Köprü Komşu dişlerden destek alınarak yapılan, bir yada birden fazla diş eksikliğinde bu eksik bölgeye gelen

çiğneme basınçlarının komşu destek dişler tarafından

Genelde metal alt yapılı estetik restorasyonlar yada metal kronlar yapılır. Son yıllarda metal alt yapısız köprüler anterior ve premolar bölgelerde estetik amacıyla yapılmaktadır. Metal alt yapılı köprülerde çapa olarak ; • Full kron, • Veneer kron • Metal destekli Jacket kron Yapılabilir. Kron yapımında optimum koşullar sağlanmalıdır. Bunun için ; • Estetik, • Fizyolojik • Statik • Hijyenik kurallar sağlanmalıdır. Hijyenik açıdan en önemli kriter köprü gövdelerinin yapımıdır. Büyüklüğü, modelajı eksik dişin boyutlarından büyük olmamalıdır. Hatta 0.5 mm küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin çapalarla ilişkisi mümkün olduğunca okluzal üçlüde olmalıdır. Gövdenin okluzal modelajı tamamlanınca palatinal kyüzü okluzalden itibaren konvex olarak kesilip çıkarılmalıdır.

karşılanmasını sağlayan sabit protezlerdir. : 3 üyeli, 2 çapalı : 4 üyeli, 2 çapalı, 1 kanat Köprüdeki her yapıya Üye adı verilir. Destek dişler ; Periodontal açıdan sağlıklı olmalıdırlar çene arklarındaki lokalizasyonları değerlendirilmelidir. Radyolojik tetkiklerle yeterli alveoler desteğe sahip olup olmadığı incelenmelidir. Radyolojik tetkiklerle apikalindeki patolojik durum ( Kist, granülom gibi) olup olmadığı incelenmelidir. Periodontal alanları toplamı, eksik dişlerin periodontal alanları toplamından daha fazla olamalıdır. (Ante Kuralı) Köprülerin Endikasyonları  Yeterince dayanıklı destek dişlerden yararlanılarak kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasında  Aşırı okluzal yük gelmesiyle aşınmış dişlerin bulunduğu olgularda  Bazen ortodontik tedavi sonrasında  Okluzal ilişki bozukluğunda, vertikal boyutun bozulduğu durumlarda,  Çekim ile uzun süre boşluk kaldığında, komşu dişler boşluğa kayar, antagonist diş uzar. Böyle durumlarda okluzal ilişkiyi düzenlemek amacıyla, yapılırlar.

Veneer Kron Metal destekli jacket kronun statik gücünü arttırır ve estetik sağlar. Dişin faydalanılan yüzlerine göre Tam Krondur. Kullanılan dental materyal açısından hem metal hem de estetik malzeme kullanılan krondur. Aşırı kron harabiyetine uğrayan dişlerin restorasyonlarında ve köprü çapası olarak kullanılabilirler. Hareketli – Bölümlü protezlerde kroşe ayağı olacak destek dişlerde yetersiz ekvator durumlarında uygulanılabilir.Yapımı için kesiminde dişin vestibül yüzü ve 1/2 vestibüle yakın aproximal yüzlerinde servikalde Shoulder – Bevel basamak,

palatinal ve 1/2 palatinal yakın aproximal yüzlerde Bevel basamak hazırlanır. Kesim bilinen prensiplerle tamamlanır Köprü Yapımında Önemli Kriterler

Akril Jacket Uniform kesim : Dişin anatomik formu korunmalı Dengeli kesim : Heryerden eşit madde kaldırılmalı Shoulder basamak : 90o

1- Basamağın diş etiyle olan ilişkisi 2- Çapaların köprü gövdesiyle birleşme yerleri 3- Gövdenin kretle olan ilişkisi 4- Köprünün antagonist dişlerle olan oklüzyonu Kronlar Malzemesine göre; Porselen Metal Akril Kompozit türevleri Metal + Akril Metal + Porselen Metal + Kompozit türevleri Süresine göre; Kalıcı Geçici Fonksiyonuna göre; Akril Jacket Metal Destekli Jacket Veneer Full Piva-Post Core (Yalnız kökü kalmış dişlerin onarımında) ** Hastanın ağız şartlarını proteze uygun hale getirmek için geçici kronlar kullanılır. Kapladığı Alana göre ; Tam kaplama Bölümlü kaplama Retansiyon Kaynağına göre; Klinik krondan destek alan Kanaldan destek alan

İki Yüzey insizale doğru birbirine yaklaşmalı

Aproksimal yüzeylerde 6-8 o ‘lik konverjans yapılmalı Metal Destekli Jacket Kron Bevel-Shoulder basamak yapılmalı Veneer Kron *Vestibülden daha fazla kesim yapılmalı ** Vestibülde bevel-Shoulder basamak hazırlanmalı *** Palatinalde bevel basamak yapılmalı Full Kron Bevel basamak yapılmalı Köprü Olarak Yapılan Kronlarda Nelere Dikkat Edilmeli ? 1- Embraşürler : İki dişin değim noktasından dışarı doğru 4 yönde genişleyerek açılan boşluklardır. * Gingival Embraşür : Papilin vertikal veya horizontal yönde sıkıştırılmamasına dikkat edilmeli. Bu yüzden temas yeri okluzal 3’lü sınırında olmalı. Sıkışan papil ilk anda beyazlaşır. * Okluzal Embraşür * Vestibül (Bukkal) Embraşür * Oral (Palatinal) Embraşür

2- Kenar sonlanması * Knife-edge * Chisel * Shoulder * Shoulder-bevel * Bevel *Champher 3- Okluzal Yüz + Elemanlar : Tüberkül, kenar sırt, üçgensel sırt - Elemanlar : Fossalar * Köprünün tüberkül eğimleri doğal dişlerinkinden az olmalı. Köprü gövdesinin okluzal tablası yerine geçtiği dişin okluzal tablasında küçük olmalı (Köprüye gelen çiğneme kuvvetlerini azaltmak için) 4- Dişsiz Krete Temas Pasif temas etmeli Aselle Köprü Gövdesi : Yüzeyel temas, Hijyenik değil, Periodontal yangı oluşur, Diş eti şişer, kızarır, kanar. Küresel Mermi Şekilli Köprü Gövdesi : Noktasal Temas,Hijyenik ama estetik degil. Hijyenik Gövde : Temas yok. Fornixleri sığ olan hastalarda (Örn : alt 7’lerde) Modifiye Köprü Gövdesi : Modified Ridge-lap çizgisel tamas. İdeal köprü gövdesi Köprü Yapımında Önemli Olan Faktörler 1- Estetik : * Renk ** Şekil *** Yüzey görünümü

2- Fizyolojik * Dayanak diş seçimi ** Dişlerin antagonist dişlerle artikülasyonu *** Dayanak dişlerin kron / kök oranı, kök şekli, sayısı **** Dişlerin alveol kavisindeki yeri 3- Statik * Gövdede eğilme ** Dayanaklardan devrilme *** Metal alaşımlarının özellikleri 4- Hijyenik * Gövdenin çapalarla bağlantısı ** Gövdenin kretle olan ilişkisi *** Gövdenin lingual yüzey özellikleri (Dışbükey + polisaj) Herhangi bir nedenle diş kaybedildiğinde çekim yer yaklaşık 10 günde iyileşir. Diş anterior bölgede ise Estetik ön plandadır. Çekim yeri iyileşir iyileşmez çekim yeri köprü ile tamamlanmalıdır. Çekim boşluğu uzun süre kapatılmazsa komşu dişlerin aksiyel eğimleri boşluğa doğru kayar. Anatagonist diş uzar. Sonuçta çekilen dişin boşluğu küçülür. Bunu önlemek için kısa zamanda köprü yapılmalıdır. Bu sorunlar gelişirse köprü yaparken bu iki dişi bir birine paralel kesmek zorlaşır. Anterior bölgede ise metal alt yapılı estetik yada metal alt yapısız estetik köprüler hazırlanmalıdır. Fizyolojik Köprü yapımında Dayanak Diş Seçimi önemlidir. Eksik dişlerin periodontal alanlar toplamı dayanak dişlerin periodontal alanları toplamından daha az olmalıdır. (Ante Kuralı). Her bir dişin ortalama periodontal alanları bellidir 3 → 266 mm2 4 → 220 mm2 5 → 217 mm2 6 → 455 mm2 7 → 417 mm2 Ancak bu her durumda geçerli değildir. Karşı çenede Total veya KI protez varsa

Köprü gövdesinde eğilmeyi önleyecek şekilde hazırlanması akla gelir. şişlik. Ağrı olur. Diş gelen kuvvetlerle kendi yuvasında bucco-lingual yönde bir mikro hareket . Anterior köprü gövdelerinde cingulumdan kretin tepesine doğru konvexlik sağlanmalıdır. vertikal yönde ise 58 µ’luk bir mikro hareket söz konusudur. Alveol kemiği içindeki Kökün Şekli daireye yakınsa veya ovalse gelen kuvvetlerin karşılanması açısından fark vardır. ülserleşmiş açık yara şeklinde olduğu görülür . Metal alt yapılı seramik köprü yapılacak ise pasif temas bölgesi seramik olabilir. gövdenin aproximal yüzlerinin kolay temizlenir olmasını sağlamaktır . Gövdenin krete bakan yüzeyinde daha kolay daha kolay temizlenebilsin diye bazı modifikasyonlar yapılır. köprüye gelen ise mesiodistal yönde algılanır. Amaç interproximal papile yer sağlamaktır. Alt ve üst çenenin karşılıklı dişleri köprü endikasyonunda önemli bir kriterdir. Gövdenin alveoler kretle teması kesinlikle pasif temas olmalıdır krete basmamalıdır. Bu yüzden de köprünün hijyenik olması gerekir. Yapılan protezin periodontal açıdan sağlıklı olması hem estetik hem de fonksiyonel gereksimleri karşılamak için önemlidir. Kök ne kadar yuvarlaksa o kadar avantajlıdır. Fırçalanma esnasında daha rahat temizleme sağlanmalıdır. Kök sayısı da bunu etkiler. Sabit köprü protez hazırlanırken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağada iletilmesini hazırlarken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağa iletilmesini sağlayacak ve her iki dişede zarar verecektir. Gövdenin çapalarına olan bağlantısı okluzal 3’lüde yer almalıdır. Metal alt yapılı akrilik köprü yapılacaksa pasif temas bölgesi metal olmalıdır. Bu durumda köprü çıkarıldığında mukozanın kanamalı. Köprü gövdesinin yüzeyleri dışbükey hazırlanmalıdır. Gövdenin alveoler krete teması aktif olursa. Dar ve keskin hazırlanırsa kolay temizlenemez ve gıda retansiyonlarına neden olu. Ante kuralını uygulamamızın nedeni köprü yapımında fizyolojik sınırı aşmayı engellemektir. Gövdenin çapalarla olan bağlantısı okluzalden bakılınca geniş açılı olmalıdır. mukozanın şişip gövdeyi çevrelemesine neden olur. Ayrıca daynak dişlere gelen çiğneme kuvvetlerinin ağrı eşiğini aşmayacak seviyede olması gerekir.krete tamamen temas ederse basınç ve kolay temizlenememesi yüzünden gıda birikir ve mikrobiyal birikimler olur. posterior köprülerde alveoler kret ile gövdenin teması hiç olmayabilir. Posterior köprü gövdelerinde palatinal tüberkülden pasif temas noktasına ve vestibüle doğru bir konvexlik verilir. Çünkü çiğneme kuvveti doğal dişli birey kadar fazla değildir. kanama olur. Mikroorganizmaların çıkardığı enzimler nedeniyle mukoza patolojilerine. kızarık. Tek dişe gelen kuvvet bukkolingual yönde. Çiğneme basıncı dayanak dişlere mesio-distal yönde bir kuvvet uygular. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda vertikal olarak uygulanan kuvvet fizyolojik şartları aşacak olursa dişleri alveol kemiği içinde tutan periodontal ligament zarar görebilir.3 – 7 arası köprü yapılabilir.. Normalde bucco-lingual yönde harekete yaklaşık 56-108 µ’luk bir mikro hareket. Dayanak dişlerde dönme. Hasta köprünün üstüne basamaz ve patolojik durumlar olur. devrilme → gövdede eğilme momenti. yapılan köprü ayağı olan dayanak dişlerde devrilme ve dönmeyi engelleyecek. Kron / kök oranının idealde 2/3 olması gerekir ancak 1/2 hatta 1 / 1 oranlarıda görülebilir. Statik Statik kurallar denince. kretin şekline uygun gövde oluşturulursa krette hiperemi. Bu durumda ante kuralı tam geçerli olmaz. Bu nedenle köprü simantasyonu sırasında uygulanan simantasyon basıncı buccolingual yönde olmalıdır.

. Köprünün devrilme ekseniyle uzun ekseni aynı doğrultuda olursa devrilme momenti minimumdur.pallidiu. Köprü gövdesinin devrilme ve eğilme momenti . * dayanak dişlerin kron/kök oranına. Gövdede eğilme momenti. platin içeren alaşımlar d: 18 gr / cm3 ‘ ten yüksek olan alaşımlar * Yarı Soy Metal : Altın oranı daha düşük alaşımlardan (daha sert) * Soy Olmayan Metal : En sert olanıdır. Derin modelaj durumlarında bileşke kuvvet alındığında horizontal kuvvet dikeyden fazla olmalıdır. gövdede eğilme sorunu ortaya çıkabilir. daha çok mesio-distal yönde (F2) olur Direnç noktasının lokalizasuonu dişin kron / kök oranıyla ilintilidir.l / 4ε . M =F * h M =F * l = 0 (aynı doğru üzerindedirler) Ancak köprü açısından düşününce gelen yük.Metal Alaşımların Çeşidi : * Soy Metal : Atın oranı fazla. köprü gövdesine gelen yükle doğru orantılıdır. Dişlerin okluzal yüz modelajı önemlidir. nikel. ** alveol kret yüksekliğine *** dayanak diş sayısı ve lokalizasyonuna bağlıdır. antagonist ile olan uyum köprü statiği açısından önemli kriterlerdir. * Yükün az olması ** Tüberkül eğiminin az olması *** l ‘nin kısa olması (uzun köprülerden kaçınılması) ** ** köprü yüksekliğinin ve kalınlığının arttırılması. kobalt gibi metaller içeren alaşımlardır. M = F. köprünün düz yada kavisli olması. Gövde sayısı fazlaysa. a .yapar. Krom. ** *** Daha rijit metal kullanılması uygulanılabilir. Gelen kuvvet fizyolojik sınırlar içindeyse kemiğe iletilir. Rijit metal alaşımının kullanılması gövde ve çapaların rijit bağlanması istenilen stabilitenin sağlanmasında yardımcıdır. Köprü gövdesinin uzunluğunun küpüyle ters orantılıdır. Gövde. Böyle bir köprüde devrilme düzlemi düz olmaz bu yüzden dayanak diş sayısını arttırırız. tüberkül eğimi. ** Statik açıdan restorasyon büyüklüğü momenti ** gövdenin okluzal tablasının genişliği. h3 Eğilme momentini azaltmak için. eksik diş sayısına göre az yada çok olabili. Devrilme yükü → Horizontal olandır. Sabit protezde köprü yapımında devrilmeyi minimuma indirmek için bazı önlemler alınmalıdır : 1. Köprü statiği açısından tüberkül eğimlerini azaltmak (düzleştirmek / silikleştirmek) ve dayanak diş sayısını arttırmakla devrilmesi azaltabiliriz.

Ante kuralına bağlı kalınarak köprü hazırlanmalıdır.Hazırlanan köprünün okluzal tablası olması gerekenden büyük hazırlanmamalıdır. Böylelikle çiğneme etkinliği azaltılmalıdır.5 mm’den küçük olmamalıdır. Doğal dişli bireylerde çiğneme kuvveti 45-47 kg/m2 arasındadır. 4/5 * Çapa inlay. 2. Oysa sabit protezde 1/3 ‘ü kadardır. Neden Köprü Yapılır ? * Geçici köprüler * Ataşmanlı köprüler (bağlantılı) * Köprü çapası 3/4 . Tam basamak (shoulder) : Plastik jacket kronada Bevel : Full kronda Champher : Seramik restorasyonlarda Feather edge : Kron boyu kısa olanlarda Chisel – Knife : Kron boyu kısa olanlarda Bevel – Shoulder : Metal destekli jacket kron . Estetiğin önemsiz olduğu posterior alanda tek nokta veya çizgisel temaslı gövde hazırlanmalıdır. 3. Tek üyelide soy metal kullanılabilir. Okluzal tabla olduğunda küçük hazırlanmalıdır. Fibröz yapı kaldırılmalı sonra köprü yapılmalıdır. onlay olan köprüler * Teleskop köprüler (kesilen dişlerin paralel olmaması durumunda * Splint köprüler Basamaklar Servikalde yer alan kesilmiş dişin çiğneme basıncını iyi iletmesini sağlamak. Birbirine köprü gövdesinin bağlanması için bağlanan krona Blok kron denir. Köprü gövdelerinin çapalarla olan bağlantısı statik kural gereği bukko-lingual değil. Hareketli protezlerde doğal dişlinin 1/4'’ü civarındadır. Dayanak dişlere zarar vermeden uzun süre dayanaklı köprü için mümkünse yeterli dayanak diş seçilmelidir. Kanatlı köprülerde devrilmeyi azaltmak için dayanak diş sayısının arttırılması gerekir. Okluzal tablanın boyutu çiğneme.Köprü yapımında dayanak diş sayısı arttırılarak köprünün daha dirençli ve stabil olması sağlanmalıdır. Gövdenin geleceği alveoler kretin hiperplastik olduğu durumlarda köprü yapımı öncesi bu bölge uygun hale getirilmelidir. Bu itme kron/kök oranı ile ilgilidir ve kuvvetin miktarı ile ilişkilidir. statik. Hijyenik köprü gövdelerinde ise kretle olan mesafe 3mm olmalıdır. gerekse posterior gövdelerde pasif temas olmalıdır. serviko-okluzal yönde olmalıdır. Gövdenin tüm yüzeyleri konveks hazırlanmalıdır. uyum açısından önemlidir. Eğer metal+porselen bir köprüyse çizgisel temasta geriye geriye doğru estetik malzeme uzatılabilir. Yapılan köprüde metal alaşımı ve seramik veya akrilik malzeme kullanılmışsa pasif temasın metalle yapılması gerekir. Ayrıca gövdeye okluzal ve lingualden bakıldığında geniş açılı bağlantı alanları (embraşürler) hazırlanmış olmalıdır. Ancak 0.Soy olmayan metallerden hazırlanan köprüler devrilme ve eğilme olasılığı daha azdır. Cila ve polisajında iyi yapılması da önemlidir. Gerek anterior. Yüklerin dişin üzerine yaptığı etkiler kuvvetin geldiği bölgede apikale yakın ise dişi iter. yapılan dişin statik gücünü arttırmak ve köprü çapasına gelen yükler karşısında gingival yarıktaki mekanik etkileri kaldırmak için servikalde hazırlanan yapıdır. Bunu engellemek için aşırı sivri. Tam protezlerde 1/5’ dir Sabit protez yapımında köprü çok üyeliyse rijit metal alaşımı kullanılmalıdır. keskin tüberküllü okluzal yüzeyden kaçınılmalıdır. Bu kuvvet sonucu rezorpsiyon oluşur.

Üst çenede 6-7’ler arası kontaklar okluzal 3’lüdedir. * Komşu dişler boşluğa doğru devrilir. . yada krona tutucu yapılacaksa kron dışı tutucu olarak tırnak yuvası hazırlanır.Full Kron Dişin tüm yüzeylerinden yararlanılır. Okluzal yüz modelajında ise negatif ve pozitif özellikler uygun hazırlanmalıdır. bölümlü protezlerde gerek kron içi. * Lehim yapmak gerektiğinde kolaylıkla lehim yapılabilir.5 mm yukarısına kadar die spacer sürülür. bölümlü protezlerde kron içi / dışı tutuculara destek olacak dişlerde * Çiğneme fonksiyonu olmayan dişlere çiğneme fonksiyonu kazandırmak için Dişin tüm yüzeyinden bir metal kalınlığı kadar madde kaldırılmalıdır. Kesim bitince bilinen yöntemlerle ölçü alınır. * Kron metali yüzünden pulpa testi yapılamaz. Kesinlikle konkav olmamalıdır aşırı konvex hazırlan ırsa interproximal papilin yeri kısıtlanacaktır.5 – 2 mm. Diş Kaybı Olan Bölge Sabit Protezle Tedavi Edilmezse . * Antagonist dişler boşluğa doğru uzar. Tek dayanak dişe sahip kanatlı köprülerde gövdeye gelen dikey kuvvetler → dişin boşluğa eğilmesini ve rotasyona uğramasına neden olur. Full kron modelajında üst çenede 6 ve 7’ler arası kontak hariç bütün kontaklar okluzal 3’lüdedir. * Komşu dişlerin aproximal kontakları kaybolur. Servikal bölge bevel tarzında hazırlanır. kroşe olukları. modelaj sırasında tırnak yuvası. * Bu tip kronlar çiğneme fonksiyonuna yeterince katkıda bulunurlar * Metal alaşımdan hazırlandığından polisajı kolaydır. non fonksiyonel tüberküllerden 1mm madde kaldırılır. * Gerek kron içi tutucu. gerekse kron dışı tutucu olarak kullanıldığında daha stabildir. Kırmızı kalemle çizdiğimiz basamak çevresinin 0. Okluzal yüz modelajı kesinlikle morfolojik boyutlarında daha büyük hazırlanmamalıdır. Dezavantajları : * Kıymetli metalden hazırlanırsa ekonomik olmaz. Döküm yapılır. Uygulama Alanları * Tek diş restorasyonlarda *Posterior köprülerde çapa olarak * Hareketli. periodontal yönden sağlıklı olur. Avantajları : * Kron kenarlarının yeterince ince hazırlanması nedeniyle hijyenik açıdan uygun. Kron yüzeyi ya düz yada düze yakın konvex hazırlanmalıdır. Döküm sonrası gerekli polisaj işlemleri yapılıp ajustesi yapılır. *Bazen dental arkta çiğneme fonksiyonunu iştirak etmeyen dişleri fonksiyona dahil etmede kullanılır. Estetik dezavantajları nedeniyle bu kronları alt-üst çenelerde posterior dişlerde full kron uygulanır. Bu nedenle düze yakın hazırlanır. * Çıkarılması zordur. * Estetik değildir. Kesim sırasında yapılan kronun çiğneme basıncına yeterince dayanıklı olabilmesi için okluzal yüzde fonksiyonel tüberküllerden 1. Üst çenede 6 – 7’ler arası kontak orta üçlüye yakın olmalıdır. gerekse kron dışı tutucularda kullanılır. Eğer hareketli bölümlü protezlerde kron içi veya dışı tutuculara destek verecek bir full kronsa. maşete alınır. Özellikle posteriorda estetik gereksinim daha az olduğu bölgelerde Endikasyonları : * Aşırı kron harabiyeti yüzünden konservatif tedavi yapılmayan durumlarda * Köprü çapası olarak * Hareketli. Tek parça döküm kronda denir. Modelaj bitince bilinen yöntemlerle tijlenip. Güdükler oluşturulur.

eklem. Molar 2. Hareketin devamında condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda hareket eder. Çene arkının ön bölgesinde yer alan anterior dişlerin fonksiyonu estetik. Fibröz kıkırdak yapılıdır. Ordodontik tedaviyle aks düzeltilerek tedavi edilebilir Santral Lateral Kanin 1. fonetik. Condylaris denilen iki kemiksel yapı arasındadır. Bu üçü eklemi oluşturan yapılardır. Alt çenenin hareketinin başlangıcında condyl başının alt eklem boşluğundaki hareket sırasında disk artiküler yüzey gibi fonksiyon görür. Bu sistem içinde yer alan hareketli tek yapı alt çenedir. kısmen yassılaşmış fibröz bağ dokusuyla kaplıdır. dudak. avasküler bir yapıdır. kaslar. destek kemik alanı 1/2'ye düşer. Eklem boşluğu 2 bölüme ayrılır (alt-üst). TME kranium denilen sabit yapı içindeki fossa mandibularis ile mandibulanın proc. yumuşak yapılar artiküler disk. yutma ve bazı duyusal işlevleri yerine getirir. kemikler. eklem kapsülü. Posterior dişlerin fonksiyonları belirlenmesinde vertikal stoplayıcı. Bu yapılar arasında discus artikularis (eklem diski) yer alır. kapanışta destek ve çiğneme esnasında gelen çiğneme yüklerinin çene kemiğine iletilmesidir. Bu sistem çiğnemenin yanında solunum. Premolar 1.5 mm Nonfonksiyonel tüberküllerde : 1 mm Bevel basamakta : 0. Bu yüzeyler avasküler bir yapıyla kaplıdır. dil ağız tabanından oluşur. Çiğneme Sistemi Çeneler. yapılan . dişler ve bu yapılara komşuluk eden yumuşak dokulardan oluşur. Premolar 2. Condyl başı ise 203 mm2 ‘lik bir alanı kaplar. eklem bağları çiğneme kasları ve bu yapıları besleyen damarlar innerve eden sinir sistemi. sinoviyal sıvı ve ligamentlerdir. Alt çenenin fonksiyonunda da sorumlu olan TME’dir. Fonksiyonel tüberküllerde : 1. Yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda. gövdenin uzunluğunun (G) küpü ile doğru orantılıdır. Kısaca kaslar. fibröz yapılı. Hareketin devamında ise bu kez condyl başı diskle birlikte üst eklem boşluğunda translasyon (kayma) hareketi yapar. Protetik açıdan tek bir kron yaptığımızda yada dolgu yapılınca. bu sistemleri tamamlayan yanak. yuvarlak. Köprünün esneme miktarı (D). Molar Maksiller 10 9 14 12 11 22 22 Mandibuler 8 9 15 10 11 24 23 ** Kanin dişlerde kemik yüksekliği 1/3 azalınca. arkası genişce. Alt çene hareketleri sırasında condyl başı öncelikle alt eklem boşluğunda rotasyon (menteşe) hareketi yapar. kan ve lenfatik sistem.. Discus artikülaris eklem bağlarıyla ve çiğneme kaslarıyla bağlantılıdır. Dişin uzun aksına paralel olacak şekilde aksiyel duvarlarda rehber oluklar hazırlanır. Bu sisteme stomatogonik sistemde denir. Fossa mandibularisin iç yüzeyi önde konvex. 8-10 mm kalınlığında dışbükey. sinirler. gerek anterior. gerekse posterior dişlerin bu fonksiyonları. Bu iki yapı arasındaki disc ise konkav bir lens şeklinde ortası daha ince. D χ G3 Döküm full kron için ideal metal kalınlıklar . çenenin lateral ve protriziv hareketlerinde yönlendirici lateral hareketlerinde stoplayıcı ve kesme görevleri vardır. yutma. arkaya doğru konkavdır. Fonksiyon açısından ele alındığında bu sistemde yer alan dişlerin görevi oldukça fazladır.Dişler devrikse preparasyon daha az madde kaldırılarak yapılır. yapabilmesi için tek hareketli yapı olan alt çenenin işlevi önemlidir. Dişin önce bir yarısı prepare edilir. Sistemi oluşturan sert yapılar temporal kemikteki fossa ve condyl başı iken.5 mm Nuttal Yöntemi Okluzal yüzde rehber oluklar hazırlanır.

Doğal dişli bireylerde ağızda yeterli sayıda diş bulunduğunda dişlerin maximum temasta (habitual interkuspitasyon. Bağlar fonksiyonel ve yardımcı bağlar diye 2’ye ayrılırlar. Doğal dişli bireylerde santrik okluzyon konumundaki condyl-fossa ilişkisi Total dişsiz olgularda alt-üst çene ilişkisini santrik ilişki olarak tesbit edilen condylfossa ilişkisiyle karşılaştırıldığında. İçte horizontal.’lerdir. M. özllikle alt çenenin açılıp kapanmasında eklemi korumak için sınırlayıcı görev görürler. Temporamandibuler ligament eklemin en kuvvetli bağıdır. * Sternocleidomastoideus * Trapezius * Longissimus * Sphenius Alt çenenin 3 düzlemdeki hareketlerinde condyl-fossa-disk 3’lüsünün rotasyon ve translasyon hareketleri esastır. Kondyl başını kafa tabanına birleştirir. Diğerleri stylomandibuler ve sphenomandibuler ligamenttir. Condyl ile disk arasındaki menteşe hareketinden sorumludur. Fonksiyonel bağlar. condyl ve fossa ile ilişkilidirler.1 mm daha öndedir(%90). maximal interkuspitasyon) oldukları konum sentrik okluzyon konumudur. Masseter : Zygomatic arkın altından başlar ve alt çenenin köşesinin dışına uzanan diktörtgen şeklinde bir kastır. Önden arkaya uzanan yüzeyel lifleri ve vertikal yönde derin lifleri mevcuttur. Temporal kasa göre eklemden daha uzak molar ve ön bölgeyi etkileyen yükleri oluşturur. * Çiğneme kasları * Hyoid üstü kaslar * Hyoid altı kaslar * Boyun ve ense kasları * Sırt kasları Çiğneme Kasları . Kollateral (diskal) ligament eklem diskini medial ve lateralden condyl başına bağlar.bu restyorasyonların condyl-fossa-disk 3’lüsündeki fonksiyonel uyumu bozmaması gerekir. Çiğneme fonksiyonu sırasında alt çene 3 düzlemde de hareket edebilir. Santrik konumda alt çene üst çeneye göre condyl başı fossa içinde en üst. Ağzın açılması sırasında bu bağ görev yapar. santrik ilişki konumundan 0. Çiğneme Sisteminde Yer Alna Kaslar . Bu durum TME’de condyl-fossa disk 3’lüsünün santralde olduğu ve kasların stabil olduğu bir konumdur. Fonksiyonel bağlar kollateral. Bunada santrik ilişki konumu denir. Yardımcı ligamentlerden olan sphenoid ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ligament ince ve yassı bie bant şeklindedir ve pasif görev yapar. Kapsüler ligamentin içi sinoviyal membran. temporamandibuler liga. alt çenenin angulusu arasında yer alan stylomandibuler ligament alt çenenin protrüzyonunda gerilerek hareketi sınırlar. Eklemi oluşturan diğer yumuşak yapılardan ligamentler. Kapsüler. discus artikularis ve çiğneme kaslarıyla. * Ağız tabanını döşeyen kaslar Boyun ve Ense Kasları .1 – 1. Bu bağın üst yüzünde parotis bezi yr alır. Temporal kemiğin çıkıntısıyla. Bu konum hasta tarafından kaydedilebilen ve çeşitli gereçlerle belirlenebilen bir durumdur. . dışında oblik liflerle eklem hareketinde sınırlayıcı görev üstlenir. en orta ve en yana kaymamış pozisyonda yer alır. * Masseter * Temporal * Lateral medial pterygoid kaslar Hyoid Üstü Kaslar . Bu kasın fonksiyonu molar dişler bölgesinde kuvvetli çiğneme yükü oluşmasını sağlar. dışı fibröz dokuyla kaplıdır. Condyl başını ve fossayı kaplayan kapsüler ligament fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı görev üstlenir. Ancak %10 düzeyinde santrik ilişkideki konum ile maximal interkuspitasyondaki santrik okluzyon konumu ile aynıdır.

Dişler maximal interküspitasyona geldiğinde kasılır. Orta lifler kasılınca alt çenenin retrüzyonunda görev alır. M. Önlifler kasılınca alt çene kapanır. Aşağıya doğru lifleri bir araya gelerek mandibulanın coronoid çıkıntısına uzanır. Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Fonksiyonu Açma sırasında rotasyonu sınırlama Geriye hareketi sınırlama Rotasyona yardımcı Fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı TME artikülasyonuna yardımcı Alt çenenin aşırı protrüzyonunu sınırlayıcı Kas Temporal Başlangıç Kafatası Yan duvarı Zygomatik ark Pterygoid fossa ve lateral pterygoid duvarın medial yüzü Sphenoid kemiğin infratemporal yüzeyi Lateral pterygoid duvarın lateral yüzeyi Mandibulanın iç yüzü Masseter Medial Pterygoid Bitiş Coronoid çıkıntı ve ramusun ön kenarı Angulus mandibula Angulus mandibulanın medial yüzü Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Başlangıç Artikuler eminensin dış yüzeyi Artiküler eminensin en üst noktası Kondyl başı Kondyl başı Sphenoid kemik Styloid çıkıntı Bitiş Kondyl boynunun arka kenarı Kondyl boynunun dış yan kenarı Eklem diski Fossa mandibularis Lingulanın alt yüzeyi Angulus mandibula medial pterygoid kas Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Kondil boynu ileartiküler disk ve kapsül Kondil boynu Geniohyoid Genial çıkıntı Digastrik Hyoid Kasın Ön Karnı Hyoid ve mylohyoid rafe Hyoid Digastrik fossa (mand.pterygoideus Lateralis : Pterygoid yüzden başlar. Alt sınırı) . Ön lifleri vertikal. Pterygoideus medialis : Ramus mandibulanın iç yüzünden yukarıya doğru uzanıp masseterle birlikte hareket eder. Ayrıca alt çene angulusuna uzanan bir tendonu mevcuttur. İnferior huzmeler ağız açılırken. Condyl boynu üzerinde arkaya. Temporalis : Temporal fossada. arka lifleri horizontal yöndedir. Vondylin konumlandırılmasında primer görev yapan kastır. M. Ayrıca temporal kas alt çenenin protrüzyonunun belirlenmesinde rol oynar. yukarıya uzanır. superior huzme ise ağız kapanırken aktiftir. Elevatör bir kastır. temporal çizgiden başlayan yelpaze şeklinde bir kastır. orta lifleri oblik.M. Bir diğer huzmeside (inferior huzmesi) diske uzanır.

nötral durumdadır. MI. geriye hareket Kapama.Kas Temporal Masseter Medial Pterygoid Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Geniohyoid Digastrik Kasın Ön Karnı Sınıf I Okluzal İlişki (Santrik Oklüzyon) Fonksiyon Kapama. Eklem boşluklarını dolduran sinoviyal sıvı eklem yüzeylerinin.P ( Retral kontakt konumu) RKP. ön hareket. alt önleri vertikal ve horizontal düzlemde 2mm örter. condyl başının diske göre yaptığı rotasyon aşamasıdır. Açma hareketinin başlangıcı alt eklem boşluğunda kondyl başının rotasyonuyla başlayan.sola Sagital hareket : Öne – arkaya Çiğneme. kas ve ligamentlerden gerilimsiz.1 – 1 mm daha önde olabilir (%90) Retrodiskal Yastık : Ekleme ait yapıların beslenmesinde görev alır.7 mm. Ancak alt çenenin mimik. konuşma. Alt eklem boşluğunda. Bu belirli bir vertikal boyutta sağlanır. Çeşitli çene hareketleri sırasında ekleme kompresiv kuvvetler geldiğinde sıvı eklem yüzeylerini . Dişlerin maximum ilişkideki okluzyonuna dinamik okluzyon denir. Ayrıca artiküler yüzeyleri kayganlaştırarak sürtünmenin oluşmasını engeller. çiğneme veya boş yutkunma gibi fonksiyonları yapmadığı ve yer çekimi etkisiyle alt dişlerin üst dişlerle temasta olmadığı konuma alt çenenin istirahat konumu yada statik okluzyon denir. Maximum açma gibi hareketler ise sınırsal hareketlerdir. ön hareket. Alt çene sagittal-horizontal ve frontal düzlemlerde hareket eder. premolarlarda 2 mm anteriorda 4 mm kadardır. Sıvının oluşmasını endotel hücreleri sağlar. Santrik Oklüzyon : HI. Alt çenenin bu sınır hareketleri her bireye özgüdür. moların mesiobuccal tüberkülü alt 1. lateral hareket Hyoidin yukarı hareketi ve sabitlenmesi Hyoidin yukarı ve öne hareketi Alt çeneyi açma korur. eklem ligamentleri. ısırma gibi hareketler sınır içi hareketlerdir. Sinovial sıvı kondyl ve fossa arasında kayganlaştırıcı. alt-üst dişler arası aralığın 12-20 mm olana kadar olan harekettir.3 – 1. Sistemi oluşturan tüm yapılar bu konumda stabildir. Üst önler. Yani alt çenedeki dişlerin karşı dişlere teması ve arkadaki iki eklem başı 3 ayaklı sehpa gibidir. Eklem kapsülü. ön hareket. alt ve üst eklem boşluklarının beslenmesini sağlar. Alt Çene Hareketleri : Alt çene TMe sayesinde 3 düzlemde hareket edebilen çift eklem başlı bir kemiktir. kemikler ve kıkırdak yapılar çene hareketlerini sınırlar. lateral hareket Kapama sırasında diskin konumlanması Açma. yutma.K. Bu konumda dişler arası mesafe (interokluzal aralık) posteriordan anteriora doğru artar posteriorda 1. lateral hareket Kapama. hareketi kolaylaştırıcı ve sürtünmeyi önleyicidir. Ağız açıklığı 40-45 mm olduğunda condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda translayon yapar. Bu konumda condyl – fossa. IKP’den 0. Eklemin hareketi sırasında sıvı alt eklem boşluğundan üst eklem boşluğuna geçebilir. Bu 3 düzlemdeki hareketin temeli rotasyon ve translasyon. gülme. Metabolik ihtiyaçları karşılar. IKP Santrik İlişki : R. Horizontal hareket : Açma – kapama Frontal hareket : Sağa . moların bucak oluğunda konumlanır. Alt Mandibuler 1.

mine displazilerinde.çenenin sınırsal hareketleri kaydedilip. aktarılabilir. 2. Bu yuvarlak kanallarda postun ağız boşluğuna açılan tarafında bir yıv açılır. siman. Kanal içine yerleştirilir. . etrafına mum sararız ve alçı dökeriz. aktarılmasında bağzı noktalar esastır. bir yöntem ise direkt kanal ölçüsünü hasta ağzından alabiliriz ama kanal içinde ölçü maddesi kalabilir. Hazır(fabrikasyon) miller yada kanal genişletildikten sonra yarım yuvarlak kroşe teline çentikler açılarak. ortodontik anomalilerde. Eğer pulpa açığa çıkışsa endodontik tedavi uygulanır. Kanal içine yerleştirilen milin kronla beraber olduğu sistemde ise core yoktur. Böylece alçı güdük elde etmiş oluruz. Okluzyon : Karşılıklı dişlerin temasta olduğu durumdur. Dişlerin okluzyonu çene hareketleri ile çeşitlilik gösterir.1 Arcon 2. Bunu muflaya alıp akril teperiz. indirekt yöntemi tercih ederiz.1 Anterior grup fonksiyonlu 3. (Pivo) Post-core sistemler dentin pinleriyle dişlerin restore edilemediği durumlarda uygulanır. Ancak kron kısmı hiç kalmamışsa. uygun kanal eğeleriyle genişletilir. Dişte aşırı harabiyet olmuşsa pinlerle restore edilemiyebilir.postun oval hazırlanması kanal içindeki hareketini kısıtlar. * Çift taraflı dengeli okluzyon ** Tek taraflı dengeli okluzyon *** Posterior diskluzyon okluzyonu 3. Bu durumda pulpaya girme riski olabilir. Buna post-core sistem denir. Alçıyı dişin kökü şeklinde küçültürüz. Hasta ağzından tam bir ölçü alırız güdüğü ölçü içindeki yerine ters olarak yerleştirip. kanal içi izole edilir ve telin etrafına mum sarılır. Post kalan diş yapıları dikkate laınarak restore edilir. Bu kayıtların alınıp. Genişliği ise kanal çapının 1/3’ünü geçmemelidir.core restorasyonların yapımında mümkün olduğunca kalan diş yapıları korunur.2 Kanin korumalı Bu çeşitler alt çene hareketi sırasında bazı özellikler gösterir.ve milli kronlar yapılır (pivo). Bu nedenle okluzyonu 3 ayrı tipe ayırırız. Bunun üzerine de kron kaplanır. Kanal tedavili dişin kökünün 2/3’ü ne kadar uzanan postun üzerine core yapılır. Esas olan fonksiyonel tüberküllerdir.2 Non-Arcon *Tam ayarkanabilir artikülatörler Pinli Restorasyonlar \ Milli Kronlar İleri derecede harap olmuş kronlarda. kron kısmı kesilmiş bir diş şeklinde bir core olarak hazırlanır. Mil kronla beraberdir. Genelde kök kesitleri yuvarlak yada ovaldir. Alçı sertleşince hafifçe ıslatarak stenci uzaklaştırırız. Hazırlanan postun uzunluğu kanal boyunun ortalama 2/3’ü kadar olmalıdır. kopabilir. travma sonucu restorasyonlarda kullanılır. linguale yerleştiririz. Alt çenenin sagital düzlemdeki sınırsal hareketleri Posselt diagramı üzerinde değerlendirilebilir. alçı dökeriz. Buralar uygun degilse vesitbul. Post ve core döküm olarak tek bir parça hazırlanabildiği gibi hazır postlar üzerine kompozit. Yada hazırladığımız akril mili kanal içine koyarak ölçü alabiliriz. Akril mili tekrar kanal içine yerleştiririz ve bu haldeyken dişin servikal bölgesini kavrayan bakır anoyla yardımıyla ve kerr stenci ile ölçü alırız. Artikülatörler * Ayarlanmayan artikülatörler (okluzör) * Yarı ayarlanabilir artikülatörler 2. Post. Postun şekli genelde kanalın şekline uygun olarak hazırlanmalıdır. Dentin pinini dentine farklı açılarla yerleştiririz öncelikle distal ve mesiale yerleştirmeye çalışırız. O yüzden 1. Sertleştikten sonra anoyla birlikte dişten uzaklaştırıp. Böylece kanalın ve kanal ağzının ölçüsünü elde ederiz. Endodontik tedavi tamamlandıktan sonra kökün yaklaşık 2/3’übe kadarı boşaltılır.

Eğer değersiz alaşım kullanılıyorsa korozyona uğrar ve zamanla renklenme yapabilir. Uzun süreli başarı oranları yüksektir. Şekline Göre Postlar . Metal Post-Core sisteminin avantajları Geçmişi : Uzun yıllardır kullanılmaktadır. diş kırılabilir. . Post Uzunluğu Postun uzunluğu arttıkça retansiyonu artar. oluklu * Paralel. * Kanalın apikalinin iyi tıkanması * Perküsyonda hassasiyet olmaması * Apikalde hassasiyet olmaması * Aktif enflamasyon olmaması gerekir İdeal Bir Post. Direnç : Ferrule etkisi oluşturabilir. oluklu * Uca doğru incelen. düz yüzeyli * Paralel. granülom gibi bir patoloji olmamalıdır. * Dişe minimum stres iletilmlidir. Post Uygulanacak Dişte . Kök kırığı insidansı artar.amalgamdan core oluşturulabilir bu tip restorasyonların uygulanacağı dişlerde çok iyi bir endodontik tedavi uygulanmış olmalıdır. Ancak undercut oluşturmadan prepare etmenin zorluğu hemde simantasyon sırasında kullanılan fazla simanın dışarı çıkması zor olur. Oysa bireysel ölçü alınarak ve kanal ölçüsünden bireysel mil dökülerek hazırlanan postların adaptasyonudaha iyidir. Ancak daha fazla laboratuar çalışması gerekir. kompozit. Hazır fabrikasyon miller kanalın duvarlarına tam adapte olacak şekilde genişletilebilir. disilikat) * Cam fiber postlar * Amalgam. Postların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. vida yivli diye sınıflandırılabilir. Kullanılan Materyale Göre Postlar . * Core içim yeterli retansiyon sağlanmalıdır. * Döküm metal postlar * Prefaprike metal postlar * Karpon fiber postlar * Sermik postlar ( Zirkonyum. enflamasyon. Adaptasyon : Kanalın ölçüsü alınarak hazırlandığında kanala uyum üst düzeydedir. Estetik : Özellikler gingival dokular ince olduğunda metal postlar ışık geçişini önler. Herhangi bir hassasiyet. Post apikal tıkanmayı bozmayacak şekilde vekal diş dokusunun direncini azaltmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. ** Korozyona uğrar ** Amalgam ise galvanik akım oluşturur. düz yüzeyli * Uca doğru incelen. * Uca doğru incelen. * Kanal preparasyonunun şekli * Post uzunluğu * Postunçapı * Yüzey özellikleri * Uygulanan siman Kanal Preparasyon Şekli Paralel postlar uca doğru incelen postlara oranla retantiftirler. lityum. Bu nedenle uca doğru incelen postlar uygulanır. vida yivli * Paralel. Core retansiyonu : Post ile core arasındaki bağlantı oldukça kuvvetlidir. rezin. cam iyonomer postlar diye sınıflandırılabilir. apexte kist. Postun çıkarılması : Endodontik tedavi başarısızsa postu çıkarmak zordur. Metal Post-Core Sisteminin dezavantajları Kök kırığı : Aşırı rijit olmaları nedeniyle kuvvetleri diş yapısına iletirler. * Gerektiğinde kanal tedavisinin yenilenmesine izin verecek şekilde kolaylıkla dişten ayrılabilmelidir. Ayrıca istenilen uzunlukta post yapılır.

Postların Lateral Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Vidalı postlar sıkışma etkisiyle yerleştirildikleri için dentinde kuvvet uygularlar Post Core Uygulaması için dişin preparasyonu * Kanal dolgusu belirli bir derşnliğe kadar çıkarılır. Post corun yapısının girişini engelleyecek undercutlar ortadan kaldırılır. Dişin Koronal Kısmının Preparasyonu Kayıp diş dokuları dikkate almadan (çürük. Keskin köşe ve kenarlar kaldırılmalıdır. İyi bir estetik için fasiyal diş yüzeyinden yeterli aşındırma yapılır. Postların Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Kuvvet birikimi en çok basamak bölgesinde ve apikalde olmaktadır. Okluzal yödeki kuvvetleri karşılaması için koronal kısımda okluzal stoplar yapılır. Ancak kalan diş yapısını zayıflatıp kök kırığı riskini arttırır. Undercutlar ortadan kaldırılır. * Kanalın genişletilmesi ve şekillendirilmesi * Dişin koronal kısmının preparasyonu Kanal Dolgusunun Çıkarılması Post yerleştirilecek kanal tamamen doldurulmalı daha sonra apikalde 5 mm güta perka kalacak şekilde boşaltılmalıdır. Postun uzun hazırlanması retansiyon açısından ve kök kırıklarının engellenmesi açısından avantajlıdır. Çinko fosfat. Retansiyonu arttırmak için post yüzeyi kumlanabilir.Apikalde minimum 5mm kanal dolgusu kalacak şekilde post uzunluğu arttırılabilr. Eğer post kanal içinde sabit durmuyorsa ve rotasyon yapıyorsa post yenilenmelidir. Koronal kısımda postun kama etkisini önlemek için ferrule etkisi oluşturulmalıdır. Yüzey Özellikleri Oluklu. cam iyonomer simanlar postların simantasyonunda kullanılırlar Postun kanala uyumu siman seçiminden daha önemlidir. * Yeterli apikal tıkanma * Minimum kanal genişletilmesi * Uygun post uzunluğu * Yatay stop * Rotasyon önleyici vertikal duvar * Restorasyon marjininin sağlıklı diş dokusuna uzatılması . Kanalın Genişletilmesi ve Şekillendirilmesi Güta perka çıkartıldıktan sonra kanal apikale doğru daralan tarzda hafif eğim verilerek şekillendirilir. Post uzunluğu arttırılmalıdır. polikarboksilat.) kalan kısım prepare edilir.. Kısa postlar kök kırığına neden olabilirler. Uygulanacak krona göre basamak bölgesi şekillendirilir. Dolayısıyla kırılma riskini arttırırlar. Kök çapının 1/3’ü kadar olmalıdır.. böylece kuvvet daha çok alana yayılır. Postun çapı Postun çapının arttırılması retansiyonu arttırır. Uygulanan Siman Adeziv rezin simanlar hem diş dokusuna hem post yüzeylerine iyi tutunan simanlardır. Postun rotasyonunu önlemek amacıyla kanalın koronalinde bir oluk yapılır. Bu bölgelerde mümkün olduğunca fazla diş dokusu konmalıdır. pürüzlü yüzeye sahip olanlar düz yüzeylilere göre daha retantiftir.

McBoyle tutucusu. 4/5 Kronlar : Posterior dişlerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. 3/5 kronlar. yani supra gingival düzeyde çalışılır. Konservatif uygulamalarda geriye kalan dokunun korunması esastır. rehber düzlem. hassas bağlantı taşıyıcı) * Periodontal splintler * Ortodontik pekiştirme apareyleri * Laminate veneerler * İnlayler. * Köprüler (metal alt yapılı yada tüm seramik ) * Hareketli bölümlü protezler için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası. Tırnak yuvası olmazsa makaslama gerilmesi oluşur. Inlay / Onlay : Kron kontürleri içinde yer alan restorasyonlardır. tesviveye. onlayler (metal. Kesici kenar inceyse mine fazladır.Minimal Yapıştırıcı Ajan : Yapıştırıcı kalınlığı ne kadar ince olursa elde edilen mukavement o kadar fazla olur. Cingulum rest. Adeziv Restorasyonlar Restorasyonların kendisi. Amaç çiğneme kuvverlerini dişin uzun eksenince iletmektir. Böyle dişlerde kanatçık dişin şeffaflığını bozmasın diye kısa tutulur. Eğer inlay tüberkül tepelerini örtüyorsa ve tüm okluzali kaplıyorsa onlaydır. uyulmama * Estetik faset * Simantasyon Tasarım İlkeleri 1. metal-seramik) adeziv tekniklerle yapılabilir.Maximal Alan : Kanatçıklar mümkün olan en geniş alana yayılmalı. 5. karşılayıcı kol yuvası. yapıştırıcı ajan ve dayanak diş yüzeyleri arasında moleküler bir bağ söz konusudur = adezyon.Kesici Kenar Sonlanması : İnsizal kenardaki mine kalınlığına göre karar veririz. Standart çalışmalarda 50 µm kadardır. döküm. McBoyle : Alt kesiciler gibi küçük hacimli dişler için modifiye edilmiş 3/4 kronlardır.Adeziv Restorasyonlar Konservatif Protetik Uygulamalar * Modelaj. kompozit. Bunu önlemek için dişin tan cingulum bölgesine silindirik bir frez ucuyla köşeli bir tırnak yuvası açılır (cingulum rest). Böyle durumlarda kantçık kesici kenara uzatılabilir. 2. Dayanak dişlerin yalnızca palatinalinden yararlanılır. onlay 3/4 Kronlar : Anterior bölgelerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. inlay. İşlem Sırası * Model Analizi * Preparasyon * Ölçü * Çalışma Modeli ve refraver (dublikat) model . Adeziv restorasyonların en zayıf olduğu gerilme tipi makaslama gerilmesidir. Diş daha kalınsa dentin dişin şeffaflığını azaltır. En dayanıklı olduğu ise basma ve çekme gerilmesidir. Adeziv çalışmalarda ise 30 µm olmalıdır. Klinik kronun tamamını kaplamadıkları için konservatif kliniğince uygulanırlar.Gingival Sonlanma : Serbest diş etinden 1mm uzaktan geçmelidir. 3. Mine düzeyini aşmayan minimum kesim çalışması yapılır. seramik. Bakteri ve gıda retansiyonuna.Fonksiyonel Kuvvetlerin İletimi : Eğer çiğneme kuvvetleriyle ilgili hiçbir tedbir almazsak palatinal restorasyon diş etine doğru kayar. 3/4. Daha ince olmasıda dayanıklığı azaltır. diş şeffaftır. plak oluşumuna izin vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır = mini champher 4. Kesici kenar opak görünür. restorasyon ve diş arasındaki siman tabakasında makaslama gerilmesi olmasını önler.

400 oC’de 10 dk ısıtılırsa bakır atomları yüzeyde yoğunlaşır. restorasyon → Aderent * Siman → Adeziv Metal yüzeylerin Hazırlanması 1. Artikülatör Kullanmanın Avantajları * Çeneler artikülatöre taşındığında. Altın alaşımıysa okside olmaz. Simantasyon Temel prensip adezyon sağlanmasıdır. Ancak bu eskiden kullanılan kısa süreli köprülerdir. Artikülatörler Çene hareketlerini taklit eden aletlerdir Artikülatörlerin Taşıması Gereken Özellikler * Üzerinde taşınan çene modellerini doğru olarak hem horizontal hem vertikal ilişkiler dahilinde tutabilmelidir. A.Yapışmayı Kolaylaştırıcı Kaplamalar Kompozit esaslı yapıştırıcılar için Makromekanik : Retansiyonla da hazırlanabilir. . Kayıtlar doğru alınırsa okluzyon artikülatörler üzerinde kolaylıkla irdelenebilir. (iyonik veya kovalent bağlar) Adezyonu oluşturan elamanlar . genleşmeyle sağlanan retansiyon) B.Fiziksel : Fiziksel olarak diş ve kanatçık arasında seconder bağlar oluşmasıdır (vander Wals bağı). Nikel alaşımıysa. Yüzeydeki bakır atmosfer O2’siyle bakır oksit tabakası oluşturur. C. nikel daha güç oksite olduğundan bunu kolaylaştırmak için alaşımı birkaç dakika nitrik yada sülfirik asit solüsyonunda bekletilir. dişler arası okluzal ilişkiler lingual perspektiften de kolayca incelenebilir. * Geometrik * Reolojik ( Büzülüp.3 – 0.180 0 Sarma (wrap around) : Kanatçık dayanak dişi 1800 sarmalıdır. ** Tam protezlerde okluzyonun ağızda incelebilmesi artikülatördeincelenmesinden daha zordur.6. sabit parçalarda rigit olmalı *** Menteşe hareketini ve lateral hareketleri rahatlıkla yapabilmeli *** * Vertikal boyutu sabit tutabilmek için insizal pin yada kesici çubuğu olmalı.Oksidasyon : Silan esaslı yapıştırıcılar için 3.Mikromekanik : Kimyasal veya elektrokimyasal korozyon. nitrik / sülfirik asit → elektrik akımı (metalden elşektiriksel olarak zayıf fazlar kopar ve girinti çıkıntılar oluşur) 2. b) Temizleme : Ultra sonik temizleyici. Bakır yüzeyde yoğunlaşınca altın alaşımının rengi sarıdan yeşil-maviye dönmesiyle anlaşılır. Yada geçici olarak yapılan köprülerdir (Rochette Köprü) Oksidasyon a) Kumlama : 50 µm Al2O3 Metal yüzeyine püskürtülür. * Diş.Antagonist Temes Noktası : temas noktasından 0.Mekanik : Mekanik olarak yüzeyler bir birine kenetlenmelidir. Krom havayla temas ettiğinde metal üzerinde krom oksit tabakası oluşur. Distile su c) Kimyasal Temizleme : Etil asetal. asetat Silan= γMOPS= gama metal oksit + propil silan → Metal yüzeyindeki oksitlerle kimyasal bağlar kurar.Kimyasal : Kimyasal olarak primer bağlar oluşmasıdır. ** Hareketli parçaları serbestçe hareket edebilmeli. Deterjanlı su. Ancak bunun için yüzeyler bir biri ile çok yakın temasta olmamalıdır.5 mm kadar aşındırma yapılmalıdır 7. Çünkü altın soymetaldir bu yüzden alaşımılda bakır da bulunur.

Protrüziv ve lateral hareketlerdeki kayıtlar alınabilir.Ağız içi yapılaqn kayıtlarla transferde kayıt materyali olarak mum. özel kayıt silikonları yada soğu akrilden yararlanılır. Fonksiyonel Olarak Artikülatörler . Ayarlanamayan artikülatörlerde menteşe ekseni ile dişler arası mesafe daha kısadır. Dentatus ve HANAV artikülatöreri Arkon tipi artikülatörlerin alt parçasının aynen insandaki gibi hareketleri yapabilmesi.Knematik yüz ark arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin belirlenmesinde condyler arası mesafe artikülatör üzerinde sabit bulunabilir yada bireye göre ayarlanabilir. Non-arconlarda ise artikülatör açılınca açı değişir ve kapanış yükseltmesi gereken olgularda hatalı kapanış elde edilir. yani doğasına uygunsa arkon tipi artikülatördür. Tam ve bazı yarı ayarlanılabilenlerde bu mesafe hastaya özgü ayarlanır ve normal kapanış yolu aktarılır Okluzör : Sadece sentrik ilşki aktarılır.Tam Ayarlanabilen . yada stereografik kayıtlar alınabilir. Alt çenenin sagital düzlemde rotasyonu terminal menteşe ekseni etrafında gerçekleşir. 2.2. 2. kombine kron-köprü yapımı. full ağız restorasyonları.Ayarlanamayan artikülatörler 2. Yarı ayarlanabilir artikülatörler ise sadece menteşe hareketi yapan okluzörler veya ortalama değerlere göre ayarlanan artikülatörlerdir.1.Tam ayarlanabilen artikülatörler Şekil Yönünden artikülatörler . Stuart ve SAM artikülatörleridir.Arcon 2. sabit rehabilitasyonlar.Alınan pratik kayıtlarla yapılan ayarlamalar. Açıldığında da bu değişmez. Uygulama alanları : Okluzyonun yeniden oluşturulması. Örnek. 3. ZOE. eklem başı altta ise. Alınan bu kayıtlara göre sınırsal hareketler belirlenir ve buna uygun restorasyonlar hazırlanır. 1.Yarı Ayarlanılabilen Tam ayarlanabilen artikülatörler insan çenesinde olduğu gibi alt çene hareketlerini taklit edebilirler.Kinematik yüz arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin lokalizasyonu belirlenerek alınan kayıtlarla yapılabilir.Arcon . Arconlarda fossa eğimi ile üst çenenin okluzal düzlemi arası açı sabittir. Alt – Üst Çene Modellerinin Artikülatöre Taşınmasında Kullanılan Başlıca Kayıt Tipleri 1. 3. Tersi ise non-arcondur.Non-Arcon 3.Ağız içi kayıtlarla yapılan ayarlamalar. Eğer fossa mandibülaris üstte. alçı. .Grefik kayıtlarla yapılan transferlerde gotik ark çizdirilebilir. Bu normalden farklı kapanış yoluna ve erken diş temaslarına neden olur. pantografik çizimler yaptırılabilir. Bu artikülatörler aynen doğasındaki gibi 3 düzlemde hastadan alınan kayıtların aktarılabildiği artikülatörlerdir. dikey boyutun değiştirilebilmesi durumunda condyl rehberliğinin okluzyon düzlemine göre sabit korunabilmesi gibi avantajları vardır.Non Arcon Bu sınıflandırma fossa mandibularis ve eklem başının artikülatörün hangi parçasında yer aldığıyla ilişkilidir.Yarı ayarlanılabilen artikülatörler 2. Whip-mix. Örnek . Bu materyallerden biriyle santral ilişki kaydı alınabilir.1.

gibi isimler verilir. . ağızdaki dişlerin kapanışa gelip gelmemesi gipi faktörler etkilidir. diğer parmaklar mandibulanın alt sınırına yerleştirilir. Bölümlü protez yapımında teşhis amacıyla yarı ayarlanabilir yada daha basit artikülatörler kullanılabilir. * Yüz arkı transferi kabul eder. Alt çane belirli bir kuvvet uygulanarak santrik kapanış alınırsa condyller fossa içinde normalden daha geride yada aşağıda konumlanmış olurlar. okluzal ilişkinin kaybedilmediği durumlarda basit artikülatörler. Tam protez yapılacaksa diş diziminde ve çene hareketlerinde maximum teması sağlamak için idealde tam ayarlanabilir yada yarı ayrlanabilir artikülatörler seçilmesi uygun olur. ön dişlerde aralanma gözlenir. Bu protezlerin parçalarına ataşman. anker. negatifpozitif parçalarolarak ifade edilen bir biriyle uyumlu parçalarından birinin sabit. Bu kapanışa göre yapılan restorasyonlar hasta ağzına yerleştirildiğinde okluzyonda yükseklik ortaya çıkar. Santrik kapanış kaydı ile elastomerik ölçü maddelerinden yararlanılabilir. Alt çeneye küçük açmakapama hareketleri yaptırılarak condyl-diş ilişkisinin fossa içinde doğru konumlanması sağlanır. Yüz arkı (face bow) ile extraoral kayıt alınıp üst çene artikülatöre bağlandıktan sonra hastadan santrik kapanış kaydı alınır ve bu kayda göre de alt çene artikülatöre alınır. Sabit protez yapımında az sayıda kron yada inlay gibi restorasyonlarda basit bir artikülatör ancak daha fazla diş eksikse yarı ayarlanabilir artikülatörler(ancak kapanış varsa). Dowson’un Bimanual Manipulasyonu ile Alt Çeneyi Santrik İlişkiye Getirme Yöntemi Baş parmaklar çene üzerine. Bu protezleri yapmamızın amacı daha fazla estetik ve retansiyon sağlamaktır. Artikülatör Seçimi Artikülatör kullanmada temel amaç hastadan alınan kayıtlar doğrultusunda hastaya yapılacak restorasyonun aynen hastanın tüm fonksiyonlarını değişikliğe uğramadan yapılabilmesini sağlamaktır. ideal okluzyon hedefleniyorsa tam ayarlanabilir artikülatörlerle çalışılması uygundur. sürgü. Sonuç olarak artikülatörde çalışmak uygun artikülatör seçimi hem yapılan protetik restorasyonların başarısını arttıracaktır hemde stomatognatik sistemin fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunacaktır. Hazırlanan hareketli protezin daha fazla fonksiyonu daha az yer kaplayarak sağlaması içindir. Örnek : K3 olgusunda. diğerinin hareketli protezler üzerinde yer aldığı kombine protezlerdir. Rotasyonla birlikte bir miktar yana kayma hareketi de yapar. planlanan okluzyon tipi. K1 olgularında vertikal boyutun kaybedilmediği durumlarda yarı ayarlanabilir yada ortalama değer artikülatörleri kullanılması uygundur. İstenildiğinde ortalama değerlere göre kullanılabilir. primer seconder. Sadece santrik ilişki kaydının alındığı ve buna uygun artikülatör üzerinde laboratuar işlemlerinin bitirildiği durumlarda protez hastaya uygulandıktan sonra okluzal aşındırmalar varsa prematür kontaktların giderilmesi zorunlu olacaktır. matrix-patrix. Tek el tekniği de uygulanabilir ancak kontrolü daha zordur. full ağız restorasyonu gerekliyse. Hassas Bağlantılı Protezler Birbiri ile uyumlu erkek-dişi. SAM Artikülatörü * Arcon * Ağız içi kayıtlarla protruziv ve lateral condyler eğimler kişiye göre ayarlanabilir. tüm dişler aynı anda restore edilecekse.Alt çenenin lateral hareketleri sırasında horizontal düzlemde de rotasyon hareketi meydana gelir. Bölümlü protezler için artikülatör seçiminde eksik diş sayısı.

KI (serbest sonlanan) olgularda alveoler kretteki mukozanın özelliği belirlenmelidir. Mekanik Faktörler : Direkt ve indirekt tutucularla sağlanır. mukozanın reziliensi seçilecek ataşman tipiaçısından önemlidir.Projeksiyon üniteleri . . Yardımcı bağlantılar : Vida. Ayrıca kombine protezlerin yapımında ataşman üye dişlerin lokalizasyonları. Kron – dışı bağlantılar : Parçalar kronun dışındadır.Bağlayıcılar . Anatomik Faktörler : Alveoler kretler.Birleşik üniteler Stad ataşmanlar : Genelde aşırı kron harabiyetinde. İmplant sistemlerinde de kullanılmaktadır. İki mıktatıs kullanılır. Bu mıktatıs sistemlerinde genelde SamaryumCobalt (SmCo5) bulunur. damak formu. * Şekline göre : * Lokalizasyonuna göre : * Fonksiyonuna göre : En pratik olanı 1970’lerde yapılan Prciskel sınıflandırılmasıdır. alveoler kretteki dağılımları da önemlidir.Kısaca birbiriyle uyumlu iki parça üzerinekurulur. * Kapalı alan . *Aynı ataşman sistemleri . fiziksel ve mekanik faktörler vardır. Mıktatısın oluşturduğu manyetik akı dokulara yayılır. (zıt kutupların bir birini çekmesi) * Açık alan . Reziliensi az olduğu durumlarda ise vertikal yönde harekete kısmen izin veren ataşmanlar seçilmelidir. Mekanik tutuculuk sürtünmesel retansiyon şeklinde olabilir. pulpa odasının genişliği belirlenmeli. Kron içi bağlantılar Kron dışı bağlantılar Stad (çivi başlı) bağlantılar Barlı bağlantılar Yardımcı bağlantılar Kron – içi bağlantılar : Parçalardan biri kron içindedir. menteşeli uzantılar veya yaylı sistemler şeklinde diğer ataşman sistemlerin tutuculuğunu arttırmaya yönelik bağlantılardır. En çok bilineni dolder bardır. Fiziksel Faktörler : Adezyon. mukozanın rezilliensi seçilerek ataşman tipi açısından önemlidir. Hassas bağlantılı protezlerin uygulanması hassas bağlantılar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. Sürtünmesel ve metalplastik şeklinde olabilir. mukoza özellikleridir. gerekirse dişlere gingivektomi yapılarak kron boyları uzatılmalıdır. . yüzey gerilimi.plastik * Yay sistemli Bir diğer mekanik retansiyon manyetik retansiyondur. post üzerine uyarlanan ataşmanlardır. Yay destekli mekanik tutuculuk şeklinde olabilir. Hareketli bölümlü protezlerin tutuculuğunu sağlayan anatomik. endodontik tedavili dişlerin kökleri üzerine yerleştirilen. Hastanın ağız hijyeni optimum olmalıdır. * Metal – metal * Metal . Sürtünmesel Retansiyon . uygulanılacak dişlerin radyolojik kontrolleri yapılmalı. kron boyuna bakılmalı. Çürükler tedavi edilmeli. Manyrtik akı çevre dokulara yayılmaz. Şekline ve lokalizasyonuna göre yapılmıştır. Sürtünmesel ve yaylı sistemler bulunur. sürgü. Çünkü bu tip protezler klinikte hekimin ve laboratuarda teknisyenin özel işlemler yapmasını gerektirir. Bu sınıflandırılan ataşmanları kullanarak hassas bağlantılı protez yapabilmek için önce hasta ağzında bazı işlemler yapılmalıdır. atmosfer basıncı gibi faktörlerdir. Barlı bağlantılar : Aynı alveoler ark üzerinde yer alan kökleri yada kron boyu kısa dişleri birbirine bağlayan barlar ile bu barlara uyumlu manşetin hareketli protez içinde yer aldığı ataşmanlardır.

Projeksiyon üniteleri .Retansiyon mekanizması .Menteşeli uzantılar Avantajları * Estetik * Kuvvetler dişin uzun eksenine paralel * Protezin kullanım kolaylığı * KI olgularında protezin stabilitesini arttırması * Protezin gömülmesine engel olması * Yan kuvvetler oluşmaz * Sürtünme sonucu yıpranma uzun zaman alır * Protezde adaptasyon kolaydır * Giriş yolu için dişlerin paralel hale getirilmesi şart değildir * Geniş dişsiz alanları birleştirir Dezavantajları * Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcı * Onarımları ve yeniden kullanımları her zaman mümkün değil * Çok hassas çalışma gereklidir * Ekonomik değildir * Yeterli ağız hijyeni olmalıdır * Uygun hazırlanmazsa gingival irritasyon ve diş kaybı Endikasyonları * Ön ve yan grup dişlerde estetik nedenlerle * Anatomik şekil yada yetersiz ekvator altı mesafe varsa * Resiprokal kroşe koluna uygun yer yoksa * KI ve KII olgularında * Sabit protez uygulanamayan KIII olgularında * Kroşe tutuculu protezin tercih edilmediği durumlarda Kontrendikasyonları * Kron boyu kısa dişler * Pulpa odası geniş dişler * Ekonomik nedenler * Hekimin el becerisi * Aşırı örtülü kapanış * Yetersiz çeneler arası mesafe * Yeterli desteğe sahip olmayan dişler Tutuculuk (Retansiyon) Protezin yerleştiği yerden çıkartıcı kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. Kroşeler yada hassas bağlantılarla direkt tutuculuk. H.Ataşmanın lokalizasyonu . Kırlangıç kuyruğu Metal – plastik : Erkek yada dişi parça plastik 2.Sürgüler . 1-Sürtünmesel Tutuculuk Metal .Aksiyel duvarları açılı (konus) Metal – metal barlı : .Barlı eklemler .Yaylı Krondışı (Extrakronal) .Sürtünme gereçleri . I.Barlı üniteler Yardımcı Bağlantılar .Aksiyel duvarları paralel (teleskop) .Barlı eklemler Metal – metal sürgülü : . sabit ve hareketli protezler arasında geçiş sağlarlar ve ikisinin özelliklerini de taşırlar.Resilient Barlı Bağlantılar .Birleşik üniteler Stud Ataşmanlar .T.Hareketlilik .Tolerans Kron içi (İntrakronal) . yardımcı unsurlarla indirekt tutuculuksağlanır.Rigit .Sürtünmesel .Vidalı üniteler .Barlı üniteler .Manyetik Tutculuk 3.metal başlıklı : .Kombine Tutuculuk (Manyetik + Mekanik) .Hassas bağlantılı protezler.Bağlayıcılar . Sınıflandırma .

Hassas Bağlantının Çalışma Mekanizması Parçalar arası uyum * Sürtünmesel bağlantı . • Parçalar arası uyum hassaslığı • Parçalarda kullanılan malzemenin çeşidi • Planlama • Laboratuar teknikleri (metalde korozyon.Açık alan magnet . li. aşınma. Yardımcı retantif parçalar.Soy metalden üretilmiş . yeri. eğimi.yaylı bağlantı Kron İçi Bağlantı İçin Diş Kesimi Kron konturu içinde 0.Metal – metal (Pres stud) .2 mm yuva Kron boyunun 2/3 boyutunda Hata Diğer dayanak dişteki yuva(kutu)nın aynı hizada olmaması yetersiz boyutlarda yuva hazırlanması.Metal – plastik (Vario stud) * Yaylı bağlantı * Manyetik bağlantı . yaylı düzenekler kullanılır. Sürtünmesel retansiyon vardır. Kron içi bağlantıların kesiti T. Likitteki asit fosforik asit veya şelasyon ajanı olabilir.Kesiti dörtgensel CMSlide KIII olgularında . plastikte deformasyon) • Dişlerin durumu • Pulpa odasının radyolojik tetkiki • Kron boyu • Kron / kök oranı (gerekirse gingivektomi) • KI ve KII olgularında dişsiz kretin reziliensi • Ağız hijyeni • Model analizi • Dayanak diş sayısı.Sürtünmesel bağlantı . malzeme torgunluğu. H. Yani siman tuz yapısındadır. Uyum hassaslığı yeterliliği kontakt alanı başarıda önemlidir.Kesiti yuvarlak . I veya dairesel olabilir. poliakrilik asit olabilir veya herhangi bir monomer olabilir.Kapalı alan magnet Hassas Bağlantının Retansiyonu • Parçaların boyutları .Sürtünmesel Schatzman KIII olgularında . Kimyasal olarak toz kısımları baziktir. dağılımı. rezorpiyonu • Vertikal boyut • Giriş yolu • Ataşman tipi Kriterleri dikkate alınmalı Kron içi Ataşmanlar Tüm kısımları dayanak dişin konturu içindedir. Simantasyon Simanlar iki komponentli malzemelerdir (Toz-Likit). kron boyları • Dişsiz bölge uzunluğu.6 x 0. Endikasyonları * KIII ve modifikasyonları * Estetiğin önemi olduğunda * Sabit protezlerde bağlayıcı olarak Kontrendikasyonları * Serbest sonlu olgularda * Pulpa odası geniş dişlerde * Kron boyunun kısa olduğu dişlerde McCollum (1911) KIII olgularında .kit kısmı ise asidiktir. Bazıları pasta şeklinde olabilir. Kalıcı Çinko fosfat siman Silikat siman Polikarboksilat Geçici CaOH Zoe Öjenolsüz geçici .

21.5’tir. distile su) . corrosion.Seramik yüzeylerin hazırlanması Metalin Hazırlanması .Kumlama (50µm Al2O3) amaç metal yüzeyini genişletmek . Metalin yüzey enerjilerini değiştirerek organik olan bu maddenin kimyasal kompozitlerle yapışması sağlanır. opaque (kuratay) PMFA → Sebond (schutzdental) spectralink (Noclor) Minenin Hazırlanması . büyük zincirli organik moleküller aktif akrilat monomerleri. Çinko Fosfat Siman : Toz : ZnO (çinko-oksit) Katkı Maddeleri : * MgO * SiO2 * BiO3 Likit : Ortofosforik asit (%85) Su (%1-3) Tamponlayıcı Al ve Zn bileşikleri Simanın pH’ı 3. (γMOPS) Rocatec : Tribokimyasal yöntem.Dayanak dişlerin hazırlanması . Aktif Akrilat Monomerleri : 4-meta → Superbond (sun medical) UDMA → Panavia Ex. Metal alt yapı yüzeyinde silikat tabakası triboplazma pirolitik değil (γMOPS) Ön kumlama → 110 µm corundum (Al2O3) Silikat kaplama → 110 – 120 µm kuvars ile kumlama Silanlama → espe – sil Metal Primerleri : Sıvı madde. pitting.Aktif akrilat monomeri “PFMA” kaplama (sebond. Yapışmasyı Kolaylaştırıcı Kaplamalar . hidrofiliktirler. Metal yüzeyindeki etki gösterir.Pirolitik silikat kaplama (silicoater.Kalay oksitle kaplama (sadece soy metal alaşımlarda kullanılır) Silicoater : pirolitik. rocotec) . silicoater MP. Adezyonun kimyasal bağlanması tepkimesine kemisorbsiyon denir. Silikat tabakası ile estetik kaplama malzemesinin organik polimer zincirinin serbest uçları arasında birleştirici (coupling) ajan olarak silan kullanılır.yapışmayı kolaylaştırıcı kaplamalar (kompozit esaslı yapıştırıcılar için) Mikromekanik Etching. Metal oksitlerine gerek fiziksel gerek kimyasal yolla bağlanır.Oksidasyon (silan esaslı yapıştırıcılar için) . CaF2 Simantasyon İçin.Temizleme (1-Ultrasonik temizleyici. Kalıcı simantasyon ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılırlar Silikat Siman Toz : SiO2 (Silika) %40 Al2O3 (alümina) %30 NaF. . 48 saat sonra nötrale döner. H2SO4) .Mikromekanik (kimyasal yada elektrokimyasal Korozyon) .Metal yüzeylerin hazırlanması . Metal yüzeyindeki oksit tabakasında kimyasal bir anfinitesi bulunan yapıştırıcılar kullanılır. asitleme . spectra-link) . Metal alt yapı ile iyonik bağ oluşrurlar.aseton) Hem kimysal hem mekanik etki gösterir. Metal alt yapı üzerine silikat tabakası.Mutlak nem kontrolü (rubber-dam) .Kimyasal temizleme (etil asetal.Elektrokimyasal (asit+elektrik akımı) Oksidasyon . tribokimyasal yöntem. Temel kimyasal reaksiyon : iyonizasyon.Kimyasal (HNO3.siman Cam iyonomer siman Polimer simanlar siman Bu tip yapıştırıcıların içinde bulunan silan (γMOPS). deterjanlı su 2-Ultrasonik temizleyici.

polivinil silikon esaslı ölçü maddeleri kullanılır. sonra ışıkla donar. Genelde kron dışı bağlantıların kullanılmasında 2 destek dişin bloklanması.Kuvvet kırıcı . Bu L şeklindeki bir barın ucuna yerleştirilmiş bir küre taşır ve buna uygulanan negatif parça hareketli protez üzerindedir. gelecek olan yükleri karşılamak açısından daha avantajlıdır. Kron dışı bağlantılar. kombine üniteler olarak gruplandırılır. Kombine bağlayıcılar hem kron içi hem de kron dışı bağlantıların aynı protezde bulunmasıdır. Rigit yada kısmen harekete izin veren tipleri vardır. İlk akla gelen Pablo kron-dışı bağlantısıdır. dişi parça plastiktir. 3 ayrı sertlik derecesinde dişi parça bulunur: çubuk. Diş eti papiline dikkat edilmeden yerleştirilirse periodontal sorunlar olur.Bağlantı altı temizlemeye uygun değilse Ceka . Genelde KI olgularında mukozanın rezilyensini kompanze edecek. Bir başka örneği Seka’dır. Ağızdaki dişlerin durumuna. sadece dikey yönde hareketliliğe izin verir.Alt kaninlerde Kron Dışı Bağlantıların Kontrendikasyonları . KI ve KII olgularında uygulanır. Kronların ağızdaki ajusteleri tamamlandıktan sonra bu ölçü maddelerinden biriyle ve bireysel ölçü . sayısına. Yay destekli bağlantısı olan ASC52 kron dışı bağlantıdır ve kuvvet kırıcı etkisi vardır. polieter esaslı. çivi. En önemli dezavantajı : uygulanan dişin distalinde yer alan papile uygun yerleştirilmediği zaman zarar vermesidir. 30 saniye Yıkama (2ml/dk su çıkışı. Bu bağlantıların uygulandığı olgularda siklon esaslı. gerektiğinde sıkıştırılıp retansiyonu arttırılabilir ve yine erkek parçası değiştirilebilir. Dalbo Bağlantısının da kuvvet kırıcı etkisi vardır. O yüzden son bir kez ışınlama gerekir (dual-cure siman) Kron Dışı Bağlantılar Kronun morfolojik yapısı dışında yer alan ataşmanlardır. Dişi parçanın özelliğine göre sınırlı bir hareketliliğe izin verir.- Eklentilerin uzaklaştırılması (nonaromatik pomza) Asileme (%30 ortofosforik asit. kısmen harekete izin veren tipleri kulanılır.Kontrollü dikey hareketlilik ** Oksiquart → polivinil alkol jeli kenarları kaplanır ( yapıştırıcı havayla temas etmesin diye) ** Panavia-F → önce kimyasal.Serbest sonlu olgular .Bucco-lingual genişlik kron içi bağlantı kadar önemli değil . top. sonu serbest olgularda kullanılabilir. bağlayıcılar. Kron Dışı Bağlantıların Endikasyonları . Seka Bağlantısı : her iki parçası da metaldir. retansiyon derecesi ayarlanabilir. en az 120 saniye) Kurutma (yağsız kuru hava ile en az 15 saniye) Primer yada bond (yapıştırıcı ajana göre) kaşığıyla ölçü alınıp elde edilen model üzerinde gerçekleştirilir. lokalizasyonuna göre uygulanır. Tek taraflı sonsuz olgularda kullanılır ve hasta tarafından takılıp çıkartılabilir. Ankoruis kron dışı bağlantısının da her iki parçası da metaldir.Ağız hijyeni yeterli değilse .2 parça metal . ve bar tipi olarak geniş çeşitleri vardır.Gingival papil korunmazsa . En sıklıkla kullanılan Variosoft erkek parçaso metal. Genelde bu tip bağlantılar prtoezin 2 parçasını birleştirir. Özellikle K2 olgularında Riegel blok kendine özgü bir ataşmandır.

bar . Dalbo ve stud ataşmanların stud ataşman tipleri de vardır.Vertikal boyut yetersizse .KI.Yeterli kron boyu lazım Yetersiz kesim → Kron büyük olur Bağlantı uzak olursa → kuvvetler dişin uzun aksından uzaklaşır. çivi.Kuvvet kırıcı .En az iki diş bloklanmalı Stud Ataşmanlar Uygulanmasından önce kökün endodontik tedavisinin yapılması gerekir.KII .Erkek parça değiştirilebilir .Kuvvet kırıcı . kolay adapte olunabilir. KII.Dişi parça değiştirilebilir . Endodontik tedavi sonrası stud ataşman bir post ile birlikte dişin köküne simante edilie. dişi parça plastik olabilir.Retansiyonu kendine özgü Kron Dışı Bağlantı İçin Diş Kesimi .Periodontal sağlık .Bucco-lingual mesafe azsa .KI. Riegel Blok .Subtota olgular .Overprotezler Avantajları .KI.Endodontik tedavi sonrası post ile beraber . genelde kullanılan İntraradiküler → erkek parça protez kaidesinin tabanında dişi kısım kök konturunun içinde.bu protezlerde tutuculuğu sağlayan stud ataşmanlardır.Protezde retansiyon ve stabilite .Belli bir miktar hareketlilik var . kullanımı daha sınırlı Endikastyonlar . KIII Ancoruis . KIII Dalla Bona (Dalbo) .rigit ve hareketli . İleride bu kökler kaybedildiğinde protezin totale dönüşümü daha kolaydır.KI. Mıknatıs sisteminden de yararlanılabilir.Retansiyonu ayarlanabilir . dişi parça hareketli protez üzerindedir. Pozitif parça= stud kök üzerinde.Bağlantı dişin tepe noktası hizasında .Bağlantı tarafından biraz daha fazla diş kesimi yapılabilir .Yay destekli .Retansiyon ayarlanabilir ..Proprioseptif mekanizmanın korunması .Alveoler kemiğin korunması .subtotal olgularda . KII ASC52 .2 parçada metal . Bu tip ataşmanların uygulandığı protezlere diş üstü protez (overdenture. Çiğneme kuvvetlerinin dağılımı sağlanır. .Bevel-shoulder yada chambher basamak . alveoler kret rezorpsiyonu azaltılmış olur.hacimleri küçük → yetersiz vertikal boyut → yetersiz buccolingual mesafe Extraradiküler → erkek parça kök yüzeyinde. Uygulanması için dişin kron kısmı diş eti seviyesinde kesilir.Retansiyon için aksiyel duvarlar paralele yakın . KII. estetik avantajlar sağlanmış olur. overlay) denir.Erkek metal. çubuk. Hazırlanan hareketli protezin altında diş kökleri korunarak daha iyi bir algılama sağlanır. . Dişi plastik . temas etmemeli .Bağlantı dişin uzun eksenine paralel . KII .Erkek parça değştirilebilir.Diş etine yakın olmalı. İşte bu ataşmanın şeklinden dolayı çivi başlı denir.Kron/kök oranı kron lehine artöış ise . protezin retansiyon ve stabilitesi daha iyi olur.Kuvvet kırıcı VarioSoft . Pozitif parça metal. Başka bir örnek de Kothermandır.Topuz.

Dişleri yada kökleri birbirine bağlar Bu bağlantılarda rigit ve kısmen harekete izin veren tipleri mevcuttur.Beş ayrı açıda erkek parça .Dişi parça lastik O-ring şeklinde Parça değişimi kolay ve ucuz Stud Ataşman İçin Diş Kesimi .Uygulaması kolay ve çabuk .- Proteze adaptosyon Estetik Uyumlandırabilme Dezavantajları .İmplant özellikle alt ön bölgede Barlı Bağlantılar .Parça değişimi olası ama zor O-SO Ataşman .Kron boyu çok kısaysa bevelshoulder’lı başlık .Erkek parça post üzerinde .Rorasyonu önlemek için. . En popüleri → hem rigit hemde kısmen harekete izin veren dolder-bardır. uygun örneklerden dökülme de hazırlanabilir.Çürük .Subtotal olgular .Diş etinden en az 1 mm yukarıdan eğimli kesim .İnterokluzal mesafede sorunlar .Erkek parça post(pivo) üzerinde .Mukostatik ölçü . . + Yiv-yuva + 2 düzlemli kesim + Gerekirse postun boyu uzatılmalı . Bu bar fabrikasyonda olabilir.Lateral kuvvetleri azaltmak için kısa preparasyon İmplant Üstü Protezler .Tüberkül çatışmalıarının olmadığı balansı arttırmak .Laboratuar bağımlılığı az .Aşırı kontur oluşumu .Giriş yolu ayarlanabilir .Undercutlar .Vertikal yüklerin ataşmanın topuzu tarafından karşılanması PressStud Ataşman .Retansiyonu ayarlanamaz .Estetik .Kökten yararlanılacaksa kök uzunluğuyla orantılı post .Destek dişlerde periodontal yıkımlar Dişeti İrritasyonunun Önlenmesi için.

müracaat nedenini isteklerini. Sindirimsel tipler protezlerinin fonksiyonel olmasını isterler. Dişlerde aşınmalar olup olmadığı incelenir. tedavi sonrası sonuçlardan hekimi sorumlu tutan özellikte hastalarla karşılaşılabilir. kaybolan estetiği iade etmek için. . parsiyel) → Kombine Protetik uygulamalarda amaç . DÖNEM Protetik restorasyonlar → Sabit (kron. Bu nedenle protetik uygulamalarda hastanın geliş nedenleri öğrenilmeli ve karşılıklı sorgulama ile hastanın. Bu muayene sonunda koyulan endikasyonla uygun tedavi planı yapılır. uygulamalara adapte olmaya çalışan ve hekim önerilerince hareket eden hastalar vardır.hekimi kendi isteğince yönlendirmeye çalışan zor kişilikli bireyler. Hastanın genel sağlık durumu. protezleriyle ilgili vurukları. hekimin güven duygusunu kazanması sağlanmalıdır. diş eti. Şişlik. ağız tabanı. Alınan yanıtlar doğrultusunda hastanın kişiliği hakkında da bilgi edinilir. alt ve üst alveoler kretler üzerinde kalmış olan artık kökler ve diğer problemler incelenmelidir. Dişler. Anamnez bir hastanın genel sağlık durumunu. sond. Hasta Muayenesi 1. Okluzal ilişkilerde ölçü alınıp diagnostik modellerde değerlendirilir. kızarıklık.Lakayt ve kaygısız tip hastalar 3. Hijyen açısından diştaşı olup olmadığı incelenir. genel sağlık problemleri olan. Hem hastaya yapılacak protezdeki diş şekli açısından hemde karakterini yansıtması açısından çok önemlidir. presel yardımıyla incelenir.Diş Kesimi 2. cep derinliği değerlendirilir.. ağız hijyeni iyi olmayan. lüksasyon olup olmadığı incelenir. doku bütünlüğü ve devamlılığını sağlamaktır. sorunları olduğu zaman bile daha dayanıklı olan bireylerdir.Histerik ve şüpheci tip hastalar 4.Düşünsel tip hastalar Kassal tip hastalarda yüz kasları gelişmiş.Kassal tip hastalar 2.Titiz ve mükemmeliyetçi tip hastalar Hastalar.köprü) → Hareketli (Total. Sonra klinik ve radyolojik muayrne ve teşhis modellerinin incelenmesi yapılır. Diş eti çekilmesi. Sindirimsel tip hastalarda yüz şekli aşağıya doğru genişleyen ikiz kenar yamuk şeklindedir.Akılcı ve düşünsel tip hastalar 2. önceki dental girişimlerini öğrenmek açısından yapılmalıdır.Kesim sonrası daimi restorasyonlar tamamlanıncaya kadar kesilmiş dişleri dış etkilerden korumak için.Sindirimsel tip hastalar 4. Solunumsal tipler protezlerinde rahatlığı ararlar. estetik ve fonksiyonun çok iyi olmasını isteyen kişiler olabilirler. Kassal tipte olanlar diş seçiminde estetik.Periodik muayene Tam muayenede hastadan genel ve dental anamnez alınır. orta kısmı geniş altıgen şeklindedir. Dişler arası ilişkiler (kapanış). Klinik Muayene : External muayene yapılır. Radyolojik Muayene : Total dişsiz bir olgu bile olsa tüm çenelerin filmleri alınıp. Solunumsal tip ise alt ve üst kısımları kısa. ağrılı bölge.Solunumsal tip hastalar 3.Acil muayene 3. yeterli fonksiyonu sağlamak için. konuşma ve fonksiyon mükemmel olmasını isterler. kişilik özelliklerine göre hekimi kararlarına uyan yada hekimi kendi isteği doğrultusunda yönlendiren ya da her şeyin mükemmelini isteyen. geçirdiği rahatsızlıklar mutlaka öğrenilmelidir.2. sert ve yumuşak damak. Düşünsel tip hastalarda sindirimsel tipin tersine ters yamuk şeklindedir. Sabit Protez İçin Tedavi Planlanması 1.Tam muayene 2. diş eksikliğini tamamlamak. duygusal açıdan stabil olmayan. yüz dikdörtgen yada kare şeklindedir. kullandığı ilaçlar. Tüm dişler ve çeneler değerlendirilebilir. hastanın beklentileri öğrenilir. Hastadan öncelikle anamnez alınır. Hastanın yüz şekli de önemlidir. Diş hekimliği insan ilişkilerine dayanan ve hastanın gittiği her yerde hekimin yaptığı uygulamaları taşıdığı bir meslektir. Herhangi bir nedenle gelen hastanın kişiliği yapılacak protezin başarısı açısından önemlidir 1. mukoza ayna. asimetriler gözle ve palpasyonla incelenir. kaybolan estetik. Düşünsel tipler ise konuşmaya önem veren. 1. Sonra intraoral muayene yapılır. Hekime saygılı. Daha önceki tedaviler ve sonuçları. fonksiyon ve fonasyonu hastaya iade etmek.

tükürük. temdent . sırt.2 – 0. Periyodik Muayene Yaklaşık 6 aylık sürede yapılır. Sn) hazırlayabildiğimiz gibi polikarbonat yada selüloit(strip) kronlar olarak da hazırlayabiliriz. Ancak kendi boyun.fonasyonu sağlamak için ve psikolojik olarak hastayı rahatlatmak amacıyla geçici restorasyonlar yapılır. Soğuk akrille model üzerinde geçiciler hazırlanır. Hasta üzerinde çalışırken azami dikkat ve özeni göstermek gerekir. Sonra kesim yapılır.3 mm yukarıda hazırlanmalıdır Bu restorasyonlar genelde kandi kendine sertleşen soğuk akrille hazırlar. bel. Zn. Bu alanlar bakteriel birikim diş etinde zarara neden olabilir. Akrilikten (metilmetakrilat). Klinikte Çalışma Konumları ve Hasta Tedavi Şekilleri Preklinik uygulamalarda ağzı aklit eden fantomlar tam olarak bir hastayı temsil edemezler.Periodontal sağlık açısından servikal uyumları serbest diş etinden 0. Geçici Yapımında kullanılan Materyaller. özel setleri olan.. Cu. daimi metalin uyumunda sorun olur ve kron kenarı açık kalır. komşu ve antagonistlele uyumu kontrol edilmelidir. Geçicilerin uygulanması sırasında kesilmiş olan diş mutlaka izole edilmelidir. Bu restorasyonlar bazı özelliklerde olmalıdırlar : . Tamamlanan geçicinin simantasyonundan önce zımpara ve polisaj yapılmalı. CaOH’li yada ZOE’lü simanlarla simante edilir. Eğer ZOE’lü simanla yapıştırılırsa ojenölün analjezik etkisi hastanın rahatlamasını sağlar. Öncelik problemli bölgededir. Ölçü nemli ortamda bekletilir. İlk ölçünün içine hazırlanan soğuk akril likiti ve tozu koyularak hazırlanır. Polikarbonat kronlar fabrikasyon. .Anterior kesimlerde hazırlanan geçici restorasyonlar şekil ve renk açısından uyumlu olmalıdırlar. Diş hekimi çalışma esnasında çalışma alanını uygun görüş ve rahat ulaşabileceği konuma getirmelidir. Protetik restorasyonlar ve diğer restorasyonların kontrolü yapılır. Acil Muayene Hastanın problemi olduğu diş yada dişleri içeren muayenedir. periodontal sağlık açısından diş eti sağlığına zarar vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Böyle hazırlanan geçicilerde.Yapılan geçicilerin servikal uyumları. Kesim tamamlanınca tekrar ölçü alınır. ) ve ölçü hasta ağzına yerleştirilir. İndirekt Yöntem : Kesimden sonra ölçü alınır. dil. Geçici restorasyonlar iki şekilde hazırlanır. . Bitirilen geçicinin kron kenarları uzun hazırlanırsa diş eti sağlığına zarar verir. Direkt Yöntem : Kesimden önce ölçü alınır. Bu yüzden yapılan geçici kron servikalde ne kadar polisaj yapılsa da mikro retansiyon olabilir. her diş için değişik boylarda seçenekleri olan kronlardır. Diş etini irrite etmesi nedeniyle de kesilmiş dişin diş etiyle ilişkisini bozar. Akril hamuru şekillendikten sonra dişten uzaklaştırılmalı ve polimerizasyon için ılık su içinde bekletilmelidir. Alçı model elde edilir. . Çünkü hasta ağzında canlı dokular. dişeti mevcuttur. çeşitli metallerden (Al. Dişler özel kavite laklarıyla izole edilir. (bu akril hamurları polimerizasyon ısısı düşürülmüş özel akrillerdir Trimdent. Artık siman bırakılmamalıdır. Polimerizasyonu ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra hasta ağzına yerleştirilir. Bu yüzden geçici diş etine tamas etmemelidir ve iyi polisajlanmalıdır. Simantasyondan artık simanlar temizlenmelidir.Kolay temizlenebilir olmalı .

Alt ön bölgede çalışırken hekim 11 pozisyonundadır. Yapılan işlemler sırasında sağ eldeki mikromotor. Hangi tip simanla yapıştırılacaksa siman camı üzerinde toz likit karıştırılıp. Simantasyon Bitmiş sabit restorasyonun son aşaması kesilmiş dişe uygun simanlarla yapıştırılmasıdır. Hastanın başı en iyi görüş alanına göre çevrilmelidir. Ağız içini daha iyi görebilmek için reflektörden yararlanılır. Baş yüz veya çene sağa hafifçe dönmüştür. Alt sağ posteriorda çalışırken kaninlerden destekle indirekt yöntemle çalışılır. Siman : Kremsi pat anlamındadır • Daimi yapıştırma • Geçici yapıştırma Simantasyon sadece yapıştırma işi değildir. alt çenede direkt yöntemle çalışılıyorsa daha yukarıya konumlandırılmalıdır. Alt çenede alt dişlerin çiğneyici yüzleri yere paralel ayarlanmalıdır. Ancak ışık kaynağın çalışma ortamına yakın olması ışık gücünü ve görünürlüğü arttırmaz ve hekimin hareketini kısıtlar ayrıca oluşan ısı nedeniyle hastayı rahatsız edebilir.sağ üst çenede çalışırken hekim saat yönüne göre 10-11 pozisyonunda olmalıdır. İndirekt yöntem ile çalışılır. örtücü. O2 ‘li suyla silinip kurutulur. baş sağa döndürülür. İdeali. Üst dişlerin çiğneyici yere diktir ve baş sağa doğru döndürülmüştür. izole edici ve tamir edici özelliği vardır. aerotor kalem tutar gibi tutulmalıdır. tabanları yere basarak. Simanın koruyucu. Hekimin klinikte hatalı pozisyonlarda çalışması ense. bel ve sırt bölgelerinde kas ve iskelet sisteminde zorlanmalara ve ortopedik problemlerin çıkmasına neden olur. Oturarak çalışılıcaksa hastanın sağ ön yada sağ arka tarafında oturarak çalışılabilir. Çene yukarıya kaldırılmıştır. Işık. Hasta ise üst dişleirn çiğneyici yüzleri yere dik açı yapacak şekilde yatırılmalıdır. Premolarların okluzalinden destekle indirekt çalışılır. Aksi halde freez yumuşak dokuları zedeleyebilir. Alt çenede çalışılırken hekim saat 9 pozisyonundadır. Ayrıca indirekt görüş de sağlar . Daimi simantasyon için bitmiş kronun tüm iç ve dış yüzleri kurutulup temizlenir. Ağız içinde çalışılırken bölgeye göre direkt yada indirekt yöntemle ışık kaynağından yararlanılır. Üst ön bölgede çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır labial yüzlerden yada premolarlardan destek alınır. Hasta yer ile 30-40 derece açı yapacak şekilde ayarlanıp.4. Üst çenede çalışırken hasta hekimin boyuna göre biraz yatırılabilir.ve bacaklarını postural bozukluklara neden olabilecek hatalı durumlarda olmamalıdır. sağ elle işlem yapılır. Geçici simantasyon için ZOE ve CaOH’li patlar kullanılır. Sol üst çenede çalışırken hekim saat 10-11 yönündedir. Baş düzdür. Palatinal yüzde çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır.5. omuz. 3. köprünün içine tüm içine tüm yüzeyleri kaplıyacak şekilde sürtülür. Bu yüzden hekimin hasta üzerinde doğru çalışma pozisyonlarını iyi bilmesi gerekir. üst çenede indirekt yöntemle çalışılıyorsa daha aşağıda. sırt arkaya dayalı ve düz oturacak. Ayakta çalışırken hastanın sağ yanında durmalıdır. sol eliyle hastanın başını kavrayıp. parmaklar diş dudak yada çeneye dayanarak destek almalıdır. hastanın ağız hizası hekimin dirseklerinin hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. 2 konumda çalışılabilir. • Ayakata • Oturarak Hasta üzerinde ayakta çalışılırken hasta koltuğu. Geçici yapıştırma dişler kesildikten sonra daimi kron yapılana kadar dişi dış etkilerden korumak için yapılan yapıştırmalardır. . Ünitler sağlaklar için hazırlanmıştır. bacakları yanlarda rahatça açık olacak şekilde ve çalışma ortamı açık olacak şekilde ve çalışırken görüş uzaklığı 30-35 cm mesafeden olmalıdır. Sağ arkada oturulursa. Sol elle ayna ile yumuşak dokular ekarte eilerek rahat çalışma alanı sağlanır. hekimin sandalyesinde.

Yüzey Pürüzlülüğü : Köprü çapalarının dişe bakan yüzeylerinin püzülülüğü retansiyonla doğru orantılıdır. Avantajları * Fonksiyon sırasında oluşacak kaldıraç kuvveti. Simantasyonda Tutuculuğu Etkileyen Bazı Faktörler 1. * Bir grup dişi yada kökü bağlayarak yüklerin paylaşılmasını sağlar * Renasiyon ve stabilite Dezavmtajları * Vertikal ve bucco-lingual mesafe * Alveoler kavsin eğriliği ( stud ataşmanlardan yararlanılmalı ) * Marjinal dişetine baskı Barlı Eklemler * Bar – protez arasındaki harekete izin verir * subtotal olgularda * Ön bölgelerde Dolder Bar : Genelde tek manşetli. Servikal adaptasyonu incelenir.Kesilmiş dişlerin üzerine yerleştirilir. . Kesim Şekli : Aşırı konik kesimlerde tutuculuk azalır. lateral hareketlere direnç artar.koyu kıvamlı hazırlanmışsa basınçla fazla simanın çıkması mümkün olmayabilir. Vestibülden artan simanlar temizlenilir. okluzam tırnağın oluşturacağından daha küçüktür. ortam ısısı optimum olarak uygun kıvamda hazırlanmalıdır. kırılganlığı artar. kesiti armut .Az sayıda dişin bulunduğu olgularda . Artık simanların gingiva yarık içinden ve yumuşak dokulardan uzaklaştırılması gerekir. 3.Retansiyonu arttırmada Kanal tedavilidişlere uygulanan başlıklar Bar kesiti : armutsu / yarım yuvarlak / kenarları paralel * Barın doğrusal olması protezin stabilitesi ve dayanakların korunması açısında önemlidir.Splintlemede . 2. Köprü ise mesio-distal yönde parmak basıncı yapılır. 4. Yüzey Alanı : Tutuculuk yüzey alanıyla doğru orontılıdır.Dişleri veya kökleri bağlarlar . manşet gelen kuvvetin şiddetini azaltır hem vertikal yönde hemde barın uzun ekseni etrafında rotansiyonel harekete izin verir. 5. kızarıklığa. hastaya ağzı kapattırılır. ağrıya neden olur. Simantasyon basıncı aksiyal yönde olmalıdır. Barlı Bağlantılar (Devamı) . Kullanılan Malzeme : Soy olmayan metal alaşımların soy metallere göre simana adaptosyonu daha fazladır. Parmak basıncı kron içindeki fazla simanın dışarıya çıkması içindir.Bar ile manşet arasındaki retansiyon . Ancak 80-120 µm kadarada çıktığı görülür. Film kalınlığını en aza indirmek için uygun toz-likit oranı. * Tek ve uzun manşet yerine birden fazla parçalı manşet kullanımı çiğneme basıncının dağılması ve dayanakların korunması açısından önemlidir. Eğer siman çok akıcı ise simanın direnci azalır. Eğim arttıkça tutuculuk azalır. Siman Film Kalınlığı : İdealde bitmiş kronun simantasyonu sonrası siman-film kalınlığının 20-50 µm olması gerekir. Simanın kıvamı çok önemlidir. Dişeti sorunları oluşabilir interproksimal bölgede temizlenemeyen sdimanlar papilde hiperemiye. Bu esnada kron yada köprünün diş teması kontrol edilir. Antagonistiyile yükseklik oluşabilir. 1 dk kadar yapılıp. * Uzun kavisli barlar endike değildir. Böylece yük azalır. Bu yüzden iç yüzde işlem yapılmamalıdır. Tek kron parmak basıncıyla vestibul-lingual yönde hareketle adapte edilir. Servikalde tam adapte olmayabilir. Çünkü kalan artıklara yabancı cisim reaksiyonu gösterilir. karıştırma süresi.

6 mm Barlı Bağlantıların Uygulanması • • • • • • • • • Yeterli mesafe gerekli Alveol kavsinin şekli önemli Yumuşak doku kayıplarında Over protezlerde Splintlemede Protezi taşıma Vertikal mesafe Okluzyon tipi Planlama altında bırakılabilir yada başlıklar hazırlanabilr. Diş kesiminde dişler bilindiği gibi kesilir.NeFeBo Teleskop Protezler Subtotal olgularda bu tip protezlerden yararlanılır.65 mm ve 3.Barlı Üniteler • • • • • • Harekete izin vermez Dayanakların splintlenmesi Bar-manşet arasında rigid bağlantı Sürtünmesel retansiyon Paralel kenarlı Dişsiz alanlarda rezorpsiyon fazlaysa 4.Sekonder . ekvatorları ortadan kalkacak şekilde kesilip küçültülürler.Orta kısa .Primer . Amaç retansiyonu arttırmaktır.Kısa .Köprüler için dayanakların paraleleştirilemediği durumlarda . Bu protezler 19. .Patrix denir Üstündeki yapıya ise üst yap .Alt yapı .Primer .Dış kron adı verilir Tutuculuğu sağlayan faktörler . Artık özel tekniklerle uygulanmaktadırlar. yy’da kullanılmaya başlanmıştır. Amalgam yada kompozitle restore edilip doğrudan protez .Matris . Başlıca Endikasyonları .Estetik amaçlarla Yapımında hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi özel rigit metal alaşımları kullanılmalıdır.seconderarası sürtünme yüzeyidir.Protezin yerleştiği anatomik yapılar * Tükürük viskozitesi arttıkça tutuculuk artar. Bu yüzden diş üstü (overprotez) yada hibrid protez adı verilir. Kısa ve orta kısa başlıklarla ise retansiyonu arttırmak amacıyla ataşmanlar eklenerek overprotezler hazırlanılabilir.Primer – seconder arası ajuste adaptayon . Diş üzerinde yer alan bu başlıklar . Orta ve uzun başlıklarla teleskop protezler hazırlanır. Kesim sırasında çapa olacak dişler birbirine paralel hazırlanamadığında yararlanılır.Orta .İç kron .Hastanın tükürüğünün vizkozitesi . Dişler. Hazırlanan başlıklar .Uzun olabilirler.Dişlerin çeşitli nedenlerle aşınmış ve kron boyu kısalmış olduğu olgularda . Teleskop protezler hem hareketli hem sabit olarak hazırlanabilinir. Ancak dişlerin aşırı yuvarlatılmaması retansiyon açısından Magnetli Bağlantılar • • • • • • Farklı boy ve kuvvette Uygulaması kolay ve hızlı Parçalar arası yüzey ilişkisi küresel Magnetik alanı kapalı alan Magnet yüzeyi açık Retansiyonu kalıcı Günlük kullanılan mıtnatıs : AlNiO Bu tip ataşmanlarda : SmCO5.

hastanın karşı çenesindeki diş ve protezlerin değerlendirilmelidir. Kesimden sonra modeller üzerinde labavatuarda primerler hazırlanır. Bu hareketlerde zorluk yada aşırı kolaylık olup olmadığı incelenir. sayısı. seconder sadece dişin diğer 4 yüzünü kavrar. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda bu protezler kontrendikedir. Alveoler kemik rezorpsiyonuda korunmuş olur. Bu incelemeler sırasında artikulasyon kağıtlarından . Metal alt yapılar frezlendikten sonra seconderler hazırlanır ve tüm protez hazırlanır.yararlıdır. Protrüzyon. . Seconderler ana protezle bağlanır. Primerler hasta ağzında kontrol edilir. sonra seconder ve iskelet yerleştirilip uyum kontrolü yapılır.Overbite’da kontrendikedir. Ayrıca hem primer hem seconder parça yerleşeceği için dişten yeterince madde kaldırılmalıdır. tek taraflı dengeli okluzyon (grup fonksiyonlu okluzyon) 3. . Bu dişin vertikal boyutu yetersiz olduğunda yada aşırı madde kaybı yapılamadığında uygulanır. Teleskop protez planlamasında öncelikle destek dişlerin durumları. Oklüzyon Alt ve üst dişler arasındaki ilişkidir. * Bazen post-core’lar üzerinede hazırlanabilirler. Total dişsiz olgularda max interkuspitasyonun santrik ilişkide olması gerekir.1 mm daha geriye yani kondil fossa ilişkisindeki santrik ilişki konumuna gelebilir. Hastanın protezinin yapılmasında alt çenenin konumlandırılmasında total proteze göre daha avantajlıdır. * Bu protezler uygulandıktan 24 saat sonra kontrol edilir. Bu nedenle hastanın yeterli vertikal boyutunun olması gerekir. . Tekrar ölçü alınıp. Bu tip protezli bireylerde zamanla primer çekildiğinde aynı protezi kullanması mümkündür. Ağızda restorasyon taşıyan bireylerde lateral hareketlere rehberlik eden dişler incelenir.Yeterli vertikal boyuta ihtiyaç vardır. ağzın kapatılması söylenir. bu model üzerinde. Ancak bazı dezavantajlarıda vardır : . Okluzal ilişkilerin ve çene hareketlerindeki okluzal ilişkileri 3 grupta değerlendirebiliriz. vertikal boyut. primer-seconder üzerinde özel freze işlemi yapılır. Doğal dişli bireylerde interkuspitasyonda alt çene 0. lateral hareketler yaptırılıp bakılır. Ring teleskop (anker band kron) : Dişin okluzali primer üzerinde yapılıp. Sabit restorasyon yapımında alt-üst çeneler arası ilişkinin artikülatöre taşınmasında yüz arkından yararlanılması ve okluzal ilişkiler özel kapanış mumlarıyla artikülatöre taşınılmalıdır. kron/kök oranları. yapamadığı kontrol edilir. Yutkunarak. Total protezli bireylere göre algılama duygusu çok daha iyidir. Yapılan provada önce primer. Nedeni belli olmayan diş.okluzyonun klinik olarak incelenmesinde alt çenenin istemli olarak yapabildiği hareketleri yapıp. Tam dengeli (çift taraflı / bilateral) 2. eklem ağrısı olup olmadığı sorulur. Ağızdaki aşınmış. Okluzyonu sağlarken alt ve üst çenede fonksiyonel tüberküller önemlidir. 1.bunlar okluzyonu taşıyan tüberküllerdir. Bu durum incelenmelidir. Dişli provadan sonra protez bitirilir. posterior disklüzyon okluzyonu. harabiyete uğramış dişlerin ve preprioseptionun korunması en büyük avantajdır. mumlardan yada ipek şeritlerden yararlanılır. Çene hareketleri sırasında prematur kontak olup olmadığına bakılır. .Özel labavatuar teknikleri gerekir. Kapanış alıp diş dizimi yapılır. Yapımıda. diş kesiminde cervikal chamfer şeklinde hazırlanmalıdır. Orta ve uzun başlıklarla kron boyu (7-9 veya 6-8 ) hazırlanmalıdır.Özel metal alaşımları gerektirir. Ağızda eğilmiş aşırı sürmüş dişler değerlendirilmelidir.1 – 1.kas.

Horizontal yükler hemen hemen yoktur.1 Tam Dengeli Oklüzyon : Doğal dişli bireylerde ileri yaşta aşınan dişlerde rastlanır.IKP’de çift taraflı çok sayıda diş teması . Alt çenenin lateral hareketlerinde çenenin hareketlerinde çenenin hareket ettiği tarafta temas varken . 3 Posterior Disklüzyon Okluzyonu Genç bireylerde rastlanır. İnterkuspitasyon santrik ilişkide . Tüberküllerin aşırı yüksek olması okluzal çatışmalara neden olur. Full ağız sabit restorasyonlarda okluzyonun yeniden düzenlendiği olgularda sağladığımız okluzyon türüdür. maximum etkinlik . Tam protezlerde total protezin retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak için kullanılır. Bu okluzyonda dişler sadece max. Yaptığımız full sabit köprülerde belirli bir vertikkal boyutta okluzyon kaydedilip.anterior grup fonksiyonlu posterşor disklüzyon okluzyon.Yeterli ve gerekli kron konturları.Yeterli ve gerekli okluzal tabla oluşturulmalı . Bu sırada vertikal ve horizontal yönde yüklerde protezin retensiyonu açısından önemlidir. Böylece gelen çiğneme yükleri tüm dişler vasıtasıyla çene kemiğine iletilir. proximal kontakt .Max. Gelen çiğneme yükleri genelde vertikaldir. Okluzyon Özellikleri (optimum okluzyon kriterleri ) .Tüberkül – fossa ilişkisi . 2 Tek Taraflı Dengeli Okluzyon Doğal dişli bireylerde 30 yaş civarında rastlanır. interkuspitasyona sentrik ilişkideyken gelir. Alt çenenin protrüziv ve lateral hareketlerinde alt – üst dişler arasında çift taraflı temas söz konusudur. tenge tarafında temassızlık (disklozyon) söz konusudur.Çene hareketleri engellenmemeli Özet * Çift taraflı dengeli okluzyon Satrik pozisyon Eksantrik pozisyon temas hep var * Tek taraflı dengeli okluzyon Santrik pozisyon : temas var • Eksantrik pozisyon : denge tarafında temas yok.kanin rehberliğinde posterior okluzyonu . Tüberküllerin yüksek olması çiğneme etkinliğini arttırır. çalışan tarafta temas var öne hareketlerde posterior temas yok.diğer tüm hareketlerde hareketli yönlendiren ya kaninlerdir yada anterior dişlerdir : . Üst dişlerin fonksiyonel tüberkülleri alt dişlerin santral fossalarıyla temastadır. • • * Posterior Diskluzyon Okluzyonu Santrik pozisyon : temas var Eksantrik pozisyon : temas hiç yok. Bölümlü protezlerde yada kısa köprülerde bu okluzyon türünü uygularız. Rehberlik ön dişlerdedir. . Bu okluzyonda bir dişe bir diş ilişkisi söz konusudur. Tüberkülleri aşırı eğimlendirme ise tüberkül çalışmalarına neden olur.Minimum kas kuvveti. artikülatöre taşınır. Max interkuspitasyonda bu ilişki tam protezlerde santrik ilişki konumunda sağlanır. Modeller üzerinde hazırlanan okluzyon türü posterior disklüzyon okluzyonu olmalıdır. Alt – üst dişler arasında bir dişe iki diş ilişkisi vardır.

External mine yüzüyini aşındırıp elde edilen internal mine yüzeyin in aistle mukavemeti daha az olduğundan adezyon daha güçlü olur.Uygun ve yeterli mine bulunmaması . 4.pipo ısırma) Avantajları .senilite) . . (kalınlık yapıp plak restorasyonu olmaması için) Preparasyonda Kullanılan Setler 1.Malpozisyon .silane . 5.etchedporcelain laminate .Diastema .Periodontal sağlık (sadece labial yüzde gingival marjinle temas eder) - Aşınma dayanımı İçsel dayanım (inherent strenght) Sıvı absorbsiyon dayanımı Estetik Dezavantajları .MVS (modüler veneer set) : intensiv sa 2.Renk (hatayı kabul etmez) . Bu kuvvet porselen ve mineyi güçlü bir şekilde hem vertikal hem lineer doğrultuda yapıştırır yani porselen kompozitle güçlendirilir. Dıştan içe doğru uygulanan tabakalar .Porselene yer hazırlanmalı (over konturlu protez olmaması için) 2. Aproximaller.Zaman .Minenin aistlenebilirliği (asite karşı yeterli yanıt veremiyorsa) . Mine düzeyindedirler .Frajilite .Onarım güçlüğü (hatta imkansız) .etched enamel .Kötü alışkanlıklar (kalem.enamel / dentin bonding agent (bağlayıcı) .6 mm) b) Daha sonra diğer mine yüzeyleri kaldırılır.malformasyonlar) .dentin Bu restorasyonu yerinde tutan kuvvet kompozit yapıştırıcını sertleşme büzülmesidir.Finansman .Bağ dayanımı . Endikasyonları .unfilled resin (baülayıcı) .Duyarlı teknik gerektirir .Mine defektleri (hipoplazi. 6.Tüm Seramik Restorasyonlar Seramik Laminate Restorasyonlar (indşrekt lamina seramik restorasyonlar) Lamina : Direkt (kompozit ) : İndirekt (kompozit / seramik ) Genelde dentin tabakasına geçmezler.devitalizasyon.Laminanın tam olarak oturması için kesim gerekir.Maloklüzyon .Uygun gingival sonlanma çizgisinin elde edilmesi için kesim gerekir.Preparasyon : 1.MVS elamanları a) Rehber Frez : Kesimin belli bir derinlikte olmasını sağlar (0.3-0.Aşırı renklenme varsa rengin saklanmasına yetecek kadar porselen kullanmak gerekir ve kesim kesim yapmak zorunludur.floroz.Yetersiz restorasyon .Dış bükey konturlar kaldırılmalı 3. aproximal dikey basamak olacak şekilde hazırlanır.LVS ( Laminate veneer set) : cement 1.Asitle pürüzlendirmeye elverişli mine yüzeyi elde etmek gerekir.Diskolorasyon (ilaç.iğne.Aşınma Kontrendikasyon .Renk .

yapıştırıcı uygulanır Restorasyonlar yerleştirilip.Kompozitler ve türevleri .kesici kenar aşımı : en fazla tercih edilen yöntemdir.Minenin yüzeylerine bağlayıcı ajan sürülür.Asitleme ( %95 veya %4.İnternal uyum (rest.Seramik döküm (dicor. Oynamamalı ve sallanmamalı) .9 hidrofolik ait ile %95 ile 40 sn %4.Refrakter malzemenin uzaklaştırılması (35µm Al2O3 düşük basınçlı kumlama ile) .Kenar uyum (hiç bşr şekilde açıklık kalmamalı) .Renk (Islak olarak kontrol edilir)(optik bant) Seramik yüzeylerin hazırlanması : . uzn ömürlüdür.İnley – onley Posterior Diş Retorasyonları .Renk seçimi yapılır. mum modelaj hazırlanır. .inceltilmiş kesici kenar 2.Diş yüzeyleri pomza aile temizlenir . Daha fazla dayanıklılık sağlar. diş ve . 180 sn ışınlanır (90 sn vestibül 90 snpalatinal) Arayüz sonlanmaları düzeltilir. Dentin dokusunun rengi sturap skalasıyla alınır.Altın – seramik Amalgam : Doğrudan uygulanılabilir.Amalgam .Kesici kenar eğimi 3. 3. Ancak kedim sırasında CİS restorasyonların ömrünü kısaltır.Yöntemler .Silanlama . ucuzdur.Refrakter day ( konvansiyonel feldspatik seramik ) .Uyum sırasında ağız içinde bakılması gereken kriterler . Dişe gereken onarımlar CİS ile yapılır. d) Kesici kenar prepare edilir. (super-fine bitirme frezleri EVA (başlık+frez) başlıklarıyla) Tüm Seramik Restorasyonlar . 1.9 ile 2 dk) .Yıkama (deterjan+distile su ultrasonik temizleyici ) . Yoksa silikon esaslı ölçü maddesi kullanılır.Kron – köprü . 4.Güdüklü çalışma modelleri elde edilip.Mine yüzeyleri 15 sn asitlenir (ortofosforik asit) . diş diş dokusuna yapışmadığı için dişi sağlamlaştırmaz.c) Sadece ucu akti olan daha ince grenli bir frezle gingival sonlanma tamamlanır. fazla yapıştırıcılar temizlenir 10 sn ön ışınlama yapılır. Ayrıca mine prizmalarının dağılış şekline daha uygundur. kullanımı kolay. ) dezavantajı: yarı şeffaf olması ve seramik presleme (IPS Empress) daha sonra renklendirme gerekmesidir.İpler yerleştirilir . Estetik değildir. boyutsal değişikliğe uğrar.CAD\CAM – kopya frez 6.Bağlayıcı ajan (fazlaso hava spreyiyle inceltilir. (örgülü ipler tercih edilir) 2. 3#0 veya 4#0 iplerle retraksiyon ipleri yerleştirilir.Arayüz değimleri .Form .Laminalar . İpler çıkartılır.Otomiks ölçü maddeleriyle (polieter / polisülfit) ölçü alınır.Kurutma . 5.Uyulmam . ışıksız ortamda korunurlar) Diş yüzeyinin hazırlanması . bozulmaz. Çünkü dişe tam yapışmasını engeller.

Kompozit : Renk uyumu iyidir.Endodontik giriş kavitesi yüzünden dişin dayanıklılığının azalmış olduğunda . hafif yuvarlak eğimli marjinal sonlanma ( artık geçerli değil) * Butt – joint tarzı marjinal sonlanma (tercih edilir) * Black IV ve V ile sınırlı endikasyon Tüm Seramik Adeziv Seramik İnley * Daha estetiktir * Dişi daha dayanıklı hale getirir * Daha çok konservatiftir.civa içermez.Kontrendikasyonları .Full kron gerektirecek kadar fazla madde kaybı olan olgularda hastanın metal alerjisi varsa .Aşınmaya dayanıklı . Bunu önlemek için . Metal Alt Yapılı Konvansiyone Seramik İnley Prensipleri : * 1. daha az plak retansiyonu olur . Amalgama göre yapımı daha zor.Radyodens - . Rengi kötü . Bu restorasyonun adı ONLEY olur.5 kat daha derin kavite * Bizotajsız. Döküm Altın : Korozyona karşı dayanıklı. fiziksel ve mekaniksel özellikleri çok iyi. daha zaman alıcı ve seconder caries riski fazladır. Eğer inley adeziv yöntemle yapıştırılacaksa buna gerek yoktur. galvanik akım yaratır.5 kat daha derin kavite * 5-7 derece aksiyel deverjans * black II ve III kaviteleri ilgilendirir Tüberküllerin örtülmesi → çiğneme kuvvetleri inley üzerine geldiğinde pulpal tabanı ve aksiyel yüzlerinde bileşkelerin yoğunlaşmasına sebeb olur ve zayıf tüberkül kırılabilir (kama etkisi).Antagonistte porselen restorasyon varsa . ışık geçirgenliği doğala çok yakın.Parafonksiyonel alışkanlıkları olan .Direkt yöntemle .Retansiyon formunun geliştirilmediği olgularda . .Periodontal sağlık. Tüm Seramik + Pinli Konvansiyonel Seramik İnley .işlenmesi kolay. diş dokusuna yapışır ve dişi fonksiyonel bir bütün haline getirir. antibiyotikleri inhibe eder.Bireylerde agresif dişaşınması olan bireylerde .Tüm seramik Konvensiyonel simantasyon ile yada adeziv simantasyonla yapıştırılır. civa toksitesi var. maliyeti yüksek. sağlam.kalan diş dokularını destekler.Prensipleri * 1.kendisinde mikro çatlaklara neden olur. korozyona uğar.Endikasyonları Her türlü doku kayıplarında uygulanılabilirler . konvansiyonel yöntemle yapıştırılacak ise tüberküllerin örtülerek kırılmaya karşı korunmasıgerekir.Renk uyumu .Avantajları .Metal alt yapılı 2. hem klinikte hem lab’ta titiz ve hassas çalışma gerektirir.Model üzerinde indirekt yöntemle Seramik : 1. 2 yöntemle uygulanı .

Tüberküllerin örtülmesine gerek yok . başa. dişler.Pulpal taban iki şekilde olabilir. 20-40 yaş arası kadınlarda 3 kat daha sık görülür..Yapıştırılmadan önce dayanıklılığı düşüktür . Çene eklemi günde ortalama 1500-2000 kez hareket eder. eklem.Yöntemler . boyna vuran ağrıları olan.Refrakter day (HiCerom.Antagonist dişlerde aşınmaya sebep olur . damarsinir paketlerinden oluşan karmaşık bir sistemdir. dişler. eklem ligamentleri . . çiğneme kasları. TME. Eklem bölgesinde. kimi zamanda çok şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilir.Cerapearl) .Pahalıdır . • Düz (kırılma riski daha fazla) • Çukurlaştırılmış (kalınlığı daha üniform) Aksiyel duvarlar → 100 eğimli Proximal box → düz tabanlı İç açılar → yuvarlak Sonlanma → butt – joint yada chamfer (Bizotaj yapılmaz) .Seramik presleme (IPS Empress) . celay) (Seramik %10’luk hidrofolik asitle etchinglenir. sinirler.Seramik Döküm (Dicor. Toplumun %20’sinde rastlanır.Dezavantajları . camsı görüntüsü ortaya çıkar Etched Seramic İnley Direct bonden ceramic inley gibi terimlerle adlandırılabilir. eklem bağları. boyun kireçlenmesine bağlı tedavilere yönelinebilir. Çiğneme kaslar. dil. baş boyundaki tüm yapılar ve hatta ruhsal yapıya ilişkili olabilir. migren 20 yaş dişine ait patoloji kas spazmı.In Cerom) . Sinüzit Atipik nevralji.CAD\CAM (cerac. Çiğneme sistemi.Yapılması zor ve zahmetli .Yapıştırılmasında nem kontrolü gerekir .Preparasyon Prensipleri Konservatif preparasyon Aksiyel duvarlar arası sürtünmesel retansiyona gerek yok (!0 derece kadar olabilir) . Bu hareket rotasyon ve translasyon hareketleri il oluşur.Sarkık minelerin kaldırılmasına gerek yok . çene.) Temporomandibuler Rahatsızlıklar (Kraniomandibuler düzensizlikler) Ağız açmada hafif bir sesle.Kaide Materyali Cis . çiğneme zorluğu yaşayan bireylerdir. çene. .Bazı türlerinde external olarak renklendirilmişse aşınma sonucu rengini kaybedip.

Mine aşınmaları sonucu vertikal boyut düşer. Alt çene 3 düzlemde de hareket edebilmektedir : örneğin lateral pterygoid kas bu harekette önemli rol bir kastır. Pasif Hareketler : Yer çekimi gibi dış kuvvetlein etkisiyle yapılan hareketler Postural Hareket : Duruş Stres → (diş sıkma) normalde dişler günde 15-20 dk kapanışa gelirken. 3 sınıf kaldıraç sistemi gibidir.Çiğneme kası rahatsızlıkları 2.Gelişimsel eklem hastalıkları (ADA) Genelde . Üst çene kafatasına bağlı sabit bir yapı iken.Çiğneme kasları rahatsızlıkları şeklinde ikiye ayrılır TME Rahatsızlıkları Çiğneme sistemini oluşturan yapılar arasındaki işlevsel uyumun bozulmasında.Alt çenenin kronik hipomobilitesi 5. Örneğin .Enflamasyon eklem hastalıkları 4. Bu hareketlerde eklem kadar çiğneme kasları da fonksiyon görür.Eklem içi bozukluklar 3. tam bir gevşemeye geçmeden gerilimli hallerini korurlar Eklem fonksiyonu Çiğneme kuvvetleri-iletimi Çiğnemenin diş arkı üzerindeki yeri Gıdanın büyüklüğü Alt çenenin pozisyonu bu rahatsızlıkların oluşumunda önemlidir. Bu yüzden posteriorda çiğneme yapmak yük kolunu kısaltır ve kuvvet azalır. Diş kaybı → mezializasyon sonucu kapanış bozukluğu oluşur. Yüksek belirlenmiş kapanış Tek taraflı çiğneme Baş. alt çene sağ ve sol TME ile kafatasına bağlıdır. Bu kasın huzmelerinde oluşan bir spazm eklem hareketlerinin harmonisinin bozulmasına neden olur. TME Rahatsızlıkları 5 Grupta İncelenir 1. Boyun kaslarındaki yada hyoid altı kaslardaki bir spazm yada yaralanma da indirekt olarak TME sistemini etkiler. boyun. Fizyolojik Hareketler Aktif Hareketler : İstemli yada proprioseptifuyarılarla olan kasılmalarsonucu yapılan hareketler. dişlerde aşınmalara. dokulardaki patolojik değişikliklere kadar varan problemler oluşturur.. Kasların fonksiyonlarıyla yapılan alt çene hareketleri istemli. Alt çenenin fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları dorumludur.Gingylmoarthroidal eklemEklemi oluşturan kondil-fossa-disk üçlüsü kemik ve kıkırdak yapılardan oluşmuştur.disk sıkışır. Yüksek yapılmış dolgu → kondil başı fosaysa göre gaha geride yer alır. Ön dişlerle çiğneme yapıldığında yük kolu uzayacağından ekleme daha çok yük gider. TME. diş sıkmada yaklaşık 4 saate çıkabilir. Eklemi saran bir kapsül ve destekleyen bağlar mevcuttur.TME rahatsızlıkları . Bunların yanında hyoid üstü ve altı kaslarda aktiftir. Bu yüzden hem fonksiyonel hemde parafonksiyonel kuvvetleri oluşturabilirler. Karşı siş uzayabilir. çene ili ilgili travmalar Yanlış alışkanlıklar( kalem ısırma gibi) Duruş bozuklukları nedeniyle kaslar normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamazlar. bilinçli ve kontrollüdür. kondilin yanlış konumlanması (disk perforasyonlarına). yüksek dolgulardaki prematür konkakt .

periodontal nedenlerle aproximal kayıplar. * Stress * Akut hastalıklar * Viral enfeksiyonlar ↓ Normal kas fonksiyonları bozulur Bir kasın uzun süreli ağrılı olması kas kasılmalarına . Lokal Kas Ağrısı (non-enf. Sistemik Fak. yüksek dolgu.Emosyonel stres . hatakı restorasyon. keskin yüzeylerin oluşumu Koruyucu Kas Kasılmaları Lokal Fak. tatamlanmamış ortodontik tedavi. Myospazm (çiğneme kaslarında spazm) Kas yorgunluğu Kapanış bozukluğu Kan basıncında artış Kaslarda gerginliğin artması ↓ Kaslarda reflex spazm ↓ TME Rahatsızlığı Myosit Enfeksiyonlu * Bakterial veya viral * Enf’lu diş. kapanış bozuklukları. travma. Periodonsiyum veya travmatik Yaralanmalar yoluyla kaslara ilerlemesi sonucu Enfeksiyonsuz * uzun süreli lokal kas ağrısı sonucu kaslarda metabolik artıklar ve ağrı Koruyucu kas kasılması → S.Okluzal faktörler .Temporal . Myalji) * Kasın fazla kasılmaması * Uzun süreli koruyucu kasılma * Parafonkisyon Kassal Rahatsızlıkların Etyoloji Diş kaybı.Kasların hiper aktivitesi sonucu oluşan parafonksiyonlar Kassal aktivite > fizyolojik tolerans Yapısal tolerans < doku yıkımı (Kassal altivite fizyolojik toleranstan fazla olduğunda doku yıkımları oluşur) Spazm → vaskülarite azalır → katabolik birikim → ağrılı. parafonksiyon. * Yüksek dolgu * Diş kırıkları * Ağzın uzun süre açık kalması okluzal çatışma ↓ Proprioseptif uyaranları değiştirecek normal kas fonksiyonlarını kesintiye uğratırlar.(alt çenenin önde konumlanması) (condilfossa-dikte problemker).moyun kaslarında Daire şeklinde. ısı artışı olan bölgeler bulunur (myofasial triger alan / kas fasya tetik noktalar) palpasyonda sıkı. sert. kaslardaki spazmlar (başa vuran.Sternocleidomastoideus . sırta yansıyan ağrılara) neden olabilirler. Kassal Rahatsızlıklar .stres. ağzın uzun süre açık kalması.Dış pterygoid . enseye. Myofasiyal Ağrı (tetik nokta myalji) . Sakınılarak gerçekleştirilen kas fonksiyonlarını çiğneme sisteminin yapılarında bozukluklara neden olur.Masseter . hassas. uzun süreli kasılmasıda lokal kas ağrısının artmasına neden olur.S. sistemik rahatsızlıklar.İç pterygoid . .Omuz. gergin ağrılıdır.S’ninin yaralanmaya karşı gösterdiği koruyucu tepkidir.

pisikolojik problemler.Çiğneme Kasları Rahatsızlıklarının Genel Semptomları Kaslarda ağrı. çene hareketlerinde kısıtlılık. baş ağrısı. hassasiyet. yüzde ödem. eklem sesleri Kassal Rahatsızlıkların Teşhisinde Kapsamlı Anamnez Gerekir. spazm. • • • • • • • • • Ağız açmada güçlük ? Çene kitlenmesi ? Çiğneme ve esnemede ağrı ? Kulak içi ve şakakta ağrı ? Isırma sırasında rahatsızlık ? Baş . boyun bölgesinde travma ? Artrit ? Çiğneme ve konuşmada zorluk ? Diş sıkma ve gıcırdatma ? Ağız Dışı Klinik Muayene • • • • • TME palpasyonu Başın pozisyonu Çiğneme kaslarının palpasyonu Boyun kaslarının palpasyonu Fonksiyonel manipulasyon . uyku bozuklukları. hipertrofi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful