Köprü Komşu dişlerden destek alınarak yapılan, bir yada birden fazla diş eksikliğinde bu eksik bölgeye gelen

çiğneme basınçlarının komşu destek dişler tarafından

Genelde metal alt yapılı estetik restorasyonlar yada metal kronlar yapılır. Son yıllarda metal alt yapısız köprüler anterior ve premolar bölgelerde estetik amacıyla yapılmaktadır. Metal alt yapılı köprülerde çapa olarak ; • Full kron, • Veneer kron • Metal destekli Jacket kron Yapılabilir. Kron yapımında optimum koşullar sağlanmalıdır. Bunun için ; • Estetik, • Fizyolojik • Statik • Hijyenik kurallar sağlanmalıdır. Hijyenik açıdan en önemli kriter köprü gövdelerinin yapımıdır. Büyüklüğü, modelajı eksik dişin boyutlarından büyük olmamalıdır. Hatta 0.5 mm küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin çapalarla ilişkisi mümkün olduğunca okluzal üçlüde olmalıdır. Gövdenin okluzal modelajı tamamlanınca palatinal kyüzü okluzalden itibaren konvex olarak kesilip çıkarılmalıdır.

karşılanmasını sağlayan sabit protezlerdir. : 3 üyeli, 2 çapalı : 4 üyeli, 2 çapalı, 1 kanat Köprüdeki her yapıya Üye adı verilir. Destek dişler ; Periodontal açıdan sağlıklı olmalıdırlar çene arklarındaki lokalizasyonları değerlendirilmelidir. Radyolojik tetkiklerle yeterli alveoler desteğe sahip olup olmadığı incelenmelidir. Radyolojik tetkiklerle apikalindeki patolojik durum ( Kist, granülom gibi) olup olmadığı incelenmelidir. Periodontal alanları toplamı, eksik dişlerin periodontal alanları toplamından daha fazla olamalıdır. (Ante Kuralı) Köprülerin Endikasyonları  Yeterince dayanıklı destek dişlerden yararlanılarak kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasında  Aşırı okluzal yük gelmesiyle aşınmış dişlerin bulunduğu olgularda  Bazen ortodontik tedavi sonrasında  Okluzal ilişki bozukluğunda, vertikal boyutun bozulduğu durumlarda,  Çekim ile uzun süre boşluk kaldığında, komşu dişler boşluğa kayar, antagonist diş uzar. Böyle durumlarda okluzal ilişkiyi düzenlemek amacıyla, yapılırlar.

Veneer Kron Metal destekli jacket kronun statik gücünü arttırır ve estetik sağlar. Dişin faydalanılan yüzlerine göre Tam Krondur. Kullanılan dental materyal açısından hem metal hem de estetik malzeme kullanılan krondur. Aşırı kron harabiyetine uğrayan dişlerin restorasyonlarında ve köprü çapası olarak kullanılabilirler. Hareketli – Bölümlü protezlerde kroşe ayağı olacak destek dişlerde yetersiz ekvator durumlarında uygulanılabilir.Yapımı için kesiminde dişin vestibül yüzü ve 1/2 vestibüle yakın aproximal yüzlerinde servikalde Shoulder – Bevel basamak,

palatinal ve 1/2 palatinal yakın aproximal yüzlerde Bevel basamak hazırlanır. Kesim bilinen prensiplerle tamamlanır Köprü Yapımında Önemli Kriterler

Akril Jacket Uniform kesim : Dişin anatomik formu korunmalı Dengeli kesim : Heryerden eşit madde kaldırılmalı Shoulder basamak : 90o

1- Basamağın diş etiyle olan ilişkisi 2- Çapaların köprü gövdesiyle birleşme yerleri 3- Gövdenin kretle olan ilişkisi 4- Köprünün antagonist dişlerle olan oklüzyonu Kronlar Malzemesine göre; Porselen Metal Akril Kompozit türevleri Metal + Akril Metal + Porselen Metal + Kompozit türevleri Süresine göre; Kalıcı Geçici Fonksiyonuna göre; Akril Jacket Metal Destekli Jacket Veneer Full Piva-Post Core (Yalnız kökü kalmış dişlerin onarımında) ** Hastanın ağız şartlarını proteze uygun hale getirmek için geçici kronlar kullanılır. Kapladığı Alana göre ; Tam kaplama Bölümlü kaplama Retansiyon Kaynağına göre; Klinik krondan destek alan Kanaldan destek alan

İki Yüzey insizale doğru birbirine yaklaşmalı

Aproksimal yüzeylerde 6-8 o ‘lik konverjans yapılmalı Metal Destekli Jacket Kron Bevel-Shoulder basamak yapılmalı Veneer Kron *Vestibülden daha fazla kesim yapılmalı ** Vestibülde bevel-Shoulder basamak hazırlanmalı *** Palatinalde bevel basamak yapılmalı Full Kron Bevel basamak yapılmalı Köprü Olarak Yapılan Kronlarda Nelere Dikkat Edilmeli ? 1- Embraşürler : İki dişin değim noktasından dışarı doğru 4 yönde genişleyerek açılan boşluklardır. * Gingival Embraşür : Papilin vertikal veya horizontal yönde sıkıştırılmamasına dikkat edilmeli. Bu yüzden temas yeri okluzal 3’lü sınırında olmalı. Sıkışan papil ilk anda beyazlaşır. * Okluzal Embraşür * Vestibül (Bukkal) Embraşür * Oral (Palatinal) Embraşür

2- Kenar sonlanması * Knife-edge * Chisel * Shoulder * Shoulder-bevel * Bevel *Champher 3- Okluzal Yüz + Elemanlar : Tüberkül, kenar sırt, üçgensel sırt - Elemanlar : Fossalar * Köprünün tüberkül eğimleri doğal dişlerinkinden az olmalı. Köprü gövdesinin okluzal tablası yerine geçtiği dişin okluzal tablasında küçük olmalı (Köprüye gelen çiğneme kuvvetlerini azaltmak için) 4- Dişsiz Krete Temas Pasif temas etmeli Aselle Köprü Gövdesi : Yüzeyel temas, Hijyenik değil, Periodontal yangı oluşur, Diş eti şişer, kızarır, kanar. Küresel Mermi Şekilli Köprü Gövdesi : Noktasal Temas,Hijyenik ama estetik degil. Hijyenik Gövde : Temas yok. Fornixleri sığ olan hastalarda (Örn : alt 7’lerde) Modifiye Köprü Gövdesi : Modified Ridge-lap çizgisel tamas. İdeal köprü gövdesi Köprü Yapımında Önemli Olan Faktörler 1- Estetik : * Renk ** Şekil *** Yüzey görünümü

2- Fizyolojik * Dayanak diş seçimi ** Dişlerin antagonist dişlerle artikülasyonu *** Dayanak dişlerin kron / kök oranı, kök şekli, sayısı **** Dişlerin alveol kavisindeki yeri 3- Statik * Gövdede eğilme ** Dayanaklardan devrilme *** Metal alaşımlarının özellikleri 4- Hijyenik * Gövdenin çapalarla bağlantısı ** Gövdenin kretle olan ilişkisi *** Gövdenin lingual yüzey özellikleri (Dışbükey + polisaj) Herhangi bir nedenle diş kaybedildiğinde çekim yer yaklaşık 10 günde iyileşir. Diş anterior bölgede ise Estetik ön plandadır. Çekim yeri iyileşir iyileşmez çekim yeri köprü ile tamamlanmalıdır. Çekim boşluğu uzun süre kapatılmazsa komşu dişlerin aksiyel eğimleri boşluğa doğru kayar. Anatagonist diş uzar. Sonuçta çekilen dişin boşluğu küçülür. Bunu önlemek için kısa zamanda köprü yapılmalıdır. Bu sorunlar gelişirse köprü yaparken bu iki dişi bir birine paralel kesmek zorlaşır. Anterior bölgede ise metal alt yapılı estetik yada metal alt yapısız estetik köprüler hazırlanmalıdır. Fizyolojik Köprü yapımında Dayanak Diş Seçimi önemlidir. Eksik dişlerin periodontal alanlar toplamı dayanak dişlerin periodontal alanları toplamından daha az olmalıdır. (Ante Kuralı). Her bir dişin ortalama periodontal alanları bellidir 3 → 266 mm2 4 → 220 mm2 5 → 217 mm2 6 → 455 mm2 7 → 417 mm2 Ancak bu her durumda geçerli değildir. Karşı çenede Total veya KI protez varsa

Tek dişe gelen kuvvet bukkolingual yönde. Ayrıca daynak dişlere gelen çiğneme kuvvetlerinin ağrı eşiğini aşmayacak seviyede olması gerekir. Ağrı olur.. Bu nedenle köprü simantasyonu sırasında uygulanan simantasyon basıncı buccolingual yönde olmalıdır. Köprü gövdesinin yüzeyleri dışbükey hazırlanmalıdır. Kron / kök oranının idealde 2/3 olması gerekir ancak 1/2 hatta 1 / 1 oranlarıda görülebilir. Gövdenin krete bakan yüzeyinde daha kolay daha kolay temizlenebilsin diye bazı modifikasyonlar yapılır. Kök sayısı da bunu etkiler. Çünkü çiğneme kuvveti doğal dişli birey kadar fazla değildir. Yapılan protezin periodontal açıdan sağlıklı olması hem estetik hem de fonksiyonel gereksimleri karşılamak için önemlidir. Çiğneme basıncı dayanak dişlere mesio-distal yönde bir kuvvet uygular.3 – 7 arası köprü yapılabilir. Dayanak dişlerde dönme. Köprü gövdesinde eğilmeyi önleyecek şekilde hazırlanması akla gelir. Gövdenin çapalarına olan bağlantısı okluzal 3’lüde yer almalıdır. köprüye gelen ise mesiodistal yönde algılanır. Sabit köprü protez hazırlanırken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağada iletilmesini hazırlarken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağa iletilmesini sağlayacak ve her iki dişede zarar verecektir. Diş gelen kuvvetlerle kendi yuvasında bucco-lingual yönde bir mikro hareket . vertikal yönde ise 58 µ’luk bir mikro hareket söz konusudur. kızarık. Gövdenin çapalarla olan bağlantısı okluzalden bakılınca geniş açılı olmalıdır. Hasta köprünün üstüne basamaz ve patolojik durumlar olur. şişlik. posterior köprülerde alveoler kret ile gövdenin teması hiç olmayabilir.krete tamamen temas ederse basınç ve kolay temizlenememesi yüzünden gıda birikir ve mikrobiyal birikimler olur. devrilme → gövdede eğilme momenti. Dar ve keskin hazırlanırsa kolay temizlenemez ve gıda retansiyonlarına neden olu. Posterior köprü gövdelerinde palatinal tüberkülden pasif temas noktasına ve vestibüle doğru bir konvexlik verilir. Bu durumda köprü çıkarıldığında mukozanın kanamalı. ülserleşmiş açık yara şeklinde olduğu görülür . Amaç interproximal papile yer sağlamaktır. Metal alt yapılı akrilik köprü yapılacaksa pasif temas bölgesi metal olmalıdır. Alt ve üst çenenin karşılıklı dişleri köprü endikasyonunda önemli bir kriterdir. Kök ne kadar yuvarlaksa o kadar avantajlıdır. Gövdenin alveoler krete teması aktif olursa. Bu durumda ante kuralı tam geçerli olmaz. Metal alt yapılı seramik köprü yapılacak ise pasif temas bölgesi seramik olabilir. Normalde bucco-lingual yönde harekete yaklaşık 56-108 µ’luk bir mikro hareket. Fırçalanma esnasında daha rahat temizleme sağlanmalıdır. Ante kuralını uygulamamızın nedeni köprü yapımında fizyolojik sınırı aşmayı engellemektir. kretin şekline uygun gövde oluşturulursa krette hiperemi. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda vertikal olarak uygulanan kuvvet fizyolojik şartları aşacak olursa dişleri alveol kemiği içinde tutan periodontal ligament zarar görebilir. Anterior köprü gövdelerinde cingulumdan kretin tepesine doğru konvexlik sağlanmalıdır. Statik Statik kurallar denince. kanama olur. Mikroorganizmaların çıkardığı enzimler nedeniyle mukoza patolojilerine. yapılan köprü ayağı olan dayanak dişlerde devrilme ve dönmeyi engelleyecek. gövdenin aproximal yüzlerinin kolay temizlenir olmasını sağlamaktır . mukozanın şişip gövdeyi çevrelemesine neden olur. Bu yüzden de köprünün hijyenik olması gerekir. Gövdenin alveoler kretle teması kesinlikle pasif temas olmalıdır krete basmamalıdır. Alveol kemiği içindeki Kökün Şekli daireye yakınsa veya ovalse gelen kuvvetlerin karşılanması açısından fark vardır.

eksik diş sayısına göre az yada çok olabili. gövdede eğilme sorunu ortaya çıkabilir. Krom. Devrilme yükü → Horizontal olandır. Sabit protezde köprü yapımında devrilmeyi minimuma indirmek için bazı önlemler alınmalıdır : 1. ** Statik açıdan restorasyon büyüklüğü momenti ** gövdenin okluzal tablasının genişliği. nikel. Gelen kuvvet fizyolojik sınırlar içindeyse kemiğe iletilir. Gövde.Metal Alaşımların Çeşidi : * Soy Metal : Atın oranı fazla. Köprü gövdesinin devrilme ve eğilme momenti .pallidiu. * dayanak dişlerin kron/kök oranına. daha çok mesio-distal yönde (F2) olur Direnç noktasının lokalizasuonu dişin kron / kök oranıyla ilintilidir. köprü gövdesine gelen yükle doğru orantılıdır. Köprü statiği açısından tüberkül eğimlerini azaltmak (düzleştirmek / silikleştirmek) ve dayanak diş sayısını arttırmakla devrilmesi azaltabiliriz. Gövdede eğilme momenti. . Gövde sayısı fazlaysa.l / 4ε . Dişlerin okluzal yüz modelajı önemlidir. tüberkül eğimi. * Yükün az olması ** Tüberkül eğiminin az olması *** l ‘nin kısa olması (uzun köprülerden kaçınılması) ** ** köprü yüksekliğinin ve kalınlığının arttırılması. antagonist ile olan uyum köprü statiği açısından önemli kriterlerdir. ** *** Daha rijit metal kullanılması uygulanılabilir. ** alveol kret yüksekliğine *** dayanak diş sayısı ve lokalizasyonuna bağlıdır. h3 Eğilme momentini azaltmak için. Böyle bir köprüde devrilme düzlemi düz olmaz bu yüzden dayanak diş sayısını arttırırız. a . Köprünün devrilme ekseniyle uzun ekseni aynı doğrultuda olursa devrilme momenti minimumdur. M =F * h M =F * l = 0 (aynı doğru üzerindedirler) Ancak köprü açısından düşününce gelen yük.yapar. M = F. platin içeren alaşımlar d: 18 gr / cm3 ‘ ten yüksek olan alaşımlar * Yarı Soy Metal : Altın oranı daha düşük alaşımlardan (daha sert) * Soy Olmayan Metal : En sert olanıdır. köprünün düz yada kavisli olması. Derin modelaj durumlarında bileşke kuvvet alındığında horizontal kuvvet dikeyden fazla olmalıdır. Rijit metal alaşımının kullanılması gövde ve çapaların rijit bağlanması istenilen stabilitenin sağlanmasında yardımcıdır. Köprü gövdesinin uzunluğunun küpüyle ters orantılıdır. kobalt gibi metaller içeren alaşımlardır.

Okluzal tabla olduğunda küçük hazırlanmalıdır. Dayanak dişlere zarar vermeden uzun süre dayanaklı köprü için mümkünse yeterli dayanak diş seçilmelidir. Doğal dişli bireylerde çiğneme kuvveti 45-47 kg/m2 arasındadır.Köprü yapımında dayanak diş sayısı arttırılarak köprünün daha dirençli ve stabil olması sağlanmalıdır. onlay olan köprüler * Teleskop köprüler (kesilen dişlerin paralel olmaması durumunda * Splint köprüler Basamaklar Servikalde yer alan kesilmiş dişin çiğneme basıncını iyi iletmesini sağlamak. Gövdenin tüm yüzeyleri konveks hazırlanmalıdır. Tam protezlerde 1/5’ dir Sabit protez yapımında köprü çok üyeliyse rijit metal alaşımı kullanılmalıdır.Soy olmayan metallerden hazırlanan köprüler devrilme ve eğilme olasılığı daha azdır. Birbirine köprü gövdesinin bağlanması için bağlanan krona Blok kron denir. Neden Köprü Yapılır ? * Geçici köprüler * Ataşmanlı köprüler (bağlantılı) * Köprü çapası 3/4 . Gövdenin geleceği alveoler kretin hiperplastik olduğu durumlarda köprü yapımı öncesi bu bölge uygun hale getirilmelidir.5 mm’den küçük olmamalıdır. yapılan dişin statik gücünü arttırmak ve köprü çapasına gelen yükler karşısında gingival yarıktaki mekanik etkileri kaldırmak için servikalde hazırlanan yapıdır. Hareketli protezlerde doğal dişlinin 1/4'’ü civarındadır.Hazırlanan köprünün okluzal tablası olması gerekenden büyük hazırlanmamalıdır. Gerek anterior. Ante kuralına bağlı kalınarak köprü hazırlanmalıdır. gerekse posterior gövdelerde pasif temas olmalıdır. Bu kuvvet sonucu rezorpsiyon oluşur. Okluzal tablanın boyutu çiğneme. Tek üyelide soy metal kullanılabilir. Ancak 0. Hijyenik köprü gövdelerinde ise kretle olan mesafe 3mm olmalıdır. Ayrıca gövdeye okluzal ve lingualden bakıldığında geniş açılı bağlantı alanları (embraşürler) hazırlanmış olmalıdır. Köprü gövdelerinin çapalarla olan bağlantısı statik kural gereği bukko-lingual değil. Böylelikle çiğneme etkinliği azaltılmalıdır. statik. 2. Estetiğin önemsiz olduğu posterior alanda tek nokta veya çizgisel temaslı gövde hazırlanmalıdır. keskin tüberküllü okluzal yüzeyden kaçınılmalıdır. Cila ve polisajında iyi yapılması da önemlidir. Bunu engellemek için aşırı sivri. Yapılan köprüde metal alaşımı ve seramik veya akrilik malzeme kullanılmışsa pasif temasın metalle yapılması gerekir. uyum açısından önemlidir. serviko-okluzal yönde olmalıdır. Eğer metal+porselen bir köprüyse çizgisel temasta geriye geriye doğru estetik malzeme uzatılabilir. Yüklerin dişin üzerine yaptığı etkiler kuvvetin geldiği bölgede apikale yakın ise dişi iter. Fibröz yapı kaldırılmalı sonra köprü yapılmalıdır. Bu itme kron/kök oranı ile ilgilidir ve kuvvetin miktarı ile ilişkilidir. 4/5 * Çapa inlay. Oysa sabit protezde 1/3 ‘ü kadardır. Tam basamak (shoulder) : Plastik jacket kronada Bevel : Full kronda Champher : Seramik restorasyonlarda Feather edge : Kron boyu kısa olanlarda Chisel – Knife : Kron boyu kısa olanlarda Bevel – Shoulder : Metal destekli jacket kron . Kanatlı köprülerde devrilmeyi azaltmak için dayanak diş sayısının arttırılması gerekir. 3.

Döküm sonrası gerekli polisaj işlemleri yapılıp ajustesi yapılır. Kırmızı kalemle çizdiğimiz basamak çevresinin 0. Okluzal yüz modelajı kesinlikle morfolojik boyutlarında daha büyük hazırlanmamalıdır. Kesim bitince bilinen yöntemlerle ölçü alınır. * Antagonist dişler boşluğa doğru uzar. Kron yüzeyi ya düz yada düze yakın konvex hazırlanmalıdır. Full kron modelajında üst çenede 6 ve 7’ler arası kontak hariç bütün kontaklar okluzal 3’lüdedir. Üst çenede 6-7’ler arası kontaklar okluzal 3’lüdedir. Servikal bölge bevel tarzında hazırlanır. maşete alınır. modelaj sırasında tırnak yuvası.5 – 2 mm. * Bu tip kronlar çiğneme fonksiyonuna yeterince katkıda bulunurlar * Metal alaşımdan hazırlandığından polisajı kolaydır. Bu nedenle düze yakın hazırlanır. * Lehim yapmak gerektiğinde kolaylıkla lehim yapılabilir. * Çıkarılması zordur. Tek dayanak dişe sahip kanatlı köprülerde gövdeye gelen dikey kuvvetler → dişin boşluğa eğilmesini ve rotasyona uğramasına neden olur. Güdükler oluşturulur. non fonksiyonel tüberküllerden 1mm madde kaldırılır. bölümlü protezlerde gerek kron içi. . Kesinlikle konkav olmamalıdır aşırı konvex hazırlan ırsa interproximal papilin yeri kısıtlanacaktır. Estetik dezavantajları nedeniyle bu kronları alt-üst çenelerde posterior dişlerde full kron uygulanır. yada krona tutucu yapılacaksa kron dışı tutucu olarak tırnak yuvası hazırlanır. * Estetik değildir. Modelaj bitince bilinen yöntemlerle tijlenip. * Komşu dişlerin aproximal kontakları kaybolur. gerekse kron dışı tutucu olarak kullanıldığında daha stabildir. bölümlü protezlerde kron içi / dışı tutuculara destek olacak dişlerde * Çiğneme fonksiyonu olmayan dişlere çiğneme fonksiyonu kazandırmak için Dişin tüm yüzeyinden bir metal kalınlığı kadar madde kaldırılmalıdır. Diş Kaybı Olan Bölge Sabit Protezle Tedavi Edilmezse . kroşe olukları. periodontal yönden sağlıklı olur.Full Kron Dişin tüm yüzeylerinden yararlanılır. * Kron metali yüzünden pulpa testi yapılamaz. Kesim sırasında yapılan kronun çiğneme basıncına yeterince dayanıklı olabilmesi için okluzal yüzde fonksiyonel tüberküllerden 1. Eğer hareketli bölümlü protezlerde kron içi veya dışı tutuculara destek verecek bir full kronsa. Avantajları : * Kron kenarlarının yeterince ince hazırlanması nedeniyle hijyenik açıdan uygun. gerekse kron dışı tutucularda kullanılır. Okluzal yüz modelajında ise negatif ve pozitif özellikler uygun hazırlanmalıdır. Dezavantajları : * Kıymetli metalden hazırlanırsa ekonomik olmaz. Üst çenede 6 – 7’ler arası kontak orta üçlüye yakın olmalıdır. *Bazen dental arkta çiğneme fonksiyonunu iştirak etmeyen dişleri fonksiyona dahil etmede kullanılır. * Gerek kron içi tutucu. Döküm yapılır. Uygulama Alanları * Tek diş restorasyonlarda *Posterior köprülerde çapa olarak * Hareketli.5 mm yukarısına kadar die spacer sürülür. Özellikle posteriorda estetik gereksinim daha az olduğu bölgelerde Endikasyonları : * Aşırı kron harabiyeti yüzünden konservatif tedavi yapılmayan durumlarda * Köprü çapası olarak * Hareketli. * Komşu dişler boşluğa doğru devrilir. Tek parça döküm kronda denir.

Bu iki yapı arasındaki disc ise konkav bir lens şeklinde ortası daha ince. Protetik açıdan tek bir kron yaptığımızda yada dolgu yapılınca. yuvarlak. arkası genişce. TME kranium denilen sabit yapı içindeki fossa mandibularis ile mandibulanın proc.. Fossa mandibularisin iç yüzeyi önde konvex. kemikler. Premolar 1. kapanışta destek ve çiğneme esnasında gelen çiğneme yüklerinin çene kemiğine iletilmesidir.5 mm Nuttal Yöntemi Okluzal yüzde rehber oluklar hazırlanır. Ordodontik tedaviyle aks düzeltilerek tedavi edilebilir Santral Lateral Kanin 1. Bu yüzeyler avasküler bir yapıyla kaplıdır. bu sistemleri tamamlayan yanak. Çene arkının ön bölgesinde yer alan anterior dişlerin fonksiyonu estetik. D χ G3 Döküm full kron için ideal metal kalınlıklar . Fonksiyonel tüberküllerde : 1. Molar Maksiller 10 9 14 12 11 22 22 Mandibuler 8 9 15 10 11 24 23 ** Kanin dişlerde kemik yüksekliği 1/3 azalınca. eklem kapsülü. Bu sisteme stomatogonik sistemde denir. fonetik. yapabilmesi için tek hareketli yapı olan alt çenenin işlevi önemlidir. eklem. kaslar. kısmen yassılaşmış fibröz bağ dokusuyla kaplıdır. sinoviyal sıvı ve ligamentlerdir. kan ve lenfatik sistem. Eklem boşluğu 2 bölüme ayrılır (alt-üst). Bu yapılar arasında discus artikularis (eklem diski) yer alır. Hareketin devamında condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda hareket eder. Fibröz kıkırdak yapılıdır. dil ağız tabanından oluşur. Posterior dişlerin fonksiyonları belirlenmesinde vertikal stoplayıcı. Sistemi oluşturan sert yapılar temporal kemikteki fossa ve condyl başı iken. yutma. çenenin lateral ve protriziv hareketlerinde yönlendirici lateral hareketlerinde stoplayıcı ve kesme görevleri vardır. yumuşak yapılar artiküler disk. dudak. Molar 2. Alt çene hareketleri sırasında condyl başı öncelikle alt eklem boşluğunda rotasyon (menteşe) hareketi yapar. Yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda. Bu üçü eklemi oluşturan yapılardır. Condyl başı ise 203 mm2 ‘lik bir alanı kaplar. Premolar 2. Kısaca kaslar.5 mm Nonfonksiyonel tüberküllerde : 1 mm Bevel basamakta : 0. Fonksiyon açısından ele alındığında bu sistemde yer alan dişlerin görevi oldukça fazladır. gerekse posterior dişlerin bu fonksiyonları. dişler ve bu yapılara komşuluk eden yumuşak dokulardan oluşur. destek kemik alanı 1/2'ye düşer. Condylaris denilen iki kemiksel yapı arasındadır. Köprünün esneme miktarı (D). arkaya doğru konkavdır. 8-10 mm kalınlığında dışbükey. fibröz yapılı. yapılan . Dişin uzun aksına paralel olacak şekilde aksiyel duvarlarda rehber oluklar hazırlanır. gövdenin uzunluğunun (G) küpü ile doğru orantılıdır. sinirler. Discus artikülaris eklem bağlarıyla ve çiğneme kaslarıyla bağlantılıdır. Alt çenenin fonksiyonunda da sorumlu olan TME’dir. Bu sistem içinde yer alan hareketli tek yapı alt çenedir. avasküler bir yapıdır. Hareketin devamında ise bu kez condyl başı diskle birlikte üst eklem boşluğunda translasyon (kayma) hareketi yapar. Dişin önce bir yarısı prepare edilir. Çiğneme Sistemi Çeneler. yutma ve bazı duyusal işlevleri yerine getirir. Bu sistem çiğnemenin yanında solunum. gerek anterior. Alt çenenin hareketinin başlangıcında condyl başının alt eklem boşluğundaki hareket sırasında disk artiküler yüzey gibi fonksiyon görür.Dişler devrikse preparasyon daha az madde kaldırılarak yapılır. eklem bağları çiğneme kasları ve bu yapıları besleyen damarlar innerve eden sinir sistemi.

Çiğneme Sisteminde Yer Alna Kaslar . İçte horizontal. santrik ilişki konumundan 0. Masseter : Zygomatic arkın altından başlar ve alt çenenin köşesinin dışına uzanan diktörtgen şeklinde bir kastır. temporamandibuler liga. Bu bağın üst yüzünde parotis bezi yr alır. * Sternocleidomastoideus * Trapezius * Longissimus * Sphenius Alt çenenin 3 düzlemdeki hareketlerinde condyl-fossa-disk 3’lüsünün rotasyon ve translasyon hareketleri esastır. Ancak %10 düzeyinde santrik ilişkideki konum ile maximal interkuspitasyondaki santrik okluzyon konumu ile aynıdır. Fonksiyonel bağlar kollateral. Condyl ile disk arasındaki menteşe hareketinden sorumludur. dışında oblik liflerle eklem hareketinde sınırlayıcı görev üstlenir.bu restyorasyonların condyl-fossa-disk 3’lüsündeki fonksiyonel uyumu bozmaması gerekir. * Ağız tabanını döşeyen kaslar Boyun ve Ense Kasları . Kapsüler ligamentin içi sinoviyal membran. Önden arkaya uzanan yüzeyel lifleri ve vertikal yönde derin lifleri mevcuttur. Santrik konumda alt çene üst çeneye göre condyl başı fossa içinde en üst. Bu kasın fonksiyonu molar dişler bölgesinde kuvvetli çiğneme yükü oluşmasını sağlar.’lerdir. Kapsüler. en orta ve en yana kaymamış pozisyonda yer alır. dışı fibröz dokuyla kaplıdır. Temporal kasa göre eklemden daha uzak molar ve ön bölgeyi etkileyen yükleri oluşturur. Kondyl başını kafa tabanına birleştirir. Temporal kemiğin çıkıntısıyla. alt çenenin angulusu arasında yer alan stylomandibuler ligament alt çenenin protrüzyonunda gerilerek hareketi sınırlar.1 – 1. Diğerleri stylomandibuler ve sphenomandibuler ligamenttir. Fonksiyonel bağlar. Bu konum hasta tarafından kaydedilebilen ve çeşitli gereçlerle belirlenebilen bir durumdur. Kollateral (diskal) ligament eklem diskini medial ve lateralden condyl başına bağlar. Ağzın açılması sırasında bu bağ görev yapar. Doğal dişli bireylerde ağızda yeterli sayıda diş bulunduğunda dişlerin maximum temasta (habitual interkuspitasyon. M. Bunada santrik ilişki konumu denir. discus artikularis ve çiğneme kaslarıyla. Bağlar fonksiyonel ve yardımcı bağlar diye 2’ye ayrılırlar. özllikle alt çenenin açılıp kapanmasında eklemi korumak için sınırlayıcı görev görürler. Yardımcı ligamentlerden olan sphenoid ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ligament ince ve yassı bie bant şeklindedir ve pasif görev yapar. Temporamandibuler ligament eklemin en kuvvetli bağıdır.1 mm daha öndedir(%90). Eklemi oluşturan diğer yumuşak yapılardan ligamentler. maximal interkuspitasyon) oldukları konum sentrik okluzyon konumudur. condyl ve fossa ile ilişkilidirler. . Bu durum TME’de condyl-fossa disk 3’lüsünün santralde olduğu ve kasların stabil olduğu bir konumdur. Doğal dişli bireylerde santrik okluzyon konumundaki condyl-fossa ilişkisi Total dişsiz olgularda alt-üst çene ilişkisini santrik ilişki olarak tesbit edilen condylfossa ilişkisiyle karşılaştırıldığında. Condyl başını ve fossayı kaplayan kapsüler ligament fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı görev üstlenir. Çiğneme fonksiyonu sırasında alt çene 3 düzlemde de hareket edebilir. * Çiğneme kasları * Hyoid üstü kaslar * Hyoid altı kaslar * Boyun ve ense kasları * Sırt kasları Çiğneme Kasları . * Masseter * Temporal * Lateral medial pterygoid kaslar Hyoid Üstü Kaslar .

Alt sınırı) . Ayrıca temporal kas alt çenenin protrüzyonunun belirlenmesinde rol oynar. Temporalis : Temporal fossada. superior huzme ise ağız kapanırken aktiftir. orta lifleri oblik. Önlifler kasılınca alt çene kapanır. İnferior huzmeler ağız açılırken. yukarıya uzanır. M. Aşağıya doğru lifleri bir araya gelerek mandibulanın coronoid çıkıntısına uzanır.M. Dişler maximal interküspitasyona geldiğinde kasılır. Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Fonksiyonu Açma sırasında rotasyonu sınırlama Geriye hareketi sınırlama Rotasyona yardımcı Fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı TME artikülasyonuna yardımcı Alt çenenin aşırı protrüzyonunu sınırlayıcı Kas Temporal Başlangıç Kafatası Yan duvarı Zygomatik ark Pterygoid fossa ve lateral pterygoid duvarın medial yüzü Sphenoid kemiğin infratemporal yüzeyi Lateral pterygoid duvarın lateral yüzeyi Mandibulanın iç yüzü Masseter Medial Pterygoid Bitiş Coronoid çıkıntı ve ramusun ön kenarı Angulus mandibula Angulus mandibulanın medial yüzü Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Başlangıç Artikuler eminensin dış yüzeyi Artiküler eminensin en üst noktası Kondyl başı Kondyl başı Sphenoid kemik Styloid çıkıntı Bitiş Kondyl boynunun arka kenarı Kondyl boynunun dış yan kenarı Eklem diski Fossa mandibularis Lingulanın alt yüzeyi Angulus mandibula medial pterygoid kas Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Kondil boynu ileartiküler disk ve kapsül Kondil boynu Geniohyoid Genial çıkıntı Digastrik Hyoid Kasın Ön Karnı Hyoid ve mylohyoid rafe Hyoid Digastrik fossa (mand. temporal çizgiden başlayan yelpaze şeklinde bir kastır. Orta lifler kasılınca alt çenenin retrüzyonunda görev alır. Condyl boynu üzerinde arkaya. Pterygoideus medialis : Ramus mandibulanın iç yüzünden yukarıya doğru uzanıp masseterle birlikte hareket eder. Elevatör bir kastır. M. Ön lifleri vertikal. Vondylin konumlandırılmasında primer görev yapan kastır. Bir diğer huzmeside (inferior huzmesi) diske uzanır.pterygoideus Lateralis : Pterygoid yüzden başlar. arka lifleri horizontal yöndedir. Ayrıca alt çene angulusuna uzanan bir tendonu mevcuttur.

lateral hareket Hyoidin yukarı hareketi ve sabitlenmesi Hyoidin yukarı ve öne hareketi Alt çeneyi açma korur. lateral hareket Kapama. ön hareket.1 – 1 mm daha önde olabilir (%90) Retrodiskal Yastık : Ekleme ait yapıların beslenmesinde görev alır. hareketi kolaylaştırıcı ve sürtünmeyi önleyicidir. Bu belirli bir vertikal boyutta sağlanır. çiğneme veya boş yutkunma gibi fonksiyonları yapmadığı ve yer çekimi etkisiyle alt dişlerin üst dişlerle temasta olmadığı konuma alt çenenin istirahat konumu yada statik okluzyon denir. Sinovial sıvı kondyl ve fossa arasında kayganlaştırıcı. gülme. Bu konumda dişler arası mesafe (interokluzal aralık) posteriordan anteriora doğru artar posteriorda 1. ön hareket. premolarlarda 2 mm anteriorda 4 mm kadardır. Alt çenenin bu sınır hareketleri her bireye özgüdür. konuşma. moların mesiobuccal tüberkülü alt 1. Metabolik ihtiyaçları karşılar. MI. Ayrıca artiküler yüzeyleri kayganlaştırarak sürtünmenin oluşmasını engeller. Yani alt çenedeki dişlerin karşı dişlere teması ve arkadaki iki eklem başı 3 ayaklı sehpa gibidir.7 mm. Dişlerin maximum ilişkideki okluzyonuna dinamik okluzyon denir. Açma hareketinin başlangıcı alt eklem boşluğunda kondyl başının rotasyonuyla başlayan. alt önleri vertikal ve horizontal düzlemde 2mm örter. lateral hareket Kapama sırasında diskin konumlanması Açma. Horizontal hareket : Açma – kapama Frontal hareket : Sağa . condyl başının diske göre yaptığı rotasyon aşamasıdır. ön hareket. IKP Santrik İlişki : R. eklem ligamentleri. Alt çene sagittal-horizontal ve frontal düzlemlerde hareket eder.sola Sagital hareket : Öne – arkaya Çiğneme. Ancak alt çenenin mimik. Bu 3 düzlemdeki hareketin temeli rotasyon ve translasyon.Kas Temporal Masseter Medial Pterygoid Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Geniohyoid Digastrik Kasın Ön Karnı Sınıf I Okluzal İlişki (Santrik Oklüzyon) Fonksiyon Kapama. geriye hareket Kapama.K. Maximum açma gibi hareketler ise sınırsal hareketlerdir. Çeşitli çene hareketleri sırasında ekleme kompresiv kuvvetler geldiğinde sıvı eklem yüzeylerini . Üst önler.P ( Retral kontakt konumu) RKP. Eklem boşluklarını dolduran sinoviyal sıvı eklem yüzeylerinin. nötral durumdadır. kas ve ligamentlerden gerilimsiz. Bu konumda condyl – fossa. alt ve üst eklem boşluklarının beslenmesini sağlar.3 – 1. Alt Çene Hareketleri : Alt çene TMe sayesinde 3 düzlemde hareket edebilen çift eklem başlı bir kemiktir. Alt Mandibuler 1. Eklem kapsülü. Sistemi oluşturan tüm yapılar bu konumda stabildir. kemikler ve kıkırdak yapılar çene hareketlerini sınırlar. ısırma gibi hareketler sınır içi hareketlerdir. moların bucak oluğunda konumlanır. alt-üst dişler arası aralığın 12-20 mm olana kadar olan harekettir. Alt eklem boşluğunda. IKP’den 0. Santrik Oklüzyon : HI. Ağız açıklığı 40-45 mm olduğunda condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda translayon yapar. yutma. Eklemin hareketi sırasında sıvı alt eklem boşluğundan üst eklem boşluğuna geçebilir. Sıvının oluşmasını endotel hücreleri sağlar.

Hazır(fabrikasyon) miller yada kanal genişletildikten sonra yarım yuvarlak kroşe teline çentikler açılarak. Postun şekli genelde kanalın şekline uygun olarak hazırlanmalıdır. kron kısmı kesilmiş bir diş şeklinde bir core olarak hazırlanır. travma sonucu restorasyonlarda kullanılır. Bunun üzerine de kron kaplanır. Bu kayıtların alınıp. Genelde kök kesitleri yuvarlak yada ovaldir. O yüzden 1. alçı dökeriz. Post ve core döküm olarak tek bir parça hazırlanabildiği gibi hazır postlar üzerine kompozit. Bunu muflaya alıp akril teperiz. .1 Anterior grup fonksiyonlu 3. * Çift taraflı dengeli okluzyon ** Tek taraflı dengeli okluzyon *** Posterior diskluzyon okluzyonu 3. Yada hazırladığımız akril mili kanal içine koyarak ölçü alabiliriz. Okluzyon : Karşılıklı dişlerin temasta olduğu durumdur. bir yöntem ise direkt kanal ölçüsünü hasta ağzından alabiliriz ama kanal içinde ölçü maddesi kalabilir.2 Kanin korumalı Bu çeşitler alt çene hareketi sırasında bazı özellikler gösterir. ortodontik anomalilerde. etrafına mum sararız ve alçı dökeriz. Sertleştikten sonra anoyla birlikte dişten uzaklaştırıp. Buna post-core sistem denir. uygun kanal eğeleriyle genişletilir. Alçı sertleşince hafifçe ıslatarak stenci uzaklaştırırız. linguale yerleştiririz. Eğer pulpa açığa çıkışsa endodontik tedavi uygulanır. Endodontik tedavi tamamlandıktan sonra kökün yaklaşık 2/3’übe kadarı boşaltılır.postun oval hazırlanması kanal içindeki hareketini kısıtlar.core restorasyonların yapımında mümkün olduğunca kalan diş yapıları korunur. (Pivo) Post-core sistemler dentin pinleriyle dişlerin restore edilemediği durumlarda uygulanır. Böylece kanalın ve kanal ağzının ölçüsünü elde ederiz. Dişte aşırı harabiyet olmuşsa pinlerle restore edilemiyebilir. Alçıyı dişin kökü şeklinde küçültürüz. Buralar uygun degilse vesitbul. aktarılabilir. Bu durumda pulpaya girme riski olabilir. Kanal içine yerleştirilen milin kronla beraber olduğu sistemde ise core yoktur. aktarılmasında bağzı noktalar esastır. Dişlerin okluzyonu çene hareketleri ile çeşitlilik gösterir. Kanal içine yerleştirilir. kopabilir. Ancak kron kısmı hiç kalmamışsa. Böylece alçı güdük elde etmiş oluruz. Esas olan fonksiyonel tüberküllerdir. Artikülatörler * Ayarlanmayan artikülatörler (okluzör) * Yarı ayarlanabilir artikülatörler 2. Mil kronla beraberdir. mine displazilerinde. 2. Dentin pinini dentine farklı açılarla yerleştiririz öncelikle distal ve mesiale yerleştirmeye çalışırız. siman. indirekt yöntemi tercih ederiz. Alt çenenin sagital düzlemdeki sınırsal hareketleri Posselt diagramı üzerinde değerlendirilebilir.ve milli kronlar yapılır (pivo). Akril mili tekrar kanal içine yerleştiririz ve bu haldeyken dişin servikal bölgesini kavrayan bakır anoyla yardımıyla ve kerr stenci ile ölçü alırız.1 Arcon 2. Hazırlanan postun uzunluğu kanal boyunun ortalama 2/3’ü kadar olmalıdır.2 Non-Arcon *Tam ayarkanabilir artikülatörler Pinli Restorasyonlar \ Milli Kronlar İleri derecede harap olmuş kronlarda. Post. Hasta ağzından tam bir ölçü alırız güdüğü ölçü içindeki yerine ters olarak yerleştirip. Bu nedenle okluzyonu 3 ayrı tipe ayırırız.çenenin sınırsal hareketleri kaydedilip. kanal içi izole edilir ve telin etrafına mum sarılır. Post kalan diş yapıları dikkate laınarak restore edilir. Kanal tedavili dişin kökünün 2/3’ü ne kadar uzanan postun üzerine core yapılır. Genişliği ise kanal çapının 1/3’ünü geçmemelidir. Bu yuvarlak kanallarda postun ağız boşluğuna açılan tarafında bir yıv açılır.

* Dişe minimum stres iletilmlidir. * Core içim yeterli retansiyon sağlanmalıdır. Ancak daha fazla laboratuar çalışması gerekir. * Kanal preparasyonunun şekli * Post uzunluğu * Postunçapı * Yüzey özellikleri * Uygulanan siman Kanal Preparasyon Şekli Paralel postlar uca doğru incelen postlara oranla retantiftirler. düz yüzeyli * Uca doğru incelen. . Estetik : Özellikler gingival dokular ince olduğunda metal postlar ışık geçişini önler. Postun çıkarılması : Endodontik tedavi başarısızsa postu çıkarmak zordur. enflamasyon. Post Uzunluğu Postun uzunluğu arttıkça retansiyonu artar. * Döküm metal postlar * Prefaprike metal postlar * Karpon fiber postlar * Sermik postlar ( Zirkonyum. vida yivli * Paralel. Eğer değersiz alaşım kullanılıyorsa korozyona uğrar ve zamanla renklenme yapabilir. lityum. Adaptasyon : Kanalın ölçüsü alınarak hazırlandığında kanala uyum üst düzeydedir. Herhangi bir hassasiyet. Post apikal tıkanmayı bozmayacak şekilde vekal diş dokusunun direncini azaltmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Oysa bireysel ölçü alınarak ve kanal ölçüsünden bireysel mil dökülerek hazırlanan postların adaptasyonudaha iyidir. Hazır fabrikasyon miller kanalın duvarlarına tam adapte olacak şekilde genişletilebilir. * Kanalın apikalinin iyi tıkanması * Perküsyonda hassasiyet olmaması * Apikalde hassasiyet olmaması * Aktif enflamasyon olmaması gerekir İdeal Bir Post. * Gerektiğinde kanal tedavisinin yenilenmesine izin verecek şekilde kolaylıkla dişten ayrılabilmelidir. disilikat) * Cam fiber postlar * Amalgam. apexte kist. Bu nedenle uca doğru incelen postlar uygulanır. granülom gibi bir patoloji olmamalıdır. oluklu * Paralel. Kullanılan Materyale Göre Postlar . oluklu * Uca doğru incelen. Uzun süreli başarı oranları yüksektir. Metal Post-Core Sisteminin dezavantajları Kök kırığı : Aşırı rijit olmaları nedeniyle kuvvetleri diş yapısına iletirler. Kök kırığı insidansı artar. ** Korozyona uğrar ** Amalgam ise galvanik akım oluşturur. vida yivli diye sınıflandırılabilir. Ayrıca istenilen uzunlukta post yapılır. cam iyonomer postlar diye sınıflandırılabilir. Direnç : Ferrule etkisi oluşturabilir. Ancak undercut oluşturmadan prepare etmenin zorluğu hemde simantasyon sırasında kullanılan fazla simanın dışarı çıkması zor olur. kompozit. Şekline Göre Postlar . düz yüzeyli * Paralel. Metal Post-Core sisteminin avantajları Geçmişi : Uzun yıllardır kullanılmaktadır. Postların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. Core retansiyonu : Post ile core arasındaki bağlantı oldukça kuvvetlidir. * Uca doğru incelen. diş kırılabilir. rezin. Post Uygulanacak Dişte .amalgamdan core oluşturulabilir bu tip restorasyonların uygulanacağı dişlerde çok iyi bir endodontik tedavi uygulanmış olmalıdır.

Dişin Koronal Kısmının Preparasyonu Kayıp diş dokuları dikkate almadan (çürük. Post corun yapısının girişini engelleyecek undercutlar ortadan kaldırılır. Ancak kalan diş yapısını zayıflatıp kök kırığı riskini arttırır. Postların Lateral Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Vidalı postlar sıkışma etkisiyle yerleştirildikleri için dentinde kuvvet uygularlar Post Core Uygulaması için dişin preparasyonu * Kanal dolgusu belirli bir derşnliğe kadar çıkarılır. Uygulanan Siman Adeziv rezin simanlar hem diş dokusuna hem post yüzeylerine iyi tutunan simanlardır. cam iyonomer simanlar postların simantasyonunda kullanılırlar Postun kanala uyumu siman seçiminden daha önemlidir. Keskin köşe ve kenarlar kaldırılmalıdır. * Kanalın genişletilmesi ve şekillendirilmesi * Dişin koronal kısmının preparasyonu Kanal Dolgusunun Çıkarılması Post yerleştirilecek kanal tamamen doldurulmalı daha sonra apikalde 5 mm güta perka kalacak şekilde boşaltılmalıdır. Dolayısıyla kırılma riskini arttırırlar. Undercutlar ortadan kaldırılır.. * Yeterli apikal tıkanma * Minimum kanal genişletilmesi * Uygun post uzunluğu * Yatay stop * Rotasyon önleyici vertikal duvar * Restorasyon marjininin sağlıklı diş dokusuna uzatılması . Postun uzun hazırlanması retansiyon açısından ve kök kırıklarının engellenmesi açısından avantajlıdır. böylece kuvvet daha çok alana yayılır. polikarboksilat.Apikalde minimum 5mm kanal dolgusu kalacak şekilde post uzunluğu arttırılabilr. Retansiyonu arttırmak için post yüzeyi kumlanabilir. Kısa postlar kök kırığına neden olabilirler. İyi bir estetik için fasiyal diş yüzeyinden yeterli aşındırma yapılır. Koronal kısımda postun kama etkisini önlemek için ferrule etkisi oluşturulmalıdır. Eğer post kanal içinde sabit durmuyorsa ve rotasyon yapıyorsa post yenilenmelidir. Kanalın Genişletilmesi ve Şekillendirilmesi Güta perka çıkartıldıktan sonra kanal apikale doğru daralan tarzda hafif eğim verilerek şekillendirilir. Kök çapının 1/3’ü kadar olmalıdır. pürüzlü yüzeye sahip olanlar düz yüzeylilere göre daha retantiftir. Postun çapı Postun çapının arttırılması retansiyonu arttırır. Bu bölgelerde mümkün olduğunca fazla diş dokusu konmalıdır. Okluzal yödeki kuvvetleri karşılaması için koronal kısımda okluzal stoplar yapılır.. Postların Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Kuvvet birikimi en çok basamak bölgesinde ve apikalde olmaktadır.) kalan kısım prepare edilir. Post uzunluğu arttırılmalıdır. Yüzey Özellikleri Oluklu. Çinko fosfat. Postun rotasyonunu önlemek amacıyla kanalın koronalinde bir oluk yapılır. Uygulanacak krona göre basamak bölgesi şekillendirilir.

tesviveye. 5. McBoyle tutucusu. plak oluşumuna izin vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır = mini champher 4. McBoyle : Alt kesiciler gibi küçük hacimli dişler için modifiye edilmiş 3/4 kronlardır. En dayanıklı olduğu ise basma ve çekme gerilmesidir.Kesici Kenar Sonlanması : İnsizal kenardaki mine kalınlığına göre karar veririz. onlay 3/4 Kronlar : Anterior bölgelerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. Bunu önlemek için dişin tan cingulum bölgesine silindirik bir frez ucuyla köşeli bir tırnak yuvası açılır (cingulum rest). Adeziv çalışmalarda ise 30 µm olmalıdır. Mine düzeyini aşmayan minimum kesim çalışması yapılır. restorasyon ve diş arasındaki siman tabakasında makaslama gerilmesi olmasını önler. 4/5 Kronlar : Posterior dişlerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. Tırnak yuvası olmazsa makaslama gerilmesi oluşur. Bakteri ve gıda retansiyonuna. yapıştırıcı ajan ve dayanak diş yüzeyleri arasında moleküler bir bağ söz konusudur = adezyon. Diş daha kalınsa dentin dişin şeffaflığını azaltır. Dayanak dişlerin yalnızca palatinalinden yararlanılır. 2.Adeziv Restorasyonlar Konservatif Protetik Uygulamalar * Modelaj.Gingival Sonlanma : Serbest diş etinden 1mm uzaktan geçmelidir. Standart çalışmalarda 50 µm kadardır. Klinik kronun tamamını kaplamadıkları için konservatif kliniğince uygulanırlar. İşlem Sırası * Model Analizi * Preparasyon * Ölçü * Çalışma Modeli ve refraver (dublikat) model . Kesici kenar inceyse mine fazladır. Adeziv restorasyonların en zayıf olduğu gerilme tipi makaslama gerilmesidir. diş şeffaftır. 3. inlay. Adeziv Restorasyonlar Restorasyonların kendisi. rehber düzlem. Eğer inlay tüberkül tepelerini örtüyorsa ve tüm okluzali kaplıyorsa onlaydır. * Köprüler (metal alt yapılı yada tüm seramik ) * Hareketli bölümlü protezler için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası.Minimal Yapıştırıcı Ajan : Yapıştırıcı kalınlığı ne kadar ince olursa elde edilen mukavement o kadar fazla olur. 3/4. seramik. metal-seramik) adeziv tekniklerle yapılabilir. Kesici kenar opak görünür. kompozit. Böyle durumlarda kantçık kesici kenara uzatılabilir. karşılayıcı kol yuvası. Amaç çiğneme kuvverlerini dişin uzun eksenince iletmektir. Konservatif uygulamalarda geriye kalan dokunun korunması esastır. Daha ince olmasıda dayanıklığı azaltır.Fonksiyonel Kuvvetlerin İletimi : Eğer çiğneme kuvvetleriyle ilgili hiçbir tedbir almazsak palatinal restorasyon diş etine doğru kayar. 3/5 kronlar. Cingulum rest. döküm. yani supra gingival düzeyde çalışılır. Inlay / Onlay : Kron kontürleri içinde yer alan restorasyonlardır. Böyle dişlerde kanatçık dişin şeffaflığını bozmasın diye kısa tutulur.Maximal Alan : Kanatçıklar mümkün olan en geniş alana yayılmalı. uyulmama * Estetik faset * Simantasyon Tasarım İlkeleri 1. hassas bağlantı taşıyıcı) * Periodontal splintler * Ortodontik pekiştirme apareyleri * Laminate veneerler * İnlayler. onlayler (metal.

Simantasyon Temel prensip adezyon sağlanmasıdır. C.3 – 0.Fiziksel : Fiziksel olarak diş ve kanatçık arasında seconder bağlar oluşmasıdır (vander Wals bağı). Nikel alaşımıysa. Krom havayla temas ettiğinde metal üzerinde krom oksit tabakası oluşur. Artikülatör Kullanmanın Avantajları * Çeneler artikülatöre taşındığında. (iyonik veya kovalent bağlar) Adezyonu oluşturan elamanlar . * Diş.180 0 Sarma (wrap around) : Kanatçık dayanak dişi 1800 sarmalıdır. 400 oC’de 10 dk ısıtılırsa bakır atomları yüzeyde yoğunlaşır. b) Temizleme : Ultra sonik temizleyici. Bakır yüzeyde yoğunlaşınca altın alaşımının rengi sarıdan yeşil-maviye dönmesiyle anlaşılır. restorasyon → Aderent * Siman → Adeziv Metal yüzeylerin Hazırlanması 1. ** Tam protezlerde okluzyonun ağızda incelebilmesi artikülatördeincelenmesinden daha zordur. Altın alaşımıysa okside olmaz. A. Artikülatörler Çene hareketlerini taklit eden aletlerdir Artikülatörlerin Taşıması Gereken Özellikler * Üzerinde taşınan çene modellerini doğru olarak hem horizontal hem vertikal ilişkiler dahilinde tutabilmelidir. Ancak bunun için yüzeyler bir biri ile çok yakın temasta olmamalıdır.Mikromekanik : Kimyasal veya elektrokimyasal korozyon.Antagonist Temes Noktası : temas noktasından 0. Ancak bu eskiden kullanılan kısa süreli köprülerdir. Deterjanlı su.5 mm kadar aşındırma yapılmalıdır 7. .Kimyasal : Kimyasal olarak primer bağlar oluşmasıdır. Yüzeydeki bakır atmosfer O2’siyle bakır oksit tabakası oluşturur.Mekanik : Mekanik olarak yüzeyler bir birine kenetlenmelidir. Kayıtlar doğru alınırsa okluzyon artikülatörler üzerinde kolaylıkla irdelenebilir. Yada geçici olarak yapılan köprülerdir (Rochette Köprü) Oksidasyon a) Kumlama : 50 µm Al2O3 Metal yüzeyine püskürtülür. genleşmeyle sağlanan retansiyon) B.6. * Geometrik * Reolojik ( Büzülüp. sabit parçalarda rigit olmalı *** Menteşe hareketini ve lateral hareketleri rahatlıkla yapabilmeli *** * Vertikal boyutu sabit tutabilmek için insizal pin yada kesici çubuğu olmalı. Çünkü altın soymetaldir bu yüzden alaşımılda bakır da bulunur. Distile su c) Kimyasal Temizleme : Etil asetal.Oksidasyon : Silan esaslı yapıştırıcılar için 3. ** Hareketli parçaları serbestçe hareket edebilmeli. dişler arası okluzal ilişkiler lingual perspektiften de kolayca incelenebilir. nikel daha güç oksite olduğundan bunu kolaylaştırmak için alaşımı birkaç dakika nitrik yada sülfirik asit solüsyonunda bekletilir. nitrik / sülfirik asit → elektrik akımı (metalden elşektiriksel olarak zayıf fazlar kopar ve girinti çıkıntılar oluşur) 2.Yapışmayı Kolaylaştırıcı Kaplamalar Kompozit esaslı yapıştırıcılar için Makromekanik : Retansiyonla da hazırlanabilir. asetat Silan= γMOPS= gama metal oksit + propil silan → Metal yüzeyindeki oksitlerle kimyasal bağlar kurar.

sabit rehabilitasyonlar. Fonksiyonel Olarak Artikülatörler . Bu normalden farklı kapanış yoluna ve erken diş temaslarına neden olur. yani doğasına uygunsa arkon tipi artikülatördür. 1.Ayarlanamayan artikülatörler 2.Grefik kayıtlarla yapılan transferlerde gotik ark çizdirilebilir.Arcon . Ayarlanamayan artikülatörlerde menteşe ekseni ile dişler arası mesafe daha kısadır. 2. . eklem başı altta ise. Bu artikülatörler aynen doğasındaki gibi 3 düzlemde hastadan alınan kayıtların aktarılabildiği artikülatörlerdir. Arconlarda fossa eğimi ile üst çenenin okluzal düzlemi arası açı sabittir. Whip-mix. 2. Alt çenenin sagital düzlemde rotasyonu terminal menteşe ekseni etrafında gerçekleşir. kombine kron-köprü yapımı.Non Arcon Bu sınıflandırma fossa mandibularis ve eklem başının artikülatörün hangi parçasında yer aldığıyla ilişkilidir. Örnek . Uygulama alanları : Okluzyonun yeniden oluşturulması. dikey boyutun değiştirilebilmesi durumunda condyl rehberliğinin okluzyon düzlemine göre sabit korunabilmesi gibi avantajları vardır. pantografik çizimler yaptırılabilir.2. 3. Tersi ise non-arcondur.Knematik yüz ark arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin belirlenmesinde condyler arası mesafe artikülatör üzerinde sabit bulunabilir yada bireye göre ayarlanabilir.Yarı Ayarlanılabilen Tam ayarlanabilen artikülatörler insan çenesinde olduğu gibi alt çene hareketlerini taklit edebilirler.Tam ayarlanabilen artikülatörler Şekil Yönünden artikülatörler .1. Bu materyallerden biriyle santral ilişki kaydı alınabilir.Arcon 2.Alınan pratik kayıtlarla yapılan ayarlamalar.1. Tam ve bazı yarı ayarlanılabilenlerde bu mesafe hastaya özgü ayarlanır ve normal kapanış yolu aktarılır Okluzör : Sadece sentrik ilşki aktarılır. full ağız restorasyonları.Ağız içi yapılaqn kayıtlarla transferde kayıt materyali olarak mum. Yarı ayarlanabilir artikülatörler ise sadece menteşe hareketi yapan okluzörler veya ortalama değerlere göre ayarlanan artikülatörlerdir. ZOE. Alt – Üst Çene Modellerinin Artikülatöre Taşınmasında Kullanılan Başlıca Kayıt Tipleri 1. Dentatus ve HANAV artikülatöreri Arkon tipi artikülatörlerin alt parçasının aynen insandaki gibi hareketleri yapabilmesi. yada stereografik kayıtlar alınabilir.Yarı ayarlanılabilen artikülatörler 2.Non-Arcon 3. Alınan bu kayıtlara göre sınırsal hareketler belirlenir ve buna uygun restorasyonlar hazırlanır. Örnek.Ağız içi kayıtlarla yapılan ayarlamalar.Kinematik yüz arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin lokalizasyonu belirlenerek alınan kayıtlarla yapılabilir. Açıldığında da bu değişmez. Stuart ve SAM artikülatörleridir. alçı.Tam Ayarlanabilen . özel kayıt silikonları yada soğu akrilden yararlanılır. Protrüziv ve lateral hareketlerdeki kayıtlar alınabilir. 3. Eğer fossa mandibülaris üstte. Non-arconlarda ise artikülatör açılınca açı değişir ve kapanış yükseltmesi gereken olgularda hatalı kapanış elde edilir.

Sonuç olarak artikülatörde çalışmak uygun artikülatör seçimi hem yapılan protetik restorasyonların başarısını arttıracaktır hemde stomatognatik sistemin fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunacaktır. ideal okluzyon hedefleniyorsa tam ayarlanabilir artikülatörlerle çalışılması uygundur. Tek el tekniği de uygulanabilir ancak kontrolü daha zordur. diğer parmaklar mandibulanın alt sınırına yerleştirilir. Bu protezleri yapmamızın amacı daha fazla estetik ve retansiyon sağlamaktır. okluzal ilişkinin kaybedilmediği durumlarda basit artikülatörler. Sabit protez yapımında az sayıda kron yada inlay gibi restorasyonlarda basit bir artikülatör ancak daha fazla diş eksikse yarı ayarlanabilir artikülatörler(ancak kapanış varsa). negatifpozitif parçalarolarak ifade edilen bir biriyle uyumlu parçalarından birinin sabit. diğerinin hareketli protezler üzerinde yer aldığı kombine protezlerdir. Alt çane belirli bir kuvvet uygulanarak santrik kapanış alınırsa condyller fossa içinde normalden daha geride yada aşağıda konumlanmış olurlar. K1 olgularında vertikal boyutun kaybedilmediği durumlarda yarı ayarlanabilir yada ortalama değer artikülatörleri kullanılması uygundur. Bölümlü protezler için artikülatör seçiminde eksik diş sayısı. Alt çeneye küçük açmakapama hareketleri yaptırılarak condyl-diş ilişkisinin fossa içinde doğru konumlanması sağlanır. Dowson’un Bimanual Manipulasyonu ile Alt Çeneyi Santrik İlişkiye Getirme Yöntemi Baş parmaklar çene üzerine. anker. full ağız restorasyonu gerekliyse. planlanan okluzyon tipi. Santrik kapanış kaydı ile elastomerik ölçü maddelerinden yararlanılabilir. matrix-patrix. Rotasyonla birlikte bir miktar yana kayma hareketi de yapar. Yüz arkı (face bow) ile extraoral kayıt alınıp üst çene artikülatöre bağlandıktan sonra hastadan santrik kapanış kaydı alınır ve bu kayda göre de alt çene artikülatöre alınır. Hassas Bağlantılı Protezler Birbiri ile uyumlu erkek-dişi. Bu protezlerin parçalarına ataşman. primer seconder. .Alt çenenin lateral hareketleri sırasında horizontal düzlemde de rotasyon hareketi meydana gelir. ağızdaki dişlerin kapanışa gelip gelmemesi gipi faktörler etkilidir. Sadece santrik ilişki kaydının alındığı ve buna uygun artikülatör üzerinde laboratuar işlemlerinin bitirildiği durumlarda protez hastaya uygulandıktan sonra okluzal aşındırmalar varsa prematür kontaktların giderilmesi zorunlu olacaktır. İstenildiğinde ortalama değerlere göre kullanılabilir. tüm dişler aynı anda restore edilecekse. SAM Artikülatörü * Arcon * Ağız içi kayıtlarla protruziv ve lateral condyler eğimler kişiye göre ayarlanabilir. ön dişlerde aralanma gözlenir. Bölümlü protez yapımında teşhis amacıyla yarı ayarlanabilir yada daha basit artikülatörler kullanılabilir. Örnek : K3 olgusunda. sürgü. gibi isimler verilir. Tam protez yapılacaksa diş diziminde ve çene hareketlerinde maximum teması sağlamak için idealde tam ayarlanabilir yada yarı ayrlanabilir artikülatörler seçilmesi uygun olur. Artikülatör Seçimi Artikülatör kullanmada temel amaç hastadan alınan kayıtlar doğrultusunda hastaya yapılacak restorasyonun aynen hastanın tüm fonksiyonlarını değişikliğe uğramadan yapılabilmesini sağlamaktır. Hazırlanan hareketli protezin daha fazla fonksiyonu daha az yer kaplayarak sağlaması içindir. * Yüz arkı transferi kabul eder. Bu kapanışa göre yapılan restorasyonlar hasta ağzına yerleştirildiğinde okluzyonda yükseklik ortaya çıkar.

Hassas bağlantılı protezlerin uygulanması hassas bağlantılar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. Bu mıktatıs sistemlerinde genelde SamaryumCobalt (SmCo5) bulunur. * Şekline göre : * Lokalizasyonuna göre : * Fonksiyonuna göre : En pratik olanı 1970’lerde yapılan Prciskel sınıflandırılmasıdır. . Anatomik Faktörler : Alveoler kretler. Ayrıca kombine protezlerin yapımında ataşman üye dişlerin lokalizasyonları.Kısaca birbiriyle uyumlu iki parça üzerinekurulur. gerekirse dişlere gingivektomi yapılarak kron boyları uzatılmalıdır. Kron içi bağlantılar Kron dışı bağlantılar Stad (çivi başlı) bağlantılar Barlı bağlantılar Yardımcı bağlantılar Kron – içi bağlantılar : Parçalardan biri kron içindedir. Hastanın ağız hijyeni optimum olmalıdır. mukozanın reziliensi seçilecek ataşman tipiaçısından önemlidir.plastik * Yay sistemli Bir diğer mekanik retansiyon manyetik retansiyondur. * Kapalı alan . Mekanik Faktörler : Direkt ve indirekt tutucularla sağlanır. kron boyuna bakılmalı. Barlı bağlantılar : Aynı alveoler ark üzerinde yer alan kökleri yada kron boyu kısa dişleri birbirine bağlayan barlar ile bu barlara uyumlu manşetin hareketli protez içinde yer aldığı ataşmanlardır. . Çürükler tedavi edilmeli. Manyrtik akı çevre dokulara yayılmaz. Bu sınıflandırılan ataşmanları kullanarak hassas bağlantılı protez yapabilmek için önce hasta ağzında bazı işlemler yapılmalıdır. damak formu. (zıt kutupların bir birini çekmesi) * Açık alan . * Metal – metal * Metal . yüzey gerilimi. Sürtünmesel ve yaylı sistemler bulunur. Sürtünmesel Retansiyon . Yardımcı bağlantılar : Vida. En çok bilineni dolder bardır. alveoler kretteki dağılımları da önemlidir. Hareketli bölümlü protezlerin tutuculuğunu sağlayan anatomik. Mekanik tutuculuk sürtünmesel retansiyon şeklinde olabilir. Reziliensi az olduğu durumlarda ise vertikal yönde harekete kısmen izin veren ataşmanlar seçilmelidir. Fiziksel Faktörler : Adezyon. Mıktatısın oluşturduğu manyetik akı dokulara yayılır. endodontik tedavili dişlerin kökleri üzerine yerleştirilen.Birleşik üniteler Stad ataşmanlar : Genelde aşırı kron harabiyetinde. İki mıktatıs kullanılır. sürgü. İmplant sistemlerinde de kullanılmaktadır. fiziksel ve mekanik faktörler vardır. Çünkü bu tip protezler klinikte hekimin ve laboratuarda teknisyenin özel işlemler yapmasını gerektirir.Bağlayıcılar .Projeksiyon üniteleri . mukozanın rezilliensi seçilerek ataşman tipi açısından önemlidir. Şekline ve lokalizasyonuna göre yapılmıştır. atmosfer basıncı gibi faktörlerdir. Yay destekli mekanik tutuculuk şeklinde olabilir. pulpa odasının genişliği belirlenmeli. Kron – dışı bağlantılar : Parçalar kronun dışındadır. Sürtünmesel ve metalplastik şeklinde olabilir. *Aynı ataşman sistemleri . KI (serbest sonlanan) olgularda alveoler kretteki mukozanın özelliği belirlenmelidir. post üzerine uyarlanan ataşmanlardır. uygulanılacak dişlerin radyolojik kontrolleri yapılmalı. mukoza özellikleridir. menteşeli uzantılar veya yaylı sistemler şeklinde diğer ataşman sistemlerin tutuculuğunu arttırmaya yönelik bağlantılardır.

Hareketlilik .Vidalı üniteler .Resilient Barlı Bağlantılar .Aksiyel duvarları paralel (teleskop) .Sürtünme gereçleri .Aksiyel duvarları açılı (konus) Metal – metal barlı : .Barlı eklemler .Sürtünmesel .Hassas bağlantılı protezler.Projeksiyon üniteleri .Barlı eklemler Metal – metal sürgülü : .Yaylı Krondışı (Extrakronal) . I.T. yardımcı unsurlarla indirekt tutuculuksağlanır. H.Rigit .Manyetik Tutculuk 3. Kroşeler yada hassas bağlantılarla direkt tutuculuk. sabit ve hareketli protezler arasında geçiş sağlarlar ve ikisinin özelliklerini de taşırlar.Bağlayıcılar .Barlı üniteler Yardımcı Bağlantılar .Menteşeli uzantılar Avantajları * Estetik * Kuvvetler dişin uzun eksenine paralel * Protezin kullanım kolaylığı * KI olgularında protezin stabilitesini arttırması * Protezin gömülmesine engel olması * Yan kuvvetler oluşmaz * Sürtünme sonucu yıpranma uzun zaman alır * Protezde adaptasyon kolaydır * Giriş yolu için dişlerin paralel hale getirilmesi şart değildir * Geniş dişsiz alanları birleştirir Dezavantajları * Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcı * Onarımları ve yeniden kullanımları her zaman mümkün değil * Çok hassas çalışma gereklidir * Ekonomik değildir * Yeterli ağız hijyeni olmalıdır * Uygun hazırlanmazsa gingival irritasyon ve diş kaybı Endikasyonları * Ön ve yan grup dişlerde estetik nedenlerle * Anatomik şekil yada yetersiz ekvator altı mesafe varsa * Resiprokal kroşe koluna uygun yer yoksa * KI ve KII olgularında * Sabit protez uygulanamayan KIII olgularında * Kroşe tutuculu protezin tercih edilmediği durumlarda Kontrendikasyonları * Kron boyu kısa dişler * Pulpa odası geniş dişler * Ekonomik nedenler * Hekimin el becerisi * Aşırı örtülü kapanış * Yetersiz çeneler arası mesafe * Yeterli desteğe sahip olmayan dişler Tutuculuk (Retansiyon) Protezin yerleştiği yerden çıkartıcı kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. Kırlangıç kuyruğu Metal – plastik : Erkek yada dişi parça plastik 2.Retansiyon mekanizması .Barlı üniteler .Tolerans Kron içi (İntrakronal) .Sürgüler . Sınıflandırma .Kombine Tutuculuk (Manyetik + Mekanik) .metal başlıklı : .Birleşik üniteler Stud Ataşmanlar . 1-Sürtünmesel Tutuculuk Metal .Ataşmanın lokalizasyonu .

aşınma. Simantasyon Simanlar iki komponentli malzemelerdir (Toz-Likit). kron boyları • Dişsiz bölge uzunluğu. malzeme torgunluğu.6 x 0. Bazıları pasta şeklinde olabilir.Hassas Bağlantının Çalışma Mekanizması Parçalar arası uyum * Sürtünmesel bağlantı .Sürtünmesel Schatzman KIII olgularında . Yardımcı retantif parçalar. Uyum hassaslığı yeterliliği kontakt alanı başarıda önemlidir. eğimi.Metal – metal (Pres stud) . Kron içi bağlantıların kesiti T. Kimyasal olarak toz kısımları baziktir. Endikasyonları * KIII ve modifikasyonları * Estetiğin önemi olduğunda * Sabit protezlerde bağlayıcı olarak Kontrendikasyonları * Serbest sonlu olgularda * Pulpa odası geniş dişlerde * Kron boyunun kısa olduğu dişlerde McCollum (1911) KIII olgularında . H.Metal – plastik (Vario stud) * Yaylı bağlantı * Manyetik bağlantı . yaylı düzenekler kullanılır. plastikte deformasyon) • Dişlerin durumu • Pulpa odasının radyolojik tetkiki • Kron boyu • Kron / kök oranı (gerekirse gingivektomi) • KI ve KII olgularında dişsiz kretin reziliensi • Ağız hijyeni • Model analizi • Dayanak diş sayısı. Sürtünmesel retansiyon vardır. li.Soy metalden üretilmiş . Kalıcı Çinko fosfat siman Silikat siman Polikarboksilat Geçici CaOH Zoe Öjenolsüz geçici .Kesiti dörtgensel CMSlide KIII olgularında . yeri. Yani siman tuz yapısındadır.Açık alan magnet .Sürtünmesel bağlantı .Kesiti yuvarlak . poliakrilik asit olabilir veya herhangi bir monomer olabilir.2 mm yuva Kron boyunun 2/3 boyutunda Hata Diğer dayanak dişteki yuva(kutu)nın aynı hizada olmaması yetersiz boyutlarda yuva hazırlanması.Kapalı alan magnet Hassas Bağlantının Retansiyonu • Parçaların boyutları . dağılımı.yaylı bağlantı Kron İçi Bağlantı İçin Diş Kesimi Kron konturu içinde 0. I veya dairesel olabilir.kit kısmı ise asidiktir. rezorpiyonu • Vertikal boyut • Giriş yolu • Ataşman tipi Kriterleri dikkate alınmalı Kron içi Ataşmanlar Tüm kısımları dayanak dişin konturu içindedir. • Parçalar arası uyum hassaslığı • Parçalarda kullanılan malzemenin çeşidi • Planlama • Laboratuar teknikleri (metalde korozyon. Likitteki asit fosforik asit veya şelasyon ajanı olabilir.

tribokimyasal yöntem. pitting. Metal alt yapı ile iyonik bağ oluşrurlar.Kumlama (50µm Al2O3) amaç metal yüzeyini genişletmek . Temel kimyasal reaksiyon : iyonizasyon. 21. Aktif Akrilat Monomerleri : 4-meta → Superbond (sun medical) UDMA → Panavia Ex.Pirolitik silikat kaplama (silicoater. (γMOPS) Rocatec : Tribokimyasal yöntem. . spectra-link) . Metal yüzeyindeki etki gösterir.aseton) Hem kimysal hem mekanik etki gösterir.Elektrokimyasal (asit+elektrik akımı) Oksidasyon . distile su) .Oksidasyon (silan esaslı yapıştırıcılar için) .siman Cam iyonomer siman Polimer simanlar siman Bu tip yapıştırıcıların içinde bulunan silan (γMOPS). Yapışmasyı Kolaylaştırıcı Kaplamalar .Kalay oksitle kaplama (sadece soy metal alaşımlarda kullanılır) Silicoater : pirolitik. hidrofiliktirler. Metalin yüzey enerjilerini değiştirerek organik olan bu maddenin kimyasal kompozitlerle yapışması sağlanır. deterjanlı su 2-Ultrasonik temizleyici. Metal yüzeyindeki oksit tabakasında kimyasal bir anfinitesi bulunan yapıştırıcılar kullanılır. Adezyonun kimyasal bağlanması tepkimesine kemisorbsiyon denir. 48 saat sonra nötrale döner. H2SO4) .Temizleme (1-Ultrasonik temizleyici.Mutlak nem kontrolü (rubber-dam) .Dayanak dişlerin hazırlanması . rocotec) . Metal alt yapı üzerine silikat tabakası. silicoater MP.Kimyasal (HNO3. corrosion. Metal alt yapı yüzeyinde silikat tabakası triboplazma pirolitik değil (γMOPS) Ön kumlama → 110 µm corundum (Al2O3) Silikat kaplama → 110 – 120 µm kuvars ile kumlama Silanlama → espe – sil Metal Primerleri : Sıvı madde.Metal yüzeylerin hazırlanması .Seramik yüzeylerin hazırlanması Metalin Hazırlanması . CaF2 Simantasyon İçin. asitleme . Çinko Fosfat Siman : Toz : ZnO (çinko-oksit) Katkı Maddeleri : * MgO * SiO2 * BiO3 Likit : Ortofosforik asit (%85) Su (%1-3) Tamponlayıcı Al ve Zn bileşikleri Simanın pH’ı 3.yapışmayı kolaylaştırıcı kaplamalar (kompozit esaslı yapıştırıcılar için) Mikromekanik Etching.Kimyasal temizleme (etil asetal. büyük zincirli organik moleküller aktif akrilat monomerleri.5’tir. opaque (kuratay) PMFA → Sebond (schutzdental) spectralink (Noclor) Minenin Hazırlanması . Kalıcı simantasyon ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılırlar Silikat Siman Toz : SiO2 (Silika) %40 Al2O3 (alümina) %30 NaF. Metal oksitlerine gerek fiziksel gerek kimyasal yolla bağlanır. Silikat tabakası ile estetik kaplama malzemesinin organik polimer zincirinin serbest uçları arasında birleştirici (coupling) ajan olarak silan kullanılır.Aktif akrilat monomeri “PFMA” kaplama (sebond.Mikromekanik (kimyasal yada elektrokimyasal Korozyon) .

en az 120 saniye) Kurutma (yağsız kuru hava ile en az 15 saniye) Primer yada bond (yapıştırıcı ajana göre) kaşığıyla ölçü alınıp elde edilen model üzerinde gerçekleştirilir.Kuvvet kırıcı . Bu bağlantıların uygulandığı olgularda siklon esaslı. Genelde KI olgularında mukozanın rezilyensini kompanze edecek. Bir başka örneği Seka’dır. Dişi parçanın özelliğine göre sınırlı bir hareketliliğe izin verir. Tek taraflı sonsuz olgularda kullanılır ve hasta tarafından takılıp çıkartılabilir. Kron Dışı Bağlantıların Endikasyonları . Kombine bağlayıcılar hem kron içi hem de kron dışı bağlantıların aynı protezde bulunmasıdır. gerektiğinde sıkıştırılıp retansiyonu arttırılabilir ve yine erkek parçası değiştirilebilir.Kontrollü dikey hareketlilik ** Oksiquart → polivinil alkol jeli kenarları kaplanır ( yapıştırıcı havayla temas etmesin diye) ** Panavia-F → önce kimyasal. Yay destekli bağlantısı olan ASC52 kron dışı bağlantıdır ve kuvvet kırıcı etkisi vardır.Gingival papil korunmazsa . O yüzden son bir kez ışınlama gerekir (dual-cure siman) Kron Dışı Bağlantılar Kronun morfolojik yapısı dışında yer alan ataşmanlardır. Ağızdaki dişlerin durumuna. Seka Bağlantısı : her iki parçası da metaldir. çivi.Bağlantı altı temizlemeye uygun değilse Ceka . Ankoruis kron dışı bağlantısının da her iki parçası da metaldir. bağlayıcılar. ve bar tipi olarak geniş çeşitleri vardır. Dalbo Bağlantısının da kuvvet kırıcı etkisi vardır. kısmen harekete izin veren tipleri kulanılır. sonu serbest olgularda kullanılabilir.Alt kaninlerde Kron Dışı Bağlantıların Kontrendikasyonları . Özellikle K2 olgularında Riegel blok kendine özgü bir ataşmandır. Diş eti papiline dikkat edilmeden yerleştirilirse periodontal sorunlar olur. polivinil silikon esaslı ölçü maddeleri kullanılır.- Eklentilerin uzaklaştırılması (nonaromatik pomza) Asileme (%30 ortofosforik asit. sadece dikey yönde hareketliliğe izin verir. sonra ışıkla donar. 3 ayrı sertlik derecesinde dişi parça bulunur: çubuk. KI ve KII olgularında uygulanır. En sıklıkla kullanılan Variosoft erkek parçaso metal. polieter esaslı. Genelde bu tip bağlantılar prtoezin 2 parçasını birleştirir. En önemli dezavantajı : uygulanan dişin distalinde yer alan papile uygun yerleştirilmediği zaman zarar vermesidir. Kron dışı bağlantılar. kombine üniteler olarak gruplandırılır. Kronların ağızdaki ajusteleri tamamlandıktan sonra bu ölçü maddelerinden biriyle ve bireysel ölçü . retansiyon derecesi ayarlanabilir. İlk akla gelen Pablo kron-dışı bağlantısıdır. dişi parça plastiktir.Serbest sonlu olgular . lokalizasyonuna göre uygulanır. gelecek olan yükleri karşılamak açısından daha avantajlıdır. Rigit yada kısmen harekete izin veren tipleri vardır. Genelde kron dışı bağlantıların kullanılmasında 2 destek dişin bloklanması. top.Ağız hijyeni yeterli değilse .2 parça metal . 30 saniye Yıkama (2ml/dk su çıkışı. Bu L şeklindeki bir barın ucuna yerleştirilmiş bir küre taşır ve buna uygulanan negatif parça hareketli protez üzerindedir. sayısına.Bucco-lingual genişlik kron içi bağlantı kadar önemli değil .

çubuk. Hazırlanan hareketli protezin altında diş kökleri korunarak daha iyi bir algılama sağlanır. .Erkek metal. protezin retansiyon ve stabilitesi daha iyi olur. Pozitif parça= stud kök üzerinde.bu protezlerde tutuculuğu sağlayan stud ataşmanlardır.Kron/kök oranı kron lehine artöış ise .subtotal olgularda .Belli bir miktar hareketlilik var .KI. genelde kullanılan İntraradiküler → erkek parça protez kaidesinin tabanında dişi kısım kök konturunun içinde.Periodontal sağlık .KII .Erkek parça değştirilebilir. KII . Uygulanması için dişin kron kısmı diş eti seviyesinde kesilir.Proprioseptif mekanizmanın korunması .Retansiyon için aksiyel duvarlar paralele yakın . estetik avantajlar sağlanmış olur. KIII Ancoruis . KII ASC52 . çivi.Bucco-lingual mesafe azsa . Pozitif parça metal.Vertikal boyut yetersizse .Bağlantı dişin tepe noktası hizasında .hacimleri küçük → yetersiz vertikal boyut → yetersiz buccolingual mesafe Extraradiküler → erkek parça kök yüzeyinde. alveoler kret rezorpsiyonu azaltılmış olur.Overprotezler Avantajları .Alveoler kemiğin korunması .Retansiyonu ayarlanabilir .Kuvvet kırıcı VarioSoft .Erkek parça değiştirilebilir . temas etmemeli . KII.Bağlantı tarafından biraz daha fazla diş kesimi yapılabilir . dişi parça plastik olabilir. İleride bu kökler kaybedildiğinde protezin totale dönüşümü daha kolaydır.Protezde retansiyon ve stabilite .Endodontik tedavi sonrası post ile beraber .rigit ve hareketli .Kuvvet kırıcı . overlay) denir. kullanımı daha sınırlı Endikastyonlar . dişi parça hareketli protez üzerindedir.Subtota olgular .Retansiyon ayarlanabilir . KII. Bu tip ataşmanların uygulandığı protezlere diş üstü protez (overdenture.Yay destekli . .Kuvvet kırıcı . Dişi plastik . Riegel Blok ..Bevel-shoulder yada chambher basamak . Çiğneme kuvvetlerinin dağılımı sağlanır. Başka bir örnek de Kothermandır.Diş etine yakın olmalı. İşte bu ataşmanın şeklinden dolayı çivi başlı denir. kolay adapte olunabilir. Mıknatıs sisteminden de yararlanılabilir.Bağlantı dişin uzun eksenine paralel .KI.Yeterli kron boyu lazım Yetersiz kesim → Kron büyük olur Bağlantı uzak olursa → kuvvetler dişin uzun aksından uzaklaşır. bar .Topuz. Endodontik tedavi sonrası stud ataşman bir post ile birlikte dişin köküne simante edilie.KI.En az iki diş bloklanmalı Stud Ataşmanlar Uygulanmasından önce kökün endodontik tedavisinin yapılması gerekir.2 parçada metal . KIII Dalla Bona (Dalbo) .Retansiyonu kendine özgü Kron Dışı Bağlantı İçin Diş Kesimi . Dalbo ve stud ataşmanların stud ataşman tipleri de vardır.KI.Dişi parça değiştirilebilir .

Beş ayrı açıda erkek parça .Çürük .Erkek parça post üzerinde . En popüleri → hem rigit hemde kısmen harekete izin veren dolder-bardır.Retansiyonu ayarlanamaz .Aşırı kontur oluşumu . Bu bar fabrikasyonda olabilir.Rorasyonu önlemek için.Diş etinden en az 1 mm yukarıdan eğimli kesim .Tüberkül çatışmalıarının olmadığı balansı arttırmak .Laboratuar bağımlılığı az .Parça değişimi olası ama zor O-SO Ataşman . .Uygulaması kolay ve çabuk .Lateral kuvvetleri azaltmak için kısa preparasyon İmplant Üstü Protezler .İmplant özellikle alt ön bölgede Barlı Bağlantılar .Vertikal yüklerin ataşmanın topuzu tarafından karşılanması PressStud Ataşman . + Yiv-yuva + 2 düzlemli kesim + Gerekirse postun boyu uzatılmalı .İnterokluzal mesafede sorunlar .Undercutlar .Kron boyu çok kısaysa bevelshoulder’lı başlık .Subtotal olgular . uygun örneklerden dökülme de hazırlanabilir.Mukostatik ölçü .Kökten yararlanılacaksa kök uzunluğuyla orantılı post .Erkek parça post(pivo) üzerinde .Estetik . .- Proteze adaptosyon Estetik Uyumlandırabilme Dezavantajları .Destek dişlerde periodontal yıkımlar Dişeti İrritasyonunun Önlenmesi için.Dişi parça lastik O-ring şeklinde Parça değişimi kolay ve ucuz Stud Ataşman İçin Diş Kesimi .Giriş yolu ayarlanabilir .Dişleri yada kökleri birbirine bağlar Bu bağlantılarda rigit ve kısmen harekete izin veren tipleri mevcuttur.

önceki dental girişimlerini öğrenmek açısından yapılmalıdır. sond. ağrılı bölge.Solunumsal tip hastalar 3.Kesim sonrası daimi restorasyonlar tamamlanıncaya kadar kesilmiş dişleri dış etkilerden korumak için. lüksasyon olup olmadığı incelenir. Dişler arası ilişkiler (kapanış). Sindirimsel tip hastalarda yüz şekli aşağıya doğru genişleyen ikiz kenar yamuk şeklindedir. tedavi sonrası sonuçlardan hekimi sorumlu tutan özellikte hastalarla karşılaşılabilir. Sindirimsel tipler protezlerinin fonksiyonel olmasını isterler. Sonra klinik ve radyolojik muayrne ve teşhis modellerinin incelenmesi yapılır. ağız tabanı. Düşünsel tipler ise konuşmaya önem veren. Klinik Muayene : External muayene yapılır. duygusal açıdan stabil olmayan.Lakayt ve kaygısız tip hastalar 3. Şişlik. Solunumsal tipler protezlerinde rahatlığı ararlar. doku bütünlüğü ve devamlılığını sağlamaktır. Solunumsal tip ise alt ve üst kısımları kısa. hastanın beklentileri öğrenilir. diş eksikliğini tamamlamak.. geçirdiği rahatsızlıklar mutlaka öğrenilmelidir. kaybolan estetik. fonksiyon ve fonasyonu hastaya iade etmek. Okluzal ilişkilerde ölçü alınıp diagnostik modellerde değerlendirilir.Histerik ve şüpheci tip hastalar 4. cep derinliği değerlendirilir.Periodik muayene Tam muayenede hastadan genel ve dental anamnez alınır.Tam muayene 2. sert ve yumuşak damak.2. Anamnez bir hastanın genel sağlık durumunu. orta kısmı geniş altıgen şeklindedir.köprü) → Hareketli (Total.Titiz ve mükemmeliyetçi tip hastalar Hastalar. Tüm dişler ve çeneler değerlendirilebilir.Akılcı ve düşünsel tip hastalar 2. asimetriler gözle ve palpasyonla incelenir. . hekimin güven duygusunu kazanması sağlanmalıdır. Düşünsel tip hastalarda sindirimsel tipin tersine ters yamuk şeklindedir.Düşünsel tip hastalar Kassal tip hastalarda yüz kasları gelişmiş. yüz dikdörtgen yada kare şeklindedir. diş eti. Diş eti çekilmesi. Dişler. Alınan yanıtlar doğrultusunda hastanın kişiliği hakkında da bilgi edinilir. Hekime saygılı. kızarıklık. Hastadan öncelikle anamnez alınır. DÖNEM Protetik restorasyonlar → Sabit (kron. presel yardımıyla incelenir. ağız hijyeni iyi olmayan. Hastanın genel sağlık durumu.hekimi kendi isteğince yönlendirmeye çalışan zor kişilikli bireyler. parsiyel) → Kombine Protetik uygulamalarda amaç . Herhangi bir nedenle gelen hastanın kişiliği yapılacak protezin başarısı açısından önemlidir 1. Hastanın yüz şekli de önemlidir. Sabit Protez İçin Tedavi Planlanması 1. Kassal tipte olanlar diş seçiminde estetik. genel sağlık problemleri olan.Acil muayene 3. Daha önceki tedaviler ve sonuçları. Hem hastaya yapılacak protezdeki diş şekli açısından hemde karakterini yansıtması açısından çok önemlidir. Dişlerde aşınmalar olup olmadığı incelenir. yeterli fonksiyonu sağlamak için. kaybolan estetiği iade etmek için. Hijyen açısından diştaşı olup olmadığı incelenir. protezleriyle ilgili vurukları. müracaat nedenini isteklerini. Diş hekimliği insan ilişkilerine dayanan ve hastanın gittiği her yerde hekimin yaptığı uygulamaları taşıdığı bir meslektir. alt ve üst alveoler kretler üzerinde kalmış olan artık kökler ve diğer problemler incelenmelidir.Kassal tip hastalar 2. kullandığı ilaçlar. Radyolojik Muayene : Total dişsiz bir olgu bile olsa tüm çenelerin filmleri alınıp. uygulamalara adapte olmaya çalışan ve hekim önerilerince hareket eden hastalar vardır. estetik ve fonksiyonun çok iyi olmasını isteyen kişiler olabilirler. Sonra intraoral muayene yapılır.Diş Kesimi 2. konuşma ve fonksiyon mükemmel olmasını isterler. kişilik özelliklerine göre hekimi kararlarına uyan yada hekimi kendi isteği doğrultusunda yönlendiren ya da her şeyin mükemmelini isteyen. Bu muayene sonunda koyulan endikasyonla uygun tedavi planı yapılır.Sindirimsel tip hastalar 4. Bu nedenle protetik uygulamalarda hastanın geliş nedenleri öğrenilmeli ve karşılıklı sorgulama ile hastanın. sorunları olduğu zaman bile daha dayanıklı olan bireylerdir. 1. mukoza ayna. Hasta Muayenesi 1.

Bu restorasyonlar bazı özelliklerde olmalıdırlar : . Ölçü nemli ortamda bekletilir. Geçici restorasyonlar iki şekilde hazırlanır. Bu yüzden geçici diş etine tamas etmemelidir ve iyi polisajlanmalıdır. (bu akril hamurları polimerizasyon ısısı düşürülmüş özel akrillerdir Trimdent. Alçı model elde edilir. Geçici Yapımında kullanılan Materyaller. bel.Kolay temizlenebilir olmalı . Sonra kesim yapılır.2 – 0. Bitirilen geçicinin kron kenarları uzun hazırlanırsa diş eti sağlığına zarar verir. İndirekt Yöntem : Kesimden sonra ölçü alınır. sırt. Klinikte Çalışma Konumları ve Hasta Tedavi Şekilleri Preklinik uygulamalarda ağzı aklit eden fantomlar tam olarak bir hastayı temsil edemezler. . ) ve ölçü hasta ağzına yerleştirilir. Zn. Simantasyondan artık simanlar temizlenmelidir. Cu. Bu alanlar bakteriel birikim diş etinde zarara neden olabilir. Polimerizasyonu ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra hasta ağzına yerleştirilir. . Sn) hazırlayabildiğimiz gibi polikarbonat yada selüloit(strip) kronlar olarak da hazırlayabiliriz. çeşitli metallerden (Al. Dişler özel kavite laklarıyla izole edilir. Tamamlanan geçicinin simantasyonundan önce zımpara ve polisaj yapılmalı. Soğuk akrille model üzerinde geçiciler hazırlanır.Yapılan geçicilerin servikal uyumları. Protetik restorasyonlar ve diğer restorasyonların kontrolü yapılır. Periyodik Muayene Yaklaşık 6 aylık sürede yapılır.3 mm yukarıda hazırlanmalıdır Bu restorasyonlar genelde kandi kendine sertleşen soğuk akrille hazırlar. Geçicilerin uygulanması sırasında kesilmiş olan diş mutlaka izole edilmelidir. daimi metalin uyumunda sorun olur ve kron kenarı açık kalır. Diş hekimi çalışma esnasında çalışma alanını uygun görüş ve rahat ulaşabileceği konuma getirmelidir..Anterior kesimlerde hazırlanan geçici restorasyonlar şekil ve renk açısından uyumlu olmalıdırlar. dil.Periodontal sağlık açısından servikal uyumları serbest diş etinden 0. özel setleri olan. Akrilikten (metilmetakrilat).fonasyonu sağlamak için ve psikolojik olarak hastayı rahatlatmak amacıyla geçici restorasyonlar yapılır. Böyle hazırlanan geçicilerde. periodontal sağlık açısından diş eti sağlığına zarar vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Polikarbonat kronlar fabrikasyon. Hasta üzerinde çalışırken azami dikkat ve özeni göstermek gerekir. CaOH’li yada ZOE’lü simanlarla simante edilir. komşu ve antagonistlele uyumu kontrol edilmelidir. tükürük. Artık siman bırakılmamalıdır. Bu yüzden yapılan geçici kron servikalde ne kadar polisaj yapılsa da mikro retansiyon olabilir. Akril hamuru şekillendikten sonra dişten uzaklaştırılmalı ve polimerizasyon için ılık su içinde bekletilmelidir. Çünkü hasta ağzında canlı dokular. Kesim tamamlanınca tekrar ölçü alınır. İlk ölçünün içine hazırlanan soğuk akril likiti ve tozu koyularak hazırlanır. Öncelik problemli bölgededir. Diş etini irrite etmesi nedeniyle de kesilmiş dişin diş etiyle ilişkisini bozar. her diş için değişik boylarda seçenekleri olan kronlardır. . Acil Muayene Hastanın problemi olduğu diş yada dişleri içeren muayenedir. Direkt Yöntem : Kesimden önce ölçü alınır. dişeti mevcuttur. temdent . Ancak kendi boyun. Eğer ZOE’lü simanla yapıştırılırsa ojenölün analjezik etkisi hastanın rahatlamasını sağlar.

. üst çenede indirekt yöntemle çalışılıyorsa daha aşağıda. örtücü. O2 ‘li suyla silinip kurutulur. 2 konumda çalışılabilir. Alt sağ posteriorda çalışırken kaninlerden destekle indirekt yöntemle çalışılır. Sol üst çenede çalışırken hekim saat 10-11 yönündedir. Alt ön bölgede çalışırken hekim 11 pozisyonundadır. Ağız içinde çalışılırken bölgeye göre direkt yada indirekt yöntemle ışık kaynağından yararlanılır. Üst dişlerin çiğneyici yere diktir ve baş sağa doğru döndürülmüştür. Baş düzdür. Çene yukarıya kaldırılmıştır. alt çenede direkt yöntemle çalışılıyorsa daha yukarıya konumlandırılmalıdır. Işık. Sağ arkada oturulursa. omuz. sağ elle işlem yapılır.5. köprünün içine tüm içine tüm yüzeyleri kaplıyacak şekilde sürtülür. Alt çenede alt dişlerin çiğneyici yüzleri yere paralel ayarlanmalıdır. Hastanın başı en iyi görüş alanına göre çevrilmelidir. Hangi tip simanla yapıştırılacaksa siman camı üzerinde toz likit karıştırılıp. Oturarak çalışılıcaksa hastanın sağ ön yada sağ arka tarafında oturarak çalışılabilir. Geçici simantasyon için ZOE ve CaOH’li patlar kullanılır. baş sağa döndürülür. Sol elle ayna ile yumuşak dokular ekarte eilerek rahat çalışma alanı sağlanır. • Ayakata • Oturarak Hasta üzerinde ayakta çalışılırken hasta koltuğu. bel ve sırt bölgelerinde kas ve iskelet sisteminde zorlanmalara ve ortopedik problemlerin çıkmasına neden olur. tabanları yere basarak. Ancak ışık kaynağın çalışma ortamına yakın olması ışık gücünü ve görünürlüğü arttırmaz ve hekimin hareketini kısıtlar ayrıca oluşan ısı nedeniyle hastayı rahatsız edebilir. Bu yüzden hekimin hasta üzerinde doğru çalışma pozisyonlarını iyi bilmesi gerekir. Üst çenede çalışırken hasta hekimin boyuna göre biraz yatırılabilir. Daimi simantasyon için bitmiş kronun tüm iç ve dış yüzleri kurutulup temizlenir. bacakları yanlarda rahatça açık olacak şekilde ve çalışma ortamı açık olacak şekilde ve çalışırken görüş uzaklığı 30-35 cm mesafeden olmalıdır. Palatinal yüzde çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır. İdeali. 3. Üst ön bölgede çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır labial yüzlerden yada premolarlardan destek alınır.ve bacaklarını postural bozukluklara neden olabilecek hatalı durumlarda olmamalıdır. Simanın koruyucu.4. Alt çenede çalışılırken hekim saat 9 pozisyonundadır. İndirekt yöntem ile çalışılır. Hasta ise üst dişleirn çiğneyici yüzleri yere dik açı yapacak şekilde yatırılmalıdır. Simantasyon Bitmiş sabit restorasyonun son aşaması kesilmiş dişe uygun simanlarla yapıştırılmasıdır. Ayrıca indirekt görüş de sağlar . Ünitler sağlaklar için hazırlanmıştır. Geçici yapıştırma dişler kesildikten sonra daimi kron yapılana kadar dişi dış etkilerden korumak için yapılan yapıştırmalardır. Yapılan işlemler sırasında sağ eldeki mikromotor. hekimin sandalyesinde. hastanın ağız hizası hekimin dirseklerinin hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. parmaklar diş dudak yada çeneye dayanarak destek almalıdır. izole edici ve tamir edici özelliği vardır. Premolarların okluzalinden destekle indirekt çalışılır. Aksi halde freez yumuşak dokuları zedeleyebilir. sırt arkaya dayalı ve düz oturacak. Hekimin klinikte hatalı pozisyonlarda çalışması ense. Ağız içini daha iyi görebilmek için reflektörden yararlanılır. aerotor kalem tutar gibi tutulmalıdır. Hasta yer ile 30-40 derece açı yapacak şekilde ayarlanıp. Ayakta çalışırken hastanın sağ yanında durmalıdır. sol eliyle hastanın başını kavrayıp. Baş yüz veya çene sağa hafifçe dönmüştür.sağ üst çenede çalışırken hekim saat yönüne göre 10-11 pozisyonunda olmalıdır. Siman : Kremsi pat anlamındadır • Daimi yapıştırma • Geçici yapıştırma Simantasyon sadece yapıştırma işi değildir.

1 dk kadar yapılıp.koyu kıvamlı hazırlanmışsa basınçla fazla simanın çıkması mümkün olmayabilir. 3. Köprü ise mesio-distal yönde parmak basıncı yapılır. 2. Tek kron parmak basıncıyla vestibul-lingual yönde hareketle adapte edilir.Dişleri veya kökleri bağlarlar . Ancak 80-120 µm kadarada çıktığı görülür. Film kalınlığını en aza indirmek için uygun toz-likit oranı. manşet gelen kuvvetin şiddetini azaltır hem vertikal yönde hemde barın uzun ekseni etrafında rotansiyonel harekete izin verir. Bu yüzden iç yüzde işlem yapılmamalıdır. Antagonistiyile yükseklik oluşabilir. 4. Parmak basıncı kron içindeki fazla simanın dışarıya çıkması içindir. Siman Film Kalınlığı : İdealde bitmiş kronun simantasyonu sonrası siman-film kalınlığının 20-50 µm olması gerekir. Simantasyonda Tutuculuğu Etkileyen Bazı Faktörler 1. Eğim arttıkça tutuculuk azalır. Simantasyon basıncı aksiyal yönde olmalıdır. lateral hareketlere direnç artar. Simanın kıvamı çok önemlidir. kırılganlığı artar. kesiti armut .Splintlemede . Servikalde tam adapte olmayabilir. Avantajları * Fonksiyon sırasında oluşacak kaldıraç kuvveti. Servikal adaptasyonu incelenir. Çünkü kalan artıklara yabancı cisim reaksiyonu gösterilir. Dişeti sorunları oluşabilir interproksimal bölgede temizlenemeyen sdimanlar papilde hiperemiye. 5. okluzam tırnağın oluşturacağından daha küçüktür. ortam ısısı optimum olarak uygun kıvamda hazırlanmalıdır. * Uzun kavisli barlar endike değildir. Kullanılan Malzeme : Soy olmayan metal alaşımların soy metallere göre simana adaptosyonu daha fazladır.Kesilmiş dişlerin üzerine yerleştirilir.Az sayıda dişin bulunduğu olgularda . Bu esnada kron yada köprünün diş teması kontrol edilir. Artık simanların gingiva yarık içinden ve yumuşak dokulardan uzaklaştırılması gerekir. Eğer siman çok akıcı ise simanın direnci azalır. Böylece yük azalır. Barlı Bağlantılar (Devamı) .Bar ile manşet arasındaki retansiyon . hastaya ağzı kapattırılır. Kesim Şekli : Aşırı konik kesimlerde tutuculuk azalır. Yüzey Pürüzlülüğü : Köprü çapalarının dişe bakan yüzeylerinin püzülülüğü retansiyonla doğru orantılıdır. * Bir grup dişi yada kökü bağlayarak yüklerin paylaşılmasını sağlar * Renasiyon ve stabilite Dezavmtajları * Vertikal ve bucco-lingual mesafe * Alveoler kavsin eğriliği ( stud ataşmanlardan yararlanılmalı ) * Marjinal dişetine baskı Barlı Eklemler * Bar – protez arasındaki harekete izin verir * subtotal olgularda * Ön bölgelerde Dolder Bar : Genelde tek manşetli. Yüzey Alanı : Tutuculuk yüzey alanıyla doğru orontılıdır. . * Tek ve uzun manşet yerine birden fazla parçalı manşet kullanımı çiğneme basıncının dağılması ve dayanakların korunması açısından önemlidir.Retansiyonu arttırmada Kanal tedavilidişlere uygulanan başlıklar Bar kesiti : armutsu / yarım yuvarlak / kenarları paralel * Barın doğrusal olması protezin stabilitesi ve dayanakların korunması açısında önemlidir. Vestibülden artan simanlar temizlenilir. karıştırma süresi. ağrıya neden olur. kızarıklığa.

Dişlerin çeşitli nedenlerle aşınmış ve kron boyu kısalmış olduğu olgularda .Orta kısa . Bu protezler 19. Artık özel tekniklerle uygulanmaktadırlar. Kısa ve orta kısa başlıklarla ise retansiyonu arttırmak amacıyla ataşmanlar eklenerek overprotezler hazırlanılabilir. Ancak dişlerin aşırı yuvarlatılmaması retansiyon açısından Magnetli Bağlantılar • • • • • • Farklı boy ve kuvvette Uygulaması kolay ve hızlı Parçalar arası yüzey ilişkisi küresel Magnetik alanı kapalı alan Magnet yüzeyi açık Retansiyonu kalıcı Günlük kullanılan mıtnatıs : AlNiO Bu tip ataşmanlarda : SmCO5.Köprüler için dayanakların paraleleştirilemediği durumlarda .Matris .Patrix denir Üstündeki yapıya ise üst yap .Orta .NeFeBo Teleskop Protezler Subtotal olgularda bu tip protezlerden yararlanılır. .Primer .seconderarası sürtünme yüzeyidir.Hastanın tükürüğünün vizkozitesi .Primer – seconder arası ajuste adaptayon . Amalgam yada kompozitle restore edilip doğrudan protez . Diş kesiminde dişler bilindiği gibi kesilir.Estetik amaçlarla Yapımında hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi özel rigit metal alaşımları kullanılmalıdır. yy’da kullanılmaya başlanmıştır.Protezin yerleştiği anatomik yapılar * Tükürük viskozitesi arttıkça tutuculuk artar. Orta ve uzun başlıklarla teleskop protezler hazırlanır. Dişler. Hazırlanan başlıklar .Uzun olabilirler. ekvatorları ortadan kalkacak şekilde kesilip küçültülürler.6 mm Barlı Bağlantıların Uygulanması • • • • • • • • • Yeterli mesafe gerekli Alveol kavsinin şekli önemli Yumuşak doku kayıplarında Over protezlerde Splintlemede Protezi taşıma Vertikal mesafe Okluzyon tipi Planlama altında bırakılabilir yada başlıklar hazırlanabilr.65 mm ve 3.Barlı Üniteler • • • • • • Harekete izin vermez Dayanakların splintlenmesi Bar-manşet arasında rigid bağlantı Sürtünmesel retansiyon Paralel kenarlı Dişsiz alanlarda rezorpsiyon fazlaysa 4. Amaç retansiyonu arttırmaktır. Diş üzerinde yer alan bu başlıklar .Kısa .Primer . Kesim sırasında çapa olacak dişler birbirine paralel hazırlanamadığında yararlanılır. Bu yüzden diş üstü (overprotez) yada hibrid protez adı verilir.İç kron . Başlıca Endikasyonları . Teleskop protezler hem hareketli hem sabit olarak hazırlanabilinir.Dış kron adı verilir Tutuculuğu sağlayan faktörler .Sekonder .Alt yapı .

Tam dengeli (çift taraflı / bilateral) 2. Ancak bazı dezavantajlarıda vardır : . ağzın kapatılması söylenir. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda bu protezler kontrendikedir. Metal alt yapılar frezlendikten sonra seconderler hazırlanır ve tüm protez hazırlanır. Kapanış alıp diş dizimi yapılır. primer-seconder üzerinde özel freze işlemi yapılır. Çene hareketleri sırasında prematur kontak olup olmadığına bakılır. Protrüzyon. . lateral hareketler yaptırılıp bakılır. Nedeni belli olmayan diş.kas. Hastanın protezinin yapılmasında alt çenenin konumlandırılmasında total proteze göre daha avantajlıdır.bunlar okluzyonu taşıyan tüberküllerdir. Seconderler ana protezle bağlanır. vertikal boyut. sonra seconder ve iskelet yerleştirilip uyum kontrolü yapılır. mumlardan yada ipek şeritlerden yararlanılır. Ağızda restorasyon taşıyan bireylerde lateral hareketlere rehberlik eden dişler incelenir. Teleskop protez planlamasında öncelikle destek dişlerin durumları. * Bazen post-core’lar üzerinede hazırlanabilirler. . diş kesiminde cervikal chamfer şeklinde hazırlanmalıdır. kron/kök oranları. Bu durum incelenmelidir. Kesimden sonra modeller üzerinde labavatuarda primerler hazırlanır.1 – 1.1 mm daha geriye yani kondil fossa ilişkisindeki santrik ilişki konumuna gelebilir. bu model üzerinde. Primerler hasta ağzında kontrol edilir. Bu hareketlerde zorluk yada aşırı kolaylık olup olmadığı incelenir. posterior disklüzyon okluzyonu.okluzyonun klinik olarak incelenmesinde alt çenenin istemli olarak yapabildiği hareketleri yapıp. seconder sadece dişin diğer 4 yüzünü kavrar. Ayrıca hem primer hem seconder parça yerleşeceği için dişten yeterince madde kaldırılmalıdır. Ağızda eğilmiş aşırı sürmüş dişler değerlendirilmelidir. . Bu nedenle hastanın yeterli vertikal boyutunun olması gerekir. Bu incelemeler sırasında artikulasyon kağıtlarından . * Bu protezler uygulandıktan 24 saat sonra kontrol edilir. Total dişsiz olgularda max interkuspitasyonun santrik ilişkide olması gerekir. Yutkunarak. Tekrar ölçü alınıp. yapamadığı kontrol edilir. harabiyete uğramış dişlerin ve preprioseptionun korunması en büyük avantajdır. Yapımıda. Bu dişin vertikal boyutu yetersiz olduğunda yada aşırı madde kaybı yapılamadığında uygulanır.yararlıdır. Doğal dişli bireylerde interkuspitasyonda alt çene 0. Okluzyonu sağlarken alt ve üst çenede fonksiyonel tüberküller önemlidir. Dişli provadan sonra protez bitirilir. Orta ve uzun başlıklarla kron boyu (7-9 veya 6-8 ) hazırlanmalıdır.Yeterli vertikal boyuta ihtiyaç vardır. Bu tip protezli bireylerde zamanla primer çekildiğinde aynı protezi kullanması mümkündür. eklem ağrısı olup olmadığı sorulur.Özel labavatuar teknikleri gerekir. tek taraflı dengeli okluzyon (grup fonksiyonlu okluzyon) 3. Total protezli bireylere göre algılama duygusu çok daha iyidir. hastanın karşı çenesindeki diş ve protezlerin değerlendirilmelidir. Okluzal ilişkilerin ve çene hareketlerindeki okluzal ilişkileri 3 grupta değerlendirebiliriz. sayısı. Ağızdaki aşınmış.Özel metal alaşımları gerektirir.Overbite’da kontrendikedir. Sabit restorasyon yapımında alt-üst çeneler arası ilişkinin artikülatöre taşınmasında yüz arkından yararlanılması ve okluzal ilişkiler özel kapanış mumlarıyla artikülatöre taşınılmalıdır. . Oklüzyon Alt ve üst dişler arasındaki ilişkidir. Alveoler kemik rezorpsiyonuda korunmuş olur. Yapılan provada önce primer. 1. Ring teleskop (anker band kron) : Dişin okluzali primer üzerinde yapılıp.

İnterkuspitasyon santrik ilişkide .IKP’de çift taraflı çok sayıda diş teması .Yeterli ve gerekli kron konturları. Alt – üst dişler arasında bir dişe iki diş ilişkisi vardır. interkuspitasyona sentrik ilişkideyken gelir. Bu okluzyonda bir dişe bir diş ilişkisi söz konusudur. Bu sırada vertikal ve horizontal yönde yüklerde protezin retensiyonu açısından önemlidir.Tüberkül – fossa ilişkisi . proximal kontakt . Bu okluzyonda dişler sadece max.Çene hareketleri engellenmemeli Özet * Çift taraflı dengeli okluzyon Satrik pozisyon Eksantrik pozisyon temas hep var * Tek taraflı dengeli okluzyon Santrik pozisyon : temas var • Eksantrik pozisyon : denge tarafında temas yok. Tüberkülleri aşırı eğimlendirme ise tüberkül çalışmalarına neden olur. Max interkuspitasyonda bu ilişki tam protezlerde santrik ilişki konumunda sağlanır.Max.anterior grup fonksiyonlu posterşor disklüzyon okluzyon. • • * Posterior Diskluzyon Okluzyonu Santrik pozisyon : temas var Eksantrik pozisyon : temas hiç yok.1 Tam Dengeli Oklüzyon : Doğal dişli bireylerde ileri yaşta aşınan dişlerde rastlanır. çalışan tarafta temas var öne hareketlerde posterior temas yok. Rehberlik ön dişlerdedir.kanin rehberliğinde posterior okluzyonu . .Yeterli ve gerekli okluzal tabla oluşturulmalı . Tüberküllerin aşırı yüksek olması okluzal çatışmalara neden olur. tenge tarafında temassızlık (disklozyon) söz konusudur. Full ağız sabit restorasyonlarda okluzyonun yeniden düzenlendiği olgularda sağladığımız okluzyon türüdür. Gelen çiğneme yükleri genelde vertikaldir. Modeller üzerinde hazırlanan okluzyon türü posterior disklüzyon okluzyonu olmalıdır. artikülatöre taşınır. 3 Posterior Disklüzyon Okluzyonu Genç bireylerde rastlanır. Horizontal yükler hemen hemen yoktur. Okluzyon Özellikleri (optimum okluzyon kriterleri ) . Alt çenenin lateral hareketlerinde çenenin hareketlerinde çenenin hareket ettiği tarafta temas varken . Yaptığımız full sabit köprülerde belirli bir vertikkal boyutta okluzyon kaydedilip. Üst dişlerin fonksiyonel tüberkülleri alt dişlerin santral fossalarıyla temastadır. Böylece gelen çiğneme yükleri tüm dişler vasıtasıyla çene kemiğine iletilir. Alt çenenin protrüziv ve lateral hareketlerinde alt – üst dişler arasında çift taraflı temas söz konusudur.diğer tüm hareketlerde hareketli yönlendiren ya kaninlerdir yada anterior dişlerdir : . 2 Tek Taraflı Dengeli Okluzyon Doğal dişli bireylerde 30 yaş civarında rastlanır.Minimum kas kuvveti. Tüberküllerin yüksek olması çiğneme etkinliğini arttırır. Tam protezlerde total protezin retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak için kullanılır. maximum etkinlik . Bölümlü protezlerde yada kısa köprülerde bu okluzyon türünü uygularız.

Asitle pürüzlendirmeye elverişli mine yüzeyi elde etmek gerekir.Onarım güçlüğü (hatta imkansız) .Porselene yer hazırlanmalı (over konturlu protez olmaması için) 2. aproximal dikey basamak olacak şekilde hazırlanır. Aproximaller.Frajilite .Malpozisyon . Endikasyonları .etched enamel .dentin Bu restorasyonu yerinde tutan kuvvet kompozit yapıştırıcını sertleşme büzülmesidir. 6.Uygun ve yeterli mine bulunmaması . Dıştan içe doğru uygulanan tabakalar .floroz.pipo ısırma) Avantajları .Duyarlı teknik gerektirir .3-0.Mine defektleri (hipoplazi. External mine yüzüyini aşındırıp elde edilen internal mine yüzeyin in aistle mukavemeti daha az olduğundan adezyon daha güçlü olur. 5.Finansman .Laminanın tam olarak oturması için kesim gerekir.Minenin aistlenebilirliği (asite karşı yeterli yanıt veremiyorsa) .Uygun gingival sonlanma çizgisinin elde edilmesi için kesim gerekir.etchedporcelain laminate .Tüm Seramik Restorasyonlar Seramik Laminate Restorasyonlar (indşrekt lamina seramik restorasyonlar) Lamina : Direkt (kompozit ) : İndirekt (kompozit / seramik ) Genelde dentin tabakasına geçmezler.enamel / dentin bonding agent (bağlayıcı) .Dış bükey konturlar kaldırılmalı 3.MVS elamanları a) Rehber Frez : Kesimin belli bir derinlikte olmasını sağlar (0.malformasyonlar) .6 mm) b) Daha sonra diğer mine yüzeyleri kaldırılır.devitalizasyon.Diskolorasyon (ilaç.Diastema .Periodontal sağlık (sadece labial yüzde gingival marjinle temas eder) - Aşınma dayanımı İçsel dayanım (inherent strenght) Sıvı absorbsiyon dayanımı Estetik Dezavantajları . (kalınlık yapıp plak restorasyonu olmaması için) Preparasyonda Kullanılan Setler 1.Yetersiz restorasyon .Maloklüzyon .Kötü alışkanlıklar (kalem. 4.Zaman .LVS ( Laminate veneer set) : cement 1. Mine düzeyindedirler .Preparasyon : 1. .MVS (modüler veneer set) : intensiv sa 2.Bağ dayanımı .Renk .Renk (hatayı kabul etmez) .iğne.silane . Bu kuvvet porselen ve mineyi güçlü bir şekilde hem vertikal hem lineer doğrultuda yapıştırır yani porselen kompozitle güçlendirilir.Aşınma Kontrendikasyon .unfilled resin (baülayıcı) .senilite) .Aşırı renklenme varsa rengin saklanmasına yetecek kadar porselen kullanmak gerekir ve kesim kesim yapmak zorunludur.

Kurutma . boyutsal değişikliğe uğrar.Mine yüzeyleri 15 sn asitlenir (ortofosforik asit) .Uyulmam .CAD\CAM – kopya frez 6.Güdüklü çalışma modelleri elde edilip.c) Sadece ucu akti olan daha ince grenli bir frezle gingival sonlanma tamamlanır.Otomiks ölçü maddeleriyle (polieter / polisülfit) ölçü alınır. (örgülü ipler tercih edilir) 2.Amalgam .9 hidrofolik ait ile %95 ile 40 sn %4.Yıkama (deterjan+distile su ultrasonik temizleyici ) . 1. mum modelaj hazırlanır. ) dezavantajı: yarı şeffaf olması ve seramik presleme (IPS Empress) daha sonra renklendirme gerekmesidir. 3. 3#0 veya 4#0 iplerle retraksiyon ipleri yerleştirilir.Seramik döküm (dicor. ucuzdur.İpler yerleştirilir .Renk seçimi yapılır. 4.Laminalar . uzn ömürlüdür. diş diş dokusuna yapışmadığı için dişi sağlamlaştırmaz. yapıştırıcı uygulanır Restorasyonlar yerleştirilip.Bağlayıcı ajan (fazlaso hava spreyiyle inceltilir. Yoksa silikon esaslı ölçü maddesi kullanılır.Refrakter day ( konvansiyonel feldspatik seramik ) .İnley – onley Posterior Diş Retorasyonları . Ayrıca mine prizmalarının dağılış şekline daha uygundur. Ancak kedim sırasında CİS restorasyonların ömrünü kısaltır. Çünkü dişe tam yapışmasını engeller.Asitleme ( %95 veya %4.Arayüz değimleri .9 ile 2 dk) .kesici kenar aşımı : en fazla tercih edilen yöntemdir.Kompozitler ve türevleri . kullanımı kolay. 180 sn ışınlanır (90 sn vestibül 90 snpalatinal) Arayüz sonlanmaları düzeltilir.Minenin yüzeylerine bağlayıcı ajan sürülür. Dişe gereken onarımlar CİS ile yapılır. 5.Form . .Uyum sırasında ağız içinde bakılması gereken kriterler .Yöntemler . fazla yapıştırıcılar temizlenir 10 sn ön ışınlama yapılır. Oynamamalı ve sallanmamalı) . (super-fine bitirme frezleri EVA (başlık+frez) başlıklarıyla) Tüm Seramik Restorasyonlar .Altın – seramik Amalgam : Doğrudan uygulanılabilir. Daha fazla dayanıklılık sağlar.Silanlama .Kenar uyum (hiç bşr şekilde açıklık kalmamalı) . ışıksız ortamda korunurlar) Diş yüzeyinin hazırlanması .İnternal uyum (rest.inceltilmiş kesici kenar 2.Kron – köprü .Kesici kenar eğimi 3.Renk (Islak olarak kontrol edilir)(optik bant) Seramik yüzeylerin hazırlanması : .Refrakter malzemenin uzaklaştırılması (35µm Al2O3 düşük basınçlı kumlama ile) . bozulmaz.Diş yüzeyleri pomza aile temizlenir . Dentin dokusunun rengi sturap skalasıyla alınır. İpler çıkartılır. diş ve . d) Kesici kenar prepare edilir. Estetik değildir.

daha az plak retansiyonu olur .5 kat daha derin kavite * Bizotajsız. maliyeti yüksek. konvansiyonel yöntemle yapıştırılacak ise tüberküllerin örtülerek kırılmaya karşı korunmasıgerekir. Bu restorasyonun adı ONLEY olur.Renk uyumu .civa içermez.işlenmesi kolay.kalan diş dokularını destekler.Bireylerde agresif dişaşınması olan bireylerde .Direkt yöntemle .Parafonksiyonel alışkanlıkları olan . Rengi kötü .Model üzerinde indirekt yöntemle Seramik : 1.5 kat daha derin kavite * 5-7 derece aksiyel deverjans * black II ve III kaviteleri ilgilendirir Tüberküllerin örtülmesi → çiğneme kuvvetleri inley üzerine geldiğinde pulpal tabanı ve aksiyel yüzlerinde bileşkelerin yoğunlaşmasına sebeb olur ve zayıf tüberkül kırılabilir (kama etkisi).Aşınmaya dayanıklı .Retansiyon formunun geliştirilmediği olgularda .Periodontal sağlık. Döküm Altın : Korozyona karşı dayanıklı.Radyodens - .Antagonistte porselen restorasyon varsa . Tüm Seramik + Pinli Konvansiyonel Seramik İnley .Kontrendikasyonları .kendisinde mikro çatlaklara neden olur. sağlam.Full kron gerektirecek kadar fazla madde kaybı olan olgularda hastanın metal alerjisi varsa .Tüm seramik Konvensiyonel simantasyon ile yada adeziv simantasyonla yapıştırılır.Prensipleri * 1. galvanik akım yaratır. daha zaman alıcı ve seconder caries riski fazladır. korozyona uğar. ışık geçirgenliği doğala çok yakın. Bunu önlemek için .Metal alt yapılı 2. .Endodontik giriş kavitesi yüzünden dişin dayanıklılığının azalmış olduğunda . Eğer inley adeziv yöntemle yapıştırılacaksa buna gerek yoktur. Amalgama göre yapımı daha zor.Avantajları . antibiyotikleri inhibe eder. hafif yuvarlak eğimli marjinal sonlanma ( artık geçerli değil) * Butt – joint tarzı marjinal sonlanma (tercih edilir) * Black IV ve V ile sınırlı endikasyon Tüm Seramik Adeziv Seramik İnley * Daha estetiktir * Dişi daha dayanıklı hale getirir * Daha çok konservatiftir. fiziksel ve mekaniksel özellikleri çok iyi.Endikasyonları Her türlü doku kayıplarında uygulanılabilirler . 2 yöntemle uygulanı . hem klinikte hem lab’ta titiz ve hassas çalışma gerektirir. diş dokusuna yapışır ve dişi fonksiyonel bir bütün haline getirir. Kompozit : Renk uyumu iyidir. Metal Alt Yapılı Konvansiyone Seramik İnley Prensipleri : * 1. civa toksitesi var.

Kaide Materyali Cis .Dezavantajları . camsı görüntüsü ortaya çıkar Etched Seramic İnley Direct bonden ceramic inley gibi terimlerle adlandırılabilir. boyna vuran ağrıları olan. kimi zamanda çok şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilir.Pahalıdır . Eklem bölgesinde.Pulpal taban iki şekilde olabilir.Refrakter day (HiCerom. TME. .Seramik Döküm (Dicor. baş boyundaki tüm yapılar ve hatta ruhsal yapıya ilişkili olabilir. . • Düz (kırılma riski daha fazla) • Çukurlaştırılmış (kalınlığı daha üniform) Aksiyel duvarlar → 100 eğimli Proximal box → düz tabanlı İç açılar → yuvarlak Sonlanma → butt – joint yada chamfer (Bizotaj yapılmaz) .. Sinüzit Atipik nevralji. çiğneme zorluğu yaşayan bireylerdir.Yöntemler . Bu hareket rotasyon ve translasyon hareketleri il oluşur.Antagonist dişlerde aşınmaya sebep olur . eklem bağları. çene. dil. migren 20 yaş dişine ait patoloji kas spazmı.Preparasyon Prensipleri Konservatif preparasyon Aksiyel duvarlar arası sürtünmesel retansiyona gerek yok (!0 derece kadar olabilir) . dişler.In Cerom) . Çiğneme sistemi.Seramik presleme (IPS Empress) .Yapıştırılmadan önce dayanıklılığı düşüktür .Sarkık minelerin kaldırılmasına gerek yok .Yapıştırılmasında nem kontrolü gerekir . Çene eklemi günde ortalama 1500-2000 kez hareket eder. başa. çene. damarsinir paketlerinden oluşan karmaşık bir sistemdir. Çiğneme kaslar. eklem ligamentleri . boyun kireçlenmesine bağlı tedavilere yönelinebilir. sinirler.Tüberküllerin örtülmesine gerek yok . 20-40 yaş arası kadınlarda 3 kat daha sık görülür. eklem.) Temporomandibuler Rahatsızlıklar (Kraniomandibuler düzensizlikler) Ağız açmada hafif bir sesle. Toplumun %20’sinde rastlanır.Bazı türlerinde external olarak renklendirilmişse aşınma sonucu rengini kaybedip. çiğneme kasları.Cerapearl) . celay) (Seramik %10’luk hidrofolik asitle etchinglenir. dişler.CAD\CAM (cerac.Yapılması zor ve zahmetli .

dişlerde aşınmalara. Mine aşınmaları sonucu vertikal boyut düşer. TME. Pasif Hareketler : Yer çekimi gibi dış kuvvetlein etkisiyle yapılan hareketler Postural Hareket : Duruş Stres → (diş sıkma) normalde dişler günde 15-20 dk kapanışa gelirken. boyun. Bunların yanında hyoid üstü ve altı kaslarda aktiftir. dokulardaki patolojik değişikliklere kadar varan problemler oluşturur. Bu kasın huzmelerinde oluşan bir spazm eklem hareketlerinin harmonisinin bozulmasına neden olur. Alt çenenin fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları dorumludur. Yüksek yapılmış dolgu → kondil başı fosaysa göre gaha geride yer alır. çene ili ilgili travmalar Yanlış alışkanlıklar( kalem ısırma gibi) Duruş bozuklukları nedeniyle kaslar normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamazlar.Gelişimsel eklem hastalıkları (ADA) Genelde .. Bu hareketlerde eklem kadar çiğneme kasları da fonksiyon görür. Alt çene 3 düzlemde de hareket edebilmektedir : örneğin lateral pterygoid kas bu harekette önemli rol bir kastır. Eklemi saran bir kapsül ve destekleyen bağlar mevcuttur. Üst çene kafatasına bağlı sabit bir yapı iken.Alt çenenin kronik hipomobilitesi 5. 3 sınıf kaldıraç sistemi gibidir. yüksek dolgulardaki prematür konkakt . Kasların fonksiyonlarıyla yapılan alt çene hareketleri istemli. bilinçli ve kontrollüdür.Çiğneme kası rahatsızlıkları 2. alt çene sağ ve sol TME ile kafatasına bağlıdır. TME Rahatsızlıkları 5 Grupta İncelenir 1. Diş kaybı → mezializasyon sonucu kapanış bozukluğu oluşur. Bu yüzden posteriorda çiğneme yapmak yük kolunu kısaltır ve kuvvet azalır.Eklem içi bozukluklar 3.disk sıkışır. Örneğin . Boyun kaslarındaki yada hyoid altı kaslardaki bir spazm yada yaralanma da indirekt olarak TME sistemini etkiler. Karşı siş uzayabilir.Çiğneme kasları rahatsızlıkları şeklinde ikiye ayrılır TME Rahatsızlıkları Çiğneme sistemini oluşturan yapılar arasındaki işlevsel uyumun bozulmasında. Yüksek belirlenmiş kapanış Tek taraflı çiğneme Baş.Gingylmoarthroidal eklemEklemi oluşturan kondil-fossa-disk üçlüsü kemik ve kıkırdak yapılardan oluşmuştur.TME rahatsızlıkları . diş sıkmada yaklaşık 4 saate çıkabilir. kondilin yanlış konumlanması (disk perforasyonlarına). Fizyolojik Hareketler Aktif Hareketler : İstemli yada proprioseptifuyarılarla olan kasılmalarsonucu yapılan hareketler. tam bir gevşemeye geçmeden gerilimli hallerini korurlar Eklem fonksiyonu Çiğneme kuvvetleri-iletimi Çiğnemenin diş arkı üzerindeki yeri Gıdanın büyüklüğü Alt çenenin pozisyonu bu rahatsızlıkların oluşumunda önemlidir. Bu yüzden hem fonksiyonel hemde parafonksiyonel kuvvetleri oluşturabilirler. Ön dişlerle çiğneme yapıldığında yük kolu uzayacağından ekleme daha çok yük gider.Enflamasyon eklem hastalıkları 4.

S’ninin yaralanmaya karşı gösterdiği koruyucu tepkidir. hatakı restorasyon. travma. kaslardaki spazmlar (başa vuran. enseye. Lokal Kas Ağrısı (non-enf. sırta yansıyan ağrılara) neden olabilirler. Sistemik Fak. sert. yüksek dolgu. Kassal Rahatsızlıklar . Myospazm (çiğneme kaslarında spazm) Kas yorgunluğu Kapanış bozukluğu Kan basıncında artış Kaslarda gerginliğin artması ↓ Kaslarda reflex spazm ↓ TME Rahatsızlığı Myosit Enfeksiyonlu * Bakterial veya viral * Enf’lu diş. ısı artışı olan bölgeler bulunur (myofasial triger alan / kas fasya tetik noktalar) palpasyonda sıkı. keskin yüzeylerin oluşumu Koruyucu Kas Kasılmaları Lokal Fak.stres.S.Masseter .İç pterygoid .Dış pterygoid . kapanış bozuklukları.Okluzal faktörler . gergin ağrılıdır. ağzın uzun süre açık kalması.Emosyonel stres . sistemik rahatsızlıklar. . uzun süreli kasılmasıda lokal kas ağrısının artmasına neden olur. Myalji) * Kasın fazla kasılmaması * Uzun süreli koruyucu kasılma * Parafonkisyon Kassal Rahatsızlıkların Etyoloji Diş kaybı.Temporal . * Stress * Akut hastalıklar * Viral enfeksiyonlar ↓ Normal kas fonksiyonları bozulur Bir kasın uzun süreli ağrılı olması kas kasılmalarına . Sakınılarak gerçekleştirilen kas fonksiyonlarını çiğneme sisteminin yapılarında bozukluklara neden olur. hassas. parafonksiyon.Kasların hiper aktivitesi sonucu oluşan parafonksiyonlar Kassal aktivite > fizyolojik tolerans Yapısal tolerans < doku yıkımı (Kassal altivite fizyolojik toleranstan fazla olduğunda doku yıkımları oluşur) Spazm → vaskülarite azalır → katabolik birikim → ağrılı.moyun kaslarında Daire şeklinde.(alt çenenin önde konumlanması) (condilfossa-dikte problemker).Omuz. tatamlanmamış ortodontik tedavi.Sternocleidomastoideus . periodontal nedenlerle aproximal kayıplar. Periodonsiyum veya travmatik Yaralanmalar yoluyla kaslara ilerlemesi sonucu Enfeksiyonsuz * uzun süreli lokal kas ağrısı sonucu kaslarda metabolik artıklar ve ağrı Koruyucu kas kasılması → S. * Yüksek dolgu * Diş kırıkları * Ağzın uzun süre açık kalması okluzal çatışma ↓ Proprioseptif uyaranları değiştirecek normal kas fonksiyonlarını kesintiye uğratırlar. Myofasiyal Ağrı (tetik nokta myalji) .

çene hareketlerinde kısıtlılık. eklem sesleri Kassal Rahatsızlıkların Teşhisinde Kapsamlı Anamnez Gerekir. uyku bozuklukları. baş ağrısı. • • • • • • • • • Ağız açmada güçlük ? Çene kitlenmesi ? Çiğneme ve esnemede ağrı ? Kulak içi ve şakakta ağrı ? Isırma sırasında rahatsızlık ? Baş . pisikolojik problemler. hassasiyet. boyun bölgesinde travma ? Artrit ? Çiğneme ve konuşmada zorluk ? Diş sıkma ve gıcırdatma ? Ağız Dışı Klinik Muayene • • • • • TME palpasyonu Başın pozisyonu Çiğneme kaslarının palpasyonu Boyun kaslarının palpasyonu Fonksiyonel manipulasyon .Çiğneme Kasları Rahatsızlıklarının Genel Semptomları Kaslarda ağrı. hipertrofi. spazm. yüzde ödem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful