ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAYINLARI No: 4

TIBBÎ BİYOLOJİ VE GENETİK DERS KİTABI

PROF. DR. FULYA TEKŞEN

2. Baskı

ANKARA - 2006

Bu kitap A.Ü. Yayın Komisyonunun 27 Nisan 1999 tarih ve 26/181 sayılı kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun 4 Mayıs 1999 tarih ve kararı, 510/7661 nolu kararı gereğince A.Ü. yayını olarak onaylanmıştır.

Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları No:4 2. Baskı tarihi: 2006 Baskı adedi: 300 Ankara Üniversitesi Basımevi - ANKARA ISBN: 975 - 482 - 478 - 9

Tüm haklar saklıdır. Yayın Komisyonundan yazılı izin alınmaksızın bu yayının tamamı veya bir kısmı elektronik, mekanik, fotokopi veya diğer yollarla kopya edilip yayınlanamaz.

ONSOZ Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında son yıllarda hızla gelişen teknoloji, bu konulardaki bilgi birikiminin artmasının yanı sıra uygulama alanlarının genişlemesini de beraberinde getirmiştir. Bu noktadan hareketle ülkemizde yayınlanmış olan Türkçe kitap sayısının oldukça az olması da göz önüne alınarak 1999 yılında kitabın ilk baskısı yapılmıştır. Sağlık alanında eğitim - öğretim yapan öğrencilerin yararlanabileceği bir kaynak oluşturması amacıyla

hazırlanan bu kitap, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanındaki temel kavramları içermektedir. O nedenle ilgili konularda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için de referans kitap olma özelliği taşımaktadır. Konular; canlının oluşumu ve özellikleri ile başlamakta, hücrenin morfolojik, biyokimyasal, fizyolojik özellikleri ile devam etmekte ve kalıtsal materyalin yapısı, önemi^ ve irdelenmesi ile başlıca genetik terim ve ilkelerin tanımlanması, bu bağlamda kalıtsal hastalıklar ve nihayet prenatal tanı ve genetik danışma kavramlarının tamamlanmaktadır. İkinci baskının tüm okuyuculara yararlı olması dileği ile kitabın hazırlanmasında ve basılmasında tüm emeği geçenlere şükranlarımı arz ederim. Saygılarımla. açıklanması ile

2006, Ankara

//V C/î

Un

113 ^ a t t a

^ i^iM-

SEVGİLİ AİLEME .

.

... BÖLÜM 8 MENDEL GENETİĞİ BÖLÜM 9 KALITSAL HASTALIKLAR 55 61 69 81 87 90 BÖLÜM 10 PRENATAL TANI BÖLÜM 11 GENETİK DANIŞMA KAYNAKLAR VII .İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 CANLI VE CANLI BİLİMİ BÖLÜM 2 HÜCRE BÖLÜM 3 HÜCRENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ BÖLÜM 4 KALITSAL MATERYALİN YAPISI BÖLÜM 5 HÜCRENİN ENERJİ METABOLİZMASI BÖLÜM 6 CANLILARIN OLUŞUMU VE HAYATIN DEVAMI Sayfa No 1 7 23 29 43 47 BÖLÜM 7 ÖKARYOTİK DNA'NIN ORGANİZASYONU.

.

bulunduğu yerde de olabilir. yer değiştirir. yaşın ilerlemesi ile gittikçe yavaşlar. Örneğin gelişme döneminde metabolizma hızlı çalışırken. enerji kaynağı olarak kullanır. kendi türüne özgü boyutlara ulaşıncaya kadar büyümesini sürdürür. çevresindeki madde ve enerjiden yararlanabilecek yetenekte olan. Canlı. çevreden gelen her HAREKET: Canlı. fiziksel ve kimyasal karmaşık bir sistemdir.BOLUM 1 CANLI VE CANLI BİLİMİ 1. yaşama. 1 . UYUM (ADAPTASYON): Canlı çevrede meydana gelen değişikliklere uyum sağlayabilmektedir. kendi kendini yöneten. yeni yapısal elementler oluşturur ve oluşan artık maddeleri dışarı atar. Büyüme çeşitli evrelerde farklılıklar gösterir. ÜREME: Büyüme sürecini tamamlayan her olgun birey. Canlıları cansız varlıklardan ayıran birtakım özellikler vardır. gelişme ve üremesi için ileri derecede organize olmuş.1 GİRİŞ CANLI. UYARILABİLME (İRRİTABİLİTE): uyarıya (stimulus) cevap verir. BESLENME: Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için besin almak zorundadırlar. GELİŞME: Canlı. METABOLİZMA: Canlı çevresinden gelen maddeleri alır. kalıtsal materyalini sonraki kuşaklara aktararak yeni bireyler meydana getirir. Bitkilerde olduğu gibi bu hareket.

İlk oluşan elementler büyük oranda hidrojen ve daha az olarak helium gazlarını içermekte idi. nükleik asit. Primordial madde içerisinde yoğun halde bulunan nötronların patlama ve soğuma sırasında ayrıştığı ve daha sonra proton ve nötronların çevrelerindeki elektronları tutarak çeşitli atomları ve böylece de elementleri oluşturduğu kabul edilmektedir. Yoğunlaşma ya da büzülmekte olan tüm cisimlerde oluşan yüksek basınç ve sürtünme nedeniyle özellikle merkezde sıcaklık artmış ve dünyamız 2 . TIBBİ BİYOLOJİ: İnsan varlığı ve sağlığı ile ilişkili biyoloji bilgileridir. Canlının yapısını ve fonksiyonlarını inceleyen bilimlerden bazıları.Metabolizma iki grupta incelenir. polisakkarit) küçük öncül moleküllerden enzimatik olarak sentezlenmesidir. fiziksel ve kimyasal olaylar ile çeşitli gözlemlere dayanarak birtakım varsayımlar ileri sürülmektedir. Günümüzde geçerli olan 'Evrenin evolusyonu' hipotezine göre evren. a. yaklaşık 10 milyar yıl önce çok yoğun halde bulunan primordial maddenin (başlangıç maddesi) patlamasıyla oluşmaya başlamıştır. Katabolizma: Organizmaların gereksinim duydukları enerjiyi sağlamak amacıyla protein. Primordial maddeden kopan dünyanın kütlesi gaz yoğunluğunun artması ile genişlemeye devam etmiştir. GENETİK: Organizmadaki kalıtsal karakterlerin kuşaktan kuşağa kalıtım prensiplerini ve genetik hastalıkları inceler. b. nasıllarını inceleyen ve temel ilkelerini saptayan bir bilim dalıdır. her çeşit aktivitelerinin. karbohidrat gibi makromolekülleri yıkma olaylarına denir. 1. birbirleriyle ve doğa ile ilişkilerinin nedenlerini. Anabolizma: Hücrelerin büyük moleküllü bileşenlerinin (protein. BİYOLOJİ: Bütün canlıların oluşmalarını. yağ. lipit.2 EVREN VE DÜNYANIN OLUŞUMU Evrenin oluşumu ve yaşı hakkındaki bilgilerimiz kesin olmamakla birlikte bu konuda.

İlk organik molekül güney Afrika'da incir ağacı kalıntılarından elde edilmiş olup. bazı cansız maddelerden ve canlı artıklardan meydana geldiği öne sürülmüştür. Yüzyılda Redi ve daha sonra Pasteur adlı araştırıcılar tarafından yapılan deneylerle geçerliliğini yitirmiştir. Görüldüğü gibi ilk atmosfer. Günümüzde kabul edilen bilimsel açıklamalar ışığında.5 milyar yıl önce meydana geldiği kabul edilmektedir. ilk hayatın milyarlarca yıl süren evrim sonucunda cansız maddelerden meydana geldiği benimsenmektedir. siyan (CN).kendi etrafında dönmeye başlamıştır. bugünkü atmosferden oldukça farklı gazlar içeriyordu. su buharı (H2O). volkanik püskürtmelerle merkezdeki sıvı kütleler yeryüzüne çıkarak yerkürenin kabuğunu oluşturmuştur.5 milyar yıl önce başladığı kabul 3 . daha hafif olanlar ise yeryüzünün dış kısmını oluşturmuştur. Zamanla yanardağların faaliyetleri sonucu bu kütle soğumuş ağır metaller merkeze çökmüş.Ö 2000 yıllarında Aristo tarafından öne sürülen ABİYOGENEZ hipotezinde (Kendiliğinden oluşum) canlıların kendiliğinden.5-6. canlı yaşamının 3-3. Bir süre geçerliliğini sürdüren bu görüş 17. Yerküre soğudukça sıvı haldeki dış tabaka katı hale dönüşmüş. M. ancak kendinden önce yaşamış olan başka bir canlıdan meydana gelebileceğini göstermişler ve halen geçerli olan bu görüşe BİYOGENEZ adını vermişlerdir. Aynı araştırıcılar bir canlınm. amonyak (NH3) ve metan (CH4) dan oluşan ilk atmosfer meydana gelmiştir. Çeşitli izotopların yarılanma ömrü kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda dünyanın 5. Yerçekiminin etkisini göstermesi ile. bugünkü okyanusları meydana getirmiştir.3 İLK CANLININ OLUŞUMU öne Yeryüzünde canlılığın başlangıcı ile ilgili birçok kuramlar sürülmüştür. hidrojen (H2). Bu sırada yoğunlaşan su buharı su formuna geçerek büyük çukurları doldurmuş. 1.

BİYOLOJİK EVRİM: 3-4 milyar yılda gerçekleştiği kabul edilmekte olup ilkel hücrelerden mutasyonlar sonucu ortaya çıkan tek hücreli organizma. Bugün biliyoruz ki. fizyolojik ve biyokimyasal benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koyarak belli kurallara varılması EVRİM bilimi kapsamında açıklanabilmektedir. O halde yeryüzü oluşumunu tamamladıktan sonra canlının ortaya çıkması için gerekli olan ve milyarlarca yıl süren evrimsel gelişim 2 basamakta olmuştur.' şeklinde özetlenebilen doğal seleksiyon kuramı günümüzde de geçerlidir. meydana gelen ve kalıcı olan Varyasyon ise. Yaklaşık olarak süresinin 2 ila 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. bir türün evolusyonu hem varyasyon ve mutasyonları hem de seleksiyonu kapsamaktadır. çok hücreli organizma. Nitekim laboratuvar çalışmaları. beslenme ve çevre faktörlerinin etkileşimi sonucunda aynı türün bireyleri arasında farklılıkların ortaya çıkmasıdır. KİMYASAL EVRİM: Atom ve moleküllerin meydana geldiği dönemdir. 1859 yılında Charles Danvin'in 'Çevre koşullarına en iyi uyum sağlayabilen canlı hayatta kalır. İşte canlıların bugünkü ve geçmişteki yapılarını karşılaştırmalı olarak inceleyerek fiziki. mutasyon. Canlıların evrimi de (evolusyon) çok yavaş olarak halen devam etmektedir. ilk canlı hücreler de kimyasal dengenin olmadığı ortamlarda moleküller arasında spontan olarak meydana gelen reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkmışlardır. ilk canlıda var olduğu kabul edilen RNA'nm (ribonükleik asit) replikasyon birimlerinin doğal seleksiyona uğradığını ve ortam koşullarına uygun olan nükleotid dizilerinin zamanla yaygınlaştığını göstermiştir. Muhtemelen. yüksek organizasyonlu canlı ve en son basamakta insanın gelişimini açıklar. 4 . Çevremizde çok sayıda canlı çeşidinin bulunduğunu görüyoruz. b. a. Evren sürekli bir değişim içerisindedir. Mutasyon.edilmektedir. kalıtsal materyalde değişikliklerdir (Bölüm 5 ).

Bu yapılar besinlerini heterotrof yolla içinde bulundukları denizlerden sağlamaktadır zira henüz ortamda oksijen yoktur. İlk olarak prokaryot organizmalardan olan siyanobakteriler. 1920 yılında Oparin adlı araştırıcı okyanusları içerisinde çok yoğun halde inorganik madde bulunan 'sıcak bir çorba' ya benzetmiş ve ilk canlıların bu ortamda meydana geldiğini ileri sürmüştür. bugün ise genetik bilgi aktarım görevini DNA'nın. Araştırıcılar H2. NH3. CO2 ve su buharından oluşan gaz karışımını özel bir sisteme koyarak 8 gün süre ile kuvvetli elektrik akımı geçirmişler ve bu koşullarda amino asit ve diğer organik bileşiklerin sentezlenebileceğini göstermişlerdir. Günümüzde heterotrof hipotezinin geçerliliği kabul edilmektedir. ilk canlının ototrof olduğu görüşünü savunan hipoteze de OTOTROF HİPOTEZİ adı verilir. canlının sahip olduğu genetik bilgiyi kendisinden sonra meydana gelecek olan yeni bireylere aktarabilmesi. ilk canlının bu yolla beslendiğini kabul eden hipoteze de HETEROTROF HİPOTEZİ denir. 5 . Kendi besinini kendi yapma yeteneği olan organizmaya OTOTROF. İlk meydana gelen organik moleküller. Çevreden hazır besin alarak beslenen canlılara HETEROTROF. CH4. O dönemde RNA nm her iki özelliği de taşıdığını.İlk canlıdaki organik molekülde bulunması gereken iki önemli özellikten birisi. diğeri de ortamdaki örneğin aminoasitler gibi hazır yapıtaşlarının reaksiyona girebilmesi için gerekli katalizör (otokatalizör) fonksiyonunu yerine getirmesidir. Böylece oksijen kullanan yeni organizmalar meydana gelmiş ve bunlar hızla gelişmelerini sürdürerek evrime yeni bir yön kazandırmışlardır. katalizörlük işlevini ise proteinlerin üstlendiğini görüyoruz. lipoid bir zar ile çevrilmek suretiyle etraflarında su moleküllerini de tutarak KOASERVAT adı verilen yapıları oluşturmuştur. Nitekim organik biyomoleküllerin inorganik moleküllerden meydana geldiği 1953 yılında Urey ve Miller adlı araştırıcılar tarafından deneysel olarak ispatlanmıştır. bazı pigmentleri taşımaları sayesinde sudaki karbondioksidi kullanarak fotosentez yapabilmişler ve kendileri için gerekli organik maddeleri sentezlemelerinin yanısıra ortamda oksijenin birikmesini sağlamışlardır.

.

BOLUM 2 HÜCRE 2. organlar da organizmayı oluştururlar (Şekil 2.1 GİRİŞ İlk olarak 1665 de Robert Hook tarafından mantar kesitinde tanımlanan hücre. canlının en küçük yapısal ve fonksiyonel birimi olup burada tüm biyokimyasal ve fizyolojik olaylar bağımsız olarak cereyan etmektedir. organlar organ sistemlerini.1 Organizmanın oluşumu 7 .1). ışık mikroskobunun geliştirilmesi ve sonradan da elektron mikroskobunun keşfiyle (1950-1956) daha detaylı olarak incelenmiştir. Hücrenin yapısını ve fonksiyonlarını sitoloji bilim dalı inceler. Tek hücreden ibaret olan Protozoa buna en iyi örnektir. Çok hücreli organizmalarda (metazoa) ise belli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere hücreler bir araya gelerek dokuları. HÜCRE. HÜCRE Y T T T DOKU ORGAN ORGAN SİSTEMLERİ ORGANİZMA Şekil 2. Hücre hakkında sürekli olarak elde edilen yeni bilgiler birçok fizyolojik olayın mekanizmasını aydınlatmaya devam etmektedir. dokular organları.

Bazı hücreler bu boyutların çok dışında olabilir. hücreler bağımsız üniteler oldukları halde birlikte işlev görürler ve hücre yalnız daha önce var olan bir başka canlı hücreden meydana gelebilir. Hücreler genellikle yassı. Bir canlının hücrelerinin büyüklüğü ile vücut büyüklüğü arasında ilişki yoktur. bir hücreli organizmalardan insanlara kadar bütün canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. kübik. 2. Canlıların vücut büyüklüğü. mekik veya yıldız şeklindedirler. siyah gibi renklerde görülürler.2 HÜCRELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Hücreler organizmada bulundukları yer ve fonksiyonla ilişkili olarak değişik şekil. Yine. Normal koşullarda erişkin bireylerin organ sistemlerindeki hücre sayısı belli sınırlar içerisindedir. bu ortamdan damarlara geçerken oval biçim alırlar. renk ve viskoziteye sahiptirler. çok hareketli olan sperm hücresi oval ve kamçılı iken. Hücreler çoğunlukla renksizdir fakat bazı hücreler sitoplazmalarında bulunan pigment çeşidine göre yeşil. yuvarlak. Yüzyılda Shleiden ve Schwann adlı iki biyolog tarafından ortaya konulan bu teoriye göre. kan hücrelerinden olan lökositler sıvı ortamda küremsi oldukları halde. Kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu bir dokuda normal sayının çok üzerinde hücrenin bulunması dengenin bozulmasına ve tümör oluşumuna yol açmaktadır (Kanser). oval. prizmatik. 8 . su ile çözünen organik madde ve inorganik madde miktarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. sinir hücresi ise 100-150 cm uzunluğundadır.HÜCRE TEORİSİ: 19. Yaşlanan hücre programlı bir biçimde ölür. Hücrenin viskozitesi (kıvamı) de hücrenin çeşidine göre değişmekte olup bu kolloidal ortam. Örneğin insan ovum hücresi 200 mikron çapında. piramidal. (apoptozis) ve yerine yeni hücreler meydana gelir. Örneğin. büyüklük. kapsadıkları hücre sayısının fazlalığı ile ortaya çıkar. kahverengi. fazla harekete ihtiyacı olmayan yumurta hücresi yuvarlaktır. Hücrelerin büyüklüğü 15-20 mikron arasında değişmektedir.

Hücre üç kısımdan meydana gelmektedir. Bakteri ve virüsler bu tip hücrelerden oluşan canlılardır. Bu hücreler prokaryotlara göre daha büyük ve kompleks yapıda olup. b. Ayrıca mitokondri.Hücreler PROKARYOT VE ÖKARYOT olmak üzere başlıca iki sınıfa ayrılırlar. çeşitlilik ve farklılaşma gösterirler.2 ) A-Hücre zarı B-Sitoplazma C-Nukleus Şekil 2. endoplazmik retikulum ve golgi gibi gelişmiş organelleri yoktur. Bu tip hücrelerde genetik materyal etrafında membran bulunmaz.3 HÜCRENİN YAPISI Hücrenin canlı kısımlarına organel. cansız kısımlarına ise inklüzyon adı verilir.2 Hücrenin kısımları 9 .ÖKARYOT hücrelerin prokaryot hücrelerden yaklaşık 1 milyar yıl sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir. (Şekil 2. Örneğin insan hücreleri bu tiptendir. 2.PROKARYOT hücreler 3 milyar yıl önce ortaya çıktığı kabul edilen en ilkel canlılarda bulunan hücre tipidir. Genetik materyal (DNA) iki katlı membran tarafından sarılmış nukleus içerisinde yer alır ve bu membran ile sitoplazmadan ayrılır. a.

endoplazmik retikulum. Membran yapısında yer alan lipitler şunlardır.A. Proteinler. özgül reseptörler. arada yer yer 80-85 Angstrom kalınlığında protein bölgeleri ve şeker ucu zarın dış yüzüne bakan glikoprotein bölgeleri bulunur. Hücre içerisinde ise. Şöyle ki. a. Fosfolipitler amfipatik moleküllerdir yani hem hidrofobik (suyu sevmeyen) hem de hidrofilik (suyu seven) kısımları vardır.HÜCRE ZARI Tüm hücrelerin etrafını saran ve hücre bütünlüğünü koruyan 75-100 Angstrom kalınlığında az çok esnek. membran içi (integral) ve yüzeysel (periferik) olarak bulunurlar. enzimler ve transport proteinler olarak hücre membranının fonksiyonunu yerine getirmesinde önemli rol oynarlar. 45 Angstrom kalınlığında çift katlı fosfolipit tabakasının arasında.Kolesterol Bunlardan en fazla bulunan tip fosfolipitdir. İntegral proteinler ya zarı boydan boya kateder veya üst ya da alt tabakaya gömülmüş olarak bulunurlar. Kolesterol molekülleri de fosfolipitlerin dayanıklılığını ve sıvılık derecesini düzenler. arasına girerek zarın Membran karbohidratları hücre zarının dış yüzünde ya lipitlere (glikolipit) ya da proteinlere (glikoprotein) bağlanarak glikokaliksi oluştururlar. Hücre zarında yer alan proteinler globuler ve alfa heliks şeklinde ipliksi proteinler olup. İşte membranın bu yapısı sayesinde lipitde çözünebilen maddelerin membrandan rahatlıkla geçmeleri sağlanır. mitokondri ve ökaryotik hücrelerde bulunan diğer membran ile çevrili organellerin sitoplazma ile organel içeriklerinin karekteristik farklılıklarının sürdürülmesinde kritik rol oynar. Hidrofilik olan ve fosfat taşıyan polar uçlar membranm iç ve dış yüzüne. 10 . Periferik proteinler ise iki tabakalı lipitlerin yüzeyinde serbestçe hareket etmektedirler. Zar. üzerinde fizyolojik olayların yer aldığı dinamik bir zardır.Fosfolipit b -Glikolipit c. hidrofobik olan ve yağ asitlerinden oluşan apolar uçları ise merkeze yönelik halde dizilirler. sıvı mozaik yapısında olup bu yapı lipit ve protein moleküllerinin adeta mozaik bir yapı oluşturacak tarzda düzenlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Golgi cihazı.

Virüs reseptörü olarak fonksiyon görür c. Belli oranda kendini tamir etme yeteneği vardır. Böylece membran seçici geçirgenlik özelliğini kazanır. Membrandaki lipit ve proteinler hareket ederek çevredeki bileşenlerle etkileşimde bulunurlar. zararlı maddelerin dışarı atılımını sağlar. e. c. lizozom ve mitokondri gibi organellerin zar yapısını oluşturur. a. Çeşitli uyaranları alan reseptörleri taşır. 11 .Hücreye asimetri özelliği verir. Hücre zarının fonksiyonları. d. b. Hücrenin içerisine endoplazmik retikulum olarak devam eder ve nukleusun etrafını sarar. Zarın protein bileşeni hücreye ıslanabilme ve esneme özelliği verir. h. HÜCRE ZARINDA TRANSPORT Hücre için gerekli olan maddelerin hücre içerisine alınması. Protein moleküllerinin yağ molekülleri arasına uzanması porların oluşumuna ve bazı maddelerin porlardan geçişine yardımcı olur. b. Golgi cisimciği. g. arada 80-200 Angstromluk bir interselüler aralık (hücrelerarası aralık) vardır ve bu alan hücrelerarası sıvı ile doludur. a.Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Hücrenin çoğalmasında rol oynar.Hücre zarına antijen özelliği verir. Hücreye besin ve enerji kaynaklarının alınmasını. d. İki hücre birbirine bitişik olmayıp.Glikokaliksin işlevleri. Hücre membranı diğer hücre içi membranlar ile ilişkilidir. f. gereksiz olan artık maddelerin ise uzaklaştırılması çeşitli şekillerde gerçekleştirilir.

sıcaklık. Endositoz 2 şekilde gerçekleşir. hücre kalıntıları gibi büyük partiküllerin hücre içerisine alınmasıdır. yoğunluk farkının büyüklüğü ve moleküllerin küçüklüğü ile doğru orantılıdır. Örneğin glukoz ve aminoasitler bu şekilde hücre zarından geçerler. Lipoprotein yapısındaki hücre zarından maddelerin geçişi ya lipitde eriyerek ya da porlardan geçerek olmaktadır. enerjiye gerek yoktur. a. hücre zarının kesecik veya ince kanalcıklar halinde içeriye çökmesi suretiyle alınmasıdır.FAGOSİTOZ: Bakteri.PİNOSİTOZ: îyon ve küçük molekülleri taşıyan sıvıların. Difüzyon hızı. karbondioksit ve oksijen gibi gazlar sayılabilir. Su molekülleri ve suda eriyen birçok iyon ise. lipitde erimeyen maddelerin bir taşıyıcı protein ile birleşerek hücre zarından geçmesidir.Moleküllerin veya iri partiküllerin hücre içerisine alınmasına endositoz. hücrede oluşan bazı salgı veya artık maddelerin veziküller halinde hücre dışına atılmasına eksositoz adı verilir. Porlardan geçiş .Kanal proteinleri 12 . zararlı yapıları ve yabancı cisimleri bu yolla yok ederler. Kolaylaştırılmış difüzyon. a. molekül çapı ve elektrik yüküne de bağlıdır. Bu dengenin bozulması canlılığın yitirilmesi ile sonuçlanır. b. Hücre içi ve dışındaki sıvıların konsantrasyon farkının korunması (homeostasis) hücre canlılığının korunması açısından çok önemlidir. Lipitde eriyerek geçen moleküller arasında yağ asitleri. Örneğin makrofaj ve nötrofıl gibi kan hücreleri. moleküllerin geçeceği membranın çapı.Taşıyıcı proteinler b. por veya kanallardan geçerek hücre içerisine alınırlar. DİFÜZYON Gaz ve sıvı moleküllerin yoğun olarak bulundukları ortamdan daha az yoğun oldukları ortama sahip oldukları kinetik enerji ile geçmelerine difüzyon adı verilir. Madde transportunda rol alan iki tip protein vardır.

karbohidrat. B.SİTOPLAZMA Sitoplazma nukleus ile birlikte protoplazma adını alır. Örneğin. Osmoz: Semipermeabl (yan geçirgen) bir zardan suyun difüzyonuna osmoz adı verilir. Bu olayda eneıji olarak ATP kullanılır. kolloid yapıda olup jölemsi matriks içerisinde çeşitli organellerin ve maddelerin uygun aralıklarla ve birbirleriyle düzenli ilişkiler içinde yerleştikleri bir sistemdir. Aktif transportta fonksiyon yapan proteinler sadece taşıyıcı proteinlerdir. elektrolitler ve hücre inklüzyonlarını bulunur. İçeriğinde su. Örneğin beyin hücrelerinde bu oran % 85-90 iken. Sitoplazmada bulunan organeller. Sitoplazmanm su oranı genelde % 70 civarında olmakla birlikte hücrenin tipine ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterir. tohumlarda % 5-10 a kadar düşmektedir. lipit. daha yoğun oldukları bölgeye eneıji kullanılarak geçerler. sodyum (Na) iyonlarının hücre dışına atılması. abcdefghijkEndoplazmik retikulum Mitokondri Ribozom Golgi cihazı Sentrioller Plastidler Lizozom Peroksizom Vakuol Mikrotübüller Mikrofılamentler 13 . protein.Basit difüzyon ile kolaylaştırılmış difuzyonda taşıyıcı ve kanal proteinleri birlikte fonksiyon yaparlar. Sitoplazma. potasyum (K) iyonlarının hücre içine alınması Na-K pompası ile gerçekleşir. moleküller seyrek olarak bulundukları yerden. Sitoplazmanm viskozitesi az çok sulu (sol) veya daha koyu kıvamlı (jel) durumu arasında değişiklik gösterebilir. Aktif transport ta ise.

Nukleus membranı Golgi cihazı Mitokondri Lizozom Plazma membranı Şekil 2.R. hücreye desteklik yaparak asidik veya bazik tepkimelerin yürütülmesini sağlamak ve hücrede sentezlenen maddeler. a.R Üzerinde düzenli aralıklarla dizilmiş 150-200 A° çapında ribozomlar bulunur. Hücrelerde iki tip endoplazmik retikulum vardır. Endoplazmik Retikulum (E. Tanecikler halinde bulunan ribozomlar endoplazmik retikuluma 14 .) hücre zarından itibaren nukleus dış zarına kadar devam eden kanalcık ve keseciklerden oluşan bir zar sistemi olup içi endoplazmik matriks sıvısı ile doludur. kanalcıklar yardımı ile hücrenin gerekli bölgelerine ya da hücre dışına taşımaktır.Granüllü E.Granülsiiz ER Vakuol Ribozom Scntriol .Granüllü ER .3 Hücrenin yapısı ENDOPLAZMİK RETİKULUM Memeli eritrositleri. Fonksiyonu. trombositler ve bakteriler hariç hemen hemen tüm hayvan hücrelerinde bulunur.

Örneğin sperm ve maya hücrelerinde birkaç tane iken ovum. Çizgili kas hücrelerinde kasılma ve gevşemenin gerçekleştirilmesi e. Mitokondrinin dış kısmı.2-5 mikron boyunda ve 0.R kanal ve keseciklerine geçerler. Dış zar ile iç zar arasında intermembran aralık bulunur.5-1 mikron çapında çubuk. ovaryum ve böbrek üstü bezinde steroid hormon sentezi b. b. Salgı granülleri halinde olan proteinler ise bir yerde toplanıp şekillendikten sonra zarla çevrilerek golgi cisimciklerini oluştururlar. a.Granülsüz E. kalp kası ve karaciğer hücrelerinde binlerce mitokondri bulunmaktadır. İç zar da ise krista adı verilen girintiler matriksi çevreler. MİTOKONDRİ Memeli eritrositi. kolesterol yapımı. O nedenle yoğun olarak protein sentezi yapılan karaciğer. Bağırsak epitelinde lipitlerin iletimi d. detoksifıkasyon ve glikojen değişimi c. Ribozomlarda sentezlenen proteinler daha sonra E. pankreas ve plazma hücrelerinde bol miktarda bulunurlar.R bu şekilde adlandırılmıştır. Midede asit salgılanması uzaklaştırılması. Ribozomlarda protein sentezi gerçekleşir. Dış zar düzdür. Üzerinde bulundurduğu 40 tan fazla enzim ile birçok önemli fonksiyonu gerçekleştirir. ince ağ şeklinde olan ve ribozom taşımayan E. yuvarlak veya silindir biçiminde yapılardır. Sayı ve şekilleri hücre tipi ve fonksiyonuna göre değişiklik gösterir.R tipidir. 70-80 Angstrom kalınlığında çift katlı zar ile çevrilidir.granüllü görünüm verdiğinden E.R (agranüler. oval. Testis. Elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar zarların belli birleşme noktalarında biraraya gelerek maddelerin geçişine olanak sağladıklarını 15 ve mide hücrelerinden klorun . Karaciğerde safra.düz) Sitoplazmada sık. bakteri ve mavi-yeşil alglerin dışında tüm bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan 0. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

a.göstermiştir. Ribozomlar tek tek ya da gruplar halinde bulunurlar. Olgun sperm ve eritrositlerde yoktur. lipit. oksidatif fosforilasyon enzimleri ise iç zarda yer alırlar. GOLGİ CİHAZI (AYGITI. Bunlardan Krebs döngüsü enzimleri matrikste. % 40'ı proteindir. hücrenin eneıji yani ATP (Adenozin trifosfat ) sentezinin yapıldığı ve depo edildiği yerdir. salgı (sekresyon) vezikülleri içerisine alınarak sitoplazmaya geçerler. Elektron mikroskobunda yapısı incelendiğinde uçları yuvarlak. ökaryotlarda ise 40 S ve 60 S alt birimlerinden oluşan 80 S ribozomlar bulunur. sisterna) meydana geldiği görülmektedir. Mitokondride bulunan proteinlerin çoğu enzim şeklindedir. Organel. Spermatid spermatozoaya dönüşürken toplanarak akrozomu oluşturur. salgı fonksiyonu fazla olan hücrelerde çok sayıda bulunmaktadır. Fonksiyonları. Bileşimlerinin % 60'ı rRNA. RİBOZOMLAR Sitoplazmada serbest veya endoplazmik retikuluma bağlı olarak bulunan 120-200 Angstrom çapındaki protein sentez merkezleridir. Granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenen maddeler Golgi'de yoğunlaşır ve çeşitli değişimlere uğratılır. Mitokondrinin yapısında protein. Bir arada bulundukları zaman polizom veya poliribozom adını alırlar. b. birbirine paralel 6-8 (5-30 arası) yassı sarnıçtan (kanalcık. DNA ve RNA bulunur. CİSİMCİĞİ) 1898 yılında Golgi tarafından bulunmuştur. 16 spermanın uç kısmında . Prokaryotlarda 30 S ve 50 S alt birimlerinden oluşan (S:Svedberg ünitesi) 70 S. Golgi cihazı. Diğer organellerden farklı olarak taşıdıkları DNA nedeniyle nukleustan bağımsız olarak çoğalabilirler ve bu nedenle de mitokondriyel kalıtım söz konusudur (Bölüm 9).

DNA. d. Kromatoforlar iki tiptir. Hücre bölünmesinde görev alan sentrioller bölünme sırasında çoğalarak birer çift halinde kutuplara giderler ve bu sırada aster (iğ) adı verilen iplikçiklerin oluşumunu ve sentromerleri aracılığıyla bu iplikçiklere tutunan kromozomların hücrenin kutuplarına çekilmelerini sağlarlar. tek membran ile çevrili kese biçiminde organellerdir. Yağların sindirilmesinde rol oynar. Kloroplastın kimyasal bileşiminde lipit. LİZOZOM 0. Kromoplast: Karotin. Eritrosit dışında tüm 17 . Ksantofıl gibi pigmentlerdir. Protoplastid adı verilen öncül yapılar ya kromatofor denilen ve pigment taşıyan plastidlere dönüşürler ya da lökoplast adı verilen ve pigment taşımayan forma geçerler. Kloroplast: Klorofil a ve b pigmentleri bulunur. çizgili kas hücresi. protein. pigment maddesi. kıkırdak ile bağ doku bileşenleri. a. Elektron mikroskobunda 3000-5000 Angstrom uzunluğunda ve 1500-2000 Angstrom çapında içleri yoğun bir sıvı ile dolu birbirlerine dik iki silindir şeklinde görülürler. Sentriol çifti. Her sentriol enine kesitte 9 fıbrilden. lipoprotein ve selülozlu madde sentezi yapılır. DNA bulundurması nedeniyle hücre bölünmesinden bağımsız olarak çoğalabilir. PLASTİDLER Bitkilerde besin maddelerinin sentezi ve depolanmasında görev yapan organellerdir. etrafını saran sentroplazma ile birlikte sentrozom adını alır. olgun ovum. RNA ve enzimler bulunur.c. nöron ve yüksek bitki hücrelerinde bulunmaz.6 mikron çapında içerisinde hidrolitik enzimler bulunan. SENTRİOLLER Bazı protozoalar. her fıbril 3 subfıbrilden (mikrotubulus) oluşur. Glikoprotein. mukopolisakkarit. b.2-0.

tek katlı membran ile çevrili ve içerisinde hidrojen peroksit (H2O2) metabolizması ile ilgili enzimleri içeren bir organeldir. Peroksizomlar ayrıca. • • • • Hücre için zararlı maddeler sindirilerek uzaklaştırılır. • • • • Ürat oksidaz Katalaz D-aminoasit oksidaz Hidroksi asit oksidaz 18 .hayvansal hücrelerde bulunurlar. daha sonra fagozom primer lizozom ile birleşir ve sekonder lizozom adını alır. PEROKSİZOM (MİKROCİSİM) 0. Lizozomların fonksiyonları. Fazla miktarda sentezlenen salgı granülleri fagosite edilerek sekresyon düzenlenir. Hücre organellerinin yenilenmesi sağlanır. Lizozom enzimleri.3-1. • • • • • Nukleazlar (nükleik asitleri parçalar) Proteazlar (proteinleri parçalar) Glukozidazlar (karbohidratları parçalar) Lipazlar (lipitleri parçalar) Fosfatazlar (fosfatları parçalar) Bu enzimler granüllü endoplazmik retikulumda sentezlendikten sonra Golgi keseciklerinde depolanır ve daha sonra sitoplazmaya verilir. Özellikle lökosit ve makrofaj gibi fagositoz yapan hücrelerde sayıları fazladır. Bunlara primer lizozom denir. karbohidratlardaki yağların değişiminde ve nükleik asitlerin pürin bazlarının parçalanmasında fonksiyon yaparlar. Lizozomlardaki hidrolitik enzimlerden bazıları şunlardır. organel içinde inaktiftir ancak substratları ile karşılaşınca aktif hale geçerler. Hücrede bulunan yüksek molekül ağırlıklı maddeler parçalanarak kullanıma hazır hale getirilir. Fagositlerde hücre içerisine alınan yabancı maddeler birim zarla çevrilerek fagozom adını alırlar. Peroksizomlarda bulunan başlıca enzimler.5 mikron çapında yuvarlak.

Hücre içi madde iletiminde rol alırlar. uyan ve madde iletiminde görev alırlar. Bazı bitki hücrelerinde de görülmektedirler. Fonksiyonları. Ayrıca kasılma-gevşeme olayında. Besin ve kontraktil vakuol olmak üzere iki tiptir. Golgi cisimciklerini oluşturan yassı keseciklerden ya da nukleus zarından meydana geldiği kabul edilmektedir. uzun ipliksi protein moleküllerinden oluşan yapılardır. Mikrofılamentler. MİKROFİLAMENTLER Hücre içinde ince. Genellikle bitki hücrelerinde bulunurlar. Bu organellerin endoplazmik retikulumdan meydana geldikleri düşünülmektedir. unit membran ile çevrili organellerdir. endoplazmik retikulumdan. Vakuollerin. sil ve flagellatların yapısında bulunurlar.Peroksizomlar metabolik aktivitesi fazla olan karaciğer. bazal cisimciklerin. 19 . • • • • Hücreye desteklik yaparlar. Hücre bölünmesinde kromozomların kutuplara çekilmesini sağlarlar. kontraktil vakuol ise su dengesinin ayarlanmasında fonksiyoneldir. Besin vakuolu sindirimde. Sentriollerin. MİKROTÜBÜLLER Yaklaşık 200 Angstrom çapında ve birkaç mikron uzunluğunda olup demetler halinde bulunan ince borucuklardır. Hücrenin hareketinden ve sitoplazma akıntılarından sorumludurlar. kalp kası ve böbrek hücrelerinde çok sayıda bulunurlar. hücre zarının içeri kıvrılmasıyla. VAKUOL İçi sıvı dolu. miyofıbriller (kas telcikleri) ve nörofıbriller (sinir telcikleri) olmak üzere iki tiptir.

Mikrotübüller: Aktinden daha dayanıklı olan tubulin proteininden oluşan uzun. Yaklaşık 120 günde yenilenen insan eritrositlerinde ise gelişimin başlangıcında olduğu halde olgun dönemde nukleus bulunmaz. kas ve testisteki Leydig hücrelerinde sayıları iki veya daha fazladır hatta kemik hücrelerinde bu sayı 5 ila 10 a kadar çıkabilir. Karaciğer. sitoplazma içerisinde yaygın halde bulunan kompleks bir protein ağı tarafından sağlanmaktadır.NUKLEUS İlk olarak Robert Brown (1831) tarafından keşfedilen nukleus. Kemiklerden oluşan vücut iskeletinden farklı olarak. ilk 20 . Bazı patolojik durumlarda da nukleus sayısı artabilir. silindirik yapılardır. Mikrotübüller oldukça dinamik yapılar olup. c. Mikrotübüllerin hizasında hareket eden motor proteinler ile ökaryotlardaki membran ile çevrili organellerin hücre içi lokalizasyonu sağlanır.Ara filamentler: Vimentin veya lamin gibi proteinleri de içeren heterojen proteinlerden oluşmaktadır. Genelde her hücrede bir nukleus bulunur. İşte bu ağ hücre iskeleti adını alır. a. Büyüklüğü çeşitli türlerde farklı olup yaklaşık olarak total hücre hacminin % 10 unu kapsar. Alt ünitesi aktin proteinidir. Özellikle yüzeysel hareket olmak üzere hücrenin hareketi için gereklidir. hücre çoğalmasını ve onarımını yöneten kontrol merkezidir. hücrede geçen kimyasal reaksiyonları. bölünmesi ve çevre uyaranlarına cevap vermesi ile yeniden organize olabilen oldukça dinamik bir yapıdır.HÜCRE İSKELETİ (CYTOSKELETON) Ökaryotik hücrelerin çeşitli şekillere dönüşmesi ve hareketlerinin koordineli olarak yönlendirilmesi. b. Hücre iskeletinin yapısında 3 tip protein fılamenti bulunur. Modern prokaryotlar gibi. Genellikle bir uçları sentrozoma bağlıdır diğer uçları sitoplazmada serbest olarak bulunur. hücrenin mekanik dayanıklılığını temin eder. hücrenin şeklinin değişmesi. rahatlıkla kısalıp uzayabilirler.Aktin filamentler: Mikrofılament olarak da tanımlanır. C.

İç zar düz. 21 . İç ve dış zarlar arasında 400-700 Angstrom kalınlığında perinüklear aralık adı verilen bir aralık bulunur. diğeri ise dış membranı çevreleyen daha düzensiz ara filament ağıdır. zarların birbirine temas ettiği bölgelerde 400-1000 Angstrom çapında annulus adı verilen porlar meydana gelmiştir. Sitoplazmada bulunan birçok organel ve çekirdek zarı mikrotübülüsler aracılığı ile sürekli bağlantı halindedir. Nukleus membranı. mitoz bölünmenin profaz evresi sonunda kaybolur. koenzimler. Bunlardan biri hemen iç zarın altında bulunan ince kabuk halindeki nuklear lamına. (Bölüm 5 ) înterfaz halindeki nukleusta dört bölge ayırd edilir.NUKLEUS ZARI (Karyoteka. Hücre iskeletini oluşturan protein ipliklerinin hareketleri sırasında meydana gelen mekanik etkiden nukleus içeriğini korumak. dış zar ise ribozom taşıdığından granüllü görünümdedir. Nukleomembran) Nukleus zarının. bölünmenin tamamlanmasından sonra yeniden oluşur. a.Nukleolus a. Nükleomembran.Nukleus plazması c. ATP ve şekerler rahatlıkla geçebilirler.ökaryotlarda da nukleus görülmemektedir. her biri unit membran niteliğinde iki zardan oluştuğu ve endoplazmik retikulumun devamı olarak meydana geldiği düşünülmektedir. polipeptidler.Kromatin d. 1. Karyolemma. Çekirdek zarında. 2. iki tip ara filament ağı ile desteklenmektedir. RNA moleküllerinin proteine dönüşmeden önce geçirdikleri kesilme (splicing) işleminin gerçekleşebilmesi için uygun ortam sağlamak. enzimler. Böylece nukleus membranı aracılığı ile nukleoplazma ve sitoplazma sürekli ilişki halinde olup bu porlardan RNA molekülleri.Nukleus zarı b. Gelişim açısından neden ayrı bir nukleus kompartmanının varlığına gereksinim duyulduğu hakkında birtakım görüşler ileri sürülmekte ve iki nedenle nukleusun sitoplazmadan ayrılması gerekliliği açıklanmaktadır. tuzlar.

Yapısında RNA. -RNA d.H2B. lipit ve inorganik tuzlar bulunur. ağ şeklinde iplikçik ve taneciklerden oluşmuş yumak şeklindeki kalıtsal materyaldir. a.b.Histonlar (H1. Fonksiyonu rRNA sentezlenmesidir. -DNA .Nukleolonema: Ağ biçiminde olan ve RNA partiküllerini içeren koyu renkli bölgedir.H2A. metilen mavisi. Kromatinin yapısını oluşturan biyomoleküller şunlardır. bölünme sırasında tekrar meydana gelirler.KROMATİN Hemotoksilen. metil yeşili gibi bazik boyalarla boyanan uzun. . b. protein.NUKLEOLUS (Çekirdekçik) Nukleus içerisinde daha viskoz yapıda.H4): Bazik proteinlerdir.H3. c. Yapılarında RNA dışında protein ve enzimler bulunur. açık boyanan kısımların ise aktif gen bölgelerini içerdiği kabul edilir ve ökromatin olarak tanımlanır.Histon olmayan proteinler : Transkripsiyonda ve gen etkinliğinde rolü olan asidik proteinlerdir. 22 . hücre bölünmesi sırasında kaybolup. Büyüklükleri 1015 mikron kadardır ve oluşumları akrosentrik kromozomların kısa kolları tarafından kontrol edilir. Nükleoluslar.Pars amorfa: Homojen ve açık renk görünümlü protein kısmıdır. Nukleolus iki ayrı yapı özelliği gösterir. sitoplazmadan daha yoğundur. Koyu boyanan kısımları inaktif bölgeler olup heterokromatin adını alır. zar içermeyen bir veya birkaç adet nukleolus bulunur.NUKLEUS PLAZMASI Kromatin ağı ve nukleolusu kuşatan homojen görünümlü kolloidal bir sıvı olup.

1 GİRİŞ Genel olarak hücrelerin % 80 i su.Su ii-Elektrolitler b-ORGANİK MADDELER i.Proteinler iii-Lipitler iv-Nükleik asitler a-İNORGANİK MADDELER i-SU (H 2 0) Organizmalardaki suyun % 70 i hücre içi sıvısı (intraselüler sıvı). Hücrenin yapısında bulunan maddelerin miktar ve dağılımları hücrenin türüne ve fonksiyonuna göre farklılık gösterir. % 2 si nükleik asit.BOLUM 3 HÜCRENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ 3. 23 .İNORGANİK MADDELER i. a. b-İntravasküler sıvı: Damar içinde bulunur. geriye kalan % 30 u ise hücre dışı sıvıdır (ekstraselüler sıvı ). % 1 i karbohidrat. Biyomoleküller başlıca iki grupta toplanır. % 5 i lipit. Ekstraselüler sıvı da iki şekilde görülmektedir. a-İnterstitiel sıvı: Hücrelerin arasında bulunur. steroid ve diğer maddelerden oluşur. % 12 si protein.Karbohidratlar ii.

sahip olduğu polar özellik ve diğer organik maddelerle hidrojen bağı yapabilmesinden kaynaklanır. İşte bu polar yapısı sayesinde diğer polar moleküller ve iyonlar ile bir araya gelebilmektedir. Ca. Fonksiyonlarının bazıları şunlardır. özgül ısı gibi özellikler kazanır.ELEKTROLİTLER C. Cu. Yine polarize olabilmeleri nedeniyle diğer su molekülleri ile hidrojen bağı yaparak birleşir ve bu sayede yüksek yüzey gerilimi. Vücut ısısını düzenler Metabolizma sonucu oluşan üre. şöylece Bilinen en iyi çözücüdür. Şöyle ki. Suyun önemi. P gibi temel ve Zn. hücredeki bileşiklerin yapısına girerler ve hücre fonksiyonlarının yürütülmesini sağlarlar. S. hidrojenin çekirdeğindeki elektronları kendisine doğru çekerek hafifçe negatif olur. ii. ürik asit gibi maddeler su aracılığıyla idrar ve ter olarak atılır. Kimyasal reaksiyonlar sulu ortamda meydana gelir. Se gibi eser elementler. N. hidrojen de hafif pozitif hale geçer. H. Fe. oksijen. Mg. K. O. Sinir ve kaslarda impuls iletimi Osmotik basıncın sağlanması Asit-baz dengesinin ayarlanması (pH) Enzimlerin aktif olarak çalışması Salgılama Bazı vitaminlerin bileşimine girerek Zarlardan taşınma 24 . Hücre açısından hayati önem taşıyan suyun fonksiyonları sıralanabilir.Hayatın okyanuslarda başladığı hatırlanacak olursa suyun canlı için önemi bir kez daha ortaya çıkar. Su molekülü bir oksijen atomuna iki hidrojenin kovalent bağ ile bağlanmasından oluşmuştur ve genelde eşit sayıda proton ve elektron taşıdığından nötrdür ancak elektronların asimetrik olarak dağılmaları moleküle polar özellik kazandırır.

baz ve tuzlar hücre sıvısında iyonlaşmış halde bulunurlar. ii-Oligosakkaritler: 2 veya daha fazla sayıda monosakkaritlerden oluşmuşlardır. C. b . bitkilerde ise nişasta formunda depo edilirler. Canlı veya cansız her türlü hücre materyalinin yapısına girerler. fruktoz. Nükleik asitlerin yapısına girerler. S akkaroz=Glukoz-Fruktoz Laktoz= Glukoz-Galaktoz Maltoz= Glukoz-Glukoz 25 . Riboz veya deoksiriboz gibi 5 karbon içerirler ise pentoz. galaktoz gibi 6 karbon içerirler ise heksoz adını alırlar. Lipit ve protein biyosentezinde kullanılırlar. Görevleri. çeşitli hücre fonksiyonlarında kullanılır. Karbohidratlar hayvanlarda glikojen. İki monosakkaritten oluşan dissakkaritler çok önemli biyolojik molekülleri içerirler.Hücredeki inorganik maddeler. Nötr olmalarına karşın serbest iyon taşıdıklarından elektrik akımını geçirirler ve elektrolit sıvı adını alırlar. glukoz. Parçalanmalarından meydana gelen kimyasal enerji.ORGANİK MADDELER i-KARBOHİDRATLAR (CH 2 0)n formülü ile gösterilen basit şekerlerden meydana gelir. Selüloz ve kitin gibi koruyucu destek maddelerinin yapımında kullanılırlar. Karbohidratlar 3 grupta toplanır.H ve O atomlarından oluşurlar. Çok sayıda karboksil grubu taşıyan ve kısa karbon zincirine bir aldehit (RHC=0) veya keto ( R1R2CK) ) grubunun eklenmesi ile ortaya çıkan bileşiklerdir. En önemlilerinden bazıları şunlardır. i-Monosakkaritler: Tek şeker grubu içeren karbohidratlardır. asit.

LİPİTLER Suda çözünmeyen ancak eter. hayvan hücrelerinin depo maddesidir ve çok sayıda glukoz molekülünün birleşmesinden meydana gelir.H. glikolipit. glikoprotein İİİ. C. Hücre membranının yapısını oluşturmada.N. Lipitler. Diğer bir polisakkarit olan nişasta da bitkilerdeki depo maddesidir.0. İmmun sistemde rol alırlar. lipoprotein. Enerji gerektiren taşınma olaylarında. Taşınma (hemoglobin) ve depolamada (Fe-demir) rol alırlar. histon b.iii-Polisakkaritler: 10 dan fazla monosakkaridin biraraya gelmesi ile meydana gelirler. İİ. Proteinler yapılarına göre 2 ye ayrılırlar. Yağ asitlerinin alkollerle esterleşmesi ile meydana gelirler. 26 . aminoasitlerin peptid bağlar ile birleşmeleri sonucu ortaya çıkan ve canlı için çok önemli olan organik bileşiklerdir.PROTEİNLER Proteinler. lipoprotein gibi bileşik lipitler halinde de olabilirler. Başlıca fonksiyonları. metalloprotein. Metabolik olaylarda hücre üretiminde. kloroform gibi organik çözücülerde çözünen biyomoleküllerdir. En önemli polisakkaritlerden glikojen. Canlı organizma dışında koruyucu kılıf oluşturmada rol oynarlar. Sinir uyarılarının iletiminde (reseptör proteinler) fonksiyon yaparlar. Hareketi sağlarlar (aktin ve miyozin) Mekanik destek olurlar. Fonksiyonları. globulin.Basit proteinler: Albumin.S ve P içerirler. Enzim formunda katalizör görevi yaparlar.Bileşik proteinler: Fosfoprotein. Hücre zarmdaki glikokaliks oluşumunda ve böylece hücrelerin birbirini tanımasında. nötral yağlar ve mumlar gibi basit formda olabilecekleri gibi fosfolipit. a.

Urasil) bazlarının (5 Karbonlu şeker ve fosfat ile) fosfodiester bağıyla eklenmeleriyle meydana gelen nükleotid polimerleridir. Timin. (Bölüm 4) 27 .İV. Canlıların kalıtsal özelliklerinin sonraki kuşaklara aktarılması ve protein sentezinde önemli rol oynarlar.NÜKLEİK ASİTLER Pürin (Adenin. DNA (Deoksiribonükleik asit) ve RNA (Ribonükleik asit) olmak üzere iki tiptir. Guanin) ve Pirimidin (Sitozin.

.

gelişme. R tipi ( rough-kenarı düzgün olmayan koloni oluşturan) bakterilerle inkübe ettiklerinde yeni oluşan pnömokokların hepsinin S tipi koloni oluşturduklarını görmüşler ve böylece DNA nın kalıtımdan sorumlu molekül olduğunu bildirmişlerdir. Son 40 yıl içerisinde canlı sistemlerde bilgi aktarımı fonksiyonu yapan makromoleküllerin anlaşılmasında hızlı gelişmeler kaydedilmiştir ve 29 . Daha sonra 1944 yılında Avery ve arkadaşları. protein sentezi ve diğer hücresel yapılarının yapımı gibi dinamik özelliklerinin sürdürülmesinde genetik bilginin gerek organizma içerisinde gerekse organizmadan organizmaya son derece hassas bir mekanizma ile iletildiğini görüyoruz. Günümüzde en gelişmiş canlı olan insan vücudunda 10 14 hücrenin bulunduğunu göz önüne alırsak genetik bilginin ileri kuşaklara ne kadar büyük bir duyarlılık ve doğrulukla aktarılması gereği ortaya çıkar.1 GİRİŞ NÜKLEİK ASİTLER Tüm organizmaların ve bu organizmaları oluşturan hücrelerin tek bir ortak hücreden köken alarak doğal seleksiyon ile evrimleştikleri düşünülmektir. oluşturdukları koloni morfolojisine göre S tipi (Smoothdüzgün kenarlı koloni oluşturan) pnömokoklardan izole ettikleri deoksiribonükleik asidi (DNA). adaptasyon. Nitekim canlıların üreme. İlk kez 1869 yılında Friedrich Miescher tarafından irindeki akyuvarlarda genetik materyalin varlığı saptanmıştır.BOLUM 4 KALITSAL MATERYALİN YAPISI 4. Nitekim 1953 yılında Watson ve Crick adlı araştırıcıların çift sarmallı DNA yapısını ortaya koymaları bu konuda önemli bir dönüm noktası olmuştur.

• Şeker • Fosfat • Baz ünitelerini bulundururlar. Nükleik asitler. 30 . Chargaff kuralı olarak bilinen bu kural. Pürin bazları adenin (A) ve guanin (G). (Şekil 4. Karbonuna glikozid bağ ile tutunmuş bazlar pürin ve pirimidin olmak üzere iki tiptir.1) Fosfat Şeker Şekil 4. Pirimidin bazları ise sitozin (C ) ve timin (T) dir.RNA (Ribonükleik asit) olmak üzere iki tiptedirler. Deoksiribozun 1. Adenin ile timin arasında iki. guanin ile sitozin arasında üç adet hidrojen (H) bağı bulunur.DNA (Deoksiribonükleik asit) .bugün biliyoruz ki bazı viruslar dışında tüm canlılardaki kalıtsal bilgi deoksiribonükleik asit (DNA) tarafından taşınmaktadır. . kısaca A=T ve G=C olarak özetlenebilir. (Şekil 4. guanin miktarının ise sitozine eşit olduğu görülmüştür. tüm hücrelerin nukleus ve sitoplazmalarmda (mitokondri ve kloroplast) bulunurlar ve. DNA da bulunan bazlar kantitatif olarak Edwin Chargaff tarafından incelenmiş olup adenin miktarının timine.2 Baz DNA ( DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) DNA da 5 karbonlu şekerlerden (pentoz) deoksiriboz bulunur. Her iki nükleik asit de nükleotidlerin polimerize olması ile meydana gelir ve yapılarında.2 ).1 Nükleotidin genel yapısı 4.

HN -CH.2 Pürin ve Pirimidin bazları o 5' Ucu P O CH 2 o— p = o CH \Şeker/| 3 OH 3' Ucu Şekil 4.3 DNA Yapısı 31 . HN PIRIM İDİN N H N H Sitozin Timin Urasil H H2N -N PURIN Guanin Adenin Şekil 4.NH.

Ancak şeker ve fosfat arasında bulunan fosfodiester bağları etkilenmediği sürece şartlar eski haline dönüştürülürse tek iplikli DNA. Bu olaya denatürasyon adı verilir. Yeni oluşan DNA çift sarmallarının ikisi de atasal heliksten birer kopya taşıdıkları için bu modele yarı tutucu (semi konservatif ) replikasyon adı verilir. bu olaya da renatürasyon denir.3). Diğer iplik sentezini kesintili olarak sürdürür ve kesintili iplik (lagging strand ) olarak tanımlanır. Omurga oluşturulurken şekerin 5 numaralı karbonuna bağlı fosfat grubunun hidroksili ile diğer nükleotiddeki şekerin 3' karbon atomuna bağlı hidroksil grubu arasında bir fosfodiester bağı oluşur (Şekil 4. diğerinde 3'—>5' yönünde olacağı düşünülmekte ise de gerçekte böyle olmamaktadır. DNA sentezini sağlayan DNA polimeraz enzimlerinin sentezi 5' —> 3' yönündedir. DNA sentezinin 5'—>3' yönünde devam ettiği ipliğe kesintisiz iplik (leading strand) denir. Çift sarmal ipliklerin yönleri anti-paralel olduğu için sentezin bir ilpikçikte 5'—>3'.3 DNA REPLİKASYONU ( KENDİNİ EŞLEMESİ) DNA molekülü çoğalabilmek için kendi yapısını kalıp olarak kullanır. Normal fizyolojik koşullarda DNA yapısını korur ancak yüksek sıcaklık ve aşırı pH derecelerinde hidrojen bağlarının çözülmeleri sonucu heliks açılarak tek iplik haline geçer. Bu iplikte doğru yönde sentez yapılabilmesi için DNA sentez öncülleri deokribonükleotid trifosfatlar 100-200 nükleotid uzunluğunda polimerize edilir. Bu amaçla replikasyon olacağı zaman DNA iplikçiklerini birarada tutan bazlar arasındaki hidrojen bağlan kopar ve iplikçikler birbirinden ayrılır. 4. Sarmaldaki iplikler antiparalel olup bir iplik 5 ! —>3'. 20 Angstrom çapındaki sarmalda bazlar 3.4 Angstrom aralıklarla sıralanmıştır ve sarmal her 10 bazda bir dönüş yapar. Okazaki adlı 32 . Birbirinden ayrılan DNA iplikçikleri yeni oluşacak ipliklere kalıp oluştururlar ve her ikisinin karşısına komplementer yeni DNA iplikçikleri sentezlenmiş olur. Şeker ve fosfat omurgasından oluşan iplikler birbirlerine hidrojen bağları ile zayıf olarak bağlanmışlardır. Bu işlem DNA helikaz enzimi tarafından gerçekleştirilir. hidrojen bağları kurarak tekrar eski formunu alır. DNA primerlerinin sentezi RNA polimeraz enzimi tarafından yapılır. Sentezin.Deoksiribonükleik asidin çift iplikli yapısına Watson-Crick sarmalı (double-heliks) adı verilmektedir. diğer iplik ise 3'—>5' yönündedir.

Genomun % 10 unda bulunurlar. 50000 ila 100000 gen içerir ve dolayısıyla kodlama yaparlar. Sentromer ve telomer gibi spesifik bölgelerde lokalize olmuşlardır. beta. 4. TEKRARLAYAN DAĞINIK DNA DİZİLERİ. Mutasyon DNA daki nükleotid dizisinde veya DNA nın düzenlenmesi sırasında ortaya çıkabilir. Kodlama yapmazlar. Genomun % 15 inde bulunurlar. 4. Alu ve L1 en iyi bilinen iki majör familyadır. Prokaryotlarda DNA polimeraz 1.4 DNA TİPLERİ İnsan genomundaki DNA nın organizasyonu oldukça komplekstir. Ökaryotlarda ise DNA polimeraz enzimi alfa. Genomun % 75 ini oluşturur. Ökaryotik bir genom incelendiğinde DNA nın bazı kesimlerinin kodlandığını yani proteine dönüştüğünü. büyük bir bölümünün ise kodlanmadığını görmekteyiz. 1. Oldukça sık tekrarlayan dizilerdir. TEK KOPYA ( UNIQUE) DNA.5 MUTASYON Kalıtsal materyal olan DNA da meydana gelen kalıcı değişikliklere mutasyon adı verilir. 2. lamda ve epsilon olmak üzere 4 tiptir. Adeta bir çatal görünümünü andıran şekil. DNA polimeraz 2 ve DNA polimeraz 3 olmak üzere 3 tip DNA polimeraz vardır. Tüm genom boyunca genler ve tek-kopya dizileri arasında dağınık olarak bulunurlar. 33 . Daha sonra söz konusu parçacıklar DNA ligaz enzimi tarafından birleştirilirler. DNA nın yapısının korunmasında rol oynarlar. replikasyon çatalı adını alır. SATELLİT DNA. 3.bir araştırıcı tarafından gösterilmesi nedeniyle ayrı ayrı sentezlenen bu parçacıklara Okazaki parçacıkları adı verilmiştir. Tüm genom boyunca lokalize olmuşlardır. Bugünkü bilgilerimize göre insan genomunda 3 tip DNA ayırd edilmektedir. Belirli nükleotid dizileri aynen veya birtakım varyasyonlarla yüzlerce hatta milyonlarca kez tekrarlanır.

2.Herhangi bir mutajen tarafından indüklenerek. Çeşitli kimyasal maddeler. Kromozom mutasyonları. RNA da bu bazın yerine urasil bulunur. Bu farklılıkları şöylece sıralayabiliriz.Meydana geliş mekanizmasına göre 3 gruba ayrılmaktadır . DNA replikasyonu sırasında meydana gelen baz hataları spesifik tamir enzimleri tarafından düzeltilmektedir. 1. 1. DNA da pirimidin bazlarından timin bulunurken. Sıklığı 10"2 /hücre bölünmesidir. (Ör. Translokasyonlar 3. Genom mutasyonları. örneğin. Nokta mutasyonları) MUTAJEN. Ör.6 RNA (RİBONÜKLEİK ASİT) Genetik bilgi taşıyan diğer bir nükleik asit ise RNA (Ribonükleik asit) dir. Bloom sendromu gibi otozomal resesif genetik hastalıklarda söz konusu tamir mekanizmaları çalışmamaktadır. Sıklığı 6x104/ hücre bölünmesidir. ataxia telangiectasia. 34 . DNA yı oluşturan baz çiftlerinde meydana gelen mutasyonlardır. Ör. DNA nın yapısında 5 karbonlu şekerlerden deoksiriboz bulunurken. 4. Kromozomların bölünme sırasında doğru olarak ayrılmaması sonucu ortaya çıkar. Gen mutasyonları. Ancak bazı noktalarda farklılıklar vardır. spontan mutasyon hızını arttırarak DNA nın yapısında kalıcı değişikliklere yol açan ajanlara denir. Bu tip mutasyonlar iki şekilde ortaya çıkar. Kromozomların düzenlenmesi sırasında meydana gelir.DNA nın replikasyonu sırasında b. Anöploidi 2. iyonize radyasyon ve ultraviyole ışınlar mutaj enler arasında sayılabilir. DNA ve RNA molekülleri birçok bakımdan birbirlerine benzemektedirler. Nitekim bu kişiler kanser olmaya yatkın (predispoze ) kişilerdir. Ancak bu enzimlerin fonksiyon yapamadığı durumlarda. RNA nın yapısında yine 5 karbonlu başka bir şeker olan riboz yer alır. xeroderma pigmentosum. a. Fanconi anemisi.

birkaç saniye ile 2 dakika arasında değişir. RNA daki bazlar arasında böyle bir oran söz konusu değildir. 1-Messenger RNA (mRNA. Nukleus ve sitoplazmada bulunur. buna karşın prokaryotların polisistronik. ulak RNA. Bu dal üzerinde bulunan bazların karşısına komplementer (tamamlayıcı) bazların gelmesi ile DNA üzerindeki şifre mRNA ya iletilerek protein sentezinin yapılacağı ribozomlara aktarılmış olur. 4. taşıyıcı RNA ) Sitoplazmada yer alır ve hücresel RNA nın %10 kadarını oluşturur. RNA ise tek zincir halindedir ancak tRNA nın bazı kısımlarında katlanarak çift sarmal halinde bulunur. 6. RNA nukleusta ve RNA polimeraz enzimi yardımıyla çift dallı DNA nın yalnız bir dalından. 4. primere gereksinim duymaksızın sentezlenir. 5.Transfer RNA (tRNA. 2. Bakterilerde mRNA ların yarı ömrü oldukça kısa olup. DNA kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküldür. tüm ökaryotik mRNA larm monosistronik. 5 tipte görülmektedir. Tek bir ökaryotik hücre yaklaşık 10 000 farklı mRNA molekülü içermektedir. yani birden fazla proteini kodlama özelliğinde olmasıdır. Transfer RNA tek zincirli yapıya sahiptir ancak yer yer kıvrılmalar gösterir ve böylece yonca yaprağı şeklindeki üç boyutlu 35 . Görevi. guanin sayısı sitozine eşit iken. RNA ise bazı viruslar dışında kalıtsal bilgiyi taşımaz. yapısal fonksiyon görür ya da protein sentezinde genetik bilginin DNA dan proteine aktarılmasında kalıplık yaparak aracı rol oynar. DNA da adenin sayısı timine. sitoplazmada bulunan aminoasitlerin seçilerek ribozomlara taşınmasıdır. yani tek bir polipeptidi kodlayıcı özellikte olması. Ökaryotik hücrelerde ise RNA. Prokaryot ve ökaryot mRNA lan arasındaki bir diğer önemli farklılık. Sentez 5'=>3' yönündedir. Memelilerde ise bu süre birkaç saat ila 1 güne kadar uzamaktadır. Bazı virüsler dışında DNA daima çift sarmaldır.7 RNA TİPLERİ Prokaryotik hücrelerde 3 tür RNA bulunur. elçi RNA ) DNA da saklı olan genetik bilginin protein yapısına aktarılmasında kalıplık yapan RNA tipidir.3. RNA molekülleri genellikle DNA moleküllerinden daha kısadır.

Önce mRNA nın 3' ucuna poly A (poliadenilik asit) kuyrukları eklenir. Bu işleme de RNA nm kesilmesi (splicing) adı verilir. ağırlıklarının % 60-65 ini oluştururlar. ribozomda yer almış olan mRNA üzerindeki şifreye uygun olarak dizilmelerini sağlarlar (Şekil 4. 16 S ve 5 S olmak üzere 3 tip rRNA. 36 . Amino asit ucu Antikodon Şekil 4. (S:Svedberg ünitesi) 4.Heterojen nüklear RNA (hnRNA) Ökaryotik hücrelerde sentezlenen öncül mRNA molekülleridir. tRNA 1ar üç bazdan oluşan ve antikodon adı verilen uçları ile mRNA üzerinde bulunan ve yine üçlü bazdan oluşan kodon bölgesine geçici olarak bağlanarak sitoplazmada bulunan amino asitlerin.4 tRNA yapısı 3-Ribozomal RNA (r RNA) Ribozomların yapısal elementi olup.yapısında çift sarmallı kısımlar bulunur. Daha sonra mRNA nm kodlama yapmayan intron kısımları kesilip atılır. 18 S. Doğada yer alan 20 aminoasidin herbiri için ayrı tRNA bulunur. Ribozomların geriye kalan % 40-45 lik bölümü ise proteinden ibarettir. ökaryotik hücrelerde ise 28 S.4 ). geriye sadece kodlama yapan ekzon kısımları bırakılır. 5' ucuna ise kep (cap) yapısı olarak bilinen 7-metil guanozin adlı molekül eklenir. Bu moleküller sentezlendikten sonra modifikasyon geçirirler.7 S ve 5 S olmak üzere 4 tip rRNA vardır. Prokaryotik hücrelerde 23 S.

5. DNARNA-•PROTEİN SENTEZİ Transkripsiyon Translasyon Şekil 4. ribozom adı verilen ve sitoplazmada yer alan organellerde gerçekleşmektedir. 37 .Küçük nüklear RNA (snRNA) Öncül mRNA moleküllerinin işlenmesi sırasında ortaya çıkarlar.8 PROTEİN SENTEZİ Protein sentezi. Aminoasitlerin tRNA ya bağlanması için ATP (Adenozin trifosfat) kullanılarak her aminoasit için özgül olan aminoaçil t-RNA sentetaz enzimi ile aktive edilmeleri gerekmektedir. RNA dan proteinin sentezlenmesine de translasyon denilmektedir (Şekil 4. RNA dan DNA sentezi görülmez. 4. Nükleustaki kalıtsal bilginin RNA 1ar aracılığı ile sitoplazmaya aktarılması ve buradaki ribozomlarda proteine çevrilmesi işlemine SANTRAL DOĞMA adı verilir. DNA dan RNA tiplerinin sentezlenmesine transkripsiyon.5). Revers transkriptaz enzimi taşıyan virüsler dışındaki canlılarda sistem tek yönlü işler. İşlevleri kesin olarak bilinmemekle birlikte intronlarm uzaklaştırılmasında yardımcı oldukları sanılmaktadır.5 Santral Doğma Protein Sentezi 4 aşamada gerçekleşir . 1 -AMİNO ASİT AKTİVASYONU Sitoplazmada serbest halde bulunan aminoasitlerin mRNA da bulunan uygun kodonlara göre taşınmaları tRNA 1ar tarafından sağlanır.

(3 dir. elF 3. Prokaryotlarda protein sentezinin başlayabilmesi için.Aktivasyon aşağıdaki kademelerle gerçekleşir. başlama faktörü 30 S subünitesi ile birleşir. ökaryotlarda ise methionin tRNA bağlanır. Sentezi başlatma kompleksinin oluşabilmesi için önce IF 3. elF 2.SENTEZİN BAŞLAMASI (INITIATION) Protein sentezi AUG (methionin) başlama kodonu ile başlatılır. 38 . A bölgesi yeni gelecek tRNA için boşaltılır. Bir sonraki aşamada ribozomun 50 S ünitesi. elF 5 dir. Prokaryotlarda bu kodona formil methionin tRNA. Ökaryotlardaki başlama faktörleri elFl. Bu sırada 1 molekül GTP harcanır. mRNA bir kodon kayar. Aynı işlem her tRNA için tekrarlanır. GTP hidrolizi ile bu komplekse eklenir ve böylece ilk tRNA nın P (peptidil tRNA) bölgesine yerleşmesi tamamlanmış olur. Prokaryotlardaki uzama faktörleri EF-Tu.mRNA N-formil methionil-tRNA GTP (Guanozin trifosfat) gereklidir. Daha sonra bu yapıya IF 1 katılır ve en son olarak 30 S subünitesine sentezi yapılacak olan mRNA bağlanır. önceden P (Peptidil) bölgesine bağlanmış olan tRNA daki amino asit ile A bölgesine yeni bağlanan aminoaçil tRNA arasında peptid bağ meydana gelir ve A bölgesindeki peptidil tRNA P bölgesine transloke olur. Protein yapısındaki başlama faktörleri (IF 1.eIF 4. daha sonra. EF-Ts ve EF-G. Enzim + aa + ATP ^Enzim (aminoaçil-AMP) + PPi ^ Aminoaçil tRNA + Enzim+ AMP RNA+enzim(aminoaçil-AMP) 2.IF 3) 16 SrRNA içeren ribozomun 30 S ünitesi . ökaryotlardakiler ise EFİ ve EF . 3.IF 2.UZAMA (ELONGATION) Bu evrede de protein yapısındaki uzama faktörleri fonksiyon yapmaktadır. Sentez sırasında kodondaki şifreye uygun olan yeni bir aminoaçil sentetaz 70 S ribozomunun (Aminoaçil) bölgesine bağlanır.

RF 2 ve S faktörlerinin salınmasıyla sentezi tamamlanan protein kendisini taşıyan tRNA molekülünden ve ribozomdan ayrılır. Sentezi tamamlanan polipeptid daha sonra üç boyutlu yapısını kazanarak fonksiyonel protein işlevini yerine getirir. UAA. mRNA da belirlenen sıraya göre devam eder.SONLANMA (TERMINATION) Polipeptid zincirin uzama evresi.UGA veya UAG dur kodonlarından birine gelindiği zaman özel sonlanma faktörleri olan RF1.4. 39 .

Operatör (O) Genler: Yapısal genlerin sentez aktivitesini kontrol ederler. Genin regülasyonunu sağlayan transkripsiyon faktörleri protein yapısında elemanlardır. 40 . YAPISAL GENLER. Enzimin bağlanmasından sonra DNA çift heliksi açılır ve RNA sentezlenmeye başlar. FONKSİYONEL GENLER. Bugüne kadar çeşitli organizmalarda yüzlerce gen düzenleyici protein tanımlanmıştır.4. Promotor ve operator genler ile yapısal genlerin oluşturdukları birime OPERON adı verilir. Yüksek yapılı organizmalarda.Kromatin yapısının açılması b. Genler.Promotor (P. ancak gerekli olduğu dönemlerde genlerden sadece bir kısmı çalışmaktadır. fonksiyonel ve yapısal olmak üzere iki tiptir.Ortamda transkripsiyon faktörlerinin bulunması c. c. Herhangi bir genin aktif olarak çalışabilmesi için üç önemli basamağın gerçekleşmesi gerekir. 9 PROTEİN SENTEZİNİN DÜZENLENMESİ Canlılar sahip oldukları enerjiyi mümkün olan en ekonomik biçimde kullanma eğilimindedirler.Regülatör (R-Düzenleyici) Genler: Baskılayıcı maddeleri sentezleyen genlerdir.İlerletici) Genler: RNA polimeraz enziminin bağlandığı genlerdir. b.Transkripsiyon faktörlerinin kromatin ağının açılmasıyla ortaya çıkan özgül DNA kesimlerine bağlanması ve başlama kompleksinin oluşması. bu nedenle de protein sentezinin kontrolü oldukça hassas ve aynı zamanda karmaşık bir biçimde gerçekleşir. herhangi bir proteine gereksinim duyulduğu zaman ilgili DNA molekülünü sentezleyen genlerdir. örneğin insanda her hücre yaklaşık 100000 kadar gen içerdiği halde bunların hepsi aynı zamanda fonksiyonel olarak işlev görmemekte. a. a.

genler aktive olur ve aminoasidin sentezi yapılır. Triptofan konsantrasyonu yükseldiği zaman triptofan reseptörü aktive olarak operatore bağlanır ve RNA Polimerazm promotora bağlanmasını engeller. sentez başlama bölgesinin hemen üzerinde bulunan TATA adlı DNA dizisine ve transkripsiyon faktörlerinin belli bir sıra ile promotor bölgeye bağlanmaları ile transkripsiyonun başlaması kontrol edilir. Sentez şöyle gerçekleşir. 2. Örneğin E. ökaryotlarda gen regülasyonu çok daha kompleks olmaktadır. Hücredeki triptofan düzeyi düştüğü zaman RNA Polimeraz enzimi promotora bağlanır ve triptofan operonunun 5 genini çalıştırır. E. Enzimin.coli'de triptofan aminoasidinin sentezini sağlayan 5 enzimin genleri kromozomda yan yana dizilmişlerdir ve tek bir promotor bölgeden transkribe edilirler. Promotor genlerin ortasında triptofan reseptörünün bağlandığı operator genler bulunur. genetik çalışmaların yapılabilmesi için uygun bir modeldir ve genlerin işleyişi ile elde edilen bulguların çoğu da bu organizmalardan elde edilmiştir.Tek bir çembersel DNA ya sahip olan E. Ökaryotlarda RNA Polimeraz 1. 3 olmak üzere üç tiptir ve bunların çalışması farklı regülatör bölgeler ve transkripsiyon faktörleri (TF) tarafından kontrol edilir. Prokaryotlarda bir genin regülasyonu 1 veya 2 gen düzenleyici protein tarafından yapılırken.coli adlı bakteri.coli'nin gelişimi için gerekli olan triptofan amino asidi ortamda var ise organizma bu maddeyi sentezleyemez eğer yok ise. 41 .

.

Örneğin heksoz ve pentoz 3 karbonlu arabileşik olan piruvata ve asetil-Ko A ya dönüşür. Benzer olarak çeşitli yağ asitleri de asetil-Ko A ya dönüşürler. polisakkarit. proteinler de aminoasitlere ayrışırlar. m. Şöyle ki. I. ancak metabolik olaylar III. Anabolizma yani küçük yapıtaşlanndan canlı için gerekli olan yeni maddelerin sentezi (Biyosentez) de 3 evrede gerçekleşir. Evrede. Evreden başlayarak tersine cereyan eder ve bu kez eneıji kullanılır. Katabolizmada . polisakkaritler heksoz ve pentozlara.1 GİRİŞ Metabolik Yollar Canlılar çeşitli yollarla aldıkları besinleri kullanarak enerji elde ederler. lipit ve proteinlerin birbirini izleyen reaksiyonlar ile 3 evrede parçalandıkları görülmektedir (Şekil 5. -43 - . ilk evrede farklı bileşiklerden elde edilen ürünler toplanarak basit arabileşiklere dönüşür. ortak katabolik yol ile CO2 ve H2O ya okside olur.BOLUM 5 HÜCRENİN ENERJİ METABOLİZMASI 5.1). II. Evrede ise asetil Ko-A. Evrede büyük moleküller kendilerini oluşturan başlıca yapıtaşlarına parçalanırlar. lipitler yağ asidi ve gliserole.

ETS (Elektron transport sistemi) i NH 2 H20 CO2 H20 Şekil 5.PROTEİN POLISAKKARIT LİPİT i Aminoasit Heksoz-Pentoz EVRE I Yağ asidi-Gliserol PIRUVAT EVRE II SETIL KO-A' Krebs siklusu i . protein ve karbohidrat gibi besin maddelerinin hücrelerin yapılarını oluşturmalarının yanısıra organizmaya eneıji sağlamak üzere parçalandıklarını görmüştük. geriye kalan kısım ise ısı enerjisine dönüşür. -44- . Açığa çıkan enerjinin bir kısmı ile ATP sentezlenir. 6 karbonlu monosakkarit olan glukozdur. Enerji elde etmek üzere en fazla kullanılan karbohidrat.1 Katabolizmanın 3 evresi 5.2 OKSİJENLİ SOLUNUM EVRE m ATP+ISI= ENERJİ Canlılarda bulunan yağ. oksijen kullanılmadan parçalanmalarına ise anaerobik (Oksijensiz) solunum adı verilir. İnsanlarda glikojen formunda karaciğerde depo edilir ve enerji gerektiği zaman önce glukoza dönüşür ve daha sonra yıkılır. Besin maddelerinin oksijen kullanılarak yıkılmalarına aerobik (Oksijenli) solunum.

Mitokondrinin iç zarında NAD. Bu sayede kendileri için gerekli enerjiyi sağlamalarının yanısıra alkol. Sonuç olarak. glikoliz evresinde elde edilen 2 ATP ile birlikte. Hücre sitoplazmasında meydana gelir. proteinler de aminoasitlere parçalandıktan sonra glikoliz ve Krebs döngüsünün çeşitli aşamalarında reaksiyona katılarak enerji verirler. birçok reaksiyon ve meydana gelen ara bileşikler sonucunda toplam 24 Hidrojen elde edilir. Bir önceki evrede meydana gelmiş olan pirüvik asitten oluşan asetil Ko-A sitrata dönüşür ve Krebs döngüsü başlar. yağlar. Döngüde. Sitokrom b. Glikoliz. Krebs döngüsünden elde edilen 24 Hidrojene ait elektronlar bu sistemden oksijene iletilirken. Anaerobik solunum meydana geliyor ise oluşan piruvat tan hayvan hücrelerinde laktat. Aerobik ve anaerobik solunumda glukozun piruvata kadar yıkımı olan glikoliz evresi ortaktır. yağ asidi ve gliserole. Karbohidratların dışında. sirke. sitokrom c. İnsan ve hayvan hücrelerinde egzersiz sırasında acil enerji gerektiren durumlarda anaerobik solunum meydana gelir ve son ürün olarak kaslarda laktik asit birikimi olur. Mitokondrinin matriks bölümünde meydana gelir. Oksijenli solunumda 1 mol glukozdan net 38 ATP elde edilir. mikroorganizmalarda ise etanol oluşurken elde edilen net enerji 2 ATP dır. ANAEROBİK SOLUNUM Oksijenin bulunmadığı ortamlarda meydana gelen ve daha az enerji elde edilen solunum şeklidir. birtakım ara basamaklardan geçerek pirüvik asit molekülüne parçalanır sonuçta net 2 ATP elde edilir. FAD. gibi maddelerin oluşumunu da sağlarlar. sitokrom a ve sitokrom a3 den oluşan elektron taşıma sistemi enzimleri yer almaktadır.Glukozun oksidasyonu aşağıdaki aşamalardan geçerek gerçekleşir. Krebs evresi. CoQ. Glukoz. Mikroorganizmalar gibi basit canlılar da besin maddelerini oksijen kullanmadan parçalayarak fermentasyonu (mayalanma) gerçekleştirirler. Elektron transport sistemi (ETS) . -45- . turşu vs. H2O nun yanısıra her bir elektron çifti için 3 er tane olmak üzere toplam 1 2 X 3 =36 ATP sentez edilmiş olur.

.

1-Mitoz bölünme 2-Mayoz bölünme MİTOZ Zigot oluştuktan sonra başlayan hücre bölünmesidir. 6.1 GİRİŞ Yerkürenin yaşının 5-7 milyar yıl olduğu tahmin edilir. Canlıların en önemli özelliklerinden biri olgunlaşma evresini tamamladıktan sonra kendilerine benzeyen yeni bireyleri dünyaya getirmek yani üremektir. organizma belli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar sürerken. Bazı hücrelerde bölünme.5 milyar yıl önce olduğu. örneğin kan dokusunda olduğu gibi kimi hücrelerde de yaşam boyunca devam eder. genetik varyasyon (değişiklik) gösteren yeni kombinasyonların ortaya çıkması sağlanır. Hücredeki bölünme olayları DNA'nm replikasyonu ve böylece iki katına çıkan -47- .BOLUM 6 CANLILARIN OLUŞUMU VE HAYATIN DEVAMI 6. aradaki zaman diliminde kimyasal evrimin yaşandığı kabul edilmektedir. Canlılar büyümeleri için hücre sayılarını arttırmak zorundadırlar. anneden gelen ovum ile babadan gelen sperm bir araya gelerek zigotu oluşturur. Canlılığın başlangıcının ise 2-2. o nedenle tüm vücut (soma) hücrelerinde mitoz görülür.2 HÜCRE BÖLÜNMESİ 2 tip hücre bölünmesi vardır. Yeni bireyler meydana gelirken. Böylece her iki ebeveynin kalıtsal materyali birleşmiş olur ancak bu sırada sadece anneye ya da babaya benzeyen yavruların değil. Kimyasal evrimi biyolojik evrim izlemiş ve günümüzde prokaryot adını verdiğimiz basit canlılardan gelişen ökaryotik canlılar ortaya çıkmıştır.

2.1 Hücre döngüsü Hücre siklusu birbirini izleyen 3 evreyi içerir (Şekil 6. 1. Nukleus zarı ve nukleolus profaz sonunda tamamen kaybolur. G 1 (G=Gap. S (Sentez) EVRESİ: Bu evrede DNA sentezi yapılır. PROFAZ: Kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak. Bu dönemde kendilerini DNA sentezine hazır görmeyen hücreler Go adı verilen dinlenme dönemine girerler ve bu şekilde proliferasyona girmeden günler. belirginleşir ve mikroskopta rahatlıkla gözlenebilen kromozomlar meydana gelir. haftalar hatta yıllar boyunca bekleyebilirler. Bir başka ifade ile hücre döngüsü. 1.genetik materyalin eşit miktarlarda yavru hücrelere bölünmesi ile gerçekleşir. -48- . 3. Sentrioller de kendilerini eşleyerek 2 çift haline geçerler ve çiftler birbirlerinden ayrılarak hücrenin kutuplarına doğru hareket ederler. iki mitoz bölünme arasındaki dönemdir. Henüz DNA sentezi yoktur. Hücre DNA sı iki katma çıkar. MİTOZ G2 Şekil 6. RNA ve protein sentezi diğer evrelerdeki düzeyde sürer. Kromozomlar kendilerini eşleyerek herbiri KROMATİD adını alan bir çift oluştururlar. Bu sırada plazmada aster iplikleri (iğ iplikçikleri) adı verilen protein iplikler oluşur. G 2 EVRESİ: DNA sentezinin bitmesi ile mitozun başlaması arasında kalan evredir.1). aralık) EVRESİ: Post mitotik evre olarak da bilinir. Mitoz geçiren hücrelerde RNA ve protein sentezinin yapıldığı evredir. Mitoz bölünmede birbirini izleyen 4 evre görülür. Bu olguların tümü hücre siklusunu (döngü) meydana getirir. RNA ve protein sentezi devam eder.

dişilerde ise ovum adı verilir. bu nedenle indirgenme bölünmesi olarak ta bilinir. her ikisinden de ayrı ayrı alacağı -49- . (krosing över). Profazmda anne ve babadan gelen homolog kromozomların karşılıklı gelerek gen alışverişinde bulunmalarıdır. cinsiyet hücrelerinde ise 23 kromozom bulunur. Kromozomların net olarak görülmesi açısından dokulardan kromozom elde etmek için en uygun ortam metafaz evresidir. iğ iplikçikleri kaybolur. Kromozomlar tekrar uzar. akrosentrik kromozomlar tarafından da nukleolus yeniden oluşturulur. Bu bölünmede mitozdan farklı olarak ard arda iki farklı hücre bölünmesi meydana gelir. incelir ve kromatin iplikleri haline dönüşür. Mitoz bölünme sonucunda tek bir hücreden birbirine eşit miktarda genetik yapıya sahip olan 2 yeni yavru hücre meydana gelir. mayoz bölünmenin 1. kromozom kolları arkada olmak üzere kutuplara doğru çekilirler. Daha sonra ekvatoriyel düzlemde bir boğumlanma meydana gelir ve sitoplazma da bölünmesini tamamlar (Sitokinez) ve mitoz sona erer.2. TELOFAZ: Kardeş kromozomların kutuplara ulaşması ile telofaz başlar. ANAFAZ: Sentromerleri (kinetokor) ile iğ iplikçiklerine tutunmuş olan kromozomlar sentromer önde. Erkeklerdeki eşey hücrelerine spermium. Mayoz bölünmenin en önemli özelliği hücrelerdeki kromozom sayısının bölünme sonunda yarıya inmesidir. erkek ve dişi gametlerin birleşmesi sonucu meydana gelen zigotta normal bireylerde bulunması gerekenin iki katı kadar kromozom bulunacaktı. MA YOZ BÖLÜNME Seksüel üreme görülen canlılarda eşey hücreleri (gametler) mayoz bölünme ile meydana gelir. Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki bir başka farklılık. Kardeş kromozomlar kutuplara ulaştığı anda anafaz biter. iki kutup arasındaki ekvatoriyel düzleme sıralanırlar. Böylece yeni meydana gelen bireylerin ebeveynlerden birisine aynen benzemesi yerine. Böylece Karyokinez adı verilen nukleus bölünmesi tamamlanmış olur. METAFAZ: İkişer kromatidler halinde bulunan kromozomlar sentromerlerinden tutulu halde. insan vücut hücrelerinde 46. 3. Şöyle ki. Eğer mitoz bölünme gerçekleşmese idi. 4. Endoplazmik retikulum tarafından nukleus zarı.

Leptoten: Kromozomlar ince uzun iplikçikler halinde belirginleşmeye başlar. a. Mayoz bölünme aslında birbirini izleyen 2 ayrı bölünmedir. Mitoz bölünme sonrasında iki yeni hücre. her kromozom için karekteristiktir. Nukleolus parçalanır. Bir önceki S (Sentez) fazında kromozomlar replike olmalarına karşın. Metafaz başlar. b. mayoz sonrasında ise dört yeni hücre oluşur. 1-MAYOZ bölünmede. c. Sentriol çiftleri kutuplara çekilerek iğ (aster) ipliklerini oluştururlar.Diakinez: Homolog kromozomlar birbirlerinden tamamen ayrılırlar. Kromomer adı verilen kalınlaşmış bölgeler. nukleus zarı erimeye başlar ve 1.genlerle farklı bir görünüme sahip olmaları sağlanmaktadır. Mitoz bölünmeden yine farklı olarak Profaz 1 evresi oldukça uzundur ve 5 alt evreye ayrılır. -50- . en kısa ve kalın hallerine gelirler. kardeş kromatidler gözlenmez. d. MET AFAZ 1: Nukleus zarının tamamen kaybolması ile 1. Profaz sona erer. PROF AZ 1 'in başında kromatin iplikleri kendilerini eşlerler ve kısalıp kalınlaşmaya başlarlar.Zigoten: Anne ve babadan gelen homolog kromozomlar yan yana gelerek eşleşirler ve belli noktalarda birleşerek sinapsis oluştururlar. İkişer kromatidli homolog kromozomlar sentromerlerinden ekvatoriyel düzleme sıralanırlar. e. Mitoz bölünme sonucunda ise kromozomların sayısı gibi yapısı da değişmeden kalır.Diploten: Bivalent haldeki kromozomlar birbirlerinden ayrılmaya başlarlar ancak kromatidler kiazma adı verilen birkaç noktada hala birbirlerine tutunmaya devam ederler ki bu noktaların krossing-over bölgelerini oluşturduğu düşünülmektedir. Bu evrede homolog olmayan kromatidler arasındaki gen alışverişi olarak tanımlanan krossing-over olayı gerçekleşir.Pakiten: îyice kısalıp kalınlaşan ve eşleşmelerini tamamlayan kromozomlar 4 kromatidden oluştukları için tetrad adını alırlar.

PROFAZ 2: İğ iplikleri tekrar oluşur. METAFAZ 2 : Kardeş kromatidler ekvatoriyel düzlemde sıralanırlar. Sitokinezin de tamamlanması ile 4 yavru hücre meydana gelir (Şekil 6.2).Mayoz tamamlanmış olur ve 2 yavru hücre meydana gelir. Mitozdaki interfazdan farklı olarak bu dönemde DNA sentezi yoktur. 2. Nukleus zan ve nukleolus yeniden meydana gelir. MA YOZ bölünme prensip olarak mitoz bölünme gibidir. TELOFAZ 2: Haploid (n) sayıdaki kromozomlar kutuplara ulaşınca. uzun ipliksi formlarına dönerler.ANAFAZ 1: Her bivalentteki homolog kromozomlar sentromerleri önde olmak üzere kutuplara doğru çekilirler. Daha sonra interkinez adı verilen interfaz evresi başlar. TELOFAZ 1: Haploid (n) sayıda kromozom içeren kalıtsal materyel kutuplarda toplanır. sitokinezin de gerçekleşmesi ile l. -51 - . nukleus zarı oluşmuş ise parçalanmaya başlar. ANAFAZ 2: Kardeş kromatidler birbirlerinden ayrılarak sentromerleri önde olmak üzere kutuplara çekilirler.

2 Mayoz Bölünme -52- .Anafaz 1 Metafaz 1 I RekombinantK Rekombinant Olmayan K. 1 Şekil 6.

Kadın seksüel olgunluğa ulaştığı zaman her folikül olgunlaşarak ovulasyon meydana gelir ve oositler hızla 1. Doğumda primer oositler profaz l'in diktiyoten evresine ulaşmış durumdadır ve bu şekilde yıllarca kalır. dolayısıyla organel içeren bir tanesi sekonder oosit haline geçer. İçlerinden en fazla sitoplazma. Mayoz başlar ve ovulasyon sırasında metafaza geçer. Bölünme sonunda tek bir primordial hücreden 4 tane olgun sperm meydana gelmiş olur. SPERMATOGENEZ. Bundan sonraki aşama spermatidlerin olgunlaşmasıdır. Bundan sonraki aşamalar fertilizasyon -53- . Polar cisimciği meydana getirirler. Primordial germ hücresinin çok sayıda mitoz geçirmelerini takiben farklı gelişim evrelerindeki SPERMATOGONİUM adı verilen diploid (2n) kromozom sayısına sahip hücreler seminifer tübüllere dizilirler ve gelişim süreçlerinin son evresinde de PRİMER SPERMATOSİT haline geçerler. seksüel olgunlaşmanın tamamlanması ile testislerdeki seminifer tübüllerde meydana gelir.3 GAMETOGENEZİZ Erkek ve dişi gonadlarda gametlerin (eşey veya cinsiyet hücreleri) oluşmasına gametogeneziz denir.6. prenatal gelişmenin 3. Spermatogonium => Primer spermatosit => Sekonder spermatosit => Spermatit =» S PERM ATOZO A OOGENEZ: Spermatogenezden oldukça farklı olarak oogenez doğumda büyük ölçüde tamamlanmış durumdadır. dişi hücre ovumun gelişimine ise OOGENEZ adı verilmektedir.5 milyon oosit var iken zamanla bunların çoğu dejenere olur ve sadece 400 kadarı olgunlaşır. Daha sonra hemen 2. Yeni doğanda 2. Şöyle ki. över korteksinde primordial germ hücresinden yaklaşık 30 mitoz geçirerek gelişen oogonium. Erkek cinsiyet hücre olan sperm gelişimine SPERMATOGENEZ. Sekonder spermatositler hızla 2. Bu hücreler daha sonra 1. Mayozu tamamlarlar. Mayoza girerek haploid (n) sayıda kromozom içeren SEKONDER SPERMATOSİTLERÎ oluştururlar. ayında PRİMER OOSİTLERİ oluşturmaya başlar. Mayoza girerler ve SPERMATÎDLERİ meydana getirirler. diğerleri ise 1.

gerçekleşir ise devam eder. Oogonium Primer oosit => Ootid => OVUM Sekonder oosit ve Kutup cisimcikleri Görüldüğü üzere överdeki tek bir primordial germ hücresinden sadece bir tane olgun ovum meydana gelmektedir. döllenme olmaz ise ovum 48 saat içerisinde ölür. -54- .

Nükleozomlar birbirine bağlaç (linker) DNA ile bağlanırlar. Görüldüğü üzere canlı hücrelerde bulunan kromozomlar aslında mikroskoptaki preparatlarda veya fotoğraflarda görüldüğü gibi sabit olmayıp. Solenoidin her dönüşü 6 nükleozom içerir. Sonraki aşamada solenoidler 10 ila 100 kilobazlık aralıklarla histon olmayan proteinlere (skafold) bağlanırlar ve loop (domain) ya da ilmekler oluşturarak kromozomu meydana getirirler.H2a. Histon olmayan asidik proteinler H1 dışındaki histonlardan 2 şer tanesinin (oktomer) üzerine yaklaşık iki kez DNA'nın sarılması ile nükleozom adı verilen boncuk veya disk benzeri yapılar meydana gelir. akıcı ve dinamik yapılardır. Bu proteinler 2 tiptir.H2b.H4) 2. Kromatinin temel yapısal elementi olan nükleozomlar daha sonra oldukça yoğun şekilde kıvrılarak bobin benzeri bir solenoid model oluştururlar. înterfaz evresinde nukleusta bulunan genetik materyale KROMATİN denildiğini biliyoruz. -55- .BOLUM 7 ÖKARYOTİK DNA'NIN ORGANİZASYONU 7.H3.1 GİRİŞ GEN VE KROMOZOM Polipeptid veya fonksiyonel RNA molekülü gibi bir ürünün sentezlenmesinden sorumlu olan kromozomal DNA dizisine GEN adı verilir. 1. Histon (Bazik) (H1 . H1 histonu bu aşamada bağlanarak nükleozomların paketlenmesini sağlar. Yapısı incelendiğinde kromatinin. DNA dışında çok az miktarda RNA ve proteinden oluştuğu görülmüştür.

Kadınlarda cinsiyet kromozomları XX. bezelyede 14 kromozom bulunur. Mitozun metafaz veya prometafaz (ya da geç profaz) evreleri kromozomların mikroskop altında incelenebildikleri en uygun dönemlerdir.7. Metafaz plağı adı verilen ve bir hücredeki tüm kromozomları içeren bu gruptaki kromozomlann sayıları ve morfolojik özellikleri saptanabilmektedir.2 KROMOZOMLARIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Kroma (color) ve soma (vücut) kelimelerinden oluşan kromozomlar bölünme esnasında nuklear materyelin kondanse olması ile ortaya çıkan çubuk şeklindeki yapılardır. Şekil 7.1 de görüldüğü üzere bir kromozomun yapısı incelendiğinde aşağıdaki kısımlar görülür. Örneğin insanda 46. > Telomer > Kısa Kol (p) -> Kromatid > ^ Sentromer • Uu Kol (q) zn -•Telamer KROMATİD: Kromozomu oluşturan ve sentromerde birleşen iki yavru daldan herbiridir. Drosofılada (meyve sineği) 8. İnsanlardaki 46 kromozomun 44 tanesi vücut hücrelerine ait olup otozom adını alır. Her türün kromozom sayısı sabittir ve cinsiyet hücreleri dışında o türün bütün hücrelerinde aynıdır. Bu kromozomlar üzerinde cinsiyeti belirleyen genler bulunmaktadır. erkeklerde ise XY dir. diğer iki tanesi ise cinsiyet hücrelerine ait kromozomlardır ve cinsiyet veya da seks kromozomları olarak adlandırılırlar. -56- .

açık boyanan ve aktif genlerin bulunduğu genetik materyaldir. SEKONDER BOĞUM (Darlık): 1. TELOMER: Kromozomların uç kısımları olup. İnsanlarda bu tip kromozomlar bulunmaz. Bir süre sonra kromozomların rahatlıkla incelenebilmesi için gruplandırma gereksinimi ortaya çıkmış ve bu amaçla.14. darlık): Kromozomların bölünme sırasında iğ iplikçiklerine tutundukları ve kromatidlerin birleştiği kısımdır. daha koyu boyanan ve inaktif genleri içeren kesimdir.3. Akrosentrik: Sentromeri kromozomun bir ucuna çok yakın olan kromozomlardır. kromozomların boyları. 4. Sentromerin lokalizasyonu kromozomlar 4 gruptur. bant ve otoradyografık özellikleri dikkate alınarak geliştirilen bir sınıflandırma sistemi uygulamaya konmuştur. sekonder darlığın bulunup bulunmaması.21 ve 22 No'lu kromozomların kısa kollarına ince saplarla bağlanan nüklear materyeldir.q kollarının uzunluklarına göre 1. -57- . Sentromer aynı zamanda kromozomu kısa kol (p) ve uzun kol olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. SENTROMER (Primer büzüntü. Telosentrik: Sentromer tek uçtadır ve tek kromozom kolu vardır. kısa ve uzun kollar eşit uzunluktadır. açık boyanır. 2.3 KROMOZOMLARIN SINIFLANDIRILMASI 1956 yılında Tijo ve Levan adlı araştırıcılar tarafından insanlarda 46 kromozomun olduğu gösterilmiştir.15. HETEROKROMATİN: İnterfaz sırasında çözülmeden kalan. 3. Submetsentrik: Sentromer merkezden uzaktır ve iki kolu birbirine eşit değildir. Metasentrik: Sentromer ortadadır.9 ve 16 numaralı kromozomlarda görülen ikinci bir darlıktır. 7. ve p. ÖKROMATİN: İnterfaz sırasında çözülen.SATELLİT: İnsan akrosentrik kromozomları olan 13. sık tekrarlayan karekteristik DNA dizilerini içerirler. sentromer pozisyonları.

mitozu uyaran fîtohemaglutinin ve L-glutamin bulunur.B.C. uzun kolları birbirine paraleldir ve daha koyu boyanır. oldukça heterojen bir gruptur ancak bantlama yapılarak ayırd edilebilirler. koryon villus hücreleri ve kanser dokusundan kromozom elde etmek mümkündür. X kromozomu: C grubu kromozomlardan 6 numaralı kromozoma benzer.Bu sisteme göre insan kromozomları. M 199.D. E grubu: 16-18 No'lu submetasentrik kromozomlardır. 7. B grubu: 4 ve submetasentriktir. Kültür ortamında ayrıca kontaminasyonu (mikrobik bulaşma) önlemek amacıyla antibiyotik. D grubu: 13-15 No'lu büyük akrosentrik kromozomları içerir. kromozom metasentriğe daha yakın görünür. Ham's F10. ve cinsiyet A grubu: 1. aşağıdaki basamaklarda anlatıldığı şekilde uygulanır. bantlama yapılarak ayrılır. F grubu: 19 ve 20 numaralı metasentrik kromozomlardır. Y kromozomu: Büyüklük olarak G grubu kromozomlara benzer ancak satellitleri yoktur. En sık olarak kullanılan periferik kan kültürü.F. İlk aşamada steril olarak ve pıhtılaşmayı önlemek üzere heparin kullanılarak alınan kan.2. Her ikisi de C grubu: 6-12 No'lu kromozomları içerir.3 No'lu boyları en büyük olan grubu oluşturur. Hepsi submetasentriktir. 5 No'lu kromozomları içerir. RPMI 1640. -58- .G kromozomları olarak gruplandırılırlar. 1 ve 3 No'lu kromozomlar metasentrik. 2 No'lu kromozom ise submetasentriktir.E. Kültürde. Mc Coy's. MEM (Minimal essential medium) gibi besiyerlerinden herhangi birisi tercih edilerek kullanılır. A.4 KROMOZOM YÖNTEMLERİ ELDE ETME VE İNCELEME 16 No'lu Periferik kan lenfositleri başta olmak üzere kemik iliği. G grubu : 21 ve 22 numaralı küçük akrosentrik kromozomlardır. amniyon sıvısı. önceden hazırlanmış olan kültür (vasat) ortamına ekilir. deri fıbroblastları.

C bandı. Süre sonunda kültür içeriği santrifüj edilerek üstte kalan supernatan kısmı atılır.Genel olarak 5 ml'lik kültür ortamına 0. Diğer bantlardan bazıları R bandı. günümüzde kromozomların tek tek tanımlanabilmesi ve yapılarının detaylı olarak incelenebilmesi için bantlama yöntemleri geliştirilmiştir. asetik asit karışımı (fîksatif) kullanılarak kromozomlar fıkse edilir ve lam üzerine yayılarak kurutulur ve preparat haline getirilir. Bantlama yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan G (Giemsa) bandıdır. -59- .2 de görülmektedir. Son yıllarda kromozomların incelenmesinde kullanılan FISH (Floresans in situ hibridizasyon). 1972 yılına kadar kromozomlar sadece boyanarak incelenirken. saat) mitozu özellikle metafaz evresinde durduran kolşisin adlı madde eklenir.Q bandı ve NOR (Nüklear organizer region) dur.4 ml erişkin kanı eklenir ve 37 C° lik etüvde 72 saat inkübe edilir. G bandı uygulanarak elde edilen karyotip örneği Şekil 7. Dipte çökelmiş olan hücrelerin üzerine hipotonik bir solüsyon (KC1. PCR ve Flow sitometri yöntemleri de oldukça güvenilir sonuçlar vermektedir. Kültür süresinin son ikinci saatinde (70. Daha sonra 3:1 oranında hazırlanan metanol.Potasyum klorür) koyularak hücrelerin patlatılması ve kromozomların açığa çıkarılması sağlanır.

** Şekil 7.11 b » 11 41 il tt W Un n *W i İ ir H*t « I Tİ n c t k ••»•ı /«fa «w-» * *r 3 IV / I % i İ f ut.2 Normal insan karyotipi -60- .

Bir organizmanın kalıtsal bilgisini kapsayan tüm genlerine GENOTİP denir. Bir özelliği belirleyen aleller homolog kromozomlar üzerinde LOKUS olarak tanımlanan karşılıklı bölgelerde bulunurlar. Bir bireyin genetik yapısı olan genotip ve çevre ile tayin edilen gözlenebilir fizyolojik. Mendel'in o dönemde kalıtsal birim olarak ifade ettiği kavram. bugün GEN olarak tanımlanmaktadır. bezelye (Pisum sativum) bitkisi üzerinde 7 ayrı özelliği ele alarak yaptığı gözlemlerini matematiksel yöntemlerle açıklamış ve Genetik biliminin temellerini atmıştır. Farklı özellikleri etkileyen genler birbirinin aleli değildir. Aa -61 - . aynı genin alternatif formlarına ALEL adı verilir. HETEROZİGOT: Bir çift homolog kromozom üzerinde belli bir lokusta iki farklı alel taşıyan birey veya genotiptir.BOLUM 8 MENDEL İLKELERİ 8. Mendel'in ilkelerini daha iyi anlayabilmek için bazı kavramların açıklanmasında yarar vardır. morfolojik ve biyokimyasal özellikleri ise o bireyin FENOTİP' ini oluşturur. Homolog kromozomların belli bir lokusunda bulunan aleler identik yani birbirinin aynı ise birey bu özellik için HOMOZİGOT'tur. Canlıların çeşitli özelliklerini kontrol eden genler çiftler halinde bulunmakta olup. Ör. Örneğin AA veya aa. Mendel.1 GİRİŞ Kalıtsal özelliklerin sonraki kuşaklara nasıl aktarıldığı ilk kez Gregor Mendel tarafından 1866 yılında ortaya konmuştur.

homolog kromozomlardan birinin delesyona uğradığı kromozomlarda ortaya çıkar. insan vücudunda pigment bulunmaması albinizm adı verilen otozomal resesif bir hastalıktır ve aa olarak ifade edilir. Küçük harf ile gösterilir.OTOZOMAL: Cinsiyet kromozomları dışındaki kromozomlardır. A: Dominant normal alel a: resesif mutant (albino) alel GENOTIP AA Homozigot dominant Aa Heterozigot aa Homozigot resesif FENOTIP Normal(Pigment var) Normal pigmentli (taşıyıcı) Albino (Pigment yok) HEMİZİGOT: İki yerine sadece bir kromozom veya kromozom segmenti bulunan bireylerdir. TAŞIYICI: Eğer heterozigot bir kişi fenotipik etkisi zararlı. Ör. Bu durum ya X'linked genler için söz konusudur. Ör. gizlenmiş resesif bir alel ile normal dominant aleli birlikte bulunduruyor ise bu bireylere taşıyıcı denir. fenotipik olarak aa özelliklerini gösteriyor ise bu duruma eksik veya kısmi dominantlık denir. DOMİNANT: Heterozigotlarda fenotipik özelliklerdir. Bb* (b= mutant gen) YABANIL TİP: Toplumda normal aleli taşıyan bireylerdir. A olarak gözlenebilen RESESİF: Homozigot veya hemizigot gözlenen (eksprese olan) veya özelliklerdir. Büyük harf ile gösterilir. EKSİK (KISMİ) DOMİNANTLIK: Aa genotipi.a gen Örneğin . Ör. (+) ile gösterilir. Mutant gen işaretlenir. bu duruma üstün dominantlık denir. -62- . ÜSTÜN DOMİNANTLIK (ÖVER DOMİNANS): Bazen gen ayrıcalığı nedeniyle heterozigot her iki homozigotun fenotipik ölçülerini aşabilir.

* * aa fenotipi Aa fenotipi AA fenotipi tl Aa burada ise eksik dominantlık fi tam dominantlık 1t üstün dominantlık ORTAKLAŞA DOMİNANTLIK (KODOMİNANS) Heterozigot durumda iken her iki alelin de kendini ifade etmesidir.TAM DOMİNANTLIK: Aa genotipine sahip birey kendisinden beklenen Aa genotipini gösteriyor ise o zaman dominantlık tamdır şeklinde ifade edilir. hem de Y maddelerini sentezleyebilecektir.BB. n (geni taşıyanlar) Penetrans 0 ila 100 arasında değişir. Örnek olarak. n (geni eksprese edenler) P. baskı altında kalınmaya da hipostazis denir.AA.00 ve AB kan gruplarından birine sahiptirler. X maddesi AA ve Y maddesi de aa tarafından sentezleniyor ise. Örneğin. Diploid canlılarda bu alellerden sadece ikisi bulunur. -63- .B0. Nitekim insanlar A0. heterozigot Aa hem X. PENETRANS: Bir geni taşıyan ve o gene ait özelliği gösteren kişilerin sıklığıdır. Kodominansın en iyi bilinen örneği insanlardaki MN kan grubunu oluşturan alellerdir. Aşağıdaki formül ile gösterilir. bir diğer kan grubu sistemi olan ABO kan gruplarını verebiliriz. EPİSTASİZ: Belli bir lokustaki genin bir başka lokustaki genin etkisini örtmesi veya baskı altına almasına epistazis. Eğer bir genotipin sıklığı % 100 den az ise azalmış penetrans vardır. MULTIPL ALELLER: Aynı kromozom lokusunda bir gen lokusunda bulunan iki veya daha fazla alel grubuna çoklu veya multipl aleller denir.

Kuşağı meydana getiren Fİ (fılial) bireylerin hepsi heterozigot. Beyaz çiçeklilik resesif -64- . birbirleriyle karışmazlar ve birbirlerini etkilemezler. NON-PENETRANS: Mutant alel kalıtılır. söz konusu geni taşıyan kişilerin ancak % 70' i bu özelliği gösteriyor demektir. kk bireyler de sadece k gametlerini vereceğinden 1. Değişken ekspresivite olabilir ancak birey o geni taşıyor ise eksprese edilememe durumu söz konusu değildir. EKSPRESİVİTE: Kişilerde belli bir alelin nasıl ve/veya hangi derecede ifade edildiğini gösterir. Böylece hem genler. Kk genotipinde olacaktır.AYRIŞIM İLKESİ: Mendel tarafından. 8.Örneğin. anlamına gelen bu ifade kullanılır. Homozigot veye heterozigot durumda etkilerini gösteren bu genlere letal genler denir. LETAL (ÖLDÜRÜCÜ) GENLER: Bazı genlerin fenotipik olarak belirmesi.2 MENDEL İLKELERİ tamamen 1. a l ve a 2 alellerinden oluşuyor ise bunlardan yalnızca biri gametler aracılığı ile yavrulara aktarılacaktır. yavruya anne veya babanın genlerinin yalnız bir alelinin aktarıldığı gösterilmiştir. Bugün de biliyoruz ki belli karekterleri oluşturan genler ayrıdır. Tek bir özellik söz konusu ise bir gen. Melezlemenin başladığı ilk kuşağa parentel kuşak (P) adı verilir. Bu kurala 1. hem de genin alternatif formları olan aleller bağımsız olarak birbirlerinden ayrılarak (segregasyon) gametlere geçerler ve farklı yavru bireylere ulaşırlar. KK bireyler sadece K gametlerini. Parentel kuşakta kırmızı renkte çiçek açan homozigot dominant (KK) bezelyeler ile beyaz renkte çiçek açan homozigot resesif (kk) bezelyeler çaprazlanmıştır. ancak eksprese edilmez ise penetrans göstermiyor. Örneğin . herhangi bir genin penetransı % 70 ise. prenatal veya postnatal dönemde kişinin ölümüne neden olur. Mendel. bir gen. Mendel ilkesi denir. dolayısıyla bir çift alel söz konusudur ve monohibrid (tekil melez) çaprazlama meydana gelir. yaptığı çaprazlamalarda kırmızı ve beyaz renkli çiçek açan bezelyeleri kullanmıştır.

Birinci kuşakta (F 1) kaybolmuş gibi gözüken (k) nin. ortaklaşa dominantlık ve letal genlerin etkilerinin söz konusu olduğu durumlarda 3:1 fenotipik oranından sapmalar görülür. Şekil 8.1 de yukarıda sözü edilen monohibrid çaprazlama örneği gösterilmektedir. bu bireyler genotiplerinde aleli taşıdıkları halde fenotip olarak hepsi kırmızı çiçekli görünürler. resesif ve dominant genlerin birbirlerinden bağımsız olarak ayrılarak yeni kuşaklara geçtiğini gösterir. Parentel kuşak (Pl) KK Kırmızı çiçekli kk Beyaz çiçekli Gametler K k 1. Fenotipik olarak da 3:1 oranında kırmızı ve beyaz çiçekli bezelyeler gözlenir. Eksik dominantlık. KK.Kuşak (F 2) (Kırmızı) KK Kk 3 Kk kk 1 (Beyaz) Şekil 8. Çaprazlamanın yapıldığı bireylerden bu kez hem K hem de k gametleri geleceğinden F2 kuşağında üç genotip ortaya çıkar.olduğundan (k). ikinci kuşakta (F 2) tekrar gözlenmesi bu özelliğin aslında kaybolmadığını.Kk ve kk. Kuşak (F 1) Kk (Hepsi kırmızı) Kk X Kk 2.1 Monohibrid çaprazlama -65- . Bu bireyler kendi aralarında tekrar çaprazlanacak olursa ikinci yavru kuşak (F2) meydana gelir.

kısa-beyaz uk i F1 Gametler UK UuKk X UuKk i UK UUKK UUKk UuKK UuKk Uk UUKk UUkk UuKk Uukk uK UuKK UuKk uuKK uuKk uk UuKk Uukk uuKk uukk Şekil 8. P UU KK X uu kk ı Uzun-Kırmızı X Gametler UK X . yani atasal kuşak bireylerin fenotiplerine bakılarak genotipleri belirlenir ve daha sonra bu bireylerin vereceği gamet tip ve sayıları saptanır. Bağımsız düzenlenme ilkesine ilişkin çaprazlama yapılırken anne ve babanın.BAĞIMSIZ AÇILIM İLKESİ (DÜZENLENME) İki karekteri oluşturan ve farklı kromozomlarda bulunan gen çiftleri yavrulara geçebilmek için önce birbirlerinden ayrılırlar ve homolog kromozomlar arasında meydana gelen kros-over sonrasında rekombinant kromozomlar haline geçerek bir sonraki kuşağa aktarılırlar.2. -66- . Bu kurala bağımsız düzenlenme ilkesi denir.2 İki gen çiftinin bağımsız düzenlenme ilkesine göre dağılımları. Aynı kromozom üzerinde bulunan iki farklı genin bu kurala uymayacağı burada bir kez daha hatırlanmalıdır.

Örneğimizde elde edilen fenotip oranları şöyle bulunmuştur. 9 3 3 1 Uzun.Şekil 8. Şöyle ki. Aa heterozigot bir birey elde edildi ise test çifleşmesi şu şekilde yapılır. KONTROL ÇİFTLEŞMESİ (TEST ÇİFTLEŞMESİ) Mendel yaptığı deneylerin doğruluk derecesini ölçmek üzere kontrol çiftleşmesi adını verdiği yöntemi uygulamıştır. Test. F 1 de elde edilen bireylerin homozigot ebeveynlerle çiftleştirilmesi suretiyle yapılır. F 1 de. Bireyin taşıdığı özellik sayısı arttıkça verebileceği gamet sayısı da artar.Kırmızı Uzun-Beyaz Kısa-Kırmızı Kısa-Beyaz ATASAL REKOMBİNANT REKOMBİNANT ATASAL Yukarıda uygulandığı gibi eğer çaprazlamada iki çift gen var ise bu dihibrid çaprazlamadır. Örneğin. bireyin taşıdığı özellik sayısı 'n' ile gösterilir ise gözlenen gamet sayısı 2 " olacaktır. Aa X aa Gametler A a a Aa 1:1 aa -67- .2 de görüldüğü üzere ebeveynlerden gelen gametler Punnet karesi adı verilen sisteme yerleştirilerek çaprazlama yapılır ve yeni meydana gelen bireylerin genotipleri ve fenotipleri bulunur.

hepsi aynı fenotipe sahip bireyler ortaya çıkar. Mendel'in ayrışım ve bağımsız düzenlenme ilkeleri uyarınca davranış gösteren özellik ya da niteliklere Mendeliyen özellik (nitelik). Fİ deki birey heterozigot değil de homozigot ise. Oysa. Örneğin dihibrid bir çaprazlamada F 2 bireyi geri çaprazlandığı zaman meydana gelen bireylerin oranı 1:1:1:1 şeklinde ise bu birey heterozigottur.Görüldüğü gibi F 1 deki heterozigot birey A ve a olmak üzere 2 tip gamet vermiştir.tri ve polihibrid çaprazlamalarda da kontrol çaprazlaması kullanılır. Monohibrid çaprazlamada olduğu gibi di. sonuçta 1:1 oranında bireyler elde edilmiştir. -68- . AA X aa Gametler A a Aa Tümü aynı O halde bireyin herhangi bir özellik bakımından homozigot yada heterozigot mu olduğunu anlamak için bu bireyin söz konusu özellik açısından homozigot resesif bir bireyle çaprazlanması yeterli olacaktır. bunların kalıtımına da Mendeliyen kalıtım (inheritance) adı verilir. Çaprazlama yapılan homozigot resesif birey ise tek tip ' a 'gameti verdiğinden.

SAYISAL b. Örneğin. Kromozomal düzensizlikler iki türlüdür.2 A-KROMOZOMAL HASTALIKLAR Genetik materyaldeki mutasyonlar bazen kromozomun çok geniş bir bölgesini kapsayabilir.1 GİRİŞ Canlılar tek hücreli zigot formlarından. Bu düzensizlik ışık mikroskobunda gözlenebilecek kadar büyük ise kromozomal düzensizlik olarak tanımlanır. Dolayısıyla tanımlanan gebeliklerin % 5 inde kromozom anomalisi vardır denilebilir. veba hastalığında çevresel. brakidaktili (kısa parmaklılık) olgusunda kalıtsal.7 civarındadır. a-Kromozomal hastalıklar b-Gen düzeyindeki hastalıklar c-Multifaktoriyel hastalıklarlar 9.BÖLÜM 9 KALITSAL HASTALIKLAR 9. Tanımlanan gebeliklerin % 15 i erken düşüklerle (spontan abortus) sonuçlanır ve bunların % 50 sinden fazlasında kromozom bozukluğu vardır. Yeni doğanlarda ise bu sıklık % 0. a. yaşamlarının sonuna değin hem kalıtsal hem de çevresel faktörlerin etkileri altındadır. Hastalıkların ortaya çıkmasında bu faktörler değişik oranlarda etkin olurlar. Kalıtsal hastalıklar etyolojilerindeki faktörün türüne göre 3 gruba ayrılırlar. diabette ise hem kalıtsal hem de çevresel etmenler söz konusudur. YAPISAL -69- .

Tetraploidi ( 4n = 92 ) : Haploid kromozom sayısının dört katı kadar artmasıdır. Triploidi: Genellikle fertilizasyon sırasında bir spermium yerine iki spermiumun aynı ovumu döllemesi (dispermi) ya da ovum veya spermiumda olgunlaşma bölünmelerinden birinin olmaması sonucunda normal haploid gametin yerine diploid gametin oluşması ile ortaya çıkar. Triplodi ( 3n = 69 ) : Temel kromozom sayısının üç katı kadar artmasıdır. insan haploid kromozom sayısı 23 dür. Teorik olarak diğer ploidiler de olabileceği halde henüz insanlarda gösterilmemiştir. İnsanlar diploid canlılar oldukları için gamet hücreleri dışındaki tüm hücreler diploiddir ve 2n = 46 olarak ifade edilir. Örneğin.a-SAYISAL: Hücrelerdeki kromozom sayısının o türe özgü kromozom sayısından az ya da çok olmasıdır. profaz ve metafaz gerçekleşir ancak anafaz. İki şekilde görülür. Fertilizasyon sonucu insan hücrelerinde ulaşılan kromozom sayısına diploid denir ve 2n olarak gösterilir. i-Poliploidi: Hücrelerdeki kromozom sayısının haploid sayının tam katları kadar artmasıdır. -70- . telofaz ile hücre ve sitoplazma bölünmeleri gerçekleşmez. Poliploidinin ortaya çıkış nedenleri çeşitlidir. endomitoz meydana gelir. Tetraploidi. Haploid kromozom sayısı 'n' olarak ifade edilir ve gamet hücrelerindeki sayıya eşittir. iki zigotik bölünmenin tamamlanamamasmdan kaynaklanır. Buna bağlı olarak kromozom sayıları her bölünmede nukleustaki sayının (n) katları kadar artar. Endomitoz : Hücre bölünmesine hazırlık olarak kromozomlar katları kadar çoğalır.

Hipotoni. Anöploidi tipleri.Endoredublikasyon: Kromozomlar bölünme sırasında normal olarak kendilerini dublike ederek katları kadar artar. Otozomal kromozomlarda en sık görülen tipleri. ancak hemen ardından hücre bölünmesi gerçekleşmez ise. ölü doğumlarda ya da erken spontan düşüklerde görülmemiştir. karekteristik dismorfik yüz özellikleri. Spontan düşüklerde bu derece sık görülmesine karşın.XXX olgularına rastlanır.XYY ve 47. Trizomi 18 (Edwards sendromu). Trizomi. hücrede sentromerlerinden birbirlerine tutunmuş çok sayıda kromatidden oluşan kromozomlar ortaya çıkar. 47. Turner Sendromlu bireyler doğarlar ve yaşamlarını sürdürürler. Cinsiyet kromozomlarında ise. Normalde isekadınlarda bulunan iki X kromozomundan sadece birinin aktif olup. X kromozomu monozomisi olan Turner sendromudur (45. Trizomi 21'in yanısıra Robertsonian translokasyonu ve parsiyel trizomi 21 sonucunda da Down Sendromu görülür. otozomal kromozomlarda görüldüğü gibi cinsiyet kromozomlarında da görülür. -71 - . Trizomi 13 (Pateu sendromu) dür.XXY (Klinefelter). En sık rastlanan monozomi. MONOZOMİ: Belli bir kromozomdan normalde iki adet bulunması gerekir iken bir tane bulunmasıdır. ellerde Simian çizgisi ve diğer dermatoglifik özellikler. 1/3'ünde konjenital kalp hastalıkları ve özellikle mental retardasyon ile tanımlanır. ii-Anöploidi: Temel kromozom sayısının katları kadar olmayan artma ya da eksilmelere denir. Bu kişilerde tek bir X kromozomu bulunur. Otozomal monozomiler letaldir. Down Sendromunun insidansı 1/800 canlı doğum olup 30 yaşın üzerindeki annelerde bu insidans daha da artmaktadır. Trizomi 21 (Down sendromu). en fazla 47. diğerinin inaktif olduğunun kabul edilmesine karşın (Lyon hipotezi) Turner sendromu olan kişilerde birtakım bozukluklar ortaya çıkmaktadır.X). Bu olaya endoredublikasyon denir. TRİZOMİ: Herhangi bir kromozomdan hücrede iki tane bulunması gerekirken üç tane olmasıdır.

Sendromlann bazılarında mozaisizm söz konusudur (Bölüm 9.3). Mozaik bireylerde mutasyona uğramış hücre oranına göre sendromun ciddiyeti değişir. Anöploidinin meydana geliş nedenleri; a-Ayrılamama (Non-disjunction) Bölünmenin anafaz evresinde kromozomların sentromerlerinden uzunlaması yerine, meydana gelen hata sonucu enine ikiye bölünmeleri ile hücrenin bir kutbuna iki kromozom birlikte giderken diğer kutba aynı kromozomdan hiç parça gitmez. Sonuçta oluşan yavru hücrelerden bir bölümü bu kromozomlardan üç tane içerirken (trizomik), diğer bölümünde ilgili kromozomdan hiç bulunmaz (monozomik). Bu olaya ayrılamama denir. Olgunun ortaya çıkmasındaki etmenler kesin olarak bilinmemekle beraber ileri anne yaşı, maternal hipotiroidizm, radyasyon veya viral enfeksiyona bağlı olarak görülme sıklığında artış olduğu bildirilmektedir. b-Anafaz gecikmesi (Anafaz lagging) Normalde uzunlamasına bölünerek kutuplara çekilmekte olan kromozomlardan biri anafaz sırasında geri kalır. Hareket etmekte geciktiği için geri kalan bu kromozom ya diğer kromatidinin bulunduğu kromozom grubuna katılır ya da bölünme sırasında ortadan kaybolur. İlk olasılıkta söz konusu kromozomdan hücrede bir tane olması gerekirken iki tane bulunur ve bu hücre normal bir tane kromatid içeren hücre ile birleşirse toplam üç adet kromozom içeren, yani trizomik hücre ortaya çıkar. İkinci olasılık ortaya çıkar ve kromozom kaybolur ise o kromozomdan hiç bulundurmayan hücre ile yine normal bir adet kromozom taşıyan hücre birleşir ve monozomik hücre meydana gelir. b-YAPISAL KROMOZOM ANOMALİLERİ Kromozomların yapılarında meydana gelen düzensizliklerdir. Birçoğu mikroskopta saptanabilir. i-Translokasyon:Bir kromozomdan kopan parçanın başka bir kromozoma yerleşmesidir. Eğer translokasyon sırasında kromozom parçası yani genetik materyal kaybı yok ise dengeli, aksine gen kaybı var ise dengesiz translokasyon söz konusudur.
-72-

Uç tip translokasyon vardır; Karşılıklı (Resiprokal) : Bir kırılma sonucu homolog veya homolog olmayan kromozomlardan kopan parçaların karşılıklı yer değiştirmesidir. Sentrik füzyon (Robertsonian) : Akrosentrik kromozomların kısa kollarının kaybolması, uzun kollarının birleşmesi sonucu meydana gelir. Transpozisyon : Homolog olmayan iki kromozomdan birinde iki noktada, diğerinde ise bir noktada kırılma olur. Daha sonra birinciden kopan parça ikincinin arasına girer ve kaynaşırsa transpozisyon meydana gelir. ii-Delesyon: Kromozomdan bir parçanın kopup kaybolmasıdır. Eğer kırılma kromozomun uç kısmında ise terminal delesyon ortaya çıkar. İki darbe sonucu kopan parça aradan çıktıktan sonra geriye kalan kısımlar yeniden kaynaşırsa interstitiel delesyon dan söz edilir. iii-Duplikasyon (Artma) : İki kromozomdan birinde çift taraftan kopan parça, diğerinde tek bölgeden kopan aralığa girerek kaynaşırsa duplikasyon ortaya çıkar. iv-İnversiyon : Kromozomda iki noktada kopma olması ve hemen ardından kopan parçanın kendi ekseni etrafında dönerek kopmanın meydana geldiği noktalardan tekrar yapışmasıdır. Ters dönen kromozom parçası sentromeri içeriyor ise perisentrik, sentromerin dışında ise parasentrik olarak tanımlanır. v- Ring (Yüzük) kromozom : Kromozomun her iki kolunun uçlarında kopma meydana gelirse bu bölgeler yapışkan hale geçerek birleşirler. Görünüm yuvarlak bir şekil aldığı için kromozoma yüzük adı verilmektedir. vi- İzokromozom : Sentromerlerin boyuna yerine enine bölünmesi sonucu meydana gelen kromozomlardır. Bu hatalı bölünme sonucunda ya sadece kısa kolları ya da uzun kolları içeren kromozomlar meydana gelir.

-73 -

9.3 B-GEN DÜZEYİNDEKİ HASTALIKLAR Kromozomlar üzerinde lokalize olan genlerde meydana gelen mutasyonlar sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır. Mendel yasalarına uygun olarak kalıtılırlar ve belli kalıtım kalıpları gösterirler. Bilindiği üzere insanlardaki 46 kromozomdan 44 tanesi otozomdur ve üzerlerinde otozomal genler taşırlar, geriye kalan 2 kromozom ise cinsiyet kromozomudur ve cinsiyeti belirleyen genler taşırlar. Gen düzeyindeki hastalıkların incelenmesinde en sık uygulanan yöntem pedigri-aile yöntemidir. Pedigride tüm aile fertleri bir şema üzerinde gösterilir, probandm diğer kişiler ile olan yakınlığı ve tüm bireylerin belli bir kalıtsal özelliğe göre durumları belirtilir. Hastalık ve aile hakkında fikir vermesi açısından çok önemlidir. Uzman kişiler tarafından yeterli zaman ayrılarak ve mümkün olan en fazla sayıda aile ferdi ile görüşülerek hazırlanmalıdır. Pedigride kullanılan bazı semboller Şekil 9.1 de gösterilmektedir.


o

Erkek Kadın Proband Taşıyıcı Ölü birey

ı

Düşük Evlilik Akraba Evliliği Çocuksuz Evlilik Monozigotik ikizler


0

•—o •=o
DjO

jzr

Prenatal ölüm

A

| Otozomal özellikler için heterozigot

Şekil 9.1 Pedigride kullanılan bazı semboller

-74-

.75 - . . Hastalık kız ve erkek çocuklarda aynı oranda görülür.Hastalık kuşak atlamaz ve dikey kalıtımlıdır. a-OTOZOMAL i-Otozomal dominant ii-Otozomal resesif b-GONOZOMAL (CİNSİYETE BAĞLI) i-X'e bağlı dominant ii-X'e bağlı resesif iii.Hastalık sporadik vak'a olarak ortaya çıkmış ise hasta kişinin anne ve babası normaldir. Özellikleri.Y kromozomal i-Otozomal dominant kalıtım: Otozomal kromozomlar üzerinde taşman dominant nitelikli genlerle olan kalıtıma denir. Akondroplazi. . Otozomal dominant hastalıklardan bazıları. . . . Huntington Koresi. .İlgili genin penetransı tam olmaz ise hastalık kuşak atlıyor gibi görünür.Hem anne hem baba hasta (heterozigot) ise çocukların % 75'i hasta olur. Bir başka ifade ile her kuşakta görülür.Eşlerden birisi hasta. (heterozigot) diğeri normal ise doğacak çocukların yarısı (%50) hasta olur. ya da her ikisi birden hastadır.2 ). . Polikistik böbrek sendromudur.Hasta kişinin ya annesi ya babası.Anne ya da babadan birinin gonadlarmda bir mutasyon olmuş ise kendileri normal oldukları halde birden fazla çocukları hasta olabilir (Şekil 9.Kalıtım kalıpları 2 grupta toplanır.

. Eğer herhangi bir ailede bu tip hastalık var ise ailenin birçok bireyi heterozigot taşıyıcı olabilir.Hasta kişi heterozigot olarak aynı mutant geni taşıyan bir bireyle evlendiği zaman çocuklarının yarısı heterozigot normal.o1 n J T 1 2 3 o-r-m 4 m r ^ r o Şekil 9. . dolayısıyla hasta olma riskleri vardır. . . 3/4 olasılıkla sağlıklı olurlar.Hasta çocuğun kardeşleri cinsiyet farkı olmaksızın 1/4 olasılıkla hasta..Hastalık genellikle tek kuşakta görülür.Akraba evlilikleri hastalık riskini arttırır.Hasta kişi normal bir birey ile evlenirse çocuklarının hepsi normal fakat taşıyıcı olur. Bu durumda hasta kişiler hem annelerinden hem de babalarından birer tane mutant gen alırlar. otozomal resesif olarak tanımlanır. -76- . Bir mutant gen için anne ve babaları heterozigot olan çocukların her birinin % 25 olasılıkla homozigot mutant. Bu nedenle akraba evlilikleri ciddi sakıncalar yaratmaktadır (Bölüm 11 ). homolog kromozomların her ikisi üzerinde birden bulunduğu zaman yani homozigot olduğu zaman etkisini gösteriyor ve hastalık oluşuyor ise hastalık. yarısı hasta olur.2 Otozomal dominant kalıtım ii-Otozomal resesif kalıtım Mutant gen. Özellikleri.Küçük ailelerde olgular familyal olmaktan çok sporadiktir. . . .Hasta çocuğun anne ve babası normal görünümlü ve taşıyıcıdır. geçiş yatay tiptedir.

4 ). fakat baba erkek çocuklarına X kromozomu veremeyeceği için erkek çocuklar normal olurlar.3 Tipik otozomal resesif kalıtım gösteren bir ailenin pedigrisi b-GONOZOMAL KALITIM i-X'e bağlı dominant kalıtım X kromozomu üzerindeki genler dominant veya ressesif olabilir. -Hasta erkeğin kız çocukları hasta. -77- .Otozomal resesif hastalıklardan bazıları. ancak kadınlarda iki X olduğu için kalıtım biçimleri farklı olmaktadır. Adrenogenital Albinizm ve Fenilketonüri olarak sayılabilir. Bu tip bir hastalığı olan kadın. sendrom. (Şekil 9. Örneğin hipofosfatemik raşitizm hastalığı bu şekilde kalıtılır. Özellikleri. hastalığı hem kız hem de erkek çocuklarının yarısına verir. -Hasta kadının kız ve erkek çocuklarının yansı hasta olur. Şekil 9. erkek çocukları ise normal olur. -Hastalık erkekten erkeğe geçmez.

erkeklerin tümü sağlam olur. Özellikleri.I n III n 2 1 2 o 3 4 3 •a • 2 4 IV Şekil 9.Hastalık babadan oğula geçmez. Oysa erkekte tek X kromozomu olduğundan bu kromozom üzerindeki genin Y kromozomu üzerinde alleli bulunmamaktadır (hemizigot). Örneğin.Hasta erkek sağlıklı kadınla evlenirse. Hemofili.5) -78- .Hasta erkek taşıyıcı kadınla evlenirse kızların yarısı hasta.Hastalık erkeklerde görülür ve bunların anneleri normal. yarısı hasta olacaktır. erkek çocukların ise yarısı sağlıklı. ister dominant etkili olsun etkisini gösterecektir. erkeklerin yansı sağlıklı diğer yansı ise hasta olacaktır. Testiküler feminizasyon gibi hastalıklar bu tip kalıtım gösteren hastalıklardan bazılarıdır. . ancak ilgili gen için taşıyıcıdır. (Şekil 9. . Mutant genler çoğunlukla hasta olmayan taşıyıcı kadınlar tarafından aktarılarak erkeklerde hastalık meydana getirir. yarısı taşıyıcı. Ducnenne tipi kas distrofisi.4 X'e bağlı dominant kalıtım ii-X'e bağlı resesif kalıtım t 2 Ö 3 Kadınlarda iki X kromozomu olduğundan resesif etkili mutant gen ya homozigot ya da heterozigot durumda olacaktır.Taşıyıcı kadın sağlıklı erkekle evlenirse kızların yarısı normal. Bu nedenle X kromozomu üzerindeki gen ister resesif. . yarısı taşıyıcı. . kız çocuklarının tümü taşıyıcı. .

normal olan DNA diğer hücreye veya her iki DNA da tek bir hücreye geçebilir. MOZAİSİZM Tek bir zigottan gelişen bireyde veya dokuda iki veya daha fazla genetik yapıya sahip hücrelerin bulunmasıdır. Bu nedenle mitokondriyel hastalıklar sadece anneden çocuklara geçer. ortaya çıkmasındaki başlıca nedenin somatik mutasyon olduğu kabul edilmektedir.5 X'e bağlı resesif kalıtım Y kromozomu üzerinde erkekliği belirleyen genlerin (SRY gibi) dışında fazla gen bulunmadığı düşünülmektedir. babadan geçiş olmaz.I OrO 1 2 D 1 ö 2 n 3 4 m iii. Bölünme sırasında eğer mutasyona uğramış DNA var ise bu DNA nın tümü bir hücreye. Bu şekilde kalıtıldığı düşünülen herhangi bir hastalıkta henüz tanımlanmamıştır. Somatik veya germline (cinsiyet hücreleri) hücrelerde meydana gelebilir. Kromozomal düzensizliklerde görülür. Ovumda bol miktarda mitokondri bulunur oysa spermiumda çok az sayıdadır ve bunlar yavrulara geçmez. Bazı mitokondriyel hastalıklar MELAS. Tek gen hastalıklarının geçişini etkileyen Mendeliyen kalıtım kalıplarının dışında. MİTOKONDRİYEL KALITIM Kendine özgü DNA içeren mitokondri basit füzyon ile bölünmek suretiyle çoğalır. klasik olmayan transmisyon şekilleri vardır. -79- . Bu durumda mutant geni alan hücrede aktarılan mutant gen miktarına bağlı olarak hastalık ortaya çıkar. MERRF ve Leber'in optik atrofısi dir.Y kromozomal kalıtım 2 3 Şekil 9.

babadan aktanlırsa Prader-Willi sendromu görülür.MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLAR (POLİJENİK) Multifaktöriyel kalıtım ile geçen hastalıklar iki ya da daha fazla mutant gen ile çevresel etkenlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Hesaplanması zor olmakla birlikte tekrarlama riskinin birinci derece akrabalarda % 2 ila 10 olarak değiştiği kabul edilmektedir. anne veya baba olmak üzere ebeveynlerden sadece birinden çocuklara aktarılmasıdır. Yukarıda anlatılan Prader-Willi sendromunda 15. yank dudak. babadan hiç kromozomun alınmadığı vak'alarda hastalığın yine ortaya çıktığı görülmüştür. C. bu olguya genomik imprinting denir. konjenital kalp anomalileri bu tip hastalıklara örnek olarak verilebilir. -80- . birbirinden tamamen farklı klinik bulgular ile seyreden ayrı hastalıklardır. normal gelişim için genlerin yavrulara her iki ebeveynden de aktarılması gerekmektedir. yarık damak. Nöral tüp defektleri. Kromozomda delesyon olmadığı halde her iki homologun da anneden kalıtıldığı.GENOMİKIMPRINTING Bazı genetik düzensizliklerde hastalık fenotipinin görünümü (ekspresyonu) otozomal genin anneden veya babadan kalıtılmasına göre değişiklik gösterir. Örneğin 15 numaralı kromozomda (15 qllql3) meydana gelen delesyon çocuklara anneden aktarılırsa Angelman sendromu. Her iki sendrom. UNİPARENTAL DİZOMİ Bir kromozomun homologlarının. O halde özetle denebilir ki.

serbest östriol ve beta human koryonik gonadotropin hormon düzeylerindeki değişikliklere bağlı olarak riskli üçlü test sonucu elde edilmesi -81 - .Çiftin daha önce kromozom anomalili bebek sahibi olması e. Eşlerden birinin translokasyon taşıyıcısı veya kromozomal anomaliye sahip olması d.BOLUM 10 PRENATAL TANI (DOĞUM ÖNCESİ TANI) 10. Anne yaşının 35 in üzerinde veya 16 dan küçük olması c. (örneğin epilepsi veya insüline bağlı diabeti olan kişilerde anomalili doğum riski artar.Patolojik ultrason bulgusu f. Hatta bazı endişelerle gebe kalma korkusu olan kişiler de bu tip testlerin olması güvencesi ile yeni gebelik karan alabilirler.) i. Böylece anomalili bebek sahibi olma riski olan ailelere fetüsün durumu hakkında bilgi verilerek.1 GİRİŞ Son yıllarda geliştirilen yöntemlerle fetüs henüz anne karnında iken bazı kalıtsal hastalıkların tanılarının konması mümkün hale gelmiştir.-18. Doğum öncesi tanı yapılmasını gerektiren durumlar (endikasyonlar) şunlardır. eğer yaşamla bağdaşmayan bir hastalık söz konusu ise gebeliği sonlandırmaya kadar varan geniş spektrumda birtakım seçenekler sunulmuş olur. 2 den fazla nedeni bilinmeyen ölü doğum ve/veya mental retardasyon hikayesinin bulunması g.Ailede anomalili doğum. kendilerine prenatal girişimden. b. Maternal patoloji olması. a. Haftalarda ölçülen ve fetüsün durumu hakkında bilgi veren alfa-fetoprotein. Ailede Mendeliyen genetik hastalıkların bulunması h. Kromozom anomalisi açısından yüksek risk taşıyan çiftler. 16.

KORYON VİLLUS BİYOPSİSİ (CVS. fıbroblast. -82- . biyokimyasal (enzim) ve moleküler genetik (DNA) çalışmalar yapılır.CHORIONIC VİLLUS SAMPLING) Gebeliğin 11. bu nedenle direkt preparasyon ya da kısa süreli kültürde (3 ila 56 saat arasında değişen sürelerde) kullanılırlar.j. Uzun süreli kültürde üreyen hücreler bu hücrelerdir. Sitotrofoblast hücreleri Sinsisyotrofoblastlar Villus stroması Sitotrofoblastlar mitotik aktivitesi çok yüksek olan hücrelerdir. retikulum h. Villus stroması ise fetal damar ve bağ dokusu hücrelerinden (mezenşim. ve 3. Koryon villus dokusu 3 kısımdır. Haftasından başlayarak 2. İnvazif yöntemlerden bazıları şunlardır. hormon ölçümlerinde kullanılırlar. Gerçek endikasyonu olan kişilere uygulanmalıdır zira testin tipine göre değişen ölçüde anneye zarar verme riski taşımaktadır. Sinsisyotrofoblastlann bölünme özelliği yoktur. fetüse ait hücrelerin direkt olarak alınarak incelendiği yöntemlerdir. tnvazif yöntemler. Fetus ile aynı genetik yapıya sahip olan ve ileride plasentayı oluşturacak olan koryon villus dokusunun incelenmesi esasına dayanır. Trimestre boyunca uygulanabilen bir yöntemdir.) oluşur. X'e bağlı genetik hastalık taşıyanlarda eğer hastalık için spesifik bir tanı yöntemi uygulanmıyor ise cinsiyetin saptanması k. Gebelik sırasında enfeksiyon veya teratojene maruz kalma Prenatal tanı yöntemleri vazif ve invazif olmak üzere 2 gruba ayrılır. 1. Bu hücreler alındıktan sonra üzerlerinde incelenecek hastalığın tipine göre sitogenetik.

2AMNİYOSENTEZ İlk kez 1966 yılında Steel ve Breg adlı araştırıcılar tarafından uygulanan yöntem günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Alman materyal içerisinde anneye ait dokuların olmaması için doku. O zaman maternal hücre kontaminasyonu ortaya çıkar ve elde edilen kromozomlar hem anneye hem fetusa ait olacağından yanıltıcı sonuçlar verir. Tam tersi olarak fetus normal olduğu halde patolojik sonucun bulunması ise yalancı pozitif bulgudur. CVS. erken dönemde uygulanabilen bir prenatal tanı yöntemidir ve işlem sonrası düşük riski oranının 2 ila 10 arasında olduğu bildirilmektedir. Rh uyuşmazlığı olan çiftlerde işlem sonrasında anneye Rh immunglobulin verilmektedir. Yalancı negatif sonuç.5 ile %1 arasında değişir. -83- . DNA analizi ve diğer biyokimyasal analizler de yapılmaktadır. Koryon villus almımı (aspirasyonu) sırasında anneye ait desidua hücreleri de villus dokusu ile birlikte alınabilir. haftaları arasında fetusun içerisinde bulunduğu amniyon sıvısından 2-20 ml kadar ultrason eşliğinde alınarak 2 ila 3 hafta arasında kültüre edilir ve elde edilen kromozomlarda sitogenetik inceleme yapılır. Sitogenetik inceleme sırasında mozaik sonuçlar elde edilirse mutlaka daha ileri incelemeler örneğin kordosentez yapılmalıdır. Bazı merkezler bu oranın diğer yöntemlere göre yüksek olduğunu kabul ederken diğer merkezler herhangi bir farklılık olmadığını savunmaktadırlar. enzim tayini. amniyon sıvısında direkt olarak. Gebeliğin 16 ila 20. fetus anomalili iken sonucun normal bulunmasıdır.Plasentanın pozisyonu ve gebelik haftasına bağlı olarak koryon villus dokusu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından transabdominal veya transservikal olarak alınır. inverted (ters bakışlı) mikroskop altında uzman bir kişi tarafından iyice temizlenmelidir. Kalıtsal hastalıkların tanısını koyabilmek için. İşleme bağlı fetal kayıp oranı % 0. Bu nedenle ortaya çıkması olası yalancı negatif ve yalancı pozitif sonuçları engellemek amacıyla CVS yöntemi uygulanacak ise hem direkt hem de uzun süreli kültür yöntemi birlikte çalışılmalıdır.

2ÜÇLÜ TEST Anne karnında meydana gelen birtakım biyokimyasal değişiklikler fetusun sağlıklı olup olmadığına dair fikir vermektedir. Trimestre sonuna kadar uygulanabilen bir yöntemdir.ULTRASONOGRAFİ Fetusun anne karnında görüntülenmesidir. İnvazif olmayan yöntemler. hasta açısından herhangi bir risk oluşturmazlar. Geç dönemde uygulanması dezavantaj olmakla birlikte çabuk sonuç alınması (yaklaşık 3-4 gün) ve hemoglobinopatilerde kullanılması avantaj olarak kabul edilir. fetal enfeksiyonların tanısında. En yaygın olarak kullanılanlar şunlardır. fetal kanda hemoglobinopatilerin saptanmasında. Ultrason eşliğinde fetal umblikal korda girilerek 1-4 ml kadar fetal kan alınır.Fetal karaciğer biyopsisi . Kanın gerçekten fetusa ait olup olmadğı APT testi ile kontrol edilir. Trimestre) başvuran riskli gebeliklerde ve CVS ya da amniyosentezde şüpheli sonuçlar elde edildiğinde kullanılan bir yöntemdir. Aynı şekilde human -84- . 3. özellikle morfolojik bozuklukların saptanmasında çok önemli rol oynamaktadır.3- KORDOSENTEZ Gebeliğin 24. geç dönemde (3.İntrauterin kas biyopsisidir.Fetal deri biyopsisi . Örneğin Down sendromlu fetusların karaciğerlerinde alfa feto protein (AFP) sentezi yetersiz olmaktadır. Trimestrede ultrasonda malformasyon saptandığında. . haftasından başlayarak 3. buna bağlı olarak anne kanında ölçülen maternal serum AFP düzeyi de normalden düşük olur. ' Daha ender olarak kullanılan invazif yöntemler. Kordosentez. 1. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılmakta. İşleme bağlı fetal kayıp oranı % 1 olarak bildirilmektedir.

invazif prenatal tanı yöntemlerinden biri (genellikle amniyosentez) mutlaka uygulanarak kesin sonuç elde edilmelidir. ancak sonuç kesin değildir.koryonik gonadotropin ((3 hCG) ve serbest östriol (uE3) değerlerinin de normalden düşük olduğu görülmüştür. Şüpheli üçlü test sonucu elde edildiğinde. -85- . Nöral tüp defektleri. trizomi 13 gibi patolojik olgularda da üçlü test sonuçlan fikir vermektedir. trizomı 18.

Teratojen etkisi : Gebelik döneminde mutasyona yol açan ajanlara maruz kalan kişilerin bebeklerinin etkilenip etkilenmediklerinin araştırılması gerekmektedir. teratojenin cinsi. Bazı aileler için birden fazla görüşme gerekebilir. etki süresi ve miktarıdır. Danışma verilirken olgunun tüm özellikleri. Mental retarde bireylerin gen düzeyinde de bozukluk olabilir veya hem kromozom hem gen düzeyindeki çalışmalar normal sonuç verebilir. a. Genetik danışmaya başvurulması gereken durumlar (endikasyonlar).Tek veya multipl malformasyonlu fetus veya bebek doğumu: Bu tip olgularda fetus veya bebeğin karyotipi incelenmeli. yargılayıcı veya yönlendirici tarzda olmamalı ve ailenin psikolojik durumu göz önünde tutulmalıdır. gen düzeyindeki bozukluklarda Mendeliyen kalıtım kalıplarına uygun risk hesapları yapılır ve bazılarında moleküler biyolojik teknikler uygulanarak tanı koymak ve yine prenatal dönemde tanı koymak mümkün olabilmektedir. Burada önemli olan teratojen ile karşılaşılan dönem. Bu nedenle ileri yaş gebeliklerinde danışma verilerek ailelere prenatal tanı uygulanması ile örneğin Down görülme sıklığı mutlaka genetik önerilmelidir.diğer bireylerin de incelenmesi gerekebilir. Konuşma kesinlikle suçlayıcı. Hastalığın türü kesin olarak belirlendikten sonra danışmanlık verilir. c. .Ailede bilinen veya şüphelenilen kalıtsal bozukluk: Kromozomal bozukluklar için yine prenatal tanı önerilir. sonuç normal bile olsa daha sonraki gebeliklerde mutlaka prenatal tanı önerilmelidir. görüşmeden sonra ailede yeni meydana gelecek değişikliklerin bildirilmesi istenir ve haberleşme sürdürülür. d. tedavi olanakları ve tekrarlama riski aileye detayları ile anlatılmalı ve konuşma sırasındaki ifadeler ailenin eğitim düzeyine göre seçilmelidir. e. O nedenle hangi nedenle ortaya çıktığına bakılmaksızın ailedeki indeks vak'a incelenmeli ve sonuçlara göre aileye danışmanlık verilmelidir.İlerlemiş anne yaşı (>35): Anne yaşının ilerlemesi sendromu gibi bazı kromozomal hastalıkların artmaktadır. b.Mental retardasvon : Ailede zihinsel özürlü birey var ise bu kişinin kromozom analizi yapılmalıdır.

f. hormonlar. İkiden fazla düşüğü olan kadınlarda uterus anomalisi. O zaman eşlerden periferik kan alınarak kromozom analizi yapılması önerilmektedir zira habitüel abortus gözlenen çiftlerin % 3-5 kadarında dengeli translokasyon taşıyıcılığı bildirilmektedir. otozomal resesif hastalıkların ortaya çıkma olasılığının artması nedeni ile ortaya çıkar. Ülkemizde ise akraba evliliklerinin sıklığı oldukça yüksek olup % 20 ila 25 arasında değişir ve bölgesel farklılıklar gösterir. hatta Amerika Birleşik Devletlerinin bir bölümü ve Afrika'nın bazı ülkelerinde birinci derece akraba evlilikleri yasaklanmıştır. g.05 civarındadır. -89- . Akraba evliliklerinin sakıncası. immünolojik faktörler gibi nedenler öncelikle incelendikten sonra hala olayın nedeni açıklanamayabilir.Akrabalık : Gelişmiş ülkelerdeki akraba evlilikleri % 0.Tekrarlayan düşükler: Birinci trimestre düşüklerin (spontan abortus) yaklaşık % 50 sinde kromozom bozukluğu saptanmıştır. Ancak ailede bilinen bir genetik hastalık var ise ve bu hastalığa neden olan gen tanımlanmış ve spesifik inceleme yöntemi var ise prenatal tanı uygulanabilir. Karşılaşılan bir başka problem de eğer ailede belli bir otozomal resesif hastalık tanımlanmıyor ise bu ailelere prenatal tanı testleri uygulanmasının hiçbir yarar sağlamamasıdır.

Pınarbaşı E: Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Basımevi. 1993. Ankara.. Kart A. Sakızlı M: Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları... Stumpe P.S.K. Bruening G.K. 12-Demirtaş H: Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ders Notları.Çolak A. Üçüncü Baskı. Ankara. Appleton & Lange.Özgüç M: Nükleik Asit-Protein İlişkisi. Third Edition. 14-Başaran A: Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı. Willard F.H: Outlines of Biochemistry. 1994.Thompson M.E: Biochemistry. Bilim ve Teknik Yayınevi. 8. 5.W: Harper's Biochemistry.Alberts B. Bray D. Sivas... Canada. Ayter Ş.. Rodwell V. 3.K. 13-Kasap H. Ankara. U. Ankara. 1991. 1995. Matur A: Tıbbi Biyoloji I. 1986. Saunders Company.A. Bilim Teknik Yayınevi.A.. Inc.A..S.R. W. 4.... Eskişehir..KAYNAKLAR 1. 1992.B.Conn E. Granner D. 9. 6.S. İkinci Baskı. 1988.U.. 1980.Mathews C. 1996. 1994.H: Genetics in Medicine..Günalp A. U.Doi R.E. Holde K. Türk Tabipleri Birliği Yayınları. 1993. Bahçeci Z: Genetik Ders Notları. Watson J. 2. 1987. John Wiley & Sons Inc..K. 11..... 10-Batat İ.D: Molecular Biology Of The Celi. Lewis J. The Benjamin / Cummings Publishing Company. Altıncı Baskı. Lüleci G. Raff M. Tvventy-first Edition.. Kayseri. Sanem Matbaası. 7. Atatürk Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Yayınları. Kasap M. 1992.Murray R. Roberts K. Garland Publishing. Eskişehir. Erciyes Üniversitesi Matbaası... Mclnnes R. Adana. Erzurum.. 1990. -90- .Başaran N: Tıbbi Genetik.. First Edition...Aktan F: Medikal Biyoloji. Fifth Edition. Mayes P.W..A.

Şaylı B. Worth Publishers Inc.S: Temel Medikal Genetik. 20.L. Ankara. W.. İstanbul. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi. 19-Şaylı B.Nevv York. 1979. Second Edition. Ankara. Perspektiv. 18.H: Principles and Practice of Medical Genetics. -91 - . Melbourne and New York.E. 1975.Lehninger A.Aydınlı K: Prenatal Tanı ve Tedavi.B Saunders Company. Second Edition. Mexico. 1990. 1992. Edinburg.S: Genetics In Obstetrics & Gynecology. Second Edition. Dördüncü baskı. 17.Emery A.Simpson J. Üçüncü baskı. Churchill Livingstone. 1976. Golbus M.S:Teorik ve Klinik Sitogenetik. 1992. London.15. Ankara Üniversitesi Basımevi. 16.T: Biochemistry.

.

.

Kapak: Hakan Büyükçaylı Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi»2006 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful