Köprü Komşu dişlerden destek alınarak yapılan, bir yada birden fazla diş eksikliğinde bu eksik bölgeye gelen

çiğneme basınçlarının komşu destek dişler tarafından

Genelde metal alt yapılı estetik restorasyonlar yada metal kronlar yapılır. Son yıllarda metal alt yapısız köprüler anterior ve premolar bölgelerde estetik amacıyla yapılmaktadır. Metal alt yapılı köprülerde çapa olarak ; • Full kron, • Veneer kron • Metal destekli Jacket kron Yapılabilir. Kron yapımında optimum koşullar sağlanmalıdır. Bunun için ; • Estetik, • Fizyolojik • Statik • Hijyenik kurallar sağlanmalıdır. Hijyenik açıdan en önemli kriter köprü gövdelerinin yapımıdır. Büyüklüğü, modelajı eksik dişin boyutlarından büyük olmamalıdır. Hatta 0.5 mm küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin çapalarla ilişkisi mümkün olduğunca okluzal üçlüde olmalıdır. Gövdenin okluzal modelajı tamamlanınca palatinal kyüzü okluzalden itibaren konvex olarak kesilip çıkarılmalıdır.

karşılanmasını sağlayan sabit protezlerdir. : 3 üyeli, 2 çapalı : 4 üyeli, 2 çapalı, 1 kanat Köprüdeki her yapıya Üye adı verilir. Destek dişler ; Periodontal açıdan sağlıklı olmalıdırlar çene arklarındaki lokalizasyonları değerlendirilmelidir. Radyolojik tetkiklerle yeterli alveoler desteğe sahip olup olmadığı incelenmelidir. Radyolojik tetkiklerle apikalindeki patolojik durum ( Kist, granülom gibi) olup olmadığı incelenmelidir. Periodontal alanları toplamı, eksik dişlerin periodontal alanları toplamından daha fazla olamalıdır. (Ante Kuralı) Köprülerin Endikasyonları  Yeterince dayanıklı destek dişlerden yararlanılarak kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasında  Aşırı okluzal yük gelmesiyle aşınmış dişlerin bulunduğu olgularda  Bazen ortodontik tedavi sonrasında  Okluzal ilişki bozukluğunda, vertikal boyutun bozulduğu durumlarda,  Çekim ile uzun süre boşluk kaldığında, komşu dişler boşluğa kayar, antagonist diş uzar. Böyle durumlarda okluzal ilişkiyi düzenlemek amacıyla, yapılırlar.

Veneer Kron Metal destekli jacket kronun statik gücünü arttırır ve estetik sağlar. Dişin faydalanılan yüzlerine göre Tam Krondur. Kullanılan dental materyal açısından hem metal hem de estetik malzeme kullanılan krondur. Aşırı kron harabiyetine uğrayan dişlerin restorasyonlarında ve köprü çapası olarak kullanılabilirler. Hareketli – Bölümlü protezlerde kroşe ayağı olacak destek dişlerde yetersiz ekvator durumlarında uygulanılabilir.Yapımı için kesiminde dişin vestibül yüzü ve 1/2 vestibüle yakın aproximal yüzlerinde servikalde Shoulder – Bevel basamak,

palatinal ve 1/2 palatinal yakın aproximal yüzlerde Bevel basamak hazırlanır. Kesim bilinen prensiplerle tamamlanır Köprü Yapımında Önemli Kriterler

Akril Jacket Uniform kesim : Dişin anatomik formu korunmalı Dengeli kesim : Heryerden eşit madde kaldırılmalı Shoulder basamak : 90o

1- Basamağın diş etiyle olan ilişkisi 2- Çapaların köprü gövdesiyle birleşme yerleri 3- Gövdenin kretle olan ilişkisi 4- Köprünün antagonist dişlerle olan oklüzyonu Kronlar Malzemesine göre; Porselen Metal Akril Kompozit türevleri Metal + Akril Metal + Porselen Metal + Kompozit türevleri Süresine göre; Kalıcı Geçici Fonksiyonuna göre; Akril Jacket Metal Destekli Jacket Veneer Full Piva-Post Core (Yalnız kökü kalmış dişlerin onarımında) ** Hastanın ağız şartlarını proteze uygun hale getirmek için geçici kronlar kullanılır. Kapladığı Alana göre ; Tam kaplama Bölümlü kaplama Retansiyon Kaynağına göre; Klinik krondan destek alan Kanaldan destek alan

İki Yüzey insizale doğru birbirine yaklaşmalı

Aproksimal yüzeylerde 6-8 o ‘lik konverjans yapılmalı Metal Destekli Jacket Kron Bevel-Shoulder basamak yapılmalı Veneer Kron *Vestibülden daha fazla kesim yapılmalı ** Vestibülde bevel-Shoulder basamak hazırlanmalı *** Palatinalde bevel basamak yapılmalı Full Kron Bevel basamak yapılmalı Köprü Olarak Yapılan Kronlarda Nelere Dikkat Edilmeli ? 1- Embraşürler : İki dişin değim noktasından dışarı doğru 4 yönde genişleyerek açılan boşluklardır. * Gingival Embraşür : Papilin vertikal veya horizontal yönde sıkıştırılmamasına dikkat edilmeli. Bu yüzden temas yeri okluzal 3’lü sınırında olmalı. Sıkışan papil ilk anda beyazlaşır. * Okluzal Embraşür * Vestibül (Bukkal) Embraşür * Oral (Palatinal) Embraşür

2- Kenar sonlanması * Knife-edge * Chisel * Shoulder * Shoulder-bevel * Bevel *Champher 3- Okluzal Yüz + Elemanlar : Tüberkül, kenar sırt, üçgensel sırt - Elemanlar : Fossalar * Köprünün tüberkül eğimleri doğal dişlerinkinden az olmalı. Köprü gövdesinin okluzal tablası yerine geçtiği dişin okluzal tablasında küçük olmalı (Köprüye gelen çiğneme kuvvetlerini azaltmak için) 4- Dişsiz Krete Temas Pasif temas etmeli Aselle Köprü Gövdesi : Yüzeyel temas, Hijyenik değil, Periodontal yangı oluşur, Diş eti şişer, kızarır, kanar. Küresel Mermi Şekilli Köprü Gövdesi : Noktasal Temas,Hijyenik ama estetik degil. Hijyenik Gövde : Temas yok. Fornixleri sığ olan hastalarda (Örn : alt 7’lerde) Modifiye Köprü Gövdesi : Modified Ridge-lap çizgisel tamas. İdeal köprü gövdesi Köprü Yapımında Önemli Olan Faktörler 1- Estetik : * Renk ** Şekil *** Yüzey görünümü

2- Fizyolojik * Dayanak diş seçimi ** Dişlerin antagonist dişlerle artikülasyonu *** Dayanak dişlerin kron / kök oranı, kök şekli, sayısı **** Dişlerin alveol kavisindeki yeri 3- Statik * Gövdede eğilme ** Dayanaklardan devrilme *** Metal alaşımlarının özellikleri 4- Hijyenik * Gövdenin çapalarla bağlantısı ** Gövdenin kretle olan ilişkisi *** Gövdenin lingual yüzey özellikleri (Dışbükey + polisaj) Herhangi bir nedenle diş kaybedildiğinde çekim yer yaklaşık 10 günde iyileşir. Diş anterior bölgede ise Estetik ön plandadır. Çekim yeri iyileşir iyileşmez çekim yeri köprü ile tamamlanmalıdır. Çekim boşluğu uzun süre kapatılmazsa komşu dişlerin aksiyel eğimleri boşluğa doğru kayar. Anatagonist diş uzar. Sonuçta çekilen dişin boşluğu küçülür. Bunu önlemek için kısa zamanda köprü yapılmalıdır. Bu sorunlar gelişirse köprü yaparken bu iki dişi bir birine paralel kesmek zorlaşır. Anterior bölgede ise metal alt yapılı estetik yada metal alt yapısız estetik köprüler hazırlanmalıdır. Fizyolojik Köprü yapımında Dayanak Diş Seçimi önemlidir. Eksik dişlerin periodontal alanlar toplamı dayanak dişlerin periodontal alanları toplamından daha az olmalıdır. (Ante Kuralı). Her bir dişin ortalama periodontal alanları bellidir 3 → 266 mm2 4 → 220 mm2 5 → 217 mm2 6 → 455 mm2 7 → 417 mm2 Ancak bu her durumda geçerli değildir. Karşı çenede Total veya KI protez varsa

Kök sayısı da bunu etkiler. Mikroorganizmaların çıkardığı enzimler nedeniyle mukoza patolojilerine.3 – 7 arası köprü yapılabilir. Gövdenin çapalarla olan bağlantısı okluzalden bakılınca geniş açılı olmalıdır. Bu durumda ante kuralı tam geçerli olmaz. Diş gelen kuvvetlerle kendi yuvasında bucco-lingual yönde bir mikro hareket . Alveol kemiği içindeki Kökün Şekli daireye yakınsa veya ovalse gelen kuvvetlerin karşılanması açısından fark vardır. Bu nedenle köprü simantasyonu sırasında uygulanan simantasyon basıncı buccolingual yönde olmalıdır.krete tamamen temas ederse basınç ve kolay temizlenememesi yüzünden gıda birikir ve mikrobiyal birikimler olur. Bu durumda köprü çıkarıldığında mukozanın kanamalı. kızarık. Normalde bucco-lingual yönde harekete yaklaşık 56-108 µ’luk bir mikro hareket. Bu yüzden de köprünün hijyenik olması gerekir. Gövdenin krete bakan yüzeyinde daha kolay daha kolay temizlenebilsin diye bazı modifikasyonlar yapılır. Hasta köprünün üstüne basamaz ve patolojik durumlar olur. mukozanın şişip gövdeyi çevrelemesine neden olur. Metal alt yapılı seramik köprü yapılacak ise pasif temas bölgesi seramik olabilir. Çünkü çiğneme kuvveti doğal dişli birey kadar fazla değildir. Gövdenin alveoler kretle teması kesinlikle pasif temas olmalıdır krete basmamalıdır. Ağrı olur. Alt ve üst çenenin karşılıklı dişleri köprü endikasyonunda önemli bir kriterdir. Dayanak dişlerde dönme. Tek dişe gelen kuvvet bukkolingual yönde. köprüye gelen ise mesiodistal yönde algılanır. gövdenin aproximal yüzlerinin kolay temizlenir olmasını sağlamaktır . yapılan köprü ayağı olan dayanak dişlerde devrilme ve dönmeyi engelleyecek. Sabit köprü protez hazırlanırken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağada iletilmesini hazırlarken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağa iletilmesini sağlayacak ve her iki dişede zarar verecektir. Statik Statik kurallar denince. şişlik. Çiğneme basıncı dayanak dişlere mesio-distal yönde bir kuvvet uygular.. Posterior köprü gövdelerinde palatinal tüberkülden pasif temas noktasına ve vestibüle doğru bir konvexlik verilir. Gövdenin çapalarına olan bağlantısı okluzal 3’lüde yer almalıdır. Kök ne kadar yuvarlaksa o kadar avantajlıdır. kanama olur. Amaç interproximal papile yer sağlamaktır. kretin şekline uygun gövde oluşturulursa krette hiperemi. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda vertikal olarak uygulanan kuvvet fizyolojik şartları aşacak olursa dişleri alveol kemiği içinde tutan periodontal ligament zarar görebilir. ülserleşmiş açık yara şeklinde olduğu görülür . Metal alt yapılı akrilik köprü yapılacaksa pasif temas bölgesi metal olmalıdır. posterior köprülerde alveoler kret ile gövdenin teması hiç olmayabilir. Dar ve keskin hazırlanırsa kolay temizlenemez ve gıda retansiyonlarına neden olu. devrilme → gövdede eğilme momenti. Köprü gövdesinde eğilmeyi önleyecek şekilde hazırlanması akla gelir. Ayrıca daynak dişlere gelen çiğneme kuvvetlerinin ağrı eşiğini aşmayacak seviyede olması gerekir. Gövdenin alveoler krete teması aktif olursa. Yapılan protezin periodontal açıdan sağlıklı olması hem estetik hem de fonksiyonel gereksimleri karşılamak için önemlidir. vertikal yönde ise 58 µ’luk bir mikro hareket söz konusudur. Ante kuralını uygulamamızın nedeni köprü yapımında fizyolojik sınırı aşmayı engellemektir. Fırçalanma esnasında daha rahat temizleme sağlanmalıdır. Anterior köprü gövdelerinde cingulumdan kretin tepesine doğru konvexlik sağlanmalıdır. Kron / kök oranının idealde 2/3 olması gerekir ancak 1/2 hatta 1 / 1 oranlarıda görülebilir. Köprü gövdesinin yüzeyleri dışbükey hazırlanmalıdır.

köprünün düz yada kavisli olması. Gövde. Köprü gövdesinin devrilme ve eğilme momenti . Köprü statiği açısından tüberkül eğimlerini azaltmak (düzleştirmek / silikleştirmek) ve dayanak diş sayısını arttırmakla devrilmesi azaltabiliriz. köprü gövdesine gelen yükle doğru orantılıdır. platin içeren alaşımlar d: 18 gr / cm3 ‘ ten yüksek olan alaşımlar * Yarı Soy Metal : Altın oranı daha düşük alaşımlardan (daha sert) * Soy Olmayan Metal : En sert olanıdır. daha çok mesio-distal yönde (F2) olur Direnç noktasının lokalizasuonu dişin kron / kök oranıyla ilintilidir. Sabit protezde köprü yapımında devrilmeyi minimuma indirmek için bazı önlemler alınmalıdır : 1. eksik diş sayısına göre az yada çok olabili. M =F * h M =F * l = 0 (aynı doğru üzerindedirler) Ancak köprü açısından düşününce gelen yük.pallidiu. Derin modelaj durumlarında bileşke kuvvet alındığında horizontal kuvvet dikeyden fazla olmalıdır. * Yükün az olması ** Tüberkül eğiminin az olması *** l ‘nin kısa olması (uzun köprülerden kaçınılması) ** ** köprü yüksekliğinin ve kalınlığının arttırılması. Gövde sayısı fazlaysa. Rijit metal alaşımının kullanılması gövde ve çapaların rijit bağlanması istenilen stabilitenin sağlanmasında yardımcıdır. Krom. gövdede eğilme sorunu ortaya çıkabilir. nikel. M = F. kobalt gibi metaller içeren alaşımlardır. antagonist ile olan uyum köprü statiği açısından önemli kriterlerdir.l / 4ε . h3 Eğilme momentini azaltmak için. Köprü gövdesinin uzunluğunun küpüyle ters orantılıdır. Gövdede eğilme momenti. ** alveol kret yüksekliğine *** dayanak diş sayısı ve lokalizasyonuna bağlıdır. .yapar. tüberkül eğimi. * dayanak dişlerin kron/kök oranına. Dişlerin okluzal yüz modelajı önemlidir. Gelen kuvvet fizyolojik sınırlar içindeyse kemiğe iletilir. Köprünün devrilme ekseniyle uzun ekseni aynı doğrultuda olursa devrilme momenti minimumdur. a . Böyle bir köprüde devrilme düzlemi düz olmaz bu yüzden dayanak diş sayısını arttırırız. ** Statik açıdan restorasyon büyüklüğü momenti ** gövdenin okluzal tablasının genişliği.Metal Alaşımların Çeşidi : * Soy Metal : Atın oranı fazla. ** *** Daha rijit metal kullanılması uygulanılabilir. Devrilme yükü → Horizontal olandır.

Cila ve polisajında iyi yapılması da önemlidir.Hazırlanan köprünün okluzal tablası olması gerekenden büyük hazırlanmamalıdır. 2. Estetiğin önemsiz olduğu posterior alanda tek nokta veya çizgisel temaslı gövde hazırlanmalıdır. Gövdenin geleceği alveoler kretin hiperplastik olduğu durumlarda köprü yapımı öncesi bu bölge uygun hale getirilmelidir. Hareketli protezlerde doğal dişlinin 1/4'’ü civarındadır. serviko-okluzal yönde olmalıdır. Ancak 0. Hijyenik köprü gövdelerinde ise kretle olan mesafe 3mm olmalıdır. Bunu engellemek için aşırı sivri. gerekse posterior gövdelerde pasif temas olmalıdır. yapılan dişin statik gücünü arttırmak ve köprü çapasına gelen yükler karşısında gingival yarıktaki mekanik etkileri kaldırmak için servikalde hazırlanan yapıdır. 4/5 * Çapa inlay. Yapılan köprüde metal alaşımı ve seramik veya akrilik malzeme kullanılmışsa pasif temasın metalle yapılması gerekir. Dayanak dişlere zarar vermeden uzun süre dayanaklı köprü için mümkünse yeterli dayanak diş seçilmelidir. statik. Okluzal tabla olduğunda küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin tüm yüzeyleri konveks hazırlanmalıdır. Bu kuvvet sonucu rezorpsiyon oluşur. Yüklerin dişin üzerine yaptığı etkiler kuvvetin geldiği bölgede apikale yakın ise dişi iter. Tek üyelide soy metal kullanılabilir. Doğal dişli bireylerde çiğneme kuvveti 45-47 kg/m2 arasındadır. 3. Okluzal tablanın boyutu çiğneme. Neden Köprü Yapılır ? * Geçici köprüler * Ataşmanlı köprüler (bağlantılı) * Köprü çapası 3/4 . Köprü gövdelerinin çapalarla olan bağlantısı statik kural gereği bukko-lingual değil. Gerek anterior. Oysa sabit protezde 1/3 ‘ü kadardır. Tam basamak (shoulder) : Plastik jacket kronada Bevel : Full kronda Champher : Seramik restorasyonlarda Feather edge : Kron boyu kısa olanlarda Chisel – Knife : Kron boyu kısa olanlarda Bevel – Shoulder : Metal destekli jacket kron . uyum açısından önemlidir.Soy olmayan metallerden hazırlanan köprüler devrilme ve eğilme olasılığı daha azdır. Böylelikle çiğneme etkinliği azaltılmalıdır. Birbirine köprü gövdesinin bağlanması için bağlanan krona Blok kron denir. keskin tüberküllü okluzal yüzeyden kaçınılmalıdır. Eğer metal+porselen bir köprüyse çizgisel temasta geriye geriye doğru estetik malzeme uzatılabilir.Köprü yapımında dayanak diş sayısı arttırılarak köprünün daha dirençli ve stabil olması sağlanmalıdır. Fibröz yapı kaldırılmalı sonra köprü yapılmalıdır. Tam protezlerde 1/5’ dir Sabit protez yapımında köprü çok üyeliyse rijit metal alaşımı kullanılmalıdır. Bu itme kron/kök oranı ile ilgilidir ve kuvvetin miktarı ile ilişkilidir. Kanatlı köprülerde devrilmeyi azaltmak için dayanak diş sayısının arttırılması gerekir. Ayrıca gövdeye okluzal ve lingualden bakıldığında geniş açılı bağlantı alanları (embraşürler) hazırlanmış olmalıdır.5 mm’den küçük olmamalıdır. Ante kuralına bağlı kalınarak köprü hazırlanmalıdır. onlay olan köprüler * Teleskop köprüler (kesilen dişlerin paralel olmaması durumunda * Splint köprüler Basamaklar Servikalde yer alan kesilmiş dişin çiğneme basıncını iyi iletmesini sağlamak.

maşete alınır. Avantajları : * Kron kenarlarının yeterince ince hazırlanması nedeniyle hijyenik açıdan uygun. * Estetik değildir. Okluzal yüz modelajı kesinlikle morfolojik boyutlarında daha büyük hazırlanmamalıdır. Diş Kaybı Olan Bölge Sabit Protezle Tedavi Edilmezse . Kron yüzeyi ya düz yada düze yakın konvex hazırlanmalıdır. Uygulama Alanları * Tek diş restorasyonlarda *Posterior köprülerde çapa olarak * Hareketli. Tek dayanak dişe sahip kanatlı köprülerde gövdeye gelen dikey kuvvetler → dişin boşluğa eğilmesini ve rotasyona uğramasına neden olur. Döküm sonrası gerekli polisaj işlemleri yapılıp ajustesi yapılır. Eğer hareketli bölümlü protezlerde kron içi veya dışı tutuculara destek verecek bir full kronsa. yada krona tutucu yapılacaksa kron dışı tutucu olarak tırnak yuvası hazırlanır. Kırmızı kalemle çizdiğimiz basamak çevresinin 0. Estetik dezavantajları nedeniyle bu kronları alt-üst çenelerde posterior dişlerde full kron uygulanır. gerekse kron dışı tutucularda kullanılır. Döküm yapılır. * Gerek kron içi tutucu. Üst çenede 6 – 7’ler arası kontak orta üçlüye yakın olmalıdır. Tek parça döküm kronda denir. modelaj sırasında tırnak yuvası. periodontal yönden sağlıklı olur. * Bu tip kronlar çiğneme fonksiyonuna yeterince katkıda bulunurlar * Metal alaşımdan hazırlandığından polisajı kolaydır. * Çıkarılması zordur. Full kron modelajında üst çenede 6 ve 7’ler arası kontak hariç bütün kontaklar okluzal 3’lüdedir. Üst çenede 6-7’ler arası kontaklar okluzal 3’lüdedir. bölümlü protezlerde kron içi / dışı tutuculara destek olacak dişlerde * Çiğneme fonksiyonu olmayan dişlere çiğneme fonksiyonu kazandırmak için Dişin tüm yüzeyinden bir metal kalınlığı kadar madde kaldırılmalıdır. * Kron metali yüzünden pulpa testi yapılamaz.5 – 2 mm. bölümlü protezlerde gerek kron içi. * Antagonist dişler boşluğa doğru uzar. kroşe olukları. Servikal bölge bevel tarzında hazırlanır. *Bazen dental arkta çiğneme fonksiyonunu iştirak etmeyen dişleri fonksiyona dahil etmede kullanılır.Full Kron Dişin tüm yüzeylerinden yararlanılır. Okluzal yüz modelajında ise negatif ve pozitif özellikler uygun hazırlanmalıdır. Dezavantajları : * Kıymetli metalden hazırlanırsa ekonomik olmaz.5 mm yukarısına kadar die spacer sürülür. Kesim bitince bilinen yöntemlerle ölçü alınır. Güdükler oluşturulur. Kesim sırasında yapılan kronun çiğneme basıncına yeterince dayanıklı olabilmesi için okluzal yüzde fonksiyonel tüberküllerden 1. non fonksiyonel tüberküllerden 1mm madde kaldırılır. gerekse kron dışı tutucu olarak kullanıldığında daha stabildir. * Komşu dişlerin aproximal kontakları kaybolur. Özellikle posteriorda estetik gereksinim daha az olduğu bölgelerde Endikasyonları : * Aşırı kron harabiyeti yüzünden konservatif tedavi yapılmayan durumlarda * Köprü çapası olarak * Hareketli. Bu nedenle düze yakın hazırlanır. . Modelaj bitince bilinen yöntemlerle tijlenip. * Komşu dişler boşluğa doğru devrilir. * Lehim yapmak gerektiğinde kolaylıkla lehim yapılabilir. Kesinlikle konkav olmamalıdır aşırı konvex hazırlan ırsa interproximal papilin yeri kısıtlanacaktır.

Bu sistem içinde yer alan hareketli tek yapı alt çenedir. Bu sistem çiğnemenin yanında solunum. Fonksiyon açısından ele alındığında bu sistemde yer alan dişlerin görevi oldukça fazladır. yutma ve bazı duyusal işlevleri yerine getirir. Alt çenenin fonksiyonunda da sorumlu olan TME’dir. Dişin uzun aksına paralel olacak şekilde aksiyel duvarlarda rehber oluklar hazırlanır. Discus artikülaris eklem bağlarıyla ve çiğneme kaslarıyla bağlantılıdır. yuvarlak. gerek anterior. arkaya doğru konkavdır. fonetik. Bu yapılar arasında discus artikularis (eklem diski) yer alır. Alt çenenin hareketinin başlangıcında condyl başının alt eklem boşluğundaki hareket sırasında disk artiküler yüzey gibi fonksiyon görür. yumuşak yapılar artiküler disk. Yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda. kapanışta destek ve çiğneme esnasında gelen çiğneme yüklerinin çene kemiğine iletilmesidir. Fibröz kıkırdak yapılıdır. Köprünün esneme miktarı (D). D χ G3 Döküm full kron için ideal metal kalınlıklar . Condylaris denilen iki kemiksel yapı arasındadır. kemikler.Dişler devrikse preparasyon daha az madde kaldırılarak yapılır. fibröz yapılı.5 mm Nuttal Yöntemi Okluzal yüzde rehber oluklar hazırlanır. eklem kapsülü. gerekse posterior dişlerin bu fonksiyonları. dudak. gövdenin uzunluğunun (G) küpü ile doğru orantılıdır. Molar 2. sinirler. Premolar 1. kaslar. Posterior dişlerin fonksiyonları belirlenmesinde vertikal stoplayıcı. kısmen yassılaşmış fibröz bağ dokusuyla kaplıdır. Bu üçü eklemi oluşturan yapılardır. Çiğneme Sistemi Çeneler. TME kranium denilen sabit yapı içindeki fossa mandibularis ile mandibulanın proc. Fonksiyonel tüberküllerde : 1. avasküler bir yapıdır. bu sistemleri tamamlayan yanak. Fossa mandibularisin iç yüzeyi önde konvex. yapabilmesi için tek hareketli yapı olan alt çenenin işlevi önemlidir. Kısaca kaslar. Condyl başı ise 203 mm2 ‘lik bir alanı kaplar. Hareketin devamında ise bu kez condyl başı diskle birlikte üst eklem boşluğunda translasyon (kayma) hareketi yapar. yapılan . Eklem boşluğu 2 bölüme ayrılır (alt-üst). dişler ve bu yapılara komşuluk eden yumuşak dokulardan oluşur. sinoviyal sıvı ve ligamentlerdir. Premolar 2. Alt çene hareketleri sırasında condyl başı öncelikle alt eklem boşluğunda rotasyon (menteşe) hareketi yapar. dil ağız tabanından oluşur. 8-10 mm kalınlığında dışbükey. destek kemik alanı 1/2'ye düşer. yutma. Sistemi oluşturan sert yapılar temporal kemikteki fossa ve condyl başı iken. Ordodontik tedaviyle aks düzeltilerek tedavi edilebilir Santral Lateral Kanin 1. eklem. Molar Maksiller 10 9 14 12 11 22 22 Mandibuler 8 9 15 10 11 24 23 ** Kanin dişlerde kemik yüksekliği 1/3 azalınca. eklem bağları çiğneme kasları ve bu yapıları besleyen damarlar innerve eden sinir sistemi. Çene arkının ön bölgesinde yer alan anterior dişlerin fonksiyonu estetik. Bu yüzeyler avasküler bir yapıyla kaplıdır.. Hareketin devamında condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda hareket eder. Dişin önce bir yarısı prepare edilir. çenenin lateral ve protriziv hareketlerinde yönlendirici lateral hareketlerinde stoplayıcı ve kesme görevleri vardır. Protetik açıdan tek bir kron yaptığımızda yada dolgu yapılınca. arkası genişce. Bu sisteme stomatogonik sistemde denir. kan ve lenfatik sistem.5 mm Nonfonksiyonel tüberküllerde : 1 mm Bevel basamakta : 0. Bu iki yapı arasındaki disc ise konkav bir lens şeklinde ortası daha ince.

Diğerleri stylomandibuler ve sphenomandibuler ligamenttir. Santrik konumda alt çene üst çeneye göre condyl başı fossa içinde en üst.’lerdir. condyl ve fossa ile ilişkilidirler. Bağlar fonksiyonel ve yardımcı bağlar diye 2’ye ayrılırlar. santrik ilişki konumundan 0. Temporamandibuler ligament eklemin en kuvvetli bağıdır. Çiğneme fonksiyonu sırasında alt çene 3 düzlemde de hareket edebilir. Yardımcı ligamentlerden olan sphenoid ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ligament ince ve yassı bie bant şeklindedir ve pasif görev yapar.bu restyorasyonların condyl-fossa-disk 3’lüsündeki fonksiyonel uyumu bozmaması gerekir. Eklemi oluşturan diğer yumuşak yapılardan ligamentler. Bunada santrik ilişki konumu denir. * Ağız tabanını döşeyen kaslar Boyun ve Ense Kasları . Masseter : Zygomatic arkın altından başlar ve alt çenenin köşesinin dışına uzanan diktörtgen şeklinde bir kastır. Bu bağın üst yüzünde parotis bezi yr alır. Temporal kemiğin çıkıntısıyla. Fonksiyonel bağlar kollateral. Doğal dişli bireylerde ağızda yeterli sayıda diş bulunduğunda dişlerin maximum temasta (habitual interkuspitasyon. dışı fibröz dokuyla kaplıdır. discus artikularis ve çiğneme kaslarıyla. Çiğneme Sisteminde Yer Alna Kaslar . * Çiğneme kasları * Hyoid üstü kaslar * Hyoid altı kaslar * Boyun ve ense kasları * Sırt kasları Çiğneme Kasları . Doğal dişli bireylerde santrik okluzyon konumundaki condyl-fossa ilişkisi Total dişsiz olgularda alt-üst çene ilişkisini santrik ilişki olarak tesbit edilen condylfossa ilişkisiyle karşılaştırıldığında.1 mm daha öndedir(%90). Önden arkaya uzanan yüzeyel lifleri ve vertikal yönde derin lifleri mevcuttur. en orta ve en yana kaymamış pozisyonda yer alır. Ağzın açılması sırasında bu bağ görev yapar. Kapsüler ligamentin içi sinoviyal membran. * Masseter * Temporal * Lateral medial pterygoid kaslar Hyoid Üstü Kaslar . Kondyl başını kafa tabanına birleştirir. maximal interkuspitasyon) oldukları konum sentrik okluzyon konumudur. temporamandibuler liga.1 – 1. özllikle alt çenenin açılıp kapanmasında eklemi korumak için sınırlayıcı görev görürler. Temporal kasa göre eklemden daha uzak molar ve ön bölgeyi etkileyen yükleri oluşturur. Fonksiyonel bağlar. Bu kasın fonksiyonu molar dişler bölgesinde kuvvetli çiğneme yükü oluşmasını sağlar. Bu durum TME’de condyl-fossa disk 3’lüsünün santralde olduğu ve kasların stabil olduğu bir konumdur. M. Ancak %10 düzeyinde santrik ilişkideki konum ile maximal interkuspitasyondaki santrik okluzyon konumu ile aynıdır. Bu konum hasta tarafından kaydedilebilen ve çeşitli gereçlerle belirlenebilen bir durumdur. Condyl başını ve fossayı kaplayan kapsüler ligament fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı görev üstlenir. alt çenenin angulusu arasında yer alan stylomandibuler ligament alt çenenin protrüzyonunda gerilerek hareketi sınırlar. . * Sternocleidomastoideus * Trapezius * Longissimus * Sphenius Alt çenenin 3 düzlemdeki hareketlerinde condyl-fossa-disk 3’lüsünün rotasyon ve translasyon hareketleri esastır. Kollateral (diskal) ligament eklem diskini medial ve lateralden condyl başına bağlar. İçte horizontal. dışında oblik liflerle eklem hareketinde sınırlayıcı görev üstlenir. Condyl ile disk arasındaki menteşe hareketinden sorumludur. Kapsüler.

M. arka lifleri horizontal yöndedir. Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Fonksiyonu Açma sırasında rotasyonu sınırlama Geriye hareketi sınırlama Rotasyona yardımcı Fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı TME artikülasyonuna yardımcı Alt çenenin aşırı protrüzyonunu sınırlayıcı Kas Temporal Başlangıç Kafatası Yan duvarı Zygomatik ark Pterygoid fossa ve lateral pterygoid duvarın medial yüzü Sphenoid kemiğin infratemporal yüzeyi Lateral pterygoid duvarın lateral yüzeyi Mandibulanın iç yüzü Masseter Medial Pterygoid Bitiş Coronoid çıkıntı ve ramusun ön kenarı Angulus mandibula Angulus mandibulanın medial yüzü Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Başlangıç Artikuler eminensin dış yüzeyi Artiküler eminensin en üst noktası Kondyl başı Kondyl başı Sphenoid kemik Styloid çıkıntı Bitiş Kondyl boynunun arka kenarı Kondyl boynunun dış yan kenarı Eklem diski Fossa mandibularis Lingulanın alt yüzeyi Angulus mandibula medial pterygoid kas Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Kondil boynu ileartiküler disk ve kapsül Kondil boynu Geniohyoid Genial çıkıntı Digastrik Hyoid Kasın Ön Karnı Hyoid ve mylohyoid rafe Hyoid Digastrik fossa (mand. M. superior huzme ise ağız kapanırken aktiftir. temporal çizgiden başlayan yelpaze şeklinde bir kastır. Ön lifleri vertikal. Alt sınırı) . Temporalis : Temporal fossada. Bir diğer huzmeside (inferior huzmesi) diske uzanır.M. Pterygoideus medialis : Ramus mandibulanın iç yüzünden yukarıya doğru uzanıp masseterle birlikte hareket eder. İnferior huzmeler ağız açılırken. Dişler maximal interküspitasyona geldiğinde kasılır. Elevatör bir kastır. Vondylin konumlandırılmasında primer görev yapan kastır.pterygoideus Lateralis : Pterygoid yüzden başlar. yukarıya uzanır. Condyl boynu üzerinde arkaya. Ayrıca temporal kas alt çenenin protrüzyonunun belirlenmesinde rol oynar. Ayrıca alt çene angulusuna uzanan bir tendonu mevcuttur. orta lifleri oblik. Önlifler kasılınca alt çene kapanır. Orta lifler kasılınca alt çenenin retrüzyonunda görev alır. Aşağıya doğru lifleri bir araya gelerek mandibulanın coronoid çıkıntısına uzanır.

IKP Santrik İlişki : R. Alt Çene Hareketleri : Alt çene TMe sayesinde 3 düzlemde hareket edebilen çift eklem başlı bir kemiktir. Alt Mandibuler 1. konuşma. Ancak alt çenenin mimik.3 – 1. Sıvının oluşmasını endotel hücreleri sağlar. eklem ligamentleri. ön hareket.P ( Retral kontakt konumu) RKP. moların bucak oluğunda konumlanır. lateral hareket Kapama. Horizontal hareket : Açma – kapama Frontal hareket : Sağa . MI. ısırma gibi hareketler sınır içi hareketlerdir. Alt çenenin bu sınır hareketleri her bireye özgüdür. Yani alt çenedeki dişlerin karşı dişlere teması ve arkadaki iki eklem başı 3 ayaklı sehpa gibidir. nötral durumdadır.K.sola Sagital hareket : Öne – arkaya Çiğneme. Sinovial sıvı kondyl ve fossa arasında kayganlaştırıcı. Sistemi oluşturan tüm yapılar bu konumda stabildir. Eklem kapsülü. IKP’den 0. Ağız açıklığı 40-45 mm olduğunda condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda translayon yapar. premolarlarda 2 mm anteriorda 4 mm kadardır. lateral hareket Hyoidin yukarı hareketi ve sabitlenmesi Hyoidin yukarı ve öne hareketi Alt çeneyi açma korur. gülme. ön hareket. Bu konumda condyl – fossa. Eklemin hareketi sırasında sıvı alt eklem boşluğundan üst eklem boşluğuna geçebilir. Bu konumda dişler arası mesafe (interokluzal aralık) posteriordan anteriora doğru artar posteriorda 1. Bu 3 düzlemdeki hareketin temeli rotasyon ve translasyon.1 – 1 mm daha önde olabilir (%90) Retrodiskal Yastık : Ekleme ait yapıların beslenmesinde görev alır. Alt eklem boşluğunda. Metabolik ihtiyaçları karşılar. geriye hareket Kapama. moların mesiobuccal tüberkülü alt 1. kemikler ve kıkırdak yapılar çene hareketlerini sınırlar. Dişlerin maximum ilişkideki okluzyonuna dinamik okluzyon denir. alt ve üst eklem boşluklarının beslenmesini sağlar. Üst önler. alt-üst dişler arası aralığın 12-20 mm olana kadar olan harekettir.7 mm. Açma hareketinin başlangıcı alt eklem boşluğunda kondyl başının rotasyonuyla başlayan. Santrik Oklüzyon : HI. çiğneme veya boş yutkunma gibi fonksiyonları yapmadığı ve yer çekimi etkisiyle alt dişlerin üst dişlerle temasta olmadığı konuma alt çenenin istirahat konumu yada statik okluzyon denir. condyl başının diske göre yaptığı rotasyon aşamasıdır. alt önleri vertikal ve horizontal düzlemde 2mm örter. Alt çene sagittal-horizontal ve frontal düzlemlerde hareket eder. lateral hareket Kapama sırasında diskin konumlanması Açma. Ayrıca artiküler yüzeyleri kayganlaştırarak sürtünmenin oluşmasını engeller. yutma.Kas Temporal Masseter Medial Pterygoid Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Geniohyoid Digastrik Kasın Ön Karnı Sınıf I Okluzal İlişki (Santrik Oklüzyon) Fonksiyon Kapama. Eklem boşluklarını dolduran sinoviyal sıvı eklem yüzeylerinin. kas ve ligamentlerden gerilimsiz. ön hareket. Maximum açma gibi hareketler ise sınırsal hareketlerdir. Bu belirli bir vertikal boyutta sağlanır. hareketi kolaylaştırıcı ve sürtünmeyi önleyicidir. Çeşitli çene hareketleri sırasında ekleme kompresiv kuvvetler geldiğinde sıvı eklem yüzeylerini .

aktarılabilir. Post. etrafına mum sararız ve alçı dökeriz. indirekt yöntemi tercih ederiz. Endodontik tedavi tamamlandıktan sonra kökün yaklaşık 2/3’übe kadarı boşaltılır. Alt çenenin sagital düzlemdeki sınırsal hareketleri Posselt diagramı üzerinde değerlendirilebilir. alçı dökeriz.2 Kanin korumalı Bu çeşitler alt çene hareketi sırasında bazı özellikler gösterir. Bu kayıtların alınıp. Esas olan fonksiyonel tüberküllerdir. Genişliği ise kanal çapının 1/3’ünü geçmemelidir. kanal içi izole edilir ve telin etrafına mum sarılır. Yada hazırladığımız akril mili kanal içine koyarak ölçü alabiliriz. kopabilir.ve milli kronlar yapılır (pivo). Akril mili tekrar kanal içine yerleştiririz ve bu haldeyken dişin servikal bölgesini kavrayan bakır anoyla yardımıyla ve kerr stenci ile ölçü alırız. travma sonucu restorasyonlarda kullanılır. Alçı sertleşince hafifçe ıslatarak stenci uzaklaştırırız. Bu durumda pulpaya girme riski olabilir. Böylece kanalın ve kanal ağzının ölçüsünü elde ederiz. Kanal içine yerleştirilen milin kronla beraber olduğu sistemde ise core yoktur. Dişte aşırı harabiyet olmuşsa pinlerle restore edilemiyebilir. Kanal tedavili dişin kökünün 2/3’ü ne kadar uzanan postun üzerine core yapılır. kron kısmı kesilmiş bir diş şeklinde bir core olarak hazırlanır. linguale yerleştiririz. Kanal içine yerleştirilir. Ancak kron kısmı hiç kalmamışsa. Mil kronla beraberdir. Dentin pinini dentine farklı açılarla yerleştiririz öncelikle distal ve mesiale yerleştirmeye çalışırız. Bunu muflaya alıp akril teperiz. Bunun üzerine de kron kaplanır. Böylece alçı güdük elde etmiş oluruz. uygun kanal eğeleriyle genişletilir. ortodontik anomalilerde.postun oval hazırlanması kanal içindeki hareketini kısıtlar. (Pivo) Post-core sistemler dentin pinleriyle dişlerin restore edilemediği durumlarda uygulanır.2 Non-Arcon *Tam ayarkanabilir artikülatörler Pinli Restorasyonlar \ Milli Kronlar İleri derecede harap olmuş kronlarda. Okluzyon : Karşılıklı dişlerin temasta olduğu durumdur. O yüzden 1. Sertleştikten sonra anoyla birlikte dişten uzaklaştırıp. Eğer pulpa açığa çıkışsa endodontik tedavi uygulanır. Post kalan diş yapıları dikkate laınarak restore edilir.1 Anterior grup fonksiyonlu 3. bir yöntem ise direkt kanal ölçüsünü hasta ağzından alabiliriz ama kanal içinde ölçü maddesi kalabilir. mine displazilerinde. siman.çenenin sınırsal hareketleri kaydedilip. Postun şekli genelde kanalın şekline uygun olarak hazırlanmalıdır. Buralar uygun degilse vesitbul.1 Arcon 2. Dişlerin okluzyonu çene hareketleri ile çeşitlilik gösterir. Bu yuvarlak kanallarda postun ağız boşluğuna açılan tarafında bir yıv açılır. Hasta ağzından tam bir ölçü alırız güdüğü ölçü içindeki yerine ters olarak yerleştirip. Genelde kök kesitleri yuvarlak yada ovaldir. aktarılmasında bağzı noktalar esastır. Bu nedenle okluzyonu 3 ayrı tipe ayırırız. . 2. Hazırlanan postun uzunluğu kanal boyunun ortalama 2/3’ü kadar olmalıdır.core restorasyonların yapımında mümkün olduğunca kalan diş yapıları korunur. Alçıyı dişin kökü şeklinde küçültürüz. Post ve core döküm olarak tek bir parça hazırlanabildiği gibi hazır postlar üzerine kompozit. * Çift taraflı dengeli okluzyon ** Tek taraflı dengeli okluzyon *** Posterior diskluzyon okluzyonu 3. Buna post-core sistem denir. Hazır(fabrikasyon) miller yada kanal genişletildikten sonra yarım yuvarlak kroşe teline çentikler açılarak. Artikülatörler * Ayarlanmayan artikülatörler (okluzör) * Yarı ayarlanabilir artikülatörler 2.

Metal Post-Core Sisteminin dezavantajları Kök kırığı : Aşırı rijit olmaları nedeniyle kuvvetleri diş yapısına iletirler. cam iyonomer postlar diye sınıflandırılabilir. Şekline Göre Postlar . Core retansiyonu : Post ile core arasındaki bağlantı oldukça kuvvetlidir. Hazır fabrikasyon miller kanalın duvarlarına tam adapte olacak şekilde genişletilebilir. vida yivli diye sınıflandırılabilir. * Kanalın apikalinin iyi tıkanması * Perküsyonda hassasiyet olmaması * Apikalde hassasiyet olmaması * Aktif enflamasyon olmaması gerekir İdeal Bir Post. Kullanılan Materyale Göre Postlar . Adaptasyon : Kanalın ölçüsü alınarak hazırlandığında kanala uyum üst düzeydedir. * Döküm metal postlar * Prefaprike metal postlar * Karpon fiber postlar * Sermik postlar ( Zirkonyum. Estetik : Özellikler gingival dokular ince olduğunda metal postlar ışık geçişini önler. oluklu * Uca doğru incelen. Bu nedenle uca doğru incelen postlar uygulanır. vida yivli * Paralel. Eğer değersiz alaşım kullanılıyorsa korozyona uğrar ve zamanla renklenme yapabilir. Post apikal tıkanmayı bozmayacak şekilde vekal diş dokusunun direncini azaltmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. diş kırılabilir. lityum. Uzun süreli başarı oranları yüksektir. ** Korozyona uğrar ** Amalgam ise galvanik akım oluşturur. * Gerektiğinde kanal tedavisinin yenilenmesine izin verecek şekilde kolaylıkla dişten ayrılabilmelidir. * Dişe minimum stres iletilmlidir. düz yüzeyli * Paralel. Post Uzunluğu Postun uzunluğu arttıkça retansiyonu artar. Ancak daha fazla laboratuar çalışması gerekir. * Uca doğru incelen. Oysa bireysel ölçü alınarak ve kanal ölçüsünden bireysel mil dökülerek hazırlanan postların adaptasyonudaha iyidir. oluklu * Paralel. * Kanal preparasyonunun şekli * Post uzunluğu * Postunçapı * Yüzey özellikleri * Uygulanan siman Kanal Preparasyon Şekli Paralel postlar uca doğru incelen postlara oranla retantiftirler. enflamasyon. Herhangi bir hassasiyet. Postların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. Ancak undercut oluşturmadan prepare etmenin zorluğu hemde simantasyon sırasında kullanılan fazla simanın dışarı çıkması zor olur. rezin. apexte kist. Direnç : Ferrule etkisi oluşturabilir. Metal Post-Core sisteminin avantajları Geçmişi : Uzun yıllardır kullanılmaktadır. düz yüzeyli * Uca doğru incelen. Postun çıkarılması : Endodontik tedavi başarısızsa postu çıkarmak zordur. Ayrıca istenilen uzunlukta post yapılır. Kök kırığı insidansı artar. disilikat) * Cam fiber postlar * Amalgam. * Core içim yeterli retansiyon sağlanmalıdır. . granülom gibi bir patoloji olmamalıdır.amalgamdan core oluşturulabilir bu tip restorasyonların uygulanacağı dişlerde çok iyi bir endodontik tedavi uygulanmış olmalıdır. Post Uygulanacak Dişte . kompozit.

İyi bir estetik için fasiyal diş yüzeyinden yeterli aşındırma yapılır. polikarboksilat. Undercutlar ortadan kaldırılır.) kalan kısım prepare edilir. * Yeterli apikal tıkanma * Minimum kanal genişletilmesi * Uygun post uzunluğu * Yatay stop * Rotasyon önleyici vertikal duvar * Restorasyon marjininin sağlıklı diş dokusuna uzatılması . Post uzunluğu arttırılmalıdır. Postun uzun hazırlanması retansiyon açısından ve kök kırıklarının engellenmesi açısından avantajlıdır. Post corun yapısının girişini engelleyecek undercutlar ortadan kaldırılır. Postun rotasyonunu önlemek amacıyla kanalın koronalinde bir oluk yapılır.. Ancak kalan diş yapısını zayıflatıp kök kırığı riskini arttırır. Uygulanan Siman Adeziv rezin simanlar hem diş dokusuna hem post yüzeylerine iyi tutunan simanlardır. Yüzey Özellikleri Oluklu. Postların Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Kuvvet birikimi en çok basamak bölgesinde ve apikalde olmaktadır. Postların Lateral Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Vidalı postlar sıkışma etkisiyle yerleştirildikleri için dentinde kuvvet uygularlar Post Core Uygulaması için dişin preparasyonu * Kanal dolgusu belirli bir derşnliğe kadar çıkarılır. Keskin köşe ve kenarlar kaldırılmalıdır. Uygulanacak krona göre basamak bölgesi şekillendirilir. Çinko fosfat. böylece kuvvet daha çok alana yayılır. Eğer post kanal içinde sabit durmuyorsa ve rotasyon yapıyorsa post yenilenmelidir. * Kanalın genişletilmesi ve şekillendirilmesi * Dişin koronal kısmının preparasyonu Kanal Dolgusunun Çıkarılması Post yerleştirilecek kanal tamamen doldurulmalı daha sonra apikalde 5 mm güta perka kalacak şekilde boşaltılmalıdır. pürüzlü yüzeye sahip olanlar düz yüzeylilere göre daha retantiftir. Kanalın Genişletilmesi ve Şekillendirilmesi Güta perka çıkartıldıktan sonra kanal apikale doğru daralan tarzda hafif eğim verilerek şekillendirilir. Dolayısıyla kırılma riskini arttırırlar.. Retansiyonu arttırmak için post yüzeyi kumlanabilir. Postun çapı Postun çapının arttırılması retansiyonu arttırır. Okluzal yödeki kuvvetleri karşılaması için koronal kısımda okluzal stoplar yapılır. Bu bölgelerde mümkün olduğunca fazla diş dokusu konmalıdır. cam iyonomer simanlar postların simantasyonunda kullanılırlar Postun kanala uyumu siman seçiminden daha önemlidir.Apikalde minimum 5mm kanal dolgusu kalacak şekilde post uzunluğu arttırılabilr. Kök çapının 1/3’ü kadar olmalıdır. Kısa postlar kök kırığına neden olabilirler. Dişin Koronal Kısmının Preparasyonu Kayıp diş dokuları dikkate almadan (çürük. Koronal kısımda postun kama etkisini önlemek için ferrule etkisi oluşturulmalıdır.

McBoyle tutucusu. Eğer inlay tüberkül tepelerini örtüyorsa ve tüm okluzali kaplıyorsa onlaydır. 4/5 Kronlar : Posterior dişlerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. Inlay / Onlay : Kron kontürleri içinde yer alan restorasyonlardır. inlay. uyulmama * Estetik faset * Simantasyon Tasarım İlkeleri 1. Adeziv restorasyonların en zayıf olduğu gerilme tipi makaslama gerilmesidir.Gingival Sonlanma : Serbest diş etinden 1mm uzaktan geçmelidir.Minimal Yapıştırıcı Ajan : Yapıştırıcı kalınlığı ne kadar ince olursa elde edilen mukavement o kadar fazla olur. Böyle durumlarda kantçık kesici kenara uzatılabilir. Konservatif uygulamalarda geriye kalan dokunun korunması esastır. 3/4. Mine düzeyini aşmayan minimum kesim çalışması yapılır. Adeziv çalışmalarda ise 30 µm olmalıdır. Bakteri ve gıda retansiyonuna. 3/5 kronlar. Standart çalışmalarda 50 µm kadardır. * Köprüler (metal alt yapılı yada tüm seramik ) * Hareketli bölümlü protezler için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası. Kesici kenar opak görünür. onlay 3/4 Kronlar : Anterior bölgelerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. Kesici kenar inceyse mine fazladır. 2. Klinik kronun tamamını kaplamadıkları için konservatif kliniğince uygulanırlar. karşılayıcı kol yuvası. En dayanıklı olduğu ise basma ve çekme gerilmesidir.Maximal Alan : Kanatçıklar mümkün olan en geniş alana yayılmalı.Kesici Kenar Sonlanması : İnsizal kenardaki mine kalınlığına göre karar veririz. rehber düzlem.Fonksiyonel Kuvvetlerin İletimi : Eğer çiğneme kuvvetleriyle ilgili hiçbir tedbir almazsak palatinal restorasyon diş etine doğru kayar. Diş daha kalınsa dentin dişin şeffaflığını azaltır. Daha ince olmasıda dayanıklığı azaltır. diş şeffaftır. hassas bağlantı taşıyıcı) * Periodontal splintler * Ortodontik pekiştirme apareyleri * Laminate veneerler * İnlayler. Cingulum rest. kompozit. McBoyle : Alt kesiciler gibi küçük hacimli dişler için modifiye edilmiş 3/4 kronlardır. Adeziv Restorasyonlar Restorasyonların kendisi. Amaç çiğneme kuvverlerini dişin uzun eksenince iletmektir. döküm. restorasyon ve diş arasındaki siman tabakasında makaslama gerilmesi olmasını önler. Bunu önlemek için dişin tan cingulum bölgesine silindirik bir frez ucuyla köşeli bir tırnak yuvası açılır (cingulum rest). 5. tesviveye.Adeziv Restorasyonlar Konservatif Protetik Uygulamalar * Modelaj. plak oluşumuna izin vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır = mini champher 4. onlayler (metal. metal-seramik) adeziv tekniklerle yapılabilir. seramik. yapıştırıcı ajan ve dayanak diş yüzeyleri arasında moleküler bir bağ söz konusudur = adezyon. İşlem Sırası * Model Analizi * Preparasyon * Ölçü * Çalışma Modeli ve refraver (dublikat) model . 3. yani supra gingival düzeyde çalışılır. Dayanak dişlerin yalnızca palatinalinden yararlanılır. Böyle dişlerde kanatçık dişin şeffaflığını bozmasın diye kısa tutulur. Tırnak yuvası olmazsa makaslama gerilmesi oluşur.

b) Temizleme : Ultra sonik temizleyici. restorasyon → Aderent * Siman → Adeziv Metal yüzeylerin Hazırlanması 1. asetat Silan= γMOPS= gama metal oksit + propil silan → Metal yüzeyindeki oksitlerle kimyasal bağlar kurar.180 0 Sarma (wrap around) : Kanatçık dayanak dişi 1800 sarmalıdır. A.Mikromekanik : Kimyasal veya elektrokimyasal korozyon. Artikülatör Kullanmanın Avantajları * Çeneler artikülatöre taşındığında. * Geometrik * Reolojik ( Büzülüp. Nikel alaşımıysa. Distile su c) Kimyasal Temizleme : Etil asetal. ** Tam protezlerde okluzyonun ağızda incelebilmesi artikülatördeincelenmesinden daha zordur.Oksidasyon : Silan esaslı yapıştırıcılar için 3.Kimyasal : Kimyasal olarak primer bağlar oluşmasıdır.Yapışmayı Kolaylaştırıcı Kaplamalar Kompozit esaslı yapıştırıcılar için Makromekanik : Retansiyonla da hazırlanabilir. Yada geçici olarak yapılan köprülerdir (Rochette Köprü) Oksidasyon a) Kumlama : 50 µm Al2O3 Metal yüzeyine püskürtülür. nikel daha güç oksite olduğundan bunu kolaylaştırmak için alaşımı birkaç dakika nitrik yada sülfirik asit solüsyonunda bekletilir. Altın alaşımıysa okside olmaz. Artikülatörler Çene hareketlerini taklit eden aletlerdir Artikülatörlerin Taşıması Gereken Özellikler * Üzerinde taşınan çene modellerini doğru olarak hem horizontal hem vertikal ilişkiler dahilinde tutabilmelidir.Antagonist Temes Noktası : temas noktasından 0. dişler arası okluzal ilişkiler lingual perspektiften de kolayca incelenebilir. Kayıtlar doğru alınırsa okluzyon artikülatörler üzerinde kolaylıkla irdelenebilir. Simantasyon Temel prensip adezyon sağlanmasıdır. genleşmeyle sağlanan retansiyon) B. Bakır yüzeyde yoğunlaşınca altın alaşımının rengi sarıdan yeşil-maviye dönmesiyle anlaşılır. C. Yüzeydeki bakır atmosfer O2’siyle bakır oksit tabakası oluşturur. Krom havayla temas ettiğinde metal üzerinde krom oksit tabakası oluşur. nitrik / sülfirik asit → elektrik akımı (metalden elşektiriksel olarak zayıf fazlar kopar ve girinti çıkıntılar oluşur) 2. . Çünkü altın soymetaldir bu yüzden alaşımılda bakır da bulunur. 400 oC’de 10 dk ısıtılırsa bakır atomları yüzeyde yoğunlaşır. Ancak bu eskiden kullanılan kısa süreli köprülerdir.3 – 0. ** Hareketli parçaları serbestçe hareket edebilmeli. sabit parçalarda rigit olmalı *** Menteşe hareketini ve lateral hareketleri rahatlıkla yapabilmeli *** * Vertikal boyutu sabit tutabilmek için insizal pin yada kesici çubuğu olmalı. Deterjanlı su.Fiziksel : Fiziksel olarak diş ve kanatçık arasında seconder bağlar oluşmasıdır (vander Wals bağı). (iyonik veya kovalent bağlar) Adezyonu oluşturan elamanlar . Ancak bunun için yüzeyler bir biri ile çok yakın temasta olmamalıdır.6.5 mm kadar aşındırma yapılmalıdır 7.Mekanik : Mekanik olarak yüzeyler bir birine kenetlenmelidir. * Diş.

Ayarlanamayan artikülatörler 2. alçı.Tam Ayarlanabilen . özel kayıt silikonları yada soğu akrilden yararlanılır. 3.Grefik kayıtlarla yapılan transferlerde gotik ark çizdirilebilir.Yarı ayarlanılabilen artikülatörler 2. Tam ve bazı yarı ayarlanılabilenlerde bu mesafe hastaya özgü ayarlanır ve normal kapanış yolu aktarılır Okluzör : Sadece sentrik ilşki aktarılır.Yarı Ayarlanılabilen Tam ayarlanabilen artikülatörler insan çenesinde olduğu gibi alt çene hareketlerini taklit edebilirler.Arcon 2. Bu normalden farklı kapanış yoluna ve erken diş temaslarına neden olur.Non Arcon Bu sınıflandırma fossa mandibularis ve eklem başının artikülatörün hangi parçasında yer aldığıyla ilişkilidir. dikey boyutun değiştirilebilmesi durumunda condyl rehberliğinin okluzyon düzlemine göre sabit korunabilmesi gibi avantajları vardır.Ağız içi yapılaqn kayıtlarla transferde kayıt materyali olarak mum. Whip-mix. yani doğasına uygunsa arkon tipi artikülatördür. Bu materyallerden biriyle santral ilişki kaydı alınabilir.Arcon . Alınan bu kayıtlara göre sınırsal hareketler belirlenir ve buna uygun restorasyonlar hazırlanır. Alt çenenin sagital düzlemde rotasyonu terminal menteşe ekseni etrafında gerçekleşir. Non-arconlarda ise artikülatör açılınca açı değişir ve kapanış yükseltmesi gereken olgularda hatalı kapanış elde edilir.Ağız içi kayıtlarla yapılan ayarlamalar. Uygulama alanları : Okluzyonun yeniden oluşturulması.2. eklem başı altta ise. Yarı ayarlanabilir artikülatörler ise sadece menteşe hareketi yapan okluzörler veya ortalama değerlere göre ayarlanan artikülatörlerdir.1. Alt – Üst Çene Modellerinin Artikülatöre Taşınmasında Kullanılan Başlıca Kayıt Tipleri 1. ZOE. Fonksiyonel Olarak Artikülatörler . Dentatus ve HANAV artikülatöreri Arkon tipi artikülatörlerin alt parçasının aynen insandaki gibi hareketleri yapabilmesi. 1. pantografik çizimler yaptırılabilir. Tersi ise non-arcondur. Eğer fossa mandibülaris üstte.Kinematik yüz arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin lokalizasyonu belirlenerek alınan kayıtlarla yapılabilir. yada stereografik kayıtlar alınabilir.Knematik yüz ark arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin belirlenmesinde condyler arası mesafe artikülatör üzerinde sabit bulunabilir yada bireye göre ayarlanabilir. Protrüziv ve lateral hareketlerdeki kayıtlar alınabilir. Örnek. full ağız restorasyonları.Alınan pratik kayıtlarla yapılan ayarlamalar. Açıldığında da bu değişmez.Tam ayarlanabilen artikülatörler Şekil Yönünden artikülatörler . Ayarlanamayan artikülatörlerde menteşe ekseni ile dişler arası mesafe daha kısadır. Arconlarda fossa eğimi ile üst çenenin okluzal düzlemi arası açı sabittir. . 2. kombine kron-köprü yapımı. Stuart ve SAM artikülatörleridir. Bu artikülatörler aynen doğasındaki gibi 3 düzlemde hastadan alınan kayıtların aktarılabildiği artikülatörlerdir. 3. 2. Örnek . sabit rehabilitasyonlar.Non-Arcon 3.1.

ideal okluzyon hedefleniyorsa tam ayarlanabilir artikülatörlerle çalışılması uygundur. Hazırlanan hareketli protezin daha fazla fonksiyonu daha az yer kaplayarak sağlaması içindir. Hassas Bağlantılı Protezler Birbiri ile uyumlu erkek-dişi. Artikülatör Seçimi Artikülatör kullanmada temel amaç hastadan alınan kayıtlar doğrultusunda hastaya yapılacak restorasyonun aynen hastanın tüm fonksiyonlarını değişikliğe uğramadan yapılabilmesini sağlamaktır. Alt çeneye küçük açmakapama hareketleri yaptırılarak condyl-diş ilişkisinin fossa içinde doğru konumlanması sağlanır. Bölümlü protez yapımında teşhis amacıyla yarı ayarlanabilir yada daha basit artikülatörler kullanılabilir. Sonuç olarak artikülatörde çalışmak uygun artikülatör seçimi hem yapılan protetik restorasyonların başarısını arttıracaktır hemde stomatognatik sistemin fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunacaktır. ön dişlerde aralanma gözlenir. Rotasyonla birlikte bir miktar yana kayma hareketi de yapar. Sabit protez yapımında az sayıda kron yada inlay gibi restorasyonlarda basit bir artikülatör ancak daha fazla diş eksikse yarı ayarlanabilir artikülatörler(ancak kapanış varsa). sürgü. planlanan okluzyon tipi. primer seconder. Santrik kapanış kaydı ile elastomerik ölçü maddelerinden yararlanılabilir. ağızdaki dişlerin kapanışa gelip gelmemesi gipi faktörler etkilidir. . okluzal ilişkinin kaybedilmediği durumlarda basit artikülatörler. Örnek : K3 olgusunda. gibi isimler verilir. Bu protezleri yapmamızın amacı daha fazla estetik ve retansiyon sağlamaktır. Alt çane belirli bir kuvvet uygulanarak santrik kapanış alınırsa condyller fossa içinde normalden daha geride yada aşağıda konumlanmış olurlar. Yüz arkı (face bow) ile extraoral kayıt alınıp üst çene artikülatöre bağlandıktan sonra hastadan santrik kapanış kaydı alınır ve bu kayda göre de alt çene artikülatöre alınır. Tam protez yapılacaksa diş diziminde ve çene hareketlerinde maximum teması sağlamak için idealde tam ayarlanabilir yada yarı ayrlanabilir artikülatörler seçilmesi uygun olur. diğerinin hareketli protezler üzerinde yer aldığı kombine protezlerdir. Bu protezlerin parçalarına ataşman. anker. Bu kapanışa göre yapılan restorasyonlar hasta ağzına yerleştirildiğinde okluzyonda yükseklik ortaya çıkar. Dowson’un Bimanual Manipulasyonu ile Alt Çeneyi Santrik İlişkiye Getirme Yöntemi Baş parmaklar çene üzerine. SAM Artikülatörü * Arcon * Ağız içi kayıtlarla protruziv ve lateral condyler eğimler kişiye göre ayarlanabilir. Tek el tekniği de uygulanabilir ancak kontrolü daha zordur.Alt çenenin lateral hareketleri sırasında horizontal düzlemde de rotasyon hareketi meydana gelir. tüm dişler aynı anda restore edilecekse. Sadece santrik ilişki kaydının alındığı ve buna uygun artikülatör üzerinde laboratuar işlemlerinin bitirildiği durumlarda protez hastaya uygulandıktan sonra okluzal aşındırmalar varsa prematür kontaktların giderilmesi zorunlu olacaktır. negatifpozitif parçalarolarak ifade edilen bir biriyle uyumlu parçalarından birinin sabit. matrix-patrix. full ağız restorasyonu gerekliyse. Bölümlü protezler için artikülatör seçiminde eksik diş sayısı. * Yüz arkı transferi kabul eder. diğer parmaklar mandibulanın alt sınırına yerleştirilir. İstenildiğinde ortalama değerlere göre kullanılabilir. K1 olgularında vertikal boyutun kaybedilmediği durumlarda yarı ayarlanabilir yada ortalama değer artikülatörleri kullanılması uygundur.

endodontik tedavili dişlerin kökleri üzerine yerleştirilen. Şekline ve lokalizasyonuna göre yapılmıştır. gerekirse dişlere gingivektomi yapılarak kron boyları uzatılmalıdır. Sürtünmesel Retansiyon . * Şekline göre : * Lokalizasyonuna göre : * Fonksiyonuna göre : En pratik olanı 1970’lerde yapılan Prciskel sınıflandırılmasıdır. Ayrıca kombine protezlerin yapımında ataşman üye dişlerin lokalizasyonları. damak formu. uygulanılacak dişlerin radyolojik kontrolleri yapılmalı. En çok bilineni dolder bardır. Fiziksel Faktörler : Adezyon. Sürtünmesel ve yaylı sistemler bulunur. Mekanik tutuculuk sürtünmesel retansiyon şeklinde olabilir. Sürtünmesel ve metalplastik şeklinde olabilir. Hareketli bölümlü protezlerin tutuculuğunu sağlayan anatomik. KI (serbest sonlanan) olgularda alveoler kretteki mukozanın özelliği belirlenmelidir.Kısaca birbiriyle uyumlu iki parça üzerinekurulur.Birleşik üniteler Stad ataşmanlar : Genelde aşırı kron harabiyetinde. Kron içi bağlantılar Kron dışı bağlantılar Stad (çivi başlı) bağlantılar Barlı bağlantılar Yardımcı bağlantılar Kron – içi bağlantılar : Parçalardan biri kron içindedir. * Metal – metal * Metal . İmplant sistemlerinde de kullanılmaktadır. alveoler kretteki dağılımları da önemlidir. Çürükler tedavi edilmeli. mukozanın rezilliensi seçilerek ataşman tipi açısından önemlidir. Manyrtik akı çevre dokulara yayılmaz. Yardımcı bağlantılar : Vida. Reziliensi az olduğu durumlarda ise vertikal yönde harekete kısmen izin veren ataşmanlar seçilmelidir. mukozanın reziliensi seçilecek ataşman tipiaçısından önemlidir. (zıt kutupların bir birini çekmesi) * Açık alan .Bağlayıcılar . Bu mıktatıs sistemlerinde genelde SamaryumCobalt (SmCo5) bulunur. atmosfer basıncı gibi faktörlerdir. Mıktatısın oluşturduğu manyetik akı dokulara yayılır.plastik * Yay sistemli Bir diğer mekanik retansiyon manyetik retansiyondur. Hassas bağlantılı protezlerin uygulanması hassas bağlantılar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. . Çünkü bu tip protezler klinikte hekimin ve laboratuarda teknisyenin özel işlemler yapmasını gerektirir. Yay destekli mekanik tutuculuk şeklinde olabilir. yüzey gerilimi. Anatomik Faktörler : Alveoler kretler. fiziksel ve mekanik faktörler vardır. mukoza özellikleridir.Projeksiyon üniteleri . * Kapalı alan . sürgü. pulpa odasının genişliği belirlenmeli. *Aynı ataşman sistemleri . İki mıktatıs kullanılır. . Hastanın ağız hijyeni optimum olmalıdır. Barlı bağlantılar : Aynı alveoler ark üzerinde yer alan kökleri yada kron boyu kısa dişleri birbirine bağlayan barlar ile bu barlara uyumlu manşetin hareketli protez içinde yer aldığı ataşmanlardır. menteşeli uzantılar veya yaylı sistemler şeklinde diğer ataşman sistemlerin tutuculuğunu arttırmaya yönelik bağlantılardır. post üzerine uyarlanan ataşmanlardır. Mekanik Faktörler : Direkt ve indirekt tutucularla sağlanır. kron boyuna bakılmalı. Bu sınıflandırılan ataşmanları kullanarak hassas bağlantılı protez yapabilmek için önce hasta ağzında bazı işlemler yapılmalıdır. Kron – dışı bağlantılar : Parçalar kronun dışındadır.

Projeksiyon üniteleri .Vidalı üniteler .Retansiyon mekanizması .Sürgüler . Sınıflandırma . yardımcı unsurlarla indirekt tutuculuksağlanır.Barlı üniteler Yardımcı Bağlantılar .Aksiyel duvarları açılı (konus) Metal – metal barlı : .Hassas bağlantılı protezler. sabit ve hareketli protezler arasında geçiş sağlarlar ve ikisinin özelliklerini de taşırlar.Bağlayıcılar . Kroşeler yada hassas bağlantılarla direkt tutuculuk.Barlı üniteler .Birleşik üniteler Stud Ataşmanlar .Rigit .Barlı eklemler .T.Resilient Barlı Bağlantılar . 1-Sürtünmesel Tutuculuk Metal .Kombine Tutuculuk (Manyetik + Mekanik) .Menteşeli uzantılar Avantajları * Estetik * Kuvvetler dişin uzun eksenine paralel * Protezin kullanım kolaylığı * KI olgularında protezin stabilitesini arttırması * Protezin gömülmesine engel olması * Yan kuvvetler oluşmaz * Sürtünme sonucu yıpranma uzun zaman alır * Protezde adaptasyon kolaydır * Giriş yolu için dişlerin paralel hale getirilmesi şart değildir * Geniş dişsiz alanları birleştirir Dezavantajları * Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcı * Onarımları ve yeniden kullanımları her zaman mümkün değil * Çok hassas çalışma gereklidir * Ekonomik değildir * Yeterli ağız hijyeni olmalıdır * Uygun hazırlanmazsa gingival irritasyon ve diş kaybı Endikasyonları * Ön ve yan grup dişlerde estetik nedenlerle * Anatomik şekil yada yetersiz ekvator altı mesafe varsa * Resiprokal kroşe koluna uygun yer yoksa * KI ve KII olgularında * Sabit protez uygulanamayan KIII olgularında * Kroşe tutuculu protezin tercih edilmediği durumlarda Kontrendikasyonları * Kron boyu kısa dişler * Pulpa odası geniş dişler * Ekonomik nedenler * Hekimin el becerisi * Aşırı örtülü kapanış * Yetersiz çeneler arası mesafe * Yeterli desteğe sahip olmayan dişler Tutuculuk (Retansiyon) Protezin yerleştiği yerden çıkartıcı kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir.Hareketlilik . I.Sürtünme gereçleri .Barlı eklemler Metal – metal sürgülü : .Sürtünmesel . Kırlangıç kuyruğu Metal – plastik : Erkek yada dişi parça plastik 2.Tolerans Kron içi (İntrakronal) .Manyetik Tutculuk 3.Ataşmanın lokalizasyonu .Aksiyel duvarları paralel (teleskop) .Yaylı Krondışı (Extrakronal) .metal başlıklı : . H.

Açık alan magnet .kit kısmı ise asidiktir. Kalıcı Çinko fosfat siman Silikat siman Polikarboksilat Geçici CaOH Zoe Öjenolsüz geçici .2 mm yuva Kron boyunun 2/3 boyutunda Hata Diğer dayanak dişteki yuva(kutu)nın aynı hizada olmaması yetersiz boyutlarda yuva hazırlanması.Sürtünmesel bağlantı . Sürtünmesel retansiyon vardır. dağılımı. Yani siman tuz yapısındadır. I veya dairesel olabilir. Uyum hassaslığı yeterliliği kontakt alanı başarıda önemlidir.Kapalı alan magnet Hassas Bağlantının Retansiyonu • Parçaların boyutları . Kimyasal olarak toz kısımları baziktir. poliakrilik asit olabilir veya herhangi bir monomer olabilir. Simantasyon Simanlar iki komponentli malzemelerdir (Toz-Likit). plastikte deformasyon) • Dişlerin durumu • Pulpa odasının radyolojik tetkiki • Kron boyu • Kron / kök oranı (gerekirse gingivektomi) • KI ve KII olgularında dişsiz kretin reziliensi • Ağız hijyeni • Model analizi • Dayanak diş sayısı.yaylı bağlantı Kron İçi Bağlantı İçin Diş Kesimi Kron konturu içinde 0. kron boyları • Dişsiz bölge uzunluğu. li. H. rezorpiyonu • Vertikal boyut • Giriş yolu • Ataşman tipi Kriterleri dikkate alınmalı Kron içi Ataşmanlar Tüm kısımları dayanak dişin konturu içindedir.Soy metalden üretilmiş .6 x 0.Metal – metal (Pres stud) . Endikasyonları * KIII ve modifikasyonları * Estetiğin önemi olduğunda * Sabit protezlerde bağlayıcı olarak Kontrendikasyonları * Serbest sonlu olgularda * Pulpa odası geniş dişlerde * Kron boyunun kısa olduğu dişlerde McCollum (1911) KIII olgularında . aşınma. yeri. Bazıları pasta şeklinde olabilir.Hassas Bağlantının Çalışma Mekanizması Parçalar arası uyum * Sürtünmesel bağlantı . Likitteki asit fosforik asit veya şelasyon ajanı olabilir.Sürtünmesel Schatzman KIII olgularında . malzeme torgunluğu. Kron içi bağlantıların kesiti T.Metal – plastik (Vario stud) * Yaylı bağlantı * Manyetik bağlantı . eğimi. yaylı düzenekler kullanılır.Kesiti dörtgensel CMSlide KIII olgularında . Yardımcı retantif parçalar. • Parçalar arası uyum hassaslığı • Parçalarda kullanılan malzemenin çeşidi • Planlama • Laboratuar teknikleri (metalde korozyon.Kesiti yuvarlak .

Seramik yüzeylerin hazırlanması Metalin Hazırlanması .Pirolitik silikat kaplama (silicoater. Metal alt yapı ile iyonik bağ oluşrurlar. Metal oksitlerine gerek fiziksel gerek kimyasal yolla bağlanır. spectra-link) . rocotec) . 48 saat sonra nötrale döner. Metal yüzeyindeki etki gösterir. 21. CaF2 Simantasyon İçin.Kimyasal (HNO3.aseton) Hem kimysal hem mekanik etki gösterir.5’tir. silicoater MP. Metal alt yapı yüzeyinde silikat tabakası triboplazma pirolitik değil (γMOPS) Ön kumlama → 110 µm corundum (Al2O3) Silikat kaplama → 110 – 120 µm kuvars ile kumlama Silanlama → espe – sil Metal Primerleri : Sıvı madde. (γMOPS) Rocatec : Tribokimyasal yöntem. asitleme . distile su) .siman Cam iyonomer siman Polimer simanlar siman Bu tip yapıştırıcıların içinde bulunan silan (γMOPS).Kumlama (50µm Al2O3) amaç metal yüzeyini genişletmek .Mikromekanik (kimyasal yada elektrokimyasal Korozyon) .Kimyasal temizleme (etil asetal.Dayanak dişlerin hazırlanması .yapışmayı kolaylaştırıcı kaplamalar (kompozit esaslı yapıştırıcılar için) Mikromekanik Etching.Mutlak nem kontrolü (rubber-dam) . Temel kimyasal reaksiyon : iyonizasyon.Kalay oksitle kaplama (sadece soy metal alaşımlarda kullanılır) Silicoater : pirolitik. Yapışmasyı Kolaylaştırıcı Kaplamalar . H2SO4) . tribokimyasal yöntem. Adezyonun kimyasal bağlanması tepkimesine kemisorbsiyon denir. Silikat tabakası ile estetik kaplama malzemesinin organik polimer zincirinin serbest uçları arasında birleştirici (coupling) ajan olarak silan kullanılır. Metal alt yapı üzerine silikat tabakası.Aktif akrilat monomeri “PFMA” kaplama (sebond. Çinko Fosfat Siman : Toz : ZnO (çinko-oksit) Katkı Maddeleri : * MgO * SiO2 * BiO3 Likit : Ortofosforik asit (%85) Su (%1-3) Tamponlayıcı Al ve Zn bileşikleri Simanın pH’ı 3. Metalin yüzey enerjilerini değiştirerek organik olan bu maddenin kimyasal kompozitlerle yapışması sağlanır. Kalıcı simantasyon ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılırlar Silikat Siman Toz : SiO2 (Silika) %40 Al2O3 (alümina) %30 NaF. .Oksidasyon (silan esaslı yapıştırıcılar için) . opaque (kuratay) PMFA → Sebond (schutzdental) spectralink (Noclor) Minenin Hazırlanması . deterjanlı su 2-Ultrasonik temizleyici. corrosion. pitting.Temizleme (1-Ultrasonik temizleyici.Metal yüzeylerin hazırlanması . Metal yüzeyindeki oksit tabakasında kimyasal bir anfinitesi bulunan yapıştırıcılar kullanılır. Aktif Akrilat Monomerleri : 4-meta → Superbond (sun medical) UDMA → Panavia Ex. büyük zincirli organik moleküller aktif akrilat monomerleri.Elektrokimyasal (asit+elektrik akımı) Oksidasyon . hidrofiliktirler.

Diş eti papiline dikkat edilmeden yerleştirilirse periodontal sorunlar olur. kombine üniteler olarak gruplandırılır. gerektiğinde sıkıştırılıp retansiyonu arttırılabilir ve yine erkek parçası değiştirilebilir.Serbest sonlu olgular . Dişi parçanın özelliğine göre sınırlı bir hareketliliğe izin verir. Genelde KI olgularında mukozanın rezilyensini kompanze edecek. Bu bağlantıların uygulandığı olgularda siklon esaslı. Genelde kron dışı bağlantıların kullanılmasında 2 destek dişin bloklanması. Yay destekli bağlantısı olan ASC52 kron dışı bağlantıdır ve kuvvet kırıcı etkisi vardır. Kron dışı bağlantılar. sonra ışıkla donar. çivi. sonu serbest olgularda kullanılabilir. Rigit yada kısmen harekete izin veren tipleri vardır. Bu L şeklindeki bir barın ucuna yerleştirilmiş bir küre taşır ve buna uygulanan negatif parça hareketli protez üzerindedir.Bağlantı altı temizlemeye uygun değilse Ceka . polieter esaslı.Gingival papil korunmazsa . Ağızdaki dişlerin durumuna. Tek taraflı sonsuz olgularda kullanılır ve hasta tarafından takılıp çıkartılabilir. Bir başka örneği Seka’dır. Genelde bu tip bağlantılar prtoezin 2 parçasını birleştirir. Seka Bağlantısı : her iki parçası da metaldir. gelecek olan yükleri karşılamak açısından daha avantajlıdır.- Eklentilerin uzaklaştırılması (nonaromatik pomza) Asileme (%30 ortofosforik asit. polivinil silikon esaslı ölçü maddeleri kullanılır. sayısına.Ağız hijyeni yeterli değilse . Dalbo Bağlantısının da kuvvet kırıcı etkisi vardır. İlk akla gelen Pablo kron-dışı bağlantısıdır. lokalizasyonuna göre uygulanır. sadece dikey yönde hareketliliğe izin verir. en az 120 saniye) Kurutma (yağsız kuru hava ile en az 15 saniye) Primer yada bond (yapıştırıcı ajana göre) kaşığıyla ölçü alınıp elde edilen model üzerinde gerçekleştirilir. Ankoruis kron dışı bağlantısının da her iki parçası da metaldir.2 parça metal . dişi parça plastiktir. bağlayıcılar. Özellikle K2 olgularında Riegel blok kendine özgü bir ataşmandır. O yüzden son bir kez ışınlama gerekir (dual-cure siman) Kron Dışı Bağlantılar Kronun morfolojik yapısı dışında yer alan ataşmanlardır. top. KI ve KII olgularında uygulanır.Alt kaninlerde Kron Dışı Bağlantıların Kontrendikasyonları . Kombine bağlayıcılar hem kron içi hem de kron dışı bağlantıların aynı protezde bulunmasıdır.Kontrollü dikey hareketlilik ** Oksiquart → polivinil alkol jeli kenarları kaplanır ( yapıştırıcı havayla temas etmesin diye) ** Panavia-F → önce kimyasal. 30 saniye Yıkama (2ml/dk su çıkışı. Kron Dışı Bağlantıların Endikasyonları . kısmen harekete izin veren tipleri kulanılır.Bucco-lingual genişlik kron içi bağlantı kadar önemli değil . ve bar tipi olarak geniş çeşitleri vardır. 3 ayrı sertlik derecesinde dişi parça bulunur: çubuk. Kronların ağızdaki ajusteleri tamamlandıktan sonra bu ölçü maddelerinden biriyle ve bireysel ölçü . En sıklıkla kullanılan Variosoft erkek parçaso metal. retansiyon derecesi ayarlanabilir. En önemli dezavantajı : uygulanan dişin distalinde yer alan papile uygun yerleştirilmediği zaman zarar vermesidir.Kuvvet kırıcı .

Bucco-lingual mesafe azsa .2 parçada metal . genelde kullanılan İntraradiküler → erkek parça protez kaidesinin tabanında dişi kısım kök konturunun içinde.Erkek parça değştirilebilir.Kuvvet kırıcı . Mıknatıs sisteminden de yararlanılabilir.KI. temas etmemeli .Retansiyonu ayarlanabilir . dişi parça plastik olabilir. protezin retansiyon ve stabilitesi daha iyi olur.Yay destekli .Bağlantı dişin tepe noktası hizasında . KIII Ancoruis .Bağlantı tarafından biraz daha fazla diş kesimi yapılabilir .Kron/kök oranı kron lehine artöış ise . Bu tip ataşmanların uygulandığı protezlere diş üstü protez (overdenture. KII. KII. KII ASC52 . KII . Endodontik tedavi sonrası stud ataşman bir post ile birlikte dişin köküne simante edilie.KI. Riegel Blok .Overprotezler Avantajları .Alveoler kemiğin korunması . Çiğneme kuvvetlerinin dağılımı sağlanır.Erkek metal. estetik avantajlar sağlanmış olur. dişi parça hareketli protez üzerindedir.Vertikal boyut yetersizse .hacimleri küçük → yetersiz vertikal boyut → yetersiz buccolingual mesafe Extraradiküler → erkek parça kök yüzeyinde.Topuz.Protezde retansiyon ve stabilite .Belli bir miktar hareketlilik var . Pozitif parça metal.En az iki diş bloklanmalı Stud Ataşmanlar Uygulanmasından önce kökün endodontik tedavisinin yapılması gerekir.subtotal olgularda .Retansiyon ayarlanabilir .Erkek parça değiştirilebilir . overlay) denir. alveoler kret rezorpsiyonu azaltılmış olur.Proprioseptif mekanizmanın korunması .Endodontik tedavi sonrası post ile beraber . kolay adapte olunabilir.Kuvvet kırıcı VarioSoft .Dişi parça değiştirilebilir .KI. Dişi plastik . . İşte bu ataşmanın şeklinden dolayı çivi başlı denir. .Subtota olgular . Başka bir örnek de Kothermandır.Bevel-shoulder yada chambher basamak .Bağlantı dişin uzun eksenine paralel .KI.Diş etine yakın olmalı. Uygulanması için dişin kron kısmı diş eti seviyesinde kesilir.Yeterli kron boyu lazım Yetersiz kesim → Kron büyük olur Bağlantı uzak olursa → kuvvetler dişin uzun aksından uzaklaşır. Hazırlanan hareketli protezin altında diş kökleri korunarak daha iyi bir algılama sağlanır. KIII Dalla Bona (Dalbo) . Pozitif parça= stud kök üzerinde.. bar .Retansiyon için aksiyel duvarlar paralele yakın .Kuvvet kırıcı . Dalbo ve stud ataşmanların stud ataşman tipleri de vardır.Retansiyonu kendine özgü Kron Dışı Bağlantı İçin Diş Kesimi .bu protezlerde tutuculuğu sağlayan stud ataşmanlardır.KII . İleride bu kökler kaybedildiğinde protezin totale dönüşümü daha kolaydır. çivi. kullanımı daha sınırlı Endikastyonlar .Periodontal sağlık .rigit ve hareketli . çubuk.

Retansiyonu ayarlanamaz .Beş ayrı açıda erkek parça .Aşırı kontur oluşumu . En popüleri → hem rigit hemde kısmen harekete izin veren dolder-bardır.Lateral kuvvetleri azaltmak için kısa preparasyon İmplant Üstü Protezler .Çürük .Subtotal olgular .Estetik .Vertikal yüklerin ataşmanın topuzu tarafından karşılanması PressStud Ataşman .Uygulaması kolay ve çabuk .Undercutlar .Tüberkül çatışmalıarının olmadığı balansı arttırmak . .- Proteze adaptosyon Estetik Uyumlandırabilme Dezavantajları .Destek dişlerde periodontal yıkımlar Dişeti İrritasyonunun Önlenmesi için.Kökten yararlanılacaksa kök uzunluğuyla orantılı post .İnterokluzal mesafede sorunlar .Mukostatik ölçü .Kron boyu çok kısaysa bevelshoulder’lı başlık .Rorasyonu önlemek için.Dişleri yada kökleri birbirine bağlar Bu bağlantılarda rigit ve kısmen harekete izin veren tipleri mevcuttur. uygun örneklerden dökülme de hazırlanabilir.Erkek parça post üzerinde .Parça değişimi olası ama zor O-SO Ataşman . .İmplant özellikle alt ön bölgede Barlı Bağlantılar .Dişi parça lastik O-ring şeklinde Parça değişimi kolay ve ucuz Stud Ataşman İçin Diş Kesimi .Laboratuar bağımlılığı az . + Yiv-yuva + 2 düzlemli kesim + Gerekirse postun boyu uzatılmalı . Bu bar fabrikasyonda olabilir.Diş etinden en az 1 mm yukarıdan eğimli kesim .Giriş yolu ayarlanabilir .Erkek parça post(pivo) üzerinde .

Sonra intraoral muayene yapılır.Akılcı ve düşünsel tip hastalar 2. Hijyen açısından diştaşı olup olmadığı incelenir. Okluzal ilişkilerde ölçü alınıp diagnostik modellerde değerlendirilir.Histerik ve şüpheci tip hastalar 4.Kesim sonrası daimi restorasyonlar tamamlanıncaya kadar kesilmiş dişleri dış etkilerden korumak için. Hasta Muayenesi 1. Hastanın genel sağlık durumu. Düşünsel tip hastalarda sindirimsel tipin tersine ters yamuk şeklindedir. yeterli fonksiyonu sağlamak için. Bu nedenle protetik uygulamalarda hastanın geliş nedenleri öğrenilmeli ve karşılıklı sorgulama ile hastanın. sert ve yumuşak damak. tedavi sonrası sonuçlardan hekimi sorumlu tutan özellikte hastalarla karşılaşılabilir. fonksiyon ve fonasyonu hastaya iade etmek. genel sağlık problemleri olan.Acil muayene 3.Düşünsel tip hastalar Kassal tip hastalarda yüz kasları gelişmiş. protezleriyle ilgili vurukları. Anamnez bir hastanın genel sağlık durumunu. yüz dikdörtgen yada kare şeklindedir. ağız hijyeni iyi olmayan. uygulamalara adapte olmaya çalışan ve hekim önerilerince hareket eden hastalar vardır. Diş hekimliği insan ilişkilerine dayanan ve hastanın gittiği her yerde hekimin yaptığı uygulamaları taşıdığı bir meslektir. kaybolan estetiği iade etmek için. duygusal açıdan stabil olmayan. Diş eti çekilmesi.Lakayt ve kaygısız tip hastalar 3.Solunumsal tip hastalar 3. Herhangi bir nedenle gelen hastanın kişiliği yapılacak protezin başarısı açısından önemlidir 1. sorunları olduğu zaman bile daha dayanıklı olan bireylerdir. kullandığı ilaçlar. Kassal tipte olanlar diş seçiminde estetik. konuşma ve fonksiyon mükemmel olmasını isterler. sond. Solunumsal tip ise alt ve üst kısımları kısa. Tüm dişler ve çeneler değerlendirilebilir. DÖNEM Protetik restorasyonlar → Sabit (kron. presel yardımıyla incelenir.Kassal tip hastalar 2. Hastadan öncelikle anamnez alınır. müracaat nedenini isteklerini. . Şişlik.hekimi kendi isteğince yönlendirmeye çalışan zor kişilikli bireyler.Sindirimsel tip hastalar 4. Klinik Muayene : External muayene yapılır. Bu muayene sonunda koyulan endikasyonla uygun tedavi planı yapılır.Tam muayene 2.. ağrılı bölge. diş eti.köprü) → Hareketli (Total.Titiz ve mükemmeliyetçi tip hastalar Hastalar.Diş Kesimi 2. Dişler arası ilişkiler (kapanış). Sonra klinik ve radyolojik muayrne ve teşhis modellerinin incelenmesi yapılır. hastanın beklentileri öğrenilir. orta kısmı geniş altıgen şeklindedir. Hem hastaya yapılacak protezdeki diş şekli açısından hemde karakterini yansıtması açısından çok önemlidir. Hekime saygılı. lüksasyon olup olmadığı incelenir. doku bütünlüğü ve devamlılığını sağlamaktır. hekimin güven duygusunu kazanması sağlanmalıdır. ağız tabanı. Solunumsal tipler protezlerinde rahatlığı ararlar. cep derinliği değerlendirilir. asimetriler gözle ve palpasyonla incelenir. mukoza ayna. Hastanın yüz şekli de önemlidir. geçirdiği rahatsızlıklar mutlaka öğrenilmelidir. Daha önceki tedaviler ve sonuçları. Sabit Protez İçin Tedavi Planlanması 1. kızarıklık. Dişler.2. Dişlerde aşınmalar olup olmadığı incelenir. Sindirimsel tipler protezlerinin fonksiyonel olmasını isterler. kaybolan estetik. diş eksikliğini tamamlamak. Alınan yanıtlar doğrultusunda hastanın kişiliği hakkında da bilgi edinilir. Düşünsel tipler ise konuşmaya önem veren. kişilik özelliklerine göre hekimi kararlarına uyan yada hekimi kendi isteği doğrultusunda yönlendiren ya da her şeyin mükemmelini isteyen. alt ve üst alveoler kretler üzerinde kalmış olan artık kökler ve diğer problemler incelenmelidir. Sindirimsel tip hastalarda yüz şekli aşağıya doğru genişleyen ikiz kenar yamuk şeklindedir. 1.Periodik muayene Tam muayenede hastadan genel ve dental anamnez alınır. Radyolojik Muayene : Total dişsiz bir olgu bile olsa tüm çenelerin filmleri alınıp. estetik ve fonksiyonun çok iyi olmasını isteyen kişiler olabilirler. parsiyel) → Kombine Protetik uygulamalarda amaç . önceki dental girişimlerini öğrenmek açısından yapılmalıdır.

Soğuk akrille model üzerinde geçiciler hazırlanır. Hasta üzerinde çalışırken azami dikkat ve özeni göstermek gerekir. ) ve ölçü hasta ağzına yerleştirilir. . Diş etini irrite etmesi nedeniyle de kesilmiş dişin diş etiyle ilişkisini bozar. dil. Protetik restorasyonlar ve diğer restorasyonların kontrolü yapılır. (bu akril hamurları polimerizasyon ısısı düşürülmüş özel akrillerdir Trimdent. Ancak kendi boyun. Periyodik Muayene Yaklaşık 6 aylık sürede yapılır. sırt. Çünkü hasta ağzında canlı dokular. Cu. Zn. Bu yüzden yapılan geçici kron servikalde ne kadar polisaj yapılsa da mikro retansiyon olabilir. dişeti mevcuttur. Alçı model elde edilir. İlk ölçünün içine hazırlanan soğuk akril likiti ve tozu koyularak hazırlanır. Sn) hazırlayabildiğimiz gibi polikarbonat yada selüloit(strip) kronlar olarak da hazırlayabiliriz. tükürük. özel setleri olan. Bu alanlar bakteriel birikim diş etinde zarara neden olabilir. daimi metalin uyumunda sorun olur ve kron kenarı açık kalır. periodontal sağlık açısından diş eti sağlığına zarar vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Simantasyondan artık simanlar temizlenmelidir. Dişler özel kavite laklarıyla izole edilir.3 mm yukarıda hazırlanmalıdır Bu restorasyonlar genelde kandi kendine sertleşen soğuk akrille hazırlar.Anterior kesimlerde hazırlanan geçici restorasyonlar şekil ve renk açısından uyumlu olmalıdırlar. bel. Tamamlanan geçicinin simantasyonundan önce zımpara ve polisaj yapılmalı. Sonra kesim yapılır. CaOH’li yada ZOE’lü simanlarla simante edilir. çeşitli metallerden (Al. Acil Muayene Hastanın problemi olduğu diş yada dişleri içeren muayenedir.fonasyonu sağlamak için ve psikolojik olarak hastayı rahatlatmak amacıyla geçici restorasyonlar yapılır. Kesim tamamlanınca tekrar ölçü alınır. Bu yüzden geçici diş etine tamas etmemelidir ve iyi polisajlanmalıdır. Polikarbonat kronlar fabrikasyon. Bitirilen geçicinin kron kenarları uzun hazırlanırsa diş eti sağlığına zarar verir.Yapılan geçicilerin servikal uyumları. Geçici Yapımında kullanılan Materyaller. Eğer ZOE’lü simanla yapıştırılırsa ojenölün analjezik etkisi hastanın rahatlamasını sağlar. Akril hamuru şekillendikten sonra dişten uzaklaştırılmalı ve polimerizasyon için ılık su içinde bekletilmelidir.2 – 0. Geçicilerin uygulanması sırasında kesilmiş olan diş mutlaka izole edilmelidir. Ölçü nemli ortamda bekletilir.. Bu restorasyonlar bazı özelliklerde olmalıdırlar : . . Böyle hazırlanan geçicilerde. Geçici restorasyonlar iki şekilde hazırlanır. her diş için değişik boylarda seçenekleri olan kronlardır. Akrilikten (metilmetakrilat). Klinikte Çalışma Konumları ve Hasta Tedavi Şekilleri Preklinik uygulamalarda ağzı aklit eden fantomlar tam olarak bir hastayı temsil edemezler. Polimerizasyonu ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra hasta ağzına yerleştirilir. Diş hekimi çalışma esnasında çalışma alanını uygun görüş ve rahat ulaşabileceği konuma getirmelidir. İndirekt Yöntem : Kesimden sonra ölçü alınır. komşu ve antagonistlele uyumu kontrol edilmelidir.Kolay temizlenebilir olmalı . Direkt Yöntem : Kesimden önce ölçü alınır. Artık siman bırakılmamalıdır.Periodontal sağlık açısından servikal uyumları serbest diş etinden 0. temdent . . Öncelik problemli bölgededir.

sırt arkaya dayalı ve düz oturacak.ve bacaklarını postural bozukluklara neden olabilecek hatalı durumlarda olmamalıdır. • Ayakata • Oturarak Hasta üzerinde ayakta çalışılırken hasta koltuğu. bel ve sırt bölgelerinde kas ve iskelet sisteminde zorlanmalara ve ortopedik problemlerin çıkmasına neden olur. Ağız içini daha iyi görebilmek için reflektörden yararlanılır. Ancak ışık kaynağın çalışma ortamına yakın olması ışık gücünü ve görünürlüğü arttırmaz ve hekimin hareketini kısıtlar ayrıca oluşan ısı nedeniyle hastayı rahatsız edebilir.sağ üst çenede çalışırken hekim saat yönüne göre 10-11 pozisyonunda olmalıdır. Yapılan işlemler sırasında sağ eldeki mikromotor. Üst çenede çalışırken hasta hekimin boyuna göre biraz yatırılabilir. Aksi halde freez yumuşak dokuları zedeleyebilir. Simantasyon Bitmiş sabit restorasyonun son aşaması kesilmiş dişe uygun simanlarla yapıştırılmasıdır. parmaklar diş dudak yada çeneye dayanarak destek almalıdır. Alt çenede çalışılırken hekim saat 9 pozisyonundadır. tabanları yere basarak. Simanın koruyucu. Sol elle ayna ile yumuşak dokular ekarte eilerek rahat çalışma alanı sağlanır. Ayakta çalışırken hastanın sağ yanında durmalıdır. izole edici ve tamir edici özelliği vardır. 2 konumda çalışılabilir. İndirekt yöntem ile çalışılır. Geçici simantasyon için ZOE ve CaOH’li patlar kullanılır. Baş düzdür. köprünün içine tüm içine tüm yüzeyleri kaplıyacak şekilde sürtülür. Çene yukarıya kaldırılmıştır.4. Ünitler sağlaklar için hazırlanmıştır. alt çenede direkt yöntemle çalışılıyorsa daha yukarıya konumlandırılmalıdır. . Üst ön bölgede çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır labial yüzlerden yada premolarlardan destek alınır. baş sağa döndürülür. O2 ‘li suyla silinip kurutulur. Üst dişlerin çiğneyici yere diktir ve baş sağa doğru döndürülmüştür. Hangi tip simanla yapıştırılacaksa siman camı üzerinde toz likit karıştırılıp.5. Hastanın başı en iyi görüş alanına göre çevrilmelidir. Hekimin klinikte hatalı pozisyonlarda çalışması ense. 3. Palatinal yüzde çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır. Baş yüz veya çene sağa hafifçe dönmüştür. Premolarların okluzalinden destekle indirekt çalışılır. Işık. Ağız içinde çalışılırken bölgeye göre direkt yada indirekt yöntemle ışık kaynağından yararlanılır. hekimin sandalyesinde. Geçici yapıştırma dişler kesildikten sonra daimi kron yapılana kadar dişi dış etkilerden korumak için yapılan yapıştırmalardır. aerotor kalem tutar gibi tutulmalıdır. bacakları yanlarda rahatça açık olacak şekilde ve çalışma ortamı açık olacak şekilde ve çalışırken görüş uzaklığı 30-35 cm mesafeden olmalıdır. üst çenede indirekt yöntemle çalışılıyorsa daha aşağıda. hastanın ağız hizası hekimin dirseklerinin hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. sağ elle işlem yapılır. Daimi simantasyon için bitmiş kronun tüm iç ve dış yüzleri kurutulup temizlenir. örtücü. Sol üst çenede çalışırken hekim saat 10-11 yönündedir. Alt ön bölgede çalışırken hekim 11 pozisyonundadır. Bu yüzden hekimin hasta üzerinde doğru çalışma pozisyonlarını iyi bilmesi gerekir. Alt sağ posteriorda çalışırken kaninlerden destekle indirekt yöntemle çalışılır. Oturarak çalışılıcaksa hastanın sağ ön yada sağ arka tarafında oturarak çalışılabilir. sol eliyle hastanın başını kavrayıp. Alt çenede alt dişlerin çiğneyici yüzleri yere paralel ayarlanmalıdır. Siman : Kremsi pat anlamındadır • Daimi yapıştırma • Geçici yapıştırma Simantasyon sadece yapıştırma işi değildir. Ayrıca indirekt görüş de sağlar . Hasta ise üst dişleirn çiğneyici yüzleri yere dik açı yapacak şekilde yatırılmalıdır. Sağ arkada oturulursa. omuz. Hasta yer ile 30-40 derece açı yapacak şekilde ayarlanıp. İdeali.

Yüzey Pürüzlülüğü : Köprü çapalarının dişe bakan yüzeylerinin püzülülüğü retansiyonla doğru orantılıdır. 3. okluzam tırnağın oluşturacağından daha küçüktür. Köprü ise mesio-distal yönde parmak basıncı yapılır. Avantajları * Fonksiyon sırasında oluşacak kaldıraç kuvveti. 5. ortam ısısı optimum olarak uygun kıvamda hazırlanmalıdır.Az sayıda dişin bulunduğu olgularda . Siman Film Kalınlığı : İdealde bitmiş kronun simantasyonu sonrası siman-film kalınlığının 20-50 µm olması gerekir. Çünkü kalan artıklara yabancı cisim reaksiyonu gösterilir. Eğer siman çok akıcı ise simanın direnci azalır. Bu yüzden iç yüzde işlem yapılmamalıdır. Servikal adaptasyonu incelenir. 4. * Tek ve uzun manşet yerine birden fazla parçalı manşet kullanımı çiğneme basıncının dağılması ve dayanakların korunması açısından önemlidir. Antagonistiyile yükseklik oluşabilir.Dişleri veya kökleri bağlarlar . Artık simanların gingiva yarık içinden ve yumuşak dokulardan uzaklaştırılması gerekir. Ancak 80-120 µm kadarada çıktığı görülür. Vestibülden artan simanlar temizlenilir. karıştırma süresi. Tek kron parmak basıncıyla vestibul-lingual yönde hareketle adapte edilir.Kesilmiş dişlerin üzerine yerleştirilir.koyu kıvamlı hazırlanmışsa basınçla fazla simanın çıkması mümkün olmayabilir. 2. kırılganlığı artar. Bu esnada kron yada köprünün diş teması kontrol edilir. hastaya ağzı kapattırılır. kesiti armut . Barlı Bağlantılar (Devamı) .Retansiyonu arttırmada Kanal tedavilidişlere uygulanan başlıklar Bar kesiti : armutsu / yarım yuvarlak / kenarları paralel * Barın doğrusal olması protezin stabilitesi ve dayanakların korunması açısında önemlidir. Simanın kıvamı çok önemlidir. * Uzun kavisli barlar endike değildir. Eğim arttıkça tutuculuk azalır. Simantasyon basıncı aksiyal yönde olmalıdır.Bar ile manşet arasındaki retansiyon . kızarıklığa. 1 dk kadar yapılıp. ağrıya neden olur.Splintlemede . Dişeti sorunları oluşabilir interproksimal bölgede temizlenemeyen sdimanlar papilde hiperemiye. lateral hareketlere direnç artar. Yüzey Alanı : Tutuculuk yüzey alanıyla doğru orontılıdır. Simantasyonda Tutuculuğu Etkileyen Bazı Faktörler 1. * Bir grup dişi yada kökü bağlayarak yüklerin paylaşılmasını sağlar * Renasiyon ve stabilite Dezavmtajları * Vertikal ve bucco-lingual mesafe * Alveoler kavsin eğriliği ( stud ataşmanlardan yararlanılmalı ) * Marjinal dişetine baskı Barlı Eklemler * Bar – protez arasındaki harekete izin verir * subtotal olgularda * Ön bölgelerde Dolder Bar : Genelde tek manşetli. Servikalde tam adapte olmayabilir. Parmak basıncı kron içindeki fazla simanın dışarıya çıkması içindir. manşet gelen kuvvetin şiddetini azaltır hem vertikal yönde hemde barın uzun ekseni etrafında rotansiyonel harekete izin verir. Kullanılan Malzeme : Soy olmayan metal alaşımların soy metallere göre simana adaptosyonu daha fazladır. Böylece yük azalır. Kesim Şekli : Aşırı konik kesimlerde tutuculuk azalır. Film kalınlığını en aza indirmek için uygun toz-likit oranı. .

Estetik amaçlarla Yapımında hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi özel rigit metal alaşımları kullanılmalıdır.65 mm ve 3. Amalgam yada kompozitle restore edilip doğrudan protez .Orta . Teleskop protezler hem hareketli hem sabit olarak hazırlanabilinir.6 mm Barlı Bağlantıların Uygulanması • • • • • • • • • Yeterli mesafe gerekli Alveol kavsinin şekli önemli Yumuşak doku kayıplarında Over protezlerde Splintlemede Protezi taşıma Vertikal mesafe Okluzyon tipi Planlama altında bırakılabilir yada başlıklar hazırlanabilr. Bu protezler 19. Amaç retansiyonu arttırmaktır.Patrix denir Üstündeki yapıya ise üst yap .Primer – seconder arası ajuste adaptayon .Alt yapı . Bu yüzden diş üstü (overprotez) yada hibrid protez adı verilir. Kısa ve orta kısa başlıklarla ise retansiyonu arttırmak amacıyla ataşmanlar eklenerek overprotezler hazırlanılabilir. Artık özel tekniklerle uygulanmaktadırlar.Köprüler için dayanakların paraleleştirilemediği durumlarda .Uzun olabilirler. Ancak dişlerin aşırı yuvarlatılmaması retansiyon açısından Magnetli Bağlantılar • • • • • • Farklı boy ve kuvvette Uygulaması kolay ve hızlı Parçalar arası yüzey ilişkisi küresel Magnetik alanı kapalı alan Magnet yüzeyi açık Retansiyonu kalıcı Günlük kullanılan mıtnatıs : AlNiO Bu tip ataşmanlarda : SmCO5.Protezin yerleştiği anatomik yapılar * Tükürük viskozitesi arttıkça tutuculuk artar. Başlıca Endikasyonları .Hastanın tükürüğünün vizkozitesi . Diş kesiminde dişler bilindiği gibi kesilir.İç kron .Kısa .seconderarası sürtünme yüzeyidir.Barlı Üniteler • • • • • • Harekete izin vermez Dayanakların splintlenmesi Bar-manşet arasında rigid bağlantı Sürtünmesel retansiyon Paralel kenarlı Dişsiz alanlarda rezorpsiyon fazlaysa 4.NeFeBo Teleskop Protezler Subtotal olgularda bu tip protezlerden yararlanılır. Kesim sırasında çapa olacak dişler birbirine paralel hazırlanamadığında yararlanılır. Orta ve uzun başlıklarla teleskop protezler hazırlanır.Dış kron adı verilir Tutuculuğu sağlayan faktörler . Dişler.Matris .Sekonder . yy’da kullanılmaya başlanmıştır. Hazırlanan başlıklar .Primer . Diş üzerinde yer alan bu başlıklar .Dişlerin çeşitli nedenlerle aşınmış ve kron boyu kısalmış olduğu olgularda .Primer . . ekvatorları ortadan kalkacak şekilde kesilip küçültülürler.Orta kısa .

tek taraflı dengeli okluzyon (grup fonksiyonlu okluzyon) 3. posterior disklüzyon okluzyonu. eklem ağrısı olup olmadığı sorulur. * Bu protezler uygulandıktan 24 saat sonra kontrol edilir. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda bu protezler kontrendikedir. Bu nedenle hastanın yeterli vertikal boyutunun olması gerekir. vertikal boyut. Yapımıda. Oklüzyon Alt ve üst dişler arasındaki ilişkidir. Hastanın protezinin yapılmasında alt çenenin konumlandırılmasında total proteze göre daha avantajlıdır. Seconderler ana protezle bağlanır. kron/kök oranları.1 – 1.Overbite’da kontrendikedir. . yapamadığı kontrol edilir. sonra seconder ve iskelet yerleştirilip uyum kontrolü yapılır.Özel labavatuar teknikleri gerekir. primer-seconder üzerinde özel freze işlemi yapılır. Okluzyonu sağlarken alt ve üst çenede fonksiyonel tüberküller önemlidir. Total protezli bireylere göre algılama duygusu çok daha iyidir. harabiyete uğramış dişlerin ve preprioseptionun korunması en büyük avantajdır. Tekrar ölçü alınıp.yararlıdır. Ayrıca hem primer hem seconder parça yerleşeceği için dişten yeterince madde kaldırılmalıdır. Bu dişin vertikal boyutu yetersiz olduğunda yada aşırı madde kaybı yapılamadığında uygulanır. Bu incelemeler sırasında artikulasyon kağıtlarından . Okluzal ilişkilerin ve çene hareketlerindeki okluzal ilişkileri 3 grupta değerlendirebiliriz.1 mm daha geriye yani kondil fossa ilişkisindeki santrik ilişki konumuna gelebilir. Bu durum incelenmelidir. mumlardan yada ipek şeritlerden yararlanılır. Total dişsiz olgularda max interkuspitasyonun santrik ilişkide olması gerekir. Ağızda restorasyon taşıyan bireylerde lateral hareketlere rehberlik eden dişler incelenir.Özel metal alaşımları gerektirir.okluzyonun klinik olarak incelenmesinde alt çenenin istemli olarak yapabildiği hareketleri yapıp. . Kapanış alıp diş dizimi yapılır. .bunlar okluzyonu taşıyan tüberküllerdir. Tam dengeli (çift taraflı / bilateral) 2. Nedeni belli olmayan diş. Teleskop protez planlamasında öncelikle destek dişlerin durumları. Protrüzyon. 1.kas.Yeterli vertikal boyuta ihtiyaç vardır. Bu tip protezli bireylerde zamanla primer çekildiğinde aynı protezi kullanması mümkündür. Kesimden sonra modeller üzerinde labavatuarda primerler hazırlanır. bu model üzerinde. Çene hareketleri sırasında prematur kontak olup olmadığına bakılır. Orta ve uzun başlıklarla kron boyu (7-9 veya 6-8 ) hazırlanmalıdır. Primerler hasta ağzında kontrol edilir. Alveoler kemik rezorpsiyonuda korunmuş olur. Ancak bazı dezavantajlarıda vardır : . Ağızdaki aşınmış. sayısı. diş kesiminde cervikal chamfer şeklinde hazırlanmalıdır. Yutkunarak. Ağızda eğilmiş aşırı sürmüş dişler değerlendirilmelidir. Doğal dişli bireylerde interkuspitasyonda alt çene 0. Dişli provadan sonra protez bitirilir. lateral hareketler yaptırılıp bakılır. seconder sadece dişin diğer 4 yüzünü kavrar. Ring teleskop (anker band kron) : Dişin okluzali primer üzerinde yapılıp. * Bazen post-core’lar üzerinede hazırlanabilirler. . Bu hareketlerde zorluk yada aşırı kolaylık olup olmadığı incelenir. Sabit restorasyon yapımında alt-üst çeneler arası ilişkinin artikülatöre taşınmasında yüz arkından yararlanılması ve okluzal ilişkiler özel kapanış mumlarıyla artikülatöre taşınılmalıdır. Metal alt yapılar frezlendikten sonra seconderler hazırlanır ve tüm protez hazırlanır. hastanın karşı çenesindeki diş ve protezlerin değerlendirilmelidir. Yapılan provada önce primer. ağzın kapatılması söylenir.

IKP’de çift taraflı çok sayıda diş teması . Okluzyon Özellikleri (optimum okluzyon kriterleri ) . Bu sırada vertikal ve horizontal yönde yüklerde protezin retensiyonu açısından önemlidir. Gelen çiğneme yükleri genelde vertikaldir. maximum etkinlik .Yeterli ve gerekli kron konturları. Horizontal yükler hemen hemen yoktur. Bu okluzyonda dişler sadece max. proximal kontakt . • • * Posterior Diskluzyon Okluzyonu Santrik pozisyon : temas var Eksantrik pozisyon : temas hiç yok.diğer tüm hareketlerde hareketli yönlendiren ya kaninlerdir yada anterior dişlerdir : . Alt çenenin protrüziv ve lateral hareketlerinde alt – üst dişler arasında çift taraflı temas söz konusudur. Yaptığımız full sabit köprülerde belirli bir vertikkal boyutta okluzyon kaydedilip. Bu okluzyonda bir dişe bir diş ilişkisi söz konusudur.Tüberkül – fossa ilişkisi . Rehberlik ön dişlerdedir. Tüberkülleri aşırı eğimlendirme ise tüberkül çalışmalarına neden olur. tenge tarafında temassızlık (disklozyon) söz konusudur. Bölümlü protezlerde yada kısa köprülerde bu okluzyon türünü uygularız.Max. 2 Tek Taraflı Dengeli Okluzyon Doğal dişli bireylerde 30 yaş civarında rastlanır. Tüberküllerin yüksek olması çiğneme etkinliğini arttırır. . Modeller üzerinde hazırlanan okluzyon türü posterior disklüzyon okluzyonu olmalıdır.Çene hareketleri engellenmemeli Özet * Çift taraflı dengeli okluzyon Satrik pozisyon Eksantrik pozisyon temas hep var * Tek taraflı dengeli okluzyon Santrik pozisyon : temas var • Eksantrik pozisyon : denge tarafında temas yok. Alt – üst dişler arasında bir dişe iki diş ilişkisi vardır.anterior grup fonksiyonlu posterşor disklüzyon okluzyon. çalışan tarafta temas var öne hareketlerde posterior temas yok. Full ağız sabit restorasyonlarda okluzyonun yeniden düzenlendiği olgularda sağladığımız okluzyon türüdür.1 Tam Dengeli Oklüzyon : Doğal dişli bireylerde ileri yaşta aşınan dişlerde rastlanır. Böylece gelen çiğneme yükleri tüm dişler vasıtasıyla çene kemiğine iletilir. Tüberküllerin aşırı yüksek olması okluzal çatışmalara neden olur. 3 Posterior Disklüzyon Okluzyonu Genç bireylerde rastlanır. Alt çenenin lateral hareketlerinde çenenin hareketlerinde çenenin hareket ettiği tarafta temas varken . Tam protezlerde total protezin retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak için kullanılır.Yeterli ve gerekli okluzal tabla oluşturulmalı .kanin rehberliğinde posterior okluzyonu . artikülatöre taşınır. interkuspitasyona sentrik ilişkideyken gelir. Üst dişlerin fonksiyonel tüberkülleri alt dişlerin santral fossalarıyla temastadır.Minimum kas kuvveti. İnterkuspitasyon santrik ilişkide . Max interkuspitasyonda bu ilişki tam protezlerde santrik ilişki konumunda sağlanır.

6 mm) b) Daha sonra diğer mine yüzeyleri kaldırılır.Diastema . Dıştan içe doğru uygulanan tabakalar .Aşınma Kontrendikasyon .Tüm Seramik Restorasyonlar Seramik Laminate Restorasyonlar (indşrekt lamina seramik restorasyonlar) Lamina : Direkt (kompozit ) : İndirekt (kompozit / seramik ) Genelde dentin tabakasına geçmezler. Aproximaller.Asitle pürüzlendirmeye elverişli mine yüzeyi elde etmek gerekir. aproximal dikey basamak olacak şekilde hazırlanır.Duyarlı teknik gerektirir .floroz. 6. 5. (kalınlık yapıp plak restorasyonu olmaması için) Preparasyonda Kullanılan Setler 1.silane .Preparasyon : 1.dentin Bu restorasyonu yerinde tutan kuvvet kompozit yapıştırıcını sertleşme büzülmesidir.Periodontal sağlık (sadece labial yüzde gingival marjinle temas eder) - Aşınma dayanımı İçsel dayanım (inherent strenght) Sıvı absorbsiyon dayanımı Estetik Dezavantajları .Bağ dayanımı .Renk .LVS ( Laminate veneer set) : cement 1.pipo ısırma) Avantajları .Uygun gingival sonlanma çizgisinin elde edilmesi için kesim gerekir.Frajilite .Malpozisyon .Aşırı renklenme varsa rengin saklanmasına yetecek kadar porselen kullanmak gerekir ve kesim kesim yapmak zorunludur.etchedporcelain laminate .malformasyonlar) .Dış bükey konturlar kaldırılmalı 3.Laminanın tam olarak oturması için kesim gerekir.iğne.3-0.unfilled resin (baülayıcı) .Kötü alışkanlıklar (kalem.MVS (modüler veneer set) : intensiv sa 2.Maloklüzyon .Minenin aistlenebilirliği (asite karşı yeterli yanıt veremiyorsa) .enamel / dentin bonding agent (bağlayıcı) . Endikasyonları .Renk (hatayı kabul etmez) .etched enamel .Porselene yer hazırlanmalı (over konturlu protez olmaması için) 2.Finansman .Diskolorasyon (ilaç.Yetersiz restorasyon . 4.Zaman .Onarım güçlüğü (hatta imkansız) . Mine düzeyindedirler .MVS elamanları a) Rehber Frez : Kesimin belli bir derinlikte olmasını sağlar (0.Uygun ve yeterli mine bulunmaması . . External mine yüzüyini aşındırıp elde edilen internal mine yüzeyin in aistle mukavemeti daha az olduğundan adezyon daha güçlü olur.devitalizasyon. Bu kuvvet porselen ve mineyi güçlü bir şekilde hem vertikal hem lineer doğrultuda yapıştırır yani porselen kompozitle güçlendirilir.senilite) .Mine defektleri (hipoplazi.

ışıksız ortamda korunurlar) Diş yüzeyinin hazırlanması . Dentin dokusunun rengi sturap skalasıyla alınır. 1. bozulmaz.Güdüklü çalışma modelleri elde edilip. 3. yapıştırıcı uygulanır Restorasyonlar yerleştirilip. ucuzdur.Refrakter malzemenin uzaklaştırılması (35µm Al2O3 düşük basınçlı kumlama ile) . . Çünkü dişe tam yapışmasını engeller.Seramik döküm (dicor.Amalgam .Yöntemler . diş diş dokusuna yapışmadığı için dişi sağlamlaştırmaz. Dişe gereken onarımlar CİS ile yapılır.Renk (Islak olarak kontrol edilir)(optik bant) Seramik yüzeylerin hazırlanması : . mum modelaj hazırlanır.Altın – seramik Amalgam : Doğrudan uygulanılabilir.Asitleme ( %95 veya %4.Kenar uyum (hiç bşr şekilde açıklık kalmamalı) . Ancak kedim sırasında CİS restorasyonların ömrünü kısaltır. (örgülü ipler tercih edilir) 2. 5.Form .Uyulmam .Kron – köprü . uzn ömürlüdür.CAD\CAM – kopya frez 6. ) dezavantajı: yarı şeffaf olması ve seramik presleme (IPS Empress) daha sonra renklendirme gerekmesidir.Bağlayıcı ajan (fazlaso hava spreyiyle inceltilir.Kesici kenar eğimi 3.Kurutma .Kompozitler ve türevleri .Uyum sırasında ağız içinde bakılması gereken kriterler . 3#0 veya 4#0 iplerle retraksiyon ipleri yerleştirilir.9 ile 2 dk) .Minenin yüzeylerine bağlayıcı ajan sürülür.inceltilmiş kesici kenar 2.9 hidrofolik ait ile %95 ile 40 sn %4.Yıkama (deterjan+distile su ultrasonik temizleyici ) .Refrakter day ( konvansiyonel feldspatik seramik ) . Ayrıca mine prizmalarının dağılış şekline daha uygundur.c) Sadece ucu akti olan daha ince grenli bir frezle gingival sonlanma tamamlanır. d) Kesici kenar prepare edilir.Otomiks ölçü maddeleriyle (polieter / polisülfit) ölçü alınır. (super-fine bitirme frezleri EVA (başlık+frez) başlıklarıyla) Tüm Seramik Restorasyonlar . 180 sn ışınlanır (90 sn vestibül 90 snpalatinal) Arayüz sonlanmaları düzeltilir. fazla yapıştırıcılar temizlenir 10 sn ön ışınlama yapılır. diş ve . Yoksa silikon esaslı ölçü maddesi kullanılır.Silanlama .Arayüz değimleri .İpler yerleştirilir . 4. kullanımı kolay.İnley – onley Posterior Diş Retorasyonları . İpler çıkartılır.kesici kenar aşımı : en fazla tercih edilen yöntemdir.Diş yüzeyleri pomza aile temizlenir .Mine yüzeyleri 15 sn asitlenir (ortofosforik asit) .Laminalar . Daha fazla dayanıklılık sağlar. Estetik değildir. boyutsal değişikliğe uğrar.Renk seçimi yapılır. Oynamamalı ve sallanmamalı) .İnternal uyum (rest.

fiziksel ve mekaniksel özellikleri çok iyi. galvanik akım yaratır.Kontrendikasyonları . Eğer inley adeziv yöntemle yapıştırılacaksa buna gerek yoktur.Endodontik giriş kavitesi yüzünden dişin dayanıklılığının azalmış olduğunda . Amalgama göre yapımı daha zor.Tüm seramik Konvensiyonel simantasyon ile yada adeziv simantasyonla yapıştırılır.kendisinde mikro çatlaklara neden olur. korozyona uğar. Metal Alt Yapılı Konvansiyone Seramik İnley Prensipleri : * 1. Rengi kötü .5 kat daha derin kavite * Bizotajsız. Bunu önlemek için . Bu restorasyonun adı ONLEY olur. daha zaman alıcı ve seconder caries riski fazladır. civa toksitesi var.Antagonistte porselen restorasyon varsa .Retansiyon formunun geliştirilmediği olgularda . 2 yöntemle uygulanı .Metal alt yapılı 2. hafif yuvarlak eğimli marjinal sonlanma ( artık geçerli değil) * Butt – joint tarzı marjinal sonlanma (tercih edilir) * Black IV ve V ile sınırlı endikasyon Tüm Seramik Adeziv Seramik İnley * Daha estetiktir * Dişi daha dayanıklı hale getirir * Daha çok konservatiftir. . ışık geçirgenliği doğala çok yakın. hem klinikte hem lab’ta titiz ve hassas çalışma gerektirir.Model üzerinde indirekt yöntemle Seramik : 1.Avantajları . Döküm Altın : Korozyona karşı dayanıklı. Tüm Seramik + Pinli Konvansiyonel Seramik İnley .Endikasyonları Her türlü doku kayıplarında uygulanılabilirler .Renk uyumu .Prensipleri * 1.Bireylerde agresif dişaşınması olan bireylerde . sağlam.Periodontal sağlık. diş dokusuna yapışır ve dişi fonksiyonel bir bütün haline getirir.Direkt yöntemle .kalan diş dokularını destekler. antibiyotikleri inhibe eder.Full kron gerektirecek kadar fazla madde kaybı olan olgularda hastanın metal alerjisi varsa .işlenmesi kolay.Radyodens - . daha az plak retansiyonu olur .5 kat daha derin kavite * 5-7 derece aksiyel deverjans * black II ve III kaviteleri ilgilendirir Tüberküllerin örtülmesi → çiğneme kuvvetleri inley üzerine geldiğinde pulpal tabanı ve aksiyel yüzlerinde bileşkelerin yoğunlaşmasına sebeb olur ve zayıf tüberkül kırılabilir (kama etkisi).civa içermez.Parafonksiyonel alışkanlıkları olan . konvansiyonel yöntemle yapıştırılacak ise tüberküllerin örtülerek kırılmaya karşı korunmasıgerekir. maliyeti yüksek. Kompozit : Renk uyumu iyidir.Aşınmaya dayanıklı .

damarsinir paketlerinden oluşan karmaşık bir sistemdir. sinirler.) Temporomandibuler Rahatsızlıklar (Kraniomandibuler düzensizlikler) Ağız açmada hafif bir sesle.Seramik Döküm (Dicor.In Cerom) . çiğneme zorluğu yaşayan bireylerdir.Seramik presleme (IPS Empress) . eklem.Yapılması zor ve zahmetli . çiğneme kasları. Toplumun %20’sinde rastlanır. camsı görüntüsü ortaya çıkar Etched Seramic İnley Direct bonden ceramic inley gibi terimlerle adlandırılabilir. başa. dişler.Dezavantajları . Çiğneme kaslar.Pahalıdır . migren 20 yaş dişine ait patoloji kas spazmı. 20-40 yaş arası kadınlarda 3 kat daha sık görülür. Çiğneme sistemi. .. Sinüzit Atipik nevralji. eklem bağları.Antagonist dişlerde aşınmaya sebep olur .Cerapearl) .Preparasyon Prensipleri Konservatif preparasyon Aksiyel duvarlar arası sürtünmesel retansiyona gerek yok (!0 derece kadar olabilir) .Kaide Materyali Cis . • Düz (kırılma riski daha fazla) • Çukurlaştırılmış (kalınlığı daha üniform) Aksiyel duvarlar → 100 eğimli Proximal box → düz tabanlı İç açılar → yuvarlak Sonlanma → butt – joint yada chamfer (Bizotaj yapılmaz) . dişler. Eklem bölgesinde. çene. dil.Sarkık minelerin kaldırılmasına gerek yok . eklem ligamentleri . Bu hareket rotasyon ve translasyon hareketleri il oluşur. baş boyundaki tüm yapılar ve hatta ruhsal yapıya ilişkili olabilir. .Yapıştırılmadan önce dayanıklılığı düşüktür .Pulpal taban iki şekilde olabilir. Çene eklemi günde ortalama 1500-2000 kez hareket eder.Refrakter day (HiCerom.Bazı türlerinde external olarak renklendirilmişse aşınma sonucu rengini kaybedip. celay) (Seramik %10’luk hidrofolik asitle etchinglenir. boyun kireçlenmesine bağlı tedavilere yönelinebilir.Tüberküllerin örtülmesine gerek yok .CAD\CAM (cerac. boyna vuran ağrıları olan.Yöntemler .Yapıştırılmasında nem kontrolü gerekir . kimi zamanda çok şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilir. TME. çene.

TME Rahatsızlıkları 5 Grupta İncelenir 1. Bu hareketlerde eklem kadar çiğneme kasları da fonksiyon görür.. Fizyolojik Hareketler Aktif Hareketler : İstemli yada proprioseptifuyarılarla olan kasılmalarsonucu yapılan hareketler.Çiğneme kasları rahatsızlıkları şeklinde ikiye ayrılır TME Rahatsızlıkları Çiğneme sistemini oluşturan yapılar arasındaki işlevsel uyumun bozulmasında. çene ili ilgili travmalar Yanlış alışkanlıklar( kalem ısırma gibi) Duruş bozuklukları nedeniyle kaslar normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamazlar. Yüksek belirlenmiş kapanış Tek taraflı çiğneme Baş. Diş kaybı → mezializasyon sonucu kapanış bozukluğu oluşur.Gingylmoarthroidal eklemEklemi oluşturan kondil-fossa-disk üçlüsü kemik ve kıkırdak yapılardan oluşmuştur. Bunların yanında hyoid üstü ve altı kaslarda aktiftir. Ön dişlerle çiğneme yapıldığında yük kolu uzayacağından ekleme daha çok yük gider. kondilin yanlış konumlanması (disk perforasyonlarına). Alt çene 3 düzlemde de hareket edebilmektedir : örneğin lateral pterygoid kas bu harekette önemli rol bir kastır. Alt çenenin fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları dorumludur. boyun. Pasif Hareketler : Yer çekimi gibi dış kuvvetlein etkisiyle yapılan hareketler Postural Hareket : Duruş Stres → (diş sıkma) normalde dişler günde 15-20 dk kapanışa gelirken. yüksek dolgulardaki prematür konkakt . Kasların fonksiyonlarıyla yapılan alt çene hareketleri istemli.Gelişimsel eklem hastalıkları (ADA) Genelde .TME rahatsızlıkları . Eklemi saran bir kapsül ve destekleyen bağlar mevcuttur.Alt çenenin kronik hipomobilitesi 5. dişlerde aşınmalara.Eklem içi bozukluklar 3. Üst çene kafatasına bağlı sabit bir yapı iken. TME. Bu yüzden hem fonksiyonel hemde parafonksiyonel kuvvetleri oluşturabilirler. bilinçli ve kontrollüdür. diş sıkmada yaklaşık 4 saate çıkabilir. tam bir gevşemeye geçmeden gerilimli hallerini korurlar Eklem fonksiyonu Çiğneme kuvvetleri-iletimi Çiğnemenin diş arkı üzerindeki yeri Gıdanın büyüklüğü Alt çenenin pozisyonu bu rahatsızlıkların oluşumunda önemlidir. Yüksek yapılmış dolgu → kondil başı fosaysa göre gaha geride yer alır.disk sıkışır.Enflamasyon eklem hastalıkları 4. dokulardaki patolojik değişikliklere kadar varan problemler oluşturur. Karşı siş uzayabilir. Bu kasın huzmelerinde oluşan bir spazm eklem hareketlerinin harmonisinin bozulmasına neden olur. 3 sınıf kaldıraç sistemi gibidir. Mine aşınmaları sonucu vertikal boyut düşer. Örneğin . Boyun kaslarındaki yada hyoid altı kaslardaki bir spazm yada yaralanma da indirekt olarak TME sistemini etkiler.Çiğneme kası rahatsızlıkları 2. alt çene sağ ve sol TME ile kafatasına bağlıdır. Bu yüzden posteriorda çiğneme yapmak yük kolunu kısaltır ve kuvvet azalır.

sert. tatamlanmamış ortodontik tedavi.stres. * Yüksek dolgu * Diş kırıkları * Ağzın uzun süre açık kalması okluzal çatışma ↓ Proprioseptif uyaranları değiştirecek normal kas fonksiyonlarını kesintiye uğratırlar. Sistemik Fak.Masseter .(alt çenenin önde konumlanması) (condilfossa-dikte problemker). Sakınılarak gerçekleştirilen kas fonksiyonlarını çiğneme sisteminin yapılarında bozukluklara neden olur. Myospazm (çiğneme kaslarında spazm) Kas yorgunluğu Kapanış bozukluğu Kan basıncında artış Kaslarda gerginliğin artması ↓ Kaslarda reflex spazm ↓ TME Rahatsızlığı Myosit Enfeksiyonlu * Bakterial veya viral * Enf’lu diş.S. hatakı restorasyon.Temporal .S’ninin yaralanmaya karşı gösterdiği koruyucu tepkidir. periodontal nedenlerle aproximal kayıplar.Okluzal faktörler . * Stress * Akut hastalıklar * Viral enfeksiyonlar ↓ Normal kas fonksiyonları bozulur Bir kasın uzun süreli ağrılı olması kas kasılmalarına . hassas. sistemik rahatsızlıklar. Kassal Rahatsızlıklar .Kasların hiper aktivitesi sonucu oluşan parafonksiyonlar Kassal aktivite > fizyolojik tolerans Yapısal tolerans < doku yıkımı (Kassal altivite fizyolojik toleranstan fazla olduğunda doku yıkımları oluşur) Spazm → vaskülarite azalır → katabolik birikim → ağrılı. uzun süreli kasılmasıda lokal kas ağrısının artmasına neden olur.Omuz.Emosyonel stres .Sternocleidomastoideus . travma. parafonksiyon. Periodonsiyum veya travmatik Yaralanmalar yoluyla kaslara ilerlemesi sonucu Enfeksiyonsuz * uzun süreli lokal kas ağrısı sonucu kaslarda metabolik artıklar ve ağrı Koruyucu kas kasılması → S. sırta yansıyan ağrılara) neden olabilirler. ağzın uzun süre açık kalması. . enseye. Myofasiyal Ağrı (tetik nokta myalji) .moyun kaslarında Daire şeklinde. Myalji) * Kasın fazla kasılmaması * Uzun süreli koruyucu kasılma * Parafonkisyon Kassal Rahatsızlıkların Etyoloji Diş kaybı.Dış pterygoid . kaslardaki spazmlar (başa vuran. Lokal Kas Ağrısı (non-enf.İç pterygoid . keskin yüzeylerin oluşumu Koruyucu Kas Kasılmaları Lokal Fak. gergin ağrılıdır. kapanış bozuklukları. yüksek dolgu. ısı artışı olan bölgeler bulunur (myofasial triger alan / kas fasya tetik noktalar) palpasyonda sıkı.

hipertrofi. pisikolojik problemler. • • • • • • • • • Ağız açmada güçlük ? Çene kitlenmesi ? Çiğneme ve esnemede ağrı ? Kulak içi ve şakakta ağrı ? Isırma sırasında rahatsızlık ? Baş . yüzde ödem. boyun bölgesinde travma ? Artrit ? Çiğneme ve konuşmada zorluk ? Diş sıkma ve gıcırdatma ? Ağız Dışı Klinik Muayene • • • • • TME palpasyonu Başın pozisyonu Çiğneme kaslarının palpasyonu Boyun kaslarının palpasyonu Fonksiyonel manipulasyon . spazm. eklem sesleri Kassal Rahatsızlıkların Teşhisinde Kapsamlı Anamnez Gerekir.Çiğneme Kasları Rahatsızlıklarının Genel Semptomları Kaslarda ağrı. hassasiyet. çene hareketlerinde kısıtlılık. uyku bozuklukları. baş ağrısı.