Köprü Komşu dişlerden destek alınarak yapılan, bir yada birden fazla diş eksikliğinde bu eksik bölgeye gelen

çiğneme basınçlarının komşu destek dişler tarafından

Genelde metal alt yapılı estetik restorasyonlar yada metal kronlar yapılır. Son yıllarda metal alt yapısız köprüler anterior ve premolar bölgelerde estetik amacıyla yapılmaktadır. Metal alt yapılı köprülerde çapa olarak ; • Full kron, • Veneer kron • Metal destekli Jacket kron Yapılabilir. Kron yapımında optimum koşullar sağlanmalıdır. Bunun için ; • Estetik, • Fizyolojik • Statik • Hijyenik kurallar sağlanmalıdır. Hijyenik açıdan en önemli kriter köprü gövdelerinin yapımıdır. Büyüklüğü, modelajı eksik dişin boyutlarından büyük olmamalıdır. Hatta 0.5 mm küçük hazırlanmalıdır. Gövdenin çapalarla ilişkisi mümkün olduğunca okluzal üçlüde olmalıdır. Gövdenin okluzal modelajı tamamlanınca palatinal kyüzü okluzalden itibaren konvex olarak kesilip çıkarılmalıdır.

karşılanmasını sağlayan sabit protezlerdir. : 3 üyeli, 2 çapalı : 4 üyeli, 2 çapalı, 1 kanat Köprüdeki her yapıya Üye adı verilir. Destek dişler ; Periodontal açıdan sağlıklı olmalıdırlar çene arklarındaki lokalizasyonları değerlendirilmelidir. Radyolojik tetkiklerle yeterli alveoler desteğe sahip olup olmadığı incelenmelidir. Radyolojik tetkiklerle apikalindeki patolojik durum ( Kist, granülom gibi) olup olmadığı incelenmelidir. Periodontal alanları toplamı, eksik dişlerin periodontal alanları toplamından daha fazla olamalıdır. (Ante Kuralı) Köprülerin Endikasyonları  Yeterince dayanıklı destek dişlerden yararlanılarak kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasında  Aşırı okluzal yük gelmesiyle aşınmış dişlerin bulunduğu olgularda  Bazen ortodontik tedavi sonrasında  Okluzal ilişki bozukluğunda, vertikal boyutun bozulduğu durumlarda,  Çekim ile uzun süre boşluk kaldığında, komşu dişler boşluğa kayar, antagonist diş uzar. Böyle durumlarda okluzal ilişkiyi düzenlemek amacıyla, yapılırlar.

Veneer Kron Metal destekli jacket kronun statik gücünü arttırır ve estetik sağlar. Dişin faydalanılan yüzlerine göre Tam Krondur. Kullanılan dental materyal açısından hem metal hem de estetik malzeme kullanılan krondur. Aşırı kron harabiyetine uğrayan dişlerin restorasyonlarında ve köprü çapası olarak kullanılabilirler. Hareketli – Bölümlü protezlerde kroşe ayağı olacak destek dişlerde yetersiz ekvator durumlarında uygulanılabilir.Yapımı için kesiminde dişin vestibül yüzü ve 1/2 vestibüle yakın aproximal yüzlerinde servikalde Shoulder – Bevel basamak,

palatinal ve 1/2 palatinal yakın aproximal yüzlerde Bevel basamak hazırlanır. Kesim bilinen prensiplerle tamamlanır Köprü Yapımında Önemli Kriterler

Akril Jacket Uniform kesim : Dişin anatomik formu korunmalı Dengeli kesim : Heryerden eşit madde kaldırılmalı Shoulder basamak : 90o

1- Basamağın diş etiyle olan ilişkisi 2- Çapaların köprü gövdesiyle birleşme yerleri 3- Gövdenin kretle olan ilişkisi 4- Köprünün antagonist dişlerle olan oklüzyonu Kronlar Malzemesine göre; Porselen Metal Akril Kompozit türevleri Metal + Akril Metal + Porselen Metal + Kompozit türevleri Süresine göre; Kalıcı Geçici Fonksiyonuna göre; Akril Jacket Metal Destekli Jacket Veneer Full Piva-Post Core (Yalnız kökü kalmış dişlerin onarımında) ** Hastanın ağız şartlarını proteze uygun hale getirmek için geçici kronlar kullanılır. Kapladığı Alana göre ; Tam kaplama Bölümlü kaplama Retansiyon Kaynağına göre; Klinik krondan destek alan Kanaldan destek alan

İki Yüzey insizale doğru birbirine yaklaşmalı

Aproksimal yüzeylerde 6-8 o ‘lik konverjans yapılmalı Metal Destekli Jacket Kron Bevel-Shoulder basamak yapılmalı Veneer Kron *Vestibülden daha fazla kesim yapılmalı ** Vestibülde bevel-Shoulder basamak hazırlanmalı *** Palatinalde bevel basamak yapılmalı Full Kron Bevel basamak yapılmalı Köprü Olarak Yapılan Kronlarda Nelere Dikkat Edilmeli ? 1- Embraşürler : İki dişin değim noktasından dışarı doğru 4 yönde genişleyerek açılan boşluklardır. * Gingival Embraşür : Papilin vertikal veya horizontal yönde sıkıştırılmamasına dikkat edilmeli. Bu yüzden temas yeri okluzal 3’lü sınırında olmalı. Sıkışan papil ilk anda beyazlaşır. * Okluzal Embraşür * Vestibül (Bukkal) Embraşür * Oral (Palatinal) Embraşür

2- Kenar sonlanması * Knife-edge * Chisel * Shoulder * Shoulder-bevel * Bevel *Champher 3- Okluzal Yüz + Elemanlar : Tüberkül, kenar sırt, üçgensel sırt - Elemanlar : Fossalar * Köprünün tüberkül eğimleri doğal dişlerinkinden az olmalı. Köprü gövdesinin okluzal tablası yerine geçtiği dişin okluzal tablasında küçük olmalı (Köprüye gelen çiğneme kuvvetlerini azaltmak için) 4- Dişsiz Krete Temas Pasif temas etmeli Aselle Köprü Gövdesi : Yüzeyel temas, Hijyenik değil, Periodontal yangı oluşur, Diş eti şişer, kızarır, kanar. Küresel Mermi Şekilli Köprü Gövdesi : Noktasal Temas,Hijyenik ama estetik degil. Hijyenik Gövde : Temas yok. Fornixleri sığ olan hastalarda (Örn : alt 7’lerde) Modifiye Köprü Gövdesi : Modified Ridge-lap çizgisel tamas. İdeal köprü gövdesi Köprü Yapımında Önemli Olan Faktörler 1- Estetik : * Renk ** Şekil *** Yüzey görünümü

2- Fizyolojik * Dayanak diş seçimi ** Dişlerin antagonist dişlerle artikülasyonu *** Dayanak dişlerin kron / kök oranı, kök şekli, sayısı **** Dişlerin alveol kavisindeki yeri 3- Statik * Gövdede eğilme ** Dayanaklardan devrilme *** Metal alaşımlarının özellikleri 4- Hijyenik * Gövdenin çapalarla bağlantısı ** Gövdenin kretle olan ilişkisi *** Gövdenin lingual yüzey özellikleri (Dışbükey + polisaj) Herhangi bir nedenle diş kaybedildiğinde çekim yer yaklaşık 10 günde iyileşir. Diş anterior bölgede ise Estetik ön plandadır. Çekim yeri iyileşir iyileşmez çekim yeri köprü ile tamamlanmalıdır. Çekim boşluğu uzun süre kapatılmazsa komşu dişlerin aksiyel eğimleri boşluğa doğru kayar. Anatagonist diş uzar. Sonuçta çekilen dişin boşluğu küçülür. Bunu önlemek için kısa zamanda köprü yapılmalıdır. Bu sorunlar gelişirse köprü yaparken bu iki dişi bir birine paralel kesmek zorlaşır. Anterior bölgede ise metal alt yapılı estetik yada metal alt yapısız estetik köprüler hazırlanmalıdır. Fizyolojik Köprü yapımında Dayanak Diş Seçimi önemlidir. Eksik dişlerin periodontal alanlar toplamı dayanak dişlerin periodontal alanları toplamından daha az olmalıdır. (Ante Kuralı). Her bir dişin ortalama periodontal alanları bellidir 3 → 266 mm2 4 → 220 mm2 5 → 217 mm2 6 → 455 mm2 7 → 417 mm2 Ancak bu her durumda geçerli değildir. Karşı çenede Total veya KI protez varsa

Aşırı örtülü kapanışlı olgularda vertikal olarak uygulanan kuvvet fizyolojik şartları aşacak olursa dişleri alveol kemiği içinde tutan periodontal ligament zarar görebilir. vertikal yönde ise 58 µ’luk bir mikro hareket söz konusudur. Kron / kök oranının idealde 2/3 olması gerekir ancak 1/2 hatta 1 / 1 oranlarıda görülebilir. Bu nedenle köprü simantasyonu sırasında uygulanan simantasyon basıncı buccolingual yönde olmalıdır. Bu durumda köprü çıkarıldığında mukozanın kanamalı. Köprü gövdesinin yüzeyleri dışbükey hazırlanmalıdır. Ağrı olur. kızarık.krete tamamen temas ederse basınç ve kolay temizlenememesi yüzünden gıda birikir ve mikrobiyal birikimler olur. Çiğneme basıncı dayanak dişlere mesio-distal yönde bir kuvvet uygular. Gövdenin çapalarla olan bağlantısı okluzalden bakılınca geniş açılı olmalıdır. Posterior köprü gövdelerinde palatinal tüberkülden pasif temas noktasına ve vestibüle doğru bir konvexlik verilir. Metal alt yapılı seramik köprü yapılacak ise pasif temas bölgesi seramik olabilir. Sabit köprü protez hazırlanırken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağada iletilmesini hazırlarken yanlış bir işlem yükün her iki dayanağa iletilmesini sağlayacak ve her iki dişede zarar verecektir. Kök ne kadar yuvarlaksa o kadar avantajlıdır. kanama olur. Gövdenin krete bakan yüzeyinde daha kolay daha kolay temizlenebilsin diye bazı modifikasyonlar yapılır. Yapılan protezin periodontal açıdan sağlıklı olması hem estetik hem de fonksiyonel gereksimleri karşılamak için önemlidir. köprüye gelen ise mesiodistal yönde algılanır. Kök sayısı da bunu etkiler. Bu yüzden de köprünün hijyenik olması gerekir. Köprü gövdesinde eğilmeyi önleyecek şekilde hazırlanması akla gelir. Diş gelen kuvvetlerle kendi yuvasında bucco-lingual yönde bir mikro hareket . Statik Statik kurallar denince. Dayanak dişlerde dönme. Ante kuralını uygulamamızın nedeni köprü yapımında fizyolojik sınırı aşmayı engellemektir. Fırçalanma esnasında daha rahat temizleme sağlanmalıdır. Gövdenin alveoler kretle teması kesinlikle pasif temas olmalıdır krete basmamalıdır. kretin şekline uygun gövde oluşturulursa krette hiperemi. Amaç interproximal papile yer sağlamaktır. gövdenin aproximal yüzlerinin kolay temizlenir olmasını sağlamaktır . Dar ve keskin hazırlanırsa kolay temizlenemez ve gıda retansiyonlarına neden olu. ülserleşmiş açık yara şeklinde olduğu görülür . Alt ve üst çenenin karşılıklı dişleri köprü endikasyonunda önemli bir kriterdir. posterior köprülerde alveoler kret ile gövdenin teması hiç olmayabilir. Bu durumda ante kuralı tam geçerli olmaz.. Gövdenin çapalarına olan bağlantısı okluzal 3’lüde yer almalıdır. Hasta köprünün üstüne basamaz ve patolojik durumlar olur. Alveol kemiği içindeki Kökün Şekli daireye yakınsa veya ovalse gelen kuvvetlerin karşılanması açısından fark vardır. Çünkü çiğneme kuvveti doğal dişli birey kadar fazla değildir. Ayrıca daynak dişlere gelen çiğneme kuvvetlerinin ağrı eşiğini aşmayacak seviyede olması gerekir. mukozanın şişip gövdeyi çevrelemesine neden olur.3 – 7 arası köprü yapılabilir. Mikroorganizmaların çıkardığı enzimler nedeniyle mukoza patolojilerine. Metal alt yapılı akrilik köprü yapılacaksa pasif temas bölgesi metal olmalıdır. devrilme → gövdede eğilme momenti. yapılan köprü ayağı olan dayanak dişlerde devrilme ve dönmeyi engelleyecek. Tek dişe gelen kuvvet bukkolingual yönde. Anterior köprü gövdelerinde cingulumdan kretin tepesine doğru konvexlik sağlanmalıdır. Normalde bucco-lingual yönde harekete yaklaşık 56-108 µ’luk bir mikro hareket. Gövdenin alveoler krete teması aktif olursa. şişlik.

Gövde sayısı fazlaysa. a . Derin modelaj durumlarında bileşke kuvvet alındığında horizontal kuvvet dikeyden fazla olmalıdır.l / 4ε . ** *** Daha rijit metal kullanılması uygulanılabilir. ** Statik açıdan restorasyon büyüklüğü momenti ** gövdenin okluzal tablasının genişliği. * Yükün az olması ** Tüberkül eğiminin az olması *** l ‘nin kısa olması (uzun köprülerden kaçınılması) ** ** köprü yüksekliğinin ve kalınlığının arttırılması. Krom. Dişlerin okluzal yüz modelajı önemlidir. Devrilme yükü → Horizontal olandır. köprü gövdesine gelen yükle doğru orantılıdır.pallidiu. Köprünün devrilme ekseniyle uzun ekseni aynı doğrultuda olursa devrilme momenti minimumdur. Rijit metal alaşımının kullanılması gövde ve çapaların rijit bağlanması istenilen stabilitenin sağlanmasında yardımcıdır. gövdede eğilme sorunu ortaya çıkabilir. eksik diş sayısına göre az yada çok olabili. M =F * h M =F * l = 0 (aynı doğru üzerindedirler) Ancak köprü açısından düşününce gelen yük. köprünün düz yada kavisli olması. antagonist ile olan uyum köprü statiği açısından önemli kriterlerdir.yapar. * dayanak dişlerin kron/kök oranına. Köprü statiği açısından tüberkül eğimlerini azaltmak (düzleştirmek / silikleştirmek) ve dayanak diş sayısını arttırmakla devrilmesi azaltabiliriz. tüberkül eğimi. platin içeren alaşımlar d: 18 gr / cm3 ‘ ten yüksek olan alaşımlar * Yarı Soy Metal : Altın oranı daha düşük alaşımlardan (daha sert) * Soy Olmayan Metal : En sert olanıdır. h3 Eğilme momentini azaltmak için. Sabit protezde köprü yapımında devrilmeyi minimuma indirmek için bazı önlemler alınmalıdır : 1. Gövdede eğilme momenti. Gövde. Gelen kuvvet fizyolojik sınırlar içindeyse kemiğe iletilir. Köprü gövdesinin devrilme ve eğilme momenti . Köprü gövdesinin uzunluğunun küpüyle ters orantılıdır. . M = F. kobalt gibi metaller içeren alaşımlardır. daha çok mesio-distal yönde (F2) olur Direnç noktasının lokalizasuonu dişin kron / kök oranıyla ilintilidir. nikel. ** alveol kret yüksekliğine *** dayanak diş sayısı ve lokalizasyonuna bağlıdır.Metal Alaşımların Çeşidi : * Soy Metal : Atın oranı fazla. Böyle bir köprüde devrilme düzlemi düz olmaz bu yüzden dayanak diş sayısını arttırırız.

yapılan dişin statik gücünü arttırmak ve köprü çapasına gelen yükler karşısında gingival yarıktaki mekanik etkileri kaldırmak için servikalde hazırlanan yapıdır. Okluzal tabla olduğunda küçük hazırlanmalıdır. Estetiğin önemsiz olduğu posterior alanda tek nokta veya çizgisel temaslı gövde hazırlanmalıdır. Hijyenik köprü gövdelerinde ise kretle olan mesafe 3mm olmalıdır. Okluzal tablanın boyutu çiğneme. Ante kuralına bağlı kalınarak köprü hazırlanmalıdır. Ayrıca gövdeye okluzal ve lingualden bakıldığında geniş açılı bağlantı alanları (embraşürler) hazırlanmış olmalıdır. Ancak 0. Doğal dişli bireylerde çiğneme kuvveti 45-47 kg/m2 arasındadır. Gövdenin geleceği alveoler kretin hiperplastik olduğu durumlarda köprü yapımı öncesi bu bölge uygun hale getirilmelidir. gerekse posterior gövdelerde pasif temas olmalıdır. Birbirine köprü gövdesinin bağlanması için bağlanan krona Blok kron denir. Gövdenin tüm yüzeyleri konveks hazırlanmalıdır. Yüklerin dişin üzerine yaptığı etkiler kuvvetin geldiği bölgede apikale yakın ise dişi iter. Tam protezlerde 1/5’ dir Sabit protez yapımında köprü çok üyeliyse rijit metal alaşımı kullanılmalıdır. Yapılan köprüde metal alaşımı ve seramik veya akrilik malzeme kullanılmışsa pasif temasın metalle yapılması gerekir. Eğer metal+porselen bir köprüyse çizgisel temasta geriye geriye doğru estetik malzeme uzatılabilir.5 mm’den küçük olmamalıdır. Gerek anterior. Tek üyelide soy metal kullanılabilir. Bunu engellemek için aşırı sivri. serviko-okluzal yönde olmalıdır. keskin tüberküllü okluzal yüzeyden kaçınılmalıdır. Dayanak dişlere zarar vermeden uzun süre dayanaklı köprü için mümkünse yeterli dayanak diş seçilmelidir. Fibröz yapı kaldırılmalı sonra köprü yapılmalıdır. Neden Köprü Yapılır ? * Geçici köprüler * Ataşmanlı köprüler (bağlantılı) * Köprü çapası 3/4 .Köprü yapımında dayanak diş sayısı arttırılarak köprünün daha dirençli ve stabil olması sağlanmalıdır. Hareketli protezlerde doğal dişlinin 1/4'’ü civarındadır. Bu itme kron/kök oranı ile ilgilidir ve kuvvetin miktarı ile ilişkilidir. Oysa sabit protezde 1/3 ‘ü kadardır.Hazırlanan köprünün okluzal tablası olması gerekenden büyük hazırlanmamalıdır. Köprü gövdelerinin çapalarla olan bağlantısı statik kural gereği bukko-lingual değil. 4/5 * Çapa inlay. Cila ve polisajında iyi yapılması da önemlidir. 3. uyum açısından önemlidir. Kanatlı köprülerde devrilmeyi azaltmak için dayanak diş sayısının arttırılması gerekir. Bu kuvvet sonucu rezorpsiyon oluşur. Böylelikle çiğneme etkinliği azaltılmalıdır.Soy olmayan metallerden hazırlanan köprüler devrilme ve eğilme olasılığı daha azdır. statik. onlay olan köprüler * Teleskop köprüler (kesilen dişlerin paralel olmaması durumunda * Splint köprüler Basamaklar Servikalde yer alan kesilmiş dişin çiğneme basıncını iyi iletmesini sağlamak. Tam basamak (shoulder) : Plastik jacket kronada Bevel : Full kronda Champher : Seramik restorasyonlarda Feather edge : Kron boyu kısa olanlarda Chisel – Knife : Kron boyu kısa olanlarda Bevel – Shoulder : Metal destekli jacket kron . 2.

Full kron modelajında üst çenede 6 ve 7’ler arası kontak hariç bütün kontaklar okluzal 3’lüdedir. Modelaj bitince bilinen yöntemlerle tijlenip. * Antagonist dişler boşluğa doğru uzar. . Döküm sonrası gerekli polisaj işlemleri yapılıp ajustesi yapılır. Uygulama Alanları * Tek diş restorasyonlarda *Posterior köprülerde çapa olarak * Hareketli. Avantajları : * Kron kenarlarının yeterince ince hazırlanması nedeniyle hijyenik açıdan uygun. Diş Kaybı Olan Bölge Sabit Protezle Tedavi Edilmezse . * Kron metali yüzünden pulpa testi yapılamaz. Dezavantajları : * Kıymetli metalden hazırlanırsa ekonomik olmaz. Bu nedenle düze yakın hazırlanır. Okluzal yüz modelajı kesinlikle morfolojik boyutlarında daha büyük hazırlanmamalıdır. Okluzal yüz modelajında ise negatif ve pozitif özellikler uygun hazırlanmalıdır. periodontal yönden sağlıklı olur. Döküm yapılır. Kırmızı kalemle çizdiğimiz basamak çevresinin 0. Güdükler oluşturulur. kroşe olukları. gerekse kron dışı tutucularda kullanılır. Tek dayanak dişe sahip kanatlı köprülerde gövdeye gelen dikey kuvvetler → dişin boşluğa eğilmesini ve rotasyona uğramasına neden olur. * Bu tip kronlar çiğneme fonksiyonuna yeterince katkıda bulunurlar * Metal alaşımdan hazırlandığından polisajı kolaydır. Eğer hareketli bölümlü protezlerde kron içi veya dışı tutuculara destek verecek bir full kronsa. Servikal bölge bevel tarzında hazırlanır.Full Kron Dişin tüm yüzeylerinden yararlanılır. * Lehim yapmak gerektiğinde kolaylıkla lehim yapılabilir. Kesim sırasında yapılan kronun çiğneme basıncına yeterince dayanıklı olabilmesi için okluzal yüzde fonksiyonel tüberküllerden 1. Üst çenede 6-7’ler arası kontaklar okluzal 3’lüdedir. Tek parça döküm kronda denir. * Komşu dişlerin aproximal kontakları kaybolur. bölümlü protezlerde gerek kron içi. * Estetik değildir. non fonksiyonel tüberküllerden 1mm madde kaldırılır.5 mm yukarısına kadar die spacer sürülür. Kron yüzeyi ya düz yada düze yakın konvex hazırlanmalıdır. * Gerek kron içi tutucu. Kesim bitince bilinen yöntemlerle ölçü alınır. maşete alınır.5 – 2 mm. * Komşu dişler boşluğa doğru devrilir. * Çıkarılması zordur. Üst çenede 6 – 7’ler arası kontak orta üçlüye yakın olmalıdır. Özellikle posteriorda estetik gereksinim daha az olduğu bölgelerde Endikasyonları : * Aşırı kron harabiyeti yüzünden konservatif tedavi yapılmayan durumlarda * Köprü çapası olarak * Hareketli. Estetik dezavantajları nedeniyle bu kronları alt-üst çenelerde posterior dişlerde full kron uygulanır. bölümlü protezlerde kron içi / dışı tutuculara destek olacak dişlerde * Çiğneme fonksiyonu olmayan dişlere çiğneme fonksiyonu kazandırmak için Dişin tüm yüzeyinden bir metal kalınlığı kadar madde kaldırılmalıdır. *Bazen dental arkta çiğneme fonksiyonunu iştirak etmeyen dişleri fonksiyona dahil etmede kullanılır. modelaj sırasında tırnak yuvası. yada krona tutucu yapılacaksa kron dışı tutucu olarak tırnak yuvası hazırlanır. gerekse kron dışı tutucu olarak kullanıldığında daha stabildir. Kesinlikle konkav olmamalıdır aşırı konvex hazırlan ırsa interproximal papilin yeri kısıtlanacaktır.

eklem. Fossa mandibularisin iç yüzeyi önde konvex. 8-10 mm kalınlığında dışbükey. Bu üçü eklemi oluşturan yapılardır. Alt çenenin fonksiyonunda da sorumlu olan TME’dir. Premolar 2. Bu sisteme stomatogonik sistemde denir. Discus artikülaris eklem bağlarıyla ve çiğneme kaslarıyla bağlantılıdır. kapanışta destek ve çiğneme esnasında gelen çiğneme yüklerinin çene kemiğine iletilmesidir. fibröz yapılı. arkaya doğru konkavdır. Dişin önce bir yarısı prepare edilir. Bu iki yapı arasındaki disc ise konkav bir lens şeklinde ortası daha ince. Fonksiyon açısından ele alındığında bu sistemde yer alan dişlerin görevi oldukça fazladır. çenenin lateral ve protriziv hareketlerinde yönlendirici lateral hareketlerinde stoplayıcı ve kesme görevleri vardır. dişler ve bu yapılara komşuluk eden yumuşak dokulardan oluşur. dudak. Dişin uzun aksına paralel olacak şekilde aksiyel duvarlarda rehber oluklar hazırlanır. yapılan .Dişler devrikse preparasyon daha az madde kaldırılarak yapılır. fonetik. gerekse posterior dişlerin bu fonksiyonları. Eklem boşluğu 2 bölüme ayrılır (alt-üst). sinoviyal sıvı ve ligamentlerdir. kemikler. arkası genişce. Molar 2. dil ağız tabanından oluşur. Condyl başı ise 203 mm2 ‘lik bir alanı kaplar. kısmen yassılaşmış fibröz bağ dokusuyla kaplıdır. Fonksiyonel tüberküllerde : 1. Protetik açıdan tek bir kron yaptığımızda yada dolgu yapılınca. eklem kapsülü. TME kranium denilen sabit yapı içindeki fossa mandibularis ile mandibulanın proc. yumuşak yapılar artiküler disk. Bu sistem içinde yer alan hareketli tek yapı alt çenedir. yutma.. eklem bağları çiğneme kasları ve bu yapıları besleyen damarlar innerve eden sinir sistemi. yuvarlak. Alt çene hareketleri sırasında condyl başı öncelikle alt eklem boşluğunda rotasyon (menteşe) hareketi yapar. D χ G3 Döküm full kron için ideal metal kalınlıklar . Hareketin devamında condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda hareket eder. Fibröz kıkırdak yapılıdır. kaslar. gerek anterior. Köprünün esneme miktarı (D). Alt çenenin hareketinin başlangıcında condyl başının alt eklem boşluğundaki hareket sırasında disk artiküler yüzey gibi fonksiyon görür. kan ve lenfatik sistem.5 mm Nonfonksiyonel tüberküllerde : 1 mm Bevel basamakta : 0. yutma ve bazı duyusal işlevleri yerine getirir. Posterior dişlerin fonksiyonları belirlenmesinde vertikal stoplayıcı. Molar Maksiller 10 9 14 12 11 22 22 Mandibuler 8 9 15 10 11 24 23 ** Kanin dişlerde kemik yüksekliği 1/3 azalınca. Ordodontik tedaviyle aks düzeltilerek tedavi edilebilir Santral Lateral Kanin 1. gövdenin uzunluğunun (G) küpü ile doğru orantılıdır. avasküler bir yapıdır. sinirler. Bu yapılar arasında discus artikularis (eklem diski) yer alır. Sistemi oluşturan sert yapılar temporal kemikteki fossa ve condyl başı iken. bu sistemleri tamamlayan yanak. Premolar 1. destek kemik alanı 1/2'ye düşer. yapabilmesi için tek hareketli yapı olan alt çenenin işlevi önemlidir. Çiğneme Sistemi Çeneler.5 mm Nuttal Yöntemi Okluzal yüzde rehber oluklar hazırlanır. Bu yüzeyler avasküler bir yapıyla kaplıdır. Yaklaşık 15-20 mm uzunluğunda. Condylaris denilen iki kemiksel yapı arasındadır. Çene arkının ön bölgesinde yer alan anterior dişlerin fonksiyonu estetik. Kısaca kaslar. Bu sistem çiğnemenin yanında solunum. Hareketin devamında ise bu kez condyl başı diskle birlikte üst eklem boşluğunda translasyon (kayma) hareketi yapar.

’lerdir. Fonksiyonel bağlar. * Ağız tabanını döşeyen kaslar Boyun ve Ense Kasları . Doğal dişli bireylerde santrik okluzyon konumundaki condyl-fossa ilişkisi Total dişsiz olgularda alt-üst çene ilişkisini santrik ilişki olarak tesbit edilen condylfossa ilişkisiyle karşılaştırıldığında. * Masseter * Temporal * Lateral medial pterygoid kaslar Hyoid Üstü Kaslar . maximal interkuspitasyon) oldukları konum sentrik okluzyon konumudur. M. Fonksiyonel bağlar kollateral. özllikle alt çenenin açılıp kapanmasında eklemi korumak için sınırlayıcı görev görürler. discus artikularis ve çiğneme kaslarıyla. condyl ve fossa ile ilişkilidirler. Yardımcı ligamentlerden olan sphenoid ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ile fossa mandibularis arasındaki sphenomandibuler ligament ince ve yassı bie bant şeklindedir ve pasif görev yapar. Doğal dişli bireylerde ağızda yeterli sayıda diş bulunduğunda dişlerin maximum temasta (habitual interkuspitasyon. temporamandibuler liga. Önden arkaya uzanan yüzeyel lifleri ve vertikal yönde derin lifleri mevcuttur. Kapsüler ligamentin içi sinoviyal membran. Bu konum hasta tarafından kaydedilebilen ve çeşitli gereçlerle belirlenebilen bir durumdur. santrik ilişki konumundan 0. en orta ve en yana kaymamış pozisyonda yer alır. dışı fibröz dokuyla kaplıdır. Ancak %10 düzeyinde santrik ilişkideki konum ile maximal interkuspitasyondaki santrik okluzyon konumu ile aynıdır. Condyl ile disk arasındaki menteşe hareketinden sorumludur. . * Çiğneme kasları * Hyoid üstü kaslar * Hyoid altı kaslar * Boyun ve ense kasları * Sırt kasları Çiğneme Kasları . Ağzın açılması sırasında bu bağ görev yapar. Bağlar fonksiyonel ve yardımcı bağlar diye 2’ye ayrılırlar. Bu bağın üst yüzünde parotis bezi yr alır. Temporal kasa göre eklemden daha uzak molar ve ön bölgeyi etkileyen yükleri oluşturur.1 – 1. Çiğneme fonksiyonu sırasında alt çene 3 düzlemde de hareket edebilir.bu restyorasyonların condyl-fossa-disk 3’lüsündeki fonksiyonel uyumu bozmaması gerekir. Bunada santrik ilişki konumu denir. Çiğneme Sisteminde Yer Alna Kaslar . Masseter : Zygomatic arkın altından başlar ve alt çenenin köşesinin dışına uzanan diktörtgen şeklinde bir kastır. Kapsüler. Temporamandibuler ligament eklemin en kuvvetli bağıdır. * Sternocleidomastoideus * Trapezius * Longissimus * Sphenius Alt çenenin 3 düzlemdeki hareketlerinde condyl-fossa-disk 3’lüsünün rotasyon ve translasyon hareketleri esastır. dışında oblik liflerle eklem hareketinde sınırlayıcı görev üstlenir. Bu durum TME’de condyl-fossa disk 3’lüsünün santralde olduğu ve kasların stabil olduğu bir konumdur. Temporal kemiğin çıkıntısıyla. alt çenenin angulusu arasında yer alan stylomandibuler ligament alt çenenin protrüzyonunda gerilerek hareketi sınırlar. Diğerleri stylomandibuler ve sphenomandibuler ligamenttir.1 mm daha öndedir(%90). Eklemi oluşturan diğer yumuşak yapılardan ligamentler. Kondyl başını kafa tabanına birleştirir. İçte horizontal. Santrik konumda alt çene üst çeneye göre condyl başı fossa içinde en üst. Condyl başını ve fossayı kaplayan kapsüler ligament fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı görev üstlenir. Kollateral (diskal) ligament eklem diskini medial ve lateralden condyl başına bağlar. Bu kasın fonksiyonu molar dişler bölgesinde kuvvetli çiğneme yükü oluşmasını sağlar.

pterygoideus Lateralis : Pterygoid yüzden başlar. Aşağıya doğru lifleri bir araya gelerek mandibulanın coronoid çıkıntısına uzanır. Condyl boynu üzerinde arkaya. Ayrıca alt çene angulusuna uzanan bir tendonu mevcuttur. orta lifleri oblik.M. Orta lifler kasılınca alt çenenin retrüzyonunda görev alır. superior huzme ise ağız kapanırken aktiftir. Ayrıca temporal kas alt çenenin protrüzyonunun belirlenmesinde rol oynar. Dişler maximal interküspitasyona geldiğinde kasılır. İnferior huzmeler ağız açılırken. temporal çizgiden başlayan yelpaze şeklinde bir kastır. Önlifler kasılınca alt çene kapanır. Vondylin konumlandırılmasında primer görev yapan kastır. arka lifleri horizontal yöndedir. M. Alt sınırı) . M. Ön lifleri vertikal. Temporalis : Temporal fossada. Elevatör bir kastır. Bir diğer huzmeside (inferior huzmesi) diske uzanır. Pterygoideus medialis : Ramus mandibulanın iç yüzünden yukarıya doğru uzanıp masseterle birlikte hareket eder. Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Fonksiyonu Açma sırasında rotasyonu sınırlama Geriye hareketi sınırlama Rotasyona yardımcı Fonksiyonel hareketlerde sınırlayıcı TME artikülasyonuna yardımcı Alt çenenin aşırı protrüzyonunu sınırlayıcı Kas Temporal Başlangıç Kafatası Yan duvarı Zygomatik ark Pterygoid fossa ve lateral pterygoid duvarın medial yüzü Sphenoid kemiğin infratemporal yüzeyi Lateral pterygoid duvarın lateral yüzeyi Mandibulanın iç yüzü Masseter Medial Pterygoid Bitiş Coronoid çıkıntı ve ramusun ön kenarı Angulus mandibula Angulus mandibulanın medial yüzü Ligament Temporamandibuler (Superficial) Temporamandibuler (Medial) Kollateral (Distal) Kapsüler Sphenomandibuler Stylomandibuler Başlangıç Artikuler eminensin dış yüzeyi Artiküler eminensin en üst noktası Kondyl başı Kondyl başı Sphenoid kemik Styloid çıkıntı Bitiş Kondyl boynunun arka kenarı Kondyl boynunun dış yan kenarı Eklem diski Fossa mandibularis Lingulanın alt yüzeyi Angulus mandibula medial pterygoid kas Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Kondil boynu ileartiküler disk ve kapsül Kondil boynu Geniohyoid Genial çıkıntı Digastrik Hyoid Kasın Ön Karnı Hyoid ve mylohyoid rafe Hyoid Digastrik fossa (mand. yukarıya uzanır.

gülme.7 mm. Alt Mandibuler 1. Bu konumda dişler arası mesafe (interokluzal aralık) posteriordan anteriora doğru artar posteriorda 1. Eklemin hareketi sırasında sıvı alt eklem boşluğundan üst eklem boşluğuna geçebilir. eklem ligamentleri. Alt çene sagittal-horizontal ve frontal düzlemlerde hareket eder. nötral durumdadır. IKP’den 0. lateral hareket Hyoidin yukarı hareketi ve sabitlenmesi Hyoidin yukarı ve öne hareketi Alt çeneyi açma korur.sola Sagital hareket : Öne – arkaya Çiğneme. Bu 3 düzlemdeki hareketin temeli rotasyon ve translasyon. yutma. Ayrıca artiküler yüzeyleri kayganlaştırarak sürtünmenin oluşmasını engeller. Dişlerin maximum ilişkideki okluzyonuna dinamik okluzyon denir. IKP Santrik İlişki : R.3 – 1. condyl başının diske göre yaptığı rotasyon aşamasıdır. ön hareket. çiğneme veya boş yutkunma gibi fonksiyonları yapmadığı ve yer çekimi etkisiyle alt dişlerin üst dişlerle temasta olmadığı konuma alt çenenin istirahat konumu yada statik okluzyon denir. Yani alt çenedeki dişlerin karşı dişlere teması ve arkadaki iki eklem başı 3 ayaklı sehpa gibidir. Sıvının oluşmasını endotel hücreleri sağlar. alt önleri vertikal ve horizontal düzlemde 2mm örter. Santrik Oklüzyon : HI. konuşma. moların bucak oluğunda konumlanır. alt-üst dişler arası aralığın 12-20 mm olana kadar olan harekettir. premolarlarda 2 mm anteriorda 4 mm kadardır. moların mesiobuccal tüberkülü alt 1. kemikler ve kıkırdak yapılar çene hareketlerini sınırlar. kas ve ligamentlerden gerilimsiz. Maximum açma gibi hareketler ise sınırsal hareketlerdir. Metabolik ihtiyaçları karşılar.P ( Retral kontakt konumu) RKP. Çeşitli çene hareketleri sırasında ekleme kompresiv kuvvetler geldiğinde sıvı eklem yüzeylerini . Bu konumda condyl – fossa. ön hareket.1 – 1 mm daha önde olabilir (%90) Retrodiskal Yastık : Ekleme ait yapıların beslenmesinde görev alır. Alt eklem boşluğunda. ön hareket. Eklem boşluklarını dolduran sinoviyal sıvı eklem yüzeylerinin. Sistemi oluşturan tüm yapılar bu konumda stabildir. hareketi kolaylaştırıcı ve sürtünmeyi önleyicidir. MI. lateral hareket Kapama. Horizontal hareket : Açma – kapama Frontal hareket : Sağa . geriye hareket Kapama. lateral hareket Kapama sırasında diskin konumlanması Açma.Kas Temporal Masseter Medial Pterygoid Lateral Pterygoid (Sub) Lateral Pterygoid (İnf) Mylohyoid Geniohyoid Digastrik Kasın Ön Karnı Sınıf I Okluzal İlişki (Santrik Oklüzyon) Fonksiyon Kapama. Ancak alt çenenin mimik. Sinovial sıvı kondyl ve fossa arasında kayganlaştırıcı. Alt çenenin bu sınır hareketleri her bireye özgüdür. Ağız açıklığı 40-45 mm olduğunda condyl diskle birlikte üst eklem boşluğunda translayon yapar.K. Bu belirli bir vertikal boyutta sağlanır. Eklem kapsülü. ısırma gibi hareketler sınır içi hareketlerdir. Açma hareketinin başlangıcı alt eklem boşluğunda kondyl başının rotasyonuyla başlayan. Üst önler. alt ve üst eklem boşluklarının beslenmesini sağlar. Alt Çene Hareketleri : Alt çene TMe sayesinde 3 düzlemde hareket edebilen çift eklem başlı bir kemiktir.

aktarılmasında bağzı noktalar esastır. Kanal tedavili dişin kökünün 2/3’ü ne kadar uzanan postun üzerine core yapılır. Buralar uygun degilse vesitbul. Post kalan diş yapıları dikkate laınarak restore edilir. linguale yerleştiririz. siman. 2. mine displazilerinde. indirekt yöntemi tercih ederiz. Böylece alçı güdük elde etmiş oluruz. Mil kronla beraberdir. * Çift taraflı dengeli okluzyon ** Tek taraflı dengeli okluzyon *** Posterior diskluzyon okluzyonu 3. Bunu muflaya alıp akril teperiz. Kanal içine yerleştirilen milin kronla beraber olduğu sistemde ise core yoktur. aktarılabilir. Kanal içine yerleştirilir. Postun şekli genelde kanalın şekline uygun olarak hazırlanmalıdır.çenenin sınırsal hareketleri kaydedilip. Dentin pinini dentine farklı açılarla yerleştiririz öncelikle distal ve mesiale yerleştirmeye çalışırız. alçı dökeriz. Hazır(fabrikasyon) miller yada kanal genişletildikten sonra yarım yuvarlak kroşe teline çentikler açılarak.1 Anterior grup fonksiyonlu 3. Buna post-core sistem denir. Hasta ağzından tam bir ölçü alırız güdüğü ölçü içindeki yerine ters olarak yerleştirip. Eğer pulpa açığa çıkışsa endodontik tedavi uygulanır. Okluzyon : Karşılıklı dişlerin temasta olduğu durumdur.postun oval hazırlanması kanal içindeki hareketini kısıtlar. Akril mili tekrar kanal içine yerleştiririz ve bu haldeyken dişin servikal bölgesini kavrayan bakır anoyla yardımıyla ve kerr stenci ile ölçü alırız. Dişlerin okluzyonu çene hareketleri ile çeşitlilik gösterir. Genişliği ise kanal çapının 1/3’ünü geçmemelidir. Yada hazırladığımız akril mili kanal içine koyarak ölçü alabiliriz. Ancak kron kısmı hiç kalmamışsa. Bu durumda pulpaya girme riski olabilir. . kopabilir. travma sonucu restorasyonlarda kullanılır. Bu kayıtların alınıp. Genelde kök kesitleri yuvarlak yada ovaldir. Bunun üzerine de kron kaplanır. Alçıyı dişin kökü şeklinde küçültürüz.1 Arcon 2. Post ve core döküm olarak tek bir parça hazırlanabildiği gibi hazır postlar üzerine kompozit.2 Non-Arcon *Tam ayarkanabilir artikülatörler Pinli Restorasyonlar \ Milli Kronlar İleri derecede harap olmuş kronlarda. Hazırlanan postun uzunluğu kanal boyunun ortalama 2/3’ü kadar olmalıdır. Artikülatörler * Ayarlanmayan artikülatörler (okluzör) * Yarı ayarlanabilir artikülatörler 2. uygun kanal eğeleriyle genişletilir. Sertleştikten sonra anoyla birlikte dişten uzaklaştırıp. etrafına mum sararız ve alçı dökeriz. kron kısmı kesilmiş bir diş şeklinde bir core olarak hazırlanır. ortodontik anomalilerde. Dişte aşırı harabiyet olmuşsa pinlerle restore edilemiyebilir. kanal içi izole edilir ve telin etrafına mum sarılır. bir yöntem ise direkt kanal ölçüsünü hasta ağzından alabiliriz ama kanal içinde ölçü maddesi kalabilir. Bu nedenle okluzyonu 3 ayrı tipe ayırırız. (Pivo) Post-core sistemler dentin pinleriyle dişlerin restore edilemediği durumlarda uygulanır.2 Kanin korumalı Bu çeşitler alt çene hareketi sırasında bazı özellikler gösterir. Endodontik tedavi tamamlandıktan sonra kökün yaklaşık 2/3’übe kadarı boşaltılır. Esas olan fonksiyonel tüberküllerdir. Alt çenenin sagital düzlemdeki sınırsal hareketleri Posselt diagramı üzerinde değerlendirilebilir.ve milli kronlar yapılır (pivo). Bu yuvarlak kanallarda postun ağız boşluğuna açılan tarafında bir yıv açılır. Alçı sertleşince hafifçe ıslatarak stenci uzaklaştırırız. Post. Böylece kanalın ve kanal ağzının ölçüsünü elde ederiz.core restorasyonların yapımında mümkün olduğunca kalan diş yapıları korunur. O yüzden 1.

vida yivli diye sınıflandırılabilir. Ancak daha fazla laboratuar çalışması gerekir. diş kırılabilir. * Kanal preparasyonunun şekli * Post uzunluğu * Postunçapı * Yüzey özellikleri * Uygulanan siman Kanal Preparasyon Şekli Paralel postlar uca doğru incelen postlara oranla retantiftirler. Hazır fabrikasyon miller kanalın duvarlarına tam adapte olacak şekilde genişletilebilir. oluklu * Uca doğru incelen. Adaptasyon : Kanalın ölçüsü alınarak hazırlandığında kanala uyum üst düzeydedir. cam iyonomer postlar diye sınıflandırılabilir. düz yüzeyli * Uca doğru incelen. Ancak undercut oluşturmadan prepare etmenin zorluğu hemde simantasyon sırasında kullanılan fazla simanın dışarı çıkması zor olur. * Core içim yeterli retansiyon sağlanmalıdır. Estetik : Özellikler gingival dokular ince olduğunda metal postlar ışık geçişini önler. Eğer değersiz alaşım kullanılıyorsa korozyona uğrar ve zamanla renklenme yapabilir. enflamasyon. Postların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. rezin. Metal Post-Core Sisteminin dezavantajları Kök kırığı : Aşırı rijit olmaları nedeniyle kuvvetleri diş yapısına iletirler. Direnç : Ferrule etkisi oluşturabilir. apexte kist. Ayrıca istenilen uzunlukta post yapılır. Şekline Göre Postlar . . düz yüzeyli * Paralel. vida yivli * Paralel. Uzun süreli başarı oranları yüksektir. Metal Post-Core sisteminin avantajları Geçmişi : Uzun yıllardır kullanılmaktadır. Post Uygulanacak Dişte . * Kanalın apikalinin iyi tıkanması * Perküsyonda hassasiyet olmaması * Apikalde hassasiyet olmaması * Aktif enflamasyon olmaması gerekir İdeal Bir Post. disilikat) * Cam fiber postlar * Amalgam. * Döküm metal postlar * Prefaprike metal postlar * Karpon fiber postlar * Sermik postlar ( Zirkonyum. Oysa bireysel ölçü alınarak ve kanal ölçüsünden bireysel mil dökülerek hazırlanan postların adaptasyonudaha iyidir. Kullanılan Materyale Göre Postlar . * Uca doğru incelen.amalgamdan core oluşturulabilir bu tip restorasyonların uygulanacağı dişlerde çok iyi bir endodontik tedavi uygulanmış olmalıdır. Post apikal tıkanmayı bozmayacak şekilde vekal diş dokusunun direncini azaltmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Post Uzunluğu Postun uzunluğu arttıkça retansiyonu artar. Postun çıkarılması : Endodontik tedavi başarısızsa postu çıkarmak zordur. Core retansiyonu : Post ile core arasındaki bağlantı oldukça kuvvetlidir. * Dişe minimum stres iletilmlidir. lityum. * Gerektiğinde kanal tedavisinin yenilenmesine izin verecek şekilde kolaylıkla dişten ayrılabilmelidir. ** Korozyona uğrar ** Amalgam ise galvanik akım oluşturur. Herhangi bir hassasiyet. Bu nedenle uca doğru incelen postlar uygulanır. kompozit. Kök kırığı insidansı artar. granülom gibi bir patoloji olmamalıdır. oluklu * Paralel.

. pürüzlü yüzeye sahip olanlar düz yüzeylilere göre daha retantiftir. Uygulanan Siman Adeziv rezin simanlar hem diş dokusuna hem post yüzeylerine iyi tutunan simanlardır.. Yüzey Özellikleri Oluklu. Eğer post kanal içinde sabit durmuyorsa ve rotasyon yapıyorsa post yenilenmelidir. Kısa postlar kök kırığına neden olabilirler. Ancak kalan diş yapısını zayıflatıp kök kırığı riskini arttırır. Retansiyonu arttırmak için post yüzeyi kumlanabilir. Okluzal yödeki kuvvetleri karşılaması için koronal kısımda okluzal stoplar yapılır. Çinko fosfat. İyi bir estetik için fasiyal diş yüzeyinden yeterli aşındırma yapılır. * Yeterli apikal tıkanma * Minimum kanal genişletilmesi * Uygun post uzunluğu * Yatay stop * Rotasyon önleyici vertikal duvar * Restorasyon marjininin sağlıklı diş dokusuna uzatılması . Koronal kısımda postun kama etkisini önlemek için ferrule etkisi oluşturulmalıdır.Apikalde minimum 5mm kanal dolgusu kalacak şekilde post uzunluğu arttırılabilr. Dolayısıyla kırılma riskini arttırırlar. Postun rotasyonunu önlemek amacıyla kanalın koronalinde bir oluk yapılır. * Kanalın genişletilmesi ve şekillendirilmesi * Dişin koronal kısmının preparasyonu Kanal Dolgusunun Çıkarılması Post yerleştirilecek kanal tamamen doldurulmalı daha sonra apikalde 5 mm güta perka kalacak şekilde boşaltılmalıdır. cam iyonomer simanlar postların simantasyonunda kullanılırlar Postun kanala uyumu siman seçiminden daha önemlidir. Postların Lateral Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Vidalı postlar sıkışma etkisiyle yerleştirildikleri için dentinde kuvvet uygularlar Post Core Uygulaması için dişin preparasyonu * Kanal dolgusu belirli bir derşnliğe kadar çıkarılır. Bu bölgelerde mümkün olduğunca fazla diş dokusu konmalıdır. Post corun yapısının girişini engelleyecek undercutlar ortadan kaldırılır.) kalan kısım prepare edilir. Postun uzun hazırlanması retansiyon açısından ve kök kırıklarının engellenmesi açısından avantajlıdır. Dişin Koronal Kısmının Preparasyonu Kayıp diş dokuları dikkate almadan (çürük. böylece kuvvet daha çok alana yayılır. polikarboksilat. Postların Kuvvetler Karşı Direncini Etkileyen Faktörler Kuvvet birikimi en çok basamak bölgesinde ve apikalde olmaktadır. Post uzunluğu arttırılmalıdır. Uygulanacak krona göre basamak bölgesi şekillendirilir. Undercutlar ortadan kaldırılır. Kanalın Genişletilmesi ve Şekillendirilmesi Güta perka çıkartıldıktan sonra kanal apikale doğru daralan tarzda hafif eğim verilerek şekillendirilir. Keskin köşe ve kenarlar kaldırılmalıdır. Kök çapının 1/3’ü kadar olmalıdır. Postun çapı Postun çapının arttırılması retansiyonu arttırır.

döküm. Tırnak yuvası olmazsa makaslama gerilmesi oluşur. seramik. 2. restorasyon ve diş arasındaki siman tabakasında makaslama gerilmesi olmasını önler. En dayanıklı olduğu ise basma ve çekme gerilmesidir. Bakteri ve gıda retansiyonuna. kompozit. Cingulum rest.Gingival Sonlanma : Serbest diş etinden 1mm uzaktan geçmelidir. uyulmama * Estetik faset * Simantasyon Tasarım İlkeleri 1. tesviveye. Kesici kenar inceyse mine fazladır. Standart çalışmalarda 50 µm kadardır. Daha ince olmasıda dayanıklığı azaltır. 3/5 kronlar. McBoyle : Alt kesiciler gibi küçük hacimli dişler için modifiye edilmiş 3/4 kronlardır.Maximal Alan : Kanatçıklar mümkün olan en geniş alana yayılmalı. Amaç çiğneme kuvverlerini dişin uzun eksenince iletmektir. karşılayıcı kol yuvası. 5. Adeziv Restorasyonlar Restorasyonların kendisi. yapıştırıcı ajan ve dayanak diş yüzeyleri arasında moleküler bir bağ söz konusudur = adezyon. Dayanak dişlerin yalnızca palatinalinden yararlanılır. Böyle durumlarda kantçık kesici kenara uzatılabilir.Minimal Yapıştırıcı Ajan : Yapıştırıcı kalınlığı ne kadar ince olursa elde edilen mukavement o kadar fazla olur. plak oluşumuna izin vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır = mini champher 4. diş şeffaftır. 3. rehber düzlem. Bunu önlemek için dişin tan cingulum bölgesine silindirik bir frez ucuyla köşeli bir tırnak yuvası açılır (cingulum rest). Diş daha kalınsa dentin dişin şeffaflığını azaltır. İşlem Sırası * Model Analizi * Preparasyon * Ölçü * Çalışma Modeli ve refraver (dublikat) model . Adeziv restorasyonların en zayıf olduğu gerilme tipi makaslama gerilmesidir. Klinik kronun tamamını kaplamadıkları için konservatif kliniğince uygulanırlar. McBoyle tutucusu.Fonksiyonel Kuvvetlerin İletimi : Eğer çiğneme kuvvetleriyle ilgili hiçbir tedbir almazsak palatinal restorasyon diş etine doğru kayar. 4/5 Kronlar : Posterior dişlerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. Kesici kenar opak görünür. inlay.Kesici Kenar Sonlanması : İnsizal kenardaki mine kalınlığına göre karar veririz. hassas bağlantı taşıyıcı) * Periodontal splintler * Ortodontik pekiştirme apareyleri * Laminate veneerler * İnlayler. onlay 3/4 Kronlar : Anterior bölgelerde vestibül yüz hariç kaplanan kronlar. Böyle dişlerde kanatçık dişin şeffaflığını bozmasın diye kısa tutulur. * Köprüler (metal alt yapılı yada tüm seramik ) * Hareketli bölümlü protezler için yardımcı elemanlar (tırnak yuvası. Eğer inlay tüberkül tepelerini örtüyorsa ve tüm okluzali kaplıyorsa onlaydır. Inlay / Onlay : Kron kontürleri içinde yer alan restorasyonlardır. onlayler (metal. 3/4. Mine düzeyini aşmayan minimum kesim çalışması yapılır. yani supra gingival düzeyde çalışılır. Konservatif uygulamalarda geriye kalan dokunun korunması esastır. Adeziv çalışmalarda ise 30 µm olmalıdır. metal-seramik) adeziv tekniklerle yapılabilir.Adeziv Restorasyonlar Konservatif Protetik Uygulamalar * Modelaj.

Mikromekanik : Kimyasal veya elektrokimyasal korozyon. genleşmeyle sağlanan retansiyon) B. nitrik / sülfirik asit → elektrik akımı (metalden elşektiriksel olarak zayıf fazlar kopar ve girinti çıkıntılar oluşur) 2. . Kayıtlar doğru alınırsa okluzyon artikülatörler üzerinde kolaylıkla irdelenebilir. C.Oksidasyon : Silan esaslı yapıştırıcılar için 3.5 mm kadar aşındırma yapılmalıdır 7. 400 oC’de 10 dk ısıtılırsa bakır atomları yüzeyde yoğunlaşır. Artikülatör Kullanmanın Avantajları * Çeneler artikülatöre taşındığında.Yapışmayı Kolaylaştırıcı Kaplamalar Kompozit esaslı yapıştırıcılar için Makromekanik : Retansiyonla da hazırlanabilir. ** Tam protezlerde okluzyonun ağızda incelebilmesi artikülatördeincelenmesinden daha zordur. Artikülatörler Çene hareketlerini taklit eden aletlerdir Artikülatörlerin Taşıması Gereken Özellikler * Üzerinde taşınan çene modellerini doğru olarak hem horizontal hem vertikal ilişkiler dahilinde tutabilmelidir.3 – 0. Krom havayla temas ettiğinde metal üzerinde krom oksit tabakası oluşur. * Diş. Ancak bu eskiden kullanılan kısa süreli köprülerdir. (iyonik veya kovalent bağlar) Adezyonu oluşturan elamanlar . Nikel alaşımıysa.Kimyasal : Kimyasal olarak primer bağlar oluşmasıdır. Yada geçici olarak yapılan köprülerdir (Rochette Köprü) Oksidasyon a) Kumlama : 50 µm Al2O3 Metal yüzeyine püskürtülür. b) Temizleme : Ultra sonik temizleyici. A. Distile su c) Kimyasal Temizleme : Etil asetal. Çünkü altın soymetaldir bu yüzden alaşımılda bakır da bulunur. restorasyon → Aderent * Siman → Adeziv Metal yüzeylerin Hazırlanması 1. Bakır yüzeyde yoğunlaşınca altın alaşımının rengi sarıdan yeşil-maviye dönmesiyle anlaşılır. asetat Silan= γMOPS= gama metal oksit + propil silan → Metal yüzeyindeki oksitlerle kimyasal bağlar kurar. Altın alaşımıysa okside olmaz. dişler arası okluzal ilişkiler lingual perspektiften de kolayca incelenebilir. Yüzeydeki bakır atmosfer O2’siyle bakır oksit tabakası oluşturur. nikel daha güç oksite olduğundan bunu kolaylaştırmak için alaşımı birkaç dakika nitrik yada sülfirik asit solüsyonunda bekletilir.180 0 Sarma (wrap around) : Kanatçık dayanak dişi 1800 sarmalıdır.Mekanik : Mekanik olarak yüzeyler bir birine kenetlenmelidir.Antagonist Temes Noktası : temas noktasından 0.Fiziksel : Fiziksel olarak diş ve kanatçık arasında seconder bağlar oluşmasıdır (vander Wals bağı).6. Ancak bunun için yüzeyler bir biri ile çok yakın temasta olmamalıdır. ** Hareketli parçaları serbestçe hareket edebilmeli. Deterjanlı su. sabit parçalarda rigit olmalı *** Menteşe hareketini ve lateral hareketleri rahatlıkla yapabilmeli *** * Vertikal boyutu sabit tutabilmek için insizal pin yada kesici çubuğu olmalı. * Geometrik * Reolojik ( Büzülüp. Simantasyon Temel prensip adezyon sağlanmasıdır.

1. eklem başı altta ise.2.Ağız içi kayıtlarla yapılan ayarlamalar. ZOE. Alt – Üst Çene Modellerinin Artikülatöre Taşınmasında Kullanılan Başlıca Kayıt Tipleri 1. 2. Arconlarda fossa eğimi ile üst çenenin okluzal düzlemi arası açı sabittir. Örnek. Alınan bu kayıtlara göre sınırsal hareketler belirlenir ve buna uygun restorasyonlar hazırlanır.Non Arcon Bu sınıflandırma fossa mandibularis ve eklem başının artikülatörün hangi parçasında yer aldığıyla ilişkilidir.Ayarlanamayan artikülatörler 2.Arcon . Bu materyallerden biriyle santral ilişki kaydı alınabilir.1. Yarı ayarlanabilir artikülatörler ise sadece menteşe hareketi yapan okluzörler veya ortalama değerlere göre ayarlanan artikülatörlerdir. alçı. full ağız restorasyonları. Non-arconlarda ise artikülatör açılınca açı değişir ve kapanış yükseltmesi gereken olgularda hatalı kapanış elde edilir. yani doğasına uygunsa arkon tipi artikülatördür. Dentatus ve HANAV artikülatöreri Arkon tipi artikülatörlerin alt parçasının aynen insandaki gibi hareketleri yapabilmesi. Eğer fossa mandibülaris üstte. sabit rehabilitasyonlar.Tam Ayarlanabilen . Açıldığında da bu değişmez. Örnek . Tam ve bazı yarı ayarlanılabilenlerde bu mesafe hastaya özgü ayarlanır ve normal kapanış yolu aktarılır Okluzör : Sadece sentrik ilşki aktarılır. kombine kron-köprü yapımı. Tersi ise non-arcondur.Knematik yüz ark arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin belirlenmesinde condyler arası mesafe artikülatör üzerinde sabit bulunabilir yada bireye göre ayarlanabilir.Tam ayarlanabilen artikülatörler Şekil Yönünden artikülatörler .Kinematik yüz arkı kullanılarak terminal menteşe ekseninin lokalizasyonu belirlenerek alınan kayıtlarla yapılabilir.Non-Arcon 3. pantografik çizimler yaptırılabilir. 1. özel kayıt silikonları yada soğu akrilden yararlanılır. 3.Grefik kayıtlarla yapılan transferlerde gotik ark çizdirilebilir.Yarı Ayarlanılabilen Tam ayarlanabilen artikülatörler insan çenesinde olduğu gibi alt çene hareketlerini taklit edebilirler.Arcon 2. yada stereografik kayıtlar alınabilir. Bu normalden farklı kapanış yoluna ve erken diş temaslarına neden olur.Ağız içi yapılaqn kayıtlarla transferde kayıt materyali olarak mum.Alınan pratik kayıtlarla yapılan ayarlamalar. Protrüziv ve lateral hareketlerdeki kayıtlar alınabilir. Alt çenenin sagital düzlemde rotasyonu terminal menteşe ekseni etrafında gerçekleşir.Yarı ayarlanılabilen artikülatörler 2. dikey boyutun değiştirilebilmesi durumunda condyl rehberliğinin okluzyon düzlemine göre sabit korunabilmesi gibi avantajları vardır. Fonksiyonel Olarak Artikülatörler . Stuart ve SAM artikülatörleridir. 2. 3. Ayarlanamayan artikülatörlerde menteşe ekseni ile dişler arası mesafe daha kısadır. Uygulama alanları : Okluzyonun yeniden oluşturulması. . Whip-mix. Bu artikülatörler aynen doğasındaki gibi 3 düzlemde hastadan alınan kayıtların aktarılabildiği artikülatörlerdir.

Bu protezleri yapmamızın amacı daha fazla estetik ve retansiyon sağlamaktır. ideal okluzyon hedefleniyorsa tam ayarlanabilir artikülatörlerle çalışılması uygundur. matrix-patrix. Bölümlü protezler için artikülatör seçiminde eksik diş sayısı. SAM Artikülatörü * Arcon * Ağız içi kayıtlarla protruziv ve lateral condyler eğimler kişiye göre ayarlanabilir. ön dişlerde aralanma gözlenir. Sabit protez yapımında az sayıda kron yada inlay gibi restorasyonlarda basit bir artikülatör ancak daha fazla diş eksikse yarı ayarlanabilir artikülatörler(ancak kapanış varsa). Sonuç olarak artikülatörde çalışmak uygun artikülatör seçimi hem yapılan protetik restorasyonların başarısını arttıracaktır hemde stomatognatik sistemin fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunacaktır. Santrik kapanış kaydı ile elastomerik ölçü maddelerinden yararlanılabilir. ağızdaki dişlerin kapanışa gelip gelmemesi gipi faktörler etkilidir.Alt çenenin lateral hareketleri sırasında horizontal düzlemde de rotasyon hareketi meydana gelir. Tek el tekniği de uygulanabilir ancak kontrolü daha zordur. Tam protez yapılacaksa diş diziminde ve çene hareketlerinde maximum teması sağlamak için idealde tam ayarlanabilir yada yarı ayrlanabilir artikülatörler seçilmesi uygun olur. full ağız restorasyonu gerekliyse. Hazırlanan hareketli protezin daha fazla fonksiyonu daha az yer kaplayarak sağlaması içindir. K1 olgularında vertikal boyutun kaybedilmediği durumlarda yarı ayarlanabilir yada ortalama değer artikülatörleri kullanılması uygundur. Dowson’un Bimanual Manipulasyonu ile Alt Çeneyi Santrik İlişkiye Getirme Yöntemi Baş parmaklar çene üzerine. Alt çeneye küçük açmakapama hareketleri yaptırılarak condyl-diş ilişkisinin fossa içinde doğru konumlanması sağlanır. Sadece santrik ilişki kaydının alındığı ve buna uygun artikülatör üzerinde laboratuar işlemlerinin bitirildiği durumlarda protez hastaya uygulandıktan sonra okluzal aşındırmalar varsa prematür kontaktların giderilmesi zorunlu olacaktır. sürgü. Bu protezlerin parçalarına ataşman. planlanan okluzyon tipi. Alt çane belirli bir kuvvet uygulanarak santrik kapanış alınırsa condyller fossa içinde normalden daha geride yada aşağıda konumlanmış olurlar. Örnek : K3 olgusunda. negatifpozitif parçalarolarak ifade edilen bir biriyle uyumlu parçalarından birinin sabit. diğer parmaklar mandibulanın alt sınırına yerleştirilir. gibi isimler verilir. Rotasyonla birlikte bir miktar yana kayma hareketi de yapar. * Yüz arkı transferi kabul eder. . Artikülatör Seçimi Artikülatör kullanmada temel amaç hastadan alınan kayıtlar doğrultusunda hastaya yapılacak restorasyonun aynen hastanın tüm fonksiyonlarını değişikliğe uğramadan yapılabilmesini sağlamaktır. diğerinin hareketli protezler üzerinde yer aldığı kombine protezlerdir. anker. Bölümlü protez yapımında teşhis amacıyla yarı ayarlanabilir yada daha basit artikülatörler kullanılabilir. okluzal ilişkinin kaybedilmediği durumlarda basit artikülatörler. Yüz arkı (face bow) ile extraoral kayıt alınıp üst çene artikülatöre bağlandıktan sonra hastadan santrik kapanış kaydı alınır ve bu kayda göre de alt çene artikülatöre alınır. İstenildiğinde ortalama değerlere göre kullanılabilir. primer seconder. Hassas Bağlantılı Protezler Birbiri ile uyumlu erkek-dişi. tüm dişler aynı anda restore edilecekse. Bu kapanışa göre yapılan restorasyonlar hasta ağzına yerleştirildiğinde okluzyonda yükseklik ortaya çıkar.

Manyrtik akı çevre dokulara yayılmaz. mukoza özellikleridir. menteşeli uzantılar veya yaylı sistemler şeklinde diğer ataşman sistemlerin tutuculuğunu arttırmaya yönelik bağlantılardır.plastik * Yay sistemli Bir diğer mekanik retansiyon manyetik retansiyondur. (zıt kutupların bir birini çekmesi) * Açık alan . Anatomik Faktörler : Alveoler kretler. En çok bilineni dolder bardır. Mekanik tutuculuk sürtünmesel retansiyon şeklinde olabilir. Barlı bağlantılar : Aynı alveoler ark üzerinde yer alan kökleri yada kron boyu kısa dişleri birbirine bağlayan barlar ile bu barlara uyumlu manşetin hareketli protez içinde yer aldığı ataşmanlardır. Hastanın ağız hijyeni optimum olmalıdır. . Kron içi bağlantılar Kron dışı bağlantılar Stad (çivi başlı) bağlantılar Barlı bağlantılar Yardımcı bağlantılar Kron – içi bağlantılar : Parçalardan biri kron içindedir. İki mıktatıs kullanılır. damak formu. alveoler kretteki dağılımları da önemlidir. fiziksel ve mekanik faktörler vardır. pulpa odasının genişliği belirlenmeli. sürgü. İmplant sistemlerinde de kullanılmaktadır. Sürtünmesel ve metalplastik şeklinde olabilir. Kron – dışı bağlantılar : Parçalar kronun dışındadır. . post üzerine uyarlanan ataşmanlardır. Çürükler tedavi edilmeli. Hassas bağlantılı protezlerin uygulanması hassas bağlantılar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir. Mıktatısın oluşturduğu manyetik akı dokulara yayılır. mukozanın reziliensi seçilecek ataşman tipiaçısından önemlidir. Bu mıktatıs sistemlerinde genelde SamaryumCobalt (SmCo5) bulunur. Fiziksel Faktörler : Adezyon. Mekanik Faktörler : Direkt ve indirekt tutucularla sağlanır. Çünkü bu tip protezler klinikte hekimin ve laboratuarda teknisyenin özel işlemler yapmasını gerektirir. Yardımcı bağlantılar : Vida. yüzey gerilimi. * Kapalı alan . Reziliensi az olduğu durumlarda ise vertikal yönde harekete kısmen izin veren ataşmanlar seçilmelidir. Hareketli bölümlü protezlerin tutuculuğunu sağlayan anatomik. Ayrıca kombine protezlerin yapımında ataşman üye dişlerin lokalizasyonları. uygulanılacak dişlerin radyolojik kontrolleri yapılmalı. endodontik tedavili dişlerin kökleri üzerine yerleştirilen.Bağlayıcılar . Sürtünmesel Retansiyon . gerekirse dişlere gingivektomi yapılarak kron boyları uzatılmalıdır. mukozanın rezilliensi seçilerek ataşman tipi açısından önemlidir. Yay destekli mekanik tutuculuk şeklinde olabilir. *Aynı ataşman sistemleri . Şekline ve lokalizasyonuna göre yapılmıştır.Birleşik üniteler Stad ataşmanlar : Genelde aşırı kron harabiyetinde.Projeksiyon üniteleri . Sürtünmesel ve yaylı sistemler bulunur.Kısaca birbiriyle uyumlu iki parça üzerinekurulur. atmosfer basıncı gibi faktörlerdir. * Metal – metal * Metal . * Şekline göre : * Lokalizasyonuna göre : * Fonksiyonuna göre : En pratik olanı 1970’lerde yapılan Prciskel sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırılan ataşmanları kullanarak hassas bağlantılı protez yapabilmek için önce hasta ağzında bazı işlemler yapılmalıdır. kron boyuna bakılmalı. KI (serbest sonlanan) olgularda alveoler kretteki mukozanın özelliği belirlenmelidir.

Hassas bağlantılı protezler.Resilient Barlı Bağlantılar .Manyetik Tutculuk 3. Kırlangıç kuyruğu Metal – plastik : Erkek yada dişi parça plastik 2.Tolerans Kron içi (İntrakronal) .Aksiyel duvarları açılı (konus) Metal – metal barlı : .Retansiyon mekanizması .Birleşik üniteler Stud Ataşmanlar . sabit ve hareketli protezler arasında geçiş sağlarlar ve ikisinin özelliklerini de taşırlar. 1-Sürtünmesel Tutuculuk Metal .Vidalı üniteler . Sınıflandırma .Barlı üniteler Yardımcı Bağlantılar . yardımcı unsurlarla indirekt tutuculuksağlanır.Hareketlilik .Bağlayıcılar . Kroşeler yada hassas bağlantılarla direkt tutuculuk. H.metal başlıklı : .Yaylı Krondışı (Extrakronal) . I.Sürtünmesel .Aksiyel duvarları paralel (teleskop) .Ataşmanın lokalizasyonu .Rigit .Projeksiyon üniteleri .Barlı eklemler Metal – metal sürgülü : .Sürtünme gereçleri .Barlı eklemler .Menteşeli uzantılar Avantajları * Estetik * Kuvvetler dişin uzun eksenine paralel * Protezin kullanım kolaylığı * KI olgularında protezin stabilitesini arttırması * Protezin gömülmesine engel olması * Yan kuvvetler oluşmaz * Sürtünme sonucu yıpranma uzun zaman alır * Protezde adaptasyon kolaydır * Giriş yolu için dişlerin paralel hale getirilmesi şart değildir * Geniş dişsiz alanları birleştirir Dezavantajları * Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcı * Onarımları ve yeniden kullanımları her zaman mümkün değil * Çok hassas çalışma gereklidir * Ekonomik değildir * Yeterli ağız hijyeni olmalıdır * Uygun hazırlanmazsa gingival irritasyon ve diş kaybı Endikasyonları * Ön ve yan grup dişlerde estetik nedenlerle * Anatomik şekil yada yetersiz ekvator altı mesafe varsa * Resiprokal kroşe koluna uygun yer yoksa * KI ve KII olgularında * Sabit protez uygulanamayan KIII olgularında * Kroşe tutuculu protezin tercih edilmediği durumlarda Kontrendikasyonları * Kron boyu kısa dişler * Pulpa odası geniş dişler * Ekonomik nedenler * Hekimin el becerisi * Aşırı örtülü kapanış * Yetersiz çeneler arası mesafe * Yeterli desteğe sahip olmayan dişler Tutuculuk (Retansiyon) Protezin yerleştiği yerden çıkartıcı kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir.T.Sürgüler .Barlı üniteler .Kombine Tutuculuk (Manyetik + Mekanik) .

Simantasyon Simanlar iki komponentli malzemelerdir (Toz-Likit).Kapalı alan magnet Hassas Bağlantının Retansiyonu • Parçaların boyutları . poliakrilik asit olabilir veya herhangi bir monomer olabilir. I veya dairesel olabilir. Uyum hassaslığı yeterliliği kontakt alanı başarıda önemlidir. Kalıcı Çinko fosfat siman Silikat siman Polikarboksilat Geçici CaOH Zoe Öjenolsüz geçici .2 mm yuva Kron boyunun 2/3 boyutunda Hata Diğer dayanak dişteki yuva(kutu)nın aynı hizada olmaması yetersiz boyutlarda yuva hazırlanması. Likitteki asit fosforik asit veya şelasyon ajanı olabilir.Metal – metal (Pres stud) .Sürtünmesel Schatzman KIII olgularında . kron boyları • Dişsiz bölge uzunluğu. Kimyasal olarak toz kısımları baziktir. aşınma.yaylı bağlantı Kron İçi Bağlantı İçin Diş Kesimi Kron konturu içinde 0. Endikasyonları * KIII ve modifikasyonları * Estetiğin önemi olduğunda * Sabit protezlerde bağlayıcı olarak Kontrendikasyonları * Serbest sonlu olgularda * Pulpa odası geniş dişlerde * Kron boyunun kısa olduğu dişlerde McCollum (1911) KIII olgularında . Kron içi bağlantıların kesiti T.6 x 0. li. rezorpiyonu • Vertikal boyut • Giriş yolu • Ataşman tipi Kriterleri dikkate alınmalı Kron içi Ataşmanlar Tüm kısımları dayanak dişin konturu içindedir. Yani siman tuz yapısındadır.Kesiti dörtgensel CMSlide KIII olgularında . H. yaylı düzenekler kullanılır.kit kısmı ise asidiktir. • Parçalar arası uyum hassaslığı • Parçalarda kullanılan malzemenin çeşidi • Planlama • Laboratuar teknikleri (metalde korozyon.Soy metalden üretilmiş . Bazıları pasta şeklinde olabilir. dağılımı. plastikte deformasyon) • Dişlerin durumu • Pulpa odasının radyolojik tetkiki • Kron boyu • Kron / kök oranı (gerekirse gingivektomi) • KI ve KII olgularında dişsiz kretin reziliensi • Ağız hijyeni • Model analizi • Dayanak diş sayısı. malzeme torgunluğu. eğimi.Kesiti yuvarlak .Açık alan magnet . yeri.Metal – plastik (Vario stud) * Yaylı bağlantı * Manyetik bağlantı .Sürtünmesel bağlantı . Yardımcı retantif parçalar.Hassas Bağlantının Çalışma Mekanizması Parçalar arası uyum * Sürtünmesel bağlantı . Sürtünmesel retansiyon vardır.

Oksidasyon (silan esaslı yapıştırıcılar için) . Temel kimyasal reaksiyon : iyonizasyon.aseton) Hem kimysal hem mekanik etki gösterir. distile su) .Pirolitik silikat kaplama (silicoater. (γMOPS) Rocatec : Tribokimyasal yöntem. hidrofiliktirler. Çinko Fosfat Siman : Toz : ZnO (çinko-oksit) Katkı Maddeleri : * MgO * SiO2 * BiO3 Likit : Ortofosforik asit (%85) Su (%1-3) Tamponlayıcı Al ve Zn bileşikleri Simanın pH’ı 3. rocotec) . Metal yüzeyindeki oksit tabakasında kimyasal bir anfinitesi bulunan yapıştırıcılar kullanılır.Aktif akrilat monomeri “PFMA” kaplama (sebond. Silikat tabakası ile estetik kaplama malzemesinin organik polimer zincirinin serbest uçları arasında birleştirici (coupling) ajan olarak silan kullanılır. büyük zincirli organik moleküller aktif akrilat monomerleri. Metal alt yapı yüzeyinde silikat tabakası triboplazma pirolitik değil (γMOPS) Ön kumlama → 110 µm corundum (Al2O3) Silikat kaplama → 110 – 120 µm kuvars ile kumlama Silanlama → espe – sil Metal Primerleri : Sıvı madde. Kalıcı simantasyon ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılırlar Silikat Siman Toz : SiO2 (Silika) %40 Al2O3 (alümina) %30 NaF.Kalay oksitle kaplama (sadece soy metal alaşımlarda kullanılır) Silicoater : pirolitik. H2SO4) . opaque (kuratay) PMFA → Sebond (schutzdental) spectralink (Noclor) Minenin Hazırlanması .siman Cam iyonomer siman Polimer simanlar siman Bu tip yapıştırıcıların içinde bulunan silan (γMOPS). Metal alt yapı ile iyonik bağ oluşrurlar. spectra-link) . Metal alt yapı üzerine silikat tabakası.Seramik yüzeylerin hazırlanması Metalin Hazırlanması . corrosion. deterjanlı su 2-Ultrasonik temizleyici.Temizleme (1-Ultrasonik temizleyici.Metal yüzeylerin hazırlanması .Kumlama (50µm Al2O3) amaç metal yüzeyini genişletmek .Kimyasal (HNO3. 48 saat sonra nötrale döner. Metal oksitlerine gerek fiziksel gerek kimyasal yolla bağlanır. tribokimyasal yöntem.yapışmayı kolaylaştırıcı kaplamalar (kompozit esaslı yapıştırıcılar için) Mikromekanik Etching. asitleme . CaF2 Simantasyon İçin.Kimyasal temizleme (etil asetal. pitting. Adezyonun kimyasal bağlanması tepkimesine kemisorbsiyon denir.Mutlak nem kontrolü (rubber-dam) .Dayanak dişlerin hazırlanması . Yapışmasyı Kolaylaştırıcı Kaplamalar .Mikromekanik (kimyasal yada elektrokimyasal Korozyon) . 21. . Metalin yüzey enerjilerini değiştirerek organik olan bu maddenin kimyasal kompozitlerle yapışması sağlanır. Aktif Akrilat Monomerleri : 4-meta → Superbond (sun medical) UDMA → Panavia Ex. silicoater MP.Elektrokimyasal (asit+elektrik akımı) Oksidasyon .5’tir. Metal yüzeyindeki etki gösterir.

polieter esaslı. kısmen harekete izin veren tipleri kulanılır. Yay destekli bağlantısı olan ASC52 kron dışı bağlantıdır ve kuvvet kırıcı etkisi vardır. polivinil silikon esaslı ölçü maddeleri kullanılır. kombine üniteler olarak gruplandırılır. Bu bağlantıların uygulandığı olgularda siklon esaslı.Kuvvet kırıcı . Tek taraflı sonsuz olgularda kullanılır ve hasta tarafından takılıp çıkartılabilir. gerektiğinde sıkıştırılıp retansiyonu arttırılabilir ve yine erkek parçası değiştirilebilir. Kron Dışı Bağlantıların Endikasyonları . İlk akla gelen Pablo kron-dışı bağlantısıdır. Dalbo Bağlantısının da kuvvet kırıcı etkisi vardır. Kronların ağızdaki ajusteleri tamamlandıktan sonra bu ölçü maddelerinden biriyle ve bireysel ölçü . En sıklıkla kullanılan Variosoft erkek parçaso metal.Bucco-lingual genişlik kron içi bağlantı kadar önemli değil . gelecek olan yükleri karşılamak açısından daha avantajlıdır. sonra ışıkla donar. ve bar tipi olarak geniş çeşitleri vardır. Kron dışı bağlantılar.Serbest sonlu olgular . Ağızdaki dişlerin durumuna. Genelde KI olgularında mukozanın rezilyensini kompanze edecek. retansiyon derecesi ayarlanabilir. Bir başka örneği Seka’dır. Seka Bağlantısı : her iki parçası da metaldir. Kombine bağlayıcılar hem kron içi hem de kron dışı bağlantıların aynı protezde bulunmasıdır. Özellikle K2 olgularında Riegel blok kendine özgü bir ataşmandır. Ankoruis kron dışı bağlantısının da her iki parçası da metaldir. O yüzden son bir kez ışınlama gerekir (dual-cure siman) Kron Dışı Bağlantılar Kronun morfolojik yapısı dışında yer alan ataşmanlardır. 3 ayrı sertlik derecesinde dişi parça bulunur: çubuk. lokalizasyonuna göre uygulanır.Kontrollü dikey hareketlilik ** Oksiquart → polivinil alkol jeli kenarları kaplanır ( yapıştırıcı havayla temas etmesin diye) ** Panavia-F → önce kimyasal. En önemli dezavantajı : uygulanan dişin distalinde yer alan papile uygun yerleştirilmediği zaman zarar vermesidir.Alt kaninlerde Kron Dışı Bağlantıların Kontrendikasyonları . sonu serbest olgularda kullanılabilir. bağlayıcılar. Genelde kron dışı bağlantıların kullanılmasında 2 destek dişin bloklanması. çivi.Ağız hijyeni yeterli değilse . Genelde bu tip bağlantılar prtoezin 2 parçasını birleştirir. KI ve KII olgularında uygulanır. 30 saniye Yıkama (2ml/dk su çıkışı.2 parça metal . sadece dikey yönde hareketliliğe izin verir.- Eklentilerin uzaklaştırılması (nonaromatik pomza) Asileme (%30 ortofosforik asit. Diş eti papiline dikkat edilmeden yerleştirilirse periodontal sorunlar olur. top.Gingival papil korunmazsa . sayısına. Dişi parçanın özelliğine göre sınırlı bir hareketliliğe izin verir.Bağlantı altı temizlemeye uygun değilse Ceka . Bu L şeklindeki bir barın ucuna yerleştirilmiş bir küre taşır ve buna uygulanan negatif parça hareketli protez üzerindedir. Rigit yada kısmen harekete izin veren tipleri vardır. dişi parça plastiktir. en az 120 saniye) Kurutma (yağsız kuru hava ile en az 15 saniye) Primer yada bond (yapıştırıcı ajana göre) kaşığıyla ölçü alınıp elde edilen model üzerinde gerçekleştirilir.

temas etmemeli . KIII Dalla Bona (Dalbo) .Erkek metal. KII . kolay adapte olunabilir. Çiğneme kuvvetlerinin dağılımı sağlanır. Mıknatıs sisteminden de yararlanılabilir.Kuvvet kırıcı VarioSoft . KII. Bu tip ataşmanların uygulandığı protezlere diş üstü protez (overdenture.Subtota olgular .Retansiyon ayarlanabilir .Bağlantı dişin uzun eksenine paralel . kullanımı daha sınırlı Endikastyonlar . .Alveoler kemiğin korunması . Hazırlanan hareketli protezin altında diş kökleri korunarak daha iyi bir algılama sağlanır.Endodontik tedavi sonrası post ile beraber .Dişi parça değiştirilebilir .Bağlantı tarafından biraz daha fazla diş kesimi yapılabilir .hacimleri küçük → yetersiz vertikal boyut → yetersiz buccolingual mesafe Extraradiküler → erkek parça kök yüzeyinde. KII ASC52 .Retansiyonu kendine özgü Kron Dışı Bağlantı İçin Diş Kesimi . KII. overlay) denir. protezin retansiyon ve stabilitesi daha iyi olur.Overprotezler Avantajları . .rigit ve hareketli . çivi.KI.subtotal olgularda .En az iki diş bloklanmalı Stud Ataşmanlar Uygulanmasından önce kökün endodontik tedavisinin yapılması gerekir. Dişi plastik .Bucco-lingual mesafe azsa . dişi parça plastik olabilir.. Pozitif parça= stud kök üzerinde. bar . Başka bir örnek de Kothermandır.Vertikal boyut yetersizse .KI. Endodontik tedavi sonrası stud ataşman bir post ile birlikte dişin köküne simante edilie.Kuvvet kırıcı .Diş etine yakın olmalı.Belli bir miktar hareketlilik var .KI.2 parçada metal . Uygulanması için dişin kron kısmı diş eti seviyesinde kesilir.KII .Retansiyonu ayarlanabilir .Erkek parça değiştirilebilir .KI.Bevel-shoulder yada chambher basamak .Yeterli kron boyu lazım Yetersiz kesim → Kron büyük olur Bağlantı uzak olursa → kuvvetler dişin uzun aksından uzaklaşır.Bağlantı dişin tepe noktası hizasında . alveoler kret rezorpsiyonu azaltılmış olur. İşte bu ataşmanın şeklinden dolayı çivi başlı denir. Dalbo ve stud ataşmanların stud ataşman tipleri de vardır. KIII Ancoruis .Periodontal sağlık . çubuk.Yay destekli . dişi parça hareketli protez üzerindedir.Kron/kök oranı kron lehine artöış ise . Pozitif parça metal.Retansiyon için aksiyel duvarlar paralele yakın .Proprioseptif mekanizmanın korunması .Protezde retansiyon ve stabilite .bu protezlerde tutuculuğu sağlayan stud ataşmanlardır. İleride bu kökler kaybedildiğinde protezin totale dönüşümü daha kolaydır. genelde kullanılan İntraradiküler → erkek parça protez kaidesinin tabanında dişi kısım kök konturunun içinde. estetik avantajlar sağlanmış olur.Erkek parça değştirilebilir.Topuz.Kuvvet kırıcı . Riegel Blok .

Kron boyu çok kısaysa bevelshoulder’lı başlık .İnterokluzal mesafede sorunlar .Rorasyonu önlemek için.İmplant özellikle alt ön bölgede Barlı Bağlantılar .Lateral kuvvetleri azaltmak için kısa preparasyon İmplant Üstü Protezler .Vertikal yüklerin ataşmanın topuzu tarafından karşılanması PressStud Ataşman .Beş ayrı açıda erkek parça .Uygulaması kolay ve çabuk .Mukostatik ölçü .Çürük .Erkek parça post(pivo) üzerinde .Diş etinden en az 1 mm yukarıdan eğimli kesim .Laboratuar bağımlılığı az . uygun örneklerden dökülme de hazırlanabilir.Tüberkül çatışmalıarının olmadığı balansı arttırmak .Estetik .Kökten yararlanılacaksa kök uzunluğuyla orantılı post .Parça değişimi olası ama zor O-SO Ataşman .Giriş yolu ayarlanabilir . Bu bar fabrikasyonda olabilir. En popüleri → hem rigit hemde kısmen harekete izin veren dolder-bardır. + Yiv-yuva + 2 düzlemli kesim + Gerekirse postun boyu uzatılmalı .Subtotal olgular .Dişleri yada kökleri birbirine bağlar Bu bağlantılarda rigit ve kısmen harekete izin veren tipleri mevcuttur. .Retansiyonu ayarlanamaz .Dişi parça lastik O-ring şeklinde Parça değişimi kolay ve ucuz Stud Ataşman İçin Diş Kesimi .Erkek parça post üzerinde . .- Proteze adaptosyon Estetik Uyumlandırabilme Dezavantajları .Aşırı kontur oluşumu .Destek dişlerde periodontal yıkımlar Dişeti İrritasyonunun Önlenmesi için.Undercutlar .

Solunumsal tipler protezlerinde rahatlığı ararlar.hekimi kendi isteğince yönlendirmeye çalışan zor kişilikli bireyler. Diş hekimliği insan ilişkilerine dayanan ve hastanın gittiği her yerde hekimin yaptığı uygulamaları taşıdığı bir meslektir. kaybolan estetik.Düşünsel tip hastalar Kassal tip hastalarda yüz kasları gelişmiş.Periodik muayene Tam muayenede hastadan genel ve dental anamnez alınır. DÖNEM Protetik restorasyonlar → Sabit (kron. Sonra intraoral muayene yapılır. Sabit Protez İçin Tedavi Planlanması 1. lüksasyon olup olmadığı incelenir. sorunları olduğu zaman bile daha dayanıklı olan bireylerdir. Hastanın genel sağlık durumu.Kassal tip hastalar 2. asimetriler gözle ve palpasyonla incelenir. Hem hastaya yapılacak protezdeki diş şekli açısından hemde karakterini yansıtması açısından çok önemlidir. Bu nedenle protetik uygulamalarda hastanın geliş nedenleri öğrenilmeli ve karşılıklı sorgulama ile hastanın. Hasta Muayenesi 1. kullandığı ilaçlar. sond.Akılcı ve düşünsel tip hastalar 2.Acil muayene 3. fonksiyon ve fonasyonu hastaya iade etmek.Solunumsal tip hastalar 3. ağız hijyeni iyi olmayan.Lakayt ve kaygısız tip hastalar 3. . hekimin güven duygusunu kazanması sağlanmalıdır. Sonra klinik ve radyolojik muayrne ve teşhis modellerinin incelenmesi yapılır. Radyolojik Muayene : Total dişsiz bir olgu bile olsa tüm çenelerin filmleri alınıp. Sindirimsel tip hastalarda yüz şekli aşağıya doğru genişleyen ikiz kenar yamuk şeklindedir. hastanın beklentileri öğrenilir.Tam muayene 2.2.Sindirimsel tip hastalar 4. Kassal tipte olanlar diş seçiminde estetik. alt ve üst alveoler kretler üzerinde kalmış olan artık kökler ve diğer problemler incelenmelidir. Dişlerde aşınmalar olup olmadığı incelenir. protezleriyle ilgili vurukları.köprü) → Hareketli (Total. müracaat nedenini isteklerini. genel sağlık problemleri olan. orta kısmı geniş altıgen şeklindedir. Hijyen açısından diştaşı olup olmadığı incelenir. konuşma ve fonksiyon mükemmel olmasını isterler.Titiz ve mükemmeliyetçi tip hastalar Hastalar.. Hastanın yüz şekli de önemlidir.Histerik ve şüpheci tip hastalar 4. kızarıklık. Hekime saygılı. ağız tabanı. yüz dikdörtgen yada kare şeklindedir. tedavi sonrası sonuçlardan hekimi sorumlu tutan özellikte hastalarla karşılaşılabilir. sert ve yumuşak damak. Anamnez bir hastanın genel sağlık durumunu.Kesim sonrası daimi restorasyonlar tamamlanıncaya kadar kesilmiş dişleri dış etkilerden korumak için. Hastadan öncelikle anamnez alınır. Diş eti çekilmesi. Tüm dişler ve çeneler değerlendirilebilir. kişilik özelliklerine göre hekimi kararlarına uyan yada hekimi kendi isteği doğrultusunda yönlendiren ya da her şeyin mükemmelini isteyen. yeterli fonksiyonu sağlamak için. cep derinliği değerlendirilir. presel yardımıyla incelenir. Klinik Muayene : External muayene yapılır. Düşünsel tipler ise konuşmaya önem veren. Sindirimsel tipler protezlerinin fonksiyonel olmasını isterler. geçirdiği rahatsızlıklar mutlaka öğrenilmelidir. diş eti. Dişler arası ilişkiler (kapanış). kaybolan estetiği iade etmek için. 1. diş eksikliğini tamamlamak. mukoza ayna. Dişler.Diş Kesimi 2. Herhangi bir nedenle gelen hastanın kişiliği yapılacak protezin başarısı açısından önemlidir 1. Okluzal ilişkilerde ölçü alınıp diagnostik modellerde değerlendirilir. önceki dental girişimlerini öğrenmek açısından yapılmalıdır. ağrılı bölge. Bu muayene sonunda koyulan endikasyonla uygun tedavi planı yapılır. estetik ve fonksiyonun çok iyi olmasını isteyen kişiler olabilirler. doku bütünlüğü ve devamlılığını sağlamaktır. Daha önceki tedaviler ve sonuçları. Solunumsal tip ise alt ve üst kısımları kısa. Şişlik. Alınan yanıtlar doğrultusunda hastanın kişiliği hakkında da bilgi edinilir. parsiyel) → Kombine Protetik uygulamalarda amaç . uygulamalara adapte olmaya çalışan ve hekim önerilerince hareket eden hastalar vardır. duygusal açıdan stabil olmayan. Düşünsel tip hastalarda sindirimsel tipin tersine ters yamuk şeklindedir.

İlk ölçünün içine hazırlanan soğuk akril likiti ve tozu koyularak hazırlanır.. Bu alanlar bakteriel birikim diş etinde zarara neden olabilir. (bu akril hamurları polimerizasyon ısısı düşürülmüş özel akrillerdir Trimdent. Bu restorasyonlar bazı özelliklerde olmalıdırlar : . Periyodik Muayene Yaklaşık 6 aylık sürede yapılır. CaOH’li yada ZOE’lü simanlarla simante edilir. temdent . . çeşitli metallerden (Al. dişeti mevcuttur. Polikarbonat kronlar fabrikasyon. Diş etini irrite etmesi nedeniyle de kesilmiş dişin diş etiyle ilişkisini bozar.3 mm yukarıda hazırlanmalıdır Bu restorasyonlar genelde kandi kendine sertleşen soğuk akrille hazırlar. Geçicilerin uygulanması sırasında kesilmiş olan diş mutlaka izole edilmelidir.Yapılan geçicilerin servikal uyumları.Kolay temizlenebilir olmalı . daimi metalin uyumunda sorun olur ve kron kenarı açık kalır. Acil Muayene Hastanın problemi olduğu diş yada dişleri içeren muayenedir. tükürük.2 – 0. Öncelik problemli bölgededir. Kesim tamamlanınca tekrar ölçü alınır. Alçı model elde edilir. Ancak kendi boyun. Zn.Periodontal sağlık açısından servikal uyumları serbest diş etinden 0. Simantasyondan artık simanlar temizlenmelidir. Hasta üzerinde çalışırken azami dikkat ve özeni göstermek gerekir. periodontal sağlık açısından diş eti sağlığına zarar vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Eğer ZOE’lü simanla yapıştırılırsa ojenölün analjezik etkisi hastanın rahatlamasını sağlar. Artık siman bırakılmamalıdır. Ölçü nemli ortamda bekletilir. Çünkü hasta ağzında canlı dokular. Polimerizasyonu ve düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra hasta ağzına yerleştirilir. Diş hekimi çalışma esnasında çalışma alanını uygun görüş ve rahat ulaşabileceği konuma getirmelidir. İndirekt Yöntem : Kesimden sonra ölçü alınır. Tamamlanan geçicinin simantasyonundan önce zımpara ve polisaj yapılmalı. her diş için değişik boylarda seçenekleri olan kronlardır. özel setleri olan. Akrilikten (metilmetakrilat). Direkt Yöntem : Kesimden önce ölçü alınır. Geçici restorasyonlar iki şekilde hazırlanır. Bu yüzden geçici diş etine tamas etmemelidir ve iyi polisajlanmalıdır. Böyle hazırlanan geçicilerde. Bu yüzden yapılan geçici kron servikalde ne kadar polisaj yapılsa da mikro retansiyon olabilir. . Klinikte Çalışma Konumları ve Hasta Tedavi Şekilleri Preklinik uygulamalarda ağzı aklit eden fantomlar tam olarak bir hastayı temsil edemezler. sırt. Bitirilen geçicinin kron kenarları uzun hazırlanırsa diş eti sağlığına zarar verir. Sonra kesim yapılır. ) ve ölçü hasta ağzına yerleştirilir. komşu ve antagonistlele uyumu kontrol edilmelidir. Sn) hazırlayabildiğimiz gibi polikarbonat yada selüloit(strip) kronlar olarak da hazırlayabiliriz. bel. Geçici Yapımında kullanılan Materyaller. dil. Cu. Protetik restorasyonlar ve diğer restorasyonların kontrolü yapılır.fonasyonu sağlamak için ve psikolojik olarak hastayı rahatlatmak amacıyla geçici restorasyonlar yapılır.Anterior kesimlerde hazırlanan geçici restorasyonlar şekil ve renk açısından uyumlu olmalıdırlar. . Dişler özel kavite laklarıyla izole edilir. Soğuk akrille model üzerinde geçiciler hazırlanır. Akril hamuru şekillendikten sonra dişten uzaklaştırılmalı ve polimerizasyon için ılık su içinde bekletilmelidir.

Ayrıca indirekt görüş de sağlar . 2 konumda çalışılabilir. Işık. Sol üst çenede çalışırken hekim saat 10-11 yönündedir. bel ve sırt bölgelerinde kas ve iskelet sisteminde zorlanmalara ve ortopedik problemlerin çıkmasına neden olur. Sol elle ayna ile yumuşak dokular ekarte eilerek rahat çalışma alanı sağlanır. hastanın ağız hizası hekimin dirseklerinin hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ağız içini daha iyi görebilmek için reflektörden yararlanılır. Premolarların okluzalinden destekle indirekt çalışılır. Hekimin klinikte hatalı pozisyonlarda çalışması ense. Yapılan işlemler sırasında sağ eldeki mikromotor. omuz. 3. Hasta yer ile 30-40 derece açı yapacak şekilde ayarlanıp. Alt çenede alt dişlerin çiğneyici yüzleri yere paralel ayarlanmalıdır. aerotor kalem tutar gibi tutulmalıdır. Hastanın başı en iyi görüş alanına göre çevrilmelidir. Alt çenede çalışılırken hekim saat 9 pozisyonundadır. Ayakta çalışırken hastanın sağ yanında durmalıdır. Çene yukarıya kaldırılmıştır. Daimi simantasyon için bitmiş kronun tüm iç ve dış yüzleri kurutulup temizlenir.ve bacaklarını postural bozukluklara neden olabilecek hatalı durumlarda olmamalıdır. sol eliyle hastanın başını kavrayıp. Ancak ışık kaynağın çalışma ortamına yakın olması ışık gücünü ve görünürlüğü arttırmaz ve hekimin hareketini kısıtlar ayrıca oluşan ısı nedeniyle hastayı rahatsız edebilir.5. tabanları yere basarak. baş sağa döndürülür. Hangi tip simanla yapıştırılacaksa siman camı üzerinde toz likit karıştırılıp. • Ayakata • Oturarak Hasta üzerinde ayakta çalışılırken hasta koltuğu.4. Geçici simantasyon için ZOE ve CaOH’li patlar kullanılır. örtücü. Alt sağ posteriorda çalışırken kaninlerden destekle indirekt yöntemle çalışılır. Üst dişlerin çiğneyici yere diktir ve baş sağa doğru döndürülmüştür. Bu yüzden hekimin hasta üzerinde doğru çalışma pozisyonlarını iyi bilmesi gerekir. Oturarak çalışılıcaksa hastanın sağ ön yada sağ arka tarafında oturarak çalışılabilir. Sağ arkada oturulursa. parmaklar diş dudak yada çeneye dayanarak destek almalıdır. Ağız içinde çalışılırken bölgeye göre direkt yada indirekt yöntemle ışık kaynağından yararlanılır. izole edici ve tamir edici özelliği vardır. Üst ön bölgede çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır labial yüzlerden yada premolarlardan destek alınır. sırt arkaya dayalı ve düz oturacak. Geçici yapıştırma dişler kesildikten sonra daimi kron yapılana kadar dişi dış etkilerden korumak için yapılan yapıştırmalardır. İndirekt yöntem ile çalışılır. Palatinal yüzde çalışırken hekim saat 11 pozisyonundadır. Simanın koruyucu. bacakları yanlarda rahatça açık olacak şekilde ve çalışma ortamı açık olacak şekilde ve çalışırken görüş uzaklığı 30-35 cm mesafeden olmalıdır. Ünitler sağlaklar için hazırlanmıştır. Baş düzdür. Baş yüz veya çene sağa hafifçe dönmüştür. Siman : Kremsi pat anlamındadır • Daimi yapıştırma • Geçici yapıştırma Simantasyon sadece yapıştırma işi değildir. Aksi halde freez yumuşak dokuları zedeleyebilir. sağ elle işlem yapılır. köprünün içine tüm içine tüm yüzeyleri kaplıyacak şekilde sürtülür. alt çenede direkt yöntemle çalışılıyorsa daha yukarıya konumlandırılmalıdır. Hasta ise üst dişleirn çiğneyici yüzleri yere dik açı yapacak şekilde yatırılmalıdır. üst çenede indirekt yöntemle çalışılıyorsa daha aşağıda. Alt ön bölgede çalışırken hekim 11 pozisyonundadır.sağ üst çenede çalışırken hekim saat yönüne göre 10-11 pozisyonunda olmalıdır. hekimin sandalyesinde. İdeali. Üst çenede çalışırken hasta hekimin boyuna göre biraz yatırılabilir. O2 ‘li suyla silinip kurutulur. Simantasyon Bitmiş sabit restorasyonun son aşaması kesilmiş dişe uygun simanlarla yapıştırılmasıdır. .

Ancak 80-120 µm kadarada çıktığı görülür. hastaya ağzı kapattırılır. .Kesilmiş dişlerin üzerine yerleştirilir. * Uzun kavisli barlar endike değildir. ağrıya neden olur. Artık simanların gingiva yarık içinden ve yumuşak dokulardan uzaklaştırılması gerekir. Film kalınlığını en aza indirmek için uygun toz-likit oranı. Köprü ise mesio-distal yönde parmak basıncı yapılır. Kullanılan Malzeme : Soy olmayan metal alaşımların soy metallere göre simana adaptosyonu daha fazladır.Retansiyonu arttırmada Kanal tedavilidişlere uygulanan başlıklar Bar kesiti : armutsu / yarım yuvarlak / kenarları paralel * Barın doğrusal olması protezin stabilitesi ve dayanakların korunması açısında önemlidir. kesiti armut . Siman Film Kalınlığı : İdealde bitmiş kronun simantasyonu sonrası siman-film kalınlığının 20-50 µm olması gerekir. Böylece yük azalır. kızarıklığa. Simanın kıvamı çok önemlidir. karıştırma süresi. ortam ısısı optimum olarak uygun kıvamda hazırlanmalıdır. Barlı Bağlantılar (Devamı) . Vestibülden artan simanlar temizlenilir. Servikalde tam adapte olmayabilir. Antagonistiyile yükseklik oluşabilir. Çünkü kalan artıklara yabancı cisim reaksiyonu gösterilir.Bar ile manşet arasındaki retansiyon . Bu yüzden iç yüzde işlem yapılmamalıdır. Bu esnada kron yada köprünün diş teması kontrol edilir. Simantasyonda Tutuculuğu Etkileyen Bazı Faktörler 1. Avantajları * Fonksiyon sırasında oluşacak kaldıraç kuvveti. 2. 5. Tek kron parmak basıncıyla vestibul-lingual yönde hareketle adapte edilir. lateral hareketlere direnç artar.Splintlemede . manşet gelen kuvvetin şiddetini azaltır hem vertikal yönde hemde barın uzun ekseni etrafında rotansiyonel harekete izin verir. okluzam tırnağın oluşturacağından daha küçüktür. kırılganlığı artar. Yüzey Alanı : Tutuculuk yüzey alanıyla doğru orontılıdır. Eğim arttıkça tutuculuk azalır.koyu kıvamlı hazırlanmışsa basınçla fazla simanın çıkması mümkün olmayabilir. 1 dk kadar yapılıp. Yüzey Pürüzlülüğü : Köprü çapalarının dişe bakan yüzeylerinin püzülülüğü retansiyonla doğru orantılıdır. 3. Eğer siman çok akıcı ise simanın direnci azalır.Az sayıda dişin bulunduğu olgularda . Dişeti sorunları oluşabilir interproksimal bölgede temizlenemeyen sdimanlar papilde hiperemiye. Servikal adaptasyonu incelenir. Parmak basıncı kron içindeki fazla simanın dışarıya çıkması içindir. * Bir grup dişi yada kökü bağlayarak yüklerin paylaşılmasını sağlar * Renasiyon ve stabilite Dezavmtajları * Vertikal ve bucco-lingual mesafe * Alveoler kavsin eğriliği ( stud ataşmanlardan yararlanılmalı ) * Marjinal dişetine baskı Barlı Eklemler * Bar – protez arasındaki harekete izin verir * subtotal olgularda * Ön bölgelerde Dolder Bar : Genelde tek manşetli. 4. * Tek ve uzun manşet yerine birden fazla parçalı manşet kullanımı çiğneme basıncının dağılması ve dayanakların korunması açısından önemlidir. Kesim Şekli : Aşırı konik kesimlerde tutuculuk azalır.Dişleri veya kökleri bağlarlar . Simantasyon basıncı aksiyal yönde olmalıdır.

Köprüler için dayanakların paraleleştirilemediği durumlarda .Hastanın tükürüğünün vizkozitesi .Estetik amaçlarla Yapımında hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi özel rigit metal alaşımları kullanılmalıdır.Primer – seconder arası ajuste adaptayon . Diş kesiminde dişler bilindiği gibi kesilir. Ancak dişlerin aşırı yuvarlatılmaması retansiyon açısından Magnetli Bağlantılar • • • • • • Farklı boy ve kuvvette Uygulaması kolay ve hızlı Parçalar arası yüzey ilişkisi küresel Magnetik alanı kapalı alan Magnet yüzeyi açık Retansiyonu kalıcı Günlük kullanılan mıtnatıs : AlNiO Bu tip ataşmanlarda : SmCO5. Başlıca Endikasyonları .Primer . Amaç retansiyonu arttırmaktır. . Teleskop protezler hem hareketli hem sabit olarak hazırlanabilinir.NeFeBo Teleskop Protezler Subtotal olgularda bu tip protezlerden yararlanılır. Amalgam yada kompozitle restore edilip doğrudan protez .Dış kron adı verilir Tutuculuğu sağlayan faktörler . Artık özel tekniklerle uygulanmaktadırlar.Orta kısa .İç kron .65 mm ve 3.Barlı Üniteler • • • • • • Harekete izin vermez Dayanakların splintlenmesi Bar-manşet arasında rigid bağlantı Sürtünmesel retansiyon Paralel kenarlı Dişsiz alanlarda rezorpsiyon fazlaysa 4. Bu yüzden diş üstü (overprotez) yada hibrid protez adı verilir.Matris . Bu protezler 19. Dişler.Orta .Kısa .Alt yapı . Diş üzerinde yer alan bu başlıklar . Kısa ve orta kısa başlıklarla ise retansiyonu arttırmak amacıyla ataşmanlar eklenerek overprotezler hazırlanılabilir.seconderarası sürtünme yüzeyidir.Primer .6 mm Barlı Bağlantıların Uygulanması • • • • • • • • • Yeterli mesafe gerekli Alveol kavsinin şekli önemli Yumuşak doku kayıplarında Over protezlerde Splintlemede Protezi taşıma Vertikal mesafe Okluzyon tipi Planlama altında bırakılabilir yada başlıklar hazırlanabilr.Protezin yerleştiği anatomik yapılar * Tükürük viskozitesi arttıkça tutuculuk artar. yy’da kullanılmaya başlanmıştır. Kesim sırasında çapa olacak dişler birbirine paralel hazırlanamadığında yararlanılır. ekvatorları ortadan kalkacak şekilde kesilip küçültülürler.Patrix denir Üstündeki yapıya ise üst yap . Hazırlanan başlıklar .Sekonder .Dişlerin çeşitli nedenlerle aşınmış ve kron boyu kısalmış olduğu olgularda .Uzun olabilirler. Orta ve uzun başlıklarla teleskop protezler hazırlanır.

Bu hareketlerde zorluk yada aşırı kolaylık olup olmadığı incelenir.Özel labavatuar teknikleri gerekir. Nedeni belli olmayan diş.bunlar okluzyonu taşıyan tüberküllerdir. yapamadığı kontrol edilir. Doğal dişli bireylerde interkuspitasyonda alt çene 0. Ayrıca hem primer hem seconder parça yerleşeceği için dişten yeterince madde kaldırılmalıdır. Primerler hasta ağzında kontrol edilir. . Kapanış alıp diş dizimi yapılır. Okluzyonu sağlarken alt ve üst çenede fonksiyonel tüberküller önemlidir.kas. Protrüzyon. Orta ve uzun başlıklarla kron boyu (7-9 veya 6-8 ) hazırlanmalıdır. Oklüzyon Alt ve üst dişler arasındaki ilişkidir. Dişli provadan sonra protez bitirilir.Yeterli vertikal boyuta ihtiyaç vardır. kron/kök oranları. Yapılan provada önce primer. . Ring teleskop (anker band kron) : Dişin okluzali primer üzerinde yapılıp. Kesimden sonra modeller üzerinde labavatuarda primerler hazırlanır. lateral hareketler yaptırılıp bakılır. eklem ağrısı olup olmadığı sorulur. Yapımıda. Bu incelemeler sırasında artikulasyon kağıtlarından . Tam dengeli (çift taraflı / bilateral) 2. ağzın kapatılması söylenir. Yutkunarak. Bu durum incelenmelidir. Tekrar ölçü alınıp. Hastanın protezinin yapılmasında alt çenenin konumlandırılmasında total proteze göre daha avantajlıdır. sayısı.yararlıdır. Ağızdaki aşınmış. hastanın karşı çenesindeki diş ve protezlerin değerlendirilmelidir. Ancak bazı dezavantajlarıda vardır : .Overbite’da kontrendikedir. . Okluzal ilişkilerin ve çene hareketlerindeki okluzal ilişkileri 3 grupta değerlendirebiliriz. Ağızda eğilmiş aşırı sürmüş dişler değerlendirilmelidir. mumlardan yada ipek şeritlerden yararlanılır. Teleskop protez planlamasında öncelikle destek dişlerin durumları. primer-seconder üzerinde özel freze işlemi yapılır. Bu dişin vertikal boyutu yetersiz olduğunda yada aşırı madde kaybı yapılamadığında uygulanır. Seconderler ana protezle bağlanır.okluzyonun klinik olarak incelenmesinde alt çenenin istemli olarak yapabildiği hareketleri yapıp. Total dişsiz olgularda max interkuspitasyonun santrik ilişkide olması gerekir. Alveoler kemik rezorpsiyonuda korunmuş olur. tek taraflı dengeli okluzyon (grup fonksiyonlu okluzyon) 3. Sabit restorasyon yapımında alt-üst çeneler arası ilişkinin artikülatöre taşınmasında yüz arkından yararlanılması ve okluzal ilişkiler özel kapanış mumlarıyla artikülatöre taşınılmalıdır. 1. Metal alt yapılar frezlendikten sonra seconderler hazırlanır ve tüm protez hazırlanır. vertikal boyut. * Bu protezler uygulandıktan 24 saat sonra kontrol edilir. * Bazen post-core’lar üzerinede hazırlanabilirler. Ağızda restorasyon taşıyan bireylerde lateral hareketlere rehberlik eden dişler incelenir. Bu nedenle hastanın yeterli vertikal boyutunun olması gerekir.1 mm daha geriye yani kondil fossa ilişkisindeki santrik ilişki konumuna gelebilir.Özel metal alaşımları gerektirir. diş kesiminde cervikal chamfer şeklinde hazırlanmalıdır. . Total protezli bireylere göre algılama duygusu çok daha iyidir. posterior disklüzyon okluzyonu. sonra seconder ve iskelet yerleştirilip uyum kontrolü yapılır. seconder sadece dişin diğer 4 yüzünü kavrar. Bu tip protezli bireylerde zamanla primer çekildiğinde aynı protezi kullanması mümkündür. Çene hareketleri sırasında prematur kontak olup olmadığına bakılır. Aşırı örtülü kapanışlı olgularda bu protezler kontrendikedir.1 – 1. harabiyete uğramış dişlerin ve preprioseptionun korunması en büyük avantajdır. bu model üzerinde.

Gelen çiğneme yükleri genelde vertikaldir. İnterkuspitasyon santrik ilişkide . . proximal kontakt .anterior grup fonksiyonlu posterşor disklüzyon okluzyon. maximum etkinlik . Tüberküllerin aşırı yüksek olması okluzal çatışmalara neden olur.Yeterli ve gerekli okluzal tabla oluşturulmalı . Rehberlik ön dişlerdedir. Modeller üzerinde hazırlanan okluzyon türü posterior disklüzyon okluzyonu olmalıdır. Üst dişlerin fonksiyonel tüberkülleri alt dişlerin santral fossalarıyla temastadır.Max.diğer tüm hareketlerde hareketli yönlendiren ya kaninlerdir yada anterior dişlerdir : . Bu okluzyonda dişler sadece max. artikülatöre taşınır.Minimum kas kuvveti. Tüberküllerin yüksek olması çiğneme etkinliğini arttırır. Horizontal yükler hemen hemen yoktur. Bu sırada vertikal ve horizontal yönde yüklerde protezin retensiyonu açısından önemlidir. Alt çenenin lateral hareketlerinde çenenin hareketlerinde çenenin hareket ettiği tarafta temas varken .Yeterli ve gerekli kron konturları.IKP’de çift taraflı çok sayıda diş teması . Full ağız sabit restorasyonlarda okluzyonun yeniden düzenlendiği olgularda sağladığımız okluzyon türüdür.Çene hareketleri engellenmemeli Özet * Çift taraflı dengeli okluzyon Satrik pozisyon Eksantrik pozisyon temas hep var * Tek taraflı dengeli okluzyon Santrik pozisyon : temas var • Eksantrik pozisyon : denge tarafında temas yok. interkuspitasyona sentrik ilişkideyken gelir. Okluzyon Özellikleri (optimum okluzyon kriterleri ) . Alt – üst dişler arasında bir dişe iki diş ilişkisi vardır. 2 Tek Taraflı Dengeli Okluzyon Doğal dişli bireylerde 30 yaş civarında rastlanır. Böylece gelen çiğneme yükleri tüm dişler vasıtasıyla çene kemiğine iletilir. Max interkuspitasyonda bu ilişki tam protezlerde santrik ilişki konumunda sağlanır.Tüberkül – fossa ilişkisi . çalışan tarafta temas var öne hareketlerde posterior temas yok. Alt çenenin protrüziv ve lateral hareketlerinde alt – üst dişler arasında çift taraflı temas söz konusudur. 3 Posterior Disklüzyon Okluzyonu Genç bireylerde rastlanır.1 Tam Dengeli Oklüzyon : Doğal dişli bireylerde ileri yaşta aşınan dişlerde rastlanır. Tüberkülleri aşırı eğimlendirme ise tüberkül çalışmalarına neden olur. Bu okluzyonda bir dişe bir diş ilişkisi söz konusudur. Tam protezlerde total protezin retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak için kullanılır. tenge tarafında temassızlık (disklozyon) söz konusudur. Bölümlü protezlerde yada kısa köprülerde bu okluzyon türünü uygularız.kanin rehberliğinde posterior okluzyonu . • • * Posterior Diskluzyon Okluzyonu Santrik pozisyon : temas var Eksantrik pozisyon : temas hiç yok. Yaptığımız full sabit köprülerde belirli bir vertikkal boyutta okluzyon kaydedilip.

Frajilite . aproximal dikey basamak olacak şekilde hazırlanır.Onarım güçlüğü (hatta imkansız) .Kötü alışkanlıklar (kalem.Renk (hatayı kabul etmez) .Tüm Seramik Restorasyonlar Seramik Laminate Restorasyonlar (indşrekt lamina seramik restorasyonlar) Lamina : Direkt (kompozit ) : İndirekt (kompozit / seramik ) Genelde dentin tabakasına geçmezler.etched enamel . 6.Maloklüzyon .Bağ dayanımı .Zaman .iğne.Porselene yer hazırlanmalı (over konturlu protez olmaması için) 2. 5.Dış bükey konturlar kaldırılmalı 3.Uygun gingival sonlanma çizgisinin elde edilmesi için kesim gerekir.Aşınma Kontrendikasyon .Asitle pürüzlendirmeye elverişli mine yüzeyi elde etmek gerekir. Endikasyonları . External mine yüzüyini aşındırıp elde edilen internal mine yüzeyin in aistle mukavemeti daha az olduğundan adezyon daha güçlü olur.etchedporcelain laminate .3-0. .Periodontal sağlık (sadece labial yüzde gingival marjinle temas eder) - Aşınma dayanımı İçsel dayanım (inherent strenght) Sıvı absorbsiyon dayanımı Estetik Dezavantajları .Finansman .Uygun ve yeterli mine bulunmaması .MVS elamanları a) Rehber Frez : Kesimin belli bir derinlikte olmasını sağlar (0.Mine defektleri (hipoplazi.senilite) . Mine düzeyindedirler .6 mm) b) Daha sonra diğer mine yüzeyleri kaldırılır.Renk .Preparasyon : 1.MVS (modüler veneer set) : intensiv sa 2. Aproximaller.Aşırı renklenme varsa rengin saklanmasına yetecek kadar porselen kullanmak gerekir ve kesim kesim yapmak zorunludur.Yetersiz restorasyon .dentin Bu restorasyonu yerinde tutan kuvvet kompozit yapıştırıcını sertleşme büzülmesidir. (kalınlık yapıp plak restorasyonu olmaması için) Preparasyonda Kullanılan Setler 1. 4.Malpozisyon .floroz.LVS ( Laminate veneer set) : cement 1. Dıştan içe doğru uygulanan tabakalar .Diskolorasyon (ilaç.malformasyonlar) .pipo ısırma) Avantajları .silane .Minenin aistlenebilirliği (asite karşı yeterli yanıt veremiyorsa) . Bu kuvvet porselen ve mineyi güçlü bir şekilde hem vertikal hem lineer doğrultuda yapıştırır yani porselen kompozitle güçlendirilir.enamel / dentin bonding agent (bağlayıcı) .Laminanın tam olarak oturması için kesim gerekir.Duyarlı teknik gerektirir .devitalizasyon.Diastema .unfilled resin (baülayıcı) .

Yöntemler .Seramik döküm (dicor.Güdüklü çalışma modelleri elde edilip. 3#0 veya 4#0 iplerle retraksiyon ipleri yerleştirilir.İnternal uyum (rest. boyutsal değişikliğe uğrar. 1.CAD\CAM – kopya frez 6.9 hidrofolik ait ile %95 ile 40 sn %4.Diş yüzeyleri pomza aile temizlenir .Laminalar .Minenin yüzeylerine bağlayıcı ajan sürülür.İpler yerleştirilir . ) dezavantajı: yarı şeffaf olması ve seramik presleme (IPS Empress) daha sonra renklendirme gerekmesidir. mum modelaj hazırlanır. bozulmaz. Daha fazla dayanıklılık sağlar. Yoksa silikon esaslı ölçü maddesi kullanılır. Dentin dokusunun rengi sturap skalasıyla alınır. 5.kesici kenar aşımı : en fazla tercih edilen yöntemdir. ucuzdur.Arayüz değimleri . Oynamamalı ve sallanmamalı) .Renk seçimi yapılır. 180 sn ışınlanır (90 sn vestibül 90 snpalatinal) Arayüz sonlanmaları düzeltilir.Yıkama (deterjan+distile su ultrasonik temizleyici ) .Otomiks ölçü maddeleriyle (polieter / polisülfit) ölçü alınır. d) Kesici kenar prepare edilir. Ancak kedim sırasında CİS restorasyonların ömrünü kısaltır.c) Sadece ucu akti olan daha ince grenli bir frezle gingival sonlanma tamamlanır.9 ile 2 dk) . diş diş dokusuna yapışmadığı için dişi sağlamlaştırmaz.Kompozitler ve türevleri .Mine yüzeyleri 15 sn asitlenir (ortofosforik asit) .Kurutma .Kenar uyum (hiç bşr şekilde açıklık kalmamalı) .inceltilmiş kesici kenar 2.Uyulmam .Refrakter day ( konvansiyonel feldspatik seramik ) . Estetik değildir.Amalgam .Bağlayıcı ajan (fazlaso hava spreyiyle inceltilir. .Refrakter malzemenin uzaklaştırılması (35µm Al2O3 düşük basınçlı kumlama ile) .Silanlama . Çünkü dişe tam yapışmasını engeller.Kron – köprü . kullanımı kolay.Asitleme ( %95 veya %4.Altın – seramik Amalgam : Doğrudan uygulanılabilir.Kesici kenar eğimi 3.Form . ışıksız ortamda korunurlar) Diş yüzeyinin hazırlanması . yapıştırıcı uygulanır Restorasyonlar yerleştirilip. (super-fine bitirme frezleri EVA (başlık+frez) başlıklarıyla) Tüm Seramik Restorasyonlar . (örgülü ipler tercih edilir) 2. uzn ömürlüdür. fazla yapıştırıcılar temizlenir 10 sn ön ışınlama yapılır. İpler çıkartılır. 3.Uyum sırasında ağız içinde bakılması gereken kriterler . Dişe gereken onarımlar CİS ile yapılır.İnley – onley Posterior Diş Retorasyonları .Renk (Islak olarak kontrol edilir)(optik bant) Seramik yüzeylerin hazırlanması : . Ayrıca mine prizmalarının dağılış şekline daha uygundur. diş ve . 4.

. galvanik akım yaratır. daha zaman alıcı ve seconder caries riski fazladır.Prensipleri * 1.Radyodens - .Tüm seramik Konvensiyonel simantasyon ile yada adeziv simantasyonla yapıştırılır.Antagonistte porselen restorasyon varsa . Bunu önlemek için .kalan diş dokularını destekler. Eğer inley adeziv yöntemle yapıştırılacaksa buna gerek yoktur.Renk uyumu . antibiyotikleri inhibe eder. ışık geçirgenliği doğala çok yakın.Aşınmaya dayanıklı .kendisinde mikro çatlaklara neden olur.Endodontik giriş kavitesi yüzünden dişin dayanıklılığının azalmış olduğunda .civa içermez. sağlam. Döküm Altın : Korozyona karşı dayanıklı.Bireylerde agresif dişaşınması olan bireylerde . Amalgama göre yapımı daha zor. Metal Alt Yapılı Konvansiyone Seramik İnley Prensipleri : * 1.Avantajları . Tüm Seramik + Pinli Konvansiyonel Seramik İnley .Kontrendikasyonları .5 kat daha derin kavite * 5-7 derece aksiyel deverjans * black II ve III kaviteleri ilgilendirir Tüberküllerin örtülmesi → çiğneme kuvvetleri inley üzerine geldiğinde pulpal tabanı ve aksiyel yüzlerinde bileşkelerin yoğunlaşmasına sebeb olur ve zayıf tüberkül kırılabilir (kama etkisi). maliyeti yüksek.Periodontal sağlık.işlenmesi kolay. 2 yöntemle uygulanı .Full kron gerektirecek kadar fazla madde kaybı olan olgularda hastanın metal alerjisi varsa .5 kat daha derin kavite * Bizotajsız. hem klinikte hem lab’ta titiz ve hassas çalışma gerektirir. Bu restorasyonun adı ONLEY olur.Metal alt yapılı 2. daha az plak retansiyonu olur . Kompozit : Renk uyumu iyidir. Rengi kötü . diş dokusuna yapışır ve dişi fonksiyonel bir bütün haline getirir.Model üzerinde indirekt yöntemle Seramik : 1. hafif yuvarlak eğimli marjinal sonlanma ( artık geçerli değil) * Butt – joint tarzı marjinal sonlanma (tercih edilir) * Black IV ve V ile sınırlı endikasyon Tüm Seramik Adeziv Seramik İnley * Daha estetiktir * Dişi daha dayanıklı hale getirir * Daha çok konservatiftir. korozyona uğar. civa toksitesi var. fiziksel ve mekaniksel özellikleri çok iyi. konvansiyonel yöntemle yapıştırılacak ise tüberküllerin örtülerek kırılmaya karşı korunmasıgerekir.Endikasyonları Her türlü doku kayıplarında uygulanılabilirler .Retansiyon formunun geliştirilmediği olgularda .Direkt yöntemle .Parafonksiyonel alışkanlıkları olan .

Sarkık minelerin kaldırılmasına gerek yok . eklem ligamentleri . Toplumun %20’sinde rastlanır. TME. boyun kireçlenmesine bağlı tedavilere yönelinebilir. çiğneme kasları. kimi zamanda çok şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilir.CAD\CAM (cerac.Preparasyon Prensipleri Konservatif preparasyon Aksiyel duvarlar arası sürtünmesel retansiyona gerek yok (!0 derece kadar olabilir) .) Temporomandibuler Rahatsızlıklar (Kraniomandibuler düzensizlikler) Ağız açmada hafif bir sesle.Tüberküllerin örtülmesine gerek yok . baş boyundaki tüm yapılar ve hatta ruhsal yapıya ilişkili olabilir. celay) (Seramik %10’luk hidrofolik asitle etchinglenir. başa. eklem bağları. migren 20 yaş dişine ait patoloji kas spazmı. 20-40 yaş arası kadınlarda 3 kat daha sık görülür.. dişler.Yapıştırılmadan önce dayanıklılığı düşüktür . sinirler.Dezavantajları . dil. Çiğneme sistemi.In Cerom) . eklem. dişler. Bu hareket rotasyon ve translasyon hareketleri il oluşur. Çene eklemi günde ortalama 1500-2000 kez hareket eder. çene.Kaide Materyali Cis .Yapılması zor ve zahmetli . Sinüzit Atipik nevralji. Eklem bölgesinde.Bazı türlerinde external olarak renklendirilmişse aşınma sonucu rengini kaybedip.Yöntemler .Refrakter day (HiCerom. damarsinir paketlerinden oluşan karmaşık bir sistemdir. boyna vuran ağrıları olan.Pahalıdır .Cerapearl) .Seramik Döküm (Dicor.Antagonist dişlerde aşınmaya sebep olur . • Düz (kırılma riski daha fazla) • Çukurlaştırılmış (kalınlığı daha üniform) Aksiyel duvarlar → 100 eğimli Proximal box → düz tabanlı İç açılar → yuvarlak Sonlanma → butt – joint yada chamfer (Bizotaj yapılmaz) .Yapıştırılmasında nem kontrolü gerekir .Seramik presleme (IPS Empress) . camsı görüntüsü ortaya çıkar Etched Seramic İnley Direct bonden ceramic inley gibi terimlerle adlandırılabilir. çene. . .Pulpal taban iki şekilde olabilir. çiğneme zorluğu yaşayan bireylerdir. Çiğneme kaslar.

Bu hareketlerde eklem kadar çiğneme kasları da fonksiyon görür. Alt çene 3 düzlemde de hareket edebilmektedir : örneğin lateral pterygoid kas bu harekette önemli rol bir kastır.Gelişimsel eklem hastalıkları (ADA) Genelde . dokulardaki patolojik değişikliklere kadar varan problemler oluşturur. Bunların yanında hyoid üstü ve altı kaslarda aktiftir. Kasların fonksiyonlarıyla yapılan alt çene hareketleri istemli. Yüksek yapılmış dolgu → kondil başı fosaysa göre gaha geride yer alır.Gingylmoarthroidal eklemEklemi oluşturan kondil-fossa-disk üçlüsü kemik ve kıkırdak yapılardan oluşmuştur. Bu yüzden hem fonksiyonel hemde parafonksiyonel kuvvetleri oluşturabilirler. Ön dişlerle çiğneme yapıldığında yük kolu uzayacağından ekleme daha çok yük gider. Mine aşınmaları sonucu vertikal boyut düşer.Eklem içi bozukluklar 3. alt çene sağ ve sol TME ile kafatasına bağlıdır.Enflamasyon eklem hastalıkları 4. diş sıkmada yaklaşık 4 saate çıkabilir. Fizyolojik Hareketler Aktif Hareketler : İstemli yada proprioseptifuyarılarla olan kasılmalarsonucu yapılan hareketler. Karşı siş uzayabilir. Pasif Hareketler : Yer çekimi gibi dış kuvvetlein etkisiyle yapılan hareketler Postural Hareket : Duruş Stres → (diş sıkma) normalde dişler günde 15-20 dk kapanışa gelirken. kondilin yanlış konumlanması (disk perforasyonlarına).. boyun. çene ili ilgili travmalar Yanlış alışkanlıklar( kalem ısırma gibi) Duruş bozuklukları nedeniyle kaslar normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamazlar. Örneğin .Çiğneme kasları rahatsızlıkları şeklinde ikiye ayrılır TME Rahatsızlıkları Çiğneme sistemini oluşturan yapılar arasındaki işlevsel uyumun bozulmasında.disk sıkışır. TME Rahatsızlıkları 5 Grupta İncelenir 1. TME. yüksek dolgulardaki prematür konkakt . tam bir gevşemeye geçmeden gerilimli hallerini korurlar Eklem fonksiyonu Çiğneme kuvvetleri-iletimi Çiğnemenin diş arkı üzerindeki yeri Gıdanın büyüklüğü Alt çenenin pozisyonu bu rahatsızlıkların oluşumunda önemlidir.Çiğneme kası rahatsızlıkları 2. Bu yüzden posteriorda çiğneme yapmak yük kolunu kısaltır ve kuvvet azalır. Eklemi saran bir kapsül ve destekleyen bağlar mevcuttur. Alt çenenin fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları dorumludur. 3 sınıf kaldıraç sistemi gibidir. dişlerde aşınmalara. Diş kaybı → mezializasyon sonucu kapanış bozukluğu oluşur. bilinçli ve kontrollüdür.TME rahatsızlıkları . Üst çene kafatasına bağlı sabit bir yapı iken. Boyun kaslarındaki yada hyoid altı kaslardaki bir spazm yada yaralanma da indirekt olarak TME sistemini etkiler.Alt çenenin kronik hipomobilitesi 5. Bu kasın huzmelerinde oluşan bir spazm eklem hareketlerinin harmonisinin bozulmasına neden olur. Yüksek belirlenmiş kapanış Tek taraflı çiğneme Baş.

Temporal . keskin yüzeylerin oluşumu Koruyucu Kas Kasılmaları Lokal Fak.moyun kaslarında Daire şeklinde. Sistemik Fak.Okluzal faktörler .S. gergin ağrılıdır. sırta yansıyan ağrılara) neden olabilirler. kaslardaki spazmlar (başa vuran. Lokal Kas Ağrısı (non-enf.İç pterygoid . * Stress * Akut hastalıklar * Viral enfeksiyonlar ↓ Normal kas fonksiyonları bozulur Bir kasın uzun süreli ağrılı olması kas kasılmalarına .Omuz. sert. .stres.Dış pterygoid .Kasların hiper aktivitesi sonucu oluşan parafonksiyonlar Kassal aktivite > fizyolojik tolerans Yapısal tolerans < doku yıkımı (Kassal altivite fizyolojik toleranstan fazla olduğunda doku yıkımları oluşur) Spazm → vaskülarite azalır → katabolik birikim → ağrılı. Myalji) * Kasın fazla kasılmaması * Uzun süreli koruyucu kasılma * Parafonkisyon Kassal Rahatsızlıkların Etyoloji Diş kaybı. Sakınılarak gerçekleştirilen kas fonksiyonlarını çiğneme sisteminin yapılarında bozukluklara neden olur.S’ninin yaralanmaya karşı gösterdiği koruyucu tepkidir.Emosyonel stres . periodontal nedenlerle aproximal kayıplar. ağzın uzun süre açık kalması. Kassal Rahatsızlıklar . * Yüksek dolgu * Diş kırıkları * Ağzın uzun süre açık kalması okluzal çatışma ↓ Proprioseptif uyaranları değiştirecek normal kas fonksiyonlarını kesintiye uğratırlar. kapanış bozuklukları. Periodonsiyum veya travmatik Yaralanmalar yoluyla kaslara ilerlemesi sonucu Enfeksiyonsuz * uzun süreli lokal kas ağrısı sonucu kaslarda metabolik artıklar ve ağrı Koruyucu kas kasılması → S.(alt çenenin önde konumlanması) (condilfossa-dikte problemker). enseye.Sternocleidomastoideus . Myofasiyal Ağrı (tetik nokta myalji) . Myospazm (çiğneme kaslarında spazm) Kas yorgunluğu Kapanış bozukluğu Kan basıncında artış Kaslarda gerginliğin artması ↓ Kaslarda reflex spazm ↓ TME Rahatsızlığı Myosit Enfeksiyonlu * Bakterial veya viral * Enf’lu diş. yüksek dolgu. ısı artışı olan bölgeler bulunur (myofasial triger alan / kas fasya tetik noktalar) palpasyonda sıkı. uzun süreli kasılmasıda lokal kas ağrısının artmasına neden olur. sistemik rahatsızlıklar. tatamlanmamış ortodontik tedavi. parafonksiyon.Masseter . travma. hatakı restorasyon. hassas.

hipertrofi.Çiğneme Kasları Rahatsızlıklarının Genel Semptomları Kaslarda ağrı. eklem sesleri Kassal Rahatsızlıkların Teşhisinde Kapsamlı Anamnez Gerekir. pisikolojik problemler. • • • • • • • • • Ağız açmada güçlük ? Çene kitlenmesi ? Çiğneme ve esnemede ağrı ? Kulak içi ve şakakta ağrı ? Isırma sırasında rahatsızlık ? Baş . çene hareketlerinde kısıtlılık. uyku bozuklukları. boyun bölgesinde travma ? Artrit ? Çiğneme ve konuşmada zorluk ? Diş sıkma ve gıcırdatma ? Ağız Dışı Klinik Muayene • • • • • TME palpasyonu Başın pozisyonu Çiğneme kaslarının palpasyonu Boyun kaslarının palpasyonu Fonksiyonel manipulasyon . baş ağrısı. hassasiyet. spazm. yüzde ödem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful