Köprü Komşu dişlerden destek alınarak yapılan, bir yada birden fazla diş eksikliğinde bu eksik bölgeye gelen

çiğneme basınçlarının komşu destek dişler tarafından

Genelde metal alt yapılı estetik restorasyonlar yada metal kronlar yapılır. Son yıllarda metal alt yapısız köprüler anterior ve premolar bölgelerde estetik amacıyla yapılmaktadır. Metal alt yapılı köprülerde çapa olarak ; • Full kron, • Veneer kron • Metal destekli Jacket kron Yapılabilir. Kron yapımında optimum koşullar sağlanmalıdır. Bunun için ; • Estetik, • Fizyolojik • Statik • Hijyenik kurallar sağlanmalıdır. Hijyenik açıdan en önemli kriter köprü gövdelerinin yapımıdır. Büyüklüğü, modelajı eksik dişin boyutlarından büyük olmamalıdır. Hatta 0.5 mm küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin çapalarla ilişkisi mümkün olduğunca okluzal üçlüde olmalıdır. Gövdenin okluzal modelajı tamamlanınca palatinal kyüzü okluzalden itibaren konvex olarak kesilip çıkarılmalıdır.

karşılanmasını sağlayan sabit protezlerdir. : 3 üyeli, 2 çapalı : 4 üyeli, 2 çapalı, 1 kanat Köprüdeki her yapıya Üye adı verilir. Destek dişler ; Periodontal açıdan sağlıklı olmalıdırlar çene arklarındaki lokalizasyonları değerlendirilmelidir. Radyolojik tetkiklerle yeterli alveoler desteğe sahip olup olmadığı incelenmelidir. Radyolojik tetkiklerle apikalindeki patolojik durum ( Kist, granülom gibi) olup olmadığı incelenmelidir. Periodontal alanları toplamı, eksik dişlerin periodontal alanları toplamından daha fazla olamalıdır. (Ante Kuralı) Köprülerin Endikasyonları  Yeterince dayanıklı destek dişlerden yararlanılarak kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasında  Aşırı okluzal yük gelmesiyle aşınmış dişlerin bulunduğu olgularda  Bazen ortodontik tedavi sonrasında  Okluzal ilişki bozukluğunda, vertikal boyutun bozulduğu durumlarda,  Çekim ile uzun süre boşluk kaldığında, komşu dişler boşluğa kayar, antagonist diş uzar. Böyle durumlarda okluzal ilişkiyi düzenlemek amacıyla, yapılırlar.

Veneer Kron Metal destekli jacket kronun statik gücünü arttırır ve estetik sağlar. Dişin faydalanılan yüzlerine göre Tam Krondur. Kullanılan dental materyal açısından hem metal hem de estetik malzeme kullanılan krondur. Aşırı kron harabiyetine uğrayan dişlerin restorasyonlarında ve köprü çapası olarak kullanılabilirler. Hareketli – Bölümlü protezlerde kroşe ayağı olacak destek dişlerde yetersiz ekvator durumlarında uygulanılabilir.Yapımı için kesiminde dişin vestibül yüzü ve 1/2 vestibüle yakın aproximal yüzlerinde servikalde Shoulder – Bevel basamak,

palatinal ve 1/2 palatinal yakın aproximal yüzlerde Bevel basamak hazırlanır. Kesim bilinen prensiplerle tamamlanır Köprü Yapımında Önemli Kriterler

Akril Jacket Uniform kesim : Dişin anatomik formu korunmalı Dengeli kesim : Heryerden eşit madde kaldırılmalı Shoulder basamak : 90o

1- Basamağın diş etiyle olan ilişkisi 2- Çapaların köprü gövdesiyle birleşme yerleri 3- Gövdenin kretle olan ilişkisi 4- Köprünün antagonist dişlerle olan oklüzyonu Kronlar Malzemesine göre; Porselen Metal Akril Kompozit türevleri Metal + Akril Metal + Porselen Metal + Kompozit türevleri Süresine göre; Kalıcı Geçici Fonksiyonuna göre; Akril Jacket Metal Destekli Jacket Veneer Full Piva-Post Core (Yalnız kökü kalmış dişlerin onarımında) ** Hastanın ağız şartlarını proteze uygun hale getirmek için geçici kronlar kullanılır. Kapladığı Alana göre ; Tam kaplama Bölümlü kaplama Retansiyon Kaynağına göre; Klinik krondan destek alan Kanaldan destek alan

İki Yüzey insizale doğru birbirine yaklaşmalı

Aproksimal yüzeylerde 6-8 o ‘lik konverjans yapılmalı Metal Destekli Jacket Kron Bevel-Shoulder basamak yapılmalı Veneer Kron *Vestibülden daha fazla kesim yapılmalı ** Vestibülde bevel-Shoulder basamak hazırlanmalı *** Palatinalde bevel basamak yapılmalı Full Kron Bevel basamak yapılmalı Köprü Olarak Yapılan Kronlarda Nelere Dikkat Edilmeli ? 1- Embraşürler : İki dişin değim noktasından dışarı doğru 4 yönde genişleyerek açılan boşluklardır. * Gingival Embraşür : Papilin vertikal veya horizontal yönde sıkıştırılmamasına dikkat edilmeli. Bu yüzden temas yeri okluzal 3’lü sınırında olmalı. Sıkışan papil ilk anda beyazlaşır. * Okluzal Embraşür * Vestibül (Bukkal) Embraşür * Oral (Palatinal) Embraşür

2- Kenar sonlanması * Knife-edge * Chisel * Shoulder * Shoulder-bevel * Bevel *Champher 3- Okluzal Yüz + Elemanlar : Tüberkül, kenar sırt, üçgensel sırt - Elemanlar : Fossalar * Köprünün tüberkül eğimleri doğal dişlerinkinden az olmalı. Köprü gövdesinin okluzal tablası yerine geçtiği dişin okluzal tablasında küçük olmalı (Köprüye gelen çiğneme kuvvetlerini azaltmak için) 4- Dişsiz Krete Temas Pasif temas etmeli Aselle Köprü Gövdesi : Yüzeyel temas, Hijyenik değil, Periodontal yangı oluşur, Diş eti şişer, kızarır, kanar. Küresel Mermi Şekilli Köprü Gövdesi : Noktasal Temas,Hijyenik ama estetik degil. Hijyenik Gövde : Temas yok. Fornixleri sığ olan hastalarda (Örn : alt 7’lerde) Modifiye Köprü Gövdesi : Modified Ridge-lap çizgisel tamas. İdeal köprü gövdesi Köprü Yapımında Önemli Olan Faktörler 1- Estetik : * Renk ** Şekil *** Yüzey görünümü

2- Fizyolojik * Dayanak diş seçimi ** Dişlerin antagonist dişlerle artikülasyonu *** Dayanak dişlerin kron / kök oranı, kök şekli, sayısı **** Dişlerin alveol kavisindeki yeri 3- Statik * Gövdede eğilme ** Dayanaklardan devrilme *** Metal alaşımlarının özellikleri 4- Hijyenik * Gövdenin çapalarla bağlantısı ** Gövdenin kretle olan ilişkisi *** Gövdenin lingual yüzey özellikleri (Dışbükey + polisaj) Herhangi bir nedenle diş kaybedildiğinde çekim yer yaklaşık 10 günde iyileşir. Diş anterior bölgede ise Estetik ön plandadır. Çekim yeri iyileşir iyileşmez çekim yeri köprü ile tamamlanmalıdır. Çekim boşluğu uzun süre kapatılmazsa komşu dişlerin aksiyel eğimleri boşluğa doğru kayar. Anatagonist diş uzar. Sonuçta çekilen dişin boşluğu küçülür. Bunu önlemek için kısa zamanda köprü yapılmalıdır. Bu sorunlar gelişirse köprü yaparken bu iki dişi bir birine paralel kesmek zorlaşır. Anterior bölgede ise metal alt yapılı estetik yada metal alt yapısız estetik köprüler hazırlanmalıdır. Fizyolojik Köprü yapımında Dayanak Diş Seçimi önemlidir. Eksik dişlerin periodontal alanlar toplamı dayanak dişlerin periodontal alanları toplamından daha az olmalıdır. (Ante Kuralı). Her bir dişin ortalama periodontal alanları bellidir 3 → 266 mm2 4 → 220 mm2 5 → 217 mm2 6 → 455 mm2 7 → 417 mm2 Ancak bu her durumda geçerli değildir. Karşı çenede Total veya KI protez varsa

Çiğneme basıncı dayanak dişlere mesio-distal yönde bir kuvvet uygular. Dayanak dişlerde dönme. şişlik. mukozanın şişip gövdeyi çevrelemesine neden olur. Alt ve üst çenenin karşılıklı dişleri köprü endikasyonunda önemli bir kriterdir. Amaç interproximal papile yer sağlamaktır. Statik Statik kurallar denince. Bu nedenle köprü simantasyonu sırasında uygulanan simantasyon basıncı buccolingual yönde olmalıdır. Gövdenin çapalarına olan bağlantısı okluzal 3’lüde yer almalıdır..3 – 7 arası köprü yapılabilir. Sabit köprü protez hazırlanırken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağada iletilmesini hazırlarken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağa iletilmesini sağlayacak ve her iki dişede zarar verecektir. Kron / kök oranının idealde 2/3 olması gerekir ancak 1/2 hatta 1 / 1 oranlarıda görülebilir. Metal alt yapılı akrilik köprü yapılacaksa pasif temas bölgesi metal olmalıdır. Köprü gövdesinin yüzeyleri dışbükey hazırlanmalıdır. Mikroorganizmaların çıkardığı enzimler nedeniyle mukoza patolojilerine. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda vertikal olarak uygulanan kuvvet fizyolojik şartları aşacak olursa dişleri alveol kemiği içinde tutan periodontal ligament zarar görebilir. Bu durumda ante kuralı tam geçerli olmaz. Gövdenin çapalarla olan bağlantısı okluzalden bakılınca geniş açılı olmalıdır. devrilme → gövdede eğilme momenti. Gövdenin alveoler krete teması aktif olursa. Ağrı olur. Gövdenin alveoler kretle teması kesinlikle pasif temas olmalıdır krete basmamalıdır. Bu yüzden de köprünün hijyenik olması gerekir. gövdenin aproximal yüzlerinin kolay temizlenir olmasını sağlamaktır . Tek dişe gelen kuvvet bukkolingual yönde. Posterior köprü gövdelerinde palatinal tüberkülden pasif temas noktasına ve vestibüle doğru bir konvexlik verilir. Kök sayısı da bunu etkiler. kretin şekline uygun gövde oluşturulursa krette hiperemi. Köprü gövdesinde eğilmeyi önleyecek şekilde hazırlanması akla gelir.krete tamamen temas ederse basınç ve kolay temizlenememesi yüzünden gıda birikir ve mikrobiyal birikimler olur. köprüye gelen ise mesiodistal yönde algılanır. yapılan köprü ayağı olan dayanak dişlerde devrilme ve dönmeyi engelleyecek. Anterior köprü gövdelerinde cingulumdan kretin tepesine doğru konvexlik sağlanmalıdır. kızarık. kanama olur. ülserleşmiş açık yara şeklinde olduğu görülür . vertikal yönde ise 58 µ’luk bir mikro hareket söz konusudur. Kök ne kadar yuvarlaksa o kadar avantajlıdır. Ayrıca daynak dişlere gelen çiğneme kuvvetlerinin ağrı eşiğini aşmayacak seviyede olması gerekir. Gövdenin krete bakan yüzeyinde daha kolay daha kolay temizlenebilsin diye bazı modifikasyonlar yapılır. Alveol kemiği içindeki Kökün Şekli daireye yakınsa veya ovalse gelen kuvvetlerin karşılanması açısından fark vardır. Hasta köprünün üstüne basamaz ve patolojik durumlar olur. Fırçalanma esnasında daha rahat temizleme sağlanmalıdır. Çünkü çiğneme kuvveti doğal dişli birey kadar fazla değildir. Ante kuralını uygulamamızın nedeni köprü yapımında fizyolojik sınırı aşmayı engellemektir. Metal alt yapılı seramik köprü yapılacak ise pasif temas bölgesi seramik olabilir. Diş gelen kuvvetlerle kendi yuvasında bucco-lingual yönde bir mikro hareket . Normalde bucco-lingual yönde harekete yaklaşık 56-108 µ’luk bir mikro hareket. Yapılan protezin periodontal açıdan sağlıklı olması hem estetik hem de fonksiyonel gereksimleri karşılamak için önemlidir. Bu durumda köprü çıkarıldığında mukozanın kanamalı. Dar ve keskin hazırlanırsa kolay temizlenemez ve gıda retansiyonlarına neden olu. posterior köprülerde alveoler kret ile gövdenin teması hiç olmayabilir.

Gövde sayısı fazlaysa. Gövdede eğilme momenti.Metal Alaşımların Çeşidi : * Soy Metal : Atın oranı fazla. ** *** Daha rijit metal kullanılması uygulanılabilir. Rijit metal alaşımının kullanılması gövde ve çapaların rijit bağlanması istenilen stabilitenin sağlanmasında yardımcıdır. Köprü statiği açısından tüberkül eğimlerini azaltmak (düzleştirmek / silikleştirmek) ve dayanak diş sayısını arttırmakla devrilmesi azaltabiliriz. Köprü gövdesinin uzunluğunun küpüyle ters orantılıdır. Derin modelaj durumlarında bileşke kuvvet alındığında horizontal kuvvet dikeyden fazla olmalıdır. * Yükün az olması ** Tüberkül eğiminin az olması *** l ‘nin kısa olması (uzun köprülerden kaçınılması) ** ** köprü yüksekliğinin ve kalınlığının arttırılması. gövdede eğilme sorunu ortaya çıkabilir. Dişlerin okluzal yüz modelajı önemlidir. Köprünün devrilme ekseniyle uzun ekseni aynı doğrultuda olursa devrilme momenti minimumdur. eksik diş sayısına göre az yada çok olabili. M = F. Krom. h3 Eğilme momentini azaltmak için. tüberkül eğimi. nikel. antagonist ile olan uyum köprü statiği açısından önemli kriterlerdir. Gelen kuvvet fizyolojik sınırlar içindeyse kemiğe iletilir. Köprü gövdesinin devrilme ve eğilme momenti .pallidiu.yapar. * dayanak dişlerin kron/kök oranına. platin içeren alaşımlar d: 18 gr / cm3 ‘ ten yüksek olan alaşımlar * Yarı Soy Metal : Altın oranı daha düşük alaşımlardan (daha sert) * Soy Olmayan Metal : En sert olanıdır. Böyle bir köprüde devrilme düzlemi düz olmaz bu yüzden dayanak diş sayısını arttırırız. ** Statik açıdan restorasyon büyüklüğü momenti ** gövdenin okluzal tablasının genişliği.l / 4ε . köprü gövdesine gelen yükle doğru orantılıdır. M =F * h M =F * l = 0 (aynı doğru üzerindedirler) Ancak köprü açısından düşününce gelen yük. köprünün düz yada kavisli olması. . a . kobalt gibi metaller içeren alaşımlardır. Gövde. ** alveol kret yüksekliğine *** dayanak diş sayısı ve lokalizasyonuna bağlıdır. Devrilme yükü → Horizontal olandır. daha çok mesio-distal yönde (F2) olur Direnç noktasının lokalizasuonu dişin kron / kök oranıyla ilintilidir. Sabit protezde köprü yapımında devrilmeyi minimuma indirmek için bazı önlemler alınmalıdır : 1.

Birbirine köprü gövdesinin bağlanması için bağlanan krona Blok kron denir.5 mm’den küçük olmamalıdır. uyum açısından önemlidir. Oysa sabit protezde 1/3 ‘ü kadardır. Kanatlı köprülerde devrilmeyi azaltmak için dayanak diş sayısının arttırılması gerekir. 4/5 * Çapa inlay. Fibröz yapı kaldırılmalı sonra köprü yapılmalıdır. Tam protezlerde 1/5’ dir Sabit protez yapımında köprü çok üyeliyse rijit metal alaşımı kullanılmalıdır. Gövdenin geleceği alveoler kretin hiperplastik olduğu durumlarda köprü yapımı öncesi bu bölge uygun hale getirilmelidir. 3. Bu kuvvet sonucu rezorpsiyon oluşur. Tam basamak (shoulder) : Plastik jacket kronada Bevel : Full kronda Champher : Seramik restorasyonlarda Feather edge : Kron boyu kısa olanlarda Chisel – Knife : Kron boyu kısa olanlarda Bevel – Shoulder : Metal destekli jacket kron . Bunu engellemek için aşırı sivri. Ancak 0. Neden Köprü Yapılır ? * Geçici köprüler * Ataşmanlı köprüler (bağlantılı) * Köprü çapası 3/4 . Hareketli protezlerde doğal dişlinin 1/4'’ü civarındadır. Yüklerin dişin üzerine yaptığı etkiler kuvvetin geldiği bölgede apikale yakın ise dişi iter. onlay olan köprüler * Teleskop köprüler (kesilen dişlerin paralel olmaması durumunda * Splint köprüler Basamaklar Servikalde yer alan kesilmiş dişin çiğneme basıncını iyi iletmesini sağlamak. Bu itme kron/kök oranı ile ilgilidir ve kuvvetin miktarı ile ilişkilidir.Köprü yapımında dayanak diş sayısı arttırılarak köprünün daha dirençli ve stabil olması sağlanmalıdır.Hazırlanan köprünün okluzal tablası olması gerekenden büyük hazırlanmamalıdır. Okluzal tabla olduğunda küçük hazırlanmalıdır. Eğer metal+porselen bir köprüyse çizgisel temasta geriye geriye doğru estetik malzeme uzatılabilir. gerekse posterior gövdelerde pasif temas olmalıdır. Ayrıca gövdeye okluzal ve lingualden bakıldığında geniş açılı bağlantı alanları (embraşürler) hazırlanmış olmalıdır. 2. Doğal dişli bireylerde çiğneme kuvveti 45-47 kg/m2 arasındadır. yapılan dişin statik gücünü arttırmak ve köprü çapasına gelen yükler karşısında gingival yarıktaki mekanik etkileri kaldırmak için servikalde hazırlanan yapıdır. Böylelikle çiğneme etkinliği azaltılmalıdır. Cila ve polisajında iyi yapılması da önemlidir.Soy olmayan metallerden hazırlanan köprüler devrilme ve eğilme olasılığı daha azdır. Gövdenin tüm yüzeyleri konveks hazırlanmalıdır. Hijyenik köprü gövdelerinde ise kretle olan mesafe 3mm olmalıdır. Ante kuralına bağlı kalınarak köprü hazırlanmalıdır. Okluzal tablanın boyutu çiğneme. serviko-okluzal yönde olmalıdır. Gerek anterior. Yapılan köprüde metal alaşımı ve seramik veya akrilik malzeme kullanılmışsa pasif temasın metalle yapılması gerekir. Tek üyelide soy metal kullanılabilir. keskin tüberküllü okluzal yüzeyden kaçınılmalıdır. statik. Estetiğin önemsiz olduğu posterior alanda tek nokta veya çizgisel temaslı gövde hazırlanmalıdır. Dayanak dişlere zarar vermeden uzun süre dayanaklı köprü için mümkünse yeterli dayanak diş seçilmelidir. Köprü gövdelerinin çapalarla olan bağlantısı statik kural gereği bukko-lingual değil.

Okluzal yüz modelajında ise negatif ve pozitif özellikler uygun hazırlanmalıdır. Döküm yapılır. Kırmızı kalemle çizdiğimiz basamak çevresinin 0. Döküm sonrası gerekli polisaj işlemleri yapılıp ajustesi yapılır. . *Bazen dental arkta çiğneme fonksiyonunu iştirak etmeyen dişleri fonksiyona dahil etmede kullanılır. Kron yüzeyi ya düz yada düze yakın konvex hazırlanmalıdır. modelaj sırasında tırnak yuvası. Avantajları : * Kron kenarlarının yeterince ince hazırlanması nedeniyle hijyenik açıdan uygun. Estetik dezavantajları nedeniyle bu kronları alt-üst çenelerde posterior dişlerde full kron uygulanır.5 mm yukarısına kadar die spacer sürülür.5 – 2 mm. periodontal yönden sağlıklı olur. Eğer hareketli bölümlü protezlerde kron içi veya dışı tutuculara destek verecek bir full kronsa. Dezavantajları : * Kıymetli metalden hazırlanırsa ekonomik olmaz. Full kron modelajında üst çenede 6 ve 7’ler arası kontak hariç bütün kontaklar okluzal 3’lüdedir. bölümlü protezlerde gerek kron içi. Servikal bölge bevel tarzında hazırlanır. kroşe olukları. Tek dayanak dişe sahip kanatlı köprülerde gövdeye gelen dikey kuvvetler → dişin boşluğa eğilmesini ve rotasyona uğramasına neden olur. Güdükler oluşturulur. yada krona tutucu yapılacaksa kron dışı tutucu olarak tırnak yuvası hazırlanır. * Lehim yapmak gerektiğinde kolaylıkla lehim yapılabilir. * Komşu dişler boşluğa doğru devrilir. Modelaj bitince bilinen yöntemlerle tijlenip. * Çıkarılması zordur. * Komşu dişlerin aproximal kontakları kaybolur. Tek parça döküm kronda denir. Kesinlikle konkav olmamalıdır aşırı konvex hazırlan ırsa interproximal papilin yeri kısıtlanacaktır. * Bu tip kronlar çiğneme fonksiyonuna yeterince katkıda bulunurlar * Metal alaşımdan hazırlandığından polisajı kolaydır. Okluzal yüz modelajı kesinlikle morfolojik boyutlarında daha büyük hazırlanmamalıdır. Uygulama Alanları * Tek diş restorasyonlarda *Posterior köprülerde çapa olarak * Hareketli. gerekse kron dışı tutucularda kullanılır. Bu nedenle düze yakın hazırlanır. Üst çenede 6 – 7’ler arası kontak orta üçlüye yakın olmalıdır. Özellikle posteriorda estetik gereksinim daha az olduğu bölgelerde Endikasyonları : * Aşırı kron harabiyeti yüzünden konservatif tedavi yapılmayan durumlarda * Köprü çapası olarak * Hareketli. bölümlü protezlerde kron içi / dışı tutuculara destek olacak dişlerde * Çiğneme fonksiyonu olmayan dişlere çiğneme fonksiyonu kazandırmak için Dişin tüm yüzeyinden bir metal kalınlığı kadar madde kaldırılmalıdır. Kesim sırasında yapılan kronun çiğneme basıncına yeterince dayanıklı olabilmesi için okluzal yüzde fonksiyonel tüberküllerden 1. Üst çenede 6-7’ler arası kontaklar okluzal 3’lüdedir. non fonksiyonel tüberküllerden 1mm madde kaldırılır. * Antagonist dişler boşluğa doğru uzar. * Gerek kron içi tutucu. maşete alınır. * Estetik değildir. gerekse kron dışı tutucu olarak kullanıldığında daha stabildir. Diş Kaybı Olan Bölge Sabit Protezle Tedavi Edilmezse . * Kron metali yüzünden pulpa testi yapılamaz. Kesim bitince bilinen yöntemlerle ölçü alınır.Full Kron Dişin tüm yüzeylerinden yararlanılır.

Yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda. kapanışta destek ve çiğneme esnasında gelen çiğneme yüklerinin çene kemiğine iletilmesidir. dişler ve bu yapılara komşuluk eden yumuşak dokulardan oluşur. destek kemik alanı 1/2'ye düşer. TME kranium denilen sabit yapı içindeki fossa mandibularis ile mandibulanın proc. Bu sistem çiğnemenin yanında solunum.. eklem kapsülü. sinoviyal sıvı ve ligamentlerdir. Condylaris denilen iki kemiksel yapı arasındadır. Hareketin devamında ise bu kez condyl başı diskle birlikte üst eklem boşluğunda translasyon (kayma) hareketi yapar. Fossa mandibularisin iç yüzeyi önde konvex. Köprünün esneme miktarı (D). gerekse posterior dişlerin bu fonksiyonları. Bu sisteme stomatogonik sistemde denir. arkası genişce. Dişin önce bir yarısı prepare edilir. Bu yapılar arasında discus artikularis (eklem diski) yer alır. dil ağız tabanından oluşur. 8-10 mm kalınlığında dışbükey. yapılan . kısmen yassılaşmış fibröz bağ dokusuyla kaplıdır.Dişler devrikse preparasyon daha az madde kaldırılarak yapılır. Fibröz kıkırdak yapılıdır. eklem bağları çiğneme kasları ve bu yapıları besleyen damarlar innerve eden sinir sistemi. gerek anterior. Fonksiyonel tüberküllerde : 1. dudak.5 mm Nuttal Yöntemi Okluzal yüzde rehber oluklar hazırlanır. Bu sistem içinde yer alan hareketli tek yapı alt çenedir. eklem. Sistemi oluşturan sert yapılar temporal kemikteki fossa ve condyl başı iken. sinirler. kan ve lenfatik sistem. Alt çenenin fonksiyonunda da sorumlu olan TME’dir. avasküler bir yapıdır. kemikler. yutma. Dişin uzun aksına paralel olacak şekilde aksiyel duvarlarda rehber oluklar hazırlanır. Premolar 2. Discus artikülaris eklem bağlarıyla ve çiğneme kaslarıyla bağlantılıdır. Alt çenenin hareketinin başlangıcında condyl başının alt eklem boşluğundaki hareket sırasında disk artiküler yüzey gibi fonksiyon görür. fonetik. Molar 2. kaslar. yutma ve bazı duyusal işlevleri yerine getirir. yapabilmesi için tek hareketli yapı olan alt çenenin işlevi önemlidir. fibröz yapılı. Posterior dişlerin fonksiyonları belirlenmesinde vertikal stoplayıcı. D χ G3 Döküm full kron için ideal metal kalınlıklar . Protetik açıdan tek bir kron yaptığımızda yada dolgu yapılınca. Fonksiyon açısından ele alındığında bu sistemde yer alan dişlerin görevi oldukça fazladır. Hareketin devamında condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda hareket eder. yumuşak yapılar artiküler disk. arkaya doğru konkavdır. çenenin lateral ve protriziv hareketlerinde yönlendirici lateral hareketlerinde stoplayıcı ve kesme görevleri vardır. Condyl başı ise 203 mm2 ‘lik bir alanı kaplar. Molar Maksiller 10 9 14 12 11 22 22 Mandibuler 8 9 15 10 11 24 23 ** Kanin dişlerde kemik yüksekliği 1/3 azalınca. Bu üçü eklemi oluşturan yapılardır. Çene arkının ön bölgesinde yer alan anterior dişlerin fonksiyonu estetik. Eklem boşluğu 2 bölüme ayrılır (alt-üst). Kısaca kaslar. yuvarlak. gövdenin uzunluğunun (G) küpü ile doğru orantılıdır. Çiğneme Sistemi Çeneler. Ordodontik tedaviyle aks düzeltilerek tedavi edilebilir Santral Lateral Kanin 1. Bu iki yapı arasındaki disc ise konkav bir lens şeklinde ortası daha ince.5 mm Nonfonksiyonel tüberküllerde : 1 mm Bevel basamakta : 0. bu sistemleri tamamlayan yanak. Premolar 1. Alt çene hareketleri sırasında condyl başı öncelikle alt eklem boşluğunda rotasyon (menteşe) hareketi yapar. Bu yüzeyler avasküler bir yapıyla kaplıdır.

Çiğneme Sisteminde Yer Alna Kaslar . Condyl başını ve fossayı kaplayan kapsüler ligament fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı görev üstlenir. Kondyl başını kafa tabanına birleştirir.bu restyorasyonların condyl-fossa-disk 3’lüsündeki fonksiyonel uyumu bozmaması gerekir. Bu durum TME’de condyl-fossa disk 3’lüsünün santralde olduğu ve kasların stabil olduğu bir konumdur. Bunada santrik ilişki konumu denir. Bağlar fonksiyonel ve yardımcı bağlar diye 2’ye ayrılırlar. Önden arkaya uzanan yüzeyel lifleri ve vertikal yönde derin lifleri mevcuttur. Santrik konumda alt çene üst çeneye göre condyl başı fossa içinde en üst. İçte horizontal. Condyl ile disk arasındaki menteşe hareketinden sorumludur.’lerdir. Bu konum hasta tarafından kaydedilebilen ve çeşitli gereçlerle belirlenebilen bir durumdur. Doğal dişli bireylerde santrik okluzyon konumundaki condyl-fossa ilişkisi Total dişsiz olgularda alt-üst çene ilişkisini santrik ilişki olarak tesbit edilen condylfossa ilişkisiyle karşılaştırıldığında. Temporal kasa göre eklemden daha uzak molar ve ön bölgeyi etkileyen yükleri oluşturur. * Sternocleidomastoideus * Trapezius * Longissimus * Sphenius Alt çenenin 3 düzlemdeki hareketlerinde condyl-fossa-disk 3’lüsünün rotasyon ve translasyon hareketleri esastır. * Ağız tabanını döşeyen kaslar Boyun ve Ense Kasları . Çiğneme fonksiyonu sırasında alt çene 3 düzlemde de hareket edebilir. * Masseter * Temporal * Lateral medial pterygoid kaslar Hyoid Üstü Kaslar . Diğerleri stylomandibuler ve sphenomandibuler ligamenttir. Bu kasın fonksiyonu molar dişler bölgesinde kuvvetli çiğneme yükü oluşmasını sağlar. Fonksiyonel bağlar. alt çenenin angulusu arasında yer alan stylomandibuler ligament alt çenenin protrüzyonunda gerilerek hareketi sınırlar. Ağzın açılması sırasında bu bağ görev yapar. özllikle alt çenenin açılıp kapanmasında eklemi korumak için sınırlayıcı görev görürler. .1 – 1. Ancak %10 düzeyinde santrik ilişkideki konum ile maximal interkuspitasyondaki santrik okluzyon konumu ile aynıdır. discus artikularis ve çiğneme kaslarıyla. Doğal dişli bireylerde ağızda yeterli sayıda diş bulunduğunda dişlerin maximum temasta (habitual interkuspitasyon. santrik ilişki konumundan 0. Temporamandibuler ligament eklemin en kuvvetli bağıdır. Kollateral (diskal) ligament eklem diskini medial ve lateralden condyl başına bağlar. condyl ve fossa ile ilişkilidirler. Masseter : Zygomatic arkın altından başlar ve alt çenenin köşesinin dışına uzanan diktörtgen şeklinde bir kastır. * Çiğneme kasları * Hyoid üstü kaslar * Hyoid altı kaslar * Boyun ve ense kasları * Sırt kasları Çiğneme Kasları .1 mm daha öndedir(%90). Bu bağın üst yüzünde parotis bezi yr alır. Fonksiyonel bağlar kollateral. M. temporamandibuler liga. dışı fibröz dokuyla kaplıdır. Temporal kemiğin çıkıntısıyla. Kapsüler. Eklemi oluşturan diğer yumuşak yapılardan ligamentler. maximal interkuspitasyon) oldukları konum sentrik okluzyon konumudur. en orta ve en yana kaymamış pozisyonda yer alır. dışında oblik liflerle eklem hareketinde sınırlayıcı görev üstlenir. Yardımcı ligamentlerden olan sphenoid ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ligament ince ve yassı bie bant şeklindedir ve pasif görev yapar. Kapsüler ligamentin içi sinoviyal membran.

Bir diğer huzmeside (inferior huzmesi) diske uzanır. M.pterygoideus Lateralis : Pterygoid yüzden başlar. Dişler maximal interküspitasyona geldiğinde kasılır. temporal çizgiden başlayan yelpaze şeklinde bir kastır. Önlifler kasılınca alt çene kapanır. Ayrıca temporal kas alt çenenin protrüzyonunun belirlenmesinde rol oynar. İnferior huzmeler ağız açılırken. Vondylin konumlandırılmasında primer görev yapan kastır. arka lifleri horizontal yöndedir. Aşağıya doğru lifleri bir araya gelerek mandibulanın coronoid çıkıntısına uzanır. orta lifleri oblik. Alt sınırı) . yukarıya uzanır. Temporalis : Temporal fossada. Ön lifleri vertikal. Orta lifler kasılınca alt çenenin retrüzyonunda görev alır. Condyl boynu üzerinde arkaya. Elevatör bir kastır. Pterygoideus medialis : Ramus mandibulanın iç yüzünden yukarıya doğru uzanıp masseterle birlikte hareket eder. Ayrıca alt çene angulusuna uzanan bir tendonu mevcuttur.M. Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Fonksiyonu Açma sırasında rotasyonu sınırlama Geriye hareketi sınırlama Rotasyona yardımcı Fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı TME artikülasyonuna yardımcı Alt çenenin aşırı protrüzyonunu sınırlayıcı Kas Temporal Başlangıç Kafatası Yan duvarı Zygomatik ark Pterygoid fossa ve lateral pterygoid duvarın medial yüzü Sphenoid kemiğin infratemporal yüzeyi Lateral pterygoid duvarın lateral yüzeyi Mandibulanın iç yüzü Masseter Medial Pterygoid Bitiş Coronoid çıkıntı ve ramusun ön kenarı Angulus mandibula Angulus mandibulanın medial yüzü Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Başlangıç Artikuler eminensin dış yüzeyi Artiküler eminensin en üst noktası Kondyl başı Kondyl başı Sphenoid kemik Styloid çıkıntı Bitiş Kondyl boynunun arka kenarı Kondyl boynunun dış yan kenarı Eklem diski Fossa mandibularis Lingulanın alt yüzeyi Angulus mandibula medial pterygoid kas Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Kondil boynu ileartiküler disk ve kapsül Kondil boynu Geniohyoid Genial çıkıntı Digastrik Hyoid Kasın Ön Karnı Hyoid ve mylohyoid rafe Hyoid Digastrik fossa (mand. M. superior huzme ise ağız kapanırken aktiftir.

Bu 3 düzlemdeki hareketin temeli rotasyon ve translasyon. Alt Çene Hareketleri : Alt çene TMe sayesinde 3 düzlemde hareket edebilen çift eklem başlı bir kemiktir. Alt Mandibuler 1. hareketi kolaylaştırıcı ve sürtünmeyi önleyicidir. yutma.1 – 1 mm daha önde olabilir (%90) Retrodiskal Yastık : Ekleme ait yapıların beslenmesinde görev alır. Eklemin hareketi sırasında sıvı alt eklem boşluğundan üst eklem boşluğuna geçebilir. IKP Santrik İlişki : R. Bu konumda dişler arası mesafe (interokluzal aralık) posteriordan anteriora doğru artar posteriorda 1. çiğneme veya boş yutkunma gibi fonksiyonları yapmadığı ve yer çekimi etkisiyle alt dişlerin üst dişlerle temasta olmadığı konuma alt çenenin istirahat konumu yada statik okluzyon denir. kemikler ve kıkırdak yapılar çene hareketlerini sınırlar. Alt çenenin bu sınır hareketleri her bireye özgüdür. lateral hareket Hyoidin yukarı hareketi ve sabitlenmesi Hyoidin yukarı ve öne hareketi Alt çeneyi açma korur.Kas Temporal Masseter Medial Pterygoid Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Geniohyoid Digastrik Kasın Ön Karnı Sınıf I Okluzal İlişki (Santrik Oklüzyon) Fonksiyon Kapama. geriye hareket Kapama. moların bucak oluğunda konumlanır. Alt çene sagittal-horizontal ve frontal düzlemlerde hareket eder. ön hareket. MI. gülme. ön hareket. Eklem kapsülü. Alt eklem boşluğunda. ısırma gibi hareketler sınır içi hareketlerdir.K. alt-üst dişler arası aralığın 12-20 mm olana kadar olan harekettir. Açma hareketinin başlangıcı alt eklem boşluğunda kondyl başının rotasyonuyla başlayan. Bu belirli bir vertikal boyutta sağlanır. moların mesiobuccal tüberkülü alt 1. alt önleri vertikal ve horizontal düzlemde 2mm örter. alt ve üst eklem boşluklarının beslenmesini sağlar. Yani alt çenedeki dişlerin karşı dişlere teması ve arkadaki iki eklem başı 3 ayaklı sehpa gibidir.P ( Retral kontakt konumu) RKP. Sıvının oluşmasını endotel hücreleri sağlar. eklem ligamentleri. Sinovial sıvı kondyl ve fossa arasında kayganlaştırıcı. kas ve ligamentlerden gerilimsiz. Eklem boşluklarını dolduran sinoviyal sıvı eklem yüzeylerinin. Metabolik ihtiyaçları karşılar. lateral hareket Kapama sırasında diskin konumlanması Açma. condyl başının diske göre yaptığı rotasyon aşamasıdır. Bu konumda condyl – fossa. IKP’den 0. Üst önler. Ayrıca artiküler yüzeyleri kayganlaştırarak sürtünmenin oluşmasını engeller. lateral hareket Kapama.sola Sagital hareket : Öne – arkaya Çiğneme.3 – 1. Dişlerin maximum ilişkideki okluzyonuna dinamik okluzyon denir. premolarlarda 2 mm anteriorda 4 mm kadardır. Çeşitli çene hareketleri sırasında ekleme kompresiv kuvvetler geldiğinde sıvı eklem yüzeylerini . Sistemi oluşturan tüm yapılar bu konumda stabildir. Maximum açma gibi hareketler ise sınırsal hareketlerdir. Horizontal hareket : Açma – kapama Frontal hareket : Sağa . konuşma. ön hareket. nötral durumdadır.7 mm. Ancak alt çenenin mimik. Ağız açıklığı 40-45 mm olduğunda condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda translayon yapar. Santrik Oklüzyon : HI.

Esas olan fonksiyonel tüberküllerdir. Bu kayıtların alınıp. Eğer pulpa açığa çıkışsa endodontik tedavi uygulanır. Akril mili tekrar kanal içine yerleştiririz ve bu haldeyken dişin servikal bölgesini kavrayan bakır anoyla yardımıyla ve kerr stenci ile ölçü alırız. aktarılmasında bağzı noktalar esastır. Dişte aşırı harabiyet olmuşsa pinlerle restore edilemiyebilir. Endodontik tedavi tamamlandıktan sonra kökün yaklaşık 2/3’übe kadarı boşaltılır. Post ve core döküm olarak tek bir parça hazırlanabildiği gibi hazır postlar üzerine kompozit. Böylece kanalın ve kanal ağzının ölçüsünü elde ederiz. Post kalan diş yapıları dikkate laınarak restore edilir.2 Non-Arcon *Tam ayarkanabilir artikülatörler Pinli Restorasyonlar \ Milli Kronlar İleri derecede harap olmuş kronlarda. Buralar uygun degilse vesitbul. Kanal içine yerleştirilen milin kronla beraber olduğu sistemde ise core yoktur. Buna post-core sistem denir. Böylece alçı güdük elde etmiş oluruz.1 Anterior grup fonksiyonlu 3. aktarılabilir. linguale yerleştiririz. Dentin pinini dentine farklı açılarla yerleştiririz öncelikle distal ve mesiale yerleştirmeye çalışırız. uygun kanal eğeleriyle genişletilir. travma sonucu restorasyonlarda kullanılır. Kanal tedavili dişin kökünün 2/3’ü ne kadar uzanan postun üzerine core yapılır.ve milli kronlar yapılır (pivo). Postun şekli genelde kanalın şekline uygun olarak hazırlanmalıdır. alçı dökeriz. 2. Genişliği ise kanal çapının 1/3’ünü geçmemelidir. Hazırlanan postun uzunluğu kanal boyunun ortalama 2/3’ü kadar olmalıdır. Kanal içine yerleştirilir. siman.1 Arcon 2. Hazır(fabrikasyon) miller yada kanal genişletildikten sonra yarım yuvarlak kroşe teline çentikler açılarak.2 Kanin korumalı Bu çeşitler alt çene hareketi sırasında bazı özellikler gösterir.çenenin sınırsal hareketleri kaydedilip. kopabilir.core restorasyonların yapımında mümkün olduğunca kalan diş yapıları korunur. bir yöntem ise direkt kanal ölçüsünü hasta ağzından alabiliriz ama kanal içinde ölçü maddesi kalabilir. Okluzyon : Karşılıklı dişlerin temasta olduğu durumdur. ortodontik anomalilerde. Bu durumda pulpaya girme riski olabilir. Sertleştikten sonra anoyla birlikte dişten uzaklaştırıp. Artikülatörler * Ayarlanmayan artikülatörler (okluzör) * Yarı ayarlanabilir artikülatörler 2. Post. Alt çenenin sagital düzlemdeki sınırsal hareketleri Posselt diagramı üzerinde değerlendirilebilir. Ancak kron kısmı hiç kalmamışsa. Mil kronla beraberdir. Bunun üzerine de kron kaplanır. Bu yuvarlak kanallarda postun ağız boşluğuna açılan tarafında bir yıv açılır. indirekt yöntemi tercih ederiz. O yüzden 1. * Çift taraflı dengeli okluzyon ** Tek taraflı dengeli okluzyon *** Posterior diskluzyon okluzyonu 3. kanal içi izole edilir ve telin etrafına mum sarılır. kron kısmı kesilmiş bir diş şeklinde bir core olarak hazırlanır. etrafına mum sararız ve alçı dökeriz. Alçı sertleşince hafifçe ıslatarak stenci uzaklaştırırız. (Pivo) Post-core sistemler dentin pinleriyle dişlerin restore edilemediği durumlarda uygulanır.postun oval hazırlanması kanal içindeki hareketini kısıtlar. Hasta ağzından tam bir ölçü alırız güdüğü ölçü içindeki yerine ters olarak yerleştirip. Genelde kök kesitleri yuvarlak yada ovaldir. . Bunu muflaya alıp akril teperiz. mine displazilerinde. Bu nedenle okluzyonu 3 ayrı tipe ayırırız. Yada hazırladığımız akril mili kanal içine koyarak ölçü alabiliriz. Dişlerin okluzyonu çene hareketleri ile çeşitlilik gösterir. Alçıyı dişin kökü şeklinde küçültürüz.

Bu nedenle uca doğru incelen postlar uygulanır. Direnç : Ferrule etkisi oluşturabilir. Post apikal tıkanmayı bozmayacak şekilde vekal diş dokusunun direncini azaltmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Ancak daha fazla laboratuar çalışması gerekir. Ayrıca istenilen uzunlukta post yapılır. Estetik : Özellikler gingival dokular ince olduğunda metal postlar ışık geçişini önler. * Döküm metal postlar * Prefaprike metal postlar * Karpon fiber postlar * Sermik postlar ( Zirkonyum. Post Uygulanacak Dişte . rezin. Core retansiyonu : Post ile core arasındaki bağlantı oldukça kuvvetlidir. Metal Post-Core Sisteminin dezavantajları Kök kırığı : Aşırı rijit olmaları nedeniyle kuvvetleri diş yapısına iletirler. kompozit. oluklu * Uca doğru incelen. Kullanılan Materyale Göre Postlar . * Core içim yeterli retansiyon sağlanmalıdır. vida yivli * Paralel.amalgamdan core oluşturulabilir bu tip restorasyonların uygulanacağı dişlerde çok iyi bir endodontik tedavi uygulanmış olmalıdır. Hazır fabrikasyon miller kanalın duvarlarına tam adapte olacak şekilde genişletilebilir. Postların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. * Kanalın apikalinin iyi tıkanması * Perküsyonda hassasiyet olmaması * Apikalde hassasiyet olmaması * Aktif enflamasyon olmaması gerekir İdeal Bir Post. enflamasyon. Post Uzunluğu Postun uzunluğu arttıkça retansiyonu artar. cam iyonomer postlar diye sınıflandırılabilir. Eğer değersiz alaşım kullanılıyorsa korozyona uğrar ve zamanla renklenme yapabilir. düz yüzeyli * Uca doğru incelen. Şekline Göre Postlar . vida yivli diye sınıflandırılabilir. apexte kist. granülom gibi bir patoloji olmamalıdır. Ancak undercut oluşturmadan prepare etmenin zorluğu hemde simantasyon sırasında kullanılan fazla simanın dışarı çıkması zor olur. Uzun süreli başarı oranları yüksektir. * Uca doğru incelen. * Dişe minimum stres iletilmlidir. düz yüzeyli * Paralel. Metal Post-Core sisteminin avantajları Geçmişi : Uzun yıllardır kullanılmaktadır. * Kanal preparasyonunun şekli * Post uzunluğu * Postunçapı * Yüzey özellikleri * Uygulanan siman Kanal Preparasyon Şekli Paralel postlar uca doğru incelen postlara oranla retantiftirler. . Adaptasyon : Kanalın ölçüsü alınarak hazırlandığında kanala uyum üst düzeydedir. lityum. disilikat) * Cam fiber postlar * Amalgam. * Gerektiğinde kanal tedavisinin yenilenmesine izin verecek şekilde kolaylıkla dişten ayrılabilmelidir. oluklu * Paralel. Oysa bireysel ölçü alınarak ve kanal ölçüsünden bireysel mil dökülerek hazırlanan postların adaptasyonudaha iyidir. Herhangi bir hassasiyet. diş kırılabilir. Kök kırığı insidansı artar. Postun çıkarılması : Endodontik tedavi başarısızsa postu çıkarmak zordur. ** Korozyona uğrar ** Amalgam ise galvanik akım oluşturur.

Kanalın Genişletilmesi ve Şekillendirilmesi Güta perka çıkartıldıktan sonra kanal apikale doğru daralan tarzda hafif eğim verilerek şekillendirilir. Uygulanan Siman Adeziv rezin simanlar hem diş dokusuna hem post yüzeylerine iyi tutunan simanlardır. Postların Lateral Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Vidalı postlar sıkışma etkisiyle yerleştirildikleri için dentinde kuvvet uygularlar Post Core Uygulaması için dişin preparasyonu * Kanal dolgusu belirli bir derşnliğe kadar çıkarılır. böylece kuvvet daha çok alana yayılır. Yüzey Özellikleri Oluklu. Postun rotasyonunu önlemek amacıyla kanalın koronalinde bir oluk yapılır. Okluzal yödeki kuvvetleri karşılaması için koronal kısımda okluzal stoplar yapılır. pürüzlü yüzeye sahip olanlar düz yüzeylilere göre daha retantiftir.Apikalde minimum 5mm kanal dolgusu kalacak şekilde post uzunluğu arttırılabilr.) kalan kısım prepare edilir. * Yeterli apikal tıkanma * Minimum kanal genişletilmesi * Uygun post uzunluğu * Yatay stop * Rotasyon önleyici vertikal duvar * Restorasyon marjininin sağlıklı diş dokusuna uzatılması . Kök çapının 1/3’ü kadar olmalıdır. Postların Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Kuvvet birikimi en çok basamak bölgesinde ve apikalde olmaktadır. Eğer post kanal içinde sabit durmuyorsa ve rotasyon yapıyorsa post yenilenmelidir. Keskin köşe ve kenarlar kaldırılmalıdır. Dişin Koronal Kısmının Preparasyonu Kayıp diş dokuları dikkate almadan (çürük. Undercutlar ortadan kaldırılır. Kısa postlar kök kırığına neden olabilirler. Retansiyonu arttırmak için post yüzeyi kumlanabilir.. polikarboksilat. Dolayısıyla kırılma riskini arttırırlar. Çinko fosfat. * Kanalın genişletilmesi ve şekillendirilmesi * Dişin koronal kısmının preparasyonu Kanal Dolgusunun Çıkarılması Post yerleştirilecek kanal tamamen doldurulmalı daha sonra apikalde 5 mm güta perka kalacak şekilde boşaltılmalıdır. Post uzunluğu arttırılmalıdır. İyi bir estetik için fasiyal diş yüzeyinden yeterli aşındırma yapılır. cam iyonomer simanlar postların simantasyonunda kullanılırlar Postun kanala uyumu siman seçiminden daha önemlidir. Postun uzun hazırlanması retansiyon açısından ve kök kırıklarının engellenmesi açısından avantajlıdır. Bu bölgelerde mümkün olduğunca fazla diş dokusu konmalıdır. Post corun yapısının girişini engelleyecek undercutlar ortadan kaldırılır. Uygulanacak krona göre basamak bölgesi şekillendirilir. Ancak kalan diş yapısını zayıflatıp kök kırığı riskini arttırır. Postun çapı Postun çapının arttırılması retansiyonu arttırır. Koronal kısımda postun kama etkisini önlemek için ferrule etkisi oluşturulmalıdır..

Adeziv çalışmalarda ise 30 µm olmalıdır. Mine düzeyini aşmayan minimum kesim çalışması yapılır. 3/4. hassas bağlantı taşıyıcı) * Periodontal splintler * Ortodontik pekiştirme apareyleri * Laminate veneerler * İnlayler. 4/5 Kronlar : Posterior dişlerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar.Gingival Sonlanma : Serbest diş etinden 1mm uzaktan geçmelidir. diş şeffaftır. Standart çalışmalarda 50 µm kadardır. tesviveye. Dayanak dişlerin yalnızca palatinalinden yararlanılır. plak oluşumuna izin vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır = mini champher 4. Cingulum rest. Konservatif uygulamalarda geriye kalan dokunun korunması esastır. kompozit. onlayler (metal.Fonksiyonel Kuvvetlerin İletimi : Eğer çiğneme kuvvetleriyle ilgili hiçbir tedbir almazsak palatinal restorasyon diş etine doğru kayar. Bakteri ve gıda retansiyonuna. yani supra gingival düzeyde çalışılır. McBoyle : Alt kesiciler gibi küçük hacimli dişler için modifiye edilmiş 3/4 kronlardır. Eğer inlay tüberkül tepelerini örtüyorsa ve tüm okluzali kaplıyorsa onlaydır. rehber düzlem. döküm. Adeziv restorasyonların en zayıf olduğu gerilme tipi makaslama gerilmesidir. Kesici kenar inceyse mine fazladır. metal-seramik) adeziv tekniklerle yapılabilir. 5. 3/5 kronlar. Bunu önlemek için dişin tan cingulum bölgesine silindirik bir frez ucuyla köşeli bir tırnak yuvası açılır (cingulum rest). McBoyle tutucusu. karşılayıcı kol yuvası. uyulmama * Estetik faset * Simantasyon Tasarım İlkeleri 1. yapıştırıcı ajan ve dayanak diş yüzeyleri arasında moleküler bir bağ söz konusudur = adezyon. Kesici kenar opak görünür. inlay. * Köprüler (metal alt yapılı yada tüm seramik ) * Hareketli bölümlü protezler için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası.Minimal Yapıştırıcı Ajan : Yapıştırıcı kalınlığı ne kadar ince olursa elde edilen mukavement o kadar fazla olur. 3. Böyle durumlarda kantçık kesici kenara uzatılabilir. İşlem Sırası * Model Analizi * Preparasyon * Ölçü * Çalışma Modeli ve refraver (dublikat) model . Böyle dişlerde kanatçık dişin şeffaflığını bozmasın diye kısa tutulur. onlay 3/4 Kronlar : Anterior bölgelerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar.Maximal Alan : Kanatçıklar mümkün olan en geniş alana yayılmalı. En dayanıklı olduğu ise basma ve çekme gerilmesidir. Tırnak yuvası olmazsa makaslama gerilmesi oluşur. restorasyon ve diş arasındaki siman tabakasında makaslama gerilmesi olmasını önler. Diş daha kalınsa dentin dişin şeffaflığını azaltır.Adeziv Restorasyonlar Konservatif Protetik Uygulamalar * Modelaj. Klinik kronun tamamını kaplamadıkları için konservatif kliniğince uygulanırlar. Amaç çiğneme kuvverlerini dişin uzun eksenince iletmektir. Adeziv Restorasyonlar Restorasyonların kendisi. seramik. Daha ince olmasıda dayanıklığı azaltır. 2.Kesici Kenar Sonlanması : İnsizal kenardaki mine kalınlığına göre karar veririz. Inlay / Onlay : Kron kontürleri içinde yer alan restorasyonlardır.

Yapışmayı Kolaylaştırıcı Kaplamalar Kompozit esaslı yapıştırıcılar için Makromekanik : Retansiyonla da hazırlanabilir.Kimyasal : Kimyasal olarak primer bağlar oluşmasıdır. genleşmeyle sağlanan retansiyon) B. A. Kayıtlar doğru alınırsa okluzyon artikülatörler üzerinde kolaylıkla irdelenebilir.6.Mikromekanik : Kimyasal veya elektrokimyasal korozyon. Bakır yüzeyde yoğunlaşınca altın alaşımının rengi sarıdan yeşil-maviye dönmesiyle anlaşılır.Mekanik : Mekanik olarak yüzeyler bir birine kenetlenmelidir. Krom havayla temas ettiğinde metal üzerinde krom oksit tabakası oluşur. ** Hareketli parçaları serbestçe hareket edebilmeli.Fiziksel : Fiziksel olarak diş ve kanatçık arasında seconder bağlar oluşmasıdır (vander Wals bağı). C. Ancak bu eskiden kullanılan kısa süreli köprülerdir. (iyonik veya kovalent bağlar) Adezyonu oluşturan elamanlar . Distile su c) Kimyasal Temizleme : Etil asetal. asetat Silan= γMOPS= gama metal oksit + propil silan → Metal yüzeyindeki oksitlerle kimyasal bağlar kurar. Altın alaşımıysa okside olmaz. Çünkü altın soymetaldir bu yüzden alaşımılda bakır da bulunur. nitrik / sülfirik asit → elektrik akımı (metalden elşektiriksel olarak zayıf fazlar kopar ve girinti çıkıntılar oluşur) 2. Simantasyon Temel prensip adezyon sağlanmasıdır. Artikülatörler Çene hareketlerini taklit eden aletlerdir Artikülatörlerin Taşıması Gereken Özellikler * Üzerinde taşınan çene modellerini doğru olarak hem horizontal hem vertikal ilişkiler dahilinde tutabilmelidir.Antagonist Temes Noktası : temas noktasından 0. 400 oC’de 10 dk ısıtılırsa bakır atomları yüzeyde yoğunlaşır. * Geometrik * Reolojik ( Büzülüp. sabit parçalarda rigit olmalı *** Menteşe hareketini ve lateral hareketleri rahatlıkla yapabilmeli *** * Vertikal boyutu sabit tutabilmek için insizal pin yada kesici çubuğu olmalı. restorasyon → Aderent * Siman → Adeziv Metal yüzeylerin Hazırlanması 1.Oksidasyon : Silan esaslı yapıştırıcılar için 3. Yüzeydeki bakır atmosfer O2’siyle bakır oksit tabakası oluşturur. ** Tam protezlerde okluzyonun ağızda incelebilmesi artikülatördeincelenmesinden daha zordur. dişler arası okluzal ilişkiler lingual perspektiften de kolayca incelenebilir. . b) Temizleme : Ultra sonik temizleyici.180 0 Sarma (wrap around) : Kanatçık dayanak dişi 1800 sarmalıdır. Nikel alaşımıysa.5 mm kadar aşındırma yapılmalıdır 7. Artikülatör Kullanmanın Avantajları * Çeneler artikülatöre taşındığında. Deterjanlı su. nikel daha güç oksite olduğundan bunu kolaylaştırmak için alaşımı birkaç dakika nitrik yada sülfirik asit solüsyonunda bekletilir.3 – 0. Ancak bunun için yüzeyler bir biri ile çok yakın temasta olmamalıdır. * Diş. Yada geçici olarak yapılan köprülerdir (Rochette Köprü) Oksidasyon a) Kumlama : 50 µm Al2O3 Metal yüzeyine püskürtülür.

yada stereografik kayıtlar alınabilir. Protrüziv ve lateral hareketlerdeki kayıtlar alınabilir. 2. Dentatus ve HANAV artikülatöreri Arkon tipi artikülatörlerin alt parçasının aynen insandaki gibi hareketleri yapabilmesi.Yarı ayarlanılabilen artikülatörler 2. Örnek .1.Ağız içi yapılaqn kayıtlarla transferde kayıt materyali olarak mum. özel kayıt silikonları yada soğu akrilden yararlanılır. eklem başı altta ise. Bu normalden farklı kapanış yoluna ve erken diş temaslarına neden olur. Alt çenenin sagital düzlemde rotasyonu terminal menteşe ekseni etrafında gerçekleşir. yani doğasına uygunsa arkon tipi artikülatördür.Non-Arcon 3. alçı. full ağız restorasyonları.Knematik yüz ark arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin belirlenmesinde condyler arası mesafe artikülatör üzerinde sabit bulunabilir yada bireye göre ayarlanabilir.Yarı Ayarlanılabilen Tam ayarlanabilen artikülatörler insan çenesinde olduğu gibi alt çene hareketlerini taklit edebilirler. sabit rehabilitasyonlar. 3. pantografik çizimler yaptırılabilir. Eğer fossa mandibülaris üstte.Arcon 2. 1. Ayarlanamayan artikülatörlerde menteşe ekseni ile dişler arası mesafe daha kısadır. Bu artikülatörler aynen doğasındaki gibi 3 düzlemde hastadan alınan kayıtların aktarılabildiği artikülatörlerdir. Whip-mix. Arconlarda fossa eğimi ile üst çenenin okluzal düzlemi arası açı sabittir. Açıldığında da bu değişmez.1.Alınan pratik kayıtlarla yapılan ayarlamalar. Yarı ayarlanabilir artikülatörler ise sadece menteşe hareketi yapan okluzörler veya ortalama değerlere göre ayarlanan artikülatörlerdir. Uygulama alanları : Okluzyonun yeniden oluşturulması.2.Grefik kayıtlarla yapılan transferlerde gotik ark çizdirilebilir.Tam Ayarlanabilen . Non-arconlarda ise artikülatör açılınca açı değişir ve kapanış yükseltmesi gereken olgularda hatalı kapanış elde edilir. 2. Alınan bu kayıtlara göre sınırsal hareketler belirlenir ve buna uygun restorasyonlar hazırlanır. Stuart ve SAM artikülatörleridir. 3. Bu materyallerden biriyle santral ilişki kaydı alınabilir.Tam ayarlanabilen artikülatörler Şekil Yönünden artikülatörler . Tam ve bazı yarı ayarlanılabilenlerde bu mesafe hastaya özgü ayarlanır ve normal kapanış yolu aktarılır Okluzör : Sadece sentrik ilşki aktarılır.Non Arcon Bu sınıflandırma fossa mandibularis ve eklem başının artikülatörün hangi parçasında yer aldığıyla ilişkilidir. Alt – Üst Çene Modellerinin Artikülatöre Taşınmasında Kullanılan Başlıca Kayıt Tipleri 1. Örnek. Tersi ise non-arcondur. kombine kron-köprü yapımı.Arcon . Fonksiyonel Olarak Artikülatörler .Ayarlanamayan artikülatörler 2. ZOE. . dikey boyutun değiştirilebilmesi durumunda condyl rehberliğinin okluzyon düzlemine göre sabit korunabilmesi gibi avantajları vardır.Kinematik yüz arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin lokalizasyonu belirlenerek alınan kayıtlarla yapılabilir.Ağız içi kayıtlarla yapılan ayarlamalar.

İstenildiğinde ortalama değerlere göre kullanılabilir. Alt çeneye küçük açmakapama hareketleri yaptırılarak condyl-diş ilişkisinin fossa içinde doğru konumlanması sağlanır. anker. gibi isimler verilir. ağızdaki dişlerin kapanışa gelip gelmemesi gipi faktörler etkilidir. K1 olgularında vertikal boyutun kaybedilmediği durumlarda yarı ayarlanabilir yada ortalama değer artikülatörleri kullanılması uygundur. diğerinin hareketli protezler üzerinde yer aldığı kombine protezlerdir. Bölümlü protez yapımında teşhis amacıyla yarı ayarlanabilir yada daha basit artikülatörler kullanılabilir. ideal okluzyon hedefleniyorsa tam ayarlanabilir artikülatörlerle çalışılması uygundur. Yüz arkı (face bow) ile extraoral kayıt alınıp üst çene artikülatöre bağlandıktan sonra hastadan santrik kapanış kaydı alınır ve bu kayda göre de alt çene artikülatöre alınır. sürgü. Alt çane belirli bir kuvvet uygulanarak santrik kapanış alınırsa condyller fossa içinde normalden daha geride yada aşağıda konumlanmış olurlar. Bu kapanışa göre yapılan restorasyonlar hasta ağzına yerleştirildiğinde okluzyonda yükseklik ortaya çıkar. * Yüz arkı transferi kabul eder. Hazırlanan hareketli protezin daha fazla fonksiyonu daha az yer kaplayarak sağlaması içindir. full ağız restorasyonu gerekliyse. . Santrik kapanış kaydı ile elastomerik ölçü maddelerinden yararlanılabilir. Örnek : K3 olgusunda. matrix-patrix. negatifpozitif parçalarolarak ifade edilen bir biriyle uyumlu parçalarından birinin sabit. Dowson’un Bimanual Manipulasyonu ile Alt Çeneyi Santrik İlişkiye Getirme Yöntemi Baş parmaklar çene üzerine.Alt çenenin lateral hareketleri sırasında horizontal düzlemde de rotasyon hareketi meydana gelir. Sabit protez yapımında az sayıda kron yada inlay gibi restorasyonlarda basit bir artikülatör ancak daha fazla diş eksikse yarı ayarlanabilir artikülatörler(ancak kapanış varsa). Hassas Bağlantılı Protezler Birbiri ile uyumlu erkek-dişi. primer seconder. ön dişlerde aralanma gözlenir. Sonuç olarak artikülatörde çalışmak uygun artikülatör seçimi hem yapılan protetik restorasyonların başarısını arttıracaktır hemde stomatognatik sistemin fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunacaktır. Tek el tekniği de uygulanabilir ancak kontrolü daha zordur. Artikülatör Seçimi Artikülatör kullanmada temel amaç hastadan alınan kayıtlar doğrultusunda hastaya yapılacak restorasyonun aynen hastanın tüm fonksiyonlarını değişikliğe uğramadan yapılabilmesini sağlamaktır. planlanan okluzyon tipi. Tam protez yapılacaksa diş diziminde ve çene hareketlerinde maximum teması sağlamak için idealde tam ayarlanabilir yada yarı ayrlanabilir artikülatörler seçilmesi uygun olur. Bölümlü protezler için artikülatör seçiminde eksik diş sayısı. okluzal ilişkinin kaybedilmediği durumlarda basit artikülatörler. SAM Artikülatörü * Arcon * Ağız içi kayıtlarla protruziv ve lateral condyler eğimler kişiye göre ayarlanabilir. diğer parmaklar mandibulanın alt sınırına yerleştirilir. Sadece santrik ilişki kaydının alındığı ve buna uygun artikülatör üzerinde laboratuar işlemlerinin bitirildiği durumlarda protez hastaya uygulandıktan sonra okluzal aşındırmalar varsa prematür kontaktların giderilmesi zorunlu olacaktır. Bu protezleri yapmamızın amacı daha fazla estetik ve retansiyon sağlamaktır. Rotasyonla birlikte bir miktar yana kayma hareketi de yapar. tüm dişler aynı anda restore edilecekse. Bu protezlerin parçalarına ataşman.

post üzerine uyarlanan ataşmanlardır. Bu mıktatıs sistemlerinde genelde SamaryumCobalt (SmCo5) bulunur. En çok bilineni dolder bardır. gerekirse dişlere gingivektomi yapılarak kron boyları uzatılmalıdır. endodontik tedavili dişlerin kökleri üzerine yerleştirilen. * Şekline göre : * Lokalizasyonuna göre : * Fonksiyonuna göre : En pratik olanı 1970’lerde yapılan Prciskel sınıflandırılmasıdır.Birleşik üniteler Stad ataşmanlar : Genelde aşırı kron harabiyetinde. . fiziksel ve mekanik faktörler vardır.Bağlayıcılar . . İki mıktatıs kullanılır. atmosfer basıncı gibi faktörlerdir. menteşeli uzantılar veya yaylı sistemler şeklinde diğer ataşman sistemlerin tutuculuğunu arttırmaya yönelik bağlantılardır.plastik * Yay sistemli Bir diğer mekanik retansiyon manyetik retansiyondur. Kron – dışı bağlantılar : Parçalar kronun dışındadır. mukozanın rezilliensi seçilerek ataşman tipi açısından önemlidir. pulpa odasının genişliği belirlenmeli. uygulanılacak dişlerin radyolojik kontrolleri yapılmalı. alveoler kretteki dağılımları da önemlidir. damak formu. Sürtünmesel ve metalplastik şeklinde olabilir. Şekline ve lokalizasyonuna göre yapılmıştır. yüzey gerilimi. mukozanın reziliensi seçilecek ataşman tipiaçısından önemlidir. Sürtünmesel Retansiyon . Ayrıca kombine protezlerin yapımında ataşman üye dişlerin lokalizasyonları. Çünkü bu tip protezler klinikte hekimin ve laboratuarda teknisyenin özel işlemler yapmasını gerektirir. Yay destekli mekanik tutuculuk şeklinde olabilir. sürgü. Çürükler tedavi edilmeli. * Metal – metal * Metal . *Aynı ataşman sistemleri . Manyrtik akı çevre dokulara yayılmaz. Yardımcı bağlantılar : Vida. Fiziksel Faktörler : Adezyon. Mekanik Faktörler : Direkt ve indirekt tutucularla sağlanır. Barlı bağlantılar : Aynı alveoler ark üzerinde yer alan kökleri yada kron boyu kısa dişleri birbirine bağlayan barlar ile bu barlara uyumlu manşetin hareketli protez içinde yer aldığı ataşmanlardır. mukoza özellikleridir. Mıktatısın oluşturduğu manyetik akı dokulara yayılır. * Kapalı alan . Hastanın ağız hijyeni optimum olmalıdır. kron boyuna bakılmalı. Hareketli bölümlü protezlerin tutuculuğunu sağlayan anatomik. KI (serbest sonlanan) olgularda alveoler kretteki mukozanın özelliği belirlenmelidir.Kısaca birbiriyle uyumlu iki parça üzerinekurulur. Hassas bağlantılı protezlerin uygulanması hassas bağlantılar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırılan ataşmanları kullanarak hassas bağlantılı protez yapabilmek için önce hasta ağzında bazı işlemler yapılmalıdır. Mekanik tutuculuk sürtünmesel retansiyon şeklinde olabilir. Reziliensi az olduğu durumlarda ise vertikal yönde harekete kısmen izin veren ataşmanlar seçilmelidir. İmplant sistemlerinde de kullanılmaktadır. Anatomik Faktörler : Alveoler kretler. Kron içi bağlantılar Kron dışı bağlantılar Stad (çivi başlı) bağlantılar Barlı bağlantılar Yardımcı bağlantılar Kron – içi bağlantılar : Parçalardan biri kron içindedir. Sürtünmesel ve yaylı sistemler bulunur. (zıt kutupların bir birini çekmesi) * Açık alan .Projeksiyon üniteleri .

Kombine Tutuculuk (Manyetik + Mekanik) .Sürgüler .Barlı üniteler Yardımcı Bağlantılar .Vidalı üniteler .Aksiyel duvarları açılı (konus) Metal – metal barlı : .Rigit . sabit ve hareketli protezler arasında geçiş sağlarlar ve ikisinin özelliklerini de taşırlar.Ataşmanın lokalizasyonu . H.Projeksiyon üniteleri . Kroşeler yada hassas bağlantılarla direkt tutuculuk.Hareketlilik .Birleşik üniteler Stud Ataşmanlar .Barlı eklemler Metal – metal sürgülü : . Kırlangıç kuyruğu Metal – plastik : Erkek yada dişi parça plastik 2.Tolerans Kron içi (İntrakronal) .metal başlıklı : .Hassas bağlantılı protezler.Aksiyel duvarları paralel (teleskop) .Sürtünme gereçleri .Retansiyon mekanizması .Sürtünmesel .Bağlayıcılar .Menteşeli uzantılar Avantajları * Estetik * Kuvvetler dişin uzun eksenine paralel * Protezin kullanım kolaylığı * KI olgularında protezin stabilitesini arttırması * Protezin gömülmesine engel olması * Yan kuvvetler oluşmaz * Sürtünme sonucu yıpranma uzun zaman alır * Protezde adaptasyon kolaydır * Giriş yolu için dişlerin paralel hale getirilmesi şart değildir * Geniş dişsiz alanları birleştirir Dezavantajları * Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcı * Onarımları ve yeniden kullanımları her zaman mümkün değil * Çok hassas çalışma gereklidir * Ekonomik değildir * Yeterli ağız hijyeni olmalıdır * Uygun hazırlanmazsa gingival irritasyon ve diş kaybı Endikasyonları * Ön ve yan grup dişlerde estetik nedenlerle * Anatomik şekil yada yetersiz ekvator altı mesafe varsa * Resiprokal kroşe koluna uygun yer yoksa * KI ve KII olgularında * Sabit protez uygulanamayan KIII olgularında * Kroşe tutuculu protezin tercih edilmediği durumlarda Kontrendikasyonları * Kron boyu kısa dişler * Pulpa odası geniş dişler * Ekonomik nedenler * Hekimin el becerisi * Aşırı örtülü kapanış * Yetersiz çeneler arası mesafe * Yeterli desteğe sahip olmayan dişler Tutuculuk (Retansiyon) Protezin yerleştiği yerden çıkartıcı kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. Sınıflandırma .T. yardımcı unsurlarla indirekt tutuculuksağlanır.Manyetik Tutculuk 3. 1-Sürtünmesel Tutuculuk Metal .Yaylı Krondışı (Extrakronal) .Barlı eklemler .Resilient Barlı Bağlantılar . I.Barlı üniteler .

yeri. I veya dairesel olabilir.Soy metalden üretilmiş .Kapalı alan magnet Hassas Bağlantının Retansiyonu • Parçaların boyutları . H. Endikasyonları * KIII ve modifikasyonları * Estetiğin önemi olduğunda * Sabit protezlerde bağlayıcı olarak Kontrendikasyonları * Serbest sonlu olgularda * Pulpa odası geniş dişlerde * Kron boyunun kısa olduğu dişlerde McCollum (1911) KIII olgularında . Uyum hassaslığı yeterliliği kontakt alanı başarıda önemlidir.yaylı bağlantı Kron İçi Bağlantı İçin Diş Kesimi Kron konturu içinde 0. eğimi. aşınma.Sürtünmesel Schatzman KIII olgularında . Bazıları pasta şeklinde olabilir.kit kısmı ise asidiktir. Likitteki asit fosforik asit veya şelasyon ajanı olabilir. malzeme torgunluğu.Sürtünmesel bağlantı . plastikte deformasyon) • Dişlerin durumu • Pulpa odasının radyolojik tetkiki • Kron boyu • Kron / kök oranı (gerekirse gingivektomi) • KI ve KII olgularında dişsiz kretin reziliensi • Ağız hijyeni • Model analizi • Dayanak diş sayısı. rezorpiyonu • Vertikal boyut • Giriş yolu • Ataşman tipi Kriterleri dikkate alınmalı Kron içi Ataşmanlar Tüm kısımları dayanak dişin konturu içindedir. Yani siman tuz yapısındadır. poliakrilik asit olabilir veya herhangi bir monomer olabilir.Hassas Bağlantının Çalışma Mekanizması Parçalar arası uyum * Sürtünmesel bağlantı .Kesiti dörtgensel CMSlide KIII olgularında . dağılımı.6 x 0. Kimyasal olarak toz kısımları baziktir. Kron içi bağlantıların kesiti T. li. kron boyları • Dişsiz bölge uzunluğu. Sürtünmesel retansiyon vardır. Simantasyon Simanlar iki komponentli malzemelerdir (Toz-Likit).Metal – metal (Pres stud) .Metal – plastik (Vario stud) * Yaylı bağlantı * Manyetik bağlantı . • Parçalar arası uyum hassaslığı • Parçalarda kullanılan malzemenin çeşidi • Planlama • Laboratuar teknikleri (metalde korozyon.Açık alan magnet .Kesiti yuvarlak . yaylı düzenekler kullanılır. Kalıcı Çinko fosfat siman Silikat siman Polikarboksilat Geçici CaOH Zoe Öjenolsüz geçici . Yardımcı retantif parçalar.2 mm yuva Kron boyunun 2/3 boyutunda Hata Diğer dayanak dişteki yuva(kutu)nın aynı hizada olmaması yetersiz boyutlarda yuva hazırlanması.

Metal alt yapı yüzeyinde silikat tabakası triboplazma pirolitik değil (γMOPS) Ön kumlama → 110 µm corundum (Al2O3) Silikat kaplama → 110 – 120 µm kuvars ile kumlama Silanlama → espe – sil Metal Primerleri : Sıvı madde.Aktif akrilat monomeri “PFMA” kaplama (sebond. deterjanlı su 2-Ultrasonik temizleyici. (γMOPS) Rocatec : Tribokimyasal yöntem. hidrofiliktirler. 48 saat sonra nötrale döner.yapışmayı kolaylaştırıcı kaplamalar (kompozit esaslı yapıştırıcılar için) Mikromekanik Etching. opaque (kuratay) PMFA → Sebond (schutzdental) spectralink (Noclor) Minenin Hazırlanması . H2SO4) . rocotec) .Oksidasyon (silan esaslı yapıştırıcılar için) .Mutlak nem kontrolü (rubber-dam) .Kimyasal temizleme (etil asetal. . Metal oksitlerine gerek fiziksel gerek kimyasal yolla bağlanır. Aktif Akrilat Monomerleri : 4-meta → Superbond (sun medical) UDMA → Panavia Ex.Elektrokimyasal (asit+elektrik akımı) Oksidasyon .5’tir. Metal yüzeyindeki etki gösterir.Kimyasal (HNO3. asitleme . Yapışmasyı Kolaylaştırıcı Kaplamalar . Adezyonun kimyasal bağlanması tepkimesine kemisorbsiyon denir. 21. Silikat tabakası ile estetik kaplama malzemesinin organik polimer zincirinin serbest uçları arasında birleştirici (coupling) ajan olarak silan kullanılır.Mikromekanik (kimyasal yada elektrokimyasal Korozyon) . pitting. spectra-link) . Çinko Fosfat Siman : Toz : ZnO (çinko-oksit) Katkı Maddeleri : * MgO * SiO2 * BiO3 Likit : Ortofosforik asit (%85) Su (%1-3) Tamponlayıcı Al ve Zn bileşikleri Simanın pH’ı 3.aseton) Hem kimysal hem mekanik etki gösterir.Metal yüzeylerin hazırlanması . Metalin yüzey enerjilerini değiştirerek organik olan bu maddenin kimyasal kompozitlerle yapışması sağlanır. silicoater MP.Kalay oksitle kaplama (sadece soy metal alaşımlarda kullanılır) Silicoater : pirolitik. büyük zincirli organik moleküller aktif akrilat monomerleri.siman Cam iyonomer siman Polimer simanlar siman Bu tip yapıştırıcıların içinde bulunan silan (γMOPS). corrosion. Metal yüzeyindeki oksit tabakasında kimyasal bir anfinitesi bulunan yapıştırıcılar kullanılır.Temizleme (1-Ultrasonik temizleyici.Kumlama (50µm Al2O3) amaç metal yüzeyini genişletmek . CaF2 Simantasyon İçin. Metal alt yapı üzerine silikat tabakası.Pirolitik silikat kaplama (silicoater.Seramik yüzeylerin hazırlanması Metalin Hazırlanması . distile su) . Kalıcı simantasyon ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılırlar Silikat Siman Toz : SiO2 (Silika) %40 Al2O3 (alümina) %30 NaF. tribokimyasal yöntem. Temel kimyasal reaksiyon : iyonizasyon. Metal alt yapı ile iyonik bağ oluşrurlar.Dayanak dişlerin hazırlanması .

gelecek olan yükleri karşılamak açısından daha avantajlıdır. Dişi parçanın özelliğine göre sınırlı bir hareketliliğe izin verir. ve bar tipi olarak geniş çeşitleri vardır. En önemli dezavantajı : uygulanan dişin distalinde yer alan papile uygun yerleştirilmediği zaman zarar vermesidir.2 parça metal . Dalbo Bağlantısının da kuvvet kırıcı etkisi vardır. 3 ayrı sertlik derecesinde dişi parça bulunur: çubuk. sonra ışıkla donar. İlk akla gelen Pablo kron-dışı bağlantısıdır. dişi parça plastiktir. sayısına. Kron Dışı Bağlantıların Endikasyonları . Genelde KI olgularında mukozanın rezilyensini kompanze edecek. retansiyon derecesi ayarlanabilir. Tek taraflı sonsuz olgularda kullanılır ve hasta tarafından takılıp çıkartılabilir.Bucco-lingual genişlik kron içi bağlantı kadar önemli değil . lokalizasyonuna göre uygulanır. En sıklıkla kullanılan Variosoft erkek parçaso metal. Rigit yada kısmen harekete izin veren tipleri vardır. Bir başka örneği Seka’dır.Gingival papil korunmazsa .Serbest sonlu olgular . sonu serbest olgularda kullanılabilir. KI ve KII olgularında uygulanır. Özellikle K2 olgularında Riegel blok kendine özgü bir ataşmandır.Ağız hijyeni yeterli değilse . Bu L şeklindeki bir barın ucuna yerleştirilmiş bir küre taşır ve buna uygulanan negatif parça hareketli protez üzerindedir. kombine üniteler olarak gruplandırılır. Kronların ağızdaki ajusteleri tamamlandıktan sonra bu ölçü maddelerinden biriyle ve bireysel ölçü . Kombine bağlayıcılar hem kron içi hem de kron dışı bağlantıların aynı protezde bulunmasıdır. Genelde kron dışı bağlantıların kullanılmasında 2 destek dişin bloklanması.Kuvvet kırıcı . top. Diş eti papiline dikkat edilmeden yerleştirilirse periodontal sorunlar olur. Bu bağlantıların uygulandığı olgularda siklon esaslı. Ankoruis kron dışı bağlantısının da her iki parçası da metaldir. 30 saniye Yıkama (2ml/dk su çıkışı. Kron dışı bağlantılar.Kontrollü dikey hareketlilik ** Oksiquart → polivinil alkol jeli kenarları kaplanır ( yapıştırıcı havayla temas etmesin diye) ** Panavia-F → önce kimyasal. en az 120 saniye) Kurutma (yağsız kuru hava ile en az 15 saniye) Primer yada bond (yapıştırıcı ajana göre) kaşığıyla ölçü alınıp elde edilen model üzerinde gerçekleştirilir.Alt kaninlerde Kron Dışı Bağlantıların Kontrendikasyonları . O yüzden son bir kez ışınlama gerekir (dual-cure siman) Kron Dışı Bağlantılar Kronun morfolojik yapısı dışında yer alan ataşmanlardır. Yay destekli bağlantısı olan ASC52 kron dışı bağlantıdır ve kuvvet kırıcı etkisi vardır. polieter esaslı.Bağlantı altı temizlemeye uygun değilse Ceka . gerektiğinde sıkıştırılıp retansiyonu arttırılabilir ve yine erkek parçası değiştirilebilir. çivi. sadece dikey yönde hareketliliğe izin verir. bağlayıcılar.- Eklentilerin uzaklaştırılması (nonaromatik pomza) Asileme (%30 ortofosforik asit. kısmen harekete izin veren tipleri kulanılır. Seka Bağlantısı : her iki parçası da metaldir. polivinil silikon esaslı ölçü maddeleri kullanılır. Genelde bu tip bağlantılar prtoezin 2 parçasını birleştirir. Ağızdaki dişlerin durumuna.

.Protezde retansiyon ve stabilite . Başka bir örnek de Kothermandır.Retansiyonu kendine özgü Kron Dışı Bağlantı İçin Diş Kesimi .Bucco-lingual mesafe azsa .Retansiyonu ayarlanabilir .Kron/kök oranı kron lehine artöış ise .Vertikal boyut yetersizse . overlay) denir.Proprioseptif mekanizmanın korunması .Bevel-shoulder yada chambher basamak .Retansiyon için aksiyel duvarlar paralele yakın . KII. Pozitif parça= stud kök üzerinde. KIII Dalla Bona (Dalbo) .Erkek parça değiştirilebilir .Kuvvet kırıcı . dişi parça hareketli protez üzerindedir. çivi.Bağlantı dişin tepe noktası hizasında .Retansiyon ayarlanabilir .Bağlantı tarafından biraz daha fazla diş kesimi yapılabilir . çubuk.Diş etine yakın olmalı.hacimleri küçük → yetersiz vertikal boyut → yetersiz buccolingual mesafe Extraradiküler → erkek parça kök yüzeyinde.Endodontik tedavi sonrası post ile beraber . Uygulanması için dişin kron kısmı diş eti seviyesinde kesilir.Erkek metal. temas etmemeli .Kuvvet kırıcı VarioSoft .Erkek parça değştirilebilir.bu protezlerde tutuculuğu sağlayan stud ataşmanlardır.Yeterli kron boyu lazım Yetersiz kesim → Kron büyük olur Bağlantı uzak olursa → kuvvetler dişin uzun aksından uzaklaşır.. Endodontik tedavi sonrası stud ataşman bir post ile birlikte dişin köküne simante edilie. genelde kullanılan İntraradiküler → erkek parça protez kaidesinin tabanında dişi kısım kök konturunun içinde. protezin retansiyon ve stabilitesi daha iyi olur. Çiğneme kuvvetlerinin dağılımı sağlanır.rigit ve hareketli .KI. İşte bu ataşmanın şeklinden dolayı çivi başlı denir. İleride bu kökler kaybedildiğinde protezin totale dönüşümü daha kolaydır.Periodontal sağlık .Alveoler kemiğin korunması .Dişi parça değiştirilebilir .2 parçada metal . Dişi plastik . kullanımı daha sınırlı Endikastyonlar . Bu tip ataşmanların uygulandığı protezlere diş üstü protez (overdenture. KII ASC52 .KI.subtotal olgularda . KII . estetik avantajlar sağlanmış olur. Hazırlanan hareketli protezin altında diş kökleri korunarak daha iyi bir algılama sağlanır. Pozitif parça metal.KI. Dalbo ve stud ataşmanların stud ataşman tipleri de vardır. .Kuvvet kırıcı . Mıknatıs sisteminden de yararlanılabilir.Topuz. KII.Subtota olgular . bar . alveoler kret rezorpsiyonu azaltılmış olur.Belli bir miktar hareketlilik var .Overprotezler Avantajları . Riegel Blok .KII . kolay adapte olunabilir. KIII Ancoruis .Bağlantı dişin uzun eksenine paralel .Yay destekli . dişi parça plastik olabilir.En az iki diş bloklanmalı Stud Ataşmanlar Uygulanmasından önce kökün endodontik tedavisinin yapılması gerekir.KI.

Estetik .- Proteze adaptosyon Estetik Uyumlandırabilme Dezavantajları .Dişi parça lastik O-ring şeklinde Parça değişimi kolay ve ucuz Stud Ataşman İçin Diş Kesimi .Undercutlar .Kron boyu çok kısaysa bevelshoulder’lı başlık .Lateral kuvvetleri azaltmak için kısa preparasyon İmplant Üstü Protezler .Aşırı kontur oluşumu . En popüleri → hem rigit hemde kısmen harekete izin veren dolder-bardır.Beş ayrı açıda erkek parça .Subtotal olgular .Giriş yolu ayarlanabilir . .Rorasyonu önlemek için.Destek dişlerde periodontal yıkımlar Dişeti İrritasyonunun Önlenmesi için.Retansiyonu ayarlanamaz .Vertikal yüklerin ataşmanın topuzu tarafından karşılanması PressStud Ataşman .Dişleri yada kökleri birbirine bağlar Bu bağlantılarda rigit ve kısmen harekete izin veren tipleri mevcuttur.İmplant özellikle alt ön bölgede Barlı Bağlantılar .Kökten yararlanılacaksa kök uzunluğuyla orantılı post .Parça değişimi olası ama zor O-SO Ataşman . uygun örneklerden dökülme de hazırlanabilir.İnterokluzal mesafede sorunlar .Diş etinden en az 1 mm yukarıdan eğimli kesim . Bu bar fabrikasyonda olabilir.Uygulaması kolay ve çabuk .Laboratuar bağımlılığı az .Erkek parça post üzerinde . + Yiv-yuva + 2 düzlemli kesim + Gerekirse postun boyu uzatılmalı .Tüberkül çatışmalıarının olmadığı balansı arttırmak . .Erkek parça post(pivo) üzerinde .Çürük .Mukostatik ölçü .

. diş eksikliğini tamamlamak.Solunumsal tip hastalar 3.Histerik ve şüpheci tip hastalar 4. sert ve yumuşak damak. Solunumsal tipler protezlerinde rahatlığı ararlar. önceki dental girişimlerini öğrenmek açısından yapılmalıdır. asimetriler gözle ve palpasyonla incelenir. Düşünsel tipler ise konuşmaya önem veren.köprü) → Hareketli (Total. alt ve üst alveoler kretler üzerinde kalmış olan artık kökler ve diğer problemler incelenmelidir. Anamnez bir hastanın genel sağlık durumunu. Hastanın yüz şekli de önemlidir. hekimin güven duygusunu kazanması sağlanmalıdır. yeterli fonksiyonu sağlamak için. Daha önceki tedaviler ve sonuçları. Hem hastaya yapılacak protezdeki diş şekli açısından hemde karakterini yansıtması açısından çok önemlidir. lüksasyon olup olmadığı incelenir. Solunumsal tip ise alt ve üst kısımları kısa. estetik ve fonksiyonun çok iyi olmasını isteyen kişiler olabilirler. Diş hekimliği insan ilişkilerine dayanan ve hastanın gittiği her yerde hekimin yaptığı uygulamaları taşıdığı bir meslektir. Şişlik. kızarıklık. Kassal tipte olanlar diş seçiminde estetik. tedavi sonrası sonuçlardan hekimi sorumlu tutan özellikte hastalarla karşılaşılabilir. Hijyen açısından diştaşı olup olmadığı incelenir. Düşünsel tip hastalarda sindirimsel tipin tersine ters yamuk şeklindedir. uygulamalara adapte olmaya çalışan ve hekim önerilerince hareket eden hastalar vardır.Titiz ve mükemmeliyetçi tip hastalar Hastalar. ağrılı bölge. fonksiyon ve fonasyonu hastaya iade etmek. Bu nedenle protetik uygulamalarda hastanın geliş nedenleri öğrenilmeli ve karşılıklı sorgulama ile hastanın. Hasta Muayenesi 1. Sindirimsel tipler protezlerinin fonksiyonel olmasını isterler. Radyolojik Muayene : Total dişsiz bir olgu bile olsa tüm çenelerin filmleri alınıp. presel yardımıyla incelenir. DÖNEM Protetik restorasyonlar → Sabit (kron. protezleriyle ilgili vurukları. duygusal açıdan stabil olmayan. yüz dikdörtgen yada kare şeklindedir.Tam muayene 2. orta kısmı geniş altıgen şeklindedir.hekimi kendi isteğince yönlendirmeye çalışan zor kişilikli bireyler. Sonra intraoral muayene yapılır.Kesim sonrası daimi restorasyonlar tamamlanıncaya kadar kesilmiş dişleri dış etkilerden korumak için. genel sağlık problemleri olan. Dişler. Alınan yanıtlar doğrultusunda hastanın kişiliği hakkında da bilgi edinilir.2. hastanın beklentileri öğrenilir. Sonra klinik ve radyolojik muayrne ve teşhis modellerinin incelenmesi yapılır. cep derinliği değerlendirilir.Düşünsel tip hastalar Kassal tip hastalarda yüz kasları gelişmiş.Lakayt ve kaygısız tip hastalar 3. ağız tabanı. 1. ağız hijyeni iyi olmayan.Kassal tip hastalar 2.Periodik muayene Tam muayenede hastadan genel ve dental anamnez alınır. parsiyel) → Kombine Protetik uygulamalarda amaç . geçirdiği rahatsızlıklar mutlaka öğrenilmelidir. kaybolan estetiği iade etmek için. diş eti. mukoza ayna. . konuşma ve fonksiyon mükemmel olmasını isterler. Sindirimsel tip hastalarda yüz şekli aşağıya doğru genişleyen ikiz kenar yamuk şeklindedir.Akılcı ve düşünsel tip hastalar 2. Okluzal ilişkilerde ölçü alınıp diagnostik modellerde değerlendirilir. Klinik Muayene : External muayene yapılır. kullandığı ilaçlar. Hastanın genel sağlık durumu.Sindirimsel tip hastalar 4. Hastadan öncelikle anamnez alınır. Herhangi bir nedenle gelen hastanın kişiliği yapılacak protezin başarısı açısından önemlidir 1. Diş eti çekilmesi. sond.Acil muayene 3. doku bütünlüğü ve devamlılığını sağlamaktır.Diş Kesimi 2. kaybolan estetik. Hekime saygılı. Tüm dişler ve çeneler değerlendirilebilir. Dişlerde aşınmalar olup olmadığı incelenir. Dişler arası ilişkiler (kapanış). Sabit Protez İçin Tedavi Planlanması 1. müracaat nedenini isteklerini. kişilik özelliklerine göre hekimi kararlarına uyan yada hekimi kendi isteği doğrultusunda yönlendiren ya da her şeyin mükemmelini isteyen. Bu muayene sonunda koyulan endikasyonla uygun tedavi planı yapılır. sorunları olduğu zaman bile daha dayanıklı olan bireylerdir.

Hasta üzerinde çalışırken azami dikkat ve özeni göstermek gerekir. Sonra kesim yapılır. Geçicilerin uygulanması sırasında kesilmiş olan diş mutlaka izole edilmelidir. Klinikte Çalışma Konumları ve Hasta Tedavi Şekilleri Preklinik uygulamalarda ağzı aklit eden fantomlar tam olarak bir hastayı temsil edemezler. Ölçü nemli ortamda bekletilir. Bu restorasyonlar bazı özelliklerde olmalıdırlar : . Geçici Yapımında kullanılan Materyaller. . Dişler özel kavite laklarıyla izole edilir. Protetik restorasyonlar ve diğer restorasyonların kontrolü yapılır.Anterior kesimlerde hazırlanan geçici restorasyonlar şekil ve renk açısından uyumlu olmalıdırlar. temdent . tükürük. .Yapılan geçicilerin servikal uyumları. komşu ve antagonistlele uyumu kontrol edilmelidir. dil. çeşitli metallerden (Al. bel. ) ve ölçü hasta ağzına yerleştirilir. Diş hekimi çalışma esnasında çalışma alanını uygun görüş ve rahat ulaşabileceği konuma getirmelidir. Alçı model elde edilir. Bu yüzden yapılan geçici kron servikalde ne kadar polisaj yapılsa da mikro retansiyon olabilir. Acil Muayene Hastanın problemi olduğu diş yada dişleri içeren muayenedir. İndirekt Yöntem : Kesimden sonra ölçü alınır. Zn. (bu akril hamurları polimerizasyon ısısı düşürülmüş özel akrillerdir Trimdent. Öncelik problemli bölgededir. Simantasyondan artık simanlar temizlenmelidir. Ancak kendi boyun. Tamamlanan geçicinin simantasyonundan önce zımpara ve polisaj yapılmalı. Bu alanlar bakteriel birikim diş etinde zarara neden olabilir. Böyle hazırlanan geçicilerde. Direkt Yöntem : Kesimden önce ölçü alınır. Soğuk akrille model üzerinde geçiciler hazırlanır. Sn) hazırlayabildiğimiz gibi polikarbonat yada selüloit(strip) kronlar olarak da hazırlayabiliriz. periodontal sağlık açısından diş eti sağlığına zarar vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. daimi metalin uyumunda sorun olur ve kron kenarı açık kalır. Polimerizasyonu ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra hasta ağzına yerleştirilir. İlk ölçünün içine hazırlanan soğuk akril likiti ve tozu koyularak hazırlanır.. Akrilikten (metilmetakrilat). Çünkü hasta ağzında canlı dokular. . Artık siman bırakılmamalıdır. her diş için değişik boylarda seçenekleri olan kronlardır. Diş etini irrite etmesi nedeniyle de kesilmiş dişin diş etiyle ilişkisini bozar. sırt.Kolay temizlenebilir olmalı . Bu yüzden geçici diş etine tamas etmemelidir ve iyi polisajlanmalıdır.2 – 0. Cu.fonasyonu sağlamak için ve psikolojik olarak hastayı rahatlatmak amacıyla geçici restorasyonlar yapılır. özel setleri olan. dişeti mevcuttur.Periodontal sağlık açısından servikal uyumları serbest diş etinden 0. Kesim tamamlanınca tekrar ölçü alınır.3 mm yukarıda hazırlanmalıdır Bu restorasyonlar genelde kandi kendine sertleşen soğuk akrille hazırlar. Geçici restorasyonlar iki şekilde hazırlanır. Akril hamuru şekillendikten sonra dişten uzaklaştırılmalı ve polimerizasyon için ılık su içinde bekletilmelidir. Bitirilen geçicinin kron kenarları uzun hazırlanırsa diş eti sağlığına zarar verir. Eğer ZOE’lü simanla yapıştırılırsa ojenölün analjezik etkisi hastanın rahatlamasını sağlar. CaOH’li yada ZOE’lü simanlarla simante edilir. Periyodik Muayene Yaklaşık 6 aylık sürede yapılır. Polikarbonat kronlar fabrikasyon.

örtücü. Simanın koruyucu. Işık.5. üst çenede indirekt yöntemle çalışılıyorsa daha aşağıda. Üst ön bölgede çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır labial yüzlerden yada premolarlardan destek alınır. Sağ arkada oturulursa. Aksi halde freez yumuşak dokuları zedeleyebilir. Premolarların okluzalinden destekle indirekt çalışılır. 2 konumda çalışılabilir. O2 ‘li suyla silinip kurutulur. Ancak ışık kaynağın çalışma ortamına yakın olması ışık gücünü ve görünürlüğü arttırmaz ve hekimin hareketini kısıtlar ayrıca oluşan ısı nedeniyle hastayı rahatsız edebilir. izole edici ve tamir edici özelliği vardır. Hangi tip simanla yapıştırılacaksa siman camı üzerinde toz likit karıştırılıp. Üst dişlerin çiğneyici yere diktir ve baş sağa doğru döndürülmüştür. İdeali. Geçici yapıştırma dişler kesildikten sonra daimi kron yapılana kadar dişi dış etkilerden korumak için yapılan yapıştırmalardır. bacakları yanlarda rahatça açık olacak şekilde ve çalışma ortamı açık olacak şekilde ve çalışırken görüş uzaklığı 30-35 cm mesafeden olmalıdır. sağ elle işlem yapılır. sol eliyle hastanın başını kavrayıp. Çene yukarıya kaldırılmıştır. Sol üst çenede çalışırken hekim saat 10-11 yönündedir. Simantasyon Bitmiş sabit restorasyonun son aşaması kesilmiş dişe uygun simanlarla yapıştırılmasıdır. Baş yüz veya çene sağa hafifçe dönmüştür. Geçici simantasyon için ZOE ve CaOH’li patlar kullanılır. Alt çenede çalışılırken hekim saat 9 pozisyonundadır. Alt ön bölgede çalışırken hekim 11 pozisyonundadır. baş sağa döndürülür. Siman : Kremsi pat anlamındadır • Daimi yapıştırma • Geçici yapıştırma Simantasyon sadece yapıştırma işi değildir. Palatinal yüzde çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır. • Ayakata • Oturarak Hasta üzerinde ayakta çalışılırken hasta koltuğu. Oturarak çalışılıcaksa hastanın sağ ön yada sağ arka tarafında oturarak çalışılabilir. Daimi simantasyon için bitmiş kronun tüm iç ve dış yüzleri kurutulup temizlenir. Hasta yer ile 30-40 derece açı yapacak şekilde ayarlanıp. hastanın ağız hizası hekimin dirseklerinin hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. omuz. Ünitler sağlaklar için hazırlanmıştır. Hastanın başı en iyi görüş alanına göre çevrilmelidir. Baş düzdür.sağ üst çenede çalışırken hekim saat yönüne göre 10-11 pozisyonunda olmalıdır.ve bacaklarını postural bozukluklara neden olabilecek hatalı durumlarda olmamalıdır. Sol elle ayna ile yumuşak dokular ekarte eilerek rahat çalışma alanı sağlanır. . Ayrıca indirekt görüş de sağlar . köprünün içine tüm içine tüm yüzeyleri kaplıyacak şekilde sürtülür. 3. sırt arkaya dayalı ve düz oturacak. İndirekt yöntem ile çalışılır. Yapılan işlemler sırasında sağ eldeki mikromotor. bel ve sırt bölgelerinde kas ve iskelet sisteminde zorlanmalara ve ortopedik problemlerin çıkmasına neden olur. tabanları yere basarak. Bu yüzden hekimin hasta üzerinde doğru çalışma pozisyonlarını iyi bilmesi gerekir. alt çenede direkt yöntemle çalışılıyorsa daha yukarıya konumlandırılmalıdır. aerotor kalem tutar gibi tutulmalıdır. parmaklar diş dudak yada çeneye dayanarak destek almalıdır. Alt sağ posteriorda çalışırken kaninlerden destekle indirekt yöntemle çalışılır. Alt çenede alt dişlerin çiğneyici yüzleri yere paralel ayarlanmalıdır. Üst çenede çalışırken hasta hekimin boyuna göre biraz yatırılabilir. hekimin sandalyesinde. Ağız içini daha iyi görebilmek için reflektörden yararlanılır.4. Hekimin klinikte hatalı pozisyonlarda çalışması ense. Hasta ise üst dişleirn çiğneyici yüzleri yere dik açı yapacak şekilde yatırılmalıdır. Ağız içinde çalışılırken bölgeye göre direkt yada indirekt yöntemle ışık kaynağından yararlanılır. Ayakta çalışırken hastanın sağ yanında durmalıdır.

Antagonistiyile yükseklik oluşabilir. Çünkü kalan artıklara yabancı cisim reaksiyonu gösterilir. karıştırma süresi.Retansiyonu arttırmada Kanal tedavilidişlere uygulanan başlıklar Bar kesiti : armutsu / yarım yuvarlak / kenarları paralel * Barın doğrusal olması protezin stabilitesi ve dayanakların korunması açısında önemlidir. Bu yüzden iç yüzde işlem yapılmamalıdır. Film kalınlığını en aza indirmek için uygun toz-likit oranı. Vestibülden artan simanlar temizlenilir. Simantasyonda Tutuculuğu Etkileyen Bazı Faktörler 1. Servikalde tam adapte olmayabilir.Dişleri veya kökleri bağlarlar . Bu esnada kron yada köprünün diş teması kontrol edilir. Simanın kıvamı çok önemlidir. * Tek ve uzun manşet yerine birden fazla parçalı manşet kullanımı çiğneme basıncının dağılması ve dayanakların korunması açısından önemlidir. Artık simanların gingiva yarık içinden ve yumuşak dokulardan uzaklaştırılması gerekir. Eğer siman çok akıcı ise simanın direnci azalır. Ancak 80-120 µm kadarada çıktığı görülür. okluzam tırnağın oluşturacağından daha küçüktür. Kesim Şekli : Aşırı konik kesimlerde tutuculuk azalır. * Bir grup dişi yada kökü bağlayarak yüklerin paylaşılmasını sağlar * Renasiyon ve stabilite Dezavmtajları * Vertikal ve bucco-lingual mesafe * Alveoler kavsin eğriliği ( stud ataşmanlardan yararlanılmalı ) * Marjinal dişetine baskı Barlı Eklemler * Bar – protez arasındaki harekete izin verir * subtotal olgularda * Ön bölgelerde Dolder Bar : Genelde tek manşetli. manşet gelen kuvvetin şiddetini azaltır hem vertikal yönde hemde barın uzun ekseni etrafında rotansiyonel harekete izin verir. Simantasyon basıncı aksiyal yönde olmalıdır. lateral hareketlere direnç artar. Siman Film Kalınlığı : İdealde bitmiş kronun simantasyonu sonrası siman-film kalınlığının 20-50 µm olması gerekir. Servikal adaptasyonu incelenir.Kesilmiş dişlerin üzerine yerleştirilir. * Uzun kavisli barlar endike değildir. Avantajları * Fonksiyon sırasında oluşacak kaldıraç kuvveti. 5. Köprü ise mesio-distal yönde parmak basıncı yapılır.koyu kıvamlı hazırlanmışsa basınçla fazla simanın çıkması mümkün olmayabilir. Eğim arttıkça tutuculuk azalır. ağrıya neden olur. . ortam ısısı optimum olarak uygun kıvamda hazırlanmalıdır. kırılganlığı artar. kesiti armut . kızarıklığa. Kullanılan Malzeme : Soy olmayan metal alaşımların soy metallere göre simana adaptosyonu daha fazladır.Az sayıda dişin bulunduğu olgularda . Böylece yük azalır. Tek kron parmak basıncıyla vestibul-lingual yönde hareketle adapte edilir. 1 dk kadar yapılıp. 2. Dişeti sorunları oluşabilir interproksimal bölgede temizlenemeyen sdimanlar papilde hiperemiye. Yüzey Alanı : Tutuculuk yüzey alanıyla doğru orontılıdır. Barlı Bağlantılar (Devamı) . 3. Yüzey Pürüzlülüğü : Köprü çapalarının dişe bakan yüzeylerinin püzülülüğü retansiyonla doğru orantılıdır. Parmak basıncı kron içindeki fazla simanın dışarıya çıkması içindir.Splintlemede . hastaya ağzı kapattırılır. 4.Bar ile manşet arasındaki retansiyon .

Ancak dişlerin aşırı yuvarlatılmaması retansiyon açısından Magnetli Bağlantılar • • • • • • Farklı boy ve kuvvette Uygulaması kolay ve hızlı Parçalar arası yüzey ilişkisi küresel Magnetik alanı kapalı alan Magnet yüzeyi açık Retansiyonu kalıcı Günlük kullanılan mıtnatıs : AlNiO Bu tip ataşmanlarda : SmCO5.65 mm ve 3. Başlıca Endikasyonları .Hastanın tükürüğünün vizkozitesi .Sekonder .Primer .6 mm Barlı Bağlantıların Uygulanması • • • • • • • • • Yeterli mesafe gerekli Alveol kavsinin şekli önemli Yumuşak doku kayıplarında Over protezlerde Splintlemede Protezi taşıma Vertikal mesafe Okluzyon tipi Planlama altında bırakılabilir yada başlıklar hazırlanabilr. Diş üzerinde yer alan bu başlıklar .Uzun olabilirler.Dış kron adı verilir Tutuculuğu sağlayan faktörler .NeFeBo Teleskop Protezler Subtotal olgularda bu tip protezlerden yararlanılır.Köprüler için dayanakların paraleleştirilemediği durumlarda . Teleskop protezler hem hareketli hem sabit olarak hazırlanabilinir. Amaç retansiyonu arttırmaktır.Alt yapı . Dişler.Kısa . Artık özel tekniklerle uygulanmaktadırlar.Patrix denir Üstündeki yapıya ise üst yap . yy’da kullanılmaya başlanmıştır. Hazırlanan başlıklar .Matris .Orta kısa .Primer . Diş kesiminde dişler bilindiği gibi kesilir. Bu yüzden diş üstü (overprotez) yada hibrid protez adı verilir. Bu protezler 19.Protezin yerleştiği anatomik yapılar * Tükürük viskozitesi arttıkça tutuculuk artar.Orta .Estetik amaçlarla Yapımında hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi özel rigit metal alaşımları kullanılmalıdır. Kısa ve orta kısa başlıklarla ise retansiyonu arttırmak amacıyla ataşmanlar eklenerek overprotezler hazırlanılabilir. ekvatorları ortadan kalkacak şekilde kesilip küçültülürler. .Primer – seconder arası ajuste adaptayon .Dişlerin çeşitli nedenlerle aşınmış ve kron boyu kısalmış olduğu olgularda .seconderarası sürtünme yüzeyidir.İç kron . Amalgam yada kompozitle restore edilip doğrudan protez .Barlı Üniteler • • • • • • Harekete izin vermez Dayanakların splintlenmesi Bar-manşet arasında rigid bağlantı Sürtünmesel retansiyon Paralel kenarlı Dişsiz alanlarda rezorpsiyon fazlaysa 4. Orta ve uzun başlıklarla teleskop protezler hazırlanır. Kesim sırasında çapa olacak dişler birbirine paralel hazırlanamadığında yararlanılır.

. Teleskop protez planlamasında öncelikle destek dişlerin durumları. tek taraflı dengeli okluzyon (grup fonksiyonlu okluzyon) 3.kas. lateral hareketler yaptırılıp bakılır. Bu nedenle hastanın yeterli vertikal boyutunun olması gerekir. Oklüzyon Alt ve üst dişler arasındaki ilişkidir. Yapımıda. Bu tip protezli bireylerde zamanla primer çekildiğinde aynı protezi kullanması mümkündür. Kapanış alıp diş dizimi yapılır. mumlardan yada ipek şeritlerden yararlanılır.Overbite’da kontrendikedir. sayısı. primer-seconder üzerinde özel freze işlemi yapılır.Özel labavatuar teknikleri gerekir. Bu hareketlerde zorluk yada aşırı kolaylık olup olmadığı incelenir.bunlar okluzyonu taşıyan tüberküllerdir.1 mm daha geriye yani kondil fossa ilişkisindeki santrik ilişki konumuna gelebilir. Sabit restorasyon yapımında alt-üst çeneler arası ilişkinin artikülatöre taşınmasında yüz arkından yararlanılması ve okluzal ilişkiler özel kapanış mumlarıyla artikülatöre taşınılmalıdır. . Bu durum incelenmelidir.1 – 1.Yeterli vertikal boyuta ihtiyaç vardır. Protrüzyon. Ağızda eğilmiş aşırı sürmüş dişler değerlendirilmelidir. Ağızdaki aşınmış. 1. Alveoler kemik rezorpsiyonuda korunmuş olur. kron/kök oranları. Hastanın protezinin yapılmasında alt çenenin konumlandırılmasında total proteze göre daha avantajlıdır. Metal alt yapılar frezlendikten sonra seconderler hazırlanır ve tüm protez hazırlanır. Ring teleskop (anker band kron) : Dişin okluzali primer üzerinde yapılıp. Total dişsiz olgularda max interkuspitasyonun santrik ilişkide olması gerekir. seconder sadece dişin diğer 4 yüzünü kavrar.yararlıdır. . Total protezli bireylere göre algılama duygusu çok daha iyidir. Doğal dişli bireylerde interkuspitasyonda alt çene 0. Nedeni belli olmayan diş. Ağızda restorasyon taşıyan bireylerde lateral hareketlere rehberlik eden dişler incelenir. Seconderler ana protezle bağlanır. * Bazen post-core’lar üzerinede hazırlanabilirler. Bu incelemeler sırasında artikulasyon kağıtlarından . eklem ağrısı olup olmadığı sorulur.okluzyonun klinik olarak incelenmesinde alt çenenin istemli olarak yapabildiği hareketleri yapıp. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda bu protezler kontrendikedir. Primerler hasta ağzında kontrol edilir. yapamadığı kontrol edilir. Ancak bazı dezavantajlarıda vardır : . Okluzyonu sağlarken alt ve üst çenede fonksiyonel tüberküller önemlidir. diş kesiminde cervikal chamfer şeklinde hazırlanmalıdır. Okluzal ilişkilerin ve çene hareketlerindeki okluzal ilişkileri 3 grupta değerlendirebiliriz. Bu dişin vertikal boyutu yetersiz olduğunda yada aşırı madde kaybı yapılamadığında uygulanır. Çene hareketleri sırasında prematur kontak olup olmadığına bakılır. ağzın kapatılması söylenir. Kesimden sonra modeller üzerinde labavatuarda primerler hazırlanır. Tekrar ölçü alınıp. Ayrıca hem primer hem seconder parça yerleşeceği için dişten yeterince madde kaldırılmalıdır. Orta ve uzun başlıklarla kron boyu (7-9 veya 6-8 ) hazırlanmalıdır. Yapılan provada önce primer. . harabiyete uğramış dişlerin ve preprioseptionun korunması en büyük avantajdır. Yutkunarak. * Bu protezler uygulandıktan 24 saat sonra kontrol edilir. vertikal boyut. hastanın karşı çenesindeki diş ve protezlerin değerlendirilmelidir.Özel metal alaşımları gerektirir. Tam dengeli (çift taraflı / bilateral) 2. sonra seconder ve iskelet yerleştirilip uyum kontrolü yapılır. bu model üzerinde. posterior disklüzyon okluzyonu. Dişli provadan sonra protez bitirilir.

Bu okluzyonda dişler sadece max. Yaptığımız full sabit köprülerde belirli bir vertikkal boyutta okluzyon kaydedilip.Max. Tüberküllerin aşırı yüksek olması okluzal çatışmalara neden olur. Bölümlü protezlerde yada kısa köprülerde bu okluzyon türünü uygularız.anterior grup fonksiyonlu posterşor disklüzyon okluzyon.Tüberkül – fossa ilişkisi . 2 Tek Taraflı Dengeli Okluzyon Doğal dişli bireylerde 30 yaş civarında rastlanır. Horizontal yükler hemen hemen yoktur. Rehberlik ön dişlerdedir.kanin rehberliğinde posterior okluzyonu . tenge tarafında temassızlık (disklozyon) söz konusudur. Bu okluzyonda bir dişe bir diş ilişkisi söz konusudur. Üst dişlerin fonksiyonel tüberkülleri alt dişlerin santral fossalarıyla temastadır. Gelen çiğneme yükleri genelde vertikaldir. çalışan tarafta temas var öne hareketlerde posterior temas yok.IKP’de çift taraflı çok sayıda diş teması . Bu sırada vertikal ve horizontal yönde yüklerde protezin retensiyonu açısından önemlidir. artikülatöre taşınır. Max interkuspitasyonda bu ilişki tam protezlerde santrik ilişki konumunda sağlanır.1 Tam Dengeli Oklüzyon : Doğal dişli bireylerde ileri yaşta aşınan dişlerde rastlanır.diğer tüm hareketlerde hareketli yönlendiren ya kaninlerdir yada anterior dişlerdir : . proximal kontakt . Okluzyon Özellikleri (optimum okluzyon kriterleri ) . .Yeterli ve gerekli okluzal tabla oluşturulmalı .Minimum kas kuvveti. Alt – üst dişler arasında bir dişe iki diş ilişkisi vardır. Full ağız sabit restorasyonlarda okluzyonun yeniden düzenlendiği olgularda sağladığımız okluzyon türüdür. • • * Posterior Diskluzyon Okluzyonu Santrik pozisyon : temas var Eksantrik pozisyon : temas hiç yok. İnterkuspitasyon santrik ilişkide . Alt çenenin protrüziv ve lateral hareketlerinde alt – üst dişler arasında çift taraflı temas söz konusudur.Çene hareketleri engellenmemeli Özet * Çift taraflı dengeli okluzyon Satrik pozisyon Eksantrik pozisyon temas hep var * Tek taraflı dengeli okluzyon Santrik pozisyon : temas var • Eksantrik pozisyon : denge tarafında temas yok. interkuspitasyona sentrik ilişkideyken gelir.Yeterli ve gerekli kron konturları. Böylece gelen çiğneme yükleri tüm dişler vasıtasıyla çene kemiğine iletilir. Alt çenenin lateral hareketlerinde çenenin hareketlerinde çenenin hareket ettiği tarafta temas varken . maximum etkinlik . 3 Posterior Disklüzyon Okluzyonu Genç bireylerde rastlanır. Modeller üzerinde hazırlanan okluzyon türü posterior disklüzyon okluzyonu olmalıdır. Tüberküllerin yüksek olması çiğneme etkinliğini arttırır. Tam protezlerde total protezin retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak için kullanılır. Tüberkülleri aşırı eğimlendirme ise tüberkül çalışmalarına neden olur.

iğne.Porselene yer hazırlanmalı (over konturlu protez olmaması için) 2.etched enamel .Kötü alışkanlıklar (kalem.Yetersiz restorasyon .Renk .Duyarlı teknik gerektirir . (kalınlık yapıp plak restorasyonu olmaması için) Preparasyonda Kullanılan Setler 1.MVS (modüler veneer set) : intensiv sa 2.silane . Endikasyonları . 4.Mine defektleri (hipoplazi.Aşırı renklenme varsa rengin saklanmasına yetecek kadar porselen kullanmak gerekir ve kesim kesim yapmak zorunludur. Aproximaller. 5.Tüm Seramik Restorasyonlar Seramik Laminate Restorasyonlar (indşrekt lamina seramik restorasyonlar) Lamina : Direkt (kompozit ) : İndirekt (kompozit / seramik ) Genelde dentin tabakasına geçmezler.Aşınma Kontrendikasyon .floroz.3-0.Diastema .Minenin aistlenebilirliği (asite karşı yeterli yanıt veremiyorsa) .Malpozisyon . . aproximal dikey basamak olacak şekilde hazırlanır.Uygun gingival sonlanma çizgisinin elde edilmesi için kesim gerekir.Onarım güçlüğü (hatta imkansız) .devitalizasyon. Mine düzeyindedirler .Diskolorasyon (ilaç.Renk (hatayı kabul etmez) .Finansman .LVS ( Laminate veneer set) : cement 1.MVS elamanları a) Rehber Frez : Kesimin belli bir derinlikte olmasını sağlar (0. Bu kuvvet porselen ve mineyi güçlü bir şekilde hem vertikal hem lineer doğrultuda yapıştırır yani porselen kompozitle güçlendirilir.6 mm) b) Daha sonra diğer mine yüzeyleri kaldırılır.unfilled resin (baülayıcı) .senilite) .Laminanın tam olarak oturması için kesim gerekir.Dış bükey konturlar kaldırılmalı 3. 6.pipo ısırma) Avantajları .Maloklüzyon .malformasyonlar) . Dıştan içe doğru uygulanan tabakalar .dentin Bu restorasyonu yerinde tutan kuvvet kompozit yapıştırıcını sertleşme büzülmesidir.etchedporcelain laminate .Preparasyon : 1.enamel / dentin bonding agent (bağlayıcı) .Asitle pürüzlendirmeye elverişli mine yüzeyi elde etmek gerekir.Periodontal sağlık (sadece labial yüzde gingival marjinle temas eder) - Aşınma dayanımı İçsel dayanım (inherent strenght) Sıvı absorbsiyon dayanımı Estetik Dezavantajları .Frajilite .Zaman . External mine yüzüyini aşındırıp elde edilen internal mine yüzeyin in aistle mukavemeti daha az olduğundan adezyon daha güçlü olur.Bağ dayanımı .Uygun ve yeterli mine bulunmaması .

Ayrıca mine prizmalarının dağılış şekline daha uygundur. 3. Oynamamalı ve sallanmamalı) . diş diş dokusuna yapışmadığı için dişi sağlamlaştırmaz.9 ile 2 dk) .CAD\CAM – kopya frez 6. 3#0 veya 4#0 iplerle retraksiyon ipleri yerleştirilir.Kron – köprü .İpler yerleştirilir . kullanımı kolay. Çünkü dişe tam yapışmasını engeller.Yöntemler .Kurutma .Güdüklü çalışma modelleri elde edilip. 5.Yıkama (deterjan+distile su ultrasonik temizleyici ) . Dentin dokusunun rengi sturap skalasıyla alınır. Daha fazla dayanıklılık sağlar.Seramik döküm (dicor. bozulmaz. mum modelaj hazırlanır. ) dezavantajı: yarı şeffaf olması ve seramik presleme (IPS Empress) daha sonra renklendirme gerekmesidir.Kenar uyum (hiç bşr şekilde açıklık kalmamalı) .Renk seçimi yapılır.Kompozitler ve türevleri .Asitleme ( %95 veya %4. boyutsal değişikliğe uğrar.Renk (Islak olarak kontrol edilir)(optik bant) Seramik yüzeylerin hazırlanması : .inceltilmiş kesici kenar 2. Yoksa silikon esaslı ölçü maddesi kullanılır. (örgülü ipler tercih edilir) 2.Altın – seramik Amalgam : Doğrudan uygulanılabilir. .Form . Estetik değildir.Arayüz değimleri .kesici kenar aşımı : en fazla tercih edilen yöntemdir. fazla yapıştırıcılar temizlenir 10 sn ön ışınlama yapılır.Bağlayıcı ajan (fazlaso hava spreyiyle inceltilir. İpler çıkartılır. ucuzdur.Otomiks ölçü maddeleriyle (polieter / polisülfit) ölçü alınır. ışıksız ortamda korunurlar) Diş yüzeyinin hazırlanması .Minenin yüzeylerine bağlayıcı ajan sürülür. yapıştırıcı uygulanır Restorasyonlar yerleştirilip. 4.İnternal uyum (rest. (super-fine bitirme frezleri EVA (başlık+frez) başlıklarıyla) Tüm Seramik Restorasyonlar .Refrakter day ( konvansiyonel feldspatik seramik ) .Laminalar . uzn ömürlüdür.Refrakter malzemenin uzaklaştırılması (35µm Al2O3 düşük basınçlı kumlama ile) . 1. Ancak kedim sırasında CİS restorasyonların ömrünü kısaltır. Dişe gereken onarımlar CİS ile yapılır.Amalgam . 180 sn ışınlanır (90 sn vestibül 90 snpalatinal) Arayüz sonlanmaları düzeltilir.Mine yüzeyleri 15 sn asitlenir (ortofosforik asit) .Kesici kenar eğimi 3.9 hidrofolik ait ile %95 ile 40 sn %4.c) Sadece ucu akti olan daha ince grenli bir frezle gingival sonlanma tamamlanır.Silanlama .Uyulmam .İnley – onley Posterior Diş Retorasyonları . d) Kesici kenar prepare edilir.Diş yüzeyleri pomza aile temizlenir .Uyum sırasında ağız içinde bakılması gereken kriterler . diş ve .

sağlam. antibiyotikleri inhibe eder. 2 yöntemle uygulanı .Prensipleri * 1. Amalgama göre yapımı daha zor.Kontrendikasyonları .Endodontik giriş kavitesi yüzünden dişin dayanıklılığının azalmış olduğunda . diş dokusuna yapışır ve dişi fonksiyonel bir bütün haline getirir.işlenmesi kolay. Bunu önlemek için . fiziksel ve mekaniksel özellikleri çok iyi. daha az plak retansiyonu olur .Direkt yöntemle . galvanik akım yaratır. Rengi kötü . daha zaman alıcı ve seconder caries riski fazladır.Avantajları . . ışık geçirgenliği doğala çok yakın. Eğer inley adeziv yöntemle yapıştırılacaksa buna gerek yoktur. hafif yuvarlak eğimli marjinal sonlanma ( artık geçerli değil) * Butt – joint tarzı marjinal sonlanma (tercih edilir) * Black IV ve V ile sınırlı endikasyon Tüm Seramik Adeziv Seramik İnley * Daha estetiktir * Dişi daha dayanıklı hale getirir * Daha çok konservatiftir.5 kat daha derin kavite * 5-7 derece aksiyel deverjans * black II ve III kaviteleri ilgilendirir Tüberküllerin örtülmesi → çiğneme kuvvetleri inley üzerine geldiğinde pulpal tabanı ve aksiyel yüzlerinde bileşkelerin yoğunlaşmasına sebeb olur ve zayıf tüberkül kırılabilir (kama etkisi).Model üzerinde indirekt yöntemle Seramik : 1. Döküm Altın : Korozyona karşı dayanıklı. hem klinikte hem lab’ta titiz ve hassas çalışma gerektirir. konvansiyonel yöntemle yapıştırılacak ise tüberküllerin örtülerek kırılmaya karşı korunmasıgerekir.kendisinde mikro çatlaklara neden olur. Metal Alt Yapılı Konvansiyone Seramik İnley Prensipleri : * 1.Radyodens - .Periodontal sağlık. korozyona uğar.Metal alt yapılı 2.Full kron gerektirecek kadar fazla madde kaybı olan olgularda hastanın metal alerjisi varsa .civa içermez. Kompozit : Renk uyumu iyidir. civa toksitesi var. maliyeti yüksek. Tüm Seramik + Pinli Konvansiyonel Seramik İnley . Bu restorasyonun adı ONLEY olur.Retansiyon formunun geliştirilmediği olgularda .kalan diş dokularını destekler.Bireylerde agresif dişaşınması olan bireylerde .Antagonistte porselen restorasyon varsa .Parafonksiyonel alışkanlıkları olan .Aşınmaya dayanıklı .Tüm seramik Konvensiyonel simantasyon ile yada adeziv simantasyonla yapıştırılır.5 kat daha derin kavite * Bizotajsız.Endikasyonları Her türlü doku kayıplarında uygulanılabilirler .Renk uyumu .

) Temporomandibuler Rahatsızlıklar (Kraniomandibuler düzensizlikler) Ağız açmada hafif bir sesle. Çiğneme kaslar. Sinüzit Atipik nevralji. eklem ligamentleri . çene.In Cerom) . boyna vuran ağrıları olan.Sarkık minelerin kaldırılmasına gerek yok .CAD\CAM (cerac. dişler.Pahalıdır . camsı görüntüsü ortaya çıkar Etched Seramic İnley Direct bonden ceramic inley gibi terimlerle adlandırılabilir.Dezavantajları .Pulpal taban iki şekilde olabilir. çene.Yapılması zor ve zahmetli . Bu hareket rotasyon ve translasyon hareketleri il oluşur.Yöntemler . çiğneme zorluğu yaşayan bireylerdir.Kaide Materyali Cis .Seramik Döküm (Dicor.Tüberküllerin örtülmesine gerek yok .Seramik presleme (IPS Empress) .Cerapearl) . Eklem bölgesinde. çiğneme kasları. • Düz (kırılma riski daha fazla) • Çukurlaştırılmış (kalınlığı daha üniform) Aksiyel duvarlar → 100 eğimli Proximal box → düz tabanlı İç açılar → yuvarlak Sonlanma → butt – joint yada chamfer (Bizotaj yapılmaz) . boyun kireçlenmesine bağlı tedavilere yönelinebilir. . Çene eklemi günde ortalama 1500-2000 kez hareket eder. baş boyundaki tüm yapılar ve hatta ruhsal yapıya ilişkili olabilir. migren 20 yaş dişine ait patoloji kas spazmı. Toplumun %20’sinde rastlanır. kimi zamanda çok şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilir.Yapıştırılmadan önce dayanıklılığı düşüktür .Refrakter day (HiCerom. sinirler. TME. celay) (Seramik %10’luk hidrofolik asitle etchinglenir. .. 20-40 yaş arası kadınlarda 3 kat daha sık görülür. Çiğneme sistemi.Antagonist dişlerde aşınmaya sebep olur . dil.Preparasyon Prensipleri Konservatif preparasyon Aksiyel duvarlar arası sürtünmesel retansiyona gerek yok (!0 derece kadar olabilir) . eklem. damarsinir paketlerinden oluşan karmaşık bir sistemdir.Yapıştırılmasında nem kontrolü gerekir .Bazı türlerinde external olarak renklendirilmişse aşınma sonucu rengini kaybedip. dişler. eklem bağları. başa.

Diş kaybı → mezializasyon sonucu kapanış bozukluğu oluşur. Bunların yanında hyoid üstü ve altı kaslarda aktiftir. Örneğin . Bu kasın huzmelerinde oluşan bir spazm eklem hareketlerinin harmonisinin bozulmasına neden olur.Alt çenenin kronik hipomobilitesi 5.Gingylmoarthroidal eklemEklemi oluşturan kondil-fossa-disk üçlüsü kemik ve kıkırdak yapılardan oluşmuştur. Mine aşınmaları sonucu vertikal boyut düşer. Bu yüzden hem fonksiyonel hemde parafonksiyonel kuvvetleri oluşturabilirler. Üst çene kafatasına bağlı sabit bir yapı iken. kondilin yanlış konumlanması (disk perforasyonlarına). Fizyolojik Hareketler Aktif Hareketler : İstemli yada proprioseptifuyarılarla olan kasılmalarsonucu yapılan hareketler. dokulardaki patolojik değişikliklere kadar varan problemler oluşturur. çene ili ilgili travmalar Yanlış alışkanlıklar( kalem ısırma gibi) Duruş bozuklukları nedeniyle kaslar normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamazlar.Gelişimsel eklem hastalıkları (ADA) Genelde . Alt çene 3 düzlemde de hareket edebilmektedir : örneğin lateral pterygoid kas bu harekette önemli rol bir kastır.TME rahatsızlıkları . Ön dişlerle çiğneme yapıldığında yük kolu uzayacağından ekleme daha çok yük gider. Yüksek yapılmış dolgu → kondil başı fosaysa göre gaha geride yer alır. Kasların fonksiyonlarıyla yapılan alt çene hareketleri istemli. yüksek dolgulardaki prematür konkakt . diş sıkmada yaklaşık 4 saate çıkabilir. alt çene sağ ve sol TME ile kafatasına bağlıdır.Enflamasyon eklem hastalıkları 4. Pasif Hareketler : Yer çekimi gibi dış kuvvetlein etkisiyle yapılan hareketler Postural Hareket : Duruş Stres → (diş sıkma) normalde dişler günde 15-20 dk kapanışa gelirken. boyun. Eklemi saran bir kapsül ve destekleyen bağlar mevcuttur.Çiğneme kası rahatsızlıkları 2..disk sıkışır. Karşı siş uzayabilir. Bu yüzden posteriorda çiğneme yapmak yük kolunu kısaltır ve kuvvet azalır. tam bir gevşemeye geçmeden gerilimli hallerini korurlar Eklem fonksiyonu Çiğneme kuvvetleri-iletimi Çiğnemenin diş arkı üzerindeki yeri Gıdanın büyüklüğü Alt çenenin pozisyonu bu rahatsızlıkların oluşumunda önemlidir. bilinçli ve kontrollüdür. 3 sınıf kaldıraç sistemi gibidir. Boyun kaslarındaki yada hyoid altı kaslardaki bir spazm yada yaralanma da indirekt olarak TME sistemini etkiler. TME Rahatsızlıkları 5 Grupta İncelenir 1. Alt çenenin fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları dorumludur. Bu hareketlerde eklem kadar çiğneme kasları da fonksiyon görür. dişlerde aşınmalara. Yüksek belirlenmiş kapanış Tek taraflı çiğneme Baş. TME.Eklem içi bozukluklar 3.Çiğneme kasları rahatsızlıkları şeklinde ikiye ayrılır TME Rahatsızlıkları Çiğneme sistemini oluşturan yapılar arasındaki işlevsel uyumun bozulmasında.

Sternocleidomastoideus . sert. .Emosyonel stres . Periodonsiyum veya travmatik Yaralanmalar yoluyla kaslara ilerlemesi sonucu Enfeksiyonsuz * uzun süreli lokal kas ağrısı sonucu kaslarda metabolik artıklar ve ağrı Koruyucu kas kasılması → S.Omuz. Kassal Rahatsızlıklar .(alt çenenin önde konumlanması) (condilfossa-dikte problemker).Okluzal faktörler .moyun kaslarında Daire şeklinde. ağzın uzun süre açık kalması. Myospazm (çiğneme kaslarında spazm) Kas yorgunluğu Kapanış bozukluğu Kan basıncında artış Kaslarda gerginliğin artması ↓ Kaslarda reflex spazm ↓ TME Rahatsızlığı Myosit Enfeksiyonlu * Bakterial veya viral * Enf’lu diş. parafonksiyon. periodontal nedenlerle aproximal kayıplar. sırta yansıyan ağrılara) neden olabilirler.Dış pterygoid .İç pterygoid .Temporal . * Stress * Akut hastalıklar * Viral enfeksiyonlar ↓ Normal kas fonksiyonları bozulur Bir kasın uzun süreli ağrılı olması kas kasılmalarına . travma. Sistemik Fak. ısı artışı olan bölgeler bulunur (myofasial triger alan / kas fasya tetik noktalar) palpasyonda sıkı. Myofasiyal Ağrı (tetik nokta myalji) . uzun süreli kasılmasıda lokal kas ağrısının artmasına neden olur. enseye.Masseter . hassas. Lokal Kas Ağrısı (non-enf. keskin yüzeylerin oluşumu Koruyucu Kas Kasılmaları Lokal Fak. * Yüksek dolgu * Diş kırıkları * Ağzın uzun süre açık kalması okluzal çatışma ↓ Proprioseptif uyaranları değiştirecek normal kas fonksiyonlarını kesintiye uğratırlar. sistemik rahatsızlıklar.Kasların hiper aktivitesi sonucu oluşan parafonksiyonlar Kassal aktivite > fizyolojik tolerans Yapısal tolerans < doku yıkımı (Kassal altivite fizyolojik toleranstan fazla olduğunda doku yıkımları oluşur) Spazm → vaskülarite azalır → katabolik birikim → ağrılı. Myalji) * Kasın fazla kasılmaması * Uzun süreli koruyucu kasılma * Parafonkisyon Kassal Rahatsızlıkların Etyoloji Diş kaybı. Sakınılarak gerçekleştirilen kas fonksiyonlarını çiğneme sisteminin yapılarında bozukluklara neden olur. tatamlanmamış ortodontik tedavi. kaslardaki spazmlar (başa vuran. yüksek dolgu. kapanış bozuklukları. hatakı restorasyon.stres.S’ninin yaralanmaya karşı gösterdiği koruyucu tepkidir. gergin ağrılıdır.S.

hipertrofi. spazm. pisikolojik problemler. yüzde ödem.Çiğneme Kasları Rahatsızlıklarının Genel Semptomları Kaslarda ağrı. baş ağrısı. boyun bölgesinde travma ? Artrit ? Çiğneme ve konuşmada zorluk ? Diş sıkma ve gıcırdatma ? Ağız Dışı Klinik Muayene • • • • • TME palpasyonu Başın pozisyonu Çiğneme kaslarının palpasyonu Boyun kaslarının palpasyonu Fonksiyonel manipulasyon . uyku bozuklukları. hassasiyet. çene hareketlerinde kısıtlılık. • • • • • • • • • Ağız açmada güçlük ? Çene kitlenmesi ? Çiğneme ve esnemede ağrı ? Kulak içi ve şakakta ağrı ? Isırma sırasında rahatsızlık ? Baş . eklem sesleri Kassal Rahatsızlıkların Teşhisinde Kapsamlı Anamnez Gerekir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful