Köprü Komşu dişlerden destek alınarak yapılan, bir yada birden fazla diş eksikliğinde bu eksik bölgeye gelen

çiğneme basınçlarının komşu destek dişler tarafından

Genelde metal alt yapılı estetik restorasyonlar yada metal kronlar yapılır. Son yıllarda metal alt yapısız köprüler anterior ve premolar bölgelerde estetik amacıyla yapılmaktadır. Metal alt yapılı köprülerde çapa olarak ; • Full kron, • Veneer kron • Metal destekli Jacket kron Yapılabilir. Kron yapımında optimum koşullar sağlanmalıdır. Bunun için ; • Estetik, • Fizyolojik • Statik • Hijyenik kurallar sağlanmalıdır. Hijyenik açıdan en önemli kriter köprü gövdelerinin yapımıdır. Büyüklüğü, modelajı eksik dişin boyutlarından büyük olmamalıdır. Hatta 0.5 mm küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin çapalarla ilişkisi mümkün olduğunca okluzal üçlüde olmalıdır. Gövdenin okluzal modelajı tamamlanınca palatinal kyüzü okluzalden itibaren konvex olarak kesilip çıkarılmalıdır.

karşılanmasını sağlayan sabit protezlerdir. : 3 üyeli, 2 çapalı : 4 üyeli, 2 çapalı, 1 kanat Köprüdeki her yapıya Üye adı verilir. Destek dişler ; Periodontal açıdan sağlıklı olmalıdırlar çene arklarındaki lokalizasyonları değerlendirilmelidir. Radyolojik tetkiklerle yeterli alveoler desteğe sahip olup olmadığı incelenmelidir. Radyolojik tetkiklerle apikalindeki patolojik durum ( Kist, granülom gibi) olup olmadığı incelenmelidir. Periodontal alanları toplamı, eksik dişlerin periodontal alanları toplamından daha fazla olamalıdır. (Ante Kuralı) Köprülerin Endikasyonları  Yeterince dayanıklı destek dişlerden yararlanılarak kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasında  Aşırı okluzal yük gelmesiyle aşınmış dişlerin bulunduğu olgularda  Bazen ortodontik tedavi sonrasında  Okluzal ilişki bozukluğunda, vertikal boyutun bozulduğu durumlarda,  Çekim ile uzun süre boşluk kaldığında, komşu dişler boşluğa kayar, antagonist diş uzar. Böyle durumlarda okluzal ilişkiyi düzenlemek amacıyla, yapılırlar.

Veneer Kron Metal destekli jacket kronun statik gücünü arttırır ve estetik sağlar. Dişin faydalanılan yüzlerine göre Tam Krondur. Kullanılan dental materyal açısından hem metal hem de estetik malzeme kullanılan krondur. Aşırı kron harabiyetine uğrayan dişlerin restorasyonlarında ve köprü çapası olarak kullanılabilirler. Hareketli – Bölümlü protezlerde kroşe ayağı olacak destek dişlerde yetersiz ekvator durumlarında uygulanılabilir.Yapımı için kesiminde dişin vestibül yüzü ve 1/2 vestibüle yakın aproximal yüzlerinde servikalde Shoulder – Bevel basamak,

palatinal ve 1/2 palatinal yakın aproximal yüzlerde Bevel basamak hazırlanır. Kesim bilinen prensiplerle tamamlanır Köprü Yapımında Önemli Kriterler

Akril Jacket Uniform kesim : Dişin anatomik formu korunmalı Dengeli kesim : Heryerden eşit madde kaldırılmalı Shoulder basamak : 90o

1- Basamağın diş etiyle olan ilişkisi 2- Çapaların köprü gövdesiyle birleşme yerleri 3- Gövdenin kretle olan ilişkisi 4- Köprünün antagonist dişlerle olan oklüzyonu Kronlar Malzemesine göre; Porselen Metal Akril Kompozit türevleri Metal + Akril Metal + Porselen Metal + Kompozit türevleri Süresine göre; Kalıcı Geçici Fonksiyonuna göre; Akril Jacket Metal Destekli Jacket Veneer Full Piva-Post Core (Yalnız kökü kalmış dişlerin onarımında) ** Hastanın ağız şartlarını proteze uygun hale getirmek için geçici kronlar kullanılır. Kapladığı Alana göre ; Tam kaplama Bölümlü kaplama Retansiyon Kaynağına göre; Klinik krondan destek alan Kanaldan destek alan

İki Yüzey insizale doğru birbirine yaklaşmalı

Aproksimal yüzeylerde 6-8 o ‘lik konverjans yapılmalı Metal Destekli Jacket Kron Bevel-Shoulder basamak yapılmalı Veneer Kron *Vestibülden daha fazla kesim yapılmalı ** Vestibülde bevel-Shoulder basamak hazırlanmalı *** Palatinalde bevel basamak yapılmalı Full Kron Bevel basamak yapılmalı Köprü Olarak Yapılan Kronlarda Nelere Dikkat Edilmeli ? 1- Embraşürler : İki dişin değim noktasından dışarı doğru 4 yönde genişleyerek açılan boşluklardır. * Gingival Embraşür : Papilin vertikal veya horizontal yönde sıkıştırılmamasına dikkat edilmeli. Bu yüzden temas yeri okluzal 3’lü sınırında olmalı. Sıkışan papil ilk anda beyazlaşır. * Okluzal Embraşür * Vestibül (Bukkal) Embraşür * Oral (Palatinal) Embraşür

2- Kenar sonlanması * Knife-edge * Chisel * Shoulder * Shoulder-bevel * Bevel *Champher 3- Okluzal Yüz + Elemanlar : Tüberkül, kenar sırt, üçgensel sırt - Elemanlar : Fossalar * Köprünün tüberkül eğimleri doğal dişlerinkinden az olmalı. Köprü gövdesinin okluzal tablası yerine geçtiği dişin okluzal tablasında küçük olmalı (Köprüye gelen çiğneme kuvvetlerini azaltmak için) 4- Dişsiz Krete Temas Pasif temas etmeli Aselle Köprü Gövdesi : Yüzeyel temas, Hijyenik değil, Periodontal yangı oluşur, Diş eti şişer, kızarır, kanar. Küresel Mermi Şekilli Köprü Gövdesi : Noktasal Temas,Hijyenik ama estetik degil. Hijyenik Gövde : Temas yok. Fornixleri sığ olan hastalarda (Örn : alt 7’lerde) Modifiye Köprü Gövdesi : Modified Ridge-lap çizgisel tamas. İdeal köprü gövdesi Köprü Yapımında Önemli Olan Faktörler 1- Estetik : * Renk ** Şekil *** Yüzey görünümü

2- Fizyolojik * Dayanak diş seçimi ** Dişlerin antagonist dişlerle artikülasyonu *** Dayanak dişlerin kron / kök oranı, kök şekli, sayısı **** Dişlerin alveol kavisindeki yeri 3- Statik * Gövdede eğilme ** Dayanaklardan devrilme *** Metal alaşımlarının özellikleri 4- Hijyenik * Gövdenin çapalarla bağlantısı ** Gövdenin kretle olan ilişkisi *** Gövdenin lingual yüzey özellikleri (Dışbükey + polisaj) Herhangi bir nedenle diş kaybedildiğinde çekim yer yaklaşık 10 günde iyileşir. Diş anterior bölgede ise Estetik ön plandadır. Çekim yeri iyileşir iyileşmez çekim yeri köprü ile tamamlanmalıdır. Çekim boşluğu uzun süre kapatılmazsa komşu dişlerin aksiyel eğimleri boşluğa doğru kayar. Anatagonist diş uzar. Sonuçta çekilen dişin boşluğu küçülür. Bunu önlemek için kısa zamanda köprü yapılmalıdır. Bu sorunlar gelişirse köprü yaparken bu iki dişi bir birine paralel kesmek zorlaşır. Anterior bölgede ise metal alt yapılı estetik yada metal alt yapısız estetik köprüler hazırlanmalıdır. Fizyolojik Köprü yapımında Dayanak Diş Seçimi önemlidir. Eksik dişlerin periodontal alanlar toplamı dayanak dişlerin periodontal alanları toplamından daha az olmalıdır. (Ante Kuralı). Her bir dişin ortalama periodontal alanları bellidir 3 → 266 mm2 4 → 220 mm2 5 → 217 mm2 6 → 455 mm2 7 → 417 mm2 Ancak bu her durumda geçerli değildir. Karşı çenede Total veya KI protez varsa

3 – 7 arası köprü yapılabilir. Sabit köprü protez hazırlanırken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağada iletilmesini hazırlarken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağa iletilmesini sağlayacak ve her iki dişede zarar verecektir. Dayanak dişlerde dönme. Gövdenin çapalarla olan bağlantısı okluzalden bakılınca geniş açılı olmalıdır.. köprüye gelen ise mesiodistal yönde algılanır. Posterior köprü gövdelerinde palatinal tüberkülden pasif temas noktasına ve vestibüle doğru bir konvexlik verilir. Kök sayısı da bunu etkiler. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda vertikal olarak uygulanan kuvvet fizyolojik şartları aşacak olursa dişleri alveol kemiği içinde tutan periodontal ligament zarar görebilir. Ayrıca daynak dişlere gelen çiğneme kuvvetlerinin ağrı eşiğini aşmayacak seviyede olması gerekir. kretin şekline uygun gövde oluşturulursa krette hiperemi. Anterior köprü gövdelerinde cingulumdan kretin tepesine doğru konvexlik sağlanmalıdır. Diş gelen kuvvetlerle kendi yuvasında bucco-lingual yönde bir mikro hareket . Gövdenin alveoler krete teması aktif olursa. Çünkü çiğneme kuvveti doğal dişli birey kadar fazla değildir. kanama olur. Ante kuralını uygulamamızın nedeni köprü yapımında fizyolojik sınırı aşmayı engellemektir. Yapılan protezin periodontal açıdan sağlıklı olması hem estetik hem de fonksiyonel gereksimleri karşılamak için önemlidir. Alveol kemiği içindeki Kökün Şekli daireye yakınsa veya ovalse gelen kuvvetlerin karşılanması açısından fark vardır. Metal alt yapılı akrilik köprü yapılacaksa pasif temas bölgesi metal olmalıdır. Tek dişe gelen kuvvet bukkolingual yönde. Metal alt yapılı seramik köprü yapılacak ise pasif temas bölgesi seramik olabilir. ülserleşmiş açık yara şeklinde olduğu görülür . vertikal yönde ise 58 µ’luk bir mikro hareket söz konusudur. Gövdenin krete bakan yüzeyinde daha kolay daha kolay temizlenebilsin diye bazı modifikasyonlar yapılır. posterior köprülerde alveoler kret ile gövdenin teması hiç olmayabilir. Mikroorganizmaların çıkardığı enzimler nedeniyle mukoza patolojilerine. kızarık. Köprü gövdesinde eğilmeyi önleyecek şekilde hazırlanması akla gelir. Statik Statik kurallar denince. Bu durumda ante kuralı tam geçerli olmaz. Hasta köprünün üstüne basamaz ve patolojik durumlar olur. Çiğneme basıncı dayanak dişlere mesio-distal yönde bir kuvvet uygular. Fırçalanma esnasında daha rahat temizleme sağlanmalıdır. gövdenin aproximal yüzlerinin kolay temizlenir olmasını sağlamaktır . Bu yüzden de köprünün hijyenik olması gerekir. Alt ve üst çenenin karşılıklı dişleri köprü endikasyonunda önemli bir kriterdir. yapılan köprü ayağı olan dayanak dişlerde devrilme ve dönmeyi engelleyecek. Kron / kök oranının idealde 2/3 olması gerekir ancak 1/2 hatta 1 / 1 oranlarıda görülebilir. Gövdenin alveoler kretle teması kesinlikle pasif temas olmalıdır krete basmamalıdır. Bu durumda köprü çıkarıldığında mukozanın kanamalı. Kök ne kadar yuvarlaksa o kadar avantajlıdır. Dar ve keskin hazırlanırsa kolay temizlenemez ve gıda retansiyonlarına neden olu. Normalde bucco-lingual yönde harekete yaklaşık 56-108 µ’luk bir mikro hareket. Köprü gövdesinin yüzeyleri dışbükey hazırlanmalıdır. Amaç interproximal papile yer sağlamaktır. Bu nedenle köprü simantasyonu sırasında uygulanan simantasyon basıncı buccolingual yönde olmalıdır. Ağrı olur. şişlik. Gövdenin çapalarına olan bağlantısı okluzal 3’lüde yer almalıdır. mukozanın şişip gövdeyi çevrelemesine neden olur.krete tamamen temas ederse basınç ve kolay temizlenememesi yüzünden gıda birikir ve mikrobiyal birikimler olur. devrilme → gövdede eğilme momenti.

h3 Eğilme momentini azaltmak için. Gövdede eğilme momenti. Derin modelaj durumlarında bileşke kuvvet alındığında horizontal kuvvet dikeyden fazla olmalıdır. gövdede eğilme sorunu ortaya çıkabilir. ** *** Daha rijit metal kullanılması uygulanılabilir. Köprü gövdesinin uzunluğunun küpüyle ters orantılıdır. M =F * h M =F * l = 0 (aynı doğru üzerindedirler) Ancak köprü açısından düşününce gelen yük. Sabit protezde köprü yapımında devrilmeyi minimuma indirmek için bazı önlemler alınmalıdır : 1. Gövde sayısı fazlaysa. Gelen kuvvet fizyolojik sınırlar içindeyse kemiğe iletilir. daha çok mesio-distal yönde (F2) olur Direnç noktasının lokalizasuonu dişin kron / kök oranıyla ilintilidir. ** alveol kret yüksekliğine *** dayanak diş sayısı ve lokalizasyonuna bağlıdır. Dişlerin okluzal yüz modelajı önemlidir. köprünün düz yada kavisli olması. Köprünün devrilme ekseniyle uzun ekseni aynı doğrultuda olursa devrilme momenti minimumdur. * Yükün az olması ** Tüberkül eğiminin az olması *** l ‘nin kısa olması (uzun köprülerden kaçınılması) ** ** köprü yüksekliğinin ve kalınlığının arttırılması. ** Statik açıdan restorasyon büyüklüğü momenti ** gövdenin okluzal tablasının genişliği. eksik diş sayısına göre az yada çok olabili.Metal Alaşımların Çeşidi : * Soy Metal : Atın oranı fazla. köprü gövdesine gelen yükle doğru orantılıdır. platin içeren alaşımlar d: 18 gr / cm3 ‘ ten yüksek olan alaşımlar * Yarı Soy Metal : Altın oranı daha düşük alaşımlardan (daha sert) * Soy Olmayan Metal : En sert olanıdır. * dayanak dişlerin kron/kök oranına.pallidiu. M = F. nikel. Böyle bir köprüde devrilme düzlemi düz olmaz bu yüzden dayanak diş sayısını arttırırız. Köprü statiği açısından tüberkül eğimlerini azaltmak (düzleştirmek / silikleştirmek) ve dayanak diş sayısını arttırmakla devrilmesi azaltabiliriz. . Köprü gövdesinin devrilme ve eğilme momenti . a . Gövde. kobalt gibi metaller içeren alaşımlardır. Devrilme yükü → Horizontal olandır. antagonist ile olan uyum köprü statiği açısından önemli kriterlerdir. Rijit metal alaşımının kullanılması gövde ve çapaların rijit bağlanması istenilen stabilitenin sağlanmasında yardımcıdır. Krom. tüberkül eğimi.yapar.l / 4ε .

keskin tüberküllü okluzal yüzeyden kaçınılmalıdır. Kanatlı köprülerde devrilmeyi azaltmak için dayanak diş sayısının arttırılması gerekir. gerekse posterior gövdelerde pasif temas olmalıdır. Birbirine köprü gövdesinin bağlanması için bağlanan krona Blok kron denir. 2. serviko-okluzal yönde olmalıdır. Estetiğin önemsiz olduğu posterior alanda tek nokta veya çizgisel temaslı gövde hazırlanmalıdır. 3. onlay olan köprüler * Teleskop köprüler (kesilen dişlerin paralel olmaması durumunda * Splint köprüler Basamaklar Servikalde yer alan kesilmiş dişin çiğneme basıncını iyi iletmesini sağlamak. Neden Köprü Yapılır ? * Geçici köprüler * Ataşmanlı köprüler (bağlantılı) * Köprü çapası 3/4 . Gerek anterior. Okluzal tabla olduğunda küçük hazırlanmalıdır.Köprü yapımında dayanak diş sayısı arttırılarak köprünün daha dirençli ve stabil olması sağlanmalıdır. Gövdenin tüm yüzeyleri konveks hazırlanmalıdır. Böylelikle çiğneme etkinliği azaltılmalıdır. Tam protezlerde 1/5’ dir Sabit protez yapımında köprü çok üyeliyse rijit metal alaşımı kullanılmalıdır. statik. Okluzal tablanın boyutu çiğneme. Gövdenin geleceği alveoler kretin hiperplastik olduğu durumlarda köprü yapımı öncesi bu bölge uygun hale getirilmelidir. Tam basamak (shoulder) : Plastik jacket kronada Bevel : Full kronda Champher : Seramik restorasyonlarda Feather edge : Kron boyu kısa olanlarda Chisel – Knife : Kron boyu kısa olanlarda Bevel – Shoulder : Metal destekli jacket kron .Soy olmayan metallerden hazırlanan köprüler devrilme ve eğilme olasılığı daha azdır. Ante kuralına bağlı kalınarak köprü hazırlanmalıdır. Eğer metal+porselen bir köprüyse çizgisel temasta geriye geriye doğru estetik malzeme uzatılabilir. Hijyenik köprü gövdelerinde ise kretle olan mesafe 3mm olmalıdır. Bunu engellemek için aşırı sivri. Doğal dişli bireylerde çiğneme kuvveti 45-47 kg/m2 arasındadır. Tek üyelide soy metal kullanılabilir. Bu kuvvet sonucu rezorpsiyon oluşur. 4/5 * Çapa inlay. Fibröz yapı kaldırılmalı sonra köprü yapılmalıdır. Yüklerin dişin üzerine yaptığı etkiler kuvvetin geldiği bölgede apikale yakın ise dişi iter. Dayanak dişlere zarar vermeden uzun süre dayanaklı köprü için mümkünse yeterli dayanak diş seçilmelidir. Bu itme kron/kök oranı ile ilgilidir ve kuvvetin miktarı ile ilişkilidir. Oysa sabit protezde 1/3 ‘ü kadardır. uyum açısından önemlidir. yapılan dişin statik gücünü arttırmak ve köprü çapasına gelen yükler karşısında gingival yarıktaki mekanik etkileri kaldırmak için servikalde hazırlanan yapıdır. Yapılan köprüde metal alaşımı ve seramik veya akrilik malzeme kullanılmışsa pasif temasın metalle yapılması gerekir. Köprü gövdelerinin çapalarla olan bağlantısı statik kural gereği bukko-lingual değil.5 mm’den küçük olmamalıdır. Hareketli protezlerde doğal dişlinin 1/4'’ü civarındadır.Hazırlanan köprünün okluzal tablası olması gerekenden büyük hazırlanmamalıdır. Cila ve polisajında iyi yapılması da önemlidir. Ancak 0. Ayrıca gövdeye okluzal ve lingualden bakıldığında geniş açılı bağlantı alanları (embraşürler) hazırlanmış olmalıdır.

Kırmızı kalemle çizdiğimiz basamak çevresinin 0. * Komşu dişlerin aproximal kontakları kaybolur. Avantajları : * Kron kenarlarının yeterince ince hazırlanması nedeniyle hijyenik açıdan uygun. Diş Kaybı Olan Bölge Sabit Protezle Tedavi Edilmezse . Uygulama Alanları * Tek diş restorasyonlarda *Posterior köprülerde çapa olarak * Hareketli. Modelaj bitince bilinen yöntemlerle tijlenip. Servikal bölge bevel tarzında hazırlanır. *Bazen dental arkta çiğneme fonksiyonunu iştirak etmeyen dişleri fonksiyona dahil etmede kullanılır. * Estetik değildir. Tek dayanak dişe sahip kanatlı köprülerde gövdeye gelen dikey kuvvetler → dişin boşluğa eğilmesini ve rotasyona uğramasına neden olur. bölümlü protezlerde gerek kron içi. Döküm yapılır.Full Kron Dişin tüm yüzeylerinden yararlanılır. Kesim bitince bilinen yöntemlerle ölçü alınır. periodontal yönden sağlıklı olur. * Komşu dişler boşluğa doğru devrilir. Bu nedenle düze yakın hazırlanır.5 – 2 mm. * Bu tip kronlar çiğneme fonksiyonuna yeterince katkıda bulunurlar * Metal alaşımdan hazırlandığından polisajı kolaydır. Kron yüzeyi ya düz yada düze yakın konvex hazırlanmalıdır. * Çıkarılması zordur. Üst çenede 6 – 7’ler arası kontak orta üçlüye yakın olmalıdır. gerekse kron dışı tutucu olarak kullanıldığında daha stabildir. . Estetik dezavantajları nedeniyle bu kronları alt-üst çenelerde posterior dişlerde full kron uygulanır. Güdükler oluşturulur. * Lehim yapmak gerektiğinde kolaylıkla lehim yapılabilir.5 mm yukarısına kadar die spacer sürülür. gerekse kron dışı tutucularda kullanılır. Özellikle posteriorda estetik gereksinim daha az olduğu bölgelerde Endikasyonları : * Aşırı kron harabiyeti yüzünden konservatif tedavi yapılmayan durumlarda * Köprü çapası olarak * Hareketli. Kesim sırasında yapılan kronun çiğneme basıncına yeterince dayanıklı olabilmesi için okluzal yüzde fonksiyonel tüberküllerden 1. yada krona tutucu yapılacaksa kron dışı tutucu olarak tırnak yuvası hazırlanır. Üst çenede 6-7’ler arası kontaklar okluzal 3’lüdedir. * Gerek kron içi tutucu. * Antagonist dişler boşluğa doğru uzar. Döküm sonrası gerekli polisaj işlemleri yapılıp ajustesi yapılır. Okluzal yüz modelajı kesinlikle morfolojik boyutlarında daha büyük hazırlanmamalıdır. Tek parça döküm kronda denir. maşete alınır. Full kron modelajında üst çenede 6 ve 7’ler arası kontak hariç bütün kontaklar okluzal 3’lüdedir. Okluzal yüz modelajında ise negatif ve pozitif özellikler uygun hazırlanmalıdır. Kesinlikle konkav olmamalıdır aşırı konvex hazırlan ırsa interproximal papilin yeri kısıtlanacaktır. * Kron metali yüzünden pulpa testi yapılamaz. Dezavantajları : * Kıymetli metalden hazırlanırsa ekonomik olmaz. non fonksiyonel tüberküllerden 1mm madde kaldırılır. modelaj sırasında tırnak yuvası. bölümlü protezlerde kron içi / dışı tutuculara destek olacak dişlerde * Çiğneme fonksiyonu olmayan dişlere çiğneme fonksiyonu kazandırmak için Dişin tüm yüzeyinden bir metal kalınlığı kadar madde kaldırılmalıdır. Eğer hareketli bölümlü protezlerde kron içi veya dışı tutuculara destek verecek bir full kronsa. kroşe olukları.

Condyl başı ise 203 mm2 ‘lik bir alanı kaplar. dişler ve bu yapılara komşuluk eden yumuşak dokulardan oluşur. eklem bağları çiğneme kasları ve bu yapıları besleyen damarlar innerve eden sinir sistemi. Protetik açıdan tek bir kron yaptığımızda yada dolgu yapılınca. Kısaca kaslar. Hareketin devamında condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda hareket eder. sinirler. Bu yüzeyler avasküler bir yapıyla kaplıdır. Premolar 1. Fossa mandibularisin iç yüzeyi önde konvex. Discus artikülaris eklem bağlarıyla ve çiğneme kaslarıyla bağlantılıdır. yutma ve bazı duyusal işlevleri yerine getirir. eklem. Çene arkının ön bölgesinde yer alan anterior dişlerin fonksiyonu estetik. kısmen yassılaşmış fibröz bağ dokusuyla kaplıdır. Fonksiyon açısından ele alındığında bu sistemde yer alan dişlerin görevi oldukça fazladır. dil ağız tabanından oluşur. Köprünün esneme miktarı (D). Molar 2.5 mm Nonfonksiyonel tüberküllerde : 1 mm Bevel basamakta : 0. çenenin lateral ve protriziv hareketlerinde yönlendirici lateral hareketlerinde stoplayıcı ve kesme görevleri vardır. Sistemi oluşturan sert yapılar temporal kemikteki fossa ve condyl başı iken. fonetik. Fibröz kıkırdak yapılıdır. yumuşak yapılar artiküler disk. Bu sisteme stomatogonik sistemde denir.. Dişin önce bir yarısı prepare edilir. gerek anterior. Çiğneme Sistemi Çeneler. Alt çene hareketleri sırasında condyl başı öncelikle alt eklem boşluğunda rotasyon (menteşe) hareketi yapar. Molar Maksiller 10 9 14 12 11 22 22 Mandibuler 8 9 15 10 11 24 23 ** Kanin dişlerde kemik yüksekliği 1/3 azalınca. 8-10 mm kalınlığında dışbükey. Fonksiyonel tüberküllerde : 1. eklem kapsülü. Premolar 2. kemikler. arkaya doğru konkavdır. Yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda. Ordodontik tedaviyle aks düzeltilerek tedavi edilebilir Santral Lateral Kanin 1. yuvarlak. Bu iki yapı arasındaki disc ise konkav bir lens şeklinde ortası daha ince. dudak. arkası genişce.5 mm Nuttal Yöntemi Okluzal yüzde rehber oluklar hazırlanır. Bu sistem çiğnemenin yanında solunum. yapılan . Posterior dişlerin fonksiyonları belirlenmesinde vertikal stoplayıcı. kan ve lenfatik sistem. Eklem boşluğu 2 bölüme ayrılır (alt-üst). Bu yapılar arasında discus artikularis (eklem diski) yer alır. yutma. Bu sistem içinde yer alan hareketli tek yapı alt çenedir. Dişin uzun aksına paralel olacak şekilde aksiyel duvarlarda rehber oluklar hazırlanır. Hareketin devamında ise bu kez condyl başı diskle birlikte üst eklem boşluğunda translasyon (kayma) hareketi yapar. kapanışta destek ve çiğneme esnasında gelen çiğneme yüklerinin çene kemiğine iletilmesidir. destek kemik alanı 1/2'ye düşer. Alt çenenin fonksiyonunda da sorumlu olan TME’dir. D χ G3 Döküm full kron için ideal metal kalınlıklar . avasküler bir yapıdır. kaslar. TME kranium denilen sabit yapı içindeki fossa mandibularis ile mandibulanın proc. fibröz yapılı. gövdenin uzunluğunun (G) küpü ile doğru orantılıdır. yapabilmesi için tek hareketli yapı olan alt çenenin işlevi önemlidir. sinoviyal sıvı ve ligamentlerdir. Condylaris denilen iki kemiksel yapı arasındadır. Bu üçü eklemi oluşturan yapılardır. bu sistemleri tamamlayan yanak. Alt çenenin hareketinin başlangıcında condyl başının alt eklem boşluğundaki hareket sırasında disk artiküler yüzey gibi fonksiyon görür.Dişler devrikse preparasyon daha az madde kaldırılarak yapılır. gerekse posterior dişlerin bu fonksiyonları.

Doğal dişli bireylerde santrik okluzyon konumundaki condyl-fossa ilişkisi Total dişsiz olgularda alt-üst çene ilişkisini santrik ilişki olarak tesbit edilen condylfossa ilişkisiyle karşılaştırıldığında. dışında oblik liflerle eklem hareketinde sınırlayıcı görev üstlenir. Condyl ile disk arasındaki menteşe hareketinden sorumludur. Bu bağın üst yüzünde parotis bezi yr alır. Bu durum TME’de condyl-fossa disk 3’lüsünün santralde olduğu ve kasların stabil olduğu bir konumdur. * Masseter * Temporal * Lateral medial pterygoid kaslar Hyoid Üstü Kaslar . İçte horizontal. maximal interkuspitasyon) oldukları konum sentrik okluzyon konumudur. Çiğneme Sisteminde Yer Alna Kaslar . dışı fibröz dokuyla kaplıdır. * Ağız tabanını döşeyen kaslar Boyun ve Ense Kasları . Condyl başını ve fossayı kaplayan kapsüler ligament fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı görev üstlenir. * Çiğneme kasları * Hyoid üstü kaslar * Hyoid altı kaslar * Boyun ve ense kasları * Sırt kasları Çiğneme Kasları . Eklemi oluşturan diğer yumuşak yapılardan ligamentler. Kapsüler ligamentin içi sinoviyal membran. discus artikularis ve çiğneme kaslarıyla. Temporal kasa göre eklemden daha uzak molar ve ön bölgeyi etkileyen yükleri oluşturur. santrik ilişki konumundan 0.’lerdir. M. Fonksiyonel bağlar kollateral. Bu kasın fonksiyonu molar dişler bölgesinde kuvvetli çiğneme yükü oluşmasını sağlar. Temporamandibuler ligament eklemin en kuvvetli bağıdır. Kollateral (diskal) ligament eklem diskini medial ve lateralden condyl başına bağlar.bu restyorasyonların condyl-fossa-disk 3’lüsündeki fonksiyonel uyumu bozmaması gerekir. Santrik konumda alt çene üst çeneye göre condyl başı fossa içinde en üst. Bağlar fonksiyonel ve yardımcı bağlar diye 2’ye ayrılırlar. Temporal kemiğin çıkıntısıyla. Ancak %10 düzeyinde santrik ilişkideki konum ile maximal interkuspitasyondaki santrik okluzyon konumu ile aynıdır. Yardımcı ligamentlerden olan sphenoid ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ligament ince ve yassı bie bant şeklindedir ve pasif görev yapar. Önden arkaya uzanan yüzeyel lifleri ve vertikal yönde derin lifleri mevcuttur. Ağzın açılması sırasında bu bağ görev yapar. Kapsüler. Çiğneme fonksiyonu sırasında alt çene 3 düzlemde de hareket edebilir. . * Sternocleidomastoideus * Trapezius * Longissimus * Sphenius Alt çenenin 3 düzlemdeki hareketlerinde condyl-fossa-disk 3’lüsünün rotasyon ve translasyon hareketleri esastır. alt çenenin angulusu arasında yer alan stylomandibuler ligament alt çenenin protrüzyonunda gerilerek hareketi sınırlar. Bu konum hasta tarafından kaydedilebilen ve çeşitli gereçlerle belirlenebilen bir durumdur. temporamandibuler liga.1 mm daha öndedir(%90). Bunada santrik ilişki konumu denir. condyl ve fossa ile ilişkilidirler.1 – 1. Diğerleri stylomandibuler ve sphenomandibuler ligamenttir. Doğal dişli bireylerde ağızda yeterli sayıda diş bulunduğunda dişlerin maximum temasta (habitual interkuspitasyon. özllikle alt çenenin açılıp kapanmasında eklemi korumak için sınırlayıcı görev görürler. en orta ve en yana kaymamış pozisyonda yer alır. Fonksiyonel bağlar. Masseter : Zygomatic arkın altından başlar ve alt çenenin köşesinin dışına uzanan diktörtgen şeklinde bir kastır. Kondyl başını kafa tabanına birleştirir.

Ayrıca temporal kas alt çenenin protrüzyonunun belirlenmesinde rol oynar. Temporalis : Temporal fossada.M. temporal çizgiden başlayan yelpaze şeklinde bir kastır. Bir diğer huzmeside (inferior huzmesi) diske uzanır. Elevatör bir kastır. Aşağıya doğru lifleri bir araya gelerek mandibulanın coronoid çıkıntısına uzanır. Ayrıca alt çene angulusuna uzanan bir tendonu mevcuttur. Dişler maximal interküspitasyona geldiğinde kasılır. superior huzme ise ağız kapanırken aktiftir. İnferior huzmeler ağız açılırken. Alt sınırı) . Vondylin konumlandırılmasında primer görev yapan kastır. M. orta lifleri oblik. Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Fonksiyonu Açma sırasında rotasyonu sınırlama Geriye hareketi sınırlama Rotasyona yardımcı Fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı TME artikülasyonuna yardımcı Alt çenenin aşırı protrüzyonunu sınırlayıcı Kas Temporal Başlangıç Kafatası Yan duvarı Zygomatik ark Pterygoid fossa ve lateral pterygoid duvarın medial yüzü Sphenoid kemiğin infratemporal yüzeyi Lateral pterygoid duvarın lateral yüzeyi Mandibulanın iç yüzü Masseter Medial Pterygoid Bitiş Coronoid çıkıntı ve ramusun ön kenarı Angulus mandibula Angulus mandibulanın medial yüzü Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Başlangıç Artikuler eminensin dış yüzeyi Artiküler eminensin en üst noktası Kondyl başı Kondyl başı Sphenoid kemik Styloid çıkıntı Bitiş Kondyl boynunun arka kenarı Kondyl boynunun dış yan kenarı Eklem diski Fossa mandibularis Lingulanın alt yüzeyi Angulus mandibula medial pterygoid kas Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Kondil boynu ileartiküler disk ve kapsül Kondil boynu Geniohyoid Genial çıkıntı Digastrik Hyoid Kasın Ön Karnı Hyoid ve mylohyoid rafe Hyoid Digastrik fossa (mand. M. Önlifler kasılınca alt çene kapanır. yukarıya uzanır. Pterygoideus medialis : Ramus mandibulanın iç yüzünden yukarıya doğru uzanıp masseterle birlikte hareket eder. Orta lifler kasılınca alt çenenin retrüzyonunda görev alır. arka lifleri horizontal yöndedir.pterygoideus Lateralis : Pterygoid yüzden başlar. Ön lifleri vertikal. Condyl boynu üzerinde arkaya.

moların mesiobuccal tüberkülü alt 1. Alt çenenin bu sınır hareketleri her bireye özgüdür. lateral hareket Hyoidin yukarı hareketi ve sabitlenmesi Hyoidin yukarı ve öne hareketi Alt çeneyi açma korur. Sıvının oluşmasını endotel hücreleri sağlar. Alt Mandibuler 1.P ( Retral kontakt konumu) RKP. Horizontal hareket : Açma – kapama Frontal hareket : Sağa .Kas Temporal Masseter Medial Pterygoid Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Geniohyoid Digastrik Kasın Ön Karnı Sınıf I Okluzal İlişki (Santrik Oklüzyon) Fonksiyon Kapama. konuşma. IKP’den 0. Bu 3 düzlemdeki hareketin temeli rotasyon ve translasyon. IKP Santrik İlişki : R. nötral durumdadır.K. ön hareket. alt-üst dişler arası aralığın 12-20 mm olana kadar olan harekettir. alt önleri vertikal ve horizontal düzlemde 2mm örter. Alt çene sagittal-horizontal ve frontal düzlemlerde hareket eder. Eklemin hareketi sırasında sıvı alt eklem boşluğundan üst eklem boşluğuna geçebilir. Bu belirli bir vertikal boyutta sağlanır. kas ve ligamentlerden gerilimsiz. Alt eklem boşluğunda. geriye hareket Kapama. Bu konumda condyl – fossa.3 – 1. Dişlerin maximum ilişkideki okluzyonuna dinamik okluzyon denir. Açma hareketinin başlangıcı alt eklem boşluğunda kondyl başının rotasyonuyla başlayan. Bu konumda dişler arası mesafe (interokluzal aralık) posteriordan anteriora doğru artar posteriorda 1. çiğneme veya boş yutkunma gibi fonksiyonları yapmadığı ve yer çekimi etkisiyle alt dişlerin üst dişlerle temasta olmadığı konuma alt çenenin istirahat konumu yada statik okluzyon denir. Eklem kapsülü. moların bucak oluğunda konumlanır. lateral hareket Kapama. Eklem boşluklarını dolduran sinoviyal sıvı eklem yüzeylerinin. Üst önler.sola Sagital hareket : Öne – arkaya Çiğneme. Sinovial sıvı kondyl ve fossa arasında kayganlaştırıcı. ısırma gibi hareketler sınır içi hareketlerdir. hareketi kolaylaştırıcı ve sürtünmeyi önleyicidir. Alt Çene Hareketleri : Alt çene TMe sayesinde 3 düzlemde hareket edebilen çift eklem başlı bir kemiktir. Ağız açıklığı 40-45 mm olduğunda condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda translayon yapar.7 mm. ön hareket. condyl başının diske göre yaptığı rotasyon aşamasıdır. lateral hareket Kapama sırasında diskin konumlanması Açma. Santrik Oklüzyon : HI. ön hareket. kemikler ve kıkırdak yapılar çene hareketlerini sınırlar. eklem ligamentleri. MI. Ayrıca artiküler yüzeyleri kayganlaştırarak sürtünmenin oluşmasını engeller. Maximum açma gibi hareketler ise sınırsal hareketlerdir. gülme. Ancak alt çenenin mimik. Yani alt çenedeki dişlerin karşı dişlere teması ve arkadaki iki eklem başı 3 ayaklı sehpa gibidir. yutma. Sistemi oluşturan tüm yapılar bu konumda stabildir. alt ve üst eklem boşluklarının beslenmesini sağlar. Çeşitli çene hareketleri sırasında ekleme kompresiv kuvvetler geldiğinde sıvı eklem yüzeylerini . Metabolik ihtiyaçları karşılar.1 – 1 mm daha önde olabilir (%90) Retrodiskal Yastık : Ekleme ait yapıların beslenmesinde görev alır. premolarlarda 2 mm anteriorda 4 mm kadardır.

Bu yuvarlak kanallarda postun ağız boşluğuna açılan tarafında bir yıv açılır. Hazır(fabrikasyon) miller yada kanal genişletildikten sonra yarım yuvarlak kroşe teline çentikler açılarak. Okluzyon : Karşılıklı dişlerin temasta olduğu durumdur. kron kısmı kesilmiş bir diş şeklinde bir core olarak hazırlanır. Artikülatörler * Ayarlanmayan artikülatörler (okluzör) * Yarı ayarlanabilir artikülatörler 2. Bu durumda pulpaya girme riski olabilir.2 Non-Arcon *Tam ayarkanabilir artikülatörler Pinli Restorasyonlar \ Milli Kronlar İleri derecede harap olmuş kronlarda. Akril mili tekrar kanal içine yerleştiririz ve bu haldeyken dişin servikal bölgesini kavrayan bakır anoyla yardımıyla ve kerr stenci ile ölçü alırız. Genişliği ise kanal çapının 1/3’ünü geçmemelidir. Kanal içine yerleştirilen milin kronla beraber olduğu sistemde ise core yoktur.1 Arcon 2. travma sonucu restorasyonlarda kullanılır. Hasta ağzından tam bir ölçü alırız güdüğü ölçü içindeki yerine ters olarak yerleştirip. bir yöntem ise direkt kanal ölçüsünü hasta ağzından alabiliriz ama kanal içinde ölçü maddesi kalabilir. Alt çenenin sagital düzlemdeki sınırsal hareketleri Posselt diagramı üzerinde değerlendirilebilir. Mil kronla beraberdir. Bunu muflaya alıp akril teperiz. aktarılabilir. Sertleştikten sonra anoyla birlikte dişten uzaklaştırıp. Bunun üzerine de kron kaplanır. indirekt yöntemi tercih ederiz. linguale yerleştiririz. aktarılmasında bağzı noktalar esastır. Alçıyı dişin kökü şeklinde küçültürüz. Alçı sertleşince hafifçe ıslatarak stenci uzaklaştırırız. Böylece alçı güdük elde etmiş oluruz. Ancak kron kısmı hiç kalmamışsa. siman.ve milli kronlar yapılır (pivo). Post kalan diş yapıları dikkate laınarak restore edilir.core restorasyonların yapımında mümkün olduğunca kalan diş yapıları korunur. Post ve core döküm olarak tek bir parça hazırlanabildiği gibi hazır postlar üzerine kompozit. Esas olan fonksiyonel tüberküllerdir. Post. Yada hazırladığımız akril mili kanal içine koyarak ölçü alabiliriz. Kanal içine yerleştirilir.2 Kanin korumalı Bu çeşitler alt çene hareketi sırasında bazı özellikler gösterir. Genelde kök kesitleri yuvarlak yada ovaldir. . alçı dökeriz. Bu kayıtların alınıp. etrafına mum sararız ve alçı dökeriz. Buralar uygun degilse vesitbul. Postun şekli genelde kanalın şekline uygun olarak hazırlanmalıdır. kanal içi izole edilir ve telin etrafına mum sarılır. O yüzden 1. Hazırlanan postun uzunluğu kanal boyunun ortalama 2/3’ü kadar olmalıdır. Bu nedenle okluzyonu 3 ayrı tipe ayırırız. Dişlerin okluzyonu çene hareketleri ile çeşitlilik gösterir. ortodontik anomalilerde. Dentin pinini dentine farklı açılarla yerleştiririz öncelikle distal ve mesiale yerleştirmeye çalışırız. kopabilir. 2. Buna post-core sistem denir. Dişte aşırı harabiyet olmuşsa pinlerle restore edilemiyebilir.postun oval hazırlanması kanal içindeki hareketini kısıtlar. * Çift taraflı dengeli okluzyon ** Tek taraflı dengeli okluzyon *** Posterior diskluzyon okluzyonu 3. mine displazilerinde.çenenin sınırsal hareketleri kaydedilip. uygun kanal eğeleriyle genişletilir. Eğer pulpa açığa çıkışsa endodontik tedavi uygulanır. Kanal tedavili dişin kökünün 2/3’ü ne kadar uzanan postun üzerine core yapılır. (Pivo) Post-core sistemler dentin pinleriyle dişlerin restore edilemediği durumlarda uygulanır. Böylece kanalın ve kanal ağzının ölçüsünü elde ederiz. Endodontik tedavi tamamlandıktan sonra kökün yaklaşık 2/3’übe kadarı boşaltılır.1 Anterior grup fonksiyonlu 3.

Ancak undercut oluşturmadan prepare etmenin zorluğu hemde simantasyon sırasında kullanılan fazla simanın dışarı çıkması zor olur. oluklu * Paralel. . Post Uzunluğu Postun uzunluğu arttıkça retansiyonu artar. cam iyonomer postlar diye sınıflandırılabilir. * Kanalın apikalinin iyi tıkanması * Perküsyonda hassasiyet olmaması * Apikalde hassasiyet olmaması * Aktif enflamasyon olmaması gerekir İdeal Bir Post. * Gerektiğinde kanal tedavisinin yenilenmesine izin verecek şekilde kolaylıkla dişten ayrılabilmelidir. Eğer değersiz alaşım kullanılıyorsa korozyona uğrar ve zamanla renklenme yapabilir. Postların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. * Kanal preparasyonunun şekli * Post uzunluğu * Postunçapı * Yüzey özellikleri * Uygulanan siman Kanal Preparasyon Şekli Paralel postlar uca doğru incelen postlara oranla retantiftirler. * Core içim yeterli retansiyon sağlanmalıdır. * Uca doğru incelen. kompozit. oluklu * Uca doğru incelen. Ayrıca istenilen uzunlukta post yapılır. Postun çıkarılması : Endodontik tedavi başarısızsa postu çıkarmak zordur. Metal Post-Core sisteminin avantajları Geçmişi : Uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak daha fazla laboratuar çalışması gerekir. Metal Post-Core Sisteminin dezavantajları Kök kırığı : Aşırı rijit olmaları nedeniyle kuvvetleri diş yapısına iletirler. Adaptasyon : Kanalın ölçüsü alınarak hazırlandığında kanala uyum üst düzeydedir. Post Uygulanacak Dişte . lityum. Direnç : Ferrule etkisi oluşturabilir.amalgamdan core oluşturulabilir bu tip restorasyonların uygulanacağı dişlerde çok iyi bir endodontik tedavi uygulanmış olmalıdır. Bu nedenle uca doğru incelen postlar uygulanır. * Dişe minimum stres iletilmlidir. Herhangi bir hassasiyet. düz yüzeyli * Paralel. rezin. diş kırılabilir. Estetik : Özellikler gingival dokular ince olduğunda metal postlar ışık geçişini önler. düz yüzeyli * Uca doğru incelen. Post apikal tıkanmayı bozmayacak şekilde vekal diş dokusunun direncini azaltmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. vida yivli * Paralel. Kök kırığı insidansı artar. * Döküm metal postlar * Prefaprike metal postlar * Karpon fiber postlar * Sermik postlar ( Zirkonyum. Oysa bireysel ölçü alınarak ve kanal ölçüsünden bireysel mil dökülerek hazırlanan postların adaptasyonudaha iyidir. ** Korozyona uğrar ** Amalgam ise galvanik akım oluşturur. enflamasyon. vida yivli diye sınıflandırılabilir. Şekline Göre Postlar . disilikat) * Cam fiber postlar * Amalgam. apexte kist. granülom gibi bir patoloji olmamalıdır. Core retansiyonu : Post ile core arasındaki bağlantı oldukça kuvvetlidir. Uzun süreli başarı oranları yüksektir. Kullanılan Materyale Göre Postlar . Hazır fabrikasyon miller kanalın duvarlarına tam adapte olacak şekilde genişletilebilir.

Kök çapının 1/3’ü kadar olmalıdır.) kalan kısım prepare edilir. Çinko fosfat. Post corun yapısının girişini engelleyecek undercutlar ortadan kaldırılır. cam iyonomer simanlar postların simantasyonunda kullanılırlar Postun kanala uyumu siman seçiminden daha önemlidir. İyi bir estetik için fasiyal diş yüzeyinden yeterli aşındırma yapılır. * Yeterli apikal tıkanma * Minimum kanal genişletilmesi * Uygun post uzunluğu * Yatay stop * Rotasyon önleyici vertikal duvar * Restorasyon marjininin sağlıklı diş dokusuna uzatılması .. Uygulanan Siman Adeziv rezin simanlar hem diş dokusuna hem post yüzeylerine iyi tutunan simanlardır. Okluzal yödeki kuvvetleri karşılaması için koronal kısımda okluzal stoplar yapılır. Postların Lateral Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Vidalı postlar sıkışma etkisiyle yerleştirildikleri için dentinde kuvvet uygularlar Post Core Uygulaması için dişin preparasyonu * Kanal dolgusu belirli bir derşnliğe kadar çıkarılır. böylece kuvvet daha çok alana yayılır. polikarboksilat.Apikalde minimum 5mm kanal dolgusu kalacak şekilde post uzunluğu arttırılabilr. Ancak kalan diş yapısını zayıflatıp kök kırığı riskini arttırır. Eğer post kanal içinde sabit durmuyorsa ve rotasyon yapıyorsa post yenilenmelidir. * Kanalın genişletilmesi ve şekillendirilmesi * Dişin koronal kısmının preparasyonu Kanal Dolgusunun Çıkarılması Post yerleştirilecek kanal tamamen doldurulmalı daha sonra apikalde 5 mm güta perka kalacak şekilde boşaltılmalıdır. Dolayısıyla kırılma riskini arttırırlar. Bu bölgelerde mümkün olduğunca fazla diş dokusu konmalıdır. Yüzey Özellikleri Oluklu. pürüzlü yüzeye sahip olanlar düz yüzeylilere göre daha retantiftir. Undercutlar ortadan kaldırılır. Post uzunluğu arttırılmalıdır. Koronal kısımda postun kama etkisini önlemek için ferrule etkisi oluşturulmalıdır. Keskin köşe ve kenarlar kaldırılmalıdır. Postun uzun hazırlanması retansiyon açısından ve kök kırıklarının engellenmesi açısından avantajlıdır. Retansiyonu arttırmak için post yüzeyi kumlanabilir. Postun rotasyonunu önlemek amacıyla kanalın koronalinde bir oluk yapılır. Postun çapı Postun çapının arttırılması retansiyonu arttırır. Uygulanacak krona göre basamak bölgesi şekillendirilir. Kanalın Genişletilmesi ve Şekillendirilmesi Güta perka çıkartıldıktan sonra kanal apikale doğru daralan tarzda hafif eğim verilerek şekillendirilir.. Dişin Koronal Kısmının Preparasyonu Kayıp diş dokuları dikkate almadan (çürük. Postların Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Kuvvet birikimi en çok basamak bölgesinde ve apikalde olmaktadır. Kısa postlar kök kırığına neden olabilirler.

4/5 Kronlar : Posterior dişlerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. döküm. Adeziv restorasyonların en zayıf olduğu gerilme tipi makaslama gerilmesidir. Konservatif uygulamalarda geriye kalan dokunun korunması esastır. restorasyon ve diş arasındaki siman tabakasında makaslama gerilmesi olmasını önler. inlay.Fonksiyonel Kuvvetlerin İletimi : Eğer çiğneme kuvvetleriyle ilgili hiçbir tedbir almazsak palatinal restorasyon diş etine doğru kayar. kompozit. Daha ince olmasıda dayanıklığı azaltır. Amaç çiğneme kuvverlerini dişin uzun eksenince iletmektir.Adeziv Restorasyonlar Konservatif Protetik Uygulamalar * Modelaj. Böyle dişlerde kanatçık dişin şeffaflığını bozmasın diye kısa tutulur. Bakteri ve gıda retansiyonuna.Maximal Alan : Kanatçıklar mümkün olan en geniş alana yayılmalı. Cingulum rest. Standart çalışmalarda 50 µm kadardır. Kesici kenar opak görünür. yapıştırıcı ajan ve dayanak diş yüzeyleri arasında moleküler bir bağ söz konusudur = adezyon. * Köprüler (metal alt yapılı yada tüm seramik ) * Hareketli bölümlü protezler için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası. Böyle durumlarda kantçık kesici kenara uzatılabilir. Klinik kronun tamamını kaplamadıkları için konservatif kliniğince uygulanırlar. uyulmama * Estetik faset * Simantasyon Tasarım İlkeleri 1. Inlay / Onlay : Kron kontürleri içinde yer alan restorasyonlardır. yani supra gingival düzeyde çalışılır.Kesici Kenar Sonlanması : İnsizal kenardaki mine kalınlığına göre karar veririz. onlayler (metal.Gingival Sonlanma : Serbest diş etinden 1mm uzaktan geçmelidir. karşılayıcı kol yuvası. tesviveye. McBoyle : Alt kesiciler gibi küçük hacimli dişler için modifiye edilmiş 3/4 kronlardır. diş şeffaftır. 5. Adeziv çalışmalarda ise 30 µm olmalıdır. Bunu önlemek için dişin tan cingulum bölgesine silindirik bir frez ucuyla köşeli bir tırnak yuvası açılır (cingulum rest). En dayanıklı olduğu ise basma ve çekme gerilmesidir. Kesici kenar inceyse mine fazladır. İşlem Sırası * Model Analizi * Preparasyon * Ölçü * Çalışma Modeli ve refraver (dublikat) model . Mine düzeyini aşmayan minimum kesim çalışması yapılır. Eğer inlay tüberkül tepelerini örtüyorsa ve tüm okluzali kaplıyorsa onlaydır. metal-seramik) adeziv tekniklerle yapılabilir. rehber düzlem. Adeziv Restorasyonlar Restorasyonların kendisi. seramik. Tırnak yuvası olmazsa makaslama gerilmesi oluşur.Minimal Yapıştırıcı Ajan : Yapıştırıcı kalınlığı ne kadar ince olursa elde edilen mukavement o kadar fazla olur. plak oluşumuna izin vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır = mini champher 4. 3/4. onlay 3/4 Kronlar : Anterior bölgelerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. Dayanak dişlerin yalnızca palatinalinden yararlanılır. 2. hassas bağlantı taşıyıcı) * Periodontal splintler * Ortodontik pekiştirme apareyleri * Laminate veneerler * İnlayler. 3/5 kronlar. McBoyle tutucusu. Diş daha kalınsa dentin dişin şeffaflığını azaltır. 3.

Artikülatör Kullanmanın Avantajları * Çeneler artikülatöre taşındığında. nikel daha güç oksite olduğundan bunu kolaylaştırmak için alaşımı birkaç dakika nitrik yada sülfirik asit solüsyonunda bekletilir.3 – 0. Distile su c) Kimyasal Temizleme : Etil asetal. Kayıtlar doğru alınırsa okluzyon artikülatörler üzerinde kolaylıkla irdelenebilir. Simantasyon Temel prensip adezyon sağlanmasıdır.6. A.Fiziksel : Fiziksel olarak diş ve kanatçık arasında seconder bağlar oluşmasıdır (vander Wals bağı). genleşmeyle sağlanan retansiyon) B.Kimyasal : Kimyasal olarak primer bağlar oluşmasıdır. Bakır yüzeyde yoğunlaşınca altın alaşımının rengi sarıdan yeşil-maviye dönmesiyle anlaşılır. sabit parçalarda rigit olmalı *** Menteşe hareketini ve lateral hareketleri rahatlıkla yapabilmeli *** * Vertikal boyutu sabit tutabilmek için insizal pin yada kesici çubuğu olmalı.Oksidasyon : Silan esaslı yapıştırıcılar için 3. Altın alaşımıysa okside olmaz. Çünkü altın soymetaldir bu yüzden alaşımılda bakır da bulunur.5 mm kadar aşındırma yapılmalıdır 7. Yüzeydeki bakır atmosfer O2’siyle bakır oksit tabakası oluşturur.180 0 Sarma (wrap around) : Kanatçık dayanak dişi 1800 sarmalıdır. * Diş. ** Tam protezlerde okluzyonun ağızda incelebilmesi artikülatördeincelenmesinden daha zordur. Ancak bu eskiden kullanılan kısa süreli köprülerdir. (iyonik veya kovalent bağlar) Adezyonu oluşturan elamanlar . Ancak bunun için yüzeyler bir biri ile çok yakın temasta olmamalıdır. * Geometrik * Reolojik ( Büzülüp. Artikülatörler Çene hareketlerini taklit eden aletlerdir Artikülatörlerin Taşıması Gereken Özellikler * Üzerinde taşınan çene modellerini doğru olarak hem horizontal hem vertikal ilişkiler dahilinde tutabilmelidir.Mikromekanik : Kimyasal veya elektrokimyasal korozyon. b) Temizleme : Ultra sonik temizleyici. dişler arası okluzal ilişkiler lingual perspektiften de kolayca incelenebilir.Antagonist Temes Noktası : temas noktasından 0. C. Nikel alaşımıysa. nitrik / sülfirik asit → elektrik akımı (metalden elşektiriksel olarak zayıf fazlar kopar ve girinti çıkıntılar oluşur) 2. Deterjanlı su. ** Hareketli parçaları serbestçe hareket edebilmeli.Yapışmayı Kolaylaştırıcı Kaplamalar Kompozit esaslı yapıştırıcılar için Makromekanik : Retansiyonla da hazırlanabilir. Krom havayla temas ettiğinde metal üzerinde krom oksit tabakası oluşur. Yada geçici olarak yapılan köprülerdir (Rochette Köprü) Oksidasyon a) Kumlama : 50 µm Al2O3 Metal yüzeyine püskürtülür. restorasyon → Aderent * Siman → Adeziv Metal yüzeylerin Hazırlanması 1. 400 oC’de 10 dk ısıtılırsa bakır atomları yüzeyde yoğunlaşır.Mekanik : Mekanik olarak yüzeyler bir birine kenetlenmelidir. asetat Silan= γMOPS= gama metal oksit + propil silan → Metal yüzeyindeki oksitlerle kimyasal bağlar kurar. .

Non-Arcon 3. Alt – Üst Çene Modellerinin Artikülatöre Taşınmasında Kullanılan Başlıca Kayıt Tipleri 1. Bu normalden farklı kapanış yoluna ve erken diş temaslarına neden olur. kombine kron-köprü yapımı. Bu materyallerden biriyle santral ilişki kaydı alınabilir.2. Stuart ve SAM artikülatörleridir.Grefik kayıtlarla yapılan transferlerde gotik ark çizdirilebilir. Örnek.Kinematik yüz arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin lokalizasyonu belirlenerek alınan kayıtlarla yapılabilir. sabit rehabilitasyonlar.Tam ayarlanabilen artikülatörler Şekil Yönünden artikülatörler .Arcon . Ayarlanamayan artikülatörlerde menteşe ekseni ile dişler arası mesafe daha kısadır.1. full ağız restorasyonları. 1.1. yani doğasına uygunsa arkon tipi artikülatördür. yada stereografik kayıtlar alınabilir. Uygulama alanları : Okluzyonun yeniden oluşturulması. 3. Protrüziv ve lateral hareketlerdeki kayıtlar alınabilir.Yarı Ayarlanılabilen Tam ayarlanabilen artikülatörler insan çenesinde olduğu gibi alt çene hareketlerini taklit edebilirler.Tam Ayarlanabilen . Örnek .Ayarlanamayan artikülatörler 2. 2. Whip-mix. Tersi ise non-arcondur.Knematik yüz ark arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin belirlenmesinde condyler arası mesafe artikülatör üzerinde sabit bulunabilir yada bireye göre ayarlanabilir. Alt çenenin sagital düzlemde rotasyonu terminal menteşe ekseni etrafında gerçekleşir.Arcon 2. ZOE. .Non Arcon Bu sınıflandırma fossa mandibularis ve eklem başının artikülatörün hangi parçasında yer aldığıyla ilişkilidir. Alınan bu kayıtlara göre sınırsal hareketler belirlenir ve buna uygun restorasyonlar hazırlanır. özel kayıt silikonları yada soğu akrilden yararlanılır. Fonksiyonel Olarak Artikülatörler . Eğer fossa mandibülaris üstte.Yarı ayarlanılabilen artikülatörler 2. Arconlarda fossa eğimi ile üst çenenin okluzal düzlemi arası açı sabittir. Bu artikülatörler aynen doğasındaki gibi 3 düzlemde hastadan alınan kayıtların aktarılabildiği artikülatörlerdir. Yarı ayarlanabilir artikülatörler ise sadece menteşe hareketi yapan okluzörler veya ortalama değerlere göre ayarlanan artikülatörlerdir. 3.Ağız içi kayıtlarla yapılan ayarlamalar.Ağız içi yapılaqn kayıtlarla transferde kayıt materyali olarak mum. Dentatus ve HANAV artikülatöreri Arkon tipi artikülatörlerin alt parçasının aynen insandaki gibi hareketleri yapabilmesi. pantografik çizimler yaptırılabilir.Alınan pratik kayıtlarla yapılan ayarlamalar. alçı. Açıldığında da bu değişmez. dikey boyutun değiştirilebilmesi durumunda condyl rehberliğinin okluzyon düzlemine göre sabit korunabilmesi gibi avantajları vardır. eklem başı altta ise. 2. Non-arconlarda ise artikülatör açılınca açı değişir ve kapanış yükseltmesi gereken olgularda hatalı kapanış elde edilir. Tam ve bazı yarı ayarlanılabilenlerde bu mesafe hastaya özgü ayarlanır ve normal kapanış yolu aktarılır Okluzör : Sadece sentrik ilşki aktarılır.

Sabit protez yapımında az sayıda kron yada inlay gibi restorasyonlarda basit bir artikülatör ancak daha fazla diş eksikse yarı ayarlanabilir artikülatörler(ancak kapanış varsa). İstenildiğinde ortalama değerlere göre kullanılabilir. Bu kapanışa göre yapılan restorasyonlar hasta ağzına yerleştirildiğinde okluzyonda yükseklik ortaya çıkar. Bölümlü protezler için artikülatör seçiminde eksik diş sayısı. Sadece santrik ilişki kaydının alındığı ve buna uygun artikülatör üzerinde laboratuar işlemlerinin bitirildiği durumlarda protez hastaya uygulandıktan sonra okluzal aşındırmalar varsa prematür kontaktların giderilmesi zorunlu olacaktır. * Yüz arkı transferi kabul eder. Tek el tekniği de uygulanabilir ancak kontrolü daha zordur. K1 olgularında vertikal boyutun kaybedilmediği durumlarda yarı ayarlanabilir yada ortalama değer artikülatörleri kullanılması uygundur. Bu protezlerin parçalarına ataşman. Bu protezleri yapmamızın amacı daha fazla estetik ve retansiyon sağlamaktır. anker. Santrik kapanış kaydı ile elastomerik ölçü maddelerinden yararlanılabilir. Hazırlanan hareketli protezin daha fazla fonksiyonu daha az yer kaplayarak sağlaması içindir. Dowson’un Bimanual Manipulasyonu ile Alt Çeneyi Santrik İlişkiye Getirme Yöntemi Baş parmaklar çene üzerine. . Alt çane belirli bir kuvvet uygulanarak santrik kapanış alınırsa condyller fossa içinde normalden daha geride yada aşağıda konumlanmış olurlar. negatifpozitif parçalarolarak ifade edilen bir biriyle uyumlu parçalarından birinin sabit. planlanan okluzyon tipi. primer seconder. okluzal ilişkinin kaybedilmediği durumlarda basit artikülatörler. sürgü. Sonuç olarak artikülatörde çalışmak uygun artikülatör seçimi hem yapılan protetik restorasyonların başarısını arttıracaktır hemde stomatognatik sistemin fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunacaktır. diğerinin hareketli protezler üzerinde yer aldığı kombine protezlerdir. full ağız restorasyonu gerekliyse. diğer parmaklar mandibulanın alt sınırına yerleştirilir. ağızdaki dişlerin kapanışa gelip gelmemesi gipi faktörler etkilidir. Artikülatör Seçimi Artikülatör kullanmada temel amaç hastadan alınan kayıtlar doğrultusunda hastaya yapılacak restorasyonun aynen hastanın tüm fonksiyonlarını değişikliğe uğramadan yapılabilmesini sağlamaktır. Hassas Bağlantılı Protezler Birbiri ile uyumlu erkek-dişi. Alt çeneye küçük açmakapama hareketleri yaptırılarak condyl-diş ilişkisinin fossa içinde doğru konumlanması sağlanır. SAM Artikülatörü * Arcon * Ağız içi kayıtlarla protruziv ve lateral condyler eğimler kişiye göre ayarlanabilir. tüm dişler aynı anda restore edilecekse.Alt çenenin lateral hareketleri sırasında horizontal düzlemde de rotasyon hareketi meydana gelir. Rotasyonla birlikte bir miktar yana kayma hareketi de yapar. ön dişlerde aralanma gözlenir. ideal okluzyon hedefleniyorsa tam ayarlanabilir artikülatörlerle çalışılması uygundur. matrix-patrix. gibi isimler verilir. Yüz arkı (face bow) ile extraoral kayıt alınıp üst çene artikülatöre bağlandıktan sonra hastadan santrik kapanış kaydı alınır ve bu kayda göre de alt çene artikülatöre alınır. Bölümlü protez yapımında teşhis amacıyla yarı ayarlanabilir yada daha basit artikülatörler kullanılabilir. Örnek : K3 olgusunda. Tam protez yapılacaksa diş diziminde ve çene hareketlerinde maximum teması sağlamak için idealde tam ayarlanabilir yada yarı ayrlanabilir artikülatörler seçilmesi uygun olur.

Mekanik tutuculuk sürtünmesel retansiyon şeklinde olabilir. uygulanılacak dişlerin radyolojik kontrolleri yapılmalı. Mekanik Faktörler : Direkt ve indirekt tutucularla sağlanır.Projeksiyon üniteleri . damak formu. menteşeli uzantılar veya yaylı sistemler şeklinde diğer ataşman sistemlerin tutuculuğunu arttırmaya yönelik bağlantılardır. mukoza özellikleridir. endodontik tedavili dişlerin kökleri üzerine yerleştirilen. pulpa odasının genişliği belirlenmeli. Şekline ve lokalizasyonuna göre yapılmıştır. Çünkü bu tip protezler klinikte hekimin ve laboratuarda teknisyenin özel işlemler yapmasını gerektirir. Mıktatısın oluşturduğu manyetik akı dokulara yayılır. Fiziksel Faktörler : Adezyon.Bağlayıcılar . İki mıktatıs kullanılır. . fiziksel ve mekanik faktörler vardır.Kısaca birbiriyle uyumlu iki parça üzerinekurulur. Bu sınıflandırılan ataşmanları kullanarak hassas bağlantılı protez yapabilmek için önce hasta ağzında bazı işlemler yapılmalıdır. mukozanın rezilliensi seçilerek ataşman tipi açısından önemlidir. Kron – dışı bağlantılar : Parçalar kronun dışındadır. Ayrıca kombine protezlerin yapımında ataşman üye dişlerin lokalizasyonları. (zıt kutupların bir birini çekmesi) * Açık alan . Yardımcı bağlantılar : Vida.Birleşik üniteler Stad ataşmanlar : Genelde aşırı kron harabiyetinde. * Kapalı alan . Hareketli bölümlü protezlerin tutuculuğunu sağlayan anatomik. Anatomik Faktörler : Alveoler kretler. post üzerine uyarlanan ataşmanlardır. Hassas bağlantılı protezlerin uygulanması hassas bağlantılar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. kron boyuna bakılmalı. Manyrtik akı çevre dokulara yayılmaz. Reziliensi az olduğu durumlarda ise vertikal yönde harekete kısmen izin veren ataşmanlar seçilmelidir. yüzey gerilimi. atmosfer basıncı gibi faktörlerdir. . İmplant sistemlerinde de kullanılmaktadır. gerekirse dişlere gingivektomi yapılarak kron boyları uzatılmalıdır. Bu mıktatıs sistemlerinde genelde SamaryumCobalt (SmCo5) bulunur. Hastanın ağız hijyeni optimum olmalıdır. sürgü. Çürükler tedavi edilmeli. Sürtünmesel ve metalplastik şeklinde olabilir. Sürtünmesel ve yaylı sistemler bulunur. * Şekline göre : * Lokalizasyonuna göre : * Fonksiyonuna göre : En pratik olanı 1970’lerde yapılan Prciskel sınıflandırılmasıdır. Sürtünmesel Retansiyon . En çok bilineni dolder bardır. mukozanın reziliensi seçilecek ataşman tipiaçısından önemlidir. KI (serbest sonlanan) olgularda alveoler kretteki mukozanın özelliği belirlenmelidir. Yay destekli mekanik tutuculuk şeklinde olabilir. Barlı bağlantılar : Aynı alveoler ark üzerinde yer alan kökleri yada kron boyu kısa dişleri birbirine bağlayan barlar ile bu barlara uyumlu manşetin hareketli protez içinde yer aldığı ataşmanlardır. alveoler kretteki dağılımları da önemlidir. *Aynı ataşman sistemleri .plastik * Yay sistemli Bir diğer mekanik retansiyon manyetik retansiyondur. Kron içi bağlantılar Kron dışı bağlantılar Stad (çivi başlı) bağlantılar Barlı bağlantılar Yardımcı bağlantılar Kron – içi bağlantılar : Parçalardan biri kron içindedir. * Metal – metal * Metal .

Sürtünmesel .Birleşik üniteler Stud Ataşmanlar .Bağlayıcılar .metal başlıklı : .Hareketlilik .Rigit .Barlı eklemler .Retansiyon mekanizması . Kroşeler yada hassas bağlantılarla direkt tutuculuk.Kombine Tutuculuk (Manyetik + Mekanik) .Tolerans Kron içi (İntrakronal) .Yaylı Krondışı (Extrakronal) .Hassas bağlantılı protezler.Sürtünme gereçleri . 1-Sürtünmesel Tutuculuk Metal .Aksiyel duvarları açılı (konus) Metal – metal barlı : .Aksiyel duvarları paralel (teleskop) . Sınıflandırma .Sürgüler .Projeksiyon üniteleri . yardımcı unsurlarla indirekt tutuculuksağlanır.Barlı üniteler Yardımcı Bağlantılar .Vidalı üniteler .Manyetik Tutculuk 3.Ataşmanın lokalizasyonu . I. Kırlangıç kuyruğu Metal – plastik : Erkek yada dişi parça plastik 2. H.T.Resilient Barlı Bağlantılar .Barlı eklemler Metal – metal sürgülü : . sabit ve hareketli protezler arasında geçiş sağlarlar ve ikisinin özelliklerini de taşırlar.Menteşeli uzantılar Avantajları * Estetik * Kuvvetler dişin uzun eksenine paralel * Protezin kullanım kolaylığı * KI olgularında protezin stabilitesini arttırması * Protezin gömülmesine engel olması * Yan kuvvetler oluşmaz * Sürtünme sonucu yıpranma uzun zaman alır * Protezde adaptasyon kolaydır * Giriş yolu için dişlerin paralel hale getirilmesi şart değildir * Geniş dişsiz alanları birleştirir Dezavantajları * Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcı * Onarımları ve yeniden kullanımları her zaman mümkün değil * Çok hassas çalışma gereklidir * Ekonomik değildir * Yeterli ağız hijyeni olmalıdır * Uygun hazırlanmazsa gingival irritasyon ve diş kaybı Endikasyonları * Ön ve yan grup dişlerde estetik nedenlerle * Anatomik şekil yada yetersiz ekvator altı mesafe varsa * Resiprokal kroşe koluna uygun yer yoksa * KI ve KII olgularında * Sabit protez uygulanamayan KIII olgularında * Kroşe tutuculu protezin tercih edilmediği durumlarda Kontrendikasyonları * Kron boyu kısa dişler * Pulpa odası geniş dişler * Ekonomik nedenler * Hekimin el becerisi * Aşırı örtülü kapanış * Yetersiz çeneler arası mesafe * Yeterli desteğe sahip olmayan dişler Tutuculuk (Retansiyon) Protezin yerleştiği yerden çıkartıcı kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir.Barlı üniteler .

Soy metalden üretilmiş . I veya dairesel olabilir.Açık alan magnet . plastikte deformasyon) • Dişlerin durumu • Pulpa odasının radyolojik tetkiki • Kron boyu • Kron / kök oranı (gerekirse gingivektomi) • KI ve KII olgularında dişsiz kretin reziliensi • Ağız hijyeni • Model analizi • Dayanak diş sayısı. eğimi.Metal – metal (Pres stud) . li. malzeme torgunluğu. yeri.2 mm yuva Kron boyunun 2/3 boyutunda Hata Diğer dayanak dişteki yuva(kutu)nın aynı hizada olmaması yetersiz boyutlarda yuva hazırlanması. Kimyasal olarak toz kısımları baziktir.kit kısmı ise asidiktir. kron boyları • Dişsiz bölge uzunluğu. Sürtünmesel retansiyon vardır.Hassas Bağlantının Çalışma Mekanizması Parçalar arası uyum * Sürtünmesel bağlantı .Kapalı alan magnet Hassas Bağlantının Retansiyonu • Parçaların boyutları .6 x 0. Bazıları pasta şeklinde olabilir. yaylı düzenekler kullanılır.Metal – plastik (Vario stud) * Yaylı bağlantı * Manyetik bağlantı . Kalıcı Çinko fosfat siman Silikat siman Polikarboksilat Geçici CaOH Zoe Öjenolsüz geçici . Uyum hassaslığı yeterliliği kontakt alanı başarıda önemlidir.Sürtünmesel Schatzman KIII olgularında . dağılımı. aşınma. Yardımcı retantif parçalar. Likitteki asit fosforik asit veya şelasyon ajanı olabilir. poliakrilik asit olabilir veya herhangi bir monomer olabilir. Endikasyonları * KIII ve modifikasyonları * Estetiğin önemi olduğunda * Sabit protezlerde bağlayıcı olarak Kontrendikasyonları * Serbest sonlu olgularda * Pulpa odası geniş dişlerde * Kron boyunun kısa olduğu dişlerde McCollum (1911) KIII olgularında . • Parçalar arası uyum hassaslığı • Parçalarda kullanılan malzemenin çeşidi • Planlama • Laboratuar teknikleri (metalde korozyon.Sürtünmesel bağlantı . H.Kesiti yuvarlak . rezorpiyonu • Vertikal boyut • Giriş yolu • Ataşman tipi Kriterleri dikkate alınmalı Kron içi Ataşmanlar Tüm kısımları dayanak dişin konturu içindedir. Yani siman tuz yapısındadır. Kron içi bağlantıların kesiti T.Kesiti dörtgensel CMSlide KIII olgularında . Simantasyon Simanlar iki komponentli malzemelerdir (Toz-Likit).yaylı bağlantı Kron İçi Bağlantı İçin Diş Kesimi Kron konturu içinde 0.

Temel kimyasal reaksiyon : iyonizasyon. Yapışmasyı Kolaylaştırıcı Kaplamalar .yapışmayı kolaylaştırıcı kaplamalar (kompozit esaslı yapıştırıcılar için) Mikromekanik Etching. distile su) . büyük zincirli organik moleküller aktif akrilat monomerleri.Elektrokimyasal (asit+elektrik akımı) Oksidasyon .Kimyasal (HNO3.Aktif akrilat monomeri “PFMA” kaplama (sebond. Aktif Akrilat Monomerleri : 4-meta → Superbond (sun medical) UDMA → Panavia Ex. spectra-link) . Metal oksitlerine gerek fiziksel gerek kimyasal yolla bağlanır. Metalin yüzey enerjilerini değiştirerek organik olan bu maddenin kimyasal kompozitlerle yapışması sağlanır.siman Cam iyonomer siman Polimer simanlar siman Bu tip yapıştırıcıların içinde bulunan silan (γMOPS).Pirolitik silikat kaplama (silicoater.5’tir. .Kumlama (50µm Al2O3) amaç metal yüzeyini genişletmek . CaF2 Simantasyon İçin. hidrofiliktirler. 48 saat sonra nötrale döner.Seramik yüzeylerin hazırlanması Metalin Hazırlanması .Mikromekanik (kimyasal yada elektrokimyasal Korozyon) .Mutlak nem kontrolü (rubber-dam) . Metal alt yapı üzerine silikat tabakası. H2SO4) . Adezyonun kimyasal bağlanması tepkimesine kemisorbsiyon denir. pitting.Dayanak dişlerin hazırlanması . Kalıcı simantasyon ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılırlar Silikat Siman Toz : SiO2 (Silika) %40 Al2O3 (alümina) %30 NaF. Silikat tabakası ile estetik kaplama malzemesinin organik polimer zincirinin serbest uçları arasında birleştirici (coupling) ajan olarak silan kullanılır. deterjanlı su 2-Ultrasonik temizleyici. 21.Oksidasyon (silan esaslı yapıştırıcılar için) .Kalay oksitle kaplama (sadece soy metal alaşımlarda kullanılır) Silicoater : pirolitik. Çinko Fosfat Siman : Toz : ZnO (çinko-oksit) Katkı Maddeleri : * MgO * SiO2 * BiO3 Likit : Ortofosforik asit (%85) Su (%1-3) Tamponlayıcı Al ve Zn bileşikleri Simanın pH’ı 3. (γMOPS) Rocatec : Tribokimyasal yöntem.Metal yüzeylerin hazırlanması . rocotec) . tribokimyasal yöntem. Metal yüzeyindeki oksit tabakasında kimyasal bir anfinitesi bulunan yapıştırıcılar kullanılır.aseton) Hem kimysal hem mekanik etki gösterir. Metal alt yapı yüzeyinde silikat tabakası triboplazma pirolitik değil (γMOPS) Ön kumlama → 110 µm corundum (Al2O3) Silikat kaplama → 110 – 120 µm kuvars ile kumlama Silanlama → espe – sil Metal Primerleri : Sıvı madde. corrosion. asitleme .Temizleme (1-Ultrasonik temizleyici. opaque (kuratay) PMFA → Sebond (schutzdental) spectralink (Noclor) Minenin Hazırlanması .Kimyasal temizleme (etil asetal. Metal alt yapı ile iyonik bağ oluşrurlar. silicoater MP. Metal yüzeyindeki etki gösterir.

En önemli dezavantajı : uygulanan dişin distalinde yer alan papile uygun yerleştirilmediği zaman zarar vermesidir. Ankoruis kron dışı bağlantısının da her iki parçası da metaldir. Kron Dışı Bağlantıların Endikasyonları . sayısına. polieter esaslı. 30 saniye Yıkama (2ml/dk su çıkışı. Dalbo Bağlantısının da kuvvet kırıcı etkisi vardır. Genelde bu tip bağlantılar prtoezin 2 parçasını birleştirir. KI ve KII olgularında uygulanır. Genelde KI olgularında mukozanın rezilyensini kompanze edecek.Bağlantı altı temizlemeye uygun değilse Ceka .Kuvvet kırıcı . Bu bağlantıların uygulandığı olgularda siklon esaslı.Ağız hijyeni yeterli değilse . Yay destekli bağlantısı olan ASC52 kron dışı bağlantıdır ve kuvvet kırıcı etkisi vardır.Kontrollü dikey hareketlilik ** Oksiquart → polivinil alkol jeli kenarları kaplanır ( yapıştırıcı havayla temas etmesin diye) ** Panavia-F → önce kimyasal. sonu serbest olgularda kullanılabilir. Diş eti papiline dikkat edilmeden yerleştirilirse periodontal sorunlar olur. 3 ayrı sertlik derecesinde dişi parça bulunur: çubuk. bağlayıcılar. Özellikle K2 olgularında Riegel blok kendine özgü bir ataşmandır. sadece dikey yönde hareketliliğe izin verir. kombine üniteler olarak gruplandırılır. polivinil silikon esaslı ölçü maddeleri kullanılır. Dişi parçanın özelliğine göre sınırlı bir hareketliliğe izin verir. Bu L şeklindeki bir barın ucuna yerleştirilmiş bir küre taşır ve buna uygulanan negatif parça hareketli protez üzerindedir. retansiyon derecesi ayarlanabilir. en az 120 saniye) Kurutma (yağsız kuru hava ile en az 15 saniye) Primer yada bond (yapıştırıcı ajana göre) kaşığıyla ölçü alınıp elde edilen model üzerinde gerçekleştirilir. En sıklıkla kullanılan Variosoft erkek parçaso metal. İlk akla gelen Pablo kron-dışı bağlantısıdır. sonra ışıkla donar. Genelde kron dışı bağlantıların kullanılmasında 2 destek dişin bloklanması.2 parça metal . Kronların ağızdaki ajusteleri tamamlandıktan sonra bu ölçü maddelerinden biriyle ve bireysel ölçü . ve bar tipi olarak geniş çeşitleri vardır. Kombine bağlayıcılar hem kron içi hem de kron dışı bağlantıların aynı protezde bulunmasıdır. gelecek olan yükleri karşılamak açısından daha avantajlıdır. kısmen harekete izin veren tipleri kulanılır. Rigit yada kısmen harekete izin veren tipleri vardır. çivi.Gingival papil korunmazsa . top.- Eklentilerin uzaklaştırılması (nonaromatik pomza) Asileme (%30 ortofosforik asit.Bucco-lingual genişlik kron içi bağlantı kadar önemli değil . Bir başka örneği Seka’dır. gerektiğinde sıkıştırılıp retansiyonu arttırılabilir ve yine erkek parçası değiştirilebilir. dişi parça plastiktir.Serbest sonlu olgular . Seka Bağlantısı : her iki parçası da metaldir. Tek taraflı sonsuz olgularda kullanılır ve hasta tarafından takılıp çıkartılabilir. Kron dışı bağlantılar.Alt kaninlerde Kron Dışı Bağlantıların Kontrendikasyonları . O yüzden son bir kez ışınlama gerekir (dual-cure siman) Kron Dışı Bağlantılar Kronun morfolojik yapısı dışında yer alan ataşmanlardır. lokalizasyonuna göre uygulanır. Ağızdaki dişlerin durumuna.

.Diş etine yakın olmalı. Dalbo ve stud ataşmanların stud ataşman tipleri de vardır. dişi parça hareketli protez üzerindedir. KII.Bevel-shoulder yada chambher basamak .Belli bir miktar hareketlilik var .Kuvvet kırıcı .Bağlantı dişin uzun eksenine paralel . Riegel Blok . KIII Dalla Bona (Dalbo) .Overprotezler Avantajları . Endodontik tedavi sonrası stud ataşman bir post ile birlikte dişin köküne simante edilie. overlay) denir. protezin retansiyon ve stabilitesi daha iyi olur.Erkek metal.Bucco-lingual mesafe azsa .Kuvvet kırıcı VarioSoft ..rigit ve hareketli .Periodontal sağlık . alveoler kret rezorpsiyonu azaltılmış olur.Erkek parça değiştirilebilir .Bağlantı dişin tepe noktası hizasında . kolay adapte olunabilir.Retansiyonu ayarlanabilir .KII .bu protezlerde tutuculuğu sağlayan stud ataşmanlardır.Dişi parça değiştirilebilir . çubuk. estetik avantajlar sağlanmış olur.Protezde retansiyon ve stabilite .Yay destekli .KI.Endodontik tedavi sonrası post ile beraber . Hazırlanan hareketli protezin altında diş kökleri korunarak daha iyi bir algılama sağlanır.KI.Topuz. bar .subtotal olgularda . çivi.Proprioseptif mekanizmanın korunması .2 parçada metal . KIII Ancoruis .Yeterli kron boyu lazım Yetersiz kesim → Kron büyük olur Bağlantı uzak olursa → kuvvetler dişin uzun aksından uzaklaşır. KII.Retansiyon için aksiyel duvarlar paralele yakın . Pozitif parça metal.Kron/kök oranı kron lehine artöış ise .KI. temas etmemeli . dişi parça plastik olabilir.Retansiyon ayarlanabilir .Retansiyonu kendine özgü Kron Dışı Bağlantı İçin Diş Kesimi .Bağlantı tarafından biraz daha fazla diş kesimi yapılabilir . Mıknatıs sisteminden de yararlanılabilir. İleride bu kökler kaybedildiğinde protezin totale dönüşümü daha kolaydır.hacimleri küçük → yetersiz vertikal boyut → yetersiz buccolingual mesafe Extraradiküler → erkek parça kök yüzeyinde. Pozitif parça= stud kök üzerinde. Başka bir örnek de Kothermandır. KII .Vertikal boyut yetersizse . kullanımı daha sınırlı Endikastyonlar .En az iki diş bloklanmalı Stud Ataşmanlar Uygulanmasından önce kökün endodontik tedavisinin yapılması gerekir.Erkek parça değştirilebilir.Kuvvet kırıcı . KII ASC52 . Uygulanması için dişin kron kısmı diş eti seviyesinde kesilir.Subtota olgular . Bu tip ataşmanların uygulandığı protezlere diş üstü protez (overdenture. . Dişi plastik .KI. Çiğneme kuvvetlerinin dağılımı sağlanır. genelde kullanılan İntraradiküler → erkek parça protez kaidesinin tabanında dişi kısım kök konturunun içinde.Alveoler kemiğin korunması . İşte bu ataşmanın şeklinden dolayı çivi başlı denir.

.Destek dişlerde periodontal yıkımlar Dişeti İrritasyonunun Önlenmesi için.Vertikal yüklerin ataşmanın topuzu tarafından karşılanması PressStud Ataşman .Kökten yararlanılacaksa kök uzunluğuyla orantılı post .Subtotal olgular . Bu bar fabrikasyonda olabilir.- Proteze adaptosyon Estetik Uyumlandırabilme Dezavantajları .Undercutlar .İnterokluzal mesafede sorunlar .Parça değişimi olası ama zor O-SO Ataşman .Uygulaması kolay ve çabuk . En popüleri → hem rigit hemde kısmen harekete izin veren dolder-bardır.Diş etinden en az 1 mm yukarıdan eğimli kesim .Mukostatik ölçü .Tüberkül çatışmalıarının olmadığı balansı arttırmak .Aşırı kontur oluşumu .Retansiyonu ayarlanamaz .Beş ayrı açıda erkek parça .Erkek parça post üzerinde .Dişleri yada kökleri birbirine bağlar Bu bağlantılarda rigit ve kısmen harekete izin veren tipleri mevcuttur.Giriş yolu ayarlanabilir . + Yiv-yuva + 2 düzlemli kesim + Gerekirse postun boyu uzatılmalı .Erkek parça post(pivo) üzerinde . uygun örneklerden dökülme de hazırlanabilir.İmplant özellikle alt ön bölgede Barlı Bağlantılar .Laboratuar bağımlılığı az .Estetik .Çürük .Lateral kuvvetleri azaltmak için kısa preparasyon İmplant Üstü Protezler .Rorasyonu önlemek için.Dişi parça lastik O-ring şeklinde Parça değişimi kolay ve ucuz Stud Ataşman İçin Diş Kesimi . .Kron boyu çok kısaysa bevelshoulder’lı başlık .

orta kısmı geniş altıgen şeklindedir. kişilik özelliklerine göre hekimi kararlarına uyan yada hekimi kendi isteği doğrultusunda yönlendiren ya da her şeyin mükemmelini isteyen. Alınan yanıtlar doğrultusunda hastanın kişiliği hakkında da bilgi edinilir. doku bütünlüğü ve devamlılığını sağlamaktır.hekimi kendi isteğince yönlendirmeye çalışan zor kişilikli bireyler. Dişler arası ilişkiler (kapanış). Hem hastaya yapılacak protezdeki diş şekli açısından hemde karakterini yansıtması açısından çok önemlidir.Lakayt ve kaygısız tip hastalar 3. hastanın beklentileri öğrenilir. fonksiyon ve fonasyonu hastaya iade etmek.Düşünsel tip hastalar Kassal tip hastalarda yüz kasları gelişmiş. Kassal tipte olanlar diş seçiminde estetik. parsiyel) → Kombine Protetik uygulamalarda amaç .Solunumsal tip hastalar 3. Daha önceki tedaviler ve sonuçları. Düşünsel tip hastalarda sindirimsel tipin tersine ters yamuk şeklindedir. Sindirimsel tipler protezlerinin fonksiyonel olmasını isterler. kullandığı ilaçlar. Sonra intraoral muayene yapılır. Solunumsal tip ise alt ve üst kısımları kısa. yeterli fonksiyonu sağlamak için. Tüm dişler ve çeneler değerlendirilebilir. lüksasyon olup olmadığı incelenir. sert ve yumuşak damak. Hekime saygılı. konuşma ve fonksiyon mükemmel olmasını isterler. sond. Hastanın yüz şekli de önemlidir. presel yardımıyla incelenir. yüz dikdörtgen yada kare şeklindedir. önceki dental girişimlerini öğrenmek açısından yapılmalıdır. ağrılı bölge. Okluzal ilişkilerde ölçü alınıp diagnostik modellerde değerlendirilir. cep derinliği değerlendirilir. tedavi sonrası sonuçlardan hekimi sorumlu tutan özellikte hastalarla karşılaşılabilir. Diş hekimliği insan ilişkilerine dayanan ve hastanın gittiği her yerde hekimin yaptığı uygulamaları taşıdığı bir meslektir.Kassal tip hastalar 2. Solunumsal tipler protezlerinde rahatlığı ararlar. hekimin güven duygusunu kazanması sağlanmalıdır. kızarıklık. müracaat nedenini isteklerini.Histerik ve şüpheci tip hastalar 4. Bu nedenle protetik uygulamalarda hastanın geliş nedenleri öğrenilmeli ve karşılıklı sorgulama ile hastanın. Dişlerde aşınmalar olup olmadığı incelenir.2. protezleriyle ilgili vurukları.. ağız hijyeni iyi olmayan. Sonra klinik ve radyolojik muayrne ve teşhis modellerinin incelenmesi yapılır. Bu muayene sonunda koyulan endikasyonla uygun tedavi planı yapılır.Tam muayene 2. kaybolan estetiği iade etmek için.köprü) → Hareketli (Total.Akılcı ve düşünsel tip hastalar 2.Acil muayene 3. alt ve üst alveoler kretler üzerinde kalmış olan artık kökler ve diğer problemler incelenmelidir. genel sağlık problemleri olan.Kesim sonrası daimi restorasyonlar tamamlanıncaya kadar kesilmiş dişleri dış etkilerden korumak için. Diş eti çekilmesi. Düşünsel tipler ise konuşmaya önem veren. Şişlik. Anamnez bir hastanın genel sağlık durumunu. diş eksikliğini tamamlamak. DÖNEM Protetik restorasyonlar → Sabit (kron. Sindirimsel tip hastalarda yüz şekli aşağıya doğru genişleyen ikiz kenar yamuk şeklindedir. geçirdiği rahatsızlıklar mutlaka öğrenilmelidir. asimetriler gözle ve palpasyonla incelenir. estetik ve fonksiyonun çok iyi olmasını isteyen kişiler olabilirler. mukoza ayna. Sabit Protez İçin Tedavi Planlanması 1. sorunları olduğu zaman bile daha dayanıklı olan bireylerdir. . Hijyen açısından diştaşı olup olmadığı incelenir. Dişler. ağız tabanı. duygusal açıdan stabil olmayan. Hastanın genel sağlık durumu. Klinik Muayene : External muayene yapılır. Radyolojik Muayene : Total dişsiz bir olgu bile olsa tüm çenelerin filmleri alınıp. Herhangi bir nedenle gelen hastanın kişiliği yapılacak protezin başarısı açısından önemlidir 1. diş eti. 1.Sindirimsel tip hastalar 4.Diş Kesimi 2. kaybolan estetik.Titiz ve mükemmeliyetçi tip hastalar Hastalar. Hasta Muayenesi 1. Hastadan öncelikle anamnez alınır.Periodik muayene Tam muayenede hastadan genel ve dental anamnez alınır. uygulamalara adapte olmaya çalışan ve hekim önerilerince hareket eden hastalar vardır.

Protetik restorasyonlar ve diğer restorasyonların kontrolü yapılır. Diş hekimi çalışma esnasında çalışma alanını uygun görüş ve rahat ulaşabileceği konuma getirmelidir. Geçici Yapımında kullanılan Materyaller. bel. Öncelik problemli bölgededir. . CaOH’li yada ZOE’lü simanlarla simante edilir. Kesim tamamlanınca tekrar ölçü alınır. ) ve ölçü hasta ağzına yerleştirilir.3 mm yukarıda hazırlanmalıdır Bu restorasyonlar genelde kandi kendine sertleşen soğuk akrille hazırlar. Simantasyondan artık simanlar temizlenmelidir.Anterior kesimlerde hazırlanan geçici restorasyonlar şekil ve renk açısından uyumlu olmalıdırlar. Bu yüzden geçici diş etine tamas etmemelidir ve iyi polisajlanmalıdır. Direkt Yöntem : Kesimden önce ölçü alınır.Kolay temizlenebilir olmalı . Geçicilerin uygulanması sırasında kesilmiş olan diş mutlaka izole edilmelidir. Klinikte Çalışma Konumları ve Hasta Tedavi Şekilleri Preklinik uygulamalarda ağzı aklit eden fantomlar tam olarak bir hastayı temsil edemezler. Bu restorasyonlar bazı özelliklerde olmalıdırlar : . Bitirilen geçicinin kron kenarları uzun hazırlanırsa diş eti sağlığına zarar verir. Geçici restorasyonlar iki şekilde hazırlanır. Sonra kesim yapılır. Akril hamuru şekillendikten sonra dişten uzaklaştırılmalı ve polimerizasyon için ılık su içinde bekletilmelidir. sırt. Tamamlanan geçicinin simantasyonundan önce zımpara ve polisaj yapılmalı. . Polikarbonat kronlar fabrikasyon. temdent . Akrilikten (metilmetakrilat). Dişler özel kavite laklarıyla izole edilir. Hasta üzerinde çalışırken azami dikkat ve özeni göstermek gerekir. Soğuk akrille model üzerinde geçiciler hazırlanır. (bu akril hamurları polimerizasyon ısısı düşürülmüş özel akrillerdir Trimdent. dil. .fonasyonu sağlamak için ve psikolojik olarak hastayı rahatlatmak amacıyla geçici restorasyonlar yapılır.2 – 0. Acil Muayene Hastanın problemi olduğu diş yada dişleri içeren muayenedir. Periyodik Muayene Yaklaşık 6 aylık sürede yapılır. İlk ölçünün içine hazırlanan soğuk akril likiti ve tozu koyularak hazırlanır. Zn. Polimerizasyonu ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra hasta ağzına yerleştirilir. Çünkü hasta ağzında canlı dokular. Alçı model elde edilir. çeşitli metallerden (Al. daimi metalin uyumunda sorun olur ve kron kenarı açık kalır. Sn) hazırlayabildiğimiz gibi polikarbonat yada selüloit(strip) kronlar olarak da hazırlayabiliriz. özel setleri olan. periodontal sağlık açısından diş eti sağlığına zarar vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Ölçü nemli ortamda bekletilir. Bu yüzden yapılan geçici kron servikalde ne kadar polisaj yapılsa da mikro retansiyon olabilir. komşu ve antagonistlele uyumu kontrol edilmelidir. İndirekt Yöntem : Kesimden sonra ölçü alınır. Ancak kendi boyun.Periodontal sağlık açısından servikal uyumları serbest diş etinden 0. Cu.. Artık siman bırakılmamalıdır. Eğer ZOE’lü simanla yapıştırılırsa ojenölün analjezik etkisi hastanın rahatlamasını sağlar. dişeti mevcuttur. Bu alanlar bakteriel birikim diş etinde zarara neden olabilir. tükürük. her diş için değişik boylarda seçenekleri olan kronlardır.Yapılan geçicilerin servikal uyumları. Diş etini irrite etmesi nedeniyle de kesilmiş dişin diş etiyle ilişkisini bozar. Böyle hazırlanan geçicilerde.

Bu yüzden hekimin hasta üzerinde doğru çalışma pozisyonlarını iyi bilmesi gerekir. • Ayakata • Oturarak Hasta üzerinde ayakta çalışılırken hasta koltuğu. Ancak ışık kaynağın çalışma ortamına yakın olması ışık gücünü ve görünürlüğü arttırmaz ve hekimin hareketini kısıtlar ayrıca oluşan ısı nedeniyle hastayı rahatsız edebilir. Aksi halde freez yumuşak dokuları zedeleyebilir. omuz. Ayakta çalışırken hastanın sağ yanında durmalıdır. parmaklar diş dudak yada çeneye dayanarak destek almalıdır. Hastanın başı en iyi görüş alanına göre çevrilmelidir. Ağız içinde çalışılırken bölgeye göre direkt yada indirekt yöntemle ışık kaynağından yararlanılır. Geçici yapıştırma dişler kesildikten sonra daimi kron yapılana kadar dişi dış etkilerden korumak için yapılan yapıştırmalardır. Alt çenede çalışılırken hekim saat 9 pozisyonundadır. Sol üst çenede çalışırken hekim saat 10-11 yönündedir. Sol elle ayna ile yumuşak dokular ekarte eilerek rahat çalışma alanı sağlanır. sırt arkaya dayalı ve düz oturacak. sağ elle işlem yapılır. İdeali. Baş yüz veya çene sağa hafifçe dönmüştür. izole edici ve tamir edici özelliği vardır. hastanın ağız hizası hekimin dirseklerinin hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. örtücü.ve bacaklarını postural bozukluklara neden olabilecek hatalı durumlarda olmamalıdır. bel ve sırt bölgelerinde kas ve iskelet sisteminde zorlanmalara ve ortopedik problemlerin çıkmasına neden olur. hekimin sandalyesinde. Alt sağ posteriorda çalışırken kaninlerden destekle indirekt yöntemle çalışılır. Üst dişlerin çiğneyici yere diktir ve baş sağa doğru döndürülmüştür. Baş düzdür. 3. Üst çenede çalışırken hasta hekimin boyuna göre biraz yatırılabilir. İndirekt yöntem ile çalışılır. Ayrıca indirekt görüş de sağlar . bacakları yanlarda rahatça açık olacak şekilde ve çalışma ortamı açık olacak şekilde ve çalışırken görüş uzaklığı 30-35 cm mesafeden olmalıdır. . Ağız içini daha iyi görebilmek için reflektörden yararlanılır. alt çenede direkt yöntemle çalışılıyorsa daha yukarıya konumlandırılmalıdır. Alt ön bölgede çalışırken hekim 11 pozisyonundadır. sol eliyle hastanın başını kavrayıp. Üst ön bölgede çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır labial yüzlerden yada premolarlardan destek alınır. Hasta ise üst dişleirn çiğneyici yüzleri yere dik açı yapacak şekilde yatırılmalıdır. üst çenede indirekt yöntemle çalışılıyorsa daha aşağıda. Yapılan işlemler sırasında sağ eldeki mikromotor. tabanları yere basarak. Alt çenede alt dişlerin çiğneyici yüzleri yere paralel ayarlanmalıdır.sağ üst çenede çalışırken hekim saat yönüne göre 10-11 pozisyonunda olmalıdır. Hasta yer ile 30-40 derece açı yapacak şekilde ayarlanıp. köprünün içine tüm içine tüm yüzeyleri kaplıyacak şekilde sürtülür. Sağ arkada oturulursa. Palatinal yüzde çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır. Ünitler sağlaklar için hazırlanmıştır.5. Çene yukarıya kaldırılmıştır. aerotor kalem tutar gibi tutulmalıdır. Işık. Siman : Kremsi pat anlamındadır • Daimi yapıştırma • Geçici yapıştırma Simantasyon sadece yapıştırma işi değildir.4. 2 konumda çalışılabilir. Premolarların okluzalinden destekle indirekt çalışılır. Daimi simantasyon için bitmiş kronun tüm iç ve dış yüzleri kurutulup temizlenir. Geçici simantasyon için ZOE ve CaOH’li patlar kullanılır. baş sağa döndürülür. Oturarak çalışılıcaksa hastanın sağ ön yada sağ arka tarafında oturarak çalışılabilir. Hekimin klinikte hatalı pozisyonlarda çalışması ense. Hangi tip simanla yapıştırılacaksa siman camı üzerinde toz likit karıştırılıp. O2 ‘li suyla silinip kurutulur. Simantasyon Bitmiş sabit restorasyonun son aşaması kesilmiş dişe uygun simanlarla yapıştırılmasıdır. Simanın koruyucu.

Simantasyon basıncı aksiyal yönde olmalıdır.Bar ile manşet arasındaki retansiyon . kesiti armut . Eğim arttıkça tutuculuk azalır. Yüzey Alanı : Tutuculuk yüzey alanıyla doğru orontılıdır. hastaya ağzı kapattırılır. 4. 1 dk kadar yapılıp. Artık simanların gingiva yarık içinden ve yumuşak dokulardan uzaklaştırılması gerekir. Tek kron parmak basıncıyla vestibul-lingual yönde hareketle adapte edilir. Servikalde tam adapte olmayabilir. Simantasyonda Tutuculuğu Etkileyen Bazı Faktörler 1. Bu esnada kron yada köprünün diş teması kontrol edilir.Kesilmiş dişlerin üzerine yerleştirilir. Avantajları * Fonksiyon sırasında oluşacak kaldıraç kuvveti. * Bir grup dişi yada kökü bağlayarak yüklerin paylaşılmasını sağlar * Renasiyon ve stabilite Dezavmtajları * Vertikal ve bucco-lingual mesafe * Alveoler kavsin eğriliği ( stud ataşmanlardan yararlanılmalı ) * Marjinal dişetine baskı Barlı Eklemler * Bar – protez arasındaki harekete izin verir * subtotal olgularda * Ön bölgelerde Dolder Bar : Genelde tek manşetli. * Uzun kavisli barlar endike değildir. Çünkü kalan artıklara yabancı cisim reaksiyonu gösterilir. Antagonistiyile yükseklik oluşabilir. Bu yüzden iç yüzde işlem yapılmamalıdır. 5. Vestibülden artan simanlar temizlenilir. Köprü ise mesio-distal yönde parmak basıncı yapılır. * Tek ve uzun manşet yerine birden fazla parçalı manşet kullanımı çiğneme basıncının dağılması ve dayanakların korunması açısından önemlidir. Simanın kıvamı çok önemlidir. Kesim Şekli : Aşırı konik kesimlerde tutuculuk azalır. ortam ısısı optimum olarak uygun kıvamda hazırlanmalıdır. 2. Parmak basıncı kron içindeki fazla simanın dışarıya çıkması içindir. kızarıklığa.Dişleri veya kökleri bağlarlar . Böylece yük azalır. Servikal adaptasyonu incelenir. Barlı Bağlantılar (Devamı) . Kullanılan Malzeme : Soy olmayan metal alaşımların soy metallere göre simana adaptosyonu daha fazladır. Eğer siman çok akıcı ise simanın direnci azalır. Yüzey Pürüzlülüğü : Köprü çapalarının dişe bakan yüzeylerinin püzülülüğü retansiyonla doğru orantılıdır.koyu kıvamlı hazırlanmışsa basınçla fazla simanın çıkması mümkün olmayabilir.Retansiyonu arttırmada Kanal tedavilidişlere uygulanan başlıklar Bar kesiti : armutsu / yarım yuvarlak / kenarları paralel * Barın doğrusal olması protezin stabilitesi ve dayanakların korunması açısında önemlidir.Splintlemede . okluzam tırnağın oluşturacağından daha küçüktür. Dişeti sorunları oluşabilir interproksimal bölgede temizlenemeyen sdimanlar papilde hiperemiye. Ancak 80-120 µm kadarada çıktığı görülür. Film kalınlığını en aza indirmek için uygun toz-likit oranı. ağrıya neden olur. karıştırma süresi.Az sayıda dişin bulunduğu olgularda . manşet gelen kuvvetin şiddetini azaltır hem vertikal yönde hemde barın uzun ekseni etrafında rotansiyonel harekete izin verir. lateral hareketlere direnç artar. Siman Film Kalınlığı : İdealde bitmiş kronun simantasyonu sonrası siman-film kalınlığının 20-50 µm olması gerekir. . kırılganlığı artar. 3.

Orta ve uzun başlıklarla teleskop protezler hazırlanır.Kısa .Hastanın tükürüğünün vizkozitesi .Primer .Matris . Amaç retansiyonu arttırmaktır.İç kron .Orta . Amalgam yada kompozitle restore edilip doğrudan protez .Dış kron adı verilir Tutuculuğu sağlayan faktörler .Uzun olabilirler. Başlıca Endikasyonları . yy’da kullanılmaya başlanmıştır.Primer – seconder arası ajuste adaptayon . Artık özel tekniklerle uygulanmaktadırlar.Barlı Üniteler • • • • • • Harekete izin vermez Dayanakların splintlenmesi Bar-manşet arasında rigid bağlantı Sürtünmesel retansiyon Paralel kenarlı Dişsiz alanlarda rezorpsiyon fazlaysa 4.Protezin yerleştiği anatomik yapılar * Tükürük viskozitesi arttıkça tutuculuk artar.6 mm Barlı Bağlantıların Uygulanması • • • • • • • • • Yeterli mesafe gerekli Alveol kavsinin şekli önemli Yumuşak doku kayıplarında Over protezlerde Splintlemede Protezi taşıma Vertikal mesafe Okluzyon tipi Planlama altında bırakılabilir yada başlıklar hazırlanabilr. Bu protezler 19.Primer .Alt yapı .Patrix denir Üstündeki yapıya ise üst yap .Estetik amaçlarla Yapımında hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi özel rigit metal alaşımları kullanılmalıdır. Teleskop protezler hem hareketli hem sabit olarak hazırlanabilinir.seconderarası sürtünme yüzeyidir. Bu yüzden diş üstü (overprotez) yada hibrid protez adı verilir.Köprüler için dayanakların paraleleştirilemediği durumlarda . . Ancak dişlerin aşırı yuvarlatılmaması retansiyon açısından Magnetli Bağlantılar • • • • • • Farklı boy ve kuvvette Uygulaması kolay ve hızlı Parçalar arası yüzey ilişkisi küresel Magnetik alanı kapalı alan Magnet yüzeyi açık Retansiyonu kalıcı Günlük kullanılan mıtnatıs : AlNiO Bu tip ataşmanlarda : SmCO5.Orta kısa .Dişlerin çeşitli nedenlerle aşınmış ve kron boyu kısalmış olduğu olgularda . Diş üzerinde yer alan bu başlıklar .NeFeBo Teleskop Protezler Subtotal olgularda bu tip protezlerden yararlanılır.65 mm ve 3. ekvatorları ortadan kalkacak şekilde kesilip küçültülürler. Dişler.Sekonder . Diş kesiminde dişler bilindiği gibi kesilir. Kesim sırasında çapa olacak dişler birbirine paralel hazırlanamadığında yararlanılır. Kısa ve orta kısa başlıklarla ise retansiyonu arttırmak amacıyla ataşmanlar eklenerek overprotezler hazırlanılabilir. Hazırlanan başlıklar .

Çene hareketleri sırasında prematur kontak olup olmadığına bakılır. sonra seconder ve iskelet yerleştirilip uyum kontrolü yapılır.Özel metal alaşımları gerektirir. Teleskop protez planlamasında öncelikle destek dişlerin durumları. Okluzyonu sağlarken alt ve üst çenede fonksiyonel tüberküller önemlidir. Total dişsiz olgularda max interkuspitasyonun santrik ilişkide olması gerekir. Bu dişin vertikal boyutu yetersiz olduğunda yada aşırı madde kaybı yapılamadığında uygulanır. posterior disklüzyon okluzyonu.bunlar okluzyonu taşıyan tüberküllerdir. Kesimden sonra modeller üzerinde labavatuarda primerler hazırlanır. Ağızdaki aşınmış. Yapımıda. Total protezli bireylere göre algılama duygusu çok daha iyidir. * Bazen post-core’lar üzerinede hazırlanabilirler. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda bu protezler kontrendikedir. ağzın kapatılması söylenir. . Tam dengeli (çift taraflı / bilateral) 2. yapamadığı kontrol edilir. Hastanın protezinin yapılmasında alt çenenin konumlandırılmasında total proteze göre daha avantajlıdır. lateral hareketler yaptırılıp bakılır. Yapılan provada önce primer. Orta ve uzun başlıklarla kron boyu (7-9 veya 6-8 ) hazırlanmalıdır. Protrüzyon. seconder sadece dişin diğer 4 yüzünü kavrar. Alveoler kemik rezorpsiyonuda korunmuş olur. 1. diş kesiminde cervikal chamfer şeklinde hazırlanmalıdır. Ancak bazı dezavantajlarıda vardır : . Oklüzyon Alt ve üst dişler arasındaki ilişkidir. Bu durum incelenmelidir. Sabit restorasyon yapımında alt-üst çeneler arası ilişkinin artikülatöre taşınmasında yüz arkından yararlanılması ve okluzal ilişkiler özel kapanış mumlarıyla artikülatöre taşınılmalıdır. Doğal dişli bireylerde interkuspitasyonda alt çene 0. Okluzal ilişkilerin ve çene hareketlerindeki okluzal ilişkileri 3 grupta değerlendirebiliriz. eklem ağrısı olup olmadığı sorulur. . vertikal boyut. bu model üzerinde. Ayrıca hem primer hem seconder parça yerleşeceği için dişten yeterince madde kaldırılmalıdır. Metal alt yapılar frezlendikten sonra seconderler hazırlanır ve tüm protez hazırlanır. mumlardan yada ipek şeritlerden yararlanılır.yararlıdır. Ağızda restorasyon taşıyan bireylerde lateral hareketlere rehberlik eden dişler incelenir. kron/kök oranları. Bu incelemeler sırasında artikulasyon kağıtlarından . primer-seconder üzerinde özel freze işlemi yapılır. .kas.Yeterli vertikal boyuta ihtiyaç vardır. Yutkunarak.Overbite’da kontrendikedir. . tek taraflı dengeli okluzyon (grup fonksiyonlu okluzyon) 3. Bu nedenle hastanın yeterli vertikal boyutunun olması gerekir.1 – 1. Nedeni belli olmayan diş. Ağızda eğilmiş aşırı sürmüş dişler değerlendirilmelidir.1 mm daha geriye yani kondil fossa ilişkisindeki santrik ilişki konumuna gelebilir. Primerler hasta ağzında kontrol edilir. sayısı.Özel labavatuar teknikleri gerekir. Bu tip protezli bireylerde zamanla primer çekildiğinde aynı protezi kullanması mümkündür. harabiyete uğramış dişlerin ve preprioseptionun korunması en büyük avantajdır. * Bu protezler uygulandıktan 24 saat sonra kontrol edilir. Tekrar ölçü alınıp. Ring teleskop (anker band kron) : Dişin okluzali primer üzerinde yapılıp.okluzyonun klinik olarak incelenmesinde alt çenenin istemli olarak yapabildiği hareketleri yapıp. Bu hareketlerde zorluk yada aşırı kolaylık olup olmadığı incelenir. Seconderler ana protezle bağlanır. Dişli provadan sonra protez bitirilir. Kapanış alıp diş dizimi yapılır. hastanın karşı çenesindeki diş ve protezlerin değerlendirilmelidir.

3 Posterior Disklüzyon Okluzyonu Genç bireylerde rastlanır.Yeterli ve gerekli kron konturları.Max. Horizontal yükler hemen hemen yoktur. Gelen çiğneme yükleri genelde vertikaldir. Tüberkülleri aşırı eğimlendirme ise tüberkül çalışmalarına neden olur.Yeterli ve gerekli okluzal tabla oluşturulmalı . Okluzyon Özellikleri (optimum okluzyon kriterleri ) . .diğer tüm hareketlerde hareketli yönlendiren ya kaninlerdir yada anterior dişlerdir : . 2 Tek Taraflı Dengeli Okluzyon Doğal dişli bireylerde 30 yaş civarında rastlanır. Alt – üst dişler arasında bir dişe iki diş ilişkisi vardır. artikülatöre taşınır. maximum etkinlik .kanin rehberliğinde posterior okluzyonu . Alt çenenin protrüziv ve lateral hareketlerinde alt – üst dişler arasında çift taraflı temas söz konusudur.1 Tam Dengeli Oklüzyon : Doğal dişli bireylerde ileri yaşta aşınan dişlerde rastlanır. Üst dişlerin fonksiyonel tüberkülleri alt dişlerin santral fossalarıyla temastadır. Bu okluzyonda bir dişe bir diş ilişkisi söz konusudur. interkuspitasyona sentrik ilişkideyken gelir. Modeller üzerinde hazırlanan okluzyon türü posterior disklüzyon okluzyonu olmalıdır. Tam protezlerde total protezin retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak için kullanılır. Bu okluzyonda dişler sadece max. Tüberküllerin aşırı yüksek olması okluzal çatışmalara neden olur. Full ağız sabit restorasyonlarda okluzyonun yeniden düzenlendiği olgularda sağladığımız okluzyon türüdür. Bu sırada vertikal ve horizontal yönde yüklerde protezin retensiyonu açısından önemlidir. • • * Posterior Diskluzyon Okluzyonu Santrik pozisyon : temas var Eksantrik pozisyon : temas hiç yok. Tüberküllerin yüksek olması çiğneme etkinliğini arttırır. Bölümlü protezlerde yada kısa köprülerde bu okluzyon türünü uygularız.IKP’de çift taraflı çok sayıda diş teması . Yaptığımız full sabit köprülerde belirli bir vertikkal boyutta okluzyon kaydedilip. Rehberlik ön dişlerdedir. Böylece gelen çiğneme yükleri tüm dişler vasıtasıyla çene kemiğine iletilir. Alt çenenin lateral hareketlerinde çenenin hareketlerinde çenenin hareket ettiği tarafta temas varken . proximal kontakt . tenge tarafında temassızlık (disklozyon) söz konusudur.Çene hareketleri engellenmemeli Özet * Çift taraflı dengeli okluzyon Satrik pozisyon Eksantrik pozisyon temas hep var * Tek taraflı dengeli okluzyon Santrik pozisyon : temas var • Eksantrik pozisyon : denge tarafında temas yok.anterior grup fonksiyonlu posterşor disklüzyon okluzyon.Minimum kas kuvveti.Tüberkül – fossa ilişkisi . İnterkuspitasyon santrik ilişkide . Max interkuspitasyonda bu ilişki tam protezlerde santrik ilişki konumunda sağlanır. çalışan tarafta temas var öne hareketlerde posterior temas yok.

etchedporcelain laminate .Zaman . 4.Renk (hatayı kabul etmez) .iğne.3-0.Diastema .unfilled resin (baülayıcı) .Mine defektleri (hipoplazi. Mine düzeyindedirler .Renk .Finansman .Preparasyon : 1.silane .Onarım güçlüğü (hatta imkansız) .Frajilite .6 mm) b) Daha sonra diğer mine yüzeyleri kaldırılır.devitalizasyon.Laminanın tam olarak oturması için kesim gerekir. Endikasyonları . External mine yüzüyini aşındırıp elde edilen internal mine yüzeyin in aistle mukavemeti daha az olduğundan adezyon daha güçlü olur. Aproximaller. 6. Dıştan içe doğru uygulanan tabakalar .Minenin aistlenebilirliği (asite karşı yeterli yanıt veremiyorsa) .Periodontal sağlık (sadece labial yüzde gingival marjinle temas eder) - Aşınma dayanımı İçsel dayanım (inherent strenght) Sıvı absorbsiyon dayanımı Estetik Dezavantajları .Porselene yer hazırlanmalı (over konturlu protez olmaması için) 2.dentin Bu restorasyonu yerinde tutan kuvvet kompozit yapıştırıcını sertleşme büzülmesidir.MVS elamanları a) Rehber Frez : Kesimin belli bir derinlikte olmasını sağlar (0.LVS ( Laminate veneer set) : cement 1.Yetersiz restorasyon .etched enamel . Bu kuvvet porselen ve mineyi güçlü bir şekilde hem vertikal hem lineer doğrultuda yapıştırır yani porselen kompozitle güçlendirilir.Bağ dayanımı .Uygun gingival sonlanma çizgisinin elde edilmesi için kesim gerekir.Tüm Seramik Restorasyonlar Seramik Laminate Restorasyonlar (indşrekt lamina seramik restorasyonlar) Lamina : Direkt (kompozit ) : İndirekt (kompozit / seramik ) Genelde dentin tabakasına geçmezler.Uygun ve yeterli mine bulunmaması . 5.Asitle pürüzlendirmeye elverişli mine yüzeyi elde etmek gerekir. aproximal dikey basamak olacak şekilde hazırlanır.Aşırı renklenme varsa rengin saklanmasına yetecek kadar porselen kullanmak gerekir ve kesim kesim yapmak zorunludur.Diskolorasyon (ilaç.senilite) .Kötü alışkanlıklar (kalem.Malpozisyon .Dış bükey konturlar kaldırılmalı 3.malformasyonlar) .Aşınma Kontrendikasyon .enamel / dentin bonding agent (bağlayıcı) .floroz.MVS (modüler veneer set) : intensiv sa 2.Maloklüzyon .pipo ısırma) Avantajları . (kalınlık yapıp plak restorasyonu olmaması için) Preparasyonda Kullanılan Setler 1. .Duyarlı teknik gerektirir .

(super-fine bitirme frezleri EVA (başlık+frez) başlıklarıyla) Tüm Seramik Restorasyonlar .Refrakter day ( konvansiyonel feldspatik seramik ) . Estetik değildir.İpler yerleştirilir .Renk seçimi yapılır.kesici kenar aşımı : en fazla tercih edilen yöntemdir. Ancak kedim sırasında CİS restorasyonların ömrünü kısaltır. fazla yapıştırıcılar temizlenir 10 sn ön ışınlama yapılır. ucuzdur. (örgülü ipler tercih edilir) 2.Silanlama .Refrakter malzemenin uzaklaştırılması (35µm Al2O3 düşük basınçlı kumlama ile) . Daha fazla dayanıklılık sağlar. 180 sn ışınlanır (90 sn vestibül 90 snpalatinal) Arayüz sonlanmaları düzeltilir. boyutsal değişikliğe uğrar.9 ile 2 dk) .Kesici kenar eğimi 3.Renk (Islak olarak kontrol edilir)(optik bant) Seramik yüzeylerin hazırlanması : .CAD\CAM – kopya frez 6.Otomiks ölçü maddeleriyle (polieter / polisülfit) ölçü alınır.Kurutma . Çünkü dişe tam yapışmasını engeller.Uyum sırasında ağız içinde bakılması gereken kriterler .9 hidrofolik ait ile %95 ile 40 sn %4. diş diş dokusuna yapışmadığı için dişi sağlamlaştırmaz.Amalgam . İpler çıkartılır.Kompozitler ve türevleri .Altın – seramik Amalgam : Doğrudan uygulanılabilir. ) dezavantajı: yarı şeffaf olması ve seramik presleme (IPS Empress) daha sonra renklendirme gerekmesidir. .Laminalar .Kenar uyum (hiç bşr şekilde açıklık kalmamalı) . kullanımı kolay. Ayrıca mine prizmalarının dağılış şekline daha uygundur.Mine yüzeyleri 15 sn asitlenir (ortofosforik asit) .Kron – köprü . Oynamamalı ve sallanmamalı) .Asitleme ( %95 veya %4. 4.Arayüz değimleri .inceltilmiş kesici kenar 2. 5. 1.Yöntemler . uzn ömürlüdür.Güdüklü çalışma modelleri elde edilip.Uyulmam .Diş yüzeyleri pomza aile temizlenir . Dişe gereken onarımlar CİS ile yapılır.Yıkama (deterjan+distile su ultrasonik temizleyici ) .İnternal uyum (rest. Dentin dokusunun rengi sturap skalasıyla alınır. Yoksa silikon esaslı ölçü maddesi kullanılır. mum modelaj hazırlanır. 3#0 veya 4#0 iplerle retraksiyon ipleri yerleştirilir.İnley – onley Posterior Diş Retorasyonları .Bağlayıcı ajan (fazlaso hava spreyiyle inceltilir.Minenin yüzeylerine bağlayıcı ajan sürülür. ışıksız ortamda korunurlar) Diş yüzeyinin hazırlanması . diş ve . 3. bozulmaz. yapıştırıcı uygulanır Restorasyonlar yerleştirilip.Seramik döküm (dicor.Form .c) Sadece ucu akti olan daha ince grenli bir frezle gingival sonlanma tamamlanır. d) Kesici kenar prepare edilir.

kalan diş dokularını destekler. konvansiyonel yöntemle yapıştırılacak ise tüberküllerin örtülerek kırılmaya karşı korunmasıgerekir. galvanik akım yaratır.işlenmesi kolay.Endikasyonları Her türlü doku kayıplarında uygulanılabilirler . hafif yuvarlak eğimli marjinal sonlanma ( artık geçerli değil) * Butt – joint tarzı marjinal sonlanma (tercih edilir) * Black IV ve V ile sınırlı endikasyon Tüm Seramik Adeziv Seramik İnley * Daha estetiktir * Dişi daha dayanıklı hale getirir * Daha çok konservatiftir.Kontrendikasyonları . Amalgama göre yapımı daha zor. hem klinikte hem lab’ta titiz ve hassas çalışma gerektirir. sağlam.kendisinde mikro çatlaklara neden olur. antibiyotikleri inhibe eder. Döküm Altın : Korozyona karşı dayanıklı.Periodontal sağlık.Prensipleri * 1. . fiziksel ve mekaniksel özellikleri çok iyi.Model üzerinde indirekt yöntemle Seramik : 1.Endodontik giriş kavitesi yüzünden dişin dayanıklılığının azalmış olduğunda . Rengi kötü . diş dokusuna yapışır ve dişi fonksiyonel bir bütün haline getirir.Renk uyumu . civa toksitesi var. Kompozit : Renk uyumu iyidir.Metal alt yapılı 2. maliyeti yüksek.5 kat daha derin kavite * Bizotajsız.Antagonistte porselen restorasyon varsa .Aşınmaya dayanıklı . ışık geçirgenliği doğala çok yakın.Bireylerde agresif dişaşınması olan bireylerde . Eğer inley adeziv yöntemle yapıştırılacaksa buna gerek yoktur. Tüm Seramik + Pinli Konvansiyonel Seramik İnley . daha az plak retansiyonu olur . Bunu önlemek için .Radyodens - .Full kron gerektirecek kadar fazla madde kaybı olan olgularda hastanın metal alerjisi varsa . daha zaman alıcı ve seconder caries riski fazladır. Bu restorasyonun adı ONLEY olur.5 kat daha derin kavite * 5-7 derece aksiyel deverjans * black II ve III kaviteleri ilgilendirir Tüberküllerin örtülmesi → çiğneme kuvvetleri inley üzerine geldiğinde pulpal tabanı ve aksiyel yüzlerinde bileşkelerin yoğunlaşmasına sebeb olur ve zayıf tüberkül kırılabilir (kama etkisi).Tüm seramik Konvensiyonel simantasyon ile yada adeziv simantasyonla yapıştırılır.Direkt yöntemle .Parafonksiyonel alışkanlıkları olan .civa içermez.Avantajları .Retansiyon formunun geliştirilmediği olgularda . 2 yöntemle uygulanı . korozyona uğar. Metal Alt Yapılı Konvansiyone Seramik İnley Prensipleri : * 1.

CAD\CAM (cerac. Çiğneme sistemi. Çene eklemi günde ortalama 1500-2000 kez hareket eder.Tüberküllerin örtülmesine gerek yok .Kaide Materyali Cis . çene. çene.Antagonist dişlerde aşınmaya sebep olur .Seramik Döküm (Dicor. . eklem. Sinüzit Atipik nevralji. 20-40 yaş arası kadınlarda 3 kat daha sık görülür. Çiğneme kaslar. eklem bağları.Pulpal taban iki şekilde olabilir. boyun kireçlenmesine bağlı tedavilere yönelinebilir. baş boyundaki tüm yapılar ve hatta ruhsal yapıya ilişkili olabilir. dişler. camsı görüntüsü ortaya çıkar Etched Seramic İnley Direct bonden ceramic inley gibi terimlerle adlandırılabilir. . Toplumun %20’sinde rastlanır.Yapılması zor ve zahmetli .Seramik presleme (IPS Empress) . celay) (Seramik %10’luk hidrofolik asitle etchinglenir.Bazı türlerinde external olarak renklendirilmişse aşınma sonucu rengini kaybedip. boyna vuran ağrıları olan. TME. başa. sinirler. • Düz (kırılma riski daha fazla) • Çukurlaştırılmış (kalınlığı daha üniform) Aksiyel duvarlar → 100 eğimli Proximal box → düz tabanlı İç açılar → yuvarlak Sonlanma → butt – joint yada chamfer (Bizotaj yapılmaz) . çiğneme zorluğu yaşayan bireylerdir.Dezavantajları .Pahalıdır .) Temporomandibuler Rahatsızlıklar (Kraniomandibuler düzensizlikler) Ağız açmada hafif bir sesle.In Cerom) . dişler.Yapıştırılmadan önce dayanıklılığı düşüktür .Cerapearl) ..Preparasyon Prensipleri Konservatif preparasyon Aksiyel duvarlar arası sürtünmesel retansiyona gerek yok (!0 derece kadar olabilir) . damarsinir paketlerinden oluşan karmaşık bir sistemdir.Refrakter day (HiCerom. Bu hareket rotasyon ve translasyon hareketleri il oluşur. dil. migren 20 yaş dişine ait patoloji kas spazmı.Yöntemler . kimi zamanda çok şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilir.Yapıştırılmasında nem kontrolü gerekir . çiğneme kasları. eklem ligamentleri . Eklem bölgesinde.Sarkık minelerin kaldırılmasına gerek yok .

3 sınıf kaldıraç sistemi gibidir. Boyun kaslarındaki yada hyoid altı kaslardaki bir spazm yada yaralanma da indirekt olarak TME sistemini etkiler. Örneğin .disk sıkışır. Pasif Hareketler : Yer çekimi gibi dış kuvvetlein etkisiyle yapılan hareketler Postural Hareket : Duruş Stres → (diş sıkma) normalde dişler günde 15-20 dk kapanışa gelirken. Bu hareketlerde eklem kadar çiğneme kasları da fonksiyon görür. Alt çenenin fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları dorumludur. çene ili ilgili travmalar Yanlış alışkanlıklar( kalem ısırma gibi) Duruş bozuklukları nedeniyle kaslar normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamazlar. yüksek dolgulardaki prematür konkakt .Çiğneme kası rahatsızlıkları 2. diş sıkmada yaklaşık 4 saate çıkabilir. Fizyolojik Hareketler Aktif Hareketler : İstemli yada proprioseptifuyarılarla olan kasılmalarsonucu yapılan hareketler. Karşı siş uzayabilir. Mine aşınmaları sonucu vertikal boyut düşer. TME Rahatsızlıkları 5 Grupta İncelenir 1. kondilin yanlış konumlanması (disk perforasyonlarına).Çiğneme kasları rahatsızlıkları şeklinde ikiye ayrılır TME Rahatsızlıkları Çiğneme sistemini oluşturan yapılar arasındaki işlevsel uyumun bozulmasında.Gelişimsel eklem hastalıkları (ADA) Genelde .Enflamasyon eklem hastalıkları 4. Eklemi saran bir kapsül ve destekleyen bağlar mevcuttur. Yüksek yapılmış dolgu → kondil başı fosaysa göre gaha geride yer alır. alt çene sağ ve sol TME ile kafatasına bağlıdır. Üst çene kafatasına bağlı sabit bir yapı iken. TME. Kasların fonksiyonlarıyla yapılan alt çene hareketleri istemli. Diş kaybı → mezializasyon sonucu kapanış bozukluğu oluşur.Gingylmoarthroidal eklemEklemi oluşturan kondil-fossa-disk üçlüsü kemik ve kıkırdak yapılardan oluşmuştur. dokulardaki patolojik değişikliklere kadar varan problemler oluşturur.TME rahatsızlıkları . tam bir gevşemeye geçmeden gerilimli hallerini korurlar Eklem fonksiyonu Çiğneme kuvvetleri-iletimi Çiğnemenin diş arkı üzerindeki yeri Gıdanın büyüklüğü Alt çenenin pozisyonu bu rahatsızlıkların oluşumunda önemlidir. Yüksek belirlenmiş kapanış Tek taraflı çiğneme Baş. Ön dişlerle çiğneme yapıldığında yük kolu uzayacağından ekleme daha çok yük gider.Alt çenenin kronik hipomobilitesi 5.Eklem içi bozukluklar 3. Bu kasın huzmelerinde oluşan bir spazm eklem hareketlerinin harmonisinin bozulmasına neden olur. bilinçli ve kontrollüdür. Alt çene 3 düzlemde de hareket edebilmektedir : örneğin lateral pterygoid kas bu harekette önemli rol bir kastır. boyun. dişlerde aşınmalara. Bunların yanında hyoid üstü ve altı kaslarda aktiftir.. Bu yüzden hem fonksiyonel hemde parafonksiyonel kuvvetleri oluşturabilirler. Bu yüzden posteriorda çiğneme yapmak yük kolunu kısaltır ve kuvvet azalır.

Sistemik Fak. kapanış bozuklukları. enseye.Dış pterygoid . Sakınılarak gerçekleştirilen kas fonksiyonlarını çiğneme sisteminin yapılarında bozukluklara neden olur. hatakı restorasyon. uzun süreli kasılmasıda lokal kas ağrısının artmasına neden olur. hassas. .S. parafonksiyon.stres. travma.Masseter .Temporal .(alt çenenin önde konumlanması) (condilfossa-dikte problemker). sistemik rahatsızlıklar. Kassal Rahatsızlıklar . Periodonsiyum veya travmatik Yaralanmalar yoluyla kaslara ilerlemesi sonucu Enfeksiyonsuz * uzun süreli lokal kas ağrısı sonucu kaslarda metabolik artıklar ve ağrı Koruyucu kas kasılması → S. keskin yüzeylerin oluşumu Koruyucu Kas Kasılmaları Lokal Fak.Okluzal faktörler . tatamlanmamış ortodontik tedavi.moyun kaslarında Daire şeklinde.Kasların hiper aktivitesi sonucu oluşan parafonksiyonlar Kassal aktivite > fizyolojik tolerans Yapısal tolerans < doku yıkımı (Kassal altivite fizyolojik toleranstan fazla olduğunda doku yıkımları oluşur) Spazm → vaskülarite azalır → katabolik birikim → ağrılı.Sternocleidomastoideus . kaslardaki spazmlar (başa vuran. gergin ağrılıdır.Emosyonel stres . Lokal Kas Ağrısı (non-enf.S’ninin yaralanmaya karşı gösterdiği koruyucu tepkidir. yüksek dolgu. sırta yansıyan ağrılara) neden olabilirler. periodontal nedenlerle aproximal kayıplar. Myospazm (çiğneme kaslarında spazm) Kas yorgunluğu Kapanış bozukluğu Kan basıncında artış Kaslarda gerginliğin artması ↓ Kaslarda reflex spazm ↓ TME Rahatsızlığı Myosit Enfeksiyonlu * Bakterial veya viral * Enf’lu diş. ağzın uzun süre açık kalması.Omuz.İç pterygoid . * Yüksek dolgu * Diş kırıkları * Ağzın uzun süre açık kalması okluzal çatışma ↓ Proprioseptif uyaranları değiştirecek normal kas fonksiyonlarını kesintiye uğratırlar. * Stress * Akut hastalıklar * Viral enfeksiyonlar ↓ Normal kas fonksiyonları bozulur Bir kasın uzun süreli ağrılı olması kas kasılmalarına . Myalji) * Kasın fazla kasılmaması * Uzun süreli koruyucu kasılma * Parafonkisyon Kassal Rahatsızlıkların Etyoloji Diş kaybı. sert. ısı artışı olan bölgeler bulunur (myofasial triger alan / kas fasya tetik noktalar) palpasyonda sıkı. Myofasiyal Ağrı (tetik nokta myalji) .

çene hareketlerinde kısıtlılık. pisikolojik problemler. boyun bölgesinde travma ? Artrit ? Çiğneme ve konuşmada zorluk ? Diş sıkma ve gıcırdatma ? Ağız Dışı Klinik Muayene • • • • • TME palpasyonu Başın pozisyonu Çiğneme kaslarının palpasyonu Boyun kaslarının palpasyonu Fonksiyonel manipulasyon . baş ağrısı. hipertrofi. yüzde ödem.Çiğneme Kasları Rahatsızlıklarının Genel Semptomları Kaslarda ağrı. uyku bozuklukları. eklem sesleri Kassal Rahatsızlıkların Teşhisinde Kapsamlı Anamnez Gerekir. • • • • • • • • • Ağız açmada güçlük ? Çene kitlenmesi ? Çiğneme ve esnemede ağrı ? Kulak içi ve şakakta ağrı ? Isırma sırasında rahatsızlık ? Baş . hassasiyet. spazm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful