Köprü Komşu dişlerden destek alınarak yapılan, bir yada birden fazla diş eksikliğinde bu eksik bölgeye gelen

çiğneme basınçlarının komşu destek dişler tarafından

Genelde metal alt yapılı estetik restorasyonlar yada metal kronlar yapılır. Son yıllarda metal alt yapısız köprüler anterior ve premolar bölgelerde estetik amacıyla yapılmaktadır. Metal alt yapılı köprülerde çapa olarak ; • Full kron, • Veneer kron • Metal destekli Jacket kron Yapılabilir. Kron yapımında optimum koşullar sağlanmalıdır. Bunun için ; • Estetik, • Fizyolojik • Statik • Hijyenik kurallar sağlanmalıdır. Hijyenik açıdan en önemli kriter köprü gövdelerinin yapımıdır. Büyüklüğü, modelajı eksik dişin boyutlarından büyük olmamalıdır. Hatta 0.5 mm küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin çapalarla ilişkisi mümkün olduğunca okluzal üçlüde olmalıdır. Gövdenin okluzal modelajı tamamlanınca palatinal kyüzü okluzalden itibaren konvex olarak kesilip çıkarılmalıdır.

karşılanmasını sağlayan sabit protezlerdir. : 3 üyeli, 2 çapalı : 4 üyeli, 2 çapalı, 1 kanat Köprüdeki her yapıya Üye adı verilir. Destek dişler ; Periodontal açıdan sağlıklı olmalıdırlar çene arklarındaki lokalizasyonları değerlendirilmelidir. Radyolojik tetkiklerle yeterli alveoler desteğe sahip olup olmadığı incelenmelidir. Radyolojik tetkiklerle apikalindeki patolojik durum ( Kist, granülom gibi) olup olmadığı incelenmelidir. Periodontal alanları toplamı, eksik dişlerin periodontal alanları toplamından daha fazla olamalıdır. (Ante Kuralı) Köprülerin Endikasyonları  Yeterince dayanıklı destek dişlerden yararlanılarak kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasında  Aşırı okluzal yük gelmesiyle aşınmış dişlerin bulunduğu olgularda  Bazen ortodontik tedavi sonrasında  Okluzal ilişki bozukluğunda, vertikal boyutun bozulduğu durumlarda,  Çekim ile uzun süre boşluk kaldığında, komşu dişler boşluğa kayar, antagonist diş uzar. Böyle durumlarda okluzal ilişkiyi düzenlemek amacıyla, yapılırlar.

Veneer Kron Metal destekli jacket kronun statik gücünü arttırır ve estetik sağlar. Dişin faydalanılan yüzlerine göre Tam Krondur. Kullanılan dental materyal açısından hem metal hem de estetik malzeme kullanılan krondur. Aşırı kron harabiyetine uğrayan dişlerin restorasyonlarında ve köprü çapası olarak kullanılabilirler. Hareketli – Bölümlü protezlerde kroşe ayağı olacak destek dişlerde yetersiz ekvator durumlarında uygulanılabilir.Yapımı için kesiminde dişin vestibül yüzü ve 1/2 vestibüle yakın aproximal yüzlerinde servikalde Shoulder – Bevel basamak,

palatinal ve 1/2 palatinal yakın aproximal yüzlerde Bevel basamak hazırlanır. Kesim bilinen prensiplerle tamamlanır Köprü Yapımında Önemli Kriterler

Akril Jacket Uniform kesim : Dişin anatomik formu korunmalı Dengeli kesim : Heryerden eşit madde kaldırılmalı Shoulder basamak : 90o

1- Basamağın diş etiyle olan ilişkisi 2- Çapaların köprü gövdesiyle birleşme yerleri 3- Gövdenin kretle olan ilişkisi 4- Köprünün antagonist dişlerle olan oklüzyonu Kronlar Malzemesine göre; Porselen Metal Akril Kompozit türevleri Metal + Akril Metal + Porselen Metal + Kompozit türevleri Süresine göre; Kalıcı Geçici Fonksiyonuna göre; Akril Jacket Metal Destekli Jacket Veneer Full Piva-Post Core (Yalnız kökü kalmış dişlerin onarımında) ** Hastanın ağız şartlarını proteze uygun hale getirmek için geçici kronlar kullanılır. Kapladığı Alana göre ; Tam kaplama Bölümlü kaplama Retansiyon Kaynağına göre; Klinik krondan destek alan Kanaldan destek alan

İki Yüzey insizale doğru birbirine yaklaşmalı

Aproksimal yüzeylerde 6-8 o ‘lik konverjans yapılmalı Metal Destekli Jacket Kron Bevel-Shoulder basamak yapılmalı Veneer Kron *Vestibülden daha fazla kesim yapılmalı ** Vestibülde bevel-Shoulder basamak hazırlanmalı *** Palatinalde bevel basamak yapılmalı Full Kron Bevel basamak yapılmalı Köprü Olarak Yapılan Kronlarda Nelere Dikkat Edilmeli ? 1- Embraşürler : İki dişin değim noktasından dışarı doğru 4 yönde genişleyerek açılan boşluklardır. * Gingival Embraşür : Papilin vertikal veya horizontal yönde sıkıştırılmamasına dikkat edilmeli. Bu yüzden temas yeri okluzal 3’lü sınırında olmalı. Sıkışan papil ilk anda beyazlaşır. * Okluzal Embraşür * Vestibül (Bukkal) Embraşür * Oral (Palatinal) Embraşür

2- Kenar sonlanması * Knife-edge * Chisel * Shoulder * Shoulder-bevel * Bevel *Champher 3- Okluzal Yüz + Elemanlar : Tüberkül, kenar sırt, üçgensel sırt - Elemanlar : Fossalar * Köprünün tüberkül eğimleri doğal dişlerinkinden az olmalı. Köprü gövdesinin okluzal tablası yerine geçtiği dişin okluzal tablasında küçük olmalı (Köprüye gelen çiğneme kuvvetlerini azaltmak için) 4- Dişsiz Krete Temas Pasif temas etmeli Aselle Köprü Gövdesi : Yüzeyel temas, Hijyenik değil, Periodontal yangı oluşur, Diş eti şişer, kızarır, kanar. Küresel Mermi Şekilli Köprü Gövdesi : Noktasal Temas,Hijyenik ama estetik degil. Hijyenik Gövde : Temas yok. Fornixleri sığ olan hastalarda (Örn : alt 7’lerde) Modifiye Köprü Gövdesi : Modified Ridge-lap çizgisel tamas. İdeal köprü gövdesi Köprü Yapımında Önemli Olan Faktörler 1- Estetik : * Renk ** Şekil *** Yüzey görünümü

2- Fizyolojik * Dayanak diş seçimi ** Dişlerin antagonist dişlerle artikülasyonu *** Dayanak dişlerin kron / kök oranı, kök şekli, sayısı **** Dişlerin alveol kavisindeki yeri 3- Statik * Gövdede eğilme ** Dayanaklardan devrilme *** Metal alaşımlarının özellikleri 4- Hijyenik * Gövdenin çapalarla bağlantısı ** Gövdenin kretle olan ilişkisi *** Gövdenin lingual yüzey özellikleri (Dışbükey + polisaj) Herhangi bir nedenle diş kaybedildiğinde çekim yer yaklaşık 10 günde iyileşir. Diş anterior bölgede ise Estetik ön plandadır. Çekim yeri iyileşir iyileşmez çekim yeri köprü ile tamamlanmalıdır. Çekim boşluğu uzun süre kapatılmazsa komşu dişlerin aksiyel eğimleri boşluğa doğru kayar. Anatagonist diş uzar. Sonuçta çekilen dişin boşluğu küçülür. Bunu önlemek için kısa zamanda köprü yapılmalıdır. Bu sorunlar gelişirse köprü yaparken bu iki dişi bir birine paralel kesmek zorlaşır. Anterior bölgede ise metal alt yapılı estetik yada metal alt yapısız estetik köprüler hazırlanmalıdır. Fizyolojik Köprü yapımında Dayanak Diş Seçimi önemlidir. Eksik dişlerin periodontal alanlar toplamı dayanak dişlerin periodontal alanları toplamından daha az olmalıdır. (Ante Kuralı). Her bir dişin ortalama periodontal alanları bellidir 3 → 266 mm2 4 → 220 mm2 5 → 217 mm2 6 → 455 mm2 7 → 417 mm2 Ancak bu her durumda geçerli değildir. Karşı çenede Total veya KI protez varsa

Aşırı örtülü kapanışlı olgularda vertikal olarak uygulanan kuvvet fizyolojik şartları aşacak olursa dişleri alveol kemiği içinde tutan periodontal ligament zarar görebilir. Yapılan protezin periodontal açıdan sağlıklı olması hem estetik hem de fonksiyonel gereksimleri karşılamak için önemlidir. Çiğneme basıncı dayanak dişlere mesio-distal yönde bir kuvvet uygular.. Mikroorganizmaların çıkardığı enzimler nedeniyle mukoza patolojilerine. Alveol kemiği içindeki Kökün Şekli daireye yakınsa veya ovalse gelen kuvvetlerin karşılanması açısından fark vardır. Posterior köprü gövdelerinde palatinal tüberkülden pasif temas noktasına ve vestibüle doğru bir konvexlik verilir. Gövdenin alveoler kretle teması kesinlikle pasif temas olmalıdır krete basmamalıdır. Statik Statik kurallar denince. Amaç interproximal papile yer sağlamaktır. Bu durumda ante kuralı tam geçerli olmaz. Alt ve üst çenenin karşılıklı dişleri köprü endikasyonunda önemli bir kriterdir. Metal alt yapılı akrilik köprü yapılacaksa pasif temas bölgesi metal olmalıdır. Bu yüzden de köprünün hijyenik olması gerekir. Ante kuralını uygulamamızın nedeni köprü yapımında fizyolojik sınırı aşmayı engellemektir. mukozanın şişip gövdeyi çevrelemesine neden olur. yapılan köprü ayağı olan dayanak dişlerde devrilme ve dönmeyi engelleyecek. posterior köprülerde alveoler kret ile gövdenin teması hiç olmayabilir. Gövdenin çapalarına olan bağlantısı okluzal 3’lüde yer almalıdır. Köprü gövdesinde eğilmeyi önleyecek şekilde hazırlanması akla gelir. Gövdenin çapalarla olan bağlantısı okluzalden bakılınca geniş açılı olmalıdır. Köprü gövdesinin yüzeyleri dışbükey hazırlanmalıdır. Kron / kök oranının idealde 2/3 olması gerekir ancak 1/2 hatta 1 / 1 oranlarıda görülebilir. Dayanak dişlerde dönme. Normalde bucco-lingual yönde harekete yaklaşık 56-108 µ’luk bir mikro hareket. Bu nedenle köprü simantasyonu sırasında uygulanan simantasyon basıncı buccolingual yönde olmalıdır.krete tamamen temas ederse basınç ve kolay temizlenememesi yüzünden gıda birikir ve mikrobiyal birikimler olur. Metal alt yapılı seramik köprü yapılacak ise pasif temas bölgesi seramik olabilir. Tek dişe gelen kuvvet bukkolingual yönde. gövdenin aproximal yüzlerinin kolay temizlenir olmasını sağlamaktır . vertikal yönde ise 58 µ’luk bir mikro hareket söz konusudur. Bu durumda köprü çıkarıldığında mukozanın kanamalı. Dar ve keskin hazırlanırsa kolay temizlenemez ve gıda retansiyonlarına neden olu. Fırçalanma esnasında daha rahat temizleme sağlanmalıdır. Diş gelen kuvvetlerle kendi yuvasında bucco-lingual yönde bir mikro hareket . kretin şekline uygun gövde oluşturulursa krette hiperemi. köprüye gelen ise mesiodistal yönde algılanır. ülserleşmiş açık yara şeklinde olduğu görülür . Kök sayısı da bunu etkiler. kızarık. devrilme → gövdede eğilme momenti. şişlik. Kök ne kadar yuvarlaksa o kadar avantajlıdır. Anterior köprü gövdelerinde cingulumdan kretin tepesine doğru konvexlik sağlanmalıdır. Hasta köprünün üstüne basamaz ve patolojik durumlar olur.3 – 7 arası köprü yapılabilir. Ayrıca daynak dişlere gelen çiğneme kuvvetlerinin ağrı eşiğini aşmayacak seviyede olması gerekir. Sabit köprü protez hazırlanırken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağada iletilmesini hazırlarken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağa iletilmesini sağlayacak ve her iki dişede zarar verecektir. Gövdenin krete bakan yüzeyinde daha kolay daha kolay temizlenebilsin diye bazı modifikasyonlar yapılır. Gövdenin alveoler krete teması aktif olursa. kanama olur. Ağrı olur. Çünkü çiğneme kuvveti doğal dişli birey kadar fazla değildir.

yapar. Köprünün devrilme ekseniyle uzun ekseni aynı doğrultuda olursa devrilme momenti minimumdur. platin içeren alaşımlar d: 18 gr / cm3 ‘ ten yüksek olan alaşımlar * Yarı Soy Metal : Altın oranı daha düşük alaşımlardan (daha sert) * Soy Olmayan Metal : En sert olanıdır. Rijit metal alaşımının kullanılması gövde ve çapaların rijit bağlanması istenilen stabilitenin sağlanmasında yardımcıdır. Dişlerin okluzal yüz modelajı önemlidir. Gövde sayısı fazlaysa.l / 4ε . daha çok mesio-distal yönde (F2) olur Direnç noktasının lokalizasuonu dişin kron / kök oranıyla ilintilidir. Köprü statiği açısından tüberkül eğimlerini azaltmak (düzleştirmek / silikleştirmek) ve dayanak diş sayısını arttırmakla devrilmesi azaltabiliriz. Gövde. Gövdede eğilme momenti. Gelen kuvvet fizyolojik sınırlar içindeyse kemiğe iletilir. kobalt gibi metaller içeren alaşımlardır. a . Böyle bir köprüde devrilme düzlemi düz olmaz bu yüzden dayanak diş sayısını arttırırız. h3 Eğilme momentini azaltmak için. Krom. köprünün düz yada kavisli olması. Derin modelaj durumlarında bileşke kuvvet alındığında horizontal kuvvet dikeyden fazla olmalıdır. ** Statik açıdan restorasyon büyüklüğü momenti ** gövdenin okluzal tablasının genişliği. nikel.Metal Alaşımların Çeşidi : * Soy Metal : Atın oranı fazla. * dayanak dişlerin kron/kök oranına. Sabit protezde köprü yapımında devrilmeyi minimuma indirmek için bazı önlemler alınmalıdır : 1. gövdede eğilme sorunu ortaya çıkabilir. Köprü gövdesinin uzunluğunun küpüyle ters orantılıdır. * Yükün az olması ** Tüberkül eğiminin az olması *** l ‘nin kısa olması (uzun köprülerden kaçınılması) ** ** köprü yüksekliğinin ve kalınlığının arttırılması.pallidiu. antagonist ile olan uyum köprü statiği açısından önemli kriterlerdir. tüberkül eğimi. . M = F. ** alveol kret yüksekliğine *** dayanak diş sayısı ve lokalizasyonuna bağlıdır. ** *** Daha rijit metal kullanılması uygulanılabilir. M =F * h M =F * l = 0 (aynı doğru üzerindedirler) Ancak köprü açısından düşününce gelen yük. eksik diş sayısına göre az yada çok olabili. Köprü gövdesinin devrilme ve eğilme momenti . Devrilme yükü → Horizontal olandır. köprü gövdesine gelen yükle doğru orantılıdır.

Bu kuvvet sonucu rezorpsiyon oluşur. Estetiğin önemsiz olduğu posterior alanda tek nokta veya çizgisel temaslı gövde hazırlanmalıdır. Hijyenik köprü gövdelerinde ise kretle olan mesafe 3mm olmalıdır. Kanatlı köprülerde devrilmeyi azaltmak için dayanak diş sayısının arttırılması gerekir. Neden Köprü Yapılır ? * Geçici köprüler * Ataşmanlı köprüler (bağlantılı) * Köprü çapası 3/4 . Tam basamak (shoulder) : Plastik jacket kronada Bevel : Full kronda Champher : Seramik restorasyonlarda Feather edge : Kron boyu kısa olanlarda Chisel – Knife : Kron boyu kısa olanlarda Bevel – Shoulder : Metal destekli jacket kron . onlay olan köprüler * Teleskop köprüler (kesilen dişlerin paralel olmaması durumunda * Splint köprüler Basamaklar Servikalde yer alan kesilmiş dişin çiğneme basıncını iyi iletmesini sağlamak. 3. 2. Fibröz yapı kaldırılmalı sonra köprü yapılmalıdır. Bunu engellemek için aşırı sivri. Dayanak dişlere zarar vermeden uzun süre dayanaklı köprü için mümkünse yeterli dayanak diş seçilmelidir. Ancak 0. Yapılan köprüde metal alaşımı ve seramik veya akrilik malzeme kullanılmışsa pasif temasın metalle yapılması gerekir.Soy olmayan metallerden hazırlanan köprüler devrilme ve eğilme olasılığı daha azdır. Birbirine köprü gövdesinin bağlanması için bağlanan krona Blok kron denir. Cila ve polisajında iyi yapılması da önemlidir. Doğal dişli bireylerde çiğneme kuvveti 45-47 kg/m2 arasındadır.Hazırlanan köprünün okluzal tablası olması gerekenden büyük hazırlanmamalıdır. Eğer metal+porselen bir köprüyse çizgisel temasta geriye geriye doğru estetik malzeme uzatılabilir. Köprü gövdelerinin çapalarla olan bağlantısı statik kural gereği bukko-lingual değil. keskin tüberküllü okluzal yüzeyden kaçınılmalıdır. Ante kuralına bağlı kalınarak köprü hazırlanmalıdır. statik. Bu itme kron/kök oranı ile ilgilidir ve kuvvetin miktarı ile ilişkilidir. serviko-okluzal yönde olmalıdır. Tam protezlerde 1/5’ dir Sabit protez yapımında köprü çok üyeliyse rijit metal alaşımı kullanılmalıdır. Gövdenin geleceği alveoler kretin hiperplastik olduğu durumlarda köprü yapımı öncesi bu bölge uygun hale getirilmelidir. Yüklerin dişin üzerine yaptığı etkiler kuvvetin geldiği bölgede apikale yakın ise dişi iter. Okluzal tabla olduğunda küçük hazırlanmalıdır.5 mm’den küçük olmamalıdır. Okluzal tablanın boyutu çiğneme. Tek üyelide soy metal kullanılabilir. Oysa sabit protezde 1/3 ‘ü kadardır. 4/5 * Çapa inlay. Gövdenin tüm yüzeyleri konveks hazırlanmalıdır. gerekse posterior gövdelerde pasif temas olmalıdır. Böylelikle çiğneme etkinliği azaltılmalıdır. Hareketli protezlerde doğal dişlinin 1/4'’ü civarındadır. yapılan dişin statik gücünü arttırmak ve köprü çapasına gelen yükler karşısında gingival yarıktaki mekanik etkileri kaldırmak için servikalde hazırlanan yapıdır.Köprü yapımında dayanak diş sayısı arttırılarak köprünün daha dirençli ve stabil olması sağlanmalıdır. Ayrıca gövdeye okluzal ve lingualden bakıldığında geniş açılı bağlantı alanları (embraşürler) hazırlanmış olmalıdır. Gerek anterior. uyum açısından önemlidir.

Okluzal yüz modelajı kesinlikle morfolojik boyutlarında daha büyük hazırlanmamalıdır. Uygulama Alanları * Tek diş restorasyonlarda *Posterior köprülerde çapa olarak * Hareketli. non fonksiyonel tüberküllerden 1mm madde kaldırılır. Avantajları : * Kron kenarlarının yeterince ince hazırlanması nedeniyle hijyenik açıdan uygun. Üst çenede 6-7’ler arası kontaklar okluzal 3’lüdedir. Tek dayanak dişe sahip kanatlı köprülerde gövdeye gelen dikey kuvvetler → dişin boşluğa eğilmesini ve rotasyona uğramasına neden olur. Üst çenede 6 – 7’ler arası kontak orta üçlüye yakın olmalıdır. * Çıkarılması zordur. Kesinlikle konkav olmamalıdır aşırı konvex hazırlan ırsa interproximal papilin yeri kısıtlanacaktır. Kron yüzeyi ya düz yada düze yakın konvex hazırlanmalıdır. * Antagonist dişler boşluğa doğru uzar. gerekse kron dışı tutucu olarak kullanıldığında daha stabildir. Döküm sonrası gerekli polisaj işlemleri yapılıp ajustesi yapılır. Kesim sırasında yapılan kronun çiğneme basıncına yeterince dayanıklı olabilmesi için okluzal yüzde fonksiyonel tüberküllerden 1. Diş Kaybı Olan Bölge Sabit Protezle Tedavi Edilmezse . Servikal bölge bevel tarzında hazırlanır. Modelaj bitince bilinen yöntemlerle tijlenip. * Gerek kron içi tutucu. Okluzal yüz modelajında ise negatif ve pozitif özellikler uygun hazırlanmalıdır. bölümlü protezlerde kron içi / dışı tutuculara destek olacak dişlerde * Çiğneme fonksiyonu olmayan dişlere çiğneme fonksiyonu kazandırmak için Dişin tüm yüzeyinden bir metal kalınlığı kadar madde kaldırılmalıdır. kroşe olukları. Estetik dezavantajları nedeniyle bu kronları alt-üst çenelerde posterior dişlerde full kron uygulanır. maşete alınır. periodontal yönden sağlıklı olur. Döküm yapılır. * Lehim yapmak gerektiğinde kolaylıkla lehim yapılabilir. gerekse kron dışı tutucularda kullanılır.5 – 2 mm. * Komşu dişlerin aproximal kontakları kaybolur. Özellikle posteriorda estetik gereksinim daha az olduğu bölgelerde Endikasyonları : * Aşırı kron harabiyeti yüzünden konservatif tedavi yapılmayan durumlarda * Köprü çapası olarak * Hareketli. * Bu tip kronlar çiğneme fonksiyonuna yeterince katkıda bulunurlar * Metal alaşımdan hazırlandığından polisajı kolaydır. Bu nedenle düze yakın hazırlanır. yada krona tutucu yapılacaksa kron dışı tutucu olarak tırnak yuvası hazırlanır. * Komşu dişler boşluğa doğru devrilir. modelaj sırasında tırnak yuvası. Dezavantajları : * Kıymetli metalden hazırlanırsa ekonomik olmaz. Kesim bitince bilinen yöntemlerle ölçü alınır. Tek parça döküm kronda denir. Güdükler oluşturulur. * Estetik değildir.5 mm yukarısına kadar die spacer sürülür. *Bazen dental arkta çiğneme fonksiyonunu iştirak etmeyen dişleri fonksiyona dahil etmede kullanılır. * Kron metali yüzünden pulpa testi yapılamaz. .Full Kron Dişin tüm yüzeylerinden yararlanılır. Kırmızı kalemle çizdiğimiz basamak çevresinin 0. Eğer hareketli bölümlü protezlerde kron içi veya dışı tutuculara destek verecek bir full kronsa. Full kron modelajında üst çenede 6 ve 7’ler arası kontak hariç bütün kontaklar okluzal 3’lüdedir. bölümlü protezlerde gerek kron içi.

kemikler. Bu sistem içinde yer alan hareketli tek yapı alt çenedir. Dişin önce bir yarısı prepare edilir. Discus artikülaris eklem bağlarıyla ve çiğneme kaslarıyla bağlantılıdır. dudak. Hareketin devamında ise bu kez condyl başı diskle birlikte üst eklem boşluğunda translasyon (kayma) hareketi yapar. Çene arkının ön bölgesinde yer alan anterior dişlerin fonksiyonu estetik. kan ve lenfatik sistem. Kısaca kaslar. kaslar. fibröz yapılı. Posterior dişlerin fonksiyonları belirlenmesinde vertikal stoplayıcı. arkası genişce. destek kemik alanı 1/2'ye düşer. çenenin lateral ve protriziv hareketlerinde yönlendirici lateral hareketlerinde stoplayıcı ve kesme görevleri vardır. Eklem boşluğu 2 bölüme ayrılır (alt-üst).5 mm Nuttal Yöntemi Okluzal yüzde rehber oluklar hazırlanır. yapabilmesi için tek hareketli yapı olan alt çenenin işlevi önemlidir. Premolar 1. Hareketin devamında condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda hareket eder. yutma. avasküler bir yapıdır. Çiğneme Sistemi Çeneler. gerekse posterior dişlerin bu fonksiyonları. Bu yüzeyler avasküler bir yapıyla kaplıdır. yapılan .Dişler devrikse preparasyon daha az madde kaldırılarak yapılır. eklem. Fonksiyon açısından ele alındığında bu sistemde yer alan dişlerin görevi oldukça fazladır. 8-10 mm kalınlığında dışbükey. kapanışta destek ve çiğneme esnasında gelen çiğneme yüklerinin çene kemiğine iletilmesidir. Fibröz kıkırdak yapılıdır. Bu sistem çiğnemenin yanında solunum. Alt çenenin fonksiyonunda da sorumlu olan TME’dir. Köprünün esneme miktarı (D). arkaya doğru konkavdır.5 mm Nonfonksiyonel tüberküllerde : 1 mm Bevel basamakta : 0. kısmen yassılaşmış fibröz bağ dokusuyla kaplıdır. Dişin uzun aksına paralel olacak şekilde aksiyel duvarlarda rehber oluklar hazırlanır. TME kranium denilen sabit yapı içindeki fossa mandibularis ile mandibulanın proc. Premolar 2. Bu yapılar arasında discus artikularis (eklem diski) yer alır. Molar Maksiller 10 9 14 12 11 22 22 Mandibuler 8 9 15 10 11 24 23 ** Kanin dişlerde kemik yüksekliği 1/3 azalınca. Condylaris denilen iki kemiksel yapı arasındadır. yuvarlak. Fonksiyonel tüberküllerde : 1. eklem kapsülü. D χ G3 Döküm full kron için ideal metal kalınlıklar .. Fossa mandibularisin iç yüzeyi önde konvex. Bu iki yapı arasındaki disc ise konkav bir lens şeklinde ortası daha ince. bu sistemleri tamamlayan yanak. sinoviyal sıvı ve ligamentlerdir. Bu üçü eklemi oluşturan yapılardır. Condyl başı ise 203 mm2 ‘lik bir alanı kaplar. Alt çene hareketleri sırasında condyl başı öncelikle alt eklem boşluğunda rotasyon (menteşe) hareketi yapar. fonetik. Protetik açıdan tek bir kron yaptığımızda yada dolgu yapılınca. yutma ve bazı duyusal işlevleri yerine getirir. dil ağız tabanından oluşur. dişler ve bu yapılara komşuluk eden yumuşak dokulardan oluşur. gerek anterior. Molar 2. Ordodontik tedaviyle aks düzeltilerek tedavi edilebilir Santral Lateral Kanin 1. Bu sisteme stomatogonik sistemde denir. yumuşak yapılar artiküler disk. Alt çenenin hareketinin başlangıcında condyl başının alt eklem boşluğundaki hareket sırasında disk artiküler yüzey gibi fonksiyon görür. sinirler. Yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda. gövdenin uzunluğunun (G) küpü ile doğru orantılıdır. Sistemi oluşturan sert yapılar temporal kemikteki fossa ve condyl başı iken. eklem bağları çiğneme kasları ve bu yapıları besleyen damarlar innerve eden sinir sistemi.

santrik ilişki konumundan 0. discus artikularis ve çiğneme kaslarıyla. condyl ve fossa ile ilişkilidirler. Kapsüler ligamentin içi sinoviyal membran. Bu konum hasta tarafından kaydedilebilen ve çeşitli gereçlerle belirlenebilen bir durumdur. özllikle alt çenenin açılıp kapanmasında eklemi korumak için sınırlayıcı görev görürler.1 – 1. . Bağlar fonksiyonel ve yardımcı bağlar diye 2’ye ayrılırlar. Fonksiyonel bağlar. Temporal kasa göre eklemden daha uzak molar ve ön bölgeyi etkileyen yükleri oluşturur. maximal interkuspitasyon) oldukları konum sentrik okluzyon konumudur. Önden arkaya uzanan yüzeyel lifleri ve vertikal yönde derin lifleri mevcuttur. Eklemi oluşturan diğer yumuşak yapılardan ligamentler. Temporal kemiğin çıkıntısıyla. İçte horizontal. Bu kasın fonksiyonu molar dişler bölgesinde kuvvetli çiğneme yükü oluşmasını sağlar. Bu durum TME’de condyl-fossa disk 3’lüsünün santralde olduğu ve kasların stabil olduğu bir konumdur. Ağzın açılması sırasında bu bağ görev yapar. * Çiğneme kasları * Hyoid üstü kaslar * Hyoid altı kaslar * Boyun ve ense kasları * Sırt kasları Çiğneme Kasları . Condyl başını ve fossayı kaplayan kapsüler ligament fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı görev üstlenir. Diğerleri stylomandibuler ve sphenomandibuler ligamenttir. M.’lerdir. Masseter : Zygomatic arkın altından başlar ve alt çenenin köşesinin dışına uzanan diktörtgen şeklinde bir kastır.1 mm daha öndedir(%90). Fonksiyonel bağlar kollateral. Temporamandibuler ligament eklemin en kuvvetli bağıdır. Çiğneme Sisteminde Yer Alna Kaslar . Çiğneme fonksiyonu sırasında alt çene 3 düzlemde de hareket edebilir. Bu bağın üst yüzünde parotis bezi yr alır. Kollateral (diskal) ligament eklem diskini medial ve lateralden condyl başına bağlar. Doğal dişli bireylerde santrik okluzyon konumundaki condyl-fossa ilişkisi Total dişsiz olgularda alt-üst çene ilişkisini santrik ilişki olarak tesbit edilen condylfossa ilişkisiyle karşılaştırıldığında. Santrik konumda alt çene üst çeneye göre condyl başı fossa içinde en üst. Bunada santrik ilişki konumu denir.bu restyorasyonların condyl-fossa-disk 3’lüsündeki fonksiyonel uyumu bozmaması gerekir. Yardımcı ligamentlerden olan sphenoid ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ligament ince ve yassı bie bant şeklindedir ve pasif görev yapar. * Masseter * Temporal * Lateral medial pterygoid kaslar Hyoid Üstü Kaslar . Kondyl başını kafa tabanına birleştirir. Condyl ile disk arasındaki menteşe hareketinden sorumludur. Kapsüler. Ancak %10 düzeyinde santrik ilişkideki konum ile maximal interkuspitasyondaki santrik okluzyon konumu ile aynıdır. * Ağız tabanını döşeyen kaslar Boyun ve Ense Kasları . * Sternocleidomastoideus * Trapezius * Longissimus * Sphenius Alt çenenin 3 düzlemdeki hareketlerinde condyl-fossa-disk 3’lüsünün rotasyon ve translasyon hareketleri esastır. Doğal dişli bireylerde ağızda yeterli sayıda diş bulunduğunda dişlerin maximum temasta (habitual interkuspitasyon. dışı fibröz dokuyla kaplıdır. temporamandibuler liga. en orta ve en yana kaymamış pozisyonda yer alır. dışında oblik liflerle eklem hareketinde sınırlayıcı görev üstlenir. alt çenenin angulusu arasında yer alan stylomandibuler ligament alt çenenin protrüzyonunda gerilerek hareketi sınırlar.

Condyl boynu üzerinde arkaya. arka lifleri horizontal yöndedir. İnferior huzmeler ağız açılırken. Elevatör bir kastır. M. Ayrıca alt çene angulusuna uzanan bir tendonu mevcuttur. Orta lifler kasılınca alt çenenin retrüzyonunda görev alır. M. Pterygoideus medialis : Ramus mandibulanın iç yüzünden yukarıya doğru uzanıp masseterle birlikte hareket eder. Ayrıca temporal kas alt çenenin protrüzyonunun belirlenmesinde rol oynar. Alt sınırı) . Aşağıya doğru lifleri bir araya gelerek mandibulanın coronoid çıkıntısına uzanır. Bir diğer huzmeside (inferior huzmesi) diske uzanır. temporal çizgiden başlayan yelpaze şeklinde bir kastır. Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Fonksiyonu Açma sırasında rotasyonu sınırlama Geriye hareketi sınırlama Rotasyona yardımcı Fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı TME artikülasyonuna yardımcı Alt çenenin aşırı protrüzyonunu sınırlayıcı Kas Temporal Başlangıç Kafatası Yan duvarı Zygomatik ark Pterygoid fossa ve lateral pterygoid duvarın medial yüzü Sphenoid kemiğin infratemporal yüzeyi Lateral pterygoid duvarın lateral yüzeyi Mandibulanın iç yüzü Masseter Medial Pterygoid Bitiş Coronoid çıkıntı ve ramusun ön kenarı Angulus mandibula Angulus mandibulanın medial yüzü Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Başlangıç Artikuler eminensin dış yüzeyi Artiküler eminensin en üst noktası Kondyl başı Kondyl başı Sphenoid kemik Styloid çıkıntı Bitiş Kondyl boynunun arka kenarı Kondyl boynunun dış yan kenarı Eklem diski Fossa mandibularis Lingulanın alt yüzeyi Angulus mandibula medial pterygoid kas Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Kondil boynu ileartiküler disk ve kapsül Kondil boynu Geniohyoid Genial çıkıntı Digastrik Hyoid Kasın Ön Karnı Hyoid ve mylohyoid rafe Hyoid Digastrik fossa (mand. Ön lifleri vertikal. Dişler maximal interküspitasyona geldiğinde kasılır. Temporalis : Temporal fossada. superior huzme ise ağız kapanırken aktiftir. orta lifleri oblik.pterygoideus Lateralis : Pterygoid yüzden başlar. Vondylin konumlandırılmasında primer görev yapan kastır. Önlifler kasılınca alt çene kapanır.M. yukarıya uzanır.

IKP’den 0. kemikler ve kıkırdak yapılar çene hareketlerini sınırlar. alt-üst dişler arası aralığın 12-20 mm olana kadar olan harekettir. Ayrıca artiküler yüzeyleri kayganlaştırarak sürtünmenin oluşmasını engeller. Ancak alt çenenin mimik. çiğneme veya boş yutkunma gibi fonksiyonları yapmadığı ve yer çekimi etkisiyle alt dişlerin üst dişlerle temasta olmadığı konuma alt çenenin istirahat konumu yada statik okluzyon denir. Alt Mandibuler 1. Bu belirli bir vertikal boyutta sağlanır. alt önleri vertikal ve horizontal düzlemde 2mm örter. premolarlarda 2 mm anteriorda 4 mm kadardır. Eklem boşluklarını dolduran sinoviyal sıvı eklem yüzeylerinin. lateral hareket Kapama.P ( Retral kontakt konumu) RKP. Sinovial sıvı kondyl ve fossa arasında kayganlaştırıcı. gülme. geriye hareket Kapama.Kas Temporal Masseter Medial Pterygoid Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Geniohyoid Digastrik Kasın Ön Karnı Sınıf I Okluzal İlişki (Santrik Oklüzyon) Fonksiyon Kapama. Bu konumda condyl – fossa. nötral durumdadır.3 – 1. Alt çenenin bu sınır hareketleri her bireye özgüdür. yutma. Santrik Oklüzyon : HI. hareketi kolaylaştırıcı ve sürtünmeyi önleyicidir. eklem ligamentleri. Bu 3 düzlemdeki hareketin temeli rotasyon ve translasyon. Alt Çene Hareketleri : Alt çene TMe sayesinde 3 düzlemde hareket edebilen çift eklem başlı bir kemiktir. Alt çene sagittal-horizontal ve frontal düzlemlerde hareket eder. MI.1 – 1 mm daha önde olabilir (%90) Retrodiskal Yastık : Ekleme ait yapıların beslenmesinde görev alır. ön hareket. lateral hareket Kapama sırasında diskin konumlanması Açma. ön hareket.sola Sagital hareket : Öne – arkaya Çiğneme. Metabolik ihtiyaçları karşılar.K. Alt eklem boşluğunda. ön hareket.7 mm. Ağız açıklığı 40-45 mm olduğunda condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda translayon yapar. Üst önler. Eklemin hareketi sırasında sıvı alt eklem boşluğundan üst eklem boşluğuna geçebilir. Çeşitli çene hareketleri sırasında ekleme kompresiv kuvvetler geldiğinde sıvı eklem yüzeylerini . IKP Santrik İlişki : R. konuşma. Dişlerin maximum ilişkideki okluzyonuna dinamik okluzyon denir. moların bucak oluğunda konumlanır. Yani alt çenedeki dişlerin karşı dişlere teması ve arkadaki iki eklem başı 3 ayaklı sehpa gibidir. Açma hareketinin başlangıcı alt eklem boşluğunda kondyl başının rotasyonuyla başlayan. alt ve üst eklem boşluklarının beslenmesini sağlar. Sistemi oluşturan tüm yapılar bu konumda stabildir. lateral hareket Hyoidin yukarı hareketi ve sabitlenmesi Hyoidin yukarı ve öne hareketi Alt çeneyi açma korur. Horizontal hareket : Açma – kapama Frontal hareket : Sağa . Sıvının oluşmasını endotel hücreleri sağlar. condyl başının diske göre yaptığı rotasyon aşamasıdır. Eklem kapsülü. kas ve ligamentlerden gerilimsiz. ısırma gibi hareketler sınır içi hareketlerdir. moların mesiobuccal tüberkülü alt 1. Bu konumda dişler arası mesafe (interokluzal aralık) posteriordan anteriora doğru artar posteriorda 1. Maximum açma gibi hareketler ise sınırsal hareketlerdir.

O yüzden 1. Ancak kron kısmı hiç kalmamışsa.1 Arcon 2.core restorasyonların yapımında mümkün olduğunca kalan diş yapıları korunur.çenenin sınırsal hareketleri kaydedilip. * Çift taraflı dengeli okluzyon ** Tek taraflı dengeli okluzyon *** Posterior diskluzyon okluzyonu 3. 2. bir yöntem ise direkt kanal ölçüsünü hasta ağzından alabiliriz ama kanal içinde ölçü maddesi kalabilir. Akril mili tekrar kanal içine yerleştiririz ve bu haldeyken dişin servikal bölgesini kavrayan bakır anoyla yardımıyla ve kerr stenci ile ölçü alırız. alçı dökeriz. Genelde kök kesitleri yuvarlak yada ovaldir. Sertleştikten sonra anoyla birlikte dişten uzaklaştırıp. Genişliği ise kanal çapının 1/3’ünü geçmemelidir. Artikülatörler * Ayarlanmayan artikülatörler (okluzör) * Yarı ayarlanabilir artikülatörler 2. (Pivo) Post-core sistemler dentin pinleriyle dişlerin restore edilemediği durumlarda uygulanır. Dişlerin okluzyonu çene hareketleri ile çeşitlilik gösterir. travma sonucu restorasyonlarda kullanılır. Kanal tedavili dişin kökünün 2/3’ü ne kadar uzanan postun üzerine core yapılır. Post. Bunu muflaya alıp akril teperiz. Post ve core döküm olarak tek bir parça hazırlanabildiği gibi hazır postlar üzerine kompozit. . Bunun üzerine de kron kaplanır. Endodontik tedavi tamamlandıktan sonra kökün yaklaşık 2/3’übe kadarı boşaltılır. Dişte aşırı harabiyet olmuşsa pinlerle restore edilemiyebilir. ortodontik anomalilerde. Bu kayıtların alınıp. Bu nedenle okluzyonu 3 ayrı tipe ayırırız. Esas olan fonksiyonel tüberküllerdir. Buralar uygun degilse vesitbul. Hazırlanan postun uzunluğu kanal boyunun ortalama 2/3’ü kadar olmalıdır. Hazır(fabrikasyon) miller yada kanal genişletildikten sonra yarım yuvarlak kroşe teline çentikler açılarak. Bu yuvarlak kanallarda postun ağız boşluğuna açılan tarafında bir yıv açılır. Hasta ağzından tam bir ölçü alırız güdüğü ölçü içindeki yerine ters olarak yerleştirip. Böylece kanalın ve kanal ağzının ölçüsünü elde ederiz. Alt çenenin sagital düzlemdeki sınırsal hareketleri Posselt diagramı üzerinde değerlendirilebilir.ve milli kronlar yapılır (pivo). kanal içi izole edilir ve telin etrafına mum sarılır. Alçıyı dişin kökü şeklinde küçültürüz. Dentin pinini dentine farklı açılarla yerleştiririz öncelikle distal ve mesiale yerleştirmeye çalışırız. Yada hazırladığımız akril mili kanal içine koyarak ölçü alabiliriz. Mil kronla beraberdir. siman. Kanal içine yerleştirilen milin kronla beraber olduğu sistemde ise core yoktur. mine displazilerinde. Buna post-core sistem denir. Okluzyon : Karşılıklı dişlerin temasta olduğu durumdur. aktarılmasında bağzı noktalar esastır. kron kısmı kesilmiş bir diş şeklinde bir core olarak hazırlanır. aktarılabilir. Postun şekli genelde kanalın şekline uygun olarak hazırlanmalıdır. Post kalan diş yapıları dikkate laınarak restore edilir. Alçı sertleşince hafifçe ıslatarak stenci uzaklaştırırız.1 Anterior grup fonksiyonlu 3. etrafına mum sararız ve alçı dökeriz.2 Non-Arcon *Tam ayarkanabilir artikülatörler Pinli Restorasyonlar \ Milli Kronlar İleri derecede harap olmuş kronlarda.postun oval hazırlanması kanal içindeki hareketini kısıtlar. kopabilir. Böylece alçı güdük elde etmiş oluruz. uygun kanal eğeleriyle genişletilir. Bu durumda pulpaya girme riski olabilir. Eğer pulpa açığa çıkışsa endodontik tedavi uygulanır.2 Kanin korumalı Bu çeşitler alt çene hareketi sırasında bazı özellikler gösterir. linguale yerleştiririz. indirekt yöntemi tercih ederiz. Kanal içine yerleştirilir.

Estetik : Özellikler gingival dokular ince olduğunda metal postlar ışık geçişini önler. Metal Post-Core sisteminin avantajları Geçmişi : Uzun yıllardır kullanılmaktadır. Hazır fabrikasyon miller kanalın duvarlarına tam adapte olacak şekilde genişletilebilir. Core retansiyonu : Post ile core arasındaki bağlantı oldukça kuvvetlidir. Eğer değersiz alaşım kullanılıyorsa korozyona uğrar ve zamanla renklenme yapabilir. rezin. Post apikal tıkanmayı bozmayacak şekilde vekal diş dokusunun direncini azaltmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Uzun süreli başarı oranları yüksektir. Oysa bireysel ölçü alınarak ve kanal ölçüsünden bireysel mil dökülerek hazırlanan postların adaptasyonudaha iyidir. * Dişe minimum stres iletilmlidir. * Gerektiğinde kanal tedavisinin yenilenmesine izin verecek şekilde kolaylıkla dişten ayrılabilmelidir. * Döküm metal postlar * Prefaprike metal postlar * Karpon fiber postlar * Sermik postlar ( Zirkonyum. granülom gibi bir patoloji olmamalıdır. oluklu * Uca doğru incelen. Ayrıca istenilen uzunlukta post yapılır. Post Uzunluğu Postun uzunluğu arttıkça retansiyonu artar. ** Korozyona uğrar ** Amalgam ise galvanik akım oluşturur. * Kanalın apikalinin iyi tıkanması * Perküsyonda hassasiyet olmaması * Apikalde hassasiyet olmaması * Aktif enflamasyon olmaması gerekir İdeal Bir Post. Kullanılan Materyale Göre Postlar . Direnç : Ferrule etkisi oluşturabilir. düz yüzeyli * Uca doğru incelen. Şekline Göre Postlar . diş kırılabilir. Herhangi bir hassasiyet. Postun çıkarılması : Endodontik tedavi başarısızsa postu çıkarmak zordur. Adaptasyon : Kanalın ölçüsü alınarak hazırlandığında kanala uyum üst düzeydedir. Ancak daha fazla laboratuar çalışması gerekir. Ancak undercut oluşturmadan prepare etmenin zorluğu hemde simantasyon sırasında kullanılan fazla simanın dışarı çıkması zor olur. kompozit. Post Uygulanacak Dişte . apexte kist. enflamasyon. * Uca doğru incelen. * Kanal preparasyonunun şekli * Post uzunluğu * Postunçapı * Yüzey özellikleri * Uygulanan siman Kanal Preparasyon Şekli Paralel postlar uca doğru incelen postlara oranla retantiftirler. oluklu * Paralel. lityum. * Core içim yeterli retansiyon sağlanmalıdır. Metal Post-Core Sisteminin dezavantajları Kök kırığı : Aşırı rijit olmaları nedeniyle kuvvetleri diş yapısına iletirler. cam iyonomer postlar diye sınıflandırılabilir. Postların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. Bu nedenle uca doğru incelen postlar uygulanır. vida yivli * Paralel. disilikat) * Cam fiber postlar * Amalgam. düz yüzeyli * Paralel.amalgamdan core oluşturulabilir bu tip restorasyonların uygulanacağı dişlerde çok iyi bir endodontik tedavi uygulanmış olmalıdır. . vida yivli diye sınıflandırılabilir. Kök kırığı insidansı artar.

. Kısa postlar kök kırığına neden olabilirler. Postların Lateral Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Vidalı postlar sıkışma etkisiyle yerleştirildikleri için dentinde kuvvet uygularlar Post Core Uygulaması için dişin preparasyonu * Kanal dolgusu belirli bir derşnliğe kadar çıkarılır. Postun uzun hazırlanması retansiyon açısından ve kök kırıklarının engellenmesi açısından avantajlıdır. Post corun yapısının girişini engelleyecek undercutlar ortadan kaldırılır.) kalan kısım prepare edilir. Çinko fosfat. Keskin köşe ve kenarlar kaldırılmalıdır. Postun rotasyonunu önlemek amacıyla kanalın koronalinde bir oluk yapılır. Dişin Koronal Kısmının Preparasyonu Kayıp diş dokuları dikkate almadan (çürük. Bu bölgelerde mümkün olduğunca fazla diş dokusu konmalıdır. Postların Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Kuvvet birikimi en çok basamak bölgesinde ve apikalde olmaktadır. Postun çapı Postun çapının arttırılması retansiyonu arttırır. Retansiyonu arttırmak için post yüzeyi kumlanabilir. Dolayısıyla kırılma riskini arttırırlar. cam iyonomer simanlar postların simantasyonunda kullanılırlar Postun kanala uyumu siman seçiminden daha önemlidir. Ancak kalan diş yapısını zayıflatıp kök kırığı riskini arttırır. Uygulanan Siman Adeziv rezin simanlar hem diş dokusuna hem post yüzeylerine iyi tutunan simanlardır. Yüzey Özellikleri Oluklu. * Yeterli apikal tıkanma * Minimum kanal genişletilmesi * Uygun post uzunluğu * Yatay stop * Rotasyon önleyici vertikal duvar * Restorasyon marjininin sağlıklı diş dokusuna uzatılması .Apikalde minimum 5mm kanal dolgusu kalacak şekilde post uzunluğu arttırılabilr. pürüzlü yüzeye sahip olanlar düz yüzeylilere göre daha retantiftir. İyi bir estetik için fasiyal diş yüzeyinden yeterli aşındırma yapılır. Koronal kısımda postun kama etkisini önlemek için ferrule etkisi oluşturulmalıdır. Okluzal yödeki kuvvetleri karşılaması için koronal kısımda okluzal stoplar yapılır. Eğer post kanal içinde sabit durmuyorsa ve rotasyon yapıyorsa post yenilenmelidir. Post uzunluğu arttırılmalıdır. * Kanalın genişletilmesi ve şekillendirilmesi * Dişin koronal kısmının preparasyonu Kanal Dolgusunun Çıkarılması Post yerleştirilecek kanal tamamen doldurulmalı daha sonra apikalde 5 mm güta perka kalacak şekilde boşaltılmalıdır. böylece kuvvet daha çok alana yayılır. polikarboksilat. Kanalın Genişletilmesi ve Şekillendirilmesi Güta perka çıkartıldıktan sonra kanal apikale doğru daralan tarzda hafif eğim verilerek şekillendirilir. Undercutlar ortadan kaldırılır. Kök çapının 1/3’ü kadar olmalıdır.. Uygulanacak krona göre basamak bölgesi şekillendirilir.

seramik. Dayanak dişlerin yalnızca palatinalinden yararlanılır.Maximal Alan : Kanatçıklar mümkün olan en geniş alana yayılmalı. 4/5 Kronlar : Posterior dişlerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. yani supra gingival düzeyde çalışılır. metal-seramik) adeziv tekniklerle yapılabilir. rehber düzlem. Klinik kronun tamamını kaplamadıkları için konservatif kliniğince uygulanırlar. karşılayıcı kol yuvası. * Köprüler (metal alt yapılı yada tüm seramik ) * Hareketli bölümlü protezler için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası. uyulmama * Estetik faset * Simantasyon Tasarım İlkeleri 1. plak oluşumuna izin vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır = mini champher 4. Amaç çiğneme kuvverlerini dişin uzun eksenince iletmektir. Böyle dişlerde kanatçık dişin şeffaflığını bozmasın diye kısa tutulur.Kesici Kenar Sonlanması : İnsizal kenardaki mine kalınlığına göre karar veririz.Fonksiyonel Kuvvetlerin İletimi : Eğer çiğneme kuvvetleriyle ilgili hiçbir tedbir almazsak palatinal restorasyon diş etine doğru kayar. onlay 3/4 Kronlar : Anterior bölgelerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. diş şeffaftır. McBoyle tutucusu. onlayler (metal. Diş daha kalınsa dentin dişin şeffaflığını azaltır. kompozit. Bakteri ve gıda retansiyonuna. Cingulum rest. Adeziv çalışmalarda ise 30 µm olmalıdır. Mine düzeyini aşmayan minimum kesim çalışması yapılır. 2. inlay. yapıştırıcı ajan ve dayanak diş yüzeyleri arasında moleküler bir bağ söz konusudur = adezyon. 3/4. Bunu önlemek için dişin tan cingulum bölgesine silindirik bir frez ucuyla köşeli bir tırnak yuvası açılır (cingulum rest). En dayanıklı olduğu ise basma ve çekme gerilmesidir.Adeziv Restorasyonlar Konservatif Protetik Uygulamalar * Modelaj. Inlay / Onlay : Kron kontürleri içinde yer alan restorasyonlardır. Böyle durumlarda kantçık kesici kenara uzatılabilir. 3. 3/5 kronlar. Daha ince olmasıda dayanıklığı azaltır. Kesici kenar inceyse mine fazladır. Standart çalışmalarda 50 µm kadardır. tesviveye. Tırnak yuvası olmazsa makaslama gerilmesi oluşur. Adeziv restorasyonların en zayıf olduğu gerilme tipi makaslama gerilmesidir. Adeziv Restorasyonlar Restorasyonların kendisi. döküm.Gingival Sonlanma : Serbest diş etinden 1mm uzaktan geçmelidir. Eğer inlay tüberkül tepelerini örtüyorsa ve tüm okluzali kaplıyorsa onlaydır. McBoyle : Alt kesiciler gibi küçük hacimli dişler için modifiye edilmiş 3/4 kronlardır. Konservatif uygulamalarda geriye kalan dokunun korunması esastır. hassas bağlantı taşıyıcı) * Periodontal splintler * Ortodontik pekiştirme apareyleri * Laminate veneerler * İnlayler. restorasyon ve diş arasındaki siman tabakasında makaslama gerilmesi olmasını önler. 5. Kesici kenar opak görünür.Minimal Yapıştırıcı Ajan : Yapıştırıcı kalınlığı ne kadar ince olursa elde edilen mukavement o kadar fazla olur. İşlem Sırası * Model Analizi * Preparasyon * Ölçü * Çalışma Modeli ve refraver (dublikat) model .

Bakır yüzeyde yoğunlaşınca altın alaşımının rengi sarıdan yeşil-maviye dönmesiyle anlaşılır. restorasyon → Aderent * Siman → Adeziv Metal yüzeylerin Hazırlanması 1. Altın alaşımıysa okside olmaz.Antagonist Temes Noktası : temas noktasından 0.Fiziksel : Fiziksel olarak diş ve kanatçık arasında seconder bağlar oluşmasıdır (vander Wals bağı). nitrik / sülfirik asit → elektrik akımı (metalden elşektiriksel olarak zayıf fazlar kopar ve girinti çıkıntılar oluşur) 2.Kimyasal : Kimyasal olarak primer bağlar oluşmasıdır. asetat Silan= γMOPS= gama metal oksit + propil silan → Metal yüzeyindeki oksitlerle kimyasal bağlar kurar. (iyonik veya kovalent bağlar) Adezyonu oluşturan elamanlar . Deterjanlı su. Yada geçici olarak yapılan köprülerdir (Rochette Köprü) Oksidasyon a) Kumlama : 50 µm Al2O3 Metal yüzeyine püskürtülür. Ancak bunun için yüzeyler bir biri ile çok yakın temasta olmamalıdır. Artikülatör Kullanmanın Avantajları * Çeneler artikülatöre taşındığında.Mikromekanik : Kimyasal veya elektrokimyasal korozyon. b) Temizleme : Ultra sonik temizleyici. Artikülatörler Çene hareketlerini taklit eden aletlerdir Artikülatörlerin Taşıması Gereken Özellikler * Üzerinde taşınan çene modellerini doğru olarak hem horizontal hem vertikal ilişkiler dahilinde tutabilmelidir. 400 oC’de 10 dk ısıtılırsa bakır atomları yüzeyde yoğunlaşır. Distile su c) Kimyasal Temizleme : Etil asetal.3 – 0. Simantasyon Temel prensip adezyon sağlanmasıdır.6.180 0 Sarma (wrap around) : Kanatçık dayanak dişi 1800 sarmalıdır. A. ** Tam protezlerde okluzyonun ağızda incelebilmesi artikülatördeincelenmesinden daha zordur.5 mm kadar aşındırma yapılmalıdır 7. Çünkü altın soymetaldir bu yüzden alaşımılda bakır da bulunur. Nikel alaşımıysa. sabit parçalarda rigit olmalı *** Menteşe hareketini ve lateral hareketleri rahatlıkla yapabilmeli *** * Vertikal boyutu sabit tutabilmek için insizal pin yada kesici çubuğu olmalı. Ancak bu eskiden kullanılan kısa süreli köprülerdir. ** Hareketli parçaları serbestçe hareket edebilmeli. * Diş. Kayıtlar doğru alınırsa okluzyon artikülatörler üzerinde kolaylıkla irdelenebilir.Oksidasyon : Silan esaslı yapıştırıcılar için 3.Yapışmayı Kolaylaştırıcı Kaplamalar Kompozit esaslı yapıştırıcılar için Makromekanik : Retansiyonla da hazırlanabilir. nikel daha güç oksite olduğundan bunu kolaylaştırmak için alaşımı birkaç dakika nitrik yada sülfirik asit solüsyonunda bekletilir.Mekanik : Mekanik olarak yüzeyler bir birine kenetlenmelidir. C. genleşmeyle sağlanan retansiyon) B. . Krom havayla temas ettiğinde metal üzerinde krom oksit tabakası oluşur. Yüzeydeki bakır atmosfer O2’siyle bakır oksit tabakası oluşturur. * Geometrik * Reolojik ( Büzülüp. dişler arası okluzal ilişkiler lingual perspektiften de kolayca incelenebilir.

1. Alt – Üst Çene Modellerinin Artikülatöre Taşınmasında Kullanılan Başlıca Kayıt Tipleri 1. Stuart ve SAM artikülatörleridir. yada stereografik kayıtlar alınabilir. kombine kron-köprü yapımı.Alınan pratik kayıtlarla yapılan ayarlamalar. Örnek . Tersi ise non-arcondur. Fonksiyonel Olarak Artikülatörler .Yarı ayarlanılabilen artikülatörler 2. Arconlarda fossa eğimi ile üst çenenin okluzal düzlemi arası açı sabittir.Yarı Ayarlanılabilen Tam ayarlanabilen artikülatörler insan çenesinde olduğu gibi alt çene hareketlerini taklit edebilirler. Bu normalden farklı kapanış yoluna ve erken diş temaslarına neden olur. 3.Arcon 2. pantografik çizimler yaptırılabilir.2. yani doğasına uygunsa arkon tipi artikülatördür. Tam ve bazı yarı ayarlanılabilenlerde bu mesafe hastaya özgü ayarlanır ve normal kapanış yolu aktarılır Okluzör : Sadece sentrik ilşki aktarılır.Tam ayarlanabilen artikülatörler Şekil Yönünden artikülatörler . eklem başı altta ise.Non Arcon Bu sınıflandırma fossa mandibularis ve eklem başının artikülatörün hangi parçasında yer aldığıyla ilişkilidir. Dentatus ve HANAV artikülatöreri Arkon tipi artikülatörlerin alt parçasının aynen insandaki gibi hareketleri yapabilmesi.Knematik yüz ark arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin belirlenmesinde condyler arası mesafe artikülatör üzerinde sabit bulunabilir yada bireye göre ayarlanabilir. Eğer fossa mandibülaris üstte. Açıldığında da bu değişmez. Alt çenenin sagital düzlemde rotasyonu terminal menteşe ekseni etrafında gerçekleşir.Tam Ayarlanabilen . Bu artikülatörler aynen doğasındaki gibi 3 düzlemde hastadan alınan kayıtların aktarılabildiği artikülatörlerdir. . Ayarlanamayan artikülatörlerde menteşe ekseni ile dişler arası mesafe daha kısadır.Arcon . full ağız restorasyonları.Ayarlanamayan artikülatörler 2. alçı. Uygulama alanları : Okluzyonun yeniden oluşturulması. ZOE. Protrüziv ve lateral hareketlerdeki kayıtlar alınabilir. 2. Whip-mix. 1. Alınan bu kayıtlara göre sınırsal hareketler belirlenir ve buna uygun restorasyonlar hazırlanır.Ağız içi yapılaqn kayıtlarla transferde kayıt materyali olarak mum. Yarı ayarlanabilir artikülatörler ise sadece menteşe hareketi yapan okluzörler veya ortalama değerlere göre ayarlanan artikülatörlerdir. Örnek.Grefik kayıtlarla yapılan transferlerde gotik ark çizdirilebilir. 2. sabit rehabilitasyonlar.1. Bu materyallerden biriyle santral ilişki kaydı alınabilir.Non-Arcon 3. dikey boyutun değiştirilebilmesi durumunda condyl rehberliğinin okluzyon düzlemine göre sabit korunabilmesi gibi avantajları vardır.Ağız içi kayıtlarla yapılan ayarlamalar. özel kayıt silikonları yada soğu akrilden yararlanılır. Non-arconlarda ise artikülatör açılınca açı değişir ve kapanış yükseltmesi gereken olgularda hatalı kapanış elde edilir. 3.Kinematik yüz arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin lokalizasyonu belirlenerek alınan kayıtlarla yapılabilir.

Bölümlü protez yapımında teşhis amacıyla yarı ayarlanabilir yada daha basit artikülatörler kullanılabilir. Alt çeneye küçük açmakapama hareketleri yaptırılarak condyl-diş ilişkisinin fossa içinde doğru konumlanması sağlanır. gibi isimler verilir. Bu protezleri yapmamızın amacı daha fazla estetik ve retansiyon sağlamaktır. Sonuç olarak artikülatörde çalışmak uygun artikülatör seçimi hem yapılan protetik restorasyonların başarısını arttıracaktır hemde stomatognatik sistemin fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunacaktır.Alt çenenin lateral hareketleri sırasında horizontal düzlemde de rotasyon hareketi meydana gelir. İstenildiğinde ortalama değerlere göre kullanılabilir. Santrik kapanış kaydı ile elastomerik ölçü maddelerinden yararlanılabilir. Bu protezlerin parçalarına ataşman. Artikülatör Seçimi Artikülatör kullanmada temel amaç hastadan alınan kayıtlar doğrultusunda hastaya yapılacak restorasyonun aynen hastanın tüm fonksiyonlarını değişikliğe uğramadan yapılabilmesini sağlamaktır. Örnek : K3 olgusunda. diğerinin hareketli protezler üzerinde yer aldığı kombine protezlerdir. Sabit protez yapımında az sayıda kron yada inlay gibi restorasyonlarda basit bir artikülatör ancak daha fazla diş eksikse yarı ayarlanabilir artikülatörler(ancak kapanış varsa). Rotasyonla birlikte bir miktar yana kayma hareketi de yapar. full ağız restorasyonu gerekliyse. matrix-patrix. ideal okluzyon hedefleniyorsa tam ayarlanabilir artikülatörlerle çalışılması uygundur. primer seconder. negatifpozitif parçalarolarak ifade edilen bir biriyle uyumlu parçalarından birinin sabit. Tam protez yapılacaksa diş diziminde ve çene hareketlerinde maximum teması sağlamak için idealde tam ayarlanabilir yada yarı ayrlanabilir artikülatörler seçilmesi uygun olur. Dowson’un Bimanual Manipulasyonu ile Alt Çeneyi Santrik İlişkiye Getirme Yöntemi Baş parmaklar çene üzerine. Bu kapanışa göre yapılan restorasyonlar hasta ağzına yerleştirildiğinde okluzyonda yükseklik ortaya çıkar. Tek el tekniği de uygulanabilir ancak kontrolü daha zordur. diğer parmaklar mandibulanın alt sınırına yerleştirilir. SAM Artikülatörü * Arcon * Ağız içi kayıtlarla protruziv ve lateral condyler eğimler kişiye göre ayarlanabilir. . Hazırlanan hareketli protezin daha fazla fonksiyonu daha az yer kaplayarak sağlaması içindir. okluzal ilişkinin kaybedilmediği durumlarda basit artikülatörler. ağızdaki dişlerin kapanışa gelip gelmemesi gipi faktörler etkilidir. * Yüz arkı transferi kabul eder. Yüz arkı (face bow) ile extraoral kayıt alınıp üst çene artikülatöre bağlandıktan sonra hastadan santrik kapanış kaydı alınır ve bu kayda göre de alt çene artikülatöre alınır. sürgü. anker. planlanan okluzyon tipi. Sadece santrik ilişki kaydının alındığı ve buna uygun artikülatör üzerinde laboratuar işlemlerinin bitirildiği durumlarda protez hastaya uygulandıktan sonra okluzal aşındırmalar varsa prematür kontaktların giderilmesi zorunlu olacaktır. Alt çane belirli bir kuvvet uygulanarak santrik kapanış alınırsa condyller fossa içinde normalden daha geride yada aşağıda konumlanmış olurlar. Hassas Bağlantılı Protezler Birbiri ile uyumlu erkek-dişi. K1 olgularında vertikal boyutun kaybedilmediği durumlarda yarı ayarlanabilir yada ortalama değer artikülatörleri kullanılması uygundur. Bölümlü protezler için artikülatör seçiminde eksik diş sayısı. tüm dişler aynı anda restore edilecekse. ön dişlerde aralanma gözlenir.

atmosfer basıncı gibi faktörlerdir. . İki mıktatıs kullanılır. Hareketli bölümlü protezlerin tutuculuğunu sağlayan anatomik.Projeksiyon üniteleri . damak formu. menteşeli uzantılar veya yaylı sistemler şeklinde diğer ataşman sistemlerin tutuculuğunu arttırmaya yönelik bağlantılardır. pulpa odasının genişliği belirlenmeli. uygulanılacak dişlerin radyolojik kontrolleri yapılmalı. * Kapalı alan . Kron – dışı bağlantılar : Parçalar kronun dışındadır. Sürtünmesel ve yaylı sistemler bulunur. fiziksel ve mekanik faktörler vardır. Mekanik Faktörler : Direkt ve indirekt tutucularla sağlanır. Hassas bağlantılı protezlerin uygulanması hassas bağlantılar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir.Birleşik üniteler Stad ataşmanlar : Genelde aşırı kron harabiyetinde. Reziliensi az olduğu durumlarda ise vertikal yönde harekete kısmen izin veren ataşmanlar seçilmelidir. Fiziksel Faktörler : Adezyon. (zıt kutupların bir birini çekmesi) * Açık alan . En çok bilineni dolder bardır. gerekirse dişlere gingivektomi yapılarak kron boyları uzatılmalıdır. kron boyuna bakılmalı. Çürükler tedavi edilmeli. Yardımcı bağlantılar : Vida. Yay destekli mekanik tutuculuk şeklinde olabilir. İmplant sistemlerinde de kullanılmaktadır. * Şekline göre : * Lokalizasyonuna göre : * Fonksiyonuna göre : En pratik olanı 1970’lerde yapılan Prciskel sınıflandırılmasıdır. endodontik tedavili dişlerin kökleri üzerine yerleştirilen. Sürtünmesel Retansiyon . Mıktatısın oluşturduğu manyetik akı dokulara yayılır. post üzerine uyarlanan ataşmanlardır. Sürtünmesel ve metalplastik şeklinde olabilir. mukoza özellikleridir. Hastanın ağız hijyeni optimum olmalıdır. Barlı bağlantılar : Aynı alveoler ark üzerinde yer alan kökleri yada kron boyu kısa dişleri birbirine bağlayan barlar ile bu barlara uyumlu manşetin hareketli protez içinde yer aldığı ataşmanlardır. mukozanın rezilliensi seçilerek ataşman tipi açısından önemlidir. yüzey gerilimi. Kron içi bağlantılar Kron dışı bağlantılar Stad (çivi başlı) bağlantılar Barlı bağlantılar Yardımcı bağlantılar Kron – içi bağlantılar : Parçalardan biri kron içindedir. Mekanik tutuculuk sürtünmesel retansiyon şeklinde olabilir.plastik * Yay sistemli Bir diğer mekanik retansiyon manyetik retansiyondur.Kısaca birbiriyle uyumlu iki parça üzerinekurulur. . Bu mıktatıs sistemlerinde genelde SamaryumCobalt (SmCo5) bulunur. * Metal – metal * Metal . Anatomik Faktörler : Alveoler kretler. Çünkü bu tip protezler klinikte hekimin ve laboratuarda teknisyenin özel işlemler yapmasını gerektirir. Şekline ve lokalizasyonuna göre yapılmıştır. Bu sınıflandırılan ataşmanları kullanarak hassas bağlantılı protez yapabilmek için önce hasta ağzında bazı işlemler yapılmalıdır.Bağlayıcılar . mukozanın reziliensi seçilecek ataşman tipiaçısından önemlidir. *Aynı ataşman sistemleri . Manyrtik akı çevre dokulara yayılmaz. sürgü. Ayrıca kombine protezlerin yapımında ataşman üye dişlerin lokalizasyonları. alveoler kretteki dağılımları da önemlidir. KI (serbest sonlanan) olgularda alveoler kretteki mukozanın özelliği belirlenmelidir.

Kırlangıç kuyruğu Metal – plastik : Erkek yada dişi parça plastik 2.Aksiyel duvarları paralel (teleskop) .Sürgüler .Kombine Tutuculuk (Manyetik + Mekanik) .Ataşmanın lokalizasyonu .metal başlıklı : . Sınıflandırma .Aksiyel duvarları açılı (konus) Metal – metal barlı : .Barlı eklemler .Hassas bağlantılı protezler. 1-Sürtünmesel Tutuculuk Metal .Menteşeli uzantılar Avantajları * Estetik * Kuvvetler dişin uzun eksenine paralel * Protezin kullanım kolaylığı * KI olgularında protezin stabilitesini arttırması * Protezin gömülmesine engel olması * Yan kuvvetler oluşmaz * Sürtünme sonucu yıpranma uzun zaman alır * Protezde adaptasyon kolaydır * Giriş yolu için dişlerin paralel hale getirilmesi şart değildir * Geniş dişsiz alanları birleştirir Dezavantajları * Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcı * Onarımları ve yeniden kullanımları her zaman mümkün değil * Çok hassas çalışma gereklidir * Ekonomik değildir * Yeterli ağız hijyeni olmalıdır * Uygun hazırlanmazsa gingival irritasyon ve diş kaybı Endikasyonları * Ön ve yan grup dişlerde estetik nedenlerle * Anatomik şekil yada yetersiz ekvator altı mesafe varsa * Resiprokal kroşe koluna uygun yer yoksa * KI ve KII olgularında * Sabit protez uygulanamayan KIII olgularında * Kroşe tutuculu protezin tercih edilmediği durumlarda Kontrendikasyonları * Kron boyu kısa dişler * Pulpa odası geniş dişler * Ekonomik nedenler * Hekimin el becerisi * Aşırı örtülü kapanış * Yetersiz çeneler arası mesafe * Yeterli desteğe sahip olmayan dişler Tutuculuk (Retansiyon) Protezin yerleştiği yerden çıkartıcı kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. Kroşeler yada hassas bağlantılarla direkt tutuculuk.Resilient Barlı Bağlantılar .Tolerans Kron içi (İntrakronal) .Barlı eklemler Metal – metal sürgülü : . H.Yaylı Krondışı (Extrakronal) .T.Barlı üniteler . yardımcı unsurlarla indirekt tutuculuksağlanır.Manyetik Tutculuk 3.Barlı üniteler Yardımcı Bağlantılar .Retansiyon mekanizması .Birleşik üniteler Stud Ataşmanlar .Vidalı üniteler . I.Projeksiyon üniteleri .Bağlayıcılar .Hareketlilik . sabit ve hareketli protezler arasında geçiş sağlarlar ve ikisinin özelliklerini de taşırlar.Sürtünmesel .Sürtünme gereçleri .Rigit .

li.Metal – metal (Pres stud) .2 mm yuva Kron boyunun 2/3 boyutunda Hata Diğer dayanak dişteki yuva(kutu)nın aynı hizada olmaması yetersiz boyutlarda yuva hazırlanması. Endikasyonları * KIII ve modifikasyonları * Estetiğin önemi olduğunda * Sabit protezlerde bağlayıcı olarak Kontrendikasyonları * Serbest sonlu olgularda * Pulpa odası geniş dişlerde * Kron boyunun kısa olduğu dişlerde McCollum (1911) KIII olgularında . I veya dairesel olabilir.Kapalı alan magnet Hassas Bağlantının Retansiyonu • Parçaların boyutları .Kesiti dörtgensel CMSlide KIII olgularında . dağılımı. rezorpiyonu • Vertikal boyut • Giriş yolu • Ataşman tipi Kriterleri dikkate alınmalı Kron içi Ataşmanlar Tüm kısımları dayanak dişin konturu içindedir. H.6 x 0.Sürtünmesel Schatzman KIII olgularında . eğimi.Soy metalden üretilmiş . Uyum hassaslığı yeterliliği kontakt alanı başarıda önemlidir. Kimyasal olarak toz kısımları baziktir.Sürtünmesel bağlantı . Simantasyon Simanlar iki komponentli malzemelerdir (Toz-Likit). aşınma.Açık alan magnet . yeri.kit kısmı ise asidiktir.Metal – plastik (Vario stud) * Yaylı bağlantı * Manyetik bağlantı . kron boyları • Dişsiz bölge uzunluğu.Kesiti yuvarlak . • Parçalar arası uyum hassaslığı • Parçalarda kullanılan malzemenin çeşidi • Planlama • Laboratuar teknikleri (metalde korozyon.Hassas Bağlantının Çalışma Mekanizması Parçalar arası uyum * Sürtünmesel bağlantı . Bazıları pasta şeklinde olabilir. Sürtünmesel retansiyon vardır. yaylı düzenekler kullanılır. malzeme torgunluğu. Yani siman tuz yapısındadır. poliakrilik asit olabilir veya herhangi bir monomer olabilir.yaylı bağlantı Kron İçi Bağlantı İçin Diş Kesimi Kron konturu içinde 0. Kron içi bağlantıların kesiti T. Yardımcı retantif parçalar. plastikte deformasyon) • Dişlerin durumu • Pulpa odasının radyolojik tetkiki • Kron boyu • Kron / kök oranı (gerekirse gingivektomi) • KI ve KII olgularında dişsiz kretin reziliensi • Ağız hijyeni • Model analizi • Dayanak diş sayısı. Likitteki asit fosforik asit veya şelasyon ajanı olabilir. Kalıcı Çinko fosfat siman Silikat siman Polikarboksilat Geçici CaOH Zoe Öjenolsüz geçici .

. (γMOPS) Rocatec : Tribokimyasal yöntem. Çinko Fosfat Siman : Toz : ZnO (çinko-oksit) Katkı Maddeleri : * MgO * SiO2 * BiO3 Likit : Ortofosforik asit (%85) Su (%1-3) Tamponlayıcı Al ve Zn bileşikleri Simanın pH’ı 3. Temel kimyasal reaksiyon : iyonizasyon.Kalay oksitle kaplama (sadece soy metal alaşımlarda kullanılır) Silicoater : pirolitik. Metal yüzeyindeki etki gösterir. tribokimyasal yöntem. CaF2 Simantasyon İçin.Oksidasyon (silan esaslı yapıştırıcılar için) . Metalin yüzey enerjilerini değiştirerek organik olan bu maddenin kimyasal kompozitlerle yapışması sağlanır.Kimyasal temizleme (etil asetal. corrosion. hidrofiliktirler. Metal alt yapı üzerine silikat tabakası. Metal oksitlerine gerek fiziksel gerek kimyasal yolla bağlanır. Yapışmasyı Kolaylaştırıcı Kaplamalar . 48 saat sonra nötrale döner.Mikromekanik (kimyasal yada elektrokimyasal Korozyon) . büyük zincirli organik moleküller aktif akrilat monomerleri. Metal alt yapı yüzeyinde silikat tabakası triboplazma pirolitik değil (γMOPS) Ön kumlama → 110 µm corundum (Al2O3) Silikat kaplama → 110 – 120 µm kuvars ile kumlama Silanlama → espe – sil Metal Primerleri : Sıvı madde. Metal yüzeyindeki oksit tabakasında kimyasal bir anfinitesi bulunan yapıştırıcılar kullanılır.5’tir.Kumlama (50µm Al2O3) amaç metal yüzeyini genişletmek . opaque (kuratay) PMFA → Sebond (schutzdental) spectralink (Noclor) Minenin Hazırlanması . deterjanlı su 2-Ultrasonik temizleyici.Elektrokimyasal (asit+elektrik akımı) Oksidasyon .siman Cam iyonomer siman Polimer simanlar siman Bu tip yapıştırıcıların içinde bulunan silan (γMOPS). spectra-link) .Dayanak dişlerin hazırlanması . H2SO4) . Kalıcı simantasyon ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılırlar Silikat Siman Toz : SiO2 (Silika) %40 Al2O3 (alümina) %30 NaF.Metal yüzeylerin hazırlanması . silicoater MP. Metal alt yapı ile iyonik bağ oluşrurlar. asitleme . 21.aseton) Hem kimysal hem mekanik etki gösterir.Kimyasal (HNO3. Adezyonun kimyasal bağlanması tepkimesine kemisorbsiyon denir.yapışmayı kolaylaştırıcı kaplamalar (kompozit esaslı yapıştırıcılar için) Mikromekanik Etching.Temizleme (1-Ultrasonik temizleyici. rocotec) . distile su) .Aktif akrilat monomeri “PFMA” kaplama (sebond. Aktif Akrilat Monomerleri : 4-meta → Superbond (sun medical) UDMA → Panavia Ex.Mutlak nem kontrolü (rubber-dam) . Silikat tabakası ile estetik kaplama malzemesinin organik polimer zincirinin serbest uçları arasında birleştirici (coupling) ajan olarak silan kullanılır.Pirolitik silikat kaplama (silicoater.Seramik yüzeylerin hazırlanması Metalin Hazırlanması . pitting.

sadece dikey yönde hareketliliğe izin verir. dişi parça plastiktir. 30 saniye Yıkama (2ml/dk su çıkışı. Kron dışı bağlantılar. Yay destekli bağlantısı olan ASC52 kron dışı bağlantıdır ve kuvvet kırıcı etkisi vardır. top. kombine üniteler olarak gruplandırılır. sonu serbest olgularda kullanılabilir.Kontrollü dikey hareketlilik ** Oksiquart → polivinil alkol jeli kenarları kaplanır ( yapıştırıcı havayla temas etmesin diye) ** Panavia-F → önce kimyasal. En önemli dezavantajı : uygulanan dişin distalinde yer alan papile uygun yerleştirilmediği zaman zarar vermesidir. Seka Bağlantısı : her iki parçası da metaldir. 3 ayrı sertlik derecesinde dişi parça bulunur: çubuk. Dalbo Bağlantısının da kuvvet kırıcı etkisi vardır. Kombine bağlayıcılar hem kron içi hem de kron dışı bağlantıların aynı protezde bulunmasıdır. lokalizasyonuna göre uygulanır. retansiyon derecesi ayarlanabilir.- Eklentilerin uzaklaştırılması (nonaromatik pomza) Asileme (%30 ortofosforik asit. O yüzden son bir kez ışınlama gerekir (dual-cure siman) Kron Dışı Bağlantılar Kronun morfolojik yapısı dışında yer alan ataşmanlardır. kısmen harekete izin veren tipleri kulanılır. gerektiğinde sıkıştırılıp retansiyonu arttırılabilir ve yine erkek parçası değiştirilebilir.Kuvvet kırıcı . İlk akla gelen Pablo kron-dışı bağlantısıdır.Bağlantı altı temizlemeye uygun değilse Ceka . Genelde bu tip bağlantılar prtoezin 2 parçasını birleştirir. Bu bağlantıların uygulandığı olgularda siklon esaslı. KI ve KII olgularında uygulanır. sonra ışıkla donar.Bucco-lingual genişlik kron içi bağlantı kadar önemli değil . polivinil silikon esaslı ölçü maddeleri kullanılır. gelecek olan yükleri karşılamak açısından daha avantajlıdır. Bir başka örneği Seka’dır. Diş eti papiline dikkat edilmeden yerleştirilirse periodontal sorunlar olur. Genelde kron dışı bağlantıların kullanılmasında 2 destek dişin bloklanması. en az 120 saniye) Kurutma (yağsız kuru hava ile en az 15 saniye) Primer yada bond (yapıştırıcı ajana göre) kaşığıyla ölçü alınıp elde edilen model üzerinde gerçekleştirilir. Tek taraflı sonsuz olgularda kullanılır ve hasta tarafından takılıp çıkartılabilir.Alt kaninlerde Kron Dışı Bağlantıların Kontrendikasyonları .Ağız hijyeni yeterli değilse . Genelde KI olgularında mukozanın rezilyensini kompanze edecek. Rigit yada kısmen harekete izin veren tipleri vardır. Bu L şeklindeki bir barın ucuna yerleştirilmiş bir küre taşır ve buna uygulanan negatif parça hareketli protez üzerindedir. Kronların ağızdaki ajusteleri tamamlandıktan sonra bu ölçü maddelerinden biriyle ve bireysel ölçü .Serbest sonlu olgular . ve bar tipi olarak geniş çeşitleri vardır. Dişi parçanın özelliğine göre sınırlı bir hareketliliğe izin verir. Ağızdaki dişlerin durumuna. polieter esaslı. Ankoruis kron dışı bağlantısının da her iki parçası da metaldir. bağlayıcılar. En sıklıkla kullanılan Variosoft erkek parçaso metal. sayısına.Gingival papil korunmazsa .2 parça metal . Kron Dışı Bağlantıların Endikasyonları . Özellikle K2 olgularında Riegel blok kendine özgü bir ataşmandır. çivi.

Dalbo ve stud ataşmanların stud ataşman tipleri de vardır. .KI. kolay adapte olunabilir. dişi parça plastik olabilir.Vertikal boyut yetersizse .KI.En az iki diş bloklanmalı Stud Ataşmanlar Uygulanmasından önce kökün endodontik tedavisinin yapılması gerekir.Erkek parça değiştirilebilir . estetik avantajlar sağlanmış olur. KII ASC52 . İşte bu ataşmanın şeklinden dolayı çivi başlı denir.Protezde retansiyon ve stabilite . İleride bu kökler kaybedildiğinde protezin totale dönüşümü daha kolaydır.Alveoler kemiğin korunması .Diş etine yakın olmalı.Endodontik tedavi sonrası post ile beraber .Bağlantı dişin tepe noktası hizasında .. .Periodontal sağlık . overlay) denir. temas etmemeli .Retansiyon için aksiyel duvarlar paralele yakın . KIII Dalla Bona (Dalbo) .KI. Endodontik tedavi sonrası stud ataşman bir post ile birlikte dişin köküne simante edilie.Dişi parça değiştirilebilir . bar . Pozitif parça metal.subtotal olgularda . Çiğneme kuvvetlerinin dağılımı sağlanır.Belli bir miktar hareketlilik var .hacimleri küçük → yetersiz vertikal boyut → yetersiz buccolingual mesafe Extraradiküler → erkek parça kök yüzeyinde.Bağlantı tarafından biraz daha fazla diş kesimi yapılabilir .Topuz.Bevel-shoulder yada chambher basamak . Hazırlanan hareketli protezin altında diş kökleri korunarak daha iyi bir algılama sağlanır.Kron/kök oranı kron lehine artöış ise . Bu tip ataşmanların uygulandığı protezlere diş üstü protez (overdenture.rigit ve hareketli .Retansiyonu ayarlanabilir . KIII Ancoruis .Kuvvet kırıcı VarioSoft .2 parçada metal . çivi.KII . Uygulanması için dişin kron kısmı diş eti seviyesinde kesilir. protezin retansiyon ve stabilitesi daha iyi olur. Pozitif parça= stud kök üzerinde.Retansiyon ayarlanabilir . Mıknatıs sisteminden de yararlanılabilir. alveoler kret rezorpsiyonu azaltılmış olur. KII . Dişi plastik .Erkek metal.Bucco-lingual mesafe azsa .Overprotezler Avantajları .Kuvvet kırıcı . Riegel Blok .Yay destekli . kullanımı daha sınırlı Endikastyonlar .Retansiyonu kendine özgü Kron Dışı Bağlantı İçin Diş Kesimi .Kuvvet kırıcı .Erkek parça değştirilebilir. genelde kullanılan İntraradiküler → erkek parça protez kaidesinin tabanında dişi kısım kök konturunun içinde.Yeterli kron boyu lazım Yetersiz kesim → Kron büyük olur Bağlantı uzak olursa → kuvvetler dişin uzun aksından uzaklaşır.Bağlantı dişin uzun eksenine paralel .Subtota olgular . çubuk. dişi parça hareketli protez üzerindedir.KI.bu protezlerde tutuculuğu sağlayan stud ataşmanlardır.Proprioseptif mekanizmanın korunması . Başka bir örnek de Kothermandır. KII. KII.

Erkek parça post üzerinde .Diş etinden en az 1 mm yukarıdan eğimli kesim .Undercutlar .- Proteze adaptosyon Estetik Uyumlandırabilme Dezavantajları .Subtotal olgular .Retansiyonu ayarlanamaz . Bu bar fabrikasyonda olabilir.Rorasyonu önlemek için.Estetik . + Yiv-yuva + 2 düzlemli kesim + Gerekirse postun boyu uzatılmalı .Aşırı kontur oluşumu .Kron boyu çok kısaysa bevelshoulder’lı başlık .Destek dişlerde periodontal yıkımlar Dişeti İrritasyonunun Önlenmesi için. En popüleri → hem rigit hemde kısmen harekete izin veren dolder-bardır.Laboratuar bağımlılığı az .Lateral kuvvetleri azaltmak için kısa preparasyon İmplant Üstü Protezler . .Dişi parça lastik O-ring şeklinde Parça değişimi kolay ve ucuz Stud Ataşman İçin Diş Kesimi . uygun örneklerden dökülme de hazırlanabilir.Mukostatik ölçü .Giriş yolu ayarlanabilir .Dişleri yada kökleri birbirine bağlar Bu bağlantılarda rigit ve kısmen harekete izin veren tipleri mevcuttur.İmplant özellikle alt ön bölgede Barlı Bağlantılar .Beş ayrı açıda erkek parça .Tüberkül çatışmalıarının olmadığı balansı arttırmak .Erkek parça post(pivo) üzerinde .Kökten yararlanılacaksa kök uzunluğuyla orantılı post . .Uygulaması kolay ve çabuk .Parça değişimi olası ama zor O-SO Ataşman .Çürük .İnterokluzal mesafede sorunlar .Vertikal yüklerin ataşmanın topuzu tarafından karşılanması PressStud Ataşman .

ağız hijyeni iyi olmayan. Şişlik.Kassal tip hastalar 2. Anamnez bir hastanın genel sağlık durumunu.Düşünsel tip hastalar Kassal tip hastalarda yüz kasları gelişmiş. kaybolan estetik. genel sağlık problemleri olan. estetik ve fonksiyonun çok iyi olmasını isteyen kişiler olabilirler. Sonra intraoral muayene yapılır. konuşma ve fonksiyon mükemmel olmasını isterler. Sindirimsel tipler protezlerinin fonksiyonel olmasını isterler. parsiyel) → Kombine Protetik uygulamalarda amaç . presel yardımıyla incelenir.Lakayt ve kaygısız tip hastalar 3.Tam muayene 2.Akılcı ve düşünsel tip hastalar 2. cep derinliği değerlendirilir.hekimi kendi isteğince yönlendirmeye çalışan zor kişilikli bireyler. Hijyen açısından diştaşı olup olmadığı incelenir. Hasta Muayenesi 1. önceki dental girişimlerini öğrenmek açısından yapılmalıdır. Hem hastaya yapılacak protezdeki diş şekli açısından hemde karakterini yansıtması açısından çok önemlidir. sond. Herhangi bir nedenle gelen hastanın kişiliği yapılacak protezin başarısı açısından önemlidir 1. sorunları olduğu zaman bile daha dayanıklı olan bireylerdir. lüksasyon olup olmadığı incelenir. Bu nedenle protetik uygulamalarda hastanın geliş nedenleri öğrenilmeli ve karşılıklı sorgulama ile hastanın. kişilik özelliklerine göre hekimi kararlarına uyan yada hekimi kendi isteği doğrultusunda yönlendiren ya da her şeyin mükemmelini isteyen. Düşünsel tip hastalarda sindirimsel tipin tersine ters yamuk şeklindedir. Bu muayene sonunda koyulan endikasyonla uygun tedavi planı yapılır. Radyolojik Muayene : Total dişsiz bir olgu bile olsa tüm çenelerin filmleri alınıp.Kesim sonrası daimi restorasyonlar tamamlanıncaya kadar kesilmiş dişleri dış etkilerden korumak için. 1. ağız tabanı. kızarıklık.Sindirimsel tip hastalar 4.Diş Kesimi 2. alt ve üst alveoler kretler üzerinde kalmış olan artık kökler ve diğer problemler incelenmelidir. yeterli fonksiyonu sağlamak için. Okluzal ilişkilerde ölçü alınıp diagnostik modellerde değerlendirilir. Hastanın yüz şekli de önemlidir. Solunumsal tip ise alt ve üst kısımları kısa. diş eksikliğini tamamlamak. tedavi sonrası sonuçlardan hekimi sorumlu tutan özellikte hastalarla karşılaşılabilir. Dişler. DÖNEM Protetik restorasyonlar → Sabit (kron. Tüm dişler ve çeneler değerlendirilebilir. Diş hekimliği insan ilişkilerine dayanan ve hastanın gittiği her yerde hekimin yaptığı uygulamaları taşıdığı bir meslektir.Titiz ve mükemmeliyetçi tip hastalar Hastalar. Kassal tipte olanlar diş seçiminde estetik. Sindirimsel tip hastalarda yüz şekli aşağıya doğru genişleyen ikiz kenar yamuk şeklindedir. geçirdiği rahatsızlıklar mutlaka öğrenilmelidir. yüz dikdörtgen yada kare şeklindedir. orta kısmı geniş altıgen şeklindedir. Klinik Muayene : External muayene yapılır. duygusal açıdan stabil olmayan. Hekime saygılı. Hastadan öncelikle anamnez alınır.Solunumsal tip hastalar 3. Daha önceki tedaviler ve sonuçları. Sabit Protez İçin Tedavi Planlanması 1. asimetriler gözle ve palpasyonla incelenir. diş eti. hekimin güven duygusunu kazanması sağlanmalıdır. Alınan yanıtlar doğrultusunda hastanın kişiliği hakkında da bilgi edinilir. müracaat nedenini isteklerini. Solunumsal tipler protezlerinde rahatlığı ararlar. Hastanın genel sağlık durumu. Dişler arası ilişkiler (kapanış). kullandığı ilaçlar. hastanın beklentileri öğrenilir.Periodik muayene Tam muayenede hastadan genel ve dental anamnez alınır. kaybolan estetiği iade etmek için.Histerik ve şüpheci tip hastalar 4. ağrılı bölge.. . mukoza ayna. Dişlerde aşınmalar olup olmadığı incelenir.köprü) → Hareketli (Total.Acil muayene 3. sert ve yumuşak damak. Sonra klinik ve radyolojik muayrne ve teşhis modellerinin incelenmesi yapılır. Düşünsel tipler ise konuşmaya önem veren. fonksiyon ve fonasyonu hastaya iade etmek.2. protezleriyle ilgili vurukları. Diş eti çekilmesi. uygulamalara adapte olmaya çalışan ve hekim önerilerince hareket eden hastalar vardır. doku bütünlüğü ve devamlılığını sağlamaktır.

Cu. tükürük. Diş hekimi çalışma esnasında çalışma alanını uygun görüş ve rahat ulaşabileceği konuma getirmelidir. Alçı model elde edilir. İndirekt Yöntem : Kesimden sonra ölçü alınır.fonasyonu sağlamak için ve psikolojik olarak hastayı rahatlatmak amacıyla geçici restorasyonlar yapılır. dişeti mevcuttur. Direkt Yöntem : Kesimden önce ölçü alınır.Periodontal sağlık açısından servikal uyumları serbest diş etinden 0. Tamamlanan geçicinin simantasyonundan önce zımpara ve polisaj yapılmalı. Bu yüzden yapılan geçici kron servikalde ne kadar polisaj yapılsa da mikro retansiyon olabilir. Bu alanlar bakteriel birikim diş etinde zarara neden olabilir. Akril hamuru şekillendikten sonra dişten uzaklaştırılmalı ve polimerizasyon için ılık su içinde bekletilmelidir. . Sonra kesim yapılır. Bu restorasyonlar bazı özelliklerde olmalıdırlar : . Böyle hazırlanan geçicilerde. Sn) hazırlayabildiğimiz gibi polikarbonat yada selüloit(strip) kronlar olarak da hazırlayabiliriz.2 – 0. sırt. temdent . . Periyodik Muayene Yaklaşık 6 aylık sürede yapılır.. Ancak kendi boyun.Kolay temizlenebilir olmalı . Polimerizasyonu ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra hasta ağzına yerleştirilir. Polikarbonat kronlar fabrikasyon. Dişler özel kavite laklarıyla izole edilir. Geçici Yapımında kullanılan Materyaller. Simantasyondan artık simanlar temizlenmelidir. Ölçü nemli ortamda bekletilir. Bitirilen geçicinin kron kenarları uzun hazırlanırsa diş eti sağlığına zarar verir.Yapılan geçicilerin servikal uyumları. her diş için değişik boylarda seçenekleri olan kronlardır. Öncelik problemli bölgededir. Artık siman bırakılmamalıdır. Soğuk akrille model üzerinde geçiciler hazırlanır. Hasta üzerinde çalışırken azami dikkat ve özeni göstermek gerekir. Akrilikten (metilmetakrilat). çeşitli metallerden (Al. bel. Zn. Protetik restorasyonlar ve diğer restorasyonların kontrolü yapılır. Bu yüzden geçici diş etine tamas etmemelidir ve iyi polisajlanmalıdır. Diş etini irrite etmesi nedeniyle de kesilmiş dişin diş etiyle ilişkisini bozar. ) ve ölçü hasta ağzına yerleştirilir.3 mm yukarıda hazırlanmalıdır Bu restorasyonlar genelde kandi kendine sertleşen soğuk akrille hazırlar. periodontal sağlık açısından diş eti sağlığına zarar vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. dil.Anterior kesimlerde hazırlanan geçici restorasyonlar şekil ve renk açısından uyumlu olmalıdırlar. Geçici restorasyonlar iki şekilde hazırlanır. özel setleri olan. Kesim tamamlanınca tekrar ölçü alınır. Çünkü hasta ağzında canlı dokular. Acil Muayene Hastanın problemi olduğu diş yada dişleri içeren muayenedir. CaOH’li yada ZOE’lü simanlarla simante edilir. . İlk ölçünün içine hazırlanan soğuk akril likiti ve tozu koyularak hazırlanır. Geçicilerin uygulanması sırasında kesilmiş olan diş mutlaka izole edilmelidir. komşu ve antagonistlele uyumu kontrol edilmelidir. Eğer ZOE’lü simanla yapıştırılırsa ojenölün analjezik etkisi hastanın rahatlamasını sağlar. daimi metalin uyumunda sorun olur ve kron kenarı açık kalır. Klinikte Çalışma Konumları ve Hasta Tedavi Şekilleri Preklinik uygulamalarda ağzı aklit eden fantomlar tam olarak bir hastayı temsil edemezler. (bu akril hamurları polimerizasyon ısısı düşürülmüş özel akrillerdir Trimdent.

Üst çenede çalışırken hasta hekimin boyuna göre biraz yatırılabilir. Palatinal yüzde çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır. Alt ön bölgede çalışırken hekim 11 pozisyonundadır. köprünün içine tüm içine tüm yüzeyleri kaplıyacak şekilde sürtülür. Geçici simantasyon için ZOE ve CaOH’li patlar kullanılır. Aksi halde freez yumuşak dokuları zedeleyebilir. sağ elle işlem yapılır. aerotor kalem tutar gibi tutulmalıdır. bacakları yanlarda rahatça açık olacak şekilde ve çalışma ortamı açık olacak şekilde ve çalışırken görüş uzaklığı 30-35 cm mesafeden olmalıdır. Ağız içini daha iyi görebilmek için reflektörden yararlanılır. alt çenede direkt yöntemle çalışılıyorsa daha yukarıya konumlandırılmalıdır. Simantasyon Bitmiş sabit restorasyonun son aşaması kesilmiş dişe uygun simanlarla yapıştırılmasıdır. 3. hastanın ağız hizası hekimin dirseklerinin hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. izole edici ve tamir edici özelliği vardır. Üst ön bölgede çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır labial yüzlerden yada premolarlardan destek alınır. Geçici yapıştırma dişler kesildikten sonra daimi kron yapılana kadar dişi dış etkilerden korumak için yapılan yapıştırmalardır. tabanları yere basarak. Bu yüzden hekimin hasta üzerinde doğru çalışma pozisyonlarını iyi bilmesi gerekir. Ancak ışık kaynağın çalışma ortamına yakın olması ışık gücünü ve görünürlüğü arttırmaz ve hekimin hareketini kısıtlar ayrıca oluşan ısı nedeniyle hastayı rahatsız edebilir. Hastanın başı en iyi görüş alanına göre çevrilmelidir. Hasta yer ile 30-40 derece açı yapacak şekilde ayarlanıp. 2 konumda çalışılabilir. Yapılan işlemler sırasında sağ eldeki mikromotor. Baş düzdür. Siman : Kremsi pat anlamındadır • Daimi yapıştırma • Geçici yapıştırma Simantasyon sadece yapıştırma işi değildir.ve bacaklarını postural bozukluklara neden olabilecek hatalı durumlarda olmamalıdır. sırt arkaya dayalı ve düz oturacak. Premolarların okluzalinden destekle indirekt çalışılır.sağ üst çenede çalışırken hekim saat yönüne göre 10-11 pozisyonunda olmalıdır. Sol üst çenede çalışırken hekim saat 10-11 yönündedir. Hasta ise üst dişleirn çiğneyici yüzleri yere dik açı yapacak şekilde yatırılmalıdır.5. Ünitler sağlaklar için hazırlanmıştır. Ayakta çalışırken hastanın sağ yanında durmalıdır. Işık. Alt sağ posteriorda çalışırken kaninlerden destekle indirekt yöntemle çalışılır. Daimi simantasyon için bitmiş kronun tüm iç ve dış yüzleri kurutulup temizlenir.4. Baş yüz veya çene sağa hafifçe dönmüştür. Hekimin klinikte hatalı pozisyonlarda çalışması ense. sol eliyle hastanın başını kavrayıp. Ağız içinde çalışılırken bölgeye göre direkt yada indirekt yöntemle ışık kaynağından yararlanılır. örtücü. O2 ‘li suyla silinip kurutulur. İdeali. Çene yukarıya kaldırılmıştır. parmaklar diş dudak yada çeneye dayanarak destek almalıdır. Alt çenede çalışılırken hekim saat 9 pozisyonundadır. Oturarak çalışılıcaksa hastanın sağ ön yada sağ arka tarafında oturarak çalışılabilir. • Ayakata • Oturarak Hasta üzerinde ayakta çalışılırken hasta koltuğu. Alt çenede alt dişlerin çiğneyici yüzleri yere paralel ayarlanmalıdır. omuz. İndirekt yöntem ile çalışılır. Hangi tip simanla yapıştırılacaksa siman camı üzerinde toz likit karıştırılıp. Sol elle ayna ile yumuşak dokular ekarte eilerek rahat çalışma alanı sağlanır. . Üst dişlerin çiğneyici yere diktir ve baş sağa doğru döndürülmüştür. Simanın koruyucu. üst çenede indirekt yöntemle çalışılıyorsa daha aşağıda. Sağ arkada oturulursa. hekimin sandalyesinde. Ayrıca indirekt görüş de sağlar . baş sağa döndürülür. bel ve sırt bölgelerinde kas ve iskelet sisteminde zorlanmalara ve ortopedik problemlerin çıkmasına neden olur.

ortam ısısı optimum olarak uygun kıvamda hazırlanmalıdır. hastaya ağzı kapattırılır. Parmak basıncı kron içindeki fazla simanın dışarıya çıkması içindir. Servikalde tam adapte olmayabilir. 1 dk kadar yapılıp. lateral hareketlere direnç artar. Bu esnada kron yada köprünün diş teması kontrol edilir. 5. kızarıklığa. Barlı Bağlantılar (Devamı) .Bar ile manşet arasındaki retansiyon . * Uzun kavisli barlar endike değildir.Splintlemede . . Vestibülden artan simanlar temizlenilir. Eğim arttıkça tutuculuk azalır. Çünkü kalan artıklara yabancı cisim reaksiyonu gösterilir. Siman Film Kalınlığı : İdealde bitmiş kronun simantasyonu sonrası siman-film kalınlığının 20-50 µm olması gerekir.Az sayıda dişin bulunduğu olgularda . Böylece yük azalır. Tek kron parmak basıncıyla vestibul-lingual yönde hareketle adapte edilir.Retansiyonu arttırmada Kanal tedavilidişlere uygulanan başlıklar Bar kesiti : armutsu / yarım yuvarlak / kenarları paralel * Barın doğrusal olması protezin stabilitesi ve dayanakların korunması açısında önemlidir. Simantasyon basıncı aksiyal yönde olmalıdır.Kesilmiş dişlerin üzerine yerleştirilir.koyu kıvamlı hazırlanmışsa basınçla fazla simanın çıkması mümkün olmayabilir. Simantasyonda Tutuculuğu Etkileyen Bazı Faktörler 1. Kesim Şekli : Aşırı konik kesimlerde tutuculuk azalır. kesiti armut . Ancak 80-120 µm kadarada çıktığı görülür. * Bir grup dişi yada kökü bağlayarak yüklerin paylaşılmasını sağlar * Renasiyon ve stabilite Dezavmtajları * Vertikal ve bucco-lingual mesafe * Alveoler kavsin eğriliği ( stud ataşmanlardan yararlanılmalı ) * Marjinal dişetine baskı Barlı Eklemler * Bar – protez arasındaki harekete izin verir * subtotal olgularda * Ön bölgelerde Dolder Bar : Genelde tek manşetli. Dişeti sorunları oluşabilir interproksimal bölgede temizlenemeyen sdimanlar papilde hiperemiye. Yüzey Pürüzlülüğü : Köprü çapalarının dişe bakan yüzeylerinin püzülülüğü retansiyonla doğru orantılıdır. manşet gelen kuvvetin şiddetini azaltır hem vertikal yönde hemde barın uzun ekseni etrafında rotansiyonel harekete izin verir. Avantajları * Fonksiyon sırasında oluşacak kaldıraç kuvveti. Kullanılan Malzeme : Soy olmayan metal alaşımların soy metallere göre simana adaptosyonu daha fazladır. Simanın kıvamı çok önemlidir. 4. Servikal adaptasyonu incelenir.Dişleri veya kökleri bağlarlar . Köprü ise mesio-distal yönde parmak basıncı yapılır. Film kalınlığını en aza indirmek için uygun toz-likit oranı. karıştırma süresi. 2. Yüzey Alanı : Tutuculuk yüzey alanıyla doğru orontılıdır. Bu yüzden iç yüzde işlem yapılmamalıdır. ağrıya neden olur. Antagonistiyile yükseklik oluşabilir. okluzam tırnağın oluşturacağından daha küçüktür. * Tek ve uzun manşet yerine birden fazla parçalı manşet kullanımı çiğneme basıncının dağılması ve dayanakların korunması açısından önemlidir. Eğer siman çok akıcı ise simanın direnci azalır. 3. Artık simanların gingiva yarık içinden ve yumuşak dokulardan uzaklaştırılması gerekir. kırılganlığı artar.

Uzun olabilirler.Estetik amaçlarla Yapımında hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi özel rigit metal alaşımları kullanılmalıdır.Matris . Kısa ve orta kısa başlıklarla ise retansiyonu arttırmak amacıyla ataşmanlar eklenerek overprotezler hazırlanılabilir. Başlıca Endikasyonları .seconderarası sürtünme yüzeyidir. . yy’da kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden diş üstü (overprotez) yada hibrid protez adı verilir.Protezin yerleştiği anatomik yapılar * Tükürük viskozitesi arttıkça tutuculuk artar.Primer – seconder arası ajuste adaptayon . Bu protezler 19.Dış kron adı verilir Tutuculuğu sağlayan faktörler . Kesim sırasında çapa olacak dişler birbirine paralel hazırlanamadığında yararlanılır. Orta ve uzun başlıklarla teleskop protezler hazırlanır. Ancak dişlerin aşırı yuvarlatılmaması retansiyon açısından Magnetli Bağlantılar • • • • • • Farklı boy ve kuvvette Uygulaması kolay ve hızlı Parçalar arası yüzey ilişkisi küresel Magnetik alanı kapalı alan Magnet yüzeyi açık Retansiyonu kalıcı Günlük kullanılan mıtnatıs : AlNiO Bu tip ataşmanlarda : SmCO5.Alt yapı . Diş üzerinde yer alan bu başlıklar . Artık özel tekniklerle uygulanmaktadırlar.Barlı Üniteler • • • • • • Harekete izin vermez Dayanakların splintlenmesi Bar-manşet arasında rigid bağlantı Sürtünmesel retansiyon Paralel kenarlı Dişsiz alanlarda rezorpsiyon fazlaysa 4.6 mm Barlı Bağlantıların Uygulanması • • • • • • • • • Yeterli mesafe gerekli Alveol kavsinin şekli önemli Yumuşak doku kayıplarında Over protezlerde Splintlemede Protezi taşıma Vertikal mesafe Okluzyon tipi Planlama altında bırakılabilir yada başlıklar hazırlanabilr.Sekonder . Amalgam yada kompozitle restore edilip doğrudan protez . Diş kesiminde dişler bilindiği gibi kesilir.Köprüler için dayanakların paraleleştirilemediği durumlarda .Orta . Dişler. Teleskop protezler hem hareketli hem sabit olarak hazırlanabilinir.Hastanın tükürüğünün vizkozitesi .Kısa . Amaç retansiyonu arttırmaktır.NeFeBo Teleskop Protezler Subtotal olgularda bu tip protezlerden yararlanılır. Hazırlanan başlıklar .Orta kısa . ekvatorları ortadan kalkacak şekilde kesilip küçültülürler.Patrix denir Üstündeki yapıya ise üst yap .Dişlerin çeşitli nedenlerle aşınmış ve kron boyu kısalmış olduğu olgularda .Primer .Primer .65 mm ve 3.İç kron .

Okluzyonu sağlarken alt ve üst çenede fonksiyonel tüberküller önemlidir. Bu incelemeler sırasında artikulasyon kağıtlarından . lateral hareketler yaptırılıp bakılır. Bu nedenle hastanın yeterli vertikal boyutunun olması gerekir.Özel labavatuar teknikleri gerekir. Yutkunarak. Ağızda eğilmiş aşırı sürmüş dişler değerlendirilmelidir. tek taraflı dengeli okluzyon (grup fonksiyonlu okluzyon) 3. primer-seconder üzerinde özel freze işlemi yapılır. * Bazen post-core’lar üzerinede hazırlanabilirler. Oklüzyon Alt ve üst dişler arasındaki ilişkidir. Yapılan provada önce primer. Ayrıca hem primer hem seconder parça yerleşeceği için dişten yeterince madde kaldırılmalıdır. Protrüzyon.Overbite’da kontrendikedir. Metal alt yapılar frezlendikten sonra seconderler hazırlanır ve tüm protez hazırlanır. Bu tip protezli bireylerde zamanla primer çekildiğinde aynı protezi kullanması mümkündür. Ancak bazı dezavantajlarıda vardır : . sonra seconder ve iskelet yerleştirilip uyum kontrolü yapılır. . .1 – 1. Teleskop protez planlamasında öncelikle destek dişlerin durumları. Ring teleskop (anker band kron) : Dişin okluzali primer üzerinde yapılıp. diş kesiminde cervikal chamfer şeklinde hazırlanmalıdır. hastanın karşı çenesindeki diş ve protezlerin değerlendirilmelidir. Sabit restorasyon yapımında alt-üst çeneler arası ilişkinin artikülatöre taşınmasında yüz arkından yararlanılması ve okluzal ilişkiler özel kapanış mumlarıyla artikülatöre taşınılmalıdır.Yeterli vertikal boyuta ihtiyaç vardır. Hastanın protezinin yapılmasında alt çenenin konumlandırılmasında total proteze göre daha avantajlıdır.1 mm daha geriye yani kondil fossa ilişkisindeki santrik ilişki konumuna gelebilir. kron/kök oranları. Ağızda restorasyon taşıyan bireylerde lateral hareketlere rehberlik eden dişler incelenir. Nedeni belli olmayan diş. Yapımıda. eklem ağrısı olup olmadığı sorulur. posterior disklüzyon okluzyonu. harabiyete uğramış dişlerin ve preprioseptionun korunması en büyük avantajdır. ağzın kapatılması söylenir. * Bu protezler uygulandıktan 24 saat sonra kontrol edilir.yararlıdır.Özel metal alaşımları gerektirir. bu model üzerinde. vertikal boyut. Alveoler kemik rezorpsiyonuda korunmuş olur. Tekrar ölçü alınıp. Bu durum incelenmelidir.okluzyonun klinik olarak incelenmesinde alt çenenin istemli olarak yapabildiği hareketleri yapıp. Total dişsiz olgularda max interkuspitasyonun santrik ilişkide olması gerekir. Okluzal ilişkilerin ve çene hareketlerindeki okluzal ilişkileri 3 grupta değerlendirebiliriz. Bu hareketlerde zorluk yada aşırı kolaylık olup olmadığı incelenir. Doğal dişli bireylerde interkuspitasyonda alt çene 0. sayısı. Orta ve uzun başlıklarla kron boyu (7-9 veya 6-8 ) hazırlanmalıdır. Tam dengeli (çift taraflı / bilateral) 2. yapamadığı kontrol edilir. 1. Kesimden sonra modeller üzerinde labavatuarda primerler hazırlanır. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda bu protezler kontrendikedir. Ağızdaki aşınmış.kas. Kapanış alıp diş dizimi yapılır. Total protezli bireylere göre algılama duygusu çok daha iyidir. mumlardan yada ipek şeritlerden yararlanılır. seconder sadece dişin diğer 4 yüzünü kavrar. Seconderler ana protezle bağlanır.bunlar okluzyonu taşıyan tüberküllerdir. . Çene hareketleri sırasında prematur kontak olup olmadığına bakılır. Dişli provadan sonra protez bitirilir. . Primerler hasta ağzında kontrol edilir. Bu dişin vertikal boyutu yetersiz olduğunda yada aşırı madde kaybı yapılamadığında uygulanır.

Alt çenenin lateral hareketlerinde çenenin hareketlerinde çenenin hareket ettiği tarafta temas varken . Bölümlü protezlerde yada kısa köprülerde bu okluzyon türünü uygularız.diğer tüm hareketlerde hareketli yönlendiren ya kaninlerdir yada anterior dişlerdir : . proximal kontakt . Bu okluzyonda dişler sadece max.Yeterli ve gerekli okluzal tabla oluşturulmalı . tenge tarafında temassızlık (disklozyon) söz konusudur. Okluzyon Özellikleri (optimum okluzyon kriterleri ) .Tüberkül – fossa ilişkisi . Tam protezlerde total protezin retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak için kullanılır. Modeller üzerinde hazırlanan okluzyon türü posterior disklüzyon okluzyonu olmalıdır.Max. Bu okluzyonda bir dişe bir diş ilişkisi söz konusudur.anterior grup fonksiyonlu posterşor disklüzyon okluzyon. Tüberkülleri aşırı eğimlendirme ise tüberkül çalışmalarına neden olur. 2 Tek Taraflı Dengeli Okluzyon Doğal dişli bireylerde 30 yaş civarında rastlanır.Çene hareketleri engellenmemeli Özet * Çift taraflı dengeli okluzyon Satrik pozisyon Eksantrik pozisyon temas hep var * Tek taraflı dengeli okluzyon Santrik pozisyon : temas var • Eksantrik pozisyon : denge tarafında temas yok. interkuspitasyona sentrik ilişkideyken gelir. Tüberküllerin yüksek olması çiğneme etkinliğini arttırır.Minimum kas kuvveti. çalışan tarafta temas var öne hareketlerde posterior temas yok. Bu sırada vertikal ve horizontal yönde yüklerde protezin retensiyonu açısından önemlidir.1 Tam Dengeli Oklüzyon : Doğal dişli bireylerde ileri yaşta aşınan dişlerde rastlanır.IKP’de çift taraflı çok sayıda diş teması . maximum etkinlik . Tüberküllerin aşırı yüksek olması okluzal çatışmalara neden olur. artikülatöre taşınır. Üst dişlerin fonksiyonel tüberkülleri alt dişlerin santral fossalarıyla temastadır. Full ağız sabit restorasyonlarda okluzyonun yeniden düzenlendiği olgularda sağladığımız okluzyon türüdür. İnterkuspitasyon santrik ilişkide . Yaptığımız full sabit köprülerde belirli bir vertikkal boyutta okluzyon kaydedilip.Yeterli ve gerekli kron konturları. . 3 Posterior Disklüzyon Okluzyonu Genç bireylerde rastlanır. Böylece gelen çiğneme yükleri tüm dişler vasıtasıyla çene kemiğine iletilir. Alt – üst dişler arasında bir dişe iki diş ilişkisi vardır. Rehberlik ön dişlerdedir. Horizontal yükler hemen hemen yoktur. Gelen çiğneme yükleri genelde vertikaldir. • • * Posterior Diskluzyon Okluzyonu Santrik pozisyon : temas var Eksantrik pozisyon : temas hiç yok. Alt çenenin protrüziv ve lateral hareketlerinde alt – üst dişler arasında çift taraflı temas söz konusudur. Max interkuspitasyonda bu ilişki tam protezlerde santrik ilişki konumunda sağlanır.kanin rehberliğinde posterior okluzyonu .

etchedporcelain laminate .senilite) .Malpozisyon .Finansman .Bağ dayanımı .Frajilite .Diastema .silane .LVS ( Laminate veneer set) : cement 1.Yetersiz restorasyon .malformasyonlar) .MVS (modüler veneer set) : intensiv sa 2.Renk (hatayı kabul etmez) .dentin Bu restorasyonu yerinde tutan kuvvet kompozit yapıştırıcını sertleşme büzülmesidir. 5.Tüm Seramik Restorasyonlar Seramik Laminate Restorasyonlar (indşrekt lamina seramik restorasyonlar) Lamina : Direkt (kompozit ) : İndirekt (kompozit / seramik ) Genelde dentin tabakasına geçmezler.pipo ısırma) Avantajları . Bu kuvvet porselen ve mineyi güçlü bir şekilde hem vertikal hem lineer doğrultuda yapıştırır yani porselen kompozitle güçlendirilir.floroz. 4.unfilled resin (baülayıcı) . Aproximaller.3-0.Mine defektleri (hipoplazi.Diskolorasyon (ilaç.Laminanın tam olarak oturması için kesim gerekir.enamel / dentin bonding agent (bağlayıcı) .Asitle pürüzlendirmeye elverişli mine yüzeyi elde etmek gerekir.Duyarlı teknik gerektirir .Aşırı renklenme varsa rengin saklanmasına yetecek kadar porselen kullanmak gerekir ve kesim kesim yapmak zorunludur.Renk . Mine düzeyindedirler .etched enamel . Endikasyonları .Preparasyon : 1. 6. aproximal dikey basamak olacak şekilde hazırlanır.Minenin aistlenebilirliği (asite karşı yeterli yanıt veremiyorsa) .Kötü alışkanlıklar (kalem. . External mine yüzüyini aşındırıp elde edilen internal mine yüzeyin in aistle mukavemeti daha az olduğundan adezyon daha güçlü olur.Dış bükey konturlar kaldırılmalı 3.Porselene yer hazırlanmalı (over konturlu protez olmaması için) 2. Dıştan içe doğru uygulanan tabakalar .Uygun ve yeterli mine bulunmaması .devitalizasyon.Aşınma Kontrendikasyon .Maloklüzyon . (kalınlık yapıp plak restorasyonu olmaması için) Preparasyonda Kullanılan Setler 1.Periodontal sağlık (sadece labial yüzde gingival marjinle temas eder) - Aşınma dayanımı İçsel dayanım (inherent strenght) Sıvı absorbsiyon dayanımı Estetik Dezavantajları .Onarım güçlüğü (hatta imkansız) .MVS elamanları a) Rehber Frez : Kesimin belli bir derinlikte olmasını sağlar (0.iğne.Zaman .6 mm) b) Daha sonra diğer mine yüzeyleri kaldırılır.Uygun gingival sonlanma çizgisinin elde edilmesi için kesim gerekir.

Bağlayıcı ajan (fazlaso hava spreyiyle inceltilir. 3#0 veya 4#0 iplerle retraksiyon ipleri yerleştirilir.inceltilmiş kesici kenar 2.Kron – köprü .Uyulmam .Renk (Islak olarak kontrol edilir)(optik bant) Seramik yüzeylerin hazırlanması : .Kurutma .İpler yerleştirilir .Mine yüzeyleri 15 sn asitlenir (ortofosforik asit) . Yoksa silikon esaslı ölçü maddesi kullanılır.İnternal uyum (rest. ışıksız ortamda korunurlar) Diş yüzeyinin hazırlanması .Kesici kenar eğimi 3.Kompozitler ve türevleri .kesici kenar aşımı : en fazla tercih edilen yöntemdir. fazla yapıştırıcılar temizlenir 10 sn ön ışınlama yapılır. diş ve .9 ile 2 dk) .Arayüz değimleri . (super-fine bitirme frezleri EVA (başlık+frez) başlıklarıyla) Tüm Seramik Restorasyonlar . diş diş dokusuna yapışmadığı için dişi sağlamlaştırmaz.9 hidrofolik ait ile %95 ile 40 sn %4. Daha fazla dayanıklılık sağlar. 180 sn ışınlanır (90 sn vestibül 90 snpalatinal) Arayüz sonlanmaları düzeltilir.Yöntemler . ) dezavantajı: yarı şeffaf olması ve seramik presleme (IPS Empress) daha sonra renklendirme gerekmesidir.Refrakter malzemenin uzaklaştırılması (35µm Al2O3 düşük basınçlı kumlama ile) .Seramik döküm (dicor.Yıkama (deterjan+distile su ultrasonik temizleyici ) . Estetik değildir. Ancak kedim sırasında CİS restorasyonların ömrünü kısaltır.Asitleme ( %95 veya %4.Diş yüzeyleri pomza aile temizlenir . bozulmaz. İpler çıkartılır. Çünkü dişe tam yapışmasını engeller. kullanımı kolay. .Amalgam .c) Sadece ucu akti olan daha ince grenli bir frezle gingival sonlanma tamamlanır.Form .Laminalar . Ayrıca mine prizmalarının dağılış şekline daha uygundur. Dentin dokusunun rengi sturap skalasıyla alınır. (örgülü ipler tercih edilir) 2. 3.CAD\CAM – kopya frez 6. uzn ömürlüdür.Minenin yüzeylerine bağlayıcı ajan sürülür. d) Kesici kenar prepare edilir.Silanlama . 5. boyutsal değişikliğe uğrar. yapıştırıcı uygulanır Restorasyonlar yerleştirilip.Otomiks ölçü maddeleriyle (polieter / polisülfit) ölçü alınır.Refrakter day ( konvansiyonel feldspatik seramik ) . Dişe gereken onarımlar CİS ile yapılır.Uyum sırasında ağız içinde bakılması gereken kriterler . mum modelaj hazırlanır.Renk seçimi yapılır.Altın – seramik Amalgam : Doğrudan uygulanılabilir.Güdüklü çalışma modelleri elde edilip. ucuzdur. Oynamamalı ve sallanmamalı) . 4.İnley – onley Posterior Diş Retorasyonları .Kenar uyum (hiç bşr şekilde açıklık kalmamalı) . 1.

fiziksel ve mekaniksel özellikleri çok iyi. Bunu önlemek için . Bu restorasyonun adı ONLEY olur.Avantajları .işlenmesi kolay. Döküm Altın : Korozyona karşı dayanıklı. daha az plak retansiyonu olur .Kontrendikasyonları . korozyona uğar.Prensipleri * 1.5 kat daha derin kavite * Bizotajsız.Retansiyon formunun geliştirilmediği olgularda . sağlam. antibiyotikleri inhibe eder. Kompozit : Renk uyumu iyidir.Direkt yöntemle .Periodontal sağlık.Model üzerinde indirekt yöntemle Seramik : 1.kalan diş dokularını destekler. Rengi kötü .Radyodens - .kendisinde mikro çatlaklara neden olur.5 kat daha derin kavite * 5-7 derece aksiyel deverjans * black II ve III kaviteleri ilgilendirir Tüberküllerin örtülmesi → çiğneme kuvvetleri inley üzerine geldiğinde pulpal tabanı ve aksiyel yüzlerinde bileşkelerin yoğunlaşmasına sebeb olur ve zayıf tüberkül kırılabilir (kama etkisi).Endikasyonları Her türlü doku kayıplarında uygulanılabilirler . Amalgama göre yapımı daha zor. Tüm Seramik + Pinli Konvansiyonel Seramik İnley .Endodontik giriş kavitesi yüzünden dişin dayanıklılığının azalmış olduğunda . 2 yöntemle uygulanı .Full kron gerektirecek kadar fazla madde kaybı olan olgularda hastanın metal alerjisi varsa . ışık geçirgenliği doğala çok yakın. civa toksitesi var. daha zaman alıcı ve seconder caries riski fazladır.Bireylerde agresif dişaşınması olan bireylerde . diş dokusuna yapışır ve dişi fonksiyonel bir bütün haline getirir.Renk uyumu . hafif yuvarlak eğimli marjinal sonlanma ( artık geçerli değil) * Butt – joint tarzı marjinal sonlanma (tercih edilir) * Black IV ve V ile sınırlı endikasyon Tüm Seramik Adeziv Seramik İnley * Daha estetiktir * Dişi daha dayanıklı hale getirir * Daha çok konservatiftir. Eğer inley adeziv yöntemle yapıştırılacaksa buna gerek yoktur.Metal alt yapılı 2. . galvanik akım yaratır.Antagonistte porselen restorasyon varsa .Parafonksiyonel alışkanlıkları olan . konvansiyonel yöntemle yapıştırılacak ise tüberküllerin örtülerek kırılmaya karşı korunmasıgerekir. maliyeti yüksek. Metal Alt Yapılı Konvansiyone Seramik İnley Prensipleri : * 1.civa içermez. hem klinikte hem lab’ta titiz ve hassas çalışma gerektirir.Aşınmaya dayanıklı .Tüm seramik Konvensiyonel simantasyon ile yada adeziv simantasyonla yapıştırılır.

TME. kimi zamanda çok şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilir. eklem. Eklem bölgesinde.Bazı türlerinde external olarak renklendirilmişse aşınma sonucu rengini kaybedip.Pahalıdır .Dezavantajları .CAD\CAM (cerac. Çiğneme sistemi.Antagonist dişlerde aşınmaya sebep olur . • Düz (kırılma riski daha fazla) • Çukurlaştırılmış (kalınlığı daha üniform) Aksiyel duvarlar → 100 eğimli Proximal box → düz tabanlı İç açılar → yuvarlak Sonlanma → butt – joint yada chamfer (Bizotaj yapılmaz) . sinirler.Cerapearl) . migren 20 yaş dişine ait patoloji kas spazmı. çiğneme zorluğu yaşayan bireylerdir. camsı görüntüsü ortaya çıkar Etched Seramic İnley Direct bonden ceramic inley gibi terimlerle adlandırılabilir. Toplumun %20’sinde rastlanır.Pulpal taban iki şekilde olabilir.Seramik presleme (IPS Empress) . dişler. baş boyundaki tüm yapılar ve hatta ruhsal yapıya ilişkili olabilir. celay) (Seramik %10’luk hidrofolik asitle etchinglenir.In Cerom) .Preparasyon Prensipleri Konservatif preparasyon Aksiyel duvarlar arası sürtünmesel retansiyona gerek yok (!0 derece kadar olabilir) . Çiğneme kaslar. eklem ligamentleri .Yapılması zor ve zahmetli .) Temporomandibuler Rahatsızlıklar (Kraniomandibuler düzensizlikler) Ağız açmada hafif bir sesle. . boyun kireçlenmesine bağlı tedavilere yönelinebilir. Çene eklemi günde ortalama 1500-2000 kez hareket eder.Sarkık minelerin kaldırılmasına gerek yok . çene. dişler.Tüberküllerin örtülmesine gerek yok .Yapıştırılmasında nem kontrolü gerekir .Kaide Materyali Cis . boyna vuran ağrıları olan. Sinüzit Atipik nevralji. . dil.Yapıştırılmadan önce dayanıklılığı düşüktür . eklem bağları.Refrakter day (HiCerom. çiğneme kasları. damarsinir paketlerinden oluşan karmaşık bir sistemdir.Yöntemler .. başa. çene.Seramik Döküm (Dicor. 20-40 yaş arası kadınlarda 3 kat daha sık görülür. Bu hareket rotasyon ve translasyon hareketleri il oluşur.

Eklem içi bozukluklar 3.Enflamasyon eklem hastalıkları 4. Yüksek belirlenmiş kapanış Tek taraflı çiğneme Baş. Üst çene kafatasına bağlı sabit bir yapı iken. Bu hareketlerde eklem kadar çiğneme kasları da fonksiyon görür. TME Rahatsızlıkları 5 Grupta İncelenir 1. yüksek dolgulardaki prematür konkakt . boyun.Gelişimsel eklem hastalıkları (ADA) Genelde . Karşı siş uzayabilir.Alt çenenin kronik hipomobilitesi 5. Diş kaybı → mezializasyon sonucu kapanış bozukluğu oluşur.disk sıkışır.Çiğneme kasları rahatsızlıkları şeklinde ikiye ayrılır TME Rahatsızlıkları Çiğneme sistemini oluşturan yapılar arasındaki işlevsel uyumun bozulmasında. Ön dişlerle çiğneme yapıldığında yük kolu uzayacağından ekleme daha çok yük gider. Bu yüzden hem fonksiyonel hemde parafonksiyonel kuvvetleri oluşturabilirler. bilinçli ve kontrollüdür. Bu yüzden posteriorda çiğneme yapmak yük kolunu kısaltır ve kuvvet azalır. Pasif Hareketler : Yer çekimi gibi dış kuvvetlein etkisiyle yapılan hareketler Postural Hareket : Duruş Stres → (diş sıkma) normalde dişler günde 15-20 dk kapanışa gelirken. tam bir gevşemeye geçmeden gerilimli hallerini korurlar Eklem fonksiyonu Çiğneme kuvvetleri-iletimi Çiğnemenin diş arkı üzerindeki yeri Gıdanın büyüklüğü Alt çenenin pozisyonu bu rahatsızlıkların oluşumunda önemlidir. Mine aşınmaları sonucu vertikal boyut düşer. Bunların yanında hyoid üstü ve altı kaslarda aktiftir. alt çene sağ ve sol TME ile kafatasına bağlıdır. dokulardaki patolojik değişikliklere kadar varan problemler oluşturur. Boyun kaslarındaki yada hyoid altı kaslardaki bir spazm yada yaralanma da indirekt olarak TME sistemini etkiler. Alt çenenin fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları dorumludur. Yüksek yapılmış dolgu → kondil başı fosaysa göre gaha geride yer alır.Gingylmoarthroidal eklemEklemi oluşturan kondil-fossa-disk üçlüsü kemik ve kıkırdak yapılardan oluşmuştur. diş sıkmada yaklaşık 4 saate çıkabilir.TME rahatsızlıkları . dişlerde aşınmalara.. 3 sınıf kaldıraç sistemi gibidir. kondilin yanlış konumlanması (disk perforasyonlarına). Örneğin . Alt çene 3 düzlemde de hareket edebilmektedir : örneğin lateral pterygoid kas bu harekette önemli rol bir kastır. Fizyolojik Hareketler Aktif Hareketler : İstemli yada proprioseptifuyarılarla olan kasılmalarsonucu yapılan hareketler. Bu kasın huzmelerinde oluşan bir spazm eklem hareketlerinin harmonisinin bozulmasına neden olur. Kasların fonksiyonlarıyla yapılan alt çene hareketleri istemli. TME.Çiğneme kası rahatsızlıkları 2. çene ili ilgili travmalar Yanlış alışkanlıklar( kalem ısırma gibi) Duruş bozuklukları nedeniyle kaslar normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamazlar. Eklemi saran bir kapsül ve destekleyen bağlar mevcuttur.

(alt çenenin önde konumlanması) (condilfossa-dikte problemker).Okluzal faktörler .stres. Kassal Rahatsızlıklar . * Yüksek dolgu * Diş kırıkları * Ağzın uzun süre açık kalması okluzal çatışma ↓ Proprioseptif uyaranları değiştirecek normal kas fonksiyonlarını kesintiye uğratırlar. hassas. Myofasiyal Ağrı (tetik nokta myalji) . Myalji) * Kasın fazla kasılmaması * Uzun süreli koruyucu kasılma * Parafonkisyon Kassal Rahatsızlıkların Etyoloji Diş kaybı.Temporal . ısı artışı olan bölgeler bulunur (myofasial triger alan / kas fasya tetik noktalar) palpasyonda sıkı.İç pterygoid . Periodonsiyum veya travmatik Yaralanmalar yoluyla kaslara ilerlemesi sonucu Enfeksiyonsuz * uzun süreli lokal kas ağrısı sonucu kaslarda metabolik artıklar ve ağrı Koruyucu kas kasılması → S. hatakı restorasyon.Sternocleidomastoideus . yüksek dolgu. kaslardaki spazmlar (başa vuran.Dış pterygoid . . parafonksiyon. periodontal nedenlerle aproximal kayıplar.Omuz. Lokal Kas Ağrısı (non-enf. sırta yansıyan ağrılara) neden olabilirler. keskin yüzeylerin oluşumu Koruyucu Kas Kasılmaları Lokal Fak.Masseter .Kasların hiper aktivitesi sonucu oluşan parafonksiyonlar Kassal aktivite > fizyolojik tolerans Yapısal tolerans < doku yıkımı (Kassal altivite fizyolojik toleranstan fazla olduğunda doku yıkımları oluşur) Spazm → vaskülarite azalır → katabolik birikim → ağrılı.S. Sakınılarak gerçekleştirilen kas fonksiyonlarını çiğneme sisteminin yapılarında bozukluklara neden olur. kapanış bozuklukları. * Stress * Akut hastalıklar * Viral enfeksiyonlar ↓ Normal kas fonksiyonları bozulur Bir kasın uzun süreli ağrılı olması kas kasılmalarına . travma. uzun süreli kasılmasıda lokal kas ağrısının artmasına neden olur.S’ninin yaralanmaya karşı gösterdiği koruyucu tepkidir. ağzın uzun süre açık kalması. tatamlanmamış ortodontik tedavi.Emosyonel stres . sert.moyun kaslarında Daire şeklinde. enseye. Sistemik Fak. sistemik rahatsızlıklar. Myospazm (çiğneme kaslarında spazm) Kas yorgunluğu Kapanış bozukluğu Kan basıncında artış Kaslarda gerginliğin artması ↓ Kaslarda reflex spazm ↓ TME Rahatsızlığı Myosit Enfeksiyonlu * Bakterial veya viral * Enf’lu diş. gergin ağrılıdır.

Çiğneme Kasları Rahatsızlıklarının Genel Semptomları Kaslarda ağrı. boyun bölgesinde travma ? Artrit ? Çiğneme ve konuşmada zorluk ? Diş sıkma ve gıcırdatma ? Ağız Dışı Klinik Muayene • • • • • TME palpasyonu Başın pozisyonu Çiğneme kaslarının palpasyonu Boyun kaslarının palpasyonu Fonksiyonel manipulasyon . hipertrofi. çene hareketlerinde kısıtlılık. eklem sesleri Kassal Rahatsızlıkların Teşhisinde Kapsamlı Anamnez Gerekir. uyku bozuklukları. pisikolojik problemler. • • • • • • • • • Ağız açmada güçlük ? Çene kitlenmesi ? Çiğneme ve esnemede ağrı ? Kulak içi ve şakakta ağrı ? Isırma sırasında rahatsızlık ? Baş . spazm. yüzde ödem. baş ağrısı. hassasiyet.