırıyordu. M. Bo-vary'nin atını öylesine mahmuzladı ki. Emma. herhalde kendisine yılbaşı.. dedi. hiçbir çare bulamıyor. dadısının kolları arasında geldi. — Nasıl! İmdat! Koşun buraya! Yalnız bir tek kelimeyi tekrarlamaktan başka bir şey yapamıyordu: «Kendini zehirlemiş. onu. ne yedin? Allah aşkına cevap ver! Emma'nın o ana kadar hiç görmediği sevgi dolu gözleri ona bakıyordu. — Mutlu değil miydin? Benim yüzümden mi? Elimden geleni yaptımdı ama! — Evet. yorgunluktan bitkin ve yan yarıya gebermiş. Zehir. mührü kopardı ve yüksek sesle okudu: «Hiç kimse suçlanmasın. kesik kesik şikâyetini işitebiliyordu. Emma: — Ağlama. gözü seçemiyordu.» durdu. Sorun sadece kuvvetli bir panzehir vermektir. nerdeyse yere yuvarlanacak. Bu. Az sonra artık seni üzmeyeceğim! — Niçin? Kim seni zorladı? — Öyle lazımdı. Karmakarışık olmuş odaya şaşkın şaşkın bakıyor ve eşyalar üzerinde yanan şamdanlarla kamaşan gözlerini kırpıyordu. tekrar okudu. halının üzerine yığıldı. hayvan onu. zihnini allak bullak ettiği için. çünkü o günlerde de böyle şamdanMADAME BOVARY 321 ların ışığında erken erken uyandırılır ve hediyelerini almak için annesinin yatağına gelirdi. sen iyisin. yapınız. Zehir ne idi? 320 MADAME BOVARY Charles mektubu gösterdi. nerede annem? Herkesin sustuğunu görünce de: . Bu temasın tatlılığı. hele kendisine en fazla sevgi gösterdiği bir anda kaybetmek düşüncesiyle. kendini zehirlemiş!» Felicite. Charles. bu kadar korkunç bir manzara ile karşılaşacağını hiç aklına getirmemişti. Caniver ile doktor Lariviere'e mektup yazmak üzere eve döndü. odada dört dönüyordu. Bois Guillaume tepesinde bıraktı. Nitekim sordu: — Peki. orada. dostum. yere. elini gözlerinin üzerinden geçirdi.e koştu.. Şimdi artık kimseden nefret etmiyordu. Eşyaya çarpıyor. meydandakileri birbirine kattı. yapınız! Kurtarınız onu!.. satırlar dans ediyordu. Doğru. Çünkü. Sonra. bütün ihanetlerle. Neufchâtel'e hareket etti ve Justin. çıplak ayakları uzun geceliğinden dışarıya çıkıyordu. bilmiyor. Zihni allak bullak olmuştu. Homais: — Öyleyse. anlamadan cevap verdi: — Ah. bütün varlığının ümitsizlikten yıkıldığını hissediyordu. Ho-mais'y. bir alaca karanlık karışıklığı zihnine çökmüştü. on beşten fazla müsvedde yaptı. uyanık kaldı. eczacı. Emma. başını yatağın kenarına dayayarak hıçkırmaya başladı. Charles sordu: — Fenalaşmıyorsun. Eczacı: — Sakin olun! diyordu. bütün gece. Dirseğinin üzerinde doğrularak: — Bana küçüğü getirin. Ciddi. oradakilerden bazıları kalkıp komşularına haber verdiler ve kasaba. değil mi? — Hayır! Hayır! Çocuk. Hippolyte.. kekeleye kekeleye. Charles. Emma'nın yanına gelerek.

. kendisinden daha çok can çekişen Charles'ın içirmeye uğraştığı her şeyi kaskatı kesilmiş kollanyle itiyordu. çırpınmaları hafiflemiş gibiydi. elden geldiği kadar onu taklit etmeye çalışırlardı. bir kırbacın sakladığı duyuldu. — Ah. acele etsin diye yalvarıyor. siz misiniz? Teşekkür ederim! Ne iyisiniz! Şimdi çok daha iyi. göğsü hırıltılar içinde ağlıyor. Felicite. Canivet içeriye girince.. Zehire lanetler savuruyor. Annesi ona bakıyordu. Peki ama. Homais. Charles ayakta. mademki sebep ortadan kalktı. taassup derecesine varan bir aşkla sanatlarına bağlı. diyordu..— Ama benim küçük ayakkabımı göremiyorum. bu aşikâr. Canivet ise. hiç eldiven taşımayan o tombul ve çok güzel ellerini birazcık örten. dedi. Bovary ellerini havaya kaldırdı. Bir tanrı gökten inseydi bundan fazla heyecan yaratamazdı. artık soyu tükenmiş filozof hekimler nesline mensuptu! Öfkelendiği zaman hastanesinde her şeyi tir tir titretirdi. Yatağın yanında hıçkıran Charles: — Yeter! Alın götürün! diye bağırdı. göğsünün biraz daha sakin her solumasına bakarak. Bichat'nın önlüğü altından çıkmış o büyük cerrahi okuluna. Doktor Lariviere geliyordu. şayet zekâsının inceliğinden bir iblisten korkar gibi çekinilmeseydi. hastaya te-riak vereceği sırada. Küçük. kestirme yoldan. Öğrencileri kendisine öyle saygı ile bağlanırdı ki. — Sütnine mi aldı ayakkabımı? diye sordu. iddialarla utanmalar arasından her çeşit MADAME BOVARY 323 . unvanları. kol ağızlarının düğmeleri çözülünce ıstırapların içine hemen dalmak istermiş gibi. onun her anlamsız sözüne. Nişanları. eczacının: «Belki bu şifa ile sona erecek bir had devredir» varsayımına kulak asmadan. o sanatı vecd ile. — Vay canına!. MB 21 ' 322 MADAME BOVARY Felicite odada oradan oraya koşup duruyordu. Emma çok geçmeden kan kustu. ağzına kadar gelen daha güçlü bir başka zehirden tiksinmişçesine. dirayetle icra eden.. geniş siyah frağina rast gelinirdi. Emma öpmek için elini yakaladı. Meslektaşı hiç de aynı fikirde değildi. kulaklarına kadar çamura batmış üç atın var kuvvetleriyle göğüsleyerek uçurduğu bir posta arabası.. Homais hareketsiz. ağlayarak kollarına atıldı. küfür ediyor. korkunç bir tarzda bağırmaya başladı. bütün camlar titredi. Neşterlerinden daha keskin olan bakışları. gözlerin ne kadar da büyümüş! Ne kadar da solmuşsun! Ne çok terliyorsun!. Canivet her şeyi bıraktı. bir ermiş sayılabilirdi. neredeyse kopacak bir harp teli gibi kayıyordu. Madame Bovary. Doktor Lariviere. vücudunu koyu lekeler kapladı. . derin derin içini çekiyordu. oysa o daima şömine tarafına bakıyordu. mideyi tamamıyle temizlemek için kusturucu bir ilaç verdi. Sonra. Dudakları daha fazla kısıldı. fazilete inanmaksızın fazilet sahibiydi. Bu arada Berthe'i yatağının üzerine koydular. çocuk çırpınmaya başİadı. Homais: — Neticenin de ortadan kalkması lazım. her zamanki metanetini muhafaza etmekle birlikte yine de heyecanlanmaya başladığını hissediyordu. babacan. onun merinos yününden uzun yeleği ile. dedi. başındaki takkeyi çıkardı. içindekilerini çıkardı. dosdoğru insanın ruhuna işler. zinalarını ve felâketlerini hatırlatan bu ismi duyunca.. — Ah anneciğim. akademileri hor gören. bizzat dediği gibi. başını çevirdi. Bovary: — Kurtarsanıza onu! diye haykırıyordu. Charles. geri geri çekilerek: — Korkuyorum. ümide kapılıyordu. Elleri ayakları büzüldü. Nihayet. İşte. nabzı parmakların altında gergin bir iplik. bir sıçrayışta pazar yerinin köşesinden meydana çıktı. nitekim civardaki şehirlerde hekimlik eden eski öğrencilerinin üzerinde de. çocuğu yatağa doğru eğiyor. cömert.. mendili dudakları üzerinde. hekimlik etmeye başlar başlamaz. daha doktor içeriye girmeden önce. ta topuklarına kadar bütün vücudunu sarsan hıçkırıklardan boğuluyordu. fakirlere karşı misafirperver. Sonra belirtiler bir aralık durur gibi oldu. bakın. M. Nitekim Canivet.

hatta bu arsenik asidini de nereden tedarik ettiğini bilmiyorum. âlâ. Bütün bilgisini ortaya döküyor. doktor. bir yığın tabak götürmekte olan Justin'i bir titremedir aldı.. Homais bağırdı: — Aptal! Beceriksiz! Eşek herif! Fakat. Sonra. göğsünün üstünde âdeta kendinden geçmiş. Mizacı itibariyle. — Durumu çok kötü. çalışma ile geçmiş kırk yıllık tertemiz bir meslek hayatı şuurunun bahşettiği babayani bir ihtişam vardı. bir tüp içinde dikkatle soktum.. Homais bir nefeste: «Ayaklı kadehler!» diye seslendi. meşhur kimselerin yanından ayrılmazdı. diyordu. Derhal. Madam Homais de önlüğünün şeritlerini çeke çeke: — Kusura bakmayın efendim. Canivet'nin anlattıklarını dinler gibi görünerek. pirzola olarak nesi varsa alınsın diye kasaba. şimdi pek mütevazı olmuştu. ziyafet sahibi olmanın gururu içinde. güvercin getirsin diye Altın Arslan'a. Eczacı meydanda onlara yetişti. hemen kendine hâkim olarak: — Bir tahlile girişmek istedim. Meslektaşı. Bovary bunu gördü: Bakıştılar. engerek yılanı hakkında gelişigüzel bilgiçlik ediyordu: — Hatta bazı kimselerin pek sıkı bir tütsüden geçmiş kan sucukları yüzünden zehirlendiklerini. upas (I). yavrucuğum. bir çare bulun! Charles iki koluyla adama sarılmış. koma. — Peki. eczacılık üstat(1) Cava yerlilerinin oklarına sürdüğü bir zehirin adı. üstadı tasdik makamında hep gülümseyip duruyordu. sonra üst karın nahiyesinde dayanılmaz sancılar. Bovary' nin yürekler acısı vaziyeti de keyfini belli belirsiz artırmıyor değildi. beraber yemek yemeği kabul etmek suretiyle kendisine şeref vermesini M. yalvaran gözlerle ona bakıyordu. mencenila. krema için Tuvache'a. Lariviere' den ısrarla rica etti. dedi. kendini nasıl zehirlemiş? — Malumatım yok. doktor.yalanı sıyırıp çıkardı. bu soru üzerine.. değil mi? Acaba hardal lapası koysak? Siz o kadar hayat kurtardınız.. MADAME BOVARY . bol bol kusmalar. yumurta için de Lestiboudois'ya adam gönderildi. kusturucu ilaç nedeniyle biraz önce gizlice kuvvetli bir zılgıt yediği için. yıldırımla çarpılmışa döndüklerini bir yerlerde okudum. şehadet parmağını burun deliklerinin altında dolaştırdı ve: — Âlâ. susuyordu. Charles peşlerinden geldi. Nitekim. — Gidiyor musunuz? — Yine geleceğim. dedi. şöyle güzel bir paça dolması tedarik ediverirdik. acıların türlüsünü görmeye alışmış olan bu adam. Bencil bir duygu ile kendi durumuna bakarak. küt ayak ameliyatı günlerinde hayli pervasızlık ve gevezelik eden Canivet'cik. Canivet'yi yandaki odaya götürmek istedi. 324 MADAME BOVARY — Sus canım!. Onda büyük bir yeteneğin. diye tekrarladı. her şeyi büyük bir gürültü ile yere düşürüverdi. Cerrah: — Keşke boğazına parmaklarınızı soksaydınız! dedi. Arabanın sürücüsüne emir verecekmiş gibi dışarıya çıktı. sırt üstü yatan Emma'nın ölüye benzeyen yüzünü görünce kaşlarını çattı. felâkete dair bazı tafsilat vermeyi münasip gördü: — İlkönce gırtlakta bir kuruluk var zannettik. Sofraya buyurun. Ağzı açık. kendini tutamadı ve gözlerinden göğsüne bir damla yaş düştü. Homais. artık yapılacak hiçbir şey yok! Ve doktor Lariviere arkasını döndü. Fakat omuzlarını ağır ağır oynattı. O sırada. Sonra doktorun orada bulunuşu da onu büsbütün coşturuyordu. doktor! Eczacı ilk lokmalardan sonra. doktor! Galiba. bizim şu zavallı kasabada insan bir gün öncesinden haberi olmazsa. tıpkı onun gibi. Eczacı sordu: — Nen var? Genç adam. — Şehirde olsaydık. Emma'nın kendi gözleri önünde ölmesine pek meraklı olmayan Canivet efendi de yanındaydı. — Metin ol. açılıp saçılıyordu. kuduz böceği. evvel emirde. şaşkın.. servetin. Eczacı bizzat hazırlıklara yardım ediyor.

prensiplerine bağlı bir adam olarak. susuzluktan içi yanıyormuş gibi boynunu uzattı. bir diziyle yere çökmüş alçak sesle bir şeyler mırıldanıyordu. Sonra.325 larından ve hocalarından birinin. kimsenin pek farkına varmadığı bu cinasa biraz gülümseyerek. çarşafın üstünde sürükleniyordu. Papaz yerinden doğrulup haçı aldı. Nihayet. o da birinden korktuğu için ötekinden tiksiniyordu. Homais. Akşam yemeğini yer yemez hemen uyuklamaya başlamakla kanını pıhtılaştırdığından şikâyet etti. can çekişenlerin bir an önce başlarına kefeni çekmek ister gibi yaptıkları o korkunç ve yumuşak hareketlerle. elinde mukaddes yağlarla pazar yerinden çı-kıverince. sağ elinin şahadet parmağını kutsal yağa batırdı ve sürmeye başladı. Misereatur ve Indulgentiam dualarını okudu. Lariviere'in gitmeden önce böyle hareket etmesini sıkı sıkıya tembih ettiği Canivet ile birlikte. yanan iki şamdanın ortasında. başlamakta olan sonsuz huzur hayalleriyle. tatlı temaslardan hoşlanan ellere. arzularının tatminine koşarken vaktiyle pek hızlı giden. hayatın zorlu gereklerine alıştırmak için. hiç ağlamadan. bu alçak dünyanın bütün saltanatlarına hırsla dikilmiş gözlere. M. gözleri kor gibi kıpkırmızı. zaten kahveyi hep kendi eliyle kavurur. kendi eliyle öğütür. Homais. gözlerini alabildiğine açıyordu. karısının itirazları olmasaydı. Emma yavaş yavaş yüzünü döndürdü ve birdenbire papazın omuzlarındaki mor şalı görünce sevinir gibi oldu. doktor. — Uykusu. Beyaz bir peçete serilmiş dikiş masasının üstünde. iç karartıcı bir görüntüyle 326 MADAME BOVARY doluydu. ispirto yakan o sallantılı aletlerden birini yakalamış. Şeker uzatırken: — Saccharum. Madam Homais. Doktor. kocası hakkında kendisine akıl danışmak istedi. can çekişen hastanın yanına oturup acılarını artık İsa'nın ıstıraplanyle birleştirmesini ve kendini Tanrının bağışlamasına terk etmesini söyledi. Bununla birlikte. bir ders. Sonra papaz. ileride belleklerinde yer edecek muhteşem bir tablo olsun diye. İçeriye girdikleri zaman oda. Bovary'nin evine döndü. iri bir haçın yanında bir gümüş tabak içinde beş altı pamuk yumağı vardı. kapıyı açtı. sonra. M. bazen pek şiddetli açlık duyan M. meşhur Cadet de Cassicourt' un kaleme aldığı mükemmel bir raporda görmüştüm! Madame Homais. ayakta duruyor. kalabalığın dikkati bu sefer başka tarafa döndü. duygusuna engel değildir. içeriye girdi. eşi görülmemiş bir sessizlik havası içinde. Emma. gururla inlemiş ve şehvetle bağırmış ağıza. ikide birde başı dönen Lheureux'den. Herhalde. arabaya koşulu üç beygir harekete geçti ve eczanedekiler. doktorun hiç de hatırseverlik göstermediğini söylediler. bir kilise adamı görmek hiç de hoşuna gitmiyordu. beden yapıları hakkında cerrahın düşüncesini öğrenmek merakiyle. bir örnek. yatağın ayak ucunda. o ana kadar vermediği en büyük aşk öpücüğünü kondurdu. Charles heykel gibi solgun. sonra. Tuvache'dan. . bütün çocuklarını yemek odasına getirtti. Elceğizleri. Lariviere'in gideceği sırada. Papaz parmaklarını sîldi. midesi ekşiyen Madame Lefrançois'dan güç belâ yakayı kurtarabildi. kendi eliyle harmanını yapardı. can çekişen bütün gücüyle. dedi. ilk mistik özlemlerinin kaybolmuş lezzetine yeniden kavuşuyordu. yüzünü ona dönmüş. nihayet. çenesi göğsüne yaslanmış. Bournisien. Hatta. kaşıntıları olan Madam Caron'dan. Fakat eczane hıncahınç doluydu. Hep küllere tükürmek âdetine bakarak karısının akciğer iltihabına yakalanmış olmasından korkan M. Nihayet. papaz ise. yağa batırılmış pamuk kırıntılarını ateşe attı. dudaklarını Tanrı -İnsan'm vücuduna yapıştırarak. sonra. Emma o zaman. görevim dediği şeyden kaçınmayarak. papazları ölü kokusuna koşan kargalara benzetti. M. zira siyah cüppe ona kefeni hatırlatıyor. romatizma çeken Lestiboudois'dan. Binet'den. yalan söylemek için açılmış. önce. zira Homais kahveyi sofrada pişirmeye pek meraklıydı. iki oğlunu da birlikte götürecekti. fakat artık kımıldamayacak olan ayak tabanlarına sürdü. sonra ılık meltemle aşk kokularına düşkün burun deliklerine.

diye bağırarak. kendisini aşağıya. şarkı söyleyen. bir süre üzerine eğilip kaldı. Bovary'nin kesik kesik hıçkırıklarına karışıyor ve bazen hepsi. Felicite. meydanda karşısına çıktı. bir matem çanı gibi çınlayan Latince hecelerin boğuk mırıltısı içinde kayboluyordu. diyordu. sonra. Bournisien. M. makul olacağım. eline kutsallaştınlmış bir mum sıkıştırmayı denedi. yatağın öbür tarafında. Dili tamamıyle dışarıya çıktı. Çok kuvvetten düşmüş olan Emma. Emma'ya uzatıyordu. hareketsiz kalışının farkına varınca: — Elveda! Elveda!. sanki. O zaman içini çekerek.» Emma. doğaya karşı gelmeyin. yıkılan bir kalıntının tepkisi gibi titriyordu. yere diz çökmüş kollarını. diyordu. IX Bir kimsenin ölümünden sonra. sözleri anlaşılır bir sesle. İltihap geçirici merheme kavuşmak ümidiyle ta Yonville'e kadar sürüklenerek gelen ve yoldan her geçene eczacının nerede oturduğunu soran kör. Dua. sönmekte olan iki lamba fanusu gibi donuklaşıyordu. yemek odasına götürmelerine karşı durmadı. Papaz bu hali belirtmekten geri kalmadı. biçarenin sonsuz karanlıklar içinden bir dehşet gibi dikilen çirkin yüzünü görüyormuş gibi. Nitekim Emma. bir ses. Ansızın sokaktan yere sürünen bir sopa ile tahta kunduraların gürültüsü duyuldu. haçın önüne diz çöktü. onun aynı törenden geçtiğini hatırladı: — Belki de ümitsizliğe düşmemek lazım. şimdiden öldüğüne hükmedilebilirdi. hiçliğin bu geri tepmesini kavramak ve inanmaya katlanmak o kadar zordur ki. Bu arada Canivet dalgın gözlerle meydana bakıyordu. «Tez toplamak için bir bir Başakları hem kaç kere. aynasını istedi ve gözlerinden iri yaşlar boşanıncaya kadar. Fakat Charles. kısık bir ses yükseldi: «Güzel günde sıcak basar Küçücük kız aşka susar. eczacının bile dizlerinin bağı biraz çözülür gibi oldu. Emma artık hayatta değildi. Charles da bir gün. azgın bir nefesle sarsılan kaburga kemiklerinin o korkunç hızlanması olmasa. Homais ile Canivet onu odadan dışarı çıkardılar. çözük saçları ve iri iri açılmış sabit gözbebekleriyle. diye düşündü. açılırsınız! Charles bir çocuktan daha güçsüz. Ellerini yakalamış. ruh bedenden kopmak için çırpınıyormuşçasına. Herkes yaklaştı. korkunç ve ümitsiz bir kahkaha ile katıla katıla gülmeye başladı. M. tıpkı böyle ölmek üzereyken.Telkinlerini bitirirken. Eczacı: — Ağlayın. başını geriye geriye attı ve yastığın üzerine bıraktı. rüyadan uyanıyormuşcasına. ortalığa daima şaşkınlık gibi bir şey yayılır. gözleri dönerken. kötü bir şey yapmayacağım. az sonra kendisini saracak olan ilâhî şan ve şerefin bir sembolü olmak üzere. «O gün rüzgâr pek yamandı Kısa etek havalandı!» Bir sarsıntı onu şilteye devirdi. yüreğinin her atışında. — Sakin olunuz! Charles çırpınırken: — E vat. Ama yine de rengi o kadar atmamıştı. sanki bu kutsamadan şifaya kavuşmuş gibi. MADAME BOVARY . hatta Bovary'ye» MADAME BOVARY 327 Tanrının. bir an için yeniden hayata kavuşmuş bir ceset gibi doğruldu. yavaşça etrafına bakındı. Göğsü de sık sık inip kalkmaya başladı. Charles. yüzünde bir huzur anlamı vardı. mum yere düşecekti. Homais de çok geçmeden evine döndü. kurtuluşları için uygun gördüğü takdirde bazı kimselerin hayatını uzattığını anlattı.. eğilir Bu nimeti veren yere. Bournisien olmasaydı. parmaklarım kapayamadı. arkasında etekleri yerde sürünen uzun siyah cüppesiyle tekrar duaya başlamıştı. Ve. Emma'nın üzerine atıldı. sıkıyor. yüzü yatağın kenarına doğru eğilmiş. Hırıltı şiddetlendikçe papaz ölüm duasını daha hızlı okuyordu. Nanette'im durur. Ama bırakın beni! Onu görmek istiyorum! Karım o benim! Ve ağlıyordu.» 328 MADAME BOVARY Emma: — Kör! diye haykırdı.

yemek odasının döşeme taşlarını şaşkın şaşkın seyrediyordu. Homais ona tekrar cenaze hazırlıklarından söz etmeye cesaret edemedi. Charles kendini yatağa attı ve uyudu. Homais'nin ölülere saygısı vardı. Eczacı: — Şimdi törenin saatini bizzat tespit etmeniz gerek. Tanrı büyüktü. Onu yalnız buldu (M. Charles: — Ah. Bu dünya işlerinin boşluğuna dair sözler söyledi. Dediğimi yapın!» Bu işle uğraşanlar. onu oyalamak için. Bırakın beni! Siz onu zaten sevmediniz! Haydi gidin! Rahip koluna girerek ona bahçede bir gezinti yaptırdı. cenazeyi beklemek üzere yine eve geldi. renkli camın küçük perdelerini yavaşça araladı. Tuvache geçiyor. yatsın diye salonda yere bir yatak serdi. Eczacı. akajudan. eline kalemi aldı ve bir süre hıç-kıra hıçkıra ağladıktan sonra. M. Göğsü bağrı açık oian Charles nihayet titremeye başladı. Fener için bir makale kaleme alması gerekti. Tuvache geçiyor. iç içe üç tabuta konulmalıdır. teşekkür ederim. vanilyalı krema yaparken şeker yerine arsenik kullandığı öyküsünü dinlettikten sonra. iyiydi. biraz çiçekçilikten söz etmeyi uygun gördü. Charles: — Siz ne karışıyorsunuz? diye bağırdı.. masraf.329 — İyi. O zaman Homais. dedi. Bovary uzaklaşmıştı. — Niçin? Ne töreni? Sonra. ürkek bir sesle kekeleyerek: — Hayır. dişlerini gıcırdatıyor. Charles alnı cama dayalı. daha sonra gel! Ve acele acele eczaneye girdi. Bana hiçbir şey söylenmesin.. Hepsinin üstüne büyük bir yeşil kadife serilsin. — Bakın. Saçları omuzlarına dökülmelidir. ıtır çiçeklerini sulamak için etajerdeki sürahiyi aldı. havalar yakında düzelir. Charles'ı buna razı eden papaz oldu. iyi! Sanki yapılacak başka işim kalmamış gibi! Ne yapalım. olmaz. zehirlenmeyi gizleyecek bir yalan uydurması. biri meşeden. M. Saat altıda meydanda bir teneke gürültüsüdür duyuldu: Bu. siz ne iyisiniz! Eczacının bu hareketi onda o kadar hatıra canlandırmıştı ki. o gece üç cilt kitap ve not almak için bir defterle birlikte. bir koltuğa oturmuş. yapacak başka bir şey bulamayınca. Homais. lanetler savurarak gözlerini gökyüzüne dikiyordu. Filozof olmasına rağmen. Muayene odasına çekildi. değil mi? Yanımda kalmasını istiyorum. Zaten. — Zaten. eczacı derhal ona giderek: — Bu kadife bana pek fazla gibi geliyor. İki mektup yazması. Canivet az önce gitmişti). Charles bir makina gibi tekrarladı: — M. kasabaya dönen Kırlangıç'tı. Yağmur çiseliyordu. dedi. bir kez daha Bovary'nin evine yollandı. Felicite. Duvar boyunca dizi dizi ağaçların yanı sıra iri adımlarla yürüyor. bir diğeri de kurşun olmak üzere. Böyle istiyorum. metin olacağım. Bovary'ye teskin edici bir ilaç hazırlaması. . boğulur gibi oldu ve sözünü tamamlayamadı. Charles ağzına gelen küfrü savurdu: — Ben nefret ediyorum. o sizin tanrınızdan! Rahip göğüs geçirerek: — İsyankârlık hâlâ içinizde. Bovary'nin şairane fikirlerinden pek hayrete düştüler. bitkilerin rutubete ihtiyacı vardı. birbiri arkasından arabadan inen bütün yolculara baktı durdu. fakat bir tek yaprak bile kımıldamadı. Yonvillelilerin hepsine. Nitekim zavallı Charles'a hınç beslemeksizin. pencerenin yanına. diğeri. gelinlik elbisesi içinde gömülmesini istiyorum. dedi. hiç şikâyet etmeden iradesine itaat etmek. içeri girip mutfakta oturdu. yazdı: 330 MADAME BOVARY «Beyaz ayakkabıları ve tacıyle birlikte. Charles tasdik makamında başını eğdi. iş olsun diye. hatta kendisine şükreylemek lâzımdı. Havadis almak için kendisini bekleyen kimseler de cabasıydı. Bovary: — Ya! dedi.

sonra şöminenin önünde geniş bir yarım daire halinde sıralananların yanına oturuyordu. onları cizvitlerin tahrif ettiğini herkes bilir. Sanki bir büyü onu çekiyordu. Öbürü ise: — Birkaç Portekiz Yahudisinin Mektupları'm okuyunuz. Gözleri. papaz şimdi yapılacak şeyin onun için dua etmekten ibaret olduğu cevabını verdi. Bournisien oradaydı. Hararetleniyorlardı. evet. diyordu. Bournisien bu kadar cüretkârlığa kızıyor. yahut tövbekar olmadan (bu da zannımca din adamlarının deyimidir) vefat etmiştir. Eski hâkim Nicolas'nın Hıristiyanlığın Sebep ve Hik-meti'ni okuyunuz. o zaman da. Charles içeriye girdi. Tanrı bizim gereksinmelerimizi bilir. Ağzından hızla çıkan nefesi. İhtiyar kadın. zaman zaman. dedi. Charles o kadar öfkelendi ki. kitaplara gelince. Charles hiç konuşmadan el sıkıyor. dua neye yarayacak öyleyse? — Nasıl! Dua mı? Siz Hıristiyan değil misiniz? — Affedersiniz! Ben Hıristiyanlığa hayranımdır. M. Charles onu öperken. karanlıklarda akıp giden ırmağın derin fısıltısı duyuluyordu. cesedin üzerine eğildi ve yavaşça: «Emma! Emma!» diye haykırdı. Bournisien. Açık duran ağzının köşesi. Hatta bir defasında. Encyclopedie' yi okuyunuz. defin masrafları hakkında ona bazı öğütlerde bulunmaya kalktı. iki şıktan biri: Ya (kilisenin dediği gibi) bağışlamaya kavuşarak ölmüştür. Holbach'ı okuyunuz. diyordu.. memelerinden dizlerine kadar çökük duruyor. sanki örüm. Taraçanm dibinde. Charles tekrar ortaya çıktı. bu «bahtsız genç kadın» hakkında bazı şikâyetlerde bulunmakta gecikmedi. Akşam olunca ziyaretler başladı. O da durmadan merdivenleri çıkıyordu. belki onu diriltebileceğini düşünüyordu.. Biri: — Voltaire'i okuyunuz. — Evet. Bournisien sert bir tavırla. yataklıktan çekilip dışarıya çıkarılmış olan karyolanın baş ucunda iki büyük mum yanıyordu. kıpkırmızı kesilmişlerdi.. Berthe'i Madame Homais'ye götürmüşlerdi. dedi. tekrar gözyaşları döktü. eczacının sözünü kesti. tıpkı eczacının teşebbüs ettiği gibi. derinliği yüzünden artık ıstıraplı olmaktan çıkmış böyle bir seyredişte kendinden geçiyordu. aynı zamanda konuşuyorlardı. yüzünün solgunluğu içinde kaybolmaya başlamıştı. Emma'nın başı sağ omuzuna düşmüştü. Charles'a sonsuz yığınlardan muazzam bir ağırlık cesede çöküyor gibi geldi. Onu daha iyi görmek için tam karşısında duruyor. birbirlerini dinlemeden. ellerinin başparmakları ayaklarına doğru bükük duruyordu. MADAME BOVARY 331 Sessizlikten bıkıp usanan eczacı. Şafak vakti. Ziyaretçiler yüzleri yere eğilmiş. manyetizma mucizeleri geliyordu. Çarşaf. kadıncağız sustu. Kilisenin saati ikiyi çaldı. Felicite. odadaydı. Lefrançois ana ile yukarda. — Mesele bu değil! Bütün kitaplar. hatta oğlu kendisine derhal şehre inip gereken şeyleri satın alma işini havale etti. Homais bu kadar aptallığa hayret ediyordu. mumların alevini duvar üzerinde titretti. Bovary ana geldi. dünyaya ahlak getirmiştir.. Aklına hep katalepsi hikayeleri.. çekilin artık.. bir çş-_ şit beyaz toz yer yer kirpiklerine konmuştu. yine de dua etmek gerektiğini söyleyerek. . o takdirde bizim dualarımıza ihtiyacı yoktur. Çünkü Hıristiyanlık evvela köleleri azat etmiştir. açın da bakın tarihe. gürültü ile burnunu siliyor ve Homais kalemini kağıt üstünde gıcırdatıyordu. bu manzara yüreğinizi parçalıyor! 332 MADAME BOVARY Charles gidince. Charles öğleden sonra hep tek başına kaldı. çekler üzerine ağlarını örmüş gibi. — Haydi sevgili dostum.. eczacı ile papaz tekrar tartışmaya başladılar. sonra ayak parmaklarının ucunda yeniden yükseliyordu. son derece isterse. Tam birbirlerine küfürler savurmak kertesine gelmişlerdi ki. Homais: — Bununla birlikte. yüzünün alt kısmında siyah bir delik gibiydi.M. yatağa doğru ilerledi ve yavaşça perdeleri açtı. Eczacı: Ama.

bir süre daha dudaklarını kıpırdattı durdu. kendi cesedimi bile hastanelere bağışlamak niyetindeyim.. O zaman Homais. Göbekleri öne fırlamış. Bu. bilime hizmet etsin diye. bir erkeğin kadınsız yaşaması doğal değildir. Papaz: — Köpekler ölülerin kokusunu alırlarmış derler. yarası henüz pek taze. onu giydirme işini tamamlıyorlardı. gidip pencereyi açtı. çünkü yeniden uykuya dalmıştı. Öyle cinayetler görülmüştür ki. dedi. içeriye girdi. günah çıkartma sayesinde birçoklarının hak yoluna döndüklerini anlattı durdu. Eczacıya dönerek: Bize yardım etsenize. dedi.. Güzel kokulu otlar hâlâ tütüyordu. dedi. alın. Şamdanların balmumu iri damlalar halinde yatağın çarşafı üzerine düşüyordu. Kokuyu önlemek için de. Charles onları uyandırmadan. Madame Lefrançois ve Bovary ana. Uzaklarda. mumların yanmasına bakıyordu. Ona: — Alın bir tutam. Eczacı: — Bir köpek uluyor. Mösyönün ne halde olduğunu sordu ve eczacının cevabı üzerine: — Biliyorsunuz. Teşrih an-fisinde punç yapıp içerdik! Hiçlik bir filozofu korkutmaz. gözlerini sarı alevlerinin parıltısında yorarcasına. Gökte birkaç yıldız parıldıyordu. çenesi yavaşça göğsüne yaslandı. o. Askerler vardı ki. Fribourgs'da bir papaz vardı. Homais (iki günden beri meydandan yalnız onun gelip geçtiği görülüyordu). Madame Lefrançois: . Anlar da böyledir. o kadar çekişmeden sonra aynı insani güçsüzlük içinde karşı karşıyay-dılar. herkes gibi sevgili bir eşi kaybetmek tehlikesine maruz bulunmadığı için papazı kutladı.. kefaret mahkemesi önüne gelince. Papaz: — Behey Allanın akıllısı. Başını biraz yukarıya kaldırmak icabediyordu. onlar da sahipleri ölünce kovanlarını bırakıp gider-lermiş. kapkara bir sıvı yığını boşandı. diye cevap verdi. sonra. — Ah Yarabbi! Elbisesi. saat dokuzda bir sürü kâfuru. Homais bu batıl inançlara itiraz etmedi. Yoksa korkuyor musunuz? Eczacı omuz silkerek: — Ben. hatta. bunun arkasından da papazların bekârlığı konusunda tartışma başladı. Daha anlatacaktı ama. aselbent ve MADAME BOVARY 333 güzel kokulu otlarla birlikte geldi. dikkat edin elbiseye! diye bağırdı. kendisi de odanın fazla ağır havası içinde biraz tıkanır gibi olmuştu. bir yerlerde ardı arası kesilmeyen köpek havlamaları geliyordu. korkmak mı? dedi.bacak bacak üstünde. uykuyu açar. Charles. Uzun katı bezi. hâlâ da ne kadar güzel! Hani nerdeyse az sonra yerinden kalkacak gibi. yanlarında uyur gibi yatan ceset kadar hareketsizdiler. sanki kusuyormuş gibi. gözlerini bağlayan bağların düştüğünü hissetmişlerdi. yüzleri şişmiş. sondu. arada bir derin göğüs geçirerek ayaklarını oynatıyorlardı. Birdenbire namuslu adam oluveren hır334 MADAME BOVARY sızlara dair çeşitli fıkralar hikaye etti.. Başına tacını koymak için yeniden üzerine eğildiler. Bournisien savundu. fakat hiçbiri ötekilerden önce kalkıp gitmek istemiyordu. . işitiyor musunuz? diye sordu. hizmetçi kız. örneğin günah çıkartma işinde nasıl sır tutabilir? Homais günah çıkartmaya da dil uzattı. Felicite hıçkırıyordu: — Ah zavallı hanımcığım! Zavallı hanımcığım! Han sahibesi içini çekerek: — Bakın. Daha gürbüz bir adam olan Bournisien. saten ayakkabılarına kadar örtecek biçimde üzerine çektiler. Eczacı: — Çünkü. somurtkan. bir kap dolusu klor getirmişti. Hötel-Dieu'de türlüsünü gördüm.. Papaz. . hoş bir geceydi. eve varır varmaz. kocaman kara kitabı elinden düştü. çoluk çocuğa karışmış bir adam. gürültüsü eczacıyı uyandırdı. hepsi de can sıkıntısından patlıyordu. her zaman da dediğim gibi. tam o anda ağzından. horlamaya başladı. Emma'nın etrafında döneniyorlar. Neden korkacakmışım? Eczacılık tahsil ederken. Emma'ya veda etmeye gelmişti. O sırada. karşısındaki uyuyordu. diyordu. diyordu. Mavimtırak buhar dalgaları pencerenin pervazı üzerinde içeriye dalan sisle karışıyordu.. Sonra.

yürek çarpıntıları içinde kendini yedi bitirdi. o güzel siyah saç yığınında beyaz izlerin belirmesine sebep oldu. sokaklarda. yulaf torbasına saldırdı. oda. Charles. ayakkabısına bir mahmuz taktı ve dörtnala yola çıktı. nefes nefese. lehimlendikten sonra. O kadar titriyordu ki. doğru dürüst bir anlam çıkarmanın imkânı yoktu. Nihayet sırtına bulüzünü geçirdi. çıldırdığını hissetti. Charles'a öyle geldi ki. hemen meydanda bayıldı. Fakat ölmüş de olabilirdi. Sonra henüz ölmediği anlamını çıkardı. Hatta bir defasında attan inmeye mecbur oldu. zaman zaman uyuklamakla birlikte. dedi. yükselen bir denizin dalgaları gibi durmadan devam ediyordu. örtüsünü kaldırdı. eve gelen işçilerle karşılaştılar. heyecana karşı kendisini toparladı. parmaklarının ucuyle. makası rasgele iki üç kere açıp kapadı. iki saat süreyle tahtalar üzerinde çınlayan çekiç darbelerinin işkencesine katlanmak zorunda kaldı. hassasiyetini göz önünde tutarak mektubu o tarzda kaleme almıştı ki. yahut Rouen'da. O zaman M. Hazreti Meryem'e kilise için üç tane papaz göğüslüğü adadı. Gözleri görmez olmuştu. Hanın adamlarına seslenerek Maromme'a girdi. Homais ise yere birazcık klor atıyordu. Eczacı ile papaz. dedi. Aşağıda. tabutu da diğer ikisinin içine yerleştirdiler.ağaçlaMADAME BOVARY 335 nnm altında dans eden delikanlıların neşeli kahkahalarını hâlâ duyuyordu.. titreye titreye. sesinin yankısını hatırladı durdu. içtiler. şapkasını giydi. fena olmayacak! Papaz. Felicite. fa336 MADAME BOVARY kat en üstündeki tabut biraz genişti. Sonra Emma'yı meşeden tabuta yatırdılar. Bertauxlann avlusunda görüyordu. esen rüzgârda ve yükselen nemli kokularda eriyip kayboluyordu. yavaşça. dikenli çite dayalı bir sıranın üzerinde.. Bir ağacın üstünde uyuyan üç siyah tavuk gözüne ilişti. Siyah örtüleri görür görmez. Gün doğdu. üç kapak da rendelendikten. makası birkaç kez şakakların derisine batırdı. kendinden dışarıya yayılarak eşyanın etrafında. eczacının omuzunu sıvazlayarak: — Bir gün gelecek. çivilendikten. bu uğursuzluktan ödü koparak. Bertaux mezarlığından Vassonville kilisesine kadar yalınayak yürümeyi vaadetti. hiç nazlanmadı. Homais. Onu aşağıya. ayin yapmaya gitti ve döndü. onu Tostes'daki bahçede. tavırlarını. tabut kapının önüne kondu. Bournisien odaya kutsal su serpiyor. Korkunç bir meraka kapıldı. yemliğe bir şişe tatlı elma şarabı boşalttı ve midillisine atladığı gibi tozu dumana kattı. Nihayet. aynı kadındı! Böyle uzun zaman bütün o kaybolan saadetleri. gecenin içinde. etrafında sesler duyuyordu. saçlarından yayılan güzel koku ile dolmuştu ve elbisesi kollannın arasında bir kıvılcım çıtırdısı ile ürperiyordu. girişde. Bir yakınmanın peşi sıra daima bir başkası geliyor ve bu durum. evlerinin kapısı önünde. onlar için komodinin üzerine bir şişe Fransız rakısı ile peynir ve kocaman bir çörek koymuştu. Sonra birdenbire. kederli saatlerden sonra insanları saran o belirsiz neşe yüzünden olacak. Adamcağız önce inme inmiş gibi yere yığıldı. odadakiler uyandı. . bu da. yediler. Emma'nın. titremeye başladı. Sonra. son kadehte papaz. Emma bunların altında kayboluyordu. yemek odasına götürdüler. hareketlerini. Sonra Felicite" geldi ve Mösyönün saç istediğini söyledi. Rouault Baba geldi. Bütün yol boyunca. nedenini bilmeden birazcık da şakalaştılar. Eczacı: — Kes bir parça. Artık dermanı kalmayan eczacı. X Rouault Baba. Emma. Rouault Baba.Bir ay ışığı kadar beyaz saten elbisenin üzerinde hareler titreşiyordu. kapılar ardına kadar açıldı ve Yonville ahalisi içeriye doldu. eczacının mektubunu olaydan ancak otuz altı saat sonra almıştı. eline makası alarak kendisi öne atıldı. M. Ama öyle bir dehşet çığlığı kopardı ki. anlaşacağız. aradaki boşlukları bir şilteden çıkardıkları yünle doldurmak icabetti. sessizlikte. Elma. sabahın dördüne doğru içini çekti: — Hani ağzıma bir lokma bir şey koysam. Nihayet. Bu kadın. omuzlaya-rak kapıyı kırdı. yine eski uğraşlarına daldılar ve her uyanışlarında karşılıklı olarak birbirlerini uyumakla suçladılar. Hizmetçi kız cesaret edemediği için.

Ama yine de kendini sofuluğa vermeye. Çan çalıyordu. tekrar kalkılıyordu. Bovary öfke ile bir beş franklık fırlatırken: — Çabuk olsanıza! diye haykırdı. işaretle selamlıyordu. Bu. bir türlü sonu gelmiyordu! Charles. Cesur bir tavır takınıyor ve daracık sokaklardan veya kapılardan çıkarak kalabalıkta sıraya girenleri.. İlâhicilerden biri.» diyordu. Kendine geldiği zaman. Nefirin sesi gayet gür geliyordu. önde. Rouault babayı. Emma'nın çok önce. Kasaba göründü. habire sopa vurarak. Charles. duvar dibinde durduklarını hatırladı. Sonra onu ölmüş gibi gördü. ilk zamanlarda bir defa beraberce dinsel törende hazır bulunduklarını ve öbür tarafta. Dizginleri çekti ve hayal kayboldu. metin görünmek istedi ve birkaç kez tekrarladı: — Evet. birbiri peşi sıra gümüş tepsi üstünde çınlıyordu. elinde asasıyle kilisede dolaşıyordu. hekimler bir çare bulacaklardı. Ben neler çekiyorum! Kilisenin adamı yerlere kadar eğilerek kendisine teşekkür etti. Koyu renkte kaba bir ceket giymiş olan bir adam. Charles. bir koyun sürüsü geçti. Bournisien. Kocaman paralar. hıçkırıklarla cevap verdi: — Bilmiyorum! Bilmiyorum! Bir belaya uğradık! Eczacı. onları birbirinden ayırdı. diz çökülüyordu. filozof olun biraz! Zavallı çocuk. dimdik yürüyordu. M. Ben Mösyöye anlatırım. yolun ortasında sırtüstü yatmıştı. Oradaydı. yardım parası toplamak için kilisenin cemaat yerini dolaşmaya başladı. büyük tören kıyafetinde tiz bir sesle okuyordu. bilinmeyecek miydi? Ama nereden? Kırda hiçbir fevkalâdelik yoktu. Bazen. «Emma'yı herhalde kurtarırlar..' Quincampoix'da. gözyaşları içinde Bovary'nin kolları arasına düştü: — Kızım! Emma'cığım! Yavrum! Anlatın bana. şunun altında olduğunu. Biraz metanet. Fakat. Yola çıkmak icabetti. üst üste üç İcahve içti. Charles'ın içinden. kalbine kuvvet versin diye.. toprağa gömeceklerini düşündükçe. tabutun altına üç sırık koydular.Kendi kendine. O anda Justin eczanenin kapısında göründü. kollarını uzatıyordu. kolanlardan kan damlıyordu. Gürültü dipten geliyordu. ellerini kaldırıyor. İskemleler yerlerinden oynatıldı. kutsal ekmeğin korunduğu dolabı selamlıyor. ağaçlar sallanıyordu. dedi metin olacağım. Lestiboudois. Kilisenin ön tarafındaki tahta koltuklara yan yana oturdular ve üç ilâhicinin dua okuyarak mütemadiyen önlerinden gelip geçtiğini gördüler. sarsak sarsak hemen içeriye girdi. hay Allah belasını versin! Sonuna kadar yanından ayrılmayacağım. canım. Her şey hazırdı. Cebinde mektubu aradı. Yeni bacağını takmıştı. zaten ölmüş ise. acısının böyle hafiflemiş olmasından zevk duyuyordu. — Bu yürekler acısı ayrıntıların gereği yok. birinin intikamı. gökyüzü maviydi. Bakın cemaat geliyor. fakat açmaya cesaret edemedi. İlâhi okunuyordu. kilisenin yandaki alçak kısmında hemen durdu. tabut rahlenin yanına. onu tekrar göreceği bir öbür hayat ümidine kapılmaya çalışıyordu. MADAME BOVARY 337 Mektubu yazanın bir isim yanlışlığı yaptığını düşündü. atının üzerinde iyice eğilmiş. binbir güçlükle diz çöktü. rengi uçmuş.. Cenaze alayını görmek için pencerelerde yer almışlardı. kiilseden çıkıldı. kapkara. Kilisenin döşeme taşları üzerinde.Altın Arslan'm uşağı Hippolyte'di. orada olduğunu eliyle anladı. Cenaze taşıyıcılar. ilâhiciler ve iki korocu çocuk De Profundis'i okuyorlar. azgın. sesleri . çok uzaklara bir seyahate çıktığını hayal ediyordu. bir sarhoşun şakası olması ihtimali aklına geldi. hiçbir şey hissetmediğini sanıyor. önünde. hızla ilerlediğini gördüler. Sonra bunun belki bir muziplik. eşit aralıklarla yere inen ucu demirli bir sopanın tok gürültüsü gibi bir ses duyuldu. Çan yeniden başladı. kalkıp o mumlan söndürmek geldi. Papazlar. Her iki yanda üçerden altı kişi ağır adımlarla yürüyor ve sık sık nefes alıyorlardı. kendini alçaklıkla suçlamakla birlikte. sağda. bu muhakkaktı. cesaret! Rouault Baba: — Pekâlâ. ümitsiz bir öfkeye dü-MB 22 338 MADAME BOVARY şüyordu. her şeyin bittiğini. dört sıra mum arasına yerleştirilmişti. Kendisine anlatılmış olan bütün inanılmaz iyileşmeler hatırına geldi.

dedi. . taş parçalannın çarptığı tabutun tahtasından. şimdi de kızım! Artık bu evde uyuyamayacağını söyleyerek. bazı hastalannı ziyaret ettikten sonra. kutsal su kabını yanındakine uzattı. Lestiboudois'nın uzattığı küreğe iyice doldurduğu toprağı çukura sürdü. Homais. onunla birlikte gömülmek için çukura doğru sürükleniyordu. Eve ^dönünce. bu bitmez tükenmez dua tekrarı ve meşale geçişi. durmadan. dedi. Türlü türlü neşeli gürültüler ufku dol-duruyordu. sessizliğe kavuşmakta gecikmedi.. zaman sizi teselli etmiştim. kukuletaları inik. bir defa Tostes'a gelmiştim. Herkes ve özellikle cenazeye gelmiş olan Lheureux. dönüşte.. rahat rahat piposunu içmeye koyuldu. hemen Bertaux' ya dönmek istiyordu. o. dostum. üzerine tabutu ittiler. söyleyecek sözler bulmuştum. Emma'nın ölümüne acıdı. ellerinde yanmakta olan iri mumlar vardı. o avlulardan geçtiğini ve Emma'ya döndüğünü hatırlıyordu. dikenli çitlerin üzerinde MADAME BOVARY 339 çiy taneleri titreşiyordu.. ipler gıcırdayarak yukarıya çıktı. durmamacasına öten bir horozun kokorikosu veya elma ağaçları altında kaçtığı görülen bir tayın dörtnala gidişi. Bournisien. diğerleri gibi o da. içinden bunu biraz yakışıksız buldu. arkadan geliyorlardı. bir gruptan ötekine gitti durdu. çimenlikte çukur kazılmış yere kadar yürüdüler. köşelerden akıyordu. Kadınlar. Bazen cemaat bir patikanın dönemecinde kayboluyor. her dalgada yalpa vuran bir filika gibi dura kalka ilerliyordu. Nihayet yaşlı adam içini çekerek: — Hatırlıyor musunuz. Serin bir meltem esiyordu. Charles dizleri üstüne toprağa yığıdlı. ama şimdi. Erkekler aşağıya. Çukurun etrafında halka oldular. Böyle bir sabah vakti. Açık gökyüzü pembe bulutlarla beneklenmişti. Keza. Rahip. bu gönül bulandırıcı balmumu ve cüppe kokulan karşısında bayılacak gibi oluyordu. papaz söz söylerken. Charles inişine baktı. zaman zaman yerinden oynuyor ve tabut meydana çıkıyordu. Rouault Baba.dalgalanmalarla alçalıp yükselerek. canına kıymağa kalkışacaktı! — Ne iyi bir kadındı! Daha geçen cumartesi günü bizim dükkânda görmüştüm kendisini! Homais: — Mezarı önünde söylemek üzere birkaç söz hazırlamaya bile vakit bulamadım. uzakta. diyordu. M. yalnız kasabaya gelirken. noterin uşağı Theodore'un ise «mademki âdet olmuş. Hatta torununu bile görmeyi reddetti. Homais' di. «Elveda!» diye bağırarak var kuvvetiyle abdanı sallamaya başladı. Üstüne beyaz gözyaşları serpilmiş siyah örtü. Alıp götürdüler. Nihayet bir çarpma duyuldu. gömleği kirleten toz tabakası içinde yol yol görünüyordu. — Zavallı kadıncağız! Kocası için ne acı! Eczacı: — Eğer ben olmasaydım. Sonra bütün göğsünü sarsan uzun bir inilti ile: — Ah. Bovary ana da onlarla beraberdi. süsenlerle örtülü kulübelerin üzerine mavimtırak hareler dökülüyordu. M. Charles üstündekileri çıkardı. Charles geçerken. rahmetli ilk karınızın öldüğü sırada. Mezarlığa vardılar. kıra doğru uzanıyordu. dört ip yerli yerine konunca. Rouault Baba da yeniden önlüğünü giydi.. kenarlara atılmış kırmızı toprak. Her üçü de susuyordu. Binet'nîh hiç ortalıkta görünmediğini. benim işim bitti artık! Karımın öldüğünü gördüm. sonsuzluğun yankısına benzeyen korkunç bir gürültü yükseldi. Hep iniyordu. Yorulan cenaze taşıyıcılarının adımları ağırlaşmıştı. belki bu işi bitirmiş olmanın belirsiz kıvancı içinde. Ona öpücükler yolluyor. Charles. Eczacı onu ciddi ciddi salladı. avluları tanıyordu. dedi. sonra Charles'a verdi.. Sonra. Bu gözlemlerini anlatmak için de. Gömlek yeniydi. fakat büyük gümüş haç daima ağaçların arasında^ yükseliyordu. yolun kenarında. tekerlek izleri üzerinde ilerleyen bir at arabasının gıcırtısı. siyah yas tüllerine bürünmüşler. cenaze. yenleriyle sık sık gözlerini sildiği için boyası atmıştı. Tuvache'ın da dinsel törenden sonra sırra kadem bastığını. sonra oğlum gitti. Bu. sanki siyah bir elbise bulunamamış 340 MADAME BOVARY gibi* maviler giydiğini gözden kaçırmadı.. çavdarlar ve kolzalar yemyeşildi. gürültüsüzce. Gözyaşlarının izleri.

eski hanımının ne kadar elbisesi kalmışsa. Kira ile kitap veren adam üç yıllık abonman parası talep etti. bunu hiç unutmayacağım. Açtı ve okudu: «Cesaret. arkasına döndü. «oğlu Yvetot'da Noter M. Çayırda batmakta olan güneşin eğri ışınları altında kasabanın bütün pencereleri alev almış gibiydi. ekseriya Charles. hepsini çalarak. Fakat biri vardı ki. Duvardan atlayan Justin'i tanıdı ve patateslerini çalan hırsızın kim olduğuna dair bir fikir sahibi oldu. tavan arasına kadar çıktı. korkmayın! Yine her zamanki gibi hindinizi göndereceğim. Yalnız siz kendisini bol bol öpün! Allaha ısmarladık!. Berthe birçok defalar daha annesinin sözünü etti. kendisini arkadan görünce. uyanık. aydan daha tatlı ve geceden daha sır dolu. vaktiyle Emma'dan ayrılırken Saint-Victor yoluna dönüp baktığı gibi. Hıçkırıklarla parçalanan göğsü. Felicite artık Madamın elbiselerini giyiyordu. hepsini değil.» Bu. zamanla. Fakat hiç durmadan başka borçlar ortaya çıkıyordu.— Hayır. . artık düşünmez oldu. çok geçmeden para meseleleri yine patlak verdi. her zamanki gibi sessizdi. Eski günlerden ve gelecekten söz açtılar. Annesi buna çok kızdı. Parmaklık birdenbire gıcırdadı. Charles ondan daha fazla öfkelendi. o saatte gözüne uyku girmiyordu. Rolet ana yirmi 342 MADAME BOVARY kadar mektubun posta parası diye tutturdu. XI Charles. evin içinde rasgele dolaşırken. evini idare edecekti. Çocuk annesini sordu. Fakat. ertesi gün küçük kızını eve getirtti. İçi açılsın diye bütün gün ormanda dolaşmış olan Rodolphe. Rodolphe'un mektubuydu. gece geç vakitMADAME BOVARY 341 lere kadar oturup konuştular. Lheureux. artık sonu geldi sanıyordu. Charles. Charles. şatosunda rahatça uyuyordu. eczacının o dayanılmaz tesellilerine de katlanması gerekiyordu. Ona. Emma! Cesaret! Hayatınızı mahvetmek istemiyorum. Bunun üzerine özür dilemek icabetti. ağır ağır yoluna devam etti. Karısının göndermiş olduğu mektupları kendisine gösterdiler. Emma bir tek ders dahi almadığı halde (Bovary'ye göstermiş olduğu o ödenmiş faturaya rağmen) Mademoiselle Lempereur altı aylık ders ücreti istedi. Artık tamamıyle değişmişti. Yıllardan beri elinden kaçırmış olduğu bir sevgiye yeniden kavuştuğuna içinden sevinerek. dedi. Kasaba. Saat gece yarısını çaldı. çünkü Ona ait olan eşyadan hiçbirinin satılmasını istemiyordu. Fe'licite' hemen hemen onun boyundaydı. Felicit6. Rouen'da uyumaktaydı. ufukta. midillisi topalladığı için. öyle ki. oysa bu iki kadın arasında bir anlaşmaydı. hep onu düşünüyordu. Çamlar arasındaki mezarın üstünde bir çocuk. dostu Vinçart'ı yeniden kışkırtınca. Pentecöte yortusunda. Charles ile annesi yorgunluklarına rağmen. Her borcu ödedikçe. çünkü Charles bunlardan bazılarını saklamıştı ve onları seyretmek için gidip tuvalet odasına kapanıyordu. Siz iyi çocuksunuz! Baldırına vurarak. kendisine oyuncaklar getireceğini söylediler. vehme kapılıyor ve: — Ah! Gitme! Gitme! diye haykırıyordu. evde olmadığını. terliğinin altında tortop olmuş bir kağıt parçası hissetti. Leon Dupuis ile Bondeville'den Mademoiselle L6ocadie Leboef'ün izdivacım» Charles'a haber vermekle şeref kazandı. herhalde iş için olacak? diye cevap vermek inceliğini gösterdi. İhtiyar kadın evi bırakıp gitti. unuttuğu küreği almaya gelen Lestiboudois idi. Fakat. Charles yine boğazına kadar borca girdi. Leon da. sandıklar arasına düşmüş ve orada kalmıştı. İhtiyar kadın. gönderdiği tebrik mektubuna şu cümleyi de sıkıştırdı: «Zavallı karım buna ne kadar sevinecekti!» Bir gün. Theodore'la birlikte Yon-ville'den kaçtı gitti. Yonville'e gelecekti. bayırın üstüne varınca.. Elini gözlerinin önüne götürdü. Charles ise. sonra. O zaman eski vizitelerinden kalan alacaklarım istedi. oğluna tatlı dille ne yapacağını bilemiyordu. Bu çocuğun neşesi Charles'ın yüreğini burkuyordu. ağaçların beyaz taşlar arasında yer yer siyah demetler halinde belirâiği duvarlarla çevrili bir yer gördü. uçsuz bucaksız bir pişmanlığın baskısı ile kalkıp iniyordu. Yine o sıralarda dul Madame Dupuis. yere diz çökmüş ağlıyordu. Bu. artık birbirlerinden ayrılmayacaklardı. hayır! Yüreğim büsbütün parçalanacak. Charles bu işin aslını sorunca da: — Ne bileyim ben. sonra. sonra. O zaman herkes istifade etmeye baktı.

Şehirlerimizi idare edenler. «Verimli Picardie diyarına uğrayan herkes. canından bezdirir ve yolculardan tam manasıyle vergi alır. o kadar cana yakındı ki. Evin bütün odaları boşalıyordu. Yaldızlı bir şamdanda bir mum yanıyordu. eczacının hiçbir işe yaramayan tedavisini yolculara anlatıp duruyordu. ne düşünürler acaba?» Sonra Homais bazı hikayeler de yaratıyordu: «Dün Bois-Guillaume bayırında ürkek bir at. tekrar Bois-Guillaume bayırına dönmüş. Çünkü. Fakat mektubun hürmetkar üslubu onu yanılttı.» Arkasından körün sebep olduğu bir kazanın öyküsü geliyordu.Şimdi de çatı penceresinden esen rüzgâr onu kapıya doğru sürüklemişti. Hizmetçi kadının bu işlere el sürdüğü yoktu. hülyaya dalıyordu. Homais şehre indiği zaman. hareketsiz ve şaşkın kalakaldı. Rouen Feneri'nde ardı ardına şu kısa yazılar çıktı. İçlerinde tek başlarına dolaşanlar da var. basma resimleri boyuyordu. Akşam yemeğinden sonra Charles oraya çıkıyordu. sıkı dostluğun devamına pek aldırış etmiyordu. Kimdi acaba? Rodolphe'un eve pek sık uğrayışını. Bıyıklarına kozmatik sürüyor. iki üç kez karşı karşıya geldikleri zaman gördüğü sıkıntılı halini hatırladı.. ikinci sayfanın sonunda küçücük bir R harfi keşfetti. Bu adam herkesi rahatsız eder. yüzünde korkunç bir yara ile dolaşan bir yoksula rastgelir. Serserilerin haçlı seferlerinden getirdikleri cüzzamı ve sıracayı umumi mahallelerimizde serbestçe teşhir ettikleri o korkunç ortaçağ devrinde mi yaşıyoruz hâlâ?» Yahut: «Serseriliği yasak eden kanunlara rağmen. orada bakkal çıraklığı ediyordu. Berthe. Böylece.vardı ki. Gümüş takımlarını parça parça satmak zorunda kaldı. ona mukavva ile kuklalar yapıyor. gür sarı saçlarını pembe yanakları üzerine dökerek öyle zarif bir eğilişi . Sanki hâlâ yaşıyormuş gibi.3 — Belki uzaktan uzağa birbirlerini sevmişlerdir? diye düşündü. Charles'ın içini. o küçük başının. Delillerin karşısında geriledi ve belli belirsiz kıskançlığı. Merhem ile iyi edemediği kör ise. beyaz kravatlar takmayı âdet edindi. Rugan çizmeler satın aldı. ümitsizlik içinde. tıpkı onun gibi emre yazılı senetler imzalıyordu. Rouen'a kaçmış. ötekilerinden daha az tehlikeli değildir. meselelerin derinliğine inen insanlardan değildi. MADAME BOVARY 34. Bu arzu onun tasasını alevlendiriyordu ve artık gerçekleşemeyeceği için de sonsuzdu. o reçine kokan. Tam on ay süreyle. yahut masanın bir çatlağına sıkışıp kalmış bir firketeye ilişecek olursa. kızını bağsız potinler ve koltuğunda kalçalarına kadar yırtık bulüzlerle gördükçe bu kılıksızlığa pek üzülüyordu. birdenbire ortadan kayboluşunu. onunla karşılaşmamak için. yahut bebeklerinin yırtılmış karnını dikiyordu. Charles. kederinin sonsuz genişliği içinde kayboldu. büyük şehirlerimizin civarı dilenci sürüleriyle dolup taşmakta devam ediyor. ölmek istemiş olduğu aynı yerde. hiç şüphe yok. onun odası. O derecedeki. Eczacının çocukları da küçüğü gittikçe daha seyrek ziyaret ediyorlardı. Kırlangıç'm perdeleri arkasına gizleniyordu. sosyal durumları arasındaki farkı göz önünde tutarak. İçinden. yalnız yatak odası. Karşısına oturuyordu. yanı başında. Oyuncaklarını tamir ediyor. Nihayet. Emma kendisine daha güzel göründü ve içinde ona karşı devamlı ve azgın bir arzu peyda oldu. Heriften nefret ediyordu. vaktiyle Emma'nın ondan daha çok rengi atmış. M. Sonra. Jüstin. bozuk şaraplar gibi buruk bir zevkle dolduruyordu. Artık kimse onları görmeye gelmiyordu. Emma onu mezardayken bile baştan çıkarıyordu. Kendi şöhretini korumak için. onun zevklerini.. «Herkes ona hayran oluyordu herhalde?» dedi. kızcağız da tıpkı onun gibi kederleniyordu. el altından. ondan sonra. Bois-Guillaume bayırında. Fakat Berthe o kadar tatlı. hoşuna gitmek için. adamcağızdan her ne pahasına olursa olsun kurtulmak maksadıyle. Yuvarlak masayı ocağa doğru itiyor ve onun koltuğunu yaklaştırıyordu. Bunlar. Bütün erkekler. sonra salonun mobilyalarını sattı. Zavallı adam. hem zekâsının derinliğini. hem de kibrinin alçaklığını gösteren bir fesat dolabı çevirmeye başladı. fikirlerini benimsedi. Zaten Charles. hiç şüphesiz ona göz dikmişlerdi. 344 MADAME BOVARY Homais. O zaman öylesine bir kederli hali oluyordu ki. . yerde sürüklenen bir kurdeleye. eskisi gibi kalmıştı. sonsuz bir hazla. gözleri dikiş kutusuna.

neticesi hep ikincilerin aleyhine çıkan karşılaştırmalar yapıyordu. Madame Homais. Homais.. daha sonra bir vesta mabedi. İşin tuhafı. adlı eseri kaleme aldı ve istatistik kendisini felsefeye şevketti. Nihayet arkası aklına geldi: Amabilem conjugem Calcas! (2). daima ilerleme aşkı ve papazlara MADAME BOVARY 345 beslediği hınçla harekete gelen eczacının kalemiyle derhal okuyuculara duyurulmamış olsun. Bu kitabe kabul edildi. yanmış bir tek ambar. Büyük sorunlarla uğraştı: Sosyal problem. etrafı sütunlu bir yuvarlak dam. Kendisinin de bir tane vardı. Hacizden kaçmaya artık imkân yoktu. M. Evvelâ. Bu başarı onu cesarete getirdi ve o günden sonra kaza dahilinde çiğnenmiş bir tek köpek. Bütün planlarda. dilinin ucuna hep Sta Viator geliyordu. altında kocasının kaybolduğu o altın helezon karşısında mest oluyor. Aşağı-Seine Vilayetine Şo-Ka'yı ve revalentia'yı ilk getiren o oldu. İlk barışma girişimi yine annesinden geldi. Lheureux hiçbir senedi uzatmayacağını bildirdi. Büyük çikolatacılık hareketini gözden kaçırmıyor-du. Adam yeniden başladı. Bir kiliseye yüz frank verildi mi hemen Saint-Berthe"lemy katliamını hatırlatıyordu... eser yazmaya kalktı! O zaman İklime dair gözlemlerle birlikte Yonville Kantonunun genel istatistiği. vaız-da. Nihayet yüz kadar desen gözden geçirildikten. Kendi dediği gibi. onu unutuyordu. Kauçuk. dayak yemiş bir tek kadın olmadı ki. Homais. Demir Yolları. 346 MADAME BOVARY Kitabeye gelince. Bu hep aynı rüyaydı: Charles ona yaklaşıyor ve tam sarıldığı anda. yahut «bir harabe yığını» teklif etti. Bournisien de kendisine iki üç ziyarette bulundu. adamı tutukladılar. Yolsuzlukları ihbar ediyor. fedakârlığının karşılığı olmak üzere. ilkokullarla hocalık eden cahil rahipler arasında. Emma'nın mezarı hakkında da pek parlak fikirleri oldu. Charles'ın bütün bir hafta her akşam kiliseye girdiği görüldü. alt tarafı büzme perde şeklinde bir kırık sütun. iki esas cephesinde «sönmüş bir meşale taşıyan bir peri» bulunacak bir türbe üzerinde karar kıldı. bir İskit'den daha çok dolaklı ve sargılı.. Charles. Homais de keza. Akşamları fanila yeleğini çıkardığı zaman.. ama Emma aleyhinde de yazmadığını bırakmadı. Bovary durmadan Emma'yı düşündüğü halde. Felicite'nin talanından artakalmış bir şalı istedi. O zaman aralan büsbütün. Belleğinde tutmak için gösterdiği çabalara rağmen. Bozuştular. Artist tavırları takınmaya başladı. kesin olarak açıldı. Fakat sonra salıverdiler. Homais. öylesine uğraştı ki. durmamacasına tekerleme söyleyen bir ressam aldılar. sonra peşini bıraktı. . Hatta bir de. sonra bir piramit. herkesin bildiği gibi. Bovary pek idareli yaşadığı halde. Charles ile Homais. bir sihirbaz gibi gösterişli olan bu adama yanıp tutuştuğunu hissediyordu. fakir sınıfların ahlaka yönetilmesi. için iki tane gayet şık Pompadour heykelciği satın aldı. İhtiyar kadın kendi mallan üzerinde bir ipotek yaptırmasına razı oldu. kakasını yiyerek ölen Voltaire'in can çekişmesini anlatmayı ihmal etmiyordu. Tehlikeli bir adam oluyordu. bir şartname hazırlatıktan ve tekrar Rouen'a bir yolculuk yaptıktan sonra. bu hayalin kendisinden uzaklaştığım hissetmekten çok üzülüyordu. gün geçtikçe daha hoşgörüsüz. Sonunda burjuva olmaktan utanır oldu. kederin zorunlu sembolü saydığı salkım söğütten asla şaşmıyordu. Çağın zihniyetine ateşler püskürüyor ve her on beş günde bir. Zaferi eczacı kazandı. daha bağnaz oluyordu. kendisine can yoldaşı olsun diye küçük kızı kendi evine almayı teklif ediyordu. Bu bir çatışmaydı.Sözün kısası. Charles buna razı oldu. Pulvermacher hidro elektrik zincirlerine coşkun bir hayranlık gösteriyordu. eski borçlarını ödeyecek vaziyette değildi. çok geçmeden kitap. ömrünün sonuna kadar bir düşkünler evinde yaşamaya mahkûm edildi. Charles o zaman annesine başvurdu. Balıkçılık. bilakis! Keşifleri yakından takip ediyordu. bir mezar müteahhidinde çeşitli lâhit-leri görmek için Rouen'a gittiler. Bununla beraber gazeteciliğin dar sınırları içinde kalmak onu sıkıyordu. Fakat hareket anında cesaretini kaybetti. Yanlarına da Bridoux'nun dostu Vaufrylard adında. Charles bunu reddetti. vs. tütün içiyordu! Salonunu süslemek . Zaten papaz.. İhtiyar kadın. rast geldiği şeyi temelinden çökertiyordu. herkese çatıyordu. Sta Viator'dan (1) güzel bir şey bulunmayacağını söylüyor ve bunda ısrar ediyordu. Eczaneyi de ihmal etmedi. Homais'nin rivayetine göre. Hayal gücünü zorluyor. Ama yine her gece Emma rüyasına giriyordu. Emma çürümüş bir külçe halinde kollarından dökülüyordu. zira düşmanı.

Kollarını kavuşturup hükümetin beceriksizliği ve insanların nankörlüğü konusunda derin düşüncelere dala dala bunun çevresinde geziniyordu. Homais babaların en mutlusu. bir tekmede çökertti. Sonra bir çark yaparak: — Nihayet. (1) Latince: Dur yolcu! (2) Latince: Güzel bir kadını çiğniyorsun! MADAME BOVARY 347 Charles'ın karşısında. artık sabrı tükenerek. han sahibesi. kendisine hakkaniyetle davranılmasını istirham eden bir dilekçe gönderdi. imal tarzı ve tesirlerine dair adlı bildirisini. Irma reçel kavanozlarının ağzını kapamak için kağıttan yuvarlaklar kesiyor ve Franklin bir nefeste çarpım tablosunu ezberden okuyordu. kendisi de dertli olduğu için. yürürken. kızını da yanma alarak mezarlığa gidiyordu. nişan alanlar arasında ismini görmek için gazeteye sarılıyordu. eczacı. elma ağaçlarına dadanan tüylü bir böceğe dair gözlemlerini. . Seçimlerde Vali Beye gizlice büyük yardımları dokundu. Leon'un bütün mektuplan oradaydı. yırtık pırtık elbiseler giymiş bu uzun sakallı yabani adamın. Kendi hesabına olmak üzere. Birbirlerini görünce sarardılar. O zaman kendini içkiye vermek için kapandığını iddia ettiler. ona. bazen bahçenin çiti üstünden uzanıyor.. diyordu. Türlü sebeplerle bunu hakketmişti. çünkü bazen öksürdüğü oluyordu. Kolera esnasında sonsuz bir feragatle çalışarak kendini göstermişti. Nihayet. Fakat çocuk onu kaygılandırıyordu. çünkü etrafında bunu kendisiyle paylaşacak hiç kimse yoktu. bütün mobilyaları. sağlıklı ve neşeli eczacı ailesi sere serpe yaşıyordu. yayı itti. sonra cesaretlendi ve pişkinliği (hava pek sıcaktı. Yazın. Ve her sabah. akşamları. akademiye göndermiş olduğu.Sevdiklerini kaybettikçe. Birçok (halbuki bir tane) bilim derneğinde üye olması da cabasıydı. neye dokunsa altın eden. evvela kekeleye kekeleye özür diledi. Napoleon kendisine laboratuvarda yardım ediyor. Hatta hükümdara. ziyaret kabul etmiyordu. yüksek sesle ağladığını hayretle görüyordu. çılgın gibi. Athalie ona takke işliyor. kendisini IV'üncü Henri ile mukayese ediyordu. bahçesine çimenle bir şeref yıldızı çizdirdi. bütün köşe bucağı. ağustos ayı idi) Charles'ı meyhanede bira içmeye çağıracak kadar ileri götürdü. Bu sefer artık kuşkuya yer yoktu! Son mektuba kadar hepsini yutarcasına okudu. 1. Ondan söz etmek için Lefrançois anayı ziyaret ediyordu. hatta eczacılık tezini de) zikrediyordu. insanların en talihlisiydi. M. Ticaretin gözdeleri'ni kurmuştu. Ama yanlış! Bir tutku onu için için kemiriyordu: Homais nişan istiyordu. Alışveriş işlerinde büyük bir şöhreti olan Hivert de. anahtarı çevirdi. duvarların arkasını aradı durdu. kendinden geçmiş. hastalarını bile gidip görmek istemiyordu. «Bizim iyi kalpli kralımız» diyor. Bir gün nihayet.. Artık sokağa çıkmıyordu. sonra. kurdelesini benzetmek için de tepesine ottan iki hotoz kondurdu. saygıdan veya araştırmalarını geciktiren bir çeşit şehvani hazla. onu yarım kulakla dinliyordu. hıçkırarak. uluyarak. istatistik kitabını. elmacık kemiklerinin üzerinde kırmızı lekeler vardı.Fakat. Charles kızına daha sıkı sıkıya bağlanıyordu. Bir kutu keşfetti. (Elma şarabı. önüne oturdu. Çünkü. yüzsüzlük etti. Gece iyice bastırıp da meydanda Binet'nin tavan arası penceresinden başka aydınlık bir yer kalmadığı zaman eve dönüyorlardı. Bu kadar üzüntüye düşmesine herkes hayret etti. Sadece kartım göndermekle yetinmiş olan Rodolphe. örneğin. yalnız yangınlarda gösterdiğim çaba. Charles. bütün 348 MADAME BOVARY çekmeceleri. Adı bir türlü çıkmıyordu. Karmakarışık aşk nameleri arasında Ro-dolphe'un resmi yüzüne fırladı. halk yararına çeşitli eserler yayınlamıştı. yeter de artar bile. Emma'nın kullandığı pelesenk ağacından yazı masasının gizli gözünü henüz açmamıştı. Bununla birlikte ıstırabının hazzı tam değildi. Sonunda kendini sattı. aylığının artırılmasını istiyor ve «Rakip tarafa» geçmek tehdidinde bulunuyordu. Bu nedenle Homais iktidara yanaşıyordu. Charles bir gün —son varlığı olan— atını satmak için gittiği Argueil pazarında Rodolphe'a rast geldi. Lheureux. 2. Ama yine de bir meraklı.

Şimdi kendisine şeref nişanını da verdiler. Karşısındaki. hatta komik. onu hafifçe itti. o ana kadar hiç söylemediği tek büyük lafı ilave etti: — Kabahat alın yazısında! O yazgıyı eliyle yöneltmiş olan Rodolphe. gök masmaviydi. tarımdan. öğleden beri kendisini hiç görmemiş olan küçük Berthe. Canivet koşup geldi. bir çeşit korku içinde. Otopsi yaptı. Kadın fakirdi. yavaş yavaş kızarıyor. Bununla da Matmazel Bovary'nin büyükannesinin evine kadar yolculuk gideri karşılandı. Charles. Kafesten ışıklar geçiyordu. herhangi bir telmihin sızabileceği bütün duraklamaları basit cümlelerle doldurarak. 1857'de yazılmış olan Madame Bovary. hükümet onu kolluyor. durakaldı. buram buram yasemin kokuyordu. elde on iki frank yetmiş beş santim kaldı. Rodolphe bunun farkındaydı. Charles yere yuvarlandı. elinde uzun bir demet siyah saç tutuyordu. biraz da bayağı buldu.Karşısında. yüzünün hareket eden çizgilerinden hatıraların geçişini takip ediyordu. bu sözü. 1821 yılında doğmuş ve Croisset'deki mülkünde 1880'de ölmüştür. korkunç bir öfke ile gözlerini Rodolphe'a dikti. Saat yedide. Charles onu dinlemiyordu. Fakat çok geçmeden Charles. buna karşın gözüpekliğine kızan döneminin okuyucuları tarafından az izlenen Flaubert. kederli gönlünü dolduran belirsiz aşk buharları içinde bir delikanlı gibi âdeta tıkanıyordu. Her şey satılınca. . gübreden bahsetmeye devam ediyordu. dudakları titriyordu. Ve oyun yaptığmı sanarak. Homais derhal hepsinin gücünü tüketti. artık size düşmanlık beslemiyorum! Hatta buna büyük bir laf. kameriyenin altındaki sıraya oturdu. gözleri kapalı. hafif ve yorgun bir sesle tekrar konuşmaya başladı: — Size düşmanlık beslemiyorum! Rodolphe hep susuyordu. hayatını kazansın diye onu bir pamuk ipliği fabrikasına gönderdi. Ertesi gün. karısının sevmiş olduğu bu insan karşısında hayallere dalıyordu. O da. Otuz altı saat sonra. 350 MADAME BOVARY Bovary'nin ölümünden sonra. İhtiyar kadıncağız da aynı yıl öldü. burun kanatlan hızlı hızlı açılıp kapanıyor. sönmüş bir ses ve sonsuz acıların o her şeyi oluruna bırakan edasıyle: — Hayır. eczacının daveti üzerine M. günümüzde Fransız yazınının en büyüklerinden biri olarak kabul edilmektedir. kunduz böcekleri çiçek açmış zambakların etrafında vızıldıyordu. M. Charles ise. İl Bir hekimin oğlu olan Gustave Flaubert. diye seslendi. masaya dirseklerini dayamış. Charles gitti. kamuoyu ise koruyor. Bu adamın yerinde olmayı ne kadar isterdi. Rouault Baba inmeli olduğu için. Charles. kızı bir teyze yanına aldı. Bu yüz. Çocuk: — Baba. Çağdaşı yazarlar üzerinde büyük bir hayranlık uyandıran. ağzı açık. ama dikiş tutturamadı. başı duvara yaslanmış. onun başyapıtını oluşturmaktadır. akşam yemeğine çağırmak için geldi. Asma yapraklarının gölgesi kumların üzerine düşüyordu. hiçbir şey bulamadı. konuşurken yaprak sigarasını çiğniyor. hayvanlardan. MADAME BOVARY 349 hatta bir an geldi. dedi. Eczanesi arı kovanı gibi işliyor. Ondan bir şeyler görür gibi oluyordu. Ölmüştü. Charles. başını elleri arasına almış. Bu bir hayranlıktı. Charles ise. üç hekim birbiri peşi sıra Yonville'e geldi. onun durumunda bulunan bir adam için fazla kalenderce. gelsene.

. . .. eleştirilere. onun insanüstü yetkinliğinden ileri gelmektedir. eşini aldatan taşralı bir kadının basit öyküsünde olduğu kadar yorumlara.. övgü ve kınamalara neden olsun. ölümsüz olarak nitelendirilen bu yapıtın eriştiği saygınlık. Okumuş olanlarca.Pek az roman vardır ki."..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful